O

 

OBEL Carl Frode

OCHSNER Bjørn

ODDER Ole Johannes

ODEL Axel

ODEL Helge

OHL Bent

OHLSEN Axel E Søeborg

OHLSEN Jørgen

OHLSSON Anker Cederberg

OHRT Erik

OLAF-HANSEN Erik

OLAFSSON Halfdan

OLAFSSON Sigurjön

OLAFSSON Tove

OLDENBURG Troels

OLDENDOW Knud

OLDRUP BJÖRLING Edith

OLESEN Erik

OLESEN H J Esmann

OLESEN Harald

OLESEN Harald Lawaetz

OLESEN Ib Anker

OLESEN J E

OLESEN Johannes

OLESEN Kjeld

OLESEN Knud

OLESEN Knud Henning

OLESEN Mogens

OLESEN Mogens K A

OLESEN Ole

OLESEN Ole Eggert Lawaetz

OLIVARIUS Bent de Fine

OLIVARIUS Børge de Fine

OLIVARIUS Per de Fine

OLLENDORFF Preben

OLRIK Asbjørn

OLRIK Elias

OLRIK Ingeborg

OLSEN A Rovsing

OLSEN Aksel

OLSEN Aksel G

OLSEN Bernhard

OLSEN Børge

OLSEN Børge A

OLSEN Carsten

OLSEN Christian

OLSEN David Berg

OLSEN Eigil

OLSEN Eivind

OLSEN Ejlert

OLSEN Ejner

OLSEN Erik Malling

OLSEN Erling Heymann

OLSEN Grete

OLSEN H Chr.

OLSEN Hans

OLSEN Hans Jørgen

OLSEN Harald

OLSEN Henry

OLSEN Ib Spang

OLSEN Johannes

OLSEN Kai Valdemar

OLSEN Karl

OLSEN Knud

OLSEN Kristen

OLSEN Kåre

OLSEN Mogens

OLSEN Olaf

OLSEN Ole

OLSEN Otto

OLSEN Poul Bjørn

OLSEN Poul Rovsing

OLSEN Steen

OLSEN Svend Aage

OLSEN Thorkild Svava

OLSEN Torkil

OLSEN Vald.

OLSEN William

OLSSON Kjell

OLUFSEN Aksel

OLUFSEN Morten Ole

OPFFER Ivan

OPPENHEJM Kaj Seth

OPPENHEJM Ralph

OPPENHEJM Svend

OPPERMANN Adolph

OPPERMANN Eggert

OPPERMANN Haldur

ORAM Viggo

ORRILD Lis

ORTMANN Henning

OSLER Mogens

OSTENFELD Christen

OSTENFELD Ib

OSTENFELD Jørgen

OSTENFELD Svend

OTKEN Bent

OTT Stefan

OTTE Niels Kristian

OTTERSTRØM Knud

OTTESEN Estrid

OTTESEN Martin

OTTESEN Otto

OTTESEN Peder Græsbøll

OTTESEN Svend Aage

OTTOSEN Hans Evald

OTTSEN Marcus

OTZEN Benedikt

OUGAARD Mogens

OUTZE Børge

OVE-PETERSEN Gregers

OVERBECK Hans

OVERBY Anker Jul

OVERBYE Erik Johannes

OVERGAARD Kristian

OVERGAARD NIELSEN Christian

OVERGAARD S

OVERVAD Erik

OVERVAD M

OVERØ Knud

OVESEN Gunnar

OVESEN Ib

OWESEN Vilhelm

OXENVAD Erik

OXENVAD NielsOBEL Carl Frode fabrikant, konsul, R.p.p.; f. 3/5 1896 i Aalborg; søn af fabrikejer Chr. W Obel (død 1921. se Blå Bog 1921) og hustru Asta f. Halle (død 1968); gift 17/12 1929 m. Dorthea Sophie Bünger O., f. 12/9 1906 i Aalborg, datter af øjenlæge Fr. Kindt og hustru Ingeborg f. Kier.

Uddannelse! firmaet CWObel samt i udlandet; direktør i A/S C W Obel 1937-72 og medl. af selskabets bestyrelse 1961, formand fra 1970; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Tobakskompagni A/S fra 1961. Nederlandsk vicekonsul 1938, konsul 1946-67; medl. af Industrirådet 1948-67; handelskyndigt medl. af vestre landsret 1953-66.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Hasserisv. 115,9000 Ålborg.

Sommerbolig: Dalsgård hovedgård, 9560 Hadsund.

OCHSNER Bjørn førstebibliotekar; f. 4/4 1910 på Frdbg.; søn af civilingeniør Hjalmar Ochsner (død 1948. se Blå Bog 1948) og hustru Ellen f. Bergstrøm (død 1923): gift 9/2 1945 m. Bente O., f. 12/7 1922 i Odense, datter af kredslæge Johan Kaas (død 1964) og hustru Ville f. Holm.

Realeks. 1925; i købmandslære hos V Bøttern & Co., Kerteminde 1925-28; højere handelseks. (Niels Brock) 1930; student s. å.; studierejser og -ophold i udlandet; manuduktør i filosofi; mag. art. 1939; ved statens museum for kunst 1941-44; siden 1944 leder af det kgl. biblioteks kort- og billedafd. Censor ved Kbhs universitets filosofiske prøve fra 1940. samt ved eksamener for filosofistuderende fra 1971 ; tili, censor ved Århus universitets filosofiske prøve fra 1961 og ved Odense universitets fra 1967. Censor ved Danmarks biblioteksskole fra 1961.

Medl. af bestyrelsen for Bibliotekarsammenslutningen for de vidensk. og fagl. Biblioteker 1954-60, formand 1955-60; medl. af Danmarks Biblioteksforenings hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Nordisk videnskabeligt Bibliotekarforbund 1955-60; medl. af Fællesrepræsentationen for den saml. danske bibliotekarstand 1955-62; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie fra 1957.

Medredaktør og medarbejder ved leksika, samleværker m.v. Har skrevet: Eaiiy photographs of architecture and views (s.

m. H Bramsen og M Brøns. 1957); Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900, 1-11 (1969), samt om bl. a. fotografi, silhouetter og grafik i faglige tidsskrifter. Adresse: Kildev. 25,2960 Rungsted Kyst.

ODDER Ole Johannes kommandør, Ri., Fr.IX M.T.p.p.; f. 16/2 1919 i Lillehammer, Norge; søn af tandlæge Svend Odder (død 1958) og hustru Zarah f. Bech.

Student (Ordrup gymn.) 1937; soløjtnant I 1942; kaptajtnløjt. 1946; orlogsk.tpi. 1951; kommandørkapt. 1960; kommandør 1965.

Udenl. orden; Fi.H.R.3'.

Adresse: Sandv. 18,9900 Frederikshavn.

ODEL Axel civilingeniør, fh. direktør. K.DM., HTS.p.p.; f. 16/11 1891 i Kbh:gift 30/12 1916 m. Elisabeth O., f. Haas f. 7/3 1890 i Kbh.

Ingeniøruddannelse på søværnets ingeniørskole og på Technische Hochschule, Berlin-Charlottenburg; ingeniøras-sist. 1913; marineing. 1918; værftsing. 1919; underdir. ved orlogsværftet 1921-43; afdelingschef ved statsbanerne (han-delsafd.) 1943-47; direktør for Industrirådet og Industriforeningen 1947-61.

Udenrigsministeriets kommitterede i industrisager 1941-45; formand for revisionsudvalget for tyske betalinger 1945-47. for det retningsgivende udvalg for Jern- og Metalindustrien 1948-50 og for Udligningskassen for Læder og Skotøj 1947-51.

Medl. af Industrirådet 1962-72, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, af dansk standardiseringsråd 1926-45, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1929-42, af forskningsrådet 1947-53 samt indtil 1961 af World Power Conference's danske komité, af Dansk Nationalkomité for Rationel Organisation, af produktivitets-udvalget, af bestyrelsen for Dansk Textilforskningsinstitut, af forsvarets materielnævns forretningsudvalg, af Det internationale Handelskammers danske komité af foreningen Norden's råd, af Europabevægelsens danske råd og af regeringsudvalget for teknisk bistand u. FN. Lærer ved søværnets officersskole 1919-32; censor ved søværnets flyveskole 1933-40, søofficersskolen 1938-40, Danmarks tekniske højskole 1939-71. Udenl. orden: It.F.3. Adresse: Frdbg. Allé 78.1820 Kbh V. Sommerbolig: Ved Fortunen 27,2800 Lyngby.

ODEL Helge direktør, cand. jur., R.; f. 27/6 1923 i Kbh; søn af civilingeniør, fh. direktør Axel Odel (se denne); gift 8/6 1961 m. Inge O, f. 22/8 1928 på Frdbg., datter af Vagn Nielsen (død 1969) og hustru Gerda f. Baadsgaard.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1943; cand. jur. 1948; sagførerfuldm. 1948; sekretær i indenrigsministeriet 1949. fuldmægtig 1961, ekspeditionssekr. 1965, fg. kontorchef 1968, kontorchef 1970, direktør for miljøstyrelsen 1972. I perioden 1950-60 sideordnet beskæftigelse i finansministeriet, civilforsvarsstyrelsen, regeringsudvalget for civilt beredskab, foreningen Bymæssige kommuner.

Sekretær for medl. af og formand for forsk, ministerielle udvalg og kommissioner; indenrigsministeriets repræsentant i statens husholdningsråd 1956-72; dansk repræsentant i Nordisk komité for konsumentspørgsmål 1957-60; sekretær for regeringens forureningsudvalg 1969-71. Adresse: Bellisv. 9.3050 Humlebæk.

OHL Bent direktør; f. 24/5 1919 i Kbh; søn af fabrikant Henrik G Ohl (død 1953) og hustru Ella f. Christensen (død 1967); gift 10/5 1944 m. Vibeke O., f. 3/6 1923 i Kbh, datter af grosserer, generalkonsul Th. Olesen (død 1971, se Blå Bog 1971) og hustru Ingef. Poulsen.

Realeks. (GL Hellerup gymn.) 1936; købmandslærer hos C A Qvadc & Co., Mariebo; direktør i Krügers Tapeter A/S 1944-46; stifter af og direktør i A/S Tapetfabriken Scandia, senere ændret til H Ohl & Søn A/S, 1946; adm. direktør i Skandinavisk Henkel A/S (Persil Kompagniet) 1956-71, fra 1972 bestyrelsens kommitterede og Henkel-gruppens »special représentative« for Skandinavien og Storbritannien. Formand for Dansk Tapet Fabrikantforening 1951-56; medl. af bestyrelsen for Den Europæiske Tapetfabrikantorganisa-tion i Bruxelles 1955-60; medl. af sø- og handelsretten og af Peter F Heerings bestyrelsesråd; medl. af bestyrelserne for Astra-Gruppen A/S (formand), Danta A/S (formand)), L Fraenckels Eftf. A/S (formand), Chr. Fahrner Holding A/S. Henkel Kemi AB. Malmø, Henkel Norge A/S, Oslo, Georg Jensen & Wendel A/S, Kjeldsen & Co. Nørre Snede A/S (formand), Odense Mareipanfabrik A/S, H Ohl & Søn A/S (formand), Skandinavisk Henkel A/S (næstformand) Oy Suomen Henkel Ab, Helsingfors og Tapethusene A/S (formand). Adresse: »Knolden«,Trørød, 2950 Vedbæk.

OHLSEN Axel E Søeborg prosektor. dr. med-, R.; f. 4/2 1902 på Frdbg.; søn af grosserer Emil Ohlsen (død 1932) og hustru Elise f. Madsen (død 1951); gift 22/5 1930 m. Else Dorothea O., f. 6/2 1905, datter af kommunelæge Carl Chr. Heerup (død 1934) og hustru f. Krüger (død 1943).

Student (Frdbg. gymn.) 1920; ansat i Østasiatisk Kompagni 1920-21; med eks. 1928; specialistanerk. i pathologisk anatomi og diagnostisk vævsmikroskopi 1937; ledende læge på Sundby hospitals pathologiske afdeling 1937-41; dr. med. 1941; prosektor ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1941-72. Ansat af universitetet ved studenterundervisningen i patol. anatomi 1967-71.

Har skrevet afhandlinger om ventriklens histokemi og histologi og om hæmatologiske emner; har i årene 1941-56 holdt demonstrationer i patologisk anatomi for studenter (eksamensholdet) undervisn. genoptaget fra 1961. Medopret-ter i 1967 af Urincytologisk laboratorium. Adresse: Baunegårdsv. 24,2820 Gentofte.

OHLSEN Jørgen grosserer; f. 5/10 1912 i Kbh; søn af grosserer, generalkonsul Jørgen E Ohlsen (død 1953. se Blå Bog 1952) og hustru Marie f. Houlberg (død 1953); gift 16/8 1938 m. Jytte O., f. 3/10 1914 i Kbh. datter af skibsreder Andreas Christensen (død 1944) og hustru Dagny f. Schleisner (død 1962).

Student (Ordrup gymn.) 1930; studieophold i Tyskland, England. Sverige, Frankrig og USA 1931-35; ansat i firmaet J E Ohlsens Enke 1930, medindehaver 1938, eneindehaver 1967; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for J E Ohlsens Enke A/S 1973.

Formand for Danske Havefrøgrossisters Sammenslutning fra 1948 og for Foreningen af Betjeningsfirmaer ved Kbhs Engros Grønttorv fra 1955; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab fra 1963; medl. af Kbhs Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for frøhandelen fra 1964. Adresse: Egholmsv. 5,2830 Virum. Sommerbolig: Flyndersøhusct, 4581 Rørvig.

OHLSSON Anker Cederberg kommandør, R'., HTS.p.p.; f. 31/8 1907 i Århus; søn af fuldmægtig ved DSB Frederik Vilhelm Ohlsson (død 1934) og hustru Ingeborg f. Andersen (død 1954); gift 8/12 1937 m. Nanna Helgadottir, f. 25/10 1907 i Isafjord, Island, datter af bankdirektør Helgi Sveinsson (dod 1954) og hustru Kristiana Jonsdottir(død 1908). Student (Frdbg. gymn.) 1926; søløjtn. II 1930; søløjtn. I 1931; gennemgået marinens flyveskole; tjenstg. ved flyvevæsenet 1932-37; kaptajnløjtn. 1939; chef for bevogtningsfartøjct Havkatten 1940-41, for matheleveksercerskoler 1941-43; i modstandsbevægelsen fra 1943, sidst som chef for afsnit I. havneafsnittet, i Kbh;orlogskapt. 1945; chef for opmålingsski-bet Freja som skoleskib 1946, for 1. minestrygerflotille 1947-48 og for patruljebåden Bille 1948-49; adjutant hos forsvarsministeren og tjenstg. i søværnsstaben 1949-51; kommandørkapt. 1951; chef for math-, underkvartermester-og kvartermesterskole 1951-52; stabschef ved Sundets marinekommando 1952-54 og 1956-58; skoleofficer for søværnets reserveofficersskole 1954-56; chef for kystflådens skibsafd. 1958-61 ; kommandør 1961 ; chef for marinehjemmeværnet 1961-65; til rådighed for søværnskommandoen 1965; afsked 1967.

Tildelt Öresunds Sjövärns flottiljs fortjenstmed. i guld. Udenl.ordner: l.F.2.;Sv.SK.Fm.l. Adresse: Harsdorffsv. 13,1874 Kbh V.

OHRT Erik direktør.civiiingeniør ; f. 29/8 1924 i Silkeborg; søn af lektor, cand. theol. Knud Ohrt (død 1966) og hustru Karen Margrete f. Nielsen (død 1967); gift 15/12 1956 m. pianistinden Elsebeth O., f. 2/9 i Kvislemark-Fuirendal. datter af domprovst, dr. theol. Paul Brodersen (se denne). Student (Hjørring) 1942; cand. polyt. 1948; ingeniør ved hærens ammunitionsarsenal 1948, A/S Tuborgs Bryggerier 1949, handelsministeriets produktivitetsudvalg 1952. produk-tivitetsudvalgets industrikonsulentuddannelse 1953; ansat i Dansk Arbejdsgiverforening 1955, kursuschef ved kursusejendommen Egelund 1957, forstander smslds 1960, underdir. i Dansk Arbejdsgiverforening 1963; direktør for Dansk Management Center 1972. Studieophold i USA 1950, 1955 og 1969, i England 1948 samt studierejser i en række europæiske lande (OECD legat for management teachers 1959). Medl. af konsulentudvalget og indtil 1972 medl. af handelsmin. produktivitetsudvalg, arbejdsmin.s udvalg vedr. arbejdspladsernes forhold (ophævet 1972), boligmin.s og handelsmin.s fælles produktivitetsudvalg samt udbyttedelingsnævnet. Medl. af bestyrelsen for foreningen Kunst på arbejdspladsen til 1972 og for Dansk Ingeniørforenings industrisektion, næstformand til 1966. Medl. af div. udvalg u. Dansk Arbejdsgiverforening m.m. til 1972. Censor ved Danmarks tekniske højskole. Ingeniørakademiet, Ålborg og Handeshøj-skolcn Kbh.

Har skrevet: Teknikken idag og imorgen (1958); Arbejdsvur-dering (1961); Underudvalg og andre samarbejdsformer (1967); Samarbejdets udvikling (1968); Demokrati på arbejdspladsen - debatten i Sverige (1969); Om introduktion af nyansatte (1969); Sådan samarbejder vi (1972); De fire første samarbejdsforsøg (1927, engelsk udg. 1973); Arbejds- og meritvurdcring (1972-73) samt artikler i danske og udenl. tidsskrifter. Medforfatter og medoversætter af en række bøger og pjecer om produktivitet, lederuddannelse, automatisering og samarbejdsforhold. Adresse: Carit Etlars V. 4,2840 Holte.

OLAF-HANSEN Erik redaktør; f. 24/2 1914 i Brabrand ved Århus; søn af forfatter, lektor Olaf Hansen (død 1932, se Blå Bog 1932) og hustru Nanna f. Haagendal (død 1969); gift 22/8 1937 m. Inger O-H., f. 15/11 1915 i Århus, datter af isenkræmmer, grosserer Vilhelm Sørensen (død 1960) og hustru Franciska f. Thomsen.

Student (Århus kathedralskole) 1933; ansat ved Randers Dagblad 1933. Demokraten 1936, Social-Demokraten 1942, Politiken fra 1945; lægemedarbejder m.m. Formand for Politikens Medarbejderforening 1963-65. Pressesekr. for anden og femte International Poliomyelitis Conference i Kbh 1951 og 1960, for 10. nordiske sygeplejerskekongres i Kbh 1958, for Ninth World Congress of the International Society for Rehabilitation of the Disabled i Kbh 1963, for Døvefonden 1966-69. Har bl. a. skrevet romanerne: Gå til Modstand; Glasvæggen; Den strengeste Dommer; mentalhygiejniske og populærvidensk. bøger: Bakterien, der skifter Frakke; Slank uden sult; Søvn uden piller; Succes uden jag; Lev livet længere; Nyd livet uden at ældes (s. m. Else Algreen); Mandens vanskelige alder; En bog for Voksne om den glæde og nytte man bør have af vin og spiritus; m. fl.

Adresse: Blidahpark 19,2900 Hellerup.

Sommerbolig: Birkebo, Store Orebjergv. 36, Rågeleje, 2310

Vejby.

OLAFSSON Halfdan rigsadvokat. K'.p.p.; f. 13/3 1903 i Kbh; søn af grosserer, konsul O A Olafsson (død 1920, se Blå Bog 1919) og hustru Asa f. Jacobsen (død 1943); gift 20/4 1928 m. Sophie-Louise O., f. 3/3 1905 på Frdbg., datter af toldinspektør Carl Salicath (død 1918, se Blå Bog 1918) og hustru Rigmor f. Vermehren (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1921 ; cand. jur. 1926; sekretær i statspolitiet s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1929, udnævnt 1932, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1939, fast konstitution som kriminaldommer i nordre birk 1934-39; statsadvokat ved højesteret 1941; dommer i østre landsret 1949; rigsadvokat 1954-73.

Justitsminis kasseinsp. ved politimesterembederne 1939-54; auditør ved den ekstraord. tjenestemandsdomstol 1945-49: mæglingsmand 1945-56; forligsmand 1960-65; formand for Kbhs 5. huslejenævn 1951-64; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1954-73; Justitsmin.s kontrollør ved Alm. dansk Vare- og Industrilolteri 1954: medl. af straffelovrådet 1960-73. Udenl.ordner: I.F.2*.; N.St.0.2'.;S.N.2.

Adresse: Frølichsv. 30.2920 Charlottenlund.

OLAFSSON Sigurjön billedhugger; f, 21/10 1908 i Eyrarbak-ka, Island; søn af arbejder Olafur Årnason (død 1935) og hustru Gudrun f. Gisladöttir (død 1958); gift 1. gang 18/5 1934 (ægteskabet opløst 1955) m. billedhuggerinden Tove Olafsson (se denne); 2. gang 5/1 1956 in. Birgitte Spur, f. 28/12.1931, datter af sognepræst Erik Spur (død 1971) og hustru Asta f. Munck (død 1970).

Afgang fra kunstakademiet 1934; studerede i Rom 1931-32; har udstillet på Charlottenborg, på Kunstnernes efterårsudstilling, på Grønningen og Decembristerne; tildelt kunstakademiets mindre guldmed. 1930 og Eckersberg-medaljen 1939. Værker på museet i Reykjavik; En Arbejder (1930), Kvindefigur (1933), Relief, gråsten (1958), Favntag, gråsten (1965), portrætbuste af kommitteret Jon Krabbe (1933) og portrætbusten Min Mor; på statens museum for kunst; portrætbusten Min Mor (1941); portrætbuste af billedhuggeren Johs. C Bjerg og barnebusten (i granit) »Ole« (1956): Fodboldspiller (Århus museum, 1936); Klipfiskearbejdere (relief, 1935-36); portrætfigur (i brændt 1er) af digteren Otto Gelsted (Esbjerg museum, 1946); figurgruppe i træ, Familien (FAO's bygning i Rom, 1954); portrætfigur af pastor Friôrik Friôriksson og Héôinn Valdimarsson (begge opstillet i Reykjavik, 1955); figurgrupper i granit (Vejle Rådhustorv, 1955); Vikingen, i granit (tilhører den islandske stat, 1956); Pakhest i bronce (opstillet i Reykjavik, 1966); skulptur i bremersten (Louisiana, 1964). Dekorationsopgaver i Lands-banki Islands (1953 og 1960); facade-udsmykning i beton af elkraftværket Burfell (1966-69). Adresse: Laugarneslanga 70, Reykjavik, Island.

OLAFSSON Tove billedhuggerinde; f. 5/10 1909 i Kbh;datter af fabrikant Rolf Thomasen (død 1958) og hustru Agnes f. Rossing; gift 18/5 1934 (ægteskabet opløst 1955) m. billedhuggeren Sigurjön Olafsson (se denne). Svendeprøve som billedskærer 1931; på kunstakademiets billedhuggerskole under E Utzon-Frank 1933-38; medl. af kunstnersammenslutn. Kammeraterne fra 1945; studierejser i Italien og Grækenland.

Hovedværker: springvandsfontæne i sparekassen Bikuben; Unge mennesker (i parken ved studenterkollegiet Solbakken); Mor og barn (i Holstebro centralsygehus' grønnegård); gruppe i sten (i Eventyrhaven, Odense); »Mor Gro« (Vanløse skole); figurgruppe i sten Tre små piger (Sønderskovskolen, Sønderborg); Kvindefigur i rød cement (Torvet, Stege); figurgruppe i sten Unge mennesker (Munkegårdsskolen, Vangede).

Tildelt Eckersberg-medaljen 1947;Tagea Brandts Rejselegat 1960. Adresse: Gadevangen 12B. 2800 Lyngby.

