CALLISEN   Karen Dr. phil., Museums­inspektør; f. 5. April 1882 i Troelstrup ved Horsens; Datter af Gaardejer Sø­ren Callisen (død 1930); ugift.

Student (Lang & Hjorts Kursus) 1901; har undervist ved Hellerup Gym­nasium 1909-14 og ved Ingrid Jesper­sens Skole 1921-47; mag. scient. (Mine­ralogi og Krystallografi) 1915; fortsatte Studier i Oslo; Dr. phil. (Das Granit-grundgebirge von Bornholm) 1932; As­sistent ved Mineralogisk Museum 1912, Amanuensis 1919, Inspektør 1932; fore­tog geologiske og mineralogiske Under­søgelser i Grønland 1927, 1931 og 1946; har skrevet geologiske og mineralogi­ske Afhandlinger; Formand for Dansk Geologisk Forening i 1934; modtos Tagea Brandts Rejselegat 1936.

Adresse: Gothersg. 109, Kbhvn. K.

CALLISEN S G Generalmajor, K'.DM. HTH.; f. 5. April 1891 i Tønning; Søn af Proprietær S J Callisen og Hustru f. Pedersen (begge døde); gift (19. Aug. 1921) m. Erna C., f. 1. Marts 1896, Datter af Købmand H O Hansen, Nykøbing F., og Hustru f. Frisenette (begge døde).

Kadet 1908; Premierløjtnant i Artil­leriet 1912; tjenstgørende i Krigsmini­steriet 1923-26; Kaptajn 1924; Lærer ved Artilleriskydeskolen 1930-36; Tjene­steophold ved den italienske Hær i 1933; Oberstløjtnant 1936; Chef for 12. Artilleriafdeling 1936, for 11. Artilleri-afdeling og Garnisonskommandant i Ringsted 1938; Byleder i Modstands­bevægelsen i Aarhus 1944; Oberst, 1945; Generalmajor og Generalinspektør for Artilleriet s. A.

Formand for Fællesorganisationen af Officerer og Ligestillede af Hæren 1947.

Adresse:  Kasernen,  Artilleriv., Kbhvn. S.

CALLØ    Paul Anker Kreditforenings-direktør, cand. polit., R.DM.p.p.; f. 24. Jan. 1882 i Erlev ved Haderslev; Søn af Gaardejer D M Catlø og Hustru Anna Maria f. Hansen; gift m. Maren f. Thorsmark, f. 24. April 1882.

Student (privat dimit. i Kbhvn.) 1903; cand. polit. 1907; fortsatte Studier i Berlin og Jena; Forretningsfører ved Sparekassen for Frøs og Kalvslund Her­reder i Rødding og Medarbejder ved Hejmdal 1908; indkaldt i Krigen 1914-18; Sekretær for Vælgerforeningens øko­nomiske Udvalg 1919; adm. Direktør for Sønderjyllands Kreditforening i Haders-

Call_____________

lev fra 1919: Medlem af Bestyrelsen for Laanekassen for Sønderjylland, af Kre­dit- og Hypotekforeningskommissionen af 1933 og af Bestyrelsen for H P Hans-sens Mindefond.

Skriftlige Arbejder: Festskriftet Søn­derjyllands Kreditforening gennem 25 Aar samt økonomiske og statistiske Af­handling1«-.

Udenl.  Orden:   Pr.J.K.2.

Adresse: Haderslev.

CAPITO Viggo Kaptajn, R., Chr.X M.T. p.p.; f. 18. Sept. 1903 i Kalundborg; Søn af Læge P A Capito (død 1941) cg Hustru Ingeborg f. .Dohlmann (død 1946); gift (14. Jan. 1933) m. Paula Christine C., f. 11. Aug. 1908 i Aarhus, Datter af Konsul Peter Kock og Hustru Christine f. Nielsen.

Sekondløjtnant 1926; Premierløjtnant 1929; Kaptajnløjtuant 1937; Kaptajn 1941; Næstkommanderende ved Artille­riets Befalingsmandsskoler 1945-47; Ad-j utant hos Kong Christian X i 1947 og hos H. M. Kong Frederik IX 1947-48; Batterichef ved 6. Artilleriafd. 1948.

Udenl. Ordener: N.St.O.3'.; S.Sv.31.

Adresse : Østerbrog. 50, Kbhvn. Ø.

CARBEL Christian LegaWonsattaché, Vicekonsul, E.; f. 21. Sept. 1885 i N-Nebel; Søn af Førstelærer Niels Car-bel (død 1912) og Hustru Inger f. Jepsen (død 1938); gift (3. Maj 1910) m. Eliz C., f. 22. Nov. paa Læsø, Dat­ter af afdøde Vicekonsul Chr. Axelsen og afdøde Hustru Charlotte f. Brandt.

Staby Højskole 1900-02; Lærereks. (Skaarup) 1906; Tillægseksamen i Sprog 1912; Lærer i Danmark 1906-13; Besty­rer af St. Croix højere Skole 1913-17; midlertidig Forstander for Den danske Ungdomsskole i Cascallares, Argentina 1917-18; ansat ved Gesandtskabet i Buenos Aires 1918; Vicekonsul 1920; Attaché 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hjælpeforening 1919-42 (Næstformand 1927-42); Formand for Dansk Klub 1924-25, Næstformand 1925-28: Medlem af Bestyrelsen for Skandinavisk Hospi-talsforening 1924-26.

Har udgivet: Vejleder for danske Indvandrere til Argentina (1921); Ar­gentina (1925).

Adresse: Legacion de Dinamarca, Diagonal Norte 615. Buenos Aires, Ar­gentina.

CARIT ANDERSEN Poul Forlagsbog­handler, se Andersen Poul Carit.

CARLSEN Alfred kgl. Haveinspektør, R.; f. 6. Dec. 1889 paa Krenkernp (Har-denberg); Søn af Tjener N P Carlsen (død 1933) og Hustru Karen f. Jørgen­sen (død 1929).

l ddannet    i    Ilardenberg   Slotsgart-

______________________     236

neri og paa Aarslev Havebrugsskole; Havebrugskandidat 1913; Gartner paa Billesgaard i Vedbæk 1914-18, Stads­gartner og Sekretær for Plantage- og Lystanlægsudvalget i Randers 1918-30; Overgartner ved Frdbg. Have og Søn­dermarken og Assistent i Inspektoratet for De offentlige Lysthaver i 1930; Stiftsgartner ved Vallø adelige Stift 1930-34- Haveinspektør ved De konge­lige daver 1934.

Lærer ved Almindelig dansk Uart-nerforenings Aftenundervisning for nngc Gartnere (i Charlottenlund) 1914-18 o« (i Randers) 1918-30.

Medlem af Bestyrelsen for Alminde­lig dansk Gartnerforenings Randers Kreds 1918-21 og 1925-30, af Repræ­sentantskabet for dens Sydøstsjællands Kreds 1932-34 og af Repræsentantska­bet for dens Kbhvns Kreds fra 1945; Formand for Fællesraadet for Have­kunst 1945.

Har skrevet en Del faglige Artik­ler i Dagblade og i Nordisk illustre­ret Havebrugsleksikon.

Adresse :  Frdbg. Runddel 3 C, Kbhvn.   F.

CARLSEN    Einar Oberstløjtnant, R., HTH.; f. 25. Sept, 1901 i Odense; gift (21. Okt. 1927) m. Elise C., f. 19. Nov. 1901 i Kerteminde, Datter af Direktør Hans Schriver (død 1939).

Student (Odense Katedralskole) 1920 Oberstløjtnant og Chef for 5. Batailton 1946.

Adresse : Slotsvænget 2 A, Odense.

CARLSEN Ernst Generalkonsul, K'.DM FM.iGuld p.p.; f. 23. Maj 1875 i Ha­derslev; Søn af Cigarfabrikant Wolf­gang Carlsen (død 1905) og Hustru Christiane f. Sørensen (død 1918); gift (5. Maj 1898) m. Adolphine C., f Bro-née, f. 28. Mai 1879. død 1940

Boghandler 1898-1906; Redaktør af Folkebladet, Vejen 1903-08, af Nordre Birks Tidende og Københavns Amts­tidende 1908-15; Direktør for Akts. Spor-vognsreklamen fra 1914, for Akts. Jern­banereklamen fra 1923; for Akts. Kbhvns Plakatsøjler, for Akts. Kbhvns Telefon-Kiosker fra 1925 og for Akts. Danske Erhvervs Annoncebureau fra 1927; Generalkonsul for Estland 1926-38.

Stifter af Vejen tekniske Selskab ok Medlem af dets Bestyrelse 1900-07; Næstformand for Vejen Byggeforening 1903-08; Formand for Vejen Borgerfor­ening 1902-08; Medlem af Udvalget for Anlæg af en Jernbane Skodborg-Vejen; Formand for Udvalget for Anlæg af Skærbæk Havn 1917-20. Formand for Be­styrelsen for Skærbæk Havn 1920-22; Formand for Professor O Olufsen'sSahara Ekspedition 1927: Medstifter og Medlem

237 ____________________

af Bestyrelsen for Nationalfondet af 1918 og Medlem af dets Forretningsudvalg; Medstifter af Radiumfondet og Medlem af dets Landskomité, dettes Forret­ningsudvalg og Fondets Sekretær fra Stiftelsen 1912 til Fondets Sammenslut­ning med den danske Kræftkomité 1929; Medlem af Bestyrelsen for Ra­diumstationen i Odense fra 1916 og for Radiumstationen i Aarhus fra 1928; Medlem af Den sønderjydske Fonds Cen­tralkomité og af Fondets Bestyrelse fra 1918 til dets Ophævelse 1937; organiserede Nationalindsamlingen 1940 i Anledning af Kong Christian X 70 Aarsdag; Med­lem af og Kasserer for Komitéen til Ud­bredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet; Medstifter af og Hovedkas­serer for H P Hanssens Mindefond; Viceformand for Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse og Formand for Direktionen til 1946; Medlem af Tilsynsraadet for Fre­derik d. VIII Mindefond, af Direktio­nen for Finsensinstituttet og Radium­stationen og af Direktionen for Kyst­hospitalet paa Refsnæs; Æresmedlem af Dsa danske Kræftkomité; Medlem af Repræsentantskabet for Penslonsforslk-ringsanstalten.

Stiftede 1935 Generalkonsul Ernst Carlsen og Hustru Adolphine Carlsens Legat til Kræftens Bekæmpelse, 1944 Legat til unge Haandværkeres (under Kolding Købstad) Uddannelse, 1945 Le­gat til Støtte for danske Sygeplejersker.

Udenl. Ordener: E.r.K.l'. og 2'.; E.Ø.K.l. og 2.; F.S.S.4.; I.F.2*.; N.St.0.2*.; S.V.2".; Tun.N.1.3.

Adresse: Østerbrog. 2, Kbhvn. Ø.

CARLSEN J Kjær Pastor emer., Maler, R.; f. 16. Dec. 1866 i Engom; Søn af Boelsmand Peter Carlsen (død 1894) og Hustru Christence f. Kjær (død 1896); gift (17. Okt. 1893) m. Marie C., f. 88. Febr, 1868, død 1947. Datter af Gaard-ejer N A Daugaard (død 1921) og Hu­stru f. Lomholt (død 1930).

Student (Vejle) 1885; cand. theol. 1891; derefter Manuduktør; Medhjælper hos Præst ved Vemmetofte Kloster, Dig­teren Christian Richardt 1892; Sogne­præst i Tyregod-Vester 1893, i Starup-Nebel 1902, i Ringe 1915-37; Foredrags-og Prædikerejse til Argentina 1925; Studierejse til Sverige (svensk Kirke­liv 1923 og 1930.

Har udgivet.: Vinterprædikener (1908); Vaarprædikener (1914); Sommerprædi­kener (1923); Ved Kirkeporten (An-dagtsbog, 1924-26): Fra Dødinngehjeni til do levcndes Land (1927); Christian Richardt (Biografi, 1928); Brombær (Digtsamling, 1929); Johannes Clausen, Gra-nsepræsten (Biografi, 1963); Bartli,

__________________Carl

Grundtvig, Oxford (1935, et Foredrag, udvidet); En underlig Julenat og andre Fortællinger (1940); Andre Fugle smaa, som tale (Digtsamling, 1945). Mange-aarig Medarbejder ved Vejle Amts Fol­keblad og Fyns Tidende.

Adresse: Læssøeg. 13, Odense.

CARLSEN Lauritz Direktør, Civilinge­niør; f. 16. Juni 1902 i Kbhvn.; Søn af Hørkræmmer Martin Carlsen (død 1941) og Hustru Rasmine f. Jensen (død 1940); gift (4. Maj 1928) m. Asta C., f. 9. Juli 1901 paa Frdbg., Datter af Jens Hein og Hustru Julie f. Jensen. Cand. polyt. 1926; Ingeniør i Akts. De forenede Papirfabrikker fra s. A., ved Dalum Papirfabrik 1926, ved Mag-lemølle Papirfabrik 1927, ved Hoved­kontoret i Kbhvn. 1930, Driftsbestyrer ved Kbhvns Papir- & Karton-Fabrik 1933, Driftsingeniør ved Hovedkontoret 1938, udnævnt til Direktør i Selskabet 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Schønbergs Papirvarefabrik MjansK Bølgepap Industri) fra 1936.

Adresse; Ridehusv. 2, Gentofte.

CARLSEN Niels C Præst. R., Chr.X Fr. M.; f. 1. Juni 1884 i Vennebjerg, Vend­syssel; Søn af Husmand Carl Christian Jensen (død 1909) og Hustru Ane Cbri-stdne f. Jensen (død 1916); gift (15. Juni 1910) m. Martha Karoline C., f. 22. Febr. 1883 ved Hjørring, Datter af Gaardejw Eberhardt Neve (død 1921) og Hustru Sarah f. Andersen (død 1941). Uddannet paa Dana College og Tri­nitatis Seminarium, Blair, Nebraska; gradueret derfra som Kand. i Teologi 1910; ordineret 1910 i Racine; Præst i Superior, Wis. ok Duluth, Minne­sota 1910-14, i Milltown, Wis., 1914-19, i Royal. lowa 1919-30.

Næstformand for Den forenede dan­ske evangelisk lutherske Kirke i Ame­rika 1921-25, Formand fra 1925; Kirkens Delegat til det lutherske Verdenskonvent i Kbhvn. 1929 og i Paris 1935; Sekretær for National Lutheran Council 1927-33, Næstformand 1933-36; Æresdoktor i Te­ologi ved Capitol University, Columbus, Ohio 1931.

Adresse: 710, West Jackson Street, Blair, Nebraska, U. S. A.

CARLSEN-SKIØDT Jens Carl Adolph Forfatter, K'.DM.p.p.; f. 9. Marts 1866 i Odense: Søn af Husmand Gorm Carl­sen (død 1914) og Hustru Dorthea f. Jensen (død 1917); gift (27. Okt. 1892) m. Elisa Cathrine C., f. 9. Marts 1859 i Tybrind, Datter af Skovfoged Søren Andersen (død 1897J og Hustru Ma­riane f. Hansen (død 1896).

Uddannet som Gartner; etableret selvstændigt 1892; købte 1897 Krogs-

agergaard   ved   Odense   og   omdannede Gaarden til  Handelsgartners.

Medlem af Sogneraadet i Odense Vor Frue Landsogn 1905-21, Formand 1909-21; Medlem af Bestyrelsen for Odense Amts Sogneraadsforening 1915-21, Næst­formand 1917-21; Kirkeværge 1915-20; Folketingsmand (Det konservative Fol­keparti) for Odense Amtskreds 1920-39; Sekretær i Folketinget 1926-28; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Santal-missionen 1919-46, for Østerlandsmis-slonen 1912-48, for Kirkeligt lands­forbund 1921-33, for Kristelig Af­holdsforening Det blaa Kors fra 1906-16; Formand for Alm. dansk Gartner-forening 1921-39: Medlem af Lokal­bestyrelsen for Arbejde adler 1916-48; • Medlem af Hovedbestyrelsen for Lands-Foreningen Arbejde adler 1924-28; F»r-mand for Dansk Missionsselskabs Kredsforbnndsbestyrelse i Odenee 1904-32- Formand for Odense Soldat ermis-eion 1923-35; Medlem af Odense St. Knuds Menighedsraad fra 1922; Medlem af Odense Købstads Provstis Provstind­valg 1922-30; Medlem af Bestyrelsen for Hans Tausens Fond fra 1927 og for Foreningen for Kirkegaardskiiltur 1929-32; Medlem af Odense Byraad og For­mand for dettes Skoleudvalg 1929-33; Medlem af det af Landbrugsministeriet nedsatte Udvalg for Gartneri og Have­brug 1930; Formand for Erhvervsraadet for Gartneri ob Havebrug 1933-39; Med­lem af Hadioudvalget for Gartneri og Havebrug 1934-39; Medlem af Repræsen­tantskabet for Kolonien Filadelfia; Med­lem af Bestyrelsen for Bethanias Børne-asyl, Odense 1931-49: Gartnerikyndigt Medlem af Husmandskommissionen for Odense Amt 1934-46; Formand for den danske Afd. ved 5. nordiske Udstilling i Gøteborg 1923; Præsident ved 6. nor­diske Havebrugsudstilling i Kbhvn. 1937; Medlem af Statens Jordlovsud valg 1938-46.

Har udgivet : Odense Amts Sogne­raadsforening gennem 25 • Aar (1919); Historiske Oplysninger om Barløse Sogn (1925); Historiske Oplysninger om Gam-tofte Sogn (1926); Historiske Oplysnin­ger om Flemløse Sogn (1927); Historiske Oplysninger om Haarby Sogn (1928); Historiske Oplysninger om Dreslette Sogn (1930); Det aandelige Liv paa Vestfyn (1930); Historiske Oplysninger om Sønderby Sogn (1931); Historiske Oplysninger om Helnæs Sogn (1932); »andeligt Liv i Odense og paa Nordfyn (1933); Historiske Oplysninger om Søby-Turup Sogn (1933); Medarbej­der ved Værket Danske Gartnerivirk­somheder (3. Bind). Skønlitteratur.; Da Skjeldby Sognekald blev ledigt (1925, paa Hollandsk 1928, ny Udg.

1934); Naar Vejene krydses (1926, iia.i Hollandsk 1928); Daaren og de vise (1926); Paa Grænsevagt (1927); Andi't Varsolsskud (1928); Da Skovrideren gav tabt (1929); Paa, Ørnevinger (1930, paa Tysk 1933); Bror Jørgen (1930); Spejder Niels (1931); Mod Lysets Land (1931); Lensgrevens Datter (1932, paa Svensk 1933); Da Lynet slog ned i Kærby

(1932): Naar Højmesseklokkerne ringer

(1933); Da Strandfogeden lagde Borel om (1933); Storhandler Olav Bygstail (1934, paa Svensk 1936); Kirkeklokke løft dit Mæle (Digte, 1935); Med l;n-dergrundsplov (1935); Ved Løvfaldstid (Digte, 1936); Præsten Jens Bro un hans Brud (1936); Advokaten (1937); Købmand Lyngdal og Sønner (1938); Ved Arnens Ild (1938); 150 Salmer og Sange (1939); Fra Hovbonde til Herre­mand (1939); Herlighedshaabet (1939); Hedebonden (1940); Et Kongeord (Digt, 1941); Bygmesteren fra Drag-holt (1941) • Vaartid og Brydnings-mænd (1S42); Ongdomskamp (1943); En sønclerjydsk Slægtsgaard (1946); Jøden Markus (1946) • 500 Salmer ok Sange 1947; Blade af mit Livs Bille.l-bog (1948).

Udenl. Ordener: Fi.H.B.21.; I.F.2.; S.V.2'.

Adresse: Læssøeg. 40, Odense.

CARLSON   K V F Direktør; f. 4. Mni 1890 i Kbhvn.; Søn af Formand A Carlsen (død 1930) og Hnstru Kirstine f Andersen; fcift (31. Juli 1980) m Emilie C f. Selck, f. 10. Dec. 1892 i Kbhvn.

Præliminæreks. 1907; ansat i Østasia­tisk Kompagnis Assurance Afdeling 1907-11. i Forsikrings Akts. Skandim-via 1912-14, paa dettes Kontor i Lundon 1914-16; Militærtjeneste 1916-17; Leder af Grøn og Witzkes Havari Afdeling 1917-20, af Skandinavias Filialer i Sjii-amerika 1920-24; Leder af Skandinavias og Qron & Witzkes Filial i London 'ni 1924.

Medlem af Bestyrelsen for den dan­ske Klub i Buenos Aires 1921-24 og 'or den Danske Klub i London 1926-30.

Adresse: 96-98 Leadenhall Sireet, Lcm-don E. C. 3., England.

CARLSSON   Oluf Partisekretær- f. 14. Juni 1907 i Goteborg; Søn af Skrædder Sobert Carlsson og Hnstru Klara f. Malmstrom; gift (19. Okt. 1946) m. Gertrud C„ f. 3. Dec. 1908 i Hamborg, Datter af Blikkenslager Hermann Wei-tig og Hustru Franziska f. Winkei-mann.

Kontoruddannelse; ansat i Socialdr mokratisk Forbund 1928; Sekrettur smetds 1935; Medlem al Folketinget

Cars

1943-45;   kst.   Partisekretær   i   1945   og atter  1947. Adresse: Frændev. 11 A, Søborg.

CARSTENS   Louis Højesteretsdommer; f. 10. Marts 1887 i Svendborg; Søn af Købmand Elias Carstens og Hustru Karen f. Petersen; gift (12. Maj 1920) m. Agna C., f. 20. Jan. 1895 i Hornbæk, Datter af Marinemaler Andreas Riis-Carstensen (død 1906) og Hustru f. Muller.

Student (Herlufsholm) 1905; cand jur. 1911; Sekretær i Justitsministeriet og Overformynderiet samt Sekretær og Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1912-22. Dommer i Kbhvns Byret 1922 (kst. 1919), i Østre Landsret 1933, i Høje­steret 1940; Formand i Justitsministe­riets automobiltekniske Udvalg og i det i H. t. Lov om Priser af 30. Maj 1940 nedsatte Pris-Ankenævn; Medlem af det i H. t. Lov om midlert. Forb'rugsafg. af 27. Marts 1940 nedsatte Klagenævn; Formand for Toldraadets Appeludvalg; Formand for det i H. t. Mælkeordning for Storkbhvn. § § 29 og 38 nedsatte Ankenævn; Formand for Invalideraadet for de sønderjydske Landsdele; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eks­aminer.

Adresse : 0-Søgade 98, Kbhvn. Ø.

CARSTENSEN Ebba Malerinde; f. 23 Amt. 1885 paa Eriksholm ved Helsingør; Datter af Proprietær Arnold Carstensen (rind 19021 og Hustru Antonio f. Møl­ler (død 1932).

Uddannet paa Kunstakademiet; Op-trold i Paris gentagne Gauge; Rejse til Nordafrika og Italien oaa Kaufmann-fcke Letrat 1929; Udstilling i Kunstfor­eningen 1933; tildelt Eckersberg-medaljen.

Gentagne Gange Medlem af Censur-komitéen ved Kunstnernes Ufteraarend-stilling; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer: Medlem af Kunstner.sainmensliunineren Decem-uristerne og af Akademiraadet 1944.

Tilkendt den Kibescluitz'ske Prarnie for et bibelsk Motiv 1935; tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1936.

Adresse : Trondhjems PI. 3, Kbhvn.Ø.

CARSTENSEN   Ejner Skoledirektør; f. 27. April 1891 i Mejlby; Søn af Gaard-ejer L Carstensen (død 1920) og Hu­stru Kirstine f. Simonsen; gift (23. Sept. 1917) m. Johanne C., f. 24. Nov. 1893 i Nykøbing F., Datter af Restau­ratør L Larsen og Hustru Maren f. Jensen.

Lærereks. (Vordingborg) 1912; paa Statens Gymnastikinstitut 1913; ansat ved Frederiksberg Skolevæsen fra 1916, Lærer ved Skolen paa Niels Ebbesens Vej, kst. Viceskoledirektør 1935, ud-

nævnt til Viceskoledirektør 1936, Skole­direktør 1940.

.Formand for 61. Kbhvns Amts Skole-raadsudvalg 1935, for Nævninge-Grund­liste Udvalget i Fidbg. Kommune 1937 og for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1946; Præsident for Dansk Svømme- og Livrednangsf orbund fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. Kommunelærerforening i otte Aar, For­mand for samme 1929-33; Leder af Frdbg. Kommunes Skolesvømning 1921-36; Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. Kommunelærerforenings Feriekolonier 1926-36.

Har udgivet: Lærebog i elementær Svømmeundervisning (Skolesvømning) 1920; Folkeskolen og dens Opbygning (1947) samt forskellige Afhandlinger bl. a.: i Joachim Larsen som Skole­mand" og i „Svømningen og dens Be­tydning".

Adresse: Spurveskjul 4, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Langs Hegnet 34, Hjor­tekær pr. Klampenborg.

CARSTENSEN     Esther Frue, cand. math.; f. 10. Aug. 1873 i Skodsborg; Datter af Grosserer Harald Hansen (død 1902) og Hustru Anna f. de Jon-quiéres (død 1941): gift (19. Jan. 1898) m. Oberst, Kammerjunker Ivan Carsten­sen (se denne).

Student (N Zahles Skole) 1893; cand. math. 1897; Redaktør af Kvinden og Samfundet 1908-13; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse 1907-18 og 1933-41; Formand i Dansk Kvinde­samfunds 3. Distrikt 1928-32; Formand for Dansk Kvindesamfunds Kbhvnskreds 1916-21 og 1934-44, Æresformand fra 1946.

Adresse:   Sveasv.  7,  Ebhvn. V.

CARSTENSEN   Harald Direktør; t. 3. Sept. 1899 i Sejling; Søn al Sognepræst Lars Hemming Carstensen (død 1928) og Hustru Gréorgia f. Jørgensen (død 1934); gift (4. Juni 1926) m. Ellen Mar­grethe C., f. 30. Marte 1900 i Holbæk, Datter al Købmand Julius Heinrich Al­fred Diihrkop (død 1929) og Hustru Camilla Marie f. Christensen.

Student (Svendborg) 1918; cand. po-lyt. 1925; Ingeniør ved L Frandsens Jernstøberi, Holbæk 1925, ved Vaskeri-maskinfirma Hostell & Renard, Kbhvn. 1925-27; Ingeniør ved Akts. Burmelster & Wain 1927, Prokurist 1939, Underdi­rektør 1943, tekn. Direktør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Frederits-havns Jernstøberi og Maskinfabrik fra 1941 og af Bestyrelsen for Akts. Ruko fra 1944.

Adresse: Buddingev. 32 B, Lyngby.

Sommerbolig: Kaarup Skov pr. Faa-revejle.

Cai-i_________________

CARSTENSEN    Ivan Oberst, Kammer­junker, K°.DM.HTH.,M.T.Kfh.p.p.; f. 24. April 1871 i Kbhvn.; Søn af Kon-treadmiral, Statsrevisor William Car­stensen (død 1909) og Hustru Emmy f. Grevenkop-Castenskiold (død 1933); gift (19. Jan. 1898) m. cand. math. Esther Carstensen (se denne).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1892; Pre­mierløjtnant samme Aar: Premierløjt­nant i Livgarden 1896; Kaptajn 1908; Kaptajn i Livgarden 1911; Kaptajn i Generalstaben og Stabschef ved 2. Di­vision 1915; Oberstløjtnant og Chef for 22. Bataillon 1919; til Raadighed for 1. Regiment 1924; Chef for 3. Regiment 1925; Oberst 1926; Chef for 9. Regiment 1927; til Raadighed for 2. jydske Divi­sion 1932; Affked s. A.; til Tjeneste i den svenske Hær 1905, i den franske Hær 1919-20.

Chef for Kongens Livjægerkorps 1911-17, Æresmedlem af samme 1918; Æresmed­lem af Livjægerskydeselskabet 1817; Med­lem af Kgl. Dansk Automobilklubs Besty­relse 1913-25, Vicepræsident for Klubben 1920-25, Æresmedlem af samme fra 1925; Formand for Frivilligt Dansk Automo­bilkorps 1914-40, Formand for Frivil­ligt Dansk Lastautomobilkorps 1924-40, Stifter af disse Korps; Delegeret for det danske røde Kors i Tyskland 1918-19; Medlem af Hovedbestyrelsen og Re­præsentantskabet for Arbejdsgiverne« Ulykkesforsikring 1920-25; Medlem af den permanente nordiske Automobil­komité 1921-25; Medlem af Besty­relsen for Association Internationale de« Automobils-Clubs reconnus, Paris fra 1924-25; Medlem af Hærens Mo­torkøretøjnævn 1924-28; Sekretær i Krigsvidenskabeligt Selskab 1906-08; Æresmedlem af 3. Reg. Soldaterfor­ening; Medlem af Kbhvns Skyttefor­enings overordentlige Bestyrelse; For­mand for De danske Vaabenbrødres Mindelegat 1943; Medlem af Forretnings­udvalget og Repræsentantskabet ifor Det Frie Nord 1942; Æresøvenste i Selskabet De danske Forsvarsbrødre 1936; Over­ordentligt Medlem af Kbhvns Garder-forening 1940; Æresmedlem a'f Frede­riksborg Amts Garderforening 1942; Medlem af det konservative Folkepartis Repræsentantskab.

Litterære Arbejder : Artikler i Blade.

Finske  Skyddskars   Fortjenstkors

Udenl. Ordener: B.L.II.2.; Fi.H.R.2'.; F.S.S.4.; F.Æ.L.4.;Gr.Fr.5.; I.Kr.3.; Pr. B.Ø.4.; R.St.A.3.; R.St.Stan.2.; Stb.B.E. 4.; S.Sv.31.; S.V.2'.

Adresse: Sveasv. 7, Kbhvn. V.

CARSTENSEN    Knud    Laboratorieinge-

niør,  cand. polyt.; f.  8.  Marts  1886  i

Jonstrup; Søn af Sognepræst Hemming

Caretensen (d«d 1928)  og Hustru Geor-

________________________240

gia f. Jørgensen (død 1934); gift (25. Sept. 1913) m. Ella C., f. 24. Jan. 1367 i Roskilde, død 1945, Datter af Skole­inspektør Richard Poulsen (død 1922) og Hustru Anna f. Weber (død 1945). Student 1904; cand. polyt. (Elektro­ingeniør) 1911; Ingeniør hos Stadsinge­niøren i Kbhvn. 1911-15; Ingeniør ved Kbhvns Belysningsvæsen fra 1915, La-boratorieingeniør 1917.

Sekretær i det af Ministeriet lor of­fentlige Arbejder nedsatte Prøvningsud-valg (Danmarks elektriske Materielkon­trol); Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité (Sekretær for denne fra 1947); af Akademiet for de tekniske Viden­skaber og af Dansk Standardiserings-raad; Formand for Dansk Ingeniør­forenings elektrotekniske Sektion 1927-51; Medlem af Comm/ission for Elec-trical Equipment (C E E); Censor ved Danmarks tekndske Højskole.

Adresse:   Hyldegaards Tværv. 16, Charlottenlund.

CARSTENSEN Otto Fabricius fh. Over-postinspektør, R. DM. p.p.; f. 9. Okt. 1867 i Thisted; Sen af Vognmand M G G Carstensen (død 1883) og Hustru f. Østergaard (død 1929); gift (4. Marts 1898) m. Elina C., f. 30. Juni 1874 i Aalborg, Datter af Sognepræst, Provst S M Repsdorph (død 1929) og Hustru f. Berg (død 1931).

Ansat ved Postvæsenet 1882; Sekond­løjtnant 1891-, Postekspedient 1889, Fuldmægtig ved Østifternes Overpost-inspektorat 1908, Postinspektør ved samme 1911; Postinspektør i 2. Distrikt 1916; Overpostinspektør smstds 1919; til Tjeneste i Generaldirektoratet 1921-37.

Udenl.  Orden:  S.V.2'.

Adresse: Valbirkv. 4. Hellerup.

CARSTENSEN Svend Redaktør; f. 23. Sept. 1898 i Søndersø ved Odense; Søn af Læge Edouard Carstensen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Ellen f. Martensen; gift (29. Juni 1937) m. Inger C., Datter af Overintsndant, Kammerjunker O Fog og Hustru Dag­mar f. Nordsten (senere gift m. Kon­torchef B Lange).

Student (Aalborg Katedralskole) 1916; cand. phil. 1917: efter journalistisk Ud­dannelse ved Blade i Aalborg Medar­bejder ved Politiken 1919; paabegynd­te Udsendelsen af Radioavisen fra Lyngby Radio 1923; Redaktør af Pres­sens Radioavis 1926-39; Korrespondent til The New York Times fra 1923; Med­arbejder ved Berlingske Tidende ok Statsradiofonien samt Pressekonsulent for forskellige Industriforetagender.

Medstifter af Dansk   Radiofonifond.

Udenl.   Orden :   B.K.5.

Adresse : Peter Bangs V. 82, Kbhvn. F.

241______________________

GARSTENSEN   Tage Henning Lands­retssagfører, R.: 'f. 8. Febr. 1897 paa Frdbg.; Søn af fh. Birkefuldmægtig, cand. jur. Hugo Carsten sen og Hustru Magda f. Svendsen; gift m. Aase C., f. 22. Juni 1903 i Kbhvn., Datter af Direktør H P Hjerl Hansen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Karen Margrethe f. Muller (død 1946).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1914; cand. jur. 1920; kst. Dommer i Kollerup 1923; Landsretssagfører i KMivn. fra 1925: beskikket Anklager i Forrå deri-sager 1945-48.

Leder af de danske Spejderes Delta­gelse i den første Verdens-Jamboree i London i 1920; Formand i Bestyrelsen for Akts. A Rindom & Restorff; Med­lem af Bestyrelsen for E F Esmann Akts., Akts. Skandinavisk Fiskekonser-vesfabrik, Akts. Vibra og forskellige Ejendomsaktieselskaber : Forretningsfø­rer for Collerup-Jørgensens Mindelegat; Formand for E M B Møllers og Hustrus Legat; Næstformand for Det Danske Spejderkorps; Formand for Spejdernes og Væbnernes frivillige Bloddonorkorps i Danmark; Leder af de danske Sø­spejdere 1939-46: fælles International commissioner for Det Danske Spejder­korps og K.F.U.M.HSpejderne i Dan­mark indtil 1946.

Adresse: Emanuel Olsens V. 11, Kbhvn. F.

Sommerbolig ; Aasebo pr. Tisvildeleje.

CARSTENSEN   Viggo Højesteretssagfø­rer, R.; f. 7. Aug. 1899 i Aalborg; Søn af Overpostinspektør Otto Fabricius Car­stensen (se denne); gift (22. Dec. 1923) m. Gudrun Elisabeth C., f. 10. Sept. 1899 paa Frdbg., Datter af Murerme­ster O F Jensen (død 1931) og Hustru Elisabeth f. Nielsen.

Student    (til.   Hellerup   Gymnasium) 1917 cand.   jur.   1923:  Landsretssagfører 1926; Studieophold i New York 1926-2' Højesteretssagfører  1936;  offentlige  S. ger 1942.

Formand for Danmarks amerikan-1 Selskab (Danmark Amerika Fondet for Trælastgrossisternes Fællesrepræseii tatdon, tor Landbrugsmaskin-Importører-nes Brancheforening af 1943, for Turist­foreningen for Danmark (Turistraadet), for Turistforeningens Hoteludvalg, for Ileprasentantskabet for Den internatio­nale Skole og for Dansk-udenlandsk Laane- og Hjælpefond 1943-48; Præsi­dent for The American Club 1942-45 (1. Vice-President 1946); Medlem af Besty­relsen for D.D.P.A. Fondet og for For­eningen Dansk Samvirke- Medlem af Nordisk Turist-Trafik-Komité; iuridisk Konsulent for U.S.A.s. Ambassade.

Adresse: Lille Mølle, Chrsthvns Vold, Kbhvn. K.

___________________cast

CARØE  Chr. F Vicekonsul, Borgmester, R.p.p.. f. 17. Maj 1885 i Stege; Søn af Vicekonsul Hans F Carøe( død 1907) og Hustru Juliane f. Nielsen; gift (13. Aug. 1910) m. Inger C., f, 26. Febr. 1887 i Stege, Datter af Købmand M Rosen-gaard og Hustru Julie f. Brock.

Uddannet hos Chr. Richter i Store-hedinge samt i Dresden og i Liver­pool; indtraadt i Firmaet Hans F Ca-røe 1913; Borgmester i Stege fra 1946.

Nederlandsk Vicekonsul fra 1913; For­mand for Stege Handelsstandsforening, for Stege Handelsstands Arbejdsgiver­organisation og for Foreningen til Un­derstøttelse for trængende Handlende, Fabrikanter og deres Familie i Præstø Amts 4 Købstæder; Formand for Til-synsraadet i Møens Spare- og Laane-kasse af 1827: Formand for Møens Gar­derforening : Formand for Stege Havne­udvalg; Medlem af Bestyrelsen for Kal­vehavebanen; Formand for den lokale Sammenslutning af Arbejdsgiverforenin­gens Medlemmer.

Udenl.  Orden :  N.O.N.5.

Adresse:   Stege.

CARØE   H F Købmand, Borgmester; t. 22. Dec. 1892 paa Skærvad ved Grenaa; Søn af Proprietær J Fr. Carøe (død 1930) og Hustru Margrethe f. Tolder­lund (død 1946) • gift (7. Nov. 1919) m. Agnete C., f. 25. Sept. 1896 i Præstø. Datter af Købmand Anton Petersen (se denne) oe Hustru Dagmar f. Lund (død 1945).

Præliminæreks.; Handelsuddannelse i Grenaa og Odder; ansat i Firmaet Anton Petersen, Præstø, 1914, Prokurist 1919, Medindehaver af Firmaet 1936.

Formand for Præstø Turistforening 1926-29; Medlem aif Styrelsen for For­enede Danske Motorejere fra 1928; Medlem af Præstø Byraad og dettes 1. Næstformand 1929, Borgmester 1941-43 og fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af trængende Handlende, Fabrikanter og deres Familier i Præstø Amts 4 Køb­stæder fra 1958; Formand for Den kon­servative Vælgerforening i Pnrstø 1943-49.

Adresse : Præstø.

CASTENSCHIOLD   A F H Hofjæger­mester; f. 26. Maj 1874 paa Borreby; Søn af Kammerherre, Premierløjtnant Carl Castenschiold (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Lucie f. Sca-venius (død 1920); gift 1. Gang (17. Juli 1906) m. Estrid C., f. 27. Nov., Datter af Lensgreve F C C C Holstein til Grevskabet Holsteinborg (Ægteskabet opløst); 2. Gang (1920) m. Marie Loui­se C., f. 23. Febr. 1901, Datter af Jo­han Castenschiold og Hustru Paula f. Berthelsen (Ægteskabet opløst 1947).

cast___________________

Ejer af Ryomgaard 1902-12, af Over-gaard 1910-23 og af Borrehy 1919-45.

Student (Schneekloths Skole) 1892; cand. polit. 1896.

Adresse: Borreby pr. Skælskør. CASTENSCHIOLD Henrik Godsejer, Hofjægermester; f. 10. Juli 1907 paa Ryomgaa<rd; Søn af Hofjægermester A P H Castensohiold (se denne); gift (18. Okt 1333) m. Karen C., f. 18. Juni 1914 i Lyngby, Datter af Assurandør Valdemar Thomsen (død 1947) og Hu­stru Agnes f. Kongsted.

Ejer af Borreby ved Skælskør.

Medlem af Magleby Sogneraad (Kas­serer).

Adresse: Kapelfløjen, Borreby pr. Skælskør.

