E

EBERT Hermann

ECKERT E U H

EDELMANN Thod

EFFERSØE Oliver

EGEBERG Edvard

EGEBJERG Hans R

EGEDE-LUND H P

EGGELING Eduard

EHLERS Edvard

EHRENCRON-MÜLLER Holger

EIBE Thyra

EICH A L

EICKHOFF Wilhelm

EILERSEN Eiler Rasmussen

EILERSGAARD Charlotte

ELBEN H A R v.

ELBERLING Carl

ELBERLING Emil

ELFELT Peter

ELLBRECHT Gerhard V

ELLEHAMMER J C H

ELLINGER H O C

ELMQUIST Peter

ELPER L P V

ELVIUS Sofus

ENCELBRECHT C J

ENGELBERG F T

ENGELBRECHT C C E von

ENGELBRECHT Frederik

ENGELSTED C K

ENGELSTED Sophus

ENGELSTOFT Christian

ENNA August

ERICHSEN Christian

ERLINGSSON Thorsteinn

ERNST C F S

ERNST Louis

ERSLEV Kristian

ERSTAD-JØRGENSEN Erik

ESCHE Thora

ESCHEN Jens

ESMANN S T T

ESMANN Victor

ESMANN Viggo

ESTRUP Hector

ESTRUP J B S

ETTE Carl R

EUCH Johannes von

EVALDSEN A C

EVERS A F M

EXNER Julius

RNST Niels PeterEBERT Hermann Grosserer, R.; f. 23. Sept. 1855 i Aalborg; Søn af Købmand Carl Ebert og Hustru Augusta f. Grei-nert; gift ro. Fransiska E., f. 10. Aug. i Kastrup.

Etableret 1880 som Købmand, 1896 som Mester og Fabrikant; Direktør for Aktieselskaberne Hermann Eberts Dampsnedkeri og Trævarefabrik og for Dronningmølle Teglværker; tid). Formand for Sundby Sogneraad; Borgerrepræsentant i Kbhvn. 1902-08.

Adresse : Christian d. 2. Plads 9, Kbh.

 

ECKERT E U H Assessor i Overretten, R.; f. 25. Feb. 1854 i Kbhvn.; Søn af Toldkontrollør G A E Eckert og Hustru f. Ipsen; gift m. Camilla Henriette E., f. 22. Sep. i Kbhvn., Datter af Justitsminister C P G Leuning og Hustru f. Nørgaard.

Student (Viborg) 1872; cand. jur. 1878; Kopist i Sø- og Handelsretten s. A.; Volontær i Justitsministeriet 1880; tillige- Assistent i Edskrivningsvæse-nets Revisionskontor 1885-91; Assistent i Justitsministeriet 1886, Fuldmægtig 1891, Kontorchef 1893; Assessor i Overretten fra 1895; Justitsministeriets Revisor af Gammelkjøgegaards Gods- og Fideikommis Regnskab; Medudgiver af Sø- og Handelsretstidende fra 1880.

Adresse: Rathsacksvej 23, Kbhvn.

 

EDELMANN Thod Billedhugger; f. 23. Dec. 1857 i Horsens; Søn af Murermester Edelmann Christensen og Hustru f. Hansen.

Elev af Professor A V Saabye; Af-gangsbevis fra Kunstakademiet 1882; udstillede 1. Gang 1883.

I Bestyrelserne for Dansk Billedhugger-Samfund, Dansk Skulpturforening og Kunstnerforeningen af 18. Novbr.

Arbejder: Spaapigen; Gaasepigen; Vaaren; En Urkvinde; Adam og Eva; Kain.

Broncemedalje Paris 1900.

Adresse : Bredgade 65, Kbhvn.

 

EFFERSØE Oliver Sysselmand, R.; f. 20. Marts 1863 i Tveraa paa Suderø (Færøerne); Søn af Sysselmand Gudmund Effcrsøe og Hustru f. Müller (død 1903); gift m. Susanne Astrid E. (død 1902), Datter af Sognepræst Frederik Svendsen (død 1879) og Hustru Sigrid f. Effcrsøe.

lExam. jur. 1882, Fuldmægtig paa Sysselmandens Kontor i Suderø 1883-94: Sysselmand for Suderø Syssel fra 1894; Postekspeditør i Tranglsvaag 1883-1905: Medlem af Lagtinget 1889-92, 1900 og fra 1905; Folketingsmand for Færøerne (Venstrereformpartiet) fra 1906.

Formand for Suderø Selvhjælpsfor-ening og Tveraa Afholdsforening samt forskellige lokale Institutioner.

Adresse: St. Annæplads 18, Kbhvn. og Trangisvaag.

 

EGEBERG Edvard Forfatter; f. 17. Nov 1855 i Linaa ved Silkeborg: Søn af Lærer Niels Egeberg (død 1890) og

Hustru f. de nemmer (død 1908); gift m. Maren E. (død 1901), Datter af Gaardejer Sognefoged Erik Jensen og Hustru f. Albrectsen.

Skolelærereksamcn (Jelling) 1875; Lærer ved forskellige Landsbyskoler etc. 1875-89; Lærer og Organist i Silkeborg 1889-1903: Redaktør af Silkeborg Folkeblad 1890. Fælleskorrespondent til 20-30 Provinsblade: Redaktør af Søndags-bladet, af Den lille Folkeven og af Læsning for Folket: Medarbejder ved København .Dannebrog, Hver 8. Dag m. fl.

Har skrevet : Helligt og Søgnt (1894); Sejr og Fald; Min Dreng; Inden for Skolens Mure: Ved Dødens Port (1899); Paa min Vej; Mellem Børn; Børnebilleder; Det først Fornødne (1902); Folkets Lærero (1904); Smaa- Oplevelser; Drømmeren (1907); Vandringsmanden (1909).

Adresse ; Ekko, Sveibæk St.