OLDENBURG Troels ambassadør, K.. M.T.Kha.p.p.; f. 16/10 1915 i Kbh;søn af landsdommer Erik Oldenburg (død 1946.se Blå Bog 1944-1946) og hustru Ursula f. Müller (død 1959); gift 14/10 1942 m. Marie O., f. 13/3 1919 på Fladså, datter af godsejer Flemming Gasmann (død 1964) og hustru Poula f. Johansen (død 1968).

Student (Østersøgades gymn.) 1933; cand. jur. 1939; sagførerfuldm. 1940-41; ansat i udenrigsministeriet 1941; attaché i London 1945; fuldmægtig i ministeriet 1947; konsul ved konsulatet i Flensborg 1950; påny i ministeriet 1954, kontorchef 1957; ambassaderåd ved Danmarks faste repræsentation ved Det nordatlantiske Råd i Paris 1959; viceudenrigsråd i udenrigsministeriets politisk-juridiske afd. 1962; ambassadør i Peking 1965; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets politiske afd. 1968; ambassadør i Bonn samt leder af militærmissionen i Berlin 1974. Vicepræsident for Dansk Kirke i Udlandet fra 1968. Udenl. ordner: lt.F.2.; N.St.O.22.; S.V3'.;Ty.F.R.F.2K-Ø.Æ.¥.2K Adresse: Kgl. Dänische Botschaft, 53 Bonn, Pfälzer Strasse 14, Bundesrepublik Deutschland.

OLDENDOW Knud direktør, forfatter, cand. jur., K.DM.p.p.; f. 18/11 1892 i Ranum; søm af stabsofficiant i infanteriet, gymnastiklærer Hans Peter Petersen (død 1927) og hustru Marie Cathrine f. Honoré (død 1918); gift 18/11 1921 m. Nina O., f. 10/7 1891, død 1971, datter af vejassistent Rudolph Christiansen (død 1919) og hustru Pella f. Glad (død 1932).

Student (Viborg) 1910; studerede medicin; cand. jur. 1920: amtsfuldm. ved Vejle amt; skolefondsbogholder ved Vejle amts skolefond; sekretær ved Vejle amts erhvervsskatteud-valg; kgl. inspektør og skifteforvalter i Sydgrønland 1924: landsfoged i Sydgrønland 1925-32; formand for Sydgrønlands landsråd 1924-32; kontorchef u. Grønlands styrelse i Kbh. 1932; direktør for Grønlands styrelse 1938-48; medl. af departementschef-styret 1943-45; direktør i A/S Kryolitselskabet Øresund i 1950; derefter konsulent for bestyrelse og direktion, 1969-72 konsulent for selskabets udvidede direktion.

Formand i bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes og Dronning Alexandrines Grønlands-Fond 1938-48; medl. af kommissionen for videnskabeligt arbejde i Grønland; medl. af rådet for Arktisk institut fra 1955 og af rådet for Det kgl. Geografiske Selskab: fellow of the Arctic Institute of North America; statsmin.s kommitterede i direktionen for A/S Kryolith-Mine og Handels-Selskabet og i Øresunds chemiske Fabrikker 1938-40; formand i bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund 1940-50; medl. af Grønlandsudvalgene 1939 og 1945-46; medl. af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel; Corresponding Member of International informatory and correlating office for the protection of nature, Brüssels samt fra 1958 af International Institute of Arts and Letters; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, af bestyrelsen for Grønlands Kirkesag, for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, for Dansk Tunghøreforening, for Amagerlands Kunstforening og af præsidiet for Viborg Hjemstavnsforening, æresmedlem 1962; korresp. medl. af the Arctic Institute of North America, Ottawa 1966. Tildelt Carit Andersens boglegat 1957.

Har foruden mange artikler, afhandlinger og kronikcr i danske, grønlandske og udenl. tidsskrifter skrevet fl. bøger og skrifter om grønlandske spørgsmål, såsom; Grønlænderen Lars Møller; Rosenmaagen i Grønland; Kolonien Godthaabs Historie 1728-1928 (1928); Bidrag til Kendskabet om Grønlands Fuglefauna; Den grønlandske Samfundslære (1931); Socialforsorg i Grønland; Lov og Ret i Grønland; Fugleliv i Grønland (1933); Naturfredning i Grønland (1934); Grønlændernes egne Samfundsorganer - Træk af Grønlands politiske Historie (1936); Grønland. Folk og Land i vore Dage (1936); Statminister Th. Stauning: Barsilaj - en Grønlænder-drengs Oplevelser (1942, 2. udg. 1943, norsk udg. 1947); Groenlandica, conspectus biblografhicus opcrum et opusculo-rum (1942): Grønlands Fremtid (1945); Malo, der vilde være Fanger som sin Far (1946); Tilstandene i Grønland 1946 (1947); Grønlændervennen Hinrich Rink (1955); Bogtrykkerkunsten i Grønland - en boghistorisk Oversigt (1957); Gammeldags Jul ved Godthaab (1958); Printing in Greenland (1958), samme Copenhagen and Montreal (særudg., 1960); hollandsk udg. af Printing in Greenland (1968); Groenlandica conspectus bibliographicus l-ll (1961) (bøgerne om: Godthaabs Historie, Samfundslæren, Socialforsorg, Naturfredningen, den politiske Historie.Tilstandene i Grønland 1946 samt Bogtrykkerkunsten i Grønland, Gammeldags Jul og bogen om Hinrich Rink, også udkommet på grønlandsk); Indledningen til billedværket Grønland (1940); grl. afhandlinger i Den lille Salmonsen; medarbejder ved følgende værker: Leksikon-Tidsskriftet Salmonsen; Danmark, vort Land (1940); Dansk Daad (1942); Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1943); Det forenede Norden (1943): Grønlandsbogen (1950); Bogen om Stauning, skrevet af hans Venner (1950); Danske Hjem ved Aarhundredskiftet (1951); Danmark i Genopbygningens Tegn (1951); De grafiske Fag (1953); Jæger, Jagt og Vildt Verden over (1954); Libri, International Library Review og The American-Scandinavian Review (1958) samt Læsningens Glæde (1960); Groenlandica conspectus bibliographicus I-IV (1967).

Har desuden udg. erindringsbogen: Fra min Drengetid, Stiftsstaden Viborg omkring Aarhundredskiftet (1950; 2. forøgede ,og omarb. udg. 1964). Minder fra min Gymnasietid (1960) samt artikelserien; Fugle-Mortensen fra Viborg, Ringmærkningens Fader (1956). Anmeldelser i Viborg Stifts Folkeblad. Udenl. orden: I.Kr.5. Adresse: Plejehjemmet, Irlandsv. 122,2770 Kastrup.

OLDRUP BJÖRLING Edith kgl. kammersangerinde, R.p.p.; f. 18/6 i Kbh; datter af sekretær ved Kbhs skattevæsen Charles Oldrup Pedersen (død 1946) og hustru Hulda f. Larsen (død 1969); gift 28/5 1949 m. hovsångere Sigurd Björling. Realcks. fra Institut Jeanne D'Arc i Frdbg. Allé; elev hos Vilh. Herold 1929-37; gennemgået Det kgl. Teaters operaskole 1932-34; ansat ved Det kgl. Teater 1934-49; debuterede 29. dec. 1934 som Michaela i Carmen; kgl. kammersangerinde 1946.

Hovedroller: Pagen i Maskeballet; Hanne i Jomfruburet; Blonde i Bortførelsen fra Seraillet; Den lille Pige med Svovlstikkerne; Nedda i Bajadser; Fjordiligi og Despina i Cosi an tutte; Antonia i Hoffmanns Eventyr; Damon i Acis og Gaiathea; Hyrden i Tannhäuser; Frk. Lindenow i Leonora Christina; Leonora i Maskarade; Butterfly; Aase i Drot og Marsk; Annie i Falstaff; Eurydike i Orfeus og Eurydike; Mimi i Boheme; Adéle i Flagermusen; Papagena i Tryllefløjten; Rezia i Holger Danske; Vilhelmine i Ungdom og Galskab; Madame Voltisubito i Rescensenten og Dyret; Fiorella i Røverne; Fadebursternen i Der var engang -; Leila i Perlefiskerne; Noréna i Don Pasquale; Liden Kirsten; Zerlina i Don Juan; Grethie i Kirke og Orgel; Susanna i Figaros Bryllup; Primadonnaen i Bag Kulisserne; Gilda i Rigoletto; Lotte i Tordenvejret; Julie Tutein i Weysefilmen Jeg har elsket og levet. Mange oratoriepartier; gæstekoncerter i Finland, Norge og Sverie, koncerter i Amerika i sæsonen 1947-48; fra 1949 gæsteoptræden på Det kgl. Teater og som Manon i Manon Lescaut, Butterfly og Nedda i Bajadser på Den svenske Opera; engageret ved radio og television i Amerika 1952-53; gæsteoptræden på Det ny Scala 1956-57 som Rosalinde i Flagermusen og på Drottningholms Slotsteater 1958-60; musikkonsulent ved Gladsaxe musikskole 1968.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949. Modtaget Drottningholms kungl. Hovtealers fortjenstmed. i guld 1964. Udenl. orden: Sv.r.K.Ft.

Adresse: Lenngrensgatan 4, Helsingborg, 25239. Sverige. Sommerbolig: G åso, Saltsjöbaden, 13300.

OLESEN Erik direktør, læge; f. 16/12 1915 i Kbh; søn af grosserer, generalkonsul Th. Olesen (død 1971. se Blå Bog 1971) og hustru Inge f. Poulsen; gift 1. gang 4/9 1943 m. Inge Marie Eva O., f. 30/7 1920 i Kbh, død 1966, datter af direktør F C Boldsen (død 1954, se Blå Bog 1953) og hustru Marie f. Jensen (død 1971); 2. gang 26/10 1968 m. socialrådgiver Susanna O., f. 19/11 1935 i Kbh, datter af fabrikant Emil Linder-Madsen (død 1953) og hustru Jessamy f. Ingvorsen (død 1957).

Student (Set. Jørgens gymn.) 1934; med. eks. 1942; højere handelseks. 1944; stiftet J Chr. Sørensen & Co. A/S 1944, adm. direktør 1944-73 og medl. af bestyrelsen siden stiftelsen; prokurist i firmaet Th. Olesen og Fabrikken Gluten 1947, medindehaver af firmaet Th. Olesen fra 1955, af Fabrikken Gluten 1955-68; grossererborgerskab 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Financia A/S fra 1946 (formand fra 1971) og Stabilia A/S fra 1954, direktør i selskaberne fra 1954; medl. af bestyrelsen for Christiania A/S 1946 og Nørrehus A/S fra 1947; medl. af bestyrelsen og direktør for Transfrut A/S fra 1967.

Medl. af bestyrelsen for A/S Søren Wistoft fra 1959; formand for bestyrelsen for Søren Wistoft Financiering A/S fra 1961. for Lars Arnbak og Co. A/S fra 1970, for A/S Skarrehage Molerværk, Skamol Investment A/S, A/S Skarremol og Refractulation Ltd., London fra 1967; medl. af bestyrelsen for Wisfab A/S fra 1962, A/S Stoas fra 1965 og A W Kirkebye A/S fra 1968 samt United Moler A/S fra 1971. Medl. af Dansk Litograflaugs, fra 1970. Reprolauget i Danmark, bestyrelse og forretningsudvalg 1959-73. Adresse : Bavnehøj, Strandv. 470,2950 Vedbæk.

OLESEN Harald overlæge, dr. med., prosektor; f. 11/7 1910 i Stubbekøbing; søn af overlærer Oluf Peter Olesen (død 1965) og hustru Bodil Marie f. Hansen (død 1972); gift 7/3 1942 m. translatør Ingeborg Marie O., f. 15/6 1913 i Gentofte, datter af fabrikant Holger Valdemar Kjær og hustru Margrethe Christiane f. Andersen (begge døde).

Student (Nykøbing F.) 1928; med. eks. 1935; speciallægeaut. (patologisk anatomi og histologi) 1946; dr. med. 1948; overlæge, prosektor ved Ålborg amts og bys patologiske institut 1950; censor i patologisk anatomi ved Århus universitet 1967.

Medl. af § 14-udvalget 1953-69 af Ålborg lægekredsforenings foredragsudvalg 1954-63. af dens bestyrelse 1956-62 og af bestyrelsen for Danske patologers organisation 1957-70. Har skrevet: Morfologiske sperma- og testisundersøgelser med særligt henblik på forholdet mellem abnorm spermie-morfologi og forekomsten af patologiske forandringer i testiklerne (disp., 1948). Tidsskriftartikler om patologisk-ana-tomiske emner. Adresse: Højmarksv. 5,9000 Ålborg.

OLESEN Harald Lawaetz godsejer, R„ Chr.X Fr.M.; f. 18/10 1910 på Asdal hovedgård; søn af proprietær Niels Olesen (død 1915) og hustru Eva f. Lawaetz (død 1964); gift 13/7 1948 m. Elisabeth Marie O., f. 3/6 1926 i Lejrskov sogn, datter af proprietær Jens Kaj Wiborg og hustru Kathrine f. Heiselberg. Udgået fra Roskilde katedralskole 1927; lært landbrug i Danmark, Holland og England; på landbrugsskolen ved Lyngby 1931-32; bosat i England fra 1935; ejer og leder af Lexham Farms Co. m. m.; landbrugskyndig rådgiver ved den danske ambassade i Washington 1944-45. Adresse: West Lexham Hall, King's Lynn, Norfolk P E 32 2 QN, England.

OLESEN H J Esmann direktør, civilingeniør; f. 10/6 1927 i Gudum, Vestjylland; søn af fh. gårdejer Iver Olesen og hustru Sigrid f. Esmann (død 1969); gift 11/9 1954 m. Kate O., f. 8/7 1931 i Nakskov, datter af plantageejer Johs. Hansen og hustru Tonne f. Jensen.

Cand. polyt. 1951; Trainee ved Inland Steel Co., Chicago 1953-54; driftsing, ved Marius Mulvad A/S 1955-57; Senior Engineer ved Lenkurt Electric Co., Californien 1957-59; Industrial Engineering Manager ved Internat. Tel & Tel, Californien 1959-60; driftschef ved Motorfabriken Bukh A/S. Kalundborg 1960-64, tekn. direktør smstds 1964-69; adm. direktør/or A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, Ålborg 1969-72; adm. direktør for A/S Helsingør Skibsværft fra 1972.

Medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1973; medl. af betyrelsen /or A/S De Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder, Ålborg A/S Skalborg Maskinfabrik, A/B DESMI-RK, Stockholm, A/S Danmaco; medl. af Lloyd's danske komite. Adresse: Løvbjerggård, 2980 Kokkedal.

OLESEN Ib Anker regionsleder, oberst, R., FHT., Hjv. Ft.; f. 15/4 1920 i Kbh; søn af hotelejer Anker Olesen og hustru Jenny Sofie f. Sørensen: gift 3/11 1945 m. Kirsten O., f. 11/9 1922 i Kbh, datter af oberst, slotsforvalter Oscar Friis (død 1949, se Blå Bog 1948) og hustru Alberta f. Gottlieb (død 1947).

Præliminæreks. (Grindsted) 1939; kornet 1940; i modstandsbevægelsen i Jylland og på Sjælland 1942-45; løjtnant 1946 ved 8. og 9. artilleriafd.; distriktsleder i Århus 1949; kaptajn 1952; chef for hjemmeværnsskolen 1959-63; oberstløjtn. 1961 ; stabschef ved hjemmeværnsregion VI 1963-67; chef for hjemmeværnsregion V 1967; oberst 1971. Kursusdeltagelse i udlandet: USA 1952-53, Vesttyskland 1962. Efor på 4. maj kollegiet i Århus 1951-59. Adresse: Bakkehuset, Hagelbjergv. 36,4100 Ringsted. Sommerbolig: Pilev. 6,3220 Tisvildeleje.

OLESEN J E direktør, K.; f. 10/12 1898 i Århus; søn af portner Chr. M. Olesen (død 1950) og hustru Nicoline f. Johansen (død 1951); gift 1. gang 12/7 1923 m. Edith Margrethe O., f. Hansen, f. 16/8 1902, død 1957; 2. gang 15/3 1958 m. Betty O., f. Andersen, f. 12/1 1907.

Ansat i Jydsk Andels-Foderstofforretning 1914, prokurist 1925, underdir. 1932, direktør 1936-69; direktør i centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer 1939-48. Næstformand i Kbhs Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandclen til 1969; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmands Organisationer i Danmark til 1968, af bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation til 1969 og af repræsentantskabet for Landbrugets Kornforædling til 1969; næstformand i bestyrelsen for centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer til 1953:. medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening til 1968; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Baltica-Skandinavia til 1973; medl. af bestyrelsen og formand for forretningsudvalget i Dansk Landbrugs Andels Maskinindkob til 1973. Adresse: Ridehusv. 12.2820 Gentofte.

OLESEN Johannes chefkonsulent; f. 13/3 1917 i Hjorthede ved Bjerringbro; søn af proprietær O C Olesen (død 1945) og hustru Dagmar f. Skorstensgaard (død 1944); gift 1/7 1945 m. Herdis O., f. 16/2 1920 i Ø-Brønderslev, datter af husmand Gotfred Myrhmann Christensen (død 1932) og hustru Olga f. Damgaard (død 1962).

Uddannet ved praktisk landbrug og på Vejlby landbrugsskole; cand. agro. 1945; konsulent i planteavl for Bjerringbro og omegns Landboforening og Ans omegns Landboforening 1945-47; planteavlskonsulent for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1947 og ledende konsulent i planteavl for samme forening og leder af forsøgsgården Godthåb. Skanderborg fra 1956; chefkonsulent i planteavl for De samv. danske Landboforeninger fra 1971 og for De samv. danske Husmandsforeninger fra 1973.

Sekretær for landbrugsmin.s produktivitetsudvalgs plante-avisudvalg fra 1956 og for Foreningen af jydske Landboforeningers græsmarkssektion fra 1957; medl. af plantesundheds-rådet fra 1959 og af plantenyhedsnævnet samt Landbrugets samråd for forskning og forsøg fra 1962; medl. af bestyrelsen for Landbrugets Informationskontor samt for Forskningsinstituttet for handels- og industriplanter fra 1959, for Nordiske Jordbrugsforskeres Forening fra 1967, formand for NJF's danske afd. fra 1973; medl. af Hedeselskabets forsøgs- og forskningsudvalg fra 1968. Medl. af bestyrelsen for Dansk Agronomforening 1949-58; formand for Museumsforeningen for Skanderborg og Omegn 1966-73; medl. af bestyrelsen for Landbrugsmuseet fra 1971, af Pajbjergfondens bestyrelse fra 1971 og af bestyrelsen for A/S Dansk Planteforædling fra 1973.

Har redigeret beretningen om planteavlsarbcjdet i landboforeningerne i Jylland 1956-70 og beretningen om planteavlsarbejdet u. Landsudvalget for Planteavl fra 1971. Medarbejder ved forsk, håndbøger og landbrugsfaglige tidsskrifter. Har udarbejdet flere beretninger og afhandlinger om plantcdyrk-ningsspørgsmål. Adresse: Fredensborgv. 6,8660 Skanderborg.

OLESEN Kjeld fh. forsvarsminister; f. 8/7 1932 i Kbh; søn af hjemmeværnskonsulent Anker Olesen (død 1955) og hustru Severa f. Madsen; gift 30/6 1962 m. sygeplejerske Hanne Vibeke O., f. 12/4 1937 i Hadsund, datter af læge Hugo Hansen og hustru Ane Marie f. Jørgensen.

Realeks. 1949; søfartsskole 1950; shippinguddannet i J Lauritzen 1950-53; sekretær i Atlantsammenslutningen 1954-56; tilknyttet socialborgmester Urban Hansen 1956-57; sekretær i Det kooperative Fællesforbund 1957-58; beskæftiget i Socialdemokratiet 1958-69 bl. a. som organisationssekr. 1962-66; forsvarsminister i det tredie ministerium Krag 1971, i ministeriet Anker Jørgensen 1972-73.

Formand for DSU-centralafd. 1953-54; medl. af folketinget fra 1966, af det udenrigspolitiske nævn 1969-71, af forsvarskom-missionen af 1969 til 1971; næstformand for Socialdemokratiet fra 1973.

Redaktør af : Mål og Midler (1969); Forvaret til Debat (1970). Endv. redaktør af tidsskriftet Verdens Gang 1967-69, af Ny Politik 1970-71. Adresse: Vamdrupv. 54,2610 Rødovre.

OLESEN Knud grosserer, direktør; f. 31 /10 1917 i Kbh ; søn af grosserer, generalkonsul Th. Olesen (død 1971. se Blå Bog 1971) og hustru Inge f. Poulsen; gift 11/9 1942 m. Ruth O., f. 29/9 1921 i Kbh, datter af direktør F C Boldsen (død 1954, se Blå Bog 1953) og hustru Marie f. Jensen (død 1971). Realeks. (Set. Jørgens gymn.) 1933; højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole og Den danske købmandsskole i London 1936; uddannelse i Tyskland 1933-34, England, Italien, Jugoslavien, Palæstina, Ægypten 1936-39; prokurist i firmaet Th. Olesen 1940; grossererborgerskab s. å.; medindehaver af firmaerne Th. Olesen fra 1955 og Fabrikken Gluten 1955-68; prokurist i Kbhs alm. Boligselskab 1942-46; medl. af bestyrelsen for Dansk Financia A/S fra 1951, direktør fra 1954, af bestyrelsen for Stabilia A/S fra 1951, formand fra 1961, direktør 1954-61; direktør og formand for bestyrelsen forTransfrut A/S.

Medl. af bestyrelsen for Christiania A/S, A/S Lars Arnbak & Co., A/S Skarrehage Molerværk. Skamol Investment A/S, A/S Skarremol og A W Kirkebye A/S (formand fra 1970). Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Frugtimportører i Danmark 1962, formand fra 1966; medl. af sø- og handelsretten fra 1971, af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1970, af Grosserer-Societetets Komite fra 1971, formand fra 1974; medl. af bestyrelsen for Dansk Krigs-Søfor-sikring for Varer fra 1972 og for Jørgen Møllers fond fra 1972: medl. af Kbhs havnebestyrelse fra 1973; medl. af bestyrelsen for Kraks Legat fra 1974. Udenl. orden: lt.F.4. Adresse: Kastaniev. 7,2960 Rungsted Kyst.

OLESEN Knud Henning overlæge, lektor, dr. med.; f. 17/9 1920 i Vesterborg; søn af proprietær Albert Olesen (død 1967) og hustru Adeline f. Nielsen (død 1968);, gift 29/7 1945 m. børnelæge Irene O., f. 7/2 1919 i Ålborg, datter af overpolitibetjent Jens Petersen (død 1963) og hustru Emma f. Binderup (død 1970).

Student (Nakskov), 1938; med. eks. 1945; hospitalsuddannelse (intern medicin) i Ålborg, Hillerød og Frdbg. 1946-50; klinisk assistent ved rigshospitalets med. afd. B 1950, 2. reservelæge 1953, 1. reservelæge 1958, assist. overlæge 1964, overlæge 1969. Dr. med. 1955; speciallæge i intern medicin (spec. hjertesygd.) 1957, i cardiologi 1966, i klinisk fysiologi 1967. Tutor i intern medicin ved Kbhs universitet 1959-65, lektor i klinisk medicin fra 1965. Studierejser; Research Fellow Harvard Médical School. USA 1956-57; Research Associate smstds 1960, Cambridge, Edinburgh, Sheffield, London 1965; New York, Philadelphia, Boston, Bethesda 1966. Sekretær i Dansk Cardiologisk Selskab 1964, formand 1968-70. Temporary advisor for WHO (cardiologi) 1965. Co-director ved WHO's postgraduate kursus i hjertesygd. i Kbh fra 1966. Medl. af sundhedsstyrelsens § 14-udvalg 1967, af bestyrelsen for Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse 1968-70, for Kbhs overlægeforening 1969, for Forbundet for statstjenestemandsansatte overlæger 1969; formand for rigshospitalets overlægeforening 1969-71. Har skrevet: Mitral Stenosis. A Follow-up of 351 Patients (disp., 1955). Medforfatter til: Body Cell Mass and Its Supporting Environment (1964). Medarbejder: Human Body Composition, Approaches and Applications ( 1965). Tidsskriftartikler om cardiologiske og klinisk fysiologiske emner. Løvens kemiske Fabriks forskningspris 1963. Pris fra Harvard Surgical Research Fund 1964. Adresse: Ved Bommen 9.2820 Gentofte.

