Baar

B

BAAGØE Ejnar Købmand; f. Z4. April

1873 i Svendborg; Søn af Distriktslæge Angelo Petersen (død 1915) og Hustru Emilie f. 3aa.gøe (død 1905); giiflt (25 Aug. 1903) m. Harriet B., f. 8. Febr. 1884, Datter af Købmand, Laurits Bøn-nelycke (død 1925) og Hustru Sophia i. Kdsbye (død 1926).

I Handelslære hos N M A F Plum, Assens 1889-94, hoa Stihyr & Kjær; paa Grimers Handelsakademi 1895; aftjen* Værnepligt ved livgarden, Løjtnant; indtraadte i Onkelens Forretning, L J Baagøe, Svendborg 1896, Medindehaver 1902, Eneindehaver fra 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Handelsforening 1915-17, for Øxenbjerg Dampmølle 1921-27 og for Sydfyenske Dampskibsselskab fra 1928 (Næstfor­mand fra 1933, Formand fra 1946); For­mand for det Baagøeské Familielegat; Medlem af Bestyrelsen for Stiftelsen Kvindely samt af Repræsentantskabet for Svendborg Bank 1925 (Næstformand fra 1933); Formand for Nævnet, der vælger Nævninge, 1925-35; tidligere Chef for Svendborg Rekylkorps; Fila-telist.

Adresse : Svendborg.

BAARING   Bernhard Direktør; f. 13. Feibr. 1906 paa Frdbg.; Søn af Tøm­rermester H H Baaring (død 1913) og Hustru Kirsten B. (død 1947); gift (15. April 1933) m. Ella B., f. 9. Maj 1908 i Kblivn., Datter af Materialforvalter O M Palmer (død; 1935) og Hustru Louise P.

Præliminæreks. 1922; Uddannelse i Akts. Det Østasiatiske Kompagni 1922-27; Handelshøjskolens erhvervsøkonomi­ske Eksamen (H. A.) 1929; ansat i Akts. N Tørring, Odense 1929-30; Se­kretær i Magasin du Nords Organisa-tionskontor 1930; Studieophold i for­skellige europæiske Stormagasiner 1931-32; Chef for Magasin du Nords Plan­lægnings- og Organsationsafdeling 1932, Prokurist 1939; Underdirektør i Akt«. Th. Wessel & Vetts Fabriker 1944; Di­rektør smstds 1948.

Censor ved Handelshøjskolen fra 1941: Formand for De Erhvervsøkonomiske Foreningers Fællesraad 1942-43 og fra 1946; Medlem a( Bestyrelsen for H. A. Sammenslutningen fra 1936, Næstfor­mand fra 1946; Medlem aif Styrelsen for Nordisk Civiløkonomforbund fra 1947, af Styrelsen for Foreningen af danske Ma-mufaktairgrossistars Boligtekstil-Sektion fra 1946 og af Dansk Nationalkomite for rat-ionel Organisation fra 1948.

Baar

Adresse:  Skjoldgaardsv. 9, Charlot-tenlund.

Sommerbolig:   Kogle-huset,  Udsholt Strand pr. Græsted.

BAASTRUP Chr. l Overlæge, E.; f. 24. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Carl Baastrap (død 1932) og Hustru Christiane f. Ingerslev (død 1932); gift (11. Juni 1910) m. Unni B., f. 3. Maj 1883 i Bergen, Datter af Ingeniør M S Krog og Hustru Helene f. Kooter.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1902; med.Bks. 1909; i to Aar Assistent paa Rigshospitalets RøntgenkJinik og i 8 Aar paa Bispebjærg Hospitals Rønt-genkliuik; Chef for sidstnævnte fra 1922. Formand for Dansk radiologisk Sel­skab 1925-26; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for medicinsk Ra­diologi 1919-33 og 1936-38; Generalse­kretær i denne Forening 1919-21 og 1925-33; Repræsentant i Kbhvns Læge-forendng 1923-31; Redaktør ved Acta rå-diologica; Editor ved Excerpta medica, Amsterdam; .Membre tøtulaire de la So-cieté de Radiologie medicale de France; Medlem af Deutsche Rontgen-GeseM-schaft; Delegeret ved Verdenskongres­serne i Paris d'931, i Zurich 1934 og i Chicago 1937; Formand for „medicinsk -historisk Museums Venner" og for Re-gensianersamfundet 1936-44; Medlem af Bestyrelsen for Hygæa fra 1938.

Adresse: Jens Kofods G. l, Kbhvn.K.

 BAASTRUP Ove l Forstander, Præst, li.p.p.; t. 24. Maj 1891 i Kbhvn.; Søn uf Direktør f. det kgl. octr. Sø-Assuran-ce.kompagnii Peter Valb. Baastrap (død 1916) og Hustru Manon Amalie In­gerslev (død 1934); gift (17. Juni 1916) m. Karen B., f. 15. Okt. 1894 i Lund­by, Datter af Provst, kgl. Konfessiona-rius Harald Hornbeck (ded 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Em­my f. Voigt (død 1939).

Student (Østre Borgerdydskole) 1909; studerede Theologi til 1913, derefter Fi­lologi, Fonetik og Litteraturhistorie; Translatøreks. (Tysk) 1915; Døvst. Lærereks. 1917; Diplomeks. som Tale­lærer 1918; Studierejser til Tyskland 1912 (Heid«lberg Univ.) og 1930. Læ­rer ved det kgl. Døvstumme Institut i Kbhvn. fra 1911, Inspektør og Over­lærer 1933, Forstander 1937; Lærer ved den kgl. Ballets Læseskole fra 1916, For­stander for samme fra 1935; Præst for <!e døvstummes Menighed paa Sjælland (udenfor Kbhvn.), Lolland-Falster og Dornholm 1923-38; oprettet og ledet Kur­sus for arbejdsløse døvstumme 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Døvstum-melærerforeningen 1919-21; Formand for samme 1921-35; Medlem af Danske Stuts-embedsmænds Samraad 1921-35; Medlem

90

af Statens Undervisningsraad for de kgl. Døvstumme Anstalter og Statens Tilsynsførende med de private Døv­stumme Skoler fra 1934; Medlem af Be­styrelsen for Kursch' Legat fra 1934, for Arbejdshjemmet for døvstumme Pi­ger fra 1937 og for Foreningen Effata; Præsident for Døvstummeforeningen 1940-45; Medlem af Bestyrelsen for De døvstummes Kirke fra 1941.

Har skrevet: Tegnsproget og dets Be­rettigelse som Hjælpemiddel i og uden­for    Døvstumtne-Undervisningen     samt Artikler  af faglig   og   opbyggelig  Art; Medarbejder ved „Undervisning og Op­dragelse i  Danmark". Udenl.  Orden :   F.Æ.L.5. Adresse:    Det   kgl.   Døvstumme-Insti-tiit, Kastelsv. 58. K'hhvn. Ø.

Sommeradresse : Trægaarden, Asserbo pr. Frederiksværk.

BAASTRUP Skat Overlæge; f. 17. Nov. 1889 i Kbhvn.; Søn af Rodemester Ema­nuel P Baastrap (død 1937) og Hustru Petriine f. Westergaard (død 1935); gift (25. Obt, 1917) m. Carla B., f. 16. Der. 1895 i Kbhvn., Datter aif Dispaeheur Viggo Middel'boe (død 1919) og Hustru Karen f Medncke (ded 1923).

Student (Østersøgades Skole) 1907; med. Eks. 1913; 2. Reservelæge ved Frdbg. Hospital 1916; Reservelæge ved Blegdamshospitalet 1917, ved Frdbg. Hospital 1919-, konst. Overlæge der 1920-22; Reservelæge ved De Gamles By 1922-24; Overlæge ved Skive Sygehus medicinske Afdeling fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Bekæmpelse af Børnelam­melse og dens Følger 1945.

Adresse: Skive.

BACH   Andreas Statsadvokat, R.; f. 9. Dec. 1904 i Horsens; Søn af Entre­prenør H C M Bach (død 1945) og Hustru Anna f. Johansen (død 1945). gift (5. Aug. 1928) m. Betty Margrethe B., f. 14. Sept. 1906 i Kbhvn., Datter af Skrædderm. I Th. Jensen og Hustru Hansiigno f. Christiansen.

Student (Svannolm Gymnasium) 1922; cand. jur. 1928; Dommerfuld­mægtig i Skern 1928; kst. Politiad­vokat i Kbhvn. 1934; udnævnt 1935: Statsadvokat for Vestre Landsretskreds' 2. Statsadvokatur i Viborg 1939; Stats­advokat i Østre Landsretskreds 1944; kst. Auditør ved den ekstraordinære TjenestemandsdomS'tol 1946; tillige ved Domstolen for Anke aif Tjenestemands­sager 1947.

Adresse: Si. Markus PI. 8, Kbhvn.V.

BACH   Christen   Lyngby   Politimester,

K'.DM.p.p.; f. 19. April 1878 i Vestervig;

Sen  af Købmand I  P Bach   (død  1916)

og Hustru Signe f. Breinholt (død 1894) :

91

gift (27. Maj 1908) m. Karen Ida Laura Sofie B., f. 27. Maj 1883 i Lime i Ran­ders Amt, Datter af Kredslæge Niels Blume-Knudsen (død 1923) og Hustru Kirstine f. Olsen (død 1929).

Student (Østre Borgerdydskole) 1896; cand. jur. 1903; Fuldmægtig ved Has-sing-Refs Herreder 1904; Dommerfuld­mægtig sammesteds 1919; Politimester i Aalborg Kobf'tad m. v. 1932-48.

Medstifter af Bachs Cane Sugar Co. 1923 og Medlem af dette Selskabs Be­styrelse siden Stiftelsen; Medstifter af Akts. Thylands Bank i Hurup 1925 og Næstformand i Bankens Bestyrelse 1925-32; Formand i Inspektionen for Aalborg SWftshospiital 1932-48; Formand for Sundhedskommissionen og for Brand-kommissionen 1932-33; Medlem af Rets­plejeudvalget 1937-48: Censor ved Sta­tens Politiskole: Medlem af Vejkryds-udvalget for Aalborg Amt fra 1932.

Udenl. Orden: Sv.Lv.F.T.l.

Adresse : Villa Birken, Illasserisv. 108, Hasseris, Aalborg.

BACH  H Professor, Dr. phil.; f. 17. Juli 1905 i Kiel; Søn af Viceskoleinspektør, Translatør Niels Bach og Hustru Ger­trud f. Brand (død 1948); gift (4. Juli 1931) m. Inger B., f. 26. Aug. 1909 i Hellerup. Datter af Grosserer Jens Hald (død 1933) ok Hustru Mary f. Jensen.

Student (Sønderborg) 1924; cand.mag. 1930; Adjunkt ved Frederiksborg Stats­skole 1930-38; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1930-35; Lektor smstds 1935-38; Dr. phil. 1937; Professor i germansk Filologi ved Aarhus Univer­sitet 1938.

Ledende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1941-42, Medlem af Repræsen­tantskabet 1942-44; Formand for Studen­terboligerne 1943-47; Censor i Tysk ved La-rereks. fra 1943; Medlem af Besty­relsen for Aarhus Museums Kunstafd. fra 1945 ok for Aarhusafd. af Dansk Kimsthaandværk og Kunstindustri 1946, Kormand for sidstn. fra 1947.

Har skrevet: Laut- und Formenlehre der Sprache Luthers (1934); Die thii-ringisch-såchsische Kanzleisprache bis 1325 1-2 (1. Del Disputats 1937. 2. Del 1943); Filip af Novara: Frederik 2.s Korstog (1946); Middelalderens tyske Litteratur (1948): desuden forskellige Afhandlinger.

Adresse:   Klintegaarden..   Opgang   I, Aarhus.

BACH    Jørgen Fabrikdirektør; f. 30. Marts 1894 i Understed ved Sæby; Søn af Gaardejer M P Bach (død 1933) og Hustru Anna Marie f. Christensen; gift 1. Gang (19. Juli 1923) m. Zina B., f. 7. Maj J898 i Aalborg, død 1941,

___________________Bach

Datter af Murermester M M Nielsen (død 1937) og Hustru Frederikke f. Smidt (død 1928); 2. Gang (21. Juni 1945) m. Else Birgitte B., f. 2. April 1917 i Jungshoved, Datter af Gaardejer N P Pedersen og Hustru Marie f. Jo­hansen.

I Maskinlære paa Buaas Maskinfa­brik, Aalborg 1911-16; Dimit. fra Oden­se Maskin-Teknikum 1920; Salgsinge-niør i Akts. De Forenede Jernstøberier 1920, Overingeniør smstds 1940-45, Fa­brikdirektør 1945.

Formand i Bestyrelsen for Boligsel­skabet af 1940 i Frederiksværk fra 1942; Medlem af Bestyrelsen og Næstformand for Frederiksværk Haandværker- og Industriforening fra 1942 og for Frede­riksværk Sejlklub fra 1942.

Adresse:   Strandv.   45,   Frederiksværk.

BACH    P J Petersen Købmand. R.; f. 28. Jan. 1877 i Klitgaard ved Nibe-, Søn af Lærer J C Petersen Bach (død 1899) og Hustru Johanne f. Jen­sen (død 1926); gift (25. Aug. 1904) m. Louise Johanne B., f. 4. Febr. 1883 i Holstebro, Datter af Lagerfor-\alter Chr. Petersen (død 1924) og Hustru Signe f. Nielsen (død 1927). I Isenkramlære hos Firma Chr. Jør­gensen & Co., Aalborg 1891; Disponent i Firmaet 1898; overtog Forretningen 1903.

Næstformand og Forretningsfører for Aalborg Skyttekreds og Aalborg Amts Skytteforening 1903-08, Æresmedlem af førstnævnte 1942; Medlem af Bestyrel­sen for Det broderlige Skydeselskab 1917, Formand 1929-39, Æresmedlem 1941, for Akts. Bryggerierne Limfjorden og Urban 1921-44, Næstformand fra 1932. for Akts. Jydsk Handelskompagni 1921-26. for Akts. Christiansen og Nielsen fra 1926, for Centralforeningen af danske Sygehus Bestyrelser 1933-37 og for Akts. Zoologisk Have i Aalborg 1934-47, Formand 1937-47; Medlem af Re­præsentantskabet for Aalborg Haand-v;orkerforening fra 1918, Æresmedlem 1948, Revisor 1925-38 ok af Repræsen­tantskabet for Aalborg Grundejerfor­ening 1918-46 og fra 1947; Formand for Repræsentantskabet i Akts. Aal­borg Ilaandværkerbank 1920-25, Med-likvidator af samme 1925-27; Næst­formand for Akts. Himmerlands Elektricitetsforsyning 1930-47; Medlem af Bankraadet for Akts. Aalborg Dis-contobank fra 1931 og af Repræsen­tantskabet for Fjerritslev—Nørresundby —Frederikshavn Jernbane 1934-41; Næstformand for Nord Jydsk Udstilling 1933; Medlem af Bestyrelsen for den kommunale Vælgerforening 1921-40,

Bach________________

Næstformand og Kasserer 1933-40; Med­lem af Byraadet 1929-41; Formand for Nævninge-Grundlisteudvalget 1937-47.

Adresse: Hasserisg. 35, Aalborg.

BACH-NIELSEN A Overretssagfører; f. 25. Marts 1878 i Kbhvn.; Sen af fh. Koffardikaptajn Hans Nielsen (død 1918) og Hustru Louise f. Bach (død 1905); ugift.

Student (Gammelholms Skole) 1896; cand. jur. 1902; Overretssagfører 1905. Medlem af Bestyrelserne for Akts. Rein­holdt W Jorck, Akts. Justa, Ejendoms-Akts. Rosen1x>rg, Ejendoms-Akts. Vesta og: Akts. Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt; Formand for Bestyrelser­ne for Akts. Dansk Bandaee Industri, I/S Søsum Teglværk og Akts. Hanea Modeimport. Bestyrer af Enkefru A Ger-bers Legat og Administrator af det Munthe - Morgenstierne - Løvenskjoldske Fideikommis.

Adresse : GI. Strand 40, Kbhvn. K.

BACH E D G M Overretssagfører; f. 6 Sept. 1880 paa St. Thomas; Søn af Pro­fessor O F Bache (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Louise Do-rothea f. Monrad (død 1921); gift 1. Gang (10. April 1908) m. Ellen B., f. 8. Okt. 1882 i Khhvn., død 1928, Datter af Læge Immanuel Fenger (dåd 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Thyra f. Bodk (død 1906); Z. Gang (9. April 1937) m. Frederikke B., f. Aach-mann-Hansen, f. 10. Nov. 1887, Datter af Overmaskinmester Ohr. Hansen (død 1935) og Hustru Frederikke f. Aach-mann (død 1908).

Student (Herlufsholm) 1898; cand. jur. 1904; Overretssagfører 1908, offentlige Sager 1916-48; Medhjælper for Statsad­vokaterne ved Østre Landsret 1919-32.

Medlem af Bestyrelsen for Sagfører­samfundets 1. Kreds 1926-32 og af Sagførerraad«t 1933-37; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Kbhvns Pakkasse-fabrik, Akts. Det danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, Akts. Sagførernes Auktioner og Understøttelsesfonden af 1924.

Adresse :  Sortedam Doss. 63 B, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Hornbæk.

BACHE Henrik Højesteretssagfører; f. 8. Febr. 1902 i Kbhvn.; Søn af Højeste­retssagfører N H Bache (se denne); gift (3. Nov. 1928) m. Karen B., f. 8. Jan. 1903 i Skive, Datter af Læge Hans Chr. Unde (død 1908) og Hustru Olga Eli­sabeth f. Krøger.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1918; cand. jur. 1924; Dommerfuldmægtig i Silkeborg 1924-25; paa Sagførerkontor i London 1925-26; Sagførerbestalling 1928; Landsretssagfører 1930; Højesteretssag-

92

fører 1940; Forretningsfører for Forsik-ringsakts. Heimdal fra 1937.

Formand i Bestyrelserne for Dansk Driftstabsforsikring A/S, Nord og Syd Forsikrings-Akts, og Akts. W Langreu-ters Eftf. j Formand for det staaende Udvalg for Kombineret Grundejerfor­sikring; Medlem af Bestyrelsen for Forsikringsforeningen. for Dansk Tyvr-riforsii'kringg Forening og for Kbhvnske Sagføreres Laane- og Hjælpcfond; Ad­ministrator for Georg og Johanne Har-ders Legat.

Adresse: Fredensv. 36. Charlottenlund

Sommerbolig: Vester Bøgebjerg pr. Kbrsør.

BACHE   N H Højesteretssagfører; f. 7. Juni 1869 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Otto Bache (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Clara f. Haagensen (død 1927); gift (16. Juli 1898) m. FJisabeth B., f. J. Febr. 1876 i Kbh-vn., død 1941, Datter af Gehejmc-etatsraad Lndnig Bramsen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Maria f. Sohack (død 1903).

Student 1887; cand. jur. 1893; Over­retssagfører 1896; Højesteretssagfører 1907; Forretningsfører for Forsikrings-Aktieselskabet Heimdal 1898-1937; Med­lem af Den skandinaviske Civillovkom-mission 1919-25; juridisk Konsulent for Assurandør-Societetet 1918-37; Formand for Dansk Tyveriforsikrings Forening 1923-37: Æresmedlem af Forsikringsfor-eningen.

Specialist i Forsikringsret: har skre­vet talrige Afhandlinger i juridisk« Tidsskrifter og i inden- oar udenland­ske Forsikringstidsskrifter; har udgivet: Brandforsikringsretten I (1905); Fore­læsninger over de alm. Brandforsik ringsbetlngelser for Løsøre (1918).

Wress*-: Slolshnlmsg. 16. Kbhvn. K.

BACHE Paulus Violoncellist, B.; f. 18. Marts 1888 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Otto Bache (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Clara f. Haagensen (død 1927).

Elev af Prof. Rudinger og af Prof. Jul. Klengel i Leipzig; 1. Solo-Cellist ved Berlin? filharmoniske Orkester 1910 -15; Medstifter af Breuning-Bache-Kvartetten; Lærer ved det kgl. danske Musikkonservatorium fra 1926 og ved Malmø Musikkonservatorium fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Kvartet-selskabet Ureuning-Bache; Formand i Kammermusikforeningen fra 1931, i Be­styrelsen fra 1922; Formand for Solist-foreningen af 1921 1926-32.

Adresse :  0-Farimagsg.  14,  Kbhvn. Ø.

BACHER Tønnes Forstander; f. 21. April

1895 i Store Magleby paa Amager; Søn

af Gaardejer P O Bacher (død 1915) og

Hustru   Ane   f.   Tønnes Petersen   (død

(1918); d&t (5. Juni 1919) m. Anna Katri­ne B., f. 13. Marts 1895, Datter af Før­stelærer Marcus Esbensen, Dragør (død 1935) og Hustru Thyra f. Sørensen (død 1941).

Uddannelse ved Handelsgartner!, Her-regaardsgartneri og Havebrugsforsøgs­væsen samt paa Havebrugsskole. Have­brugskandidat 1918; Assistent ved Sta­tens Forsøgsvæsen 1918-28; Leder af Sta­tens Væksthusforsøg i Lyngby fra 1928; Studierejser i England 1920 og 1922, i Amerika, Master of Science ved Cornell l'niversitctc'l, i Siaton New York 1927-28 og i Holland, Belgien og Tyskland 1935; Censor ved Landbohøjskolen.

Sekretær for Havebrugssoktionen af Nordisk Jordbrugsforsker Forening: Medlem aif Bestyrelsen for og Sekretær L Dansk Ohrysantfaeinuimselskab; Med­lem af Bestyrelsen for Almindelig dansk Gortaerforenings Lyngby Kreds; Med­lem aif Forretningsudvalget for Prøve­dyrkning af Køkkeniicter og Prydplan­ter, af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber og af Lyngby-Taarbæk Sog-ueraad (Dot kons. Folkeparti) fra 1943.

Har skrevet Artikler i Gartneritiden-cl«. Tidsskrift for Planteavl. Ilavebrugs-loksikon og Dagblade; Medredaktør af Bogen „Køkkenurter paa Friland og under Glas" og „Blomsterdyrkning un­der Glas" ; skrevet Haandbøger til Alm. dansk Gartnerforening m. fl.

Adresse: Statens Væksthusforsøg, Vi-rumv. 35, Lyngby.

BACK Christian J Direktør, R.: f. 16. April 1877 paa Bakgaard i Lund; Søn af Gaardejer Jacob Bak (død 1894) og Hustru Ane Marie Olsen (død 1918); gift (18. April 1902) m. Andrea B., f. 18. April 1878, død 1926, Datter af Skræddermester Rs. Andersen, Odense.

Uddannelse ved bl. Købmandshandel i Thisted og Aarhus og paa Aalborg Handelsskole; Direktør for Akts. Viby Træskofabrik, Viby J. 1901, for Træ-skofabrikernes Salgskontor, Kbhvn. 1907 og for Akts. De forenede Træskofabri ker, Kbhvn. fra 1917.

Medlem af Bestyrelsen for Træindu­striens Fabrikantforening igennem 27 Aar, Foreningens Formand i 10 Aar: Medlem af Industriraadet; Medlem af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Vi­dar.

Adresse: Svanemøllev. 10, Kbhvn. V).

BACKER Kaj H Læge, R.; f. 9. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Trafikassistent Ole J Backer (død 1902) og Hustru Anna f. Jensen; gift (22. Juli 1922) m. Nina B., f. 3. Juni 1891 paa Thyrasbrønd Skovridergaard, Datter af Skovrider Paul Wegge (død 1927. se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Lida f. Peetz.

__________________Bage

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1912; med. Eks. 1919; for­skellig Hospitalsnddannelse 1919-23; prakt. Læge i Khhvn. 1923: Jernhant1-læge og Kredslæge ved De samvirken­de Sygekasser s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Sygekas-selægcrnes Organisation 1926-33, For­mand for samme 1932-33; Redaktør af Maanedsskrift for praktisk Lægeger­ning og Social Medicin 1927 og af Afil. „Medicina socialis" under Nordisk 31e-dicin 1945; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1930-33; Formand i Bestyrelsen for den sjælland-falster-ske Jernbanelægeforening 1929-33 og for Kredsbestyrelsen for Kbhvn. under Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1935; Konsulent som prakt. Læge i Sundhedsstyrelsens hygiejnisk­lægelige Afdeling 1933; Medlem af Far­makopekommissionen 1933, af Befolk-ningskommissionen af 1935, af Mødre­hjælpens Fællesraad og dettes Forret­ningsudvalg 1939, af Den alm. dan­ske Lægeforenings Hygiejne-Komité 1936, af Bestyrelsen for De danske Læ­gers Hjælpeforening 1937, for Medi­cinsk Selskab i Kbhvn. 1944 (Præsident 1948) og for Lægernes Pensionskasse 1946; Medlem af Medicinal-Nævnet 1940; Lærer i Social-hygiejnisk Lovgivning ved Undervisningen af Embedslægestu­derende 1946.

Litterære Arbejder; Sociallovgivning og praktisk Lægegerning (1939).

Adresse: Hjalmar Borgstrøms V. 3, Kbhvn. Valby.

BACKHAUS   Gregers Kontorchef, R. p.p.; f. 16- Jan. 1902 i Esbjerg; Søn af Grosserer August Backhaus (død 1926) og Hustru Margrethe f. Christensen; gift (Okt. 1928) m. Bodil B., f. 2. April 1906, Datter af Postmester Chr. Faur-schou Erichsen (død 1946) og Hustru Karoline f. Thomsen.

Student (Frederiksborg Statsskole) 1920; cand. jur. 1926; Dommerfuldmæg­tig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1926-27; Amtsfuldmægtig i Svendborg 1927-30; Sekretær i Handelsministeriet 1930. Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1940, Kontorchef 1943.

TTdcnl. Ordener: FUI.R.31.; F..E.L.4.: I.Kr.4.; N.St.O.31.; 8.N.3.

Adresse: Havneg. 13, Kbhvn. K.

BAGER H J Søfartschef, R.p.p.; f. 27-April 1887 i Kolding; Søn af Skibs­reder L J Bager (død 1930) og Hustru Ane Marie Henriette f. Gamst (død 1919)- gift (25. Okt. 1919) m. Frederikke B., f. 8. Jan. 1892, Datter af Lods Christoffer Kofoed (død 1936) og Hu­stru Dorthea f. Skjøth (død 1948).

Præliminæreks.   (Kolding)  1902; Styr-

Bage___________________

mandscks. 1908; Skibsførereks. 1909; Reserveløjtnant i Marinen 1910; Styr­mand i D.F.D.S. 1912-16; Styrmand ved Statsbanerne 1916, Skibsfører I 1945, Søfartsinspektør s. A., Søfartschef 1946.

Udenl.  Ordener:  N.St.O.S1.;  S.V.3'.

Adresse:  Nyvej   8 B,  Kbhvn.   V.

BAGGE Hans Forstander; f. 11. Juli 1895 i Sørbymagle; Søn af Branddirektør I P Bagge (død 1928) og Hustru Anna f. Hansen (død 1927); gift (18. Sept. 1921) m BH B., f. 18. Sept. 1896 i Tjæreby, Datter af Uddeler Jens Nielsen (død 1934) og Hustru Sidse f. Jørgensen.

Landbrugskandidat 1918; Assistent ved Statens Forsøgsstation ved Tystofte 1918-39; Forstander ved Statens Forsøgssta­tion ved Aarslev paa Fyn fra 1939; Studierejser i Sverige, Norge og Tysk­land. , . ,

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskabers Tobaks-Fællesudvalg 1940 •. Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hør-forskningsinstitut 19« og for Pajbjerg-fonden 1947.

Har skrevet Forsøgsberetninger i Tids­skrift for Planteavl samt Afhandlinger i Haandbøger m. v.

Adresse :  Statens   Forsøgsstation, Aarslev.

BAGGE  Karen Overbestyrerdnde; t. 31.

Maj 1884 i Kbhvn.; Datter af Land­brugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) og Hustru Gertrud Kristine f. Neenmann (død 1908); ugift.

Alm. Forberedelseseks. (Universitetet) 1901; Student (N Zahles Skole) 1906; i-aiKl. phil. 1907; studerede Historie,. T)ansk og Engelsk ved Universitetet 1907-11- Faglrtrerindeeks. (Historie og Dansk) 1913; ansat ved N Zahles Skole fra. 1907; Tnspektrice ved N Zahles Gymnasium 1913-24; Adjunkt 1921; For­standerinde for N Zahleé Seminariesko­le 1924; Overbestyrerinde for Institutio­nen N Zahles Skole 1931; Studierejse til Tyskland, Østrig og Schweiz 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Gymnasie­skolernes Lærerforening 1918-24, for N Zahles Skole 1924 ag for Pædagogisk Selskab 1924-33; Formand for Foreningen Den danske Pigeskole 1926; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Skole-srene 1930; Medlem af Bestyrelsen for Pensionskassen af 1925 for de privat* Eksamensskoler 1932; Medlem af Be­styrelsen for Frøbelhøjskolen 1933; Cen­sor ved Faglærereksamen 193747; Med­lem af Bestyrelsen for Faglærerinde-og Faglærereksamen 1941: Formand for Foreningen til Lærerinders Understøt­telse 1947.

Adresse: N-Voldg. 7, Kbhvn. K.

94

BAGGE   P F Civilingeniør, Konsul, R., Chr.X.Fr.M.p.p.; f. 2. Marts 1886 i Kbhvn.; Søn af Landbrugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) _og Hustru Gertrud Kristine f. Neermanu (død 1908); gift (10. Nov. 1915) in. Tove B., f. 3. Marts 1887 i Kbhvn.; Datter af Højesteretssagfører, Minister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Raunsøe.

Student (Frd'bg. Gymnasium) 1903; cand. polyt. 1909; Assistent ved Polyt. Læreanstalt 1909; Sekondløjtnant i Ar­tilleriet; Ingeniør hos F L Smidth & Co. 1910-14; Driftsleder af Cementfa­brikken Granitoid i Bulgarien 1914-15: Driftsingeniør ved Tordaer Cementfa­briks A.G. i Siebenbiirgen 1915-19, fra 1923 Direktør med Generalprocura for Itøbrica de Ciment din Turda S. A.; Vice-Direktør a. i. i Dansk Røde Kors 1948-49- ulønnet Dansk Konsul i Turda 1308.

Udenl. Ordener: Ne.r.K.FK.; Rum. M.C.I.la.: Rum.St.4.

Adresse : p. t. Uraniav. 12, Kbhvn.V.

BAGGE Povl Landsarkivar, Dr. phil.: f. 30. Nov. 1902 paa Frdbg.; Søn af Landbrugskandidat, Redaktør Jacob Bagge (død 1914) og Hustru Gertrud Kristine f. Neermann (død 1908); gift (8. Dec. 1945) m. Translatør Gudrun Ørsted B., f. 1. Aug. 1912 i Kbhvn., Datter af Direktør Valdemar Thiele (se denne).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; Elev paa Askov Højskole 1921-22; can.d. mas. 1928; L.Trer ved Rødding Høj­skole 1927-29; i Moskva 1930-31 som Medarbejder ved den danske Komité for fællesskandinaviske Undersøgelser i russiske Statsarkiver. Redaktionssekre­tær ved Dansk biografisk Leksikon 1931-44; Dr. phil. 1936; Arkivar II ved Landsarkivet for Sjælland 1937; Lands­arkivar ved Landsarkivet for Fyn 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund 1929-30 og 1933-42, for Arki­varforeningen 1938-46, for Den danske historiske Forening fra, 1942 og for Hi­storisk Samfund for Fyns Stift fra 1946; Medlem af Det lærde Selskab, Aarhus, 1948.

Har skrevet: Studier over D G Mon­rads Statstanker (Disputats, 1936) og Artikler og Afhandlinger i Dansk bio­grafisk Leksikon, i Tidsskrifter og Samleværker; Medudgiver af Europa, Danmark og Nordslesvig 1864-1879 I-II1 (1939-48) og af Danske politiske Breve MI 1830-1844 (1945-48); har redigeret: Danske Hjem ved Aarhundredskiftet (1947); Medredaktør af Historisk Tids­skrift fra 1943.

Adresse: Landsarkivet, Odense.

95

BAGGE ANDERSEN Bernhard Direk­tør- f. 9. Aug. 1892 i Kbhvn.; Søn af Købmand R P Andersen (død 1935) og Hustru Christine f. Nielsen (død 1945); gift (5. Juli 1921) m. Anna Victorie B. A., f. 30. Aug. 1895, Datter af Par­tikulier August Richter (død 1939) og Hustru Johanne f. Sørensen (død 1939). Præliminæreks. 1908; Lærling i Fir­maet A OFormann & Co., Kbhvn. 1908-12; ansat i Fællesforeningen for Dan-mårka Brugsforeninger, Kbhvn. 1912-17; i Danske Landboforeningers Frøforsy­ning, Roskilde 1917-20; atter i F. D. B. fra 1920: Direktør for sam/mes Frøafde-linger.

.    Præsident for Glostrup Rotary Klub 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening, af Land­brugsministeriets Udvalg vedrørende Ind- og Udførsel af Frø. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Frøhandel og af Bestyrelsen for For­enet Andels Export, Kbhvn. Adresse.: Solv. 3, Glostrup.

BAGGER  Hans Øre- og Halslæge, Kli­nikchef; f. 2. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Th. Bagger (død 1928) og Hustru Anne f. Nielsen: ugift.

Student (privat dimit.) 1902; med. Eks. 1910; Reservelæge ved Faksinge Sanatorium 1910—11, ved Holbæk Amts­sygehus 1912—13; Studierejse til Tysk­land og Schweiz (Otologi) 1913; Assi­stent ved Frdbg. Hospitals med. Afd. 1914—15, ved otologisk Afdeling paa Kbhvns Kommunes Poliklinik 1916—20, ved Kommunehospitalet 1917—18, ved Pinsens Institut 1918, ved Rigshospita­let 1918-20 og ved Sankt Josephs Ho­spital 1918^20; Specialanerkendelse (Oto-laryngologi) 1918; prakt. i Aarhus fra 1920; Assistent ved den statsunderstøt-tede GanespaMeklindk i Aarhus 1921, dennes Chef 1924-35; fra Okt. 1935 til April 1937 studeret Phoniatri og Gane-apalte-Terapi ved Universiteterne i Ber­lin. Wien, Prag, Munchen og Paris.

Næstformand for Foreningen af Øre-og Halslæger udenfor Kblivn. til 1935; Generalsekretær for Nordisk Forening for Oto-Larj ngologi 1926-30; i Bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1928-32; Medlem af Komitéen for det 8. nor­diske Særforsorgsmøde (Sektion fer Talelidende); Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for Oto-Laryngologi til 1940; Medlem af Aarhus medicinske Universitetsraad til 1935.

Adresse: Platanv. 18, Kbhvn. V.

BAGGER S V Overkirurg, Dr. med.; f. 19. Nov. 1890 i Ris ved Jelling; Sen af Distriktslæge Kr. Bagger (død 1930) og Hustru Thea f. Kri­stiansen (ddd 1937); gift (20. Maj 1922)

_ __________________Bahn

m. Anna B., Datter af ToldfuldmægMg E M Holm og Hustru Anna f. Hehl.

Student (Aarhus Katedralskole) 1909; med. Eka. 1916; klinisk Assistent ved Kommunehospitalet og Assistent hos Hospitalets Prosektor 1919—20; Reser­velæge ved Marinehospitalets kirur­giske og otologiske Afd. i 1920; Assi­stent ved Statens Seruminstitut 1921— 22; atter Assistent hos Kommuneho­spitalets Prosektor 1922—24; Assistent ve.1 Rigshospitalets Poliklinik i 1924; Dr. med. (Undersøgelser over Entero-coccer) 1925; 2. Reservekirurg ved Sundby Hospital 1925-27; 1. Reserve-kirurir ved Sundby Hospital 1927-31-Specialistanerkendelse (Kirurgi) 1929; Prosektor chirurgiæ ved Universitetet 1931-34; Overkirurg ved Frdbg. Hospital 1933.

Adresse: N-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

BAGGESGAARD RASMUSSEN H Pro­fessor, Dr. ptail., R.DM. • if. 8. Juli 1888 d Silkeborg; gift l Gang (5. Okt. 1921) m. Oda B.R., f. Schultze død 1941; 2. Gang (22. Nov. 1942) m. Else B.R., f. Kjeldgaard.

Cand. pharm. 1910; Student (privat dimit.) 1914; Dr. phil. 1922; Professor i Kemi ved Danmarks farmaceutiske Høj­skole siden 1922: Censor i Kemi ved Danmarks tekniske Højskole og ved Aar­hus Universitet.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Farmakopekommissionen, af det nordiske Farmakopénævn, af Dansk Luftværns Forenings- Landsraad og af Repræsentantskabet for Landsfor­eningen Dansk Arbejdes Kbhvns AM.; . Kresmedlern af La nationale pharmaoen-Hque i Belgien; korrespond. Medlem af det norske, polske, parisiske og østris'-ske farm. Selskab; Medlem af den af Worlds Heaths Organization nedsatte „expert committee on the unification of pharmacopoeias" (Genéve); Medlem af Hærens Krudt- og Gaskommission af 1941; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bang & Tegner 1943 samt for Akts. N<>-vo Terapeutisk Laboratorium 1946.

Adresse : Heslegaardsv. 15, Hellerup.

BAHNSEN Holger Kommandørkaptajn, R„ HTS. p.p.; f. 29. Aug. 1901 i Oden­se; Søn af Købmand Aage Bahnsen (død 1920) 03 Hust.ru Dagmar f. Han­sen; gift (24. Okt. 1927) m. Unnur B., f. 5. Jan. 1905 i Havnefjoru, Island; Datter af Købmand August Flygenring (død 1932) og Hustru Pérunn f. Ste-fansdottir (død 1943).

Student (Od«nse Katedralskole) 1920; Søløjtnant II 1923, Søtøjtnant I 1924; gennømgaaet Ecole superieur d'EIeotri-cité Seotion de Radioelectricité, Paris 1933-34; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogs­kaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947;

_

Chef   for  Søminevæsenets  Radiosektion

1936

Har opfundet: Flydernagnet Ul Stryg­ning   af  magnetiske  Miner.

Udenl. Ordener:  Fi.Fr. m. Sværd; S.

Sv.3'. Adresse: Olaf Toulsens V. 6, Charlot-

tenlnnd.

BAHNSON   J J Kaptajn. Direktør, KV DM. p.p.; t. 3. Nov. 1875 paa Krdbg.; San af Generalløjtnant, fh. Krigsmini­ster J J Tiahnson (død 1909) og Hustru Christine f. l.nndsteen (død 1911); gift (J. Marts 1921) m. Alice Charlotte B., f. Bartlett.

Student (Metropolitanskolen) 1892; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1895; Premierløjtnant 1895; indtr. i Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste 1900; i London 1901-04; i Østasien fra 1906; kst. Meddriftsbestyrer i Østasien 1906-07, Driftsbestyrer fra 1908- Selskabeta Direktør i Østasien 1924-35; Afsked af Hæren, kar. Kaptajn 1908.

Medlem af Shanghai Jlunicipal Coun-cil 1932-33.

Udenl. Ordener: Chin.Ch.Y.3.; Chin. D.D.3'.; Chin. G.H.3.; J.H.S.2.; J.O.S.3. Adresse: Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Kong. Nyt. 26, 28, Kbhvn. K.

BAHNSON Louis Grosserer, Direktør; f. 18- Aug. 1891 i Aalborg; Søn af Apo­teker B U Bahnson (død 1924) og Hu­stru Anna t. Haasbrup (død 1947); gift 1. Gang (15. April 1916) m. Tinny B., f. 8. Aug. 1890 i Køln, død 1935. Datter at Fabrikant Poul Hiilser; 2. Gang (2. Aug. 1941) m. Marie Johanne B., f. 1906 i Rø paa Bornholm, Da/Mer af Gaardejer Hans Holm.

Præliminæreks. 1907; ansat hos Mo­ritz Melchior & Co., Kbhvn. 1907-11; paa Købmandsskolen 1908-10; Assistent i Dresdner Bank, Hamborg 1911-12; Bogholder i Schriftgiesserei Genzsch &, Heyse, Hamborg 1912^13.. Korrespon­dent i Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., pharm. Afd., Leverkusen (I G Farben) 1914; dansk Eksport-agent i Wien 1916; Grossererborger­skab i Kbhvn. 1917: Repræsentant for udenlandske Huse 1917-30; Direktør for Akts. Bruhn & Lehrmann, Kbhvn. fra 19301 startede Danischc llandels-Treu-hand G.m.Vj.H., Berlin, 1947.

Medlem af Ledelsen for Interessent­skabet af 14. Sept. 1938 (Statens Bered­skabslager) fra 1938; Formand tor Fællesudvalget for Importører af Ho­spitals-, Laboratorie-, Apoteks- og Syge­plejeartikler fra 1945; Næstformand for Organisationen af Fabrikanter og For­handlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche 1946-47; Medlem sA Bestyrelsen) for Grossist-Sarnmenslmnin-

gen aif 1930 fra 1940 (1. Viceformand 1945-48); Medlem at Grosserer-Societe­tets Repræsentantskab 1941-46, af Gros­serer-Societetets Komite fra 1946 og af Ligningsraadet fra 1946; under Løsning af kommercielle Opgaver i Tysklands sovjettiske Zone tillagt Officersrang med Gradsbetegnelse som Major 1946-48.

Medlem af Retsforbundets Formands­skab 1940-42 og af Fonbundsraadet 1945-46; Kandidat ved Folketingsvalgene 1935, 1939, 1943 og 1945; Redaktør af retspoliitisk Ugeblad „Vejen Frem" 1941-

46.

Adresse.: Hattensens Allé 5. Kbhvn. F.

BAK KreJ Jensen Proprietær, R.; f. 6. Juni 1869 i Udbyneder; Søn af Gaard­ejer J Bak og Hustru f. Erikstrup; eift (18. Juni 1903) m. Marie B., f. 8. Maj 1880 i Engelsborg, Datter af Gaardejer Ohr. Jensen og Hustru f. Nielsen.

Elev paa Mellerup Højskole 1883-89, paa Malling Landbrugsskole 1894-95; Studierejse i Tyskland og Holland i 1902; Landbrugskandidat 1898; Lærer ved Malling Landbrugsskole fra 1898, Forstander for samme 1902-10; Ejer af Starnpgaard 1902-18 og af Faucrgaard ved Odder 1918-23; Ejer af Snærild-gaard fra 1927.

Konsulent for Aarhuskredsens Fælles­ledelse af Kvægavls- og Kontrolfor­eningen 1902-13, Formand for sammes Fællesledelse 1913-25; Medlem af Stats-dyrskuekommissionen for Aarhus og Skanderborg Amter samt Samsø 1909-25; Medlem af Det kgl. danske Land­husholdningsselskabs Bestyrelsesraad; Formand for Hads Herreds Landbofor­ening, for Hads Herreds Hesteavlsfor­ening og for Tilsynsraadet for Hads Herreds Spare- og Laanekasse fra 1938.

Adresse : Snærildgaard pr. Odder. BAK Kristian Overingeniør, cand. po­lyt., H.; f. 20. Maj 18921 Udbyneder pr. Havndal; Søn af Gaardejer Jens Bak (død 1924) og Hustru Kirstine f. Han­sen (død 1927); gift (5. Maj 1928) m. Karen B., f. 7. Juli 1902 i Ubberud, Datter af Gaardejer Edvard Møller (død 1908) og Hustru Thora f. Illum (senere gift med Skolebestyrer caiid. theol. F C V N Vesterdal. Odense).

Cand. polyt. 1917; Assistent ved Po­lyteknisk Læreanstalts Maskinlabora-torium 1917-18; Ingeniør ved Kbhvns Belysningsvæsen 1918-19; Assistent vod Massachusetts Institute of Technology og Yale University 1919-20; Ingeniør-Assistent, senere tekn. Ingeniør hos The Detroit Edison Co., Detroit, Mich. 1920-25; Økonomiingeniør ved Kbhvns Belysningsvæsen 1926-28; Direktør tor Akts. Aarhus Mørtel Co., Aarhus 1928-30; projekterende Ingenier for Kbbvus

97

Bals

Belysningsvæsen 1930; Driftsbestyrer tui 11 C Ørsted Vajrket 1933; Overingeniør for Kbhvns kommunale Elektricitets­værker 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Maskinin­geniørgruppen i Dansk Ingeniørfor­ening 1926-28, 1931-34 og 1936-42; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1937 og Formand for det­tes maskintekniske Gruppe 1940-43.

Har skrevet forskellige tekniske Ar­tikler i amerikanske og danske Tids­skrifter.

Adresse: C F Richs V. 23. Kbhvn. F.

BAKKE Orla Underdirektør, R.; f. 30. Dec. 1899 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Frederik Bakke (død 1945) og Hustru Petra f. Bruun; gift (28. Maj 1932) m. Gerda B., f. 23. Okt. 1906 paa Frdbg., Datter af Trafikkontrolør S A Otbøll (død 19217) og Hustru Bertha f. Ras­mussen (død 1940).

Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; Sagførerfuldmægtig 1925-28; ansat i Statsanstalten for Livsforsik­ring 1915, Assistent 1919, Sekretær 1925, Fuldmægtig 1934, Ekspeditionssekretær 1939, Kontorchef 1944, Underdirektør 1946.

Medlem af Bedømmelsesudvalget i Assurandørernes Fælleskartotek.

Adresse: Solbakken 21, Holte.

BALLE Niels fh. Statskonsulent og Do­cent, R.; t. 14. Dec. 1877 i Nebel; Søn af Gaardejer H C Balle og Hustru Ka­ren f. Nielsen; gift (19. Aug. 1911) m. Emmy Johanne B.. Datter af Bogbin­dermester Otto Melchior og Hustru f. Anderson.

Udlært som Maskinarbejder 1898; 1. og 2. Del af Maskinisteksamen; sejlet som Maskinmester; cand. polyt. 1910; Afdelingsingeniør ved Teknologisk Insti­tuts Motorafdeling 1915; Statskonsulent i Kraftmaskiner og Installationer 1918-47; Docent i samme Fag ved Landbo-højskolen 1918-47.

Medlem af Statens Redskabsudvalg 1920 og af Udvalget for Afholdelse af Maskinkursus for Landmænd samt dis­se Kursus' Leder 1919.

Medarbejder ved Jordbrugs-Teknik, Landbrugels Ordbog in. fl.; redigeret Maskinbog for Landmænd og Motor- og traktorbogen samt skrevet : Forbræn­dingsmotorer og traktorer.

Adresse : St. Kjelds G. 4, Kbhvn. Ø. BALLHAUSEN Carl Højesteretøsasrfø-rer; f. 9. Juli 1893 i Korsør; Søn af Apoteker C A Ballhanecn (død 1903) o^ Hustru Josephine f. Schmidt (død 1893); gift (11. Maj 19E2) m. Marie Vibeke B., f. 13. Sept., Datter af Højeste­retssagfører Johannes Stein (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Malling (død 1944).

Student (Sorø) 1911; cand. jur. 1918. Landsretssagfører 1922; Højesteretssag­fører 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Telefon-Fabrik Automatic A/6, for Chronos Han­dels-Akts., for Akts. Dampskibsselska­bet Dannebrog, for Dansk Signal In­dustri Akts., for Akts. L M Ericsson, for Akts. Ove Haugsted, for Akts. C M Hess' Fabrikker, Vejle, for Akts. I S Hess & Søn, Middelfart, for Akts. Maritime Agency, for Monterossi's Bu­reau Akts., for Carl Schepler & Hu­strus Legat, Irma-Fonden samt for for­skellige Handels- og Industriselskaber.

Adresse :  Baunegaardsv.  20, Gentofte.

BALLING   Ejnar Leth Sognepræst; f. 27. Nov. 1896 i Silkeborg; Søn aif Læ­rer P L Balling (død 1940) og Hustru Helga f. Leth; gift (17. Okt. 1922) m. Kornelia B., f. 26. Jan. 1898 i Svend­borg, Datter af Fisker Johannes van Vugt (død 1928) og Hustru Hansine f. Madsen.

Student (Th. Langs 'Skole, Silkeborg) 1915; cand. theol. 1921; præsteviet Med­hjælper i Odense 1921; residerende Ka­pellan i Nyborg 1924; Sognepræst ved St. Stefans Kirke, Kbhvn. 1935."

Formand for Studenterkredsen 1919-20 og 1937-38; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Præstekonvent fra 1945; Formand for Kbhvns grundtvigske Præ­stekonvent fra 1945 og for forskellige Legater og Stiftelser.

Har udgivet Emil Kochs efterladte Skrift Syndsforladelse (1924).

Adresse:  Stefansg. 2, Kbhvn. N.

BALLISAGER    Aksel Sparekassedirek­tør, R.; f. 8. Febr. 1874 i Aaes ved Horsens; Søn af Gaardejer A K P Bal-lisager (død 1910) og Hustru Karen f. Sørensen (død 1920); gift (27. Maj 1898) m. Marie B., f. 1. Juli 18721 i Kattrup, død 1947, Datter af Gaardejer Andreas Laursen (død 1907) og Hustru Kristine f. Jensen (død 1916).

Sognefoged og Lægdsmand i Væhr Sogn fra 1912; Medlem af Bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening 1912-37. Formand 1915-37; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen af Jydske Landbo­foreninger, for De samvirkende dansko Landboforeninger 1917-37 og for Den Danske Mælkekondcnseringsfabrik 1947; i Direktionen for Landbosparekassen i Horsens fra 1922, Formand fra 1936. adm. Direktør fra 1938. Adresse: Stensballe pr. Horsens.

BALSLEV     Thorvald Valgmenigheds­præst; f. 24. Juli 1871 i Egense; Søn af Sognepræst R L Balslev (død 18%) og Hustru f. Leth (død 1908); gift (24.

Bals __

Okt. 1899) m. Eva B., f. 16. Jan. 1879 i Randers, død 1945, Datter af Herreds­foged N Ø Kampmann (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru f. Pontoppidan (død 1904).

Student (Odense) 1889; cand. theol. 1895; Lærer ved Vordingborg Semina­rium 1896-1902; Sognepræst til Nørhaa 1902-05; Præst for Frimenigheden i 0-Jølby, Mors 1905-25: Præst for Valg­menigheden Vartov frie Menighede­samfund Kbhvn. fra 1925; konst. Præst for Vartov Hospital 1925-35.

Adresse: Vartov, Løngangstr. 24, Kbhvu. K.

BALTHAZAR-CHRISTENSEN    Eggert Direktør, R. DM.; f. 28. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester Anton Christensen (død 1932) og Hustru Em­ma f. Benzon; gift (6. Jan. 1911) m. Edith B-C., f. 22. Jan. 1887 i Kbhvn., Datter af Skibsmægler Heinrich Sieli (død 1903) og Hustru Fanny f. Renne-barth (død 1946).

Student (Slomanns Skole) 1903; eand. jur. 1909; Overretssagfører i Kbhvn. 1912; Assistent i Skattedepartementet 1916; Sekretær 1919, Fuldmægtig 1926, Ekspeditionssekretær 1931; Direktør for Det kgl. Klasselotteri 1936.

Adresse: Duevej 37, Kbhvn. F. BALTHAZAR-CHRISTENSEN T V fh. Dommer, R. DM.; f. 23. Aug. 1868 paa Frdbg.; Søn af Overretsprokurator, Folketingsmand Balthazar Christensen (død 1882) og Hustru Caroline Marie f. Olsen (død 1916); gift m. Elna f. Mor­tensen (død 1922).

Student (Schneekloths Skole) 1888: cand. jur. 1895; Fuldmægtig ved Kbhvns Søndre Birk 1895; Borgmester og Byfo­ged i Lemvig samt Herredsfoged i Skodborg og Vandfuld Herreder 1912, Dommer smstds. 1919; fratraadt som Borgmester s. A.; Civildommer i Ha­derslev Købstad med Haderslev Herred, Gram Herred og en Del af Tyrstrup Herred 1920-38.

Formand for Ororhuslejenævnet i Haderslev Amt og for Nævnet til Omregning af Forpagtningsafgifter og Aftægter m. m. i de sønderjydske Landsdele samt for Fredningsnævnet lur Haderslev Amt : Medlem af Ha­derslev Byraad, af Haderslev Amtsraad samt af Bestyrelsen for Haderslev Amts Jernbaner 1922-25; paany Medlem af Amtsbanernes Bestyrelse som Repræsen­tant for Ministeriet for offentlige Ar­bejder 1926-36; Formand for Amtsraads-kredsens Voldgiftsret angaaende Er­hvervsvirksomheder i lejet Ejendom fra 1937; Medlem af Tilsynsraadet for Ha­derslev Amts Sparekasse fra 19S7; For­mand for Henstandsudvalget for Ha-

derslev   Amt   og   for   Nustrup   Banks Likvidationskomité 1932-37.

Adresse .• Gersonsv. 77, Hellerup. BANG Aage Direktør, Hof-Buntmager; f. 15. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Hof-Buntmager Oscar Bang (død 1923) og Hustru Sophy f. Iversen-Knudsen (død 1916).

Uddannelse i Firmaet Gandig & Blum i Leipzig 1910-11 samt i Lausanne og London; Ophold i Sibirien i Vintrene 1916-17 og 1918; Direktør for Sibirisk Pelsimport 1917-20 og for Nordisk Pels­kompagni 1920-23; Indehaver af Fir­maet A C Bang fra 1923.

Adresse: Ellestuen pr. Aalsgaarde.

BANG C A Forlagsboghandler, R.p.p.; f. 13. Juni 1877 i Kbhvn.; Søn af Bog­handler August Bang (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Olga f. Axelsen (død 1879); gift 1. Gang (29. Sept. 1911) m. Rosa Gertrude Mary Maud B., f. 26. Jan. 1880, død 1919, Datter af Godsejer John Cbugg, Mor-thoe, og Hustru Elisabeth f. Irwin; 2. Gang (16. Marts 1923, Ægteskabet op­løst 1932) m. Dora Florence B., f. 8. Juni 1889, Datter af Alfred Huntley, Moseley, Birmingham, og Hustru Fan-ny ?. Walsh.

Lært Boghandelen hos V Thaning & Appel 1894-98; senere Uddannelse i Leipzig, Hannover og Pari«; Forret­ningsfører i William Heinemann's For­lagsboghandel i London 1902-24-, Briti­ske Regerings Mission til Skandinavien 1916 og 1918; Direktør for Muller In-stitutet i London 1924-30; tillige Direk­tør for forskellige Teatre i London og Provinserne 1927-29.

Litterære Arbejder: George Brandes, A Study (1913); Norway's Poetry Pa­triot (1915); En Revolution i den pæ­dagogiske Verden (1914). Oversættelser til Engelsk og Dansk af nordiske, fran­ske, italienske, tyske og hollandske For­fattere. Specielle Artikler for ledende Dagblade og Magasiner i London, m. m.

Udenl. Ordener:  I.Kr.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Fredensdal, Øverød, Holte.

BANG Carl Præsident for Vestre Lands­ret, R.DM.; f. 31. Jula 1886 i Kbhvn.; Søn af Borgmester, Byfoged Carl Pe­ter Vilhelm Bang, Slagelse (død 1895) og Hustru Ingeborg f. Boye (død 1930); gift (7. Juli 1917) m. Sigrid B., f. 11. Aug. 1897 i Skanderborg, Datter af Over­retssagfører Eduard Rosen (død 1923) og Hustru Marie f. Weng (død 1904).

Student (Borgerdydskolen Ø.) 1906; cand. .jur. 1912; Fuldmægtig ved Aar­hus Stiftamt 1912-13; Fuldmægtig ved Vejle Amt 1913-15; Assistent i Inden­rigsministeriet 1915-19; fung. Fuldmæg­tig smstds. 1919-20; Sekretær i Over

99

værgeraadet og i 9. Værgeraadskreds, Kbhvn.; Sagførerfuldmægtig 1915-20; Amtsassessor i Aabenraa Amt 1920; Dommer i Vestre Landsret 1926; Præsi­dent for Vestre Landsret 1947.

Medlem af Aabenraa Amtsraad 1920-26; Censor ved juridisk Eksamen ved Aarhus Universitet fra 1938; Medre­daktør af Vestre Landsrets Tidende.

Har udgivet: Fattigvæsenet i de søn­derjydske Landsdele (1920); Forsørgel-seslovgivningen i de sønderjydske Lands­dele samt Reglerne om Indfødsret (1921); Forsørgelse eller Forsikring (1922). Re­daktør af Sønderjydsk Kommunaltiden­de (trykt i Heimdal) 1922-26; har skre­vet Artikler i Ugeskrift for Retsvæsen.

Adresse: Viborg.

BANG Chr. Hjelm Grosserer, Direktør; f. 14. Maj 1889 i Kbhvn.; Søn af Over­retssagfører Axel Bang (død 1942. ee Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Jo­hanne f. Gautier (død 1902); gift (20. Sept. 1919) m. Gunvor B., f. 10. Juni 1898 i Nystrand, Norge, Datter af Gros­serer Einar Stensrud, Skien, og Hustru f. Johnsen (død 1940).

4. Kl. Hovedeks. (Gammelholms La­tin- og Realskole) 1906; i Lære i Fir­maet PS Wincnell Bøttern & Co. i Nakskov 1905-08; videre Uddannelse i Tyskland og England 1908-13; Indeha­ver af Firmaet Stechmann, Bang & Fa-ber i Hamborg 1913-14; Prokurist i Va-cuum Oil Company, Kbhvn. 1916-17; Di­rektør for Akts. Leif, Kbhvn. 1917-22; eget Firma i Kbhvn. fra 1922.

Direktør i og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sandviken; Medlem af Besty­relsen for Aktiebolaget A Svensson & Co., Malmø; hano'elskyndigt Medlem af Bestyrelsen for N V Stralingswarmte, Amsterdam; Formand for Danske Im­portagenters Forening 1938-46; Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentant­skab 1938-39, af Grosserer-Societetets Komité 1939-46, af Akkordretten 1943-46 og af Direktionen for Handels- og Kontoristforeningen fra 1939; Medlem af Handelsministeriets Eksamenskom-mission og af det af Handelsministe­riet nedsatte Spild- og Emballage-Ud­valg samt af Bestyrelsen for Dansk Frø- og Silo-Selskab fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Akts. „Søvang" (den udtørrede Tastum Sø), af Repræsen­tantskabet for Akts. Pensionsforsik-ringsanstalten, af Bestyrelsen for Nelly Zachariae's Mindelegat, af Repræsen­tantskabet for Ensomme Gamles Værn fra 1942 og af Bestyrelsen for Handels-og Kontoristforeningens Understøttelses-selskab fra 1948.

Udenl.  Orden:  S.V.3'.

Adresse:   Østerbrog. 44,  Kbuvn.  Ø.

___________________Bang

BANG   Fridtjof Læge, Dr. med.; f. 6. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. polyt. Nicolaj Bang og Hustru Camilla f. Troensegaard.

Student (Gammelholms Skole) 1903; med. Eks. 1911; Uddannelse ved kbhvn-ske Hospitaler 1911-15 og 1916-18; Læge­tjeneste i Frankrig under Krigen 1915-16; Prosektor ved Universitetets patholo-gisk-anatomifke Institut 1918-22; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Fødeafd A. 1922-24: 2. Reserveakkuchør ved sam-mes Afd. B 1924-25; Dr. med. 1924; Re­servelæge ved St. Josephs Hospitals Afd. for Kyindes.vRdomme 1926-31; Le­der af Radiumstationens patholog.-ana-tomiske Laboratorium; Specialistaner­kendelse (Kvindesygdomme og Fødsels­hjælp) 1926 og (Diagnostisk Vævs-pathologi) 1934.

Medlem af Leeuwenhoek-Vereenierinir for international eksperiment«! Kræft­forskning; korresponderende Medlem af l'Association francaise pour l'étude du Cancer og af La Sociedad de Anatomiå Normal y Patolégica, Buenos Aires; Delegeret ved Cancer-Kongressen i Lon­don 1928 og Medlem af The Interna­tional Cancer Committee 1929; Medlem af Bedømmelseskomiteen og Opponent ex officio ved Doktordisputats ved det medicinske Fakultet i Oslo 1932; Med­lem af Sydslesvigsk Udvalgs Kbhvns-udvalg 1947.

Har skrevet: Experimentel Påavis-ning af en Latenstid ved Kræftudvik­ling; Bidrag til Studiet af Kræftsyg­dommens Klinik og Pathogenese (Dis­putats 1924); Kliniske og eksperimen­telle Studier af Kræft i Ar m. m.; Aabent Brev til den danske Rigsdag (1947); Sydslesvig i Forbund med Dan­mark (1948).

Adresse: Bredg. 67, Kbhvn. K.

BANG Henrik Rektor,K'.DM.; f. 11.Aug. 1882 i Øverød; Søn af Boghandler August Bang (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Margrethe f. Krnll (død 1923)- gift 1. Gane <W. Juli 1912) m. Inge B., f. 6. Marts 1892 i Vig, død 1932, Datter af Sognepræst J J V Prytz (død 1921) og Hustru Marie f. Bloch (død 1912); 2. Gang m. Bodil B., f. 16. Juni 1897 i Skelby, Datter af Skovri­der Sophus Kaas (død 1916) og Hustru Bertha f. Sørensen (Ægteskabet op­løst); 3. Gang m. Agnete Nathalie B.. f. 15. Aug. 1900, Datter af Forretnings­fører Ejlert Malmgreen.

Student 1900, cand. mag. 1908; Lærer ved forskellige Skoler og Kursus i Kbhvn. 1908-09; Adjunkt ved Herlufsholm Skole 1909; Rektor for Aalborg Katedralskole 1921, for Ordrup Gymnasium 1927, for Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1932,

 

Bang___________________

for Metrppolitanskolen 1940; kst. Under­visningsinspektør 1942-45; Censor ved Eksamen i theoretisk Pædagogik og Skolehygiejne.

Formand for Danske Statsembeds-mænds Samraad og for dettes Enkebo­ligselskab; Suppleant i Lønningsraadet; Medlem af Bestyrelsen for Metropoli-tanersamfundet og af forskellige Kom­missioner og Udvalg; Formand for Statsskolernes Lærerforening 1927-45; Medlem af Bestyrelsen for Gymnasie­skolernes Lærerforening 1927-45.

Adresse: Bulowsv. 9, Kbhvn. V. BANG Jørgen Underdirektør; f. 29. Nov. 1902 paa Frdbg.; Søn af Læge Oscar Bang og Hustru Ellen Margrethe f. Juncker (død 1947); gift (20. Juni 1954) m. Inger B., f. 4. Sapt. 1907 i Ordrup, Datter af Grosserer Carl. l Rasmussen og Hustru Ella f. Tillge.

Student (Helsingør) 1921; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig i Helsingør 1928; f ung. Sekretær i Udenrigsministe­riet 1929; Dommerfuldmægtig i Varde s. A.; Fuldmægtig i Kbhvns almindelige Boligselskab 1932; Fuldmægtig i Frdbg. Kommunes økonomiske Forvaltning 1934. kst. Kontorchef 1938; Underdirektør i Frdbg. Kommunes økonomiske Forvalt­nings Sekretariat og for den sociale Forsorg 1939.

Formand for Frdbg. Kommunes Bo-liiganmisndngsudvalg 1945; Formand for Tilsynsraadet for Sletten Spædbørne-hjem 1947.

Adresse: Mynstersv. 9, Kbhvn. V.

BANG Kaj Vejdirektør, R.: f. 9. Marts 1904 i Silkeborg; Søn af Professor, Dr. med. Sophus Bang (se denne); gift (3. Febr. 1938) m. Karen Charlotte B., f. 1. April 1905 i Kbhvn., Datter af Inge­niør J Chr. D Knudsen (død 1933) og Hustru Dagmar f. Michaelsen (død 1910).

Student (Østre Borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1930, Chef for Vejkontoret 1942, for Statens Vejdirek­torat 1949.

Formand for Strandve.jsudyalget 1946; Medlem af Storebæltskommissionen og Leder af dennes Sekretariat 1948; Med­lem af og Sekretær ved Motorafgifts-kommissionen af 1947; Formand for Groupe de Travail de la route under Oommission économique pour l'Europe 1948 og 1949; Medlem af Telefontilsynet og af Telefonvoldgif tsnævnet; Formand for den danske Delegation ved Trans­portkomiteen under Den internationale Arbejdsorganisation i London 1945 og i lienéve 1947.

Adresse :   Taasingeg. 23. Kbhvn.  Ø.

BANG  Ole Overlæge,  Dr.  med.; f.  22.

Mart« 1901 i Kbbvn.; Søn af Professor,

______________________100

Dr. med. Sophus Bang (se denne); gift (17. Okt. 1930) m. Bodil B., f. 19. Ma.j 1906 i Kbhvn., Datter at Overlæge Erik Christensen (død 1924, se Kraks Blån Bog 1924) og Hustru Ellen f. Hallager.

Student (Østre Borgerdydskole) 1919; med. Eks. 1927; Reservelæge i Flaaden s. A.; Hospitalsansættelser i Kbhvn. 1928-32; klinisk Assistent ved Bleg-damehospitalet 1932: Reservelæge smstds 1933; Dr. med. 1935-, 2. Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. III s. A.; 1. Reservelæge smstds 1937; Studieophold i England 1937, 1939 og 1947; Specialist i intern Medicin (Hjærte- og Blodsyg-domime) 1938 og i klinisk Kemi og la­boratorieteknik 1947; Konsulent i Stå-lens civile Luftværn 1939-42; Læge ved Kbhvna Fængsler 1942; Overlæge ved Centralsygehuset i Randers, med. Afd. 1942.

Formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1941-42; tildelt Pa-steur-Selskabeta Legat 1937; Hedstifter af og Medlem af Forretningsudvalget for Frihedsfonden 1945.

Har skrevet: Undersøgelser over Mæl­kesyren i Blodet ved Muskelarbejde (Disputats, 1935); lægevidenskabelige Arbejder i inden- og udenlandske Tids­skrifter; Redaktionssekretær ved Nor­disk Medicin 1942, Redaktør 1946.

Adresse:   Niels  Ebbesens G.   12 A, Randers.

BANG Olut Forfatter. R • I. 22. Aug. 1882 i Kbhvn.; Søn af Premierløjtnant Nico­lai Bang (død 1885) og Hustru Vilhel-mine f. Rauberg (dod 1921); gift (2. Marts 1946) m. cand. mag. & med. Ulla B., f. 16. Aug., Datter af Bank­direktør Jacob Brandt (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Betty f. Seiersen.

Cand. jur. 1905; Sagførerfuldmrx-gtig 1905-06: Assistent i Finansministeriet 1908, i Ministeriet I. offl. Arb. 1909, Medarbejder ved Vort Land 1908-15; Korrespondent til forskellige norske Blade fra 1912; kst. Byretsdommer 1920-22; Fuldmægtig i Ministeriet f. off Arb. 1922-28; Konsulent for Danske Pri­vatbaner fra 1928; 1. Instruktør ved Statsradiofonien.

Sekretær i Det konservative Folke­partis Forretningsudvalg 1911-19; leden­de Senior i Studenterforeningen 1912-13; Folketingskandidat i Helsingørkredsen 1913 ok 1918.

Litterære Arbejder. Kristiern d. 2. (Dagmarteatret 1921); Det sidste Ord (Da«marteatrct 1924); Byen (Roman, 1924); Dommeren (Dagmarteatret 1925). For Claras Skyld (Det ny Teater 1926); Kvinden paa Fyrre (Dagmarteatret 1927); .Ure (Uagmarteatret 1927); Fru

JM      ___________________

September (Dagmarteatret 1933); Ju­das (Det kgl. Teater 1935); Nævning Olsen (Folketeatret 1939); Gudernes Gave (Det kprl. Teater 1944); desuden flere Hørespil.

Adresse : Statsradiofonien, Rosenørns Allé 22, Kbhvn. V.

BANG Otto Højesteretssagfører, R.; f. 8. Juni 1883 i Kbhvn.; Søn a.f Overrets­sagfører Axel Bang (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Johanne, t. Gautier (død!902); gift (1922) m. Helga B., f. 4. Jan., Datter af Sagfører N C Christensen (død 1930) og Hustru An­na f. Guldborg (død 1948).

Student (Gammelholms Latinskole) 1901; cand. jur. 1907; Overretssagfører i Kbhvn. 1909; Højesteretssagfører 1922, tillige Medhjælper for Statsadvokaterne for Østre Landsretskreds 1919-33.

Formand i Bestyrelsen for Akts. M J Ballin's Sønner'8 og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker, Akts. Silvan, Akts. Ferrosan, Akts. Snedkermestrenes Træ-oe Finérskæreri og Akts. Philip W Heyman; Formand for Tilsynsraadet for Grundejernes Hypothekforeniny:; Formand for Bestyrelsesraadet for Rit­zaus Bureau til 1947; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Rosenborg Brønd­anstalt, Ejendomsaktieselskaberne Tylv­ten, Borgerbo m. fl.. Akts. Henriqnen & Løvengreen, Akts. C J, Seifert, Jnle-mærkekomitéen, Mødres og Børns Be­spisning og Mødrehjælpen samt dennes Støtteforening: Formand for Repræsen­tantskabet i De forenede Skoler 1919-25, Medlem af Bestyrelsen fra 1924, Formand 1927-34; Administrator af Nel­ly Zacharias Mindelegat m. fl.; korre-sponderende Medlem af Institut inter-mfdiare international (Haag) fra 1920.

Adresse: Bernetortffsv. 30, Hellerup.

BANG S J Oberstløjtnant, K'. DM.; f. 15. Juni 1870 i Rønne; Søn af Overlæ­rer, Dr. phiil. J P Bang (død 1897) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1909)- gift (5. Maj 1905) m. Andne Eli­se B., f. 18. Juli 1882 i Kolding, Datter uf cand. ttoeol. Andreas Borch (død 1898) og Hustru Mathilde f. Jordahn

Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant i Artilleriet 1891; Kaptajn 1907; Oberst­løjtnant 1917.

Adresse : Rytterstuen, Skoven pr. Jæ-(terspris.

BANG Sophus Professor, fh. Overlæge, Dr. med., K'.DM.p.p.; f. 26. Juli 1866 paa Erholm ved Aarup; Søn af Skov­rider C L Bang og Hustru f. Knudsen; gift (15. Juni 1900) m. Anna B., f 13. Maj, Datter af Godsinspektør Frederik Brandt Christensen og Hustru f. Harm-«en.

Student  (Fredericia)   1884;  med.  Eks.

____      _______Bang

1891; Læge paa Madeira 1894-95, paa Rivieraen og i Ajaccio 1895-%; ind­førte Sanatoriebehandlingen paa Øre-sundshospitalet 1897-99; Reservelæge ved Kommunehospitalet, Afd. III, 1898

-1901; Leder af Brystsygesanattoriet i Hellerup 1898-1903; Laboratorieforstan-der ved Finsens Lysinstitut 1898-1902; Dr. med. 1901 (Tuberkulosens Sammen­træf med andre Sygdomme); Overlæge ved Nationalforeningens Sanatorium i Silkeborg 1903-13; oprettet Privatsa-natiirinm i Silkeborg 1905: Overlade ved Bispebjærg Hospital 1913, ved Kom­munehospitalets 3. Afd. 1916-36; Profes­sor ved den kliniske Praktikantunder­visning 1934-36; Sagkyndig j Tuberku­losesager ved Retslægeraadet 1935-41.

Formand i Foreningen af kommuna­le Overlæger i Kbhvn. og Frdbg. 1913

-26; Medlem af Hospitalsraadsudval-get 1913-18; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Hovedbestyrelse fra 1919, Formand for Den alm. danske Lægeforening 1922-28: Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1921, Medlem af dettesFfirretning8ndvalgtill924 og af Bestyrelsen for Dronning Luuises Bernehospital 1921-41; Næstformand i Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs 1920-41; Medlem af Bestyrelsen for Rekonvalescenthjemmet Frederik Vil­helm Hegels Minde 1920-23 og af Be­styrelsen for Dir. Edv. Rées Minde-leerat 1920; Formand i Dansk Selskab for intern Medicin 1920-22, Medlem af dets Bestyrelse 1923-28; Medlem af For­retningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1922, af Bestyrelsen for Vejlef.jord Sanatorium 1923 og af Udvalget ang. Folkeundersø-gelse i Forbindelse med Calmettevacci­nation 1948; Formand for Akts. Lægernes Hus 1923-32; Medl. af Kbhvns Kommunes Pensioneringsraad 1923; dettes Formand 1925-36; Medlem af Cancerkomftéen 1922: RedaKtør af Acta tnberculoeea scandinavica 1925-34; Formand for Dansk Tnberkuloselægeselskab 1927-30; For­mand i Lægeforeningens Udvalg til (Fortsættelseskurser 1928-42 og for For­eningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1929-34; Medlem af Bestyrel­sen for Sygeplejerskernes Hua 1932-41; Korresp. Medlem af l'Union intern, contre la Tuberculose 1933; Medlem af Svenska Låkaresallskapet 1937.

Udenl. Ordener: F.X.L.5.; K.St.A.3.: Ø.r.K.O.

Adresse : Parkovsv. 3. Gentofte.

BANG-JENSEN    Povl Ambassaderaad. Landsretssagfører, R.; f. 6. April 1909 i Kbhvn.; Søn af Direktør J C Jensen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) os Hustru Frida f. Emde; gift (29. Mart?

Bang        _________

1943)   m.  Helen  Jean  B-J.,  f. 6.  Juni

1914 i Port .Tervis, U.S.A., Datter af Thomas R Nolan og Hustru Mae f. Burns.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1927; rand. j ur. 1953- Landsretssagfører 1937-, Studieophold i Genéve 1930, i Tyskland og England 1933, i Norge, England og Frankrig 1938 og i U.S.A. 1939-, Medarbejder i Gesandtskabet i Wa­shington fra -Sept. 1939, anmeldt som Legationsraad 1943; Ambassaderaad 1947; samtidig midlertidigt Chargé d' Affaires i Mexico City og mellemame­rikanske Stater 1944 og i Washington 1946; Delegeret til ICAO's første Ple­narforsamling i Momtreal 1947.

