LEVNEDSLØB

AABYE   Jørgen Kunstmaler. R.; t. 9. Juni 1868 i Gadstrup; Søn af Gaard-ejer Jørgen Olsen og Hustru f. Jørgen­sen : gift (20. Nov. 1912) m. Ellinor A., f. 4. Maj 1883, d»d 1918, Datter af Overretssagfører Frederik Høst (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Ida f. Lyngbye.

Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1892; Elev af Zahrtmann; udstillede første Gang paa Charlotte-nborg 1892.

Malerier: Tvillingsøstrene; Portrset-gruppe af kendte Kunstnere; gammel Husmandskone; talrige Portrætter, der­iblandt ; Portræt af min Hustru, Gros­serer A Fonnesbech (Manufakturhand­ler-Foreningen), Professor Valdemar Schmidt (Frimurerlogen), Kammerher­re Gjernals (Frimurerlogen), Oberst Parkov (Gentofte Haadhus), Ils. kgl. Højhed Prins Harald (Frimurerlogen), Lensgreve og Lensgrevinde Schaffalit-zky de Muckadell (Arreskov Slot), Di­rektør Oskar Hytten (Købmandsbo), Lensgreve Moltke-Bregentved (Bregent-ved Slot), Kommandør Gustav Holm (Nationalhistorisk Museum paa Frede­riksborg), Godsejer Selchau-Hansen (Alslevgaard), Priorinde Ellen v. Bo-sen (Vemmetofte Kloster), Hofjæger­mester Wolff-Sneedorff, Hofjægerme-sterinde Wolff-Sneedorff (Engelholm), Direktør A W Schmidt (Manufaktur­handler-Foreningen), Ingeniør Aage Nielsen (Firmaet Christian! & Niel­sen), kgl. Konfessionarius, Provst Mi­chael Neiiendam, Indenrigsminister, Dr. phil. O Krag (Rigsdagen), fh. Udenrigsminister, Dr, phil. & theol. L Moltesen, Professor Absalon Larsen (Polyteknisk Læreanstalt), Direktør L Laursen (Industrifagene), General­major H Castenschiold (Dansk Idræts-Forbund), Oberstløjtnant Helge Bruhn (Foreningen Norden, Hinds­gavl), Overlæge, Dr. med. H A Søl-ling (Horsens Kommune), kgl. Solodan­serinde Ulla Poulsen, Hds. Højlied Prinsesse Ozair af Kedah, Landsretssag­fører Carl Holst-Knudsen (Aarhus Uni­versitet) og Børneportrætter; Motiver

fra Skagen, Interiører, Blomsterbilleder o. s. v.

Adresse : Gothersg. 143, Kbhvn. K.

AABYE Jørgen S Civilingeniør, R.; f. 9. Okt. 1893 i Hillerød; Søn af Bank­direktør Chr. Aabye (død 1917) og Hu­stru Dora f. Friedrichsen (død 1922); gift (25. April 1918) m. Elise A., f. Ramlan-Hansen, f. 29. Sept. 1895 i Frederikssund; Datter af Amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Anna Mar­grethe f. Koefoed.

Student (Frederiksborg) 1911; Civil­ingeniør (Fabrikingeniør) 1917; ansat paa Teknologisk Institut som Labora-torieforstander for Garverforeningens Forsøgsstation fra 1917 og for De dan­ske Maleres Forsøgsstation fra 1918.

Sekretær i Kbhvns Garverlaug og i Garverforeningen i Danmark; Formand for Nordisk Læderkemiker Forening.

Redaktør af Garverbogen og Maler-bogen; har skrevet en Række tekniske Artikler.

Adresse: Ellevadsv. 33, Charlotten­lund.

AABYE    Karen Journalist, Forfatter­inde; 1. 19. Sept. i Kbhvn.; Datter af Grosserer Rud. Aabye (død 1927) og Hustru Franciska f. Petersen.

Ophold i Frankrig, Medarbejder ved Bladet „Skandinaver i Paris" 1989-32; Redaktionssekretær ved Politikena Lyt­terblad 1932-36; Korrespondent i England og Frankrig 1936-37; Medarbejder ved „B. T." fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1946.

Modtaget Herman Bangs Legat 1945.

Har skrevet: Der er langt til Paris (Roman, 1939); En Kvinde har alt (Ro­man, 1940); Vi skal ikke ha Penge til­bage (Roman, 1941); Det skete ved Kisum Bakke (Roman, 1942); Fruen til Kejsergaarden (Roman, 1943); Vi, der elsker Livet (Roman,l944); Jupiter glemmer aldrig (Roman, 1945): Vi skal snart hjem (Roman, 1946); Kvinde — gaa mod Solen (Roman, 1947); Bran­den >i Magasin d>u Monde (Radiorojnan, 1948).

Adresse:  Kiaumbakke,  Bagsværd.

 

Aaga____________________

AAGAARD   C E Legationsraad, R.DM. p.p.; f. 28. Aug. 1885 i Randers; Søn af Bryggeridirektør J E Aagaard og Hustru Gerda f. Synnestvedt; gift (25. April 1915) m. Hilma Marie A., f, i Kanders, Datter af Kaptajn F Basnvns-sen (død 1918) og Hustru Mine f. Friis. Alm. Styrmandseks. 1907: udvidet Eks. 1908; Medarbejder ved danske Dagblade 1908-13; Redaktør af Associated Scan-dinavian Press. London 1913-18; Fuld­mægtig i Udenrigsministeriets Presse­bureau 1918-19; Presseattaché ved Den danske Ambassade i London 1919; af­skediget 1942; genansat 1945; Lega-tionsraad s. A.; Presseattaché ved Den Danske Ambassade i Stockholm fra 1947, tillige ved Det 'Danske Gesandtskab i Helsingfors fra 1948.

Udenl. Ordener: I.F.3.; Stb.G.VJ.M.; Stb.Kr.M.

Adresse: „Långangsborg", Lagman Lindsvåg 2, Stocksund, Stockholm, Sve­rige.

AAGAARD   Kjartan Kriminaldommer; f. 26. Sept. 1884 i Island; Søn af Bir­kedommer M M L Aagaard (død 1898) og Hustru f. Grandjean (død 1929);

ugift.

Student (Efterslægten) 1903; cand. jur. 1909; Fuldmægtig paa Nørhald m. fl. Herreders Kontor 1909-10; Byfoged­fuldmægtig i Horsens 191049; Fuld­mægtig hos Rigsadvokaten 1919-25; Kriminaldommer i Vejle Købstad med Nørvang Tørrild Herreder 1925.

Formand Tor   Overvoldgiftsretten   i Husdyrsager for Vejle Amt 1939-44.

Adresse :  Vejle.

AAGAARD Otto C Dr. med., R.; f. 14. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af Pressefoto­graf Julius Aagaard (død 1926) or Hu­stru f. Brockmeyer (død 1923); gift (7. Nov. 1917) m. Gudrun Stig Aa., f. 13. Jan. 1895 i Thorslunde, Datter af afd. Fabrikbestyrer Einar Nielsen og Hustru f. Thomsen.

Student (Schne«kloths Skole) 1902; med. Eks. 1909; Prosektor ved Uni­versitetets normal-anatomiske Museum 1909-13; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets kirurgiske Afd. C. 1914-16; Assistent ved Professor Bovsings Pri­vatklinik H914-16 og 1919; Reserveki­rurg ved Rigshospitalets Afd. C. 1916-18 og 1919-21; Studierejser (Kirurgi) bl. a. til England, Frankrig, Mellem­europa og Nordamerika 1922-24; 2. Re­servelæge ved Rigshospitalets Fødeafd A. og gynækologiske Afd. 1924-25; l Reservelæge og Underaccouchør sam mesteds 1925-28, kat. Overaccouchøi smstds. og fung. Professor Februar Sept. 1935; praktiserende Specialist Kirurgi, Gynækologi og Obstetrik 1928

34

Privatklinik; Censor i Anatomi ved Den alm. danske Lægeforenings Mas­sageeksamen 1914-47; Meddommer i Sundhedslære vud Kbhvns Maskinist­skole 1916-30; Ceusorsuppleant ved Lægeeksamen i Kirurgi 1921-27 og 1931-35-, Censor i Obstetrik 1935-45; Tillids-læge ved Kbhvns Brandvæsen 1927; Ass. i Kirurgi ved Invalideforsikrings-raadet 1928-30; Medlem af den danske Kræftkomité 1929 og af Komiteen for Valg af Censorer ved den lægevidenska­belige Embedseksamen; Universitetets Guldmedalje (om Tungeroden) 1911; Dr. med. (Les vaisseaux lymphatiques du coeur) 1924; forskellige anatomiske, ki­rurgiske og gynækologiske Arbejder; Privatdocent 1925-28: Medarbejder bl. a. ved Dansk biografisk Leksikon samt Lærebog og Haandljog i Sygepleje.

Formand i Foreningen for Gynæko­logi og Obstetrik 1933-35; Sekretær i det Classenske Litteraturselskab 1929; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1935-39 02 for Dansk Medicinsk Selskab 1946.

Adresse; Solvænget 18, Kbhvn. Ø.

AAGAARD Sophus Politimester; f. 20. Juni 1876 paa Vestmanno, Island; Sen af Birkedommer M M L Aagaard (død 1898) og Hustru Agnes f. Grandjean (død 1929); gift (4. April 1904) m. Jo­hanne A., f. 15. April 1875 i Nordby paa Fanø, Datter af Overlærer N A Lau­ridsen (død 1901) og Hustru Lovise f. Hansen (død 1913).

Student (Ribe) 1896; cand. jur. 1903; By-og Herredsfuldmægtig i Skive 1903; Fuldmægtig ved Voer-Nim Herreder 1903; Politimester i Odense Herred 1919-46.

Adresse: Nørreg. 77, Odense.

AAKJÆR Svend Stadsarkivar, cand. mag.; f. 20. Jan. 1894; Søn af For­fatteren Jeppe Aakjær (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Forfatterinden Marie Bregendahl (død 1940. se Kraks Blaa Bog 1940); gift (19. Dec. 1922) m. Kathrine A., f. 22. Juni 18% i Fly, Dat­ter af fh. Gaardejer Jens Nielsen og Hustru Johanne f. Mikkelsen.

Student (Schneekloths Skole) 1912; cand. mag. 1921; gjort Tjeneste S'Kbhvns Raadstuearkiv 1915; arbejdet ved Den danske Ordbog 1916-19. ved Stednavne­udvalget 1916-24; kst. TJnderarkivar ved Rigsarkivet 1924; ansat 1926; Lands­arkivar for Nørrejylland 1929; kst. Stadsarkivar i Kbhvn 1945, udnævnt 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1913-18; Sekretær i Dansk historisk Fællesforening og Redaktør af dens Tidsskrift Fortid og Nutid 1921-26; Næstformand i Selskab for jysk Historie, Sprog og Litteratur og

Redaktør af Jydske Samlinger 1981-37; Medlem af Det danske Sprog- og Litte­raturselskab, af Selskabet for Udgivel­se af Kilder til dansk Historie, af

Selskab for dansk Kulturhistorie, af Selskab for Oldtids- og Middelalder­forskning og korresponderende Medlem af Institut for sammenlignende Kultur­forskning i Oslo 1932 samt Forelæsnin­ger ved Instituttet s. A.; Forelæsninger 1939 ved Aarihus Universitet over ældre dansk Landbrugs- og Bebyggelseahisto-rie; Medlem af Stednavneudvalget 1943. Medudgiver af Danmarks gamle Landskabslove 1921-30; Udigiver af H N Jensen: Angeln 1922, af Kong Valde­mars Jordeibog 1926-45 og af „Maal, Vægt og Takster i Danmark" 1936; Med­arbejder ved „Samsøs Stednavne", Hi­storisk Tidsskrift, Det danske Folks Hi­storie, Schultz' Danmarkshistorie, Sal-monseng Leksikon, Svensk Uppslagsbok, Dansk biografisk Leksikon, Acta Phi-lologica, Annales d'Histøire Ecouomdqne et Sociale, Bogen om Rosenholm, Bon­desamfundets Historie (Institut for sammenlignende Kulturforskning A. XV Bd.) 1933; Redaktør af Bd. XXIX og XXX af Samlingsværket Nordisk Kul­tur 1926-36- Viborg Købstads Historie I-III (1940-41); Historiske Meddelelser om København (1945 ff); København før og nu (1946 ff). Adresse: Sølvg. 22, Kbhvn. K.

AALBORG G A fh.Distriktschef, K'.DM.; f. 3. Jan. 1872 i Tranebjerg; Son af Distriktslæge P N Aalborg (død 1876) og Hustru Frederikke f. Seeler (død 1912); gift (27. Juli 1907) m. Edle A., f. 22. Febr. 1880 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører S G Sinding og Hu­stru Frederikke f. Buhring.

Student     (Metropolitanskolen)     1890; cand.   jur.   1897;   Aspirant   ved   Stats­banerne  s. A.;   Fuldmægtig   1899;  Tra­fikinspektør 1907; Trafikinspektar af 1. Gr. os Chef for 4. Trafiksektion  1916; ved Trafiktjenesten, 1. Distrikt fra 1920 Leder af Trafiktjenesten  i   l   Distrikt 1922;   Distriktschef og Chef for  Stats­banernes 2.  Distrikt 1922-37. Adresse:  Bulowsv. 30, Kbhvn. V.

AARUP P Chr. fh. Overpostinspektør, R. DM.; f. 15. Okt. 1865 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Theodor Aarup (d«d 1917) og Hustru Nikoline f. Frederik­sen (død 1912); gift (9. Nov. 1892) m. Johanne A., f. 25. Juni 1871 i Kbhvn., Datter af Rentier Peter Jensen og Hu­stru Karen f. Nielsen.

Assistent i Generalpostdirektoratetl886; Postmester   for   Jydske   Jernbanepost-

_____________________Aast

kontor 1898; Postmester i Aalborg 1912; Postinspektør i 4. Distrikt 1916; Over­postinspektør i samme 1919, i 1. Di­strikt 1927-35.

Adresse : Amager Boulevard 127, Kbhvn.  S.

AARUP    HANSEN Fr. Bankdirektør, R.; f. 4. Sept. 1893 i Kbhvn.; Son af Overbetjent R C Hansen (død 1924) o« Hustru Louise-Amalie f. Rasmussen; gift (24. Jan. 1922) m. Inge Aa. H., f. 30. Juli, Datter af Fuldmægtig N C Brodthagen (død 1931) og Hustru Ma­rie f. Christensen (død 1937).

Assistent i Privatbanken 1910; Fuld­mægtig 1928; Kontorchef 1931; Sekretær 1935; Direktør 1957.

Adresse:  Asgaardsv.  13,   Kbhvn.   V.

AARØE   Vilhelm Magens Læssoe Di­rektør, R., Ghr. X Fr.M.p.p.; f. 30. Dec. 1886 i Vejle; Søn af Købmand Gustaf Aarøe (død 1909) og Hustru f. Schmidt (død 1933); gift (25. Marts 1913) m. Anna Margretihe A., f. Sørensen, f. 27. Jan. 1890.

Uddannet paa Købmandsskolen i Kbhvn. 1902-04; adm. Direktør i Oot-lands Smor- & Åggexportforening, Wie-by 1915-20; Disponent i Mjolkcentralen i Stockholm 1920-32; adm. Direktør i Svensks Meieriernas Riksfdrening, Stockholm fra 1932.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.J1.; S.V.3'.

Adresse : Stockholm, Sverige.

AAS Olaf Godsejer; f. 14. Aug. 1896 paa Aas Hovedgaard i Taars Sogn; Sen af Godsejer Chr. J Aas (død 1940) og Hustru Agnes Lucie f. Weimann; Kift (21. Marts 1919) m. Bodil A., f. 5. Sept. 1896 i Hjørring, Datter af Køb­mand Axel Christensen (død 1927) og Hustru Jenny f. Nielsen (død 1934).

Uddannelse ved Landbruget paa for­skellige større Gaarde og paa Lyngby Landbrugsskole; Forpagter af 3iæv-kærgaard under Birkelse Gods 1919-27 og af Vang Hovedgaard 1927; Ejer af Vang Hovedgaard 1941.

Formand for Dronninglund og Kær Herreds Tolvmandsforening 1940: Næst­formand i Centralforeningen af Tolv-mandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1945; Medstifter af og Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Nørresundby Hørskætteri.

Adresse : Vang Hovedgaard pr. Hvo-rnpiraard.

AASTRUP Henning Overlæge, Dr. med.; f. 23. Juli 1898 i Ulfborg; Søn af Køb­mand Hans Jacob Aastrup og Hustru Mariane f. Andrup; gift (16. April 1929) m. Bodil A., f. 30. Maj 1901 i Kalund­borg, Datter af Godsejer Carl Lawaets (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Kirstine f. Nielsen.

 

 

 

 

Aast___________________

Student (Ribe) 1916; med. Eks. 1924; Reservelæge ved Diakonissestiftelsen, med. Afd. og Børneafd. 1928-30! 2. Re­servelæge ved Kbhvns Amtssygehus i Gentofte, med. Afd. 1932-34; 1. Reserve­læge véd Kbhvns Amtssygehus paa Frdbg., med.-epidem. Afd. 1934-39; Specialistanerkendelse (intern Medicin) 1935; Dr. med. (Om Elektrokardio­grammernes prognostiske Betydning ved kroniske Hjertelidelser) 1937; Overlæge ved Centralsygehuset i Slagelse, med. AM. 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sel­skab for intern Medicin 1947 og af dut medicinske § 14-Raad 1947.

Adresse: Slagelse.

AASTRUP    K L Provst; f. 26. Nov. 1899 i Ulfborg; Søn af Købmand Hans Jakob Aastrup og Hustru Mariane f. Andnip; gift (5. Sept. 1927) m. Vibeke A., f. 16. Sept. 1903 i Kbhvn., Datter af Grosserer Waldemar C Th, Birch (død 1934) og Hustru Ellen f. Florentz.

Student (Ribe) 1917; cand. thepl. 1923; Sognepræst i Husby-Sønder Nis­sum s. A.; tillige Provst for Ulfborg-Hind Herreders Provsti 1940; Præst for de danske Flygtninge i Skaane og Smaaland 1944-45.

Skolekommissionsformand fra 1923; Medlem af Husby Sogneraad 1946; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Klub i Malmø og Lund 1944-45.

Har udgivet 2 Digtsamlinger (1920 og 1925); Treveje (Roman, 1932): Ellen Linde (Roman, 1933); 3 Salmesamlin-ger (1939, 1941 og 1945); Medarbejder ved Tidehverv.

Adresse : Husby  pr.  Ulfborg.

ABEL  Albert Købmand, R. p.p.; f. 25. Juli 1878 i Aalborg; Søn af Andreas Abel (død 1909) og Hustru Fanny f. Zimmermann (død 1915); gift (26. Maj 1903) m. Antonie A., f. 6. Dec. 1882 i Aalborg, Datter af Etatsraad, Konsul Hans Holm (død 1903) og Hustru f. Lassen (død 1934).

Uddannet hoe Mackenzie & Pyhlaon, Newcastle on Tyne, 1895-97 og hos S Stein, Hamburg, 1899; indtraadte i Fa­derens Forretning 1900, Eneindehaver fra 1909; Vicekonsul for Czekoslovakiet lor Aalborg, Hjørring og Thisted Amt til 1939.

Formand for Aalborg Handelsstands­forening; til 1941; Medlem af Bestyrel­sen for den jydske Handelsstands Cen­tralforening 1930-40, 1. Viceformand 1937-40; Medlem af Sø- og Handelsret­ten i Aalborg og handelskyndigt Med­lem af Vestre Landsret til 1948; Med­lem af Bestyrelsen for Danske Salt Im­portørers Brancheforening, af Forret­ningsudvalget for Den danske Handels-

36

stands  Fællesrepræsentation  1937-40   og af Provinshandelskammeret  1937-40.

Udenl. Orden: F.A.D.2.

Adresse: Villa „Poplerne", Kloster-marken, Aalborg.

ABELL Kjeld Forfatter; f. 25. Aug. 1901 i Ribe; Son af Adjunkt Peter Abell (død 1917) og Hustru Susanne f. Jør­gensen (død 1907); gift (11. Okt. 1927) m. Grete A., f. 1. Maj 1902 i Brørup, Datter af Stationsforstander Carl Kock-Petersen og Hustru Gerda f. Johansen. Student (Metropolitanskolen) 1919; der­efter en kort Tid paa Akademiet; cand. polit. 1927; Ophold i Udlandet, dels i Paris og London, arbejdede som deko­rativ Kunstner, særlig for Teatret, 1927-32, i Sæsonen 1930-31 ved Det kgl. Te­ater; ansat ved kbhvnsk Reklamebu­reau 19J2-34; i Tivolis Direktion 1941.

Har skrevet: Enken i Spejlet (Ballet, Det kgl. Teater, 1934); Melodden, der bleiv væk (Riddersalen, 1935 og i Udlan­det, bl. a. i London); Eva aftjener sin Bamepligt (Det kgl. Teater, 1936 og i Udlandet); Anna Sophie Hedvig (Det kgl. Teater, 1939); Askepot — og dog (Apolloteatrct, 1939); Judith (Det kgl. Teater, 1940); Dyveke (Arneweelteatret, 1940); Guderne ter sig (Apolloteatret. 1940); Dronning gaar igen (Det kgl. Teater, 1943); Silkeborg (Det ny Teater, 1946); Dage paa en Sky (Det Kgl. Teater, 1947); Ejendommen Matr. Nr. 267 Øster Kvarter (Festspil i Anledning af Det kgl. Teaters 200 Aars Jubilæum, 1948- Miss Plinckby's Kabale (Det kgl. Teater, 1949); Filmene: Tak fordi du kom, Nick (1941) og Regnen holdt op (1942).

Adresse:   Henriettev. 21, Charlottl.

ABILDGAARD    Just   Direktør;   t.   14. Febr. 1888 i Randers.

Student (Randers) 1906; cand. phil. 1907; praktisk Torsikringsuddannelsc i Ind- og Udlandet; Diplomeks. i Forsikringsvidenskab ved Universite­tet i Leipzis: 1914. etableret Assuran­cefirma s. A.; Direktør for Fjerde- Sø-forsikringsselskab af 1863 fra 1929: til­lige Direktør for Danmark for Sun Insu­rance Office, Ltd., London fra 1931 samt for Forsikringsselskabet Fylla fra 1936.

Medlem aif Bestyrelsen for For­eningen aff danske Søassurandører.

Udenl.  Orden :  S.V.3'.

Adresse:   Fredericia^.  21,  Kbhvn.   K.

ABILDGAARD-ELLING   Knud   Fabrik-ejer; f. 22. Febr. 19CM. i Randers; gift m. Gertrud A-E. f. Kongsted.

Bankuddannelse i Randers os Kbhvn.; meikantH og teknisk Uddannelse i Frankfurt a.M., Berlin. Lyon, Paris og London; Indehaver af Løvens kemiske Fabrik og industrielle Virksomheder.

Adresse:   Brønshøjv. 19, Kbhvn.  Brh.

37

ABILDTRUP   Anton    Redaktør;  f.  25.

Sept. 1886 i Rerborg; Søn af Sparekas­sedirektør Niels Abildtrup (død 1933) og Hustru Else Marie f. Jørgensen (død 1936); gift (3. Marts 1917) m. Katrine A., f. 18. Marts 1888 i Alminde, Datter af Gaardejer Hans J Rasmussen (død 1919) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1940).

Præliminæreks. 1905; derefter uddan­net ved Bog- og Papirhandelen- Jour­nalist siden 1909; Medredaktør af Lol­land Falsters Venstreblade 1917; Redak­tør af Venstres Folkeblad. Ringsted, fra 1920; Redaktør af Det radikale Ven­stres Aarbog og Almanak 1925-43 og af Ugens Politik fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Den radikale Venstrepresse fra 1920, af Bestyrelsen for Organisationen af Blad­udgivere i Provinsen fra 1932 og af Danske Dagblades Fællesrepræsentation fra 1936.

Adresse: Ringsted.

ABRAHAMSEN    Charles Kommunaldi­rektør; f. 6. Juli 1893 paa Lyø; Søn af Sognepræst M L Abrahamsen (død 1944) og Hustru Elna Astrid Eugenie f. Schwalbe (død 1943); gift (14. Maj 1919) m. Karen Elba A„ f. 16. Aug. 1898 i Kbhvn., Datter af Restauratør P Petersen (død 1920) og Hustru f. Rasmussen (død 1935).

Student (Hesselager) 1911; cand. jur. 1919; Sekretær i Den overordentlige Kommission under Indenrigsministe­riet s. A.; Sekretær i Kbhvns Magi­strats 4. Afd. 1920, Fuldmægtig 1925, Ekspeditionssekretær 1936, tung. Kon­torchef 1937, udnævnt 1939, Chef for Kbhvns Magistrats 4. Afd.'s Sekreta­riat 1945; Direktør i Direktoratet for Staden Københavns Bygningsvæsen 1946.

Retskyndigt Medlem af Kbhvns Bo­ligkommission 1945; Medlem af Kbhvns Bygningskommission 1947.

Adresse: Hortensiav. 10. K"bhvn. V.

ABRAHAMSEN Harald RETLEV- Pro­fessor, Overkirurg, Dr. med., R., M.T. Kfh.p.p.; f. 29. Jan. 1885 i Brande; Sen af Læge I M Abrahamsen (død 1920) og Hustru Kornelia f. Olufsen (ded 1939); gift m. Ella R-A.. f. 25. Juli 1902, Datter af Købmand Broch, .Svendborg ok Hustru Sophie t. Hovalt

Student (Schneekloths Skole) 1903; med. Eks. 1910: Assistent hos Professor Slomann 1913-17; Dr. med. (De polio-myelitiske Foddeformiteter) 1916; Over­læge paa den orthopæd'isk-kirurgiske Afd. i Lazaretlejren ved Hald 1917-18; 2. Reservekirnrg ved Kommune­hospitalets Afd. V. 1918-20: 1. Reserve­kirurg smstds 1921-25; Speoialistanerk. i Kirurgi og Orthopædi 1925 og i Urin-

________________     Abra

organernes kirurgiske Sygdomme 1936; assisterende Læge ved Arbejderforaik-ringsraadet 1918-26: Tillidslæge ved Kø­benhavns Sporveje 1925-42, ved Arbejds­givernes Ulykkesforsikring fra 1942; Overkirurg ved Bispebjærg Hospital 1926; Professor ived den kliniske Prak­tikantundervisning 1936.

Medlem af Svenska Låkaresallskapet 1947.

Udenl. Ordener : Pr.r.K.2.; Stb.G. V. J.M.; Ø.r.K.2.

Adresse : Bispebjerg Hosp., Kbhvn.NV.

ABRAHAMSEN     Poul Overtelegraf in­spektør, R.; f. 25. Febr. 1889 i Kbhvn.; Søn af Overtelegrafbestyrer Albert Abra­hamsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Nora f. Petersen; gift (7. Nov. 1916) m. Agnes A. f. Madsen, f. 26. Febr. 1893.

Præliminæreks. 1906; Adgangseks. til Polyteknisk Læreanstalt 1910; indtraadt i Telegrafvæsenet 1906; Fuldmægtig i Generaldirektoratet 1921; Overtelegraf-kontrolør 1931; Telegrafbestyrer i Aar­hus 1932; Overtelegrafinspektør 1939.

Medlem af Kommissionen for Post-os: Telegrafvæsenets Fagprøver.

Adresse: Sundv. 6, Hellerup.

ABRAHAMSEN Sven Axel Direktør; f. 22. Aug. 1913 i Kbhvn.; Søn af Civil­ingeniør V K Abrahamsen og Hustru Ellen Anna f. Thomsen; gift (8. Pebr. 1936) m. Inga A., f. 16. Okt. 1912 i Stege. Datter af Overlærer A Møller Madsen og Hustru Hilma Marie født Rasmussen.

Student (Schneekloths Skole) 1931; cand. polit. 1937; Sekretær i Priskon-trolraadet s. A.; i Skattedepartementet 1938; Kontorchef i Danske Konsum­mælkmejeriers Fællesrepræsentation 1940-43; adm. Direktør i Akts. Det Danske Mælke-Compagui fra 1943.

Sekretær for Handelsministeriets Mæl­kekommission af 1939: Formand for For-eningen af Danske Emmenthalerprodu-center 1945; Medlem af Danske Oste-mejeriers Fællesudvalg T946, af Besty­relsen for Akts. Dansk Delikatesse Kom­pagni, for Akts. Reicbardt Chokolade­fabrik og for Akts. Otto Glistrup.

Adresse: Ole Bruuns V. 12, Charlot-tenlund.

Sommerbolig: Tibirkehuset, Tibirke By pr. Tisvdldeleje.

ABRAHAMSON    Martin A Ingeniør; f. 12. Sept. 1870 i London; Sen af Grosserer Arno'.d Abrahamson (død 1910) og Hustru Flora f. de Jongh (død 1922); gift (14. Aug. 1903) m. Emma A., f. 9. Febr. i Khhvn.. Datter af Fabrikejer Bernhard Hirschsprung (død 1909) og Hustru Emma f. Bing (død 1910).

Kom fra London til Kbhvn. 1884; ud-

Abra___________________

dannet hos Ludvig Lund her og hos Schuckert & Co. i Niirnberg; Diplom som elektroteknisk Ingeniør fra The Central Technical Institute London 1894.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Hesteskofabrik, for Akts. Frichs, Aarhus, for Akts. A M Hirsch-sprung & Sønner, for Akts. Scandi-butor og for Transart, Ltd., London.

Udenl.  Ordener:  I.r.K.; Stb.B.E.2.

Adresse: Engtoftev. l, Kbhvn. V.

ACHELIS Thomas Otto Dr. phil.; f. 23. Dec. 1887 i Bremen; Søn af Gymna-sialdirektor, Professor, Dr. phil. Thomas Achelis (død 1909) og Hustru Minna f. Achelis; gift (1. Juli 1921) m. Inger A., f. 26. Sept. 1892 paa Fuglsang i Ørsted ved Sommersted, Datter af Proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og Hustru Bodil Marie f. From.

Student fra Bremen; studerede klas­sisk Filologi, Arkæologi, Historie og Filosofi i Jena, Leipzig og Berlin 1907-10; filol. Embedseks. 1911; Assistent ved Universitetsbiblioteket i Jena 1912-14; Dr. phil. 1913; deltog i Verdenskrigen; Lærer ved Haderslev lærde Skole 1916 -24.

Medlem af Bestyrelsen for Gesell-schaft fur Schleswig-Holsteinische Ge-saMchte ag for Verein fur Schleswig-Holsteinische Kirchengesohiichte; kor­responderende Medlem af Zenitralstelle fur Deutsche Person- und Familienge-soMohto i Leipzig og af Zentralstelle fur niedersaohsische Familienkunde.

Litterære Arbejder : De Aristophane Byzantio argumentorum fatmlarum aue-tore (1913); Die isopiibersetzung des Lo-renzo Valla (1914); Schiilerverzeichnis-se hoherer Lehranstalten Deutschlands (1920); Aus der Geschichte des Haders-lebener Johanneums (1921); Haders­lev i gamle Dage (I, 1926 og II, 1929); Schleswig-Holsteiner auf der Uni-versitat Jena 1558-1850 (1932); Haders­lev Hjorte-Apoteks Historie (1933); Deutsche und danische Schulen einer Schleswiger Grenzstadt im Wandel der Jahrhanderte (1934); Schleswig-Holstei­ner auf der Universitat Wittenberg 1602-1812 (1936); Burgerbuch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1864 (1,1940).

Udenl.   Orden:   Ty.Æ.K.l.

Adresse:   Schleswiger Strasse   23, Rendsborg.

ACKERMANN   K E Kommandør, K1. DM., HTS.p.p.; f. 10. Juli 1883 i Kbhvn.; Søn af Husejer P A Ackermann (død 1916) og Hustru Emma Emilie Henriette f. Funcke (død 1939); gift (28. Maj 1936) m. Roberta Hadkins A., f. 17. Maj 1893 i New York. Datter af Gros­serer Jens Lars Arneberg (død 1932) og Hustru Ida f. Hadkins (død 1930).

38

Sekondløjtnant 1906; Premierløjtnant 1907- fg. Næstkommanderende paa Ka­detskolen 1915-19; Kaptajn 1919; Fyr-og Vagerinspektør 1921-26; Orlogskaptajn 1923; Chef for Fiskeriinspektionen under Grønland og Island 1927-31; Komman­dørkaptajn 1931; Chef for Kongeskibet Dannebrog 1932-33; Chef for Kvarterme­ster- og Underkvartermesterskolen 1934-36; Stabschef ved Kystdefensionen 1936-38; Kommandant i Nyboder 1939; Kom­mandør i Reserven s. A.

Direktør for Prinsesse Maries For­ening; Medlem af Sø- og Handelsret­ten 1941 og af Overskibssynet 1944.

Udenl. Ordener: B.K.4.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; N.O.N.5.; S.Kr.3.

Adresse : Jahnsensv. 16. Gentofte.

ADAMSEN Carl Elektroinstallatør.R.p.p.; f. 23. Juli 1869 i Gladsaxe; Søn af For­pagter Christian Adamsen (død 1906) og Hustru Kirsten f. Sørensdatter (død 1905). gift (18. Juni 1895) m. Anne So­fie A., f. 14. Sept. 1865, død 1940, Datter aif Skovrider Thomas Kjerkgaard (død 1883) og Hustru Bodil f. Hansdatter (ded 1921).

Udgaaet fra Vesterbros Borger- og Realskole; Afgangeeks. fra Læreanstalt for Elektroteknik 1899; Lærer ved sam­me 1897-1902; ledende Elektrotekniker i Firmaet C Jensen & Co. 1900-03; etable­ret 1903; Elektroinstallatøreks. og aut. Elektroinstallatør 1904.

Medlem af Bestyrelsen for Elektro-installatørforeningen for Kbhvn. fra 1912 (Formand fra 1927), af Forretningsud­valget for Sammenslutningen af Arbejds­givere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1923, af Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1925-33, af Re­præsentantskabet for Haandværkerfor-eningen fra 1927, af Eksamensbestyrel-sen for den kommunale Elektroinstalla-tøreksamen fra 1927, af Bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse fra

1928. af   Dansk   Brandværnskomité fra

1929. af Prøvningsudvalget fra 1930, af forskellige Standardiseringsudvalg fra 1932 og af Repræsentantskabet for Haandværkerbanken fra 1936; Formand for Svendeprøvekommissionen indenfor Elektrikerfaget fra 1940; Medlem af Haandværksraadet fra 1941 og af sam-mes Forretningsudvalg fra 1946.

Udenl. Orden : S.V.31.

Adresse: Vesterbrog. 88,  Kbhvn. V.

Sommerbolig :   Skovbakken,  Greve Strand.

ADOLPH Asger Oswald Oberstløjtnant, Kammerjunker, E.DM. HTH.p.p.; f. 12. Febr. 1889 i Bodal pr. Vedde; Søn af Godsejer, Jægermester Octavius Emil Adolph (død 1929) og Hustru Margaret Lumsden f. Masterton (død

1927); gift (14. Juni 1917) m. Hedvig Emilie (Ivy) A. f. 4. Juni 1896, Dat­ter af Regeringskonsulent, Etatsraad Rudolf Schou (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Marie f. Meyer (død 1943).

Premierløjtnant 1911; forsat til Liv­garden 1914; Kaptajn 1923; Adjutant ved Livgarden 1919-25; Kompagnichef ved 9. Batl. i Aalborg 1925; forsat til Livgarden 1927; Oberstløjtnant og Chef for 19. Batl. 1932; Chef for 2. Livgarde-bataillon 1933; Afsked 1949.

Instruktionsofficer ved Korps Westen-holz 1916-19: Chef for Motorordonnans-korpset 1921-26; Formand for samme 1934-37; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skytte Union 1928-38 og for Kbhvns Skytteforening 1938; Formand for Hellerup Skydeselskab 1933, for Kbhvns Skytteforening 195946, for Kbhvns Skytte-Forbund 1946-48 og for Kbhvns Rideklub 1949.

Udenl. Ordener: B.L.5.; I.Kr.5.; N.O.N.5.; N.St.O.3l.

Adresse:  Ordrupv. 72, Charlottenlund.

ADOLPH   Holger Generalkonsul, Direk­tør, Grosserer K'.DM.p.p.; f. 16. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julie f. Sohack (død 1922); gift (28. Mart« 1905, Ægteskabet opløst 1941) m Karen A., f. 23. Jan. i Kbhvn., Datter af Profes­sor, Læge Johan Risom (død 1915) og Hustru Thalia f. Rothe (død 1918).

Afgangseksamen fra de Brockske Handelsskoler 1898; Direktør for Aktie­selskabet N Chr. Grams Handel 1901-04. Indtraadte i Firmaet Fr.Th.Adolphs Enke 1905; Direktør for Akts. Fr. Th. Adolphs Enke og Medlem af sammes Bestyrelse fra 1907, Formand fra 1924-Konsul for Chile fra 1907, Generalkon­sul 1914; Medlem af Sø- og Handelsret­ten fra 1911 og af Senioratet i For­eningen af Sø- og Handelsrettens Med­lemmer, Formand for Senioratet 1944; Stifter af Akts. Kbhvns Bank og Næst­formand i sammes Bankraad 1918-22; Præsident for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark (Corps Consulaire) fra 1924 og Medlem af sammes Raad fra 1921; Formand for Bestyrelsen for denne Forenings Un­derstøttelsesfond fra 1936 og Medlem af sammes Bestyrelse fra 1927; Æres­medlem i Corps Consulaire de Suéde i Sverige; Æresmedlem af Foreningen for sønderjydske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte og af Foreningen Veteraner 1914-18 i Aarhus: Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselsk. Danne­brog og for Diskonto-Selskabet af 1935; Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad fra 1923- Medlem af Re-

___________________Adse

præsentantskabet for Marselisborg Min­depark fra 1924; Formand for Dommer­komitéen til et Monument i Marselis­borg Mindepark for de i Verdenskri­gen faldne Danske fra 1925; Formand for Bestyrelsen af Generalkonsul O H Svenné og Hustrus Mindelegat fra 1938.

Udenl. Ordener: Ch.F.2.. F.Æ.L.5.; Ju.Kr.3.; Po.r.K.2.; Tun.N.1.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Frederiksdalsv. 70, Lyngby.

ADSERSEN Valdemar Professor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. R.p.p.; f. 3. Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Karetmager Ludvig Adsersen (død 1895) og Hustru Sophia f. Muller (død 1939); •gift 1. Gang (12. Aug. 1916) m. Marie A., f. 4. Juni 1885 i Kbhvn., død 1940, Datter af Tømrer Frederik Bruun (død 1916) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1905): 2. Gang (17. April 1942) m. Ger­da Johanne A., f. 30. Marts 1910 i Kbh>vn., Datter af Viceskoleinspektør, Forfatter Hermann Jensen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru kgl. Translatrice Maren Kirstine f. Hansen (død 1946).

Discipel paa Steno Apotek i Kbhvn. 1902-05; farmacevtdsk Medihjælpereks. 1905; farmaceutisk Kandidateiks. 1907; Veterinærek«. 1912, Assistent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjakoles Serumlaboratorium (nu Statens veteri­nære Serumlaboratorium) 1912-23; For­søgsleder ved samme 1923-34; tillige Assistent ved nævnte Højskoles statio­nære Klindk for mindre Husdyr 1914-19; Professor i Farmakologi, Efor for Højskolens Apotek og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr (hvortil er knyttet Laboratoriet for Fjerkræunder-søgelser) 1934; Farmakologisk Konsu­lent for Det veterinære Sundhedsraad og Veterinærdirektoratet 1939.

Formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1917-19; Sekretær i Den dan­ske Dyrlægeforening 1920-33 og Redak­tør alf dennes Medlemsblad samt at Veterinærkalenderen 1920^38; Medlem af Justitsministeriets Vivisektionsud-valg 1937 og af Farmakopékommissionen 1949; korresponderende Medlem af Sven-ska Veterinarlakareforeningen; Medlem af Bestyrelsen for The World's Poultry Science Association 1939; Æresmedlem af Foreningen af yngre Dyrlæger 1942 og af Veterinærmedicinsk Forening 1946.

Har skrevet: Serumterapi og Sero-diagnostik. En kortfattet Fremstilling af Immunitetslærens Grundtræk (1916, 2. Udg. 1919), Fjerkræsygdomme, deres Forebyggelse og Bekæmpelse (i Haand-bogen „Fjerkræ", 1948) samt en Del videnskabelige Arbejder i danske os udenlandske Veterinær-tidsskrifter; har endvidere udgivet Bernhard Bang: Se-lected works (1936) samt 2. delvis om-

Adse

arbejdede Mg. af Carl H Hansen: Lærebog i Farmaci og Receptskrivning for Veterinærstuderende (1942); Hoved­redaktør af Nordisk Veterinærmedicin (1948).

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse: Stockflethsv. 7, Kbhvn. F.

AFZELIUS   Adam Professor, Dr. phil.; f. 20. April 1905 i Kbhvn.; Søn af fh. Postmester Kay Afzelius og Hustru Ag­nes f. Hertz; gift (10. Juli 1933) m. Tonny A., f. 6. Juni 1907 i Kbhvn., Datter af Boghandler Emil Deleuran og Hustru Valborg f. Svendsen.

Student (Frederiksborg) 1923; cand. mag. (Historie og Latin) 1929; Under­visningsassistent ved Kbhvns Universi­tet 1930-38 og ved Aarhus Universitet 1936-58; Medarbejder ved Diplomata­rium Danicnm frå, 1932; Dr. phdl. 1936; Docent i Historie ved Aarhus Univer­sitet 1939: Professor smstds 1946.

Medlem aif Bestyrelserne for Historisk Samfund 1930-34, for Dansk Selskab for Oldtiids og Middelalderforskning 19J5-S7, for Selskabet for historiske Kildeskrif­ters Oversættelse fra 1937 (Formand fra 1941) og for Aarhus Museum fra 1942; Formand for Humanistisk Samfund 1946 -48 •, Medlem af Redaktionen af Classica et Mediaevalia fra 1937 og af Det lærde Selskab fra 1945.

Har bl. a. udgivet: Pompeius og hans Modstandere (1930); Ciceros Breve i Ud­valg (1933); Den romerske Nobilitets Omfang 1936; Højmiddelalderen (1938); Diplomatarium Danicum II, 3 og 9 (1939 og 1946); Caesar i Ægypten (1940); Studien ttber die romische Ex-pansion HI (1942-44); Cæsar i Afrika (1945); Afhandlinger i Classica et Me diiaevaliia.

Adresse : Staahøjgaardsv. 2, Aabyhøj

AGDAL Tage Direktør; f. 27. Maj 1907 i Sønderlev ved Hjørring; Søn af For­retningsfører Niels Ag-dal (død 1942) og Hustru Mariane f. Pedersen; giifl (30. Okt. 193B) m. Astrid A., f. 6. Marts 1907 i Ingstrup, Datter af Forretnings fører Johannes Bruun og Hustru Ann? f. Pedersen.

Student (Hjørring) 1925; cand. jur. 1931; Civildommerfuldmsegtig i Viborg 1932; Politifuldmægtig i Fjends m. f) Herreder, Viborg 1934; kst. Politiådvt kat i Kbhvn. 1937, udnævnt 1939, kst Politiinspektør og Chef for Kblivns Kri sepoliti 1942: Direktør i Danmarks Au tomobilforhandler-Forening 1949.

Manuduktør i Strafferet fra 1940, Lærer ved Politiskolen (Strafferet og Retspleje) 1940-49; Medlem af Revisions-udvalget for tyske Betalinger 1945-49,

Adresse:  La Cours V. 18, Kbhvn. F.

40

AGEBO Anker Læge; f. 7. Febr. 1894 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker P A Aggebo-Nielsen (død 1930) og Hustru Amalie f. Larsen (død 1941); gift (4. Aug. 1920) m. Faglærerinde Esther A. (Medlem af Aarhus Byraad), f. 17. Okt. 1892 i Viborg, Datter af Overretssagfører • J B Jørgensen og Hustru Agnes f. Ber­telsen.

Student (Schneekloths Skole) 1912; med. Eks. 1920; Reservelæge ved Aar­hus Sankt Josephs Hospitals Tuberku­lose- og med. Afd. 1921X21 og 1922-23; Assistent ved Dr. med. Severin Norden­tofts Eøntgenklinik 1920-21 og Kandi­dat ved Aarhus Amtssygehus 1921-22; prakt. i Aarhus fra 1922; Læge ved Mødie- og Spædbørnshjemmet Bethesda fra 1923; Jernbanelæge 1925; Lærer i Sygepleje ved Diakonhøjskolen i Aarhus 1945; Skolelæge 1949.

Medlem af Menighedsraadet fra 1923, af Værgeraadet fra 1929-33, af Besty­relsen for Aarhus' Røde Kors 1936-38, af Repræsentantskabet for De danske Lægers Hjælpeforening fra 1937 og af Repræsentantskabet for Understøttelses­foreningen lor trængende Lægeenker fra 1937; Formand for Lægeforening t n for Aariius og Omegn fra 1948.

Har udgivet: Aforismer om Læger og Lægekunst (1934); Asklepios' Tje­nere (Lægememoirer, 19J6); Asklepios' Tjenere II (1937); Niels Stensen 1638-1938 (1937); „Hvorfor skal vi lide?" (1939); Fra Hippokrates til Carrel (Afo­rismer II, 1939); Danske Lægememoirer III (1940); Niels Finsen (1940); Danske Lægememoirer IV (Dr. Nielsine Nielsen) (1941); Den anden Virkelighed (1945): Danske Lægememoirer V (1946); Kun­sten at være syg (1948).

Adresse : Ingerslevs PI. 4, Aarhus.

AGCER  Knud Kunstmaler; f. 26. Sept.

1895 i Holstebro; Søn af Overlærer Peder. Winkel Agger (død 1940) og Hu­stru Ingeborg f. Bruun (død 1941); gift (7. Maj 1921) m. Ingeborg A., f. 3. Juli

1896 i Helsingør, Datter af Skibsfører BLÅ Stu-hlmann (død 1927) og Hustru Anna f. Gregersen (død 1940).

Healeks. 1912; gennemgaaet Kbhvns tekniske Skole 1912-13 og 1915; gen­nemgaaet Kunstakademiets bygnings-tekniske Skole 1915-16 og 1916-17; ud­stillede første Gang (paa Charlotten-borg) 1922; Medlem af Høstndstillingen 1934-38 og af Den frie Udstilling 1939; tildelt Hartmanns Legat 1934 og Eckersbergmedaljen 1938.

Malerier: Ro (Gøteborg Museum); September (Aarhus Museum); Aften-maaltddet (Esbjerg Museum); Portræt, Ved Vinduet og l Havestuen (Statens Museum for Kunst); Billeder til Ud-

smykning af Struer Gymnasiums Fest­sal, Søllerød Raadhus og Stolpedal Sko­le i Hasseris.

Adresse :  Maryhill, de Mezas V.  15, Helsingør.

AHLEFELDT-LAURVIG   Hans Greve, Godsejer; f. 12. April 1883 i Wies-baden; Søn af Kammerherre, Lensgre­ve Christian Ahlefeldt-Laurvigen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hu­stru Overhofmesterinde Hanne A - L. (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930); gift (22. Marts 1906) m. Sophy A-L., f. 22. Aug. 1882 paa Klintholm, Datter af Kammerherre Carl Scavenius (død 1901) og Hustru Thyra f. Castonier (død 1930).

Forpagter af Hjortholm fra 1908, af Nordenbrogaard 1912-20 og af Brolykke 1914-20; Ejer af Herregaardsmejeriet Hjortholm i Tryggelev 1914-20, af Ho-vedgaarden Hjortholm 1916-28, af Ho-vedgaarden Jnulskov 1918-26, af Hoved-gaarden Ulriksholm med Ørnfeldt 1926-28 og af Hovedgaarden Steensballegaard fra 1929.

Formand for danske Frugtavleres Salgsorganisation 1935-44.

Adresse: Steensballegaard pr. Horsens.

AHLEFELDT-LAURVIG     Kai Bene-dicht Lensgreve, Hofjægermester, M.T. Kha.; f. 12. Pebr. 1903 i Kbh-vn.; Søn af Gesandt, Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Marie (Mary) f. Baro­nesse de Goihr; gift (2. Nov. 1932) m. Thea Ottilde A-L., f. 9. Dec. 1910 i Shangha:, Datter af Generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Stenhus) 1921; cand. phil. 1922; lært Landvæsen; Sekondløjtnant ved Livgarden 1929; Forpagter af Nor­denbrogaard paa Langeland 193047 ug af Brolykke paa Langeland 1938-47: Ejer af de under det tidligere Grev­skabet Langeland og Stamhuset Ahle-feldt værende Besiddelser samt af Bil-lundgaard i Sønderjylland fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Lange­lands landøkonomiske Forening 1932 (Næstformand 1938) og for Langelands Museum; Medlem af Tilsynsraadet for Langelands Sparekasse 1933 og af Mag­leby Sogneraad 1937-47; Formand for Langelands konservative Foreninig 1933-45 og for Landbrugsministeriets Bygge­udvalg for Rudkøbing Kredsen 1940-43; Medlem af Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskab 1941: Formand for I/S Magleby Nor 1942-48; Næstformand for Fyens Stifts patriotiske Selskab 1945, Formand 1946; Medlem af Besty­relsen for de samvirkende Landbofor­eninger i Fyens Stift 1946 og for Ar-

___________________Ahle

bejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyens Stift 1946; Formand for Under­støttelsesforeningen for trængende for­henværende Landmænd og deres Efter­ladte i Fyens Stift 1947.

Adresse: Nordenbrogaard pr. Norden­bro.

AHLEFELDT-LAURVIG   K F S Greve, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Okt. 1890 i Paris; Søn af Udenrigsminister Greve C W Ahlefeldt-Laurvig (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Eli­sabeth f; Comtesse Danneskiold-Sams'øe; gift (16. Okt. 1920) m. Astrid Ingeborg Margrethe A-L., f. 16. Okt. 1902, Datter af Generalkonsul Christian Holm (se denne).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1917; Assistent i Udenrigsministeriet 1917; kst. Vicekonsul i London 1919; Legationssekretær i Kristiania 1920; Legationssekretær i Brtissel 1921; Af­sked efter Ansøgning 1926; Ejer af Eriksholm fra 1936.

Medlem af Bestyrelserne for Det dan­ske Petroleums Aktieselskab og for Dampskibs-Aktieselskabet Myren; Med­lem af Repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank; Formand for Tolvmands-foreningen for Holbæk og Omegn.

Udenl Ordener: H.L.4.; pr.r.K.2.; S. V.3'.; T.r.H.M.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Eriksholm pr. Vipperød.

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gre­gers Greve, Hofjægermester; f. 14. Febr. 1905 paa Skovsbo ved Kerteminde; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Greve Fredrik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille (død 1946. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Eleonora Sophia f. Com­tesse Bille-Brahe-Selby; gift (11. April 1930) m. Ellen Margrethe Nonni A-L-B., f. 29. Sept. 1909 i Kbhvn.. Datter af Ad­ministrator Christian Lassen og Hustru Gudrun f. Zahle.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1925; Forstuddannelse 1927-29; Studie­rejse til England, Skotland. Holland, Belgien, Tyskland og Tjekoslovakiet 1929; Skovrider for Egeskov og Fjelle-bro Skovdistrikter fra 1930. Safari i Britisk Østafrika og Belgisk Kongo 1937; ledede Safari i Kenya og Tan-ganyika for Kbhvns og Aarhus Univer­siteters, zoologiske Museer og National­museet 1947. Medejer af Interessentska­bet Egeskov og Fjellebro Gods fra 1943, overtog Godsets AdmiiMSWatiion og Ege­skovs Successorfond 1946, Eneejer efter Interessentskabets Ophævelse 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1939-41 og for dennes Faa-borg Politikreds fra 1932; Repræsentant for Dansk Jagtforening smstds. 1938-45; Formand for Kværndrup Jagtfor­ening 1934-45: Medlem af Bestyrelsen

Ahle____________________

fur Rudme Andels-Elektricitetsværk 1932-45, for Fyns S.S.T. (Skove, Savværker og Trælastimportører) fra 1939, af Præ­sidiet for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm fra 1940 og af samines Be­styrelse fra 1947, af Bestyrelsen for Svendborg Amt og Bys Museum fra 1940 samt af Repræsentantskabet for Fyns Stifts Historiske Samfund fra 1942; Overjagtskonsulent for Danmark fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok 1945-46 og for Skovbrugets Arbejds­giverforening for Fyens Stift fra 1945 (Formand fra 1948); Medlem af Travei­lers' Club i Malmø fra 1938.

Har udgivet: „Impala", om Stor­vildtjagt og Bueskydning i Kenya og Kongo (1937); Moderne Bueskydning (1941): „Tandalla" om Den dansk-øst­afrikanske videnskabelige Ekspedition af 1947 (1948); Medforfatter af forskel­lige Værker, hovedsagelig vedrørende Jagt; har skrevet en Bække Kroniker og Artikler til inden- og. udenlandske Bla­de. Redaktør af Dansk Jagtleksikon 194144.

Adresse: Fjellebro pr. Rudme.

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Chri­stian Greve, Kammerherre, Hofjæger­mester, R.DM.; f. 6. Sept. 1878 paa Kjærsgaard i Brænderup Sogn; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Greve Frederik (Fritz )Ahlefeldt-I/aurvig-Lehn (død 1909) og Hustru Anna, f. Baronesse Rosenørn-Lehn (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1910); gift (6. Juni 1906) m. So-phie-Magdalene (Lenna) f. Baronesse Reedtz-Thott, f. 6. Sept. 1884 paa Bi-skopstorp i Skellerup Sogn, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Sophie f. Baronesse Berner-Schilden-Holsten (død 1928).

Forstkandidat 1904; Forpagter af Lahnskov 1906-10; fra 1. Maj 1910 Be­sidder af Baroniet Lahn, der i 1925 overgik til fri Ejendom under Navnet Hvidkiilde Gods.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Sikovfor endngs fyenske Afdeling 1903-18, (For­mand for samme 1906-18), i Forenin gen til Køre- og Ridehestens Fremim i Fyens Stift 1911-15, i Fyens Stifts på triotiske Selskab 1913-20, i Godsejerfor eningen 1916-20. i Understøttelsesfo eaingen for trængende Landmænd os deres Efterladte i Fyens Stift fra 191. og i Dansk Skovforening fra 1919-24 Amtsrepræsentant for Kgl. Dansk Au tomobilklub 1917-21; Medlem af Re­præsentantskabet for Livsforsikringssel-skabet Carentia 1911-18; Bestyrelsesmed­lem i Dansk Hypothekforsikring fra

42

1917-23;  Medlem  af  Egense Sogneraad 1909-43,   Næstformand   i   samme   1917-33 og   1937-43,   Formand   1933-37:   Formand for     Bevillingshaverne   for   Svendborg-Faaborg    Baner    fra   1913,    for   dens Bestyrelse  1920-35  og for  dens  Repræ­sentantskab fra 1935; Formand  for Af­løsningen   af   Jagtretten   i   Svendborg Amt  fra  1913   og  for  Svendborg  Amts Brændselsinstitution 1917-20; Medlem af Brændselsnævnet    1917-20,    af    Statens Brændselsadministration 1920-21, af Svend­borg Amtsraad 1922-28 og af Frednings­nævnet  for  Svendborg Amt  1926-43;  2. Viceformand   og    Formand    for   Skov-brugsudvalget,   i   Hovedbestyrelsen   for Arbejdsgiverforeningen    for   Land-    og Skovbrug    i    Danmark    1919-20,    For­mand    for   sammes   fyenske   Afdeling 1919-20;   Formand   for   Skovbrugets   Ar­bejdsgiverforening  for  Fyens Stift 1944 -48;   Medlem  af   Bestyrelsen  for  Akts. Fyens Redningskorps fra 1919; Medlem af Højres Organisation i 6. Landstings-kreds 1911-15, af det konservative Folke­partis   Amtsudvalg    1915-20;     Formand for den konservative Vælgerforening for Svendborg og Omegn 1915-16 og for det konservative Folkepartis Vælgerforening i    Svendborgkredsen    1916-21;    Medlem af det konservative Folkepartis Repræ­sentantskab  1916-20 og  af  den  konser­vative Vælgerforening for Egense Sogn 1921-38,   Formand   1537-38;   Højres   Kan­didat i Odense Amts 8.  Valgkreds ved Folketingsvalget  1913;   Landvæsenskom-missær i Svendborg Amt fra 1925; Med lem for Svendborg Amt af Laanebesty-relsen   angaaende   Udlaan   af   Umyndi­ges  Midler  fra   1926;    Medlem   af   Di­rektionen   for  Fyens   kommunale   Tele­fonselskab   1929-30;  Næstformand  i  Ar­bejdsgivernes Ulykkesforsikring og For­mand for dennes Afdeling for Land- og Skovbrug  fra  1929;  Medlem  af  Direk­tionen  for Akts.  Det sydfyenske  Jern­baneselskab 1929-32 og 1935-38.

Adresse: Lehnshus pr. Kirkeby.

AHLEFELDT-LAURV1GEN Adolph Greve, Proprietær; f. 31. Okt. 1868 paa Ny Hammelmose; Søn af Forpagter, Greve Chr. Ahlefeldt-Laurvigen (død 1903) og Hustru Albertine f Drejer (død 1877); gift (23. Nov. 1893) m. Ag­nes A-L., f. 22. Nov. 1869 paa Ny Vraa, død 19J1, Datter af Proprietær Lorentzen (d«d 1896) og Hustru Julie f. Buch (død 1912).

Realafgangseksamen (Aalborg) 1886; Løjtnant 1890; Ejer af Tveden fra 1893; Pladskommandant i Frederikshavn 1912; Kaptajn i Fodfolkets Reserve 1915.

Adresse : Høeghsmindev. 3, Gentofte.

AHLMANN-LORENTZEN    N    Godsejer, cand. jur., R.; f. 19.  Febr. 1878; Søn aif

43

Professor Lorentz Lorentzen (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Cathrine f. Ahlmann (død 1917); gift (28. Sept. 1909) m. Kirsten A-L., f. 18. Okt 1885 i Kbhvn., Datter af Oberst Axel Liljefalk (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Augusta f. Biilow (død 1941).

Student (Aalborg) 1896; cand. jur. 1902; Assistent i Indenrigsministeriet 1906-09; 1909 lært Landvæsenet hos Gods­ejer de Lichtenberg, Hessel; overtog derefter Hovedgaarden Langholt.

Medlem af Direktionen for Akts. Ban­ken for Nørresundby og Omegn 1927-31, Medlem af sammes Repræsentantskab 1937 og Formand for Bestyrelsen 1938-48- Formand for Horsens-Hammer Sog­neraad 1917-29.

Adresse : Langholt pr. Langholt.

AHM Axel Proprietær, R.; f. 3. Juni 1875 i Kappel Sogn paa Lolland; Søn af Sognefoged Jens Ahm og Hustru Bolette f. Hansen; gift (15. Jan. 1897) m. Laurine A., f. 29. Aug. 1874, Datter af Proprietær Jens Carstensen (død 1887) og Hustru Cirstine f. Petersen (død 1880).

Lært    Landvæsen;     Højskoleophold; Ejer af  Kalsgaard i  Dannemare  1897-1911, af Søndergaard i Gloslunde 1907-11 og af  Mosegaard i   Gloslunde fra 1911. Sogneraadsmedlem    1904-07    og    1922-26 (Formand 1922-25); Medlem af Rød­by    Fjords   Pumpelag   1918-25;   Bevil­lingshaver i Nakskov—Rødby Jernbane 1918-26;     Formand    for    Maribo   Amts Mejeriforening   1925-38,    for   Arbejdsgi­verforeningen   for   Land-   og   Skovbrug i   Maribo   Amt   fra   1928,   for   Statens Grundforbedringsudvalg  i  Maribo  Amt fra  1933   og for Mejeriernes Arbejdsgi­verforening fra 1937;  Medlem af Besty­relsen fur  De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation   fra   1937;   Formand for Fællesudvalget for Landbrugets Ar­bejdsgiverforeninger   fra   1942    og    for Sammenslutningen  af  Landbrugets  Ar­bejdsgiverforeninger   1947;    Medlem  af Landarbejderkommissionen af 1938 og af 1948, af Landbrugsraadet 1939-41  og  aj Landbrussraadets Præsidium 1940-41. Adresse:   Mosegaard pr. Gloslunde.

ALBECK Georg Kontorchef; f. 23. April 1904   i  Kbhvn.;   Søn   af   Overlæge,   Dr. med. Victor Albeck (død 1933, se Kraks Blaa  Bog  1932)   og  Hustru Ella f. Za-chariae; gift  (3. Sept. 1938) m. Lis A., f. 21. Okt. 1915 i Aarhus, Datter af Re­præsentant S  Bræmer og Hustru  Dag­mar f.  Madsen   (død  1945).

Student (Randers) 1923; cand. polit. 1930; fung. Sekreta-r i Finansministe­riets 4. Hovedrevisorat 1931, udnævnt 1933, Fuldmægtig i 1. Hovedrevisorat 1939, Ekspeditionssekretær i 4. Hoved-

_____________________Albr

revisorat  1946,   Kontorchef  i 3.  Hoved­revisorat   1948.

Leder af Revisionen af den interna­tionale Tuberkulosekampagne (The jo­int Enterprise) fra 1948; Medrevisor af Statens Byggeforskningsinstitut fra 1948.

Adresse: Taasingeg. 20, Kbhvn. Ø.

ALBECK Kaj Kontorchef, R.; f. 12. Sept. 1889 i Skanderborg; Søn af Læge K E Albedk (død 1904) og Hustru In­geborg Margrethe f. Ortmann; gift 1. Gang (2. Sept. 1916, Ægteskabet opløst 1928) m. Gudrun Isa A., f. 12. Sept. 1894 i Kbhvn., Datter af Stam-husbesidder, Ekspeditionssekretær Jens Just Sofus Sommer Jermiin (død 1909) og Hustru Olga f. von Nutzhorn (død 1937); 2. Gang (22. Dec. 1929) m. Ellen A., f. 11. Nov. 1906 i Kbhvn., Datter af Grosserer Hans Tegner (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru fh. kgl. Balletdanserinde Ellen f. Braun-stein.

Student (Birkerød) 1909; cand. jur. 1916; By- og Herredsfuldmægtig i Hasle 1916-18; Sekretær i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1918; i Finans­ministeriets 1. Hovedrevisorat 1927; Fuld­mægtig 1933; Ekspeditionssekretær 1937; Chef for 1. Hovedrevisorats 2. Kontor 1939; f ung. Sekretær i Overværgeraa-det 1918-31; Medhjælper hos den af Justitsministeriet beskikkede Revisor af Eksekutorboer i Kbhvn. fra 1922; Medlem af Ministerialforeningens Re­præsentantskab 1934-36; Medlem af Udvalget vedr. Dommernes Kasse- og Regnskabsvæsen og af Udvalget ang. „Forenkling" af Retsafgifter.

Har skrevet:  Behandlingen  af Ekse­kutorboer (1935, ny udvidet Udg. 1948) Adresse:    Sophienbergv.  6,   Rungsted Kyst.

ALBRECHT-BESTE   J Landsretssagfø­rer, R.; f. 1. Jan. 1893 i Kbhvn.; Søn af Bagermester Aug. V E Beste (død 1927) og 'Hustru Johanne f. Albrecht (død 1894); gift (20 Maj 1920) m. Ellen A-B., f. 3. Jan. 1897 i Kbhvn.. Datter af Direktør L Wirenfeldt (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1951) og Hu­stru Harriet f. Knut zen (ded 1936).

Student (Birkerød) 1911; cand. jur. 1917; Landsretssagfører 1923; offentlige og beneficerede Sager 1948.

Medlem af Bestyrelsen (Direktionen) for Det Reiersenske Fond 1930, af Be­styrelsen for Direktør Emil Jensen og Hustru Emma Jensen, født Meyers Mindelegat 1932, af Direktionen for de Massmannske Søndagsskoler 1933 og af Bestyrelsen for flere Erhvervsselskaber; Indehaver af Lassenius Kramps Meda ille. Adresse: Rosbæksv. 16, Kbhvn. Ø.

Alki

44

ALK l L Niels Landsretssagfører; f. 10. Febr. 1914 i Kbhvn.; Søn af Vicesko­leinspektør Immanuel Mikkelsen (død 1941) og Hustru Agnes Emilie f. Al-kil West; gift (13. Juli 1940) m. Fan-ny Elisabeth A., f. 13. Juni 1916, Dat­ter af Fabrikant Frederik Axel Thiele (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Helga Helene f. Fog.

Student (Østre Borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1938; juridisk Manuduktør 1958-39; Universitetsmanuduktør 1939-44; kst. Eksaminator ved juridisk Embeds­eksamen 1940-48; Lektor i Obligations­ret ved Kbhvns Universitet 1944-46; Landsretssagfører 1941: offentlige og be­neficerede Sager fra 1948.

Forretningsfører for Foreningen til Beskytteiso af videnskabeligt Arbejde, for Danske Skribenters Fællesraad, for Dansk Oversætterforbund, for Malende Kunstneres Sammenslutning og for Kunstnersamrnenslutningen Kolorister­ne; Sekretær i Winkel & Magnussens Fond; Medlem af Bestyrelsen for E O Farstrup, Fabriks-Akts, og Handels- og Financierings-Akts., Akts. Oskar J>a-vidsen & Co., Arvid. Nilsson Akts., Ak­tieselskabet af 1. Okt. 1948. Akts. N.A. F., Stilmønster Akts. og Ascot 'Dame­konfektion Akts.

Har skrevet Artikler i juridiske Tids­skrifter; Medarbejder ved Hurwitz' kommenterede Lovsamling og ved Haandbog for Grundejerinteresser; Redaktør af „Besættelsestidens Fakta' (1945-46). Adresse: Julie Sødrings V. 3, Charlot-

tenlund.

Sommerbolig: Dronningmølle.

ALK ÆRS l G   Sven  Programsekretær;   f 2.  Sept.  1904  d Odense;  Søn   af  Vice­skoleinspektør Ohr. Alkærsig (dåd 1936) og Hustru Marie f.  Hansen; «^>ft  (30. Marts 1930)  m. Sonja A., f. 88. Marts 1910 paa Frdbg., Datter af Traffikmester Fritz  Mikkelsen  (død 1943)  og Hustn Maria f. Olesen  (død 1959).

Student (Odense) 1923; Lærereks. 1926, cand.   phil.  1927;  Studier   ved  Kbhvns Universitet; ansat ved Kbhvns kommu­nale Skolevæsen  1926;  fri  journalistisk Virksomhed  bil 1938;   Medarbejder ved Statsradiofonien 1938,   Programsekretser i den nyoprettede Featureafd. 1946, an sat i Reportageafd. 1949. Adresse:   Vagtelv.  5,   Kbhvn.  F. Sommerbolig:  Dronningmølle. ALLER   Svend   Direktør;    f.   7.   April 1904  i  Kbhvn.;   Søn af  Direktør   Axel Aller   (død   1943,   se   Kraks   Blaa  Bog 1945)    og    Hustru   Emma   f.   Zimmer­mann   (død  1940);   gift   (5.  Juli   1927) m. Ragna A., f. 29. Juli i Algier, Dat­ter af Grosserer Harald Lindsetli  (død

1938)  og Hustru Elise f.  Hansen   (død

1946).

Student (Frdbg. Gymnasium); ind-traadt i Carl Allers Etablissement, Akts. 1923; bosiddende i Oslo 1925-34, Direktør for Allers familiejournal smstds; Overdirektør i Carl Allers Etablissement, Akts. 1943; Direktør for Bianco Luno's Bogtrykkeri, Akts. s. A. Medstifter af og Næstformand for Den illustrerede Presses Udgiverfor­ening; Medlem af Bestyrelsen for Carl Allers Etablissement, Akts. 1937.

Adresse: Lemchesv. 19, Hellerup.

ALLER Valdemar Bladudgiver; f. 7. Febr. 1875 i Kbhva.; Sen aif Bladudgi­ver Carl Aller (ded 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Laura f. Bierring (død 1917); gift (3. Maj 1901) m. Val­borg A., f. 30. Maj 1881 i Kbhvn., død 1948, Datter af Fotograf Georg Alexan­dersen (død 1931) og Hustru Rikke f. Zimmermann (død 1929).

Knyttet til Illustreret Familie-Journal fra 1892.

Adresse: Valbygaardsv. 3, Kbhvn. Valby.

ALLERSLEV JENSEN  Erik Biblioteks inspektør; f. 22. Maj  1911 i Holstebro; Søn  at  Overlærer Sigurd  Jensen   (død 1947)  og Hustru Meta f. Hansen; gift 2.  Gang  (9.  Juli 1938) m.  Børnebiblio­tekar Gudrun Franck, t 12. Sept. 1906 paa   CFrdbg.,    Datter   af   Skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Kraks Blaa Biog 1943)   og Hustru Magna f. Sohou. Student   (privat dimit.)  1929;  Filoso­fikum 1931; Statens Biblioteksskole 1933; ansat  ved   Frdbg.   Kommunebiblioteker 1930-37;   Leder   af   Statens   Biblioteks­tilsyns  Afdeling  for  trykte  Kort  1937-42;   Forretningsfører  for   Folkebibliote­kernes    bibliografiske   Kontor   1939-46; Biblioteksinspektør  ved  Statens  Biblio­tekstilsyn 1946.

Lærer ved Statens Biblioteksskole fra 1938, Administrator af denne Skole fra 1946; Medlem af „Ringen "s Hovedle­delse 1941-45; Formand for Frit Dan­marks Bibliotekargruppe 1944-45.

Redaktør (s. m. H Topsøe-Jensen) a.f Dansk Bogfortegnelse 1938-46; Medud-giver af Decimalklassedeling, 3. Udg. 1942; Redaktør (s. m. K Høyer-Niel-sen.) af Avis-Kronik-Index 1943-46; Medredaktør af Lærebog i Biblioteks­teknik, 2. Udg. 1945; Udgiver (s. m. Robert L Hansen) af Dansk Tids-skrift-Index fra 1946.

Adresse: Frydendalsv. 18, Kbhvn. V.

ALLERUP Flemming Påtge* Højeste­retssagfører, B..; f. 9. Aug. 1893 i Oden­se; Søn af Oberst Ove Allerup (se den­ne); gift (19. Dec. 1947) m. Aase A., f. 31. Marts 1922 i Nykøbing F.

Alsi

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; Assistent i Indenrigsministeriet 1917; Overretssagfører 1919; Højesterets­sagfører 1932.

Medlem af Sagførerraadet 1936-41, af Sagførernævnet fra 1941 (Formand- fra 1947), af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1937, af Højesteretsskrankens Be­styrelse 1939-42 og af Administrationen for C W Strandes Legatfond fra 1940; Formand for Studenter-Sangforeningen 1928-30 og for Dansk Sygeplejeraads Rekreationshjem for Sygeplejersker; Formand for Bestyrelsen for Akts. Just Andersen, for Brødr. Cloétta A/S og for A/S Aage Lichtinger; Medlem af Bestyrelsen for A/8 Haustrups Fabri­ker, for Akts. Sanatorier for Brystsyge m. fl. Selskaber og for Selskabet til Haandarbejdets Fremme; Æresmedlem af Dansk Sygeplejeraad.

Adresse: Baunegaardsv. 75, Helle­rup.

ALLERUP   Ove Oberst, K'. DM. HTH. p.p.; f. 11. Juli 1866 i Odense; Søn af Fabrikant Emanuel Allerup (død 1895) og Hustru Johanne f. Patges; gift (20. Sept. 1892) m. Jenny A., f. 26. Maj 1871 i Bøkhult i Sverige, død 1925, Datter af Læge Rudolph Hanisch (død 1893) og Hustru Andrea f. Jørgensen (død 1886).

Student (Odense) 1885; Sekondløjtnant i Fodfolket 1888; Premierløjtnant 1888; Kaptajn 1904; Oberstløjtnant 1912; Oberst og Chef for 6. Regiment 1919; Afsked 1927.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Torpelille, Langelinie 99, Odense.

ALLERUP   Richard Generalmajor, B. DM. HTH.p.p.. f. 18. April 1890 i Vejle-, Søn af Købmand S Allerup (død 1933) og Hustru Marie f. Jensen (død 1936); gift (25. Okt.1935) m. Ingeborg Margrethe A., f. 15. Febr. 1899 i Kol­ding, Datter af Grosserer L C Heisel (død 1924) og Hustru Katy f. Jacob­sen.

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1928; Kontorchef i Krigsministeriet 1930-37- Oberstløjtnant 1937; Chef for 21. Bataillon 1938; Lærer ved Hærens Officersskole i Krigshistorie og Krigskunst; Oberst og Chef for 5. Regiment 1945; Generalmajor 1946 og Chef for Den Danske Brigade i Tysk­land 1947.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; Fi.S.F.; S.Sv.31.

Adresse: Den Danske Brigade i Tysk­land.

ALLING   Frants Civilingeniør, R.; f. 7. Sept. 1874 i Nibe; Søn af Sparekasse­direktør Peter Alling (død 1920) og Hustru Else f. Hansen (død 1879); ugift.

Uddannet ved Handel: Student (pri­vat dimit.) 1898; cand. phil. 1899; cand. polyt. 1903; ansat paa Ingeniør­kontorer i U.S.A. 1904-05; Ingeniørfor­retning med Trykluftmateriel som Spe­ciale i Kbhvn. 1905-22; bosat i Marokko fra 1926, Indehaver af Firmaet F Al­ling, Rabat fra 1929.

Udgiver og Redaktør af Fagbladet Pneumatisk Journal 1906-31; indstiftede 1939 Facoprisen til Raadighed for Dan­marks tekniske Højskole og Le rjrix danois-marocain Faco. der uddeles af Det kgl. danske ^geografiske Selskab.

Postadresse:   Kastelsv.   8, Kbhvn.  Ø.

ALS-NIELSEN     Aage Overlæge, Dr. med.; f. 3. Sept. 1890 i Ulstrup paa Røsnæs; Søn af Lærer Jens Nielsen (død 1908) og Hustru Andrea Elise f. Als (død 1939); gift 1. Gang (2. Dec. 1922) m. Inger A-N., f. 18. Juli 1886 i Kbhvn., død 1932. Datter af Inspektør L J Ipsen (død 1913) og Hustru Laura f. Holst (død 1918); 2. Gang (3. Sept. 1935) m. Dofis A-N., f. 3. Marts 1895 i Tørslev, Datter af Ornitolog, Direktør A L V Manniche (se denne) og Hustru Karen f. Bang (død 1936).

Student (Sorø) 1909; med. Eks. 1917; Kandidat og vikarierende Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital og ved Aarhus Amts Sygehus 1917-19; Turnus­kandidat, Assistent paa Røntgenklinik­ken og vikarierende Reservelæge paa Kommunehospitalet i Kbhvn. 1919-22; Reservekirurg ved Odense Amts- og Bys Sygehus 1922-27; 1. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospitals Afd. D 1927-31; Kirurg ved Blegdamshospitalet, assiste­rende Læge ved Direktoratet for Ulyk­kesforsikringen, Kandidat ved Fødsels­stiftelsen, assisterende Læge ved Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre og prakt. i Kbhvn. 1931-33; Specialistaner­kendelse i Kirurgi (Mave- og Tarmsyg­domme) 1925 og i Gynækologi 1932; Overlæge ved By- og Amtssygehuset i Silkeborg 1933; Dr. med. 1936; Over­kirurg ved Amts- og Bysygehuset i Skive 1937.

Medlem af societé international de chirurgie.

Har skrevet: Om lumbalanæsthesi med tropacocain (Disputats) samt tal­rige Afhandlinger, navnlig over kirur­giske Emner.

Adresse.: Skive.

ALSING  Poul Direktør; f. 16. Nov. 1893 : Svendborg; Søn af Maskinmester Ad. C Alsing (død 1937) og Hustru Wil-

Alsi______________________

helmine f. Rasmussen (død 1948); gift (20. Nov. 1925) m. Esther A., f. 19. Jan. 1902 i Aalborg, Datter af Avis-postmester S V Steener (død 1957) og Hustru Ellen f. Setøgmann.

