LEVNEDSLØB

AABYE   Jørgen Kunstmaler. R.; t. 9. Juni 1868 i Gadstrup; Søn af Gaard-ejer Jørgen Olsen og Hustru f. Jørgen­sen : gift (20. Nov. 1912) m. Ellinor A., f. 4. Maj 1883, d»d 1918, Datter af Overretssagfører Frederik Høst (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Ida f. Lyngbye.

Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1892; Elev af Zahrtmann; udstillede første Gang paa Charlotte-nborg 1892.

Malerier: Tvillingsøstrene; Portrset-gruppe af kendte Kunstnere; gammel Husmandskone; talrige Portrætter, der­iblandt ; Portræt af min Hustru, Gros­serer A Fonnesbech (Manufakturhand­ler-Foreningen), Professor Valdemar Schmidt (Frimurerlogen), Kammerher­re Gjernals (Frimurerlogen), Oberst Parkov (Gentofte Haadhus), Ils. kgl. Højhed Prins Harald (Frimurerlogen), Lensgreve og Lensgrevinde Schaffalit-zky de Muckadell (Arreskov Slot), Di­rektør Oskar Hytten (Købmandsbo), Lensgreve Moltke-Bregentved (Bregent-ved Slot), Kommandør Gustav Holm (Nationalhistorisk Museum paa Frede­riksborg), Godsejer Selchau-Hansen (Alslevgaard), Priorinde Ellen v. Bo-sen (Vemmetofte Kloster), Hofjæger­mester Wolff-Sneedorff, Hofjægerme-sterinde Wolff-Sneedorff (Engelholm), Direktør A W Schmidt (Manufaktur­handler-Foreningen), Ingeniør Aage Nielsen (Firmaet Christian! & Niel­sen), kgl. Konfessionarius, Provst Mi­chael Neiiendam, Indenrigsminister, Dr. phil. O Krag (Rigsdagen), fh. Udenrigsminister, Dr, phil. & theol. L Moltesen, Professor Absalon Larsen (Polyteknisk Læreanstalt), Direktør L Laursen (Industrifagene), General­major H Castenschiold (Dansk Idræts-Forbund), Oberstløjtnant Helge Bruhn (Foreningen Norden, Hinds­gavl), Overlæge, Dr. med. H A Søl-ling (Horsens Kommune), kgl. Solodan­serinde Ulla Poulsen, Hds. Højlied Prinsesse Ozair af Kedah, Landsretssag­fører Carl Holst-Knudsen (Aarhus Uni­versitet) og Børneportrætter; Motiver

fra Skagen, Interiører, Blomsterbilleder o. s. v.

Adresse : Gothersg. 143, Kbhvn. K.

AABYE Jørgen S Civilingeniør, R.; f. 9. Okt. 1893 i Hillerød; Søn af Bank­direktør Chr. Aabye (død 1917) og Hu­stru Dora f. Friedrichsen (død 1922); gift (25. April 1918) m. Elise A., f. Ramlan-Hansen, f. 29. Sept. 1895 i Frederikssund; Datter af Amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Anna Mar­grethe f. Koefoed.

Student (Frederiksborg) 1911; Civil­ingeniør (Fabrikingeniør) 1917; ansat paa Teknologisk Institut som Labora-torieforstander for Garverforeningens Forsøgsstation fra 1917 og for De dan­ske Maleres Forsøgsstation fra 1918.

Sekretær i Kbhvns Garverlaug og i Garverforeningen i Danmark; Formand for Nordisk Læderkemiker Forening.

Redaktør af Garverbogen og Maler-bogen; har skrevet en Række tekniske Artikler.

Adresse: Ellevadsv. 33, Charlotten­lund.

AABYE    Karen Journalist, Forfatter­inde; 1. 19. Sept. i Kbhvn.; Datter af Grosserer Rud. Aabye (død 1927) og Hustru Franciska f. Petersen.

Ophold i Frankrig, Medarbejder ved Bladet „Skandinaver i Paris" 1989-32; Redaktionssekretær ved Politikena Lyt­terblad 1932-36; Korrespondent i England og Frankrig 1936-37; Medarbejder ved „B. T." fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1946.

Modtaget Herman Bangs Legat 1945.

Har skrevet: Der er langt til Paris (Roman, 1939); En Kvinde har alt (Ro­man, 1940); Vi skal ikke ha Penge til­bage (Roman, 1941); Det skete ved Kisum Bakke (Roman, 1942); Fruen til Kejsergaarden (Roman, 1943); Vi, der elsker Livet (Roman,l944); Jupiter glemmer aldrig (Roman, 1945): Vi skal snart hjem (Roman, 1946); Kvinde — gaa mod Solen (Roman, 1947); Bran­den >i Magasin d>u Monde (Radiorojnan, 1948).

Adresse:  Kiaumbakke,  Bagsværd.

 

Aaga____________________

AAGAARD   C E Legationsraad, R.DM. p.p.; f. 28. Aug. 1885 i Randers; Søn af Bryggeridirektør J E Aagaard og Hustru Gerda f. Synnestvedt; gift (25. April 1915) m. Hilma Marie A., f, i Kanders, Datter af Kaptajn F Basnvns-sen (død 1918) og Hustru Mine f. Friis. Alm. Styrmandseks. 1907: udvidet Eks. 1908; Medarbejder ved danske Dagblade 1908-13; Redaktør af Associated Scan-dinavian Press. London 1913-18; Fuld­mægtig i Udenrigsministeriets Presse­bureau 1918-19; Presseattaché ved Den danske Ambassade i London 1919; af­skediget 1942; genansat 1945; Lega-tionsraad s. A.; Presseattaché ved Den Danske Ambassade i Stockholm fra 1947, tillige ved Det 'Danske Gesandtskab i Helsingfors fra 1948.

Udenl. Ordener: I.F.3.; Stb.G.VJ.M.; Stb.Kr.M.

Adresse: „Långangsborg", Lagman Lindsvåg 2, Stocksund, Stockholm, Sve­rige.

AAGAARD   Kjartan Kriminaldommer; f. 26. Sept. 1884 i Island; Søn af Bir­kedommer M M L Aagaard (død 1898) og Hustru f. Grandjean (død 1929);

ugift.

Student (Efterslægten) 1903; cand. jur. 1909; Fuldmægtig paa Nørhald m. fl. Herreders Kontor 1909-10; Byfoged­fuldmægtig i Horsens 191049; Fuld­mægtig hos Rigsadvokaten 1919-25; Kriminaldommer i Vejle Købstad med Nørvang Tørrild Herreder 1925.

Formand Tor   Overvoldgiftsretten   i Husdyrsager for Vejle Amt 1939-44.

Adresse :  Vejle.

AAGAARD Otto C Dr. med., R.; f. 14. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af Pressefoto­graf Julius Aagaard (død 1926) or Hu­stru f. Brockmeyer (død 1923); gift (7. Nov. 1917) m. Gudrun Stig Aa., f. 13. Jan. 1895 i Thorslunde, Datter af afd. Fabrikbestyrer Einar Nielsen og Hustru f. Thomsen.

Student (Schne«kloths Skole) 1902; med. Eks. 1909; Prosektor ved Uni­versitetets normal-anatomiske Museum 1909-13; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets kirurgiske Afd. C. 1914-16; Assistent ved Professor Bovsings Pri­vatklinik H914-16 og 1919; Reserveki­rurg ved Rigshospitalets Afd. C. 1916-18 og 1919-21; Studierejser (Kirurgi) bl. a. til England, Frankrig, Mellem­europa og Nordamerika 1922-24; 2. Re­servelæge ved Rigshospitalets Fødeafd A. og gynækologiske Afd. 1924-25; l Reservelæge og Underaccouchør sam mesteds 1925-28, kat. Overaccouchøi smstds. og fung. Professor Februar Sept. 1935; praktiserende Specialist Kirurgi, Gynækologi og Obstetrik 1928

34

Privatklinik; Censor i Anatomi ved Den alm. danske Lægeforenings Mas­sageeksamen 1914-47; Meddommer i Sundhedslære vud Kbhvns Maskinist­skole 1916-30; Ceusorsuppleant ved Lægeeksamen i Kirurgi 1921-27 og 1931-35-, Censor i Obstetrik 1935-45; Tillids-læge ved Kbhvns Brandvæsen 1927; Ass. i Kirurgi ved Invalideforsikrings-raadet 1928-30; Medlem af den danske Kræftkomité 1929 og af Komiteen for Valg af Censorer ved den lægevidenska­belige Embedseksamen; Universitetets Guldmedalje (om Tungeroden) 1911; Dr. med. (Les vaisseaux lymphatiques du coeur) 1924; forskellige anatomiske, ki­rurgiske og gynækologiske Arbejder; Privatdocent 1925-28: Medarbejder bl. a. ved Dansk biografisk Leksikon samt Lærebog og Haandljog i Sygepleje.

Formand i Foreningen for Gynæko­logi og Obstetrik 1933-35; Sekretær i det Classenske Litteraturselskab 1929; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1935-39 02 for Dansk Medicinsk Selskab 1946.

Adresse; Solvænget 18, Kbhvn. Ø.

AAGAARD Sophus Politimester; f. 20. Juni 1876 paa Vestmanno, Island; Sen af Birkedommer M M L Aagaard (død 1898) og Hustru Agnes f. Grandjean (død 1929); gift (4. April 1904) m. Jo­hanne A., f. 15. April 1875 i Nordby paa Fanø, Datter af Overlærer N A Lau­ridsen (død 1901) og Hustru Lovise f. Hansen (død 1913).

Student (Ribe) 1896; cand. jur. 1903; By-og Herredsfuldmægtig i Skive 1903; Fuldmægtig ved Voer-Nim Herreder 1903; Politimester i Odense Herred 1919-46.

Adresse: Nørreg. 77, Odense.

AAKJÆR Svend Stadsarkivar, cand. mag.; f. 20. Jan. 1894; Søn af For­fatteren Jeppe Aakjær (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Forfatterinden Marie Bregendahl (død 1940. se Kraks Blaa Bog 1940); gift (19. Dec. 1922) m. Kathrine A., f. 22. Juni 18% i Fly, Dat­ter af fh. Gaardejer Jens Nielsen og Hustru Johanne f. Mikkelsen.

Student (Schneekloths Skole) 1912; cand. mag. 1921; gjort Tjeneste S'Kbhvns Raadstuearkiv 1915; arbejdet ved Den danske Ordbog 1916-19. ved Stednavne­udvalget 1916-24; kst. TJnderarkivar ved Rigsarkivet 1924; ansat 1926; Lands­arkivar for Nørrejylland 1929; kst. Stadsarkivar i Kbhvn 1945, udnævnt 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1913-18; Sekretær i Dansk historisk Fællesforening og Redaktør af dens Tidsskrift Fortid og Nutid 1921-26; Næstformand i Selskab for jysk Historie, Sprog og Litteratur og

Redaktør af Jydske Samlinger 1981-37; Medlem af Det danske Sprog- og Litte­raturselskab, af Selskabet for Udgivel­se af Kilder til dansk Historie, af

Selskab for dansk Kulturhistorie, af Selskab for Oldtids- og Middelalder­forskning og korresponderende Medlem af Institut for sammenlignende Kultur­forskning i Oslo 1932 samt Forelæsnin­ger ved Instituttet s. A.; Forelæsninger 1939 ved Aarihus Universitet over ældre dansk Landbrugs- og Bebyggelseahisto-rie; Medlem af Stednavneudvalget 1943. Medudgiver af Danmarks gamle Landskabslove 1921-30; Udigiver af H N Jensen: Angeln 1922, af Kong Valde­mars Jordeibog 1926-45 og af „Maal, Vægt og Takster i Danmark" 1936; Med­arbejder ved „Samsøs Stednavne", Hi­storisk Tidsskrift, Det danske Folks Hi­storie, Schultz' Danmarkshistorie, Sal-monseng Leksikon, Svensk Uppslagsbok, Dansk biografisk Leksikon, Acta Phi-lologica, Annales d'Histøire Ecouomdqne et Sociale, Bogen om Rosenholm, Bon­desamfundets Historie (Institut for sammenlignende Kulturforskning A. XV Bd.) 1933; Redaktør af Bd. XXIX og XXX af Samlingsværket Nordisk Kul­tur 1926-36- Viborg Købstads Historie I-III (1940-41); Historiske Meddelelser om København (1945 ff); København før og nu (1946 ff). Adresse: Sølvg. 22, Kbhvn. K.

AALBORG G A fh.Distriktschef, K'.DM.; f. 3. Jan. 1872 i Tranebjerg; Son af Distriktslæge P N Aalborg (død 1876) og Hustru Frederikke f. Seeler (død 1912); gift (27. Juli 1907) m. Edle A., f. 22. Febr. 1880 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører S G Sinding og Hu­stru Frederikke f. Buhring.

Student     (Metropolitanskolen)     1890; cand.   jur.   1897;   Aspirant   ved   Stats­banerne  s. A.;   Fuldmægtig   1899;  Tra­fikinspektør 1907; Trafikinspektar af 1. Gr. os Chef for 4. Trafiksektion  1916; ved Trafiktjenesten, 1. Distrikt fra 1920 Leder af Trafiktjenesten  i   l   Distrikt 1922;   Distriktschef og Chef for  Stats­banernes 2.  Distrikt 1922-37. Adresse:  Bulowsv. 30, Kbhvn. V.

AARUP P Chr. fh. Overpostinspektør, R. DM.; f. 15. Okt. 1865 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Theodor Aarup (d«d 1917) og Hustru Nikoline f. Frederik­sen (død 1912); gift (9. Nov. 1892) m. Johanne A., f. 25. Juni 1871 i Kbhvn., Datter af Rentier Peter Jensen og Hu­stru Karen f. Nielsen.

Assistent i Generalpostdirektoratetl886; Postmester   for   Jydske   Jernbanepost-

_____________________Aast

kontor 1898; Postmester i Aalborg 1912; Postinspektør i 4. Distrikt 1916; Over­postinspektør i samme 1919, i 1. Di­strikt 1927-35.

Adresse : Amager Boulevard 127, Kbhvn.  S.

AARUP    HANSEN Fr. Bankdirektør, R.; f. 4. Sept. 1893 i Kbhvn.; Son af Overbetjent R C Hansen (død 1924) o« Hustru Louise-Amalie f. Rasmussen; gift (24. Jan. 1922) m. Inge Aa. H., f. 30. Juli, Datter af Fuldmægtig N C Brodthagen (død 1931) og Hustru Ma­rie f. Christensen (død 1937).

Assistent i Privatbanken 1910; Fuld­mægtig 1928; Kontorchef 1931; Sekretær 1935; Direktør 1957.

Adresse:  Asgaardsv.  13,   Kbhvn.   V.

AARØE   Vilhelm Magens Læssoe Di­rektør, R., Ghr. X Fr.M.p.p.; f. 30. Dec. 1886 i Vejle; Søn af Købmand Gustaf Aarøe (død 1909) og Hustru f. Schmidt (død 1933); gift (25. Marts 1913) m. Anna Margretihe A., f. Sørensen, f. 27. Jan. 1890.

Uddannet paa Købmandsskolen i Kbhvn. 1902-04; adm. Direktør i Oot-lands Smor- & Åggexportforening, Wie-by 1915-20; Disponent i Mjolkcentralen i Stockholm 1920-32; adm. Direktør i Svensks Meieriernas Riksfdrening, Stockholm fra 1932.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.J1.; S.V.3'.

Adresse : Stockholm, Sverige.

AAS Olaf Godsejer; f. 14. Aug. 1896 paa Aas Hovedgaard i Taars Sogn; Sen af Godsejer Chr. J Aas (død 1940) og Hustru Agnes Lucie f. Weimann; Kift (21. Marts 1919) m. Bodil A., f. 5. Sept. 1896 i Hjørring, Datter af Køb­mand Axel Christensen (død 1927) og Hustru Jenny f. Nielsen (død 1934).

Uddannelse ved Landbruget paa for­skellige større Gaarde og paa Lyngby Landbrugsskole; Forpagter af 3iæv-kærgaard under Birkelse Gods 1919-27 og af Vang Hovedgaard 1927; Ejer af Vang Hovedgaard 1941.

Formand for Dronninglund og Kær Herreds Tolvmandsforening 1940: Næst­formand i Centralforeningen af Tolv-mandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1945; Medstifter af og Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Nørresundby Hørskætteri.

Adresse : Vang Hovedgaard pr. Hvo-rnpiraard.

AASTRUP Henning Overlæge, Dr. med.; f. 23. Juli 1898 i Ulfborg; Søn af Køb­mand Hans Jacob Aastrup og Hustru Mariane f. Andrup; gift (16. April 1929) m. Bodil A., f. 30. Maj 1901 i Kalund­borg, Datter af Godsejer Carl Lawaets (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Kirstine f. Nielsen.

 

 

 

 

Aast___________________

Student (Ribe) 1916; med. Eks. 1924; Reservelæge ved Diakonissestiftelsen, med. Afd. og Børneafd. 1928-30! 2. Re­servelæge ved Kbhvns Amtssygehus i Gentofte, med. Afd. 1932-34; 1. Reserve­læge véd Kbhvns Amtssygehus paa Frdbg., med.-epidem. Afd. 1934-39; Specialistanerkendelse (intern Medicin) 1935; Dr. med. (Om Elektrokardio­grammernes prognostiske Betydning ved kroniske Hjertelidelser) 1937; Overlæge ved Centralsygehuset i Slagelse, med. AM. 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sel­skab for intern Medicin 1947 og af dut medicinske § 14-Raad 1947.

Adresse: Slagelse.

AASTRUP    K L Provst; f. 26. Nov. 1899 i Ulfborg; Søn af Købmand Hans Jakob Aastrup og Hustru Mariane f. Andnip; gift (5. Sept. 1927) m. Vibeke A., f. 16. Sept. 1903 i Kbhvn., Datter af Grosserer Waldemar C Th, Birch (død 1934) og Hustru Ellen f. Florentz.

Student (Ribe) 1917; cand. thepl. 1923; Sognepræst i Husby-Sønder Nis­sum s. A.; tillige Provst for Ulfborg-Hind Herreders Provsti 1940; Præst for de danske Flygtninge i Skaane og Smaaland 1944-45.

Skolekommissionsformand fra 1923; Medlem af Husby Sogneraad 1946; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Klub i Malmø og Lund 1944-45.

Har udgivet 2 Digtsamlinger (1920 og 1925); Treveje (Roman, 1932): Ellen Linde (Roman, 1933); 3 Salmesamlin-ger (1939, 1941 og 1945); Medarbejder ved Tidehverv.

Adresse : Husby  pr.  Ulfborg.

ABEL  Albert Købmand, R. p.p.; f. 25. Juli 1878 i Aalborg; Søn af Andreas Abel (død 1909) og Hustru Fanny f. Zimmermann (død 1915); gift (26. Maj 1903) m. Antonie A., f. 6. Dec. 1882 i Aalborg, Datter af Etatsraad, Konsul Hans Holm (død 1903) og Hustru f. Lassen (død 1934).

Uddannet hoe Mackenzie & Pyhlaon, Newcastle on Tyne, 1895-97 og hos S Stein, Hamburg, 1899; indtraadte i Fa­derens Forretning 1900, Eneindehaver fra 1909; Vicekonsul for Czekoslovakiet lor Aalborg, Hjørring og Thisted Amt til 1939.

Formand for Aalborg Handelsstands­forening; til 1941; Medlem af Bestyrel­sen for den jydske Handelsstands Cen­tralforening 1930-40, 1. Viceformand 1937-40; Medlem af Sø- og Handelsret­ten i Aalborg og handelskyndigt Med­lem af Vestre Landsret til 1948; Med­lem af Bestyrelsen for Danske Salt Im­portørers Brancheforening, af Forret­ningsudvalget for Den danske Handels-

36

stands  Fællesrepræsentation  1937-40   og af Provinshandelskammeret  1937-40.

Udenl. Orden: F.A.D.2.

Adresse: Villa „Poplerne", Kloster-marken, Aalborg.

ABELL Kjeld Forfatter; f. 25. Aug. 1901 i Ribe; Son af Adjunkt Peter Abell (død 1917) og Hustru Susanne f. Jør­gensen (død 1907); gift (11. Okt. 1927) m. Grete A., f. 1. Maj 1902 i Brørup, Datter af Stationsforstander Carl Kock-Petersen og Hustru Gerda f. Johansen. Student (Metropolitanskolen) 1919; der­efter en kort Tid paa Akademiet; cand. polit. 1927; Ophold i Udlandet, dels i Paris og London, arbejdede som deko­rativ Kunstner, særlig for Teatret, 1927-32, i Sæsonen 1930-31 ved Det kgl. Te­ater; ansat ved kbhvnsk Reklamebu­reau 19J2-34; i Tivolis Direktion 1941.

Har skrevet: Enken i Spejlet (Ballet, Det kgl. Teater, 1934); Melodden, der bleiv væk (Riddersalen, 1935 og i Udlan­det, bl. a. i London); Eva aftjener sin Bamepligt (Det kgl. Teater, 1936 og i Udlandet); Anna Sophie Hedvig (Det kgl. Teater, 1939); Askepot — og dog (Apolloteatrct, 1939); Judith (Det kgl. Teater, 1940); Dyveke (Arneweelteatret, 1940); Guderne ter sig (Apolloteatret. 1940); Dronning gaar igen (Det kgl. Teater, 1943); Silkeborg (Det ny Teater, 1946); Dage paa en Sky (Det Kgl. Teater, 1947); Ejendommen Matr. Nr. 267 Øster Kvarter (Festspil i Anledning af Det kgl. Teaters 200 Aars Jubilæum, 1948- Miss Plinckby's Kabale (Det kgl. Teater, 1949); Filmene: Tak fordi du kom, Nick (1941) og Regnen holdt op (1942).

Adresse:   Henriettev. 21, Charlottl.

ABILDGAARD    Just   Direktør;   t.   14. Febr. 1888 i Randers.

Student (Randers) 1906; cand. phil. 1907; praktisk Torsikringsuddannelsc i Ind- og Udlandet; Diplomeks. i Forsikringsvidenskab ved Universite­tet i Leipzis: 1914. etableret Assuran­cefirma s. A.; Direktør for Fjerde- Sø-forsikringsselskab af 1863 fra 1929: til­lige Direktør for Danmark for Sun Insu­rance Office, Ltd., London fra 1931 samt for Forsikringsselskabet Fylla fra 1936.

Medlem aif Bestyrelsen for For­eningen aff danske Søassurandører.

Udenl.  Orden :  S.V.3'.

Adresse:   Fredericia^.  21,  Kbhvn.   K.

ABILDGAARD-ELLING   Knud   Fabrik-ejer; f. 22. Febr. 19CM. i Randers; gift m. Gertrud A-E. f. Kongsted.

Bankuddannelse i Randers os Kbhvn.; meikantH og teknisk Uddannelse i Frankfurt a.M., Berlin. Lyon, Paris og London; Indehaver af Løvens kemiske Fabrik og industrielle Virksomheder.

Adresse:   Brønshøjv. 19, Kbhvn.  Brh.

37

ABILDTRUP   Anton    Redaktør;  f.  25.

Sept. 1886 i Rerborg; Søn af Sparekas­sedirektør Niels Abildtrup (død 1933) og Hustru Else Marie f. Jørgensen (død 1936); gift (3. Marts 1917) m. Katrine A., f. 18. Marts 1888 i Alminde, Datter af Gaardejer Hans J Rasmussen (død 1919) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1940).

Præliminæreks. 1905; derefter uddan­net ved Bog- og Papirhandelen- Jour­nalist siden 1909; Medredaktør af Lol­land Falsters Venstreblade 1917; Redak­tør af Venstres Folkeblad. Ringsted, fra 1920; Redaktør af Det radikale Ven­stres Aarbog og Almanak 1925-43 og af Ugens Politik fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Den radikale Venstrepresse fra 1920, af Bestyrelsen for Organisationen af Blad­udgivere i Provinsen fra 1932 og af Danske Dagblades Fællesrepræsentation fra 1936.

Adresse: Ringsted.

ABRAHAMSEN    Charles Kommunaldi­rektør; f. 6. Juli 1893 paa Lyø; Søn af Sognepræst M L Abrahamsen (død 1944) og Hustru Elna Astrid Eugenie f. Schwalbe (død 1943); gift (14. Maj 1919) m. Karen Elba A„ f. 16. Aug. 1898 i Kbhvn., Datter af Restauratør P Petersen (død 1920) og Hustru f. Rasmussen (død 1935).

Student (Hesselager) 1911; cand. jur. 1919; Sekretær i Den overordentlige Kommission under Indenrigsministe­riet s. A.; Sekretær i Kbhvns Magi­strats 4. Afd. 1920, Fuldmægtig 1925, Ekspeditionssekretær 1936, tung. Kon­torchef 1937, udnævnt 1939, Chef for Kbhvns Magistrats 4. Afd.'s Sekreta­riat 1945; Direktør i Direktoratet for Staden Københavns Bygningsvæsen 1946.

Retskyndigt Medlem af Kbhvns Bo­ligkommission 1945; Medlem af Kbhvns Bygningskommission 1947.

Adresse: Hortensiav. 10. K"bhvn. V.

ABRAHAMSEN Harald RETLEV- Pro­fessor, Overkirurg, Dr. med., R., M.T. Kfh.p.p.; f. 29. Jan. 1885 i Brande; Sen af Læge I M Abrahamsen (død 1920) og Hustru Kornelia f. Olufsen (ded 1939); gift m. Ella R-A.. f. 25. Juli 1902, Datter af Købmand Broch, .Svendborg ok Hustru Sophie t. Hovalt

Student (Schneekloths Skole) 1903; med. Eks. 1910: Assistent hos Professor Slomann 1913-17; Dr. med. (De polio-myelitiske Foddeformiteter) 1916; Over­læge paa den orthopæd'isk-kirurgiske Afd. i Lazaretlejren ved Hald 1917-18; 2. Reservekirnrg ved Kommune­hospitalets Afd. V. 1918-20: 1. Reserve­kirurg smstds 1921-25; Speoialistanerk. i Kirurgi og Orthopædi 1925 og i Urin-

________________     Abra

organernes kirurgiske Sygdomme 1936; assisterende Læge ved Arbejderforaik-ringsraadet 1918-26: Tillidslæge ved Kø­benhavns Sporveje 1925-42, ved Arbejds­givernes Ulykkesforsikring fra 1942; Overkirurg ved Bispebjærg Hospital 1926; Professor ived den kliniske Prak­tikantundervisning 1936.

Medlem af Svenska Låkaresallskapet 1947.

Udenl. Ordener : Pr.r.K.2.; Stb.G. V. J.M.; Ø.r.K.2.

Adresse : Bispebjerg Hosp., Kbhvn.NV.

ABRAHAMSEN     Poul Overtelegraf in­spektør, R.; f. 25. Febr. 1889 i Kbhvn.; Søn af Overtelegrafbestyrer Albert Abra­hamsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Nora f. Petersen; gift (7. Nov. 1916) m. Agnes A. f. Madsen, f. 26. Febr. 1893.

Præliminæreks. 1906; Adgangseks. til Polyteknisk Læreanstalt 1910; indtraadt i Telegrafvæsenet 1906; Fuldmægtig i Generaldirektoratet 1921; Overtelegraf-kontrolør 1931; Telegrafbestyrer i Aar­hus 1932; Overtelegrafinspektør 1939.

Medlem af Kommissionen for Post-os: Telegrafvæsenets Fagprøver.

Adresse: Sundv. 6, Hellerup.

ABRAHAMSEN Sven Axel Direktør; f. 22. Aug. 1913 i Kbhvn.; Søn af Civil­ingeniør V K Abrahamsen og Hustru Ellen Anna f. Thomsen; gift (8. Pebr. 1936) m. Inga A., f. 16. Okt. 1912 i Stege. Datter af Overlærer A Møller Madsen og Hustru Hilma Marie født Rasmussen.

Student (Schneekloths Skole) 1931; cand. polit. 1937; Sekretær i Priskon-trolraadet s. A.; i Skattedepartementet 1938; Kontorchef i Danske Konsum­mælkmejeriers Fællesrepræsentation 1940-43; adm. Direktør i Akts. Det Danske Mælke-Compagui fra 1943.

Sekretær for Handelsministeriets Mæl­kekommission af 1939: Formand for For-eningen af Danske Emmenthalerprodu-center 1945; Medlem af Danske Oste-mejeriers Fællesudvalg T946, af Besty­relsen for Akts. Dansk Delikatesse Kom­pagni, for Akts. Reicbardt Chokolade­fabrik og for Akts. Otto Glistrup.

Adresse: Ole Bruuns V. 12, Charlot-tenlund.

Sommerbolig: Tibirkehuset, Tibirke By pr. Tisvdldeleje.

ABRAHAMSON    Martin A Ingeniør; f. 12. Sept. 1870 i London; Sen af Grosserer Arno'.d Abrahamson (død 1910) og Hustru Flora f. de Jongh (død 1922); gift (14. Aug. 1903) m. Emma A., f. 9. Febr. i Khhvn.. Datter af Fabrikejer Bernhard Hirschsprung (død 1909) og Hustru Emma f. Bing (død 1910).

Kom fra London til Kbhvn. 1884; ud-

Abra___________________

dannet hos Ludvig Lund her og hos Schuckert & Co. i Niirnberg; Diplom som elektroteknisk Ingeniør fra The Central Technical Institute London 1894.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Hesteskofabrik, for Akts. Frichs, Aarhus, for Akts. A M Hirsch-sprung & Sønner, for Akts. Scandi-butor og for Transart, Ltd., London.

Udenl.  Ordener:  I.r.K.; Stb.B.E.2.

Adresse: Engtoftev. l, Kbhvn. V.

ACHELIS Thomas Otto Dr. phil.; f. 23. Dec. 1887 i Bremen; Søn af Gymna-sialdirektor, Professor, Dr. phil. Thomas Achelis (død 1909) og Hustru Minna f. Achelis; gift (1. Juli 1921) m. Inger A., f. 26. Sept. 1892 paa Fuglsang i Ørsted ved Sommersted, Datter af Proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og Hustru Bodil Marie f. From.

Student fra Bremen; studerede klas­sisk Filologi, Arkæologi, Historie og Filosofi i Jena, Leipzig og Berlin 1907-10; filol. Embedseks. 1911; Assistent ved Universitetsbiblioteket i Jena 1912-14; Dr. phil. 1913; deltog i Verdenskrigen; Lærer ved Haderslev lærde Skole 1916 -24.

Medlem af Bestyrelsen for Gesell-schaft fur Schleswig-Holsteinische Ge-saMchte ag for Verein fur Schleswig-Holsteinische Kirchengesohiichte; kor­responderende Medlem af Zenitralstelle fur Deutsche Person- und Familienge-soMohto i Leipzig og af Zentralstelle fur niedersaohsische Familienkunde.

Litterære Arbejder : De Aristophane Byzantio argumentorum fatmlarum aue-tore (1913); Die isopiibersetzung des Lo-renzo Valla (1914); Schiilerverzeichnis-se hoherer Lehranstalten Deutschlands (1920); Aus der Geschichte des Haders-lebener Johanneums (1921); Haders­lev i gamle Dage (I, 1926 og II, 1929); Schleswig-Holsteiner auf der Uni-versitat Jena 1558-1850 (1932); Haders­lev Hjorte-Apoteks Historie (1933); Deutsche und danische Schulen einer Schleswiger Grenzstadt im Wandel der Jahrhanderte (1934); Schleswig-Holstei­ner auf der Universitat Wittenberg 1602-1812 (1936); Burgerbuch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1864 (1,1940).

Udenl.   Orden:   Ty.Æ.K.l.

Adresse:   Schleswiger Strasse   23, Rendsborg.

ACKERMANN   K E Kommandør, K1. DM., HTS.p.p.; f. 10. Juli 1883 i Kbhvn.; Søn af Husejer P A Ackermann (død 1916) og Hustru Emma Emilie Henriette f. Funcke (død 1939); gift (28. Maj 1936) m. Roberta Hadkins A., f. 17. Maj 1893 i New York. Datter af Gros­serer Jens Lars Arneberg (død 1932) og Hustru Ida f. Hadkins (død 1930).

38

Sekondløjtnant 1906; Premierløjtnant 1907- fg. Næstkommanderende paa Ka­detskolen 1915-19; Kaptajn 1919; Fyr-og Vagerinspektør 1921-26; Orlogskaptajn 1923; Chef for Fiskeriinspektionen under Grønland og Island 1927-31; Komman­dørkaptajn 1931; Chef for Kongeskibet Dannebrog 1932-33; Chef for Kvarterme­ster- og Underkvartermesterskolen 1934-36; Stabschef ved Kystdefensionen 1936-38; Kommandant i Nyboder 1939; Kom­mandør i Reserven s. A.

Direktør for Prinsesse Maries For­ening; Medlem af Sø- og Handelsret­ten 1941 og af Overskibssynet 1944.

Udenl. Ordener: B.K.4.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; N.O.N.5.; S.Kr.3.

Adresse : Jahnsensv. 16. Gentofte.

ADAMSEN Carl Elektroinstallatør.R.p.p.; f. 23. Juli 1869 i Gladsaxe; Søn af For­pagter Christian Adamsen (død 1906) og Hustru Kirsten f. Sørensdatter (død 1905). gift (18. Juni 1895) m. Anne So­fie A., f. 14. Sept. 1865, død 1940, Datter aif Skovrider Thomas Kjerkgaard (død 1883) og Hustru Bodil f. Hansdatter (ded 1921).

Udgaaet fra Vesterbros Borger- og Realskole; Afgangeeks. fra Læreanstalt for Elektroteknik 1899; Lærer ved sam­me 1897-1902; ledende Elektrotekniker i Firmaet C Jensen & Co. 1900-03; etable­ret 1903; Elektroinstallatøreks. og aut. Elektroinstallatør 1904.

Medlem af Bestyrelsen for Elektro-installatørforeningen for Kbhvn. fra 1912 (Formand fra 1927), af Forretningsud­valget for Sammenslutningen af Arbejds­givere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1923, af Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1925-33, af Re­præsentantskabet for Haandværkerfor-eningen fra 1927, af Eksamensbestyrel-sen for den kommunale Elektroinstalla-tøreksamen fra 1927, af Bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse fra

1928. af   Dansk   Brandværnskomité fra

1929. af Prøvningsudvalget fra 1930, af forskellige Standardiseringsudvalg fra 1932 og af Repræsentantskabet for Haandværkerbanken fra 1936; Formand for Svendeprøvekommissionen indenfor Elektrikerfaget fra 1940; Medlem af Haandværksraadet fra 1941 og af sam-mes Forretningsudvalg fra 1946.

Udenl. Orden : S.V.31.

Adresse: Vesterbrog. 88,  Kbhvn. V.

Sommerbolig :   Skovbakken,  Greve Strand.

ADOLPH Asger Oswald Oberstløjtnant, Kammerjunker, E.DM. HTH.p.p.; f. 12. Febr. 1889 i Bodal pr. Vedde; Søn af Godsejer, Jægermester Octavius Emil Adolph (død 1929) og Hustru Margaret Lumsden f. Masterton (død

1927); gift (14. Juni 1917) m. Hedvig Emilie (Ivy) A. f. 4. Juni 1896, Dat­ter af Regeringskonsulent, Etatsraad Rudolf Schou (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Marie f. Meyer (død 1943).

Premierløjtnant 1911; forsat til Liv­garden 1914; Kaptajn 1923; Adjutant ved Livgarden 1919-25; Kompagnichef ved 9. Batl. i Aalborg 1925; forsat til Livgarden 1927; Oberstløjtnant og Chef for 19. Batl. 1932; Chef for 2. Livgarde-bataillon 1933; Afsked 1949.

Instruktionsofficer ved Korps Westen-holz 1916-19: Chef for Motorordonnans-korpset 1921-26; Formand for samme 1934-37; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skytte Union 1928-38 og for Kbhvns Skytteforening 1938; Formand for Hellerup Skydeselskab 1933, for Kbhvns Skytteforening 195946, for Kbhvns Skytte-Forbund 1946-48 og for Kbhvns Rideklub 1949.

Udenl. Ordener: B.L.5.; I.Kr.5.; N.O.N.5.; N.St.O.3l.

Adresse:  Ordrupv. 72, Charlottenlund.

ADOLPH   Holger Generalkonsul, Direk­tør, Grosserer K'.DM.p.p.; f. 16. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Fr. Th. Adolph (død 1907) og Hustru Julie f. Sohack (død 1922); gift (28. Mart« 1905, Ægteskabet opløst 1941) m Karen A., f. 23. Jan. i Kbhvn., Datter af Profes­sor, Læge Johan Risom (død 1915) og Hustru Thalia f. Rothe (død 1918).

Afgangseksamen fra de Brockske Handelsskoler 1898; Direktør for Aktie­selskabet N Chr. Grams Handel 1901-04. Indtraadte i Firmaet Fr.Th.Adolphs Enke 1905; Direktør for Akts. Fr. Th. Adolphs Enke og Medlem af sammes Bestyrelse fra 1907, Formand fra 1924-Konsul for Chile fra 1907, Generalkon­sul 1914; Medlem af Sø- og Handelsret­ten fra 1911 og af Senioratet i For­eningen af Sø- og Handelsrettens Med­lemmer, Formand for Senioratet 1944; Stifter af Akts. Kbhvns Bank og Næst­formand i sammes Bankraad 1918-22; Præsident for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark (Corps Consulaire) fra 1924 og Medlem af sammes Raad fra 1921; Formand for Bestyrelsen for denne Forenings Un­derstøttelsesfond fra 1936 og Medlem af sammes Bestyrelse fra 1927; Æres­medlem i Corps Consulaire de Suéde i Sverige; Æresmedlem af Foreningen for sønderjydske Krigsbeskadigede og Faldnes Efterladte og af Foreningen Veteraner 1914-18 i Aarhus: Medlem af Bestyrelsen for Dampskibsselsk. Danne­brog og for Diskonto-Selskabet af 1935; Medlem af Det kgl. danske geografiske Selskabs Raad fra 1923- Medlem af Re-

___________________Adse

præsentantskabet for Marselisborg Min­depark fra 1924; Formand for Dommer­komitéen til et Monument i Marselis­borg Mindepark for de i Verdenskri­gen faldne Danske fra 1925; Formand for Bestyrelsen af Generalkonsul O H Svenné og Hustrus Mindelegat fra 1938.

Udenl. Ordener: Ch.F.2.. F.Æ.L.5.; Ju.Kr.3.; Po.r.K.2.; Tun.N.1.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Frederiksdalsv. 70, Lyngby.

ADSERSEN Valdemar Professor ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. R.p.p.; f. 3. Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Karetmager Ludvig Adsersen (død 1895) og Hustru Sophia f. Muller (død 1939); •gift 1. Gang (12. Aug. 1916) m. Marie A., f. 4. Juni 1885 i Kbhvn., død 1940, Datter af Tømrer Frederik Bruun (død 1916) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1905): 2. Gang (17. April 1942) m. Ger­da Johanne A., f. 30. Marts 1910 i Kbh>vn., Datter af Viceskoleinspektør, Forfatter Hermann Jensen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru kgl. Translatrice Maren Kirstine f. Hansen (død 1946).

Discipel paa Steno Apotek i Kbhvn. 1902-05; farmacevtdsk Medihjælpereks. 1905; farmaceutisk Kandidateiks. 1907; Veterinærek«. 1912, Assistent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjakoles Serumlaboratorium (nu Statens veteri­nære Serumlaboratorium) 1912-23; For­søgsleder ved samme 1923-34; tillige Assistent ved nævnte Højskoles statio­nære Klindk for mindre Husdyr 1914-19; Professor i Farmakologi, Efor for Højskolens Apotek og Forstander for Kliniken for mindre Husdyr (hvortil er knyttet Laboratoriet for Fjerkræunder-søgelser) 1934; Farmakologisk Konsu­lent for Det veterinære Sundhedsraad og Veterinærdirektoratet 1939.

Formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1917-19; Sekretær i Den dan­ske Dyrlægeforening 1920-33 og Redak­tør alf dennes Medlemsblad samt at Veterinærkalenderen 1920^38; Medlem af Justitsministeriets Vivisektionsud-valg 1937 og af Farmakopékommissionen 1949; korresponderende Medlem af Sven-ska Veterinarlakareforeningen; Medlem af Bestyrelsen for The World's Poultry Science Association 1939; Æresmedlem af Foreningen af yngre Dyrlæger 1942 og af Veterinærmedicinsk Forening 1946.

Har skrevet: Serumterapi og Sero-diagnostik. En kortfattet Fremstilling af Immunitetslærens Grundtræk (1916, 2. Udg. 1919), Fjerkræsygdomme, deres Forebyggelse og Bekæmpelse (i Haand-bogen „Fjerkræ", 1948) samt en Del videnskabelige Arbejder i danske os udenlandske Veterinær-tidsskrifter; har endvidere udgivet Bernhard Bang: Se-lected works (1936) samt 2. delvis om-

Adse

arbejdede Mg. af Carl H Hansen: Lærebog i Farmaci og Receptskrivning for Veterinærstuderende (1942); Hoved­redaktør af Nordisk Veterinærmedicin (1948).

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse: Stockflethsv. 7, Kbhvn. F.

AFZELIUS   Adam Professor, Dr. phil.; f. 20. April 1905 i Kbhvn.; Søn af fh. Postmester Kay Afzelius og Hustru Ag­nes f. Hertz; gift (10. Juli 1933) m. Tonny A., f. 6. Juni 1907 i Kbhvn., Datter af Boghandler Emil Deleuran og Hustru Valborg f. Svendsen.

Student (Frederiksborg) 1923; cand. mag. (Historie og Latin) 1929; Under­visningsassistent ved Kbhvns Universi­tet 1930-38 og ved Aarhus Universitet 1936-58; Medarbejder ved Diplomata­rium Danicnm frå, 1932; Dr. phdl. 1936; Docent i Historie ved Aarhus Univer­sitet 1939: Professor smstds 1946.

