YZÆØ

YDE   Jens Direktør; f. 3. Okt. 1893 i Kbhvn.; Søn af Hotelejer Niels Yde (død 1932) og Hustru Kirsten f. Ras­mussen (død 1946); gilt 1. Gang m. Edith Y., f. Appel (død 1934); 2. Gang (1. Dec. 1939) jn. Inger Y., f. 16. April 1897 i Korsør. Datter af Malermester Jens Brøndum Møller og Hustru Agnes 1. Schrøder.

Præliminæreks.; Handelsuddannelse i Ind- og Udland: ansat i Automobil­branchen 1914; Salgsdirektør for Nord­europa for de amerikanske Willys-Over-land Fabriker 1927, europæisk Salgsdi­rektør 1934; stiftede den danske Willys-Overland Samlefabrik 1932; Direktør for og Medlem aif Bestyrelsen for Akts. Nordisk Dieselauto fra 1939 og for Nor­disk Tractor Company. Akt?, fra 1948.

Adresse: C F Richs V. 45, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Villa Solstrejf, Mosede Strand pr. Greve Strand.

YDE-POULSEN Poul Sagfører; f. 13. Febr. 1884 i Skjoldborg i Thy; Søn af Kommissionær Bertel Poulsen (død 1928) og Hnstru Else Marie f. Yde (død 1932); gift (21. Maj 1915) m. Ellen Mar­grethe Y-P., f. 9. Juni 1892 i Bye ved Slagelse, Datter af Købmand Alfred Lar­sen (død 1921) og Hustru Anna Margre­the f. Nielsen (død 1938).

Ansat paa Sagfwerkontorer i Kbhvn. 1904-07; exam. jur. 1908; Fuldmægtig hos Godsforvalter og Sparekassedirektør Th. Sørensen, Skælskør 1908-89 og hos Sagfører Rasmus Poulsen, Svendborg 1909-11; Sagfører i Thisted fra 1911 jan­taget til Udførelse af offentlige og be­neficerede Sager.

Medlem af Bestyrelsen for 6. Sagfø­rerkreds 1922-28, Formand 1927-28; Med­stifter af Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, Medlem af dens Repræsen­tantskab fra 1916 og af dens Bestyrelse fra 1928, Formand fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Akts. P O Poulsen i Thisted fra 1930 (Formand fra 1935) og for Akts. Thisted Dampmølle fra 1934 (Formand fra 1947); Formand i Be­styrelsen for Købmand Ohr. Jensen Kød-bro og Hustrus Familiefribolig og Fa­milielegat fra 1938.

Adresse : Jernbaneg. 19, Thisted.

Zahl

ZACHO Alfred Overkirurg, Dr. med.; f. 5. Marts 1905: Søn af Købmand Alfred Zacho og Hustru Marie f. Hein (død 1945); gift (9. Mai 1936) m. Tove Z„ f. 1. Okt. 1910 i Kbhvn.. Datter af Grosse­rer Ove Muus (død 1935, se Kraks B,laa Bog 1935) og Hustru Dagny f. Ekman.

Student (Randers) 1923; med. Eks. 1930; almindelig Hospitalsuddannelse: Studierejser til Udlandet; Dr. med. 1937: Speciallæge i Kirurgi 1941; Chef for Fin-seninstitmets kirurgiske Afd. 1948.

Har skrevet: Serodiagnostiske Under­søgelser ved maligne Tumorer (Dispu­tats, 1936): videnskabelige Arbejder i inden- og udenlandske Fagskrifter.

Adresse : Serridslevv. 10, Kbhvn. Ø.

ZACHRISSON William Underdirektør, cand. jur.; f. 22. Maj 1887 i Lundby paa Sjælland: Søn af Læge F Zachris-son (død 1908) og Hustru Augusta f. Weeke; gift (28. Maj 1920) m. Else Ka­ren '/,., f. 4. Jan. 1896 i Kbhvn., Datter af Grosserer H O Fisker og Hustru Marie Louise f. Jacobsen.

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1910; Translatør i Tysk 1915; ansat i Livsfor­sikrings-Akts. Hafnia 1910-15; i Forsik­rings-Akts. National 1915-25, fra 1919 som Kontorchef: Direktør i Forsikrings-Akts. Palnatoke 1925-32; Underdirektør i Forsikringsakts. National 1%2.

Medlem af Forsikringsforeningens Ho­vedbestyrelse 193W5 og af Bestyrelsen i Dansk Forening for international Mo-torkøretøjsforsikring samt af Komitéen til Bedømmelse af Syge- og Ulykkesfor­sikring med forøget Risiko.

Har skrevet en Del Artikler om For-sikringsemner.

Adresse: Østerbrog. 84, Kbhvn. O.

ZAHLE Erik Museumsdirektør: f. 16. Okt. 1898 i Kbhvn.; Søn af Statsmini­ster C Th. Zahle (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Mathilde f. Trier (død 1945); gift (25. April 1928) m. Grete Z., f. 19. Sept. 1907 i Lem­vig, Datter af Kreditforeningsdirektør Orla Buhl (se denne).

Student (H Adlers Fællesskole) 1917; mag. art. (Kunsthistorie) 1926; Biblio­tekar ved Kunstindustrimuseet 1926-31; Inspektør I ved Statens Museum for Kunst 1931-49: Direktør for Kuustindu-strimuseet 1949.

Formand for Forening £or Boghaand-værk 1933-43 og for Foreningen af dan­ske Museumsmænd fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Ralph Haiman Booths Mindelegat, af Udvalget ang. Kunst­museets bygningsmæssige Forhold 1938-43, af Bestyrelsen for C L Davids Fond og Samling 1946 og for Alfred G Has-sings Forlag.

Zahl

1-48

Har skrevet : Italiensk Kunst eg Kunstindustri (i Danmark) 1934. Fransk Maleri efter 1900 i'i danske Samlinger) 1938, Karl Schou 1938. Victor Haagen-Miiller 1939, Erik Hoppe 1947, samt Af­handlinger og Anmeldelser i forskellige Aars- og Tidsskrifter og i Ekstrabladet; har redigeret: Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid 1937, 1943, 1947. Medudgiver af Thoser Larsens ud­valgte Digt« 1958, 1945 og samme« Ud­valgte Værker 1947-48; Medudgiver a.f Den ksl. Kobberstiksamling 1939, 1946 og af C L Davids Samling 1948.

Adresse :  Heslegaardsv. 47, Hellerup.

Sommerbolig: Strandstuerne. Strande.

ZAHLE Holger Overretssagfører; f. 2. Se.pt. 1884 i Kbhvn.; Søn af Højesterets­sagfører Fr. Zahle (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Anna Marie Charlotte f. Knudeen (d«d 1937); gift (24. April 1937) m. Marie- Z., f. 6. Aug. 190J paa Sallerupgaard, Datter af Hof­jægermester A H Valentiner (ded 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Thyra f. Wolff-Sneedorff (død 1919).

Student (Østersøgades Latin- og Ee-alskole) 1902; car,d. jur. 1907; Fuld­mægtig hos den kst. Kammeradvokat 1907-10; Overretssagfører 1910.