Handelsuddannelse i Kbhvn.; Kontor­chef i A C Illum A/S 1919, Prokurist 1941, Underdirektør 1945, Direktør 1947.

Adresse: Carlsmindev. 12, Sallerød pr. Holte.

ALSTED   Gunnar Direktør, Dr. med., M. T. Kha.; f. 18. Okt. 1905 i Kbhvn. • Søn af Konsul A P Jensen (død 1919) og Hustru Helga f. Mouritzen; gift (1. Dec. 1948) m. Grethe A., f. 4. Okt. 1916 i Kbhvn., Datter af Overlærer C B Durck og Hustru Anna f. Jensen.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1925; med. Eks. 1930; Dr. med. 1955; Specialist i intern Medicin 1939; Ud­dannelse ved kbhvnske Hospitaler; Re­servelæge ved Bispebjerg Hospital 1937 -59, ved Frdbg. Hospital 1959-48; Ee-search-Fellow in Medicine ved Harvard University Medical School 1956; Leder af det danske Gesandtskab i Stock­holms ambulante Tuberkulosestation for danske Flygtninge i Sverige 1944; Act-ing Chief Physician ved Ballochmyle Hospital i Skotland 1944-45; Privatdo­cent ved Kbhvns Universitet 1940-44; Directeur du Bureau d'Hygiene. La Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge 1949.

Har skrevet: Experimentelle Under­søgelser over Bartonella-anæmi (Dispu­tats, 1935); The changing incidence of peptic ulcer (1939) samt en Bække mindre, videnskabelige Arbejder.

Adresse : 8, Bue Munier-Eomilly, Ge-néve, Schweiz.

ALSTED   Jakob Eektor, cand. theol. & mag., B,.; f. 11. Marts 1866 paa Kob-belgaard i Tørring Sogn; Søn af Gaardejer P G Alsted (død 1898) og Hustru Sofie Hedevig f. Packncss (død 1922); gtft (27. April 1899) m. Gyde Marie A., f. 1. Maj 1871 i Jelling, Datter af Pastor P Bertelsen (død 1906) og Hustru Anny Sophie f. Her­skind (død 1900).

Student (Vejle) 1884; cand.theol. 1890; cand. mag. 1895; Lærer ved Vejle La­tin- og Bealskole 1891, Adjunkt 1916, Lektor 1921, Rektor 1923; Afsked 1936.

Formand for Vejle Folkebogsamling 1897-1907, for Biblioteket for Vejle By ok Amt 1913-18, for de kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1916-20 og for Vejle Bys Biblioteksudvalg 1918-25.

Medudgiver af engelske Læsehæfter for Gymnasiet.

Adresse :   Nordvestv.   5.   Vejle.

ALSTRUP  Frederik  Andersen   Direk­tør; f.  5.  Dec.  1886 i  Viborg; Søn af

46

Købmand    Frederik   Andersen   Aistrup og   Hustru   Louise   Amalie   f.   Holm;

ugift.

Uddannet i Akts. J D Koopmanns Svineslagterier; Direktør og Formand i Bestyrelsen for Akts. J D Koopmanns Svineslagterier.

Medlem af Bestyrelsen for Privat­slagteriernes Organisation og at Besty­relsen for Privatslagteriernes Arbejds­giverforening; Medlem af Landbrugs­ministeriets Baconudvalg og af Land­brugsministeriets Fedteksportudvalg.

Adresse : Oskarsv. 9. Næstved.

ALSTRUP Gunnar Landsretssagfører; f. 30. April 1896 paa Grængegaard paa Lolland1; Søn af Godsejer Michael Al-strup, Vintersborg (død 1933) og Hu­stru Rigmor f. Foss (død 1929); gift (29. Sept. 1946) m. Rita A., f. 8. Dec. 1912 i Holstebro, Datter af Fabrikant Valdemar Birn.

Student (Lang og Hjorts Kursus) 1913; cand. jur. 1919; Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn. 1919; Fuldmægtig paa Ribe Stiftamt 1920; atter Sagførerfuld­mægtig i Khhvn. 1923; Sagfører i Es­bjerg s. A.; Landsretssagfører 1926; of­fentlige Sager 1932.

Formand for Esbjerg konservative Vælgerforening 1935-42 og for Forenin­gen af Fiskeskippere og Kutterejere i Esbjerg fra 1942; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Det konservative Folke­parti 1955-39; Formand i Bestyrelsen for Akts. Esbjerg Dampvaskeri fra 1946 og for Andels Sildeolieføbriken Es­bjerg fra 1948; Landvæsenskommiesær vedr. Vandforsyningsanlæg.

Adresse: Englandsg. 7, Esbjerg.

 ALSTRUP Svend Kontorchef, B.; f. 20. Nov. 1901 paa Vintersborg paa Lolland; Søn af Godsejer Michael P N Alstrup (død 1953) og Hustru Bigmor f. Foss (død 1929); gift (16. Febr. 1929) m. Karen Ingeborg A., f. B. Dec. 1895, Datter af Kontorchef Wilhelm Kann og Hustru Fanny f. Dederding (død 1950).

Student (Birkerød) 1920; cand. jur. 1928; Assistent i Finansministeriet 1922, Sekretær 1928, fung. Ekspeditionssekre­tær 1934, udnævnt 1935, Kontorchef 1941.

Adresse : Dr. Friernes V. 10. Kbhvn. V.

ALSØE Axel Fabrikinspektør, Civilinge­niør, E.; f. 22. Maj 1881 i Kbhvn.; Søn af Afdelingschef i Akte. Burmeister & Wain J P Alsøe (død 1932) og Hustru Betty f. Wilmann (død 1933); ugift.

Lærling paa Orlogsværftets Smede- og Maskinværksted 1895-99; Svendeprøve 1899; exam. polyt. 1906; cand. phil.; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1915; ansat ved Statstelegrafen 1900-01. i Sto­re Nordiske Telegrafselskab 1901-04; gennemgik Kursus i Svagstrømselek-

troteknik ved The Durham College of Science i Newcastle-upon-Tyne, 1903-04; efter Ansættelse i forskellige Ingeniør­firmaer Tilsynsassistent i Arbejds- og Fabriktilsynet 1916, Fuldmægtig 1919, 'Fabrikinspektør af 2. Grad s. A., Fa­brikinspektør af 1. Grad 1985 (Eleva­torinspektør for Kbhvn. & Frdbg. fra 1921 og for Kbhvn., Frdbg. & Omegn fra 1935). Tjenestestndierejser i Sveri­ge 1921 og 1927 og i Tyskland 1930 og 1931.

Arbejds- og Fabriktilsynets Repræ­sentant i Standardieeringskoanmissio-nens Udvalg vedrørende Standards for Staaltovværk 1926-28; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Bfterladite 1943, Sekretær 1947; ud­nævnt til overordentligt Medlem af Dannebrogsmændenes Forening 1944; Medlem af Repræsentantskabet for Ar­bejdernes Byggeforening 1946; Beviser i Dansk Heraldisk Samfund 1947; For­mand for Udvalget om Bevision af In­denrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 381 af 22. Ang. 1922 om Indretningen og Brugen af mekanisk drevne Eleva­torer 1934; Medarbejder ved Socialt Tidsskrift (Arbejderbeskyttelse og der­med beslægtede Emner) 1930-35 og ved Haandbog Ifor Bygningsindustrien fra 1932; Censor i Arbejds- og Industriret ved Købmandsskolen ved Afgangsprø­ven fra Skolen for Lærlinge paa Fa­brikkontorer 1933. Tildelt Arbejderbe-skyttelsesnFondets Legat 1923.

Har skrevet mange Artikler om Ar­bejderbeskyttelse og dermed beslægte­de Emner i Socialt Tidsskrift, Ingenie­ren, Den tekniske Forenings Tidsskrift og Socialisten og holdt Foredrag om de samme Emner i Foreninger og i Radioen.

Adresse:   Enighedsv.   9,   Charlottenl.

ALVING Theodor Martin Direktør, R.; f. 16. Okt. 1872 i Ribe; gift (1. Dec. 1905) m. Elna Emilie Marie f. Wegge, f. 29. Okt. 1883, død 1945.

Exam. jur. 1893; Sagfører i Sæby 1898-1917; Formand for Ligningskom­missionen i Sæby 1906-17; Studier i New Yorks Zoologiske Park og Bo­taniske Have 1917-19; 1920 Dommer­fuldmægtig, senere Sagfører og Notar i Bødding, Sønderjylland; adm. Direk­tør for Zoologisk Have i Kbhvn. 1925-42.

Har skrevet: Vilde Dyr i Fangen­skab (Frem 1926); Zoologisk Have (1926); Zoologisk Have i Støbeskeen (1954); Fugle ved Menneskers Huse (1944).

Adresse:  Kløverv.  l,  Lyngby.

___________________Amdr

AMBERG  Vitus H C Civilingeniør, R., Chr.X Fr.M.; f. 10. Marts 1887 i Kbhvn.; Søn af Direktør Vithus Friderichsen og Hustru Ingeborg f. Amberg; gift (5. Dec. 1918) m. Hilda Mary A., f. 27. Juni 1892 i Tenbury-Wells, Datter af Farmer Arthur Morgan (død 1907) og Hustru Katherine f. Banfield (død 1934).

Cand. polyt.; Ingeniør ved Western Electric Co., Ltd., Antwerpen og Lon­don 1912-18; raadgivende Ingeniør for den italienske Begering 1916; raadgi-vende Ingeniør i London 1918-20. Adm. Direktør for The Express Lift Co. Ltd., London; tillige Direktør for The Beli-ance Telephone Co., Ltd., The Telepho-ne Supplies, Ltd., London og Belay Automatic Telephones, Ltd., London (Chairman); tidligere Direktør for Bri-tish Talking Pictures, Ltd., London (Chairman), Associated Sound Film Industries, Ltd., Wembley, Coventry Automatic Telephones, Ltd. samt Badio Belays Ltd., Blackpool; Afdelingschef i General Electric Co., Ltd., London

Mangeaarigt Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Danmark i London, For­mand 1929-30, Næstformand 1930-38.

Adresse: The Chantry, Old Duston, Northants., England.

AMBY   Kristen Præst; f. 4. Marts 1894 i Skive; Søn af Pakmester ved Stats­banerne Martin Amby og Hustru Han-signe f. Melsen (død 1922).

Student (Sorø) 1914; cand. theol. 1920; Medredaktør af Den ny Tid 1920-25; Præst ved Fængslet i Nyborg 1923-25; Sognepræst i Skuldelev-Selsø 1925-38; Fængselspræst i Kbhvn. 1938-48.

Det konservative Folkepartis Kandi­dat ved Folketingsvalgene i 1920-29; Medlem af Folketinget fra 1932, af Landsskatteretten fra 1938, af Inden­rigsministeriets Boligudvalg af 1941 ang. Parcelbyggeri og af Radioraadet fra 1945; Formand for den konservative Folketingsgruppe og for den konserva­tive Rigsdagsgruppe i 1945 samt for Udvalget til Udarbejdelse af det nye konservative Program i 1945: Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Det unsc Danmark 1919-25 og for Fængselsselska-bet i Kbhvn. fra 1938- Formand for Kristeligt Studenter-Settlement 1939-43 og for Den konservative Klub 1941-45; Formand for Dansk Almennyttigt Bo­ligselskab af 1942.

Har skrevet en Del Artikler og Es­says i Tidsskrifter og Dagblade

Adresse: Egevejen 26, Nærum.

AMDRUP Ricard fil. Kommunelærer; f. 12. Jan. 1869 i Kbhvn.; Søn af Ovcr-retsassessor C E Amdrup (død 1910) og Hustru Jean nette f. Ricard (død 1874); gift (27. April 1897) m. Pauline Elisa-

Amdr____________________

beth A., f. 29. Dec. 1860 i Kbhvn., død 1944, Datter af Translatør Fritz Paul­sen (død 1888) og Hustru Signe 1. Gjellum (død 1900).

Student (Schneekloths Skole); cand. theol. 1893; ansat ved Kbhvns Kom­muneskoler 1900-39.

Eedaktør af den radikale Venstre-forenings Medlemsblad „Bladet" 1922-33; Formand for Kbhvns radikale Ven­streforening 1925-33; Medlem af Forret­ningsudvalget for Komitéen til Belys­ning af Statsmonopoler 1919-24; Med­lem af Repræsentantskabet for Dansk Arbejde fra 1923; Suppleant til Lands­tinget for Landstingsmand C Th. Zahle.

Sammen med N Skarvig udgivet: Uglebogen (Regnesystem); Medarbej­der ved Hagerups Leksikon.

Adresse : Godthaabsv. 43, Kbhvn. F.

AMMENTORP   Kjeld  Civilingeniør. Di­rektør;   f.  10.   Nov.  1895  paa  Frdbg.; Søn  al Stiftamtmand,  Kammerherre C , E  A Amjnentorp   (dåd  1947,  se  Kraks ' Blaa Bog 1947) og Hustru Mathilde I. Hedemann   (død   1943);   gift   (1.   Maj 1920)   m.  Tordis  A.,  f.  5.  Jan.   1898 i Oharkow   i   Rusland.   Datter   af   Inge­niør   Hans   Emil   Giersing   og   Hustru Sophie Therese f. Kofoed (død 1915).

Stndent (Roskilde) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1919; Ingeniør i Akts. Danalith, Kbhvn. a. A.; rejste til London i 1920; Ingeniør i F Møhl, Ltd., London til Sept. s. A.; Ingeniør i Industrial Constructions, Ltd., London til 1927; Direktør for Da-vidsons Patents, Ltd., London til 1930; Direktør og Manager for Firmaet Rea-dy Mixed Concrete, Ltd., London 1930-42, adm. Direktør fra 1946.

Medleim af Bestyrelsen for Davddsons Patents, Ltd. 1927-30 og for Ready Mixed Concrete, Ltd. fra 1950.

Adresse:   The   Cedars,   Cranford, Hounslow,   Middlesex,  England.

AMMENTORP  Verner Kontorchef, R. p.p.; f. 22. Maj 1894 paa Frdbg.; Søn af SÉftamitimand, Kammerherre C B A Ammentorp (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Mathilde f. Hede-maan (død 1943); gift (30. Aug. 1923) m. Judith Blenda A., f. 24. Mg. 189b i Finland, Datter af Direktør Gustav Axd (død 1924) og Hustru f. Sundquist. Student (Roskilde) 1913; cand. jur. 1919; Sekretær i Udenrigsministeriet 1919; Konsulatesekreter i San Franciscfl 1920; Legationssekretær i Helsingfor? 1922: Sekretær i Invalideiforaikrlngsret-ten 1923; Fuldmægtig i Direktoratet for Sygekassevæsenet 1927, Ekspeditionsse­kretær 1936, Kontorchef 1943. Forsik-ringsraadets Tillidsmand 1930; Sekretær

48

ved Sygekassenævnets Overflytningsud-valgl943; Tilsynsførende med godkendte Rekonvalescenthjem 1948.

Medstifter af Akts. Rungsted. Golf­bane og Medlem af Bestyrelsen fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for „Dan­marks Blinde" fra 1947; ansvarsh. Re­daktør af Tidsskriftet Golf.

Udeiil. Orden:   I.F.3.

Adresse: Kastamiev. 6, Rungsted Kyst.

AMMITZBØLL Edvard Kindt Fæng­selsinspektør; t. 20. Sept. 1885 i Vrids-løselille; Sen af Fængselsinspektør Fre­derik Ammitzbøll (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Gæcalie f. Kindt (død 1918); gift (17. Okt. 19J1) m. Elna A., f. 24. Febr. 1901, Datter af Hattemager Carl Nielsen (død 1929) og Hustru Inger f. Olsen (død 1948).

Student 1904: i Mejerilære 1905-06; i U. S. A. som Mejerist 1906-16, deraf 7 Aar som Superintendent for the David Cole Creamery Co. i Omaha; cand. jur. 1921; f ung. Sekretær ved Kbhvns Byret s. A.: Viceinspektør ved Staden Kbhvns Fængsler 1922, ved Statsfæng­slet i Horsens 1937, atter ved Kbhvns Fængsler 1943; Leder af Fængselsafd. ved Faarevejle 1944-46; tillige kst. Fæng­selsinspektør for Straffelejren ved Hor­serød pr. Helsingør fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Fængselsselskab.

AMMITZBØLL Hans Kontorchef, R.; f. 7. Okt. 1893 paa Gettrup; Søn af For­pagter Elis Ammitzbøll (død 1923) og Hustru f. Bartod (død 1948); gift (4. Juni 1931) m. Laura A., t. 3. Juli 1893, Datter af Grosserer Axel Random (død 1919) og Hustru f. Harboe (død 1928).

Stndent (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; Amtsfuldmægtig i Vi­borg 1917; Sekretær i Indenrigsmini­steriet 1919; Kontorchef i Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler 1933.

Sekretær i Invalideforsikringsretten 1927-31; Sekretær i Sundhedsstyrelsen 1931-33; Formand for Voldgiftsretten i Lærlingeforhold paa Frederiksberg 1927-32.

Adresse : Ceresv. 9, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Rungsted.

AMMUNDSEN Esther Dr. med.; f. 11. Aug. 1906 i Kbhvn.; Datter af Biskop Dr. theol, Valdemar Ammundsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Charlotte f. Balslev; ugift.

Student (Haderslev) 1925; med. Eks. 1933; Uddannelse paa kbhvnske Hospi­taler 1933-44, Specialist l intern Medi­cin 1944; Dr. med. 1939; Embedslæge-eks. 1940; Afdelingschef i Dansk Røde Kors (Flygtningeafd., senere Tuberku-loseafdl.) 1945; Afdelingslæge ved The international Tuberculosis Campaign 1948.

I 1942 arresteret paa Grund af anti-tysk Virksomhed og fængslet i 11 Maa-neder (Vestre Fængsel).

Tildelt Tagea Brandta Rejselegat 1946.

Har skrevet: Om ikke kuliltebin-dende Hæmoglobin i Blodet (Dispu. tats, 1939); samt forskellige mindre, videnskabelige Arbejder.

Udenl. Ordener: Ne. r. K. M.2.; N.r. K.M.M.; Po. F.K.2.; Rum. D.M.I.; Rum.r.K.

Adresse:  Jacob Erlandsens G. 9. Kbhvn. Ø.

AMMUNDSEN   John Biskop, K1.DM.; f. 1. Maj 1872 i Fjeldsted Sogn, Fyen; Søn af Sognepræet Peter Ammundsen (død 1889) og Hustru f. Sørensen (død

1920); gift (9. Juli 1907) m. Henriette A., f. 26. Juni 1883 i Gangsted (død

1921) Datter af Sognepræet Rasmus Bals­lev (død 1915) og Hustru f. Søltoft (død 1923).

Student (Borgerdydskolen paa Chri­stianshavn) 1891; cand. theol. 1898-, Huslærer 1899-1904; Sognepræst for Klovborg^Thyrsting 1904-14; Provst for Thyrsting-Vrads Herreder 1908-14; Sog­nepræst i Silkeborg 1914; Biskop over Lolland-Falsters Stift 1923-42.

Adresse; Morudskov pr. Mornd.

AMU'NDIN C Smedemester; f. 4. Marts 1863 i Kbhvn.; Søn af Portrætmaler, Kontrolør i Nationalbanken H P S Jørgensen (død 1887) og Hustru f. Amundin (død 1903); gift (12. Sept. 1899) m. Ludovica A. f. Hansen, f. 14. Ang. 1868, død 1944.

Udlært hos Smedemester F Rasmus­sen, Kbhvn.; videre Uddannelse i Ber­lin, Dresden, Wien, Miinchen og Rom 1883-88; oprettede selvstændig Forret­ning 1901; overtog F W Doberck & Søu's Kunstsmedie 1913.

Adrese : St. Strandstr. 11, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aage fh. Auditør v. Stats­banerne, K'. DM.; f. 16. Febr. 1871 i Saxild; Søn af Lærer, Højskoleforstan­der N Andersen (dfld 1893) og Hustru Mine f. Jensen (død 1917); gift (1904) m. Julie A., f. 22. Marts 1876 i Odder, Datter af Teglværksejer Ludvig Blom (død 1896) og Hustru Cathrina f. Kielil (død 1916).

Student (Aarhus) 1890; cand. jur. 1896; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1896-97; Fuldmægtig ved Bølling-Nørre Herreder 1898, ved Hads Herred s. A.; Auditør ved Statsbanerne 1906-37, tillige ved Privatbanerne 1914-37. Adresse •. Rosenørns Allé 64, Kbhvn. V.

ANDERSEN   Aage Civilingeniør; f. 1. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af fh. Grosse­rer A C Andersen og Hustru Betty f. Jørgensen; gift (12. April 1911) m.

______________Ånde

Astrid Louise A., f. 12. April 1892 i Aarhus, Datter af Oberst Vilhelm Gier­sing (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Pauline f. Bang.

Student (Østre Borgerdydskole) 1902; cand. phil. 1903; cand. polyt. (Fabrik­ingeniør) 1907; Ingeniør ved Milka Nåhrmittelfabrik i Leipzig 1908-09 og ved Otto Mønsted, Ltd. i London 1910-14; Ingeniør ved Lever Brothers Ltd., Port Sunlight, Cheshire i England og samtidig teknisk Direktør for Dattersel­skabet Planters Foods Ltd., Brombo-rough, Cheshire 1914-31; raadgivende In­geniør og teknisk Direktør ved Lever Brothers and Unilever Ltd., London og samtidig Direktør for Planters Foods Ltd. fra 1931.

Medlem af forskellige engelske Kom­missioner under Regeringen angaaende Næringsmiddellovgivning og -forsyning.

Member of Institution of Chemical Engineers, Gt. Britain og Society of Public Analysts, Gt. Britain; Fellow of The Royal Institute of Chemistry.

Medarbejder ved forskellige engelske tekniske Værker og videnskabelige Tids­skrifter.

Adresse : 41, Lyndale Avenue, Hamp-stead, London N. W. 2, England.

ANDERSEN A G ApoUker, Direktør; f. 10. Okt. 1875 i Bogense; Søn af Ho­telejer Fr. Andersen (død 1904) og Hu­stru Catrine f. Knudsen (død 1925); gift (10. Okt. 1898) m. Dorthea A., f. 10. Aug. 1876 i Kolding, Datter af Mu­rermester Hans Nielsen Møller (død 1903) og Hustru Petrine f. Knudsen (død 1905).

Præliminæreks. (Kbhvn.) 1891; Dis­cipel paa Bogense Apotek 1891; cand. pharm. 1897; Apoteker i Mariager 1900-08, i Nørre Saltum 1908-18, i Jels 1919-28 og i Graasten fra 1928.

Medstifter af Dansk Andels Livsfor­sikringsselskab „Koldinghus" 1898, Med­lem af Repræsentantskabet 1898-1934. kontrol Direktør 1928-34, adm. Direktør 1934-36.

Formand for Mariager Ligningskom­mission 1904-08.

Adresse :  Graasten.

ANDERSEN  A C Laboratorieforstander, R.DM.; f. 19. Sept. 1882 i Taarbæk; Søn af Restauratør Wm. Andersen (død 1925) og Hustru f. Svendsen (død 1936) • ugift.

Exam. polyt. 1900; cand. polyt. 1904; Assistent ved Carlsberg-Laboratoriets kern. Afdeling 1904-08, ved Universite­tets fysiologiske Laboratorium 1908-14 og ved Landøkonomisk Forsøgslaborato­riums dyrefysiologiske Afdeling 1914-18; Forstander for Landøkonomisk Forsøgs-

Ånde___________________

laboratoriums kemiske Afdeling fra 1918; tillige Leder af Forsøgsvirksomhe­dens Kontor og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg 1934-47 samt Leder af Forsøgslaboratoriets Foderstofkontrol (fra 1938 Statens Foderstofkontrol) 1926-49.

Formand for Kemisk Forening 1916-19 og for Biologisk Selskab 1926-28; Med­lem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Cen­tralforening 1913-32: Medlem af Carls-berg Laboratoriets Bestyrelse fra 1925; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Censor i Kemi ved Den polytekniske Læreanstalt fra 1919 og ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1920.

Litterære Arbejder,: Lærebog i fysio­logisk Kemi (1911, 1918); videnskabelige Afhandlinger, hovedsagelig i udenland­ske Tidsskrifter.

Adresse: Holmegaardsv. 4, Charlottl.

ANDERSEN A Chr. Provst, B.; f. 29. Sept. 1869 i Holstebro; Søn af Gæst­giver, Avlsbruger Jens Andersen (død 1890) og Hustru Marie Cathrine f. Pe­dersen (Bjerre) (død 1913); gift 1. Gang (17. Nov. 1899) m. Henni A., f. 23. Febr. 1876 i Holstebro, død 1932, Datter af afdøde Malermester Carl Kiel-gast og afdøde Hustru Christiane f. Bas-mussen; 2. Gang (23. Sept. 1935) m. Emma A., f. 3. April 1885 i Hoven, Datter af Gaardejer Jens Nielsen Skov­bjerg (død 1901) og Hustru Johanne Christine f. Jensen (død 1924).

Student (Viborg) 1690; cand. theo). 1898; Lærer i Holstebro s. A.; Valg­menighedepræst i Aal ved Varde 1905; Sognepræst i Ibsker-Svaneke 1911; i Brande 1921-39; tillige Provst for Nør-vang-Tørrild Herreders vestre Provsti 1922-39.

'Harskrevet: Livssammenhæng (1927); Henrik Ibsen. En Vurdering (1930); Ved I/øvfaldstid (1934); Uovervindelig. Historisk Spejlbillede (1937): Kirkepo­litikeren Morten Larsen (1942); To norske Digtere og en dansk Præst (1943); Hvordan var han egentlig —, Bidrag til en Morten Larsen-Karakte­ristik I-II 1944-45; Stromateis t (1948).

Adresse: Stationsv. 5, Brande.

ANDERSEN A F Professor, Dr. phil.-f. 10. Febr. !891iFodby; Søn af Gaard­ejer A Andersen (død 1928) og Hustru Betty f. Hansen (død 1929); gift (31. Juli 1928) m. Poula A., f. 19. Nov. 1903 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1909; Universitetets Guldmed. 1913; cand. mag. 1915; Lærer ved St. Jørgens Gymnasium 1912-34; Studierejse til Paris 1921; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1916; Lektor i Matematik sammesteds 1923; Dr. phil. 1922; Docent i Matematik ved Landbo-

50

højskolen 1925; Professor i Matematik ved Polyteknisk Læreanstalt (Danmarks tekniske Højskole) 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Matema­tisk Forening 1917-30; Censor i Matema­tik ved Seminarierne Æra 1938; For­mand for Lærerraadet ved Danmarks tekniske Højskoles Forberedelseskursus fra 1938.

Har skrevet : Studier over Cesåro's Summabilitetsmetode (Disputats, 1922); en Del mindre Arbejder, særlig over Rækketeori, og en Række Lærebøger.

Adresse: Parkvænget 28, Charlotten-lund.

ANDERSEN    A l Stabsintendant, K'. DM. HTH.; f. 23. Febr. 1867 i Nørre Tvede; Søn af Sognefoged, Gaardejer Lars Andersen (død 1915) og Hustru Marie f. Jensen (død 1907); gift (19. Maj 1899) m. Agnes Harriet A., f. 7. Dec. 1871 i Helsingør, Datter af Sag­fører, Branddirektør J M Ditzel (død 1927) og Hustru f. Schmidt (død 1923).

Sekondløjtnant i Fodf. 1889; Reserve-intendant 1896; Intendant 1898; Over-intendant 1911; Stabsintendant 1922; ligestillet med Oberst 1923; General-kommandointendant ved 2. General-kommando 1919-23 og ved General­kommandoen i Kbhvn. fra 1923; Af­sked 1930.

Tidligere Medlem af Kommissionen tal Revision af Indkvarteringslovgiv-ningen; Værge for Garnisons Kirke 1930-47.

Adresse : Vodroffsv. 7, Kbhvn. V.

ANDERSEN Aksel Hospitalsdirektør; f. 16. Maj 1895 i Martofte; Søn af Forpagter Poul Andersen (død 1921) og Hustru Johanne Kristine f. Pedersen (død 1911); gift 1. Gang (8. April 1921) m. Gudrun Kirsten A., f. Holm (død 1939); 2. Gang (2. Dec. 1947) m,. Kir­sten A., f. Stephensen, f. 18. April 1910.

Student (Odense Katedralskole) 1915; cand. polit. 1920; Sekretær i Direkto­ratet . for Kbhvns Hovedbogholderi og Revision s. A., Fuldmægtig 1921, i Di­rektoratet for Kbhvns Kommunes Løn­nings- og Pensionsvæsen 1926; Kontor chef i Magistratens 2. Afdelings Sekre­tariat 1928; Direktør for Kbhvns Ho­spitalsvæsen 1945.

Formand for Foreningen Socialvirke 1922; Sekretær i Kbhvns Kommunes Regnskabskommission af 1929, for den kbhvnske Delegation i Kbhvn.-Frdbg.-Kommissionen af 1930, for Fællesudval­get til Forhandling mellem Kbhvns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommu­ner, for Den skandinaviske Kommunal­konference 1937, for Fællesudvalget til Overvejelse af Ændringer i Kbhvns Kommunes Forfatning 1937-38, og i Storkbhvns kommunale Mælkeudvalg

51

1940-45. Formand for Kbhvns Mælke-noterin'gsudvalg fra 1941; Konsulent for Den Danske Købstadforening 1943-45; Medlem af Kommissionen til Førelse af Tilsynet med den teoretiske Uddannel­se af Kbhvns Kommunes Assistentele­ver og Underassistenter; Sekretær for Kbhvns Hospitalskommission, Medlem af denne fra 1945; Formand for Inden­rigsministeriets Udvalg ang. den obli­gatoriske Sygehustjeneste (Turnusnd-valget) for lægevidenskabelige Kandi­dater; Medlem af det af Indenrigsmini­steriet nedsatte Udvalg ang. Sygeplejer­skernes Forhold, at den danske Kræft­komité og af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne.

Adresse : 0-Farimagsg. 7, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aksel Harrestrup Dr. med.; f. 13. Maj 1911 i Odense; Søn af Musiker Peder Andersen og Hustru Kristine f. Harrestrup (død 1946); gift (25. Aug. 1942) m. Ester A., f. 25. Aug. 1912 i Kerteminde, Datter af Murer Hana Jørgen Rasmussen og Hustru An­na Marie f. Andersen (død 1934).

Student (Odense Katedralskole) 1929; med. Eks. 1936; KandidatstiMnger i Odense og ved forskellige kbhvnske Hospitaler; Assistent ved Universitetets farmakologiske Institut 1938-41; Univer­sitetets Guldmedalje (teoretisk Medicin) 1939; Dr. med. 1942; assisterende Lektor ved Danmark? farmaceutiske Højskole fra 1945; 2. Reservelæge ved Bispebjerg Hospitals medicinske Afd. C 1944, 1. Reservelæge smetds 1947; 2. Læge i Statsanstalten for Livsforsikring 1947; Specialistanerkendelse i intern Medicin 1946.

Medlem af Farmakopékominiss-ionen fra 1947 og af Medicinalnævnet fra 1948; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Farma­kologi og Toksikologi fra 1948.

Har skrevet: Eksperimentelle Under­søgelser over Kullets Farmakologi (Dis­putats, 1942) samt Arbejder over for­skellige kliniske og farmakologiske Em­ner.

Adresse: Bispebjerg Hospital, Bispe-bjergv., Kbhvn. NV.

ANDERSEN Alfred Borgmester; f. 3. Nov. 1889 i Mygind; Søn af Kulmaaler Jacob Andersen (død 1944) og Hustru Kirsten f. Rasmussen (død 1936); gift (19. Sept. 1914) m. Carolyn A., f. 13. Juli 1889 i Randers, Datter af Klejn­smed Niels Thøger Nielsen og Hustru Charlotte f. Nielsen.

Typograf 1912-39; Folketingsmand for Randerskredsen 1939-46; Borgmester i Randers fra 1946.

Medlem af Byraadet fra 1933; For­mand for socialdemokratisk Ungdoms­forening 1917-20 og for Typografernes Fagforening 1919-39; Medlem af Hoved-

_________________Ånde

bestyrelsen for Dansk Typograf-Forbund 1929^38; Formand for Arbejdernes Fæl­lesorganisation 1930-38; Formand for Randers Aftenskole 1925-30; Medlem af Bestyrelsen for Randers Museums Kunstafdeling fra 1947. Adresse: Hobrov. 48, Randers.

ANDERSEN    Alma Forstander; f. 23. Juni 1892 i Silkeborg; Datter af Lærer S Andersen (død 1935) og Hustru Ane Cathrine f. Pedersen (død 1933); ugift.

Husholdningslærerindeeks. 1913; Med-forstander for Vivild Højskole 1914-17; Lærerinde ved Grundtvigs Højskole i Lyngby 1918-28 og ved Husassistenter­nes Fagskole og Købmandsskolens K vin-deafd. 1928-38; Forstander for Husassi­stenternes Fagskole fra 1938.

Medlem af Dansk Kvindesamfunds Hovedbestyrelse fra 1936 og af Forret­ningsudvalget fra 1937, Kasserer fra 1938; Medlem af Statens Husholdnings-kommission 1938-39, af Repræsentant­skabet for Kvindernes Bygning fra 1938, af Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Kvin­der fra 1945 og af Bestyrelsen for Dan­ske Kvinders Naitionalraad fra 1946.

Har udgivet: Regnskabsbog for Hus-holdningselever; Regnskabsbog for Hus­moderen; Hjemmenes Økonomi, En Vejledning i Budgetlægning og Regn­skabsføring; Regnskabsbog for unge Piger.

Adresse : Fensmarikg. 65, Kbhvn. N.

ANDERSEN Alsing fh. Minister; f. 5. Febr. 1893 i Kbhvn.; Søn af Raadmand Fr. Andersen (død 1936, ee Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Cecilie f. Svend­sen- gift (6. Juni 1919) m. Else A., f. 28. Juli 1892 i Slagelse, Datter af Tand­tæge Bertel Obel og Hustru Thyra f. Frich (død 1948).

Student (Henrik Madsens Gymnasium) 1910; Stenografassistent i Rigsdagen 1910-17; cand. mag. 1917; Sekretær for Socialdemokratisk Forbund fra 1917 og desuden for Socialdemokratiets Rigs-dagsgruppe fra 1918- Formand for sidst­nævnte 1932-35, 1940-42 og Maj-Nov. 1945- Viceforretningsfører i Socialdemo­kratisk Forbund 1935-41 og fra 1945, Forretningsfører 1941-45; Forsvarsmini­ster i Ministeriet Stauning 1935-40; Fi­nansminister i Ministeriet Buhl Juli-Nov. 1942; Indenrigsminister i Ministe­riet Hedtoft 13.-23. Nov. 1947.

Formand for Socialdemokratisk For­ening i Kbhvns 11. Kreds 1920-23; Med­lem af Bestyrelsen for Arbejdernes Op­lysnings-Forbund; Medredaktør af Det danske Socialdemokratis Historie (1921); Medlem af Socialistisk Arbejder-Inter-nationale's Eksekutivkomité 1929-35; i forskellige Perioder Medlem af Forret-

Ånde

52

ningsudvalgene for De samvirkende Fagforbund og Arbejdernes Fællesorga­nisation i Kbhvn. og af Kontrolkomitéen for den socialdemokratiske Presse; Med­lem af Det kgl. Teaters Tilsynsraad fra 1947, af Bestyrelsen for Den kulturelle Fond fra 1947 og af Komiteen for Rask-Ørsted Fondet fra 1947; Medlem af Be­styrelsen for Kbhvns Telefon Akts. fra 1949.

Folketingsmand (Frdbg. 3. Kreds) 1929, (Kbhvns 13. Kreds) 1932; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1932-35. 1940-42 og fra 1945; Medlem af Dan­marks Delegation til Forenede Natio­ners Generalforsamling fra 1948.

Adresse :  Grøndalsvænge Allé l, Kbhvn.   P.

ANDERSEN   Anders Overlæge; f. 14. Juli 1883 i Aalborg; Søn af Agent Sø­ren Andersen (død 1941) og Hustru Ma­ren f. Nielsen (død 1919); gift (4. Febr. 1916) m. Ebba A., f. 21. Mart« 1885 i Kbhvn., Datter af Toldassistent August Schmitt (død 1930) og Hustru Camilla f. Scheller.

Ved Handelen i 6 Aar; Student (pri­vat dimit.) 1907; med. Eks. 1914; am-sat ved Skodsborg Badesanatorium 1915; Overlæge smstds 1936; Studierejser i U.S. A. 1921-22, 1934-35 og 1946, tSl Østrig 1929, England 1925 og 1938 og Tyskland 1938.

Redaktør af Sundhedsbladet 1942; Medlem af Bestyrelsen for Skodsborg Kommunalforening.

tldenl. Orden: 8.N.3.

Adresse: Strandv. 103, Skodsborg.

ANDERSEN Anders C M Ingenier; f. 20. Okt. 1875 i Thisted; Søn af Lærer M S Andersen (død 1925) og Hustru f. Nørgaard; gift (4. Dec. 1912) m. Agnes Elisabeth A. (død 1922), Datter af Grosserer Andreas Jørgensen i Kbhvn. (død 1920) og Hustru Elvine f. Søren­sen.

Begyndte 1892 i den danske Stats telegraf; gik i 1895 tii Store Nordiske, Finland, Eusland, England; overgik til Østasien i 1900; Stationsbestyrei 1911, Chef for Østasiens tekniske Af­deling og Medlem af Driftsbestyrelsen 1914-28.

Medlem af Institution of Elecirial Engineers, London, 1915.

Uden!. Ordener: Chin.G.H.4.; J.H.S.5.

Adresse : Fortunv. 36, Charlottenlund.

ANDERSEN Anders Peter Politime­ster, E.; f. 3. Febr. 1883 i Slangerup; Søn af Gaardejer Jacob Andersen (død 1913) og Hustru Jensine f. Pedersen (død 1933); gift (J. Febr. 1911) m. Sophie A., f. 25. Juli 1880 i Aarhus, Datter af Jernbanefunktionær Hans

Pedersen  (død 1912) og Hustru Maren f. Nielsen  (død 1923).

Student (privat dimit.) 1903; cand. j ur. 1917; Byfoged- og Birkefuldmægtig i Vordingborg 1917: Amtsfuldmægtig i Næstved 1918; Politimester i Grenaa og Ebeltoft m. v. 1933.

Adresse:  Lilleg.  14,  Grenaa.

ANDERSEN     Arne Viceskoledkekter; f. 3. Febr. 1907 l Hørup ved Slangerup; Søn aif Kommunelærer Lars Peter An­dersen (død 1939) og Hustru Karen f. Andersen (død 1943); gift (19. Okt. 1936) m. Inge A., f. 14. Sept. 1913 i Kbhvn., Datter af Kommunelærer Holger Larsen (død 1919) og Olivia f. Jensen.

Realeiks.; Telegrafist i Store Nordiske Telegrafselskab (Newcastle og London) 1924-27; Lærereks. (Blaagaard) 1931; Faglærereks. (Engelak) 1935; anden Tid­dannelse paa Kbhvns Translatarskole og paa Statens Lærerhøjskole; Lærer red Roslev kommunale Realskole 1932-33; Vikar ved KiMivns Skolevæsen 1933, fast ansat ved Vigerslev Allé Skole 1934, ved Lytakebo Skole 1941; Viceskoledirektør ved Gentofte Kommunes Skolevæsen 1947.

Lærer i Engelsk ved KWivna Kommu­nes Fortsættelseskursus fra 1934, For­stander 1944-47; Deputy Director i Tlni-ted Nations Relief and Rehabilitation Administration (Tyskland) 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Sproglærer-foreningen og for SekretæHforendngen 1942-46.

Adresse : Bykildev. 8, Kbhvn. Valby.

ANDERSEN  Arnold Sagfører, E.; f. 3. Juli 1879 i Odense; Søn af Skibsfører H P Andersen (død 1885) og Hustru Laura f. Larsen (død 1940); gift 1. Gang (30. Maj 1928) m. Agnes A., f. i Thi­sted, død 1938, Datter af Direktør i Østif­ternes Kreditforening C Frederiksen (død 1900) og Hustru Thema f. Printz (død 1928); 2. Gang (4. Febr. 1941) m. Maja A., f. 17. Sept. 1906 i Kbhvn., Datter af Vagtmester ved Statens Seruminsti­tut Viggo Sørensen og Hustru f Niel­sen (død 1928).

Ejtam. jur. 1902; Sagfører i Kbhvn. fra 1905.

Medlem af Bestyrelsen, Sekretær og Kasserer for Danmarks Fiskehandels- og Havfiskeriforening fra 1910; Sekretær og Kasserer for Foreningen af Grossister i Ostebranchen fra 1912; Medlem af Sag-førerraadet 1923-33; Stifter af, Næstfor­mand, Sekretær og Kasserer for Motor-baadsforeningen fra 1926; Formand (or Dansk Motorbaads Union; Æresmed­lem i Kbhvns Motorbaadsklub; Med­lem af Repræsentantskabet for For­eningen Nordens danske Afdeling.

Redaktør af „Motorbaaden" ; har skre­vet Fortællinger i Ugeskrifter og en Roman.

Ånde

Tildelt Ærestegnet i  Guld fra Motor-baadsforeningen.

Adresse : Tesdorpfsv. 48 D, Kbhvn. F.

ANDERSEN Arthur Landsdommer, R.; f. 20. Sept. 1896 i Kbhvn.; Søn af Een-tier Niels Andersen (død 1931) og Hu­stru Marie f. Jansson (død 1945); gift (4. April 1936, separeret 1946) m. Eli­sabeth A., f. 26. Aug. 1906, Datter af Bogtrykker Anton M Jensen, Kbhvn.

Student (Efterslægtens Skole) 1914; cand. jur. 1920; fg. Sekretær i Under­visningsministeriet 1920; f g. Sekretær i Statsbanernes Generalsekretariat s. A.; Dommerfuldmægtig ved Frdbg. Birk 1921; Politiadvokat i Kbhvn. 1932; Dom­mer i Kbhvns Byret 1936, i Østre Lands­ret 1949.

Adresse: Sponnecksv. 2, Gentofte.

ANDERSEN Axel H Eedaktør; f. 7. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Trævare­fabrikant Rasmua Andersen (død 1926) og Hustru Marie f. Petersen (død 1890); gift (17. April 1909) m. Helene A., f. 13. Aug. 1887 i Kansas City, Datter af Redaktør R Tofteman Fre­deriksen (død 1911) og Hustru Anne f, Mailand.

Elev af A Schmidts Borger- og Real­skole i Kbhvn.; Medredaktør ved Den danske Pioneer i Omaha 1900-11, Ee­daktør 1911-14; Dansk Boghandel i Omaha 1914-24; Hedaktør af Det dan­ske Brodersamfunds Blad 1915-24; Ud­giver af The Tyler Journal i Tyler 1924-29; Redaktør af Det Danske Ugeblad i Minneapolis fra 1929, Bladet udkommer paa Engelsk med Titlen Midwest Scandinavian fra 1945.

Har tidligere udgivet Julemagasinet Misteltenen og Andersens Almanak og Aarbog samt skrevet mange Portællin­ger; Organisationsformand for Jacob A Riis League i 1918.

Adresse: 552 Loeb Arcade, Minne­apolis 2, Minn., U. S. A.

ANDERSEN Bent Professor, Overlæge, Dr. med.-, f. 4. Marts 1902 i Faaborg; Søn af Bibliotekar J J Andersen (død 1933) og Hustru Ida Camilla f. Raa-hauge (død 1948); gift (18. Jan. 1930) m. Annelise A., f. 27. Nov. 1904 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. pliil. & med. & techn. S P L Sørensen i.død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938 og Hustru Anna Louise t. Willumsen.

Student (Sorø) 1920; med. Eks. 1928; Kandidatpladser paa Kbhvns Amtssyge­hus, Rigshospitalet, Børnehospitalet paa Fuglebakken og Sundby Hospitals Bør­neafdeling 1928-33; Reservelæge ved Bør-nehospitalet paa Fuglebakken 1934-39; Lægeassistent ved Rigshospitalets Poli-klinik for Børnesygdomme 1939; Dr. med. (Undersøgelser over spæde Børns Ventrikelsekret med særligt Henblik paa

Pepsin-Løbeproblemet) 1936; Overlæge ved Aarhus Kommunehospitals Børne-afd. og Professor ved Aarhus Universi­tet 1940.

Udenl. Orden: N.St.0.31.

Adresse: Skow. 4 B, Aarhus.

ANDERSEN   Bjørn Konitreadiniral, K1. DM., HTS. p.p.; f. 3. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Edvard E Andersen (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Ellen f. Andersen (død 1944); gift (8. Febr. 1919) m. Margue­rite A., f. l. Sept. 1893 paa Kragelund Teglværk ved Aarhus, Datter af Tegl­værksejer Rolf Heide og Hustru Ella f. Brodersen.

Sekondløjtnant 1911; Premierløjtnant 1912; Kaptajn 1920; Chef for Søminevæ-senets 1. Afd., Mineafd. 1925-32; Orlogs­kaptajn 1928; Chef for Mineskibsdi vi­sionen 1932-33; Chef for Fiskeriinspek­tionen i danske Farvande, i Nordsøen og ved Færøerne 1933-36; Kommandør-kaptajn og Chef for Torpedobaadsdivi-sionen 1936; Chef for Inspektionsskibet Ingolf, Kadet- og Stationsskib ved Grønland 1937 og 1938; Chef for Skibs-

i--l-i     imotn.     rhof

UlStriKT-SCIiei i   j.tum.i.yuu,u«   m. —.   ~-r.

1940; Kommandør 1941; Chef for Skole­delingen for Søkadetter m. fl. 1942; Chef for Søværnets Kaserne 1943; Kon-treadmiral og Chef for Kystflaaden 1945.

Udcnl. Ordener: F.Æ.L.3.; I.F.3.; N.St.0.1.; Sp.S.M.F.4.

Adresse: Amagerfælledv. 27, Kbhvn.S.

ANDERSEN Børge E Sognepræst; f. 20. Okt. 1906 i Kbhvn.: San af Chauf­før P L Andersen (død 1932) og Hu­stru Emilie f. Hansen; gift (26. Febr. 1933) m. Agnes A., f. 11. Dec. 1898 i Kbhvn., Datter af Magistratsbud Vil­helm Schmidt (død 1929) og Hustru Anna f. Jacobsen (død 1948).

Student (Østre Borgerdydskole) 1925; cand. theol. 1932; Sognepræst i Hade-rup 1933; res. Kapellan ved Kaperna-ums Kirken 1938; Distriktspræst ved Kirken paa Landsdommerve.i 1945; Sog­nepræst ved Tagensbo Kirke 1946; til­lige Præst ved Bispebjerg Hospital fra 1946.

Sekretær i Folkekirkeligt Filantro­pisk Forbund 1944, Inspektør og Læ­rer ved Forbundets Kursus for Social­hjælpere 1945; Sekretær i Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1944; Medlem af den danske Komité for Det lutherske Verdensforbund (Sekre­tær 1944, tillige Kasserer 1948), af Ho­vedbestyrelsen for Blaa Kor« 1945 og af Kolonien Filadelfias Tillidsraad

Ånde

Ånde

54

 

1946;   Formand  for  Redningshjemmene Øraholt   og  Tjørring  Nygaard 1948.

Adresse: Frederikssundsv. 37, Kbhvn. NV.

ANDERSEN    Børge Vilhelm Amtslig-ningsinspektør; f. 16. Aug. 1895 i Ros­kilde; Søn af Lokomotivfører Georg Andersen (død 1919) og Hustru Johan­ne f. Larsen (død 1937); gift (2. Dec. 1921) m. Dagny A., f. 10. Maj 1896 i Roskilde, Datter af Konditor Theodor Wolffhechel (død 1933) og Hustru Ma­rie f. Clausen (død 1944).

Efter Realeksamen Uddannelse paa kommunale Kontorer: Assistent paa Ringsted Kæmnerkontor 1915-18; By-raadssekretær og Kommunebogholder i Varde 1919-32; Social- og Sygehusin­spektør i Korsør 1932-34; Kommune-sekretær i Nr. Tranders Kommune 1935-41; Kontorchef smstds. 1941-46; Amtsligningsinspektør for Skanderborg Amt 1946.

Adresse : Sølyst, Skanderborg.

ANDERSEN Carl Afdelingsdirektør, R.; f. 14. Okt. 1877 i Fredericia; Søn af Avlsbruger N J Andersen (død 1908) og Hustru Birtha (død 1916); gift (7. Aug. 1909) m. Inger Olivia A., Datter af Forvalter Holm, Sukkerkogeriet i Oden­se.

Ansat i Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker i Fredericia 1895, i Ran­ders 1901, i Kbhvn. 1902, Forretnings­fører i Roskilde 1915, i Odense 1918, Af­delingsdirektør i Odense 1924-47.

Adresse : Ernst Bojesens V. 10, Holte.

ANDERSEN Carl Direktør, Ti.; f. 20. Nov. 1885 i Kbhvn.; Søn af Porcelæns-drejer E A Andersen (død 1905) og Hu­stru Sabine f. Jensen (død 1943); gift 1. Gang (1909-42) m. Olga A„ f. 11. Juni 1886; 2. Gang (1943) m. Karen A., f. Post, f. 1. Sept. 1895.

Ansat hos Vekselerer Aug. Øster 1900; Fuldmægtig i Revisions- •>£ Forvalt-ningsinstitntet 1912, Kontorchef 1915. Underdirektør Jan. 1918, Direktør Okt. 1918, Administrator 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Over-sea Filma Trading Co. 1917-23, for Akts. Paladsteatret 1916-26, for Akts. Hotel d'Angleterre 1917-22; Medlem af Re­præsentantskabet for Arbejdernes Byg­geforening 1911-19, for De hjemløses Venner 1919-27; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1931-37, Næst­formand 1934-37; Medlem af Kontrol­komitéen for Forsikriugsakts. Haand i Haand fra 1937, for Forsikringsakts. Terra fra 1940 og for Livsforsikrings-selskabet Danebroge fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Odense Palads­teater fra 1949. Adresse : Ørcgaards Allé 17, Hellerup.

ANDERSEN   Carl Angelius Redaktør; f. 25. Sept. 1895 i Kbhvn.; Søn af Raadmand Fr. Andersen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ce­cilie f. Svendson (død 1943); gift (22. April 1944) m. Sonja Estella A„ f. Jen­sen, f. 1. Juli i Kbhvn.

Uddannet som Typograf; Journalist ved Social-Demoknatens Provins Redak­tion 1918; Korrespondent i England 1922 og i Paris 1923; Redaktionssekre­tær ved Social-Demokraten 1924; uden­rigspolitisk Redaktør 1926; Korrespon­dent i Paris 1928; Redaktør ved Social-Demokraten 1929; tillige Korrespondent til Daily Herald og News Review, Lon­don, fra 1924.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Naturfredningsforening 1924-37 og af Bestyrelsen for Dansk-Engelak Sel­skab 1930; Medstifter af Selskabet Dansk Kulturfilm 1932 og Medlem at dettes Repræsentantskab; Danmarks Repræsentant i Folkeforbundets Film-Institut i Rom 1933 til dets Ophævelse; Medlem af Bestyrelsen for Journalist-foreningen 1945.

Har skrevet Skuespillet Hjem og Jord (Det ny Teater, 1927), Hørespillene Solo-Teatret brænder (1937), Leve Fri­heden (1940), „Tivoli" (1942), Flammer over Set. Croix (1948); Skuespillet Nyt-aarsklokkerne (Odense Teater, 1937) samt en Række Romaner.

Adresse ; Vodroffslund 2, Kbhvn. V.

ANDERSEN Carlo kgl. Koncertmester, R.; f. 13. Juni 1904 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus William Andersen og Hustru Johanne f. Mikkelsen (død 1911); gift (28. D«c. 1929) m. Lilli Gudrun Olga A., f. 28. Juli 1906 paa Frdbg., Datter af Carl Christian Wendelboe og Hustru Bertha f. Storm Poulsen.

Uddannet i Violinspil af Faderen, af Prof. Willy Hess, Berlin og Prof. Fer-min Touche, Paris; Koncertmester i Kbhvns Filharmoniske Orkester 1926; Violinist i det kgl. Kapel 1930, Kon­certmester 1934.

Har dannet Strygekvartet 1935; Næst­formand i Bestyrelsen for Det kgl. Kapel.

Har komponeret: Violinkoncert med Orkester, Strygekvartet, Strygetrio, Or-kostersuiter o. s. v.

Diplom med Udmærkelse ved inter­national Konkurrence i Wien 1932.

Adresse : H C Ørsteds V. 49A, Kbhvn.V.

ANDERSEN   C   C   Rektor;   f.   25.  Febr.

1896-   Søn   af  Malermester  I   Andersen

(død   1941)     og    Hustru   Vilhelmine   f.

Jensen.

Student (Sorø) 1914; cand. mag. 1920; Adjunkt ved Rønne Statsskole s. A., ved Sorø Akademis Skole 1925; Lektor ved

Ordrup Gymnasium 1933; Rektor ved Gentofte Statsskole 1947: faglig Med­hjælper hos Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne 1933-47.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereks. 1950-47, af Opgavekommis­sionen for Mellem-, Real- og alm. For-beredelseseks. 1933, af Kommissionen til Afholdelse af Adgangseks. til l'ol.vt. Læreanst., Danmarks farmaceut. Høj­skole og Danmarks Tandlægehøjskole

1940.

Har skrevet: Opgaver i Matematik for det matematisk-naturvidenskabelige Gymnasium I-III samt Lærebøger i Regning og Aritmetik (s. m. J Dam-gaard Sørensen).

Adresse: Jægersborg Allé 23, Char-lottenlund.

ANDERSEN  C F Sparekassedirektør, R. p.p.; f. 17. Nov. 1885 i Vejle; Søn at Politibetjent P Andersen og Hustru Ohrdst.ine f. Ferdinand.

Student (Vejle) 1903; cand. jur. 1909; Fuldmægtig ved Bornholms Amt 1909; ansat i Frdbg. Kommunes ju­ridiske Forvaltning 1910; tillige Assi­stent i Finansministeriet 1911; Fuld­mægtig ved Frederiksborg Amt 1911-28; Skolefondskasserer 1918-31; adm. Direk­tør i Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1929.

Formand for Frederiksborg Amts staaende Voldgiftsdomstol for Husdyr­sager 1921-39; Medlem af Repræsentant­skabet for Akts. Hillerød-Frederiksværk Jernbaneselskab 1926-31 og 1933-34, der-efter Medlem af Direktionen for sam­me og fra 1946 af Bestyrelsen for Akts. Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jern­baneselskab; Medlem af Bestyrelsen for de danske Skolesparekasser 1929; Med­lem af den permanente Komité for in­ternationalt Sparednstitait i Milano 1934-48; Medlem af Styrelsen for Dan­marks Sparekasseforening 1847. Udenl. Orden : Fi.H.R.31. Adresse : Hillerød.

ANDERSEN  C F Gerner Kommunaldi­rektør, R.; f. 2. Dec. 1897 i Kbhvn.; Søn af Toldkasserer G R J F Andersen (død 1932) og Hustru Bertha Marie f. Martensen (død 1944); gift (29. Marts 1923) m. Anna Marie- A., f. 23. Nov 1898 i Ærøskøbing, Datter af Boghand ler C Th. Creutz (død 1946) og Hustri Anna f. Petersen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1916; cand. jur. 1921; Sekretær i Indenrigs­ministeriet s. A.; i Landbrugsministeriet 1924; i Socialministeriet 1926; Kontor­chef ved Frdbg. Kommunes juridiske Forvaltning 1921; Direktør for sammes økonomiske Forvaltning 1939. Fuldmægtig i Indenrigsministeriets

Boligafdeling 1922-30; Sekretær i Over-inspektionen for Opdragelseshjemmene 1922-31 og for Børnesagens Fællesraad 1927-39; Generalsekretær for 5. nordiske Børneværnskongres i Kbhvn. 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejds­anstalten Stolpegaarden 1939, af Besty­relsen for Dronningens Centralkomité af 1914 1939 og af det statskommunale Fredningsudvalg 1940; Formand for Be­styrelsen for Børne- og Optagelseshjem-met Jens Jessens Vej og for Foreningen „Helsehjem" ; Medlem af Tilsynsraadet for Østifternes Hypotekforening 1945 og af Dansk Arbejdes Kbhvns Udvalg 1947.

Adresse :  Falkoner Allé 116A, Kbhvn. F.

ANDERSEN   Chr. Direktør; f. 26 Sept 1889 i Sevel ved Vinderup; Søn af Gaardejer Gregers Andersen og Hustru Kirstine f. Christensen; gift (12. April 1916) m. Ella A., f. 24. Aug. 1892 i Kbhvn., Datter af Restauratør Carl Hatting (død 1917) og Hustru Nathalie t. Jacobsen (død 1942).

Uddannelse i forskellige Korn- og Foderstofforretninger i Jylland 1905-10; paa Kabmandsskolen i Kbhvn. 1911-12; ansat i Akts. Dansk Svovlsyre- & Su-perphosphat-Fabrik, Kbhvn. 1912-25; Di­rektør for Aktieselskabet for Kemisk Industri, Datterselskab af Dansk Svovl­syre- & Superphosphat-Fabrik 1925-43; Direktør for Chr. Andersen, Bygnings­materialer Akts., Kbhvn. fra 1945 og for Akts. Vanløse Tømmerhandel fra 1947. Forretningsfører for Akts. Spraymuls, Kbhvn. 1930-43; Medlem al Bestyrelsen og Forretningsfører for Dansk Glasuld-fabrik, Kbhvn. 1935-43; Kasserer for Dansk Skytte Union.

Adresse: Travervænget 14, Charlot-tenlund.

ANDERSEN  Chr. Grosserer. KVDM.; l 30.Juni 187fl i Odense; Søn af Købmand Chr. Andersen (død 1893) og Hustru f. Hoybye (død 1933); gift (22. Maj 18961 m. Margrethe Kirstine A., f. 17. Okt. 1870, død 1936, Datter af Proprietær J Stokholm Munch (ded 1908) og Hu­stru f. Sand (død 1926).

Uddannet i Tyskland og England; overtog 1. Jan. 1901 det af Faderen grundlagt« Firma, C Andersen j>un.

Medlem af Odense Handelsstandsfor-enings Bestyrelse (Sekretær) 1909, dens Formand 1915-43, derefter Æresmed­lem; Formand for den fyenske Han­delsstands Centralforening 1920-29; Formand for Foreningen af Arbejde­givere ved Odense Havn 1917-21 rø for Handelsskolen i Odense 1916-43; Medlem af Odense Kanal- og Havne­udvalg 1917-29; Medlem af Forretnings-

 

Ånde__________________

udvalget i den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og af Provinshan­delskammeret 1920-29; Medlem af Oden­se Byraad 1921-29; Næstformand i By-raadet 1925-29; Medlem af Fyens Stifts Sparekasses Tilsynsraad fra 1921, dets Formand fra 1929; Medlem af Besty­relserne for Akts. Chr. Olsen, Odense, fra 1920, for Akts. H Rasmussen & Co., Odense, fra 1920, for Nordisk Livsfor­sikrings Akts. 1897, for Nordisk Ulyk­kesforsikrings Akts. af 1898 fra 1925, for Akts. N Petersens Trælastforret­ning, Odense, fra 1932 (Formand fra 1937), for Akts. Homann, Brandt & Co. fra 1935 og for Akts. Sydfyenske Damp­skibsselskab fra 1917: Medlem af Re­præsentantskabet for Akts. Det syd-fyenske Jernbaneselskab fra 1923; For­mand for Dansk Ligbrændingsforenings Odense Afdeling 1923-37; Næstformand i Provinsbandelsstandens Understøttel­sesforening 1923-36, Formand fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Eksportører af dansk Smør 1916-32; Medlem af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af danske Havne 1925-29, Formand 1927-29; Medlem af Bestyrel­sen for Tietgen-Fonden 1929-46; Medlem af Odense Rotary Club, deus Præsident 1931-32.

Adresse : Sønderg. 7, Odense.

ANDERSEN Christian fh. Oldermand, Glarmester, R.; f. 11. Maj 1880 i Bønne­bæk; Søn af Murermester Peder Ander­sen og Hustru Marie f. Nielsen (død 1910); gift 1. Gang (25. April 1907, Æg­teskabet opløst) m. Olga A., f. 12. Aug. 1876, død 1936, Datter af Glarmester Pe­ter Lodberg (død 1910) og Hustru Frede­rikke f. Smidt (død 1900); 2. Gang (20. »ec. 1935) m. Adelhild A., f. 6. Juni 1896, Datter af Jens Søren Risaa og Hustru Anna f. Svensson.

I Lære hos Glarmester I A Peter­sen i Næstved; arbejdede som Svend i Provinsen og i Kbhvn.; Indehaver af Firmaet P Lodbergs Eftf. fra 1907; Direktør for Akts. Glarmestrenes Glas­forsikring 1945.

Oldermand for Glarmesterlauget i Danmark 1927-39; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Glarmestrenes Glasforsik­ring fra 193,2 og for Dansk Glasforsik-rinigs Forening fra 1946.

Adresse : Gyldenholm Allé 24, Gentofte.

ANDERSEN   Christian   D   A   Bankdi-

rektff, K'.DM.; f. 27. Au<r. 1873 paa Ne-belgaard ved Horsens; Søn af Proprie­tær Christian Andersen og Hustru Thora f. Nielsen; gift 2. Gang (10. Jan. 1932) m. Ella Elisabeth A., f 22 Dec., Dutter af Telegrafdirektør Niels Meyer (død 1935, se Kraks Blaa Bog

56

1934) og Hustru Katharina Elisabeth f. Tuxen (død 1927).

Assistent i Esbjerg-Fanø Bank 1895-99; Bogholder i Nørresundby Bank 1899^1910; Direktør i Morsø Bank 1910-11; Bestyrer af Landmandsbankens Aal­borg Af d. 1911-16; Direktør i Aarhuus Privatbank fra 1916.

Byraadsmedlem i Nørresundby 1909-10; Formand i Bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts, til 1931; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Aarhus Oliefabrik; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Ilt- og lirintfabrik; Formand i Besty­relsen for Akts. Brødr. Kier og for Akts. Hans Schourup; Formand for Marselisborg Mindeparks Repræsentant­skab; Formand for De Danske Provins­bankers Forening 1928-48; Medlem af Turistraadet fra 1939; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Danilbo, for Akts. Plantningsselskabet Sønderjylland og for Akts. H C Møllers Sæbefabrik og Oliemølle; Formand for Jydsk Tekno­logisk Instituts Økonomiudvalg.

Adresse: „Stella Marie", N W Gades V., Aarhus.

ANDERSEN   C R la Cour Hospitals-inspektør, R.; f. 17. Marts 1885 i Tran-gisvaag, Færøerne; Søn af Distrikts­læge Sophus Carl Andersen (død 1897) og Hustru Anna f. Andersen (død

1935); gift 1. Gang (28. Juni 1913) m. Laura Elisabeth A., f. 4. Sept. 1882, død 1925, Datter af Justerdirektør K H J Monrad (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Thora f. Knudsen (død 1919); 2. Gang (17. Sept. 1927) m. Ingeborg A., f. 17. Maj 1894, Datter af Sognepræst K Vest (død 1925) og Hustru Thyra f. Jensen (død 1922).

Student (Herlufsholm) 1904; cand. polit. 1911: ansat ved Kommunehospi­talet i Kbhvni. 1911; Assistent ved Kbhvns Hospitalsvæsen 1912; Fuld­mægtig 1916; Inspektør ved Kommune-hosp. i Kbihvn. 1920, ved Set. Hans Hospital 1940.

Revisor ved Welanderhjemmene; Med­lem af Bestyrelsen for Forsikringsakts. Normannia.

Adresse ; Set. Hans Hospital, Roskilde.

ANDERSEN Egmont fh. Landsdommer, K'.DM.; f. 21. Nov. 1874 i Kbhvn.; Søn af Musikdirektør, Kammerraad C A An­dersen (død 1933) og Hustru Adelheide f. Gronemann (død 1926)- gift (12. Sept. 1910) m. Helene A., f. 3. Juli 1879 i Leipzig, Datter af Urmagermester Poul Møhring og Hustru Wilhelmine f. Leistner.

Situdcnt (Lyceum) 1893; cand. jur. 1899; Assistent i Justitsministeriet 1905; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1912; kst. Birkedommer i Frijsenborg-

_57___________________

Faurskov Birk 1913; Assessor i Lands-overretten for Nørrejylland 1914; Dom­mer i Vestre Landsret 1919-44; For­mand for Nævningetinget i de sønder-jydske Landsdele 1928-44; Formand for Viborg Amts juridiske Forening 1933, Æresmedlem 1949; Censorsuppleant ved juridisk Eksamens 1. Del ved Aarhus Universitet 1938.

Formand for Viborg Amts Overnævn i Huslejesager 1918; Suppleant for For­manden for Viborg Købstads Værgeraad 1919; Kontrolør i Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere i Nørrejylland 1920; Formand i Bestyrelsen for Vi­borg Forberedelsesskole 1924; Formand for Viborg Katedralskoles Forældrefor­ening 1926.

Litterær Virksomhed, derunder juridi­ske Artikler i Ugeskrift for Retsvæsen samt i tyske og franske Fagskrifter; Accessit for Besvarelse af en processuel Prisopgave. Juridisk Manuduktør.

Adresse: Viborg.

ANDERSEN    Einar Statsgeodæt, Dr. pliil.; f. 16. Sept. 1905 i Kbhvn.; Søn af Prokurist Carl Andersen og Hustru Louise f. Frandsen; gift (25. Okt. 1929) m. Inger A., f. 26. Aug. 1904 i Viby paa Sjælland, Datter af Stationsfor­stander Niels Remmer (død 1946) og Hustru Oline I. Kesselhahn.

Student (Østre Borgerdydskole) 1923; Assistent ved Den danske Gradmaaling 1926-28; Deltager i Den danske Grad-maalings Ekspedition til Grønland 1927; mag. scient. 1928; Afdelingsgeodæt ved Geodætisk Institut s. A.; Studierejse til Holland 1929; udført videnskabelige Maalinger for Den baltisk geodætiske Kommission i Sverige, Finland, Rus­land, Estland, Letland, Litauen, Dan-zig og Tyskland 1930 og i Tyskland 1935; Dr. phil. 1932: Statsgeodæt 1940; fung. Chef for Geodætisk Instituts Afd. I.

Medlem af Nationalkomiteen for Geo­dæsi og Geofysik 1947; Privatdocent 1947: Medarbejder ved Den nye Salmon-sen 1947, ved Salmonsens Leksikon-Tids­skrift 1948 og ved Hagerups Konversa­tionsleksikon 1948.

Har skrevet: Beitrag zur Mitschwing-ungstheorie der relativen Pendelmess-imeen (Disputats, 1932): Relative Be-stimmung der Schwerkraft auf den Sta­tionen København, Potsdam, Stock­holm, Helsinki, Pnlkowo, Tallinn, Riga, Kaunas und Danzig (Helsinki, 1937); Grundlæggende Etalonneringer (1946); Gravity Measurements in Sjælland, Møen, Falster and Lolland (1947); Geodesy, Gravity Measurements and Seismology. Danish Scientific Activities dnririg the Second World War (1947);

__________________Ånde

Solution, of Great Systems of Normal Equations (1947): Determination of Latitude at Buddinge (1947) samt Af­handlinger i videnskabelige Tidsskrif­ter.

Adresse: Østerbrog. 41, Kbhvn. Ø.

 ANDERSEN Einer Kontorchef, R.; f. 8. Dec. 1887 i Holbrek; Son af Fabrik­ejer W I Andersen (død 1920) og Hu­stru Anna f. Sæbye (død 1938); gift (8. Dec. 1912) m. Sigrid A., f. 17. Dec. 1884 i Kjøbelev, Datter af Landbrugs­konsulent, Justitsraad Ludvig Friis (død 1911) og Hustru Eugenie f. Ons-berg.

Landinepektøreks. 1911: Landinspek-tørassistent 1911-15, Revisor i Matri-Kulskontoret 1912, Overrevisor 1917; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1919, Ekspeditionssekretær 1931, Kon­torchef 1932.

Censor   ved  Landbohøjskolen fra 1935.

Adresse: Vasehøjv. 10, Oharlottenlund.

ANDERSEN Einer Rektor. R.DM.p.p.; f. 13. Sept. 1880 i Kbhvn.; Søn af Urma­ger Jens Andersen (død 1890) og Hustru Jakobine f. Jørgensen (død 1905); gift 1. Gang (29. Febr. 1908) m. Anna A., f. 12. Marts 1885 i Kbhvn., død 1925, Datter af Forvalter Nielsen (død 1907) og Hustru Annalisa f. Karlberg (død 1926); gift 2. Gang (19. Okt. 1926) m. Grethe Grønbech (Enke efter Apoteker Johan Grønbech).

Student (Efterslægtsselskabets Skole) 1897; cand.mag. (Dansk) 1904; Lærer ved Efterslægten 1898-1902, ved Det danske Selskabs Skole 1902-11, Schneekloths Skole 1910-24; Adjunkt ved Svanholm Gymnasium 1919, Lektor 1921; Rektor for Østre Borgerdydskole 1924-31. Juli 1949.

Medlem af Studentersamfundets Be­styrelse 1902-05, af Bestyrelsen for de nøjere Skolers Kunstaftener fra 1923, af Komitéen til Afholdelse af akademisk­sociale Foredrag paa Universitetet 1926-38, af Opgavekommissionen til Studen­tereksamen 1927-39; Næstformand i Be­styrelsen for Foreningen til Kønssyg­dommenes Bekæmpelse fra 1929; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1939; Lærer ved Statens Lærerhøjskole 1926-34; Redaktør af „Gymnasieskolen " 1927-32; Lærer i Dansk ved Statsradiofonien 1931-34.

Har udgivet forskellige Skolebøger og en Række Oversættelser fra Engelsk og Tvsk af klassiske og moderne Vær­ker.

Udenl. Orden :  I.F.3.

Adresse : Høeglismindev. 39. Gentofte.

ANDERSEN   Ejnar  Forlagsdirckter;   f.

9.   April   1899   i   Hee   Sogn;    Søn   at

Gaardejer  Anders  Andersen   (død 1939)

Ånde__________________

og Hustru Karen Johanne f. Larsen; gift 1. Gang (14. April 1927) m. Jør-gine A., f. 25. Maj 1900, død 1946, Dat­ter af Plantør Niels Ludvig Rømhild (død 1928) og Hustru Nicoline Marie f. Thomsen (død 1932); 2. Gang (2. April 1949) m. Bogtrykker Maja Sonja A., Datter af Bentier Erik V Olsen og Hu­stru Alma Jensine f. Truelsen.

Præliminæreks. ved Universitetet 1917: handelsuddannet i Firma Philip W Heyman 1919-22; Studierejse i Tysk­land i 1922; ansat i Revisions- og For-yaltningsinstitutet 1923-31; Kontorchef i Akts. Boghallen Alfred G Hassing 1931, adm. Direktør 1939; adm. Direk­tør for Akts. Alfred G Hassings For­lag fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Boghand­lernes Kommissionsanstalt og af Repræ­sentantskabet for Den danske Forlæg­gerforening.

Adresse:   Niels  Andersens  V. 56, Hellerup.

ANDERSEN   Ellen Villemoes Frue; f. 27. April 1895 i Billumtarp ved Varde; Datter af Gaardejer Thomas Thomsen (død 1922) og Hustru Karen f. Søren­sen (død 1937); gift (20. Sept. 1917) m. Gaarde.ier Peder Villemoes Andersen, f. 9. April 1884, Søn af Gaardejer Niels Andersen, Stenstrup ved Nykøbing S. (død 1931) og Hustru Maren f. Stampe Jørgensen (død 1933).

Elev paa Vallekilde Højskole 1913, paa Askor udvidede Højskole 1915-16 og paa Ankerhus Husholdningsskole 1917; Medlem af Egebjærg Skolekom­mission fra 1933 og Sogneraad 1933-38; Formand for De samvirkende danske Husholdningsforeninger fra 1934; Næst­formand i Statens Husholdningsraad fra 1935; Formand for De sjællandske Land­boforeningers Husholdningsudvalg; Med­lem af Folkevirkes Forretningsudvalg fra 1944, al Landbrugsministeriet;: F. A. O. Udvalg fra 1946, al Priskon-trolraadet fra 1947, af Undervisnings­ministeriets Husholdningsudvalg fra 1947 og af Kødnævnet fra 1947. Adresse : Skovgaard pr. Braade.

ANDERSEN    Erik Konsul, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 14. Maj 1887 paa Chri­stianshavn; Søn af Grosserer F W An­dersen (død 1897) og Hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (22. Maj 1914) m. Emmy A., f. 10. Aug. 1886, Datter af Konsul F de Ipanema Lang-gaard (død 1923) og Hustru f. Brorson (død 1931).

I Handelslære hos Th. Trojel, Stub­bekøbing, 1903-07; i Bingen am Rhein, London og Bordeaux 1907-09; Prokurist i Firma William Andersen & Co. 1910;

58

fortsat dettes Vinagenturforretning under eget Firma fra 1911.

Medlem af Bestyrelsen for „Vin-Sec-tionen" 1912-35, Formand 1928-35; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Forenin­gen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer fra 1928 og af Bestyrelsen for Turistforeningen for Danmark 1. Afd. fra 1924, Formand 1924-35; brasiliansk Vicekonsul i Kbhvn. fra 1917; brasili­ansk Konsul for Danmark 1920-31; For­mand for Kjøbenhavns Rotary Klub 1925-26; Kasserer for Understøttelses­fondet i Foreningen af fremmede Mag­ters Konsuler i Danmark fra 1928 og Medlem af Foreningens Raad fra 1932; Medlem af Bestyrelsen for Cuprinol Li­mited, London fra 1933; Medlem af Grosserer-Societetets Komité fra 1934; Grosserer-Societetets Komités Repræsen­tant i Direktoratet for Vareforsynings Vareudvekslings-Udvalg 1935-48; Medlem aif Turistraadet 1935-36 og fra 1937; MeJ-tem af Bestyrelsen for Cossart, Gonjon & Co. Ltd., London og Madeira 1939, for Dampskibsselskabet Heimdal fra 1945, for Kbhvns Fondsbørs 1945 og for Handels- og Søfartsmuseet paa Kron­borg fra 1939; Medlem af Handelsmini­steriets BksamenekomTnission for de højere Handelsskoler fra 1945 og af Vareforsynings-Ankenævnet fra 1945.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; S.V.3'.

Adresse:   Kristianiag.  14,   Kbhvn.  Ø.

ANDERSEN    Erik Kontorchef, R.; f. 20. Nov. 1907 i Kbhvn.; Søn af Over­assistent i Toldvæsenet Theodor Ander­sen og Hustru Karna f. Holmsted; gift (23. Dec. 1940) m. Sekretær i Ju­stitsministeriet, cand. jur. Birgitte A.. f. 29. Sept. 1911 i Kbhvn., Datter af Overlæge, Dr. med. Erik Faber (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hu­stru Alma f. Olsen.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1926; cand. jur. 1932; f ung. Sekretær i Justitsministeriet s. A., Sekretær 1937, Fuldmægtig 1940, Ekspeditionssekretær 1944, Kontorchef 1946; kst. Dommer i Østre Landsret 1948; tillige Sekretær hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1933, Medhjælper smstds. 1938-46; Kasse­inspektør ved Politimesterembederne 1946.

Adresse: Frederikkev. 23, Hellerup.

ANDERSEN Ernst Professor, Dr. jur.; f. 12. Sept. 1907 i Herning; Søn af Bankrevisor A T B Andersen (død 1929) og Hustru f. Nørgaard; gift (3. Juni 1932) m. Gudrun A., f. 23. Okt. 1909 i Hjørring, Datter af Sognepræst Johan­nes Engberg og Hustru. Eva f. Grøn­ning (død 1931K

Student (Sorø) 1925; cand. jur. 1931; ansat i Indenrigsministeriet 1931-44; Dr.