Har skrevet: Mindstepris og Under­salg (Ørstedske Prismedalje 1934) samt Artikler og Afhandlinger om juridiske, økonomiske og udenrigspolitiske Emner i danske og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Westchester Apartments, Washington, D.C., U.S.A.

BANG-SØRENSEN Michael Maler; t. 25. Juni 1884 i Banders; Søn af Pak­mester ved Statsbanerne J Sørensen (død 1930) og Hustru Johanne f. Bang (død 1897); gift (22. April 1910) m. Martha B-S., f. 14. Maj 1885 i Kbhvn.

Malersvend 1904; Elev af Kunstaka­demiet 1904-07; Tegnelærer ved de Reiersenske Tegneskoler 1906-14; udstil­lede første Gang 1908; Studierejser til Frankrig, Spanien, Tyskland og Ita­lien; Assistent hos Carl Lund 1911-19; Teatermaler ved Scala Teater 1919-29 og ved Dagmarteatret 1919-37. Udført Dekorationer til Landsbyen hos Lor-ry 1930 og Ombygningen 1945: har ud­ført Dekorationer til Casino, Det kgl. Teater, Nørrebros Teater. Frederiksberg Teater, Det ny Teater, Folketeatret og Tivoli og arrangeret en Del Udstillin­ger bl. a. i den danske Pavillon i Ant-werpen 1930; kunstnerisk Arrangør af Landsudstillingen for Hotel- og Re­stauranterhvervet i Tivoli 1934; overtog den kunstneriske Ledelse af det ny Nå-Honal-Scala's indvendige Dekoration 1931-32; udført Billeder til Vægfrisen paa den danske Afdeling paa Chicago Udstillingen 1933.

Medlem af Børnehjælpsdagens For­retningsudvalg 1938-47, af Hovedkoni;-teen fra 1947 og af Bestyrelsen for Ak-tieieatret Nørrebros Teater fra 1939.

Adresse: Blomstervænget 49, Lyngby.

BANGERT  Emilius Domkantor, Profes­sor, R.p.p.; f. 19. Aug. 1883 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef Conrad Bangert (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Ida f. Andersen (død 1904); gift (2. April 1909) m. Astrid B., f. 29. Jan. 1889 i Kbhvn., Datter af Kaptajn

__   ________ __  102

Georg Schack (dod 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Dagmar f. Fischer (død 1898).

Student (Borgerdydskolen Ø) 1902, cand. phil. 1903; ansat ved Lniidhypr-ningernes Brandforsikring 1903-18-. stu­derede Musik (Komposition, Klaver og Orgel); Anckerske Legat 1913; Orga­nist ved Skovshoved Kirke 1915. ved lesnskirkrn 1916; Kantor ved Ro«kild<> Domkirke fra 1919; La-rer ved Det kgl ilanske Musikkonservatorium fra 1925. Professor 1949.

Formand for Dnnsk Organist- og Kantorsamfund af 1905 fra 1934. Med­lem Sit Bestyrelsen for Edition Dania fra 1936, for Samfundet til Udgivelse af ,dansk Musik fra 1938 og for Det kg! danske Musikkonservatorium fra 1947 Medlem af Repræsentantskabet f«" Dansk Tonekunstnerforening fra 1937 ag for Dansk Korforening fra 1940.

Kompositioner: En Symfoni, Ouvertu­re, Strygekvartet, Sonater. Korværker otr Sange.

Udenl.  Ordener:  Fi.H.R.31.:  S.N.3

Adresse • "Roskilrtp

BANGSBØLL.   F C S Kommandør, R., HTS., FM. i Sølv p.p.; f. 23. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Dampskibsfører F l' A S Bangsbøll (død 1927) og Hustru Hermandine Elisabeth Margrethe f Christiansen (død 1899); gift 1. Gang (4. Sept. 1918) m. Rigmor Carla Mar­tha B., f. Bjerrebye, død 1930; 2. Gang (25. Maj 1936) m. Olga B., f. 12. Jan. 1899 i Silkeborg, Datter af Købmand Louis Canaris Klein (død 1945) og Hu­stru Dagmar f. Nielsen (død 1927).

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1916; Kaptajnløjtnant 1923, Orlogskap­tajn 1932; Undervandsbaads- og Stabs­tjeneste 1917-34; deltog i Godthaab-Ekspeditionen til Østgrønland 1930 og i 6. Thule-Ekspedition 1931; tjenstgøren­de i Marinens Flyvevæsen 1934-38; over-gaaet til Søværnets Reserve 1938; an­sat i D.D.P.A.'s og Vacuum Oil Co.'s fælles Flyveafd. Intava Aviation Pro­ducts s. A.; indkaldt til Tjeneste i Sø­værnskommandoen 1939-48; Kommandør­kaptajn 1940; Kommandør 1945.

TIdenl. Orden : S.Sv.J'.

Adresse: Hegnsv. 45, Nærum. BANGSLEV Carl Amtslæge; f. 12. Maj 1891 i Tved ved Thisted; Søn af Gaard-ejer Jørgen Jensen og Hustru Larsine f. Caspersen- gift (17. April 1922) m. Carla Helga B., f. 12. Aug. 1894 i Svendborg, Datter af Fiskeridirektør F V Mortensen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Christiane f .Hansen.

Student (privat diinit.) 1913; med. Rks. 1921; Reservelæge ved Amtssyge­huset i Skanderborg 1922, ved Amts­sygehuset i Tranebjærg paa Samsø

s. A.; Kommunelæge i Vaag paa Fær­øerne 1922-27; ansat ved Oringe Sinds-sygehospital og Aarhus Kommunehospi­tal 1927-28; Reservelæge ved Marselis-borg Hospital i Aarhus 1928-32; prakt. i Vejgaard ved Aalborg 1932-42; Kreds­læge i Aalborg Amts søndenfjordske Lægekreds 1934; kst. Amtslæge i Aal­borg Amt og Kredslæge i Aalborg By 1942, udnævnt 1944.

Adresse: Algade 54, Aalborg.

BANKE Jørgen fh. Bibliotekskonsulent, Forfatter; f. 16. Dec. 1877 i Ebberup Banker; Søn af Gaardejer Niels Mik­kelsen (død 1926) og Hustru Karen f. Jørgensen (død 1922); gift (12. Maj 1905) m. Regine B., f. 3. Febr. 1878 i Aal Sogn. død 1947, Datter af Sogne­foged Niels Stockholm Bruun (død 1923) og Hustru Duaine f. Jensen (død 1918).

Eksamen ved den kgi. Veterinær-og Landbohøjskole 1895; Lærereks­amen (Blaagaard) 1900: Lærer i Aal 1900; Redaktionssekretær ved Fyns Venstreblad 1902: Lærer ved Bm-drupborg Højskole; Kommunelærer i Esbjerg 1904-20; Forstander for Es­bjerg Aftenskole 1906-13; Bibliotekar ved Esbjerg Folkebibliotek 1913; Biblio­tekar ved Centralbiblioteket for Syd­vestjylland 1919; Medlem af Statens Bogsamlingskomité fra 1917; Biblio­tekareksamen 1918; Distriktskonsulent i Bpgsarnlingssager for Ribe og King-kjøbing Amter 1919; Konsulent ved Statens Bibliotekstilsyn 1920-46; Lærer i Bibliotekskundskab ved Statens Læ­rerhøjskole 1928-39; Lærer i Dansk ved Dalarnas folkhogskolar i Sverige fra 1924; Foredragsholder i de norske Fol­keakademier fra 1946.

Stifter af og Formand for De danske Købstæders  Aftenskoleforbund  fra   1907 og  for  Dansk  Aftenskoleforening  1921-32;  Medlem af Forretningsudvalget for Fællesraadet   for   Folkeopdragelse   1924-26; Medlem af Centralnævnet for Stats­skolerne   1924-26;   Medstifter   af   Fynsk Hjemstavnsforening for Kbhvn. og Om­egn og dens Formand indtil 1933; Stif­ter af Bureau for Brevveksling mellem Nordens Skoleelever;     Formand i Nor­disk Samfund  til dets Opløsning i 194^ og i Settlementet Saxogaards Bestyr se   til   1938;   Redaktør   af   Tidsskri Nær   og   Fjærn   1923-25;   Redaktør Medudgiver  af   Faglig   Læsning,   T skrift  for Skole  og  Hjem   fra  1927 Redaktionen  for  Radio  for  Kultur •   Folkeoplysning   1931-32   og    for    „Dan­mark"   1940-41;   stiftede   under   Besæt­telsen   Dansk   Studiering;   Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening 1946.

Litterære Arbejder : Ssnaiavlnk i prak­tisk Skolegerning (1903); Degne Emner

__________________Bank

(1905); Lise (1908); Ud i Verden (1914, 2. I'dg. 1922) • Tyvetøj (1917, 2. Udg. 1937); Frederik den Syvendes Søn (1919); Bø­gers Brug (1919, 2. Ude. 1922, 3. Udg. 1943); Oprøret paa Rosenlund (19E4); Medudgiver af Fritidens Anvendelse og Folkeopdragelsen (1925): Folkegaarden og Skovparken (1926); Den unge Bor­ger (1926); Lass Paisens Gile (1928); De danske Folkebibliotekers Historie i Omrids (1929); Topgaarden, Træk af Livet paa en fynsk Bondegaard før og nu (1930); Husmandsbevægelsen i Fag­lig Læsning (1932): Vorherres Niels, en Slægtsroman (I Del 1932); s. m. Aage Bredsted: Biblioteket i Undervisnin­gens Tjeneste (1933, ny Udg. 1941); Truelemosegaard, en Slægtsroman (II Del 1935); Filmstekst til Ungdom og Bøger (1938); Oplevelser og Overvejel­ser fra et jævnt og mnntert virksomt Liv paa Jord I (1944), II (1946); Es­bjerg Folkebiblioteks Historie (1947). Adresse: Solvænget 17, Lyngby.

BANKE  Niels Underdirektør, Lektor; f. 29. Sept. 1907 i Esbjerg; Søn af fh. Bibliotekskonsulent Jørgen Banke (se denne); gift (9. Aug. 1931) m. Elsebet Munk B., f. 30. April 1907 i Hvejsel, Datter af Provst Marius Nielsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Eli Margrete f. Monrad (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1925: cand. polit. 1930; Lærer ved Borups Højskole 1930; fung. Sekretær i Overskyldraadet 1931-32; i Indenrigsministeriet 1932; Lærer ved Den danske Andelsskole ved Middelfart 1932-36; tung. Sekretær i Landsoverskatteraadet 1936; Sekretær i Statens Ligningsdirektorat 1938, fung. Fuldmægtig 1940; Ekspeditionssekretær ved Priskontrolraadet 1941; fung. Kon­torchef i Prisdirektoratet 1944, ud­nævnt 1946, Underdirektør s. A.; Læ­rer ved Handelshøjskolen 1932 og fra 1936, Lektor 1939.

Medredaktør af Det tredie Stand­punkt 1936-37; økonomisk Medarbejder ved Kristeligt Dagblad 1936-37; Redak­tør af Revision og Regnskabsvæsen 1938-39; Medstifter af Dansk Samling 1936; tilknyttet Dansk Samlings illegale Ledelse 1944-45; Medlem af Friheds-raadets juridiske Udvalg til Forbere­delse af Værnemagerlovglvning og Er-statningslovgivning 1944-45; Medlem af Frihedsraadet 1945, af Frihedsbevægel­sens Samraad 1945-46, af Dansk Sam­lings Hovedbestyrelse 1945-46 og af Er-statningsraadet; Medlem af Landbrugs­ministeriets Kødforsyningsudvalg.

Har skrevet: Konjunkturer og Kri­ser (1936); Dansk Erhvervsliv (1941-43-48, s. rn. J Toftegaard og K O Vedel-

Bank -      __

Petersen); Artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Gads Danske Magasin og Dagspressen m. v.

Adresse: Caroline Amalie V. 12, Lyngby.

BARDENFLETH    Gunnar Kabinetsse­kretær Kammerherre, SK.DM., Chr.X M.T.p.p.; f. 1. Marts 1889 paa Frdbg.; .Søn af Kammerherre. Stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (5. Maj 1916) m. Agnete B., f. 12. Juni i Kbhvn., Datter af Bankbestyrer Ludvig Theisen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) oa Hustru Charlotte f. Ehlers (død 1936)

Student (Vejle) 1908; cand. jur. 1915; Fuldmægtig y£d Vejle Amt 1915: Sekretær i Indenrigsministeriet 1917 •. Sekretær hos Indenrigsministeren 1919 -28; Fuldmægtig i Socialministeriet 1925; kst. Amtmand over Hjørring Amt 1928-29; Ekspeditionssekretær i Socialministeriet 1931 -. Kontorchef sam­mesteds 1934; Kabinetssekretær hos H. M. Kongen 1936; Ordenssekretær s. A.; Udgiver af Statshaandbogen fra 1936.

Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1917-34; kgl. Pa­tron for St. Petri tyske Kirke i Kbhvn. og for Brødrene Petersens Jomfruklo­ster 1938; Formand for Kbhvns Under­støttelsesforening 1939 og for Asylbesty­rerindernes Pensionskasse; Medlem af Julemærkekomitéen, af Bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond, for Kong Christian X's og Dronning Alexandri-nes Grønlands Fond, for Dronning Louises Asylselskab, for Foreningen af 23. April 1882 ( Børnehjemmet Dohns Minde), for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede Legat og for Welander-hjemmene; Medlem af Repræsentant­skabet for Kbhvns Kreditforening 1940, af Kontrolkomitéen i Livsforsikrings-selskabet Hafnia 1943, af Repræsen­tantskabet i Kbhvns Brandforsikring 1944 og af dettes faste Udvalg 1945 samt af Bestyrelsen for Akts. JCbhvn? Sommer-Tivoli 1947.

Udenl.  Ordener:  N.St.O.l.;  S.N.l.

Adresse: Amalieg. 40, Kbhvn. K.

BARDENFLETH Hemming Creditkas-sedirektør, cand. jur.; f. 8. Jan. 1896 i Kbh'Vn.; Søn af Kammerherre, Stift­amtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (10. Aug. 1923) m. Elisabeth B., f. 5. Juni 1899 paa Frdbg., Datter af Eks­peditionssekretær, cand. jur. Thøger Holm (død 1914. se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Cecilie f. Grimer (død 1940).

Student (Vejle) 1913; cand. jur. 1926; Assistent i Creditkassen ifor Landejen-

(lomme i Østifterne 1917, Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær emstds 1928, Kontorchef 1938, Direktør 1942.

Adresse:  Dronningemarken 5, Gentofte.

BARDENFLETH   Kristina Forstander-inde; f. 12. Juli 1890 paa Frdbg.: Dat­ter af Kammerherre, Stiftamtmand Vil­helm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Agnete f. Brandt (død 1946).

Leder af Marthahjemmet i Brohus-gade 1926-J8; Forstanderinde for Diako­nisse-Stiftelsen fra 1938.

Adresse : Peter Bangs V. 1. Kbhvn. F.

BARFOD A f h. Departementschef, K1. DM. p.p.; f. 2. Pebr. 1378 i Aalborg; Søn af Hospitalsforstander H P Barfod (død 1892) og Hustru Marie f. Tang (død 1928); gift (15. Sept. 1915) m. Inger B., f. 28. Juli 1884 i Kbhvn., Datter af Kommandør R«gnar Hammer (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Fanny f. Hedemann (død 1946).

Student (Aalborg) 1896; cand. jur. 1902; Sagførerfuldmægtig samme Aar; Assistent i Kultusministeriet 1906, Fuld­mægtig 1914; kst. Kontorchef i Under­visningsministeriet 1921. kgl. Udn. 1923, Departementschef 1933-49.

Sekretær ved Tandlægeskolen 1912-20-, Formand i Bestyrelsen for Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Stu­dentereksamen 1921-33; Sekretær ved den store Skolekommission 1919-23; Del­tager i de dansk-tyske Skoleforhandlin­ger Okt. 1924; Sekretær for Bestyrel­sen for Rosenborgsamlingen 1925-32; Medlem af Revisionsudvalget for Ro­senborgsamlingen 1932; Medlem af Dob­beltscenens Kontrolkomité 1931-32; Ad­ministrator ved Kunstakademiet 1933; Medlem af Beskæftigelsesraadet 1941-42; Formand i forsk. Kommissioner bl. a. vedr. det sønder j ydske Skolevæsen 1945, vedr. Skoletilsynsloven og vedr. Semina-rieordningen samt for Foreningen Nor­dens Skolenævn 1947-49.

Udgiver af Haandbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole, 1930, Tillæg til denne. 1938 og 1933-48 af „Med­delelser om Folkeskolen, Ungdomsunder­visningen og Læreruddannelsen" samt desuden af forskellige Udgaver af Love vedrørende Folkeskolen.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; F.O.I.P.; X.St.0.21.; S.N.2'.

Adresse:  Svanemøllev. 13, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tisvlldeleje.

BARFOD Andreas Politimester, R.; f. 28. Aug. 1890 i Skævinge; Sen af Provst Gustav Barfod (død 1919) og Husiru f. Schack (død 1906); gift (25. April 1919) m. Margrethe B., f. i Kbhvn.. Datter af Bogtrykker Jacob Grsebe og

Hustru f.  Petersen   (begge døde).

Student (Frederiksborg) 1908: ca,nd. jur 1914- Assistent i Kbhvns Magi­strats 1. Afd. 1916. Fuldmægtig 1919; Politifuldmægtig i Hjørring 1920; Po­litimester i Hobro m. v. 1937.

Adresse:  Mariagerv.  37,  Hobro.

BARFOD   Børge   (li.   Professor;   l'.    21. Marts 1909 i Kbhvn.;  Søn af Overrets­sagfører,   Kontorchef   Søren   W Barfod (død  1938)   og   Hustru   Olga Cecilie   f. Keller; gift   (1. Juni 1933) m. Kari B., f.  26. Juli 1905 i  Kristiansand S, Nor­ge, Datter af Overmgeniør i De norske Statsbaner    Lorenz   Segelcke   Bonnevie (død 1912) og Hustru Dorothea f. Holst. Student     (Schneekloths   Skole)   1928; ansat  i Akts.  Philip W  Heyman 1928-29;    handelsvidenskabelig    Afgangseks. (Handelshøjskolen i   Kbhvn.)   1931;   As­sistent ved Instituttet for Salg og  Re­klame   ved  Handelshøjskolen  i   Kbhvn. 1931-37;   cand.   polit.   1937;     Driftsøko-nom og Statistiker i Akts. Aarhus Olie-fabrik  s.   A.,  Leder   af   Virksomhedens driftsøkonomiske  Kontor  til   1943:   Lek­tor   i    Erhvervsøkonomi   og    National­økonomi      ved      Handelshøjskolen      i Kbhvn.   1943-46;    tillige   Lærer   i   Na­tionaløkonomi   ved   Niels  Brocks  Han­delsskole  1945-46;    Sekretær   i   General­sekretariatet  for Regeringens  Beskæfti­gelsesudvalg 1944-45:  Profe=spr i Drifts­økonomi ved Aarhus Universitet 1947-48. Medlem af Repræsentantskabet i For­eningen   til  Beskyttelse  af  videnskabe­ligt  Arbejde,  af  Redaktionen   af  Nor­disk   Tidsskrift  for   Teknisk   Økonomi, af   The   Econometric   Society,   Chica&o og af Det lærde Selskab, Aarhus; Med­lem af Repræsentantskabet  for Statens Byggeforskningsinstitut   1947;    Medlem af   Aarhus   Universitets   Forretningsud­valg  1947-46  og  af  Humanistisk   Sam­fund, Aarhus.

Har skrevet: Reklamen i teoretisk­økonomisk Belysning (1937); Local Economic Effects of a large-scale indu-strial undertaking (1938); Afhandlin­ger om Produktions- og Omkostningb-teori, Konsumtions- og Efterspørgsels-t«ori, Prispolitik, Inde*talt«ori og for­skellige driftsøkonomiske Emner i Fag-tidsskrjfter; Medarbejder ved Danish Soientific Activities during the Second World War.

Adresse: Bangsbov. 41, Vanløse.

BARFOD Poul Tang Tømrermester.R. ;f. 20. Marts 1881 i Aalborg; Søn af Ho­spitalsforstander Hans Peter Barfod (død 1892) og Hustru Marie Chatrine f. Tang (død 1928); gift (10. Nov. 1910) m. Anna Elisabeth B., f. 4. Dec. 1880 i Regstrup, Datter af Stationsfor­stander Jolun Fiaffcnben; (død 19341

_____   ____        ________Bart

og  Hustru  Elisabeth   f.  Giersing   (død 1934).

Præliminæreks. (Aalborg Katedral­skole); uddannet som Tømrer; gcnnem-gaaet Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; derefter arbejdet som Tømrer i Kbl'.vn. og i England, Tyskland og Schweiz; Konduktør hos forskellige Ar­kitekter og Entreprenører; Konduktør i Tømrer- og Entreprenørfirmaet Juli­us Nielsen, senere Julius Nielsen & Søn, Kbhvn. 1907, Medindehaver af dette Firma fra 1927.

Vurderingsmand i Kbhvns Brandfor­sikring og i Undervisningsministeriets Vurderingskommission for Seminarier, Højskoler m. m.; Medlem af Bro- og Bolværkskommissionen i Kbhvn. og af Kommissionen vedrørende Boligtilsyn og Sanering af usunde Boliger; Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns Tømrer-laug og for dettes Understøttelsesfor­ening fra 1941; Skuemester ved Sven­deprøver.

Adresse : Valdemarsg.  12, Kbhvn. V. Sommerbolig :   Poppel  Allé 36, Holte.

BARFOED   Aage   Forfatter;   f.   2.   Maj 1879  paa   Frdbg.;   Søn   af  Kontorchef, Ritmester V H V Barfoed (død 1905) og Hustru   Frederikke f.   Andersen   (Mun-delstrupsraard)  (død 1924).

Gennemgaaet Sohneekloths Latin-Skole: ansat ved de danske Statsbaner som Assistent 1897-1904; foretaget Rejser i Tyskland. Østrig, Italien, Afrika og Frankrig; studeret engelsk klassisk Litteratur ved Universitetet i Orford, samt Kunst, og Litteratur i Italien og Frankrig.

Litterære Arbejder: Viljer (Fortæl­ling 1904); Væven (Skuespil 1905); Asta Kanning (Det kgl. Teater 1906); Skyggen (Skuespil 1907); Skytten (For­tælling 1907); Blodet (Italienerfortæl­linger 1908); Solfolket (Araberfortæl­linger 1908); Jørgen Gylling (Skuespil 1909); Ovnen (Roman 1910); Mørkets Kontrakt (Roman 1912); Granatæblet (Roman 1913); Madonnas Ansigt (Ro­man 1916); Duen og Slangen (Roman 1923); Under Ørnens Vinger (Roman 1925); Storhedstid i Danmark, en Cyc-lus danske historiske Romaner fra Re­formationen: Herremanden paa Kaas (1915), Den store Bryllupsfest (1922). Den udvalgte Konge (1923), Staden fal­der (1924); Duen og Slangen (Opera-tekst, 1925); Leonora Christina (Digt­ning, Operatekst, Det kgl. Teater, 1926); Ivar paa Storfangst (Drengebog 1933); Tempelherrerne (Historisk Ro­man 1934); Madonnas Ansigt (Drama­tisk Digtning, Operatekst, Det kgl. Teatrr, TO'5}; Tygp Brnhe (hi«t Skue-

Barf      ___________________

spil, 1938, opført i Radioen 1940); Guds Stemme (under Pseudonym : Victor Fa-bricius, 1939); Aandelige Sange (m. Mu­sik af Daniel Andersen, 1939); Leonora Christina i Maribo (Skuespil, 1943).

Adresse: Poppel Allé 14, Holte.

BARFOED Harald Apoteker, R. DM. p.p.; t. 31. Aug. 1878 i Kjellerup; Søn af Læge Thomas Barfoed og Hustru Marie f. Barfoed; gift (4. Maj 1912) m Dagmar B., f. 18. Juli 1884 i Korsør. Datter af Overpostpakmester Fritz Gransøe og Hustru Wilhelmine f. Grant-zau.

Cand. pharm. 1900; Provisor i Hor­sens Svaneapotek 1900-01, i Det kgl. Militær- og Vaisenhusapotek i Kbhvn. 1902-05, i Schweiz 1905-07. atter i Det kgl. Militær- og Vaisenhnsapotek fra 1907-22; Konsulent ved Sundhedsstyrel­sens Apotekerraad 1909-22; Indehaver af Delfin Apoteket i Kbhvn., Nørre Far-imagsarade 63. fra 1922.

Medlem af Dansk Fartnacevtforenings Bestyrelse 1908-09; Medlem af Repræ­sentantskabet i det pharmaceutiske Un-derstøttelsesselskab 1910-22; Medstifter af Danmarks Farmaceutiske Selskab og Bestyrelsesmedlem (Sekretær) i Sel­skabet 1912-17, Næstformand 1932-37, derefter Æresmedlem; Eksaminator ved pharmaceutisk Medhjælpereksamen 1922-35; Censor 1935-47: Næstformand i Be­styrelsen tor Danmarks Apotekerfor­ening 1922-26; Formand for Københavns Apotekerforening 1924-26; Formand for Danmarks Apotekerforening 1926-30 • Dommersuppleant i Den faglige Vold­giftsret 1930, Dommer 1938-45; Sagkyn­dig ved Retslægeraadet 1935-47; Korre-sponderende Medlem af Finlands Apote­kerforening og af Norsk Farmasøitisk Selskab; Stifter af Danmarks Farma­ceutiske Selskabs Guldmedalje. Udenl. Orden : S.N.3. Adresse: Svanemøllev. 73, Hellerup. BARFOED Knud V Arkitekt, R.; f. l Marts 1888 i Hørsholm: Søn af Sogne­præst Chr. Barfoed (død 1935) og Hu­stru Thora f. Læssøe (død 1917): Britt (6. Ma.i 1917) m. Maggie B., f. 6. Maj 1888 paa Kragerupgaard ved Ruds Ved-by; Datter af Forpagter Carl Trock (ded 1910) og Hustru Agnes f. Casten-schiold (død 19MV

Student 1907; Elev paa Teknisk Skole 1907-08 ag paa Akademiet 1908-10; fore­tog Opmaalinger  af Landsbykirker op   | »f  Gjorslev   Slot    for    Nationalmuseet   ! 1916; Konduktør ved Fyrvæsenet 1917-19, Afgang fra Akademiet 1918: Konsulent for   Gymnastikinspektoratet   fra   1924; Medhjælper hos Christen Borch fra 1937. Medlem    af    Naturfredningskomitéen langs Stranden ved Køge Bugt 1925.

_______ ____     106

Arbejder : Svaneke Fyranlæg, Svaneke Skole og Bypark; Hareskov Kirke; En Række Gymnastikhuse; Skovlunde nye Skole; Bibliotek ved Statsseminariet i Tønder; Ombygninger for Kristelig For­ening til Børns Redning; Udvidelse af Set. Maria Hospital i Roskilde; Ombyg­ning af Voss' Fabrik i Fredericia, af Roskilde Bank og af Roskilde Spare­kasse; Istandsættelse af Ferslev Kirke m. m.

Har skrevet Artikler i Naturfrednings-foreningens Aarsskrift og i Dagspressen.

Adresse : 0-Søgade 8, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Firkløverlmset, Hundige Strand pr. Greve Strand.

BARFOED Sven Direktør. Civilingeniør: f. 24. Jan. 1917 i Bogense; Søn af Ma-skinfabrikant Erik Barfoed og Hustru Anna f. Bech; gift (21. Okt. 1944) ni. Grete B., f. 8. Marts 1921 i Kolding, Datter af Direktør Thorvald Andersen og Hustru Caroline Mathilde f. Howalt.

Student (Frederiksborg) 1936; cand. polyt. 1941; ansat hos raadgivende In­geniør Erik V Ramsing, Kbhvn. 1941-42, hos Civilingeniør K Hindhed«', Kbhvn. 1942-46 og i Akts. Frederiks-holms Tegl- og Kalkværker, Kbhvn. fra 1946, Direktør 1949.

Adresse:  H Hansens V. 18, Hillerød.

BARKHOLT   Johs. Bog-handler, R.p.p.; f. 19. Dec. 1897 li Bindslev i Hjørr;n_' Amt; Søn af Gaardejer Kr. Hansen Barkholt (død 1929) og Hustru Andrea f. Lykkegaard (død 1939); gift (15. Maj 1923) m. Asta B., f. 27. April 1900 i Kolding, Datter af Lærer S P Klausen (død 1945) og Hustru Elisa­beth f. Ravn (død 1926).

Ansat i J Jepsens Bog- og Papir­handel i Sindal 1912, i Mandrup Poul­sens Boghandel i Brønderslev 1916, i P Blichers Boghandel i Kolding 1919-20: overtog sidstnævnte 1921.

Næstformand i Den danske Provins­boghandlerforening 1935, Formand 1937; Medlem af Boghandlerraadet 1935, Næstformand 1937; Medlem af Besty­relsen for Danske Boghandleres Kom-missionsanstalt og Boghandlernes Hus (Næstformand 1937), for Danske Bog­handleres gensidige Kautlonsfond 1935. for Boghandlerfagskolen 1937-45 og for Stiftelsen Boghandler-Bo 1938-, Kasserer i Foreningen Norden's Kolding Af d. 1942: Medlem af Bestyrelsen og For­retningsudvalget for Dansk Forfatter-fond 1944.

rdenl. Orden :  Fi.L.31.

Adresse:  Slotsg.  2,  Kolding.

BARKHUUS  Wilhelm   Direktør;  f.  19.

Okt. 1870 i Kalundborg; Son af Barbér

Jørgen Barkhuus (død 1917)  og Hustru

Emilie   f.   Bache   (død  1925);   gift   (4.

April 1906) m. Asta B., f. al. Maj 1884 i Kbhvn., Datter af kir. Instrument­mager Axel Svendsen (død 1893) og Hustru Anna f. Laban (død 1896).

Student (Borgerdydskoleri Ø) 1889; cand. polyt. 1895; Ingeniør ved Stats-haneanlæggcne 1895-97; i Amerika 1897-99; Ingeniør hos Fr. Jahannsen & »uabjt 1900-05, hos Saaliye & Lerche 1905-13; (Iveringeniør i Akts. Titan 1913, Un­derdirektør i samme 1923, Direktør 1937-41.

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1924-31 og af Dansk Stan-dardisertin.gsraad 1926-32.

Adresee:   Prinsesse Maries Allé  3, Kbhvn. V.

BARNER-RASMUSSEN    Johannes Di­rektør for Det tekniske Selskabs Skoler i Kbhvn., R.DM.p.p.; f. 21. Dec. 1891; Sen af Forstander for Odense tekniske Skole. Overlærer il Rasmussen (død 1942) og Hustru Johanne 1. v. Barner; grift m. Valborg B-R., f. i Berufjord i Island, Datter af Købmand St. Gucl-mundsson og Hustru Andrea t. Wey-wadt.

Student (Odense) 1909; Assistent i Fi­nansministeriet 1913, Sekretær 1919; Chef for Bogholderkontoret under Grønlands Styrelse 1925-28; Lærer ved Det tekni­ske Selskabs Skoler fra 1919; Forstander for Taastrup tekniske Skole 1920-2?; Forstander for Det tekniske Selskabs Skoler i Kbhvn. 1928, Direktør fra 1943. Medlem af Skoleraadet for den tek­niske Undervisning; Næstformand i Be­styrelsen for Teknisk Skoleforening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Stu­diefond, for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri og af Præsidiet for Dansk Rejseopsparing m. m.; Redaktør af Teknisk Skole-tidende.

Udenl. Ordener:  Fi.H.R.3'.; S.N.3. Adresse:   Prinsesse Charlottes G.  38, Kbhvn.  N.

BARNER-RASMUSSEN   Mogens Vke direktør, Landsretssagfører; f. 3. Jan. 1919 i Kbhvn.: Søn af Direktør Johan­nes Barner-Rasmussen (se denne); grift m. Gurli B-R., f. 15. Febr. 1919 i Oden­se, Datter af Overretssagfører Valdemar Frandsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Inez f. Winberg. Student (Metropolitanskolen) 1936; cand. jur. 1942; Sagfører i Kbhvn. 1945, Landsretssagfører 1946; Direktionssekre­tær i A/S Dansk Folkeforsikringsan-stalt 1947, Vicedirektør 1949.

Adresse : Jægersborg  Allé 52 A, Char-lottenlund.

BARNOW    Niels   Tømmerhandler,   Kon­sul,   R.p.p.; f. 7. Okt.   1876 i   Aarhus;

_________ ________Barr

gift  (17. Juli 1903) m.  Frida B., f. 14. Dec.   i Aarhus.

Præliminæreks. 1892; Uddannelse i Trælast-, Korn- og Foderstofhandelen; ansat i Aarhus Tømmerhandel 1896-1900. i Hadsten Mølle 1900-01; Proku­rist hos H C Olivarius i Kbhvn. 1901-05; Associé i Aarhus Tømmerhandel 1905-14; .Medindehaver af samme Firma fra 1914, Eneindehaver fra 1925; svensk Vicekonsul 1918, Konsul fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Handelsforening 1915-37, Formand 1926-37, derefter Æresmedlem af Forenin­gen, for Den jydske Handelsstands Cen­tralforening 1928-37, 2. Viceformand i dennes Forretningsudvalg 1935-37; Med­lem af Provinshandelskammeret og af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1935-37; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Kjøbmænds Hjælpekasse (Formand f_ra 1945), af Bestyrelsen for Foreningen af jydske Trælasthandlere fra 1924, For­mand 1936-42, derefter Æresmedlem af Foreningen, af Bestyrelsen Jor Fælles­foreningen af danske Trælasthandler-foreninger fra 1936, Formand 1940-42, af Bestyrelsen for Jydsk Trælasthand­lerforenings Hjælpekasse, af Repræ­sentantskabet for Privatbanken i Kbhvn.; Formand for Delegationen i Aarhus og Omegns Bank; Medlem af Aarhus Byraad 1921-25 og af Aarhus Havnebestyrelse 1921-33; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Norden Aar­hus Afd. fra 1930; handelskyndigt Med­lem af Vestre Landsret fra 1933; For­mand for borgerligt kommunalt Sam­virke i Aarhus fra 1928; Medlem af Be­styrelsen for Den jydske Handelshøj­skole fra 1930, Formand fra 1931; For­mand for Foreningen af Sveriges Kon­suler i Danmark 1938-49.

Udenl.   Ordener:   K.H.R.31.;   S.N.3.; S.V.3'.

Adresse: Kystvej 59, Aarhus. Sommerbolig: Villa Hegnet, Platanv., Risskov.

BARR  Kaj Professor; f. 1896 i Kbhvn.; Søn af Mekaniker J? E Barr og Hustru Frederikke f. Frederiksen; gift (1927) m. Johanne B., f. 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Overretssagfører P E Jacobsen og Hustru Dagmar f. Nielsen.

Adgangseks. til Polyt. Læreanst. 1914; Student (privat dimit.) 1917; mag. art. 1925; Studieophold i Gøttingen; Assi­stent ved Kommissionen for Corpns Lexicographoruni Graecorum 1923-33. Medlem af samme Kommission 1947; Lektor i klassisk Filologi ved Kbhvns Univ. 1935; Professor extraord. i iransk Filologi smstds 1945.

 

Barr _

Medlem af Videnskabernes Selskab 1945.

Litterære Arbejder: Bruchstucke einer Pehlevi-ttbersetzung der Psalmen von F C Andreas. Aus dem Nachlass heraus-gegeben von K. B. (1933). Remarks on the Pahlavi Ligatures (London, 1936); Afsnit „Kurdische Dialekte" i Irani-sclie Dialekuu f zaiclmungen aus dem Nachlass von F C Andreas (Berlin, 1939); Bidrag til sigøjnerdialekternes grammatik (In Memoriam Kr. Sand-feld, 1943); Medudgiver (s. m. Hans Ellekilde) af Øst og Vest (Afhandlin-ger tilegnede Prof. Arthur Christensen, 1945) j Medarbejder ved Bd. VII-XII af Codices Avestici et Pahlavici Bibliothe-cae TJniversitatis Hafniensis (1937-44).

Adresse: Ordrup Jagtv. 30, Charlot-tenlund.

BARTELS   Daniel Overlæge, E.,M.T.Kha.

p.p.: f. 13. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Apoteker C Barteis (dåd 1928) og Hu-stru Karen f. Rasmussen (død 1923); gift (5. Nov. 1910) m. Else Marie B., f. 30. Juli 1884 i Give, Datter af Gaardejer Kristen Schou og Hustru Jo­hanne f. Pagh.

Student (Vejle) 1902; med. Eks. 1909; prakt. Læge i Kbhvn. 1911-20; 2. Re­servekirurg ved Kommuneiiospualei Afdeling I 1915-16; Reservelæge ved Kbhvns Amtssygehus 1917-19; Reserve­kirurg ved Frederiksberg Hospital Al'd. A 1919-21; assisterende Læge ved Ra­diumstationen i Kbhvn. 1916-19, Leder af Radiumstat. 1920; Overlæge ved Vi­borg Sygehus fra 1921; Overkirurg 1922.

Næstformand for Viborg Amts Syge-plejerforening 1921; Formand for Vi­borg Lægeselskab 1927; Medlem al Kræftkomitéen 1929, af Forretningsild valget for Radiumstationen i Aarhus 1930, af Bestyrelsen for Jydsk medi­cinsk Selskab, af Komitéen ti! island ske Lægers Uddannelse i Danmark 1933 og af Hovedbestyrelsen for Landsfor eningen til Kræftens Bekæmpelse 1936.

lidenl.   Orden:   I.F.3.

Adresse •.   Viborg.

BARTELS   Eyvind Kontorchef; f. 13. Jan. 1916 i Kbhvn.; Søn af Overinge-niør cand. polyt. Knud Barteis (død 1918) og Hustru Gudrun f. Sinding; gift (15. Sept. 1945) m. Jytte B., f. 8. Jan. 1923 i Kbhvn., Datter af Dispo­nent Kay Larsen ok Hustru Julie f. Breum.

Student (Herlufsholm) 1934; cand. po-lit. 1941; Sekretær i Udenrigsministeriet 1944, Fuldmægtig 1946, Kontorchef 1949.

TJdenl. Orden :  N.St.0.31.

Adresse:    Hørsholmv.   43.   Rungsted Kyst.

_   _    __  _ __________108

BARTHOLDY   Carl Georg Oberstløjt­nant, Regionslfder, K.; f. 6. Marts 1895 i Luurbjerg; Søn af Sognepræst J P Bartholdy (død 1928) og Hustru Marie f. Gad (død 1943). gift (14. Maj 1937) m. Ellen B., f. 17. Maj 1894 i Helsing­ør, Datter af Direktør, Landstings­mand Charles Tvedc (død 1931, se Kraks lilaa Bog 1931) og Hustru Elizabeth f. Gradman (død 1945).

Student 1912; Premierløjtnant i Fod­folket 1916; Lærer ved Hærens Gym­nastikskole 1921 og ved Fodfolkets Kor­netskole 1922-23; i Reserven 1924; Far­mer i Alberta, Kanada 1925-30; Kaptajn 1931; Sekretær for Det unge Grænse­værn og De danske Samfund i Græn­selandet 1933-38; Ejer af Munkemøllc ved Rinkenæs fra 1938; tjenstgørende ved den internationale Kontrol i Py­renæerne under den spanske Borger­krig 1938-39; ved Beredskabsstyrken 1939-40; deltog i Kampen ved Brede­vad 9. April 1940; interneret af Gestapo Febr. 1944-Maj 1945; Kommandant i Faarhuslejren 1945; Oberstløjtnant af Forstærkningen og Chef for 23. Ba-taillon 1947; Regionsleder i Hjemme­værnet, Region III (Sydjylland) 1949.

Medlem af Folketinget (Det konserva­tive Folkeparti) 1945; Medlem af Ter-rainsport-Raadet, af Bestyrelsen for Frivillig Dansk Arbe.jdstjeneste 1940-45, af Forsvarskommissionen af 1946 os af Hovedstyrelsen for Grænseforenin­gen.

Adresse: Munkemølle pr. Rinkenæs.

BARTHOLDY Christian Sognepræst. R.; f. 21. Marts 1889 i Lam-bjerg; Søn af Sognepræst J P Bartholdy (død 1928) ok Hustru Christiane Marie f. Gad (død 1943); ugift.

Student (Kolding) 1906; cand thool 1912; -Manuduktør 1912-16; ansat pan Kirkefondets Kontor 1914-16; ordine ret Medhjælper hos Sognepræsten pa;i Turø 1916; Sognepræst i Sebber-Stor, A.istrup 1918, i Brorstrup-Ravnkildi 1925. i Haslev-Freerslev 1943.

Medlem af Kommissionen til Oversæt­telse af Det nye Testamente 1929, af Bestyrelsen for Kirkelig Forening fm den indre Mission i Danmark fra 192" (Formand 19341 og nf Repræsentant­skabet for Det khhvnskc Kirkefond fni 1930 (Næstformand 1932).

Har udgivet: Paradisveien fundet (7 Jnleprseddkener, 1932); Bange for Dø­den (1941): Andagt i Hjemmet (1941) ; Lav os en Gud (1942); Himmerlands-prædikener (194Z1; De ti Bud (1944) , Fadervor (1945).

Adresse :  Haslev.

BASSE  Andreas F Overretssagfører, R. p.p.; f. 10. Maj 1877 i Aarhus; Søn af Etatsraad, Herredsfoged M A Basse (død 1925) og Hustru Laura f. Timm

(død 1932); gift m. Johanne B., f. 7. Auu. 1894 paa Stokkerup, Taarlwk, Datter af Apoteker, Fabrikejer Alfred Beuzon (død 1932. se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Johanna f. Bissen (død 1930).

Student (Odense) 1896; cand. jnr. 1904: Fuldmægtig paa Arts-Skippinge Herreds Kontor, Kalundborg 1904-09; Overretssagfører i Kalundborg 1909-15, i Kbhvn. 1915-20; Attaché, senere Le-gationssekretær, ved Det danske Ge­sandtskab i Rom 1920-26; Konsulent ved Danske Afd. af Istituto Italiano di Studi Gerinanici i Rom.

Medstifter af  Kbhvns Bank og  Med­lem af dennes Bankraad til 1920; Med­lem   af   Bestyrelsen   for   Skandinavfsk Forening   i Rom,   Foreningens Admini­strator 1927-32 og dens Formand 1935-36. Udenl. Ordener:  I.Kr.5.; I.M.&L.5. Adresse:   „Oornesel",   Malceeine,   Pr. Verona,  Italien.

BASSE   Niels Direktør for det danske Hedeselskab. R.: f. 7. Nov. 1888 i Ble-gind ved Aarhus; Son af Gaardejer M Jl N Basse (død 1927) og Hustru f. Krarup (dåd 1931); gift (7. Nov. 1917) m. Sigrid B., f. 13. Jan. 1895 i Viborg, Datter af Købmand L H Schram (død 1920) og Hustru f. Bohn-Rasmussen (død 1928).

Landbrugskandidat 1910; ansat ved Statens Forsøgsvirksomhed i Lyngby 1910; i Det danske Hedeselskab fra 1910, Distriktsbestyrer (Viborg-Distrikt) 1916, Afdelingsleder for Jlose- og Eng­afdelingen 1918, Direktør 1943; Landvæ-senskommissær 1925: Leder af Selskabet Hedebrugets faglige Virksomhed fra 1932; Direktør for Akts. Jydsk Land­vinding fra 1937: Medlem af Statens Landvandingsudvalg fra 1940. af Sta­tens Mergeludvalg fra 1943 og aif Land­brugsministeriets Brændselsudvalg fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening fra 1918. af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Selskabet Hedebruget fra 1932, af Bestyrelsen for Institutionen Arnborg Hedegaard og af Bestyrelsen for Akts. Asmildkloster Landbrugsskole; Medlem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber 1945; Formand i Bestyrelsen for Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere 1945.

Har skrevet: Gruudforbedringsarbej der samt Mose- og Engkultur samt for­skellige Skrifter og Afhandlinger ved-rarende Grundforbedring og Opdyrk-ningsarbejder, fortrinsvis i Hedeselska­bets Tidsskrift og Landbrugets Ordbog; Medredaktør af Hedeselskabets Tids­skrift 1926-43. Adresse: Villa Tatoi, Viborg.

_________________Batt

BAST   Jørgen Forfatter. Redaktør; I. 25. Sept. 1894 i Vejle; Søn af Pastor Anton Bast (død 1937) og Hustru Ma­rie J. Michelsen (død 1920); gift (25. Jan. 1929) m. Læge Fru Helga Bast, Datter af Overlærer Frederik Petersen (død 1909) og Hustru Alma f. Schøning (død' 1933).

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1912; Medarbejder ved Berlingske Ti­dende 1914-16. ved B. T. 1916-17 og fra 1920; Redaktør af B. T. 1926-36, i Ber­lingske Tidendes R«daktion fra 1936; Redaktør af Berlingske Søndag; Sol­dat i den canadiske Hær 1918-19; Vin­der at' Kapløbet J orden rundt 1928; Berlingske Tidendes udsendte Korrespon­dent i en Række Lande. bl. a. i Østrig og Tjekoslovakiet 1938, Tyskland, Polen og Finland 1939-40, i Rom 1940-41, i Spanien 1946. i Grækenland og Palæ­stina 1947.

Har skrevet • En Konge valgte — (1937); Afrika kalder (1938); To Krige men ikke eet Skud (1939); De sidste Dage (1942). Mænd, der skabte Fre­den (1945); To Vandringer fra Rom (1945); Italien (1946); RejsegUmt (1948); talrige Artikler og short stories i inden- og udenlandske Dagblade og Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: Fi.M.M.4.. F.Æ.L.5.; Stb.Kr.M.

Adresse . Pålæg. 3, Kbhvn. K.

BASTRUP Christian Gjørtz Kontre-admiral. K'.DM.HTS.p.p.: f. 25. Jan. 1872 i Kolding; Søn af Grosserer N \V Bastrup (død 1876) og Hustru Adel&ide f. Cohn (d«d 1889); gift m. Emmy Eli­sabeth f. Lindgreen, død 1932.

Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant 1897; Undertøjmester 1905-19; Lærer i Artilleriet ved Søværnets Officersskole fra 1905-24; Kaptajn 1909; Kommandør 1919; Chef for Søværnets Officersskole 1921-28; Kontreadmiral og Chef for F'laade-stationen 1930: Chef for Kystflaaden 1932; Afsked 1937.

Formand for Sømandsforeningen af 1856.

Har skrevet Lærebøger i Artillerikon­struktion og Ballistik: opfundet et Sik-kerhedsbrandrør for  Brisantgranater. Udenl.   Ordener:   N.Kr.M.;  S.SvÆ1. Adresse : Kastelsv. 23, Kbhvn. Ø.

BATTAGLIA    Valborg Viceskoledirek-tør; f. 6. Sept. 1887 i Kbhvn.; Datter af Viktualiehandler Valentin Battaglia (død 1913) og Hustru Julie f. Petersen (død 1924).

Lærerindeeks. (N Zahles Seminarium; 1906; Faglærerindeeks. i Naturhistorie 1912; Lærerinde ved N Zables Skole 1908-13; Vikar ved Kbhvns Skolevæsen 1913, ansat 1916; Inspektør ved Jagt-

Batt_________________

vejens   Skole   1928-36;   Viceskoledirektør 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Kblivns Skoleinspektørforening 1952-56 og af Fælleslærerraadet 1954-56.

Adresse :  Amager Boulevard  127, Kblrvn.  8.

BAUMANN   Povl Arkitekt, R.DM.; f. 9. Nov. 1878 i Kbhvn.; Søn af Translatør H E Baumann (død 1912) og Hustru Augusta f. Eiise (død 1935); gift (20. Nov. 1913) m. Elisabeth B., f. 18. 'Sept. 1888, Datter af Organist Otto Eoerup og Hustru Christine f. Jensen.

Student (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; uddannet paa teknisk Skole, paa Akademiet og hos P V J Klint; deltog i Carlsbergfondets Udgravningsekspedi-tion paa Eliodos 1903-04.

Formand for Den fri Architektfor-ening til dens Opløsning 1919; Medlem af Akademiraadet 1922-49; Formand for Statens Bygningsraad 1931-43: Med­lem af Bestyrelsen for Akademisk Ar­kitektforening 1940-42; Medlem af Fire-mandsudvalget for Genopbygningen af Borgergadekvarteret 1942; teknisk Kon­sulent ved Statens Bygningsdirektorat 1945; Medlem af Eepræsentantskabet for „Arbejderbo" 1948 og af Bestyrel­sen for Thorvaldsens Museum 1948.

Har bygget Villaer og Beboelseshuse i Kbhvn. og Omegn bl. a. Vekselerer Aage Lunns Villa ved Svanemøllevej (1916); Raagegaard i Raageleje (1915), Hakon Schonedes' Landhus ved Kokke-dal (1916); Indenrigsmlinister Ove Kode's Sommerhus i Kregome (1917); Kbhnis Kommunes Beboelseshuse i Struensee-gade (1920); Andelsboldgselskabet Mølle-gaardens Ejendom ved Amager Boule­vard (1922); Brygger Vagn Jacobsene Landsted Svastika ved Rungsted Kyst (1927); Boligselskabet Vibevænget (1928); Boligselskabet Fuglevænget (1929); Kom­munale Beboelsesbygninger ved Aabou-levarden (1930 og 51); Byparken ved Lyngbyvej (1933 og 1934); Nordre Væn­ge ved Nattergalevej (1936); Storgaar-den, Vinkelgaarden og Klokkergaarden (s. m. Arkitekt Knud Hansen 1935, 1937 og 1938); Industritageiies og Jernindu­striens Bygning ved Nørre Voldgad<-(1938-39); Ved Skolen (1939-40); Klerkr-gaarden (s. m. Aage Muller 1942); A I-dersrenteboliger og Kommuneskole ved P Knudsensgade (1949); Kontorbyp-ning ved Nyropsgade (1949); Konser­vesfabrik for Akts. P S Plum ved Høff-dingsvej (s. in. Aage Muller, 1949).

Præmieret af Gentofte Kommune 1913 og 1915. af Kbhvns Kommune 1918, 1920, 1928, 1931, 1932, 1936, 1939, 1941 og 1944.

Adresse :   Breds.   4.   Kbhvn.   K.

_______________________110

BAUMANN     Reimund Generalkonsul, K'.DM.; f. 10. Juni 1874 i Korsør; Søn af Skibsfører H J Baumann (død 1889) og Hustru f. Buch (død 1911); gift (17. Dec. 1908) m. Margaret Ingeborg B., f. 21. Marts 1886, Datter af Køb­mand J V Bache (dåd 1888) og Hu­stru Margaret f. Hassel (død 1933).

Student 1893; cand. jur. 1899; Fuld­mægtig i Frdbg. Birk 1900; Fuldmæg­tig under Gouvernementet for de Dansk-Vestindiske Øer samme Aar; Underdom-rner. Skriver og Politimester i Chri-stianssted, St. Croix 1904; Qouverne-mentssekretær 1912; Specialkommissær ved Afviklingen af de Dansk-Vestindi­ske Øers Forhold til Danmark og hono­rær Generalkonsul for de Dansk-Vest-inrliske Øer 1917-20; Konsul i Chicago 1921-47 (.afskediget 1941, genaiisat 1945): taget Ophold i Danmark 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. St. Croix Sukkerfabrik 1904-21; Formand for Lokalkomitéen for Dronning Loni-ses Forening for Syge- og Børnepleje paa de Dansk-Vestindiske Øer 1908-12.

Adresse:   ..................

BAUN Christian Stiftsprovst, R.; f. 10. Febr. 1898 i Taps Sogn; Søn af Gaard-ejer Søren Baun (død 1918) og Hustru Marie f. Rudolph; gift (25. April 1924) m. Marie Cathrine B., f. 15. Uec. 1898 i Hjortlimd, Datter af Lærer P N My­gind (død 1934) og Hustru Christiane f. Bogh (død 1930).

Student (Kolding) 1917; cand. theol. 1924; Sognepræst i Dybe-Ramme 1924: Andenpræst ved Hans Egedes Kirke i Kbhvn. 1928; Generalsekretær for K. F. O. M. og K. F. U. K. i Danmark 1931; Sognepræst ved St. Mortens Kirke i Randers 1940; Sognepræst ved Viborg Domkirke, Provst for Viborg Købstads Provsti og Stiftsprovst over Viborg Stift 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Højskamling 1917-20 (Formand 1918-20) og for Sonderjydske Forenin­gers Fællesraad 1919-20; Næstformand for Studenterforeningen Hejmdal 1919-20; Medlem af Bestyrelsen for K.F.U.M.'s Seminarium; Medlem af Komitéen og Sekretær for den kristelige Seminarist­bevægelse i Danmark 1933-49, af Lands­udvalget for det kristelige Gymnasiast-arbejdo, af K. F. ti. M.-Spejdernes Ho­vedbestyrelse og af K. F. U. M.'s Mis-sionskqmité og Verdenskomité til 1940; livsvarigt Medlem af Det kbhvnske Kirkefonds Repræsentantskab; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Indre Missions Diakonhøjskole, Aar­hus 1933-36; Næstformand og Sekretær for Aarhus kristelige Studentertorbund 1932-36; Medlem af Repræsentantskabet for Det Danske Missionsselskab til

1941; Kedaktør af Ungdomsarbejderen 1932-36; Formand for den danske Ko­mité for den økumeniske Verdenskonfe­rence for kristen Ungdom 1939 og for Fællesraadet for Det kristelige Studen­ter- og Gymnasiast-Arbejde i Danmark 1939-41; Sekretær for Den danske Me­nigheds Hjælpearbejde blandt Krigs­fanger og Internerede 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Kirkeligt Forbund af 1933 (Formand fra 1945) og for Dansk Bibelskole til 1944; Medlem at Bestyrelsen for Aarhus Seminarium

Har udgivet: Gør vi Alvor af de Kristnes almindelige Præstedømme r (1936); Ægteskabets Krise (s. m. 11 J" Honoré, 1937); Guds Bud og vor Tids Mangel paa Moral (1937); Ved Fjøn-kammerdøren (1939).

Adresse :  Viborg.

8AUNSGAARD P Fabrikant; f. 25. Aug. 1874 i Oddense ved Skive; Søn af f h. Proprietær Ohr. Baunsgaard (død 192o) og Hustru Dorthe f. Klemmensen (død 1921); gift (25. April 1907) m. Marie B., f. 50. Aug. 1885 i Vejrum ved Struer, Datter af fh. Godsejer Kr. Bach (d«d 192«) og Hustru Mette f. Provstgaard.

Etableret i Struer 1901, tillige i Hol­stebro 1909, Indehaver af nuværende Firma P Baunsgaard fra 1911.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk PrincipaKorenimj 1921-47; Medlem jf Bestyrelsen for Aarhus Konservative Vælgerforening 1918-34 og i 6 Aar For­mand i Vælgerforeningens søndre Kreds; Medlem af Aarhus Ligningskommission 1919-25; Medlem af Aarhus Byraad 1925-29; Medlem af Repræsentantskabet for Aarlmus Privatbank.

Adresse: Molsg. 2, Aarhus. BAVNGAARD Aage Thomsen Skovri-der; f. 19. Marts 1898 i Kousted; Søn af Sognepræst Kristen Thomsen (ilml 1900) og Hustru Mette Marie f. Peder­sen (død 1927); gift (23. April 1926/ m. Gudrun Amalie B., f. 4. Fehr. ISO/ i Hammel, Datter af Healskolebestjrer Anders Nielsen Andersen (død 1950) og Hustru Elisa f. Nybors (død 1920).

Student (Randers) 1917; Forstkaud; dat 1923; Planlægningsarbejder 1923-2; Skovrider paa Valdemar Slot og Sch lenborg Skovdistrikter 1925; Godsforva ter for samme 1928; tillige Skovtilsy med Hverringe og Lundsgaard Skovd strikter fra 1935.

Medlem    af    Bestyrelsen    for    Dans Skovforening fra 1935. Formand for du Handelsudvalg   fra   1946:   Formand   :' Fyenske   Skovbrugs   Salgsforening    o Fyens S.S.T.  Ira 1933;  Medlem af Lk ningsraadet og af Bestyrelsen for Akt . Kolds  Savværk: Formand  for   Danske forstkandidaters   Forening 1935-42. Har   skrevet   om   Skovene   i   „Herrr

________________Bay

gaardene og Samfundet" samt forskel­lige Artikler i ..Dansk Skovforenings Tidsskrift".

Adresse: Skovridergaarden, Troense. BAY Cordt Købmand, Konsul, K'.DM., Ohr. X Fr. M.p.p.; f. 16. Sept. 1883 i Randers; Søn af Læge N H Bay (død 1900) og Hustru Anna f. Gotzsche (død 1889); gift (16. Jan. 1910) m. Brmyn-trude Beatrice, f. 15. Jan. 1888 i Sllema, Mali a, Dutter af Telegrafbestyrer T Wright og Hustru Anne f. Scargoll.

l'rteliminæreks. (Randers Latinskole) 1899; i Handelsla-re hos Grosserer Just Abildgaard fra 1899-1903; ansat i Thor E Tulinius' Dampskibseksped., Kbhvn., 1904: hos Cornford & Co., London, 1905; hos Hambert Balguerie, Bordeaux, 1907; Korrespondent i Firmaet Holbek y Ca., 'Cadiz 1909; Forretningsfører i samme Firma 1911; selvstændig Forretning som Eksportør af Sydfrugter og Vin 1914.

Varetager flere skandinaviske og en­gelske Skibsrederes og Assuranceselska­bers Interesser; Repræsentant for Dan­ske Rederes Betsværn Nordisk Skibs­rederforening, Baltic and White Sea Conference, norske Veritas m. m.; Med­lem af Bestyrelsen for Firmaet Comer-cial Ibero Danesa, S. A., Madrid; svensk Konsul og dansk Konsul 1911.

Udenl.  Ordener:  S.N.3.;  S.V.31.

Adresse : Cadiz, Spanien.

BAY J Christian f h. Overbibliotekar, Ti^.. f. 12. Okt. 1871 i Budkjøbing; Søn af Skibsfører Lars H Bay og Hu­stru Doris f Christiansen; gift (25. Okt. 1893) m. Dora Elisabeth B., f. 12. Aug. 1873 i Buxtehude. Datter af Ludwig Detjen og Hustru f. Hæft.

Studerede Plantefysiologi i Kbhvn.; Assistent ved Missouri Botanical Går­den 1892-94; Bakteriolog ved lowa State Board of Health 1894-99; Forstander for Ashland Højskole 1900-01; Assistent ved Library of Congress i Washington 1901-05; ansat ved John Crerar Library i Chicago 1905-47, fra 1917 som Medical Reference Lihrarian, fra 1928 som Over­bibliotekar.

Medlem af Bibliograpli, Society of America og af American Library In-stitute: livsvarigt Medlem af Dansk Folkesamfund og American Library Association Honorary Fellow, Institut« uf Medicine of Chicago og State Histor. Soc. of Missouri; Hon. Member, Fort Dearborn Commigsioti; Æresmedlem af Dansk Bibliofilklub i Kbhvn.

Akademisk    Æresgrad,    Northwestern

[Jniversity   1932,   Dr.   litt.   h.   c.,   Elm iiurst College 1936.

Litterære 'Arbejder : Danish Fairy and Folk Tales (1898): Hvad Gud har sammenføjct (1908): Denmark In Bnglish and American Literature, a

Bay_______________

Bibliography (1915); Conrad Gesner (1916); Echoes of Hobert Louis Ste-venson (1920): The Chalice (1922, 2. Udg. 1946); Kåre Imprints of Chica-go (1922); Edward Everett Ayer (1927); Kilden i Urskoven (1929); Unpublished Chapters of Stevenson's Records of Fa­mily of Engineers (1929); Origin of Shakespeare's Hamlet (1931); Jeppe Aakjærs Minde (1930); Inter arma lo-quantur musae (1930); Daniel Drake (1932)' Om Danskhedens Væsen (1933); Bibliophili epistola (1935); A Handful of Western Books (1935); Bibliophili epistola II (1936); Bibliophili epistola III (1937); Bibliophili epistola IV (1938); Bibliophili epistola V (1939); Dr. Christian Fenger, the Man and his Work (1940); The Fortune of Books (1941); Bibliophili epistola VI (1942); William Trelease: 1857-1945 (1945); The John Crerar Library : 1895-1945 (1945); Secoud Handful of Western Books (1936); Third Handful of Western Books (1937): In the Honse of Memo­ries (1946); Biography and Biographiep (1948); Udgiver af II Lewis, Das illu-strierte Mississippithal (Florents, 1923); Collot, Journey in the Mississippi Val­ley I-III (1924); Wm. Oliver, Eight Months in Illinois (1925); Select Work? of Yonng E. Allisori (1935); flere bota-nisk-bibliografiske Skrifter, engelske Oversættelser af dansk Litteratur, Ar­tikler i danske Blade, særlig om Lan­gelands Historie, etc.

Bolig: 210 Elm Avenue. Elmhurst, Illinois, U.S.A.

BAY   Oluf Overretssagfører; f. 27. Okt. 1877 i Nakskov; Sen af Dampmøller A V Bay (død 1897) og Hustru Ellen f. Arctander (død 1938); gift (16. Febr 19111 m. Sophie Magdalene B., Datter af Provst, kgl. Konfessionarius H M Fenger (død 1930, se Kraks Blaa T3og 1930) og Hustru Olivia Theodora f. Norup (død 1916).

Student(Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1895; cand. jur 1901; Overretssagfører i Kbhvn. 1904.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Asfaltkompagni, for Akts. Bal­tisk Lloyd, for Akts. Galochekompag-niet, for Akts. Ejendomsselskabet Ør­stedhus, for Akts. Adolph Trier & Goldschmidt og for Akts. Albion Tra-ding & Food Co.: Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Nordisk Cyclefabrik, for Akts. Sthyr & Kjær og for Akts. Hør-fabriken i Tommerup; Medlem af Ad­ministrationen for det Skeelske Fidei-kommis.

Adresse :   Amaliev.  13.  Kbhvn.   V.

Sommerbolig:   Espergærde.

BECH   August Forpagter, R. DM.,M.T Kha.p.p.; f. 16. Aug. 1879 paa Engels-holm ved Vejle; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Josepha del Car-men f. Prom (død 1911), adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift (19. Okt. 1906) m. Margrete B., f. 1. Jan. 1883. Datter af Professor, Konferensraad Carl Eeisz (død 1902) og Hustru Corinna f. Løvenfeldt (død 1944).

Landbrugskandidat 1902; Tillægseks. i Planteavl 1904; Ejer af Elkjærholm ved Kolding 1906-14; arbejdede i Kode Kors det russiske Karthotek, 1914-15; ansat i Landmandsbanken 1915-17; Forpagter af Vallø Hovedgaard fra 1917; Ejer af En-gelsholm med Nørupholm 1920-23; Med­ejer af Gjødding Mølle 1921-30.

Medlem af Bestyrelsen for Kolding Herreds Landboforening og Formand for dens Planteavlsudvalg 1910-14-, For­mand for Bestyrelsen for Præstø Amts Landboforening 1939-47, derefter Æres­medlem, og Formand tor dens Plante­avlsudvalg fra 1926; Medlem af Be­styrelsen og Næstformand i Centralfor­eningen <i.f Tolvmandsforendnger og større Landbrugere i Danmark fra dens Stiftelse i 1923, Formand 1926^42. derefter Æresmedlem; Medlem al Det kgl. danske Landhusholdndngsselskab--Bestyrelsesraad fra 1983; Præsidenit i samme fra 1943. Medlem af Auktious-raadet for Kbhivna Grønttorvs Auktion; Medlem af Bestyrelsen for Landafor-eniinigen til Faareavlens Fremme fra Foreningens Stiftelse til 1941; Med­lem 'af Repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobilklub 1931-37 og af Bestyrelsen for Edward Bechs Fami­lieleg-at fra 1937; Medlem af Statens Kedskabsudvalg fra 1938, af Dansk Brandværns-Komité fra 1938 ag af Land-arbejderkommissionen af 1938; Land­brugets Repræsentant i Finlandshjæl-pens Arbejdsudvalg og økonomiske Ud­valg fra 1940; Medlem af Arbejdsud­valgene i Fælleskomiteen for Danmarks Hjælp til Belgien og i Frankrigshjæl-pen; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Danielsen & Larsen, Nakskov; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Metalvarefabrik.

Udenl. Ordener: B.L.4.; B.r.K.M.l.: Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.2'. • Fi.r.K.2.; Fi.S.F.; F.M.A.l.

Adresse : Valle Hovedgaard pr. Vallø.

BECH    Emil   Direktør.   Chr.X.Fr.M.;   f

2.   Okt.   1896   i   Storehedinge;   Sen   af

Købmand Th.   Bech   (dørt 1928) og Hu-

stru Dagmar f. Sohou (ded 1924); gift 1. Gang (1926, Ægteskabet opløst) m. Marguerite B., f. Hunt; 2. Gang (25. Juli 1947) m. Edith B., f. i Randers, Datter af Købmand Emdl Larsen og Hustru Anna f. Dela.

Uddannelse paa Købmandsskolen 1915-16; Sekondløjtnant i Infanteriet 1918; ansat i Firmaet F & A Delcomyn, London 1919-22; eget Firma i London 1922-24: Bestyrer af Den kgl. Porce-lainsfabriks Udsalg i London 1924-30; Direktør for The Koyal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., London fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Danish Club 1925-30 og 1933-43. af Danish Olub (Trustee) Co. Ltd. fra 1936, af Det Danske Raad i London ved dettes Mil­telse i 1940, af dets Informations l'd-valg 1942-45 og af Bestyrelsen for Ang-lo-Danish Hociety i London 1925-45; Fel-low of The Royal Society of Arts 1948.

Adresse: 61, Knigtitsbridge, London S. W. 1., England.

BECH   Erik Politiadvokat; f. 17. Okt, 1910 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Karl Bech (ded 1932) og Hustru Marie f. Schelde (ded 1941): gift (30. Maj 1943) m. Lis B., f. 1. Dec. 1916 i Hers-holm, Datter af Overretssagfører Gott­lieb Jacobsen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Elisabeth f. Han­sen.

Student (Schneekloths Skole) 1928; cand. jur. 1934; Dommerfuldmægtig ved Kriminaldommerkontoret i Aalborg s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Polibis Undersøgelseskamre 1937; Politiadvokat 1942; tillige Lærer ved Statens Politi­skole 1946.

Adresse:   Amager  Boulevard 129, Kbhvn. S.

Sommerbolig : von Ostensgade, Dragør.

BECH Georg Generalkonsul. K'.DM.: f. 20. Okt. 1675 paa Engelaholm; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Gods­ejer Carl Adolph Bothe Bech (ded 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Jo­sepha del Carmen f. Prom (død 1911). adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift 1. Gang (7. Dec. 1901) m. Harriet Eleonora f. Kauffmann; gift 2. Gang (8. Sept. 1926) m. Kirsten f. Havcmann.

Student (Fredericia) 1893; cand. jur 1900; Studierejse til Amerika 1900; Sekre­tær ved Scandinavian American S.S. Line. New York 1901; Konsulatssekretær i New York 1904; udsendt Vicekonsul i Bneno? Aires 1905; udsendt Konsul i Chicago 1908; udsendt Konsul i New York 1914, fra 1916 med Titel Generalkonsul; Di­rektør ! Firmaet Bech, van Siclen & Co. New York 1917-18-, genindtraadt i Stillingen som udsendt Konsul i New

_ _______________Bech

York   1918;      udsendt   Generalkonsul   i New  York   1921-46. Adresse : Østerled pr. Birkerød.

BECH  Holger Udenrigsraad, R.DM.p.p.;

f. 19. Febr. 1896 i Aarhus; Søn aif fil. Bankdirektør OIuJ Bech (se denne); gift (28. April 1928) m. Inger Johanne B., f. 31. Okt. 1904 i Kolddng, Datter af Dommer L J K Schjørring (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Inger f. Petersen.

Student (Kolding) 1914.; cand. jur. 1921; Sekretær i Udenriireministeriet s. A.; Vicekonsul i Chicago 1926-28; atter Sekretær i Ministeriet 1928, Fuld­mægtig 1932-35; Legationssekretær i Genéve 1935-37 og i Helsingfors 1937-42; Fuldmægtig i Ministeriet 1942. Kon­torchef 1945; Udenrigsraad og Chef for Udenrigsministeriets Administrationsaf­deling 1949.

Har skrevet en Kække Afhandlinger og Artikler samt holdt oplysende Fore­drag over internationale Emner.

Udenl. Ordener: B.K.3.; FS.H.R.2'.; F.O.I.P.; F.Æ.L.3.; I.F.3.; Le.S.4.; S.N.2'.

Adresse:   Strandvej  187,  Hellerup.

BECH     Holger    Underdirektør,    R.p.p.;

f. 2. Dec. 1891 i Helsingør; Søn af Rektor, cand. mag. Herman Bæk (ded 1931) og Hustru Betty f. Lund; gift m. Aase B., f. Lundborg.

Student (Hesselager) 1910; Assistent i Landmandsbanken 1915: Fuldmægtig 1918; Kontorchef i Kbhvns Handelsbank 1920; Underdirektør 1934.

Formand for Studenter-Sangforenin­gen 1930-34 Formand for Helsingør Golf Club 1943-46; Medstifter af og Kasserer for Norgesfonden 1942-46; Medlem af Bestyrelsen for Carl Stra-kosch Akts. og for Brasiliansk Kaffe Kompagni Akts.

Udenl. Ordener: Le.S.4.; N.St.O.2".; S.V.31.

Adresse : Dronn. Tværg. 16, Kbhvn.K.

BECH Johannes Forfatter; f. 25. Juni 1867 i Ttyde ved Holstebro; Sen af Lærer Chr. N Bech (død 1892) og Hu­stru Katrine Andriette f. Fog-Søren­sen (dod 1919); gift 1. Gang (3. Juni 1889) m. Thora B., f. 9. April 1870 i Holstebro, død 1917; Z Gang (28. Juni 1918) m. Elly B., f. 3. Marts 1896 i Kbhvn.

Lærte Landvæsen og Mejen til 1885; Præliminæreks. 1886; Ophold i Kanada 1888-92; Handelsrejsende i flere af Eu­ropas Lande 1892-98; Journalist, hosat i Sydjylland, 1898-1909; Journalist og Foredragsholder, bosat paa Alheden, 1909-17; arbejdede for Polaksagen, Læ plantning (anlagde og ledede Kon genshus Hedepark) og for Husflids

Bech _______________

sagen; fik indført Legetøjsfabrikation i Hjemmene paa Heden i Forbindelse med Fabriksdrift (Fabrikken „Hedebo-flid") ; bosat i Kbhvn. fra 1918.

Har skrevet: Fortællinger og Digte (1906); Smalballes Kur (1909); Ver­denskrigen (1915); Kors og Hammer (1921); Det fe Fornødne (Kids at de nordiske ^formationer, 1927); Trællens Søn (19ii); Da England blev dansk (1933); De to Gaarde (1933); Lukket nde (.1934); Tufs Norgesfærd (1936); Kampen om Kongekronen (1938); De tre Venner (1939); Laust Glavind (1939); Hulen i Skoven (1940); I Ven­dernes Vold (1941); Af Uldjydernes Hi-etorie (Sidste Kapitel af Bindestuens Saga) (1941); Nybyggerne paa Heden (1942); Over Verdenshavene (1943): Jørg-en Skytte (1945); Ved Livets Bord (1947) samt ca. 100 Noveller.

Adresse:  Albaniensg. l, Kbhvn. S.

BECH   Jørgen Direktør. R.DM ; f. 9. Juli 1880 paa Valbygaard ved Slagelse; Søn af Hofjægermester J P Bech (død 1909) og Hustru Caroline f. Suhr (død 1889); gift (12. Sept. 1930) m. Margre­the B., f. 4. Juni 1886 i Kbhvn., Datter af Oberst, Kammerherre Bianco Boeck (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Charlotte f. Bruun (død 1916). Student (Sorø) 1899; cand. mag. 1904; Assistent i Finansministeriet 1905, Fuld­mægtig 1912; tilforordnet Laanekassen for de sønderjydske Landsdele 1920; adm. Direktør smstds. 1927-49.

Medlem af Bestyrelsen for det Jør­gen Bech'ske Familiefideikommis; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Kryolith-Mine- og Handels-Selskabet; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kryolitselskabet Øresund.

Adresse : Amalieg. 4, Kbhvn. K. Sommerbolig: Lindehuset, Vedbæk.

BECH  Jørgen Albert Godsejer. RDM.: f. 14. Jan. 1881 paa Kruusesminde; Søn af Godsejer Alexander Bech (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Josefa f. Trap (død 1922). gift (14. Okt. 1908) m. Clara Esther B., f. Suhr-Hansen, f. 24. April 1882 i Kbhvn., Datter af Godsejer Emil Edvard Han­gen og Hustru Marie Laurine Suhr.

Uddannet ved Landbruget; Løjtnant i Artilleriet 1904; Forpagter af Kruu­sesminde 1908, Ejer af denne 1921.

Formand for Sorø Amts landøkono­miske Selskab 1928-46 os for Arbejds­giverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen 1945-46; Medlem al Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbe­styrelse i 1946.

Adresse:   Kruusesminde  pr.   Korsør.