OLESEN Mogens direktør: f. 31/7 1925 i Kbh; søn af direktør J E Olesen (se denne) og hustru Edith Margrethe f. Hansen (død 1957): gift 5/4 1950 m. Sigrid O., f. 28/11, datter af maskinforhandler Knud Brock Hoffmeyer (død 1968) og hustru Ellen Elisabeth f. Hansen.

Realeks. (Ordrup gymn.) 1941; uddannet hos firmaet C J Boserup, Fakse 1941-44; højere handelseks. (Niels Brock) 1946; videre uddannelse i forsk, virksomheder i korn- og foderstofbranchen i Danmark og USA 1946-49; disponent i Krusøe & Co. 1949-51 ; prokurist i Jydsk Andels-Foderstofforretning 1951. underdir. 1959, direktør 1966; direktør i Dansk Landbrugs Grovvareselskab DLG, a.m.b.a. 1969, adm. direktør 1972.

Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1968-72 og af Dansk Arbejdsgiverforenings og Havnesammenslutningens fællesudvalg for HK-spørgsmål samt bestyrelsen for Fælles faglig hjælpefond for kontor- og butiksområdet; medl. af bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation og for Foreningen af danske Kornexportører samt Foreningen af Korn- og foderstofhandlere på Kbhs Børs; medl. af Kbhs Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstof handelen, næstformand fra 1969, af Andelsudvalget og af repræsentantskabet for Landbrugets Kornforædling, Sejet; medl. af bestyrelsen for Hirtshals Fiskemelsfabrik A/S, for Indkøbsselskabet for Kali A/S, for Dansk Andels Cementfabrik A.m.b.a. og forTectum A.m.b.a. Adresse: Hans Merchels V. 6,2830 Virum.

OLESEN Mogens K A fh. direktør. K.; f. 5/10 1902 i Kbh; søn af afdelingschef O C Olesen (død 1938) og hustru Gerda f. Hallenborg; gift 5/9 1930 m. Nanna O., f. 1/6 1907 i Kbh, datter af retspræsident H G Bechmann (død 1963, se Blå Bog 1962) og hustru Margrethe f. Recdtz(død 1953). Student (GI. Hellerup gymn.) 1919; cand. polyt. (bygningsing.) 1924; cand. jur. 1932; ingeniør ved de danske statsbaner 1924-43; sagførerfuldm. 1932-43; medhjælper hos statsbanernes auditør 1939-43; kontorchef i De gensidige Forsikringsselskabers fællessekretariat 1943-45; sekretær i Fællesrepræsentationen for danske, gensidige Forsikringsselskaber, i Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber, i Bygningsbrandforsikrings-Foreningen, i Bygningsbrandforsi-kringsnævnet og i Sønderjydsk Brandværnsudvalg 1943-45; direktør i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1945, adm. direktør 1961-71.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1937-39, af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1937-39, af bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber 1947-49, af Dansk Brandværns Komité 1948 og dennes forretningsudvalg 1962-68, af Assurandør-Societetets komité 1949-60, næstformand 1965-71; medl. af bestyrelsen for Bygningsbrandforsikrings-foreningen 1949-71, næstformand 1953-55, formand 1955-57, næstformand 1961-63, formand 1963-65; medl. af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1949-60, formand 1965-71; formand for Bygnings-brandforsikringsnævnet 1950-71; medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbh 1950-54 og for A/S Genatom 1957-71, næstformand 1961, formand 1967-71; medl. af og formand for delegationen for Nordisk gensidig Brandforsikring 1960-71; medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Skandinavia 1962-71 og for Forsikringsakts. Norden 1970-71; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1950-62; rådmand 1955-62.1. næstformand 1957-62; medl. af bestyrelsen for A/S Strandvejs-Gasværket 1951-59, næstformand 1952, formand 1953-59; medl. af byplannævnet (hovedstadsafd.) 1954-60; medl. af bestyrelsen for Gentofte Kommunes tekniske Selskab og Tekniske skole 1954-60. formand 1954-57; medl. af bestyrelsen for Hellerup-Maglegård Grundejerforening 1958; næstformand for bestyrelsen for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. 1959-63; medl. af bestyrelsen for Elektricitetsselskabet Isefjordværket 1959-63, Dansk Atomforsikrings Pool 1962-71, statens byggeforskningsinstitut 1962-71, repræsentantskabet for Privatbanken 1964-72, Akademiet forde tekniske Videnskabers finansråd 1967-71 og Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur 1970-71. Adresse: Maglemosev. 2,2920 Charlottenlund.

OLESEN Ole fh. lektor, R.p.p.; 14/6 1892 i Århus; søn af karetmagermester Chr. Olesen (død 1924) og hustru Marianne f. Christoffersen (død 1931); gift 19/10 1920 m. Anna O., f. 14/6 1881 i Lund, død 1966, datter af fyrassistent N Olesen (død 1936) og hustru f. Sørensen (død 1934). Student (Århus katedralskole) 1911 ; 1. del af skoleembedseks. 1916; mag. art. 1918; adjunkt ved Esbjerg statsskole 1919; ved Århus katedralskole 1924, lektor 1934-62; tilsynsførende lærer for danske elever ved Lycée Clemenceau Nantes 1927-29; undervisningsassist. ved Århus universitet i fransk 1929-40 og i fonetik ol929-58; censor i fransk ved skoleembedseks. ved Kbhs og Århus universiteter 1936-62.

Formand for Fransklærerforeningen 1935-53; vicepræsident i Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes 1950-62; medl. af kommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1940-52; har udg.: lcelandic Phonetics i Acta Jutlandica; Om brugen af le subjonctif »ved attraktion« i In Memoriam Kr. Sandfeld; Répétition de la préposition devant les appositions en français moderne i Etudes romanes dédiées Andreas Blinkenberg. Udenl. orden : F.Æ.L.4. Adresse: Marselis Boulevard 73-75,8000 Århus C.

OLESEN Ole Eggert Lawaetz proprietær, R.; f. 6/10 1903 på Langedamsgård, Refsnæs; søn af proprietær Niels Olesen (død 1915) og hustru Eva f. Lawaetz (død 1964); gift 20/2 1932 m. Else O., f. 23/11 1906 på Holstenshuus, Fåborg, datter af godsejer J Jessen (død 1940, se Blå Bog 1940) og hustru Christine f. Rasmussen (død 1943).

Rcalcks. (Roskilde katedralskole) 1919; uddannet ved landbrug, derefter forvalter i 4 år; på Lyngby landbrugsskole 1928-29; ejer af Agernæs fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for Fyns belgiske og Dansk belgiske Hesteavl; medl. af hesteeksportudvalget fra 1940, af danske landbrugeres eksportorganisation, Danhors fra 1950. næstformand 1956. formand fra 1961; formand for Landbrugsudvalget for Hesteavl; medl. af avlsdyreksportudvalget og forretningsudvalget for Breedania til 1963, af Landbrugets afsætningsudvalg og af Landbrugsrådet; formand for Foreningen af Sukkerroedyrkere til Assens Sukkerfabrik, for De samv. danske Sukkerroedyrkerforeninger og for forsøgs-udvalget for sukkerroeavl; formand for Landsforeningen Danmarks Charolaisforening 1963-70; medl. af komitéen for Bernhard Bangs mindelegat. Adresse: Agernæs. 5631 Ebberup.

OLIVARIUS Bent de Fine professor, overlæge, dr. med.; f. 25/7 1922 i Nykøbing F-. søn af postmester T K de Fine Olivariusog hustru Ebba f. Kofoed; gift 17/6 1950 (ægteskabet opløst 1973) m. adjunkt, cand. mag. Inge O., f. 4/7 1921 på Frdbg., datter af ingeniør Niels Christian Harald Hardvendel og hustru Rigmor Ingeborg f. Steenbjerg. Student (Nykøbing F.) 1940; med. eks. (Kbhs univ.) 1949; uddannet ved forsk, kbhvnske hospitaler 1950-55 og reservelægetjeneste ved forsk, neurologiske afdelinger 1955-59; 1. reservelæge ved Frdbg. hospital, neurologisk afd. 1959-60. ved Kbhs kommunehospitals neurologiske afd. 1961-62 og på rigshospitalets neurologiske afd. 1962-67, kst. assist. overlæge smstds 1967; dr. med. 1964; overlæge ved Århus kommunehospitals neurologiske afd. og professor i neurologi ved Århus universitet 1967.

Sekretær i Dansk Neurologisk Selskab 1960-63; dansk sekretær i World Federation of Neurology 1960-66; delegat til World Federation of Neurology 1966-73; korresp. medl. af Commission of Neuropathology, World Federation of Neurology 1962 og Commission on neurological rehabilitation 1970; medl. af det neurologiske § 14-udvalg 1967-70, af hovedbestyrelsen i Polioforeningen 1967, af bestyrelsen for dansk Migræneselskab 1968 og for Jydsk Medicinsk Selskab 1968; formand for lægerådet i Dansk Epilcpsiforening 1968; medl. af bestyrelsen for studenterkollegierne i Århus 1969-73; præsident for 19. nordiske neurologkongres 1970; æresmedlem af Svenska Nevrolog-Sållskapet 1970; næstformand i lægerådet ved Århus kommunes hospitaler 1970-73; formand for ckspertrådet i Muskelsvindsfonden 1970. Generalsekr. i World Federation of Neurology 1973.

Har skrevet: Apoplexia cerebri, en klinisk og patologisk undersøgelse med særligt henblik på patogenesen (disp., 1964); Lærebog i Neurologi (s. m. Mogens Fog, 1972). Artikler i faglige tidsskrifter om medicinske og neurologiske emner. Modtaget overlæge, dr. med. N C Borbergs pris 1962. Adresse: Ny Moesgårdv.49,8270 Højbjerg.

OLIVARIUS Børge de Fine stabslæge; f. 22/9 1912 i Nykøbing M.; søn af læge Carl Børge de Fine Olivarius (død 1963) og hustru Ingeborg f. Mumme (død 1945); gift 1. gang 2/2 1940 m. Grete Elin O. f. Dreyer, f. 12/11 1914 i Rudkøbing, død 1971 ; 2. gang 15/9 1972 m. Hanne Feilberg O., f. 16/1 1937 i Vinding, datter af automobilforhandler Hans Lauritsen og hustru Johanne Marie f. Feilberg Hansen. Student (Viborg) 1931; med. eks. (Kbhs univ.) 1941; alm. hospitalsuddannelse i Slagelse, Kjellerup og Viborg 1941-50, herunder bl. a. 1. reservelæge ved med. afd., amtssygehuset i Viborg 1944-49. Speciallægeaut. i intern medicin 1950; prakt. speciallæge i Viborg 1950-68, i Kbh fra 1968. Reservelæge i hæren 1947-50: kursus i flyvemedicin ved U.S.A.F. School of aviation medicine 1947-48, Flightsurgeon Diplom; kst. overlæge i flyvevåbnet 1950, overlæge 1952; kommandolæge ved flyvertaktisk kommando 1955; stabslæge af 1. grad og flyverkommandolæge 1968; flyverstabslæge 1970; tjeneste ved forsvarskommandolægen samt til rådighed for flyvertaktisk kommando 1973.

Panelmember ved Aerospace Médical panel u. AGARD (Advisory Group Aeronautical Research and Development) 1964 og member Aerospace médical Working Party u. MAS (Military Agency of Standardisation) fra 1965; Associate Fellow 1969. Fellow 1972, Aerospace Médical Association; bestyrelsesmed!, i Dansk Mililærmedicinsk Selskab 1971. Adresse: I lenrikshave 24.2950 Vedbæk.

OLIVARIUS Per de Fine kriminaldommer, R.; f. 5/5 1920 på Frdbg.; son af lektor, cand. theol. Valdemar de Fine Olivarius og hustru Ingeborg f. Winther; gift 28/5 1949 m. Eva Agnete O., f. 24/5 1924 i Åstrup, datter af læge Viggo Holm og hustru Kaja f. Larsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1938; cand. jur. 1945; sagførerfuldm. 1945-47; sagførerbeskikk. 1948; dommerfuldm. (Frdbg., nordre og søndre birk, Rødovre retskr.) 1947-61 ; kst. dommer i vestre landsret 1958-59; dommer i Kbhs byret 1961; kst. dommer i østre landsret 1970; kriminaldommer i Gladsaxe 1971.

Formand for Dansk Tandlægeforenings kollegiale voldgiftsret 1968-71. Adresse: Hvidegårdsparken 60,2800 Lyngby.

OLLENDORFF Preben overlæge, dr. med.; f. 20/2 1925 i Søndersted sogn, Holbæk^ amt; søn af proprietær, senere overmester hos C W Obel, Ålborg Ejnar Ollendorff (død 1962) og hustru Karen f. Petersen; gift 11/9 1948 m. Inge Agnete O., f. 2/6 1923, datter af grosserer, senere afdelingsleder Axel W Kianderfdød 1968) og hustru Esther Agnete f. Breidahl. Student (Ålborg katedralskole) 1943; med. eks. (Kbhs univ.) 1951 ; dr. med. (Kbhs univ.) 1966; speciallæge i med. sygdomme med subspecialet hjerte- kredsløbssygd. 1961, tili, subspecialet blodsygd. 1967. Reservelæge i søværnet 1951-52; ansættelser ved kirurgisk, medicinsk og børneafd. på Sundby hospital 1952-55, Bispebjerg hospital med. afd. B, Rigshospitalets afd. for hud- og kønssygd., Blegdamshospitalets epidemiske afd. 1955-58; 2. reservelæge ved De Gamles By 1958-59, ved Frdbg. hospital med. afd. E 1959-62; tili, frivillig vidensk. assistent ved Carlsbergfondets biologiske institut 1957-62; 1. reservelæge ved epidemisk afd.. Blegdamshospitalet 1962-65; u. orlov 1963-64 universitetsadjunkt ved Kbhs universitet samt visiting scientist ved Institute for Médical Research, James F Mitchell Foundation, Washington D.C., USA; 1. reserve læge ved Bispebjerg hospital med. afd. B 1965-66, ved Kbhs amts sygehus i Glostrup med. afd. F 1966-69; endv. ansat i Kbhs universitet til at undervise medicinske studenter i epidemiologi 1962-66 og i intern medicin 1966-69; sideordnet overlæge ved Landshospitalet i Sønderborg (nu Sønderborg sygehus) med. afd. fra 1969.

Sekretær i Dansk Selskab for intern Medicin 1966-69; næstformand for lægerådet ved Landshospitalet i Sønderborg 1970; formand for lægerådet ved Sønderborg sygehus 1974; medl. af forretningsudvalget for fælleslægcrådet ved sygehusene i den sønderjyske amtskommune (nu overlægerådet ved sygehusene i Sønderjyllands amtskommune) 1970; formand for Danske Interne Medicineres Organisation 1971; medl. af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1971, af Foreningen af Speciallægers repræsentantskab og praksisudvalg 1971.

Har skrevet: Initiation and acceleration of plasma thrombo-plastin formation (disp., 1966). Desuden artikler om intern medicinske emner, overvejende om experimentelle undersøgelser over blodets koagulation og kliniske arbejder om blodsygdomme og mave-tarmsygdomme. Adresse: Carl Plougs V. 9,6400 Sønderborg.

OLRIK Asbjørn fh. chef for skibsregistret. K.; f. 1/11 1902 på Frdbg.; søn af professor, dr. phil. Hans Olrik (død 1924, se Blå Bog 1924) og hustru Dagmar f. Hansen (død 1930); gift 31/3 1931 m. Gertrud O., f. 27/6 1904 i Kbh, datter af professor, dr. phil. C E Hansen Ostenfeld (død 1931. se Blå Bog 1930) og hustru Inga f. Nyquist (død 1948).

Student (Østre borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1927; derefter dommerfuldm. i Bogense; sekretær i handelsministeriet s. å.; tili, sekretær i skibsregistreringskontoret i Kbh 1931, skibsregistrator 1937, chef for skibsregistret 1958-70. Adresse: Gartnersvinget 47.2800 Lyngby.

OLRIK Elias fh. civildommer, K.DM.p.p.; f. 2/12 1885 i Dalby F., søn af sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og hustru Elisa f. Møller (død 1927); gift 16/6 1933 m. Ellen Margrethe O., datter af hypothekforeningsdircktør. murermester Ernst Rothe (død 1933. se Blå Bog 1932) og hustru Ebba f. Sørensen (død 1950). Student (Odense); cand. theol. 1909; lærer for kronprins Frederik og prins Knud 1909-14; cand. jur. 1917; sekretær i justitsministeriet 1917-20; amtmand over Færøerne 1920-29: dommer i Helsingør købstad med Kronborg østre birk og

Hellebæk birk med Hørsholm birk 1929; civildommer i Kbhs amts søndre og Amager birk 1945-55.

Sekretær ved den skandinaviske familieretskommission 1919-20; formand for bankrådet for Føroya banki 1920-29; ledende senior i Studenterforeningen 1931-32; formand for Den danske Dommerforening 1939-45 og for fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds 1941-45; medl. af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54; formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Helsingør og Omegn 1954-70 og for bestyrelsen for A/S Gummifabrikken Tretorn 1956-65; medl. af bestyrelsen for A/S C Wibroes Bryggeri 1957-62. Udenl. orden: Ø.r.K.O. Adresse: 3000 Helsingør.

OLRIK Ingeborg forfatterinde; f. 15/11 1882 i Estvad ved Skive; datter af sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og hustru Elisa f. Møller (død 1927).

Studieophold i England 1905-06 og 1937-39. i Frankrig 1913 og i Polen 1934-36; faglærerindeeks. 1919; lærerinde ved Ingwersen & Ellbrechts skole 1920-33. Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1939-40 og 1942-45; modtaget bl. a. Det Tørsleffske Hæderslegat for danske Forfattere 1957. Sophus Michaëlis-legatet 1967. Har skrevet: Dukkebogen (1923, 2. revid. udg. 1962); Mennesker (1927); Profeter og Konger (1935); De første ved Fronten (1941); Den standende Strid (1945); Vesterbrofolk (1948); Gæster fra Lersøen (1952); Landet, de kom fra (1954); Ikke Lcmek. men Abraham (1966); Manden med Stentavlerne (1971).

Adresse : Lipkesg. 18,2100 Kbh 0.

OLSEN Aksel planteskoleejer; f. 6/8 1887 i Kolding; søn af planteskoleejer Thomas Olsen (død 1951 ) og hustru Dorthea f. Sørensen (død 1948); gift 9/5 1918 m. Helene Marie O., f. 27/11 1893, datter af gårdejer Jens Peter Hansen og hustru Ansine f. Skrydstrup (begge døde).

Uddannet 1904-10. først hos faderen i Kolding planteskole, dernæst i D T Poulsens planteskole i Kbh. og på planteskoler i Holsten, Trier og Bonn: førstemedhjælper i Kolding planteskole 1911-17. Grundlagde i 1917 egen planteskole med senere udvidelser. Oprettede 1925 den første geografiske have, 1930 den anden med udenl. træer og buske og planter. hver verdensdel for sig. I 1963 blev en del af området overdraget til Kolding kommune; ledede der opbygningen af den syvende geografiske have.

Æresmedlem af Det jydske Haveselskab 1967. Tildelt Dansk Planteskoleejerforenings guldmed. 1967. Har skrevet en række bøger, artikelserier og tidsskriftsartikler. Adresse : Chr. d. 4. Vej 13,6000 Kolding.

OLSEN Aksel G fh. direktør, dr. phil; f. 26/10 1893 i Sindal; søn af arbejdsmand Chr. Olsen (død 1895) og hustru Marie f. Nielsen; gift 25/10 1924 m. Gretchen Virginia O., f. 19/12 1905 i Benton Harbor, Mich., datter af skibsbygger Kenneth Malcolm Ransom og hustru Alice f. Hamilton. Hyrdedreng, gartnerlærling; udvandrede til Nebraska 1910; ved forskelligt arbejde til 1914; studerede ved Nebraska Wesleyan akademi og universitet 1914-17 og 1919-22; tjenstg. i den amerikanske hær i Frankrig og Tyskland 1917-19; kemiker ved General Foods Corporations laboratorier. Battle Creek, Mich.. 1923-34; doktordisputats, ved Minnesota universitet 1928; Director of Research ved Walter Baker Chocolaté Co.. Boston. Mass.. 1934-36; Research Laboratorier ved General Foods Corporation, Battle Creek, Mich., 1937-39, ved Central Laboratory Hoboken. N. J. 1939-57. Præsident for Battle Creek Science Club i 1930; vicepræsident for East Lansing Section of American Chemical Society 1933-34; formand for New York afd. af Institute of Food Technologists 1947-48, National Councillor 1947-52. Executive Committee 1949-52, Treasurer og Executive Committee 1953-56, President-Elect 1957, President 1958; medl. af en række amerikanske vidensk. selskaber: holdt foredrag om fødevarckemi i Stockholm. Oslo og Kbh 1948. Har skrevet: The role of Colloids in digestive processes; Proteases in Bread Yeast; Tallowiness or Rancidity in Grain Products; Pectin Studies I. II, III og IV; og en del andre vidensk. arbejder væsentligst vedr. fødevarekemien. Har udtaget fl. patenter vedr. frembringelse og brug af pectin og gelatine.

Adresse: 101 Crestwood Lane, Harbor Bluffs, Largo, Florida, USA.

OLSEN A Rovsing direktør, civilingeniør, se Rovsing Olsen A.

OLSEN Bernhard ambassadør, K.p.p.; f. 25/11 1915 i Hørsholm; søn af fragtmand Ole Olsen (død 1923) og hustru Karen Sofie f. Nielsen; gift 10/5 1946 m. Sonia O., f. 24/6 i Kbh, datter af grosserer Alexis Cohn (død 1941) og hustru Ada f. Peretz (død 1930).

Student (Rungsted) 1934; cand. jur. 1942;sagførcrfuldm. 1942; statsadvokatfuldm. s. å.; politifuldm. 1943; ansættelse 1944 ved det danske gesandtskabs flygtningsadministration i Stockholm; auditør ved hærens efterretningssektion 1945; kst. politiadvokat i Kbh s. å.; sekretæraspirant i udenrigsministeriet 1946, sekretær 1947; vicekonsul i Frankfurt a. M. 1949; legationssekr. i Bonn 1950; fuldmægtig 1953; legationssekr., handelsattaché, chargé d'affaires a. i. i Karachi s. å.; ekspeditionssekr. 1959; generalkonsul i Chicago 1960; rejseinsp. for udenrigsministeriet 1963, overordentlig og befuldmægtiget ambassadør 1968; ambassadør i Teheran, Kabul og Islamabad 1972.

Udenl. ordner: Fi.H.R.31.; 1.F.2*.; It.F.2.;Ø.Æ.F.3>. Adresse: Den danske ambassade, Ave. Copenhagen, P.O.B. 31, Teheran, Iran.