_58________________________

lur    1940;   Professor  ved   Kbhvns  Uni­versitet 1944.

Litterære Arbejder: Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen (Disputats, 1940); Kreditkassen for Hus­ejerne i Kjøbenhavn (19417); Forfatning og Sædvane (1947); Dansk Statsfonfat-ndngsret II (1946, s. in. Alf Boss).

Adresse: Egernv. 41, Kbhvn. F.

 ANDERSEN Ervin Konsul, R,; f. 27. Marts 1893; Søn af Fabrikant N P An­dersen (død 1913) og Hustru Carolina f. Nilsdotter; gift (23. Sept. 1926) m. Lucie A., f. 16. Maj, Datter af Grosserer Chr. A Bugge (død 1933) og Hustru Frede­rikke Margrete f. Geisted.

Handelsuddannelse hos Firmaet N C Nors Enke i Horsens 1907-12; derefter hos Chr. Boldsen i Randers; aktiv en­gelsk Krigstjeneste i Øst Afrika (Tan-ganyika) 1914-17; uddannet i Plantage­drift 1917-18; Leder og Medindehaver af Kaffeplantagen „Cotswold Estate", Ki-ambu, Kenya Colony 1918-28; Direktør og Medindehaver af Lime, Ltd. Kalk­fabrik, Kiambu fra 1928: Medlem af Bestyrelsen for The East African Port­land Cement Co., Ltd., Nairobi 1933-36; Leder og Medindehaver af Bamboo lo-rest Farms, Kijabe fra 1935 og af Bly­minen Vitengini, Kilifi fra 1937.

Kgl. dansk Konsul for Britisk Øst Afrika fra 1924; Medlem af East African Board, London, fra 1929.

Udmærkelsestegn for Krigstjeneste: 1914 Star; Victory Medal; Oversea Ser­vice Medal.

Adresse: Kenya, Britisk Østafrika (P.O.Box 412, Nairobi, Kenya).

ANDERSEN   E W Overingeniør, cand. polyt., R.: f. 16. Dec. 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F W Andersen (død 1897) og Hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (10. Maj 1906) m. Else A., f. 14. Jan. 1880 paa Fredskovs­minde Skovridergaard ved Sorø, død 1947, Datter af Overførsler, Kammer­herre, Hofjægermester R B Leth (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Emmy f. Moltke (død 1938).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1897; cand. phil. 1898; cand. polyt. 1903; Se­kondløjtnant ved Fæstningsartilleriet 1905; Kemiker og Driftsleder ved H Steensens Margarinafabrik, Vejle 1904; Driftsbestyrer ved Akts. Kbhvns Olie-fabrik, Glostrup 1908; Ingeniør ved Aarhus Oliefabrik 1909; Overingeniør smstds 1930.

Formand for Foreningen af Arbejds­givere ved Aarhus Havn og for For­eningen af Arbejdsgivere i Aarhus; Næstformand for Dansk Ingeniørfor­enings Afd. for Aarhus og Omegn 1938-41; Medlem af Bestyrelsen for For-

__________________Ånde

eningen    af    industrielle    Reparations-værksteder,  Kbhvn.

Adresse: Marselisv. 5, Aarhus.

ANDERSEN Georg Underdirektør; f. Z!. Okt. 1905 i Kbhvn.; San af Bager­mester J A Andersen og Hustru Chri­stina f. Christensem (død 1942); gift (6. Juli 1S30) m. Ebba A., f. Herrig, f. 2. Okt, 1906.

Realeks.; ansat i Det Forenede Damp­skibs-Selskab fra 1922; i New York og Montreal 192(7-28; .Fuldmægtig ved Sel­skabets Amerika Linier 1934; Kontorchef ved samme 194a; Prokurist 1941; Under­direktør 1945. ,

Medlem af Bestyrelsen for Ulykkes-forsikrinigsforbundet for dansk Søffart.

Adresse : Skovrankev. 1. Gentofte.

ANDERSEN Gotfred Inspektør, FM. i Sølv; f. 12. Maj 1887 i Kbhvn.; Søn af Hattemager Ludvig Vilh. Andersen (død 1914) og Hustru Marie f. Peder­sen; gift (30. April 1911) m. Nelly A., f. 5. Febr. 1888 i Kbhvn., Datter af Skomagermester Bengt Andersen (død 1929) og Hustru Caroline f. Sjøstrøm (død 1932).

Udlært som Kleinsmed i Kb'hvn.; vi­dere Uddannelse i Tyskland og Schweiz 1905-09; selvstændig Kleinsmedemester 1924-37; Inspektør ved Kbhvns Kommu­nes Beboelsesejendomme fra 1937.

Formand lor Haveforeningen Venne-lyst fra 1915; Medlem af Bestyrelsen for Kolonihaveforbundets Kblwns Kreds 1919 -22, Revisor i samme fra 1922; Sekretær i Hovedbestyrelsen for Kolonihavefor-bundet for Danmark 1923-41, Formand fra 1941; ansvarsh. Redaktør af Kolo­nihavebladet fra 1943; Medlem af Be­styrelsen for Sygekassen Fremtiden fra 1925, Næstformand fra 1931; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1943, af Ra­dioudvalget for Gartneri og Havebrug og af Fællesudvalget for Frugtavls-økonomi.

Adresse: S-Boulevard 131, Kbhvn. V.

ANDERSEN Hans Gaardejer, R.; f. 29. Jan. 1886 i Kongsbjerg, Tønder Amt; Søn aif Gaardejer Peter Lorenzen An­dersen (død 1916) og Hustru Nikoline f. Andersen (død 1920); gift 1. Gang (2. Okt. 1913) m. Cecilie A., f. 13. Marts 1883 i Løgumkloster Landsogn, død 1931; 2. Gang (27. April 1934) m. Lærerindo Kristine A., f. Nissen, f. 1894 i Skærlund, Brande Sogn.

Elev paa Hejls Efterskole 1901-02 ns paa Dalum Landbrugsskole 1908-09; overtog Fødegaarden 1913; Sekretæi for Slogs Herreds Landboforening s. Aar; deltog i Krigen fra 1915, i Fan­genskab 1918-19; Kommuneforstander 1919; Amtsforstander (udnævnt af den internationale Kommission) 1920; For-

Ånde___________________

mand for Abildgaard Mejeri 1921, for Foreningen Landeværnet 1927 og for de sønderjydske danske Samfund 1940; Medlem af Bestyrelsen for Tønder Landmandsbank 1934; Medlem af Kon­trolkomiteen for Livsforsikringsakts., Hafnia 1946. Adresse: Kongsbjærg pr. Tønder.

ANDERSEN   Hans Kammerherre, fh. Amtmand, SK. DM.; f. 7. Marts 1868 i Gundsølille; Søn af Gaardejer Anders Larsen og Hustru Sidse f. Hansdatter; gift (2. Maj 1894) m. Fanny A., f. 13. Maj 1868 i Kbhvn., død 1943, Datter af Typograf S C Hansen og Hustru Vil-helmine f. Olsen.

Student (v. Westenske Institut) 1885; cand. jur. 1891; Assistent i Indenrigs­ministeriet 1894, Fuldmægtig 1907, Kon­torchef 1909; Amtmand over Randers Amt 1910-38.

Formand i Bestyrelsen for Ryom-gaard-G.ierrild-Grenaa Jernbaneselskab 1912-48 og for Randers-Hadsund Jern­bane 1920-48; Formand i Tilsynsraadet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1916-49. Adresse: Randers.

ANDERSEN   H C kst. Afdelingschef, R.DM.; f. 25. Okt. 1906 paa Frdbg.; Søn af ps. Overpostbud A P Andersen og Hustru Hilda Kirstine f. Knudsen; gift (4. Juni 1932) m. Else Mary A., f. 24. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Georg Feldthusen og Hustru Valborg f. Petersen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1924; ansat i Forsikringsselskabet Danmark 1925-30; cand. jur. 1931; fung. Sekretær i Finansministeriet 1952, udnævnt 1964, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1941, Kontorchef 1942, kst. Afdelings­chef s. A.; tillige ansat i Forsikrings­selskabet Danmark 1932-42; Director of Bureau Administrative Management and Budget i United Nations 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Konge­riget Danmarks Fiskeribank 1942, af Fiskerflaadene Fornyelsesnævn 1942, af Forretningsudvalget for Nationalfor­eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1942 og af Revisionsudvalget for tyske Betalinger 1945-46.

Adresse : 4, North Clover Drive, Great Neck, N. Y., U. S. A.

ANDERSEN   Holger fh. Præsident for den græsk-tyrkiske Udvekslingskommis-sion, cand. theol., R.DM.p.p.: f. 11. April 1890 i Haderslev; Søn af Lærer Lars Andersen (død 1920) og Hustru Cathrine f. Reiff (død 1952); gift (11. Maj 1932) m. Ella A., f. 8. Dec. 1888, død 1945, Enke efter Generalløjtnant Palle Berthelsen, Datter af Grosserer

60

Holger Fridericia (død 1902) og Hu­stru Augusta f. Melchior (død 1918).

Student (Haderslev) 1908; studerede i Jena, Halle, Berlin og Kiel 1908-13; Medarbejder ved Ugens Tilskuer 1916-20, ved Grænsevagten 1918; Medredak­tør af Ribe Stiftstidende 1919.

Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) 1920-32 (Orlov fra Jan. 1930); Landstingsmand 1956-59; Medlem af "Den Sønderjydske Fonds Bestyrelse og Di­rektion 1923-37 og derefter af Fondens Aiflesningsudvalg; Formand for Brødre­ne Brousts Legat til Støtte for Dansk­heden i Slesvig; Næstformand for Dansk Hjælpafond for Slesvig og for Land«-væruskomitéeni for Kbihvn. og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kultursamfund, H P Haussens Minde­fond, Sønderjysk Forening for Gentofte Kommune, Sønderjysk Samfund og Oberst Parkovs Mindefond; Medlem af den danske Delegation ved Folkenes Forbunds Delegeretforsamling i Genéve 1922-32, 1935 og fra 1937. af det uden­rigspolitiske Nævn 1923-50 og 1956-39 og af Komitéen for det danske Studenter­hus i Paris; Medlem af Styrelsen for Foreningen Norden; Formand for Komi­téen til Udbredelse af Kendskabet ti! Danmark i Udlandet-, Næstformand for Foreningen Dansk Samvirke fra 1944 og Medlem af Forretningsudvalget for Na­tionalt Hjælpefond for Danske i Udlan­det fra 1951; Formand for Grænsefor­eningen fra 1943; Næstformand for For­eningen for National Kunst; Formand for H C Andersen-Samfundets Kbhvn-Afd.; Præsident for Commission mixte pour l'échange des populations greque.s et turques i Konstantinopel Tudnævnt af Folkeforbundsraadet) Dec. 1929—Okt. 1934; Medlem af de staaende Forligs-nævn mellem Luxembourg og Portugal samt mellem Danmark og Tyrkiet; Med­lem af Bestyrelsen for Det udenrigspoli­tiske Selskab og af Samarbejdsudvalget for internationalt Hjælpearbejde af 1945.

Har skrevet: Stemmeretsreglerne i Versaållestraiktaitens slesvigske Artikler og Den sidste Fase (i det af L P Chri­stensen redigerede Værk Slesvig delt, 1922); Østersøproblemer (1928); Den græsk-tyrkdske Betfolkningsudveksling 1986; Medarbejder ved Gyldendals Værk Christian X, Konge af Danmark og Island (1957); Danmark og Frankrig 1871-1914 og Slesvig i Paris 1914-1920 (i Danske i Paris gennem Tiderne, u. Redaktion af Franz v. Jessen, II, 1938); Miindretalsordningen og den almindelige sønderjyske Lovgivning (i Danmarks Kultur ved Aar 1940, I, 1941); Genifor­eningen (i Christian X's Danmark, u. Redaktion af J Byskov, I, 1947); tal­rige Artikler og Afhandlinger i Ugens

61

Tilskuer, Grænsevagten, Det nya Sve­rige, Det nye Danmark, Revue de Ge­néve, Le Nord, Les Cahiers du Monde Noveau, La Revue Francaise o. a. St.

Udenl. Ordener; Fi.H.R.2'.; Gr.i'r.2.; Le.S.3.

Adresse: Duntafelts Allé 26, Hellerup.

ANDERSEN Ib Tegner; f. 21. Aug. 1907 paa Frdbg.; Søn af Tegneren og Ma­leren Valdemar Andersen (død 1928, &e Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Marie Emilie f. Jacobsen (død 1945); gift 1. Gang (Ægteskabet opløst) m. Vibeke A., f. 2. Nov. paa Frdbg., Datter ai Kontorchef Harald Holck (se denne); 2. Gang (Ægteskabet opløst) m. Ty t A., f. 14. Jund i Herning, Datter ai Overlæge Holger Saxtorph Biiimann (død 1938, se Kraks Blaa. Bog 1937) og Hustru EHcn f Strandgaard (død 1943); 3. Gang m. Nanna A., f. 23. Marts, Datter af Lektor Viggo Breds-dorfif og Hustru Ida f. Kold.

Student 1926; Kunstakademiets Arki­tekturskole IH 1929; udstillede første Gang paa Grønningen 1930: Medlem af Grønningen; Bladtegner siden 1930; har udført merkantil Grafik Bogudstyr og dekorative Arbejder; har opført Ernst Færchs Villa i Holstebro og Strand-pavillonen i Holbæk (s. m. Viggo Møl­ler-Jensen) .

Adresse; Fredensborg.

ANDERSEN Ingeborg Forlagsdirektør; f. 29. Nov. 1887 i Fredensborg; Datter af Købmand Niels Andersen (dåd 1928> og Hustru Karen Marie f. Hansen (død 1905).

Student 1908; mag. art. (Engelsk) 1915; Studieophold i Oxford og London 1915 og 1916; Oversættervirksomhed fra Dansk til Engelsk 1916-21; Konsulent ved Gyldendalske Boghandel 1921, Le­der af Børnebogs- og Oversættelsesafd. 1926, Underdirektør 1956, Direktør s. A., adm. Direktør 1940.

Medlem af Det nordiske Forlægger-raad, af Præsidiet for Det Danske Sel­skab, af Repræsentantskabet for Stu­denternes Venner, af Bestyrelsen for Etnografisk Selskabs Venner, af Hørs­holm Sogneraad, af Bestyrelsen for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, for Dansk-Sohweizisk Selskab, for Hen­rik Pontoppddans Mindefond, for Oari Møllers Legat og for Dansk Ekspedi tionsfond: Medlem af Præsidiet og Kas­serer for 3. danske centralasiatiske Eks­pedition.

Udenl. Ordener : C.H.L.5.; F.O.I.P.

Adresse: Hannebjergv. 4 Rungsted Kyst.

ANDERSEN Johannes Advokat, R.; f. 9. Maj 1885 i Haderslev: Søn af Kommu­nelærer Lars Andersen og Hustru f.

__________________Ånde

Reiff; gift (25. Dec. 1912) m. Marie A., f. 24. Sept. 1887 i Assens, Datter af Konditor Chr. Gleerup og Hustru f. Schmidt.

Student (Haderslev) 1904; Uddannelse ved Universiteterne i Jena, Heidelberg, Leipzig og Berlin samt ved Domstole­ne i Haderslev, Flensborg, Berlin og Kiel, Referendareksamen ved Over-landsretten i Kiel 1907; Assessoreksa­men i det prøjsiske Justitsministerium i Berlin 1912 og derefter Advokat i Ha­derslev; kst. Notar i Grundbogssager 1920; Landsretssagfører 1922; Polsk Konsul 1927.

Medlem af Tilsynsraadet for Vælger­foreningen for Nordslesvig fra 1913 og af Commission Internationale Slesvig's overordentlige Domstol 1920; Medlem af den mellemslesvigske Deputation til Paris og London 1920 og af Grænsefor­eningens Hovedbestyrelse 1922-26; Næst­formand i Grænsefonden; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Flensborg Avis, lor Akts. Haderslev Bank og for Akts. Union Bank, Flensborg.

Adresse: Haderslev.

ANDERSEN   Johs. V Overlæge, Dr. med.; f. 27. Nov. 1894 i Tryggelev paa Langeland; Søn af Mejriejer Andreas Andersen (død 1895) og Hustru Mathil­de f. Madsen (død 1926); gift (27. Maj 1922) m. Ellen Catharina A., f. 11. Jan. 1899 i Tønsberg, Norge, Datter af Kon­sul, Skibsreder Hans Krogh-Hansen (død 1946) og Hustru Magdalene f. Ambjørnsen.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1912- i Kina i 1917; med. Eks. 1920; Skibslæge paa Hvalfangst i Sydishavet 1920-21; kirurgisk, gynækologisk og ortopædisk Uddannelse; Reservekirurg paa Frdbg. Hospital 1931-39; Dr. med. 1954- forskellige Studierejser til Tysk­land, Frankrig, England og i 1939 til Amerika; Overlæge ved Esbønderup Sygehus 1942.

Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Købmandsbanken i Kbhvn... For­mand for Esbønderup-Nødebo Sund­hedskommission.

Har skrevet: tlber Carcinome, Sar-come und Lymphomatosis infiltrans bei weissen Måusen (Disputats, 1934), samt forskellige Publikationer, specielt om Kræft.

Adresse: Esbøndemp pr. Esrum.

ANDERSEN J Oskar Professor, Dr. theol., K'.DM.p.p.; f. 15. Maj 1866 paa Frederiksberg; Søn af Sagfører, Justits-raad Ole Andersen (død 1905) og Hu­stru Anna f. Petersen (død 1908).

Student (Schneekloths Skole) 1884; cand. theol. 1890; Universitetets Guld­medalje 1892; midlertidig Docent i

Ånde

62

63

Ånde

Kirkehistorie ved Kbhvns Universitet 1903; Docent i nordisk Kirkehistorie 1908; Professor theol. ekstraord. 1913; Dr. theol. h. c. 1917; Professor ord. 1920-36; valgt Medlem af Konsistorium 1929-36; Universitets Rektor 1929-30; Æresdoktor ved Oslo Universitet 1938, ved Lunds Universitet 1941 og ved Aar­hus Universitet 1946; Æresmedlem af Finsk kirkehistorisk Samfund 1944. Med­lem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1921, Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911, kgl. hu-manistiska Vetenskapssamf undet i "Lund 1925, Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1937; Æresmedlem af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1949.

Folketingsmand (Det konservative Fol­keparti) 1918-39; Medlem af Rigsdags-partiernes sønderjydske Udvalg 1919-20, af den store Skolekommission 1919-23, af Kommissionen for Omordning af Det kgl. Akademi for skønne Kunster af 1920, af de kirkelige Udvalg af 1921 og af 1928, af Det kgl. Teaters Kon­trolkomité 1930-32, af Teaterkommissio­nen 1933-34 og af Universitetskommis-sionen af 1935 til 1943; Medlem af Be­styrelsen for Selskabet for Historie, Li-teratur og Kunst 1901-46. Medredaktør af Teologisk Tidsskrift 1899-1938; Udgi­ver af Kirkeleksikon for Norden 1907-29 og af Kirkehistoriske Samlinger 1933-49; Medlem af Solbjerg Sogns Menig-hedsraad 1919-38; Repræsentant ved de okumeniske Kirkemøder i Stockholm 1925, i Lausanne 1927, Edinburgh 1937 og ved det lutherske Verdenskonvent i Kbhvn. 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1905 (Formand 1913-49), Rask-Ørsied-Fondet, Selskabet for kirkelig Kunst. Den kulturelle Fond til Fremme af Tonekunsten, historisk­topografisk Selskab for Frdbg, og af Repræsentantskabet for Foreningen Nor­den; Formand for historisk Fællesfond og Foreningen for national Kunst; fung. Formand for Dansk-Islandsk Kir­kesag; Medlem af Udvalget for Valden-sermissionen, Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker, Det lutherske Ver-densforbund og Det økumeniske Fælles-raad.

Skrifter: Holger Eosenkrantz den Lærde (1896); Novatian (1901); Det moderne Italiens Forhold til Kristen­dom og Kirke (1903); Kirkeorganisa­tion udenlands (1905) • Fra Tranke-barmissionens Begyndelsestid (1906); Den tyske Original til Peder Smid og Atzer Bonde (1907); Overfor Kirkebrud­det (1917); Festskrift i Anledning af Dansk Missions Selskabs Jubilæum I (B F Rønnes Liv) 1921; Om „Kirkens Gienmæle" 1825 (1925); Ansgars Betyd-

ning   for det nordiske Missionsarbejde (1926); Reformationens Begyndelse og Hans Tausen (1926); II N Clausen og hans Bog om Catholicisme og Prote­stantisme (1926); Herredagen 1527 (1927); Kirkeforstaaelsen og Kirkens Selvstæn­diggørelse (1929); Survey of the Historj of the ehurch in Denmark (1930); Stat og Kirke (1930); Dansk Syn paa Fromhed og Gudfrygtigheds Øvelse i ældre luthersk Tid (Indledning til Kingos Sjungekor, 1931); H L Mar-tensens Ungdom (1933); Der Reform-katholizismus und die danische Refor­mation (1934); Om Kingos Psalmedigt-ning (1934); De kirkehistoriske Kingo-Problemer (1935); Paulus Helie I* (1936); Luthers Arv og den danske Kirke (1938); Om Niels Hemmingsens Teologi (1941); Om S'kdbyikroniken (1945); Forstaaelsen af Gudstjenesten (1947) samt mange Bi­drag til Dansk biogra&k Leksikon's 2 Udg.

Udenl. Ordener ; N.St.O.2'.; S.N.2'.

Adresse : Rathsacksv. 5, Kbhvn. V.

ANDERSEN   J Smedegaard Landsrets­sagfører, Hypotekforeningsdirektør; f. 6. Aug. 1893 i Vellinar; Søn af Gaard-ejer Chr. Sandager Andersen og Hustru Anna f. Smedegaard. gift (17. Nov. 1922) m. Maria S. A., f. 9. Febr. 1901 i Rind, Datter af Rentier, fh. Sogne-raadsformand N P Madsen og Hustrn Anna f. Corneliussen.

Exam. jur. 1917; Sagfører i Herning fra 1920; Landsretssagfører 1933; Di­rektør i Jydsk Hypotnekibrening 1943. Medlem af Herning Byraad 1929-45 og af Herning Skolekommission 1937-45; Formand for Kredsbestyrelsen for 9. Sagførerkreds 1931-41; Medlem af Sag-førerraadet 1941-46 og af Bestyrelsen for Den danske Sagførerforenings Un­derstøttelsesfond 1945: Medlem af ffil-synsraadet for Jydsk Hypothekforening fra 1932 og sidst Formand til 1943; Formand for Herning Venstrevælger­forening 1933-45; Medlem af Repræsen­tantskabet for Det gensidige Forsik­ringsselskab Danmark og af Bestyrel­serne for flere Aktieselskaber og For­eninger. Adresse : N-Allé l, Herning.

ANDERSEN Jørgen Kontorchef, R.DM.; f. 28. Sept. 1893 i Helsingør; Søn af Graver Jørgen Andersen (død 1947) og Hustru Emma f. Petersen (død 1912); gift (16. Okt. 1920) m. Ellen A., f. 14. Sept. 1893 i Nyborg, Datter af Post­ekspedient Emil Jørgensen (død 1924) og Hustru Kirstine f. Nielsen.

Student (Helsingør) 1911; cand. jur. 1917; tg. Assistent i Justitsministeriet« Udførselekontor 1918; Sekretær i Finans­ministeriet 1919, Fuldmægtig 1930, Eks-

" peditionssekretær 1932. Kontorchef 1935; Sekretær ved Invalideraadet for de søn-derjydske Landsdele fra 1929; Kasserer og Forretningsfører for Landbrugskolo­nierne for fattige Børn fra 1923, For­mand fra 1937; Landsretssagfører (Be­stalling depon.) 1930; Med'.em aif de af Handelsministeriet i Henh. til Lov om Foranstaltninger til Fremme af danske Erhvervsinteresser nedsatte Udvalg 1936; Næstformand i Udvalget til Bevilling af Gældssaneringslaan til Landbruger« 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akis. Det Danske Staalvalseværk og af Likvi-

•j-i dationsudvalget for Akts. Kolding Syd-

jl baner m. m.

m Adresse ;   Vesterbrog.   178,   Kbhvn.   V.

11 ANDERSEN Jørgen Overtoldinspektør, R.DM.; f. 27. Nov. 1891 i Odense; Søn af Landinspektør A N Andersen (død 1900) og Hustru Lene f. Jørgensen (død 1945); ugift.

Student (Odense Katedralskole) 1910; cand. jur. 1917; Sekretær i Finansmi­nisteriet 1918; Fuldmægtig i Departe­mentet for Told- og Forbrugsafgifter 1922; Ekspeditionssekretær 19J1; Over­toldinspektør for Jylland 1932, tor Østef-terne 1941.

Lærer ved Grænsegendarmerdets Fag­kursus i 1930 og 1931; Censor ved Fag-eksamen for Toldelever og Toldbetjente fra 1941.

Adresse : Rosenv. Allé 28, Kblwn. Ø.

 ANDERSEN Karl D F Grosserer, Gene­ralkonsul, R.p.p.; f. 7. Juli 1885 i Kol­ding; Søn af Grosserer, Brandinspek­tør Conrad Andersen (død 1930) og Hustru f. Koops (død 1937); gift m. Inger Margrethe A., f. 23. Febr. 1916, Datter af Redaktør A Brinkmann og Hustru Ella f. Ancker-Olsen.

Præliminæreksamen 1900; Handels­eksamen 1903; Handelsuddannelse i Danmark og Udlandet; Medindehaver af Firmaet Andersen & Husum, Suc-cessores af Carl Wandel, Lissabon, Por­tugal; Medstifter og Medlem af Besty­relsen for Akts. Vilh. Langes Cigar- og Tobaksfabrikker, Slagelse.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Por­tugals Røde Kors Organisation; Stifter af og Vicepræsident i Foreningen for udenlandske Magters Konsuler j Portu­gal; Generalkonsul for Estland 1928; Medlem af det Nationale Kork-Nævn (Junta Nacipnal de Cortica) 1936; Ge­neralkonsul i Lissabon fra 1948.

Udenl. Ordener: E.r.K.l1.; E.Ø.K.3.; P.Chr,2'.; P.C.V.; P.r.K.l.

Adresse : Privat Quinta dos Lagos, Sintra, Portugal eller: Rua Aurea 101, Lissabon, Portugal.

ANDERSEN    K B Afdelingschef ved Statsradiofonien; f. 1. Dec. 1914 i Kbhvn.; Søn af Snedikermester A Chr.

Andersen (død 1946) og Hustru Karen f. Andersen; gift (31. Okt. 1943) m. Væve- og Gymnastiklærerinde Ellen Margrethe A., f. 8. Nov. 1919 i Sønder­borg, Datter af Grosserer PHG Trock og Hustru Helga f. Laursen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; cand. polit. 1940; arbejdet med Jour­nalistik siden 1933; Medarbejder ved Statsradiofonien fra 1935, Programsekre­tær i Foredragsafdelinigen 1940, Afde­lingschef 1948; 'tillige Lærer ved Kroge-rup Højskole fra 1946.

Medlem af Ungdomsorganisationernes Fællesraad 1945-47; Næstformand i St. Stefans Sogns Menighedsraad fra 1946; Formand for Studenterkredsen 1940-41 og 1943-44.

Medredaktør af .Kirkeligt Samfunds Blad Menigheds-bladet 1943-46; Redaktw af Lederbladet 1946-47; har skrevet Ar­tikler i Bøger, Tidsskrifter og Dag­blade, væsentlig om Samfundsforhold.

Adresse:   Hejreskov Allé 32, Humlebæk.

ANDERSEN Kjeld Overlæge; f. 18. Febr. 1906 i Odense; Søn af Vinhandler, Vi-cekonsul Th. Andersen (se denne); gift (19. Febr. 1932) m. Ebba A., f. 27. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Tele-grafkontrolør Ole Kielberg og Hustru Rose f. Graff (død 1944).

Student (Odense Katedralskole) 1924; med. EJcs. 1932- ansat ved Hospitaler i Odense og Kbhvn. 1932-38; Reserve­læge ved Kbhvns Amts Sygehus i Gen­tofte 1938-40, ved Radiumstationen i Kbhvn. 1940-41, ved Kbhvns Amts Syge­hus i Gentofte, Røntgenafd. 1941-45 og ved Rigshospitalets radiologiske Afd. 1945-46; Specialistanerk. i Radiologi 1942; Overlæge ved Aalborg Kommune­hospitals Røntgenafd. 1946.

Næstformand i Dansk radiologisk Sel­skab 1945-46; Medlem af Bestyrelsen, for Akts. C. F. Schalburg, Nyborg.

Har skrevet forskellige videnskabelige Afhandlinger, bl. a. om Ileus.

Adresse:   Aalborg.

ANDERSEN   K M Landbrugskonsulent; f. 19. Febr. 1894 i Øster Velling ved Langaa; Søn af Gaardejer Ulrik An­dersen (død 1906) og Hustru Hedevig f. Andersen (død 1906); gift (3. April 1926) m. Karen A., f. 3. Nov. 1897 i Roskilde, Datter af fh. Gasværksbesty­rer A F Kalistrøm og Hustru Jenny f. Henriksen.

Vogterdreng; Tjenestekarl; paa Land­brugsskole 1915-16-. Landbrugskandidat 1919; Lærerkursus paa Askov Folkehøj­skole; Lærer ved Tune Landboskole 1919-21; Konsulent i Husdyrbrug for De tre Landboforeninger i Kbhvns Amt og Leder af de lokale Svineforsøg fra 1921;

Ånde___________________

Studieophold v. College of Agriculture, University of Minnesota, U. S. A. 1924-25; Leder af Søndermarksgaard, Sta­tion for Svineforsøg, fra 1930.

Medlem af Ligningskommissionen i Roskilde 1933-38; 'Censor i Husdyrenes Fysiologi ved Landbrugseks. fra 1934; Medlem af Bestyrelsen tor Foreningen af danske Landbrugskandidater 1936 (Formand fra 1944), af Landbrugets Ea-dioudvalg 1936, af Bestyrelsen for Den danske Afdeling af Nordiske Jordbrugs­forskeres Forening 1938, af Udvalget foi døt landøkonomiske Oplysningsarbejde 1944, af Bestyrelsen for Det kgl. dan. ske Landliusholdningsselskab s. A., a. Kogkilde Byraad (Venstre) 1946.

Har skrevet 19 Beretninger om Svine-forsag, Jubilæumsskrift for GI. Hoskilde Amts Landboforening 1945 sam.t Artikler i Fagtidsskrifter; Medarbejder ved Uge­skrift for Landmænd 1940, ved Dan­marks Kultur ved Aar 1940, ved Dansk Landbrugsleksikon 1944; redigeret Haandbog i Kvæghold 1946.

Adresse: Søndermarksgaard, Boskilde.

ANDERSEN Knud Landsretssagfører; f. 26. Ang. 1911 'i Horsens; Søn af Beviser Anders Peter Andersen (død 1944) og Hustru Karen f. Møller; -gift (3. Juli 19J7) m. Lise A., f. 27. April 1909 i Svendborg, Datter af Sagfører Chr. Poulsen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Inger f. Nygaard.

Student (Ohristianshavns Gymnasium) 1929; cand. jur. 1935; Sagførerfuldmæg­tig- i Odense s. A.; Landsretssagfører 1959; offentlige og beneficerede Sager fra 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Odense Sagførerforendng 1946; Kasserer og Næstformand for Sønderjydsk Forening for Odense og Omegn 1947; Formand for Bestyrelsen tor Eaagelund Drenge-og Lærlingehjem og for Bestyrelserne i Pl'ums Købmandagaard A/S, Assens, A/S IndustrLko, Odense, Fyens Automo­bil-Import A/S, Odense og Poul An­dersen & Oo., A/S, Thisted; Medlem af Bestyrelserne for A/S Det Danske Gae-kompagni, Odense, A/S Værktøjsfabri-ken Dana, Odense, Pfama Handelsaktie-selskab. Assens og Ejendomsaktieselska-bet Alba, Odense.

Adresse : Læssøeg. 141, Odense.

ANDERSEN Knud Hee SttCtaprovst, E.; f. 13. April 1886 i Tømmerup; Søn af Sognepræst Alfred Andersen (død 1933) og Hustru Louise f. Gylding (død 1925); gift (12. Maj 1925) m. Asta A., f. 10. Dec. 1899 i Næstved, Datter af Skibs­mægler Anton V Mikkelsen (død 1910) og Hustru Alma f. Willumsen.

Student (Herlufsholm) 1904; Univ. Guldm. 1909; cand. theol. 1910; Studie-

rejse i Udlandet 1910-12; Sekretær i K.F.U.M., Kbhvn. 1913-20; Krigsfange-sekretær i England 1919; Sognepræst til Herlufsholm 1920; tillige Provst for Vester 03 Øster Flakkebjærg Herreder 1940; Sognepræst ved Maribo Domkirke, Provst for Fuglse Herreds Provsti og Stiftsprovst over Lolland-Falsters Stift 1947- Medlem af K.F.U.M.s Verdensbe-styre'lse 1926-37 og af Nyborgmødernes Bestyrelse fra 1934.

Litterære Arbejder: Ungdomsarbejde (1918)- Naar du beder (1918); G K Chesterton (2. Opl. 1945): Mark og Skov og grønne Enge (1924); Aaret i min Have (2. Opl. 1945); Paa Opdagel­se i Naturen (4. Opl. 1947, sammen med H Ødum); Blomster ved Alfarvej (1930, sammen med Jens K Jørgensen); Stri­den og Freden (1930); Stærkere end Dø­den (1931); Jesus af Nazareth (1933); Oxford og Danmark (1934); Danmarks kommende Dage (1940) Det levende Danmark (1940); redigeret Konfirmand-bogen Ungdomsaar (1939); adskillige Oversættelser (Forbea Eobinson, Ralph Connor, Basil Matthews, Stanley Jones, Charles Gtore, A J Eussell, Emil Brun-ner, Beverley Niohols, H V Morton, Os-wald Ohambers, Peter Howard o. fl.).

Adresse:  Maribo.

ANDERSEN   L Sperling Bankdirektør; f. 8. Aug. 1893 i Saksild ved Odder; Søn af Lagerforvalter Adolph Andersen (død 1930) og Hustru Kirstine f. Sø­rensen; .giift 1. Gang (24. April 1918) m. Ingrid A., f. 1894, død! 1929, Datter af Sten- og Billedhugger Martin Jensen; 2. Gang (9. Nov. 1930) m. Vibeke A., f. 29.. Juni 1909, Datter af Overdyrlæge Emil Aagerup og Hustru Johanne l Poulsen.

Ansat i Aarhuus Privatbank, Aarhus og i Nordjydsk Bank, Aalborg 1911-22; adm. Direktør for Brønderslev Bank 19S2-33 og for Hjørring Diskontobank fra 1953.

Medlem af Bestyrelsen for Brønder­slev Handelsstandsforening 1928-33; For­stander for Brønderslev Handelsskole 11927-33; Medlem af Brønderslev Byraad 1929-33; Medlem af Bestyrelsen for Akte. Pedershaab Maskinfabrik, Brønderslev fra 1933 (Formand fra 1936), af Besty­relsen for A,kte. Peder Nielsen, Brøn­derslev 1933-44 og af Bestyrelsen for Bryggeriet Vendia, Hjørring, fra 1944.

Adresse: Østerg. 19-21, Hjørring.

ANDERSEN  Marinus Arkitekt; f. 1895 i Aalborg; Søn af Tømrer Anders Lau­ritz Andersen (død 1914) og Hustru Jen-sine f. Lassen (død 1932). gift m. Gerda Julie A., Datter af Direktør, Vicekonsul A F Olsen (se denne). Lært Tømrerfaget; gennemgaaet Kunst-

_65________ _ _____________

akademiet 1916-25; Lærer ved Kunst­akademiets Arkitektnrskole 1924-38; Medlem af Ecole Francaise d'Athenes; Arkitektvirksomhed Ira 1930.

Adresse: Frederiksborgg. 28, Kbhvn. K.

 ANDERSEN Marius Borgmester; f. 22. Okt. 1881 i Aalborg; Søn af Tobaks-spinder Frederik Andersen (død 1895) og Hustru Marie f. Larsen (død 1904); gift (26. Okt. 1909) m. Margrethe A., f. Larsen, f. 13. Okt. 1884 i Aalborg.

Udlært Maskinarbejder 1900; ansat ved Aalborg Privatbaners Maskinafd. 1904-18; Forretningsfører for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening i Aalborg 1911-37; Forretningsfører for Nordjyllands Social-Demokrat 1937-45; Medlem af Aalborg Byraad fra 1919, Viceborgmester 1937, Borgmoster 1945, Luftværnschef a. A.

Adresse ? Danmarksg. 43, Aalborg.

ANDERSEN    Marius Kristian Dom­mer, R.; f. 20. Marts 1884 i Tolstrup Sogn ved Horsens-, Søn af Gaardejer Jeppe Andersen (død 1913) og Hustru Maren f. Jørgensen (død 1904); gift 1. Gang (23. Maj 1925, Ægteskabet opløst 1934) m. Ellen A., f. 19. Marts 1892 i Kbhvn., Datter af Restauratør Ivar P Kasmus-sen (død 1935) og Hustru Dagmar f. Stuhr; 2. Gang (15. Aug. 1948) m. Astrid A., f. 21. Okt. 1906 i Hammel, Datter af Branddirektør Andreas Chri­stensen, Hammel (død 1933).

Student (Horsens) 1904; cand. jur. 1910; Fuldmægtig ved Bregentved-Gis-selfeld Birk 1911; Byfogedfuldmægtig i Kalundborg 1913; Sagførerfuldmægtig i Frederikssund 1916; Sagfører (Bestal­ling deponeret) s. A.; Fuldmægtig ved Fejø Birk 1917; Byfoged- og Birkefuld­mægtig i Maribo 1918; Dommerfuld­mægtig ved Voer og Nim Herreder 1919; i Hillerød 1921; Dommer i Frijsenborg-Favrskov Birk 1935.

Formand for Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds 1936.

Adresse :  Hammel.

ANDERSEN   Max Billedhugger; f. 24. Maj 1892 i Kbhvn.; Søn af Handelskqm-mis Vald. Andersen og Hustru Katrine f. Clausen (død 1922); gift (9. Dec. 1919) m. Anna A., f. 2. Juli 1887 i Strø-by Egede, Datter af Fisker Niels Jen­sen (ded 1923) og Hustru Marie f. Han­sen (død 1928).

Elev af Kunstakademiet; udstillede første Gang paa Charlottenborg For-aaret 1910; Medlem af Udstillingskomi-téen 1929 og 1935; Medlem af Bestyrel­sen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. fra 1927, af Bestyrelsen for dens Grund-og Understøttelsesfond fra 1935 og af Bestyrelsen for Otto Baches Fond.

Tildelt    Kunstakademiets   Rejselegat

___________ _  __ Ånde

1919; Studierejse  i  Italien 1920; tildelt Camilla Tacks Legat 1937.

Værker: Springvand i Rigshospitalets Grønnegaard (1923); Springvandsfigur Triton (1924, Det kgl. danske Havesel­skab) ; Portrætbusten Henning (1927, Kolding Museum); Portrætbuste af Prof. H O G Ellinger (1928, Landbo­højskolen) ; Springvandsfigur Herkules som Slangedræber (1930, Frdbg. Politi-gaard); Portrætbuste af kgl. Kammer­sangerinde Tenna Kraft (1933, Det kgl. Teaters Foyer); Udsmykning af Søn­dermarkskolen (1933-34); Udsmykning af Prædikestol i Absalonskirken (1934); Minderelicf af Arkitekten F Meldahl (1936, Kunstnerhjemmets Vestibule); Por­trætbuste af Direktør Hjelte Claussen (1937, Carlsberg Bryggerierne); Por­trætbuste af afd. Direktør v. d. Aa Ktthle (1937, Carlsberg Bryggerierne); Portrætbuster af afd. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen (1940, Bryggeriforenin­gen og 1942, Studenterforeningen); Du-befonten i Jægersborg Kirke (1942); Eeformationsmonumentet paa Bispe­torvet (1943); Monument over Borg­mester Niels Nielsen, Rønne (1943); Monument „Sædemand" Søndre Sejers-lev, Sønderjylland (1944); Portrætrelief af Biskop H Ostenfeld (1945, Bispe-gaardens Vestibule); Eelief „Bøn og Arbejde" i Sundby Kirke (1945); lle-lief „Bøn og Arbejde" i Absalonskir­ken (1946); „Carlsbergbrønden" foran Carlsbergbryggeriernes Hovedbygning (1947); Søfartsmonumentet paa Havnen i Eønne.

Adresse: Gothersg. 143, Kbhvn. K.

ANDERSEN M Siggaard Overlæge, Dr. med.; f. 12. Juli 1892 i Give; Sen af Distriktsdyrlæge A P Andersen (død 1929) og Hustru Marie f. Olesen (død 1940); gift (29. Sept. 1929) m. Oda A., f. 15. April 1899 paa Eavnstrup ved Herlufmagle, Datter af Godsejer Niels Høg (død 1944) og Hustru Thyra f. Pedersen.

Student (Vejle) 1911; med. Eks. 1918; derefter Hospital.uddannelse med Ee-servelægetjeneste paa Blegdamshospita-let, Rigshospitalet, Kommunehospitalet og Almindelig Hospital; Dr. med. 1926; Overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte med. Afd. C 1936.

Formand for Foreningen af yngre Læ­ger 1924-26, for Foreningen af Hjerte-, Nyre- og Lungespecialister fra 1932 og for Foreningen af Sygehuslæger i Pro­vinsen fra 1938; Medlem af Hovedbesty­relsen for Almindelig dansk Lægefor­ening 1929-32, af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1932-36, af Bestyrelsen for Speciallægeorganisationernes Sammen­slutning fra 1935, af Bestyrelsen foi

And«___________________

Kbtovns Sygehjem 1938-4.7 og af Bestj-relsen for Danske interne Medicineres Organisation fra 1947.

Har skrevet: Skarlagensfeber-Strepto-coccer (Disputats, 1926); Professorkon­kurrence-Afhandling om Iljertelidelser under og efter Difteri (1933), samt en Hække Artikler fra den interne Medi­cins Omraader.

Adresse: Ammentorpsv. 11, Hellerup.

ANDERSEN Niels Højesteretssagfører: f. 30. Marts 1907 paa Frdbg.. Søn af Civildommer Chr. Andersen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Julli f. la Cour.

Student (Haderslev) 1925; cand. jur. 1951; Landsretssagfører i Kbhvn. 1935; offentlige Sager 1939; Højesteretssagfø­rer 1949; Direktør for Investor Akts. for Kapitalanlæg fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter­samfundets Retshjælp fra 1934; Med­lem af Hovedledelsen for Landsorgani­sationen Frit Danmark og Forretnings­fører for Bladet Frit Danmark; Dele­geret ti i at bistaa franske Aftklagere i - Niirnbergprocessen 1945-46; Medlem af Justitsministeriets Lovgivningsudvalg om Krigsforbrydere 1946.

Adresse : Kastelsv. 26, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Niels Proprietær, R.; f. 11. Juli 1877 paa Lundsgaard ved Bo­gense; Søn af Proprietær Jeppe Ander­sen (død 1887) og Hustru Maren f. Nielsen (d«d 1915); gift (4. Okt. 1907) m. Anna A., f. 10. Tebr. 1878 i Hjad« sirup, Datter af Gaardejer Mathias Nielsen (død 1883) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1900).

Efter alm. Forberedelseseks. lært Land­væsen paa Fyn og i Jylland; Elev paa Dalum Landbrugsskole 1895 og 1902; Landbrngskand. 1905; Rejser i Tysk­land, Schweiz, Østrig. Italien og Eng­land; Ejer af en Gaard i Bred paa Fyn fra 1906.

Formand for Aarup Omegns Landbo­forening fra 1926, for Avlscenterudval-get i 4. Distrikt og for Fællesledelsen til Svineavlens Fremme i Fyns Stift; Kormand for det fynske Forsøgsraad; Næstformand i De samvirkende fynske Landboforeninger fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger. Medlem af Ulykkes-forsikrings-Raadet 1944-47, af Jordior-ilelingskommissionen for Odense Amt, uf Amtskornnævnet og af flere mini­sterielle Udvalg; Formand for Sane-ringsudvalget for Odense Amt og foi Bestyrelsen for Banken for Aarup os Omegn fra 1946.

Adresse :  Bred.

ANDERSEN   Nina Frue, Sekretær; f. 1900 i Horsens; Datter af Bedaktør Pe­ter Andersen (se denne).

66

Stenografi- og Sproguddannelse paa Aftenkursus; besøgt den socialdemokra­tiske Arbejderskole 1923-24, 1924-25 og 1926-27; Studieophold paa Hejskolen Tinz i Thiiringen i 1927 og i England, bl. a. paa Morley College, paa London School of Economics, i 1934 og paa Ruskin College, Oxford, 1938; for­skellige Tillidsposter indenfor den so­cialdemokratiske Ungdomsbevægelse i Kbhvn. 1926-31; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings Udvalg for Kbhvn. 1929-31, for Roskilde Højskole 1929-31, for Socialdemokratisk Vælger­forening, 11. Kreds 1929-37, 9. Kreds 1937-38, 7. Kreds 1938-41, for Handels-og Kontormedhjælperforeningen i Kbhvn. 1930-37, for Sygekassen Fremtiden 1931-32 og for Folkeuniversitetsforeningen fra 1934; Medlem af Socialdemokratisk For­bunds Hovedbestyrelse 1931-39, af For­retningsudvalget fra 1939. af Den inter­nationale soc. Kvindekomité fra 1934, af D. U. I.'s Sekretariat 1934-46 og af Kbhvns Kommunebibliotekers Bestyrelse fra 1936; Medlem af Kbhvns Borgerre­præsentation fra 1933, alf Folketinget 1936-43 samt i 1945 og af Radioraadet fra 1942; Medlem af Danske Kvinders Beredskabs Kvindekomité 1939-46 og af Præsidiet for Danske Kvinders Sam­fundstjeneste fra 1940; Sekretær i So­cialdemokratisk Forbund fra 1943.

Adresse:   Amager  Boulevard  131 Kbhvn. S.

ANDERSEN   N P Direktør, Civilinge­niør, Lektor; f. 9. April 1876 i Randers; Søn af Sparekassebogholder N P Ander­sen (død 1922) og Hustru Anna f. Brad-sted (død 1917); gift (23. Nov. 1912) m. Anna A., f. 21. Maj 1890 i Kbhvn., Dat­ter af Fuldmægtig i Generalpostdirek-toratet R E L J Arnkiel (død 1890) og Hustru Anna f. Larsen (død 1890), Plejedatter af Professor E P Bonneseu (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Anna Hedvig f. Larsen (død 1916).

Ansat ved Handels-, Sparekasse- og Assurancekontorer 1893-1900; cxam. polyt. 1901; cand. poly_t. 1908; Ingenier ved Kbhvns Telefon-Akts. 1908-18; atta­cheret Overkommandoen som Farer for Felthærens Telefonkommando 1915-18: Teknisk Direktør for Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation i Handel, Industri og Landbrug 1918-23 Oprettet Teknisk Revisionskontor 1923; Lektor i Bogholderi oe ITandelskmid-skab ved Landbohøjskolen 1920-46; Medlem af Telefonnævnene af 12. Sept. 1921 og 5. Okt. 1927; Medlem nf Besty­relsen og Kasserer for Barnets Hus 1923-35; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening fra 1924; Næst-

formand fra 1925; Medlem af Repræ­sentantskabet for Selskabet til Bekæm­pelse af Arbejdslesheden i Danmark fra 1932; Bestyrer af Frk. Elisa Sthyrs Le­gat fra 1938.

Adresse: Bulowsv. 12, Kbhvn. V.

ANDERSEN N P Skoledirektør; f. 8. April 1898 i Store Heddinge; Søn af Tømrer Lars Jacob Andersen (død 1946* og Hustru Ane f. Andersen; gift (15. Juli 1927) m. Valborg Rigmor A., f. 25. Dec. 1901 i Kbhvn., Datter af Sko­magermester Christian Ravn (død 1927) og Hustru Ellene f. Andersen (død 1949).

Præliminæreks. (Karise Realskole) 1914; Lærereks. (Jonstrup) 1919; Lærer i Nakskov 1919-20; ansat v. Frdbg. kommunale Skolevæsen. 1921; Skolein-spebtør ved Søndermaikskolen 1939; Skoledirektør i Esbjerg 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Skolebib-Hoteksforeningen af 1917 fra 1936 (Se­kretær og Kasserer 1937-44; Formand 194448); Sekretær og Kasserer i Dan­marks Skolebiblioteksforening fra 1945.

Medforfatter til Lærebøger i Natur­historie, Biologi og Bibliotekskundskab.

Adresse: Havneg. 83, Esbjerg.

ANDERSEN O fh. Borgmester, f. 18. Okt. 1876 i Skuldelev; Søn af Arbejds­mand J Andersen (død 1924); gift (8. Marts 1908) m. Agnes Margrethe A., f. 20. Jan. 1888 i Nykøbing F., Datter af Købmand Troels Andersen (død 1896).

Ansat ved Statsbanerne 1898-1936; Medlem af Kbhvns Borgerrepræsenta­tion (Socialdemokratiet) 1917; Borgme­ster for Magistratens 5. Afd. 1936-43; Formand for Prisudvalget for Kbhvn., Krdbg. o«' Gentofte 1939-46. Medlem af Folketinget 1929-36. Medlem af Finans­udvalget 1932-36.

Adresse: Glentev. 54, Kbhvn. NV.

ANDERSEN Oluf Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 24. Juni 1901 i Vejby ved Hjørring; Søn af Sognepræst A H J Andersen (død 1937) og Hustru Hen­riette Amalie Erika f. Bagger (død 1939); gjft 1. Gang (20. Marts 1931) m. Læge Bodil Margrethe A., f. 1. Marts 1902 i Slagelse, død 1948, Datter af Ba­germester Johs. E G Høyer og Hustru Margeret Caroline f. Diedrich; 2. Gans (11. Jan. 1949) m. Amlsfuldmægtig, cand. jur. Gudrun Elsebeth A., f. 1. Jan. 1917, Datter af Overretssagfører N I H Jes persen og Hustru Petra Georgia f. Høyer.

Student (Hjørring) 1919; med. Eks. 1927; Assistent ved Forschungsinstitut fur Hygiene und Immunitåtslehre i Ber­lin 1929-30; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets Børneafd. 1933-34; 2. Reserve­læge ved Dronning Louises Børnehospi-tal 1934-36; 1. Reservelæge smstds 1937-

__________________And«

39; Overlæge smstds fra 1940; Dr. med. 1936; Specialistanerkendelse (Børnesyg­domme) s. A.; Professor ved den klini­ske Praktikantundervisning 1940; Kon­sulent i Børnehygiejne ved Sundheds­styrelsen s. A.

Formand i Bestyrelsen for Undløse Drenigehjejn; Formand i Bestyrelsen for Frøken Schneiders Børnehjem 1942-48. Tilsynsførende Læge ved det Clas-senske Fideicommis Spædbørnehjem Or-druphøi 1942-48-, Sekretær i dansk pæ­diatrisk Selskab 1945-47; Delegeret for Danmark ved The International Health Conference, New York 1946 og Genéve 1948; Medlem af Bestyrelsen for Natio­nalforeningen til Tuberkulosens Bekæm­pelse 1946 og for Det medicinske Selskab i Kbhvn. s. A.; Formand (or Indenrigs­ministeriets Udvalg til Undersøgelse af Muligheden af at bekæmpe Sygeplejer­skemangelen 1946. for Udvalget vedr. Hjemmesygeplejen 1947 og for Udvalget vedr. de profylaktiske Undersøgelser af Børn fra 0—7 Aar 1947; Medlem af Ernærings- og Metodikudvalget 1948.

Har skrevet: Undersøgelser over Vac­cinevirus, det viruaneutraliserende Anti­stof samt Vaccinevirus dyrket in Vitro (Disputats); samt en Række videnska­belige Afhandlinger i inden- og uden­landske Fagtidsskrifter.

Adresse: Kastelsv. 27, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Otto Forlagsboghandler, R.; f. 10. Nov. 1894 i Kbhvn.; Søn af Vognmand Paul Andersen (død 1932) og Hustru Frederikke f. Mikkelsen (død 1936); gift (10. Juli 1921) m. Christie A., f. 13. Juni 1902 paa Frdbg., Datter af Købmand H C An­dersen (død 1927) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1946).

Ansat hos Erslev & Hasselbalch, Kbhvn. 1909, hos V Kristoffersen, Ny­købing F. 1915-16 og ved Steen Hassel-balchs Forlag 1917; Leder Wettergren & Kerber's udenlandske Afd., Gøteborg i 1918; Fuldmægtig i Gyldendals Sor­timent, Kbhvn. s. A.. Leder af Gyl­dendals Sortiment i Nykøbing F. 1922; Fuldmægtig i Gyldendals Salgskontor 1923, i Forlagskontoret 1926- Direktør for C A Reitzels Forlag, Akts. 1933; knyttet til P Haase & Søns Forlag 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Boghandlermedhjælperforening 1918 -29, Formand 1925-26, Redaktør af „Bogormen" 1924-29; Medlem af Besty­relsen for Boghandlerfagskolen 1925, Formand 1940; Forstander for Provins-boghandlerfagskolen 1932; Medlem af Bestyrelsen for Forening for Boghaand-værk s. A., Kasserer 1944; Kasserer for Boehandlerklnbben 1940-45.

Har  udgivet:   Bogen,   dens   Historie,

Ånde ________________

Fremstilling og Udbredelse (1925), Bog­laden, dens Ydre og Indre (1926) saml Bøger og Boghandel (1944) (s.m. Aleks. Frøland); har skrevet: Boghaandvær-ket (1937, 2. Udg. 1944); Fra Klare-lioderne til Løyslræde (1945): Boghand­leruddannelse i Danmark (1947); Med­arbejder ved Nordisk Leksikon for Bos-væsen.

Adresse: Løvspringsv. IC, Charlot-tenlund.

ANDERSEN    Paulli Underdirektør: f. 1. Aug. 1903 i Kbhvn.; Søn af Lars Andersen og Hustru Johanne f. Jen­sen; gift (5. Mai 1936) m. Inger A., f. 26. Jan. 1911 i Kbhvn., Datter af Grosserer Hilmar Seligmann og Hu­stru Grethi f. Clausen.

Ansat i A/S Nordisk Gjenforsikrings-selskab 1919, i Genforsikringsselskabet Nerva, A/S 1920, i Assurancefirmaet Gustaf Nilsson & Co., A/S 1921, i Fjer­de Søforsikringsselskab, Lmt. 1923, Fuldmægtig smstds 1929-44; Sekretær i Foreningen af danske Søassurande-rer og øvrige under Assurandør Socie­tetets Fællessekretariat hørende Orga­nisationer 1944-48; fillige knyttet til Dansk Krigs-Søforsikring for Varer 1940-48; Underdirektør i Assurance-Compagniet Baltica. A/S fra 1948.

Adresse:   Stockflethsv.   9.   Kbhvn.   F.

ANDERSEN   Peter Direktør. R.DM.; f.

1. Maj 1879 i Kbhvn.; gift 30. Dec. 1909.

Uddannet ved Skomagerhaandværket arbejdede paa Skotøjsfabrikker i Tysk­land, Schweiz og Frankrig 1898-1902; egen Skotøjsfabrik i Kbhvn. fra 1903 og efter dennes Overgang til Akts. Ballins Sønner & Hertz i 1916 teknisk Direktør i dette Selskab 1916-36; Di­rektør i Firmaet Sørensen, Madsen <t Co. 1936-39; Direktør for Akts. BF Ja­cob & Wilh. Andersens Skotøjsfabrik samt Medindehaver af Firmaet Johs. Rosted fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Kbhvns Skotøjsfabrikanter fra 1913, Næstformand 1935, Formand fra 1937; Medlem af Industriraadet fra 1937, af Industriforeningens Bestyrelse fra 1947, af Sø- og Handelsretten 1939-48, af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbestyrelse fra 1939 og a.f dennes Forretningsudvalg fra 1942; Formand for Forretningsudvalget for Industri-fagene 1945.

Adresse : Falkonergaardsv. 8, Kbhvn.V.

Sommerbolig : Mosede Strand pr. Greve Strand.

ANDERSEN  Peter Redaktør; f. 11. Ju­ni 1870 i Nyborg; Søn af Arbejdsmand Vald. Andersen og Hustru f. Nielsen; gift (24. April 1897) m. Johanne A.,

Datter af Kontorist J S Schaltz og Hustru f. Busch.

Typograf fra 1889; Medlem af Hor­sens Ligningskommission 1900-03; 'Red­aktør i Holstebro 1903; Medlem af Holstebro Byraad; Redaktør af Syd­fyns Socialdemokrat 1907-42; Medlem af Skolekommissionen og Havneudval­get i Svendborg 1909-33, af Byraadet 1913-33; Folketingsmand (Svendborg) 1918-April 1920 og Sept. 1920-39.

Næstformand i Landsforeningen Dansk Arbejde og i Dansk Købestævne; Med­lem af Radioraadet 1928-42.

Adress«:   Geelsvænget 8,  Lyngby.

ANDERSEN   Peter Anders fb. Fagfor bimdsformand; f. 28. Sept. 1877 i Ste­ge; Søn af Kusk Jørgen Andersen (død 1917) og Hustru Vilhelmine f. Frede­riksen; gift (14. Febr. 1919) m. Gud­run Charlotte Marie A., f. 29. Jan. 1890 i Lyngby, Datter af Thorv. Demant (død 1930) og Hustru Charlotte I. Bentsen.

Udlært som Smed i Neble paa Møen; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund 1909, Sekretær 1919, Formand for samme saml for Centralorganisationen af Metalarbej­dere i Danmark 1935-44: Medlem af Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1937-46, af Repræsentantska­bet i Arbejdernes Landsbank fra 1937, af Lærlingeraadet fra 1937, af Lignings-raadet fra 1938. af Forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsraad 1938-47. af Arbejdsfordelings-N;evnet 1940-46 og af Bestvrelsen for Teknolo­gisk Institut 1941-47. Adresse: Jagtir. 218, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN P Nyboe Docent, Dr. oecon : f. 23. Nov. 1913 i Ladelund pr. Brørup; Søn af Gaardejer, Landbrugskandidat A Andersen og Hustru Kristine f. Ny­boe; gift (1938) m. Edith A., f. 7. April 1913 i Aulum, Datter af Malermester E Råben og Hustru Kathrine f. Jeppesen.

Cand. polit. 1939: Journalist; Universi-tetsmanuduktør; Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet; Dr. oecon. (Aar­hus Univ.) 1946; Lærer ved Krogerup Højskole v. Humlebæk fra 1946; Studie­ophold i U.S.A. 1947; Docent i Natio­naløkonomi ved Handelshøjskolen fra 1948.

Har skrevet,: Penge og Penges Værd (1941); Danish Exchange Policy 1914-39 (1942); Fra Guldlod til Clearing (1942); Bilateral Exchange Clearing Policy (Disputats, 1946); Laanereniten (1947); Den økonomiske Sa-mmenhæns (1947); Kortfattet Lærebog i National­økonomi (1948); Bidrag til Hages Haandbog, De fem lange Aar o. !. Vær-

ker samt Artikler i Dagblade og Tids­skrifter.

Adresse:   Krogerup  Højskole  pr. Humlebæk.

ANDERSEN  Poul Bankdirektør, R.DM. p.p.; f. 8. Okt. 1889 i Frederikshavn; Søn af Sparekassedirektør, Borgmester Elins Andersen (død 1920, se Kraks Blaa Boz 1920) og Hustru Georgine f. Niel­sen (død 1893); gift (22. Dec. 1920) m. Bodil A., f. 2. Jan. i Odense, Datter af Konsul, Direktør Harry Dessau (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hu­stru Frederikke f. Nathansen (død 1940).

Student (Aalborg) 1908; cand. jur. 1914; Ophold i Udlandet 1914-15; Over­retssagfører 19J9; Prokurist i Firmaet I) B Adler A Co. 1917-22: Direktør i Hellerup Bank Tuli-Sept. 1922; ansat i Kbhvns Handelsbank 1922-24; Likvidator i Diskontobanken og Revisionsbanken 1924; Direktør i Privatbanken 1928, adm. Direktør 1937.

Formand i Bestyrelsen for Det For­enede Dampskibs-Selskab; Medlem at Bestyrelsen for Tietgen Fonden og for Nationaløkonomisk Forening.

Udenl.  Orden :   I.F.2«.

Adresse Sølvg. 24. Kbhvn. K.

ANDERSEN Poul Professor, Dr. jur., K'.DM.; f. 12. Juni 1888 paa Midskov-gaard; Søn af Gaardejer Anders Ander­sen og Hustru Ane f. Knudsen; gift (2. Marts 1917) m. Berta Sigrid A., f. 12. Juli 1891, Datter af Gaardejer, Brand­direktør H P Madsen og Hustru Jo­hanne f. Madsen (død 1899).

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; Assistent (Sekretær) i Indenrigsminiete-riet 1917, Fuldmægtig fra 1924; Studie­rejse 1920-22; i)r. jur. 1924; kst. Docent i Retsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1924; ekstraord. Professor i offentlig Ret 1928; Professor ord. 1934; Universi­tetet« Prorektor 1938-39; Medlem a,f In­stitut International de Droit Public.

Sekretser i Majsnævnet 1917-20 og i Kommissionen vedr. de Værnepligtiges Tjensfdygtighed m. v. 1923-24; Medlem af og Sekretær i Indkvarteringskom-missionen af 1923; kst. Mønstringsbesty-rer i Kbhvn. 1922 og 1924; Stedfortræ­der for Forligsmændene 1930-35; For­mand for Taksationskommissionen i H. t. Kbhvns Byggelov, Overfredningsnæv­net, Ejendomsmæglerkommissionen og Ekspropriationskommissionen i H. t. Sti­loven; Medlem aT" Prisankeuævnet og Fragtankenævnet samt nogle Vurderings-kommissioner ; Tilforordnet i Forfat­ningskommissionen : Medlem af Bestyrel­sen for Ejendoms- og Finansaktieselska-bet af 1929 (det gamle Banegaardster-rain), for Den kjøbenhavnske Sø-Aesu-rance-Forening og for A Abels Saltimport A/S; Formand i Bestyrelsen for Akts.

___________________Ånde

Gyldendalske  Boghandel,  Nordisk  For­lag.

Efor for Valkendorfa Kollegium; Med­lem af Direktionen for Carlsen Langes Legatstitftelse og ai Bestyrelsen for forskellige Legater.

Har skrevet:' Ugyldige Forvaltnings­akter (1924, Disputats, tysk Udgave 1927); Dansk Statsborgerret (1928): Ho­vedpunkter af Forvaltningsretten (1930); Næringsretten (3. Udg. 1944); Dansk Forvaltningsret (2. Udg. 1946); Offent ligretligt Erstatningsansvar (1938); Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger (1940); Dansk Statsforfat-ningsreit I (1944); Afhandlinger i ju­ridiske Fagskrifter.

Adresse: Rungstedv.13, Rungsted Kyst.

ANDERSEN    Poul Carit Forlagsbog­handler; f. 23. Marts 1910 i Kbhvn.; Søn af Inspektør Erik Chr. Andersen og Hustru Anna f. Larsen; gift (18. Febr. 1947) m. Ellinor A., f. 12. Pebr. 1920 i Kbhvn.. Datter af Fabrikant Hans Askvold (død 1948) og Hustru Gerda f. Herland (død 1944).

Realeks. (Den Classenske Legatsko­le) 1926; ansat i Ejnar Munksgaards Forlag s. A.; gennemgaaet Den danske Boghandlerskole og Boghandlerskolen i Leipzig; Studieophold i Udlandet 1930-31; ansat i J H Schultz' Boghandel 1938, i Jul. Gjellerups Forlag 1939; selvstændig Boghandler- og Forlags­virksomhed fra 1940.

Formand for Den Classenske Legat-skoleforening 1930-35 og for Den danske Boghandlermedhjælperforening 193540; Sekretær i Gustav Wied-Selska-bet 1939-41: Medlem af Bestyrelsen for Sportsflyveklubben 1939-46; Medstifter af Dansk Exlibrisselskab, Medlem af Bestyrelsen 1940-42; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Den Danske Forlægger­forening fra 1949.

Har skrevet: Henrik Pontoppidau. En Biografi og Bibliografi (1934); Pe­ter Vandrefugls Langfart (1939); Peter Vandrefugl paa Balkan (1940); Valde­mar Andersen og Exlibris Kunsten (1940): Smaa Træk af Den Classenske Legatskoles Historie (1933).

Adresse:  Vesterbrog. 20, Kbhvn. V.

Sommerbolig.: Udsholt Strand pr. Græsted.

ANDERSEN   Rigmor Arkitekt; f. 11. Dec. 1903 i Aarhus; Datter af Jour­nalist Emil Andersen (Emil Aars) (død 1930) og Hustru Nancy f. Klingstrøm (død 1948); gift (21. April) 1932 m. Ar­kitekt Henry Kryger, f. 7. Maj 1902 i Kbhvn.

Student (1922); cand. phil.; gennem­gaaet Kunstakademieta Arkitekturskole 1923-28; Medarbejder paa Kaare Klints

Ånde_____________________

Tegnestue   1923-39;   Bernihardf   Hirsch-sprungs Legat.

Har udført forskellige kunstiindustri-elle Arbejder og tegnet Møbler og In­ventar bl. a. til Kvinderegensen; repræ­senteret paa Det Danske Kunstindustri-museum med et Sølvtøjsskab.

Adresse: Dronninggaards Allé 35A, Holte.

ANDERSEN   Sigurd Godsejer, Hofjæ­germester; f. 2. Aug. 1894 i Bangkok; San af Etatsraad H N Andersen (dåd 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Maria f. Benedictsen (død 1940); aift (5. Marts 1947) m. Maria A., f. Kokholm, f. 17. Jan. 1906.

Ejer af Oxholm siden 1918; Medlem af Øland Sogneraad 1925-33; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Østasia­tiske Kompagni.

Adresse: Oxholm pr. Halvrimmen.

ANDERSEN Sigurd Juul Højskolelæ­rer; f. 2. Juli 1898 paa Mbsegaard i Balslev Sogn: Søn a.f Gaardejer A J Andersen (død 1936) og Hustru Johan­ne f. Christiansen (død 1925); ugift.

Student (Odense Katedralskole) 1917: Elev paa Askov Højskole 1917-18; cand. pliil. 1918; situderede ved Kbhvns Uni­versitet, ved Universitetet i Jena 1921, i Berlin 1922 og l Strasbourg 1923; Læ­rer paa Grundtvigs Højskole, Lyngby 1923-26, paa Roskilde Højskole 1926-27 og paa Askov Højskole fra 1927; Leder af den nordiske Folkehøjskole i Genéve 1936-38.

Adresse: Askov pr. Vejen.

ANDERSEN Steen Direktør; f. 17. Maj 1904 i Kbhvn.: San af Grosserer Ferdi­nand Andersen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Magda f. Nissen (død 1934); ugift.

Uddannelse paa Handelshøjskolen i Kbhvn., i Firmaet Parke, Davis & Company, London og i Société d'Lm-portaMon et de Commission, Ane. Mai-son Reiuharf, te Havre; ansat i Me-dicinalfabriken Akts. Ferrosan, Kbhvn. 1930, Prokurist 1932, adm. Direktør 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fer­rosan, Akts. Kemovit, Akts. Dronning­mølle Teglværker, Akts. De Forenede Kaffebrænderier, Akts. Urtekræmmer­nes Kaffebrænderi m. fl.

Adresse:   Nyvej 12 B, Kbhvn.  V.

Sommerbolig : Dronningmølle.

ANDERSEN Sven Veterinærinspekter: f. 18. April 1910 i Kbhvn.; Søn af Direktør Vigo Andersen og Hustru Lau­ra f. Heckmann; gift (21. April 1931) m. Herdis A., f. 27. Febr. 1911 i Kbhvn., Datter af Kontorchef Christen Jacobsen (død 1931) og Hustru Karen f. Mohr (død 1924).

70

Dyrlægeeks. 1933; Assistent- og Vi­karstillinger hos prakt. Dyrlseger 1933-34; Assistent paa Laboratoriet for F.ier-kræundersøgelser fra 1934; ansat i Ve­terinærdirektoratet fra 1936: Veterinær­fuldmægtig i Afdelingen for Bekæm­pelse af smitsomme Husdyrsygdomme, Ind- og Udførsel m. m. 1938, Veteri-nærinspektør II 1946. Veterinærinspektor l (for Jylland) 1949.

Redaktør af Aarsberctning fra Det veterinære Sundhedsraad fra 1942; har skrevet enkelte Artikler i Fagblade om Bekæmpelse af Hønsetyfus og om An­vendelse af Vaccine mod Mund- og Klo­vesyge.

Adresse:   Krathusv.  8, Risskov.

ANDERSEN   Svend Direktør, R.; f. 6. Jan. 1889 i Stenløse paa Fyen; Søn ai' Husmand Hans Andersen og Hustru Ka­ren Marie f. Poulsen (død 1922)- gift. (25. Marts 1917) m. Elisabeth A., f. 16. Dec. 1889 i Gjerlev ved Randers, Datter af Bogholder fh. Gaardejer Chr. Schif-ter-Holm (død 1937) og Hustru Inger Marie f. Pedersen (død 1936).

Præliminæreks. (Odense) 1905; ansat paa fyenske Godskontorer 1905-11; an­sat i Danske Lloyd fra 1912, Prokurist 1918, Underdirektør 1919: adm. Direk­tør for Forsikringsselskabet Svendborg i Svendborg 1923, fra 1926 Nordisk Union i Kbhvn.; adm. Direktør i Dan­ske Lloyd fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører og af Nordisk Søforsikringspool, af Ledelsen for For-delingskontorct for Krigsforsikringer, af Bestyrelsen forForsikringsaktieselska-berne Danske Lloyd og Auto-Lioyd og' af Repræsentantskabet for Akts. Pen­sions- og Livrente-Institutet af 1919; Medlem af Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond.

Har skrevet: Om Sø- og anden Trans­portforsikring af Varer (1949) og talrige Artikler om Søforsikring samt en Del botaniske, særlig plantegeografiske Ar­bejder.

Adresse:  Kastanaev.  5,  Holte.

ANDERSEN   Svend Aage Oberstløjt na-nt, H.DM., IITH.p.p.: f. 4..Jau. 1897 i Kbhvn.; Søn atf Krigsassessor I B Th. Andersen (død 1930) og Hustru Marit f. Knudtson (død 1911); gift (23. Nov. 1923) m. Asta Holga A., f. 9. April 1901, Datter af Grosserer Holger Mar­tin Meyer (død 1930) og Hustru Eliza­beth f. Kjer (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; Premierløjtnant af Artilleriet 1919; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1933; Oberstløjtnant 1945; u. f. Nr. 1939-42 og 1943-45; Luftværnsinspektør 1939 ok Chef for Vestre Lnftværnskommnndd

1940-45; Chef for Civilsektionen og Pres-sestabe'n i Den danske Brigade i Sveri­ge 1844-45. Tjenstgørende i den ameri­kanske Hær 1928, i den engelske 1930, i den svenske Hær 1933 og i Den dan­ske Brigade i Tyskland 1947-48; Chef for 14. ArtillmafdeliiiK 1945, for Artil­leriets Befalingsmandsskoler 1949.

Leder af Den frivillige Luftmeldetje-neste 1932-40; Medstifter af Dansk Luft-værnsforening og Medlem af Forenin­gens Landsraad og Kursusudvalg samt Foreningens Landssckretær 1934-39.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Sel­skabs Sølvmedalje (1928) og Guldmed. (1934) for Værker om Luftforsvar og Luftbeskyttelse; har endvidere skrevet forskellige Artikler, Pjecer og Lære­bøger om Luftværnsspørgsmaal.

Udenl.  Orden : Sv.Lv.F.T.l. og 2.

Adresse : Store Torv 16, Aarhus.

ANDERSEN Svend Olaf Kontorchef; f. 12. Juni 1887 i Kbhvn.; Søn af Inge­niør, cand. polyt. Eduard Andersen (død 1910) og Hustru Anna f. Poulsen (død 1935) • gift (12. Nov. 1920) m. Anna Ma­rie A., f. 20. Sept. 1893 paa Frdbg., Datter af Stationsforstander N C Hen­riksen (død 1948) os Hustru Hansine f. Thomsen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1904; oand. phil. 1905; Landinspektereks. 1910; Landinspektørassistent i Aarhus, Ka­lundborg og Hjørring 1910-15; Praksis i Frederikssund 1915-17; Revisor i Ma-trfkulskontoret 1917; Overrevisor 1919; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1926; Ekspeditionssekretær 1933; Kontorchef 1941.

Adresse: Pile Allé 19 A, Kbhvn. F.

ANDERSEN     Tage Oberst, R. DM., riTH.; f. 4. Marts 1899 i Mariager; Søn af Inspektør A Andersen og Hu­stru Meta f. Wissing (død 1933); gift (l Maj 1936) m. Sigrid A., f. 27. Jan. 1907 i Kbhvn., Datter af Oberst P C Anning-Petersen (død 1921, se Kraks lilaa Bog 1921) og Hustru Gerda f. Bloch.

.Student (Herlufsholm) 1917; Premier­løjtnant i Rytteriet 1921; Militærflyver W,5; Kaptajn 1929; Oberstløjtnant 1934; Oberst 1940; Chef for Sjællandske Fly­verafdeling 1932; Chef for Jydske Fly­verafdeling 1937: Chef for Hærens Fly­vertropper 1945. Adresse: Lille Værløse pr. Værløse.

ANDERSEN Th. Vinhandler, Vicekonsul, R.DM p.p.; f. 24. not. 1871 i Svend­borg; Sen af Sadelmager Chr. Ånder-?rn (død 1884) og Hustru f. Hansen-Dinesen (død 1916); gift (16. Dec. 1902) m. Ineer A., f. 25. April 1879, Datter af Overlærer Karl Schmidt (død 1922,

__________________Ånde

se   Kraks   Blaa   Bog   1922)   og   Hustru Frederikke f. Clausen (død 1912).

I Handelslære i Odense 1885; ansat i Vinfirmaet Hansen & Co. i Svendborg 1892; Jledstifter af Firmaet Odense Vin Kompagni 1895, Eneindehaver fra 1921, tillige Indehaver af Firmaet Niels Jen­sen & Co., grundlagt 1821, fra 1924, endvidere af Firmaet J J Jacobsens Eftf., Faaborg, fra 1928; 1. Juni 1940 indgik Firmaet Gamle Hestehauge (grundl. 1882) i Koncernen. Italiensk Konsularagent i Odense 1921-23; brasi­liansk Vicekonsul 1923-32; portugisisk Vicekonsu] fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Vinhandler-foreningen   i   Danmark   1920-30,   Æres­medlem 1945; Formand for Falcks Red­ningskorps   i   Odense;   Medlem  at   Be­styrelsen   for   Akts.   Falcks   Rednings­korps   i  Aarhus   og   for  Akts.   Falcks Redningskorps  for  Kbhvn. og  Frdbg.; Medlem   af   Tilsynsraadet   i   Handels­banken   i   Odense   1927-38;   Medlem   af det kateketiske Skolekollegium  i Oden­se;  Medlem  af  Inspektionen  for  Lahns Stiftelse  for  hjælpeløse Børn  i Odense, Kasserer 1920-38; Formand i Bestyrelsen for    Lærlingehjemmet   Ny   Møllegaard, Odenpe til 1943; Medlem af Bestyrelsen for Psykoteknisk  Institut  i  Odense  til 1947;     Formand    for    Hestens   Værn's Odense Afdeling 1909-47; Medlem af Be­styrelsen  for  Foreningen   i  Odense   til Værn  for  enligstillede Kvinder; Kirke­værge   for   Thomas   Kingo   Kirken   i Odense til 1941; Formand i Bestyrelsen for Akts. C F Schalburg i Nyborg, for Akts. J  P Axelsen & Co.,  Slagelse og for Akts. Wellejus Vinhandel, Slagelse; Medlem af Bestyrelsen for Det fyenske Fængselsselskab; Medlem af Raadet for Foreningen  af fremmede Magters Kon­suler i Danmark; Medlem  af Bestyrel­sen for Akts. Munke Mølle, Odense. Ejer   aif   Frederiksgave   pr.   Ebberup. Udenl.   Ordener:   F.M.A.3.;    F.O.A.; I.Kr.5.

