D

DAEL   Niels Frimenighedspræst; f. 20. Jnni 1867 i Bjergby ved Hjørring; Søn af Gaardejer C A Dael (død 1881) og Hustrn Sara f. Pedersdatter (død 1905); gift 1. Gang (27. Maj 1886) m. Martine D., f. 4. Marts 1859, død 1901, Datter af Møller Jacob Sørensen: gift 2. Gang (29. Dec. 1915) m. Seminarielærerinde Amelie Stahl i Landskrona, f. 21. Okt 1887, Datter af Stationsinspektør S 6tå,hl og Hust.ru Maria f. Molin.

Ophold paa Askov Højskole i 5 Aar; frie Studier ved Kbhvns Universitet; Præst for de Danske i Sydamerika med Bolig i Tandil 1886-97; Præst for Frimenigheden i Høve 1897-1942, (tilli­ge fra 1904 for den da oprettede Fri­menighed i Havrebjerg, fra 1909 for den da oprettede Frimenighed i Frede­riksborg og 1921-25 for en i 1921 op­rettet Frimenighed i Roskilde). Ejer af Gaarden Liselund 1908 og Stifter af Menighedskolen der 1909; er fremdeles dennes Forstander.

Har udgivet: En Prædikensamling (1928); Ny Prædikener (1929); „Guds Vej" Taler og Prædikener (1933); Med Uendeligheden for Øje, Prædikener og Taler (1937); Den signede Dag, en Prædikensamling (1939); Paa Havel. Prædikener og Taler (1948).

Adresse: I/iselnnd pr. Slagelse.

DAELL P M Grosserer, Løjtnant. R.DM.p.p.; f. 14. Juli 1886 i Humlum; Søn af Tømrermester Anthon Daell (død 1943) og Hustru Sophie f Møller (død 1904): gift (15. Juli 1915) m. Eva D. (dekoreret med FLS.F. og Fi.K.M.39-40), f. 19. Dec. 1892 i Hellerup, Datter af Læge Otto Repholtz (død 1907) og Hu stru Dorthea f. Birkerod (død 1944).

Handelsuddannelse 1901-07, i Manu­faktur en detail hos Brødr. Steenstrup, Holstebro og i Manufaktur en gros hos Konsul Herman Wessel, Aalborg; Se­kondløjtnant 1909; Medstifter af Daell? Varehus i Kbhvn. 1910; adm. Direktnr for og Formand i Bestyrelsen for Akts, Daells Varehus 1947.

Kaptajn i den finske Armé; Korpsfø­rer for Kongens Livjægerkorps 1912-18; Formand for Frihedsfonden oe for Fad­derskabet for Bov Sogn: Medlem af Be­styrelsen for Dansk-Finsk Forening: i Præsidiet for det danske Pigespejder­korps; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring, af Kontrojko-mitéen i Livsforsikringsselskabet Haf-nia, af Repræsentantskabet for Forsitc-ringsselskabet Danske Phønix og af Re­præsentantskabet for Kgl. Dansk An-iomobilklub; Formand i Bestyrelsen for Akts. Spintex fra 1947 og for -lanskf Stormagasiners Fællesraad.

J»9__________________________

Ejer af Godset Fænø 1935-43, af Kok-kedal Hovedgaard fra 1939 og af Kaas Hovedgaard fra 1949.

Udenl. Ordener.- Fi.Fr.l.; Fi.K.M.39-40. : Fi.S.F.; l.F.2.

Adresse: Kokkedal pr. Kokkedal St.

DAHL   Arthur kst. Vicepolitichef, R., M.T.Fi.p.p.; f. 6. Sept. 1898 i Thisted; Søn af Farver Christian Dahl og Hu­strn Anna f. Jensen.

Student (Viborg) 1917; Journalistisk Virksomhed 1919-21; cand. jur. 1927; Politibetjent i Kbhvns Politi s. A., Se­kretær 1988, Inspektionebetjent 1931, kst. Politiassistent 1933; Lærer ved Statens Politiskole 1933-38 og fra 1946-, Politias­sistent 1934; 4. Politiinspektør i Kbhvn. 1937; Politiinspektør hos Rigspolitiche­fen 1938; kst. Vicepolitichef 1941; tillige Leder af Statens civile Luftværn 1938; Censor ved Statens Politiskole.

Formand far Luftværnets Kommunal­udvalg 1939 Medlem af Justitsministe­riets Udvalg for større Færdselssikker­hed 1942.

Modlem af Redaktionsudvalget og an-Rvarsbnvende Redaktør af Tidsskriftet „P ," • har udgivet: Søren Kierke-ga Tyllandsrejse (1948).

I Ordener- Fi.H.R.2".; N.St.O.3'.; S\ Rv.Lv.F.T.1.

( :  Rosenørns Allé 27. Kbhvn. V.

DAHL Carl Overingeniør; f. 4. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler F C Dahl (død 1920) og Hustrn Emilie^ f. Pahl (død 1920); gift (14. Maj 1921) m. Ebba D., f. 7. Jan. 1892 paa Frdbg., Datter af Porcelænshandler Ole Ander­sen (død 1914) og Hustru Johanne f. Lindgren.

Student (Gammelholms Skole) 1909; cand. phil. 1911; cand. polyt. 1916; In­geniør ved Kbhvns Elektricitetsværkers Ingeniørkontor 1916-18; Fuldmægtig 1918-19; Driftsingeniør ved Østre Elektrici­tetsværk 1919-21; Afdelingsingeniør ved Frdhg. Kommune 1921-38, Overingeniør 1938, Underdirektør 1940.

Medlem af Menighedsraadet for Lin­devang Sogn 1927-34 og af Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1927-35; Censor i Elektroteknik ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1932; Medlem af Den danske Komite for The World Power Conference fra 1933, af Bestyrelsen for Isefjordværket fra 1939, af Det tekni­ske Raad for det storkbhvnske Lnftbe-skyttelsesomraade fra 1939 og af Dansk elektroteknisk Komité fra 1946.

Medredaktør af 1. Bind af Elektrici­tetens Historie og dens Mænd.

Adresse: Stægers Allé 21, Kbhvn. F.

Sommerbolig :  Sommerstuen,  Tiwtlde-

__________________Pahl

DAHL Chr. S Godsejer, R.DM.p.p.; f. 29. Sept. 1875 paa Frdbg.; Søn af Gros­serer N S Dahl (død 1916) og Hustru f. Lasenius Kramp (død 1917); gifl 3. Nov 1900 m. Gerda D., f. 18. Juli 1881 paa Katrinedal, Møen, Datter af Proprietær Arnold Christensen og Hu­stru Doris f. Fleron.

Student (Sorø) 1893; cand. phil. 1894; i Handelslære i Tyskland, England og Frankrig 1895-97 • ansat i Firmaet Brød­rene Dahl 1897; Medindehaver af Fir­maet 1901-34; Direktør i Akts. Brødre­ne Dahl 1934-36 og Formand i Besty­relsen for samme fra 1934; Ejer af Her-regaarden Valnæs, Falster, 1934.

Første Viceformand i Grosserer-Societe­tets Komité 1923-30; tidligere Formand for Fællesudvalget for Danmarks Jern-Metal-, Rør- og Maskinbranche-Forenin-ger, for Jern- og Metalbranchens Vold-giftsudval« og for Børsens Legatud­valg; Medlem af Statens Eksportkredit Udvalg til 1929: Medlem af Repræsen­tantskabet for Danmarks Nationalbank og for Trængendes Landophold samt af Bestyrelsen for Revisions- og Forvalt ningsinstitutet.

Udenl. Ordener: B.K.3.;  I.F.2.

Adresse: Valnæs pr. Nørre Alslev-

DAHL Eyvind Musaeus Kommandør, R.DM., HTS p.p. • f. 28. Maj 1895 pa;i Frdbg.: Søn af Urfabrikant Alvild Dahl (død 1919) og Hustru Marie f. Mnsaeua (død 1906); gift 1. Gang (23. Sept. 1918) m. Gønna D., f. 12. Juni 1896. død 1934. Datter af Hovedbogholder Wulff ost Hu stru Agnes f. Flor; 2. Gang (15. Jan 1936) m. Rigmor D., f. 7. Juni 1895. Datter af Ingeniør Alexander Foss tdød 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) oe Hu stru Margrethe f. Schultz (død 1922)

Kadet 1913; Sekondløjtnant 1917; Pre­mierløjtnant s. A j gennemgik École su-perieure des Officiers torpilleure i Ton-lon 1923-24; Kaptajnløjtnant 1924; for­trinsvis tjenstgørende ved Minevæsenet og Fiskeriinspektionen; tjenstgørende ved Marinestaben 1928-32; Orlogskap­tajn 1935; Kommandørkaptajn 1939; Chef for Mineskibsflotillen 1939-40; Chef for Mineskibsdivisionen 1940—29. Ang. 1943; tjenstgørende i SHAEF's Mission to Denmark, London Marts-Maj 1945; Medlem af Teclinical Commdttee of Surrender of the German Navy, Kbhvn. Maj 1945; Chef for Minestrygnlngstje-nesten 1945; Kommandør 1946; Dan­marks Repræsentant i The Kattegat Baltic Straits and their Approaches Zone Board (Kabazon)-International Minestrvgning 1946; Chef for Østsjæl­lands Marinedistrikt og Chef for Kysl defensionen 1947.

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1931-34   Medlem af Bestyrelsen for Akts. 19

Dahl___________________

Sadolin & Holmblad fra 1940, for Ke­misk Værk Køge Akts. og tor Skandi­navisk Industri Compagni Akts.

Redaktør af og Medarbejder ved Ud­givelsen af „Søe-Lieutenant-Selskabet 1784-1934".

Udenl. Ordener: I.P.3.; S.Sv.2'.; Stb. B.E.4.

Adresse: Tuborgv. 32, Hellerup.

Sommerbolig :  Møllebækgaard pr. Tern.

DAHL   Holger S Direktør; (. 3. Nor. 1882 i Jægersborg; Søn af Grosserer N S Dahl (død 1916) og Hnstru f.

Lasenius Kramp Mød 1917); gift (5. Juli 1907) m. Rita D., f. 5. Juni 1886 j Frederiksværk, Datter af Fabrikejer Louis Heegaard (død 1914) og Hustru Caroline f Hagerup (død 1929).

Student (Sorø) 1900; stud. polyt, 1900-03; i Handelslære 1903-05; aut. das- og Vandmester 1906; Medinde­haver af Frederiksværk Savværk og Trælasthandel og af Frederiksværk Maskinforretning 1906-18; aut. elektr. Installatør 1907; Prokurist i Firma Anker Heegaard 1914; Direktør i Akts. L Lange & Co., Svendborg, 1918-27, i Akts. Anker Heeigaard fra 1918 c,g Salgsdirektør i Akts. De Forenede Jern­støberier fra 1927.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Andersen & Heegaards Ingeniørforret­ning; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sophus Petersen, Aalborg; Formand for Foreningen for Leverandører af Byg-ningsstøbegods 1921-32; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Danske Ovn-støberier 1929-32 og for Jern-, Metal- og Kortevarebranchens Kreditorforenine: 1918-48.

Adresse:  Kildeskovsv.  74, Gentofte.

DAHL Ingvard Forbundsformand; f. 18. Juli 1894 i Nykøbing M.; Søn af Fisker N P Jensen Dahl og Hustru Andrea f. Andersen; gift (21. Maj 1920) m. Marie U., f. 13. Juli 1896 i Nykøbing M., uøcl 1947, Batter af Arbejdsmand Peter Jen­sen og Hustru Karen Maren f. Jensen. Udlært som Tømrer 1914; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Tømrer-For­bund 1930, Forbundets Formand fra 1939; Formand for Socialdemokratisk For­enings 6. Kreds 1930-41, for Byggefa­genes Samvirke 1935-46 og for Kbhvns Huslejerforening 1936-40; Medlem af Kbhvns Borgerrepræsentation fra 1937, 1. Viceformand 1946; Medlem af Folke­tinget 1939-45 og fra 1947; Vurderings-formand for Vanløse Skyldkreds 1948. Adresse: Næstveds. 23, Kbhvn. Ø.

DAHL  J R Direktør for Udenrigsmini­steriet, R.DM., M.T. Kha. p.p.; f. 16. Febr. 1894 i Ullits; Søn af Sognepræst Fr. Fabricius Dahl og Hustru Gyda Marie f. Norup; ugift.

_______________________290

Student (Metropolitanskolen) 1913, cand. jur. 1922; kst. Sekretær i Uden­rigsministeriet s.A.; udnævnt 1926; At­taché ved Gesandtskabet i Paris 1928; Vicekonsul i Hamborg 1930; i Ne\v York 1933; Legationssekretær i Paris 1936; Fuldmægtig i Ministeriet 1939; Kontorchef 1941: Udenrigsraad og Chef for Udenrigsministeriets politisk-juridi-ske Afdeling 1945; Direktør for Uden­rigsministeriet 1948.

Udenl. Ordener:   B.K.5.; F.Æ.L.3.; F.F.2*.;  I.-Kr.4.; S.N.2'.

Adresse : Udenrigsministeriet, Christi­ansborg, Kbhvn. K.

DAHL    Kai Kontorchef, Orlogskaptajn. R., HTS.p.p.; f. 27. Maj 1897 i Kbhvn.; Søn af Ekviperingshandler Johan Dalil (død 1910) og Hustru Jenny f. Celius (død 1941); gift (15. Okt. 1920) m. Ane Johanne D., f. 31. Aug. i Kbhvn.. Dat­ter af Lars Peter Thomsen (død 1908) og Hustru Ane Kirstine f. Petersen (død 1910).

Realeks. (Henrik Madsens Skole) 1913; Sekondløjtnant i Flaaden 1919; Premierløjtnant 1920; Instruktør for Ele verne paa Ø. K.s Skoleskib København 1926-27; Kaptajnløjtnant 1930; 2. Leder og Supercargo paa Statens Sildefangst -ekspedition med 13 Skibe til Nordisland 1931; Orlogskaptajn 1937, Sektionschef i Marinestaben 1940-41; Ansættelse i Eiolis-Koncernen 1943-45; Stabschef ved Flaadestationen 1945; Kontorchef" i Haaadværkerforendngen i Kblwn. og i Stifteiserne AJderstrøst 1946; Afsked f ni Søværnet, 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Søoffice­rernes Organisation 1933-37; Medlem :il og Sekretær i Komitéen for Fremstil­ling af Jens Olsens Verdensur 1946; Se­kretær i Komitéen for Bygning af el Haandværkerkollegium i Kbhvn. 1947.

Bedaktør     af     Haandværkerbladet: Redaktør af og Medarbejder ved  Vær ket Danmarks Flaade  (1934); Redaktor af Lærebog for Orlogsgaster (1937) saml Lærebog i Sømandsskab for Søofficers skolen  (1940); Medarbejder ved Illustre­ret   dansk   Konversationsleksikon;   har skrevet talrige Dagblads- og Tidsskrifts­artikler om Fiskeri og militære Emner. Udenl. Orden : Po.P.R.5. Adresse:   Bredg. 41, Kbhvn.  K. Sommerbolig: Engbo, Engstien, Dragør.

DAHL   M C Direktør; f. 26. Sept. 1911 i Klampenborg; Søn af Godsejer Ohr. S Dahl (se denne); gift (2. Juni 1934) m. Dora D., f. 14. Juni 1911 l London, Datter af A J Foster og Hustru Helen I sabel f. Wedlake.

Realeks. fra Ordrup Gymnasium; der­efter paa Niels Brocks Handelsskole og

2S1_    _ ____________.______

ficole Supérieure de Oommerce, Lausan-

ne- l ddaiiuelse i Brødrene Dahl A/s og i Selskabets Datterselskaber i Sverige, Norge og Finland; Studieophold i Eng­land, Tyskland, Belgien og Frankrig; Prokurist i Brødrene Dahl A/S 1935. Underdirektør 1936; Medlem af Selska­bets Bestyrelse 1937 og dets adm. Di­rektør 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Grosserere i Rør- & Sanitetsbranchen iDanmark fra 1938, for Foreningen ai danske Importører af Smedejernsrør o? tilhørende Pittings fra 1938, for For­eningen af Grossister i Centralvarme-branchen fra 1941 og for Metalforenin­gen fra 1941; Medlem af Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Rør- og Maskinibranoheforeninger fra 1941 og al Repræsentantskabet for Privatbanken i Kbhvn. A/S fra fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Piitkiyhtymå Oy.. Hel­singfors, fra 1945, for Nordiska Ror Akliebolaget, Stockholm, for AB. Fos-selius & Alpen, Goteborg, fra 1941, foi H Alpen AB., GSteborg, fra 1945, for Dansk-Engelsk Selskab fra 1946, foi Foreningen til Handelsundervisningen? Fremme fra 1946 og for British Import Union fra 1947.

Adresse; Fortet, Klampenborg.

DAHL Svend Rigsbibliotekar, K'. DM. p.p.; f. 24. Sept. 1887 i Kbhvn.; Søn af Skoleinspektør Clir. Dahl (død 1920) og Hustru Vilhelmine f. Hansen (død 1941); gift (1922) m. Ellen D., død 1949, Dat­ter af Sognepræst K Kring (død 1929) og Hustru Kirsten f. Larsen (død 1931).

Student (Metropolitanskolen) 1906. cand. mag. 1914; Assistent ved Det kgl. Bibliotek 1907-09, ved Universitets­biblioteket 1909-11: Underbibliotekar ved Det kgl. Bibiliofek 1911; Inspektør ved Statens Bibliotekstilsyn 1920: Over­bibliotekar ved Universitetsbiblioteket 1925. ved Det kgl. Bibliotek og Rites-bibliotekar 1943.

Medlem af forskellige Udvalg og Be­styrelser, især vedr. Bog- o<> Biblioteke­væsen .

TTar bl. a. udgivet • Ribliotheoa zoo-'neica Danica 1876-1906 (1910): Hnanii-hos i Bibliotekskundskah (1912, 3. TJdg. 1924-30. svensk Udtr. 1924-31); Dansk Biblioteksfører (1915); Forsøg til en Ordbog for Bogsamlere (1919, 3. Udg 1944, svensk Udg. 1927); Haandbog for Bogsamlere (1921, sammen med C Dum-reicher): Bogens Historie (1927. tysk Udg. 1928, svensk Udg. 1929. fransk Ude. 1933). Danish Times for the Doc-torate 1836-1926 (1929), Universitetsbiblio­tekets Bygninger gennem Tiderne (1932), Livets Udforskning fra Oldtid til Nu­tid fl934. s m. J Anker, tysk Udg. 1937, hollandsk Udg. 1944), Fabeldyr

_______        _______Dahl

og andre Fabelvæsener (1938, a. m. J Anker), Universitetsbibliotekets nye Byg-

nin" (1938), Bogtrykkerkunsten (1940, s. m. Th. Døssing), Den danske Planle-og Dyreverdens Udforskning (1941), J Christian Bay (1948); Redaktør af Sta­tens Accessionskatalog 1914-21 og al Tidsskriftet. Bogens Verden 1919-25; Medredaktør af Dansk biografisk Haandleksikon (1919-26), af Dansk bio­grafisk Leksikon (1933-44) og af Vær­ket Sønderjylland I-II (1919); i Redak­tionen af Tidsskriftet Den nye Littera­tur 1923-31; Udgiver af Aarbog for Bog-venner 1917-27 og af Bogvennen 1926-31 og 1945 f.; MedudKiver af Dansk Ticls-skrift-Index 1916-24. Hovedredaktør af Værket Danmarks Kultur ved Aar 1940.

Udenl. Ordener:  F.Æ.L.5.; S.V.2V

Adresse: Thorvaldsensv. 13, Kbhvn.V.

DAHL Thorkil Godsejer; f. 20. Dec. 1887 paa Buderupholm: Søn af Gods­ejer F Dahl (død 1928) og Hustru Bothilde f. Dahl; gift (28. Dec. 1920) m. Agnete D., f. 2. Jan. paa Frdbg., Datter af Vekselerer Aug. Lunn og Hustru Veronique f. Messerschmidt (død 1918).

Student (Aalborg) 1906; Landbrugs­kandidat 1911; Sekondløjtnant 1913; Assistent ved The Corner Coconut Co.. Ltd., Malaya 1914, Manager smstds og ved andre Plantager under det se­nere United Plantations, Ltd. 1915-23; Ejer af Østergaard ved Malling fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for United Plantations, Ltd. og for Bernam Oil Palms. Ltd.: Formand for Foreningen af jydske Skovejere.

Adresse: Østergaard pr. Malling.

DAHL Torsten Professor. R.: f. 29. Ane. 1897 i Kbhvn.; Sen af Professor. Dr. tur. Frantz Dahl (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Maria f. Granzow; gift (12. Jan. 1923) m. Eva D., f. 19. Au«. 1897 i Kbhvn,, Datter af Grosserer S M Plum (ded 1904) og Hustni Anthonie f. Christiansen (død 1910).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. mag. 1922; gentagne Studieophold i London, Oxford, Cambridge og Edin-burgh; Lærer ved Vestre Borgerdyti­skole 1924-25, ved Købmandsskolens Kvindeafdeling 1922-28; Undervisnings­assistent ved Kbhvns Universitet 1925-28; Docent i Engelsk ved Aarhus Uni­versitet 1928; Professor 1934; Lærer ved Den jydske Handelshøjskole 1929-32 og fra 1940.

Medarbejder ved Annual Bibliography of English Language and Literature. Cambridge fra 1925; Formand for En«-lish Club, Aarhus, 1940-45.

Har   skrevet:   Valgskildringer .i  den

Dahl__________________

engelske Litteratur (Acta Jntlandica I,

2-1929); Form and Punction. Studies in Old and Middle English Syntax (Acta Jntlandica VIII, 1-1936); Conflicting Comments on the Union of England and Scotland. An Inauiry into the Re­lations between the Two Countries as Reflected by Miscellanepus Writings Published in Oreat Britain during the Seventeenth and Eighteenth Centnries (Acta Jntlandica XII, 2-1940) samt min­dre syntaktiske Afhandlinger (samlede i japanesisk Udgave 1937). Har oversat : Den oldengelske Krønike i Udvalg med Indledning og Noter (Udg. af Selska­bet til historiske Kildeskrifters Over­sættelse) 1936. Adresse ; Katlirinebjergv. 3, Aarhus.

DAHL    Valborg Forfatterinde; f. 16. Marts 1870 i Slagelse; Datter af Kap­tajn N O W Dahl og Hustru Nicoline f. Bager; gift (18. Okt. 1894) m. Redak­tør af Aarhus Amtstidende Kristian Hansen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921), Søn af Gaardejer Niels Hansen (død 1909).

Har skrevet: Frøken Foraar; De to Komtesser; Gitte; Skolepiger; Da Mor­mor gik i Skole, Agnetebøgerne »K Slægtsarven samt en Række andre Bø­ger, de fleste specielt for Ungdommen. Adresse: Skolebakken 17, Aarhus.

DAHL-IVERSEN Erling Professor, Over­kirurg, Dr. med., R.; f. 30. Nov. 1892 paa Frdbg.; Søn af Lærer. cand. theol. Anders Dahl-Iversen (død 1920) og Hu­stru Ane Catrine f. Pedersen (død 1938): gift (1925) m. Inga D.-I., Datter »f Direktør Axel Thqrtsen.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1911; med Eks. 1919; Dr. med. 1925; alm. Hospitalsuddannelse 1919-25; 2. Re­servekirurg ved Kommunehospitalets Afd. V 1925-27; Prosektor-Assistent vpi! Kommunehospitalet og klinisk Assi­stent ved Rigshospitalets Fødeafdeling B 1927-28; 1. Heservekirnre ver) Kommu­nehospitalets Afd. V 1928-32; Privatdo­cent 1929-32; Visitator ved Kommune­hospitalet 1932-35; Prosector chirurgiæ ved Universitetet 1934-35; efter Konkur­rence Professor i Kirurgi ved Kbhvns Universitet 1935 samt Chef for Rigs­hospitalets kirurgiske Poliklinik 1935-44 og Overkirurg ved Rigshospitalets Afd. C 1941; Kirurg ved Dronn. Louise* Børnehospital 1936; Spedalistanerken-delse i Kirurgi og kir. Kvindesygdom­me 1932; gentagne Studierejser i Ki­rurgi.