______ ____             114

BECH   Knud F Estanciero; f. 26. Okt. 1881 paa Engelsholm; Søn af Kammer­herre, Hofjægermester, Godsejer Carl Adolph Rothe Bech (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Jo-sepha del Carmen f. Prom (død 1911), adopteret af Etatsraad, Grosserer Georg Petersen; gift (11. Aug. 1920) m. Ma­ria Elvira B., f. 8. Maj 1896 i Buenos Aires, Datter af Manuel Maria Prom (død 1911) og Hnst.ru Anita f. Brandt (død 1920).

Student (Fredericia) 1899; cand. jur. 1905; Fuldmægtig paa Bornholms Amts-kontor 1905-06; udvandrede til Argenti­na 1906; Bogholder »g Assistent paa Kptancia Las Invernadas, Santa Fe 1907-08; Sekretær ved Gcneralkonsulatet i Buenos Aires 1908-09; til Tjeneste i Udenrigsministeriet i Kbhvn. 1909; stif­tede Estancia Condor Cliff, Santa Cruz 1910, omdannet til Aktieselskab 1916; stiftede Estancia Los Molinos, Santa Cruz 1917; stiftede Estancia La Rosada. Santa Cruz 1919, Indehaver af sidst­nævnte.

Adresse: Estancia La Rosada, Lage Cardiel. Santa Cruz. Argentina.

BECH   Marius Direktør, R., Chr.X Pr. M.; f. 4. Sept. 1879 i Lemvig; Søn af Boghandler Herman Bech (død 1915) osr Hustru Sara (død 1912). gift m. Hilda Beatrice B., f. 7. Sept. i Manchester, Datter af Kontorchef William Wain-wright (død 1913) og Hustru Elizabeth (død 1931).

Præliminæreks. 1895; .Lærling hos II P Rosenvinge og Grenaa Dampvæveri 1895-99; Sekretær hos Konsul P A Paul-sen, Manchester 1901-02: Medhjælperne-Fr. Seyd & Sohne, Elberfeld 1903-04: Elev paa Technikum flir Textilindu-strie, Reutlingen 1904-05; Forretnings­fører hos Paulsen Køedt & Co., Man­chester 1905-10; oprettede Firmaet Ma­rius Bech & Co., Manchester 1911, Ene­indehaver 1922; tillige Medindehaver af Firmaet- Harald Bech * Co., Kbhvn 1911-45.

Attacherct The Danish Tråde Office i London som Tillidsmand for Grosserer-Societetet og Foreningen af kbhvnske Manufaktur Grossister 1916-18; Delege­ret som Danmarks Repræsentant i Ko­miteerne for Clothing & Textiles nedsat af The Inter-Allied Committee on Post War Requirements og U.N.R.R.A. 1943-45; Medlem af Det Danske Raad i London 1940-45.

Adresse: 15. Grosvenor Road, Birk-dale, Lånes., England.

BECH Oluf fb. Filialdirekter i National­banken, R.DM.p.p.; f. 8. Okt. 1865 i Aarhus. Søn af Købmand Oluf Bech idød 1905X og Hustru Kliza f. Robin son (død 1908); gift (30. Okt. 1894)

115________________________

m. Elisabeth B., f. 28. Jan. 1867 i Aarhus, Datter af Hofjægermester Th. Qvistgaard, Tousgaard (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Eli­sabeth f. Ingerslev (død 1871).

Alm. Forberedelsesekg. (Aarhus) 1883; uddannet i Aarhuus Privatbank 1883-88; Assistent i Nationalbanken med An­sættelse ved Bankkontoret i Aarhus 1888; Bogholder ved Nationalbankens Filial i Aalborg 1900; fra 1901 Le­der af Nationalbankens Filial i Kol­ding, af dens Filial i Aarhus 1923-36; Borgmester i Kolding 1916-23; finsk Vicekonsul 1923. Konsul fra 1933.

Medlem af Kolding Byraad 1909-23; Medlem af Højres Amtsudvalg for Vejle Amt 1909-19; Formand for Provinsban-delsforeningernes Skoleudvalg 1913-49; Medlem af Opgave-Kommissionen for de statskontrollerede Handelsdagskoleeks-aminei- 1913-48 og af Handelsskole-Kommissionen af 1918; Medlem af For­retningsudvalget i Sammenslutningen af danske Havne, Foreningens Formand 1921-24; Formand for Kolding Kunstfor­ening 1903-23; Værge for Kolding Kirke 1911-23; Medlem af Bestyrelsen for den jydske Handelshøjskole 1918-24 og Laa­nekassen for de sønderjydske Landsdele 1920; Medlem af Handelsskoleraadet til 1947 og af Kroneudrvalget 1920; Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handels­stands Centralforening 1921-23 og af Be­styrelsen for Aarhus HandeMorendag 1923-36; Medlem af Statens Tilsynsraad lor Handelshøjskolen i Kbhvn. 1926; Medlem aif Bestyrelsen for Aarhus Mu­seums historiske Afdeling 1927-37; Næst­formand i Likvodationskomdtéen for Skive Bank Akts. i Likvidation fra Dcc. 1928; Medlem af Bestyrelsen for Universitets Samvirket i Aarhus fra 1926 og af Bestyrelsen for Understøttelses­fondet for fremmede Magters Konsuler i Danmark Ira 1936.

Udenl. Orden :  Fi.H.R,2°.

Adresse: Viggo Bothes V. 13, Char-lottenlnnd.

BECH  Peter Handelsgartner, R.p.p.;f.20. Juli 1885 i Valby; Søn af Gaardejer Ludvig Bech (død 1924) og Hustru Marie f. Andersen (død 1944); gift m. Karen B., f. Oxvang, f. 15. Sept. i Aalborg.

Præliminæreks. (Frederiksberg Gym­nasium) 1901; Sekondløjtnant 1906; Uddannelse paa Koldemosegaard Plan­teskole i Sorø og Mathiesens Plante­skole i Korsør samt hos Moser et fils i Versailles, Chouette-Theodet i Orleans og Schmidt Baumschule i Holsten; etabl. Gartneri i Valby 1909, i Hvid­ovre 1919; købte Baltica Frugtplantage,

____________ ______Bech

Bakkebølle   1928;   Formand   for   Nordi­ske Gartnerforeningers Samvirke.

Formand for Alm. dansk Gartnerfor­ening, Gartnernes Hus, Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkeaforaik-ringsselskab. Gartnernes gensidige Storm- og Hagelskadeforeikring og Er-hvervsraadet for Gartneri og Frugtavl fra 1939; Næstformand for Havebrugels Forskningsfond; Medlem af Statens RediSkabsudvalg og andre Udvalg; Med­lem af Komiteen for Fonden til Fædre­landet« Vel; Formand for De Allierede« danske Vaabenifællers HjælpeÆond; Ju-risdiikitiipnsformand i Forenede danske Motorejere; Medlem a.f Handels- og Sø­farts Tidendes Repræsentantskab-, Med­arbejder ved Bogen Danske Gartneri-virksomheder og Redaktør af P Bech's Havekalender 1940.

Udenl.  Orden :   Fi.H.R.3'.

Adresse: Kettevej  69-71, Hvidovre, Kbhvn.   Valby.

BECH-BRUUN   Helge Højesteretesagfø­rer; f. 25. Okt 1901 paa Frdbg.; Søn af Grosserer J A Bech-Bruun (død 1939) og Hustru Asta f. Wilstrup; gift m. Lis B-B., Datter af Assurandør Aage Møller og Hustru Sophie f. Petersen.

Student (Svanholm) 1920; cand. jur. 1925; Landsretssagfører 1929; Højeste­retssagfører 1941; offentlige Sager 1945.

Formand i Bestyrelsen for Akts. En gelsk-Dansk Biscuit«-Fabrik, Akts. Smith, Mygind & Huttemeder og Akts. Aage Kier: Medlem aS Bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab, for Akts. Kampmann & Herskind, Akts. L M Thurøe & Co.'s Eftf., Akts. British Motors, Akts. Ejendomsselskabet Ør­stedhus. Akts. N L Dehns Dampvaske-ri, Akts. Dansk Galoche- og Gummifa­brik og Fru Elisabeth Staus Rekrea­tionshjem.

Adresse : Kirkev. 2, Rungsted Kyst.

BECHMANN H G Retspræsident i Ægyp­tens blandede Domstole, K'.DM.p.p.; f. 29. Juni 1883 i Vindeby paa Lolland; Søn af Sognepræst Julius Bechmann (død 1924) og Hustru Marie f. Mathiasseri (død 1937); gift (19. Okt. 1906) m. Margre­the B., f. 23. Febr. 1869 paa Kjærsgaard. Datter af Fideikommisbesidder Holger Reedtz (død 1869) og Hustru Charlotte f. Bechmann (død 1906).

Student (Nykjøbing F.) 1900; cand. ji.r. 1905; Assistent j Justitsministeriet 1907; Assessor i Kriminalretten 1916-19; Dommer i Kbhvns Byret 1919-22; Med­lem af de internationale Domstole i Ægypten fra 1922; Præsident for Dom­stolen i Mansourah 1925-26. for Domsto­len i Cairo 1940-46; Dommer i Dom^tn-lens Højesteret fra 1946.

Medarbejder ved Professor Bentzons Familieret 1909-10; Sekretær i den fæl-

Bech__________________

lessknndinaviske   Familieretskommission fra  1910, Medlem af samme 1919^53.

Ud»nl. Ordener: Gr.Fr.4.; I.Kr.3.; S.N.2-.

Adresse: Heilsmindev.4, Charlottenl.. og 62 Rue Lavison, Bulkley, Alexan-drie, Egypte.

BECK Arthur Direktør, R., Chr.XFr.M.: f. 17. Jan. 1895 i Kbhvn.: Søn af Haandvirrker Georg Beck og Hustru Jensine f. Mejlby: gift (14. April 19271 m. Ketty B., f. 7. Juli 1903, Datter af Pressefotograf W Mansson og Hustru Olga f. Pedersen.

Gennemgik Søvarnets Maskinelevsko-le; kom til Ford Motor Company 1919, Rejseinspektør i Skandinavien 1921, Servicechef 1924, Salgschef i Stockholm 1933, Direktør smstds 1945, adm. Direk­tør i Ford Motor Company, Kbhvn. 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm 1939-48 og for Ford Fonden 1949.

Adresse: Richelieus Allé 9, Hellerup.

BECK Carl Johan Sektionsingeniør, R.; f. 11. Jan. 1889 i Store Heddinge; Søn af Købmand Niels Laugesen Beck (død 1935) og Hustru Mathea Ivarine f. Has-selbalch; gift (4. Nov. 1939) m. Vigga Amalie B., f. 3. April 1911 paa Frdbg., Datter af Grosserer Theodor Madsen (død 1915) og Hustru Elisabeth f. Morell (død 1924).

Oand. polyt. 1913: ansat i Firmaerne Winkel & Werner og Dansk Beton­bjælke Co.; ansat ved De danske Stats­baner fra 1914, fastansat 1916; Bane­ingeniør af 2. Grad 1919, af 1. Grad 1928, Sektionsingeniør 1946; Leder a<f 3. Banesektion i Roskilde.

Adresse: Dagmarsv. 8, Roskilde.

BECK Chr. F Arkitekturmaler, R.; f, 14. Marts 1876 i Kbhvn.: Søn af Post­ekspedient Jacob Beck (død 1888) og Hustru, Malerinden Signe Beck (død 1937). gift 1. Gang (8. April 1901) m. Ellen B., f. Lendorf, f. 17. Maj 1879, død 1935; 2. Gang (1937) m. Søsteren Eva B., f. 17. Marts 1887, Enke efter Forretningsbestyrer Karl Kruse.

Elev af Kunstakademiet; udstiller paa Charlottenborg fra 1896; maler ho­vedsagelig Billeder fra det gamle Rjø-benhavn og Christianshavns Kanaler.

Medlem af Censurkomitéen paa Char­lottenborg 1924, 1927, 1929, 1930 og 1938; Suppleant l Udstillingekomitéen i Aarene 1927-34; i mange Aar Medlem af Bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. November, Formand 1931-J2; Formand for nævnte Forenings Ud­stilling 1927-31, og for dens Malersek­tion til 1931; Redaktør af Foreningens Maanedsblad 1937-46; Formand for For­eningens Grund- og Understøttelsesfond

_______________________116

fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Otto Baches Mindelegat til 1935, For­mand fra 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Danske Aandsarbejderes Forbund til 1937; Suppleant i Akademi-raadet til 1941; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for National Kunst fra 1945, Sekretær fra 1948 og Redaktør af Tidsskriftet Dansk Kunst.

Adresse: Overg. o.   V.  96, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Markstuen,  Chr.  F Becks V., Liseleje.

BECK    Ellen kgl. Karnmersangerinde, MI&A.p.p.; f. 3. Okt. 1873 paa Ler-ohenborg; Datter af Ktatsraal. Gods­forvalter Frederik Beck og Hustru Lo­uise f. Fabricius; ugift.

Næstformand for Solistforeningen ar 1921 og Æresmedlem af samme; Med­lem af Dansk Tonekunstnerforenings Repræsentantskab; Æresmedlem af Liv­gardens Understøttelsesforening; Med­lem af Musikraadet.

Udenl. Orden.:  M.F.M. i Guld.

Adresse: Vesterbrog. 125, Kbhvn. V.

BECK Hans fh. Balletmester ved Det kongelige Teater, R.DM.p.p.; f. 31. Maj 1861 i Haderslev; Søn af Danselærer Nis H Beck og Hustru Christine f. Juni; gift (18. Maj 1895) m. Ballet­danserinden Elisabeth B., død 1946, Datter af kgl. Mundkok P Soyer og Hustru f. Albrechtsen.

Paa Det kgl. Teaters Balletskole 15. Aug. 1869; debuterede 28. Nov. 1879 i en Pas des deux; Solodanser 1881; Ballet­mester 1894; Afsked 1915.

Hovedroller: Loke i Thrymskviden; Toreadoren; Fiskeren i Napoli; Ove i Et Folkesagn; Valdemar og Bisp Absa­lon i Valdemar samt i de fleste af Bour-nonvilles Balletter.

Udenl.  Orden :  S.V.3'.

Adresse: Hostrups Have 46, Kbhvn.V.

BECK Johannes Distriktsingeniør; f. 21. Sept. 1896 i Saxild ved Odder; Søn af Gaardejer P Beck (død 1918) og Hustru Mathilde f. Breinholm (død 1902); gift (14. Jan. 1927) m. Ingrid B., f. 21. April 1901 i Løgstør, Datter af Direktør Hans Østergaard, Hjørring (død 1934) og Hustru Sofie Marie f. Dall 'døil 1944).

Cand. polyt. 1920; assist. Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet s. A., Ingeniøras­sistent 1922, Ingeniør 1931, i Lemvig 1931, i Esbjerg 1946, Distriktsingeniør i Lemvig 1949.

Sekretær ved Esbjerg Havneraad 1946-49.

Adresse:   Kirkev   8.   Lemvig.

BECK Johanne* V Provst. R.; f. 22

April  1887 i Odense; Sen  af Indremis-

sionær Hans Chr.  Beck   (død  1916)  <nt

Hustru Juliane Marie f. Pedersen (død

19J6): gtft (23. Maj 1913) in. Emilie li.. f. 13. Nov. 1887 i Roskilde, Datter at' Overlasge Alexander Schiølz (død 1918) og Hustru Helene f. Rieper (død 1941).

Student (Aarhus Katedralskole) 1905; cand. theol. 1911; Højskolelærer i Has­lev s. A., præsteviet Medhjælper ved Domkirken (Budolfi Kirke) i Aalborg 1912; 2. res. Kapellan smstds. 1916; Sognepræst i Haarby paa Fyn 1922; i Ringsted-Benløse fra 1927; tillige Provst i Ringsted og Alsted Herreders Provsti fra 1933 og Medlem af Sore Amts Skoledirektion fra 19.0.

Adresse: Ringsted.

BECKER    Frits Christian Professor, Civilingeniør, K.DM.; f. 15. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Fuldmægtig i D.F.U.S. Frederik Becker (død 1925) og Hustru Agnes adopt. Trier (død 1934); gift (3. Aug. 1922) m. Ruth B., Datter af Gros­serer CCE Gregersen (død 1936) og Hustru Margr. f. Jurgensen (død 1923,.

Cand. polyt. 1904; først assisterende, senere ledende Ingeniør ved forskellige af statens Byggearbejder; Lektor 1919, Docent 1927, Professor i Opvarmning og Ventilation ved Danmarks tekniske Højskole 1935.

Ejer af Paabølgaard  ved Tarm.

Adresse: Spurveskjul 10, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Vejby Strand pr. Vejby.

BECKER Knuth Forfatter; f. 21. Jan. 1B93 i Hjørring; Son af Detailhandler Johan Henrik Becker (død 1924) og Hustru Sophie i. Dittmann (død 1919j, gift (31. Okt. 1917) m. Mette B., I. 18. Juli 1897 i Linderum pr. Sindal, IJattcr af Landmand Kresten Pedersen (død 1905) og Hustru Johanne f. Wit-trup (død 1943).

Paa Holsteinsminde Opdragelsesan stalt; Landvæsenselev 1909-12; Medhjæl­per i Faderens Maskinforretning 1913: Maskinnandlcr i Hjørring 1917-32.

Litterære Arbejder ; Digte (1916); Sil-houetter (Digte, 1921, 1923 og 1928); l som præker (Skuespil, 1923); Romaner­ne: Det daglige Brød (1932), Verden venter MI (1934), Uroligt Foraar I-I11 (1938-39), Naar Toget kører 1-11 (1944).

Adresse : Waar pr. Sebbersund.

BECKER-CHRISTENSEN Gottfried Konsul, Grosserer, R.p.p.; f.S.Okt. 1874 i Odense; Søn af Kegimeutsmusiker Th. Christensen (død 1922) og Hustru Char­lotte f. Becker (død 1897); gift (22. Sept. 1903) m. Bertha Julie Sofie B-C., f. 29. Dec. 1879, Datter af Grosserer Karl Brincker, Vejle (død 1913) og Hu­stru (død 1913).

Uddannelse hos Grosserer P Baum-garten, Odense, i Vordingborg Trælast­forretning og i Vejle Trælast- og Kul-kompagni; egen Forretning, l/S Be-

Been

i-ktT - Cliri>.i'iixni, fra 1902; optci« 1940 som Medindehavere af Firmaet Konsul Kai Becker-Christensen og Konsul Erik Bécker-riiristensen; græsk Konsul 1908-48 og finsk Konsul 1921-47.

Udenl.Ordener : Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; Pi.S.F.; Gr.G.1.4.; Gr.Ph.4.

Adresse ; Vejle.

BECKETT Thomas Politimester; f. 10 Jan. 1903 paa Frdbir.-, Søn af Dr.phil. Francis Beckett (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Margrethe f. Mørch (død 1903); gift (22. Marts 1932) m. Lizzie Ma.ja B., f. 11. Dec. 1903 i Esbjerg, Datter af Grosserer August Hansen-Backhaus (død 1926) og Hu­stru Margrethe f. Christensen.

Student (Herlufsliolm) 1921; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1928; Sekretær ved Kbhvns Byret 1930; fung. Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Undersøgelseskamre 1934; Politiadvokat 1935; Politimester i .Middelfart m. v. 1945.

Adresse : Middelfart.

BECKMANN Johan Skibsmægler, R. DM., Chr.XFr.M.p.p.; f. 19. Dec. 1884 t Søllerod; Søn af Værkfører P V Beck-mann (død 1931) og Hustru Simoninf f. Christensen; gift m. Odile B., f. i Bilbao, Datter af Direktør Jean Louis Faber (død 1906) og Hustru Odile l. Dalstein (død 1939).

Pra'limiiia-reks. 1900; handelsmæssig "Uddannelse paa Trifoliuins Kontor i Haslev 1901-04, derefter i Det Forened.-Dampskibs-Selskab 1904-09, i Lissabon siden 1909; Senior-Medindehaver at' Firmaet Johan Beckmann, Ltd., Lissa­bon, fra 1916, Generalagent for D.F.D.S.; Agent for andre danske og udenlandske-Rederier.

Medlem af Bestyrelsen for Cemenlfa-brikcn  Secil,   Outåo,   Portugal;   Medin­dehaver af Sociedade de Empreitadas & Trabalhos Hidraulicos,  Ltd., Lissabon. Udenl. Ordener : I.F.3.; P.Chr.3'.; P.r.K.

Adresse.: Av. Carlos Silva 35, Santo Amaro de Oedras, Portugal.

BEENFELDT Thor Arkitekt, Maler; f. 10. Febr. 1878 i Kbhvn.: Søn af Køb­mand II P Beenfeldt (død 1924) <u Hustru Marie f. Thorsen (død 1918) ; gift 1. Gang m. Henriette Dorthea f Hansen, Ægteskabet opløst; 2. Gang n i. Magdalene Christine B., f. 27. Juni 1904 i Vadum, Datter af Gaardejer Anders l'eter Madsen (død 1941) og Hustru Kirsten Marie f. Christensen.

Præliminæreks. 1893; i Murerlære; paa Teknisk Selskabs Skole; ansat hos forskellige Arkitekter; Afgang fra Kunstakademiet 1906; Assistent under Kbhvns Kommunes 5- Bygningsinspek­torat 1900-02; ansat i Frdbg. Bygnings­inspektorat 1902, Bygningsinspektør

Been____ ___  __      ___

smstds 1925-45; Kejser l Mellem- og Sydeuropa og i Sverige og Norge; Læ­rer ved Frdbg. tekniske Skole 1905-09; har udstillet paa Charlottenborg (Kunsthaandværk) 1902 og Arkitektm projekt 191Z.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Arkitektforening 1908-12 og for Frdbg. kommunale Funktionærers Bo­ligforening 1912-14.

Har opført: Kirken i Overlade; Ejendommen Amagerbrog. 17-19 og Bryggervangen 18-24; flere Villaer.

Adresse: Ravnsbjerg, Nejede pr. Hillerød.

BEGTRUP  Aksel Ligningschef, K.DM. f. 28. Maj 1899 paa Frederiksborg Høj­skole; Søn al Højskoleforstander Hol­ger Begtrup (død 1937, se liraks Blaa Bog I9i?'j og Hustru Johanne i. Lange; gift (27. Febr. 1925) m. Inger B., f. 22. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af ps. Fuldmægtig Uhr. b'ink-J ensen og Hu­stru Anna f. Lumholdt (død 1944J.

Student (Frederiksborg) 1917; cand. polit. 1923; fung. Sekretær i Invalide-,, forsikringsfonden 1923; Sekretær ved Landsoverskatteraadet 1924, Fuldmæg­tig 1930, Ekspeditionssekretær 1935, Ligningsinspektør i Statens Lignings-direktorat 1938, Ligningschef 1946.

Adresse: Æblevænget 13, Lyngby.

BEGTRUP Bodil Gesandt. D.r.K.M.; 1. 12. Nov. 1903 i Nyborg; Datter al Dom­mer Christian A Andreasen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Carla f. Locher; gift 1. Gang (21. Febr. 1929, .Ægteskabet opløst 1936) m. Ur. med. Erik Begtrup (se denne); 2. Gang (14. Maj 1948) in. Gesandt Laurits Bolt Jioit-Jørgensen (se denne).

Studeilt (Aalborg) 1921; cand. polit. 1929; Filmcensor 1939-48- Gesandt i iteykjavik 1949.

Medlem af Danske K vinders Nationai-raads Styrelse 1929, Næstformand 1931, Formand 1946-49; Medlem af Mødre­hjælpens Fællesraad 1939; Medlem af den danske Delegation til Folkeforbun­dets 19. Forsamling 1938 og af den dan­ske Delegation til li.N. i London, New Xork 1946 og 1947 og Paris 1948; For­mand i U.N.'s Kommission for Forbed­ring af Kvinders samfundsmæssige Sti ling 1947. Medlem af samme Komn siou fra 1948.

Adresse: Det Danske Gesandtsk Hverfisgate 29, Reykjavik, Island.

BEGTRUP Erik Dr. med.; f. 2. J 1888 i Askov; Sø>> af Højskoleiorst der Holger Begtrup (død 1937, se K«. Blaa Bog 1937) og Hustru Johanne Lange; gift (11. April 1936) m. Bodil B., f. 18. Juni 1902 i Iloskilde, Dat af Overretssagfører Peer Holm og l stru Sigrun t. Schalburg.

________________________118

Student (Frederiksborg) 1906; med. fiks. 1913; Assistent ved Kommuneho­spitalets 2. Af d. 1915-16; L'rosektorassi-stent sammesteds 1916-20; Reservelæge ved Bispebjærg Hospital Afd.B. 1922-27; Specialistanerkendelse 1924; prakt. i Kbhvu. fra 1924; Dr. med. 1925; Leder af Hygiejnisk Instituts Kurser i Mad­lavning og Ernæringslærens Praxis Ira 1926; Visitator ved Kommunehospitalet 1927-33- Eksamen som fagudlært Kok 1929. Bibliotekar i Medicinsk Selskab 1921-34.

Har skrevet en Hække videnskabelige og populære Artikler og Bøger, hoved­sagelig om Stofskifte og Ernærings-spørgsmaal.

Adresse:  Holm.   Kan.  40.  Kbhvn.   K.

BEGTRUP-HANSEN   Knud kst.Rigspo-llitiohaf, K'.DM.,M.T.Kfih.p.p.; f. 15. Aug. 1882 i Aalborg; Søn af Sognepræst O F Beg-trup Hansen (død 1909) og Hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift (1. Maj 1915) m. Helga B-H„ f. 9. Maj 1888, Datter af Sognepræst, Komponisten J Fr. Wiel-Lange (død 1925) og Hustru Minna f. Friis.

Student (Aalborg) 1901; cand. jur. 1907; Fuldmægtig ved Sunds Gudme Herreder 1907-08, ved Vindinge Herred 1908-11; Assistent ved Statspolitiet 1911; Politiinspektør ved samme 1919; Vlce-politichef 1938; kst. Rigspolitichef li'41.

Medlem af Dansk Luftværnsforenings Landsstyrelse 1934-41; Medlem af Besty­relsen for Foreningen Fængselshjælpen (Næstformand fra 1945) og for Fæns-selsselskabernes og Fænigselshjælpens Samvirke.

Udenl. Ordener: Fi.H.B.3'.; N.O.N 4 • N.St.O.3'.; Po.P.R.4.; S.N.2'.- S V.2'' U.F.K.4.

Adresse :   Sortedam   Dosa.  93 A, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: „Rylen" , Korshage pr Rørvig.

BEGTRUP-HANSEN   Otto Dommer, R f. 18. Juli 1888 i Aalborg; Søn af Sog-n«præst O l' Begtrup Hansen, (død 1909) og Hustru Nancy f. Thauing (død 1895); gift (12. Juni 1934) m. Else B-H., f. Høft Larsen, f. 17. Okt. 1910 i Silkeborg.

Student (Aalborg) 1907; cand. jur. 1914; By- og Herredsfulrimægtig i Hol­stebro 1916; By- og Birkefuldmægtig i Silkeborg 1917; Dommerfuldmægtig sam­mesteds 1919; Dommer i Nykøbing M. Købstad og Morsø Herreder 1936.

Medlem af Tilsynsraadet for Nykø­bing M. og Omegns Sparekasse 1936; Formand for Fredningsnævnet ior Thi­sted Amt 1937.

Adresse: Nykøbing M.

BEGTRUP-HANSEN  Theodor Overlæ­ge, Dr. med., R.; f. 1. Febr. 1880 i Aal­borg; Søn af Sognepræst O Begtrup Hansen (død 1909) og Hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift 1. Gang (1906) m. Julie Gjerstrup (Ægteskabet opløst); 2. Gang (2. Dec. 1925) m. Edith B-H., f. 27. Juli 1895. død 1935, Datter af Manufakturhandler I Sennels, Hobro og Hustru Elvine f. Springborg; 3. Gang (15. Okt. 1938) m. Gerda Agnete B-H., f. 31. Maj 1884, Datter af Over­retssagfører H E Ovesen, Store Heddin­ge, og Hustru Thyra f. Thaning.

Student (Aalborg) 1897: med. Eks. 1905- Reservelæge ved Silkeborg Sana­torium 1905-07, ved Vejlefjord Sanato­rium 1907-10, ved Øresnndshospitalets Tuberkuloseafdeling 1911-13: Dr. med. (Den kunstige Pneumotorax i Phtisis-behandlingen) 1912; Overlæge ved Sil­kebors Sanatorium fra 1913; Leder af Tuberk ulosestationen for Skanderborg Amt fra 1929.

Korresponderende Medlem af den in­ternationale Forening mod Tuberkulo­sen; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Tuberkuloselægeselskab, Viceformand 1927-34, Formand 1934-37; Formand for Danske Tuberkuloselægers Organisation 1937-46; Medlem af Svenska Låkaresa'l-sksipet, Stockholm. Adresse • Silkeborg.

BEHNKE Helmuth Direktør; f. 11. April 1908 i Graasten: Søn af Barbér Behnke og Hustru f. Rohlk; gift (13. April 1934) m. Sørene B., f. 10. Maj 1909 i Bovrup, Datter af Bygmester Søren Schmidt og Hustru f. Hansen.

Realeks. 1924; ansat paa Graasten Andelsslagteri 1924-29, i Danish Bacon Oo., London, 1929-30; Bogholder ved Samsø Andelsslagteri 1930-31; Bogholder paa Da samvirkende danske Andelsslag­teriers Fælleskontor 1931; Fuldmægtig smsUK 1933-41: Direktør for Andels­slagteriernes Fællesstyrelse. Leder af Fællcskontoret og dets Ulykkes-, Sø- og Brandforsikringsselskaber fra 1941.

Sekretær    for    Landbrugsministeriets Baconudvalg og  Fedteksportudvalg, for Andels- og   Privatelagteriernes Arbejds­giverforening og for Landsudvalget for Svineavlens Ledelse; Forretningsfører for Andels-   og   Privatslagterdernes   Fælles­indkøb;   Medlem   af   Fragtnævnet,   af Fedtnævnet, af Finlandshjælpens Land­brugsudvalg, af Repræsentantskabet for Akts. Dansk Køleinstitut og af Besty­relsen  for Forsikringsselskabet  Fælles­virke A.m.b.A. Udenl.   Orden :   Fi-H.R.3. Adresse:   Egemarkev.  4,   Kbhvn. Vanløse.

BEHRENDT • POULSEN Poul Einar Højesteretssagfører; f. 28. Maj 1909 i

__________________Bend

Kbhvn.; Søn af f h. Højesteretsdommer P C Poulsen (se denne); gift (11. Maj 1935) m. Læge Edith Krabbe, f. 4. Marts 1912 paa Frdbg., Datter af Overlæge, Dr. med. Knud H Krabbe (se denne).

Student (Øragaard! Gymnasium) 1927-, cand. jur. 1934; Landsretssagfører 1938; Højesteretssagfører 1947; Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Lands­ret fra 1942; Lærer i Erhvervsret vec: Handelshøjskolen l Kbhvn. fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen i forskellige Aktieselskaber.

Adresse: Ridebanevang 4. Gentofte.

BENOER Max Murer: f. 28. Febr. 1885 i Kbhvn.: Søn af Murer Chr. Bender (død 1932) og Hustru f. Hygom (død 1935); eift (21. Dec. 1913) m. Lanra B., f. 16. Dec. 1892 i Vigersted Sogn, Dat­ter af Husmand Niels Hansen (død 1923) og Hustru Kirstine f Hansen (død 1928).

Aflagt Svendeprøve i Murerfaget i Kbhvn. 1902: Ophold i Tyskland 1905-10- Formand for Murersvendenes Fag­forening i Kbhvn. 1938-40; Sekretær i Murerforbundet i Danmark 1941-45; Kommunalrevisor 1945.

Medlem af Kbhvns Skoledirektion 1934-43, af Kbhvns Borgerrepræsentation 1938-45; og af Landstinget 1939-45; Medlem af Bestyrelsen for Murersven­denes Akts. 1936-46.

Adresse : Gustav Bangs G. 21, Kbhvn. SV.

BENDIX A B Direktør; f. 16. Febr. 1902 i Kbhvn.-. Søn af Grns«ører Geore S Bendix (død 1947, se Kraks Blaa Boj; 1944-1946) og Hustru Olga f. Bing (død 1947); gift (19. Fbr. 1927) m. Karen Margrete B., f. U. Marts 1906. Dattor af Etatsraad Martin Dessau (død 1919. se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ellen Mangrete f. Salonionsen (død 1916).

Student (Østre Borgerdydskole) 1920: ansat i Akts. De forenede Papirfabrik­ker fra 1925, adm. Direktør 1938.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1939, af Tndustri-raadet 1939, af Forvaltningsnævnet for Dansk Krigsforsikring af Løsøre 1940-45, af Forretningsudvalget for Indu­strifagene 1945 og af Bestyrelsen for Akt?. Frdbg. Metalvarefabrik 1946; Medlem af Sø- og Handelsretten fra 19418.

L'denl.   Orden:   Fi.H.R.2*.

Adresse: Helleruplund Allé 7, Helle rap.

BENDIX Hans Tegner; f. 19. Jan. 1398 i Kbhvn.: Søn af Grosserer L"ouis Ben­dix (død 1923) og Hustru Minna f. Pe­dersen (død 1925); gift (2. Marts 1925) m. Karen B., f. 27. Nov. 1900 i Es­bjerg, Datter af Maskinmester Johan

Bend

120

Petersen  (død 1924)  og Hustru Kirstine f.  Andersen   (død  1922).

Tegner ved Social-Demokraten fra 1922: Medredaktør af „Hjemmets Søn­dag" fra 194«-, fik Købike Stipendiet 1905; Tegner ved le Quotidien i Paris s. A.; Guldmedalje paa Verdensudstil­lingen i Parts 1957-, Medlem af Grøn­ningen fra 1927, repræsenteret paa Na-sjonafeallerdet i Oslo og Bergen.

Formand for Danske Bladtegnere 1949.

Har tegnet politiske, og satiriske Teg­ninger og Illustrationer i Social-Demo-kraten, Blæksprutten, Almanaker, "Bø­ger etc.; Plakater, Litografier og Ra­deringer ; har udgivet Bøgerne: Para­disiske Døgn (1929). Med Ryggen Hl Europa (1939) og Afsked med Frihedis-gwltaden (1948) medl egne Illustratio­ner tfna Syd- og Nordamerika samt Tea­ter (1948).

Udgiver af „ Aandehullet", „De Ud­stødte" cg en Satire-Samling ..Tegning af Tiden" (1933-38). Fra 1940-45 i Ame­rika. Leder af Office of war informa-tion's danske Afdeling 1942-44. Skrev og tegnede for amerikanske Tidsskrif­ter m. m. og udgav „The Lady who kept her promise" ; Illustrator ved ame­rikanske Bogforlag.

Adresse : Svanevænget 42, Kbhvn. O.

BENDIX Oskar Underdirektør, cand. jur.,R., Chr.X Fr.M.p.p.; f. 3. Sept. 1888 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Martin Bendix (død 1928) og Hustru Einmy f. Philipson (død 1933); gift (31. Aug. 1928) m. Tilly B., f. 18. Marts i Bour-nemouth i England. Datter af Sir Dan Godfrey (død 1939) og Hustru Jessie Ann f. Stewart (død 1925).

Student 1907; cand. jur. 19.14; Sekond­løjtnant 1916; ansat i Landmandsban­ken; ansat i Hambros Bank. Ltd. i London 1920. Chef for Hankens Oplys­nings- og StatistikafdeliiiK 1926. Under­direktør 1949.

I forskellige Perioder Medlem af Be­styrelsen for Den Danske Klub og Anglo Danish Society, London; Hon. Treasnrer i Anglo Danish Students Bu­reau, London fra 1920; Hon. Treasnrer i The Scandinavian Benevolent Society, London fra 1936.

Udenl.   Orden :  I.F.3.

Adresse: 315 Latymer Tourt. London \V. 6, England.

BENDIXEN  Hans Christian Professor, Rjp.p.; f. 12. Juli 1897 i Bredsten; Søn af Snedkermester Hans Bendixen (død 1942) og Hustru Sofie f. Kristensen (død 1939); gift (6. Juni 1925) m. Ber­tha B., f. 19. Juni 1895, Datter af Pottemager Hans Eggertsen og Hustru MmiiKV f. Bergstrwm (død 1922).

Ved   I,;iin1v;isrii  iil 1914;   Dyrhiwcks

1921: Assistent ved Veterinær- og Land-bohøjskolens stationære Klinik for større Husdyr og Afdeling for speciel Pato­logi 1923; tillige Dyrlæge ved Kbhvns Kommunes Kødkontrol 1923-34; Studie­rejse til forskellige Lande i Europa 1931-32; Professor i Bakteriologi, Kød-og Mælkekontrol og veterinær Para­sitologi ved Veterinær- og Landbohøj­skolen 1935; Professor i Speciel Pato­logi og Terapi og Forstander for den stationære Klinik for større Husdyr, medicinsk Afdeling, smstds. 1937.

Medlem af Kommissionen til Behand­ling af Statens Forhold til Videnskaben 1946. af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber 1947, af Bestyrelsen for Cen­tralforeningen af La'rere ved Universi­tetet og de højere Læreanstalter 1948 og af Bestyrelsen for Det danske Spejder­korps 1948.

Har foretaget Undersøgelser vedrø­rende Skimmelsvampe som Aarsag til Kastning hos Kvæg, Infektioner i Koens Mælkeldrt!er og Brucdlainifektio-ner hos Kvæget samt offentliggjort Arbejder vedr. en Kække andre Hus­dyrsygdomme.

Udenl. Orden :  N.St.O.31.

Adresse: Nyelandsv. 71, Kbhvn. P.

BENDIXEN   Harry Chef redaktør, cand jur.; f. 13. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Kursusbestyrer Edvard Bendixen (død 1933) og Hustru Lydia f. Møller: gift (24. Febr. 1938) m. Anna B., f. 2. Sept. 1908 i Haderslev, Datter af Fa­brikejer, Landstingsmand Max Schau-mann (se denne).

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; Redaktør af Al Sport 1925-27; ved Dagens Nyheder 1927-34: Sportsredaktør ved Berlingske Tidende 1934-44; ansvarshavende Redaktør ved B. T. fra 1944.

Har skrevet en Lærebog i Fodbold og 6 Underholdningsromaner.

Adresse:  Markvangen  12, Gentofte.

BENDIXSEN    Axel Civilingeniør, Dr. tecthn. R.DM.. Ota.X.Fr.M.; f. 3 Nov. 1884 i Thisted; Søn af Bankdirektør C F Bendixen (død 1936) og Hustru EJlse f. Jansen (død 1942); gift (22. April 1912) m. Johanne B., f. 28. April 1887, Datter af Manufakturhandler Eiler Holch (død 1905) og Hustru Henriette f. Krogh (død 1940).

Student (Aalborg) 1902; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1907; ansat i Fir­maet Carl Brandt. Dusseldorff og Kre­men 1907-10. i Firmaet Rud. Wolle. T.eipzig til 1912; i hollandsk Regerings-tjenrste som Ingeniør ved Havnevæse­net i Nederlandsk Indien (Batavia) 1912-17; ansat i Firmaet C'hristiani A Niielsen, Kbhvn. til 1919, Ingeniør og

J?L

Direktør i dette Firmas Bu«uos Airea Afdeling 1919-46; Dr. techn. h.c. ved Polyteknisk Læreanstalt 1929.

Under den anden Verdenskrig For­mand for Foreningen Danmarkshjælpen i Argentina.

Har skrevet: Die Methode der Alpha Gleichungen zur Berechnung von Rah-jnenkonstrnktionen (1914) og andre tekniske Afhandlinger.

Adresse: 4250, Lacar, Buenos Aires. Argentina.

BENDTSEN   Eiler Forstander, mag. art.; f. 21. Juli 1892 i Kbhvn.: Søn af Grosserer A O Bendteen (d»d 1921) og Hustru Alma f. Christensen (død 1929); gift (15. Nov. 1919) m. Misse B., f. 20. Okt. 1895 i Silkeborg, Datter af cand. pharm. M Efsen og Hustru Maja f. Steffensen.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1910; mag. art. (Engelsk) 1916; Lærer ved Den jydske Handelshøjskole 1917-18; Adjunkt ved Købmandsskolen og Niels Brocks Handelsskole i Kbhvn 1922; Lektor ved Handelshøjskolen 1932 og ved Niels Brocks Handelsskole 1934: Forstander for Den iydske Handelshøj­skole 1938.

Medlem af Handelsskolernes Kks-nmenskonimission.

Adresse:   lians Broges G. 2, Aarhus.

BENDTSEN   Folmer Maler, M.T.Kha : f. 8. Febr. 1907 i Kbhvn.: Søn af Mø­belhandler Christoffer Larsen og Chri­stine Bendtsen.

Tidligere Sømand; debuterede som Maler p;ia Kunstnernes Bfteraarsud-stillinB 1935; udstillede paa Oharlotten-Itorg 1936. i Kunstforeningen 1945, paa UdsUllin«en Dansk Kunst, Oslo 1945. paa Nordisk Kunstiforbunds Udstilling i Stockholm, 1946, paa U.N.E.S.C.O.'j. Verdensudstilling i Paris 1946 og paa separat Udstilling i Kunstnerforbun­det i Oslo 1948: Medlem af Malersam-menslutningen Kammeraterne 1937; til­delt Xenhauske Præmie 1939. Det Oluf Hartrnannske Legat 1941 og J R Lunds Rejselegat 1945 og 1946.

Medlem af Komiteen for Udstillinger i Udlandet 1941-47, af Akademiraadets Jury fra 1943, af Modstandsbevægelsens kunstneriske Udvalg og af Bestyrelsen for Nordisk Kunstforbund 1945-48.

Billeder paa Statens Museum for Kunst, paa forskellige Provinsmuseer, i Nasjonal-Galleriet i Oslo. i Sejerstertts og Bødtchers Samlinger i Oslo og gra­fiske Arbejder i Kobberstiksamlingen. Malerier: Ung Mand, Lossepladsen, Cirkus i Forstaden (Statens Museum for Kunst); Begravelse, Assistens Kir-kegaard (Aarhus Museum); Musik i Gaarden (Oslo Nasjonalgalleri); For-

stadsbitleder og  b'igurkompositioner væ­sentligst med Motiver af Søfolk og Ar­bejdere.   Udsmykning af   Byraadssalen i Korsør ny Raadhus  (1942). Adresse : Biilowsv. 40. Kbtovn. V.

BENDTSEN     Paul H Professor, Dr. techn.; f. 13. Aug. 1907 paa Frdbg.; .Søn af Fabrikant Kr. Bendtsen og Hu­stru Louise f. Sørensen (død 1926); ugift.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1926; cand. polyt. 1931; Dr. techn. 1939: Ekstraingeniør ved Statsbanerne 1931; tillige Assistent ved Danmarks tekniske Højskole 1937-49; Ingeniør ved Stats­banerne 1939, Baneingeniør 1946; Pro­fessor i Vej- og Jernbanebygning samt Byplanla'gning ved Danmarks tekniske Højskole 1949.

Medlem af Handelsministeriets (sene­re Boligministeriets) Teknikerudvalp; 1942-49; Sekretær i Den kbhvnske Tra­fikkommission af 1. Juli 1944 fra 1945 og i det af Ministeriet for off. Arb. nedsatte Slangernpbaneudvalg fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Arbejdsløshedens Bekæm-pelse's Afd. for Kbhvn. og Frdbg. fra 1941, for Dansk Ingeniørforenings Byg­ningsingeniørgruppe fra 1944 og for Dansk Ingeniørforenings Sektion for Vejbygning dg Byplanlægning fra 1945; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening fra 1948.

Har skrevet: Urban and Suburban Raihvays (Disputats, 1938); Redaktør af Teknisk Leksikon, Bd. 2 (1946); Tidsskriftartikler om Jernbaneteknik oa økonomiske Emner.

Adresse : Hesselvang 12, Hellerup.

BENEDICTSEN Olav Emil Læge; f. 7. Febr, 1863 paa Havet mellem Borneo, Sumatra og Java: Søn af Skibskaptajn J J Benedictsen (død 1915) og Hustru Catharina f. Koch (død 1876); gift (8. Juli 1890 m. Elin B., f. 1855 i Stock­holm, død 1909. Datter af Fabrikant Bernt Santesson og Hustru Emilie f. Martelleur.

l Bankierforretning 1880-83; Student (privat dimit.) 1884; med. Eks. 1891; studeret Massage i Stockholm 1891-92: Massagespecialist i Kbhvn. fra 1893; Badelæge paa Fanø Nordsøbad 1894-95; Kur læge paa Lj sbadeanstalten f rå 1904. Formand for Studenternes Afholds­forening 1904; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Ædrueligheds Frem­me fra 1911; Medlem af Bestyrelsen ior Kbhvns Folkeuniversitetsforening fra 1909; Leder af Danmarks studerende Ungdoms Afholdsforbunds Kursus fra 1916; i Skoleraadet for den internatio­nale Højskole ved Helsingør 1920; i Skoleraadet for Højskole og Studie-kredsforeningeii i Kjøbenhavn 1921;

Bene

122

Mon. mumliur  of tlie  American Human Association.

Adresse • Madvigs Allé 10, Kbhvn. V.

BENNIKE Helge Oberst, K'. DM., HTH.p.p.: f U. Jan. 1886 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og Hustru Estrid f. Høgs-bro (død 1944); gift (14. Aug. 1913) m. Gerda Elisabeth B., f. 10. April 1891 paa Nislevgiaard ved OUerup, død 1947, Datter af Forpagter C Berthelsen (død 1935) og Hustru Agnes f. OUerstrøm (dod 1935).

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1903; Sekondløjtnant og Premierløjtnant ved 6. Regiment 1906; til Generalstaben 1913; Kaptajn 1918, Kompagnichef i Viborg og i Kbhvn.; Stabschef ved 1. Jydske Division i Sønderborg 1927-30; Oberstløjtnant og Chef for 9. Batl. i Aalborg 1930; Oberst og Chef for Gene-ralstabsafdelingen 1936: Ohef for 4. Re­giment 1937; Chef for 1. Regiment 1945: Afsked 1948.

Instruktør ved Kongens Livjæger­korps 1911-13 og ved Akademisk Skytte­korps 1916-18; Chef for Dansk Spejder-forbund 1922-24 og for Kbhvns Amts Skyttekorps 1924-27.

Udeul.   Ordener:   F.M.R.3.;   F.Æ.O.

Adresse : Lorcksv. 5. Gentofte.

BENNIKE Ove Oberstløjtnant. R.int.. HTH.; f. 6. April 1898 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) o« Hustru Estrid f. Høes-bro (død 1944). gift (6. Marts 1928) m. Bodil B., f. 20. April 1899 pas Frdbg., Datter af Sognepræst Adser N Østergaard (død 1917) og Hustru Sigrid f. Høgsbro.

Student 1915- Premierløjtnant 1919; Tjeneste i den franske Hær 1921-22; Hærens Officersskoles Generalstabskur-sus 1924-26; ansat ved Generalstaben 1927-33; Kaptajn ved 2. Regiment 1933: ved Generalstaben 1938-45; i Den dan­ske Brigade 1944-45; Oberstløjtnant og Chef for 3. Batiiillon 1945.

Adresse: S-Ottingg. 18, Haderslev.

BENNIKE Vagn Generalmajor, K'-DM. HTH.p.p.; f. 6. Jan. 1888 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og Hustru Estrid f. Høgs-bro (død 1944); gift (31. Marts 1915) m. Gerda B., f. 9. Marts 1890 paa Frdbg., Datter af Grosserer Valdemar Paulsen (død 1937) og Hustru Ella f. Thomsen (død 1937).

Premierløjtnant 1912; Kaptajn 1922; Lærer i Krigsbygningskunst ved Hæ­rens Officersskole 1923-45; Chef for In­geniørkorpsets 2. Bygningsdistrikt i 1930; Stabschef ved Ingeniørkorpset 1930-32; Stabschef hos Generalinspektø­ren for Ingeniørtropperne 1932-37:

Oberstløjtnant og Chef for 1. Pioner-bataillon 1937; Leder af Modstandsbe­vægelsen i Jylland 1944-45; General­major og Chef for Jydsk-Fynske Kom­mando 1945; Generalinspektør for In­geniørtropperne 1946.

Har udgivet forskellige Lærebøger i Kragsbygnjingskunst.

Udenl Ordener- A.F.M.; F.K.K.; N.O.N.4.; N.St.O.21.; Stb. B.E.3.

Adresse : Raikelsv. 6, Hellerup.

Sommerbolig: Kraittaset, Kokkedal,

BENTHIEN Emil Grosserer; t. SÅ. Se-pt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emil Benthien (død 1885) og Hustru f. Niel­sen (død 1912); gift (25 April 1917) m. Gerda B., f. 28. Okt. 1895 i Kbhvn., Datter af Sagfører, Kreditforeningsdi-rektør Carl Herforth (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru f. Pe­tersen.

Præliminæreks. (Birkerød) 1900; Han­delsuddannelse herhjemme, i Hamborg og i London; indtraadte i Firmaet E Rubow's Eftf. 1910, Eneindehaver fra 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bagerlaug 1925-33.

Adresse : Nordvanggaard pr. Birkerød. BENTSEN Helge Landsdommer, K'. DM.; f. 2. Juli 1874 i Kbhvn.; (Søn af Læge Atke Bentsen (død 1916) og Hu­stru Natnalie f. Hertel (død 1911); giift 1. Gang (5. Dec. 1903) m. Magda B., Datter af Digteren Christian Richardt (død 1892) og Hustru Marie f. Ham-meridi; gift 2. Gang (23. Okt. 1910) m. LauritsstSne B., f .15. Juli 1881 paa Lundergaard ve<l Hjørring, Datter af Proprietær Laurits Ifversen (død 1921) ag Hustru f. Segelcke (død 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1892; rand. jur. 1898; Fuldmægtig ved Hel-lum-Hindsted Herreder 1900; By- og Herredsfuldmægtig i Hjørring 1901; Dommer i Vestre Landsret 1919-44.

Formand for Foreningen af Amts- og Rotsbetjentfnldmægtige 1911-19, for Lig­ningskommissionen i Hjørring 1915-19, for den staaende Voldgiftsdomstol for Hjørring Amt 1915-19; for det kom­munale ArbejdsanvisnJngskontore Be­styrelse smetds. 1915-19 og for Lignings­kommissionen i Viborg 1921-25; Oen-sor ved Politiskolen i Kbhvn. 1914-19.

Adresse:  Viborg.

BENTZEN Aage Professor, R.DM.; f. 13. Dec. 1694 i Ordrup; Søn af Stationsfor­stander G Bentzen (død 1937) og Hu­stru Thora f. Ludwig (ded 1940); gift (29. Maj 1923) m. Edit. B., f. 11. Juli 1897 i Kbhvn., Datter af Ingendør Jens Simith (død 1948) og Hustru Emilie Au­gusta t. Leisner (<Jød 1938).

Student    (Frdbg.   Gymnasium)   1913;

123__________________

Accessit for en Besvarelse af Universi­tetets Prisspørgsmaal i Teologi 1918; cand. theol. 1919; Docent (i det gamle Testamente) ved Kbhvns Universitet 1923; Professor i Teologi med det gam­le Testamente som Hovedfag 1929; Stu­dierejser til Tyskland og England 1921-23 samt til Palæstina som Medlem af Deutsches evangelisches Institut fiir Al-tertumswissenschaft des Heiligen Lan­des i Efteraaret 1924; Medlem af Un­dervisningsministeriets Udvalg angaaen-de Skolebøger 1930-33; Medlem af Ud­valget vedr. Spørgsmaalet om semina-rieuddarinede Læreres Adgang til Uni­versiteterne; Formand for K. F. U. M. Frdbg. Sogn 1923-26 of? for Universite­tets staaende Idrætsudvalg fra 1930; Medlem af Komitéen for den kristelige GymnaKiastbevægelses Sommermøder fra 1933 og af Komitéen for de danske Ud­gravninger i Silo fra 1945: Lærer ved Vestre Borgerdydskole 1919-21, ved Me-tropolitauskolen 1923-31 og fra 1932 og ved Blaagaards Seminarium 1941-48.

Har skrevet Artikler i Dansk Biogra­fisk Leksikon, Dagspressen og danske og udenlandske Tidsskrifter; „Den is­raelitiske Sabbats Oprindelse og Hi­storie indtil Jerusalems Erobring 70 e. Kr." (Konlkurrencearbejde 1923); ,, Jah-ves Gæst, Studier i israelitisk Sakrteidiigt-ning" (1926); „Die josianische Reform und ilire Voraussetzu tigen" (1926); Jahves Tjener (1928); „Det gamle Te­stamente. Tre Foredrag" (1929); „Is­raels Historie" (1930); „Studier over det zadokidiske Præsteskabs Historie" (Universitetets Festskrift, Nov. 1931); „Forelæsning over Indledning til de gammeltestamentlige Salmer" (1932); ..Omkring Bibelhistorien, Sex Foredrag" (1933); ..Anti-Kaper" (1933): „Finder vi Kristus i det gamle Testamente?" (1938); „Danielsbogens Aktualitet" (1938); Bi­belselskabets Bibelatlas (1938); „For­tolkning tdl de gammeltestamentlige Salmer" (1939); „Indledning til diti gamle Testamente" (1941, engelsk Uda. l 1948); „Prædikerens Bog" (1942); „Helgen eller Højiforræder?" (1943); „Det har slet ingen Hast for den, som tror" (1944) • „Loven, Profeterne og Skrifterne" (1944); „Jesada I-II" (1943-44); .,Deit sakrale Kongedømme" (Uni­versitetets Festskrift Nov. 1945); Med-udgiver af Bibelhistorie for Mellemsko­len., „Israels Folk" (4. Opl. 1947)" o; „Jesus og hans Apostle" (4. Opl. 194TT) og af Fortællinger fra Bibelen udgivet for Folkeskolen (2. Opl. 1941); „Kir­kehistorie til Skolebrug" (2. Opl. 1946); Messias - AIosop rodivivns - Mpnschen-sohn (1948).

Medarbejder ved Hamdbuch ziim Al­ten Testamént, udg. af Otto Eisufeldt,

___________________Bent

heri: Kommentar til Daniel (1937); Medlem af Redaktionen af Haandbos i Kristendomskundskab, 1942 ff. Heri : Gammeltestamentlig Arkæologi og Be­handling af gammeltestamentlige Præ-diketexter. Medudgiver af Illustreret Re-ligionsleksikon (1949 f.). Udg.: Egon JohanneHen, Studier over Esrns og Nc-hcnijas Historie (1946).

Adresse.: Jacobsens Allé l, Hellerup.

BENTZEN Alfred Klaudius Fængsels-inspektør, cand. jur.; f. 26. Febr. 1903 i Aarhus; Søn af Skræddersvend Jens Bentzen og Hustru Marie f. Larsson (død 1941); gift (17. Marts 1934) m. Karen "B, f. 27. Auer. 1904 i Kbhvn., Datter af Kunsthandler J L Wisbech (død 1944) og Hustru Alma f. Meier.

Student (Marselisborg) 1922-, cand. .iiir. 1929; Sekretær i Direktoratet for Fængselsvæsenet s. A.; kst. Vicefæng-selsinspektør ved Statsfængslet i Vrids-iBselille 1933, udnævnt 1934; til Raadig-hed i Direktoratet for Fængselsvæsenet. 1937. Fængselsinspektør smstds 1943, Chef for Afd. vedr. Arrestvæsenet.

Sekretær for Pængselsnævnet fra 1937.

Adresse : Dronningensg. 59, Kbhvn. K.

BENTZEN Axel Maler; f. 9. Juli 18931 Kbhvn., Søn af Kasserer Peter Bent-zen (død 1931) og Hustru Anna f. An­dersen (død 1931); gift (30. April 19201 m. Mariafrancesca B., f. 7. Febr. 1900 i Italien, død 1926, Datter af Kaptajn Giuseppe Nurzia (død 1921) og Hustru Maria Intrieri (død 1942).

Udstillede første Gang paa Kunstner­nes Efteraarsudstilling 1922; Medlem af Den frie Udstilling fra 1929 og af Grøn­ningen fra 1938: bar dssuden udstillet i Europas Storbyer; tildelt Eckersberg Medaljen.

Medlem af Kunstforeningens Besty­relse 1931-34.

Har malet Hospitalsb i lieder. Pigur­billeder, Vinduesbilleder og Landska­ber; repræsenteret med Billeder paa Kunstmuseet, Provinsmuseer og i Ud­landet; har dekoreret Vigerslev Allé? Skole i Kbhvn.

Adresse: Stevnsg. 41, Kbhvn. N.

BENTZEN Christian Overlæge, Dr.mcd. -f. 19. Nov. 1864 i Kbhvn.; Søn af Over retssaeferer. Kontorchef F V L Hcntzen frtBci 1926. =p Kraks Blaa Boe 1926) og Hustru Camilla f. With (død 1911); gift (11. Okt. 1890) m. Anna B., f. 30. Dec., \doptivdatter af Konsul Frederik Block (død 1892) og Hustru Caroline f. Torp fdød 1897).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882: med. Eks. 1889: Læge ved det danske Kurhotel i Ajaccio 1890-91; Dr. med. 1895; Øjenlæge ved Pinsens Lys­institut 1901r03; Chef for Kommune-

Bent _

hospitalets Øjenklinik 1903, Overlæge stnstds 1924, Afsked 1929; Medlem af Kbhvns Lægeforenings Repræsentant­skab 18964903; Formand for oftalmolo-gisk Selskab 1906-09; Meddommer i Konkurrencen om Professoratet i Oftal-mologi ved Kbhvns Universitet 1925; Æresmedlem af det oftalmologiske Sel­skab i Kbhvn. 1929.

Adresse: Stockholmsg. 35, Kbhvn. Ø.

BENTZON A Draohmann Højesterets­dommer, K*.DM.p.p.: f. 29. Dec. 1B87 i Munchen ; San af Professor, Dr. .jur. Vig­go Bentzon (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Martha f. Drachmann (dåd 1912. se Kraks Blaa Bog 1912) : Btft (9. Okt. 1913) m. Eva B., f. 15. Nov. 1890 paa Løvenholt, Tern Sogn, Datter af fh. Proprietær Holger Weis (død 1933) og Hustru Johanne f. Weip (død 1941).

Student (Slomanns Skole) 1905; cand. jur. 1911; tung. Assistent i Justits­ministeriet 1913, Assistent 1916, Sekre­tær 1919, Fuldmægtig 1920: kst. As­sessor i Viborg Overret i 1918, i Lands-over- samt Hot- og Stadsretten i 1919: Dommer i Kbhvns Byret 1923, i øst>-e Landsret 1933, i Højesteret 1940.

Sekretær i den skandinaviske Forsik-ringslovskommission 1919-25; i Akkord­retten 1921-30: Lærer ved Forsikrings-højskolen 1924-31. Censor ved samme 1931. Medlem af Bestyrelsen for Fæng-selsselskabet i Kbhvn. 1923-25. for Per-sonalhistorisk Samfund fra 1927 og for Juridisk Forening 1929-40; Medlem af Forsikringsraadet 1931, af den nordiske Gældsbrevskommission 1932-36 og af Retsplejeudvalget i 1933: Formand for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsfor­sikringer for Hunde 1937: Næstformand i den faste Voldgiftsret 1937, Formand 1944; Formand for Udvalget til Re­vision af Afbetalingsloven 1938; Medlem af de nordiske Juristmøders danske Stvrelse 1948.

Har skrevet: Kommentar til Forsik­ringsaftaleloven af 15. April 1930 (1931), samt Artikler i forskellige Tidsskrifter: Medarbejder ved 2. Udg. af Salmon-sens Konversationsleksikon.

Udenl. Ordener: Fi.H.E.31.; N.St.O.2'.

Adresse:   Tranegaardsv. 96.  Hellerup.

BENTZON   Henrik   Skuespiller,   Teater­direktør,   MI & A.;   f.   5.   Maj   1895   i Bergen; Søn af Kaptajn  Henrik Bent­zon og Hustru Dina f. Norstrand.

Student (Sorø) 1913; cand. phil. 1914; gennemgaaet Det kgl. Teaters Elevskole 1921-22; Debut paa Betty Nansen Teatret som Ejlert Løvborg i Hedda Gabler 12. Jan. 1924; Skuespiller ved Betty Nan­sen Teatret til 1942; derefter Scenein­struktør og Skuespiller ved Folketen-

________________________124

tret; Direktør for Frederiksberg Teater 1949. Ved Dagmarteatret en enkelt Sæ­son; Gæstespil paa Kungl. Dramati-ska Teatern i Stockholm i 1925 og paa Teatre L'Ouvre i Paris i 1925; Turnéer i Sverige, Norge og Danmark.

Hovedroller: Osvald i Gengangere; Hamlet; Tsar Paul i Patriot; Nils Lyk­ke i Fru Inger til Ostrat: Karl Tho­mas i Hopla, vi lever; Morderen i Grunden hvorfor: Stockmann i En Fol­kefjende; Leicester i Marie Stuart; Dr. Gadarin i Pas paa Malingen; Rosmer i Rosmersholm; Johannes i Ordet; Pro­fessor Krater i I Brændingen: Sir Pe­ter i Bagtalelsens Skole: Dr. Valkonen i Og Nat skal ikke være; Titelrollerne i Amfitryon. Excellencen, Poul Lange og Tora Parsberg, Vores Far og S En Inspekter ringer paa.

Adresse : Slotsv. 79, Charlottenlund.

BENTZON Inger Forfatter; f. 12. Juli 188« i Kbhvn.; Datter al Etatsraad Povl Bentzon (død 1943. se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Harriet f. Drach­mann (død 1945); gift (15. Dec. 1905) m. cand. jur. Tycho Cosmns Wimpf-fen Bræstrup, f. 5. Marts 1881, død 1919. Søn af Byfoged Andreas Bræstrup (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Maria f. v. Wimpffen (død 1939).

Elev fra Zahles Skole; Formand for Zahlenscrsanrftindet 1914-16; Medlem af Børnehjælpsdagens Hovedkomité 1932. af Forfatterforeningens Bestyrelse 1932-39 og 1940-45 samt af Danske Drama­tikeres Bestyrelse fra 1946.

Har skrevet en lang Bække Berne-og Ungdomsbøger samt pseudonymt (Otto Kampen) Romanerne: Mødrene? Synder (1925). Daaren (1926) og under eget Navn : Det gule Hus (1932), Nien­de Maj (1934), Rette Ægtefolk at være (1935), Klavs Hanssøns Børn (1937), Kransen (1941), Lyme (1945), Kanta (1946) og Frøken Leonora (1946) samt Skuespillet Hvo, som forarger — (De! kgl. Teater 1937).

Adresse:   N-Strandv.  447,  Hornbæk.

BENTZON   Jørgen    Komponist,    cand. jur.; f. 14. Februar 1897 i Kbhvn.; Sen

af Etatsraad Povl Bentzon (ded 1943 se Kraks Blaa Ung 1942) og Hustru Harriet f. Drachmann (død 1945); gift l Gang (Ægteskabet opløst) m. Mi­chala Wcis B., f. 9. Dec. 1899, Datter af Departementschef, Administrator A P Weis (død 1935, se Kraks Blaa Boa 1935) og Hustru Helga Weis (død 1946. se Kraks Blaa Bog 1944-1946); 2. Gang m. Karen B., f. 8. Febr. 1915, Datter af Ingeniør Sigurd Nielsen og Hustru Anna f. Brnm. Student (Scbneeklotha Skole) 1914;

cand. jur. 1920; Elev af Carl Nielsen 1915-18 og af Leipzigs Konservatorium 1920-21; ansat i Justitsministeriet 1921, Sekretær smstds. 1927, Fuldmægtig 1933; Protokolsekretær i Højesteret s. A.

Formand for Foreningen „Ny Musik" 1927-30; det Anckerske Legat 1929; Med­lem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik 1931; Med­stifter af Kbhvns Folkemusikskole 1932; Formand for De danske Folkemusik-skoler 1937-46; juridisk Sekretær i Ud­valget vedr. Kbhvnsegnens grønne Om-raader 1939; Medlem af Boligministe­riets Samordningsudvalg af 1944. Kul­turfondens Hæderspris 1945.

Kompositioner: Operaen Saturoalia (Det kgl. Teater 1944-45); 2 Symfonier; Sinifonnetta; „Fotomontage" og Varia­tioner f. Ork.; 3 Kammerkoncert«r, Sa-xof onkoncert; Kammermusik for Stry­ger- og Blæsereneembler j forsk. Værker for Amatørorkester; Korværker, bl. a. ,,En romersk Fortælling".

Adresse • Folehavev. 23, Hørsholm.

 BENTZON P G K Overlæge, Dr. med., R.; f. 22. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad, Civilingeniør og Landin­spektør Povl Bentzon (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Har­riet f. Drachmann (død 1945); gift (16. Maj 1917) m. cand. polyt. Johanne B., f. 24. April i Kbhvn., Datter af Professor, Dr med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Johansen (død 1941).

Student (Slomanns Skole) 1906; med. Bks. 1«14: Assistent ved Professor Slo­manns ortopædiske Klinik 1917-19; Re­servelæge ved Randers Amts Sygehus 1920-21; Dr. med. 1922; Medindehaver af Professor Slomanns Klinik 1922, Indehaver af denne 1926; Overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføres ortopædiske Hospital, Aarhus fra 1935; Konsulent ved Dansk Røde Kors' Folke-kuranstalt ved Hald 1936.

Formand for Foreningen af yngre Læ­ger 1919-20; Generalsekretær i nordisk ortopædisk Forening 1925-31; Medlem af den alm. danske Lægeforenings Hoved­bestyrelse 1926-29; Formand for Organi­sationen af danske Ortopæder 1928-35-, Redaktør af Acta orthopaedica scandi-navia 1930; Delegeret for Skandinavien i Société Internationale de Chirurgie Orthopédique 1930- Korresponderende Medlem af Rénnion d'Orthopédie (Bor­deaux) 193$; Æresmedlem af Société francaise d'Orthopédie 1934: Præsident for Nordisk ortopædisk Forening 1930 og 1948; Formand for Dansk ortopæ­disk Selskab 1948; Formand for Kbhvns fotogr. Amatør-klub 1931-33.

Adresse: Kathrinebjærgv. 2, Aarhus.

___________________Benz

BENZON   Aage von Vekselerer, Ban­kier; f. 16. Febr. 1893 i Skælskør; Søn af Redaktør, mag. art. Carl von Ben-zon (død 1906) og Hustru Emma f. Benzon (død 1917); gift 1. Gang (10. Jan. 1917) m. Karen Margrethe v. B. (død 1925), Datter af Kontorchef ved Det kgl. Landhusholdningsselskab Hans Hertel (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Emilie f. Schmidt (ded 1919); 2. Gang (1. Maj 1926) m. Aase v. B., f. 19. Dec. 1899 i Hobro, Datter af Amtslæge N C Ramm (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ot­tilia f. Thurmann.

Afgangseiks. fra Købroandsskolen« Dagskole 1910; tillknjyttet Vekselerer- og Bankiervirksomhed 1910-35; Vekselerer-borgerskab 1926; Student (privat dimit.i 1932- cand. phil. 1933; stiftet eget Fir­ma, Benzon & Sundberg, 1935; Medlem af Kbhvns Fondsbørs 1936.

Medlem at Bestyrelsen for Foreningen for AlderdomsftiiboLiger fra 1937 og af Forvaltningsraadeit for Sankt Theres<> Kirke, katih. Sognekirke i Hellerup fra 1942; Medlem al Tilsynsraadet for Østif­ternes Land-Hypotekforening fra 1943, Næstformand fra 1944; Medlem af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog fra 1943, Formand 1945-, Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn-Frd'bg. Kredsen al Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1944, af sammes Forretningsudvalg fra 1947 og af Repræsentantskabet for Borgerven­nen al 1788 fra 1945: Næstformand i Bestyrelsen for Sygekassen af 1872 fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Del Grønlandske Fiskeri-Kompagni Akts. fra 1948-, Medlem af Repræsentantska­bet for Den opha'vede civile og adskil­lige Stænders Enkekasse fra 1948.

Har skrevet en Række Artikler i Dagblade o_ Tidsskrifter om forskellige økonomiske Emner: Medarbejder ved Haandbog i Kredit- og Hypotekfor-eningsfonhold (1944); har udgivet : Om Fondsbørsen (1944).

Adresse :  Heslegaardsv.  l, Hellerup.

Sommerbolig :   Villa   Strandkløv, Tisvildeleje.

BENZON   B»Je   Fabrikejer,   Dr. scient.,

R.I)M.; f. 11. Aug. 1891 i Ordrup; Søn af Apoteker, Fabrikejer Alfred Benzon (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Johanna f. Bissen (død 1930) -, gift (2. Maj 1920) m. Else B., f. 27. April 1895 paa Binnitze, Datter af Gods­ejer Axel Nielsen (død 1933) og Hustru Anna f. Tidemand (død 1937).

Student 1909; cand. phil. 1910; cand. pharm. 1915; Studier ved Polytechnicum i Zurich 1916-17; Delegeret ved Dansk

Benz___________________

Røde Kors i Rusland 1918-19; Medarbej­der ved Institut Pasteur i Paris 1920-23; Dr. scient. ved Sorbonne 1923; Assistent ved Tuborgs Laboratorium 1924-25; -Medindehaver af Firmaet Alfred Ben-zon 1928-36; Direktør i og Bestyrelses­formand for Akts. Alfred Benzon fra 1936 og Formand i Bestyrelsen for AI-Ired Benzon Holding A/S fra 1942.

Repræsentant i Pensions- og Livrente-Instiitutet alf 1919; Formand i Bestyrel­sen for Zoologisk Have i Kbhvn. og for Dansk Haivjagtiforenong; Medlem af Be­styrelsen for Fonden til det pharmaceu-Wske Studiums Fremme, for De forene­de Gummi- og Lmfitringefabriker og for Motorbaadsforcninigen; Næstformand for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm: Medlem af Conseil international de ia chasse: Medarbejder ved Haandibog for Jeegere. Danmarks Pattedyr og Dansk Jagtleksiikon; Danmarks Naturfred-niingaforendnigs Repræsentant og For­mand for den danske Sektion i TJhe In­ternational Committee for Bird Preserva-tion, Formand) for den europæiske AJd. af sammes; Medlem af Conseil exécutif de 1'Union internationale pour la pro-tection de la nature; Æresmedlem af The East African Professional Hunters Association og Foreningen af Fugleven­ner. Sølvmedalje (for Undersøgelser om Zink i Planter) fra Académie d'Agri-culture de France 1929: Hunting-Safari for Kbhvns Universitets Zoologiske Mu­seum i Kenya Jan.-Marts 1935, Kenya Uganda Dec. 1936-Febr. 1937 og Congo, anglo-ægyptisk Sudan og Mombasa Nov. 1946-April 1947 (Universitetets Central­afrika Ekspedition).

Har skrevet: La présence de zinc dans les aliments d'origine vflgétale Contributions å l'etude du r61e physio-logrque du zinc chez les animaux (Di­sputats Paris 1923); Mine afrikanske Udflugter (1948).

Adresse:  Stokkerup,  Springforbi.

BENZON    Niels Apoteker, Fabrikant, R.; f. 22. April 1893; Søn at Forfat­ter, Apoteker Otto Benzon (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Emma f. Hansen.

Student (Rungsted) 1911: cand. pharm. 1916; kommerciel Uddannelse i U. S. A. 1917-21; Indehaver af Firmaet Benzon Trading Co. og af Svaneapoteket i TCbhvn.: Direktør for Akts. Benco.

Formand for Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1932-48. for Det kgl. Skuespillerpersonales private Fond og for Dansk Golf Union 1919-46; Medlem af Bestyrelsen for Otto Benzons Forfat-terlejrat, for Akts. Britgoods, for United Plantations Ltd.. for Bernam Oil Palms Ltd., for Akts. Benco, for A/B Alfred

_______________________126

Benzon    &   Co.,    Malmø    og   for   A/i! Benco-Verken,   Malmø.

Adresse: Rønhave, Vedbæk.

BERG Axel Direktør, Chr.X.Fr.M.; f. 4. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Andreas D Berg (død 1899) og Hustru Marie- f. Glindemann (død 1921); gift (10. Nov. 1908) m. Vera Elisabeth B. f Sargiis, f. 15. Febr. 1885 i Moskva.

Udgaaet fra Østre Borgerdydsskole og Glaegow Atheneum, Glasgow; an­sat hos Em. Z Svitzer 1894-99; Sekre­tær i Burmcister & Wains Maskin- ok Skibsbyggeri 1899-1901, i Burmeister * Wain, Glasg-ow 1901-02; Meddnrektar for Burmoister & Wain's russiske Fi­lial, Moskva 1902-10; Indehaver af Fir­maet Berig & Streckeisen, Moskva 1910-18; Direktør for Firmaet I Boll, Pa­ria 1919-23; Underdirektør i Chr. Han-sen's Laboratorium, Kbhvn. 1923-40; Ekspartdirektør i Ohr. Hansen's La-boratory Inc., New York 1940-47; adm. Direktør for Ohr. Hansen's Laborato­rium, Akts., Kbhvn. fra 1947. Adresse: Jagtv. 101, Kbhvn. N. Sommerbolig; Enghuset, Olesv. Ved­bæk.

BERG Cai Landsretssagfører; f. 3. Sept. 1891 i Kbhvn.; Søn af Materialforvalter i Hærens tekn. Korps Olaf Berg oc Hustru Louise f. Meyer (død 1939); gift (19. Maj 1923) m. Ebba B., f. 16. Juli 1900 paa Kongsdal Cementfabrik, Datter af Driftsbestyrer, Konsul Jes Rosenberg (død 1927) og Hustru Maria f. Jørgen­sen (død 1943).