Adresse: Vingaarden, Odense.

 ANDERSEN Torben Overlæge, Dr. med.; f. 14. April 1904 i Tolstrnp, Hjarriiis1 Amit; Søn aff Soqnepræst Å 11 J An­dersen (død 1937) og Hustru Hcnriet.lr Amalie Erika f. Bagger (død 1939); gift (29. Dec. 1931) m. Læge, Spccia list i Hud- og Kønssygdomme Mildrid A. (dekoreret med AffDR. og Pr.Red. Med.), f. 6. April 1903 i Kbhvn., Datter af Kommandør Magnus Bojesen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Kirsten f. Svendsen (død 1922).

Student (Sorø) 1923; med. Eks. 1931; ansat paa Hospitaler i Aarhus og Kbhvn. 1931-37; klinisk Assistent ved Rigshospi­talets Afd. for Børnesygdomme 1935-36;

Ånde

Dr. med. 1937; Reservelæge ved Amts­sygehuset i Gjentofte, med. Afd. B. 1937-39 og ved Rigshospitalet« med. Aid. B. 1939-42; Specialistanerkendelse (med. Sygd.) 1940; Overlæge ved Frederiks­borg Amts Centralsygehus i Hillerød, med. Afd. 1942.

Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1931-41, af Bestyrelsen for samme 1937-39, af sam-mes Voldgiftsret 1940-42 og af Repræ­sentantskabet for Den alm. danske Læ­geforening 1937-42.

Har foruden Disputats (1937) publice­ret en Del andre lægevidenskabelige Afhandlinger.

Adresse:  Hillerød.

ANDERSEN   Troels Thune Overlæge, Dr. med.. R., M.T.Kha.p.p.; f. 14. Nov. 1902 i Kbhvn.; Søn af Grosserer An­dreas F Andersen (død 1911) og Hustru Gerda f. Jacobsen (død 1931); gift (21. Febr. 1931) m. Karen Julie T. A., f. Begbrup-Ohristiansen, f. 25. Aug. 18; 8 d Kbhvn., Datter af Forlagsboghandler Anthon Christiansen (død 1930) og Hu­stru Sophie f. Møller (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1921; med. Eks. 1928; Univ. Guldmed. 1931; Reservelæge ved St. Lukas Stiftelsens med. Afd., Kommunehospitalets Ard. 11 og Sundby Hospitals med. Afd. 1932-43; Dr. med. 1934; Specialistanerkendelse i intern Medicin (Mave- og Tarmlidel­ser) 1936; Læge ved Kbhvns Fængsler 1942, Overlæge smstds 1943: Fængsels­væsenets Konsulent i almenlægelige og hygiejniske Spørgsmaal.

Røde Kors-Læge ved Politilejrene i Sachsen og ved Bernadotte-Ekspeditio-nen til Tyskland Febr.-Maj 1945 samt ved Røde Kors Hjælpeaktionen i Wien Marts-April 1946.

Har skrevet videnskabelige Arbejder om Leversygdomme og Fordøjelsessyg-domme.

Udenl. Ordener: N.H.VII.Fr.M.; Sv.r.K.l.

Adresse: V-Voldg. 9, Kbhvn. V.

ANDERSEN Valdemar Mag. scient.; f. 10. April 1899 i Kbhvn.; Søn af Hus­ejer R Andersen og Hustru Wilhelmine f. Olsen; gift (23. Dec. 1929) m. Else A., f. 6. Jan. 1908 i Kbhvn., Datter af Maleren Poul Hagen og Hustru Tyra f. Levison.

Student (privat dim.) 1916; Accessit for Universitetets Prisopgave 1920; mag. scient. 1921; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Kursus 1924; Leder af Akademisk Kursus 1930-45, Formand for Bestyrelsen fra 1945 til Kursus' Ophævelse 1948.

Adresse : H C Øretede V. 10, Kbhvn.V. og IIulsø Ege, Rungsted Kyst.

ANDERSEN    Viggo Direktør. R.DM., Chr. XFr. M.p.p.; f. 29. Sept. 1894 i Odense; Søn af Husejer M Chr. An­dersen (død 1929) og Hustru Karen f. Jørgensen (død 1934); gift m. Esther A., f. 10. Nov. i Helsingør, Datter af Slagtermester Sofus Blomsterberg (død 1918) og Hustru Emma f. Frederiksen.

Præliminæreks. (Mulernes Legatsko­le) 1911; Handelsskoleeks. 1914; ansat hos Mogensen & Dessau. Odense 1911-17, i Forsikringsakts. Selandia, Kbhvn. 1918; Direktør foi Dansk Cykle Assu­rance af 1896. Kbhvn. 1926; Underdi­rektør i A/B Reassurance, Stockholm 1930, adm. Direktør fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm fra 1934 (For­mand fra 1947) og for Hjælpeforenin­gen Dana, Stockholm; Dansk Samvir­kes Repræsentant for Stockholmsdi-striktet; overordentligt Medlem af Jn-tendanturforeningen, Kbhvn.

Udenl. Orden: Fi.B.H.

Adresse : Birger Jarlsgatan 15, Stock­holm.

ANDERSEN  Vilh. Professor, Dr. phil., SK. DM.p.p.; f. 16. Okt. 1864 i Nor-drup ved Ringsted; Søn af Dr. theol. Provst F V Andersen (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Chri­stine f. Friderichsen (død 1906); gift 1. Gang (14. Maj 1891) m. Kirstine Char­lotte Mathilde A. (død 1916), Datter af Borgmester R S Friderichsen og Hu­stru f. Friis; gift 2. Gang (23. Dec.. 1926) m. Rose Michaela A., f. 28. Nov. 1877 i Kbhvn., Datter af kgl. Skue­spiller Olaf Poulsen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Hen­riette f. Bryde (død 1909).

Student (Stire) 1882; cand. mag. 1868; Universitetets Guldmedalje 1891; Dr. phil. 1896; Professor extraordinarius i dansk Litteraturhistorie ved Kbhvns Uni­versitet 1908; Professor ordinarius i nor­disk Litteratur 1918-30: Medlem af Vi­denskabernes Selskab 1923, af Goteborgs kgl. Vetenskaps och Vitterhets Sam-hålle 1927 og af det norske Videnskaps-selskap i Oslo 1933; Æresmedlem af Hol­berg-Samfundet 1938, af Bakkehuset, dansk Litteraturforening 1939, af Dansk­hollandsk Selskab i Amsterdam 1939 og af Soransk Samfund 1940; Studenter­foreningens Æresmedlem 1939; Æresbor­ger i Ringsted 1941; Æresdoktor ved Goteborgs Hogskola 1941; tildelt Tiet-gen-Medaljen 1941- Lærer ved de Brock-ske Handelsskoler 1889-1908, ved N Zahles Skole 1889-1918, ved Statens Læ­rer-Højskole 1898-1920 og ved Kadet­skolen 1893-1919; Formand for Holberg-Samfundet 1922-38 og for Bestyrelsen af den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard

73

1939; i Bestyrelsen for Universitets Jubilæets danske Samfund, for Otto

Benzons Fonfaitterlegat og til 1946 for Den Letterstedtske Forenings dan'ske Afdeling; Medlem af Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel.

Hovedværker: Tider og Typer af dansk Aands Historie: Erasmus I-II, Goethe I-II, Horats I-IV (under Udgi­velse) ; Den danske Litteratur i det 18. og 19. Aarhundrede I-III; Poul Møller I-II; Adam Oehlenschlæger I-III; Pa-ludan Muller I-II; Knud Sjællandsfars Tidebog I-II. — Mindre Bøger; Sam­linger af Afhandlinger og Taler. — Oversættelser fra Græsk, Latin, Tysk og Islandsk. — Forelæsninger af og om dansk Digtning l danske Byer og større Stæder i Norden, ved nogle udenland­ske Universiteter samt i Radio.

Udenl. Ordener ; N.St.O.21.; S.N.2'.

Adresse • Vedbendhuset, Fredensborg.

ANDERSEN William Thune Overlæge, Dr. med.; f. 1. Jan. 1900 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Andreas F Andersen (død 1911) og Hustru Gerda f. Jacobsen (død 1931); gift (4. Marts 1926) m. Guri T. A., f. 20. Jan. 1900 i Kbhvn., Datter af Maleren Axel Johansen (død 1938) og Hustru Harriet f. Johansen (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1918; med. Eks. 1925; forskellige Kandidat­pladser og Læge et Aar i Ivigtut 1925-29; klinisk Assistent under Professora­tet i klinisk Medicin ved Kbhvns Uni­versitet 1929-33; Dr. med. 1933; 2. Re­servelæge ved Kommunehospitalets Afd. III 1933-35; Specialist i med. Sygdom­me 1936; Reservelæge ved Blegdams-hospitalet 1935-36; 1. Reservelæge ved Bispebjerg Hospitals Afd. B 1936-40; Overlæge ved Svendborg Amts- og By-sygehus' med. Afdeling 1940.

Medlem aif Bestyrelsen for Mcdicin-k Selskab for Pyens Sti'ft fra 1948.

Har skrevet: Studies on Blood Sugar and Glycosuria in Exophthalmic Goitre (Disputats, 1933) og forskellige mindre Arbejder; Accessit for Universitetets Prisopgave i klinisk Medicin 1929.

Adresse: Villa Bgehøj, Christians-mindev. 4. Svendborg.

ANDERSEN Willy Byretsdommer, R.; f. 20. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer Valdemar Andersen (død 1927) og Hustru Ulofa f. Sørensen (dåd 1945); gift (1929) m. Marguerite Agnete A., f. 11. Okt. 1908 i Ordrup, Datter af fn. Fuldmægtig i Nationalbanken Paul Odewahn og Hustru Agnete f. Grøn-quist.

Student (Østre Borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1928; Sekretær ved 80- og Handelsretten 1929; Dommer i Kbhvm Byret 1942.

___________________Ånde

Tilforordnet i Toldraadets Appelud­valg; Medlem af Dansk Idræts-For­bunds Amatør- og Ordensudvalg 1946; Redaktør af St>- og Handelsretstidende 1932-42.

Adresse : Magdelonev. 22, Kbhvn. NV.

ANDERSEN      HØYER     Ulf     Sohack

Oberst, Felttøjmester, K!.DM., HTH. p.p.; f. 24. Aug. 1887 i Kbhvn.; Søn af Oldermand H F Andersen-Høyer (død 1918) og Hustru Kommunelærer­inde H S Andersen-Høyer (død 1908); gift 1. Gang (9. Maj 1920) m. Astrid A-H., f. 28. Marts 1889, død 1937, Datter af Rentier P C C Lund (død 1916) og Hustru f. Hansen (død 1912); 2. Gang (28. Jan. 1938) m. Alice A-H., f. 28. Aug. 1906 i Kbhvn., Datter af Grosse­rer Frode Koefoed og Hustru Augusta f. Sandgreen.

Cand. polyt. 1910; Premierløjtnant i Artilleriet 1912; til Tjeneste i Hærens tekniske Korps fra 1918; Kaptajn 1923; Underdirektør i Hærens tekn. Korps 1924; Oberstløjtnant og Direktør i Hæ­rens tekniske Korps samt Chef for Konstruktionsafdelingen 1930; Oberst og Felttøjmester i Hærens tekniske Korps 1937.

Lærer i Ballistik oe Elektroteknik ved Hærens OHicerskole fra 1918; Med­lem af Skoleraadet; Formand for Hæ­rens Fabriktilsyn 1927-33, for Hærens tekniske Korps' Gaskommission 1934 og for Krudtkommissionen af 1921; Medlem af Kommissionen ang. Beskyttelse af Befolkningen mod Giftgas m. v. i 1935; Medlem af Bestyrelsen for Artillerioffi-cersforeningen 1920-24, af Officersfor-eningens Direktion 1930-33; Redaktør af Dansk Artdllerittdsskrift; Medlem af Dansk Standardiseringsraad fra 1928 og af Hærens Motarkøretøjsuævn: Medlem al Dansk Luftværnsforenings Lands-raad 1936; Formand for Hæren og Sø­værnets Krudt- og Gaskommission af 1942 og for Krigsministeriets Udvalg til Undersøgelse og Overvejelse vedr. Hærens Krudtværks fremtidige Ord-ning 1946; Formand for Forsvareis Standardiseringskomité af 1947; Medlem af Bestyrelsen for Akts. L M Ericsson.

Udenl.Ordener : N.O.N.4.; N.St.O.2'.; S.V.21.

Adresse: Carit Etlars V. 5, Kbhvn. V.

ANDERSEN NEXØ Martin Forfatter; f. 26. Juni 1369 paa Krsthvn.; Sen af Brolægger H J Andersen (død 1910) og Hustru Ma.thilde f. Mainz (død 19271; gift m. Johanna A. N., f, 22. Dec. 1902 i Karlsruihe, Datter af Justitssekretær Fr. W May i Karlsruhe (Båden).

Lært som Skomager; derpaa Murerar­bejdsmand; Ophold paa Askov Høj­skole og Statens etaarige Kursus; Læ-

Ånde_____________________

rer bl, a. i Odense og ved Gregersen? Skule paa Frederiksberg.

Æresmedlem at The PEN Club i London og af norsk Forfatterforening; Ærespræsident tor Dansk Penklub: Medlem af Centralkomiteen for Dan­marks kommunistiske Parti og af Su­mara Sovjet.

Hovedværker: Skygger (1898); Det bødes der for (1899); Muldskud og En Moder (1900); Familien Frank (1901); Dryss (1902); Soldage (1903); Muldskud l! (19051: Pelle Erobreren (1906-10); Af Dybets Lovsans (1908); Barndommens Kyst (1911): Lykken (1913): Folkene paa Dnngaarden (Drama, 1915); tinder Himmelen den blaa (1915); Ditte Men­neskebarn (1917-21); Dybhavsfisk (1918); Undervejs (1919); De tomme Pladsers Pa,sraKcrer (1921); Muldsknd. Samlede Fortællinger Bind Mil (1922-25); Mod Dagningen, Skildringer fra en Bns-landsrejse I (1923); Digte (1926); Midt i en Jerntid (Roman, 1929): De Sorte Fugle (1930); Et lille Kræ, Selvbiografi I (1952); To Verdener, Skildringer fra en Ruslandsrejse IT (1934); Hænderne væk (1934); linder aaben Himmel, Selv­biografi II (1935); Finland — den poli-tiska Terrorns Land (Stockholm, 1936); For Lud og koldt Vand, Selvbiografi III (1937); Mod Lyset (Æventyr og Lignelser. 1938); Vejs Ende. Selvbio­grafi IV (1939) • Morten Hin Røde

(1945); Breve til en Landsmand (1945); De tomme Pladsers Passagerer I-II

(1946); Et Skriftemaal (1946); Den for-labte Generation (Morten Hin Røde II) (1948).

Adresse; Morlenesv. 36, Holte.

ANDERSON Ejnar Fabrikant, Konsul; f. 19. Juni 1875 i Taarnby paa Ama­ger; Søn af Skibstømrer Peter Ander­sen (død 1902) og Hustru f. Hansen (død 1904); gift (24. Marts 1903) m. Anna v. Stuckrad, f. 21. April 1874, Datter af Farmer Willi. Neizel, Natal (død 1916) og Hustru Hermine f. Kuli! (død 1908).

Uddannelse i Liegnitz i Schlesien og i Emmendingen i Båden samt i Berlin, senere i Odessa, Østrig, Norge og Eng­land; bosat i Durban fra 1899; dansk Konsul i Durban 1923-35.

I flere Aar Formand for Industri­kammeret og Bestyrelsesmedlem i Han­delskammeret i Durban.

Adresse : „Deeping Dene", Musgrave Eoad 640, Durban, Natal, Sydafrika.

ANDERSSON Josef Forretningsfører, f. 18. Jan. 1885 i Hallaryd i Sverige; Søn af Gartner Anders Johnsson (død 1928) og Hustru Bengta J. (død 1889); gift (15. Dec. 1911) m. Magda A., f. 16. Jan. 1893 i Odense, Datter af Skrædder-

_______________________ 74

mester  M  Andersen    og   Hustru    Kri­stine A.

l Skrædderlære i Kbhvn. 1899: Op­hold i Udlandet 1905-11; Sekretær i Dansk Skrædderforbund 1919; Forret­ningsfører for dette Forbund og For­mand for Skrædderfagets Arbejdsløs­hedskasse fra 1925.

Sekretær for Skandinavisk Sammen­slutning i Beklædningsindustrien; For­mand for Kontrolkomitéen for Den so­cialdemokratiske Presse 1935; Medlem af Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1929. Medlem af Bor­gerrepræsentationen fra 1932, af Sund­hedskommissionen fra 1933 og af Be­villingsnævnet fra 1935; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde; Formand for Telefonabonnenternes Re­præsentantskab 1944 og for Bestyrel­sen for Arbejdernes Landsbank 1946.

Adresse :  Enghavev. 64, Kbhvn. V.

ANDKÆR   Ove Direktør; f. 26. Mart? 1889 i Ladby; Søn alf Gaardejer A C Andkær (død 1931) og Hustru Johanne f. Møller (død 1937); gift (25. April 1916) m. Hedvig A., f. Beichler, f. 9. Juli 1889 i Tyskland.

Uddannelse paa Glasværket i Odense, paa Købmandsskolen og i Tyskland; ansat i Firmaet Jørgen Jensen's Eftf. 1914-29 (Prokurist 1925); egen Agentur-forretning i Frø 1929-33; Direktør i K K K K A/S 1933; efter at dette Sel­skab i 1940 blev overtaget af Akts. De forenede Conservesfabriker Direktør for sidstnævnte Akts.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Hørkram Grossister i Kbhvn. tra 1940 (Formand 1940-44), for Dan­ske Konservesfabrikanters Arbejdsgi­verforening fra 1942 og for Sammen­slutningen af Hørkram Grossister i Danmark fra 1942.

Adresse:   Bernstorffev.   78,   Hellerup.

Sommerbolig : Holhenderv.  12, Dragør.

ANDREASEN   A H M Professor, Dr. techn., R.DM.; f. 1. Juni 18% i Ka lundborg; Søn af fh. kommunal Be­stillingsmand M Andreasen (død 1946) og Hustru f. Nissen (død 1927); gift (18. Aug. 1933) m. Carla A., f. 22. Marts 1913, Datter af Skrædermester Vilh. Madsen og Hustru Mary f. Jør­gensen.

Student (Horsens) 1913; cand. polyt. 1918; videnskabelig Assistent ved Po lyteiknisk Læreanstalt, Danmarks tekni­ske Højskole 1919-28; Professor i tek­nisk Kemi sa'mmestedB fra 1928; Pro­rektor ved Højskolen 1947; Dr. techn. 1929; Medlem af Patentkommisskmen 1934; Industriraadets Ekspert ved Vare­forsendelser 1939. Medlem af Bestyrelsen

75

for Danmarks tekniske BiblioteJc og for Dansk   BrændselsfcomtroKorening   1940.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber og af Arbejdsraadet; Æresmedlem af American Ceramic So-ciety; Udenlandsk Medlem af den kgl. Svenska Ingendorsvetenskapsakademien; Medlem af det teknisk-vddenskabelige ForsJkningsraads Repræsentantskab og alf Det, Dansko Selskab.

Litterære Arbejder: Zur Kenntnis des Mahlgutes (Disputats, 1928); di­verse videnskabelige Afhandlinger, sam­menlign Verein Deutscher Ingenieure, Forschungsheft Nr. 399 (1939).

Adresse;  Henning  Bojesens  V.  9, Oiitofte.

ANDREASEN   Carl Anton Ingeniør; f. 16. Dec. 1876 paa Annexgaarden, Revninge; Søn af Gaardejer N Chr. Andreasen (død 1920) og Hustru Kir­stine f. Nielsen (død 1928); gift (10. Maj 1912) m. Huldlried Cecilie A., f. 23 Scpt. 1881, dåd 1930, Datter af Ganrii-ejer Niels Johansen (død 1923) og Hu­stru Johanne Kirstine f. Hansen (død 1936).

Afgangseks. (Odense tekniske Skole) 1902; videregaaende Studier i Kbhvn. og i Udlandet; Medarbejder ved Byggefo­retagender og Lærer ved forskellige Skoler ogsaa i Udlandet; Leder af Odense Patent-Bureau fra 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1921-31; Medlem af Landsudvalget for Hjemstavnskultur 1924-40; Medlem af Bestyrelsen for H C Andersen-Samfun­det 1925-38; Formand for Fyens Stifts Radio-Union (Danske Radioklubber) fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Stiftel­sen Frøbjerg Bavnehøj fra 1930.

Opfindelse: Brandalarmeringssystem for Købstæder.

Litterære Arbejder: Vejledning til Logaritmestokkens Benyttelse, talrige Artikler og Afhandlinger samt histori­ske og tekniske Arbejder.

Adresse : Kongensg. 31 B, Odense.

ANDREASEN   Hardy    Dr. jur.,   Lands­retssagfører;   f. 14.   Dec.   1914;   Søn   af Ingeniør  Carl Anton Andreasen   (se den­ne) : ugift.

Student (Odense) 1933; Handelseks. 1934; ansat ved Odense Patentbureau og ved kbhvnske og udenlandske Pa­tentbureauer 1933-36; Studieophold ved Universitetet i Berlin 1935-36; cand. jur. 1942; Dr. jur. 1948- Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1942-46.'i Randers 1946-47; Landsretssagfører 1946; egen Sagfører-forretmng i Odense fra 1947; Studie­rejser til Schweiz og Italien 1947 og til U.S.A. 1948.

Formand for Reklameforeningen i Odense 1949.

______ _____________Andr

Har skrevet: Varemærkesystemerne og Varemærkets Virkeformer (1941); Om Patentering af Lægemidler (1942): Tvangslicenssystemet (Patentlovens § 23) (1943); La jurisprudence danoise en matiére de brevets (1945); Varemærke­retten i konkurrenceretlig Belysning (Disputats, 1948): Korrespondent til udenlandske Fagtidsskrifter.

Adresse,: Kongensg. 31, Odense.

 ANDREASEN K Skoleinspektør; f. 21. Marts 1882 i Vejlby ved Grenaa; Søn af Lærer A Andreasen (død 1923) og Hustru Sørine Ellen Kirstine f. Chri­stensen; gift (5. Juni 1908) m. Anna A., f. 23. Okt. 1882 i Odense, Datter aif Rugbrødsbager Niels Jørgensen (død 1901) og Hustru Marie Kathrine f. Jo­hansen (død 1918).

Lærereks. (Jelling) 1903; Lærer ved Randers kommunale Skolevæsen 1903-21; Overlærer ved Viby J. Kommuneskole 1921, Skoleinspektør fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Overlærer­foreningen fra 1937 (Formand fra 1939) og af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1940.

Adresse: Overlærerbollgen, Viby J.

ANDREASEN N P Parcellist; f. 25. Juli 1881 i Fuirendal Sogn; Søn at Husmand Jørgen Andreasen og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1917); gift. (15. Maj 1909) m. Karen A., f. 28. Febr. 1885 i Finderup Sogn, Datter af Skræd­der Niels Petersen (død 1927) og Hu­stru Katrine f. Hansen (død 1932).

Ophold paa forskellige Høj- ok Landbrugsskoler: Sogneraadsmedlcm 1912-24; Amtsraadsmedlem 1916-35; Medlem af Bestyrelsen for de sjæl­landske Hnsmandsforeninger fra 1912 (Pormand fra 1929) og for De samvir­kende danske Husmandsforeninger fra 1912 (Formand fra 1936); Medlem at Bestyrelsen for Landbrugslotteriet fra 1918 (Formand fra 1937) og for Østif­ternes Brandforsikring fra 1922; Med­lem af Landbrugsraadets Præsidium 1932-40, Stedfortræder for den ledende Præsident 1936-40: Medlem af Tilsynsraa-det for Kongeriget Danmarks Hypo­tekbank til 1948; Tilsynsmand ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40, af Vareforsyningsraadet 1940 og af Forvaltningsnævnet for Krigs-forsikringen af Landbrugsbygninger; Medlem af Folketinget 1929-47.

Adresse : Jyderup.

ANDRE ASSEN Alfred Skoleinspektør; f. 17. April 1894 i Ollerup, Fyn<; Søn af Gartner Anders Andreassen og Hu­stru Kristiane f. Clausen (død 1937); gift (30. April'1920) m. Dagny A., f. 1. April 1892 i Ollernp, Fyn, Datter af Førstelærer Kresten lialtsersen (død

1934) og Hustru Jensine f. Munk Jen­sen.

Lærereks. 1915; Afgangseka. fra Sta­tens Gymnastikinstitut 1916; Lærer ved Frederiksberg kommunale Skolevæsen 1916, Skoleinspektør ved Lindevangssko-leri 1935.

Medlem af Folketinget (Socialdemo­kratiet) fra 1942 og af Frdbg. Skole­kommission fra 1938; Formand for Frdbg. Kommunelærerforening 1933-35.

Har skrevet Lærebøger i Gymnastik.

Adresse: St. Thomas Allé 13, Kbhvn. V.

ANDRESEN   Chr. Skibsreder, Konsul, R.DM.p.p.; f. 11. Marts 1875 paa Rømø; Søn af Dampskiibsifører I A Andresen (død 1915) og Hustru t. Miohelsen (død 1919); gift (26. Ang. 1399 m. Elie A., f. 18. Aug. i Anlwerpen, Datter al Havnemester Francois-Joseph Stor.ms (død 1892) ag Hustru f. Storms (død 1904).

Uddannet i Skibsmæglerforretninger og andre Kontorer i Kbhvn., Newcastle o/Tyne, Hamborg, Antwerpen or Rot-lerdam; blev Prokurist i sidstnævnte By 1898. Medstifter at Dampskibssel­skabet Dania i Esbjerg 1900 og siden da dettes Leder til 1946, derefter For­mand for Bestyrelsen; belgisk Konsul i Esbjerg 1906-16, derefter honorær Konsul.

Medlem af Bestyrelsen for Balticand international mariterne Conference og dennes Eksekutiv-Komité fra 1911, Vice­præsident 1929, Æres-Vicepræsident fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforening 1921-24, Næst-iformaad 1924s53; Medlem af Bestyrelsen •for Danske Eederes Understøttelsesfond fra Oprettelsen 1920 til 1946; Formand i Danske Rederes Retsværn og for As-suranceforendngen Skuld til 1947: Næst­formand i Søfartsraadet 1927-33; Medlem atø Bestyrelsen for Georg Stages Minde 1928-37 og for Dansk-Fransk Dampskibs­selskab.

Udenl.  Ordener: B.K.4.  & 5.

Adresse: Onsgaardsv. 16, Hellerup.

ANDRESEN  Hans Carl Arkitekt; f. 12. Nov. 1891 i Brønderslev; Søn af Sogne­præst V A E V Andresen (død 1918) og Hustru L M f. Carl (død 1933); gift (27. Juni 1919) m. Ida A., f. 8. Maj 1889 i Kbhvn., Datter af Arkitekt E F Jeppesen (død 1934) og Hustru Louise f. Floor (død 1929).

4. Kl. Hovedeks. (Frederiksborg); Haandværkeruddannelse som Snedker; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1924; Tegnestueuddannelse hos kgl. Bygnings­inspektør Jlagdahl Nielsen; Arkitekt ved Frdbg. Kommunes tekniske For-

valtning 1918, Afdelingsarkitekt fra 1943.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Retsudvalg fra 1935, Leder af Udvalget 1938-44; Medlem af en Række indenil'or Foreningen nedsatte Udvalg samt aif Foreningens Tillidsmandsfor-samlig 1944.

Har opført Hospitalsbygninger i Hjør­ring, Brønderslev og Thisted (s. m. As­ger Jeppesen); har forestaaet Opførel­sen af Frdbg. Kommunebibliotek og af ny Behandlings- og Patientbygning paa Frdbg. Hospital m. m.

Adresse:   Hoffmeyersv. 69,  Kbhvn.   P.

Sommerbolig:  Skovvænget,  Hornbæk.

ANDRESEN     Helge Kommandør, R. DM., HTS.p.p.; f. 2. Marts 1895 paa Frdbg.; Søn af Styrmand Jens Chri­stian Andresen (død 1898) og Hustru Maria f. Monberg (død 1940); gift (21 Jan. 1928) m. Ellen Margrethe A., f. 14. Juni 1902 i Aarhus, Datter af Di­rektør Viggo Bie (se denne).

Sekondløjtnant 1917; Premierløjtnant 1918; Styrmand i Det Forenede Damp­skibs Selskab 1919-20; Kaptajnløjtnant 1924; Diplom som Radioingeniør fra Ecole supérieure d'EIectricité, Paris 1925; Lærer ved Søværnets Officersskole 1928; Orlogskaptajn 1934; Kommandørkap­tajn 1939; Chef for Torpedosektionen 1932-47; Kommandør 1947: Chef for Jjd-ske Marinekommando 1947-48; Jagtkap-taja hos H. M. Kongen og Chef for H. M Kongens Adjudanistab at Søvær­net fra 1946.

Formand for Hovedorganisationen for Søofficerer fra 1943; Medlem af Be­styrelsen for Danske Statsembeds-mænds Samraad; Medlem af den eks­traordinære Tjenestemandsdomstol os den ekstraordinære Undersøgelseskom­mission 1946-48 og af Sø- og Handel* retten i Aarhus 1947-48 samt af Dom­stolen for Anke af Tjenestemandsaagi t 1948.

Har skrevet Lærebøger om Torpedoer og Torpedomateriel.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.: N.St.O.21.; S.Kr.3.; S.Sv.21.; Sv.G.V.M.T.

Adresse : Høeghsmmdeparken 3. Hellerup.

ANDRESEN  Henrik Politimester- 1.11. Juli 1892 i Dalby ved Kolding; Søn af Proprietær Peter Eskildsen Andresen og Hustru Andrea Christine f. Petersen; gift 1. Gang (27. Marts 1926. Ægteska­bet opløst 1932); 2. Gang (30. Marts 1944) m. Gudrun A., f. Søgaard Pe­tersen, f. 24. Dec. 1909.

Student (Rungsted) 1911; cand. jur. 1919; Herredsfuldmægtig i Merløse-Tuse Herreder s. A.: Politifuldmægtig i Hel-

77

Andr

singør  1920;   Politimester  i   Ribe 1942, i  Assens  m.   v.   1945.

Adresse: Assens.

ANDRESEN    Poul Ernst Fabrikejer, Kaptajn, H.; f. 6. Sept. 1878 i Hillerød; Søn af Købmand N Andresen (død 19E6) og Hustru Marie i. Ernst (død 1922); gift (7. Sept. 1909) m. Marie Kirstine A., f. 21. Febr. 1888 i Hillerød, Datter af Bankdirektør Chr. Aabye (død 1917) og Hustru Dora f. Friedrichsen (død 1922).

Udgaaet fra Frederiksborg Statsskole 1896; Discipel paa Esbønderup Apotek; cand. pharm. 1901; ansat paa Hillerød Apotek 1901-03 og paa Gjentofte Apotek 1906-07; Indehaver af Fabrlken „Utal" siden Grundlæggelsen 1907; Sekondløjt­nant i Feltartilleriet 1904; tjenstgørende Løjtnant 1904-06; Løjtnant af Reserven 1912; Kaptajn og Chef for Batteriet paa Halskov Rev 1918; Afsked 1930.

Medlem af Direktionen for Officers-foreningen i Kbhvn. 1923-47; Medstifter af St. Georgs Gilderne i Danmark, Stor-gildemester i samme 1933-37. Æresmed­lem 1938.

Tildelt Ærestegn fra det danske, det norske og det svenske Spejderkorps.

Adresse : Ahlmanns Allé 36, Hellerup.

 ANDRESEN Sigurd Kriminaldommer, R.; f. 15. Dec. 1892 i Holstebro; Son af Sagtfører Jens Andresen (død 1923) og Hustru Ellen Marie f. Balle (død 1949)-gift (5. Juli 1921) m. Karen A., f. 20. Febr. 1898 i Kbhvn.. Datter af Grosse­rer J Laursen Haarsbjerg (død 1939) oa Hustru Anna Julie f. Jensen.

Assistent i Holstebro Bank 190943; Student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1921, Cmldommerfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig og kst. Medhjælper hos Statsadvokaten i Kolding 1926; hos Statsadvokaten i Sønderborg 1928; ud­nævnt 1931; Kriminaldommer i Haders­lev m. v. 1941; kst. Dommer i Vestre Landsret. 1947-48.

Formand for Haderslev Luftværnsfor-en.ing.

Adresse: Ny Allég 9 Haderslev.

ANORESEN Viggo Professor, Tandlæ­ge, Dr. med. dent. h. c.; f. 31. Maj 1870 i Kbhvn.; Søn af Guldsmed J P N An-dresen (død 1896) og Hustru f. Christen­sen (død 1913); gift (31. Maj 1895) m. Arvida Conradine A., f. 13. Juni 1875 i Kbhvn., Datter af Tandlæge A C Claés-son (død 1892) og Hustru f. Mortensen (død 1926).

Privat uddannet som Tandlæge-, Tand-lægeeks. i Kbhvn. 1889; Asaistenttjene-ste i Danmark og Schweiz samt Studi­um ved forskellige Univeraitetsklinik-ker i Udlandet; prakt. Tandlæge i Vej­le 1892-1902, derefter i Kbhvn.; Tandlæ­ge ved Rigshospitalet 1910-16; Specialist

i Kæbeortopædi fra 1919; Lærer i Or-todonti ved Statens Tandlægeinstitut i Oslo 1925; efter dettes Overgang til Nor­ges Tannlægehoiskole efter Habilita-tion efter Universitetets Regulativ, Professor ved denne 1927-36; genoptaget kæbeortopædisk Praksis i Kbhvn. 1936; oprettede 1937, s. m. sin Datter, Tand­læge Fru Inger Bagner, Gnatologisk Privat-Institut for Funktions-Kæbe-Or-topædi.

Dr. med. dent. h. c. ved Universitetet i Wiirzburg 1923 ; korreeponderende Med­lem af flere faglige Foreninger i Ud­landet; Æresmedlem af Svenska Tandla-kare Sallskapet 1940; Censor i Anatomi ved TandlsBgeskolen 1910-17.

Redakter af Tandlægebladet 1913-14, af Tidsskrift for Tandlæger 1918-25 og af Acta Gnathologica ; har skrevet ca. 100 odontologiske og gnatologiske Af­handlinger og Bøger, hvoraf kan frem­hæves : Tandretning (1914) ; The phyeio-logical and artificial mineralization of the enamel (1925) ; Den kulturelle Knog-leblødhed og de dentofaciale Variatio­ner (1927) og (s. m. Prof., Dr. med. Karl Haupl, Innsbruch) Funktion« Kiieferortliopådie (1936, 4. Våg. 1948).

Udenl. Orden : N.St.O.3'.

Adresse : Nyelandsv. 80, Kbhvn. F.

ANDRUP Otto Museumsdirektør, K'.DM. p.p.; f. 8. Okt. 1883 i Randers; Søn af Materialist, cand. pharm. Otto W Au-drup (død 1909) oft Hustru Frederikke f. Levring (død 1902); gift (5. Juli 1910) m. Zelia A., f. 25. Okt. 1685 i Kbhvn., Datter af Højesteretsadvokat, Dr. jur. A L Hindenburg (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ni­na f. Holm (død 1921).

Student (Ramlere) 1902; mag. art. 1909; ansat ved det nattonalhistoriske Museum paa Frederiksborg s. A. ; Be­styrelsens Medhjælper 1913; Museums­inspektør 1916; Museets Førsteinspek­tør 1927; Direktør ved Museet 1933; Kommitteret ved de danske Kongere kronologiske Samling paa Rosenbor« 1929; Medlem af Forretningsudvalget for Gammel Eetrup, Jyllands Herre-gaardsmuseum fra 1930, for Thorvald-sen Samlingen paa Nysø fra 1926, for Liselund Gammel Slot, Møn. fra 1936 og for Grundtvigs Mindestuer i Udby ; Med­lem af Bestyrelsen for Samvirkende øst­danske Turistforeninger, Skandinavisk Museumsforbund, Dansk Museumsfor­ening, Landsforeningen Den personlig« Friheds Værn og Dansk Forfatterfor­ening ; Medlem af Domsnævnet i For­eningen til Beskyttelse af videnskabe­ligt Arbejde, af Turistraadet. af Dansk Komite for Historikernes internationale Samarbejde, af Danske Museers Fælles-raad, af International Council of Mu-

Andr_____________________

scums (1CO.M, under UNESCO) og al Solskabet fur dansk Kulturhistorie; Æresmedlem af Norsk Folkemuseiun 1944 og at Foreningen til Norske For-tidsrninnesmerkers Bevaring 1945.

Har udgivet bl. a.: Leonora Christinas Jammersmiade (Fo:keudgave 1926, Fac-simileudgave 1931); Kataloger over Gaunø Malerisamling (s. m. Karl Mad­sen 1917), over Vemmetofte Klosters og over Gisselfeld Klosters Malerisamlin­ger (1918) samt over Frederiksborg Mu­seet (1919) og Museets Nyerhvervelser (1925); Det nationalhistorieke Museum paa Frederiksborg 1878-1928 (1928); Ro­senborg-Samlingens Historie; Frederiks­borg Amts Spare- og Laanekasse 1842-1942 (1943); Billedværket i „Dansk Daad" I (1942); Sparekassen for Ny­borg og Omegn 1847-1947 (1947) m. m.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Bulg.A.4.; F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.SI.O.2'.; P.Chr.2!.: S.N.2".

Adresse: Frederiksborg Slot, Hillerød, og Ny Vesterg. 21, Kbhvn. V.

 ANESEN Niels Forfatter; f. 22. Febr. 1896 i Horsens-Hammer Kommune i Vendsyssel; Søn af Husmand Jens Mar-thinus Anesen (død 1933) og Hustru Karoline f. Nielsen (død 1923); gift (11. Nov. 1944) m. Ruth A., f. 28. Juni 1908 i Nykøbing F., Datter af Købmand Herman Jensen, Storehedin-ge (død 1940) og Hustru Christine t. Jørgensen.

Tjenestedreng paa Bøndergaarde fra 6 Aars Alderen; arbejdede som voksen ved Mergelarbejde, Banebygning o. a. og senere i fire Aar ved Mejeribrug; Ophold paa Aaby Folkehøjskole; debu­terede med et Digt i Aalborg Stifts­tidende i 1924; Rejse i Kanada for at studere Emigranternes Livsvilkaar 1929-30; senere Rejse i Kanada, U. S. A. og Mexico og fra 1932 i Tyskland (et Aars Opihold), Holland. Belgien, Sverige, Norge og Færøerne; Ejer af et Hus-inandssted i Sulsted 1917-41 og af Tvnl-liingagaarden ved Maaløv 1941-44.

Har holdt talrige Foredrag over Ind­tryk fra Rejserne og over Tidens Pro­blemer.

Har skrevet: Poemets Magt (Digte, 1928); Romanerne : Blod og Staal (1931); Ved Agerens Ende (1932); Jorden gav (1934); Stærk Ungdom (1935); Svømme­turen (1937); Børnenes Verden (1939): Skaf os et nyt Ansigt (194S): Den store Høst (1945); Manden fra Floden (1945); Altid Ungdommen (1948) saml talrige Bladartikler og Kroniker, bl. a. i l'cilitiken og Ugebladet Landet.

Adresse: Slengaarden. Ballerup.

ANGELO Aase R Direktør, K'.DM.p.p.; f. 10. Jan. 1875 i Nakskov; Son &f Red-

aktør S H Angelo (død 1926) og Hustru Therese f. Rørbye (død 1989); gift (4. April 1902) m. Eleonore Johanne A., f. 11. Jan. i Kbhvn., Datler af Professor V Stein (død 1905) og Hustru f. Rerbye.

Student (Viborg) 1893: cand. phil. 1894; cand. polyt. 1899; studerede Elek­troteknik ved Polytechnicum i Ztirich 1899; ansat hos Union Elektricitats Ge-sellschaft og hos Siemens og Halske i Berlin 1900 samt hos Fr. Johannsen i Kbhvn. 1901; Ingeniør ved Aktieselska­bet De kbhvnske Sporvejes tekniske Administration 1902, Afdelingsingeniør ved samme 1905, Direktør 1909; Direk­tør for Nordsjællands Elektricitets-_og Sporvejs-Aktieselskab fra 1911; Medlem af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse 1909-17, dens Formand 1928-32: Medlem al Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1913-22, dens Formand 1940-44; Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité (Præsi­dent 1935-46) og af Elektricitetsraadet fra 1916; Medlem af Direktionen for Nordvestsjællands Elektricitetsværk fra 1918; Formand for det af de danske, norske og svenske Kraftoverføringskom-missioner i 1921-22 nedsatte tekniske Ud­valg ; Præsident for World Power Confe-rence's danske National-Komité 1928-32; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsrid-deres Efterladte fra 1934; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af Studieselskabet for norsk Kraftexport fra 1945.

Udenl. Ordener: N.St.03.; N.S 3. • S.V.2'.

Adresse : Egebjerg Allé 5, Hellerup.

ANGELO   Wm. Overretssagfører, R.; f. 28. Juli 1877 i Viborg; Søn af Redaktør Sil Angelo (død 1926) og Hustru Therese f. Rørbye (død 1929); gift (11. Maj 1912) m. Bodil A., f. 1. Mai 1889 paa Frdbg., dåd 1946, Datter af Hofbogtrykker Fre­derik Bagge (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Lissa f. Møller (død 1918).

Studrnt (Viborg) 1895; cand.jur. 1901; Overretssagfører 1906; juridisk Konsu­lent for den amerikanske Legation og Generalkonsulat 1910.

Formand i Bestyrelsen for Sømands­hjemmet af 1884 fra 1919; Medlem af Bestyrelsen for Hjælpekorpset paa Kal­vebod Bastion fra 1913, for Plejehjems-foreningen for Kbhvns Amt 1931-41 o;: for Dansk Skatteborgerforening fra 1944; Formand i Bestyrelsen for Akts. Det Danske Mælkecompagni (Solbjerg Mejeri) 1915-38 og for Akts. Gillette Sa-t'ety Kaziir Co. 1919-49: Medlem al Bestyrelsen (og Repræsentantskabet) for Akts. Kolindsund 1916-29; Formand for Foreningen af Indskydere i Køten-

havns Diskontobank og Revisionsbank 1924-31, for Akts. Frederiksholms Tegl-og Kalkværker 1926-35 og for Akts. Wm. Wrigley jr. Oompany fra 1927.

Adresse.: Skovvangen 24,  Charlotten-lund.

ANKER  Jean Overbibliotekar, Dr.phil., R.p.p.; f. 3- April 1892 i Overby ved Horsens; Søn af Lærer Christoffer Jensen (død 1920) og Hustru Kathrine f Jacobsen (død 1934); gift (6. Nov. 1923) m. Elly A., f. 15. Maj 1896 i Slagelse, Datter af Støbemester Jens Mikkelsen (ded 1904) og Hustru Sophie f. Ploger (død 1941).

Student (Horeens) 1911; cand. mag. (Naturhistorie og Geografi) 1917; Dr. phil 1943- ansat ved Universitetsbiblio­teket fra 1917, Bibliotekar 1919; Over­bibliotekar ved 2. Af d. 194J; Lærer ved Vestre Borgerdydskole 1921-38 og ved Statens Biblioteksskole 1933-45; Censoi ved Landbohøjskolen fra 1926.

Litterære Arbejder foruden mindre Afhandlinger: Insekternes Forvandling (1918); Die Vererbung der Haarfarbe beim Dachshunde (1925); Die Schwan-kungen in der monatlichen Knabenpro-mille der Geborenen (1929); Livets Ud^ forskning fra Oldtid til Nutid (s. m. Svend Dahl, 1934); Werdegang der Bio-logie (1938, tysk Udgave af Livets Ud­forskning) ; Bird Books and Bird Art (193«, Festskrift udg. af Universitets­biblioteket i Anledning af Indvielsen af Bibliotekets nye Bygning); Fabel­dyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid (s. m. Svend Dahl, 1938); Otto Friderici Mullers Slægt (1941); Otto Friderich Muller som Bogsamler (1941); Det ældre Frederiksdal (1942); Otto Friderich Muller I (Disputats 1943); Det nyere Frederiksdal (1943); Leven en Webenschap (1944, hollandsk Ud«. af Livets Udforskning): De nye syste­matiske Kataloger i Universitetsbiblio­tekets 2. Afd. (1945); Systematisk Ka­talogisering ved BegrebsklassMikation og Emneregistrering (1946); Rationali­seringen af de systematiske Kataloger i Universitetsbiblioteket i Nørre Allé (1946); Henrik Grønvold, en verdens­kendt dansk Fuglemaler (1946); Billed­fremstilling til „Flora Danica" i det attende Aarhundrede (1949).

Udenl. Orden: F.O.A.

Adresse:  Biskop Krags Vænge 4, Kbhvn. Ø.

ANKER-JENSEN   Knud Overretssagfø­rer, R.; f. 7. April 1882 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Julius Jensen (død 1923) og Hustru Anna f. Jensen (dåd 1920); gift (27 Okt. 1908) m. Elisabeth A-J.. f. 21. Aug. 1863 paa Bødstrup ved Slagel

_______________        Anke

se. Datter af Justitsraad Cbr. Gram-Hanssen (død 1925) og Hustru Marie f. WJllerup (død 1942).

Student (Gammelholms Latinskole) 1900; cand. jur. 1907; Sagførerfuldmæg­tig 1907-10; Overretssagfører 1910; of­fentlige Sager siden 1916.

Medlem af Fængselsnævnet; Supple­ant i Klageretten; Medlem af Besty­relsen for Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalters forenede Fængselssel-skab pg af Bestyrelsen for Dansk Kri­minalistforening; Medlem af Sagfører­nævnet 1933-41; Medlem af Kredsbesty-releen for 1. Sagførerkreds 1926-32, den­nes Formand 1928-32; Medlem af Besty­relsen for foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1929-31; Formand for Be­styrelsen for Akts. F Jensen & Søn; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lich-tenberg's Bagerier og De Forenede Skibsbrødfabrikiker og for Akt«. Peter Hansen's Møbelforretning; Medlem af Bestyrelsen for Det Madelungske Legat 1929-42 og af Bestyrelsen for Frk. He­devig Roulunds Legat; Forretningsfø­rer for Adam Biering og Hustrus Le­gat; Formand for Foreningen af bene ficerede Sagførere i Kbbvn. 1935-41.

Adresse: Højbro PI. 15, Kbhvn. K. Bolig: Amalieg. 13, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Nærum.

ANKER LARSEN Jons. Forfatter; f. 18. Sept. 1874 paa Langeland; Søn Hf Styr­mand Lavrits Larsen og Hustru Mathil.le f. Clausen; gift 1. Gang (29. Juni 1898) m. Margarethe Segelcke f. Dahl (Ægte­skabet opløst); 2. Gang (6. Maj 1918) m. Bodil A. L., f. 1. Jan. 1879, Datter af Distriktslæge Jacob Lindegaard og Hustru f. Keil; 3. Gang (7. Juni 1937) m. Gudrun Lendrop, Datter af Læge Otto Lendrop (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru kgl. Kammersan­gerinde Margarethe Lendrop f. Boeck (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919).

Student (privat dimit.) 1894; cand.phil. 1895; studerede først Teologi, siden Jura, sidst Religionsfilosofi. Sufflør ved Aarhus Teater 1901-02; Korrektør ved Dagbladet Samfundet 1902-Oh; Skuespiller ved Daitmartealret 1905-08. ved Folketeatret 1908-13: Sreneinstrnk tør ved Det ny Teater 1913-15, ved Fol-keteatret 1915-19, ved Dagmarteatret 1919-22, ved Det kgl. Teater 1928-30; Censor ved Det kgl. Teater 1933-47.

Har skrevet: Novellesamlingerne Li­vets Ubønhørlighed (1905), Landsbyens Magdalene (1908), Menneskeøjne (1918), Liebe (Ziirich 1946). Fortællingerne Pinsesolen (1910) og Karen Kruse (1912), Bugten (1919), Skuespillene Landsbyens Magdalene (1912, Folketea­tret), Grevens Børn (1921, Dagmartea

Anke__________ _____

tret), Søn af Zeus (1935, Det kgl. Te­ater), Romanerne De Vises Sten (1923) og Martha og Maria (1925); For aaben Dør (psykologiske Iagttagelser) (1926); Sognet, som vokser ind i Himmelen (1928); Rus (1931); Kong Lear fra Svendborg (1932); Olsens Daarskab (1941). — Sammen med Egill Rostrup: Skuespillene Niels Nielsen (1906, Dag­marteatret), Pigernes Alfred (1908, Fol­keteatret), Karl den dristige (1909, Dagmarteatret) og Karen, Maren og Mette (1910, Folketeatret); sammen med Hjalmar Borgstrøm: Sorteper (1913, Folketeatret), sammen med Egill Rostrup-. 500 pCt. (1917, Dagmartea­tret).

Adresse : Vinkclv. 6, Farum.

ANKER-PETERSEN Karl Gustav Di­rektør, K'.. Chr.X.Fr.M., M.T.Kha. • f. 4. Maj 1898 i Hillerød; Søn af Spare­kassedirektør William Anker-Petersen (død 1899) og Hustru Johny Johanne Joachim« f. v. Breckwoldt Forman (død 1949)-, gift (18. April 1925) m. Made­leine Claire A-P., f. 2.Juli 1899 i Neullly ved Paris, Datter af Bogholder Ernest Maurice Bourgeois (død 1900) og Hu­stru Claire Ernestine f. Créel.

Student (Frederiksborg) 1917; Af-gangseks. fra Niels Brooks Handels­skole 1918; ansat i Frederiksborg Amts Sparekasse, Hillerød i 1918; Bogholder v. Mariebo Dampmølle 1918-19; Chef for den udenl. Korrespondanceafd. i Fir­maet Holger Petersen, Kbhvn. 1919-24; Tolk i Grands Magasins du Louvre, Paris i 1924; tekn. Underdirektør i Com-pagnie de la Plume du Nord, Paris 1924-26; Kontorchef i Ratins Salgskon­tor, Kbhvn. 1926-27; adm. Direktør for The British Ratin Co., Ltd., London fra 1927, for The Anchor Tradin« Cor­poration, London fra 1938, for Power Transmission (Machinery) Ltd., Lon­don fra 1938 og for Chelsea Insectici-des Ltd., London fra 1942; Direktør i Dry Drayton Estates, London fra 1945.

Formand for Det Danske Raads Ar­bejdsudvalg i London 1940-42, Vicefor­mand for Raadet og dets Arbejdsud­valg 1942-45; Medlem af Bestyrelsen for l'ree Danish Finance Co. (G.B.) Ltd., London, for The Danish Merchant School in London og for Major Anders f/assens Mindefond. Kbhvn.

Adresse: 125, Pall Mali. London S. W. 1. ,,Felcourt", East Grinstead, Sussex og Brambletye Farm, Forest Row, Sus­sex, England.

ANKJÆR  Stephan E Oberst, K'.DM., HTH.; f. 14. Juli 1888 i Viborg; Søn af Justitiarius S H Ankjær (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru

Minna f. Kattrup (død 1946); gift 1. Gang (1918) m. Vibeke A. (død 1934), Datter af Kammerherre, Lensbaron Christian F A Juul - Rysensteen (død 1907); 2. Gang (1939) m. Magda A., Datter af Landinspektør A N Andersen, Odense (død 1900).

Student 1905; Sekondløjtnant i Artil­leriet 1908; Premierløjtnant s. A.; Kap­tajn 1919; Chef for Kystartilleriets Be­falingsmandsskoler 1923-24; Lærer ved Artilleriskydeskolen 1930-32; Oberstløjt­nant 1932; Chef for 11. Artilleriafd. 1932-38, for Artilleriets Befalingsmands­skoler 1938-45; Oberst 1939; Chef for 1. Feltartilleriregiment 1945: Chef for Grænsegendarmeriet 1946.

Formand for Artilleriofficersforeningen 1945-46 og for Fællesorganisationen al Officerer og ligestillede af Hæren i 1946.

Adresse:   Graasten.

APPEL   Elin Høgsbro Højskoloforsiun der, cand. mag.: f. 5. Marts 1913 i Des Moines, lowa, U. S. A., Datter af Do-mæneiforpagter Erik Appel (se denne); gift (7. Aug. 1937) m. Højskoleforstan­der, cand. theol. Erik Da-'hlerup-Petersen, f. 21. Feta. 1909 i Kbhvn., Søn af Sog­nepræst Peter Nielsen Petersen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Nanna f. Dahlerup (død 1925).

Student (Tønder) 1930-, cand. mag. (Historie og Dansk) 1937; Lærer ved Kerteminde Højskole 1938-41, ved Te­strup Højskole 1941; Medforstander for Vestbirk Højskole 1948; Censor i Dansk ved Seminarierne 1947.

Medlem af Folketinget (Venstre) 1945.

Adresse ; Vestbirk Højskole, Vestbirk.

APPEL Erik Doma-neforpagter; f. 2. Nov. 1880 paa Rødding Højskole; Søn af Højskolelærer, Redaktør Mathias L Appel (død 1916) og Hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (31. Okt. 1907) m, Herdis A., f. 2. Marts 1884 i Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører. Justits­minister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Raunsøe (død 1946).

Student (privat dimit.) 1900; cand. mag. 1906; Elev og Medhjælper paa Askov Højskole 1906-07; Lærer ved Grand View College i Des Moines lowa 1907-13, ved Roskilde Højskole 1913-20; Forstander for Rødding Højskole 1920-26; Forpagter af Ellehus Domæne fra 1926.

Medlem af Udvalget for dansk-ame­rikansk Mission fra 1917; Formand for Elektricitetsselskabet for Rødding og Omegn 1921-26; Leder af Ellehua Pri­vatskole 1927-47; Formand for Plante-avlsudvalget i Slogs Herred 1929-35;

Formand for Dansk Samfund i Øste Højst Sogn fra 1934; Medlem af Folke tinget fra 1939; Formand for Er hvcrvskontoret for Tunghøre og Døv blevne fra 1944; Næstformand i Be styrelsen for Landsforeningen for Ord blinde fra 1946.

Litterære Arbejder: Præsident Wil son (1919, i Serien Folkets Førere); D Forenede Stater siden Borgerkrigen (1922 i Verdenshistorien siden 1866); En f r dansk Lærerskole (1945); Det tysk Mindretals Stilling i Riget gennem 2 Aar (1946); Artikler i Højskolebladet Dansk Udsyn, Tilskueren m. 11.

Adresse : Ellehns Domæne pr. Jejsing

APPEL Fredrik Arkitekt, R.DM.-, f. 18.

Aug. 1884 i Rødding Højskolegaard; Søn af Højskolphrrer, Redaktør Mathias L. Appel (død 1916) og Hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (20. Sept. 1908) m. Gerda A., f. 25. Okt, 1886 i Rødby, Datter af Etatsraad, Borg­mester Georg Sørensen (ded 1916) og Hustru Helga f. Simesen (død 1888).

Afgang fra Teknisk Skole i Odense 1903, fra Kunstakademiet 1913; ansat som Kkstraarkitekt ved De danske Statsbaner 1916. Arkitektasfistent 1919. rtancarkitrkt 1923, Afdelingsarkitekt 1946 31. Aug. 1949.

Forstander for Taastrnp tekniske Sko­le og Taastrup Handelsskole 1928-39.

Har    bl.    a    optert   Teknisk    Skole

1 Taastrup (1915). Kommuneskole samme Sted (1920 og 19241 og Hovedbygningen ved Rødding Højskole (1920); Ansgar Kirke i Hedehnsene (1921 og 1940): Hans Tavsens Kirke i Kbhvn. (s. m. Kristen Gording, 1915 og 1922-24); Mindes­mærke paa Kollekolle ved Bagsværd for Proprietær Grut-Hansen (Relief af Billedhugger Carl Martin-Hansenl; Kommuneskole i Hedehnsene 1927; Be­boelsesejendom Frederikssundsv.ilZ, Hu­sum 1930-31; Beboelsesejendom Køgev.

2 A, Taastrup 1935.

Adresse • Herluf Trolles G.28, Kbhvn K.

ARBO-BAHR   Henry Grosserer. Assu­randør. R.; f. 16. Sept. 1885 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Grosserer, Direktør C V Arbo-HShr (død 1920! og Hustru Marie f. Boesen (død 1934); gift Cl. Maj 1914) m. Edla A-B., f. 12. Dec. 1896 i Kbhvn.. Datter af Grosserer, Kaptajn Jacob Holst (død 1918) og Hustru Theresia f. Konig (død 1936).

Handelsuddannelse i Fredericia 19M-04: ansnt hos Firmaerne Holm k Won-sild 1905, Johs. Grønsund & Co. i Lon­don 1906-08 og derefter hos Assurance­firmaet Ditz Schweitzer-, Prokurist i dette Firma 1913, Medindehaver 191b,

___________________Arbe

Medindehaver af Firmaerne Gerson Melchior & Co.'s Eftf. fra 1932 og Storm & Co. fra 1939.

Medlem af Sø- og Handelsretten, af Assurandør Societetets Komité, af Dansk Tarifforenings Komité 1925-27 og Ira 1931, af Bestyrelsen for For­eningen af danske Søassurandører, for Dansk Automobilforsikringsforbund og for Akts. Assurandørernes Hus; For­mand i Bestyrelsen for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske For­sikringsselskaber; Medlem af Likvida-tionskomiteen for Forsikringsakts.Iteim-dal.

Adresse : Ellehøj, Holte.

ARBOE-RASMUSSEN Erik Redaktør; f. 6. April 1893 i Gjøl; Søn af Pa­stor N P Arboe-Rasmussen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Emmy f. Birkerod (død 1943); Rift (2. Maj 1918) m. Malle A-R., f. 26. Jan. 1898 i Næstved, Datter af Karetmager Lars Hansen (død 1933) og Hustru Ane Margrethe f. Mathiasen (død 1941).

Journalist ved Sydsjællands Venstre­blad i Næstved 1913; senere Redakti­onssekretær ved B. T. og ved Ekstra­bladet; Chefredaktør ved Ekstrablade! 1936-46.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1923-24; Næstformand i Den sjællandske Organisations Efterret nings-Tjeneste.

Adresse: Kidehusv. 10. Gentofte.

 ARBØL Carsten Politimester; f. 12. Juli 1900 i Taarbæk: Søn af Skrædder­mester M Arbøl og Hustru Hiljna f. ^chermann; gift 1. Gang (27. Nov. 1925) m. Krria A., f. Ditlefscn, f. 22. Febr. 1905 i Kbhvn.. død 1929; 2. Gang (1. Juli 1932) m. Else A., f. Jensen, f. 8. Juli 1904 i Kbhvn.

Student (Øslersøgadcs Gymnasium) 1919: cand. j ur. 19S5; Politifuldmægtig i Roskilde 6. A.; Betjent i Kbhvns Po­liti^?; Inspektionsbetjent 1928; tjenst­gørende i Opdagelsespolitiet 1929-30; Politiassistent (Politikommissær) 1931; kst. Politiinspektør 1937; 4. Politiinspek­tør 1938; Politiinspektør hos Rigspoliti­chefen (Ordens- oe Færdselspolitiet) 1941; Politimester i Holbæk og Nykø bing S. m. v. 1945.

Lærer ved Statens Politiskole 1933-43, Censor ved samme fra 1942; Medlem uf Benzinnævnct. 1939-42 og af TilsyiiJ-raadet for Spare- og Laanekassen fol Holbæk Købstad og Omegn fra 1946.

Foruden Artikler og Afhandlinger om faglige Emner udgivet: Lærebog (for Politiskolen) i Næringsret l (1936); kommenterede Udgaver af Politivedtæg­ten for Kbhvn. (1939), Beværterloven

 

_A r bo_____________________

(1939  os  1942)   og   Næringsloven   (1940 og 1943).

Adresse:   Holbæk.

ARCTANDER   Philip Arkitekt; f. 14. Juni 1916 i Kblivn.; Søn af Direktør Paul Arctander og Hustru Frida f. Lund; gift (5. Juli 1944) m. Lizzie A., f. 2. April 1921 i Kbhvn., Datter af Direktør, Konsul Thomas Schytte og Hustru Edrie f. Riis.

Gennemgaaet Kunstakademiets Byg-ningsskole' ansat paa Arkitekt Frits Schlegels Tegnestue 1937-39; egen Teg­nestue fra 1939; tildelt 1. Præmie i Konkurrencen om Valby Idrætspark (s. m. Hans Henning Hansen) 1939 og i Konkurrencen om Udvidelse af Kbhvna Raadhus (s. m. Aa. Holst, Ohr. Holst og Erik Holst) 1945; ForeV minigslecler ved Statens Byggeforsknings­institut fra 1947.

Sekretær i Frit Danmarks Arkitekt­gruppe.

Har opført Bygninger i Valby Idræts­park (s. m. Hans Henning Hansen og Steen Eiler Rasmussen); har udgivet Bøgerne Det danske Apotek (s. m. C C Frederiksen og Sv. Nielsen) og Hvilke Møbler har vi Brug for?

Adresse: LI. Strandstr. 12, Kbhvn. K. ARENDRUP August Kommandørkap­tajn, E., HTS. p.p.; f. 12. Juni 1900 paa St. Croix; Søn af Plantageejer Herluf Arendrup (død 1901) og Hustru Margaret f. Moore Bell (død 1908).

Kadet 1918; Søløjtnant II 1923; Sø-løjtnant I 1924-, gennemgaaet Flaadens Officersskole 1926—28; tjenstgørende i den italienske Flaade 1930—31; Kap­tajnløjtnant 1932; Orlogskaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Søofficers-foreningen  1951—35. Udenl. Orden: N.St.0.3'. Adresse: Østbaneg.  33, Kbhvn. Ø. ARENHOLT  Julie f li.  Fabrikinapektør; f.  10.   Dec.  1873 i  Kbhvn.;  Datter  al Kontorchef i Statsanstalten H C Bosen-green    (død  190Y)    og  Hustru  Mine f. Rasmussen   (død   1914);   gift   (13.   Juli 1903)  med Læge   Jørgen  Arenholt   (se denne).

Polyteknisk Adgangseksamen 1896; cand. polyt. 1901; Assistent ved Poly­teknisk Læreanstalt fra 1901-03; Assi­stent paa" Detlefsen & Meyers Labo­ratorium 1903-10; Inspektør under Ar-bejds og Fabriktilsynet 1910-39.

Borgerrepræsentant 1909-18 og 1913-17; Formand for Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse 1918-21; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Telefonaktieselskab.

Adresse-.  Pålæg. 4,   Kbhvn.   K. ARENHOLT  Jørgen   Læge; f.  14.  Dec. 1876  i   Kbhvn.;   Søn   af   Papirhandler

82

Attgust   Arenholt og   Hustru Josephine

f.  Christensen; gift (13. Juli 1903) m. Fabrikinspekter Julie Arenholt (ae denne).

Student (Birkered) 1895; med. Ekh. 1903; prakt. Læge i Kbhvn. 1905; Læge ved Karantænen 1913; Kommunelæge 1920.

Adresse: Pålæg. 4, Kbhvn. K. ARENTOFT Marius Sagfører; f. 84. Febr. 1880 i Gilbjerg, Hejnsvig Sogn; Sen af Landmand Niels Nielsen (død 1934) og Hustru Maren f. Knudsen (død 1901); gift 1. Gang (4. Maj 1912) m. Hanna A., død 1918, Datter af Fa­brikant Må* Bøhlich, Berlin, og Hn-stru Agnes f. Muller; 2. Gang (13. Maj 1922) m. Daisy A., Datter af Grosserer Martin Meyer (død 1938) og Hustru Louise f. Harboe.

Præliminæreks.   (Univ.)    1900;   vxain.

jur.   1905;  Sagfører   i  Kbhvn. fra 1908.

Formand for   Ny jydsk  Forening af

1894;  Medlem  af  Bestyrelsen for flere

Aktieselskaber og Ejendomsselskaber.

Adresse: Bsperance Allé IS, Oharlot-tenlnnd.

ARENTOFT Preben Rektor; f. 3. Sept. 1903 paa Frdbg.; Søn af Kommunela'-rer Anders Arentoft (død 1947) og Hu­stru Dagmar f. Sørensen (død 1946): gift (3. Jan. 1931) m. Agnete A., f. 21. Sept. 1905 paa Frdbg., Datter af Sagfø­rer Marius Balle (død 1925) og Hustru Ragnhild f. Schiønning.

Student (Svanhqlm Gymnasium) 1922; mag. art. (Historie) 1929; Studieophold paa Rockefeller-Stipendium ved Institut Universitaire des Hautes Etudes Inter­nationales i Genéve 1929-30; Timelærer ved Statens og Hovedstadskominuner-nes Kursus til Studentereksamen 1930. Adjunkt 1931, ved Efterslægtselskabets Skole 1936; Lektor ved Nykøbing Kate­dralskole 1942; Rektor ved Birkerød Statsskole 1948.

Medlem af Nykøbing F. Byraad 1946-48, af samme Bys Magistrat 1947-48.

Har udgivet: Lærebog i Historie for Gymnasiet I-I11. Adresse:  Statsskolen, Birkerød. Sommerbolig:   ,,Varden" ,  Rervig. ARFFMANN Svend Civildommer, R.; t. 1.  Okt.   1890  i Faaborg;   Søn  af  Læse Theodor Arffmann (død 1932) og Hustru Elisabeth f. Linnemami:  gift (29. Sept. 1923)   m. Anna Margrete A., f. 6. Okt. 1903 i Randers, Datter af Lektor E F Rahr og Hustru  Birgitte f. Sandberg. Student    (Herlufsholm)   1908;    cand. jur.  1914; Borgmesterfuldmægtig  i   Es­bjerg 1915; Foldmægtig ved Ribe Stift­amt 1918; Sagfører (Bestalling depone-ret)   1919;   Kriminaldommerfuldmægtig i Odense 1919; Dommer i Randers Køb­stad 1936; Civildommer i Roskilde Køb-

stad   med  Ramsø-Tuue   Herreder   samt Lejre Herreder 1948.

Adresse :  Roskilde.

ARLEY Niels Dr. [phil.; f. 7. Febr. 1911 i Kbhvn.; Søn af Læge Hjalmar Pe­tersen og Hustru Ragnhild f. Peter­sen (død 1933); gift (26. Juni 1935) m. Adjunkt, cand. mag. Ellen Margreto A., f. 12. Aug. 1912 i Skive, Datter af Landbrugskonsulent Ingvor Bruun ok Hustru Kristine f. Uahlgaard (død 1925).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1929; mag. scient. 1935; Dr. phil. 1943; Lærer i Matematik ved Søofticeræko-len "fra 1935; videnskabelig Medarbejder hos Professor Niels Bohr 1936-40; vi­denskabelig Assistent ved Ebhvns Uni­versitets Institut for teoretisk Fysik 1940; Amanuensis II smstds 1547; viden­skabelig Assistent ved Universitetet i Brist ol 1937-38; visiting assistant pro­fessor ved Universitetet i Princeton, N. J., U.S.A. 1946-47.

Kasserer i Fysisk Forening 1939-42; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjeneste­mænd ved de 'højere Læreanstalter 1945-47; Repræsentant for Amanuensisgrup-pen ved det matematiak-naturvidenska-belige Fakultet fra 1947; Medlem a( Bestyrelsen for Foreningen til Beskyt­telse af videnskabeligt Arbejde fra 1948.

Litterære Arbejder: Sandsynligheds­regning (s. m. K R Biuch, 1940, 3. Udg. 1946); Stochastic Processes and Cosmic Radiation (.Disputats. 1943); Afhandlin­ger i danske, engelske og amerikanske videnskabelige Tidsskrifter (Speciale: kosmisk Straaling, Sandsynlighedsreg­ning) Har oversat: Einstein & Infeld: Det moderne Verdensbillede (1939); Bell: Matematikens Mænd (1944).

Adresse: Polarv. 12, Hellerup.

ARNDAL Aksel Rektor; f. 29. April 1904 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør H Hen­riksen og Bolette Hansen; gift (14. Nov. 1926) m. cand. phil. Karen A., f. 6. Marts 1907 i Hillerød, Datter af Køb­mand Laurits Jacobsen og Fanny Pe­tersen.

Student (Sorø) 1923; cand. mag. 1929; pædag. Eks. s. A.; Lærer ved Odder private Realskole 1929; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1931; Rektor for Kostskolen Vestjysk Gymnasium i Tarm 1938.

Adresse : Vestjysk Gymnasium, Tarm.

 ARNFRED J Th. Civilingeniør, Høj­skoleforstander: f. 19. Dec. 1882 i Søn-derbøl pr. Oxbøl; Søn af Gaardejer Niels Jensen (død 1920) og Hustru Margrethe f.Christensen (død 1931); gift (1. Ang. 1911) m. Karen A., f. 7. Febr. 1884, Datter a.f Valgmenighedspræst Axel llelweg (død 1914) og Hustru Tha-iilha f. Spur (død 19J7).

_____________________Arnh

Ved Landbrug til 1901; Student (prt-vat dimit.) 1904; cand. polyt. 1910; Le­der af Statens Forsøgsmølle i Askov samt Lærer ved Højskolen fra 1910 og Aledbestyrer 1922, Forstauder fra 1928.

Formand for Malt Sogns Andelskasso 1919-30; Medlem af Malt Somieraad 1921-29; Formand for Askov Brugsfor­ening 1921-43; Repræsentant i Fælles foreningen for Danmarks Brugsforenin­ger fra 1923 og Formand for Repræsen­tantskabet 1927; Formand for Andels­bankens Repræsentantskab og Medlem af dens Likvidationskomité 1925; Med­lem af Andelsudvalget 1926, Formand 1927-29; Medlem af Bestyrelsen for In­ternational co-operative Alliance 1929; Formand for Sløjdforeningen af 1902 1925-31; Medlem af Traktatkommissio-nen 1928; Medlem af Bestyrelsen for Høj- og Landbrugsskoler fra 1929, For-mand 1944: Medlem af Udvalget an-gaaende fremtidige Retningslinier for økonomisk Fremskaffelse af Elektrici­tet 1928-33; Medlem af Kommissionen angaaende Andelsforeningers Beskat­ning 1934-36, af Sprogforeningens Be­styrelse 1936 og af Forretningsudvalget i Det danske Selskab; Formand for Be­styrelsen for Det danske Forlag 1941 og for Dansk Folkeoplysnings SamrauU 1944; Medlem af Ungdomsudvalget 1946; Medlem af Bestyrelsen for A. m. b. A. Dansk Durisol 1948.

Redaktør aif Tidsskrift, for Vind-Elek­tricitet 1910-16. af Dansk Udsyn fra 1921 og af Sløjdbladet 1924-28; har ud­givet: Elektriciteten i Laidbrugels Tjeneste (1916); ea Levnedsskildring af Severin Jørgensen (1942).

Udenl.  Orden:   I.F.3.

Adresse:  Askov  Højskole pr.  Vejen.

ARNHOLTZ Arthur Professor, Dr. phil. f. 28. Nov. 1901 i Kbhvn.: Søn af Pro­fessor, Dr. phil. & med. & techn. S P L Sørensen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Anna Louise f. Willumsen; gift (8. Sept. 1928) m. Ka­ren Marie A., f. 19. Jan. 1904 paa Fre­deriksberg, Datter at Bygningsinspek­tør, Arkitekt Thor Beenfeldt (se den­ne) og Hustru Henriette f. Hansen.

Student (Sorø) 1920; matrikuleret i Oambridige 1924, i Freiburg i B. 1925; cand. mag. 1928; Adjunkt ved Aaben­raa Statsskole 1928-33; fortsatte rytmiske og musikalske Studier under Ed. Sievers i Leipzig 1930 og i Kbhvn.; Lektor i Dansk ved Berlins Universitet 1933-38; Dr. pliil. 1938, Adjunkt ved Lyngby Statsskole 1938. Lektor 1945: tillage Un­dervisningsassistent ved Kbhvns Univer­sitet 1939 og Lektor ved samme i Talenn og Sangens Historie og Æstetik 1943;

Arnh _____

ekstraord. Professor i Foredragslære og Metrik ved Kbhvns Universitet 1949; Lærer i Stemmebrug ved Pastoralsemi-nardet fra 1942.

Medlem af de internationale Sang- og Talekongressers permanente Raad 1938 og af Talepædagogisk Forenings Re­præsentantskab 1944.

Har skrevet: Taleteoretiiske Arbejder : Einifiihrung in das dånisohe Lauitsystem mit, Schallplatten (Leipzig, 1936, s. m. C A Reinlhold); Studlier i poetisk <*? musikalsk Eytmik (Disputats, 1938); Den saptfiske Strofe i Danmark (194*); Det mundtlige Foredrag I-II (1946). — Sangteoretiske Arbejder: Brorson's ,.Svanesang" (1943); Om Sangforedrag (1946); Folkelig kunstsang (1948). — Udgi-verarbejder: Gamle danske Viser I-V (1941-42. s. m. Nils Schiørring og Finn Videre); Festsange (1947, s. m. K Clausen og Finn Viderø); Edition Astrea I (1948) samt en Række mindre, æste­tiske, pædagogiske og historiske Af­handlinger og Publikationer.

Adresse : Jernbanev. 19, Lyngby.

ARNSKOV V Postmester, R.; f. 24. Dec. 1885 i Kbhvn.; Søn af Købmand An­ders Andersen (død 1932) og Hustru Dorthea f. Hansen (død 1936); gift (24. Okt. 1908) m. Juliane Marie A., f.

16. Dec. 1885 i Kbhvn., Datter af Typo­graf Olaf Jensen (død 188V) og Hustru Caroline f. Larsen (død 1944).

Indtraadt i Postvæsenet 1902; Assi­stent 1911; Kontrolør II 1926; Kontro-lør I 1927; Driftsbestyrer ved Postanto-mobilerne 1929; Postmester ved Kbhvns Pakkepostkontor 1931; ved Vesterbro Postkontor 1939.

Forretningsfører for Post- og Tele­grafvæsenets Forsikrings-Forening; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening.

Adresse:  Herman Triers PI. 7, Kbhvn. V.

ARNSTEDT N P fh. Gesandt, Godseler, K'.DM.p.p.; f. 20. Sept. 1882 paa Ho-rupsgaard, Nørre Eskildstrup; Søn af Gaardejer Peter Andersen (død 1908) og Hustru Maren f. Pedersen (død 1917); gift (21. Marts 1911) m. Johanne A., f.

17. Jan. 1889 i Kbhvn., Datter af Inge­niør Poul Larsen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emilie f. l/otz (død 1925).

Student (Roskilde) 1901; cand. jur. 1907; Sekretær ved De forenede Skoler 1908-12; Overretssagfører 1910; Leder af de danske Erhvervsorganisationers Kontor i Washington og Handelsraad ved Legationen smstds. 1918-19; 1. Le-gationssekretær ved Det danske Ge­sandtskab i London 1921, Legationsraad 1922; overordentlig Gesandt og befuld-

84

mægtiget Minister i Warschau 1922, til­lige i Bukarest 1924, i Kairo 1928; Af­sked 1947.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Aalborg Portland-Cement-Fabrik; Med­lem af Bestyrelsen for Investeringsakts. K.S.R., for Akts. F L Smidlh & Co., for Akts. Cement Investments, for Skan­dinavisk Industra-Compagmi Akts., fur Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabrik-ker, for Nordisk Industri Holding Akts. og for andre danske og udenlandske Selskaber.

Udenl. Ordener: Po.P.R.l.; Rum. Kr.l.; Æ.I.I.; Æ.N.l.

Adresse: Humleore pr.  Borup.