 

EGEBJERG Hans R Redaktør; f. 31. Maj 1860 i Egebjerg i Sydfyen; Søn af Gaardejer Rasmus Hansen Egebjerg og Hustru Anne f. Larsen: gift m. Josefine E., f. 27. Sept. 1860 i Kbhvn., Datter af Kaptajn Laurits Knudsen og Hustru Josefino f. Feuerstein.

Ophold paa Vejstrup Højskole 1878-79, paa Askov udvidede Højskole 1885-86 og 1886-87: Sprogkursns i Kbhvn. 1886: Studierejse i England 1896. Landmand indtil 1885: Redaktionssekretær ved Aarhus Amts Folkeblad 1887: Redaktør af Folkebladet for Svendborg Amt fra 1890.

Formand for Det forhandlende Venstres Forening i Svendborg Amts 3. Valgkreds; Medlem af Svendborg By-raad; Næstformand i Svendborg Foredragsforening; Medlem af Svendborg Amtsskytteforenings Hovedbestyrelse.

Litterære Arbejder : Svendborg Amtsskytteforening, et Festskrift (1891); William Gladstone (1896).

Fru Josefine Egebjerg er Formand for Danske Kvinders Försvarsförening i Svendborgkredsen.

Adresse : Svendborg.

 

EGEDE-LUND H P Oberst, K'.DM.; p.p.; f. 2. Maj 1847 paa Lundholm i Salling; Søn afProprietær, cand. theol. J JLund; gift m. Magda Maria E-L., f. 3. Dec. l"863 i Kbhvn., Datter af Straahattefabrikant, Grosserer J Gott-schau.

Student (Viborg) 1866; Sekondløjtnant i Artilleriet 1868, i Rytteriet 1872, Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1883; Chef for Ride- og Beslagskolen 1890-98; Oberstløjtnant 1898; Formand i Remontekommissionen s. A.; Oberst 1903; Afsked 1907. I Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Næst formand fra 1909

Tidenl. Ord.: Pr.Kr.

Adresse : Frederiksberg Allé 68, Kbh

 

EGGELING Eduard F F Billedhugger; f. 25. Sept. i Nykjøbing F.; Søn af  afdøde Murermester A C A Eggeling og Hustru f. Petersen.

Medlem af Kunstnersamfundet; Af-gangsbevis fra Kunstakademiets Bil-ledhuggerskole 1898; lille Guldmedalje for Gesandtskabet hos Achilles 1900; udstillede første Gang 1900; har virket for Udbredelsen af dekorativ Kunst.

Stifter af Dansk Billedhugger-Samfund 1905, Medlem af Bestyrelsen og Samfundets Sekretær fra dets Stiftelse; Medstifter af Dansk Skulptur-forening og Medlem af dens Bestyrelse 1907; Meddommer ved Konkurrencen om Finsen-Mindesmærket 1907; Medlem af Censurkomitéen ved For-aarsudstillingen paa Charlottenborg 1907, af Komitéen for Kunstnernes Ef-teraarsudstilling 1907-08 og fra 1910 og at Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November; Formand for Billedhugger-Sektionen under samme Forening fra 1910.

Adresse; Vesterbrogade 126, Kbhvn.

 

EHLERS Edvard Professor, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 26. Marts 1863 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad E D Ehlers (død 1893) og Hustru Agnes f. Arctan-der; gift m. Jutta Dagmar E., f. 29. April 1874, Datter al Møbelhandler Peter Schütz og Hustru Marie (død 1908).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1880; med. Eks. 1887; Reservelæge i Søværnet 1887-88, ved Kommunehospitalet Afd. IV 1890-93; Dr. med. 1891; studerede .Spedalskhed i Norge 1893, paa Island 1894-95, paa Balkanhalvøen 1897, i Spanien 1898, paa Kreta, i Bosnien og Herzegovina 1900 og i Dansk Vestindien 1903 og 09;, Chefred. af det internationale Tidsskrift, Lepra 1900; Keder af Frederiks Hospitals dermatologiske Klinik fra 1906; visiterende Læge ved Kbhvns Politi; Æresmedlem og korresponderende Medlem af flere udenlandske dermatologiske og medicinske Lægeselskaber: Medlem af Komitéen for Dansk Vestindien; For- I mand for Kbhvns Venstreforening; Borgerrepræsentant i Kbhvn. fra 1909.

L'denl. Ordner: Bulg. C.F.; Fr. off. de l'instruc publ.; F.-E.L.; Gr.Fr.; Pr. Kr.: Ø.J.Kr.; N.St.O.

Adresse : Laxegade 6, Kbhvn.

Sommerbolig: Smutgærde pr. Nærum.

 

EHRENCRON-MÜLLER Holger Bibliotekar; f. 13. Febr. 1868 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef i Overformynderiet V C T Müller og Hustru Laura f. Jacobsen; gift m. Esther E-M., f. 5 Juni i Kbhvn., Datter af Hof bager J L W Olsen (død 1897) og Hustru Magdalene f. Bøving (død 1895).

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1892; Assistent ved det kg]. Bibliotek 1894, Bibliotekar 1907: tillige kst. kgl. Haandbibliotekar 1910.

Adresse: 61. Kongevej 163, Kbhvn.

 

EIBE Thyra cand. mag.; f. 3. Nov. i Kbhvn.; Datter af Boghandler F H Eibe; ugift.

Student (N Zahles Skole) 1889; cand. mag. 1895; Lærerinde ved H Adlers Fællesskole.

Har udgivet en Lærebog i Geometri.

Adresse : Østerbrogade 3. Kbhvn.

 

EICH A L Stabsintendant, R.; f. 28. Marts 1858 i Sæby; Søn af Førstelærer F C Sørensen og Hustru f. Pettersen; gift m. Hedevig Margrethe f. Høyrup, f, 22. April 1864 i Hagested.

Intendant 1885; Overintendant 1896; Stabsintendant 1908; Stabschef ved For-plejningskorpset.

Adresse: Kongensvej 14, Kbhvn.