OLSEN Børge direktør, R.; f. 14/5 1910 i Odense; søn af købmand Olaf M Olsen (død 1945) og hustru Thora f. Rasmussen (død 1933); gift 18/7 1935 m. Anna lohanne O., f. 19/8 1912, datter af driftleder Oskar Felsted og hustru Anna f. Nielsen.

Uddannet i kolonialhandel 1930; selvstændig købmand 1932-36; disponent i firmaet Kronen 1936-42, i A/S Irma 1942, underdir. 1948, adm. direktør 1951; tili, direktør for Irma Cafeteria A/S og A/S Franca.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Shell, Chr. Olsen A/S og Colas Vejmateriale A/S; medl. af bestyrelsen for CIES, International Association of Chain Stores, Paris og af Patronatkomitee der Stiftung Im Grüene, Zürich. Adresse: Marielystv. 22,2000 Kbh F.

OLSEN Børge A filialdirektør, cand. jur.; f. 23/3 1907 i Klampenborg; søn af direktør Anton Olsen (død 1939) og hustru Anna f. Hansen (død 1945); gift 2/11 1937 m. Magda O., f. 20/2 i Skovshoved, datter af træner Peter Martin Petersen (død 1920) og hustru Hilda f. Müller (død 1949). Student (Ordrup) 1925; cand. jur. 1933; assistent i Kbhs Handelsbank s. å.; fuldmægtig 1941, prokurist 1950, kontorchef 1953, filialdir. (Gammeltorv afd.) 1954-74. Adresse: Ellevadsv. 12,2920 Charlottenlund.

OLSEN Carsten dr. phil.; f. 1/3 1891 i Kbh; søn af overpostkontrollør Fr. Olsen (død 1934) og hustru Emilie Louise f. Andersen (død 1941); gift 14/5 1926 m. Elsa Edith O., f. 30/5 1901 i Kbh. datter af værkfører F Eriksson (død 1911) og hustru Augusta f. Sandberg (død 1938). Student (Østre borgerdydskole) 1910; mag. scient. 1916; univ. guldmed. 1918; assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1919; dr. phil. 1921; ekstraord. amanuensis ved Carlsberg Laboratoriet 1945-61; censor ved veterinær- og landbohøjskolen 1930-61.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1951. Har skrevet: Studier over Jordbundens Brintionkoncentration og den betydning for Vegetationen, særlig for Plantefordelingen i Naturen (disp., 1921) samt en række botaniske og plantefysiologiske tidsskriftafhandlinger omhandlende planternes ionoptagelse specielt jernoptagelsen samt planternes binding af luftens frie kvælstof. Adresse: S-Fasanv. 61,2000 Kbh F. Sommerbolig: Gadevang, 3400 Hillerød.

OLSEN Christian fh. amtsforvalter, R.; 10/5 1887 i Næstved; søn af bogholder O Olsen (død 1908) og hustru Rasmine f. Hansen (død 1930); gift 30/12 1928 m. Signe O-, f. 19/6 i Kbh, død 1971, datter af teglværksbestyrer C Hald (død 1941) og hustru Rasmine f. Nielsen (død 1912).

Student (Vestre borgerdydskole) 1905; assistent i statens sygekasseinspektorat 1909; cand. polit. 1911; fg. assistent i statens statistiske bureau 1912, assistent i det statistiske departement 1913. sekretær 1919, fuldmægtig 1921, ekspeditionssekr. 1931, fg. kontorchef 1943; amtsforvalter i Varde 1944-52.

Medl. af Folkeforbundets sekretariat i Genève som sekretær ved dettes komité til fordeling af forbundets udgifter på medlemsstaterne 1923-24; delegeret ved Det internationale Arbejdsbureaus konference i 1937 vedr. arbejdsløn-statistik; statistiker ved socialkommissionen af 1925 og ved ernærings-og husholdningsnævnets kostundersøgelser 1940-44; tidl. medl. af bestyrelsen for Socialøkonomisk Samfund og for Socialvirke; formand for Danske Statistikeres Forening 1927-29.

Har skrevet: Nogle bemærkninger om en interskandinavisk Finansstatistik (1924); Notes on financial statistics for the northern countries (1924-25); Der Staatshaushalt und das Finanzsystem der skandinavischen Länder (1926-29) og en række andre afhandlinger om finansielle og sociale emner m. m. i forsk, tidsskrifter. Adresse: Set. Jørgens Park 67,4700 Næstved.

OLSEN David Berg afdelingschef, R'.; f. 8/6 1915 i Gilleleje; søn af skomagermester Oscar Olsen (død 1961) og hustru Inger f. Berg (død 1961); gift 30/9 1939 m. Minna Jessen O., f. 8/3 1918 i Skagen, datter af agent F Jessen Lund (død 1962) og hustru Christine f. Kristiansen.

Indtrådt i post- og telegrafvæsenet 1931, assistent 1939, fuldmægtig i generaldirektoratet 1946, ekspeditionssekr. 1950, postinsp. ved overpostmesterembedet i Kbh 1952, kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1956, afdelingschef for personaleafd. 1964.

Formand for kommissionen for post- og telegrafvæsenets fagprøver, for post- og telegrafvæsenets personalenævn og for tjenestetidsnævnet; medl. af lønningsrådet, centralrådet for statens samarbejdsudvalg og rådet for stillingsvurdering. Adresse: Sæbjørnsv. 16,2880 Bagsværd.

OLSEN Eigil fh. chef for folketingets bureau, K1. DM.p.p.; f. 2/8 1896 i Haslev; søn af boghandler Aug. Olsen (død 1954) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1947); gift m. Grete Ellen O., f. 8/11 på Frdbg., datter af sagfører Edv. Schønemann (død 1933) og hustru Ellen f. Hansen (død 1961). Student (Plockross' skole) 1914; cand. jur. 1921; stenografas-sist. i rigsdagen 1916; sekretær i rigsdagens bureau 1921; fuldmægtig 1931; ekspeditionssekr. 1935; kontorchef 1938; chef for rigsdagens (fra 1953 folketingets) bureau 1940-66. Sekretær ved folketingets præsidium og statsrevisoratet til 1966, ved de parlamentariske kommissioner af 1945, 1948 og 1950; medbestyrer af Husejer Oluf Olsens Legat; medl. af Autonomous Section of Secretaries General of Parliaments, Paris (eksekuti vudvalgsmedl. 1952-56).

Medarbejder ved samleværket: Den danske Rigsdag 1849-1949; m. v. Har skrevet: Uhøjtidelige erindringer. Fra rigsdagslivet i Fredericiagade og på Christiansborg (1968). Udenl. ordner: S.V.3'.; N.St.O.31. Adresse: Mosevangen 34,3460 Birkerød.

OLSEN Eivind sparekassedirektør; f. 27/12 1910 i Kbh; søn af Jens F Olsen (død 1963) og hustru Ingeborg f. Larsen (død 1969); gift 24/10 1936 m. Inger O., f. 24/1 1912 i Slagelse, datter af Rudolph Andersen (død 1951) og hustru Hansigne f. Bruun (død 1968).

HD i bankvæsen 1935; studieophold i USA 1946-47; ansat i Den Danske Landmandsbank 1927-50; hovedbogholder i Fællesbanken for Danmarks Sparekasser samt konsulent for sparekasserne 1950-62; direktør i Sparekassen for Lyngby og Omegn 1962; direktør i Bikuben 1967; lærer ved Handelshøjskolen i Kbh 1947-62.

Medl. af Danmarks Sparekasseforenings tekn. udvalg 1958-68, af bestyrelsen for Sparekassernes datacentraler 1963 og Sparekassernes pensionskasse 1963; formand for bestyrelsen for børnehjemmet Dan-Am; medl. af hovedbestyrelsen for Børneringen. Adresse: Øverødv. 3,2840 Holte.

OLSEN Ejlert direktør; f. 20/11 1920 i Holbæk; søn af maskinmester H P Olsen (død 1947); gift 31/5 1941 m. Erna O., f. 10/10 1915 i Tranebjerg, Samsø, datter af Søren Hyrup (død 1966) og hustru Karen f. Thomsen (død 1966).

Udlært keramiker 1940: keramiker i Middelfart 1940-43; værkfører på Lervarefabriken Dania, Skive 1943-45. direktør for denne i Skive og i Sorring 1945-53; driftsassist. på Maskinfabriken Gyro, Skive 1951-53; driftsleder ved Skivehus og Isoket, Skive 1953-58, ledede bygning og indretning af korkfabrik i Portugal 1954; startede A/S Dantherm i Skive 1958 og i Tønsberg, Norge 1966, Dantherm Ltd., England 1967, Dantherm GmbH., Tyskland 1968, AB Dantherm, Sverige 1969, A/S Skive Metalvarefabrik og A/S Thermo-Tec Ingeniørfirma, begge i Skive 1973.

Medl. af Skive havneudvalg. Medstifter af Jydsk Eksportforening (nu Dansk Eksportforening) og medl. af dennes bestyrelse; medl. af A/S Salling Banks repræsentantskab og bestyrelse fra 1970. Adresse: Violv. 4,7800 Skive. Sommerbolig: Sallingsund, 7870 Roslev.

OLSEN Ejner civilingeniør, fh. afdelingsingeniør, RU; f. 29/9 1901 på Fredbg.; søn af cyklehandler Johannes Olsen (død 1952) og hustru Trine f. Pedersen (død 1949); gift 25/5 1929 m. Ellen Margrethe O., f. 16/1 1903 på Frdbg., datter af overpostbud Hans Valdemar Pedersen (død 1952) og hustru Elise Mathilde f. Norby (død 1928).

Realeks. 1917; uddannet som maskinarbejder, svendestykke med sølvmed. 1921 ; cand. polyt. 1928; ingeniør ved Titan s. å., ved statsbanerne, Kbh s.a., ved statsbanernes 2. distrikt, Århus 1929, ved centralværkstedet, Århus 1933, maskining. II ved centralværkstedet, Kbh 1938, maskining. I smstds 1945, afdelingsing. 1955-68. Adresse: Grøndals Parkv. 28,2720 Vanløse.

OLSEN Erik Malling veterinærinspektør, dr. med. vet; f. 20/5 1923 i Kbh; søn af ingeniør Valdemar Malling Olsen (død 1931) og hustru Edel f. Hansen; gift 20/3 1948 m. Birthe O., f. 6/6 1925 i Nakskov, datter af afdelingsingeniør S V Liisberg (død 1963) og hustru Else f. Jensen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1941 ; dyrlægeeks. 1947; dr. med. vet. 1952-, assistent i praksis 1947; vidensk. assistent ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles hygiejnisk-bakteriologi-ske laboratorium 1947-52; kontrollerende dyrlæge ved Slagteriernes Central 1951 ; afdelingsdyrlæge i Randers 1952; laboratorieleder ved Mælkeriet Enigheden 1952-56; veteri-nærinsp. ved og leder af veterinærdirektoratets afd. for mælkekontrol og mastitisbekæmpelsen fra 1956. Rådgiver for sundhedsstyrelsen inden for hyg. beredskab 1957, indenrigs-min.s overtilsyn med dybfrostvirksomheder 1966. Studierejser til USA og Canada 1958 og 1971, England 1958,1959 og 1961. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af veterinærvidenskabelige Assistenter 1950-52 (formand 1951-52); formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1952-57 og for Foreningen af dyrlæger ved statsinstitutioner 1959; formand for landbrugs-min.s udvalg ang. produktionsregulativet 1961, for veterinærdirektoratets sagkyndige udvalg vedr. mastitisdiagnostik 1962,   for dyrlægeforeningens teknikerudvalg 1964, for koordineringsudvalget vedr. forhandling og servering af levnedsmidler; medl. af justitsmin.s udvalg vedr. slagtemetoder 1952, af indenrigsmin.s udvalg vedr. oprettelse af et levnedsmiddelinstitut 1954, af det ministerielle lægelig-veterinære hygiejneudvalg 1957 (tili, veterinær-sagkyndig sekr. f. udv. 1965), af dyrlægernes erhvervskommission 1961, af det landbrugsministerielle udvalg vedr. beredskabsmæssige foranstaltninger 1962. Akademikernes samarbejdsudvalg, sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1963, landbrugsmin.s mastitisudvalg 1962, Kbhs mælkeudvalgs metodikudvalg 1963,  indenrigsmin.s mælkeudvalg (tili. sekr. f. udv.) 1964, handelsmin.s mælkeudvalg 1965, dyrlægeforeningens lovrevi-sionsudvalg 1966, hygiejnekommissionens laboratorieudvalg 1967,  monopoltilsynets udvalg om producentpriser for mælk 1968,  landbrugsmin.s koordineringsudvalg 1970, af forsk. a. ministerielle og faglige udvalg samt af en NATO komité vedr. radioaktiv forurening. Censor i fysiologi og biokemi ved veterinæreks. Har skrevet: On Coliform Bacteria in Milk (disp., 1952); Vejledning for Veterinærstuderende ved Kursus i Bakteriologi (1952); artikler, især om mælke- og kødbakteriologi, levnedsmiddellovgivningen, hyg. beredskab og strålekonser-vering, i vidensk. tidsskrifter og lærebøger. Tildelt Professor C O Jensens Mindefond's belønning for vidensk. arbejder indenfor mælkebakteriologen 1957.

Adresse: Lyngbyv. 387C, 2820 Gentofte.

OLSEN Erling Heymann professor, dr. polit.; f. 18/4 1927 i Kbh; søn af professor, dr. phil. Albert Olsen (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Agnete f. Bing; gift 21/6 1969 m. cand. mag. Annette Unmack Larsen, f. 2/4 1936 i Viborg, datter af læge Aage Unmack Larsen (død 1936) og hustru lektor, cand. mag. Thordis U.L. f. Unmack.

Student (Den danske skole i Lund) 1945; cand. polit. 1953; dr. polit. 1971; sekretær i det økonomiske sekretariat 1954-59; vidensk. assistent ved Kbhs universitets økonomiske institut 1959-70; professor i nationaløkonomi smstds 1970; rektor for Roskilde universitetscenter 1970-73 og professor inden for det samfundsvidensk. hovedområde fra 1971. Studieophold i USA 1962-63 og i Sverige 1966-67.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet; Gentoftekredsen); 1964-66 og 1971-73 (Ryvangskredsen); ledende senior i Studenterforeningen 1969-70; formand for hovedstadsområdets trafikråd 1973.

Har skrevet: Danmarks økonomiske historie siden 1750 (1962); Dansk pengehistorie 1914-1931 (1958); International Trade Theory and Regional Income Differences, United States 1880-1950(1971). Adresse: Søro 10, Himmelev, 4000 Roskilde. Sommerbolig: »Svinget«, Bækby, Husby - Sommerland, 6990 Ulfborg.

OLSEN Grete overlæge, dr. med., Chr.XFr.M.p.p.; f. 18/2 1912 i Kbh; datter af hofbager Gunnar Olsen (død 1946) og hustru Ellen f. Christiansen (død 1928).

Student (Øregaard gymn.) 1931; med. eks. 1939; læge ved krigslazaret i Finland i 1941 ; special-uddannelse i plastikkirurgi, bl. a. ved Karolinska sjukhuset, Stockholm 1942 og i London (hos Harold Gillies) 1942-45; plastikkirurg ved Finseninstitutet og radiumstationen 1949, overlæge smstds 1959; dr. med. 1966.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk plastikkirurgisk forening 1951-52 og 1955-56, formand 1959-60; medl. af bestyrelsen for Akademisk Fægteklub 1936-48.

Fl. gange Danmarksmester i individuel fægtning og hold-fægtning, nordisk mester samt verdensmester i akademisk fægtning og holdfægtning.

Har skrevet: Hudens melanom, en klinisk studie (disp., 1966) samt artikler om plastikkirurgiske emner og hudens cancere. Modtaget William Nielsen fondets hæderspris 1966. Pfizer-pi-sen 1968, frk. Elisa Dimetra Petragias hæderspris 1970, Tagea Brandts rejselegat 1971. Udenl. orden; Fi.Fr.4. Adresse: Skodsborgv. 144,2840 Holte.

OLSEN Hans billedhugger, RU; f. 28/12 1902 i Skovshoved; søn af malersvend Johs. Olsen (død 1961) og hustru Anna f. Christensen (død 1967); gift 15/4 1930 m. Gerda O., f. 8/10 1906 i Kbh, datter af restauratør Marius Frederiksen (død 1936) og hustru Henriette f. Christiansen.

I sølvsmedelære, svendeprøve 1922; på Teknisk skole 1925-26; medl. af Koloristerne, udstillede her første gang 1932. Formand for Dansk Billedhuggersamfund 1949-64 og for kunstnersamfundets billedhuggersektion 1949-59; medl. af undervisningsministeriets komité for udstillinger i udlandet 1949-53 og af dets kunstkommission 1954-57, af den danske nationalkomite for Association Internationale des Arts Plastiques 1954, af akademirådet fra 1955. præsident 1962-65, af styrelsen for statens kunstfond 1956-59 og af Eckersberg-Thorvaldsen Fondet 1959-65.

Har bl. a. udført: Barnebarnet (statens museum for kunst); Dyregruppe (Stockholm kunstforening); Den nysgerrige Elefantunge (Rødovre fritidshjem); Dyregruppe (Vejle museum); Relieffer - Legende Børn (Johanneberg-skolan, Gøteborg); Marsvinjagt (brønd på Fisketorvet i Middelfart); udsmykning bl. a. i kantinebygningen på atomstationen Risø og Landmandsbankens hus i Holbæk; tegninger i kobberstiksamlingen. Udstillet på Tegneudstillingen på kunstmuseet 1940-41, på udstillingen Nordisk Kunst i Göteborg 1943, på Dansk dekorativ Udstilling i Stockholm 1950 og Groningen, Holland 1957.

Tildelt guldmed. for kunsthåndværk på Verdensudstillingen i Bruxelles 1935; modtaget bl. a. Kai Nielsens Mindelegat 1951, Ole Haslunds Legat 1957, Anckcrskc Legat 1960.

Adresse: Arnakke, 4390 Vipperød.

OLSEN Hans Jørgen dommer; f. 9/2 1921 i Sorø; søn af blikkenslagermester Axel Olsen (død 1970) og hustru Kamilla I". Hansen (død 1956); gift 14/7 1969 m. Inger O., i 28/9 1921 i Garnisons sogn, datter af apoteker Carlo Pedersen (død 1971) og hustru Ingeborg Frederikke Augusta f. Harnich. Student (Sorø) 1939; cand. jur. 1946; sekretær ved den ekstraordinære undersøgelseskommission 1946-47; dommer-fuldm. i Nakskov 1947-52, i Brædstrup 1952-63: retsassessor af 1. grad i Frederikshavn 1963-70; dommer i Herning byret 1970, i Herning by- og herredsrets 1. afd. 1973, Kompagnichef (kaptajn) i hjemmeværnet 1953-61. Adresse: Nørre Allé 7,7400 Herning.

OLSEN Harald museumsinspektør, fil. dr.; f. 9/3 1921 i Guldborg L.; søn af bagermester Olaf Olsen (død 1955) og hustru Dagmar f. Nielsen.

Student (Nykøbing F.) 1939; mag. art. (kunsthistorie) 1948; fil.lic. Uppsala 1954; fil. dr. smstds 1955; medl. af Svenska Institutet i Rom 1946-47; studier ved Scuola Normale Superiore i Pisa 1948-49; knyttet til Thorvaldsens museum i perioder 1945-48; inspektør ved statens museum for kunst (maleri- og skulptursaml.) 1949; tilsynsførende ved maleri-saml, på Kronborg 1957. Studieophold i Paris og Rom 1946-47, derefter talrige studierejser til forsk, lande. Mcdl. af Accadcmia Raffaello, Urbino 1964. Har skrevet: Federico Barocci. A Critical Study in Italian Cinquecento Painting (disp., 1955); Italian Paintings and Sculpture in Denmark (1961); Federico Barocci (1962): Urbino (dansk & eng. udg. 1971 ); bidrag til Idea and Form (Stockholm, 1959), Dante Alighieri; Den guddommelige Komedie (om illustrationerne, 1963), Atti dclla VI Biennale délia Marca e dello Studio Firmano(Fermo, 1965), Atti Convegno di Studi su Corrado Giaquinto (Molfetta, 1971); medredaktør af og bidragyder til Artes (1965-66); medarbejder ved Wcilbachs Kunstnerleksikon, 3. udg.; afhandlinger i Kunstmuseets Årsskrift og andre danske og udenl. tidsskrifter. Tildelt Ny Carlsbergfondets stipendium, til Italien og Grækenland 1958; Carl Jacobsens museumsmandslegat 1963. Adresse: Strandv. 30,2100 Kbh 0.

OLSEN H Chr. overlæge, dr. med., R.; f. 5/12 1896 i Præstø; søn af købmand H Chr. Olsen (død 1912) og hustru Julie f. Olsen (død 1958); gift 8/8 1934 m. Agnete O., f. 14/1 1906, datter af overretssagfører Johs. Høyrup (død 1926) og hustru Clara f. Gøtzsche (død 1963).

Student (Lang & Hjorts kursus) 1918; med. eks. 1926; dr. med. 1934; overlæge ved Bornholms amtssygehus, med. afd., Bornholms tuberkulosehospital og Bornholms tuberkulosestationer 1936-66; skolelæge i Rønne 1937-49. Formand for Bornholms kreds af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1936-66; medl. af overepidemi-kommissionen på Bornholm 1936-66; formand for Bornholms Lægeforenings hygiejneudvalg 1937-66; formand for Danmarks frihedsråds lokalkomité på Bornholm 1944-45; medl. af Frihedsbevægelsens samråd 1945-46, af Frihedsfondens bestyrelse 1945-66. Adresse: Maglehøjv. 9,3660 Stenløse.

OLSEN Henry overlæge; f. 8/7 1909 på Lammefjord. Holbæk amt; søn af fabrikant Valdemar Olsen og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1954); gift 23/6 1937 m. Karen Margrethe O., f. 9/8 1914 i Kbh, datter af grosserer August Adler og hustru Manda f. Kristensen (død 1953).

Student (Roskilde) 1928; stenografilærereks. 1931; studeret kor- og orkesterdirektion på Det kgl. danske musikkonservatorium 1933-34; cand. med. & chir. 1937; hospitalsansat i Kbh 1937-38 og 1950-53; privatpraksis i Kbh 1937-57, fra 1955 som speciallæge i psykiatri; stiftet Kbhs daglægevagt 1937, chef for samme til 1946; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospital, psykiatrisk afd. 1953,1. reservelæge 1953-55, ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. 1955-56, ved Set. Hans hospital, afd. B. 1956-57: overlæge ved statshospitalet i Brønderslev 1957-63; medl. af mødrehjælpssamrådet i Hjørring 1958-61, af amtsrevalideringsudvalget 1960-63. Leder af undervisningen i mentalhygiejne ved Kbhs kommunes aftenskole og magistrat-skole 1937-57; cand. theol. 1950; cand. mag. (kristendomskundskab, tysk) 1965; fra 1963 psykiatrisk overlæge ved Kbhs hospitalsvæsen; fra 1969 tili, psykiatrisk konsulent ved Kbhs socialdirektorat. Medl. af bestyrelsen i Blågårds børnehave og fritidshjem 1951-57, i menighedsrådet 1953-57. Har bl. a. skrevet: En Læges Vejledning (1945, 8. udg. 1961); The General Equilibration Theory (1946); Kunsten af leve sammen (1951). Medarbejder ved Nordisk Konversations Leksikon. Faglige bog- og tidsskriftartikler. Talrige foredrag om gerontopsykologi og gerontopsykiatri. Modtaget Torben Geill-prisen 1972.

Adresse: Rytterskolen, Brøndbyøsterv. 104,2650 Hvidovre.