CASTENSCHIOLD   Holten Generalma­jor. Kammerherre. SK.DM., Chr.X MT., HTH.p.pj f. 12. Marts 1865 paa Borre­by- Søn af cand. polit. Henrik Casten­sohiold (død 1867) og Hustru Julie i. TJldall (død 1914); gift (8. Maj 1891) m. Oarry C., f. 19. Febr. 1869, død 1946, Datter af Ingeniør N C Fugl og Hustru Thyra f. Friis.

Student (SohneeklotJis Skole) 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant p. A.; Ritmester 1901; Adjutent hos Prins Christian (X) 190*06; Oberstløjtnant 1906; Chef f. 3. Dragonregiment 1906-09; Stabscheif ved 2. Generalkommando 1909; Oberst 1910; Generalmajor og Chef for 2. Division April 1913; Generalinspektør for Rytteriet 15. Okt. 1913; Komman­dant i Kbhvn. 1926-30: tillige Chef for Landstormen 1923-29; Afsked April 1930.

Formand for Dansk Idræts-Forbund 1922-41, 'Æresmedlem af samme. Ofr for Idrætsmærkets Bestyrelse 1922-43, Æres-formand for samme: Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Understøttelsesfor­ening, Formand 1933-39; Æresøverste i Selskabet De Danske Forsvarsbrødre.

Udenl. Ordener: B.L.2.: Fi.H.R.l.; Fi.M.M.2.: F.Æ.L.3.: M.Gr.3.; M.V. Kr.2.a.: Pr.Kr.2.; R.St.Stan.2.; S.Sv.21.

Adresse : Lunds«:. 8. Kbhvn. Ø.

CASTENSKIOLD Frederik cand. polit., Legationssekretær, Kammerjunker. R., M.T.Efh.p.p.; f. 19. Nov. 1873 i Kbhvn.; Søn af Gehejmekomferensraad, Kammer-herre Ludvig Castensklold (død 1905) og- Hustru Ida Sofie f. Grevenkop-Ca-stenskiold (død 1908); gift 1. Gang (26. Maj 1900) m. Carla Georgette C., f. Benzon-Bull, f. 15. Sept. 1879; 2. Gang (11. Juli 1925) m. cand. phil. Gudrun C., f. Thorsen, f. 23. Aug. 1898 i Kbhvn

Student (Sorø): Cand. polit. 1899, Vblontær l Udenrigsministeriet s. A.; Attaché ved Gesandtskabet i Paris 1900: Assistent i Udenrigsministeriet 1901:

________________________242

Attaché ved Gesandskabet i Berlin 1902' Legationssekretær i Kristiania 1905, i Stockholm 1908; Afsked 1909; Forpagter af Løvenholm 1918-19.

Medbesidder af det Castenskioldskc Fideikommis; Ejer af Gyllingnæs 1S24-36.

Udenl. Ordener: N.Kr.M.: N.St.O.2'.; Pr.K.4.; Pr.r.K.2&3.; R.r.K.2.; S.N.3.; T.r.H.M.2.

Adresse: Odenseg. 11, Kbhvn. Ø. CASTENSKIOLD Jørgen Hofjægerme­ster, SK.p.p.; f. 30. Nov. 1893 i Kbhvn ; Søn af Kammerherre. Ritmester Anton Castenskiold (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Sophie f. Steensen-Let-h (død 1947); gift (23. Nov. 1922) m. Dagmar C. f. Hendes kongelige Højhed Prinsesse Dagmar, f. 23. Maj 1)890 paa Oharlottenlund Slot.

Student 1912; Løjtnant ved Livgarden.

Medlem af Tilsynsraadet i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1931 og af Repræsentantskabet for Aalborg-Had-Sund Jernbane 1941.

Udenl. Ordener; N.St.O.l.; S.N.21.

Adresse: Kongsted! und pr. Kongers­lev.

CEDERFELD de SIMONSEN H C C F Hofjægermester, Godsejer; f. 16. Febr. 1895 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre. Hofjægermester, Stamhusbesidder H C F W Cederfeld de Simonsen (død 1938. se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Benny f. Treschow; gift (12. Febr. :924) m. Ingeborg Margrethe C. de S., f. 14. Juli 1900 i Fredericia, Datter af Fabri­kant, Vicekonsul Johan Korch (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru In­geborg f. Andresen.

Student 1914; Sekondløjtnant 1917. Ejer af Erholm Gods (det afløste Starn hus Erholm og Søndergaarde) 1936; Med ejer af Taaropgaard ved Aarup.

Formand for Tolvmandsforeningen ai 4. Dec. 1928 og for Aarup Ungdoms­hjem; Viceformand i Haelskadeforsik ringsselskabet for Fyns Stift; Medlem af Bestyrelsen for Aarup Elektricitets­værk, for Dansk Skatteborgerforenint og for Foreningen til Bevarelse af dan ske Slægtsgaarde; Repræsentant i Den alm. Brandforsikring for Landbygnin­ger og i Det gensidige fyenske Brand­assuranceselskab.

Adresse: Erholm or. Aarup. CHANTELOU Jens-Frederik Afdelings­chef, Oberstløjtnant, R.DM..FM. i Sølv, HTH.; f. 7. Maj 1893 i Kbhvn.; gift (4. April 1919) m. Thyra C., f. Schiellerup, f. 31. Dec. i Kbhvn.

Premierløjtnant 1914; gennemgaaet Hærens Officersskoles geodætiske Kur­sus 1917-19 og dens Stabsafd. 1920-22; tjenstgørende i Generalstabens topogra­fiske Afd. 1919-27; Kaptajn 1926; Korn-

pagnichcf 1927-28; Lærer i Officerssko­lens Specialklasse i feltmæssige Maa-linger 1924-28, i Landmaaling 1926-36, i Geodæsi 1926-46; modtaget Andræ's Mindelegat; Oberstløjtnant af For­stærkningen 1946.

Statsgeodæt og Afdelingschef ved Ge­odætisk Institut 1928; deltaget i Den baltiske geodætiske Kommissions Møder i Riga 1927, i Kbhvn. 1930 og i Hel­singfors 1936; Leder af geodætiske Ekspeditioner til Grønland 1935, 1938, 1946, 1947 og 1948.

Adresse : Kirkehøj 4, Hellerup.

CHRISTENSEN Aage Civilingeniør, Di­rektør, R.DM.p.p.; f. 26. Sept. 1887 i Vej!e; Søn af afd. Hattemager Niels Christensen og Hustru; gift m. Mathil­de C., f. 21. Sept. i Vejle, Datter af afd. Rentier Niels Dahl og Hustru Philippa f. Ahlers.

Præliminæreksamen: praktisk Ud­dannelse i Maskinfaget; Sekondløjtnant i Fæstningsartilleriet 1908; Eksamen som Maskiningeniør i Ziirich 1910, In­geniør hos M P Allerups Eftf., Odense 1910-11, hos Akts. Sophus Berendsen, Kbhvn., 1911-19; Medlem af Direktionen for Akts. Vølund 1919, adm. Direktør 1920-38; Indehaver af eget Ingeniør­firma.

Medlem af Bestyrelsen og Direk­tionen for flere inden- og udenlandske Industri- og Handelsselskaber; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Gasbranche Forening og for Akts. Aarhus Hallen; Medlem af Dansk Ingeniørforening, af Svenska Teknologforeningen og af So-ciété des Ingénieurs Civils de France.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Fi.H.R.i1.; F.Æ.L.5.

Adresse: Stockholmsg. 53, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Aage Højland Oberst­løjtnant, R., HTH.p.p.; f. 8. Maj 1902; Søn af Grosserer Carl Johan Christen­sen og Hustru Marie f. Højland Chri­stensen (død 1935); gift (9. Okt. 1935) m. Karen Margrethe C., f. 4 Aug. 1906, Datter af Godsejer Carl Udsen (død 1940) og Hustru Sigrid f. Juncker (død 1931).

Sekondløjtnant 1924; Premierløjtnant s. A.; Kaptajnløjtnant 1932; Fuldmæg­tig i Krigsministeriet 1936; Kaptajn 1937; Oberstløjtnant af Artilleriet 1945; Souschef ved Jydske Division 1945; Chef for Artilleriets Befalingsmandssko­ler 1946; Stabschef ved Sjællandske Di­vision 1949.

Formand for Artilleriets Reglements-kommission 1946-49: Medlem af Hoved­bestyrelsen for De danske Hjemmeværns-foreninger 1946.

Udenl. Ordener: N.St.O.21.; Stb.B.E.5.

Adresse: Svejgaardsv. 28. Hellerup.

____________________Chrl

CHRISTENSEN   A C Direktør; f. 27. Jan. 1890 i Aalborg; Søn af Statsrevisor N C Christensen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Karen Ma­rie f. Jensen (død 1944); gift (4. Dec. 1914 m. Oda Kirstine Laura C., f. 16. Marts 1894 i Aalborg, Datter af Han­delsrejsende O P Ahrensburg (død 1906) og Hustru Christine f. Ahrensburg (døcl 1944).

Præliminæreksamen; Handelsskoleeks­amen ; ansat hos Sagførerne Hammers-haimb & Rasmussen, Aalborg; Volon­tør i Livsforsikringsselskabet Fremti­den, Aalborg 1907, adm. Direktør for samme Selskab fra 1923.

Revisor i Landmandsbankens Aal­borg-Afdeling 1911-23; Kasserer i Sel­skabet Børnenes Vel fru 1917: Næst­formand i Bestyrelsen for Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, Kbhvn. fra 1936; Medlem af Tilsynsraadet for Forsikringsanstalt for danske Værne­pligtige, Aalborg fra 1929, af Bestyrel­sen for Pensions- og Livrente Institu-tet af 1919, Kbhvn., fra 1934, af Be­styrelsen for De danske Livsforsik­ringsselskaber;* Garanti- og Hjælpekas­ser fra 1934, af Bestyrelsen for De dan­ske Livsforsikringsselskabers Forening fra 1937 og af Bestyrelsen for Padder­skabet for Uge Sogn fra 1937; Præsi­dent for Aalborg Rotary Klub 1945-46.

Har skrevet: Fremtidens Festskrift ved 50 Aars Jubilæet 1936 og forskelli­ge Artikler og Afhandlinger til For sikringsblade og Kongresser.

Adresse:  Kærlundsv.   22,  Aalborg.

CHRISTENSEN A C Højberg Undervis­ningsinspektør, fh. Minister, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 5. April 1888 i Aalborg: Søn af Fabrikant N C Christensen og Hustru Marie f. Højbjerg; gift (15. Okt. 1913) m. cand. mag. Elisabeth Margrethe C., f. 14. Aug. 1886 i Hjør­ring, Datter af Grosserer Carl A Møller (død 1931) og Hustru f. Schibbye (død 1921).

Student (Aalborg Katedralskole) 1907; Universitetets Guldmedalje 1911; Magi­ster i Tysk 1913; Dr. phil. (Studier over Lybæks Kancellisprog fra ca. 1300-1470) 1918; ansat ved københavnske Skoler (N. Zahles Skole, Ingrid Jespersens Skole, Niels Brocks Handelsskole, Kø­benhavns Translatørskole og Statens Lærerhøjskole); Privatdocent 1919-21; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1920, Lektor 1921; Rektor ved Ordrup Gym­nasium 1921; Undervisningsinspektør for Gymnasieskolerne 1927; Undervisnings­minister i Ministeriet Scavenius 1942-45. Medlem af Opgavekommissionen for Studentereksamen 1922, Formand 1927; Formand for Statsskolernes Lærerfor-

Chri___________________

ening 1924-27, for Kommissionen til Af­holdelse af Studentereksamen for Pri­vatister fra 1927, for Kommissionen til Afholdelse af Adgangseksamen til Oivil-ingenierstudiet, det farmaceutiske Stu­dium og Tandlægestudiet fra 1940 og for Pædagogisk Selskab 1933-35 j Næstfor­mand i Foreningen Nordens Skoleudvalg; Medlem af Skoleradioens Arbejdsudvalg og af Prøveudvalget for Optagelsesprø­ven til 1. Mellemskoleklasse; Censor i Tysk ved Faglærerindeeksamen; Censor i "Tysk og Formand for Censorerne ved Skoleembedseksamen under det filosofi­ske og det humanistiske Fakultet; For­mand for det ministerielle Udvalg af 13. Okt. 1928 til Drøftelse af Reformer ved­rørende det højere Skolevæsen; Medlem af Hovedbestyrelsen i Danmarks Natur-fredningsforening og af Bestyrelsen for Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Studentereksamen; Formand for Korpsraadet for Det danske Spej­derkorps 1939; Medlem af Bestyrelsen for Den dansk-tyske Forening 1940.

Ddenl.  Orden :  S.N.2'.

Adresse.: Udsigten 25, Gentofte.

CHRISTENSEN Aksel E Professor. Dr. phil.; f. 11. Sept. 1906 i Bernstorffs-miinde ved Korinth; Søn af Skomager Johan Christensen (død 1922) og Hu­stru Anne Kirstine f. Jensen (død 1946); gift (12. April 1938) m. cand. mag. Qretihe O., f. 22. Febr. 1910 paa Frdbg., død 1948, Datter af Forretningsfører Ju­lius Frost og Hustru Sofie f. Parsbo

Ved Landbrug; Student. (Odense Kate­dralskole) 1926; TJniv. Guldmed (Hi­storie) 1931; cand. mag. 1932; Studie­rejser bl. a. Ul Stockholm 1932 os Hol­land 1937; Medarbejder ved videnskabe­lige Institutioner og Selskaber fra 1932; Sekretær ved den internationale Histori-kerkomités Publikationskommission 1933-39; Undervisningsassistent ved Kbhvns Univ. 1938, Dr. phil. 1941, Universitets­adjunkt 1943, Professor i Historie 1948; Gæsteforelæsninger ved Uppsala Univer­sitet 1949.

Næstformand i Historisk Samfund 1944-48; Formand fra 1948; Medlem af Styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1948, for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforsk­ning fra 1948, og for Handels- og Sø­fartmuseet paa Kronborg fra 1949; af Den danske Komité for Historikernes internationale Samarbeide 1948 og af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1948.

Har skrevet: Bor handelsgeschicht-liche Wert der Sundzollregister (Han-sisehe Geschichtsblatter, 1934); Afsnit vedr. Danmarks Handel og Befolkning i Nordisk Knltur XVI og II (1935 og 1938); Dutch Tråde to the Bsltic about

________________________244

1600 (Disputats, 1941); Industriens Hi­storie i Danmark indtil c. 1730 (1943); Kongemagt og Aristokrati (1945); Bidra« i Festskrift til Erik Arup (1946) og Ko­benhavn fra boplads til storby (1948): Afhandlinger og Artikler; Redaktør at' Analyses des principaux travaux histo-riques publiés en laneue hongroise (da-noise, norvegienne, suérloise) (Paris 1936 -38).

Adresse •  St. Thomas Allé 7, Kbhvn.   V.

CHRISTENSEN   Alfred statsaut Revi­sor; f. 14. Marts 1889 i Nyborg; Søn af Skræddermester Søren Christensen (død 1930) og Hustru Marie f. Hansen (død 1911) ; gift 1. Gang (29. Sept. 1911) m. Ede! C., død 1937, Datter af Telegra­fist L Steen Fryd og Hustru Emilie f. Meltz- 2. Gang (17. Aupr. 1938) m. cand. phanri. Marie C., f. 11. Marts 1899 i Tarm, Datter af Branddirektør S P Sø­rensen og Hustru Larsine f. Lillelund.

Præliminæreks. (Nyborg) 1904; Kon­toriet paa Vinding Herreds Kontor 1904-06; Assistent i Kbhvns Magistrat 1906-17; Kontorchef i Forsikringsselska­bet Dania 1918-21; egen Virksomhed som Revisor fra 1922; Beskikkelse som aut. regnskabekyndig Tillidsmand 1922 og som statsaut. Revisor 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn* Kommunalforening 1908-17; Sekretær i Odd Fellow Palæets Repræsentantskab 1936-42; Stor-Sekretær for Odd Fellow Ordenen i Kongeriget Danmark fra 1940: Revisor for Prins Valdemars og Prin­sesse Maries Fond. Barnets lykkeskil­ling, Optagelseshjemmene Lykkens Ga­ve og Frederikshøj, Rebekka-Søstrenes Spædbørnshjem, Hørsholm, Foreningen Odd Fellows Hvile og Odd Fellow Orde­nens Skoleudvalg.

Adresse:  Frdbg. Allé 68, Kbhvn.  V.

Sommerbolig: Taarbæk Strandv. 62 B, Klampenborg.

CHRISTENSEN   Anders Byretsdommel; f. 7. Marts 1910 paa Frdbg.; Søn af Revisor Niels Christensen og Hustru Ingeborg f. Larsen (død 1945); gift (2. Juni 1934) m. cand. pharm. Ada C., f. 19. Marts 1908 i Aarhus, Datter af Apo­teker C J Bølling Vilstrup (død 1935) og Hustru Lis f. Kruse (død 1917).

Student (Østre Borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1934; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1934; Dommerfuldmæg­tig hos Kriminaldommeren i Nordre Birk 1936; Sekretær i Justitsministeriet 1938, Fuldmægtig 1942. Ekspeditions­sekretær 1946; Dommer i Kbhvns Byret 1948; tillige Dommerfuldmægtig hos Ci­vildommeren i Nordre Birk 1934-35, kst. Politiadvokat 1943 og kst. Dominer i Østre Landsret 1945-47.

Adresse: Nøjsomhedsv. 16, Kbhvn. O.

245_______________________

CHRISTENSEN    Anders Overlæge; f. 13. Jan. 1899 i Vorbasse; Søn af Skov­rider Chr. Christensen og Hustru Ma­rie f. Mikkelsen; gift (15. April 1931) m. Elisabeth C., f. 13. Maj 1900 i Struer, Datter af Bankdirektør Marinus Andersen (død 1936) og Hustru Marie f. Mikkelsen.

Student (Ribe) 1917: med. Eks. 1924; Reservelæge v. Nykøbing M. Sygehus 1925-27; Turnus paa Bispebjerg Hospi­tal 1927-28; Reservelæge ved Esbjerg Kommunes Sygehus 1928-30; Leder af Østerlandsmissionens Hospital i Nebk i Syrien 1930-35; Reservelæge ved Aar­hus Kommunehospital 1935-37, ved Hor­sens Kommunehospital 1937-38 og ved Holstebro Sygehus 1938-41; Specialist-anerk. (Kirurgi) 1939: kst. Overlæge ved Lemvig Sygehus 1942; Overlæge smstds. 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Østerlands-missionen 1943; Formand for Lemvig-Afd. af Dansk Kirke i Udlandet.

Adresse:  Aagade 19,  Lemvig.

CHRISTENSEN    Andreas Højesterets­sagfører, R.; f. 13. Jan. 1883 i Ikast; Søn af Kommunelærer Lndolph Chri­stensen (død 1905) og Hustru f. Peter­sen (død 1925); gift (15. Okt. 1910) m. Ane Margrethe C., f. 11. Maj 1886 i Herning, Datter af Manufakturhandler I K Larsen (død 1928) og Hustru f. Madsen (død 1926).

Student (privat dimit.) 1904; cand. jur. 1909; Sagfører i Aarhus 1912; Over­retssagfører 1915; Højesteretssagfører 1934; Kompagnon med Sagfører Krag Møller i Aarhus 1915, Eneindehaver af Forretningen 1920.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening fra 1919; Formand fra 1928; Formand for Kredsbestyrelsen for 10. Sagførerkreds 1920-27; Medlem af Aarhus Byraad 1921-25; Medlem af Bestyrelsen for Universitets Sam­virket Aarhus-, Formand i Bestyrelsen 'or Marselisborg Studentergaard; Efor for Etatsraad C G Filtenborgs Legat for Handlende og Haandværkere og for Etatsraad C G Filtenborg og Hustrus Studielegat; Formand i Bestyrelsen for Aarhus Museums historiske Afde­ling, for Aarhus Venstreforening og for Fadderskabsforeningen for Tønder i Aarhus; Justitsministeriets Tilforordne­de ved Jydsk Brandforsikringsforening for Bygninger; Medlem af Konkurslovs-kommissionen; Formand for Bestyrelsen for Akts. De forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker, for Ejendoms-akts. D. F.T., for Ejendomsakts. Set. Paulsgade 25, for Akts. Aarhuus Stift*-bogtrykkerie, for AJtts. Aarhuus Amts­tidende, for Aits. Det jyske Kølehus

___________________Chrl

og Isværk, for Akts. Aarhus-Hallen, tor Akts. C C Winfehers Eft,f. og for Akts. A "Wilson, Kobbersmedie og Me­talvarefabrik; Medlem af Tilsynsraadet for Aarhus og Omegns Bank. af Besty­relsen for Akts. I C Filtenborg, for Akts. Ohr. Juncher, Randers, og andre Selskaber. Adresse : N W Gades V. 6, Aarhus.

CHRISTENSEN   A R Professor, R.DM. p.p.; f. 24. Marts 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Rudolph Christensen (død 1925) og Hustru Elina f. Hamborg (død 1941); gift m. Gerda C., f. 2. Sept., Dat­ter af Kapelmester Andreas Møller og Hustru Johanne.

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. polyt. 1902; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1904-15; Professor i Vej-og Jernbanebygning samt Byplanlæg­ning ved Den polytekniske Læreanstalt .1917-49.

Redaktør af Dansk Vejtidsskrift; Medlem af don tekniske Vejkomité 1922-49: Formand i Dansk Skatteborgertor-ening; Medlem af Repræsentantskabet i Kbhvns Brandforsikring og i Arbejder­nes Byggeforening. Vurderingsmand og Repræsentant-Suppleant i Østifternes Kreditforening.

Har udgivet: Vej- og Jernbanebyg­ning (I-VI); Veje og Gader (1948); Jernbaners Spor paa fri Bane (1947).

Udenl.  Ordener:  F.Æ.L.4.;  S.N.S.

Adresse: Skovvangen 17, Charlotten-lund.

CHRISTENSEN    Arnold Bankdirektør, R.j f. 16. Febr. 1888 i Odense; Søn af Grosserer H A Christensen (død 1921); gift (8. Febr. 1922) m. Eva C., f. 14. Juli 1897, Datter af Bagermester Joh. Ph. Jung-Jensen (død 1927).

Ansat i Fyens Landmandsbank 1905, Meddirektør 1921, Enedirektør 1932.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Fyens Konservesfabrik (Akts. Fyens Vin Kompagni) og De danske Provinsban­kers Pensionskasse; Medlem af Besty­relsen for Akts. H Rasmussen & Co., Frcderiksgades Jernstøberi og Maskin­fabrik i Odense, for Akts. Dansk Cyc-leværk Grand, Nr-Aaby og for Akts. Fyens Textil Co.; Præsident i Odense Kotary Klub 1933-34.

Adresse: Klareg. 29, Odense.

Sommerbolig : Sommerhuset, Skaboes-huse pr. Nyborff.

CHRISTENSEN    Arthur Landsretssag­fører; f. 22. Dec. 1890 i Svendborg; Søn af Murermester Hans Christensen (død 1908) og Hustru Eline f. Christen­sen (død 1932); gift (3. Maj 1918) m. Magna C., f. paa Thurø, Datter af Skibsfører Anders Chr. Nielsen (død

JShri___________________

1934)  og  Hustru Jacohine f. Andreasen (død 1914).

Exam. jur. 1915; Sagfører i Aarhus fra 1918; Landsretssagfører 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening 1928-38; Formand for juridisk Takstforening i Aarhus 1930-33, for Kredsbestyrelsen for 10. Sagfører-kreds 1933-41 og for Hegnsynet i Aarhus fra 1937; Medlem af Sagførerraadet 1941-49, Næstformand 1947-49; Formand for Sagfører-Auktionerne i Aarhus 1945.

Adresse; Høegh Guldbergs G. 57, Aar­hus.

Sommerbolig: Sejers Allé 19, Eisskov.

CHRISTENSEN A Veng Direktør, Lek­tor; f. 10. Dcc. 1903 i Gentofte; Søn af Grosserer Viggo Christensen (død 1936) og Hustru Jenny f. Larsen (død 1937); ugift.

Student (Øregaard Gymnasium) 1921; cand. mag. (Engelsk, Fransk) 1928; Studieophold ved Universiteterne i Lon­don, Oxford, Tours og Dijon; Timelæ­rer ved Aarhus Katedralskole og Un­dervisningsassistent ved Aarhus Univer­sitet 1929-30; Adjunkt ved Slagelse Gym­nasium 1930-44; Lektor ved Statsgymna­siet Schneekloths Skole 1944; under Or­lov 1947-48 assistant master ved engel­ske Skoler; Direktør for Det danske Stu­denterhus i Paris 1949.

Adresse : Fondation Danoise, 9, Bou­levard Jourdan, Paris XIV., Frankrig.

CHRISTENSEN Bernhard Komponist, Organist; f. 9. Marts 1906 i Kbhvn.; Søn af Faktor B H Christensen og Hu­stru Olga f. Hansson; gift (3. Jan. 1937) m. Pianistinde Grete C., f. 17. Juni 1913 i Vejle, Datter af Købmand Peter Kordt og Hustru Adolfine f. Hansen.

Organisteks.; Korleder ved Christians­borg Slotskirke 1932; Organist ved Vangede Kirke 1945.

Kompositioner: Jazzoraloriet „De 24 Timer"; Musik til Danmarksfilmen; Musik til Melodien, der blev væk; Mu­sik til Hulletterne Enken i Spejlet og Den evi^e Trio. Klaverkoncert (1945).

Adresse ; Overskousv. 15, Kbhvn.Valby.

CHRISTENSEN Carl C Forfatter, f. 19. Juli 1866 i Kbhvn.; Søn af Skibsmieg-lerfuldnKKgtig Chr. Helsted Christensen (død 1914) og Hustru Thora f. Schmidt (død 1897); gift (1. April 1898) m. In­geborg C., f. 14. Maj 1879 paa Frdbg., Datter af Manufakturhandler Anton Birch (død 1899) og Hustru Camilla f. Schaltz (død 1931).

Udgaaet fra Efterslægtsselskabets Skole; Handelsuddannelse hos Grosse­rer, Direktør for Tivoli T S Thrane; Grossererborgerskab 1899; har siden Skoletiden beskæftiget sig med Kbhvns Historie og Topografi og har senere drevet Studier i inden- og udenlandske

______________________246

Arkiver; Medarbejder ved Dagbladet København 1920-22. ved Dansk biogra­fisk Leksikon, veU København Før o^ Nu og ved Meddelelser fra den person­lige Friheds Værn fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Cæcilia-Foreningen 1903-10.

Har bl. a. skrevet: Fra Grønnegade-kvarteret (1922): Fra Voldenes Køben­havn, Kongens Nytorv-Kvarteret (1924); Vinhandlergaarden Nyhavn No. l

(1924);    Hotel    d'Angleterre    1755-1925

(1925); Fra Værnedamsvejen til Jostys Pavillon (1925) • Jens Kjeldsen Akts. 1686-1926 (1926); Strøget (s. m. Axel Henriques, 1931); Frederiksberg (s. m. Louis Bobé og Fr. Weilbach, 1937); Nummerrækken i Nyhavn, Numrene overfor Holmens Kirke samt Husnum­mereringen i København (1939); Hagel-skadeforsikringsforeningen for de dan­ske Østifter 1872-1942 (1942); Tivoli og Vauxhall samt dets uden- og inden­landske Forløbere (1943): Fra Holck til Krak, Vejviseren og dens Udgivere srennem 175 Aar (1943); Gaderne Aabenraa os Landemærket (1944); Fra Gammelmønt- ok Vognmagergade-Kvar-teret (1945); Gaarden „Vildmanden" paa Østergade Nr. 32 fra 1377 til 1900 (1946); Julehilsen fra Nørregade (1946); Omkring Eundetaarn (1946); Latiner­kvarteret (W?): Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel 1M7-1947 ose Tj-endeforhold i 1840-erne (1947); Sankt Ni­kolaj og det gamle Skipperkvarter (1948) samt en Række kbhvnshistoriski; og personalhistonske Afhandlinger i Historiske Meddelelser om Kbhvn., i Personalhistprisk Tidsskrift og i Dag­blade og Tidsskrifter.

Adresse : Frederikssundsv. 106 B, Kbhvn.  NV.

CHRISTENSEN   C Bystcd Bygmester; f. 16. Jan. 1891 i Havndal: Sen af Land­post Henrik Christensen (død 1900) ok Hustru Caroline (død 1922); gift (8. Juni 1913) m. Johanne C., f. 23. Aug. 1892 i Vraa, Datter af Christen Lund (død 1909) og Hustru Inger (død 1939)

Udlært som Tømrer i Esbjerg 1909; Uddannelse som Bygmester paa Esbjerg og Aalborg tekniske Skoler; rejste til U.S.A. og tog Ophold i Scheuectady, N. Y. 1913; Seniormedlem af Byggefirmaet Christensen and Nielsen.

Medlem af Overbestyrelsen for Det Danske Brodersamfond 1931, Overpræsi­dent 1947.

Adresse: 1129. Sumner Ave, Schencc-tady, N.Y., U.S.A.

Sommerbolig : Galvay Lake, N.Y.

CHRISTENSEN   Charles Arkitekt; f 5. Aug. 1886 i HelsinKW; Søn af Sned­kermester M G Christensen (død 1911) og Hustru Charlotte t. Madsen (død

247______________________

1922); gift (3. Febr. 1929) m. Lise C., f. 4. Sept. 1896 i Hjørring, Datter af Fabrikant Johan Peyrath (død 1931) og Hustru Martine f.Rasmussen (d»d!926). Snedkersvend 1905, Sølvmedalje; gen­nemgik Teknisk Skole; Afgang f rå Kunst­akademiet 1916; Studierejser til de fle­ste europæiske Lande, til Lilleasien og Ægypten; arbejder lejlighedsvis for Na­tionalmuseet fra 1919, for Indenrigsmi­nisteriet fra 1934 med Synsprotokoller for de gamle Bygninger og Slotte under Ministeriet og for Kbhvns Bymuseum. Har bl. a. bygget Frdbg. Alderdoms­hjem (s. m. O Gundlach-Pedersen); har rekonstrueret Uraniborg og Stjer­neborg (udgivet 1921): udgivet Værker om Voergaard (1929), Lystrup (1936) og Vallø (1938); har fremgravet Vestervig Kloster (1925), Chr. IV's Kirke, St. Anna rotonda (1925), Ibstrup Slot (1927), Helligaandsklostret i Kbhv.i. (1928), Hvi­dekloster i St Peders Str. (1929), Graa-brødrekloster i Viborg (1935) og for­svundne Bygninger ved Frederiksborg Slot (1936); fremdraget Absalons Bispe-gaard i Roskilde (1940); deltog i Ud­gravninger af Silo i Palæstina (1926), i Palmyra i Syrien (1928) og i Carls-bergfondets Udgravninger i Hama 19J1; undersøgt og istandsat historiske Byg­ninger, bl. a. Olsker Rundkirke, Ilellig-aandshuset i Slagelse, tidligere Kloster­kirke paa Brahet-rolleborg samt gamle Forsvarskirker paa Bornholm; særlig un­dersøgt Sorø, Store Heddinge, Østerlars og Gjellerup Kirker samt Chr. IV's Bryghus, Sønderborg, Brøndlund Slot, Kronborg, Rosenholm og Classens gam­le Støberi i Frederiksværk; Medarbej­der ved De danske Klostres Bygnings-historie, vor gamle Hovedstad, Værket om Frederiksborg Slot, Nyboderfolket og Danmarks Kirker samt offentlig­gjort Tegninger og Artikler i forskellige Tidsskrifter og historiske Værker.

Adresse: Glahns Allé 11, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Chr. Gaardejer, R.; f. 8. Dec. 1865; Søn af Gaardejer Hans Christensen (død 1916) og Hustru Ellen f. Jørgensen (død 1922); gift (10. Marts 1904) m. Kathrine C., f. 2. Febr. 1879, Datter af Gaardejer Chr. Jørgensen (død 1906) og Hustru f. Iversen.

I Tjeneste i Jylland og paa Fyen 1886-88; Forpagter 1895-1900; overtog Faderens Gaard 1900 og var Ejer af denne til 1939.

Formand for Den alsiske Hesteavls­forening 1901-24, for Als Nørreherreds Landboforening 1907-24, for Hagenbjerg Mejeri 1908-22; Skatteraadsfonmand for Als Skattekreds 1921-40; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger og for De samv. dan­ske Landboforeninger • 1924-33; Landvæ-

____________________Chri

senskommissær   1925;   Medlem   af   Be­styrelsen  for  Laanekassen  for Sønder­jylland  fra  1926;  Medlem   af  Akkord-udvalsret for Sønderborg  Amt. Adresse: Eismark pr. Nordborg.

CHRISTENSEN Chr. Rektor; f. 14. Mai 1878 i Dallerup ved Silkeborg; Søn a'r Gaardejer Anders Christensen (død 1906) os Hustru Dorthe Marie f. Sø­rensen (død 1929); gift (9. Nov. 1902) m. Carla Sophia C., f. 25. Maj 1883, Datter af Fabrikant C I R Holst (død 1898) og Hustru Theodora Emilie f. Frisch (død 1933).

Student (Aarhus Katedralskole) 1897; cand. theol. 1903; Lærer ved Horsens Kvindeseminarium ok Vikar ved Hor­sens Statsskole 1903-07; Forstander for Seminariet og Inspektør ved Realskolen i Nexø 1907-08; Forstander for Th. Langs Gymnasium i Silkeborg 1908-11; Rektor ved Johannesekolen paa Frede­riksberg 1911: Studieophold ved Univer­sitetet i Jena; har studeret Skolefor­hold i Norge og Sverige; Virksomhed som Foredragsholder i Danmark og Sverige, særlig om pædagogiske og kri­stelige Spørgemaal.

Medlem af de kristelige Seminaristmø­ders Komité 1905-31 (Formand 1905-20), af Bestyrelsen for Kristelig Lærer- og Lærerindeforeuing 1916-31 (l ormand 1929-31) og af Johannesskolens Patronat fra 1915 (Formand fra 1922), m. m.

Har pkrevet: Fortolkning- til Romer­brevet (1905); Dispositionsøvelser (1907); Dansk Grammatik (1914); Retskriv­ningsordbog (1915); en Række Skrifter, særlig af kristeligt Indhold, herunder Det etore Valg; deltog i Udgivelsen af Bibelhaandbogen (1909), m. m.

Adresse.- Johannesskolens Rektorbo­lig, Vodroffsv. 53, Kbhvn. V.

CHRISTENSEN Christen JBrgen Amts-læge, R.; f. 24. Aug. 1879 i Vinthen ved Horsens; Søn af Gaardejer Jens Chri­stensen (død 1918) og Hustru f. Jensen (død 1915); gift (6. Nov. 1910) m. Ka­ren C., f. 25. Febr. 1885 i Randers, Datter af Slagtermester Anders Gjed-sted (død 1922) og Hustru Signe f. Pe­dersen (død 1944).

Student (Horsens) 1897; med. Eks. 1904; Reservelæge ved Aarhus Kommu­nehospital 1908-10, prakt. i Middelfart 1910; Sygehuslæge der 1912-20; Studie­ophold i Wien 1913; Embedslægeeks. 1915; Kredslæge i Middelfart 1915; Amts- og Kredslæge i Sore 1926.

Medlem af Sorø  Byraad 1943-46.

Adresse: Sorø.

CHRISTENSEN    Christian Landsdom­mer, R.DM.. M.T.Kfh.: f. 4. Marts 1890 i Kbhvn.; Søn af Adjunkt Rasmus Christensen (død 1930) og Hustru Dor-

Chri_______________

thea f. Nielsen (død 1940); gift (14. Aug. 1919) m. cand. polit. Sophie Dor­thea C., f. 20. Okt. 1894 i Hørby Sogn ved Hobro, Datter af Forpagter Magnus Grønnegaard (død 1938) og Hustru Eli­ne f. Petersen,

Student (Gammelholms Skole) 1908; cand. jur. 1915; Assistent i Justitsmini­steriet 1915; Sekretær 1919; tillige Sekre­tær i Overformynderiet 1920-40; Assistent hos Udgiveren af Lov- og Jlinisterdal-tidende 1920-30; Bestyrer af Kontoret for Registrering af Ægtepagter 1923-30-, Kontorchef i Direktoratet for Fængsels­væsenet 1927; Dommer i Kbhvns Byret

1930. i Østre Landsret 1940; kst. Direk­tør for Fængselsvæsenet 1951-32; Med­lem af Bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab 1927.

Adresse : Vældegaardsv. 53, Gentofte.

CHRISTENSEN Christian V Direk­tør, R.DM.p.p.; f. 11. April 1886 i Kbhvn.; Søn af Købmand J J Christen­sen (død 1893) og Hustru Dagmar f. Ebbesen; gift (16. Sept. 1910) m. Else C., f. 9. Aug. 1886, Datter af Gros­serer Martin Sachs (død 1905) og Hu­stru Auguste f. Hohagen (død 1901).

Bosat i Paris 1908-30; merk. Direktør for R Lalique & Gie 1918-30; adm. Di­rektør for Den kongelige Porcelainsfa-brik & Fajancefabriken Alnminia, Akts.

1931.

Medlem af Bestyrelsen for Det dan­ske Kunstindustrimuseum, for Sammen­slutningen af Arbejdsgivere Indenfor den keramiske Industri og for Forenin­gen Fransk Kunst; Medlem af Dansk Købestævnes Komité for Kunstindustri, af Industriraadet, af Repræsentantska­bet for Industriforeningen, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet og af Kunst-haandværkets Fællesraad 1948; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skulpturfor­ening, for Kunstindustriens Sammenslut­ning af 1941, 1941-42, for Landsforenin­gen dansk Kunsthaandværk og Kunst­industri 1942, for Dansk Ex Libris Sel­skab 1946 og for Grafisk Compagni A/S; Medlem af Dansk Bibliofil Klub og af Kommissariatet for Verdensudstillingen i Bruxelles 1935, i Paris 1937 og i New York 1939.

Udenl. Ordener; F.Æ.L.4.; I.Kr.4.; S.V.2'.

Adresse: Smalleg. 47, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN Chr. R Gaardejer; f. 8. April 1903 i Badstrnp, Skamby Sogn; Søn af Gaardejer Martin Christensen (død 1905) og Hustru Karoline f. Niel­sen (død 1928); gift (19. Jan. 1933) m. Ellen Margrethe C., f. 27. Aug. 1903 i Thisted, Datter af Tømrermester Eske Kristensen og Hustru Kristine f. Ras­mussen.

Elev   paa   Ryslinge   Højskole   1921-22

_______________________248

og paa Dalum Landbrugsskole 1925-26; Ejer af Slægtsgaarden i Badstrup fra 1932.

Formand for Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1929-32; Medlem af Folketinget 1941-47 og af Statens Jord-lovsudvalg fra 1945; Formand for Jord-fordelingskommissionen for Maribo Amts-raadskreds fra 1945 og for Præstø Amts-raadskreds fra 1948; Formand for Skam-by Sogneraad fra 1946, for Nordfyns Elitekvægavlsforening fra 1940 og for De samvirkende Kvægavlsforeninger i Fyns Stift fra 1942.

Har udgivet: Landbruget i Danmarks Historie, Økonomi og Politik (1935) samt en Række Skrifter.

Adresse: Kaaregaard, Badstrup pr. Uggerslev.

CHRISTENSEN C L Rektor. R.; f. 17. Jan. 1889 i Rovst; Søn af Gaardejer N K Christensen (død 1919) og Hustru Kirsten f. Hemme (død 1908); gift (20. Dec. 1919) m. Helvig C., f. 6. Juli 1892 l Skive, Datter af Grosserer Thomas Christensen.

Student (Ribe) 1909; cand. mag. (En­gelsk, Dansk, Historie) 1915; Militær­tjeneste 1915-17; Løjtnant af Reserven i Artilleriet 1923-32; Lærer ved Rung­sted Kostskole 1917-, Adjunkt ved Ran­ders Statsskole 1919; Lektor ved Her­ning Gymnasium 1923, ved Gammel Hellerup Gymnasium 1929; Rektor vert Herning Gymnasium 1932.