 

EICKHOFF Wilhelm Fabrikant; f. 16. Febr. 1847 i Kbhvn.; Søn af J G A Eickhoff og Hustru Johanne f. Grøn-bæek; gift m. Emilie f. Rasmussen, f. 1. Maj i Rødby.

Firma : J G A Eickhoff.

Overtog sammen med en Broder Faderens Fabrik 1875 (Specialitet: Bogtrykmaskiner)

Adresse: Vesterbrogade 97, Kbhvn.

 

EILERSEN Eiler Rasmussen Landskabsmaler, R.; f. 1. Marts 1827 i Østerby ved Faaborg; Søn af Gaard-fæster Rasmus Eilersen og Hustru Anne f. Hansdatter; gift m. Eleonore Frederikke f. Winning (død).

1 Malerlære; Elev paa Kunstakademiet 1847-48; deltog i Krigen 1848-50; udstillede første Gang 1849; Medlem af Kunstakademiet 1871.

Hovedværker: Parti fra Frijsenborg Dyrehave (1864; Kunstmuseet); For-aarsdag ved Øresund (Brudegave til Prinsesse Dagmar fra danske Godsejerfruer) ; Fuglesangsmosen i Dyrehaven (Kunstforeningen).

Adresse: Holsteinsgade 9, Kbhvn.

 

EILERSGAARD Charlotte Forfatterinde; f. 25. Marts i Hjørring; gift m. Redaktør af Middelfart Avis Julius Ei-lersgaard, f. 24. Marts 1855 i Aalborg.

Formand for Dansk Kvindesamfunds Middelfart-Afdeling og Præsident for Det røde Kors' Dameafdeling i Middelfart.

Litterære Værker: Gjertrud (opført paa Dagmarteatret 1896); En moderne Helgen (1902); De Værgeløse (1903); Fru Direktøren (190d) ; Jægermester-inden (1906); Den kære Svigermama:

En Ægteskabsfjende; Smaa Historier om Kærlighed; Mors lille Pige; Stille Liv; en Afhandling om den nordiske Kvindebevægelse (skrevet paa tysk og udgivet i Berlin). Adresse : Middelfart.

 

ELBEN H A R v. Oberst, K'DM.p.p.; f. 26. Marts 1831 i Kbhvn.; Søn af Malermester, Kaptajn J G N Elben og Hustru Bolette f. Westergaard; gift m. Fanny Theodora Frederikke f. Stembach, f. 5. Marts i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1853, Kaptajn 1864, Afsked 1870; kar. Oberstløjtnant 1885; kar. Oberst 1902.

Tidligere Banechef ved Statsbanedriften; Medlem af Kbhvns Telefon-Aktieselskabs Bestyrelse.

Udenl. Ordener : Gr.Fr.; P.Chr.; R. St.A.; S.V.

Adresse ; Tordenskjoldsgade 30, Kbh.

 

ELBERLING Carl Forfatter, Bibliotc kar R.; f. 16. April 1834 i Slagelse; Søn af Professor, Rektor C W Élber-ling (død 1870) og Hustru Horthea f. Flensted (død 1850).

Student (Slagelse) 1851; mag. scient. 1859; Assistent ved mineralogisk Museum 1861-63 og ved det kgl. Bibliotek 1863-1900, Bibliotekar sammesteds fra 1901.

Litterære Arbejder ; Danske Folkebøger I (1867); Om de danske Kalktuf-danneiser (1870); Oehlenschlåger som Gadevisedigtcr (1872): Oehlenschläger og de østerlandske Eventyr (1887); Et og andet om Aladdin (1899); Breve fra en Bogelsker (1909).

Adresse ; Slotsgade 14, Kbhvn.

 

ELBERLING Emil Forfatter, Journalist, f. 17. Juli 1835 i Slagelse; Søn af Professor. Rektor Carl Elberling (død 1870) og Hustru Dorthea f. Flensted (død 1850); gift m. Marie Louisa E„ f. 25. Juni 1841 i Serampore (død 1897), Datter af Herredsfoged Fr. E Elberling (død 1880) og Hustru Harriet f. Fjellerup (død 1859).

Student (Roskilde) 1852; cand. phil. 1853; Medarbejder ved Fædrelandet 1860 -82; Medudgiver af Forlagsbureauets Haandleksikon 1879-82; Bibliotekar ved Rigsdagen fra 1880; Redaktør af Den uafhængige 1884; Medarbejder ved Be-staaende Forfatningslove og ved Sal-monsens Konversationsleksikon, ved Nordisk Konversationsleksikon og ved Nordisk Familjebok.

Medstifter af den liberale Vælgerforening paa Frederiksberg og dennes første Formand 1883-86; Medlem af Frederiksberg Skolekommission 1900-04; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Styreiso 1883-87,

Adresse : Forhaabningsholms Allé 11, Kbhvn.

 

ELFELT Peter kgl. Hof-Fotograf, R.; f. 1. Jan. 1866 i Helsingør; gift m. Ville Emilie E., f. 26. Aug. i Kbhvn.

Formand for Dansk Fotografisk Forening.

Adresse ; st Kongensgade 71. Kbhvn.

 

ELLBRECHT Gerhard V. Mejerikonsulent; f. 2. Juni 1872 i Diernisse ved Faaborg; Søn af Ritmester Eberhard von Ellbrecht og Hustru Emilie f. Grothusen (død 1908).

Student (privat dimit.) 1891; cand. polyt. 1897; Kemiker ved Mælkeriet Pa-steur 1898; Leder af den kemiske og hygiejniske Kontrol ved Kbhvns Mælkeforsyning 1899-1903; Medarbejder ved Mælkeritidende, Ugeskrift for Landmænd samt Tidsskrift for Landøkonomi; .Mejerikonsulent ved Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; Censor i Mælkerilære ved Landbohøjskolen: Stiftet af Frederiksborgensersamfundet og Bestyrelsesmedlem af samme.

Adresse: Maglekildevej 15, Kbhvn.