OLSEN Ib Spang tegner; f. 11/6 1921 i Kbh; søn af overgartner Ole Olsen og hustru Soffi f. Nielsen; gift 8/9 1962 m. tegneren Ingeborg Øigaard, f. 23/9 1934 i Vedbæk, datter af landsretssagfører, fh. borgmester Erik Øigaard (se denne) og hustru Edith. f. Just.

Lærereks. (Blågård) 1943; studier ved kunstakademiet 1945-49 og ved Den grafiske skole 1947-49; lærer ved Kbhs kommunes heldagsskole for drenge 1948-49 og ved Bernadotteskolen 1952-61; illustrator ved dagbladenes søndagstillæg fra 1942.

Har udført bogillustrationer og -omslag, portrættegninger, rumudsmykning, litografiske, zinkografiske og keramiske arbejder, produceret båndfilm, TV-udsendelser og skrevet børnebøger. Har indført de grafiske teknikker »zinkografi« og »direkte kopi«, der tillader originalgrafik i bogtryk og offset-tryk.

Tildelt kulturministeriets børnebogspris 1963, 1964 og 1967; selskabet Bogvennernes tegnerpris 1966; Hans Christian Andersen-medaljen 1972 (internat, børnebogspris). Adresse: Aldershvilev. 193,2880 Bagsværd.

OLSEN Johannes stabsmaskinmester, marineingeniør, K.DM.HTS.p.p.; f. 26/10 1882 i Odense; søn af stationsforstander Marius Olsen (død 1896) og hustru Sofie f. Storm (død 1912); gift 1. gang 2/11 1907 m. Fanny O., f. 23/4 1883 i Viborg, død 1912, datter af stabssergent F Gross (død 1919) og hustru Louise f. Berg (død 1928); 2. gang 25/6 1919 m. Lilly O., f. 13/2 1887 i Kalmar, datter af kamrer G P Brander (død 1929) og hustru Ada f. Olsson (død 1943).

Præliminæreks. (Horsens latin- og realskole) 1899; maskinas-sist. fra skolen for skibsbygning og maskinvæsen 1905; marineing 1912; stabsmaskinmester 1942; afsked 1947. Udenl. ordner: I.F.3.;S.V.3'. Adresse: Holstcinsg. 13,2100 Kbh 0.

OLSEN Johannes fh. statsmeteorolog, R1.; f. 1/2 1894 i Frankerup ved Kalundborg; søn af gårdejer Søren Olsen (død 1936) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1934); gift 26/12 1922 m. Else O., f. 25/5 1900 i Kbh, datter af snedkermester I C Westergaard (død 1914) og hustu Petrea f. Buus (død 1964). Student (Wedels kursus) 1912; cand. mag. 1917; assistent ved polyteknisk læreantalts fysiske laboratorium 1918-25; bestyrer af magnetisk observatorium Godhavn, Grønland 1926-32; afdelingsmeteorolog 1932, statsmeteorolog 1934-64; deltog i Dana-ekspeditionen 1921-22, i 6. Thuleekspedition til Østgrønland 1931 og ledede dansk polarstation Godhavn i det internationale polarår 1932-33; deltager i Galathca-ekspedi-tionen 1950-51.

Medl. af sektionen for jordmagnetisme og elektricitet u. den danske nationalkomite for geodæsi og geofysik. Har skrevet forsk, artikler i Terrestrial Magnetism bl. a. om konstant solrotation gennem 15 år, og bogen: Lufthavet omkring Jorden; medarbejder ved Encyclopedia of Physics. Radioforedrag. Adresse: Gladsaxev. 10,2860 Søborg.

OLSEN Kai Valdemar professor, R1.; f. 22/6 1913 i Søllerød; søn af malermester Johannes Otto Olsen (død 1967) og hustru Margrethe f. Larsen; gift 1. gang 27/11 1937 m. Grethe Irmelin O., f. 21/5 1916. død 1967. datter af fuldmægtig Aage Thiesen (død 1936) og hustru Ida Henriette f. Strømberg (død 1918); 2. gang 27/7 1973 m. Rita Karin O., f. 29/3 1929, datter af kommis Bjørn Sørensen (død 1949) og hustru Gerda Theodora f. Hansen.

Student (Birkerod) 1931; udlært som maskinarbejder 1937; arbejdet som maskinarbejder ved forsk, virksomheder 1937-44; værkfører ved spiralborfabrikken Brio 1944-46; cand. polyt. 1946; assistent ved laboratoriet for værktøjsmaskiner ved Danmarks tekniske højskole 1946-48; vikarieret som professor i fagene; værktøjsmaskiner og projektering af maskinfabrikker 1948-52; laboratorieing. ved Danmarks tekniske højskoles teknologiske laboratorium 1950, leder af højskolens forskningsinstitut for værktøjsmaskiner 1952, professor i værktøj og værktøjsmaskiner 1955-73; rejser i England, Frankrig og Tyskland samt USA: medarbejder ved tidsskriftet Ingeniøren 1948-57 og ved Dansk teknisk Tidsskrift 1949-72.Har skrevet talrige artikler om værktøj og værktøjsmaskiner samt måleteknik i inden- og udenlandske fagtidsskrifter.

Medl. af Dansk Nationalkomité for rationel Organisation fra 1948 og af trærådet fra 1950; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1961, af American Society of Mechanical Engineers fra 1952, af College International pour l'Etude Scientifique des Techniques de production Mécanique (C.I.R.P.), vicepræsident i gruppen Surfaces fra 1969. Forbehandler i patentvæsenet 1951-62 og medl. af patentkommissionen 1962-67, af patentankenævnet fra 1967. Medl. af og formand for forsk, standardiseringsudvalg. Adresse: Virum Stationsv. 202,2830 Virum.

OLSEN Karl rektor, R1.; f. 19/2 1908 i Kbh;søn af stenhugger Lars Peter Olsen (død 1925) og hustru Anna Dorthea Christine f. Christensen (død 1951); gift 18/7 1946 m. Karen Grete Hauge O., datter af arkitekt H Chr. Rasmussen og hustru Astrid f. Hauge.

Student (Efterslægtselskabet gymn.) 1927; cand. mag. 1933; lærer ved Vejen realskole 1934; adjunkt ved Kolding højere almenskole 1936, lektor smstds 1945; rektor for Viborg katedralskole 1954.

Landsformand for Konservativ Ungdom 1942-43; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) 1943-45; formand for den konservative rigsdagsgruppe 1952-53; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservtive Folkeparti fra 1953. næstformand fra 1955; formand for Sammenslutningen af konservative Foreninger i Jylland fra 1955; medl. af folketingets finansudvalg 1950-52 og af Kolding byråd 1943-46; formand for folketingets lønningsudvalg 1947-54; medl. af den parlamentariske kommission 1946-54, af Det kgl. Teaters tilsynsråd 1950-54, af det udenrigspolitiske nævn 1952-53, af forfatningskommissionen af 1951, 1952-53, af Det nordiske Råd 1952-54, af lønningsrådet 1953-54, af overbevillingsnæv-nct 1954-60 og af radiorådet 1961-74; medl. af bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab 1953-56; formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 1956-58; medl. af tilsynsrådet for Viborg Bys og Omegns Sparekasse fra 1957. Adresse: Rektorboligen. 8800 Viborg.

OLSEN Knud fh. underdirektør; f. 14/8 1903 i Roskilde; søn af murerformand J P Olsen (død 1969) og hustru Maren f. Rasmussen (død 1955); gift 19/11 1927 m. Henny O., f. 24/10 1902 i Kbh, datter af formand i Frihavnens toldbod W Munck Poulsen (død 1952) og hustru Dagmar f. Rath (død 1936). Ansat i Roskilde Landbobank 1919-24. derefter i Privatbanken i Kbh; HD i bankvæsen 1931 ; fuldmægtig i Privatbanken 1947, prokurist 1950. kontorchef 1955,underdir. 1964-69. Adresse: Thingvalla Allé 41,2300 Kbh S.

OLSEN Kristen gårdejer, R.; f. 3/8 1897 i Hørby; søn af gårdejer Niels Olsen (død 1907) og hustru Else Marie f. Jakobsen (død 1944); gift 22/3 1929 m. Anna Marie O., f. 12/7 1901, datter af Niels S Nielsen (død 1945) og hustru Kathrine (død 1910).

Elev på Ollerup delingsførerskole 1917-18; gymnastiklærer ved Grundtvigs højskole, Frederiksborg 1920-22 og 1923-24 og ved Tune landboskole 1922-23; gårdejer i Hørby: landbrugskyndig direktør i Spare- og Laanekassen i Hobro 1957-68.

Sognerådsformand i Øls-Hørby-Døstrup kommune 1937-46; formand for Hobro og Omegns Landboforening fra 1947; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1949-61 og for De samv. danske Landboforeninger fra 1949, af kartoffeleksportudvalget 1949-65 (næstformand 1958-65) og af statens jordlovsudvajg fra 1952; formand for jordfordelingskommissionen for Århus, Skanderborg og Vejle amter 1957-66, for Randers. Ålborg og Hjørring amter fra 1967; medl. af tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen i

Hobro 1943-57, næstformand 1949-57. Adresse: Hørby, 9500 Hobro.

OLSEN Kåre forstebibliotekar; f. 24/7 1906 i Kbh; søn af skræddermester Niels Rasmus Olsen (død 1939) og hustru Christine f. Hansen (død 1912); gift 13/2 1937 m. Martha Paula Elisabeth O., f. 23/10 1908 i Weimar, datter af maskinarbejder Emil Arthur Schrøder (død 1914) og hustru Bertha f. Heinemann (død 1958).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; cand. mag. 1935; derefter medarbejder ved Diplomatarium Danicum, redaktør fra 1937; ansat ved Det kgl. bibliotek 1941, bibliotekar II 1943. bibliotekar 1 1950, førstebiblotekar 1958. leder af håndskrift-afd.fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse 1940; sekretær for kommissionen til registrering af litterære kilder til dansk historie 1943; medl. af den Arnamagnæanske kommission 1950-70; medl. af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1938 og af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1939; medl. af Kungl. samfundet för utgivande av håndskrifter rörande Skandinaviens historia 1945, af Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, og Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie 1959; medl. af Videnskabernes selskabs arkivkommission 1971.

Har skrevet: Skriftens historie (Nordisk håndbog i bibliotek-skundskab, I, 1957); tidsskriftsafhandlinger; har oversat: Otto af Freising, Kejser Frederik Barbarossas historie (1943); har udgivet: Diplomatarium Danicum 6-8 og Danmarks Riges Breve 6-8 (s. m. Franz Blatt, 1948-56); Ingemann-Manuskripter (i Danske Digtere ved Arbejdet, 16. s. m. H Topsøe-Jensen, 1951); H C Andersens Dagbøger 1 ff. (s. m. H Topsøe-Jensen. 1971 f f.). Adresse: Emdrup Banke 124,2100 Kbh 0.

OLSEN Mogens arkitekt, direktør, R.; f. 3/11 1929 i Kbh; søn af direktør Johannes Olsen (død 1964) og hustru Dagmar Christine f. Jensen; gift 4/4 1952 m. forskningsbibliotekar, cand. mag. Anne Lise Hesselager, f. 23/5 1923 på Stenagergård, Ølholm, Jylland, datter af proprietær Peter Hesselager og hustru Marie f. Jensen.

Student (Østersøgades gymn.) 1948; afgang fra Kbhs husbygningsteknikum 1952; studieophold i Frankrig og Tyskland; studeret kunsthistorie ved Kbhs universitet; teknisk og administrativ direktør i private entreprenørfirmaer; direktør for Kbhs kommunes håndværksafd. fra 1967. Har skrevet div. artikler i byggeforskrifter vedr. aluminiums anvendelse i byggeri.

Adresse: Kristianiag. 16,2100 Kbh 0.

Sommebolig: Elmev. 5,4654 Fakse Ladeplads.

OLSEN Olaf afdelingsleder, cand. hort.; f. 26/3 1918 i Berlin; søn af fodermester A Olsen (død 1970) og hustru Margarete f. Wiegratz (død 1945); gift 18/4 1946 m. Grete O., f. 10/12 1919 i Hjørring, datter af isenkræmmer O S Idskou og hustru Martha f. Mortensen.

Højere handelsskoleeks. (Berlin) 1934; uddannet ved praktisk gartneri 1934-40; præliminæreks. 1944; hortonom s. å.; mikroskoperings- og kromosomtælningskursus hos prof. dr. phil. C A Jørgensen 1947; forsøgsassist. ved frøfirmaet J E Ohlsen's Enke 1945-46. ved frøfirmaet A/S L Dæhnfeldt, Odense 1946-57; lærer ved den tekniske skoles gartnerundervisning i Odense 1948-57; amanuensis ved Kbhs universitets botaniske have 1957-69, afdelingsleder (botanisk gartner) smstds 1969. Fra 1958 årlige studierejser til botaniske haver og institutioner i forsk, lande.

Censorsuppleant ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1962. censor fra 1973; formand for rhododendronkredsen u. Dansk Dendrologisk Forening fra 1966; medl. af bestyrelsen for sjællandskredsen i Foreningen af danske Civilhortonomer 1960-66,' revisor fra 1966.

Har skrevet: Historisk opstilling af Kbhs Botaniske Haves vigtigste træer og buske (1966); Vejledende teknisk beskrivelse af arktisk væksthus i Botanisk Have (1963); Systematisk oversigt over slægten Rhododendron (1968); Oase i Byen (ill. af T Galle jensen. 1970): artikler i inden- og udenlandske fagblade. Adresse:0-Farimagsg.2C. 1353 Kbh K.

OLSEN Olaf professor, dr. phil.; f. 7/6 1928 i Kbh; søn af professor dr. phil. Albert Olsen (død 1949, se Blå Bog 1949) og hustru Agnete f. Bing; gift 21/5 1971 m. museumsinspektør, cand. mag. Rikke Agnete O., f. 18/6 1939 i Kjellerup, datter af skoleinspektør Sigvald Clausen (død 1971) og hustru Marna f. Kristensen.

Student 1946; cand. mag. (historie, geografi) 1953; medhjælper ved nationalmuseet 1950, museumsinsp. 1958; dr. phil. (Kbhs univ.) 1966; professor i middelalderarkæologi ved Århus universitet 1971. Har foretaget talrige arkæologiske udgravninger, heriblandt vikingeskibene i Roskilde Fjord (s. m. Ole Crumlin-Pedersen), på vikingeborgene samt i adskillige middelalderlige kirker, 1969 tili, censor ved universitetseks. i historie.

Næstformand i studenterrådet ved Kbhs universitet 1949-50; Fellow of The Society of Antiquaries 1959; medl. af styrelsen for Dansk Magisterforening 1960-66; medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1961, sekretær 1962-70; medl. af styrelsen og forretningsudvalget for Vikingeskibshallen i Roskilde fra 1963; formand for Dansk historisk Fællesforening fra 1966; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1970.

Har skrevet: Christian IVs Tugt- og Børnehus (1952); Fyrkat (1959); St. Jørgensbjærg kirke (1961); Hørg, hov og kirke (disp., 1966); Fem Vikingeskibe fra Roskilde Fjord (s. m. Ole Crumlin-Pedersen, 1969); I Jacob Madsens Fodspor (1970). Endv. talrige arkæologiske og historiske afhandlinger i inden-og udenlandske tidsskrifter. Tildelt hæderspris fra G E C Gads fond 1966. Adresse: 8774 Alrø.

OLSEN Ole kunstbogbinder; f. 23/11 1932 på Frdbg.; søn af antikvarboghandler Marinus Olsen (død 1966) og hustru Klara Gerda f. Rasmussen; gift 15/11 1965 m. Hanne O., f. 5/8 1937 i Århus, datter af skræddermester Kai Simonsen (død 1963) og hustru Astrid f. Andersen.

Udlært som bogbinder 1952 og tildelt broncemed.; etableret egen virksomhed 1965; åbnet boggalleri Co'libri 1972. Arbejdet i Schweiz hos kunstbogbinder Hugo Peller 1963-65. Medl. af internationale Vereinigung Meister der Einbandkunst 1963, medl. af bestyrelsen fra 1967; medl. af bestyrelsen for Forening for Boghaandværk's Kbhs afd. fra 1966, af foreningens forretningsudvalg fra 1971; medl. af Designer Bookbinders fra 1971; medstifter af NB-klubben 1952. Kunstneriske arbejder solgt til: Det kgl. bibliotek og Ny Carlsbergfondet. Medudgiver af B Traven: Broen i Junglen (i bibliofiludgave, 1965). Separatudstillinger i Zürich 1964 og 1968, i Ascona 1967; deltaget i udstillinger i Stockholm, London, Wien, Dresden, Hannover, Solothurn, Luzern, Genève, Lausanne, Oslo, Helsingfors, Paris, Sâo Paulo, Kunstindustrimuseet i Kbh m.m.

Tildelt medaljer ved udstillinger i Hannover og Dresden 1964, de otte første pladser ved indbindingskonkurrence i Bern s. å. samt bronce- og sølvmed. ved De tekn. skolers prisopgaver i 1956 og 1962; Forening for Boghaandværk's hæderspris 1971 ; broncemedalje i Prix Paul Bonet 1971. Lærer ved Scuola d'Arte per Legatori Artistici di Ascona, Schweiz 1967-71. Adresse: Klosterstr. 16,1157 Kbh K.

OLSEN Otto oberst, K.DM.,Hjv.Ft., HTH.; f. 12/12 1894 i Tystrup ved Fuglebjærg; søn af gårdejer Niels Christian Olsen (død 1941) og hustru Sofie Amalie f. Sørensen (død 1933); gift 28/4 1928 m. Ebba Mathilde O., f. 21/12 1901 i Kbh, datter af købmand Niels Hårde (død 1922) og hustru Maren Kirstine f. Frisch (død 1944).

Premierløjtn. 1922; kaptajn og kompagnichef 1937; lærer ved gasskolen 1942-43; oberstløjtn. af fodfolket 1945; chef for modstandsbevægelsens befalingsmandsskole i Jægerspris 1946; gennemgået kursus i taktik ved Senior Officers School i England 1947; kommandør for officersskolens kursus for befalingsmænd af modstandsbevægelsen 1947-48; chef for 20. batl. 1948; oberst og chef for 6. regiment 1952; tili, chef for region IV s. å.; oberst i hjemmeværnet og regionsleder for region VIII 1956,for region III 1957;afsked 1961. Har skrevet: Fægtningens og Duellens Historie i Danmark (1932); Idræt og Karakterdannelse (1934); Træningslære (1938), 20. Bataillons Historie (1956); Hjemmeværnsmænd i Kamp (1959). Modtaget Dansk militært Idrætsforbunds fortjensttegn.

Adresse: Hasselv. 7,5494 Stige Fyn.

OLSEN Poul Bjørn departementschef; f. 4/6 1919 i Kbh; søn af overpostbud, senere kontrollør i post- og telegrafvæsenet Harald Olsen (død 1971) og hustru Betty f. Rasmussen (død 1964); gift 5/5 1945 m. sygeplejerske Ruth Hovmand f. 22/2 1916 i Vordingborg, datter af gårdejer Johannes Hovmand (død 1973) og hustru Laura f. Jørgensen (død 1969). Cand. polit. 1947; sekretær i det økonomiske sekretariat s. å.. økonomisk attaché ved ambassaden i Paris 1950, fuldmægtig i finansdepartementet 1951, kontorchef i det økonomiske sekretariat 1953, i finansdepartementet 1957, medl. af Harvard Advisory Group i Iran 1961, afdelingschef i finansdepartementet 1962, departementschef (lønnings- og pensionsdepartementet) 1965.

Medl. af Bikubens tilsynsråd 1966 og af bestyrelsen i Dansk Sparinvest 1969. Adresse: Lerbækv. 4,2830 Virum.

OLSEN Poul Rovsing komponist, se Rovsing Olsen Poul.

OLSEN Steen professor, dr. med.; f. 15/1 1927 i Holbæk; søn af elektroinstallatør Carl Heinrich Olsen (død 1957) og hustru Agnes Marie f. Sørensen (død 1970); gift 22/11 1952 m. Kirsten O, f. 25/2 1934 i Hellerup, datter af grosserer Emil Franz August Matzke (død 1941) og hustru Valborg f. Rønborg. Student (Stenhus) 1945; med. eks. (Kbhs univ.) 1952; Kbhs univ.s guldmed. (teoretisk medicin) 1954; forsk, hospitalsan-sættclser, på centralsygehuset i Hillerød. Kbhs kommunehospital, Øresundshospitalct i Kbh og Bispebjerg hospital; dr. med. 1961; assist. overlæge ved patologisk institut, Kbhs kommunehospital 1961; overlæge ved patologisk-anatomisk institut. Århus kommunehospital samt professor i patologisk anatomi ved Århus universitet 1963; dekan for det lægevidensk. fakultet 1967-68. Studierejser: Tyskland, Frankrig, USA.

Medl. af bestyrelsen for Studenternes hus i Århus 1965-70, for Dansk Patologforening 1963-69 og for Nordisk Patologforening 1963-70, af Kræftkomitéen og hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1966, af bestyrelsen for Nefrologisk Selskab 1969-73, næstformand 1972-73, af Århus amtskommunale overlægeråd 1970-73. Sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen i patol. anatomi 1966-74; medl. af statens lægevidenskabelige forskningsråd 1968, næstformand 1972.

Har skrevet: The Brain in Uremia (disp., 1961); faglige afhandlinger, specielt om nyrernes patologiske anatomi. Medredaktør for Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica 1972. Adresse: Rypevej 14,8270 Højbjerg.

OLSEN Svend Aage sognepræst, R.; f. 10/12 1906 i Nykøbing S.; søn af lokomotivfører Chr. A Olsen (død 1965) og hustru Elisabeth f. Petersen (død 1970); gift 9/7 1933 m. Sylvia O., f. 5/1 1907 i Slagelse, datter af murer Jens P Jensen (død 1961) og hustru Hansine f. Henriksen (død 1917). Lærereks. (Jonstrup) 1927; lærer ved Samsø realskole 1927-29. ved Kbhs komm, skolevæsen 1929-39; student (Akademisk kursus) 1931; cand. teol. 1939; sognepræst i Vonsild-Dalby fra 1939; lærer i kristendomskundskab ved Kolding seminarium 1952-71.

Formand for skolekommissionen, børneværn og biblioteksud-valg i Vonsild 1939-70; formand for Kolding-Fredericia Menighedsrådsforening 1948-60; medl. af bestyrelsen for Sommersted ungdomsskole 1950-52; medl. af landsstyrelsen for Kristelig Lytter- og Fjernseerforening fra 1951, landsformand fra 1959; medl. af radiorådet fra 1959 og dettes forretningsudvalg fra 1974. af programudvalget 1959-74 og skoleradioens arbejdsudvalg fra 1959; medl. af bestyrelsen for Dansk Radio-hjælpefond fra 1960; formand for Danske Lytteres og Fjernseeres Fællesforbund 1966,1968 og 1970-71 ; medl. af radiokommissionen 1967-70.

Redaktør af Det danske Missionsselskåbs børneblad 1951-60. Artikler om S C Salling i Haderslev Stifts årbog 1948, Dalby kirke 1973.

Adresse: Vonsild præstegård, Delken 8, Vonsild, 6000 Kolding.

OLSEN Thorkild Svava distriktstoldchef: f. 1/4 1914 i Nobbet, Lolland; søn af forstelærer Olaf Johannes Olsen (død 1956) og hustru Agnes f. Svava jensen (død 1942); gift 31/5 1941 m. Anny O., f. 28/10 1917 i Maribo, datter af bagermester Alfred Larsen (død 1956) og hustru Oline Kirstine f. Rasmussen (død 1937).

Realeks. (Horslunde realskole); toldclev i Nakskov 1931, toldassist. i Roskilde 1938, overtoldassist. i Fåborg 1953, toldkontrollør i Fåborg 1959, i Århus 1961, toldinsp. i Nykøbing F 1968, distriktstoldchcf i Holstebro fra 1972. Løjtnant i fodfolket 1937. Medl. af Den danske Toldetats Forenings hovedbestyrelse 1949-53 og 1963-67.