Adresse :  Herning.

CHRISTENSEN    Einar Kontorchef; f 11. Okt. 1883 i Ejlestrup ved Holbæk; Søn af Slagter Chr. Christensen (død 1933) og Hustru Sofie Amalie f. Col-latz (død 1930). gift (7. Dec. 1922) m Ebba C., f. 24'. Aug. 1894 i Kbhvn., Datter af Malermester Th. Eriksen (død 1907) og Hustru Olga f. Willumsen (død 1935).

Uddannet som Typograf; i Udlandet 1906; Elev paa Askov Højskole 1909-10 og 1910-11; Student (priv. dimit.) 1913: cand. phil. 1914: derefter Typograf, Dagblads-Korrekturlæser og Sekretær i Forsikringsselskab; Sekretær i Arbejds­direktoratet 1916, Fuldmægtig 1919, Eks­peditionssekretær 1933, Kontorchef 1942.

Medarbejder ved Udgivelsen af Haand-bog i A rbejdsløslledslovgivningen (1925); Arbeidsløshedslovgivningen gennem 25 Aar '(1932); Vejledning til Brug ved Ad--ministrationen af Lov af 14. April 1937 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs­hedsforsikring m. m. (1939).

Adresse ; Edvard Griegs G. 2, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN   Einar  Rasmus  Direk­tør; f. 26. Aug. 1898 i Maribo, gift (30 Okt. 1923) m. Anna C., f. Olesen, f. 23. Aug. 1899 i Kbhvn.

249__________________

Realeks. 1914; derefter Handelsuddan nelse; Direktør for Akts. Den danske Mælkekondenseringsfabrik.Nakskov 1926

Medlem  af   Industriraadet  1947.

Adresse: Svingelsv. 32, Nakskov.

Sommerbolig: Støby Strand pr. Til litze.

CHRISTENSEN   Emanuel Højesterete­sagfører; f. 20. Jan. 1890 i Aalborg; Søn af Kontorchef, Sagfører Joh. Chri­stensen (død 1943) og Hustru Henriette f. Wendt (død 1936); gift (25. Jan.

1919) m. Bodil C., f. 1. Juli 1899 i Kbhvn., Datter af Grosserer Frantz Didricheen (død 1920) og Hustru Elise f. Meinig (død 1936).

Student (Aalborg Katedralskole) 1907; cand. jur. 1913; Assistent i Justitsmi­nisteriet 1915; Sekretær ved Kbhvns Huslejenævn; Overretssagfører 1918-Højesteretssagfører 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hol­te Gymnasium, for Akts. Hans Peder­sen & Oo., for Knap-Union A/S (Dansk Knapindustri), for Forsikringsakts. Tre­kroner og for Akts. Glanzstoff-Nordica; Sekretær for E R Rasmussens Fond.

Adresse: Agnetev. 3, Holte.

CHRISTENSEN Erik Sognepræst, R., M.T.Kfh., M.T.Kha.p.p.; f. 24. Febr 1886 i Kbhvn.; Søn af Dekoratør Erik Christensen (død 1942) og Hustru Ma­ria f. Hermann (død 1941); gift (26. Juni 1944) m. Gymnasielærerinde Olga C., f. 20. Marts 1890 i Vejrup, Datter af Snedker Martin Lauridsen (død 1932) og Hustru Ellen f. Olsen (død 1927).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1906; cand. tlieol. 1913; Centralsekretær for Frivilligt Drenge-Forbund, Kbhvn. 1913-16- Krigsfangesekretær i Sibirien 1916-19; Forbundssekretær i Frivilligt Drenge-Forbund 1919-24; resid.Kapellan ved Fredericia Set. Michaelis og Er-ritsø Kirker 1925, Sognepræst ved sam­me Kirker 1934.

Leder af K.F.U.M.'s Krigsfangearbej­der i Tyskland 1940-44.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Fri­villigt Drenge-Forbund 1928-34; For­mand i Bestyrelsen for Fredericia Døtre­skole 1932-42.

Har udgivet: Vort eneste Haab (1945); oversat Studdert Kennedy : Tanker om Gud og Bøn i en Skyttegrav (1936).

Udenl.Orclener : N.r.K.M.M.: Po.F.K.l.

Adresse: Set. Michaelis Præstegaard, Fredericia.

Sommerbolig: Bethania pr. Svejbæk.

CHRISTENSEN Erik HohwU Professor, Dr. phil.; f. 25. Sept. 1904 i Broager 8ogn; Søn af Gaardejer Jens A Chri­stensen (død 1939) og Hustru Mathilde f. Hohwu; gift (16. Okt. 1936) m Gud­run C., f. 7. Jan: 1913 i ødesea, Rusland,

__________________Chri

Datter af Ingeniør Hans Wilhelm Hans­ien og Hustru Inger f. Michaelsen.

Student (Sønderborg) 1924; cand. mag. 1931; Dr. phil. s. A.; fast videnskabe­lig Assistent ved Univ. zoofysiologiske Laboratorium 1931-41; Rockefeller Sti­pendiat ved Harvard University, U.S.A. 1934-35; Professor ved Kungl. Gymna-stika Centralinstitntet i Stockholm 1941 og Forstander for dets fysiologiske La­boratorium 1944. Forstander for Institu-tct 1946.

Deltager i en international Højde-Ekspedition til det nordlige Chile og Bolivia 1935; Medlem af det kgl. dan­ske Videnskabernes Selskab 1940; Æres­doktor i Medicin ved Karolinska Insti-tutet, Stockholm 1948.

Har offentliggjort Arbejder vedrø­rende Respirationens og Kredsløbets Fy­siologi spec. ved svært Muskelarbejde og under Ophold i store Højder.

Adresse: Gamla Kyrkvagen 24, Dan-deryd ,Sverige.

CHRISTENSEN   Frits Maskiningeniør. R.DM.; f. 30. Marts 1862 i Aarhus; Sun af Købmand Georg Christensen (død 1877) og Hustru Lagertha f. Kock (død 1914); gift(13.Juni 1891) m.AnnaC., f.13 Juni 1867 i Aarhus, død 1928. Datter af Børstenbindermester C E Jacobsen (død 1905) og Hustru Frankeline f. Grøn (død 1907).

Uddannet paa Teknisk Skole i Aar­hus; Tegner ved Statsbanerne 1889; Lo­komotivformand 1894, Ingeniørassistent 1898; Maskiningeniør 1905, Maskininge­niør af 1. Grad 1923; Afsked 1932.

Adresse : Carl Bernhards  V. 17, Kbhvn. V.

CHRISTENSEN     Georg Seminariefor­stander, mag. art., R.DM.; f. 11. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Bogbindermester C F Christensen (død 1910) og Hustru f. Jensen (død 1915); gift (18. April 1916) m. Eva Valborg C., f. 4. Nov. 1893, Datter af Mejeribestyrer Jørgen Hansen i Ebeltoft og Hustru Ane f. Madsen.

Student (Efterslægtens Skole) 1894; Universitetets Guldmed. i Æstetik 1898; mag. art. 1902; derefter Lærer ved Det danske Selskabs Skole, N Zahles Se­minarium, Statens Lærerhøjskole etc.; Med. "'n af Eksamenskommissionen for alm. l'oi oeredelseseks. fra 1916; Censor ved Pigeskolens Faglærerindeeks. fra 1919; Lektor i dansk Sprog og Littera­tur ved Universitetet i Upsala 1922-24; Forstander for Haderslev Statssemina­rium 1926, for Jonstrup Statsseminari­um 1937-47; Leder af Kursus for Smaa-bornspadagoger 1947; Formand for Landsforeningen til Fremme af Børns psykiske Sundhed og for Udvalget vedr. Forsøgsundervisning paa Seminarierne.

Chri___________________

Litterære Arbejder: J P Jacobsen (1910) i Herman Bangs Teknik (1516); H C Andersen og de danske Folkeeven­tyr (1906): Hans Christensen Sthen og Folkeviserne (1911); Dansk Litteratur­historie til Undervisningsbrug (1916); Danekes Rejser i Sverige (1923); Udgi­ver af Jakob Bircherods Rejse 1720 (1923), Peder Paara (1925), Povl Peder-Bens Don Pedro (1937); Medudgiver af Blichers samlede Skrifter og Grundt­vigs Poetiske Skrifter 8-9 og Breve 1-2 og Udvalgte Skrifter. Litteraturhisto­riske Artikler i Hagerups og Dansk biografisk Leksikon. Pædagogiske Ar­tikler i Vor Ungdom o. fl. St.: Redak­tør af Pædagogisk-Psykologisk Tids­skrift fra 1939.

Adresse: Øverødv. 33A, Holte.

CHRISTENSEN Gustav Tobakshandler, R.; f. 29. Aug. 1880 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Peter Christensen (død 1881) og Hustru Dorothea f. Hansen (død 1925): gift (15. Pebr. 1902) m. Anna C., f. 29. Dec. 1882 i Grønland, Datter af Skibsfører i Den kgl. grøn­landske Handel Hans Birnbaum Støckel (død 1887) og Hustru Anna f. Jensen (død 1907).

Oplært ved en gros Handel i Th. Damborgs Tobaksfabrikkers Hovedop­lag i Kbhvn. 1894-98; Kontorist paa Th. Damborgs Fabrikker i Nykøbing M. 1898-1901; Bestyrer af Firmaets Ho­vedoplag i Kbhvn. 1901-08; Salgschef i Tobaksgrossist- og Importfirmaet Dam­borg & Wiberg, Kbhvn. 1908-20; Han-delsborgerskab i Kbhvn. 1914.

Formand for Tobakshandlernes Lands­forening fra 1921 og for Landsbranche-foreningernes Forbund 1931-38; Medlem af Hovedbestyrelsen for De danske Han-delsforeningers Fællesorganisation fra 1930, Komitémedlem og Viceformand 1939-46; Medlem af Repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1941.

Adresse:  Holmbladsg. 25, Kbhvn.  S.

Sommerbolig : Rønnevang 14, Kastrup.

CHRISTENSEN Hans Jefsen G'aard-ej«r, K'.DM.; f. 28. Pebr. 1880 i Nørby; Søn af Gaardejer Niels Christensen og Hustru Marie f. Jefson; gift (SI. Marts 1905) m. Kjestine C., f. 5. Juli 1882 i Daler, Datter af Gaa.rde.ier Johan­nes Gotthardsen og Hustru f. Hansen.

Hev paa Testrup Højskole; Gaard­ejer i Høgsbro siden 1904.

Formand for Sønderjydsk Skolefor-enins; Medlem af Skoledirektionen for Tønder Amt; Medlem at Centralbesty­relsen for Nationalforeningen til Tuber­kulosens Bekæmpelse og af Julemær-kekomitéen fra 1921; Formand for

________________________250

Skærbæiks Vurderingskreds og for Skyldraadet for Tønder Amt; Formand for Udvalget til Administration af Sta­tens Midler til Dansk Sprog og Kul­tur i Udlandet; Medlem af Bestyrelsen for Laanekassen for Sønderjylland, af Bestyrelsen for Den sønderjydske Fond til 1937, derefter af Fondens Afløsnings-udvalg og af Bestyrelsen for H P Hans-sens Mindefond; Næstformand i Lande­værnet; Formand for Akkordudvalget i Tønder Amt og for Dansk Kultur-samfund.

Tingvalgt Medlem af Landstinget (Venstre) 1920-47; Medlem af Lands­tingets Finansudvalg 1926-47, af Rigs­retten 1922-47. og af Det udenrigspoli­tiske Nævn 1923-46.

Adresse: Høgsbro pr. Hviding St.

CHRISTENSEN Henry Bøssing Amts-ligningsinspektør; f. 1. Aug. 1900 d Bra­brand ; Søn alf Murermester Ohr. Chri­stensen (død 1915) og Hustru Ellen Ma­rie f. Jensen; gift (19. April 1924) m. Oda C., f. 27. Marts 1903 paa Frdbg., Datter af Maskinreparatør Carl Ander­sen os Hustru Henriette f. Andersen.

Præliminæreks. 1916; ansat paa Re­visionskontor i Aarhus 1916-21 og hos statsaut. Revisor i Randers 1922-34; Overassistent ved Fredericia Skattekon­tor 1935-42, Fuldmægtig smstds. 1942-46; Anrtsligningsdnsnektør for Haderslev og Tønder Amter fra 1946.

Adresse: Aarøsundv. 4, Haderslev.

CHRISTENSEN Holger Emil Oberst, K-. DM., HTH.; f. 24. Okt. 1886 i Graasten; Søn af Forpagter Chr. P Christensen (død 1923) og Hustru Met­te f. Knudsen (død 1923): gift, (10. Okt. 1911) m. Ebba C., f. 12. Maj 1888 l Kbhvn., Datter af Oarvermester Harry Lillieqvist (død 1924).

Premierløjtnant 1906, Kaptajn 1918; Oberstløjtnant 1930; Chef for 2. Batl.; Oberst 1936; Chef for 2. Regiment 1937-39; Chef for Fodfolkets Sergent- og Oversergentskole 1939, for Fodfolkets Kornet- og Løjtnantskole 1940; Kom­mandant oe Udskrivningschef naa Bornholm samt Chef for Bornholms Værn 1946.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Grænseforeningen; Formand for Græn-seforenineren Daa Bornholm.

Adresse :  Rønne.

CHRISTENSEN   H P Direktør, K'.DM.; f. 14. Sept. 1886 paa Frederiksberg: Søn af Betjent J Christensen oa Hu­stru f. Hansen; srift (12. Maj 1916) m. Karen Sofie, f. Jensen.

Gennemeaaet Marinens Ingeniørelev­skole 1903-07; Ingeniørassistent ved Or-logsværftet 1907; Studieophold ved den tekniske Højskole i Charlottenburg 1908-

251______________________

10; ved engelske og tyske Skibsværfter i 1911; Værftsingeniør ved Orlogsværf-tet 1911, Underdirektør ved Orlogsværf-tets Skibsbyggeri 1917-19; Direktør fol Nakskov Skibsværft 1919-25; Direktøi for Helsingør Skibsværft og Maskin­byggeri, Akts. fra 1925: Medlem af Luftfartskommissionen 1919,

Formand for Foreningen af Jern­skibs- og Maskinbyggerier i Danmark, for Bestyrelsen for Akts. Det danske Staalvalseværk. for Otto Mønsteds Fond og for Dansk Nationalkomite for ia-tional Organisation; Næstformand for Bestyrelsen for Det danske Luftfartsel­skab: Medlem af Industriraadet, af Forretningsudvalget for Sammenslutnin­gen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark og af Ar­bejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse; Deputy-Chairman i Danish Committee af Lloyds Register af Shipping; Med­lem af Repræsentantskabet for Dan­marks Nationalbank og af Bestyrelsen af Fondet for dansk-norsk Samarbejde: Præsident for Akademiet for de tekni­ske Videnskaber; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Titan og for Akts. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni.

Adresse :   Helsingør.

CHRISTENSEN Hugo Landsdommer. R.; f. 7. Sept. 1895 i Roskilde; Søn af Mølle-ejer Valdemar Christensen (død 1904) og Hustru Henriette f. Olsen (død 1914); gift (25. Maj 1921) m. Ester C., f. 10. Maj 1902 i Holstebro, Datter af Køb­mand Carl Larsen (død 1919) og Hustru Ragnhild f. Vorbeck.

Student (Schneekloths Skole) 1913; rand. jur. 1918; Byfogedfuldmægtig i Aalborg s. A.; Dommerfuldmægtig smstds 1919; kst. Dommer i Østre Lands­ret 1937-39; Kriminaldommerfil Idmægtig i Kbhvns Amts nordre Birk 1939; Dom-ner i Vestre Landsret 1940.

Redaktør af Vestre Landsrets Tiden-le fra 1947 (s. m. Carl Bang); Sted-ortræder for Formanden for Overvold-riftsretten for Tvistigheder om Handel ned Husdyr i Viborg Amt. Har skrevet: Nogle Betragtninger over Straffens Begrundelse og Formaal (Nordisk Tidsskrift for Strafferet, 1938); har udgivet en kommenteret Udgave af Lov om Vandforsyningsanlæg (1936). Adresse: Set. His G. 31!. Vilwr«.

CHRISTENSEN   l Engel Civilingeniør, R.; f. 24. Okt. 1883 i Aalborg; Søn af Snedkermester Johan Christensen (død 1922) og Hustru Christine f. Knap (dnd 1942); jtift (15. Sept. 1910) m. Fanny C., f. 28. Marts 1885 i Aalborg. Datter af Skibskaptajn C N Bloch (død 1926) og Hustru Anna f. Petersen (død 1918). Cand. polyt. 1906; Ingeniør i Akts.

'_________ Chri

F L Smidth A Co. fra 1906, Underdi­rektør 1925.

Adresse :  Adolphsv.  40.  Gentofte.

CHRISTENSEN   J   C    Direktør,    cand.

jur., R.DM.p.p.; f. 21. Juni 1890 i Mam-men: Søn af Købmand K C Christen­sen (død 1910) og Hustru Christine f. Christensen (død 1940).

Student (Viborg) 1908; cand. jur. 1914; Herredsfuldmægtig i Førslev 1914; Assistent i Statsbanernes Generalsekre­tariat 1916. Fuldmægtig 1919; Kontor­chef i Kbhvns Telefon Akts. 1924, Regnskabschef 1928, Regnskabsdirektør 1946.

Medlem af Telefonvoldgiftsnævnene, af Bestyrelsen for Standard Electric A/S og af Repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening: Næstformand i de samvirkende Telefonselskaber; For­mand for Personalenævnene under K.T. A.S.

Har bl. a. skrevet:  K.T.A.S.'s Kapi­talforhold  gennem  60 Aar   (1943)  samt redigeret   Studenterne   1908    (1933)   og Elers   Colleeium   1691-1941   (1942). Ddenl.  Orden :  N.St.O.3'. Adresse: Bagsværdv.  30, Lyngby.

CHRISTENSEN  Jens Direktør, K'.DM. p.p.; f. 23.  Dec.  1882 i Sevel,  Ringkø­bing  Amt;  Søn af   Landmand  Anders Christensen   og   Hustrn   Else  Marie   f. Jensen; gift  (17. Okt. 1911)  m.  Herdis C.,  f. 6. Marts 1885,  Datter af Brand­direktør L  Laursen   (død 1917)   og Hu­stru Cathrine f. Kjær (død 1922).

Direktør i Landbygningernes almin­delige Brandforsikring 1922; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Falcks Rednings­korps, Kbhvn. 1927-34; Formand for det af danske Bygnings-BrandforsUcringssel-skaber paa Landet oprettede Nævn 1928 -36; Medlem af Dansk Brandværns Ko-mité's Forretningsudvalg fra 1928. Næstformand fra 1946 Næstformand i Foreningen af gensidige danske Brand-forsikringsselskaber 1929, Formand 1935-47; Medlem af Assurandør-Societeteis Komité 1934-36; Formand for Bygning.s-brandforsikrings-Foreningen 1935-37, for Sønderjydsk Brandværnsudvalg 1935-47 og for Den danske Landssektion inden­for Delegationen for Nordisk gensidig Brandforsikring 1935-47; Medlem af Re­præsentantskabet for Forsikrings-Akts. Skandinavia fra 1936 os af Bestyrelsen for samme fra 1944.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.21.; N.St.O.2'.; S.N.2'.

Adresse: Hellerupgaardv. 19, Hellerup.

CHRISTENSEN Jens Herman Civilin­geniør; f. 19. Sept. 1877 i Grimstrup ved Varde; Søn af Lærer J O Christen­sen og Hustru Katrine f. Hermansen; gift m. Thora C., f. 26. Januar paa

Chri____________________

Sterregaard i Hundstrup, Datter af Bondedigteren Mads Hansen og Hustru f. Mikkelsen.

Student (Horsens) 1897; cand. polyt. 1902; knyttet til Valdemar Poulsens Virksomheder 1902-08; har siden arbej­det med egne Opfindelser paa Farve­fotografiens Omraade, del« paa eget Laboratorium og dels hos Eastman Ko­dak Comp. samt hos Aktiengesellschaft flir Anilinfabrika.tion.

Adresse: Sterrehus, Holte.

CHRISTENSEN Johs. Dons Forstan­der, f. 22. Okt. 1907 i Vinding; Søn af Sognepræst H C Christensen (død 1930) os Hustru Kirstine Elisabeth £ Lar­sen; gift (2. Sept. 1936) m. Signe Gun-dorph C., f. 8. Febr. 1913 i Brahetrolle-borg Sogn, Datter af Lærer og Slots-organist H C C Gundorph Jørgensen (død 1937) og Hustru Marie f. Peder­sen (død 1935).

Student (Vejle) 1925; Landbrugskan­didat 1932; Lærer ved Rødding Høj­skole og Assistent ved Kolding Omegns Landboforening 1952-33; Lærer ved i&-delund Landbrugs- og Mælkeriskole samt Konsulent for Kolding Omegns og Kolding Vesteregns Landboforenin­ger samt for Sydjydsk Kredsforening 1933-43-, Forstander for Ladelund Land­brugs- og Mælkeriskole fra 1943.

Formand for Kolding Omegns Land­boforening fra 1945; Medlem af Besty-rt'lsesraadet for Det kgl. danske Land-Imslioldningsselskab fra 1948.

Adresse: Ladelund Landbrugsskole, Brørup.

CHRISTENSEN   Jørgen Ingeniør, R . f. 24. Jan. 1887 i Svendborg; Søn af Møllebygger N P Christensen (ded 1926) og Hustru Anna Mathea f. Petersen (død 1938); gift (16. Marts 1916) m. Christine C., f. 3. Aug. 1889 i Odense, Datter af Fabrikant Emil Neckelmann (død 1918) og Hustru Anna Kirstine f. Nielsen (død 1903).

Uddannelse paa Odense Maskinbyg-nings Teknikum og hos Gebr. Seck i Dresden; raadgivende Ingeniør i Odense siden 1913.

Medlem af Odense Byraad 1929-42 (2. Viceformand 1937-42) og af Magistraten 1933-42: Formand for Akts. Odins Taarn fra 1933; Formand for Trikotagefabri-ken S M Jensen & Gå., Akts., og for Teknisk Skole, Odense-, Medlem af Be­styrelsen for Akts. Det borgerlige B.vg-gcselskab og for Akts. Borgernes Bolig­selskab.

Adresse : Pantheonsg. 6, Odense. Sommerbolig : Villa „Ico", Øster Øvej, Nyborg.

CHRISTENSEN Jørgen Flamand Over­læge, Dr. med.; f. 12. Marts 1907 i Gentofte; Søn af Arkitekt N C Chri-

_______________________252

stensen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Ingeborg f. Flamand; gift (8. Nov. 1935) m. Anna Sophie Li-stov C., f. 8. Febr. 1915 i Godthaab, Grønland, Datter af Provst Frederik Balle (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Astrid f. Thorborg.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1925; med. Eks. 1932; Kandidat ved kbhvnske Hospitaler 1933-39; Reserve­læge ved Kbhvns Amts Sygelms i Gen­tofte, Afd. B 1939-42; Dr. med. 1939; Speciallæge i intern. Medicin 1942; Re­servelæge ved Dronning Louises Børne-hospital 1942 og ved Børnehospitalet paa Fuglebakken 1942-47; Speciallæge i Pa>-diatri 1944; Reservelæge ved Sundby Hospitals Børneafd. 1947; Sanitetslægc i Kbhvn. 1946-47; Studieophold i London 1947; Overlæge ved Odense Børnehospi-tal 1947.

Har skrevet: Undersøgelser over An­tistofdannelsen ved Immunisering af Kaniner med Menneskeblodlegemer af Type A (Disputats, 1939) samt lægevi­denskabelige Artikler i Fagblade.

Adresse: Bergsv. 33, Odense.

CHRISTENSEN Kaj Direktør. Aktnar; f. 26. Nov. 1902 i Aalborg; Søn af f h. Bankbestyrer Carl Christensen og Hu­stru Anna f. Christophersen. gift (9. Juli 1927) m. Ellen C., f. 5. Dec. 1905, Datter af Apoteker Poul Helweg Mik­kelsen (død 1940) og Hustru Ingeborg f. Wiingaard Henriksen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1921; cand. act. 1926; Aktuar i Forsikrings-aktieselskabet Nye Danske af 1864 1928, Underdirektør 1935, Direktør smstds fra 1946: tillipre Aktuar i Beassurance-Com-paprniet Salamandra.

Medlem af de danske Livsforsikrings-selskabers Komité for mindre gode Liv fra 1929: Censor ved Kbhvns Universi­tet ved Eksamen i Forsikringsvidenskab og Statistik fra 1936; Næstformand for Den danske Aktuarforening 1939-40, For­mand 1940-44.

Har skrevet Artikler og Afhandlinger til forsikringsvidenskabelige Tidsskrifter og til internationale Aktuarkongresser.

Adresse: Amaliev. 23. Kbhyn. V.

CHRISTENSEN   Karl Forfatter, Hoved kasserer; f. 19. Marts 1877 paa Frdbg.; Søn   af   Materialforvalter   Hans   Chri­stensen    (død   1906)    og    Hustru    Dor­thea f. Jensen  (død 1920); gift m. In­geborg C.,  f. 17. Dec.,  Datter  af Ma-skinfabrikant  H  C  Dreyer  og  Hustru f. Hansson.

Efter Handelsuddannelse ansat l Fre­deriksberg Kommunes Tjeneste 1901. Hovedkasserer 1915-42.

Redigerede Tidsskrifterne Xeryx 1902-03; Ungdom 1904; Liv og Kultur 1907; Ungdommen 1910-11; Medarbejder ved

253______________________

Dagbladet København; litterær Med­arbejder ved Venstres Korrespondance­bureau og Dagsposten i Trondhjem fra 1920.

Litterære Arbejder: Hverdagsbilleder (1902); Livets Løgn (1903); Ungdoms-kamp (1905); Ungdommens Sag (1905); Stærke Magter (1907); Modellen (1908); Mand (1909) Euth (1910); Det Mbte Land (1910): I Forbigaaende (1910); Hvor Fremtiden gror (1911); De Tro­faste (1911); Verden der blomstrer (1911); Guldgruben (1912); Zakarias Nielsen (1915); Den gamle Historie (1920); Vaaren der kommer (1925); l'oul Bjerge (192?'- \)en stærkeste Kvinde (1927); lireve fra Ensomheden (1928), Slægters Gang (1931); Poul Bjerges Bre­ve (1933); Anna E Mnnch (1938); Den menneskelige Komedie (1938); Brev komimer (1938); En historisk Forlovelse (1943); De ædles Æt (1946).

Adresse : Borups Allé 146, Kbhvn. N.

CHRISTENSEN Knud adm. Direktør for Kbhvns Brandforsikring, R.DM.- f. 13. Juli 1895 i Kbhvn.; Søn af Arbejdsmand Chr. Christensen (død 1926) og Hustru Marie f. Nielsen; gift (16. Dec. 1925) m. Ester C., f. 22. Febr. i Kbhvn.; Dat­ter af Sølvvarehandler G Gerson David­sen og Hustru Hilda f. Schjelderup.

Ansat i Nordisk Livsforsikrings-Akts. 1912-15, i Gothaer Lebensversicherungs-bank i Gotha 1915-17. i Nordisk Ulyk­kesforsikrings-Akts. 1917-22; Student (privat dimit.) 1919; cand. jur. 1923; Landsretssagfører 1927; adm. Direktør i Kbhvns Brandforsikring 1932.

Formand i Forsikringsforeningen 1942-46; Medlem af Assurandør-Societetets Komité; Næstformand i Fællesrepræsen­tationen for gensidige Forsikringsselska­ber; Formand for Forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger; Formand for Assurandørernes Pressebu­reau ; Medlem af Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Grundejere i Kbhvn. og Omegn, af Bestyrelsen for Dansk Kautionsforsikrings-Akts., af Repræsen­tantskabet for Akts. Investor og af Bestyrelsen for Europæisk Vare- og Rejsegodsforsikrings Akts.

Har skrevet en Række forsikrings-retlige Afhandlinger; Redaktør for Danmark af Nordisk Forsikringstids-skrift.

Adresse: Dronningemarken 7, Gen­tofte.

CHRISTENSEN    Knud Laboratoriefor-stander, Civilingeniør; f. 8. Okt. 1914 i Dalum ved Odense; Søn af Laboratoric-forstander Peter Christensen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Clara Marie f. Espersen.

Student (Odense Katedralskole) 1933; cand. polyt. 1940; Ingeniør ved De dan-

___________________Chri

ske Sukkerfabrikker, A/S s. A., hos Sa-dolin & Holmblad, A/S 1942, Forstander for sidstnævnte Selskabs Centrallabora­torium fra 1943.

Medlem af Polyteknikerraadet 1937-40 (Næstformand i 1938); har været Med­lem af forskellige Bestyrelser indenfor Dansk Ingeniørforening (bl. a. Kemiin­geniørgruppen og Industrisektionen), Medlem af Hovedbestyrelsen 1947-48; Medlem af Bestyrelsen for Teknisk-ke-misk Fond fra 1947 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1948; Sekretær for Det teknisk-videnskabelige Forskningsraad fra 1948.

Har skrevet faglige Artikler i tekni­ske Fagblade.

Adresse:  Ibstrupparkcn, Smakkc-gaardsv. 149, Gentofte.

CHRISTENSEN   Kristen Juul Gaard-ejer; f. 27. Nov. 1898 i Tyede ved Ran­ders; Søn af Gaardejer Niels Juul Chri­stensen (død 1947) og Hustru Kirstine Kathrine f. Gravesen; gift (15 April 1930) m. Gudrun Elfrida C., f. 17. Nov. 1905 paa Henriksminde ved Randers, Datter af Gaardejer Niels Christian Nielsen (død 1940) og Hustru Severine f. Friis Sørensen.

Uddannet ved Landbruget; paa Rys­linge Folkehøjskole 1916-17, Askov Fol­kehøjskole 1918-19 og Malling Land­brugsskole 1920-21; overtog Fædrene-gaarden 1926; Minister uden Portefeuille i det andet Ministerium Buhl i 1945.

Sogneraadsmedlem fra 1937 (Sogne-raadsformand og Formand for Social­udvalget 1937-45; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Dansk Samling 1943, For­mand 1948.

Adresse:  Moeskær pr.  Uggelhuse.

CHRISTENSEN    Lavrids   Østergaard

Overkirurg, Dr. med.; f. 28. Marts 1896 i Skallerup ved Hjørring; Søn af Lærer C A Christensen (død 1927) og Hustru Maren f. Østergaard (død 1946); gift (22. April 1926) m. Helga C., f. 10. Juni 1901 i Hygum, Datter af Provst, Pastor emer. Johs. Vibe Petersen (se denne).

Student (Hjørring) 1914; med. Eks. 1921; Hospitalsuddannelse paa Hospita­ler i Provinsen og Kbhvn., bl. a. Re­servekirurg paa Aalborg Amtssygehus og paa Kbhvns Amtssygehus paa Nye-landsvej; Dr. med. 1935; Overlægs ved By- og Amtssygehuset i Silkeborg 1937.

Formand for Foreningen Nordens Sil-keborgafd. og for Luftværnsforeningen for Silkeborg og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for den konservative Væl­gerforening i Silkeborg.

Har skrevet: Straaleteknik og klinisk Røntgenvirksomhed (Disputats 1935);

Chri______________________

en  Del   videnskabelige  Afhandlinger  i

forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Aarhusv. 17, Silkeborg.

CHRISTENSEN Lorenz P Redaktør; f. 10. Marts 1882 paa Dalsgaard i Rinkenæs Sogn; Søn af Landmand C P Christensen (død 1918) ok Hustru Mar­grethe f. Høck (død 1931); gift (26. Okt. 1912) m. Margrethe C., f. 29. Sept. 1884 i Kors ved Flensborg. Dat­ter af Byggeentreprenør Martin Jensen (død 1934) ok Hustru Marie f. Thom­sen (død 1930).

Knyttet til Flensborg Avis fra 1898; Redaktionssekretær 1906; fra 1940 Bla­dets ansvarhavende Leder. Indkaldt til tysk Krigstjeneste 1915-18.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skoleforening i Flensborg fra 1921, Næstformand fra 1935: Medlem af Flensborg Byraad fra 1924 til Borger­repræsentationens Ophævelse 1. Jan. 1934, derefter udnævnt til Raadsherre; Raadmand fra 1945; Medlem af Forret­ningsudvalget for de danske Sydslesvi­geres Fællesraad og for Sydslesvigsk Forening; Medlem af Flensborg Bys Hovedudvalg for tysk-nordiske Foran­staltninger under Østersø-Aaret 1931, Arrangør af de danske Gæstespil paa Flensborg Bys Teater siden 1926; Næst­formand for Borgerforeningen i Flens­borg.

Redaktør af Afstemningsværket Sles­vig delt (1922, 2. Oplag 1923) og af Gnensebogen (1923); Medarbejder ved Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie og andre nationale Værker; endvidere: Boreerforeningen i Flens­borg gennem 100 Aar (1935); Graasten Bank 1920-45

Adresse:  Unde Allé 5, Flensborg.

Postadresse i Danmark: Padborg St.

CHRISTENSEN Ludvig fh. Socialmini­ster; f. 28. Juli 1878 i Kbhyn.; Søn af Støbemester L Christensen; gift 1. Gang (20. April 1904) m. Valborg f. Drews, f. 9. Aug. 1882 i Fuglebjerg, død 1936; 2. Gang (3. Jan. 1938) m. Gerda O., f. Hammerby, f. 22. Marts 1894 i Kbhvn., død 1939; 3. Gang (3. Juli 1941) m. Ebba C., f. Hammerby, f. 23. Sept. 1892 i Kbhvn.

Lært som Former hos O F Eiedel & Lindegaard.

Hovedkasserer i Dansk Formerfor­bund 1907-34; Formand for Formernes Fagforening i Kbhvn. 1909-25; Medlem af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation 1911-33 og af So­cialdemokratisk Forbund 1932-48; For­mand for Socialdemokratisk Forening i 12. Kreds 1915-32; Borgerrepræsentant 1918-33; Raadmand 1933-35; Landstings­mand 1925-39; Medlem af Statsministe­rens økonomiske Raad 1930-31 og af

__________________________254

Rigsdagens Valutaudvalg 1932-35; Folke­tingsmand 1939-45; Socialminister i Mi­nisteriet Staunlng 1935-40.

Formand for Folkets Hus, Jagtv., fra 1924, for Arbejdernes Oplysningsudvalg i Kbhvn. fra 1925, for Arbejderbevægel­sens Erhvervsraad fra 1940, for Arbej­dernes Fællesorganisations Brændsels-forretning fra 1940, for Arbejdernes Brændselsvirkspmheders Fællesraad fra 1941, for Arbejderbevægelsens Organisa­tion til Fremme af almennyttigt Bolig­byggeri (Arbejderbo) fra 1941, for Kbhvns Luitværnsforening fra 1944, for Arbejdernes Fællesbageri fra 1945 02 for Foreningen til Højskolens Fremme i Kbhvn.; Næstformand for Dansk Luftvfernsforenings Landsraad 1944-49. Medlem af Tilsynsraadet for Spare­kassen for Kbhvn. og Omegn fra 1941, af Vareforsyningsraadet fra 1941, af Landbokommissionen af 1931, af Lands­tingets Finansudvalg og Rigsretten 1926-35, af Arbejdsnævnets Af d. B 1926-35, af Overskyldraadet 1933-35 og af Bestyrelsen for Bryggeriet Stjernen 1929-35; Næstformand i Forretningsud­valget for Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1941, Formand 1946-48; Formand for Børnenes Kontor fra 1944. i Kontrolkomitéen for den socialdemo­kratiske Presse fra 1933.

Adresse : Upsalag. 26, Kbhvn. Ø.

CHRISTENSEN Max Bankdirektør; f 12. Juni 1877 i Horsens; Søn af SkiH mageranestar N P Christensen (dwl 1926) ag Hustru Marie f. Nielsen (df*l 1921); gift (5. Maj 1905) m. Karen Eline C„ f. 27. Sept. 1885 i Horsen.«. Datter af Redaktør Emil Bojsen (dø«l 1898) og Hustru Thyra f. Iversen (A^ 1932).

Realeks. 1894; ansat hos Sagfører, Godsforvalter E Jacobsen; Elev i Hor sena Bank, Akts. fra Bankens Star' 1896, Kasserer 1905, adm. Direktør fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Horsens Folkeblad.

Adresse: Havnealié 15. Horsens.

CHRISTENSEN Mikkel fh. Forretnings­fører; f. 5. Jan. 1679 i Guldager Hedo. Vrejlev; Søn af Skrædder og Husmand Niels Peter Christensen (død 1888) trg Hustru Bolette Marie -f Michelsen (d(*l 1925); gift (8. Febr. 1908) m. Camilla C., f. 3. Okt. 1888 i Orte.

Ved Landbruget indtil 1898; Elev paa Ask Landboskole og Ladelundgaar<I Landbrugsskole 1898-99; Kontrolassi­stent 1899-1900; Elev paa Wedels Kur­sus i Kbhvn. 1900-03; Assistent i Syn<'-kassen Fremtiden 1906: Forretningsfn-rer for samme 1918-44.

Formand for Socialistisk Ungdomsfor­bund i Danmark 1904-05; Redaktør af

255

Chri

Forbundels Blad Ny Tid 1905-08, af Ar­bejdernes Børneblad 1918-19; Medlem af Borgerrepræsentationen 1929-46 og af Folkeuniiversitetsforeningens Bestyrelse 1931-46; Formand for Arbejdsskolen 1933.

Har skrevet: I Fængsel (En Samling Sonetter, 1909); Sygekassen Fremtiden gennem 25 Aar (Festskrift, 1923); Mod en ny Tid (Digtsamling, 1932); Syge­kassen Fremtiden (Jubilæumsskrift, 1948).

Adresse: Linnésg. 16 B,  Kbhvn.  K.

CHRISTENSEN NC Postmester, R.DM.: f. 22. Maj 1885 i Romlund; Søn af Læ­rer A M Christensen (død 1936) og Hu­stru Johanne f. Nielsen (død 1925); gift (10. Juli 1915) m. Ingeborg C., f. 14. Nov. 1894 i Kbhvn.. Datter af Grosse­rer Ths. Holst (død 1931) og Hustru Nina f. Bay (død 1945).

Alm. Forberedelseseks. (Viborg Ka­tedralskole) ; indtraadt i Postvæsenet 1902; Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1909; Student (privat dimit.) 1910; cand. jur. 1915; Assistent i Generalpostdirek torat et 1915; Fuldmægtig 1920; Postinspektør i 2. Distrikt i Odense 1924; Postmester i Odense 1935. Adresse: Sadolinsg. 25, Odense.

CHRISTENSEN N Chr. Redaktør; f. 19. Marts 1896 i Holstebro; Søn af Murer J C Christensen (død 1901) og Hustru Anne Kirstine f. Nielsen (død 1931); gift (2. Okt, 1936) m. Gudrun C., f. 19. Maj 1914 i Skanderborg, Datter af Redaktør Jens Knudsen og Hustru Met­te Kirstine f. Jensen.

Udlært Typograf ved Holstebro Dag­blad; Journalist smstds. 1916; Redak­tionssekretær ved Langelands Avis 1918; Elev paa Askov Folkehøjskole 1918-19; Journalist ved Randers Dagblad 1919; Redaktør ved Skive Venstreblad 1925; ansvarshavende Redaktør ved Horsens Folkeblad fra 1934; Studieophold i Ud­landet og Deltager i Nordens Presse-kursus.