Medlem af Association francaise de chirurgie og Danmarks Delegerede i Société internationale de chirnrgie. Membre d'honneur étranger ved Sociclé de chirurgie de Lyon; Medlem af Sven-

________________________292

ska Låkaresallakapet; Membre hono raire étranger af Société beige de Chi­rurgie; Generalsekretær for Nordisk kirurgisk Forening fra 1935; midlertidig Efor for medicinsk-historisk Museum fra 1935; Medarbejder ved Nordisk Læ rebog i Kirurgi fra 1940; Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1947-49.

Har skrevet: Etude expérimentale de l'infliienco de la cholécystectomie sur les voies biliaires et la sécrétion gastri-que (Disputats, 1925); Kønshormoner-nes Betydning for fysiologiske og på thologiske Tilstande i Corpus mammæ, en klinisk og eksperimentel Studie (Konkurrenceafh. 1935): Vejledning i PaMentundersøgelse (1936); Operativ Ki-rargi (1939); Lærebog i Krigskirurgi (1940, i Samarbejde med Dr. med. A Bertelsen): Speciel, urologisk Diagno­stik (1942); Lærebog i kirurgisk Un­dersøgelsesteknik (1944) samt talrige Af handlinger om kirurgiske Emner i In­den- ok udenlandske Tidsskrifter. Adresse: Juliane Maries V. 2, Kbhvn.Ø Sommerbolig: Blokhus, Jylland.

DAHL-JENSEN J P Billedhugger; f. 23. Juli 1874 i Nibe; Sun af Snedkermester A P Jensen og Hustru Karen f. Dahl; gift (29. Dec. 1900) m. Martha D.-J., f. 13. Marts 1871, Datter af Inspekter Lo­ren« Hangaard (død 1904) og Hustru Bertha f. Schønweller (død 1911).

I Snrdker- og Billedskærerlære i Aal borg 1888-93; Elev af Kunstakademiet og V Biasen 1893-96; Studierejse i Ud landet 1896-97: ansat paa Bing og Grøn-dahls Porcelænsfabrik 1897-1917; Drifts­bestyrer for Porcelænsfabriken Norden 1917-25; Grundlægger og Ejer af Dahl-.li'iismv Pnrcclirnsfahrik 1925.

Modelleret en Række, hovedsagelig Dyreskulpturer i Porcelæn og Bronce Konstrueret en Maskine til Fremstilling af Telegraf isolatorer i Porcelæn.

Adresse : Frederikssundsv. 288, Kbhvn. Brønshøj.

DAHL-JENSEN   Thor Vicepolitiinspek­tør: f. 22. Juli ,1903 i Husby Sogn- Søn af Godsforvalter, exam. iur. Th Dahl-Jensen, Wedellsborg (død 1938) og Hu­stru Christiane f. Roulund- gift (30 Okt. 1932) m. Ellen D-J., f. 13. Aug. 1904 i Kbhvn., Datter af afd. Bager­mester Th. Dam og Hustru Anna f Snlidsboel.

Student (Odense Katedralskole! 1921 cand. jur. 1929; Politibetjent i Kbhvns Politi 1929; Inspektionsbetjent 1931; Politiassistent 1935; Politikommissær 1938; Chef for Prederikssundsvejs Sta­tion 1937; Chef for Udrykningstjenesten og Luftværnsafdelinsren 1938; Vicepoli tiinspektør 1942; Chef for Motorkon toret 1946.

293

Dahl

Formand for  Politiets Idrætsforening

1936-46 og for Dansk Athletik-Forbund 1948; Medlem af Danmarks Olympiske "Komité 1949.

Udenl.  Ordener:  S.V.31.; Sv.Lv.F.T.2. Adresse: Nøjsomhedsv. 2, Kbhvn. Ø.

DAHLBERG  Aksel    Oberstløjtnant,    R. DM., HTH.; f. 22. Dec. 1894 i Kbhvn.; Søn  af Værkfører Carl Dahlberg  (død 1943) og Hustru Elisabeth f. Koen; gift 11. Ok1. 1934) m. Li!r D., f  2. All". IS'" i    Nykøbing   F.,   Datter  af   Købmand bH   O   Hansen    (død   1915)    og   Hustru j Marie   f.   Frisenette   (død   1930.

Premierløjtnant    af   Artilleriet   1920; l Kaptajnløjtnant     1932;     gennemgaaet »Officersskolens  Artillerikursus  og Genc-(ralstabsknrsus;   ansat   i   Generalstaben 1932-34;   Kaptajn   1934;   Stabschef   lins Generalinspektøren   for   Artilleriet  1939-45;   Chef   for   Gruppe   D   (O   1)   under den  militære  Modstandsbevægelse  1943-45;    Oberstløjtnant   og   Stabschef   ved Sjællandske Division 1945:   Chef  for  1. Arfillcriafd. 1949. Adresse: Willemoesg.   76, Kbhvn.  Ø

DAHLERUP Aksel Redaktør. Afdelings.

chef ved Statsradiofoni™, R.; f. 1897 i Odense; Søn af Kaptajn L F V Dahle-ruTj (død 1938) og Hustru Elisa f. Hen­ning-Hansen (død 1984); gift (24. Maj 1928) m. Estrid D., f. 13. Jan. 1896 i Kbhvn., Datter af Købmand N T An­dersen, Kongens Lyngby (ded 1934) og Hustru Karen f. Jensen (død 1940).

Student (Sorø) 1915; Adgangseks. til Hærens Officersskoles næstældste Klas­se 1916; ket. Sekretær i Justitsministe­riets Udførselskontor 1919-21; Chef for Ud* og Indførselskontoret for 1. Zone af de slesvigske Afstemningsomraader 1920; Journalist ved Frederiksborg Amtstidende 1921-22; ved Nationaltiden­de 192M5- Redaktionssekretær ved Ra­dio Uge-Revue 1925; Redakter af Verden og Vi 1926, tillige Udgiver af camme 1927-31; ansat ved Pressens Radioavis 1927-51; ved Statsradiofonien 1931; Pro-Rramsekretær 1934; Reportagechef 1939; Afdelingschef 1943.

Adresse : Holger Drachmanns V. 7, Lyngby.

DAHLERUP   Alma Baronesse, Beløn-ningsmed. i Guld, Chr. X Fr. M.; f. 4. Juni 1874 i Randers; Datter af Jac. Brøndum (død 1921) og Hustru Niel­sine f. Bech (død 1932); gift (12. Febr. 1898 i Cape Town) m. Baron Joost Dahlerup (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943), Søn af Baron H J V Dahlerup (død 1876) og Hustru Ursula f. Holbech (død 1925).

Stifter af Danish Wotnen1!" Civic Lea-gue 1917; Ærespræsident for American Scandinavian Foundations New York

Afd. 1928 og Formand for dens sociale Komité 1919-28; Stifter af og Formand for Danish American Women's Asao ciation 1929; Leder af Udstillingen Den danske Kolonihave paa Verdensudstillin­gen i New York 1939-40; Grundlægger af Danish Colony Gården Cooperative Society Inc., Anlæg af danske Koloni­haver paa Staten Island. N. Y. 1941; Medstifter af o« Formand for Constan-tin Brun Award 1923 samt Medlem af Administrationskomiteen; Æresmedlem af Trinitatis Kirke, Bronx.

Har som Medlem af Kvindernes na­tionale Oplysnings-Komité under Ver­densudstillingen i New York 1939-40 holdt Foredrag om Danmark i Kadio og an­dre Steder; Organisator af Hjælpe-Ar­bejde for danske Sømænd.

Adresse: 205 West, 57 Street, New York, N.Y., UJ3.A.

DAHLERUP • PETERSEN Johanne Frue; f. 20. Juli 1896 i Baarse Sogn; Datter af Gaardejer Christian Bang (død 1924) ok Hustru Ane Marie f. Niel­sen; gift (28. Marts 1923) m. Drifts­ingeniør, cand. polyt. H II Dahlernp-Petersen, f. 25. Aug. 1895 i Aagerup ved Roskilde, Søn af Sognepræst Peter Niel­sen Petersen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 191«) og Hustru Nanna f. Dahle-rn;i (ilpd 19251.

Lærerindeeks. (Zahles Seminarium > 1917- Eksamen fra Statens Gymnastik institut 1918; Lærerinde ved Kbhvns Skolevæsen 1919-25.

Medlem af Landstinget U>et kon­servative Folkeparti) 1940-47; Medlem af Priskontrnlraadcl 1547; Formand for Hvilehjemmet Bennetgaard for Danske og Danske i Udlandet 1942; Formand for De danske Husmoderforeninger 1946; Medlem af Nordens Husmoder forbunds Styrelse fra 1946, Formand 1947.

Adresse: Gustav Johannsens V. 28, Kbhvn F.

DAHLGAARD Bertel fh. Indenrigsmini­ster; f. 7. Nov. 1887 paa Hesthave ved Skive; Søn af Proprietær Poul Dahlgnard (død 1897) og Hustru Johanne f. Primdal (død 1933); gift (27. Dec. 1913) m. Dor­thea D., f. S. Sept. i Viborg. Datter at Stahssergent Lance Poulsen (d»d 19341 og Hustru Christiane f. Kristensen (død 1934).

Elev oaa Sailing Højskole 1903-04. paa Dalum landbrugsskole 1904-05, paa Aakov Højskole 1905-06 og 1906-07; Stu­dent (privat dimit.) 1909; cand polit 1913- Manuduktør 1914-19; Assistent i Kbhvns statistiske Kontor 1914; Fuld­mægtig 1918: kst Kontorchef i Central-»rbejdaanvismngskontoret 1921; Chef for Kbhvns statistiske Kontor 1922; Inden-

Dahl _________

rigsminister   i   det   andet   Ministerium

Maillilil).'   1929-40.

Ifaadgiver for den danske Regerings Delegerede ved de internationale Ar-he.idskonferenrer i Washington 1919 ok i Genéve 1925 og 1926; Folketingsmand Jor Skivekredsen fra 1920; Medlem a( Folketingets Finansudvalg 1927-29, 1940-47 og 1948-49; Medlem af den store Spa­rekommission af 1921, af Arbejdskom-missionen af 1925, af Forfatningskom­missionerne af 1937 og 1946 og af Ho­vedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1923; Medlem af Ar-bejdsmevnet 1924-29, af Repræsentant­skabet for Danmarks Nationalbank fra 1941, af Forretningsudvalget for Pris-kontrolraadet fra 1941, af Repræsentant­skabet for Foreningen Norden og af (let nordiske interpanamentariske Raad; Formand for Apotekskommissionen af 1947. Adresse: Gentofte«. 55, Gentofte.

DAL H A Hypotekforeningsdirektør.Over-

retssagfører. R.: f. 11. Sept. 1879 paa Askov Mark; San af Husejer A s Dnl (død 1904) og Hustru .Marie Kirstine f. Hansen; gift (8. Maj 1914) m. Olga Louise D., f. 21. Sept. 1888 i Aarhus. Datter af Fabrikant A Ilammersclimidt (død 1935) og Hustru Sara T. Petersen.

Ansat i Arbejder Spare- og Laane-kassen i Aarhus 1894, Bogholder 1WO, Kasserer 1907; exam. jur. 1908; Sagfø­rer i Aarhus 1911-28; Student (privat dimit.) 1914; eand. jur. 1919; Overrets­sagfører s. A.; bosat i Frankrig 1928-41; Formand i Bestyrelsen for Jydsk Land-Hypotekforening 1932 og adm. Direktør i samme Forening fra 19i3; Formand i Direktionen (nu Tilsyns-raadetl for Arbejder Spare- og Laane-kassen l Aarhus fra 1936; Formand i Bestyrelsen for Uvsforsikringsselskabet Jylland. .Medlem af Holme-Tranbjerg Sogneraad 1933-37 og Formand 1943-46; Formand i Beslyreleen for Aarhus Blin deforening.

Adresse:  Skaadehus pr.   Højbjerg.

DALGAARD   Aage Overingeniør, caud pol)11.; f. 30. Juni 1894 i Helsingør; Søn af Skoleinspektør A M J Datøaard (døil 1931) og Hustru Anna f. Zeuthen; gift (25. Juni 1920) m. Esther D., f. 11. Okt. 1899 i Vaalse, Datter af Gaardejer Lars Belling (død 1947) og Hustru Karen Kirstine f. Rasmussen (død 1937).

Student (Hass' Skole) 1913; Filosofi­kum 1914; cand. polyt. 1919; Ingeniør i Dansk Sojakagefabrik A/S 1919; Over-ingeniør smstds 1947.

Censor i teknisk Kemi ved Den poly­tekniske Læreanstalt 1945; Sfedlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber-

1948; Medlem af Bestyrelsen for Rektor H Edv, Hass' og Fru Ingeborg Hass' Mindelegat 1946.

Adresse : C N Petersens V. 29, Kblnn F.

DALGAARD   Frederik Direktør; t. 20. April 1893 i Lemvig; Søn af Fyrbøder Chr Dalgaard (død 1930) og Hustru Charlotte f. Nielsen (død 1904); gift (l Nov. 1923) m. Fritze D., f. 4. Juli 1902

1 Roskilde, Datter af Snedker Vald. Pe­dersen    og   Hustru    Marie   f.   Hansen (død 1938). Paa Sagførerkontor i  Lemvig 1909-13

02 i Klihvn. 1913-17; Student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1922; Sekretær i Kbhvns Skattedirektorat 1922; Sekre­tær i Det kooperative Fællesforbund 1922-30, Forretningsfører smstds 1936-43, Formand fra, 1948; Landsretssagfører 1930: Medarbejder ved Social-Demokni-ten 1930-36.

Medlem    af   Forretningsudvalget    for '•M'cialdemnkratisk   Ungdomsforbund 1915-17,  af   Forretningsudvalg  ob  Bestyrelse for Arbejdernes Oplysningsforbund, Op-lysningsudvalget for Kbhvn.  1924-J1  ok fra 1936. for Roskilde Højskole fra 1989 samt n f Repræsentantskabet for  Hov<<i «tadeiis   Brugsforening   fra   1923;   juri­disk Suppleant til Den faste Voldgifts­ret fra 1929, ordinær Dommer fra 1937; Leder  af   Dan.sk  Kooperativ  Assurance 1929-30   og   1936-43-   Medlem   af   Folke­tinget (Holbæk)  1935   (Khhvn.l 1939-48 Medlem af Repræsentantskabet for Bryg­geriet Stjernen  fra 1935, af Bestyrelsen for samme  fra  1945,  af Forretningsud valget   for   Arbejdernes   Fællesorganisa­tion  fra 1936 og af Repræsentantskabet for   Akts.   Arbejdernes   Landsbank   fra 1943;  Medlem af Forfatuingskommissio nen   af   1937,   af  Livsforsikringsnævnet 1937-47,   a,f   Priskontrolraadet  1938-40,  ;if Landsskatteretten  1938, af  Hovedbestj reisen    for    Socialdemokratiet   1939,    al Prisnoteringskomitéen 1939-40 og af Be­styrelsen   for   Arbejdernes   kooperative Byggeforening  1940,  Direktør for sidst nævnte   fra   1943;   tillige   Direktør   for Akts.     Financieriags-Institutet     af    o Febr.  1944 fra 1944.

Har udgivet Haandbog i Kooperation (s. m. P Christensen, 1925); Medarbej­der ved Bogen Den Danske Andelsbevæ-geJse (1929); Redaktør af Kooperatio­nen 1923-47.

Adresse: Tschernings Allé 12.  Kbhvn Valby.

DALGAARD Knud Direktør; f. 7. Aug. 1895 i Tørring ved Lemvig; Søn af Gaardejer Andreas Pedersen (død 1905) og Hustru Maren f. Dalgaard (død 1940); gift (17. Juni 1924) m. Margrc the D., f. 28. Dec. 1897 i Kbhvn., Dat­ter af Kontorchef August Hougaard

295_______________________

(død 1929) og Hustru Caroline Amalie f. Christensen (død 1930).

Student (Odense) 1914- rand. polit. 1921; Sekretær i Staden Kbhvns stati­stiske Kontor 1921, Fuldmægtig 1923; Kontorchef i Direktoratet for Kbhvns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæsen 1930, Direktør smstds 1939.

Mæglingsmand ved Forligsinstitutio­nen i Arbejdsstridigheder 1946.

Har skrevet en Afhandling om Arbej­derklassens økonomiske Kaar i Dan­mark i de sidste 50 Aar (prisbelønnet af Nationaløkonomisk Forenings Fond. 1926).

Adresse : Gentofteg. 56 E, Gentofte.

DALHOFF  Johs. Departementschef, K1. DM.FM. i Guld p.p.; f. 24. Maj 1880 i Roskilde; Søn af Præst ved Diakonisse­stiftelsen N C Dalhof f (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru f. Munch; gift m. Carla Marie D., f. 4. Nov. 1883 i Horsens. Datter af Konsul Creemers.

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. polit. 1904; Assistent i Statistisk Departement 1905, Fuldmægtig 1913, kst. Kontorchef 1914, kgl. Udn. 1917; Departementschef i Handelsministeriet 1924, udenfor Nr. 1936; Handelsministe­riets Tilsynsførende ved Direktoratet for Vareforsyning 1940

Medlem af Statens Lønningsraad 1919 45; Formand for Repræsentantskabet for Dansk Købestævne 1924-45: Medlem af Kbhvns Havnebestyrelse 1924; For­mand i Bestyrelsen for Kronborgmu­seet 1927; Formand for Alkoholkom­missionen 1934-46; Revisor ved Otto Mønsteds Fond 1935; Censor ved Han­delshøjskolen 1935-45; Formand i Til-synsraadet for Handelshøjskolen 1927-37-, Medlem af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1931-36; Medlem af Forret­ningsudvalget for Udstillingen i Bryssel 1935 og for Udstillingen i Paris 1937-, Formand for Valutanævnet 1932-35; Med­lem af Traktatkommissionen 1924-30, af Tilsynsraadct for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1924-30, af Likvidationskomi-teer. for Københavns Diskontobank og Hevisionsbank 1924-28; Formand for Handelsministeriets Landmandsbanknd-valg 1926 og for Landmandsbankens Afviklingsafdeling 1928-30; Medlem eller Formand for adskillige Udvalg, Kom missioner og Nævn under Handelsminl steriet: ang. Aktieloven, Bankloven, Foranstaltninger vedrørende Industrien, Karloffelmelsordningen, Skibsbeman-ding, Isbrydning, Materialprøvning m. v.; Formand for Mmisterialforeningen og for danske Statsembedsmænds Sam-raad 1928-30.

i<M!5krelær ' LØnningskommissionen af W17; Sekretær hos Statens Forligsmand

__________________Dals

i Arbejdsstridigheder 1914-19; Stedfortra1-der for Statens Forligsmand i Arbejds­stridigheder 1920; Statens Forligsmand 1922-30; Assistent paa Universitetets statistiske Laboratorium 1908-14; For­mand for Socialøkonomisk Samfund 1911-13. Har skrevet adsk. Afhandlinger af statistisk og socialt Indhold saml om Forsikringsemner.

Udenl. Ordener:  B.K.2.;  F.Æ.L.3.

Adresse :   Told'bodv. 15,  KbJivn.  K.

DALL    M    Oberstløjtnant,   U.;   f.    20.

Marts  1904   paa  Vejstrup   Gaard;   Søn

af afdøde Forpagter J Dall og Hustru

f.   Holmegaard-Andersen.

Oand. phil.; Uddannelse ved Hærens Skydeskole 1930-33; Generalstabsuddan­nelse, Adjutant hos Generalinspektø­ren for Fodfolket 1935-41; Næstkom­manderende ved Hærens Skydeskole 1945-47; Oberstløjtnant 1947; Stabschef ved Den danske Brigade i Tyskland 1947-48; Ohelf for 4. Bataillon fra 194S

Medlem af Bestyrelsen for Krigsvi­denskabeligt Selskab 1932-42; Deltager i Konferencen ved Rhine Army om det danske Besæt telsesomraade i Tysk land Marts 1947.

Har skrevet Afhandlingen „Hvorfor? Fordi —" (2 Kronikker om Faren for tysk Besættelse af Danmark, 1938); Udgiver af 9. April-Hefterne.

Adresse; 4. Bataiillon, Odense.

DALL Ove Holten Underdirektør, cand polit.: f. 4. Okt. 1898 paa Frdbg.: Søn af Landskabsmaler Hans Dall (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Kathrine f. Krarup (ded 1939); gift (19. Okt. 1926) m. Annaruth D., f. 19. April 1899, Datter af Professor, Direk­tør for Musikkonservatoriet Anton Svendsen (d«d 1930. se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Inge Sophie f. Bang.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polit. 1929; ansat i Det gensi­dige Forsikringsselskab Danmark 1916, Fuldmægtig 1930, Ekspeditionssekre­tær 1935, Kontorchef 1939, Underdirek­tør 1942; Ophold i Tyskland 1922-23; Studierejse i Sverige 1935. i Norge 1939, i U. S. A. 1947.

Adresse: Hjortflg. l, Kbhvn. Ø.

DALSGAARD Jens Gaardejer, R.; f. 10. April 1882 i Harre Sogn i Salling; Søn af Nationalbankdirektør, Landstings­mand Jens Peter Dalsgaard (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Kirstine f. Tang. gift (2. Nov. 1909) m. Kathrine D., f. 30. Juli 1884 i Nan-nerup i Salling, Datter af Gaardejer Chr. Espereen (død 1927) og Hustru Inger f. Revsgaard (død 1937).

Uddannet ved Landvæsen ; Elev paa Elev Højskole ved Aarhus 1900-01 og paa Fre­deriksborg Højskole 1904-05; Gaardejer i

Dals ________________

Roslev fra 1909; KontorbestJTer af Den danske Landmandsbanks Filial i Roslev 1918-23 og af Salling Banks Filial smstds. Ira 1928.

Sogneraadsmedlem 1913-25, Formand 1917-21: Medlem af Amtsraadet og af Skoledirektionen for Viborg Amt fra 19212; Skyldraadsmedlem og Vurderings­formand 1923-42; Medlem af Repræsen­tantskabet for Landbobanken i Skive fra 1926 og af VestsaUingbanens Besty­relse fra 1927; Landvæsenskommissær 1927; Formand i Bestyrelsen for Skive Sygehus fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Amtsrådsforeningen fra 1935, For­mand fra 1939; Medlem af Trafikkom­missionen, af Skattekommissionen, af Indlemmelsesnævnet, af Sygehusraadet og af Storebæltskommissionen; Medlem af Repræsentantskabet for Jydske Land­ejendomsbesidderes Kreditforening, Vi­borg fra 1940. Formand fr.i 1948.

Adresse : Roslev.

DALSGAARD  Magnus Underdirektør i Privatbanken; f. 30. Nov. 1885 paa V-Dalsgaard i Dommerby ved Skive: Søn af Gaardejer P C Jensen Dalsgaard (død 1921) og Hustru f. Christensen (død 1923); gift (1911) m. Edith D., f. 4. Marts 1884 i Kbhvn., Datter af Skrædderme ster A N Andersen (død 1922) og Hu-stru f. Eylertsen (ded 1934).

Kxam. jur. 1912; ansat i Skive Bank 1903-06, i Centralbanken 1906-11, i Cre ditkassen for Landejendomme i Østlf terne 1910-11; Assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1911, Fuldmægtig 1916, Kon torchef 1916, Underdirektør 1928. Adresse: Østbaneg. 3, Kbhvn. Ø.