Medlem aif Bestyrelserne for Historisk Samfund 1930-34, for Dansk Selskab for Oldtiids og Middelalderforskning 19J5-S7, for Selskabet for historiske Kildeskrif­ters Oversættelse fra 1937 (Formand fra 1941) og for Aarhus Museum fra 1942; Formand for Humanistisk Samfund 1946 -48 •, Medlem af Redaktionen af Classica et Mediaevalia fra 1937 og af Det lærde Selskab fra 1945.

Har bl. a. udgivet: Pompeius og hans Modstandere (1930); Ciceros Breve i Ud­valg (1933); Den romerske Nobilitets Omfang 1936; Højmiddelalderen (1938); Diplomatarium Danicum II, 3 og 9 (1939 og 1946); Caesar i Ægypten (1940); Studien ttber die romische Ex-pansion HI (1942-44); Cæsar i Afrika (1945); Afhandlinger i Classica et Me diiaevaliia.

Adresse : Staahøjgaardsv. 2, Aabyhøj

AGDAL Tage Direktør; f. 27. Maj 1907 i Sønderlev ved Hjørring; Søn af For­retningsfører Niels Ag-dal (død 1942) og Hustru Mariane f. Pedersen; giifl (30. Okt. 193B) m. Astrid A., f. 6. Marts 1907 i Ingstrup, Datter af Forretnings fører Johannes Bruun og Hustru Ann? f. Pedersen.

Student (Hjørring) 1925; cand. jur. 1931; Civildommerfuldmsegtig i Viborg 1932; Politifuldmægtig i Fjends m. f) Herreder, Viborg 1934; kst. Politiådvt kat i Kbhvn. 1937, udnævnt 1939, kst Politiinspektør og Chef for Kblivns Kri sepoliti 1942: Direktør i Danmarks Au tomobilforhandler-Forening 1949.

Manuduktør i Strafferet fra 1940, Lærer ved Politiskolen (Strafferet og Retspleje) 1940-49; Medlem af Revisions-udvalget for tyske Betalinger 1945-49,

Adresse:  La Cours V. 18, Kbhvn. F.

40

AGEBO Anker Læge; f. 7. Febr. 1894 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker P A Aggebo-Nielsen (død 1930) og Hustru Amalie f. Larsen (død 1941); gift (4. Aug. 1920) m. Faglærerinde Esther A. (Medlem af Aarhus Byraad), f. 17. Okt. 1892 i Viborg, Datter af Overretssagfører • J B Jørgensen og Hustru Agnes f. Ber­telsen.

Student (Schneekloths Skole) 1912; med. Eks. 1920; Reservelæge ved Aar­hus Sankt Josephs Hospitals Tuberku­lose- og med. Afd. 1921X21 og 1922-23; Assistent ved Dr. med. Severin Norden­tofts Eøntgenklinik 1920-21 og Kandi­dat ved Aarhus Amtssygehus 1921-22; prakt. i Aarhus fra 1922; Læge ved Mødie- og Spædbørnshjemmet Bethesda fra 1923; Jernbanelæge 1925; Lærer i Sygepleje ved Diakonhøjskolen i Aarhus 1945; Skolelæge 1949.

Medlem af Menighedsraadet fra 1923, af Værgeraadet fra 1929-33, af Besty­relsen for Aarhus' Røde Kors 1936-38, af Repræsentantskabet for De danske Lægers Hjælpeforening fra 1937 og af Repræsentantskabet for Understøttelses­foreningen lor trængende Lægeenker fra 1937; Formand for Lægeforening t n for Aariius og Omegn fra 1948.

Har udgivet: Aforismer om Læger og Lægekunst (1934); Asklepios' Tje­nere (Lægememoirer, 19J6); Asklepios' Tjenere II (1937); Niels Stensen 1638-1938 (1937); „Hvorfor skal vi lide?" (1939); Fra Hippokrates til Carrel (Afo­rismer II, 1939); Danske Lægememoirer III (1940); Niels Finsen (1940); Danske Lægememoirer IV (Dr. Nielsine Nielsen) (1941); Den anden Virkelighed (1945): Danske Lægememoirer V (1946); Kun­sten at være syg (1948).

Adresse : Ingerslevs PI. 4, Aarhus.

AGCER  Knud Kunstmaler; f. 26. Sept.

1895 i Holstebro; Søn af Overlærer Peder. Winkel Agger (død 1940) og Hu­stru Ingeborg f. Bruun (død 1941); gift (7. Maj 1921) m. Ingeborg A., f. 3. Juli

1896 i Helsingør, Datter af Skibsfører BLÅ Stu-hlmann (død 1927) og Hustru Anna f. Gregersen (død 1940).

Healeks. 1912; gennemgaaet Kbhvns tekniske Skole 1912-13 og 1915; gen­nemgaaet Kunstakademiets bygnings-tekniske Skole 1915-16 og 1916-17; ud­stillede første Gang (paa Charlotten-borg) 1922; Medlem af Høstndstillingen 1934-38 og af Den frie Udstilling 1939; tildelt Hartmanns Legat 1934 og Eckersbergmedaljen 1938.

Malerier: Ro (Gøteborg Museum); September (Aarhus Museum); Aften-maaltddet (Esbjerg Museum); Portræt, Ved Vinduet og l Havestuen (Statens Museum for Kunst); Billeder til Ud-

smykning af Struer Gymnasiums Fest­sal, Søllerød Raadhus og Stolpedal Sko­le i Hasseris.

Adresse :  Maryhill, de Mezas V.  15, Helsingør.

AHLEFELDT-LAURVIG   Hans Greve, Godsejer; f. 12. April 1883 i Wies-baden; Søn af Kammerherre, Lensgre­ve Christian Ahlefeldt-Laurvigen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hu­stru Overhofmesterinde Hanne A - L. (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930); gift (22. Marts 1906) m. Sophy A-L., f. 22. Aug. 1882 paa Klintholm, Datter af Kammerherre Carl Scavenius (død 1901) og Hustru Thyra f. Castonier (død 1930).

Forpagter af Hjortholm fra 1908, af Nordenbrogaard 1912-20 og af Brolykke 1914-20; Ejer af Herregaardsmejeriet Hjortholm i Tryggelev 1914-20, af Ho-vedgaarden Hjortholm 1916-28, af Ho-vedgaarden Jnulskov 1918-26, af Hoved-gaarden Ulriksholm med Ørnfeldt 1926-28 og af Hovedgaarden Steensballegaard fra 1929.

Formand for danske Frugtavleres Salgsorganisation 1935-44.

Adresse: Steensballegaard pr. Horsens.

AHLEFELDT-LAURVIG     Kai Bene-dicht Lensgreve, Hofjægermester, M.T. Kha.; f. 12. Pebr. 1903 i Kbh-vn.; Søn af Gesandt, Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Marie (Mary) f. Baro­nesse de Goihr; gift (2. Nov. 1932) m. Thea Ottilde A-L., f. 9. Dec. 1910 i Shangha:, Datter af Generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Stenhus) 1921; cand. phil. 1922; lært Landvæsen; Sekondløjtnant ved Livgarden 1929; Forpagter af Nor­denbrogaard paa Langeland 193047 ug af Brolykke paa Langeland 1938-47: Ejer af de under det tidligere Grev­skabet Langeland og Stamhuset Ahle-feldt værende Besiddelser samt af Bil-lundgaard i Sønderjylland fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Lange­lands landøkonomiske Forening 1932 (Næstformand 1938) og for Langelands Museum; Medlem af Tilsynsraadet for Langelands Sparekasse 1933 og af Mag­leby Sogneraad 1937-47; Formand for Langelands konservative Foreninig 1933-45 og for Landbrugsministeriets Bygge­udvalg for Rudkøbing Kredsen 1940-43; Medlem af Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskab 1941: Formand for I/S Magleby Nor 1942-48; Næstformand for Fyens Stifts patriotiske Selskab 1945, Formand 1946; Medlem af Besty­relsen for de samvirkende Landbofor­eninger i Fyens Stift 1946 og for Ar-

___________________Ahle

bejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyens Stift 1946; Formand for Under­støttelsesforeningen for trængende for­henværende Landmænd og deres Efter­ladte i Fyens Stift 1947.

Adresse: Nordenbrogaard pr. Norden­bro.

AHLEFELDT-LAURVIG   K F S Greve, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16. Okt. 1890 i Paris; Søn af Udenrigsminister Greve C W Ahlefeldt-Laurvig (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Eli­sabeth f; Comtesse Danneskiold-Sams'øe; gift (16. Okt. 1920) m. Astrid Ingeborg Margrethe A-L., f. 16. Okt. 1902, Datter af Generalkonsul Christian Holm (se denne).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1917; Assistent i Udenrigsministeriet 1917; kst. Vicekonsul i London 1919; Legationssekretær i Kristiania 1920; Legationssekretær i Brtissel 1921; Af­sked efter Ansøgning 1926; Ejer af Eriksholm fra 1936.

Medlem af Bestyrelserne for Det dan­ske Petroleums Aktieselskab og for Dampskibs-Aktieselskabet Myren; Med­lem af Repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank; Formand for Tolvmands-foreningen for Holbæk og Omegn.

Udenl Ordener: H.L.4.; pr.r.K.2.; S. V.3'.; T.r.H.M.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Eriksholm pr. Vipperød.

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gre­gers Greve, Hofjægermester; f. 14. Febr. 1905 paa Skovsbo ved Kerteminde; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Greve Fredrik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille (død 1946. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Eleonora Sophia f. Com­tesse Bille-Brahe-Selby; gift (11. April 1930) m. Ellen Margrethe Nonni A-L-B., f. 29. Sept. 1909 i Kbhvn.. Datter af Ad­ministrator Christian Lassen og Hustru Gudrun f. Zahle.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1925; Forstuddannelse 1927-29; Studie­rejse til England, Skotland. Holland, Belgien, Tyskland og Tjekoslovakiet 1929; Skovrider for Egeskov og Fjelle-bro Skovdistrikter fra 1930. Safari i Britisk Østafrika og Belgisk Kongo 1937; ledede Safari i Kenya og Tan-ganyika for Kbhvns og Aarhus Univer­siteters, zoologiske Museer og National­museet 1947. Medejer af Interessentska­bet Egeskov og Fjellebro Gods fra 1943, overtog Godsets AdmiiMSWatiion og Ege­skovs Successorfond 1946, Eneejer efter Interessentskabets Ophævelse 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1939-41 og for dennes Faa-borg Politikreds fra 1932; Repræsentant for Dansk Jagtforening smstds. 1938-45; Formand for Kværndrup Jagtfor­ening 1934-45: Medlem af Bestyrelsen

Ahle____________________

fur Rudme Andels-Elektricitetsværk 1932-45, for Fyns S.S.T. (Skove, Savværker og Trælastimportører) fra 1939, af Præ­sidiet for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm fra 1940 og af samines Be­styrelse fra 1947, af Bestyrelsen for Svendborg Amt og Bys Museum fra 1940 samt af Repræsentantskabet for Fyns Stifts Historiske Samfund fra 1942; Overjagtskonsulent for Danmark fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok 1945-46 og for Skovbrugets Arbejds­giverforening for Fyens Stift fra 1945 (Formand fra 1948); Medlem af Travei­lers' Club i Malmø fra 1938.

Har udgivet: „Impala", om Stor­vildtjagt og Bueskydning i Kenya og Kongo (1937); Moderne Bueskydning (1941): „Tandalla" om Den dansk-øst­afrikanske videnskabelige Ekspedition af 1947 (1948); Medforfatter af forskel­lige Værker, hovedsagelig vedrørende Jagt; har skrevet en Bække Kroniker og Artikler til inden- og. udenlandske Bla­de. Redaktør af Dansk Jagtleksikon 194144.

Adresse: Fjellebro pr. Rudme.

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Chri­stian Greve, Kammerherre, Hofjæger­mester, R.DM.; f. 6. Sept. 1878 paa Kjærsgaard i Brænderup Sogn; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Greve Frederik (Fritz )Ahlefeldt-I/aurvig-Lehn (død 1909) og Hustru Anna, f. Baronesse Rosenørn-Lehn (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1910); gift (6. Juni 1906) m. So-phie-Magdalene (Lenna) f. Baronesse Reedtz-Thott, f. 6. Sept. 1884 paa Bi-skopstorp i Skellerup Sogn, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Sophie f. Baronesse Berner-Schilden-Holsten (død 1928).

Forstkandidat 1904; Forpagter af Lahnskov 1906-10; fra 1. Maj 1910 Be­sidder af Baroniet Lahn, der i 1925 overgik til fri Ejendom under Navnet Hvidkiilde Gods.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Sikovfor endngs fyenske Afdeling 1903-18, (For­mand for samme 1906-18), i Forenin gen til Køre- og Ridehestens Fremim i Fyens Stift 1911-15, i Fyens Stifts på triotiske Selskab 1913-20, i Godsejerfor eningen 1916-20. i Understøttelsesfo eaingen for trængende Landmænd os deres Efterladte i Fyens Stift fra 191. og i Dansk Skovforening fra 1919-24 Amtsrepræsentant for Kgl. Dansk Au tomobilklub 1917-21; Medlem af Re­præsentantskabet for Livsforsikringssel-skabet Carentia 1911-18; Bestyrelsesmed­lem i Dansk Hypothekforsikring fra

42

1917-23;  Medlem  af  Egense Sogneraad 1909-43,   Næstformand   i   samme   1917-33 og   1937-43,   Formand   1933-37:   Formand for     Bevillingshaverne   for   Svendborg-Faaborg    Baner    fra   1913,    for   dens Bestyrelse  1920-35  og for  dens  Repræ­sentantskab fra 1935; Formand  for Af­løsningen   af   Jagtretten   i   Svendborg Amt  fra  1913   og  for  Svendborg  Amts Brændselsinstitution 1917-20; Medlem af Brændselsnævnet    1917-20,    af    Statens Brændselsadministration 1920-21, af Svend­borg Amtsraad 1922-28 og af Frednings­nævnet  for  Svendborg Amt  1926-43;  2. Viceformand   og    Formand    for   Skov-brugsudvalget,   i   Hovedbestyrelsen   for Arbejdsgiverforeningen    for   Land-    og Skovbrug    i    Danmark    1919-20,    For­mand    for   sammes   fyenske   Afdeling 1919-20;   Formand   for   Skovbrugets   Ar­bejdsgiverforening  for  Fyens Stift 1944 -48;   Medlem  af   Bestyrelsen  for  Akts. Fyens Redningskorps fra 1919; Medlem af Højres Organisation i 6. Landstings-kreds 1911-15, af det konservative Folke­partis   Amtsudvalg    1915-20;     Formand for den konservative Vælgerforening for Svendborg og Omegn 1915-16 og for det konservative Folkepartis Vælgerforening i    Svendborgkredsen    1916-21;    Medlem af det konservative Folkepartis Repræ­sentantskab  1916-20 og  af  den  konser­vative Vælgerforening for Egense Sogn 1921-38,   Formand   1537-38;   Højres   Kan­didat i Odense Amts 8.  Valgkreds ved Folketingsvalget  1913;   Landvæsenskom-missær i Svendborg Amt fra 1925; Med lem for Svendborg Amt af Laanebesty-relsen   angaaende   Udlaan   af   Umyndi­ges  Midler  fra   1926;    Medlem   af   Di­rektionen   for  Fyens   kommunale   Tele­fonselskab   1929-30;  Næstformand  i  Ar­bejdsgivernes Ulykkesforsikring og For­mand for dennes Afdeling for Land- og Skovbrug  fra  1929;  Medlem  af  Direk­tionen  for Akts.  Det sydfyenske  Jern­baneselskab 1929-32 og 1935-38.

Adresse: Lehnshus pr. Kirkeby.

AHLEFELDT-LAURV1GEN Adolph Greve, Proprietær; f. 31. Okt. 1868 paa Ny Hammelmose; Søn af Forpagter, Greve Chr. Ahlefeldt-Laurvigen (død 1903) og Hustru Albertine f Drejer (død 1877); gift (23. Nov. 1893) m. Ag­nes A-L., f. 22. Nov. 1869 paa Ny Vraa, død 19J1, Datter af Proprietær Lorentzen (d«d 1896) og Hustru Julie f. Buch (død 1912).

Realafgangseksamen (Aalborg) 1886; Løjtnant 1890; Ejer af Tveden fra 1893; Pladskommandant i Frederikshavn 1912; Kaptajn i Fodfolkets Reserve 1915.

Adresse : Høeghsmindev. 3, Gentofte.

AHLMANN-LORENTZEN    N    Godsejer, cand. jur., R.; f. 19.  Febr. 1878; Søn aif

43

Professor Lorentz Lorentzen (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Cathrine f. Ahlmann (død 1917); gift (28. Sept. 1909) m. Kirsten A-L., f. 18. Okt 1885 i Kbhvn., Datter af Oberst Axel Liljefalk (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Augusta f. Biilow (død 1941).

Student (Aalborg) 1896; cand. jur. 1902; Assistent i Indenrigsministeriet 1906-09; 1909 lært Landvæsenet hos Gods­ejer de Lichtenberg, Hessel; overtog derefter Hovedgaarden Langholt.

Medlem af Direktionen for Akts. Ban­ken for Nørresundby og Omegn 1927-31, Medlem af sammes Repræsentantskab 1937 og Formand for Bestyrelsen 1938-48- Formand for Horsens-Hammer Sog­neraad 1917-29.

Adresse : Langholt pr. Langholt.

AHM Axel Proprietær, R.; f. 3. Juni 1875 i Kappel Sogn paa Lolland; Søn af Sognefoged Jens Ahm og Hustru Bolette f. Hansen; gift (15. Jan. 1897) m. Laurine A., f. 29. Aug. 1874, Datter af Proprietær Jens Carstensen (død 1887) og Hustru Cirstine f. Petersen (død 1880).

Lært    Landvæsen;     Højskoleophold; Ejer af  Kalsgaard i  Dannemare  1897-1911, af Søndergaard i Gloslunde 1907-11 og af  Mosegaard i   Gloslunde fra 1911. Sogneraadsmedlem    1904-07    og    1922-26 (Formand 1922-25); Medlem af Rød­by    Fjords   Pumpelag   1918-25;   Bevil­lingshaver i Nakskov—Rødby Jernbane 1918-26;     Formand    for    Maribo   Amts Mejeriforening   1925-38,    for   Arbejdsgi­verforeningen   for   Land-   og   Skovbrug i   Maribo   Amt   fra   1928,   for   Statens Grundforbedringsudvalg  i  Maribo  Amt fra  1933   og for Mejeriernes Arbejdsgi­verforening fra 1937;  Medlem af Besty­relsen fur  De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation   fra   1937;   Formand for Fællesudvalget for Landbrugets Ar­bejdsgiverforeninger   fra   1942    og    for Sammenslutningen  af  Landbrugets  Ar­bejdsgiverforeninger   1947;    Medlem  af Landarbejderkommissionen af 1938 og af 1948, af Landbrugsraadet 1939-41  og  aj Landbrussraadets Præsidium 1940-41. Adresse:   Mosegaard pr. Gloslunde.

ALBECK Georg Kontorchef; f. 23. April 1904   i  Kbhvn.;   Søn   af   Overlæge,   Dr. med. Victor Albeck (død 1933, se Kraks Blaa  Bog  1932)   og  Hustru Ella f. Za-chariae; gift  (3. Sept. 1938) m. Lis A., f. 21. Okt. 1915 i Aarhus, Datter af Re­præsentant S  Bræmer og Hustru  Dag­mar f.  Madsen   (død  1945).

Student (Randers) 1923; cand. polit. 1930; fung. Sekreta-r i Finansministe­riets 4. Hovedrevisorat 1931, udnævnt 1933, Fuldmægtig i 1. Hovedrevisorat 1939, Ekspeditionssekretær i 4. Hoved-

_____________________Albr

revisorat  1946,   Kontorchef  i 3.  Hoved­revisorat   1948.

Leder af Revisionen af den interna­tionale Tuberkulosekampagne (The jo­int Enterprise) fra 1948; Medrevisor af Statens Byggeforskningsinstitut fra 1948.

Adresse: Taasingeg. 20, Kbhvn. Ø.

ALBECK Kaj Kontorchef, R.; f. 12. Sept. 1889 i Skanderborg; Søn af Læge K E Albedk (død 1904) og Hustru In­geborg Margrethe f. Ortmann; gift 1. Gang (2. Sept. 1916, Ægteskabet opløst 1928) m. Gudrun Isa A., f. 12. Sept. 1894 i Kbhvn., Datter af Stam-husbesidder, Ekspeditionssekretær Jens Just Sofus Sommer Jermiin (død 1909) og Hustru Olga f. von Nutzhorn (død 1937); 2. Gang (22. Dec. 1929) m. Ellen A., f. 11. Nov. 1906 i Kbhvn., Datter af Grosserer Hans Tegner (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru fh. kgl. Balletdanserinde Ellen f. Braun-stein.

Student (Birkerød) 1909; cand. jur. 1916; By- og Herredsfuldmægtig i Hasle 1916-18; Sekretær i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1918; i Finans­ministeriets 1. Hovedrevisorat 1927; Fuld­mægtig 1933; Ekspeditionssekretær 1937; Chef for 1. Hovedrevisorats 2. Kontor 1939; f ung. Sekretær i Overværgeraa-det 1918-31; Medhjælper hos den af Justitsministeriet beskikkede Revisor af Eksekutorboer i Kbhvn. fra 1922; Medlem af Ministerialforeningens Re­præsentantskab 1934-36; Medlem af Udvalget vedr. Dommernes Kasse- og Regnskabsvæsen og af Udvalget ang. „Forenkling" af Retsafgifter.

Har skrevet:  Behandlingen  af Ekse­kutorboer (1935, ny udvidet Udg. 1948) Adresse:    Sophienbergv.  6,   Rungsted Kyst.

ALBRECHT-BESTE   J Landsretssagfø­rer, R.; f. 1. Jan. 1893 i Kbhvn.; Søn af Bagermester Aug. V E Beste (død 1927) og 'Hustru Johanne f. Albrecht (død 1894); gift (20 Maj 1920) m. Ellen A-B., f. 3. Jan. 1897 i Kbhvn.. Datter af Direktør L Wirenfeldt (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1951) og Hu­stru Harriet f. Knut zen (ded 1936).

Student (Birkerød) 1911; cand. jur. 1917; Landsretssagfører 1923; offentlige og beneficerede Sager 1948.

Medlem af Bestyrelsen (Direktionen) for Det Reiersenske Fond 1930, af Be­styrelsen for Direktør Emil Jensen og Hustru Emma Jensen, født Meyers Mindelegat 1932, af Direktionen for de Massmannske Søndagsskoler 1933 og af Bestyrelsen for flere Erhvervsselskaber; Indehaver af Lassenius Kramps Meda ille. Adresse: Rosbæksv. 16, Kbhvn. Ø.

Alki

44

ALK l L Niels Landsretssagfører; f. 10. Febr. 1914 i Kbhvn.; Søn af Vicesko­leinspektør Immanuel Mikkelsen (død 1941) og Hustru Agnes Emilie f. Al-kil West; gift (13. Juli 1940) m. Fan-ny Elisabeth A., f. 13. Juni 1916, Dat­ter af Fabrikant Frederik Axel Thiele (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Helga Helene f. Fog.

Student (Østre Borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1938; juridisk Manuduktør 1958-39; Universitetsmanuduktør 1939-44; kst. Eksaminator ved juridisk Embeds­eksamen 1940-48; Lektor i Obligations­ret ved Kbhvns Universitet 1944-46; Landsretssagfører 1941: offentlige og be­neficerede Sager fra 1948.

Forretningsfører for Foreningen til Beskytteiso af videnskabeligt Arbejde, for Danske Skribenters Fællesraad, for Dansk Oversætterforbund, for Malende Kunstneres Sammenslutning og for Kunstnersamrnenslutningen Kolorister­ne; Sekretær i Winkel & Magnussens Fond; Medlem af Bestyrelsen for E O Farstrup, Fabriks-Akts, og Handels- og Financierings-Akts., Akts. Oskar J>a-vidsen & Co., Arvid. Nilsson Akts., Ak­tieselskabet af 1. Okt. 1948. Akts. N.A. F., Stilmønster Akts. og Ascot 'Dame­konfektion Akts.

Har skrevet Artikler i juridiske Tids­skrifter; Medarbejder ved Hurwitz' kommenterede Lovsamling og ved Haandbog for Grundejerinteresser; Redaktør af „Besættelsestidens Fakta' (1945-46). Adresse: Julie Sødrings V. 3, Charlot-

tenlund.

Sommerbolig: Dronningmølle.

ALK ÆRS l G   Sven  Programsekretær;   f 2.  Sept.  1904  d Odense;  Søn   af  Vice­skoleinspektør Ohr. Alkærsig (dåd 1936) og Hustru Marie f.  Hansen; «^>ft  (30. Marts 1930)  m. Sonja A., f. 88. Marts 1910 paa Frdbg., Datter af Traffikmester Fritz  Mikkelsen  (død 1943)  og Hustn Maria f. Olesen  (død 1959).

Student (Odense) 1923; Lærereks. 1926, cand.   phil.  1927;  Studier   ved  Kbhvns Universitet; ansat ved Kbhvns kommu­nale Skolevæsen  1926;  fri  journalistisk Virksomhed  bil 1938;   Medarbejder ved Statsradiofonien 1938,   Programsekretser i den nyoprettede Featureafd. 1946, an sat i Reportageafd. 1949. Adresse:   Vagtelv.  5,   Kbhvn.  F. Sommerbolig:  Dronningmølle. ALLER   Svend   Direktør;    f.   7.   April 1904  i  Kbhvn.;   Søn af  Direktør   Axel Aller   (død   1943,   se   Kraks   Blaa  Bog 1945)    og    Hustru   Emma   f.   Zimmer­mann   (død  1940);   gift   (5.  Juli   1927) m. Ragna A., f. 29. Juli i Algier, Dat­ter af Grosserer Harald Lindsetli  (død

1938)  og Hustru Elise f.  Hansen   (død

1946).

Student (Frdbg. Gymnasium); ind-traadt i Carl Allers Etablissement, Akts. 1923; bosiddende i Oslo 1925-34, Direktør for Allers familiejournal smstds; Overdirektør i Carl Allers Etablissement, Akts. 1943; Direktør for Bianco Luno's Bogtrykkeri, Akts. s. A. Medstifter af og Næstformand for Den illustrerede Presses Udgiverfor­ening; Medlem af Bestyrelsen for Carl Allers Etablissement, Akts. 1937.

Adresse: Lemchesv. 19, Hellerup.

ALLER Valdemar Bladudgiver; f. 7. Febr. 1875 i Kbhva.; Sen aif Bladudgi­ver Carl Aller (ded 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Laura f. Bierring (død 1917); gift (3. Maj 1901) m. Val­borg A., f. 30. Maj 1881 i Kbhvn., død 1948, Datter af Fotograf Georg Alexan­dersen (død 1931) og Hustru Rikke f. Zimmermann (død 1929).

Knyttet til Illustreret Familie-Journal fra 1892.

Adresse: Valbygaardsv. 3, Kbhvn. Valby.

ALLERSLEV JENSEN  Erik Biblioteks inspektør; f. 22. Maj  1911 i Holstebro; Søn  at  Overlærer Sigurd  Jensen   (død 1947)  og Hustru Meta f. Hansen; gift 2.  Gang  (9.  Juli 1938) m.  Børnebiblio­tekar Gudrun Franck, t 12. Sept. 1906 paa   CFrdbg.,    Datter   af   Skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Kraks Blaa Biog 1943)   og Hustru Magna f. Sohou. Student   (privat dimit.)  1929;  Filoso­fikum 1931; Statens Biblioteksskole 1933; ansat  ved   Frdbg.   Kommunebiblioteker 1930-37;   Leder   af   Statens   Biblioteks­tilsyns  Afdeling  for  trykte  Kort  1937-42;   Forretningsfører  for   Folkebibliote­kernes    bibliografiske   Kontor   1939-46; Biblioteksinspektør  ved  Statens  Biblio­tekstilsyn 1946.

Lærer ved Statens Biblioteksskole fra 1938, Administrator af denne Skole fra 1946; Medlem af „Ringen "s Hovedle­delse 1941-45; Formand for Frit Dan­marks Bibliotekargruppe 1944-45.

Redaktør (s. m. H Topsøe-Jensen) a.f Dansk Bogfortegnelse 1938-46; Medud-giver af Decimalklassedeling, 3. Udg. 1942; Redaktør (s. m. K Høyer-Niel-sen.) af Avis-Kronik-Index 1943-46; Medredaktør af Lærebog i Biblioteks­teknik, 2. Udg. 1945; Udgiver (s. m. Robert L Hansen) af Dansk Tids-skrift-Index fra 1946.

Adresse: Frydendalsv. 18, Kbhvn. V.

ALLERUP Flemming Påtge* Højeste­retssagfører, B..; f. 9. Aug. 1893 i Oden­se; Søn af Oberst Ove Allerup (se den­ne); gift (19. Dec. 1947) m. Aase A., f. 31. Marts 1922 i Nykøbing F.

Alsi

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; Assistent i Indenrigsministeriet 1917; Overretssagfører 1919; Højesterets­sagfører 1932.

Medlem af Sagførerraadet 1936-41, af Sagførernævnet fra 1941 (Formand- fra 1947), af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1937, af Højesteretsskrankens Be­styrelse 1939-42 og af Administrationen for C W Strandes Legatfond fra 1940; Formand for Studenter-Sangforeningen 1928-30 og for Dansk Sygeplejeraads Rekreationshjem for Sygeplejersker; Formand for Bestyrelsen for Akts. Just Andersen, for Brødr. Cloétta A/S og for A/S Aage Lichtinger; Medlem af Bestyrelsen for A/8 Haustrups Fabri­ker, for Akts. Sanatorier for Brystsyge m. fl. Selskaber og for Selskabet til Haandarbejdets Fremme; Æresmedlem af Dansk Sygeplejeraad.

Adresse: Baunegaardsv. 75, Helle­rup.

ALLERUP   Ove Oberst, K'. DM. HTH. p.p.; f. 11. Juli 1866 i Odense; Søn af Fabrikant Emanuel Allerup (død 1895) og Hustru Johanne f. Patges; gift (20. Sept. 1892) m. Jenny A., f. 26. Maj 1871 i Bøkhult i Sverige, død 1925, Datter af Læge Rudolph Hanisch (død 1893) og Hustru Andrea f. Jørgensen (død 1886).

Student (Odense) 1885; Sekondløjtnant i Fodfolket 1888; Premierløjtnant 1888; Kaptajn 1904; Oberstløjtnant 1912; Oberst og Chef for 6. Regiment 1919; Afsked 1927.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Torpelille, Langelinie 99, Odense.

ALLERUP   Richard Generalmajor, B. DM. HTH.p.p.. f. 18. April 1890 i Vejle-, Søn af Købmand S Allerup (død 1933) og Hustru Marie f. Jensen (død 1936); gift (25. Okt.1935) m. Ingeborg Margrethe A., f. 15. Febr. 1899 i Kol­ding, Datter af Grosserer L C Heisel (død 1924) og Hustru Katy f. Jacob­sen.

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1928; Kontorchef i Krigsministeriet 1930-37- Oberstløjtnant 1937; Chef for 21. Bataillon 1938; Lærer ved Hærens Officersskole i Krigshistorie og Krigskunst; Oberst og Chef for 5. Regiment 1945; Generalmajor 1946 og Chef for Den Danske Brigade i Tysk­land 1947.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; Fi.S.F.; S.Sv.31.

Adresse: Den Danske Brigade i Tysk­land.

ALLING   Frants Civilingeniør, R.; f. 7. Sept. 1874 i Nibe; Søn af Sparekasse­direktør Peter Alling (død 1920) og Hustru Else f. Hansen (død 1879); ugift.

Uddannet ved Handel: Student (pri­vat dimit.) 1898; cand. phil. 1899; cand. polyt. 1903; ansat paa Ingeniør­kontorer i U.S.A. 1904-05; Ingeniørfor­retning med Trykluftmateriel som Spe­ciale i Kbhvn. 1905-22; bosat i Marokko fra 1926, Indehaver af Firmaet F Al­ling, Rabat fra 1929.

Udgiver og Redaktør af Fagbladet Pneumatisk Journal 1906-31; indstiftede 1939 Facoprisen til Raadighed for Dan­marks tekniske Højskole og Le rjrix danois-marocain Faco. der uddeles af Det kgl. danske ^geografiske Selskab.

Postadresse:   Kastelsv.   8, Kbhvn.  Ø.

ALS-NIELSEN     Aage Overlæge, Dr. med.; f. 3. Sept. 1890 i Ulstrup paa Røsnæs; Søn af Lærer Jens Nielsen (død 1908) og Hustru Andrea Elise f. Als (død 1939); gift 1. Gang (2. Dec. 1922) m. Inger A-N., f. 18. Juli 1886 i Kbhvn., død 1932. Datter af Inspektør L J Ipsen (død 1913) og Hustru Laura f. Holst (død 1918); 2. Gang (3. Sept. 1935) m. Dofis A-N., f. 3. Marts 1895 i Tørslev, Datter af Ornitolog, Direktør A L V Manniche (se denne) og Hustru Karen f. Bang (død 1936).

Student (Sorø) 1909; med. Eks. 1917; Kandidat og vikarierende Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital og ved Aarhus Amts Sygehus 1917-19; Turnus­kandidat, Assistent paa Røntgenklinik­ken og vikarierende Reservelæge paa Kommunehospitalet i Kbhvn. 1919-22; Reservekirurg ved Odense Amts- og Bys Sygehus 1922-27; 1. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospitals Afd. D 1927-31; Kirurg ved Blegdamshospitalet, assiste­rende Læge ved Direktoratet for Ulyk­kesforsikringen, Kandidat ved Fødsels­stiftelsen, assisterende Læge ved Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre og prakt. i Kbhvn. 1931-33; Specialistaner­kendelse i Kirurgi (Mave- og Tarmsyg­domme) 1925 og i Gynækologi 1932; Overlæge ved By- og Amtssygehuset i Silkeborg 1933; Dr. med. 1936; Over­kirurg ved Amts- og Bysygehuset i Skive 1937.

Medlem af societé international de chirurgie.

Har skrevet: Om lumbalanæsthesi med tropacocain (Disputats) samt tal­rige Afhandlinger, navnlig over kirur­giske Emner.

Adresse.: Skive.

ALSING  Poul Direktør; f. 16. Nov. 1893 : Svendborg; Søn af Maskinmester Ad. C Alsing (død 1937) og Hustru Wil-

Alsi______________________

helmine f. Rasmussen (død 1948); gift (20. Nov. 1925) m. Esther A., f. 19. Jan. 1902 i Aalborg, Datter af Avis-postmester S V Steener (død 1957) og Hustru Ellen f. Setøgmann.

Handelsuddannelse i Kbhvn.; Kontor­chef i A C Illum A/S 1919, Prokurist 1941, Underdirektør 1945, Direktør 1947.

Adresse: Carlsmindev. 12, Sallerød pr. Holte.

ALSTED   Gunnar Direktør, Dr. med., M. T. Kha.; f. 18. Okt. 1905 i Kbhvn. • Søn af Konsul A P Jensen (død 1919) og Hustru Helga f. Mouritzen; gift (1. Dec. 1948) m. Grethe A., f. 4. Okt. 1916 i Kbhvn., Datter af Overlærer C B Durck og Hustru Anna f. Jensen.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1925; med. Eks. 1930; Dr. med. 1955; Specialist i intern Medicin 1939; Ud­dannelse ved kbhvnske Hospitaler; Re­servelæge ved Bispebjerg Hospital 1937 -59, ved Frdbg. Hospital 1959-48; Ee-search-Fellow in Medicine ved Harvard University Medical School 1956; Leder af det danske Gesandtskab i Stock­holms ambulante Tuberkulosestation for danske Flygtninge i Sverige 1944; Act-ing Chief Physician ved Ballochmyle Hospital i Skotland 1944-45; Privatdo­cent ved Kbhvns Universitet 1940-44; Directeur du Bureau d'Hygiene. La Ligne des Sociétés de la Croix-Rouge 1949.

Har skrevet: Experimentelle Under­søgelser over Bartonella-anæmi (Dispu­tats, 1935); The changing incidence of peptic ulcer (1939) samt en Bække mindre, videnskabelige Arbejder.

Adresse : 8, Bue Munier-Eomilly, Ge-néve, Schweiz.

ALSTED   Jakob Eektor, cand. theol. & mag., B,.; f. 11. Marts 1866 paa Kob-belgaard i Tørring Sogn; Søn af Gaardejer P G Alsted (død 1898) og Hustru Sofie Hedevig f. Packncss (død 1922); gtft (27. April 1899) m. Gyde Marie A., f. 1. Maj 1871 i Jelling, Datter af Pastor P Bertelsen (død 1906) og Hustru Anny Sophie f. Her­skind (død 1900).

Student (Vejle) 1884; cand.theol. 1890; cand. mag. 1895; Lærer ved Vejle La­tin- og Bealskole 1891, Adjunkt 1916, Lektor 1921, Rektor 1923; Afsked 1936.

Formand for Vejle Folkebogsamling 1897-1907, for Biblioteket for Vejle By ok Amt 1913-18, for de kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1916-20 og for Vejle Bys Biblioteksudvalg 1918-25.

Medudgiver af engelske Læsehæfter for Gymnasiet.

Adresse :   Nordvestv.   5.   Vejle.

ALSTRUP  Frederik  Andersen   Direk­tør; f.  5.  Dec.  1886 i  Viborg; Søn af

46

Købmand    Frederik   Andersen   Aistrup og   Hustru   Louise   Amalie   f.   Holm;

ugift.

Uddannet i Akts. J D Koopmanns Svineslagterier; Direktør og Formand i Bestyrelsen for Akts. J D Koopmanns Svineslagterier.

Medlem af Bestyrelsen for Privat­slagteriernes Organisation og at Besty­relsen for Privatslagteriernes Arbejds­giverforening; Medlem af Landbrugs­ministeriets Baconudvalg og af Land­brugsministeriets Fedteksportudvalg.

Adresse : Oskarsv. 9. Næstved.

ALSTRUP Gunnar Landsretssagfører; f. 30. April 1896 paa Grængegaard paa Lolland1; Søn af Godsejer Michael Al-strup, Vintersborg (død 1933) og Hu­stru Rigmor f. Foss (død 1929); gift (29. Sept. 1946) m. Rita A., f. 8. Dec. 1912 i Holstebro, Datter af Fabrikant Valdemar Birn.

Student (Lang og Hjorts Kursus) 1913; cand. jur. 1919; Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn. 1919; Fuldmægtig paa Ribe Stiftamt 1920; atter Sagførerfuld­mægtig i Khhvn. 1923; Sagfører i Es­bjerg s. A.; Landsretssagfører 1926; of­fentlige Sager 1932.

Formand for Esbjerg konservative Vælgerforening 1935-42 og for Forenin­gen af Fiskeskippere og Kutterejere i Esbjerg fra 1942; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Det konservative Folke­parti 1955-39; Formand i Bestyrelsen for Akts. Esbjerg Dampvaskeri fra 1946 og for Andels Sildeolieføbriken Es­bjerg fra 1948; Landvæsenskommiesær vedr. Vandforsyningsanlæg.

Adresse: Englandsg. 7, Esbjerg.

 ALSTRUP Svend Kontorchef, B.; f. 20. Nov. 1901 paa Vintersborg paa Lolland; Søn af Godsejer Michael P N Alstrup (død 1953) og Hustru Bigmor f. Foss (død 1929); gift (16. Febr. 1929) m. Karen Ingeborg A., f. B. Dec. 1895, Datter af Kontorchef Wilhelm Kann og Hustru Fanny f. Dederding (død 1950).

Student (Birkerød) 1920; cand. jur. 1928; Assistent i Finansministeriet 1922, Sekretær 1928, fung. Ekspeditionssekre­tær 1934, udnævnt 1935, Kontorchef 1941.

Adresse : Dr. Friernes V. 10. Kbhvn. V.

ALSØE Axel Fabrikinspektør, Civilinge­niør, E.; f. 22. Maj 1881 i Kbhvn.; Søn af Afdelingschef i Akte. Burmeister & Wain J P Alsøe (død 1932) og Hustru Betty f. Wilmann (død 1933); ugift.

Lærling paa Orlogsværftets Smede- og Maskinværksted 1895-99; Svendeprøve 1899; exam. polyt. 1906; cand. phil.; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1915; ansat ved Statstelegrafen 1900-01. i Sto­re Nordiske Telegrafselskab 1901-04; gennemgik Kursus i Svagstrømselek-

troteknik ved The Durham College of Science i Newcastle-upon-Tyne, 1903-04; efter Ansættelse i forskellige Ingeniør­firmaer Tilsynsassistent i Arbejds- og Fabriktilsynet 1916, Fuldmægtig 1919, 'Fabrikinspektør af 2. Grad s. A., Fa­brikinspektør af 1. Grad 1985 (Eleva­torinspektør for Kbhvn. & Frdbg. fra 1921 og for Kbhvn., Frdbg. & Omegn fra 1935). Tjenestestndierejser i Sveri­ge 1921 og 1927 og i Tyskland 1930 og 1931.

Arbejds- og Fabriktilsynets Repræ­sentant i Standardieeringskoanmissio-nens Udvalg vedrørende Standards for Staaltovværk 1926-28; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Bfterladite 1943, Sekretær 1947; ud­nævnt til overordentligt Medlem af Dannebrogsmændenes Forening 1944; Medlem af Repræsentantskabet for Ar­bejdernes Byggeforening 1946; Beviser i Dansk Heraldisk Samfund 1947; For­mand for Udvalget om Bevision af In­denrigsministeriets Bekendtgørelse Nr. 381 af 22. Ang. 1922 om Indretningen og Brugen af mekanisk drevne Eleva­torer 1934; Medarbejder ved Socialt Tidsskrift (Arbejderbeskyttelse og der­med beslægtede Emner) 1930-35 og ved Haandbog Ifor Bygningsindustrien fra 1932; Censor i Arbejds- og Industriret ved Købmandsskolen ved Afgangsprø­ven fra Skolen for Lærlinge paa Fa­brikkontorer 1933. Tildelt Arbejderbe-skyttelsesnFondets Legat 1923.