Medlem af Provinsjournalistforenin-gens Hovedbestyrelse 1922-23; Medlem af Horsens Byraad fra 1943; tidl. Næst­formand for Venstres Ungdoms Lands­organisation; Formand for Venstres Or­ganisation i Horsens-Kredsen og Sekre­tær for Venstres Organisation for Skan­derborg Amt; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Nordens Horsens Afd.; Past-Præsident for Horsens Rotaryklub; Medlem af Bestyrelsen for Pressens Fa-1-lesindkøb og af Bestyrelsen for Ven­stres Pressebureau: Næstformand i Or­ganisationen af Bladudgivere i Provin­sen; Medlem af det nordiske Samarbejds­udvalg for Bladudgivere; Medlem af Bestyrelsen for Danske' Dagblades Fæl-

lesrepræsentation og for den danske in-terparlamentariske Gruppe; Medlem af Folketinget (Koldingkredsen) fra 1945.

Adresse: Sønderg. 47, Horsens.

CHRISTENSEN Niels Rektor; f. 11. Sept. 1866 i Tander; Søn af Gaardejer Søren Christensen (død 1872) og Hustru Mette f. Sørensen (død 1906); gift (19. Maj 1899) m. Anna Cæcilia C., f. 22. Maj 1867 i Kalø ved Saxkjøbing, død 1926, Datter af Lærer Hans Hansen (død 1871) og Hustru Laura f. Jensen (død 1887).

Student (Aarhus) 1886; cand. mag. 1892; Lærer ved Birkerød Kostskole 1892-95, ved Metropolitanskolen 1894-%, ved Slomanns Skole 1895-96; ansat ved Aal­borg Katedralskole 18%, Adjunkt 1898; Rektor ved Statsskolen i Randers 1918-36.

Har skrevet: Lærebog i Fysik for Gymnasiet.

Adresse: Dalgas Boulevard 27, Kbhvn. F.

CHRISTENSEN   Niels Anton Ingeniør. Chr. X Pr. M.; f. 16. Aug. 1865 i Tørring ved Vejle; Søn af Christen Jensen (død 1921) og Hustru Ane Marie f. Nielsen (død 1876) • gift (19. Aug. 1894) m. Ma­thilde C., f. 23. Jan. 1872 i Strøm ved Bodo, Norge. Datter al Grosserer, Skil^-ejer E H Thomesen (død 1891) og Hu­stru Oline f. Norum (død 1924).

Modelsnedkerlærling i Vejle; Maskin­arbejder og Tegner hos Burmeist.er &. Wajn og paa Orlogsværftet fra 1883: tog 1. og 2. Del af Maskinisteksamen; Tegner og Konstruktør ved engelski Vandværks- og Jernbaneanlæg m. m. 1889-91: udvandret til Amerika 1891; teknisk Konsulent hos Fraser <fe Chal-mers i Chicago, hos E P Allis Co. i Milwaukee 1894-96; stiftede derefter eget Firma, nu The Christensen Air Brake Co., Cleveland & Milwaukee, paa Grund­lag af egen Opfindelse (Luftbremse for elektriske Jernbaner, senere tillige Luft-bremse for Flyvemaskiner); er frem­deles Præsident for dette Selskab; har senere gjort flere Opfindelser paa det­te Omraade og publiceret Bøger og Af­handlinger derom. Dansk Vicekonsul.

Adresse: 1719 Sheridan Road, Cleve­land, Ohio, U.S.A.

CHRISTENSEN  Niels Erik Vinhandler, Vicekonsul: f. 10. Juli 1904 i Aalborg: Søn af Vinhandler Niels Christensen (død 1932) og Hustru Anna f. Povlsen (død 1937); gift (28. Okt. 1932) m. Nina Bussenius C., f. 26. Jan. 1911, Datter af Oberst John V Larsen (se denne).

Handelseks. (Justitsraad Møllers Han­delshøjskole) 1922; Handelsuddannelse i Aalborg 1922-26, i Sverige og Tyskland 1926-29; Prokurist i Vinfirmaet Jens

Chri___________________

Jensens Eftf., Viborg 1929; Medindeha­ver af dette Firma og M Simoni, Aal­borg 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Provins-vinhandlerforeningen, for Aalborg Ma­rineforening og for Akts. Gammel Avls-gaards Frugtvine; Islandsk Vicekonsul 1947.

Adresse.: Skovbrynet 6, Hasseris pr. Aalborg.

CHRISTENSEN   N K Direktør; f. 19. Pebr. 1887 i Kbhvn.; Søn af Farver P Chr. Christensen (død 1929) og Hustru Ane f. Hvamgaard; gift (9. Marts 1928) m. Gerda Ingrid C., f. 3. Maj 1894 i Taarbæk, Datter af Murermester Chr. Jensen (død 1927) og Hustru Vil-helmine J. (død 1924).

Præliminæreks, 1903; ansat i Kbhvns Belysningsvæsen 1905, Assistent 1912; Fuldmægtig ved Kbhvns Sporveje 1920; Kontorchef i Direktoratet for Stadens faste Ejendomme 1930; Administrations­chef for Kbhvns Kommunes Beboelses­ejendomme 1939, Direktør for samme 1946.

Adresse: Hans Egedes G. 25, Kbhvn.N.

CHRISTENSEN N P Direktør; f. 14. Dec. 1B90 i Kbhvn.; Søn af Grosserer S W Christensen (død 1924) og Hustru Louise f. Bayer (død 1928); gift (1. Dec. 1922) m. Else C., f. 30. Marts 1894 i Kbhvn., Datter af Snedkermester Carl Fonnesbech (død 1895) og Hustru Jen­ny f. Petersen.

Afgangsprøve fra Købmandsskolens Dagskole 1912; fortsat Handelsuddan­nelse i Tyskland. Schweiz og England; Afdelingschef i Akts. A Fonne-sbech 1920, Prokurist 1923, Direktør 1931, adm. Di­rektør smstds 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. A Formesbeoh fra 1948; Medlem af Be­styrelsen og Forretningsudvalget samt Kasserer for Børnehjemmet af 1870 fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for Gros­serer Anders Fonnesbech's Legafcfond fra 1940 og for Fru Sophie Fonnesbech, f. Maag's Legatfond fra 1943; Medlem al Repræsentantskabet for Kbhvns Brand­forsikring.

Adresse : Ingeborgv. 15, Gharlotteninnd.

CHRISTENSEN   O P Direktør, K'.DM. p.p.; f. 11. Jan. 1876 i Maabjerg ved Holstebro; Søn af Købmand Christen Christensen og Hustru Marie Elisabeth f. Lind- gift (27. Sept. 1913) m. Asta C., f. Bjerg, f. 27. Sept. 1892, død 1948.

Maskinisteks. 1897; sejlede som Ma­skinmester; Fabrikbestyrer af Jacob Holm & Sønners Oliemøller 1907; adm. Direktør for Akts. Kymeia fra 1911; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Fælles-Oliemøllen 1918-26.

Medlem   af   Bestyrelsen  for   Forenin-

_______________________256

gen af Danske Oliemøller 1923-26; Med­lem af Kbhvns Overnævn for Husleje­sager 1925-S1; Næstformand i Kbhvns Grundejerforening 1932-44, Formand fra 1944; Formand for Fællesraadet for Grundejerforeningerne i Storkbhvn. fra 1944 og for De danske Grundejerfor­eningers Landsorganisation fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ven-dila fra 1935; Formand i Repræsentant­skabet for Kbhvns Kreditforening fra 1936 og i Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1937.

TJdenl. Ordener: M.H.R.21.; F.Æ.L.4.; N.St.OA: S.V.2'.

Adresse: Toldbodv. 5, Kbhvn. K.

CHRISTENSEN Orla Amtsforvalter. Borgmester, B.; f. 5. Aug. 1895 i Fugl-se, Lolland; Søn af Murermester Hans Christensen (død 1915) og Hustru Ane Magdalene f. Rasmussen- gift (27. Dec. 1921) m. Ingeborg C., f. 8. April 1896 i Hunseby, Lolland, Datter af Maler­mester Hans Jørgen Christensen (ded 1918) os Hustru Margrethe f. Rasmus­sen (død 1947).

Elev paa Det kgl. Opfostringshus; gennemgaaet Hærens Reserveintendant-skole 1915; Intendant onder Sikrings-styrken 1918; uddannet ved Amtstuerne, Fuldmægtig 1921; Amtsforvalter i Ha­derslev 1940; Borgmester 1946.

Formand for Amtstuetjenestemændenes Organisation 1937-46; Medlem af Fælles­udvalget for Amtstuerne og af Udval­get an;?. Amtstuernes Forretningsgang til 1946; Medlem af Bestyrelsen for Statstjenestemændenes Centralorgani sation II (Guldsnorene) 1939-46 og for Christina Frederica Stiftelsen i Ha­derslev fra 1940.

Redaktør af Amtstuen 1934-46; Med arbejder ved og Redaktør af Haandbog for Amtstuerne 1941.

Adresse : Aastrupv. 63 A, Haderslev

CHRISTENSEN Oswald Grosserer, brikant; f. 21. Maj 1886 i Skive; Sen Købmand N Hjørring Christensen (< 1930) og Hustru Laura f. Hansen (c 1934); ugift.

"Uddannet i Manufakturbranchen   i William Andersen i Vejle; derefter / sættelso  i udenlandske  Huse;   oprei eget Firma i Silkevarer en gros i Veii 1918; fransk Konsularagent 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Alliance Francaise, Vejle.

Adresse : „France", Vejle.

CHRISTENSEN Otto Tegner, Maler. f. 17. Marts 1898 i Kbhvn.; Søn af Kap­tajn Christian Christensen (død 1938) og Hustru Christine f. Olsen (død 1913): gift (6. Aug. 1923) m. Sis C., f. paa Taarnborg ved Korsør, Datter af For­pagter Christian Selmer-Petersen (død 1904) og Hustru Christine f. Olsen.

857 ______________. _.._ __

Tegner  ved  kbhvnske Vag-  og  Uge­blade  (Dagens  Nyheder,  Ekstrabladet Berlingske Tidende)  fra 1921.

Har udstillet Malerier paa Kunstner nes Efteraarsudstilling, første Gang 1915 og paa Charlotten borgs Foraarsud-stilling 1940 og 1947.

Har malet en Række Portrætter Kong Christian X (Studenterforenin gen); Forbundsformand Axel Olsen Overformynder M P Friis; Statsmini ster Th. Stauning (Grønlands Styrel se); Borgmester Carl Lehmann (tilhø­rer Raadhuset); Tegninger paa Kobber-stiksamlingen, Kunstmuseet, National museet i Stockholm, Skagens Museum, Randers Museum, Carlsberg Museum og paa andre Museer og Samlinger,

Adresse: Lindegaardsv. 45 A, Char-lottenlund.

CHRISTENSEN     Palle Departements­chef, R.; f. 27. Dec. 1902 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Michael Christensen (ded 1938) og Hustru Anna f. Pedersen (død

1928); gift (26. April 1930) m. Inger C., f. 3. Sept., Datter af Faktor A Qot-fredsen og Hustru Margrethe f. Mad­sen.

Student (Efterslægten) 1922- cand. .iur. 1928; ansat i Ministeriet' for of­fentlige Arbejder s. A., Sekretær 1929, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1942, Departementschef 1945.

Sekretær for Elektricitetsrådet 1929-42 (Medlem af Itaadet fra 1942) og for Radioraadet 1938-45; Medlem af Be-skæftdgelsesraadet 1946-48; Medlem af Bestyrelsen for Jysk Telefon Akts. 1946-48; Medlem af Domstolen for Anke af Tjenestemandssager 1947.

Adresse :   Frisersv.   6 A.   Charlotten-!und.

CHRISTENSEN  P Bjørndal Oberstløjt­nant, R..HTH.; f. 9. Marts 1894 i Aar-lius; Søn af Lokomotivfører Niels Chri­stian Christensen (død 1932) og Hustru Marie Kirstine f. Nielsen (død 1932): gift (23. Dec. 1923) m. Edith B. C., f. Nielsen, f. 18. Marts 1899 i Kbhvn., Datter af Opdagelsesbetjent Carl Niel­sen Wcile (død 1901) og Hustru JoTian-ne f. Poulsen (død 1942).

Premierløjtnant 1922 • Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1937; Oberstløjtnant 1945; <^hef for 10. Bataillon, der indgik i den Danske Brigade under Besættelsen af lyskland fra Maj 1947 med Garnison i Aurich.

Medlem af Bestyrelsen for Fredericia Garnisons Officersforening og for For­eningen Dannevirkes Lokalafdeling i Fredericia; Æresmedlem af 10. Batail-l«ns Soldaterforening.

Adresse . Geddesborg,  Fredericia.

Chri

CHRISTENSEN   Peder f h. Borgmester; f. 8- Juni 1874 paa Skaade Mark ved Aarhus- Søn af Gaardejer Christen Rasmussen (død 1915) og Hustru Ane f. Jensdatter (død 1877); gift 1. Gang (1896) m. Nielsine Lovise Frederikke C., f. Nielsen, død 1909, 2. Gang (1914) m. Kirstine C., f. 3. April 1890, Datter af Arbejdsmand, Husejer Jens Olsen, Helsingør.

I Mekanikerlæra i Aarhus 1890-92; udlært paa Helsingørs Skibsværft som Maskinbygger 1896, arbejdet ved Faget til 1906.

Medarbejder ved Social-Demokratcn 1906-15; Forretningsfører for Arbejder­nes kooperative Virksomheder i Hel­singør og Arbejdernes F;ellesorgamsa-tion 1906-19; Medlem af Helsingør By-raad 1906-46, folkevalgt Borgmester i Helsingør 1919-46; Folketingsmand .for Helsingørkredsen 1918-20; Landstings­mand for 2. Landstingskreds 1930-37.

Tillidsmand og Medlem af Smedefor­bundets Afdelingsbestyrelse i Heleingw 1900, Afdelingskasserer 1903-06, Afde­lingsformand og Medlem af Smedeior-bundete Repræsentantskab 1906-13; Med­lem af De samvirkende Fagforbunds Repræsentantskab 1909-15; Æresmedlem af Socialdemokratiets Helsingør-Af d. 1947; Medlem af Socialdemokratiets Ho­vedbestyrelse 1908-20 og af Forretnings­udvalget 1922-25 og 1933-40. Medstifter af og Formand for De sammensluttede Fælles- og Audelsbagerier i 'Danmark og disses Indkøbsforretning 1914-19, Medstifter af og Formand for Det Koo­perative Fællesforbund i Danmark 1922-25 og 1933-36, den øvrige Tid Medlem af Forretningsudvalget, Æresmedlem af Forbundet 1948; Medstifter af og Med­lem af Hovedbestyrelsen for Arbejder­nes Oplysningsforbund fra dets Opret­telse i 1923 til 1933; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Dansk koo­perativ Assurance 1929. Formand fra 1934, efter Selskabets Sammenslutning i 1944 med Arbejdernes Livsforsikring un­der Navnet Forsikrings-Akts. A L K A Formand for dette; Medstifter af og Formand for Helsingør Brændsel- og Trælasthandel fra 1917: Medstifter af og Formand for Den Kooperative Fæl­lesorganisation i Helsingør fra 1923.

Medlem af Købstadforeningens Repræ­sentantskab 1909-46; Formand for For­eningen af Købstadkommunale Elektri­citetsværker 1921-35; Medlem af Besty­relsen for Købstadkommunernes Forsik-ringsforening 1934-46; Medlem af Sta­tens Biblioteksraad 1920-30 og Formand for Kommunernes Bogudvalg fra Opret­telsen 1935 til 1946; Medlem af Besty­relsen for Helsingør-Hornbæk-Gillelejc] Banen fra 1913. Formand fra 1917:

259

Chri

Medstifter af og Itormaiul for Foi -eningen Norden i Helsingør 1922-48; Medstifter af og Formand for Sel­skabet Den nationale Friluftsscene 1935-41, derefter Medlem af Præsidiet; Med­lem af Toldraadet 1936-45 og af Kron­borgudvalget 1924-46; Medstifter af og Formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsraad 1936-40; Medlem af Tra­fikkommissionen 1939, af Det erhvervs­økonomiske Eaad 1939-40, al Vareforsj' ningsraadet 1940-41 og af Det danske Udvalg fur noruisk økonomisk Samar­bejde 1939-46; Medlem af Turistforenin­gen for Danmark's Turistraad fra Raa-dets Stiftelse til 1949: Medstifter af ok Formand for Det sociale Boligselskab i Helsingør 1939 og Selskabet Mødre-og Børnehjælpen i Helsingør 1941; Med­lem af Trafikministeriets Privatbaneud­valg 1942-46; Medstifter af og Formand for Akts. Bolind (Indkøbscentral for Bolig- og Byggeindustri) 1947; Medstif­ter og Medlem af Bestyrelsen for An­delsselskabet Dansk Durisol fra 1948. Adresse.: Lindev. 2, Helsingør.

CHRISTENSEN  Povl Kunstmaler, Gra­fiker; t. 2. Juni 1909 i Kbbvn.; San af Grosserer Hans Chr. Christensen og Hu­stru Petrea f. Christensen; gift (9. Nov. 1938) m. Else Marie Ida C., Datter af Læge Herman Heramb (død 1917) or Hustru Karen Kristine f. Lemmine.

Uddannet paa Akademiet; debuterede paa Efteraarsudstillingen 1929; har se­nere udstillet paa Charlottenborg, Cor-ner og hos Koloristerne; Medlem af Decembristerne; repræsenteret som Ma­ler paa Statens Museum for Kunst og Randers Museum.

Har udført Illustrationer til En Landsbydegns Dagbog (1933) og E Bindstouw af St. St. Blicher, En Fod­rejse fra Frederiksholms Kanal til Øst­pynten af Amager af H C Andersen (1940), Navigare Necesse af Kaj Munk

(1940),      Udvalg   af   Blichers   Noveller

(1941), I Sverrig af H C Andersen (1941), Udvalg af Ambrosius Stubs Digte (1941), 10 Salmor af Thomas Kingo (1941), 10 Salmer af Brorson, I Skoyen skulde være Gilde, Danske Fol­keviser, En Sjæl efter Døden af J L Heiberg, Rejsekammeraten af H C An­dersen, Lægdsgaarden i Ølsebymagle af Poul Møller samt forskellige Bibliofil-beger. Adresse: Kollelevbakken 16, Lyngby.

CHRISTENSEN  Povl Vinhandler; f. 10 Aug. 1901 i Aalborg; Søn af Vinhand­ler Niels Christensen (død 1932) og Hu­stru Anna f. Povlsen (død 1937); gift (1926) m. Gerda C., f. 1. Maj 1905, Dat­ter af Malermester Carl F Sørensen (død

1937) og Hustru Villielmiue 1. Johansen (død 1925),

Haudelseks. (Justitsraad Mallers Han­delshøjskole) 1920; uddannet i Firmaer­ne Ejnar Christensen. Aalborg 1916-19 og Hans Just, Kbhvn. 1921-23, hos Schrø-der & Schyler & de.. Bordeaux 1923-25; Konsulatssekretær ved det dansk« Konsulat i Bordeaux 1923-25; Prokurist i Vinfirmaet Jens Jensens Eftf., Viborg 1925-29 og i Vinfirmaet M Simoni, Aal­borg 1929-32; Medindehaver af begge Firmaer 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Alliance francaise i Viborg 1926-29; Formand for Konservativ Ungdom i Aalborg 1931-32-, Medlem af Aalborg Byraad; Formand for Aalborg Turistforening; Medleni af Bestyrelsen for De samvirkende jyske Turistforeninger og af Turistraadet; Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Ak­tie-Bryggerier og for Aalborg historiske Musæuni; Medlem af Repræsentantska­bet for Akts. Aalborg Diskontobank oc for Fjerritslev-Nørresundby-Frederiks-havn Jernbane.

Adresse: Østeraag. 2, Aalborg.

CHRISTENSEN P V Overingeniør, R. DM.; f. 3. Maj 1875 i Roskilde; Søn af Justitsraad, Sagfører Jacob Christensen (død 1914) og Hustru f. Feddersen (død 1876); ugift.

Student (Eoskilde) 1893; cand. polyt 1899; Ingeniør i Kbhvns Telefon Aktie­selskab 1899-1902; Studieophold i Tysk­land 1902-03; atter i Kbhvns Telefon Ak­tieselskab fra 1903, Afdelingsingeniør 1912, Overingeniør 1924-45.

Medlem af Bestyrelsen for Elektrotek­nisk Forendng 1912-20; Censor ved Po­lyteknisk Læreanstalt fra 1924; Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité 1925 45; Formand for Dansk Ingeniørfor enings Elektroingeniørgruppe 1937-40 Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Har skrevet: Beregning af Vælger-antal i Automatiske Telefoncentraler (1913); samt Afhandlinger om telefon­tekniske Spergsmaal i forskellige Tids­skrifter ; har nykonstrueret: Pneuma­tisk Vælger.

Adresse :  Christiansholms Parkv. 8, Klampenborg.

CHRISTENSEN   Rasmus Skibsmægler: f. 7. Maj 1874 i Neder Fløjstrup ved Aarhus; Søn af Forpagter Jens Jørgen Assens Christensen (død 1889) og Hustru Ane Dorthea Elisabeth f. Rasmussen (død 1924); gift (7. Maj 1902) m. Ida C., f. 25. Juni i Liibeck, Datter af

Dampskibsekspeditør J P Petersen (død 1916) og Hustru Caroline Marie f. So-rensen (død, 1900).

Præliminæreks. (Aarhus) 1891; Ud­dannelse paa D.F.D.S.'s Kontor i Aar-

hus; ansat i Firmaet J P Petersen, Dampskibsekspedition, i Aarhus 1894; Medindehaver af dette Firma fra 1907; Bestalling som edsvoren Mægler 1921.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejdsgi­verforeningen for Aarhus fra 1919, for Arbejdsgiverforeningen for Aarhus Havn fra 1919 og for Aarhus Dampmølle fra 1928, Næstformand fra 1941: Medlem af Søretten for Aarhus Amt 1926-43 og af Repræsentantskabet for Aarhuus Pri­vatbank fra 1939. Udenl. Orden : Fi.H.R.'.

Adresse: Villa Kemi, Platanv. 3, Ris­skov.

CHRISTENSEN   R E Læge; f. 9. Juni 1878 i Faaborg; Søn af Købmand Han? Christensen og Hustru Anna f. Birk­holm; gift (29. Aprdl 1906) m. Ragn­hild C., f. 16. Febr. 1887 i Uldum, Dat­ter af Apoteker Sophus v. Eggers og Hustru Christiane f. Clausen.

Student (privat dimit.) 18%; med. Eks. 1902; prakt. i Faaborg 1996; Jern-banelæge 1910-18; Sygehuslæge i Faa­borg 1917-43: Studierejser (Kirurgi).

Medlem af Bestyrelsen for Medicinsk Selskab for Fyens Stift 1928-43 og for Dansk kirurgisk Selskab 1934-41: Di-strict govenor for Rotary's 75. Distrikt, Danmark 1946-48.

Har oversat Værker af Niels Steensen (i Klassisk dansk Medicin II, 1939).

Adresse: Faaborg.

CHRISTENSEN   Sigurd Generalkonsul, R.p.p.; f. 12. Sept. 1903 i Ringsted; Søn af Redaktør, Landstingsmand J V Christensen (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Johanne f. Zaka-rias-Nielsen (død 1947); gift (29. Okt. 1937) m. Monica C., f. 3. Juli 1909 i Boston, England, Datter af Canon E Basil Redlich og Hustru Mand f. Le Bas Le Maistre (død 1927).

Student (Ordrup) 1922; cand. polit. 1928; Konsulatssekretær i Rotterdam

1928-29;  Sekretær i  Udenrigsministeriet

1929-32, 1933-35 og 1938-39; funsr. Vice-konsul i Hamborg 1930; Legationssek-retær i Ankara og Athen 1932; Sekre­tær ved Danmarks faste Delegation ved Folkeforbundet, Genéve 1932-33; Vicc-konsul i London 1935-37; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1939-45. Kontorchef 1945-47; Generalkonsul i New York 1947.

Udenl. Ordener: I.Kr.4.; Le.S.4.; S.H.E.5.

Adresse : 17 Battery Place, New York, U. S. A.

CHRISTENSEN Svend Thorning Over­ingeniør, R.; {. 19. Jan. 1898 i Kbhvn.; Søn af Købmand M P Thorning Chri­stensen (død 1941) o«- Hustru Agathe t. Kragh (død 1946); gift (16. Okt. 1947) m. Forlagsboghandler, cand. po-

lit. Paula T. C., f. 14. Febr. 1908 paa Frdbg., Datter af Direktør P Elmer og Hustru Ida f. Nielsen.

Student (privat dimit.) 1916; cand. phil. 1917; cand. polyt-. 1921: assist. In­geniør ved Statsbanerne s.A.; Ingeniør smskls 1927: Baneingeniør II i Gene­raldirektoratet 1937; leder af 3. An-lægsomraade og tillige af Brokontor II 1938: Baneingeniør I 1941; Overinge-miør og Chef (for Statsbanernes Nyan­læg 1942.

Formand for Nordiska Jårnvagsman-nasållskapets Fagsektion B fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Geoteknisk Institut under Akademiet for de tek­niske Videnskaber fra 1943, af Handels­ministeriets Licitationskommission 1944, af Kbhvns Magistrats Trafikkommission fra 1944, af Dansk Ingeniørforenings Trafiklinieudvalg for Kbhvnsegnen fra 1945 og af Aarhus Trafikkommission fra 1946.

Medarbejder ved Teknisk Leksikon. Adresse:   Amalieg. 4,  Kbhvn.  K. Sommerbolig:   Rørvig.

CHRISTENSEN Tage Christian Broen Afdelingsingeniør,   cand.   polyt.,   R.;   f. 12. Juli 1893 i Rubjerg, Hjørring Amt; Søn af  Folkeskolelærer   C  A Christen­sen  (død 1927) og Hustru f. Østergaanl (død   1946);   gift   (16.   April   1925)   m. Anna C., f.  19.   Aug.  1903 i  Herning, Datter  af  Vejassistent  Jens   Konnerup (død 1927)  og Hustru Emilie f. Jensen (død  1909).

Student (Aalborg) 1913; cand. polyt. 1918: Ingeniør ved Statsbanerne 1918, Ekspeditionssekretær 1934. Baneingeniør TI 1936, Baneingeniør I 1942. Afdelings-ingeniør 1946.

Adresse: Enghave 29. Rungsted Kyst.

CHRISTENSEN Thorvald Højland Oberstløjtnant, R.DM.. HTH.: f. 24. April 1895 i Ansager; Søn af Grosserer Carl Johan Christensen og Hustru Ma­rie f. Christensen (død 1934); gift (28. Nov. 1930) m. Edel Agnete C., f. 13. Jan. 1905 i Kbhvn., Datter af Grosserer L A Gram (død 1925) og Hustru Jane f. Nielsen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1914; Premierløjtnant 1918; Hærens Officers­skoles geodætiske Kursus 1921-23; Kap­tajn 1932; Næstkommanderende paa Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 1938-42; Oberstløjtnant 1942.

Adresse: Kasernen, Slagelse.

CHRISTENSEN W Bøgh Administra­tionschef, R.; f. 5. Nov. 1902 i Kbhvn.: Søn af Forretningsfører Chr. Christen­sen; glift (8. Okt. 1931) m. Ella B. C., t. 14. April 1909 i Kbhvn., Datter af Husejer S B Schachtschabel.

Student (Efterslægtselskabets Gymna­sium) 1922; cand. jur. 1928; Sekretær

Chri______________________

i Kbhvns Overpræsidium 1928-29. Sekre­tæraspirant i Finansministeriet 1929, Sekretær 1931, Fuldmægtig 1938: Revi­sor i De danske Fængselsselskabers Samvirke 1934-44; Revisor senere Sekre­tær i Valutakontoret 1932-35; Sekretær i Overinspektionen for Børneforsorgen 1930, Ekspeditionssekretær 1936, fung. Kontorchef 1938. udnævnt 1939; fung. Administrationschef for De kgl. Blinde­institutter 1944, udnævnt 1945.

Sekretær for og Medlem af forskel­lige ministerielle Udvalg vedrørende Børneforsorgens Forhold; Sekretær i Børnesagens Fællesraad 1937-45; Kasse­rer i Den danske Nationalkomité til Be­kæmpelse af Handel med Kvinder og Børn fra 1937 og i Overbestyrelsen for De danske Plejehjemsforeninger fra 1943; Formand i Tilsynsraadene for Rtatsoptagelseshjemmet Frederikslunri fra 1944 og for Jagttagelseshjemmet Egevang fra 1946; Næstformand for Foreningen til af fremme Blindes Selv­virksomhed; Medlem af Bestyrelsen for Blindes Arbejde, Akts. fra 1944: Næst­formand i Bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder paa Mari-endalsvej og for Elisabeth Staus Hvile-hjem i Lyngby fra 1946; Formand i Bestyrelsen for Akts. "Wilh. Malmovi?t & Søn fra 1945: Medlem af Grundliste­udvalget til Udtagelse af Nævninge og Domsmænd i nord- og østsjællandske Xævningekreds fra 1949.

Adresse: Birkebakken  19, Holte.

CHRISTENSEN   Viggo Direktør; f. 21. Dec. 1889 paa Frdbg.; Søn af Støbeme­ster Ludvig Christensen (død 1937) ny Hustru Ida Vilhelmine f. Madsen (død 1946): gift (18. Dec. 1914) m. Julie Vil­helmine C., f. 7. Sept. 1895 i Kbhvn., Datter af Skræddermester Frederik Hansen og Hustru Bothilde (død 1934).

Uddannet som Tjener: arbejdede i Faget, bl. a. paa Restaurant Nimb. Paladsliotellet og Hotel Dagmar i Kbhvn. og paa Hotel Metropol i Lon­don og Hotel Continental i Paris, til 1928: Formand for Tjenernes Fagfor­ening i Kbhvn. til 1933; Formand for Tjenerforbundet i Danmark til 1945; Medlem af Direktionen for Akts. Bryg­geriet Stjernen fra 1945.

Medlem af Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation fra 1932 og af Kbhvns Borgerrepræsentation fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Folkeferie fra 1938, for Rømersgades og Jagtvejens Forsamlingshuse og for Fattige Børns Fodbeklædnin«;.

Adresse:   Nebbegaardsbakken  22, Kbhvn.   NV.

_______________________260

CHRISTENSEN   Viggo f h. Overborgme­ster, FM. i Guld; f. 29. April 1880 i Hagendrup; Søn af Slagter Chr. Chri­stensen og Hustru f. Collatz; gift J. Gang m. Ninna C., f. 23. Maj 1877 i Grandløse, død 1928; gift 2. Gang (29. Aug. 1929) m. Thora Hansine Nyegaard C., f. 24. Febr. 1885 i Bælum, Datter af Snedkermester L F Sørensen og Hu­stru Ida Louise f. Nyegaard.

Udlært  som  Typograf     ved  Holbæk Amts  Dagblad  1899-   i   Udlandet 1900; kom   til  Kbhvn.   1902;   s.   A.  Formand for      Socialdemokratisk      Ungdomsfor­ening;    Formand    for    Klubben    Karl Marx  1904-07;   Medredaktør   af  Sociali­sten   1904-09;   Redaktør  af   Socialistens Kommunaltidende   1925-38;   Medlem   af Socialdemokratiets Hovedbestyrelse 1905-45.      Medlem   af   Den   typografiske Forenings    Styrelse    1904-07    og    dens Formand       1907-14;       Formand       for Dansk   Typogra.f-Forbunds   Kbhvns   Af­deling 1909-14; Medlem af Dansk Typo­graf-Forbunds Hovedbestyrelse og For retningsndvailg 1907-17 samt dettes  For­retningsfører   for    Provinserne  1914-17; Medlem aif Forretningsudvalget  for Do samvirkende   Fagforbund 1915-17; Med­lem af den da.nske Komité for nordisk filantropisk Arbejde; Medlem af Besty­relse eller Repræsentantskab for følgen de    velgørende    Institutioner:    Børnc-hjælpsdagen, Dansk  B/adio-Hjælpefond, Det  danske   Hospltalsfond  i  Hamborg (Formand),  Dronningens  Centralkomiir af 1914  (Formand), Jnlemærkekomstéen (Formand).   Nationalforeningen   til   Tu­berkulosens Bekæmpelse, Samfundet og Hjemmet  for   Vanføre   (Næstformand), Kbhvns socialfilantropiske Boligselskab. Typografernes Stiftelser, Foreningen  af 1837  til  forsømte  Børns  Frelse,   Lands foreningen for Mentalhygiejne (Vicepræ­sident) og Nødhjælpen til Europas evan­geliske Kirker: Medlem af Tilsynsraadi'i for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn . Medlem af  Bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond   1944;    Formand   for   Besty­relsen for  Foreningen   Nordens  kblivn ske  Afdeling 1945;   Medlem  af  Dansk-Allieret Komite 1945-48 og at Repræsen­tantskabet for Dansk-Tjekoslovakisk Sei-skab 1946; Formand for Det Danske Sel­skab  1946;   Borgerrepræsentant  1909-17; Socialdemokratjets Kandidat i Frdbg. l Valgkreds   ved   Folketingsvalgene   1910 og   1913,  Borgmester   for  Magistraten? 3.    Afdeling    1917;    Overborgmester    i Kbhvn.  1938-46.

Adresse: V-Boulevard 41, Kbhvn. V

CHRISTENSEN Viggo A Redaktør. Di­rektør; f. 21. Juni 1906 i London; S«n af   Ingeniør   Poul   F   Christensen   (rind 1914)   og   Hustru   Adolphe   f.   Hansen;

261___________ _____ __ ___

gift (28. Marts 1934) m. Aagot C., f. 2. Okt. 1905 i Bromolla, Sverige, Dat­ter af Ingeniør Olaf Molir (død 1931) og Hustru Petra f. Kaaber.

Student (Sortedams Gymnasium) 1924; Redaktionssekretær ved Dd Ferslewskc Blades Søndagstillæg 1925-27; ansat i det danske Handelsfirma Jons. Hansen i London 1927-31; Medarbejder ved Fi-nanstidende 193Z, ved Politiken 1933-46, Redaktionssekretær smstds 1940-46; Direktør for De forenede Nationers In­formations-Kontor for Danmark, Island, Norge og Sverige 1947.

Sekretær for Dansk-Engelsk Selskab 1931-40 og Redaktør af Selskabets Med­lemsblad Danbrit; Medlem af Bestyrel­sen for Kbhvns Journalistforbund 1942-46 og af Bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab 1945-47.

Adresse:  Aaboulevard  10,  Kbhvn.   N.

Sommerbolig : Kong Valdemars V. 23, Søllerød pr. Holte.

CHRISTENSEN   Wilfred Landsretesag­fører; f. 4. Jan. 1895 i Kbhvn.; sød af Grosserer Ferd. Christensen (død 1948) og Hustru Elna f. Meller: ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1913; cand. jur. 1919; fung. Sekretær i Uden­rigsministeriet 1921-22 • Landsretssagfører i Kbhvn. fra 1926; tillige Medhjælper for Statsadvokaterne ved Østre Landsret fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Alfred Christensen & Co., for Akts. Nordjyllands Kul-Kompagni, for Akts. Randers Kul-Kompagni m. m.

Har udgivet forskellige dramatiske Arbejder: Savonarola, Forellen, William Franck m. fl., hvoraf nogle har været udsendt som Hørespil i Statsradiofonien samt i svensk Radio.

Adresse: Holm.  Kan. 5, Kbhvn. K.

CHRISTENSEN   Vilhelm Ingeniør; f. 7. Maj 1890 i Randers; Søn af Hotel­ejer J Christensen (død 1934) og Hu­stru Marie f. Fogh (død 1929); gift (9. Marts 1921) m. Ellen C., f. 29. Maj 1899 paa Frdbg., Datter af Hotelejer A Larsen (død 1913) og Hustru Marie f. Abildgaard (død 1943).

I Maskinisere hos Akts. Titan; Ud­dannelse i U.S.A. 1912-18; Maskininge­niør fra Pratt Institute of Technology, New York; ansat ved forskellige Fir­maer i Amerika; Ingeniør i Firmaet V Løwener, Kbhvn. 1918, Medindehaver fra 1945.

Direktør for V L Churchill & Co. Ltd., London fra 1932: Medlem af Be­styrelsen for A/B V Løwener, Stock­holm; Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1945. Udenl. Orden: S.V.3.'.

____ ____ Chri

Adresse : Laurids Bings Allé 5, Kbhvn.  F.

Sommerbolig:   Skovstuen,   Kildekrog pr.  Hornbæk.

IHRISTENSEN  William f h. Arkivar i Rigsarkivet. Dr. phil.; f. 6. Juni 1866 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Christian Christensen (død 1892) og Hustru f. Bertheteen (død 1910); ugiift.

Student (Metropolitanskolen) 1883; cand. mag. 1889; Assistent i Rigsarki­vet 1891; Arkivsekretær 1898-1912; Ar­kivar 1916-34.

Dr. phil. 1895 (Unionskongerne og Han-festæderne 1439-66); Videnskabernes Sel­skabs Guldmedalje 1901 for Afhandlin­gen Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede; Medlem af Det kgl. dan­ske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1904, Kasserer 1913-36; Medlem af Kungl. Samfundet for utgifvande af håndskrifter rorande Skandinaviens hi-storia i Stockholm.

Har udgivet.: Dronning Christine? Hofholdningsregnskaber: De ældste dan­ske Arkivregistratnrer 5. Bind; Missiver fra Kongerne Christiern I-s og Hans's Tid (2 Bind); Repertorium diplomaticuin regni Danici mediævalis 1451-1513 (9 Bind).

Adresse:   V-Voldg.  90,   Kbhvn.  V.

CHRISTIANI   Alex.  Civilingeniør.  f.  7. Maj  1910 i Hamborer; Søn af Dr.-Inge­niør  Rudolf  Christian!   (se  denne).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1928; cand. polyt. 1934; M. Se. (Cambridge) 1937: Ingeniør i Firma Rendel, Palmer & Tritton, London s. A.; Studieophold i Grenoble 1938: Overingeniør i det franske Selskab Christian! & Nielsen 1939; Præsident for samme Selskab fra 1942; Indehaver af Ingeniørfirmaet Christian! <fr Nielsen, Kbhvn. fra 1946. Formand i Bestyrelsen for Akts. Recks Opvarmnings Compagni.

Adresse : Ryvangs Allé 10, Kbhvn.Ø.

CHRISTIANI Knud Stationsbestyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab; f. 5. Aug. 1879 i Oster Nykirke -. Søn af Sog­nepræst F H Christiani (død 1931) og Hustru Cecilie f .Pontoppidan (død 1936); gift (11. Juli 1920) m. Karen C., f. 31. Juli i Newcastle on Tvne, Datter af Agent for D.F.D.S. Christian Lund (død 1915) og Hustru Sophie f. Knud­sen (død 1920).

Ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Tjeneste i Newcastle on Tync 18%, i Nystad. Finland 1898-1902, i Lon­don 1902-03, i St. Petersborg 1904-12. i Newcastle on Tyne 1912-19, udnævnt til Overtelegrafist 1913, i Seydisfjord i<aa Island 1919-26. udnævnt til Stationsbe­styrer 1920: Bestyrer af Selskabets Sta­tion i Nystad. Finland 1926-32.

Chri___________________

Formand for Kirkeraadet for den dan­ske St. Johannes Kirke i Newcastit 1912-19; Repræsentant for Forening™ Dansk Samvirke og for Dansk Islandsk Samfund under Opholdet i Seydisfjonl 1919-26.

Udenl. Orden:  l.F.3.

Adresse:   Ved   Lindevangen   34, Kbhvn. F.

CHRISTIAN!   Rudolf Dr.-Ingeniør, E1. DM.p.p.; f. 8. Febr. 1877 i Saxkøbing; San af Sognepræst F H Christian! (død 1931) og Hustru Cecilie f. Pontoppidan (død 1936); gift (25. Maj 1909) m. Hen­riette C., f. 28. Juli 1880 i Odense, Datter af Gehejmekonferensraad, Over­præsident Vald. Oldenburg (død 1918. se Kraks Blaa Bog 1918) ok Hustru Hen­riette f. Suenson (død 1895).