DALSGAARD   Søren C Overlæge, K.; f. 24. Febr. 1881 i Svostrup; Søn ar Gaardejer Søren C Dalsgaard (død 1928) og Hustru Marie f. Egeriis (død 1910); gift (23. Jan. 1913) m. Agne? Else D., f. 11. Jan. 1885, Datter af Bogholder Jacques Hermann (død 1932) og Hustru Julie Alexandra f. Saabye (død 1906).

Student (privat dimit.) 1904; stude­rede Anatomi ved Berlins Univ. 1906-07; med. Eks. 1913; Studierejser til Fin­land, Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz; Reservelæge ved Amtssyge­huset i Odder 1913-15; Sygehuslæge ved Amtssygehuset i Fjerritslev 1915: Over­læge ved Amtssygehuset i Kellerup 1925.

Repræsentant i Den alm. danske Læ geforening fra 1925; Formand for Vi­borg-Thisted Amters Lægekredsforening fra 1940 og for den lokale Afdeling a-f Landsforeningen til Kræftens Bekæm pelse; Medlem af Sygeplejerskeudval­get af 1945, af Udvalget angaaendt F.pidemisygehusenes Opgaver i Frem-

____________ ____________296^

tiden 1946 og af Bestyrelsen for For­eningen af Sygehuslæger i Provinsen 1946.

Ejer af Onsildgaard fra 1940. Adresse: Sønderg. 27. Kellerup.

DALSGAARD-NIELSEN Torvald Over­læge; f. 4. Okt. 1896 i Skals; Søn af Gaardejer Peder Nielsen (død 1940) og Hnsl ru .lensine f. Dalsgaard (død 1942); gift (4. Okt. 1924) m. Amanuensis Ted Khrhvns Universitet, Øjenlæge, Dr. med. Esther D-N., Datter af Overlærer K p Kristensen (død 1935) og Hustru Mar­grethe f. Jacobsen (død 1941).

Student (Viborg) 1915; med. Eks. 1923: derefter forskellige Hospitalspladser: prakt. i Hellevad i Sønderjylland 1924-33; derefter ansat ved Kommunehospi­talets og Rigshospitalets neurologiske Afdelinger; Specialistanerkendelse 1937; prakt. Neurolog i Kbhvn. fra 1937; Overlæge ved Frdbg. Hospitals neuro­logiske Afd. fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation fra 1*39; as­socieret Medlem af Nordisk neurokirur­gisk Forening fra 1946; Næstformand i Bestyrelsen for Dansk neurologisk Sel­skab fra 1948.

Har skrevet forskellige lægevidenska belige Afhandlinger i Fagskrifter,

Adresse : Vagtelv. 52 A, Kbhvn. F.

DALSKOV A fh. Statskonsulent, R.; f. 14 Sept. 1871 i Bederslev Dale: Søn af Skov­foged Frantz Petersen (død 1914) og Hu­stru DoroMiea f. Thornp (død 1907): gift (21. Aug. 1898) m. Mimi D., f. 24. Dec 1874 i Kbhvn., Datter af Grosserer Val­demar Jensen (død 1902) og Hnstru liosnline f. Brønnnm (ded 1933).

Prælimiinæreks. fra Kbiivns Universi­tet; Havebrugskandidat 1893; videreud­dannelse i Udlandet; Handelsgartner 1899-1904; Konsulent for en Række For­eninger samt Handels- og Anlægsgart­ner og Leder af Import og Eksport­virksomhed af Frugt, Blomster os Grønsager 1904-19; Redaktør ar „Dansk Haivetidende" 1. Udgave og af „Frugtavl" 1916-23, atter Redakter af „Dansk Havetidende" 1923-42- Red aktør af Dansk Havebrug 1942, af Dansk Havebrug (Dansk Havetidende) fra 1943; Havebrugsmedarbejder ved flere Dagblade derunder ved Dagbladet København i 18 Aar, B. T. i 6 Aar og ved Politiken fra 1938; Statskonsuleni i Havebrug særlig Kolonjhavebrug 1919-44; Leder af Hjortekærgaards Skov-havebrug og Frugtplantager fra 1947.

Leder af Konsulentarbejdet for Kolo­nihaveforbundet for Danmark fra 1913: .Medstifter, Bestyrelsesmedlem og Leder af Konsulentvirksomheden i Danmark« Frugtavlcriorenlng 1918-29: Leder af Konsulentvirksomhed (ur Pellesorga

.',»7___________________________

iiisationen af Parcelforeninger og Villa­ejere; Formand for Fællesforeningen af Parcel- og Villaejere i Danmark 1920-29. Mediet" af Itadioudvalget for Gartneri og Havebrug; Medlem af Fællesudval­get for Prugtavlsøkonoml; Medstifter ;if Aspargesavler Foreningen for Dan­mark og Foreningens Konsulent; For­mand for Landbrugsministeriets Aspar-gesudvalg. Redaktør uf Medlemsbladet Kolonihaven 1941-43.

Har udgivet en Del Beger og Skrifter vedrørende Havebrug og (s. m. Carl Nielsen): Kolonihavebevægelsen l Dan­mark ; Den lille Have (1941); Dalskovs Havebog (1943, 3. Udg. 1949).

Adresse.: C L Ibsens V. 6, Gentofte.

DAM Gunnar Kontorchef, R.; f. 18. Juli 1891 i Aakirkeliy; Søn af [Jagermester Martin Dam (død 1931) og Hustru Su­sanne Marie f. Sørensen (død 1915); gift (1. April 1917) m. Mary D., f. 7. Dec. 1890 i Hylleholt, Datter af Skibstømrer Chr. Hansen (død 1912) og Hustru Bir Ihe Kirstine f. Christoffersen (død 1944)

Student (Rønne) 1910; cand. polit 1916; Assistent ved Arbejderforsikrings-Raadet s. A., Fuldmægtig 1919, Afde­lingschef 1922; Kontorchef i Direktora­tet for Sygekassevæsenet 1934.

Adresse: Hulsøvang 7, Rungsted Kyst.

DAM Henrik Professor, Dr. phil.; f. 21. Febr. 1895 i Kbhvn.; Son aif Apoteker Emil Dam (ded 1915) og Hustru Emilie f. Petersen (død 1920); gift (15. Juli 1924) m. Inger D., f. 29. Juni 1898 paa Lerbjerggaard, Datter af Proprietær Gotfried Olsen (død 1915) og Hustru Laura Kirstine f. Larsen (ded 1926).

Student  (Det danske Selskabs Skole) 1913; cand. phil. 1914; cand. polyt. 1920; Dr. phil. (Nogle Undersøgelser over Ste-rinernes biologiske Betydning) 1934; As­sistent   ved   Landbohøjskolens   kemiske Laboratorium   1920;    Medarbejder   ved Kbhvns Patent-Bureau 1920-23-, Assistent ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1923, ved  Universitetets fysiologiske La­boratorium 1923-28 og ved Universitetets biokemiske Institut fra 1928, Amanuen ms 1931-41: var Ansøger til Professoratet i Biokemi ved  Aarhus Universitet 1936 og   1938;   Laboratoriebestyrer   paa   Stå tens   Vitaminlaboratorium   1939-41;   ud­nævntes in absentia til Professor i Bio­teknisk  Kemi  ved   Danmarks tekniske Højskole 1941;  Professor i  Biokemi  og Leder   af   den   biologiske  Afd.   smstds 1946.   Studierejser   til   Universiteterne Graz 1925,  Freiburg im  Br. 1932-33  og Ziirich   1935;   Foredragsrejse   i   U. S. A og   Canada   1940-41;      Senior   Research Associate   in   Biochemistry,   University of   Rochester,   N. Y.   1942-45;   Associate Member   Rockefeiler   Institiite   for   Me-

________ __________Dam

dical Research 1945-48; vendte tilbage til Danmark 1946.

Har dels alene as dels sammen med Medarbejdere skrevet en lang Række Afhandlinger om biokemiske Emner, navnliz om Uudaeeisen og den videre l ilfnrsknirur af K-Vitaminet, samt dets Anvendelse i IMedicinen.

Tildelt Nobel-fræmien i Medicin og Fysiologi for Aarel, 1943 for Opdagelsen af Vitamin K; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947 og af Videnskabernes Selskab 1948.

Adresse: Jagtv. 229,  Kbiivn. Ø.

DAM Mogens Forfatter, Journalist; f. 19. Nov. 1897 i Kbhvn.; Søn af Borfatte-ren Johannes Dam (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Louise f. Hornbech; gift med Skuespillerinden El­se Colber.

Student (Borgerdydskolen, Helgo-landsgade) 1915; Elev af Kunstakade­miets Malerskole 1917-18; Journalist ved Roskilde Dagblad 1918-20, Berlingske Tidende 1921-22. Politiken 1922-40. B. T. 1940-46, Naitkraaltadende 1947; Forfatter og Tegner ved Svikmøllen fra 1916, Redaktør 1928-40; Bearbejder og Over­sætter af flere Skuespil og Operaer, Lystspil og Operetter; Viser og Digte i Revyer og Tidsskrifter og Samlinger­ne, Digte (1920). I al Ubeskedenheil (1937) og Kone. og Barn (1947). Isce­nesætter af Operetter og Revyer.

Formand for Dansk llevyforfatter-og Komporiistforbund 1946; Medlem af Teaterraadet 1946. af Musikraadet 1946, af Komiteen for den danske Musikpro­paganda-Uge og af Justitsministeriers Udvalg vedr. Privatteatrene 1949; Præ­sident for Nordisk Revy-Union 1948. Adresse : Vævergaarden, Bagsværd.

DAM Peter Mohr Lærer; f. 8. Aug. 1898 i Skopun, Søn a-f Handelsmand Ole Christian Uaiu (d8d 1907) og Hustru Sara Marie f. Olsen (død 1918); srift (5. April 1931) m. Ragnhild D., f. 12. Jan. 1910 i Trongisvågur, Daitter a,f Tømrer Thomas Michal Strøm og Hu­stru Johanna f. Joensen.

Uddannet paa Færøernes Seminarium og paa forskellige Lærerkursus i Norge og paa Færøerne.

Medlem af Lagtinget fra 1928; Med­lem af Frodebo Sogns Forstandersk~ai> fra 1925 og dettes Formand fra 1934; Formand for Bestyrelsen for Arbejder­nes Trawlerdrift A. m. b. A., Tveraa, for Akts. Tvøroyra Sikipafelag, Tvør-oyri o. a. Selskaber i Tveraa; Formand for Den færøske Erhvervslaanefond: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sckip-afelagid Føroyar, Tørshavn, af Besty­relsen for Forsikringsselskabet Trys-gingarsamliandid Føroyar, Tnrshavn,

Dam___________________

af Færøernes Ulykkesforsikrings-raad f« af Færoernes Skoledirektion; Forman J for Færøernes Socialdemokrati; Medlem af Folketinget.

Har været Redaktør af Føroy Sociai-Demokrati i mange Aa-r og skrevet en Del Digte og Noveller.

Adresse: Tveraa, Frøerne. DAM-KROGH Axel Dommer, R.; f. 12. Dec. 1886 i Aarhus; Søn af Lærer A Krogh (død 19&1) og Hustru Bleonora f. Dam (død 1928): gift (16. Febr. 1935) m. Gerda Maria D-K., f. 21. Nov. i Kbhvn., død 1946, Datter af Grossen r P Christensen (død 1927) og Hustru VibeJrita f. Knauff (død 1926).

Student (Aarhus) 1905; cand. jur. 1911; By- og Herredsfuldmægtig i Bogense 1913 og i Skanderborg 1914; Sagførerbe­stalling 1919; Politiassessor (Politiadvo­kat) 1919; Kriminaldommer i Odense 1935; Dommer i Bregentved-Gisselfelri Birk 1940.

Adresse: Haslev.

DAMGAARD-NIELSEN   H O Direktør. R., f 12. Aug. 1897 i Fredericia; Sen af Trafikinspektør J M Nielsen (død 1920) og Hustru f. Damgaard; gift (5. Okt. 1923) m. Anna D.-N., f. 11 Juni 1899 i Fredericia, Datter af Stads­ingeniør William Bardram (død 1943) ns Hustru f. Madsen (død 1927).

Student (Fredericia) 1915; NielsBrocka Handelsskole 1915-17; Ansættelse i Akts Russisk Handelskompagni (Petrograd, Arkangelsk og London) 1917-20; Sekre­tær i Akts. De Danske Spritfabrikker 1920, Underdirektør 1924-43; Direktør fer Akts. Danisco fra 1934.

Formand i Bestyrelsen for Foreningen Niels Brock 1925-31 oz for Forenineen Niels Brocks Fond fra 1944; Medlem af Direktionen for Handels- ose Konto rist-Foreningen fra 1927, Viceformand fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for den danske Afdeling af den internatiti nåle Forening til Handelsundervisnin gens Fremme samt af Komitéen til Til­rettelæggelse af skandinaviske Erhvervs kursus og af Bestyrelsen for Forenin gen til industriel Ejendomsrets Beskyl telse; Censor ved Handelshøjskolen, Formand for Bestvrelsen oe Direktør for Akts. De Danske Snrænsstoffabrik ker og for Akts. Asiatic Yeast Work?. Formand for Bestyrelsen for Akts. Beauvais; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Gærings-Industri, for Akts Grindstedværket og for Akts. Chr. Han sens Laboratorium.

Adresse: Tuborgv. 76, Hellerup.

DAMKIER   Paul  Overretssagfører, Jour nalist;  f.  28.  Nov.  1879;  Søn af Over­retssagfører J Q F Damkier (død 1922) og Hustru f. v. Jessen (død 1916); gift

_____________________298

(1933) m. Dina D., f. 19. Febr., Datter af Malermester Ahlmann Weile (død 1925) og Hustru Lise f. Qihm (dåd 1947).

Student (EMerelægtselskabete Skole) 1897; Medarbejder ved Politiken 1900-13; cand. jur. 1905; Overretssagfører 1908; Medarbejder ved Teatertidsskrif­tet Thalia, Stockholm, 1910-13, ved Ber-lingske Tidende fra 1913.

Medarbejder ved svenske og norske Tidsskrifter og Dagblade (Teater- og Litteraturkritik); har oversat bl. a.: Dr. Glas og Den alvorlige Leg af Hjalmar Soderberg.

Adresse: Martinsv. 5, Kbhvn. V.

DANCKWARDT Carl Afdelingsingeniør, B.DM., HTS.; f. 12. Dec. 1893 i Esbjerg; Søn af Maskinfabrikant Chr. Danck-wardt (død 1919) og Hustru Edvanda f. Osmundsen (død 1921); gift (5. Okt. 1918) m. Marie D., f. 12. Maj 1893 i Kbhvn., Datter af Værkfører J P Tøn nesen (død 1937) og Hustru Fanny f. Møller (død 1935).

Ingeniøruddannelse paa Søværnets Ingeniørelevskole, Ingeniørafdelingen paa Søværnets Kadetskole 1913-17 og Danmarks tekniske Højskole 1919-22; Ingeniørassistent i Søværnet 1917, Ma­rineingeniør 1920, Ingeniør II 1933, In­geniør I 1942, Afdelingsingeniør 1946: har gjort Tjeneste ved Orlogsværftets Elektroafdeling fra 1922, som Afdelin­gens Leder fra 1942.

Lærer ved Søværnets Kadetskole 1922 25 og ved Søværnets Officersskole 1925-32; Censor ved Maskinisteksaminerne fra 1943.

Har skrevet • Elementær Elektrotek­nik (1935, ny Udg. 1949); Kortfattet Elektroteknik (1936, nye Udg. 1943 ok 1948).

Adresse:   Strandboulevarden 111, Kbhvn. Ø.

DANIEL   Hjalmar Kontorchef, R. DM. p.p.; f. 7. Dec. 1877 i Kbhvji.; Søn af ps. Stabssergent, Assist. i Udenrigs­ministeriet Johan Daniel (død 1923) og Hustru Johanne f. Sommer (død 1926); gift (3. Se.pt. 1901) m. Musiklærerinde Augusta D„ f. 24. Aug. 1878 i Kbhvn. Gennemgaaet Hærens 3-aarige Elevsko­le; Bogholder ved Handel og Sygefor­sikring; forskellige Kursus og Studie­rejser; ansat i Direktoratet for Syge­kassevæsenet 1900, Fuldmægtig i 1907, Sekreta'r for Sygekasse-Nævnet 1908-47; Direktoratets rejsende Kontrolrevisor 1909-19, Ekspeditionssekretær 1916, Kon­torchef 1919-47; Sygekassekyndig Med­arbejder ved Invalideforsikringsfonden 1921-27; Tilsynsførende med de af So­cialministeriet godk. Rekonvalescent­hjem 1929-47; gentagne Gange kon-

299

stitueret   som   Direktør   for   Sygekasse-væsenet.

Korresp. Medlem af Komitéen for Ud­stillingen i Leipzig 1913; Hovedkasserer for Centralkomitéen for Wienerbørns Ophold i Danmark 1920-21; Medlem af Kommissionen angaaende Forsorgen for kronisk Syge 1919-29 og af Komitéen for Horserød-Lejren 1924-47; Æresmed­lem af Sygeplejerskernes faglige Orga­nisation 1926 og Formand for »ammes Pensionsforsikring 1919-48; andre Tillid*-hverv.

Medredaktør af Sygekasse-Bladet fra 1923; Redakter (og Medforfatter) ai Værket Danmarks Sygekassevæsen gen­nem Aarhundreder (1937-38); Forfatter af faglige Haandbøger, Pjecer og tal­rige Artikler i danske og udenlandske Tidsskrifter om Sygekassevæsen m. v.

Tildelt Byen Wiens Salvatormedalje.

Udenl. Ordener: F.F.M.2.; S.N.3.; S.V.31.; Ø.r.K.O.

Adres?e : Classensg. 27, Kblivn. Ø.

DANNESKIOLD-SAMSØE Knud Gre­ve, Ritmester, K'.DM.M.T.Kfli.p.p... -f. 26. Juni 1876- Søn af Teaterchef, Greve Chr. Uanneskiold-Samsøe (død 1908) og Hustru Wanda f. Zahrtmann (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916); gift (14-Nov. 1906) m. Alice D-S.. f. 23. Juli 1886, Datter af Fabrikejer, Grosserer Chri­stian Hasselbalcli (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustrn f. Helms.

Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant 1901; Ritmester i Reserven 1915; tjenst­gørende ved Gardehusarregimentet 1903-05 og 1909-11; har deltaget meget i Væddeløb; Formand for Gardehusar foreningen 1912-13; Æresmedlem af samme, af Væddeløbshesteejerforenin­gen og af Stromsholm Fåltrldklab; Grundlægger af Vieborggaard Græs tnarksskole; Præsident for samtlige Gar­dehusarforeninger 1924-46; Formand for Dansko Soldaterforeningrers Fællesudvalg 1936-45

Ejer af Visborggaard 1912-31.

Udcnl. Ordener: Pr.r.K.2.A3.; Pr.Ii.0.4 : R.r.K.2.

Adresse : KristianiaK. 3, Kbhvn. Ø DANNESKIOLD-SAMSØE Magdalene Komtesse, Priorinde; f. 25. Juni 1876; Datter af Ordenskansler, Lensgreve Clir. Danneskiold-Samsøe (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustrn Henriette f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1897); ngifl.

Stiftsdame i Vallø, Priorinde for Gis-selfeld adelige Jomfrukloster.

Adresse :  Christianslund, Haslev.

DANNESKIOLD-SAMSØE Sophus Lens-

greve,    Hofjægermester;   f.    19    Marts

1900  i Kbhvn.:  Søn af   Premierløjtnant

i    Flaaden,    Greve    Valdemar     D.inne-

_________________ JBaUg_

skiold-Samsøe (død 1931) og Hustru Grevinde Margrethe Danneskiold-Sam­søe, f. Baronesse Juel-Brockdorff (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943); gift (24. Okt, 1931) m. Isabel D-S., f. 18. Okt. 1901, Datter af fh. Glasfabrikant .1 Dale Dilwortli og Hustru Letitia f. Cra-ven.

Realeks. (Stenhus) 1916; lærte Land­væsen i Danmark 1917-21; rejste til U. S. A. 1921; gennemgik to Kursus i Landbrug paa ' Micliigan Agricultiiral College 1921-22; købte uopdyrket Land i San Fernando Valley i Californien 1929, opdyrkede Citron Plantage, drev denne samt Fuldblods Hesteavl til 1947; Overdirektor for Gisselfeld Kloster 1947.

Medlem af Bestyrelsen for San Fer­nando Valley K. F. U. M. 1936-47.

Adresse: Gisselfeld pr. Haslev. DANNESKJOLD - SAMSØE Sophus Adam Maler og Skribent; f. 2. Okt, 1874 i Kbhvn.; Søn af Hofjægermester, Greve Otto Danneskjold-Samsøe og Hu­stru Louise f. Comtflsse Knnth; gift 1. Gang m. Elsebet f. Mollerup; 2. Gang m. Ingeborg f. Green.

Student 1895; cand. phil.; besøgt Kunstakademiet og Zahrtmanns Skole,-Medlem af den Frie Udstilling 1909-15

Har udført Staffelibilleder, Træsnit, Smaasknlpturer, Udsmykningsarbejder for Ny Carlsbergfondet (Hillerød, 'Ma­ribo). Har skrevet Avis- og Tidsskrift­artikler samt nogle Bøger om Kunst og Kunstnere.

Adresse :   Selskovvej,  Hillerød.

DANSTRUP J  Pater Civilingeniør, Ma­skinfabrikant;   f.   21.   April   1881   paa Frdbg.:   Søn   af   Maskinfabrikant   Chr. F   Danstrup   (død  1921,  se  Kraks Blaa Bog   1921)   og   Hustru   f.   Jensen   (død |     1913);  gifl   (16.  Juli  1924)   m.  Agnes f. Andersen, f. 21. Febr.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1899; cand. polyt. 1906; Inge­niør hos Stadsingeniøren 1906-07; ansat i forskellige Centralvarmefirmaer i Ame­rika og Europa 1909-14; Indehaver af Ingeniørforretningen Prof. Ramsing.-Kpntor og Konsulent i Varmeanlæg for Kirkeministeriet til 1921; Indehaver af Firmaet Bonnesen & Danstrup fra 1. Juni 1921.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1933-37 og fra 1938; Medlem af Invalide-forsikringsretten og af Bestyrelsen for Dronning Louises Asylselskab.

Adresse :  Frederiksborgg.54, Kbhvn.K.

DAUGAARD   Carl    Siabsintendant,  K'

dm.hth.d.d.; f. 7. Juli 1886 i Ros

kilde: Søn af Præst ved katolsk-aposto-lisk Kirke Johan Daueaard (død 1937)

og Hustru Marie, f. AncTersen; gift (22. Nov. 1916) m. Inger D., f. 26. Febr.

Oaug__ ______ _________

1U91. Dallur al Tandlæge Frilliiuf l-'ifi scher (død 1928) ob Huatm Johanne f. Kisky (død 1931).

Handelsuddannet i Kbhvn., London og Munchcn; Reeerveintendant 1911; Intendant 1913; tjenstgørende i Krigs­ministeriet 1918-21 og i Forplejnintrs-kurpsets Stab 1921-22; Overintendant 1922: Lærer ved Officersskolen 1923-45: Chef for Forplejningfekorpsets skol« 1924; Studieophold ved den svenske Hær 1924; midlertidig Stabschef ved For-plejning.skorpset 1925-26; Stabsintcndant 1931; Stabschef ved Forpiejningskurp-set 1932-37; tjenstgørende Stabsinten-(lunt ved Oenernlknmmnmloen 1937: Di-visinnsintendant ved Sjællandske Divi­sion 1940; til Raadizhed for Forplej-ningskorpset as Kasseinspektør 1946; ligestillet med Oberst 1933.

Udenl. Orden: S.V.r.

Adresse: Enighedsv. 10. Charlotten-lund.