Student (Østre Borgerdydskole) 1910: cand. jur. 1916; Herredsfuldmægtig i Holbæk 1916-17-. Sekretær i General­sekretariatet for Statsbanerne 1917-19; Sagfører i Køge 1920; i Kbhvn. fra 1921; Landsretssagfører 1923.

Sekretær for Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen og Leder af Au­tomobil- og Cyklebranchens Akkord-Af­deling fra 1931: Sekretær for Sammen­slutningen af Antomobiifabrikanter og Importører, Sammenslutningen af Fabri­kanter og Importører af Motorcykler, Auto-Tilbehørs Grossist-Foreningen, „Au-tig" og Cycle-Grosserer Foreningen fra 1940; tillige Sekretær for Motorbran­chens Fællesraad: Redaktør af Fag­bladet CykleJ>ranchen: juridisk Konsu lent for Cyklebranchens Fælles-Udvalg og Udstillingshallen Forum Akts.

Adresse: Grønnevænge 2, Charlotten­lund.

BERG   Henrik Wilh. Overretssagfører; f. 3. Okt. 1886 paa Ulkendrup: Sen af Forpagter O H C Berg (død 191B) og Hustru Elisabeth Matihilde f. Krøy^r (død 1947); gift (14. Juli 1915) m. Ka-

ren Margrethe B., f. 6. Okt. 1895, Dut­ter af Sagfører. Kancelliraad Carl Ve-tersen (død 1917) og Hustru Hansigno Mathilde f. Madsen (dfvd 1938).

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1910; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1910; Sag­førerfuldmægtig i Odense 1912; Sagfører i Odense 1913; Overretssagfører 1916 (of­fentlige og beneficerede Sager fra 1951).

Medlem af Kredsbestyrelsen for 5. Sagførerkreds 1921-29 (Formand 1926-29); Formand for Odense Sagførerforening 1931-37 og 1944-46; Medlem af Sagfører-raadet fra 1946; Medlem af Bestyrel­serne for Grosserer Søren Møllers Fa-milielegat, Marie og P C Rasmussens Alderdomshjem for trængende gamle Købmænd i Odense. Akts. En gros La­geret iSct. Knud og Akts. Dampmøllen Victoria, Odense; Administrator for De Petersdorffske Familielegater.

Adresse: Filosofgangen 3, Odense.

BERG H P Direktør, R.DM., MfDR.; r. 7. Dec. 1867 i Orup ved Faxe; Søn af Købmand F V Berg (død 1902) og Hu­stru Emilie f. Licht (død 1921); gift (1. Aug. 1901) m. Henriette B., f. 21. Dec. 1871 i Kblivn., Datter af Skotøjsfabn-kant S Sørensen (død 1891) og Hustru Margrethe (død 1916).

Reserveløjtnant i Marinen 1892-93; 1. Styrmand i Thingvallaselskabet 1893-98, i Østasiatisk Kompagni 1898-1900, Kaptajn i Ø. K. 1900-15: Direktør for Det Vestindiske Kompagni, St. Thomas V. I., O.S.A., 1915-20, Chef for Østasia­tisk Kompagnis Skibsinspektion 1920-25; adm. Direktør for Nakskov Skibsværft 1925-39.

Medlem af Vestindisk Kompagnis Be­styrelse ; Formand for Bestyrelsen for Nakskov Skibsværft og for Varde Staal-værk.

Adresse: Ingeborgv. 9, Charlottenlund.

BERG   Kaj   Professor,  Dr.  phil.;  f.  13

Maj 1899 i Aarhus; Søn af Toldklarero Aage Berg (død 1928) og Hustru Mår: f. Sørensen (død 1944); gift m. Agn« B., f. 18. Jund 1911 i Næstved, Dati* a.f Kommunelærer Niels Ødum (dø 1926) og Hustru Dagmar f. Agerlin.

Student (Aarhus Katedralskole) 1918; cand. mag. 1925; Assistent ved Univer­sitetets ferskvandsbiologiske Laborato­rium i Hillerød 1925: Univ. Galdmed. 1928; Dr. phil. 1931; Professor i Fersk­vandsbiologi ved Kbhvns Universitet 19S9.

Medlem af Det naturvidenskabelige Cdvalg i Danmarks Naturfredningsfor-ening 1928: Korresponderende Medlem af det finske zoologisk-botaniske Selskab Vanamo 1945; Medudgiver af Folia lim-nologica scandinavica 1943 og Ilydrobio-logia, Haag 1948.

___________________Berg

Har skrevet: Studies on the Plankton in the Lake of Frederiksborg Castle (e. m. G Nygaard, 1929); Studies on the Genus Daphnia with especial Reference to the Mode of Reproduction (Dispu­tats, 1931); Studies on the Bottom ani-mals of Esrom Lake (1938); Studies on the River Susaa MI (1943-48); biologi-sko Afhandlinger i inden- og udenland­ske Tidsskrifter.

Adresse : Chr. d. 4. V., Hillerød.

BERG Paul Redaktør, Chef for Stats­radiofoniens Presseafdelins; f. 3. Aug. 1897 i Roskilde; Søn af Guldsmed O I Berg og Hustru Agnes f. Neumann (død 1942); gift (2. Aug. 1924) m. Eli B., f. 15. Febr. paa Frdbg., Datter af Smedemester Sophus M Breckwoldt (død 1947) og Hustru Helga f. Damm (død 1933).

Realeks. 1913; udlært som Typograf 1918- Student (privat dimit.) 1919; cand. phil. 1920; Journalist ved Hor­sens Social-Demokrat s. A.: Redakti­onssekretær ved Nordjyllands Social-Demokrat, Aalborg 1939, ved Fyns So­cial-Demokrat, Odense, 1933. Telegram­redaktør v. Social-Demokraten, Kbhvn. 1935, Redaktionssekretær 1936: Chef for Statsradiofoniens Presseafd. 1946.

Formand for Skanderborg Amtskreds indenfor Provins-Journalistforeningen 1927-28, for Aalborg Amtskreds og for Aalborg Journalistklub 1931-33; Medlem af Bestyrelsen for Journalistforeningen i Kbhvn. 1936-45 og for Børnenes Kon­tor fra 1943, Næstformand i sidstnævn­te fra 1945; Medlem af Repræsentant­skabet for Journalistforbundet i Kbhvn.

Adresse • Hans Egedes G. 7, Kbhvn. N.

BERG Rasmus Forfatter, R.p.p.; f. 15. Sept. 1865 i Aarhus: Søn af Eskadron­sadelmager J F Berg (død 1922) og Hustru Nielsmine f. Eriksen (død 1903); gift (6. Maj 1888) m. Ane Sophie B., f. 13. Dec. i Kbhvn., død 1941, Datter af Detailhandler Anders Jensen (død 1892) og Hustru f. Pedersen (død 1907).

Extraassistent i de jydsk-fyenske Statsbaners Revisionskontor i Aarhu« 1882; Assistent i Statsbanernes Revi­sion i Kbhvn. og i sammes Tarifkon­tor 1887; Sekretær i Industriforeningen 1899, Kontorchef 1910-17.

Forretningsfører for Komitéen for udenlandske Udstillinger 1908-20: 1914 Generalkommissær for Danmarks Del­tagelse i den grafiske Verdensudstil­ling i Leipzig og den internationale Byndst. i Lyon samt Generalsekretær i Kommissariatet for Danmarks Del­tagelse i Vérdensudst. i San Francisco, Medlem aT Komitéen for Udstillingen af dansk Arkitektur, dekorativ Kunst og Kunsthaandværk i Stockholm 1918

Berg_________________

Industrihistoriske Arbejder: Maler-lavet i Kjøbenhavn; Snedkerlavet i Kjøbenhavn 1554-1904; Sadelmagerlavet i Kjøbenhavn 1460-1910; Smedelavet 1462-1912; H H Kayser (1917); Haand-va:rkerret (1918); Det danske Haand-værks Historie (1919); Købstad og Købstadsmand (1923); Damehatteindu-strien (1924); Haandværkerliv i Hellig og Søgn (1926); Danmarks Bogbindere gennem 400 Aar (1926); Kbhviis Skor­stensfejerlav 1778-1928; Kbhvns Bog­trykkerforening 1903-28; Danmarks Bog­trykkere gennem 450 Aar (1929); Den zunftige Haandværker (1929); Blanco Luno (1931); Kleinsmeden (1937); Blik­kenslagersvenden gennem Tiderne (1940); Malerforbundet 1890-1940; Guld-, Selv-og Elektrikerforbundet 18914941; Bager­svenden i Fortid og Nutid (1942); Den danske Skibstømrer (1942); Sadelmager-og Tapetsererforbundet (1944). Med­forfatter af Bogen om Aarhus (1905); Redaktør af Tidsskrift for Industri 1900-17.

Udenl. Ordener: B.L.11.4.; S.V.3'. Adresse: Kristinelund pr. Prsestø. BERGGREEN Johannes Direktør; f. 19. Febr. 1878 i Skjødstrup; Søn af Ma­lermester A Berggreen (død 1905) og Hustru Laura f. Frederichsen; gift 1. Gang (8. Juni 1914) m. Sofie B., f. Larsen, død 1920; 2. Gang (26. Juni 1926) m. Tove B., f. 27. Juni 1901, Dat­ter af Gaardejer Vilhelm Schou (død 1912) og Hustru Emilie f. Bagger (død 1941).

Uddannelse i det engelske Selskab Palatine's Kontor for Skandinavien, Fuldmægtig i samme til 1908; adm. Di­rektør for Danske Grundejeres Brand­forsikring for fast Ejendom og Løsøre fra 1908; Stifter af det gjensidige For-likringsselskab Samvirke. Medlem af (lets Direktion til 1928. derefter af dets Bestyrelse: i Bestyrelsen for Forsik-Hngsakts. Pslnatoke og Forsikrings-akts. Gefion.

Medstifter af Forsikringsforeningen? Bibliotek; Medlem af det af Justits­ministeriet nedsatte Brandforsikrings-udvalg 1911-17; Formand for Bygnings-brandforsikringsnævnet 1936-39, derefter Medlem af Forretningsudvalget; i Re­præsentantskabet for Kbhvns alminde­lige Boligselskab; Medlem af Assuran­dør-Societetets Komité 1936-44, af Dansk Brandværns-Komité og af sammes brandtekniske Udvalg; i Forretnings­udvalget for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1936-44; Formand for Bygningsbrand-forsikringsforeningen 1943-45, derefter Medlem af Bestyrelsen; Medlem sf Forvaltningsnævnene fur Krigsforsikrin gen af Bygninger i Kbhvn., for Krigs

__ ____________________128

forsikringen for bymæssige Bebyggelser i Landkommuner, for Krigsforsikringen af Landbrugets Løsere og for Krigs-forsikringen af Landbrugsjord.

\dresse:  V-Voldg.  8,  Kbhvn.  V.

Sommeradresse : N-Strahdv. 41. Rung sted Kyst.

BERGMANN   Jacob Stadsgartner; f. 6. Jan. 1899 i Randers; Søn af V;ijver C A Jl Bergmann og Hustru ingibjørs f. llalitorsdottir; gift (9. Juli 1927) m. Edith B., f. 24. Dec. 1904 i Hellerup, Datter af Tømrermester A Rasmussen og Hustru f. Petersen.

I Gartnerlære 1913-18; Gartnereks. fra Vilvorde Havebrugshøjskole 1919; be­skæftiget ved Havearkitektvirksomhed 1919^27; Tilsynsforende muler Stadsinge­niørens Direktorat i Kbhvn. 1927, tek nisk Assistent 1933, Stadsgartner 1936.

Adresse : Bispebjergv. iO, Kbhvn. NV

BERGMANN   Lorenz   Professor,   R.;   f.

4. Juli 1875 i Kbhvn.; Søn af Ketotor ved Metropolitønskolen L A C Berg­mann (død 1885) og Hustru Jenny f. BøggiiW (død 1914); gift 1. Gang (8. Juli 1902) m. Johanne B., f. 13. Juni 1)876 i Kbhvn., død 1926, Datter af Kom­mandør Nicolai Jacobsen (<tød 1904) og Hustru Laura f. Jacobsen (død 1901); gift 2. Gang (15. Okt. 1927) m. Ohri-stiane B., f. 19. Dec. 1900 i Kbhvn., Datter af Speditør Th. Erritzøe (død 1946) og Hustru Augusta f. Bøgsted (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. theol. 1899; Assistent ved Teolo­gisk Laboratorium 1903-16; Lærer ved N Zahles Seminarium 1902-46, ved Blaa-gaards Seminarium 1910-12, ved Sta­tens Lærerhøjskole fra 1914; Lektor i Missionshistorie ved Kbhvns Universitet 1918, Docent 1923. Professor extraord. 1939-47.

Medlem af Styrelsen i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Litterære Arbejder: Missionens Be­tydning for Kirken og Teologien (1901); Kineserne og den kristne Mission (1901); Missionen i Japan (1906); Kirkehisto­rie l-ll il908-10, 6. 1'du. 1944-48); Den kristelige Lære (1917, 4. Udft. 1946) ; Missionsvidenskaben paa Universitetet (1918); Arbejdet for at fremme Mis-sionslivet indenfor Hjemlandets Kirke (1924); Zinzendorfs Indsats i Missio­nens Historie (1935); Den lutherske Re­formation og Missionen (1936); Hvor­ledes maa den kristne Mission betragte de ikke-kristne Religioner? (1940); Af­handlinger om D G Monrad og om H N Clausen i Kirkehistoriske Samlinger 1945, -46 og -49. Udgivet P Madsens Den kristelige Troslære (1912-14); Af­handlinger og Anmeldelser i Teologisk

129

Tidsskrift og Nordisk Missions-Tids­skrift: Medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Den lille Salmonsen, Raun-kjærs Leksikon, Illustreret Religions-leksikon og Dansk biografisk Leksikon. Adresse: Classensg. 36, Kbhvn. Ø.

BERGSTRAND    POULSEN    Elisabeth

Forfatterinde, Malerinde; f. 12. Nov. 1887 i LångasjO i Sverige, Datter af Organist P M Bergstrand (død 1927) og Hustru Anna f. Hammargren (død 1946); gift (12. Nov. 1917) m. Billed­hugger Axel Poulsen (se denne).

Studerede ved Konstakademien i Stockholm 1909-13; Studierejser paa svensk Stipendium til Frankrig, Algier og Italien 1913-16; har udstillet i Sve­rige, Danmark og Amerika; er repræ­senteret paa Nationalmuseum i StocK-holm, paa Gbteborgs Museum, i Prins Bugens og Thorsten Eaurins Samlinger samt i forskellige Privatsamlinger i Sverige og Danmark.

Har skrevet: Varendskvinnor (1926); Vårendsman (1927); Livets och Årets festdagar (1928); Historier om garn la manniskor og unga (1930); Den riga Vardagen (1932); H.iåltar och Hjålte-dad 1933); Glad och god skal månnis-kan vara — och stark (1934); Lovsang til Tråorkester (1935); Vaven (1936); Kronan (1937); Manniskan och klockor-na (1939); Hok, får jag lana dina vingarf (1940); Nattens Drottnina (1941); Se, månniskan (1943); Tre hog-tider (1945); Sangen 1947) • Ovåntad revolt (1949).

TJdenl.  Orden :   S.M.l. & a. Adresse :  Maglemosev. 20, Charlotten-lund.

BERGSTRØM   Vilh. Forfatter, Journa­list f. 19. Nov. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer F V Bergstrøm (død 1925) og Hustru Christiane f. Petersen (død 19*4); gilt (19. Febr. 1932) m. Elsa B., f. 21. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af Skrædder Nilsson (død 1939) og Hustru f. Lj.nng (død 1944).

Præliminæreksamen. Medarbejder ved Nationaltidende 1917-24, ved B.T. 1924-26, ved København 1926-28, ved Politi-ken fra 1928. Redakter af Kriminal­politibladet fra 1942.

Litterære Arbejder : Stempler og Hju (1911,  ny   Udgave 1936);  Tjep  og  Ru­dolf Severinsen  (1912); Ocarino  (1918) En   haard   Negl   (1920);   Magasinpigen (1921); De fortabtes Hus (1923); Unde~ Byena Himmel   (1924);  Sumpen   (1926) Københavnerdrengen        (1927);       God Danskere   --   og   mindre   gode   (1946) Istedgade   overgiver   sig  aldrig   (1946) hn  borger   i   Danmark   under   krigen (Det kgl. Bibliotek, 1948); Kroniker og

_________________Berg

Noveller til  forskellige Tidsskrifter   ok Illade.

Adresse: Amagerbrog. 20, Kbhvn. 6. iERGSØE Flemming Maler, Forfatter; f. 12. Jan. 1905 paa Frdbg.; Søn af Civilingeniør, Dr. techn. Paul Bergsøe (se denne); gift m. Maria B., f. Nørre-gaard.

Uddannelse paa Kunstakademiet 1925-31; udstillet første Gang paa Char-lottenborg 1927, senere paa Den Fries Efteraarsudstilling; Medstifter og Med­lem af Corner- og Høstudstilllingen 1936-56; Medlem af Den polykrome fra 1949; Arbejder paa Vejle Museum og paa Esbjerg Museum.

Medlem af Uddelingskomitéen for Det Oluf Hartmannske Mindelegat 1939 -49 og af Bestyrelsen for Kunst for Varer; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Turistfofening 1946.

Har hovedsagelig malet Billeder fra Kbhvn. og Kbhvns Omegn; ogsaa fra Paris, London og Stockholm; har illustreret enkelte Bøger; har skrevet: Sytten uden Ramme (1939) • Fra Gader og Stræder (1940); Det underlige Aar (1945); Mellem Halvbrødre (1946) -, Dan­skere (1948); har fordansket Geoffrey Chaucer : Konen fra Bath (1943); Med­stifter og Redaktør af Kunsttidsskriftel Aarstiderne 1941.

Adresse: Rosbæksv. 22, Kbhvn. Ø.

BERGSØE Paul Civilingeniør, R.; f. 22. Dec. 1872 i Kbhvn.; Søn af Forfatteren Vilhelm Bergsøe (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Margrethe f. Smidtih (død 1922); gift 1. Gang (29. Aug. 1901) m. Margrethe Agnes B., f. 24. Aug. 1880 i Præstø, død 1933, Dat­ter af Herredsfoged Gustav Hansen og Hustru Agnes f. Mogensen; 2. Gang (16. Nov. 1941) m. Lise B., f. 21. Jan. i Kbhvn., Datter af Folketingsmand A C Meyer (død 1938, se Kraks Bla;i Bog 1938) og Hustru Dagmar f. Rant-zau.

Cand. polyt. (Fabriksingeniør) 1899: opfandt en Metode til Aftinning af Blikaffald 1900. anvendt af Akts. Dansk elektrokemisk Fabrik, stiftet 1902; overtog dette Selskab 1905, fort­sattes under Firmanavn Paul Bergsøe som metallurgisk Fabrik, der fremstil­lede Hvidmetal, Loddetin og, senere, Metaller til de grafiske Fag; fra 1935 under Firmanavn Paul Bergsøe & Søn Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1917-26 (Næstformand 1923-26) og for Akts. Dansk Galoche Æ Gummifabrik fra 1925 (Næstformand fra 1931); Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Akademiraadet 1940-42. Dr. techn. h. c. 1940.

Berg__________________

Har udgivet to Arbejder om de præ-oolumbianske Indianeres Fremstilling og Bearbejdning af Platin, Guld og Kob­ber (Ingeniørvidenskabelige Skrifter, 1937 og 1938).

Forfatter og Radioforedragsholder efter at have trukket sig tilbage i 1935. Har skrevet: Stjernens Skygge (Roman, 1932); Ti Radioforedrag (1935); Fra Amerika - til Mølleaaen (1936); Fra Him­melens Stjerner — til Menneskets Bom­ber (1938); Maaleligt — men ufatteligt (1939); Naturen og— Mennesket (1940); Lys og — Mørke (1941); Kæmpekano­nen og Maanen (1942); Kemi paa en anden Maade (1942); De tre Vinduer, Erindringer og Tidsbilleder (1945); Vej­en til Atombomben (1946) j Borger i universet (1948).

Adresse.: Skt. Knuds V. 36, Kbhvn. V. Sommerbolig: Koefoedsminde, Nærum.

BERGSØE   Svend  Fabrikant, R.p.p.;  f. 15. Sept. 1902 paa Frdbg.; Søn af Civil­ingeniør, Dr.  techn   .Paul  Bergsøe  (se denne).

Realeks. (Østre Borgerdydskole); i Købmandslære i Præstø; paa Købmands-skolen i Kbhvn.; efter et kort Ophold i England Prokurist i Firmaet Paul Berg­søe Metalværk 1922; lærte Teknik og Metallurgi af Faderen; Indehaver af Firmaet Paul Bergsøe & Søn fra 1942. Fik Patent paa den saakaldte „Feni-co" Proces 1933; har udarbejdet flere metallurgiake Processer.

Grundlagde Fabrikken Paul Bergsoe & Son A/B, Landskrona 1943, Medlem af Bestyrelsen og Direktør for Fabrikken, der paabegyndte sin Virksomhed i 1944; grundlagde Norsk A/S Paul Bergsøe \ Son, Oslo 1948.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg for Større Færdselssikkerhed 1937-48, Formand 1944-48 og af Justitsministe­riets Propagandaudvalg fra 1940 til dets Ophævelse 1945; Medlem af Bestyrelsen og i Forretningsudvalget for Foreningen „Pas paa" (Arbejderbeskyttelse) fra 1940 til deus Ophævelse 1946; Medlem af Dansk Arbejdes Repræsentantskab og i Hovedbestyrelsen fra 1941; Medlem af Industriraadets Metaludvalg fra 1940 og af Metaludvalget under Fælleskonto­ret for Jern og Metal 1940-45. Udenl. Orden: 8.V.J1. Adresse.: Steen Bileners V. 23, Kbhvn. P. og Dalagatan 6, Stockholm, Sverige.

BERING Otto Hovedbogholder i Dan­marks Nationalbank; f. 10. Juli 18% i Aarhus; Sen af Byfogedfuldmægtig Henrik Bering (død 1905) og Hustru Elisabeth f. Nielsen; gift (4. Juni 1932) m. Emilie Mathilde B., f. 9. Maj 1903 i Rude, Datter af Læge Johan Stage (død 1932) og Hustru Magda f. Schei-bye (død 1945).

Ansat i Købmands- og Haandværker-banken i Aarhus 1914-17; ansat i Na­tionalbanken 1918-21; i tysk Bankvirk­somhed 1921-22; atter ansat i National­banken 1922; Fuldmægtig 1929; Kontor­chef 1940; Hovedbogholder a. A.

Medlem af Statens Eksport-Kredit­udvalg.

Adresse:  Callisensv.   44.  Hellerup.

Sommerbolig : Dommergaarden, Rndt.

BERLÉME Aage Direktør, R.; f. 3. Aug.

1886 i Kbhvn.; Søn af Læge Fritz B«r-léme (d«d 1890) og Hustru Ingeborg l Høepfner (død 1943).

Student (Gammelholms- Latin- og Re­alskole) 1903; cand. phll. 1904; uddan­net i Bedstefaderens Firma Carl Heepf-ner og indtraadte i 1910 som ansvarlig Deltager i dette.

Direktør for samt Formand for Besty­relsen for Akts. Carl Høepfner; Med­lem af Repræsentantskabet for Akts. Investor, af Bestyrelsen for Det kgl. oct. alm. Brandassurance-Compagni, for Forsikrings-Akts. Nord og Syd og for Akts. Elizabeth Arden; Formand for Forsikrings-Akts. ITrania.

Adresse :   Antoinettev.3, Kbhvn.Valby.

BERLIN  Knud Professor, Dr. jur., K'. DM. p.p.; f. 7. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Murermester F V R Berlin og Hustru f. Klingenberg; gift 1. Gang (14. Okt. 1900) m. Agnes Birgitte Marte Reiimhardfae f. Nielsen (død 1913); 2. Gang (17. Okt. 1914) m. Anna Regina f. Bisholt, (død 1944).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1883; cand. jur. 1890; Universitetet« Guldmedalje 1892; Assistent i Finans­ministeriet 1891-93; ansat i Rigsdagen 1895; Protokolsekretær i Folketinget 1898; Dr. jur. 1906; Sekretær ved den dansk-islandske Kommission af 1907; Generalsekretær ved det nordiske in-terparlamentariske Delegeretmøde i Kbhvn. 1907; Docent i islandsk Rei ved Kbhvns Universitet 1910; Professor extraord. i offentlig Ret og islandsk Ret m. v. 1911, Professor ord 1919, Af sked 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin gen De danske Atlanterhavsøer 1917 Redaktør for Danmark af Det ny. Nord 1919; Lærer i Statsret ved Staten-Lærerhøjskole 1923; Formand for Dansk Skatteborgerforening 1924-30; af den fin ske Regering udnævnt Medlem af det finsk-norske staaende Forligsnævn 1925; Medlem af den danske Grønlandsdele-gation 1932; Medlem a'f Bestyrelsen for Det ny Grønland 1927-35 og af Dansk-Finsk Forening 1933-54; Censor ved Universitetets juridiske Eksaminer 1937-44.

Litterære Arbejder :  Oplesningsretten

overfor lovgivende Forsamlinger (Dok­tordisputats, 1906); Islands statsretslige Stilling, 1. Afdeling (1909); Det norske og danske Rigsraads Stilling til Island (1911); Den danske Statsforfatningsret l—II (1916-34); Den dansk-islandske Forbundslov (1920) ; Udsigt over For-fatningsudviklingen i forskellige frem­mede Lande (1927); Danmarks R«t til Grønland (1932).

Udenl.Ordener : Fi.H.R.2'.; Po.P.U.J. Po.r.K.2.

Adresse:  Privatklinikken,  Kalvebod Brygge 2, Kbhvn. V.

BERNER    Edwin Overretssagfører, R. DM.; f. 24. Nov. 1883 i New York; Søn af Grosserer C H A Berner (dåd 1931) og Hustru Amelda f. ShsBfield (død 1939): gift (2. Maj 1919) m. Anna Emilie B., f. 30. Maj 1891 i Aalborg, Datter af Fabri­kant A J Kjærsgaard (død 1945) og Hustru Kirstine f. Andresen (død 1924).

Student (Østre Borgerdydskole) 1901; cand. i ur. 1907; Fuldmægtig ved Øster Flakkebjærg Herred 1909-11; Overrets­sagfører i Kbhvn. fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik­rings-Aktieselskabet Frejr, for Andels-forsikringsselskabet Frejr, for Lemvigii-Muller & Munck A/S, for Akts. Felix Lucas, for Akts. Klampenborg Vædde­løbsbane, for Landbrugslotteriet, for Akts. Dansk Fuldblodsstutteri m. fl., for Odd Fellow Palæet, for Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem i Hørsholm og for en Del Legater; Stor-Skatmester for Odd Fellow Ordenen i Danmark fra 1934.

Adresse : Eggersv. 42, Hellerup.

BERNER J A Stiftamtmand, K'.DM.; f. 30. Aug. 1886 paa Holatenahuus, Søn aif Kammerherre, Hofjægermester, Lens­baron Adam Berner-Schilden-Holsten (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (22. Maj 1931) med Louise B., f. 27. Dec. 1906, Datter af Oberst, Kam­merherre, Baron V vVedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraka Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Louise f. Baronesse Wedell-Wedellsbong (død 1932).

Stndent (Odense) 1904; cand. Jur. 1911; ansat ved Svendborg Amt 1911-14; ansat i Indenrigsministeriet 1914, Fuldmægtig 1920; Fuldmægtig i So cialministeriet 1924; Kontorchef i In­denrigsministeriet 1926; kst. Præsident for Invalideforsikringsretten 1925-27; kst. Stiftamtmand i Viborg Febr.-Ma.;

1928 og Marts-Juni 1929: Kontorchef i Ministeriet for Sundhedsvæsen 1928 (fra

1929    Socialministeriet);    Stiftamtmand over   Aalborg  Stift   or   Amtmand   over Aalborg Amt 1931. Adresse : Aalborg.

_______________Bern

BERNER   J H Overretssagfører; f. 3. Febr 1886 i Kbhvn.; Sen af Grosserer C H A lierner (død 1931) og Hustru Amelia f. Sheffield (død 1939); gift (18. Marts 1920) m. Elise B., f. 30. Juni 1896 i Oslo, Datter af Bureauchef F Stang Conradi (død 1931) og Hustru Anna f. Christensen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1904; cand. jur. 1911; Assistent i Sø- og Handelsretten 1911-12: Fuldmægtig ved Gnverncmentet for de dansk-vestindiske Øer 1912-17; Overretssagfører i Kbhvn. ira 1918.

Medlem af Bestyrelsen for Emma Bærentzen f. Zoffmann's Legat, for Skibsreder F Stage og Hustru f. En­gelsteds Legat, for Det Tuteinske Fa­milielegat, for Forsikrings-Aktieselska­bet Absalon, for Aashøj Mejeri Akts., for Akts. Hellebæk Fabrikker og for Akts. Axel Prior m. m.

Adresse: Tranegaardsv. 24, Hellerup.

BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN Hans Lensbaron, Karranertierre. Hofjægerme­ster, R.p.p.; f. 18. Juli 1881 paa Hol-stenshuus; Søn af Kammerherre, Hof­jægermester, Lenebaron Adam Berner-SchildenrHoIsten (ded 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (3. Dec. 1904) m Louise B-S-H. (dekoreret med D.r. K.M.), f. 26. Juni 1882 paa Østergaarcl, Datter af Kammerherre, Greve Chri­stopher Knuth (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Ille f. Komtesse Lerohe (død 1942).

Student 1899; cand. phll. 1900. Admi­nistrator a( Laagesø fra 1911; Ejer af Langesø fra 1923 og aif Clausholm fra 1929; Medejer af Holstenshmis fra 1923

Formand for Nordfyns Museumsfor ening fra 1933 og for Historisk Sam fund for Fyns Stift fra 1939; Medlem af Redaktionen af Danske Herregaarde ved 1920 1918-23; Formand for Vigerslev Sogneraad 1921-29; Medlem af Bestyrel sen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1921 og af Re­præsentantskabet for .Fyens Disconto Kasse fra 1942.

Den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stif­telses Sølvmedalje 1941.

Udenl. Orden :  S.V.2'.

Adresse: Langesø pr. Langesø.

BERNHOFT H A fh. Direktør for Uden­rigsministeriet, Kammerherre, SK.iDiani. DM., PM. i Guld, M.TJHh.p.p.; f. 1. Okt. 1869 i Barcelona; Søn af svensk ok norsk Generalkonsul H S Bernhoft (død 1894) og Hustru Rita f. Heegaard (død 1936); gift (31. Okt. 1942) m. Laura B., f. 12. Aug. i Kbhvn., Datter af Direktør Eduard Hée (død 1918, so Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Berendt (død 1920).

Bern_____      ________ ___

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1888; naturaliseret 1889; cand.jur. 1894; Assistent 18%; Fuldmægtig 1899; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1908; Gesandt i Wien or Ti om 1908-10; De­partementschef i Udenrigsministeriet 1910; Gesandt i Paris, Madrid og Lis­sabon 1913; Direktør for Udenrigsmini­steriet 1932-36; kst. Gesandt i Frank rig 1939-45.

J'/resborger i  liyen   Rraiw,  Aisne.

Udenl. Ordener: B.L.5.: Bulg.O.F.l,; Chin.D.D.3. ;Oo.B.l*. ;Fi.H R.l. ;F.M.R.l.; F.Æ.L.2.. I.P.l.: I.Kr.l.; Mon.H.C.l.; N.O.N.I.- N.St.O.l.; P.Chr.l. • P.V.V.3.; R.St.Stan.2.; S.H.E.5.; S.Kr.l.; Sp.C.F.l.; Sp.I.K.l.; Ø.J.Kr.l.

Adresse : Kastelsv. 24, Kbhvn. Ø.

BERNILD   Holger "Redaktør; f. 20. April 1878 i Maribo: Søn af Skomagermester Jens Hansen (død 1906) og Hnstrn Ane Marie f. Samuelsen (død 18831: Kilt (4. Nov. 1905) m. Maren B., f. 6. Sepl. 1884 i Aarhus. Datter af Tømrer og Møl­lebygger L J Damgaard (død 19il) os Hustru Kathrine f. Bnkdahl (død 1927). Efter Præliminæreksamen ansat paa Sagfører-og Godskontor; derefter exaro. j ur.; gik i 1902 over til Journalistik; arbejdede et Par Aar ved .iydske Ven­streblade; Ophold i Udlandet; Redak­tør af Nordsjællands Venstreblad 1905-32; Sekretær i Udenrigsministeriets Pressebureau 1932-48.

Formand for Foreningen Den radi­kale Venstrepresse 1916-S2, Æresmed­lem 1932; Medlem af Pressens Fælles-raad og Forretningsudvalg og af Pres­sens Telegramudvalg til 1932: Næst­formand i Joumalistforenmgens Repræ sentantskab: Medlem af Norden's Re­præsentantskab og af Direktionen for Den sønder j .vdske l'ond. fra 1938 Med­lem af Fondens Afløsningsudvalg; Næstformand i Hillerød-Frederiksværk-hanens Repræsentantskab. Adresse: „Hegnet", Hillerød.

BERNING  Hugo Landsdommer, R.p.p.; f. 20. Jan. 1896 paa Frdbg.; Son af Skoleinspektør J O Berning (dod 5924) og Hustru Catharina f. Petersen (død 1939) : gift (4. Marts 1939) m. Grefe B., f. 13. April 1912, Datter af Hofblomster­handler Ove Madsen og Hustru Marie f. Andersen.

Student (Schneekloths Skole) 1913; cand. jur. 1919; f ung. Sekretær i Jn-stitsminsteriet 1919, Sekretær 1921; Fuldmægtig 1932; Ekspeditionssekretær 1933, Kontorchef 1939- Dommer i Østre Landsret 1945.

Sekretær i Overformynderiet 1919-39: Justitsministeriets Kasseinspektør ved Politimesterembederne Ira 1934; Censor ved Kbbvns Universitet« juridiske Eks-

aminer  fra 1944;   Formand for  Oprejs-ningsnævnet for Kbhvns Kommune (II Afd.) 1945-48. Udenl.  Orden : F.Æ.L.5. Adresse:  GI.  Kongev. 174,  Kbhvn. V. Sommerbolig:    Villa   Haga,    Humle­bæk.

BERNSTORFF- GYLDENSTEEN Erik Lensgreve, Kammerherre, Hofjægerme ster, R.DM.; f. 26. Juni 1883 paa Rå-guth i Mecklenborg; Søn af Lensgreve Hugo Bernstorff-Gyldensteen (død 193-1 se Kraks Blaa Bog 1919); gift (1. Aug 1914) m. (Sophie) Agnes B., f. 25. Okt. 1892 paa Frijsenborg, Datter af Kam­merherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Viml-Frijs (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth f. Komtesse Danneskiold-Samsøe.

Refcrandar: Forpagter af Gyldensteen 1913;   Besidder   af   Grcvskabel   Gylden­steen   fra  1919  til  dets  Afløsning  1922, derefter Ejer af Gyldensteen  Gods. Formand for  Majoratsforeningen. Adresse: Gyldensteen pr. Bogense

BERNTSEN  Aage Læge. Digter, Maler. R.p.p.; f. 16. Maj 1885 paa Særslev Høj­skole;  Søn af Konseilspræsident  Klaus Berntsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Anny f. Thomsen   (død 1902); gift  (14. Juli 1928) m. Irene B., Datter   af   Direktør   for   Det   danske Gaskompagni C J Muller  (død 1946).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1903; med. Eks. 1911; Chef for den dan­ske Ambulance i Paris 1918-19; Afde­lingslæge ved Ortopædisk Hospital i Kbhvn. 1935: Overlæge smstds 1947; Korpslæge i Hæren 1922, Overlæge 1925-35; Dr. med. (Om Varicer paa Under-extremiteterne) 1925: Lærebog i Orto­pædi 1934, Ortopædisk Operationslære 1948 samt talrige mindre Afhandlinger; Specialistanerkendelse i Kirurgi oe Or-topædd 1927; kst. Lektor i Ortopædi 1947; Studierejser i Udlandet (kirureisk Ortopædi).

Digtsamlinger : Digte, 1908; Fiol og Sækkepibe, 1910: Klinten ns Hveden. 1914; Digte, 4. Samling, 1917; Ungkar­lens Visebog, 1923; Min Ungdoms Sang, udvalgte Digte, 1925; Den kostelige Ga­ve, 1929; Natten er vor egen, 1939. — Prosa: En Daares Visdom, Coldevins Bog, 1927; Ungkarlen« Visebog cg Ægtemandens Salmebop, iidvntete lti«r-le. 1942.

Udstillet Maleri paa  Kunstnernes Ef-teraarsudstilling 1941. Udenl. Orden: F.Æ.L.5. Adresse :  Grumstrupsv. 23, Hellerup.

BERNTSEN Anton Forfader, R.; f. 26. aur. 1873 i Engum Sogu; Søn af Skræd­der,   Husmand   og   Spillemand    Bernt

.___

Laursen (død 1905) og Hustru Ane Niuls-datter (død 1912); gift (12. Febr. 1909) m Amalie Anna Marie B., f. 19. Okt. 1877 i Kolding, død 1937, Datter af Købmand I M Jessen (død 1901) og Hustru f. Hansen (død 1932).

Lært Møbelsnedkeri i Vejle 1888-93; i fem Aar Svend hos Joh. P Andre­sen & Co. Harmoniumfabrik i Ring-kiobing- begyndte en Harmom'umfa-hrik i Vejle 1901. Forfatterdebut 1914. Litterære Arbejder: Noget (Digte, 1914); Fra Hjemmet ved Skoven (Dig­te. 1916); Niels Væwwers Hejjs (1918); Halanden Daw a en Attemedde(1919); Småfolks Fanøwels (1920); Nogle jyd-ske Spillemænd (1921); Gjcmm-Ævvel (jydske Digte, 1922); Skowwer (1923); Megstur (jydske Digte, 1925); Bindings­værk (jydske Digte, 1927); Paa Nebo Bjerg (1928); Halvbrødrene (1929); Fjale Anders (1929); Æ Inderlomm (jydske Digte, 1930); Gammeldags Guds­frygt (1931): Da Tækkemandens flyt­tede (Skuespil, 1932); Skribbenskaller (jydske Digte 1933); Bøen a gammel Folk (jydske Digte, 1937); Udvalgte jydske Digte I (1938), II (1939); A»-terisææd (jydsko Digte, 1943); Epigram­mer i Udvalg (1947).

Adresse : S-Villav. 25, Vejle.

BERNTSEN Oluf Bankdirektør; f. 5. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Konseils­præsident Klaus Berntsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Anny f. Thomsen (død 1902) • gift (19. Febr. 1920) m. Juliette B., f. 18. Aug. 1893 i Paris, Datter af Kunstmaler Albert Willms (død 1902) og Hustru Léontine f. Gonchon (død 1916).

Studier i Kbhvu. og Paris; i kana-rtisk Stabstjeneste 1914-15: i Argentina 1915-16: i Banque (les Pays du Nord, Paris 1917-20; i Bankers Trust Company of N. Y., Paris 1920. i London 1929-31; Kel. Bankkommissærs Kommitterede i V'alutasager, Kbhvn. 1931-36; i Bank for International Settlements, Basel 1946.

Adresse : Basel, Schweiz.

BERRING C J Direktør, R., f. 26. Maj 1892 i Kolding: Søn af Købmand .1 P Berring (død 1937) og Hustru Karen Dorthea f. Sørensen; gift (15. Nov. 1919) m. Betty Louise B., f 14. Juni 1897, Datter af Manufakturhandler Chr. S Hansen og Hustru Andrea f. Heiberg. Præliminæreks. 1906: i Handelslære hos P Biich Petersen i Kolding 1906-11; Handelsskoleeks. 1908; Ophold i Sibirien og Rusland 1911-16 og i London 1916-22; adm. Direktør for Akts. Toldbod­møllen i Kbhvn. fra 1922.

Formand for Foreningen af Danske Handelsmøller 1938-41, for Brødkorns-Kontoret for udenlandsk Korn 1939-47 og

___________ ________Bert__

for KWhvnske Handelsmøllers Arbejds­giverforening fra 1943; Medlem af In-dustriraadet fra 1938 og af sammes Bestyrelse fra 1949, af Statens Kornnævn 1938-47, af Mel- og Brødnævnet 1939-47, af Benzin-Nævnet fra 1948. af Havne-kommissionen fra 1942, af Revisorkom-missionen 1943-49, af Tilsynsraadet for Handelshøjskolen fra 1946. af Bedøm­melses- og Voldgiftsudvalgene for Korn-og Foderstofhandelen og for Melhande­len fra 1932 og af Kbhvns Havnebesty­relse fra 1948.

Medlem af Bestyrelserne for Akts Toldbodmøllen, Kbhvn., Akts. Slagelte Dampmølle, Slagelse og Akts. Øxenbjers Dampmølle, Svendborg; Næstformand og Kasserer i ,,Julie? Fond"; Medlem af Garnison« Kirkes Menighedsraad og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1945.

Adresse : Ny Toldbodg. 25, Kbhvn. K. Sommerbolig:   Strandv.   139,   Esper­gærde.

BERTELSEN   Aage Rektor; f. 6. Nov. 1901 i Silkeborg; Søn af Købmand H P Bertelsen (død 1930) og Hustru Marie f. Vestergård; gift (17. Okt. 1931) m. Gerda B., f. 16. Marts 1911 i Horsens, Datter af Overlærer Johannes Thor-lund og Hustru Johanne f. Gerding. Student (Th. Langs Skole, Silkeborg) 1920; ansat ved Præliminæreksamens­kursus Kornmod, Silkeborg 1920-21; cand. mag. 1927: ansat ved Akademisk Kursus, Kbhvn. 1927-28; Lærer vedTh. Langs Seminarium og Gymnasium i Silkeborg 1928-38; tillige Indehaver af Hovedagonturet for Statsanstalten for Livsforsikring i Silkeborg 1930-38; Lektor ved Statsskolen i Lyngby 1938; iøvrigt undervist ved Statens Politi­skole og ved Statens Lærerhøjskole; Ophold i Sverige 1943-45, Lærer ved den danske Skole i Lund oz Formand for Skolens Styrelse 1944-45; Rektor ved Aarhus Katedralskole 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Gymna­sieskolens Religionslærerforening 1939-45, for Dansklærerforeningen 1940-47 ou for Dansk Forening til nordisk Sprog­røgt fra 1941; Folketingskandidat (Det radikale Venstre) 1945; Formand for Foreningen Een Verden's Aarhus Afde­ling 1947; Medlem af Verdensraadet for World Movement for a World Federal Government 1947.

Har udgivet: Vejledning i Det jramle testamente (1935); Træk af det nye testamentes tilblivelseshistorie (s. m. Holger Mosbech, 1943): Nordisk Sprog­røgts betænkning til Udvalget for oversættelsen af Det nye testamente (1943): Artikler om pædagogiske Spørgs-maal. Adresse: Mejlg. 6, Aarhus.

Bert

134

BERTELSEN   Alfr. (h. Medicinalkonsu­lent for Grønlands Styrelse, R.DM.; f. 5. Marts 1877 i Roskilde: Søn af Politi­fuldmægtig P E V Bertelsen (dfld 1901) og Hustru Marie f. Ingstrup (ded 1927); gift (21. Juli 1910) m. Johanne B., f. JO. Marts 1875 i Egedesminde i Grønland, Datter af Assistent J C P Fleiseher (død 1950) og Hustru Emilie f. Henniugsen (død 1888).

Student (Roskilde) 1895; med. Eks. 1902; Læge ved den danske litterære Grønlandsekspedition 1902-03; kst. Di­striktslæge i Nordgrønland 1904; i Uma-nak 1905; kgl. Udnævnelse i samme Stilling 1906; Hcscrvcl.Tpre i Hæren 1917-18; Kredslæge for Nord-Grønland 1925; Medicinalkonsulent for Grønlands Sty­relse 1928-48.

Medlem af forskellige Udvalg, sær­lig vedrørende Grønlands Administra­tion.

Har foretaget Indsamlinger i Grøn­land til Universitetets normal-anatomi­ske Museum, til Universiteteta zoologi­ske Museum og til Nationalmuseets et­nografiske Afd.

Har skrevet: LæreboK i Sundheds­pleje for Grønlændere: Lærebog for Jordemødre i Grønland; Vejledning i Lægemidlernes Brug i Grønland; Af­handlinger vedrørende grønlandsk Po-pulationsstatistik, Sundhedspleje, Syg­domsforhold, Folklore, Topografi og Ornithologi i danske og udenlandske Tidsskrifter; Hovedarbejde: Grønlandsk medicinsk Statistik og Nosografi i Meddelelser om Grønland. Bd. 117.

Adresse : C N Petersens V.47, Kbhvn.F.

BERTELSEN Erik Forfatter; f. 25. Sept. 1898 paa Harboør; Søn af Fisker Søren Bertelsen og Hustru Kristine f. Jørgen­sen; gift (10. Sept. 1922) m. Ella B., f. 16. April 1901 i Kbhvn., Datter af Sned­kermester Carl Pedersen og Hustru An­na f. Christensen.

Uddannelse paa Nr. Nissum og Skaa-rup Seminarier og paa Ollerup Gymna­stikhøjskole; Pisker, Lærer og Fabriks­arbejder til 1930. W Nygaards Forfat­terlegat (norsk) 1931; Henrik Pontop-pidan-Legatet 1943; Kapt. H C Lund-greens Legat s. A.; Emma Bærentzens Legat 1944.

Har skrevet: Havets Børn (1921); Vestkystfiskere (1925) • Kent tilfældigt (1929); Revlernes Ridder (1930); Folk paa en Fabrik (1932); Over paa Solsiden (1937); Dagen bryder frem (1938); Sværd og Plov (1938); Blæst og blaa Vande (Digte, 1939); Mænd paa Havet (1939); Kvinder ved Stranden (1940); Fugle i Kiikkerten (1941); Jeg vil sejre (1941); iFjeldvandrere (1942): Følg med os ud (Digte, 1943); Den unge Slægt (1943); Blus (1944); Redningsbaaden

(1944); Fiskerliv (1946); Bent og lian= Venner (1946); Pirater paa Isef jorden (1947); Kølvandet glitrcr (Digte, 1948). Oversættelser fra Svensk. Norsk og Hol­landsk.

Adresse: Nordkrogen, Gilleleje.

BERTELSEN Hans Ambassaderaad, K p.p.; f. 5. Febr. 1906 i Kbhvn.; Søn al Undervisningsinspektør, Dr. pliil. Hen­rik Bertelsen (død 1933, se Kraks Blå;; Bog 1932) og Hustru mag. art Sophia f. Olsen (død 1934): g.ift (20. Juli 1935' m. Kirsten B., f. 30. Nov. 1909 i Ros­kilde, Datter af Grosserer Viggo Bese rup (død 1931) og Hustru Else f. Vo!-kersen.

Student (Sortedam Gymnasium) 1924; cand. jur. 1931; ansat i Udenrigsmini steriet 1931; Sekretær 1933; Sekretær ved den danske Folkeforbnndsdelega-tion i Genéve 1932 og 1933; Direktions­sekretær i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 1935-36; atter Sekretær i Uden­rigsministeriet 1936; Legationssekretær i Bryssel 1937; atter Sekretær i Mini­steriet 1938; Sekretær for den danske Handelsdelegation i London 1939-40; Legationssekretær i Rom 1940; Chef for det danske Generalkonsulats Arbej­derkontor i Hamborg 1942; arresteret af Gestapo April 1944 og fængslet i Tyskland til Maj 1945; Legationssekre­tær i Stockholm i 1945: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet s. A.; Legations raad i Washington 1946, Ambassade­raad 1947.

Udenl.  Ordener :  B.L.5.; L.E.5.;   I.K. 5.: Stb.M.C.F.

Adresse: 2, Quincy Street, Chevy Chase, Maryland, U. S. A.

BERTHELSEN A C Oberstløjtnant, R. DM., HTH. p.p.; f. 30. Aug. 1892 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Joh. W Berthelsen (død 1925) og Hustru Cathinka Marie f. Ludvigsen; gift (4. April 1925) m. Lilly Rigmor B., f. 4. Marts 1902 i Kbhvn., Datter af Inspek­tør i Magasin du Nord Vilhelm Wil-lumsen (død 1941) og Hustru Dagmar f. Bentzen (død 1947).

Student (Østre Borgerdydskole) 1911; Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1917; Officersskolens ældste Klasse, geo­dætisk Kursus 1920-21 og Generalstabs-kursus 1922-24; i Generalstaben 1924-28; deltog i Generalstabens Ekspedition til Vestgrønland 1927; til stadig Tjeneste ved Geodætisk Institut 1928-34; Kap­tajn 1931- ved 17. Bataillon i Roskilde 1934; ved 14 Bataillon i Slagelse 1934-39; Leder af 'Geodætisk Institut« Op-maalingsekspedition til Island 1938 og af dets Ekspedition til Island 1939; til Tjeneste ved Geodætisk Institut 1938-4tt; Oberstløjtnant og Chef for 19. Ba-

135        _________________

taillon   1941;   til   stadig   Tjeneste   ved Geodætisk  Institut  1945.

Udcnl. Orden:  l.F.3.

i,.     Adresse : Frøliahgv. l, Klampenborg,.

BERTHELSEN  André Grosserer, Direk-

tør; f. 9.  Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn uf

Fotograf  Wm.   Berthelsen    (død  1935)

og   Hustru   Theodora  f.  Schmidt   (dod

1943); gift   (27. Mai  1915)  m. Rosa B.,

f.  27.  Juni  1893  i   Roskilde,  Datter af

Grosserer Niels Petersen   (død 1914)   os

Hustru Emmy  f.   Petersen   (død  1934).

Uddannet i Folkebanken og i Haand-

værkerbanken,    Kbhvn.;    Disponent    i

Skandia Læderfabrik A/B, Malmø 1917:

Prokurist i Læderfirmaet  Ivan  Polack

&  Co.   1924:  Direktør  hos   Akts.  M J

Ballins Sønner's og Hertz Garverier og

Skotøjsfabrikker  1931-39:   Indehaver  af

Firmaet   Søren   Tonsgaards    Eftf.  fra

1940.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1949; Næstformand for Dansk Læder-grossistforening fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Garverforeningen i Dan­mark og af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet; Formand for Sko-tøjsbranchens merkantile Sammenslut­ning 1934-39; Medlem af Bestyrelsen for Skotø.isbranchens Kreditorforening.

Adresse : Strandv. 159. Skodsborg.

BERTHELSEN Jørgen Peter Byrets­dommer; f. 23. Maj 1895 i Kbhvn.; Søn af fh. Inspektør A P Berthelsen og Hustru Anna Sophie f. Jørgensen; gift (1919) rn. Carla B., f. 11. Jan. i Aarhus, Datter af Kaptajn G C Fricke og Hustru Hedevig f. Kæmpfner.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1913; cand jur. 1919; tg. Sekretær i Justits­ministeriet s. A., udnævnt 1922; til Tje­neste i Indenrigsministeriet 1924-25; kst. Landsfoged i Nordgrønland 1928-29; Fuldmægtig i Justitsministeriet 1932: kst. Byretsdommer s. A., udnævnt 1933; Næstformand for Boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1943-48.

Sekretær ved Grønlands Styrelse og for Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1925-34.

Adresse : Ingersv. 24, Charlottenlund.

BERTHING Thorvald Højesteretsdom­mer, K'.DM.; f. 19. Juni 1881 i Hornslet; Søn af Murermester H H Petersen (død 1902) og Hustru Marine f. Jepsen (død 1936); gift 1. Gang (3. Nov. 1910) m. Louise B., f. 6. Nov. 1885 i Kbhvn., død 1929, 2. Gang (29. Juli 1932) m. Grethe B., f. Hiittel, f. 11. Febr. 1900 i Sæby.

Student (Sorg) 1900: cand. jur. og Sagførerfuldmægtig 1906; By- og Her-redsf uldmægtig i Middelfart 1907; til­lige Sekretær ved Middelfart Byraad m. v. 1910; Byfogedfuldmægtig i Vejle

__________________  Bert

1913; 1. Politiassessor i Kbhvn. 1919; kst. Statsadvokat ved søndre Landsret 1920; Statsadvokat i Viborg s. A., fra 1928 for Viborg, Aarhus og Ringkjø-bing Amter; Dommer i Vestre Lands­ret 1931, i Højesteret 1936.

Formand for den staaende Voldgifts­domstol for Viborg Amt ang. Handel med Husdyr 1929-36; Medlem af Over­fredningsnævnet 1938; Præsident foi den særlige Klageret 1939; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksami­ner 1944 og Formand for Censorerne 1949; Formand for Voldgiftretten i Kbhvns Kommunes Tjenestemandssager 1947 og for Voldgiftsretten i Statstjene-stemandssager 1949.

Adresse: Lemchesv. 20, Hellerup.

BERTHOLDT Poul C Økonomiinspek­tør, R. p.p.; f. 28. Jan. 1901 i Kbhvn.; Søn af Guldsmedemester William A Bertholdt (død 1944) og Hustru Bodil Camilla f. Andersen (død 1935); gift 1. Gang (25 Nov. 1926) m. Malerinden Vita Harriet B., f. 26. Febr. 1904 i Kbhvn., død 1932, Datter af Grosserer F F Jørgensen (død 1934); 2. Gang (10. Nov. 1935) m. Anna B., Datter af Slagtermester S Stæhr (død 1938).

Realeks.;  Assistent ved  Det kgl. Te­aters   Bureau   1918,   Chefsekretær   1931, Hovedkasserer   1933,      tillige   Kasserer ved   Teatrets   Pensionsfond   1934,    kst. Økonomiinspektør   1939,   udnævnt   1945. Formand   for   Bestyrelsen    for   Osv. Poulsens   Fond;    Medlem   af   Lyngby-Taarbæk Skoleraad 1937—42. Udenl. Ordener:  Fi.K.M.; N.St.0.31. Adresse : Gartnerhaven 10, Lyngby.

BERTOLT Oluf Raadmand, Forretnings­fører; f. 30. Maj 1891 i Aarhus; Son alf Kusk Jens Jensen (død 1948) og Hustru Marie  f.   Christensen  (død  1926);  gift (9. Maj 1919)  m. Else B., f. 2. Sept. 1892 i Engum, Datter af Sognepræst Harald Brix   (død 1942)   og  Hustru Hertha  f. Møller  (død 1928).

Malersvend i Ind- og Udland til 1915; paa Askov Højskole 1911-12 og 1912-13; Student 1914; Lærer ved Esbjerg Ar­bejderhøjskole 1915-20; Journalist ved Vestjyllands Social-Demokrat 1920-23. Lærer ved Høng Højskole 1923-25; an sat ved Arbejdernes Oplysningsforbund 1925, Sekreter 1930, kst. Forretningsfører 1947; Arkivar ved Arbejderbevægelsen* Arkiv 1925-37; Redaktør af Socialisten 1933-39; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse.

Medlem af Frdbg. Kommunalbesty­relse og Magistrat, af Frdbg. Skole­kommission, af Forretningsudvalget for Kbhvns Amtsskoleraad, af Bestyrelsen for Frdbg. Komnmnebiblioteker, af Statsradiofoniens Programudvalg og af

Bert    _   ___   ___________

Udvalget for social Litteratur; For­mand for Esbjerg Arbejderhøjskole.

Har skrevet el. redigeret: Tre dan­ske Arbejderes Livserindringer (1925); Vers og Værktøj (1932); Opslags- og Fremmedordbog- (1934): Pionerer (1938), Stauning-Bogen (1942); Dansk Folke­oplysning (1942); M C Lyngsie (1944); Medarbejder ved forskellige Haand-bøger.

Adresse: Vagtelv. 32,  Kbnvn. F.

BERTOUCH-LEHN Rudolph Baron, Ge­sandt, K'.DM.,M.T.Kfh.p.p.; f. 27. April 1891 paa Sophiehøj ved llødby; Søn af Kammerherre, Lensbaron Poul Ber-touch-Lehn (død 1928, se Kraks Blaa liog 1928) ny Hustru Sophie f. Løven-skiold (død 1937); gift (19. April 1916) m. Olga B-L., f. 4. Dec. 1890 i Hon-terrey (Mexico), Batter af Konsul Paul V Burchard <død 1936) og Hustru Anita f. Trevino (død 1898).

Student (Nykjøbing F.) 1909; cand. jur. 1915; Fuldmægtig ved Frdbg. Birk 1915; Sekondløjtnant i Livgarden 1917; indtraadt i Udenrigsministeriet 1918; Legationssekretær i Berlin 1919; Lega-tionssekretær i Paris 1924; Fuldmægtig

i Udenrigsministeriet 1927; Chef for I Idenrigsministeriets politisk-juridiske Afdelings 1. Kontor 1932; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Tokyo 1935, udenfor Nr. 1939; Afsked 1941; midl. tjenstgørende i Udenrigs­ministeriet 1945-46; overtaget Admini­strationen af Højbygaard og Lungholm Godser fra 1941 og Driften, af Højby­gaard Hovedgaard fra 1947.

Har deltaget i en Bække internatio­nale Konferencer o. 1. (se Kraks Blaa Bog Aarg. 1942) og- skrevet Bidrag ti: danske og udenlandske Publikationei veda-, økonomiske, kulturelle og persn nalihistoriske Emner.

Eforus for Emilie Nansens Legat; Medlem af Forretningsudvalget for Na­tionalt Hjælpefond for Danske i Ud­landet og af Arbejdsudvalget under Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af Kilder til dansk Historie i Privateje.

Ejer a,f Højbygaardj Gods fra 1937.

Udenl. Ordener • B.Kr.4.; Chin.G.H.3.; F.Æ.L.5.; Gr.Ph.l.; J.H.S.I.; S.Kr.4.; Ø.r.K.2.

Adresse:  Højbygaard pr. Rødby.

BERTRAM  Agnete cand. mag., Gymna-stiklærermde; f. 8. Okt. 1893 i Kbhvn.; Datter af Arkitekt Viggo Bertram (død 1915)   og  Hustru  Astrid   f.   Wesenberg (død   1930);   gift   (10,   Febr.   1925)    m (i.vmnastikinspektør N C D Petersen, f. 29. April 1892 i Svendborg, Søn af Kap-lajn I L  Petersen c« TTustm Sophie f. Ranielsen.

__________ ______ __     _136

Student (M Kruses Skole) 1912: cand. mag. 1920; begyndte at under vise i Gymnastik 1915 og udviklede efterhaanden en ny Gymnastik for Kvinder; Medarbejder ved Den dan ske Ordbog 1917-19; første Gymnastik opvisning 1918; Gymnastiklærer ved Universitetet fra 1920; grundlagde samme Aar „Agnete Bertram Kvii; degymnastikskole"; Foredrag, Kursum og Opvisninger i Udlandet fra 1925; Kursus i Kblivn. for Englændere fra 1987, for Amerikanere fra 1928, for Po­lakker fra 1929; begyndte 1928 Skole for Gymnastiklærerinde Uddannelse; Forelæsninger og Opvisninger ved en Række Universiteter i U. S. A. og Ca­nada 1931.

Har skrevet: Hjemmegymnastik (1927); udgivet Musikbøger I, II, III samlet som Ledsagelse til Gymnastik 1928, 1929. 1930; Gymnastikplaner for Børn (1931); Naturlig Gymnastik (1932); Om gymnastisk Behandling af Astmapatienter (1935); Bevægelseslove (1937); Holdningsbestemmelse (1939) samt Afhandlinger i forskellige Tids­skrifter.

Adresse: Studenterhallen, Nørre Alle 53, Kbh-vn. N.

BERTRAM   Robert Kontorchef, R.; f 17. Dec. 1900 i Kbhvn.; Søn af Told­vagtmester Wilhelm Bertram (død 1925) og Hustru Anne Marie f. Lindberp (død 1936); gift (4. Juni 1924) m. Helga B., f. 31. Okt. 1898 i Lands-krona, Datter af Inspektør Vilhelm Hult (død 1901) og Hustru Emma f. Nilsson.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1919; cand. polit. 1927: Sekretær i Fi­nansministeriet, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1929, Fuld­mægtig 1935, Ekspeditionssekretær 1938, Kontorchef 1946.

Medarbejder ved Overskyldraadet 1927-38 og ved Statens Ligningsdirektorai fra 1938; Sekretær for Nævnet for Om sætningsafgift af Motorkøretøjer 1946: toldsagkyndig Medarbejder ved Det fæl les nordiske Udvalg for økonomisk Sam­arbejde 1948.

Adresse: Kanslerg. 2, Kbhvn. Ø.

BEUCK   Carl Sognepræst: f. 17. Nov. 1887 i Holbøl, Aabenraa Amt; Søn af Sognepræst 3 O Fr. Beuck (død 19421 og Hustru Maria f. Jacobsen (død 1931) l gift (18. April 1922) m. Magda B., f 13. Sept. 1896 i Højer, Datter af Vogn­fabrikant I H Jensen (død 1947) oc Hustru llosamine f. Jensen.

Student (Haderslev) 1907; theol. Kan­didat efter Uddannelse ved Universitc-

137    ________..__________

terne i Greifswald, Erlangeii, Kiel ag Leipzig 1907-11; deltog som Officer i Verdenskrigen 1914-17; i engelsk Krigs-fangenskab 1917-19; Andenpræst i Søn­derborg 1919; Sognepræst for den tyske Menighed i Tønder 1920-36, for den ty­ske Menighed i Aabenraa fra 1936. Næstformand i Monighedsraadet fru

1920.

Udonl.    Ordener:    H.H.K.;    Pr.Hoh. H.3.;   Pr.J.K.2. ogl.

Adresse.: Kirkepl. 4. Aabenraa.

BEYER Aage Direktør, Vicekonsul; f. 28. Febr. 1886 i Viborg; Søn af Hospi-talsforvalter, Sparekassedirektør A K Beyer (død 1907) og Hustru Maria f. Ulrich (død 1919); gift (11. Nov. 1909) m. Elisa B., f. 4. Marts 1887 i Brøn­derslev, Datter af Manufakturhandler Johan Cortsen (død 1921) og Hustru Charlotte f. Blichfeldt (død 1939).

Udgaaet fra Viborg Latinskole; »d dannet hos Tømmerhandler Chr. Schou-rup, Viborg; Afgang fra Handelshøj­skolen i Aarhus; ansat i Johan An­dersens Trælastforretning, Vejle 1906, i F A Hansens Tømmerhandel, Køge 1909, i Firmaet H H Christjansen, Holbæk 1916-18; Medstifter af og adm. Direktør for Holbæk Tagpap- & Ce-mentvarefabrikfir, Akts. (nu Akts. Hotaco) 1918; Medstifter af Holbæk Trælasthandel, Akts. s. A., Direktør for samme 1918-25; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Betonvare-fabnken Sjælland, Akts., Roskilde 1941. Svensk Vicekonsul; Formand ifor For­eningen af Cementimportører paa Sjæl­land, Lolland-Falster og Møen 1928 og for Centralorganisationen af danske Cementimportører udenfor Kbhvn. 1942; Medlem af Repræsentantskabet for Kg] dansk Automobil Klub fra 1931 (For­mand for Repræsentantskabet og Med­lem af Bestyrelsen 1936-38); Medstifter af o« Medlem af Forretningsudvalget for Holbæk Brhvervsraad 1932; Medlem Holbæk Havneudvalg 1933-43; Præsi-"" for Holbæk Eotaryklub i 1937; i af Telefonabonnenternes Rc-.antskab 1938-46; Medlem af Hol-yraad 1942-43. Næstformand for Betonvare Industri's Afd. for id, Lolland-Falster og Møen 1943; af Repræsentantskabet for Den Landmandsbanks Holbæk-Afd, Medlem af Statens Byggenævn Medstifter af og Formand for c Industriforening 1945; Stifter Medlem af Bestyrelsen for For-. af Sveriges Konsuler i Dan-Formand for Nævninge-Grundli-for Holbæk Kebstad fra 1943; ingsfører for Det Danske Hede­for Holbæk By og en Del af •k Amt.

______________________Bids

Udenl.  Orden: S.V.J1.

Adresse: Kalundborgv. 50, Holbæk.

Sommerbolig: Skærbyhus, Skæreby Strand pr. Nykøbing S.

BEYER Frode Provst, R.; f. 18. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Andre­as Beyer (død 1911) og Hustru Vilhel-raine f. Thaning (død 1909); gift (16. Maj 1922) m. Karen Elisabeth B., f. 10. Sept. 1901 i Kbhvn., Datter af cand. Dharm. Bodolf Bodelsen (død 1906) og Hustru Ida f. Lauritzen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1913; cand. theol. 1920; Kaldskapellan ved Frdbg. Kirke 1921; Sognepræst i Rinke­næs 1924; Provst i Aabenraa Provsti 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Præstefor euingen fra 1929 og Jor Centralforenin­gen for Hjemmesygeplejevirksomheder 1931-37 og 1945-48; Formand for Amts­foreningen af Hjemmesygeplejevirksom­heder i (Aabenraa Amt 1937-47; Medlem af Aabenraa Amts Skoledirektion fra 1937.

Adresse : Rinkenæs.

BIDSTRUP Herlut Tegner; f. 10. Sept. 1912 i Berlin; Søn af Maler Hermod Bidstrup og Hustru Bertha f. Schmidt. gift m. Ellen B., f Olsen, f. 3. Jan. 1917 i Sorø.

Paa Kunstakademiet 1931-35; Tegner ved Social-Demokraten 1936-45; Med­arbejder ved Land og Folk og Frit Danmark fra 1945; har desuden tegnet Bladtegninger og satiriske Tegninger til Kulturkampen, Blæksprutten og Syikmøllen samt forskellige skandina­viske Blade.

Adresse: Vodroff6v. 58, Kbhvn. V.

 BIDSTRUP Magnus Th. Købmand. Vicekonsul, R.p.p.; f. 11. Aug. 1883 i Rønne; Søn af Købmand Chr. Bidstrup (død 1923) og Hustru Marie Cecilie f. Jensen (død 1932); gift (8. Juli 1910) m. Ingeborg Elisabeth B., f. 12. Okt. 1864 i Rønne, Datter af Rentier, fh. Bygmester Otto Bidstrup og Hustru Petra Elisabeth f. Hansen.

Uddannelse paa Bornholms Handels­akademi og i Faderens Forretning; Medindehaver af denne (Firma Chr. Bidstrup) 1918; Eneindehaver 1932; Vicekonsul for Estland 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Akte. De forenede Granitbrud, Sandstensbrud oe Stenhuggerier paa Bornholm fra 1915 (Formand 1935), for Akts Bornholms Maskinfabrik fra 1920 (Formand 1927) for Akts. Bornholms Telefonselskab 1930>-46, for Bornholms Trælasthandlertor ening 1935-42, for Dagbladet Bornholms Tidende fra 1935 og for Hanne Han­delsstandsforening 1936-47; Medlem af Tilsynsraadet i Akts. Kbhvns Handel?-

Bert    _   ___   ___________

Udvalget for social Litteratur; For­mand for Esbjerg Arbejderhøjskole.

Har skrevet el. redigeret: Tre dan­ske Arbejderes Livserindringer (1925); Vers og Værktøj (1932); Opslags- og Fremmedordbog- (1934): Pionerer (1938), Stauning-Bogen (1942); Dansk Folke­oplysning (1942); M C Lyngsie (1944); Medarbejder ved forskellige Haand-bøger.

Adresse: Vagtelv. 32,  Kbnvn. F.

BERTOUCH-LEHN Rudolph Baron, Ge­sandt, K'.DM.,M.T.Kfh.p.p.; f. 27. April 1891 paa Sophiehøj ved llødby; Søn af Kammerherre, Lensbaron Poul Ber-touch-Lehn (død 1928, se Kraks Blaa liog 1928) ny Hustru Sophie f. Løven-skiold (død 1937); gift (19. April 1916) m. Olga B-L., f. 4. Dec. 1890 i Hon-terrey (Mexico), Batter af Konsul Paul V Burchard <død 1936) og Hustru Anita f. Trevino (død 1898).

Student (Nykjøbing F.) 1909; cand. jur. 1915; Fuldmægtig ved Frdbg. Birk 1915; Sekondløjtnant i Livgarden 1917; indtraadt i Udenrigsministeriet 1918; Legationssekretær i Berlin 1919; Lega-tionssekretær i Paris 1924; Fuldmægtig

i Udenrigsministeriet 1927; Chef for I Idenrigsministeriets politisk-juridiske Afdelings 1. Kontor 1932; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Tokyo 1935, udenfor Nr. 1939; Afsked 1941; midl. tjenstgørende i Udenrigs­ministeriet 1945-46; overtaget Admini­strationen af Højbygaard og Lungholm Godser fra 1941 og Driften, af Højby­gaard Hovedgaard fra 1947.

Har deltaget i en Bække internatio­nale Konferencer o. 1. (se Kraks Blaa Bog Aarg. 1942) og- skrevet Bidrag ti: danske og udenlandske Publikationei veda-, økonomiske, kulturelle og persn nalihistoriske Emner.

Eforus for Emilie Nansens Legat; Medlem af Forretningsudvalget for Na­tionalt Hjælpefond for Danske i Ud­landet og af Arbejdsudvalget under Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af Kilder til dansk Historie i Privateje.

Ejer a,f Højbygaardj Gods fra 1937.

Udenl. Ordener • B.Kr.4.; Chin.G.H.3.; F.Æ.L.5.; Gr.Ph.l.; J.H.S.I.; S.Kr.4.; Ø.r.K.2.

Adresse:  Højbygaard pr. Rødby.

BERTRAM  Agnete cand. mag., Gymna-stiklærermde; f. 8. Okt. 1893 i Kbhvn.; Datter af Arkitekt Viggo Bertram (død 1915)   og  Hustru  Astrid   f.   Wesenberg (død   1930);   gift   (10,   Febr.   1925)    m (i.vmnastikinspektør N C D Petersen, f. 29. April 1892 i Svendborg, Søn af Kap-lajn I L  Petersen c« TTustm Sophie f. Ranielsen.

__________ ______ __     _136

Student (M Kruses Skole) 1912: cand. mag. 1920; begyndte at under vise i Gymnastik 1915 og udviklede efterhaanden en ny Gymnastik for Kvinder; Medarbejder ved Den dan ske Ordbog 1917-19; første Gymnastik opvisning 1918; Gymnastiklærer ved Universitetet fra 1920; grundlagde samme Aar „Agnete Bertram Kvii; degymnastikskole"; Foredrag, Kursum og Opvisninger i Udlandet fra 1925; Kursus i Kblivn. for Englændere fra 1987, for Amerikanere fra 1928, for Po­lakker fra 1929; begyndte 1928 Skole for Gymnastiklærerinde Uddannelse; Forelæsninger og Opvisninger ved en Række Universiteter i U. S. A. og Ca­nada 1931.

Har skrevet: Hjemmegymnastik (1927); udgivet Musikbøger I, II, III samlet som Ledsagelse til Gymnastik 1928, 1929. 1930; Gymnastikplaner for Børn (1931); Naturlig Gymnastik (1932); Om gymnastisk Behandling af Astmapatienter (1935); Bevægelseslove (1937); Holdningsbestemmelse (1939) samt Afhandlinger i forskellige Tids­skrifter.

Adresse: Studenterhallen, Nørre Alle 53, Kbh-vn. N.

BERTRAM   Robert Kontorchef, R.; f 17. Dec. 1900 i Kbhvn.; Søn af Told­vagtmester Wilhelm Bertram (død 1925) og Hustru Anne Marie f. Lindberp (død 1936); gift (4. Juni 1924) m. Helga B., f. 31. Okt. 1898 i Lands-krona, Datter af Inspektør Vilhelm Hult (død 1901) og Hustru Emma f. Nilsson.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1919; cand. polit. 1927: Sekretær i Fi­nansministeriet, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1929, Fuld­mægtig 1935, Ekspeditionssekretær 1938, Kontorchef 1946.

Medarbejder ved Overskyldraadet 1927-38 og ved Statens Ligningsdirektorai fra 1938; Sekretær for Nævnet for Om sætningsafgift af Motorkøretøjer 1946: toldsagkyndig Medarbejder ved Det fæl les nordiske Udvalg for økonomisk Sam­arbejde 1948.

Adresse: Kanslerg. 2, Kbhvn. Ø.

BEUCK   Carl Sognepræst: f. 17. Nov. 1887 i Holbøl, Aabenraa Amt; Søn af Sognepræst 3 O Fr. Beuck (død 19421 og Hustru Maria f. Jacobsen (død 1931) l gift (18. April 1922) m. Magda B., f 13. Sept. 1896 i Højer, Datter af Vogn­fabrikant I H Jensen (død 1947) oc Hustru llosamine f. Jensen.

Student (Haderslev) 1907; theol. Kan­didat efter Uddannelse ved Universitc-

137    ________..__________

terne i Greifswald, Erlangeii, Kiel ag Leipzig 1907-11; deltog som Officer i Verdenskrigen 1914-17; i engelsk Krigs-fangenskab 1917-19; Andenpræst i Søn­derborg 1919; Sognepræst for den tyske Menighed i Tønder 1920-36, for den ty­ske Menighed i Aabenraa fra 1936. Næstformand i Monighedsraadet fru

1920.

Udonl.    Ordener:    H.H.K.;    Pr.Hoh. H.3.;   Pr.J.K.2. ogl.

Adresse.: Kirkepl. 4. Aabenraa.

BEYER Aage Direktør, Vicekonsul; f. 28. Febr. 1886 i Viborg; Søn af Hospi-talsforvalter, Sparekassedirektør A K Beyer (død 1907) og Hustru Maria f. Ulrich (død 1919); gift (11. Nov. 1909) m. Elisa B., f. 4. Marts 1887 i Brøn­derslev, Datter af Manufakturhandler Johan Cortsen (død 1921) og Hustru Charlotte f. Blichfeldt (død 1939).