Student (Slomanns Skole) 1894; cand. polyt. 1900; Ingeniør ved Akts. Bur-meister & Wain 1900-02; i Udlandet 1902-04: Stifter ok Medindehaver af "Fir­maet Christian! & Nielsen 1904-45, Ene indehaver 1945-46; ledede 1914-15 under Arméingeniørkommandoen Bygningen af de Betonværker som lukkede „Hullet i Nordfronten".

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ti­tan 1916-36, for De danske Sukkerfa­brikker 1933-43, for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1928, for Vej'lefjord Sanatorium fra 1916 ok for Venstreklu'bben fra 1922; Formand i Bestyrelsen for Akts. Atlas 1930-42, for det Reckske Legat fra 1922 og for Sec-tnon Danoise de la St. des Ing. Oivils de France 1956-39: Medlem af Folketinget (Venstre) for Banders Amtskreds 1932-35 og 1939-43; Venstres Delegerede ved Fol­keforbundet 1934-39: Medlem af det udenrigspolitiske Nævn 1942-43; Dr.-Ing. h. c. ved den tekniske Højskole i BrairnscJiweipr 1927; Æresmedlem af Tysklands Hafenbautechnische Geseli schaft 1939; tildelt den franske Ingeni­ørforenings Coiseau Guldmedalje 1942.

Udenl. Ordener : F.O.I.P.; F.Æ.L.3.

Adresse : Bulowsv. 14 B, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN    Alb. Redaktør, R. DM.; f. 31. Dec. 1877 i Aarhus; Søn af Arbejdsmand Carl Christiansen (død 1896) og Hustru Jensine f. Knudsen

(dod 1898); gift (25. Febr. 1900) m. Ellen Marie C., f. 13. Au<r. 1876.

"Kontorelev 1891; paa Handelskontor 1895-1904: Journalistelev 1904-06; Redak­tionssekretær ved Horsens Avis 1906, Medredaktør 1912, ansvarshavende Bed­aktør og Medudgiver 1919, Eneudgiver fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Organisa­tionen af Bladudgivere i Provinserne, for Den danske Presses Fællesindkøbs-

______________________262

forening   og   for   Livsforsikringsselska-bet Jylland.

Adresse: Krogen, Hnsodde pr. Hor­sens.

CHRISTIANSEN     Albert Stokkebye Kulimportør, Vicekonsul: f. 3. Okt. 1883 i Odense; Søn af Grosserer A Christi­ansen (død 1914) og Hustru Magda f. Stokkebye (død 1905); gift (5. Marts 1914) m. Anna C., f. Nielsen, f. i Aal­borg.

Ansat i Købmandsfirmaet Vilh. Niel­sen, Odense i 4 Aar; derefter ansat i Kulfirmaer i Tyskland i 4 Aar og i Skotland i 2 Aar; ansat i Faderens Forretning i Odense 1908, senere Med indehaver af dette Firma og af Odense Kulkompagni; Eneindehaver af Odense Kulkompagni 1944; svensk Vicekonsul 1945.

Sekretær i Bestyrelsen for Odens1 Handelsstandsforening 1918, Formand 1947; "Formand for Handelsskolen i Odense; Medlem af Søretten i Odense, aif Handelsretten i Odense, af Akkord­udvalget for Odense Amtsraadskreds og af Bestyrelsen for Provinshandelsstan­dens Understøttelsesforening; handels-kyndig Meddommer i Østre Landsret: Formand for Odense Hesteassurancefor-ening og tor 16. Bataillons Soldaterfor­ening.

Udenl.   Orden •   S V 3'.

Adresse:   Norreg.  29,   Odense.

Sommerbolig: Kerteminde.

CHRISTIANSEN C E f b. Borgmester f. 26. Marts 1879 i Bellinsce paa Fyn , Søn af Papirarbejder Lars Jørgen Chri­stiansen (død 1933) og Hustru Karen f. Rasmussen (død 1900); gift 1. Gang (3. Maj 1903) m. Ulrikka C., f. Jl Marts 1880 i Faaborg, død 1906, Datter af Skræddermester Eriksen og Hnetry Nielsine E.; 2. Gang (20. Okt. 1907) m. Christiane C., f. 5. Juni 1883 i Vejle. Datter af Bødker Uldal Christensen (død 1934) og Hustru Bartholine f Iversen (dåd 1531).

Lært Typograffaget ved Faaborg Avis 1893-98 og ansat ved dette Blad til 1899: ansat som Typograf og Faktor ved for­skellige Provinsblade til 1916; Redak­tør af Maribo Social-Demokrat 1916-37: Borgmester i Maribo 1919-21 og 1925-46; landstingsvalgt Medlem af Lands-tinget 1936-49.

Medlem af Svendborg Købstads Lig­ningskommission 1909-16, af Skolekom­missionen og af Bestyrelsen for Folke­biblioteket i Svendborg 1914-16; For­mand for Socialdemokratiets Kredsor­ganisation i Maribokredsen 1917-46: Medlem af Hovedbestyrelsen for Social demokratisk Forbund fra 1923; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Maribo-

263

Torrig Jernbane fra 1924, for Maribo Amts- og Bysygehus fra 1925, for De samvirkende lolland-falsterske Arbejder­organisationer 1931-46 og for De social­demokratiske Foreninger i Lolland-Fal­ster Stift 1931-46: Medlem af Udvalget til Gymnasieskolevæsenets Ordning fra 1936, af Skattelovskomraissionen af 1937 og af Indlemmelsesnævnet 1945; Med­lem af Bestyrelsen for Den danske Køb­stadforening fra 1936 (Formand fra 1946), for Østifternes Aandssvageanstalt fra 1937, for Sygehusforeningen i Dan­mark fra 1937, for Lolland-Falsters Te­lefon-Akts, fra 1938 og af Socialdemo­kratisk Forbunds Forretningsudvalg fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Stifts-museet i Maribo; Formand for Kom­munernes Kulkontor fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Købstadkommuner­nes Laaneforening, af Repræsentantska­bet for Det Danske Selskab, af Besty­relsen for Dansk Forening for Folke­bade, af Komiteen for Fonden til Fæd­relandets Vel og af Mæglingsraadet for kommunal Lægehjælp. Adresse: Mnsæumsg. 3, Maribo.

CHRISTIANSEN   C F Direktør; f. 15. Sept. 1876 i Holtug; Søn af Gaardejer Frederik Christiansen (død 1920) og Hu­stru Karen Sofie f. Larsen (død 1937).

Begyndte Virksomhed med Flinteks­port i Holtug i 1901; dannede 24 Aar senere s. m. Oscar Scheitel Dansk Flint-Export; senere drevet under Firmanav­net Scheitel & Co. • Dansk Flint-Ex-port; Eneindehaver af Firmaet Dansk Flint-Export siden 1926.

Formand i Bestyrelsen for Akts. R«n-nebæksholms Stenminer og for Møens Stenminer (Flintknuseri).

Adresse : Fred. d. 6. Allé 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Holtug pr. Store Hed­dinge.

CHRISTIANSEN    Chr. Fiskeriminister; f. 14. Sept. 1895 i Hjortshøj; Søn af Smed J P Christiansen (død 1927) og Hu­stru Maren f. Andersen; gift (18. Nov. 1922) in. Emma C., f. 23. Marts i Aar-lius, Datter af Gasværksarbejder Niels Sørensen (død 1906) og Hustru Elisa Pedersen.

Udlært som Maskinarbejder hos Akts. Frichs, Aarhus 1916 og arbejdet i dette Fag til 1920; Formand for Dan­marks socialdemokratiske Ungdom 1920-27; Medlem af Socialdemokratiets Ho­vedbestyrelse og Forretningsudvalg 1920-27 og fra 1931, af Aarhus Byraad 1929-30 og af Forretningsudvalget for Ar­bejdernes Radioforbund; Sekretær i Arbejdernes Oplysninesudvalg i Aarhus 1927-30; Forretningsfører for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark 1930-47. Fomiiiiid fra 1949; Formand for Ros-

___________________Chri

kilde Højskole; Næstformand for Fol-keimiversiteteforenmgen 1931-32; Med­lem af Folkeuniversitetsudvalget 1930-47, af Foreningen Nordens Styrelse fra 1939, at" Undervisningsministeriets staa-ende Forfatterudvalg 1935-47, af Statens Husholdningsraad 1935-42, af Den kul­turelle Fonds Bestyrelse samt af Films-raadet 1938-47. Næstformand for Rigs-foreningen til Bekæmpelse af de rheu-matiske Sygdomme 1941-42; Medlem af Forretningsudvalget for De samvirken­de Fagforbund 1942: Sekretær for Dansk Folkeoplysnings Samraad 1941-42; Med­lem af Folketinget i 1932 (Aarhus Amt) og fra 1935 (Hjørring Amt); Fiskeri­minister i Ministeriet Hedtoft 1947.

Har skrevet Arbejderfester, Organisa-tionskundskab, Dirigenten, Fest i For­eningen samt en Del Smaaskrifter om Ungdoms- og Oplysningsarbejdet; (s. m. Hans Hansen) Haandbog i Socialdemo­kratisk Ungdomsarbejde.

Adresse : Ejderstedg. 16. Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Christian Professor, Organist, Pianist, R.; f. 20. Dec. 1884 i Hillerød; Søn af Musiker Niels Chri­stiansen (død 1892) og Hustru f. Aa-gaard; ugift.

Uddannet paa det kgl. Musikkonserva­torium ok i Berlin 1905 og 1907-08; Læ­rer ved det kgl. Musikkonservatorium fra 1906; Professor sinstds 1949; Opera-repititør ved det kgl. Teater 1911-15; Organist ved Jesuskirken 1920-26; Or­ganist ved Frederikskirken fra 1926.

Direktør for Det kgl. Musikkonserva­torium fra 1947; Formand for Forenin­gen Ny Musik 1921-26; Medlem af Be­styrelsen for Kammermusikforeningen og for Dansk Organist- og Kantor-Samfund.

Har komponeret Kammermusikværker og Sange.

Adresse: Egernv. JS, Kbhvn. F.

CHRISTIANSEN Chr. Meldgaard Af­delingschef i Finansministeriet, R.DM.; f. 31. Marts 1880 i Ovstrup ved Kjelle-rup; Søn af Lærer C Christiansen (død 1928) og Hustru Gjertrud f. Andersen (død 1944); gift (1913) m. Fanny C., f. 26. Aug. i Kbhvn., død 1945, Datter af Assistent P Jensen (død 1892) ok Hustru Caroline f. Hansen (død 1917)

Student (Viborg) 1900- cand. jur. 1907; Assistent i Finansministeriet 1908, Sekretær 1919, Fuldmægtig 1921, Eks­peditionssekretær 1931, Kontorchef i Finansministeriets 1. Statsaktivkontor 1931; Afdelingschef i Finansministeriet 1938; Medarbejder ved Landsoverskatte-raadet 1918-42; Medlem af det kgl. Klasselotteris Nævn 1936, af Thyborøn-kommissionen af 1937, af det færø­ske Erhvervsudvalg af 1938, af Inden­rigsministeriets Byggeudvalg af 1940,

Chri

af Direktionen for Kongeriget Dun-marks Hypotekbank 1942 og af Besty­relsen for Det bornholmske Ejendoms­selskab A/S; Overretssagfører (Bestal­lingen deponeret) 1919).

Adresse:    Prinsesse    Maries   Allé   l, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN   C P O Højskolefor stander, cand. mag.; f. 16. Marts 1887 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr.med. & jur. Christian Christiansen (død 1917. se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Hansine f. Ostemfeld (død 1937); gift (28. Dec. 1919) m. Margrethe C., f. 20 Aug. 1895 i Askov. Datter af Minister .Tacob Appel (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Ingeborg Appel (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948).

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. mag. 1912; Journalist ved „Ho­vedstaden" s. A.; Lære- ved Askov Højskole 1913-34; Forstander for Grundt­vigs Højskole ved Frederiksborg (tid­ligere Frederiksborg Højskole) fra 1934. Medlem af Askov Højskoles Bestyrel­se til 1934, af Bestyrelsen for Selskabet for historiske Kildeskrifters Oversættel­ser til 1933, af Udvalget for Folkeop­lysningens Fremme, af Udvalget for Social Litteratur; Medlem af Tilsyns-raadet for Flensborg Avis 1930-37! af Bestyrelsen for Foreningen for Folke­højskoler ob Landbrugsskoler fra 1943 og af Bestyrelsen for Kristeligt Dag­blad fra 1944; Formand for Amtsnævnet i Det unge Grænseværn for Frederiks­borg Amt 1934-45; Medlem af Bestyrel­sen og Forretningsudvalget for Kriste­ligt Dagblad fra 1946 og af Undervis­ningsministeriets fælles-nordiske Kom­mission af 1946; Medredaktør af Tids­skriftet Dansk Udsyn 1921-37 og af Folkungbladet og Nordisk Orientering fra 1945; Medarbejder ved Engelstof t & Nørgaard: Verdenshistorie fra 1866 til vore Dage og ved Det danske Folks Historie (Unionsopløsningens og Kirke-bruddets Tidsalder); udgivet: Bernard af Clairvaux. Hans Liv fortalt af Sam­tidige, og et Udvalg af hans Værker og Breve (1926); Fortidsliv bag Nutidsstrid (1932); Rids gennem Verdenshistorien (1935); Grundtræk af Verdenshistorien (1938); Dansk i Tusind Aar (1941); Nordisk i Tusind Aar (1941): Dansk og Kristen (1941, s .m. Paul Brodersen); Grundtvig. Norden og Gflteborg (1942, h. m. II Kjær).

Adresse: Grundtvigs Højskole ved Frederiksborg, Hillerød.

CHRISTIANSEN Edvard Forstander; f. 27. Maj 1883 i Aars; Søn af Gaard-ojer Anders Christiansen og Hustru Johanne f. Kristensen; gift (17. April 1916) m. Kathrine C., f. 1. April 1891 i Lødderup paa Mors, Datter af Kon-

265

sulcut  Peder   Stenbank og Hustru   Elise f. Hylle.

Praktisk og teoretisk Uddannelse som Gartner paa Aagaard ved Aars og Aars Landbrugsskole: Havebrugskandidat 1909; Lærer ved Beder Havebrugsskole 1910-12; Studierejser i Tyskland 1911, 1914 og 1938, i England 1912; For­søgsleder ved Statens Forsøgsstation ved Spangsbjerg ved Esbjerg 1915, nu Forstander for denne.

Medlem af Det jydske Haveselskabs Hovedbestyrelse.

Har skrevet om faglige Emner i Nor­disk Havebrngsleksikon, Den nye Landmandsbog og i Værket Køkken-urter; Medarbejder ved Det kgl. dan­ske Landhusholdningsselskabs Brev­skole.

Adresse:     Statens     Forsøgsstation, Spangsbjerg  pr.   Esbjerg.

CHRISTIANSEN  Ernst Eedaktør; f. 28. Marts 1891 i Roskilde: Søn af Farveri­bestyrer Jens Christiansen (død 1926) og Hustru Birthe Marie f. Christensen (død 1922); gift 1. Gang (20. Dec. 1912) m. Anna Marie C., f. 27. Aug. 1889, død 1929, Datter af Landarbejder Lars Larsen, Viby S. (død 1920); 2. Gang (7. Juli 1934) m. Else C., f. 25. Okt. 1901, Datter af Vognmand II Jensen. Kbhvn.

Udlært som Typograf i Roskilde 1910; Formand og Forretningsfører for So­cialdemokratisk Ungdomsforbund i Dan­mark 1913-19; Formand for Danmarks kommunistiske Parti og i Redaktionen af dettes Blade 1919-27; Afdelingschef i Spvjet-Republikernes Hand«lsrepræsenta-tion 1927-30; Medarbejder ved Social-Demokraten fra 1931.

Medlem af Socialdemokratiets Hoved­bestyrelse og Forretningsudvalg 1915-19, af Socialistisk Ungdomsinternationales Bureau 1915-20, af Bestyrelsen for Ar­bejdernes Radioklubber i Storkøbenhavn fra 1926 (Formand fra 1931), af Forret­ningsudvalget for Arbejdernes Radiofor­bund fra 1930, af Journalistforbundets Repræsentantskab 1936-39 og af Be­styrelsen for Arbejdernes Læseselskab; Formand i Bestyrelsen for „Arako" (Ar­bejdernes Radio Kooperation); Formand for Borgerrepræsentationens Presseloge 1936-47; Medlem af Radioraadet og af dettes Programudvalg fra 1940; Med­lem af Landstinget fra 1947, al Dan­marks Delegation ved F. N., New York, 1947 og af Forsvarskommissionen 1948.

Litterære Arbejder : Statskapitalismen (1933); Fra Lenin til Stalin (1936); Amerika (1939): Radioen under Krigen (1945, s. m. P Nørgaard); Danske Sme­de 1888-1948 (1948); Hvorfor er Social­demokratiet forsvarsvenligtf (1949)

samt mindre Skrifter:  har oversat Th More : Utopia.

Adresse: Skotterupg. 11, Kbhvn. N.

CHRISTIANSEN   H    Bryggeriejer,    R. f. 31. Jan. 1862 i Venslev ved Skibby; Søn af Husmand Christian Knudsen og Hustru Ane Marie f. Hansdatter;  gift (5. Nov. 1893) m. Karen C., f. 19. Febr. 1868   i   Svanninge   ved  Faaborg,    død 1922, Datter af Husmand Mads H Møl­ler.

Uddannelse paa forskellige Bryggeri­er bl. a. paa De Forenede Bryggerier; ansat som Brygmester hos F R Frede­riksen i Roskilde 1895; Bryggeriejer fra 1916.

Byraadsmedlem 1921; Borgmester 1928 -29; Æresmedlem af Roskilde Haand-værkerforening og af Foreningen af Hvidtølsbryggere paa Sjælland; Æres­medlem af 2. Regiments Soldaterfor­ening, Roskilde.

Adresse : Algade 15, Roskilde.

CHRISTIANSEN Hakon Direktør i Det Østasiatiske Kompagni, Generalkonsul, K'.DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 23. Jan. 1893 i Vallekilde; Søn af Haandværksmester J P Christiansen og Hustru Marie f. Blyitgen; gift m. Julie C., f. 2. Marts i Veggerløse, Datter af Musiker Johan Heyn.

Cand. pMI.; Handelsskoleuddannelse: ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1908; Tjenesle ved Hovedkontoret og i Øst­europa • Bestyrer af Bangkok Filialen 1927-37; Direktør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for forskellige af Kompagniets Datterselskaber; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Damp-skibsrederiforening (Næstformand 1948), for Foreningen til Søfartens Fremme og for Statens Skoleskib Danmark; Næst­formand for Søfartsraadet; Medlem af Fragtnævnet; Medlem af Bestyrelsen for Christiani & Nielsen (Siam) Ltd., for Siam Steam Navigation Co. Ltd., for Oriental Stores Ltd., Bangkok 1927-40 og for Aerial Transport Ooy, Bang­kok 1931-33 samt af Bankraadet for Si­am Commucial Bank 1931-33; Medlem af Bestyrelsen for Krigsforsikringen af danske Skibe 1939-41; med Orlov fra Ø. K. Principal Tråde Commissioner og Departementschef i det siamesiske Han­dels- opr Trafikministerium 1931-33.

Dansk Generalkonsul i Siam 1927-38; Generalkonsul for den Sydafrikanske Union i Danmark fra 1947.

Udenl.    Ordener:    B.K.4.;    S.H.E.2.; S.Jub.M.:   S.Kr.l.;    Sp.].K.2.;   S.R.P.3. Adresse: Stockfléthsv. 17, Kbhvn. F.

CHRISTIANSEN     Hans    C    Direktør, cand.   mere.;   f.   11.  Nov.   1906 "i   Har-reslev   ved  Flensborg;   Søn   af   Land­mand   Asmus   Christiansen   og   Hustru Christine Margaretha Ohlsen;  gift  (17.

Chri

Aug. 1935) m. Edith C., f. 10. Juli 1911 i Kbhvn., Datter af Skotojsfabrikant Emil Pedersen (død 1940) og Hustru Marie f. Petersen.

Bankuddannelse   i   Flensborg   og   Al-tona  samt  i   Den   danske  Landmands­bank    i Kbhvn.    1924-30;    Prokurist    i Christian  Criiger   &   Co.,  Khhvn.   1930-38; Salgschef for  Den kgl.  Porcelaius-fabnk    &   Fajancefabriken   Alnminia, Akts., Kbhvn. 1938-46; Direktør for Pro­vinshandelskammeret     fra   1947.     Na-tionaløkpnomiske  Studier ved  Universi­teterne i Kiel og Kbhvn.; H.D. i Salgs­organisation   og   Reklame  1933;   tildelt C F Tietgen-Guldmed. 1935; cand. mere. 1937;   Undervisningsassistent   ved  Han­delshøjskolen  i   Kbhvn.   1940,   Lektor  i Forretningsorganisation   smstds   1941-49. Sekretær   for   Foreningen   af   danske Sydslesvigere i Danmark fra 1945; Med­lem   af   Vareudvekslingsudvalget,    Dis-pensationsudvalget   vedr.   Eksportforbu­dene,  Samarbejdsudvalget  under  Rege­ringens  Beskæftigelsesudvalg,  Udvalget til Udpegelse af Handelsattacheer i Ud­landet,   Industriraadets   Eksportudvalg, Dansk Reklameforenings Repræsentant­skab,  Dansk  Nationalkomité for  ratio­nel  Organisation,   Udvalget  tal  Samar­bejde med Federation otf Brifoh Indu­stries,    Sydslesvigsk   Udvalg   af   1945's Kbhvns-Udvalg,      Handelsskoleudyalgct for  Sydslesvig 1947,   Det  internationale Handelskammers Conunission on Distri­bution,    Toldforhandlingsudvalget   1948, Langtidsudvalget    og   Bestyrelsen    for Foreningen   til   Handelsundervisningens Fremme 1949.

Litterære Arbejder: Dansk Import­handel og Indførselsrestriktionerne (1938); desuden faglige og videnskabe­lige Tidsskriftartikler; Medarbejder ved Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1941) og ved Hages Haandbog for Handel og Industri (1944).

Adresse:   Thingvalla   Allé 43, Kbhvn.S.

CHRISTIANSEN   Hans Otto fung. Af­delingschef i Direktoratet for Varefor­syning; f. 13. Sept. 1915 i Aarhus; Søn af Direktør A C Christiansen (død. 1329) og Hustru Kirstine f. Andreasen; gift (19. Okt. 1940) m. Rigmor C., f. 13. Jan. 1914 i Nørre Felding, Datter af Fængselspræst Axel Holm (døil 1949) og Hustru Anna f. Kriiger (død 1947).

Student (Esbjerg) 1934; cand. polit. 1940; Sekretær i Direktoratet for Vare­forsyning 1940; Fuldmægtig 1945, Eks­peditionssekretær 1946, Kontorchef 1947, fung. Afdelingschef 1948.

Adresse:   Arresøg.   2,   Kbhvn.   N.

Chri

CHRISTIANSEN   Helmuth Afdelingsar-kitekt; f. 20. Marts 1890 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Skomagermester Frede­rik Christiansen (død 1912) og Hustru Kristina f. Hakonsdatter (død 1925), gift (22. Juli 1916) m. Petra C., f. Jen­sen, f. 18. Juni 1891 i Kbhvn.

Bygningskonstruktør 1910: Blev hos Arkitekt Ulrik Plesner 1910-13; Afgang fra Kunstakademiet 1923: ansat i Kbhvns Kommune, Stadsarkitektens Di­rektorat 1917; Embedsarkitekt under Stadsingeniørens Direktorat 1929; Teg-nestuechef 1938: Leder af Direktoratets Arfcitektafd. for Projektering al Bebyg­gelsesplaner; Afdelingsarkitekt 194g; tildelt Rejse-Stipendium til Studierejser i Udlandet 1921 og 1931; mangeaarig Udstiller paa Charlottenborg; har ud­stillet paa Den internationale Arkitek-turndstilling i Utrecht 1930 og paa Den danske Kunstudstilling i Amsterdam s. A.; tildelt Kbhvns Kommunes Pris­belønning for gode og smukke Nybyg­ninger 1928 og 1937. Tilkendt Præmie i Arkitektkonkurrence 1923 og 1942. Medlem af Kunstnersamfundet 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Courtaulds Nordisk Akts. 1929-32 og af Repræsen­tantskabet for Dansk Byplanlaborato­rium fra 1942.

Har bl. a. opført Akts. Conrtaulds Fa­brik i Kbhvn. (1927) og Akts. Philips Fabrik i Kbhvn. (1937) samt en Del Villaer og Sommerhuse.

Har skrevet Artikler i Tidsskrifterne Arkitekten og Bygge-Fornnv samt For­skønnelsen.

Adresse:   Ejderstedg.   10,  Kbhvn.   v.

CHRISTIANSEN  H J Civilingeniør, fh. Baneingeniør, R.; f. 19. Nov. 1868 i Nykøbing F.-. Søn af Købmand J Chri­stiansen (død 1885) og Hustru Clara f. Brehm (død 1922); gift 1. Gang (21. Jan. 1897) m. Louise C., f. 15. Maj 1859 i Kbhvn., død 1933, Datter af Amtsfor­valter Ove Malling (død 1885) og Hu­stru Betzy f. Sletting (død 1903); 2. Gang (6. April 1934) m. Carla Lovise C., Datter af Gartner A E H Larsen (død 1941) og Hustru f. Jensen (død 1937).

Student (Nykøbing) 1886; cand. polyt. 1892; Ingeniør ved Aarhus Kom­mune s. A.; Ingeniørassistent ved Stats-baneanlægene 1893-1902; Ingeniør ved Anlæget af Thisted-Fjerritslev Banen 1902-04; Ingeniørassistent ved Statsbane-anlægene, Kbhvn., 1904, Ingeniør 1908. Baneingeniør 1916, Baneingeniør af 1. Grad 1923; Afsked 1934.

Formand for Foreningen af Inge­niører i Statens Tjeneste 1916-25 og for Almindeligt dansk Ingeniørforbund 1922-

256

25;    Medlem    af    Jernbaneforeningens

Hovedbestyrelse  1922-25.

Adresse: Nordborgg. 11, Kbhvn. Ø.

KRISTIANSEN Holger Konsulent i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, K.; f. 15. Okt. 1895 i Dronninglund; Søn af Skovfoged Rs. Christiansen (død 1911) og Hustru Christiane f. Osterkryger; gift (1. Maj 1923) m. Ester C., f. 26. Sept. 1899 i Hango, Finland, Datter al Boghandler Olof Borrén (død 1903) ok Hustru Olga f. Peron.

Realeksamen; Telegrafuddannelse i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab; ansat ved Selskabets Stationer i New-castle, Leningrad, Helsingfors. Nystart. Goteborg 1914-24; Assistent ved Kon­torerne London og Moskva 1924-28; Be­styrer af Selskabets Station i Moskva 1928—30; Selskabets Repræsentant i U. S. S. R. 1931-38, Selskabets Konsulent fra 1939.

Adresse : Søvang, Jyderup.

CHRISTIANSEN J A Professor ved Kbhvns Universitet, I)r. phil., K.DM. f. 6. Sept. 1888 i Vejle-. Søn ,-if Køb-inand Frederik Christiansen (død 1931 se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Do-sine Semine Helvig f. Nielsen (død 1944); gift (24. Febr. 1914) m. Inger C., f. i Storehedinge, Datter af Tøm rermester J C Nybølle (død 1912) oir Hustru Eleonora f. Petersen (død 1916>. Student fra Vejle højere Almenskole; cand. polyt. 1911; Assistent ved Carls-berg Laboratorium 1911-15, ved Univer­sitetets kemiske Laboratorium fra 1915; Dr. phil. (Heaktionskinetiske Studien 1921; Lektor i Kemi ved Kbhvns Uni­versitet s. A., ekstraordinær Docent 1931 Professor s. A.; Bestyrer af Den poly­tekniske Læreanstalts Kemisk Labora­torium A 1931-48; Bestyrer af Kbihvn-Umversitels fysisk-kemiiske Institut 19JH Formand for Kemisk Forening 193!-34 og 1943-46; Medlem af Det kgl. Dan ske Videnskabernes Selskab 1934, .: Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 or af Kimirl. fysiografiska Siills';:1-pet i Lund 1948.

Har patenteret en Metode til Frem­stilling af Metylalkohol. — Forskellige videnskabelige Afhandlinger, væsentlig om de kemiske Reaktnoners Hastighed

Adresse :  Sundvænget 9. Hellerup.

CHRISTIANSEN Jens Christian Dom mer, R.; f. 24. Dec. 1892 i Nysogn; Søn " af   Gaarde.ier  Andr.   J  Christiansen <v Hustru   Ingeborg   f.   Christensen,    gi h (19.  Maj 1921)  m. Tove C., f.  2. Mart-1895 i  Ordrup, Datter af  Amtsforval" Axel Holok   (død   1940.  sr  Kraks   Blna Bog 1940) ns: Hustru Ida f. Thnrlaksnh Student   (privat   dimit.)   1913;   cand jur.   1919;     Fuldmægtig   ved   Børglum Herred   s.   A.;    Civildommerfuldmægtis

 

267_____   __ _________

i  Hjørring  s.   A.;   Dommerfuldmægti

i Kalundborg 1920,  i Ringkøbing 1927

Dommer i Præstø m.  v. 1944.

Adresse:  Præstø.

CHRISTIANSEN  Jes Direktør, R.; f. 26. Aug. 1889 i Blans, Sundeved; Søn af Gaardejer Hans Christiansen (død 1901) og Hustru Marie f. Jessen (død 1936); gift (27. Maj 1917) m. Charlotte C., t. i Mammen, død 1942, Datter af Gaard­ejer Niels Nielsen (død 1924) og Hustru Barbara f. Rasmussen (død 1932).

Afgangseks. som Maskin- og Elektro­ingeniør fra Ingeniørskolen i Mittweida 1914; Driftsassistent i Firmaet Gebr. Poensgen i Diisseldorf s. A.; Driftsinge­niør ved Berliner Machinenbau Akts. 1915-19; Afdelingsleder lor Ingeniørfir­maet Eriksen & Sardemanns Afd. i Søn­derjylland 1919-24; Direktør for Sønder­jyllands Højspændingsværk fra 1924, for Haderslev Næs Elektricitetsforsy­ning fra 1924 og for Aabenraa Kommu­nes Elektricitetsforsyning 1926-46.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Elektricitetsværkers Forening fra 1929 og for Danske Oplandscentralers og Forsyningsselskabers Forening fra 1934; Formand for Aabenraa Bys danske Samfund 1938-48; Medlem af Tilsyns-raadet for Handelsbanken i Aabenraa fra 1938, af ElektricitetskomirussKiiieii af 1941 og dennes Arbejdsudvalg fra 1941 til Opløsningen i 1946; Formand ior Udvalget til Fremme al Erhvervs­muligheder i Sønderjylland fra 1947.

Adresse:  Dæmningen, Aabenraa.

Sommerbolig: Hostrupskov pr. Aaben­raa.

CHRISTIANSEN    Johanne    Ostenfeld

lir. med.; f. 12. Okt. 1882 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. & jur. Chr. Christiansen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru f. OstenfeM (død 1937); ugift.

Student 1901; med. Eks. 1907; Dr. med. 1912; i Udlandet 1912-13; Assistent ved Universitetets Institut for almindelig Pathologi 1913-19; praktiserende Læge fra 1921; Specialist i Mave- og Tarm­sygdomme.

Litterære Arbejder: Bestemmelse af fri og bunden. Saltsyre i Maveiodibold (Doktordisputats); Afhandlinger i Bio-chemische Zeitschrift o. a. Tidsskrifter Hydrat-Teori, Propylalkohol-Desinfek-tion etc., Respiration (s. m. J S llal-dflne) Urinstof- og Sukker-Bestemmel­se, Ledningsevne-Metode. Afhandlinger om Danmarks Ernsering i The Lancet o. a. medicinske TidssKrifter. Bøger: Gyldne Lægeraad (1953); Ernæringens Ifl. Bud (1934); Mad er Mandens Kraft (1935); Landbokost I (1937); Slank paa rette Maade (1937J; Retten paa

__________________     Chrl

Vrangen  (1938); Rationel Sparekogebog

(1940);   Krydderier,   Vand,   Drikkevarer

(1941); Vejledning om Afmagring (1946); .Vejledning om Forstoppelse (1947); Vej­ledning om Overgangsalderen (1948).

Oprettede 1930 sammen med Dr. A Beretta Kurstedet Casa azzurra ved Gardasøen, nedlagt 1933; tog medicinsk Embedseksamen (Laurea og Esamen del stato) i Italien 1932; Hædersgave af Alm. Dansk Lægeforening 1953, Tagea Brandts Rejselegat 1935, hvorfor Rejse til Palæstina, Lilleasien og Rumænien i 1936.

Adresse : Ermelunrtsv. 121. Gentofte.

CHRISTIANSEN Johannes Redaktør, Partisekretær; f. 8. Juli 1868 i Hersnap ved Kerteminde; Søn af Husmand P L Christiansen (ded 1928) og Hustru Ma­rie f. Madsen (død 1925); gift (Ifl. Maj 1918) m. Paula C., f. 19. Marts 189J i Kbhvn., Datter af Overbaadsmand i Marinen August Brinckmann (død 1926) og Hustru Cecilia f. Hermansen (død 1933).

Ved Landvæsen til 1909; Elev paa Askov Højskole 1907-08 og 1908-09; der­efter paa Askov Lærerkursus. Lærer ved Salling Højskole 1909-11; Journalist ved Sydsjællands Venstreblad og Fyns Venstreblad, Redaktør ved Venstres Folkeblad i Sorø 1916-19; derefter ved den sydvest jyske radikale Presse; re-organiserede denne i 1927 og var der­efter Redaktør af „Sydvestjylland" til 1933; Partisekretær for Det radikale Venstre og politisk Medarbejder ved den radikale Provinspresse s. A.; tillige Medarbejder ved Ministeriernes Presse-sekretariat 1940-43; derefter Sekretaria­tets Chef til dets Ophævelse 1946; Le­der af det radikale Venstres KojDtor .1946-48, derefter af Partiets Informa­tionstjeneste.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Venstreblade i Danmark 1929-32 og af Forretningsudvalget for Kbhvns radikale Vælgerforening 1934-37; Med­lem af Hovedbestyrelsen og Forretnings­udvalget for Det radikale Venstre fra 1946; Medlem af Folketinget (Stege-Vordingborgkredsen) 1945-47; Medlem af Forsvarskommissionen 1946 og af Kom­missionen til Undersøgelse af Videnska­bens Kaar s. A.

Har skrevet: Bogen om Niels Frede­riksen; Medarbejder ved Den Danske Rigsdag 1849-1949 og Billeder af Rigs­dagens Historie; Redaktør ved Værket Danmarks Folkestyre.

Adresse: Ejderstedg. 10, Kbhvn. V.

CHRISTIANSEN Jørgen Kontorchef, il.p.p.; f. 18. Okt. 1S96 paa Frdbg.; Sen al Maskinmester Frederik Christi­ansen (død 1921) og Hustru Laura f. Frederiksen '(død 1944); gift (29. Juni

 

JJhrl

1923) m. Else C., f. 24. Febr. 1893 i Kbhvn., Batter af Garvermester Gusta> Lundstedt (død 1913) og Hustru Laura f. Holm.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1915; cand. jur. 1921; Sekretær i Handels­ministeriet 1922; Fuldmægtig i Søfarts-ministeriet 1934, i Handelsministeriet 1935, Ekspeditionssekretær 1937, Kon­torchef 1946.

Meddommer i Faget Søret og Han­delslære ved Navigationseksaminerne 1937; Næstformand l HandelsflaaUens Velfærdsraad 1948.

Udenl.  Orden:  S.N.3.

Adresse: Søndermarksv. 4, Kbhvn. Valby.

CHRISTIANSEN   Karl O Lektor, mag. art.; f. 1. April 1908 i Silkeborg; Scu al Maskinpasser Chr. Christiansen (død 1935) og Hustru Marie f. Pederstu (død 1942); gift (23. Juli 1339) m. Ruth C., f. 19. Febr. 1919 i Uumble paj Langeland, Datter af Automobilforhami-ler Valdemar Larsen (død 1940) ag Hu­stru Anna f. Møller.

Maskinlærling 1924-28; Student (Tli. Langs Skole, Silkebors) 1931; mag. art. (Filosofi) 1931/; Filosof iinanudiiktør 1936-44; Socialimdersøger i Dansk Værne-og Tilsynsselskab 1937-40; Medarbejder ved Psykoteknisk Institut 1938-40; Med­arbejder ved kriminologiske Undersø­gelser ved Statsfængslet i Vridsløselilie 1940-43; Lærer ved Psykopataiistaltcrne i Herstedvester 1943-44; Universitelsm.-!-nuduktør 1943-45; Lektor i Kriminologi ved Kbhvns Universitet fra 1944. Medlo der at Indrulleringskontoret under Di­rektoratet for Fængselsvæsenet fra 1945. Social Affairs Officer (Prevention uf crime and treatment of offenders) i Thr United Nations. Lake Succes, N. i., U.S.A., 1948-49.

Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i Dansk kriminologisk Selskab 1943; Med­lem af Repræsentantskabet for Fritids­klubben Einggaarden 1943-48 og af Instituto Internazionale per gli Stud: di Difcsa Sociale fra 1948.

Har  skrevet  Afhandlinger  og   Anmel­delser om kriminologiske Emner i Fas-tidsskrifter   samt   Kronikker   og   Dag­bladsart ikter. Adresse:   Olesv.  10,   Holte.

CHRISTIANSEN  L fh. Rektor, R. DM.; f. 5. Marts 1877 i Højby ved Odense; Søn af Gaardejer L Christiansen (død 1883) og Hustru Johanne f. Christensen (død 1916); gift (3. Jan. 1905) m. Anna Sophie O., f. 8. Nov. 1880 i Odense, død 1947, Datter af Læge O Windinge (død 1894) og Hustru Jacobe f. Hel-weg (død 1924). Student (Odense} 1896; cancl. mag.

268

269

1902; L.trer ved private Skoler iKblnn og   ved  Høng Gynmasiekursus  1902-06 1906-09  Timelærer,   1909-20  Adjunkt  og 19EO-24  Lektor ved Ribe Katedralskole ; Rektor  ved Aarhus  Katedralskole 1924-47.

Lærer ved Ribe Seminarium 1906-09; Forstander for Ribe Handelsskole 1908-24; Redaktør af Fysisk Tidsskrifts Sko­leafdeling 1919-48; Medlem af Besty­relsen for Statsskolernes Lærerforening 1923-45; Medlem af Universitetssam-virketa Bestyrelse i Aarhus fra 1925 ok af Universitetsbestyrelsen i Aarhus fra 1928; Formand for Gymnasieskolerne-; Lærerforening 1930-37 og for Grænse-foreningen for Aarhus og Omegn Ira 1933; Censor i Fysik ved Skoleembede-eksamen ved Kbhvna Universitet 1938: Censorsuppleant i Fysik ved "Universi­tetet i Aarhus 1935.

Adresse:  Kastaniebakken 14, Risskov.

CHRISTIANSEN      Magnus     Professor,

Forstander, R.DM.p.p.; f. 20. Okt, 1882 i Viborg; Søn af Skovfoged J Christi­ansen (død 1913) og Hustru Ane f. Jensen (død 1926); gift (17. Dec. 1910) m. Edith Margrethe C., f. 24. Okt. 1887 i Horsens, Datter af Købmand Georg Jørgensen (død 1904) og Hustru Jo­hanne f. Nissen (død 1937).