 

ELLEHAMMER J C H Direktør, Fabrikant; f. 14. Juni 1871 i Bakkebølle, ved Vordingborg; Søn af Entreprenør M I Hansen og Hustru Catrine f. Larsen; gift m. M immi E., f. 26. April 1868 i Bøtø paa Falster, Datter af Gaardejer P Jørgensen (død 1898) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1894).

Udlært som Urmager i Nykjøbing F. 1888; derefter arbejdet paa elektromekaniske Værksteder i Kbhvn.;, rejst i Udlandet og studeret Elektroteknik; fra 1897 egen Virksomhed.

Har fremstillet en Række Opfindelser paa det mekaniske Omraade (særlig Motoromraadet); har modtaget Ørstedslegatet og Den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelses Præmie for fremragende Opfindelser samt talrige Medaljer og Diplomer. Er den første der har bragt en Flyvemaskine med Passager til at hæve sig i Luften (12. Sept. 1906); erholdt Udmærkelse paa Aeronautisk Udstilling i Paris 1909.

Adresse ; Kochsvej 15, Kbhvn.

 

ELLINGER H O C Professor, R.p.p.; f. 30. Dec. 1857 i Kbhvn.; Søn af Krigsraad H A D Ellinger og Hustru Ida f. Preuss; gift m. Ida f. Holten, f. 12. Juni paa Knuthenborg.

Ingeniøreksamens 1. Del 1879; Student (priv. dimit.) 1881; Universitetets Guldmedalje 1882; Magisterkonferens i Fysik 1883; Lærer ved Søofficerskolen 1883-91, ved Metropolitanskolen 1884-86; Docent ved Landbohøjskolen 1887, Professor 1895.

Medlem af Bestyrelsen for Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander; Formand for Arbejderforenin-gen af 3860 fra 1897 og for Cæcilia Foreningen fra 1902, Folketingsmand for Frederiksberg 1. Kreds 1898-1901 og fra 1903; Formand for Højres Forretnings-udvalg fra 1908, Medlem af Bestyrelsen for Højres Arbejder- og Vælgerforening indtil 1910; Formand for Højrepartiets Bestyrelse i 2. Landstingskreds.

Har skrevet : Lærebog i Magnetisme I og Elektricitet (1887); Lærebog i Fysik (1887); Lærebog i Varme (1888); Lærebog i mekanisk Fysik (1891); Lærebog om Lyset (1895); Naturen og dens Kræfter (1898); Forelæsninger over I Meteorologi; Lærebog i Fysik for Mellemskolen (1904): Fysik for Realklas-sen (1907K

Udenl. Ord. : Gr.Fr.

Adresse: Mariendalsvej 24, Kbhvn.

 

ELMQUIST Peter Skolebestyrer; f. 9. Febr. 1865 i Vordingborg; Søn af fhv. Skibsinspektør' ved Statsbanerne J H Elmquist og Hustru f. Pontoppidan; ugift,

Student (Sorø) 1883; ca.nd. phil. 1884: studerede Hisforio og Filologi; Lærer ved Borgerdydskolen 1885, Inspektør ved samme 1897-1903; Bestyrer af Slomanns Skole fra 1903; i Direktionen for De forenede Skoler; Formand for De højere Almenskolers Lærerforening fra 1904 og for Pædagogisk Selskab fra 1906.

Adresse: Jakob Danncfærds Vej 3, Kbhvn.

 

ELPER L P V Kontorchef, Direktør: f. 28. Febr. 1863 i Kbhvn.; Søn af Pos-sementmagermester, senere -Restauratør Peter Madsen (død 1863) og Hustru Amalie f. Bense (død 1892); gift m. Alvilda. E., f. 31. Jan. paa Lerbjerg-gaard ved Fredensborg, Datter af Proprietær Niels Petersen (død 1889) og Hustru Thora f. Kock.

Elev paa. Svenné Langkjærs Handelsakademi 1878-79; paa Handelskontor 1879-81; ansat i Belysningsvæsenet 1881, Assistent 1884, Fuldmægtig 1893, Kontorchef fra 1906. Bogholder (om Aftenen) i Dansk Glødenétfabrik-Helios 1898- 1900 Stifter af og Direktør for Akts. af samme Navn samt For- ' mand i det« Bestyrelse.

I Bestyrelsen for Handelsforeningen af 5. Juni 1864 1883-88; Medstifter af ; og Bestyrelsesmedlem i Sangforeningen Brage 1891; Medlem af Centralbesty- reisen for De samlede kbhvnske Sangforeningers Centralbestyrelse fra 1898; Medstifter af og Formand for Forenin- gen af Grossister i Elcktricitetsbran-chen fra 1907-09.

Opfinder af en Automat-Gasmaaler.

Adresse: St. Knuds Vej 31. Kbhvn.

 

ELVIUS Sofus Justitsraad, Direktør; f. 3. April 1849 i Kbhvn.: Søn af Skoleforstander E Elvius (død 1874) og Hustru f. Fleischer (død 1874); gift m. Christine E., f. 23. April i Maribo, Datter af Konsul C J F Appel og Hustru Marie f. Høngaard.

Assistent i Livsforsikringsanstalten 1871; Stifter af og Direktør for Genealogisk Institut 1887-1909. for Nyt genealogisk Institut fra 1909. Foranledigede Oprettelsen af Samfundet for dansknorsk Genealogi og Personalhistorie 1879.

Medlem af Præsteenkehjemmets Bestyrelse.

Har udgivet; Danmarks Præstehisto-rie 1869-84 (1885-87); Danske patriciske Slægter (1891); Medudgiver af Den danske Lægestand 5. og 6. Udg. (1889 og 1891); har udgivet c. 20 Studenter-jubilæumsfestskrifter.

Adresse: Strandgade 26, Kbhvn.. og Unholt ved Frederiksværk.

 

ENGELBERG F T Sagfører; f. 8. Nov. 1864 i Kbhvn; Søn af Kobbersmed F T Engelterg (død 1889) og Hustru Anna f. Jørgensen: Drift m. Julie Claudia Teresia E (død 1910), Datter af Murermester H Larsen og Hustru Julie f. Loua (død 1889).