Adresse: Hulvejen 16.7500 Holstebro.

OLSEN Torkil overbibliotekar; f. 31/3 1922 i Kbh; søn af civilingeniør L M Olsen (død 1964) og hustru Ellen f. Hjort (død 1955).

Student (Schneekloths skole) 1940; cand. mag. (dansk, fransk) 1950; biblioteksassist. ved universitetsbibliotekets 2. afd. 1945, bibliotekar smstds 1951 ; ledende bibliotekar ved atomenergikommissionens bibliotek 1957; overbibliotekar ved Odense universitetsbibliotek fra 1965.

Redaktør af Periodicakatalog 1955. Accessionskatalog 1953-55; medredaktør af Libri, International Library Review fra 1950; leder af Odense Universitetsforlag 1967. Adresse: Dalumv. 120.5260 Hjallese.

OLSEN Vald. proprietær, R.p.p.; f. 25/9 1906 i Højby Sjæll.; søn af gårdejer (ae. Olsen (død 1956) og hustru Marthinc f. Hansen (død 1969); gift 2/4 1942 m. Martha O., f. 11/9 1914 på Øster Thirup ved Hjørring, datter af proprietær Søren Møller (død 1967) og hustru Constance f. Ottesen (død 1964). Folkeskole og efterskole; Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1927-28; deltaget på Niels Bukhs gymnastikturné i udlandet; elev og gymnastiklærer på Ladelund landbrugsskole 1929-30, Askov højskole 1933-34; landbrugsuddannelse i ind- og udland med ophold i Finland, Rothamsted forsøgsstation, England og havefrøcenter i Tyskland; overtog Almegård 1938.

Medl. af bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab 1954-60, af Højby sogneråd 1958-66, af statens husdyrbrugsudvalg fra 1962, af repræsentantskabet for Nykøbing Sjællands Bank, nu Sjællandske Bank, fra 1964; medl. af bestyrelsen for Sjællands Pelsdyravlerforening 1946-51, af hovedbestyrelsen for Dansk Pelsdyravlerforening 1949-51 og igen fra 1959, samt for Danske Pelsauktioner, formand fra 1960; alternerende formand for Scandinavian Mink Association fra i960; medl. af Landbrugsrådet fra 1970. Medl. af bestyrelsen for færgerederiet Mols Linien A/S, formand fra starten i 1963 indtil selskabet indgik som datterselskab af DFDS; medl. af bestyrelsen for buntmagerfirmaet A C Bang, Japan fra 1972 og for Almegårdsfonden fra 1972. Udenl. orden: B.LII.5. Adresse: Almegård. 4573 Højby Sjælland.

OLSEN William fh. postmester, R1.; f. 17/10 1898 i Allinge; søn af stenhugger Peter Olsen (død 1914) og hustru Eljena f. Mortensdottir (død 1942); gift 11/9 1921 m. Christiane Sofie O., f. 25/9 1898 i Lille Næstved, datter af parcellist Christian Jensen (død 1964) og hustru Karen f. Kristensen (død 1910). Landpostbud og postbud 1919-28; gennemgået postvæsenets elevskole 1928-30; postassist. 1930, overassist. 1940. kontrollør 1945, overkontrollør 1947, postmester ved Vesterbro postkontor 1956-67. Adresse: Grøndalsv. 38,2000 Kbh F.

OLSSON Kjell pianist, organist; f. 24/3 1917 i Kbh; søn af tobaksfabrikant Johan Albert Olsson (død 1954) og hustru Anna Maria f. Grönvall (død 1959); gift 4/10 1951 m. Mary Ellinor O., datter af kontorchef Kaj Vilh. Bløsch-Madsen (død 1960) og hustru.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1935; organisteks. 1931; organist og kantor ved Gustafskyrkan (Svenska kyrkan) 1934; debut som pianist marts 1938; programsekr. ved Danmarks radio 1959-69; docent ved Det kgl. danske musikkonservatorium 1969.

Medl. af bestyrelsen for Kammermusikforeningen af 1911 (formand 1951-60). Udenl. ordner: S.V.31.; S. V.M.

Adresse: Svejgårdsv. 31A, 2900 Hellerup.

OLUFSEN Aksel godsejer, hofjægermester. K.; f. 3/5 1901 i Gimsing; søn af godsejer, landstingsmand Peter Olufsen (død 1933, se Blå Bog 1933) og hustru Anna f. Hansen (død 1941); gift 27/7 1927 m. Karen O., f. 10/8 1903 i Struer, datter af købmand N Jensen (død 1942) og hustru Maria f. Dujardin (død 1951).

Præliminæreks. 1917; landbrugskand. 1921 ; ejer af Ejsingholm ved Vinderup 1924-36 og af Quistrup fra 1935. Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers græsmarksudvalg fra 1934; medl. af repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1932 (formand fra 1964) og for Det danske Hedeselskab fra 1938 (repræsentantskabets formand fra 1948, bestyrelsens formand 1963-73); medl. af bestyrelsen for Dansk Plantageforsikring fra 1948 (formand fra 1964); formand for Ringkøbing amts Tolvmandsforening fra 1942; medl. af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1945, af præsidiet 1963; medl. af bestyrelsen for A/S Fiil Sø fra 1934; direktør og formand i bestyrelsen fra 1942; formand i bestyrelsen for Interessentskabet Fiilsø Avlsgaard fra 1952; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for A/S Frøavlscentrct Hunsballe-Holstebro fra 1940, formand fra 1966; medl. af bestyrelsen for Kongenshus Mindepark fra 1972; medl. af bestyrelsen for Bang & Olufsen A/S fra 1949, formand fra 1968, for A/S Struer Bank 1959 samt for Superfos a/s, Superfos Aki a/s, Superfos Dammann a/s. Superfos Blaakilde a/s og A/S Søvang s. å., for A/S Skandinavisk Tobakskompagni (formand 1967-69), R Færch Handels og Industri A/S, Holstebro (formand 1965-67), A/S R Færchs Fabrikker og A/S S W Bruuns Fabriker. Adresse: Quistrup, 7600 Struer.

OLUFSEN Morten Ole fh. kabinetssekretær, kammerherre, SK. i diam., M.TKha.p.p.; f. 10/11 1907 i Kbh; søn af professor Ole Olufsen (død 1929, se Blå Bog 1929) og hustru Hansine f. Hansen (død 1946); gift 27/6 1936 m. Mis O., f. 2/11 1911 i Kerteminde, død 1971, datter af overretssagfører Ludvig Dahlerup (død 1953) og hustru Esther f. Jørgensen (død 1924). Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. jur. 1933; kst. sekretær ved østre landsret 1933: sekretær i socialministeriet 1934: chef for arbejds- og socialministeriets beskæftigelsescentrals planlæg-ningskontor 1942; departementschef i ministeriets arbejdsdepartement 1956; kabinetssekr. hos H. M. kongen 1957-72, hos H. M. dronningen jan.-april 1972, chef for kabinetssekretariatet 1957-72; ordenssekr. 1957-72; udgiver af Statshåndbogen 1957-72; tili, direktør for De danske kongers kronologiske samling på Rosenborg og formand for bestyrelsen for Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg fra 1971. Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1934-60, derefter medl. af bestyrelsen; sekretær for arbejds-og socialministeriets beskæftigelsesudvalg fra 1940, medl. af udvalget 1948-57, formand 1956-57; medl. af nationalbudgetudvalget 1947; leder af sekretariatet for det rådg. udvalg vedr. iværksættelse af offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder 1949-56, medl. af udvalget 1956-57: medl. af statens landvindingsudvalg og af statens vandløbsudvalg 1948-57, af arbejdsmarkedskommissionen og af udvalget vedr. arbejdskraft til byggeriet 1949-57; formand for udvalget ang. deltidsarbejde 1950; medl. af handelsministeriets låneudvalg for industri, håndværk, skibe og hoteller 1950-57; medl. af arbejdsretskommissioncn af 1956, af teknikerkommissionen, af Storebæltskommissionen og af produktivitetsudvalget for håndværk og industri til 1957; medl. af direktionen for Det Classenske fideikommis fra 1957, adm. direktør fra 1967; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen Bikuben fra 1958, af bestyrelsen for A/S Det kgl. octr. alm. Brandassurance-Com-pagni fra 1961, af repræsentantskabet for A/S Kbhs Handelsbank fra 1962 og tili, af bestyrelsen fra 1964, næstformand fra 1973, af bestyrelsen for A/S De danske Spritfabrikker fra 1964, for Nordania Leasing A/S fra 1966 og for Revisions- og Forvaltnings-lnstitutet A/S fra 1967; medl. af bestyrelsen for Kong Christian X's og Dronning Alexandrines Grønlands-Fond, for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland, for Carnegies Belønningsfond og for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede legat 1957-72; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af dissemineret Sclerose i Danmark, af repræsentantskabet for Børnehjemmet af 1870, af bestyrelsen for Dronning Louises Asylselskab til 1972; niedl. af bestyrelsen for Det kgl. Danske Geografiske Selskab; i bestyrelsen for Kong Frederik IX's Fond til støtte af rosporten i Kbh til 1972 og for GI. Estrup, Jyllands herregårdsmuseum fra 1971.

Udenl. ordner: B.K.I.: F.Ar.R.O.l.; Fi.H.R.21.; I.F.1.; Ir.H.l.; It.F.l.; N.H.VII.Fr.K.; N.St.O.l.; S.H.E.I.; S.Kr.l.; Tun.R.O.l.; Ty.F.R.F.l.;Ø.Æ.F.1'. Adresse: Amalieg. 40,1256 Kbh K.

OPFFER Ivan portrætmaler, tegner; f. 4/6 1897 i Nyborg; søn af redaktør Emil Opffcr (død 1924, se Blå Bog 1924) og hustru Johanne f.Schønheyder(død 1964): gift 1928 m. Betty O., f. 5/5 1900, datter af udgiver og redaktør højesteretssagfører Charles H Chomley (død 1942) og hustru Ethel f. å Beckett (død 1942).

Afgang fra National Academy Design, New York; udstillet på Royal Academy, London og Charlottenborg, repræsenteret på National Portrait Gallery, London. Været tegner ved Politiken, Verdens gang, Christiania, Daily Telegraph, Evening Standard, Daily Express o. fl. blade i London, Bookman, New York, New York Evening Post, Berlingske Aftenavis og Kristeligt Dagblad. Medl. af Eventyrernes Klub, Kbh. Adresse: Gothersg. 10,1123 Kbh K.

OPPENHEJM Kaj Seth landsretssagfører; f. 3/2 1893 i Kbh; søn af overretssagfører Gerson Oppenhejm (død 1925, se Blå Bog 1924) og hustru Sclly f. Lewisohn (død 1930); gift 1/61919 ni. Inger O., f. 27/9 1899 i Kbh, datter af vekselerer M M Warburg (død 1933) og hustru Harriet f. Levy (død 1948). Student (Metropolitanskolen) 1911: cand. jur. 1917; landsrets-sagf. 1922. møderet for højesteret.

Formand for Carolineskolens bestyrelse 1938-46: medl. af bestyrelsen for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Troes-samfund fra 1935. formand 1943-66; medl. af bestyrelsen for Arnborg Hedegaard, Opdyrknings-Selskab af 15. Maj 1937 (formand fra 1962), Emil Jensens Legat. Adolph Møller og Hustrus Fond. F W Frank og Hustrus Legat, F W Frank og Hustrus Mindelegat, Glashandler Johan Franz Ronges Fond og Fabrikant Aage Lichtingers legat; medl. af bestyrelsen for en række handels- os; industrielle selskaber. Adresse: Frdbg. Allé 32,1820 Kbh V.

OPPENHEJM Ralph forfatter; f. 10/12 i Kbh; son af overretssagfører Morits Oppenhejm (død 1961) og hustru Melanie f. Mathiason.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1942; studeret jura ved Kbhs universitet; 1943-45 i KZ »Theresienstadt«. Medl. af bestyrelsen for F W Frank og hustrus mindelegat; æresmedlem af Danmark-Japanselskabet i Japan. Har bl. a. skrevet: Det skulle så være - Dagbog fra Theresienstadt (1945); bidrag til Vilh. la Cours Danmark under besættelsen (1946); Alt dette og Bevin med (1948); Spanien i Spejlet (1953); Litteratur i det blå (1953); En Barbar i Indien 1956); Ung mand på afveje (1959); En Barbar i Japan (1963);Japan(1971). Fl. af ovennævnte bøger er tili, udgivet i Sverige. Finland, Norge. Holland. Tyskland. England, USA, Jugoslavien og Japan. Endv. talrige kronikker og bidrag til forsk, revyer, bl. a. tekster til Liva Weel. TV-anmelder ved Politiken fra 1971. Særkorrespondent for BT ved Eichmannprocessen(1961). Adresse: Baunegårdsv. 18,2820 Gentofte.

OPPENHEJM Svend landsretssagfører; f. 5/5 1920 på Frdbg.; søn af landsretssagfører Kaj Seth Oppenhejm (se denne); gift 11/11 1967 m. Lise-Lotte O., f. 7/10 1939 i Kbh. datter af restauratør Gunnar Igel og hustru Ebba f. Willman.

Student (Øregård gymn.) 1938; cand. jur. 1943; sagfører 1948; landsretssagf. 1949. moderet for højesteret; ophold i udlandet 1943-45. Forretningsfører for Dansk Anæsthesiologisk Selskabs Fond og Sv. og Gr. Hartman-Nielsens Fond; medl. af bestyrelsen for Adolph Møller og Hustrus Fond m. fl.; medl. af bestyrelsen for en række handels- og industriselskaber.

Udenl. orden: lt.F.4.

Adresse: Strandhøjsv. 18A, 2920 Charlottenlund.

Sommerbolig: Vcstballegaard, 8795 Nordby Samsø.

OPPERMANN Adolph oberstløjtnant, fh. regionsleder. R'., Hjv.Ft.; f. 23/6 1889 i Rye; søn af justitsråd, godsforvalter, cand. jur. Georg Frederik Carl Oppermann (død 1943) og hustru Juliane Wilhelmine f. Erichsen (død 1927); gift 15/10 1915 m. Aase O., f. 18/9 1895. datter af boghandler Eggert Henningsen (død 1929) og hustru Anna Augusta f. Bjørn (død i960).

Udgået fra Sorø Akademi 1907; sekondløjtn. 1909; premierløj tn. 1913; afsked fra hæren 1923; overtog svigerfaderens boghandel i Holbæk 1929. indehaver af denne til 1952; kaptajn af res. 1928; amtsleder i hjemmeværnsforeningerne 1945-49: distriktslcder i hjemmeværnet 1949, oberstløjtn. og regionsleder for region VIII. Maribo 1952; afsked 1956. Formand for Den konservative Vælgerforening i Holbæk til 1949 og for Den konservative Forening for Vallekilde-Hørve 1958-63. Adresse: Nordvestv. 5C, 4300 Holbæk.

OPPERMANN Eggert sorenskriver; f. 11/7 1925 i Holbæk; søn af oberstløjtnant, fh. regionsleder Adolph Oppermann (se denne); gift 11/1 1958 m. Anne Ahle O., f. 31/1 1928, datter af murermester Daniel Danielsen. Sdr. Omme og hustru Hilde f. Balle (død 1970).

Student (Stenhus) 1944; cand. jur. 1953; sekretær i centraladministrationen og advokatfuldm. 1953; dommer-fuldm. i Thisted 1955, i Tønder 1963. retsassessor 1969; sorenskriver (dommer) på Færøerne 1972. Formand for Færøernes ulykkesforsikringsråd, overfredningsnævn og plantagenævn fra 1972. Adresse: C Pløyensgøta 1,3800 Torshavn, Færøerne.

OPPERMANN Haldur politimester, R1., HTP.; f. 27/6 1899 i Bindslev; søn af kredslæge Rudolph Oppermann (død 1934) og hustru Jørgine f. Møller (død 1920); gift 8/6 1928 m. Aase O., f. 8/6 1902 i Kbh, datter af maskinmester P L Petersen (død 1936) og hustru Pouline f. Bach (død 1933). Student (Aalborg) 1919; cand. jur. 1927; politifuldm. i Aalborg s. å. og i Rudkøbing s. å-; politimester i Kerteminde in. v. 1945-69.

Adresse: 5300 Kerteminde.

ORAM Viggo overkirurg, lektor, dr. med. & phil.; f. 21/7 1912 i Kibæk; søn af læge Peter Otto Spies Olsen (død 1941) og hustru Ebba Emilie f. Sihm; gift 21/3 1940 m. Kamma Winther O., f. 27/4 1908 i Frederikshavn, datter af toldforvalter Mads Christian Axel Madsen (død 1956) og hustru Helene Sofie Amalie Winther f. Topp (død 1955).

Student (Herning) 1931; med. eks. (Kbhs univ.) 1939; alm. hospitalsuddannelse, fortrinsvis i Sønderborg og Århus, 1939-41 og 1946-49; prakt. læge i Kibæk 1941-46; reservekirurg ved amtssygehuset i Århus 1949-55; overlæge ved Århus kommunehospital 1955, overkirurg ved dets orthopæd-kirurg. afd. E fra 1964; lektor i kirurgi ved Århus universitet fra 1955; gynækolog ved mødrehjælpen [ Århus 1953-59. Censor i anatomi ved med. cmbedseks., Århus universitet fra 1950; kirurg, konsulent ved statshospitalet i Risskov fra 1953; specialistanerk. i kirurgi og kirurg, kvindesygd. 1953, i orthopædisk kirurgi 1967; dr. med. (Århus univ.) 1952: dr. phil. (Kbhs univ.) 1955.

Medl. af udvalget for fortsættelseskursus for kirurg, speciallæger fra 1961 ; medl. af Århus Nordvestre Rotaryclub, President 1960-61, Governor i Rotary International 1963-64; medl- af Collegium Regium Chirurgorum Universitatum Daniae.

Har skrevet: Epifysiolysis capitis femoris (med. disp.. 1952); The cytoplasmic basophilic substance of the exocrine pancreatic cells (filos. disp., 1955); talrige publikationer om kirurg, emner. Adresse: Odderv. 14,8000 Århus C.

ORRILD Lis skolelæge; f. 23/12 1923 i Kbh; datter af statskontrollør Jens O Orrild (død 1944) og hustru Ester f. Park holm.

Student (Ingrid Jespersens skole) 1943; med. eks. 1951; specialist i intern medicin 1962; overlæge ved med. afd., Dronn. Ingrids hospital i Godthåb 1966: skolelæge i Ålborg kommune 1971. Har skrevet vidensk. afhandlinger i fagskrifter.

Adresse: Hjordalsvej, I leden. 9530 Støvring.

ORTMANN Henning arkitekt; f. 16/2 1901 ; søn af læge Carl Orimann (død 1911) og hustru Caisa f. Isralsdatter (død 1921); gift m. Grethe O., f. 19/5 1915 i Karleby. Falster; datter af snedkermester ] P Pedersen og hustru Jacobine f. Jørgensen. Præliminæreks. 1916; uddannelse på Teknisk skole og på kunstakademiet; studierejser til Tyskland, Holland, Frankrig, F.ngland, Italien, Rumænien og Konstantinopel; ansat hos forsk, arkitekter i Kbh 1922-23 og 1927-38; egen virksomhed fra 1938 (s. m. V Berner Nielsen til 1958). Medl. af Akademisk Arkitektforenings konkurrenceudvalg 1939-49, sekretær i udvalget 1949-51.

Har bl. a. opført Kanslergården og Bispevænget I—111 (afd. I s. m. E Monberg). Oldermandsgården, Havemanns Magasin på Vesterbrogade (præmieret af Kbhs kommune 1941), Frederiksholms bornegård (præmieret af Kbhs kommune 1949); »Engholmen«, aldersrenteboliger opfort for Kbhs kommune (præmieret af kommunen 1951 ); lagerbygninger ved Østbane-gade for Kryolitselskabet Øresund; bygninger ved vandværket i Regnemark for Kbhs kommune; højhus, butikscenter og borneinstitution m. tit i Fortunbyen; »Blåkildegård« i Tåstrup, et butiks- og kvarlercenter og 400 rækkehuse; ombygget Kryolitsclskabet Øresunds fabrikker, Wessel & Vetts fabrikker, »Folebakke« ved Vedbæk. Vesterbrog. 2B for Bøgelund-jensens Magasin, Messens Boligmonteringshus i Købmagergade og »Skovlund«; ved Tikøb. Udstillet på Charlottenborg. Adresse: Mantziusv. 4.2900 Hellerup.

OSLER Mogens professor, overaccoucheur, dr. med.; f. 26/6 1926 i Kbh: søn af ejendomsinspektor L H Oster Pedersen (død 1963) og hustru Erna f. Berthelsen; gift 17/12 1949 m. lægeaut. fysioterapeut Lis O., f. 27/2 1926, datter af bankdirektør, cand. jur. Anders Møller og hustru Esther f. Dahl.

Student (Frdbg. gymn.) 1945; med. eks. (Kbhs univ.) 1951; uddannet på forsk, kbhvnske hospitaler, heraf Frdbg. hospitalskirurgiske afd. og gynækologisk-obstetriske afd. 1958-67; overlæge ved rigshospitalets fødeafd. B og gynækologiske afd. M 1967; professor ved rigshospitalets jordemoderskole og overaccoucheur ved fødeafd. 1969. Dr. med. (Kbhs univ.) 1961.

Sekretær i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi i 1964-68; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Familieplanlægning 1969 og formand for mødrehjælpen i Kbh 1971. Har skrevet: Body composition of newborn infants of diabetic mothers (disp., 1961); Vejledning i kontraception (1969). Medforf. til Bogen om fødslen og barnets første år (1971). Adresse: Carl Feilbergs V. 14,2000 Kbh F.

OSTENFELD Christen civilingeniør, dr. techn.. K.; f. 27/11 1900 på Frdbg.; søn af professor, dr. techn., h. c. Asger Skovgaard Ostenfeld (død 1931. se Blå Bog 1931) og hustru Elisabeth f. Pontoppidan (død 1959); gift 4/12 1944 m. Karen O., f. 25/8 1906, datter af kontorchef, cand. jur. H Hønckc (død 1926) og hustru f. Hempel.

Student (Frdbg. gymn.) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; ansat i ingeniørfirmaer i Schweiz 1924-25; studieophold og ansættelse ved den tekniske højskole i Zurich 1925-26; ansat i ingeniørfirmaer i Paris og Cherbourg 1926-29: studierejser i Europa 1929-30; dr. techn. 1930; assistent (i bygningsstatik og jernkonstruktioner) ved Danmarks tekniske højskole 1930-34; rådg. ingeniørvirksomhed i Kbh fra 1930, i kompagni m. civiling. W Jønson fra 1946 og m. civilingeniørerne E Kaihauge, Peter M Nielsen og E H Schülein fra 1956 og flere fra 1968-70. Påbegyndte 1956 kontor i Paris, 1959 og senere i Ghana, Nigeria, Kenya, Tanzania; arb. bl. a. i Mellemøsten foruden i Finland og Sverige. 1972 udtrådt af firmaet, hvis navn herefter er Cowiconsult.

Medl. af bestyrelsen for Den Tekniske Forening 1943-49 og for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1955-58, formand 1968-71; formand for Dansk Ingeniørforenings udvalg for forspændt beton 1955-63; vicepræsident i International Forening for Forspændt Beton 1956-69, livsvarigt æresmedlem 1970: Membcr of Arner. Soc. Civ. Eng. 1950, Life Membcr 1972; kasserer for Danmarks Frihedsråd 1944-45; medl. af hovedledelsen for Frit Danmark 1943-47; medl. af Akademiet forde tekniske Videnskaber 1950. Har projekteret (sammen med andre) broanlæg i Danmark og

udlandet; Aggersundbro, Fredrikstadbro, Norge, 2 hængebroer, Finland, Egernsund bro, højbro over Aissund, bro og dæmning ved Virksund samt ny Lillebæltsbro m. m. samt haller, siloer, industribygn., etc. Desuden vejanlæg og fundering.