Sekreter og juridisk Konsulent for Dansk Tonekunstner Forening 1924-34; Formand i Bestyrelsen for Akts. Asia­tisk The Co.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Set. Clara Mølle m. H.

Adresse: Chr. d. 9. G. 3, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Ithaka, Hornbæk.

ZAHLE OttOfh. Rektor. R.M.T.Kfh.p.f ; f. 22. Jan. 1875 i Kbhvn.; Son af Høii-steretssagfører Frederik Zahle (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Anna Marie Charlotte f. Knudsen (dort 1937); gift (16. Juli 1900) m. Rita Mer­cedes Z., f. 1. April 1877 i Le Havre, Datter af svensk og norsk Generalkon­sul H S Bernhoft (død 1894) og Hu­stru Eita f. Heegaard (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1892: Studieophold i Frankrig 1896-97: Na-t-formand for Fransk akademisk For­ening 1896-1905; cand. mag. 1899: Translatør i Fransk 1900: Lærer ud kbhvnske Skoler, særlis: N Zahles Sko­le fra 1899: Leder af det af Lærere ved K Zahles Skole oprettede Kursus til Pi­geskolens Faglærer- og Faglærerinde-eksamen 1905-47- Inspektør ved N Zah­les Skole 1906, Medlem af dens Besty­relse 1910, Rektor 191347.

Medlem af Zahlensersamfundets Be­styrelse fra dets Stiftelse 1908: For­mand i Bestyrelsen for Tegne- og Indu­striskolen for Kvinder: Leder af Rode Kors' Bogkontor (Bellibria) i Paris med det særlige Hverv ved Besøg i Lej­rene i Frankrig at organisere Studier

blandt Krigsfangerne 1918-19: Medlem af Komitéen for Dansk-Fransk Skole­samvirke; Delegeret for Den Danske Pigeskole ved Den Internationale Gym-nasielærerorganisatiqn (Bureau Interna­tional des Federations nationales du personnel de l'enseagneinent secondairo public.) i Haag 1929 og Repræsentant for Undervisningsministeriet ved sam-mea Aarskongres i Bruxelles 1930; Med­lem af Bestyrelsen og Forretningsud­valget for De private Gymnasieskolers-Pensionskasse,

IMenl. Ordener: F.O.I.P.; Pr.r.K.2. & 3.; Ø.r.K.O.

Adresse : Torveg.  45,  Kbhvn.   K.

ZAHLMANN F C C f h. Dommer og Borg­mester, K".DM.: f. 21. Juli 1864 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor C C Zahlmann (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Johanne Marie, f. Bornemann (død 1926); gift (16. Maj 1893) m. The­rese Agnete Z„ f. 30. Juli 1868 i Kbhvn., død 1933. Datter af Konferensraad, Borgmester E D Bhlerg (dod 1893) og Hustru Agnes f. Arctander (død 1917). Student (Odensel 1881: cand. jur. 1887; Fuldmægtig ved Søndre Birk; Au-ditor i His-ren 1893-1908; Sekretær i Kommissionen for den militære Re-ts-plejereiform 1907; Borgmester og Byfo­ged i Hillerød 1908; Dommer i Hillerød m. v. 1919-35; folkevalgt Borgmester i Hillerød Købstad 1919-37. Æresborger i Hillered 1937. Adresse : Hillerød.

ZEUTHEN E H Dommer, R.: f. 23. Okt. 1880 i Kbh«i.: Søn af Professor H G Ze>uthen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Louise f. Jespersen (død: 1886); gift (24. Juni 1911) m. Ma-niella Lo-vise Z., f. 13. Sept. 1885, Dat­ter af Fabrikbestyrer C C Christiansen (ded 1926) og Hustru Juliane Marie f. Jensen (død 1942).

Student (Østre Borgerdydskole) 1899; cand. jur. 1906; Fuldmægtig ved Sunds-Gudtne Herreder 1906; Byfogedfuldmæg-t-ig i Svendborg 1907; Dommerfuldmæg-tis sammesteds 1919; Dommer i Rønne m. v. 1931.

Formand    for    Overvoldgiftsretten    i Husdyrsager  for   Bornholms   Amt   1931 og for Fredningsnævnet for Bornholms Amt 1931. Adresse : Rønne.

ZEUTHEN   Else Marie Mag. art.; f.,10. Okt. 1897 paa Frdbg., Datter af Kom­munelærer Otto Bengtsson og Hustru Elise f. Lassen; gift (4. Okt. 1924) m. Professor, Dr. polit. Frederik Zeuthen ise denne).

Student (M Krnses Skole) 1915: mag. art. (Engelsk) 1921; derefter Manuduk­tør til Translatør- og Skoleem-bedseks.

samt Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1929-35.

Mfdlem af Bestyrelsen for Socialvirke fra 1919; Formand for Kvindelig Læse­forening 1935-45 og for den danske Ko­mité af International Student Service 1937-46; Landsformand for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Fri­hed, Dansk Afdeling fra 1941; Medlem alf Forretnings-udvalget for Fredsvenners HjæJeparbejde, af Dansk Fredsraad og af Forretningsudvalget for Dansk Sam-raad1 for Forenede Nationer.

Adresse : Hulsøvang l, Rungsted Kyst.

ZEUTHEN Frederik Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. polit. et oeoon.; f. 9. Sept. 1888 i Kbhvn.: Søn af Pro­fessor H G Zeuthen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Sophie f. Lawaetz (død 1936); gift (4. Okt. 1924) m., mag. art. Else Marie Zeuthen (se denne).

Student (Borgerdydskolen) 1907; cand. polit. 1912; Assistent i Arbejderforsik-ringsraadet 1913, Fuldmægtig 1916; Statsvidenskabelig Konsulent i Social­ministeriet (og Indenrigsministeriet) 1921 -30; Dr. polit. 1928; Professor i Stats­videnskab ved Kbhvns Universitet 1930; Dr. oecon h c. ved- Aarhus Universi­tet 1946.

Fellow i Econometric Society; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber; Tilforordnet ved Valglovs-kommissionen 1921-22; Medlem af og Sekretær for Arbejdskommissionen 1925-27; Medlem a:f forskellige Udvalg ved r. Socialreformen og Bekæmpelse af Ar­bejdsløshed; Formand for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1948 og for Bestyrelsen for Akts. Revisions- ok Forvaltuings-Institutet 1948.

Litterære Arbejder: Danske Ulykkes-invalider (1918); Forholdstalsvalg og Enkeltmandsvalg (1918); Den tvungne Ulykkesforsikring og de privat« For­sikringsselskaber (1921); Danmarks so­ciale Lovgivning i Hovedtræk (19231; Den økonomiske Forening (Disputats, 1928); Problems of Monopoly and Eco-nomic Warfare (1930); Arbejdsløn og Artejdeløshed, Socialpolitik I Bd. (1939); Social Sikring, Socialpolitik II Bd. (1948); Økonomisk Teori og Metode (1942).

Adresse : Hulsøvang l, Rungsted Kyst.

ZEUTHEN Jens H Departementschef; f. 8. Juli 1912 i Svendborg; Søn af Dom­mer E H Zeuthen (se denne); gift (10. Maj 1938) m. Elsa Z., f. 21. Xov, 1911 i Kbhvn., Datter af Cigarmager Jacobns Roos og Hustru Ingeborg Carla Emilie f. Hansen.