Sagfører 1889; Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds; Formand for Kbhvns Unrterretssagførerforening; Revisor for Underretssagførernes Understøttelsesfond: Medlem af Bestyrelsen for Aktieselskabet Sagførernes Auktioner; Kasserer for Nørrebros Asylselskab. Adresse : Frederiksborggade 17, Kbhvn.

 

ENGELBRECHT C C E von Generalmajor, K'.DM.p.p.; f. 1. Febr. 1833 paa Nielstrup ved Svendborg; Søn af Forpagter C J Engelbrecht og Hustru Sophie f. Poulsen; gift m. Julie f. Friis f. 29. Maj paa Lyngbygaard ved Aarhus.

Sekondløjtnant 1850; Premierløjtnant 1863; Ritmester 1872; Oberstløjtnant 1883; Oberst 1886; Formand i Remonte-kommissionen 1887-95: Generalmajor og Generalinspektør for Rytteriet 1895; Afsked 1903.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.; Pr.R.Ø.: R. St.A. Adresse : St. Peders Vej 1, Hellerup.

 

ENCELBRECHT C J Ceremonimester, Kammerherre, Kaptajn, R.p.p.; f. 25. Juli 1862 i Aarhus: Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne); gift ni. Sophie Pauline Veronica f. Wil-kens, f. 9. Maj i Hessen-Nassau.

Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1884; Kaptajn 1900; Ceremonimester 1908.

Udenl. Ordner: F.Æ.L.; Gr.Fr.; M. Gr.; Pr.Kr.: R.St.A.; B.St.Stan.; S.II E.: S.Kr.; Stb.V.

Adresse : Malmøgade 5, Kbhvn '

 

ENGELBRECHT Frederik Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 14. Jan. 1860 i Aarhus; Søn af Generalmajor C C E Engelbrecht (se denne).

Sekondløjtnant 1881; Premierløjtnant 1883; Adjutant hos Ryttergeneralen 1894; til Generalstaben 1897; Ritmester 1899; Generalstaljen 1902; Stabschef hos Ryttergeneralen 1903; Oberstløjtnant, og Chef for Gardehusarregimentet 1907.

Udenl. Ordener.- F.Æ.L.; N.St.O.; B.St.Stan.; S.Sv.: Stb.V

Adresse : Gardehusarkasemen, Østerbrogade, Kbhvn.

 

ENGELSTED C K Vicekonsul, Jægermester, R.DM.p.p.; f. 15. Febr. 1862 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. C S M N Engelsted og Hustru Kirsten f. Kling-berg; gift m. Thyra f. Dinesen, f. 1. Dee. paa Store Mørkegaard ved Mør-kov.

Student 1880; cand. jur. 1888; kgl. udsendt dansk Vicekonsul og Chance-lier ved det kgl. Gesandtskab i Paris 1897.

Udenl. Orden : F.Æ.L.

Adresse: 17 nie Legendre, Paris.

 

ENGELSTED Sophus Dr. med, SK.DM. FM. i Guld; f. 8. Marts 1823 i Kbhvn.; Søn af Raadmand, By- og Raadstuc-skriver J V Engelsted og Hustru Susanne f. Neergaard; gift m. Ulrica f. Klingberg (død 1864).

Student (Aarhus) 1841; med. Eks. 1847; kst. Underskibslæge 1848 og kst. Skibslæge 1849-50; Reservemedikus ved Almindelig Hospital 1852-54: Medlem af det kgl. med. Selskab 1852; fung. Overlæge ved Almindelig Hospital under Koleraepidemien 1853; Distriktslæge i Kbhvn. 1854-56; Dr. med. 1854; Medredaktør af ugeskrift for Læger 1855-62; Reservelæge ved Almindelig Hospital 1856-59; Overlæge smstds. 1861 og ved Kommunehospitalet Afd. IV 1863 -82; midlertidig Docent ved Universitetet 1869-82; Medlem af Sundhetskollegiet 1869-1906; Borgerrepræsentant 1882-94; Medlem af Sundhedskommissionen 1887-94, af Bestyrelsen for Kysthospitalet og for Polikliniken; Medstifter og Formand i Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse 1877; Æresmedlem af den internationale Forening til Bekæmpelse af Tuberkulosen 1904 og af Røde Kors 1905; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat.

Har foruden Tidsskriftartikler skre- j vet l'hthisis, en anatomisk-klinisk Undersøgelse (1853); anatomisk-klinisk Undersøgelse om Tuberkulosens Helbredelighed (1854 Doktordisputats); om Foranstaltninger mod Udbredelse af veneriske Sygdomme i Kbhvn. (1861): Klinisk Vejledning til Diagnose, Behandling og Forebyggelse af veneriske Sygdomme (1877 og 1886): Klinisk Vejledning til Diagnose og Behandling af Hudens Sygdomme (1879); Om Kbhvns Epidemivæsen (1890): Om Samfundets Beskyttelse mod Prostitution og veneriske Sygdomme (1896); Om Foranstaltninger mod Udbredelsen af Tuberkulosen i Danmark (1898): Om nødvendige Midler til Bekæmpelse af Tuberkulose i Danmark (1901); Gammelt og Nyt om Krig og Cholera, Tuberkulosens Bekæmpelse og Sundhedskolle-giets Ødelæggelse (1910). Adresse: Strandvejen 26, Kbhvn.

 

ENGELSTOFT Christian Forfatter; f. 12.   Marta 1876; Søn af Overretssagfører Laurits Engelstoft og Hustru Pauline f. Stub; ugift, 4. Kl. Hovedeks. (Borgerdydskolen paa KrsUivn.) 1893; lever som Forfatter i Kbhvn.

Har skrevet: Af Livets Farce (1904); Kongen af Illyrien (1905); Barnet (1906); Svig og List (1909); Noveller i Verdens-spejlet, Maanedsmagasinet, Det ny Aar-hundredo o. fl. a. St.

Adresse :Aaboulevard 9 B, Kbhvn.