Har skrevet mange Artikler om Ar­bejderbeskyttelse og dermed beslægte­de Emner i Socialt Tidsskrift, Ingenie­ren, Den tekniske Forenings Tidsskrift og Socialisten og holdt Foredrag om de samme Emner i Foreninger og i Radioen.

Adresse:   Enighedsv.   9,   Charlottenl.

ALVING Theodor Martin Direktør, R.; f. 16. Okt. 1872 i Ribe; gift (1. Dec. 1905) m. Elna Emilie Marie f. Wegge, f. 29. Okt. 1883, død 1945.

Exam. jur. 1893; Sagfører i Sæby 1898-1917; Formand for Ligningskom­missionen i Sæby 1906-17; Studier i New Yorks Zoologiske Park og Bo­taniske Have 1917-19; 1920 Dommer­fuldmægtig, senere Sagfører og Notar i Bødding, Sønderjylland; adm. Direk­tør for Zoologisk Have i Kbhvn. 1925-42.

Har skrevet: Vilde Dyr i Fangen­skab (Frem 1926); Zoologisk Have (1926); Zoologisk Have i Støbeskeen (1954); Fugle ved Menneskers Huse (1944).

Adresse:  Kløverv.  l,  Lyngby.

___________________Amdr

AMBERG  Vitus H C Civilingeniør, R., Chr.X Fr.M.; f. 10. Marts 1887 i Kbhvn.; Søn af Direktør Vithus Friderichsen og Hustru Ingeborg f. Amberg; gift (5. Dec. 1918) m. Hilda Mary A., f. 27. Juni 1892 i Tenbury-Wells, Datter af Farmer Arthur Morgan (død 1907) og Hustru Katherine f. Banfield (død 1934).

Cand. polyt.; Ingeniør ved Western Electric Co., Ltd., Antwerpen og Lon­don 1912-18; raadgivende Ingeniør for den italienske Begering 1916; raadgi-vende Ingeniør i London 1918-20. Adm. Direktør for The Express Lift Co. Ltd., London; tillige Direktør for The Beli-ance Telephone Co., Ltd., The Telepho-ne Supplies, Ltd., London og Belay Automatic Telephones, Ltd., London (Chairman); tidligere Direktør for Bri-tish Talking Pictures, Ltd., London (Chairman), Associated Sound Film Industries, Ltd., Wembley, Coventry Automatic Telephones, Ltd. samt Badio Belays Ltd., Blackpool; Afdelingschef i General Electric Co., Ltd., London

Mangeaarigt Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Danmark i London, For­mand 1929-30, Næstformand 1930-38.

Adresse: The Chantry, Old Duston, Northants., England.

AMBY   Kristen Præst; f. 4. Marts 1894 i Skive; Søn af Pakmester ved Stats­banerne Martin Amby og Hustru Han-signe f. Melsen (død 1922).

Student (Sorø) 1914; cand. theol. 1920; Medredaktør af Den ny Tid 1920-25; Præst ved Fængslet i Nyborg 1923-25; Sognepræst i Skuldelev-Selsø 1925-38; Fængselspræst i Kbhvn. 1938-48.

Det konservative Folkepartis Kandi­dat ved Folketingsvalgene i 1920-29; Medlem af Folketinget fra 1932, af Landsskatteretten fra 1938, af Inden­rigsministeriets Boligudvalg af 1941 ang. Parcelbyggeri og af Radioraadet fra 1945; Formand for den konservative Folketingsgruppe og for den konserva­tive Rigsdagsgruppe i 1945 samt for Udvalget til Udarbejdelse af det nye konservative Program i 1945: Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Det unsc Danmark 1919-25 og for Fængselsselska-bet i Kbhvn. fra 1938- Formand for Kristeligt Studenter-Settlement 1939-43 og for Den konservative Klub 1941-45; Formand for Dansk Almennyttigt Bo­ligselskab af 1942.

Har skrevet en Del Artikler og Es­says i Tidsskrifter og Dagblade

Adresse: Egevejen 26, Nærum.

AMDRUP Ricard fil. Kommunelærer; f. 12. Jan. 1869 i Kbhvn.; Søn af Ovcr-retsassessor C E Amdrup (død 1910) og Hustru Jean nette f. Ricard (død 1874); gift (27. April 1897) m. Pauline Elisa-

Amdr____________________

beth A., f. 29. Dec. 1860 i Kbhvn., død 1944, Datter af Translatør Fritz Paul­sen (død 1888) og Hustru Signe 1. Gjellum (død 1900).

Student (Schneekloths Skole); cand. theol. 1893; ansat ved Kbhvns Kom­muneskoler 1900-39.

Eedaktør af den radikale Venstre-forenings Medlemsblad „Bladet" 1922-33; Formand for Kbhvns radikale Ven­streforening 1925-33; Medlem af Forret­ningsudvalget for Komitéen til Belys­ning af Statsmonopoler 1919-24; Med­lem af Repræsentantskabet for Dansk Arbejde fra 1923; Suppleant til Lands­tinget for Landstingsmand C Th. Zahle.

Sammen med N Skarvig udgivet: Uglebogen (Regnesystem); Medarbej­der ved Hagerups Leksikon.

Adresse : Godthaabsv. 43, Kbhvn. F.

AMMENTORP   Kjeld  Civilingeniør. Di­rektør;   f.  10.   Nov.  1895  paa  Frdbg.; Søn  al Stiftamtmand,  Kammerherre C , E  A Amjnentorp   (dåd  1947,  se  Kraks ' Blaa Bog 1947) og Hustru Mathilde I. Hedemann   (død   1943);   gift   (1.   Maj 1920)   m.  Tordis  A.,  f.  5.  Jan.   1898 i Oharkow   i   Rusland.   Datter   af   Inge­niør   Hans   Emil   Giersing   og   Hustru Sophie Therese f. Kofoed (død 1915).

Stndent (Roskilde) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1919; Ingeniør i Akts. Danalith, Kbhvn. a. A.; rejste til London i 1920; Ingeniør i F Møhl, Ltd., London til Sept. s. A.; Ingeniør i Industrial Constructions, Ltd., London til 1927; Direktør for Da-vidsons Patents, Ltd., London til 1930; Direktør og Manager for Firmaet Rea-dy Mixed Concrete, Ltd., London 1930-42, adm. Direktør fra 1946.

Medleim af Bestyrelsen for Davddsons Patents, Ltd. 1927-30 og for Ready Mixed Concrete, Ltd. fra 1950.

Adresse:   The   Cedars,   Cranford, Hounslow,   Middlesex,  England.

AMMENTORP  Verner Kontorchef, R. p.p.; f. 22. Maj 1894 paa Frdbg.; Søn af SÉftamitimand, Kammerherre C B A Ammentorp (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Mathilde f. Hede-maan (død 1943); gift (30. Aug. 1923) m. Judith Blenda A., f. 24. Mg. 189b i Finland, Datter af Direktør Gustav Axd (død 1924) og Hustru f. Sundquist. Student (Roskilde) 1913; cand. jur. 1919; Sekretær i Udenrigsministeriet 1919; Konsulatesekreter i San Franciscfl 1920; Legationssekretær i Helsingfor? 1922: Sekretær i Invalideiforaikrlngsret-ten 1923; Fuldmægtig i Direktoratet for Sygekassevæsenet 1927, Ekspeditionsse­kretær 1936, Kontorchef 1943. Forsik-ringsraadets Tillidsmand 1930; Sekretær

48

ved Sygekassenævnets Overflytningsud-valgl943; Tilsynsførende med godkendte Rekonvalescenthjem 1948.

Medstifter af Akts. Rungsted. Golf­bane og Medlem af Bestyrelsen fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for „Dan­marks Blinde" fra 1947; ansvarsh. Re­daktør af Tidsskriftet Golf.

Udeiil. Orden:   I.F.3.

Adresse: Kastamiev. 6, Rungsted Kyst.

AMMITZBØLL Edvard Kindt Fæng­selsinspektør; t. 20. Sept. 1885 i Vrids-løselille; Sen af Fængselsinspektør Fre­derik Ammitzbøll (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Gæcalie f. Kindt (død 1918); gift (17. Okt. 19J1) m. Elna A., f. 24. Febr. 1901, Datter af Hattemager Carl Nielsen (død 1929) og Hustru Inger f. Olsen (død 1948).

Student 1904: i Mejerilære 1905-06; i U. S. A. som Mejerist 1906-16, deraf 7 Aar som Superintendent for the David Cole Creamery Co. i Omaha; cand. jur. 1921; f ung. Sekretær ved Kbhvns Byret s. A.: Viceinspektør ved Staden Kbhvns Fængsler 1922, ved Statsfæng­slet i Horsens 1937, atter ved Kbhvns Fængsler 1943; Leder af Fængselsafd. ved Faarevejle 1944-46; tillige kst. Fæng­selsinspektør for Straffelejren ved Hor­serød pr. Helsingør fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Fængselsselskab.

AMMITZBØLL Hans Kontorchef, R.; f. 7. Okt. 1893 paa Gettrup; Søn af For­pagter Elis Ammitzbøll (død 1923) og Hustru f. Bartod (død 1948); gift (4. Juni 1931) m. Laura A., t. 3. Juli 1893, Datter af Grosserer Axel Random (død 1919) og Hustru f. Harboe (død 1928).

Stndent (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; Amtsfuldmægtig i Vi­borg 1917; Sekretær i Indenrigsmini­steriet 1919; Kontorchef i Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler 1933.

Sekretær i Invalideforsikringsretten 1927-31; Sekretær i Sundhedsstyrelsen 1931-33; Formand for Voldgiftsretten i Lærlingeforhold paa Frederiksberg 1927-32.

Adresse : Ceresv. 9, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Rungsted.

AMMUNDSEN Esther Dr. med.; f. 11. Aug. 1906 i Kbhvn.; Datter af Biskop Dr. theol, Valdemar Ammundsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Charlotte f. Balslev; ugift.

Student (Haderslev) 1925; med. Eks. 1933; Uddannelse paa kbhvnske Hospi­taler 1933-44, Specialist l intern Medi­cin 1944; Dr. med. 1939; Embedslæge-eks. 1940; Afdelingschef i Dansk Røde Kors (Flygtningeafd., senere Tuberku-loseafdl.) 1945; Afdelingslæge ved The international Tuberculosis Campaign 1948.

I 1942 arresteret paa Grund af anti-tysk Virksomhed og fængslet i 11 Maa-neder (Vestre Fængsel).

Tildelt Tagea Brandta Rejselegat 1946.

Har skrevet: Om ikke kuliltebin-dende Hæmoglobin i Blodet (Dispu. tats, 1939); samt forskellige mindre, videnskabelige Arbejder.

Udenl. Ordener: Ne. r. K. M.2.; N.r. K.M.M.; Po. F.K.2.; Rum. D.M.I.; Rum.r.K.

Adresse:  Jacob Erlandsens G. 9. Kbhvn. Ø.

AMMUNDSEN   John Biskop, K1.DM.; f. 1. Maj 1872 i Fjeldsted Sogn, Fyen; Søn af Sognepræet Peter Ammundsen (død 1889) og Hustru f. Sørensen (død

1920); gift (9. Juli 1907) m. Henriette A., f. 26. Juni 1883 i Gangsted (død

1921) Datter af Sognepræet Rasmus Bals­lev (død 1915) og Hustru f. Søltoft (død 1923).

Student (Borgerdydskolen paa Chri­stianshavn) 1891; cand. theol. 1898-, Huslærer 1899-1904; Sognepræst for Klovborg^Thyrsting 1904-14; Provst for Thyrsting-Vrads Herreder 1908-14; Sog­nepræst i Silkeborg 1914; Biskop over Lolland-Falsters Stift 1923-42.

Adresse; Morudskov pr. Mornd.

AMU'NDIN C Smedemester; f. 4. Marts 1863 i Kbhvn.; Søn af Portrætmaler, Kontrolør i Nationalbanken H P S Jørgensen (død 1887) og Hustru f. Amundin (død 1903); gift (12. Sept. 1899) m. Ludovica A. f. Hansen, f. 14. Ang. 1868, død 1944.

Udlært hos Smedemester F Rasmus­sen, Kbhvn.; videre Uddannelse i Ber­lin, Dresden, Wien, Miinchen og Rom 1883-88; oprettede selvstændig Forret­ning 1901; overtog F W Doberck & Søu's Kunstsmedie 1913.

Adrese : St. Strandstr. 11, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aage fh. Auditør v. Stats­banerne, K'. DM.; f. 16. Febr. 1871 i Saxild; Søn af Lærer, Højskoleforstan­der N Andersen (dfld 1893) og Hustru Mine f. Jensen (død 1917); gift (1904) m. Julie A., f. 22. Marts 1876 i Odder, Datter af Teglværksejer Ludvig Blom (død 1896) og Hustru Cathrina f. Kielil (død 1916).

Student (Aarhus) 1890; cand. jur. 1896; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1896-97; Fuldmægtig ved Bølling-Nørre Herreder 1898, ved Hads Herred s. A.; Auditør ved Statsbanerne 1906-37, tillige ved Privatbanerne 1914-37. Adresse •. Rosenørns Allé 64, Kbhvn. V.

ANDERSEN   Aage Civilingeniør; f. 1. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af fh. Grosse­rer A C Andersen og Hustru Betty f. Jørgensen; gift (12. April 1911) m.

______________Ånde

Astrid Louise A., f. 12. April 1892 i Aarhus, Datter af Oberst Vilhelm Gier­sing (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Pauline f. Bang.

Student (Østre Borgerdydskole) 1902; cand. phil. 1903; cand. polyt. (Fabrik­ingeniør) 1907; Ingeniør ved Milka Nåhrmittelfabrik i Leipzig 1908-09 og ved Otto Mønsted, Ltd. i London 1910-14; Ingeniør ved Lever Brothers Ltd., Port Sunlight, Cheshire i England og samtidig teknisk Direktør for Dattersel­skabet Planters Foods Ltd., Brombo-rough, Cheshire 1914-31; raadgivende In­geniør og teknisk Direktør ved Lever Brothers and Unilever Ltd., London og samtidig Direktør for Planters Foods Ltd. fra 1931.

Medlem af forskellige engelske Kom­missioner under Regeringen angaaende Næringsmiddellovgivning og -forsyning.

Member of Institution of Chemical Engineers, Gt. Britain og Society of Public Analysts, Gt. Britain; Fellow of The Royal Institute of Chemistry.

Medarbejder ved forskellige engelske tekniske Værker og videnskabelige Tids­skrifter.

Adresse : 41, Lyndale Avenue, Hamp-stead, London N. W. 2, England.

ANDERSEN A G ApoUker, Direktør; f. 10. Okt. 1875 i Bogense; Søn af Ho­telejer Fr. Andersen (død 1904) og Hu­stru Catrine f. Knudsen (død 1925); gift (10. Okt. 1898) m. Dorthea A., f. 10. Aug. 1876 i Kolding, Datter af Mu­rermester Hans Nielsen Møller (død 1903) og Hustru Petrine f. Knudsen (død 1905).

Præliminæreks. (Kbhvn.) 1891; Dis­cipel paa Bogense Apotek 1891; cand. pharm. 1897; Apoteker i Mariager 1900-08, i Nørre Saltum 1908-18, i Jels 1919-28 og i Graasten fra 1928.

Medstifter af Dansk Andels Livsfor­sikringsselskab „Koldinghus" 1898, Med­lem af Repræsentantskabet 1898-1934. kontrol Direktør 1928-34, adm. Direktør 1934-36.

Formand for Mariager Ligningskom­mission 1904-08.

Adresse :  Graasten.

ANDERSEN  A C Laboratorieforstander, R.DM.; f. 19. Sept. 1882 i Taarbæk; Søn af Restauratør Wm. Andersen (død 1925) og Hustru f. Svendsen (død 1936) • ugift.

Exam. polyt. 1900; cand. polyt. 1904; Assistent ved Carlsberg-Laboratoriets kern. Afdeling 1904-08, ved Universite­tets fysiologiske Laboratorium 1908-14 og ved Landøkonomisk Forsøgslaborato­riums dyrefysiologiske Afdeling 1914-18; Forstander for Landøkonomisk Forsøgs-

Ånde___________________

laboratoriums kemiske Afdeling fra 1918; tillige Leder af Forsøgsvirksomhe­dens Kontor og Sekretær for Statens Husdyrbrugsudvalg 1934-47 samt Leder af Forsøgslaboratoriets Foderstofkontrol (fra 1938 Statens Foderstofkontrol) 1926-49.

Formand for Kemisk Forening 1916-19 og for Biologisk Selskab 1926-28; Med­lem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Cen­tralforening 1913-32: Medlem af Carls-berg Laboratoriets Bestyrelse fra 1925; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Censor i Kemi ved Den polytekniske Læreanstalt fra 1919 og ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1920.

Litterære Arbejder,: Lærebog i fysio­logisk Kemi (1911, 1918); videnskabelige Afhandlinger, hovedsagelig i udenland­ske Tidsskrifter.

Adresse: Holmegaardsv. 4, Charlottl.

ANDERSEN A Chr. Provst, B.; f. 29. Sept. 1869 i Holstebro; Søn af Gæst­giver, Avlsbruger Jens Andersen (død 1890) og Hustru Marie Cathrine f. Pe­dersen (Bjerre) (død 1913); gift 1. Gang (17. Nov. 1899) m. Henni A., f. 23. Febr. 1876 i Holstebro, død 1932, Datter af afdøde Malermester Carl Kiel-gast og afdøde Hustru Christiane f. Bas-mussen; 2. Gang (23. Sept. 1935) m. Emma A., f. 3. April 1885 i Hoven, Datter af Gaardejer Jens Nielsen Skov­bjerg (død 1901) og Hustru Johanne Christine f. Jensen (død 1924).

Student (Viborg) 1690; cand. theo). 1898; Lærer i Holstebro s. A.; Valg­menighedepræst i Aal ved Varde 1905; Sognepræst i Ibsker-Svaneke 1911; i Brande 1921-39; tillige Provst for Nør-vang-Tørrild Herreders vestre Provsti 1922-39.

'Harskrevet: Livssammenhæng (1927); Henrik Ibsen. En Vurdering (1930); Ved I/øvfaldstid (1934); Uovervindelig. Historisk Spejlbillede (1937): Kirkepo­litikeren Morten Larsen (1942); To norske Digtere og en dansk Præst (1943); Hvordan var han egentlig —, Bidrag til en Morten Larsen-Karakte­ristik I-II 1944-45; Stromateis t (1948).

Adresse: Stationsv. 5, Brande.

ANDERSEN A F Professor, Dr. phil.-f. 10. Febr. !891iFodby; Søn af Gaard­ejer A Andersen (død 1928) og Hustru Betty f. Hansen (død 1929); gift (31. Juli 1928) m. Poula A., f. 19. Nov. 1903 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1909; Universitetets Guldmed. 1913; cand. mag. 1915; Lærer ved St. Jørgens Gymnasium 1912-34; Studierejse til Paris 1921; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1916; Lektor i Matematik sammesteds 1923; Dr. phil. 1922; Docent i Matematik ved Landbo-

50

højskolen 1925; Professor i Matematik ved Polyteknisk Læreanstalt (Danmarks tekniske Højskole) 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Matema­tisk Forening 1917-30; Censor i Matema­tik ved Seminarierne Æra 1938; For­mand for Lærerraadet ved Danmarks tekniske Højskoles Forberedelseskursus fra 1938.

Har skrevet : Studier over Cesåro's Summabilitetsmetode (Disputats, 1922); en Del mindre Arbejder, særlig over Rækketeori, og en Række Lærebøger.

Adresse: Parkvænget 28, Charlotten-lund.

ANDERSEN    A l Stabsintendant, K'. DM. HTH.; f. 23. Febr. 1867 i Nørre Tvede; Søn af Sognefoged, Gaardejer Lars Andersen (død 1915) og Hustru Marie f. Jensen (død 1907); gift (19. Maj 1899) m. Agnes Harriet A., f. 7. Dec. 1871 i Helsingør, Datter af Sag­fører, Branddirektør J M Ditzel (død 1927) og Hustru f. Schmidt (død 1923).

Sekondløjtnant i Fodf. 1889; Reserve-intendant 1896; Intendant 1898; Over-intendant 1911; Stabsintendant 1922; ligestillet med Oberst 1923; General-kommandointendant ved 2. General-kommando 1919-23 og ved General­kommandoen i Kbhvn. fra 1923; Af­sked 1930.

Tidligere Medlem af Kommissionen tal Revision af Indkvarteringslovgiv-ningen; Værge for Garnisons Kirke 1930-47.

Adresse : Vodroffsv. 7, Kbhvn. V.

ANDERSEN Aksel Hospitalsdirektør; f. 16. Maj 1895 i Martofte; Søn af Forpagter Poul Andersen (død 1921) og Hustru Johanne Kristine f. Pedersen (død 1911); gift 1. Gang (8. April 1921) m. Gudrun Kirsten A., f. Holm (død 1939); 2. Gang (2. Dec. 1947) m,. Kir­sten A., f. Stephensen, f. 18. April 1910.

Student (Odense Katedralskole) 1915; cand. polit. 1920; Sekretær i Direkto­ratet . for Kbhvns Hovedbogholderi og Revision s. A., Fuldmægtig 1921, i Di­rektoratet for Kbhvns Kommunes Løn­nings- og Pensionsvæsen 1926; Kontor chef i Magistratens 2. Afdelings Sekre­tariat 1928; Direktør for Kbhvns Ho­spitalsvæsen 1945.

Formand for Foreningen Socialvirke 1922; Sekretær i Kbhvns Kommunes Regnskabskommission af 1929, for den kbhvnske Delegation i Kbhvn.-Frdbg.-Kommissionen af 1930, for Fællesudval­get til Forhandling mellem Kbhvns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommu­ner, for Den skandinaviske Kommunal­konference 1937, for Fællesudvalget til Overvejelse af Ændringer i Kbhvns Kommunes Forfatning 1937-38, og i Storkbhvns kommunale Mælkeudvalg

51

1940-45. Formand for Kbhvns Mælke-noterin'gsudvalg fra 1941; Konsulent for Den Danske Købstadforening 1943-45; Medlem af Kommissionen til Førelse af Tilsynet med den teoretiske Uddannel­se af Kbhvns Kommunes Assistentele­ver og Underassistenter; Sekretær for Kbhvns Hospitalskommission, Medlem af denne fra 1945; Formand for Inden­rigsministeriets Udvalg ang. den obli­gatoriske Sygehustjeneste (Turnusnd-valget) for lægevidenskabelige Kandi­dater; Medlem af det af Indenrigsmini­steriet nedsatte Udvalg ang. Sygeplejer­skernes Forhold, at den danske Kræft­komité og af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne.

Adresse : 0-Farimagsg. 7, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aksel Harrestrup Dr. med.; f. 13. Maj 1911 i Odense; Søn af Musiker Peder Andersen og Hustru Kristine f. Harrestrup (død 1946); gift (25. Aug. 1942) m. Ester A., f. 25. Aug. 1912 i Kerteminde, Datter af Murer Hana Jørgen Rasmussen og Hustru An­na Marie f. Andersen (død 1934).

Student (Odense Katedralskole) 1929; med. Eks. 1936; KandidatstiMnger i Odense og ved forskellige kbhvnske Hospitaler; Assistent ved Universitetets farmakologiske Institut 1938-41; Univer­sitetets Guldmedalje (teoretisk Medicin) 1939; Dr. med. 1942; assisterende Lektor ved Danmark? farmaceutiske Højskole fra 1945; 2. Reservelæge ved Bispebjerg Hospitals medicinske Afd. C 1944, 1. Reservelæge smetds 1947; 2. Læge i Statsanstalten for Livsforsikring 1947; Specialistanerkendelse i intern Medicin 1946.

Medlem af Farmakopékominiss-ionen fra 1947 og af Medicinalnævnet fra 1948; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Farma­kologi og Toksikologi fra 1948.

Har skrevet: Eksperimentelle Under­søgelser over Kullets Farmakologi (Dis­putats, 1942) samt Arbejder over for­skellige kliniske og farmakologiske Em­ner.

Adresse: Bispebjerg Hospital, Bispe-bjergv., Kbhvn. NV.

ANDERSEN Alfred Borgmester; f. 3. Nov. 1889 i Mygind; Søn af Kulmaaler Jacob Andersen (død 1944) og Hustru Kirsten f. Rasmussen (død 1936); gift (19. Sept. 1914) m. Carolyn A., f. 13. Juli 1889 i Randers, Datter af Klejn­smed Niels Thøger Nielsen og Hustru Charlotte f. Nielsen.

Typograf 1912-39; Folketingsmand for Randerskredsen 1939-46; Borgmester i Randers fra 1946.

Medlem af Byraadet fra 1933; For­mand for socialdemokratisk Ungdoms­forening 1917-20 og for Typografernes Fagforening 1919-39; Medlem af Hoved-

_________________Ånde

bestyrelsen for Dansk Typograf-Forbund 1929^38; Formand for Arbejdernes Fæl­lesorganisation 1930-38; Formand for Randers Aftenskole 1925-30; Medlem af Bestyrelsen for Randers Museums Kunstafdeling fra 1947. Adresse: Hobrov. 48, Randers.

ANDERSEN    Alma Forstander; f. 23. Juni 1892 i Silkeborg; Datter af Lærer S Andersen (død 1935) og Hustru Ane Cathrine f. Pedersen (død 1933); ugift.

Husholdningslærerindeeks. 1913; Med-forstander for Vivild Højskole 1914-17; Lærerinde ved Grundtvigs Højskole i Lyngby 1918-28 og ved Husassistenter­nes Fagskole og Købmandsskolens K vin-deafd. 1928-38; Forstander for Husassi­stenternes Fagskole fra 1938.

Medlem af Dansk Kvindesamfunds Hovedbestyrelse fra 1936 og af Forret­ningsudvalget fra 1937, Kasserer fra 1938; Medlem af Statens Husholdnings-kommission 1938-39, af Repræsentant­skabet for Kvindernes Bygning fra 1938, af Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Kvin­der fra 1945 og af Bestyrelsen for Dan­ske Kvinders Naitionalraad fra 1946.

Har udgivet: Regnskabsbog for Hus-holdningselever; Regnskabsbog for Hus­moderen; Hjemmenes Økonomi, En Vejledning i Budgetlægning og Regn­skabsføring; Regnskabsbog for unge Piger.

Adresse : Fensmarikg. 65, Kbhvn. N.

ANDERSEN Alsing fh. Minister; f. 5. Febr. 1893 i Kbhvn.; Søn af Raadmand Fr. Andersen (død 1936, ee Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Cecilie f. Svend­sen- gift (6. Juni 1919) m. Else A., f. 28. Juli 1892 i Slagelse, Datter af Tand­tæge Bertel Obel og Hustru Thyra f. Frich (død 1948).

Student (Henrik Madsens Gymnasium) 1910; Stenografassistent i Rigsdagen 1910-17; cand. mag. 1917; Sekretær for Socialdemokratisk Forbund fra 1917 og desuden for Socialdemokratiets Rigs-dagsgruppe fra 1918- Formand for sidst­nævnte 1932-35, 1940-42 og Maj-Nov. 1945- Viceforretningsfører i Socialdemo­kratisk Forbund 1935-41 og fra 1945, Forretningsfører 1941-45; Forsvarsmini­ster i Ministeriet Stauning 1935-40; Fi­nansminister i Ministeriet Buhl Juli-Nov. 1942; Indenrigsminister i Ministe­riet Hedtoft 13.-23. Nov. 1947.

Formand for Socialdemokratisk For­ening i Kbhvns 11. Kreds 1920-23; Med­lem af Bestyrelsen for Arbejdernes Op­lysnings-Forbund; Medredaktør af Det danske Socialdemokratis Historie (1921); Medlem af Socialistisk Arbejder-Inter-nationale's Eksekutivkomité 1929-35; i forskellige Perioder Medlem af Forret-

Ånde

52

ningsudvalgene for De samvirkende Fagforbund og Arbejdernes Fællesorga­nisation i Kbhvn. og af Kontrolkomitéen for den socialdemokratiske Presse; Med­lem af Det kgl. Teaters Tilsynsraad fra 1947, af Bestyrelsen for Den kulturelle Fond fra 1947 og af Komiteen for Rask-Ørsted Fondet fra 1947; Medlem af Be­styrelsen for Kbhvns Telefon Akts. fra 1949.

Folketingsmand (Frdbg. 3. Kreds) 1929, (Kbhvns 13. Kreds) 1932; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1932-35. 1940-42 og fra 1945; Medlem af Dan­marks Delegation til Forenede Natio­ners Generalforsamling fra 1948.

Adresse :  Grøndalsvænge Allé l, Kbhvn.   P.

ANDERSEN   Anders Overlæge; f. 14. Juli 1883 i Aalborg; Søn af Agent Sø­ren Andersen (død 1941) og Hustru Ma­ren f. Nielsen (død 1919); gift (4. Febr. 1916) m. Ebba A., f. 21. Mart« 1885 i Kbhvn., Datter af Toldassistent August Schmitt (død 1930) og Hustru Camilla f. Scheller.

Ved Handelen i 6 Aar; Student (pri­vat dimit.) 1907; med. Eks. 1914; am-sat ved Skodsborg Badesanatorium 1915; Overlæge smstds 1936; Studierejser i U.S. A. 1921-22, 1934-35 og 1946, tSl Østrig 1929, England 1925 og 1938 og Tyskland 1938.

Redaktør af Sundhedsbladet 1942; Medlem af Bestyrelsen for Skodsborg Kommunalforening.

tldenl. Orden: 8.N.3.

Adresse: Strandv. 103, Skodsborg.

ANDERSEN Anders C M Ingenier; f. 20. Okt. 1875 i Thisted; Søn af Lærer M S Andersen (død 1925) og Hustru f. Nørgaard; gift (4. Dec. 1912) m. Agnes Elisabeth A. (død 1922), Datter af Grosserer Andreas Jørgensen i Kbhvn. (død 1920) og Hustru Elvine f. Søren­sen.

Begyndte 1892 i den danske Stats telegraf; gik i 1895 tii Store Nordiske, Finland, Eusland, England; overgik til Østasien i 1900; Stationsbestyrei 1911, Chef for Østasiens tekniske Af­deling og Medlem af Driftsbestyrelsen 1914-28.

Medlem af Institution of Elecirial Engineers, London, 1915.

Uden!. Ordener: Chin.G.H.4.; J.H.S.5.

Adresse : Fortunv. 36, Charlottenlund.

ANDERSEN Anders Peter Politime­ster, E.; f. 3. Febr. 1883 i Slangerup; Søn af Gaardejer Jacob Andersen (død 1913) og Hustru Jensine f. Pedersen (død 1933); gift (J. Febr. 1911) m. Sophie A., f. 25. Juli 1880 i Aarhus, Datter af Jernbanefunktionær Hans

Pedersen  (død 1912) og Hustru Maren f. Nielsen  (død 1923).

Student (privat dimit.) 1903; cand. j ur. 1917; Byfoged- og Birkefuldmægtig i Vordingborg 1917: Amtsfuldmægtig i Næstved 1918; Politimester i Grenaa og Ebeltoft m. v. 1933.

Adresse:  Lilleg.  14,  Grenaa.

ANDERSEN     Arne Viceskoledkekter; f. 3. Febr. 1907 l Hørup ved Slangerup; Søn aif Kommunelærer Lars Peter An­dersen (død 1939) og Hustru Karen f. Andersen (død 1943); gift (19. Okt. 1936) m. Inge A., f. 14. Sept. 1913 i Kbhvn., Datter af Kommunelærer Holger Larsen (død 1919) og Olivia f. Jensen.

Realeiks.; Telegrafist i Store Nordiske Telegrafselskab (Newcastle og London) 1924-27; Lærereks. (Blaagaard) 1931; Faglærereks. (Engelak) 1935; anden Tid­dannelse paa Kbhvns Translatarskole og paa Statens Lærerhøjskole; Lærer red Roslev kommunale Realskole 1932-33; Vikar ved KiMivns Skolevæsen 1933, fast ansat ved Vigerslev Allé Skole 1934, ved Lytakebo Skole 1941; Viceskoledirektør ved Gentofte Kommunes Skolevæsen 1947.

Lærer i Engelsk ved KWivna Kommu­nes Fortsættelseskursus fra 1934, For­stander 1944-47; Deputy Director i Tlni-ted Nations Relief and Rehabilitation Administration (Tyskland) 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Sproglærer-foreningen og for SekretæHforendngen 1942-46.

Adresse : Bykildev. 8, Kbhvn. Valby.

ANDERSEN  Arnold Sagfører, E.; f. 3. Juli 1879 i Odense; Søn af Skibsfører H P Andersen (død 1885) og Hustru Laura f. Larsen (død 1940); gift 1. Gang (30. Maj 1928) m. Agnes A., f. i Thi­sted, død 1938, Datter af Direktør i Østif­ternes Kreditforening C Frederiksen (død 1900) og Hustru Thema f. Printz (død 1928); 2. Gang (4. Febr. 1941) m. Maja A., f. 17. Sept. 1906 i Kbhvn., Datter af Vagtmester ved Statens Seruminsti­tut Viggo Sørensen og Hustru f Niel­sen (død 1928).

Ejtam. jur. 1902; Sagfører i Kbhvn. fra 1905.

Medlem af Bestyrelsen, Sekretær og Kasserer for Danmarks Fiskehandels- og Havfiskeriforening fra 1910; Sekretær og Kasserer for Foreningen af Grossister i Ostebranchen fra 1912; Medlem af Sag-førerraadet 1923-33; Stifter af, Næstfor­mand, Sekretær og Kasserer for Motor-baadsforeningen fra 1926; Formand (or Dansk Motorbaads Union; Æresmed­lem i Kbhvns Motorbaadsklub; Med­lem af Repræsentantskabet for For­eningen Nordens danske Afdeling.

Redaktør af „Motorbaaden" ; har skre­vet Fortællinger i Ugeskrifter og en Roman.

Ånde

Tildelt Ærestegnet i  Guld fra Motor-baadsforeningen.

Adresse : Tesdorpfsv. 48 D, Kbhvn. F.

ANDERSEN Arthur Landsdommer, R.; f. 20. Sept. 1896 i Kbhvn.; Søn af Een-tier Niels Andersen (død 1931) og Hu­stru Marie f. Jansson (død 1945); gift (4. April 1936, separeret 1946) m. Eli­sabeth A., f. 26. Aug. 1906, Datter af Bogtrykker Anton M Jensen, Kbhvn.

Student (Efterslægtens Skole) 1914; cand. jur. 1920; fg. Sekretær i Under­visningsministeriet 1920; f g. Sekretær i Statsbanernes Generalsekretariat s. A.; Dommerfuldmægtig ved Frdbg. Birk 1921; Politiadvokat i Kbhvn. 1932; Dom­mer i Kbhvns Byret 1936, i Østre Lands­ret 1949.

Adresse: Sponnecksv. 2, Gentofte.

ANDERSEN Axel H Eedaktør; f. 7. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Trævare­fabrikant Rasmua Andersen (død 1926) og Hustru Marie f. Petersen (død 1890); gift (17. April 1909) m. Helene A., f. 13. Aug. 1887 i Kansas City, Datter af Redaktør R Tofteman Fre­deriksen (død 1911) og Hustru Anne f, Mailand.

Elev af A Schmidts Borger- og Real­skole i Kbhvn.; Medredaktør ved Den danske Pioneer i Omaha 1900-11, Ee­daktør 1911-14; Dansk Boghandel i Omaha 1914-24; Hedaktør af Det dan­ske Brodersamfunds Blad 1915-24; Ud­giver af The Tyler Journal i Tyler 1924-29; Redaktør af Det Danske Ugeblad i Minneapolis fra 1929, Bladet udkommer paa Engelsk med Titlen Midwest Scandinavian fra 1945.

Har tidligere udgivet Julemagasinet Misteltenen og Andersens Almanak og Aarbog samt skrevet mange Portællin­ger; Organisationsformand for Jacob A Riis League i 1918.

Adresse: 552 Loeb Arcade, Minne­apolis 2, Minn., U. S. A.

ANDERSEN Bent Professor, Overlæge, Dr. med.-, f. 4. Marts 1902 i Faaborg; Søn af Bibliotekar J J Andersen (død 1933) og Hustru Ida Camilla f. Raa-hauge (død 1948); gift (18. Jan. 1930) m. Annelise A., f. 27. Nov. 1904 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. pliil. & med. & techn. S P L Sørensen i.død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938 og Hustru Anna Louise t. Willumsen.

Student (Sorø) 1920; med. Eks. 1928; Kandidatpladser paa Kbhvns Amtssyge­hus, Rigshospitalet, Børnehospitalet paa Fuglebakken og Sundby Hospitals Bør­neafdeling 1928-33; Reservelæge ved Bør-nehospitalet paa Fuglebakken 1934-39; Lægeassistent ved Rigshospitalets Poli-klinik for Børnesygdomme 1939; Dr. med. (Undersøgelser over spæde Børns Ventrikelsekret med særligt Henblik paa

Pepsin-Løbeproblemet) 1936; Overlæge ved Aarhus Kommunehospitals Børne-afd. og Professor ved Aarhus Universi­tet 1940.

Udenl. Orden: N.St.0.31.

Adresse: Skow. 4 B, Aarhus.

ANDERSEN   Bjørn Konitreadiniral, K1. DM., HTS. p.p.; f. 3. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Edvard E Andersen (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Ellen f. Andersen (død 1944); gift (8. Febr. 1919) m. Margue­rite A., f. l. Sept. 1893 paa Kragelund Teglværk ved Aarhus, Datter af Tegl­værksejer Rolf Heide og Hustru Ella f. Brodersen.

Sekondløjtnant 1911; Premierløjtnant 1912; Kaptajn 1920; Chef for Søminevæ-senets 1. Afd., Mineafd. 1925-32; Orlogs­kaptajn 1928; Chef for Mineskibsdi vi­sionen 1932-33; Chef for Fiskeriinspek­tionen i danske Farvande, i Nordsøen og ved Færøerne 1933-36; Kommandør-kaptajn og Chef for Torpedobaadsdivi-sionen 1936; Chef for Inspektionsskibet Ingolf, Kadet- og Stationsskib ved Grønland 1937 og 1938; Chef for Skibs-

i--l-i     imotn.     rhof

UlStriKT-SCIiei i   j.tum.i.yuu,u«   m. —.   ~-r.

1940; Kommandør 1941; Chef for Skole­delingen for Søkadetter m. fl. 1942; Chef for Søværnets Kaserne 1943; Kon-treadmiral og Chef for Kystflaaden 1945.

Udcnl. Ordener: F.Æ.L.3.; I.F.3.; N.St.0.1.; Sp.S.M.F.4.

Adresse: Amagerfælledv. 27, Kbhvn.S.

ANDERSEN Børge E Sognepræst; f. 20. Okt. 1906 i Kbhvn.: San af Chauf­før P L Andersen (død 1932) og Hu­stru Emilie f. Hansen; gift (26. Febr. 1933) m. Agnes A., f. 11. Dec. 1898 i Kbhvn., Datter af Magistratsbud Vil­helm Schmidt (død 1929) og Hustru Anna f. Jacobsen (død 1948).

Student (Østre Borgerdydskole) 1925; cand. theol. 1932; Sognepræst i Hade-rup 1933; res. Kapellan ved Kaperna-ums Kirken 1938; Distriktspræst ved Kirken paa Landsdommerve.i 1945; Sog­nepræst ved Tagensbo Kirke 1946; til­lige Præst ved Bispebjerg Hospital fra 1946.

Sekretær i Folkekirkeligt Filantro­pisk Forbund 1944, Inspektør og Læ­rer ved Forbundets Kursus for Social­hjælpere 1945; Sekretær i Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1944; Medlem af den danske Komité for Det lutherske Verdensforbund (Sekre­tær 1944, tillige Kasserer 1948), af Ho­vedbestyrelsen for Blaa Kor« 1945 og af Kolonien Filadelfias Tillidsraad

Ånde

Ånde

54

 

1946;   Formand  for  Redningshjemmene Øraholt   og  Tjørring  Nygaard 1948.

Adresse: Frederikssundsv. 37, Kbhvn. NV.

ANDERSEN    Børge Vilhelm Amtslig-ningsinspektør; f. 16. Aug. 1895 i Ros­kilde; Søn af Lokomotivfører Georg Andersen (død 1919) og Hustru Johan­ne f. Larsen (død 1937); gift (2. Dec. 1921) m. Dagny A., f. 10. Maj 1896 i Roskilde, Datter af Konditor Theodor Wolffhechel (død 1933) og Hustru Ma­rie f. Clausen (død 1944).

Efter Realeksamen Uddannelse paa kommunale Kontorer: Assistent paa Ringsted Kæmnerkontor 1915-18; By-raadssekretær og Kommunebogholder i Varde 1919-32; Social- og Sygehusin­spektør i Korsør 1932-34; Kommune-sekretær i Nr. Tranders Kommune 1935-41; Kontorchef smstds. 1941-46; Amtsligningsinspektør for Skanderborg Amt 1946.

Adresse : Sølyst, Skanderborg.

ANDERSEN Carl Afdelingsdirektør, R.; f. 14. Okt. 1877 i Fredericia; Søn af Avlsbruger N J Andersen (død 1908) og Hustru Birtha (død 1916); gift (7. Aug. 1909) m. Inger Olivia A., Datter af Forvalter Holm, Sukkerkogeriet i Oden­se.

Ansat i Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker i Fredericia 1895, i Ran­ders 1901, i Kbhvn. 1902, Forretnings­fører i Roskilde 1915, i Odense 1918, Af­delingsdirektør i Odense 1924-47.