Udg. værkel: A Ostenfeld og hans Samlid (1966). Har skrevet artikler om faglige emner i tekniske tidsskrifter samt fl. større afhandlinger. Adresse: Bloksbjergct 16,2930 Klampenborg.

OSTENFELD Ib fh. overlæge, dr. med., forfatter; f. 13/4 1902 på Frdbg.; søn af professor, dr. techn. h. c. Asger Skovgaard Ostenfeld (død 1931, se Blå Bog 1931) og hustru Elisabeth f. Pontoppidan (død 1959): gift 1935 m. Ragnhild O., f. 3/11 1909 i Helsingør, datter af landinspektør, kaptajn F C Gørtz (død 1964) og hustru Sofie f. Norup (død 1973). Student (Frdbg. gymn.) 1920; med. eks. 1929: reservelæge ved Skt. Hans hospital 1930-31; ansat ved Finseninstitutet 1932-33; reservelæge ved Frdbg. hospitals nerve- og sindssygeafd. 1933-35, ved rigshospitalets neurolog, afd. 1936-37; dr. med. 1937; specialanerk. i neurologi og psykiatri 1938; prakt. nervelæge 1939-40; assistent ved rigshospitalets psykiatriske poliklinik 1940-41; chef for Frdbg. hospitals psykiatriske afd. 1941-49; parivatdocent ved Kbhs universitet (for psykologi-studerende) 1946-50; overlæge ved sindssygehospitalet i Vedsted 1951-59, ved statens plejehjem for sindslidende, Ballerup 1959-63. Kulturel bidragyder til Berlingske Aftenavis og andre blade.

Medl. af mødrehjælpens samråd for Ribe amt 1956-59 og af bestyrelsen for Foreningen Broen 1957-63; tilsynsførende psykiater ved skolehjemmet Godhavn fra 1960, ved skolehjemmet Unnerupgård 1965-70.

Tildelt Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmclse's årspris 1956. Sven Muller-forelæsning 1957. Medl. af den danske PEN-Klub 1965.

Har skrevet: Om Angst-Begrebet i S Kierkegaard; Begrebet Angst (1933); J Th. Lundbye. Et Stemningslivs Historie (1937, disp.,): Det bundne Menneske, Fysiognomier (1941); Den thyreofile Type (1942); Ekstatisk Sindssygdom (1944); Et umuligt Menneskes Dagbog (1946): Det besjælede Univers (1948); Træet og Vejen, Udkast til en Personlighedspsykologi (1950); Studier over Tvangstankclidelserne (1950); From the History of Danish Dementia paralytica Research (s. m. Axel V Neel, 1950); Den lange Pilgrimsrejse (1951); En Rose fin og fager - (1952); Den sensitive Formkreds (1953); Provinsialbre-ve (1954); Den egensindige Rejsende (1955); Poul Kierkegaard og andre Studier (1957); Sydslesvig som Hjemstavns-problem (1957); Charles Darwin (1959); Observationer ved Vinduesposten (1961); De sensitive Psykosers Gruppe- og Gradsinddeling (1962): Udenfor Alfarvej (1963); Eroica, Situationsbilleder fra en Modstandskamp (1964); Dr. Tobias' filosofiske Breve til en ung Ven (1965); Seks patografiskc Miniaturer (1966); Livsfangen. Og andre Menneskeskildringer fra Fantasi og Virkelighed (1968); Psykoide Tilstande (1969); Psykiatrisk Begrebslære (1972) : Søren Kierkegaards Psykologi (1972, forøget engelsk udg. 1974). Udgivet: G Allport: Personlighedens Udformning (1956) samt H E Schacks Breve (1959): psykiatriske og neurologiske afhandlinger i faglige tidsskrifter; litteraturanmelder ved acta psych, et neur.; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved værket Lægekunsten gennem Tiderne. Danske Hjem ved Aarhund-redskiftet samt ved antologien Bibelen læst i Dag (jobs Bog); bidragyder til »Dansk Skrivekunst« (Oslo. 1955); redaktør af tidsskriftet Mentalhygiejne 1949-50. Adresse: Sobakken 4,3460 Birkerod.

OSTENFELD Jørgen overkirurg, dr. med.; f. 13/7 1909;sønaf biskop, dr. theol. Harald Ostenfeld (død 1934, se Blå Bog 1934) og hustru Karen f. Dall (dod 1954); gift 16/2 1935 m. Kirsten Margrete O., f. 25/3 1911 i Vejen, datter af Martin Christian Ludvigsen (dod 1923) og hustru Elise Marie f. Tranum (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1941; uddannet på hospitaler i Viborg, Brønderslev, Kbh, Odense. Holbæk. Sonderborg. Kolding og Århus; overkirurg ved Varde sygehus fra 1955.

Har skrevet: Om Svulstcellers Spredning i Organismen (disp.. 1941): Retropubisk Kirurgi ved benigne Prostatalidelser (1951)samt talrige tidsskriftartikler.

Adresse: Frisvadv. 1B. 6800 Varde.

OSTENFELD Svend amtslægc, dr. med.. R.; f. 9/1 1909 på Frdbg.; son af direktør, overlæge Jes Ostenfeld (dod 1934, se Blå Bog 1934) og hustru Oline f. Clausen (dod 1949); gift 20/4 1940 m. Elly Kirstine O., I". 4/4 1907 i Serup, Viborg amt. datter af savværksbestyrer Hans Petersen og hustru Else f. Christensen (død 1945).

Student (Ordrup gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. (Studier over termostabile bactéricide Stoffer i Serum og Leucocytter) 1944; hospitalsansættelser ved hospitaler i Kbh 1934-45 og ved centralsygehuset i Slagelse 1945-48; specialistanerk. i intern medicin 1946; embedslægeeks. 1948; amtslæge i Åbenrå-Sønderborg amtslægekreds 1948; konsulent i med. sygdomme ved Åbenrå sygehus 1951-70; overlæge i hæren 1956-62; tilsynsforende læge ved plejehjemmet »Grønnegården«, Åbenrå 1970. Adresse: GI. Kongev. 72,6200 Åbenrå.

OTKEN Bent byretsdommer, R.; f. 26/3 1930 på Frdbg.; søn af bankbestyrer Vald. Olsen og hustru Gerda f. Kemnitz; gift 10/10 1964 m. cand. jur. Elisabeth O., f. 8/8 1933 i Kbh, datter af gesandt Rolf Kiær (dod 1957, se Blå Bog 1957) og hustru Inge f. Liebe.

Student (Metropolitanskolen) 1948; cand. jur. 1954; fg. sekretær i justitsministeriet 1955, sekretær 1957, fuldmægtig 1964; kst. dommer i Kbhs byret 1966, udnævnt 1967. Till. sekretær hos statsadvokaten for Fyn m. v. 1956-57; kst. dommerfuldm. i kriminal- og skifteretten i Roskilde 1957-58, tili, i civilretten smstds 1957; sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1958-64, tili, medhjælper hos samme 1961-66; sekretær for justitsmin.s udvalg om udvidelse af folketingets ombudsmands kompetence 1960. Forretningsfører for Overkammerherre Waldemar Tully von Oxholm og Hustrus Fond 1969; medl. af bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1971. Censorsuppleant ved Kbhs universitets juridiske eksaminer 1973. Adresse: Sanskev. 2,2960 Rungsted Kyst.

OTT Stefan arkitekt; f. 1/5 1928 i Ordrup; søn af kontorchef Oscar Ott og hustru Anna Jensine f. Elmenhoff Hansen; gift 16/1 1954 m. Anna Lise Margrethe O., f. 27/7 1930 i Gevninge, datter af gårdejer Hans Jakob Thomsen (død 1964) og hustru Anna Johanne Sørine f. Svendsen (død 1959). Student 1953; afgang fra Kunstakademiet 1958; byplanarkitekt ved Malmö kommune 1958-60; medarbejder ved Peter Bredsdorffs tegnestue A/S fra 1960; lærer ved Kunstakademiet 1960-71. Gæstelærer ved University of Washington og University of California 1964-65. Rådgiver i byplanlægning for Tyrkiets planlægningsministerium fra 1969. Medl. af bestyrelsen for Danske Arkitekters Landsforbund 1968-70.

Redaktør af Om Byplanlægning (1963) og Mennesker og Planlægning (1967). Forfatter til Byen (1971).Artikler og foredrag. Adresse: Hegnsv. 30,2850 Nærum.

OTTE Niels Kristian provst, R1.; f. 3/8 1903 i S-Vedby på Falster; søn af gårdejer L P Otte (død 1950) og hustru Kristine f. Olsen (død 1966); gift 18/12 1956 m. Frida O., datter af rentier N Therp.

Student (Nykøbing F.) 1922; cand. theol. 1928; res. kapellan i Brande 1929; sognepræst i Brande og provst for Nørvang- Torrild herreders vestre provsti 1940-73; medl. af Vejle amts skoledirektion 1940-50. Formand for Sonderjydsk Forening for Brande og omegn 1934, for menighedsrådet 1929-40 og fra 1948, for skolekommissionen 1940-62, for foreningen Norden's lokal- afd. for Brande og omegn 1950, for Brande Højskolehjem A/S og for Kirkeligt Samfund i Brande fra 1955; præsident i Brande Rotaryklub 1958-59; guvernør for Rotary-distrikt 146 1971-72; kredsformand i De danske Ungdomsforeninger 1937-39.

Adresse: 7330 Brande.

OTTERSTRØM Knud vandbygningsdirektør, civilingeniør, R1.; f. 21/10 1903 i Kbh; søn af seminarielærer A Otterstrøm (død 1957) og hustru Sofie f. Aagaard (dod 1942); gift 1. gang ni. Grethe O., f. 14/7 1911 i Kbh. død 1961; 2. gang m.Tiny O., f. 5/10 1910 i den Helder, Holland, datter af afdode commander H W Bakker og hustru Albertina f. Jutte. Student (Kolding) 1922; cand. polyt. 1928; ansat hos Kampsax ved jernbanearbejder i Tyrkiet 1929-30, hos A/S Højgaard £c Schultz ved havnearbejder m. v. i Portugal og på Madeira 1931-42; i vandbygningsvæsenet fra 1942, overing. 1961, vandbygningsdir. 1967-73.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Adresse: Gedebakken 13,3520 Farum.

OTTESEN Estrid overlæge; f. 21/4 1911 i Kbh; datter af cand. jur. Martin Bergild (død 1948) og hustru, tandlæge Karen Johanne B. f. Thorsen (død 1965); gift 13/3 1937 m. ingeniør Otte Christian Ottesen f. 31/7 1892, død 1965. Student (Sortedam gymn.) 1929; med. eks. 1937; bosat i Indonesien 1932-34; uddannet ved hospitaler i Kbh; specialistanerk. i neurologi 1948, i psykiatri 1956; assist. læge i neurologi ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1956-64; konsulent ved invalideforsikringsretten siden 1956; overlæge i neurologi ved Frederiksborg amts centralsygehus fra 1963. Adresse: Skovv. 97,2920 Charlottenlund.

OTTESEN Martin professor, dr. phil.; f. 14/12 1920 i Aalborg; søn af fabrikant Niels Chr. Ottesen (død 1943) og hustru Martine f. Meelsen; gift 11/6 1947 m. Gerda O., f. 19/10 1921. datter af kontorchef Marius Vinding og hustru Ellen f. Langkjær.

Student (Aalborg katedralskole) 1939; cand. polyt. 1944; dr. phil. (afhandling om ovalbuminets omdannelse til et nyt protein, plakalbumin) 1958; ansat ved Medicinalfabriken A/S GEA 1944-46, ved Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1946, forstander for samme 1959.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1960, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1962 og af bestyrelsen for Proteinkemisk institut, tilknyttet Akademiet for de tekniske Videnskaber 1969; formand for bestyrelsen for Kaj Linderstrøm-Langs Guldmedaillefond 1966: medl. af bestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Hash og Narkotikamisbrug 1971. Modtaget Ellen og Niels Bjerrums kemikerpris 1959. Adresse: GI. Carlsberg V. 10.2500 Valby.

OTTESEN Otto lektor, dr. mere; f. 7/5 1936 i Stavanger, Norge; søn af direktør Otto Guldberg Ottesen og hustru Thalette Marie f. Hana; gift 7/9 1957 m. Turid O., f. 13/6 1936 i Oslo, Norge, datter af ingeniør Rolf Hobæk og hustru Margith f. Næss.

HA 1958, HD i salgsorganisation og reklame 1959 fra Handelshøjskolen i Kbh; direktør for Ottesen Reklame og Markedsføring A/S, Stavanger 1960-64; stipendiat ved Institut for afsætningsøkonomi. Handelshøjskolen i Kbh 1964, amanuensis ved samme institut 1966; lie. mere. (Handelshøjskolen i Kbh) 1968; amanuensis ved Institut for ledelsesforsk-ning 1971 ; dr. mere. (Handelshøjskolen i Kbh ) 1973; bestyrer af Institut for afsætningsøkonomi 1973.

Initiativtager til og redaktør af tidsskriftet Markedskommunikasjon. Siden 1959 konsulent for en række industri- og handelsvirksomheder inden for områderne reklame, markedskommunikation, markedsføring og virksomhedsledelse generelt.

Medl. af bestvrelsen i Instituttet for markedsføring, Oslo 1966-70.

Vidensk. arbejder: Mediavurdering og mediavalg (Oslo, 1963); Virksomhedens mediaparameter (lie. afhandl., 1967); Problem, midler og beslutninger i forctakets markedskommunikasjon (Oslo, 1969); Studier i virksomhedens mediabeslutninger (dr. afhandl., 1973). Det kommunikationsbevidste salg (red.. 1973). Adresse: Møllcv. 40.2970 Hørsholm.

OTTESEN Peder Græsbøll seminarielektor, fh. forstander; f. 17/5 1918 i Lomborg; søn af sognepræst Chr. Ottesen (død 1956) og hustru Hanna f. Græsbøll (død 1961): gift 30/7 1964 ro. socialrådgiver Thyra O., f. 10/6 1938 i Frøslev, Mors, datter af gårdejer, sognefoged Ejnar Mortense/i. Student (Viborg) 1938; cand. theol. (Århus) 1949; lærer u. borne- og ungdomsforsorgen 1946-52; præst ved fængselsvæsenet 1952-55; lærer og undervisningskonsulent ved forsvarets civilundervisning 1955-58; forstander for ungdomshjemmet Kjettrupgård 1958-67, for statsungdomshjemmet Brå-skovgård 1967-73: lektor ved Hjørring seminarium 1973.

Har skrevet diverse artikler om socialpædagogiske emner til fagblade og faglige tidsskrifter. Medforfatter: Det truede barn

(1969).

Adresse: Tårnv. 6.9830 Tårs.

OTTESEN Svend Aage direktør, civilingeniør, R.; f. 30/8 1904 på Elmelund ved Nakskov; søn af proprietær P Ottesen (død 1928, se Blå Bog 1927) og hustru Johanne f. Sørensen ; gift 8/12 1932 m. Elisabeth O., f. 20/8 1905 i Kbh, datter af maskinfabrikant Vilh. Pedersen (død 1952) og hustru Marine f. Glenstrup(død 1965).

Cand. polyt. 1929; ansat i A/S Ford Motor Comp. s. å.: driftsing, på Vilh. Pedersen's Maskinfabrik, Høng 1930 samt på »Alliance« Jernstøberi og Maskinfabrik, Slagelse 1936; direktør i A/S Vilh. Pedersen, Høng og i A/S Vilh. Pedersens Industri Holding 1954 samt i Vilh. Pedersen Maskinfabrik A/S (Vilh. Pedersen Manufacturing Ltd.) 1972; tili, direktør i A/S Holbæk Jernstøberi; censor ved Danmarks tekniske højskole. Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne 1955, næstformand 1958, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1957, af arbejds- og forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- & Metalindustrien i Danmark fra 1958, næstformand i sammtnenslutningen 1961-66; medl. af Industrirådet fra 1959 og af sammes bestyrelse fra 1960, viceformand 1964-71; medl. af bestyrelsen for Reinholdt W Jorck og Hustrus fond; formand for Foreningen af danske Værktøjsmaskinfabrikanter fra 1960; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1961 ; formand for bestyrelsen for Jernindustriens Ulykkesforsikring G/S fra 1964; medl. af bestyrelsen for A/S Vilh. Pedersen, Høng, A/S Vilh. Pedersen Industri Holding, Vilh. Pedersen Maskinfabrik A/S (Vilh. Pedersen Manufacturing Ltd.), Burmeister & Wain A/S (næstformand 1963-68) til 1971, A/S De forenede Jernstøberier (formand 1966-69), A/S Holbæk Jernstøberi. A/S Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik, A/S Ringsted ny Jernstøberi, A/S Rimas Traktor, A/S Rimas Holding, A/S H Rasmussen & Co., Frederiksgades Jernstøberi og Maskinfabrik, A/S Schiønning og Arve til 1970, A/S Aarhus Dampmølle; formand for repræsentantskabet for Sjællandske Bank A/S, for bestyrelsen for A/S H Sørensen og Co., Glostrup m. fl.; medl. af repræsentantskabet for Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk. Adresse:4270 Høng. Sommerbolig: Mullerup Havn, 4200 Slagelse.

OTTOSEN Hans Evald direktør, dr. med. vet., R'.; f. 7/1 1915 i Aunslev ved Nyborg; søn af gårdejer Hans Ottosen (død 1922) og hustru Karen f. Andersen (død 1958); gift 18/7 1940 m. tandlæge Bodil O., f. 21/11 1916 i Sæby, datter af købmand William Nielsen (død 1963) og hustru Agnes f. Nielsen (død 1967).

Dyrlægeeks. 1937; assistent i praksis 1937, ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole s. å.; assistent ved statens veterinære serumlaboratorium 1938, forsøgsleder 1946, afdelingsforstander 1953, direktør 1960; dr. med. vet. 1945. Deltog i konkurrencen om professoratet i alm. patologi og patol. anatomi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1950. Udsendt af FAO som leder af det kejserlige æthiopiske veterinærlaboratorium i Addis Abeba 1952-53. Studierejser til Sverige, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Holland og USA. Medl. af bestyrelsen for Professor, Dr. med. h. c. C O Jensens Mindefond fra 1960, formand fra 1963; medl. af redaktionskomitéen for Nordisk Veterinærmedicin og Acta Veterinaria Scandinavica fra 1961, formand fra 1970; medl. af den danske nationalkomité for World Veterinary Association fra 1961, af WHO Expert Advisory Panel on Zoonoses fra 1962. af kommission for statens alm. videnskabsfond 1963-68, af statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige forskningsråd fra 1968, af bestyrelsen for Bernhard Bangs Mindefond fra 1963 og for Danmarks Mikrobiologiske Selskab fra 1965, af uddannelsesudvalget u. Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi fra 1969. Censor ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1961.

Har publiceret en række afhandlinger om bakteriologiske, serologiske, histopatologiske o. a. emner. Adresse: Kostenborgv. 19,2650 Hvidovre.

OTTSEN Marcus overkirurg, dr. med.; f. 3/8 1910 i Graasten;

søn af mejeribestyrer Paul Ottsen (død 1968) og hustru Anna Christine f. Clausen (død 1943); gift 28/9 1935 m. Elisabeth O., f. 28/8 1910 i Hjørring, datter af landsretssagfører Eyvind S H Schmidt og hustru Elisabeth f. Flensborg (død 1969). Student (Sønderborg) 1928; med. eks. 1934; dr. med. 1942: specialistanerk. (kirurgi) 1944; studierejser til Gøteborg, Stockholm, Prag, Freiburg og London; underlæge i hæren og skibslæge i ØK 1934-35; kandidat ved statshospitalet i Sønderborg 1935-36; klinisk assistent ved Bispebjerg hospital afd. A 1936-37; assistent ved Sundby hospitals kir. poliklinik 1937-38; kandidat ved rigshospitalets fødeafd. B 1938-39; assistent ved Bispebjerg hospitals patologiske institut 1939; 2. reservekirurg ved Bispebjeg hospitals afd. A 1939-42; 1. reservekirurg ved Roskilde amts og bys sygehus 1942-44, ved Bispebjerg hospital afd. F 1944-48; med orlov fra Kbhs hospitalsvæsen medl. af UNRRA som docent og konsulent i kirurgi ved Taipei National University, Formosa, Kina 1946-47; overkirurg ved centralsygehuset, Thisted 1948-59. ved Kbhs amts sygehus i Gentofte 1959, i Glostrup fra s. å.; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1943-48-, overkirurg ved Dansk Røde Kors' Ungarnsambulance nov. 1956.

Medl. af bestyrelsen for Organisationen af Speciallæger i Kirurgi udenfor Kbh 1956-64, for Danske Kirurgers organisation fra 1964 og af udvalget vedr. videreuddannelse af kirurgiske speciallæger fra 1961; samrådsmedl. ved mødreh-jælpsinstitutionen i Ålborg 1956-59; medl. af bestyrelsen for lægekredsforeningen for Thisted amt 1957-59, for I P Jacobsenselskabet fra 1958 og for Dansk kirurgisk Selskab fra 1961; kirurg, suppleant i ulykkesforsikringsrådet fra 1961; overlæge i direktoratet for ulykkesforsikringen fra 1962; censorsuppleant i kirurgi ved lægevidensk. embedseks. ved Kbhs universitet 1966. Korresp. medl. af Norsk kirurgisk forening 1967.

Har skrevet: C-vitaminstudier (disp., 1942) samt nogle mindre arbejder. Adresse: Bakken 9,2600 Glostrup.

OTZEN Benedikt professor, dr. theol., R.; f. 16/12 1929 i Kbh; søn af provst Povl Otzen (død 1973, se Blå Bog 1972) og hustru Astrid f. Lange; gift 4/10 1956 m. sygeplejerske Sif O., f. 30/12 1929 i Fårup ved Mundelstrup, datter af førstelærer Alfred Korsbæk (død 1969) og hustru Marie f. Kjær. Student (Roskilde) 1948; Kbhs univ. guldmed. 1953; cand. theol. 1955; studieophold i Jerusalem, Israel 1956-57; assistent ved teol. laboratorium m. m. 1957-58; vidensk. assistent ved Århus universitets teologiske fakultet 1958-60; kortere studieophold i London, Tübingen og Rom 1959, 1960 og 1970; universitetsadjunkt ved Århus universitet 1960-64; dr. theol. 1964; professor i gammeltestamentlig eksegese ved Århus universitet 1964.

Medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift 1965; medl. af bestyrelsen for Hans Tausens Fond 1965 og for H P Hjerl Hansen Mindefondet for Dansk Palæstinaforskning 1972; formand forCollegium Biblicum 1973.

Har skrevet: Dødchavsteksterne i oversættelse og med noter 1959, s. m. Eduard Nielsen); Studien über Deuterosacharja disp., 1964); indledningerne i bd. 5 af Bibelen i kulturhistorisk lys (1969); Myter i Det gamle Testamente (1973, s. m. H Gottlieb og K Jeppesen) samt afhandlinger og anmeldelser i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Gads danske Bibelleksikon 1965-66 og ved Theologisches Wörterbuch z. Alt. Test., Stuttgart, 1970 ff. Adresse: Minthøjv. 18,8210 Århus V.