 

ENNA August Professor, Komponist; f. 13.  Maj 1860 i Nakskov; Søn af Skomager Alexander Enna og Hustru Eline f. Henrichsen: gift m. Kirstine f. Topp, f. 26. Juli i Ribe.

I Skomager- — senere Handelslære; Elev af Schjørring i Violin og Organist Rasmussen i Teori; Dirigent ved omrejsende Selskaber o. a. St.

Kompositioner: Operetterne : En Landsbyhistorie (1880) og Areta (1882);

Operaerne: Agleia (1884), Hexen (1889), Kleopatra (1893), Aucassin og Nicolete (1895). Pigen med Svovlstikkerne (1897), Lamia (1899), Prinsessen paa Ærten (1900) og Ung Elskov (1902; Omarbejdelse af Lamia); Sangspillene : Yduns Æbler og Bellmann; Musik til Halfred Vanraadeskjald: Balletterne: Hyrdinden og Skorstensfejeren og Sanct» Cæcilios Guldsko. Desuden: Korværket Historien om en Moder (1904): Märchen, Symfonisene Bilder; H C Andersen; Eine Fest-ouverture (1905); en Violinkoncert, Klaverstykker. Sange og 2 Symfonier.

Adresse: Bendtlerstrasse 15, Berlin.

 

ERICHSEN Christian Grosserer, R.; f. 26. Maj 1842 i Rønne: Søn af Kancel-liraad Prokurator Thomas Erichsen (død 1886) og Hustru Michella f. Westh (død 1890); gift m. Elisabeth E., f. 27. Nov. 1853, Datter af Etatsraad C W Zahrtmann (død 1899) og Hustru Laura f. Jespersen.

Uddannet hos P M Anker, paa Grüners Handelsakademi og i Firmaet. Jørgen Jensen; Grossererborgerskab 1868.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1894 og af Fodcrstofhandelens Vold-gift fra dens Stiftelse: autoriseret Handelskyndig Tillidsmand fra 1906; Leder af Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905; Kommitteret og Kasserer i Foreningen af danske Spiritusfabrikanter; Medlem af Bestyrelserne for Skandinavisk Kaffe- & Kakao Kompagni, I Lauritzen & Co. og De danske Kartoffelmelsfabrikker. Medlem af Kommissionen af 1894 til Udarbejdelse af en AktieloV.

Litterære Arbejder: De her i Landet anvendte Foderstoffer og deres Oprindelse; Siam som Handelsland; Udkast til en dansk Aktielov; Bornholmske Melodier.

Adresse ; Strandgade 6, Kbhvn.

 

ERLINGSSON Thorsteinn Forfatter; f. 27. Sept. 1858.

Student; studerede Jura; Udgiver af Tiladet Bjarki 1896-1900, af Arufirdin-gur 1901-03.

Har udgivet Digtsamlingen Thyrmir, Ruins of the Saga Time (1899) m. m.

Adresse : Reykjavik.

 

ERNST C F S Kommitteret, R.DM.p.p.; f. 3. Dec. 1852 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897i o-Hustru Louise f. v. Abercron (død 1909); gift m. Emilie Cecilie Elise Dorthea E., f. 2. Marts 1852 i Kbhvn., Datter af Civilingeniør C T Hanssen og Hustru Laura f. English.

Student 1870; Ingeniøreksamen ved Polytechnicum i Zürich 1876: arbejdede som Ingeniør i Udlandet ved forskellig Bro- og Jernbanebygning 1876-80; Ingeniør ved Statsbaneanlægene 1880, Kommitteret 1889.

Ledet og medvirket ved Anlægene af; næsten samtlige Privatbaner samt af Statsbanerne Struer-Thisted, Herning-Skjern, Assens-Tommerup, Hobro-Løgstør, Slagelse-Næstved. Slagelse-Værslev ; Dampfærgeforbindelserne ; Odde Sund, Store Bælt, Sallingsund, Masnedø-Orehoved: Dampfærgeanlægene i Helsingør og København; Omordningen af Banegaardsforlioldene i København med den nye Person- og f-ods-bnnegaard; bygget Broerne over Guldborgsund. Masnedsund og over Marta-ger Fjord ved Hadsund, samt udarbejdet Projekterne til Broen mellem Masnedø og Falster og fil en fast Bro over Lillebælt.

Medlem af Bestyrelsen for Det danskrussiske Dampskibsselskab.

Udenl. Ordner : I.Kr.; M.Gr.; S.N.

Adresse: Rathsacksvej 15, Kbhvn.

 

ERNST Louis Oberstløjtnant, R.DM. p.p.: f. 15. Aug. 1863 i Kbhvn.; Søn af Generalløjtnant J F M Ernst (død 1897) og Hustru Louise f. von Abercron (død 1909); gift m. Ebba Marie Henriette f. Lindberg, f. 8. Jan. i Kbhvn.

Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1892; Oberstløjtnant 1909; Forstander for Det Tekniske Selskabs Skole 1909-10. Medlem af Elektricitetskommissionen og af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse.

Udenl. Ord. : B.cr.m.

Adresse: Ahlefeldtsgade 2, Kbhvn.

 

RNST Niels Peter Overlæge v. St. Elisabeths Hosp., f. 11. Marts 1868 paa Rolykkegaard ved Nakskov; Søn af Proprietær Jørgen Ernst og Hustru Maria f. Maag; gift m. Margrethe E., f. 4. Nov. 1873 paa Frederiksberg, (Datter af Generalmajor CAS Dalberg (se denne).

Student (Herlufsholm) 1886; med. Eks. 1894; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næstved 1894-96: Reservekirurg ved St. Josephs Hospital 1901-05; Overlæge ved St. Elisabeths Hospital i Sundby fra 1905: Medlem af den dunske Cancerkomité og ordentligt Medlem af den internationale Cancerkomité.

Adresse : Christian d. 2dcns Allé 1, Kbhvn.