Student (Svendborg) 1930; cand. jur. 1936; Sekretær i Skattedepartementet s. A., i Indenrigsministeriet 1937, Fuld-

____________________Z ler

ma-gtig  snistds 1945,   Departementschef 1948.

Adresse : Øresaards Allé 25, Hellerup. IELER Mogens Maler, Grafiker; f. 6. Marts 1905 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Marinen Christian Zieler og Hustru Anna f. Glud; gift (6. Juni 1930) m. Birgit Z., f. 12. Juni 1908 i Skaade, Datter af Apoteker M N Reimers (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1923-, Uddannelse paa Harald Giersings Ma­lerskole og paa Kunstakademiets Fre-scoskole og grafiske Skole; udstillet paa Kunstnernes Efteraarsudstilling fra 1926; Medstifter af og Medlem af Høstudstil-lingen 1933-44; Medlem af Deeembri-sterne 1945; Studierejser til Paris og Italien 1930-31, til Java, Bali og Celebes 1939; deltaget i Udstillinger i Udlan­det; tildelt Hartmanns Legat 1943.

Medlem af Efteraarsudstillingens Cen­surkomité 1934-35 og af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1934-35; Medlem af Akademiets Jury 1940-43.

Malerier: Skov, Med rødt Tørklæde (Statens Museum for Kunst); Fisker-baade paa Celebes Kyst, Slottet- (Aar­hus Museum); I låne Kjole (Esbjerg Museum): Sondrup Plantage (Horsene Museum); Mellem to Katte (Nasjonal-galleriet, Oslo); Tegninger og Grafik i Kobberstiksamlingen og Xasjonalgalleriet i Oslo; Vægdekorationer bl. a.: Aarhus Oliefabrik (1933); Trappegangene i Girkusbygninigen (1938); Aarhuns Stifts­tidende (1943): Folkekøkkenet i Lyr-skovgade (1947); Børnehaven Rosen­borg (1948); Bogkunst bl. a. : Gilgamesh (1940); Sakuntala (1942); Den lille Æsop (1944-45): Ex historia remedio-rum (1945); Afrikansk Xegerdistning (Kbhvn., Oslo og Stockholm 1948).

Adresse: Urbansg. l, Kbhvn. Ø.

ZIERSEN Axel Godsejer, R : f. 3. Okt. 1869; Søn af Proprietær Ziersen, Langø-gaard (død 1922) og Hustru Amalie f. Skafte (død 1919); gift (17. Sept. 1904) m. Ingrid Z., f. 8. Au«. 1883, ded 1947, Datter af Forpagter \Vahl, Alsløvgaard (dBd 1897) og Hustru Therese f. Volck (ded 1921).

Ejer af Vilhelms!] o i fra 1897 og af Troeteebygaard fra 1915; Medstifter af Lollands Handels- og Landhrugshank, Medlem af Bestyrelsen fra Stiftelsen og Formand fra 1926; Herredsformand i Østifternes Hagelskade- og Ulykkesfor-sikringsforening i • Sender Herred samt Medlem af dettes Firemandsudvalg; Medlem af Bestyrelsen for Maribo Amts økonomiske Selskab og for Arbejdsgi­verforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt. Adresse : Vilhelmshoj pr. Søllested.

Zobe_____________________

ZOBEL   Hermann Direktør; f. 23. Juli 1908 i Kbhvn.; Søa af Direktør Her­mann Zobel og Hustru f. Hansen; gift (28. April 1933) m. Kigmor Z., f. 31. Dec. 1910 i Aalborg, Datter af Kammer­herre, Stiftamtmand Charles Brun (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru Rigmor f. Hansen (død 1948).

Student (Østre Borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1933; ansat ved den danske Direktion for Phoenix Assurance Co. og London Guarantee <i Accident Co., Ltd. 1933, Agency Manager s. A., Prokurist 1935, Meddirektor 1936; Direktør i Akts. Forsikringsselskabet Codan 1940; adm. Direktør i Akts. Forsikringsselskabet Codau Liv 1943 us i Akts. Forsikrings­selskabet Codau 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. For­sikringsselskabet Codan 1940, for Bank-Aktieselskabet D B Adler & Co. 1943, for Dansk Automobilforsikrings For­bund 1945, for Dansk Luft Taxa 1945, for E.jenclomsakts. D. F. V. 1946, for Foreningen af Ansvarsforsikringsselska-mer (Udleje af Biler uden Fører) 1947 og for Akts. Scanaviation 1949; Medicin at Dansk Tarif forenings Komité 1945.

Adresse: Hegnsholt pr. Vedbæk.

 ZOFFMANN p Kæmner; f. 25. Jan. 1877 i Haderslev; Søn af Lærer P J Peter­sen (død 1897) og Hustru Christine f. Zoffmann (død 1924); gift (28. Juli 1915) m. Margrethe Z., f. 12. Juli 1878 i Hol­bæk, Datter af Entreprenør E Petersen og Hustru Hanne f. Bærentzen (død 1938).

Lærereks. (Jonstrup) 1896; Lærer ved Kolding kommunale Skolevæsen 1902-20; Kæmner i Kolding 1920-46.

Medlem af Kolding Landsogns Di-striktsraad 1913-21; Formand for Kol­ding Centralbibliotek fra 1928 og for Kæmnerf oremngen 1939-44; Købstad­foreningens Konsulent i Arkivvæsen fra 1940; Regnskabsfører i l, S Den sydøst jydske Fællescentral fra 1946; Forstan­der for Skt. Jørgens Hospital, Kolding fra 1947.

Har udgivet: Esperantolærebog(1918); Esperantoordbog (1923): Lønskat (1941); Decimal-Klassifikation for Dansk Kom­muneforvaltning (1942). Redigerer Landsskatterettens og Lignjngsdirekto-ratets Meddelelser (Løsbladsudgave).

Adresse : Aalykkeg. 6, Kolding.

Q

ØDUM   Hilmar Direktør, Dr. phil., R.; f. 26. Jan. 1900 i Næstved; Sen af Lærer Niels Ødum (død 1926) og Hustru Dagmar f. Agerlin; gift (1934) m. Else Ø., f. 20. Juni 1909 i Hem, Datter af

_________________________1450

Sognepræst  M  C Glenstrup   (død 1942) og Hustru Dagny f. Helweg (død 1916).

Student (Herlufsholm) 1917; mag. scient 1923; Univ. Guldmed. 1925; Dr. phil. 1927; Sommerassistent ved Dan­marks geologiske Undersøgelse 1918; honorarlønnet Assistent 1920; Leder af Brøndboringsarkivet 1926; Afdelings-geolog 1931; Direktør for Undersøgelsen 1937; Studierejser i Europa, Grønland og Nordamerika.