Adresse : Ernst Bojesens V. 10, Holte.

ANDERSEN Carl Direktør, Ti.; f. 20. Nov. 1885 i Kbhvn.; Søn af Porcelæns-drejer E A Andersen (død 1905) og Hu­stru Sabine f. Jensen (død 1943); gift 1. Gang (1909-42) m. Olga A„ f. 11. Juni 1886; 2. Gang (1943) m. Karen A., f. Post, f. 1. Sept. 1895.

Ansat hos Vekselerer Aug. Øster 1900; Fuldmægtig i Revisions- •>£ Forvalt-ningsinstitntet 1912, Kontorchef 1915. Underdirektør Jan. 1918, Direktør Okt. 1918, Administrator 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Over-sea Filma Trading Co. 1917-23, for Akts. Paladsteatret 1916-26, for Akts. Hotel d'Angleterre 1917-22; Medlem af Re­præsentantskabet for Arbejdernes Byg­geforening 1911-19, for De hjemløses Venner 1919-27; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1931-37, Næst­formand 1934-37; Medlem af Kontrol­komitéen for Forsikriugsakts. Haand i Haand fra 1937, for Forsikringsakts. Terra fra 1940 og for Livsforsikrings-selskabet Danebroge fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Odense Palads­teater fra 1949. Adresse : Ørcgaards Allé 17, Hellerup.

ANDERSEN   Carl Angelius Redaktør; f. 25. Sept. 1895 i Kbhvn.; Søn af Raadmand Fr. Andersen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ce­cilie f. Svendson (død 1943); gift (22. April 1944) m. Sonja Estella A„ f. Jen­sen, f. 1. Juli i Kbhvn.

Uddannet som Typograf; Journalist ved Social-Demoknatens Provins Redak­tion 1918; Korrespondent i England 1922 og i Paris 1923; Redaktionssekre­tær ved Social-Demokraten 1924; uden­rigspolitisk Redaktør 1926; Korrespon­dent i Paris 1928; Redaktør ved Social-Demokraten 1929; tillige Korrespondent til Daily Herald og News Review, Lon­don, fra 1924.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Naturfredningsforening 1924-37 og af Bestyrelsen for Dansk-Engelak Sel­skab 1930; Medstifter af Selskabet Dansk Kulturfilm 1932 og Medlem at dettes Repræsentantskab; Danmarks Repræsentant i Folkeforbundets Film-Institut i Rom 1933 til dets Ophævelse; Medlem af Bestyrelsen for Journalist-foreningen 1945.

Har skrevet Skuespillet Hjem og Jord (Det ny Teater, 1927), Hørespillene Solo-Teatret brænder (1937), Leve Fri­heden (1940), „Tivoli" (1942), Flammer over Set. Croix (1948); Skuespillet Nyt-aarsklokkerne (Odense Teater, 1937) samt en Række Romaner.

Adresse ; Vodroffslund 2, Kbhvn. V.

ANDERSEN Carlo kgl. Koncertmester, R.; f. 13. Juni 1904 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus William Andersen og Hustru Johanne f. Mikkelsen (død 1911); gift (28. D«c. 1929) m. Lilli Gudrun Olga A., f. 28. Juli 1906 paa Frdbg., Datter af Carl Christian Wendelboe og Hustru Bertha f. Storm Poulsen.

Uddannet i Violinspil af Faderen, af Prof. Willy Hess, Berlin og Prof. Fer-min Touche, Paris; Koncertmester i Kbhvns Filharmoniske Orkester 1926; Violinist i det kgl. Kapel 1930, Kon­certmester 1934.

Har dannet Strygekvartet 1935; Næst­formand i Bestyrelsen for Det kgl. Kapel.

Har komponeret: Violinkoncert med Orkester, Strygekvartet, Strygetrio, Or-kostersuiter o. s. v.

Diplom med Udmærkelse ved inter­national Konkurrence i Wien 1932.

Adresse : H C Ørsteds V. 49A, Kbhvn.V.

ANDERSEN   C   C   Rektor;   f.   25.  Febr.

1896-   Søn   af  Malermester  I   Andersen

(død   1941)     og    Hustru   Vilhelmine   f.

Jensen.

Student (Sorø) 1914; cand. mag. 1920; Adjunkt ved Rønne Statsskole s. A., ved Sorø Akademis Skole 1925; Lektor ved

Ordrup Gymnasium 1933; Rektor ved Gentofte Statsskole 1947: faglig Med­hjælper hos Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne 1933-47.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereks. 1950-47, af Opgavekommis­sionen for Mellem-, Real- og alm. For-beredelseseks. 1933, af Kommissionen til Afholdelse af Adgangseks. til l'ol.vt. Læreanst., Danmarks farmaceut. Høj­skole og Danmarks Tandlægehøjskole

1940.

Har skrevet: Opgaver i Matematik for det matematisk-naturvidenskabelige Gymnasium I-III samt Lærebøger i Regning og Aritmetik (s. m. J Dam-gaard Sørensen).

Adresse: Jægersborg Allé 23, Char-lottenlund.

ANDERSEN  C F Sparekassedirektør, R. p.p.; f. 17. Nov. 1885 i Vejle; Søn at Politibetjent P Andersen og Hustru Ohrdst.ine f. Ferdinand.

Student (Vejle) 1903; cand. jur. 1909; Fuldmægtig ved Bornholms Amt 1909; ansat i Frdbg. Kommunes ju­ridiske Forvaltning 1910; tillige Assi­stent i Finansministeriet 1911; Fuld­mægtig ved Frederiksborg Amt 1911-28; Skolefondskasserer 1918-31; adm. Direk­tør i Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse 1929.

Formand for Frederiksborg Amts staaende Voldgiftsdomstol for Husdyr­sager 1921-39; Medlem af Repræsentant­skabet for Akts. Hillerød-Frederiksværk Jernbaneselskab 1926-31 og 1933-34, der-efter Medlem af Direktionen for sam­me og fra 1946 af Bestyrelsen for Akts. Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jern­baneselskab; Medlem af Bestyrelsen for de danske Skolesparekasser 1929; Med­lem af den permanente Komité for in­ternationalt Sparednstitait i Milano 1934-48; Medlem af Styrelsen for Dan­marks Sparekasseforening 1847. Udenl. Orden : Fi.H.R.31. Adresse : Hillerød.

ANDERSEN  C F Gerner Kommunaldi­rektør, R.; f. 2. Dec. 1897 i Kbhvn.; Søn af Toldkasserer G R J F Andersen (død 1932) og Hustru Bertha Marie f. Martensen (død 1944); gift (29. Marts 1923) m. Anna Marie- A., f. 23. Nov 1898 i Ærøskøbing, Datter af Boghand ler C Th. Creutz (død 1946) og Hustri Anna f. Petersen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1916; cand. jur. 1921; Sekretær i Indenrigs­ministeriet s. A.; i Landbrugsministeriet 1924; i Socialministeriet 1926; Kontor­chef ved Frdbg. Kommunes juridiske Forvaltning 1921; Direktør for sammes økonomiske Forvaltning 1939. Fuldmægtig i Indenrigsministeriets

Boligafdeling 1922-30; Sekretær i Over-inspektionen for Opdragelseshjemmene 1922-31 og for Børnesagens Fællesraad 1927-39; Generalsekretær for 5. nordiske Børneværnskongres i Kbhvn. 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejds­anstalten Stolpegaarden 1939, af Besty­relsen for Dronningens Centralkomité af 1914 1939 og af det statskommunale Fredningsudvalg 1940; Formand for Be­styrelsen for Børne- og Optagelseshjem-met Jens Jessens Vej og for Foreningen „Helsehjem" ; Medlem af Tilsynsraadet for Østifternes Hypotekforening 1945 og af Dansk Arbejdes Kbhvns Udvalg 1947.

Adresse :  Falkoner Allé 116A, Kbhvn. F.

ANDERSEN   Chr. Direktør; f. 26 Sept 1889 i Sevel ved Vinderup; Søn af Gaardejer Gregers Andersen og Hustru Kirstine f. Christensen; gift (12. April 1916) m. Ella A., f. 24. Aug. 1892 i Kbhvn., Datter af Restauratør Carl Hatting (død 1917) og Hustru Nathalie t. Jacobsen (død 1942).

Uddannelse i forskellige Korn- og Foderstofforretninger i Jylland 1905-10; paa Kabmandsskolen i Kbhvn. 1911-12; ansat i Akts. Dansk Svovlsyre- & Su-perphosphat-Fabrik, Kbhvn. 1912-25; Di­rektør for Aktieselskabet for Kemisk Industri, Datterselskab af Dansk Svovl­syre- & Superphosphat-Fabrik 1925-43; Direktør for Chr. Andersen, Bygnings­materialer Akts., Kbhvn. fra 1945 og for Akts. Vanløse Tømmerhandel fra 1947. Forretningsfører for Akts. Spraymuls, Kbhvn. 1930-43; Medlem al Bestyrelsen og Forretningsfører for Dansk Glasuld-fabrik, Kbhvn. 1935-43; Kasserer for Dansk Skytte Union.

Adresse: Travervænget 14, Charlot-tenlund.

ANDERSEN  Chr. Grosserer. KVDM.; l 30.Juni 187fl i Odense; Søn af Købmand Chr. Andersen (død 1893) og Hustru f. Hoybye (død 1933); gift (22. Maj 18961 m. Margrethe Kirstine A., f. 17. Okt. 1870, død 1936, Datter af Proprietær J Stokholm Munch (ded 1908) og Hu­stru f. Sand (død 1926).

Uddannet i Tyskland og England; overtog 1. Jan. 1901 det af Faderen grundlagt« Firma, C Andersen j>un.

Medlem af Odense Handelsstandsfor-enings Bestyrelse (Sekretær) 1909, dens Formand 1915-43, derefter Æresmed­lem; Formand for den fyenske Han­delsstands Centralforening 1920-29; Formand for Foreningen af Arbejde­givere ved Odense Havn 1917-21 rø for Handelsskolen i Odense 1916-43; Medlem af Odense Kanal- og Havne­udvalg 1917-29; Medlem af Forretnings-

 

Ånde__________________

udvalget i den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og af Provinshan­delskammeret 1920-29; Medlem af Oden­se Byraad 1921-29; Næstformand i By-raadet 1925-29; Medlem af Fyens Stifts Sparekasses Tilsynsraad fra 1921, dets Formand fra 1929; Medlem af Besty­relserne for Akts. Chr. Olsen, Odense, fra 1920, for Akts. H Rasmussen & Co., Odense, fra 1920, for Nordisk Livsfor­sikrings Akts. 1897, for Nordisk Ulyk­kesforsikrings Akts. af 1898 fra 1925, for Akts. N Petersens Trælastforret­ning, Odense, fra 1932 (Formand fra 1937), for Akts. Homann, Brandt & Co. fra 1935 og for Akts. Sydfyenske Damp­skibsselskab fra 1917: Medlem af Re­præsentantskabet for Akts. Det syd-fyenske Jernbaneselskab fra 1923; For­mand for Dansk Ligbrændingsforenings Odense Afdeling 1923-37; Næstformand i Provinsbandelsstandens Understøttel­sesforening 1923-36, Formand fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Eksportører af dansk Smør 1916-32; Medlem af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af danske Havne 1925-29, Formand 1927-29; Medlem af Bestyrel­sen for Tietgen-Fonden 1929-46; Medlem af Odense Rotary Club, deus Præsident 1931-32.

Adresse : Sønderg. 7, Odense.

ANDERSEN Christian fh. Oldermand, Glarmester, R.; f. 11. Maj 1880 i Bønne­bæk; Søn af Murermester Peder Ander­sen og Hustru Marie f. Nielsen (død 1910); gift 1. Gang (25. April 1907, Æg­teskabet opløst) m. Olga A., f. 12. Aug. 1876, død 1936, Datter af Glarmester Pe­ter Lodberg (død 1910) og Hustru Frede­rikke f. Smidt (død 1900); 2. Gang (20. »ec. 1935) m. Adelhild A., f. 6. Juni 1896, Datter af Jens Søren Risaa og Hustru Anna f. Svensson.

I Lære hos Glarmester I A Peter­sen i Næstved; arbejdede som Svend i Provinsen og i Kbhvn.; Indehaver af Firmaet P Lodbergs Eftf. fra 1907; Direktør for Akts. Glarmestrenes Glas­forsikring 1945.

Oldermand for Glarmesterlauget i Danmark 1927-39; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Glarmestrenes Glasforsik­ring fra 193,2 og for Dansk Glasforsik-rinigs Forening fra 1946.

Adresse : Gyldenholm Allé 24, Gentofte.

ANDERSEN   Christian   D   A   Bankdi-

rektff, K'.DM.; f. 27. Au<r. 1873 paa Ne-belgaard ved Horsens; Søn af Proprie­tær Christian Andersen og Hustru Thora f. Nielsen; gift 2. Gang (10. Jan. 1932) m. Ella Elisabeth A., f 22 Dec., Dutter af Telegrafdirektør Niels Meyer (død 1935, se Kraks Blaa Bog

56

1934) og Hustru Katharina Elisabeth f. Tuxen (død 1927).

Assistent i Esbjerg-Fanø Bank 1895-99; Bogholder i Nørresundby Bank 1899^1910; Direktør i Morsø Bank 1910-11; Bestyrer af Landmandsbankens Aal­borg Af d. 1911-16; Direktør i Aarhuus Privatbank fra 1916.

Byraadsmedlem i Nørresundby 1909-10; Formand i Bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts, til 1931; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Aarhus Oliefabrik; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Ilt- og lirintfabrik; Formand i Besty­relsen for Akts. Brødr. Kier og for Akts. Hans Schourup; Formand for Marselisborg Mindeparks Repræsentant­skab; Formand for De Danske Provins­bankers Forening 1928-48; Medlem af Turistraadet fra 1939; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Danilbo, for Akts. Plantningsselskabet Sønderjylland og for Akts. H C Møllers Sæbefabrik og Oliemølle; Formand for Jydsk Tekno­logisk Instituts Økonomiudvalg.

Adresse: „Stella Marie", N W Gades V., Aarhus.

ANDERSEN   C R la Cour Hospitals-inspektør, R.; f. 17. Marts 1885 i Tran-gisvaag, Færøerne; Søn af Distrikts­læge Sophus Carl Andersen (død 1897) og Hustru Anna f. Andersen (død

1935); gift 1. Gang (28. Juni 1913) m. Laura Elisabeth A., f. 4. Sept. 1882, død 1925, Datter af Justerdirektør K H J Monrad (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Thora f. Knudsen (død 1919); 2. Gang (17. Sept. 1927) m. Ingeborg A., f. 17. Maj 1894, Datter af Sognepræst K Vest (død 1925) og Hustru Thyra f. Jensen (død 1922).

Student (Herlufsholm) 1904; cand. polit. 1911: ansat ved Kommunehospi­talet i Kbhvni. 1911; Assistent ved Kbhvns Hospitalsvæsen 1912; Fuld­mægtig 1916; Inspektør ved Kommune-hosp. i Kbihvn. 1920, ved Set. Hans Hospital 1940.

Revisor ved Welanderhjemmene; Med­lem af Bestyrelsen for Forsikringsakts. Normannia.

Adresse ; Set. Hans Hospital, Roskilde.

ANDERSEN Egmont fh. Landsdommer, K'.DM.; f. 21. Nov. 1874 i Kbhvn.; Søn af Musikdirektør, Kammerraad C A An­dersen (død 1933) og Hustru Adelheide f. Gronemann (død 1926)- gift (12. Sept. 1910) m. Helene A., f. 3. Juli 1879 i Leipzig, Datter af Urmagermester Poul Møhring og Hustru Wilhelmine f. Leistner.

Situdcnt (Lyceum) 1893; cand. jur. 1899; Assistent i Justitsministeriet 1905; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1912; kst. Birkedommer i Frijsenborg-

_57___________________

Faurskov Birk 1913; Assessor i Lands-overretten for Nørrejylland 1914; Dom­mer i Vestre Landsret 1919-44; For­mand for Nævningetinget i de sønder-jydske Landsdele 1928-44; Formand for Viborg Amts juridiske Forening 1933, Æresmedlem 1949; Censorsuppleant ved juridisk Eksamens 1. Del ved Aarhus Universitet 1938.

Formand for Viborg Amts Overnævn i Huslejesager 1918; Suppleant for For­manden for Viborg Købstads Værgeraad 1919; Kontrolør i Kreditforeningen af Landejendomsbesiddere i Nørrejylland 1920; Formand i Bestyrelsen for Vi­borg Forberedelsesskole 1924; Formand for Viborg Katedralskoles Forældrefor­ening 1926.

Litterær Virksomhed, derunder juridi­ske Artikler i Ugeskrift for Retsvæsen samt i tyske og franske Fagskrifter; Accessit for Besvarelse af en processuel Prisopgave. Juridisk Manuduktør.

Adresse: Viborg.

ANDERSEN    Einar Statsgeodæt, Dr. pliil.; f. 16. Sept. 1905 i Kbhvn.; Søn af Prokurist Carl Andersen og Hustru Louise f. Frandsen; gift (25. Okt. 1929) m. Inger A., f. 26. Aug. 1904 i Viby paa Sjælland, Datter af Stationsfor­stander Niels Remmer (død 1946) og Hustru Oline I. Kesselhahn.

Student (Østre Borgerdydskole) 1923; Assistent ved Den danske Gradmaaling 1926-28; Deltager i Den danske Grad-maalings Ekspedition til Grønland 1927; mag. scient. 1928; Afdelingsgeodæt ved Geodætisk Institut s. A.; Studierejse til Holland 1929; udført videnskabelige Maalinger for Den baltisk geodætiske Kommission i Sverige, Finland, Rus­land, Estland, Letland, Litauen, Dan-zig og Tyskland 1930 og i Tyskland 1935; Dr. phil. 1932: Statsgeodæt 1940; fung. Chef for Geodætisk Instituts Afd. I.

Medlem af Nationalkomiteen for Geo­dæsi og Geofysik 1947; Privatdocent 1947: Medarbejder ved Den nye Salmon-sen 1947, ved Salmonsens Leksikon-Tids­skrift 1948 og ved Hagerups Konversa­tionsleksikon 1948.

Har skrevet: Beitrag zur Mitschwing-ungstheorie der relativen Pendelmess-imeen (Disputats, 1932): Relative Be-stimmung der Schwerkraft auf den Sta­tionen København, Potsdam, Stock­holm, Helsinki, Pnlkowo, Tallinn, Riga, Kaunas und Danzig (Helsinki, 1937); Grundlæggende Etalonneringer (1946); Gravity Measurements in Sjælland, Møen, Falster and Lolland (1947); Geodesy, Gravity Measurements and Seismology. Danish Scientific Activities dnririg the Second World War (1947);

__________________Ånde

Solution, of Great Systems of Normal Equations (1947): Determination of Latitude at Buddinge (1947) samt Af­handlinger i videnskabelige Tidsskrif­ter.

Adresse: Østerbrog. 41, Kbhvn. Ø.

 ANDERSEN Einer Kontorchef, R.; f. 8. Dec. 1887 i Holbrek; Son af Fabrik­ejer W I Andersen (død 1920) og Hu­stru Anna f. Sæbye (død 1938); gift (8. Dec. 1912) m. Sigrid A., f. 17. Dec. 1884 i Kjøbelev, Datter af Landbrugs­konsulent, Justitsraad Ludvig Friis (død 1911) og Hustru Eugenie f. Ons-berg.

Landinepektøreks. 1911: Landinspek-tørassistent 1911-15, Revisor i Matri-Kulskontoret 1912, Overrevisor 1917; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1919, Ekspeditionssekretær 1931, Kon­torchef 1932.

Censor   ved  Landbohøjskolen fra 1935.

Adresse: Vasehøjv. 10, Oharlottenlund.

ANDERSEN Einer Rektor. R.DM.p.p.; f. 13. Sept. 1880 i Kbhvn.; Søn af Urma­ger Jens Andersen (død 1890) og Hustru Jakobine f. Jørgensen (død 1905); gift 1. Gang (29. Febr. 1908) m. Anna A., f. 12. Marts 1885 i Kbhvn., død 1925, Datter af Forvalter Nielsen (død 1907) og Hustru Annalisa f. Karlberg (død 1926); gift 2. Gang (19. Okt. 1926) m. Grethe Grønbech (Enke efter Apoteker Johan Grønbech).

Student (Efterslægtsselskabets Skole) 1897; cand.mag. (Dansk) 1904; Lærer ved Efterslægten 1898-1902, ved Det danske Selskabs Skole 1902-11, Schneekloths Skole 1910-24; Adjunkt ved Svanholm Gymnasium 1919, Lektor 1921; Rektor for Østre Borgerdydskole 1924-31. Juli 1949.

Medlem af Studentersamfundets Be­styrelse 1902-05, af Bestyrelsen for de nøjere Skolers Kunstaftener fra 1923, af Komitéen til Afholdelse af akademisk­sociale Foredrag paa Universitetet 1926-38, af Opgavekommissionen til Studen­tereksamen 1927-39; Næstformand i Be­styrelsen for Foreningen til Kønssyg­dommenes Bekæmpelse fra 1929; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1939; Lærer ved Statens Lærerhøjskole 1926-34; Redaktør af „Gymnasieskolen " 1927-32; Lærer i Dansk ved Statsradiofonien 1931-34.

Har udgivet forskellige Skolebøger og en Række Oversættelser fra Engelsk og Tvsk af klassiske og moderne Vær­ker.

Udenl. Orden :  I.F.3.

Adresse : Høeglismindev. 39. Gentofte.

ANDERSEN   Ejnar  Forlagsdirckter;   f.

9.   April   1899   i   Hee   Sogn;    Søn   at

Gaardejer  Anders  Andersen   (død 1939)

Ånde__________________

og Hustru Karen Johanne f. Larsen; gift 1. Gang (14. April 1927) m. Jør-gine A., f. 25. Maj 1900, død 1946, Dat­ter af Plantør Niels Ludvig Rømhild (død 1928) og Hustru Nicoline Marie f. Thomsen (død 1932); 2. Gang (2. April 1949) m. Bogtrykker Maja Sonja A., Datter af Bentier Erik V Olsen og Hu­stru Alma Jensine f. Truelsen.

Præliminæreks. ved Universitetet 1917: handelsuddannet i Firma Philip W Heyman 1919-22; Studierejse i Tysk­land i 1922; ansat i Revisions- og For-yaltningsinstitutet 1923-31; Kontorchef i Akts. Boghallen Alfred G Hassing 1931, adm. Direktør 1939; adm. Direk­tør for Akts. Alfred G Hassings For­lag fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Boghand­lernes Kommissionsanstalt og af Repræ­sentantskabet for Den danske Forlæg­gerforening.

Adresse:   Niels  Andersens  V. 56, Hellerup.

ANDERSEN   Ellen Villemoes Frue; f. 27. April 1895 i Billumtarp ved Varde; Datter af Gaardejer Thomas Thomsen (død 1922) og Hustru Karen f. Søren­sen (død 1937); gift (20. Sept. 1917) m. Gaarde.ier Peder Villemoes Andersen, f. 9. April 1884, Søn af Gaardejer Niels Andersen, Stenstrup ved Nykøbing S. (død 1931) og Hustru Maren f. Stampe Jørgensen (død 1933).

Elev paa Vallekilde Højskole 1913, paa Askor udvidede Højskole 1915-16 og paa Ankerhus Husholdningsskole 1917; Medlem af Egebjærg Skolekom­mission fra 1933 og Sogneraad 1933-38; Formand for De samvirkende danske Husholdningsforeninger fra 1934; Næst­formand i Statens Husholdningsraad fra 1935; Formand for De sjællandske Land­boforeningers Husholdningsudvalg; Med­lem af Folkevirkes Forretningsudvalg fra 1944, al Landbrugsministeriet;: F. A. O. Udvalg fra 1946, al Priskon-trolraadet fra 1947, af Undervisnings­ministeriets Husholdningsudvalg fra 1947 og af Kødnævnet fra 1947. Adresse : Skovgaard pr. Braade.

ANDERSEN    Erik Konsul, Grosserer, R.DM.p.p.; f. 14. Maj 1887 paa Chri­stianshavn; Søn af Grosserer F W An­dersen (død 1897) og Hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (22. Maj 1914) m. Emmy A., f. 10. Aug. 1886, Datter af Konsul F de Ipanema Lang-gaard (død 1923) og Hustru f. Brorson (død 1931).

I Handelslære hos Th. Trojel, Stub­bekøbing, 1903-07; i Bingen am Rhein, London og Bordeaux 1907-09; Prokurist i Firma William Andersen & Co. 1910;

58

fortsat dettes Vinagenturforretning under eget Firma fra 1911.

Medlem af Bestyrelsen for „Vin-Sec-tionen" 1912-35, Formand 1928-35; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Forenin­gen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer fra 1928 og af Bestyrelsen for Turistforeningen for Danmark 1. Afd. fra 1924, Formand 1924-35; brasiliansk Vicekonsul i Kbhvn. fra 1917; brasili­ansk Konsul for Danmark 1920-31; For­mand for Kjøbenhavns Rotary Klub 1925-26; Kasserer for Understøttelses­fondet i Foreningen af fremmede Mag­ters Konsuler i Danmark fra 1928 og Medlem af Foreningens Raad fra 1932; Medlem af Bestyrelsen for Cuprinol Li­mited, London fra 1933; Medlem af Grosserer-Societetets Komité fra 1934; Grosserer-Societetets Komités Repræsen­tant i Direktoratet for Vareforsynings Vareudvekslings-Udvalg 1935-48; Medlem aif Turistraadet 1935-36 og fra 1937; MeJ-tem af Bestyrelsen for Cossart, Gonjon & Co. Ltd., London og Madeira 1939, for Dampskibsselskabet Heimdal fra 1945, for Kbhvns Fondsbørs 1945 og for Handels- og Søfartsmuseet paa Kron­borg fra 1939; Medlem af Handelsmini­steriets BksamenekomTnission for de højere Handelsskoler fra 1945 og af Vareforsynings-Ankenævnet fra 1945.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; S.V.3'.

Adresse:   Kristianiag.  14,   Kbhvn.  Ø.

ANDERSEN    Erik Kontorchef, R.; f. 20. Nov. 1907 i Kbhvn.; Søn af Over­assistent i Toldvæsenet Theodor Ander­sen og Hustru Karna f. Holmsted; gift (23. Dec. 1940) m. Sekretær i Ju­stitsministeriet, cand. jur. Birgitte A.. f. 29. Sept. 1911 i Kbhvn., Datter af Overlæge, Dr. med. Erik Faber (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hu­stru Alma f. Olsen.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1926; cand. jur. 1932; f ung. Sekretær i Justitsministeriet s. A., Sekretær 1937, Fuldmægtig 1940, Ekspeditionssekretær 1944, Kontorchef 1946; kst. Dommer i Østre Landsret 1948; tillige Sekretær hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1933, Medhjælper smstds. 1938-46; Kasse­inspektør ved Politimesterembederne 1946.

Adresse: Frederikkev. 23, Hellerup.

ANDERSEN Ernst Professor, Dr. jur.; f. 12. Sept. 1907 i Herning; Søn af Bankrevisor A T B Andersen (død 1929) og Hustru f. Nørgaard; gift (3. Juni 1932) m. Gudrun A., f. 23. Okt. 1909 i Hjørring, Datter af Sognepræst Johan­nes Engberg og Hustru. Eva f. Grøn­ning (død 1931K

Student (Sorø) 1925; cand. jur. 1931; ansat i Indenrigsministeriet 1931-44; Dr.

_58________________________

lur    1940;   Professor  ved   Kbhvns  Uni­versitet 1944.

Litterære Arbejder: Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen (Disputats, 1940); Kreditkassen for Hus­ejerne i Kjøbenhavn (19417); Forfatning og Sædvane (1947); Dansk Statsfonfat-ndngsret II (1946, s. in. Alf Boss).

Adresse: Egernv. 41, Kbhvn. F.

 ANDERSEN Ervin Konsul, R,; f. 27. Marts 1893; Søn af Fabrikant N P An­dersen (død 1913) og Hustru Carolina f. Nilsdotter; gift (23. Sept. 1926) m. Lucie A., f. 16. Maj, Datter af Grosserer Chr. A Bugge (død 1933) og Hustru Frede­rikke Margrete f. Geisted.

Handelsuddannelse hos Firmaet N C Nors Enke i Horsens 1907-12; derefter hos Chr. Boldsen i Randers; aktiv en­gelsk Krigstjeneste i Øst Afrika (Tan-ganyika) 1914-17; uddannet i Plantage­drift 1917-18; Leder og Medindehaver af Kaffeplantagen „Cotswold Estate", Ki-ambu, Kenya Colony 1918-28; Direktør og Medindehaver af Lime, Ltd. Kalk­fabrik, Kiambu fra 1928: Medlem af Bestyrelsen for The East African Port­land Cement Co., Ltd., Nairobi 1933-36; Leder og Medindehaver af Bamboo lo-rest Farms, Kijabe fra 1935 og af Bly­minen Vitengini, Kilifi fra 1937.

Kgl. dansk Konsul for Britisk Øst Afrika fra 1924; Medlem af East African Board, London, fra 1929.

Udmærkelsestegn for Krigstjeneste: 1914 Star; Victory Medal; Oversea Ser­vice Medal.

Adresse: Kenya, Britisk Østafrika (P.O.Box 412, Nairobi, Kenya).

ANDERSEN   E W Overingeniør, cand. polyt., R.: f. 16. Dec. 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F W Andersen (død 1897) og Hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (10. Maj 1906) m. Else A., f. 14. Jan. 1880 paa Fredskovs­minde Skovridergaard ved Sorø, død 1947, Datter af Overførsler, Kammer­herre, Hofjægermester R B Leth (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Emmy f. Moltke (død 1938).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1897; cand. phil. 1898; cand. polyt. 1903; Se­kondløjtnant ved Fæstningsartilleriet 1905; Kemiker og Driftsleder ved H Steensens Margarinafabrik, Vejle 1904; Driftsbestyrer ved Akts. Kbhvns Olie-fabrik, Glostrup 1908; Ingeniør ved Aarhus Oliefabrik 1909; Overingeniør smstds 1930.

Formand for Foreningen af Arbejds­givere ved Aarhus Havn og for For­eningen af Arbejdsgivere i Aarhus; Næstformand for Dansk Ingeniørfor­enings Afd. for Aarhus og Omegn 1938-41; Medlem af Bestyrelsen for For-

__________________Ånde

eningen    af    industrielle    Reparations-værksteder,  Kbhvn.

Adresse: Marselisv. 5, Aarhus.

ANDERSEN Georg Underdirektør; f. Z!. Okt. 1905 i Kbhvn.; San af Bager­mester J A Andersen og Hustru Chri­stina f. Christensem (død 1942); gift (6. Juli 1S30) m. Ebba A., f. Herrig, f. 2. Okt, 1906.

Realeks.; ansat i Det Forenede Damp­skibs-Selskab fra 1922; i New York og Montreal 192(7-28; .Fuldmægtig ved Sel­skabets Amerika Linier 1934; Kontorchef ved samme 194a; Prokurist 1941; Under­direktør 1945. ,

Medlem af Bestyrelsen for Ulykkes-forsikrinigsforbundet for dansk Søffart.

Adresse : Skovrankev. 1. Gentofte.

ANDERSEN Gotfred Inspektør, FM. i Sølv; f. 12. Maj 1887 i Kbhvn.; Søn af Hattemager Ludvig Vilh. Andersen (død 1914) og Hustru Marie f. Peder­sen; gift (30. April 1911) m. Nelly A., f. 5. Febr. 1888 i Kbhvn., Datter af Skomagermester Bengt Andersen (død 1929) og Hustru Caroline f. Sjøstrøm (død 1932).

Udlært som Kleinsmed i Kb'hvn.; vi­dere Uddannelse i Tyskland og Schweiz 1905-09; selvstændig Kleinsmedemester 1924-37; Inspektør ved Kbhvns Kommu­nes Beboelsesejendomme fra 1937.

Formand lor Haveforeningen Venne-lyst fra 1915; Medlem af Bestyrelsen for Kolonihaveforbundets Kblwns Kreds 1919 -22, Revisor i samme fra 1922; Sekretær i Hovedbestyrelsen for Kolonihavefor-bundet for Danmark 1923-41, Formand fra 1941; ansvarsh. Redaktør af Kolo­nihavebladet fra 1943; Medlem af Be­styrelsen for Sygekassen Fremtiden fra 1925, Næstformand fra 1931; Medlem af Borgerrepræsentationen fra 1943, af Ra­dioudvalget for Gartneri og Havebrug og af Fællesudvalget for Frugtavls-økonomi.

Adresse: S-Boulevard 131, Kbhvn. V.

ANDERSEN Hans Gaardejer, R.; f. 29. Jan. 1886 i Kongsbjerg, Tønder Amt; Søn aif Gaardejer Peter Lorenzen An­dersen (død 1916) og Hustru Nikoline f. Andersen (død 1920); gift 1. Gang (2. Okt. 1913) m. Cecilie A., f. 13. Marts 1883 i Løgumkloster Landsogn, død 1931; 2. Gang (27. April 1934) m. Lærerindo Kristine A., f. Nissen, f. 1894 i Skærlund, Brande Sogn.

Elev paa Hejls Efterskole 1901-02 ns paa Dalum Landbrugsskole 1908-09; overtog Fødegaarden 1913; Sekretæi for Slogs Herreds Landboforening s. Aar; deltog i Krigen fra 1915, i Fan­genskab 1918-19; Kommuneforstander 1919; Amtsforstander (udnævnt af den internationale Kommission) 1920; For-

Ånde___________________

mand for Abildgaard Mejeri 1921, for Foreningen Landeværnet 1927 og for de sønderjydske danske Samfund 1940; Medlem af Bestyrelsen for Tønder Landmandsbank 1934; Medlem af Kon­trolkomiteen for Livsforsikringsakts., Hafnia 1946. Adresse: Kongsbjærg pr. Tønder.

ANDERSEN   Hans Kammerherre, fh. Amtmand, SK. DM.; f. 7. Marts 1868 i Gundsølille; Søn af Gaardejer Anders Larsen og Hustru Sidse f. Hansdatter; gift (2. Maj 1894) m. Fanny A., f. 13. Maj 1868 i Kbhvn., død 1943, Datter af Typograf S C Hansen og Hustru Vil-helmine f. Olsen.

Student (v. Westenske Institut) 1885; cand. jur. 1891; Assistent i Indenrigs­ministeriet 1894, Fuldmægtig 1907, Kon­torchef 1909; Amtmand over Randers Amt 1910-38.

Formand i Bestyrelsen for Ryom-gaard-G.ierrild-Grenaa Jernbaneselskab 1912-48 og for Randers-Hadsund Jern­bane 1920-48; Formand i Tilsynsraadet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1916-49. Adresse: Randers.

ANDERSEN   H C kst. Afdelingschef, R.DM.; f. 25. Okt. 1906 paa Frdbg.; Søn af ps. Overpostbud A P Andersen og Hustru Hilda Kirstine f. Knudsen; gift (4. Juni 1932) m. Else Mary A., f. 24. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Georg Feldthusen og Hustru Valborg f. Petersen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1924; ansat i Forsikringsselskabet Danmark 1925-30; cand. jur. 1931; fung. Sekretær i Finansministeriet 1952, udnævnt 1964, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1941, Kontorchef 1942, kst. Afdelings­chef s. A.; tillige ansat i Forsikrings­selskabet Danmark 1932-42; Director of Bureau Administrative Management and Budget i United Nations 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Konge­riget Danmarks Fiskeribank 1942, af Fiskerflaadene Fornyelsesnævn 1942, af Forretningsudvalget for Nationalfor­eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1942 og af Revisionsudvalget for tyske Betalinger 1945-46.

Adresse : 4, North Clover Drive, Great Neck, N. Y., U. S. A.

ANDERSEN   Holger fh. Præsident for den græsk-tyrkiske Udvekslingskommis-sion, cand. theol., R.DM.p.p.: f. 11. April 1890 i Haderslev; Søn af Lærer Lars Andersen (død 1920) og Hustru Cathrine f. Reiff (død 1952); gift (11. Maj 1932) m. Ella A., f. 8. Dec. 1888, død 1945, Enke efter Generalløjtnant Palle Berthelsen, Datter af Grosserer

60

Holger Fridericia (død 1902) og Hu­stru Augusta f. Melchior (død 1918).

Student (Haderslev) 1908; studerede i Jena, Halle, Berlin og Kiel 1908-13; Medarbejder ved Ugens Tilskuer 1916-20, ved Grænsevagten 1918; Medredak­tør af Ribe Stiftstidende 1919.

Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) 1920-32 (Orlov fra Jan. 1930); Landstingsmand 1956-59; Medlem af "Den Sønderjydske Fonds Bestyrelse og Di­rektion 1923-37 og derefter af Fondens Aiflesningsudvalg; Formand for Brødre­ne Brousts Legat til Støtte for Dansk­heden i Slesvig; Næstformand for Dansk Hjælpafond for Slesvig og for Land«-væruskomitéeni for Kbihvn. og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kultursamfund, H P Haussens Minde­fond, Sønderjysk Forening for Gentofte Kommune, Sønderjysk Samfund og Oberst Parkovs Mindefond; Medlem af den danske Delegation ved Folkenes Forbunds Delegeretforsamling i Genéve 1922-32, 1935 og fra 1937. af det uden­rigspolitiske Nævn 1923-50 og 1956-39 og af Komitéen for det danske Studenter­hus i Paris; Medlem af Styrelsen for Foreningen Norden; Formand for Komi­téen til Udbredelse af Kendskabet ti! Danmark i Udlandet-, Næstformand for Foreningen Dansk Samvirke fra 1944 og Medlem af Forretningsudvalget for Na­tionalt Hjælpefond for Danske i Udlan­det fra 1951; Formand for Grænsefor­eningen fra 1943; Næstformand for For­eningen for National Kunst; Formand for H C Andersen-Samfundets Kbhvn-Afd.; Præsident for Commission mixte pour l'échange des populations greque.s et turques i Konstantinopel Tudnævnt af Folkeforbundsraadet) Dec. 1929—Okt. 1934; Medlem af de staaende Forligs-nævn mellem Luxembourg og Portugal samt mellem Danmark og Tyrkiet; Med­lem af Bestyrelsen for Det udenrigspoli­tiske Selskab og af Samarbejdsudvalget for internationalt Hjælpearbejde af 1945.

Har skrevet: Stemmeretsreglerne i Versaållestraiktaitens slesvigske Artikler og Den sidste Fase (i det af L P Chri­stensen redigerede Værk Slesvig delt, 1922); Østersøproblemer (1928); Den græsk-tyrkdske Betfolkningsudveksling 1986; Medarbejder ved Gyldendals Værk Christian X, Konge af Danmark og Island (1957); Danmark og Frankrig 1871-1914 og Slesvig i Paris 1914-1920 (i Danske i Paris gennem Tiderne, u. Redaktion af Franz v. Jessen, II, 1938); Miindretalsordningen og den almindelige sønderjyske Lovgivning (i Danmarks Kultur ved Aar 1940, I, 1941); Genifor­eningen (i Christian X's Danmark, u. Redaktion af J Byskov, I, 1947); tal­rige Artikler og Afhandlinger i Ugens

61

Tilskuer, Grænsevagten, Det nya Sve­rige, Det nye Danmark, Revue de Ge­néve, Le Nord, Les Cahiers du Monde Noveau, La Revue Francaise o. a. St.

Udenl. Ordener; Fi.H.R.2'.; Gr.i'r.2.; Le.S.3.

Adresse: Duntafelts Allé 26, Hellerup.

ANDERSEN Ib Tegner; f. 21. Aug. 1907 paa Frdbg.; Søn af Tegneren og Ma­leren Valdemar Andersen (død 1928, &e Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Marie Emilie f. Jacobsen (død 1945); gift 1. Gang (Ægteskabet opløst) m. Vibeke A., f. 2. Nov. paa Frdbg., Datter ai Kontorchef Harald Holck (se denne); 2. Gang (Ægteskabet opløst) m. Ty t A., f. 14. Jund i Herning, Datter ai Overlæge Holger Saxtorph Biiimann (død 1938, se Kraks Blaa. Bog 1937) og Hustru EHcn f Strandgaard (død 1943); 3. Gang m. Nanna A., f. 23. Marts, Datter af Lektor Viggo Breds-dorfif og Hustru Ida f. Kold.

Student 1926; Kunstakademiets Arki­tekturskole IH 1929; udstillede første Gang paa Grønningen 1930: Medlem af Grønningen; Bladtegner siden 1930; har udført merkantil Grafik Bogudstyr og dekorative Arbejder; har opført Ernst Færchs Villa i Holstebro og Strand-pavillonen i Holbæk (s. m. Viggo Møl­ler-Jensen) .

Adresse; Fredensborg.

ANDERSEN Ingeborg Forlagsdirektør; f. 29. Nov. 1887 i Fredensborg; Datter af Købmand Niels Andersen (dåd 1928> og Hustru Karen Marie f. Hansen (død 1905).

Student 1908; mag. art. (Engelsk) 1915; Studieophold i Oxford og London 1915 og 1916; Oversættervirksomhed fra Dansk til Engelsk 1916-21; Konsulent ved Gyldendalske Boghandel 1921, Le­der af Børnebogs- og Oversættelsesafd. 1926, Underdirektør 1956, Direktør s. A., adm. Direktør 1940.

Medlem af Det nordiske Forlægger-raad, af Præsidiet for Det Danske Sel­skab, af Repræsentantskabet for Stu­denternes Venner, af Bestyrelsen for Etnografisk Selskabs Venner, af Hørs­holm Sogneraad, af Bestyrelsen for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, for Dansk-Sohweizisk Selskab, for Hen­rik Pontoppddans Mindefond, for Oari Møllers Legat og for Dansk Ekspedi tionsfond: Medlem af Præsidiet og Kas­serer for 3. danske centralasiatiske Eks­pedition.