DAUGAARD    Thora Bedaktør; f. i Store Arden; Datter af Hotelejer P J Jensen (død 1903) og Hnstrn Petrine f. Daugaard (død 1925).

rrtd.iniu-i som Tiauslatør og Tolk; Forretningsfører for Dansk Kvindesam­fund ok Redaktionssekretær ved Kvin­den og Samfundet 1908-19 Redaktør af Tidens Kvinder 1919-25 Medurtgiver 1923-27: Redaktør af Vore Damer 1930-32; liedakter af Vore Damers Jul fra 1931.

Tidligere Medlem af Borgerrepræsen-lationen; Medstifter af Womens inter-iintmnnl l.eague for Peace and Kree-dom i Haag 1915; Kasserer i Ligaens internationale Hovedbestyrelse 1938-46; Medstifter af Ligaens danske Afd.; Landsformand for samme 1918-41; Stif­ter og .Æresmedlem af Kvindernes Bo­ligselskab (opfort Clara Rafaels Hus i Kbhvn.); collaborateur temporniro ved Folkeforliundsforsamlingen 1934; tal­rige Foredragsrejser i Ind- og l'dland.

Adresse: ftsterbrog. 85, Kbhvn. Ø.

DAVERKOSEN C L Direktør. R.: f. 29. Juli 1898 i Brede ved Lyngby; San af Fa­brikant Edmund Daverkosen (død 1918) og Hustru Olga f. Josephsen ; gift (29. Nov. 1929) m. Gerda Sophie D., f. 22. Marts 1909. Datter af Grosserer Carl Kdv Fredholm og Hustru Sophie f. Oaspersen (død 1936).

Student 19117; Uddannelse i Akts. J C Modewcg & Søn samt i Sverige, Eng­land og Tyskland; gennemgaact Fag­skole for Tekstilindustri i Tyskland og Væveskole i Holland- Direktør for Akts. Nordisk Klædefabrik i Dragør 1922-24 og for Akts. Randbøldals Fabriker 1924-25; Direktør i Akts. J C Modcweg & Søn. Brede Klædefabrik fra 1925.

Mcillein   af   H.-sl.vrels.'ll   fur   Texlilfa

__________________________300_

brikantforeningen fra 1937; Næstfor­mand i Statens Uldnævn 1940-45; Med lem af Industriraadet fra 1948.

Adresse: Brede pr. Lyngby.

DAVID Arne-Ole Filmcensor, Scenein struktør, Skuespiller; f. 4. Juni 1894 i Kbhvn.; Sen af Grosserer L M David (død 1932) og Hustru Ulla f. Pedersen (død 1922): gift (14. Juni 1923) m. Ope­rasangerinde Ingeborg Schleiss D., f. 17. Dec., Datter af Grosserer Carl Schleiss (død 1923) og Hustru Ida f. Kruse.

Student (Det danske Selskabs Skole) 1913; cand. phil. 1914; Privatelev af Poul Reumert; debuterede paa Betty Nansen Teatret som Boghandler Fen-ger i Amalie Skrams Agnete 27. Sept. 1918; Skuespiller ved Betty Nansen Te­atret 1918-25; debuterede som Scenein­struktør 1925; ansat ved Allé-Teatret 1925-27; ved Betty Nansen Teatret 1927-30, 1932-33, 1938-39 og 1940-42; ved Dag-marteatret 1930-32; ved Nørrebros Tea­ter 1935-36; ved Odense Teater 1943-46, optraadt i Radioen Ira 1926, Horeipil-Instruktør fra 1939; optraadt paa Fri-luftsteatret i Dyrehaven 1926, 1928 og 1929 og paa Gerda Christophersen Tour-neen 1939; har filmet hos Palladium, Åsa og Saga; Filmcensor 1946.

Roller: Kristian Østlie i Paul Lange og Tora Parsberg; Paul Raymond i Hvor man keder sig; Tesman i Hedda Gabler; Jam Singh i Mordet paa 2. Sal; Battista i Trold kan tæmmes; Pe ter Skrædder i Ordet; Nat Miller i Di; skønno Ungdom; Maxim de Winter i Rebecca; Malvolio i Helligtrekonger^ Aften; Sheridan Whiteside i Manden der kom til Middag; Løjtnant v. Bud-dinge i Genboerne; Polonius i Hamlet

Adresse: P G Ramms Allé 27, Kbhvn.   F.

Sommerbolig:   Gartnerstien,  Asserbo pr.  Frederiksværk.

DAVID C L Højesteretssagfører, R.DM ; f. 30. Juli 1878; Søn af Overingeniør J H David og Hustru Magdalene f. Ha­gen; ugift.

Student (Metropolitaiiskolen) 1897, cand jur. 1903; Overretssagfører 1906; Højesteretssagfører 1911.

Formand for Dansk Skulpturforenjng, for Kunstindustrimuseet og for Selska­bet Kunstindustrimuseets Venner; Med­lem af Sagførerraadet for 1. Kreds 1911-19, dets Næstformand 1916-19; Med­lem af Juridisk Forenings Bestyrelse 1903-15; Medlem af den faste Voldgifts­ret 1910-14.

Stifter af C L Davids Fond og Sam ling.

Formand i Bestyrelserne for Aarhus Oliefabrik, Accumulatorfabriken, De for enede Vagtselskaber, Holbæk Tagpa;.-

301________________________

& Cementvarefabrikker, Vølund, Det Danske Rengøringsselskab, Danske Se-curitas, Ruko, Danydea og Lorentz Pe­tersen: Formand for Kontrolkomiteerne for Forsikringsaktieselskaberne Haand i Haand, National, Danebroge og Ter­ra ; Medlem af Bestyrelsen for C Scbous Fabrikker, L Dæhnfeldt. Revisions- og For valtningsinstitutet, Den kgl. Porce-lainsfabrik, Fabriken Ilka, Ravnholm Fabrikerne og Norsk Hydros Salgskont. for Danmark; Medlem af Bestyrelsen for dun Rysensteenske Stiftelse m. fl.

Adresse:  Kronprinsesseg.30, Kbhvn.K.

Sommerbolig: Marienborg, Frede-riksdal.

DAVIDSEN   Hjalmar Direktør, R.; f. 2. Pebr. 1879 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Waldemar Davidsen (død 1921) og Hustru Mathilde f. Hansen (død 1946) - Rift (11. Mai 1916) m. Rigmor D., f. 2. April 1896 i Kbhvn., Datter af Billedhugger H P Pedersen-Dan (død 1939. se Kraks Blaa bob 1939) ob Hu­stru Billedhuggerinde Johanne Pedersen-Dan (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1934)

Præliminæreks. (N. Juel-Hansens Sko­le) ; uddannet ved Handelen hos Gros­serer Chr. Nielsen og i Faderens Fir­ma Salomon Davidsen; Ophold i Spa­nien 1901-03; Sekretær paa det svensk­norske Konsulat i Torrevieja i 1902, Translatør i Spansk 1907; Medindeha­ver af Firma Salomon Davidsen s. A.; opgav tidligere Virksomhed i 1908; Ejer af og Bevillingshaver til Biografteatret Kosmorama 1908-22, Det lille Teater 1922-24, Alexandra-Teater i Nygade 1924-40, det nye Alexandra-Teater paa Garn-meltorv fra Bfteraaret 1942; optog for egen Regning i 1910 Filmen „Afgrun­den" med Asta Nielsen: Instruktør ved Nordisk Films Kompagni 191347, satte her ca. 60 Film i Scene.

Formand for Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre 1927-38 og for Biografteaterforeningen for Kbhvn. og Omegn 1927-38, Æresmedlem af sidst­nævnte 1940; Medlem af Justitsministe­riets Prøvekommission for Biograf-Ope­ratører 1929-38, af Biograflovs Kommis­sionen 1931-33, af Film Kommissionen 1934 og af Biograflovs-Kommissionen 1947.

Adresse: Hultmannsv. 4, Hellerup.

DAVIDSEN Orla Direktør; f. 27. Jan. 1891 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Walde­mar Davidsen (død 1921) og Hustru Mathilde f. Hansen (død 1946), gift (9. Juli 1932) m. Grethe D., f. Back-strom, f. 21. Febr. 1909.

Udgaaet fra Gammelhohns Latin- og Realskole; ansat i Firmaet Anton Pe­tersen & Henius 1908-11; Ophold i 6pa-

___________________Pedi

nien 1911-1J; Prokurist i Vaderens Fir­ma, Salomon Davidsen. 1914, Medinde­haver af dette Firma 1919, Eneindehaver 1921; Medindehaver af Firmaet P Lyk-keberg 1925-36.

Formand for Foreningen af Importører og Grossister i Konservesbranchen 1932-36, for Foreningen for Danmarks Fiske-Konservesindustri fra 1935, for Forenin­gen af Konservesfabrikanter i Danmark fra 1940, for Danske Konservesfabrikan-tørs Arbejdsgiverforening fra 1940, for Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri fra 1941 og for Sam­menslutningen af Herkramgrossister ' Danmark fra 1943; Chef for det danske Gesandtskabs Flygtningekontor i Hel­singborg 1944-45; fg. Konsul for Kuba 1925-26; lledlem af Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1933-37. af Fiskeriraa-det fra 1939, af Fiskeriministeriets Eks­portudvalg fra 1948, af Fiskeriministe­riets Arbejdsudvalg fra 1948, af Forret­ningsudvalget for Landsforeningen for Fiskepropaganda fra 1948 og af Fiskeri­ministeriets Bevillingsudvalg fra 1949.

Adresse: Strandboulevarden  33, Kbhvn. Ø.

DEBELL Gustav Amtsforvalter, R.D.M.; f. 16. Sept. 1882 i Kolding; Søn af Sasr fører C W Sørensen (død 1899) og Hu­stru Anna f, Debell (død 1913); gift (16. Jan. 1914) m. Laura Sophie D., f. 21. Nov. 1891 i Kolding, Datter af Skrædermester L M Berntsen (død 1936) og Hustru Anna f. Elling (død 1939).

Student (Kolding) 1901; cand. jur. 1907; Sekretær i Generaltolddirektoratet 1908: Sekretær i Finansministeriet 1909; Amtsforvalter for Ribe Amtsstue-distrikt 1922. for Aalborg Amtsstuedi-strikt 1937.

Medarbejder ved Landsoverskatteraa-det 1919-22; Suppleantformand for Kbhvns 3. Huslejenævn 1917-19.

Adresse: Aalborg.

DEDICHEN   Herman Ingeniør; f 28. Juni 1896 i Oslo; Søn af Dr. phil. Georg Maria Dedichen (død 1941) og Hustru Hetna Dedichen, f. Brandes (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936); gift (2. Aug. 1943) m. Rona D., f. 6. Okt. 1919 i Kbhvn., Datter af Haand-værker Edvard Ekman og Hustru Inge­borg f. Hansen.

Student (Vestheim Skole) 1914; Fel-low of American-Scandinavian Founda­tion 1917-19; Bachelor of Sciences ved Massaohusetts Institute of Technology, Boston 1919; Studieophold ved Sorbonne i 1919 og ved Institut Curie 1920; In­geniør ved Astroms Tekniske Fabrik i Åbo 1921; egen Ingeniørforretning i Paris 1921-36; knyttet til Politiken og Ekstrabladet fra 1936.

Dedi__________________

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Das-bladet Politiken fra 1940, for Akts. Boghallen Alfred G Hassin;; fra 1940, for Akts Bogliallen Raadluispl. [rå 1947 og For Forsikringsselskabet Nord­lyset fra 1947; Medejer af I. S. Scanix Corporation.

Har skrevet en Række tekniske Af­handlinger i (ranske og engelske Tids­skrifter; har foretaget flere Oversæt­telser fra Fransk og Engelsk.

Udenl.  Orden :  Stb.B.E.3.

Adresse:  V-Søgade 66,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig: Jægerhuset pr. Fugle-bjerg.

DEGEN Aage Stabsintendant, fh. Ilospi-talsdirektør, K'.DM.HTH.; f. 26. Nov. 1873 i Kbhvn.; Søn af Krigsassessor W L M Degen (død 1912) og Hustru Sophie f. Patrnnch (død 1896); gift m. Marie D., f. 5. Sept. 1876 i Aalborg, Datter af Rentier R Petersen (død 1930) og Hustru f. Sørensen (død 1934).

Student 18981 eand. phil. 1899; Ind-Iraadt i Forplejningskorpsel 1900; In-tendant 1911; Forstander for Forple.i-ningskorpsets Skole 1919-23; Divisions intendant ved 2. Division 1919-22: Ovcr-intendant 1920; Kontorchef i Krigs ministeriet (2. Kontor) 1923-29; Stabs intendant 1926, ligestillet med Oberst .1932; Chef for Matericlintemlanturen 1929-37; Direktør for Kblivns Militær-hospital 1937-49.

Medlem af Officersforeningens Direk tion fra 1929 og af Hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen for Officerer og Ligestillede af Hæren 1930-37: For­mand for Foreningen af Forplejnings korpsets Embedsmænd 1930-37 og for Imendanlforeningen 1922-23 og 1926-45; Medlem af Bestyrelsen for Centralko­mitéen i Kbhvn. fra 1927 og af Besty­relsen for Dronning Louises Børneho-spital fra 1930; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Foreningens Sekretær 1918-23, dens Formand 1924-40; Formand for Xordisk Dyrebeskyttelsesunions danske Afdeling 1925-40; Kirkeværge for Gar­nisons Kirke 1947: .Æresmedlem af.: Dy-rebeskyttelsesforeningen i Helsingfors 1925, Norske Dyrebcskyttelsesforeningers Landsforbund 1928, Finlands forenade Djurskyddsforeningars Cent ralforbund 1928, Finlands Djurskyddsforening 1931, finska Jarnvågarnas Djurskyddsforen'.n.'j 1933, Foreningen til Dyrenes Beskyttel­se i Oslo 1934 o^ Foreningen til Dyre­nes Beskyttelse 1948.

Guldmedalje fra Foreningen til Dyre­nes Beskyttelse i Danmark 1923. fra Foreningen Djurvannerna i Helsingfors 1925, fra Svenska Hundskyddsfiireningen i Stockholm 1928, fra Svenska allmånna Djurskyddsforeningen 1930, fra Forenin-

_______________m

gen til Dyrenes Beskyttelse i Oslo 1931, Prinsesse Eugenie Medalje i Guld fra Djurvånnernas nya Forening i Stock­holm 1938, Sveriges Djurskyddsforenin­gars Riksforbunds Diplom 1942 og Riks-forbundets Guldmedalje 1948.

Adresse: N-Frihavnsg. 71, Kbhvn. Ø.

DEGERBØL Magnus Museumsbestyrer, Dr. phil.; f. 8. Juli 1895 l Siørring; Søn af flaardejer Jens Hansen Jensen (død 1946) og Hustru Mette f. Sørensen (død 1939); gift (1. Juli 1924} m. Ellen D., f. 3. Jan. 1896 paa Hjortspring, AIs, Datter af Proprietær Ohr. Karberc Jurgensen (død 1917) og Hustru Marie f. Olsen.

Student (Kolding) 1913; cand. mag, 1921; Assistent ved Zoologisk Museum 1921; Amanuensis 1924 og Museums-bestyrer smstds 1943; tillige Lærer ved Metropoldtanskolen 1923-27, ved Øster Søgades Gymnasium 1923-47 og ved Danmarks Lærerhøjskole fra 1934; del­tog i Scoresbysund-Komitéens 2. Øst-grønlands Eksipediition 1932 og i den danske Centralafrika Ekspedition 1947. Censor i Anatomi ved Kbhvns Univer­sitet fra 1935; Censor i Naturhistorir ved Lærereksamen 1942 og ved Fap lærereksamen 1946; Studiebesøg ved en Række zoologiske Museer i Europ.i Canada og U. S. A.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk nå turhistorisk Forening fra 1931 (Formand fra  1944)   og  Redaktør  af  denne   For enings Tidsskrift: Videnskabeliee Med delelser 1931-44:  Formand for Komitéen til    Udsendelse  af   Den   danske   Thule F,Ilesmereland Ekspedition 1939-41; Mcii lem af Arbejdsudvalget til Undersøgelse af    Stenalderens    Køkkenmøddinger Danmark : Redaktør af Danmarks Fa!' 1940-46   og   af   Acta   Arctica   1943.   A; stifter af  og  Næstformand   i   Fore gen tø I Beskyttelse af videnskabelig! bejde   1943,   Formand 1948;  Medlem Bestyrelsen for Societas Arctica Scai navira 1943; Medlem  af Danmarks turfredningsforemngs  natur videnskal UeVdvalg og af Statsskovenes Reser\. udvalg 1943; Medlem af Bestyrelsen foi Danske    Forfatteres    Fællesraad    1945; Formand  for Komitéen  for  den  zooto­pografiske   Undersøgelse   af   Danmark 1946;   Medlem   af   Videnskabernes   Sel­skab 1946.

Har skrevet: Danmarks Pattedyr i Fortiden i Sammenligning med recente Former I (Disputats, 1933); Report of the Mammals collected by the Fif t b Thule Exp. to Arctic North Americ;! (1935); Hovedforfatter af Danmark^ Pattedyr (1935); Mammalia, Zoology of the Faroes (1940) • Kannibalisme i Dan marks Stenalder (1942); Subfossile Fisk fra Kvartærtiden i Danmark (1945)

303__________________________

samt en Række zoologiske Afhandlin­ger, især omhandlende Danmarks og Grønlands Pattedyr i Fortid og Nutid og vedrørende arkæologiske, anthropo-logiske og zoogeografiske Emner.

Adresse: Fuglevadsv. q, Lyngby.

DEGNBOL Mads Gaardcjer; f. 23. Dec. 1866 i Lem-, Son ar Gaardejcr Peder Sørensen (død 1902) og Hustru Karen S., gift m. Anine D., f. 12. April 1885, Datter af Gaardejer Hans Gormsen.

Kiev paa Vallekilde Højskole ok Da­lum Landbrugsskole.

Medlem af Landstinget (Venstre) 1910-36; Medlem af Bestyrelsen for Ringkøbing Landbobank, for Ringkø­bing Museum og for Hedebruget, Vi­borg.

Adresse: Højmark pr. Lem.

DEHLHOLM Valdemar Apoteker; f. 15. Jan. 1868 i Nimtofte; Søn af Pro prietær Hans Chr. Dehlholm (død 1889) og Hustru f. Jespersen (død 1910); gift 1. Gang (14. April 1908) m. Ebba D., f. 28 Maj 1879 i Kbhvn., død 1915, Datter af Vare- og Vekselmægler F Simmelbag og Hustru Louise f. Wilian; 2. Gang (l. Maj 1920> m. Rigmor D., f. 25. Febr. 1886 paa Frdbg.. Datter af Murermester, Fabrikant 9 Schougaard og Hustru Agathe f. Grønberg.

Cand. pharm. 1889; Løjtnant i Artil 'eriet 1892: fleraarig Uddannelse i Ud­landet; Apoteker ved Vejle Løveapotek 1908-19: Indehaver af Det kgl. Militær og Vajsenlms Apotek i Kbhvn. 1918-30 dansk Vicekonsul i Cannes 1932-34.

Fleraarig Formand for Danmarks Apotekerforenings Horsens-Vejle Kreds Uden]. Orden: S.V.31. Adresse : N-Søgade 7, Kbhvn. K. DEICHMANN Knud Scott Overretssag fører; f. 31. A ug. 1882 i Slagelse; Sø: af Prokurator Ludvig Deichmann (d«x' 1923) og Hustru Emma f. Berbom (d«l 1953); gift 1. Gang (2. April 1914) m Henny D., f. 23. Jan. 1885 i Saksku bing, død 1937, Datter af Justitsraad. Apoteker, Sporvejsdirektør George Bæ rentz Christens (død 1924) og Hustru Anna f. Landsperf? (død 1913) • 2. Gamr (9. Maj 1940) m. Elsa D., f. 2. Juni 1889 i Linkøping, Datter af Grosshand-lare G A Wentzell (død 1928) og Hu stru Maria f. Palmkvist (død 1940).

Student (Sorø) 1901; cand. jur. 1907: Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1907, i Kbhvn. 1909; Overretssagfører 1912.

Formand for Bestyrelsen for Akts Norva Maskinfabrik; Næstformand fo: BestjTelsen for Akts. Jens Villadsens Fabriker; Medlem af Bestyrelsen fo; Akts. Georg E Mathiasen; Administra tor af Overlæge, Dr. med. Alfred Hel sted og Hustru Dr. med. Eli Møller? Legat; Efor for Det Schiønemannsk<

____________________Oele

Familielegat;    Medlem    af    forskellige Legatbestyrelser.

Har skrevet juridiske Kroniker i Dagspressen.

L'denl. Orden:   U.F.4.

Adresse : Forchhaminersv. l, Kbhvn.V.

Sommerbolig: Fredskovv. 12, Holte.

DELBANCO Otto Dommer, R.; f. 22. Marts 1888 i Kbhvn.; Sen af Sogne­præst Delbanco (dåd 1911) og Hustru Rmma f. Thomesen (død 1902); gift (22. Jan. 1915) m. Marie D., f. 6. April 1888 i Nykjøbing M., Datter af Land-fysikns. Dr. med. Andreas Boeg (død 1935. se Kraks Blaa Bog 1935) og Hu­stru Ida f. Heckel (død 1914).

Student (Roskilde) 1905; cand. jur. 1911; By- og Herredsfuldmægtig i Ma­riager 1911; Fuldmægtig ved Holbæk Amt 1913, ved Sjællands Stiftamt 1916; Landfoged (fra 1924 Politimester) paa Færøerne 19119: Dommer i Hads Her­red 1925; Dommer i Nykøbing F. m. v. 1935

Formand for Fredningsnævnet, Afvan-dingskommissionen og Voldgiftsretten i Lejemaal vedr. Erhvervslokaler for Ma­ribo Amt.

Adresse: Nykøbinsr F.

DELEURAN Christian Oberstløjtnant, Ti.DM.HTH.: f. 14. Febr. 1882 i Frede­ricia ; Son af Oversergent Albert Deleu­ran (død 1891) og Hustru Louise f. Lo-rentscn (død 1893); gift (5. Scpt. 1931) m. Ingeborg D., f. 21. Marts 1901 i Stubbekøbing. Datter af Isenkræmmer Carl Sørensen (død 1932) og Hustru Emilie f- Pedersen (død 1912).

Premierløjtnant 1906; Officersskolens ældste Klasse. Ingeniørafdelingen 1909-11; Kaptajn 1918; Oberstløjtnant 1931. Ansat i Ha'rens Bygningstjeneste 1911-16 og 1926-31; Lærer ved Officersskolen 1921-31; Studierejse i Norge 1924 og i Schweiz 1929; Chef for Pioner- og Tele­grafskolen; Afsked 1942.

Adresse : V-Stationsv. 1. Rnn-jrsted Kyst.

DELEURAN Thorvald Malermester: f. 18. April 1877 i Fredericia; Søn af Køb­mand Isne Delenran (død 1922) og Hu­stru Maren f. Petersen (død 1932); gift (31. Maj 1905) m. Agnes D., f. 21. Dec. i Fredericia, Datter af Sparekassebog­holder. Kancelliraad Alexander Jacob­sen (død 1915) og Hustru Else Marie f. Damgaard (død 1881).

I Malerlære i Fredericia; videre Cd dannelse paa Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn. og paa Kunstakade­miet; etableret 1915.

Lærer ved Det tekniske Selskabs Sko­les Dekorationsklasser i tre Aar; Med­lem af Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole; Repræsentant i Kbhvns

Dele___________________

Malerlaug fra 1921, Æresmester 1947; Medlem af Svendeprøvekommissionen Tor Malere Fra 1931.

Har udstillet Oliebilleder og Dekora­tionsarbejder paa Charlottenborg siden 1913.

Adresse- Mvnstersv. 12. Kbhvn. V.

DEMANT HATT Emilie Malerinde i f. 24. Jan. i Selde i Salling; Datter af Købmand Fr. Hansen (død 1921) og Hustru Emma f. Uemant (død 1922); gift (27. Sept. 1911) m. Professor, Dr. pliil. Gudmund Hatt, f. 31. Okt. 1884 i Vildbjerg, Søn af Lærer P J Hatt (død 1919) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1900).