Vinterbolig:   Kalvebod  Brygge  4, Kbhvn.  V.

ARNTH   JENSEN N Hi. Indenrigsminii­ster, R. DM.p.p.; f. 27. Sept. 1883 i Gjerlcv ved Slagelse; Søn af Uddeler J Chr. Jensen og Hustru Karen f. H;ai-sen; gift (11. Dec. 1908) m. Karen A. J., f. 22. April 1887 i Lundforlund, Datter af Gaardejer Niels Jensen (død 1905) og Hustru Marie f. Hansen.

Lærereks. (Vordingborg) 1904: Lærer ved Ryslinge Højskole 1904-05, Elev paa Askov udvidede Højskole 1905: Vikar hos Læreren i Gjerlev 1906-08, Første­lærer sammesteds 1908-38; Indenrigs­minister i Ministeriet Knud Kristensen i 1947.

Formand for de vestsjællandske Ung­domsforeninger 1906-31; Sogneraads-fornxand 1917-28; Medlem af Hovedbe­styrelsen for de danske Ungdomsfor­eninger 1920-29; Formand for Slagelse-egnens Sogneraadsforeniing 1925-30, for Sorø Amts Skytte- og Gymnastikfor­ening fra 1925 og for Repræsentantska­bet for Landbobanken i Slagelse 1925-39, derefter Medlem af Bestyrelsen for samme; Medlem af Overbestyrelsen for de danske Skytte- og Gymnastikforenin­ger fra 1926, Forretningsudvalgets For­mand fra 1928, Overbestyrelsens For­mand fra 1933; Medlem al Bestyrelsen for Akts. Danslc Tipstjeneste fra 1948. Folketingsmand (Venstre) fra 1927; 1. Næstformand i Folketinget 1945; Medlem af Forsvarsministerens Foredragsudvalg 1948.

Tildelt Ling-Medaljen og Hæders­tegnet af 1. Grad i Nordens Gymna­stikforbund.

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse : Gerle-v pr. Slagelse.

ARNTH-JENSEN Niels Direktør; f. 15. Okt. 1909 i Gerlev ved Slagelse; Sen af fh. Indenrigsminister Arntfa Jensen (s« denne); gift (5. Juli 1934) m. Inger A-J., f. 28. Juli 1909 i Slagelse, Datter af Bogholder Waldemar Theen og llu-stru Sigrid f. Hansen.

85

Realeks. (Slagelse) 1925; Handels­lærling 1925-28; Højere Handelseks. 1930- ansat paa Slagelse Andels Svine­slagteri 1930; Volontør hos R H Gott-sche, Hamborg 1932, hos Danish Bacon Co., London og Hull 1933; Bogholder ved Esbjerg Andelssvineslagteri a. A.; Assistent ved Akts. C Schous Fabriker 1938, Salgschef 1939, Chef for Butiks-administrationen 1942; adm. Direktør for Sukjkerfa'briken Nykøbing, Ltd. 1943.

Medlem aif Bestyrelsen for Investe-ninigeakts. K.S.R. 1945.

Adresse: Sukkerfabriken Nykøbing, Nykøbing F.

ARUM   Reinholdt fh. Politimester. R.; f. 12. Jan. 1885 i Frederikshavn; Søn af Lokomotivfører H F Arum (død 1917) og Hustru Nancy f. Johansen (død 1947); gift (20. Okt. 1923) m. Else A., f. 24. Aug. 1896 i Odense. Datter af Prokurist Carl Kude (død 1931) og Hu­stru Ida f. Hansen (død 1931).

Student (Odense) 1906; cand. jur. 1913; Byfogedfuldmægtig i Odense 1913; Fuld­mægtig v. Præstø Amt 1914-, Sagfører­fuldmægtig i Viborg 1915; Herredafuld-mægtiig i Odense 1917; Dommerfuld­mægtig i Odense 1919; Politimester i Nørresundby m. v. 1934-48.

Adresse: Thuresensv. 10. Nørresundby.

ARUP  Erik Professor, Dr. phil.; f. 22. Nov. 1876 i Slangerup; Søn af Læge Peter Arup (død 1915) og Hustru Mal-vina f. Ipsen (død 1934); gift (3. Marts 1908) m. Klara Sanny A„ f. 23. Marts, Datter af Skibsbygmester, Entreprenør Th. Dahl (død 1898) og Hustru Louise f. Schmidt (død 1937).

Student (Nørrebros Latin- og Real­skole) 1894; Universitetets Guldmedalje 1898; mag. art. 1901; Dr. phil. 1907; Underarkivar i Udenrigsministeriet 1909, Arkivar s. A.; Departementschef i Konsejlspræsidiet og fg. Statsraads-sekretær 1914; Professor i Historie ved Kbhvns Universitet 1916-35; Professor Rostgardianus i nordisk Historie 1935-47; Efor for Studentergaarden 1923-47.

Medlem af Den danske historiske Forenings Bestyrelse 1913-24, dens Se­kretær 1917-24; Medlem M Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Hi­storie 1915, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1917 og at Vetenskaps-Sooieiteten i Lund 1920; Med­lem af Handelsstudentkommiissiohen 1914-15, af det dansk-islandske Forhand­lingsudvalg i Reykjavdk 1918, aif det dansk-islandske Nævn 1919, aif Udvalget angaaende Universitetet i Jylland 1920-25 og aif Bestyrelsen for det dansk-islandske Forbundsfond 1920-46, dennes Sekretær 1922; Dekanus ved det filoso-

_____________________Arup

fiske Fakultet 1918-20; Medlem af Sty­relsen for Institut for Historie og Sam­fundsøkonomi 1927; Formand for Hi­storisk Samfund 1928-29; Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1933 og af Videnskabernes Selskab 1935; Formand i Kommissionen for Den Ar-namagnæanske Stiftelse 1936.

Litterære Arbejder: Den finansielle Erhvervelse af Hertugdømmerne (1903); Studier i engelsk og tysk Handels Hi­storie 1350-1850 (1907); Leding og Le-diingsskat (1914); Varehandelens Histo­rie i Hages Haand'bog (1918); Kritiske Studier i nyere dansk Historie (1919-21); Rids aif Danmarks Historie (1921); Grønland (1924); Danmarks Historie l (1925); David og Hall (1928); Dan­marks Krise 1863 (1930); Kong Svend 2.s Biografi (1931); Danmarks Historie II (1932); Viggo Hørup (1941); Dansk-Islandsk Nævns Protokol over Forhand­lingerne i Aarene 1919-39 (1944).

Adresse: Amagerfælledv. 26, Kbhvn.S.

ARUP Henning Landsretssagfører- f. 9. Febr. 1898 i Hamborg; Søn af Veteri­nærkonsulent Johannes Arup (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Mathilde f. Nyquist (død 1931); gift (2. Aug. 1926) m. Anna A., Datter af L;t-rer N A Jørgensen (død 1908) og Hustru Karen f. Krarup (død 1930).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1915; cand. jur. 1922; Landsretssagfører 1926; prakt. i Kbhvn. fra 1927.

Formand i Bestyrelsen for A/S Grøn­landsk Havfiskeri og for Grønlands In­dustri og Handels Kompagni A/S og flere andre Erhvervsselskaber.

Adresse : Christiansholms Parallelv. 6, Klampenborg.

ARUP   Niels Direktør, Landsretssagfø­rer; f. 3. Juli 1909 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. phil. Erik Arup (se den­ne) ; gift (16. Juni 1936) m. Dommer­fuldmægtig Gerda A., f. 11. Juni i Am­sterdam, Datter af Forfatteren, Direk­tør M Paludan-Muller og Hustru Ketty f. Fryd.

Student (Ordrup Gymnasium) 1927; Medarbejder ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi; Studieophold ved Universiteterne i Oslo og Lund; cand. jur. 1935; Sekretær i Finansministeriel 1935, i Statsministeriet 1938, Fuldmæg­tig 1946; Direktør i Hempel-Koncernen 1948.

Ministersekretær i Statsministeriet 1945-48; Sagfører 1939; Landsretssagfø­rer 1946; Sekretær for Regeringens Be­skæftigelsesudvalg 1940; tung. Sekretær, senere fung. Fuldmægtig i Arbejdsmi­nisteriets Beskæf tigelsescentral 1940-48; Sekretær for Statsministeriets Arbejds­udvalg af 1940, for Statsministeriets Færø-TJdvalg og for forskellige andre

Arup      ___________________

Udvalg; Sekretær for Forfatningskom­missionen 1946-48; Undervisningsassi­stent i Folkeret ved Kbhvns Universi­tets filosofiske Fakultet 1940-41; Forret­ningsfører for Akts. Færøske Fiskeski­be fra 1944; Formand for eller Besty­relsesmedlem i en Kække erhvervsdri­vende Selskaber.

Medlem af Kbhvns Borgerreprrrsenta-tion (Socialdemokratiet) fra 1947.

Har skrevet en Kække Kronikker i danske og udenlandske Blade og Tids­skrifter, bl. a. vedrørende Forvaltnin­gens nationalisering samt økonomiske, politiske og juridiske Emner.

Adresse: Østbaneg. 45, Kbhvn. Ø. ARVIN G J Kektor ved Danmarks Lærerhøjskole; f. 31. Maj 1880 i VI-bølle; Søn af Førstelærer Henrik Jen­sen (død 1902) og Hustru 1. Jensen (død 1889); gift (6. Juli 1907) m. Eli­sabeth Mathilde Johanne A., f. 9. Nov. pati Frdibg., Datter af Skoleinspektør L Petersen (død 1930) og Hustru t. Olsen (død 1904).

Lærereksamen (Skaarup Seminarium) 1901; Lærer ved Faaborg Realskole 1901-02, ved Frdhg. Skolevæsen 190248; Student (Døckers Kursus) 1907; cand. mag,. 1912; Sløjdlærerens. 1914; Leder ad Arving Kursus til Studentereks. for Lærere og Lærerinder 1908-18; Skole­inspektør paia, Frabg. 1918-39; Rektor tor Statens Lærerhøjskole fra 1939; Læ­rer i Regnemetodtik ved Statens Lærer­højskole (rå 1920; Censor d Praktik ved Lærereksamen fra 1926; Konsulent for Radioraadets Programudvalg for Skole-og Ungdomsudsendelser fra 1937; For­mand for Skoleradioens Arbejdsudvalg 1947.

Formand for SkolebibMoteksforenin-gens Arbejdsudvalg 1917-26, for Dan­marks Gverlærerforening 1918-27, for Pædagogisk Selskab 1922-25, for Frdbg. Kommunelærerforening 1927-29, for Landsforeningen Den frie Skole 1928-31 og for Social-pædagogisk Forening for ny Opdragelse fra 1940; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1929-46.

Har udarbejdet en Række Anskuel-sesmidler til Brug ved den grundlæg­gende Regnoundei visning; udga.v 1921 Vejledning i den grundlæggende Reg­neundervisning ; Redaktør af Vore Børn ug Sikolen 1932; Medudgiver af Regne-Ixig for Folkeskolen.

Adresse:   Emdrupv.  105,  Kbhvn.   NV.

Sommerbolig: Brøndbyvester Strand pr. Glostrup.

ASCHENGREEN  J Chr. Underdirektør. R.; f. 17. Jan. 1896 i Kbhvn.; Søn af Hagc-Tinester J C Aschengreen (død 1919) og Hustru Frederikke f. Ewers (død 1930) • Rift (22. Maj 1926) m. Asta A., f. 6. Nov. 1898 i Særløse, Datter af

Proprietær Christoffer Nielsen og Hu­stru Kirstine f. Christensen.

Realeks. 1911; ansat i Det Østasiati­ske Kompagni s. A., Tjeneste ved Kom­pagniets Filialer i Manchuriet 1919-1928, Filialbestyrer af Kompagniets Filialer i Indien 1928-1936. Prokurist ved Hoved­kontoret 1939. Underdirektør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk-In­disk Forening, for Sømandsforeningen af 1856 og for Avigdor & Co., Ltd., Genoa.

Adresse:  Carlsmindev. 5. Holte.

ASKGAARD   Vagn Overlæge, R.; f. 17.

April 1889 i Kirke Skjensved; Søn af Førstelærer Jens Asfcgaard (død 1912) og Hustru Mette Marie f. Jensen (dod 1938); gift (2. Aug. 1916) m. Gudrun A., f. i Kbhvn., Datter af Dr. med. P D Koch (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Antoinette f. Lassen (død 1910).

Student (Roskilde) 1907; med. Eks. 1914; Reservelæge i Marinen 1914-17; Assistent ved Kbhvns Polikliniks Ner-veafd. 1916-18; Assistent og 2. Reser­velæge ved Kommunehospitalets VI Afd. 1918-20; Assistent ved Rigshospitalets Nervepoliktinik 1920-21; Afdelingslæge ved Sindssygehospitalet i Nykjøbing S. 1921-22, ved St, Hans Hospital 1922-27: Ovcrl.-fge ved Viborg Sindssygehospita l 1927, ved Siudssygehospitalet i Vording­borg fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Broen; Formand for Dansk psy­kiatrisk Selskab 1942-45.

Adresse: Oringe Sindssygehospital, Vordingborg.

ASMUND   Johs. Provst, Sognepræst; f. 29. Okt. 1906 i Herstedvester Sogn; Søn af Indremissionær A S Pedersen og Hustru Anna Boline f. Andersen (død 1944); gift (15. Juni 1931) m. Kirsten A., f. 30. Okt. 1908 i Kbhvn., Datter a,f Kommunelæge Vilhelm Asmund (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ellen !. Møller (død 1934).

Cand. theol. 1931; Sognepræst i Søby-Skader-Halling s. A.; Provst for Rougsø-Sønderhald Herreders Provsti 1940; Sognepræst i Ørsted s. A.; Stu­dierejser bil Tiibingen, Basel og Shel-field; Medarbejder ved den teologiske Undervisning ved Aarhus Univ. 1933-37.

Formand for Studenterraadet ved Kbhvns Univ. 1928-29; Kandidat ved Valgmandsvalget (Dansk Samling) 1947; Medlem af Bestyrelsen for Julit.« Fond.

Medudgiver af Kirkeaarets Tekster l og II (1941 og 1942); Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende fra 1932 og ved Kirkelig Haandbog 1947.

Adresse:   Ørsted.

87

ASMUSSEN  Otto fil- Postmester, R.DM.; f. 30. Nov. 1877 i Kbhvn.; Søn af Jæ­ger J P Asmussen (død 1887) og Hu­stru Christine Kjeldsine f. Petersen (død 1909); gift (11. Okt. 1907) m. Lilly A., if. 28. Juni 1885 i Kbhvn., død 1944, Datter af Postmester J C Jacob­sen (død 1916) og Hustru Sophie f. Tesen (død 1934).

Præliminæreks. (Efterslægtens Skole) 1893; indtraadt i Postvæsenet 1893; Post-kontrolør 1918; Fuldmægtig i Distrikts-styrelsen 1919; Postmester ved Nørre Voldgades Postkontor 1930, ved Avis­postkontoret 1936-47.

Medarbejder ved Urania. Observato­riet 1901-04; Redaktionssekretær ved Gads danske Magasin 1908-12; Sekre­tær i Forskønnelsesforeningen 1908-38, Kasserer 1915-35; Medlem af Forenin­gens raadgivende Udvalg 1939; Redak­tør af Forskønnelsen 1911-29 og 1938; Sekretær i Voldkomitéen 1913-38; Medlem af Astronomisk Selskabs Bestyrelse 1920-29, Sekretær 1920-24; Medlem af Hørs­holm Værgeraad 1922-33; Formand for Kbhvns Postcirkel 1942-48.

Medarbejder ved Weilbachs Kunstner-Leksikon.

Adresse:  HoEbergsg.  22, Kbhvn. K.

ASMUSSEN   Robert W Professor, Dr. phil.; f. 26. Marts 1903 i Viborg; Søn af Skomagermester F P W Asmussen og Hustru Petra f. Sørensen, gift (5. Jan. 1937) m. Grethe A., f. 7. Dec. 1911 i Aarhus, Datter af Direktør Niels 'Abildeaard og Hustru Caroline f. Pors.

Student (Viborg) 1923; Assistent ved Kemisk Laboratorium A, Polyteknisk Læreanstalt 1926-29 og 1932-43; Kemiker ved Biological Associations biofysiske Laboratorium, Long Island, U. S. A., 1929; ansat ved Landøkonomisk For­søgslaboratorium 1930; Magisterkon­ferens i Kemi 1932; Studieophold i Lei-den 1935 og i Danzig 1936- Lærer i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalts Forberedelseskursus 1939-43; Dr. phil. 1944; Professor i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1944 og Bestyrer af denne.-Kemiske Laboratorium B; Chef for Dansk TextOforskninarsinstitut s. A.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; Medlem af Bestyrel­sen for Kemisk Forening 1941-44, for Selskabet for Analytisk Kemi fra 1944 (Formand 1945-46), for Textilteknisk Forening fra 1945 og for Holstebro Jernstøberi.

Litterære Arbejder: Magnetokemiske Undersøgelser over uorganiske Kom­pleksforbindelser (Disputats, 1944); Fo­relæsninger over Kemi (1946, 1947, 1948

__________      ___      Aubc

og 1949); Afhandlinger i inden-ug uden­landske Tidsskrifter.

Adresse: Sølvg. 83. Kbhvn. K.

 ASMUSSEN Severin J Oberst, K'.DM. HTH.; f. H. Febr. 1870 i Hastrup, Thyregod Sogn; Søn af Proprietær Laurids Asmussen (død 1898) og Hu­stru f. Asmussen; gift (27. Juni 1908) m. Ingeborg A., f. 3. April 1875, Dat­ter af Landinspektør, Proprietær Fritz Asmussen og Hustru f. Asmussen.

Student; Sekondløjtnant 1892- Pre­mierløjtnant 1892; Ritmester 1907, Oberstløjtnant 1917; Oberst 1926; Stabs­chef hos Generalinspektøren for Ryt­teriet 1911-17; Chef for 5. Dragonregi­ment 1917-25; Chef for Rytteriete Be­falingsmandsskoler 1925; Afsked 1930. Adresse: Nøjsomhedsv 15, Kbhvn Ø

AUBECK A K Professor; f. 10. Dec. 1861 i Lemvig; Søn af Dråftsinspektør C P Aubeck (død1 1924) og Hustru Ma­riane f. Braae (død 1893); gift (1927) mL Elena Clara Margarita. Pilar A. f. Krante.

Student (Aalborg) 1899; Diplom som Maskiningeniør fra Polytechnikum i Zurich 1905; Ingeniør hos Brown, Bo-veri & Cie i Båden. Schweiz 1905-08, hos Allmanna Svenska i Vasterås 1908-17; Professor i Elektroteknik ved den Polytekniske Læreanstalt (Danmarks Tekniske Højskole) 1917; Medlem af Patentkommissionen 1919-36; Medlem uf Bestyrelsen for Elektroteknisk Foreninsr 1920-28 (Formand 1924-28); Medlem af og Sekretær for Dansk Elektroteknisk Komité 1927-47, Komiteens Præsident fra 1947; Medlem af Dansk Standardi-seringsraad fra 1934, Formand for sam­me fra 1935; Kommitteret ved Elektri-citetsraadet 1935-36, Formand for sam­me fra 1936; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Adresse : Katholmv. 16, Kbhvn. Van­løse.

AUBERTIN    Axel Tømmerhandler, R. p.p.; f. 1. Dec. 1864 i Kbhvn.; Søn af Tømmerhandler W Aubertin (død 1887) og Hustru f. Lange (død 1920); gift (28. Febr. 1890) m. Anna A., f. 3. Okt. 1869 i Gamleby, Sverige, død 1944, Dat­ter af Maskinmester V Nilsson.

Uddannet hos Otto I Bagger. Aal­borg, og Ernst Jansson, Vestervik; Sekondløjtnant 1886-87; Prokurist 1892-1BOE; Medindehaver af Firmaet Auber-Mn & Co. 1902-22, Eneindehaver fra 1922 osr efter Firmaets Overgang til Aktieselskab i 1928 Formand i dettes Bestyrelse.

Formand for Tømmerhandlerforenin­gen i Kbhvn. 1915-40; Medlem af Be­styrelsen for Fællesforeningen af dan­ske Trælastliandlerforeninger fra 1915

Aube___________________

(Formand   1936-40)    og   af   Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1931-34.

Udenl. Ordener: Fi.H.B.31.; S.N.3.

Adresse:  Antoinettev.  l,  Kbhvn. Valhy.

d'AUCHAMP   Paul Politimester. R.; f. 9. Nov. 1879; Sen af Herredsfoged H d'Aucliamp og Hustru Louise f. We-strup- gift (23. Juli 1980) m. Bodil d'A. f. 23. Maj 1894, Datter af Dr. phil. H L Møller (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Mariane f. Nieu-wenhuis.

Student (Odense) 1897; cand. jur. 1909; Fuldmægtig paa Svendborg Amts Konr tor 1909; Sekretær i Landbrugsministe­riet 1911; Politimester i -Hasaing-EeifB Herreder 1919, i Hads-Ning Herreder 1927. d Rønne Købstad m. v. 1933.

Adresse: Rønne.

AUDE-HANSEN  Carl Fængselsinspek­tør; f. 7. Jan. 1914 i Nyborg; Søn af f h. Fængselsinspekør Fritz Aude-Han-sen og Hustru Jutta f. Petersen; gift (1941) m. Gunver A-H.. f. 18. Maj, Dat­ter af Overretssagfører Harald Christen­sen og Hustru Edith f. Henningsen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. .jur. 1939; Manuduktør og Sag­førerfuldmægtig: fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1940, udnævnt 1945; kst. Vicefængselsinspektør ved Statens Ar-bejdshus ved S-Omme tildels med Tje­neste »om Leder af Arbejdshusets Afd. i Renbæk i Sønderjyll. 1943-45, kgl. Ud-nævnelse 1946; fast Konstitution som Fængselsinspektør for Straffelejren Mø-gelkær ved Horsens 1945.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedr. Tilvejebringelse af nye Regler for Fuldbyrdelse af Frihedsstraf og af Be­styrelsen for Socialpolitisk Forening for Horsens og Omegn.

Har skrevet Kronikker i Dagblade oa Tidsskrifter.

Adresse:  Møgelkær pr. Horsens.

AUGSBURG EJner Oberstløjtnant, Kam-

jnerjunker,   R. DM., HTH. p.p.;   f.   26.

i April  1892 i   Roskilde; Søn  af  Justits-

faad.  Apoteker Jannik  Augsburg   (død

; 1930) og Hustru Emilie f. Hansen (død

1929); gift (11. Nov. 1927) m. Aase A.,

f.  19.   Okt.   1900  i  Kbhvn.,   Datter  af

Oberstløjtnant   Kay   Ulrich   (død   1926,

8e  Kraks   Blaa  Bog  1926)   og   Hustru

kgl.   Kammersangerinde   Emilie   Ulrich

(se  denne).

Premierløjtnant 1916; Kaptajn 1981; Oberstløjtnant 1940; gennemgik Hælens Gymnastikskole 1919-20 og Kursus paa Skydeskolen for Haandvaaben 1929-30; har gjort Tjeneste ved 1., 5., 6. og 9. Regiment samt ved Livgarden: Chef for 1. Livgardebataillon fra 1945.

Deltog i Moderne Ferrtkamp sammen

med danske Officerer i Olympiske Lege i Antwerpen 1920; har deltaget i inter­nationale Officersfægteetævner i Hol­land 1922 og 1927, i iFrankrig 1923 og i Ungarn 1929 samt i de danske mili­tære Idrætsstævner fra Starten.

Udenl.  Ordener:   I.Kr.S.j   N.St.0.3'.

Adresse : Kastelsv.  19, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:   „Kastellet",  Asserbo pr.  Frederiksværk.

AUGSBURG H V Kommandør, K'. DM. HTS.p.p.; f. 26. April 1885 i Hørs­holm; Søn af Justitsraad, Apoteker Jan­nik Augsburg (død 1930) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1929); gift (3. Nov. 1909) m. Anna A., f. 25. Febr. 1886 i Roskilde, Datter af Boghandler E S Flensborg (død 1910) og Hustru Agnes f. Anger (død 1936).

Sekondløjtnant 1907; Premierløjtnant 1908; Kaptajn 1919; Orlogskaptajn 1923; Kommandørkaptajn 1932; Kommander 1937.

Afdelingschef i Marinestaben 1919-23 og 1926-32; Souschef i Eskadren 1926; Chef for Torpedobaadsflotillen i Aare-ne 1929-35; Stabschef hos Viceadmiralen 1931-32; Chef for Torpedobaadsdivisio-nen i Aarene 1932-36; Chef for Orlogs­skibet Niels Juel i 1936; Stabschef ved Kystflaaden 1937-39; Stabschef i Øvel-seseakadren 1937, -38 og -39: Stabschef i 1. Eskadre under tjikringsstyrken 1939- Sømilitær Distriktschef for det nordlige Jylland (Skagen) 26. Dec. 1939-16 April 1940; Chef for Kystdefensicv nen fra 1. Aug. 1940 til 1. Aug. Wlj Afsked 1946.

Forfatter af den i 1925 indførte Kode-Evolutions- og Signalbog for Flaaden (1925); tildelt Sø-Løjtnant-Selskabets Sølvmedalje for en Prisafhandling „Be­tragtninger over Torpedobaades Anven­delse med særlig Henblik paa danske Forhold" (1930).

L'denl.  Ordener: S.Sv.3'.;  S.V.2'.

Adresse:   Reden,  Bloksbjerget 20, Klampenborg.

AVNSLEV   Henry Kontorchef; f. 18 Marts 1905 i Simested; Søn af Lærer Anders Andersen (død 1948) og Hustru Anna f. Nielsen; gift (25. April 1935) m. Lise A., f. 1. Dec. 1912 paa Frdbg., Datter af Grosserer Paul Gerlach og Hustru Ida f. Bjørner.

Student (Statens og Hovedstadskom­munernes Kursus) 1925; cand. jur. 1936. ansat i Kbhvns Hospitalsvæsen 1921. Orlov og ansat hos Christiani & Niel­sen i Paris 1928-29: Fuldmægtig i Di­rektoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen 1935; Inspektør ved Avnstrup Sanato­rium 1938; Kontorchef i Direktoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen 1946; tillige

89

Forretningsfører  for   Dronning  Louises Børnehospital fra 1947.

Formand for Sygehusinspektørforenin-gen i Danmark fra 1946.

Adresse: Østerbrog. 84. Kbhvn. Ø.

AXEL Prins til Danmark, Viceadmiral, Direktør i Akts. Det Østasiatiske Kom pagni, RE.SKmd.DM.. Gb.E T., M.M. 8. Apr. 1818.-1918, M.M. 3. Juni 1843-1943, HTS.p.p.; f. 12. Aug. 1888 i Det Gule Palæ i Kbhvn.; Søn af Prins Valdemar, Prins til Danmark (dåd 1939) og Prin­sesse Marie f. Prinsesse af Orleans (død 1909); gift (22. Maj 1919) m. Prinsesse Margaretha, f. 25. Juni 1899 i Stockholm, Datter af Prins Carl, Her­tug af Våstergotland og Prinsesse Inge­borg f. Prinsesse til Danmark.

Sekondløjtnant i 'Søværnet 1908; Pre­mierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; Or­logskaptajn 1922; Kommanderikaptajn 1931; Kommandør 1935; Kontreadmiral 1939; Viceadmiral 1945; indtraadt i Akts. Det Østasiatiske Kompagnis Tje­neste 1921; Direktør i Selskabet 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Det Øst­asiatiske Kompagni fra 1927, Formand 1938; Præsident for Kgl. Dansk Auto­mobil Klub 1920-38, derefter Æresfor-mand for samme; Den internationale olympiske Komité's Repræsentant i Danmark fra 1932: Protektor for Astro­nomisk Selskab; Medlem af Bestyrelsen for United Baltic Corporation, London fra 1938; Medlem af Fragtnævnet til 1946; Medlem af Bestyrelsen for Scan-dinavian Airlines System; Protektor for Landsforeningen for Mentalhygiejne; Formand for Danske Søfarendes Minde­fond af 1945.

Udenl. Ordener: B.L.I.: F.Æ.L.l.; Gr.Fr.l.; l.M. &L.1,; I.Jsk.M.l&2; J.O.S.l. med Pavlonia; M.Gr.l.; N.L.I.; N.St.O.l.; Po.P.R.l.; Pr.S.Ø.; Pr.R.0.1,; Stb.V.l.; S.Kr.M.; S.M.C.; S.Sph.; Sv. G.V.J.T.; Sv.S.J.M.; T.O.l*.

Adresse : Bernstorffshøj pr. Gentofte. AXELSEN G L Direktør; f. 10. April 1891 i Ulfborg; Søn af Smedemester A Axelsen og Hustru Ane f. Iversen; gift (10. Juli 1923) m. Kate A., f. 24. Dec. 1895 i Herfølge, Datter af Møller, Bryg­ger og Bageriejer Niels Graulund (død 1927) og Hustru f. Nielsen (død 1944). Uddannelse i forskellige Forretninger og paa Den jydskeHandelshøjskole; an­sat i Akts. Sadolin & Holmblad 1915, Prokurist 1917, Underdirektør 1932, Di­rektør 1945.

Næstformand i Bestyrelsen for Bran­cheforeningen for Farve- og Lakindu­stri; Formand i Bestyrelsen for Kemo-Skandia Akts.

Adresse: Peder Lykkes V. 36, Kbhvn. S.

Baar

B

BAAGØE Ejnar Købmand; f. Z4. April

1873 i Svendborg; Søn af Distriktslæge Angelo Petersen (død 1915) og Hustru Emilie f. 3aa.gøe (død 1905); giiflt (25 Aug. 1903) m. Harriet B., f. 8. Febr. 1884, Datter af Købmand, Laurits Bøn-nelycke (død 1925) og Hustru Sophia i. Kdsbye (død 1926).

I Handelslære hos N M A F Plum, Assens 1889-94, hoa Stihyr & Kjær; paa Grimers Handelsakademi 1895; aftjen* Værnepligt ved livgarden, Løjtnant; indtraadte i Onkelens Forretning, L J Baagøe, Svendborg 1896, Medindehaver 1902, Eneindehaver fra 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Handelsforening 1915-17, for Øxenbjerg Dampmølle 1921-27 og for Sydfyenske Dampskibsselskab fra 1928 (Næstfor­mand fra 1933, Formand fra 1946); For­mand for det Baagøeské Familielegat; Medlem af Bestyrelsen for Stiftelsen Kvindely samt af Repræsentantskabet for Svendborg Bank 1925 (Næstformand fra 1933); Formand for Nævnet, der vælger Nævninge, 1925-35; tidligere Chef for Svendborg Rekylkorps; Fila-telist.

Adresse : Svendborg.

BAARING   Bernhard Direktør; f. 13. Feibr. 1906 paa Frdbg.; Søn af Tøm­rermester H H Baaring (død 1913) og Hustru Kirsten B. (død 1947); gift (15. April 1933) m. Ella B., f. 9. Maj 1908 i Kblivn., Datter af Materialforvalter O M Palmer (død; 1935) og Hustru Louise P.

Præliminæreks. 1922; Uddannelse i Akts. Det Østasiatiske Kompagni 1922-27; Handelshøjskolens erhvervsøkonomi­ske Eksamen (H. A.) 1929; ansat i Akts. N Tørring, Odense 1929-30; Se­kretær i Magasin du Nords Organisa-tionskontor 1930; Studieophold i for­skellige europæiske Stormagasiner 1931-32; Chef for Magasin du Nords Plan­lægnings- og Organsationsafdeling 1932, Prokurist 1939; Underdirektør i Akt«. Th. Wessel & Vetts Fabriker 1944; Di­rektør smstds 1948.

Censor ved Handelshøjskolen fra 1941: Formand for De Erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesraad 1942-43 og fra 1946; Medlem a( Bestyrelsen for H. A. Sammenslutningen fra 1936, Næstfor­mand fra 1946; Medlem aif Styrelsen for Nordisk Civiløkonomforbund fra 1947, af Styrelsen for Foreningen af danske Ma-mufaktairgrossistars Boligtekstil-Sektion fra 1946 og af Dansk Nationalkomite for rat-ionel Organisation fra 1948.

Baar

Adresse:  Skjoldgaardsv. 9, Charlot-tenlund.

Sommerbolig:   Kogle-huset,  Udsholt Strand pr. Græsted.

BAASTRUP Chr. l Overlæge, E.; f. 24. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Carl Baastrap (død 1932) og Hustru Christiane f. Ingerslev (død 1932); gift (11. Juni 1910) m. Unni B., f. 3. Maj 1883 i Bergen, Datter af Ingeniør M S Krog og Hustru Helene f. Kooter.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1902; med.Bks. 1909; i to Aar Assistent paa Rigshospitalets RøntgenkJinik og i 8 Aar paa Bispebjærg Hospitals Rønt-genkliuik; Chef for sidstnævnte fra 1922. Formand for Dansk radiologisk Sel­skab 1925-26; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for medicinsk Ra­diologi 1919-33 og 1936-38; Generalse­kretær i denne Forening 1919-21 og 1925-33; Repræsentant i Kbhvns Læge-forendng 1923-31; Redaktør ved Acta rå-diologica; Editor ved Excerpta medica, Amsterdam; .Membre tøtulaire de la So-cieté de Radiologie medicale de France; Medlem af Deutsche Rontgen-GeseM-schaft; Delegeret ved Verdenskongres­serne i Paris d'931, i Zurich 1934 og i Chicago 1937; Formand for „medicinsk -historisk Museums Venner" og for Re-gensianersamfundet 1936-44; Medlem af Bestyrelsen for Hygæa fra 1938.

Adresse: Jens Kofods G. l, Kbhvn.K.

 BAASTRUP Ove l Forstander, Præst, li.p.p.; t. 24. Maj 1891 i Kbhvn.; Søn uf Direktør f. det kgl. octr. Sø-Assuran-ce.kompagnii Peter Valb. Baastrap (død 1916) og Hustru Manon Amalie In­gerslev (død 1934); gift (17. Juni 1916) m. Karen B., f. 15. Okt. 1894 i Lund­by, Datter af Provst, kgl. Konfessiona-rius Harald Hornbeck (ded 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Em­my f. Voigt (død 1939).

Student (Østre Borgerdydskole) 1909; studerede Theologi til 1913, derefter Fi­lologi, Fonetik og Litteraturhistorie; Translatøreks. (Tysk) 1915; Døvst. Lærereks. 1917; Diplomeks. som Tale­lærer 1918; Studierejser til Tyskland 1912 (Heid«lberg Univ.) og 1930. Læ­rer ved det kgl. Døvstumme Institut i Kbhvn. fra 1911, Inspektør og Over­lærer 1933, Forstander 1937; Lærer ved den kgl. Ballets Læseskole fra 1916, For­stander for samme fra 1935; Præst for <!e døvstummes Menighed paa Sjælland (udenfor Kbhvn.), Lolland-Falster og Dornholm 1923-38; oprettet og ledet Kur­sus for arbejdsløse døvstumme 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Døvstum-melærerforeningen 1919-21; Formand for samme 1921-35; Medlem af Danske Stuts-embedsmænds Samraad 1921-35; Medlem

90

af Statens Undervisningsraad for de kgl. Døvstumme Anstalter og Statens Tilsynsførende med de private Døv­stumme Skoler fra 1934; Medlem af Be­styrelsen for Kursch' Legat fra 1934, for Arbejdshjemmet for døvstumme Pi­ger fra 1937 og for Foreningen Effata; Præsident for Døvstummeforeningen 1940-45; Medlem af Bestyrelsen for De døvstummes Kirke fra 1941.

Har skrevet: Tegnsproget og dets Be­rettigelse som Hjælpemiddel i og uden­for    Døvstumtne-Undervisningen     samt Artikler  af faglig   og   opbyggelig  Art; Medarbejder ved „Undervisning og Op­dragelse i  Danmark". Udenl.  Orden :   F.Æ.L.5. Adresse:    Det   kgl.   Døvstumme-Insti-tiit, Kastelsv. 58. K'hhvn. Ø.

Sommeradresse : Trægaarden, Asserbo pr. Frederiksværk.

BAASTRUP Skat Overlæge; f. 17. Nov. 1889 i Kbhvn.; Søn af Rodemester Ema­nuel P Baastrap (død 1937) og Hustru Petriine f. Westergaard (død 1935); gift (25. Obt, 1917) m. Carla B., f. 16. Der. 1895 i Kbhvn., Datter aif Dispaeheur Viggo Middel'boe (død 1919) og Hustru Karen f Medncke (ded 1923).

Student (Østersøgades Skole) 1907; med. Eks. 1913; 2. Reservelæge ved Frdbg. Hospital 1916; Reservelæge ved Blegdamshospitalet 1917, ved Frdbg. Hospital 1919-, konst. Overlæge der 1920-22; Reservelæge ved De Gamles By 1922-24; Overlæge ved Skive Sygehus medicinske Afdeling fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Bekæmpelse af Børnelam­melse og dens Følger 1945.

Adresse: Skive.

BACH   Andreas Statsadvokat, R.; f. 9. Dec. 1904 i Horsens; Søn af Entre­prenør H C M Bach (død 1945) og Hustru Anna f. Johansen (død 1945). gift (5. Aug. 1928) m. Betty Margrethe B., f. 14. Sept. 1906 i Kbhvn., Datter af Skrædderm. I Th. Jensen og Hustru Hansiigno f. Christiansen.

Student (Svannolm Gymnasium) 1922; cand. jur. 1928; Dommerfuld­mægtig i Skern 1928; kst. Politiad­vokat i Kbhvn. 1934; udnævnt 1935: Statsadvokat for Vestre Landsretskreds' 2. Statsadvokatur i Viborg 1939; Stats­advokat i Østre Landsretskreds 1944; kst. Auditør ved den ekstraordinære TjenestemandsdomS'tol 1946; tillige ved Domstolen for Anke aif Tjenestemands­sager 1947.

Adresse: Si. Markus PI. 8, Kbhvn.V.

BACH   Christen   Lyngby   Politimester,

K'.DM.p.p.; f. 19. April 1878 i Vestervig;

Sen  af Købmand I  P Bach   (død  1916)

og Hustru Signe f. Breinholt (død 1894) :

91

gift (27. Maj 1908) m. Karen Ida Laura Sofie B., f. 27. Maj 1883 i Lime i Ran­ders Amt, Datter af Kredslæge Niels Blume-Knudsen (død 1923) og Hustru Kirstine f. Olsen (død 1929).

Student (Østre Borgerdydskole) 1896; cand. jur. 1903; Fuldmægtig ved Has-sing-Refs Herreder 1904; Dommerfuld­mægtig sammesteds 1919; Politimester i Aalborg Kobf'tad m. v. 1932-48.

Medstifter af Bachs Cane Sugar Co. 1923 og Medlem af dette Selskabs Be­styrelse siden Stiftelsen; Medstifter af Akts. Thylands Bank i Hurup 1925 og Næstformand i Bankens Bestyrelse 1925-32; Formand i Inspektionen for Aalborg SWftshospiital 1932-48; Formand for Sundhedskommissionen og for Brand-kommissionen 1932-33; Medlem af Rets­plejeudvalget 1937-48: Censor ved Sta­tens Politiskole: Medlem af Vejkryds-udvalget for Aalborg Amt fra 1932.

Udenl. Orden: Sv.Lv.F.T.l.

Adresse : Villa Birken, Illasserisv. 108, Hasseris, Aalborg.

BACH  H Professor, Dr. phil.; f. 17. Juli 1905 i Kiel; Søn af Viceskoleinspektør, Translatør Niels Bach og Hustru Ger­trud f. Brand (død 1948); gift (4. Juli 1931) m. Inger B., f. 26. Aug. 1909 i Hellerup. Datter af Grosserer Jens Hald (død 1933) ok Hustru Mary f. Jensen.

Student (Sønderborg) 1924; cand.mag. 1930; Adjunkt ved Frederiksborg Stats­skole 1930-38; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1930-35; Lektor smstds 1935-38; Dr. phil. 1937; Professor i germansk Filologi ved Aarhus Univer­sitet 1938.

Ledende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1941-42, Medlem af Repræsen­tantskabet 1942-44; Formand for Studen­terboligerne 1943-47; Censor i Tysk ved La-rereks. fra 1943; Medlem af Besty­relsen for Aarhus Museums Kunstafd. fra 1945 ok for Aarhusafd. af Dansk Kimsthaandværk og Kunstindustri 1946, Kormand for sidstn. fra 1947.

Har skrevet: Laut- und Formenlehre der Sprache Luthers (1934); Die thii-ringisch-såchsische Kanzleisprache bis 1325 1-2 (1. Del Disputats 1937. 2. Del 1943); Filip af Novara: Frederik 2.s Korstog (1946); Middelalderens tyske Litteratur (1948): desuden forskellige Afhandlinger.

Adresse:   Klintegaarden..   Opgang   I, Aarhus.

BACH    Jørgen Fabrikdirektør; f. 30. Marts 1894 i Understed ved Sæby; Søn af Gaardejer M P Bach (død 1933) og Hustru Anna Marie f. Christensen; gift 1. Gang (19. Juli 1923) m. Zina B., f. 7. Maj J898 i Aalborg, død 1941,

___________________Bach

Datter af Murermester M M Nielsen (død 1937) og Hustru Frederikke f. Smidt (død 1928); 2. Gang (21. Juni 1945) m. Else Birgitte B., f. 2. April 1917 i Jungshoved, Datter af Gaardejer N P Pedersen og Hustru Marie f. Jo­hansen.

I Maskinlære paa Buaas Maskinfa­brik, Aalborg 1911-16; Dimit. fra Oden­se Maskin-Teknikum 1920; Salgsinge-niør i Akts. De Forenede Jernstøberier 1920, Overingeniør smstds 1940-45, Fa­brikdirektør 1945.

Formand i Bestyrelsen for Boligsel­skabet af 1940 i Frederiksværk fra 1942; Medlem af Bestyrelsen og Næstformand for Frederiksværk Haandværker- og Industriforening fra 1942 og for Frede­riksværk Sejlklub fra 1942.

Adresse:   Strandv.   45,   Frederiksværk.

BACH    P J Petersen Købmand. R.; f. 28. Jan. 1877 i Klitgaard ved Nibe-, Søn af Lærer J C Petersen Bach (død 1899) og Hustru Johanne f. Jen­sen (død 1926); gift (25. Aug. 1904) m. Louise Johanne B., f. 4. Febr. 1883 i Holstebro, Datter af Lagerfor-\alter Chr. Petersen (død 1924) og Hustru Signe f. Nielsen (død 1927). I Isenkramlære hos Firma Chr. Jør­gensen & Co., Aalborg 1891; Disponent i Firmaet 1898; overtog Forretningen 1903.

Næstformand og Forretningsfører for Aalborg Skyttekreds og Aalborg Amts Skytteforening 1903-08, Æresmedlem af førstnævnte 1942; Medlem af Bestyrel­sen for Det broderlige Skydeselskab 1917, Formand 1929-39, Æresmedlem 1941, for Akts. Bryggerierne Limfjorden og Urban 1921-44, Næstformand fra 1932. for Akts. Jydsk Handelskompagni 1921-26. for Akts. Christiansen og Nielsen fra 1926, for Centralforeningen af danske Sygehus Bestyrelser 1933-37 og for Akts. Zoologisk Have i Aalborg 1934-47, Formand 1937-47; Medlem af Re­præsentantskabet for Aalborg Haand-v;orkerforening fra 1918, Æresmedlem 1948, Revisor 1925-38 ok af Repræsen­tantskabet for Aalborg Grundejerfor­ening 1918-46 og fra 1947; Formand for Repræsentantskabet i Akts. Aal­borg Ilaandværkerbank 1920-25, Med-likvidator af samme 1925-27; Næst­formand for Akts. Himmerlands Elektricitetsforsyning 1930-47; Medlem af Bankraadet for Akts. Aalborg Dis-contobank fra 1931 og af Repræsen­tantskabet for Fjerritslev—Nørresundby —Frederikshavn Jernbane 1934-41; Næstformand for Nord Jydsk Udstilling 1933; Medlem af Bestyrelsen for den kommunale Vælgerforening 1921-40,

Bach________________

Næstformand og Kasserer 1933-40; Med­lem af Byraadet 1929-41; Formand for Nævninge-Grundlisteudvalget 1937-47.

Adresse: Hasserisg. 35, Aalborg.

BACH-NIELSEN A Overretssagfører; f. 25. Marts 1878 i Kbhvn.; Sen af fh. Koffardikaptajn Hans Nielsen (død 1918) og Hustru Louise f. Bach (død 1905); ugift.

Student (Gammelholms Skole) 1896; cand. jur. 1902; Overretssagfører 1905. Medlem af Bestyrelserne for Akts. Rein­holdt W Jorck, Akts. Justa, Ejendoms-Akts. Rosen1x>rg, Ejendoms-Akts. Vesta og: Akts. Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt; Formand for Bestyrelser­ne for Akts. Dansk Bandaee Industri, I/S Søsum Teglværk og Akts. Hanea Modeimport. Bestyrer af Enkefru A Ger-bers Legat og Administrator af det Munthe - Morgenstierne - Løvenskjoldske Fideikommis.

Adresse : GI. Strand 40, Kbhvn. K.

BACH E D G M Overretssagfører; f. 6 Sept. 1880 paa St. Thomas; Søn af Pro­fessor O F Bache (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Louise Do-rothea f. Monrad (død 1921); gift 1. Gang (10. April 1908) m. Ellen B., f. 8. Okt. 1882 i Khhvn., død 1928, Datter af Læge Immanuel Fenger (dåd 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Thyra f. Bodk (død 1906); Z. Gang (9. April 1937) m. Frederikke B., f. Aach-mann-Hansen, f. 10. Nov. 1887, Datter af Overmaskinmester Ohr. Hansen (død 1935) og Hustru Frederikke f. Aach-mann (død 1908).

Student (Herlufsholm) 1898; cand. jur. 1904; Overretssagfører 1908, offentlige Sager 1916-48; Medhjælper for Statsad­vokaterne ved Østre Landsret 1919-32.

Medlem af Bestyrelsen for Sagfører­samfundets 1. Kreds 1926-32 og af Sagførerraad«t 1933-37; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Kbhvns Pakkasse-fabrik, Akts. Det danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts. Sagførernes Auktioner og Understøttelsesfonden af 1924.

Adresse :  Sortedam Doss. 63 B, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Hornbæk.

BACHE Henrik Højesteretssagfører; f. 8. Febr. 1902 i Kbhvn.; Søn af Højeste­retssagfører N H Bache (se denne); gift (3. Nov. 1928) m. Karen B., f. 8. Jan. 1903 i Skive, Datter af Læge Hans Chr. Unde (død 1908) og Hustru Olga Eli­sabeth f. Krøger.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1918; cand. jur. 1924; Dommerfuldmægtig i Silkeborg 1924-25; paa Sagførerkontor i London 1925-26; Sagførerbestalling 1928; Landsretssagfører 1930; Højesteretssag-

92

fører 1940; Forretningsfører for Forsik-ringsakts. Heimdal fra 1937.

Formand i Bestyrelserne for Dansk Driftstabsforsikring A/S, Nord og Syd Forsikrings-Akts, og Akts. W Langreu-ters Eftf. j Formand for det staaende Udvalg for Kombineret Grundejerfor­sikring; Medlem af Bestyrelsen for Forsikringsforeningen. for Dansk Tyvr-riforsii'kringg Forening og for Kbhvnske Sagføreres Laane- og Hjælpcfond; Ad­ministrator for Georg og Johanne Har-ders Legat.

Adresse: Fredensv. 36. Charlottenlund

Sommerbolig: Vester Bøgebjerg pr. Kbrsør.

BACHE   N H Højesteretssagfører; f. 7. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Otto Bache (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Clara f. Haagensen (død 1927); gift (16. Juli 1898) m. FJisabeth B., f. J. Febr. 1876 i Kbh-vn., død 1941, Datter af Gehejmc-etatsraad Lndnig Bramsen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Maria f. Sohack (død 1903).

Student 1887; cand. jur. 1893; Over­retssagfører 1896; Højesteretssagfører 1907; Forretningsfører for Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal 1898-1937; Med­lem af Den skandinaviske Civillovkom-mission 1919-25; juridisk Konsulent for Assurandør-Societetet 1918-37; Formand for Dansk Tyveriforsikrings Forening 1923-37: Æresmedlem af Forsikringsfor-eningen.

Specialist i Forsikringsret: har skre­vet talrige Afhandlinger i juridisk« Tidsskrifter og i inden- oar udenland­ske Forsikringstidsskrifter; har udgivet: Brandforsikringsretten I (1905); Fore­læsninger over de alm. Brandforsik ringsbetlngelser for Løsøre (1918).

Wress*-: Slolshnlmsg. 16. Kbhvn. K.

BACHE Paulus Violoncellist, B.; f. 18. Marts 1888 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Otto Bache (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Clara f. Haagensen (død 1927).

Elev af Prof. Rudinger og af Prof. Jul. Klengel i Leipzig; 1. Solo-Cellist ved Berlin? filharmoniske Orkester 1910 -15; Medstifter af Breuning-Bache-Kvartetten; Lærer ved det kgl. danske Musikkonservatorium fra 1926 og ved Malmø Musikkonservatorium fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Kvartet-selskabet Ureuning-Bache; Formand i Kammermusikforeningen fra 1931, i Be­styrelsen fra 1922; Formand for Solist-foreningen af 1921 1926-32.

Adresse :  0-Farimagsg.  14,  Kbhvn. Ø.

BACHER Tønnes Forstander; f. 21. April

1895 i Store Magleby paa Amager; Søn

af Gaardejer P O Bacher (død 1915) og

Hustru   Ane   f.   Tønnes Petersen   (død

(1918); d&t (5. Juni 1919) m. Anna Katri­ne B., f. 13. Marts 1895, Datter af Før­stelærer Marcus Esbensen, Dragør (død 1935) og Hustru Thyra f. Sørensen (død 1941).

Uddannelse ved Handelsgartner!, Her-regaardsgartneri og Havebrugsforsøgs­væsen samt paa Havebrugsskole. Have­brugskandidat 1918; Assistent ved Sta­tens Forsøgsvæsen 1918-28; Leder af Sta­tens Væksthusforsøg i Lyngby fra 1928; Studierejser i England 1920 og 1922, i Amerika, Master of Science ved Cornell l'niversitctc'l, i Siaton New York 1927-28 og i Holland, Belgien og Tyskland 1935; Censor ved Landbohøjskolen.

Sekretær for Havebrugssoktionen af Nordisk Jordbrugsforsker Forening: Medlem aif Bestyrelsen for og Sekretær L Dansk Ohrysantfaeinuimselskab; Med­lem af Bestyrelsen for Almindelig dansk Gortaerforenings Lyngby Kreds; Med­lem aif Forretningsudvalget for Prøve­dyrkning af Køkkeniicter og Prydplan­ter, af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber og af Lyngby-Taarbæk Sog-ueraad (Dot kons. Folkeparti) fra 1943.

Har skrevet Artikler i Gartneritiden-cl«. Tidsskrift for Planteavl. Ilavebrugs-loksikon og Dagblade; Medredaktør af Bogen „Køkkenurter paa Friland og under Glas" og „Blomsterdyrkning un­der Glas" ; skrevet Haandbøger til Alm. dansk Gartnerforening m. fl.

Adresse: Statens Væksthusforsøg, Vi-rumv. 35, Lyngby.

BACK Christian J Direktør, R.: f. 16. April 1877 paa Bakgaard i Lund; Søn af Gaardejer Jacob Bak (død 1894) og Hustru Ane Marie Olsen (død 1918); gift (18. April 1902) m. Andrea B., f. 18. April 1878, død 1926, Datter af Skræddermester Rs. Andersen, Odense.

Uddannelse ved bl. Købmandshandel i Thisted og Aarhus og paa Aalborg Handelsskole; Direktør for Akts. Viby Træskofabrik, Viby J. 1901, for Træ-skofabrikernes Salgskontor, Kbhvn. 1907 og for Akts. De forenede Træskofabri ker, Kbhvn. fra 1917.

Medlem af Bestyrelsen for Træindu­striens Fabrikantforening igennem 27 Aar, Foreningens Formand i 10 Aar: Medlem af Industriraadet; Medlem af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Vi­dar.

Adresse: Svanemøllev. 10, Kbhvn. V).

BACKER Kaj H Læge, R.; f. 9. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Trafikassistent Ole J Backer (død 1902) og Hustru Anna f. Jensen; gift (22. Juli 1922) m. Nina B., f. 3. Juni 1891 paa Thyrasbrønd Skovridergaard, Datter af Skovrider Paul Wegge (død 1927. se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Lida f. Peetz.

__________________Bage

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1912; med. Eks. 1919; for­skellig Hospitalsnddannelse 1919-23; prakt. Læge i Khhvn. 1923: Jernhant1-læge og Kredslæge ved De samvirken­de Sygekasser s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Sygekas-selægcrnes Organisation 1926-33, For­mand for samme 1932-33; Redaktør af Maanedsskrift for praktisk Lægeger­ning og Social Medicin 1927 og af Afil. „Medicina socialis" under Nordisk 31e-dicin 1945; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1930-33; Formand i Bestyrelsen for den sjælland-falster-ske Jernbanelægeforening 1929-33 og for Kredsbestyrelsen for Kbhvn. under Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1935; Konsulent som prakt. Læge i Sundhedsstyrelsens hygiejnisk­lægelige Afdeling 1933; Medlem af Far­makopekommissionen 1933, af Befolk-ningskommissionen af 1935, af Mødre­hjælpens Fællesraad og dettes Forret­ningsudvalg 1939, af Den alm. dan­ske Lægeforenings Hygiejne-Komité 1936, af Bestyrelsen for De danske Læ­gers Hjælpeforening 1937, for Medi­cinsk Selskab i Kbhvn. 1944 (Præsident 1948) og for Lægernes Pensionskasse 1946; Medlem af Medicinal-Nævnet 1940; Lærer i Social-hygiejnisk Lovgivning ved Undervisningen af Embedslægestu­derende 1946.

Litterære Arbejder; Sociallovgivning og praktisk Lægegerning (1939).

Adresse: Hjalmar Borgstrøms V. 3, Kbhvn. Valby.

BACKHAUS   Gregers Kontorchef, R. p.p.; f. 16- Jan. 1902 i Esbjerg; Søn af Grosserer August Backhaus (død 1926) og Hustru Margrethe f. Christensen; gift (Okt. 1928) m. Bodil B., f. 2. April 1906, Datter af Postmester Chr. Faur-schou Erichsen (død 1946) og Hustru Karoline f. Thomsen.

Student (Frederiksborg Statsskole) 1920; cand. jur. 1926; Dommerfuldmæg­tig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1926-27; Amtsfuldmægtig i Svendborg 1927-30; Sekretær i Handelsministeriet 1930. Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1940, Kontorchef 1943.

TTdcnl. Ordener: FUI.R.31.; F..E.L.4.: I.Kr.4.; N.St.O.31.; 8.N.3.

Adresse: Havneg. 13, Kbhvn. K.

BAGER H J Søfartschef, R.p.p.; f. 27-April 1887 i Kolding; Søn af Skibs­reder L J Bager (død 1930) og Hustru Ane Marie Henriette f. Gamst (død 1919)- gift (25. Okt. 1919) m. Frederikke B., f. 8. Jan. 1892, Datter af Lods Christoffer Kofoed (død 1936) og Hu­stru Dorthea f. Skjøth (død 1948).

Præliminæreks.   (Kolding)  1902; Styr-

Bage___________________

mandscks. 1908; Skibsførereks. 1909; Reserveløjtnant i Marinen 1910; Styr­mand i D.F.D.S. 1912-16; Styrmand ved Statsbanerne 1916, Skibsfører I 1945, Søfartsinspektør s. A., Søfartschef 1946.

Udenl.  Ordener:  N.St.O.S1.;  S.V.3'.

Adresse:  Nyvej   8 B,  Kbhvn.   V.

BAGGE Hans Forstander; f. 11. Juli 1895 i Sørbymagle; Søn af Branddirektør I P Bagge (død 1928) og Hustru Anna f. Hansen (død 1927); gift (18. Sept. 1921) m BH B., f. 18. Sept. 1896 i Tjæreby, Datter af Uddeler Jens Nielsen (død 1934) og Hustru Sidse f. Jørgensen.

Landbrugskandidat 1918; Assistent ved Statens Forsøgsstation ved Tystofte 1918-39; Forstander ved Statens Forsøgssta­tion ved Aarslev paa Fyn fra 1939; Studierejser i Sverige, Norge og Tysk­land. , . ,

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskabers Tobaks-Fællesudvalg 1940 •. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hør-forskningsinstitut 19« og for Pajbjerg-fonden 1947.

Har skrevet Forsøgsberetninger i Tids­skrift for Planteavl samt Afhandlinger i Haandbøger m. v.

Adresse :  Statens   Forsøgsstation, Aarslev.

BAGGE  Karen Overbestyrerdnde; t. 31.

Maj 1884 i Kbhvn.; Datter af Land­brugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) og Hustru Gertrud Kristine f. Neenmann (død 1908); ugift.

Alm. Forberedelseseks. (Universitetet) 1901; Student (N Zahles Skole) 1906; i-aiKl. phil. 1907; studerede Historie,. T)ansk og Engelsk ved Universitetet 1907-11- Faglrtrerindeeks. (Historie og Dansk) 1913; ansat ved N Zahles Skole fra. 1907; Tnspektrice ved N Zahles Gymnasium 1913-24; Adjunkt 1921; For­standerinde for N Zahleé Seminariesko­le 1924; Overbestyrerinde for Institutio­nen N Zahles Skole 1931; Studierejse til Tyskland, Østrig og Schweiz 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Gymnasie­skolernes Lærerforening 1918-24, for N Zahles Skole 1924 ag for Pædagogisk Selskab 1924-33; Formand for Foreningen Den danske Pigeskole 1926; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Skole-srene 1930; Medlem af Bestyrelsen for Pensionskassen af 1925 for de privat* Eksamensskoler 1932; Medlem af Be­styrelsen for Frøbelhøjskolen 1933; Cen­sor ved Faglærereksamen 193747; Med­lem af Bestyrelsen for Faglærerinde-og Faglærereksamen 1941: Formand for Foreningen til Lærerinders Understøt­telse 1947.

Adresse: N-Voldg. 7, Kbhvn. K.

94

BAGGE   P F Civilingeniør, Konsul, R., Chr.X.Fr.M.p.p.; f. 2. Marts 1886 i Kbhvn.; Søn af Landbrugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) _og Hustru Gertrud Kristine f. Neermanu (død 1908); gift (10. Nov. 1915) in. Tove B., f. 3. Marts 1887 i Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører, Minister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Raunsøe.

Student (Frd'bg. Gymnasium) 1903; cand. polyt. 1909; Assistent ved Polyt. Læreanstalt 1909; Sekondløjtnant i Ar­tilleriet; Ingeniør hos F L Smidth & Co. 1910-14; Driftsleder af Cementfa­brikken Granitoid i Bulgarien 1914-15: Driftsingeniør ved Tordaer Cementfa­briks A.G. i Siebenbiirgen 1915-19, fra 1923 Direktør med Generalprocura for Itøbrica de Ciment din Turda S. A.; Vice-Direktør a. i. i Dansk Røde Kors 1948-49- ulønnet Dansk Konsul i Turda 1308.

Udenl. Ordener: Ne.r.K.FK.; Rum. M.C.I.la.: Rum.St.4.

Adresse : p. t. Uraniav. 12, Kbhvn.V.

BAGGE Povl Landsarkivar, Dr. phil.: f. 30. Nov. 1902 paa Frdbg.; Søn af Landbrugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) og Hustru Gertrud Kristine f. Neermann (død 1908); gift (8. Dec. 1945) m. Translatør Gudrun Ørsted B., f. 1. Aug. 1912 i Kbhvn., Datter af Direktør Valdemar Thiele (se denne).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; Elev paa Askov Højskole 1921-22; can.d. mas. 1928; L.Trer ved Rødding Høj­skole 1927-29; i Moskva 1930-31 som Medarbejder ved den danske Komité for fællesskandinaviske Undersøgelser i russiske Statsarkiver. Redaktionssekre­tær ved Dansk biografisk Leksikon 1931-44; Dr. phil. 1936; Arkivar II ved Landsarkivet for Sjælland 1937; Lands­arkivar ved Landsarkivet for Fyn 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund 1929-30 og 1933-42, for Arki­varforeningen 1938-46, for Den danske historiske Forening fra, 1942 og for Hi­storisk Samfund for Fyns Stift fra 1946; Medlem af Det lærde Selskab, Aarhus, 1948.

Har skrevet: Studier over D G Mon­rads Statstanker (Disputats, 1936) og Artikler og Afhandlinger i Dansk bio­grafisk Leksikon, i Tidsskrifter og Samleværker; Medudgiver af Europa, Danmark og Nordslesvig 1864-1879 I-II1 (1939-48) og af Danske politiske Breve MI 1830-1844 (1945-48); har redigeret: Danske Hjem ved Aarhundredskiftet (1947); Medredaktør af Historisk Tids­skrift fra 1943.

Adresse: Landsarkivet, Odense.

95

BAGGE ANDERSEN Bernhard Direk­tør- f. 9. Aug. 1892 i Kbhvn.; Søn af Købmand R P Andersen (død 1935) og Hustru Christine f. Nielsen (død 1945); gift (5. Juli 1921) m. Anna Victorie B. A., f. 30. Aug. 1895, Datter af Par­tikulier August Richter (død 1939) og Hustru Johanne f. Sørensen (død 1939). Præliminæreks. 1908; Lærling i Fir­maet A OFormann & Co., Kbhvn. 1908-12; ansat i Fællesforeningen for Dan-mårka Brugsforeninger, Kbhvn. 1912-17; i Danske Landboforeningers Frøforsy­ning, Roskilde 1917-20; atter i F. D. B. fra 1920: Direktør for sam/mes Frøafde-linger.

.    Præsident for Glostrup Rotary Klub 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening, af Land­brugsministeriets Udvalg vedrørende Ind- og Udførsel af Frø. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Frøhandel og af Bestyrelsen for For­enet Andels Export, Kbhvn. Adresse.: Solv. 3, Glostrup.

BAGGER  Hans Øre- og Halslæge, Kli­nikchef; f. 2. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Th. Bagger (død 1928) og Hustru Anne f. Nielsen: ugift.

Student (privat dimit.) 1902; med. Eks. 1910; Reservelæge ved Faksinge Sanatorium 1910—11, ved Holbæk Amts­sygehus 1912—13; Studierejse til Tysk­land og Schweiz (Otologi) 1913; Assi­stent ved Frdbg. Hospitals med. Afd. 1914—15, ved otologisk Afdeling paa Kbhvns Kommunes Poliklinik 1916—20, ved Kommunehospitalet 1917—18, ved Pinsens Institut 1918, ved Rigshospita­let 1918-20 og ved Sankt Josephs Ho­spital 1918^20; Specialanerkendelse (Oto-laryngologi) 1918; prakt. i Aarhus fra 1920; Assistent ved den statsunderstøt-tede GanespaMeklindk i Aarhus 1921, dennes Chef 1924-35; fra Okt. 1935 til April 1937 studeret Phoniatri og Gane-apalte-Terapi ved Universiteterne i Ber­lin. Wien, Prag, Munchen og Paris.

Næstformand for Foreningen af Øre-og Halslæger udenfor Kblivn. til 1935; Generalsekretær for Nordisk Forening for Oto-Larj ngologi 1926-30; i Bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1928-32; Medlem af Komitéen for det 8. nor­diske Særforsorgsmøde (Sektion fer Talelidende); Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for Oto-Laryngologi til 1940; Medlem af Aarhus medicinske Universitetsraad til 1935.

Adresse: Platanv. 18, Kbhvn. V.

BAGGER S V Overkirurg, Dr. med.; f. 19. Nov. 1890 i Ris ved Jelling; Sen af Distriktslæge Kr. Bagger (død 1930) og Hustru Thea f. Kri­stiansen (ddd 1937); gift (20. Maj 1922)

_ __________________Bahn

m. Anna B., Datter af ToldfuldmægMg E M Holm og Hustru Anna f. Hehl.

Student (Aarhus Katedralskole) 1909; med. Eka. 1916; klinisk Assistent ved Kommunehospitalet og Assistent hos Hospitalets Prosektor 1919—20; Reser­velæge ved Marinehospitalets kirur­giske og otologiske Afd. i 1920; Assi­stent ved Statens Seruminstitut 1921— 22; atter Assistent hos Kommuneho­spitalets Prosektor 1922—24; Assistent ve.1 Rigshospitalets Poliklinik i 1924; Dr. med. (Undersøgelser over Entero-coccer) 1925; 2. Reservekirurg ved Sundby Hospital 1925-27; 1. Reserve-kirurir ved Sundby Hospital 1927-31-Specialistanerkendelse (Kirurgi) 1929; Prosektor chirurgiæ ved Universitetet 1931-34; Overkirurg ved Frdbg. Hospital 1933.

Adresse: N-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

BAGGESGAARD RASMUSSEN H Pro­fessor, Dr. ptail., R.DM. • if. 8. Juli 1888 d Silkeborg; gift l Gang (5. Okt. 1921) m. Oda B.R., f. Schultze død 1941; 2. Gang (22. Nov. 1942) m. Else B.R., f. Kjeldgaard.

Cand. pharm. 1910; Student (privat dimit.) 1914; Dr. phil. 1922; Professor i Kemi ved Danmarks farmaceutiske Høj­skole siden 1922: Censor i Kemi ved Danmarks tekniske Højskole og ved Aar­hus Universitet.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Farmakopekommissionen, af det nordiske Farmakopénævn, af Dansk Luftværns Forenings- Landsraad og af Repræsentantskabet for Landsfor­eningen Dansk Arbejdes Kbhvns AM.; . Kresmedlern af La nationale pharmaoen-Hque i Belgien; korrespond. Medlem af det norske, polske, parisiske og østris'-ske farm. Selskab; Medlem af den af Worlds Heaths Organization nedsatte „expert committee on the unification of pharmacopoeias" (Genéve); Medlem af Hærens Krudt- og Gaskommission af 1941; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bang & Tegner 1943 samt for Akts. N<>-vo Terapeutisk Laboratorium 1946.

Adresse : Heslegaardsv. 15, Hellerup.

BAHNSEN Holger Kommandørkaptajn, R„ HTS. p.p.; f. 29. Aug. 1901 i Oden­se; Søn af Købmand Aage Bahnsen (død 1920) 03 Hust.ru Dagmar f. Han­sen; gift (24. Okt. 1927) m. Unnur B., f. 5. Jan. 1905 i Havnefjoru, Island; Datter af Købmand August Flygenring (død 1932) og Hustru Pérunn f. Ste-fansdottir (død 1943).

Student (Od«nse Katedralskole) 1920; Søløjtnant II 1923, Søtøjtnant I 1924; gennømgaaet Ecole superieur d'EIeotri-cité Seotion de Radioelectricité, Paris 1933-34; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogs­kaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947;

_

Chef   for  Søminevæsenets  Radiosektion

1936

Har opfundet: Flydernagnet Ul Stryg­ning   af  magnetiske  Miner.

Udenl. Ordener:  Fi.Fr. m. Sværd; S.

Sv.3'. Adresse: Olaf Toulsens V. 6, Charlot-

tenlnnd.

BAHNSON   J J Kaptajn. Direktør, KV DM. p.p.; t. 3. Nov. 1875 paa Krdbg.; San af Generalløjtnant, fh. Krigsmini­ster J J Tiahnson (død 1909) og Hustru Christine f. l.nndsteen (død 1911); gift (J. Marts 1921) m. Alice Charlotte B., f. Bartlett.

Student (Metropolitanskolen) 1892; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1895; Premierløjtnant 1895; indtr. i Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste 1900; i London 1901-04; i Østasien fra 1906; kst. Meddriftsbestyrer i Østasien 1906-07, Driftsbestyrer fra 1908- Selskabeta Direktør i Østasien 1924-35; Afsked af Hæren, kar. Kaptajn 1908.

Medlem af Shanghai Jlunicipal Coun-cil 1932-33.

Udenl. Ordener: Chin.Ch.Y.3.; Chin. D.D.3'.; Chin. G.H.3.; J.H.S.2.; J.O.S.3. Adresse: Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Kong. Nyt. 26, 28, Kbhvn. K.

BAHNSON Louis Grosserer, Direktør; f. 18- Aug. 1891 i Aalborg; Søn af Apo­teker B U Bahnson (død 1924) og Hu­stru Anna t. Haasbrup (død 1947); gift 1. Gang (15. April 1916) m. Tinny B., f. 8. Aug. 1890 i Køln, død 1935. Datter at Fabrikant Poul Hiilser; 2. Gang (2. Aug. 1941) m. Marie Johanne B., f. 1906 i Rø paa Bornholm, Da/Mer af Gaardejer Hans Holm.

Præliminæreks. 1907; ansat hos Mo­ritz Melchior & Co., Kbhvn. 1907-11; paa Købmandsskolen 1908-10; Assistent i Dresdner Bank, Hamborg 1911-12; Bogholder i Schriftgiesserei Genzsch &, Heyse, Hamborg 1912^13.. Korrespon­dent i Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., pharm. Afd., Leverkusen (I G Farben) 1914; dansk Eksport-agent i Wien 1916; Grossererborger­skab i Kbhvn. 1917: Repræsentant for udenlandske Huse 1917-30; Direktør for Akts. Bruhn & Lehrmann, Kbhvn. fra 19301 startede Danischc llandels-Treu-hand G.m.Vj.H., Berlin, 1947.

Medlem af Ledelsen for Interessent­skabet af 14. Sept. 1938 (Statens Bered­skabslager) fra 1938; Formand tor Fællesudvalget for Importører af Ho­spitals-, Laboratorie-, Apoteks- og Syge­plejeartikler fra 1945; Næstformand for Organisationen af Fabrikanter og For­handlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche 1946-47; Medlem sA Bestyrelsen) for Grossist-Sarnmenslmnin-

gen aif 1930 fra 1940 (1. Viceformand 1945-48); Medlem at Grosserer-Societe­tets Repræsentantskab 1941-46, af Gros­serer-Societetets Komite fra 1946 og af Ligningsraadet fra 1946; under Løsning af kommercielle Opgaver i Tysklands sovjettiske Zone tillagt Officersrang med Gradsbetegnelse som Major 1946-48.

Medlem af Retsforbundets Formands­skab 1940-42 og af Fonbundsraadet 1945-46; Kandidat ved Folketingsvalgene 1935, 1939, 1943 og 1945; Redaktør af retspoliitisk Ugeblad „Vejen Frem" 1941-

46.

Adresse.: Hattensens Allé 5. Kbhvn. F.

BAK KreJ Jensen Proprietær, R.; f. 6. Juni 1869 i Udbyneder; Søn af Gaard­ejer J Bak og Hustru f. Erikstrup; eift (18. Juni 1903) m. Marie B., f. 8. Maj 1880 i Engelsborg, Datter af Gaardejer Ohr. Jensen og Hustru f. Nielsen.

Elev paa Mellerup Højskole 1883-89, paa Malling Landbrugsskole 1894-95; Studierejse i Tyskland og Holland i 1902; Landbrugskandidat 1898; Lærer ved Malling Landbrugsskole fra 1898, Forstander for samme 1902-10; Ejer af Starnpgaard 1902-18 og af Faucrgaard ved Odder 1918-23; Ejer af Snærild-gaard fra 1927.

Konsulent for Aarhuskredsens Fælles­ledelse af Kvægavls- og Kontrolfor­eningen 1902-13, Formand for sammes Fællesledelse 1913-25; Medlem af Stats-dyrskuekommissionen for Aarhus og Skanderborg Amter samt Samsø 1909-25; Medlem af Det kgl. danske Land­husholdningsselskabs Bestyrelsesraad; Formand for Hads Herreds Landbofor­ening, for Hads Herreds Hesteavlsfor­ening og for Tilsynsraadet for Hads Herreds Spare- og Laanekasse fra 1938.

Adresse : Snærildgaard pr. Odder. BAK Kristian Overingeniør, cand. po­lyt., H.; f. 20. Maj 18921 Udbyneder pr. Havndal; Søn af Gaardejer Jens Bak (død 1924) og Hustru Kirstine f. Han­sen (død 1927); gift (5. Maj 1928) m. Karen B., f. 7. Juli 1902 i Ubberud, Datter af Gaardejer Edvard Møller (død 1908) og Hustru Thora f. Illum (senere gift med Skolebestyrer caiid. theol. F C V N Vesterdal. Odense).

Cand. polyt. 1917; Assistent ved Po­lyteknisk Læreanstalts Maskinlabora-torium 1917-18; Ingeniør ved Kbhvns Belysningsvæsen 1918-19; Assistent vod Massachusetts Institute of Technology og Yale University 1919-20; Ingeniør-Assistent, senere tekn. Ingeniør hos The Detroit Edison Co., Detroit, Mich. 1920-25; Økonomiingeniør ved Kbhvns Belysningsvæsen 1926-28; Direktør tor Akts. Aarhus Mørtel Co., Aarhus 1928-30; projekterende Ingenier for Kbbvus

97

Bals

Belysningsvæsen 1930; Driftsbestyrer tui 11 C Ørsted Vajrket 1933; Overingeniør for Kbhvns kommunale Elektricitets­værker 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Maskinin­geniørgruppen i Dansk Ingeniørfor­ening 1926-28, 1931-34 og 1936-42; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1937 og Formand for det­tes maskintekniske Gruppe 1940-43.

Har skrevet forskellige tekniske Ar­tikler i amerikanske og danske Tids­skrifter.

Adresse: C F Richs V. 23. Kbhvn. F.

BAKKE Orla Underdirektør, R.; f. 30. Dec. 1899 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Frederik Bakke (død 1945) og Hustru Petra f. Bruun; gift (28. Maj 1932) m. Gerda B., f. 23. Okt. 1906 paa Frdbg., Datter af Trafikkontrolør S A Otbøll (død 19217) og Hustru Bertha f. Ras­mussen (død 1940).

Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; Sagførerfuldmægtig 1925-28; ansat i Statsanstalten for Livsforsik­ring 1915, Assistent 1919, Sekretær 1925, Fuldmægtig 1934, Ekspeditionssekretær 1939, Kontorchef 1944, Underdirektør 1946.

Medlem af Bedømmelsesudvalget i Assurandørernes Fælleskartotek.

Adresse: Solbakken 21, Holte.

BALLE Niels fh. Statskonsulent og Do­cent, R.; t. 14. Dec. 1877 i Nebel; Søn af Gaardejer H C Balle og Hustru Ka­ren f. Nielsen; gift (19. Aug. 1911) m. Emmy Johanne B.. Datter af Bogbin­dermester Otto Melchior og Hustru f. Anderson.

Udlært som Maskinarbejder 1898; 1. og 2. Del af Maskinisteksamen; sejlet som Maskinmester; cand. polyt. 1910; Afdelingsingeniør ved Teknologisk Insti­tuts Motorafdeling 1915; Statskonsulent i Kraftmaskiner og Installationer 1918-47; Docent i samme Fag ved Landbo-højskolen 1918-47.

Medlem af Statens Redskabsudvalg 1920 og af Udvalget for Afholdelse af Maskinkursus for Landmænd samt dis­se Kursus' Leder 1919.

Medarbejder ved Jordbrugs-Teknik, Landbrugels Ordbog in. fl.; redigeret Maskinbog for Landmænd og Motor- og traktorbogen samt skrevet : Forbræn­dingsmotorer og traktorer.

Adresse : St. Kjelds G. 4, Kbhvn. Ø. BALLHAUSEN Carl Højesteretøsasrfø-rer; f. 9. Juli 1893 i Korsør; Søn af Apoteker C A Ballhanecn (død 1903) o^ Hustru Josephine f. Schmidt (død 1893); gift (11. Maj 19E2) m. Marie Vibeke B., f. 13. Sept., Datter af Højeste­retssagfører Johannes Stein (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Malling (død 1944).