Medlem af Danmarks Naturfred-ningsforenings naturvidenskabelige Ud­valg 1929-33 og Formand for nævnte Forenings Lejrudvalg fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for K.F.U.M. Centralfor­eningen i Kbhvn. og Chef for K.F.U.M. Spejdernes Kbhvns Distrikt 1931-34; Medlem af Naturfredningsraadet fra 1933; Direktør for Det Wærnske Insti­tut 1939; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939; Formand for Repræsentantskabet for Dansk Ung-domssamvirke i Kbhvn. 1940; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Norden 1941-43, af det Kgl. Danske Geogra­fiske Selskabs Raad 1941, af Danmarks naturvidenskabelige Samfund 1941, af Kommissionen for videnskabelige Un­dersøgelser i Grønland 1939, af Frilufts-raadet 1943 og af Udvalget for Gran-lands geologiske Undersøgelse 1946.

Har skrevet: Paa Opdagelse i Natu­ren (s. m. Knud Hee Andersen, 1928); Moderne Naturvidenskab og kristelig Livsanskuelse (1931); Videnskabelig el­ler relfe-iøs Livsanskuelse (1934); samt en Række geologiske Arbejder.

Adresse: Borgev. 27, Lyngby

ØIGAARD Albert Læg-e; f. 12. Maj 187') i Kblivn.; Søn af Fabriksbestyrer T Chr. Øigaard (død 1912) og Hustru Laura f. Enna (død 1929) • gift (4. Ang. 1900) m. Kathrine Ø., f. 27. Maj 1879 i Nykjøbing M., Datter af Prokurator P Chr. Bendix oe Hustru Marie f. Struntze.

Student (Østre Borgerdydskole) 1893; med. Eks. 1899; prakt. i Nibe 1900-05; Reservelæge ved Finseninstitutet tor Hjertesygdomme 1906-11; Assistent ved Universitetets retsmedicinske Laborato­rium 190840 ok ved Rigshospitalets me­dicinske Poliklinik 1911-13; prakt. i Kbhvn. som Specialist i Hjertesygdom­me 1911; talrige Studierejser, særlig i Tyskland (Bad Nauheim).

Medlem af Hovedbestyrelsen for Det Danske Kunstindustrimuseum, af Be­styrelsen for Foreningen Kunstindustri-museets Venner 1925 og for Grete Foss' Legat for Sygeplejersker; korresponde-rende Medlem ved la Société Francaise de Card'iologie.

Adresse; Olaf Poulsens V. 7, Char-lottenlund.

Ollg

ØIGAARD Erik Landsretssagfører; f. 20. Nov. 1908 i Kbhvn.; Søn af Læge Al­bert Øigaard (se denne); gift (21. Dec. 1933) m. Edith Ø., f. 13. Juni i Kbhvn., Datter af Grosserer Poul Just (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1927; •cand. jur. 1933; Landsretssagfører i Kbhvn. 1937; Medhjælper boa Stats­advokaten for Kbhvn. 1945-46.

Medlem af Søllerad Sogneraad fra 1943; Formand i Bestyrelsen for Akts. "Waagepetersens Eftf., for Akts. Holte Gymnasium og for Akts. Frederik Fied-ler; Medlem af Bestyrelsen for Bank­akts. D B Adler & Co.. for Akts. De forenede Træskofabrikker, for Akts. Vø-lund, for Akts. Mogensen og Dessaus Væverier og for Forsikrings-akts. Codan Liv m. m.; adm. Direktør for Akts. Ejendojnsa.kt«. D. F. V.

Adresse; Bjerget, Sandbjærgv. 124, Vedbæk.

ØLLGAARD Christian Ludvig Ermt Oberst, Kammerherre, K'. DM. HTH. p.p.; f. 3. Aug. 1877 i Ringsted; Søn af Birkedommer FLÅS Øllgaard (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Agnes f. Hellmers (død 1925); gift (7. Nov. 1905) m. Fanny Ø., f. 30. Sept. i Kbhvn., død 1934, Datter af Oberstløjtnant, Kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og Hustru f. Adolph (død 1885).

Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant 1901; tjenstgørende i Livgarden 1908; Adjutant ved 1. Generalkommando 1911; Kaptajn 1912; tjenstgørende i General-kommandoen 1912, i Livgarden 1913, i Generalstaben og Souschef ved General­kommandoen 1921; Oberstløjtnant 1928-, Chef for 2. Landstormsbataillon 1928, for 1. Bataillon 1928; Oberst 1930; Chef for 5. Regiment s. A.; Chef for Livgarden 1934; Afsked 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Grosserer Jens Holst's Livrentefond for ugifte Pizer.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; M.Gr.3.; N.St.O.3'.; R.St.A.3.; S.Sv.21.

Adresse : Carl Plougs V. 10, Kbhvn.V.

ØLLGAARD Hans Biskop, li.DM.; f. 26. Jan. 1888 i Borre paa MøU; Søn af Læge Ludv. Øllgaard (død 1916) og Hustru Charlotte f. Lind (død 1945); gift (31. Maj 1917) m. Marie Ø., f. 29. Juli 1887 i Magleby paa Møn, Datter af Sognepræst Emil Jespersen (død 1901) og Hustru Margrete f. Pontop-pidan (død 1919).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1905; cand. theol. 1913; personel Kapel­lan i Odense s. A.; Kaldskapellan ved Skt. Knuds Kirke i Odense 1917; Sogne­præst i Asperup-Rorslev 1920; Provst i

Vends   Herreds   Provsti   1932;    Biskop over Fyens Stift 1938.

Medlem af Skoledirektionen i Assens Amtsraadskreds 1935-38 og af Kirkelig Samfunds Bestyrelse 1942; Medlem af Danmarks Frihedsraad 1944-45, af Be­styrelsen for Frihedsfonden og Formand for dennes Odense-Afd. 1945; Formand for Kirkelig Samfund 1946 og for det grundtvigske Soldaterarbejde 1946; Med­lem af Sydslesvigsk Udvalg 1947.

Adresse: Klareg. 17, Odense.

ØLLGAARD H F fh. Direktør for Rigs­hospitalet, K'.DM.p.p.; f. 24. Sept. 1877 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor H Øllgaard (død 1895) og Hustru Sophie t. Petersen (død 1907); gift (21. Sept. 1912) m. Ebba Ø., f. 23. Maj i Aarhus, Datter af Sagfører, Sparekasse­direktør H F Christiansen (død 1921) og Hustru Bdelmine f. Christiansen. Student (Borgerdydskolen Kbhvn.) 1895; cand. jur. 1901; Fuldmægtig ved Bregentved-Gisselfeld Birk 1901; Assi­stent i Kultusministeriet 1902, Fuld-ma-srtia- 1912, Ekspeditioiissekretivr 1914. Kontorchef i Kirkemin. 1919; Direktør for Rigshospitalet fra 1922 (kst. 1921) til 1944.

Sekretær ved Overværgeraadet 1905, Ekspeditionssekretær 1910 og Formand for Overværgeraadet, for saa vidt an giaar jydske Sager, 1919-22; Formand i Bestyrelsen for Værgeraadsinstitutio-nens Børnehjem 1922-32 og for Optagel-seshjemmene Frederikshøj og Lykkens-gave 1922-42; Medlem af den internat. Komité, der forberedte den 1. internat. Hospitalskongres i U. S. A. 1929 og af den internat. Komité, der forberedte den 2. internat. Hospitalskongres i Wien, Juni 1931, den danske Regerings Repræsentant paa begge Kongresser samt paa den 3. internationale Hospi­talskongres i Belgien 1933; Medlem af Bestyrelsen for de kgl. Blindeinstitut­ter 1928-34; Medlem af Forretningsud­valget for Michaelsen-Fonden til 1947 og for Børnehjemmet af 1870; Medlem af Direktionen for Finseninstitutet og Radiumstationen i Kbhvn. til 1947; Medstifter af Akts. Blindes Arbejde, Formand 1929-47; Medlem af Direktio­nen for Kbhvns Militær hospital.