 

ERSLEV Kristian Professor ved Universitetet, Dr. phil., R.DM.: f. 28. Dec. 1852; Søn af Forlagsboghandler Jacob Erslev (død 1902) og Hustru Jacobine f. Castenschiold (død 1862); gift m. Augusta E., f. 8. April i Jægersborg, Datter af Lærer Caspar Erslev og Hustru f. Borgen.

Student 1870; Magisterkonferens i Historie 1876; Dr. phil. 1879; Professor i Historie fra 1883; Forstander for Universitetets filologisk-historiske Laboratorium 1896-1903; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1888; Kasserer i Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog: Medlem af Carter bergfondets Direktion fra 1909. af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening, for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættelse, af Universitets-Jubilæets danske Samfund og af Højskolen for moderno Samfundsvidenskab og Politik.

Medlem af Gjentofte Kommunes Skolekommission til 1910: det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalget i Kbhvns 4. Kreds 1906; Ledende Senior i Studenterforeningen 1898-99.

Litterære Værker: Numismatiske Afhandlinger (særlig i 70erne); Konge og Lensmand i det 16. Aarhundrede (Doktordisputats 1879); Dronning Margrethe og Kalmarunionens Grundlæggelse (1882); Danmarks Len og Lensmænd 1513-96 og Danmark-Norges Len og i Le-nsmænd 1596-1660 (1885); Oversigt over Middelalderens Historie (1891-95); Repertorium diplomaticum regni Da-nici mediaevalis (1894-1906); Valdema-rernes Storhedstid (1898); Danmarks Riges Historie 2. Bind (1898-1905); Te-i stamenter fra Danmarks Middelalder indtil 1450 (1901); Erik af Pommern (1901); Det 16. Aarhundrede (1910); samt talrige Afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldkyndighed, i Historisk Tidsskrift og Kirkehistoriske Samlinger.

Adresse: Anker Heegaards Gade 1, i Kbhvn.

 

ERSTAD-JØRGENSEN Erik Havearkitekt; f. 17. Nov. 1871 i Kbhvn.; Søn af Rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og Hustru f. Pedersen; gift m. Astrid Gudrun E.J.. f. 17. Febr. i Kolding, Datter af Skov-frøhandler Johannes i Rafn.

Havebrugskandidat 1894; Havearkitekt i Kbhvn. siden 1893: Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Have- ; selskab fra 1907.

Forfatter til: Villahaven.

Adresse : Frederik d. 6. Allé 6, Kbh.

 

ESCHE Thora Frøken, Forstanderinde, FM. i Guld; f. 27. Maj 1850 i Kbhvn.; Datter af Grosserer C V M Esche og Hustru f. Thorsen.

Stifter og Forstanderinde for Mag-dalenehjemmet i Kbhvn. 1877, der 1896 flyttedes til Skovtofte ved Lyngby; , aabnede 1891 Kvindehjælpen i Kbhvn. med 1 Hjem (nu 4); overtog 1901 Ledelsen af Rednings- og Fødehjemmet Bet.hesda ved Aarhus; oprettede 1908 Opdragelseshjemmet Skovly ved Vedbæk. Er Forstanderinde for alle disse Hjem.

I Bestyrelsen for Fredehjemsagen fra 1906.

Adresse : Frederiksdalsvej, Skovtofte, Lyngby.

 

ESCHEN Jens Dr. med., Stads- og Distriktslæge; f. 8. Juni 1862 i Marstal; Søn af Toldforvalter C C Eschen og Hustru f. Albertsen; gift m. Henriette f. Porep.

Student (Herlufsholm) 1882; med. Eks. 1889; Reservekirurg ved Frederiks Hospital Afd. C 1895-98; Dr. med. 1895; i Stads- og Distriktslæge i Aalborg fra 1898; Formand for Aalborg Lægeforening 1899-1904, for Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt fra 1903, for Aalborg Jordemoderforening fra 1905; oprettede en Klinik 1898 og et Fødehjem 1905; Overlæge

ved Aalborg Amts ny Sygehus i Aalborg fra 1907.

Adresse : Aalborg.

 

ESMANN S T T Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.p.p.; f. 24. Nov. 1863 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor N C Esmann (død 1901) og Hustru Adelheid f. Weber: gift m. Ulla E, f. 8. Aug. i Gjentofte, Datter af Overlæge Lorentz Lorck (se denne).

Sekondløjtnant 1883; Premierløjtnant s. A.; Ritmester 1899; Oberstløjtnant 1907; Forstander for Rytteriets Sekondløjtnants-, Sergent- og Korporalskole.

Udenl. Ord.: Stb.V.

Adresse: Jægersborg Allé, Kasernen, Gjentofte.

 

ESMANN Victor Birkedommer; f. 18. Aug. 1863 i Aarhus; Søn af Justitsraad, Kreditforeningsdirektør J V Esmann og Hustru f. Hammershøy; gift m. Anna E., f. 13. Okt. 1868 i Ringkøbing, Datter af Dr. med. E B Holst og Hustru f. Husted (død 1909).

Student (Aarhus) 1882; cand. jur. 1888; Byfogedfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig ved Fjends- og Nør-lyng Herreder fra 1889-1909; Birkedommer i Wedellsborg Birk 1909; Medstifter og Kasserer for Moseselskabet 1901-09: Medstifter af Jydske Hypotekforening 1900; Medlem af Stærkstrøms-kommissionen 1904-06; Medstifter af og Formand for „Hedebruget" 1906; Formand for Tyendespareforeningen for Viborg og for Viborg Banks Bankraad.

Adresse : Kjellingberg pr. Eiby.

 

ESMANN Viggo Læge, Dr. med.; f. 28. Juni 1864 i Thisted; Søn af Prokurator G T Esmann og Hustru f. Bertelsen; gift m. Elisabeth E., f. 25. Jan. 1868 i Aarhus, Datter af Direktør .J V Esmann og Hustru f. Hammershøy.