Student (Sorø) 1911; cand. jur. 1918. Landsretssagfører 1922; Højesteretssag­fører 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Telefon-Fabrik Automatic A/6, for Chronos Han­dels-Akts., for Akts. Dampskibsselska­bet Dannebrog, for Dansk Signal In­dustri Akts., for Akts. L M Ericsson, for Akts. Ove Haugsted, for Akts. C M Hess' Fabrikker, Vejle, for Akts. I S Hess & Søn, Middelfart, for Akts. Maritime Agency, for Monterossi's Bu­reau Akts., for Carl Schepler & Hu­strus Legat, Irma-Fonden samt for for­skellige Handels- og Industriselskaber.

Adresse :  Baunegaardsv.  20, Gentofte.

BALLING   Ejnar Leth Sognepræst; f. 27. Nov. 1896 i Silkeborg; Søn aif Læ­rer P L Balling (død 1940) og Hustru Helga f. Leth; gift (17. Okt. 1922) m. Kornelia B., f. 26. Jan. 1898 i Svend­borg, Datter af Fisker Johannes van Vugt (død 1928) og Hustru Hansine f. Madsen.

Student (Th. Langs 'Skole, Silkeborg) 1915; cand. theol. 1921; præsteviet Med­hjælper i Odense 1921; residerende Ka­pellan i Nyborg 1924; Sognepræst ved St. Stefans Kirke, Kbhvn. 1935."

Formand for Studenterkredsen 1919-20 og 1937-38; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Præstekonvent fra 1945; Formand for Kbhvns grundtvigske Præ­stekonvent fra 1945 og for forskellige Legater og Stiftelser.

Har udgivet Emil Kochs efterladte Skrift Syndsforladelse (1924).

Adresse:  Stefansg. 2, Kbhvn. N.

BALLISAGER    Aksel Sparekassedirek­tør, R.; f. 8. Febr. 1874 i Aaes ved Horsens; Søn af Gaardejer A K P Bal-lisager (død 1910) og Hustru Karen f. Sørensen (død 1920); gift (27. Maj 1898) m. Marie B., f. 1. Juli 18721 i Kattrup, død 1947, Datter af Gaardejer Andreas Laursen (død 1907) og Hustru Kristine f. Jensen (død 1916).

Sognefoged og Lægdsmand i Væhr Sogn fra 1912; Medlem af Bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening 1912-37. Formand 1915-37; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen af Jydske Landbo­foreninger, for De samvirkende dansko Landboforeninger 1917-37 og for Den Danske Mælkekondcnseringsfabrik 1947; i Direktionen for Landbosparekassen i Horsens fra 1922, Formand fra 1936. adm. Direktør fra 1938. Adresse: Stensballe pr. Horsens.

BALSLEV     Thorvald Valgmenigheds­præst; f. 24. Juli 1871 i Egense; Søn af Sognepræst R L Balslev (død 18%) og Hustru f. Leth (død 1908); gift (24.

Bals __

Okt. 1899) m. Eva B., f. 16. Jan. 1879 i Randers, død 1945, Datter af Herreds­foged N Ø Kampmann (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru f. Pontoppidan (død 1904).

Student (Odense) 1889; cand. theol. 1895; Lærer ved Vordingborg Semina­rium 1896-1902; Sognepræst til Nørhaa 1902-05; Præst for Frimenigheden i 0-Jølby, Mors 1905-25: Præst for Valg­menigheden Vartov frie Menighede­samfund Kbhvn. fra 1925; konst. Præst for Vartov Hospital 1925-35.

Adresse: Vartov, Løngangstr. 24, Kbhvu. K.

BALTHAZAR-CHRISTENSEN    Eggert Direktør, R. DM.; f. 28. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester Anton Christensen (død 1932) og Hustru Em­ma f. Benzon; gift (6. Jan. 1911) m. Edith B-C., f. 22. Jan. 1887 i Kbhvn., Datter af Skibsmægler Heinrich Sieli (død 1903) og Hustru Fanny f. Renne-barth (død 1946).

Student (Slomanns Skole) 1903; eand. jur. 1909; Overretssagfører i Kbhvn. 1912; Assistent i Skattedepartementet 1916; Sekretær 1919, Fuldmægtig 1926, Ekspeditionssekretær 1931; Direktør for Det kgl. Klasselotteri 1936.

Adresse: Duevej 37, Kbhvn. F. BALTHAZAR-CHRISTENSEN T V fh. Dommer, R. DM.; f. 23. Aug. 1868 paa Frdbg.; Søn af Overretsprokurator, Folketingsmand Balthazar Christensen (død 1882) og Hustru Caroline Marie f. Olsen (død 1916); gift m. Elna f. Mor­tensen (død 1922).

Student (Schneekloths Skole) 1888: cand. jur. 1895; Fuldmægtig ved Kbhvns Søndre Birk 1895; Borgmester og Byfo­ged i Lemvig samt Herredsfoged i Skodborg og Vandfuld Herreder 1912, Dommer smstds. 1919; fratraadt som Borgmester s. A.; Civildommer i Ha­derslev Købstad med Haderslev Herred, Gram Herred og en Del af Tyrstrup Herred 1920-38.

Formand for Ororhuslejenævnet i Haderslev Amt og for Nævnet til Omregning af Forpagtningsafgifter og Aftægter m. m. i de sønderjydske Landsdele samt for Fredningsnævnet lur Haderslev Amt : Medlem af Ha­derslev Byraad, af Haderslev Amtsraad samt af Bestyrelsen for Haderslev Amts Jernbaner 1922-25; paany Medlem af Amtsbanernes Bestyrelse som Repræsen­tant for Ministeriet for offentlige Ar­bejder 1926-36; Formand for Amtsraads-kredsens Voldgiftsret angaaende Er­hvervsvirksomheder i lejet Ejendom fra 1937; Medlem af Tilsynsraadet for Ha­derslev Amts Sparekasse fra 19S7; For­mand for Henstandsudvalget for Ha-

derslev   Amt   og   for   Nustrup   Banks Likvidationskomité 1932-37.

Adresse .• Gersonsv. 77, Hellerup. BANG Aage Direktør, Hof-Buntmager; f. 15. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Hof-Buntmager Oscar Bang (død 1923) og Hustru Sophy f. Iversen-Knudsen (død 1916).

Uddannelse i Firmaet Gandig & Blum i Leipzig 1910-11 samt i Lausanne og London; Ophold i Sibirien i Vintrene 1916-17 og 1918; Direktør for Sibirisk Pelsimport 1917-20 og for Nordisk Pels­kompagni 1920-23; Indehaver af Fir­maet A C Bang fra 1923.

Adresse: Ellestuen pr. Aalsgaarde.

BANG C A Forlagsboghandler, R.p.p.; f. 13. Juni 1877 i Kbhvn.; Søn af Bog­handler August Bang (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Olga f. Axelsen (død 1879); gift 1. Gang (29. Sept. 1911) m. Rosa Gertrude Mary Maud B., f. 26. Jan. 1880, død 1919, Datter af Godsejer John Cbugg, Mor-thoe, og Hustru Elisabeth f. Irwin; 2. Gang (16. Marts 1923, Ægteskabet op­løst 1932) m. Dora Florence B., f. 8. Juni 1889, Datter af Alfred Huntley, Moseley, Birmingham, og Hustru Fan-ny ?. Walsh.

Lært Boghandelen hos V Thaning & Appel 1894-98; senere Uddannelse i Leipzig, Hannover og Pari«; Forret­ningsfører i William Heinemann's For­lagsboghandel i London 1902-24-, Briti­ske Regerings Mission til Skandinavien 1916 og 1918; Direktør for Muller In-stitutet i London 1924-30; tillige Direk­tør for forskellige Teatre i London og Provinserne 1927-29.

Litterære Arbejder: George Brandes, A Study (1913); Norway's Poetry Pa­triot (1915); En Revolution i den pæ­dagogiske Verden (1914). Oversættelser til Engelsk og Dansk af nordiske, fran­ske, italienske, tyske og hollandske For­fattere. Specielle Artikler for ledende Dagblade og Magasiner i London, m. m.

Udenl. Ordener:  I.Kr.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Fredensdal, Øverød, Holte.

BANG Carl Præsident for Vestre Lands­ret, R.DM.; f. 31. Jula 1886 i Kbhvn.; Søn af Borgmester, Byfoged Carl Pe­ter Vilhelm Bang, Slagelse (død 1895) og Hustru Ingeborg f. Boye (død 1930); gift (7. Juli 1917) m. Sigrid B., f. 11. Aug. 1897 i Skanderborg, Datter af Over­retssagfører Eduard Rosen (død 1923) og Hustru Marie f. Weng (død 1904).

Student (Borgerdydskolen Ø.) 1906; cand. .jur. 1912; Fuldmægtig ved Aar­hus Stiftamt 1912-13; Fuldmægtig ved Vejle Amt 1913-15; Assistent i Inden­rigsministeriet 1915-19; fung. Fuldmæg­tig smstds. 1919-20; Sekretær i Over

99

værgeraadet og i 9. Værgeraadskreds, Kbhvn.; Sagførerfuldmægtig 1915-20; Amtsassessor i Aabenraa Amt 1920; Dommer i Vestre Landsret 1926; Præsi­dent for Vestre Landsret 1947.

Medlem af Aabenraa Amtsraad 1920-26; Censor ved juridisk Eksamen ved Aarhus Universitet fra 1938; Medre­daktør af Vestre Landsrets Tidende.

Har udgivet: Fattigvæsenet i de søn­derjydske Landsdele (1920); Forsørgel-seslovgivningen i de sønderjydske Lands­dele samt Reglerne om Indfødsret (1921); Forsørgelse eller Forsikring (1922). Re­daktør af Sønderjydsk Kommunaltiden­de (trykt i Heimdal) 1922-26; har skre­vet Artikler i Ugeskrift for Retsvæsen.

Adresse: Viborg.

BANG Chr. Hjelm Grosserer, Direktør; f. 14. Maj 1889 i Kbhvn.; Søn af Over­retssagfører Axel Bang (død 1942. ee Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Jo­hanne f. Gautier (død 1902); gift (20. Sept. 1919) m. Gunvor B., f. 10. Juni 1898 i Nystrand, Norge, Datter af Gros­serer Einar Stensrud, Skien, og Hustru f. Johnsen (død 1940).

4. Kl. Hovedeks. (Gammelholms La­tin- og Realskole) 1906; i Lære i Fir­maet PS Wincnell Bøttern & Co. i Nakskov 1905-08; videre Uddannelse i Tyskland og England 1908-13; Indeha­ver af Firmaet Stechmann, Bang & Fa-ber i Hamborg 1913-14; Prokurist i Va-cuum Oil Company, Kbhvn. 1916-17; Di­rektør for Akts. Leif, Kbhvn. 1917-22; eget Firma i Kbhvn. fra 1922.

Direktør i og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sandviken; Medlem af Besty­relsen for Aktiebolaget A Svensson & Co., Malmø; hano'elskyndigt Medlem af Bestyrelsen for N V Stralingswarmte, Amsterdam; Formand for Danske Im­portagenters Forening 1938-46; Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentant­skab 1938-39, af Grosserer-Societetets Komité 1939-46, af Akkordretten 1943-46 og af Direktionen for Handels- og Kontoristforeningen fra 1939; Medlem af Handelsministeriets Eksamenskom-mission og af det af Handelsministe­riet nedsatte Spild- og Emballage-Ud­valg samt af Bestyrelsen for Dansk Frø- og Silo-Selskab fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Akts. „Søvang" (den udtørrede Tastum Sø), af Repræsen­tantskabet for Akts. Pensionsforsik-ringsanstalten, af Bestyrelsen for Nelly Zachariae's Mindelegat, af Repræsen­tantskabet for Ensomme Gamles Værn fra 1942 og af Bestyrelsen for Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-selskab fra 1948.

Udenl.  Orden:  S.V.3'.

Adresse:   Østerbrog. 44,  Kbuvn.  Ø.

___________________Bang

BANG   Fridtjof Læge, Dr. med.; f. 6. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. polyt. Nicolaj Bang og Hustru Camilla f. Troensegaard.

Student (Gammelholms Skole) 1903; med. Eks. 1911; Uddannelse ved kbhvn-ske Hospitaler 1911-15 og 1916-18; Læge­tjeneste i Frankrig under Krigen 1915-16; Prosektor ved Universitetets patholo-gisk-anatomifke Institut 1918-22; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Fødeafd A. 1922-24: 2. Reserveakkuchør ved sam-mes Afd. B 1924-25; Dr. med. 1924; Re­servelæge ved St. Josephs Hospitals Afd. for Kyindes.vRdomme 1926-31; Le­der af Radiumstationens patholog.-ana-tomiske Laboratorium; Specialistaner­kendelse (Kvindesygdomme og Fødsels­hjælp) 1926 og (Diagnostisk Vævs-pathologi) 1934.

Medlem af Leeuwenhoek-Vereenierinir for international eksperiment«! Kræft­forskning; korresponderende Medlem af l'Association francaise pour l'étude du Cancer og af La Sociedad de Anatomiå Normal y Patolégica, Buenos Aires; Delegeret ved Cancer-Kongressen i Lon­don 1928 og Medlem af The Interna­tional Cancer Committee 1929; Medlem af Bedømmelseskomiteen og Opponent ex officio ved Doktordisputats ved det medicinske Fakultet i Oslo 1932; Med­lem af Sydslesvigsk Udvalgs Kbhvns-udvalg 1947.

Har skrevet: Experimentel Påavis-ning af en Latenstid ved Kræftudvik­ling; Bidrag til Studiet af Kræftsyg­dommens Klinik og Pathogenese (Dis­putats 1924); Kliniske og eksperimen­telle Studier af Kræft i Ar m. m.; Aabent Brev til den danske Rigsdag (1947); Sydslesvig i Forbund med Dan­mark (1948).

Adresse: Bredg. 67, Kbhvn. K.

BANG Henrik Rektor,K'.DM.; f. 11.Aug. 1882 i Øverød; Søn af Boghandler August Bang (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Margrethe f. Krnll (død 1923)- gift 1. Gane <W. Juli 1912) m. Inge B., f. 6. Marts 1892 i Vig, død 1932, Datter af Sognepræst J J V Prytz (død 1921) og Hustru Marie f. Bloch (død 1912); 2. Gang m. Bodil B., f. 16. Juni 1897 i Skelby, Datter af Skovri­der Sophus Kaas (død 1916) og Hustru Bertha f. Sørensen (Ægteskabet op­løst); 3. Gang m. Agnete Nathalie B.. f. 15. Aug. 1900, Datter af Forretnings­fører Ejlert Malmgreen.

Student 1900, cand. mag. 1908; Lærer ved forskellige Skoler og Kursus i Kbhvn. 1908-09; Adjunkt ved Herlufsholm Skole 1909; Rektor for Aalborg Katedralskole 1921, for Ordrup Gymnasium 1927, for Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1932,

 

Bang___________________

for Metrppolitanskolen 1940; kst. Under­visningsinspektør 1942-45; Censor ved Eksamen i theoretisk Pædagogik og Skolehygiejne.

Formand for Danske Statsembeds-mænds Samraad og for dettes Enkebo­ligselskab; Suppleant i Lønningsraadet; Medlem af Bestyrelsen for Metropoli-tanersamfundet og af forskellige Kom­missioner og Udvalg; Formand for Statsskolernes Lærerforening 1927-45; Medlem af Bestyrelsen for Gymnasie­skolernes Lærerforening 1927-45.

Adresse: Bulowsv. 9, Kbhvn. V. BANG Jørgen Underdirektør; f. 29. Nov. 1902 paa Frdbg.; Søn af Læge Oscar Bang og Hustru Ellen Margrethe f. Juncker (død 1947); gift (20. Juni 1954) m. Inger B., f. 4. Sapt. 1907 i Ordrup, Datter af Grosserer Carl. l Rasmussen og Hustru Ella f. Tillge.

Student (Helsingør) 1921; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig i Helsingør 1928; f ung. Sekretær i Udenrigsministe­riet 1929; Dommerfuldmægtig i Varde s. A.; Fuldmægtig i Kbhvns almindelige Boligselskab 1932; Fuldmægtig i Frdbg. Kommunes økonomiske Forvaltning 1934. kst. Kontorchef 1938; Underdirektør i Frdbg. Kommunes økonomiske Forvalt­nings Sekretariat og for den sociale Forsorg 1939.

Formand for Frdbg. Kommunes Bo-liiganmisndngsudvalg 1945; Formand for Tilsynsraadet for Sletten Spædbørne-hjem 1947.

Adresse: Mynstersv. 9, Kbhvn. V.

BANG Kaj Vejdirektør, R.: f. 9. Marts 1904 i Silkeborg; Søn af Professor, Dr. med. Sophus Bang (se denne); gift (3. Febr. 1938) m. Karen Charlotte B., f. 1. April 1905 i Kbhvn., Datter af Inge­niør J Chr. D Knudsen (død 1933) og Hustru Dagmar f. Michaelsen (død 1910).

Student (Østre Borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1930, Chef for Vejkontoret 1942, for Statens Vejdirek­torat 1949.

Formand for Strandve.jsudyalget 1946; Medlem af Storebæltskommissionen og Leder af dennes Sekretariat 1948; Med­lem af og Sekretær ved Motorafgifts-kommissionen af 1947; Formand for Groupe de Travail de la route under Oommission économique pour l'Europe 1948 og 1949; Medlem af Telefontilsynet og af Telefonvoldgif tsnævnet; Formand for den danske Delegation ved Trans­portkomiteen under Den internationale Arbejdsorganisation i London 1945 og i lienéve 1947.

Adresse :   Taasingeg. 23. Kbhvn.  Ø.

BANG  Ole Overlæge,  Dr.  med.; f.  22.

Mart« 1901 i Kbbvn.; Søn af Professor,

______________________100

Dr. med. Sophus Bang (se denne); gift (17. Okt. 1930) m. Bodil B., f. 19. Ma.j 1906 i Kbhvn., Datter at Overlæge Erik Christensen (død 1924, se Kraks Blån Bog 1924) og Hustru Ellen f. Hallager.

Student (Østre Borgerdydskole) 1919; med. Eks. 1927; Reservelæge i Flaaden s. A.; Hospitalsansættelser i Kbhvn. 1928-32; klinisk Assistent ved Bleg-damehospitalet 1932: Reservelæge smstds 1933; Dr. med. 1935-, 2. Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. III s. A.; 1. Reservelæge smstds 1937; Studieophold i England 1937, 1939 og 1947; Specialist i intern Medicin (Hjærte- og Blodsyg-domime) 1938 og i klinisk Kemi og la­boratorieteknik 1947; Konsulent i Stå-lens civile Luftværn 1939-42; Læge ved Kbhvna Fængsler 1942; Overlæge ved Centralsygehuset i Randers, med. Afd. 1942.

Formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1941-42; tildelt Pa-steur-Selskabeta Legat 1937; Hedstifter af og Medlem af Forretningsudvalget for Frihedsfonden 1945.

Har skrevet: Undersøgelser over Mæl­kesyren i Blodet ved Muskelarbejde (Disputats, 1935); lægevidenskabelige Arbejder i inden- og udenlandske Tids­skrifter; Redaktionssekretær ved Nor­disk Medicin 1942, Redaktør 1946.

Adresse:   Niels  Ebbesens G.   12 A, Randers.

BANG Olut Forfatter. R • I. 22. Aug. 1882 i Kbhvn.; Søn af Premierløjtnant Nico­lai Bang (død 1885) og Hustru Vilhel-mine f. Rauberg (dod 1921); gift (2. Marts 1946) m. cand. mag. & med. Ulla B., f. 16. Aug., Datter af Bank­direktør Jacob Brandt (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Betty f. Seiersen.

Cand. jur. 1905; Sagførerfuldmrx-gtig 1905-06: Assistent i Finansministeriet 1908, i Ministeriet I. offl. Arb. 1909, Medarbejder ved Vort Land 1908-15; Korrespondent til forskellige norske Blade fra 1912; kst. Byretsdommer 1920-22; Fuldmægtig i Ministeriet f. off Arb. 1922-28; Konsulent for Danske Pri­vatbaner fra 1928; 1. Instruktør ved Statsradiofonien.

Sekretær i Det konservative Folke­partis Forretningsudvalg 1911-19; leden­de Senior i Studenterforeningen 1912-13; Folketingskandidat i Helsingørkredsen 1913 ok 1918.

Litterære Arbejder. Kristiern d. 2. (Dagmarteatret 1921); Det sidste Ord (Da«marteatrct 1924); Byen (Roman, 1924); Dommeren (Dagmarteatret 1925). For Claras Skyld (Det ny Teater 1926); Kvinden paa Fyrre (Dagmarteatret 1927); .Ure (Uagmarteatret 1927); Fru

JM      ___________________

September (Dagmarteatret 1933); Ju­das (Det kgl. Teater 1935); Nævning Olsen (Folketeatret 1939); Gudernes Gave (Det kprl. Teater 1944); desuden flere Hørespil.

Adresse : Statsradiofonien, Rosenørns Allé 22, Kbhvn. V.

BANG Otto Højesteretssagfører, R.; f. 8. Juni 1883 i Kbhvn.; Søn a.f Overrets­sagfører Axel Bang (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Johanne, t. Gautier (død!902); gift (1922) m. Helga B., f. 4. Jan., Datter af Sagfører N C Christensen (død 1930) og Hustru An­na f. Guldborg (død 1948).

Student (Gammelholms Latinskole) 1901; cand. jur. 1907; Overretssagfører i Kbhvn. 1909; Højesteretssagfører 1922, tillige Medhjælper for Statsadvokaterne for Østre Landsretskreds 1919-33.

Formand i Bestyrelsen for Akts. M J Ballin's Sønner'8 og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker, Akts. Silvan, Akts. Ferrosan, Akts. Snedkermestrenes Træ-oe Finérskæreri og Akts. Philip W Heyman; Formand for Tilsynsraadet for Grundejernes Hypothekforeniny:; Formand for Bestyrelsesraadet for Rit­zaus Bureau til 1947; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Rosenborg Brønd­anstalt, Ejendomsaktieselskaberne Tylv­ten, Borgerbo m. fl.. Akts. Henriqnen & Løvengreen, Akts. C J, Seifert, Jnle-mærkekomitéen, Mødres og Børns Be­spisning og Mødrehjælpen samt dennes Støtteforening: Formand for Repræsen­tantskabet i De forenede Skoler 1919-25, Medlem af Bestyrelsen fra 1924, Formand 1927-34; Administrator af Nel­ly Zacharias Mindelegat m. fl.; korre-sponderende Medlem af Institut inter-mfdiare international (Haag) fra 1920.

Adresse: Bernetortffsv. 30, Hellerup.

BANG S J Oberstløjtnant, K'. DM.; f. 15. Juni 1870 i Rønne; Søn af Overlæ­rer, Dr. phiil. J P Bang (død 1897) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1909)- gift (5. Maj 1905) m. Andne Eli­se B., f. 18. Juli 1882 i Kolding, Datter uf cand. ttoeol. Andreas Borch (død 1898) og Hustru Mathilde f. Jordahn

Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant i Artilleriet 1891; Kaptajn 1907; Oberst­løjtnant 1917.

Adresse : Rytterstuen, Skoven pr. Jæ-(terspris.

BANG Sophus Professor, fh. Overlæge, Dr. med., K'.DM.p.p.; f. 26. Juli 1866 paa Erholm ved Aarup; Søn af Skov­rider C L Bang og Hustru f. Knudsen; gift (15. Juni 1900) m. Anna B., f 13. Maj, Datter af Godsinspektør Frederik Brandt Christensen og Hustru f. Harm-«en.

Student  (Fredericia)   1884;  med.  Eks.

____      _______Bang

1891; Læge paa Madeira 1894-95, paa Rivieraen og i Ajaccio 1895-%; ind­førte Sanatoriebehandlingen paa Øre-sundshospitalet 1897-99; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. III, 1898

-1901; Leder af Brystsygesanattoriet i Hellerup 1898-1903; Laboratorieforstan-der ved Finsens Lysinstitut 1898-1902; Dr. med. 1901 (Tuberkulosens Sammen­træf med andre Sygdomme); Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg 1903-13; oprettet Privatsa-natiirinm i Silkeborg 1905: Overlade ved Bispebjærg Hospital 1913, ved Kom­munehospitalets 3. Afd. 1916-36; Profes­sor ved den kliniske Praktikantunder­visning 1934-36; Sagkyndig j Tuberku­losesager ved Retslægeraadet 1935-41.

Formand i Foreningen af kommuna­le Overlæger i Kbhvn. og Frdbg. 1913

-26; Medlem af Hospitalsraadsudval-get 1913-18; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Hovedbestyrelse fra 1919, Formand for Den alm. danske Lægeforening 1922-28: Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1921, Medlem af dettesFfirretning8ndvalgtill924 og af Bestyrelsen for Dronning Luuises Bernehospital 1921-41; Næstformand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs 1920-41; Medlem af Bestyrelsen for Rekonvalescenthjemmet Frederik Vil­helm Hegels Minde 1920-23 og af Be­styrelsen for Dir. Edv. Rées Minde-leerat 1920; Formand i Dansk Selskab for intern Medicin 1920-22, Medlem af dets Bestyrelse 1923-28; Medlem af For­retningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1922, af Bestyrelsen for Vejlef.jord Sanatorium 1923 og af Udvalget ang. Folkeundersø-gelse i Forbindelse med Calmettevacci­nation 1948; Formand for Akts. Lægernes Hus 1923-32; Medl. af Kbhvns Kommunes Pensioneringsraad 1923; dettes Formand 1925-36; Medlem af Cancerkomftéen 1922: RedaKtør af Acta tnberculoeea scandinavica 1925-34; Formand for Dansk Tnberkuloselægeselskab 1927-30; For­mand i Lægeforeningens Udvalg til (Fortsættelseskurser 1928-42 og for For­eningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1929-34; Medlem af Bestyrel­sen for Sygeplejerskernes Hua 1932-41; Korresp. Medlem af l'Union intern, contre la Tuberculose 1933; Medlem af Svenska Låkaresallskapet 1937.

Udenl. Ordener: F.X.L.5.; K.St.A.3.: Ø.r.K.O.

Adresse : Parkovsv. 3. Gentofte.

BANG-JENSEN    Povl Ambassaderaad. Landsretssagfører, R.; f. 6. April 1909 i Kbhvn.; Søn af Direktør J C Jensen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) os Hustru Frida f. Emde; gift (29. Mart?

Bang        _________

1943)   m.  Helen  Jean  B-J.,  f. 6.  Juni

1914 i Port .Tervis, U.S.A., Datter af Thomas R Nolan og Hustru Mae f. Burns.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1927; rand. j ur. 1953- Landsretssagfører 1937-, Studieophold i Genéve 1930, i Tyskland og England 1933, i Norge, England og Frankrig 1938 og i U.S.A. 1939-, Medarbejder i Gesandtskabet i Wa­shington fra -Sept. 1939, anmeldt som Legationsraad 1943; Ambassaderaad 1947; samtidig midlertidigt Chargé d' Affaires i Mexico City og mellemame­rikanske Stater 1944 og i Washington 1946; Delegeret til ICAO's første Ple­narforsamling i Momtreal 1947.

Har skrevet: Mindstepris og Under­salg (Ørstedske Prismedalje 1934) samt Artikler og Afhandlinger om juridiske, økonomiske og udenrigspolitiske Emner i danske og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Westchester Apartments, Washington, D.C., U.S.A.

BANG-SØRENSEN Michael Maler; t. 25. Juni 1884 i Banders; Søn af Pak­mester ved Statsbanerne J Sørensen (død 1930) og Hustru Johanne f. Bang (død 1897); gift (22. April 1910) m. Martha B-S., f. 14. Maj 1885 i Kbhvn.

Malersvend 1904; Elev af Kunstaka­demiet 1904-07; Tegnelærer ved de Reiersenske Tegneskoler 1906-14; udstil­lede første Gang 1908; Studierejser til Frankrig, Spanien, Tyskland og Ita­lien; Assistent hos Carl Lund 1911-19; Teatermaler ved Scala Teater 1919-29 og ved Dagmarteatret 1919-37. Udført Dekorationer til Landsbyen hos Lor-ry 1930 og Ombygningen 1945: har ud­ført Dekorationer til Casino, Det kgl. Teater, Nørrebros Teater. Frederiksberg Teater, Det ny Teater, Folketeatret og Tivoli og arrangeret en Del Udstillin­ger bl. a. i den danske Pavillon i Ant-werpen 1930; kunstnerisk Arrangør af Landsudstillingen for Hotel- og Re­stauranterhvervet i Tivoli 1934; overtog den kunstneriske Ledelse af det ny Nå-Honal-Scala's indvendige Dekoration 1931-32; udført Billeder til Vægfrisen paa den danske Afdeling paa Chicago Udstillingen 1933.

Medlem af Børnehjælpsdagens For­retningsudvalg 1938-47, af Hovedkoni;-teen fra 1947 og af Bestyrelsen for Ak-tieieatret Nørrebros Teater fra 1939.

Adresse: Blomstervænget 49, Lyngby.

BANGERT  Emilius Domkantor, Profes­sor, R.p.p.; f. 19. Aug. 1883 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef Conrad Bangert (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Ida f. Andersen (død 1904); gift (2. April 1909) m. Astrid B., f. 29. Jan. 1889 i Kbhvn., Datter af Kaptajn

__   ________ __  102

Georg Schack (dod 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Dagmar f. Fischer (død 1898).

Student (Borgerdydskolen Ø) 1902, cand. phil. 1903; ansat ved Lniidhypr-ningernes Brandforsikring 1903-18-. stu­derede Musik (Komposition, Klaver og Orgel); Anckerske Legat 1913; Orga­nist ved Skovshoved Kirke 1915. ved lesnskirkrn 1916; Kantor ved Ro«kild<> Domkirke fra 1919; La-rer ved Det kgl ilanske Musikkonservatorium fra 1925. Professor 1949.

Formand for Dnnsk Organist- og Kantorsamfund af 1905 fra 1934. Med­lem Sit Bestyrelsen for Edition Dania fra 1936, for Samfundet til Udgivelse af ,dansk Musik fra 1938 og for Det kg! danske Musikkonservatorium fra 1947 Medlem af Repræsentantskabet f«" Dansk Tonekunstnerforening fra 1937 ag for Dansk Korforening fra 1940.

Kompositioner: En Symfoni, Ouvertu­re, Strygekvartet, Sonater. Korværker otr Sange.

Udenl.  Ordener:  Fi.H.R.31.:  S.N.3

Adresse • "Roskilrtp

BANGSBØLL.   F C S Kommandør, R., HTS., FM. i Sølv p.p.; f. 23. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Dampskibsfører F l' A S Bangsbøll (død 1927) og Hustru Hermandine Elisabeth Margrethe f Christiansen (død 1899); gift 1. Gang (4. Sept. 1918) m. Rigmor Carla Mar­tha B., f. Bjerrebye, død 1930; 2. Gang (25. Maj 1936) m. Olga B., f. 12. Jan. 1899 i Silkeborg, Datter af Købmand Louis Canaris Klein (død 1945) og Hu­stru Dagmar f. Nielsen (død 1927).

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1916; Kaptajnløjtnant 1923, Orlogskap­tajn 1932; Undervandsbaads- og Stabs­tjeneste 1917-34; deltog i Godthaab-Ekspeditionen til Østgrønland 1930 og i 6. Thule-Ekspedition 1931; tjenstgøren­de i Marinens Flyvevæsen 1934-38; over-gaaet til Søværnets Reserve 1938; an­sat i D.D.P.A.'s og Vacuum Oil Co.'s fælles Flyveafd. Intava Aviation Pro­ducts s. A.; indkaldt til Tjeneste i Sø­værnskommandoen 1939-48; Kommandør­kaptajn 1940; Kommandør 1945.

TIdenl. Orden : S.Sv.J'.

Adresse: Hegnsv. 45, Nærum. BANGSLEV Carl Amtslæge; f. 12. Maj 1891 i Tved ved Thisted; Søn af Gaard-ejer Jørgen Jensen og Hustru Larsine f. Caspersen- gift (17. April 1922) m. Carla Helga B., f. 12. Aug. 1894 i Svendborg, Datter af Fiskeridirektør F V Mortensen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Christiane f .Hansen.

Student (privat diinit.) 1913; med. Rks. 1921; Reservelæge ved Amtssyge­huset i Skanderborg 1922, ved Amts­sygehuset i Tranebjærg paa Samsø

s. A.; Kommunelæge i Vaag paa Fær­øerne 1922-27; ansat ved Oringe Sinds-sygehospital og Aarhus Kommunehospi­tal 1927-28; Reservelæge ved Marselis-borg Hospital i Aarhus 1928-32; prakt. i Vejgaard ved Aalborg 1932-42; Kreds­læge i Aalborg Amts søndenfjordske Lægekreds 1934; kst. Amtslæge i Aal­borg Amt og Kredslæge i Aalborg By 1942, udnævnt 1944.

Adresse: Algade 54, Aalborg.

BANKE Jørgen fh. Bibliotekskonsulent, Forfatter; f. 16. Dec. 1877 i Ebberup Banker; Søn af Gaardejer Niels Mik­kelsen (død 1926) og Hustru Karen f. Jørgensen (død 1922); gift (12. Maj 1905) m. Regine B., f. 3. Febr. 1878 i Aal Sogn. død 1947, Datter af Sogne­foged Niels Stockholm Bruun (død 1923) og Hustru Duaine f. Jensen (død 1918).

Eksamen ved den kgi. Veterinær-og Landbohøjskole 1895; Lærereks­amen (Blaagaard) 1900: Lærer i Aal 1900; Redaktionssekretær ved Fyns Venstreblad 1902: Lærer ved Bm-drupborg Højskole; Kommunelærer i Esbjerg 1904-20; Forstander for Es­bjerg Aftenskole 1906-13; Bibliotekar ved Esbjerg Folkebibliotek 1913; Biblio­tekar ved Centralbiblioteket for Syd­vestjylland 1919; Medlem af Statens Bogsamlingskomité fra 1917; Biblio­tekareksamen 1918; Distriktskonsulent i Bpgsarnlingssager for Ribe og King-kjøbing Amter 1919; Konsulent ved Statens Bibliotekstilsyn 1920-46; Lærer i Bibliotekskundskab ved Statens Læ­rerhøjskole 1928-39; Lærer i Dansk ved Dalarnas folkhogskolar i Sverige fra 1924; Foredragsholder i de norske Fol­keakademier fra 1946.

Stifter af og Formand for De danske Købstæders  Aftenskoleforbund  fra   1907 og  for  Dansk  Aftenskoleforening  1921-32;  Medlem af Forretningsudvalget for Fællesraadet   for   Folkeopdragelse   1924-26; Medlem af Centralnævnet for Stats­skolerne   1924-26;   Medstifter   af   Fynsk Hjemstavnsforening for Kbhvn. og Om­egn og dens Formand indtil 1933; Stif­ter af Bureau for Brevveksling mellem Nordens Skoleelever;     Formand i Nor­disk Samfund  til dets Opløsning i 194^ og i Settlementet Saxogaards Bestyr se   til   1938;   Redaktør   af   Tidsskri Nær   og   Fjærn   1923-25;   Redaktør Medudgiver  af   Faglig   Læsning,   T skrift  for Skole  og  Hjem   fra  1927 Redaktionen  for  Radio  for  Kultur •   Folkeoplysning   1931-32   og    for    „Dan­mark"   1940-41;   stiftede   under   Besæt­telsen   Dansk   Studiering;   Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening 1946.

Litterære Arbejder : Ssnaiavlnk i prak­tisk Skolegerning (1903); Degne Emner

__________________Bank

(1905); Lise (1908); Ud i Verden (1914, 2. I'dg. 1922) • Tyvetøj (1917, 2. Udg. 1937); Frederik den Syvendes Søn (1919); Bø­gers Brug (1919, 2. Ude. 1922, 3. Udg. 1943); Oprøret paa Rosenlund (19E4); Medudgiver af Fritidens Anvendelse og Folkeopdragelsen (1925): Folkegaarden og Skovparken (1926); Den unge Bor­ger (1926); Lass Paisens Gile (1928); De danske Folkebibliotekers Historie i Omrids (1929); Topgaarden, Træk af Livet paa en fynsk Bondegaard før og nu (1930); Husmandsbevægelsen i Fag­lig Læsning (1932): Vorherres Niels, en Slægtsroman (I Del 1932); s. m. Aage Bredsted: Biblioteket i Undervisnin­gens Tjeneste (1933, ny Udg. 1941); Truelemosegaard, en Slægtsroman (II Del 1935); Filmstekst til Ungdom og Bøger (1938); Oplevelser og Overvejel­ser fra et jævnt og mnntert virksomt Liv paa Jord I (1944), II (1946); Es­bjerg Folkebiblioteks Historie (1947). Adresse: Solvænget 17, Lyngby.

BANKE  Niels Underdirektør, Lektor; f. 29. Sept. 1907 i Esbjerg; Søn af fh. Bibliotekskonsulent Jørgen Banke (se denne); gift (9. Aug. 1931) m. Elsebet Munk B., f. 30. April 1907 i Hvejsel, Datter af Provst Marius Nielsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Eli Margrete f. Monrad (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1925: cand. polit. 1930; Lærer ved Borups Højskole 1930; fung. Sekretær i Overskyldraadet 1931-32; i Indenrigsministeriet 1932; Lærer ved Den danske Andelsskole ved Middelfart 1932-36; tung. Sekretær i Landsoverskatteraadet 1936; Sekretær i Statens Ligningsdirektorat 1938, fung. Fuldmægtig 1940; Ekspeditionssekretær ved Priskontrolraadet 1941; fung. Kon­torchef i Prisdirektoratet 1944, ud­nævnt 1946, Underdirektør s. A.; Læ­rer ved Handelshøjskolen 1932 og fra 1936, Lektor 1939.

Medredaktør af Det tredie Stand­punkt 1936-37; økonomisk Medarbejder ved Kristeligt Dagblad 1936-37; Redak­tør af Revision og Regnskabsvæsen 1938-39; Medstifter af Dansk Samling 1936; tilknyttet Dansk Samlings illegale Ledelse 1944-45; Medlem af Friheds-raadets juridiske Udvalg til Forbere­delse af Værnemagerlovglvning og Er-statningslovgivning 1944-45; Medlem af Frihedsraadet 1945, af Frihedsbevægel­sens Samraad 1945-46, af Dansk Sam­lings Hovedbestyrelse 1945-46 og af Er-statningsraadet; Medlem af Landbrugs­ministeriets Kødforsyningsudvalg.

Har skrevet: Konjunkturer og Kri­ser (1936); Dansk Erhvervsliv (1941-43-48, s. rn. J Toftegaard og K O Vedel-

Bank -      __

Petersen); Artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Gads Danske Magasin og Dagspressen m. v.

Adresse: Caroline Amalie V. 12, Lyngby.

BARDENFLETH    Gunnar Kabinetsse­kretær Kammerherre, SK.DM., Chr.X M.T.p.p.; f. 1. Marts 1889 paa Frdbg.; .Søn af Kammerherre. Stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (5. Maj 1916) m. Agnete B., f. 12. Juni i Kbhvn., Datter af Bankbestyrer Ludvig Theisen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) oa Hustru Charlotte f. Ehlers (død 1936)

Student (Vejle) 1908; cand. jur. 1915; Fuldmægtig y£d Vejle Amt 1915: Sekretær i Indenrigsministeriet 1917 •. Sekretær hos Indenrigsministeren 1919 -28; Fuldmægtig i Socialministeriet 1925; kst. Amtmand over Hjørring Amt 1928-29; Ekspeditionssekretær i Socialministeriet 1931 -. Kontorchef sam­mesteds 1934; Kabinetssekretær hos H. M. Kongen 1936; Ordenssekretær s. A.; Udgiver af Statshaandbogen fra 1936.

Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1917-34; kgl. Pa­tron for St. Petri tyske Kirke i Kbhvn. og for Brødrene Petersens Jomfruklo­ster 1938; Formand for Kbhvns Under­støttelsesforening 1939 og for Asylbesty­rerindernes Pensionskasse; Medlem af Julemærkekomitéen, af Bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond, for Kong Christian X's og Dronning Alexandri-nes Grønlands Fond, for Dronning Louises Asylselskab, for Foreningen af 23. April 1882 ( Børnehjemmet Dohns Minde), for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede Legat og for Welander-hjemmene; Medlem af Repræsentant­skabet for Kbhvns Kreditforening 1940, af Kontrolkomitéen i Livsforsikrings-selskabet Hafnia 1943, af Repræsen­tantskabet i Kbhvns Brandforsikring 1944 og af dettes faste Udvalg 1945 samt af Bestyrelsen for Akts. JCbhvn? Sommer-Tivoli 1947.

Udenl.  Ordener:  N.St.O.l.;  S.N.l.

Adresse: Amalieg. 40, Kbhvn. K.

BARDENFLETH Hemming Creditkas-sedirektør, cand. jur.; f. 8. Jan. 1896 i Kbh'Vn.; Søn af Kammerherre, Stift­amtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (10. Aug. 1923) m. Elisabeth B., f. 5. Juni 1899 paa Frdbg., Datter af Eks­peditionssekretær, cand. jur. Thøger Holm (død 1914. se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Cecilie f. Grimer (død 1940).

Student (Vejle) 1913; cand. jur. 1926; Assistent i Creditkassen ifor Landejen-

(lomme i Østifterne 1917, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær emstds 1928, Kontorchef 1938, Direktør 1942.

Adresse:  Dronningemarken 5, Gentofte.

BARDENFLETH   Kristina Forstander-inde; f. 12. Juli 1890 paa Frdbg.: Dat­ter af Kammerherre, Stiftamtmand Vil­helm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Agnete f. Brandt (død 1946).

Leder af Marthahjemmet i Brohus-gade 1926-J8; Forstanderinde for Diako­nisse-Stiftelsen fra 1938.

Adresse : Peter Bangs V. 1. Kbhvn. F.

BARFOD A f h. Departementschef, K1. DM. p.p.; f. 2. Pebr. 1378 i Aalborg; Søn af Hospitalsforstander H P Barfod (død 1892) og Hustru Marie f. Tang (død 1928); gift (15. Sept. 1915) m. Inger B., f. 28. Juli 1884 i Kbhvn., Datter af Kommandør R«gnar Hammer (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Fanny f. Hedemann (død 1946).

Student (Aalborg) 1896; cand. jur. 1902; Sagførerfuldmægtig samme Aar; Assistent i Kultusministeriet 1906, Fuld­mægtig 1914; kst. Kontorchef i Under­visningsministeriet 1921. kgl. Udn. 1923, Departementschef 1933-49.

Sekretær ved Tandlægeskolen 1912-20-, Formand i Bestyrelsen for Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Stu­dentereksamen 1921-33; Sekretær ved den store Skolekommission 1919-23; Del­tager i de dansk-tyske Skoleforhandlin­ger Okt. 1924; Sekretær for Bestyrel­sen for Rosenborgsamlingen 1925-32; Medlem af Revisionsudvalget for Ro­senborgsamlingen 1932; Medlem af Dob­beltscenens Kontrolkomité 1931-32; Ad­ministrator ved Kunstakademiet 1933; Medlem af Beskæftigelsesraadet 1941-42; Formand i forsk. Kommissioner bl. a. vedr. det sønder j ydske Skolevæsen 1945, vedr. Skoletilsynsloven og vedr. Semina-rieordningen samt for Foreningen Nor­dens Skolenævn 1947-49.

Udgiver af Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole, 1930, Tillæg til denne. 1938 og 1933-48 af „Med­delelser om Folkeskolen, Ungdomsunder­visningen og Læreruddannelsen" samt desuden af forskellige Udgaver af Love vedrørende Folkeskolen.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; F.O.I.P.; X.St.0.21.; S.N.2'.

Adresse:  Svanemøllev. 13, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tisvlldeleje.

BARFOD Andreas Politimester, R.; f. 28. Aug. 1890 i Skævinge; Sen af Provst Gustav Barfod (død 1919) og Husiru f. Schack (død 1906); gift (25. April 1919) m. Margrethe B., f. i Kbhvn.. Datter af Bogtrykker Jacob Grsebe og

Hustru f.  Petersen   (begge døde).

Student (Frederiksborg) 1908: ca,nd. jur 1914- Assistent i Kbhvns Magi­strats 1. Afd. 1916. Fuldmægtig 1919; Politifuldmægtig i Hjørring 1920; Po­litimester i Hobro m. v. 1937.

Adresse:  Mariagerv.  37,  Hobro.

BARFOD   Børge   (li.   Professor;   l'.    21. Marts 1909 i Kbhvn.;  Søn af Overrets­sagfører,   Kontorchef   Søren   W Barfod (død  1938)   og   Hustru   Olga Cecilie   f. Keller; gift   (1. Juni 1933) m. Kari B., f.  26. Juli 1905 i  Kristiansand S, Nor­ge, Datter af Overmgeniør i De norske Statsbaner    Lorenz   Segelcke   Bonnevie (død 1912) og Hustru Dorothea f. Holst. Student     (Schneekloths   Skole)   1928; ansat  i Akts.  Philip W  Heyman 1928-29;    handelsvidenskabelig    Afgangseks. (Handelshøjskolen i   Kbhvn.)   1931;   As­sistent ved Instituttet for Salg og  Re­klame   ved  Handelshøjskolen  i   Kbhvn. 1931-37;   cand.   polit.   1937;     Driftsøko-nom og Statistiker i Akts. Aarhus Olie-fabrik  s.   A.,  Leder   af   Virksomhedens driftsøkonomiske  Kontor  til   1943:   Lek­tor   i    Erhvervsøkonomi   og    National­økonomi      ved      Handelshøjskolen      i Kbhvn.   1943-46;    tillige   Lærer   i   Na­tionaløkonomi   ved   Niels  Brocks  Han­delsskole  1945-46;    Sekretær   i   General­sekretariatet  for Regeringens  Beskæfti­gelsesudvalg 1944-45:  Profe=spr i Drifts­økonomi ved Aarhus Universitet 1947-48. Medlem af Repræsentantskabet i For­eningen   til  Beskyttelse  af  videnskabe­ligt  Arbejde,  af  Redaktionen   af  Nor­disk   Tidsskrift  for   Teknisk   Økonomi, af   The   Econometric   Society,   Chica&o og af Det lærde Selskab, Aarhus; Med­lem af Repræsentantskabet  for Statens Byggeforskningsinstitut   1947;    Medlem af   Aarhus   Universitets   Forretningsud­valg  1947-46  og  af  Humanistisk   Sam­fund, Aarhus.

Har skrevet: Reklamen i teoretisk­økonomisk Belysning (1937); Local Economic Effects of a large-scale indu-strial undertaking (1938); Afhandlin­ger om Produktions- og Omkostningb-teori, Konsumtions- og Efterspørgsels-t«ori, Prispolitik, Inde*talt«ori og for­skellige driftsøkonomiske Emner i Fag-tidsskrjfter; Medarbejder ved Danish Soientific Activities during the Second World War.

Adresse: Bangsbov. 41, Vanløse.

BARFOD Poul Tang Tømrermester.R. ;f. 20. Marts 1881 i Aalborg; Søn af Ho­spitalsforstander Hans Peter Barfod (død 1892) og Hustru Marie Chatrine f. Tang (død 1928); gift (10. Nov. 1910) m. Anna Elisabeth B., f. 4. Dec. 1880 i Regstrup, Datter af Stationsfor­stander Jolun Fiaffcnben; (død 19341

_____   ____        ________Bart

og  Hustru  Elisabeth   f.  Giersing   (død 1934).

Præliminæreks. (Aalborg Katedral­skole); uddannet som Tømrer; gcnnem-gaaet Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; derefter arbejdet som Tømrer i Kbl'.vn. og i England, Tyskland og Schweiz; Konduktør hos forskellige Ar­kitekter og Entreprenører; Konduktør i Tømrer- og Entreprenørfirmaet Juli­us Nielsen, senere Julius Nielsen & Søn, Kbhvn. 1907, Medindehaver af dette Firma fra 1927.

Vurderingsmand i Kbhvns Brandfor­sikring og i Undervisningsministeriets Vurderingskommission for Seminarier, Højskoler m. m.; Medlem af Bro- og Bolværkskommissionen i Kbhvn. og af Kommissionen vedrørende Boligtilsyn og Sanering af usunde Boliger; Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns Tømrer-laug og for dettes Understøttelsesfor­ening fra 1941; Skuemester ved Sven­deprøver.

Adresse : Valdemarsg.  12, Kbhvn. V. Sommerbolig :   Poppel  Allé 36, Holte.

BARFOED   Aage   Forfatter;   f.   2.   Maj 1879  paa   Frdbg.;   Søn   af  Kontorchef, Ritmester V H V Barfoed (død 1905) og Hustru   Frederikke f.   Andersen   (Mun-delstrupsraard)  (død 1924).

Gennemgaaet Sohneekloths Latin-Skole: ansat ved de danske Statsbaner som Assistent 1897-1904; foretaget Rejser i Tyskland. Østrig, Italien, Afrika og Frankrig; studeret engelsk klassisk Litteratur ved Universitetet i Orford, samt Kunst, og Litteratur i Italien og Frankrig.

Litterære Arbejder: Viljer (Fortæl­ling 1904); Væven (Skuespil 1905); Asta Kanning (Det kgl. Teater 1906); Skyggen (Skuespil 1907); Skytten (For­tælling 1907); Blodet (Italienerfortæl­linger 1908); Solfolket (Araberfortæl­linger 1908); Jørgen Gylling (Skuespil 1909); Ovnen (Roman 1910); Mørkets Kontrakt (Roman 1912); Granatæblet (Roman 1913); Madonnas Ansigt (Ro­man 1916); Duen og Slangen (Roman 1923); Under Ørnens Vinger (Roman 1925); Storhedstid i Danmark, en Cyc-lus danske historiske Romaner fra Re­formationen: Herremanden paa Kaas (1915), Den store Bryllupsfest (1922). Den udvalgte Konge (1923), Staden fal­der (1924); Duen og Slangen (Opera-tekst, 1925); Leonora Christina (Digt­ning, Operatekst, Det kgl. Teater, 1926); Ivar paa Storfangst (Drengebog 1933); Tempelherrerne (Historisk Ro­man 1934); Madonnas Ansigt (Drama­tisk Digtning, Operatekst, Det kgl. Teatrr, TO'5}; Tygp Brnhe (hi«t Skue-

Barf      ___________________

spil, 1938, opført i Radioen 1940); Guds Stemme (under Pseudonym : Victor Fa-bricius, 1939); Aandelige Sange (m. Mu­sik af Daniel Andersen, 1939); Leonora Christina i Maribo (Skuespil, 1943).

Adresse: Poppel Allé 14, Holte.

BARFOED Harald Apoteker, R. DM. p.p.; t. 31. Aug. 1878 i Kjellerup; Søn af Læge Thomas Barfoed og Hustru Marie f. Barfoed; gift (4. Maj 1912) m Dagmar B., f. 18. Juli 1884 i Korsør. Datter af Overpostpakmester Fritz Gransøe og Hustru Wilhelmine f. Grant-zau.

Cand. pharm. 1900; Provisor i Hor­sens Svaneapotek 1900-01, i Det kgl. Militær- og Vaisenhusapotek i Kbhvn. 1902-05, i Schweiz 1905-07. atter i Det kgl. Militær- og Vaisenhnsapotek fra 1907-22; Konsulent ved Sundhedsstyrel­sens Apotekerraad 1909-22; Indehaver af Delfin Apoteket i Kbhvn., Nørre Far-imagsarade 63. fra 1922.

Medlem af Dansk Fartnacevtforenings Bestyrelse 1908-09; Medlem af Repræ­sentantskabet i det pharmaceutiske Un-derstøttelsesselskab 1910-22; Medstifter af Danmarks Farmaceutiske Selskab og Bestyrelsesmedlem (Sekretær) i Sel­skabet 1912-17, Næstformand 1932-37, derefter Æresmedlem; Eksaminator ved pharmaceutisk Medhjælpereksamen 1922-35; Censor 1935-47: Næstformand i Be­styrelsen tor Danmarks Apotekerfor­ening 1922-26; Formand for Københavns Apotekerforening 1924-26; Formand for Danmarks Apotekerforening 1926-30 • Dommersuppleant i Den faglige Vold­giftsret 1930, Dommer 1938-45; Sagkyn­dig ved Retslægeraadet 1935-47; Korre-sponderende Medlem af Finlands Apote­kerforening og af Norsk Farmasøitisk Selskab; Stifter af Danmarks Farma­ceutiske Selskabs Guldmedalje. Udenl. Orden : S.N.3. Adresse: Svanemøllev. 73, Hellerup. BARFOED Knud V Arkitekt, R.; f. l Marts 1888 i Hørsholm: Søn af Sogne­præst Chr. Barfoed (død 1935) og Hu­stru Thora f. Læssøe (død 1917): Britt (6. Ma.i 1917) m. Maggie B., f. 6. Maj 1888 paa Kragerupgaard ved Ruds Ved-by; Datter af Forpagter Carl Trock (ded 1910) og Hustru Agnes f. Casten-schiold (død 19MV

Student 1907; Elev paa Teknisk Skole 1907-08 ag paa Akademiet 1908-10; fore­tog Opmaalinger  af Landsbykirker op   | »f  Gjorslev   Slot    for    Nationalmuseet   ! 1916; Konduktør ved Fyrvæsenet 1917-19, Afgang fra Akademiet 1918: Konsulent for   Gymnastikinspektoratet   fra   1924; Medhjælper hos Christen Borch fra 1937. Medlem    af    Naturfredningskomitéen langs Stranden ved Køge Bugt 1925.

_______ ____     106

Arbejder : Svaneke Fyranlæg, Svaneke Skole og Bypark; Hareskov Kirke; En Række Gymnastikhuse; Skovlunde nye Skole; Bibliotek ved Statsseminariet i Tønder; Ombygninger for Kristelig For­ening til Børns Redning; Udvidelse af Set. Maria Hospital i Roskilde; Ombyg­ning af Voss' Fabrik i Fredericia, af Roskilde Bank og af Roskilde Spare­kasse; Istandsættelse af Ferslev Kirke m. m.

Har skrevet Artikler i Naturfrednings-foreningens Aarsskrift og i Dagspressen.

Adresse : 0-Søgade 8, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Firkløverlmset, Hundige Strand pr. Greve Strand.

BARFOED Sven Direktør. Civilingeniør: f. 24. Jan. 1917 i Bogense; Søn af Ma-skinfabrikant Erik Barfoed og Hustru Anna f. Bech; gift (21. Okt. 1944) ni. Grete B., f. 8. Marts 1921 i Kolding, Datter af Direktør Thorvald Andersen og Hustru Caroline Mathilde f. Howalt.

Student (Frederiksborg) 1936; cand. polyt. 1941; ansat hos raadgivende In­geniør Erik V Ramsing, Kbhvn. 1941-42, hos Civilingeniør K Hindhed«', Kbhvn. 1942-46 og i Akts. Frederiks-holms Tegl- og Kalkværker, Kbhvn. fra 1946, Direktør 1949.

Adresse:  H Hansens V. 18, Hillerød.

BARKHOLT   Johs. Bog-handler, R.p.p.; f. 19. Dec. 1897 li Bindslev i Hjørr;n_' Amt; Søn af Gaardejer Kr. Hansen Barkholt (død 1929) og Hustru Andrea f. Lykkegaard (død 1939); gift (15. Maj 1923) m. Asta B., f. 27. April 1900 i Kolding, Datter af Lærer S P Klausen (død 1945) og Hustru Elisa­beth f. Ravn (død 1926).

Ansat i J Jepsens Bog- og Papir­handel i Sindal 1912, i Mandrup Poul­sens Boghandel i Brønderslev 1916, i P Blichers Boghandel i Kolding 1919-20: overtog sidstnævnte 1921.

Næstformand i Den danske Provins­boghandlerforening 1935, Formand 1937; Medlem af Boghandlerraadet 1935, Næstformand 1937; Medlem af Besty­relsen for Danske Boghandleres Kom-missionsanstalt og Boghandlernes Hus (Næstformand 1937), for Danske Bog­handleres gensidige Kautlonsfond 1935. for Boghandlerfagskolen 1937-45 og for Stiftelsen Boghandler-Bo 1938-, Kasserer i Foreningen Norden's Kolding Af d. 1942: Medlem af Bestyrelsen og For­retningsudvalget for Dansk Forfatter-fond 1944.

rdenl. Orden :  Fi.L.31.

Adresse:  Slotsg.  2,  Kolding.

BARKHUUS  Wilhelm   Direktør;  f.  19.

Okt. 1870 i Kalundborg; Son af Barbér

Jørgen Barkhuus (død 1917)  og Hustru

Emilie   f.   Bache   (død  1925);   gift   (4.

April 1906) m. Asta B., f. al. Maj 1884 i Kbhvn., Datter af kir. Instrument­mager Axel Svendsen (død 1893) og Hustru Anna f. Laban (død 1896).

Student (Borgerdydskoleri Ø) 1889; cand. polyt. 1895; Ingeniør ved Stats-haneanlæggcne 1895-97; i Amerika 1897-99; Ingeniør hos Fr. Jahannsen & »uabjt 1900-05, hos Saaliye & Lerche 1905-13; (Iveringeniør i Akts. Titan 1913, Un­derdirektør i samme 1923, Direktør 1937-41.

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1924-31 og af Dansk Stan-dardisertin.gsraad 1926-32.

Adresee:   Prinsesse Maries Allé  3, Kbhvn. V.

BARNER-RASMUSSEN    Johannes Di­rektør for Det tekniske Selskabs Skoler i Kbhvn., R.DM.p.p.; f. 21. Dec. 1891; Sen af Forstander for Odense tekniske Skole. Overlærer il Rasmussen (død 1942) og Hustru Johanne 1. v. Barner; grift m. Valborg B-R., f. i Berufjord i Island, Datter af Købmand St. Gucl-mundsson og Hustru Andrea t. Wey-wadt.

Student (Odense) 1909; Assistent i Fi­nansministeriet 1913, Sekretær 1919; Chef for Bogholderkontoret under Grønlands Styrelse 1925-28; Lærer ved Det tekni­ske Selskabs Skoler fra 1919; Forstander for Taastrup tekniske Skole 1920-2?; Forstander for Det tekniske Selskabs Skoler i Kbhvn. 1928, Direktør fra 1943. Medlem af Skoleraadet for den tek­niske Undervisning; Næstformand i Be­styrelsen for Teknisk Skoleforening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Stu­diefond, for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri og af Præsidiet for Dansk Rejseopsparing m. m.; Redaktør af Teknisk Skole-tidende.

Udenl. Ordener:  Fi.H.R.3'.; S.N.3. Adresse:   Prinsesse Charlottes G.  38, Kbhvn.  N.

BARNER-RASMUSSEN   Mogens Vke direktør, Landsretssagfører; f. 3. Jan. 1919 i Kbhvn.: Søn af Direktør Johan­nes Barner-Rasmussen (se denne); grift m. Gurli B-R., f. 15. Febr. 1919 i Oden­se, Datter af Overretssagfører Valdemar Frandsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Inez f. Winberg. Student (Metropolitanskolen) 1936; cand. jur. 1942; Sagfører i Kbhvn. 1945, Landsretssagfører 1946; Direktionssekre­tær i A/S Dansk Folkeforsikringsan-stalt 1947, Vicedirektør 1949.

Adresse : Jægersborg  Allé 52 A, Char-lottenlund.

BARNOW    Niels   Tømmerhandler,   Kon­sul,   R.p.p.; f. 7. Okt.   1876 i   Aarhus;

_________ ________Barr

gift  (17. Juli 1903) m.  Frida B., f. 14. Dec.   i Aarhus.

Præliminæreks. 1892; Uddannelse i Trælast-, Korn- og Foderstofhandelen; ansat i Aarhus Tømmerhandel 1896-1900. i Hadsten Mølle 1900-01; Proku­rist hos H C Olivarius i Kbhvn. 1901-05; Associé i Aarhus Tømmerhandel 1905-14; .Medindehaver af samme Firma fra 1914, Eneindehaver fra 1925; svensk Vicekonsul 1918, Konsul fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Handelsforening 1915-37, Formand 1926-37, derefter Æresmedlem af Forenin­gen, for Den jydske Handelsstands Cen­tralforening 1928-37, 2. Viceformand i dennes Forretningsudvalg 1935-37; Med­lem af Provinshandelskammeret og af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1935-37; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse (Formand f_ra 1945), af Bestyrelsen for Foreningen af jydske Trælasthandlere fra 1924, For­mand 1936-42, derefter Æresmedlem af Foreningen, af Bestyrelsen Jor Fælles­foreningen af danske Trælasthandler-foreninger fra 1936, Formand 1940-42, af Bestyrelsen for Jydsk Trælasthand­lerforenings Hjælpekasse, af Repræ­sentantskabet for Privatbanken i Kbhvn.; Formand for Delegationen i Aarhus og Omegns Bank; Medlem af Aarhus Byraad 1921-25 og af Aarhus Havnebestyrelse 1921-33; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Norden Aar­hus Afd. fra 1930; handelskyndigt Med­lem af Vestre Landsret fra 1933; For­mand for borgerligt kommunalt Sam­virke i Aarhus fra 1928; Medlem af Be­styrelsen for Den jydske Handelshøj­skole fra 1930, Formand fra 1931; For­mand for Foreningen af Sveriges Kon­suler i Danmark 1938-49.

Udenl.   Ordener:   K.H.R.31.;   S.N.3.; S.V.3'.

Adresse: Kystvej 59, Aarhus. Sommerbolig: Villa Hegnet, Platanv., Risskov.

BARR  Kaj Professor; f. 1896 i Kbhvn.; Søn af Mekaniker J? E Barr og Hustru Frederikke f. Frederiksen; gift (1927) m. Johanne B., f. 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Overretssagfører P E Jacobsen og Hustru Dagmar f. Nielsen.

Adgangseks. til Polyt. Læreanst. 1914; Student (privat dimit.) 1917; mag. art. 1925; Studieophold i Gøttingen; Assi­stent ved Kommissionen for Corpns Lexicographoruni Graecorum 1923-33. Medlem af samme Kommission 1947; Lektor i klassisk Filologi ved Kbhvns Univ. 1935; Professor extraord. i iransk Filologi smstds 1945.

 

Barr _

Medlem af Videnskabernes Selskab 1945.

Litterære Arbejder: Bruchstucke einer Pehlevi-ttbersetzung der Psalmen von F C Andreas. Aus dem Nachlass heraus-gegeben von K. B. (1933). Remarks on the Pahlavi Ligatures (London, 1936); Afsnit „Kurdische Dialekte" i Irani-sclie Dialekuu f zaiclmungen aus dem Nachlass von F C Andreas (Berlin, 1939); Bidrag til sigøjnerdialekternes grammatik (In Memoriam Kr. Sand-feld, 1943); Medudgiver (s. m. Hans Ellekilde) af Øst og Vest (Afhandlin-ger tilegnede Prof. Arthur Christensen, 1945) j Medarbejder ved Bd. VII-XII af Codices Avestici et Pahlavici Bibliothe-cae TJniversitatis Hafniensis (1937-44).

Adresse: Ordrup Jagtv. 30, Charlot-tenlund.

BARTELS   Daniel Overlæge, E.,M.T.Kha.

p.p.: f. 13. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Apoteker C Barteis (dåd 1928) og Hu-stru Karen f. Rasmussen (død 1923); gift (5. Nov. 1910) m. Else Marie B., f. 30. Juli 1884 i Give, Datter af Gaardejer Kristen Schou og Hustru Jo­hanne f. Pagh.

Student (Vejle) 1902; med. Eks. 1909; prakt. Læge i Kbhvn. 1911-20; 2. Re­servekirurg ved Kommuneiiospualei Afdeling I 1915-16; Reservelæge ved Kbhvns Amtssygehus 1917-19; Reserve­kirurg ved Frederiksberg Hospital Al'd. A 1919-21; assisterende Læge ved Ra­diumstationen i Kbhvn. 1916-19, Leder af Radiumstat. 1920; Overlæge ved Vi­borg Sygehus fra 1921; Overkirurg 1922.

Næstformand for Viborg Amts Syge-plejerforening 1921; Formand for Vi­borg Lægeselskab 1927; Medlem al Kræftkomitéen 1929, af Forretningsild valget for Radiumstationen i Aarhus 1930, af Bestyrelsen for Jydsk medi­cinsk Selskab, af Komitéen ti! island ske Lægers Uddannelse i Danmark 1933 og af Hovedbestyrelsen for Landsfor eningen til Kræftens Bekæmpelse 1936.

lidenl.   Orden:   I.F.3.

Adresse •.   Viborg.

BARTELS   Eyvind Kontorchef; f. 13. Jan. 1916 i Kbhvn.; Søn af Overinge-niør cand. polyt. Knud Barteis (død 1918) og Hustru Gudrun f. Sinding; gift (15. Sept. 1945) m. Jytte B., f. 8. Jan. 1923 i Kbhvn., Datter af Dispo­nent Kay Larsen ok Hustru Julie f. Breum.

Student (Herlufsholm) 1934; cand. po-lit. 1941; Sekretær i Udenrigsministeriet 1944, Fuldmægtig 1946, Kontorchef 1949.

TJdenl. Orden :  N.St.0.31.

Adresse:    Hørsholmv.   43.   Rungsted Kyst.

_   _    __  _ __________108

BARTHOLDY   Carl Georg Oberstløjt­nant, Regionslfder, K.; f. 6. Marts 1895 i Luurbjerg; Søn af Sognepræst J P Bartholdy (død 1928) og Hustru Marie f. Gad (død 1943). gift (14. Maj 1937) m. Ellen B., f. 17. Maj 1894 i Helsing­ør, Datter af Direktør, Landstings­mand Charles Tvedc (død 1931, se Kraks lilaa Bog 1931) og Hustru Elizabeth f. Gradman (død 1945).

Student 1912; Premierløjtnant i Fod­folket 1916; Lærer ved Hærens Gym­nastikskole 1921 og ved Fodfolkets Kor­netskole 1922-23; i Reserven 1924; Far­mer i Alberta, Kanada 1925-30; Kaptajn 1931; Sekretær for Det unge Grænse­værn og De danske Samfund i Græn­selandet 1933-38; Ejer af Munkemøllc ved Rinkenæs fra 1938; tjenstgørende ved den internationale Kontrol i Py­renæerne under den spanske Borger­krig 1938-39; ved Beredskabsstyrken 1939-40; deltog i Kampen ved Brede­vad 9. April 1940; interneret af Gestapo Febr. 1944-Maj 1945; Kommandant i Faarhuslejren 1945; Oberstløjtnant af Forstærkningen og Chef for 23. Ba-taillon 1947; Regionsleder i Hjemme­værnet, Region III (Sydjylland) 1949.

Medlem af Folketinget (Det konserva­tive Folkeparti) 1945; Medlem af Ter-rainsport-Raadet, af Bestyrelsen for Frivillig Dansk Arbe.jdstjeneste 1940-45, af Forsvarskommissionen af 1946 os af Hovedstyrelsen for Grænseforenin­gen.

Adresse: Munkemølle pr. Rinkenæs.

BARTHOLDY Christian Sognepræst. R.; f. 21. Marts 1889 i Lam-bjerg; Søn af Sognepræst J P Bartholdy (død 1928) ok Hustru Christiane Marie f. Gad (død 1943); ugift.

Student (Kolding) 1906; cand thool 1912; -Manuduktør 1912-16; ansat pan Kirkefondets Kontor 1914-16; ordine ret Medhjælper hos Sognepræsten pa;i Turø 1916; Sognepræst i Sebber-Stor, A.istrup 1918, i Brorstrup-Ravnkildi 1925. i Haslev-Freerslev 1943.

Medlem af Kommissionen til Oversæt­telse af Det nye Testamente 1929, af Bestyrelsen for Kirkelig Forening fm den indre Mission i Danmark fra 192" (Formand 19341 og nf Repræsentant­skabet for Det khhvnskc Kirkefond fni 1930 (Næstformand 1932).

Har udgivet: Paradisveien fundet (7 Jnleprseddkener, 1932); Bange for Dø­den (1941): Andagt i Hjemmet (1941) ; Lav os en Gud (1942); Himmerlands-prædikener (194Z1; De ti Bud (1944) , Fadervor (1945).

Adresse :  Haslev.

BASSE  Andreas F Overretssagfører, R. p.p.; f. 10. Maj 1877 i Aarhus; Søn af Etatsraad, Herredsfoged M A Basse (død 1925) og Hustru Laura f. Timm

(død 1932); gift m. Johanne B., f. 7. Auu. 1894 paa Stokkerup, Taarlwk, Datter af Apoteker, Fabrikejer Alfred Beuzon (død 1932. se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Johanna f. Bissen (død 1930).

Student (Odense) 1896; cand. jnr. 1904: Fuldmægtig paa Arts-Skippinge Herreds Kontor, Kalundborg 1904-09; Overretssagfører i Kalundborg 1909-15, i Kbhvn. 1915-20; Attaché, senere Le-gationssekretær, ved Det danske Ge­sandtskab i Rom 1920-26; Konsulent ved Danske Afd. af Istituto Italiano di Studi Gerinanici i Rom.

Medstifter af  Kbhvns Bank og  Med­lem af dennes Bankraad til 1920; Med­lem   af   Bestyrelsen   for   Skandinavfsk Forening   i Rom,   Foreningens Admini­strator 1927-32 og dens Formand 1935-36. Udenl. Ordener:  I.Kr.5.; I.M.&L.5. Adresse:   „Oornesel",   Malceeine,   Pr. Verona,  Italien.

BASSE   Niels Direktør for det danske Hedeselskab. R.: f. 7. Nov. 1888 i Ble-gind ved Aarhus; Son af Gaardejer M Jl N Basse (død 1927) og Hustru f. Krarup (dåd 1931); gift (7. Nov. 1917) m. Sigrid B., f. 13. Jan. 1895 i Viborg, Datter af Købmand L H Schram (død 1920) og Hustru f. Bohn-Rasmussen (død 1928).

Landbrugskandidat 1910; ansat ved Statens Forsøgsvirksomhed i Lyngby 1910; i Det danske Hedeselskab fra 1910, Distriktsbestyrer (Viborg-Distrikt) 1916, Afdelingsleder for Jlose- og Eng­afdelingen 1918, Direktør 1943; Landvæ-senskommissær 1925: Leder af Selskabet Hedebrugets faglige Virksomhed fra 1932; Direktør for Akts. Jydsk Land­vinding fra 1937: Medlem af Statens Landvandingsudvalg fra 1940. af Sta­tens Mergeludvalg fra 1943 og aif Land­brugsministeriets Brændselsudvalg fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening fra 1918. af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Selskabet Hedebruget fra 1932, af Bestyrelsen for Institutionen Arnborg Hedegaard og af Bestyrelsen for Akts. Asmildkloster Landbrugsskole; Medlem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber 1945; Formand i Bestyrelsen for Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere 1945.

Har skrevet: Gruudforbedringsarbej der samt Mose- og Engkultur samt for­skellige Skrifter og Afhandlinger ved-rarende Grundforbedring og Opdyrk-ningsarbejder, fortrinsvis i Hedeselska­bets Tidsskrift og Landbrugets Ordbog; Medredaktør af Hedeselskabets Tids­skrift 1926-43. Adresse: Villa Tatoi, Viborg.

_________________Batt

BAST   Jørgen Forfatter. Redaktør; I. 25. Sept. 1894 i Vejle; Søn af Pastor Anton Bast (død 1937) og Hustru Ma­rie J. Michelsen (død 1920); gift (25. Jan. 1929) m. Læge Fru Helga Bast, Datter af Overlærer Frederik Petersen (død 1909) og Hustru Alma f. Schøning (død' 1933).

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1912; Medarbejder ved Berlingske Ti­dende 1914-16. ved B. T. 1916-17 og fra 1920; Redaktør af B. T. 1926-36, i Ber­lingske Tidendes R«daktion fra 1936; Redaktør af Berlingske Søndag; Sol­dat i den canadiske Hær 1918-19; Vin­der at' Kapløbet J orden rundt 1928; Berlingske Tidendes udsendte Korrespon­dent i en Række Lande. bl. a. i Østrig og Tjekoslovakiet 1938, Tyskland, Polen og Finland 1939-40, i Rom 1940-41, i Spanien 1946. i Grækenland og Palæ­stina 1947.

Har skrevet • En Konge valgte — (1937); Afrika kalder (1938); To Krige men ikke eet Skud (1939); De sidste Dage (1942). Mænd, der skabte Fre­den (1945); To Vandringer fra Rom (1945); Italien (1946); RejsegUmt (1948); talrige Artikler og short stories i inden- og udenlandske Dagblade og Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: Fi.M.M.4.. F.Æ.L.5.; Stb.Kr.M.

Adresse . Pålæg. 3, Kbhvn. K.

BASTRUP Christian Gjørtz Kontre-admiral. K'.DM.HTS.p.p.: f. 25. Jan. 1872 i Kolding; Søn af Grosserer N \V Bastrup (død 1876) og Hustru Adel&ide f. Cohn (d«d 1889); gift m. Emmy Eli­sabeth f. Lindgreen, død 1932.

Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant 1897; Undertøjmester 1905-19; Lærer i Artilleriet ved Søværnets Officersskole fra 1905-24; Kaptajn 1909; Kommandør 1919; Chef for Søværnets Officersskole 1921-28; Kontreadmiral og Chef for F'laade-stationen 1930: Chef for Kystflaaden 1932; Afsked 1937.

Formand for Sømandsforeningen af 1856.

Har skrevet Lærebøger i Artillerikon­struktion og Ballistik: opfundet et Sik-kerhedsbrandrør for  Brisantgranater. Udenl.   Ordener:   N.Kr.M.;  S.SvÆ1. Adresse : Kastelsv. 23, Kbhvn. Ø.

BATTAGLIA    Valborg Viceskoledirek-tør; f. 6. Sept. 1887 i Kbhvn.; Datter af Viktualiehandler Valentin Battaglia (død 1913) og Hustru Julie f. Petersen (død 1924).

Lærerindeeks. (N Zahles Seminarium; 1906; Faglærerindeeks. i Naturhistorie 1912; Lærerinde ved N Zables Skole 1908-13; Vikar ved Kbhvns Skolevæsen 1913, ansat 1916; Inspektør ved Jagt-

Batt_________________

vejens   Skole   1928-36;   Viceskoledirektør 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Kblivns Skoleinspektørforening 1952-56 og af Fælleslærerraadet 1954-56.

Adresse :  Amager Boulevard  127, Kblrvn.  8.

BAUMANN   Povl Arkitekt, R.DM.; f. 9. Nov. 1878 i Kbhvn.; Søn af Translatør H E Baumann (død 1912) og Hustru Augusta f. Eiise (død 1935); gift (20. Nov. 1913) m. Elisabeth B., f. 18. 'Sept. 1888, Datter af Organist Otto Eoerup og Hustru Christine f. Jensen.

Student (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; uddannet paa teknisk Skole, paa Akademiet og hos P V J Klint; deltog i Carlsbergfondets Udgravningsekspedi-tion paa Eliodos 1903-04.

Formand for Den fri Architektfor-ening til dens Opløsning 1919; Medlem af Akademiraadet 1922-49; Formand for Statens Bygningsraad 1931-43: Med­lem af Bestyrelsen for Akademisk Ar­kitektforening 1940-42; Medlem af Fire-mandsudvalget for Genopbygningen af Borgergadekvarteret 1942; teknisk Kon­sulent ved Statens Bygningsdirektorat 1945; Medlem af Eepræsentantskabet for „Arbejderbo" 1948 og af Bestyrel­sen for Thorvaldsens Museum 1948.