Har   udgivet:   Lov  om  Forfatter- og Kunstnerret   (1904);   Filolog-   og   Magi­sterstat (1907, sammen med CHSthyr). Udenl.  Orden :  I.F.2. Adresse:   Frydendalsv.  7,   Kbhvn. V.

ØLLGAARD Olav Gaardcjer; f. 12. Nov. 1890 i Home ved Varde; Søn af Gaard-ejer  Peder  Øllgaard  og   Hustru  Bodil Kristine  f.   Kristensen;   gift   (21.   Okt. 1913) m. Sofie Ø., f. 17. Nov. 1888 paa Plovstrup Søndergaard ved Gredstedbro,

øllg__________ ______

Datter af Proprietær Peter Clausen og Hustru Ane f. Moliin.

Paa Roskilde Højskole 1908-09 og paa Ladelund Landbrugsskole 1912' overtog Gredstedgaard 1913: Medlem af Folke­tinget (Guldagerkredsen) fra 1939;-For­mand for Landbrugets Byggetjeneste og for Foreningen af jydske Landbofor­eningers Byggeudvalg; Medlem af Be­styrelsen for Det kgl. danske Landhas-holdningsselskab og af Hovedbestyrel­sen for Frihedsfonden; Medlem af Stii-tt-ns Landvindingsudvalg fra 1940 og al Statens Ligningsraad fra 1948.

Adresse: Gredstedgaard pr. Gredsted-bro.

ØRSKOV   Jeppe Direktør, Dr. med.. li.DM.; f. 2. Marts 1892 paa Ørskov-g>aa-rd i Snejbjerg; Sen af Købmand 1J M Christensen (død 1949) og Hustru Margrethe f. Lundsgaard Nyboe (død 19361; gift (11. Dec. 1917) m. Gerda Anny Ø., f. 23. Marts 1895 i Helsingør, Datter af Malermester Fritz Ruseh (død 1923) og Hustru Helene f. Niel­sen.

Student (Helsingør) 1910; med. Eks. 1917: Hospitalsuddannelse 1917-20; Assi­stent ved Staten? Seruminstitut 1920, Laborator 1922, Afdelingsforstander 1932, Direktør for Institutet 1940; Leder af Karantænelaboratoriet i El Tor i Ægyp­ten 1922; Dr. med. 1923; Studierejser til Amerika, Frankrig, England og Tysk­land; Konsulent i Bakteriologi og Sero­logi ved Sundhedsstyrelsen 1940.

Medlem af Videnskabernes Selskab J939, af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber 1944, af Forretningsudvalget i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, af Bestyrelsen for P Carl Petersens Fond, for Michaelsen Fond, for Biologisk Selskab og for Dansk Pa­tologforening; Formand for Bloddonor­korpset og for Kredsforeningen for Kbhvn. af Rigsforeningen til Bekæm­pelse af de rheumatjske Sygdomme; Medlem af Danmarks naturvidenskabe­lige Samfund, af Svenska. Låkareeållska-pet, a! Selskabets Sektion for hygien och bakteriologi og af Society for Ge­neral Microbiology, England.

Arbejder t Metode til Encelledyrkning af Bakterier; Bakteriemorphologi; In-fektionspathologi; Virusundersøgelser; Blodundersøgelser.

Adresse :  Amager Boulevard 80, Kbhvn. S.

Sommerbolig : Højbakkehus, Ellekilde pr. Aalsgaarde.

ØRSKOV Søren L Professor, Dr. med.; f. 14. Aug. 1901 i Helsingør: Søn af Købmand P M Christensen (død 19491 og Hustru Margrethe f. Lundsgaard Ny­boe (død 1936>; arift (16. Maj 1930) m. Inger Lise O., f. 14. Aug. 1908 paa

_______________________»52

Frclbg., Datter af Grosserer C H Clau­sen (død 1949) og Hustru Mary f. Jen­sen.

Student (Helsingør) 1919; Univ. Guld-med. 1923; med. Eks. 1927; Studieop­hold i Lund 1927-28; Assistent ved Uni­versitetets medicinsHysiologiske Insti­tut 1928-37; Dr. med. (Undersøgelser over de ætheropløselige Syrer i Blod og Væv) 1931; Fellowship of Kockefeller Fonndation 1932; Studieophold i Kiel i 1932 og i Gøttingen 1932-33; Censor i Biokemi 1934-37; Professor i Fysiologi ved Aarhus Universitet 1937; Censor i Kemi ved Aarhus Universitet 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejer­sker og for ledende og undervisende Sygeplejersker og Formand for Under-visningsraadet ved samme; Sanitets-chef for Aarhus Luftbeskyttelsesomraa-de 1943; Formand i Bestyrelsen for Nor­disk Forening for Fysiologi 1948; Næst­formand i Bestyrelsen for Foreningen. Een Verden's Aarhusafd. 1948.

Adresse : Dronn. Margrethes V. 49, Aarhus.

ØRSTED   H   C  Direktør,   K'.DM.p.p. •   f.

25. Juli 1876 i Kbhvn.; Søn af Inspek­tør ved polyteknisk Læreanstalt, cand. polyt. Nicolai Ørsted (død 1900) og Hu­stru Pauline f. Brøndum (død 1914); gift 1. Gang (18 Dec. 1914) m. Ellen Ø., f. 16. Aug. 1870, død 1917, Datter af Sognepræst S C Olesen og Hustru Ma­rie f. Hansen (død 1907); 2. Gang (15. Febr. 1919) m. Marie Ø., f. 26. Tuni. Datter af Proprietær Anthon Haugaani (død 1921) og Hustru Anthoma f. An­dersen (død 1914).

Student (Mariboes Skole) 1894: cand. j u r. 1903; Assistent i Sø- og Handels­retten 1903-W: Byfogedfuldmægtig i Hel­singør 1904; Underfoged smstds. 1905-18; Kontorchef i Dan?k Arbejdsgiverfor­ening 1918-22; Direktør for de fire nor­diske (dansk, finsk, norsk og svensk) Arbejdsgiverforeningers Kontor i Brux­elles 1922-39. i ft.néve 1939-46: For­eningernes fælles Delegerede ved den Internationale Arbejdsorganisation 1946; Vicepræsident for Den internationale Ar-bejdskonference i San Fraiicisco 1948.

Medlem at Bestyrelsen tor Helsingør og Omegns Bank 1909-18; Formand for Komitéen for Hornbæk-Gilleleje Jern­bane 1911-15; Formand for Helsingør Værgeraad og for Helsingør Borgerfor­ening 1911-18, for Helsingør Skatteraad 1912-18; Finansministeriets Repræsen­tant i Bestyrelsen for Helsinger-Horn-bæk-GillelejeJernbane 1916-18; Alembre-Adjoint af Styrelsen for det Interna­tionale Arbejdsbureau 1922, Medlem af og Vicepræsident for Styrelsen 1931-44.