Udenl. Ordener : C.H.L.5.; F.O.I.P.

Adresse: Hannebjergv. 4 Rungsted Kyst.

ANDERSEN Johannes Advokat, R.; f. 9. Maj 1885 i Haderslev: Søn af Kommu­nelærer Lars Andersen og Hustru f.

__________________Ånde

Reiff; gift (25. Dec. 1912) m. Marie A., f. 24. Sept. 1887 i Assens, Datter af Konditor Chr. Gleerup og Hustru f. Schmidt.

Student (Haderslev) 1904; Uddannelse ved Universiteterne i Jena, Heidelberg, Leipzig og Berlin samt ved Domstole­ne i Haderslev, Flensborg, Berlin og Kiel, Referendareksamen ved Over-landsretten i Kiel 1907; Assessoreksa­men i det prøjsiske Justitsministerium i Berlin 1912 og derefter Advokat i Ha­derslev; kst. Notar i Grundbogssager 1920; Landsretssagfører 1922; Polsk Konsul 1927.

Medlem af Tilsynsraadet for Vælger­foreningen for Nordslesvig fra 1913 og af Commission Internationale Slesvig's overordentlige Domstol 1920; Medlem af den mellemslesvigske Deputation til Paris og London 1920 og af Grænsefor­eningens Hovedbestyrelse 1922-26; Næst­formand i Grænsefonden; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Flensborg Avis, lor Akts. Haderslev Bank og for Akts. Union Bank, Flensborg.

Adresse: Haderslev.

ANDERSEN   Johs. V Overlæge, Dr. med.; f. 27. Nov. 1894 i Tryggelev paa Langeland; Søn af Mejriejer Andreas Andersen (død 1895) og Hustru Mathil­de f. Madsen (død 1926); gift (27. Maj 1922) m. Ellen Catharina A., f. 11. Jan. 1899 i Tønsberg, Norge, Datter af Kon­sul, Skibsreder Hans Krogh-Hansen (død 1946) og Hustru Magdalene f. Ambjørnsen.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1912- i Kina i 1917; med. Eks. 1920; Skibslæge paa Hvalfangst i Sydishavet 1920-21; kirurgisk, gynækologisk og ortopædisk Uddannelse; Reservekirurg paa Frdbg. Hospital 1931-39; Dr. med. 1954- forskellige Studierejser til Tysk­land, Frankrig, England og i 1939 til Amerika; Overlæge ved Esbønderup Sygehus 1942.

Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Købmandsbanken i Kbhvn... For­mand for Esbønderup-Nødebo Sund­hedskommission.

Har skrevet: tlber Carcinome, Sar-come und Lymphomatosis infiltrans bei weissen Måusen (Disputats, 1934), samt forskellige Publikationer, specielt om Kræft.

Adresse: Esbøndemp pr. Esrum.

ANDERSEN J Oskar Professor, Dr. theol., K'.DM.p.p.; f. 15. Maj 1866 paa Frederiksberg; Søn af Sagfører, Justits-raad Ole Andersen (død 1905) og Hu­stru Anna f. Petersen (død 1908).

Student (Schneekloths Skole) 1884; cand. theol. 1890; Universitetets Guld­medalje 1892; midlertidig Docent i

Ånde

62

63

Ånde

Kirkehistorie ved Kbhvns Universitet 1903; Docent i nordisk Kirkehistorie 1908; Professor theol. ekstraord. 1913; Dr. theol. h. c. 1917; Professor ord. 1920-36; valgt Medlem af Konsistorium 1929-36; Universitets Rektor 1929-30; Æresdoktor ved Oslo Universitet 1938, ved Lunds Universitet 1941 og ved Aar­hus Universitet 1946; Æresmedlem af Finsk kirkehistorisk Samfund 1944. Med­lem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1921, Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911, kgl. hu-manistiska Vetenskapssamf undet i "Lund 1925, Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1937; Æresmedlem af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1949.

Folketingsmand (Det konservative Fol­keparti) 1918-39; Medlem af Rigsdags-partiernes sønderjydske Udvalg 1919-20, af den store Skolekommission 1919-23, af Kommissionen for Omordning af Det kgl. Akademi for skønne Kunster af 1920, af de kirkelige Udvalg af 1921 og af 1928, af Det kgl. Teaters Kon­trolkomité 1930-32, af Teaterkommissio­nen 1933-34 og af Universitetskommis-sionen af 1935 til 1943; Medlem af Be­styrelsen for Selskabet for Historie, Li-teratur og Kunst 1901-46. Medredaktør af Teologisk Tidsskrift 1899-1938; Udgi­ver af Kirkeleksikon for Norden 1907-29 og af Kirkehistoriske Samlinger 1933-49; Medlem af Solbjerg Sogns Menig-hedsraad 1919-38; Repræsentant ved de okumeniske Kirkemøder i Stockholm 1925, i Lausanne 1927, Edinburgh 1937 og ved det lutherske Verdenskonvent i Kbhvn. 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1905 (Formand 1913-49), Rask-Ørsied-Fondet, Selskabet for kirkelig Kunst. Den kulturelle Fond til Fremme af Tonekunsten, historisk­topografisk Selskab for Frdbg, og af Repræsentantskabet for Foreningen Nor­den; Formand for historisk Fællesfond og Foreningen for national Kunst; fung. Formand for Dansk-Islandsk Kir­kesag; Medlem af Udvalget for Valden-sermissionen, Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker, Det lutherske Ver-densforbund og Det økumeniske Fælles-raad.

Skrifter: Holger Eosenkrantz den Lærde (1896); Novatian (1901); Det moderne Italiens Forhold til Kristen­dom og Kirke (1903); Kirkeorganisa­tion udenlands (1905) • Fra Tranke-barmissionens Begyndelsestid (1906); Den tyske Original til Peder Smid og Atzer Bonde (1907); Overfor Kirkebrud­det (1917); Festskrift i Anledning af Dansk Missions Selskabs Jubilæum I (B F Rønnes Liv) 1921; Om „Kirkens Gienmæle" 1825 (1925); Ansgars Betyd-

ning   for det nordiske Missionsarbejde (1926); Reformationens Begyndelse og Hans Tausen (1926); II N Clausen og hans Bog om Catholicisme og Prote­stantisme (1926); Herredagen 1527 (1927); Kirkeforstaaelsen og Kirkens Selvstæn­diggørelse (1929); Survey of the Historj of the ehurch in Denmark (1930); Stat og Kirke (1930); Dansk Syn paa Fromhed og Gudfrygtigheds Øvelse i ældre luthersk Tid (Indledning til Kingos Sjungekor, 1931); H L Mar-tensens Ungdom (1933); Der Reform-katholizismus und die danische Refor­mation (1934); Om Kingos Psalmedigt-ning (1934); De kirkehistoriske Kingo-Problemer (1935); Paulus Helie I* (1936); Luthers Arv og den danske Kirke (1938); Om Niels Hemmingsens Teologi (1941); Om S'kdbyikroniken (1945); Forstaaelsen af Gudstjenesten (1947) samt mange Bi­drag til Dansk biogra&k Leksikon's 2 Udg.

Udenl. Ordener ; N.St.O.2'.; S.N.2'.

Adresse : Rathsacksv. 5, Kbhvn. V.

ANDERSEN   J Smedegaard Landsrets­sagfører, Hypotekforeningsdirektør; f. 6. Aug. 1893 i Vellinar; Søn af Gaard-ejer Chr. Sandager Andersen og Hustru Anna f. Smedegaard. gift (17. Nov. 1922) m. Maria S. A., f. 9. Febr. 1901 i Rind, Datter af Rentier, fh. Sogne-raadsformand N P Madsen og Hustrn Anna f. Corneliussen.

Exam. jur. 1917; Sagfører i Herning fra 1920; Landsretssagfører 1933; Di­rektør i Jydsk Hypotnekibrening 1943. Medlem af Herning Byraad 1929-45 og af Herning Skolekommission 1937-45; Formand for Kredsbestyrelsen for 9. Sagførerkreds 1931-41; Medlem af Sag-førerraadet 1941-46 og af Bestyrelsen for Den danske Sagførerforenings Un­derstøttelsesfond 1945: Medlem af ffil-synsraadet for Jydsk Hypothekforening fra 1932 og sidst Formand til 1943; Formand for Herning Venstrevælger­forening 1933-45; Medlem af Repræsen­tantskabet for Det gensidige Forsik­ringsselskab Danmark og af Bestyrel­serne for flere Aktieselskaber og For­eninger. Adresse : N-Allé l, Herning.

ANDERSEN Jørgen Kontorchef, R.DM.; f. 28. Sept. 1893 i Helsingør; Søn af Graver Jørgen Andersen (død 1947) og Hustru Emma f. Petersen (død 1912); gift (16. Okt. 1920) m. Ellen A., f. 14. Sept. 1893 i Nyborg, Datter af Post­ekspedient Emil Jørgensen (død 1924) og Hustru Kirstine f. Nielsen.

Student (Helsingør) 1911; cand. jur. 1917; tg. Assistent i Justitsministeriet« Udførselekontor 1918; Sekretær i Finans­ministeriet 1919, Fuldmægtig 1930, Eks-

" peditionssekretær 1932. Kontorchef 1935; Sekretær ved Invalideraadet for de søn-derjydske Landsdele fra 1929; Kasserer og Forretningsfører for Landbrugskolo­nierne for fattige Børn fra 1923, For­mand fra 1937; Landsretssagfører (Be­stalling depon.) 1930; Med'.em aif de af Handelsministeriet i Henh. til Lov om Foranstaltninger til Fremme af danske Erhvervsinteresser nedsatte Udvalg 1936; Næstformand i Udvalget til Bevilling af Gældssaneringslaan til Landbruger« 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akis. Det Danske Staalvalseværk og af Likvi-

•j-i dationsudvalget for Akts. Kolding Syd-

jl baner m. m.

m Adresse ;   Vesterbrog.   178,   Kbhvn.   V.

11 ANDERSEN Jørgen Overtoldinspektør, R.DM.; f. 27. Nov. 1891 i Odense; Søn af Landinspektør A N Andersen (død 1900) og Hustru Lene f. Jørgensen (død 1945); ugift.

Student (Odense Katedralskole) 1910; cand. jur. 1917; Sekretær i Finansmi­nisteriet 1918; Fuldmægtig i Departe­mentet for Told- og Forbrugsafgifter 1922; Ekspeditionssekretær 19J1; Over­toldinspektør for Jylland 1932, tor Østef-terne 1941.

Lærer ved Grænsegendarmerdets Fag­kursus i 1930 og 1931; Censor ved Fag-eksamen for Toldelever og Toldbetjente fra 1941.

Adresse : Rosenv. Allé 28, Kblwn. Ø.

 ANDERSEN Karl D F Grosserer, Gene­ralkonsul, R.p.p.; f. 7. Juli 1885 i Kol­ding; Søn af Grosserer, Brandinspek­tør Conrad Andersen (død 1930) og Hustru f. Koops (død 1937); gift m. Inger Margrethe A., f. 23. Febr. 1916, Datter af Redaktør A Brinkmann og Hustru Ella f. Ancker-Olsen.

Præliminæreksamen 1900; Handels­eksamen 1903; Handelsuddannelse i Danmark og Udlandet; Medindehaver af Firmaet Andersen & Husum, Suc-cessores af Carl Wandel, Lissabon, Por­tugal; Medstifter og Medlem af Besty­relsen for Akts. Vilh. Langes Cigar- og Tobaksfabrikker, Slagelse.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Por­tugals Røde Kors Organisation; Stifter af og Vicepræsident i Foreningen for udenlandske Magters Konsuler j Portu­gal; Generalkonsul for Estland 1928; Medlem af det Nationale Kork-Nævn (Junta Nacipnal de Cortica) 1936; Ge­neralkonsul i Lissabon fra 1948.

Udenl. Ordener: E.r.K.l1.; E.Ø.K.3.; P.Chr,2'.; P.C.V.; P.r.K.l.

Adresse : Privat Quinta dos Lagos, Sintra, Portugal eller: Rua Aurea 101, Lissabon, Portugal.

ANDERSEN    K B Afdelingschef ved Statsradiofonien; f. 1. Dec. 1914 i Kbhvn.; Søn af Snedikermester A Chr.

Andersen (død 1946) og Hustru Karen f. Andersen; gift (31. Okt. 1943) m. Væve- og Gymnastiklærerinde Ellen Margrethe A., f. 8. Nov. 1919 i Sønder­borg, Datter af Grosserer PHG Trock og Hustru Helga f. Laursen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; cand. polit. 1940; arbejdet med Jour­nalistik siden 1933; Medarbejder ved Statsradiofonien fra 1935, Programsekre­tær i Foredragsafdelinigen 1940, Afde­lingschef 1948; 'tillige Lærer ved Kroge-rup Højskole fra 1946.

Medlem af Ungdomsorganisationernes Fællesraad 1945-47; Næstformand i St. Stefans Sogns Menighedsraad fra 1946; Formand for Studenterkredsen 1940-41 og 1943-44.

Medredaktør af .Kirkeligt Samfunds Blad Menigheds-bladet 1943-46; Redaktw af Lederbladet 1946-47; har skrevet Ar­tikler i Bøger, Tidsskrifter og Dag­blade, væsentlig om Samfundsforhold.

Adresse:   Hejreskov Allé 32, Humlebæk.

ANDERSEN Kjeld Overlæge; f. 18. Febr. 1906 i Odense; Søn af Vinhandler, Vi-cekonsul Th. Andersen (se denne); gift (19. Febr. 1932) m. Ebba A., f. 27. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Tele-grafkontrolør Ole Kielberg og Hustru Rose f. Graff (død 1944).

Student (Odense Katedralskole) 1924; med. EJcs. 1932- ansat ved Hospitaler i Odense og Kbhvn. 1932-38; Reserve­læge ved Kbhvns Amts Sygehus i Gen­tofte 1938-40, ved Radiumstationen i Kbhvn. 1940-41, ved Kbhvns Amts Syge­hus i Gentofte, Røntgenafd. 1941-45 og ved Rigshospitalets radiologiske Afd. 1945-46; Specialistanerk. i Radiologi 1942; Overlæge ved Aalborg Kommune­hospitals Røntgenafd. 1946.

Næstformand i Dansk radiologisk Sel­skab 1945-46; Medlem af Bestyrelsen, for Akts. C. F. Schalburg, Nyborg.

Har skrevet forskellige videnskabelige Afhandlinger, bl. a. om Ileus.

Adresse:   Aalborg.

ANDERSEN   K M Landbrugskonsulent; f. 19. Febr. 1894 i Øster Velling ved Langaa; Søn af Gaardejer Ulrik An­dersen (død 1906) og Hustru Hedevig f. Andersen (død 1906); gift (3. April 1926) m. Karen A., f. 3. Nov. 1897 i Roskilde, Datter af fh. Gasværksbesty­rer A F Kalistrøm og Hustru Jenny f. Henriksen.

Vogterdreng; Tjenestekarl; paa Land­brugsskole 1915-16-. Landbrugskandidat 1919; Lærerkursus paa Askov Folkehøj­skole; Lærer ved Tune Landboskole 1919-21; Konsulent i Husdyrbrug for De tre Landboforeninger i Kbhvns Amt og Leder af de lokale Svineforsøg fra 1921;

Ånde___________________

Studieophold v. College of Agriculture, University of Minnesota, U. S. A. 1924-25; Leder af Søndermarksgaard, Sta­tion for Svineforsøg, fra 1930.

Medlem af Ligningskommissionen i Roskilde 1933-38; 'Censor i Husdyrenes Fysiologi ved Landbrugseks. fra 1934; Medlem af Bestyrelsen tor Foreningen af danske Landbrugskandidater 1936 (Formand fra 1944), af Landbrugets Ea-dioudvalg 1936, af Bestyrelsen for Den danske Afdeling af Nordiske Jordbrugs­forskeres Forening 1938, af Udvalget foi døt landøkonomiske Oplysningsarbejde 1944, af Bestyrelsen for Det kgl. dan. ske Landliusholdningsselskab s. A., a. Kogkilde Byraad (Venstre) 1946.

Har skrevet 19 Beretninger om Svine-forsag, Jubilæumsskrift for GI. Hoskilde Amts Landboforening 1945 sam.t Artikler i Fagtidsskrifter; Medarbejder ved Uge­skrift for Landmænd 1940, ved Dan­marks Kultur ved Aar 1940, ved Dansk Landbrugsleksikon 1944; redigeret Haandbog i Kvæghold 1946.

Adresse: Søndermarksgaard, Boskilde.

ANDERSEN Knud Landsretssagfører; f. 26. Ang. 1911 'i Horsens; Søn af Beviser Anders Peter Andersen (død 1944) og Hustru Karen f. Møller; -gift (3. Juli 19J7) m. Lise A., f. 27. April 1909 i Svendborg, Datter af Sagfører Chr. Poulsen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Inger f. Nygaard.

Student (Ohristianshavns Gymnasium) 1929; cand. jur. 1935; Sagførerfuldmæg­tig- i Odense s. A.; Landsretssagfører 1959; offentlige og beneficerede Sager fra 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Odense Sagførerforendng 1946; Kasserer og Næstformand for Sønderjydsk Forening for Odense og Omegn 1947; Formand for Bestyrelsen tor Eaagelund Drenge-og Lærlingehjem og for Bestyrelserne i Pl'ums Købmandagaard A/S, Assens, A/S IndustrLko, Odense, Fyens Automo­bil-Import A/S, Odense og Poul An­dersen & Oo., A/S, Thisted; Medlem af Bestyrelserne for A/S Det Danske Gae-kompagni, Odense, A/S Værktøjsfabri-ken Dana, Odense, Pfama Handelsaktie-selskab. Assens og Ejendomsaktieselska-bet Alba, Odense.

Adresse : Læssøeg. 141, Odense.

ANDERSEN Knud Hee SttCtaprovst, E.; f. 13. April 1886 i Tømmerup; Søn af Sognepræst Alfred Andersen (død 1933) og Hustru Louise f. Gylding (død 1925); gift (12. Maj 1925) m. Asta A., f. 10. Dec. 1899 i Næstved, Datter af Skibs­mægler Anton V Mikkelsen (død 1910) og Hustru Alma f. Willumsen.

Student (Herlufsholm) 1904; Univ. Guldm. 1909; cand. theol. 1910; Studie-

rejse i Udlandet 1910-12; Sekretær i K.F.U.M., Kbhvn. 1913-20; Krigsfange-sekretær i England 1919; Sognepræst til Herlufsholm 1920; tillige Provst for Vester 03 Øster Flakkebjærg Herreder 1940; Sognepræst ved Maribo Domkirke, Provst for Fuglse Herreds Provsti og Stiftsprovst over Lolland-Falsters Stift 1947- Medlem af K.F.U.M.s Verdensbe-styre'lse 1926-37 og af Nyborgmødernes Bestyrelse fra 1934.

Litterære Arbejder: Ungdomsarbejde (1918)- Naar du beder (1918); G K Chesterton (2. Opl. 1945): Mark og Skov og grønne Enge (1924); Aaret i min Have (2. Opl. 1945); Paa Opdagel­se i Naturen (4. Opl. 1947, sammen med H Ødum); Blomster ved Alfarvej (1930, sammen med Jens K Jørgensen); Stri­den og Freden (1930); Stærkere end Dø­den (1931); Jesus af Nazareth (1933); Oxford og Danmark (1934); Danmarks kommende Dage (1940) Det levende Danmark (1940); redigeret Konfirmand-bogen Ungdomsaar (1939); adskillige Oversættelser (Forbea Eobinson, Ralph Connor, Basil Matthews, Stanley Jones, Charles Gtore, A J Eussell, Emil Brun-ner, Beverley Niohols, H V Morton, Os-wald Ohambers, Peter Howard o. fl.).

Adresse:  Maribo.

ANDERSEN   L Sperling Bankdirektør; f. 8. Aug. 1893 i Saksild ved Odder; Søn af Lagerforvalter Adolph Andersen (død 1930) og Hustru Kirstine f. Sø­rensen; .giift 1. Gang (24. April 1918) m. Ingrid A., f. 1894, død! 1929, Datter af Sten- og Billedhugger Martin Jensen; 2. Gang (9. Nov. 1930) m. Vibeke A., f. 29.. Juni 1909, Datter af Overdyrlæge Emil Aagerup og Hustru Johanne l Poulsen.

Ansat i Aarhuus Privatbank, Aarhus og i Nordjydsk Bank, Aalborg 1911-22; adm. Direktør for Brønderslev Bank 19S2-33 og for Hjørring Diskontobank fra 1953.

Medlem af Bestyrelsen for Brønder­slev Handelsstandsforening 1928-33; For­stander for Brønderslev Handelsskole 11927-33; Medlem af Brønderslev Byraad 1929-33; Medlem af Bestyrelsen for Akte. Pedershaab Maskinfabrik, Brønderslev fra 1933 (Formand fra 1936), af Besty­relsen for A,kte. Peder Nielsen, Brøn­derslev 1933-44 og af Bestyrelsen for Bryggeriet Vendia, Hjørring, fra 1944.

Adresse: Østerg. 19-21, Hjørring.

ANDERSEN  Marinus Arkitekt; f. 1895 i Aalborg; Søn af Tømrer Anders Lau­ritz Andersen (død 1914) og Hustru Jen-sine f. Lassen (død 1932). gift m. Gerda Julie A., Datter af Direktør, Vicekonsul A F Olsen (se denne). Lært Tømrerfaget; gennemgaaet Kunst-

_65________ _ _____________

akademiet 1916-25; Lærer ved Kunst­akademiets Arkitektnrskole 1924-38; Medlem af Ecole Francaise d'Athenes; Arkitektvirksomhed Ira 1930.

Adresse: Frederiksborgg. 28, Kbhvn. K.

 ANDERSEN Marius Borgmester; f. 22. Okt. 1881 i Aalborg; Søn af Tobaks-spinder Frederik Andersen (død 1895) og Hustru Marie f. Larsen (død 1904); gift (26. Okt. 1909) m. Margrethe A., f. Larsen, f. 13. Okt. 1884 i Aalborg.

Udlært Maskinarbejder 1900; ansat ved Aalborg Privatbaners Maskinafd. 1904-18; Forretningsfører for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening i Aalborg 1911-37; Forretningsfører for Nordjyllands Social-Demokrat 1937-45; Medlem af Aalborg Byraad fra 1919, Viceborgmester 1937, Borgmoster 1945, Luftværnschef a. A.

Adresse ? Danmarksg. 43, Aalborg.

ANDERSEN    Marius Kristian Dom­mer, R.; f. 20. Marts 1884 i Tolstrup Sogn ved Horsens-, Søn af Gaardejer Jeppe Andersen (død 1913) og Hustru Maren f. Jørgensen (død 1904); gift 1. Gang (23. Maj 1925, Ægteskabet opløst 1934) m. Ellen A., f. 19. Marts 1892 i Kbhvn., Datter af Restauratør Ivar P Kasmus-sen (død 1935) og Hustru Dagmar f. Stuhr; 2. Gang (15. Aug. 1948) m. Astrid A., f. 21. Okt. 1906 i Hammel, Datter af Branddirektør Andreas Chri­stensen, Hammel (død 1933).

Student (Horsens) 1904; cand. jur. 1910; Fuldmægtig ved Bregentved-Gis-selfeld Birk 1911; Byfogedfuldmægtig i Kalundborg 1913; Sagførerfuldmægtig i Frederikssund 1916; Sagfører (Bestal­ling deponeret) s. A.; Fuldmægtig ved Fejø Birk 1917; Byfoged- og Birkefuld­mægtig i Maribo 1918; Dommerfuld­mægtig ved Voer og Nim Herreder 1919; i Hillerød 1921; Dommer i Frijsenborg-Favrskov Birk 1935.

Formand for Fredningsnævnet for Skanderborg Amtsraadskreds 1936.

Adresse :  Hammel.

ANDERSEN   Max Billedhugger; f. 24. Maj 1892 i Kbhvn.; Søn af Handelskqm-mis Vald. Andersen og Hustru Katrine f. Clausen (død 1922); gift (9. Dec. 1919) m. Anna A., f. 2. Juli 1887 i Strø-by Egede, Datter af Fisker Niels Jen­sen (ded 1923) og Hustru Marie f. Han­sen (død 1928).

Elev af Kunstakademiet; udstillede første Gang paa Charlottenborg For-aaret 1910; Medlem af Udstillingskomi-téen 1929 og 1935; Medlem af Bestyrel­sen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. fra 1927, af Bestyrelsen for dens Grund-og Understøttelsesfond fra 1935 og af Bestyrelsen for Otto Baches Fond.

Tildelt    Kunstakademiets   Rejselegat

___________ _  __ Ånde

1919; Studierejse  i  Italien 1920; tildelt Camilla Tacks Legat 1937.

Værker: Springvand i Rigshospitalets Grønnegaard (1923); Springvandsfigur Triton (1924, Det kgl. danske Havesel­skab) ; Portrætbusten Henning (1927, Kolding Museum); Portrætbuste af Prof. H O G Ellinger (1928, Landbo­højskolen) ; Springvandsfigur Herkules som Slangedræber (1930, Frdbg. Politi-gaard); Portrætbuste af kgl. Kammer­sangerinde Tenna Kraft (1933, Det kgl. Teaters Foyer); Udsmykning af Søn­dermarkskolen (1933-34); Udsmykning af Prædikestol i Absalonskirken (1934); Minderelicf af Arkitekten F Meldahl (1936, Kunstnerhjemmets Vestibule); Por­trætbuste af Direktør Hjelte Claussen (1937, Carlsberg Bryggerierne); Por­trætbuste af afd. Direktør v. d. Aa Ktthle (1937, Carlsberg Bryggerierne); Portrætbuster af afd. Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen (1940, Bryggeriforenin­gen og 1942, Studenterforeningen); Du-befonten i Jægersborg Kirke (1942); Eeformationsmonumentet paa Bispe­torvet (1943); Monument over Borg­mester Niels Nielsen, Rønne (1943); Monument „Sædemand" Søndre Sejers-lev, Sønderjylland (1944); Portrætrelief af Biskop H Ostenfeld (1945, Bispe-gaardens Vestibule); Eelief „Bøn og Arbejde" i Sundby Kirke (1945); lle-lief „Bøn og Arbejde" i Absalonskir­ken (1946); „Carlsbergbrønden" foran Carlsbergbryggeriernes Hovedbygning (1947); Søfartsmonumentet paa Havnen i Eønne.

Adresse: Gothersg. 143, Kbhvn. K.

ANDERSEN M Siggaard Overlæge, Dr. med.; f. 12. Juli 1892 i Give; Sen af Distriktsdyrlæge A P Andersen (død 1929) og Hustru Marie f. Olesen (død 1940); gift (29. Sept. 1929) m. Oda A., f. 15. April 1899 paa Eavnstrup ved Herlufmagle, Datter af Godsejer Niels Høg (død 1944) og Hustru Thyra f. Pedersen.

Student (Vejle) 1911; med. Eks. 1918; derefter Hospital.uddannelse med Ee-servelægetjeneste paa Blegdamshospita-let, Rigshospitalet, Kommunehospitalet og Almindelig Hospital; Dr. med. 1926; Overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte med. Afd. C 1936.

Formand for Foreningen af yngre Læ­ger 1924-26, for Foreningen af Hjerte-, Nyre- og Lungespecialister fra 1932 og for Foreningen af Sygehuslæger i Pro­vinsen fra 1938; Medlem af Hovedbesty­relsen for Almindelig dansk Lægefor­ening 1929-32, af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1932-36, af Bestyrelsen for Speciallægeorganisationernes Sammen­slutning fra 1935, af Bestyrelsen foi

And«___________________

Kbtovns Sygehjem 1938-4.7 og af Bestj-relsen for Danske interne Medicineres Organisation fra 1947.

Har skrevet: Skarlagensfeber-Strepto-coccer (Disputats, 1926); Professorkon­kurrence-Afhandling om Iljertelidelser under og efter Difteri (1933), samt en Hække Artikler fra den interne Medi­cins Omraader.

Adresse: Ammentorpsv. 11, Hellerup.

ANDERSEN Niels Højesteretssagfører: f. 30. Marts 1907 paa Frdbg.. Søn af Civildommer Chr. Andersen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Julli f. la Cour.

Student (Haderslev) 1925; cand. jur. 1951; Landsretssagfører i Kbhvn. 1935; offentlige Sager 1939; Højesteretssagfø­rer 1949; Direktør for Investor Akts. for Kapitalanlæg fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter­samfundets Retshjælp fra 1934; Med­lem af Hovedledelsen for Landsorgani­sationen Frit Danmark og Forretnings­fører for Bladet Frit Danmark; Dele­geret ti i at bistaa franske Aftklagere i - Niirnbergprocessen 1945-46; Medlem af Justitsministeriets Lovgivningsudvalg om Krigsforbrydere 1946.

Adresse : Kastelsv. 26, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Niels Proprietær, R.; f. 11. Juli 1877 paa Lundsgaard ved Bo­gense; Søn af Proprietær Jeppe Ander­sen (død 1887) og Hustru Maren f. Nielsen (d«d 1915); gift (4. Okt. 1907) m. Anna A., f. 10. Tebr. 1878 i Hjad« sirup, Datter af Gaardejer Mathias Nielsen (død 1883) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1900).

Efter alm. Forberedelseseks. lært Land­væsen paa Fyn og i Jylland; Elev paa Dalum Landbrugsskole 1895 og 1902; Landbrngskand. 1905; Rejser i Tysk­land, Schweiz, Østrig. Italien og Eng­land; Ejer af en Gaard i Bred paa Fyn fra 1906.

Formand for Aarup Omegns Landbo­forening fra 1926, for Avlscenterudval-get i 4. Distrikt og for Fællesledelsen til Svineavlens Fremme i Fyns Stift; Kormand for det fynske Forsøgsraad; Næstformand i De samvirkende fynske Landboforeninger fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger. Medlem af Ulykkes-forsikrings-Raadet 1944-47, af Jordior-ilelingskommissionen for Odense Amt, uf Amtskornnævnet og af flere mini­sterielle Udvalg; Formand for Sane-ringsudvalget for Odense Amt og foi Bestyrelsen for Banken for Aarup os Omegn fra 1946.

Adresse :  Bred.

ANDERSEN   Nina Frue, Sekretær; f. 1900 i Horsens; Datter af Bedaktør Pe­ter Andersen (se denne).

66

Stenografi- og Sproguddannelse paa Aftenkursus; besøgt den socialdemokra­tiske Arbejderskole 1923-24, 1924-25 og 1926-27; Studieophold paa Hejskolen Tinz i Thiiringen i 1927 og i England, bl. a. paa Morley College, paa London School of Economics, i 1934 og paa Ruskin College, Oxford, 1938; for­skellige Tillidsposter indenfor den so­cialdemokratiske Ungdomsbevægelse i Kbhvn. 1926-31; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings Udvalg for Kbhvn. 1929-31, for Roskilde Højskole 1929-31, for Socialdemokratisk Vælger­forening, 11. Kreds 1929-37, 9. Kreds 1937-38, 7. Kreds 1938-41, for Handels-og Kontormedhjælperforeningen i Kbhvn. 1930-37, for Sygekassen Fremtiden 1931-32 og for Folkeuniversitetsforeningen fra 1934; Medlem af Socialdemokratisk For­bunds Hovedbestyrelse 1931-39, af For­retningsudvalget fra 1939. af Den inter­nationale soc. Kvindekomité fra 1934, af D. U. I.'s Sekretariat 1934-46 og af Kbhvns Kommunebibliotekers Bestyrelse fra 1936; Medlem af Kbhvns Borgerre­præsentation fra 1933, alf Folketinget 1936-43 samt i 1945 og af Radioraadet fra 1942; Medlem af Danske Kvinders Beredskabs Kvindekomité 1939-46 og af Præsidiet for Danske Kvinders Sam­fundstjeneste fra 1940; Sekretær i So­cialdemokratisk Forbund fra 1943.

Adresse:   Amager  Boulevard  131 Kbhvn. S.

ANDERSEN   N P Direktør, Civilinge­niør, Lektor; f. 9. April 1876 i Randers; Søn af Sparekassebogholder N P Ander­sen (død 1922) og Hustru Anna f. Brad-sted (død 1917); gift (23. Nov. 1912) m. Anna A., f. 21. Maj 1890 i Kbhvn., Dat­ter af Fuldmægtig i Generalpostdirek-toratet R E L J Arnkiel (død 1890) og Hustru Anna f. Larsen (død 1890), Plejedatter af Professor E P Bonneseu (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Anna Hedvig f. Larsen (død 1916).

Ansat ved Handels-, Sparekasse- og Assurancekontorer 1893-1900; cxam. polyt. 1901; cand. poly_t. 1908; Ingenier ved Kbhvns Telefon-Akts. 1908-18; atta­cheret Overkommandoen som Farer for Felthærens Telefonkommando 1915-18: Teknisk Direktør for Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation i Handel, Industri og Landbrug 1918-23 Oprettet Teknisk Revisionskontor 1923; Lektor i Bogholderi oe ITandelskmid-skab ved Landbohøjskolen 1920-46; Medlem af Telefonnævnene af 12. Sept. 1921 og 5. Okt. 1927; Medlem nf Besty­relsen og Kasserer for Barnets Hus 1923-35; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skatteborgerforening fra 1924; Næst-

formand fra 1925; Medlem af Repræ­sentantskabet for Selskabet til Bekæm­pelse af Arbejdslesheden i Danmark fra 1932; Bestyrer af Frk. Elisa Sthyrs Le­gat fra 1938.

Adresse: Bulowsv. 12, Kbhvn. V.

ANDERSEN N P Skoledirektør; f. 8. April 1898 i Store Heddinge; Søn af Tømrer Lars Jacob Andersen (død 1946* og Hustru Ane f. Andersen; gift (15. Juli 1927) m. Valborg Rigmor A., f. 25. Dec. 1901 i Kbhvn., Datter af Sko­magermester Christian Ravn (død 1927) og Hustru Ellene f. Andersen (død 1949).

Præliminæreks. (Karise Realskole) 1914; Lærereks. (Jonstrup) 1919; Lærer i Nakskov 1919-20; ansat v. Frdbg. kommunale Skolevæsen. 1921; Skolein-spebtør ved Søndermaikskolen 1939; Skoledirektør i Esbjerg 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Skolebib-Hoteksforeningen af 1917 fra 1936 (Se­kretær og Kasserer 1937-44; Formand 194448); Sekretær og Kasserer i Dan­marks Skolebiblioteksforening fra 1945.

Medforfatter til Lærebøger i Natur­historie, Biologi og Bibliotekskundskab.

Adresse: Havneg. 83, Esbjerg.

ANDERSEN O fh. Borgmester, f. 18. Okt. 1876 i Skuldelev; Søn af Arbejds­mand J Andersen (død 1924); gift (8. Marts 1908) m. Agnes Margrethe A., f. 20. Jan. 1888 i Nykøbing F., Datter af Købmand Troels Andersen (død 1896).

Ansat ved Statsbanerne 1898-1936; Medlem af Kbhvns Borgerrepræsenta­tion (Socialdemokratiet) 1917; Borgme­ster for Magistratens 5. Afd. 1936-43; Formand for Prisudvalget for Kbhvn., Krdbg. o«' Gentofte 1939-46. Medlem af Folketinget 1929-36. Medlem af Finans­udvalget 1932-36.

Adresse: Glentev. 54, Kbhvn. NV.

ANDERSEN Oluf Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 24. Juni 1901 i Vejby ved Hjørring; Søn af Sognepræst A H J Andersen (død 1937) og Hustru Hen­riette Amalie Erika f. Bagger (død 1939); gjft 1. Gang (20. Marts 1931) m. Læge Bodil Margrethe A., f. 1. Marts 1902 i Slagelse, død 1948, Datter af Ba­germester Johs. E G Høyer og Hustru Margeret Caroline f. Diedrich; 2. Gans (11. Jan. 1949) m. Amlsfuldmægtig, cand. jur. Gudrun Elsebeth A., f. 1. Jan. 1917, Datter af Overretssagfører N I H Jes persen og Hustru Petra Georgia f. Høyer.

Student (Hjørring) 1919; med. Eks. 1927; Assistent ved Forschungsinstitut fur Hygiene und Immunitåtslehre i Ber­lin 1929-30; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets Børneafd. 1933-34; 2. Reserve­læge ved Dronning Louises Børnehospi-tal 1934-36; 1. Reservelæge smstds 1937-

__________________And«

39; Overlæge smstds fra 1940; Dr. med. 1936; Specialistanerkendelse (Børnesyg­domme) s. A.; Professor ved den klini­ske Praktikantundervisning 1940; Kon­sulent i Børnehygiejne ved Sundheds­styrelsen s. A.

Formand i Bestyrelsen for Undløse Drenigehjejn; Formand i Bestyrelsen for Frøken Schneiders Børnehjem 1942-48. Tilsynsførende Læge ved det Clas-senske Fideicommis Spædbørnehjem Or-druphøi 1942-48-, Sekretær i dansk pæ­diatrisk Selskab 1945-47; Delegeret for Danmark ved The International Health Conference, New York 1946 og Genéve 1948; Medlem af Bestyrelsen for Natio­nalforeningen til Tuberkulosens Bekæm­pelse 1946 og for Det medicinske Selskab i Kbhvn. s. A.; Formand (or Indenrigs­ministeriets Udvalg til Undersøgelse af Muligheden af at bekæmpe Sygeplejer­skemangelen 1946. for Udvalget vedr. Hjemmesygeplejen 1947 og for Udvalget vedr. de profylaktiske Undersøgelser af Børn fra 0—7 Aar 1947; Medlem af Ernærings- og Metodikudvalget 1948.

Har skrevet: Undersøgelser over Vac­cinevirus, det viruaneutraliserende Anti­stof samt Vaccinevirus dyrket in Vitro (Disputats); samt en Række videnska­belige Afhandlinger i inden- og uden­landske Fagtidsskrifter.

Adresse: Kastelsv. 27, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Otto Forlagsboghandler, R.; f. 10. Nov. 1894 i Kbhvn.; Søn af Vognmand Paul Andersen (død 1932) og Hustru Frederikke f. Mikkelsen (død 1936); gift (10. Juli 1921) m. Christie A., f. 13. Juni 1902 paa Frdbg., Datter af Købmand H C An­dersen (død 1927) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1946).

Ansat hos Erslev & Hasselbalch, Kbhvn. 1909, hos V Kristoffersen, Ny­købing F. 1915-16 og ved Steen Hassel-balchs Forlag 1917; Leder Wettergren & Kerber's udenlandske Afd., Gøteborg i 1918; Fuldmægtig i Gyldendals Sor­timent, Kbhvn. s. A.. Leder af Gyl­dendals Sortiment i Nykøbing F. 1922; Fuldmægtig i Gyldendals Salgskontor 1923, i Forlagskontoret 1926- Direktør for C A Reitzels Forlag, Akts. 1933; knyttet til P Haase & Søns Forlag 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Boghandlermedhjælperforening 1918 -29, Formand 1925-26, Redaktør af „Bogormen" 1924-29; Medlem af Besty­relsen for Boghandlerfagskolen 1925, Formand 1940; Forstander for Provins-boghandlerfagskolen 1932; Medlem af Bestyrelsen for Forening for Boghaand-værk s. A., Kasserer 1944; Kasserer for Boehandlerklnbben 1940-45.

Har  udgivet:   Bogen,   dens   Historie,

Ånde ________________

Fremstilling og Udbredelse (1925), Bog­laden, dens Ydre og Indre (1926) saml Bøger og Boghandel (1944) (s.m. Aleks. Frøland); har skrevet: Boghaandvær-ket (1937, 2. Udg. 1944); Fra Klare-lioderne til Løyslræde (1945): Boghand­leruddannelse i Danmark (1947); Med­arbejder ved Nordisk Leksikon for Bos-væsen.

Adresse: Løvspringsv. IC, Charlot-tenlund.

ANDERSEN    Paulli Underdirektør: f. 1. Aug. 1903 i Kbhvn.; Søn af Lars Andersen og Hustru Johanne f. Jen­sen; gift (5. Mai 1936) m. Inger A., f. 26. Jan. 1911 i Kbhvn., Datter af Grosserer Hilmar Seligmann og Hu­stru Grethi f. Clausen.

Ansat i A/S Nordisk Gjenforsikrings-selskab 1919, i Genforsikringsselskabet Nerva, A/S 1920, i Assurancefirmaet Gustaf Nilsson & Co., A/S 1921, i Fjer­de Søforsikringsselskab, Lmt. 1923, Fuldmægtig smstds 1929-44; Sekretær i Foreningen af danske Søassurande-rer og øvrige under Assurandør Socie­tetets Fællessekretariat hørende Orga­nisationer 1944-48; fillige knyttet til Dansk Krigs-Søforsikring for Varer 1940-48; Underdirektør i Assurance-Compagniet Baltica. A/S fra 1948.

Adresse:   Stockflethsv.   9.   Kbhvn.   F.

ANDERSEN   Peter Direktør. R.DM.; f.

1. Maj 1879 i Kbhvn.; gift 30. Dec. 1909.

Uddannet ved Skomagerhaandværket arbejdede paa Skotøjsfabrikker i Tysk­land, Schweiz og Frankrig 1898-1902; egen Skotøjsfabrik i Kbhvn. fra 1903 og efter dennes Overgang til Akts. Ballins Sønner & Hertz i 1916 teknisk Direktør i dette Selskab 1916-36; Di­rektør i Firmaet Sørensen, Madsen <t Co. 1936-39; Direktør for Akts. BF Ja­cob & Wilh. Andersens Skotøjsfabrik samt Medindehaver af Firmaet Johs. Rosted fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Kbhvns Skotøjsfabrikanter fra 1913, Næstformand 1935, Formand fra 1937; Medlem af Industriraadet fra 1937, af Industriforeningens Bestyrelse fra 1947, af Sø- og Handelsretten 1939-48, af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbestyrelse fra 1939 og a.f dennes Forretningsudvalg fra 1942; Formand for Forretningsudvalget for Industri-fagene 1945.