Udgaaet fra Viborg Latinskole; »d dannet hos Tømmerhandler Chr. Schou-rup, Viborg; Afgang fra Handelshøj­skolen i Aarhus; ansat i Johan An­dersens Trælastforretning, Vejle 1906, i F A Hansens Tømmerhandel, Køge 1909, i Firmaet H H Christjansen, Holbæk 1916-18; Medstifter af og adm. Direktør for Holbæk Tagpap- & Ce-mentvarefabrikfir, Akts. (nu Akts. Hotaco) 1918; Medstifter af Holbæk Trælasthandel, Akts. s. A., Direktør for samme 1918-25; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Betonvare-fabnken Sjælland, Akts., Roskilde 1941. Svensk Vicekonsul; Formand ifor For­eningen af Cementimportører paa Sjæl­land, Lolland-Falster og Møen 1928 og for Centralorganisationen af danske Cementimportører udenfor Kbhvn. 1942; Medlem af Repræsentantskabet for Kg] dansk Automobil Klub fra 1931 (For­mand for Repræsentantskabet og Med­lem af Bestyrelsen 1936-38); Medstifter af o« Medlem af Forretningsudvalget for Holbæk Brhvervsraad 1932; Medlem Holbæk Havneudvalg 1933-43; Præsi-"" for Holbæk Eotaryklub i 1937; i af Telefonabonnenternes Rc-.antskab 1938-46; Medlem af Hol-yraad 1942-43. Næstformand for Betonvare Industri's Afd. for id, Lolland-Falster og Møen 1943; af Repræsentantskabet for Den Landmandsbanks Holbæk-Afd, Medlem af Statens Byggenævn Medstifter af og Formand for c Industriforening 1945; Stifter Medlem af Bestyrelsen for For-. af Sveriges Konsuler i Dan-Formand for Nævninge-Grundli-for Holbæk Kebstad fra 1943; ingsfører for Det Danske Hede­for Holbæk By og en Del af •k Amt.

______________________Bids

Udenl.  Orden: S.V.J1.

Adresse: Kalundborgv. 50, Holbæk.

Sommerbolig: Skærbyhus, Skæreby Strand pr. Nykøbing S.

BEYER Frode Provst, R.; f. 18. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Andre­as Beyer (død 1911) og Hustru Vilhel-raine f. Thaning (død 1909); gift (16. Maj 1922) m. Karen Elisabeth B., f. 10. Sept. 1901 i Kbhvn., Datter af cand. Dharm. Bodolf Bodelsen (død 1906) og Hustru Ida f. Lauritzen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1913; cand. theol. 1920; Kaldskapellan ved Frdbg. Kirke 1921; Sognepræst i Rinke­næs 1924; Provst i Aabenraa Provsti 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Præstefor euingen fra 1929 og Jor Centralforenin­gen for Hjemmesygeplejevirksomheder 1931-37 og 1945-48; Formand for Amts­foreningen af Hjemmesygeplejevirksom­heder i (Aabenraa Amt 1937-47; Medlem af Aabenraa Amts Skoledirektion fra 1937.

Adresse : Rinkenæs.

BIDSTRUP Herlut Tegner; f. 10. Sept. 1912 i Berlin; Søn af Maler Hermod Bidstrup og Hustru Bertha f. Schmidt. gift m. Ellen B., f Olsen, f. 3. Jan. 1917 i Sorø.

Paa Kunstakademiet 1931-35; Tegner ved Social-Demokraten 1936-45; Med­arbejder ved Land og Folk og Frit Danmark fra 1945; har desuden tegnet Bladtegninger og satiriske Tegninger til Kulturkampen, Blæksprutten og Syikmøllen samt forskellige skandina­viske Blade.

Adresse: Vodroff6v. 58, Kbhvn. V.

BIDSTRUP Magnus Th. Købmand. Vicekonsul, R.p.p.; f. 11. Aug. 1883 i Rønne; Søn af Købmand Chr. Bidstrup (død 1923) og Hustru Marie Cecilie f. Jensen (død 1932); gift (8. Juli 1910) m. Ingeborg Elisabeth B., f. 12. Okt. 1864 i Rønne, Datter af Rentier, fh. Bygmester Otto Bidstrup og Hustru Petra Elisabeth f. Hansen.

Uddannelse paa Bornholms Handels­akademi og i Faderens Forretning; Medindehaver af denne (Firma Chr. Bidstrup) 1918; Eneindehaver 1932; Vicekonsul for Estland 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Akte. De forenede Granitbrud, Sandstensbrud oe Stenhuggerier paa Bornholm fra 1915 (Formand 1935), for Akts Bornholms Maskinfabrik fra 1920 (Formand 1927) for Akts. Bornholms Telefonselskab 1930>-46, for Bornholms Trælasthandlertor ening 1935-42, for Dagbladet Bornholms Tidende fra 1935 og for Hanne Han­delsstandsforening 1936-47; Medlem af Tilsynsraadet i Akts. Kbhvns Handel?-

Bids_____________________

bank fra 1938 og af Tilsynsraadet for Kbhvns Telefon Akts., Bornholms Afde­ling Ira 1946; Medlem af Kønne Byraad 1921-46 og af Bornibolms Amtsraad fra 1946: Medlem af Bestyrelsen for Provins-Kulimportører paa Sjælland, Lolland-Falster, Møen og Bornholm fra 1948.

TIdenl. Orden: E.H.S.5.

Adresse :   Rønne.

BIE   Curt Arkitekt; f. 1. Aug. 18%; Søn af Herredsfoged H A Bie (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Caroline f. Grønning (død 1942); gift m. Edith B., f. i Kbhvn.

Student ('Horsens) 1914; cand. phil. 1915; Elev af Kunstakademiet; Studie­rejser i Frankrig og England; ansat i Stadsarkitektens Direktorat, Kbhvn., 1925; har udført Ny- og Ombygninger i Kbhvn. og Omegn; Stadsarkitektens Medarbejder ved Planlæggelse af for­skellige Institutions- og Beboelsesbyg­ninger m. m.: tildelt Præmier i Kon­kurrencer vedr. Plakater, Gravmæler, Gadeinventar, Bygninger og Byplan-anlseg, sidstnævnte i Sama.rbe.ide med V Dam-Jensen og afd. Tage Matthis-sen.

Adresse ; Hillerødg. 73, Kbhvn.  N.

BIE Viggo Direktør, K.; f. 4. Juni 1867 i Hobro; Søn af JusMtsraad, Brygger H J Bie (død 1904) og Hustru Petrea f. Trane (død 1924); gift (26. Aug. 1896) m. Anna B., f. 20. Sept. 18711 i Vejle, Datter af Prokurator P V A Schiødt (ded 1892) og Hustru Frede­rikke f. Erichsen (ded 1915).

Cand. pliarm. 1890; Assistent paa Bryggeriet Ceres i Aarhus 1891, Bryg­mester 1898; Underdirektør ved Akts. Østjydske Bryggerier 1915, adm. Di­rektør 1925-41.

Medlem af Bryggeriforeningens Be­styrelse 1925; Næstformand 1932-41; Æresmedlem af den norske Bryggeri­forening 1938.

Adresse : Silkeborgv. 2. Aarhus.

BIERFREUNO   Poul Højesteretssagfø­rer; f. 3. Dec. 1902 i Holstebro; Søn af Dommer Axel Bierfreund (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Harriet f. Paber (død 1930); gift (26. Febr. 1935) m. Inge B., f. 23. Juni 1909, Datter af Grosserer H R Rieklefs og Hustru Thora f. Sell (død 1942).

Student (Silkeborg) 1921; cand. jur. 1927; f ung. Sekretær i Justitsministe­riet 1927-30; Landsretssagfører i Kbhvn. 1931; Højesteretssagf. 1940; tillige Med­hjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret fra 1937.

Adresse:   Dronningemarken   6, < '.ntofte.

_________________ ______138

BIBRING    Erik Gesandt, K'.DM., D.r K.H.,M.T.Kfh.p.p.; f. 23. Dec. 1876 i Svindinge; Søn af Pastor F F Biering (død 1879) og Hustru Hansine t. Clau­sen (død 1912); gift (11. Okt. 1904) m Sigrid B., f. 15. Jan. 1883, Datter af Direktør, Ingeniør P Sjowall (død 1933) og Hustru Hanna f. Eklund (død 1921). Præliminæreksamen; Handelsuddan­nelse i Danmark og Tyskland; Sekond­løjtnant 1899; grundlagde 1901 Firmaet E F Biering & Co. teknisk Kommis­sions- og Agenturforretning i Baku, Rusland; Indehaver af Fabrik og En­treprenørforretning for Naftaboringer fra 1906; Indehaver af Telefonkonces­sionen for Baku med Naftadistrikter fra 1907; Formand i Bestyrelsen for Handels- og Industriselskabet Orient og for Bauke-Fiskeriselskabct; Medlem af Bankraadet for Baku Handelsbank; Formand for den evangelisk-lutherske Kirke og Skoleraad i Baku 1911-20.

1918 befuldmægtiget Ordførende for Bakus Begering til Vaabenstilstandsfor-uandlinger med den belejrende tyrkiske Hær.

Dansk Vicekonsul fra 1904 og norsk Vicekonsul i Baku fra 1905; dansk Konsul for Kaukasus fra 1908; udsendt dansk Konsul for Litauen 1921, General­konsul 1923; anmeldt som Chargé d'Af-faires og Legationsraad 1925-30; over­ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Bukarest, Sofia og Beograd 1930-47; Chef for den danske Militær­mission i Berlin, med Titel af General­major, 1947-49.

Udenl. Ordener: Bulg.O.F.l.; Ju.Kr.l.; Ju.St.S.1.; Li.GJL; N.O.N.3.; N.St.O.i'.; Pr.r.K.2&3.; B.St.A.3.; Kum.Kr.l.; Hum.St.l.; Ø.r.K.O.

Adresse: Teglgaardsv. 26, Charlolteii-lund.

BIERING   Georg Overlæge, K.; f. 21 Febr. 1878 i Kblivn.; Søn af General-læge Frederik Baering (død 1918. se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Vil-uetoiine f. Cathala (død 1898); gift (7. Sept. 1911) m. Lili B., f. 15. Febr. 1890 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Søren T Sørensen (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Mimi f. Wil sirup.

Student (Metrojiolitanskolen) 1896; med. Eks. 1902; Reservelæge ved Qar-nisonssygehuset i Kblivn. 1903-05; Assi­stent ved Kommunehospitalets Røntgeii-kliMc 1908-16; Korpslæge i Hæren 1911-15; Overlæge 1915-23; SpeoiaMstanerken-delse (Radiologi) 1918; Visitator ved Kominune'hospitaltt 1919; Læge ved trivsforsikringseelskabet Danebroge 1919;

Oliet for Kommunehospitalets Røntgen-klinik og Lysbehandlingsanstalt 1922-48.

Formand for. Dansk radiologisk Sel­skab. 1931-32.

Adresse : 0-Farimagsg. 30, Kbhvn. Ø.

DERING Torvald Provst. R.DM.; f. 13. Decbr. 1870 i Svindinge, Fyen; Søn af Sognepræst F F Biering (død 1879) ug Hustru Hansine f. Clausen (død (1912), gift (21. Nov. 1902) m. Karen Ingeborg B., f. 15. Okt. 1882 i Horsens, Datter af Ingeniør A B Jepsen (død 1926) og Hustru Olivia f. Winding (død 1890).

Student (Sorø) 1889; cand. theol. 1895; Lærer ved Statsskolen og Sekretær i K.F.r.M.. Horsens 1895; ordineret Med­hjælper ved St. Hans Kirke. Odense !899; Rejsepræst for K.F.U.M. og K.F. U.K. 1899-1902; Sognepræst i Tyregod-Vester 1902; residerende Kapellan, Es­bjerg 1908; Sognepræst ved Zions Kir k«. Esbjerg 1914; Provst i Skads Her­red 1915; Sognepræst i Stenderup 1918, ved Sønderborg danske Menighed 1923. i Dybbøl 1931-41, tillige Provst for Søn­derborg Provsti 1931-41.

Medlem af Fællesbesi.vrelsen for K.K. TJ.M. og K.F.U.K. i Danmark 1900-2,5; Sekretær og Redaktør af De Unges Blad 1904-06; Formanden for Foreningen Ungdommens Vel 1909-47; Medlem af Bestyrelsen for Diakonskolen 1923; For­mand i Kirkeligt Fællesudvalg fra 1925; Medlem af Udvalg angaaende Forhol­det mellem Staten og Folkekirken fra 1933 og af Bestyrelsen for Kirkeligt Forbund af 1933 til 1946.

Har udgivet: Levende Billeder (1912); Ungdom og Alvor 1917; Redaktør af De gamles Julebog siden 1909.

Adresse : Konge*. 100, Sønderborg.

BIERRING Knud Overkirurg, Dr. med.; f. 7. April 1893 i Kbhvn.; Søn af Kreditkassedirekter Jacob Bierring (lød 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) ig Hustru Maria f. Bielefeldt (død 903); gift 1. Gang (20. Okt. 1925) m. ister B., f. 8. April 1901 i Kbhvn., død 942; 2. Gang (14. Marts 1944) m. iannah B., f. 28. Nov. 1911 i Vedbæk, Oøtre af Kommandør, Navigationsdi-rektør V L Lorck (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Marie f. Hvidt.

Student (Metropolitanakoien) 1911; med. Eks. 1918; Reservelæge i Søvær­nets Lægekorps 1918-19; Amanuensis hos Fysikus i Thorshavn 1918-19; 2. Reservelæge ved Aalborg Kommune­hospital 1919-21; Assistent ved Pato­logisk Institut i Aarhus 1921-22; Ke-servelæge ved Fødselsanstalten i Aar-Ims 1922-24; 1. Assistent ved Pinsen-institutels lur. Afd. 1925-27; 1. Keser-vekirurg ved Odense Amts og Bys Sygehus 1927-31 og ved Sundby Hospi-

_____________________Bill

tal 1931-34; Speciallæge i Kirurgi, Gy­nækologi og Obstetrik; Læge ved Di­rektoratet for Ulykkesforsikringen 1933-34, Overlæge fra 1939; Dr. med. (Spondylitis tuberculosa og Albee's Ope­ration) 1934; Overkirurg ved Roskilde Amtssygehus 1934, ved Roskilde Amts og Bys Sygehus 1940.

Censorsuppleant (Kirurgi) ved læge­videnskabelig Embedseksamen 1934-39; Formand for Lægekredsforeningen for Roskilde og Omegn 1937-41 og for Orga­nisationen af Speciallæger i Kirurgi udenfor Kbhvn. 1937-46; Medlem af Be­styrelsen for Speciallægeorganisationer­nes Sammenslutning 1939-46, af Besty­relsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1942-46, af Hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1946 og af Roskilde Sundheds-Kommission 1937-43.

Adresse: Roskilde Amts og Bys Syge­hus, Roskilde.

SIILGAARD   Christian Byretsdommer. U.; f. 1. Okt. 1900 i Skamby; Søn af Kommunelærer Hans Sørensen og Hu­stru Anna Adolfine f. Dame; gift '6. Juli 1938) m, Esther B., f. 29. Okt. 1906 i Varde, Datter af Fuldmægtig i Lands-overskatteraadet Oscar Emil Karmark (død 1933) og Hustru Dagmar Kirstine f. Munch.

Student (Metropolitanskolen) 1917; cand. jur. 1925; Sagførerfuldmægtig s. A.; f ung. Sekretær i Justitsministeriet 1926, udnævnt 1932, Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1939; Dommer i Kbhvns Byret 1939.

Politifuldmægtig i Tønder 1928-30; Se­kretær hos Rigsadvokaten 1933-38; kst. Politimester i Middelfart 1935-36.

Adresse: Sophus Bauditz V. 19, Char-lottenlund.

BIILMANN    Holger Skovrider, R.DM. p.p.; f. 3. Juld 1877 i Grevinge i Odn Herred; Søn af Lærer Lauritz Bang Biilmann (død 1888) og Hustru Din:i f. Krause (død 1935); gift (8. Maj 1908i m. Marie B., f. 9. Sept. 1882 i Kbhvn Datter af Prokurist Thorvald Rødei (død 1905) og Hustru Karen f. Ørum (død 1884).

Forstkandidat 1900; Forstassistent 1900-02; udført Planlægningsarbejder paa Godserne Boller, Frijsenborg og Langeland 1903-07; Assistent ved Pals-gaard Statsskovdistrikt 1907: Skovrider ved Benzon Gods 1908, tillige paa Meilgaard 1911; Skovrider for Frijsen­borg sydlige Distrikt 1919, for hele Frijsenborg Skovbrug 1940.

Medlem -,f Dansk Skovforenings tek­niske l', -'!g 1921-44, af Foreningens Bestyrci* 1934-45, Chef for dens Nord-jydske Salgskreds 1916-44; Medlem af

 

Bill

142

143

BILLESKOV   JANSEN F J Professor, Or. phil.: f. JO. Sent. 1907 i HvidbjærK; Søn af Overretssagfører H Billeskov Jansen (død 1943) os Hustru Bolhilde f. Schack-Scliou: gift (22. Okt. 1938) m. Vibeke B. J., f. 9. Maj 1914 pan Frdbg., Datter af Overingeniør A Col-let Henrichæn og Hustru Emmy f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1926; cand. mag. (Dansk og Fransk) 1932; Studie­ophold i Frankrig 1928 og 1934; Univ. Guldmed. (alm. Litteraturvidenskab) 1936; Lærer ved N Zahles Skoles Fag. lærerindekursus 1932-38 og ved Hærens Officersskole 1935-38; Undervisningsassi­stent ved Kbhvns Universitet 1935-38; Dr. pliil. 1938; Lektor i Dansk veil Universitetet i Paris 1938-41; Docent i dansk Litteratur vod Kblivns Universitet 1941, Professor 1946; Censor ved Faglæ­rereksamen fra 1944; Gæsteforelæsnin­ger ved Stockholms Hogskola 1943 og (ed Sorbonne s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Central­foreningen af Lærere ved Kbhvns Uni­versitet m. v. fra 1943, for Uniiversitets-i»bilæets danske Samfund fra 1944, for II C Andersens llimleinedalje fra 1946. for Dansk Magisterforening fra 1946, for Selskabet for nordisk Filologi fra 1947 og for Søren Kierkegaard Selskabet fra 1948.

Modtog Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Pris 1948.

Har skrevet: Sources vives de la Penaée de Montaigne (1935); Holberg som Epigranimatiker og Essayist, l Epigrammatikeren (Disputats. 1938), II Essayisten (1939); Poetik I (1941, 2. Ud«-. 1946), II (1945, 2. Ud«. 1948), UsUie-tiique de l'oeuvre d'art littéraara (Fransk Udg. af Poetik MI, 1943); Aandsviden-skaber og Difftning (i Dansk Daart, 1943); Danmarks Digtekunst l (1944). II (1947); Inderlighed og Klarhed, Es­says (1948); Litteraturhistoriske Afhand­linger i Edda, i Danske Studier, i Acta I'hil. Scand., i Kirkehistoriske Samlin­ger, i Gads danske Magasin og i Orbis Utterarum; Artikler i Dansk biografisk Leksikon. Udgivet Ludvig Holbergs Mo­ralske Tanker (1943), sammes Memoirer (1943), Epistler (1944 ff.), Fem Kome­dier (1948); Thomas Kingos Samlede Skrifter (1939 ff.. s. m. Hans Brix og Paul Diderichseri) - Et Hundrede danske Digte (1947). Redigerer Orbis Littera­rum. Adresse: Hortensiav. 8, Kbhvn. V.

BINDSLEV Alfred Borgmester, R.p.p.; f. 21. Juni 1896 i Aalborg; Søn af Kre-ditforeningsdirektør Valdemar Bindslev (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Johanne f. Dahm (død 1926); gift (20. Maj 1938) m. Edith B., f. i

Kbhvn., død 1949, Datter af General -kommissær Frederik Riise (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Chri­stine f. Westergaard (død 1939).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1914; cand. theol. 1920; Præst 1921-33; Eaad-mand i Magistratens 3. Afd. 1938; Borg­mester for Magistratens 1. Afd. 1940.

Folketingsmand 1926-45; Medlem af Borgerrepræsentationen 1925-38; For­mand for Det tekniske Selskab og dets Skoleudvalg, for Kbhvns Maskinskole o« for Sønderjydsk Forening for Kbhvn.; Medlem af Grænseforeningens Styrelse, af Bestyrelsen ifor Ny Carlsberg Glypto­tek, for Teknologisk Institut og for For­eningen til unge Handelsmænds Uddan­nelse; Medlem af Radioraadet 1930-45; Overdirektør for de Massmannske Søn­dagsskoler; ledende Senior i Studenter­foreningen 1924-25.

Har skrevet: Alverden skrives i Mand­tal (1924); Kristendom og Statsstyre (1930); Kampen om Skplen (1935); Kon­servatismens Historie i Danmark 1848-19J6 Ml (1936-38). Har udgivet (s. m. J Byskov og Th. Døssing) Værket Al­verdens Viden om Naturen og Menneske­livet I-VIII og (s. m. J Byskov) Dan­mark, vort Land.

Tildelt Laseniiis Kramps Medalje 1943.

Udenl  Ordelier:   N.«t.O.2".; S.N.3.

Adresse : Østbaneg. 15, Kbhvn. Ø.

BINDSLEV Georg Overlæge, Dr. med.; f. 14. April 1904 j Esbjerg; Søn af f h. Borgmester i Silkeborg Kasmus Bindslev og Hustru Otthea f. Svendsen; gift (12. Maj 1935) m. Else B., f. 2. April 1904 i Odense, Datter af Skomager Adolf Han­sen og Hustru Anea f. Nielsen.

Student (Th. Langs Skoler) 1922; med. Eks. 1929; Kandidat ved en Række Hospitaler; 2. Reservelæge ved Øre-sundshospitalets med. Afdeling 1935-36; 1. Reservelæge ved sammes Afd. l 1936-38; Assistent ved Centralstationen for Tuberkulosebekæmpelse i Kbhvn. 1935-36, videnskabelig Medarbejder i Tuberkuln-seafdelingen paa Statens Seruminstitut 19J2-38- %>ecialLStanerkende!se (Luns< tuberkulose) 1937; Dr. med. (Overføl­somhed og Immunitet ved Tuberkulose) 1939; Overlæge ved Krabbesholm Sana­torium 1938; tillige Leder af Viborg Amts Tuberkulosestationer fra 1941 om af Thisted Amts Tuberknlosestationei fra 1949.

Formand for Bestyrelsen for Skive Museum 1944.

Adresse : Krabbesholm Sanatorium pr. Skive.

BING   H l Professor, Ur. med.; f. 26 Okt. 1871 i Kbhvn.; Søn af Utatsr.iad Jacob Martin Bing (død 1903) og Hu stru Amalia f. Warburg (dåd 1916); gift (9 Okt. 1904) m. Ebba B., f. 9.

April i Kbhvn., Datter al Vekselerer Otto Henriques og Hustru Elisa {. Ben­dix (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1888, med. Eks. 1895; Dr. med. 1899; Reser­velæge ved Blegdamshospitalet 1901-03, ved Kommunehospitalets Afd. III 1903-07; Korpslæge i Hæren 1908; Afsked 1913; Læge ved Tuberkulosestationen 1908-11; Overlæge ved Kommunehospi­talet 1911, ved Alm. Hospital 1913, ved Bispebjærg Hospital 1916, ved Kommu­nehospitalets 2. Afd. 1921-41; Censor ved medicinsk Embedseksamen 1914-18; Pro fessor ved den kliniske Praktikant-undervisning 1934-41.

Medlem af Bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem 1921-45, for Vejlefjord Sana­torium til 1945, for Silkeborg Bad til 1945 og af Gensidig kvindelig Hjælpe­forening; Medredaktør af Acta medica scandinavica; Medlem af Svenska La-karesallskapet og af Selskabet for in­tern Medicin i Buenos Aires. Adresse: Malmøg. 2, Kbhvn. Ø.

BING   Kai Civilingeniør, Konsulent; f. 16. Febr. 1880 paa Frdbg.; Søn af Ban­kier Laurids M Bing (d»d 1903) og Hustru Amalie f. Bendix (død 19J3); gift (3. Juli 1908) m. Kathrine Maria B., f. 6. Juli 1887, Datter af Grosserer Jacob Stilling-Andersen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Marie f. Tranberg (død 1936).

Student  (Slomanns Skole) «1898; cand. phil.   1899-  cand.  polyt.  1904;  Kemiker hos  Blauenfeldt   ti   Tvede   1904-05;  La-boratoriekemiker i Berlin 1905-06; Drifts-kemiker   hos  Max  Frænkel   &   Runge Spandau   1906-14;    Direktør   for   Akts Drubin,   Fabrik  for  Trykfarver  1915-19 Medlem    af    Bestyrelsen    for    Akts. Schiønning   &   Arve   1915-44;   Bestyrel­sens   Kommitterede   1924-43;    Assistent hos   Professor,    Dr.   J   A   Hedvall   ved Ohalmers   tekniska   Hogskola   i   Gote-borg   Nov.   1943—Maj   1945.   Medlem   a Bestyrelsen    for    Akts.    Skandinavisk Gummi   Co.   1916-40,   for   Akts.   Dansk Sæbeindustri  1918-30 og for Oliefirmaet Akts.   Edelstein,   Olsen   & Co.  1919-24 Medlem af Bestyrelsen og dennes Kom mitterede  i  Akts.  Drubin,  Fabrik   for Trykfarver,   fra   1919;  Medlem   af  Re­præsentantskabet  for  Forsikrings-Akt« Norden  1923-3?;    Medarbejder  ved  Pen sions-   og   Livrente-Institutet   af   191' A/S   fra   1931;   Medlem   af   Bestyrelsen or Arbejdernes Byggeforening fra 1934 Ijitterære  Arbejder:   Bogen  om  „Ud lomstringer paa Murværk"  (1947); Af andlanger   om   Kautsjuk   og   Tørrendf "ier i De tekniska Vetenskuperne; Ar ikler angaaende Kautsjukkemi i Ing»

________________Bing

ndøren,   Gumtnize.it ung.   Zeitæhrift   fur angew. Ohemie o. a. Tidsskrifter.

Opfindelser:    Metoder   til   Afvulkani-sering af gammelt Gummi.

Adresse : Brodersens Allé 9, Hellerup.

BING   Ludvig Overretssagfører; f. 22. Marts 1892 i Kbhvn.; Søn af Porce-lænsfabrikant Harald Bing (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Harriet f. Levin (død 1919); gift (12. Dec, 1918) m. Sigrid B., f. 3. Dec. 1894 i Kbhvn., Datter af Konsul, Grosserer Just Abildgaard (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Elise f. Berg (død 1939).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1909; cand. jur. 1916; Overretssagfører 1919; offentlige Sager 1939.

Medlem af Kredsbestyrelsen for 1. Sagførerkreds 1928-36, Formand for sam­me 1933-36; Medlem af Sagførernævnet fra 1946; Formand i Bestyrelsen for Akts. Porcelainsfabrikerne Bing & Grøn-dahl og Norden; Medlem af Bestyrelsen for Akts. A M Hirschsprung & Sønner, for Akts. Dagbladet Politiken, for Akts. Christianshavns Oplagspladser, for Akts. Sagførernes Auktioner, for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustrus Fond og for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustru Ida Ru­ben? Mindelegat; Kasserer for Forenin­gen Smaabørns Vel. Adresse : Jens Kofods G. l, Kbhvn. K.

BING Otto Overretssagfører. K!. DM.;f. 16. Febr. 1874; Søn af Etatsraad Ja­cob Martin Bing (død 1903) og Hustru Amalia f. Warburg (død 1916); gift (17. Dec. 1899) m. Gerda B., f. 17. Nov. 1878 i Kbhvn., Patter af Grosserer Siegfried H Hirsch (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Sara f. Rée (død 1924).

Student (Metropolitanskolen) 1892-, cand. jur 1898; Overretssagfører i Kbhvn. 1901; offentlige Sager 1909-J9.

Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds fra 1911, Formand 1914-20; Medlem af det i Henhold til Retsplejelovens Kap. 15 oprettede Sagførerraad 1919-23; For­mand for Den danske Sagferertorenings Understøttelsesfond fra 1934 (Kasserer 1928-34); Medlem af Bestyrelsen for Prokuratorforeningen; Medlem af Caro­lineskolens Direktion 1904-16; Formand for Den danske Ballets private Pensions­fond, for Kunstnernes Understøttelses-kasse og for H V Clausen og Johan Ottosens Legat; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem 1937-48; Formand for Akts. Chrsthvns Oplagspladser; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Drubin og for Fjerde Søforsikringsselskab; Stifter af Det Bing'ske Legat til Fordel for

Bing_________________

Den danske Sagfprerforenings Under­støttelsesfond.

Adresse : Sveasv. 7, Kbhvn. V.

BINZER   Paul    Direktør.  Civilingeniør;

f. 22. Dec. 1909 i Kbhvo.; Søn af  Elek-

troinstallatør Charles Binzer (død 1947)

og Hustru Ingeborg f. Jørgensen; gift

(14. Marts 1944) ro. Marianne B., f. 5. Juni 1915 paa Frdbg., Datter af Kom­ponisten Viggo Brodersen og Hustru Julie f. Rasmussen.

I Klemsmedelære hos Carl Seifert 1924-28; i Elektrikerlære hos Binzer i Co. 1928-30; Student (privat dimit.) 1935; cand. polyt. 1941; Assistent hos Professor P O Pedersen 1941; videnska­belig Assistenf ved Polyteknisk Lære­anstalt 1941-43: Ingeniør ved AS B A. Våsterås, Sverige 1944-45; Ingeniør i Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts. 1945. Direktør fra 1949; Medindehaver af Elektroinstallationsfir-maet Binzer & Co. fra 1947.

Adresse: Vordingborgs. 30, Kbhvn. O.

BIRCH Ludvig Civilingeniør, R.; f. 15. Dec. 1877 i Kbhvn.; Søn af Kobbersme­demester J A Birch (død 1892) og Hu­stru Magdalene f. Madsen (død 1929), gift (12. Aug. 1905) m. Alvilda B., f. 19 Dec. 1876 i Kbhvn., Datter af Gas-og Vandmester Fritz Haastrup (død 1889) og Hustru Wilhelmine f. Rossing (død 1908).

Student ((Efterslægtens Skole) 1895; cand. polyt. 1900; ansat hos Stadsinge­niøren i Kbhvn. 1900-05; Ingeniørassi­stent hos AfdelingsingeniBr A O Kar­sten 1905-12; stiftede i 1912 sammen med Ingeniør J O Pedersen-Krogboe Firmaet Birch Æ Krogboe, raadgivende Ingeniør-Kontor, og .udtraadt« 1937 af Firmaets Ledelse.

Censor ved Polyteknisk Læreanstalt 1924^57; Formand for Foreningen af raadgivende Ingeniører 1933-40. derefter Eresmedlern af Foreningen; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniør­forening 1936-39.

Adresse: „Krogen", Hellebæk.

BIRK Carl Georg Ostenfeld Landin­spektør, Kontorchef; f. 25. April 1894 i Kbhvn.; Søn af Landinspektør Axel Georg Birk (død 1940) o« Hustru Olga Marie f. Ostenfeld (død 1947); gift (9. Aug. 1919) m. Lilli B., f. 8. Jan. 1897 i Aarhus, Datter af Prokurist Jens Nielsen (død 1933) og Hustru Jacobine f. Larsen.

Landinspektøreks. 1917: Bestalling s. A.; Revisor i Matrikulsdirekloratet un­der Ministeriet for Landbrug dg Fi­skeri 1919, Overrevisor 1920, Fuldmæg­tig 1928, Ekspeditionssekretær 1942, Kon­torchef 1946.

Adresse : Sundvænget 10, Hellerup.

__ _____________________144

BIRKET-SMITH   Frederik   Bibliotekar.

R.; f. 11 Aug. 1860 i Kbhvn.; Søn af Overbibliotekar Sophus Birket-Smith (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Ludovica f. Nielsen (død 1927); gift m. Rosa B-S., f Borchmann, f. 5 Okt.

Student (Nørrebros Latin- og Real­skole) 1898; cand. phil. 1899; studerede Medicin; beskæftiget med Kunst og Kunstindustri 1904-07; Volontør paa Landbohøjskolens Bibliotek 1907-08; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1909, Ilnderbibliotekar 1914, Bibliotekar II 1931, Bibliotekar I 1936; f ung. Ar­kivar ved Universitetets Arkiv 1985-37. Medstifter af og 1930-42 Formand for Sammenslutningen Guitarens Venner af 1926; Medlem af Achton Friis-Trioen. Har skrevet: Bellman og Danmark (Ord och bild, 1927) samt forskellige Bibliografier. Har oversat: Martin P Nilsson : Primitiv Religion (1912); sam­me : Aarets folkeilige Fester (1914); Sam Wide: De græsk-orientalske Myslerie-religioner og deres Forhold til Kristen­dommen (1915); Paul Keller : Ferie fra „Jeg"et (1929); Ernst Manker: No­mader paa Vandring. Skildringer fra den svenske Lapmark (1935). Har ud­ført : Portrætbuste (udstillet paa Ohar-lottenborg, 1907) (Universitetsbibliote­ket) ; Portrætrelief af S Birket-Smith (1918, Universitetsbiblioteket) samt for- ' skellige Statuetter. Adresse^ Jægersborg^, l, Lyngby. Sommerbolig: Sandbjærg pr. Hørs­holm.

BIRKET-SMITH    Henry Overingeniør, cand. polyt., R.; f. 22. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Overbibliotekar Sophus Birket-Smith (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ludovica f. Nielsen (død 1927); gift (9. Febr. 1912) m. Li­zette B-S., f. 30. Juli 1884 i Kbhvn , Datter af Fotograf Viggo Oh r. Lassen (død 1905) i kv Hustru Thora f. Nielsm (død 1947).

Student (Metropolitanakolen) 1902; cand. phil. 1903; cand. polyt. 1909; an­sat ved Nord'fyenske Jernbaner 1909-10. ved Anlæg a,f Assens Roebaner 1910-11, ved Hedeselskabet 1911-12, i hollandsk Statstjeneste i Indien 1912, Afsked 1932; Pensioneret Ingeniør le Klasse bij den Waterstaat en 's Lands Burgelijke Open-baro Werkeii; ansat i Stadsingeniøren, Direktorat, Kloakkontoret, fra 1943.

Udgav 1907: Hinsides Ismarkerne, Forskellige videnskabelige Artikler i De Waterstaatsingenieur og i Geogra­fisk Tidsskrift; Medstifter af og For­mand for Dansk Samvirke i Hollandsk Indien til 1932. Adresse: Guldagerv. 37, Kbhvn. Van-

J«_____________________

BIRKET-SMITH Kaj Dr. phil. A scient.,

Overinspektør ved Nationalmuseet, R.; FM. i Sølv p.p.; f. 20. Jan. 1895 i Kbhvn.; Søn af Overbibliotekar, Dr. phil. Sophus Birket-Smith (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ludovica f. Nielsen (død 1927); gift (10. Juli 1920) m. Minna B^S., f. 25. Juni i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl Hvilsom (død 1923) os; Hustru Wilhelmine f. Rob.de (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1910; mag. scient. 1917; Dr. phil. 1929; Æres-doktor ved University of Pennsylvania. Philadelphia 1937; Underinspektør ved Nationalmuseet 1929; Inspektør II 1931; Inspektør I 1938; Leder af den etnogra­fiske Afdeling 1940; Overinspektør 1946: tillige Lektor i Etnografi ved Kbhvns Universitet 1945; Deltager i den zoolo­giske Ekspedition til Syd-Grønland 1912; etnografisk Forskningsrejse til Nord-Grønland 1918; Deltager i femte Thule-Ekspedition til arktisk Nord-Amerika 1921-23; Forelæsninger ved Go-teborg Hogskola 1928 og ved Sorbon-nen 1929; arkæologisk og etnografisk Forskningsrejse til Alaska 1933.

Medlem af Bestyrelsen  for Geograffor oningen 1924-25,   dens Formand 1927-28; Medlem af Bestyrelsen for Det grønland­ske Selskab 1927-35; Formand for Forenin­gen  af  danske   Museumsmænd   1938-47 <>g   for   Organisationen   af  fagligt   ud­dannede Tjenestemænd ved Statens Ar kiver,   Biblioteker   og   Museer   1943-48; Viceformand i Dansk-Indisk Forening; Medlem af Det kgl. danske  geografiske selskabs Raad. af Direktionen for Knud Ivasmiussen-Fondet. af Kommissionen for Urønkinds Undersøgelse, af Det perjnn-nenk' Raad  for internationale, antropo-igiske   og   etnologiske   Kongresser   os feneralsekretær ved Kongressen i Kbhvn. 338  og   i   Bruxelles  1948:   Æresmedlem f  Royal  Anthropological   Institute   »f Ireal  Britain  and Ireland:  korrespon-ereudc Medlem af La société des anié-icanistes de Paris, af Anthropologisclus usellschaft, Wien, af American Museum f Natural History. New York, at Trorn-8   Museum,   af   Westermarck   Society. ibo.  og Amigos de las Ciencias Natu-•>''     Nucva  Palmira  (Uruguay);  Fel-' The  Arctic Institute  of Nortli •a,-,    tildelt Det  kgl.  geografiske '>-) Egede  Medalje, Svenska  såll-for geografis Andrée-plakette og inske Prix Angrand; modtog Lon-, i    risen   1938   af   Kungl.   Vitterhets lislorie och   Antikvitets   Akademien   i 'tockholm.

Litterære Arbejder: Early History of lie Algonquian Indians (1918); Ethno-:raphy of the Egedesminde District. 1924) ; Eskimoerne (1927, engelsk Ud-

gave 1936, fransk do. 1937); Physio-graphy of West Greenland (1928); The Greeulandeis of the Present Day (1988); 500 Eskimo Words (1928); The Cariboii Eskimos MI (II, Disputats, 1929); Contributions to Chipewyan Ethnology (1930); Den nye Verden (1931); Geogra-phical Notes on the Barren Gronnds (1935); Naturmennesker Ml (1934, svensk Udgave 1937); Gnid og grønne Skove (1935); Saga Knuts Rasmussens (paa Islandsk, 1935, dansk Udgave 1936, svensk Udgave 1937); The Eyak Indians (s. m. F de Laguna, 1938); Anthropo-logical Observations on the Central Eski­mos (1940); Vi Mennesker (1940, svensk Udgrave 1944, schweizisk Udgave 1944); Early Collectdons from the Pacific Eski­mo (1941); Kulturens Veje Ml (1941-42, svensk Udgave 1943, schweizisk Udgave 1946); The Origan of Mai z e Cultivatton (1943); Etihnogra-phdcal Collections from the Northwest Passage (1945); Tro og Trolddom (1946).

Udsiver af Jens Munk's Rejfe (1929). St. Bille, Galathea's Rejse omkring Jor­den (MI, 1930); Graah, Undersøgelses-Rejse til Østkysten af Grønland (1932); Knud Rasmussen, Mandeudgave (s.m. l' Freuchen og Th. Mathiasen, 1934-35); Danmark og Verdenskulturen (1943); Lægekunsten gennem Tiderne I-IV (1945-46).

Udeul. Ordener: Fi.H.R.31.; F.O.A.

Adresse :   Drosselv.  25,   Kbhvn.   F.

BIRKMOSE  Axel Direktør, K'.DM.p.p ; f. 15. Sept. 1885 i Herning; Søn af For­retningsfører A Andersen (død 1919) og Hustru Maren f. Clemmensen (død 1926); gift 1. Gang (21. Marte 1914) m. Gudrun f. Olesen (d»d 1919); gift 2. Gang (23. Marts 1921) m. cand. oolit. Harriet B., f. 13. Marte 1879 i Rønne, Datter af Brænderiejer A L Hansen (død 1895) og Hustru Cecilie r Berg (død 1914).

Student (Vejle) 1903; cand. polit. 1911 Assistent i Arbejderforsikrings-Raadet 1911, Fuldmægtig 1914, Afdelingschef 19)6, Kontorchef 1920, Formand for Raadet fra 1932; Chef for Direktorat«* for Ulykkesforsikringen og Formand for fJlykkesforsikrings-Raadet fra 1933.

Sekretær i Dansk Forening for So-rialpolitik og i Udstillingen for Ar-hejderbeskyttelsB 1917-30; Medlem af Vrbejdsraadet fra 1920; Danmarks De­legerede ved Forhandlingerne med Tyskland angaaende Erstatningsbeløb iedrørende Socialforsikringer; Formand for Foreningen at Tjenestemænd ved sociale Institutioner under Indenrigs­ministeriet og Medlem af Danske Stats-embedsmænds Samraad 1924-28; For­mand for Bestyrelsen for Socialvirke

l

146

19B5 og 1927; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening for social Oplysning 1930-36; Medlem af den internationale Komité af Sagkyndige paa Socialfor­sikringens Omraade ved det interna­tionale Arbejdsbureau i Genéve; Tilfor­ordnet ved Invalideforsikringsretten fra 1933; Medlem af Livsforsikringsnævnet 1937 og al Bestyrelsen for Danske Dampskibsrederes Understøttelsesfonde Ekstrafond.

Litterære   Arbejder.     Ulykkesforsik­ring  (i Danmar.ks Sociallovgivning)  og Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tids­skrift, „Social-Forsorg " o. a. St. TJdenl. Orden:   S.V.2'. Adresse :  C L Ibsens V. 46, Gentofte.

BIRKSTED   Kaj Oberstløjtnant, R., Chr. X Kr.E.M.p.p.;  f. Z.Marts 1915 i Kbhvn; Søn  al  afdøde  Købmand  Viktor  Birk-Sted og Hustru  Ane Marie  f.  Larsen; gdlft  (9. Juni 1945) m. Sonia  B., f. 29. Junii 1922 i London, Datter af Direktør Erik Irgens   (død 1946)  og Hustru Ja-nioke f. Knudtzon.

Norsk Oberstløjtnant -,' luftjniMtær Raadgiver i Krigs- o? Marinoministe-rierne fra 1945.

Udcnl. Ordener: N.St.O.2'.; norsk Krigskors med Svard ok Stjerne, norsk Krigsmedalje og Kong Haakon VII.s 70 Aar Medalje-, N.D.M. med Stjerne; Stb. B.B.4.; Stb.D.F.C.; Stb.D.S.O.

Adresse: Skt. Annæ Plads 19, Kbhvn. K.

BISGAARD Oluf Landsdommer, E.: f. 8. Jan. 1897 i Silkeborg; Søn af Sagfører, Bankdirektør Anton Madsen Bisgaard (død 1920) og Hustru Bolette Marie f. Lassen (død 1897); gift (3. Marts 1946) m. Gerda B., f. 2- Sept. 1909 i Silke­borg, Datter af Slagtermester Anders Aagaard Jensen og Hustru Anna f.Bjer-regaard.

Student     (Tb.    Langs   Skole)     1915 rand. jur. 1921; Politifuldmægtig i Ny købing   S.   1923:   Dommerfuldmægtig   i Ning  og   Hasle  m.   fl.  Herreder,   Aar­hus  1926;   Dommer  i  Vestre Landsret 1944. Adresse: Dalgasv.  6,  Viborg.

DISGAARD   Otto   Overretssagfører,   R.. f. 25. Jan. 1888 i Silkeborg; Søn af Sag­fører,  Bankdirektør  Anton  Madsen Bis gaard   (død   1920)   og   Hustru   Bolette

'.-, Marie f.  Laesen   (død  1897);  gift  (25.

• Sept.  1926)   m.   Esther  Mary  B.,  f.  9.

* Jan.   1904   i   Herlufmagle,    Datter   af ,i Partikulier Niels Nielsen  (død 1932) og

Hustru   Hansine   Marie   f.   Mortensen ..   (død   1944). i     Student   (Horsens)   1906;    cand.   jur.

1912; Overretssagfører i Silkeborg 1917-,

-- egen  Forretning fra 1918.

Medlem   af   Silkeborg    Ligningskom-

mission 19M.-25; Overligningskommissær 1927; Medlem af Bestyrelsen for 10. Sagførerkreds 1938-42, for Akts. Silke­borg Bad, for Amtsudvalget for Det konservative Folkeparti i Skanderborg Amt og for Th. Langs Skoles Sam­fund; Formand for Silkeborg Museums­forening.

Har skrevet : Fra Silkeborgs Nybj-fr-gertid (1935) ; Af Silkeborg Hoved -gaards Historie 17944846 (1937) ; Af Silkeborg Handelsplads' Historie 1860-1900 (1942).

Adresse : Vesterg. 17. Silkeborg.

BISGAARD Vilhelm Oberstløjtnant, Ci­vilingeniør, R. DM. HTH. p.p. ; f. 16. Okt. 1876 i Kbhvn.; Søn af Sagføret Søren Bissaard (død 1915) og Hustru Gunild f. Carlsen (død 1933); gift (12. Juli 1910) m. Ebba B., f. 5. Juni 1882 i Helsingør, død 1941, Datter af Stabs-lægo J P Jørgensen (død 1912) og Hu­stru Frederikke f. Holm (død 1913).

Student (Østre Borgerdydskole) 1895; cand. phil. 1896; Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant s. A.; cand. pol y t. 1905-, Kaptajn 1911; Lærer ved Sekondløjt-nantskolen 1907-10 og ved Skydeskolen for Haandvaaben 1910-18; Chef for sidstnævnte Skole 1919-28 Oberstløjt­nant 1926; Chef for 9 Bataillon 1928, for 5. Bataillon 1930 og for 21. Batail­lon 1934; Afsked 1936; Ingeniør i Akts Kampsax 1937-43. Cdenl. Ordener: Fi.H.R.3'.;N.St.O.3'.;

v.. Adresse :  Biskop  Krags  Vænge 6,

Kbhvn. Ø

BJARDON   G Kriminaldommer, K.; f. 9. Sept. 1892 i Dalbyover; Søn af Gaard-ejer, Sognefoged Rasmus Rasmussen (død 1927) ogr Hustru Anna Kirstine f. Jensen (død 1951) ; gift (24. Sept, 1919) m. Anna Marie B., f. 15. Nov. 1889 i Engom, Datter af Gaardejer Niels Pe­ter Andersen (død 1920) og Hustru Siv fie f. Sørensen (død 1940).

Student (Kanders) 1911; cand. jur. 1918; Amtaf uldmægtig paa Aarhus Stiftamte Kontor e. A.; Herredsfuld-mægtig i Holbæk s. A.; Dommerfuld­mægtig smstds 1919; Kriminaldommer i Aarhus 1943.

Adresse : S-Ringg. 7, Aarhus.

BJARKOV L Oberstløjtnant, R. DM.. HTH.p.p.; f. 7. Juni 1891 i Sæby i Horns Herred ; Søn af Gaardejer Chri­stian Nielsen (død 1943) 02 Hustru Marie f. Petersen (død 1923); gift (28. Okt. 1921) m. Gerda Margrethe B., f 3. Nov. 1891, Datter af Bagermeste! Jens Nicolai Nielsen (død 1940) og Hu stru Marie (død 1929). • Militæruddannelse; tjenstgørende i det franske og Italienske Flyversesen

_147________________________

1920Æ1 og i det engelske Flyvevæsen i 1932; Oberstløjtnant og Chef for Sjæl­landske Flyverafdeling 1937; Chef for Hærens Flyvertroppers tekniske Tjene­ste 1940, for Sjællandske Flyverafdeling 1948.

Tildelt Medaille D'Honneur fra Ligue Internationale   Des Aviateurs  1927. L'denl.  Ordener:  B.L.5.;  S.V.31. Adresse:   Adolphsv. 47, Gentofte. BJARNHOF   Karl  Bedaktør,  Forfatter; f. 28. Jan.  1898 i Vejle; gift m.  Ebba B., f. von Halle.

Redaktør af Social-Demokratcns Kru nik til 1947, derefter Medarbejder vetl Statsradiofonien.

Litterære Arbejder : Men hver sin Vej (1932); Møl og Rust' (1935); Livets Elskere (1937): men i hvert fald Sol­skin (1948).

Adresse: Vejrøg- 6, Kbhvn. Ø.

BJERG Johannes C Professor, Billed •hugger. K'.DM.: f. 26. Jan. 1886 i Ødis; Søn af Gaardejer J C Bjerg (død 1917) ug Hustru f. Bundsgaard; gift l. Gang (24. l'obr. 1911, Ægteskabet opløst) m. Sigrid Marie B.; 2. Gang (28. Dec. 1933) m. cand. mag. Minna B., f. 28. Nov., Datter af Generalpostdirektør C i Mondrup (død 1949, se Kraks B!aa Kog 1948) og Hustru Mutte f. Mogen­sen (død 1944).

Præliminæreks.  1903:    i  Billedskærer-lære,   Svend   (Sølvmedalje)   1907;  stude­rede  i  Kbhvn.  190841; debuterede paa Cliarlottenbore   1909;    Studier   i   Paris 191144;   Medlem  af   Udstillingen   Grøn­ningen 1915;   Medlem   af  Den  Frie Ud­stilling   1922;     Medlem   af   den   inter-naviske     Udstilling     Unionalen •. i af Komiteen for Udstillinger  i let;     Professor   i    Billedliugger-ved   Akademiet   1945;   Anckerake 1918;   Guldmedalje   paa   den   in-onale    Udstilling   i    Paris   1925; loVsen-Medaljen 1944. land   for   Billedhuggerforeningen ' :  Medlem  af Akademiraadet  fra '         Stedlem  af  Den  Frie  Udstillings B        ;lsc og af Billedhuggersamfundets l           'Ise   1935-43;   Medlem af Kmistner-idets Jury fra 1925 og af Galleri-i          ssionen   1934-38;   udstillede   efter 1          !else i Gøteborg, Stockholm, Oslo. Dresden, Edinburgii, Amsterdam, '»rk, Biennalen  i  Venedig. Buka-iJeograd og  paa Verdensudstillin-ren i Bruxelles 1935: Medlem af Besty-elsen   for   Kunstforeningen   1938;   Di-.•ektnr for Kunstakademiet  1943-46, Vice­direktør fra 1946.

Værker: Følgende Arbejder findes paa Kunstmuseet : Portræt af min Fa­der ; Abessynier; Primavera; Længslen -. Lys og Mørke; Jinge; Kvindestatuen ,,Gry": Portræt af Maleren Einar Niel-

____________ _____Bjtr

sen; Lille Abessynier (Kunstmuseet og Goteborg Museum); Elskovskampen (Kunstmuseet, Aarhus Kommune og Odense Kommune); Hoved af Skipper Clemenl (Kunstmuseet os Kolding Mu­seum) i Salome (Oslo Museum); Den flygtende Kvinde (Kunstindustrimu­seet) : Den Svangre, Statue i slebet Granit (Aarhus); Uffe (Aarhus Sta­dion); Sejrherren; Danaide (Grønnin­gen): De Faldnes Minde (Aabenraa); J A Jerichau (Glyptotekets Hovedind­gang) ; Mand paa stejlende Hest (Stockholms Museum); Reliefferne; Landvirksomhed, Byvirksomhed, Knust og Videnskab (Tronsalen, Christians­borg) ; Hannah og Pan (Kolding Mu­seum) : Otte store allegoriske Relief­fer og ti mindre fremstiltende Kvinder i forskellige Fag (Handelshøjskolen for Kvinder): Portrætherme af I A Hansen (ved teknisk Skole i Kolding); Portrætherme af Overpræsident J Jen­sen (Kobenhavns Raadhus); Statue af Skipper Clement (Aalborg): Ole Han­sen Monumentet (Ringsted): Wilman Monumentet (Lyugby); Portræt af Professor Monrad (Børnehospitalet); Amorin Foutainen (Aarhus); Artemis • Pontainen (Parken ved Hans Tavsens Gade, Kbhvn.) ;• Relieffet „Elskovsleg" (Vejle Bibliotek); Statue af Valdemar den Store (Ringsted); Herman Triers Sfonument (Herman Triers Plads); Ynglingestatuen ..Januar" (Blidahkvar-teret); Statuen af Andere Sandøe Ør­sted i Rudkøbing); Monumentet for Alex. Foss „Den unge Industri" (Raad-huspladsen. Kbhvn.); Portrætbuste af Dr. phil. & techn. Valdemar Poulsen (Statsradiofonien): Agnete og Havman­den (Gruppe, Aarhus Kommune): Sta­tue af Biskop Mynster (ved Frederiks-kirken) ; Statue af Hans Tavsen (Ribe Domkirke); Danmark under Besættel­sen (Kbhvns Kommune og Nyborg); Pomonabrømdcn (Skælskør Torv): Søren. Kanne Monumentet (Grenaa).

Adresse: Fredh. Kan. 28 A. Kbhvn. K.

BJERGE Torkild Professor, Dr. phil.. R.; f. 8. Marts 1902 i Kbhvn.; Søn af Distriktslage CSC Bjerge (død 1910) og Hustru Thora Marie f. Hansen (døil 1915); gift (22. Maj 1931) m. Jonna B., f. 12. Maj 1908 i Kbhvn., Datter af Di­rektør Jons. Gandil og Hustru Agnete f. Rørdam.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1920; cand. polyt. 1926; mag. scient. 1931; Dr. phil. 1938; Assistent ved Danmarks tek­niske Højskoles fysiske Laboratorium 1928-36 og ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik 1937-39; Lærer i Fysik ved Officersskolen 1937-48; Professor i Fysik ved Danmarks tekniske Højskole 19J9.

_BJer__________________

Medlem af Bestyrelsen for G  A  IJa-gemanns Kollegium  1943.

Adresse:  Vesperv. 3, Hellerup.

BJERING   Tage   Borrebye    Overlæge.

Dr. med.; f. 11. Nov. 1899 i Kbhvn.: San af Grosserer Emanuel Borrebye (død 1900) og Hustru Marie-Louise f. Sørensen (død 1944); gift (7. Maj 1927) rn. Ellen B., f. 24. Sept. 1908 i Skive. Datter af Konsul, Købmand Knud Kiel-gast (død 1925) og Hustru Elin Louise f. Jacobsen.

Student (St. Andreas Kollegium) 1918; med. Eks. 1926; ansat paa By- ok Amtssygehuset i Skive 1926-29 og paa forskellige' kbhvnske Hospitaler 1929-51; 2. Reservelæge ved Kommunehospitalet 7. Afd. 1931; Dr. med. 1932; Visitator ved Kommunehospitalet 1934; Assistent ved Kommunehospitalets med. Poliklinik 1935; Reservelæge ved Blegdamshospita-let 1935-36; 1. Reservelæge ved Kommu­nehospitalets 2. Afd. 1936-41; assiste­rende Læge ved Invalideretten 1940; Læge ved Penskmsforsikringsanstalten 1941; Overlæge ved Kommunehospitalets 7. Afd. 1941.

Har skrevet: Om Glukosens Indvan­dring i de rede Blodlegemer (Disputats, 1932) og (s. m. Poul .Iversen og lent Bing) De medicinske Nyrelidelser, Fysi­ologi, Patofysiologi og Klinik (1941) samt om Nyrernes normale og patolo­giske Fysiologi og om Sukkersyge.

Adresse ; Sortedam Doss. 63 B, Kbhvn. Ø.

BJERRE Aage fh. Stadsingeniør; f.3.Juli 1868  paa  Sandholm  ved   Birkerød;   Sø" af   fh.    Proprietær   Jons.    Bjerre    (Ae 1919) og Hustru f. Brønnichc (død 1916) gift   (29.  April 1898)  m.  Edlc   Louise Bentzen,   f. 26. Sept. 1870 i  Kbhvn.

Cand. polyt. og i Kbhvns Kommum Tjeneste      (Brolægningsyiesenet)     1891. ansat   under Stadsingeniøren  i   Kbhvn. 1898; Stadsingeniør i Kbhvn. 1927-36.

Adresse : Baune Allé 7, Lyngby.

BJERRE Axel M Politimester, K., il. i Kha.; f. 18. Febr. 1895 paa Sorø Høj­skole; Søn af Højskoleforstander, Sog­nepræst K Bjerre (død 1937) og H ; atru Elise f. Møller; gift (30. Sep; 1921) m. Lilly B., f. 11. Dec. 1898 ; Kbhvn., Datter af Grosserer Sophn-llald (død 1927) og Hustru f. Kluw,, i død 1948).

Student (Sorø) 1913; cand. jur. 1920. fung. Sekretær i Skattedepartement«:: 1920; Politifuldmægtig i Ribe 1921. Amtsfiildmægtig i Aabenraa 1924 i Sønderborg 1930; Politimester i Lximi-tofte og Nybøl Herreder 1932.

Formand for Venstreforeningen for Oraasten og Omegn og for Lokalfoi eningen af Landsforeningen til Kræf-

________________________148

tens Bekæmpelse; Næstformand f or Ven­strevælgerforeningen     for     Sønderborg Opstillingskreds; Medlem af Bestyrelsen for  Foreningen  af Politimestre  i Dan mark,    for   Sydjydsk  Fængselsselskab. for Akts.  Dagbladet Dybbølposten, Søn­derborg,  for   den  danske   Kræftkomiir og af Hovedbestyrelsen og Forretning« udvalget for  Dansk Luftværnsforenint Medlem af Landstinget 1943, af Lands tingsgruppens Bestyrelse og af Rigsret ten 1947.

Adresse : Ahlcfeldtsv., Graasten.

BJERRE Hans Overlæge, Dr. med.; f 8. Febr. 1902 i Aarhus; Søn af Valg­menighedspræst Jacob Bjerre (doii 1933) og Hustru Marie f. Berthelsei:. gift (3. Aug. 1929) m. Solvejg B., f. i!. Okt. 1908 i Grinderslev, Datter af For fatteren Jeppe Aakjær (død 1930, >< Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Nan nå f. Krog.

Student    (Viborg)    1920;   med.   Eks 1927;  Kandidattjeneste ved Sygehuse   ; Aarhus,   Roskilde   og   Kbhvn.   1927-35: Prosektor   ved   Kbhvns   Univ.'s   pathr logisk - anatomiske  Institut  1933-34;   2 Reservekirurg   ved   Odense   Amts-   ou Bys   Sygehus   1934-37;    Dr. med.    (Ui -dersøgelser   over   Kryptorchisme)   1935. 2. Reservelæge  ved Rigshospitalets f-deafd.   B  1937-38;  1.   Keservekirurg ve. Odense Amts-  og  Bys Sygehus 1938-4; og ved Amtssygehuset  i Gentofte   Afd. A 1941-43; Overlæge ved Amts- og  B\ sygehuset i Faaborg 1943.

Medlem   af   Bestyrelsen   for  Forenin­gen   af   yngre   Læger   1933-36    og    f' r Dansk  kirurgisk Selskab  1937-41; Mel­lem   af   Sundhedsstyrelsens   Specialist nævn  1938-42  og  af  det   i  Henhold  ti Lægelovens   §   14   nedsatte   kirurgisk« Cdvalg  fra  1946;     Suppleant  til   Den alm.   danske   Lægeforenings   Overvold-gifteret  1942-45  og  til  Lægeforeninger^ Responsumudvalg  1946;  Medlem af  Bi styrelsen  for Fyns Stifts Lægekredsle,: ening 1947; Formand for Organisationt: af   Speciallæger    i    Kirurgi    udenfo: Kbhvn. 1948; Medlem af Bestyrelsen f (u Sygehnslægeforeningen 1949.

Adresse:   Faaborg.

BJERRE Siliam Valgmenighedspræst; f 9. April 1901 paa Lomborg Kirkegaarcl Søn af Gaardejer Mads Fiskbæk Bjeri-i (død 1945) og Hustru Martine f. Kri­stensen (død 1946) gift (2. Maj 1931 m. Ingeborg B., f. 5. Jan. 1906, Datter af Gaarde.jer Peder Rasmussen og Hu stru Katrine f. Ludvigsen.

Landbrugskandidat 1923; Lærer Ted Lollands Højskole 1923-24; Assistent ved De samvirkende sjællandske I»ind boforeningers Sekretariat 1924-26; Lae­rer ved Stevns Højskole 1926-28 og ved Dalum Landbrugsskole 1928-37; For-

149 ________________..______

stander for Høng Husmandsskole 1937-48- Præst for Træden Valgmenighed 1948.

Medlem af Repræsentantskabet foi Foreningen Norden og for „Informa­tion" .

Litterære Arbejder: Kemi, Lærebog for Høj- og Landbrugsskoler; Dalum Landbrugsskole 1886-1936; Medarbejder ved Landbrugets Ordbog, Dansk Hus-moderleksikon. Det danske Landbrug, ilin Hjemstavn, Sydøsbfyn og Nordvest­fyn og Haandbog for det mindre Land­brug.

Adresse -. Træden pr. Tønning.

BJERREGAARO Alfred Jørgen Direk­tør; f. 2. Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af Cigarfabrikant A J Bjerregaard (død 1938) og Hustru Laura f. Petersen (død 1938); gift m. Adda B., f. 11. Aug., Datter af Postmester Axel Neergaard Schoug (død 1930) og Hustru Eleonora f. Husted.

Realeks. 1912; ansat hos Thos. Cook Æ Son, Rejsebureau, Kbhvn. og London til 1916; Salgschef i Firmaet Armour & Co. 1918-30, Prokurist 1926; Kommit­teret i Akts. Det danske Mælke-Com-pagni 1930-32; Direktør sammesteds 1932-39; Direktør for Akts. Bladkompagniet fra 1939.

Medlem af Det kbhvnske Mælkenote­rings Udvalg 1932-39 og af Bladudgi vernes Forhandlernævn fra 1943.

Adresse: N-Fasanv. 82, Kbhvn. F.

BJERREGAARD    Georg fh. Dommer, R.DM.; f. 20. Dec. 1876 i Nakakov: Søn af Rebslager Henrik Bjerregaaro1 og Hustru Olga f. Engel; gtift (17. Okt 1911) m. Anna B, f. 27. Juni 1884 t Rørbæk, Datter af Skibsfører Emil Landsperg (død 1894) og Hustru Jo­hanne f. Olsen.

Student (Nykjøbing F.) 1895; cand. jur. 1901; Herredsfnidmægtig ved Vin­ding Herred 1902-19; Politimester i Rud-kjøbing (Langeland og Ærø) 1919, Dommer i Silkeborg Købstad og Birk med Hids Herred 1933-46.

Medlem af Tilsynsraadet for Lange-lands Sparekasse 1920-33: Medlem af Repræsentantskabet for Laneelandsba-nen 1924-33 og Medlem af Bestyrelsen for Boesgaards Legat 1929-33; Formand tor Overvoldgiftsretten i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr i Aarhus og Skanderborg; Amter 1935, i Skanderborg Amt 1939-46.

Adresse: Istedvænget 7,  Odense.

3JERREGAARD     Jens P Professor Tandlæge. R.; f. 24. Juli 1894 i Es bjerg; Søn af Maskinmester Jens Bjer­regaard og Hustru Christine f. Spang-gaard (død 1920); gift (31. Jan. 1920)

___________________BJer

m. Emmy B., f. 19. Sept. 1896, Datter af Købmand C C Christensen (død 1922) og Hustru Julie f. Jahnke.

Realeks. <Hobro) 1909; exam. pharm. 1913; Tandlægeeks. 1918; videre Uddan­nelse paa Kbhvns Kommunehospital, i Erlangen, Jena og Berlin; Professor ved Tandlægeskolen 1927-47.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Tandlægeforening 1920-21; Medlem af Statens Røntgeiikomjnassion og al Un­dervisningsministeriets Kommission au-gaaende Tandlægeuddannelsen; Korre-sponderende Medlem al Sydsvenska Tandlakaresållskap; Æresmedlem ni" Foreningen for Tandlægestuderende.

Adresse:   Anemoncv.   60,  Gentofte.

BJERREGAARD    Knud Kommunaldi rektør; f. 8. Sept. 1885 i Kbhvn.; Søn af afdøde Købmand N l' A Bjerregaanl og afdøde Hustru Augusta Johanne f. Henning; gift (1. Nov. 1913) m. Paula Mario B., f. 13. Juni 1886, Datter af Gins- og Porcelænshandler P Lihme (død 1893) og Hustru Marie Cathrine f Cordes (død 1926).

Student (Horsens) 1904; cand. jur 1910; Assistent i Kbhvns Magistrat 1910; Overretssagfører 1914; Fuldmæg­tig i Kbhvns Magistrat 1916, Ekspedi­tionssekretær 1918, Kontorchef 1929; Di­rektør for Stadens faste Ejendomme 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn)-kredsen af Nationalforeningen til Tn berkulosens Bekæmpelse og for Kbhvns Idrætspark; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Shell og for Bygge-Næv­net.

Adresse.: Serridslevv. 8, Kbhvn. Ø.

BJERREGAARD    Niels    Fiskeauktion-mester;     f.   7.   Okt.   1899   i   Frederiks­havn;   Søn   af   Rentier   Søren   Nielsen Bjerregaard   og Hustru Nielsine f.   S:1 rensen   (død 1932); gift   (28.  Dec.  192 m.   Emilie   Rebekka   B.,   f.   22.   Fri 1902   i   Flade   Sogn,   Datter   af  Smc< mester   Graves  Larsen   og   Hustru   K må f. Jensen.

Uddannet    Maskinmontør;     begynd selvstændigt   Fiskeri   1924;   Medindel ver  af  Firmaet S  Bjerregaard & Se ner 1925;  oprettet Fabrik  for Filet Halv-Konserves   i   Frederikshavn.

Formand for Frederikshavn Fiske, forening fra 1938 og for Centralfov eningen af Fiskeriforeninger i Vend­syssel fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Fiskeriforening fra 1940, Formand fra 1947-, Medlem al Fiskeri-raadet fra 1947, af Vareudvekslingt* udvatøet fra 1947, aif Brændaelsolic-nævnet fra 1947, af Piskeriministeriet-Ekspertudvalg fra 1948. af Kommis­sionen for Fiskeri- og Havundersogel-ser fra 1947 og aif Søfartskommissionen fra 1947; Søretamedlem fra 1944; Med-

B j er

150

151

lem af Tilsyneraadet for Frederikshavn og Omegns Sparekasse fra 1944, af Dan­ske Fiskeres Redskabsfornyelsesfond, af Kommissionen til Revision af Sømands­loven, af Fiskeriministeriets Bevillings­udvalg og Arbejdsudvalg, af Det sag­kyndige Udvalg for Opførelse af en Havn ved Hanstholm.

Har skrevet flere Artikler i Under­visnings- og Fagbøger for dansk Fi­skeri.

Adresse: Kløverv. 10, Frederikshavn.

BJERREGAARD Olaf Oberst, J! DM.. HTH.; f. 23. Okt. 1894 i Fredericia; Søn af Stabssergent O C Bjerregaard (død 1941) og Hustru Barbara f, Lar­sen Schjødt (død 1938); usift.

Premierløjtnant 1919; tjenstgørende ved 2 liegiment 1919-28; Adjutant ved 2. Regiment 1928-29 og bos Generalin­spektøren for Fodfolket 1929-30; gen-nemgaaet Officersskolens Generalstabs-klasse; tjenstgørende i Generalstaben 1930-34; Kaptajnløjtnant 1932-, Kaptajn 1933; Kompagnichef ved 13. Bataillon og Chef for Jydske Divisionskorporal-skole i Haderslev 1934-39; til Uaadig-hed i'or Kommandanten i Kblivn. 195^-41; Skoleofficer ved Hærens Officers­skole 1941-45. Leder af Hærens Offi­cersskoles „Kursus 1943" fra 1943-45; Oberstløjtnant og Chef for 5. Batail­lon 1945; Oberst af Fodfolket 1946; Chef for 2. Regiment 1946-49; Stabschef ved Den Danska Brigade i Tyskland 1948: gennemgaaet Senior officers' school, Er-lestoke Park, Devizes, England 194V.

Har skrevet: Lærebøger til Brug for Fodfolkets Befalingsmandsskoler.

Adresse; Den danske Brigade, Tysk­land.

BJERREGAARD    Valdemar General­major, K'.DM.,HTH.; f. 29. Juli 1892 i Fredericia; Søn af Stabssergent Chri­sten Bjerregaard og Hustru Barbara f. Schiitz; glit (il. Okt. 1937) m. Else R., f. 1. Febr. 1911 paa Frdbg.. Dat­ter af Boghandler Asger Koefoed og Hustru Elisabeth f. Munck Kastoft.

Premierløjtnant 1914; Kaptajn 1926, Oberstløjtnant og Chef for 11. Batail­lon 1936; til Raadighed for 1. Regiment 1939 ag Lærer ved Hærens Officers skole 1939-45; Chef for 1. Bataillon 1942; Generalmajor og Chef for Sjæl­landske Division 1945.

Formand for Det krigsvidenskabelige Selskab 1945.

Adresse : Vesterbrog. 189, Kbhvn. V. BJERRUM Hans Adolf Civilingeniør, K f. 8. Sept. 1899 i Hellerup • Søn af Øjen­læge, Professor, Dr. med. Jannik Bjer-rum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna I. Johansen (død 1941). gift (21. Okt. 1924) m. Karen Gertrud Caroline B., f. 15. Juni 1900 i Enfield,

Mlddlesex, England, Datter af Gartneri­ejer Jacob Nielsen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Johanne f Milne.

Student (H Adlers Skole) 1918; cand. polyt. 1923; Ingeniør hos Akts. Dana-lith i Kbhvn. 1923, i dettes London Afd. 1924-26; Ingeniør hos K Holst & Co. i London 1926-27; Medindehaver af In geniørfirmaet Bierrum & Partners i London fra 1927, Direktør i og Med indehaver af Bierrum & Partners LUI fra 1938; Direktør i J Nielsen Ltd. fru 1946.

Medlem af Bestyrelsen af Anglo Da nish Society fra 1934, for Soclety of Danish Civil Engineers in Great Bri-tain and Ireland fra 1942 og for den danske Klub i London fra 1943.

Adresse: „The Ordhard", Sudbur.v Hill, Harrow-on-the-Hill, England.

BJERRUM Jannik Professor. Dr. phil. f. 5. April 1909 i Kbhvn.; Søn af Pro-I fessor, Dr. phil. Niels Bjerrum (se denne); gift (24. Nov. 1937) m. Grethe B., f. 2. Juli 1918 i Kbhvn., Datter a! Direktør, Guldsmedemester August Eh-lers (død 1948) og Hustru Agnes f. Rechendorlf.

Student (Sortedams Gymnasium) 1927; mag. scient. (Kemi) 1932; Dr. phii. 1941; videnskabelig Assistent ved Kbhvn? Universitet« medicinsk-fysiologiske In­stitut 1953-34; Stipendiat ved Rockefel-ler Institutet i New York 1935; viden­skabelig Assistent ved Universitetet ikemiske Laboratorium 1956; Amanueusif-smstds 1938; Professor i Kemi ved Kbhvns Universitet 1948; Bestyrer af Den polytekniske Læreanstalt, Dan­marks tekniske Højskole's kemiske La boratorium A s. A.

Medlem af Videnskabernes Selskal> 1948.

Har bl. a. skrevet: Metal Amminv Formation in Aqueous Solution (Dispn tats, 1941).

Adresse; BreidabUk Allé 7,  Kbhvn. S

BJERRUM  Niels Professor, Dr. phi).. K'.DM.p.p.; f. 11. Marts 1879 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Jannik Bjer­rum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) <»g Hustru Anna f. Johansen (død 1941). gift (28. Marts 1907) m. Elten B., f 4. Sept. 1885 i Randers, død 1934, Datter af Vinhandler Konsul Peter Dreyer og Hustru f. Hennings.

Student (Metropolitanskolen) 1897; mag. scient. (Kemi) 1902; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium s. A.; Dr. phil. 1908 (Studier over basiske Kromiforbindelser); Docent i Kemi ved Universitetet 1912-14; Professor i Kemi vud LtmdbolitfjskoJeii 1914-49; Direktiv for Højskolen 1939-46.

Medlem af Det kg!, danske Viden­skabernes Selskab 1916, af Rask-Ørsttrt-Fondets Bestyrelse 1920 og af det kg! fysiografiske Selskab i Lund 1922; mod tog H C Ørsted Medaljen 1928; Æres­medlem af Nederlandsche chemische Vereeniging 1928; Medlem af The Ame­rican scnndinavian foundation's danske Komité 1930; Medlem af Carlsbergfon-dets Direktion 1931. af Bestyrelsen for Akts. De danske Sukkerfabrikker 1951 (Formand 1941), af Bestyrelsen for Carls-bergfondets biologiske Institut 1952, af Akademie der Wissenschaften, Wien 1935, af Svenska Lantbruks-Akademien 1937', af det norske Videnskabs Akademi 1937, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Bestyrelsen for Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1945: Formand i Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium 1937, Æresmedlem af Chemical Society, Lon­don 1938; Medlem af Kungl. Vetenskaps Societeten, Upsala 1939, a<f den viden­skabelige Komité for l'Institut Solvan­de chimie, Bruxelles 1939, af Ingeniors Vetenskaps Akademier, Stockholm 1945 og af Royal Institution, London 1947; Æresmedlem af Société chimique de Belgique 1947. af Schweizerdsche ohemi-sche Gesellschaft 1947. af The New York Academy of Sciences 1947 og af Kemi-ska foreningen, Lund, 1948; Dr.h.c. ved Universitetet i Gottingen.

Udenl.  Ordener : N.St.O.5'.; S.N.3.

Adresse • Bjerregaardsv. l, Valby.

BJERRUM Oluf Dr. med., Tandlæge, R.; f. 28. Maj 1882 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Johansen (død 1941); gift (1. Maj 1909) m. Tandlæge Anne Bjerrum, f. 10. Aug. 1888 i Randers, Datter af Tandlæge F C Muller (død 1917) og Hustru Tandlæge Nicoline M., f. Hennings (død 1931).