OUGAARD Mogens dyrlæge; f. 25/12 1919 i Lille Værløse; søn af skoleinspektør Axel Ougaard (død 1969) og hustru Elisabeth f. Nielsen (død 1971); gift 27/4 1947 m. Edel O., f. 11/3 1924 i Lille Værløse, datter af bagermester Carl Christensen (død 1945) og hustru Marie f. Christensen (død 1954). Dyrlægeeks. 1943; censor i obstetrik og gynækologi ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1962. Medl. af det veterinære sundhedsråd 1969. Adresse: 4460 Snertinge.

OUTZE Børge redaktør: f. 18/3 1912 i Odense; søn af

viceinspektør Oluf Outze (død 1952) og hustru Cecilie f. Larsen (død 1966); gift 28/10 1935 m. Ruth O., f. 6/3 1913 i Odense, datter af redaktør Hj. Lillcvang (død 1949) og hustru Anne Marie f. Larsen (dod 1940).

Journalist ved Fyns Venstreblad 1928-36, ved Nationaltidende 1936-45; medarbejder ved illegale blade og medl. af Frihedsrådets bladudvalg; startede det illegale nyhedsbureau Information aug. 1943; ansvarsh. redaktør af Dagbladet Information fra dets start maj 1945 og medl. af A/S Dagbladet Information^ bestyrelse. Skrevet: Danmark under den anden verdenskrig. I-I V; bogen om dagbladet Informations start »Sådan begyndte det«. Redaktør af og medarbejder ved forsk. tidl. værker om besættelsestiden. Oversat en del engelske og amerikanske krigsbøger.

Tildelt Admiral Hammerichs mindelegat og legat fra Den

danske presses belønningsfond.

Udcnl. orden: F.K.K. m. sølvstjerne.

Adresse: Amager Strandv. 164,2300 Kbh S.

OVE-PETERSEN Gregers direktør; f. 4/3 1895 i Ringsted; søn af distriktslæge Ove Petersen (død 1915) og hustru Cecilie Agnete f. Jespersen (død 1915); gift 27/10 1945 m. Sigrid O-P. f. Carlsen, f. 31/12 1900 i Ørholm.

Student (Roskilde) 1913; ansat i Den Kbhvnske So-Assurance-Forening, Lmt. 1915, i A/S Reassurance-Foreningen 1917; fuldmægtig og senere prokurist i Det Kbhvnske Reassurance-Compagni, A/S 1919-23; atter ansat i Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening, Lmt. 1923, kontorchef 1928. prokurist 1935,underdir. 1949, adm. direktør 1954-65. Medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen 1930-34, for Krigsforsikringen for Danske Skibe 1955-70, for Nordisk Søforsikringspool 1959-64, formand for den danske afd. 1960-64; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører 1964-66; medl. af bestyrelsen for A/S Em. Z Svitzcrs Bjergnings-Entreprise fra 1962, formand 1966. Adresse: Nyvej IA, 1851 Kbh V.

OVERBECK Hans elektroinstallatør, Ri.; f. 18/5 1891 i Chicago, USA; søn af slagtermester P Overbeck (død 1903) og hustru Pauline f. Holm (død 1959); gift 5/6 1930 m. Olga O., f. 22/5 1899, datter af gartner Martin Jessen (død 1918) og hustru Kirstine f. Hansen (dod 1936).

Udlært som klejnsmed og elektriker 1909: arbejdet i ind- og udland til 1914; overmontør hos H Niendahl, Elektro installationsfirma, Kolding 1914-24; overtog dette firma i eget navn 1924.

Medl. af bestyrelsen for foreningen Haandværkere og Industridrivende i Kolding 1932-49; formand for den lokale sammenslutning af arbejdsgiverforeningens medlemmer i Kolding 1941-64 og for Elektroinstallatørforeningen for Provinsen 1954-64, bestyrelsesmedl. fra 1938; kredsformand for »Protektor« 9. Kreds 1934-62; repræsentant i Håndværksrådet for Elektroinstallatørforeningen i Kbh og Provinsen 1948-61; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse til 1964, af forretningsudvalget i Jernindustrien 1952-63 og af arbejdsanvisningsrådet i Kolding til 1966; formand for bestyrelsen for Bertram Knudsen & Søn A/S, Kolding fra 1955 og direktør for selskabet fra 1972.

Udnævnt til æreskansler og modtaget de finske elektroinstal-latørers fortjensttegn i guld 1963. Adresse: Fredericiag. 28,6000 Kolding.

OVERBY Anker Jul professor; f. 28/9 1914 i Skørping; søn af mejeribestyrer Kr. Overby (død 1965) og hustru Jørgine f. Jensen (død 1942); gift 5/4 1944 m. Annelise O., f. 11/2 1923, datter af isoleringsmontør Hans V Schytt og hustru Edel Johanne f. Jensen (død 1944).

Student (Ålborg katedralskole) 1932; mejeriingeniør 1940; assistent ved landbohøjskolens mælkerilaboratorium 1940, lie. agro. 1947, amanuensis I 1954, afdelingsleder 1959, tili, lektor i kvalitetsanalyse 1962, professor i mejerikemi og mejeribaktc-riologi fra 1972.

Medl. af FAO expert panel on dairy éducation fra 1969; direktør for International dairy éducation centre fra 1968 og for FAO Seminar on Milk Plant Management 1973. Medl. af udenrigsmin.s særudvalg vedr. regionale mejeritræningscentre fra 1968; FAO-konsulent ved seminar on dairy éducation and training, Philippinerne 1970. Medl. af bestyrelsen for internationalt mælkeriforbunds danske afd. 1972: medl. af slatens mejcriudvalg 1973. Formand for fagrådet for mejeribrugsvidenskab fra 1969; medl. af Den kgl. veterinær-

og landbohøjskoles konsistorium fra 1969; medl. af tilsynsudvalget vedr. statsaut. lab. fra 1973.

Forfatter til en række videnskabelige arbejder i inden- og udenl. tidsskrifter. Adresse: Duevej 28.2000 Kbh F. Sommerbolig: Havørns Allé 40,9492 Blokhus.

OVERBYE Erik Johannes oberst, R-, FM.2*.. Fr.IXM.T, HTS.p.p.; f. 29/12 1905 i Randers; søn af cand. pharm. Ludvig Overbye (død 1948) og hustru Emma f. Nielsen (død 1959); gift 1/12 1933 m. Johanne O., f. 19/7 1909 i Kbh, død 1972, datter af papirhandler Tyge Fog Stuckenberg (dod 1921) og hustru Rosalie f. Wigaard (død 1940).

Student (Schneekioths skole) 1925-, søløjtn. 11 1929; søløjtn. I 1930; kaptajnløjtn. 1938; orlogskapt. 1945; obcrstløjtn. i flyvevåbnet 1951; oberst 1952; flyvercertifikat 1931; deltog som flyver i ekspeditioner til Nordøstgrønland 1932-35 og 1938; chef for 1. luftflotille 1936-38; chef for luftmarinestationen Slipshavn 1939; chef for Nordkaperen 1942-43; ophold i Sverige sept. 1943-maj 1945; adjutant hos H.k.H. kronprinsen 1945-47; leder af flyvningerne på dansk Pearyland ekspedition 1947-50; chef for tlyvestation København 1950-51; stabschef ved Grønlands kommando 1951-54, ved østre flyvebasiskom-mando 1954; chef for flyvestation København s. å., for flyvestation Aalborg 1955; til rådighed for flyverstaben 1957, for træningskommandoen 1959; afsked 1965. Udenl. orden: S.Sv.31. Adresse: Costacabana, Villa 280, Almeria, Spanien.

OVERGAARD Kristian fh. overlæge, dr. med.; f. 13/8 1899 i Bording sogn; søn af pastor emer. Jens N Overgaard (død 1957) og hustru Marie f. Eriksen (død 1920); gift 19/11 1926 m. Ellen O., f. 22/4 1903 i Aalborg, datter af forfatter P Lauritsen (død 1961, se Blå Bog 1960) og hustru Karen f. Nielsen (død 1938).

Student (Viborg) 1918; med. eks. 1925; ansat ved forsk, hospitaler i Kbh og provinsen 1925-29; radiologisk uddannelse, overvejende på rigshospitalets røntgenklinik fra 1930; dr. med. 1932; overlæge ved Viborg amts og bys fælles sygehus, røntgen- og lysafd. samt røntgenlæge ved Kjellerup sygehus 1936-64: overlæge ved Viborg sygehus, radiologisk afd., 1964-69.

Forsk, offentlige og kollegiale tillidshverv. Formand for Dansk Radiologisk Selskab 1945-48.

Har udover disputatsarbejde (1932), et bidrag til studiet af ulcuslidelsens pathologi, skrevet en del arbejder i med. tidsskrifter, såvel af radiologisk som af mere almen-patholo-gisk karakter, deriblandt større experimentelle arbejder over ondartede svulsters påvirkelighed af varmebehandling. Adresse: Set. Kjelds G. 1,8800 Viborg. Sommerbolig; Ternev. 2,9480 Løkken.

OVERGAARD S proprietær, K'.DM.p.p.; f. 7/3 1886 i Stautrup; søn af gårdejer Ove Nielsen (død 1917) og hustru Oveline f. Knudsen (død 1920); gift 10/10 1911 m. Dagny Magdalene O., f. 16/4 1890 i Odense, død 1966, datter af murermester Jørgen Simonsen og hustru Kirstine f. Hansen. Elev på Ollerup og Askov højskoler samt på Malling landbrugsskole; studeret landbrug i England og Holland; ejcr af Højbygaardfra 1913.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Amts landøkonomiske Selskab 1913-16; formand for Mejeriet Lykkedal 1916, for Høver og Omegns Landboforening 1922, for Aarhus Omegns Mejeriforening 1925-59 (æresmedlem 1959) og for De danske Mejeriforcningers Fællesorganisation 1925-59, derefter æresmedlem af bestyrelsen; medl. af Andelsudvalgets forretningsudvalg 1927-61, næstformand 1929-37, formand 1937-61; formand for International Mælkeribrugs danske afd. 1928-63, derefter æresmedlem af bestyrelsen; medl. af Landbrugsrådet 1928-61, vicepræsident 1932-61; formand for statens mejeriudvalg fra 1928; præsident for international mejerikongres, Kbh i 1931 og 1961 ; medl. af statsministeriets økonomiske råd 1931, af valutanævnet 1933-40. af landbokommissionen 1935 og af Landbrugets radioudvalg 1937; formand for Landbrugsministeriets smøreksportudvalg 1933-50. for Mejeribrugets smoreksportudvalg 1950-59 og for landbrugsministeriets osteeksportudvalg 1933-50. for Mejeribrugets osteeksportud-valg 1950-59; næstformand i Landbrugets afsætningsrad 1958-61; medl. af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40, af vareforsyningsrådet 1952-58, derefter af valutarådet, af statens eksportkreditudvalg 1955-60, af Forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Løsøre til 1959, af bestyrelsen for Dansk Landbrugs-Andels-Maskinindkob, A.m.b.A., af bestyrelsen for E R Rasmussens Fond 1951 og af bestyrelsen for Sydslesvigske Studie- og Hjælpefond. Tildelt Segelcke-medaljen i sølv, i 1960og 1968 i guld. Udenl. ordner: Fi.L.22.; F.Æ.L.3.; N.O.N.3.; S.V.21.; Æt.M.113. Adresse: Højbygaard, Ormslev, 8260 Viby ).

OVERGAARD NIELSEN Christian professor, dr. phil.; f. 16/1 1918 i Studsgård; søn af assistent ved statens forsøgsvæsen Niels Erik Overgaard Nielsen (død 1947) og hustru Kirstine f. Jessen; gift 10/9 1943 m. Ellinor O. N., f. 9/11 1918 i Skive, datter af toldkasserer Christian Hoffmann og hustru Anna f. Mortensen.

Student (Herning) 1938; mag. scient. 1943; dr. phil. 1949; assistent ved Kbhs universitets histologisk-embryologiske institut (senere institut for alm. zoologi) 1944-49; stipendiat u. Nature Conservancy ved Bureau of Animal Population, Oxford University 1950-52; amanuensis ved Molslaboratoriet (u. naturhistorisk museum, Århus) 1952, afdelingsleder 1958; tilt lektor i eksperimentel zoologi og jordbundsbiologi ved Århus universitet 1961; professor i jordbundsbiologi smstds 1962; professor i zoologi ved Kbhs universitet 1964. Medl. af Videnskabernes Selskab 1961. Medl. af statens naturvidenskabelige forskningsråd 1968. Har skrevet: Studies on the soil microfauna I (1948); 11 (1949) (disp.); Studies on Enchytracidac I-V, Vil (IV og Vil i samarb. m. Bent Christensen) (1953-60); Respiratory metabolism of some populations of Enchytraeid worms and freeliving nematodes (1961); forsk, mindre arbejder hovedsagelig om jordbundsbiologiske emner. Hovedredaktør af tidsskriftet Oikos, Acta Oecologica Scandinavica, 1952-65. Tildelt Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris 1962. Adresse: Ravnsnæsv. 72,3460 Birkerød.

OVERVAD Erik overlæge; f. 28/1 1921 i Jenum ved Randers; søn af folkepensionist Kresten Overvad og hustru Anne Marie f. Laursen Nielsen; gift 5/7 1945 m. Kirsten O-, f. 19/7 1921 i Fredericia, datter af fh. direktør Niels B Lassen og hustru Hilma f. Petersen.

Student (Randers) 1941; derefter 1 år ved handel; med. eks. 1951; specialistanerk. i neurologi 1961; overlæge i neurologi ved landshospitalet i Sønderborg 1964. Har skrevet: Ospolot - et nyt middel til behandling af epilepsi (1961)ogom andre neurologiske emner.

Adresse: Grundtvigs Allé 131,6400 Sønderborg.

OVERVAD M fh. havnedirektør, R.; f. 5/4 1899 i Gjerrild; søn af gårdejer N Overvad (død 1937) og hustru Bodil f. Kaag (død 1945); gift 22/9 1929 m. Gertrud O., f. 2/12 1906 på Frdbg., datter af grosserer J Nécom (død 1940) og hustru Jenny f. Kolvig-Petersen(død 1944).

Student (Randers) 1916; cand. phil. 1917; cand. polyt. 1921; ingeniør ved Det danske Hedeselskabs kulturtekn. afd., Slagelse s. å.; ingeniør ved Århus havnevæsen 1924, afdelingsing. 1945, overing. 1955, havnedirektør 1958-69. Medl. af rådet vedr. foranstaltninger mod olieforurening 1958-69 og af havnelovskommissionen af 1956, 1958-69. 1965-68 alternate director og 1968-69 director i The International Association of Ports and Harbors. Adresse: Strandparken 36,8000 Århus C.

OVERØ Knud direktør, cand. pharm.; f. 21/2 1922 i Kbh; søn af toldpatruljemester C M H Overø (død 1963) og hustru Christine f. Prip; gift 29/10 1942 m. exam. pharm. Astrid O., f. 24/1 1920 på Frdbg., datter af oberst, direktør Rasmus Nielsen (død 1970, se Blå Bog 1970) og hustru Karen f. Eriksen Kjærgaard (død 1967).

Cand. pharm. 1946; H D i salgsorganisation og reklame 1951; ansat på medicinfabrikken Ferrosan 1945, prokurist 1952, direktør 1960, adm. direktør 1969.

Medl. af bestyrelsen for Hjælpeforcningen for farmaceutisk studerende 1943-46, for Medicinindustriens Farmaceutforening 1947-55; medl. af redaktionen af Medicinsk Forum fra 1948; medl. af bestyrelsen for Dansk Salgs- og Reklameforbund 1961-66, formand 1961-64 og medl. af responsumudvalget 1967-71, medl. af Dansk Reklamenævn 1971-72; formand

for bestyrelsen for The Rasmus Nielsen Scolarships 1961-64; medl. af bestyrelsen for Emballageinstituttet (u. ATV) 1966-70 (næstformand 1967-70) og formand for redaktionskomitéen for tidsskriftet Emballage 1966-69; formand for Dansk Oplagskontrol 1961-63; medl. af Turistrådet 1962-67, af præsidiet for Nordisk Salgs- og Reklameforbund 1962-69 og af censorkollegiet ved Handelshøjskolen i Kbh fra 1962; censor ved Købmandsskolens specialklasser 1965-70; medl. af repræsentantskabet for Dansk Annoncørforening 1964; dansk repræsentant i Det internationale Handelskammers Commission on Advertising 1962-72, vicepræsident 1970-72: medl. af Industrirådets hovedbestyrelse 1972, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1973. Medl. af bestyrelsen for A/S Remedia 1958, A/S Ferrosan, Norge 1963-70, OY Ferrosan AB, Finland 1966-70, A/S Kemovit 1966, De danske Sukkerfabrikker, DDS Industri 1966, A/S Norfarma, Norge 1967-70, A/S Dancrepe 1969 (formand 1970), A/S De forenede Papirfabrikker 1970, Ferrosan International 1970, Porcelain-fabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S 1972; medl. af Privatbankens repræsentantskab 1970. Adresse: Trongårdsparken 87,2800 Lyngby.

OVESEN Gunnar amtsskatteinspektør, cand. polit., R.; f. 26/4 1913 i Esbjerg; søn af forretningsfører Reinhardt Ovesen (død 1959) og hustru Marie f. Lund (død 1959); gift 16/8 1967 m. Lilly Doris O., f. Olsen, f. 11/3 1915 i Middelfart.

Student (Esbjerg) 1932; cand. polit. 1940; ansat u. Ålborg kommune 1941 ; fg. sekretær i statens ligningsdirektorat 1942, sekretær 1944, fuldmægtig 1946, tjenstg. ekspeditionssekr. s. å., ekspeditionssekr. 1954; amtsligningsinsp. for Maribo amt 1957; amtsskatleinsp. ved amtsskatteinspektoratet i Maribo 1971.

Adresse: Suhrsg. 11,4930 Maribo.

Sommerbolig: Strandby, 4894 Øster Ulslev.

OVESEN Ib direktør, civilingeniør; f. 15/10 1915 i Næstved; søn af ingeniør Frederik Ovesen (død 1965) og hustru Maria f. Tygesen (død 1963); gift 9/10 1941 m. Nico O., f. 15/5 1919 i Frederiksværk, datter af direktør, oberstløjtnant Svend Wørmer (død 1973, se Blå Bog 1973) og hustru Nicoline f. Meyer (død 1919).

Student (Sortedam gymn.) 1934; cand. polyt. 1941 ; prokurist i Dansk Lynafleder-Etablissement 1938-55, indehaver af firmaet 1955-56; assistent ved elektroteknisk laboratorium, Danmarks tekniske højkskole 1941-42; inspektør i Dansk Tarifforening 1941-43, ingeniør smstds 1943-48; ingeniør hos rådg. ingeniør Mogens Balslev 1942-43 ; medarbejder hos prof. Georg Weber, Danmarks tekniske højskole 1942-48; sekretær og daglig leder i Lysteknisk Selskab 1948-55 og prof. Georg Weber, Danmarks tekniske højskole 1942-48: for Lysteknisk Laboratorium (tilknyttet Akademiet for de tekniske Videnskaber) 1964-70.

Medl. af executivkomiteen i Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) fra 1948; censor i belysningsteknik ved Danmarks tekniske højskole fra 1949; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1956-71, af CIE's Committee of Action 1959-67 og fra 1969. af vejdirektoratets belysningsudvalg fra 1959; formand for dansk standardiseringsråds belysningsudvalg fra 1959; medl. af bestyrelsen for Lysteknisk Laboratorium fra 1971.

Ansvarh. redaktør af det lystekniske tidsskrift »Lampetten« og redaktør af undervisningshæfterne »Lys og belysning«. Till. forfatter af størstedelen af disse. Forfatter til talrige artikler i forsk, tidsskrifter. Adresse: Blidahpark 6,2900 Hellerup. Sommerbolig: »Mascot«, Siestav. 3,3220 Tisvildeleje.

OWESEN Vilhelm fh. overskibsinspektør, R1.; f. 17/7 1888 i Roskilde; søn af overbanemesler Christian Owesen (død 1944) og hustru Caroline f. Iwersen (død 1934); gift 1/7 1916 m. Ellen O., f. 26/6 1892 i Kbh, død 1963, datter af sygekassekontrollør Nis Skov (død 1938) og hustru Hulda f. Lindberg (død 1949).

Præliminæreks. 1903; afgangseks. fra orlogsværftets maskin-skolc (ingeniørelevskolen) 1909; skibskonstruktør ved Kbhs Flydedok og Skibsværft A/S s. å.; skibsing. ved Vulcan Werke, Hamborg 1912; atter skibskonstruktør ved Kbhs Flydedok og Skibsværft A/S 1914, ingeniorassist. smstds 1916, ingeniør 1918; skibsinsp. v. statens skibstilsyn 1922. skibsinsp. I 1945, overinsp. 1955-58. Medl. af Dansk Ingeniørforening. Formand for Foreningen af skibsinspektører under statens skibstilsyn 1929-57.

Adresse: Saltværksv. 151,2770 Kastrup.

OXENVAD Erik rektor, W.; f. 27/11 1900 i Vejen; søn af førstelærer L Lauridsen (død 1918) og hustru Caroline f. Olsen (død 1900); gift 1/4 1926 m. Fanny O., f. 21/1 1901 i Kbh, datter af oberstløjtnant Gustav Brix og hustru Elisabeth f. Black. Student (Ribe) 1919; cand. mag. 1926; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog 1926-27; lærer i dansk ved Femmers kvindeseminarium 1926-37 og ved N Zahles seminarium 1936-42; timelærer ved Christianshavns gymnasium 1927; adjunkt 1928 og lektor smstds 1941-46; leder af statsradiofoniens danskundervisning 1940-51; rektor for Frdbg. gymnasium 1946-70.

Medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1931-44, for Lindevangshjemmet 1946-70, for børnehjemmet Godthaab 1947-71 og for KFUM's seminarium 1949-61; censor ved lærereks. 1949-53; medl. af retsskrivningsudvalget 1953, af dansk sprognævn 1955-60 og af opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. m. m. 1960-65.

Litterære arbejder: Vort Sprog I (1933), II (1934); Dansk Litteratur fra den sidste Menneskealder (1937); Dansklærerforeningens udgave af Edbrødre I (1940); Det danske Sprog, Dansk I-IV (hjælpemiddel til radioens danskundervisning); Lær Dansk (1947); Ny Retskrivningsordbog (1948); Ny Fremmedordbog (1949); Bedre Dansk (1950); Nøgle til det danske Sprog (1951); medarbejder ved Nudansk Ordbog (1953) og Retskrivningsordbog ( 1955). Adresse: Hulgårdsv. 4B, 2400 Kbh NV.

OXENVAD Niels museumsdirektør, cand. mag.; f. 30/3 1928 i Vejen; søn af skoleinspektør Andr. Knudsen (død 1957) og hustru Astrid f. Oxenvad; gift 1/9 1956 m. Lise O., f. 3/8 1933, datter af kontorchef Herman Bayer og hustru Ingeborg f. Dorph.

Student (Ribe) 1946; cand. mag. 1955; vidensk. medhjælper ved nationalmuseets 3. afd. 1958; museumsinsp. ved Odense bys museer 1959, direktør smstds 1964; lektor ved Odense universitet 1969-70-, censor ved embedseks. i historie ved universiteterne fra 1970. Medl. af bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening 1960-66, Dansk kulturhistorisk Museumsforening 1970-73, H C Andersen-Samfundet fra 1964, Foreningen af danske Kunstmuseer fra 1964, Danmarks Folkeminder fra 1964 og Historisk Samfund for Fyns Stift fra 1968. Redaktør af Fynske Minder fra 1959, af Fortid og Nutid 1960-66 og af Anderseniana fra 1964. Kulturhist. afhandlinger i tidsskrifter og bidrag til samleværker.

Adresse: Blichersv. 49,5000 Odense.