Adresse : Falkonergaardsv. 8, Kbhvn.V.

Sommerbolig : Mosede Strand pr. Greve Strand.

ANDERSEN  Peter Redaktør; f. 11. Ju­ni 1870 i Nyborg; Søn af Arbejdsmand Vald. Andersen og Hustru f. Nielsen; gift (24. April 1897) m. Johanne A.,

Datter af Kontorist J S Schaltz og Hustru f. Busch.

Typograf fra 1889; Medlem af Hor­sens Ligningskommission 1900-03; 'Red­aktør i Holstebro 1903; Medlem af Holstebro Byraad; Redaktør af Syd­fyns Socialdemokrat 1907-42; Medlem af Skolekommissionen og Havneudval­get i Svendborg 1909-33, af Byraadet 1913-33; Folketingsmand (Svendborg) 1918-April 1920 og Sept. 1920-39.

Næstformand i Landsforeningen Dansk Arbejde og i Dansk Købestævne; Med­lem af Radioraadet 1928-42.

Adress«:   Geelsvænget 8,  Lyngby.

ANDERSEN   Peter Anders fb. Fagfor bimdsformand; f. 28. Sept. 1877 i Ste­ge; Søn af Kusk Jørgen Andersen (død 1917) og Hustru Vilhelmine f. Frede­riksen; gift (14. Febr. 1919) m. Gud­run Charlotte Marie A., f. 29. Jan. 1890 i Lyngby, Datter af Thorv. Demant (død 1930) og Hustru Charlotte I. Bentsen.

Udlært som Smed i Neble paa Møen; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund 1909, Sekretær 1919, Formand for samme saml for Centralorganisationen af Metalarbej­dere i Danmark 1935-44: Medlem af Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1937-46, af Repræsentantska­bet i Arbejdernes Landsbank fra 1937, af Lærlingeraadet fra 1937, af Lignings-raadet fra 1938. af Forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsraad 1938-47. af Arbejdsfordelings-N;evnet 1940-46 og af Bestvrelsen for Teknolo­gisk Institut 1941-47. Adresse: Jagtir. 218, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN P Nyboe Docent, Dr. oecon : f. 23. Nov. 1913 i Ladelund pr. Brørup; Søn af Gaardejer, Landbrugskandidat A Andersen og Hustru Kristine f. Ny­boe; gift (1938) m. Edith A., f. 7. April 1913 i Aulum, Datter af Malermester E Råben og Hustru Kathrine f. Jeppesen.

Cand. polit. 1939: Journalist; Universi-tetsmanuduktør; Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet; Dr. oecon. (Aar­hus Univ.) 1946; Lærer ved Krogerup Højskole v. Humlebæk fra 1946; Studie­ophold i U.S.A. 1947; Docent i Natio­naløkonomi ved Handelshøjskolen fra 1948.

Har skrevet,: Penge og Penges Værd (1941); Danish Exchange Policy 1914-39 (1942); Fra Guldlod til Clearing (1942); Bilateral Exchange Clearing Policy (Disputats, 1946); Laanereniten (1947); Den økonomiske Sa-mmenhæns (1947); Kortfattet Lærebog i National­økonomi (1948); Bidrag til Hages Haandbog, De fem lange Aar o. !. Vær-

ker samt Artikler i Dagblade og Tids­skrifter.

Adresse:   Krogerup  Højskole  pr. Humlebæk.

ANDERSEN  Poul Bankdirektør, R.DM. p.p.; f. 8. Okt. 1889 i Frederikshavn; Søn af Sparekassedirektør, Borgmester Elins Andersen (død 1920, se Kraks Blaa Boz 1920) og Hustru Georgine f. Niel­sen (død 1893); gift (22. Dec. 1920) m. Bodil A., f. 2. Jan. i Odense, Datter af Konsul, Direktør Harry Dessau (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hu­stru Frederikke f. Nathansen (død 1940).

Student (Aalborg) 1908; cand. jur. 1914; Ophold i Udlandet 1914-15; Over­retssagfører 19J9; Prokurist i Firmaet I) B Adler A Co. 1917-22: Direktør i Hellerup Bank Tuli-Sept. 1922; ansat i Kbhvns Handelsbank 1922-24; Likvidator i Diskontobanken og Revisionsbanken 1924; Direktør i Privatbanken 1928, adm. Direktør 1937.

Formand i Bestyrelsen for Det For­enede Dampskibs-Selskab; Medlem at Bestyrelsen for Tietgen Fonden og for Nationaløkonomisk Forening.

Udenl.  Orden :   I.F.2«.

Adresse Sølvg. 24. Kbhvn. K.

ANDERSEN Poul Professor, Dr. jur., K'.DM.; f. 12. Juni 1888 paa Midskov-gaard; Søn af Gaardejer Anders Ander­sen og Hustru Ane f. Knudsen; gift (2. Marts 1917) m. Berta Sigrid A., f. 12. Juli 1891, Datter af Gaardejer, Brand­direktør H P Madsen og Hustru Jo­hanne f. Madsen (død 1899).

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; Assistent (Sekretær) i Indenrigsminiete-riet 1917, Fuldmægtig fra 1924; Studie­rejse 1920-22; i)r. jur. 1924; kst. Docent i Retsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1924; ekstraord. Professor i offentlig Ret 1928; Professor ord. 1934; Universi­tetet« Prorektor 1938-39; Medlem a,f In­stitut International de Droit Public.

Sekretser i Majsnævnet 1917-20 og i Kommissionen vedr. de Værnepligtiges Tjensfdygtighed m. v. 1923-24; Medlem af og Sekretær i Indkvarteringskom-missionen af 1923; kst. Mønstringsbesty-rer i Kbhvn. 1922 og 1924; Stedfortræ­der for Forligsmændene 1930-35; For­mand for Taksationskommissionen i H. t. Kbhvns Byggelov, Overfredningsnæv­net, Ejendomsmæglerkommissionen og Ekspropriationskommissionen i H. t. Sti­loven; Medlem aT" Prisankeuævnet og Fragtankenævnet samt nogle Vurderings-kommissioner ; Tilforordnet i Forfat­ningskommissionen : Medlem af Bestyrel­sen for Ejendoms- og Finansaktieselska-bet af 1929 (det gamle Banegaardster-rain), for Den kjøbenhavnske Sø-Aesu-rance-Forening og for A Abels Saltimport A/S; Formand i Bestyrelsen for Akts.

___________________Ånde

Gyldendalske  Boghandel,  Nordisk  For­lag.

Efor for Valkendorfa Kollegium; Med­lem af Direktionen for Carlsen Langes Legatstitftelse og ai Bestyrelsen for forskellige Legater.

Har skrevet:' Ugyldige Forvaltnings­akter (1924, Disputats, tysk Udgave 1927); Dansk Statsborgerret (1928): Ho­vedpunkter af Forvaltningsretten (1930); Næringsretten (3. Udg. 1944); Dansk Forvaltningsret (2. Udg. 1946); Offent ligretligt Erstatningsansvar (1938); Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger (1940); Dansk Statsforfat-ningsreit I (1944); Afhandlinger i ju­ridiske Fagskrifter.

Adresse: Rungstedv.13, Rungsted Kyst.

ANDERSEN    Poul Carit Forlagsbog­handler; f. 23. Marts 1910 i Kbhvn.; Søn af Inspektør Erik Chr. Andersen og Hustru Anna f. Larsen; gift (18. Febr. 1947) m. Ellinor A., f. 12. Pebr. 1920 i Kbhvn.. Datter af Fabrikant Hans Askvold (død 1948) og Hustru Gerda f. Herland (død 1944).

Realeks. (Den Classenske Legatsko­le) 1926; ansat i Ejnar Munksgaards Forlag s. A.; gennemgaaet Den danske Boghandlerskole og Boghandlerskolen i Leipzig; Studieophold i Udlandet 1930-31; ansat i J H Schultz' Boghandel 1938, i Jul. Gjellerups Forlag 1939; selvstændig Boghandler- og Forlags­virksomhed fra 1940.

Formand for Den Classenske Legat-skoleforening 1930-35 og for Den danske Boghandlermedhjælperforening 193540; Sekretær i Gustav Wied-Selska-bet 1939-41: Medlem af Bestyrelsen for Sportsflyveklubben 1939-46; Medstifter af Dansk Exlibrisselskab, Medlem af Bestyrelsen 1940-42; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Den Danske Forlægger­forening fra 1949.

Har skrevet: Henrik Pontoppidau. En Biografi og Bibliografi (1934); Pe­ter Vandrefugls Langfart (1939); Peter Vandrefugl paa Balkan (1940); Valde­mar Andersen og Exlibris Kunsten (1940): Smaa Træk af Den Classenske Legatskoles Historie (1933).

Adresse:  Vesterbrog. 20, Kbhvn. V.

Sommerbolig.: Udsholt Strand pr. Græsted.

ANDERSEN   Rigmor Arkitekt; f. 11. Dec. 1903 i Aarhus; Datter af Jour­nalist Emil Andersen (Emil Aars) (død 1930) og Hustru Nancy f. Klingstrøm (død 1948); gift (21. April) 1932 m. Ar­kitekt Henry Kryger, f. 7. Maj 1902 i Kbhvn.

Student (1922); cand. phil.; gennem­gaaet Kunstakademieta Arkitekturskole 1923-28; Medarbejder paa Kaare Klints

Ånde_____________________

Tegnestue   1923-39;   Bernihardf   Hirsch-sprungs Legat.

Har udført forskellige kunstiindustri-elle Arbejder og tegnet Møbler og In­ventar bl. a. til Kvinderegensen; repræ­senteret paa Det Danske Kunstindustri-museum med et Sølvtøjsskab.

Adresse: Dronninggaards Allé 35A, Holte.

ANDERSEN   Sigurd Godsejer, Hofjæ­germester; f. 2. Aug. 1894 i Bangkok; San af Etatsraad H N Andersen (dåd 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Maria f. Benedictsen (død 1940); aift (5. Marts 1947) m. Maria A., f. Kokholm, f. 17. Jan. 1906.

Ejer af Oxholm siden 1918; Medlem af Øland Sogneraad 1925-33; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Østasia­tiske Kompagni.

Adresse: Oxholm pr. Halvrimmen.

ANDERSEN Sigurd Juul Højskolelæ­rer; f. 2. Juli 1898 paa Mbsegaard i Balslev Sogn: Søn a.f Gaardejer A J Andersen (død 1936) og Hustru Johan­ne f. Christiansen (død 1925); ugift.

Student (Odense Katedralskole) 1917: Elev paa Askov Højskole 1917-18; cand. pliil. 1918; situderede ved Kbhvns Uni­versitet, ved Universitetet i Jena 1921, i Berlin 1922 og l Strasbourg 1923; Læ­rer paa Grundtvigs Højskole, Lyngby 1923-26, paa Roskilde Højskole 1926-27 og paa Askov Højskole fra 1927; Leder af den nordiske Folkehøjskole i Genéve 1936-38.

Adresse: Askov pr. Vejen.

ANDERSEN Steen Direktør; f. 17. Maj 1904 i Kbhvn.: San af Grosserer Ferdi­nand Andersen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Magda f. Nissen (død 1934); ugift.

Uddannelse paa Handelshøjskolen i Kbhvn., i Firmaet Parke, Davis & Company, London og i Société d'Lm-portaMon et de Commission, Ane. Mai-son Reiuharf, te Havre; ansat i Me-dicinalfabriken Akts. Ferrosan, Kbhvn. 1930, Prokurist 1932, adm. Direktør 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fer­rosan, Akts. Kemovit, Akts. Dronning­mølle Teglværker, Akts. De Forenede Kaffebrænderier, Akts. Urtekræmmer­nes Kaffebrænderi m. fl.

Adresse:   Nyvej 12 B, Kbhvn.  V.

Sommerbolig : Dronningmølle.

ANDERSEN Sven Veterinærinspekter: f. 18. April 1910 i Kbhvn.; Søn af Direktør Vigo Andersen og Hustru Lau­ra f. Heckmann; gift (21. April 1931) m. Herdis A., f. 27. Febr. 1911 i Kbhvn., Datter af Kontorchef Christen Jacobsen (død 1931) og Hustru Karen f. Mohr (død 1924).

70

Dyrlægeeks. 1933; Assistent- og Vi­karstillinger hos prakt. Dyrlseger 1933-34; Assistent paa Laboratoriet for F.ier-kræundersøgelser fra 1934; ansat i Ve­terinærdirektoratet fra 1936: Veterinær­fuldmægtig i Afdelingen for Bekæm­pelse af smitsomme Husdyrsygdomme, Ind- og Udførsel m. m. 1938, Veteri-nærinspektør II 1946. Veterinærinspektor l (for Jylland) 1949.

Redaktør af Aarsberctning fra Det veterinære Sundhedsraad fra 1942; har skrevet enkelte Artikler i Fagblade om Bekæmpelse af Hønsetyfus og om An­vendelse af Vaccine mod Mund- og Klo­vesyge.

Adresse:   Krathusv.  8, Risskov.

ANDERSEN   Svend Direktør, R.; f. 6. Jan. 1889 i Stenløse paa Fyen; Søn ai' Husmand Hans Andersen og Hustru Ka­ren Marie f. Poulsen (død 1922)- gift. (25. Marts 1917) m. Elisabeth A., f. 16. Dec. 1889 i Gjerlev ved Randers, Datter af Bogholder fh. Gaardejer Chr. Schif-ter-Holm (død 1937) og Hustru Inger Marie f. Pedersen (død 1936).

Præliminæreks. (Odense) 1905; ansat paa fyenske Godskontorer 1905-11; an­sat i Danske Lloyd fra 1912, Prokurist 1918, Underdirektør 1919: adm. Direk­tør for Forsikringsselskabet Svendborg i Svendborg 1923, fra 1926 Nordisk Union i Kbhvn.; adm. Direktør i Dan­ske Lloyd fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører og af Nordisk Søforsikringspool, af Ledelsen for For-delingskontorct for Krigsforsikringer, af Bestyrelsen forForsikringsaktieselska-berne Danske Lloyd og Auto-Lioyd og' af Repræsentantskabet for Akts. Pen­sions- og Livrente-Institutet af 1919; Medlem af Bestyrelsen for Botanisk Rejsefond.

Har skrevet: Om Sø- og anden Trans­portforsikring af Varer (1949) og talrige Artikler om Søforsikring samt en Del botaniske, særlig plantegeografiske Ar­bejder.

Adresse:  Kastanaev.  5,  Holte.

ANDERSEN   Svend Aage Oberstløjt na-nt, H.DM., IITH.p.p.: f. 4..Jau. 1897 i Kbhvn.; Søn atf Krigsassessor I B Th. Andersen (død 1930) og Hustru Marit f. Knudtson (død 1911); gift (23. Nov. 1923) m. Asta Holga A., f. 9. April 1901, Datter af Grosserer Holger Mar­tin Meyer (død 1930) og Hustru Eliza­beth f. Kjer (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; Premierløjtnant af Artilleriet 1919; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1933; Oberstløjtnant 1945; u. f. Nr. 1939-42 og 1943-45; Luftværnsinspektør 1939 ok Chef for Vestre Lnftværnskommnndd

1940-45; Chef for Civilsektionen og Pres-sestabe'n i Den danske Brigade i Sveri­ge 1844-45. Tjenstgørende i den ameri­kanske Hær 1928, i den engelske 1930, i den svenske Hær 1933 og i Den dan­ske Brigade i Tyskland 1947-48; Chef for 14. ArtillmafdeliiiK 1945, for Artil­leriets Befalingsmandsskoler 1949.

Leder af Den frivillige Luftmeldetje-neste 1932-40; Medstifter af Dansk Luft-værnsforening og Medlem af Forenin­gens Landsraad og Kursusudvalg samt Foreningens Landssckretær 1934-39.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Sel­skabs Sølvmedalje (1928) og Guldmed. (1934) for Værker om Luftforsvar og Luftbeskyttelse; har endvidere skrevet forskellige Artikler, Pjecer og Lære­bøger om Luftværnsspørgsmaal.

Udenl.  Orden : Sv.Lv.F.T.l. og 2.

Adresse : Store Torv 16, Aarhus.

ANDERSEN Svend Olaf Kontorchef; f. 12. Juni 1887 i Kbhvn.; Søn af Inge­niør, cand. polyt. Eduard Andersen (død 1910) og Hustru Anna f. Poulsen (død 1935) • gift (12. Nov. 1920) m. Anna Ma­rie A., f. 20. Sept. 1893 paa Frdbg., Datter af Stationsforstander N C Hen­riksen (død 1948) os Hustru Hansine f. Thomsen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1904; oand. phil. 1905; Landinspektereks. 1910; Landinspektørassistent i Aarhus, Ka­lundborg og Hjørring 1910-15; Praksis i Frederikssund 1915-17; Revisor i Ma-trfkulskontoret 1917; Overrevisor 1919; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1926; Ekspeditionssekretær 1933; Kontorchef 1941.

Adresse: Pile Allé 19 A, Kbhvn. F.

ANDERSEN     Tage Oberst, R. DM., riTH.; f. 4. Marts 1899 i Mariager; Søn af Inspektør A Andersen og Hu­stru Meta f. Wissing (død 1933); gift (l Maj 1936) m. Sigrid A., f. 27. Jan. 1907 i Kbhvn., Datter af Oberst P C Anning-Petersen (død 1921, se Kraks lilaa Bog 1921) og Hustru Gerda f. Bloch.

.Student (Herlufsholm) 1917; Premier­løjtnant i Rytteriet 1921; Militærflyver W,5; Kaptajn 1929; Oberstløjtnant 1934; Oberst 1940; Chef for Sjællandske Fly­verafdeling 1932; Chef for Jydske Fly­verafdeling 1937: Chef for Hærens Fly­vertropper 1945. Adresse: Lille Værløse pr. Værløse.

ANDERSEN Th. Vinhandler, Vicekonsul, R.DM p.p.; f. 24. not. 1871 i Svend­borg; Sen af Sadelmager Chr. Ånder-?rn (død 1884) og Hustru f. Hansen-Dinesen (død 1916); gift (16. Dec. 1902) m. Ineer A., f. 25. April 1879, Datter af Overlærer Karl Schmidt (død 1922,

__________________Ånde

se   Kraks   Blaa   Bog   1922)   og   Hustru Frederikke f. Clausen (død 1912).

I Handelslære i Odense 1885; ansat i Vinfirmaet Hansen & Co. i Svendborg 1892; Jledstifter af Firmaet Odense Vin Kompagni 1895, Eneindehaver fra 1921, tillige Indehaver af Firmaet Niels Jen­sen & Co., grundlagt 1821, fra 1924, endvidere af Firmaet J J Jacobsens Eftf., Faaborg, fra 1928; 1. Juni 1940 indgik Firmaet Gamle Hestehauge (grundl. 1882) i Koncernen. Italiensk Konsularagent i Odense 1921-23; brasi­liansk Vicekonsul 1923-32; portugisisk Vicekonsu] fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Vinhandler-foreningen   i   Danmark   1920-30,   Æres­medlem 1945; Formand for Falcks Red­ningskorps   i   Odense;   Medlem  at   Be­styrelsen   for   Akts.   Falcks   Rednings­korps   i  Aarhus   og   for  Akts.   Falcks Redningskorps  for  Kbhvn. og  Frdbg.; Medlem   af   Tilsynsraadet   i   Handels­banken   i   Odense   1927-38;   Medlem   af det kateketiske Skolekollegium  i Oden­se;  Medlem  af  Inspektionen  for  Lahns Stiftelse  for  hjælpeløse Børn  i Odense, Kasserer 1920-38; Formand i Bestyrelsen for    Lærlingehjemmet   Ny   Møllegaard, Odenpe til 1943; Medlem af Bestyrelsen for Psykoteknisk  Institut  i  Odense  til 1947;     Formand    for    Hestens   Værn's Odense Afdeling 1909-47; Medlem af Be­styrelsen  for  Foreningen   i  Odense   til Værn  for  enligstillede Kvinder; Kirke­værge   for   Thomas   Kingo   Kirken   i Odense til 1941; Formand i Bestyrelsen for Akts. C F Schalburg i Nyborg, for Akts. J  P Axelsen & Co.,  Slagelse og for Akts. Wellejus Vinhandel, Slagelse; Medlem af Bestyrelsen for Det fyenske Fængselsselskab; Medlem af Raadet for Foreningen  af fremmede Magters Kon­suler i Danmark; Medlem  af Bestyrel­sen for Akts. Munke Mølle, Odense. Ejer   aif   Frederiksgave   pr.   Ebberup. Udenl.   Ordener:   F.M.A.3.;    F.O.A.; I.Kr.5.

Adresse: Vingaarden, Odense.

 ANDERSEN Torben Overlæge, Dr. med.; f. 14. April 1904 i Tolstrnp, Hjarriiis1 Amit; Søn aff Soqnepræst Å 11 J An­dersen (død 1937) og Hustru Hcnriet.lr Amalie Erika f. Bagger (død 1939); gift (29. Dec. 1931) m. Læge, Spccia list i Hud- og Kønssygdomme Mildrid A. (dekoreret med AffDR. og Pr.Red. Med.), f. 6. April 1903 i Kbhvn., Datter af Kommandør Magnus Bojesen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Kirsten f. Svendsen (død 1922).

Student (Sorø) 1923; med. Eks. 1931; ansat paa Hospitaler i Aarhus og Kbhvn. 1931-37; klinisk Assistent ved Rigshospi­talets Afd. for Børnesygdomme 1935-36;

Ånde

Dr. med. 1937; Reservelæge ved Amts­sygehuset i Gjentofte, med. Afd. B. 1937-39 og ved Rigshospitalet« med. Aid. B. 1939-42; Specialistanerkendelse (med. Sygd.) 1940; Overlæge ved Frederiks­borg Amts Centralsygehus i Hillerød, med. Afd. 1942.

Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1931-41, af Bestyrelsen for samme 1937-39, af sam-mes Voldgiftsret 1940-42 og af Repræ­sentantskabet for Den alm. danske Læ­geforening 1937-42.

Har foruden Disputats (1937) publice­ret en Del andre lægevidenskabelige Afhandlinger.

Adresse:  Hillerød.

ANDERSEN   Troels Thune Overlæge, Dr. med.. R., M.T.Kha.p.p.; f. 14. Nov. 1902 i Kbhvn.; Søn af Grosserer An­dreas F Andersen (død 1911) og Hustru Gerda f. Jacobsen (død 1931); gift (21. Febr. 1931) m. Karen Julie T. A., f. Begbrup-Ohristiansen, f. 25. Aug. 18; 8 d Kbhvn., Datter af Forlagsboghandler Anthon Christiansen (død 1930) og Hu­stru Sophie f. Møller (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1921; med. Eks. 1928; Univ. Guldmed. 1931; Reservelæge ved St. Lukas Stiftelsens med. Afd., Kommunehospitalets Ard. 11 og Sundby Hospitals med. Afd. 1932-43; Dr. med. 1934; Specialistanerkendelse i intern Medicin (Mave- og Tarmlidel­ser) 1936; Læge ved Kbhvns Fængsler 1942, Overlæge smstds 1943: Fængsels­væsenets Konsulent i almenlægelige og hygiejniske Spørgsmaal.

Røde Kors-Læge ved Politilejrene i Sachsen og ved Bernadotte-Ekspeditio-nen til Tyskland Febr.-Maj 1945 samt ved Røde Kors Hjælpeaktionen i Wien Marts-April 1946.

Har skrevet videnskabelige Arbejder om Leversygdomme og Fordøjelsessyg-domme.

Udenl. Ordener: N.H.VII.Fr.M.; Sv.r.K.l.

Adresse: V-Voldg. 9, Kbhvn. V.

ANDERSEN Valdemar Mag. scient.; f. 10. April 1899 i Kbhvn.; Søn af Hus­ejer R Andersen og Hustru Wilhelmine f. Olsen; gift (23. Dec. 1929) m. Else A., f. 6. Jan. 1908 i Kbhvn., Datter af Maleren Poul Hagen og Hustru Tyra f. Levison.

Student (privat dim.) 1916; Accessit for Universitetets Prisopgave 1920; mag. scient. 1921; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Kursus 1924; Leder af Akademisk Kursus 1930-45, Formand for Bestyrelsen fra 1945 til Kursus' Ophævelse 1948.

Adresse : H C Øretede V. 10, Kbhvn.V. og IIulsø Ege, Rungsted Kyst.

ANDERSEN    Viggo Direktør. R.DM., Chr. XFr. M.p.p.; f. 29. Sept. 1894 i Odense; Søn af Husejer M Chr. An­dersen (død 1929) og Hustru Karen f. Jørgensen (død 1934); gift m. Esther A., f. 10. Nov. i Helsingør, Datter af Slagtermester Sofus Blomsterberg (død 1918) og Hustru Emma f. Frederiksen.

Præliminæreks. (Mulernes Legatsko­le) 1911; Handelsskoleeks. 1914; ansat hos Mogensen & Dessau. Odense 1911-17, i Forsikringsakts. Selandia, Kbhvn. 1918; Direktør foi Dansk Cykle Assu­rance af 1896. Kbhvn. 1926; Underdi­rektør i A/B Reassurance, Stockholm 1930, adm. Direktør fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm fra 1934 (For­mand fra 1947) og for Hjælpeforenin­gen Dana, Stockholm; Dansk Samvir­kes Repræsentant for Stockholmsdi-striktet; overordentligt Medlem af Jn-tendanturforeningen, Kbhvn.

Udenl. Orden: Fi.B.H.

Adresse : Birger Jarlsgatan 15, Stock­holm.

ANDERSEN  Vilh. Professor, Dr. phil., SK. DM.p.p.; f. 16. Okt. 1864 i Nor-drup ved Ringsted; Søn af Dr. theol. Provst F V Andersen (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Chri­stine f. Friderichsen (død 1906); gift 1. Gang (14. Maj 1891) m. Kirstine Char­lotte Mathilde A. (død 1916), Datter af Borgmester R S Friderichsen og Hu­stru f. Friis; gift 2. Gang (23. Dec.. 1926) m. Rose Michaela A., f. 28. Nov. 1877 i Kbhvn., Datter af kgl. Skue­spiller Olaf Poulsen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Hen­riette f. Bryde (død 1909).

Student (Stire) 1882; cand. mag. 1868; Universitetets Guldmedalje 1891; Dr. phil. 1896; Professor extraordinarius i dansk Litteraturhistorie ved Kbhvns Uni­versitet 1908; Professor ordinarius i nor­disk Litteratur 1918-30: Medlem af Vi­denskabernes Selskab 1923, af Goteborgs kgl. Vetenskaps och Vitterhets Sam-hålle 1927 og af det norske Videnskaps-selskap i Oslo 1933; Æresmedlem af Hol­berg-Samfundet 1938, af Bakkehuset, dansk Litteraturforening 1939, af Dansk­hollandsk Selskab i Amsterdam 1939 og af Soransk Samfund 1940; Studenter­foreningens Æresmedlem 1939; Æresbor­ger i Ringsted 1941; Æresdoktor ved Goteborgs Hogskola 1941; tildelt Tiet-gen-Medaljen 1941- Lærer ved de Brock-ske Handelsskoler 1889-1908, ved N Zahles Skole 1889-1918, ved Statens Læ­rer-Højskole 1898-1920 og ved Kadet­skolen 1893-1919; Formand for Holberg-Samfundet 1922-38 og for Bestyrelsen af den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard

73

1939; i Bestyrelsen for Universitets Jubilæets danske Samfund, for Otto

Benzons Fonfaitterlegat og til 1946 for Den Letterstedtske Forenings dan'ske Afdeling; Medlem af Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel.

Hovedværker: Tider og Typer af dansk Aands Historie: Erasmus I-II, Goethe I-II, Horats I-IV (under Udgi­velse) ; Den danske Litteratur i det 18. og 19. Aarhundrede I-III; Poul Møller I-II; Adam Oehlenschlæger I-III; Pa-ludan Muller I-II; Knud Sjællandsfars Tidebog I-II. — Mindre Bøger; Sam­linger af Afhandlinger og Taler. — Oversættelser fra Græsk, Latin, Tysk og Islandsk. — Forelæsninger af og om dansk Digtning l danske Byer og større Stæder i Norden, ved nogle udenland­ske Universiteter samt i Radio.

Udenl. Ordener ; N.St.O.21.; S.N.2'.

Adresse • Vedbendhuset, Fredensborg.

ANDERSEN William Thune Overlæge, Dr. med.; f. 1. Jan. 1900 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Andreas F Andersen (død 1911) og Hustru Gerda f. Jacobsen (død 1931); gift (4. Marts 1926) m. Guri T. A., f. 20. Jan. 1900 i Kbhvn., Datter af Maleren Axel Johansen (død 1938) og Hustru Harriet f. Johansen (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1918; med. Eks. 1925; forskellige Kandidat­pladser og Læge et Aar i Ivigtut 1925-29; klinisk Assistent under Professora­tet i klinisk Medicin ved Kbhvns Uni­versitet 1929-33; Dr. med. 1933; 2. Re­servelæge ved Kommunehospitalets Afd. III 1933-35; Specialist i med. Sygdom­me 1936; Reservelæge ved Blegdams-hospitalet 1935-36; 1. Reservelæge ved Bispebjerg Hospitals Afd. B 1936-40; Overlæge ved Svendborg Amts- og By-sygehus' med. Afdeling 1940.

Medlem aif Bestyrelsen for Mcdicin-k Selskab for Pyens Sti'ft fra 1948.

Har skrevet: Studies on Blood Sugar and Glycosuria in Exophthalmic Goitre (Disputats, 1933) og forskellige mindre Arbejder; Accessit for Universitetets Prisopgave i klinisk Medicin 1929.

Adresse: Villa Bgehøj, Christians-mindev. 4. Svendborg.

ANDERSEN Willy Byretsdommer, R.; f. 20. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer Valdemar Andersen (død 1927) og Hustru Ulofa f. Sørensen (dåd 1945); gift (1929) m. Marguerite Agnete A., f. 11. Okt. 1908 i Ordrup, Datter af fn. Fuldmægtig i Nationalbanken Paul Odewahn og Hustru Agnete f. Grøn-quist.

Student (Østre Borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1928; Sekretær ved 80- og Handelsretten 1929; Dommer i Kbhvm Byret 1942.

___________________Ånde

Tilforordnet i Toldraadets Appelud­valg; Medlem af Dansk Idræts-For­bunds Amatør- og Ordensudvalg 1946; Redaktør af St>- og Handelsretstidende 1932-42.

Adresse : Magdelonev. 22, Kbhvn. NV.

ANDERSEN      HØYER     Ulf     Sohack

Oberst, Felttøjmester, K!.DM., HTH. p.p.; f. 24. Aug. 1887 i Kbhvn.; Søn af Oldermand H F Andersen-Høyer (død 1918) og Hustru Kommunelærer­inde H S Andersen-Høyer (død 1908); gift 1. Gang (9. Maj 1920) m. Astrid A-H., f. 28. Marts 1889, død 1937, Datter af Rentier P C C Lund (død 1916) og Hustru f. Hansen (død 1912); 2. Gang (28. Jan. 1938) m. Alice A-H., f. 28. Aug. 1906 i Kbhvn., Datter af Grosse­rer Frode Koefoed og Hustru Augusta f. Sandgreen.

Cand. polyt. 1910; Premierløjtnant i Artilleriet 1912; til Tjeneste i Hærens tekniske Korps fra 1918; Kaptajn 1923; Underdirektør i Hærens tekn. Korps 1924; Oberstløjtnant og Direktør i Hæ­rens tekniske Korps samt Chef for Konstruktionsafdelingen 1930; Oberst og Felttøjmester i Hærens tekniske Korps 1937.

Lærer i Ballistik oe Elektroteknik ved Hærens OHicerskole fra 1918; Med­lem af Skoleraadet; Formand for Hæ­rens Fabriktilsyn 1927-33, for Hærens tekniske Korps' Gaskommission 1934 og for Krudtkommissionen af 1921; Medlem af Kommissionen ang. Beskyttelse af Befolkningen mod Giftgas m. v. i 1935; Medlem af Bestyrelsen for Artillerioffi-cersforeningen 1920-24, af Officersfor-eningens Direktion 1930-33; Redaktør af Dansk Artdllerittdsskrift; Medlem af Dansk Standardiseringsraad fra 1928 og af Hærens Motarkøretøjsuævn: Medlem al Dansk Luftværnsforenings Lands-raad 1936; Formand for Hæren og Sø­værnets Krudt- og Gaskommission af 1942 og for Krigsministeriets Udvalg til Undersøgelse og Overvejelse vedr. Hærens Krudtværks fremtidige Ord-ning 1946; Formand for Forsvareis Standardiseringskomité af 1947; Medlem af Bestyrelsen for Akts. L M Ericsson.

Udenl.Ordener : N.O.N.4.; N.St.O.2'.; S.V.21.

Adresse: Carit Etlars V. 5, Kbhvn. V.

ANDERSEN NEXØ Martin Forfatter; f. 26. Juni 1369 paa Krsthvn.; Sen af Brolægger H J Andersen (død 1910) og Hustru Ma.thilde f. Mainz (død 19271; gift m. Johanna A. N., f, 22. Dec. 1902 i Karlsruihe, Datter af Justitssekretær Fr. W May i Karlsruhe (Båden).

Lært som Skomager; derpaa Murerar­bejdsmand; Ophold paa Askov Høj­skole og Statens etaarige Kursus; Læ-

Ånde_____________________

rer bl, a. i Odense og ved Gregersen? Skule paa Frederiksberg.

Æresmedlem at The PEN Club i London og af norsk Forfatterforening; Ærespræsident tor Dansk Penklub: Medlem af Centralkomiteen for Dan­marks kommunistiske Parti og af Su­mara Sovjet.

Hovedværker: Skygger (1898); Det bødes der for (1899); Muldskud og En Moder (1900); Familien Frank (1901); Dryss (1902); Soldage (1903); Muldskud l! (19051: Pelle Erobreren (1906-10); Af Dybets Lovsans (1908); Barndommens Kyst (1911): Lykken (1913): Folkene paa Dnngaarden (Drama, 1915); tinder Himmelen den blaa (1915); Ditte Men­neskebarn (1917-21); Dybhavsfisk (1918); Undervejs (1919); De tomme Pladsers Pa,sraKcrer (1921); Muldsknd. Samlede Fortællinger Bind Mil (1922-25); Mod Dagningen, Skildringer fra en Bns-landsrejse I (1923); Digte (1926); Midt i en Jerntid (Roman, 1929): De Sorte Fugle (1930); Et lille Kræ, Selvbiografi I (1952); To Verdener, Skildringer fra en Ruslandsrejse IT (1934); Hænderne væk (1934); linder aaben Himmel, Selv­biografi II (1935); Finland — den poli-tiska Terrorns Land (Stockholm, 1936); For Lud og koldt Vand, Selvbiografi III (1937); Mod Lyset (Æventyr og Lignelser. 1938); Vejs Ende. Selvbio­grafi IV (1939) • Morten Hin Røde

(1945); Breve til en Landsmand (1945); De tomme Pladsers Passagerer I-II

(1946); Et Skriftemaal (1946); Den for-labte Generation (Morten Hin Røde II) (1948).

Adresse; Morlenesv. 36, Holte.

ANDERSON Ejnar Fabrikant, Konsul; f. 19. Juni 1875 i Taarnby paa Ama­ger; Søn af Skibstømrer Peter Ander­sen (død 1902) og Hustru f. Hansen (død 1904); gift (24. Marts 1903) m. Anna v. Stuckrad, f. 21. April 1874, Datter af Farmer Willi. Neizel, Natal (død 1916) og Hustru Hermine f. Kuli! (død 1908).

Uddannelse i Liegnitz i Schlesien og i Emmendingen i Båden samt i Berlin, senere i Odessa, Østrig, Norge og Eng­land; bosat i Durban fra 1899; dansk Konsul i Durban 1923-35.

I flere Aar Formand for Industri­kammeret og Bestyrelsesmedlem i Han­delskammeret i Durban.

Adresse : „Deeping Dene", Musgrave Eoad 640, Durban, Natal, Sydafrika.

ANDERSSON Josef Forretningsfører, f. 18. Jan. 1885 i Hallaryd i Sverige; Søn af Gartner Anders Johnsson (død 1928) og Hustru Bengta J. (død 1889); gift (15. Dec. 1911) m. Magda A., f. 16. Jan. 1893 i Odense, Datter af Skrædder-

_______________________ 74

mester  M  Andersen    og   Hustru    Kri­stine A.

l Skrædderlære i Kbhvn. 1899: Op­hold i Udlandet 1905-11; Sekretær i Dansk Skrædderforbund 1919; Forret­ningsfører for dette Forbund og For­mand for Skrædderfagets Arbejdsløs­hedskasse fra 1925.

Sekretær for Skandinavisk Sammen­slutning i Beklædningsindustrien; For­mand for Kontrolkomitéen for Den so­cialdemokratiske Presse 1935; Medlem af Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1929. Medlem af Bor­gerrepræsentationen fra 1932, af Sund­hedskommissionen fra 1933 og af Be­villingsnævnet fra 1935; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde; Formand for Telefonabonnenternes Re­præsentantskab 1944 og for Bestyrel­sen for Arbejdernes Landsbank 1946.

Adresse :  Enghavev. 64, Kbhvn. V.

ANDKÆR   Ove Direktør; f. 26. Mart? 1889 i Ladby; Søn alf Gaardejer A C Andkær (død 1931) og Hustru Johanne f. Møller (død 1937); gift (25. April 1916) m. Hedvig A., f. Beichler, f. 9. Juli 1889 i Tyskland.

Uddannelse paa Glasværket i Odense, paa Købmandsskolen og i Tyskland; ansat i Firmaet Jørgen Jensen's Eftf. 1914-29 (Prokurist 1925); egen Agentur-forretning i Frø 1929-33; Direktør i K K K K A/S 1933; efter at dette Sel­skab i 1940 blev overtaget af Akts. De forenede Conservesfabriker Direktør for sidstnævnte Akts.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Hørkram Grossister i Kbhvn. tra 1940 (Formand 1940-44), for Dan­ske Konservesfabrikanters Arbejdsgi­verforening fra 1942 og for Sammen­slutningen af Hørkram Grossister i Danmark fra 1942.

Adresse:   Bernstorffev.   78,   Hellerup.

Sommerbolig : Holhenderv.  12, Dragør.

ANDREASEN   A H M Professor, Dr. techn., R.DM.; f. 1. Juni 18% i Ka lundborg; Søn af fh. kommunal Be­stillingsmand M Andreasen (død 1946) og Hustru f. Nissen (død 1927); gift (18. Aug. 1933) m. Carla A., f. 22. Marts 1913, Datter af Skrædermester Vilh. Madsen og Hustru Mary f. Jør­gensen.

Student (Horsens) 1913; cand. polyt. 1918; videnskabelig Assistent ved Po lyteiknisk Læreanstalt, Danmarks tekni­ske Højskole 1919-28; Professor i tek­nisk Kemi sa'mmestedB fra 1928; Pro­rektor ved Højskolen 1947; Dr. techn. 1929; Medlem af Patentkommisskmen 1934; Industriraadets Ekspert ved Vare­forsendelser 1939. Medlem af Bestyrelsen

75

for Danmarks tekniske BiblioteJc og for Dansk   BrændselsfcomtroKorening   1940.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber og af Arbejdsraadet; Æresmedlem af American Ceramic So-ciety; Udenlandsk Medlem af den kgl. Svenska Ingendorsvetenskapsakademien; Medlem af det teknisk-vddenskabelige ForsJkningsraads Repræsentantskab og alf Det, Dansko Selskab.

Litterære Arbejder: Zur Kenntnis des Mahlgutes (Disputats, 1928); di­verse videnskabelige Afhandlinger, sam­menlign Verein Deutscher Ingenieure, Forschungsheft Nr. 399 (1939).

Adresse;  Henning  Bojesens  V.  9, Oiitofte.

ANDREASEN   Carl Anton Ingeniør; f. 16. Dec. 1876 paa Annexgaarden, Revninge; Søn af Gaardejer N Chr. Andreasen (død 1920) og Hustru Kir­stine f. Nielsen (død 1928); gift (10. Maj 1912) m. Huldlried Cecilie A., f. 23 Scpt. 1881, dåd 1930, Datter af Ganrii-ejer Niels Johansen (død 1923) og Hu­stru Johanne Kirstine f. Hansen (død 1936).

Afgangseks. (Odense tekniske Skole) 1902; videregaaende Studier i Kbhvn. og i Udlandet; Medarbejder ved Byggefo­retagender og Lærer ved forskellige Skoler ogsaa i Udlandet; Leder af Odense Patent-Bureau fra 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1921-31; Medlem af Landsudvalget for Hjemstavnskultur 1924-40; Medlem af Bestyrelsen for H C Andersen-Samfun­det 1925-38; Formand for Fyens Stifts Radio-Union (Danske Radioklubber) fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Stiftel­sen Frøbjerg Bavnehøj fra 1930.

Opfindelse: Brandalarmeringssystem for Købstæder.

Litterære Arbejder: Vejledning til Logaritmestokkens Benyttelse, talrige Artikler og Afhandlinger samt histori­ske og tekniske Arbejder.

Adresse : Kongensg. 31 B, Odense.

ANDREASEN   Hardy    Dr. jur.,   Lands­retssagfører;   f. 14.   Dec.   1914;   Søn   af Ingeniør  Carl Anton Andreasen   (se den­ne) : ugift.

Student (Odense) 1933; Handelseks. 1934; ansat ved Odense Patentbureau og ved kbhvnske og udenlandske Pa­tentbureauer 1933-36; Studieophold ved Universitetet i Berlin 1935-36; cand. jur. 1942; Dr. jur. 1948- Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1942-46.'i Randers 1946-47; Landsretssagfører 1946; egen Sagfører-forretmng i Odense fra 1947; Studie­rejser til Schweiz og Italien 1947 og til U.S.A. 1948.