145*__________________________

atter Medlem af Styrelsen fra 1945; Medlem af Styrelsen for den internatio­nale Arbejdsgiverorganisation 1923, Vi­cepræsident 1925, Præsident 1927, fun­gerende Præsident (acting chairman) for Organisationens Bestyrelse fra 1928, Præsident fra 1931; Præsident for Ar­bejdsgivergruppen paa den internatio­nale Arbejdskonference 1928-39 og atter fra 1945; Æres-Vicepra;sident for den regionale (panamerikanske) Arbejds­konference i Santiago de Chile 1936; Vice-Præsident for den internationale Textilkonference i Washington 1937; Vice-Præsident for den internationale permanente Landbrugskommission og for den internationale Kommission for offentlige Arbejder; Præsident for det nordiske Selskab i Bruxelles 1923-24, Vicepræsident 1924-26; Æres-Vicepræsi­dent for Les Amitiés Belgo-Danoises 1925.

Har skrevet Artikler i nordiske og udenlandske Tidsskrifter om sociale og juridiske Emner; har oversat Upton Sinclairs „En Verden gik under'", „Mel­lem to Verdener" og „Dragetænder".

Udenl. Ordener: B.K.4.; B.L.II.2.; C.H.L.3.; Fi.H.E.2'.: F.Æ.L.3.; I.Kr.2.; Ju.St.S.2.; S.N.3.; S.V.2'.; Sp.O.K.2.

Adresse:   V-BouIevard   51,   Kbhvn.   V.

ØRSTED  H C S Lodsdirektør, Komman­dørkaptajn, E.DM., HTS.p.p.; f. 8. Nov. 1890 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører H V Orsted (død 1916) og Hustru Camilla f. Jensen (død 1923); ugift.

Premierløjtnant 1913; Kaptajn 1921; Adjudant hos Viceadmiralen 1925-26; gennemgaaet École de guerre navale i Paris 1926-27, Certifikat som fransk Stabsofficer; Orlogskaptajn 1930; Chef for Beskytteren 1934 og for den danske Fiskeriinspektion under Island 1936; Kommandørkaptajn i Reserven 1937; Lod-inspektor 1944; Lodsdirektør 1. Juli 1949.

Cdenl. Ordener: B.K.4.; F.Æ.L.4.; I.F.3.

Adresse : Lindenovsg. 4, Kbhvn. Ø.

ØRUM Aage Overretssagfører; f. 24. Nov. 1890 i Horsens-Hammer Kommu­ne; San af Proprietær Erik Ørum og Hustru Mette Marie f. Sørensen; gift (16. Febr. 1917) m. Maria Ø., f. i Ny­købing F., Datter af Lektor J C F Beyerholm (død 1925) og Hustru Elisa­beth f. Jørgensen (død 1933).

Student (Aalborg) 1909; cand. jur. 1915; Overretssagfører 1918; antaget til Udførelsen af offentlige og beneficerede Sager i Kbhvn.

Formand for og Medlem af Bestyrel­sen for forskellige Aktieselskaber og Legater.

Adresse: Soldalen 10,  Kbhvn.  Ø.

__________________Ørum

ØRUM   H P T Dr. med., R.; f. 3 Sept. 1877 i Kbhvn.; Søn af Professor H P Ørum (død 1904) og Hustru f Tu-linius (dfld 1927); gift (16. Aug. 1904) m. Maria Ø., f. 8. April 1879 i Stock­holm, Datter af Ingeniør C J Jehander (død 1911) os Hustru f. Mellin (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1895, med. Eks. 1901; Assistent ved Frede­riks Hospital 1903-05; Dr. med. (Ke­miske Undersøgelser af Menneskegalde} 1903; prakt. Læge i Kbhvn. fra 1904, Assistent ved Finsens Lysinstitut 1904, ved Dr. Lendrops Klinik 1908, ved Kommunehospitalet 1909: Reservelæge ved Børnehospitalet 1910-12, ved Kom­munehospitalets Afd. II 1912-17; Skole­læge 1917-48; Læge ved MartJiahjemmets Poliklinik f or Børn 1917-46; Visitator ved de kommunale Hospitaler 1917-23; kom­munal Vaccinator 1919-23; Lærer ved den kommunale Sygeplejerskeskole 1918-38; Klinikchef for Kommunehospitalets Polikliniks medicinske Afdeling 1923-30; Lektor i Skolehygiejne 1925.

Medlem af Komitéen til Formindskelse af Børnedødeligheden 1911-37; Medlem af Repræsentantskabet for det kbhvnske Asylsei.skab 1914 ; Medlem af Forretnings­udvalget for Hygiejnisk Museum 1917-48 Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af 1915, 1917-36, Formand i 1936; Se­kretær i det kjøbenhavnske Asylselskab 1920-39, lægekyndigt Medlem og Perso­nalechef 1939; Medredaktør af Tidsskrift for dansk Skolehygiejne 1920; For­mand for Komitéen for akademisk­sociale Foredrag paa Universitetet 1920-39; Medlem af Marthahjemmets Be­styrelse 1921, Formand 1939; Formand for Dansk pædologisk Forening 1921-25 og for Foreningen for Feriehjemmet og Friluftsskolen Kallehave-Strand 1922; Formand for Foreningen til Skolehygi­ejnens Fremme 1924-46. Æresmedlem 1946: Formand for Foreningen af Kom­munalt ansatte Skolelæger i Kbhvn. 1927 -47; Æresmedlem af Dansk Skolelæge­forening 1948: Formand for den dan­ske Komité for Nordiske Kongresser for fysisk Opdragelse, Børne- og Skole­hygiejne 1935-48; Medlem af Pædago­gisk Selskabs Repræsentantskab fra 1925 og af Folkebørnehavernes Besty­relse fra 1926, Formand fra 1939: Redak­tør af Nordisk hygiejnisk Tidsskrift 1927-48; Medlem af Bestyrelsen for Hjælpebørnenes Fritidshjem 1930; Med­lem af Dansk Røde Kors Ungdoms Ud­valg «35-39; Næstformand i Dansk Frø-belforenius fra 1939.

Adresse : Sortedam Doss. 23, Kbhvn.N.

ØRUM T P A Oberst, R.DM., HTH.p.p.; f. 12. Juli 1901 i Aalborg; Søn af Kap­tajn A Ørum (død 1934) og Hustru f.

Ørum

Arboe (død 1916); gift m. Inger Ø., Batter af Købmand P Holten Lange (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Frederikke Magdalena i. Eoss.

Student (St. Andreas Kollegium) 1919; Premierløjtnant af Artilleriet 1923; Mi­litærflyver 1926; studerede ved Polytek­nisk Læreanstalt 1927-29 og red École Nationale Supérieure de TAéronautique 1929-31; Diplom som Ingénieur civil de I'Aéronautique; Kaptajn i Flyverkorpset 1931; Chef tor Flyvertroppernes tekni­ske Tjeneste 1932; Oberstløjtnant 1935; Chef for Sjællandske Flyverafdeling 1940; under den tyske Besættelse u. f. Nr. 1940 og idømt livsvarigt Fængsel og afskediget af Hæren 1941; genansat i Hæren 1945; Oberst og Generalinspek­tør for Hærens Flyvertropper s. A.; til­lige Chef for Hærens og Søværnets Flyverledelse 1947.