Blev al Kunstakademiet 1899; udstille­de paa Charlottenborg 1902 og følgende Aar; opholdt sig 1907-08 blandt Karesu-ando- og Tornelapperne; har siden fore­taget flere Studierejser i Lapland og deltog 1922-23 i en arkæologisk Ekspe­dition til Vestindien; oversatte og udgav 1910 Lappen Johan Turis Bo«: Muitta-lus Samid Birra; udgav 1913: Med Lap­perne i Højfjeldet; 1920: Lappish Texts; 1922: Ved Ilden, Æventyr og Historier fra Lapland. Modtog den sven­ske Hazelius-Medaille 1940.

Adresse r Bendzv. l A, Kbhvn. F.

DEMUTH Chr. Forfatter; f. 12. Juni 1892 paa Lundgaard i Gellerup Sogn; Søn af Gaardejer Fr. Demuth (død 1918) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1906); gift (26. Sept. 1919) m. Mette D., f. i Oldrup ved Odder, Datter af Gaardejer A Andersen og Hustru Jen­sine f. Madsen.

Licrereks. (Silkeborg) 1918; Fflrytel.T-rer i Harlev ved Aarhus 1918-23 og i Rahsted 1923-38.

Medlem af Rabsted Menighedsraa<i 1926-38 og af Overbestyrelsen for Dan­marks-Samfundet; Leder af det na­tionale, folkelige Arbejde i Eabsted 1923-38; Kasserer fur Foreningen Nor­dens Lokalafd. f. Aabenraa 1959-41 og Medlem af Bestyrelsen for Lokalafd. for Sønderborg fra 1942: Forstander for Nordborg Slots Efterskole fra 1941; Mndlem af Nordborg Byraad fra 1946.

Har skrevet følgende dramatiske Ar­bejder, opført dels paa Teatret og dels i Radioen; Høsten; Peder Oxe; Mo­gens Heinesen; Kresten Kold; Sommer i By; Frihed; Hos Mester Anders i Ribe; Solhverv; Jord; Fordi vi maatte; Vi pløjer en fure hjem; Fri mand; Red­aktør af 25 Aar under Dannebrog.

Adresse: Nordborg Slot, Nordborg.

DERUGINSKY Boris Direktør, General­konsul. R.; f. 1. Jan. 1887 i Moskva; Søn af Senator, Professor, Dr. jur. h. c. \Vladiniir Dmitrinsky og Hustru f. Artsimovitsch.

______________________304

Cand. jur. fra Kejserlig Alexander Lyceum i Petrograd 1908; Reserveløjt­nant ved Preobrajenski Livgarde Inf Reg. 1909; russisk Legationsattaché og Vicekonsul i Hamborg 1913-14; Lega-tionssekretær i Kbhvn. 1915-17; udnævnt til Generalkonsul i Neapel, tiltraadte ikke p. Gr. af Revolutionen, 1917; Re­visor i Genforsikrings-Akts. Rossia i Kbhvn. 1918; Bestyrelsessekretær smstds 1922; adm. Direktør i Rossias Datter­selskab Dansk Cykle Assurance af 18% 1931; Underdirektør i Rossia 1934; adm Direktør smstds 1937. Dansk Indfødsret 1931; Generalkonsul for Haiti 1935.

Adresse: S-Fasanv. 65, Kbhvn. F.

DESSAU  Aage Louis Direktør, R. p.|> f. 25. Maj 1889 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Hartvig Dessau (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Meyer (død 1919): gift (11. Juni 1921) m. Anna D., f. 5. Dec. 1900, Datter af kgl. Borgmester Ernst Drechsel (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu­stru Betzy Louise (Bess) f. Tntein (død 1944).

Student (Gammelholms Latin- og Realskole) 1907; uddannet hos Philip W Heyman i Kbhvn. 1907-09, hos li Luna Æ Co. i Hamborg 1909-11 samt hos Melchior, Armstrong & Dessau i New York 1911-14; etableret i London under Firma Aage L Dessau 1915-17 adm. Direktør for The Continental and Oversea Trading Co. i Paris 1917-25 og efter Selskabets Sammenslutning i 1926 med Cie du Niger Francais adm. Di­rektør for dette Selskab 1925-30; Stifter af og adm. Direktør for Akts. A L Dessau & Cie i Paris fra 1931.

Dansk Repræsentant i Paris ved det Internationale Handelskammer; dansk Medlem af International Handelskam niers Voldgiftsdomstol; Formand for Dansk Understøttelsesforening i Paris

Udenl.  Orden :  F.Æ.L.5.

Adresse : 229 Boulevard Raspail, ph ris XIV, Frankrig.

DESSAU   Einar Direktør, Civilingeniør. R.p.p.; f. 17. Juli 1892 paa Tuborg; Søn af Direktør Benny Dessau (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Paula f. Heyman; gift m. Johanne f. Holter-mann.

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. polyt. 1916; ansat som Ingeniør i Firmaet Melchior, Armstrong & Dessau, New York, s. A.; Secretary-Treasurer i The Hudson Sheet and Tinplate Com-pany, N.Y. og Marietta, Ohio, 1918; egen Eksportforretning i N. Y. 1919; ind traadt samme Aar i Direktionen for Akts. De forenede Bryggerier og Tu-

_30J>_______________________

borgs Bryggerier o» 19J7 i Aktieselska­bets  Bestyrelse.

Medlem af Bestyrelsen for Tuborg-foudet og for Direktør Benny Dessaus Mindelegat; Formand i Bestyrelsen for Tuborgs Bryggeriers Børnedaghjem; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Tuborg Havns Krankompagni; adm. Di­rektør for og Formand i Bestyrelsen for Akts. Vitamon; Formand i Besty­relsen for Akts. Kbhvns Hesteskofabrik; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kry-stalisværket og for Akts. Nordisk Kul­syrefabrik; Medlem af Bryggeriforenin­gens Bestyrelse; Formand i Bestyrelsen for Mineralvandsfabrikanternes Forening,

for Danske Mineralvandsfabrikanters Fa-llesforening og for Dansk Ingeniør­forenings Selskab for industriel Ud­vikling 1942-43; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Ingeniørforening indtil 1934 og Medlem af sammes Ho­vedbestyrelse 1935-41; ledende Senior i Studenterforeningen 1949; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Reklame-For­ening fra dens Stiftelse til 1935, der-

• efter Medlem af dens Repræsentant­skab, af Industriforeningens Repræsen-

  tantskab til 1949. af Bestyrelsen og Repra'sentantskabet for Dansk Kølein­stitut, af Bestyrelsen for Danmarks

:  amerikanske Selskab   (Danmark-Ameri-

•t ka Fondet), af Bestyrelsen for Dansk Belgisk Selskab, af Bestyrelsen for Dansk Smalfilmklub fra Stiftelsen til 1940. af Prirsidiet for Sportsflyveklub-ben og af Bestyrelsen for Det fcgl. Danske Aeronautiske Selskab 1943; For­mand for Svæveflyverraadet til 1946 og for Dansk Svæveflyver Union fra 1946; Medlem af Komitéen for Det dan­ske Studenterhus i Paris; Vicepræsident i Danmarks Naturvidenskabelige Sam­fund i 1938; Æresmedlem af Kbhvns Radioklub; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks tekniske Museum 1948. Member of The Econometric Society; Medlem af Pasteur-Selskabet og af Æres­præsidiet for Société Beige d'Etudes & d'Bxpansion.

Efter kortvarig Internering i Horse­rød Ophold i Sverige Okt. 1943-Maj 1945: Medlem af den danske Brigades Pressestab.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; F.Æ.L.5.

Adresse: „Baunen", Bannegaardsv. 50, Hellerup.

DETLEFSEN   Andreas Kontorchef, R,, f. 11. Aug. 1891 i Kbhvn.; Søn af La boratorieforstander, cand. polyt. Chri stian Peter Detlefsen (død 1947) og Hustru Astrid f. Feilberg (død 1906); gift (4. Aug. 1919) m. Anna Margrete D., f. 2. Juni 1895 i Norup, Datter af res. Kapellan Thomas Godtfred Thom

_________________Deva

sen  (død 1901)  og  Hustru  Marie Mar­grete f.  Mollerup.

Student (Ordrup) 1910; cand. jur. 1916; Dommerfuldmægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1916-17; Sekondløjt­nant 1918; Politifuldmægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1919-46; Se­kretær i Kirkeministeriet 1919, Fuldmæg­tig 1925, Kontorchef 1946.

Formand for Voldgiften i Tvistighe­der mellem Mester og Lærling i Kbhvns Amts nordre Birk 1921-25; har været Medlem af forskellige Kommis­sioner og Udvalg; Bestyrer af Præste­pensionsfondet.

Adresse.: Lorcksv. 4, Gentofte.

Sommerbolig: Lærkebakken, Lærke­vej, Vejby Strand.

DEURS Osaar Harald van Vekselerer, R.DM.p.p.; f. 23. Okt. 1870 i Randers; Søn af Proprietær F J van Deurs (død 1883) og Hustru Mathilde f. Fog (død 1906); gift (9. Maj 1902) m. Camilla v. D., f. 18. Okt. 1877 i Kbhvn., Datter af Tømrermester Vald. Fussing (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Rberth (død 1923).

Firma : O H van Deurs.

Uddannet hos J M Levin & Co.. i Mitteldeutsche Creditbank i Frank­furt a. Af. og i Crédit Lyonnais i Paris.

Kasserer og Medlem af Bestyrelsen for Sygeforeningen Hygæa 1905-19; Medlem af Bestyrelsen for Admiral I B Winterfeldts Stiftelse Trøstens Bolig fra 1915, for de Spannjerske Legater fra 1920 og for Kjædeordenen; Formand for Foreningen af Fondsbersmedlemmer fra 1925; Medlem af Sø- og Handelsretten 1911-25: af Fondsbørsbestyreleen 1922-32 og 1939-47 og af Grosserer-Societetets Komité 1923-35; Formand i Repræsen­tantskabet for Fondsbørsens Medlemmer 1922-32, Medlem af Repræsentantskabet 1939-47; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Alfred Christensen & Co. fra 1925 (Formand fra 1947) og for Dansk Mo­ler Industri Akts. fra 1946; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Palnatoke fra 1932, for Akts Beassurancekompagniet Salamandra fra 1930 og for Forsikringsakts. Trekroner 1959-42. Udenl. Orden: ø.r.K.O.

Adresse: Kristianiag. 2, Kbhvn. Ø.

DEVANTIER H C Overlæge, Dr. med.; f. 31. Juli 1896 i Nyborg; Søn af Postfuld­mægtig Christian Henriksen og Hustru Marie Sophie f. Devantier; gift (29. Okt. 1922) m. Martha D., f. 22. Okt. 1896 i Middelfart, Datter af Købmand O\e Peter Jensen og Hustru Marie Kirstine f. Sørensen.

Student     (Metropolitanskolen)     1913; med.  Eks.  1921;  Reservelæge  i   Maribo

Deva_________________

1922-24;    Assistent   ved   Rigshospitalets kir.   Poliklinik   1925-27  og   ved   Sernrn-institutet  1925-30;  2.  Reservekirurg  ved Rigshospitalets Ard. <J 1927-29; Assisten ved Bispebjerg Hospitals patologiske In stitut 1929-30 og 19S1-32; Dr. med.  (Ex perimentelle  Studier  over  lokal   Immu nisering med  Baktenefiltrater)  1931; 2. Reservelæge   ved   Rigehospitalets  Føde-afd.  B  1932-33; 1.  Reservelæge  smstds. 1933-35; 1. Reservekirurg ved Rigshosp.'s Afd.   C  1935-40; deltog  i  Konkurrencen om Professoratet i Obstetrik og Gynæ­kologi    1935;    Specialistanerkendelse Kirurgi, Obstetrik og Gynækologi; Over læge ved Amtssygehuset i  Fakse 1942. Adresse: Fakse.

DICH Jørgen Schneekloth Kommitteret i Arbejds- og Socialministerierne; f. 7 Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn aif Malerme­ster Sophus S Dioh (død 1924) og Hu­stru Ellen f. Schneekloth; gift (21. Sept. 1940) m. Jenny D., Datter af Seminarieforstander, Dr. pjral. Eduard Larsen, (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-46) og Hustru Jenny Sara f. Goldsctønidt (død 1897).

Student (Sohneekloths Skole) 1920: cand. polit. 1926; Manuduktør 1926-30; statsvidenskabelig Konsulent for Ar­bejds- og Socialministeriet og Inden­rigsministeriet 1930, som Kontorchef fra 1938; Sekretær for Regeringens Beskæf­tigelsesudvalg (Statsministeriet) 1940 Generalsekretær 1941-43 • Kommittere: 1948.

Medlem af Redaktionsudvalget for Socialt Tidsskrift 1930; Sekretær i Ud-vandringsudvalget af 1932-33, ledendt Sekretær i Befolkningskommissionen al 1935, 1935-40; Medlem af Forretnings udvalget for Mødrehjælpens Fællesraaii 1939 og af Indenrigsministeriets Byg­geudvalg af 1940, 1940-46; Formand for Aldersrenteudvalget af 1942, 1942-45. Medlem af Ministeriernes Filmsudval.a 1944, af Professorudvalget 19441 og a! Forretningsudvalget for Byggeriets Be regningsinstitut 1945; Formand for Al­dersrenteudvalget af 1946; Næstformand for Socialpolitisk Forening 1946; Med­lem af Bestyrelsen for Statens Institu! for Byggeforskning 1947; Formand fo: Det raadgivende Udvalg vedr. offeatliigt Bygge- og Anlægsarbejder 1947; Næst­formand for Ungdomskpnuniissionen 1947: Medlem af Folkeforsikringskommissi« nen 1948; Medlem af den danske Dele­gation til det økonomiske og sociale Raad under F.N. 1948; Formand for Boligministeriets Huslejeudvalg I 1948 og Medlem af Ferielovskommissionen 1948.

Har skrevet:    Fagforeningernes  Ind­flydelse  paa  Arbejderklassens  økonomi-

___________ ____________306

ske Kaar (PrisaiflbandJdng, 1928); Ar­bejdsløshedsproblemet i Danmark (1939); forskellige Afhandlinger i Nationaløko­nomisk Tidsskrift, Socialt Tidsskrift, Ekonomisk Tidsskrift og International Labour Review.

Adresse: H O Ørsteds V. 5, Kbhvn. V.

DICKMEISS   Antoinette  Rektor;  f.  1. Nov. 1886 i Kbhvn.; Datter af Klædefa­brikant G Dickmeiss (død 1898) og Hu­stru Augusta f. Larsen (død 1930).

Student 1905; cand. mag. 1911; Lærer ved I Helms' Skole (nu Aurehøj Stats­gymnasium) Hellerup 1911; Leder af Skolens Gymnasium 1916; Rektor fra 1919. Medlem af Opgavekommissionen for Studentereksamen.

Adresse: Skolev. 9, Gentofte.

DICKMEISS Poul Overlæge, Dr. med. f. 6. Juni 1903 i Kbhvn.; Søn af Ma­skinmester Cornelius Dickmeiss og Hn-stru Astrid f. Kampfner; gift (30. Dec. 1935) m. Læge Marie Louise D., f. 2. Okt. 1904 i Aalborg, Datter af flT. Statsadvokat V G Moltke f se denne). Student (St. Jørgens Gymnasium) 1921; med. Eks. 1928; Hospitalspladser i Kbhvn. og Provinsen 1928-32; 1. Re­servelæge ved Filadelfia 1932-33 og ved Kommunehospitalets Afd. VI 1934-36: Afdelingslæge ved St. Hans Mands-hospital 1936-40; Dr. med. 1940; Over lægo i Psykiatri ved Kbhvns Politi 1940-44; tilforordnet Sagkyndig i Psy­kiatri ved Retsplejeraadet 1943; Over læge ved Sindssygehospitalet i Augn stenborg 1944; Medlem af Retslægr-raadet 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation fra 1939 (For mand fra 1945); Næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab 1941-45; Medlem af Repræsentantskabet for Den alm. dan ske Lægeforening 1945.

Har skrevet: Om psykiske Lidelser i Klimakteriet (Disputats, 1940); Af­handlinger i danske og udenlandske psykiatriske og juridiske Tidsskrifter.

Adresse: Palæet, Augustenborg.

DIDERICHSEN Paul Dr. phil.. f. 16. Aug. 1905 i Kbhvn.; Søn af Dommer Kristian Diderichsen (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Agnes f. Krag; gift 1. Gang (18. April 1931) m. Anna Louise D., f. 11. Juni 1907 i Oslo, død 1932, Datter af Oberst John Johnsen og Hustru Anna f. Gløer-sen; 2. Gang (4. Nov. 1934) m. Grete D., f. 1. Juni 1908 i Kbhvn., Datter af Læge, Dr. med. Knud Malling (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hu­stru Ellen f. Høncke.

Student (Herlufsholm) 1923; mag. art (Nordisk Filologi) 1929; Redaktør ved Ordbog over det danske Sprog 1930;

307___________________

Undervisningsassistent i Dansk Gram­matik ved Kbhvns Universitet 1937. Uni­versitetsadjunkt smstds 1943; Dr. phil. 1941.

Formand for Selskab for Nordisk Filologi fra 1933, Medlem af Lingvist­kredsens Komité 1941-42, af Bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt ud­dannede Tjenestemænd 1941-43; Repræ­sentant for Sprogvidenskab i Forenin­gen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde fra 1944, Medlem af Bestyrel­sen fra 1948- Sekretær for Nordist-mødet i Kbhvn. 1946; Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab fra 1940.

Litterære Arbejder: Udgave af gam-melilanske Haandskriftfragmenter (1931-37); Probleme der altdånischen Ortho-graphie (1938); Om Pronominerne aig og sin (1939); Sætningsbygningen i Skaanske Lov (Disputats, 1941); Dansk Grammatik (1946); Afhandlinger i Fag-i tidsskrifter; Medudgiver af Thomas

Kingos samlede Skrifter (1939 ff.). l Adresse ; Engbakken 28, Holte.

DRIKSEN Em. Underdirektør, Over­retssagfører; f. 26. Maj 1888 i Kbhvn.; Søn af Skotøjshandler II P Didriksen (død 1928) og Hustru Botilla f. Svend­sen (død 1911); gift (31. Okt. 1917i m. Gerda Henriette I)., f. 8. Sept. 1888, Datter af Købmand 11 li Sdimaltz (død 1903) og Hustru Marie f. Sonne (død 1939).

Student (Rønne) 1906; cand. jur. 1912; Fuldmægtig paa Aalholm Godskontor og Sagførerfuldmægtig i Nysted 1912, Sag­fører 1915, Overretssagfører 1918. Kon­torchef i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring, Kbhvn. 1919, Under­direktør 1949.

Adresse: Istedg'. 4, Kbhvn. V.

DIDRIKSEN Johannes Grosserer, Assu­randør; f. 4. Sept. 1886 i Magleby paa Møen; Søn af Gaardejer Hans Didrik-sen (død 1918) og Hustru Ane Sofie f. Jensen (død 1930); gift m. Margrethe D., Datter af Politibetjent Jens Chri­stensen (død 1913) og Hustru Inger f. Jørgensen (død 1907).

Præliminæreks. (Magleby Realskole) 1902; ansat i Det Forenede Dampskibs­selskab 1902-10; Bogholder, senere Regn­skabschef ved Brazil North Eastern Railways, Ltd., i Brasilien 1910-15; Bogholder i Nordisk-OversøJsk Handels­selskab 1916, Regnskabschef ved Fili­alen i Buenos Aires 1917-20; Dirktør for Sociedad General de Exportacion i Buenos Aires 1920-23 Prokurist i Ci-troens Filial i Kbhvn. 1924-29; Direk­tør i samme 1929-J4; Grossererborger-skab 1935; Assurandør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hjælpeforening i Buenos Aires 1919

______________ Dige

21; Medstifter af Dansk Klub i Buenos Aires 1919, Bestyrelsesmedlem 1919-21; Voldgiftsmand ved Børsen i Buenos Aires 1920.

Adresse : Søvej 33. Holte.

DIEMAR C F Konditor, R.; f. 23. Maj 1885 i Kbhvn.: Sen af Konditor O P Diemar (død 1931) og Hustru Marie tf. Borch (død 1932). gift 1. Gang (28. Okt. 1909) m. Wilhelmine D., f. 9. Marts 1885 i Aarhus, død 1926, Datter af Orgelfabrikant Frederik Nielsen; 2. Gang (17. Marts 1929) m Anna D., f. Holm.

Konditor i Kbhvn. Oldermand for Kbhvns Konditorlaug 1931; Formand i Bestyrelsen for Lærlingeskolen for Kon­ditorer og for Skandinavisk Konditor-mesterforbund.

Adresse: GI. Kongev. 86 B, Kbhvn.V

DlEMER Inger f. 15. Juni 1884 l Kbhvn.: Datter af Nationalbankdirektør Marcus Rubin (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Kaja f. Davidsen (død 1909); gift (1920) med cand. theol. As-mus Diemer (død 19S3, se Kraks Blaa Bog 1932), Søn af Postbud Andreas M Diemer (død 1909) og Hustru Katharina f. Christensen (død 1930).

Eksamineret Faglærerinde i Engelsk og Gymnastik; adm. Direktør for Akts. Salomon Davidsen jun. fra 1919 Ml For­retningens Ophævelse 1931; Medstifter af og Prokurist i Kbhvns Ejendoms forvaltning (Kefas).

Formand for Kvindelig Idrætsfor­ening 1909-20.

Adresse ;  Skjoldsg.  1.  Kbhvn. K. Sommerbolig: Gyvel-v. 14, Skodsbor<?

DIETZMANN Fritz kgl. Koncertmester, f. 26. Marts 1898 i Kbhvn.; Bon af Mu­siker Paul Dietzmann (død 1923) og Hu­stru   Clara   f.   Cubin   (død   1942);   (rift (6. Juli 1921) m. Hedevig D., f. 4. Dec., Datter af Møbelfabrikant H P Hansen (død   1922)   og   Hustru   Wilhelmine   f. Jacobsen   (død 1946).

Debuterede 15. Nov. 1903 i Cirkus Va­riete i Kbhvn.; Medlem af Dietzmann Trioen 1905-14; Koncertrejser i Amerika 1917 og i Skandinavien 1916-23; musi­kalsk Leder ved Nordisk Film 1924-26; ansat i Det kgl. Kapel fra 1926; Solo­cellist og Koncertmester s. A.; Koncer­ter i Re.ykiavik 1928.

Adresse : Peter Bangs V. 115, Kbhvn. F.

DIGE E Departementschef, R.DM.; f. 6. Febr. 1899 i Hersom ved Hobro; Søn af Førstelærer Carl Dige (død 1928) og Hustru Kirstine f. Isaksen; gift (4. Maj 1928) m. Beate D., f. 6. Okt. 1900 i Ødsted ved Vejle, Datter af Sogne­præst H C O Sestoft (død 1941) o,; Hustru Catharina f. Partsch.

Adgangseks. til Polyteknisk Læreanst. 1917; Student (privat dimit.) 1918; cand.

Dige_____________________

polit. 1926; Statistiker i Forsikrings-Akts. Danske Lloyd s. A.; Sekretær i Finansministeriets Hovedrovisorater 1927; i Finansernes Centralstyrelse 1932. Fuld­mægtig 1934, Ekspeditionssekretær 1936, Kontorchef 1938, Afdelingschef 1942, kst. Departementschef s. A., udnævnt 1945; Ministersekretær 1935-38.