Formand for Reklameforeningen i Odense 1949.

______ _____________Andr

Har skrevet: Varemærkesystemerne og Varemærkets Virkeformer (1941); Om Patentering af Lægemidler (1942): Tvangslicenssystemet (Patentlovens § 23) (1943); La jurisprudence danoise en matiére de brevets (1945); Varemærke­retten i konkurrenceretlig Belysning (Disputats, 1948): Korrespondent til udenlandske Fagtidsskrifter.

Adresse,: Kongensg. 31, Odense.

 ANDREASEN K Skoleinspektør; f. 21. Marts 1882 i Vejlby ved Grenaa; Søn af Lærer A Andreasen (død 1923) og Hustru Sørine Ellen Kirstine f. Chri­stensen; gift (5. Juni 1908) m. Anna A., f. 23. Okt. 1882 i Odense, Datter aif Rugbrødsbager Niels Jørgensen (død 1901) og Hustru Marie Kathrine f. Jo­hansen (død 1918).

Lærereks. (Jelling) 1903; Lærer ved Randers kommunale Skolevæsen 1903-21; Overlærer ved Viby J. Kommuneskole 1921, Skoleinspektør fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Overlærer­foreningen fra 1937 (Formand fra 1939) og af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1940.

Adresse: Overlærerbollgen, Viby J.

ANDREASEN N P Parcellist; f. 25. Juli 1881 i Fuirendal Sogn; Søn at Husmand Jørgen Andreasen og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1917); gift. (15. Maj 1909) m. Karen A., f. 28. Febr. 1885 i Finderup Sogn, Datter af Skræd­der Niels Petersen (død 1927) og Hu­stru Katrine f. Hansen (død 1932).

Ophold paa forskellige Høj- ok Landbrugsskoler: Sogneraadsmedlcm 1912-24; Amtsraadsmedlem 1916-35; Medlem af Bestyrelsen for de sjæl­landske Hnsmandsforeninger fra 1912 (Pormand fra 1929) og for De samvir­kende danske Husmandsforeninger fra 1912 (Formand fra 1936); Medlem at Bestyrelsen for Landbrugslotteriet fra 1918 (Formand fra 1937) og for Østif­ternes Brandforsikring fra 1922; Med­lem af Landbrugsraadets Præsidium 1932-40, Stedfortræder for den ledende Præsident 1936-40: Medlem af Tilsynsraa-det for Kongeriget Danmarks Hypo­tekbank til 1948; Tilsynsmand ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40, af Vareforsyningsraadet 1940 og af Forvaltningsnævnet for Krigs-forsikringen af Landbrugsbygninger; Medlem af Folketinget 1929-47.

Adresse : Jyderup.

ANDRE ASSEN Alfred Skoleinspektør; f. 17. April 1894 i Ollerup, Fyn<; Søn af Gartner Anders Andreassen og Hu­stru Kristiane f. Clausen (død 1937); gift (30. April'1920) m. Dagny A., f. 1. April 1892 i Ollernp, Fyn, Datter af Førstelærer Kresten lialtsersen (død

1934) og Hustru Jensine f. Munk Jen­sen.

Lærereks. 1915; Afgangseka. fra Sta­tens Gymnastikinstitut 1916; Lærer ved Frederiksberg kommunale Skolevæsen 1916, Skoleinspektør ved Lindevangssko-leri 1935.

Medlem af Folketinget (Socialdemo­kratiet) fra 1942 og af Frdbg. Skole­kommission fra 1938; Formand for Frdbg. Kommunelærerforening 1933-35.

Har skrevet Lærebøger i Gymnastik.

Adresse: St. Thomas Allé 13, Kbhvn. V.

ANDRESEN   Chr. Skibsreder, Konsul, R.DM.p.p.; f. 11. Marts 1875 paa Rømø; Søn af Dampskiibsifører I A Andresen (død 1915) og Hustru t. Miohelsen (død 1919); gift (26. Ang. 1399 m. Elie A., f. 18. Aug. i Anlwerpen, Datter al Havnemester Francois-Joseph Stor.ms (død 1892) ag Hustru f. Storms (død 1904).

Uddannet i Skibsmæglerforretninger og andre Kontorer i Kbhvn., Newcastle o/Tyne, Hamborg, Antwerpen or Rot-lerdam; blev Prokurist i sidstnævnte By 1898. Medstifter at Dampskibssel­skabet Dania i Esbjerg 1900 og siden da dettes Leder til 1946, derefter For­mand for Bestyrelsen; belgisk Konsul i Esbjerg 1906-16, derefter honorær Konsul.

Medlem af Bestyrelsen for Balticand international mariterne Conference og dennes Eksekutiv-Komité fra 1911, Vice­præsident 1929, Æres-Vicepræsident fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforening 1921-24, Næst-iformaad 1924s53; Medlem af Bestyrelsen •for Danske Eederes Understøttelsesfond fra Oprettelsen 1920 til 1946; Formand i Danske Rederes Retsværn og for As-suranceforendngen Skuld til 1947: Næst­formand i Søfartsraadet 1927-33; Medlem atø Bestyrelsen for Georg Stages Minde 1928-37 og for Dansk-Fransk Dampskibs­selskab.

Udenl.  Ordener: B.K.4.  & 5.

Adresse: Onsgaardsv. 16, Hellerup.

ANDRESEN  Hans Carl Arkitekt; f. 12. Nov. 1891 i Brønderslev; Søn af Sogne­præst V A E V Andresen (død 1918) og Hustru L M f. Carl (død 1933); gift (27. Juni 1919) m. Ida A., f. 8. Maj 1889 i Kbhvn., Datter af Arkitekt E F Jeppesen (død 1934) og Hustru Louise f. Floor (død 1929).

4. Kl. Hovedeks. (Frederiksborg); Haandværkeruddannelse som Snedker; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1924; Tegnestueuddannelse hos kgl. Bygnings­inspektør Jlagdahl Nielsen; Arkitekt ved Frdbg. Kommunes tekniske For-

valtning 1918, Afdelingsarkitekt fra 1943.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Retsudvalg fra 1935, Leder af Udvalget 1938-44; Medlem af en Række indenil'or Foreningen nedsatte Udvalg samt aif Foreningens Tillidsmandsfor-samlig 1944.

Har opført Hospitalsbygninger i Hjør­ring, Brønderslev og Thisted (s. m. As­ger Jeppesen); har forestaaet Opførel­sen af Frdbg. Kommunebibliotek og af ny Behandlings- og Patientbygning paa Frdbg. Hospital m. m.

Adresse:   Hoffmeyersv. 69,  Kbhvn.   P.

Sommerbolig:  Skovvænget,  Hornbæk.

ANDRESEN     Helge Kommandør, R. DM., HTS.p.p.; f. 2. Marts 1895 paa Frdbg.; Søn af Styrmand Jens Chri­stian Andresen (død 1898) og Hustru Maria f. Monberg (død 1940); gift (21 Jan. 1928) m. Ellen Margrethe A., f. 14. Juni 1902 i Aarhus, Datter af Di­rektør Viggo Bie (se denne).

Sekondløjtnant 1917; Premierløjtnant 1918; Styrmand i Det Forenede Damp­skibs Selskab 1919-20; Kaptajnløjtnant 1924; Diplom som Radioingeniør fra Ecole supérieure d'EIectricité, Paris 1925; Lærer ved Søværnets Officersskole 1928; Orlogskaptajn 1934; Kommandørkap­tajn 1939; Chef for Torpedosektionen 1932-47; Kommandør 1947: Chef for Jjd-ske Marinekommando 1947-48; Jagtkap-taja hos H. M. Kongen og Chef for H. M Kongens Adjudanistab at Søvær­net fra 1946.

Formand for Hovedorganisationen for Søofficerer fra 1943; Medlem af Be­styrelsen for Danske Statsembeds-mænds Samraad; Medlem af den eks­traordinære Tjenestemandsdomstol os den ekstraordinære Undersøgelseskom­mission 1946-48 og af Sø- og Handel* retten i Aarhus 1947-48 samt af Dom­stolen for Anke af Tjenestemandsaagi t 1948.

Har skrevet Lærebøger om Torpedoer og Torpedomateriel.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.: N.St.O.21.; S.Kr.3.; S.Sv.21.; Sv.G.V.M.T.

Adresse : Høeghsmmdeparken 3. Hellerup.

ANDRESEN  Henrik Politimester- 1.11. Juli 1892 i Dalby ved Kolding; Søn af Proprietær Peter Eskildsen Andresen og Hustru Andrea Christine f. Petersen; gift 1. Gang (27. Marts 1926. Ægteska­bet opløst 1932); 2. Gang (30. Marts 1944) m. Gudrun A., f. Søgaard Pe­tersen, f. 24. Dec. 1909.

Student (Rungsted) 1911; cand. jur. 1919; Herredsfuldmægtig i Merløse-Tuse Herreder s. A.: Politifuldmægtig i Hel-

77

Andr

singør  1920;   Politimester  i   Ribe 1942, i  Assens  m.   v.   1945.

Adresse: Assens.

ANDRESEN    Poul Ernst Fabrikejer, Kaptajn, H.; f. 6. Sept. 1878 i Hillerød; Søn af Købmand N Andresen (død 19E6) og Hustru Marie i. Ernst (død 1922); gift (7. Sept. 1909) m. Marie Kirstine A., f. 21. Febr. 1888 i Hillerød, Datter af Bankdirektør Chr. Aabye (død 1917) og Hustru Dora f. Friedrichsen (død 1922).

Udgaaet fra Frederiksborg Statsskole 1896; Discipel paa Esbønderup Apotek; cand. pharm. 1901; ansat paa Hillerød Apotek 1901-03 og paa Gjentofte Apotek 1906-07; Indehaver af Fabrlken „Utal" siden Grundlæggelsen 1907; Sekondløjt­nant i Feltartilleriet 1904; tjenstgørende Løjtnant 1904-06; Løjtnant af Reserven 1912; Kaptajn og Chef for Batteriet paa Halskov Rev 1918; Afsked 1930.

Medlem af Direktionen for Officers-foreningen i Kbhvn. 1923-47; Medstifter af St. Georgs Gilderne i Danmark, Stor-gildemester i samme 1933-37. Æresmed­lem 1938.

Tildelt Ærestegn fra det danske, det norske og det svenske Spejderkorps.

Adresse : Ahlmanns Allé 36, Hellerup.

 ANDRESEN Sigurd Kriminaldommer, R.; f. 15. Dec. 1892 i Holstebro; Son af Sagtfører Jens Andresen (død 1923) og Hustru Ellen Marie f. Balle (død 1949)-gift (5. Juli 1921) m. Karen A., f. 20. Febr. 1898 i Kbhvn.. Datter af Grosse­rer J Laursen Haarsbjerg (død 1939) oa Hustru Anna Julie f. Jensen.

Assistent i Holstebro Bank 190943; Student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1921, Cmldommerfuldmægtig i Aarhus s. A.; Fuldmægtig og kst. Medhjælper hos Statsadvokaten i Kolding 1926; hos Statsadvokaten i Sønderborg 1928; ud­nævnt 1931; Kriminaldommer i Haders­lev m. v. 1941; kst. Dommer i Vestre Landsret. 1947-48.

Formand for Haderslev Luftværnsfor-en.ing.

Adresse: Ny Allég 9 Haderslev.

ANORESEN Viggo Professor, Tandlæ­ge, Dr. med. dent. h. c.; f. 31. Maj 1870 i Kbhvn.; Søn af Guldsmed J P N An-dresen (død 1896) og Hustru f. Christen­sen (død 1913); gift (31. Maj 1895) m. Arvida Conradine A., f. 13. Juni 1875 i Kbhvn., Datter af Tandlæge A C Claés-son (død 1892) og Hustru f. Mortensen (død 1926).

Privat uddannet som Tandlæge-, Tand-lægeeks. i Kbhvn. 1889; Asaistenttjene-ste i Danmark og Schweiz samt Studi­um ved forskellige Univeraitetsklinik-ker i Udlandet; prakt. Tandlæge i Vej­le 1892-1902, derefter i Kbhvn.; Tandlæ­ge ved Rigshospitalet 1910-16; Specialist

i Kæbeortopædi fra 1919; Lærer i Or-todonti ved Statens Tandlægeinstitut i Oslo 1925; efter dettes Overgang til Nor­ges Tannlægehoiskole efter Habilita-tion efter Universitetets Regulativ, Professor ved denne 1927-36; genoptaget kæbeortopædisk Praksis i Kbhvn. 1936; oprettede 1937, s. m. sin Datter, Tand­læge Fru Inger Bagner, Gnatologisk Privat-Institut for Funktions-Kæbe-Or-topædi.

Dr. med. dent. h. c. ved Universitetet i Wiirzburg 1923 ; korreeponderende Med­lem af flere faglige Foreninger i Ud­landet; Æresmedlem af Svenska Tandla-kare Sallskapet 1940; Censor i Anatomi ved TandlsBgeskolen 1910-17.

Redakter af Tandlægebladet 1913-14, af Tidsskrift for Tandlæger 1918-25 og af Acta Gnathologica ; har skrevet ca. 100 odontologiske og gnatologiske Af­handlinger og Bøger, hvoraf kan frem­hæves : Tandretning (1914) ; The phyeio-logical and artificial mineralization of the enamel (1925) ; Den kulturelle Knog-leblødhed og de dentofaciale Variatio­ner (1927) og (s. m. Prof., Dr. med. Karl Haupl, Innsbruch) Funktion« Kiieferortliopådie (1936, 4. Våg. 1948).

Udenl. Orden : N.St.O.3'.

Adresse : Nyelandsv. 80, Kbhvn. F.

ANDRUP Otto Museumsdirektør, K'.DM. p.p.; f. 8. Okt. 1883 i Randers; Søn af Materialist, cand. pharm. Otto W Au-drup (død 1909) oft Hustru Frederikke f. Levring (død 1902); gift (5. Juli 1910) m. Zelia A., f. 25. Okt. 1685 i Kbhvn., Datter af Højesteretsadvokat, Dr. jur. A L Hindenburg (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ni­na f. Holm (død 1921).

Student (Ramlere) 1902; mag. art. 1909; ansat ved det nattonalhistoriske Museum paa Frederiksborg s. A. ; Be­styrelsens Medhjælper 1913; Museums­inspektør 1916; Museets Førsteinspek­tør 1927; Direktør ved Museet 1933; Kommitteret ved de danske Kongere kronologiske Samling paa Rosenbor« 1929; Medlem af Forretningsudvalget for Gammel Eetrup, Jyllands Herre-gaardsmuseum fra 1930, for Thorvald-sen Samlingen paa Nysø fra 1926, for Liselund Gammel Slot, Møn. fra 1936 og for Grundtvigs Mindestuer i Udby ; Med­lem af Bestyrelsen for Samvirkende øst­danske Turistforeninger, Skandinavisk Museumsforbund, Dansk Museumsfor­ening, Landsforeningen Den personlig« Friheds Værn og Dansk Forfatterfor­ening ; Medlem af Domsnævnet i For­eningen til Beskyttelse af videnskabe­ligt Arbejde, af Turistraadet. af Dansk Komite for Historikernes internationale Samarbejde, af Danske Museers Fælles-raad, af International Council of Mu-

Andr_____________________

scums (1CO.M, under UNESCO) og al Solskabet fur dansk Kulturhistorie; Æresmedlem af Norsk Folkemuseiun 1944 og at Foreningen til Norske For-tidsrninnesmerkers Bevaring 1945.

Har udgivet bl. a.: Leonora Christinas Jammersmiade (Fo:keudgave 1926, Fac-simileudgave 1931); Kataloger over Gaunø Malerisamling (s. m. Karl Mad­sen 1917), over Vemmetofte Klosters og over Gisselfeld Klosters Malerisamlin­ger (1918) samt over Frederiksborg Mu­seet (1919) og Museets Nyerhvervelser (1925); Det nationalhistorieke Museum paa Frederiksborg 1878-1928 (1928); Ro­senborg-Samlingens Historie; Frederiks­borg Amts Spare- og Laanekasse 1842-1942 (1943); Billedværket i „Dansk Daad" I (1942); Sparekassen for Ny­borg og Omegn 1847-1947 (1947) m. m.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Bulg.A.4.; F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.SI.O.2'.; P.Chr.2!.: S.N.2".

Adresse: Frederiksborg Slot, Hillerød, og Ny Vesterg. 21, Kbhvn. V.

 ANESEN Niels Forfatter; f. 22. Febr. 1896 i Horsens-Hammer Kommune i Vendsyssel; Søn af Husmand Jens Mar-thinus Anesen (død 1933) og Hustru Karoline f. Nielsen (død 1923); gift (11. Nov. 1944) m. Ruth A., f. 28. Juni 1908 i Nykøbing F., Datter af Købmand Herman Jensen, Storehedin-ge (død 1940) og Hustru Christine t. Jørgensen.

Tjenestedreng paa Bøndergaarde fra 6 Aars Alderen; arbejdede som voksen ved Mergelarbejde, Banebygning o. a. og senere i fire Aar ved Mejeribrug; Ophold paa Aaby Folkehøjskole; debu­terede med et Digt i Aalborg Stifts­tidende i 1924; Rejse i Kanada for at studere Emigranternes Livsvilkaar 1929-30; senere Rejse i Kanada, U. S. A. og Mexico og fra 1932 i Tyskland (et Aars Opihold), Holland. Belgien, Sverige, Norge og Færøerne; Ejer af et Hus-inandssted i Sulsted 1917-41 og af Tvnl-liingagaarden ved Maaløv 1941-44.

Har holdt talrige Foredrag over Ind­tryk fra Rejserne og over Tidens Pro­blemer.

Har skrevet: Poemets Magt (Digte, 1928); Romanerne : Blod og Staal (1931); Ved Agerens Ende (1932); Jorden gav (1934); Stærk Ungdom (1935); Svømme­turen (1937); Børnenes Verden (1939): Skaf os et nyt Ansigt (194S): Den store Høst (1945); Manden fra Floden (1945); Altid Ungdommen (1948) saml talrige Bladartikler og Kroniker, bl. a. i l'cilitiken og Ugebladet Landet.

Adresse: Slengaarden. Ballerup.

ANGELO Aase R Direktør, K'.DM.p.p.; f. 10. Jan. 1875 i Nakskov; Son &f Red-

aktør S H Angelo (død 1926) og Hustru Therese f. Rørbye (død 1989); gift (4. April 1902) m. Eleonore Johanne A., f. 11. Jan. i Kbhvn., Datler af Professor V Stein (død 1905) og Hustru f. Rerbye.

Student (Viborg) 1893: cand. phil. 1894; cand. polyt. 1899; studerede Elek­troteknik ved Polytechnicum i Ztirich 1899; ansat hos Union Elektricitats Ge-sellschaft og hos Siemens og Halske i Berlin 1900 samt hos Fr. Johannsen i Kbhvn. 1901; Ingeniør ved Aktieselska­bet De kbhvnske Sporvejes tekniske Administration 1902, Afdelingsingeniør ved samme 1905, Direktør 1909; Direk­tør for Nordsjællands Elektricitets-_og Sporvejs-Aktieselskab fra 1911; Medlem af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse 1909-17, dens Formand 1928-32: Medlem al Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1913-22, dens Formand 1940-44; Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité (Præsi­dent 1935-46) og af Elektricitetsraadet fra 1916; Medlem af Direktionen for Nordvestsjællands Elektricitetsværk fra 1918; Formand for det af de danske, norske og svenske Kraftoverføringskom-missioner i 1921-22 nedsatte tekniske Ud­valg ; Præsident for World Power Confe-rence's danske National-Komité 1928-32; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsrid-deres Efterladte fra 1934; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af Studieselskabet for norsk Kraftexport fra 1945.

Udenl. Ordener: N.St.03.; N.S 3. • S.V.2'.

Adresse : Egebjerg Allé 5, Hellerup.

ANGELO   Wm. Overretssagfører, R.; f. 28. Juli 1877 i Viborg; Søn af Redaktør Sil Angelo (død 1926) og Hustru Therese f. Rørbye (død 1929); gift (11. Maj 1912) m. Bodil A., f. 1. Mai 1889 paa Frdbg., dåd 1946, Datter af Hofbogtrykker Fre­derik Bagge (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Lissa f. Møller (død 1918).

Studrnt (Viborg) 1895; cand.jur. 1901; Overretssagfører 1906; juridisk Konsu­lent for den amerikanske Legation og Generalkonsulat 1910.

Formand i Bestyrelsen for Sømands­hjemmet af 1884 fra 1919; Medlem af Bestyrelsen for Hjælpekorpset paa Kal­vebod Bastion fra 1913, for Plejehjems-foreningen for Kbhvns Amt 1931-41 o;: for Dansk Skatteborgerforening fra 1944; Formand i Bestyrelsen for Akts. Det Danske Mælkecompagni (Solbjerg Mejeri) 1915-38 og for Akts. Gillette Sa-t'ety Kaziir Co. 1919-49: Medlem al Bestyrelsen (og Repræsentantskabet) for Akts. Kolindsund 1916-29; Formand for Foreningen af Indskydere i Køten-

havns Diskontobank og Revisionsbank 1924-31, for Akts. Frederiksholms Tegl-og Kalkværker 1926-35 og for Akts. Wm. Wrigley jr. Oompany fra 1927.

Adresse.: Skovvangen 24,  Charlotten-lund.

ANKER  Jean Overbibliotekar, Dr.phil., R.p.p.; f. 3- April 1892 i Overby ved Horsens; Søn af Lærer Christoffer Jensen (død 1920) og Hustru Kathrine f Jacobsen (død 1934); gift (6. Nov. 1923) m. Elly A., f. 15. Maj 1896 i Slagelse, Datter af Støbemester Jens Mikkelsen (ded 1904) og Hustru Sophie f. Ploger (død 1941).

Student (Horeens) 1911; cand. mag. (Naturhistorie og Geografi) 1917; Dr. phil 1943- ansat ved Universitetsbiblio­teket fra 1917, Bibliotekar 1919; Over­bibliotekar ved 2. Af d. 194J; Lærer ved Vestre Borgerdydskole 1921-38 og ved Statens Biblioteksskole 1933-45; Censoi ved Landbohøjskolen fra 1926.

Litterære Arbejder foruden mindre Afhandlinger: Insekternes Forvandling (1918); Die Vererbung der Haarfarbe beim Dachshunde (1925); Die Schwan-kungen in der monatlichen Knabenpro-mille der Geborenen (1929); Livets Ud^ forskning fra Oldtid til Nutid (s. m. Svend Dahl, 1934); Werdegang der Bio-logie (1938, tysk Udgave af Livets Ud­forskning) ; Bird Books and Bird Art (193«, Festskrift udg. af Universitets­biblioteket i Anledning af Indvielsen af Bibliotekets nye Bygning); Fabel­dyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid (s. m. Svend Dahl, 1938); Otto Friderici Mullers Slægt (1941); Otto Friderich Muller som Bogsamler (1941); Det ældre Frederiksdal (1942); Otto Friderich Muller I (Disputats 1943); Det nyere Frederiksdal (1943); Leven en Webenschap (1944, hollandsk Ud«. af Livets Udforskning): De nye syste­matiske Kataloger i Universitetsbiblio­tekets 2. Afd. (1945); Systematisk Ka­talogisering ved BegrebsklassMikation og Emneregistrering (1946); Rationali­seringen af de systematiske Kataloger i Universitetsbiblioteket i Nørre Allé (1946); Henrik Grønvold, en verdens­kendt dansk Fuglemaler (1946); Billed­fremstilling til „Flora Danica" i det attende Aarhundrede (1949).

Udenl. Orden: F.O.A.

Adresse:  Biskop Krags Vænge 4, Kbhvn. Ø.

ANKER-JENSEN   Knud Overretssagfø­rer, R.; f. 7. April 1882 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Julius Jensen (død 1923) og Hustru Anna f. Jensen (dåd 1920); gift (27 Okt. 1908) m. Elisabeth A-J.. f. 21. Aug. 1863 paa Bødstrup ved Slagel

_______________        Anke

se. Datter af Justitsraad Cbr. Gram-Hanssen (død 1925) og Hustru Marie f. WJllerup (død 1942).

Student (Gammelholms Latinskole) 1900; cand. jur. 1907; Sagførerfuldmæg­tig 1907-10; Overretssagfører 1910; of­fentlige Sager siden 1916.

Medlem af Fængselsnævnet; Supple­ant i Klageretten; Medlem af Besty­relsen for Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalters forenede Fængselssel-skab pg af Bestyrelsen for Dansk Kri­minalistforening; Medlem af Sagfører­nævnet 1933-41; Medlem af Kredsbesty-releen for 1. Sagførerkreds 1926-32, den­nes Formand 1928-32; Medlem af Besty­relsen for foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1929-31; Formand for Be­styrelsen for Akts. F Jensen & Søn; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lich-tenberg's Bagerier og De Forenede Skibsbrødfabrikiker og for Akt«. Peter Hansen's Møbelforretning; Medlem af Bestyrelsen for Det Madelungske Legat 1929-42 og af Bestyrelsen for Frk. He­devig Roulunds Legat; Forretningsfø­rer for Adam Biering og Hustrus Le­gat; Formand for Foreningen af bene ficerede Sagførere i Kbbvn. 1935-41.

Adresse: Højbro PI. 15, Kbhvn. K. Bolig: Amalieg. 13, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Nærum.

ANKER LARSEN Jons. Forfatter; f. 18. Sept. 1874 paa Langeland; Søn Hf Styr­mand Lavrits Larsen og Hustru Mathil.le f. Clausen; gift 1. Gang (29. Juni 1898) m. Margarethe Segelcke f. Dahl (Ægte­skabet opløst); 2. Gang (6. Maj 1918) m. Bodil A. L., f. 1. Jan. 1879, Datter af Distriktslæge Jacob Lindegaard og Hustru f. Keil; 3. Gang (7. Juni 1937) m. Gudrun Lendrop, Datter af Læge Otto Lendrop (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru kgl. Kammersan­gerinde Margarethe Lendrop f. Boeck (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919).

Student (privat dimit.) 1894; cand.phil. 1895; studerede først Teologi, siden Jura, sidst Religionsfilosofi. Sufflør ved Aarhus Teater 1901-02; Korrektør ved Dagbladet Samfundet 1902-Oh; Skuespiller ved Daitmartealret 1905-08. ved Folketeatret 1908-13: Sreneinstrnk tør ved Det ny Teater 1913-15, ved Fol-keteatret 1915-19, ved Dagmarteatret 1919-22, ved Det kgl. Teater 1928-30; Censor ved Det kgl. Teater 1933-47.

Har skrevet: Novellesamlingerne Li­vets Ubønhørlighed (1905), Landsbyens Magdalene (1908), Menneskeøjne (1918), Liebe (Ziirich 1946). Fortællingerne Pinsesolen (1910) og Karen Kruse (1912), Bugten (1919), Skuespillene Landsbyens Magdalene (1912, Folketea­tret), Grevens Børn (1921, Dagmartea

Anke__________ _____

tret), Søn af Zeus (1935, Det kgl. Te­ater), Romanerne De Vises Sten (1923) og Martha og Maria (1925); For aaben Dør (psykologiske Iagttagelser) (1926); Sognet, som vokser ind i Himmelen (1928); Rus (1931); Kong Lear fra Svendborg (1932); Olsens Daarskab (1941). — Sammen med Egill Rostrup: Skuespillene Niels Nielsen (1906, Dag­marteatret), Pigernes Alfred (1908, Fol­keteatret), Karl den dristige (1909, Dagmarteatret) og Karen, Maren og Mette (1910, Folketeatret); sammen med Hjalmar Borgstrøm: Sorteper (1913, Folketeatret), sammen med Egill Rostrup-. 500 pCt. (1917, Dagmartea­tret).

Adresse : Vinkclv. 6, Farum.

ANKER-PETERSEN Karl Gustav Di­rektør, K'.. Chr.X.Fr.M., M.T.Kha. • f. 4. Maj 1898 i Hillerød; Søn af Spare­kassedirektør William Anker-Petersen (død 1899) og Hustru Johny Johanne Joachim« f. v. Breckwoldt Forman (død 1949)-, gift (18. April 1925) m. Made­leine Claire A-P., f. 2.Juli 1899 i Neullly ved Paris, Datter af Bogholder Ernest Maurice Bourgeois (død 1900) og Hu­stru Claire Ernestine f. Créel.

Student (Frederiksborg) 1917; Af-gangseks. fra Niels Brooks Handels­skole 1918; ansat i Frederiksborg Amts Sparekasse, Hillerød i 1918; Bogholder v. Mariebo Dampmølle 1918-19; Chef for den udenl. Korrespondanceafd. i Fir­maet Holger Petersen, Kbhvn. 1919-24; Tolk i Grands Magasins du Louvre, Paris i 1924; tekn. Underdirektør i Com-pagnie de la Plume du Nord, Paris 1924-26; Kontorchef i Ratins Salgskon­tor, Kbhvn. 1926-27; adm. Direktør for The British Ratin Co., Ltd., London fra 1927, for The Anchor Tradin« Cor­poration, London fra 1938, for Power Transmission (Machinery) Ltd., Lon­don fra 1938 og for Chelsea Insectici-des Ltd., London fra 1942; Direktør i Dry Drayton Estates, London fra 1945.

Formand for Det Danske Raads Ar­bejdsudvalg i London 1940-42, Vicefor­mand for Raadet og dets Arbejdsud­valg 1942-45; Medlem af Bestyrelsen for l'ree Danish Finance Co. (G.B.) Ltd., London, for The Danish Merchant School in London og for Major Anders f/assens Mindefond. Kbhvn.

Adresse: 125, Pall Mali. London S. W. 1. ,,Felcourt", East Grinstead, Sussex og Brambletye Farm, Forest Row, Sus­sex, England.

ANKJÆR  Stephan E Oberst, K'.DM., HTH.; f. 14. Juli 1888 i Viborg; Søn af Justitiarius S H Ankjær (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru

Minna f. Kattrup (død 1946); gift 1. Gang (1918) m. Vibeke A. (død 1934), Datter af Kammerherre, Lensbaron Christian F A Juul - Rysensteen (død 1907); 2. Gang (1939) m. Magda A., Datter af Landinspektør A N Andersen, Odense (død 1900).

Student 1905; Sekondløjtnant i Artil­leriet 1908; Premierløjtnant s. A.; Kap­tajn 1919; Chef for Kystartilleriets Be­falingsmandsskoler 1923-24; Lærer ved Artilleriskydeskolen 1930-32; Oberstløjt­nant 1932; Chef for 11. Artilleriafd. 1932-38, for Artilleriets Befalingsmands­skoler 1938-45; Oberst 1939; Chef for 1. Feltartilleriregiment 1945: Chef for Grænsegendarmeriet 1946.

Formand for Artilleriofficersforeningen 1945-46 og for Fællesorganisationen al Officerer og ligestillede af Hæren i 1946.

Adresse:   Graasten.

APPEL   Elin Høgsbro Højskoloforsiun der, cand. mag.: f. 5. Marts 1913 i Des Moines, lowa, U. S. A., Datter af Do-mæneiforpagter Erik Appel (se denne); gift (7. Aug. 1937) m. Højskoleforstan­der, cand. theol. Erik Da-'hlerup-Petersen, f. 21. Feta. 1909 i Kbhvn., Søn af Sog­nepræst Peter Nielsen Petersen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Nanna f. Dahlerup (død 1925).

Student (Tønder) 1930-, cand. mag. (Historie og Dansk) 1937; Lærer ved Kerteminde Højskole 1938-41, ved Te­strup Højskole 1941; Medforstander for Vestbirk Højskole 1948; Censor i Dansk ved Seminarierne 1947.

Medlem af Folketinget (Venstre) 1945.

Adresse ; Vestbirk Højskole, Vestbirk.

APPEL Erik Doma-neforpagter; f. 2. Nov. 1880 paa Rødding Højskole; Søn af Højskolelærer, Redaktør Mathias L Appel (død 1916) og Hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (31. Okt. 1907) m, Herdis A., f. 2. Marts 1884 i Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører. Justits­minister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Raunsøe (død 1946).

Student (privat dimit.) 1900; cand. mag. 1906; Elev og Medhjælper paa Askov Højskole 1906-07; Lærer ved Grand View College i Des Moines lowa 1907-13, ved Roskilde Højskole 1913-20; Forstander for Rødding Højskole 1920-26; Forpagter af Ellehus Domæne fra 1926.

Medlem af Udvalget for dansk-ame­rikansk Mission fra 1917; Formand for Elektricitetsselskabet for Rødding og Omegn 1921-26; Leder af Ellehua Pri­vatskole 1927-47; Formand for Plante-avlsudvalget i Slogs Herred 1929-35;

Formand for Dansk Samfund i Øste Højst Sogn fra 1934; Medlem af Folke tinget fra 1939; Formand for Er hvcrvskontoret for Tunghøre og Døv blevne fra 1944; Næstformand i Be styrelsen for Landsforeningen for Ord blinde fra 1946.

Litterære Arbejder: Præsident Wil son (1919, i Serien Folkets Førere); D Forenede Stater siden Borgerkrigen (1922 i Verdenshistorien siden 1866); En f r dansk Lærerskole (1945); Det tysk Mindretals Stilling i Riget gennem 2 Aar (1946); Artikler i Højskolebladet Dansk Udsyn, Tilskueren m. 11.

Adresse : Ellehns Domæne pr. Jejsing

APPEL Fredrik Arkitekt, R.DM.-, f. 18.

Aug. 1884 i Rødding Højskolegaard; Søn af Højskolphrrer, Redaktør Mathias L. Appel (død 1916) og Hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (20. Sept. 1908) m. Gerda A., f. 25. Okt, 1886 i Rødby, Datter af Etatsraad, Borg­mester Georg Sørensen (ded 1916) og Hustru Helga f. Simesen (død 1888).

Afgang fra Teknisk Skole i Odense 1903, fra Kunstakademiet 1913; ansat som Kkstraarkitekt ved De danske Statsbaner 1916. Arkitektasfistent 1919. rtancarkitrkt 1923, Afdelingsarkitekt 1946 31. Aug. 1949.

Forstander for Taastrnp tekniske Sko­le og Taastrup Handelsskole 1928-39.

Har    bl.    a    optert   Teknisk    Skole

1 Taastrup (1915). Kommuneskole samme Sted (1920 og 19241 og Hovedbygningen ved Rødding Højskole (1920); Ansgar Kirke i Hedehnsene (1921 og 1940): Hans Tavsens Kirke i Kbhvn. (s. m. Kristen Gording, 1915 og 1922-24); Mindes­mærke paa Kollekolle ved Bagsværd for Proprietær Grut-Hansen (Relief af Billedhugger Carl Martin-Hansenl; Kommuneskole i Hedehnsene 1927; Be­boelsesejendom Frederikssundsv.ilZ, Hu­sum 1930-31; Beboelsesejendom Køgev.

2 A, Taastrup 1935.

Adresse • Herluf Trolles G.28, Kbhvn K.

ARBO-BAHR   Henry Grosserer. Assu­randør. R.; f. 16. Sept. 1885 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Grosserer, Direktør C V Arbo-HShr (død 1920! og Hustru Marie f. Boesen (død 1934); gift Cl. Maj 1914) m. Edla A-B., f. 12. Dec. 1896 i Kbhvn.. Datter af Grosserer, Kaptajn Jacob Holst (død 1918) og Hustru Theresia f. Konig (død 1936).

Handelsuddannelse i Fredericia 19M-04: ansnt hos Firmaerne Holm k Won-sild 1905, Johs. Grønsund & Co. i Lon­don 1906-08 og derefter hos Assurance­firmaet Ditz Schweitzer-, Prokurist i dette Firma 1913, Medindehaver 191b,

___________________Arbe

Medindehaver af Firmaerne Gerson Melchior & Co.'s Eftf. fra 1932 og Storm & Co. fra 1939.

Medlem af Sø- og Handelsretten, af Assurandør Societetets Komité, af Dansk Tarifforenings Komité 1925-27 og Ira 1931, af Bestyrelsen for For­eningen af danske Søassurandører, for Dansk Automobilforsikringsforbund og for Akts. Assurandørernes Hus; For­mand i Bestyrelsen for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske For­sikringsselskaber; Medlem af Likvida-tionskomiteen for Forsikringsakts.Iteim-dal.

Adresse : Ellehøj, Holte.

ARBOE-RASMUSSEN Erik Redaktør; f. 6. April 1893 i Gjøl; Søn af Pa­stor N P Arboe-Rasmussen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Emmy f. Birkerod (død 1943); Rift (2. Maj 1918) m. Malle A-R., f. 26. Jan. 1898 i Næstved, Datter af Karetmager Lars Hansen (død 1933) og Hustru Ane Margrethe f. Mathiasen (død 1941).

Journalist ved Sydsjællands Venstre­blad i Næstved 1913; senere Redakti­onssekretær ved B. T. og ved Ekstra­bladet; Chefredaktør ved Ekstrablade! 1936-46.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1923-24; Næstformand i Den sjællandske Organisations Efterret nings-Tjeneste.

Adresse: Kidehusv. 10. Gentofte.

 ARBØL Carsten Politimester; f. 12. Juli 1900 i Taarbæk: Søn af Skrædder­mester M Arbøl og Hustru Hiljna f. ^chermann; gift 1. Gang (27. Nov. 1925) m. Krria A., f. Ditlefscn, f. 22. Febr. 1905 i Kbhvn.. død 1929; 2. Gang (1. Juli 1932) m. Else A., f. Jensen, f. 8. Juli 1904 i Kbhvn.

Student (Øslersøgadcs Gymnasium) 1919: cand. j ur. 19S5; Politifuldmægtig i Roskilde 6. A.; Betjent i Kbhvns Po­liti^?; Inspektionsbetjent 1928; tjenst­gørende i Opdagelsespolitiet 1929-30; Politiassistent (Politikommissær) 1931; kst. Politiinspektør 1937; 4. Politiinspek­tør 1938; Politiinspektør hos Rigspoliti­chefen (Ordens- oe Færdselspolitiet) 1941; Politimester i Holbæk og Nykø bing S. m. v. 1945.

Lærer ved Statens Politiskole 1933-43, Censor ved samme fra 1942; Medlem uf Benzinnævnct. 1939-42 og af TilsyiiJ-raadet for Spare- og Laanekassen fol Holbæk Købstad og Omegn fra 1946.

Foruden Artikler og Afhandlinger om faglige Emner udgivet: Lærebog (for Politiskolen) i Næringsret l (1936); kommenterede Udgaver af Politivedtæg­ten for Kbhvn. (1939), Beværterloven

 

_A r bo_____________________

(1939  os  1942)   og   Næringsloven   (1940 og 1943).

Adresse:   Holbæk.

ARCTANDER   Philip Arkitekt; f. 14. Juni 1916 i Kblivn.; Søn af Direktør Paul Arctander og Hustru Frida f. Lund; gift (5. Juli 1944) m. Lizzie A., f. 2. April 1921 i Kbhvn., Datter af Direktør, Konsul Thomas Schytte og Hustru Edrie f. Riis.

Gennemgaaet Kunstakademiets Byg-ningsskole' ansat paa Arkitekt Frits Schlegels Tegnestue 1937-39; egen Teg­nestue fra 1939; tildelt 1. Præmie i Konkurrencen om Valby Idrætspark (s. m. Hans Henning Hansen) 1939 og i Konkurrencen om Udvidelse af Kbhvna Raadhus (s. m. Aa. Holst, Ohr. Holst og Erik Holst) 1945; ForeV minigslecler ved Statens Byggeforsknings­institut fra 1947.

Sekretær i Frit Danmarks Arkitekt­gruppe.

Har opført Bygninger i Valby Idræts­park (s. m. Hans Henning Hansen og Steen Eiler Rasmussen); har udgivet Bøgerne Det danske Apotek (s. m. C C Frederiksen og Sv. Nielsen) og Hvilke Møbler har vi Brug for?

Adresse: LI. Strandstr. 12, Kbhvn. K. ARENDRUP August Kommandørkap­tajn, E., HTS. p.p.; f. 12. Juni 1900 paa St. Croix; Søn af Plantageejer Herluf Arendrup (død 1901) og Hustru Margaret f. Moore Bell (død 1908).

Kadet 1918; Søløjtnant II 1923; Sø-løjtnant I 1924-, gennemgaaet Flaadens Officersskole 1926—28; tjenstgørende i den italienske Flaade 1930—31; Kap­tajnløjtnant 1932; Orlogskaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Søofficers-foreningen  1951—35. Udenl. Orden: N.St.0.3'. Adresse: Østbaneg.  33, Kbhvn. Ø. ARENHOLT  Julie f li.  Fabrikinapektør; f.  10.   Dec.  1873 i  Kbhvn.;  Datter  al Kontorchef i Statsanstalten H C Bosen-green    (død  190Y)    og  Hustru  Mine f. Rasmussen   (død   1914);   gift   (13.   Juli 1903)  med Læge   Jørgen  Arenholt   (se denne).

Polyteknisk Adgangseksamen 1896; cand. polyt. 1901; Assistent ved Poly­teknisk Læreanstalt fra 1901-03; Assi­stent paa" Detlefsen & Meyers Labo­ratorium 1903-10; Inspektør under Ar-bejds og Fabriktilsynet 1910-39.

Borgerrepræsentant 1909-18 og 1913-17; Formand for Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse 1918-21; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Telefonaktieselskab.

Adresse-.  Pålæg. 4,   Kbhvn.   K. ARENHOLT  Jørgen   Læge; f.  14.  Dec. 1876  i   Kbhvn.;   Søn   af   Papirhandler

82

Attgust   Arenholt og   Hustru Josephine

f.  Christensen; gift (13. Juli 1903) m. Fabrikinspekter Julie Arenholt (ae denne).

Student (Birkered) 1895; med. Ekh. 1903; prakt. Læge i Kbhvn. 1905; Læge ved Karantænen 1913; Kommunelæge 1920.