Har udgivet forskellige Pjecer.

Uden],   Ordener:   F.Æ.L.4.;  S.V.22.

Adresse : Rigenag. 11, Kblivn, K.

ØRUM-PEDERSEN P Direktør, R.; f. 16. April 1882 i Hørby; Sen af Mejeriejer P Pedersen (død 1902) og Hustru Marie f. Ørum (dod 19il8). gift (27. Jan. 1921) m. Bodil 0-P., i. io. Sept. 1893 i Aal­borg, Datter af Købmand Georg Bendt­zen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Otilie f. Hansen (død 1911).

Præliminæreks. 1898; uddannet hos Nicolai Outeen Haderslev og Sydjydsk Korn & Foderstof Kompagni Kolding til 1903; ansat hos Firmae-t Hammen & Droscher, Leder af dets Virksomhed i Aalborg fra 1904, Medindehaver 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Arbejdsgivere ved Aalborg og N-Sundby Havn fra 1922, Formand Jra 1925; Medlem af Bestyrelsen for Sam-raeætataing-en af Havne- og Ka-bmands-organjiaatione.r i Danmark fra 1951 (Næstformand, fra 1947) og af Forret-ningsudn'alget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere for Aalborg og Omegn fra 1926; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget for Dansk Ar­bejdsgiverforening- Ira 1947; Medlem af Aalborg Byraad fra 1929; Formand ifor Bestyrelsen for Nordjysk Bande og for Akts. Brødr. Bendtzen, Aalborg; Med­lem af Bestyrelsen for Aalborg Han­delsstandsforening, for Akts. Hans Jen­sen, Aalborg og for Selskabet for so­cialt Boligbyggeri for Aalborg og Om­egn; Medlem af TUsynsraadet for Aal­borg Hypothekforening fra 1946.

Adresse v Jomfru Ane G 14, Aalborg.

ØSTERBERG Aage Direktør, cand. jur., E.; f. 7. Sept. 1891 paa nordre Røn ved Læs«. Søn af Fyrmester Erik Øster-berg (ded 1909) og Hustru Anna f. Lar­sen (ded '910): cif*. '16. -T'i!i .1920) m.

_______________________________________1454

Dina Ø., f. 21. Maj 1895 j Kbhvn., Dat-ter af Instrumentmager Elis Mogensen (ded 1927) og Hustru Asta f. Schou (død 1938).

Trafikelev ved Statsbanerne 1907, Af­sked som Assistent 1917; Student (privat dimit.) 1916; genansat som Assistent i Statsbanernes Generalsekretariat 1919, Sekretær sammesteds 1920; cand. jur. s. A.: Sekretær i Dansk Arbejdsgiver­forening 1922, Fuldmægtig sammesteds 1924; Direktør for Bryggeriforeningen 1932.

Medlem af Arbejdskommissionen al 1925, af Alkoholkommissionerne af 1935 og 1947 og af Hovedstadskommissionen 1940; Deltager i de internationale år-bejdskonferencer i Genéve 1922-31; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ar­bejdsgiverforening 1932 og af Gentofte Kommunalbestyrelse 1933, 1. Næstfor­mand 1934-37 og fra 1942, Raadmand fra 1934; Formand for Skatteraadet ior Gentofte Skattekreds 1947; Medlem af Bestyrelsen for Den skandinaviske Brvg-gerhøjskole 1933 og for Akts. Finaade-ringsinstitutet for Hotel- og Restaura­tion- og Turistvæsen 1937.

Adresse: Niels Andersens V. 60, Hel­lerup.

ØSTERBERG Harald Generalkonsul, Civilingeniør, E.; f. 31. Aug. 1884 i Hirtshals; Søn af Fyrmester Brik Øster-berg (død 1909) og Hustru Anna f. Larsen (død 1910); gift (20. Aug. 1921) m. Ethel Mary Ø., f. 1. Marts 1895 i Anckland paa New Zeeland, Datter af Købmand og Fabrikant S H Baven-port (død 1938) og Hustru Mary f. Alexander (dåd t945).

Oand. polyt. 1909; ansat hos Stads­ingeniøren i Kbhvn. 1909-11; i Firmaet F L SJnidth & Co. i Kbhvn. 1911; stif­tede Firmaet Østerberg & Engel Chri­stensen i Paris 1923, passiv Deltager 1928; Underdirektør i Akts. FLSaaidth & Co. Kbhvn. 1925; Vice-President for de F L Smodbh'ske Koncerner i Ame­rika 1928-53 og 1935-36; Handelsattaché ved det danske Gesandtskab i "Wa­shington 1933-35; Industriraadets Re­præsentant i Amerika 1953-35; adm. Direktør og Medlem af Bestyrelsen' ior Cement Ltd. og Asbestos Cement Ltd., Dublin fra 1936; dansk Generalkonsul i Dublin 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Tunnel Ce­ment Holding Co. 1937, for Irish Steel, Ltd. 1942  for Irish Mutual Yacht Insu-  ' rance, Lid.' 1945 og for Cyprus Asbestos Mines, Ltd. 1947.

Adresse: Walford, Shrewsbury Road, Dublin, Irland.

ØSTERBYE Carl Kunstmaler; f. 13. Aug. 1901 i Aarhus; Søn af Kasserer Ejnar løve østerbys (død 1937) og Hus*™

1455________________________________

Agnes f. Raupach (død 1938); gift (2. Maj 1934) m. Ingeborg Ø., f. 2. Dec. 1905, Datter af Apoteker A F Bendix Nielsen og Hustru Signe f. Lavritzen (død 1933).

Har udstillet paa Kunstnernes Efter-aarsudstilling fra 1929 og paa Charlot-tenborgs Foraarsudstilling fra 1934; ud­stillede paa Udstillingen Nordisk Konst i Goteborg 1939, paa den internatio­nale Kunstudstilling Biennalen i Ve­nedig 1942 og paa Den danske Kunst­udstilling i Oslo 1946; Medlem af Cen-snrkomitéen for Kunstnernes Efteraars-udstilling 1940-41, af Kunstnersammen-slutaingen Kameraterne fra 1941 og af Komitéen for Udstillingen Dansk Ma­leri og Skulptur i Dag 1941; repræsen­teret paa Goteborg Museum, Statens Museum for Kunst, og flere Provins­museer.

Adresse : Hoed pr. Jystrup Midtsj.

ØSTERGAARD Carl V fh. Rektor; f. 6. Juli 1879 paa Frdbg.; Søn af Pro­fessor, Forfatter Vilhelm Østergaard (død 1928, so Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Elisa Tbeodora f. Locher (død 19371; gil't (14. Okt. 1912) m. Betty Ø.. f. 27. Jan. 1883, Datter af afd. Rentier Emil Jacoby og afd. Hustru Hedwig f Wednberg.