Student (Østre Borgerdydskole) 1902; med. Eks. 1909; Assistent ved St. Lu-kas Stiftelsen, kir. Afd. 1909-10 og ved Kbhvns Poliklinik, Tandafd. 1910 -11; prakt. som Tandlæge i Kbhvn. fra 1910; gentagne Studierejser i Tysk­land og Amerika; Leder af Rigshospi­talets Tandklinik fra 1917; Reservelæge i Hæren 1918; Censor ved Tandlægesko­len (Kirurgi) 1921; Konsulent ved Kbhvns Amtssygehus fra 1922; Dr. med. (Om Underkæbebrud) 1932; Medleder af Rigshospitalets kæbekirurgiske Ser­vice fra 1944.

Næstformand i Kbhvns Tandlægefor­ening 1926-30 og i Dansk Tandlæge-forening 1927-30; korresponderende Med­lem af Sydsvenska Tandlåkare Sallska-pet fra 1935.

Adresse : Skelvej 5, Hellerup.

BJer

BJØRKE Svend Oberst,   R.DM., HTH.;

f. 12. April 1893 paa Frdbg.; Søn af Rodemester I B I Bjørke (død 1938) og Hustru f. Berg (død 1933); gift (30. Marts 1926) m. Tove B., f. 19. Jan. 1899, Datter af Grosserer C L G Sen-drup Olsen (død 1954) og Hustru f. Schieltved (død 1922).

Student (Srtmeeklotbs Skole) 1912; eand. phil. 1913; Premierløjtnant i In­geniørkorpset 1916; Officersskolens Spe­cialklasse Ingeniørafdeling 1920-23; tjenstgørende ved Søbefæstningens Byg­ningsdistrikt 1926-29; Kaptajn 1930; tjenstgørende ved de svenske Ingeniør­tropper 1934; Chef for Ingeniørtropper­nes Befalingsmandsskoler og Lærer ven Pioner- og Tclegrafskolen 1934-37; Chef for 2. Bygningsdistrikt 1938-42; Oberst­løjtnant og Chef for Krigsministeriets 4. Kontor 1942-45. Chef for 1. Pioner-batallkm 1945; Oberst og Chef for In­geniørregimentet 1947: Krigsministeriets Repræsentant i Tekniker-Udvalget an«r. Kbhvne Havns fremtidige Udvidelses-muligiheder 1940; Formand for Krigs­ministeriets og Marineministeriets Ud­valg ang. Forsvarets Skarpskydnings-arealer fra 1946; Krigsministeriets Re­præsentant ved Inddæmmingsarbejdet i Kalvebod Strand s. A.

Formand for Ingeniørløjtnantselska bet 1928-30; Redaktør af Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1930-39; Medlem af Styrelsen for Selskabet til Udgivelse af et Tidsskrift for InKeniørofficerer fra 1940, Formand 1946; Næstformand i Foreningen Dannevirke fra 1945; Med­lem af Udvalget for det grundtvigsk'-Soldaterarbejde fra 1948: Næstformand for Sydslesvigsk Udvalg for Storkbhyn. fra 1949; tildelt Det krigsvidenskabelipre Selskabs Guldmedalje for en Afhandling om Overvindelse og Forsvar af Vand-Hindringer 1930.

Adresse: Ingeniørkasernen, Ryvanys Allé l, Kbhvn. Ø.

BJØRKLUND   Alfred Forretningsfører; f. 51. Dec. 1901 i Kbhvn.; Søn af Bager Louis Bjørklund (død 1942) og Hustru Ingeborg f. Nielsen; gift (24. Jan. 1950) m. Edith B., f. 12. Dec. 1905 paa Frdbg., Datter af Kommunalarbej der Carl Koen og Hustru Emilie f. Olsson.

Udlært som Smed og Maskinarbejder 1921; Maskinarbejder vi>d forskellig? Virksomheder 1921-32: Kasserer i Me­talarbejdernes CentralafUeling 1932-38; Sekretær 1958-41; Forretningsfører fra 1941.

Forskellige Tillidshverv indenfor den socialdemokratiske Ungdoms- og Lær­lingebevægelse 1916-23; Tillidsmand og Fællestillidsmand hos Bnrmeister & Wain 1925-52; Medlem af Hovedledel-

Blac____________________

Den Danske Sømandsfond og af Akade­miet for de tekniske  Videnskaber 1949. Udenl.   Ordener:   Ir.H.5.;   N.St.O.3'. Adresse : Østerbrog. 50, Kbhvn. Ø. 8LACHE Hans Ingeniør, Dr. techn., R. DM.p.p.;  f.  17.   Sept.   1874   i   Kbhvn.; Sen af Professor, Marinemaler Christian Blacihe  (død 1920.  se  Kraks  Blaa   Bog 1919) og Hustru Marie f. Malling  (død 1919); gift  (7. April 1909)  m.  Ingeborg B.,  f.  27.  Febr.  1887 i Odense,  Datter af  Grosserer Frederik Hein og Hustru Caroline f. Hasselbalch.

Exam. polyt. 1891; cand. polyt. 1896; efter Studieophold i Udlandet Ingeniør hos Akts. Burmeister & Wains Maskin-& Skibsbyggeri 1901, Overingeniør 1913, Underdirektør 1917, Maskindirektør 1919-35, teknisk Konsulent ved Selskabet 1935-36, raadgiveade Ingeniør ved Hår-land & Woliffs Skibsværft, Belfast, Ir­land 1937-41.

Formand for Søfartsteknisk Forening 1915-36; Medlem af Industriraadet og af Industriforeningens Repræsentant­skab 1920-36; Medlem af Overskibssynet 1923-36; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen til Beskyttelse af industriel Ejendomsret 1924-36 og af Bestyrelsen for Dansk Aktieselskab Christian! & Nielsen 1948; Dr. techn. h.c. v. Den po­lytekniske Læreanstalt 1929; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1940.

Udenl. Orden : S.N.3. Adresse:   Parkvænget 10,  Charlottenl.

BLAD   Augusta Skuespillerinde, MI&A.; f. 10. Jan. 1871 i Kbhvn.; Datter af Direktør Sigfred Blad (død 1902) og Hustru Louise f. Rasmussen (død 1917); gift m. Skuespiller Wilhelm Wiehe (Ægteskabet opløst; død 1916).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole; debuterede 1892 paa Det kgl. Teater som Sophia i Erik og Abel; ved Dagmarteatret 1894-1910; derefter atter ved Det kgl. Teater.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1944.

Hovedroller; Ragnhild i Svend Dy-rings Hus; Julie i Romeo ok Julie; Kir­stine i Dansen paa KoldinKhns; Dron­ning Margareta; Jomfruen af Orleans; Antigene; Dronningen i Hamlet j Miss Harriet i Tordenskjold; Catharina af Aragonien i Cant.

Adresse: Amagerfælledv. 33, Kbhvn. S.

BLADT Holger Direktør; f. 28. Juli 1901 i Aalborg; Søn af Direktør P Bladt (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Haurum; gift (8. Okt. 1932) m. Ellen B., f. 18. Jan. 1908 i Skæve, Datter af Proprietær II H Jensen Thrane og Hustru Eleonore f. Holm.

Realeks. (Aalborg Katedralskole) 1917-, Lærling i Akts. Aalborg ny Dampmølle 1917-19; paa Niels Brocks Handelsskole 1919-21; ansat i Nordisk Oversøisk Han­delsselskab, Kbhvn. 1921: videre Uddan­nelse i Hamburg 1922, i New York 1923-24 og i Californien 1924-25; ansat hos M B Cohn, Kbhvii. 1926 og i Sea-bord National Bank. New York 1927; Laborant i Akts. Aalborg ny Damp­mølle 1928, Prokurist 1931, Meddirekter 1940, Enedirektør 1945.

Tidl. Formand for Amtsudvalget for K. U. Aalborg Amt og Medlem af Be-styresen for Danmarkssainfundet, Aal­borg Afd.: Medstifter af Det frie Nord'* Aalborg Afd. og Medlem af Repræsen­tantskabet; Udi. Næstformand for For­eningen Norden, Aalborg Afd.; Medlem af Komiteen for Bebild National l'ark Board, Inc. fra 1935, President fra 1947; Formand for Aalborg Blindekreds; Med­lem af Bestyrelsen for Sønderjydsk For­ening for Aalborg og Omegn og af Re­præsentantskabet for Dansk Sparesel­skab, Kbhvn.

Adresse: Nordvestv. 2. Hasseris, Aal­borg.

BLANG Levy Provst, Sognepræst, R.: f. 30. Nov. 1889 i Rønne; Søn af afdøde Afdelingschef H J Blån« og Hustru Christine f. Jensen; gift (25. Sept. 1914) m. Dora B., f. 4. Juli 1893 i Ve-stermarie Sogn, Datter af Gaardejer H P Ipsen og Hustru Olivia f. Jensen.

Student 1909; cand. theol. 1914; per­sonel Kapellan for Gelsted-Rørup 1914; Sognepræst til Pedersker 1914-, Provst for Bornholms østre Provsti 1927; kst. Provst for Bornholms vestre Provsti 1935-36.

Formand for Pedeisker Værgeraad og kommunale Børnetilsyn 1914-33; For­mand for Pedersker Menighedsraad og Skolekommission; Medlem af Bornholms Amts Skoledirektion fra Maj 1935; Kredsformand for Præsteforeningen for Bornholm; Formand for Bornholms »str« Præstekonvent. — Forfatter til en Ræk­ke Artikler vedr. Kirke- og Skolespørgs-maal i Dagspressen og kirkelige Uge­blade.

Folketingsmand (Venstre) for Born­holms Amtskreds (1920-28); Landstings­mand for 3. Kreds (Bornholm) 1928-34.

Adresse :  Pedersker.

BLATT  Franz Professor, Dr. phil., R.; f. 31. Aug. 1903 paa Frdbg.: Søn aE Direktør J Blatt og Hustru Berta f. Spieler; gift (12. Mai 1928) m. Ulla B., f. Schottlånder.

Student (MetropoUtanskolen) 1921; mag. art. (klassisk Filologi) 1926. un­dervist ved kbhvnske Skoler og Kursus 1926-28; Medarbejder ved Thesaurus lin-

155 __

gnae   latinae   i   Munchen   1928-30;   Dr. phil.   1930;   Docent  i   klassisk   Filolog:' ved  Aarhus  Universitet  1930,   Professor 1934;   Universitetet« Rektor fra 1. Aug 1949.

Leder af Det Danske Sprog- og Litte­raturselskabs U'lgave af Danmarks Ri ges Breve og i.edaktør af Tidsskriftet Classica et Mediaevalia; Medlem af Be­styrelsen for Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversattelse; Medlem af Videnskabernes« Sel.-kab, Vetenskapsso-i'ietoten i Lund og Kgl. Vetenskaps-nch Vitterhetssamhallet i Goteborg.

Formand for Det uuge Grænseværn i Aarhus 1937-43; Leder af de danske THygtningeskoler i Sverige 1943-45; Med­lem af Bask-Ørsted Fondets Forret­ningsudvalg 1948.

Litterære Arbejder: Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos (1930); Jacobus Matthiae, Sein Text und seine Quellen i Acta Jutlandica 111,1. (1931); Oldtidskulturens Undergang, en Orien-lering (1934); Ordbog til Saxo (»35 l f.); Diplomatarium Danicum II, 1-6 (1938-48) i Forbindelse med G Herman-sen, Adam Afzelius og C A Christen­sen ; Danmarks Riges Breve IT, 1-6 (1938-43) -, Corpus Diplomatum Regni Danici (1938), i Forbindelse med C A Christensen: Fra Cicero til Copernicus (1940); Under vor Haand og Segl (1943); Alfabetets Historia (1945); La­tinsk Syntaks i Hovedtræk (1946).

Adresse : Universitetet, Aarhus.

BLECHINGBERG Einar Legationsraad, li.p.p.; f. 29. Sept. 1895 paa Frdbg.: Søn af Amtsforvalter Einar Bleching-berg (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Sigrid f. Madsen (død 1942) • gift (16. Juni 1939) m. Karen B., f. 27. Maj 1894, Datter af tidligere Eier af Hovedgaarden Mariager Klo­ster, Christian Møller (død 1944) og Hustru Laura, f. Larsen (død 1934).

Student (Herlufsholm) 1914; cand. jur. 1920; ansat i Udenrigsministeriet s. A.; Vicekonsul i Melbonrne, senere i Sydney 1922-25; Fuldmægtig i Udenrigs­ministeriet 1926; Chargé d'Affaires i Bern 1929; Legationssekretær i Warsza­wa 1930; Chargé d'Affaires og Lega­tionsraad i Teheran 1933, i Mexico 1939, Legationsraad i Washington 1940; Char­gé d'Affaires i Washington 1941; mid­lertidig til Tjeneste i Udenrigsministe­riet 1941, Kontorchef 1947.

Sekretær hos Præsidenten for Konfe­rencen om Toldvaabenhvile i Genéve i 1930 og ved Folkeforbundsdelegationen i Genéve 1928 og 1929.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; Ir.H.3.; Po.P.R.3.; Ø.r.K.2.; S.V.Z'.

________ ____          BJeg

Adresse:   Udenrigsministeriet,  Christi­ansborg,  Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Skippergaarden,   Blok­hus.

BLEGVAD   Harald Direktør, Dr. phil., R.DM.p.p.; f. 24. Juli 1886 i Thorup p;\:i Samsø; Søn af Skolebestyrer Micharl Blegvad (død 1917) og Hustru Sofie f. Lund (død 1927); gift (12. Dec. 1942) m. Agnete B., t. 25. Aug. 1905 i Helle rup. Datter af Overretssagfører I Lehii-Schiøler og Hustru Else f. ThejII.

Student (Odense) 1904; deltog i Ha undersøgelsesskibet  Thors  Togter  i  ai-lantenhavet  og  Nordsøen 1905-07;  cand mag.   1910,   Assistent   ved   Dansk   bio!i gdsk  Station 1908,   Ddrektcr for så mm 1931; med  Ingolf  i  Vestindien  1910-11 Dr.  phil.  1921;  Ophold  i  Litauen  son-Regeringens   Fiskeri-Ekspert   i   1928;   i Iran   som   Regeringens   Fiskeri-Ekspert 1936-38 og  i Ceylon i 1949.

Formand for Dansk Litauisk Selskab 1934; Medlem af Danmarks naturviden­skabelige Samfund 1932 og af Akade­miet for de tekniske Videnskaber 1939; Generalsekretær for Det internationalt' Havundersøgelsesraad 1945; korrespon derende Medlem af Societas pro Faun;i et Flora Fennica, Helsingfors 1946: Næstformand for Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 1948.

Har skrevet: Om nogle danske Gam­mariders og Mysiders Biologi (Dispu­tats, 1921); Fishes of the Iranian GuH

(1944); Paa Fiskeri i den persiske Golf

(1945); Arbejdskundskab for unge Fi­skere. Fiskeribiologi (1946) samt adskil­lige marin-biologiske Afhandlinger, vit-sentligst om Bunddyrenes og Fiskenes Ernæringsforhold. Redaktør af Fiskeriet i Danmark og af Annales Biologiques Udenl. Ordener: Li.G.5.; N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse: Maltevangen l, Gentofte.

BLEGVAD Niels Rh. Overlæge, R.p.p.: f. 20. Febr. 1880 paa Samsø; Søn af Skolebestyrer Michael Blegvad (død 1917) og Hustru Sofie f. Lund (død 1927); gift m. Bente B., Datter at Grosserer Alex. Hørup og Hustru f. Hvilsom (død 1934).

Student (Odense) 1897; med. Eks. 1904, Assistent ved Kommunehospita­lets Øre- og Halsklinik 1904-17; Studie­rejse (Otolaryngolopti) til Udlandet 1907-08; praktiserende i Kbhvn. fra 1908; f.eder af Øresnndshospitalets Hals- og Øreklinik fra 1916; Overlæge mstds. fra 1937; Oto-Laryngolog ve:: lioserup Sanatorium 1928. ved Avnstrup Sanato­rium fra 1940; Læge ved Det kgl. Tea­ter fra 1944.

Repræsentant i Almindelig Danek Lægeforening 1911-16 ag 19J1-J9; For-

Bleg_____________  ________

mand for Kbhvnske Øre- og Halslægers Organisation 1917-42; Medlem ni Be­styrelsen for Kbhvns Lægeforening 1931-39; Formand for Specialistorganisatio-nernes Sammenslutning 1939-40; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Alm. Dansk Lægeforening 1942-46-, Formand for Lægernes Forsikringsforening 1941; korresponderende Medlem af Socicté francaise d'oto-rhinolaryngologie 1912: Formand for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1919-21 og fra 1947; Dommer-Suppleant ved Konkurrencen om Profes­soratet i Oto-Laryngologi ved Kbhvns Universitet 192Y; Generalsekretær veo den 1. internationale Oto-Laryngolo«-Kottgres i Kbhvn. 1928; korreapomle-rende Medlem af rhinolaryngologische ttesellschaft i Wien 1931, Æresmedlem 1948; Præsident for Collegium oto-rbino-laryngologicum amicitiae sacrum 1948.

lidenl.  Orden :   S.N.3.

Adresse: Vestagerv. 5, Kbhvn. Ø. BLEGVAD Olaf Overlæge, Dr. med.; f 30. Nov. 1888 paa Bamse; Sen »f Skolebestyrer Michael Blegvad (dåd 1917) og Hustru Sofie f. Lund (død 1927); Kift (29. Dec. 1914) m. Gudrun B., f. 20. Maj 1892 i Kolding, Datter af Direktør Jens Schrøder (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Helga f Schjørring (død 1948).

Student (Hesselager) 1907; med. Eks. 1914; 1. Reservelæge ved Aalborg Amts­sygehus 1914-16; Kandidat ved Rigs­hospitalets Øjenklinik 1917-18; 2. As­sistent ved Kbhvns Kommunes Polikli-niks øjenafd. 1918-19; Assistent ved Rigshospitalets Øjenklinik 1920-27; Re­servelæge ved Garnisonssygehusetø Øjenafd. 1918-28; assisterende Læge ved Milita-rhospitalets Ø.jenklinik 1928-29; Dr. med. (Om Xerophthalmien og dens Forekomst i Danmark i Aarene 1909-20) 1923; deltog i Konkurrencen om Professoratet i Oftalmologi 1925; prakt. som Øjenlæge i Kbhvn. 1922-, Øjenlæge ved Bispefjjærg Hospital 1929-33 og ved Finsens med. Lysinstittit 1929: Overlæge ved Finseninstitutet og Ra­diumstationens Øjenafd. 1933.

Medlem af Bestyrelsen for kbhvnske Øjenlægers Organisation fra 1932, For-m.-ind 1937-46: Formand for Det oftal-mologiske Selskab i Kbhvn. 1935-38; Medlem af Bestyrelsen for Det medi­cinske Selskab i Kbhvn. 1935-40, for Sy-Kckasselæg-ernes Organisation 1935-46 os1 for Dansk medicinsk Selskab 1936, For­mand for sidstnævnte 1942-45; Uden­landsk Medlem af Svenska Låkaresall-skapet 1945.

Har skrevet videnskabelige Afhand­linger i oftalmologiske Tidsskrifter.

Adresse: Øresundshøj 3 A, Charlot-tenlund.

______________________   156_

BLENKER   Alfred Provst; f. 11. Febr. 1893 i Odense; gift (1. Juni 1920) m. Inger B., f. 17. Dec. 1890 i Kbhvn., f. Kildeby.

Student (Vejle) 1912; cand. theol. 1919; ordineret Medhjælper ved Kaper-naumskirken, Kbhvn.. 1919; Sognepræst i Hvam og Hvilsom 1920, i Linaa og Voelfral925; Provst for Hjelmslev og Gjern Herreder fra 1945; Seminarie­lærer ved Th. Langs Seminarium fra 1927, tillige ved Th. .Langs Forskole-,-ieminarium 1927-46.

Har udgivet: Indførelse i Det gamle Testamente (1933); Bibelkundskab for Gymnasiet (1933); Vejledning til Reli­gionstimen (s. m. Karen Linderstrøm-Lang, 1944); Indførelse i Det nye Te­stamente (1947); Bibelhistorie med Kirkehistorie (s. m. Karen Linderstrøm-Lang. Illustreret al Viggo Bang, 1.948); Redaktør (s. m. Skat Hoff-tueyer) af Det ny Testamente, gen­givet al danske Digtere, illustreret af danske Kunstnere (1944).

Adresse: Linaa pr. Laven.

BLICHER Kai Direktør, Vicekonsul, K. I>M.; f. H, Jan. 1889 i Aarhus; Søn af Bogholder P M Blicher (død 1929) og Hustru Emma Valborg f. Petersen (død 1936); gift (31. Marts 1915) m. Ebba B., Datter af Tandlæge IE Møller (død 1893) og Hustru Marie f. Kunze ;død 1933).

Uddannet i Firmaet Joh. Baune Æ Co. og i Akts. Korn- og Foderstof Kom­pagniet i Aarhus; Direktør for Akts. Østjydsk Korn- & Foderstofforretning og for Akte. Aarhus Dampmølle; bra--siHan.sk Vicekonaul 1931-42.

Medlem af Aarhus Byraad fra 1934, af Søretten i Aarhus og af Bestyrelsen for Aarhuus Privatbank; handelskyn-digt Medlem af Vestre Landsret; For­mand for Sammenslutningen af jydske Handelsmøller; Formand i Bestyrelsen lur Aarhus Handelsstandsforening, for Brødkornskontoret for udenlandsk Korn og for Akts. A Heegaard Hansen, Bal­len (Samsø); Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralfor­ening, 2. Viceformand Ira 1940, For­mand fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for 'Foreningen af danske Handelsmøl-ier, for Brødkornskontoret for inden­landsk Korn, fon Akts. Hans Sohourup og for Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 1905; Formand i Bestyrelsen for Akts. Østjydsk Korn- & Foderstof forretning og for Akts. Aarhus Dampinølle; For mand for Provinsliandelskanvmerel 1944. Medlem af Den dansike Handelsstands Fællesrepræsenteliions Forretningsudvalg, af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-udvalg for Korn- og Foderstof-Hande-

157_____________________

lun, af Vareforsyningsraadet, af Besty­relsen for E R Rasmussens Fond og af Kontrolkomiteen i Det forenede Danske Uvsforsikrings-Akts. Hafnia.

Erhvervet Idrætsmærket i Gnid 1934.

Adresse:   Marselisv.  21, Aarhus.

BLICHFELDT PETERSEN Axel Direk­tør Civilingeniør: f. 7. Jan. 1895 i Aarhus; S«n af Købmand Christen Pe­tersen (død 1910) og Hustru Alvilda f. Rliclifeldt (død 1943); gift (6. Juli 1918) m. Charlotte B-P., f. 10. Aug. 189j i Ravnholt Skovridergaard, Fyn, l latter af Skovrider Kristian Mørk Hansen (død 1939) <>fr Hustru Inge f. Wcdel.

Student  (Aarhus Katedralskole)   1912: t-and.  phil.  1913: cand. polyt.  1917;  As sistent ved Polyt.  Læreanst. s^ A.; In-•eniør i  Firmaet Johs.   Tfiornam  1918: sreniør    i    li   Collstrop,   Akts.    1919, okurist   1933,   Direktør 1945. Medlem   af   Repræsentantskabet   for i ^forsikringsselskabet Jylland 1923 og Bestyrelsen   for  Svenska  Traimpreg-i rings Aktiebolaget 1945:  Medarbejder ved  Teknisk   Hjælp  for Ubemidlede. Adresse:   Limdeskovsv.   27,   Hellerup. Sommerbolig:     Betula,   Lyngvænget. Rørvig.

HLINKENBERG Andreas Professor, Dr. phil. et litt., R.p.p.; f. 13. Febr. 1893 i Aarhus; Søn af Kunstdrejer Johs. Blinkenberg og Hustru f. Damsgaard; gift (27. Juli 1920) m. Lillian B., f. 9. Marts 1894, Datter af Gas- og Vandmester N M Mogensen (død 1928) og Hustru f. Scott (død 1941).

Student (Aarhus) 1911; cand. mag. 1918: Adjunkt ved Birkerød Statsskole 1918-28; Studierejse til England, FranK-rig og Italien 1919-20; Leder af Dansk Fransk Skolesamvirkes Elevhold i le TTavrp 1920-21: Lektor i Dansk ved la Sorbonne 1921-23; Dr. phil>. 1923; Assi­stent i Fransk ved Kbhvns Universitet 192528; Docent i Fransk ved Aarhus Universitet 1928, Professor 1934: Rek­tor for Aarhus Universitet 1937-40.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Universitet 1928-40; Næstformand i Be­styrelsen for Institut for Jydsk Sprog-og Kulturforskning; Medleu; af Huma­nistisk Samfund og af Det lærde Sel­skab i Aarhus; Medlem af Videnska­bernes Selskab 1944 og af Goteborgs Kungl. Vetenskaps och Vitterhets-Sam-hålle 1945; Dr. litt. h. c. ved Universi­tetet i Dijon 1946.

Har foruden mindre Afhandlinger skrevet : Ernest Renan, Bidrag m Studiet af hans filosofisk-religiøs* f'nedomskrise (Disputats, 1923); L'Ordre des mots en francais moderne, Premie­re partie (Videnskabernes Selskabs

_____________________Bllx

Skrifter 1928); Deuxiéme partic (ibid. 1933); sammen med M Thiele o. fl.: Dansk-fransk Ordbog (1930-37); Le Patois d'Entraunee I-II (Acta Jutlandica XI-XII 1939-40); Tankens Vilkår. Betragt­ninger over nogle Kulturproblemer (1943); har udgivet (og sammen med Karl Hornelund oversat) J J Roussean: Bekendelser (1948); Le Patois de Beuil (Acta Jutlandica XX, 1948).

Udenl.  Orden:   F.Æ.L.4.

Adresse.: Strandvænget, Risskov.

BLINKENBERG  Peter Andreas Over­læge; f. 20. Maj 1895 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. phil. Chr. Blinken­berg (død 1948, se Kraks Blaa Bo;: 1947) og Hustru Emma Henriette f. .Tuul (død 1904); gift (13. April 1927) m. Ellen Margrethe B., f. 2. Marts 1896 i Kbluvn., Datter af Koffardikap-tajn Carl Jeppesen (død 1919) og Hu­stru Mathilde Hansine f. Hansen (ded 1900).

Student (Metronolitanskolen) 1913: med. Eks. 1920; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. og Provinsen 1921-27; Reserve læge i Hæren 1927-29; Sundhedslærer ved Landstormen 1929-32; Specialud­dannelse som Radiolog fra 1927; Spe-cialistanerkendelse 1931; Reservelæge j ved R«ntg:enafdelinger i Kbhvn. og Provinsen 1930-39; Lektor i Radiologi ved Tandlægehøjskolen 1930-35 ng 1938-39; Overlæge ved Hentøenafdel ingen ved Centralsygehuset i Slagelse 1939-43: ved Røntgenafd. paa Statshospitalet i Senderborg 1943.

Adresse: Sønderborg.

BLITGFR C A fh. Politimester, B.; f. 19. Pebr 1869 i Bogense; Søn af Købmand '' E Jensen ok Hustru Soi'ie f Hansen; '-'ift (21. Jnni 1912) m. Agnete B., f. 27. April 1872 i Bogense, Datter af By ng Herredsfoged, Etatsraad C Nissen og Hustru Agnete f. Hedetraard.

Student (privat dimit.) 1888; cand. jur. 1895; Herredsfuldmægtig i Horsens 1899-1904; Sagfører i Horsens 1904: Overretssagfører 1907; Fuldmægtig ved \rts-Skippintrr Herreders Kontor 1910-Politimester ' Nykjøbing M. 1919, i Vordingborg Købstad og Vordingborg 'andre Birk samt Stege Købstad og Møene Herred 1924-35.

Adresse:  Brogaardsv. 10, Gentofte.

BLIXEN   FINECKE C A Baron. Kam­merherre, Hofjægermester, R.: f. 20. Sept. 1889 i Kbhvn.: Søn af Kammer­herre, Baron Axel Blixen-Finefke (dflri 1942, se Kraks Blaa bojt 1942) off Hn-4ru Bertha f. Castanschiold: gift (10. Mal 1917) m. Brita B.F. f. 6. Okt. 1893 i Landskrona, Datter af Oberst Hugo Bkstrøm og Hustru Elisabeth f. Tranchell.

Bllx_____________________

Student 1907; Landbrugskandidat 1911; Forpagter af Borreby 1915-25, af Øster-hovedgaarden 1927-32; Forpagter af Hes-selagergaard 1930 og Ejer fra 1944.

Kurator for Vallø Stift 1943-48; For mand for Akts. Holmegaards Glas værk, i Andelsselskabet Trifolium o^ for Kgl. Dansk Automobil Klub; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Privat­banken, Kbhvn.

Adresse : Sevedø pr. Skælskør.

BLOCH Anna Skuespillerinde, MI & A.-. f. i Horsens; Datter af Læge J S Lin-demann og Hustru Margrethe T. Gyl-ding- gift m. Professor William Blocli (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926). Søn af Grosserer J P Bloch (død 1874 > og Hustru Henriette f. Weitzmann (død 1891).

Debuterede, 17 Aar gammel, paa Det kgl. Teater som Titania i En Skærsom-mernatsdrøm. Spillede et meget stort, forskelligartet Repertoire til 1918. da hun tog sin Afsked; Gæstespil paa Det kgl. Teater 1920-21; Lady Teazie i Bag­talelsens Skole, Den Vægelsindede m. m.; fast ansat ved Det kgl. Teater igen 1922; tog atter sin Afsked 1925; spillede paa Turnéer Hedvig i Vildanden, Emi­ly i Den kære Familie, Ellen i Skær­mydsler, Den Vægelsindede; i 1927 Gæst paa Betty Nansen-Teatret som Eose i Lavendelfrøknerne; fra 1931 Gæst pas Det kgl. Teater i Den Vægelsindede, Barselstnen og Lady Frinton i Sex appeal; i 1936 Gæst paa Dagmarteatret i Dronningens Mand.

Adresse: V-Boulevard 45, Kbhvn. V.

BLOCH C E fh. Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. med.. SK.DM.; f. 21. Sept. 1872 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant, Konsul Lauritz Heymann Bloch (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Dorthea f. Andersen (død 1892); gift 1. Gang m. Alice Johanne B. (død 1939). Datter af Fabrikejer, Etatsraad Bern­hard Ruben (død 1896) oe Hustru Id;i f. Coppel (død 1913. se Kraks Blaa Boe 1913): 2. Gang m. Ketty B.. Datter af Guldsmed H S ChTistophersen. Odense og Hustru Julie f Watzold.

Student (Hauchs Skole) 1890; med. Eks. 1897; Dr. med. 1902; Reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1904-07; Privatdocent 1906; Leder af Børneafde­lingen ved Polikliniken for Ubemidlede 1906-10; Overlæge ved Rigshospitalet 1910-31. Aug. 1943: ord. Docent ved Kbhvns Universitet i Børnesygdomme 1911, fung. Professor 1916, ord. Profes­sor 1931-43; Medlem af Konsistorium 1928-43; Universitetets Rektor 1931-32 og 1936-42; Censor ved Kbhvns Univer­sitet fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Kong Chri­stian den Tiendes Fond og for Nor-

_____________    ________158

disk Kollegium; Æresdoktor ved Lnnd-Universitet; Æresmedlem af Medicins!; historisk Selskab, af Dansk psediatrisk Selskab og af Nordisk pædiatrisk For­ening; Formand for Børnehjemmet af 1870; Medlem af Bestyrelsen for For eningen af 1837 til forsømte Børn^ Frelse.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K.

BLOCH Erling kgl. Kapelmusikus, Prn fessor, R.; f. 12. Juni 1904 i Kbhvn.. Søn af Kunstmaler V A V Bloch (dø<! 1924) og Hustru Birthe, f. Jensen (dø'l 1936); gift (8. Juni 1928) m. Skuespi! lerinde Clara Behrens, f. 20. Okt. i Kbhvn., Datter af Redaktør Carl Beli-rens (død 1946, se Kraks Blaa Bo: 1943) og Hustru Astrid f. Poulsen.

Uddannelse paa Det kgl. danske M\i sikkonservatorium, hos Professor Antoi Svendsen, Axel Gade o. a., og i Par: bl. a. hos René Benedetti; Debutkon­cert 1922; kgl. Kapelmusikus 1923. Medlem af Thorvald Nielsen Kvartet -ten 1923-33; Stifter af Erling Bloc;; Kvartetten 1933 og at Den danske Kvartet 1935; Lærer ved Det kgl. dan-sko Musikkonservatorium fra 1946, Pro­fessor 1949; Stifter af Det kgl. Kapels Symfonikoncerter s. A.; Koncertrejser til mange Lande i Europa.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin geu Det kgl. Kapel fra 1937, Formand fra 1947; Næstformand for Privat Kam mermusikforening fra 1938; Medlem a' Det danske Selskabs Musikudvalg o^ af Bestyrelsen for Entreprenør Cbr Nielsens Legat.

Har indspillet talrige Grammofon plader, bl. a. Værker af Carl Nielsen. Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beet hoven, Schubert og moderne Værker al Belå Bart6k o. a.

Adresse: GI. Strand 52, Kbhvn. K.

BLOCH Kay Generalkonsul, Grosserer, R.p.p.; f. 29. Juni 1386 i Kbhvn.: Søl. af Grosserer Oscar Bloch (død 1936) og Hustru f. Friedstedt (død 1913); gift (10. Decbr. 1910) m. Ellen B., f. 13. August 1888 i Kbhvn., Datter af Grosserer L Methling (dåd 1904) og Hustru Harriet f. (C K) Hansen (død 1935).

Sekondløjtnant i Flaaden 1908; Pre­mierløjtnant 1909; Afsked 1911; Ene­indehaver af Trælastfirmaet Schmidt & Blocli; rumænsk Generalkonsul 1923-24.

Formand i Trælast-Sektionens Besty­relse; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danske Importagenters Forening; Med­lem af Søofficersforeningens Bestyrelse 1921-31- Censor ved Handelshøjskolen 1928-31.

Udenl. Ordener; F.IT.R.3'.; Rum.Kr 3. S.N.3.

Adresse:   Hammerensg.  l,   Kbhvn.  K.

BLOM  Alfred S Grosserer; f. 12. Sept. 1863; Søn af Etatsraad J A Blom (død 1900) og Hustru f. Funch (død 1912); gift m. Dora B., f. 12. Aug. 1872, død 1933, Datter af Grosserer H C Petersen (død 1909) og Hustru Franciska f. Fischer (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1881; cand. jur. 1886: Sekretær i Nye dan­ske - Brandforsikringsselskab 1888-94; Grossererborgerskab 1894; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hotel d'Angle-terre og for Akts. Det danske Medi­cinal- & Kemikalie-Kompagni.

Adresse: Rungsted Kyst.

BLOM Erik T Grosserer; f. 29. Sept. 1893; Søn af Etatsraad F V Blom (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Ellen M f. Halkier (død 1940); gift m. Ite Marie B., f. Sulzer, f. i Zurich.

Uddannelse i Danmark, Sverige, U. S. A. og Tyskland 1912-24; Se­kondløjtnant 1915; Grossererborgerskab i Kbhvn. 1924.

Formand for Danske Importagentcrs Forening 1946; Medlem af Bestyrelsen for Sammenslutningen af Branchefor­eninger under Grosserer-Societetet 1946 og af Grosserer-Societetets Komite 1947.

Adresse: Rungsted Strandv. 7, Ved­bæk.

BLOM  Frans Arkæolog; f. 9. Aug. 1893 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Alfred S Blom (se denne).

Cand. phil. (Kbhvns Universitet); mag. art. (Harrard University); Han­delsuddannelse i Danmark, Tyskland og Belgien; Kunststudier under Emil Hannover; rejste til Mexico 1919; paa Opdagelser for Aguila Oil Company; Inspektør for forhistoriske Monumen­ter under Direction de Antropologia (Mexicos Regering); Leder af mange videnskabelige Ekspeditioner i Mellem-Amerika fra 1924; Bygningsleder for det anthropologiske Museum, Chicago Verdensudstilling 1933-34: Direktør for Middle American Research Inatitute, Tulane University of Louisiana i 15 Aar.

Den amerikanske Regerings officielle Repræsentant ved Kongres i Kbhvn. 1938.

Oounsillor of American Anthropologi-cal Society; Medlem af Century, New York og af Mexicos Videnskabernes Selskab; General Inspektør for Maya Arkæologi i Staterne Tabasco, Oompe-che og Chdapas; den mexicanske Rege­rings Leder af vigtige videnskabelige Ekspeditioner 1941-48.

Litterære og videnskabelige Arbejder: I de store Skove; Tribes and Teonple^ MI og flere andre Værker særlig om

__________________Blum

Mayaerne samt talrige videnskabelige Artikler og historiske Værker paa Spansk.

Adresse: c/o. Wells Fargo, Avenida Madero 14, Mexico, D. F., Mexico.

BLOM Gotfred Fabrikejer; f. 30. Sept, 1888 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad F V Blom (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ellen Marguerite f. Halkier (død 1940); gift (17. April 1915) m. Aagot Charlotte B., f. 9. Maj 1892 paa Frdbg., Datter af Direktør Aage Bramsen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Ottilie f. Orip (død 1933).

Uddannet i Korn- ag Foderstoflorret-ninger, Import- og Assuranceforretndn-ger under lOaarigt Ophold i Tyskland og England; Medstifter af Firmaet Blom & Jespersen 1915 og Medindeha­ver af dette Firma inditil 1921; Medstif­ter af Fabniksvirksom'heden H P Hen­miksen & Blom, Eneindehaver 1935.

Formand i Bestyrelsen for Haandvær-kerstiftelsen: Medlem af Haandværker foreningens Repræsentantskab; Forret­ningsfører for Etatsraad F V Blom og Hustrus Familielegat.

Adresse :   Sortedam Doss. 55, Kbhvn.ø og Regstruplund  pr.  Jyderup.

BLOM-ANDERSEN    Asger   Kontorchef. R.; f.  2. Juli 1908 paa Frdbg.; Søn af fh. Auditør ved Statsbanerne Aage An­dersen  (se denne); gift  (4.   April 1936) m.   cand.   jur.   Elisabeth   B-A.,   f.   22. Jan..     Datter    af    Vimhandler   Henrik Husman  (død 1912) og Hustru Adelaidf f. Jørgensen.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1926; cand. jur. 1932; Politifuldmægtig i Assens s. A.; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1933, Sekretær 1937, Fuldmægtig 1940, Ekspeditionssekretær 1945, Kontorchef 1946; tillige juridisk Sekretær i Retslægeraadet 1933-36. Sekretær i Overformynderiet 1934-45, kst. Politiadvokat i Kbhvn. i 1940 o«; kst. Dommer i Østre Landsret og Kbhvns Byret 1943-45.

Medlem af Bestyrelsen for Ministc-rialforeningen 1939-44, Næstformand 1943-44; Formand for Filmsraadet 1946; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kul­turfilm 1946; Medlem af og Sekretær for forskellige ministerielle Kommissio­ner og Udvalg.

Adresse: Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig :  Springforbiv. l, Springforbi.

BLUM-HANSEN   Volmer Grosserer. K p.p.; f. 18. Maj 1899 i Kalundborg: Søn af Stationsforstander N J Blum Hansen og Hustru Amalie f. Svaaholm; g>ifi (24. Marts 1934) m. Inger B-H., f. 23. Nov. 1910 i Kbhvn.. Datter af Over-

Blum___________________

retssagfører Hane Vogt og Hustru Ida f. Dahl.

Studenit (Esbjerg) 1917; Afgangseks. fra Niels Brocks Handelsskole 1918: Grossererborgerskab 1923.

Ledende Senior i Studenterforeningen 1934-36, Formand ior Økonomi udvalget 1936-39; Medlem af (Sekretær) Dansk Komite for nordisk akademisk Samar­bejde og Medlem af Kuratelet for Øihleneohlåger-Tegner's as Juel-We-strup's Stipendiefonds.

Udenl   Orden : S.V.31.

Adresse :  Wildersg. 29, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Noatun, Tisvildeleje.

BLYTGEN-PETERSEN Emil Kontor­chef, R.Chr.XFr.M.p.p.; f. 26. Aug. 1905 i Bjergene ved Faarevejle: pift (28. Aug. 1945) m. Margareta B-P., f. Sternat. f. 10. Febr. 1914 i Østrig.

Student (Stenhus) 1924; studerede Statsvidenskab; Medarbejder ved Kri­steligt Dagblad og Finanstidende; ved Nationaltidende 1932, Bladets London-Redaktør 1935-45. Kommentator i B.B C.'s danske Udsendelser 1940-45; allieret Krigskorrespondent 1944-45; Redaktør af Fri( Danmark, London 1940-45; Medlem af Det danske Raad i London og af dettes Forretningsudvalg samt Leder af Informationskontoret; Chef for Uden­rigsministeriets Pressebureau 1945.

Medlem af Ministeriernes Filmud­valg, af Bestyrelsen for Dansk Kultur-film. af Turistraadet. af Bestyrelsen for Akts. Den nationale Friluftsscene, af Komitéen til Udbredelse af Kend­skabet til Danmark i Udlandet og af Repræsentantskabet for Dansk Rekla­me-Forening.

Har skrevet: Dansk Krigskorrespon dent (1945).

Udenl. Orden:  N.St,0.2'.

Adresse: Ved Volden 11, Kbhvn. K.

BLÆHR Albert Dommer, R.; f. 6. Febr. 1887 i Holstebro; Søn atf Bødkermestei S N Blæhr (død 1911) og Hustru Anina f. Borup (død 1926); gift (28. Okt 1921) m. Elisabeth B., f. 15. April 1897 i Fjelst-rup, Datter af Sognepræst Han^ Clausen Fieoher (død 1914) og Hustru Marie Elisabeth f. Salingen (død 1942).

Ansat paa Amtstueu i Holstebro 1904-07; exam. jur. 1911; By- og Her-redsfuldmægtig i Næstved 1910-13; vika-rierende Herredsfuldmægtig i Svendborg i 1915; Student (Svendborg) 1916; Assi­stent i Kbhvns Skattedirektorat 1916-18 og i Finansministeriet 1918-20; cand. jur. 1920; Dommerfuldmægtig i Ha­derslev 1920-37; Bestalling som Sagfører 1900 og Landsretssagfører 1933 (depo-neret); Dommer i Løgumkloster m. v. 1937; Dommer i Sønderborg m. v. 1943.

Næstformand for Selskabet Harmonien i Haderslev 1925-32, Formand d 1932.

______________________160

Æresmedlem 1937; Medstifter af det danske Kontor i Haderslev, oprettet 1935, Medlem af Forretningsudvalgei 1935-37; Statens Repræsentant i Hader­slev Amts Jernbaners Bestyrelse 1936-3V . Stifter al Foreningen. Kjelstrup Stram!, Formand 1930-36: Næstformand i Ha derslev Bys Grundejerforening og i Landsforeningen til Kræftens Bekæm pelse, Haderslev Afd. 1933-37; Medlem af Mlsynsraadet for Spare- og Laanc kassen i Løgumkloster 1938-43; For­mand i Skolenævnet for Løgumkloster danske Skole 1939-43 og for Borgerfor­eningen i Løgumkloster 1938-43; Med-lem af Bestyrelsen for Sønderjydske Kvinders Hjemmearbejde fra 1938 Likvidator at Ravsted Andelskasse 1943 -47; Næstformand i Akts. Sønderborg hus 1944; Formand for Husdyrvold giftsretten i Sønderborg Købstad m. v. 1944, for Vurderingskommissionen for Sønderborg Luftbeskyttelsesomraade 1944, for Fredningsnævnet for Sønder­borg Amtsraadskreds 1944, for Vold glftsretten vedr. erhvervsmæssige Virk­somheder for Sønderborg Amtsraads kreds fra 1944 og for Folketingsmand J P Nielsen-Fondet s. A.: Beskikkelse som Dommer i de særlige Sager 1945: Medlem af Bestyrelsen for den danski Menighedspleje i Sønderborg 1945. Adresse: Kongev. 69, Sønderborg.

BL6NDAL Sigftis B fh. Bibliotekar, D r phil., R.p.p.; f. 2. Okt. 1874 paa Gaar-den Hjallaland, Island; Sen af Bonde Bjorn L Blondal (død 1886) og Hu­stru Gudrun Sigfusdottir (død 1925): gift 1. Gang (30. Jan. 1903. Ægteskabet opløst) m. Dr. pb.it, Bjørg Caritas B., f. 30. Jan. 1874, død 1934, Datter af Gaardejer Thorlåkur 8 Thorlaksson (d»d l*«) og Hustru Mareret Jonsdéttir, gift 2. Gang (2. Okt. 1925) m. Hildn: B., f. 20. Sept. 1883, Datter af fil. lir Rolf Arpi, Uppsala (død 1909) og Hu stru Elin f. Arvedson (død 1942).

Student (Reykjavik) 1892; cand. mag 1398; Assistent ved Det kel. Bibliotek 1901, Underbibliotekar 1907; Biblioteks 1914-39.

Sekretær i Det islandske litterært' Selskabs Kbthvns Afd. 1904-05 og' 1906-11; Sekretær i Det islandske Litteratnr-siimfund i Kbhvn. 191247 og Vicefor­mand i samnw siden 1925; Medlem af Styrelsen for Dansk Biblioteksforening 191649: Medstifter (.1893) og Æresmed­lem af Foreningen af islandske Ktudonter i Kbhvn.- Medlem af Fællesstyroleen for Nordisk Studenterforbund 1915-22 or­dens Sekretær 1915-16; Formå« id i den islandske Kbhvus-Afdelintf af eatnnip 190.5-16; Medlem af Styrelsen fur Dansk­islandsk Samfund 1926-37 og Vicefor-

_J61__________     .       ______

mand for sanunes. danske Afdeling 1927-37; Medlem af Bestyrelsen for den Let teretedteke Forening's danske Afdeling fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. nordiske Oldskriftselskab fra 1934; Dr. phil. h.c. ved Islands Tlni-ver.-itrt 1924; korrrøpondcrende Medlem af det islandske Videnskabernes Selskab 1923; Æresmedlem af det islandske lit­terære Selskab i Reykjavik 1927-, Lek­tor i islandsk Nutidssprog og Littera­tur ved Kbhvns Universitet 1931-46.

Udgiver og Oversætter af Memoirer o. a. Litteratur; Forfatter af Islandsk­dansk Ordbog (1920-24) samt af de is­landske Digtsamlinger Drotningin i Al-geirsborg (1917) og Sunnan yfir sæ (1949); Islandske Kulturbilleder (1923-24); islandsk Oversættelse af Euripides' Bakkantinder (1923); GI. islandsk Kul­tur i Billeder (1929, sammen med Sig. Sigtryggsson); Praktisk Lærebog i is­landsk Nutidssprog (1943, s. m. Inge­borg Stemann). Medarbejder ved Det nye Nord og ved forskellige videnska­belige ose litterære Tidsskrifter.

Udenl. Orden :  I.F.2.

Adresse .- Gammel Købmandshvile, Høj-skolev. 16, Rungstel Kyst.

BO Anne Marie Rektor; f. 24. Juni 1885 i Fredericia; Datter af Inspektør ved Døvstummeskolen Chr. Johansen (død 1940) og Hustru Vilhelmine f Friis (død 1930): giift (10. Juli 1914) m. Lektor Alf Bo, f. 9. Juni 1887, Søn af Friskolelærer Jørgen Bo (død 1923) og Hustru Elise f. Jensen (død 1932).

Student (Fredericia) 1903; cand. mag. 1911; pædag. Eks. 1909; Lærerinde ved Lyngby højere Almenskole 1912; Ad-junikt ved Statsskolen i Lyngby 1920; Lektor 1930; Rektor ved Rysensteen Gymnasium 1931.

Adresse : Ohr. Wlntihers V. 49, Lyngby

BOAS Chf. Købmand, R.; f. 3. Juli 1868 paa Baadsgaard; Søn af Proprietær Boas og Hustru Anna f. Jespersen; gift (27. Maj 1898) m. Helga B., f. 10. Maj 1877 i Stubbekøbing, død 1938, Datter af Købmand P W Wulff og Hustru Marte f. Nielsen.

Lært Handelen hos V Wegener, Vejle; gennemigaaet Grimers Handelsakademi; overtog i 1894 den af Forbroderen O C Boas 1851 grundlagte Forretning.

Formand i Tilsynsraadet for Sparekas­sen for Stubbekjøbing og Omegn; For­mand i Bestyrelsen for Lolland-Falsters Understøttelsesforening for trængende Handlende og disses Familier og for Interessentskabet Horbelev Stationsby; Reder for Dampskibsselskabet Stubbe­kjøbing 1911-47; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Provins Manufakturhandler-forening 1908-28; Formand for Stubbe­kjøbing Handelsstandsforening 1911-31,

__________________Boas

nu Æresmedlem;  Vicepræsident for For­enede Danske Motorejere til  1947.

Adresse: Stubbekøbing.

BOAS Harald Overlæge, Dr. med., R.; t. 3. Marts 1882 paa Frdbg.; Søn af Pro­fessor J E V Boas (død 1935, so Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Agnes f. Ja­cobsen (død 1923); gift (3. Marts 1914) m. Kirstine B., f. 29. Marts paa Samsø, Datter af Malermester Conrad Georg Hegewald (død 1916) og Hustru Anna Theodora f. Erichsen (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1900; med. Eks. 1907; Dr. med. 1910. Uddan­net som Dermatolog paa Kommune­hospitalet • 1. Assistent ved Poliklinikken for Ubemidlede; Reservelæge ved Rud. Berghs Hospital 1910-15, ved Frdbg. Hospital 1916-21; kommunal visiterende Læge i Kbhvn. 1916-29; Afdelingslæge ved Poliklinikken 1918-23; Leder af Wassermann-Stationen paa Statens Se­ruminstitut 1920-32, Overlæge ved Frdbg. Hospital, Afd. C, fra 1929.

Korresponderende Medlem af det fran­ske, tyske og argentinske dermatologi­ske Selskab; Formand for Dansk Der­matologisk Selskab 1925-27; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Kønssyg­dommenes Bekæmpelse; Formand for Foreningen til unge Kvinders Oprejs­ning fra 1927 og for Bestyrelsen for Rødovre Lærlingeplejehjem; Medlem af Deutsche Akademie der Naturforscher und Arzte 1936; Formand for Dansk Skakproblem Klub 1948.

Forfatter af en Række særlig syfili-dologieke og serologiske Arbejder, bl. a. en Lærebog i veneriske Sygdomme.

Adresse: Tesdorpfsv. 58. Kbhvn. F.

BOAS Vilhelm Kontorchef, R.; f. 10. Juni 1898 paa Frdbg.; Søn af Dommer J E Boas (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Caroline Harriet f. Ad­ler (død 1933); gift (15. Nov. 1922) m. Inga B„ f. 17. Juni 1902 i Kbhvn., Dat­ter af Arkitekt Harald Lønborg-Jensen (død 1948, se Kraks Blaa Boe 1948) oe Hustru Inga Benedicte f. Jensen (død 1939).

Student (Rønne) 1917; cand. jur. 1924; fung. Sekretær i Sø- og Handelsretten og i Undervisningsministeriet s. A.; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1925, udnævnt 1931, Fuldmægtig 1935, Ekspe­ditionssekretær 1938, Kontorchef 1939.

Universitetsmanuduktør 1926-28 og 1933-38; Sekretær i Overværgeraadet 1928-33; kst. Dommer i Østre Landsret 1933, i Mariager 1934: kst. Kriminal­dommer i Roskilde 1935; Filmcensor 1938; Formand for Justitsministeriets Brandudvalg 1941 og for Ministeriernes Filmudvalg s. A.

Adresse: Rosettv. Sideallé l, Kbhvn. Ø.

Bobc_________________

BOBÉ    Louis kel. Ordens-Historiograf Dr. phi!., K'. DM., M.T.Kfh. p.p.; f 21. April 1867 i Kbhvn.; gift 1. Gang (1894) m. Erna B., f. 4. Okt. i Ham borg, død 1934: 2. Gang (1936) m Carla B., f. Severin Nielsen.

Student 1886; cand. phil. 1868; Dr. pML. 1910; Lektor i Tysk ved1 Universi­tetet 1919-28; Medlem aif Det kgl. dan Ske Selskab for Fædrelandets Historii og alf Selskabet, for Udgivelse a Kilder til dansk Historie; Formand i Bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1917-48 Medredaktør af Danmarks Adels Aar bog; Æresmedlem af Samfundet foi dansk Genealogi og Personalhistorie. Svenska Personhistoriska Samfundet, det finske Genealogiske Selskab og af Bfterslægtssamfandet; tærer ved Of­ficerskolen 1911-18; berejste Granland 1912-15; Medlem af Scoresbysund-Komi-téen af 1924. Formand for Grønlandsk Selskab 1921-24; Universitetslærer 1916-47; kgl. Ordens-Historiograf 1921.

Litterære Værker: Operahnsets Brand paa Amalienborg (1889); Efter­ladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds 1-10 (1895-1932); Slægten Ahlefeldt 1-6 (1895-1912); Geheiraerat Det-lev v. Ahlefeldts Memoaren (1896); Lava-ters Rejse til Danmark 1793 (1898); Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1899 (1899); Greve Hantzau-Breiten-burga Erindringer (1900); C D Biehls Breve omChristianVII (1901 og 19); H C Andersen og Storhertug Carl Alexander af Weimar (1905); J Baggesens Laby­rinthen (1909); Brahe-Trolleborg (1909); C D Biehls Brev» og Selvbiografi (1909); Frederikke Brun, født Munter (1910); Johannes Ewalds Levnet og Meninger (1911); Om Prins Hans af Glucksborg (1911); E Thorhallesens Beskrivelse o. Grønlands søndre Distrikt (1914); L Dalager, Grønlandske Relationer (1915); A Oehlenschlagers Ungdomserindringer

(1915);   Fra   Renaissance   til   Empire

(1916);  Fr.  Bruns  Ungdomserindringer

(1917); Tamalat (1918); Die Ritter-schaft in Schleswig u. Holstein (1918); Frederiksberg Slot (1919); Bremerholms Kirke og Menighed 1619-1919 (1919); Medudgiver af Gemt og Glemt I-III (1915-1«) og Danske Len (1916); Qrøn-landsbogen (1921); Chefredaktør af „Danske Herregaarde" (I-III), af „Grønland" (I-III) (1921) og af „Rom og Danmark" (MI); Die deutsche St. Petri Gemeinde 1575-1925 (1925); Hans Egedes Skrifter om Grønland (1925); P O Walløes Dagbøger (1927)- Slægten Eantzau (1931): Slægten von Schack (1932); Ida Brun Grevinde Bombelles (1932); Mindebogen (1932); Mémoires de Flahaut d'Angiviller (1933); Moritz

________________________162_

Hartmann   og   de   Danske   i   Venedig

(1933):   Aug.   Hennings'   Dagbog   1802

(1934); L'immigration des Francais en Danemark (1935); Diplomatarium groen-landicum (1936); Thorvaldsen i Kær­lighedens Aldre (1938); Bakkehuset (1938); La reine Charlotte Amélie

(1940):     Hans    Egede    og    Grønland

(1941); J Ewalds Levned og Meninger

(1942); Johannes Ewald (1943); Hans Egede, Grønlands Missionær og Kolo­nisator (1944); Bakkehusmuseet 1925-45 (1945); Stamtavler over danske Adels­slægter X-XV (1923-45) • Livsdagen lang (1947).

Udenl. Ordener: F.S.S.2.; N.O.N.4.; N.St.0.31.; Pr.r.K&fc3.; T.r.H.M.2.; Ø. r.K.O.

Adresse: Rahbeks Allé K. Kbhvn. V.

BOBERG Inger Margrethe Dr. phil.; f. 23. Juli 1900 i Vordingborg; Datter af Overlærer, cand. mag. Vald. Boberg og Hustru Maria Franciska f. Laue-sen (død 1943); ugift.

Student (Høng) 1919; cand. mag. 1925; ansat i Dansk Folkemindesamling fra 1932; Dr. phil. 1934; Studierejse til U.S.A. 1945-46.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1945. Kasserer i Foreningen Danmarks Fol­keminder fra 1948.

Litterære Arbejder: Sagnet om den store Pans Død (Disputats, 1934); Grissel og Rage (Sagnundersøgelse, 1938); Medudgiver af Axel Olrik: Nor­dens Trylleviser (1934); Udgiver af Jacob Bircherod: Folketro og Festskik og Jens Kamp : Dansk Folketro ( begge i Danmarks Folkeminders Skrifter, hhv. 1936 og 1943); Medarbejder ved Det danske Sprog- og Litteratursel-stcabs Saxo-Udgave (1936 ff.), vedHand-worterbnch des deutschen Marchens (1939) og ved Stdtto Thomipsons Matif-Index oif Folk Literature (U. S. A.).

Adresse: Pragtstjernev. 7, Kbhvn.NV.

BOCK Allan Civilingeniør, Forfatter; f. 9. Febr. 1890 i Kbhvn.: Søn af Fabrik­ejer, Ingeniør Alexander Bock (død 1900) og 'Hustru Alma f. Fenger (død 1925).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1908; cand. polyt. 1915; Inge­niør ved O F Asps Lys- og Sæbefabrik­ker 1915. Medindehaver af samme fra 1917; Medstifter af Det Danske Medici­nal- & Kemikalie Kompagni 1919, Di­rektør i samme 1919-24; Direktør for The Polish Overeea Trading Co., Ltd. og In­dehaver af Firmaet Eta i Warszawa 1924-26; Medindehaver af Harild Vand­mølle Ørredkulturer til 1934; derefter egen Ingeniørvirksomhed: Direktør for Firmaet Le Klint. Konsulent ved Industriraadets Studie-

163 _________________

kommission  191749;   Medlem  al  Indu-striraadet 1918-25.

Litterære Arbejder: Byen ved Floden, Digte fra Polen (1928); Sang, Hørespil med Musik af Ebbe Hamerik (Radio­fonien, 1933): Øen, Roman (1942); Dig­te, Kronikker m. v. i Presse og Tids­skrifter. Tekniske Arbejder om Fiskeri-spergemaal, Erstatnrngsproblemer ff>-». Har oversat Z Nalkowska, Enkehuset (Det kgl. Teater, 1931).

Adresse: Peter Bangs V. 159, Kbhvn. F.

BOCK Johannes Professor, Dr. med.. K'.DM.FM. i Guld p.p.; f. 2. Okt. 1867 i Kbhvn.; Son af Btatsraad, Tømrer­mester G F Bock og Hustru f. Ther-kildsen; gift 1. Gang (27. Maj 1898) m. Nellie B. (død 1908), Datter af Gros­serer Siegfred Adler (død 1911) og Hu­stru Mathilde f. Baker; 2. Gang (8. Juli 1910) m. Roealy B., f. 14. Juli, Datter af Vekselerer M Nathanson og Hustru f. Simonsen.

Student (Metropoldtanskolen) 1885; studerede Polyteknik 1885-87; med. Eks. 1893; Dr. med. 1895; Professor i Far makologi ved Kbhvns Universitet 1900-38; Medlem af den permanente Far­makopékommission 1901; Forstander for Tandlægeskolen 1907-12; Konsulent i Farmakologi ved Sundhedsstyrelsen 1909

-39; Sagkyndig ved Retslægeraadet 1909

-39;   Universitetets Rector 1922-23.

Formand i Bestyrelsen for Det Clas-senske Litteraturselskab 1914-28; Med­lem af Videnskabernes Selskab 1914; Næstformand i Hovedbestyrelsen for Pinsens med. Lysinstitut 1916-22; For­mand 1922-27; Formand for GiftkommiB-sionen 1916-25 og for Kommissionen om A_potekervarer 1924-28; Medlem af Kon­sistorium 1920-36; Formand i Farmako­pékommissionen 1921-39 og i Studenter-gaardens Bestyrelse 1926-38; Medlem af Bestyrelsen for Bask-Ørsted Fondet 1928-39; Medlem af Kommissionen an-gaaende Beskyttelse af Befolkningen mod Giftgas m. m. 1933-39; Formand for Dansk Luftværnsforenings Instruk-tionsudvalg 1934-39 og for sammes Kur­susudvalg 1939-46: Æresmedlem af Civil­forsvars-Forbundet 1949.

Udenl.Ordener : Fi.H.R.21.; N.St 0.2'.; S.N.Z'.; Sv.Lv.F.T.l.

Adresse • Østbaneg. 21, Kbhvn. Ø.

BOCK Karl N Rektor, Dr. phil.- f. 30. Sept. 1897 i Skast, Tønder Amt; Søn af Landmand H C Bock (død 1923) og Hu­stru Ane f. Boysen (død 1942); gift (10. Okt. 1926) m. Norma B., f. 17. Aug. 1896 i Kbhvn.. Datter af Politibe­tjent Chr. Henriksen (død 1934) og Hu­stru Mathilde f. Frederiksen (død 1947).

Lærereks. (Tønder) 1919; Student (pri­vat dimit.) 1920; cand. theol. 1926; cand. mag. 1929; Dr. phil. 1933; Lærer ved

__________________Bode

Duborg-Skolen i Flensborg 1926-32; Ad­junkt ved Haderslev Katlledralskole 1932-41; Rektor for Nakskov kommunale Gymnasium og Skoleinspektør for Nak­skov kommunale Skolevæsen 1941, Stadsskoleinspektør 1946.

Formand for Haderalev-Samfuudet 1932-41; Formand for Biblioteks- og .foredragsforeningen for Haderslev By og Amt og Medlem af Bestyrelsen for Haderelev Centralbibliotek 1936-41; Se­kretær t Historisk Samfund for Sønder­jylland 1937-41; Censor i Tysk ved Læ­rereks. fra 1935 og ved Skoleembedseks. fra 1939; Formand for Lokalforeningen Norden i Nakskov 1941: Næstformand og Sekretær i Frihedsfondens lokale Afd. 1946.

Har skrevet: Niederdeutsch auf då-nischem Substrat (Disputats, 1933); Sprogforholdene i Mellemslesvig (Haand-bog i det slesvigske Spørgsmaala Histo­rie 1900-37); Mittelniederdeutsch und heutiges Plattdentsch im ehemaligen dånischen Herzogtum Schleswig (Vi­denskabernes Selskabs historisk-filologi-ske Meddelelser Bind XXXI Nr. 1. 1948); desuden en Række miindre Afhandlinger om slesvigske Sprogfor­hold ; har udgivet: Faglig tysk Læse­bog for Seminarier (s.m. Cl. Eskild­sen). Medredaktør af Haderslev-Sam-fundets Aarsskrift (1934-40) og af Søn-derjydske Aarbeger (1937-41).

Adresse :  Axeltorvet l,   Nakskov.

BODELSEN  C A Professor, Dr. phil.; f. 18. Nov. 1894 i Helsingør; Søn af Vi-cekonsul N F Bodelsen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Ag­nete f. Gottlieb; gift (27. Marts 1931) m. Kunsthistoriker Merete Bodelsen (se denne).

Student 1913; cand. mag. 1919; Se­kretær i Traktatkommissionen 1919-23; midlertidig Sekretær i Udenrigsmini­steriet 1924 og 1925; Dr. phil. 1924; Do­cent i engelsk Sprog og Litteratur ved Kbhvns Universitet 1926. Professor 1932; Rejse til Australien 1921 og til U.S.A. 1945; Studieophold i Oxford 1923 og 1925; Redaktør ved Gyldendals Biblio­tek 1928-30.

Leder af Dansk Studieoplysningskon­tor fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Engelsk Selskab fra 1931, Præ­sident for Selskabet 1933-45; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Russisk Samvir­ke fra 1945; Universitetets Repræsen­tant i Dansk Studiefond 1935-40; Næst­formand for Lingvistkredsen fra 1942; Medlem af Translatøreksamenskommis-sionen 1944, af Danmarks Frihedsraad Dec. 1944-Juni 1945. af Frit Danmarks Hovedledelse fra 1943, af Bestyrelsen for Frihedsfonden~Ira 1948 og af Kon-

Bode_______________

sistorium 1945-48; Medlem af Justitsmi­nisteriets Navneudvalg fra 1948.

Har udgivet.: Studies in Mid-Victorian Imperialism (Disputats. 1924); England

(1928);  Moderne  engelsk Skønlitteratur

(1929); Det britiske Kolonirige (1937); A Survey of English Institutions (1942); Amerika i Dag (1945, s. m. Merete Bo­delsen); Lærebøger og Afhandlinger; Medredaktør af "English Studies fra 1948. Adresse: Travervænget 16, Charlot-tenlund

BODELSEN  Merete Kunsthistoriker; f. 8. Dec. 1907 i London: Datter af Inge­niør Poul F Christensen (død 1914) og Hustru Adolphe f. Hansen, gift (27. Marts 1931) m. Professor,' Dr. phil. C A Bodelsen (se denne).

Student (H Adlers Fællesskole) 1926; studerede Kunsthistorie ved Kbhvns TJniivershet; Studierejser i England, Tyskland, Frankrig, Spanden og U.S.A.; Redaktionssekretær ved Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1929-51; Eedalctør af Wedlbaoha Kunstnerleksikon (3. Udg s. m. Povl Engelstoft) fra 1943 (I Bind 1947).

Tildelt Bobert Hirschsprungs Minde­legat for Kunsthistorikere 1939.

Medlem af Modstandsbevægelsens kunstneriske Udvalg 1945; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Forening for Boghaandværks Kbhvns Af d. 1946; Medlem af Bestyrelsen for Adler-Sam-fundet 1946 og af Komiteen til Tld-vadgelse af Aarets Bøger.

Har udgivet: Dansk kunsthistorisk Bibliografi (s. m. Aage Marcus, 1935); Karl Madsen Bibliografi (1939); Dansk Keramik (s. ni. Sigurd Schultz, Sam­leren, 1939); Emil Hannover Biblio­grafi (1942); Fransk Kunst. En Bib­liografi til den dansk-franske Kunst­forbindelse (s. m. Dyveke Brun, 1943); Monografi om Ludvig Find (1943); Amerika i Dag (s. m. C A Bodelsen, 1945); Medarbejder ved Dansk biogra­ffisk Leksikon; Artikler i danske og udenlandske Kunsbtidsskrifter.

Adresse: Travervænget 16, Charlot-tenlund.

BODENHOFF    Max Grosserer; f. 21. Febr. 1887 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjt­nant, Kammerherre Ernst Bodenhoff (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Mathilde f. Mønster (død 1942); gift (7. Nov. 1923) m. Lykke Elisabeth B., Datter af Kaptajn Frandsen, Bern-etorff Hovmarksgaard (død 1925) og Hu­stru Ingebore f. Platou (død 1943).

I Købmandslære hos N Æ F Plum, Assens; Grossererborgerskab 1911; Gene­ralagent for Eoyal Typewriter Company s. A.; Direktør for International Busi­ness Machines Corp. 1920. Medstifter af Foreningen af Importø-

________________________164_

rer af Skrivemaskiner i Danmark 1917,

Viceformand for samme 1917-21; Kasse­rer og Medlem af Bestyrelsen for Sha-kespeare-Samfundet 1947- Formand i Bestyrelsen for Akts. Sylct 1945.

Adresse: Gartnersvinget 35, Lyngby.

Sommerbolig : Kernehuset, Esrum.

BODENHOFF-OI.SEN    H V General intendant, Oberst. K'.DM.HTH.p.p.; f. 27.Nov. 1884 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J William Olsen (død 1905) og Hustru Christa f. Bodenhoff (død 1926); gift (19. April 1910) m. Paula B-O., f. 24. Nov. 1886 i Kblwn., Datter af Køb­mand Ed. Aug. Knudsen (død 1921) og Hustru (ded 1921).

Præliminæreksamen 1899; i Handels­lære og Elev paa Købmandsskolen 1899-1903; Officersskolens næstældste Klasse 1904-06; Sekondløjtnant i Fodfolket 1906; Premierløjtnant 1906; Officers­skolens ældste Klasses Stabsafdeling og geodætisk Kursus 1911-14; tjenst­gørende ved Generalstaben som Adja-tant ved Overkommandoen 1914-16, i Krigsministeriets 1. Kontor 1916-20; Kaptajn 1918; tjenstgørende ved Gene­ralstabens topografiske Afd. 1921-22; Fuldmægtig i Krigsministeriet« 1. Kon­tor 1922-24; Overintendant i Forplej-niugskorpset 1924; Stabsintendant 1924: Stabschef ved Forplejningskorpset 1926 -32 (ligestillet med Oberst 1929); Afde­lingschef i Krigsministeriet 1932-42 og 1943-45; Oberstløjtnant 1933: Oberst 1936; Generalintendant og Chef for Hæ­rens Forplejningskorps 1942.

Formand for Direktionen for Kbhvns Militærhospital fra 1937 og for Tøjhus­museet  1939-42. TIdenl. Orden :  Fi.H.E.3l. Adresse :  Teglværksbakken  29, Hellerup.

BOE   Jørgen Fr. Mansfeld Kredibfor-eningsdirek'tør; f. 16. Dec. 1903 i Mid­delfart; Søn af Vognmand A Boe (død 1943) og Hustru Ane Nicoline f. Hansen (død 1931); gift (25. Nov. 1934) m. Dagny B., f. 7. JuM 1907 paa Skdden-gaajd ved Lemvig, Datter af Gaard-ejer Niels Søe og Hustru Kirstine f. Thousbjerg (død 1918).

AnsættÆse tme Sagfører paa Fyn 19BO-26 og i Vest- og] sønderjydsk Kre­ditforening, Eingkøbing 1926-34; exam. jrur. 1933; Bogholder og juridisk Sekre­tær i Lyngby-Taarbæk Kommune 1934-42; Kæmner og Byraadssekretær i Skive 1942-48; kst. Amtsfuldmægtig under Vi­borg Stiftamt 1944-45; adm. Direktør for Østifternes Husmandskreditforening 1948.

Indenrigsministeriete Tilsynsførende med Skive Afd. for Socialt Boligbyg­geri og Arbejdernes Andelsboligforening

165_______________________

1942-46;  Medlem af Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg.

Adresse: Skovridergaardsv. 57, Virum pr. Holte.

BOECK  Frantz Gesandt. K'.DM.p.p.; f. 4. Okt. 1881; Sen af Oberst, Kammer­herre Blanco Boeck (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru f. Bruun (død 1916); gift (11. Juni 1918) m. Johanne-Sophie B., f. 5. Maj, Dat­ter af Eentier J P Thrane.

Student (Borgerdydskolen) 1899; cand. jur. 1905; Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt 1906-09; Sekretær i Landbrugs­ministeriet 1908; Chef for Kbhvns t'n-derstøttelsesforenings Hovedkontor 1909-20; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1920,KqHtorchef 1921; Chef for Admi-nistrationskontoret 1922-26; 1. Lega-tionssekretær i Paris 1926-30; Chargé d'affaires i Rio de Janeiro 1930; over­ordentlig Gesandt oe befuldmægtiget Minister sammesteds 1932, i Madrid og Lissabon 1935, i Lissabon 1941.

Medlem af den danske Komité for nordisk filantropisk Samarbejde 191S; Medlem af Dronningens Centralkomité af 1914; Næstformand i Kbhvns Un­derstøttelsesforening 1920-27, tilkaldt Medlem af Foreningens Hovedbestyrel­se 1927; Medlem af Traktatkommissio­nen 1919-20.

Ddenl.Ordener: Br-S.K*.;Chin.G.H.2'.; Fi.H.E.2'.; F.S.S.2.; F.Æ.L.4.; IM & L.3.; N.St.O.3'.; P.Ohr.l.; iPo.P.B.3.; Po.r.K.2.; S.H.E.3. • S.N.2'. • Sp.I.K.1.; Ø.r.K.O.

Adresse: Legacao Eeal de Dinamarca, 145 Eua Hodrigo da Fonseca, Lissabon, Portugal.

BOECK   Hector Kaptajn, Kammerjun­ker, E.DM.HTH.,M.T.Kfh.p.p.; f. 13. Febr. 1874 paa Laven Hovgaard; Søn af Proprietær Christian Boeck til Laven Hovgaard (død 1896) og Hustru Anne f. Erichsen (død 1930): gift (14. Juni 1907) m. Frederikke (Friede) Nicoline Mathilde Clara Dorothea Sophie B., f. 18. Maj 1885 i Fredericia, Datter af Stationsforstander, Løjtnant C O E von Spath (død 1922) og Hustru Caroline f. Schæffer (ded 1918).

Student 1898; cand. phil. 1899; Sekond­løjtnant 1893; Premierløjtnant i Fodf. ved 12. Batl. 1902; Gymnastik- og Fæg­telærer 1903; Adiutant ved 7. Becriment 1907-09, ved 1. Jydske Brigade 1909-11, ved Generalinspektoratet for Fodf. 1911-14; Kaptajn og Kompagnichef ved 24. Batl. 1914-24; ved Eøde Kors' Krigsfan­geafdeling 1916-19; Medlem af Materiel­intendanturens Prøve- og Besigtigelses-kommission 1919-23; ved Hærens tekn. Korps 1924-26; Kompagnichef i Eeserven ved 4. Eegiment 1926, i Forstærkningen ved 1. Eegiment 1932; Afsked 1934.

__________________Boeo

Overinspektør i Nordisk Brandfor­sikring 1926, Chefinspektør fra 1928.

Formand for Fredericia Gymnastik­forening 1905-09, Æresmedlem 1909; Idrætsmærket i Guld 1922; Æresmedlem af 12. Batadllons Soldaterforening 1947.

Chef for Københavns Amts Skytte­korps 1917-18; Formand for „Kronen" 1918-23; Medlem af Officersforeningens Direktion og Tilsynsførende 1923-34, af Slesvig-Ligaen (D.D.D.)'s Styrelse fra 1927, Næstformand 1931, Formand 1935-46 og af Januarforeningen af 1908 fra 1937.