Kevisor ved Finseninstitutet og Ra­diumstationen 1931-35; Lærer ved Sta­tens Lærerhøjskole 1935-41; Tilforord­net ved Invalideforsikringsretten 1936-42; Medlem af Uniyersitetskommissio-nen af 1935, af Trafikkommissionen af 1937, af Direktionen for Finseninstitu­tet og Radiumstationen fra 1938, af Ud­valget af 1939 aner. Sygehusvæsenet, af Udvalget af 1939 ang. de sydfyenake Jernbaner og af Direktionen for Kyst­hospitalet paa Kefsnæs fra 1941; Med­lem af Finansministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (Professorudvalget); Medlem af Sygehusraadet, af Bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. og af Bestyrel­sen for Den kulturelle Fond; For­mand i Bestyrelsen for Kreditfonden 1945-1946; Alternate Governor i Den in­ternationale Valutafond; Formand for Statens Nævn for Papir og Tryksager; tilforordnet ved den nordiske Forsvars-komité af 1948.

Har skrevet: Samfundskundskab (s.m. Frod. Vedsø, 1930). Adresse: Amagerfælledv. 30, Kbhvn. S.

DIGE-PETERSEN   Kaj Kontorchef, R.; f. 30. Sept. 1898 i Odense; Søn aif Læge Viggo August Petersen (død 1922) og Bustru Harriet f. Dige (død 1933); gift (6. Juli 1935) m. Lisbeth D-P., f. 5. Sept. 1907 i Thisted, Datter af Konsul, Direktør Ludvig C O Bendixen og Hustru Villa f Jensen.

Student (Odense) 1917; Accessit for Univ. kunstkist. Prisopgave 1922; cand. jur. 1929; Dommerfuldmægtig i Ran­ders s.A.; tung. Sekretær i Landbrugs­ministeriet 1930, udnævnt 1952, Fuld­mægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1940, Kontorchef 1942; kst. Dommer i Østre Landsret fra 1944; Landsretssagfører (Beskikkelsen depon.) 1936; tillige Se­kretær ved Landsnævnet for Børnefor­sorg 1934-39; Sekretær ved Jagtraadet og Reservatraadet 1937-42 og ved Det veterinære Sundhedsraad 1941-42. Adresse: Humineltoftev. 57, Lyngby.

DINESEN   B Departementschef, R.; f. 19. Juli 1894 paa Frdbg.; Søn af Løjt­nant af Gendarmeriet Carl Dinesen (død 1899) ok Hustru Ebba f. Schaller (død 1941); gift (24. Aug. 1920) m. Rigmor D., f. 7. Jan. 1895 i Kbhvn., Datter af Grosserer Th Dalgaard ns Hustru Udle f. Heger.

_______________________308_

Slndent (Ordrup) 1913: cand. jnr. 1919; Politifuldmægtig i Sønderborg 1920; Sekretær i Landbrugsministeriet 1923; Fuldmægtig 1929; Ekspeditionssekretær 1932; f ung. Kontorchef 1934; Kontorchef i Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 1936, i Fiskeriministeriet 1947; Departe­mentschef i Fiskeriministeriet 1948.

Besidder af Jægermester J K J S Di­neseng Fideikommis 1910.

Medlem af Gentofte Kommunalbesty­relse 1931-48, Raadmand 1942-48; For­mand for Gentofte Kommunes Skole­kommission 1937-48: Formand for Kbhvns Amts Centralbibliotek og for Gentofte Kommunebibliotek 1937-48: Medlem af Bestyrelsen for Danske Fi­skeres Redskabsfornyelsesfond 1943, af Bestyrelsen for Danmarks Akvarium 1948, af Det danske F.A.O. Udvalg 1946 og af Grønlandskommissionen 1949; Formand i Bestyrelsen for Gentoflc Kommunes almennyttige Boligselskab fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Strandvejs-Gasværket 1934-38, for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 1938 og for Interessentska­bet Isef jordværket 1948: Formand for Kommissionen for Danmarks Fiskeri-og Havundersøgelser 1948, for Fiskeri raadet 1948, for Aalegaards-Overnævnel 1948 og for Fiskerflaadens Fornyelses-nævn 1948.

Adresse:   Ingeborgv.   17,    Charlotteu-lund.

DINESEN    Carl-Ebbe Kommandørkap­tajn, R., HTS., p.p.; f. 16. Jan. 1899 i Birkerød; Søn af Løjtnant i Gendar meriet, Carl Sophus Dinesen (død 1899! og Hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift (29. Febr. 1928) m. Kuth D., f 23. Febr. 1895 i Oincinnati, Ohio, U S.A., Datter af Øjen- og Ørespecialist, Dr. med. Kobert Colwell Heflebower ost Hustru Helga f. Beissenhertz.

Sekondløjtnant i Marinen 1921; Pre­mierløjtnant 1922; Søløjtnant I 1923; Kaptajnløjtnant 1931; Orlogskaptajn 1938; Kommandwkaptajn 1946- Mariiu-distriktschef for Fyn 1941-43; efter 29. Aug. 1943 Medleder af Modstandsbev;e-gelseskorpset Dansk Borgerværn; Med­lem af Modstandsbevægelsens Købcn-liavnsledelse 1943-44; i tysk Fangenskab fra Febr. 1944 til 1. Maj 1945; Marine­distriktschef for Fyn Maj-Dec. 1945; Stabschef ved Flaadestationen 1945-49 og leder alf Søværnets Motorkøretøjs-tjeneste 1946-49.

Medlem af Københavnsledelsen for Danske Hjemmeværnsforeninger og af Afsnitsledejsen for Afsnit I, Region VI. Danske Hjemmerærnsforeninger; Næst formand i Bestyrelsen for Hjemme-værnsforeningen Dansk Borgerværn 1946-

309 ___________________

49; Formand for Bestyrelsen for Dansk l'nlsk   Forening,  Kbhvn.  1946-48.

Udenl. Ordener: P.r.K.3.; P.r.K.J.M.

Adresse : Eggersv. 30, Hellerup.

DINESEN Eiler Iiektor: f. 13. Febr. 1897 i Hillerød- Søn af Løjtnant af Gendarmeriet Carl Dinesen (død 1899) ok Hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift (26. Dec. 1931) m. Gerda D., f. J7. Juli 1909 i Hellerup, Datter af Under­direktør Aug. Lange (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Elisabeth f. Mygind.

Student (Ordrup) 1915; cand. theol. 1922; Sekretær 1922-25; cand. mag. (Tysk og Religionshistorie) 1928; Adjunkt véd Herlufsholm s. A.; Rektor for Henne Statsskole 1942.

Adresse : Statsskolen. Kønne.

DINESEN Jørgen Hofjægermester,Gods­ejer; f. 22. Juni 1895 paa GI. Wifferts-holm; Søn af Hofjægermester, Godsejer Wilh. Dinefen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Ida f. van Deurs; gifl (11. Marts 1926) m. Viveka D., f. 18. Sept. 1901, død 1946, Datter af Hed­aktør, Kaptajn, Baron Cai Schaffalit-zky de Muckadell (se denne).

Student (Herlufsholm) 1914; Sekond­løjtnant ved Gardehusarregimentet 1918; Forpagter af Kragerupgaard med Rug-skovgaard 1922; Ejer af samme {rå 1939.

Medlem af Ørslev-Solbjærg Sogneraad, af Bestyrelsen for Sorø Ajnts landøko­nomiske Selskab, for Dansk belgisk IHesteavl og for Centralforeningen af Tolvmandsf oreninger; Tilsynsførende med Spare- og iLaanekassen for Ørslev Sogn; Formand for Nordvestsjællands Rytteriforening; Præsident for Garde­husarforeningerne 1946; Formand for Danske Soldaterforeningers Landsraad 1949; Formand for Foreningen af Mæl­keriet Enighedens Leverandører.

Adresse: Kragerup pr. Ruds Vedby.

DISSINO P A fh. Realskolebestyrer, R.DM.; f. 24. Marts 1874 i Sindbjerg; Søn af Husmand Oh r. A Dissing (død 1913) og Hustru Margrethe f. Aachmann (død 1888); gift (1937) m. Elinor D., Datter af Inspektør L Hultgren og Hu­stru.

Lærereks. (Skaarup) 1896; Lærer ved Maribo private Realskole 18974903; Be­styrer og Ejer af Otterup private Real­skole 1903-36.

Formand for Landsforeningen Den private Realskoles Bestyrerforening 1923 -45; Konsulent ang. Spørgsmaal vedr. de eksamensberettigede private Real­skoler fra 1945.

Adresse:   Langelinie 80,  Odense.

DITHMER Georg Ingeniør, Direktør. R. p.p.;  f.  7. Juni  1886  i  Bukarest i  Ru­mænien; Søn af Generalkonsul, Ingeniør

_______________________Dltl

Hans H Dithmer (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ebba f. Steenberg (død 1943); gift (7. Maj 1921) m. cand. pharm. Ellen Mathilde D., f. 21. April 1891 paa Frdbg., Datter af Apoteker O E Rager (død 1916) og Hu-stiu Christine f. Silfverberg.

Student (Industrieschule, Wintherthur i Schweiz) 1904; Diplom Hauptprufung (Konigliche Technische Hochshule i Charlottenbnrg ved Berlin) 1911; Inge­niør i Akts. Burmeister & Wain's Ma­skin- og Skibsbyggeri 1911, Chef for Konstruktionsafd. paa Skibstegnestuen 1917, Afdelingsingeniør 1928, Overinge-niør 1929, Underdirektør 1935, Direktør 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ho-leby Dieselmotor Fabrik fra 1936, for Nordisk Dieseiauto A/S fra 1939 og foi Akts. Skarrehage Molerværk fra 1943; Næstformand i Bestyrelsen for For­eningen af Jernskibs- 0,5 Maskinbyg­gerier i DanmarK fra 1937; Medlem af Forretningsudvalget i Sammenslutnin­gen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1937, a i' den Danske Komité for Lloyd's Regi­ster of Shipping fra 1936, af Dansk Ingeniørforenings Hovedbestyrelse 1931-37 og fra 1949; Formand for Bestyrel­sen for Arbejdsgruppen for Skibsbyg­ning indenfor Dansk Ingeniørforening 1941-48; Formand for Søfartsteknisk Forening fra 1942; Formand for Dansk-Belgisk Selskab 1947: Medlem af Dansk Standardiseringsraad og dettes Forret­ningsudvalg fra 1932 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Udenl.  Orden.:  Rum.V.M.3.

Adresse : H C Ørsteds V. 10, Kbhvn.V.

DITLEVSEN L N Bankdirektør; f. 7. Aug. 1694 i Christianssted paa St. Croix; Søn af Oberstløjtnant O P D Ditlevsen (død 1912) og Hustru Floren-ce f. Nelthropp (død 1946); gift (la April 1913) m. Karen Elisabeth D., f. i Kbhvn., Datter af Detailhandler Emil Th. Christensen (død 1925) og Hustru Anna f. Munch (død 1936).

Assistent i Kbhvns Handelsbank 1907; cand. jur. 1917: Bogholder i Handels­banken i Odense, Direktør smstds 1923-38; Bestyrer af Kbhvns Handelsbank, Gammeltorv Afd. 1938: tillige Under­direktør i Akts. Kbhvns Handelsbank 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Roulunds Fabriker fra 1928 og for Akts. Danske Oliemøller og Sæbefabrikker fru 1944.

Adresse: L E Bruuns V. 31, Charlot-tenlund.

DITLEVSEN  Tove Forfatterinde f. 14 Dec. 1918 i Kbhvn. Datter af Fyrbøder Ditlev Ditlevsen og Hustru Alfrida f.

Dltl______________________

Mundus; gift (28. Nov. 1945) m. Læge Carl Ryberg, f. 27. Sept. 1918 i Kbhvn., Søn af Kontorist Ejvind Ryberg og Hu­stru Gudrun f. Nellemann.

Har skrevet: Pigesind (Digte, 1939); Man k jorde et Barn Fortræd (Roman, 1941); Lille Verden (Digte, 1942); Baro-clummeus Gade (Roman, 1943); Den fulde Fri'hed (Noveller, 194-1); Jb'or Hår­nets Skyld (Roman. 1946); Blinkende Lygter (Digte, 1947); Dommeren (No­veller, 1948).

Adresse: Ewaldsbakken 34, Hellerup.

DJARNØ Erik tJdskrivningsclief; f. 8. Jan. 1893 i Præstø Landsogn; Søn af Betonarbejder L Jakobsen og Hustru f. Nielsen; gift (22. Maj 1920) m. Ka­ren Johanne D., f. 5. April 1896, Dat­ter af Skovfoged S Nielsen (død 1941) og Hustru f. Olsen (ded 1926.).

Præliminæreks. 1911; ansat paa Han-dclskoutor f Roskilde til 1915; Assistent i Ddskrivningsvæsenet 1916; Fuldmæg­tig II ved 5. Udskrivningskreds, Aal­borg 1935; Fuldmægtig I ved 2. Od-skrivningskreds, Roskilde 1940; Chef for 4. Udskrivningskreds samt Men-stringsbestyrer og Tilsynsførende ved Statsforhyringskontoret i Aarhus 1941.

Medlem af Besuvrelsen fur l'd-kriv-ningschef Hans Henrik Hansens Legat og Formand for Foreningen af Tjene­stemænd ved Udskrivningsvæsenet 1938-

Adresse:   Aarhus.

DJURHUUS  Christian Sysselmand, H. p.p.; f. 12. Febr. 1895 i Thorshavn; Søn af Tømrermester Hans Andreas Djur-luiiis (død 1949) og Hustru Ellen Cathri­ne f. Larsen (død 1937); gift (11. Aug. 1917) in. Anna Margrethe D., f. 10. Juli 1893, Datter af Fisker og Husmand Hans Andreas Nielsen (død 1942) og Hustru Ellen Marie f. Johannesen (død 1931).

Eksamen fra Færøernes Mellem- og Realskole 1910; Politiknrsus i Kbhvn. 1922; Kontorist ved Thorshavn Postkon­tur 1910, ved Dommerkontoret i Thors­havn 1914, Fuldmægtig 1916; Syssel­mand for Suderø Syssel 1920; Repræsen­tant for Færø Arnts Sparekasse fra 1$20, for Ulykkesforsikringen fra 1920, for Akts. Trolle og Rothe, Kbhvn. 1923-40 og for engelske Assuranceselskaber 1940-48; Formand for Forsikringsselskabet Tryggingarsambandi3 Føroyar 1940-49.

Medlem af Forstandcrskabet for Fro-debø Sogns Kommune 1926-34, Formand til 1930; Medlem af Færøernes Lagting fra 1932, Formand i 1940, Næstformand 1940-45; Formand for Færøernes Land-brugsraad 1938-48; Medlem af Færøer­nes Landsstyre fra 1948: Formand for den af Lagtinget i 1940 udsendte Dele­gation til London til Forhandling med

__________ _____________310

de britiske Myndigheder angaaendr Færøernes Forhold under Krigen samt Formand for eller Medlem af forskelli­ge Kommissioner og Komiteer til Ord­ning af Færøernes Vareforsyning og Forholdet til Besættelsesmagten under den anden Verdenskrig; Formand for Lagtingets og Færø Amts Delegation til Reykjayik 1941; Medlem af Nord­vest Atlantiske Fiskerikonference i Wa­shington 1949.

Udenl. Orden : Stb.M.C.F.

Adresse : Trangisvaag, Fa-røerne.

DJURHUUS Hans A Lærer, Forfatter; f. 20. Okt. 1883 i Thorshavn, Færøerne; Søn af Jordbruger, Fisker Ole J Dj~ur-huus og Hustru Elsa Maria f. Poulsen; gift 1. Gang m. Jutta Therese JJ., Datter af Tømmermand ved Grønlands Handel U J Ziska og Hustru Johanne f. Ziska: 2. Gang m. Petra D., Datter af Kongsbonde, Konservator P F Peter­sen og Hustru Anna f. Baja.

Lærereks. (Thorshavn) 1905; Aarskur-sus paa Statens Lærerhøjskole 1906-07. 1911-12 og 1929-30; et Aars Studierejse til Skoler i Danmark, Norge og Sve; rige; Lærer i Klaksvlg og Amarførdi 1905-06; Privatskole i Thorshavn 1907-89; Lærer ved Sandevaag Skole, Vaago 1909-15; Førstelærer ved Tværaa Skole, Suderø 1915-19; Lærer ved Færøernes Mellem- og Realskole og Seminarium fra 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Færøernes litterære Selskab; Direktør for Fær øernes Museum og for Thorshavn Tea­ter; Censor ved Biograferne i Thors­havn; Formand for Børnehjælpsfondet; Medlem af det af Lagtinget nedsatte Udvalg for Stednavne og Fredning af Fortidsminder; Æresmedlem af Føroya lærarafelag og af Foroyiiwalelag i Kbhvn.; tildelt Hanseatlsk Museum, Bergen's Orden af 2. Grad (Borgens farer).

Har udgivet en Række Digtsamlin­ger, dramatiske Arbejder, Prosabøger ag Skolebøger m. m.; Redaktør af riet litterære Tidsskrift Vardin fra 1943.

Udenl. Orden : N.St.0.3'.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

DJØRUP F A f h. Kriminaldommer, li. DM.; f. 30. Jan. 1869 i Kbhvn.; Søn af Distriktslæge Frans Djørup (død 1908) og Hustru Augusta f. Oxenbøll (død 1913); gift (20. Dec. 1898) m. Anna Eli­sabeth D. (død 1935), Datter af Maskin inspektør L II Ursin og Hustru f. Ken-shaw.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1886; cand. jur. 1891; Fuldmæg­tig paa Odense Byfogedkontor 1892, ved Bjerge-Aasum Herreder 1893, ved Oden­se Herred 1897; Herredsfoged i Øster og Vester Han-Herreder 1912; Krimi-

311_______________________

naldommer i Odense m. v. 1919, i Kbhvns Amts Nordre Birk 1929-39; Med­lem af Konkurslovskommissionen 1931; formand for Henstandsudvalget i Kbhvns Amt 1932. Adresse : Rosenv. Hovedv.18, Kbhvn.Ø.

DJØRUP Frans Overlæge, Dr. med.; f. 16. April 1891 paa Endelave; Søn af Amtslæge Vilhelm Djøru.p (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Ingeborg f. Christensen; gift (9. Febr. 1917) m. Else D., Datter af Grosserer Hartvig Dessau (ded 1920) og Hustru Anna f. Meyer (død 1919).

Student (Østre Borgerdydskole) 1909 ;med Eks. 1916; Universitetets Guldmedalje 1921; Dr. med. 1923; Prosektor anatomiae 1917-22; Turnustjeneste 1922-23; Kandidat ved Frederiksberg Hospitals kirurgiske Afd. A 1923; 2. Keservekirurg samme­steds 1924; 2. Re*ervekirurg ved lUgs-hosipitalete Afd. D 1925; 1. Reservelæge ved Horeens Kommunehospital 1927; 1. Reservekirurg ved Rigshospitalet« Afd D. 1928-32; assisterende Læge ved Ar-bejderforsikringsraadet 1929-33; Kandi­dat ved Rigshospitalets Fødeafd. B 1932 33; kst. Overkirurg ved Rigshospitalet« Afd. D 1933; Overlæge ved Koldint' Amts- og Bysygehus fra 1933, Over­kirurg smstds. 1939.

Adresse:   Kolding.

DOHM   Svend Aage Direktør, R. DM.. FM., M.T.Kha.; f. 17. Maj 1900 Søn o! Teglværksforvalter Fritz Albert Dohm (død 1911) og Hustru Maren f. Dohm (død 1904); gift (5. Sept. 1925) m. Karna Ida D., f. 8. Marts 1902, Datter af Fabrikant C A Brostrøm, Kalund­borg, og Hustru f. Beck.

Ansat i D B Adler & Co. 1916-20, i engelske Banker 1920-23; derefter Virk somlied med Regnemaskiner og Auto­mater (spec. danske); Pioner i Var<-aiitomatindustrien (f. Eks. Cigaretma­skiner foran Forretninger) i England Skotland og Irland; startede 192( Salget af den danske Støvsuger Nil fisk i England gennem eget Firma i London, der i 1928 blev overdrage: til et Aktieselskab Tellus Super Va cuum Cleaner, Ltd., Formand for Besty reisen og adm. Direktør i dette; Med­lem atf Direktionen for Hobart Trus: Ud. 1928; Direktør for Ebe Ltd. 1937.

Leder af Kampagnen Luk Grønlan<! op; Formand for Bestyrelsen af Euro­pean & American Airways, Ltd., 1935. har bygget den lille Landsby Dorne wood, Copthorne, Sussex; i Bestyrelsen for D L E Ltd. 1935, Danish Club Ltd 1936 og Grønlandsfiskeriselskabet Nord lyset 1936; Næstformand i Den DansH. Klub i London 1938. Formand 1947-49: Stifter af og første Formand for Fri Danske Bevægelse 1940; Medlem aif Ko

__________________Dons

miteen for de Olympiske Lege 1948; Medlem af Pra'Sidiet for Den Engelske Udstilling i Kbhvn. 1948 og for Den danske Kunstudstilling i London 1948; Medlem af Bestyrelsen for Free Danish Puiblishing Co., for Dohm Ltd., for G Meller & Co., Ltd., Stoke, for National Colour, Ltd.. Stockport og for Britisih Cork Mills, Lisbon og London.

Adresse: 167. Victoria Street, London S. W. l, England.

DOHN    Henry Direktør, Civilingeniør, R.; f. 11. Aug. 1886 i Køge; Søn af Manufakturhandler, Spå rekassedirektør Andreas Dohn og Hustru Johanne Eli­sabeth f. Lindberg (død 1900); gift (28. Juni 1912) m. Helene Johanne D., f. 21. Aug. 1886 i Kbhvn., Datter af Slagtermester Johan Smith (død 1934) og Hustru Mary Sofie f. Rieck (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1904; cand. polyt. (Maskining.) 1910; ansat i raad-givende Ingeniørfirma P A Pedersen 1910-11; ansat ved De danske Sukker­fabrikker fra 1911; Ingeniør ved Nak­skov Sukkerfabrik 1911-21; studerede Sukkerkemi i Berlin i 1914; Driftsbesty­rer ved Sukkerfabrikken i Odense 1921-29, ved Sakskøbing Sukkerfabrik 1929-35 og ved Sukkerraffinaderiet Phønix i Kbhvn. 1935-36; Underdirektør i Akts. De danske Sukkerfabrikker 1935; Direk­tør smstds 1939.

Medlem af Dansk Arbejdsgiverfor­enings Hovedbestyrelse, af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af For­retningsudvalget for Dansk Brandværns Komite: Næstformand i Dansk Brænd-selskontrolforening.

Adresse : Strandv. 694, Springforbi.

DONNERUP   J   C   Direktør;  f.   13.  Jan.

1899 i Aarhus; Søn af Drejermestor l'eter Andersen (død 1938) og Hustru f. Kmidsen-Jensen; gift (20. April 1923) m. Inger Margrethe D., f. 5. Marts

1900 i Aarhus, Datter af Tømrermester A Andersen (død 1942).

Handelsuddannelse i Ind- og Udland; bl. a. ansat i Russisk Asiatisk Com-pagni, Omsk, i East Siberian Trading & Packing Co., Vladivostock og i A/B Svenska Icopal- och Takpixfabriken, Malmø; Medlem af Direktion og Be­styrelse for Akts. Jens Villadsens Fa­briker. Kbhvn. fra 1934.

Formand for Dansk Tagpap- og As-faltfabrikantforening fra 1938; Medlem af Hovedbestyrelsen for Industrifagene fra 1946.

Adresse:   Strandv. 385, Klampenborg.

DONS  Aage Forfatter; f. 19. Aug. 1903

paa Svanholm  i  Horns Herred; Søn af

Forpagter  Hans B Dons (død 1930)  og

Hustru Frede Henriette f. Gottlieb.

312

513

Drag

Har skrevet: Koncerten (1935); Sol­daterbrønden (1936); De Uønskede (1938); Her mødes alle Veje (19*1): Tro Tjenerinde (1942); Den gule Billedbog (1943); Frosten paa Ruderne (1948) samt talrige engelske, amerikanske og svenske Oversættelser.

Adresse : Rørholmsg. 2 A, Kbhvn. K.