Har bygget Villaer og Beboelseshuse i Kbhvn. og Omegn bl. a. Vekselerer Aage Lunns Villa ved Svanemøllevej (1916); Raagegaard i Raageleje (1915), Hakon Schonedes' Landhus ved Kokke-dal (1916); Indenrigsmlinister Ove Kode's Sommerhus i Kregome (1917); Kbhnis Kommunes Beboelseshuse i Struensee-gade (1920); Andelsboldgselskabet Mølle-gaardens Ejendom ved Amager Boule­vard (1922); Brygger Vagn Jacobsene Landsted Svastika ved Rungsted Kyst (1927); Boligselskabet Vibevænget (1928); Boligselskabet Fuglevænget (1929); Kom­munale Beboelsesbygninger ved Aabou-levarden (1930 og 51); Byparken ved Lyngbyvej (1933 og 1934); Nordre Væn­ge ved Nattergalevej (1936); Storgaar-den, Vinkelgaarden og Klokkergaarden (s. m. Arkitekt Knud Hansen 1935, 1937 og 1938); Industritageiies og Jernindu­striens Bygning ved Nørre Voldgad<-(1938-39); Ved Skolen (1939-40); Klerkr-gaarden (s. m. Aage Muller 1942); A I-dersrenteboliger og Kommuneskole ved P Knudsensgade (1949); Kontorbyp-ning ved Nyropsgade (1949); Konser­vesfabrik for Akts. P S Plum ved Høff-dingsvej (s. in. Aage Muller, 1949).

Præmieret af Gentofte Kommune 1913 og 1915. af Kbhvns Kommune 1918, 1920, 1928, 1931, 1932, 1936, 1939, 1941 og 1944.

Adresse :   Breds.   4.   Kbhvn.   K.

_______________________110

BAUMANN     Reimund Generalkonsul, K'.DM.; f. 10. Juni 1874 i Korsør; Søn af Skibsfører H J Baumann (død 1889) og Hustru f. Buch (død 1911); gift (17. Dec. 1908) m. Margaret Ingeborg B., f. 21. Marts 1886, Datter af Køb­mand J V Bache (dåd 1888) og Hu­stru Margaret f. Hassel (død 1933).

Student 1893; cand. jur. 1899; Fuld­mægtig i Frdbg. Birk 1900; Fuldmæg­tig under Gouvernementet for de Dansk-Vestindiske Øer samme Aar; Underdom-rner. Skriver og Politimester i Chri-stianssted, St. Croix 1904; Qouverne-mentssekretær 1912; Specialkommissær ved Afviklingen af de Dansk-Vestindi­ske Øers Forhold til Danmark og hono­rær Generalkonsul for de Dansk-Vest-inrliske Øer 1917-20; Konsul i Chicago 1921-47 (.afskediget 1941, genaiisat 1945): taget Ophold i Danmark 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. St. Croix Sukkerfabrik 1904-21; Formand for Lokalkomitéen for Dronning Loni-ses Forening for Syge- og Børnepleje paa de Dansk-Vestindiske Øer 1908-12.

Adresse:   ..................

BAUN Christian Stiftsprovst, R.; f. 10. Febr. 1898 i Taps Sogn; Søn af Gaard-ejer Søren Baun (død 1918) og Hustru Marie f. Rudolph; gift (25. April 1924) m. Marie Cathrine B., f. 15. Uec. 1898 i Hjortlimd, Datter af Lærer P N My­gind (død 1934) og Hustru Christiane f. Bogh (død 1930).

Student (Kolding) 1917; cand. theol. 1924; Sognepræst i Dybe-Ramme 1924: Andenpræst ved Hans Egedes Kirke i Kbhvn. 1928; Generalsekretær for K. F. O. M. og K. F. U. K. i Danmark 1931; Sognepræst ved St. Mortens Kirke i Randers 1940; Sognepræst ved Viborg Domkirke, Provst for Viborg Købstads Provsti og Stiftsprovst over Viborg Stift 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Højskamling 1917-20 (Formand 1918-20) og for Sonderjydske Forenin­gers Fællesraad 1919-20; Næstformand for Studenterforeningen Hejmdal 1919-20; Medlem af Bestyrelsen for K.F.U.M.'s Seminarium; Medlem af Komitéen og Sekretær for den kristelige Seminarist­bevægelse i Danmark 1933-49, af Lands­udvalget for det kristelige Gymnasiast-arbejdo, af K. F. ti. M.-Spejdernes Ho­vedbestyrelse og af K. F. U. M.'s Mis-sionskqmité og Verdenskomité til 1940; livsvarigt Medlem af Det kbhvnske Kirkefonds Repræsentantskab; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Indre Missions Diakonhøjskole, Aar­hus 1933-36; Næstformand og Sekretær for Aarhus kristelige Studentertorbund 1932-36; Medlem af Repræsentantskabet for Det Danske Missionsselskab til

1941; Kedaktør af Ungdomsarbejderen 1932-36; Formand for den danske Ko­mité for den økumeniske Verdenskonfe­rence for kristen Ungdom 1939 og for Fællesraadet for Det kristelige Studen­ter- og Gymnasiast-Arbejde i Danmark 1939-41; Sekretær for Den danske Me­nigheds Hjælpearbejde blandt Krigs­fanger og Internerede 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Kirkeligt Forbund af 1933 (Formand fra 1945) og for Dansk Bibelskole til 1944; Medlem at Bestyrelsen for Aarhus Seminarium

Har udgivet: Gør vi Alvor af de Kristnes almindelige Præstedømme r (1936); Ægteskabets Krise (s. m. 11 J" Honoré, 1937); Guds Bud og vor Tids Mangel paa Moral (1937); Ved Fjøn-kammerdøren (1939).

Adresse :  Viborg.

8AUNSGAARD P Fabrikant; f. 25. Aug. 1874 i Oddense ved Skive; Søn af f h. Proprietær Ohr. Baunsgaard (død 192o) og Hustru Dorthe f. Klemmensen (død 1921); gift (25. April 1907) m. Marie B., f. 50. Aug. 1885 i Vejrum ved Struer, Datter af fh. Godsejer Kr. Bach (d«d 192«) og Hustru Mette f. Provstgaard.

Etableret i Struer 1901, tillige i Hol­stebro 1909, Indehaver af nuværende Firma P Baunsgaard fra 1911.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk PrincipaKorenimj 1921-47; Medlem jf Bestyrelsen for Aarhus Konservative Vælgerforening 1918-34 og i 6 Aar For­mand i Vælgerforeningens søndre Kreds; Medlem af Aarhus Ligningskommission 1919-25; Medlem af Aarhus Byraad 1925-29; Medlem af Repræsentantskabet for Aarlmus Privatbank.

Adresse: Molsg. 2, Aarhus. BAVNGAARD Aage Thomsen Skovri-der; f. 19. Marts 1898 i Kousted; Søn af Sognepræst Kristen Thomsen (ilml 1900) og Hustru Mette Marie f. Peder­sen (død 1927); gift (23. April 1926/ m. Gudrun Amalie B., f. 4. Fehr. ISO/ i Hammel, Datter af Healskolebestjrer Anders Nielsen Andersen (død 1950) og Hustru Elisa f. Nybors (død 1920).

Student (Randers) 1917; Forstkaud; dat 1923; Planlægningsarbejder 1923-2; Skovrider paa Valdemar Slot og Sch lenborg Skovdistrikter 1925; Godsforva ter for samme 1928; tillige Skovtilsy med Hverringe og Lundsgaard Skovd strikter fra 1935.

Medlem    af    Bestyrelsen    for    Dans Skovforening fra 1935. Formand for du Handelsudvalg   fra   1946:   Formand   :' Fyenske   Skovbrugs   Salgsforening    o Fyens S.S.T.  Ira 1933;  Medlem af Lk ningsraadet og af Bestyrelsen for Akt . Kolds  Savværk: Formand  for   Danske forstkandidaters   Forening 1935-42. Har   skrevet   om   Skovene   i   „Herrr

________________Bay

gaardene og Samfundet" samt forskel­lige Artikler i ..Dansk Skovforenings Tidsskrift".

Adresse: Skovridergaarden, Troense. BAY Cordt Købmand, Konsul, K'.DM., Ohr. X Fr. M.p.p.; f. 16. Sept. 1883 i Randers; Søn af Læge N H Bay (død 1900) og Hustru Anna f. Gotzsche (død 1889); gift (16. Jan. 1910) m. Brmyn-trude Beatrice, f. 15. Jan. 1888 i Sllema, Mali a, Dutter af Telegrafbestyrer T Wright og Hustru Anne f. Scargoll.

l'rteliminæreks. (Randers Latinskole) 1899; i Handelsla-re hos Grosserer Just Abildgaard fra 1899-1903; ansat i Thor E Tulinius' Dampskibseksped., Kbhvn., 1904: hos Cornford & Co., London, 1905; hos Hambert Balguerie, Bordeaux, 1907; Korrespondent i Firmaet Holbek y Ca., 'Cadiz 1909; Forretningsfører i samme Firma 1911; selvstændig Forretning som Eksportør af Sydfrugter og Vin 1914.

Varetager flere skandinaviske og en­gelske Skibsrederes og Assuranceselska­bers Interesser; Repræsentant for Dan­ske Rederes Betsværn Nordisk Skibs­rederforening, Baltic and White Sea Conference, norske Veritas m. m.; Med­lem af Bestyrelsen for Firmaet Comer-cial Ibero Danesa, S. A., Madrid; svensk Konsul og dansk Konsul 1911.

Udenl.  Ordener:  S.N.3.;  S.V.31.

Adresse : Cadiz, Spanien.

BAY J Christian f h. Overbibliotekar, Ti^.. f. 12. Okt. 1871 i Budkjøbing; Søn af Skibsfører Lars H Bay og Hu­stru Doris f Christiansen; gift (25. Okt. 1893) m. Dora Elisabeth B., f. 12. Aug. 1873 i Buxtehude. Datter af Ludwig Detjen og Hustru f. Hæft.

Studerede Plantefysiologi i Kbhvn.; Assistent ved Missouri Botanical Går­den 1892-94; Bakteriolog ved lowa State Board of Health 1894-99; Forstander for Ashland Højskole 1900-01; Assistent ved Library of Congress i Washington 1901-05; ansat ved John Crerar Library i Chicago 1905-47, fra 1917 som Medical Reference Lihrarian, fra 1928 som Over­bibliotekar.

Medlem af Bibliograpli, Society of America og af American Library In-stitute: livsvarigt Medlem af Dansk Folkesamfund og American Library Association Honorary Fellow, Institut« uf Medicine of Chicago og State Histor. Soc. of Missouri; Hon. Member, Fort Dearborn Commigsioti; Æresmedlem af Dansk Bibliofilklub i Kbhvn.

Akademisk    Æresgrad,    Northwestern

[Jniversity   1932,   Dr.   litt.   h.   c.,   Elm iiurst College 1936.

Litterære 'Arbejder : Danish Fairy and Folk Tales (1898): Hvad Gud har sammenføjct (1908): Denmark In Bnglish and American Literature, a

Bay_______________

Bibliography (1915); Conrad Gesner (1916); Echoes of Hobert Louis Ste-venson (1920): The Chalice (1922, 2. Udg. 1946); Kåre Imprints of Chica-go (1922); Edward Everett Ayer (1927); Kilden i Urskoven (1929); Unpublished Chapters of Stevenson's Records of Fa­mily of Engineers (1929); Origin of Shakespeare's Hamlet (1931); Jeppe Aakjærs Minde (1930); Inter arma lo-quantur musae (1930); Daniel Drake (1932)' Om Danskhedens Væsen (1933); Bibliophili epistola (1935); A Handful of Western Books (1935); Bibliophili epistola II (1936); Bibliophili epistola III (1937); Bibliophili epistola IV (1938); Bibliophili epistola V (1939); Dr. Christian Fenger, the Man and his Work (1940); The Fortune of Books (1941); Bibliophili epistola VI (1942); William Trelease: 1857-1945 (1945); The John Crerar Library : 1895-1945 (1945); Secoud Handful of Western Books (1936); Third Handful of Western Books (1937): In the Honse of Memo­ries (1946); Biography and Biographiep (1948); Udgiver af II Lewis, Das illu-strierte Mississippithal (Florents, 1923); Collot, Journey in the Mississippi Val­ley I-III (1924); Wm. Oliver, Eight Months in Illinois (1925); Select Work? of Yonng E. Allisori (1935); flere bota-nisk-bibliografiske Skrifter, engelske Oversættelser af dansk Litteratur, Ar­tikler i danske Blade, særlig om Lan­gelands Historie, etc.

Bolig: 210 Elm Avenue. Elmhurst, Illinois, U.S.A.

BAY   Oluf Overretssagfører; f. 27. Okt. 1877 i Nakskov; Sen af Dampmøller A V Bay (død 1897) og Hustru Ellen f. Arctander (død 1938); gift (16. Febr 19111 m. Sophie Magdalene B., Datter af Provst, kgl. Konfessionarius H M Fenger (død 1930, se Kraks Blaa T3og 1930) og Hustru Olivia Theodora f. Norup (død 1916).

Student(Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1895; cand. jur 1901; Overretssagfører i Kbhvn. 1904.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Asfaltkompagni, for Akts. Bal­tisk Lloyd, for Akts. Galochekompag-niet, for Akts. Ejendomsselskabet Ør­stedhus, for Akts. Adolph Trier & Goldschmidt og for Akts. Albion Tra-ding & Food Co.: Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Nordisk Cyclefabrik, for Akts. Sthyr & Kjær og for Akts. Hør-fabriken i Tommerup; Medlem af Ad­ministrationen for det Skeelske Fidei-kommis.

Adresse :   Amaliev.  13.  Kbhvn.   V.

Sommerbolig:   Espergærde.

BECH   August Forpagter, R. DM.,M.T Kha.p.p.; f. 16. Aug. 1879 paa Engels-holm ved Vejle; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Josepha del Car-men f. Prom (død 1911), adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift (19. Okt. 1906) m. Margrete B., f. 1. Jan. 1883. Datter af Professor, Konferensraad Carl Eeisz (død 1902) og Hustru Corinna f. Løvenfeldt (død 1944).

Landbrugskandidat 1902; Tillægseks. i Planteavl 1904; Ejer af Elkjærholm ved Kolding 1906-14; arbejdede i Kode Kors det russiske Karthotek, 1914-15; ansat i Landmandsbanken 1915-17; Forpagter af Vallø Hovedgaard fra 1917; Ejer af En-gelsholm med Nørupholm 1920-23; Med­ejer af Gjødding Mølle 1921-30.

Medlem af Bestyrelsen for Kolding Herreds Landboforening og Formand for dens Planteavlsudvalg 1910-14-, For­mand for Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening 1939-47, derefter Æres­medlem, og Formand tor dens Plante­avlsudvalg fra 1926; Medlem af Be­styrelsen og Næstformand i Centralfor­eningen <i.f Tolvmandsforendnger og større Landbrugere i Danmark fra dens Stiftelse i 1923, Formand 1926^42. derefter Æresmedlem; Medlem al Det kgl. danske Landhusholdndngsselskab--Bestyrelsesraad fra 1983; Præsidenit i samme fra 1943. Medlem af Auktious-raadet for Kbhivna Grønttorvs Auktion; Medlem af Bestyrelsen for Landafor-eniinigen til Faareavlens Fremme fra Foreningens Stiftelse til 1941; Med­lem 'af Repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobilklub 1931-37 og af Bestyrelsen for Edward Bechs Fami­lieleg-at fra 1937; Medlem af Statens Kedskabsudvalg fra 1938, af Dansk Brandværns-Komité fra 1938 ag af Land-arbejderkommissionen af 1938; Land­brugets Repræsentant i Finlandshjæl-pens Arbejdsudvalg og økonomiske Ud­valg fra 1940; Medlem af Arbejdsud­valgene i Fælleskomiteen for Danmarks Hjælp til Belgien og i Frankrigshjæl-pen; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Danielsen & Larsen, Nakskov; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Metalvarefabrik.

Udenl. Ordener: B.L.4.; B.r.K.M.l.: Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.2'. • Fi.r.K.2.; Fi.S.F.; F.M.A.l.

Adresse : Valle Hovedgaard pr. Vallø.

BECH    Emil   Direktør.   Chr.X.Fr.M.;   f

2.   Okt.   1896   i   Storehedinge;   Sen   af

Købmand Th.   Bech   (dørt 1928) og Hu-

stru Dagmar f. Sohou (ded 1924); gift 1. Gang (1926, Ægteskabet opløst) m. Marguerite B., f. Hunt; 2. Gang (25. Juli 1947) m. Edith B., f. i Randers, Datter af Købmand Emdl Larsen og Hustru Anna f. Dela.

Uddannelse paa Købmandsskolen 1915-16; Sekondløjtnant i Infanteriet 1918; ansat i Firmaet F & A Delcomyn, London 1919-22; eget Firma i London 1922-24: Bestyrer af Den kgl. Porce-lainsfabriks Udsalg i London 1924-30; Direktør for The Koyal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., London fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Danish Club 1925-30 og 1933-43. af Danish Olub (Trustee) Co. Ltd. fra 1936, af Det Danske Raad i London ved dettes Mil­telse i 1940, af dets Informations l'd-valg 1942-45 og af Bestyrelsen for Ang-lo-Danish Hociety i London 1925-45; Fel-low of The Royal Society of Arts 1948.

Adresse: 61, Knigtitsbridge, London S. W. 1., England.

BECH   Erik Politiadvokat; f. 17. Okt, 1910 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Karl Bech (ded 1932) og Hustru Marie f. Schelde (ded 1941): gift (30. Maj 1943) m. Lis B., f. 1. Dec. 1916 i Hers-holm, Datter af Overretssagfører Gott­lieb Jacobsen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Elisabeth f. Han­sen.

Student (Schneekloths Skole) 1928; cand. jur. 1934; Dommerfuldmægtig ved Kriminaldommerkontoret i Aalborg s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Polibis Undersøgelseskamre 1937; Politiadvokat 1942; tillige Lærer ved Statens Politi­skole 1946.

Adresse:   Amager  Boulevard 129, Kbhvn. S.

Sommerbolig : von Ostensgade, Dragør.

BECH Georg Generalkonsul. K'.DM.: f. 20. Okt. 1675 paa Engelaholm; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Gods­ejer Carl Adolph Bothe Bech (ded 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Jo­sepha del Carmen f. Prom (død 1911). adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift 1. Gang (7. Dec. 1901) m. Harriet Eleonora f. Kauffmann; gift 2. Gang (8. Sept. 1926) m. Kirsten f. Havcmann.

Student (Fredericia) 1893; cand. jur 1900; Studierejse til Amerika 1900; Sekre­tær ved Scandinavian American S.S. Line. New York 1901; Konsulatssekretær i New York 1904; udsendt Vicekonsul i Bneno? Aires 1905; udsendt Konsul i Chicago 1908; udsendt Konsul i New York 1914, fra 1916 med Titel Generalkonsul; Di­rektør ! Firmaet Bech, van Siclen & Co. New York 1917-18-, genindtraadt i Stillingen som udsendt Konsul i New

_ _______________Bech

York   1918;      udsendt   Generalkonsul   i New  York   1921-46. Adresse : Østerled pr. Birkerød.

BECH  Holger Udenrigsraad, R.DM.p.p.;

f. 19. Febr. 1896 i Aarhus; Søn aif fil. Bankdirektør OIuJ Bech (se denne); gift (28. April 1928) m. Inger Johanne B., f. 31. Okt. 1904 i Kolddng, Datter af Dommer L J K Schjørring (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Inger f. Petersen.

Student (Kolding) 1914.; cand. jur. 1921; Sekretær i Udenriireministeriet s. A.; Vicekonsul i Chicago 1926-28; atter Sekretær i Ministeriet 1928, Fuld­mægtig 1932-35; Legationssekretær i Genéve 1935-37 og i Helsingfors 1937-42; Fuldmægtig i Ministeriet 1942. Kon­torchef 1945; Udenrigsraad og Chef for Udenrigsministeriets Administrationsaf­deling 1949.

Har skrevet en Kække Afhandlinger og Artikler samt holdt oplysende Fore­drag over internationale Emner.

Udenl. Ordener: B.K.3.; FS.H.R.2'.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3.; I.F.3.; Le.S.4.; S.N.2'.

Adresse:   Strandvej  187,  Hellerup.

BECH     Holger    Underdirektør,    R.p.p.;

f. 2. Dec. 1891 i Helsingør; Søn af Rektor, cand. mag. Herman Bæk (ded 1931) og Hustru Betty f. Lund; gift m. Aase B., f. Lundborg.

Student (Hesselager) 1910; Assistent i Landmandsbanken 1915: Fuldmægtig 1918; Kontorchef i Kbhvns Handelsbank 1920; Underdirektør 1934.

Formand for Studenter-Sangforenin­gen 1930-34 Formand for Helsingør Golf Club 1943-46; Medstifter af og Kasserer for Norgesfonden 1942-46; Medlem af Bestyrelsen for Carl Stra-kosch Akts. og for Brasiliansk Kaffe Kompagni Akts.

Udenl. Ordener: Le.S.4.; N.St.O.2".; S.V.31.

Adresse : Dronn. Tværg. 16, Kbhvn.K.

BECH Johannes Forfatter; f. 25. Juni 1867 i Ttyde ved Holstebro; Sen af Lærer Chr. N Bech (død 1892) og Hu­stru Katrine Andriette f. Fog-Søren­sen (dod 1919); gift 1. Gang (3. Juni 1889) m. Thora B., f. 9. April 1870 i Holstebro, død 1917; Z Gang (28. Juni 1918) m. Elly B., f. 3. Marts 1896 i Kbhvn.

Lærte Landvæsen og Mejen til 1885; Præliminæreks. 1886; Ophold i Kanada 1888-92; Handelsrejsende i flere af Eu­ropas Lande 1892-98; Journalist, hosat i Sydjylland, 1898-1909; Journalist og Foredragsholder, bosat paa Alheden, 1909-17; arbejdede for Polaksagen, Læ plantning (anlagde og ledede Kon genshus Hedepark) og for Husflids

Bech _______________

sagen; fik indført Legetøjsfabrikation i Hjemmene paa Heden i Forbindelse med Fabriksdrift (Fabrikken „Hedebo-flid") ; bosat i Kbhvn. fra 1918.

Har skrevet: Fortællinger og Digte (1906); Smalballes Kur (1909); Ver­denskrigen (1915); Kors og Hammer (1921); Det fe Fornødne (Kids at de nordiske ^formationer, 1927); Trællens Søn (19ii); Da England blev dansk (1933); De to Gaarde (1933); Lukket nde (.1934); Tufs Norgesfærd (1936); Kampen om Kongekronen (1938); De tre Venner (1939); Laust Glavind (1939); Hulen i Skoven (1940); I Ven­dernes Vold (1941); Af Uldjydernes Hi-etorie (Sidste Kapitel af Bindestuens Saga) (1941); Nybyggerne paa Heden (1942); Over Verdenshavene (1943): Jørg-en Skytte (1945); Ved Livets Bord (1947) samt ca. 100 Noveller.

Adresse:  Albaniensg. l, Kbhvn. S.

BECH   Jørgen Direktør. R.DM ; f. 9. Juli 1880 paa Valbygaard ved Slagelse; Søn af Hofjægermester J P Bech (død 1909) og Hustru Caroline f. Suhr (død 1889); gift (12. Sept. 1930) m. Margre­the B., f. 4. Juni 1886 i Kbhvn., Datter af Oberst, Kammerherre Bianco Boeck (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Charlotte f. Bruun (død 1916). Student (Sorø) 1899; cand. mag. 1904; Assistent i Finansministeriet 1905, Fuld­mægtig 1912; tilforordnet Laanekassen for de sønderjydske Landsdele 1920; adm. Direktør smstds. 1927-49.

Medlem af Bestyrelsen for det Jør­gen Bech'ske Familiefideikommis; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Kryolith-Mine- og Handels-Selskabet; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kryolitselskabet Øresund.

Adresse : Amalieg. 4, Kbhvn. K. Sommerbolig: Lindehuset, Vedbæk.

BECH  Jørgen Albert Godsejer. RDM.: f. 14. Jan. 1881 paa Kruusesminde; Søn af Godsejer Alexander Bech (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Josefa f. Trap (død 1922). gift (14. Okt. 1908) m. Clara Esther B., f. Suhr-Hansen, f. 24. April 1882 i Kbhvn., Datter af Godsejer Emil Edvard Han­gen og Hustru Marie Laurine Suhr.

Uddannet ved Landbruget; Løjtnant i Artilleriet 1904; Forpagter af Kruu­sesminde 1908, Ejer af denne 1921.

Formand for Sorø Amts landøkono­miske Selskab 1928-46 os for Arbejds­giverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen 1945-46; Medlem al Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbe­styrelse i 1946.

Adresse:   Kruusesminde  pr.   Korsør.

______ ____             114

BECH   Knud F Estanciero; f. 26. Okt. 1881 paa Engelsholm; Søn af Kammer­herre, Hofjægermester, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Jo-sepha del Carmen f. Prom (død 1911), adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift (11. Aug. 1920) m. Ma­ria Elvira B., f. 8. Maj 1896 i Buenos Aires, Datter af Manuel Maria Prom (død 1911) og Hnst.ru Anita f. Brandt (død 1920).

Student (Fredericia) 1899; cand. jur. 1905; Fuldmægtig paa Bornholms Amts-kontor 1905-06; udvandrede til Argenti­na 1906; Bogholder »g Assistent paa Kptancia Las Invernadas, Santa Fe 1907-08; Sekretær ved Gcneralkonsulatet i Buenos Aires 1908-09; til Tjeneste i Udenrigsministeriet i Kbhvn. 1909; stif­tede Estancia Condor Cliff, Santa Cruz 1910, omdannet til Aktieselskab 1916; stiftede Estancia Los Molinos, Santa Cruz 1917; stiftede Estancia La Rosada. Santa Cruz 1919, Indehaver af sidst­nævnte.

Adresse: Estancia La Rosada, Lage Cardiel. Santa Cruz. Argentina.

BECH   Marius Direktør, R., Chr.X Pr. M.; f. 4. Sept. 1879 i Lemvig; Søn af Boghandler Herman Bech (død 1915) osr Hustru Sara (død 1912). gift m. Hilda Beatrice B., f. 7. Sept. i Manchester, Datter af Kontorchef William Wain-wright (død 1913) og Hustru Elizabeth (død 1931).

Præliminæreks. 1895; .Lærling hos II P Rosenvinge og Grenaa Dampvæveri 1895-99; Sekretær hos Konsul P A Paul-sen, Manchester 1901-02: Medhjælperne-Fr. Seyd & Sohne, Elberfeld 1903-04: Elev paa Technikum flir Textilindu-strie, Reutlingen 1904-05; Forretnings­fører hos Paulsen Køedt & Co., Man­chester 1905-10; oprettede Firmaet Ma­rius Bech & Co., Manchester 1911, Ene­indehaver 1922; tillige Medindehaver af Firmaet- Harald Bech * Co., Kbhvn 1911-45.

Attacherct The Danish Tråde Office i London som Tillidsmand for Grosserer-Societetet og Foreningen af kbhvnske Manufaktur Grossister 1916-18; Delege­ret som Danmarks Repræsentant i Ko­miteerne for Clothing & Textiles nedsat af The Inter-Allied Committee on Post War Requirements og U.N.R.R.A. 1943-45; Medlem af Det Danske Raad i London 1940-45.

Adresse: 15. Grosvenor Road, Birk-dale, Lånes., England.

BECH Oluf fb. Filialdirekter i National­banken, R.DM.p.p.; f. 8. Okt. 1865 i Aarhus. Søn af Købmand Oluf Bech idød 1905X og Hustru Kliza f. Robin son (død 1908); gift (30. Okt. 1894)

115________________________

m. Elisabeth B., f. 28. Jan. 1867 i Aarhus, Datter af Hofjægermester Th. Qvistgaard, Tousgaard (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Eli­sabeth f. Ingerslev (død 1871).

Alm. Forberedelsesekg. (Aarhus) 1883; uddannet i Aarhuus Privatbank 1883-88; Assistent i Nationalbanken med An­sættelse ved Bankkontoret i Aarhus 1888; Bogholder ved Nationalbankens Filial i Aalborg 1900; fra 1901 Le­der af Nationalbankens Filial i Kol­ding, af dens Filial i Aarhus 1923-36; Borgmester i Kolding 1916-23; finsk Vicekonsul 1923. Konsul fra 1933.

Medlem af Kolding Byraad 1909-23; Medlem af Højres Amtsudvalg for Vejle Amt 1909-19; Formand for Provinsban-delsforeningernes Skoleudvalg 1913-49; Medlem af Opgave-Kommissionen for de statskontrollerede Handelsdagskoleeks-aminei- 1913-48 og af Handelsskole-Kommissionen af 1918; Medlem af For­retningsudvalget i Sammenslutningen af danske Havne, Foreningens Formand 1921-24; Formand for Kolding Kunstfor­ening 1903-23; Værge for Kolding Kirke 1911-23; Medlem af Bestyrelsen for den jydske Handelshøjskole 1918-24 og Laa­nekassen for de sønderjydske Landsdele 1920; Medlem af Handelsskoleraadet til 1947 og af Kroneudrvalget 1920; Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handels­stands Centralforening 1921-23 og af Be­styrelsen for Aarhus HandeMorendag 1923-36; Medlem af Statens Tilsynsraad lor Handelshøjskolen i Kbhvn. 1926; Medlem aif Bestyrelsen for Aarhus Mu­seums historiske Afdeling 1927-37; Næst­formand i Likvodationskomdtéen for Skive Bank Akts. i Likvidation fra Dcc. 1928; Medlem af Bestyrelsen for Universitets Samvirket i Aarhus fra 1926 og af Bestyrelsen for Understøttelses­fondet for fremmede Magters Konsuler i Danmark Ira 1936.

Udenl. Orden :  Fi.H.R,2°.

Adresse: Viggo Bothes V. 13, Char-lottenlnnd.

BECH  Peter Handelsgartner, R.p.p.;f.20. Juli 1885 i Valby; Søn af Gaardejer Ludvig Bech (død 1924) og Hustru Marie f. Andersen (død 1944); gift m. Karen B., f. Oxvang, f. 15. Sept. i Aalborg.

Præliminæreks. (Frederiksberg Gym­nasium) 1901; Sekondløjtnant 1906; Uddannelse paa Koldemosegaard Plan­teskole i Sorø og Mathiesens Plante­skole i Korsør samt hos Moser et fils i Versailles, Chouette-Theodet i Orleans og Schmidt Baumschule i Holsten; etabl. Gartneri i Valby 1909, i Hvid­ovre 1919; købte Baltica Frugtplantage,

____________ ______Bech

Bakkebølle   1928;   Formand   for   Nordi­ske Gartnerforeningers Samvirke.

Formand for Alm. dansk Gartnerfor­ening, Gartnernes Hus, Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkeaforaik-ringsselskab. Gartnernes gensidige Storm- og Hagelskadeforeikring og Er-hvervsraadet for Gartneri og Frugtavl fra 1939; Næstformand for Havebrugels Forskningsfond; Medlem af Statens RediSkabsudvalg og andre Udvalg; Med­lem af Komiteen for Fonden til Fædre­landet« Vel; Formand for De Allierede« danske Vaabenifællers HjælpeÆond; Ju-risdiikitiipnsformand i Forenede danske Motorejere; Medlem a.f Handels- og Sø­farts Tidendes Repræsentantskab-, Med­arbejder ved Bogen Danske Gartneri-virksomheder og Redaktør af P Bech's Havekalender 1940.

Udenl.  Orden :   Fi.H.R.3'.

Adresse: Kettevej  69-71, Hvidovre, Kbhvn.   Valby.

BECH-BRUUN   Helge Højesteretesagfø­rer; f. 25. Okt 1901 paa Frdbg.; Søn af Grosserer J A Bech-Bruun (død 1939) og Hustru Asta f. Wilstrup; gift m. Lis B-B., Datter af Assurandør Aage Møller og Hustru Sophie f. Petersen.

Student (Svanholm) 1920; cand. jur. 1925; Landsretssagfører 1929; Højeste­retssagfører 1941; offentlige Sager 1945.

Formand i Bestyrelsen for Akts. En gelsk-Dansk Biscuit«-Fabrik, Akts. Smith, Mygind & Huttemeder og Akts. Aage Kier: Medlem aS Bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab, for Akts. Kampmann & Herskind, Akts. L M Thurøe & Co.'s Eftf., Akts. British Motors, Akts. Ejendomsselskabet Ør­stedhus. Akts. N L Dehns Dampvaske-ri, Akts. Dansk Galoche- og Gummifa­brik og Fru Elisabeth Staus Rekrea­tionshjem.

Adresse : Kirkev. 2, Rungsted Kyst.

BECHMANN H G Retspræsident i Ægyp­tens blandede Domstole, K'.DM.p.p.; f. 29. Juni 1883 i Vindeby paa Lolland; Søn af Sognepræst Julius Bechmann (død 1924) og Hustru Marie f. Mathiasseri (død 1937); gift (19. Okt. 1906) m. Margre­the B., f. 23. Febr. 1869 paa Kjærsgaard. Datter af Fideikommisbesidder Holger Reedtz (død 1869) og Hustru Charlotte f. Bechmann (død 1906).

Student (Nykjøbing F.) 1900; cand. ji.r. 1905; Assistent j Justitsministeriet 1907; Assessor i Kriminalretten 1916-19; Dommer i Kbhvns Byret 1919-22; Med­lem af de internationale Domstole i Ægypten fra 1922; Præsident for Dom­stolen i Mansourah 1925-26. for Domsto­len i Cairo 1940-46; Dommer i Dom^tn-lens Højesteret fra 1946.

Medarbejder ved Professor Bentzons Familieret 1909-10; Sekretær i den fæl-

Bech__________________

lessknndinaviske   Familieretskommission fra  1910, Medlem af samme 1919^53.

Ud»nl. Ordener: Gr.Fr.4.; I.Kr.3.; S.N.2-.

Adresse: Heilsmindev.4, Charlottenl.. og 62 Rue Lavison, Bulkley, Alexan-drie, Egypte.

BECK Arthur Direktør, R., Chr.XFr.M.: f. 17. Jan. 1895 i Kbhvn.: Søn af Haandvirrker Georg Beck og Hustru Jensine f. Mejlby: gift (14. April 19271 m. Ketty B., f. 7. Juli 1903, Datter af Pressefotograf W Mansson og Hustru Olga f. Pedersen.

Gennemgik Søvarnets Maskinelevsko-le; kom til Ford Motor Company 1919, Rejseinspektør i Skandinavien 1921, Servicechef 1924, Salgschef i Stockholm 1933, Direktør smstds 1945, adm. Direk­tør i Ford Motor Company, Kbhvn. 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm 1939-48 og for Ford Fonden 1949.

Adresse: Richelieus Allé 9, Hellerup.

BECK Carl Johan Sektionsingeniør, R.; f. 11. Jan. 1889 i Store Heddinge; Søn af Købmand Niels Laugesen Beck (død 1935) og Hustru Mathea Ivarine f. Has-selbalch; gift (4. Nov. 1939) m. Vigga Amalie B., f. 3. April 1911 paa Frdbg., Datter af Grosserer Theodor Madsen (død 1915) og Hustru Elisabeth f. Morell (død 1924).

Oand. polyt. 1913: ansat i Firmaerne Winkel & Werner og Dansk Beton­bjælke Co.; ansat ved De danske Stats­baner fra 1914, fastansat 1916; Bane­ingeniør af 2. Grad 1919, af 1. Grad 1928, Sektionsingeniør 1946; Leder a<f 3. Banesektion i Roskilde.

Adresse: Dagmarsv. 8, Roskilde.

BECK Chr. F Arkitekturmaler, R.; f, 14. Marts 1876 i Kbhvn.: Søn af Post­ekspedient Jacob Beck (død 1888) og Hustru, Malerinden Signe Beck (død 1937). gift 1. Gang (8. April 1901) m. Ellen B., f. Lendorf, f. 17. Maj 1879, død 1935; 2. Gang (1937) m. Søsteren Eva B., f. 17. Marts 1887, Enke efter Forretningsbestyrer Karl Kruse.

Elev af Kunstakademiet; udstiller paa Charlottenborg fra 1896; maler ho­vedsagelig Billeder fra det gamle Rjø-benhavn og Christianshavns Kanaler.

Medlem af Censurkomitéen paa Char­lottenborg 1924, 1927, 1929, 1930 og 1938; Suppleant l Udstillingekomitéen i Aarene 1927-34; i mange Aar Medlem af Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November, Formand 1931-J2; Formand for nævnte Forenings Ud­stilling 1927-31, og for dens Malersek­tion til 1931; Redaktør af Foreningens Maanedsblad 1937-46; Formand for For­eningens Grund- og Understøttelsesfond

_______________________116

fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Otto Baches Mindelegat til 1935, For­mand fra 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Danske Aandsarbejderes Forbund til 1937; Suppleant i Akademi-raadet til 1941; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for National Kunst fra 1945, Sekretær fra 1948 og Redaktør af Tidsskriftet Dansk Kunst.

Adresse: Overg. o.   V.  96, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Markstuen,  Chr.  F Becks V., Liseleje.

BECK    Ellen kgl. Karnmersangerinde, MI&A.p.p.; f. 3. Okt. 1873 paa Ler-ohenborg; Datter af Ktatsraal. Gods­forvalter Frederik Beck og Hustru Lo­uise f. Fabricius; ugift.

Næstformand for Solistforeningen ar 1921 og Æresmedlem af samme; Med­lem af Dansk Tonekunstnerforenings Repræsentantskab; Æresmedlem af Liv­gardens Understøttelsesforening; Med­lem af Musikraadet.

Udenl. Orden.:  M.F.M. i Guld.

Adresse: Vesterbrog. 125, Kbhvn. V.

BECK Hans fh. Balletmester ved Det kongelige Teater, R.DM.p.p.; f. 31. Maj 1861 i Haderslev; Søn af Danselærer Nis H Beck og Hustru Christine f. Juni; gift (18. Maj 1895) m. Ballet­danserinden Elisabeth B., død 1946, Datter af kgl. Mundkok P Soyer og Hustru f. Albrechtsen.

Paa Det kgl. Teaters Balletskole 15. Aug. 1869; debuterede 28. Nov. 1879 i en Pas des deux; Solodanser 1881; Ballet­mester 1894; Afsked 1915.

Hovedroller: Loke i Thrymskviden; Toreadoren; Fiskeren i Napoli; Ove i Et Folkesagn; Valdemar og Bisp Absa­lon i Valdemar samt i de fleste af Bour-nonvilles Balletter.

Udenl.  Orden :  S.V.3'.

Adresse: Hostrups Have 46, Kbhvn.V.

BECK Johannes Distriktsingeniør; f. 21. Sept. 1896 i Saxild ved Odder; Søn af Gaardejer P Beck (død 1918) og Hustru Mathilde f. Breinholm (død 1902); gift (14. Jan. 1927) m. Ingrid B., f. 21. April 1901 i Løgstør, Datter af Direktør Hans Østergaard, Hjørring (død 1934) og Hustru Sofie Marie f. Dall 'døil 1944).

Cand. polyt. 1920; assist. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet s. A., Ingeniøras­sistent 1922, Ingeniør 1931, i Lemvig 1931, i Esbjerg 1946, Distriktsingeniør i Lemvig 1949.

Sekretær ved Esbjerg Havneraad 1946-49.

Adresse:   Kirkev   8.   Lemvig.

BECK Johanne* V Provst. R.; f. 22

April  1887 i Odense; Sen  af Indremis-

sionær Hans Chr.  Beck   (død  1916)  <nt

Hustru Juliane Marie f. Pedersen (død

19J6): gtft (23. Maj 1913) in. Emilie li.. f. 13. Nov. 1887 i Roskilde, Datter at' Overlasge Alexander Schiølz (død 1918) og Hustru Helene f. Rieper (død 1941).

Student (Aarhus Katedralskole) 1905; cand. theol. 1911; Højskolelærer i Has­lev s. A., præsteviet Medhjælper ved Domkirken (Budolfi Kirke) i Aalborg 1912; 2. res. Kapellan smstds. 1916; Sognepræst i Haarby paa Fyn 1922; i Ringsted-Benløse fra 1927; tillige Provst i Ringsted og Alsted Herreders Provsti fra 1933 og Medlem af Sore Amts Skoledirektion fra 19.0.

Adresse: Ringsted.

BECKER    Frits Christian Professor, Civilingeniør, K.DM.; f. 15. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig i D.F.U.S. Frederik Becker (død 1925) og Hustru Agnes adopt. Trier (død 1934); gift (3. Aug. 1922) m. Ruth B., Datter af Gros­serer CCE Gregersen (død 1936) og Hustru Margr. f. Jurgensen (død 1923,.

Cand. polyt. 1904; først assisterende, senere ledende Ingeniør ved forskellige af statens Byggearbejder; Lektor 1919, Docent 1927, Professor i Opvarmning og Ventilation ved Danmarks tekniske Højskole 1935.

Ejer af Paabølgaard  ved Tarm.

Adresse: Spurveskjul 10, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Vejby Strand pr. Vejby.

BECKER Knuth Forfatter; f. 21. Jan. 1B93 i Hjørring; Son af Detailhandler Johan Henrik Becker (død 1924) og Hustru Sophie i. Dittmann (død 1919j, gift (31. Okt. 1917) m. Mette B., I. 18. Juli 1897 i Linderum pr. Sindal, IJattcr af Landmand Kresten Pedersen (død 1905) og Hustru Johanne f. Wit-trup (død 1943).

Paa Holsteinsminde Opdragelsesan stalt; Landvæsenselev 1909-12; Medhjæl­per i Faderens Maskinforretning 1913: Maskinnandlcr i Hjørring 1917-32.

Litterære Arbejder ; Digte (1916); Sil-houetter (Digte, 1921, 1923 og 1928); l som præker (Skuespil, 1923); Romaner­ne: Det daglige Brød (1932), Verden venter MI (1934), Uroligt Foraar I-I11 (1938-39), Naar Toget kører 1-11 (1944).

Adresse : Waar pr. Sebbersund.

BECKER-CHRISTENSEN Gottfried Konsul, Grosserer, R.p.p.; f.S.Okt. 1874 i Odense; Søn af Kegimeutsmusiker Th. Christensen (død 1922) og Hustru Char­lotte f. Becker (død 1897); gift (22. Sept. 1903) m. Bertha Julie Sofie B-C., f. 29. Dec. 1879, Datter af Grosserer Karl Brincker, Vejle (død 1913) og Hu­stru (død 1913).

Uddannelse hos Grosserer P Baum-garten, Odense, i Vordingborg Trælast­forretning og i Vejle Trælast- og Kul-kompagni; egen Forretning, l/S Be-

Been

i-ktT - Cliri>.i'iixni, fra 1902; optci« 1940 som Medindehavere af Firmaet Konsul Kai Becker-Christensen og Konsul Erik Bécker-riiristensen; græsk Konsul 1908-48 og finsk Konsul 1921-47.

Udenl.Ordener : Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; Pi.S.F.; Gr.G.1.4.; Gr.Ph.4.

Adresse ; Vejle.

BECKETT Thomas Politimester; f. 10 Jan. 1903 paa Frdbir.-, Søn af Dr.phil. Francis Beckett (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Margrethe f. Mørch (død 1903); gift (22. Marts 1932) m. Lizzie Ma.ja B., f. 11. Dec. 1903 i Esbjerg, Datter af Grosserer August Hansen-Backhaus (død 1926) og Hu­stru Margrethe f. Christensen.

Student (Herlufsliolm) 1921; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1928; Sekretær ved Kbhvns Byret 1930; fung. Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Undersøgelseskamre 1934; Politiadvokat 1935; Politimester i .Middelfart m. v. 1945.

Adresse : Middelfart.

BECKMANN Johan Skibsmægler, R. DM., Chr.XFr.M.p.p.; f. 19. Dec. 1884 t Søllerod; Søn af Værkfører P V Beck-mann (død 1931) og Hustru Simoninf f. Christensen; gift m. Odile B., f. i Bilbao, Datter af Direktør Jean Louis Faber (død 1906) og Hustru Odile l. Dalstein (død 1939).

Pra'limiiia-reks. 1900; handelsmæssig "Uddannelse paa Trifoliuins Kontor i Haslev 1901-04, derefter i Det Forened.-Dampskibs-Selskab 1904-09, i Lissabon siden 1909; Senior-Medindehaver at' Firmaet Johan Beckmann, Ltd., Lissa­bon, fra 1916, Generalagent for D.F.D.S.; Agent for andre danske og udenlandske-Rederier.

Medlem af Bestyrelsen for Cemenlfa-brikcn  Secil,   Outåo,   Portugal;   Medin­dehaver af Sociedade de Empreitadas & Trabalhos Hidraulicos,  Ltd., Lissabon. Udenl. Ordener : I.F.3.; P.Chr.3'.; P.r.K.

Adresse.: Av. Carlos Silva 35, Santo Amaro de Oedras, Portugal.

BEENFELDT Thor Arkitekt, Maler; f. 10. Febr. 1878 i Kbhvn.: Søn af Køb­mand II P Beenfeldt (død 1924) <u Hustru Marie f. Thorsen (død 1918) ; gift 1. Gang m. Henriette Dorthea f Hansen, Ægteskabet opløst; 2. Gang n i. Magdalene Christine B., f. 27. Juni 1904 i Vadum, Datter af Gaardejer Anders l'eter Madsen (død 1941) og Hustru Kirsten Marie f. Christensen.

Præliminæreks. 1893; i Murerlære; paa Teknisk Selskabs Skole; ansat hos forskellige Arkitekter; Afgang fra Kunstakademiet 1906; Assistent under Kbhvns Kommunes 5- Bygningsinspek­torat 1900-02; ansat i Frdbg. Bygnings­inspektorat 1902, Bygningsinspektør

Been____ ___  __      ___

smstds 1925-45; Kejser l Mellem- og Sydeuropa og i Sverige og Norge; Læ­rer ved Frdbg. tekniske Skole 1905-09; har udstillet paa Charlottenborg (Kunsthaandværk) 1902 og Arkitektm projekt 191Z.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Arkitektforening 1908-12 og for Frdbg. kommunale Funktionærers Bo­ligforening 1912-14.

Har opført: Kirken i Overlade; Ejendommen Amagerbrog. 17-19 og Bryggervangen 18-24; flere Villaer.

Adresse: Ravnsbjerg, Nejede pr. Hillerød.

BEGTRUP  Aksel Ligningschef, K.DM. f. 28. Maj 1899 paa Frederiksborg Høj­skole; Søn al Højskoleforstander Hol­ger Begtrup (død 1937, se liraks Blaa Bog I9i?'j og Hustru Johanne i. Lange; gift (27. Febr. 1925) m. Inger B., f. 22. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af ps. Fuldmægtig Uhr. b'ink-J ensen og Hu­stru Anna f. Lumholdt (død 1944J.

Student (Frederiksborg) 1917; cand. polit. 1923; fung. Sekretær i Invalide-,, forsikringsfonden 1923; Sekretær ved Landsoverskatteraadet 1924, Fuldmæg­tig 1930, Ekspeditionssekretær 1935, Ligningsinspektør i Statens Lignings-direktorat 1938, Ligningschef 1946.

Adresse: Æblevænget 13, Lyngby.

BEGTRUP Bodil Gesandt. D.r.K.M.; 1. 12. Nov. 1903 i Nyborg; Datter al Dom­mer Christian A Andreasen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Carla f. Locher; gift 1. Gang (21. Febr. 1929, .Ægteskabet opløst 1936) m. Ur. med. Erik Begtrup (se denne); 2. Gang (14. Maj 1948) in. Gesandt Laurits Bolt Jioit-Jørgensen (se denne).

Studeilt (Aalborg) 1921; cand. polit. 1929; Filmcensor 1939-48- Gesandt i iteykjavik 1949.

Medlem af Danske K vinders Nationai-raads Styrelse 1929, Næstformand 1931, Formand 1946-49; Medlem af Mødre­hjælpens Fællesraad 1939; Medlem af den danske Delegation til Folkeforbun­dets 19. Forsamling 1938 og af den dan­ske Delegation til li.N. i London, New Xork 1946 og 1947 og Paris 1948; For­mand i U.N.'s Kommission for Forbed­ring af Kvinders samfundsmæssige Sti ling 1947. Medlem af samme Komn siou fra 1948.

Adresse: Det Danske Gesandtsk Hverfisgate 29, Reykjavik, Island.

BEGTRUP Erik Dr. med.; f. 2. J 1888 i Askov; Sø>> af Højskoleiorst der Holger Begtrup (død 1937, se K«. Blaa Bog 1937) og Hustru Johanne Lange; gift (11. April 1936) m. Bodil B., f. 18. Juni 1902 i Iloskilde, Dat af Overretssagfører Peer Holm og l stru Sigrun t. Schalburg.

________________________118

Student (Frederiksborg) 1906; med. fiks. 1913; Assistent ved Kommuneho­spitalets 2. Af d. 1915-16; L'rosektorassi-stent sammesteds 1916-20; Reservelæge ved Bispebjærg Hospital Afd.B. 1922-27; Specialistanerkendelse 1924; prakt. i Kbhvu. fra 1924; Dr. med. 1925; Leder af Hygiejnisk Instituts Kurser i Mad­lavning og Ernæringslærens Praxis Ira 1926; Visitator ved Kommunehospitalet 1927-33- Eksamen som fagudlært Kok 1929. Bibliotekar i Medicinsk Selskab 1921-34.

Har skrevet en Hække videnskabelige og populære Artikler og Bøger, hoved­sagelig om Stofskifte og Ernærings-spørgsmaal.

Adresse:  Holm.   Kan.  40.  Kbhvn.   K.

BEGTRUP-HANSEN   Knud kst.Rigspo-llitiohaf, K'.DM.,M.T.Kfih.p.p.; f. 15. Aug. 1882 i Aalborg; Søn af Sognepræst O F Beg-trup Hansen (død 1909) og Hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift (1. Maj 1915) m. Helga B-H„ f. 9. Maj 1888, Datter af Sognepræst, Komponisten J Fr. Wiel-Lange (død 1925) og Hustru Minna f. Friis.

Student (Aalborg) 1901; cand. jur. 1907; Fuldmægtig ved Sunds Gudme Herreder 1907-08, ved Vindinge Herred 1908-11; Assistent ved Statspolitiet 1911; Politiinspektør ved samme 1919; Vlce-politichef 1938; kst. Rigspolitichef li'41.

Medlem af Dansk Luftværnsforenings Landsstyrelse 1934-41; Medlem af Besty­relsen for Foreningen Fængselshjælpen (Næstformand fra 1945) og for Fæns-selsselskabernes og Fænigselshjælpens Samvirke.

Udenl. Ordener: Fi.H.B.3'.; N.O.N 4 • N.St.O.3'.; Po.P.R.4.; S.N.2'.- S V.2'' U.F.K.4.

Adresse :   Sortedam   Dosa.  93 A, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: „Rylen" , Korshage pr Rørvig.

BEGTRUP-HANSEN   Otto Dommer, R f. 18. Juli 1888 i Aalborg; Søn af Sog-n«præst O l' Begtrup Hansen, (død 1909) og Hustru Nancy f. Thauing (død 1895); gift (12. Juni 1934) m. Else B-H., f. Høft Larsen, f. 17. Okt. 1910 i Silkeborg.

Student (Aalborg) 1907; cand. jur. 1914; By- og Herredsfulrimægtig i Hol­stebro 1916; By- og Birkefuldmægtig i Silkeborg 1917; Dommerfuldmægtig sam­mesteds 1919; Dommer i Nykøbing M. Købstad og Morsø Herreder 1936.

Medlem af Tilsynsraadet for Nykø­bing M. og Omegns Sparekasse 1936; Formand for Fredningsnævnet ior Thi­sted Amt 1937.

Adresse: Nykøbing M.

BEGTRUP-HANSEN  Theodor Overlæ­ge, Dr. med., R.; f. 1. Febr. 1880 i Aal­borg; Søn af Sognepræst O Begtrup Hansen (død 1909) og Hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift 1. Gang (1906) m. Julie Gjerstrup (Ægteskabet opløst); 2. Gang (2. Dec. 1925) m. Edith B-H., f. 27. Juli 1895. død 1935, Datter af Manufakturhandler I Sennels, Hobro og Hustru Elvine f. Springborg; 3. Gang (15. Okt. 1938) m. Gerda Agnete B-H., f. 31. Maj 1884, Datter af Over­retssagfører H E Ovesen, Store Heddin­ge, og Hustru Thyra f. Thaning.

Student (Aalborg) 1897: med. Eks. 1905- Reservelæge ved Silkeborg Sana­torium 1905-07, ved Vejlefjord Sanato­rium 1907-10, ved Øresnndshospitalets Tuberkuloseafdeling 1911-13: Dr. med. (Den kunstige Pneumotorax i Phtisis-behandlingen) 1912; Overlæge ved Sil­kebors Sanatorium fra 1913; Leder af Tuberk ulosestationen for Skanderborg Amt fra 1929.

Korresponderende Medlem af den in­ternationale Forening mod Tuberkulo­sen; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Tuberkuloselægeselskab, Viceformand 1927-34, Formand 1934-37; Formand for Danske Tuberkuloselægers Organisation 1937-46; Medlem af Svenska Låkaresa'l-sksipet, Stockholm. Adresse • Silkeborg.

BEHNKE Helmuth Direktør; f. 11. April 1908 i Graasten: Søn af Barbér Behnke og Hustru f. Rohlk; gift (13. April 1934) m. Sørene B., f. 10. Maj 1909 i Bovrup, Datter af Bygmester Søren Schmidt og Hustru f. Hansen.

Realeks. 1924; ansat paa Graasten Andelsslagteri 1924-29, i Danish Bacon Oo., London, 1929-30; Bogholder ved Samsø Andelsslagteri 1930-31; Bogholder paa Da samvirkende danske Andelsslag­teriers Fælleskontor 1931; Fuldmægtig smsUK 1933-41: Direktør for Andels­slagteriernes Fællesstyrelse. Leder af Fællcskontoret og dets Ulykkes-, Sø- og Brandforsikringsselskaber fra 1941.

Sekretær    for    Landbrugsministeriets Baconudvalg og  Fedteksportudvalg, for Andels- og   Privatelagteriernes Arbejds­giverforening og for Landsudvalget for Svineavlens Ledelse; Forretningsfører for Andels-   og   Privatslagterdernes   Fælles­indkøb;   Medlem   af   Fragtnævnet,   af Fedtnævnet, af Finlandshjælpens Land­brugsudvalg, af Repræsentantskabet for Akts. Dansk Køleinstitut og af Besty­relsen  for Forsikringsselskabet  Fælles­virke A.m.b.A. Udenl.   Orden :   Fi-H.R.3. Adresse:   Egemarkev.  4,   Kbhvn. Vanløse.

BEHRENDT • POULSEN Poul Einar Højesteretssagfører; f. 28. Maj 1909 i

__________________Bend

Kbhvn.; Søn af f h. Højesteretsdommer P C Poulsen (se denne); gift (11. Maj 1935) m. Læge Edith Krabbe, f. 4. Marts 1912 paa Frdbg., Datter af Overlæge, Dr. med. Knud H Krabbe (se denne).

Student (Øragaard! Gymnasium) 1927-, cand. jur. 1934; Landsretssagfører 1938; Højesteretssagfører 1947; Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Lands­ret fra 1942; Lærer i Erhvervsret vec: Handelshøjskolen l Kbhvn. fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen i forskellige Aktieselskaber.

Adresse: Ridebanevang 4. Gentofte.

BENOER Max Murer: f. 28. Febr. 1885 i Kbhvn.: Søn af Murer Chr. Bender (død 1932) og Hustru f. Hygom (død 1935); eift (21. Dec. 1913) m. Lanra B., f. 16. Dec. 1892 i Vigersted Sogn, Dat­ter af Husmand Niels Hansen (død 1923) og Hustru Kirstine f Hansen (død 1928).

Aflagt Svendeprøve i Murerfaget i Kbhvn. 1902: Ophold i Tyskland 1905-10- Formand for Murersvendenes Fag­forening i Kbhvn. 1938-40; Sekretær i Murerforbundet i Danmark 1941-45; Kommunalrevisor 1945.

Medlem af Kbhvns Skoledirektion 1934-43, af Kbhvns Borgerrepræsentation 1938-45; og af Landstinget 1939-45; Medlem af Bestyrelsen for Murersven­denes Akts. 1936-46.

Adresse : Gustav Bangs G. 21, Kbhvn. SV.

BENDIX A B Direktør; f. 16. Febr. 1902 i Kbhvn.-. Søn af Grns«ører Geore S Bendix (død 1947, se Kraks Blaa Boj; 1944-1946) og Hustru Olga f. Bing (død 1947); gift (19. Fbr. 1927) m. Karen Margrete B., f. U. Marts 1906. Dattor af Etatsraad Martin Dessau (død 1919. se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ellen Mangrete f. Salonionsen (død 1916).

Student (Østre Borgerdydskole) 1920: ansat i Akts. De forenede Papirfabrik­ker fra 1925, adm. Direktør 1938.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1939, af Tndustri-raadet 1939, af Forvaltningsnævnet for Dansk Krigsforsikring af Løsøre 1940-45, af Forretningsudvalget for Indu­strifagene 1945 og af Bestyrelsen for Akt?. Frdbg. Metalvarefabrik 1946; Medlem af Sø- og Handelsretten fra 19418.

L'denl.   Orden:   Fi.H.R.2*.

Adresse: Helleruplund Allé 7, Helle rap.

BENDIX Hans Tegner; f. 19. Jan. 1398 i Kbhvn.: Søn af Grosserer L"ouis Ben­dix (død 1923) og Hustru Minna f. Pe­dersen (død 1925); gift (2. Marts 1925) m. Karen B., f. 27. Nov. 1900 i Es­bjerg, Datter af Maskinmester Johan

Bend

120

Petersen  (død 1924)  og Hustru Kirstine f.  Andersen   (død  1922).

Tegner ved Social-Demokraten fra 1922: Medredaktør af „Hjemmets Søn­dag" fra 194«-, fik Købike Stipendiet 1905; Tegner ved le Quotidien i Paris s. A.; Guldmedalje paa Verdensudstil­lingen i Parts 1957-, Medlem af Grøn­ningen fra 1927, repræsenteret paa Na-sjonafeallerdet i Oslo og Bergen.

Formand for Danske Bladtegnere 1949.

Har tegnet politiske, og satiriske Teg­ninger og Illustrationer i Social-Demo-kraten, Blæksprutten, Almanaker, "Bø­ger etc.; Plakater, Litografier og Ra­deringer ; har udgivet Bøgerne: Para­disiske Døgn (1929). Med Ryggen Hl Europa (1939) og Afsked med Frihedis-gwltaden (1948) medl egne Illustratio­ner tfna Syd- og Nordamerika samt Tea­ter (1948).

Udgiver af „ Aandehullet", „De Ud­stødte" cg en Satire-Samling ..Tegning af Tiden" (1933-38). Fra 1940-45 i Ame­rika. Leder af Office of war informa-tion's danske Afdeling 1942-44. Skrev og tegnede for amerikanske Tidsskrif­ter m. m. og udgav „The Lady who kept her promise" ; Illustrator ved ame­rikanske Bogforlag.

Adresse : Svanevænget 42, Kbhvn. O.

BENDIX Oskar Underdirektør, cand. jur.,R., Chr.X Fr.M.p.p.; f. 3. Sept. 1888 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Martin Bendix (død 1928) og Hustru Einmy f. Philipson (død 1933); gift (31. Aug. 1928) m. Tilly B., f. 18. Marts i Bour-nemouth i England. Datter af Sir Dan Godfrey (død 1939) og Hustru Jessie Ann f. Stewart (død 1925).

Student 1907; cand. jur. 19.14; Sekond­løjtnant 1916; ansat i Landmandsban­ken; ansat i Hambros Bank. Ltd. i London 1920. Chef for Hankens Oplys­nings- og StatistikafdeliiiK 1926. Under­direktør 1949.

I forskellige Perioder Medlem af Be­styrelsen for Den Danske Klub og Anglo Danish Society, London; Hon. Treasnrer i Anglo Danish Students Bu­reau, London fra 1920; Hon. Treasnrer i The Scandinavian Benevolent Society, London fra 1936.

Udenl.   Orden :  I.F.3.

Adresse: 315 Latymer Tourt. London \V. 6, England.

BENDIXEN  Hans Christian Professor, Rjp.p.; f. 12. Juli 1897 i Bredsten; Søn af Snedkermester Hans Bendixen (død 1942) og Hustru Sofie f. Kristensen (død 1939); gift (6. Juni 1925) m. Ber­tha B., f. 19. Juni 1895, Datter af Pottemager Hans Eggertsen og Hustru MmiiKV f. Bergstrwm (død 1922).

Ved   I,;iin1v;isrii  iil 1914;   Dyrhiwcks

1921: Assistent ved Veterinær- og Land-bohøjskolens stationære Klinik for større Husdyr og Afdeling for speciel Pato­logi 1923; tillige Dyrlæge ved Kbhvns Kommunes Kødkontrol 1923-34; Studie­rejse til forskellige Lande i Europa 1931-32; Professor i Bakteriologi, Kød-og Mælkekontrol og veterinær Para­sitologi ved Veterinær- og Landbohøj­skolen 1935; Professor i Speciel Pato­logi og Terapi og Forstander for den stationære Klinik for større Husdyr, medicinsk Afdeling, smstds. 1937.

Medlem af Kommissionen til Behand­ling af Statens Forhold til Videnskaben 1946. af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber 1947, af Bestyrelsen for Cen­tralforeningen af La'rere ved Universi­tetet og de højere Læreanstalter 1948 og af Bestyrelsen for Det danske Spejder­korps 1948.

Har foretaget Undersøgelser vedrø­rende Skimmelsvampe som Aarsag til Kastning hos Kvæg, Infektioner i Koens Mælkeldrt!er og Brucdlainifektio-ner hos Kvæget samt offentliggjort Arbejder vedr. en Kække andre Hus­dyrsygdomme.

Udenl. Orden :  N.St.O.31.

Adresse: Nyelandsv. 71, Kbhvn. P.

BENDIXEN   Harry Chef redaktør, cand jur.; f. 13. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Kursusbestyrer Edvard Bendixen (død 1933) og Hustru Lydia f. Møller: gift (24. Febr. 1938) m. Anna B., f. 2. Sept. 1908 i Haderslev, Datter af Fa­brikejer, Landstingsmand Max Schau-mann (se denne).

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; Redaktør af Al Sport 1925-27; ved Dagens Nyheder 1927-34: Sportsredaktør ved Berlingske Tidende 1934-44; ansvarshavende Redaktør ved B. T. fra 1944.

Har skrevet en Lærebog i Fodbold og 6 Underholdningsromaner.

Adresse:  Markvangen  12, Gentofte.

BENDIXSEN    Axel Civilingeniør, Dr. tecthn. R.DM.. Ota.X.Fr.M.; f. 3 Nov. 1884 i Thisted; Søn af Bankdirektør C F Bendixen (død 1936) og Hustru EJlse f. Jansen (død 1942); gift (22. April 1912) m. Johanne B., f. 28. April 1887, Datter af Manufakturhandler Eiler Holch (død 1905) og Hustru Henriette f. Krogh (død 1940).

Student (Aalborg) 1902; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1907; ansat i Fir­maet Carl Brandt. Dusseldorff og Kre­men 1907-10. i Firmaet Rud. Wolle. T.eipzig til 1912; i hollandsk Regerings-tjenrste som Ingeniør ved Havnevæse­net i Nederlandsk Indien (Batavia) 1912-17; ansat i Firmaet C'hristiani A Niielsen, Kbhvn. til 1919, Ingeniør og

J?L

Direktør i dette Firmas Bu«uos Airea Afdeling 1919-46; Dr. techn. h.c. ved Polyteknisk Læreanstalt 1929.

Under den anden Verdenskrig For­mand for Foreningen Danmarkshjælpen i Argentina.

Har skrevet: Die Methode der Alpha Gleichungen zur Berechnung von Rah-jnenkonstrnktionen (1914) og andre tekniske Afhandlinger.

Adresse: 4250, Lacar, Buenos Aires. Argentina.

BENDTSEN   Eiler Forstander, mag. art.; f. 21. Juli 1892 i Kbhvn.: Søn af Grosserer A O Bendteen (d»d 1921) og Hustru Alma f. Christensen (død 1929); gift (15. Nov. 1919) m. Misse B., f. 20. Okt. 1895 i Silkeborg, Datter af cand. pharm. M Efsen og Hustru Maja f. Steffensen.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1910; mag. art. (Engelsk) 1916; Lærer ved Den jydske Handelshøjskole 1917-18; Adjunkt ved Købmandsskolen og Niels Brocks Handelsskole i Kbhvn 1922; Lektor ved Handelshøjskolen 1932 og ved Niels Brocks Handelsskole 1934: Forstander for Den iydske Handelshøj­skole 1938.

Medlem af Handelsskolernes Kks-nmenskonimission.

Adresse:   lians Broges G. 2, Aarhus.

BENDTSEN   Folmer Maler, M.T.Kha : f. 8. Febr. 1907 i Kbhvn.: Søn af Mø­belhandler Christoffer Larsen og Chri­stine Bendtsen.

Tidligere Sømand; debuterede som Maler p;ia Kunstnernes Bfteraarsud-stillinB 1935; udstillede paa Oharlotten-Itorg 1936. i Kunstforeningen 1945, paa UdsUllin«en Dansk Kunst, Oslo 1945. paa Nordisk Kunstiforbunds Udstilling i Stockholm, 1946, paa U.N.E.S.C.O.'j. Verdensudstilling i Paris 1946 og paa separat Udstilling i Kunstnerforbun­det i Oslo 1948: Medlem af Malersam-menslutningen Kammeraterne 1937; til­delt Xenhauske Præmie 1939. Det Oluf Hartrnannske Legat 1941 og J R Lunds Rejselegat 1945 og 1946.

Medlem af Komiteen for Udstillinger i Udlandet 1941-47, af Akademiraadets Jury fra 1943, af Modstandsbevægelsens kunstneriske Udvalg og af Bestyrelsen for Nordisk Kunstforbund 1945-48.

Billeder paa Statens Museum for Kunst, paa forskellige Provinsmuseer, i Nasjonal-Galleriet i Oslo. i Sejerstertts og Bødtchers Samlinger i Oslo og gra­fiske Arbejder i Kobberstiksamlingen. Malerier: Ung Mand, Lossepladsen, Cirkus i Forstaden (Statens Museum for Kunst); Begravelse, Assistens Kir-kegaard (Aarhus Museum); Musik i Gaarden (Oslo Nasjonalgalleri); For-

stadsbitleder og  b'igurkompositioner væ­sentligst med Motiver af Søfolk og Ar­bejdere.   Udsmykning af   Byraadssalen i Korsør ny Raadhus  (1942). Adresse : Biilowsv. 40. Kbtovn. V.

BENDTSEN     Paul H Professor, Dr. techn.; f. 13. Aug. 1907 paa Frdbg.; .Søn af Fabrikant Kr. Bendtsen og Hu­stru Louise f. Sørensen (død 1926); ugift.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1926; cand. polyt. 1931; Dr. techn. 1939: Ekstraingeniør ved Statsbanerne 1931; tillige Assistent ved Danmarks tekniske Højskole 1937-49; Ingeniør ved Stats­banerne 1939, Baneingeniør 1946; Pro­fessor i Vej- og Jernbanebygning samt Byplanla'gning ved Danmarks tekniske Højskole 1949.

Medlem af Handelsministeriets (sene­re Boligministeriets) Teknikerudvalp; 1942-49; Sekretær i Den kbhvnske Tra­fikkommission af 1. Juli 1944 fra 1945 og i det af Ministeriet for off. Arb. nedsatte Slangernpbaneudvalg fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Arbejdsløshedens Bekæm-pelse's Afd. for Kbhvn. og Frdbg. fra 1941, for Dansk Ingeniørforenings Byg­ningsingeniørgruppe fra 1944 og for Dansk Ingeniørforenings Sektion for Vejbygning dg Byplanlægning fra 1945; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening fra 1948.

Har skrevet: Urban and Suburban Raihvays (Disputats, 1938); Redaktør af Teknisk Leksikon, Bd. 2 (1946); Tidsskriftartikler om Jernbaneteknik oa økonomiske Emner.

Adresse : Hesselvang 12, Hellerup.

BENEDICTSEN Olav Emil Læge; f. 7. Febr, 1863 paa Havet mellem Borneo, Sumatra og Java: Søn af Skibskaptajn J J Benedictsen (død 1915) og Hustru Catharina f. Koch (død 1876); gift (8. Juli 1890 m. Elin B., f. 1855 i Stock­holm, død 1909. Datter af Fabrikant Bernt Santesson og Hustru Emilie f. Martelleur.

l Bankierforretning 1880-83; Student (privat dimit.) 1884; med. Eks. 1891; studeret Massage i Stockholm 1891-92: Massagespecialist i Kbhvn. fra 1893; Badelæge paa Fanø Nordsøbad 1894-95; Kur læge paa Lj sbadeanstalten f rå 1904. Formand for Studenternes Afholds­forening 1904; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Ædrueligheds Frem­me fra 1911; Medlem af Bestyrelsen ior Kbhvns Folkeuniversitetsforening fra 1909; Leder af Danmarks studerende Ungdoms Afholdsforbunds Kursus fra 1916; i Skoleraadet for den internatio­nale Højskole ved Helsingør 1920; i Skoleraadet for Højskole og Studie-kredsforeningeii i Kjøbenhavn 1921;

Bene

122

Mon. mumliur  of tlie  American Human Association.

Adresse • Madvigs Allé 10, Kbhvn. V.

BENNIKE Helge Oberst, K'. DM., HTH.p.p.: f U. Jan. 1886 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og Hustru Estrid f. Høgs-bro (død 1944); gift (14. Aug. 1913) m. Gerda Elisabeth B., f. 10. April 1891 paa Nislevgiaard ved OUerup, død 1947, Datter af Forpagter C Berthelsen (død 1935) og Hustru Agnes f. OUerstrøm (dod 1935).

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1903; Sekondløjtnant og Premierløjtnant ved 6. Regiment 1906; til Generalstaben 1913; Kaptajn 1918, Kompagnichef i Viborg og i Kbhvn.; Stabschef ved 1. Jydske Division i Sønderborg 1927-30; Oberstløjtnant og Chef for 9. Batl. i Aalborg 1930; Oberst og Chef for Gene-ralstabsafdelingen 1936: Ohef for 4. Re­giment 1937; Chef for 1. Regiment 1945: Afsked 1948.

Instruktør ved Kongens Livjæger­korps 1911-13 og ved Akademisk Skytte­korps 1916-18; Chef for Dansk Spejder-forbund 1922-24 og for Kbhvns Amts Skyttekorps 1924-27.

Udeul.   Ordener:   F.M.R.3.;   F.Æ.O.

Adresse : Lorcksv. 5. Gentofte.

BENNIKE Ove Oberstløjtnant. R.int.. HTH.; f. 6. April 1898 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) o« Hustru Estrid f. Høes-bro (død 1944). gift (6. Marts 1928) m. Bodil B., f. 20. April 1899 pas Frdbg., Datter af Sognepræst Adser N Østergaard (død 1917) og Hustru Sigrid f. Høgsbro.

Student 1915- Premierløjtnant 1919; Tjeneste i den franske Hær 1921-22; Hærens Officersskoles Generalstabskur-sus 1924-26; ansat ved Generalstaben 1927-33; Kaptajn ved 2. Regiment 1933: ved Generalstaben 1938-45; i Den dan­ske Brigade 1944-45; Oberstløjtnant og Chef for 3. Batiiillon 1945.

Adresse: S-Ottingg. 18, Haderslev.

BENNIKE Vagn Generalmajor, K'-DM. HTH.p.p.; f. 6. Jan. 1888 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og Hustru Estrid f. Høgs-bro (død 1944); gift (31. Marts 1915) m. Gerda B., f. 9. Marts 1890 paa Frdbg., Datter af Grosserer Valdemar Paulsen (død 1937) og Hustru Ella f. Thomsen (død 1937).

Premierløjtnant 1912; Kaptajn 1922; Lærer i Krigsbygningskunst ved Hæ­rens Officersskole 1923-45; Chef for In­geniørkorpsets 2. Bygningsdistrikt i 1930; Stabschef ved Ingeniørkorpset 1930-32; Stabschef hos Generalinspektø­ren for Ingeniørtropperne 1932-37:

Oberstløjtnant og Chef for 1. Pioner-bataillon 1937; Leder af Modstandsbe­vægelsen i Jylland 1944-45; General­major og Chef for Jydsk-Fynske Kom­mando 1945; Generalinspektør for In­geniørtropperne 1946.

Har udgivet forskellige Lærebøger i Kragsbygnjingskunst.

Udenl Ordener- A.F.M.; F.K.K.; N.O.N.4.; N.St.O.21.; Stb. B.E.3.

Adresse : Raikelsv. 6, Hellerup.

Sommerbolig: Kraittaset, Kokkedal,

BENTHIEN Emil Grosserer; t. SÅ. Se-pt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emil Benthien (død 1885) og Hustru f. Niel­sen (død 1912); gift (25 April 1917) m. Gerda B., f. 28. Okt. 1895 i Kbhvn., Datter af Sagfører, Kreditforeningsdi-rektør Carl Herforth (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru f. Pe­tersen.

Præliminæreks. (Birkerød) 1900; Han­delsuddannelse herhjemme, i Hamborg og i London; indtraadte i Firmaet E Rubow's Eftf. 1910, Eneindehaver fra 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bagerlaug 1925-33.

Adresse : Nordvanggaard pr. Birkerød. BENTSEN Helge Landsdommer, K'. DM.; f. 2. Juli 1874 i Kbhvn.; (Søn af Læge Atke Bentsen (død 1916) og Hu­stru Natnalie f. Hertel (død 1911); giift 1. Gang (5. Dec. 1903) m. Magda B., Datter af Digteren Christian Richardt (død 1892) og Hustru Marie f. Ham-meridi; gift 2. Gang (23. Okt. 1910) m. LauritsstSne B., f .15. Juli 1881 paa Lundergaard ve<l Hjørring, Datter af Proprietær Laurits Ifversen (død 1921) ag Hustru f. Segelcke (død 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1892; rand. jur. 1898; Fuldmægtig ved Hel-lum-Hindsted Herreder 1900; By- og Herredsfuldmægtig i Hjørring 1901; Dommer i Vestre Landsret 1919-44.

Formand for Foreningen af Amts- og Rotsbetjentfnldmægtige 1911-19, for Lig­ningskommissionen i Hjørring 1915-19, for den staaende Voldgiftsdomstol for Hjørring Amt 1915-19; for det kom­munale ArbejdsanvisnJngskontore Be­styrelse smetds. 1915-19 og for Lignings­kommissionen i Viborg 1921-25; Oen-sor ved Politiskolen i Kbhvn. 1914-19.

Adresse:  Viborg.

BENTZEN Aage Professor, R.DM.; f. 13. Dec. 1694 i Ordrup; Søn af Stationsfor­stander G Bentzen (død 1937) og Hu­stru Thora f. Ludwig (ded 1940); gift (29. Maj 1923) m. Edit. B., f. 11. Juli 1897 i Kbhvn., Datter af Ingendør Jens Simith (død 1948) og Hustru Emilie Au­gusta t. Leisner (<Jød 1938).

Student    (Frdbg.   Gymnasium)   1913;

123__________________

Accessit for en Besvarelse af Universi­tetets Prisspørgsmaal i Teologi 1918; cand. theol. 1919; Docent (i det gamle Testamente) ved Kbhvns Universitet 1923; Professor i Teologi med det gam­le Testamente som Hovedfag 1929; Stu­dierejser til Tyskland og England 1921-23 samt til Palæstina som Medlem af Deutsches evangelisches Institut fiir Al-tertumswissenschaft des Heiligen Lan­des i Efteraaret 1924; Medlem af Un­dervisningsministeriets Udvalg angaaen-de Skolebøger 1930-33; Medlem af Ud­valget vedr. Spørgsmaalet om semina-rieuddarinede Læreres Adgang til Uni­versiteterne; Formand for K. F. U. M. Frdbg. Sogn 1923-26 of? for Universite­tets staaende Idrætsudvalg fra 1930; Medlem af Komitéen for den kristelige GymnaKiastbevægelses Sommermøder fra 1933 og af Komitéen for de danske Ud­gravninger i Silo fra 1945: Lærer ved Vestre Borgerdydskole 1919-21, ved Me-tropolitauskolen 1923-31 og fra 1932 og ved Blaagaards Seminarium 1941-48.