Litterære Arbejder: Boeck-Genealogi (1904) ;Famtlien Blanco i Danmark(1908); Rekylgeværkompagniet ved Fri»illige Korpu (1917); Kortfattet Fægtningslære (1922); 12. Bataillons Historie 1679-1929 (1929); Personalfortegnelse over Offi­cerer m. fl. ved Jydske Regiment til Fods. Fyenske Infanteriregiment og 12. Bataillon 1679-1929 (1930); Majorinde Maria Christina v. Boeck og hendes Slægt i Vejstrup 1650-1800 (1933); Skyt­ten paa Aunsbjerg. Guillaame de Mar-tonniére-Wilhelm Johansen (1934); Red­aktør af Officersforeningens Meddelelser 1926-34, af Thyras Vold 1935-46; Med­redaktør af Værket Danmarks Hær I. II (1934-35); Norske, svenske og fin­ske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864 (1935); Udgiver af Familien Neckelmanns Slægtsbog (1936); Redak-tør af Henrik Lassens Livserindringer, tysk Udgave (Seit Menschengedenken) (1936); Kammerherre, Oberst Carl von Spåth's Selvbiografi (1937); Konsisto-rialraad J F Boeck og Maribo Dom­kirke med Præstegaard paa Frederik VI's Tid (1938); Danske Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland fra Kri­gene 1813, 1848-50 og 0864 (1940); Krø­niker fra Herregaarden Aunsbjerg og Sjørslev Kirke (1942). Udgivet Over­sigtskort over det historiske Sønderjyl­land i l: 500.000 (1944); Danmarks Min­desmærker og Krigergrave fra Treaars-krigen 1848-49-50 (Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen II, 1949).

Udenl. Ordener: E.r.K.; Po.r.K.3.; rr.r.K.3.; U.K.M.; U.r.K.2.; Ø.r.K.2.; Ø.r.K.0.

Adresse : Østerbrog. 102, Kbhvn. Ø.

BOECK-HANSEN  Emil Direktør, Civil­ingeniør, E.DM.; f. 25. Sept. 1882 i Kbbvn.: Søn af Skibsfører Chr. Han­sen (død 1894} og Hustru Emilie f. Boeck (død 1926): gift (1906) m. Eleanora B.-IH.. f. 22. Okt. 1883 i Kbhvn., Datter af Slagtermester Carl Fr. Paul­sen (død 1898) og Hustru Wilhelmine f. Welløv. Eiam. polyt. 1900; cand. polyt. 1907;

Boec___________________

Sekondløjtnant i Artilleriet 1909; ansat ved Frdbg. tekn. IVsrvaltning 1908-rø, i Hrjnaet Fibdger & Ville-france 1909-11, i Firmaet V L Smidth & Co. 1912 og af dette ansat som Disponent paa Hulta Tegelbruk i Sve­rige 1912-19; ledende Ingeniør paa Ce-mentfabriken „Dania" 1919 og tillige paa Cementfabriken „Kongsdal" 1928; teknisk Direktør paa beage Fabrikker 1931, Direktør 1935-37; Direktør i Akts. Aalborg- Portland-Cement-Fabrik 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Hulta Te-gelbruk 1913-35; Formand for den lokale Arbejdsgiverforening for Mariager og Omegn 1920; Formand i Foreningen af private Havne ved Mariager Fjord 1922; Medlem af Havnebestyrelsen for Hobro-Manager fælles Havn 1922 og af Besty­relsen for Foreningen af iudustrielleRe-parationsværksteder 1923; Medlem al Falslev-Vindblæs Sogneraad 1925-33; For­mand for den konservative Vælgerfor­ening for Mariager og Omegn 1927 og Kredsformand 1934; Formand for Sam­menslutningen af konservative Vælger­foreninger i Jylland 1938-41; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Cementcentral fra 1928; Formand for Midtjydsk Inge­niørforening og Provinsrepræsentant \ Dansk Ingeniørforenings Bestyrelse 1929 -34, Medlem af Hovedbestyrelsen 1934-41; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Cementfabrikker fra 1929; Medlem af Hadsund Banks Likvidations-komité 1931-34; Medlem af Hadsund Spa­rekasses Tilsynsraad; Formand for Lands­foreningen Frie Erhvervs Værn fra 1934.

1. Suppleant i 6. Landstingskreds 1932-39; Medlem af Folketinget fra 1935 (Ribe Amt, fra 1939 Randers Amt) og af Folketingets Finansudvalg fra 1945; Medlem af det konservative Folkepartis Hovedbestyrelse 1931-37; Formand for Danmarks-Samfundets Overstyrelse 1936: Medlem af Arbejdsgiverforeningens Ho­vedbestyrelse 1936 og Forretningsudvalg 1938; Formand for Selskabet for indu­striel Udvikling 1937-42; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Eaad i 1940, af Arbejdsraadet 1941, af Forretnings­udvalget for Industrifagene 1941 og af Toldraadet fra 1944.

Skrevet adskillige politiske og tekni­ske Artikler.

Adresse: Dania pr. Mariager.

BOEG N V Landsdommer, KVDM.p.p • f.

2. Dec. 1881 i Nykøbing M.; Søn af Landfysikus, Dr. med. Andreas Boeg (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ida f. Heckel (død 1914); gift 1. Gang (8. Jan. 1909) m. Clara B., f. 10. Maj 1882 i Sæby, død 1934, Datter af Sognepræst Harald Skovgaard (død 1921) og Hustru Agathe f. Wiedemann

______________________166

(død 1928); 2. Gang (8. Aug. 1935) m. Nabacha B. (dekoreret med, Ohr. X Kr. E.M., F.Æ.L.5,. F.O.A., F.K.K. med Stjerne, F.M.R. m. fl.), f. 8. Maj 1900 S Moskva, Datter alf Advokat Alex­ander Protassieff og Hustru Lydlia f. Kanyotlf (død 1940).

Student (Sorø) 1900; cand. jur. 1906; juridisk Manuduktør 1906-16; Assistent i Justitsministeriet 1907. Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 1918; Ohef for Justitsministeriets Udførsalskontor 1914-17; Commercial adviser ved den dan­ske Legation i Washington og Leder af dennes Handelsafdeling 1917-18; kst. Assessor i Den k«rl. Landsover- samt Hol- og Stadsret 13118; Dommer i Kbhvns Byret 1919: Medlem af de in­ternationale Domstole i Ægypten fra 1921: Vicepræsident for Tribunalet i Mansourah 1923-25. forflyttet til Cairo 1925; Præsident for Handelsretten smstds. 1927-29; Præsident for den græsMyrkiske Voldgiftsdomstol i Kon-stantinopel 1929; Advokat for Danmark i Grønlandssagen 1932; Dommer i Østre Landsret 1936.

Medudgiver af Kongeriget Danmarks Love; Udgiver af i. og delvis 4. Til-lægsbind til Dansk Lovleksikon; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Samvirke fra 1919, Formand 1919-22 og 1935-44, derefter Æresmedlem af For­eningen : Formand for Forretningsud­valget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1920; Medlem af Turistraadet 1935-46 og af Bestyrelsen for Alliance Francaise 1937-38; Formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1937-38, Medlem af Selskabets Bestyrelse 1938-47: Præsi­dent for Selskabet Dansk Studieudvekp-ling 1938-45; Formand for den danske Af­deling af Comité Maritime International og International Law Association 1958; Medlem af Associationens Executive Opuncil i London fra 1940 og af Co-miteens Bureau Permanent i Antwer-pen fra 1947; Medlem af Præsidiet for Det Danske Selskab 1940; Præsident for den danske Sektdon a:f Comité Franoo-Scandinave 1945; Medlem af en af den ægyptiske Justitsminister ned­sat Procesrevisionskornmission 1928-29 og af Taksationskommissionen vedr. Sa­nering.

Udenl.  Ordener.-   F.Æ.L.4.;   Gr.Fr.2.; N.St.O.31.;  S.N.3.;   Æ.N.2. Adresse: Niels BrocksG. 4, Kbhvn. V.

BOESEN Ejnar Sangiinspektiw; I. a. Ju­ni 1900 i Vester Vedsted ved R*e; Søn a(f Lærer Peter Boesen og Husfru Marie f. Schmidt; igift (22. Sept. 1928) m. In/gå B., f. 19. Ang. 1902 paa Fu«?I-agergaard ved, Sorø. nitter af Proprie-

16?

Boet

tær J J Hetman og Hustru Gertrud f. Olsen.

Elev af Oluf Ring og Thorvald Aa-gaard i Violin og Teori 1912-18; Læ-rereks. (Silkeborg) 1921; fortsat Uddan­nelse i Tale og Sang; Studieophold i Berlin 1922 og ved Danmarks Lærer­højskole 1927-28. Statsprøvet Musikpæ­dagog.

ViolinHærer ved Silkeborg Seminarium og Sanglærer ved Seminariets Øvelses­skole 1922-29; Lærer ved Ribe Statsse­minarium i Sang og Musik 1929-35, ved Jonstrup Statsseminarium 1935-47; In­struktør i Sang ved Seminariet i Thors-havn 1936; Statens Sanginspektør 1947; Censor ved Lærereks.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Semina­rier 1945-47.

Har  udgivet  en Violinskole.

Adresse:  Jonstrup  pr.  Ballerup.

BOESEN   Gudmund Museumsinspektør, R.; f. 4. April 1905 i Vester Vedsted; Søn af Lære? Peter Boesen og Hustru Marie f. Schmidt; gift (2. Juni 1934) m. Anne Marie B., f. 4. Febr. 1908 i Tommerup, Datter af Dyrlæge Axel W Brekling (død 1941) og Hustru Inge­borg f. Leth-Espensen.

Student (Ribe) 1924; cand. mag. (Hi­storie og Latin) 1931; Studieophold i Paris 1933; Undervisningsassistent ved Kbhvns Univ. 1934; MuseumsinspeKtør ved Det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg 1953; ved De danske Kongers kronologiske Samling paa Ro­senborg fra 1934; tillige Slotsforvalter paa Rosenborg Ira 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund 1937-42; Sekretær i Skandi­navisk Museumsforbunds danske Afd. fra 1946 og i Danske Museers Fælles-raad fra 1947.

Har udgivet: Gammelt dansk sølv (s. m. O A Bøje, 1948) samt skrevet Tidsskriftartikler og været Medarbejder og Billedredaktør ved historiske Vær­ker.

Adresse:   Rosenborg,   0-Voldg.. Kbhvn. K.

BOESEN    Petar Forstander, gtateaut. Vejer og Maaler; f. 17. Aug. 1873 i Kbhvn.; Søn af Sporvejsfunktionær Chr. Boesen (død 1912) og Hustru Karen f. Pedersen (død 1912); gift (10. Maj 1900) m. Emmy B., f. 30. Nov. 1872, død 1947, Datter af Murermester P Gudnitz (død 1898) os Hustru Karo-iine f. Andersen (ded 1904).

Præliminæreks.; ansat ved Selskabet Larsens i'Iads 1889, Bogholder der til 1925; derefter Forstander for den of­fentlige Vejning og Maaling i Kbhvn.; drevet Handelsvirksomhed 1904-21.

Formand for Serapions-Ordenen 1916 -18 og 1924-45.

Adresse : Pinsensv. 8 A, Kbhvn. F.

Sommeradresse: Greve Strand.

BOESGAARD EJner N L J Skibsma-s-ler. Konsul; f. 10. Dec. 1892 i Eud-kjøbing; Søn af Advokat V T Boes-gaard (død 1930) og Hustru f. Ras­mussen (død 1917); glift (8. JuM 1916) ni. Lydia B., f. 18. Febr. 1892 i Roky-can, Czeko-SlovaJdet, Datter af Advo­kat Vilam Sohmidtova og Hustru Anna f. Kodejs.

Indahavcr af Firmaet Hugo Trumpy indtil 1937.

Udenl. Ordener: I.Kr.4.; Fi.H.B.3'

Adresse : Viale Mojon 2, Genua, Ita­lien.

Sommerbolig: Ai Tre Moschettieri Madonna di Campiglio (Trento).

BOESGAARD Erio Redaktør; f. 3«. Nor. 1899 i Kbhvn.; Sen af Redaktør Hans Boesgaard (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Anna f. Thomsen (død 1936); gift (27. Okt. 1926) m. Eagmhild Harriet B.

Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1919, ved B. T. 1920-27, ved Dagens Ny­heder og Nationaltidende 1927-34: Red­aktør af Nationaltidendes „Søndag" 1934; Medarbejder ved Berlingske Ti­dende fra 1935: Redaktør af Ugebladet Motor fra 1925. Har redigeret forskel­lige Blade, Tidsskrifter og Haandbøger vedrørende Film, Turisme og Trafik, Medarbejder ved Illustreret Dansk Kon­versations Leksikon og ved Vor Tids Konversations Leksikon: Studieophold (Trafik, Færdsel og Færdselssikkerhed) i Frankrig, Italien, Belgien, Tyskland o. a. Lande.

Medlem af Journalistforbundets Re­præsentantskab 1933-34, 1938-40 og fra 1948, Medlem af Journalistforbundets Bestyrelse 1934-35; Formand for Kbhvn­ske Journalisters Motorklub fra 1932.

Har skrevet talrige Bøger, Haandbø­ger m. m. om dansk Natur, Folkeliv, Turisme og Trafik, bl. a. til Undervis­ningsbrug og til Justitsministeriets Ud­valg for større Færdselssikkerhed,

Adresse: Skovbrynet 63, Lyngby.

BOÉTIUS Povl Kontorchef, R.p.p.; f. 23. Sept. 1900 i Kbhvn.; Søn af statsautori­seret Revisor C A H Bootius (død 1940) og Hustru f. Blad; gift (28. Febr. 1925) m. Else Margrete Marie B., f. Sejerup, f. 8. Juni 1902 i Kbhvn.

Eksamen fra Købmandsskobn; Eevi-sionsassistent i Revisions- og Forvalt-ningsinstitutet 1916-18; ansat i Den danske Landmandsbank 1918-21); ansat i Industriraadets Sekretariat 1920; Leder

af   Industriraadets   Eksportbiirean   fra

1930.

Boet

168

Sekretær   for   Dansk   Elektroteknisk Udførsels Sammenslutning fra 1927, for Den  danske National   Komité  for  The World Power Conference fra  1928  (Ge­neralsekretær  1947),   ved   Dansk   Indu­stridelegation til Sovjet - Unionen i 1931 og ved Komitéen for Udstillinger i Ud­landet   fra   1934;   Generalsekretær   for Danmarks   Deltaeelse   i   Verdensudstil­lingen  i Bruxelles  i 1935.  i den  inter­nationale  Udstilling   i  Paris  i  1937,   i New York World's Fair 1939 og i Mes­ser i Grækenland, Jugoslavien og Tysk­land;   Medlem   a.f   Danmarksfilmskomi-téens   Arbejdsudvalg   1934,    af   Turist-raadet  fra  1935,   af  Den   handelsviden-skabe] ige    Læreanatalis   Ekspertudvalg fra 1936 og af Repræsentantskabet for Det danske Selskab 1947; Formand for Komiteen   for   Danmarks  Udstilling   i Haag   1948;   Medlem   af   Komiteen  og Generalkommissær   - for    Eksportpropa­ganda-Udstillingen Skibet 1949; Medlem af   danske   Handelsdelegationer   i    en Række Lande.

Bedaktør af Eksportuaaudliogen fra 1932; Forfatter al Propagnndapjecer om dansk Eksport; Medudgiver bl. a. af Propagandaværket „Dinamarca" (1940).

Æresborger i  New York  1940. Ddenl.  Ordener:    B.K.4.;    F.Æ.L.5.; Bmn.M.C.I.l.

Adresse.:   Bregnev.  19.   Gentofte. Sommerbolig: Bæveskoven, Kregme.

BOÉTIUS   Preben Bankdirektør, R.; f. 30. Aug. 1896 i Nykøbing F.; Søn af Rektor Viftelm Boetius (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Ag­nes f. Wohldt von Holstein (død 194d), gift (1. Dec. 1920) m. Karen B., f. 11. Dec. 1894 i Kbhvn., Datter af Grosserer Martin Jappesen (død 1938) og Hustru Johanne t. Hansen.

Student (Randers) 1914; ansat i Ban­ken tor Randers og Omegn 1914-16, i Revdsionsbanken i Kbhvn. 1916-20, hos Vekselerer Carl Salomonsen, Kblivn., og i BanJderfirmaet L Behrends & Sohne, Hamburg, 1920-21 og i Kbhvns Diakonitobank og Revisionsbank 1921-23; Prokurist i Nordjysk Bank, Akts., Aal­borg. 1923, Direktør smsfcds fra 1927.

Formand for Aalborg Reklame-For­ening 1933-48, Medlem af Bestyrelsen fra 1948; Medlem aif Bestyrelsen for Dansk Reklame-Forening 1933-48, af Præsidiet for Nordisk Reklame-Forbund fra 1938 og af Bestyrelsen for Aalborg Golf Klub fra 19138; Næstformand i Aalborg Erhvervsudvalg (nedsat af Aal­borg Byraad) fra 1941 og Formand for dettes Luftfartsudvalg; Kasserer i Ind-saanliingskamiteen vedr. Rejsningen af

en   Rytter-statue  af  H.M.   Kong  Chri­stian X.

Adresse: „Møllen", Oonatancev. 4, Hasseris, Aalborg.

SOGASON Pjetur Overlæge; f. 14. Dec 1882 i Kirkjubæ paa Island; Sen af Disti iktslæge Bogi Pjetursson og Hu­stru Kristin Thorarensen; gift (29. Aug. 1910) m. Låra B., f. 8. Det;. 1886 i Rey-kjavik, Datter af Kontorchef Indridi Einarsson og Hustru Marta Maria Gud-johnsen.

Student (Reykjavik) 1902; med. Eks. 1910; Reservelæge ved Roskilde Amts­sygehus 1910-11, ved Faksinge Sanato­rium 1911-16, ved Vejlefjord Sanatorium 1916-19; Specialistanerkendolse 1918; Læ­ge ved Sanatoriet i Søllerød fra 1»19, Overlæge fra 1925.

Har skrevet forskellige lægeviden-skabeligo Tidsskriftartikler.

Adresse: Vognmagerg. 7, Kbhvn. K.

BOGH Andreas Overretssagfører; f. 2. Nov. 1879 i Lillerød; San af Lærer Ma­thias Hansen Bogh (død 1928) og Hu­stru Hanne Kirstine f. 1\>ft (død 1921); gift (31. Okt. 1908) m. Gerda B.. M7.Juli 1885 i Grønbæk, Datter af Branddirek­tør, Kaptajn J M Christensen (død 1915) og afdøde Hustru Signe f. Hansen. Student (Birkerød) 1898; cand. jur. 1904; Sagfører 1909; Overretssagfører 1913.

Næstformand i Bestyrelsen for Ban­ken for Hobro og Omegn 1933-41; Over-ligningskommissær 1933-46; Medlem af Sagførerraadet 1941-46.

Adresse :   Hobro.

BOHN   Axel Akademiinspektør; f. 22 Juni 1884 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef E A Bobn og Hustru Eulalia f. Bucb; gift 1. Gang (15. Maj 1919) m. Jenny Marie B., f. 25. Marts 1894 i Oslo. død 1933, Datter af Journalist Theodor Øst-gaard (død 1898) og Hustru Emma f. Erichsen; 2. Gang (25. Malts 1934) m Ruth B., Datter af Husejer Albert fin­gel og Hustru Alma f. Friedrichsen.

Student (Osterbros Latin- og Real­skole) 1902; cand. j ur. 1907; Translatør 1912; Assistent i Skattedepartementet 1909-17, Fuldmægtig 1917-31; tjenstgø­rende i Skilterettens Assistancekontor 1915-19; i Liuidsoverskatteraadet 1919-24; Overretssngførerbestalling 1919; In­spektør ved Kunstakademiet fra 1931. Adresse : Cbarlottenborg, Kong. Nyt., Kbhvn. K.

BOHN Herluf Kontorchef, R.; f. 14. Juni 1903 i Klemensker; Søn af Lærer K V Bolin og Hustru Ingeborg f. Larsen; gift (29. Febr. 1932) m. Dorothea B., f. 21. Jan. 1908 i Kbhvn., Datter af Barbermester H C Dyhr (død 1920) og Hustru Hanne f. Henriksen (død 1943).

Bohr

Student (Kønne) 1921; cand. jur. 1927, Sagførerfuldmægtig i Odense s. A.; tung. Sekretær i Finansministeriet 1928, Sekretær 1930, Fuldmægtig 1936, Ekspe­ditionssekretær 1937, Kontorchef 1943; Medarbejder ved Statens Jordlovsud-valg fra 1934.

Adresse:  Skjulhøj  Allé  75,  Kbhvn. Vanløse.

BOHN    Paul Hugo Rektor, R.; f. 11. Maj 1891 i Kbhvn.; Søn af Postmester O P A Bohn (død 1907) og Hustru An­na f. Fiirst (død 1940).

Student (Helsingør) 1909; cand. mag. 1916; Lærer ved Frdbg. Gymnasium s. A., ved Amalienborg højere Almenskole 1917; Adjunkt ved Helsingør højere Al­menskole 1917; Adjunkt ved Sorø Aka­demis Skole 1920; Lektor 1934; Leder af det danske Ulevhold ved Lycée Clemen-ceau i Nantes 1926-27; Rektor for Rung­sted Statsskole 1939, for Sorø Akademis Skole 1944.

Formand for Sorø kommunale Vælger­forening 1934-38 og for Sorø Skolekom­mission 1934-39; Medlem af Bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1937, Formand 1941-44; Formand for Be­styrelsen af Rungsted Statsskoles Stu­dielegat 1939-43; Medlem af Repræsen­tantskabet for Det konservative Folke­parti.

Har udgivet Skolebøger i Dansk og Fransk.

Adresse: Rektorboligen, Sorø Akade­mi, Sorø.

BOHN   Viggo Oberst, R.DM. HTH.; f 2. Marts 1891 i Rønne; Søn af Toldkon-trolør. Kaptajn C R Bohn (død 1905) og Hustru Marie f. Petersen (død 1907); gift (1. Marts 1927) m. Anne Margrethe Helene B., f. 29. Jan. 1892 i Kbhvn., Datter af Amtsforvalter H Bendtsen (død 1932) og Hustru f. Jagd.

Premierløjtnant 1915; Kaptajn 1928: Kontorchef i Krigsministeriet 1932; Oberstløjtnant 1938; Chef for 13. Artil-leriafd. 1939; Oberst og Chef for Train-afdelingen 1945.

Medlem af Statens Vaabenkontrol.

Adresse: Ved Amagerport 5, Kbhvn. S.

BOHN-RASMUSSEN C V Højesterets­dommer, K'.DM.; f. 15. Marts 1877 i Vi­borg; Son af Etatsraad Th. RaemiiB-sen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Christine f. Olivarius (rlørt 1916) ; gift (1. Juli 1922) m. So­phie B-R., f 19. Sept. 1888 i Silkeborg, Datter af Fabrikant S E BrOel, HHle-rod, og TTnsti-n Nelly f. Holbeck.

Student (Viborg) 1894; cand. jur. 1900; Fuldmægtig ved Bjerge-Aasum Herreder 1901; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1903; Assistent i Justitsministeriet 1905; Fuld­mægtig og Ekspeditionssekretær 1913;

i Aarene 1909-13 gentagende kst. som Assessor i de to Landsoverretter og i Kriminalretten, endvidere kst. som Her­redsfoged i Nakskov og som Borgme­ster, By- og Herredsfoged i Næstved og i Stege; Byfoged i Odense 1914; Stats­advokat ved Højesteret 1919-25; Dom­mer i Østre Landsret 1923, i Højesteret 1930-47.

Justitsministeriets Kasseinspektør ved .Politimesterembedcrne 1919-37 ; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eks­aminer 1926-31 og 1936-49; Suppleant for Formanden for Telefon-Voldeiftsnævnet 1926, Formand for samme fra 1944; Formand for Telefonopmandsnævnet fra 1944 og for Telefonvoldgiftsnævn II fra 1946; Suppleant for Formanden i Vold­giftsretten for Statstjenestemænd fra 1936, Formand for samme fra 1946; Suppleant for Formanden i Voldgifts­retten for kommunale Tjenestemænd i Kbhvn. 1940, Formand for sidstnævnte 1944-47; Medlem af Retsplejeudvalget 1931, Formand 1943-46; Formand for Akkordretten fra 1937 og for Presse­lovens Berigtigelsesnævn 1938-47.

Adresse : Nordkrog 3, Hellerup.

BOHR Harald Professor, Dr. phiil.: f. 22. April 1887 d Kbhrvn. ; Søn af Profes­sor Christian Bohr (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Ellen f. Ad­ler (ded 1930); gift (17. Dec. 1919) m. Ulla B., f. 12. Febr. 1898 i Kbhvn., Datter af Assistent ved Statsbanerne, Aage Borregaard (død 1918) og Hu­stru Louise f. Heckscher (død 1914).

Student (Gammelholms Skole) 1904; mag. scient. 1909; Dr. phil. 1910 (De Dirichletske Rækkers Teori) ; Docent ved Kbhvns Universitet s. A. ; Professor i Matematik ved Den polytekniske Læreanstalt 1915, ved Kbhvns Universi­tet 1930; Regensprovst 1946.

Medredaktør af Acta Mathematlca, af Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1918, af Finska Vetenskapssocietéten 1922, af Gesell-schaft der Wissenschaften zu Gb'ttingen 1925, af Bayerische Akademie der Wis-senscliaften 1926 og af fysiografieke Sallskapet i Lund 1929; Æresmedlem af mathematical Society i Calcutta 1931 og af Societé Mathématique de Belgi-que 1934; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; Æresmedlem af Wiskundig Genootschap i Amster­dam 1938 og af London Mathematical Society 1939; Dr. honoris causa ved Universitet i Grenoble 1939; Medlem af Vetenskapssocietéten i Upsala 1943; Æresmedlem af Lunds matematiske Såliskap og af Matematiska Foreningen i Uppsala; Medlem af American Philo-eophical Society 1945 og af det norske

Bohr_____________________

Vicli?nskaps-Akademi i Oslo 1948; For­mand i'or Matematisk Forening fra 1935: Medlem af Kontrolkomitéen (or Forsikrings Akts. Nye Danske af 1864 1936-44 og fra 1945.

Har udgivet Undersøgelser over Bæk-kelære og Funktionsteori, særlig over Primtalteoriens Funktioner og den al­mindelige Svingningsteori (næstenperio­diske Funktioner); sammen med Jo­hannes Mollerup og senere sammen med A F Andersen og Richard Petersen: Lærebog i matematisk Analyse.

Adresse: Regensen, St. Kannikestr. 2, Kbhvn. K.

BOHR Niels Professor, Dr. phil. & se. i teclm., BE., K'.J>M., FM i Guld p.p.; f. 7. Okt. 1885 i Kbhvn.; Søn»af Professor ChnistnaJi Bohr (død 1911, se Kraka Blaa Bog 1910) og Hnstru Elten f. Adler (død 1930); gift (1. Aug. 1912) m. Mar­grethe B., f. 7. Marts 1890 i Slagelse, Datter af Apoteker Alfred Nørlund (død

1925)  og Hustru  Sophie f.  Holm   (død

1926).

Student (Gammelholms Skole) 1903; mag. scient. (Fysik) 1909; tilkendt Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Guldmedalje for en Prisopgave om Væd-skestraalers Svingninger 1907; Dr. phil. (Studier over Metallernes Elektronteori) 1911; Docent ved Kbhvns Universitet 1913; Lektor ved Universitetet i Man-cheeter 1914; Professor i Fysik ved Kbhvns Universitet 1916; Bestyrer af Universitetets Institut for teoretisk Fy­sik fra dets Oprettelse 1920.

Medlem af Det Kgl. Danske Viden­skabernes Selskab 1917 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; Uden­landsk Medlem aif Kgl. Fyskngrafdsfci Sållskapet i Lund og Bataafsch Genoot-schap, Botterdam 1919; Gesellscbaft der Wissenschaften, Gottingen 1920; Société Hollandaise des Sciences, Haarlem 1922; Academia Begia scientiarum Neerlan dica, Amsterdam, Academia scientiarum Borussia, Berlin, Det norske Viden-skapsakademi, Oslo, Finska Veten-skaps Societeten, Helsingfors, Kgl. Ve-tenskaipsakademiien, Upsala 1923; Acca-demiia Nazionale dei Lincei, Romj 1924; National Academy of Science" of U. S. A., Washington, Academie des Sciences de 1'U.R.S.S., Moscou, Akade-mie der Wissenschaften, Wien og Royal Society, London 1925; Bayerische Aka-demie der Wissenschaften, Miinchen og Franklin Institute, Baltimore 1926; Ro­yal Society. Edinburgh og Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trond-hjem 1927; Accademia del. Scienze, Bo-logna og IstStuto Lombardo, Milano 1928; Vetenskapsakademien i Stockholm og Societå Italiana delle Scienze, Eoma

_______________________170_

1929; Deuisclie Akademiie, Halle 1932; Royal Iriah Academy> Dublin, Insti­tut de France, Paris og Pontificia Aca­demia Scientiarum, Boma 1936; Sodet* Royale des Sciences Liége og La S.> cieté Philomatique, Paris 1939; Ameri­can Phiilosoptoical Sooiety, PhiladelpMa 1940; Filosofaska Foreningen, Helsing­fors 1943.

Æresmedlem af Royal Institution, London, Physical Society, London og LJtterary and Philosophical Society, Manchester 1922; Philosophical Society, Cambridge, American Physical Society New York. Deutsche Chemische Gesell-sehaift, Berlin 1924; Royal Society, Eddnburg'h 1927; Chemical Society, London 1929; Nordisk Forening for medicinsk Radiologi, Stockholm, Societé francaise des Electriciens, Paris 1933; National Institute of Sciences, Calcutta 1935; Finska Vetenskapssocieteten, Hel­singfors 1937; Academie Hongrodse des Sciences, Budapest 1938; American Aca­demy of Arts and Sciences, Boston og Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Sooiété francaise de Physique, Paris, Society for Visiting Scientists, London og Royal Society, Wellington 1946.

Dr. techn. h. c. ved Danmarks tekni­ske Højskole 1929; Æresdoktor ved Uni­versiteterne i Cambridge og Liverpool 1923, Manchester 1925, Oxford 1926, Edinburgh og Kiel 1929, Providence 1933, Berkeley 1937, Oslo 1938, Birmimj-ham, London 1939, Paris 1945, Prince-ton og Montreal 1946.

Tilkendt Nobelprisen i Fysik 1922 for Arbejder over Atomernes Struktur og de fra dem udgaaende Straaler, H C Ørsted Medaljen fra Selskabet for Na­turlærens Udbredelse 1924, Guldbergine-daljen fra Universitetet i Oslo 1918, Hngh^Medaljen fra Royal Society, Lon­don 1921, Barnard Medaljen fra Oolum-bia University og Mateuccj Medaljen fra Societå Italiana delle Scienze.Rpma 1925, Franklin Medaljen fra Franklin Institu­te, Baltimore 1926, Farady Medaljen fra Chemical Society, London, og Planck Medaljen fra Deutsche Plbysikalische Gesellschaft 1930, Oopley Medaljen fra Royal Sooiety, London 1938, 'Holger Pe­tersens Belønningslegat 1941.

Præsident for Det Kgl. Danske Vi­denskabernes Selskab og for den dan­ske Kræftkomité; Formand i Direktio­nen for Selskabet for Naturlærens Ud­bredelse; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-engelsk Selskab.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; J.H.8.2.; N.St.0.3'.

Adresse: GI. Carlsbcrg, Kbhvn. Valby.

 

Boje

BOISEN   Poul P O Rektor; f. 8. Aug. 1894 i Højerup; Søn af Sognepræst H Boisen (død 1904) og Hustru Christel f. Bock (død 1902); gift (4. Okt. 1919) m. Ebba B., f. i Kbhvn., Datter af Grosserer Axel Falck (død 1926) og Hu­stru Hedvig f. Falkenstjerne (død 1949).

Student (Helsingør) 1912; Hebraicum 1913; cand. mag. 1922; Adjunkt ved Aalborg Katedralskole 1922; ved Me-tropolitanskolen 1927: Lærer ved KølT-mandsskolen Femmers Kvindesemina­rium og N Zahles Fortsættelseskursus; Lektor ved Ordrup Gymnasium 1931; ved Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1937; Rektor for Rungsted Statsskole 1944; Leder af Statsradiofoniens En­gelskundervisning fra 1929.

Medlem af Eksamenskommissionen til Afholdelse af alm. Forberedelseks. m. m. 1930-44; Medlem af Bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1930-37, for Gustav Wied-Selskabet 1938-46 o? for Dansk Oversætterforbund 1944-45.

Litterære Arbejder: Lærebøger i En­gelsk- Oversættelser (Fielding; Dickens; Hackett m.fl.).

Adresse: Rungsted Statsskole, Jiung-sted Kyst.

BOJE Andreas Sekretær, Redaktør, cand. theol.; f. 27. Maj 1882 i Aarby Sogn; Søn af Sognepræst A F Boje (død 1921) og Hustru f. Scharling (død 1938); gift (18. Marts 1910) m. Maja B., f. 31. Marts i Kbhvn., Datter af Forpagter H E Paludan, Hellingegaard (død 1890) og Hustru Emmy f. Goos (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1900, cand. theol. 1907; ansat under Kriste­lig Forening til Børns Redning 1907-08, ved Kbhvna Magistrats 3. Afd. 1909-15; Sekretær for Det sociale Sekretariat, nu Socialpolitisk Forening, fra 1913; Redaktør af Børnesagens Tidende fra 1920.

Medlem af Kbhvns Børnenævn samt af Bestyrelserne for Arbejdernes Bygge­forening-, Hindholm Højskole, den in­ternationale .Højskole ved Helsingør og Landsforeningen Forebyggende Børne­værn m. m.

Litterære Arbejder : Det tyske Social­demokrati før og under Verdenskrigen (1916); Politisk Nyorientering (1918); Vort Børne- og Ungdomsværn (1931); „Samfundslivet" i V Bd. af Alverdens Vi­den om Naturen og Menneskelivet (1941); Artikler i inden- og udenlandske Tids­skrifter og Blade; Medforfatter og Med­redaktør af „Det danske Samfund" (1924, 5. Udg. 1942), „Den danske Støt" (1929, 3. Udg. 1940), „Dansk Folkeopdra­gelse" (1929, tillige udkommet paa En­gelsk og Tysk), „Dansk Folkeoplys­ning" (1942) samt af Piecerne En dansk Forfatningsændring? (1923), Fri-

tidens Anvendelse og  Folkeopdragelsen (1925).

Adresse: Jagtv. 179, Xbbvn. Ø.

BOJESEN Aage Børnelæge, B.; f.21.Juli 1881 i Ordrup; Søn af Forlagsboghand­ler Ernst Bojesen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Valborg f. Rønsholdt (død 1933) j gift (5. Maj 1911) m. Margrethe B., f. 5. Maj 1884 i Kbhvn., Datter af Apoteker Emil Gott­lieb (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Anna f. Bidstrup (død 1915).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1901; med. Eks. 1909; prakt. i Kbhvn. fra 1911; Specialistanerkendelse (Pædia-tri) 191B; Leder af Frdbg. Poliklinik for Børnesygdomme 1920-25; Læge ved Barnets Hus fra 1920 og ved Børne­plejestationerne i Kbhvn. og paa Frdbg. fra 1925; Chef for Børneplejestationer­ne fra 1938, Overlæge fra 1942; privat Børneklinik paa Platanvej 1924-34.

Medlem af Forretningsudvalget for For­eningen til Støtte for Mødre og Børn (Udi. Mødrehjælpen) fra 1920 (Næstformand fra 1947), ai Frd.bg. Menighedsraad fra 1930, af Børnehjælpsdagens For-retningsudvaJ« fra 1932 og af Børne­sagens Fællesraad fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Hindholm (Barnets) Højskole fra 1934, Formand fra 1938; Medlem af Bestyrelserne for Sankt Pauls Sogns. Kristkirkens og Bavne-høj Børnehaver; Landsformand for Landsforeningen Forebyggende Børne­værn tfra 1934; Formand for Børne-sanatorierne for Kbhvn. og Omegn fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Fatti­ge Børns Fodbeklædning fra 1938; For­mand for Komitéen for Børnehavekolo­nien i Horserød 1939; Medlem af Ko­mitéen til Fremme af forebyggende Børneværn i Kbhvn. 1939, af Bestyrel­sen for Foreningen Vore Smaabørns Beklædning og af Bestyrelsen for Hjemmenes Sygehjælp 1942 (Næstfor­mand fra 1947); Medlem af Udvalget vedr. Uddannelse aif Ledere og Medar­bejdere til Børneforsorgens Institutio­ner 1947; Formand for Familiehjælpen 1945.

Adresse:   Kronprinsens?.  6,  Kbhvn.F.

Sommerbolig : Skoven, Jægerspris.

BOJESEN Kay Sølvsmed; f. 15. Aug. 1886 i Kbhvn.; Søn af Forlagsboghand­ler Ernst Bojesen (lød 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Valborg f. Rønsholdt (død 1933); gift (8. Febr. 1919) m. Erna B., f. 10. April 1894 i Kbhvn., Datter af ps. kommunal Tjenestemand Ernst Drøge-Møller og Hustru Nora f. Nielsen.

Præliminæreks. 1903; i Kebmandslære hos Chr. Rdchter i Store Heddinge, Lære­brev 1906; ansat i Firmaet Alfred Olsen

Boje________________

A Co.; i Lære hos Sølvsmed Georg Jen sen, Lærebrev 1910; videre Uddannelse ved den kgl. Fagsko'e i Schwab Gmfincl-Wurttemberg, arbejdede deref­ter som Svend i Paria og Kbhvn.; Salvsmedemester i Kbhvn. fr.i 1913; Porcelænsfabriken Akt«. Bing & Grøn dahle kunstneriske Administration l Maj IS'30-1. Nov. 1931; derefter i Besty­relsen og Ledelsen af ren permanente Udstilling for dansk Kuiiethaamlværk og Kunstindustri: oprettet nyt Værk sted fur Selv- ok Træarbojde samt Le getøj 1933 i Kbhvn. under Firmanav-nen« Kay Bojesens Sølvsinedie og Kay '; Bojesens Modeller.

Har udstillet Arbejder paa Charlot-' tenbor,?, den Frie Udstilling og paa • Knnstindustrimuseet samt i Stockholm, : Oslo o<f Paris m. m. ; P Salomonsen'ske Legat 1920-21; Dansk Købeslævnes Sølvmedalje 1941.

Adresse: Strandv. 425, Klampanborg.

BOJESEN-TREPKA Vilh. Oberst, Kam merherre, K'. DM. HTH. p p.; f 29 Juli 1885 i Næstved; Søn af Oberst T Bojesen-Trepka (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Julie f. von Benzon (død 1915); gift (4. Okt. 1918) m. Rigmor B.-T., f. 5. April 1889 paa Annissegaard, Datter af Museumsdi­rektør E F S Lund (død 1928, se Krak? Blaa Bog 1928) og Hustru Charlotte Frederikke f. Punch (død 1941.).

Student    (Meiropolitanskolen)    1903; Premierløjtnant 1906,  Berider 1910; Ad-jutant ved Gardeimsarreg. 1912-17; Rir-mester 1918;  Chef for Rideskolen 1923-32;  til  Raadighed  for  Gardehusarregi­mentet   1932-34;     Oberstløjtnant    1934: ' Chef for jydske Dragonregiment 1934-38-, Oberst og Chef for Rideskolen og Ryt-; teriets Befalingsmandsskoler 1938;  For taand  for  Remontekommissionen   1943-' 'Afsked 1945. '"    Udenl. Ordener: N.O.N.4.; N.St.0.3'.

fl.ST.JV

Adresse : N-Frihavnse. 83, Kbhvn. Ø

BO J LE N Knud Skole-Overlæge, Karan-tænelæge, Dr. med.; f. 22. Jan. 1869 i Store Heddinge; Søn af Gartner An­ders Nielsen Christensen (død 1928) og Hustru Martha f. Petersen (død 1939): gift (11. Nov. 1932) m. Edith B., f. 14. Okt. 1908 i Randers, Datter af Overpolitibetjent Søren Bendixen Holsl (død 1928) og Hustru Karoline f. Olesen. Student (Rønne) 1907: Huslærer 1910-12: med. Eks. 1920: Hospitalsansættel-ser i Provinsen og Kbtrni. 1920-26; kli­nisk Assistent ved Dronning Louise? Børnehospital 1926-28; Halvdagsassistent ved Statens Seruminstitut 1925-28- La­boratorier oretander smstds 1928-33; Stu-dierejse (Rockefellerlegai) til England og Tyskland 1929: Sundhedsstyrelsens

_______________________172

E.pidem>iolog 1930-33; Specialistanerken­delse (Pædiatri) 1932; Bmbedslægeeks. 1933; 1. Reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1933-37; Dr. med. 1934; Difterivaccinator ved Statens Se­ruminstitut 1935; 1. Reservelæge ved Blegdamshospitalet 1937-42; 1. Sanitets-læge under Kbhvns Sundhedskommis­sion 1937-42; Studierejse (Det danske Pasteurselskabs Rejsestipendium) til Frankrig 1938; Karantænelæge i Kbhvn. 1941; Skole-Overlæge 1942.

Har skrevet: Dysentery in Denmark (Disputats, 1934), samt forskellige Af­handlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse :  Stockholmsg.  25, Kbhvn. Ø.

BOJSEN Ejvind fh. Proprietær, DM.R.; f. 20. Maria 187J i Gjedved; Søn af Se­minarieforstander Peter Bojsen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Ingeborg f. Crone (død 1922); gift (29. Juli 1903) m. Kirsten B., f. 19. Sept. 1880 i Moss i Norge, ded 1925. Datter af Grosserer Sv. P Holst (ded 1925) og Hustru Marie f. Hvistendahl (død 1910).

Elev paa Gjedved Seminarium og Askov Højskole; Sømand 1890-92; Land­mand fra 1892; Bestyrer af Lethenbors fra 1895, Ejer af samme 1922-36; med Valkyrien til Østasien 1900.

Formand for Dansk Andels Kulforret­nings Repræsentantskab fra 1913 og Horsens Andelssvineslagteri 1925-32; Medlem af Andelsudvalget fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Østjydsk Smøreksport 1925-39 og Formand for sammes Repræsentantskab 1934-39; Med­lem af Bestyrelsen for Horsens Folke­blad fra 1904, for Axelborg fra 1929 (Formand fra 1939) og for Odder Dag­blad 1931-45 m. m.

Adresse: Bakkehuset,  Hovedgaard.

BOJSEN  Fritz Direktør; f, 6. Sept. 1886 i Horsens; Søn af Redaktør Emil Boj-sen (død 1898) og Hustru Thyra f. Jør-GTCiwn Mad 19J21 : -rift. CJ5 Sent, 19141 m. Olga B., f. 18. Nov. 1891, død 1935, Datter af Købmand Niels Høyrup, Sil­keborg (død 1924) og Hustru Maren f. Bach (død 1927).

Uddannelse paa Horsens ok Randers Andelsslagterier, paa Pittmanns School i London og i Danish Bacon Co. i Lon­don: Direktør for Silkeborg Andels-svineslagteri 1913-22, for Holbæk Amts Andels-Svineslagteri fra 1922 og Medlem af Direktionen for Danish Bscon Co„ London, fra 1930.

Formand for  de a'geksporterende An­delsslagteriers  Organisation. Adresse:  Holbæk Slagteri, Holbæk.

J73___________________

BOKKENHEUSER    Christian Oberst­løjtnant, R. DM. HTH.p.ii.; f. 7. Maj 1878 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Victor Bokkenheuser (død 1910) og Hustru Christiane f. Colding (død 1935); gift (8. Nov. 1919) m. Elisabeth B., f. 26. Aug. 1888 paa Frdbg., Datter af Fa­brikejer Jørgen Tvede (død 1909) og Hustru Othilia f. Tvede (død 1935).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1895; Sekondløjtnant i Fodf. i Odense 1898; Premierløjtnant 1899; ved 2. Ge­neralkommandos Stab i Aarhus 1911; Kaptajn i Aarhus 1911, i Kbhvn. 1913, i Sønderborg 1923; Oberstløjtnant i Vi­borg 1926, i Kbhvn. 1934; Afsked 1938; Kasernekommandant i Kastellet 1939; Medarbejder ved Generalstabens histo­riske Arbejder 1940-46.

Formand for Turistforeningen i Vi­borg 1931-54 og for Efterslægtssamfun-dete Legat fra 1938; Medlem af Besty­relsen for Historisk Samfund for Viborg Amt 1929-34, for Dansk Bridge Union 1933-36, for Fiskenetfabriken Danmark Akts. fra 1955 og for Efterslægtssam-fundet 1986-59.

Har skrevet: Blade af 16. Batl.s Hi­storie (1922); Sognet og Byen, en Stu­dievejledning i Lokalhistorie (s. m. Svend Aakjær, 1931); 1. Regiment (1955); Det begyndte i 48 — (s. m-Jørgen Hatting, 1948) samt en Del krigsJiistofliske og lokalnSstoriske Artik­ler i forsk. Blade og historiske Tide­skrifter, Speoialemner: Dybbøl 1864 og Viborg i det 17. Aarh.

TJdenl.   Orden:   I.Kr.4.

Adresse: Kastellet, Kbhvn. Ø.

BOLOSEN  F C Direktør, R.; f. 22. Jan. 1877 i Oplev pr. Støvring; Søn af Pro­prietær Fr. Boldsen (død 1913) og Hu­stru f. Christensen (død 1911); gift 1. Gang <6. Maria 1902) m. Maren t. Rullffs (død 1952); 2. Gang (5. April 1919) m. Marie lOhristence f. Jensen.

Jundisik Fællesprøva 1897; Sagfører '' Randers 1902-11; Medlem af Kontrol-komitéen for Jydsk Land-Hypotihekfor-ening 1905-16; Formand for Randers Ligningskommission 1906-07. Har stif­tet : i 1904 Landets første Udstiknings-forening (for Randers Omegn); i 1906 Folkebanken for Rougsø og Sønderhald 'Herreder, juridisk Direktør fra 1906-17; i 1908 Danske Grundejeres Brandforsik­ring, er kontrollerende Direktør; i 1912 Dansk Havebolig Forening; i 1919 Fæl­lesorganisationen af almennyttige dan­ske Boligselskaber; i 1920 København« Almindelige Boligselskab, adrn. Direktør 1920-45; i 1955 A/S Stabilia, adm. Di­rektør; i 1957 A/S Dansk Finaneia. adrn. Direktør; i 1948 Foreningen af

__________________Bolt

Kunstvenner, er Næstformand og Sekre­tær for Bestyrelsen.

Medlem af Direktionen for Forsik­ringsselskabet Samvirke 1914-28, af Bo­ligkommissionerne af 1916 og 1919, af Indenrigsministeriets Arbejdsudvalg (for Boligsager) 1917; Tilforordnet af Inden­rigsministeriet i Boligudvalget 1922 og Byggeikonitrolnævnet 1925; Medlem aif Kredit- og Hypobhekforeningskiommis-sionen 1955; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Pressefabrik 1918-56 og for Bygge-Societetet for Danmark 1937-45; Medlem af Bygge-Nævnet 1940, af In­denrigsministeriets Byggeudvalg 1940, af Licitationskornmissionen 1944, af Sty­relserne (or internationale Bolig- og By-plansammenslntninger fra 1923 og 1929 og Vicepræsident i International Fede­ration for Housing and Town Planning 1937-45, derefter Medlem af dens Ooun-cil.

Litterære Arbejder: Haveboliger i Danmark (1912); Nutidens og Fremti­dens Husmandsbrug (1916); Bidrag til Boligsagens Løsning i Danmark (1917); Boligbogen (1920); Studiebyens Huse (1924); Kortfristede Laan i faste Ejen­domme (1926); Aabenhjertige Breve om Bygge- og Boligforhold (1927); Aarbog for Bygge- og Boligvæsen (1929-33); Værdifaste Kapitalanlæg (1936); Ra­tionelle Finansieringsformer vedrørende Boligbyggeri (1938); Et dansk Boligsel­skabs Historie 1920-1945 (K.A.B.-Koncer-nens Jubilæumsskrift). Talrige Artikler i inden- og udenlandske Blade og Tids­skrifter samt Foredrag om Boligforhold paa Kongresser i Berlin, Prag, Ham­borg, Paris og Oslo (1951-58).

Ejer af Gundsøgaard (med Maleri­samling) .

Adresse : Hartmannsv. 62, Oharlotten-lund.

BOLT N P Kunstmaler; f. 13. Marte 1866 i KMivn.; Søn af Fernando Bolt og Hustru Mathilde f. Christiansen (død 1941); gift (14. Aug. 1911) m. Hanna B., f. 15. Nov. 1883 i Stavanger, Datter af Kaptajn Knud Nathanielsen (død 1900) og Hustru Severine f. Gjæsdal (død 1950).

Elev af Teknisk Skole, N V Dorphs Malerskole(1904-06) og De frie Kunstsko­ler (1907-08); udstillet paa de 13's Ud­stilling 1911, paa Chårlottenborg siden 1916, Separatudstilling 1913 og 1926: Portrætter, Blomsterbilleder og Land­skaber.

Adresse:   Herluf  Trolles  G.  88, Kbhvn. K.

BOLT-JØRGENSEN   Laurits Bolt Ge­sandt, K'.DM.p.p.; f. 6. Marts 1882 i Roskilde; Søn af Stadsingeniør, raml. polyt. Harald Jørgensen (død 1928) og Hustru Bertha f. Jørgensen (død 1905);

Bolt___________________

gift  (14. Maj  1948)   m.  Gesandt  Bodil Begtrup  (se  denne).

Student (Roskilde) 1900; Sekondløjt­nant i Ingeniørkorpset 1903; Premier­løjtnant s. A., Kaptajn 1915; Afsked efter Ansøgning 1918; i privat Forret­ningsvirksomhed 1918-21; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet og Legationssekre-tær i Helsingfors 1921; Chef for Uden­rigsministeriets politisk-handels-politiske Afdelings 1. Kontor 1922; Sekretær ved Grønlandsforhandlinger i Kbhvn. og Kristiania 1923-24 og ved dansk-tyske Skoleforhandlinger i Kbhvn. 1924; Le-gationsraad ved Gesandtskabet i Ber­lin 1927; Chef for Udenrigsministeriets Administrationskontor 1934; Gesandt i Moskva 1938, i Budapest 1941; midler­tidig tjenstgørende i Udenrigsministe­riet 1945; Afsked 1949.

Det krigsvidenskabelige Selskabs Pris­belønning 1910 og 1914 for militærviden-ekabelige Afhandlinger om henholdsvis Minevæsen og Minekrig og Feltpioner-troppernes Anvendelse.

Udenl. Ordener: B.K.2.; C.H.L.Z.; Fi.H.R.2'.; Gr.Fr.3.; I.F.3.; Ju.Kr.2.; N.O..V3.; N.St.O.21.: S.Kr.2.; U.F.l.

Adresse: Det Danske Gesandtskab, Hverfisgato 29 Reykjavik, Island.

BOMHOLT Julius Raadsformand; f. 11. Juni 1896 i Alderslyst ved Silkeborg; Søn af Papirarbejder Martinus Bomholt og Hustru Karen Marie I. Eoed; gift (30. Marts 1927) m. Anna Marie B., f. 12. Aug. 1904 i Vejen, Datter af So-davandsfabrikant H P Andersen og Hu­stru Johanne f. Lillelund.

Student (Frøken Langs Skole, Silke­borg) 1915; cand. theol. 1921; Lærer ved Frøken Langs Skole 1921, ved Askov Højskole 1921-22, ved Arbejderhøjskolen i Esbjerg 1922, Forstander for samme 1924-29; Folketingsmand (Socialdemokra­tiet, Esbjergkredsen) 1929; Formand for Folketinget 1945; Medlem af Esbjerg Byraad 19J3-41.

Medlem af Forretningsudvalget for Socialdemokratisk Forbund, af Over­fredningsnævnet og af Udvalget vedrø­rende Forfatterunderstøttelser; Medlem af Eadioraadet 1934 og af dettes Pro-gramudvalg 1937, Formand for Eaadet 1940.

Har udgivet: Dansk Digtning fra den industrielle Revolution til vore Dage (1930); Arbejderkultur (1932); Moderne Skribenter (1933); Togter (1935); Harald Bergstedt (1938); Den danske Folkeskole (1938); Længsel I-II (Roman 1944). Nordiske Profiler (1945); Kulturproblemer (1945); Før Uvejret (1947); Blomstrende Grene (1947); sammen med Peder Nørgaard : Hørespillet Nye Signaler (1932).

Adresse:  Provstevænget 11, Roskilde.

_______________________174

BONDE   Hans Peter Amtsforvalter, li. DM.; f. 22. Jan. 1894 i Gelballe; Søn af Købmand Nis Chr. Bonde (død 1910) og Hustru Marie f Lauritzen (død 1943); eifl) (14. April 1937) m. Asta B., f. 21. Juni 1897 i Khhvn., Datter at Grosserer Conrad Jacob Møller (død 1920) og Hustru Betty f. Wittrop.

Student (Kolding) 1912; cand. jur. 1918; Herredsf uldmægtig i Vejle s. A.; ansat i Skattedepartementet s. A., Assi­stent 1919, Fuldmægtig 1933, Ekspedi­tionssekretær 1938, Chef for Skattede­partementets 4. Kontor 1939: Amtsfor­valter i Næstved 1946.

Adresse:  Næstved.

BONDE     Harald Kommandørkaptajn, Direktør, K'.DM.p.p.; f. 24. Okt, 1882 i Kbhvn.; Søn af Havnemester Anton Bonde (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Claudine f. Berngruber (død 1938); gift (30. Juni 1909) m. Dag­mar B., f. 26. Nov. 1881 i Kongens Lyngby, Datter af Overretssagfører, Greve Rudolph Trampe (død 1908) og Hustru Anna f. Scholten (død 1940).

Sekondløjtnant med Geniers Medalje 1903; Premierløjtnant 1905; Chef for Undervandsbaade 1911-18: Lærer ved Officersskolen 1913-14; Formand f or Sø-løjtnantselskabet 1914-16: Kaptajn 1916: overgaaet til Flaadens Reserve, Orlogs­kaptajn 1923, Kommandørkaptajn 1932; AJeked 1942; ansat i Det Store Nordi­ske Telegraf-Selskab 1919; Underdirek­tør 1924, R«gnskabsdirektør 1932-42; Direktør i Akts. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab Holding Company til 1946.

Medlem af Bestyrelserne for Akts. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, for Akts. Det Store Nordiske Telegraf-Sel­skab Holding Company og for Akts. Dampskibsselskabet Heimdal.

Udenl. Ordener.: F.S.S.4.; R.St.A.3.; S.Sv.3'.; Stb.V.4.

Adresse: Willi. Smidts V. 14, Gen­tofte.

BONDESEN  J H T Dommer, R.; f. 4. Jan. 1882 i Ribe; Søn af fh. Sognepræst Eskild Bondesen (død 1927) og Hustru f. Stephensen (død 1922); gift (18. Juli 1911) m. Gerda B., f. 4. Aug. 1881 i Thi­sted, død 1940, Datter af Realskolebesty­rer J G Bertelsen (død 1914) og Hustru f. Swendsen (død 1934).

Student (Nykøbing) 1900; cand. jur. 1906; By- og Herredsf uldmægtig i Sæby i 1907, i Stubbekøbing 1907-19; Dommer­fuldmægtig smstds. 1919; Formand for Skatteraadet smstds. 1916-20. Borgmester i Stubbekøbing 1919-21, Politimester i Sakskøbing m. m. 1922; Dommer i Mid­delfart Købstad og Vends Herred med en Del af Wedellsborg Birk 1933.

Adresse:  Middelfart.

J75___________________

BON DO Oluf Skovrider, Kontorchef, R. p.p.; f.4.Maj 1887 i Nykøbing F.; Søn af Isenkræmmer Carl Bondo (død 1894) og Hustru Cecilie f. Andresen (død 1905); gift (6. Febr. 1915) m. Marie B., f. 31. Maj 1868 i Kirke Saaby, Datter af Po­litiassistent Ferdinand Johansen (død 1908) og Hustru Ludovica f. Eriksen (død 1927).

Student (Nykøbing F.) 1905; cand. phil. 1906; Forstkandidat 1912; Skovri­der paa Knutstorp Gods i Skaane 1913-18; Skovrider og Fabriksleder paa Widtskøfle Gods i Skaane 1918-22; Forstassistent i Det danske Hedeselskab 1922; Sekretær i Dansk Skovforening s. A.; Kontorchef smstds. fra 1938; tilsynsførende Skovri­der paa Stensbygaard fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1922-34, af Handelsministeriets Bøgetræs-Udvalgl934-38 og af Brændselsnævnets Brændeud­valg fra 1940.

Medredaktør  af Dansk  Skovforenings Tidsskrifter 1925, Eneredaktør fra 1927; Redaktør al Bogen Danmarks Skove 1938. Udenl. Ordener : Fi.H.B.31.; S.V.31. Adresse : AhUnanns Allé 5, Hellerup. BONDORFF   KAG   Professor,  R.p.p.; f. 18. Sept  1891 i Kbhvn.; Søn af Guld­smedemester C J  Boudorff  (død 1932) og Hustru Anna f. Hansen (død 1900); gift   (18. Juni 1939) m.  Inger Margre­the  B.,  f.  2.  Sept.,  Datter af  Profes­sor, Dr. phil. Martin Knudsen (se den­ne).

Landbrugskandidat 1913; Tillægseks. i Jordbrugslære 1916; Assistent ved Landbohøjskolens plantefysiologiske La­boratorium s. A.; Afdelingsbestyrer ved Statens Planteavls-Laboratorium 1921; Professor i Landbrugets Jorddyrkning 1923-28, Lektor 1928-44-, Forstander for Statens Planteavls-Laboratorium 1928.

Sekretær for Nordiske Jordbrugsfor­skeres Forenings danske Afdeling 1918-38, Medlem af Bestyrelsen fra 1929, For­mand fra 1938; Medlem af Det kgl. Landhusholdnmgsselskabs Bestyrelse 1934, af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde 1944, af det svenske Landbrngsakade-mi og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937. Udenl. Ordener: F.M.A.Z.; S.N.3. Adresse : Hummeltoftev. 24, Lyngby. BONNÉN Helge Komponist, Pianist; t. 22. Marts 18% i Kbhvn.; Sen af Køb­mand Peter F Bonnén (død 1938) og Hustru Christiane f. Friis (død 1929); gift (5. Marts 1921) m. Kamma B., f. 14. Maj i Kbhivn., Datter af Kontorchef Vald. B Jensen (død 1910) og Hustru Mary f. Andersen (død 1939).

Melchiors   Skole;    Klaverundervisning hos  Agnes  Adler,   Anders  Rachlew  og

__________________Bonn

Edgar Henrichsen; teoretisk Undervis­ning hos Vilhelm Rosenborg og Edgar Henrichsen; debuterede som Komponist og Pianist 1916.

Stifter af Unge Tonekunstneres Sel­skab 1920, dets Formand 1920-22 og 1925-28; Redaktør af Dansk Musik Tids­skrift 1925-29; Musikmedarbejder ved Radio Magasinet 1927-29 c« ved Ugens Radio 1928; Medarbejder ved Radiolyt­teren; Stifter af Operaselskabet af 1932 og dettes kunstneriske Leder og 1. Kapelmester; Formand for Bestyrelsen for Tonekunstnerfondet af 1941; Med­lem af Landsudvalget for kulturelt Ar­bejde i Dansk Røde Kors Lejre for allierede Flygtninge (1947).

Har komponeret: Et Oratorium, Spoon River Antologien , Pigen og Spejlet, Suomi og a. etørre Orkesterværker, San­ge og flere Klaverkompositioner.

Har skrevet: Adskillige Artikler om danske Komponister og deres Værker; Hørespillene: Barberen i Sevilla, Mo-zart, Bizet, Beethoven og Bach; har udgivet Bogen P E Lange-Muller (1946).

Adresse: Odenseg. 28, Kbhvn. Ø.

BONNESEN Beatrice Skuespillerinde; f. 21. Okt. 1906 i Kbhvn.; Datter af Professor, Dr. phil. T Bonnesen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Inger f. Zøylner.

Debut 9. April 1922 paa Folketeatret; Skuespillerinde ved Folketeatret 1922, ved Aarhus Teater 1927. ved Dagmar Teatret 1929, ved Det kgl. Teater 1931 og ved Dagmar Teatret 1933, free lan-cing 1937-44, ved Det ny Teater fra 1944.

Hovedroller : Hustruen i Hellige Flam­me; Hustruen i Kanske en Diktare; Helena i En Skærsommernatsdrøm; Ka­tarina i Trold kan tæmmes; Ba-chel i Over Evne; Husfruen i Familien Hallam; Tyra i Silkeborg; Kity Pa-ckard i Middag Klokken 8; Hustruen i Edward, min Søn; Liz i Liggende Gæ­ster m. fl.; Hovedroller i flere Film.

Adresse: Tnldbodg. 10, Kbhvn. K.

BONNESEN Merete Redaktør; f. 26-Marts i Kbhvn.; Datter .af Professor, Dr. phil. T Bonnesen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Inger f. Zøylner.

Journalist  ved  Politiken  fra 1928. Adresse : Nyropsg. 13, Kbhvn. V.

BONNEVIE  Axel  G Forstander, R.; f. 17.  Dec.  1877 i  Kbbvn.;  Søn af  Post­mester P F E Bonnevie (død 1912)  og Hustru   Juliane  Marie  f.   Jensen   (død 1920); gift (28. Sept. 1907) m. Kommune-lærerinde  Margrete  Friis,  f.  10.  Febr. 1874   i   Kbhvn.,   Datter   af   Postmester Charles Friis (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru f. Blad (død 1875). Havebrugseks.   (Vilvorde)   1898;   Stå-

Bonn________________

tens Lærerhøjskole 1905-06; Gartner og Lærer ved Onrø Optagelseshjem 1900, Forstander 1907; Forstander for Opdra­gelsesanstalten Godhavn i Tisvilde 191S; Inspektor i Overinspektionen for Op-dragelseshjemmene 1923; Foratander for Skolehjemmet paa Gamle Bakkehus samt Leder af Østifternes Aandssvage-anstalts kontrollerende Familiepleje 1929-48 og af Anstalteng Ventetddsforsorg 1933-48.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Opdragelseshjem (Formand 1922-28) 1919-28 og for Børnesagens Fællesraad 1922-28; Socialministeriets Tilsynsføren­de med Hovedstadens privat« Skolet for aandssvage Børn 1929-42.

Adresse : As-musseng Allé 5, Kbhvn. V.

BONNEVIE   Erik Dommer; f. 3. Maj 1904 i Kbhvn.; Søn af kgl. Pakhnsfor-valler Asger Bonnevie (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Helga f. Fich; gift (30. April 1932) m. Læge Gerda B., f. 13. OH. 1903 i Kbhvn., Datter af Redaktør B V Jørgensen (død 1934) og Hustru Sofie f. Arffmann.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1922; cand. jur. 1928; f ung. Sekretær i Justitsministeriet s. A., Sekretær 1932, Fuldmægtig 1938; Amtsfuldmægtig paa Færøerne 1929-31; f ung. Sekretær i Overformynderiet 1931-36; Sorenskriver (Dommer) paa Færøerne 1938; Dom­mer i Rudkøbing m. v. 1945.

Formand for Tilsynsraadet for Færø Amts Sparekasse 1938-45.

Medudgiver af Færøsk Lovsamling (1932).

Adresse:  Rudkøbing.

BONNEVIE   Poul Professor, Overlæge Dr. mod.; f. 15. Juni 1907 i Kbhvn.; køn af kgl. Pakhusforvalter, cand. po-lit. Asger Bonnevie (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Helga f. Fich; gift (13. Ma.i 1933) m. Ellen B., f. 26. Marts i Silkeborg, Datter af Driftsbestyrer I P Johansen og Hustru Marie f. Jensen.

Student (Østersøgadea Gymnasium) 1925; med. Eks. 1932; Embedslægeeks. 1936; Dr. med. 1939- dermatologisk Ud­dannelse (bl. a. Ziirich); Reservelæge ved Finseninstitutet 1938, ved Rigs­hospitalets Afd. H 1939 og ved Ru­dolph Berghs Hospital 1940-44; visite­rende Læge 1944-46; ansat ved Fabrik-

. direktoratets erhvervshygiejniske Un­dersøgelser 1935, disses Leder 1939; Læ­ge ved Direktoratet for Ulykkesforsik­ringen 1938; Overlæge ved Fabriktilsy­net 1945: Chef for den arbejdsmedicin­ske Klinik ved Rigshospitalet 1S46; Professor i Hygiejne ved Kbhvns Uni­versitet 1948; Konsulent i Hygiejne ved Sundhedsstyrelsen a. A.

_______________________176

Formand fur Det samlede Studenler-raad 1931; Næstformand i Studenter­foreningens Seniorat 1932; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1934-38 (Formand 1937-38), af Hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 193841, aif Bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse, af Lægefor­eningens Hygiejnekomité (Formand for Forretningsudvalget) og af forskellige Udvalg; Formand for Dansk Selskab for Allergiforskning, for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1946 os? for Forretningsudvalget i Landsforeningen for Mentalhygiejne 1948.

Faglig-social Redaktør af Ugeskrift for Læger 1946; Redaktør af „Medi­cinske Specialer i Lægepraksis" og Medarbejder ved forskellige Tidsskrif­ter og Haandbøger.

Har skrevet: Eczemlidelsernes Aar-sagsforhold (Disputats); Arbejderbe­skyttelse; Dermatologi; Stamtavlen Fa­milien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930; Artikler om dermatologiske, allergiske, arbejdsmedicinske og social­hygiejniske Emner.

Adresse: Blegdamsv. 21, Kbhvn. Ø

BONNICHSEN l C Elster Skoleinspek­ter, Dr. phil.; f. 26. Dec. 1883 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Chr. Bon-mchsen (død 1927) og Hustru Charlotte f. Elster (død 1909); gift med Andrea Emilie B., Datter af Bogtrykker L D Petersen (død 1937) og Hustru Margre­the f. Knudsen (dåd 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1902-fik Accessit 1905 oe Universitetets Guld­medalje 1908; Lærer ved Birkerød Kost­skole 1908-09; Magisterkonferens i Tysk 1910; Vikar ved Kbhvns Skolevæsen 1910, Timelærer 1911, fast ansat 1915 og Inspektør ved Vanløse Skole 1923-Dr. phil. 1915 (Metriske Studier over ældre tyske Versformer).

Borgerrepræsentant 1921-46; Medlem af Hovedbestyrelsen for den konserva­tive Vælgerforening; Æresformand i den konservative Vælgerforenings 16. Kreds; Medlem af det konservative Folkepartis Repræsentantskab; Medlem af Landstinget 1943.

Adresse: Aalekistev. 121, Kbhvn. Vanløse.

BORBERG   Laurits Ploug Direktør for Sygekassevæsenet, K'.DM.p.p.- f 20 Dec. 1885 i Byrum paa Læsø; Søn af Birkedommer, Borgmester, Herredsfoged Lauritz Borberg (død 1909) ok Hustru Agnes f. Wedege (død 1932); gift (19 Maj J914) m. Gertrud B., f. 20. Jan. 1884 i Helsingfors, død 1945, Datter af Bureauchef i Finlands Industristtfrelso C P Solitander (død 1918) og Hustru Gothilda f. Granfelt (døS 1921). Student (Randers) 1903; cand. jur. 1909

177 __________________

ansat ved Sjællands Stiftamt 1909-13; i Indenrigsministeriet 1912, Assistent 1914, Fuldmægtig 1919; Overretssagfører bestalling s.A. (dep.); samtidig Sekre­tær i Sygekasseinspektoratet 1915-22 og i Sygekassenævnet 1918-23; Sygekassein­spektør og Forretningsfører for Invali-deforsikringsfonden 1923; Direktør for Sygekassevæsenet 1927, herunder Bestyrer af Invalideforsikringsfonden og Krigs-ulykkesforsikringen af 1940.

Formand for Sygekassenævnet, Tilfor­ordnet Invalideforsikringsretten, Tilfor­ordnet Arbejderforsikrings-Raadet 1923-33; Medlem af Forretningsudvalget for Begravelseskassernes Genforsikring 1923-41; Formand for eller Medlem af en Række Kommissioner og Udvalg om So­cial- og Kommunallovgivningen m. v. 1923-45 (se Kraks Blaa Bog 1932, 1934. 1939, 1942 og 1944-1946); Medlem af Ud­valget ang. Sygekasselovgivningens Re-riSion 1946, aif Udvalget ang. Fødsels-lijælip 1947 og af Udvalget ang. Folke-forsikmng 1948; Formand for den dan­ske Afd. af Udvalget for nordiske §y-geforsikringsmøder og for Socialpolitisk Forening; Næstformand for Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte; Medlem af Bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald og af Nordisk Administra­tivt Forbunds Hovedbestyrelse; For­mand for Randrusianersamfundet 1926-35.

Redaktør og Medforfatter af 4., 5. og 6. Udg. af Haandbog tor aner­kendte Sygeknsser (1924, 1933, 1946) og af : Fra Laugssygekasser til Folkeforsik­ring (1942); talrige faglige Tidsskrifts­artikler; en Række social-, slægts- ok personalhistoriske Skrifter og Afhand­linger. Har udgivet: I Krig og Kan­tonnement 1864 (1938).

l'dcul. Ordener- 1.F.2*.; N.St.O.2'.; S.V.2.".

Adresse : Strandv.  201, Hellerup.

BORBERG Niels Chr. Overlæge.Dr.med.;

f. 7. Okt. 1880 i Kbhvn.; Søn af Læge N Chr. Borberg (død 1896) og Hustru Thea f. Hofman-Schmidth (død 1892); gift 1. Gang (20. Jan. 1906) m. Karen B., f. 5. Jan. 1882 i Kbhvn. (Ægteska­bet opløst), Datter af Ingeniør Severin Lauritzen (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Dorothea f. Sønder­borg; gift 2. Gang (28. Juli 1926) m. Sophie B., f. 9. Jan. 1890, Datter af Distriktslæge Chr. Hansted (død 1911) og Hustru Sophie f. Evers (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1899; med. 'Eks. 1905; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1911-12, ved Kommune­hospitalets 6. Afd. 1912-17; Dr. med. (Det kromaffine Vævs indre Sekretion)

_________ _________Borb

1912; Assistent ved Rigshospitalets Ner-vepoliklinik 1918-20 og atter 1922-26; Chef for Frederiksberg Nervepoliklinik 1926-31; Overlæge ved Invalideforsikringsret­ten fra 1928; Afdelingslæge ved Rigs­hospitalets neurologiske Afd. fra 1929; kst. Overlæge ved Rigshospitalets neu­rologiske Afd. 1943-45 og kst. Professor i Neurologi ved Kbhvns Universitet l 1945; Specialist i Nerve- og Sindssyg­domme.

Medredaktør for Bibliotek for Læger 1914-27; Formand for Neurologisk Sel­skab 1916-19; Næstformand i Selskab for psykisk Forskning 1918-20; Med­lem af Kbhvns Værgeraads 1. Kreds 1918-22; Onsorsuppleant ved Embed?-lægeeks. 1919, Censor fra 1930; Medlem af Bestyrelsen for P Carl Petersens Fond os; Helbredelsesfondet fra 1938; Vicepræsident i Det medicinske Sel­skab i Kbhvn. 1942; Præsident for sam­me 1945-44; Medlem af Svensk neurolo­gisk Forening 1946.

Adresse : Strsndv. 227 B, Charlotten-lund.

BORBERG  William Gi-sandt, V. DM p.p.; f. 3. Nov. 1885 i Kbhvn.; Sen af Læge N Chr. Borberg (død 1896) og Hnstru Thea f. Hofman-Schnrldth (d»d

1892): ugift.

Student 1904; cand. polit. 1911; Stu­dierejse i Udlandet 1911-14; Sekretær ved Grosserer-Societetets Komité 1915; Leder af Kontoret for dansk Udenrigs­handel 1916-19; Sekretær i Traktatkom­missionen 1919; Vicekonsul til Tjeneste i Udenrigsministeriet 1919; til Raadig-hed for Kommissionen til Organisation af Danmarks Udenrtgsrepræsentation 1920; Kontorchef i Udenrigsministeriets politisk-handelspolitiske Afdelings 2. Kontor 1921-26; 1. Legationssefcretær ved Gesandtskabet i London 1926-28; Danmarks faste Delegerede ved Folke­nes Forbund 1928-40; Titel af Gesandt 1934; midlertidig tjenstgørende i Uden­rigsministeriet 1941; Danmarks faste Delegerede ved De Forenede Nationer i New York 1947.

Medlem af Traktatkommissionen 1921-26; Chef for dennes Sekretariat 1921-22; attacheret de danske Delegationer paa de internationale Konferencer i Genua og Haag 1922; Deltager i en Række Forsamlinger og Konferencer under Folkeforbundet og De Forenede Nationer siden 1928; Danmarks Reprø-senten/t i De Forenede Natdoners øko­nomiske og sociale Raad 1948.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.l.; I.F.2.; N.O.N.3.. N.St.0.3'.; Po.P.R.3.: S.N.3.; S.V.3'.

Adresse: 630 Park Avenue, New York City, U.S. A.