Adresse: Pålæg. 4, Kbhvn. K. ARENTOFT Marius Sagfører; f. 84. Febr. 1880 i Gilbjerg, Hejnsvig Sogn; Sen af Landmand Niels Nielsen (død 1934) og Hustru Maren f. Knudsen (død 1901); gift 1. Gang (4. Maj 1912) m. Hanna A., død 1918, Datter af Fa­brikant Må* Bøhlich, Berlin, og Hn-stru Agnes f. Muller; 2. Gang (13. Maj 1922) m. Daisy A., Datter af Grosserer Martin Meyer (død 1938) og Hustru Louise f. Harboe.

Præliminæreks.   (Univ.)    1900;   vxain.

jur.   1905;  Sagfører   i  Kbhvn. fra 1908.

Formand for   Ny jydsk  Forening af

1894;  Medlem  af  Bestyrelsen for flere

Aktieselskaber og Ejendomsselskaber.

Adresse: Bsperance Allé IS, Oharlot-tenlnnd.

ARENTOFT Preben Rektor; f. 3. Sept. 1903 paa Frdbg.; Søn af Kommunela'-rer Anders Arentoft (død 1947) og Hu­stru Dagmar f. Sørensen (død 1946): gift (3. Jan. 1931) m. Agnete A., f. 21. Sept. 1905 paa Frdbg., Datter af Sagfø­rer Marius Balle (død 1925) og Hustru Ragnhild f. Schiønning.

Student (Svanhqlm Gymnasium) 1922; mag. art. (Historie) 1929; Studieophold paa Rockefeller-Stipendium ved Institut Universitaire des Hautes Etudes Inter­nationales i Genéve 1929-30; Timelærer ved Statens og Hovedstadskominuner-nes Kursus til Studentereksamen 1930. Adjunkt 1931, ved Efterslægtselskabets Skole 1936; Lektor ved Nykøbing Kate­dralskole 1942; Rektor ved Birkerød Statsskole 1948.

Medlem af Nykøbing F. Byraad 1946-48, af samme Bys Magistrat 1947-48.

Har udgivet: Lærebog i Historie for Gymnasiet I-I11. Adresse:  Statsskolen, Birkerød. Sommerbolig:   ,,Varden" ,  Rervig. ARFFMANN Svend Civildommer, R.; t. 1.  Okt.   1890  i Faaborg;   Søn  af  Læse Theodor Arffmann (død 1932) og Hustru Elisabeth f. Linnemami:  gift (29. Sept. 1923)   m. Anna Margrete A., f. 6. Okt. 1903 i Randers, Datter af Lektor E F Rahr og Hustru  Birgitte f. Sandberg. Student    (Herlufsholm)   1908;    cand. jur.  1914; Borgmesterfuldmægtig  i   Es­bjerg 1915; Foldmægtig ved Ribe Stift­amt 1918; Sagfører (Bestalling depone-ret)   1919;   Kriminaldommerfuldmægtig i Odense 1919; Dommer i Randers Køb­stad 1936; Civildommer i Roskilde Køb-

stad   med  Ramsø-Tuue   Herreder   samt Lejre Herreder 1948.

Adresse :  Roskilde.

ARLEY Niels Dr. [phil.; f. 7. Febr. 1911 i Kbhvn.; Søn af Læge Hjalmar Pe­tersen og Hustru Ragnhild f. Peter­sen (død 1933); gift (26. Juni 1935) m. Adjunkt, cand. mag. Ellen Margreto A., f. 12. Aug. 1912 i Skive, Datter af Landbrugskonsulent Ingvor Bruun ok Hustru Kristine f. Uahlgaard (død 1925).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1929; mag. scient. 1935; Dr. phil. 1943; Lærer i Matematik ved Søofticeræko-len "fra 1935; videnskabelig Medarbejder hos Professor Niels Bohr 1936-40; vi­denskabelig Assistent ved Ebhvns Uni­versitets Institut for teoretisk Fysik 1940; Amanuensis II smstds 1547; viden­skabelig Assistent ved Universitetet i Brist ol 1937-38; visiting assistant pro­fessor ved Universitetet i Princeton, N. J., U.S.A. 1946-47.

Kasserer i Fysisk Forening 1939-42; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjeneste­mænd ved de 'højere Læreanstalter 1945-47; Repræsentant for Amanuensisgrup-pen ved det matematiak-naturvidenska-belige Fakultet fra 1947; Medlem a( Bestyrelsen for Foreningen til Beskyt­telse af videnskabeligt Arbejde fra 1948.

Litterære Arbejder: Sandsynligheds­regning (s. m. K R Biuch, 1940, 3. Udg. 1946); Stochastic Processes and Cosmic Radiation (.Disputats. 1943); Afhandlin­ger i danske, engelske og amerikanske videnskabelige Tidsskrifter (Speciale: kosmisk Straaling, Sandsynlighedsreg­ning) Har oversat: Einstein & Infeld: Det moderne Verdensbillede (1939); Bell: Matematikens Mænd (1944).

Adresse: Polarv. 12, Hellerup.

ARNDAL Aksel Rektor; f. 29. April 1904 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør H Hen­riksen og Bolette Hansen; gift (14. Nov. 1926) m. cand. phil. Karen A., f. 6. Marts 1907 i Hillerød, Datter af Køb­mand Laurits Jacobsen og Fanny Pe­tersen.

Student (Sorø) 1923; cand. mag. 1929; pædag. Eks. s. A.; Lærer ved Odder private Realskole 1929; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1931; Rektor for Kostskolen Vestjysk Gymnasium i Tarm 1938.

Adresse : Vestjysk Gymnasium, Tarm.

 ARNFRED J Th. Civilingeniør, Høj­skoleforstander: f. 19. Dec. 1882 i Søn-derbøl pr. Oxbøl; Søn af Gaardejer Niels Jensen (død 1920) og Hustru Margrethe f.Christensen (død 1931); gift (1. Ang. 1911) m. Karen A., f. 7. Febr. 1884, Datter a.f Valgmenighedspræst Axel llelweg (død 1914) og Hustru Tha-iilha f. Spur (død 19J7).

_____________________Arnh

Ved Landbrug til 1901; Student (prt-vat dimit.) 1904; cand. polyt. 1910; Le­der af Statens Forsøgsmølle i Askov samt Lærer ved Højskolen fra 1910 og Aledbestyrer 1922, Forstauder fra 1928.

Formand for Malt Sogns Andelskasso 1919-30; Medlem af Malt Somieraad 1921-29; Formand for Askov Brugsfor­ening 1921-43; Repræsentant i Fælles foreningen for Danmarks Brugsforenin­ger fra 1923 og Formand for Repræsen­tantskabet 1927; Formand for Andels­bankens Repræsentantskab og Medlem af dens Likvidationskomité 1925; Med­lem af Andelsudvalget 1926, Formand 1927-29; Medlem af Bestyrelsen for In­ternational co-operative Alliance 1929; Formand for Sløjdforeningen af 1902 1925-31; Medlem af Traktatkommissio-nen 1928; Medlem af Bestyrelsen for Høj- og Landbrugsskoler fra 1929, For-mand 1944: Medlem af Udvalget an-gaaende fremtidige Retningslinier for økonomisk Fremskaffelse af Elektrici­tet 1928-33; Medlem af Kommissionen angaaende Andelsforeningers Beskat­ning 1934-36, af Sprogforeningens Be­styrelse 1936 og af Forretningsudvalget i Det danske Selskab; Formand for Be­styrelsen for Det danske Forlag 1941 og for Dansk Folkeoplysnings SamrauU 1944; Medlem af Ungdomsudvalget 1946; Medlem af Bestyrelsen for A. m. b. A. Dansk Durisol 1948.

Redaktør aif Tidsskrift, for Vind-Elek­tricitet 1910-16. af Dansk Udsyn fra 1921 og af Sløjdbladet 1924-28; har ud­givet: Elektriciteten i Laidbrugels Tjeneste (1916); ea Levnedsskildring af Severin Jørgensen (1942).

Udenl.  Orden:   I.F.3.

Adresse:  Askov  Højskole pr.  Vejen.

ARNHOLTZ Arthur Professor, Dr. phil. f. 28. Nov. 1901 i Kbhvn.: Søn af Pro­fessor, Dr. phil. & med. & techn. S P L Sørensen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Anna Louise f. Willumsen; gift (8. Sept. 1928) m. Ka­ren Marie A., f. 19. Jan. 1904 paa Fre­deriksberg, Datter at Bygningsinspek­tør, Arkitekt Thor Beenfeldt (se den­ne) og Hustru Henriette f. Hansen.

Student (Sorø) 1920; matrikuleret i Oambridige 1924, i Freiburg i B. 1925; cand. mag. 1928; Adjunkt ved Aaben­raa Statsskole 1928-33; fortsatte rytmiske og musikalske Studier under Ed. Sievers i Leipzig 1930 og i Kbhvn.; Lektor i Dansk ved Berlins Universitet 1933-38; Dr. pliil. 1938, Adjunkt ved Lyngby Statsskole 1938. Lektor 1945: tillage Un­dervisningsassistent ved Kbhvns Univer­sitet 1939 og Lektor ved samme i Talenn og Sangens Historie og Æstetik 1943;

Arnh _____

ekstraord. Professor i Foredragslære og Metrik ved Kbhvns Universitet 1949; Lærer i Stemmebrug ved Pastoralsemi-nardet fra 1942.

Medlem af de internationale Sang- og Talekongressers permanente Raad 1938 og af Talepædagogisk Forenings Re­præsentantskab 1944.

Har skrevet: Taleteoretiiske Arbejder : Einifiihrung in das dånisohe Lauitsystem mit, Schallplatten (Leipzig, 1936, s. m. C A Reinlhold); Studlier i poetisk <*? musikalsk Eytmik (Disputats, 1938); Den saptfiske Strofe i Danmark (194*); Det mundtlige Foredrag I-II (1946). — Sangteoretiske Arbejder: Brorson's ,.Svanesang" (1943); Om Sangforedrag (1946); Folkelig kunstsang (1948). — Udgi-verarbejder: Gamle danske Viser I-V (1941-42. s. m. Nils Schiørring og Finn Videre); Festsange (1947, s. m. K Clausen og Finn Viderø); Edition Astrea I (1948) samt en Række mindre, æste­tiske, pædagogiske og historiske Af­handlinger og Publikationer.

Adresse : Jernbanev. 19, Lyngby.

ARNSKOV V Postmester, R.; f. 24. Dec. 1885 i Kbhvn.; Søn af Købmand An­ders Andersen (død 1932) og Hustru Dorthea f. Hansen (død 1936); gift (24. Okt. 1908) m. Juliane Marie A., f.

16. Dec. 1885 i Kbhvn., Datter af Typo­graf Olaf Jensen (død 188V) og Hustru Caroline f. Larsen (død 1944).

Indtraadt i Postvæsenet 1902; Assi­stent 1911; Kontrolør II 1926; Kontro-lør I 1927; Driftsbestyrer ved Postanto-mobilerne 1929; Postmester ved Kbhvns Pakkepostkontor 1931; ved Vesterbro Postkontor 1939.

Forretningsfører for Post- og Tele­grafvæsenets Forsikrings-Forening; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening.

Adresse:  Herman Triers PI. 7, Kbhvn. V.

ARNSTEDT N P fh. Gesandt, Godseler, K'.DM.p.p.; f. 20. Sept. 1882 paa Ho-rupsgaard, Nørre Eskildstrup; Søn af Gaardejer Peter Andersen (død 1908) og Hustru Maren f. Pedersen (død 1917); gift (21. Marts 1911) m. Johanne A., f.

17. Jan. 1889 i Kbhvn., Datter af Inge­niør Poul Larsen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emilie f. l/otz (død 1925).

Student (Roskilde) 1901; cand. jur. 1907; Sekretær ved De forenede Skoler 1908-12; Overretssagfører 1910; Leder af de danske Erhvervsorganisationers Kontor i Washington og Handelsraad ved Legationen smstds. 1918-19; 1. Le-gationssekretær ved Det danske Ge­sandtskab i London 1921, Legationsraad 1922; overordentlig Gesandt og befuld-

84

mægtiget Minister i Warschau 1922, til­lige i Bukarest 1924, i Kairo 1928; Af­sked 1947.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Aalborg Portland-Cement-Fabrik; Med­lem af Bestyrelsen for Investeringsakts. K.S.R., for Akts. F L Smidlh & Co., for Akts. Cement Investments, for Skan­dinavisk Industra-Compagmi Akts., fur Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabrik-ker, for Nordisk Industri Holding Akts. og for andre danske og udenlandske Selskaber.

Udenl. Ordener: Po.P.R.l.; Rum. Kr.l.; Æ.I.I.; Æ.N.l.

Adresse: Humleore pr.  Borup.

Vinterbolig:   Kalvebod  Brygge  4, Kbhvn.  V.

ARNTH   JENSEN N Hi. Indenrigsminii­ster, R. DM.p.p.; f. 27. Sept. 1883 i Gjerlcv ved Slagelse; Søn af Uddeler J Chr. Jensen og Hustru Karen f. H;ai-sen; gift (11. Dec. 1908) m. Karen A. J., f. 22. April 1887 i Lundforlund, Datter af Gaardejer Niels Jensen (død 1905) og Hustru Marie f. Hansen.

Lærereks. (Vordingborg) 1904: Lærer ved Ryslinge Højskole 1904-05, Elev paa Askov udvidede Højskole 1905: Vikar hos Læreren i Gjerlev 1906-08, Første­lærer sammesteds 1908-38; Indenrigs­minister i Ministeriet Knud Kristensen i 1947.

Formand for de vestsjællandske Ung­domsforeninger 1906-31; Sogneraads-fornxand 1917-28; Medlem af Hovedbe­styrelsen for de danske Ungdomsfor­eninger 1920-29; Formand for Slagelse-egnens Sogneraadsforeniing 1925-30, for Sorø Amts Skytte- og Gymnastikfor­ening fra 1925 og for Repræsentantska­bet for Landbobanken i Slagelse 1925-39, derefter Medlem af Bestyrelsen for samme; Medlem af Overbestyrelsen for de danske Skytte- og Gymnastikforenin­ger fra 1926, Forretningsudvalgets For­mand fra 1928, Overbestyrelsens For­mand fra 1933; Medlem al Bestyrelsen for Akts. Danslc Tipstjeneste fra 1948. Folketingsmand (Venstre) fra 1927; 1. Næstformand i Folketinget 1945; Medlem af Forsvarsministerens Foredragsudvalg 1948.

Tildelt Ling-Medaljen og Hæders­tegnet af 1. Grad i Nordens Gymna­stikforbund.

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse : Gerle-v pr. Slagelse.

ARNTH-JENSEN Niels Direktør; f. 15. Okt. 1909 i Gerlev ved Slagelse; Sen af fh. Indenrigsminister Arntfa Jensen (s« denne); gift (5. Juli 1934) m. Inger A-J., f. 28. Juli 1909 i Slagelse, Datter af Bogholder Waldemar Theen og llu-stru Sigrid f. Hansen.

85

Realeks. (Slagelse) 1925; Handels­lærling 1925-28; Højere Handelseks. 1930- ansat paa Slagelse Andels Svine­slagteri 1930; Volontør hos R H Gott-sche, Hamborg 1932, hos Danish Bacon Co., London og Hull 1933; Bogholder ved Esbjerg Andelssvineslagteri a. A.; Assistent ved Akts. C Schous Fabriker 1938, Salgschef 1939, Chef for Butiks-administrationen 1942; adm. Direktør for Sukjkerfa'briken Nykøbing, Ltd. 1943.

Medlem aif Bestyrelsen for Investe-ninigeakts. K.S.R. 1945.

Adresse: Sukkerfabriken Nykøbing, Nykøbing F.

ARUM   Reinholdt fh. Politimester. R.; f. 12. Jan. 1885 i Frederikshavn; Søn af Lokomotivfører H F Arum (død 1917) og Hustru Nancy f. Johansen (død 1947); gift (20. Okt. 1923) m. Else A., f. 24. Aug. 1896 i Odense. Datter af Prokurist Carl Kude (død 1931) og Hu­stru Ida f. Hansen (død 1931).

Student (Odense) 1906; cand. jur. 1913; Byfogedfuldmægtig i Odense 1913; Fuld­mægtig v. Præstø Amt 1914-, Sagfører­fuldmægtig i Viborg 1915; Herredafuld-mægtiig i Odense 1917; Dommerfuld­mægtig i Odense 1919; Politimester i Nørresundby m. v. 1934-48.

Adresse: Thuresensv. 10. Nørresundby.

ARUP  Erik Professor, Dr. phil.; f. 22. Nov. 1876 i Slangerup; Søn af Læge Peter Arup (død 1915) og Hustru Mal-vina f. Ipsen (død 1934); gift (3. Marts 1908) m. Klara Sanny A„ f. 23. Marts, Datter af Skibsbygmester, Entreprenør Th. Dahl (død 1898) og Hustru Louise f. Schmidt (død 1937).

Student (Nørrebros Latin- og Real­skole) 1894; Universitetets Guldmedalje 1898; mag. art. 1901; Dr. phil. 1907; Underarkivar i Udenrigsministeriet 1909, Arkivar s. A.; Departementschef i Konsejlspræsidiet og fg. Statsraads-sekretær 1914; Professor i Historie ved Kbhvns Universitet 1916-35; Professor Rostgardianus i nordisk Historie 1935-47; Efor for Studentergaarden 1923-47.

Medlem af Den danske historiske Forenings Bestyrelse 1913-24, dens Se­kretær 1917-24; Medlem M Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Hi­storie 1915, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1917 og at Vetenskaps-Sooieiteten i Lund 1920; Med­lem af Handelsstudentkommiissiohen 1914-15, af det dansk-islandske Forhand­lingsudvalg i Reykjavdk 1918, aif det dansk-islandske Nævn 1919, aif Udvalget angaaende Universitetet i Jylland 1920-25 og aif Bestyrelsen for det dansk-islandske Forbundsfond 1920-46, dennes Sekretær 1922; Dekanus ved det filoso-

_____________________Arup

fiske Fakultet 1918-20; Medlem af Sty­relsen for Institut for Historie og Sam­fundsøkonomi 1927; Formand for Hi­storisk Samfund 1928-29; Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1933 og af Videnskabernes Selskab 1935; Formand i Kommissionen for Den Ar-namagnæanske Stiftelse 1936.

Litterære Arbejder: Den finansielle Erhvervelse af Hertugdømmerne (1903); Studier i engelsk og tysk Handels Hi­storie 1350-1850 (1907); Leding og Le-diingsskat (1914); Varehandelens Histo­rie i Hages Haand'bog (1918); Kritiske Studier i nyere dansk Historie (1919-21); Rids aif Danmarks Historie (1921); Grønland (1924); Danmarks Historie l (1925); David og Hall (1928); Dan­marks Krise 1863 (1930); Kong Svend 2.s Biografi (1931); Danmarks Historie II (1932); Viggo Hørup (1941); Dansk-Islandsk Nævns Protokol over Forhand­lingerne i Aarene 1919-39 (1944).

Adresse: Amagerfælledv. 26, Kbhvn.S.

ARUP Henning Landsretssagfører- f. 9. Febr. 1898 i Hamborg; Søn af Veteri­nærkonsulent Johannes Arup (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Mathilde f. Nyquist (død 1931); gift (2. Aug. 1926) m. Anna A., Datter af L;t-rer N A Jørgensen (død 1908) og Hustru Karen f. Krarup (død 1930).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1915; cand. jur. 1922; Landsretssagfører 1926; prakt. i Kbhvn. fra 1927.

Formand i Bestyrelsen for A/S Grøn­landsk Havfiskeri og for Grønlands In­dustri og Handels Kompagni A/S og flere andre Erhvervsselskaber.

Adresse : Christiansholms Parallelv. 6, Klampenborg.

ARUP   Niels Direktør, Landsretssagfø­rer; f. 3. Juli 1909 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. phil. Erik Arup (se den­ne) ; gift (16. Juni 1936) m. Dommer­fuldmægtig Gerda A., f. 11. Juni i Am­sterdam, Datter af Forfatteren, Direk­tør M Paludan-Muller og Hustru Ketty f. Fryd.

Student (Ordrup Gymnasium) 1927; Medarbejder ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi; Studieophold ved Universiteterne i Oslo og Lund; cand. jur. 1935; Sekretær i Finansministeriel 1935, i Statsministeriet 1938, Fuldmæg­tig 1946; Direktør i Hempel-Koncernen 1948.

Ministersekretær i Statsministeriet 1945-48; Sagfører 1939; Landsretssagfø­rer 1946; Sekretær for Regeringens Be­skæftigelsesudvalg 1940; tung. Sekretær, senere fung. Fuldmægtig i Arbejdsmi­nisteriets Beskæf tigelsescentral 1940-48; Sekretær for Statsministeriets Arbejds­udvalg af 1940, for Statsministeriets Færø-TJdvalg og for forskellige andre

Arup      ___________________

Udvalg; Sekretær for Forfatningskom­missionen 1946-48; Undervisningsassi­stent i Folkeret ved Kbhvns Universi­tets filosofiske Fakultet 1940-41; Forret­ningsfører for Akts. Færøske Fiskeski­be fra 1944; Formand for eller Besty­relsesmedlem i en Kække erhvervsdri­vende Selskaber.

Medlem af Kbhvns Borgerreprrrsenta-tion (Socialdemokratiet) fra 1947.

Har skrevet en Kække Kronikker i danske og udenlandske Blade og Tids­skrifter, bl. a. vedrørende Forvaltnin­gens nationalisering samt økonomiske, politiske og juridiske Emner.

Adresse: Østbaneg. 45, Kbhvn. Ø. ARVIN G J Kektor ved Danmarks Lærerhøjskole; f. 31. Maj 1880 i VI-bølle; Søn af Førstelærer Henrik Jen­sen (død 1902) og Hustru 1. Jensen (død 1889); gift (6. Juli 1907) m. Eli­sabeth Mathilde Johanne A., f. 9. Nov. pati Frdibg., Datter af Skoleinspektør L Petersen (død 1930) og Hustru t. Olsen (død 1904).

Lærereksamen (Skaarup Seminarium) 1901; Lærer ved Faaborg Realskole 1901-02, ved Frdhg. Skolevæsen 190248; Student (Døckers Kursus) 1907; cand. mag,. 1912; Sløjdlærerens. 1914; Leder ad Arving Kursus til Studentereks. for Lærere og Lærerinder 1908-18; Skole­inspektør paia, Frabg. 1918-39; Rektor tor Statens Lærerhøjskole fra 1939; Læ­rer i Regnemetodtik ved Statens Lærer­højskole (rå 1920; Censor d Praktik ved Lærereksamen fra 1926; Konsulent for Radioraadets Programudvalg for Skole-og Ungdomsudsendelser fra 1937; For­mand for Skoleradioens Arbejdsudvalg 1947.

Formand for SkolebibMoteksforenin-gens Arbejdsudvalg 1917-26, for Dan­marks Gverlærerforening 1918-27, for Pædagogisk Selskab 1922-25, for Frdbg. Kommunelærerforening 1927-29, for Landsforeningen Den frie Skole 1928-31 og for Social-pædagogisk Forening for ny Opdragelse fra 1940; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1929-46.

Har udarbejdet en Række Anskuel-sesmidler til Brug ved den grundlæg­gende Regnoundei visning; udga.v 1921 Vejledning i den grundlæggende Reg­neundervisning ; Redaktør af Vore Børn ug Sikolen 1932; Medudgiver af Regne-Ixig for Folkeskolen.

Adresse:   Emdrupv.  105,  Kbhvn.   NV.

Sommerbolig: Brøndbyvester Strand pr. Glostrup.

ASCHENGREEN  J Chr. Underdirektør. R.; f. 17. Jan. 1896 i Kbhvn.; Søn af Hagc-Tinester J C Aschengreen (død 1919) og Hustru Frederikke f. Ewers (død 1930) • Rift (22. Maj 1926) m. Asta A., f. 6. Nov. 1898 i Særløse, Datter af

Proprietær Christoffer Nielsen og Hu­stru Kirstine f. Christensen.

Realeks. 1911; ansat i Det Østasiati­ske Kompagni s. A., Tjeneste ved Kom­pagniets Filialer i Manchuriet 1919-1928, Filialbestyrer af Kompagniets Filialer i Indien 1928-1936. Prokurist ved Hoved­kontoret 1939. Underdirektør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk-In­disk Forening, for Sømandsforeningen af 1856 og for Avigdor & Co., Ltd., Genoa.

Adresse:  Carlsmindev. 5. Holte.

ASKGAARD   Vagn Overlæge, R.; f. 17.

April 1889 i Kirke Skjensved; Søn af Førstelærer Jens Asfcgaard (død 1912) og Hustru Mette Marie f. Jensen (dod 1938); gift (2. Aug. 1916) m. Gudrun A., f. i Kbhvn., Datter af Dr. med. P D Koch (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Antoinette f. Lassen (død 1910).

Student (Roskilde) 1907; med. Eks. 1914; Reservelæge i Marinen 1914-17; Assistent ved Kbhvns Polikliniks Ner-veafd. 1916-18; Assistent og 2. Reser­velæge ved Kommunehospitalets VI Afd. 1918-20; Assistent ved Rigshospitalets Nervepoliktinik 1920-21; Afdelingslæge ved Sindssygehospitalet i Nykjøbing S. 1921-22, ved St, Hans Hospital 1922-27: Ovcrl.-fge ved Viborg Sindssygehospita l 1927, ved Siudssygehospitalet i Vording­borg fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Broen; Formand for Dansk psy­kiatrisk Selskab 1942-45.

Adresse: Oringe Sindssygehospital, Vordingborg.

ASMUND   Johs. Provst, Sognepræst; f. 29. Okt. 1906 i Herstedvester Sogn; Søn af Indremissionær A S Pedersen og Hustru Anna Boline f. Andersen (død 1944); gift (15. Juni 1931) m. Kirsten A., f. 30. Okt. 1908 i Kbhvn., Datter a,f Kommunelæge Vilhelm Asmund (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ellen !. Møller (død 1934).

Cand. theol. 1931; Sognepræst i Søby-Skader-Halling s. A.; Provst for Rougsø-Sønderhald Herreders Provsti 1940; Sognepræst i Ørsted s. A.; Stu­dierejser bil Tiibingen, Basel og Shel-field; Medarbejder ved den teologiske Undervisning ved Aarhus Univ. 1933-37.

Formand for Studenterraadet ved Kbhvns Univ. 1928-29; Kandidat ved Valgmandsvalget (Dansk Samling) 1947; Medlem af Bestyrelsen for Julit.« Fond.

Medudgiver af Kirkeaarets Tekster l og II (1941 og 1942); Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende fra 1932 og ved Kirkelig Haandbog 1947.

Adresse:   Ørsted.

87

ASMUSSEN  Otto fil- Postmester, R.DM.; f. 30. Nov. 1877 i Kbhvn.; Søn af Jæ­ger J P Asmussen (død 1887) og Hu­stru Christine Kjeldsine f. Petersen (død 1909); gift (11. Okt. 1907) m. Lilly A., if. 28. Juni 1885 i Kbhvn., død 1944, Datter af Postmester J C Jacob­sen (død 1916) og Hustru Sophie f. Tesen (død 1934).

Præliminæreks. (Efterslægtens Skole) 1893; indtraadt i Postvæsenet 1893; Post-kontrolør 1918; Fuldmægtig i Distrikts-styrelsen 1919; Postmester ved Nørre Voldgades Postkontor 1930, ved Avis­postkontoret 1936-47.

Medarbejder ved Urania. Observato­riet 1901-04; Redaktionssekretær ved Gads danske Magasin 1908-12; Sekre­tær i Forskønnelsesforeningen 1908-38, Kasserer 1915-35; Medlem af Forenin­gens raadgivende Udvalg 1939; Redak­tør af Forskønnelsen 1911-29 og 1938; Sekretær i Voldkomitéen 1913-38; Medlem af Astronomisk Selskabs Bestyrelse 1920-29, Sekretær 1920-24; Medlem af Hørs­holm Værgeraad 1922-33; Formand for Kbhvns Postcirkel 1942-48.

Medarbejder ved Weilbachs Kunstner-Leksikon.

Adresse:  HoEbergsg.  22, Kbhvn. K.

ASMUSSEN   Robert W Professor, Dr. phil.; f. 26. Marts 1903 i Viborg; Søn af Skomagermester F P W Asmussen og Hustru Petra f. Sørensen, gift (5. Jan. 1937) m. Grethe A., f. 7. Dec. 1911 i Aarhus, Datter af Direktør Niels 'Abildeaard og Hustru Caroline f. Pors.

Student (Viborg) 1923; Assistent ved Kemisk Laboratorium A, Polyteknisk Læreanstalt 1926-29 og 1932-43; Kemiker ved Biological Associations biofysiske Laboratorium, Long Island, U. S. A., 1929; ansat ved Landøkonomisk For­søgslaboratorium 1930; Magisterkon­ferens i Kemi 1932; Studieophold i Lei-den 1935 og i Danzig 1936- Lærer i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalts Forberedelseskursus 1939-43; Dr. phil. 1944; Professor i Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1944 og Bestyrer af denne.-Kemiske Laboratorium B; Chef for Dansk TextOforskninarsinstitut s. A.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; Medlem af Bestyrel­sen for Kemisk Forening 1941-44, for Selskabet for Analytisk Kemi fra 1944 (Formand 1945-46), for Textilteknisk Forening fra 1945 og for Holstebro Jernstøberi.

Litterære Arbejder: Magnetokemiske Undersøgelser over uorganiske Kom­pleksforbindelser (Disputats, 1944); Fo­relæsninger over Kemi (1946, 1947, 1948

__________      ___      Aubc

og 1949); Afhandlinger i inden-ug uden­landske Tidsskrifter.

Adresse: Sølvg. 83. Kbhvn. K.

 ASMUSSEN Severin J Oberst, K'.DM. HTH.; f. H. Febr. 1870 i Hastrup, Thyregod Sogn; Søn af Proprietær Laurids Asmussen (død 1898) og Hu­stru f. Asmussen; gift (27. Juni 1908) m. Ingeborg A., f. 3. April 1875, Dat­ter af Landinspektør, Proprietær Fritz Asmussen og Hustru f. Asmussen.

Student; Sekondløjtnant 1892- Pre­mierløjtnant 1892; Ritmester 1907, Oberstløjtnant 1917; Oberst 1926; Stabs­chef hos Generalinspektøren for Ryt­teriet 1911-17; Chef for 5. Dragonregi­ment 1917-25; Chef for Rytteriete Be­falingsmandsskoler 1925; Afsked 1930. Adresse: Nøjsomhedsv 15, Kbhvn Ø

AUBECK A K Professor; f. 10. Dec. 1861 i Lemvig; Søn af Dråftsinspektør C P Aubeck (død1 1924) og Hustru Ma­riane f. Braae (død 1893); gift (1927) mL Elena Clara Margarita. Pilar A. f. Krante.

Student (Aalborg) 1899; Diplom som Maskiningeniør fra Polytechnikum i Zurich 1905; Ingeniør hos Brown, Bo-veri & Cie i Båden. Schweiz 1905-08, hos Allmanna Svenska i Vasterås 1908-17; Professor i Elektroteknik ved den Polytekniske Læreanstalt (Danmarks Tekniske Højskole) 1917; Medlem af Patentkommissionen 1919-36; Medlem uf Bestyrelsen for Elektroteknisk Foreninsr 1920-28 (Formand 1924-28); Medlem af og Sekretær for Dansk Elektroteknisk Komité 1927-47, Komiteens Præsident fra 1947; Medlem af Dansk Standardi-seringsraad fra 1934, Formand for sam­me fra 1935; Kommitteret ved Elektri-citetsraadet 1935-36, Formand for sam­me fra 1936; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Adresse : Katholmv. 16, Kbhvn. Van­løse.

AUBERTIN    Axel Tømmerhandler, R. p.p.; f. 1. Dec. 1864 i Kbhvn.; Søn af Tømmerhandler W Aubertin (død 1887) og Hustru f. Lange (død 1920); gift (28. Febr. 1890) m. Anna A., f. 3. Okt. 1869 i Gamleby, Sverige, død 1944, Dat­ter af Maskinmester V Nilsson.

Uddannet hos Otto I Bagger. Aal­borg, og Ernst Jansson, Vestervik; Sekondløjtnant 1886-87; Prokurist 1892-1BOE; Medindehaver af Firmaet Auber-Mn & Co. 1902-22, Eneindehaver fra 1922 osr efter Firmaets Overgang til Aktieselskab i 1928 Formand i dettes Bestyrelse.

Formand for Tømmerhandlerforenin­gen i Kbhvn. 1915-40; Medlem af Be­styrelsen for Fællesforeningen af dan­ske Trælastliandlerforeninger fra 1915

Aube___________________

(Formand   1936-40)    og   af   Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1931-34.

Udenl. Ordener: Fi.H.B.31.; S.N.3.

Adresse:  Antoinettev.  l,  Kbhvn. Valhy.

d'AUCHAMP   Paul Politimester. R.; f. 9. Nov. 1879; Sen af Herredsfoged H d'Aucliamp og Hustru Louise f. We-strup- gift (23. Juli 1980) m. Bodil d'A. f. 23. Maj 1894, Datter af Dr. phil. H L Møller (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Mariane f. Nieu-wenhuis.

Student (Odense) 1897; cand. jur. 1909; Fuldmægtig paa Svendborg Amts Konr tor 1909; Sekretær i Landbrugsministe­riet 1911; Politimester i -Hasaing-EeifB Herreder 1919, i Hads-Ning Herreder 1927. d Rønne Købstad m. v. 1933.

Adresse: Rønne.

AUDE-HANSEN  Carl Fængselsinspek­tør; f. 7. Jan. 1914 i Nyborg; Søn af f h. Fængselsinspekør Fritz Aude-Han-sen og Hustru Jutta f. Petersen; gift (1941) m. Gunver A-H.. f. 18. Maj, Dat­ter af Overretssagfører Harald Christen­sen og Hustru Edith f. Henningsen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. .jur. 1939; Manuduktør og Sag­førerfuldmægtig: fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1940, udnævnt 1945; kst. Vicefængselsinspektør ved Statens Ar-bejdshus ved S-Omme tildels med Tje­neste »om Leder af Arbejdshusets Afd. i Renbæk i Sønderjyll. 1943-45, kgl. Ud-nævnelse 1946; fast Konstitution som Fængselsinspektør for Straffelejren Mø-gelkær ved Horsens 1945.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg vedr. Tilvejebringelse af nye Regler for Fuldbyrdelse af Frihedsstraf og af Be­styrelsen for Socialpolitisk Forening for Horsens og Omegn.

Har skrevet Kronikker i Dagblade oa Tidsskrifter.

Adresse:  Møgelkær pr. Horsens.

AUGSBURG EJner Oberstløjtnant, Kam-

jnerjunker,   R. DM., HTH. p.p.;   f.   26.

i April  1892 i   Roskilde; Søn  af  Justits-

faad.  Apoteker Jannik  Augsburg   (død

; 1930) og Hustru Emilie f. Hansen (død

1929); gift (11. Nov. 1927) m. Aase A.,

f.  19.   Okt.   1900  i  Kbhvn.,   Datter  af

Oberstløjtnant   Kay   Ulrich   (død   1926,

8e  Kraks   Blaa  Bog  1926)   og   Hustru

kgl.   Kammersangerinde   Emilie   Ulrich

(se  denne).

Premierløjtnant 1916; Kaptajn 1981; Oberstløjtnant 1940; gennemgik Hælens Gymnastikskole 1919-20 og Kursus paa Skydeskolen for Haandvaaben 1929-30; har gjort Tjeneste ved 1., 5., 6. og 9. Regiment samt ved Livgarden: Chef for 1. Livgardebataillon fra 1945.

Deltog i Moderne Ferrtkamp sammen

med danske Officerer i Olympiske Lege i Antwerpen 1920; har deltaget i inter­nationale Officersfægteetævner i Hol­land 1922 og 1927, i iFrankrig 1923 og i Ungarn 1929 samt i de danske mili­tære Idrætsstævner fra Starten.

Udenl.  Ordener:   I.Kr.S.j   N.St.0.3'.

Adresse : Kastelsv.  19, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:   „Kastellet",  Asserbo pr.  Frederiksværk.

AUGSBURG H V Kommandør, K'. DM. HTS.p.p.; f. 26. April 1885 i Hørs­holm; Søn af Justitsraad, Apoteker Jan­nik Augsburg (død 1930) og Hustru Emilie f. Hansen (død 1929); gift (3. Nov. 1909) m. Anna A., f. 25. Febr. 1886 i Roskilde, Datter af Boghandler E S Flensborg (død 1910) og Hustru Agnes f. Anger (død 1936).

Sekondløjtnant 1907; Premierløjtnant 1908; Kaptajn 1919; Orlogskaptajn 1923; Kommandørkaptajn 1932; Kommander 1937.

Afdelingschef i Marinestaben 1919-23 og 1926-32; Souschef i Eskadren 1926; Chef for Torpedobaadsflotillen i Aare-ne 1929-35; Stabschef hos Viceadmiralen 1931-32; Chef for Torpedobaadsdivisio-nen i Aarene 1932-36; Chef for Orlogs­skibet Niels Juel i 1936; Stabschef ved Kystflaaden 1937-39; Stabschef i Øvel-seseakadren 1937, -38 og -39: Stabschef i 1. Eskadre under tjikringsstyrken 1939- Sømilitær Distriktschef for det nordlige Jylland (Skagen) 26. Dec. 1939-16 April 1940; Chef for Kystdefensicv nen fra 1. Aug. 1940 til 1. Aug. Wlj Afsked 1946.

Forfatter af den i 1925 indførte Kode-Evolutions- og Signalbog for Flaaden (1925); tildelt Sø-Løjtnant-Selskabets Sølvmedalje for en Prisafhandling „Be­tragtninger over Torpedobaades Anven­delse med særlig Henblik paa danske Forhold" (1930).

L'denl.  Ordener: S.Sv.3'.;  S.V.2'.

Adresse:   Reden,  Bloksbjerget 20, Klampenborg.

AVNSLEV   Henry Kontorchef; f. 18 Marts 1905 i Simested; Søn af Lærer Anders Andersen (død 1948) og Hustru Anna f. Nielsen; gift (25. April 1935) m. Lise A., f. 1. Dec. 1912 paa Frdbg., Datter af Grosserer Paul Gerlach og Hustru Ida f. Bjørner.

Student (Statens og Hovedstadskom­munernes Kursus) 1925; cand. jur. 1936. ansat i Kbhvns Hospitalsvæsen 1921. Orlov og ansat hos Christiani & Niel­sen i Paris 1928-29: Fuldmægtig i Di­rektoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen 1935; Inspektør ved Avnstrup Sanato­rium 1938; Kontorchef i Direktoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen 1946; tillige

89

Forretningsfører  for   Dronning  Louises Børnehospital fra 1947.

Formand for Sygehusinspektørforenin-gen i Danmark fra 1946.

Adresse: Østerbrog. 84. Kbhvn. Ø.

AXEL Prins til Danmark, Viceadmiral, Direktør i Akts. Det Østasiatiske Kom pagni, RE.SKmd.DM.. Gb.E T., M.M. 8. Apr. 1818.-1918, M.M. 3. Juni 1843-1943, HTS.p.p.; f. 12. Aug. 1888 i Det Gule Palæ i Kbhvn.; Søn af Prins Valdemar, Prins til Danmark (dåd 1939) og Prin­sesse Marie f. Prinsesse af Orleans (død 1909); gift (22. Maj 1919) m. Prinsesse Margaretha, f. 25. Juni 1899 i Stockholm, Datter af Prins Carl, Her­tug af Våstergotland og Prinsesse Inge­borg f. Prinsesse til Danmark.

Sekondløjtnant i 'Søværnet 1908; Pre­mierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; Or­logskaptajn 1922; Kommanderikaptajn 1931; Kommandør 1935; Kontreadmiral 1939; Viceadmiral 1945; indtraadt i Akts. Det Østasiatiske Kompagnis Tje­neste 1921; Direktør i Selskabet 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Det Øst­asiatiske Kompagni fra 1927, Formand 1938; Præsident for Kgl. Dansk Auto­mobil Klub 1920-38, derefter Æresfor-mand for samme; Den internationale olympiske Komité's Repræsentant i Danmark fra 1932: Protektor for Astro­nomisk Selskab; Medlem af Bestyrelsen for United Baltic Corporation, London fra 1938; Medlem af Fragtnævnet til 1946; Medlem af Bestyrelsen for Scan-dinavian Airlines System; Protektor for Landsforeningen for Mentalhygiejne; Formand for Danske Søfarendes Minde­fond af 1945.

Udenl. Ordener: B.L.I.: F.Æ.L.l.; Gr.Fr.l.; l.M. &L.1,; I.Jsk.M.l&2; J.O.S.l. med Pavlonia; M.Gr.l.; N.L.I.; N.St.O.l.; Po.P.R.l.; Pr.S.Ø.; Pr.R.0.1,; Stb.V.l.; S.Kr.M.; S.M.C.; S.Sph.; Sv. G.V.J.T.; Sv.S.J.M.; T.O.l*.

Adresse : Bernstorffshøj pr. Gentofte. AXELSEN G L Direktør; f. 10. April 1891 i Ulfborg; Søn af Smedemester A Axelsen og Hustru Ane f. Iversen; gift (10. Juli 1923) m. Kate A., f. 24. Dec. 1895 i Herfølge, Datter af Møller, Bryg­ger og Bageriejer Niels Graulund (død 1927) og Hustru f. Nielsen (død 1944). Uddannelse i forskellige Forretninger og paa Den jydskeHandelshøjskole; an­sat i Akts. Sadolin & Holmblad 1915, Prokurist 1917, Underdirektør 1932, Di­rektør 1945.

Næstformand i Bestyrelsen for Bran­cheforeningen for Farve- og Lakindu­stri; Formand i Bestyrelsen for Kemo-Skandia Akts.

Adresse: Peder Lykkes V. 36, Kbhvn. S.