Dyrlægeeksamen 1906: Assistent ve,: Forsøgslaboratoriets bakteriologiske Af deling samme Aar: Assistent »ed Se rumlaboratoriet 1908. Laborator 1916; Professor i Hygiejne og Bakteriologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1922 ; Forstander for Statens veterinære Se­rumlaboratorium 1935.

Medlem af det veterinære Sundheds raad fra 1928 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939.

Udenl. Ordener.- I.F.3.; N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse :   Bulowsv. 27,   Kbhvn.   V.

CHRISTIANSEN   Matthias  Johannes

Veterinærinspektør; f. 12. Marts 1896 i Felsted ved Aabenraa; Søn af Gaard ejer Nis Christiansen (død 1931) og lin stru Margrethe f. Schrøder; gift (17. April 1926) m. Botilla C., f. 4. Juni 1897 i Felsted, Datter af Gaardejer Hinrich Frees (ded 1920) og Hustru Anna f. Jensen (død 1909).

Ved Landbrug til 1920; deltog i Ver­denskrigen 1916-18; Dyrlægeeksamen (Kbhvn.) 1925; Vikar- og Assistentstil­linger i Norge og Danmark 1925-26; Dyrlæge i Augustenborg 1926-28; viden­skabelig Assistent ved \ eterinær- og Landbohøjskolens patologisk-anatomiske Afdeling 1928-31; tillige Dyrlæge ved Kbhvns off. Slagtehuse 1929-31 : Vetcri-nærfuldmægtig i Veterinærdirektoratet, Kbhvn. 1931-35; Studierejse til Tysk-

land 1935; Veterinærfuldmægtig og Kredsdyrlæge i Aarhus 1935-38; Veteri­nærinspektør ved Veterinærdirektoratets Afd. for Tuberkulosebekæmpelse i Jyl­land fra 1938; tillige Leder af Direkto­ratets Afd. for Kastningsbekæmpelse fra 1942.

Har skrevet en Del Artikler om vete­rinære Emner, især vedrørende Husdyr-tuberkulosen og den smitsomme Kalve­kastning, i Fagskrifter og Leksika.

Adresse: Hendrik Pontoppidans G. 2, Aarhus.

CHRISTIANSEN   Max Amtslæge, Dr. med.. R.; f. 30. Sept. 1889 i Slagelse; Søn af Buntmager L F Christiansen og Hustru f. Sponholtz; gift (25. Juli 1915) m. Elisa C., f. 4. Juli 1889 paa Frdbg., Dutter af Bagermester C A Rahé (død 1916) og Hustru Sofie f. Heuer.

Student (Sorø) 1906; med. Eks. 1913; prakt. Læge i Frederikshavn 1915-16; Reservelæge ved Blegdams Hospitalet 1917-23, ved Kommunehospitalet 1923-25; Embedslægeeksamen 1919; Dr. med. (Le bacille de la diphthérie) 1923; Specialistanerkendelse 1924 (Intern Me­dicin, særlig Hjerte-, Lunge- og Nyre­sygdomme) ; Amtslæge i Itibe 1925; Kredslæge paa Frdbg. og Amtslæge i Kbhvns Amt 1928; ledende Skolelæge ved Frdbg. Skolevæsen fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Lægefor­eningens Boliger til 1925 og fra 1929; Deltager i Folkeforbundets 3. Læge­udveksling i England og Østrig 1923 samt Lægeudveksling i Italien 1928; Medlem af Bestyrelsen for Aands-svageaustalten i Ribe 1925-28; Med­lem af Jurdemodereksaminationskom-missionen fra 1928 og af Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl; Censor i Retsmedicin ved Kbhvns Universitet fra 1929, i Hygiejne fra 1937, i Epide­miologi og Retsmedicin ved Eksamen for Embedslæger 1936; Formand for Be­styrelsen af Jordemødrenes Understøttel­sesforening 1930; Formand for Censorer­ne ved med. Eks. 1931; Medlem af Be­styrelsen for Etatsraad v. Ostens Legat 1929 og for Foreningen til Kønssygdom­menes Bekæmpelse 1931; Medlem af Centralbestyrelsen for Nationalforenin­gen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Med­lem af Bestyrelsen for Frdbg. Asylsel­skab, af Kredsraadet i Luftværnsfor-eningens Kbhvns Afdeling og af tek­nisk Raad under Fællesudvalget for Luftbeskyttelse i det stor-kbhvnske Orn-raade.

Har skrevet en Del faglige — dels ongdnale, dels refererende — Artikler i den medicinske Fagpresse.

Adresse : Platanv. 15, Kbhyn. V.

CHRISTIANSEN   Otto Ingeniør, Direk tør, R.: f. 6. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn af Maskinmester P Christiansen (død 1921) og Hustru Laura f. Frederiksen; gift (19. Sept. 1915) m. Karen C., f. 23. Juli 1894 i Vejle, Datter af Stationsfor­stander H H Dahl (død 1924) og Hu­stru Anna f. Vogler (død 1941).

Ingeniørassistent i Søværnet 1911; Ma­rineingeniør 1914; Ingeniør ved Nakskov Skibsværft 1919; Overingeniør 1923; Un­derdirektør 1937; Direktør 1939.

Medlem af Jernindustriens Arbejds­udvalg 1940 og af Industriraadet 1948.

Adresse: Strandv. 20, Nakskov.

CHRISTIANSEN   P Direktør, R.; f. 3. Sept. 1879 i Gamtofte; Søn af Fiskeribe­tjent R Christiansen og Hustru Anna f. Andersen (død 1925). gift, (11. Okt. 1902) m. Clara C., f. 26. Sept. 1877 i To-strup, Datter af Skræddermester N P Horsens (død 1909) og Hustru Marie f. Larsdatter (død 1903).

Uddannet i Snedkerfaget hos Sned­kermester Olsen, Vordingborg; paa Vor­dingborg tekniske Skole; Snedkermester i Akts. Silvan 1911, Direktør fra 1922.

Jb'ormand Jor Træindustriena i'abri-kantforening for Kbhvn. og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica og for Kbhvns Snedkerlaug samt af Snedkerfagets Voldgiftsret; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvna Ejendomsselskab og for flere private Ejendomsselskaber; Medlem af Bygge-Nævnet, af det af Ministeriet foi Byggeri og Boligvæsen nedsatte Udvalg vedr. Arbejdskraft til Byggeriet, af In­dustriforeningens Repræsentantskab, af Industriraadet, ai Haandværksraadet og af dettes Forretningsudvalg, Næst­formand 1949.

Adresse:  Søholmparken  7,  Hellerup.

CHRISTIANSEN    Peter    Forlagskon-lent: f. 5. Aug. 1899 i Kbhvn.; Søn Professor, Dr. med.   Viggo Christian (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Marie f. Otto Bache; gift Maj   1925)   m.   Kirsten  C.,  f.  25.   : 1900  paa   Frdbg.,   Datter af  Dr.   pli,. Ejner Buch  (død 1903)  og Hustru Jiin-ma  f. Harboe   (død  1929).

Student (Øregaard Gymnasium) 1918; cand. phil. 1919; studerede alm. og sammenlign. Litteraturhistorie 1920-25; litterær Redaktør ved Samleren 1926-27; Redaktionssekretær ved Ekko 1929-30 og ved Ude og Hjemme 1930-31. Over­sætter for Gyldendal fra 1930, l'itterær Konsulent smstds fra 1934, Underdi­rektør 1944-46, litterær Hovedkonsulent og kunstnerisk Raadgiver 1946-48, Kon­sulent smstds fra 1948; Sekretær i den danske P.E.N. Club.

Har    skrevet:     Otto   Bache     (1928);

Chri

2TO

Hundrede Aar mellem Bøger (1936) ; Carl Thomsen som Illustrator (1939) ; Anker Kyster, Smaatræk til en Karak­teristik (1942); Tidsskriftartikler om litterære og bogkunstneriske Emner; har oversat Værker af Cronin, l'riest-ley. Singer, Osvald Sirén og Verner v. Heidenstam m. fl., samt en Række Skuespil, bl. a. af Jules Romaing, En­gene O'Neill, Sheridan og Q B Shaw.

Adresse : Øverødv. 60, Holte. CHRISTIANSEN Poul Landsretssagfø­rer; f. 24. Jan. 1903 i Kbhvn.; Son af Kontorchef i Handelsbanken V J Chri­stiansen og Hustru f. Petersen (død 1942); gift (1930) m. Inger C., f. 14. Marts 1909 paa Frdbg., Datter af Gros­serer Johs. Semler og Hustru f. Meyer. Student (Ø-Borgerdydskole) 1921; cand. j ur. 1931; Landsretssagfører i Kbhvn. fra 1935; offentlige Sager 1939. Medlem af Kredsbestyrelsen for 1. Sagførerkreds 1941-46; Medlem af Sag-førerraadet fra 1946 og af dettes Forret-ningsudvalg ; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af beskikkede Sagførere i Kbhvn. fra 1946.

Adresse : Caroline Amalie V. 79, Lyngby.

CHRISTIANSEN    Rasmus Skuespiller, K. DM.; f. 23. Mai 1885 i Vejlby; gift 1. Gang (13. Aug. 1920) med Bianca C.. r. 24. Sept. 1895 i Kbhvn. (død 1925), Datter af Grosserer Oscar Larsen Sa­muel; gift 2. Garn- (31. Maj 1927) m. Inga C., f. 10. Juli 1904 i Kbhvn., Dat­ter af Kgl. Hofglashandler Emil Fritz-sche og Hustru.

I Maskinlære hos Frichs Eftf., Aar­hus; Elev paa Aarhus Nye Teater; de­buterede i Frederikshavn Sommeren 1904 som Sandrup i Familietvist; kom samme Aar til Krdbg. Teater, senere Det ny Teater og Dagmarteatret; ved Det kgl. Teater fra 1925.

Hovedroller : Johan i Kærlighed uden Strømper; Engmose i Niels Peter Sva­ne; Ægtemanden i Eubicon; Valentin i Eventyret; Bill i Den grønne Eleva­tor; Celestin-Floridor i Nitouche; Pe­ter Ravn i Spurv i Tranedans; Viel-geschrel i Den Stundesløse ; Jørgen Kam­mertjener i Ambrosius; Isidor i César Girodots Testamente; Henry i Den sy­vende Himmel; Jeronimus i Pernilles korte Frøkenstand; Kresten Madsen i Genboerne; Bjørn Olufsen i Elverhøj; Corbatcio i Volpone; Magiister Petro-nius i Den Vægelsindede.

Adresse : Forchhammersv. 2. Kbhvn. V.

CHRISTMAS   MØLLER   Gertrud  Film-

censor, se Møller  Gertrud  Christmas.

CHRISTOFFERSEN    B     Underdirektør, Aktuar må«', sricuf ; f. 29. April 1906 i Øster   Ulslev;   Søu         <uedkerm.   Uhr.

Christoffersen og Hustru Uara f. Chri­stensen; giftl tn. Ruth C., f. 24. Juli 1915 i Kbhvn., Datter af Administrator Johan Laub Ostenfeld og Hustru Har­riet f. Nielsen.

Mag. scient. (Matematik) 1934; ansat i Nordisk Livsforsikrings- Akts. af 1897 1923, Fuldmægtig i Selskabets Beregner-kontor 1935; Aktuar og Prokurist i As-surance<!ompagniet Baltica, A/S 1938, Underdirektør smstds 1947; tillige Ak­tuar i De Baltiske Assurandører, A/S fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Assurance-Compagniet Gefion, A/S fra 1938; Næst­formand i Den Danske Aktuarforenintr fra 1946.

Adresse: Spurveskiulsbakken 35, Lyng­by.

CHRISTOFFERSEN    C B HøjePtereH-sagfører; f. 24. Sept. 1901 i Kbhvn.; Søn af Smedemester J Christoffersen (død 1937) og Hustru Birthe Marie f. Steffensen; gift (20. Jan. 1931) m. Hertha C., f. IB. Aug. i Holstebro, Datter af Grosserer Olaf M Lund og Hustru Ragnhild f. Schmidt.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1919; cand. jur. 1925; Accessit for Kbhvns tlniv.'s retsvidenskabeHge Prisopgave 1926- Sagførerfuldmægtig i Odense 1925-27; Politifuldmægtig i Præstø 1928-29; Landsretssagfører i Kbhvn. 1932; Højesteretssagfører 1944. Formand i Bestyrelsen for Silkeborg Bad, Akts. m. fl.; Medlem af Besty­relsen for S Winklers Eftf. Akts.

Adresse : Vilhelmshaabv. 8, Charlot tenlund.

CHRISTOFFERSEN   Gudmund Lands retssagfører; f. 31. Aug. 1891 i Store Hedinge. Søn af Garvermester H P Christoffersen (død 1912) og Hustru f. Jensen (død 1937); gift (31. Aug. 1919) m. Anna Marie C., f. 23. Dec 1889 i Aarhus, død 1929.

Exam. jur. 1915; Sagfører og Bank­direktør i Fakse Ladeplads 1918-24; Sagfører i Køge fra 1924; Landsrets­sagfører 1935.

Medlem af Hylleholt Sogneraad 1920-24 og af Køge Ligningskommission 1939-46; Formand i Bestyrelsen for Akts. F A Hansens Eftf., Køge fra 1927 og for Køge Borger- og Haandværkerfor-ening fra 1941 : Medlem af Bestyrelsen for Akts. F C Clemmensens Eftf., Køge og for Akts. Hegnetslund Lervarefabrik m. m.

Adresse : Jernbaneg. 12, Køge.

CHRISTOFFERSEN Marius Sekretær, Dr. polit., R.p.p.; f. 27. Dec. 1891 i Stenløse ved Odense; Søn af Husmand L Christoffersen og Hustru Ane f. Han­sen; gift 1. Gang (12. Juni 1918) m. Olga C. (død 1938), Datter af Kon-

271

ditor Schwaner; 2. Gang (18. Nov. 1939) m. Operasangerinde Beth C., f. 11. Juni i Gudhjem, Datter af Mølle-ejer Chr. N P Kullmann og Hustru Jørgine f. Bentson.

Student (Odense Katedralskole) 1910; cand. polit. 1914; Sekretær i Det Øst­asiatiske Kompagni s. A.; Sub-Manager i United Baltic Corporation i Helsing­fors 191 :); atter Sekretær i Det Øst­asiatiske Kompagni 1922; Dr .polit. 1932.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet : Rutefart som mellem­folkeligt Problem (Disputats, 1932) ; Fri­konkurrencen og den internationale Handel (1932).

Udenl. Ordener: S.H.E.5.; S.Kr.5.

Adresse: Dronn. Tva>rg. 31, Kbhvn K.

CHRISTOFFERSEN Niels Rohr Over­læge, Dr. med.; f. 13. Marts 1884 i Gjørslev; Søn af Landmand Peter Chri­stoffersen (død 1891) og Hustru f. Beck ; gift (13. Febr. 1917) m. Christiane C.. f. 30. April 18% l Kbhvn., Datter af Grosserer Chr. Iversen og Hustru f. Jørgensen.

Student (Aarhus Katedralskole) 1902; med. fiks. 1909; Prosektor ved patolo-gisk-anatomisk Institut 1912-15; Dr. med. (Om Trichocephalus disp.) 1914; Reservelæge ved Bispebjærg Hospital 1915, ved Kommunehospitalet 1916-21; Chef for Frdbg. Polikliniks medicinske Afd. 1920. Overlæge paa Frdbg. Hospi­tal (med. Afd.) 1922; Læge ved Inva-lideforsikringsretten 1921-26.

Censor ved Veterinær- og Landbohej-skolen 1917-22.

Har skrevet talrige Afhandlinger l videnskabelige Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: Fi.B.H. ; N.H.VII. T1 r 3C • Tt r "KZ

Adresse :   Rathsacksv.  25,  Kbhvn.   V.

Sommerbolig : Kystv. 8, Humlebæk.

CHRISTOPHERSEN Anton Skatte­direktør, R. ; f. 30. Aug. 1894 i Kbhvn. ; Sen af Postbud Christopher Ohristopher-sen (død 1935) og Hustru Grethe f. Pe­dersen (død 1946); gi« (10. Maj 1921) m. Erna C., f. 18. Juli 1900 i Kbhvn., Datter af Inspektør Vilhelm Barteis (død 1933) og Hustru Clara f. FSala (død 1941)

ESam.jur. 1918; Student (privat dimit.) 1923; cand. jur. 1929; Kontorist i Kbhvns Belysningsvæsen 1910; i Kbhvns Skat­tevæsen 1917, Assistent 1918, Sekretær 1919, Fuldmægtig 1920, Ekspeditions­sekretær 1925. Kontorchef 1928, Skat­tedirektør 1938.

Adrrssr-   Skt   Peders V   6, Hellerup.

CHRISTOPHERSEN    Georg    Retzlaff Afdelingsingenior,   U.;   f.   13.  Juni   18S4 i Kbhvn.; Søn af  Forstander for  Lær

lingehjeminet Rs. H Ohnistophersen (død 1933) og Hustru Charlotte Louise f. Retzlatt (død 1941): gift (4. Juni 1911) m. Ebba C., f. 22. Sept. 1889 i Kbhvn., Datter af Grosserer Peter Hansen (død 1915) og Hustru MatMde f. Jørgensen (død 1925).

Cand. polyt. 1908; Ingeniør ved Kbhvns Vandforsyning 1908-09; ved for­skellige Bro- og Jernbanearbejder til 1912; Ingeniør ved Kbhvns Sporveje 1912; Afdelingsingeniør smstds. 1928.

Formand for Kbhvns kommunale In­geniørforbund 1920-21; Medlem af Kbhvns Trafikkommission af 1944.

Adresse: Gyldenholm Allé 22, Gen­tofte.

CHRISTOPHERSEN   J Jelstrup edev Skibsmægler R.p.p.: f. 27. Marts 1875 i Hjørring. Søn af Snedkermester Johs. Christophersen (død 1889) og Hustru f. Sommer (død 1906); gift m. Sørine Andrea C., f. Nielsen, f. 10. Juli i Holme.

Ansat i Skibsmæjrlerfirmaet Hecksher & Søn 1890: Skibsmæglereksamen 1906: kel. Bestalling 1910: Medindehaver af Firma Hecksher & Søns Efterfølger fra 1910, Eneindehaver fra 1934 til 1946, da fire af Firmaets mangeaarige Medar bejdere blev optaget som Medindeha­vere.

Medarbejder ved Hages Haandbog 4. og 5. tldg.; en Aarrække Skibsfarts-medarbejder ved Dagbladet Barsen; Næstformand og Kasserer i Foreningen ..Prinsesse Margaretha Sanatoriets Ven­ner"; en Aarrække Formand for Gen­toftekredsens Venstreforening otr Med­lem af Hovedbestyrelsen for Sjællands-Bornholms Venstre; en Aarrække Med­lem af Bestyrelsen for Hellerup Kom­munal- og Grundejerforening: Medstif­ter af The Anglo-Danish Society: For­mand for Befragtnings- og Klarerings-raadet; Medstifter af ng Formand for Unionen af danske Skibsmæglere 02 Agenter; Medstifter af oqr Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Statte for Frelsens Hærs Fængselsarbejde; Medstifter af Dampskibsselskabet Dra-ro: Venstres Kandidat ved Folketings­valget 1939.

Udenl. Orden : S.V.31.

Adresse: Aurehøjv. l, Hellerup.

CHRISTOPHERSEN  Paul H Professor, Dr. phil., Chr.X.Fr.M.: f. 18. Nov. 1911 paa Frdbg.; Søn af Telefonmontør An­ders F Christophersen (død 1924) .og Hustru Marie f. Jensen; ugift.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1930; cand. mag. 1937; Dr. phil. ved Kbhvns Univ. 1939 og ved Cambridge Univ. 1943: Studieophold i Exeter 1937: Med­arbejder ved Prof. Otto Jespersens Mo­dem English Grammar 1937-39; Studie

Chrl _____________

ophold ved Corpus Christi College, Cam-bridge 1939-42; Announcer-Translator ved B. B. C., London 1942-44; Research Assistent ved The Royal Institute of International Affairs, London 1944-46; External Staff Examiner in Danlsh ved Londons Universitet 1941-45; holdt Fo­relæsninger og eksaminerede i Dansk ved Cambridge Universitet 1941-45: Pro­fessor i engelsk Sprog og Litteratur ved Kbhvns Universitet 1946-48, i En­gelsk ved Universitetet i Ibadan, Nige­ria 1948.

Medlem af Det Danske Raads Infor­mationsudvalg, London 1943-45; Dansk Repræsentant i The Documentary and Edncational Committee of the United Nations Information Organisation (UN1O), London 1944-46; Medlem af den danske Delegration paa Stiftelses-konferencen for The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), London 1945; Dansk Repræsentant i UNESCO's Pre-paratory Commission til 1946; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Engelsk Sel­skab.

Har skrevet: The Articles (Disputats, 1939); Tidsskriftartikler.

Adresse University College, Ibadan, Nigeria, British West Africa.

CHRISTOPHERSEN Viggo Læge, Ti. DM.p.p.; f. A. Aug. 1862 i Kbhvn.; Sen af Krigsassessor Christen Christophersen fdad 1900) og Hustru f. Christensen (død 1862); gift (28. Jan. 1891) m. Eitty C., f. 14. Sept. 1868 i Kbhvn., død 1943, Datter af Grosserer F A Andersen og Hustru Signe f. Danielsen.

Student (Schneekloths Skole) 1879; Lærer ved Elevskolen paa Frederiks­berg Slot 1883-87; med. Eks. 1889; prak­tiserede i Lyngby 1890-94, i Kbhvn. fra 1894, privatiiserer fra 1940.

Kasserer for Khhvns Lægeforening 1908-19; Kasserer for Lægernes Enke­kasse 1908-44; Chef for Den alm. dan­ske Lægeforenings Sekretariat 1908-35; Kasserer i Lægernes Understøttelsesfor­ening fra 1918; Formand i Studen­tersangforeningen 1909-17; Medudgiver af Den danske Lægestand (9., 10. og 11. Udgave).

Forfatter af Den alm. danske Læge­forenings Historie 1857-1932.

Udenl.  Ordener:   N.St.0.31.-   S.V.3'.

Adresse : Aabonlevard 4, Kbhvn. N.

GHRISTRUP Gunnar Højesteretssagfø­rer: f. 18. Dec. 1906 i Korsør; Søn af Skibsmaskintnester ved Statsbanerne II E Christrup (død 1935) ok Hustru Dag­mar f. Johansen; gift (18. Aug. 1933) m. Esther C., f. 1. Okt. 1908 i Frederi­cia, Datter af Konsul, Direktør S Chri­stoffersen og Hustru Metha Margrethe f. Jensen.

_______________272

Student (Fredericia) 1925; cand. jur. 1931; fung. Sekretær i Udenrigsministe­riet i 1932; Sekretær i Forsikrings-Akts. Haand i Haand s. A., Direktionssekre­tær 1934, Underdirektør 1939, Vicedirek­tør i Selskabet 1946; Landsretssagfører 1936; Højesteretssagfører 1946.

Lektor i Forsikringsret ved Handels­højskolen i Kbhvn.; Medlem af Be­styrelsen for Forsikringsforeningen i Kbhvn. os Formand for Forsikringsfor-eningeus forsikringsjuridiske Gruppe 1940-44; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings Forbund Formand i Bestyrelsen for Akts. Oluf Rønberg, for Holger Johansen, Akts. de for Handels- og Industriakts. Trekro­ner; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fr. G Knudtzons Bogtrykkeri og for Akts. Danapin.

Redaktør af Assurandør-Societeteis Samling af Domme. Kendelser og Re­sponsa; Medlem af Redaktionsudvalget for Nordisk Register over Domme i For­sikringssager.

Adresse : Vesterbrog.  90, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Villa Graadyb, Fanø Vesterhavsbad.

CHROM  Knud Exportchef; f. 30. April 1908 i Kbhvn., Søn af Stadslæge I P Chrom (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Agnes f. Poulsen; gift (28. Okt. 1932) m. Evelyn C., f. 30. Jan i Aalborg, Datter af Fabrikant Axel Rafn og Hustru Kate f. Fischer (død 1924).

Student    (Schneekloths   Skole)    1926: højere   Handelseks.   fra   Niels   Brocks Handelsskole  1927;   Certificate  fra  Pit man's   College,   London   1930;   hånde' videnskabeligt  Diplom  ved Handelsh skolen,  Kbhvn.  1940;  Volontør i  Fin F  Glode,    Kbhvn.    1927-29;   Korresp' dent i Leipziger Messamt, Leipzig 19! 30;   hos  Messrs.  James  C Southern Co.,  London   1931;   Grossererborgersk s. A.;  Sekretær i Nationalbankens \ lutakontor  1932-37:   Sekretær i   Provii handelskammeret  1937,   Direktør smstd. 1945-46;    Exportchef    i    Firmaet    Peter Jensen  1947.

Medlem af Vareudvekslingsudvalgot 1943, af Samarbejdsudvalget under Ro-ireringens Beskæftigelsesudvalg 1945 og af Repræsentantskabet for Dansk Re­klameforening 1946.

Har skrevet en Pjece om Private Va-reudyekslingsforretninger og deres Be­tydning i dansk Udenrigshandel (1944) og Jubilæumsskriftet Den fyenske Handelsstands Centralforening 1892-1942.

Adresse :  Kalvebod Brygge 2, Kbihvn.v

CHROM   Sv.   A Overlæge,   Dr. med.;   f. 12.  Nov.   1902 i Kbltvn.; Søn  af Stads­læge ,1   P  Chrom   (død   1934.  se Kraks Blaa   Bog   1934)   ag   Hustru   Agnes   f

273________________________

Poulsen; srilft (5. Jan. 19291 m. Karen Lizzie C., f. 19. Juli paa Frdbg., Dat­ter af Grosserer Peter Jensen (død 19441 og Hustru Christiane f. Berthelsen.

Student (Schneekloths Skole) 1921; med. Eks. 1928; Embedslægeeks. 1933; Dr. med. (RøntgenbestraaUngs Indvirk­ning paa Infektionsmekanismen hos hvide Mus) 1954; Reservelæge ved Ra­diumstationen i Kbhvn. 1935-36; 1. Re­servelæge ved Rigshospitalets radiolo­giske Afd. 1937-41: Overlæge ved radio­logisk Afd, ved Frederiksborg Amts-sygehue 1942.

Sekretær i Dansk radiologisk Selskab 1939^11.

Adresse:   Københavnsv.   32,  Hillerød.

GLAN   Eiler Højesteretssagfører; f. 30. Jan. 1912 i New York; Søn af Gesandt, Kammerherre M J C T Clan (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Ragnhild Clan (se denne); gift (20. Marts 1935) m. Beate C., f. 29. Aug. 1912 paa Frdbg., Datter af Overpræsi­dent, Kammerherre Johan Biilow (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Anne Marie f. Gertz.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. jur. 1934; Landsretssagfører 1937; Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1944; Højesteretssagfø­rer 1947.

Fonmand for Bestyrelsen for Akt?. Kanoids Fabriker, for Dansk Bakelit Industri, Akts. og for Dansk Mejeri In­dustri og Export Co., Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Chr. Fabers Rul­legardinfabrik. Aarhus, for Casein Pro­ducts Akts., Næstved og for Akts. Hes-siccator.

Adresse : Kathrinev. 21. Hellerup.

CLAN   Ragnhild Kammerherreinde; f. 19. Maj 1881 paa Raunstrup; Datter af Kammerherre. Hofjægermester Georg Grimer (død 1890) og Hustru Clara f. Simonsen (død 1881); gift (19. April 1910) m. Gesandt, Kammerherre M J C T Clan (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932), Søn af Arkitekt C T Jensen (d.xi 1876) og Hustru Martine Vithelmine f Clausen (død 1899).

Hovedkasserer og Hovedbogholder ved Slangerupbanen 1903-07.

Formand i Damekomitéen for Frede­rik d. 6.'s Asyl 1926-32; Medlem af Be. styrelsen for Dansk Sygeplejeraads Re­kreationshjem i Vedbæk 1930-32; Næst-forstanderinde i Mødres og Børns Be­spisning 1928-32 og fra 1935: Medlem af Tillidsraadet for Asylbestyrerindernes gensidige Hjælpeforening fra 1930, af Dansk Bibelskoles Raad fra 1937 og af Bestyrelsen for K.F.U.K.'s ITovedfor ening i Khhvn. 1937, Formand fur

___________________Clau

sidstnævnte  1938-47;  Medlem  af Besty­relsen for Diakonisse-Stiftelsen fra 1939.

Adresse: Nfljsomhedsv. 15, Kbhvn. Ø.

CLAUSEN Andreas Gaardejer, R.; f. 17. Jan. 1383 i Kaaslrup; Søn af Gaard­ejer Chr. Clausen og Hustru Maren C. (død 1932); gift (21. Juni 1911) m. Margrete C., f. 12. Juni 1886, død 1918, Datter af Gaardejer Jens P Jensen og Hustru Maren J.

Uddannelse paa Højskole og paa Landbrugsskole.

Medlem aif Landbrugsraadets Præ.si-ddum; Formand for Andelsslagteriernes Fælleabestyrelse og for Baconndvalget; Formand for Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik, Roskilde og for Ka­lundborg Slagteri; Repræsentant i Landcreditkassen; Revisor i Østifternes Brandforsikring.

Adresse : Kaastrup pr. Kalundborg.

CLAUSEN August Direktør. Konsul; f. 27. Dec. 1879 i Skanderborg; Søn af Postbud August Clausen (død 1907) og Hustru Karen f. Jensen (død 1926); cif t (4. Ma.i 1907) m. Holga Augusta C., f. 21. Juli 1883 i Skanderborg, Dat­ter af Fabrikant Hans Wegener og Hustru Antonie Wilhelmine f. Hansen.

Ansat i Firmaet P Chr. Petersens Bf tf., Chokoladefabnikken Elvirasminde 1898: Prokurist smstds 1918: egen en gros Virksomhed i Kbhvn. 1923-27; Di­rektør for Akts. P Chr. Petersens Eftf., Ohokoladefahrikken Elvirasminde 1927-43- spansk Vicekonsul 1941-43.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Handelsforcnine 1936-43 (Foreningens Næstformand 1942 og Formand for dens Skoleudvalg): Medlem af Bestyrelsen for Chokoladefabrikantforeningen for Dan­mark til 1943 og af Repræsentantskabet for Jydsk Handels- og Landbruesbank i Aarhus: handelskyndigt Medlem af Civilretten i Aarhus til 1943; Præsident for Rotary Klubben i Aarhus 1937-38.

Adresse : Ahtmanns Allé 14. Hellerup.

CLAUSEN Børge Kommandørkaptajn, R.. HTS.; f. 26. Maj 1899 i Kbhvn.; Søn af Papirhandler V Clausen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Thora f. Schaltz (død 1912); gift (7. Sept.-1927) m. Else C., f. 27. Aujr. 1904 i Moss, Norge, Datter af norsk Generalkonsul i Reykjavik H Bay og Hustru Jenny f. Sundvall.

Sekondløjtnant i Marinen 1922; Sø-løjtnant I 1923; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogskaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947.

Adresse: Høeghsmindeparken 8, Hel­lerup.

CLAUSEN   Erik Oberst, K'.DM.,HTH.; f. '20. April 1889 i Kbhvn.: Søn af f li. kgl. Overberider H Clausen og Hustru

Clau__________________

Hannah t. Muller; gift (21. Jan. 1916) m. Kitty C., f. 1. April 1889 i GBte-borg. Datter af Disponent Carl Werner (død 1899) og Hustru Olga f. Green (død 1915).

Premierløjtnant 1911; Kaptajn 1923; Chef for Dragørfort 1927; Stabschef hos Generalinspektøren for Artilleriet 1932; Lærer paa Hærens Officersskole s. A.; Oberstløjtnant 1935; Chef for 1. Artilleri-afd., for 6. Artdlleriafd. 1939; Oberst 1940; Chef for Lnftværnsregimentet s.A.

Formand for Centralkomitéens 3. Sek­tion i Kbhvn.; Medlem af Bestyrelsen for Vinhandler Hans Michelsens og Hu-Btru, Mine Mohelsen, f. Claueens Fa-milielegat fra 1942.

Adresse : Broholms Allé 10 B, Charlot-tenlund.

CLAUSEN G F Krog Støjdinspektør. R.; f. 5. Marts 1880 i Vraahy; Sen af Før­stelærer J S Clausen (død 1918) og Hu­stru Amalie f. Krog (ded 1894); ugift.

Student (Nørrebros Latin- og Real­skole) 1898; cand. theoL 1905; Sløjd-lærereks. ved Dansk Sitøjdlærerskole 1906; Lærer ved LoUandsvejens Skole paa Frdibg. 1907-36; Porstander for Damsik Støjdlærerskole fra 1912; Tilsyns-farende med Husflid og Sløjd ved Op-dragelseshjemmene; Sløjdlnspektør fra 1981.

Næstformand i Dansk Husflidssel-skab.

Har udgivet: Dansk Sløjdlærerskole 1918-48; Arbejdsstillinger ved Dansk Skolesløjd (1923) og s. m. Sløjdlærer-skolens Lærere: Smaasløjdsystemet (1934); Dansk Skolesløjd, Historie. Mo­deltegninger (1935): Lærebog i Dansk Skolesløjd, Træsløjdsystemet (1940).

Adresse: Kronprinsensv. 9, Kbhvn. F.

CLAUSEN Hjalmar Forsøgsleder, Dr. phil.; f. 29. Aug. 1905 i Aarhus: Søn af ReMor Cl. Clausen (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Ama­lie f. Olsen; gift (11. Maj 1933) m. Ruth C., f. 3. Febr. 1902 i Faaborg. Datter af Boghandler F C Alstrøm (dwl 1942) og Hustru Fanny f Schiinernann (død 1938).

Realeks. (Viborg Katedralskole) 1921; praktisk Landbrugsuddannelse 1921-25; Landbrugskand. 1928; Assistent ved Forsøgslaboratoriets Fodrinesforsøe med Svin 1928-29 og 1932- Tysk Artium 1930; Dr. phil. i Gottingen 1931: Fæl-lesdommer for de lokale Svineforsøss-stationer 1933; Forsøgsleder ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles landøkonomiske Forsøgslaboratorium 1934; Studieophold og -rejser i Tysk­land, England, Schweiz, Sverige, Norgp, Finland, Holland, Frankrig, l f.S. A. n;; Canada.

________________________274_

Medlem af og Sekretær for Det sjæl­landske. Det fynske og Det j.vdske For-søgsraad 1934; Medlem af Kontroludval­get for de lokale Svineforsøgsstationer 1935: Medlem af Bestyrelsen for For eningen af Tjenestemænd ved Institu­tioner under Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 1944 (fra 1947 Landbrugs­ministeriet og Fiskeriministeriet), for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet 1946 og for Foreningen af danske Land­brugskandidater 1946. Lærer ved Slagteri­skolen i Odense fra 1944.

Har skrevet: Slagterisvinenes Protein -optimum (1931); Die Futterverwertunx der Milchkuhe bei verschiedener Er-nahrung und Leistung (Disputats, 1933) ; Progress of Danish Pig Breeding (1938); Svinenes Avl og Fodring (1944, Lærebog til Slagteriskolen); Odense Eksport-slagteri 1897-1947 (s. m. Cl. Clausen); desuden Beretninger fra Forsøgslabo­ratoriet om De sammenlignende Forsøg med Svin fra statsanerkendte Avls­centre samt faglige Artikler; Medar­bejder ved Landbrugets Ordbog (1937; og Den ny Landmandsbog (1943). Adresse: Ingemannsv. 9, Odense.

CLAUSEN Jens Chr. Dr. phil.; f li Marts 1891 i Nørre EskiMstrup ved Tøl­løse; Søn af Husmand ok Tømrer C!ir. Augustinus Clausen (død 1938) og Hu­stru Christine f. Christensen (død 1933) -gift (28. Okt. 1921) m. Anna C., f. 30 Aug. 1889, Datter af Gaardejer Nieb Peter Hansen (død 1897) og Hustru Ka­ren Christine f. Pedersen (død 1924).

Student (privat dimit.) 1913; Lærer ved Tølløse Realskole 1910-16, ved De forenede Kursns i Kbhvn. 1918-20; cand. mag. 1921; Assistent ved Den kgl. Vete­rinær- og Landbohøjskoles Laborato­rium for Arvelighedsforskning 1921-31; Dr. phil. 1926; Staff Member of Car­negie Institution of Washington 1931 (Sektionen for eksperimentel Systematik ved Carnegie Institutionens plantebiolo­giske Afdeling, Stanford Pniversity, Ca­lifornien).

Research Fcllow "f Internationa Education Board ved Division of Ge­netics, rniverøity of California, Berke-ley, Cal. 1927-28; Æresmedlem af Bota-nical Society of Edinburgh 1935; Assu-ciate Editor of Evolution 1948.

Forskndngsomraade: Arvelighedsfor-hold (særlig Artsbastarder); Kromosom-forskjiing; botanisk Systematik; Arte-dannelse og Evolution.

Har i inden- og udenlandske viden­skabelige Tidsskrifter offentliggjort 011 Række Arbejder vedrørende disse Em­ner, deriblandt Disputatsen, der om­handlede de danske Stedmoderblomster og (s. m. D D Keck og Wm. M Hieseyl

275    ______________________

Experimental studies on  the nature of species   (l  1940,  11  1945,   III  1948).

Adresse: Carnegie Institution, Stan­ford University, Cal. U.S.A.

CLAUSEN Johan Rektor; f. 24. Maj 1905 i Grinderslev; Sen af Læge Emil Clausen (død 1929) og Hustru Hanne Helene f. Hjort (død 1924); gift (7. April 1936, Ægteskabet opløst 1949) m. Inge Merete C., f. 22. Febr. 1915, Dat­ter af f h. Birkefuldmægtig Hugo Car-stenscn og Hustru Magda f. Svendsen.

Student (Sorø) 1924; cand.mag.(Dansk og Latin) 1931; Lærer ved Jlarie Kru-ses Skole 1931, Adjunkt 1933; Rektor sammesteds 1938.

Adresse : Frdbg. Allé 16, Kbhvn. V.

CLAUSEN Johan fb. Valgmenigheds­præst, R.; f JOJÆartslfl60 i Kbhvn.; Sen af Varemægler B C Z Clausen (død 1901) og Hustru Johanne f. Sørensen (død 1921); trift (29. Marte 1887) m. Herdis C., f. 5. Febr., Datter af Biskop T Skat Rørdam (død 1909) og Hustru Marie f. Hauch (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1878; cand. theol. 1885; Lærer ved Grundt­vigs Højskole; Kapellan ved Vartov 1886- Præst ved Hospitalskirken og resid. Kapellan ved Budolphi Kirke i Aalborg 1889; Valgmenighedspræst i Odense og Sønder Næraa 1897; resid. Kapellan ved Helligaandskirken i Kbh. 1908; Præst ved Kbhvns Valgmenighed 1911-31.

Censor i Religion ved Skolelærerek«-amen 1910-17; Medlem af Bestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898, 1898-1918.

Adresse : Kronprinsensg. 2, Kbhvn. K.

CLAUSEN Johannes Overlæge, Dr. med.; f. U. Dec. 1904 i Hjørring; Søn af Dom­mer J W C Clausen (se denne); gift (4. Maj 1932) jn. Anne Lise C., f. B. Aug. 1910 i Kbhvn., Datter af Skuespil­ler Kai Lind og Hustru Maya f. Bjer­re-Jensen (død 1939).

Student (Vejle) 1922; med. Eks. 1929; Dr. med. 1934; Kandidatpladser ved forskellige kbhvnake Hospitaler; Reser­velæge ved Kommunehospitalets med. Afd. VII 1934-37 og ved Sundby Hospi­tals Børneafd. 1937-39; 1. Reservelæge ved Bernehospitalet paa Fuglebakken 1939-42 og ved Kommunehospitalets med. Afd. II 1942-47; Specialistanerkendelse (Medicin) 1937 og (Børnesygdomme) 1939; Overlæge ved Odense Amts og Bys Sygehus, med. Afd. 1947.

Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1929-46, for Den alm. danske Lægeforening 1935-44, for KIbhvns Lægeforening 1945-47; Med­lem (Suppleant) af Den alin. danske Lægeforenings Overvoldgiftsret fra 1944

_________________Clau

og a'f Bestyrelsen for Danske Børne­lægers Organisation 1942-47; Formand i Bestyrelsen for Dansk pædiatrisk Sel­skab 1945-47.

Har skrevet: Undersøgelser over de serologiske Blodtype-Egenskaber M og N (Landsteiner og Levine) (Disputats, 1934); Afhandlinger om medicinske og pædiatriske Emner.

Adresse:  Langelinie  30,  Odense.

CLAUSEN   Julius fh. Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek, Forfatter, R. DM. p.p.; f. 17. Aug. 1868 i Kbhvn.; Søn al Varemægler E C Z Clausen (død 1901) og Hustru Johanne f. Sørensen (død 1921); gift (9. Nov. 1895) m. Charlotte C., f. 9. April i Vordingborg, død 1946, Datter af Borgmester R Friderichsen (død 1895) og Hustru f. Friis (død 1890).

Student (Metropolitanskolen) 1886; Universitetets Guldmedalje 1888; cand. mag. 1891; Assistent ved det kgl. Bib­liotek s. A.. Bibliotekar 1903-33; Littera­tur- og Teateranmelder ved Berlinirske Tidende hhv. fra 1899 og 1901-35; Le­dende Senior i Studenterforeningen 1904 -05; Medlem af Bestyrelsen for Kam­mermusik foreningen Ojf for SelskaU-i for dansk Teaterhistorie; Formand for Selskab for Historie, Litteratur og Kunst og i Olaf Poulsen-Fonden. Kor-responderende Medlem af Svenska Litte-ra! ursallskapet i Finland.

Litterære Værker: Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller (1891); Jens Baggesen (1895); Frederik Christian, Hertug af Augustenborg (18%); Fra Krinolinens Dage (1897); Skandinavismen (1900); Kunstnerfor­eningen af 18. November (1902); Wag-ners Tristan og Isoide (1914); Wagners Parsi-fal (1915); Den danske Tartuffe (1916); Chr. Winthers Digtcyklus „Til Een" (1918); Anna Bloch (1918); Fest­spillet „Den 28. November 1825" (opf. Kgl. Teater); Omkring det Heiberg-ske Hus (1934); Wagners Tristan og Isoide i Oversættelse (1935); P E Lan­ge-Muller (1938); Mennesker paa min Vej (1941); C A Reitzel (1944); Eros (1946); Strøtanker (1948). Redaktør at Illustreret Verdens-Litteraturhistorie (1901) og af Vor Fortid (1916-18); har udgivet Breve fra P V Jacobsen (1899); Af Orla Lehmanns Papirer (1903) m. m.; Udgiver af Memoirer og Breve Bd. 1-50 (1905 ff.); En Kvindes Kærlighed (1928); Fra Provinsen (1939); Medredak­tør af Danmark i Fest og Glæde, hvori skrevet Borgerliv 1820-70 og Omkrinn Grønnegadeteatret; Medarbejder ved 1. og 2. Udg. af Salrnonsens Konversa­tions-Leksikon, ved Illustreret dansk Konversationsleksikon ok ved „Danske

Clau       ___

UurrcKaarde" : oversat Andrejeft'.: llai som fik Lussingerne (opf. Kgl. Teater 1924); Bern. Shaw : Jeanne cl'Arc (DaK-inarteatret 1925); Klabund.: Den hvide Ring (Det kgl. Teater 1932); Franziska v. Åltenhausen (1929); De la Garde: Kongressen danser (1945) •. 19 Hørespil for Statsradiofonien; talrige Tidsskrift­artikler, m. m.

Indehaver   af   Goethe-   og   Buneberg Medalje.

Udenl. Ordener: N.O.N.5.; S.V.2'.; Ty.r.K.2.

Adresse : Havneg. 55. Kbhvn. E.

CLAUSEN J W C Dommer, R.DM.; t. 4. April 1868 i Assens; Sen af Sogne­præst N Clausen (<l«d 1906) og Hustru J3mma f. Larsen (ded 1891); gift (1897) m. Dagmar C., f. 11. Marts 1867, død 1924, Datter af Amtmand N B Hump (død 1900) og Hustru Helene f. Ulrik (død 1899).

Student (Frederiksborg) 1886; cand. jur. 1892; Amtsfuidmægti« i Sorø 1892, i Hjørring 1895; tillige Amtsraadssekre-tær og Skolefoudskasserer; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1897; Herredsfoged i Balling og Nørre Horn e Herreder 1915; Kriminaldommer i Vejle m. v. 1919; Dommer i Korsør og Skjelskør m. v. 1925; Afsked 1937.

Adresse : Kornv. 15, Obarlotteniluiid.

CLAUSEN Kai A Direktør; f. 19. Sept. 1898 i Kbhvn.; Søn af Bankdirektør C C Clausen (død 1937, se Kraks Blaa Bo« 1937) og Hustru Kristine f. Jensen (død 1930); gift (29. April 1922) m. Karen C., f. 30. Dec. i Hangø, Datter af Gros­serer A W Kirkebye (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1916; uddannet i Banker i' Danmark og i New York, London og Paris 1916-24: Underdirektør i Akts. Scania Vabis ost Kaadvaddam 1924; ansat i Firmaet A \V Kirkebye 1927; Direktør i Akts. A Vi Kirkebye fra dettes Start i 1939.

Formand for Dansk Reklame-Forening 1944-48 og for Dansk Golf Union fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Kulsy­re- ok Tørisfabriken Union, Brovad 1933, for Akts. A W Kirkebye 1942, for Akts. Fisk Autornobilsummi 1945 og for Akts. The British Hardware and Machi-nery Company Ltd. 1946: Medlem at Bestyrelsen for Kbhvns Golfklub 1929-37, for Rungsted Golfklub 1937-40, for Dansk Idrætsforbund 1948 og for Kbhvns Idrætspark 1948; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Reklame-Forening 1948.

Adresse: 0-Allé 27, Kbhvn. Ø.

CLAUSEN M J Amtmand, R.; f. 21. Febr. 1908 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Albert Clausen (død 1912) og Hustru Mary f. Nørgaard; gift (27. Jan. 1940) rn. Karin Maria C., f. 7. Marts 1910 i

_______________         ____2T6

tioteborg, Haller af Direktør Carl Harnstrom (død 1936) og Hustru iler da f. Simonsen.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1932; Dommerfuldmægtig i Nykøbing S. 1932-33; f ung. Sekretær i Indenrigsministe­riet 1933, Sekretær 1936, Fuldmægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1945, funjr. Chef for Indenrigsministeriets Kommu­nekontor 1945, udnævnt 1948; Amtmand over Tønder Amt 1949.

Sekretær for og Medlem af Hoved­stadskommissionen 1939-48; Sekretær for Taksationskommissionen i Henhold til Kbhvns Byggelov 1940-48: Medlem af Skattekommissionen; Medlem af Forval! ningskommissionen. Formand for den­nes Udvalg vedr. Amterne; Opmand i Voldgiftsretten i Henhold til Hoved-stadsudligningsloven: Formand for Ind-lemmelsesnævnet; kst. Amtmand over Kbhvns. Amt 1948. Adresse : Tønder.

CLAUSEN   Peter Provst. R.DM.; f. 2. Dec. 1880 i Stovby; Søn af Gaardejer Niels Clausen (død 1888) og Hustru Mariane f. Pedersen (død 1897): gift (9. Nov. 1907) m. Anna C., f. 19. Marts 1879 paa Hostrupgaard ved Stovby, Datter af Proprietær Jens Østergaard (død 1885) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1928).

Student (Horsens) 1899; cand. theol. 1906; Realskolebestyrer i Brædstrup 1907; Sognepræst i Vinding-Bryrup 1913; Provst i Tyrsting og Vrads Herreders Provsti 1921; Sognepræst i Kattrup Ørridslev-Toistrup 1928; Provst i Vor o« Nim Herreders Provsti 1929.

Formand for Kristelig Forening til Børns Redning i Skanderborg Amt 1925, for Tiendeafløsningskommissaonen i A.ir-hus Stift 1930 og for Pleje- og Berne-hjemsforeningen for Aarhus Stifts syd­lige Del 1935; Medlem af Skoledirektio­nen i Skanderborg Amtsraadskreds 1935.

Adresse: Thorsvang, Horsens.

CLAUSEN Sten H Politimester; f. 13. Aug. 1902 i Vihøj i Salling; Søn af Læge Emil Clausen (død 1929) og Hu­stru Helen f. Hjort (død 1924); gift (22. Marts 1929) m. Ingrid C., f. 19. Juli 1907 i Oslo, Datter af Grosserer Carl Wleiigel og Hustru Johanne f. Creutz.

Student (Sorø) 1920; cand jur. 1926; Politibetjent i Kbhvns Politi 1927; Sekretær i Kontoret for Politisager 1930-31; Inspektionsbetjent 1931; Politi­assistent i Færdselsafdelingen 1934; ved Svendsgades Politistation 1936; Politi­kommissær 1938: Politimester i Kolding m.v. 1945.

Lærer ved Statens Politiskole 1934-45; Formand for Foreningen af Politiassi stenter i Stor-København i 1937 og ror

_277 _________ _______ _____

Foreningen af Politikommissærer m. fl. i Danmark 1938-45; Medlem af det raad-givende Udvalg m. H. t. Politiskolens Forhold 1938-45 ok af Politiraadet i Kbhvn. 1941-45. Adresse: Domhusg. 2, Kolding.

CLAUSEN   Sven Forfatter, Dr. jur.; f. 30. Okt. 1893; Søn af Herredsfuldmæg­tig, Justitsraad C II Clausen (død 1919) og Hustru Meta Augusta f. Smith (død 1923); gift (il. Dec. 1921) m. In­geborg C., f. 15. Juli 1900 i Horsens, Datter af Snedkermester C Jensen (død 1931) og Hustru Marie f. Olesen.

Student (Herlufsholm) 1911; canil. jur. 1917; Fuldmægtig ved Vor og Nim Herreder rn. v. 1919; Birkefuld­mægtig paa Frederiksberg 1921; Fuld­mægtig i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1923; Kasserer smstds. 1933-49: Dr. jur. 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1937-39 og for P E N-Club 1946-46; ledende Sendor i Studenter foreningen 1948-49.

Det Anders Sandøe Ørstedske Pris­medalje-Legats Guldmedalje 1930; Otto Benzon's Brandes Legat 1934; Holberg-Medaljen 1935.

Har skrevet: Vore egne Mandariner (Dagmarteatret); Bureauslaven (Aar hus Teater); Den gamle Historie (De; ny Teater og Odense Teater); Palads-revolution (Det kgl. Teater); I Rosen­lænker (Det kgl. Teater); Klvfugle« (Det kgl. Teater); Aftensvalen, Kultxir-aben (Arbejdernes Teater); Digte 1931: Oikte (1940): Moralske Børnerim (1934) m. v. Om negotiable Papirer (1930); Om Kreditforeningsforhold (Disputats, 1934); Essays om almindelig Retslæro (1935); Nordisk M&lstræv (1938); Årbog for nordisk Målstræv II-X (1939-48): Udvalgte Tvangstanker (1945); Skue­spillets Teknik (1939); Redaktør af Språgfronten fra 1944.

Adresse : Vilvordev. 35, Charlottenlund.

CLAUSEN Victor Overingeniør, R.DM ; f. 27. Nov. 1880 i Førslev ved Ringsted; Søn af Sognepræst Jens Thomsen Clau­sen (død 1902) og Hustru Johanne Emi­lie Pauline f. Engell (død 1897); gift (27. Maj 1910) m. Anna C., f. 26. Dec. 1880, Datter af Sognepræst Frederik Holberg-Møller (død 1915) og Hustru Eleonora Christiane f. Neergaard (død 1938).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1898; cand. phil. 1899; cand. polyt. 1904; as-si8t. Ingeniør i Kbhvns Telefon Aktie­selskab 1904, Afdelingsingeniør 1917, Overingeniør og Chef for Linieafdelin­gen 1933.

Medlem af Elektroteknisk Forenings Bestyrelse 1920-28 og af Dansk Arbejds-

_____     _   ___________Clau

giverforenings Repræsentantskab.

Har skrevet forskellige mindre Af­handlinger i „Elektroteknikeren" om Pupinkabler, Telefonkablers Dimensio­nering og Telefonforstyrrelser.

Adresse : Eivindsv. 22, Charlottenlund.

CLAUSEN Vilhelm Overlæge, Dr. med.; f. 25. Aug. 1901 i Hjørring; Søn af Dommer J W C Clausen (se denne); gift (15. Maj 1931) m. Dagmar C., f. 8. Maj 1908 i Korsør; Datter af Meje­rist Mathias Larsen og Hustru Dag­mar f. Jeppesen.

Student (Esbjerg) 1919; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Korsør Sygehus 1927-28; Kandidat ved Øresundshospi-talet 1928-29; Studierejse (Institut Pa-steur, Paris) 1929; Kandidatpladser ved forskellige kbhvnske Hospitaler 1929-31; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Børneafdeling 1931-33-, Reservelæge ved Sundby Hospitals Børneafdeling 1933-35; 1. Reservelæge ved Rigshospitalets Bør­neafdeling 1935; samtidig frivillig As­sistent ved Statens Seruminstituts Tu­berkuloseafdeling 1928-32; Assistent ved Frdbg. Tuberkulosestation 1930-36; Dr. med. 1936; Specialistanerkendelse i Bør­nesygdomme ; Overlæge ved Niitionalfor-eningens Børnesanatorium ved Vording­borg fra 1938.

Har skrevet: Kliniske Undersøgelser over Insulinresorptionens Paavirkelig-hed af Adrenalin, Pituitrin og Ephe-tonin (Disputats, 1935) og flere mindre Arbejder.

Adresse: Børnesanatoriet, Vording­borg.

CLAUSSEN    N Hjelte Direktør, Dr. techn.; f. 13. Jan. 1866 paa Prøvelys-t ved Hillerød; Sen af Proprietær L K Claussen og Hustru f.Hjelte: gift (1904) m. Lene Kirstine C., f. 4. Maj 1868 paa Johannelyst ved Randers, død 1944, Dat­ter af Proprietær S M Sørensen og Hu­stru f. Smith.

Student (Herlufsholm) 1883;cand. polyt. 1888; Universitetets Guldmedalje 1887: ansut i Akts. Liunuri^er & \Vain ias9-94; Assistent ved Carlsberglaboratoriets kemiske Afdeling 1894^97; Laboratorie-forstander ved Bryggeriet Ny Carlsber« 1987-1904: virkede ved Wahl-Henius In-stitute of Fermentology 1905-11; derefter ansat ved Carlsberg - Bryggerierne fra 1912 som Overinspektør, fra 1931 tekn. Underdirektør, Direktør 1934-36.

Censor ved den polytekniske Lærean­stalt 1925-34; Med'lem af Bestyrelsen for Pasteur-Selskabet; tildelt Emil Chr. Hansen-Medaljen 1933; tilforordnet ved Carlsberg Laboratoriet 1938; Æresmed­lem af Dansk Brygmesterforening, af Norsk Bryggerlaug og af Svenska Bryg gareforeninaen samt af Alurnni Associa-

Clau   ________    __

l ion of the Wahl-Henius Institute; Med lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber ; lit. tedm. h. c. 1942.

Litterære Arbejder: Om Øllets Sar-cinasygdom og dens Ophav (1903); On a method for tlie application or Han-sen's system in tbe manufacturing of well-couditioned English stock beers (1904;.

Adresse:   Henningsens   Allé   52, Hellerup.

CLAUSSEN    Poul   Apoteker,   R.p.p.;   f, 1889   i  Holbæk.

Cand. pharm. 1912; farmaceutisk Vi-sitator 1922-33; Apoteker i Kbhvn., Gnt-fenfeld Apotek, 1933.

Redaktør af Farmacevtisk Tidende 1917-20; Formand for Farmacevternes Pensionskasse 1922-23; Repræsentant i Det pbarmaceutiske Understøttelsessel-skab 1922-43, Næstformand 1931-39; For­mand for Farmaceutisk Lønfcontor 1937 ug for Danmarks Apotekerforening 1939-47; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Priiicipali'oreiiing 1944, Næstfor­mand 1946.

Formand for den konservative Væl­gerforening for Jibhvn. og Frdbg. 1947; Medlem af Det konservative .Fol­kepartis .Repræsentantskab 1928 og al Hovedbestyrelsen 1947; Sekretær i Na-tionalfonden for Konservatismen 1935, Formand 1948; Medlem af Bestyrelsen for Det konservative l'ond 1937 og af forretningsudvalget 1940; Medlem a; NævningeGrundtisteudvalget for Kbhvus 5. Kreds 1938; Medlem at Borgerrepra-sentationen 1943, af Folketinget i 1945 og fra 1947.

Udenl.   Urden:   Fi.H.R.31.

Adresse: Aaboulevard 6, Kbbvn. N.

CLAUSSEN   Svend Oberstløjtnant, U. DM., HTH.p.p.; f. 12. Juni 1889 i Odense; Søn af Lærer Abrendt Claus-sen (død 1933) og Hustru Jutta f. Rasmussen (død 1945); gift (12. Okt. 1911) m. Ebba C., f. 10. Febr. 1890 i Svendborg, Datter af Borgmester og Byfoged Sejr Malling Holm (død 1913) og Hustru Axelme f. von Schack (død 1929).

Sekondløjtnant 1909; Premierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; Chef for Fodfol­kets Sergentskole 1929, Oberstløjtnant 15131; Chef for 4. Batail'ta (»32; til Jtaadighed for 6. Hegiment 1938; Chef for 5. Bataillon 1938; til Raadiglied for 6. Regiment 1945; i Forstærkningen 1947.

Tjenstgørende i den finske Hær 1920.

Udenl. Orden:  Fi.HJt.3'.

Adresse : Lejrinspektøren, Den Danske Brigade i Tyskland.

_________ ____________B8

CLEMENT  Chr. Emil Sagfører; f. 21. Maj 1889 paa Rudegaard, Falster; Søn af Skovrider Peter Foersom element (død 1929) og Hustru fiegme f. Brend-strup (død 1938); gift (26. Juni 1919) m. Tandlæge JUarie C., f. 14. Maj 1891 paa Fovsletgaard ved Kolding, Datter af Proprietær Thomas Hosen (død 1930) og Hustru Frederikke f. Bonde (død 1912).

Eksam. jur. 1912; Sagfører i Kbhvn. fra 1915.

Formand i Bestyrelserne for Akts. De forenede Vatfabriker, Akts. Fsbriken Fiducia, Akts. Hørsholm Klædefabrik, Akts. Nivella Strømpefabrik og diverse Ejendomsselskaber; Medlem af Besty­relsen for Akts. Bruun & Sørensen ,>u' af Repræsentantskabet for Kbhvn-Brandforsikring.

Adresse: Viggo Rothes V. 32 A, Ohar-lottenlund.

CLEMENTSEN Oscar-Hjalmar Kontor­chef i Danmarks Nationalbank R. M T.Kfh.p.p.; f. 28. Febr. 1880 i Kbhvn.. Søn af Købmand Chr. N Ciementeei: (død 1926) og Hustru Anna f. Toft (død 1927); gift (1. Maj 1928) m. Sofie C., f. 3. Febr. 1883 i Kbhvn., Datter al Annonceentreprenør Vilh. Salomon (død 1923) og Hustru Josephine f. Christi ansen (død 1934).

Præliminæreks. (Lyceum) 1896; Kon toruddannelse; Assistent i Nationalban kens Filial i Kolding 1903, i Hoved kontoret i jvbhvu. 1%», Fuldmægtig 191. .Uetalkasserer 1923, Underkasserer 1933.

Medarbejder ved Dansk Røde Kors Krigsfangehjælp 1914-18- Medlem af Kbhvns 8. Huslejenævn' 1917-24; Revi­sor i A/S Kbhvns Sommer Tivoli fra 1920; Medlem af Bestyrelsen for Alli ance Franqaise 1924-40; Kasserer for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Etatsraad August Brinckmann og Hustru Marie Sophie, f. Ringners Mindelegat, fra 1936, For­mand 1943; Kasserer for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogs ridderes Efterladte fra 1943: Medlem af Bestyrelsen for Bespisnings-Anstalten for Trængende i Kbhvn. fra 1944 og at Selskabet Kjædens Gouvernement fra 1945; iiu\edkasserer for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1946. Har udgivet: Fortegnelse over Chre-tien's Portrætstik af kendte Danske <1921); Fortegnelse over Flint's Por­trætstik (1924).

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; F.S.S.3.; F.Æ.L.5.; P.r.K.2.; Ø.r.K.2.

Adresse:  Købmagerg. 49,  Kbhvn.  K

CLEMMENSEN    U t le   Skibsmægler;   l 23.  Nov. 1877 i Odense; Søn af Skibs­mægler   Chr.   Clemmensen   (død   1918)

og   Hustru    Caroline    f. Mangor    (død

1902); gMt (2. Maj 1903) m. Anna C., f. 13. Nov. 1884 i Horsens. Datter al Smedemester C Sørensen (død 1918) ok Hustru f. Jørgensdatter (død 1924).

Uddannet i forskellige Købmands- og Skibsmæglerforretninger i Odense, Kbhvn. og i Udlandet; kgl. Bestalling som edsvoren Mægler 1903; sammen med Broderen Konsul Jacob Clemmen-sen optaget som Kompagnon i Fade­rens Forretning; efter dennes Død fort-sattes Forretningen tinder det gamle Firmanavn Clir. Clemmensen.

Næstformand i Bestyrelsen for Fyen« Disconto Kasse; Medlem af Bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1917-47 og for Foreningen af Arbejdsgivere • ved Odense Havn 1919-25; Medlem af Handelsretten for Odense Købstads Retskreds fra 1921.

Adresse: Kastaniev. 46, Odense.

CLEMMESEN Carl Overlæge, Dr. med., R.. M.T.Kha.p.p.; f. 27. Sept. 1899 i Aalborg; Søn af Kaptajn Johan Clem-mesen (død 1946) og Hustru Marie f. Gran (død 1939); gift 21. Marts 1925) m. Elisabeth C., f. 6. Okt. 1895 i Wien. Datter af Købmand Johann Eiriseh (død 1904) og Hustru f. Rezniczek (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1917; arbejdede ved Transporter af Wiener-børn til og fra Danmark 1919-23; med. Eks. 1925; Reservelæge ved Amtssyge­huset i Roskilde 1926-28, ved Kolonlen Filadelf ia il929-3S og ved Kommunethospi-talets Afd. VI 1932-53; Dr. med. 1932; Specialistanerkendelse (Neurologi og Psykiatri) 1933; Konsulent ved Fængsels-hjælpens retspsykiatriske Undersøgelser 1933-35; assisterende Læge ved Irrvall-deforsikringsretten fra 1933; Afdelings­læge ved Sankt Hans Hospital 1934-36 og ved Kommunehospitalets psykiatri­ske Afd. 1936-38; Overlæge ved Bispe­bjerg Hospital, psykiatrisk Afd. fra 1938.

Formand    for    Foreningen   af   yngre Læger  1933-36.  Æresmedlem 1937;  Med­stifter af Den  sociale Skole  1936;  For­mand lor Danske Psykiateres Organisa­tion  1939-45,  for Speciallægeorganisatio­nernes   Sammenslutning  1940-45   og   for Den   alm.   danske   Lægeforening   1945; Medlem af Borgerrepræsentationen 1943. Har skrevet: Inanition und Epilepsie (Disputats), samt en Del faglige, min­dre Afhandlinger. Udenl. Ordener: Ø.r.K.l. & 4. Adresse :  Bispebjerg  Hospital. Kbhvn. NV.

Sommerbolig :  Tisvilde.

CLEMMESEN   Erik  Maler   Grafiker    f. 12. Maj 1905 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Johan riemmescn (dfld 1946) <« Uus"

__________ _   __ Cock

Mario f. Gran (død 1939); gift (22. Juli 1938) m.Chriftine C., f. 29. Auc. 1903 i "Kbhvn.. Datter af Direktør, Greve Theodor Ahlefeldt-Laurvig (død 1933) og Hustru Christine f. Musaens (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1923; Uddannelse paa Kunstakademiet; Stu dieophold i Frankrig og Italien; ud­stiller paa Kunstnernes Efteraaraudstil ling og paa Charlottenborg.

Værker solgt til Kobberstiksamlingen, Ny Carlshergfondi't os Kunstforenin­gen.

Har udgivet: Rungstedlund — en Have (1941): har foretaget Udsmyk­ning af kirurg. Afd. paa Bispebjerg Hospital; har oversat og er Forfatter af forskellige knnstteoretiske Afhand­linger.

Adresse: Classensg. 36, Kbhvn. Ø.

CLEMMESEN Svend Overlæge, Dr.med.: f. 20. April 1901 i Aalborg; Søn af Kap­tajn Johan Clemmesen (død 1946) og Hustru Marie f. Gran (død 1939); gift 1. Gang (28. Juli 1928) m. Elisa C., f. Ulrich, f. 29. Ang. 1895 i Taastrup ved Rønde, død 1933; 2. Gang (25. Maj 1934) m. Margrethe C., f. Henriksen, f. 29. Juni 1906 i Viborg.

Student (Metropolitanskolen) 1918; med. Eks. 1926; Assistent ved Rigsho­spitalets fysiurgiske Klinik 1927-29 og ved Kbhvns Universitets hygiejniske Institut 1929-32: Dr. med. 1931; Reser­velæge Ved Sundby Hospitals med. Afd. 1933-38: Specialistanerkendelse (Fysiin--£i) 1934 og (intern Medicin) 1936; Over­læge ved Kommunehospitalets fysiurgi­ske Afdeling 1938; Leder af Landsfor­eningen til Bekæmpelse af Børnelam­melsen og dens Følger's Forsknings- og Behandlingsinstitut 1945.

Formand for Dansk fysiurgisk Sel­skab 1938-44 og for Selskabet for teore­tisk og anvendt Terapi 1940-41.

Har skrevet: Om Operationsautokla-ven (Disputats, 1931); samt en Del Af­handlinger om Vitaminspørgsmaal ng om Fysiurgi.

Adresse: f T. Ibsens V. 22. Gentofte.

COCK-CLAUSEN Alfr. Arkitekt. R.p.p.; f. 2. Marts 1886 i Kbhvn.; Søn af Ar­kitekt Ludvig Clausen (død 1904) og Hustru Aase f. Cock (død 1917!: gift (9. Juni 1911) m. Ellen C.-C., f. 8. Bept. 1886 paa Frdbp;., Datter af Brygger Valdemar Tvede (død 1933) og Hustru Emilie f. Andersen (død 1942).

Præliminæreksamen 1903"; Afgang fra Teknisk Skole 1906; Afjrangsbevis fra Kunstakademiet 1911; Kunstakademiets Oulmedal.io med Stipendium 1913; G l'' Hetsch's Medalje 1906; Theopliilos Han­sens Rpjselppal 1916; Akademisk Ar­kitektforening'« Æ/reamedal je 1927;

Cock

280

Københavns   Kommunes    Præmie    for gode og smukke Huse   1920   og 1930;

Gentofte   Kommunes  Præmie   1929;   ar­bejdet  for  H  Kampmann  1905-10,   for G Tvede 1912-17 (ledede for førstnævnte Opførelsen af Post- og Telegrafbygnin­gen  i Aalborg og for sidstnævnte Op­førelsen   af   Biblioteksbygningen    paa Herlufsholm     samt   Ombygningen    af Handels- og Kontoristforeningens Hus i Kbhvn.); har bl. a. opført Det Classen-ske Fideikommis' Børnehjem ved Korse-litze  og   Næsgaard,     Hovedbygningen paa    Vestergaard    ved    Stubbekjøbing samt Akls. De Dansko Spritfabrikkers Forsøgsgaarde   Frederikshøj    ved   Aal­borg og Jernbjerggaarden ved Slagelse, Avlsbygninger  paa   Maaløvgaard,   Bas­næs og Toftebjerg; restaureret og om­bygget Hovedbygningen paa Gjerdrup. Skovssranrd.   Frederikslnnd,   TTnv«!unde. Hindsgavl,  Basnæs.   Vindhyholt.   Over-førsterfraarrfen    ved    Jægersborg   saml Akts.  De Danske Spritfabrikkers Kon-torbygning i Kbhvn. og Hovedbygnin­gen paa Selskabets Forsøgsgaard  Trin-derup  ved  Hobro; opført Metropolitan-skolens  Bygning  (tidl.  Femmers Kvin-desemiinarium)    i   Kbhvn.;    Beboelses-karréer    ved    Humlebækgade   og   ved Bavnehøj   Allé    for    Kbhvns   Kommu­ne, Kgl. Hof-Bogtrykker Egmont H Pe-tersen's   Nybygning   Gutenberghus   ved Gothcrsgade ogVognmaercrgade. Khhvns Vognmandslang's      Alderdomshjem      i Brønshøj. Set. Therese Kirken Couvenl de    l'Assomption    i    Gentofte   , Rich's Huset    paa    Baadhuspladsen.    forskel lige Privatbygninger og Villaer i Kbhvn. og Omegn samt Kontor- og Fabrikshyg-ninger i  Kanders, Hobro. Slagelse. An!-borg og Roskilde, for Akt«. De Danske Spritfabrikker;  Monumentet   i   Aalborg for  Kimbrernes Tog.

Medlem af Kunstnersamfundets Arki-fektsektion fra 1913 og af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1917-19, Formand 1930-37; Arkitekt for Akts. De Danske Spritfabrikker fra 1916; Medlem af Repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1921 og Formand for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1926-28; Medlem af comité permanent des con-gres internatipnaux des architectes 1930-37, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1930-37 og af Bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Be­varing 1930-37; Medlem af Kbhvns Byg-ningskommission 1940. Administrerede Akademisk Arkitektforenings Bvgge- o*r Boligudstillinger i Kbhvn. 1926 og 1929; Medlem af Komitéen for Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i Brux­elles 1935 og i Paris 1937.

Uden*. Ordener:  N.8t.O.3*.; S.N.J.

Adresse; Søndermarks^, l A, Kbhvn Valby.

COCK-CLAUSEN     Harald Sekretær, cand. polit.; f. 26. Marts 1891 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Ludvig Clau­sen (død 1904) og Hustru Aase f. Cock (død 1917); gift (13. Sept. 1918) m. Sol­veig OC., f. a. Marts 1900 i Fakse Ladeplads, Datter af Kaptajn L N Skakke (død 1948) og Hustru Ane f. Kristiansen (død 1929).

Student (Østre Borgerdydskole) 1910. cand. polit. W17; ansat under Indu-striraadet 1917; Sekretær for Statens Kulfordelingsudvalg og Chef for 8ta lens Kulfordelingskontorer 1918-21; Sekretær i Industriraadet 1921-32; Læ-rer i Socialøkonomi ved Kunstakade­miets Bygningsskole 1925-32: Kommis­sær for Kul-Udstillingen i Kbhvn. 1930 og for Hav-Ddstillingen i Kbhvn. 1931: Sekretær for Bjendomsaktieselskabet Gutenberghns fra 1933 og for Admini­strationen af Virksomhederne under Eg­mont H Petersens Fond fra 1936 samt Prokurist for Systema og Checker Comp fra 1942.

Adresse: Aaboulevard 28, Khhvn. N. Sommerbolig:   Stensttien.   Fakse  La­deplads.

COHEN  Holger Direkter. Civilingeniør f. 30. Nov. 1891 i Kbhvn.; San af Glar­mester Wulff Cohen (død 1925) og Hu­stru Julie Andrea f. Lehm: gift (31 Juli 1920) m. Martha Astrid Johnna C. f 7. Juni 1901 i Kbhvn., Datter af In­spektør Anton Klingert (død 1916) Hustru f. Jensen.

Cand. polyt. 1915; Sekondløjtm 1916; Ingeniør ved Dansk Kufflel Akts. S.K.F. 1916-18: Driftsingeniør \ Akts. Porcelænsfabrikken Norden 19 24. Underdirektør 1924, Direktør 1931-. adm. Direktør for Akts. Nationaltiden 1939-42 og fra 1945.

Medlem  af  Akademiet  for de  tek sko Videnskaber 1937:  Medlem  af  11 danske  Komite  for  The  World   Pon Conference fra 1925; Medlem af Besty reisen for Sammenslutningen af Arbejds­givere indenfor den keramiske Industri 1924-39   og    for  Akts.   Bladkompagniet 1940-42 os fra 1946: Formand for Kbhvns Bladudgiverforening i 1942; Medlem af Destyrelsen   for   Akts.   Nationaltidende fra  1946. Adresse: Valeursv. 9, Hellerup.

COHEN J L Overretssagfører, B.; f. 1. Nov. 1886 paa Frdbg.; Søn af Grosserer L A Cohen (død 1919) og Hustru Pauline f. Lamm (død 1938); gift (2. Maj 1913) m. Karen C., f. 9. Nov. 1889 i Kbhvn.. Datter nf ITaridelschef ved Pen kgl. grønlandske Handel C S Ryder (død

1921)   og   Hustru   Hansine   f.   Sclirøder (død 1942).

StudenHBorgerdydskalenpaaChrsthvn.) 1904; cand. jur. 1909; Overretssagfører 1913; offentlige og beneficerede Sager fra 1931; Sagfører for Studentersamfun­dets Retshjælp for Ubemidlede fra 1916; Kontorchef i Kbhvns Kommunes Hjælpe­kasse 1921-33: Chef for Det danske Ge­sandtskabs Flygtningekontor i Malm« Nov. 1943-Juli 1945.

Medlem al Kbhvns Viurgeraad 1928-33. af Kbhvns Børnenævn 1933-41, af Dron­ningens Centralkomité af 1914, af Komi­téen for de akademisk-sociale Foredrag, af Bestyrelsen for Dansk Forening for social Oplysning til 1946. af Bestyrelsen for Den gensidige, kvindelige Hjælpe-forening og dennes Sygekasse og af Re-prsesentantskabet for Kbhvns social-fi-lantropiske Selskab til Afhjælpning af Bolignøden; Formand for Kbhvns Un­derstøttelsesforenings 3. Laanekreds frn 1935; Medlem af Bestyrelsen for Det mosaiske Troessamfands Laane- or Hjælpekasse fra 1946; Kevisor i Fæst-ningsartilleriforeningen fra 1918.

Har skrevet Afhandlinger i juridiske og socialøkonomiske Tidsskrifter, særlig om familieretlige og sociale Emner og om de kommunale Hjælpekasser samt Afsnit om Den frie Fattigforsorg (i Jubilæumsskrift om Hjælpekasserne, 1932).

Adresse : Viggo Kothes V. 29, Charlot-tenlund.

COHN  Einar Departementschef, K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 25. Juli 1885 i Nak­skov: Søn af Buntmager M Colin (dod 1909) og Hustru Augusta f. Rubin (død 1916); gift (17. Aug. 1910) m. cand. Phil. Jeannette C., f. 29. Sept. 1861 i Horsens, Datter af Professor Andreas Sch. Steenberg (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Laura Emilie f. Steenberg (død 19J3).

Student (Sorø) 1903; cand. polit. 1907; Assistent i Det statistiske Departement 1907; Fuldmægtig 1913; Leder af De­partementets Fordelingskontor (Statens Ernæringskort-Administration) 1*16; nin#. Kontorchef 1918; Kontorchef 1919; Departementschef 1936.

Sekretær i Det internationale Land-brugsinstituts Kontor for Danmark 1909, Leder 1937-47; Medarbejder ved The Carnegie Endowment for Interna­tional Peace 1912-28; Redaktør af Na­tionaløkonomisk Tidsskrift og Sekretær i Nationaløkonomisk Forening 1914-29; fcekretier i Valuta-Fællesraadet 1920; Medlem af Folkeregisterkommissionen af 1920; Sekretær ved Valuta-Konferen­cen 1923; statistisk Konsulent i Natio­nalbanken 1923-36; Medlem af Valuta­centralen 1924-27; Medlem af Udvalget

for Det landøkonomiske Driftsbureau 1924-37; Censor ved Handelshøjskolen 1924 og ved Aarhus Universitet 1539-47; Kaadgiver for den danske Delegation ved den økonomiske Verdenskonference 1927: Medlem af Seddelbank-Statistiker-Konferencen, Paris 1928, af Landbrugs-expert-Konferencen. Genéve 1930 02 1931, af Folkeforbundels statistiske Exoert-Komité, af Det internationale Statistiske Institut 1937 og atf I. L. O.s staitastiske Expertkomité 1947; Leder af National­bankens Valutakontor 1932-35: Medlem af Valutaraadet 1936; Formand for Til-synsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1936 og for Statsministe­riets Ddvalg vedrørende Varetilførsler under vanskelige Tilførselsforhold 1937; Medlem af Bestyrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1936. af Skattekommissionen af 1937, af Stats­ministeriets Produktions- og liaastnf-Kommission 1937 og af Det erhvervs-okonomiske Raad 1939-40; Næstformand i Priskontrolraadet 1940: Formand lor Pristalsnævnet 1948; forelæste paa Stockholms Hogskola og var raadgiven-de i økonomiske Soørgsmaal ved Lega­tionerne i Stockholm, London ok Wash­ington under Landflygtighed 1943-45.

Skriftlige Arbejder: Oversigt over øk. 'nistand m. v. i Danmark 1914-15; Danmark under den store Krig (1928): Festskrift for Kolding Sparekasse (1931); i Samarbejde in. H N Skade: Marga­rineindustrien i Danmark 1883-1933, ud­givet af Akts. Otto Mønsted (19331; økonomiske og statistiske Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Ddenl. Ordener: C.H.L3.: S.N.i.

Adresse: Sommerv. 2. Charlottenlund.

COHN  Georg Gesandt, Udenrigsministe­riets Raadgiver i Folkeret, Dr. jur., K'.DM.M.T.Kfh.p.p.; f. 14. Aug. 1887; Søn af Grosserer Herman Cohn og Hu­stru Emilie f. Perlstein: gift m. El-friede f. Bamberger, f. 9. Dec.

Student (Slomanns Skole) 1906; cand. jur. 1912: Universitetets Guldmedalje 1913; studeret ved forskellige udenland­ske Universiteter og Biblioteker, srerli« i Genéve og Haag: fuldstændig juri­disk Eksamen m. Udmærkelse og Dr. juris (summa cum laude) ved Univer­sitetet i Frankfurt 193i; Dr. jur. ved Kbhvns Universitet 1937; Volontør i Udenrigsministeriet 1913; Assistent 1914, Fuldmægtig 1915; Chef for Ministeri­ets Folkeretsafdeling 1918, kgl. Ud­nævnelse 1919; Udenrigsministeriets Raadgiver i Folkeret samt Leder af Udenrigsministeriets Folkeforbundskon-tor fra 1921; Titel af og Bang som overordentlig Gesandt og befuldmægti­get Minister 1946.