DONS E C L Notar, K.; f. e. Sept. 1889 paa Frdbg.; Son af Stiftamtmand, Kammerherre H C Dons (død 1937, bo Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Caro­line f. Langhoff (død 1925); gift (29. Jan. 1926) m. Gudrun D., f. 28. Jan. 1902 i Ordrup, Datter af Sekretær H Walter Paulsen (død 1936) og Hustru Amy f. r.anclBmann.

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1914; Fuldmægtig ved Aar­hus Stiftamt 1915; Sekretær i Justits­ministeriet 1917; Undernotar l Kbhvn. 1922, Notar smstds 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen III. Regiment, Kbhvn. 1922-46 (For­mand 1931-46); Formand i Landspræsi-iliet for Foreningen III. Regiment 1933-46 (Æresmedlem 1946) og Redaktør af Foreningens Medlemsblad 1924-44; Re­præsentant i Kbhvnske Soldaterfor­eningers Samvirke 1924-46 og i Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg 1936-46; Medlem af Bestyrelsen for Kam­merherreinde Caroline Lund f. Dons's Legater fra 1937; Administrator af Vin­handler, Kaptajn E C Langhoffs Le­gat fra 1926; Medlem af Rahbekskolen's Forældreraad fra 1947.

Adresse: Thorvaldsensv. 12, Kbhvn.V.

DONS Peter M Underdirektør; f. 16. Maj 1892 paa Lindvedgaard ved Odense; Søn af Proprietær N .M Dons (død 1938) og Hustru Henriette f. Fasting; gift (11. Juni 1937) m. Ingeborg D., f. 8. Maj 1902 paa Aalitrup ved Nakskov, Datter af Forpagter Frederik Bøgvad Ipsen (død 1934) og Hustru Ketty f. Seidelin Visby.

Uddannelse i Akts. Otto Mønsted, i Spare- og Laanekassen for Assens og Omegn og i Haandværkerbanken i Kbhvn.; Assistent i Danmarks National­hank 1917; Fuldmægtig 1926; Kontor­chef 1937; Underdirektør 1941.

Medlem af Revisionsudvalget for ty­ske Betalinger.

Udenl. Orden: S.N.3. Adresse.- Amaliev. 23, Kbhvn. V.

DONS   MØLLER  Birger, se Møller Blr-

Ker  Dons.

DORF Alfred Th. Præst, R..FM. i Sølv, Chr.XFr.M.; f. 4. Marts 1875 i Kbhvn.; Søn af Købmand Hans Dorf og Hu­stru f. Stybe; gift (2. Aug. 1901) m. Thyra D. (død 1948), Datter af Høj­skoleforstander Axel Axelsen (død 1926) og Hustru Bertha f. Dre.ier (død 1921).

Student (Mariboes Skole) 1893; cand. theol. 1899; Præst as Hejskoleforstan der i Nysted, Nebraska U.S.A. 1900-06, Medforstander paa Krahbesholm Høj­skole ved Skive 1906-10; Rejse til Ber­lin og Rom (Statens Rejsestipendium) 1910; Præst i Perth Amboy, New Jer­sey 1911-16, i Chicago, 111. 1916-26; Præst for tyske Krigsfanger i Eng­land Vinteren 1918-19; Chief Bibliogrn-pher, University of Chicago Libraries 1919-28, Acting Director 1928-29; Præst ved Vor Frelsers Kirke i Brooklyn N. Y 1929-46.

Medlem af The Intersynodical Hyni nål Committee 1922-30, af Komitéen for Udarbejdelse af Hymnal for Churcli and Home og af Orders for Ministeria! Acts, af The Welifare Council of the City of New i'ork, af The Interracia! Committee of the Federal Council of Churches, New York, af The Genera! Committee for Immigrant Aid al Ellis Island and New York Harbor, af The National Lutheran Council, af The Board af Trustees of Hartwick Semi nary, Formand for Dansk-Amerikansk Sømandsmission i New York; Sekretær for Danisli Scainuns Koom til 194(' Redaktør af Kirkeklokken 1929-46.

Adresse:   Red   Mill   Road,   Peekskil N. Y.,  U.S.A.

DORN  JENSEN Svend Aage Politia l vokat; f. 24. Dec. 1910 i Slagelse; Si h af Postasststent Otto Dorn Jensen (de! 1944) og Hustru Ellen f. Jespersen (de! 1933); gift 1. Gang (4. Juni 1937) ri Ida Marie Caroline Munch D.J., f. 16. Maj 1917 i Kbhvn., død 1942, Datter ai Læge Axel Glente (død 1945) og Hustru Juliane f. Larsen; 2. Gang (4. Nov 1944) m. Inge D. J., f. 2. Juni 1918 i Aarhus, Datter af Politimester Augusi de Fine Thomsen (se denne).

Student (Frederiksborg) 1929; cand jur. 1937; Sekretær i Kbhvns Politi i 1937; Politifuldmægtig i Søndre Birk 1937-41; Statsadvokatfuldmægtig i Søn derborg 1941-42; kst. Politiadvokat 1942, fastansat 1944; tillige f ung. Sekretær i Overformynderiet 1944-45 og Lærer ved Politiskolen fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Politiadvo­katforeningen fra 1946.

Adresse : Jensløvsv. 6, Charlottenlund

Sommerbolig: Mølledalen pr. Lobbæk. Bornholm.

DORNONVILLE   de la COUR Albert Landsdommer, R.DM., D.r.K.M.; f. 15 Aug. 1881 paa Næsgaard paa Falster: Søn af Forstander A la Cour (dø<l 1906) og Hustru Henriette f. Bliclter (død 1938).

Student (Borgerdydskolen paa VY-sterbro) 1900, cand. jur. 1906; Fuld-

mægtig ved Bornholms Amtskontor 1906; Assistent i Handelsministeriet 1909; retskyndig Registrator i Registre­rings- og Skibsmaalings-Bureauet 1903; Dommer ved Vestre Landsret fra 1920; 1. Viceformand for Danmarks Naturfred-ningsforening og Formand for Natur-fredningskomitéen for Viborg og Om­egn; Formand for Overligningskommis-sionen for Viborg Købstad; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Røde Kors' Fol-kekuranstalt ved Hald; Formand for Bestyrelsen for Skovgaard-Museet i Vi­borg og for Folkelig Universitetsfor-oning- i Viborg.

Adresse : Viborg.

DORPH   Bertha Malerinde; f. 4. Juni i Khbvn.; Datter aJf Konsul Th. Green (død 1909) ; gift (2. Juni 1900) m. Kunst­maler N V Dorph (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931). Søn af Adjunkt Chr. Dorrrti (død 1899) og Hustru f. Wolf-ganig-Petersen.

Uddannet paa private Malerskoler; Thorvaldsens Udstjilling-smedalje 1907; Medlem atf Akademiets Plenarforsam­ling 1907: Medstifter af Friluftsteatret i Dyrehaven; Formand for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1929-43: Medstifter af Kvindelige Kunstneres Sammenslutning. Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1940.

Hovedværker: En gammel Mand (1699) ; Min lille Søn Ole (1904, Randers Museum) ; Eva ; Et Besøg hos den ungt Barselkone (1907) ; Dreng og Pi«e (1907, Mari hi i Museum); Ung Pige med et Brev (1912) : Mor og Barn (1913, Odense Museum) ; Lille Pige med et Æble (1917) ; Dekorativt Blomsterbillede (1918) : Grev A'hlefeldt^Laurvig-Lehns Børn, Portræt af Malerinden Bertha Weg-mann (1921); Portræt af Rektor Prk Laura Engel'hardt (1923) ; Julenat (Al­tertavle til Ollerup Kinke) (1925) ; Land­skab i Sydfrankrig (1926) ; Dobbeltpor træt; Mor og Søn (1926); Portræt al Generalkonsulinde Gerda Hartmanu (1930) ; Portræt af Fru Povla Havemana (1933) ; Portræt af Direktør Elon Ras­mussen (1933) ; Portræt af Direktør Carl Nielsen (1933); Portræt af Over­jordemoder Frk. J Rødtness (1936, til h. Rigshospitalet) ; Udsigt fra mit Vindup i Hellebæk (1938); Mine Børnebørn (1938); Portræt af Fru Yelva Heilskov (1947).

Adresse : Bolbro Villav. 3, Rungsted Kyst.

DRACHMANN    A G Bibliotekar, Dr. Phil.; f. 22. Okt. 1891 i Kbhvn.; Søn nt Professor, Dr. phil. A B Drarhmann 'dørl ]935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ellen f. Bentzon (død 1948): ugift. Student (H Adlers Skote) 1909; cand.

mag. (Klassisk Filologi, Engelsk) 1915; ansat ved Universitetsbiblioteket s. A.; Bibliotekar II 1917; Bibliotekar I 1943, Studierejse til U.S.A. (Fellow of the American - Scandinavian Foundation) 1926-27, Dr. phil. 1948.

Har skrevet: Ledetraad i Biblioteks­arbejde for Ikke-Fagmænd (1931); An-cient Oil Mills and Presses (1932) ; Kogebog for Studenter og andre Ung­karle (1933); Hvad var det for en Fugl? (1938); Ktesibios. Philon and He-roii (Disputats, 1948) samt Artikler i Real-Ensyklopadie der klassischen Alter-tumswissenschaft.

Adresse :  Lindenovsg. 8, Kbhvn. ø

DRACHMANN   Bjørn    Direktør,   cand.

mag., R.DM.; f. U. Sept. 1890 i Kblivn. • Søn af Professor, Dr. phil. A B Drachmann (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ellen f. von Bentzon (død 1948); gift 1. Gang a7. Nov 1917, Ægteskabet opløst 1934) m. Agnete D., f. 21. Sept. 1894 paa Frdbg., død 1944. Datter ai£ Birkedommer, Fol­ketingsmand Poul Svedstrup (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Al­ma f. Jensen; 2. Gang (19. Dec. 1944) m Ebba D., Datter af Postmester Olir. Alhede (død 1918) og Hustru Olivia r. Frisen (død 1946).

Student (H Adiera Skole) 1908; cand. må«. 1914; Beregnerassistent i Carentaa 1913-14; 'Fuldmægtig paa Beregnerkon toret i „Tryg" 1916-17; Aktuar ved Livs- og Geniforsikringsselskabet Dana 1918, Direktør for samme fra 1922; til­lige Alktuar i Forsikringsselskabet Dan­mark 1922-34 og a Pensions- og Liv-rente-Institutet af 1919 fra 1919, Direk­tør for sidstnævnte fra 1924; Medlem af Bestyrelsen for Kommunernes Pensions­forsikring fra 1946.

Sekretær i Matematisk Forening 1916-17, i Aktuarforeningen 1918-21, Formand sammesteds 1929-31 og 1934^10.

Forfatter af matematiske, astronomi­ske og forsikringstekniske Artikler i forskellige Tidsskrifter og Kongreaberet-ninger; Redaktør (s. m. K Secher) af Haandbog i Livsforsikringsmedicin.

Adresse: Vingaards Allé 49, Hellerup.

DRAGHEIM   Chr. Bankdirektør, R.; f 20. Juni 1897 i Viborg; Søn af Læder­handler Vilh. Dragheijn (død 1906) og Hustru Laura f. Christensen; gift (21. April 1932) m. Kaja D., f. 17. Juni 1904 i Nykøbing M., Datter af Direk­tør R Aarup (død 1924, ?e Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Palline f. Hart-mann.

Student (Viborg) 1915; Assistent i Handelsbanken i Viborg 1915-19; BanV-revisor i Revisions- og Forvaltning^ Institutpt 1919-21; iFuldmægtig i Morsø

Drag__________________

JSank 1921; Meddirektør i samme 1923-30; Enedirektør i Akts. Næstved Dis­kontobank 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Næs­tved Kul og Koks Kompagni, for Akts. Wilh. Smitli, for Akts. Sydsjællands Jernforretning, Næstved og for Akts. N A Christensen & Co., Nykøbing M.; Medlem af Herlufsholm Sogneraad fra 1943.

Adresse: Villa Rosenhøj, Lille Næs­tved pr. Næslved.

DRAGSTED  Arent Juvelerer, Direktør; f. Z. April 1911 i Kbhvn.; Søn af Juve­ler Aage Dragsted (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Annie f. Svendsen; gift (27. Marts 19J8) m Ag­nes D., f. 5. Sept. 1911 i Skive, Datter af Lærer Johannes Andersen (død 1937) og Hustru Nielsine f. Thordal Laursen.

Udgaaet fra Østersøgades Gymnasium 1928; Elev paa Skolen for dansk Kunst -haandværk hos Jens Møller-Jensen 1929-32; i Guldsmedelære i Akts. A Drag­sted, Kbhvn. 1928-32; Sølvmed. for Svendestykke 1932; Studieophold i Ha-nau i Tyskland 1933: Studierejse til England, Holland, Belgien og Italien 1934; Guldsmedemester 1938; Direktør i Hafjuvelerenfirmaet A Dragsted Akts., Kbhvn. fra 1942.

Sekretær for Maglegaarda Sogns K.F.U.M. 1928-35 o« for Den danske Komité for de nordiske Studenter- og Gymnasiastmøder paa bibelsk Grund 1930-36.

Adresse:  Engelsborgv.   77,   Kongens Lyngby.

DRAGSTED Einar Sølvvarefabrikant; f. 26. Okt. 1887 i Kbhvn.; Søn af Hof ju­veler Frantz Dragsted (død 1916, se Krak? Blaa Bog 1916) og Hustru Mar­garet f. Peckham (død 1940).

Udlært i Firmaet A Dragsted; Sven­deprøve 1907; uddannet i Dresden, Schwåbisch Gmund og i Paris hos Jean Dunand 1908-11; Leder af A Dragsteds Fabrik 1912; Medindehaver af Firma A Dragsted fra 1916. I 1924 overtaget Firmaets Fabrik og en gros Afdeling som selvstændigt Firma under Navnet E Dragsted Sølvvarefabrik. Adresse: Ribeg. l, Kbhvn. Ø.

DRAGSTED    Frants Overretssagfører, R.; f. 30. Maj 1890 i Kbhvn.; Søn af Hofjuvelér Alfred Dragsted (død 1918. se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Anna f. Stecnbecik (død 1914); gift (25. Febr. 1917) m. Ingrid D., Datter a* Kaptajn i Østasiatask Kompagni O Hansen-Raun (død 1926) og Hustru Oli­via f. Mathisen (død 1944).

Student (Gammelholm Latinskole) 1908: cand. jur. 1914; Overretssagfører 1917.

______________________    314

Formand for Egmont H Petersens Fond 1932; Medlem af Repræsentant­skabet for Arbejdernes Byggeforening 1921, Næstformand fru 1941; Medlem a i Tilsynsraadet for Bikuben Forsørgelses forening og Sparekasse 1944; Medlem af Bestyrelsen for Akts. A Dragsted 1927 (Formand 1942), for Ejendoms akts. Gutenberghus 1932, for Dansk Spare-Selskab 1932, for Akts. L I Ras­mussen jun., for Akts. S Seidelin 1932. for Akts. Thorden Lines 1941, for Dan marks Blinde 1936 (Formand 1940) oy for Sagførerforeningen af 1924 1936-39: Formand for Vesterbro Samaritan 1938; Medlem af Kredsbestyrelsen for Sagfø­rersamfundets 1. Kreds 1940-48, Formand 1944-48; Forretningsfører for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1946.

Adresse:   Kildeskovsv.  45. Gentofte.

Sommerbolig :  Tibirke  Bakker pi. Tisvildeleje.

DRAGSTED  Ove Direktør; f. 14. Marts 1913 i Kbhvn.; Søn af Juveler Aage Dragsted (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Annie f. Svendsen; gift (27. Jan. 1949; m. Margareta D.. f. 16. Aug. 1929 i Gavle, Datter al Hovjnvelerare Niels Hildebrand og Hu­stru Sigrid f. Wallén.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1931; paa Handelshøjskolen i Kbhvn 1931-32; ansat i Produce Merchants, Ltd.. London 1952-33 og i Akts. Ota 1933-42. Direktør i Hofjuvelerfirmaet A Drag sted, Akts., Kbhvn. fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Guldsmedeforening fra 1944, af Hoved bestyrelsen i Fællesrepræsentationen for danske Guldsmede fra 1944 (Formand fra 1946), a,f Hovedbestyrelsen for De Danske Handelsloreningers Fællesorga­nisation fra 1946, af Bestyrelsen for Guldsmedefagets Forsikringsakts. fra 1947, af Bestyrelsen for Kbhvns Guld-smedelaug fra 1948. af Bestyrelsen for Den Permanente Udstilling fra 1948 og af Bestyrelsen for Fog & Mørup Akts. fra 1948; Næstformand i Guldsmedefa­gets Fællesraad fra 1947; Fellow of tne Gemmological Association of Great Bri-tain fra 1948.

Har skrevet: Guld og ædle Stene (s. m. Arent Dragsted, 1947).

Adresse: Ordrup Jagtv. 40 C. Oharlot-tenlund.

DRAMINSKY   Otto   Dr.   plidl..   RDM. if.  1874 i Kbhvn.; Søn af Rentier I  D Draminsky;  gift   (1900)  in.  Astrid  Jo Jianne  Dorthea   D.,   f.   1877  i   Kbhvn.. død   1932.   Datter   af   Restauratør   An dreassen.

Student (Metropolitanskolen) 1891; cand. polyt. 1896; ansat i Statsanstal­ten lor Livsforsikring s. A.; Dr. phil.

1906 (Dødelighed efter Forsikringsari ug Forsikringstid); Direktør i Stats­anstalten 1907-32, Formand for dens Be styrelse 1928-32.

Har skrevet: Schopenhauers Filosofi i Gengivelse (s. m. Ida-Merete Brlandsen, 1947).

Adresse : Kastelsv. 10, Kbhvn. Ø.

DRAMINSKY  Paul Telefondirektør, Ci­vilingeniør, R.; f. 6. Ma.i 1901 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Otto Draminsky (si denne); gift (19. Marts 1926) m. Gud­run D., f. 23. April 1902 i Hellerup. Datter af Professor Georg Schønweller (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1919; cand. phil. 1920; cand. polyt. 1924; an­sat i Kbhvns Telefon Akts. 1924-47. Afdelingsingeniør 1944; Direktør for Jydsk Telefon-Akts., Aarboi 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører ved K.T.A.S. 1937-47 (For mand 1945-47) og for Landsforeningen af Ingeniører ved de koncessionerede Telefonselskaber 1938-47 (Formand 1945-47); Medlem af Telefontilsynet og af dettes Samarbejdsudvalg 1948; Medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings Repra--sentantskab 1947 og af Den militære Te­legraf- og Telefonkommission 1947; Med­lem af Bestyrelsen for Grosserer C K Greve og Hustru f. Liider's Stiftelse 1926, af Bestyrelsen for Aarhus phil-harmoniske Selskab 1948 og af Repræ­sentantskabet for Aarhuus Privatbank 1949. Adresse: Dalgas Avenue 59. Aarhus.

DREIØE   H   N  Stiftsprovst,  li.DM.;  f. 5.

April 1875 i Ærøeskjøbing; Søn af Skibskaptajn, kgl. Vejer N H Dreiøe (død 1932) og Hustru f. Petersen (død 1926); gift (26. Marts 1903) m. Karen Margrethe D., f. 19. April 1879 i Hvid­bjerg Vesten Aa, Datter af Sognepræst J F A Colding (død 1924) og Hustru Sophie f. Primon (død 1926).

Student (Odense) 1894; cand. theol. 1900; ord. Medhjælper ved Vor Frelsers Kirke i Aalborg 1902; Sognepræst til Nørhaa 1906; Sognepræst ved Filips Kir­ke i Sundbyerne 1911; Sognepræst til Nykøbing F. 1926; Stiftsprovst for Lol­land-Falster s. A.: Afsked 1945.

Formand for Almindelig Dansk Præ­stekonvent til 1948 og for Lolland-Fal­sters Stiftskonvent til 1948: Medlem af Lokalbestyrelsen for Foreningen Norden til 1949.

Har udgivet.: Gennem lukte Døre, 4 Paasketaler (1933); Evangeliet og Men­nesket, 40 Prædikener (1935); Efter­slæt. Smaa Prædikener over Kir-keaaref? Tekster (1948).

Adresse :  Nykøbing  F.

Drew

DREJER Aage Axelsen Redaktør, cand

polit. K.DM.p.p.; f. 7. Juni 1889 i Jc-bjerg; Søn af Højskoleforstander Axel Axelsen (død 1926) og Hustru Bertha f. Drejer (død 1921); gift (5. Aug. 1920) m. Liv D., f. 30. Ma.i 1898 i Oslo, Datter af Tegneren. Professor Olaf Gul-bransson og Hustru Inga f. Liggern.

Student (Viborg) 1907; cand. polit. 1913; Fuldmægtig i Andelsanstalten „Tryg" 1914-15; Sekondløjtnant 1916; Chef for Kontoret for Mejeri-Statistik 1917-27: samtidig Sekretær for De dan­ske Mejeriforeningers Fællesorganisa­tion; Estnisk Vicekonsul i Aarhus 1921-27. Redaktør af Brugsforenings-Bladet 1928-40, af Andelsbladet fra 1940: Sekre­tær for Andelsndvateet fra 1928.

Kommitteret i Priskontrolraadet 1939-40- Medlem af Bestyrelsen for Det dan­ske Forlag fra 1942 og midlertidig Di­rektør 1944-45; Medlem af Turistraadet 1948.

Skrevet Artikler til Fag- og Dagblade samt hl. a. følgende Skrifter og Bøger : Øernes Andelsselskab for Indkøb af Fo­derstoffer (1926), Den danske Andels­bevægelse (1929), Mejeribrugets Historie (1932), Andelsslagterierne i Danmark (1937). De danske Me.jeriforeningers Fællesorganisation (1937), Dansk An­dels Kulforretning (1938). Danske An­delsslagteriers Tarmsalg (1938). De dan­ske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­fabrik (1941), Frederikssund Andels-Svineslagteri (1944), Andels-Pensions­foreningen (1944). Fællesforeningen fur Danmark Brugsforeninger (1946). Jydsk Andels-Foderstofforretning (1948), Me­jeriernes og Landbrugets Ulykkesfor­sikring (1948), Dansk Andelsbevægel­se i Ord og Billeder (1949).

Ddenl.  Orden : F.M.A.3. Adresse:    Xatoften   6,   Gentofte.

ORESLING   Otto Kontorchef, R.: f. 8. Mart? 1895 paa Ftiglsang, Lolland; Søn af Clodsforvalter Frederik Andersen (død 1922) og Hustru Bertha f. Chri­stensen: gift (21. Dec. 19J1) m. Anna D., f. 27. Aug.. Datter af Grosserer. Forretningefører ved de Ferslewske Blå de P W Larsen (død 1927).

Student (Nykøbing F.) 1912; cand. jur. 1918; Sekretær i Finansministeriet 1919; Fuldmægtig 1929; Ekspeditions, sekretær 1931; Leder af Statsaktivbog-holderiet 1932; Kontorchef 1934; tillige Medarbejder ved Landsoverskatteraadet 1921-29.

Adresse: Chrisbiansv.1, Charlottenlund. DREWSEN Erik Fabrikinspektør. R.; f. 10. Juli 1895 i Lachendorf i Tyskland. Søn af Driftsbestyrer ved Ørholm Pa­pirfabrik Jonas Drewsen (død 1929) og Hustru Emelie f. Schaer; gift (28. Febr. 1925) m. Karen D., f. 14. Febr. 1901 i

Drew__________________

Kbhvn.. Datter aif Grosserer P V Meyer og Hustru Else f. Kierulf.

Student (Ordrup Gymnasium) 1913. cand. polyt. 1921; Assistent ved Ar bejds- og Fabrikbilsynet 1923, Fabrik-inspektør II 1927, Fabrikinspektør l (Dampkedelinspektør i Kbhvn. m. m.) 1936. Løjtnant i Livgarden 1925

Guvernør for Dansk4slandsk Rotary 1934-36; Medlem af Dansk Luftværns-foreaings Landsraad og af Hovedbesty reisen [or Foreningen Den frivillige Lirftmeldetjeneste, Formand for dennes Kbhvn. Kreds 1936-43; Formand fnr Ordruppersamfundet 1939-41.