Bore

BORCH    Christen Arkitekt. R.; f. 4. Marts 1883 i K-hhvn.: Søn af Arkitekl Martin Boroh (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Marie f. Nyrop

(død 1943); gift (4. Sept. 1910) m. Hel­ga Louise B., f. 4. Sept. 1884 i Hørs­holm, Datter af Sognepræst Chr. Bar-foed og Hustru Thora f. Læssøe.

Student (Metropolitanskolen) 1901; Blev af Teknisk Skole os Kunstakade­miet, Afgang 1909; lille Guldmedalje 1910.

Formand i Bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Arbejderklas­sen. Tilsynsførende Arkitekt ved Kong Pr. VII Stiftelse, Carlsbergfondets Byg­ninger, Vor Frue Kirke, Den kgl. Vete­rinær- og Landbohøjskole, Det veteri­nære Serumlaboratorium og Justitsmi­nisteriets Bygninger.

Har restaureret: GI. Carlsberg Hoved­bygning (Æresboligen); Weis' Stue i Bibe, Bindingsværkshus paa Hellig-korsgade i Kolding, Paaskesønnernes Gaard i Randers, Hvidovre Kirke, Vor Frue Kirke i Kbhvn.; har ombygget og udvidet: Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole, Statsfrøkontrollen samt Amtssygehuset og Katedralskolen i Ros­kilde; har bl. a. opført Carlsbergfon­dets Biologiske Institut; Rigshospita­lets Psykiatriske Afdeling, Funktionær­bolig- ug Radiologisk Al'drlint,'; del \t-teriiiieru Serumlaboratorium i Aarhus, Uomhus i Gruasten. Dommer- og Poli­timesterbolig i Hobro, Statens Politi­skole, Arresthus i Esbjerg samt for­skellige Bygninger ved Statsfængslerne.

Adresse: Blegdamsv. 10, Kbhvn.  N.

BORCH     Elna    BiMedhuggerinde;   f.    i

Roskilde;   Datter  af   Købmand  Anders

Borch (ded 1904) og Hustru Martha f.

Willumsen (død 1922); ugift.

Blev af Kunstakademiet 1891-94; Læ­rer : Professor A Saabye.

Arbejder: Sørgende Dreng (Neuhaus Præmie, 1903); Døden og den unge Kvinde (1905, Gruppe i Marmor, i Glyptoteket); Hagar og Ismaél (1908); Buster af Prof. Tscherning (Kommune­hospitalet), Olaf Poulsen (Det kgl. Tea­ter), Grev Scheel, Rygaard, Kammer­herre J C Scavenius, Gjorslev samt en Del Gravmonumenter.

Adresse: V-Voldg. 8«, Kbhvn. V.

BORCHORST Ernst Otto Stadsdirektør; f. 31. Juli 1912 i Horsens; Søn af f h. Politimester Otto Borchorst (se den­ne); gift (15. Aug. 1938) m. Ely B., f. 28. Juli 1919 i Kbhvn., Datter af Gros­serer Aage Emil Holm og Hustru Gun-na f. Lincke.

Student (Horsens) 1930; cand. jnr. 1936; Dommerfuldmægtig i Bjerre-Hat-ting Herreder, Horsens s.A.; tung.

______________m

Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1936-37; f ung. Sekretær i In­denrigsministeriet 1937, Sekretær 1938, Fuldmægtig 1945; Kommunaldirektør i Esbjerg 1947; Stadsdirektør srnstds 1948. Sekretær, senere Fuldmægtig hos Rigs­politichefen 1938-46: Lærer ved Statens politichefen 1938-46; Lærer ved Statens menslutningerne Sydvestjyllands forene­de Elektricitetsværker, Vestjyllands Sam­leskinne og I/S Vestkraft fra 1947; For­mand for Sydvestjysk Kommunalkursus.

Adresse:   Esbjerg.

BORCHORST Otto fh. Politimester, R.; f. 31. Aug. 1875; Søn af Bog- og Mu­sikhandler C F Borchorst og Hustru f. Høst; gift (19. Marts 1908) m. Em­ma Johanne B., f. 9. Aug. 1884 i Refs-næs Præstegaard, Datter af Sognepræst Wm. Kiørboe og Hustru f. Laub.

Student (Herlufsholm) 1893; cand. jur. 1901; Herredsfuldmægtig i Varde 1901; Byfogedfuldmægtig i Kolding 1903, i Aarhus 1904; Herredsfuldmægtig i Andst m. fl. Herreder 1906, i Hatting Herred 1911; Politimester i Voer og Nim Herreder m. v. 1919-45.

Adresse: Thorstedhus pr. Horsens.

BORCHSENIUS Kaare Overregissør, R. DM., MI & A.p.p.; f. 1. Aug. 1874 i Kbhvn.; Søn af Professor. Censor ved Tiet kgl. Teater Otto Borchsenius (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hu­stru Betty B., f. Guldbrandsen (død 1890); gift (25. Jan. 1921) m. Inger Marie B., f. 18. Okt. 1895 i Kbhvn., Datter af Smedemester Carl Jørgensen (død 1916) og Hustru Maren f. Odder (død 1935).

Student (Marliboes Skole) 1892; Elev ved Det kgl. Teaters Elevskole 1895-97; Skuespiller ved Det kgl. Teater 1897-1913, Regissør vedi Skuespillet samme­steds 1901, Overregissør 1930.

Har bl. a. oversat: Scbønlierr: Bil­ledskærerne ; Leng.vel: Taifun; Runar Schildt: Galgemanden. Nordahl Grieg : Nederlaget og Vilhelm Moberg: En Landstryger (Det kgl. Teater).

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; N.Rt.O.3".; S.V.31.

Adresse:   Hyldegaards  Tværv.   8, Charlottenlund.

Sommerbolig: Ulstrup , Røsnæs pr. Kalundborg.

BORCK K Chr, Fængselsinspektør; f. 9. Sept. 1903 i Kbhvn.; Søn af Politiassi­stent C F T J Borde (død 1930) og Hustru Anna Kirstine f. Rasmussen (død 1940); gift (1. Marts 1940) m. Judith Irene B., f. 14. Marts 1913 i Vordingborg, Datter af Ur- og Instru­mentmager S V Hindberg (død 1919) og Hustru Thora f. Berthelsen.

Student 1922; Assistent (Stenograf) i Rigsdagen 1923-35; cand. jur. 1932; aut.

179____________________

Retsstenograf 1933; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1934; Sekretær i Kbhvns Po­liti 1935; Vicef ængselsinspektør ved Sta­den Kbhvns Fængsler 1938, ved Stats­fængslet i Vridsløselille 1943; kst. Fængselsinspektør smstds 1945, ved Fængselsafdelingen paa Sundholm (her­under Statsfængslet for Kvinder) 1946; Forstander for Fængselsvæsenets Be­tjentskole 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Fængselsselskab fra 1938, af Forret­ningsudvalget 1947 og af Bestyrelsen for Foreningen af Fængselsinspektører i Danmark fra 1946.

Adresse: Vridsløselille pr. Glostrup.

BORDING Kristen Landbrugsminister; t. 11. April 1876 i Kragelund pr. Løs­ning; Søn alf Gaardejer L P Kristen­sen (Bording) (død 1936) og Hustru Ma­ren l Jespersen (død 1926); gift (14. Okt. 1905) rn. Helga B., f. 15. Nov. 1886 i Haurum, Datter af Lærer EUcjær (død 1938) og Hustru Kirstine f. Søren­sen (død 1924).

Oplært ved Landbruget; l halvandet Aar Vognmandskusik i Kbhvn.; Ejer af en Gaard i Bagballe fra 1903; deltog i Husmandsbevægelsen i Vejleegnen; Sogneraadsmedleim 1909-21; Medlem af Folketinget (Socialdemokratiet, Ring-kjøbing Amt) 1900-46; Landbrugsmini­ster i det første Ministerium Skanning 1924-26, i det andet Ministerium Stau-nirog 1929, i Ministeriet. Bmhl 1942, i Mi­nisteriet Scavenius 1942-45 og i Mini­steriet Hedtoft 1947.

Medlem  af Landsskatteretten  1945.

Adresse: Klitrose Allé 30, Kastrup.

BORELLA HANSEN Svend Snedker­mester; f. 6. Juni 1892 paa Frederiks­berg; Sf.n af Handelsgartner M L Hansen (død 1901) og Hustru Vibekka f. Borella (død 1912); gift (6. Juni 1917) m. Billedskærer Marie B-H., f. 29. April 1894 i Hillerød, Datter af Sned­kermester Martin Olsen (død 1940) og Hustru Inger Marie f. Hansen (død 1934).

Udgaaet fra Birkerød Kostskole 1907; uddannet hos Chr. Knag i Bergen og i Magasin du Nord, Kbhvn.; etableret som Snedkermester i Hillerød 1918.

Adresse: Skolestien 9, Hillerød

BORG Anna Skuespillerinde, ML&A.p.p.; f. 30. Juli i Reykjavik; Datter af Kæm­ner Borgthor Jésefsson (død 1934) og Hustru Skuespillerinde og Teaterdirek­trice Stefania Gud mundsdéttir (død 1926); gift (5. Aug. 1932) m. Skuespiller l'oul Reumert (se denne).

Elev paa Det kgl. Teaters Elevskole; debutereds som Maria i Galgemanden paa Det kgl. Teater 22. Marts 1929; ved Det kgl. Teater 1928-33; Gæstespil

___________________Borg

1933-34; ved Uagmarteatret 1934-36; der­efter Gæstespil; ved Det kgl. Teater 1938.

Hovedroller : Valborg i Axel og Val­borg; Maria i Væringerne i Mikla-gaard; Margaretha i Faust; Anne Bo-leyu i Gant; Iphigenia i Iphigenia paa Tauris; Helga Ruhne i Nu er det Mor­gen; Angelica i Sejren; Marianne i En Idealist: Indras Datter i Et Drømme-spil; Maria i Sanct Hansaften Spil; Agnete i Elverhøj; Hilde i Bygmester Solness; Gudrun i Kjartan og Gudrun; Aphrodite i Dage paa en Sky.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1948.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; I.F.2.; S.M. l.&a.

Adresse: Stockholmsg. 41, Kbhvn. Ø.

BORG-HANSEN  Ejnar Arkitekt; f. 21. Jan. 1912 i Vejle; Søn af Bestyrer Hans Peter Borg-Hansen og Hustru Olga B-H. (død 1919)- gift (11. Juni 1938) m. Grete B-H., f. 11. Okt. 1919 i Kbhvn., Datter af Vognmand Hans Kock (død 1938) og Hustru Inger K.

Uddannet paa Odense tekniske Skole og paa Kunstakademiet; Medarbejder hos Arkitekt Le Corbusier, Paris 1939; Lærer paa Kunstakademiet fra 1943; tildelt Neuhausenske Præmie 1939 og C F Hansens Præmie 1941.

(Medlem a,f Censurkomiteea paa Char-lottenborg 1943-49.

Har genop-bygget Missionshotellet i Renne (s. m. Willy Hansen, 1946-48).

Adresse;  Nyhavn  65,  Kbhvn.  K.

BORGBJÆRG   Axel Dr. med.; f. 27. Juni 1868 i Boeslunde ved Korsør; Søn af Dyrlæge, Bogholder Jens Jeppesen Borgbjærg (død 1904) og Hustru f. He-degaard (død 1920); gift (19. Juni 1896) m. Johanne B., f. 7. Marts 1872 i Saxild, Datter af Sognepræst fl E Ma­thiesen (død 1923) og Hustru Luise f. Blicher (død 1934).

Student (Nykjøbing) 1887; med. EH. 1894; prakt. Læge i Eskildstrup paa Falster 1895-1900; Specialist i Fordøj-elsessygdomme i Kbhvn. fra 1901; Dr. med. (Ventrikelfunktionsundersøgelsens Betydning for Diagnosen af ulcus ven-triculi) 1907; Privatklinik 1920; For­mand for Organisationen af Specialister i Fordøjelsessygdomme til 1941.

Har skrevet en Del Artikler i Tids­skrifter samt en populærvidenskabelig Bog; Diet, dens betydning for sund og syg (1934); Medarbejder ved Ugeskrift for Læger og Hospitalstidende; Læge-videnskabelig Medarbejder ved Sooial-Dejnokraten; Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon.

Adresse:   N-Voldg.  29,  Kbhvn.   K.

JBork________________

BORK  A Direktør: f. 7. Febr. 1881 paa Frdbg.; Søn af Skoleinspektør L Pe­tersen (død 1930).

Prælinninæreks. 1897; ansat i Orlogs-yærftets Eegnskabsaifd. s. A.; Assisteni i Dansk Arbejderbaak 1899; Fuldmæg­tig 1912; Kontorchef og Bankbestyrer i Kbhvns private Laanebank 1920-25; Kon­torchef d De danske Lrvsforsikringssel-skabers Garanti- og Hjælpekasse 1925-39. Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrel­se 1933-43; Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. Poliklinik 1931-41 (Formand 1934-41); Medlem af Bestyrelsen foi Srdbg. tekniske Selskab 1933-40; For­mand for Akts. Frdbg. Bade- og Svøm-

'. Jneanstalt 1938-43, Direktør smstds fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg., Frdbg. 1. Kreds fra 1929 (Næstformand 1936-45); Medlem af Ej-endomsskyld-Vurderingsraadet i Frdbg. Skyldkreds 193646 og af Frd-bg. Skat-teraad fra 1945; Vurderingsmand i H. t. Lov om TJdlaan af umyndiges Midler »41-42; (Medlem af Bestyrelsen for Al­mennyttigt Boligselskab for Frdbg. fra 1946.

Adresse : Danas Plads 10, Kbhvn. V.

BORNEBUSCH Carl Heinrich Forstan­der, Dr. phil.. B,.; f. 29. Jan. 1886 paa Hardenberg paa Lolland; Søn af Forst-raad. Skovrider C H Bornebusch (død 1900) og Hustru Thorstine f. Hartmann (død 1919); gift (15. Juni 1915) m. Ber­tha B., t. 9. Aug. 1890 i Husby paa Pyn, Datter af Førstelærer K T Jensen og Hustru Karen f. Andersen.

Forstkandidat 1910; Eksamen d Grund­videnskaberne ved Landbohøjskolen 1912; forstvidenskabeligt Arbejde og Planlægningsarbejder 1912-16; Skovfo­ged ved Sorø Akademi 1916-21; biolo­gisk Medarbejder ved Statens forstligt Forsøgsvæsen fra 1921, kst. Forstan­der smstds 1931, udnævnt 1933- Dr Phil. (Kbhvns Universitet) 1930.

Korresponderende Medlem af Finske iForstsamrfundet og af Svenska Skoit-svårdsforeningen; Medlem af Repræsen­tantskabet for Nordisk Skovunion og af internationale Kommissioner for Skov­træracer og Skovjord; Formand for Dansk Skovforenings Frøudvalg; Censor ved Skovbrngseksatnen.

Litterære Arbejder: Rødællens Livs­krav (1914); The Fauna of Forest Soil (1930); Afhandlinger og Artikler om Skovbundens Flora, om Skovjord, Ege­krat og Heder; om Skovdrift: forskel­lige indførte Træarters Vækst og Sund­hed, Skovtræernes Proveniens, Kultur­metoder, Udhugningens Indflydelse paa Vækst og Produktion, Skovfrø m. v.

Adresse :  Møllevangen,  Springforbi.

_____________.    ________180

BORNEMANN  Ove von Direktør; f. 5. Now. 1894 l Kbhvn..; Søn af Kammer­herre Oosmus von Bornemann (død 1911, se Kraiks Blaa Bog 1911) og Hu­stru, fh. Hofdame hos Kronprinsesse Victoria af Sverige, Juliane f. Anker (død 1989); gift (9. Nov. 1929) m. Lise­lotte Gerda von B., f. 18. Jnni 1S06 i i HochtEmmeTich, Datter alf Kontorchef Emil Beringer og Hustru Clara f. Basse.

Sekondløjtnant i Marinen 1917, Pre-mierløjtnat 1918; Sekretær i Udenrigs­ministeriet 1921; Afdelingschef i Gene­ral Motors 1926; Direktør for Eigsfor-endogen til Bekæmpelse af de nheurna-tiske Sygdomme 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Bigsfor-eningen til Bekæmpelse af de rheuma-tiske Sygdomme, Kbhvn.-Frdbg. og for Dansk Selskab for Gigtforskning; Med­lem af Generalsekretariatet og honorær Kasserer for Ligue Européenjoe contre le Rhumatisme; Medlern af Bestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dcna Følger 1945-45, af Bestyrelsen for Akts. Hanlang & Toksvig, Reklamebureau og for Ak*s. Em. Z Svit-zera Bjergningsentreprise.

Adresse: Torkel Bådens V. 7, Helle­rup.

BORRE  Johannes Landsretssagfører; f. 31. Aug. 1895 i Kbhvn.; Søn af Inspek­tør u. Overværgeraadet H Borre og Hu­stru Nanna f. Jacobsen • gift (29. April 1926) m. Eva B., f. 9. Marts 1898 paa Frdbg., Datter af Kontorchef i General­direktoratet for Post- og Telegrafvæse­net William Larsen (død 1942) og Hu­stru Eva f. Nielsen (død 1942).

Student (Herlufsholm) 1913; cand. jur. 1921: Landsretssagfører 1924.

Sekretær i Dansk Forening for Be­skyttelse af industriel Ejendomsret 1923-25; Formand i Bestyrelsen for Narva Flachs Manufactur, Akts.; Næstformand og Kommitteret i Bestyrelsen for Dansk Moler Industri, Akts.; Medstifter og Medlem af Bestyrelsen for Anglodania, Dansk-Engelsk Tidsskrift, Akts., for British Import Union, for Filmaktiesel­skabet Paramount, for Filmaktieselska­bet Columbia, for Sydsjællands Køle­hus, Akts. og for Akts. Brødr. Hart-manns Maskinfabrik, Lyngby; Direktør og Bestyrelsesmedlem i forskellige Ejen­domsselskaber m. v.

Adresse: Slotsv. 22, Charlottenlund.

BORRESCHMIDT Henry Kontorchef, R., M. T. Kha.; f. 30. Dec. 1907 i Kbhvn.; Søn af Inspektør Aage Peter­sen og Hustru Johanne f. Pedersen; gift (16. Maj 1935) m. Asta B., f. 14. Aug. 1911 i Kbhvn., Datter af Inspek-tionsbetjent A M K Hornslet (død 1946) og Hustru Else f. Holmslykke.

Student     (Metropolitanskolen)     1926;

181      _______________

cand. jur. 1932; Sekretær i Kbhvns Magistrat 1932; tung. Sekretær i So­cialministeriet 1933, udnævnt 1935, Fuldmægtig 1941, Kontorchef i Arbejds-og Socialministeriet 1946, i Arbejdsmi­nisteriet 1947; tillige Medarbejder ved Landsnævnet for Børneforsorg 1935-40 og ved Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet 1940-44.

Sekretær ved og Medlem af forskellige Udvalg og Kommissioner m. v., bl. a. Sekretær ved Lærlingeraadet 1937-45 og ved Statens Forligsinstitution fra 1949; Medlem af Hovedorganisationernes Fæl­lesudvalg vedrørende Ferieloven fra 1938, af Bestyrelsen for Statsakts. Det bornholmske Ejendomsselskab fra 1945, af Bestyrelsen for Arbejdsløshedsfon-den fra 1948 og af Lærlingeraadet fra 1949.

Adresse: Nordborgg. 4, Kbhvn. Ø.

BORRIES G V Th. Overlæge, Dr. med.; f. Hl. Febr. 1887 i Kjege; Sen af Syge­huslæge C A Borries (død 1924) og Hu­stru Sophie Marie f. Bang Hassing (død 1919); gift (31. Aug. 1933) m. Astrid B., f. 22. Dec. 1901 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Christian Marqvardt og Hustru Johanne f. Christensen Bur-kali.

Student (Roskilde) 1904; med. Eks. 1912; Assistent ved Øre-Halskliniken paa Eigshospitalet og Kommunehospitalet 1915-20; Dr. med. 1920; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næstved 1920-22; 1. As-eistent ved Rigshospitalets Øre-, Næse-og Halsafdeling 1922-26; Øre- og Hals­læge ved Almindelig Hospital fra 1927; prakt. i Kbhvn. som Otolqg fra 1922; Overlæge ved oto-laryngologisk Afd. paa St. Josephs Hospital i Kbhvn. 1937.

Stifter af Dansk oto-neuro-oftalmolo-gisk Selskab 1925, Formand s. A.; Med­lem af Collegium oto-rhino-laryngolo-gicum 1926; Formand i Dansk oto-lar­yngologisk Selskab 1929-31-, Medlem af Komitéen for den I internationale Oto-laryngologkongres 1928: Æresvicepræsi-dent for Congres des sociétés francai-ses d'oto-neuroophtalmologie 1932; Kor-responderende udenlandsk Medlem af Société franqaise d'oto-rhino-laryngologie 1936; Medlem af Bestyrelsen for Medi-cinsk-historisk Museum 1934-40.

Har udgivet: Studier over vestibu-lær Nystagmus (Disputats, 1920); Zur Klinik des Nystagmus (1924); Fixation und Nystagmus (1926); Tekniken ved videnskabelige Arbejder med særligt Henblik paa lægevidenskabelige Arbej­der (1941); Levnedsbog for Alle (1945); Patientsprog (1947): Medudgiver af Passow's Beitråge zur Anatomie etc. des Ohres fra 1927; talrige Afhandlin-

___________________BerU

ger i Tidsskrifter om Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme.

Adresse: Gjøriingsv. 14, Hellerup.

Sommerbolig: Hornbæk.

BORUM Erik Politiadvokat; f. 27. Febr. 1908 i Middelfart; Søn af fh. Civildom­mer Johannes Borum (se denne)"; gift (8. Febr. 1937) m. Hildegard B., f. 11. April 1914 i Breslau, Datter af Lands­retssagfører Willy Janower (død 1935) og Hustru Liddy f. Birnbaum.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1932: Dommerfuldmægtig i Løgstør og Nibe s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Undersøgelseskamre 1934; kst. Politi­advokat i Kbhvn. 1937; udnævnt 1939.

Leder af den danske Politiafd. i Stockholm 1943-45 og af Centralkarto­teket 1945-46; Formand for Politiadvo­katforeningen 1945-46.

Adresse: Ordrupv. 88, Charlottenlund.

BORUM    Johannes fh. Civildommer, R.DM.: f. 17. Nov. 1875 i Eøjle Taa-rup; Søn af Lærer P S Borum (død 1905) og Hustru Ane f. Rasmussen (død 1905); gift (16. Maj 1907) m. Inger B., f. 5.'April 1889 i Middelfart, død 1938, Datter af Tømmerhandler Th. Gimbel (død 1917) og Hustru Dagmar f. Dreyer (død 1918).

Student (Odense 1893); cand. jur. 1899; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1899; By- og Herredsfuldmægtig i Middel­fart 1901; Byfogedfuldmægtig i Skagen 1906; By- og Herredsfuldmægtig i Mid­delfart 1906; Politimester i Odense 1919; Dommer i Ringkøbing Købstad og tllv-borg-Hind Herreder 1920, i Slagelse Købstad med Antvorskov Birk 1931, Ci­vildommer i Kolding Købstad m. v. 1936-45.

Formand for Middelfart Huslejenævn 1916-19-, Medlem af Retsplejeudvalget 1919-20; Medlem af og Formand for Skatteraadet for Ringkjøbing Skatte­kreds 1920-31; Bestyrer af Statens Rør­skær i Felstedkog 1920-31; Medlem af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond 1924-31: Formand for Frednings­nævnet for Sorø Amtsraadskreds 1933-35.

Adresse : Bramdrup pr. Bramdrup-dam.

BORUM    O A Professor ved Kbhvn« Universitet, Dr. jur., E. DM.; f. 30. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Olaf Borum (død 1932) og Hustru Ber­tha f. Gluckstadt; gift (3. Febr. 1923) m. Ebba B., f. Konig Petersen, f. 27. Febr. i Kbhvn.

Student (Henrik Madsens Skole) 1912; cand. jur. 1919; Sekretær i Justitsmini­steriet 1920; Studieophold i Frankrig og England 1923-24; Dr. jur. 1927; kst. Dommer i Østre (Landsret og Kbhvns Byret 1928-30; Professor ved Kbhvns

Boru

182

Universitet 1930;  Universitetets Prorek­tor 1947-48.

Formand i Bestyrelsen for Juridisk Forening; Medlem af Bestyrelsen for International Law Associations Dan ske Afdeling, af Eepræsentantskabet for Akts. Investor, af Bestyrelsen for Akts. De forenede Bryggerier og for Tuborgfondet: Formand for Bestyrelsen for Ejendomsakts. GI. Kongens Bryg­hus; Formand for Arveretskommissio-nen af 1936 (Betænkning 1941 og 1945).

Har skrevet: Personalstatutet efter dansk og fremmed Ret (Disputats, 1927); Oversigt over den sønderjydske Særlov­givning (1951); Lovkonflikter (inter-tcmporal os international Privatret, 1931); Familieretteu I (1936), II (1941); Personretten (1942); Dødsgaver (1939) ; Udgiver af Dansk Lovsamling 1665-1930. Medudgiver af Juridisk Ordbog (1934) og af Danmarks Love 1665-1942.

Adresse: Bhlersv. 17. Hellerup.

BORUP Leo Viicebranddhef, K.DM.; f. 15. Dec. 1883 i Horsen«; Søn af Hatte­mager P A Borup (død 1920) og Hustrn Cathrine t. Rasmussen (død 1941); gift (7. April 1909) m. Anna B., f. 30. April 1882 paa Frdbg., Datter af Snedkerme­ster W Muller (død 1930) og Hustru Val­borg f. Schrøder (død 1930).

Student (Horsens) 1901; cand. phil. 1903; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1907; Sekondløjtnant 1909; Ingeniør ved Kbhvns Kommunes Vej- og Kloakan­læg 1908; indtraadt i Kbhvns Brandvæ­sen som Ingeniør ved Brandtelegrafen 1913; Reservebrandinspektør s. A.; Brandinspektør 1916; Vicebrandchef 1938.

Medlem af forskellige Udvalg.

Konstruktør af forskellige vejtekni-eke Maskiner m. m.

Dekoreret af Norfolk Fire Brigades Association; har modtaget Kong Chri­stian IX's Hæderstegn for 25 Aars god Tjeneste i Kbhvns Brandvæsen.

Adresse: Østbaneg. 89, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Jægerbakken 8, Gen­tofte.

BORUP   Morten Lektor, cand. mag.; f. 10. Nov. 1894 paa Frdbg.; Søn af Ingeniør Frits Borup (død 1895) og Hu­stru Ellen f. Lund; gift 1. Gang (7. Juli 1927) m. Ingegerd B., f. 5. Okt. 1903, død 1936, Datter af Provst, Dr. theol. Emanuel Beskow og Hustru Nan­na f. Hildebrand; 2. Gang (l. Juli 1938) m. Barbro Sophia B., f. 4 Marts 1910 Datter af afd. Kaptajn Ivar Carlborg ug Hustru Ella f. Akerlund.

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. mag. 1921; Medarbejder ved Ord­bog over det danske Sprog fra 1915 Redaktør ved samme Værk 1921-26; Ti-

melærer ved St. Jørgens Gymnasium fra 1921, Adjunkt smstds. 1926, Lektor 1940; virkede i Efteraaret 1924 som Lektor i dansk Sprog og Litteratur ved Goteborgs hogskola; Anmelder af svensk Litteratur ved De Ferslewske Blade 1927-31; Udgiver af Skolebøger; Medlem af det danske Sprog- og Litteratursel­skab; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-lærerforeningen 1933-47; Formand Sitr Foreningen Nordens Birkerød-Afd. 1946-48 samt Medlem af Birkerød Menigheds-raad.

Litterære Arbejder: Joh. Ludv. Hei-berg (1947-49); s. m. Georg Christen­sen Udgiver af J P Jacobsens Samlede Værker (1924-29); s. m. Valfrid Palm-gren Munch-Petersen: Svensk-Dansk Ordliste; s. m. Francis Bull og John Landquist: Georg og Edv. Brandes' Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd (1939-42); Heibers-ske Familiebreve (1943); s. m. D Preisz m. fl.: Breve fra og til Adam Oehlen-schlåger (1945-47): Breve og Aktstykker vedrørende J L Heiberg (1947 f f.).

Adresse: Skolev. 5, Birkerød.

BORUP   SVENDSEN N Landsretssag­fører, se Svendsen N Bomp.

BOSE Margrete Professor: f. 19. Sept. 1865 i Sorø; Datter af Provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blaa Boj? 1916) og Hustru f. Muller (død 1914) -, gift (Sept. 1903) m. Professor, Dr.phil. E Bose (død 1911).

Student (privat dimit.) 1895; mag. scient. (Kemi) 1901; Assistent ved Uni­versitetets kemiske Laboratorium 1901-03; Professor i Fysik ved Universitetet i La Plata 1909-41; under en Orlov Honorar-Assistent ved Technische Hoch-schule i Danzig 1915-19.

Har offentliggjort talrige videnska­belige Artikler; har oversat Kurt Lip-fert: Fernsehen (1919).

Adresse: Calle l, Nr. 1267, La Plata, Argentina.

BOSERUP   C J Købmand. Konsul, R. DM.p.p.; f. 31. Marts 1879 i Kbhvn.; Søn af Brænderiejer P I Boserup (død 1921) og Hustru Anna f. Jansen (død 1886); gift 1. Gang (Ægteskabet op­løst) m. Julie B., f. Lund; 2. Gang (20. Nov. 1940) m. Kylle B., f. 16. Jan. 1901 i Odder, Datter af Købmand V Hammer ok Hustru f. Larssen.

Uddannet i Korn- og Foderstofforret­ninger i Ind- og Udland: overtog Chr. Prips Forretning i Fakse 1903; norsk Vicekonsul 1906. Konsul 1949.

Værge for Fakse Kirke 1903-40; For­mand i Bestyrelsen for Sparekassen for Fakse og Omegn; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører for Sjælland, Lol-

_183________________________

land Falster; Formand i Bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstof Im­portørers Fællesorganisation; Medlem af Bedømmelses- og Voldgiftsudvalget for Korn- og Foderstof-Branchen paa Kbhvns Børs og af Landbrugsministe­riets Kornnævn fra 1937; Formand for Bestyrelsen for Centralkontoret for Ind­køb af Korn- og Foderstoffer 1939; Medlem af Repræsentantskabet for Nor disk Livsforsikrings Akts. af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings Akts. af 1898 fra 1936. Medlem af Privatbankens Repræsentantskab 1934 og af Fragt­nævnet fra 1945.

Udenl. Orden: N.St.O.31.

Adresse: Fakse.

BOSERUP H W Direktør, B.; f. 9. Juni 1876 i Kjøge: Søn af Købmand H W Boserup (død 1678) og Hustru Maja f. Miinster; gift m. Lilli B., Datter ai Greve Jørgen, Scfheel (død 1918) og Hu­stru Dagmar f. Jacobs (død 1922).

Student (Sorø) 1894; cand. polyt. 1901; Ingeniør ved Statsbaneanlægene 1901-04; ved Anlæget af Slangerupbanen 1904-06; Driftsbestyrer véd samme 1906-12; Di­rektør i Aktieselskabet Frederiksholms Tegl-og Kalkværker 1912-49.

Formand for Teglværksforeningen af 1893 og for Akts. Teglværkernes Cen­tralkontor i Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frederiksholms Tegl- og Kalk­værker fra 1949.

Adresse: Svanevænget 4, Kbhvn. Ø.

BOSERUP Johan Tandlæge, Docent, R. f. 21. Sept. 1880 paa Holmerødgaard i Frederiksborg Amt; Søn af Proprietær A V Boserup (død 1923) og Hustru Alfonsine f. Carlsen (død 1917); gift (3. April 1912) m .Maja B., f. 17. April 1890 paa Grubberholm, Datter af For­pagter Axel Boserup (død 1918) og Hu­stru Valborg f. Boserup (død 1908).

Efterslægtsselskabets Skole; Tandlæge-eks. 1905; Videreuddannelse i Kbhvn. og Schweiz 1905-08; pratet, d Kbhvn. fra 1908; Assistent ved Dansk Tandlægefor-endngs Institut 1908-10. ved Tandlæge­højskolens kirurgiske Klinik 1909-19; Do­cent ved Tandlægehøjskolen og OM for den propædeutiske Afdeling 1919-44.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvnf Tandlægeforening 1906-07 og Forenin­gens Næstformand 1916-18: Sekretær for Dansk! Tandlægeforentiags Fortsættelsen kursus 191446; Medlem af Dansk Tand lægeforenings Voldgiftsret 1918-20.

Har skrevet forskellige odontologiske Arbeider.

Adresse: V-Boulevard 42, Kbhvn. V.

BOSSE     Poul     Oberstløjtnant.     R.DM.,

HTH.;  f.  16.  Okt.  1897  i Odense; Søn

af Oberst   A   Bosse  og  Hustru l A f.

Esmann   (død   1946);    gift    (20.   Juni

_________ _________Boue

1922) m. Dagny B., f. 29. Okt. 1895 i Aarhus, Datter af Toldassistent Hans Jensen (død 1921) og Hustrn Laura f. Høeg.

Student (Roskilde) 1916; Uddannelse paa Hærens Officersskole, Geodælisk Kursus og Generalstabsknrsus; Premier­løjtnant 1920- deltaget i Opmaalingen af Nordvestgrønland 1929 og 1930; tjenstgørende i Krigsministeriets Mobi-liseringskontor 1930-35; Kaptajn 1934; Chef f. 3. Bataillons 5. Kompagni i Haderslev og deltaset i Forsvaret af Haderslev 9. April 1940; Lærer ved Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 1938-41, Næstkommanderende ved samme 1942-43- Forbindelsesofficer med den ty­ske Hær i Helsingør 1941-42; interneret 29. Aug. 1943; ved Den danske Brigades Stab i Stockholm Okt. 1943-April 1944, derefter Chef for Brigadens 3. Batail-lon; Oberstløjtnant ok Chef for 8. i'.a-taillon i Holbæk 1945.

Adresse : Ørbæksv. 16, Hørsholm.

BOTVED A P Grosserer, Konsul, FM. i Selv p.p.; f. 20. Juni 1895 i Kallnndborg: Søn af Proprietær Mads Petersen (død 1939) og Hustru Karen f. Hansen (død 1939); gift (16. Marts- 1922) m. Carmen B., f. 5. Dec. 1893 i Danzig, Datter af Ingeniør H A Otterstrøm (død 1916) og Hustru Emilie f. Steen.

Premierløjtnant i Fodfolket 1916; Mili­tærflyvercertifikat 1919; uddannet i det franske militære Flyvevæsen 1920, i det italienske militære Flyvevæsen 1920; uddannet paa Observatørskole i Frank­rig 1922; Flyvning til Østasien 1926: Kaptajn 1926; Afsked 1931. Stifter es Indehaver af Firmaet A P Botved.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det danske Luftfartselskab 1937; Formand for Bestyrelsen for A/S Set. Annæ Palæ; Konsul for Ecuador.

Har udgivet: København-Tokio gen nem Luften (1926).

Udenl. Ordener: F.A.D.4.; J.H.S.5.

Adresse: Maglemosev. 2, Charlott).

BOUET O fh. Maskinmester og Raa<l-mand. R.DM.p.p.; f. 25. Marts 1879 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører L S C Bouet (død 1904) og Hustru Christine f. Søren­sen (død 1901); gift 1. Gang (9. Juli 1903) m. Ida B., f. 19. Nov. 1885 i Ktjhvn., død 1929, Datter af Fabrikant S Melsen (død 1909) og Hustru Trine f. iBeudt (død 1904); B. Gang (2. Maj 1937) m. Bente B., f. 30. Nov. 1905, Datter af fh. Gaardejer P Eriksen og Hustru Kirstine f. Nielsen.

I Lære bos Burmedster & Wain; Ma-skinisteks. 1. og 2. Del samt Tillægs--prøve i Elektroteknik; 1V4 Aars Ophold j Leningrad; Maskinfører ved Kblwiia Vandværk 1902; Maskinmester smstds,

Boua___________________

1906; Værk- og Maskaiiinestcr ved Valby Gasværk 1907-48.

Viceformand for Maskinmestrenes For-eniing 1908-12 (i Bestyrelsen fra 1906); Formand for Fællesrepræsentationen for danske Funktionærforeninger fra 1910; Medstifter af Skandinavisk Ar-bejdslederunion og Medlem af dennes ledende Raad fra 1922; Æresmedlem al Sveriees Arbetsledareforbund fra 1922 op af Norges Arbejdslederforbund fra 1930; Redaktør af Tidsskrift for Maskinvæsen 1911-18, af Maskinmesteren 1918-24; redi­geret : Haandbog for Maskinmestre (l Udg. 1917) og skrevet: Den tekniske Funktionærstands Udvikling (19J5); Medlem af Forretningsudvalget for Kbhvna kommunale Vælgerforening 1917-20 og fra 1934: Medlem af Besty­relsen for Akts. Pensionsforsikringsan-stalten 1917-23 og af sammes Kontro!-raad og Forretningsudvalg fra 1920 snnyt a;f Bestyrelsen for Kbhvns alm Boligselskab fra 1920; Næstformand for den konservaliive VælererforeniinKs 14 Kreds, Formand fra 1925 og Medlei/ af samme Forenings Repræsentantskab fra 1919 og af dens Hovedbestyrelse Jra 1920; Medlem af Det konservative Fol­kepartis Hovedbestyrelse 1931-45; Med­lem aif Komitéen til Belysning af Stats­monopoler 1919; Borgerrepræsentant 1921-33 02 1937-40; Raadrnand i Magi­stratens 3. Afd. 1940-46: Medlem af Folketinget 1924-29, 1932-35 og 1939-44, af Landstinget 1944.

Medlem af den af Indenrigsministe­riet nedsatte Aldersrentekommission af Oktober 1922, af Funktionærudvalget af 1923 nedsat af Indenrigsministeriet gen­nem Socialraadet, af Arbejdskommis-sionen af 5. Maj 1925 og af Udvalget af 20. Juli 1934 til Bearbejdelse af For­slag til Lovgivning ang. Pensionskas­ser, nedsat af Ministeriet for Hånde! og Industri; Formand for Funktionær-foreningens socialpolitiske Udvalg 1923-30; Medlem alf Motorkommiissioneu af 24. Marts 1947 og af Pristalsn.Tvnet af 1948.

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse : Flldsagerv. 18. Kbbvn.Valby.

BOV l EN Prosper Afdelingsbestyrer, Lektor, Dr. phil.; f. 27. Okt. 1894 i Kbhvn.: Søn af Lektor Edvard Bovien (død 1931) og Hustru Caroline f. Trane (død 1938); gift (19. Okt. 1929) m. Kig­mor B., f. 9. Juli i Kbhvn., Datter af Grosserer Harald Elben (død 1904) og Hustru Thyra f. Bryde (død 1933).

Student (Østre Borgerdydskole) 1913; mag. scient. (Zoologi) 1919; honorarløn­net Assistent paa Universitetets zoolo­giske Museum til 1920. i hollandsk Tje­neste paa Java, knyttet til Het Proef-

________________________184

station voor de Java-Suikerindustrie 1920-25; Underbibliotekar ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1925; Af­delingsbestyrer ved Statens plantepato­logiske Forsøg i Lyngby (Zool. Afd.) fra 1928; tillige Lektor i Land- og Ha­vebrugszoologi ved Landbohøjskolen fra 1936; Dr. phil. 1937.

Formand for Entomologisk Forening i Kbhvn. fra 1940.

Har skrevet: Some types of associa­tion between nematodes and insects (Disputats, 1937); en Kække Afhandlin­ger om parasitologiske Emner samt ska­delige Insekter paa Kulturplanter; Med-udgiver af Haand- og Lærebøger.

Adresse : Ved Klosteret 8, Kbhvn. O.

BRAAE   Karen Kaadsformand, Redak­tør; f. 18. Febr. 1882 i Aalborg; Datter af Proprietær Martin Tygstrup (død 1915) og Hustru Ottilie f. Lnndbye (død 1926); gift (1911-39) m. Tandlæg« Niels Braae, f. 9. Sept. 1882 i Næstved. Søn af Papirhandler II F Braae (dnd 1924) og Hustru Augusta f. Jørgensen (død 1940).

Faglærerindeeks. i Engelsk og Skole-køkkenundervisning 1908-10; Lærerinde ved de kommunale Fortsættelseskursus 1910-15.

Næstformand i Bestyrelsen for Kbhvns Husmoderforening 1917, Formand 1922-24 og 1930-36; Formand for Kbhvns ra­dikale Vælgerforenings 3. Kreds 1924-29; Næstformand i Kbhvns radikale Va'lgerforenings Hovedbestyrelse 1929-32; Medlem af Borgerrepræsentationen 1925-35, 2. Ticeformand 1929-33; Formand og Ordfører for den radikale Gruppe 1933-35;Koirimuiiiilrevi8or 1935-39; Kbhvii-, Kommunes .Repræsentant i Kunstinrtn strimuseets Bestyrelse 1931-43; Medlem af Hovedbestyrelsen for Landsfor­eningen Dansk Arbejde fra 1933; Red­aktør ved Dagbladet Politikcn 1929-35; Formand for Statens Husholdningsraad 1935; Medlem af Priskontrolraadet 1937, af Statsministeriets Husholdningskom-mission 1938, af Handelsministeriets M:i'l-kekommission 1939-40, af Det erhvervs­økonomiske Raad 1939-40. af Ernærings-nævnet og Kartoffelnævnet 1939-46, af Handelsministeriets raadgivende Mæl­keudvalg 1940, af Aarhus Universitets-samvirkes Udvalg ang. Oprettelsen af en videnskabelig Husholdningshøjskolc 1941-42, af Socialministeriets Husassi­stentkommission 1942-43 og af Under­visningsministeriets Repræsentantskab for Specialkurser i Husholdning ved Aarhus Universitet 1945; Præsident for den VI Internationale Kongres for Hus-holdningsnndervisning i Kbhvn. 1939; Formand for Nationalkomitéen for Hus holdningsundervisning fra 1939; Medlem »f Undervisningsministeriets raadgiven

_J85____________,__________

de Husholdningsudvalg fra 1942; Bedak­tør af Dansk Husmoderleksikon 1946-49; Medlem af Udvalget for fællesnor­disk Husholdningsforskning 1946, af Dansk Nationalkomite for rationel Organisation 1946, af Repræsentantska­bet for Dansk Køleinstitut 1946, af Akademiet for de tekniske Videnska­bers Forskningsraad 1946 og af Inden­rigsministeriets Ernærings- og Metodik­udvalg 1948.

Adresse: Tølløsev. 46, Kbhvn. Brh.

BRAHE CHRISTENSEN L Direktør, R.p.p.; f. 3. Sept. 1885 i Skiyholme; Søn af Lærer Chr. Carl Christensen (død 1924) ok Hustru Charlotte Mathil­de f. Bøgffild (død 1926); gift m. Chri­stine C., f. 13. Aug. 1865 i Rønne, Dat­ter af Telefoninspektør N Espersen (død 1930) og Hustru Jensine f. Folk-man n (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand phil. 1904; 1. Del af polyt. Eks. 1907; Sekretær ved Industrifagene 1909; Kontorchef i Textilfabrikantforeningen 1917; Direktør smstds 1939; Direktør for Texti[industriens Ulykkesforsikring 1924.

Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening, af Tilsyns-raadet for Fængselsvæsenets Arbejds-drift, af Bestyrelsen for Danmarks Tex-tilfagskole, for Danmarks textiltekniske Forening og for Dansk Textilforsknings Institut; Formand i Bestyrelsen for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 1927-45; Formand for Fællesraadet for Gentofte Kommunes samarbejdende Grundejerforeninger 1943-45.

Udenl. Orden : I.Kr.5.

Adresse: Strandv. 269, Charlottenlund.

BRAHE PEDERSEN Poul Chefredaktør, cand. jur.; f. 24. Okt. 1910 i Heidel-berg; Søn af Civilingeniør C V Peder­sen (død 1937) og Hustru Charlotte f. Brahe Christensen (død 1945); gift (8. Juni 1935) m. Else B. P., f. 20. April 1911 i Oslo, Datter af Civilingeniør As­ger Smitt (død 1925) og Hustru Anna f Matthiesson (død 1937).

Student (Ordrup Gymnasium) 1928; Afgangseks. fra Niels Brocks Handels­skole 1929; praktisk Handelsuddannelse 1929-31; Sekretær ved de fire nordiske Landes Arbejdsgiverforeningers Kontor i Bruxelles 1931-34; ansat i Overformyn­deriet 1935-37; cand. jur. 1937; Sekretær i Berlingske Tidendes Redaktion b. A.; Redaktionssekretær ved B.T. 1940, Med­redaktør af samme 1944.

Senior i Studenterforeningen 1930 og 1931; Formand for Skovahoved-Klampen-borg Grundejerforening 1947; Sagfører-bestalling 1947.

Adresse: Emilieklldev. 56, Klampen-bor8- .. . . .

______Bram

BRAMMER Frederik Overførsler, E.DM. p.p.; f. 27. Juli 1872 i Aarhus; Søn af Filialdirektør i Nationalbanken Johan­nes Brammer (død 1882) og Hustru Do-rothea f. Graae (død 1882); gift (28. Dec. 1898) m. Margrethe B., f. 26. April 1873 i Kbhvn., Datter af Vare- og Vek­selmægler H V E Jantzen (død 1903) og Hustru Adolphine f. Larsen (død 1920).

Forstkandidat 1895; Løjtnant 1898; Assistent ved Statsskovvæsenet 1901; Skovrider ved Buderupholm Statsskov­distrikt 1911-13; tjenstgørende Skovrider i Direktoratet for Statsskovbruget 1913-19; Overførsler ved Valte adelige Stift 1919-39; Overtilsyn med Støvringgaard Klosters Skove 1912-46.

Medredaktør af Tidsskrift for Skov­væsen 1909-14; Medlem af Brændsels-nævnet af 1917 os Formand for dettes Brændeudvalg; Formand for Statens Brændeadministration 1920-22; Medlem af Skovlovkommissionen af 1920 og af Dansk Skovforenings Repræsentantskab 1926-39.

Har skrevet: Dansk Skovforenings Virksomhed 1888-1913; Amtsforvalter Fr. Chr. Brammer og hans agnatiske Ef terslægt (1945).; Afsnittet Dansk Skov­brug under Verdenskrigens Indflydelse i Værket Danmarks Skove (1938) samt en Del faglige Artikler i forstlige Tids skrifter.

Udenl.   Ordener:  Fi.M.M.3.: S.N.3.

Adresse : 0-Søgade 96, Kbhvn. Ø.

Sommeradresse :  Enemærket, Tisvildeleje.

BRAMMER Tage Amtsforvalter, R., f. 12. Aug. 1899 paa Frdbg.; San af Over­førsler Frederik Brammer (se denne); gift (28. Dec. 1932) m. Else B., t. 10. Juni 1903 paa Frdbg., Datter af Læge, Dr. med. H J Panner (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Olga f. Maag.

Student (Herlufsholm) 1918; studere­de Medicin 1918-19; Assistent i Kbhvns Handelsbank 1920-21; cand. jur. 1929; Sekretær i Kongeriget Danmarks Hy­potekbank 1929-30. i Finansministeriet

1930-40; tillige Sekretær for Bevillings­udvalget for Akkordlaan til Landbrugere

1931-38 og for Bevillingsudvalget for Saneringslaan til Landbrugere 1936-40; Amtsforvalter og Skovkasserer i Aaben-raa-Sønderborg 1940; Amtsforvalter i Slagelse 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Intendan­turforeningen 1930—35 og for Aabenraa Turistforening 1943—46.

Adresse: Ingemannsv. 6, Slagelse.

BRAMS Ingeborg Skuespillerinde; f. 9. Dec. 1921 i Hobro; Datter af Overdyr-læge L Brams og Hustru Olga f. Jen­sen; gift m. Landsretssagfører Erik Petri (se denne).

Bram

186

Det kgl. Teaters Elevskole 1939-41; Skuespillerinde ved Det kgl. Teater fra 1941, debuterede som Eugenia i Don Ranudo 1941.

Hovedroller: TJllabella i Ullabella; Margit i Kivfuglen; Ruth i Niels Eb­besen; Pernille i Henrik og Pernille; Cleopatra i Cæsar og Cleopatra; Elek-tra i Pinerne; Agnes i Fruentimmer-skolen; Puk i en Skærsommernatsdrøm (Friluftsteatret); Anadyomene i Dage paa en Sky; Hedvig i Vildanden; Ele-onore i Paaske; desuden Boller i -Pil­mene : En Søndag paa Amager; Mine kære Koner; Naar man kun er ung; Drama paa Slottet; Hiskoppen.

Adresse:  Ceresv.  17,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig :   Issehoved,   Nordby, Samsø.

BRAMSEN   Axel L Assurancedirektør, B. • f. 15. Okt. 1677 i Kbhvn.; Søn af Ge-hejmeetatsraad, Direktør L Brajnsen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Marie f. Schack (død :903); gift (11- Juni 1907) m. Gudrun B., f. 7. Aug. 1882, Datter af Kunsthandler Vald. K le is (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Lemming.

Student (Birkerød) 1897; cand. phil. 1898; Studieophold i Paris. New York og San Francisko; ansat som Fuldmæg­tig i Forsikringsakts. N.ve Danske 1910; selvstændig Assuranceforr. (Axel L Bramsen & Co.) fra 1915; Direktør for L'Union Paris, danske Afdeling; Gene­ralagent for Pearl Assurance Co., Lon­don; Medlem af Direktionen for Han­dels- og Kontoristforeningen 1926, Sekre­tær smstds. 1927 og Eedaktør af H. K.s Medlemsblad 1927-43; Medlem af Besty­relsen for Birkerød Kostskoles Samfund, for Johan Mantzius Mindelegat 1928-43 og for Handels- og Kontoristforenin­gens Understøttelsesselskab. Sekretær smstds fra 1943.

Har skrevet flere Korrespondancer og Artikler om Forsikringsforhold i Dagspressen; har udgivet: Frit Land (1912) ogs.m. PKoch Jensen „Handels-og Kontorist-Foreningen gennem 100 Aar" (1941).

Adresse: Vesterbro«. 58, Kbhvn. V.

BRAMSEN Eigil Direktør, K'.DM.p.p.; f. 15. Aug.1877 paa Frdbg.; Søn af Spare­kassedirektør Julius Bramsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Camilla f. Smith; gift (24. Sept. 1904) m. Louise B., f. 4. Maj 1878, Datter af Statsbanedirektør Otto Busse (ded 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Margarethe f. Jacobi (død 1940)

Student (Schneekloths Skole) 1895; cand. jur. 1901; Assistent i Forsikrings-aktieselskabet N.ve Danske af 1864,1902, Sekretær 1909; Selskabets Direktør 1914-46.

Medlem af Kontrolkomitéen for Forsik-ringsakts. Nye Danske af 1864, af Be­styrelserne for Dansk Kautionsforsik-rings-Selskab, Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S, Assurandø­rernes Gaard 02 Forsikringsforenin-gens Understøttelsesselskab; Formand i Privatbankens Repræsentantskab og Bestyrelse; Medlem af Repræsentant­skabet for Akts. Det danske Luftfart­selskab; Medstifter af Forsikringsak-tieselskabet National og Medlem af Be­styrelsen fra Stiftelsen 1905 til 1914; Medstifter af Assurandør-Societetet og Formand for dette 1920-29; Medlem af Dansk Tarifforenings Komité 1909-31.

Udenl.  Ordener: I.F.2.;  N.St.O.2'.

Adresse: Bjerregaardsv. 15, Kbhvn. Valby.

BRAMSEN   Henrik Kunsthistoriker; f. 11. Juni 1908 paa Frdbg.; Søn af Assu­randør Svend Bramsen (se denne); gift (11. Maj 1934) m. Inger B., f. 4. Juni 1912 i Kbhvn., Datter af Assurandør Asger Jensen og Hustru Frida f. Mor­tensen.

Student (Schneekloths Skole) 1927; Studieophold i London 1928 og i Mfin-chen 1929-30; ansat ved Kunstakade­miets Bibliotek 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Ribe Stifts-museum; Medredaktør af Kunsttids­skriftet Aarstiderne.

Har bl. a. udgivet: Landskabsmale­riet i Danmark (1935); Malerier af P C Skovgaard (1938); Dansk Kunst fra Ro­koko til vore Dage (1942); C W Eckers-bergs Dagbog og Breve fra Paria (1947); Maleren L A Sohou (s. m. H I Schou, 1947); Dansk Tegnekunst( s. m. Peter Koch, 1948); har oversat L Ven-turi's Painting and Painters (1947); kunsthistoriske og kritiske Artikler i Dagblade og Tidsskrifter.

Modtog Ny Carlsbergfondets Romer­legat for Kunsthistorikere 1947.

Adresse: Drosselv. 36, Kbhvn. F.

BRAMSEN Mogens Direktør; f. 30. Nov. 1905 paa Frdbg.; Søn af Direktør Eigil Bramsen (se denne) gift (23. Maj 1933) m. Antoinette B., f. 20. Sept. 1912 i Schweiz, Datter af Fabrikant Charles Bothen og Hustru Marguerite l. Berthond.

Student 1925; ansat i Assurancefir­maet Klee & Schack. Kbhvn. 1925-26. i Palatine Insurance Co.'s danske Af d. 1926-27 og i Nye Danske 1928-31; Op­hold i London og Schweiz 1931-32; Prokurist i Firmaet Klee & Schack 1933, Medindehaver 1938: tillige adm. Direktør i Akts. Dansk Driftstabafor-sikring 1942; Generalagent for The London Assurance 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forsikrings Samfund 1940-48 (Formand

187______________________

1943-45), for Forgikringsforeningen 1943-45, for Forsikrings-Akts. Dannevirke fra 1942 og for Forsikrings-Akts. Heiindal 1944-49; Formand for Forsikrings-Idræts-Klubben fra 1947; Medlem af Dansk Tarifforenings Komite fra 1947. Adresse: Solsortv. 16, Kbhvn. F.

. BRAMSEN Svend Assurandør, K'.DM. p.p.; f. 19. Dec. 1878 paa Frdbg.; Søn af Sparekassedirektør Julius Bramsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Camilla f. Smith; gift (23. Maj 1907) m. Irene B., f. 1. Juni 1882 i Aar­hus, Datter af Statsbanedirektør Otto Busse (død 1933. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Margarethe f. Jacobi (død 1940).

Uddannet i Søforsikringsinstitutione! i Schweiz og England; Agent for uden­landske Søforsikringsselskaber; Forret­ningsfører for Dansk Krigs-Søforsik-ring for Varer 1914-21: Direktør for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og for Krigsforsikringen for danske Skibe fra 1939.

Medlem af Se- og Handelsretten 1917-29; Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Foreningen Broen fra 1922; Medlem af Bestyrelsen for og Kommitteret i Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening fra 1925; Medlem af Bestyrelsen for Reas-surance-Compagniet Salamandra 1931. Formand for samme 1932: Formand i Bestyrelsen for Genforsikrings-Aktiesel­skabet Eossia fra 1937.

Odenl. Orden : S.V.2*.

Adresse:   Lundehusv. 4. Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Villa Højlyng, Horn­bæk.

| BRAMSNÆS C V Nationalbankdirektør, FM. i Guld; f. 12. Juni 1879 i Aagerup Sogn; Søn af Husmand P Christensen (død 1934) og Hustru Marie C. (død 1935); gift m. Henriette B., f. 6. Sept. 1881 i Ruds Vedby.

Udlært som Typograf i Holbæk 1898; Elev paa Askov Højskole 1899-1900 o« 1900-1901; Typograf i Kbhvn. til 1907; Student, (privat dimit.) 1908; cand. pollt. 1914; Assistent i det statistiske Departement 1914, Sekretær 1919, Fuld­mægtig 1923: Lektor i Socialpolitik ved Kbhvns Universitet 1921; Finansmini­ster i Ministerierne Stauning 1924-26 og 1929-33: Direktør i Nationalbanken 1933; kgl. Direktør og Formand for Direktionen i Danmarks Nationalbank 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Typogra­fernes Fagforening i Kbhvn. 1904-07; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1909-24; Raadmand 1919-24; Medlem af Hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund fra 1912; Medlem af Landstin­get 1918-39, af Rigsdagsdelegationen til

__________________Bran

Fredskonferencen i Paris 1919, af Stats-regnskabskommissionen 1921-26, af Dni-versitetskommissionen 1935 og af Vare-forsyningsraadet 1940; Formand for Produktions- og Raastofkommissionen af 1937.

Regeringsdelegeret ved Den interna­tionale Arbejdsorganisations Konferen­cer 1919, 1922-39 og 1945-48; Pra-sident for Konferencen 1936; Medlem af St.yrel-sesraadet for Den internationale Ar­bejdsorganisation 1931-34, Præsident for Raadct 1933-34; Medlem af Folkeforbun­dets økonomiske Kommissiou 1953-36 og af sammca finansielle Kommission 1936-39, Præsident for Kommissionen 1958-39; Medlem af Board of Governors i Den internationale Valutafond og Den inter­nationale Bank i Washington 1946.

Medlem af Foreningen Nordens Sty­relse siden Oprettelsen 1919, Formand 1939; Formand for Centralkomiteen for Finlandshjælpen 1940; Formand for Det nordiske Regeringsudvalg for nor­disk økonomisk Samarbejde fra 1948.

Formand for Arbejdernes Oplysnings­forbund i Danmark fra dets Oprettelse i 1924 til 1949, derefter Æresmedlem; Formand for Arbejdernes Andels-Bolig­forening 1928-38, derefter Æresmedlem ; Medlem af Bestyrelsen for Rask-Ørsted-fonden 1928-45; Vicepræsident i Dansk-Engelsk Selskab; Medlem af Bestyrel­sen for Instituttet for Historie og Sam­fundsøkonomi; Medlem af Styrelsen lor Det udenrigspolitiske Selskab; Medlem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber; Medlem af det teknisk-viden-skabelige Forskningsraad: Formand for Nationaløkonomisk Forening fra 1937; Formand for Stipendieforeningen Studenternes Venner fra 1942.

Har skrevet: Taylorsystemet (1917); Karl Marx' økonomiske System (1918); Nutidens sociale Problemer (1921); Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tids­skrift.

Adresse • Kronprinsensv. 22, Kbhvn. V.

BRANDSTRUP Ebbe Professor, Overac-couchør, Dr. med., M.T.Kha.; f. 23. Okt. 1898 i Kbhvn.; Søn af Billedhugger Ludvig Brandstrup (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Bertha Nan­cy f. Hirscnsprung; gift (11. Maj 1926) m. Inger B., f. 13. Dec. i Kbhvn., Datter af Grosserer Louis Nathan og Hustru Ingeborg f. Seligmann.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1916; med. Eks. 1925; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. og Provinsen 1925-30; Dr. med. (Om nogle Stoffers Overgang fra Mo­der til Foster) 1930; 2 Reservelæge ved Rigshospitalets Fødeafd. A. 1930; 2. Reservekirurg ved Kbhvns Amtssygehus i Gentofte 1931-32: Studierejser i Euro­pa i 1930, 1932, 1935, 1934; Specialist-

Bran___________________

anerkendelse (Gynækologi og Obstetrik) 1934; 1. Beservelæge ved Amtssygehuset i Sønderborg 1934; 1. Reservelæge ved Statshospitalet smstds. 1934-25; deltog i Konkurrencen om Professoratet i Obste­trik ved Khhvns Univ. 1935; Under-accouohør ved Rigshospitalets Fødeafd. A. 1935; assisterende og indlæggende Læge véd St. Lukas Stiftelse 1938; Over-acchouchør ved Rigshospitalet og Pro­fessor ved Jordemoderskolen fra 1941; ved Karolinska Sjukhuset i Stockholm 1943-44; Lektor ved Bristols Universi­tet og Leder af Squthmead Hospitals gynækologisk-obstetriske Afd. 1944-45. Formand for Jordemodereksamina-tionskommissionen; Medlem af Rets-lægeraadet, af Bestyrelsen for Mødre­hjælpen og af Bestyrelsen for Støtte­foreningen for Mødre og Børn; Medlem af Svenska Låkaresållskapet 1945; Æres­medlem af Glasgow University medico-chirurgical Society 1948; korresponde-rende Medlem af Societé Francaise de Gynecologie 1949. Udenl. Orden.: Stb.M.C.F. Adresse: Juliane Maries V.8, Kbhvn.Ø.

BRANDSTRUP Ludvig Teaterdirektør, Forfatter; f. 20. Aug. 1892 paa Frdbg.; Søn af Afdelingsarkitekt Christian Brandstrup (ded 11937, ee Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Eline f. Kruuse; gift 1. Gang m. Marie Hoff-Hansen;

2. Gang m. Ann Sofi Norin (død 1942);

3. Gang m.  Ella B., f. S.iøberg.

Student (Slomanns Skole) 1911; cand. phil. 1912; Det kgl. Teaters Elevskole 1916; debuterede paa Odense Teater som Arv i Henrik og Pernille 1912; der­efter to Saisoner ved Aarhus Teater, otte Saisoner ved Det ny Teater og to Aar som Sceneinstruktør ved Scala; Di­rektør for Co-Optimisterne siden Star­len Nytaarsaften 1925; Skuespiller og Sceneinstruktør ved Det ny Teater 1932; atter Direktør for Co-Optimisterne 1934.

Har skrevet Revuer til Tivoli, Nør­rebros Teater, Scala og Co-Optimister­ne; Eventyrkomedierne Askepot og Tor­nerose; Operetten Den lille Prinsesse (s. m. Jens Locher); Komedien Den store Gevinst (s. m. Ejnar Black) samt talrige Uøgnviser; Redaktør af Svik-møllen 191Y-ZO.

Iscenesættelser: bl. a. Soldaten Sohweijk og Kaptajnen fra Kopenick (iFønixteatret): Madame Pompadour (S«ala); Mr. Oinders os Tre Musketerer (Det ny Teater).

Formand for Foreningen Danske Skuespillere 1941.

Adresse: Gammelmosev. 311, Bagsværd.

BRANDT Ernst Direktør; f. 14. Nov. 1885 ,i Kbhvn.; Sen. af Inspektør Mo-zarf Th. J E Brandt og Hustru Ca­milla f. Jensen; gift (18. Nov. 1919)

________________________186

m. Thelxinoy B., f. 6. Aug. 1896 i Kon-stantinopel, Datter af Købmand Basilc Gluldjides (død1 1912) og Hustru Marie f. Condofmou.

Præliminæreks. 1900; ansat i Firmaet Holger Petersen 1901; Korrespondent i ægyptisk Handelshus 1905; etablerede Firmaet Ernst Brandt 1908, adm. Direk­tør efter Firmaets Overgang til Aktie­selskab for Akts. Brandt & Co., Cairo & Alexandria, fra 1917.

Attacheret den amerikanske Legation i Cairo 1916-17; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Brandt & Co fra 1917; For­mand i Dem slesvigske Krigsfangeko­mité, Cairo, i 1919; dansk Konsul smstds. 1926; Præsident for l'Association pour la Protection des droits des créan-ciers, Cairo 1929.

Adresse : 4 Rue Soliman Pacha, Cairo.

BRANDT  Frithiof Professor, Dr. phil.; f. 23. Maj 1892 i Horeens; Sen af Købmand J H Brandt (død 1936) og Hustru Marie f. Wiggers (død 1935); gift (28. Sept. 1920) m. Elisabeth B., f. 8. Juni 1897 i Kbhvn., Datter af Damp­skibsfører E Thorkelin (død 1927) og Hustru Johanne f. Thomsen.

Student (Henrik Madsens Skole) 1910; Magisterkonferens 1916; Manuduktør til Filosofikum 1916-19; Studieophold i Pa­ris 1919-21; Dr. phil. 1922; Professor i Filosofi ved Kbhvns Universitet 1922; Medlem af Vetenskaps-Societeten i Lund fra 1932 og af Videnskabernes Selskab fra 1948; Medlem af Bestyrel­sen for Ralph Harman Booths Kunst­nerlegat fra 1938; Consnlting Editor ved Theoria, Swedish Journal of Philosophy and Psychology, fra 1941.

Har bl. a. skrevet: Den mekaniske Naturopfattelse hos Thomas Hobbes (1922, engelsk Udg. 1928); Den nnge Søren Kierkegaard (1929); Uen nyere Filosofi (1930); Formel Logik (4. ta­gave 1933); Psykologi I (1934); Søren Kierkegaard og Pengene (s. m. Else Rammel, 1935); Kierkegaard-Manuskrip-ter : Diapsalmata (i Serien Danske Dig­tere ved Arbejdet, 1935); Søren Kierke­gaard og Mozarts Don Juan (Theoria. 1935); Correspondance entre Harald Høffding et Emile Meyerson (s. m. Hans Høffding og Adigard des Gautries, 1939); Psykologi II (1940); Aandslivet efter 1900 (Schnltz Danmarkshistorie. Bd. VI, 1943); Videnskaben i Dag I-I1 (s. m. Kaj Linderstrøm-Lang, 1944); Maximer og Sentenser (1945); Saren Kierkegaard i Udvalg I-II (i Serien Udødelige Tanker, 1943); Billedhugger Axel Poulsen (1947; Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (s. m. Hakon Shetelip; ok Alf Nyman, 1948).

Adresse: Byvej 15. Holte.

189______________________

BRANDT   Georg Bankdirektør, R.; f. 17. Marts 1882 paa Christianshavn; Sun af Grosserer, islandsk Købmand I C Brandt (død 1889) og Hustrn Petrea f. Schrøder (død 1913): gift (5. Dac. 1903) m. Valborg B.. S. 24. Sebr. i Kbhvn., Datter al Fabrikant V V Bisted (ded 1913) og Hustru Anna f. Albrechtsen (død 1925).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1900; ansat i Kbhvns Laame- og Diskonto­bank 1900; Bestyrer af Bankens Østre Atdølimg 1907-21 og af Amagertorv Af­delingen 1921-22; Direktør i Hellerup Bank 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Olieraffi­naderiet Norden, af Bestyrelsen for Sønderjydsk Samfund, af Repræsentant­skabet (or K'bhvns Grundejerforening og alf Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse -. Bredg. 77, Kbhvn. K.

BRANDT Karl Godsejer; f. 7. Juni 1885 i Odense; Søn af Klædefabrikant S Chr. Brandt (død 1905) og Hustru Oluffa f.

Dahlerup (død 1945); gift (9. Maj 1914) m. Karen Marie B., f. 29. Dec. 1887 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Ernst Schmiegelow (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) oe Hustru Dag­mar f. Ohlsen (død 1938).

Ejer af Hovedgaarden Lehnskov fra 1925.

Medlem af flere Bestyrelser.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fd.M.M.3.

Adresse : Lehnskov pr. Egense.

BRANDT-MØLLER Ludvig Damefrisør, Oldermand, R.; f. 26. Sept. 1876 i Kbhvn.' Søn af Fotograf P N Brandt-Møller (død 1929) ogr Hustru Marie So­phie f. Jørgensen (ded 1919): gift (23. Juni 1907) m. Martine B-M., f. 23. April 1881, Datter af Vognmand Got­fred Henriksen (død 1923) og Hustru Jacobine f. Krogh (død 1908).

Uddannet som Damefrisør og Paryk-mager; derefter 7 Aars Svendeophold i Tyskland, Østrig, Schweiz. Frankrig og England; etableret i Kbhvn. 1903.

Stifter af Kbhvns Damefrisør- og Parykmager Laug 1912, Oldermand for samme 1912-45, Æresoldermand 1946; Stifter af Danske Damefrisørers Lands­forening 1924 og Formand for samme 1924-45, Æresoldermand 1946 og Æres­medlem s. A.; Medstifter af Associa­tion Internationale des Maitres Coif-feur de Dames 1925 og Præsident for samme 1933-37; Ærespræsident for Young Hairdressers Movement fra 1935; Æres­medlem af og tildelt Hæderstegn af en Række Organisationer indenfor Bran­chen herhjemme og i Udlandet; har skrevet forskellige faglige Lærebøger

___________________B ran

og holdt en  Række  faglige Foredrag herhjemme og i Udlandet.

Adresse:  Laurids Skaus G. 15, Kbhvn. N.

Sommerbolig.- Solrød Strand.

BRANNER H C Forfatter; f. 23. Juni 1903 i Ordrap; Søn af Rektor Christian Branner (død 1908) og Hustru Fanny f. Frederiksen; gift (20. Juni 1930) m. Karen Margrethe B., f. 9. Dec. i Kbhvn.. Datter af Hovedkasserer i Det kgl. oct. Brandassurance-Comp. Fr. Vilh. de Moldrup (død 1927) og Hu­stru Ingeborg f. Wiboltt.

Student (Ordrup) 1921; cand. phil. 1922; ansat i V Pios Forlag 1923-27 og i Jespersen & Pios Forlag til 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk For­fatterforening 1940-46.

Anckerske Legat 1947.

Har skrevet: Legetøj (Roman, 1936); Barnet leger ved Stranden (Roman, 1937); Om lidt er vi borte (Novellesam­ling, 1939)- Drømmen om en Kvinde (Roman, 1941); Historien om Børge (1942); To Minutters Stilhed (Novelle­samling, 1944); Angst (Novelle. 1947); samt en Række Noveller og Hørespil.

Adresse : Vejlebakken 2. Holte.

BRANNER Povl Forlageboghandler; f. 11. Juni 1883 i Kbhvn.; Søn af For­lagsboghandler, cand. med. T Branner (død 1913) og Hustru Agnes f. Pio (død 1924); gift 1. Gang m. Ellen Elisabeth f. Nielsen (Ægteskabet opløst 1925); 2. Gang (29. Juni 1935) m. Else B., f. 19. Febr. i Kbhvn., Datter af Antikvitets­handler Andreas Larsen.

Lært Boghandel hos Otto Grøn 1899-1903: hos Kegan Paul i London 1904-05. derefter i V Pio's Boghandel; overtoer 1. Juni 1911 sidstnævnte Firma, som han var Eneindehaver af iniltil 1. Juli 1928; Medindehaver af Firmaet Jesper­sen ok Pios Forlag 1928-32: derefter Eneindehaver af Povl Branners Foriac til 1942. da Sønnen Henning Branner indtraadte som Kompagnon; Direktør i Povl Branners l'orlag Akts. fra 1947.

Formand for Boghandlerklubben 1933-40; Medlem af Bestyrelsen f or Boghand­ler-Bo 1941 og for Danske Boghandleres Kommissionsanstalt siden 1930, Formand for samme fra 1938, af Boghandlerraa-det, af Nordisk Digterklub's Repræsen­tantskab 1932-38 os af Dansk-Norsk Ski-forenings Bestyrelse 1936-38.

Udenl. Ordener: B.L.II.4.; I.Kr.5.; Stb.B.E.5.

Adresse: Dyrehavev. 55. Klampenborc.

BRANNOV Svend Direktør, Civilinge­niør. R. • f. 3. Juni 1895 paa Frdb«.: S»n af Landinspektør S Jensen (død 1910) og Hustru Anna Marie f. Jensen (død 1932); gift (27. Aug. 1921) m. Irene

Bran_________ _________

B.,f. 21. Juli 1898 i Kbhvn., Datter af Departementschef A P Weis (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru

Helga "Weis (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946).

Student (Schneekloths Skole) 1913; cand. phil. 1914; cand. polyt. 1918; an­sat i Firmaet Christian! & Nielsen b. A.; Ingeniør ved Statsbanerne 1919-29; videnskabelig Assistent ved Danmarks tekniske Højskole 1920-33; teknisk Sekretær for Ministeriet for offentli­ge Arbejder i EuteautomobiLkommissio-nen 1923-26, i Automobiludvalget 1925 og i Omnibus- og Fragtautomobilud-valget 1927-29: Ingeniør ved Dansk Ta­rifforening 1929, Chef for Tarifkontoret 1930 og senere Direktør for Dansk Ta-rifforeiiing; Direktør i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger 1937.

iFormand for Bygningsbrandforsik-ringsnævnet og for Bygningsbrandfor-sikringsforeningen; Næstformand i For-sikringsforeningen; Medlem af Assuran­dør-Societetets Komité, af Dansk Brand­værns Komité, af Bestyrelsen for Akts. De Forenede Vagtselskaber, af Forvalt-ningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger i Kbhvn., for Krigsforsik­ringen af Landbrugsbygninger, foi Krigsforsikringen af Bygninger for In­dustri, Haandværk og Handel og af Nordisk Byggedags Komité; Medlem af Arbejds- og Socialministeriets Acetylen­udvalg os af Luftværnsforeningens Landsraad; Formand for Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker; Næstformand i Bestyrelsen for Forenin­gen til gamle Bygningers Bevarelse; Medlem af Bestyrelsen for Frants Schwartz' Legat.

Har skrevet forskellige trafik-og byg. ningstekniske Artikler i Arkitekten, In­geniøren, Dansk Vejtidsskrift og i Dansk Byplanlaboratoriums Aarsskrift m. m.; Medforfatter af forskellige Byplanpro-jekter; Medarbejder ved Haandbog for Bygningsindiistrien.

Adresse : Hviderev. 40, Klampenborg.

BRANTH   Ellen   Frøken;   f.  27.  April

1873  paa   Frdbg.;   Datter  af  Overrets-

assessor  Cajns  Branth   (død  1889)   op

Hustru Augusta f. Momme (dåd 1875).

Boghandlermedhjælper hos Jacobsen Ellegaard 1893-98; Boghandler paa Frdbg. 1899-1932.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Kvinders Forsvarsforening 1907-21, For­mand for Frdbg. 1. Kreds 1909-21; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1909-13; Medlem af Bestyrelsen for De danske Boghandleres Landsforening, for De danske Boghandleres gensidige Kautionsfond, for Kbhvns Boghandler­forening samt Medlem af Boghandler-raadet 1917-22, f ung. Formand for

________________________190