Student (Viborg) 1882; med. Eks. 1889; Reservelæge i Hæren 1891-92, ved Aarhus Kommunehospital 1895-96 og ved Fødselsstiftelsen 1896-99; Dr. med. 1896; Skolelæge fra 1900-09.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1902-03 og fra 1904-07 samt af Jordemoderforeningen for Kbh. og Omegn; oprettede en Fødeklinik 1905.

Adresse : Gothersgade 131, Kbhvn.

 

ESTRUP Hector Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.; f. 28. Maj 1860 paa Skaføgaard; Søn af Godsejer J B S Estrup (se denne); gift m. Mathilde E., f. 7. Febr. i Hverringe pr. Kjerte-minde, Datter af Kammerherre Niels Juel og Hustru f. Baronesse Wedell-Wedellsborg.

Student (Randers) 1879; cand. jur. 1886; Herredsfuldmægtig i Grenaa 1886-87; Ejer af Ormstrup fra 1888-1908; Medlem af Viborg Amtsraad 1893-1908;

Stutterikommissær for Kanders og Viborg Amter; Formand for Tilsynsko-mitéen for Bøgildgaard.

Adresse: Kongsdal pr. Mørkøv.

 

ESTRUP J B S Godsejer, RE.SK.DM. Gb.E.T.; f. 16. April 1825 i Sorø; | Søn af Historikeren, Etatsraad H F J Estrup og Hustru f. Scavenius; gift m. Regitze f. Baronesse Holsten.

Forsteksamen 1844; Landmaalereks-amen 1847; overtog Kongsdal 1846 og købte senere (1852) Skaføgaard; Folketingsmand for Eanderskredsen 1854-55. Medlem af Randers Amtsraad 1855- ; Landstingsmand for 9. Kreds 1864-98, Indenrigsminister i Ministeriet Frijs 1865-69, Konsejlspræsident og Finansminister 1875-94; kongevalgt Landstingsmand fra 1900.

Adresse: Amaliegade 37, Kbhvn og Skaføgaard pr. Mørke.

 

ETTE Carl R mag. scient.; f. 15. April 1871 i Kbhvn; Søn af Murermester C R Ette.

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. mag. (Hovedfag Fysik) 1896; Magisterkonferens i Matematik 1900; studerede ved Universitetet i Göttingen 1900-01.

Formand for Metropolitanersamfun-det fra 1908; Sekretær for Matematisk Forening.

Adresse : Gyldenløvesgade 16, Kbhvn.

 

EUCH Johannes von Biskop, apostolisk Vikar for Danmark og Island; f. 21. Jan. 1834 i Meppen, Hannover.

Studerede i Münster og Mainz; Diakon i Paderborn 1857; Huslærer 1857-59; præsteviet i Osnabrück 1860; Vikar ved St. Ansgarkirken i Kbhvn. 1860-64; Præst for den romersk-katolske Menighed i Fredericia 1864-84; Domherre i Osnabrück og apostolsk Præfekt i Danmark 1884; apostolisk Vikar og Biskop i Danmark fra 1892.

Adresse : Bredgade 64, Kbhvn.

 

EVALDSEN A C Assessor i Højesteret, Dr. jur., K'.DM.; f. 2. Juni 1841 i Ar-lund ved Holstebro; Søn af Murermester Evald Loldrup og Hustru f. Chri-stensdatter; gift 1. Gang m. Flora E. (død), Datter af Sognepræst M P Th. Christensen, 2. Gang m. Louise Christiane Emilie E., f. 18. Aug. i Nordborg paa Als, Datter af Toldoppebør-selskontrolør J C Bülow.

Student (Viborg) 1861; cand. jur. 1867; Volontær i Justitsministeriet 1870; fest. Assessor ved Overretten i Viborg 1870; Notarius ved det juridiske Fakultet 1871; Professor ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet 1873; Assessor i Kbhvns Overret 1885, i Højesteret fra 1893; Censor ved de juridiske Eksaminer 1887-1910.

Er Forfatter til: Forelæsninger over

Obligationsret; Fortolkning af Veksel-retten (1880).

Adresse: Carit Etlarsvej 2, Kbhvn.

 

EVERS A F M Kommandør i Søetaten, Chef for Kadetskolen, R.DM.Ob.E.T. p.p.; f. 9. Dec. 1857 i Vejle; Søn af th. Købmand Christian Malthe Evers og Hustru Flora f. Mazanti; gift m. Marie Alexandra f. Lindholm, f. 29. Okt. i Jægersborg.

Sekondløjtnant 1878; Premierløjtnant 1880; Adjutant hos H. k. II. Prins Valdemar 1886-1906: Kaptajn 1894; Kommandør 1905; Chef for Kadetskolen s. A.

Udenl. Ord.: F.Æ.L.; Gr.Fr.; I.ILS.; N.L-; Pr.Kr.; R.St.A.; R.St.Stan.; S. Kr.; Sp.S.M.F.; S.Sv.; T.O.

Adresse : Gernersgade 24, Kbhvn.

 

EXNER Julius Professor, Genremaler, K'.DM.; f. 30. Nov. 1825 i Kbhvn.: Søn af Hoboist ved Kongens Regiment J G Exner og Hustru Karen f. Jør-gensdatter; gift m. Inger Henriette Sophie Jensine E., f. 30. Maj i Kbhvn., Datter af Major H C V Ringsted og Hustru f. Hofman.

Elev paa Kunstakademiet; udstillede første Gang 1844; Medlem af Kunstakademiet 1864, Professor 1872-93; Kasserer for Kunstakademiet; Medlem af Akademiraadet.

Hovedværker: Parti af Kunstakademiets Figursal (1844); Amagerkone, som tæller sine Penge; Besøget hos Bedstefaderen; Episode af et Gilde paa Amager; Et Gilde i Hedeboegnen; Sortepeer; Et Besøg af smaa Fættere og Kusiner hos den lille nydøbte; En lille Pige lader en gammel Mand lugte til en Rose; Den lille Rekonvalescent: Amagergildet; Den forstyrrede Middagshvile; Præsentationen for en Kender.

Adresse: Charlottenborg, Kbhvn.