Student (Schneekloths Skole) 1897; cand. mag. 1902; Lærer ved Lang og Hjorts Kursus 1902-04; Lærer ved Aal­borg Katedralskole 1907, ved Frede-riteborg Statsskole 1910, Adjnnkt a.A., Lektor 1920-, Rektor for Viborg Kate­dralskole 1922, for Ordrup Gymnasium 193MS; Lektor ved Gentofte Stats­skole 1933-44; Medlem af Opgavefcom-misgionen for Studentereksamen 1934; faglig Medhjælper hos Undervisnings­inspektøren tor Gymnasieskolerne 1940. Bfer udgivet en Del Skolebøger og Oversættelsesarbejder (Homer, Goethe, Gottfr. Keller, Th. Mann, Herm. Hesse).

Adresse: Almev. 8, Hellerup.

ØSTERGAARD E Bankdirektør, R.; f. 1. Dec. 1875 i Horsens; Sen af Havnefo­ged Østergaard (død 1918) og Hustru Enteline f. Jacobsen (død 1914); gift m. Franziska Emilie, f. Gæde (Løwen-steiu), f. 30. Juli 1871 i Horsens.

Assistent i Banken for Horsens og Omegn 1892-97; Assistent i Kbhvns Handelsbank 1897-1901; Bogholder i Banken for Horsens og Omegn 1901-07 r Direktør for Lollands Handels- og Landbrugsbank 1907-47.

Medlem af Bestyrelsen for De danske Provinsbankens Pensionsfond 1912-47, for D« danske Provimsbankers Forening 1920-28 (Formand 1926-28) og for Pro-vlnsbtmkernes Understøttelsesfond fra 1936.

Adresse :  Nakskov

____________________________Østr

ØSTERGAARD P J Direktør, Konsul; f. 7. April 1887 i Nykøbing M.; Søn af Urmager J Østergaard (død 1919) og-Hustru Else f. Hyldig (død 1929); gift (28. Dec. 1922) m. Meta Marie Ø., f. 14. Jan. 1898 i Aarhus, Datter af Sned­kermester Anton Jensen og Hustru Anna f. Petersen.

Uddannet som Konstruktør paa Aal­borg tekniske Skole 1906-09; Uddannelse paa Skoler og beskæftiget i større Virk­somheder i Tyskland, Østrig og Schweiz 1909-13; Uddannelse paa Kunstgewerbe-schule i Miinchen; beskæftiget som Ar­kitekt i Kbhvn. 1913-15; egen Arkitekt­virksomhed i Aarhus til 1918; Direktør for Akts. Aarhus Savværk fra 1918; Konsul for Finland fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Træhandlerforening fra 1935, for Fælles­foreningen for Oversøisk og Haardttræ-, Finer- og Krydsfinerbranchen fra 1935, for Fællesrepræsentationen for danske Savværker os Tra>varefal>riker 1939-47. for Foreningen Jyrtsk Lovtræ 1939-47, for Foreningen af Krydsfiner-Importe­rer fra 1941, for Aarhus Bys Fadder-skabsforenine for Tender fra 1935, for Foreningen Norden i Aarhus fra 1937, for Akts. Hornslet Møbelfabrik fra 1954, for Træindustriens Fabrikantforeaing for Jylland fra 1940 dc for Købmaads-og Haandvterkerhaukcn i Aarhus fra 19491 Medlem af Land-komitéen for Red Barnet fra 1945 og Næstformand tor samffles Aarhusafd. fra 1947; Jtedtøft af Komitéen for Kontakt mellem G8te-borg. Bergen op Aarhus fra 1944 eg af Bestyrelsen for Akts. Aarhus Sav­værk fra 1947.

Ddenl. Ordener: Fi.B.H.; K.L.2'.; Fi.M.M.3.; Fi.r.K.3.; TH.S.f. ;Ne.r.K.M,2.

Adresse:  Kyst y.  63,  Aarhus.

ØSTRUP Chr, skoleinspektør, R.p.p.; i. 8. April 1891 i Ostrnp led Horsens; Søn af Skræddermester Soren Pedersen (død 1917) og Husfru Kathrine f. Nielsdatter (dørt 1924); crift ."1. Maj 1918) m. SHen Ø., f. 13. Juiii 1895 i Højetee, Datter af Parcellist Lars Nielsen (død 1909) og Hustru Birthe t. Nielsen.

Lærereks. (Blaagaard Seminarium) 1912: Aarskursus paa Danmarks Lærer­højskole 1920-25; Stipendierejser til Sve­rige 1921 o? Tj skiand 1927; Studierejse til Ægypten ug PalH-stina 1929; Vikar ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1912, Timelærer 1914, fast ansat 1918, Viceinspekter 1940, Skoleinspektør m. særligt Hverv 1945.

Medlem af Komiteen for københavn­ske Skolebørns Lanrtophold fra 1927, Leder af Fcriebørnsudsendelsen fra 1933; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Prwinsbørns Ferieophold i Kbhvn. <•••.•> -W ,y n.:' WorUl Friemlship Asso-

•11

_0str__________________________

ciatiori's raadgivende Komité i Dan­mark (rå 1945; Formand i Bestyrelsen for Dansk Rejseopsparing (rå 1945.

(Jclenl. Orden : I.Kr.4.

Adresse ; lagolfs Allé 35, Kbhvn. S.

ØSTRUP Frederik L Dr. ohil.. E.; f. 2. Okt. 1862 i Fredensborg: Søn af Forst­kandidat Peter Jensen Mød 1872) og Hustru f Nielsen (død 1887); gift (5. Febr 1919) m. Ebba Ø., f. 23. Se,pt. 1889 i Kjellerup. Datter af By- og Her­redsfoged Chr. siersted (død 1941, se Kraks Biaa Bog 1941) og Hustru Doro-tliea Henriette Louise f. Lillienskjold (dåd 1946).

Student (Frederiksborg) 1881: cand. theol. 1887; Kateket ved Heltigaands-kirken 1887-89; Universitetets Guldme­dalje 1891; Præst paa Læsø 1892-95: Dr. pliil. 1897; Sognepræst i Sædder 1900, ved Vor Frue Kirke i Aarhus 1907, i Horne paa Fyn 1923; Afsked 1932.

Censor  ved Skolelærereksamen  1892-97

_____________________________________1456

og 1924-33; Privatdocent ved Pastoral-seminariet 1898-99; Lærer ved Aarhus Kvindeseminarium 1915-17.

Litterære Arbejder: Et psykologisk Bidrag til en Lære om Selvopdragelse (Disputats, 1897); Gennem Jorderig — (1901); I trange Tider (1903); Korset (1904); Om Bønnen (1906); Alle vore Skatte — (1909); Ant. Lærebog i Reli­gion (1912); Hvor er vi? Hvad svaret Evangeliet? (1915); Hvis en Guds Søn kom, hvordan maatte han saa være? (1921); Kirken og Tiden, hvorledes kan de finde hinanden ? (1925); Skuespillet Petrus (1928); Den hellige Gral (1936); Om Jødespørgsmaalet fra et kristent Standpnnkt (1939); Gennem Sprinkel­værkets Rifter (1940); Genfremstilling af det gamle babyloniske Gilgamesh-Epos (1940); Saadan sagde .Tesus (s.m. Anker Aggebo, 1946); Skuespillet Ne-brikadnezar (1948).

Adresse.: Lindev. 3, Esperaærde.