Har skrevet Artikler i Dansk Biogra­fisk Leksikon, Dagspressen og danske og udenlandske Tidsskrifter; „Den is­raelitiske Sabbats Oprindelse og Hi­storie indtil Jerusalems Erobring 70 e. Kr." (Konlkurrencearbejde 1923); ,, Jah-ves Gæst, Studier i israelitisk Sakrteidiigt-ning" (1926); „Die josianische Reform und ilire Voraussetzu tigen" (1926); Jahves Tjener (1928); „Det gamle Te­stamente. Tre Foredrag" (1929); „Is­raels Historie" (1930); „Studier over det zadokidiske Præsteskabs Historie" (Universitetets Festskrift, Nov. 1931); „Forelæsning over Indledning til de gammeltestamentlige Salmer" (1932); ..Omkring Bibelhistorien, Sex Foredrag" (1933); ..Anti-Kaper" (1933): „Finder vi Kristus i det gamle Testamente?" (1938); „Danielsbogens Aktualitet" (1938); Bi­belselskabets Bibelatlas (1938); „For­tolkning tdl de gammeltestamentlige Salmer" (1939); „Indledning til diti gamle Testamente" (1941, engelsk Uda. l 1948); „Prædikerens Bog" (1942); „Helgen eller Højiforræder?" (1943); „Det har slet ingen Hast for den, som tror" (1944) • „Loven, Profeterne og Skrifterne" (1944); „Jesada I-II" (1943-44); .,Deit sakrale Kongedømme" (Uni­versitetets Festskrift Nov. 1945); Med-udgiver af Bibelhistorie for Mellemsko­len., „Israels Folk" (4. Opl. 1947)" o; „Jesus og hans Apostle" (4. Opl. 194TT) og af Fortællinger fra Bibelen udgivet for Folkeskolen (2. Opl. 1941); „Kir­kehistorie til Skolebrug" (2. Opl. 1946); Messias - AIosop rodivivns - Mpnschen-sohn (1948).

Medarbejder ved Hamdbuch ziim Al­ten Testamént, udg. af Otto Eisufeldt,

___________________Bent

heri: Kommentar til Daniel (1937); Medlem af Redaktionen af Haandbos i Kristendomskundskab, 1942 ff. Heri : Gammeltestamentlig Arkæologi og Be­handling af gammeltestamentlige Præ-diketexter. Medudgiver af Illustreret Re-ligionsleksikon (1949 f.). Udg.: Egon JohanneHen, Studier over Esrns og Nc-hcnijas Historie (1946).

Adresse.: Jacobsens Allé l, Hellerup.

BENTZEN Alfred Klaudius Fængsels-inspektør, cand. jur.; f. 26. Febr. 1903 i Aarhus; Søn af Skræddersvend Jens Bentzen og Hustru Marie f. Larsson (død 1941); gift (17. Marts 1934) m. Karen "B, f. 27. Auer. 1904 i Kbhvn., Datter af Kunsthandler J L Wisbech (død 1944) og Hustru Alma f. Meier.

Student (Marselisborg) 1922-, cand. .iiir. 1929; Sekretær i Direktoratet for Fængselsvæsenet s. A.; kst. Vicefæng-selsinspektør ved Statsfængslet i Vrids-iBselille 1933, udnævnt 1934; til Raadig-hed i Direktoratet for Fængselsvæsenet. 1937. Fængselsinspektør smstds 1943, Chef for Afd. vedr. Arrestvæsenet.

Sekretær for Pængselsnævnet fra 1937.

Adresse : Dronningensg. 59, Kbhvn. K.

BENTZEN Axel Maler; f. 9. Juli 18931 Kbhvn., Søn af Kasserer Peter Bent-zen (død 1931) og Hustru Anna f. An­dersen (død 1931); gift (30. April 19201 m. Mariafrancesca B., f. 7. Febr. 1900 i Italien, død 1926, Datter af Kaptajn Giuseppe Nurzia (død 1921) og Hustru Maria Intrieri (død 1942).

Udstillede første Gang paa Kunstner­nes Efteraarsudstilling 1922; Medlem af Den frie Udstilling fra 1929 og af Grøn­ningen fra 1938: bar dssuden udstillet i Europas Storbyer; tildelt Eckersberg Medaljen.

Medlem af Kunstforeningens Besty­relse 1931-34.

Har malet Hospitalsb i lieder. Pigur­billeder, Vinduesbilleder og Landska­ber; repræsenteret med Billeder paa Kunstmuseet, Provinsmuseer og i Ud­landet; har dekoreret Vigerslev Allé? Skole i Kbhvn.

Adresse: Stevnsg. 41, Kbhvn. N.

BENTZEN Christian Overlæge, Dr.mcd. -f. 19. Nov. 1864 i Kbhvn.; Søn af Over retssaeferer. Kontorchef F V L Hcntzen frtBci 1926. =p Kraks Blaa Boe 1926) og Hustru Camilla f. With (død 1911); gift (11. Okt. 1890) m. Anna B., f. 30. Dec., \doptivdatter af Konsul Frederik Block (død 1892) og Hustru Caroline f. Torp fdød 1897).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882: med. Eks. 1889: Læge ved det danske Kurhotel i Ajaccio 1890-91; Dr. med. 1895; Øjenlæge ved Pinsens Lys­institut 1901r03; Chef for Kommune-

Bent _

hospitalets Øjenklinik 1903, Overlæge stnstds 1924, Afsked 1929; Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentant­skab 18964903; Formand for oftalmolo-gisk Selskab 1906-09; Meddommer i Konkurrencen om Professoratet i Oftal-mologi ved Kbhvns Universitet 1925; Æresmedlem af det oftalmologiske Sel­skab i Kbhvn. 1929.

Adresse: Stockholmsg. 35, Kbhvn. Ø.

BENTZON A Draohmann Højesterets­dommer, K*.DM.p.p.: f. 29. Dec. 1B87 i Munchen ; San af Professor, Dr. .jur. Vig­go Bentzon (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Martha f. Drachmann (dåd 1912. se Kraks Blaa Bog 1912) : Btft (9. Okt. 1913) m. Eva B., f. 15. Nov. 1890 paa Løvenholt, Tern Sogn, Datter af fh. Proprietær Holger Weis (død 1933) og Hustru Johanne f. Weip (død 1941).

Student (Slomanns Skole) 1905; cand. jur. 1911; tung. Assistent i Justits­ministeriet 1913, Assistent 1916, Sekre­tær 1919, Fuldmægtig 1920: kst. As­sessor i Viborg Overret i 1918, i Lands-over- samt Hot- og Stadsretten i 1919: Dommer i Kbhvns Byret 1923, i øst>-e Landsret 1933, i Højesteret 1940.

Sekretær i den skandinaviske Forsik-ringslovskommission 1919-25; i Akkord­retten 1921-30: Lærer ved Forsikrings-højskolen 1924-31. Censor ved samme 1931. Medlem af Bestyrelsen for Fæng-selsselskabet i Kbhvn. 1923-25. for Per-sonalhistorisk Samfund fra 1927 og for Juridisk Forening 1929-40; Medlem af Forsikringsraadet 1931, af den nordiske Gældsbrevskommission 1932-36 og af Retsplejeudvalget i 1933: Formand for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsfor­sikringer for Hunde 1937: Næstformand i den faste Voldgiftsret 1937, Formand 1944; Formand for Udvalget til Re­vision af Afbetalingsloven 1938; Medlem af de nordiske Juristmøders danske Stvrelse 1948.

Har skrevet: Kommentar til Forsik­ringsaftaleloven af 15. April 1930 (1931), samt Artikler i forskellige Tidsskrifter: Medarbejder ved 2. Udg. af Salmon-sens Konversationsleksikon.

Udenl. Ordener: Fi.H.E.31.; N.St.O.2'.

Adresse:   Tranegaardsv. 96.  Hellerup.

BENTZON   Henrik   Skuespiller,   Teater­direktør,   MI & A.;   f.   5.   Maj   1895   i Bergen; Søn af Kaptajn  Henrik Bent­zon og Hustru Dina f. Norstrand.

Student (Sorø) 1913; cand. phil. 1914; gennemgaaet Det kgl. Teaters Elevskole 1921-22; Debut paa Betty Nansen Teatret som Ejlert Løvborg i Hedda Gabler 12. Jan. 1924; Skuespiller ved Betty Nan­sen Teatret til 1942; derefter Scenein­struktør og Skuespiller ved Folketen-

________________________124

tret; Direktør for Frederiksberg Teater 1949. Ved Dagmarteatret en enkelt Sæ­son; Gæstespil paa Kungl. Dramati-ska Teatern i Stockholm i 1925 og paa Teatre L'Ouvre i Paris i 1925; Turnéer i Sverige, Norge og Danmark.

Hovedroller: Osvald i Gengangere; Hamlet; Tsar Paul i Patriot; Nils Lyk­ke i Fru Inger til Ostrat: Karl Tho­mas i Hopla, vi lever; Morderen i Grunden hvorfor: Stockmann i En Fol­kefjende; Leicester i Marie Stuart; Dr. Gadarin i Pas paa Malingen; Rosmer i Rosmersholm; Johannes i Ordet; Pro­fessor Krater i I Brændingen: Sir Pe­ter i Bagtalelsens Skole: Dr. Valkonen i Og Nat skal ikke være; Titelrollerne i Amfitryon. Excellencen, Poul Lange og Tora Parsberg, Vores Far og S En Inspekter ringer paa.

Adresse : Slotsv. 79, Charlottenlund.

BENTZON Inger Forfatter; f. 12. Juli 188« i Kbhvn.; Datter al Etatsraad Povl Bentzon (død 1943. se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Harriet f. Drach­mann (død 1945); gift (15. Dec. 1905) m. cand. jur. Tycho Cosmns Wimpf-fen Bræstrup, f. 5. Marts 1881, død 1919. Søn af Byfoged Andreas Bræstrup (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Maria f. v. Wimpffen (død 1939).

Elev fra Zahles Skole; Formand for Zahlenscrsanrftindet 1914-16; Medlem af Børnehjælpsdagens Hovedkomité 1932. af Forfatterforeningens Bestyrelse 1932-39 og 1940-45 samt af Danske Drama­tikeres Bestyrelse fra 1946.

Har skrevet en lang Bække Berne-og Ungdomsbøger samt pseudonymt (Otto Kampen) Romanerne: Mødrene? Synder (1925). Daaren (1926) og under eget Navn : Det gule Hus (1932), Nien­de Maj (1934), Rette Ægtefolk at være (1935), Klavs Hanssøns Børn (1937), Kransen (1941), Lyme (1945), Kanta (1946) og Frøken Leonora (1946) samt Skuespillet Hvo, som forarger — (De! kgl. Teater 1937).

Adresse:   N-Strandv.  447,  Hornbæk.

BENTZON   Jørgen    Komponist,    cand. jur.; f. 14. Februar 1897 i Kbhvn.; Sen

af Etatsraad Povl Bentzon (ded 1943 se Kraks Blaa Ung 1942) og Hustru Harriet f. Drachmann (død 1945); gift l Gang (Ægteskabet opløst) m. Mi­chala Wcis B., f. 9. Dec. 1899, Datter af Departementschef, Administrator A P Weis (død 1935, se Kraks Blaa Boa 1935) og Hustru Helga Weis (død 1946. se Kraks Blaa Bog 1944-1946); 2. Gang m. Karen B., f. 8. Febr. 1915, Datter af Ingeniør Sigurd Nielsen og Hustru Anna f. Brnm. Student (Scbneeklotha Skole) 1914;

cand. jur. 1920; Elev af Carl Nielsen 1915-18 og af Leipzigs Konservatorium 1920-21; ansat i Justitsministeriet 1921, Sekretær smstds. 1927, Fuldmægtig 1933; Protokolsekretær i Højesteret s. A.

Formand for Foreningen „Ny Musik" 1927-30; det Anckerske Legat 1929; Med­lem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik 1931; Med­stifter af Kbhvns Folkemusikskole 1932; Formand for De danske Folkemusik-skoler 1937-46; juridisk Sekretær i Ud­valget vedr. Kbhvnsegnens grønne Om-raader 1939; Medlem af Boligministe­riets Samordningsudvalg af 1944. Kul­turfondens Hæderspris 1945.

Kompositioner: Operaen Saturoalia (Det kgl. Teater 1944-45); 2 Symfonier; Sinifonnetta; „Fotomontage" og Varia­tioner f. Ork.; 3 Kammerkoncert«r, Sa-xof onkoncert; Kammermusik for Stry­ger- og Blæsereneembler j forsk. Værker for Amatørorkester; Korværker, bl. a. ,,En romersk Fortælling".

Adresse • Folehavev. 23, Hørsholm.

 BENTZON P G K Overlæge, Dr. med., R.; f. 22. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Civilingeniør og Landin­spektør Povl Bentzon (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Har­riet f. Drachmann (død 1945); gift (16. Maj 1917) m. cand. polyt. Johanne B., f. 24. April i Kbhvn., Datter af Professor, Dr med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Johansen (død 1941).

Student (Slomanns Skole) 1906; med. Bks. 1«14: Assistent ved Professor Slo­manns ortopædiske Klinik 1917-19; Re­servelæge ved Randers Amts Sygehus 1920-21; Dr. med. 1922; Medindehaver af Professor Slomanns Klinik 1922, Indehaver af denne 1926; Overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføres ortopædiske Hospital, Aarhus fra 1935; Konsulent ved Dansk Røde Kors' Folke-kuranstalt ved Hald 1936.

Formand for Foreningen af yngre Læ­ger 1919-20; Generalsekretær i nordisk ortopædisk Forening 1925-31; Medlem af den alm. danske Lægeforenings Hoved­bestyrelse 1926-29; Formand for Organi­sationen af danske Ortopæder 1928-35-, Redaktør af Acta orthopaedica scandi-navia 1930; Delegeret for Skandinavien i Société Internationale de Chirurgie Orthopédique 1930- Korresponderende Medlem af Rénnion d'Orthopédie (Bor­deaux) 193$; Æresmedlem af Société francaise d'Orthopédie 1934: Præsident for Nordisk ortopædisk Forening 1930 og 1948; Formand for Dansk ortopæ­disk Selskab 1948; Formand for Kbhvns fotogr. Amatør-klub 1931-33.

Adresse: Kathrinebjærgv. 2, Aarhus.

___________________Benz

BENZON   Aage von Vekselerer, Ban­kier; f. 16. Febr. 1893 i Skælskør; Søn af Redaktør, mag. art. Carl von Ben-zon (død 1906) og Hustru Emma f. Benzon (død 1917); gift 1. Gang (10. Jan. 1917) m. Karen Margrethe v. B. (død 1925), Datter af Kontorchef ved Det kgl. Landhusholdningsselskab Hans Hertel (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Emilie f. Schmidt (ded 1919); 2. Gang (1. Maj 1926) m. Aase v. B., f. 19. Dec. 1899 i Hobro, Datter af Amtslæge N C Ramm (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ot­tilia f. Thurmann.

Afgangseiks. fra Købroandsskolen« Dagskole 1910; tillknjyttet Vekselerer- og Bankiervirksomhed 1910-35; Vekselerer-borgerskab 1926; Student (privat dimit.i 1932- cand. phil. 1933; stiftet eget Fir­ma, Benzon & Sundberg, 1935; Medlem af Kbhvns Fondsbørs 1936.

Medlem at Bestyrelsen for Foreningen for AlderdomsftiiboLiger fra 1937 og af Forvaltningsraadeit for Sankt Theres<> Kirke, katih. Sognekirke i Hellerup fra 1942; Medlem al Tilsynsraadet for Østif­ternes Land-Hypotekforening fra 1943, Næstformand fra 1944; Medlem af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog fra 1943, Formand 1945-, Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn-Frd'bg. Kredsen al Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1944, af sammes Forretningsudvalg fra 1947 og af Repræsentantskabet for Borgerven­nen al 1788 fra 1945: Næstformand i Bestyrelsen for Sygekassen af 1872 fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Del Grønlandske Fiskeri-Kompagni Akts. fra 1948-, Medlem af Repræsentantska­bet for Den opha'vede civile og adskil­lige Stænders Enkekasse fra 1948.

Har skrevet en Række Artikler i Dagblade o_ Tidsskrifter om forskellige økonomiske Emner: Medarbejder ved Haandbog i Kredit- og Hypotekfor-eningsfonhold (1944); har udgivet : Om Fondsbørsen (1944).

Adresse :  Heslegaardsv.  l, Hellerup.

Sommerbolig :   Villa   Strandkløv, Tisvildeleje.

BENZON   B»Je   Fabrikejer,   Dr. scient.,

R.I)M.; f. 11. Aug. 1891 i Ordrup; Søn af Apoteker, Fabrikejer Alfred Benzon (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Johanna f. Bissen (død 1930) -, gift (2. Maj 1920) m. Else B., f. 27. April 1895 paa Binnitze, Datter af Gods­ejer Axel Nielsen (død 1933) og Hustru Anna f. Tidemand (død 1937).

Student 1909; cand. phil. 1910; cand. pharm. 1915; Studier ved Polytechnicum i Zurich 1916-17; Delegeret ved Dansk

Benz___________________

Røde Kors i Rusland 1918-19; Medarbej­der ved Institut Pasteur i Paris 1920-23; Dr. scient. ved Sorbonne 1923; Assistent ved Tuborgs Laboratorium 1924-25; -Medindehaver af Firmaet Alfred Ben-zon 1928-36; Direktør i og Bestyrelses­formand for Akts. Alfred Benzon fra 1936 og Formand i Bestyrelsen for AI-Ired Benzon Holding A/S fra 1942.

Repræsentant i Pensions- og Livrente-Instiitutet alf 1919; Formand i Bestyrel­sen for Zoologisk Have i Kbhvn. og for Dansk Haivjagtiforenong; Medlem af Be­styrelsen for Fonden til det pharmaceu-Wske Studiums Fremme, for De forene­de Gummi- og Lmfitringefabriker og for Motorbaadsforcninigen; Næstformand for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm: Medlem af Conseil international de ia chasse: Medarbejder ved Haandibog for Jeegere. Danmarks Pattedyr og Dansk Jagtleksiikon; Danmarks Naturfred-niingaforendnigs Repræsentant og For­mand for den danske Sektion i TJhe In­ternational Committee for Bird Preserva-tion, Formand) for den europæiske AJd. af sammes; Medlem af Conseil exécutif de 1'Union internationale pour la pro-tection de la nature; Æresmedlem af The East African Professional Hunters Association og Foreningen af Fugleven­ner. Sølvmedalje (for Undersøgelser om Zink i Planter) fra Académie d'Agri-culture de France 1929: Hunting-Safari for Kbhvns Universitets Zoologiske Mu­seum i Kenya Jan.-Marts 1935, Kenya Uganda Dec. 1936-Febr. 1937 og Congo, anglo-ægyptisk Sudan og Mombasa Nov. 1946-April 1947 (Universitetets Central­afrika Ekspedition).

Har skrevet: La présence de zinc dans les aliments d'origine vflgétale Contributions å l'etude du r61e physio-logrque du zinc chez les animaux (Di­sputats Paris 1923); Mine afrikanske Udflugter (1948).

Adresse:  Stokkerup,  Springforbi.

BENZON    Niels Apoteker, Fabrikant, R.; f. 22. April 1893; Søn at Forfat­ter, Apoteker Otto Benzon (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Emma f. Hansen.

Student (Rungsted) 1911: cand. pharm. 1916; kommerciel Uddannelse i U. S. A. 1917-21; Indehaver af Firmaet Benzon Trading Co. og af Svaneapoteket i TCbhvn.: Direktør for Akts. Benco.

Formand for Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1932-48. for Det kgl. Skuespillerpersonales private Fond og for Dansk Golf Union 1919-46; Medlem af Bestyrelsen for Otto Benzons Forfat-terlejrat, for Akts. Britgoods, for United Plantations Ltd.. for Bernam Oil Palms Ltd., for Akts. Benco, for A/B Alfred

_______________________126

Benzon    &   Co.,    Malmø    og   for   A/i! Benco-Verken,   Malmø.

Adresse: Rønhave, Vedbæk.

BERG Axel Direktør, Chr.X.Fr.M.; f. 4. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Andreas D Berg (død 1899) og Hustru Marie- f. Glindemann (død 1921); gift (10. Nov. 1908) m. Vera Elisabeth B. f Sargiis, f. 15. Febr. 1885 i Moskva.

Udgaaet fra Østre Borgerdydsskole og Glaegow Atheneum, Glasgow; an­sat hos Em. Z Svitzer 1894-99; Sekre­tær i Burmcister & Wains Maskin- ok Skibsbyggeri 1899-1901, i Burmeister * Wain, Glasg-ow 1901-02; Meddnrektar for Burmoister & Wain's russiske Fi­lial, Moskva 1902-10; Indehaver af Fir­maet Berig & Streckeisen, Moskva 1910-18; Direktør for Firmaet I Boll, Pa­ria 1919-23; Underdirektør i Chr. Han-sen's Laboratorium, Kbhvn. 1923-40; Ekspartdirektør i Ohr. Hansen's La-boratory Inc., New York 1940-47; adm. Direktør for Ohr. Hansen's Laborato­rium, Akts., Kbhvn. fra 1947. Adresse: Jagtv. 101, Kbhvn. N. Sommerbolig; Enghuset, Olesv. Ved­bæk.

BERG Cai Landsretssagfører; f. 3. Sept. 1891 i Kbhvn.; Søn af Materialforvalter i Hærens tekn. Korps Olaf Berg oc Hustru Louise f. Meyer (død 1939); gift (19. Maj 1923) m. Ebba B., f. 16. Juli 1900 paa Kongsdal Cementfabrik, Datter af Driftsbestyrer, Konsul Jes Rosenberg (død 1927) og Hustru Maria f. Jørgen­sen (død 1943).

Student (Østre Borgerdydskole) 1910: cand. jur. 1916; Herredsfuldmægtig i Holbæk 1916-17-. Sekretær i General­sekretariatet for Statsbanerne 1917-19; Sagfører i Køge 1920; i Kbhvn. fra 1921; Landsretssagfører 1923.

Sekretær for Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen og Leder af Au­tomobil- og Cyklebranchens Akkord-Af­deling fra 1931: Sekretær for Sammen­slutningen af Antomobiifabrikanter og Importører, Sammenslutningen af Fabri­kanter og Importører af Motorcykler, Auto-Tilbehørs Grossist-Foreningen, „Au-tig" og Cycle-Grosserer Foreningen fra 1940; tillige Sekretær for Motorbran­chens Fællesraad: Redaktør af Fag­bladet CykleJ>ranchen: juridisk Konsu lent for Cyklebranchens Fælles-Udvalg og Udstillingshallen Forum Akts.

Adresse: Grønnevænge 2, Charlotten­lund.

BERG   Henrik Wilh. Overretssagfører; f. 3. Okt. 1886 paa Ulkendrup: Sen af Forpagter O H C Berg (død 191B) og Hustru Elisabeth Matihilde f. Krøy^r (død 1947); gift (14. Juli 1915) m. Ka-

ren Margrethe B., f. 6. Okt. 1895, Dut­ter af Sagfører. Kancelliraad Carl Ve-tersen (død 1917) og Hustru Hansigno Mathilde f. Madsen (dfvd 1938).

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1910; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1910; Sag­førerfuldmægtig i Odense 1912; Sagfører i Odense 1913; Overretssagfører 1916 (of­fentlige og beneficerede Sager fra 1951).

Medlem af Kredsbestyrelsen for 5. Sagførerkreds 1921-29 (Formand 1926-29); Formand for Odense Sagførerforening 1931-37 og 1944-46; Medlem af Sagfører-raadet fra 1946; Medlem af Bestyrel­serne for Grosserer Søren Møllers Fa-milielegat, Marie og P C Rasmussens Alderdomshjem for trængende gamle Købmænd i Odense. Akts. En gros La­geret iSct. Knud og Akts. Dampmøllen Victoria, Odense; Administrator for De Petersdorffske Familielegater.

Adresse: Filosofgangen 3, Odense.

BERG H P Direktør, R.DM., MfDR.; r. 7. Dec. 1867 i Orup ved Faxe; Søn af Købmand F V Berg (død 1902) og Hu­stru Emilie f. Licht (død 1921); gift (1. Aug. 1901) m. Henriette B., f. 21. Dec. 1871 i Kblivn., Datter af Skotøjsfabn-kant S Sørensen (død 1891) og Hustru Margrethe (død 1916).

Reserveløjtnant i Marinen 1892-93; 1. Styrmand i Thingvallaselskabet 1893-98, i Østasiatisk Kompagni 1898-1900, Kaptajn i Ø. K. 1900-15: Direktør for Det Vestindiske Kompagni, St. Thomas V. I., O.S.A., 1915-20, Chef for Østasia­tisk Kompagnis Skibsinspektion 1920-25; adm. Direktør for Nakskov Skibsværft 1925-39.

Medlem af Vestindisk Kompagnis Be­styrelse ; Formand for Bestyrelsen for Nakskov Skibsværft og for Varde Staal-værk.

Adresse: Ingeborgv. 9, Charlottenlund.

BERG   Kaj   Professor,  Dr.  phil.;  f.  13

Maj 1899 i Aarhus; Søn af Toldklarero Aage Berg (død 1928) og Hustru Mår: f. Sørensen (død 1944); gift m. Agn« B., f. 18. Jund 1911 i Næstved, Dati* a.f Kommunelærer Niels Ødum (dø 1926) og Hustru Dagmar f. Agerlin.

Student (Aarhus Katedralskole) 1918; cand. mag. 1925; Assistent ved Univer­sitetets ferskvandsbiologiske Laborato­rium i Hillerød 1925: Univ. Galdmed. 1928; Dr. phil. 1931; Professor i Fersk­vandsbiologi ved Kbhvns Universitet 19S9.

Medlem af Det naturvidenskabelige Cdvalg i Danmarks Naturfredningsfor-ening 1928: Korresponderende Medlem af det finske zoologisk-botaniske Selskab Vanamo 1945; Medudgiver af Folia lim-nologica scandinavica 1943 og Ilydrobio-logia, Haag 1948.

___________________Berg

Har skrevet: Studies on the Plankton in the Lake of Frederiksborg Castle (e. m. G Nygaard, 1929); Studies on the Genus Daphnia with especial Reference to the Mode of Reproduction (Dispu­tats, 1931); Studies on the Bottom ani-mals of Esrom Lake (1938); Studies on the River Susaa MI (1943-48); biologi-sko Afhandlinger i inden- og udenland­ske Tidsskrifter.

Adresse : Chr. d. 4. V., Hillerød.

BERG Paul Redaktør, Chef for Stats­radiofoniens Presseafdelins; f. 3. Aug. 1897 i Roskilde; Søn af Guldsmed O I Berg og Hustru Agnes f. Neumann (død 1942); gift (2. Aug. 1924) m. Eli B., f. 15. Febr. paa Frdbg., Datter af Smedemester Sophus M Breckwoldt (død 1947) og Hustru Helga f. Damm (død 1933).

Realeks. 1913; udlært som Typograf 1918- Student (privat dimit.) 1919; cand. phil. 1920; Journalist ved Hor­sens Social-Demokrat s. A.: Redakti­onssekretær ved Nordjyllands Social-Demokrat, Aalborg 1939, ved Fyns So­cial-Demokrat, Odense, 1933. Telegram­redaktør v. Social-Demokraten, Kbhvn. 1935, Redaktionssekretær 1936: Chef for Statsradiofoniens Presseafd. 1946.

Formand for Skanderborg Amtskreds indenfor Provins-Journalistforeningen 1927-28, for Aalborg Amtskreds og for Aalborg Journalistklub 1931-33; Medlem af Bestyrelsen for Journalistforeningen i Kbhvn. 1936-45 og for Børnenes Kon­tor fra 1943, Næstformand i sidstnævn­te fra 1945; Medlem af Repræsentant­skabet for Journalistforbundet i Kbhvn.

Adresse • Hans Egedes G. 7, Kbhvn. N.

BERG Rasmus Forfatter, R.p.p.; f. 15. Sept. 1865 i Aarhus: Søn af Eskadron­sadelmager J F Berg (død 1922) og Hustru Nielsmine f. Eriksen (død 1903); gift (6. Maj 1888) m. Ane Sophie B., f. 13. Dec. i Kbhvn., død 1941, Datter af Detailhandler Anders Jensen (død 1892) og Hustru f. Pedersen (død 1907).

Extraassistent i de jydsk-fyenske Statsbaners Revisionskontor i Aarhu« 1882; Assistent i Statsbanernes Revi­sion i Kbhvn. og i sammes Tarifkon­tor 1887; Sekretær i Industriforeningen 1899, Kontorchef 1910-17.

Forretningsfører for Komitéen for udenlandske Udstillinger 1908-20: 1914 Generalkommissær for Danmarks Del­tagelse i den grafiske Verdensudstil­ling i Leipzig og den internationale Byndst. i Lyon samt Generalsekretær i Kommissariatet for Danmarks Del­tagelse i Vérdensudst. i San Francisco, Medlem aT Komitéen for Udstillingen af dansk Arkitektur, dekorativ Kunst og Kunsthaandværk i Stockholm 1918

Berg_________________

Industrihistoriske Arbejder: Maler-lavet i Kjøbenhavn; Snedkerlavet i Kjøbenhavn 1554-1904; Sadelmagerlavet i Kjøbenhavn 1460-1910; Smedelavet 1462-1912; H H Kayser (1917); Haand-va:rkerret (1918); Det danske Haand-værks Historie (1919); Købstad og Købstadsmand (1923); Damehatteindu-strien (1924); Haandværkerliv i Hellig og Søgn (1926); Danmarks Bogbindere gennem 400 Aar (1926); Kbhviis Skor­stensfejerlav 1778-1928; Kbhvns Bog­trykkerforening 1903-28; Danmarks Bog­trykkere gennem 450 Aar (1929); Den zunftige Haandværker (1929); Blanco Luno (1931); Kleinsmeden (1937); Blik­kenslagersvenden gennem Tiderne (1940); Malerforbundet 1890-1940; Guld-, Selv-og Elektrikerforbundet 18914941; Bager­svenden i Fortid og Nutid (1942); Den danske Skibstømrer (1942); Sadelmager-og Tapetsererforbundet (1944). Med­forfatter af Bogen om Aarhus (1905); Redaktør af Tidsskrift for Industri 1900-17.

Udenl. Ordener: B.L.11.4.; S.V.3'. Adresse: Kristinelund pr. Prsestø. BERGGREEN Johannes Direktør; f. 19. Febr. 1878 i Skjødstrup; Søn af Ma­lermester A Berggreen (død 1905) og Hustru Laura f. Frederichsen; gift 1. Gang (8. Juni 1914) m. Sofie B., f. Larsen, død 1920; 2. Gang (26. Juni 1926) m. Tove B., f. 27. Juni 1901, Dat­ter af Gaardejer Vilhelm Schou (død 1912) og Hustru Emilie f. Bagger (død 1941).

Uddannelse i det engelske Selskab Palatine's Kontor for Skandinavien, Fuldmægtig i samme til 1908; adm. Di­rektør for Danske Grundejeres Brand­forsikring for fast Ejendom og Løsøre fra 1908; Stifter af det gjensidige For-likringsselskab Samvirke. Medlem af (lets Direktion til 1928. derefter af dets Bestyrelse: i Bestyrelsen for Forsik-Hngsakts. Pslnatoke og Forsikrings-akts. Gefion.

Medstifter af Forsikringsforeningen? Bibliotek; Medlem af det af Justits­ministeriet nedsatte Brandforsikrings-udvalg 1911-17; Formand for Bygnings-brandforsikringsnævnet 1936-39, derefter Medlem af Forretningsudvalget; i Re­præsentantskabet for Kbhvns alminde­lige Boligselskab; Medlem af Assuran­dør-Societetets Komité 1936-44, af Dansk Brandværns-Komité og af sammes brandtekniske Udvalg; i Forretnings­udvalget for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1936-44; Formand for Bygningsbrand-forsikringsforeningen 1943-45, derefter Medlem af Bestyrelsen; Medlem sf Forvaltningsnævnene fur Krigsforsikrin gen af Bygninger i Kbhvn., for Krigs

__ ____________________128

forsikringen for bymæssige Bebyggelser i Landkommuner, for Krigsforsikringen af Landbrugets Løsere og for Krigs-forsikringen af Landbrugsjord.

\dresse:  V-Voldg.  8,  Kbhvn.  V.

Sommeradresse : N-Strahdv. 41. Rung sted Kyst.

BERGMANN   Jacob Stadsgartner; f. 6. Jan. 1899 i Randers; Søn af V;ijver C A Jl Bergmann og Hustru ingibjørs f. llalitorsdottir; gift (9. Juli 1927) m. Edith B., f. 24. Dec. 1904 i Hellerup, Datter af Tømrermester A Rasmussen og Hustru f. Petersen.

I Gartnerlære 1913-18; Gartnereks. fra Vilvorde Havebrugshøjskole 1919; be­skæftiget ved Havearkitektvirksomhed 1919^27; Tilsynsforende muler Stadsinge­niørens Direktorat i Kbhvn. 1927, tek nisk Assistent 1933, Stadsgartner 1936.

Adresse : Bispebjergv. iO, Kbhvn. NV

BERGMANN   Lorenz   Professor,   R.;   f.

4. Juli 1875 i Kbhvn.; Søn af Ketotor ved Metropolitønskolen L A C Berg­mann (død 1885) og Hustru Jenny f. BøggiiW (død 1914); gift 1. Gang (8. Juli 1902) m. Johanne B., f. 13. Juni 1)876 i Kbhvn., død 1926, Datter af Kom­mandør Nicolai Jacobsen (<tød 1904) og Hustru Laura f. Jacobsen (død 1901); gift 2. Gang (15. Okt. 1927) m. Ohri-stiane B., f. 19. Dec. 1900 i Kbhvn., Datter af Speditør Th. Erritzøe (død 1946) og Hustru Augusta f. Bøgsted (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. theol. 1899; Assistent ved Teolo­gisk Laboratorium 1903-16; Lærer ved N Zahles Seminarium 1902-46, ved Blaa-gaards Seminarium 1910-12, ved Sta­tens Lærerhøjskole fra 1914; Lektor i Missionshistorie ved Kbhvns Universitet 1918, Docent 1923. Professor extraord. 1939-47.

Medlem af Styrelsen i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Litterære Arbejder: Missionens Be­tydning for Kirken og Teologien (1901); Kineserne og den kristne Mission (1901); Missionen i Japan (1906); Kirkehisto­rie l-ll il908-10, 6. 1'du. 1944-48); Den kristelige Lære (1917, 4. Udft. 1946) ; Missionsvidenskaben paa Universitetet (1918); Arbejdet for at fremme Mis-sionslivet indenfor Hjemlandets Kirke (1924); Zinzendorfs Indsats i Missio­nens Historie (1935); Den lutherske Re­formation og Missionen (1936); Hvor­ledes maa den kristne Mission betragte de ikke-kristne Religioner? (1940); Af­handlinger om D G Monrad og om H N Clausen i Kirkehistoriske Samlinger 1945, -46 og -49. Udgivet P Madsens Den kristelige Troslære (1912-14); Af­handlinger og Anmeldelser i Teologisk

129

Tidsskrift og Nordisk Missions-Tids­skrift: Medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Den lille Salmonsen, Raun-kjærs Leksikon, Illustreret Religions-leksikon og Dansk biografisk Leksikon. Adresse: Classensg. 36, Kbhvn. Ø.

BERGSTRAND    POULSEN    Elisabeth

Forfatterinde, Malerinde; f. 12. Nov. 1887 i LångasjO i Sverige, Datter af Organist P M Bergstrand (død 1927) og Hustru Anna f. Hammargren (død 1946); gift (12. Nov. 1917) m. Billed­hugger Axel Poulsen (se denne).

Studerede ved Konstakademien i Stockholm 1909-13; Studierejser paa svensk Stipendium til Frankrig, Algier og Italien 1913-16; har udstillet i Sve­rige, Danmark og Amerika; er repræ­senteret paa Nationalmuseum i StocK-holm, paa Gbteborgs Museum, i Prins Bugens og Thorsten Eaurins Samlinger samt i forskellige Privatsamlinger i Sverige og Danmark.

Har skrevet: Varendskvinnor (1926); Vårendsman (1927); Livets och Årets festdagar (1928); Historier om garn la manniskor og unga (1930); Den riga Vardagen (1932); H.iåltar och Hjålte-dad 1933); Glad och god skal månnis-kan vara — och stark (1934); Lovsang til Tråorkester (1935); Vaven (1936); Kronan (1937); Manniskan och klockor-na (1939); Hok, får jag lana dina vingarf (1940); Nattens Drottnina (1941); Se, månniskan (1943); Tre hog-tider (1945); Sangen 1947) • Ovåntad revolt (1949).

TJdenl.  Orden :   S.M.l. & a. Adresse :  Maglemosev. 20, Charlotten-lund.

BERGSTRØM   Vilh. Forfatter, Journa­list f. 19. Nov. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F V Bergstrøm (død 1925) og Hustru Christiane f. Petersen (død 19*4); gilt (19. Febr. 1932) m. Elsa B., f. 21. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af Skrædder Nilsson (død 1939) og Hustru f. Lj.nng (død 1944).

Præliminæreksamen. Medarbejder ved Nationaltidende 1917-24, ved B.T. 1924-26, ved København 1926-28, ved Politi-ken fra 1928. Redakter af Kriminal­politibladet fra 1942.

Litterære Arbejder : Stempler og Hju (1911,  ny   Udgave 1936);  Tjep  og  Ru­dolf Severinsen  (1912); Ocarino  (1918) En   haard   Negl   (1920);   Magasinpigen (1921); De fortabtes Hus (1923); Unde~ Byena Himmel   (1924);  Sumpen   (1926) Københavnerdrengen        (1927);       God Danskere   --   og   mindre   gode   (1946) Istedgade   overgiver   sig  aldrig   (1946) hn  borger   i   Danmark   under   krigen (Det kgl. Bibliotek, 1948); Kroniker og

_________________Berg

Noveller til  forskellige Tidsskrifter   ok Illade.

Adresse: Amagerbrog. 20, Kbhvn. 6. iERGSØE Flemming Maler, Forfatter; f. 12. Jan. 1905 paa Frdbg.; Søn af Civilingeniør, Dr. techn. Paul Bergsøe (se denne); gift m. Maria B., f. Nørre-gaard.

Uddannelse paa Kunstakademiet 1925-31; udstillet første Gang paa Char-lottenborg 1927, senere paa Den Fries Efteraarsudstilling; Medstifter og Med­lem af Corner- og Høstudstilllingen 1936-56; Medlem af Den polykrome fra 1949; Arbejder paa Vejle Museum og paa Esbjerg Museum.

Medlem af Uddelingskomitéen for Det Oluf Hartmannske Mindelegat 1939 -49 og af Bestyrelsen for Kunst for Varer; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Turistfofening 1946.

Har hovedsagelig malet Billeder fra Kbhvn. og Kbhvns Omegn; ogsaa fra Paris, London og Stockholm; har illustreret enkelte Bøger; har skrevet: Sytten uden Ramme (1939) • Fra Gader og Stræder (1940); Det underlige Aar (1945); Mellem Halvbrødre (1946) -, Dan­skere (1948); har fordansket Geoffrey Chaucer : Konen fra Bath (1943); Med­stifter og Redaktør af Kunsttidsskriftel Aarstiderne 1941.

Adresse: Rosbæksv. 22, Kbhvn. Ø.

BERGSØE Paul Civilingeniør, R.; f. 22. Dec. 1872 i Kbhvn.; Søn af Forfatteren Vilhelm Bergsøe (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Margrethe f. Smidtih (død 1922); gift 1. Gang (29. Aug. 1901) m. Margrethe Agnes B., f. 24. Aug. 1880 i Præstø, død 1933, Dat­ter af Herredsfoged Gustav Hansen og Hustru Agnes f. Mogensen; 2. Gang (16. Nov. 1941) m. Lise B., f. 21. Jan. i Kbhvn., Datter af Folketingsmand A C Meyer (død 1938, se Kraks Bla;i Bog 1938) og Hustru Dagmar f. Rant-zau.

Cand. polyt. (Fabriksingeniør) 1899: opfandt en Metode til Aftinning af Blikaffald 1900. anvendt af Akts. Dansk elektrokemisk Fabrik, stiftet 1902; overtog dette Selskab 1905, fort­sattes under Firmanavn Paul Bergsøe som metallurgisk Fabrik, der fremstil­lede Hvidmetal, Loddetin og, senere, Metaller til de grafiske Fag; fra 1935 under Firmanavn Paul Bergsøe & Søn Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1917-26 (Næstformand 1923-26) og for Akts. Dansk Galoche Æ Gummifabrik fra 1925 (Næstformand fra 1931); Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Akademiraadet 1940-42. Dr. techn. h. c. 1940.

Berg__________________

Har udgivet to Arbejder om de præ-oolumbianske Indianeres Fremstilling og Bearbejdning af Platin, Guld og Kob­ber (Ingeniørvidenskabelige Skrifter, 1937 og 1938).

Forfatter og Radioforedragsholder efter at have trukket sig tilbage i 1935. Har skrevet: Stjernens Skygge (Roman, 1932); Ti Radioforedrag (1935); Fra Amerika - til Mølleaaen (1936); Fra Him­melens Stjerner — til Menneskets Bom­ber (1938); Maaleligt — men ufatteligt (1939); Naturen og— Mennesket (1940); Lys og — Mørke (1941); Kæmpekano­nen og Maanen (1942); Kemi paa en anden Maade (1942); De tre Vinduer, Erindringer og Tidsbilleder (1945); Vej­en til Atombomben (1946) j Borger i universet (1948).

Adresse.: Skt. Knuds V. 36, Kbhvn. V. Sommerbolig: Koefoedsminde, Nærum.

BERGSØE   Svend  Fabrikant, R.p.p.;  f. 15. Sept. 1902 paa Frdbg.; Søn af Civil­ingeniør, Dr.  techn   .Paul  Bergsøe  (se denne).

Realeks. (Østre Borgerdydskole); i Købmandslære i Præstø; paa Købmands-skolen i Kbhvn.; efter et kort Ophold i England Prokurist i Firmaet Paul Berg­søe Metalværk 1922; lærte Teknik og Metallurgi af Faderen; Indehaver af Firmaet Paul Bergsøe & Søn fra 1942. Fik Patent paa den saakaldte „Feni-co" Proces 1933; har udarbejdet flere metallurgiake Processer.

Grundlagde Fabrikken Paul Bergsoe & Son A/B, Landskrona 1943, Medlem af Bestyrelsen og Direktør for Fabrikken, der paabegyndte sin Virksomhed i 1944; grundlagde Norsk A/S Paul Bergsøe \ Son, Oslo 1948.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg for Større Færdselssikkerhed 1937-48, Formand 1944-48 og af Justitsministe­riets Propagandaudvalg fra 1940 til dets Ophævelse 1945; Medlem af Bestyrelsen og i Forretningsudvalget for Foreningen „Pas paa" (Arbejderbeskyttelse) fra 1940 til deus Ophævelse 1946; Medlem af Dansk Arbejdes Repræsentantskab og i Hovedbestyrelsen fra 1941; Medlem af Industriraadets Metaludvalg fra 1940 og af Metaludvalget under Fælleskonto­ret for Jern og Metal 1940-45. Udenl. Orden: 8.V.J1. Adresse.: Steen Bileners V. 23, Kbhvn. P. og Dalagatan 6, Stockholm, Sverige.

BERING Otto Hovedbogholder i Dan­marks Nationalbank; f. 10. Juli 18% i Aarhus; Sen af Byfogedfuldmægtig Henrik Bering (død 1905) og Hustru Elisabeth f. Nielsen; gift (4. Juni 1932) m. Emilie Mathilde B., f. 9. Maj 1903 i Rude, Datter af Læge Johan Stage (død 1932) og Hustru Magda f. Schei-bye (død 1945).

Ansat i Købmands- og Haandværker-banken i Aarhus 1914-17; ansat i Na­tionalbanken 1918-21; i tysk Bankvirk­somhed 1921-22; atter ansat i National­banken 1922; Fuldmægtig 1929; Kontor­chef 1940; Hovedbogholder a. A.

Medlem af Statens Eksport-Kredit­udvalg.

Adresse:  Callisensv.   44.  Hellerup.

Sommerbolig : Dommergaarden, Rndt.

BERLÉME Aage Direktør, R.; f. 3. Aug.

1886 i Kbhvn.; Søn af Læge Fritz B«r-léme (d«d 1890) og Hustru Ingeborg l Høepfner (død 1943).

Student (Gammelholms- Latin- og Re­alskole) 1903; cand. phll. 1904; uddan­net i Bedstefaderens Firma Carl Heepf-ner og indtraadte i 1910 som ansvarlig Deltager i dette.

Direktør for samt Formand for Besty­relsen for Akts. Carl Høepfner; Med­lem af Repræsentantskabet for Akts. Investor, af Bestyrelsen for Det kgl. oct. alm. Brandassurance-Compagni, for Forsikrings-Akts. Nord og Syd og for Akts. Elizabeth Arden; Formand for Forsikrings-Akts. ITrania.

Adresse :   Antoinettev.3, Kbhvn.Valby.

BERLIN  Knud Professor, Dr. jur., K'. DM. p.p.; f. 7. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Murermester F V R Berlin og Hustru f. Klingenberg; gift 1. Gang (14. Okt. 1900) m. Agnes Birgitte Marte Reiimhardfae f. Nielsen (død 1913); 2. Gang (17. Okt. 1914) m. Anna Regina f. Bisholt, (død 1944).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1883; cand. jur. 1890; Universitetet« Guldmedalje 1892; Assistent i Finans­ministeriet 1891-93; ansat i Rigsdagen 1895; Protokolsekretær i Folketinget 1898; Dr. jur. 1906; Sekretær ved den dansk-islandske Kommission af 1907; Generalsekretær ved det nordiske in-terparlamentariske Delegeretmøde i Kbhvn. 1907; Docent i islandsk Rei ved Kbhvns Universitet 1910; Professor extraord. i offentlig Ret og islandsk Ret m. v. 1911, Professor ord 1919, Af sked 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin gen De danske Atlanterhavsøer 1917 Redaktør for Danmark af Det ny. Nord 1919; Lærer i Statsret ved Staten-Lærerhøjskole 1923; Formand for Dansk Skatteborgerforening 1924-30; af den fin ske Regering udnævnt Medlem af det finsk-norske staaende Forligsnævn 1925; Medlem af den danske Grønlandsdele-gation 1932; Medlem a'f Bestyrelsen for Det ny Grønland 1927-35 og af Dansk-Finsk Forening 1933-54; Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer 1937-44.

Litterære Arbejder :  Oplesningsretten

overfor lovgivende Forsamlinger (Dok­tordisputats, 1906); Islands statsretslige Stilling, 1. Afdeling (1909); Det norske og danske Rigsraads Stilling til Island (1911); Den danske Statsforfatningsret l—II (1916-34); Den dansk-islandske Forbundslov (1920) ; Udsigt over For-fatningsudviklingen i forskellige frem­mede Lande (1927); Danmarks R«t til Grønland (1932).

Udenl.Ordener : Fi.H.R.2'.; Po.P.U.J. Po.r.K.2.

Adresse:  Privatklinikken,  Kalvebod Brygge 2, Kbhvn. V.

BERNER    Edwin Overretssagfører, R. DM.; f. 24. Nov. 1883 i New York; Søn af Grosserer C H A Berner (dåd 1931) og Hustru Amelda f. ShsBfield (død 1939): gift (2. Maj 1919) m. Anna Emilie B., f. 30. Maj 1891 i Aalborg, Datter af Fabri­kant A J Kjærsgaard (død 1945) og Hustru Kirstine f. Andresen (død 1924).

Student (Østre Borgerdydskole) 1901; cand. i ur. 1907; Fuldmægtig ved Øster Flakkebjærg Herred 1909-11; Overrets­sagfører i Kbhvn. fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik­rings-Aktieselskabet Frejr, for Andels-forsikringsselskabet Frejr, for Lemvigii-Muller & Munck A/S, for Akts. Felix Lucas, for Akts. Klampenborg Vædde­løbsbane, for Landbrugslotteriet, for Akts. Dansk Fuldblodsstutteri m. fl., for Odd Fellow Palæet, for Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem i Hørsholm og for en Del Legater; Stor-Skatmester for Odd Fellow Ordenen i Danmark fra 1934.

Adresse : Eggersv. 42, Hellerup.

BERNER J A Stiftamtmand, K'.DM.; f. 30. Aug. 1886 paa Holatenahuus, Søn aif Kammerherre, Hofjægermester, Lens­baron Adam Berner-Schilden-Holsten (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (22. Maj 1931) med Louise B., f. 27. Dec. 1906, Datter af Oberst, Kam­merherre, Baron V vVedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraka Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Louise f. Baronesse Wedell-Wedellsbong (død 1932).

Stndent (Odense) 1904; cand. Jur. 1911; ansat ved Svendborg Amt 1911-14; ansat i Indenrigsministeriet 1914, Fuldmægtig 1920; Fuldmægtig i So cialministeriet 1924; Kontorchef i In­denrigsministeriet 1926; kst. Præsident for Invalideforsikringsretten 1925-27; kst. Stiftamtmand i Viborg Febr.-Ma.;

1928 og Marts-Juni 1929: Kontorchef i Ministeriet for Sundhedsvæsen 1928 (fra

1929    Socialministeriet);    Stiftamtmand over   Aalborg  Stift   or   Amtmand   over Aalborg Amt 1931. Adresse : Aalborg.

_______________Bern

BERNER   J H Overretssagfører; f. 3. Febr 1886 i Kbhvn.; Sen af Grosserer C H A lierner (død 1931) og Hustru Amelia f. Sheffield (død 1939); gift (18. Marts 1920) m. Elise B., f. 30. Juni 1896 i Oslo, Datter af Bureauchef F Stang Conradi (død 1931) og Hustru Anna f. Christensen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1904; cand. jur. 1911; Assistent i Sø- og Handelsretten 1911-12: Fuldmægtig ved Gnverncmentet for de dansk-vestindiske Øer 1912-17; Overretssagfører i Kbhvn. ira 1918.

Medlem af Bestyrelsen for Emma Bærentzen f. Zoffmann's Legat, for Skibsreder F Stage og Hustru f. En­gelsteds Legat, for Det Tuteinske Fa­milielegat, for Forsikrings-Aktieselska­bet Absalon, for Aashøj Mejeri Akts., for Akts. Hellebæk Fabrikker og for Akts. Axel Prior m. m.

Adresse: Tranegaardsv. 24, Hellerup.

BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN Hans Lensbaron, Karranertierre. Hofjægerme­ster, R.p.p.; f. 18. Juli 1881 paa Hol-stenshuus; Søn af Kammerherre, Hof­jægermester, Lenebaron Adam Berner-SchildenrHoIsten (ded 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (3. Dec. 1904) m Louise B-S-H. (dekoreret med D.r. K.M.), f. 26. Juni 1882 paa Østergaarcl, Datter af Kammerherre, Greve Chri­stopher Knuth (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Ille f. Komtesse Lerohe (død 1942).

Student 1899; cand. phll. 1900. Admi­nistrator a( Laagesø fra 1911; Ejer af Langesø fra 1923 og aif Clausholm fra 1929; Medejer af Holstenshmis fra 1923

Formand for Nordfyns Museumsfor ening fra 1933 og for Historisk Sam fund for Fyns Stift fra 1939; Medlem af Redaktionen af Danske Herregaarde ved 1920 1918-23; Formand for Vigerslev Sogneraad 1921-29; Medlem af Bestyrel sen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1921 og af Re­præsentantskabet for .Fyens Disconto Kasse fra 1942.

Den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stif­telses Sølvmedalje 1941.

Udenl. Orden :  S.V.2'.

Adresse: Langesø pr. Langesø.

BERNHOFT H A fh. Direktør for Uden­rigsministeriet, Kammerherre, SK.iDiani. DM., PM. i Guld, M.TJHh.p.p.; f. 1. Okt. 1869 i Barcelona; Søn af svensk ok norsk Generalkonsul H S Bernhoft (død 1894) og Hustru Rita f. Heegaard (død 1936); gift (31. Okt. 1942) m. Laura B., f. 12. Aug. i Kbhvn., Datter af Direktør Eduard Hée (død 1918, so Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Berendt (død 1920).

Bern_____      ________ ___

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1888; naturaliseret 1889; cand.jur. 1894; Assistent 18%; Fuldmægtig 1899; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1908; Gesandt i Wien or Ti om 1908-10; De­partementschef i Udenrigsministeriet 1910; Gesandt i Paris, Madrid og Lis­sabon 1913; Direktør for Udenrigsmini­steriet 1932-36; kst. Gesandt i Frank rig 1939-45.

J'/resborger i  liyen   Rraiw,  Aisne.

Udenl. Ordener: B.L.5.: Bulg.O.F.l,; Chin.D.D.3. ;Oo.B.l*. ;Fi.H R.l. ;F.M.R.l.; F.Æ.L.2.. I.P.l.: I.Kr.l.; Mon.H.C.l.; N.O.N.I.- N.St.O.l.; P.Chr.l. • P.V.V.3.; R.St.Stan.2.; S.H.E.5.; S.Kr.l.; Sp.C.F.l.; Sp.I.K.l.; Ø.J.Kr.l.

Adresse : Kastelsv. 24, Kbhvn. Ø.

BERNILD   Holger "Redaktør; f. 20. April 1878 i Maribo: Søn af Skomagermester Jens Hansen (død 1906) og Hnstrn Ane Marie f. Samuelsen (død 18831: Kilt (4. Nov. 1905) m. Maren B., f. 6. Sepl. 1884 i Aarhus. Datter af Tømrer og Møl­lebygger L J Damgaard (død 19il) os Hustru Kathrine f. Bnkdahl (død 1927). Efter Præliminæreksamen ansat paa Sagfører-og Godskontor; derefter exaro. j ur.; gik i 1902 over til Journalistik; arbejdede et Par Aar ved .iydske Ven­streblade; Ophold i Udlandet; Redak­tør af Nordsjællands Venstreblad 1905-32; Sekretær i Udenrigsministeriets Pressebureau 1932-48.

Formand for Foreningen Den radi­kale Venstrepresse 1916-S2, Æresmed­lem 1932; Medlem af Pressens Fælles-raad og Forretningsudvalg og af Pres­sens Telegramudvalg til 1932: Næst­formand i Joumalistforenmgens Repræ sentantskab: Medlem af Norden's Re­præsentantskab og af Direktionen for Den sønder j .vdske l'ond. fra 1938 Med­lem af Fondens Afløsningsudvalg; Næstformand i Hillerød-Frederiksværk-hanens Repræsentantskab. Adresse: „Hegnet", Hillerød.

BERNING  Hugo Landsdommer, R.p.p.; f. 20. Jan. 1896 paa Frdbg.; Son af Skoleinspektør J O Berning (dod 5924) og Hustru Catharina f. Petersen (død 1939) : gift (4. Marts 1939) m. Grefe B., f. 13. April 1912, Datter af Hofblomster­handler Ove Madsen og Hustru Marie f. Andersen.

Student (Schneekloths Skole) 1913; cand. jur. 1919; f ung. Sekretær i Jn-stitsminsteriet 1919, Sekretær 1921; Fuldmægtig 1932; Ekspeditionssekretær 1933, Kontorchef 1939- Dommer i Østre Landsret 1945.

Sekretær i Overformynderiet 1919-39: Justitsministeriets Kasseinspektør ved Politimesterembederne Ira 1934; Censor ved Kbbvns Universitet« juridiske Eks-

aminer  fra 1944;   Formand for  Oprejs-ningsnævnet for Kbhvns Kommune (II Afd.) 1945-48. Udenl.  Orden : F.Æ.L.5. Adresse:  GI.  Kongev. 174,  Kbhvn. V. Sommerbolig:    Villa   Haga,    Humle­bæk.

BERNSTORFF- GYLDENSTEEN Erik Lensgreve, Kammerherre, Hofjægerme ster, R.DM.; f. 26. Juni 1883 paa Rå-guth i Mecklenborg; Søn af Lensgreve Hugo Bernstorff-Gyldensteen (død 193-1 se Kraks Blaa Bog 1919); gift (1. Aug 1914) m. (Sophie) Agnes B., f. 25. Okt. 1892 paa Frijsenborg, Datter af Kam­merherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Viml-Frijs (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth f. Komtesse Danneskiold-Samsøe.

Refcrandar: Forpagter af Gyldensteen 1913;   Besidder   af   Grcvskabel   Gylden­steen   fra  1919  til  dets  Afløsning  1922, derefter Ejer af Gyldensteen  Gods. Formand for  Majoratsforeningen. Adresse: Gyldensteen pr. Bogense

BERNTSEN  Aage Læge. Digter, Maler. R.p.p.; f. 16. Maj 1885 paa Særslev Høj­skole;  Søn af Konseilspræsident  Klaus Berntsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Anny f. Thomsen   (død 1902); gift  (14. Juli 1928) m. Irene B., Datter   af   Direktør   for   Det   danske Gaskompagni C J Muller  (død 1946).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1903; med. Eks. 1911; Chef for den dan­ske Ambulance i Paris 1918-19; Afde­lingslæge ved Ortopædisk Hospital i Kbhvn. 1935: Overlæge smstds 1947; Korpslæge i Hæren 1922, Overlæge 1925-35; Dr. med. (Om Varicer paa Under-extremiteterne) 1925: Lærebog i Orto­pædi 1934, Ortopædisk Operationslære 1948 samt talrige mindre Afhandlinger; Specialistanerkendelse i Kirurgi oe Or-topædd 1927; kst. Lektor i Ortopædi 1947; Studierejser i Udlandet (kirureisk Ortopædi).

Digtsamlinger : Digte, 1908; Fiol og Sækkepibe, 1910: Klinten ns Hveden. 1914; Digte, 4. Samling, 1917; Ungkar­lens Visebog, 1923; Min Ungdoms Sang, udvalgte Digte, 1925; Den kostelige Ga­ve, 1929; Natten er vor egen, 1939. — Prosa: En Daares Visdom, Coldevins Bog, 1927; Ungkarlen« Visebog cg Ægtemandens Salmebop, iidvntete lti«r-le. 1942.

Udstillet Maleri paa  Kunstnernes Ef-teraarsudstilling 1941. Udenl. Orden: F.Æ.L.5. Adresse :  Grumstrupsv. 23, Hellerup.

BERNTSEN Anton Forfader, R.; f. 26. aur. 1873 i Engum Sogu; Søn af Skræd­der,   Husmand   og   Spillemand    Bernt

.___

Laursen (død 1905) og Hustru Ane Niuls-datter (død 1912); gift (12. Febr. 1909) m Amalie Anna Marie B., f. 19. Okt. 1877 i Kolding, død 1937, Datter af Købmand I M Jessen (død 1901) og Hustru f. Hansen (død 1932).

Lært Møbelsnedkeri i Vejle 1888-93; i fem Aar Svend hos Joh. P Andre­sen & Co. Harmoniumfabrik i Ring-kiobing- begyndte en Harmom'umfa-hrik i Vejle 1901. Forfatterdebut 1914. Litterære Arbejder: Noget (Digte, 1914); Fra Hjemmet ved Skoven (Dig­te. 1916); Niels Væwwers Hejjs (1918); Halanden Daw a en Attemedde(1919); Småfolks Fanøwels (1920); Nogle jyd-ske Spillemænd (1921); Gjcmm-Ævvel (jydske Digte, 1922); Skowwer (1923); Megstur (jydske Digte, 1925); Bindings­værk (jydske Digte, 1927); Paa Nebo Bjerg (1928); Halvbrødrene (1929); Fjale Anders (1929); Æ Inderlomm (jydske Digte, 1930); Gammeldags Guds­frygt (1931): Da Tækkemandens flyt­tede (Skuespil, 1932); Skribbenskaller (jydske Digte 1933); Bøen a gammel Folk (jydske Digte, 1937); Udvalgte jydske Digte I (1938), II (1939); A»-terisææd (jydsko Digte, 1943); Epigram­mer i Udvalg (1947).

Adresse : S-Villav. 25, Vejle.

BERNTSEN Oluf Bankdirektør; f. 5. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Konseils­præsident Klaus Berntsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Anny f. Thomsen (død 1902) • gift (19. Febr. 1920) m. Juliette B., f. 18. Aug. 1893 i Paris, Datter af Kunstmaler Albert Willms (død 1902) og Hustru Léontine f. Gonchon (død 1916).

Studier i Kbhvu. og Paris; i kana-rtisk Stabstjeneste 1914-15: i Argentina 1915-16: i Banque (les Pays du Nord, Paris 1917-20; i Bankers Trust Company of N. Y., Paris 1920. i London 1929-31; Kel. Bankkommissærs Kommitterede i V'alutasager, Kbhvn. 1931-36; i Bank for International Settlements, Basel 1946.

Adresse : Basel, Schweiz.

BERRING C J Direktør, R., f. 26. Maj 1892 i Kolding: Søn af Købmand .1 P Berring (død 1937) og Hustru Karen Dorthea f. Sørensen; gift (15. Nov. 1919) m. Betty Louise B., f 14. Juni 1897, Datter af Manufakturhandler Chr. S Hansen og Hustru Andrea f. Heiberg. Præliminæreks. 1906: i Handelslære hos P Biich Petersen i Kolding 1906-11; Handelsskoleeks. 1908; Ophold i Sibirien og Rusland 1911-16 og i London 1916-22; adm. Direktør for Akts. Toldbod­møllen i Kbhvn. fra 1922.

Formand for Foreningen af Danske Handelsmøller 1938-41, for Brødkorns-Kontoret for udenlandsk Korn 1939-47 og

___________ ________Bert__

for KWhvnske Handelsmøllers Arbejds­giverforening fra 1943; Medlem af In-dustriraadet fra 1938 og af sammes Bestyrelse fra 1949, af Statens Kornnævn 1938-47, af Mel- og Brødnævnet 1939-47, af Benzin-Nævnet fra 1948. af Havne-kommissionen fra 1942, af Revisorkom-missionen 1943-49, af Tilsynsraadet for Handelshøjskolen fra 1946. af Bedøm­melses- og Voldgiftsudvalgene for Korn-og Foderstofhandelen og for Melhande­len fra 1932 og af Kbhvns Havnebesty­relse fra 1948.

Medlem af Bestyrelserne for Akts Toldbodmøllen, Kbhvn., Akts. Slagelte Dampmølle, Slagelse og Akts. Øxenbjers Dampmølle, Svendborg; Næstformand og Kasserer i ,,Julie? Fond"; Medlem af Garnison« Kirkes Menighedsraad og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1945.

Adresse : Ny Toldbodg. 25, Kbhvn. K. Sommerbolig:   Strandv.   139,   Esper­gærde.

BERTELSEN   Aage Rektor; f. 6. Nov. 1901 i Silkeborg; Søn af Købmand H P Bertelsen (død 1930) og Hustru Marie f. Vestergård; gift (17. Okt. 1931) m. Gerda B., f. 16. Marts 1911 i Horsens, Datter af Overlærer Johannes Thor-lund og Hustru Johanne f. Gerding. Student (Th. Langs Skole, Silkeborg) 1920; ansat ved Præliminæreksamens­kursus Kornmod, Silkeborg 1920-21; cand. mag. 1927: ansat ved Akademisk Kursus, Kbhvn. 1927-28; Lærer vedTh. Langs Seminarium og Gymnasium i Silkeborg 1928-38; tillige Indehaver af Hovedagonturet for Statsanstalten for Livsforsikring i Silkeborg 1930-38; Lektor ved Statsskolen i Lyngby 1938; iøvrigt undervist ved Statens Politi­skole og ved Statens Lærerhøjskole; Ophold i Sverige 1943-45, Lærer ved den danske Skole i Lund oz Formand for Skolens Styrelse 1944-45; Rektor ved Aarhus Katedralskole 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Gymna­sieskolens Religionslærerforening 1939-45, for Dansklærerforeningen 1940-47 ou for Dansk Forening til nordisk Sprog­røgt fra 1941; Folketingskandidat (Det radikale Venstre) 1945; Formand for Foreningen Een Verden's Aarhus Afde­ling 1947; Medlem af Verdensraadet for World Movement for a World Federal Government 1947.

Har udgivet: Vejledning i Det jramle testamente (1935); Træk af det nye testamentes tilblivelseshistorie (s. m. Holger Mosbech, 1943): Nordisk Sprog­røgts betænkning til Udvalget for oversættelsen af Det nye testamente (1943): Artikler om pædagogiske Spørgs-maal. Adresse: Mejlg. 6, Aarhus.

Bert

134

BERTELSEN   Alfr. (h. Medicinalkonsu­lent for Grønlands Styrelse, R.DM.; f. 5. Marts 1877 i Roskilde: Søn af Politi­fuldmægtig P E V Bertelsen (dfld 1901) og Hustru Marie f. Ingstrup (ded 1927); gift (21. Juli 1910) m. Johanne B., f. JO. Marts 1875 i Egedesminde i Grønland, Datter af Assistent J C P Fleiseher (død 1950) og Hustru Emilie f. Henniugsen (død 1888).

Student (Roskilde) 1895; med. Eks. 1902; Læge ved den danske litterære Grønlandsekspedition 1902-03; kst. Di­striktslæge i Nordgrønland 1904; i Uma-nak 1905; kgl. Udnævnelse i samme Stilling 1906; Hcscrvcl.Tpre i Hæren 1917-18; Kredslæge for Nord-Grønland 1925; Medicinalkonsulent for Grønlands Sty­relse 1928-48.

Medlem af forskellige Udvalg, sær­lig vedrørende Grønlands Administra­tion.

Har foretaget Indsamlinger i Grøn­land til Universitetets normal-anatomi­ske Museum, til Universiteteta zoologi­ske Museum og til Nationalmuseets et­nografiske Afd.

Har skrevet: LæreboK i Sundheds­pleje for Grønlændere: Lærebog for Jordemødre i Grønland; Vejledning i Lægemidlernes Brug i Grønland; Af­handlinger vedrørende grønlandsk Po-pulationsstatistik, Sundhedspleje, Syg­domsforhold, Folklore, Topografi og Ornithologi i danske og udenlandske Tidsskrifter; Hovedarbejde: Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi i Meddelelser om Grønland. Bd. 117.

Adresse : C N Petersens V.47, Kbhvn.F.

BERTELSEN Erik Forfatter; f. 25. Sept. 1898 paa Harboør; Søn af Fisker Søren Bertelsen og Hustru Kristine f. Jørgen­sen; gift (10. Sept. 1922) m. Ella B., f. 16. April 1901 i Kbhvn., Datter af Sned­kermester Carl Pedersen og Hustru An­na f. Christensen.

Uddannelse paa Nr. Nissum og Skaa-rup Seminarier og paa Ollerup Gymna­stikhøjskole; Pisker, Lærer og Fabriks­arbejder til 1930. W Nygaards Forfat­terlegat (norsk) 1931; Henrik Pontop-pidan-Legatet 1943; Kapt. H C Lund-greens Legat s. A.; Emma Bærentzens Legat 1944.

Har skrevet: Havets Børn (1921); Vestkystfiskere (1925) • Kent tilfældigt (1929); Revlernes Ridder (1930); Folk paa en Fabrik (1932); Over paa Solsiden (1937); Dagen bryder frem (1938); Sværd og Plov (1938); Blæst og blaa Vande (Digte, 1939); Mænd paa Havet (1939); Kvinder ved Stranden (1940); Fugle i Kiikkerten (1941); Jeg vil sejre (1941); iFjeldvandrere (1942): Følg med os ud (Digte, 1943); Den unge Slægt (1943); Blus (1944); Redningsbaaden

(1944); Fiskerliv (1946); Bent og lian= Venner (1946); Pirater paa Isef jorden (1947); Kølvandet glitrcr (Digte, 1948). Oversættelser fra Svensk. Norsk og Hol­landsk.

Adresse: Nordkrogen, Gilleleje.

BERTELSEN Hans Ambassaderaad, K p.p.; f. 5. Febr. 1906 i Kbhvn.; Søn al Undervisningsinspektør, Dr. pliil. Hen­rik Bertelsen (død 1933, se Kraks Blå;; Bog 1932) og Hustru mag. art Sophia f. Olsen (død 1934): g.ift (20. Juli 1935' m. Kirsten B., f. 30. Nov. 1909 i Ros­kilde, Datter af Grosserer Viggo Bese rup (død 1931) og Hustru Else f. Vo!-kersen.

Student (Sortedam Gymnasium) 1924; cand. jur. 1931; ansat i Udenrigsmini steriet 1931; Sekretær 1933; Sekretær ved den danske Folkeforbnndsdelega-tion i Genéve 1932 og 1933; Direktions­sekretær i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1935-36; atter Sekretær i Uden­rigsministeriet 1936; Legationssekretær i Bryssel 1937; atter Sekretær i Mini­steriet 1938; Sekretær for den danske Handelsdelegation i London 1939-40; Legationssekretær i Rom 1940; Chef for det danske Generalkonsulats Arbej­derkontor i Hamborg 1942; arresteret af Gestapo April 1944 og fængslet i Tyskland til Maj 1945; Legationssekre­tær i Stockholm i 1945: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet s. A.; Legations raad i Washington 1946, Ambassade­raad 1947.

Udenl.  Ordener :  B.L.5.; L.E.5.;   I.K. 5.: Stb.M.C.F.

Adresse: 2, Quincy Street, Chevy Chase, Maryland, U. S. A.

BERTHELSEN A C Oberstløjtnant, R. DM., HTH. p.p.; f. 30. Aug. 1892 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Joh. W Berthelsen (død 1925) og Hustru Cathinka Marie f. Ludvigsen; gift (4. April 1925) m. Lilly Rigmor B., f. 4. Marts 1902 i Kbhvn., Datter af Inspek­tør i Magasin du Nord Vilhelm Wil-lumsen (død 1941) og Hustru Dagmar f. Bentzen (død 1947).

Student (Østre Borgerdydskole) 1911; Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1917; Officersskolens ældste Klasse, geo­dætisk Kursus 1920-21 og Generalstabs-kursus 1922-24; i Generalstaben 1924-28; deltog i Generalstabens Ekspedition til Vestgrønland 1927; til stadig Tjeneste ved Geodætisk Institut 1928-34; Kap­tajn 1931- ved 17. Bataillon i Roskilde 1934; ved 14 Bataillon i Slagelse 1934-39; Leder af 'Geodætisk Institut« Op-maalingsekspedition til Island 1938 og af dets Ekspedition til Island 1939; til Tjeneste ved Geodætisk Institut 1938-4tt; Oberstløjtnant og Chef for 19. Ba-

135        _________________

taillon   1941;   til   stadig   Tjeneste   ved Geodætisk  Institut  1945.

Udcnl. Orden:  l.F.3.

i,.     Adresse : Frøliahgv. l, Klampenborg,.

BERTHELSEN  André Grosserer, Direk-

tør; f. 9.  Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn uf

Fotograf  Wm.   Berthelsen    (død  1935)

og   Hustru   Theodora  f.  Schmidt   (dod

1943); gift   (27. Mai  1915)  m. Rosa B.,

f.  27.  Juni  1893  i   Roskilde,  Datter af

Grosserer Niels Petersen   (død 1914)   os

Hustru Emmy  f.   Petersen   (død  1934).

Uddannet i Folkebanken og i Haand-

værkerbanken,    Kbhvn.;    Disponent    i

Skandia Læderfabrik A/B, Malmø 1917:

Prokurist i Læderfirmaet  Ivan  Polack

&  Co.   1924:  Direktør  hos   Akts.  M J

Ballins Sønner's og Hertz Garverier og

Skotøjsfabrikker  1931-39:   Indehaver  af

Firmaet   Søren   Tonsgaards    Eftf.  fra

1940.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1949; Næstformand for Dansk Læder-grossistforening fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Garverforeningen i Dan­mark og af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet; Formand for Sko-tøjsbranchens merkantile Sammenslut­ning 1934-39; Medlem af Bestyrelsen for Skotø.isbranchens Kreditorforening.

Adresse : Strandv. 159. Skodsborg.

BERTHELSEN Jørgen Peter Byrets­dommer; f. 23. Maj 1895 i Kbhvn.; Søn af fh. Inspektør A P Berthelsen og Hustru Anna Sophie f. Jørgensen; gift (1919) rn. Carla B., f. 11. Jan. i Aarhus, Datter af Kaptajn G C Fricke og Hustru Hedevig f. Kæmpfner.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1913; cand jur. 1919; tg. Sekretær i Justits­ministeriet s. A., udnævnt 1922; til Tje­neste i Indenrigsministeriet 1924-25; kst. Landsfoged i Nordgrønland 1928-29; Fuldmægtig i Justitsministeriet 1932: kst. Byretsdommer s. A., udnævnt 1933; Næstformand for Boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1943-48.

Sekretær ved Grønlands Styrelse og for Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1925-34.

Adresse : Ingersv. 24, Charlottenlund.

BERTHING Thorvald Højesteretsdom­mer, K'.DM.; f. 19. Juni 1881 i Hornslet; Søn af Murermester H H Petersen (død 1902) og Hustru Marine f. Jepsen (død 1936); gift 1. Gang (3. Nov. 1910) m. Louise B., f. 6. Nov. 1885 i Kbhvn., død 1929, 2. Gang (29. Juli 1932) m. Grethe B., f. Hiittel, f. 11. Febr. 1900 i Sæby.

Student (Sorg) 1900: cand. jur. og Sagførerfuldmægtig 1906; By- og Her-redsf uldmægtig i Middelfart 1907; til­lige Sekretær ved Middelfart Byraad m. v. 1910; Byfogedfuldmægtig i Vejle

__________________  Bert

1913; 1. Politiassessor i Kbhvn. 1919; kst. Statsadvokat ved søndre Landsret 1920; Statsadvokat i Viborg s. A., fra 1928 for Viborg, Aarhus og Ringkjø-bing Amter; Dommer i Vestre Lands­ret 1931, i Højesteret 1936.

Formand for den staaende Voldgifts­domstol for Viborg Amt ang. Handel med Husdyr 1929-36; Medlem af Over­fredningsnævnet 1938; Præsident foi den særlige Klageret 1939; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksami­ner 1944 og Formand for Censorerne 1949; Formand for Voldgiftretten i Kbhvns Kommunes Tjenestemandssager 1947 og for Voldgiftsretten i Statstjene-stemandssager 1949.

Adresse: Lemchesv. 20, Hellerup.

BERTHOLDT Poul C Økonomiinspek­tør, R. p.p.; f. 28. Jan. 1901 i Kbhvn.; Søn af Guldsmedemester William A Bertholdt (død 1944) og Hustru Bodil Camilla f. Andersen (død 1935); gift 1. Gang (25 Nov. 1926) m. Malerinden Vita Harriet B., f. 26. Febr. 1904 i Kbhvn., død 1932, Datter af Grosserer F F Jørgensen (død 1934); 2. Gang (10. Nov. 1935) m. Anna B., Datter af Slagtermester S Stæhr (død 1938).

Realeks.;  Assistent ved  Det kgl. Te­aters   Bureau   1918,   Chefsekretær   1931, Hovedkasserer   1933,      tillige   Kasserer ved   Teatrets   Pensionsfond   1934,    kst. Økonomiinspektør   1939,   udnævnt   1945. Formand   for   Bestyrelsen    for   Osv. Poulsens   Fond;    Medlem   af   Lyngby-Taarbæk Skoleraad 1937—42. Udenl. Ordener:  Fi.K.M.; N.St.0.31. Adresse : Gartnerhaven 10, Lyngby.

BERTOLT Oluf Raadmand, Forretnings­fører; f. 30. Maj 1891 i Aarhus; Son alf Kusk Jens Jensen (død 1948) og Hustru Marie  f.   Christensen  (død  1926);  gift (9. Maj 1919)  m. Else B., f. 2. Sept. 1892 i Engum, Datter af Sognepræst Harald Brix   (død 1942)   og  Hustru Hertha  f. Møller  (død 1928).

Malersvend i Ind- og Udland til 1915; paa Askov Højskole 1911-12 og 1912-13; Student 1914; Lærer ved Esbjerg Ar­bejderhøjskole 1915-20; Journalist ved Vestjyllands Social-Demokrat 1920-23. Lærer ved Høng Højskole 1923-25; an sat ved Arbejdernes Oplysni