Cohn________ ________ __

Medlem af Traktatkommismonen 1919;

Sekretær ved de nordiske Ministermøder i Stockholm 1919, Oslo 1920 og Xbhvn. 1920; Delegeret ved Samarbejdet til Be-skyttelse af nordiske økonomiske Krav 1919; Medlem af Luftfartkommissionen 1920-26 og af Delegationen til Afslutning af Luftfartsovertmskomster nied andre Lande; Medlem af den sønderjydske Pensionskommissioii 1920; Delegeret i Folkeforbundets Forsamlinger i Genéve 1920,1925 og 1929; Medlem af den danske Kommission for internationalt intellek­tuelt Samarbejde 1926; Medlem af det dansk-schweiziske Undersøgelse«- og Forligsnsevn 1925; Medlem af den in­ternationale staaende Voldgiftsret i Haag 1929; Delegeret ved Konferencen til Folkerettens Kodificering i Haag 1930- Præsident for Forligsnævnet mel­lem TJ.S.A. og Polen ifølge Traktat af 4. Jan. 1930; Medlem af den danske Delegation paa Afrustningskonferencen i Genéve 1932; Medlem af den danske Grønlandsdelegation 1932-33; Medlem al Det Dansk-Chilenske Forligsnæyn 1934; Medlem af Académie Diplomatique In­ternationale i Paris -, Præsident for Konferencen af Oslo-Staternes juridiske Komité i Kbhvn.. Nov. 1939; Delegeret i de Forenede Nationers Plenarforsam­ling i New York 1946; Medlem af Ud­valget ang. Udlændinges Adgang til at eje fast Ejendom i Danmark 1946; den danske Regerings Repræsentant paa den XVII Røde Kors Konference i Stock­holm 1948; Formand for Kommissionen til Behandling af Spørgsmaal vedr. den kontinentale Sokkel 1948.

Sammen med Naphtali Cohn udgivet Jurid. Tidsskrift 1915 ff.

Har skrevet: Platons Georgias, en kri­tisk Redegørelse (1911.); Folkeretstoilder (m. N Cohn) (1911); Etik og Sociologi (1913); Moderne Krigsret (1915); Dan­ske Udleveringstraktater (1915); Neutra-tité et Societé des Nations (1924); KriegsverhMtung und Schuldfrage (19J1); Neo-Neutralitet (1937); Kan Krig for­hindres? En n.v Videnskab 1945; La Théorie de la responsabilité internatio­nale (Paris, 1947); samt talrige Af­handlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter. Holdt Forelæsninger ved Folkeretsakademiet' i Haag 1939, ved Stockholms Universitet 1944 og som Pri­vatdocent ved Kbhvns Universitet fra 1938.

Udenl. Ordener : Bnlg.C.F.l.; Ch.F.l*.; Pi.H.R.2'.; I.Kr.2.; Le.S.2.; N.St.O.2'.; Po. P. R. 2.; S. N. 2'.; Sp. C. III. 2*.; Sp.S.M.F.3.; S.V.21.; Ø.r.K.1.

Adresse;   V-Boulevard 5. Kbhvn.  V.

COHR   Einar    Konsul,    FabriksdirektøT-, R.; f. 17. Febr. 1901 i Fredericia; Søn af  Fabriksdirektør  Carl   M   Cohr   (død

____   _____________      282

1925. so Kraks Blaa Bog 1925) og lin stru Elfrieda, f. Berg (død 1934); gift (13. Fabr. 1926) m. Ellinor C., f. 13. Nov. 1901 i Svendborg, Datter af caud. jur. Hans O Buemann (død 1916) ok Hustru Edith f. Grotih.

Udgaaet fra Sorø Akademi; Handels-skoleeks. fra Aarhus Handelshøjskole; Uddannelse som Sølvsmed paa Faderens Fabrik i Fredericia; Tegneuddannelse paa Skolen for dansk Kunsthaandværk; gennemgaaet Fagskole i Tyskland; Prokurist i Akts. Carl M Cohr's Sølv. varefabrikker i Fredericia 1925, merk. Direktør Wil.

Svensk Vicekonsnl 1944; Formand fo' Bestyrelsen for Akts. Carl M Cohrs Sølv varefabrikker, for Akts. De forenede Ho teller (Hotel Vasegaarden) og for Fre­dericia Handelsskole; Medlem af Besty­relsen for Fredericia Handelsstandsfor­ening, for Danske Sølvvarefabrikanters Uandelsforening og for Fredericia Er-hvervsraad; Formand for Dansk Arbej­de, Fredericia Afd.

Adresse: Fælledv. 36, Fredericia.

GOLD Emil Overlæge, R.; t. 4. Nov. 1865 i Kbhvn.; Søn af Direktør Magdalus Cold (død 1900) og Hustru Vilhelmine f. Foss (død 1903); gift (22. Nov. 1902] m. Vulgerda C., I. 15. Okt. 1879 l Thorshavn, Datter af Stiftamtmand Hannes Finsen (død 1892) og Hustru Birgitte f. Formann (død 1930).

Student (Borgerdydskolen paa Chrsi-havn) 1884; med. Eks. 1891; Kandidat tjeneste 1893-96; Reservelæge ved Kbhvns Amtssygehus 1897-99; Sygehuslæge i Esbjerg 1900-35.

Formand for Esbjerg Hjemmesygepleje.

Adresse;   Nygaardsv. 65, Esbjerg.

COLDING Jørgen Christian Grosserer, Vicekonsul, R. p.p.; f. 20. Febr.  1876  i Randers; Søn af Købmand L S Coldina og Hustru Marie f. Hassing.

Elev paa Statsskolen i Randers; an sat i Firmaet Pagh & Quist Pedersen. Esbjerg 1893-1905- Prokurist i Firmaet Chr. Faber & Co., Kbhvn. og Koldim; 1905; Medindehaver al dette Firma 1918-22; overtog Firmaet Pagh & Quist Pe­dersen, Esbjerg 1922 og fortsatte det under eget Navn og overtog endvidere Firmaet J W Palludans Bftf., Varde 1934 og fortsatte dette som selvstændig Forretning ligeledes under eget Navn. Medindehaver (s. m. Sønnen. Konsul Axel Colding) fra 1939; Medindehaver al Firmaet Jørgen Colding, Tender.

Lettisk Vicekonsul 1926-40; spansk Vicekonsul 1941-45; Formand for Esbjerg Handelsstandsforening 1930-38 og for Es­bjerg Handelsstands Hjælpekasse 1928-45- Medlem af Bestyrelsen for Akts. Varde Bank 1926-45, Næstformand 1942-45; Medlem af Bestyrelsen for Marga

883___________________ __

rinefabriken Alfa fra 1940; Medlem af Esbjerg Havneraad 1935-39: Formand for Jydsk Kolonial-Grossist Foreninz 1929-31 og i samme Tidsrum Medlem af De danske Kolonial Grossist - Foreningers Fællesudvalg; Medlem af Akkordndval-get for Ribe Amt 1933-44.

Udenl. Orden: Sp.C.F.J.

Adresse : Taarbækdalsv. 14, Klampen-borar.

COLDING R E Direktør, R.; f. 26. Dec. 1882 i Hvidbjerg i Thy; Søn af Sogne­præst J F A Colding (død 1923) og Hustru Sophie Emilie f. Primon (død 1926): gift (8. Marts 1913) m. Alexan­dra C., f. 21. Febr. 1887 paa Frdbg., Datter af Ingeniør, cand. polyt. T A Colding (død 1933) og Hustru Anna f. Sollohub (død 1931).

Student (Odense Katedralskole) 1902; cand. polit. 1909: Assistent i Kbhvns Magistrats 3. Afd. s. A.; Fuldmægtig 1916; Ekspeditionssekretær 1919; Kontor­chef 1927; Direktør for Børneværnet 1947; Næstformand for Børnenævnet i Kbhvn. 1933.

Formand for Foreningen af 23. April 1882 med Børnehjemmet Dolms Minde; Fnrmaml i Bestyrelsen for Børnehaven af 1932 i Vanløse: Medlem af Bestyrel­sen for Præmieselskabet for Plejemødre.

Adresse: Sølvg. 30, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Skodsborgv.200. Nærum.

COLLET Harald Godsejer, Hofjægerme­ster: f. 15. Okt. 1900 paa Rønnebæks-holm ved Næstved; Søn af Kammer­herre, Hofjægermester Holeer Collet (død 1943. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Polly f. Hegermann-Lindencro-ne (død 1945): gift (16. Maj 1940) m. Else C., f. B- Sept. 1905 i Namdal. Norge, Datter af Bruksejer Johan Col-lett og Hustru f. Eger.

Student (Stenhus) 1918; cand. polit. 1924; studerede Landvæsen 1925-27; In­spektør paa Lundbygaard ved Præstø 1927-32; Ejer af denne 1932.

Formand for Afløsningen af Jagtret ten i Præstø Amt 1944 og for Bestyrel­sen for Akts. Falcks Redningskorps i Næstved: Direktør for Carlsen-Langes Legat-Stiftelse, Gammelkjøgegaard. Kø­ge, 1943: Besidder af det Colletskc Familiefideicommis 1943; Medlem af Tilsynsraadet for Præstø Amts Arbejds-anvisningskontor 1940.

Adresse: Lundbygaard pr. Lundby og Gammelkjagegaard, Køge.

COLLIN Edvard Overlæge; f. 8. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad J S Oollm (død 1906) og Hustru Benedicte f. Knudtzon (død 1940); gift 1. Gang (29. Jan. 1915, Ægteskabet opløst 1938) m. Edith C., f. i Kbhvn., død 1949, Datter af Generalkommissær Frederik Riise

^         ________________Colo

(død 1933. se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Christine f. Westergaard (død 1939); 2. Gang (20. Okt. 1938) m. Else f'.. Datter af Enkefrn Christoffersen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1905; med. Eks. 1915: Reservelæge ved Kyst­hospitalet ved Juelsminde 1915-17 og ved Hagavik Kysthospital i Norge i 1917; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenklinik 1918-21, tillige ved Dr. Panners Røntgenklinik 1918-19, ved Pinseninstitntete kir. Afd. 1918-21 og ved Radiumstationen 1920-21; Specia­listanerkendelse (Radiologi) 1920; Le­der af Rigshospitalets Lysklinik 1920-21; ledende Radiolog ved Radiumsta­tionen 1921-31; Leder af Finseninstitn-tfts Røntgenafd. 1922-34; Overlæge ved Rankt Josephs Hospitals radiologiske Afd. 1934.

Formand for Organisationen af dan­ske Radiologer 1926-30 og for Dansk radiologisk Selskab 1936-38: Repræ-snntant i KMivns. Lægeforening 1932-34, Mierllem af Bestyrelsen for samme fra 1936; Sundhedsstyrelsens Konsulen! ved Spenalistanerkendelse.

Adresse:   Gammeltorv  R.   Kbhvn.   K.

COLLIN  Hialmar Gesandt, K'.DM.p.p.: f. 23. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Jour­nalist A Collin og Hustru Vibeke f. Birch (dåd 1946).

Student (Efterslægtens Skole) 1909; cand. polit. 1914; Sekretær i Industri-raadet 1916; i Forretningsvirksomhed i n. S. A. og Spanien 1917-19; Sekretær i Udenrigsministeriet 1919: Fuldmægtig 1921; Kontorchef 1923; LegaMonssekre-tær i Rom 1928; Legationsraad i Wa­shington 1934; Kontorchef i Udenrigs­ministeriet 1936; Danmarks Agent i Burgos 1939: overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Kina og Siam 1940-46; midlertidig tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1946.

Medl. af Traktatkommissionen 1926-28.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.21.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; I.Kr.3.: N.O.N.4.; Po.P.R.4.-S.N.2'.: Sp.C.IIP.

Adresse:   Dronninggaards   Allé   56, Holte.

COLOV    Ernst Højesteretsdommer, R. DM.; f. 3. Okt. 1891 i Viborg; Søn af Bagermester Niels Christensen (død 1932) og Hustru Ane Marie f. Chri­stensen; gift (30. Dec. 1916) m. Hermi C., f. i Oslo, Datter af Grosserer Storm Martens (død 1927) og Hustru Constan­ce f. Brath (død 1927).

Student (Viborg) 1909; cand. l u r. 1915: Fuldmægtig vfd Sorø Amt 1915: Assistent i Justitsministeriet 1916; Sag­førerfuldmægtig 1918; Sekretær i Justits-

COlD_______________ __ ____

ministeriet 1919; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1923-25; Fuldmægtig i Justits­ministeriet 1925, Ekspeditionssekretær 19J1, Kontorchef 1933; Dommer i Østre Landsret 1939, i Højesteret 1944; Med­hjælper for Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1928-34; Justitsministeriets Kas­seinspektør ved Dommerembederne fra 1934.

Formand for Justitsministeriets Færd-selsudvalg af 1935 og for Ankenævnet vedr. Varef orsyningssager 1945; Formand for og Medlem af forskellige andre Ud­valg.

Adresse: Østerbrog. 90, Kbhvn. Ø.

CONRAD Rud. Socialdirektør, E.p.p.; f. 9. Maj 1897 i Esbjerg; Søn af Murer­mester C E W Conrad og Hustru Jo­hanne f. Håkansson (død 1942); gift (4. Juli 1925) m. Olga Helene C., f. 21. Marts 1901 i Kbhvn., Datter af Byg-ningskonduktør Marius Petersen (død 1937) og Hustru Edel f. Andersen (død 1912).

Ansat i Akts. Nordiske Aner Co. 1911-14; Uddannelse paa Købmandsskolen; Præliminæreks. 1915; Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; ansat i Kbhvns Magistrats 3. Afd. 1914, Assi­stent 1919, Sekretær 1925, Fuldmægtig 1928, Ekspeditionssekretær s. A., Kontor­chef 1933; Vicedirektør i Kbhvns Kom­munes Socialdirektorat 1939, Socialdi­rektør 1947.

Medlem af og Sekretær i Bestyrelsen for Fritidshjemmene for Kutnmuneskole-børn i Kbhvn. 1927-38-, Forretningsfører for Julestjernekomitéen i Kbhvn. 1928-38; Sekretær for Fællesudvalget for danske sociale og filantropiske Institu­tioners Samarbejde med Udlandet fra 1936; Medlem af og Sekretær for Dron­ningens Centralkomité af 1914 fra 1943 og af Bestyrelsen for Kvindehjemmet i Kbhvn. fra 1944; fællesnordisk Repræ­sentant ved internationale sociale Kon­gresser i Frankfurt a.M. 1932 og i Lon­don 1936; Lærer ved Skolen for den teoretiske Uddannelse af Kbhvns Kom munes Assistentetever og Underassisten­ter 1937-47; Formand for Bestyrelsen for Centralkontoret for hjemløse Mænd fra 1947; Medlem af det i Henh. t. Lov om Tilsyn med Herberger, Arbejdshjem m. v. nedsatte Tilsynsudvalg fra 1947; Magistratens Repræsentant i Bestyrel­sen for Arbejdernes Fællesorganisations Gæstehjem paa Nattergalevej fra 1947: Magistratens 3. Afd."s Repræsentant i Repræsentantskabet for Arbejdsskolen paa Backers vej fra 1947; Medlem af Forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening fra 1948. Tildelt Guldmedaljer fra Sveriges og

^_ ____   _______ _ __        2«4

fra    Finlands    Socialvardsfunktionårers Riksforbund.

Udenl. Orden: S.N.3.

Adresse: Skolev. 12, Holte.

CORRIT Aage Civilingeniør; f. 21. April 1982 i Kbhvn.; Søn af Anders Juliu> Christoffersen (død 1895) og Hustru Maren Chatriiu f. Steffensen (død 1936); gift (1927) m. Tatiana Petrovna C., Datter af afdøde Ingeniør P D Iva-noff.

Præliminæreks. 1908; i Smedelære 1908-09; studerede ved Polyteknisk Læ­reanstalt 1910-13; Ophold i Argentina. Smed og Elektromekaniker 1913-14; As­sistent i Landmaaling hos Prof. P Thy-gesen 1915-17; cand. polyt. (Bygnings ing.) 1917; ansat i Firmaet Christian! & Nielsen, Kbhvn. 1917-18 og i Firmael Andersen, Meyer & Co., Shangbai 1918 19; etablerede raadg. Ingeniørfirma A Corrit i Shanghaj 1919, fra 1927 tillige Ingeniør- .og Entreprenørfirma.

Adresse : 432 Linsen Road   (Wesl Shang-hai, Kina.

CORTSEN   H J. Overretssagfører; f Mart« 1886 i Kbhvn.; Søn af Ove; sagfører Rasmus Christian Oortsei Hustru Jacobine Augusta f. Cortsen (15. Marts 1913) m. Elna C., f. 11. 1866 i Aalborg, Datter af Arki Bygningsinspektør O P Monune og stru Thora f. Simonsen.

Student     (Metropolitanskolen) cand.    jur.    1909-    Overretssagfør Kbhvn.  fra 1912.

Formand i Bestyrelsen for Gro.-C R Greves og Hustrus Stiftet 1923, for August Dede's Legatfom 1937 og for Diakonissehuset St. l Stilteisen 1941-47; Kasserer for K Domkirke 1919-46 og for Dansk skole fra 1942.

Adresse : Johannev.27.  Charlottet

CORTSEN K O Dommer, R.; f. 20. 1882;   Søn   af   Overretssagfører   J! Cortsen;   gift 1.  Gang  (14.   Maj m.   Asta  Helweg  C.,  f.  14.   Novi 1885. Datter af Kaptajn A N Jørgr 2.   Gang   (10.   Juli   1930)   m.   Gcri; Fischer, f. 24. Dec. 1885, død 1942. Dat-teraf Tobaksfnbrikant Østerbye. Rønne.

Student (Aletropolitanskolen) 1900; cand. jnr. 1906; derefter By- og Her-redsfuldmægtiK i Ringsted, senere i Kalundborg; Byfogedfnldmægtig i Kol­ding 1914-20; Politimester i Sønderbore Købstad m. v. 1920; Dommer i Varde Købstad og Landjurisdiktion med Øster ogr Vester Herreder 1932; Borgmester i Varde Købstad 1937-43.

Adresse : Varde.

la    COUR Albert Dornonville <le Landsdommer, se Dornonville de '•' Cour Albert.

 

285_______________________„

Ila COUR Janus f li. Amtslæge, R.: f. 12. Sept. 1871 i Viborg; Søn af Oberst N P G la Cour (død 1911) og Hustru f. la Cour «1ød 1913); (rift (7. Dec. 1908) m. Helga la C., f. 31. Maj 1886 i Helle­rup, Datter af Toldforvalter Søren War-rer (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Peckham.

Student (Aarhus) 1891; med. Eks. 1901; Studieophold i Paris 1909-10; Em-bedslægeeks. 1915. Læge i Ivigtut 1903-06, i Aalborg' 1911-15; Amts- og Kredslæge i Svendborg 1915-37.

Adresse : Svendborg.

la  COUR J L Ingeniør, Dr.ing.&techn h.c.; f. 15. Maj 1876 paa Skjærsø; Søn af Proprietær J L V la Cour og Hu­stru Johanne f. Faurschou; gift (27. Dec. 1905) m. Anna Maria la C., f. i Sihubelbach, Schweiz, Datter af Cor­nelius Kapferer og Hustru Josephin« f. Ruckle.

Student (Aarhus Katedralskole) 1894; Diplomingeniør fra Polytechnikum i Zurich 1899; Konstruktør hos Brown Boveri & Co., Båden, 1899; Assistent hos Professor Arnold i Karlsruhe 1900-04; tillige Docent ved den tekniske Højskole smstds. 1903-04; Chief engi-neer hos Firmaet Bmce Peebles & Co. Edinburgh 1904-07; teknisk Chef, senere teknisk Direktør hos Almanna Svenska Elektriska A. B. Vesteraas 1907-14; Di­rektør i Norsk Hydro Elektrisk Kvæl­stof Akts. 1914-18; Direktør for Svenska Elektrokemiska Industri A.B. 1918-21, for Svenska Elektromekaniska Industri A.B., Helsingborg, 1921-42 og i Gra-ham Brothers A.B. 1937-42; Formand i Bestyrelsen for Elektriska A.B. Skandia i Stockholm fra 1935, for Svenska Elek­tromekaniska Industri-A.B., for Gra-ham Brothers A.B. i Stockholm fra 1943, for A.B. Edwin Andrén & Co. fra 1938 og for A.B. Kullabergs Natur fra 1944.

Overtog 1914 Fædrenegaarden Skjær­sø (solgt 1933) og 1917 Mødrenegaarden Frederiksminde (solgt 1938).

Medlem af Ingeniør-Vetenskapsakade-mien i Stockholm og af Kungl. Fysio-grafiska Sullskapet i Lund; Æresdoktor ved den tekniske Højskole i Karlsruhe og ved Den polytekniske Læreanstalt i Kbhvn.; i 1939 tildelt Cedergrens sto­re Guldmedalje af Tekniska Hogskolan i Stockholm: Medforfatter af Arnold la Cours : Die Gleichstrommaschine og Dde Wechselstromtechnik, Eneudgiver fra 1911.

Adresse : Elektromekano, Halsingborg, Sverige.

la COUR L F fh. Akademikasserer; f. 15. Jnni 1869 paa T.nndboskolen ved Lyng­by; Sen af Kaptajn., Forstander J C la Cour (død 1898) og Hustru Agate f.

___________________Cour

Barfod (død 19E9); gift (5. Sept. 1901) m. Marie la C., f. 24. Febr. 1873 i Ribe, død 1940, Datter af Provst C F Olsen (død 1910) og Hustru Louise f. Krarup (død 1886).

Student (Schneekloths Skole) 1888; cand. mag. 18%; Lærer ved Grundtvig? Højskole og Landboskolen ved Lyngby 1896-1909; Eier af og Forstander for Hindholm Højskole 1909-14; Fuldmæg­tig ved Sorø Akademi 1916, Kasserer ved sammes Kontor 1921-39.

Stifter af Historisk Samfund for Sorø Amt, Formand 1912-32; Stifter af Amts-museet i Sorø; Medlem af Natnrfred-ningsnævnet for Sorø Amt 1917-29.

Har udgivet: Zacharias Topelius og Frederik Barfod, en Brevveksling (1905); Bidrag til Barfod os la Conr Slægter­nes Historie (1909); Danske Stormænd i de senere Aarhundreder (s. m. Knud Fabrichis. 1913) • "Studenterne fra 188? (1913); Slægten 'la Conr (1917); De bor-grrli<rc Rigsdagsmænd '.660 (1920-25) -. Korsør. Ridrap til Renens. TVvns oc Havnens Historie (1923-25); Niels Poul­sen og Dorte Dinesdntter til Rolsegaard og deres Efterkommere (1929); Pierre laConrs Efterkommere (1932); Skelsker, Bidrag til Byens Historie (1932-34), Korsør Sølaug 1784-1934 (1934); Slægten Paludan (1935); Sorø Haandværker- og Industriforening 1862-1937 (1937); Sorø Bys Historie gennem tre Hundrede Aar (1938); Sogneraad og Amtsraaa, et Bi­drag til den danske Landkommunalfor­valtnings Historie I (1941), II (1944i, III (1948); Godset Sorø Akademis Funk-tiona;rer gennem to Hundredaar 1747-1947 (1947); har udarbejdet Bymonogra-fier til Danmarks Amter (1929-32) or HerrcgaardsskildrinK'cr til Danske Slot­te oe Herregaarde (1944). Adresse: Villereden, Sorø. la COUR Niels Filialdirektflr i Dan­marks Nationalbank; f. 29. Jan. 1886 i Sundby paa Amager; Søn af Sognepræst Peder David la Cour (død 1905) og Hu­stru Anna Erichgine Maria f. Emborg (død 1922)- gift (10. Sept. 1913) 'm. Nanna la C., t. 19. Dec. 1887 i Assens. Datter af Sparekassedirektør Niels Chri­stian Marius Rønning (død 1940) og Hustru Emma f. Andersen (død 1930). Præliminæreks.; ansat i Landmands-hankens Hovedafdeling 1906, i National­bankens Hovedafdeling 1911, i National­bankens Filial i Aarhus 1912, Kasserer ved Filialen i Aalborg 1920, Bogholder ved Filialen i Kolding 1923; Direktør for Nationalbankens Filial i Odense fra 1926.

Adresse: Overg. 10. Odense.

la   COUR   Paul   Forfatter;    f.  9.   Nov. 1902   i   Rislev;    San   af   Redaktør   af „Danske Gaarde" J C B  la Cour   (dø

Cour

986

1917)   og   Hustru   Helen  f.   Rode;  gift

(25. Nov. 1942) m. Gerr! la C., f. 24. Marts 1920 i Egersund, Norge, Datter af Fru Lilli L B Nielsen.

Har skrevet: Digtsamlingerne : Den gallisk« Sommer (1927), Den tredje Dag (1928), Leviat'han (1930), Mennesket« Hjem (1931), Regn over Verden (1933), Dette er vort Liv (1936), Alt kræver jeg (1938), De hundrede Somre (1940). Mellem Sværdene. Et Udvalg af Digte (1942), Levende Vande (1946); Roma­nerne: Aske (1929), Kramer bryder op (1935); Noveller : Mørklagt Land (1943); Essays.: Fragmenter af en Dagbog (19481: Kunstmonografierne : Niels Ler-gaard (Vor Tids Kunst. 1938), Axel Salto (Vor Tids Kunst. 1941), Astrid Noack (Vor Tids Kunst. 1943), Paul Ozannes Breve (1942); Bugene Dela-croix's Dagbog (1943); Paul Gauguin-Noa - Noa (1944); Charles Baudelai"-e : Kunstkritik (1945): har udgivet; Mor­ten Nielsens Efterladte Digte (1945) og en Række Oversættelser bl. a. Pola Gauguin: Paul Gauguin (1937), Jean Giono: Genvundet Jord (1945), Tarjei Vesaas : Nattevagt (1943), Jean Anonilh: Antigone (Allé-Scenen. 1946), Vercors: Havets Stilhed (1946), Albert Camus: Caligula (Riddersalen. 1947) og Jean Giraudoux : Apollon fra Bellac (Det kgl. Teater, 1948), Jean Anouilh.: Den rej­sende uden Bagage (Allé Scenen, 19481, Jean Anouilh: Medea (Riddersalen, 1948), Anton Tjekhof: Tre Søstre (Rid­dersalen, 1949). Talrige Studierejser i Europa; Ophold i Frankrig 1923-30. Litterær Kritik i Tilskueren 1931-40: Kunstkritik i inden- og udenlandske Dagblade og Tidsskrifter

Æresmedlem af Norsk Forfatterfor­ening 1945; Medlem af Bestyrelsen for Holger Drachmanns Legat 1945, for Morten Nielsens Mindelegat 1946 og for P. E. N. Klubben 1948. Prisbelønnet af Selskabet til de skønne og nyttige Vi­denskabers Fremme for Digtsamlingen Den tredie Dag 1930; Holberg-Medaljen 1948; Anckerske Legat 1944; Henri Nathansens Mindelegat 1948 m. fl.

Adresse : Højgaards Allé 14, Bagsværd. la COUR Vilhelm Dr. phil,, Redaktør; f. 23. Dec. 1883 i Kongens Lyngby: Søn af Kaptajn, Forstander J C la Cour (død 1898) og Hustru Agate f. Barfod (død 1929); gift (2. Juli 1909) m. As-bjørg la C., f. 24. Okt. 1886 paa Hang i Vårdal, Datter af Landbrugsskolebe­styrer L P Nilssen (død 1916) og Hu­stru Lovise f. Wexelsen (død 1934).

Student (Birkerød) 1902; mag. art. 1909; Lærer ved Lnndboskolen ved Lyng­by og Grundtvigs Højskole 1909-11 og ved Lyngby højere Almenskole 1910-1« (Medbestyrer fra 1911); Studieophold i Norge 1916-18; Medarbejder ved Natio-

287

Cron

naltidende 191647. ved Kebenhavn 1917-20; Lærer ved Kostskolen i Birkered fra 1918, Adjunkt smstds 1920; Lektor 1931; idømt 80 Dages Hæfte 1941 ob 7 Maaneders Fængsel 1942; afskediget 1942; Afskedigelsen annulleret 1948; Undervisningsleder ved Danmarks Brev­skole 1925-28; Dr. phil. 1927; Privat­docent ved Universitetet 1928-32: Med­lem af Birkerød Sogneraad 1933-37, Red­aktør af Dansk Aarbog 1907-08 og af det sønderjydske Maanedsskrift Grænse­vagten fra 1918; Medudgiver af Sønder­jyllands Historie fremstillet for det dan­ske Folk (1930 f f.); Redaktør af Dan­mark under Besættelsen I-I1I (1945-47). Formand for Grænseforeningens Lit t«-raturudvalg 1930-41; Medlem af Grænse foreningens Hovedstyrelse 1933-41 og fra 1946; Næstformand i Sydslesvigsk tid­valg 1945-48; Medlem af Det kgl. dan­ske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1937.

Litterære Arbejder: Mikkel Pederpen Gange (1904); Dansk Selvfølelse (1906); Koma Oldhistorie (1911); Fædrelandet, Grundtræk af DanskhedsfeleUen« Vækst (1913); Redaktør Jens Jessen (191S); Søn­derjylland under Verdenskrigen (1916) ; teiemnmger og Standpunkter under Krigen 64 (1917); Danenrke og Kampene paa vor Sydgrænse (1917); Elsass-Lotbrin­gen e-l'Ujr Annexiouen (1918); Nationens Ret (1918); Sangen om Senderjylland (1919); Edv. Lembche (1919); Nous re-sterons Francais (1920); Geschiohte des schleswigschen Volkes I (1923); l Kamplinien. Taler og Essays (1923) . Sjællands ældste Bygder (1927, Diapu tats); Vort Folks Oprindelse og ældste Historie (1927, ny Udg. 1941): Professor Arup og Sandheden (1928); Langs Da­nevirke (1929); Edda og Saga (1929). Sønderjyllands Historie i Tidsrummet indtil 1241 (1930-31) og 1460-1544 (1938), Dahlmanns Forgænger (1932); Sønder­jydske Førere (1934); Ved en Konkur­rences Afslutning (1936): Danmarks Hi­storie I-II (1937-40.); Historikeren og Senderjylland (1941): Om at sige Ja — og Nej! (1941); Ord til os i Dag (1941), Kender De Graabonden? (1941); Godt Mod, Landsmand l (1941): Vor Neutra­litet (1941): Historien om et Korstog

(1941);   "Med   Lov    skal   Land   bygges

(1942); Mellem Brødre (1943): Vor kom mende frie Regering (1944); Et dansk Fredsmaal (1945); For dansk Domstol under Besættelsen (1945); Paa Vej moti Katastrofen I-JII (1945-49); End en Dyst (1946); Front mod Tilpasningen (1946) Vor officielle Sydslesvig-Politik (1948). endv. Afhandlinger i Historisk Tids­skrift, Danske Studier, Ugens Tilskuer, Gads danske Magasin m. m. Adresse: Rolighedsv. 11, Birkerød.

la   COUR-PETERSEN C J Oberstløjt­nant. R. DM. HTH.; f. 15. Jan. 1891 l Aarhus; Søn af Teglværksbestyrer Hans Petersen (død 1926) og Hustru Margre­the f. la Cour (død 1935)- gift 1. Uuns (6. Dec. 1930) m. Vendla la OP., f. £5. Okt. 1903, død 1931, Datter af General major C H Rye (se denne); 2. Gang (30. Aug. 1932, Ægteskabet opløst 1943) m. Raphaéle la C-P., f. 29. Maj 1905 i Rom, Datter af Redaktør Francois Car-ry, Genéve (død 1928) og Hustru Alice f. Perréard (død 1918): 3. Gang (8. Nov. 1946) m. Kirsten la C-P., f. 3. Marts 1901 i Svendborg, Datter af Toldforval­ter Skyum (død 1923> og Hustru f. An­dersen (død 1919).

Student (Aarhus Katedralskole) 1908; Premierløjtnant i Artilleriet 1911: Kap­tajn 1924; Oberstløjtnant og Chef for 3. Artilleriafd. 1935; i Forstærkningen 1947; Lejrkommandant i Lejren ved St. Almegaard ved Rønne 1947.

Adresse : St. Almegaard pr. Rønne.

CRAMER   Frits fh. Gesandt, Kaptajn. Kammerjunker, KV DM. M.T.Kfh. p.p.; f. 22. Aug. 1869 paa St. Thomas; Sen af Direktør V R Cramer (død 1918) og Hustru Emma f. Kolthoff (død 1931); gift (24. Nov. 1900) m. Hermine f. Ba­ronesse Haxthausen, f. 14. Aug 1870 paa Frdbg., Datter af Generalmajor, Baron H C Haxthausen (død 1900) og Hustru f. Birch (ded 1924).

Sekondløjtnant 1889; Premierløjtnant 1894; gennemgik Officersskolens ældst« Kl. Stabsafd. 1897-99; tjenstg. i Krigs­ministeriet 1901-07; Adjutant hos For­svarsministeren 1904-07; Kaptajn 1909; Afsked 1909: Fuldmægtig i Ordenskapi-tulet 1910-16; kst. Chef for »ammes Sekretariat 1913-14; tjenstg. i Krigsmi­nisteriet unde' Sikringsstyrkens For­mering; Sekretær ved Vallø Stift 1916-21. Chef for Krigs- og Civilfangesek-tionerne ved det danske Gesandtskab i Petrograd 1917-18; Ministerresident i særlig Mission til Øst-Rusland og Si-hirien 1918-19; tjenstgørende i Uden­rigsministeriet fra Mart« 1919; Leder af Afviklingskontoret for det tidligere kgl. Gesandtskab i Petrograd; oreror-dentlig Gesandt ob befuldm. Minister i Siam fra 1921; Afskea med Vente­penge Nov. 1927; Afsked 1932.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Sel­skabs Prisbelønning 1896 for en Af­handling om Geværammunitionens Ud-vikldng. Som Delegeret for Det Danske Høde Kors besigtiget østrigsko Fanpv-lujri- i Rusland (Turkestan) Vinterrn 1915-16; Formand i Forretningsudval­get for Dansk Hjælpeaktion for Krigs­fanger; Æresmedlem af Ostrigs Lands­forening for Krigsfanger !933.

Udenl. Ordener : B.O.S.3.; Gr.Fr.5.; N. O.N.5.; N.St.O.1.; Pr.r.K.2&3.; E.r.K.2.;

K.St.St;ui.2.;Rmii.Kr.2*.: S.E.M. i Guld ; S.Kr.l.; S.Kr.M. i Gnid; Sp.C.III.Z*; Tun.N.1.3.; U.F.K.I.; Ø.F.J.3.; Ø.r.K.l.

Adresse: Snekkersten.

CREAGH - BORNHOLDT Magnus de Kammerjunker; f. 12. Sept. 1877 i Riga; Sen af Etatsraad P Bornboldt (død 1924. se Kraks Blaa Bog 1924) og Hu­stru f. de Creagh (død 1910); gift m. Ellen f. Larsen.

Skoleuddannelse i Klon; Student (Christ Church, Oxford) 1897; Chef for Firmaet P Bornholdt & Co., Riga, Li-bau, Windau, Reval og Danzig.

Ejer af Herregaarden Sorvad 1905-19.

Formand for Nordisk Forening 1927; Vice-Præsident i Lettisk-Dansk For­ening.

Adresse: Lundsg. 10, Kbbvn. Ø.

CRONE F L Direktør, R. DM.; f. 19 Juni 1888 i KbJivn.: Søn aif Kontorchef i Landbrugsmin., Docent Henrik Cront (død 1908) og Hustru Ohristine f. Bech (død 1913); gift (24. Juni 1911) m. BeW> C., f. 4 Febr. i Flensbore, død 1948 Datter af Skibsværftsdirektør Thomas Bredsdorff (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) ojr Hustru Elisabeth f. Bram-helft (død 1932).

Student 1906; cand. jur. 1912; adm. Direktør for Det gjensidige Forsikrings­selskab Danmark (1934) og for Forsik­rings-Aktieselskabet Norden (1932).

Medlem af Bestyrelserne for Forsik­ringsselskabet Trafik (Fmd.), Foreik rings Akts Norden, Akts. Det kbhvn-ske Reasaurance-Compagnd, Akts. Livs-og Genforsikringsselskabet Dana, Dansk Spare-Selskab, Akts. Dansk Driftstabs-forsikring og Akts. Pensions- og Liv-rente-lnstitutet af 1919; Medlem af Di­rektionen for Handels- og Kontorist-foreriingen; Medlem af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gen­sidige Forsikringsselskaber (Formand 1936-49); Formand for Foreningen af gjensidSge danske Brandforsikringssel­skaber samt for Assurandør-Societetets Komité; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen, af gjensidige danske Ulykkes-forsikringsselskaber og for Sammenslut­ningen af mindre gensidige danske For­sikringsselskaber ; Medlem af Forvalt-ningsnævnene for Krigsforsikring af Løsøre, for Krigsforsikring af Indbo og for Krigsforsikring af Landbrugets Løs­øre og Landbrugsjord.

Adresse : Ny Toldbods. 57, Kbhvn. K. CRONE Gustav Oberst. K'. DM. HTH. M.T.Kfh.p.p.; f. 29. Juli 1875 i Kbhvn • Søn af Oberst G W E Crone (død 1910> og Hustru Olga Marie f. Glahn (død 1935); gift (10. Juni 1910) m. Dorothv Victoria C., f. 12. Febr. 1887 i Edinburgh,

Cron

død 1940, Datter at Konsul de la Cour (død 1889) og Hustru Alice, f. Elam (død 1933).

Premierløjtnant i Feltartilleriet 1897; tjenstgørende ved Krudtværket 1910-13 Kaptajn æ Batterichef 1913; udsendt af Røde Kors til Tyskland for at hjem sende Krigsfanger 1918; Lærer ved Ar­tilleriskydeskolen 1922; Tjenesterejse ti; Sverige 1923 og til Frankrig 1925. Oberstløjtnant og Chef for 5. Artilleri-afdeling 1926; Oberst og Chef for 2 Feltartilleriregiment 1932; Afsked 1935.

Udenl. Orden : B.K.4.

Adresse :   Strandboulevarden 23, Kbhvn. Ø.

CRONE Harald Civilingeniør, B.; f 20. Sept. 1888 i Kbhvn.; Søn af Ritmester Christian Crone (død 1926) og Hustru Anna f. Jørgensen (død 1898); gift (24. Maj 1933) m. Ella C., f. 19. Febr. 1901 i Kbhvn.; Datter af Direktør V I Ny­holm og Hustru Johanne f. Tang.

Student (Birkerød) 1906- cand. polyt. 1912: ansat hos Ing. Koch & Nobel 1912-28; egen raadgivende Ingeniørvirk­somhed s.m. Civilingeniør Jørgen Koch fra 1928; tilsynsførende Ingeniør ved Statens Sindssygevæsen, Fængselsvæse­net og Justitsministeriet fra 1928 og ved de under Indenrigsministeriet he­rende kgl. Bygninger fra 1951.

Adresse : Egebæk, Vedbæk.

CRUSE E B Civilingeniør, R.; f. 18. Dec. 1880 i Hunseby Sogn; Søn af Konsul V Cruse i Bandholm (død 1931) og Hu­stru Caroline f. Cordua- gift (6. Sept. 1907) m. Gerda C., f. 21. Sept. i Kbhvn., Datter af Fabrikant Edvard Galle (død 1900) og Hustru Alma f. Frørup (død 1921).

Exam. polyt. 1898; cand. polyt. 1905; ansat som Ingeniør hos Crull & Co. i Wismar og derefter hos Siemens-Schu-ckert Werke 1905-06; Ingeniør hos F L Smidth Æ Co.. Kbhvn. fra 1906; over-tog Ledelsen af Firmaets Fabrik i Lubeck 1909 og Overledelsen af alle Firmaets Maskin-Fabriker 1919; Under­direktør i F L Smidth & Co. A/S 1925-39; Direktør for Varde Staalværk 1932.

Repræsentant i Berlin for Indostri-raadet 1916-19, for Grosserer-Societetet 1917-19; Medlem af Bestyrelsen for Var­de Staalværk 1921, al Industriraadet

1924.   af   Bestyrelsen   for   Akts.   Titan

1925.    af   Dansk    Standardiseringsraad

1926. af Bestyrelsen for Akts. Atlas 1926 og af Repræsentantskabet for Industri­foreningen 1930; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jern­industrien i Kbhvn. 1934-38 samt af Kgl. octr. alm. Brandassurance-Com-pagni 1934. Adresse: Dantn Pi. 33, Kbhvn V