Adresse: Frdbg.  Allé 27, Kbhvn.  V

DREYER Carl Dines Direktør, R.DM.: f. 13 Marts 1884 i Randers; Søn iS Vinhandler, Konsul Peter Dreyer (død 1927) og Hustru Anna f. Hennings (død 1924); gift m. Anna Margrethe D., t. 19. Marts 1390 i Randers. Datter af Grosserer Ohr. Boldsen og Hustru Ni-koline f. Petersen (død 1923).

Uddannelse i Vinforretninger i Ran-dera. London og Bordeaux; indtraadte som Kompagnon i Vinfirmaet Eiis A Dreyer i Randers 1916; fra Firmaets Overgang til Aktieselskab i 1919 Di­rektør i dette Selskab; tillige Direktør i Akts. Georg Bestie og i Akts. United Wine Import.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Uni­ted Wine Import, for Akts. Georg Best­ie, for Akts. RMs & Dreyer, for Akts. Hotel d'Angleterre, og for Understøttel­sesfondet af 1924: Æresmedlem afVin-handlerforeningen for Danmark.

Adresse : Amalieg. 45, Kbhvn. K

DREYER  C C B Kammerherre, Oberst, K'.DM, Ohr. XM.T., HTH.p.p.; f. 10. Sept. 1878 i Kbhvn.- Søn af Oberstløjt­nant F W C Dreyer (død 1915) og Hu­stru Malvina f. WnliT (død 1909); stift 1. Gang (25. Maj 1906) m. Lily D.. død 1916, Datter af Kommandør O V Suenson (død 1923) og Hustru f. Soluilz (død 1906); 2. Gang (13, Marts 1920> m. Marie Elisabeth D., f. 27. Aug. 1886, Datter af Hofjægermester, Baron Pre­ben Bille Brahe (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru f. Brun (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1896; Sekondløjtnant i Artilleriet 1899; Pre­mierløjtnant s. A. Kaptajn 1915; Bat­terichef ved 2. Artilleriafd. 1917-23; tjenstgørende i den franske Hær 1922; Lærer ved Artilleriskydeskolen 1923-28; Chef for Artilleriskydeskolens Forsøgs­afdeling 1927-28; Oberstløjtnant 1928; Stabschef hos Generalinspektøren for Artilleriet 1928-31; Chef for 2. Artil­leriafd. 1931-32; Chef for H. M. Kong

______________________    316

Christian   X's   Adjutantstab   af   Ha-mi 1932-43;   Oberst   1933;   Afsked   1943.

Tjenstgørende Kammerherre hos D.M. Kong Christian X og Dronning Alexan-drine 1946-47.

Medlem af Bestyrelsen for Artilleri-ofificersforeningen 1914-17 og for Det krigsvidenskabelige Selskab 1929-34.

Udenl. Ordener: I.F.2'.; M.Gr.S,, S.Kr.2.; S.Sv.21.

Adresse: Kronprinsesses. 6, Kbhvn. K

DREYER Erik Direktør, K'.DM.p.p.: f. 25. Marts 1892 i Haslev; Søn af Post­mester F V Dreyer (død 1937) og Hu­stru Caroline Marie f. Østergaard (dm! 1928); gift (2. Aug. 1947) m. Sonja 1)., f. 28. Juni 1906 i Kbhvn., Datter ;\" Købmand Axel Hansen og Hustru Fjmilie f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1910; cjiml jur. 1915, Assistent (Sekretær) i In­denrigsministeriet 1918. Fuldmæglis; 1922. i Socialministeriet 1924-26. i Sundhedsministeriet 1926-29. i Socinl ministeriet 1929-31; Kontorchef i dette Ministerium 1931, Direktør for Arbejd* og Fabri'ktilsynet 1932.

Sekretær i Forligsinstitutionen 1920-32, Forligsmand 1935: Formand for For­ligsinstitutionen 1936. for Arbejds- og Forligsnævnet 1940-46, for Overens­komstnævnet af 1939 og for Uldnævnet 1940-48; juridisk Medarbejder i Sygr-kassedirektoratet 1918-31; juridisk Kon­sulent i Direktoratet for Arbejdsan visningen og Arbe.idsløshedsforsikrin gen 1922-32; Sekretær ved Sygekasw•-nævnets Overflytningsudvalg 1923-W og ved Socialministeriets Arbejdsud­valg 1928-32; Medlem af Arbejdskom-missipnen af 1925, af Socialministeriol -Arbejdsudvalg 1932. af det af Social­ministeriet 1934 nedsatte Udvalg an„ Arbejderbeskyttelse og af Ulykkesfiu-sikrings-Raadet 1942; Formand for Fr-rickommissionen af 1948: Regeringsdi legeret ved de internationale Arbejds-konferencer i Genéve 1924. 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 og 1939, i Montreal 1946. i Genéve 1947 op; i San Francisco 1948.

Udenl. Ordener: N.St.O.2'.; S.N.21.

Adresse : Ved Stranden 20, Kbhvn. K.

DREYER Frederik Fabrlkdirekter. caml. pharm.. R.; f. 30. Nov. 1883 i Slagelse; Søn af Sagfører Frederik Dreyer (dørl 1926) og Hustru Henriette f. Hansen-Østrup (død 1929); gift (9. Okt. 1915) m. Mary D„ f. 31. Marts 1888 i Athen. Datter af Direktør William Shaw (død 1906) og Hustru Ellen f. Pofantis.

Præliminæreks. (Slagelse) 1899; canri. pharm. 1904; Apoteker i Ziirich 1905-07, i Genf 1907-10; Assistent paa Alfred Jørgensens Laboratorium, Kbhvn. 1911-13; Driftsleder paa M Moskovits' Gær-

abrik,  Grosswardein,   Ungarn   1913-14; fabrikdirektør  i  Akts.  B. I. O.,  Athen |fra 1914.

Startede sammen med M Zannoa Gær-Jndustrien i Grækenland.

Medstifter  af den første græske Ar-lejder  Syge-  og  Hjælpekasse;   Repræ-entant for Dansk Samvirke. Adresse: Bug. Karavias Str. 55, Kato-"atissia, Athen (8), Grækenland. IEYER Ingrid Merete Frue, D.r.K.H. j.p.; f. 20. Nov. 1899 paa Frdbg.; Dat­er  af  Professor,   Dr.  phil.   Dines   An-Jerscn   (død  1940,  se  Kraks  Blaa  Bog 1939) og Hustru Dagmar Jacobine Emi ' i f   Sørensen  Bergh   (død 1936); gift 17.  Febr.  1925,  Ægteskabet opløst)  m. Hrektør Erik Dreyer (se denne). Formand for Danske Kvinders Bered-kab 1942-46; Stifter af Danmarks Lot Jékorps   (De  danske Lotter),   stiftet 9. ""April 1946 og Chef for Korpset.

Udenl.   Ordener:   Fi.L.S.F.;   N.O.N.5. Adresse:   Gothersjr.   141,  Kbhvn. K.

DREYER  Peter Direktør, R., f. 7. Maj

1893 i Randers; Søn af Vinhandler, Kon-anl Peter Dreyer (død 1927) og Hustru Anna f. Hennings (død 1924); gift (17. April 1920) m. Rigmor D., f. 21. April

1894 i Aarhus. Datter af Ritmester F Zeemann og Hustru Tonny f. Bølck (død 1927).

Udgaaet fra Randers Latinskole; Ud­dannelse i Firmaerne Just AMIdgaard i Randers og Otto Mønsted i Southall ved London samt i Revisions- & For-valtnings-Institutet; Revisionschef i Rus­sisk Handels Co., Moskva 1917; Direk­tør i Akts. United Wine Import 1919.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Ho­tel d'Angleterre. for Akts. Danmarks Hotellaanefond, for Akts. United Wine Import, for Akts. Georg Bestie og for Akt-s. Riis & Dreyer; Medlem af Be­styrelsen for Aikts. Grand Hotel i Oden­se og af Repræsentantskabet for Akts. Kjøbenhavns Handelsbank.

Adresse: Bregnegaardsv. 4, Charlot-tenlund.

DREYER    Poul Direktør; f. 12. Maj 1894 i Odense; Søn af Boghandler, Sparekassedirektør Nicolai Dreyer (død 1958, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu-strn Dina f. Rafn (død 1937); gift (1949) m. Edith D., f. Buktoft.

Student (Odense) 1912; cand. jur. 1918; Journalist ved Fyens Stiftstidende s.A.; Redaktionssekretær 1927; Redaktør 1934: Chefredaktør 1935-46; Bevillingshaver Hl Biografteatret St. Hans Teatret, Odense 1947.

Formand for Odense Journalistfor­ening 1926-35; Medlem af Provlns-Jour-nalistforeningens Hovedbestyrelse 1931-35 og af Det konservative Folkepartis Re-

___________________D ros

præsentantskab 1935-47; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for den kon­servative Presse i Danmark 1935-47 og for Akts. Odense Teater fra 1935; For­mand for sidstnævnte fra 1942; Med­lem af Danske Dagblades Fællesrepræ­sentation 1937-47; Medlem af Det kon­servative Folkepartis Hovedbestyrelse 1939-47, a)f Bestyrelsen for Foreningen Nordens Odense-Afd. og af Repræsen­tantskabet for H C Andersen-Samfun­det. Adresse : Skibhusv. 94, Odense.

DREYER Thorvald Arkitekt; f. 8. Dec. 1895 i Asperup; Søn af Murermester Rasmus Dreyer (død 1933) og Hnstrii Ane Kirstine f. Jensen (død 1930); gift (5. Juni 1924) m. Johanne Judith D., f. 29. Maj 1897 i Fredericia, død 1949, Datter af Jacques Deleuran (død 1941) og Hustru Johanne f. Petersen (død 1932).

Murersvend; Afgang fra Teknisk Skole i Odense; Uddannelse hos forskellige Arkitekter: Studierejser i Tyskland, Un­garn og de nordiske Lande; egen Ar­kitektvirksomhed fra 1926.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ar­kitektforening fra 1932, Formand fra 1938; Suppleant til Kbhvns Bygnings-kommission fra 1940; Medlem af Kom­missionen vedr. Arkitekters Uddannelse fra 1943.

Har    bygget:    Villaer,    Forretnings­ejendomme  (bl. a.  Værksteds- og Indu­strihuset paa  Hjørnet  af Borgerg.-Go-thersg.),   Beboelseskomplekser   for   for­skellige   Ejendomsaktieselskaber  og   so-oiale Boligselskaber. Adresse: Trondhjemsg.  12. Kbhvn. Ø Sommerbolig: Strandv.,  Kokkedal.

DROSTED    Volmar    Arkitekt;    f.   23 April 1890 paa Frederiksberg; gift  (26. Sept. 1925) rn. Margrethe D., f.  i Hel­singør.

Gennemgaaet Teknisk Skole i Kbhvn. Afgang fra Kunstakademiet 1920; Med­lem af Kunstnersamfundet; Medarbej­der hos Arkitekt Poul Baumann og hos Professor Hack Kampmann; raad-givende Arkitekt for Helsingør Kom­mune fra 1929 og for St. Olai Kir­ke fra 1935; Arkitekt for Det sociale Boligselskab i Helsingør fra 1938; gen­tagne Studierejser i Europa. Formand for Akademisk Arkitektfor­enings Af d. for Østifterne; Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitekt­forening.

Har bl. a. restaureret senmiddelalder­lig Købmandsgaard Stengade, nuværen­de Dommergaard, 1932-36; opført Kre-matoriebygning paa Helsingør Kirke-gaard 1934-35; ndvidet Øresundshospita-let i Helsingør (opført 1796) med Nord-

D ros______________________

og Sydi'løj 1934-35; udvidet Helsiiigitr Raadhus med Anneks 1942-43; opført Helsingør Kommunes nye Alderdoms­hjem 1946-48.

Adresse: Strands. 91, Helsingør.

DRUCKER Holger Grosserer, Fabri­kant; f. 6. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Robert Druoker (død 1932, se Kraks Blaa liog 1932) ok Hustru Pauline f. Jacobson (død 1924); gift (26. Sept. 1911) m. Lily D., f. 27. Dec. 1888 i Ajacdo, Datter af Direktør Vil­helm Bndtz (død 1925) Hustru Ma­riane f. Levin (død 1934).

Student (Slomanns SkoleJ 1901; an­sat i Faderens Forretning 1902; Op­hold i Bradford, Berlin og Paris 1904-08; Grossererborgerskab 1911; Proku rist og Deltager i Firmaet H I Dru oker & Søn 1911; Eneindehaver af dette Firma og af Pelsvarefabrikken i Malmø fra 1916 W 1941, da Sønnen, Herbert Ivar Drucker indtraadte som Medindehaver.

Adresse: Toldbodv. 7, Kbhvn. K.

DRÆBEL Alf. Postmester, R.; f. 4. Okt. 1891 i Nibe; Søn af afdøde ØLhandler Lars Andersen og afdøde Hustru Inger Marie f. Thomsen; gift 1. Gang (1. Juni 1920) m. Asta Elisabeth D., f. 17. Maj 1895 i Aalborg, død 1945, Datter af Stabssergent Søren Olesen (død 1924 > og Hustru Augusta Nicolette f. Jensen (død 1935); 2. Gang (29. Nov. 1946) m. Elisabeth D., f. 24. Okt. 1903 i Lyngby. Datter af Grosserer Peter Willemoes-Jørgensen (død 1940) og Hustru Inge­borg f. Martensen (død 1927).

Postmester i Kalundborg 1942, i Kol­ding 1947.

Formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (Guldsnorene) 1943-46, for Dansk Post- og Telegraf-forening 1938-46 og for Akts. Civil­etaternes Sommerhuse.

Adresse:  Kolding.

DUBORG   Jes Broe Kontorchef, li.; f 23. Sept. 1900 i Gredsted; Søn af Gaard-ejer Hans Duborg (død 1936) og H« stru Laura f. Lauritzen (død 1938); gifi (1927) m. Agnes D., f. 9. Juli 1904. Datter af f h. Forsvarsminister Søren Brorsen (se denne) og Hustru Karoline f. Schack (død 1911).

Student (Kibe) 1918; cand. polit. 1926; Sekretær i Landsoverskatteraadets Lig­ningsafdeling 1927; Sekretær i Handels­ministeriet 1928, Fuldmægtig 1936. Ekspeditionssekretær 1939, fg. Kontor­chef 1944, udnævnt 1946.

Sekretær for Kartoffelmelsudyalgrt 1933; Medhjælper ved Handelsministe­riets Tilsyn med Sukkerordningen 1933; Medlem af og Næstformand for Revi-sionsudvalget for tyske Betalinger 1946;

__________________ __ M8_

Medlem af Statens Nævn. for Papir »g Tryksager 1946 og af Statens Matcrial-prøvcraad 1948.

Adresse : Vejrøg. 14, Kbhvn. Ø.

DUE-PETERSEN Jens Direktør, Civil ingeniør; f. 23. Febr. 1900 i Aarhus; Søn af Direktør P Due-Petersen (dprl 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Kristiane f. Bach (død 1934); gift (25. Juli 1928) m. Eleanor Margaret D-P., f. 26. April 1900 i Sheffield, Dat­ter af Direktør Thomas V Miles (død 1929) ok Hustru Elizabeth f. Thomas (død 1948).

Cand. polyt. 1926; ansat i Firmaet Newton, Chambers & Co., Thomcliffe Tron Works ncar Sheffield. i Firmaet Usines Goldschmid, Haine St. Pierre, La Louviéres, Belgien og i A/G Frie-drich Krnpp, Essen 1926-29; Ingeniør i Akts. Frichs, Aarhus 1929, Direktør smstds. 1939, adm. Birektør 1945.

Medlem af Industriraadet og af lic-præsentantskabet for Akts. Aartniu-Pri vatbank.

Adresse:  GI.  Aabyhøj  pr.  Aabyhøj.

DUE-PETERSEN   Niels Ingeniør, R.; f 17. Juli 1881 i Svendborg;  Søn af M;i-skinifabrikant N C Petersen  (død 1912) og  Hustru  Jensino  f.  Due  (død 1923: gift,   (26.   Juli   1917)   m.   Paula   D-P 1886 i Svendborg, Datter af Vasker Rosenstand (død 1938) og Hustru Ci f   Hansen  (død 1941). Præliminæreks., Elektroingeniøren Techn-ikum   Mittweida,   Sachsen;   .' indehaver  af  Firmaet   Due-Peters*1! Kryger  i  Svendborg  fra  1906;  Me» af   Tilsynsraadet   for   Sparekassen Svendborg og Omegn fra 19Z6.

Formand   for    Provtinsinstallatøre tekniske   og   økonomiske   Sammen, ning   „Protektor" ;   Medlem   af   Bi -reisen for   Akts.  Frichs.   Aarhus.

Adresse: Strandv. 6, Svendborg.

DUEHOLM A Politimester; f. 7. Juli 1898 i Kbhvn.; Søn af Kordegn N Due holm (død 1943) og Hustru f. Krabbe (død 1939); gift (2. Nov. 1928) m. Asta D., f. 22. Marts 1904 i Brønderslev, Dat ter af Seminarielærer H P Jepsen ok Hustru f. Neisig (død 1940).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1917; cand. jur. 1923; Politifuldmægtig i Toftlund s. A., i Sønderborg 1938; Po­litimester i Lemvig m. v. 1945.

Adresse : Østerbrog. 19, Lemvig.

DUGDALE Erik Direktør; f. 4. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af fh. Direktør Carl Ru­ben (se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Annie f. Dugdale (død 1943); gift (22. Marts 1932) m. Margit D., f. 8. Febr.. Datter af Direktør Charles H Christensen (død 1940) og Hustru Emilie f. Damm (død 1914).

Student   (Ordrup   Gymnasium)   1920;

I. cand. phil. 1921; Civilingeniør 1925- an-j sal i Akts. Vacuum Oil Co., Kbhvn. K. s. A., paa Vacuum Oil Co.'s Hovedkon-

•tor, U. S. A. 1927-29; Prokurist i Akts. i Vacuum Oil Co., Kbhvn. 1934, Under-r direktør 1935, Direktør 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Akts.  Va-unm Oil Co. fra 1936. for Akts. Hans Pedersen & Co., for Akts. Dagena, for »Akts.   Diana   og  for  Etatsraad,   Fabri-tkant Bernhard Ruben og Hustrus Min-

• delegat og Stiftelse. Medlem af Dansk i Standardiseringsndvalg for Olier til tek nisk Brug.

Adresse: Kratvænget 9, Charlotten-lund.

iULLUM   Nils   Forstander;   f.   2-   Juni 1896   i   Norge;    Søn   af  Gaardejer  Ole .Diillum   (død   1928)   og  Hustru   Bereth ' f.  Indstrand   (død 1938); gift  (25. Juli s 1928)  m.  Lydia Louise D., f.  17.  Jan. 1902,   Datter  af   Rentier  Martin   Peter­sen   (død   1939)   og   Hustru   Kirsten   f. Christensen. Tiddannelse    paa    Landbrugsskole   l

•.Norge;    Landbrugskandidat fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i .••Kbhvn. 1925; Studierejser i England; |;'Forstander for Statens Forsøgsstation , Blangstedgaard.

Adresse : Blangstedgaard, Odense.

DUMREICHER Carl Bibliotekar, For­fatter, E.DM.p.p. j f. 1879 i Helsinge; Søn af Overretssagfører Carl Dumrei-dier (død 1887) og Hustru Mario f. Meroh (død 1932); gift (1908) m. Jo­hanne D., f. 1867 i Brarup, Datter af Proprietær Th. Thaning (død 1881) og Hustru Bodil f. Olsen (død 1919).

Student (Kanders) 1898; cand. theol. 1905; Studieophold ved Universitetet i Genéve 1905-06; ansat ved Universitets­biblioteket 1907- Underbibliotekar 1911; Bibliotekar II 1931; Bibliotekar I 1935-47.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk For­fatterforening 1930-39 og fra 1940, Ran­drusianersamfundet, Selskabet for Hi­storie, Litteratur og Kunst, To Løver og Stiftelsen Bakkehuset.

Medudgiver bl.a. af Gemt og Glemt I-111(1915-16). Haandbog for Bogsamlere (1921) nsr Svundne Tider T-VI (1942-47); Eneudgiver af Just Mathias Thieles, Just Heltens og Vald. Schmidt« m. fl.'s Livs­erindringer. Andre Arbejder : bl.a. Blaa-klokker, Digte (1917); Ex bibliotheca umversitatis hafniensis (1920); Fra Re-gensen til Studenterforeningen (1920); Genforeningen 1920 (1920) • Kornblomster, Digte (1923); Dybbøl Skanser (1924); Et Blokbogs-Fund i Danmark (1929); Studenterforeningens Historie 1870-1920 Iff (1935 ff); Konge og Student (1939).

Udenl.   Ordener:   F.O.A.;  S.N.3.

Adresse : Asmussens Allé 2, Kbhvn. V.

__________________Duur

DUPONT-NIELSEN   E Hother Overas­sistent i Post- og Telegrafvæsenet; f. 17. Nov. 1900 i Fredericia; Søn af La>-derhandler Rud. Nielsen og Hustru Eli­ne f. Dupont (død 1942); gift (8. Nov. 1924) m. Ragnhild D-N., f. 12. Marts 1902 i Fredericia, Datter af Telegrafbe­styrer L Hagen Ottesen og Hustru Ma­thilde f. Bunken.

Ansat i Telegrafvæsenet 1918, Overas­sistent i Post- og Telegrafvæsenet fra 1941.

Medstifter af og Formand for Århus Kunst- og Litteraturforening 1946; Le­der af Statens Filmcentrals Jyllands-kontor 1948.

Tilkendt Aarhus Borgernes -Erespris for 1947.

Adresse: Jyllands Allé 3, Aarhus.

DUURLOO Ellen Journalist, Forfatter­inde; f. 1. Nov. 1888 i Kbhvn.; Datter af Læge I V Duurloo (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Asuncion t. Morales (død 1946); gift to Gange, Ægteskaberne opløst.

Medarbejder ved Nationaltidende 1917-23, derefter ved København, ved Ber-lingske Tidende 1927; Filmskroniker og Filmsartikler i Tidsskrifter og Dag­blade samt Radioforedrag om Film; talrige Noveller i Dag- og Ugeblade, hvoraf flere oversat til Tysk (inden 1933), Svensk og Norsk og ca. 60 Børne­bøger, hvoraf nogle oversat til Norsk, Svensk, Hollandsk og Czekisk.

Formand for Den skønlitterære Grup­pe under Dansk Forfatterforening fra 1947.

Modtaget Emma Bærentzens Legal og Ida Suhrs Legat 1945.

Har udgivet: Han skal herske over dig (1939); At elske .... (1940): Gud er Kærlighed (1941); Som Stjernerne paa Himlen (1942); Alt eller intet (1943, norsk Udg. 1944); Edens Have (1944); Dømt til Undergang (1945, norsk Udg. 1947); Man kalder det Kærlighed (1946, hollandsk Udg. 1948); Elsket og savnet (1947); Hvad skju­ler i sne (1948); har oversat ca. 10 Bøger fra Svensk og Engelsk

Adresse : Schønbergsg. 2, Kbhvn. V

DUURLOO Sven Peter Kontorchef, Qe sandt, E.DM.p.p.; f. 29. Nov. 1891 paa Frdbg.; Søn af Redaktør B A Duurloo (død 1921) og Hustru Anna t. Svend­sen (død 1937); gift (27. Nov. 1925) m. Ebba D., f. 1. Maj .i Kbhvn., Datter af Malermester Herman Petersen og Hu­stru Minna f. Rasmussen.

Student (Sorø) 1909; Accessit for Besvarelsen af Universitetets juridiske Prisopgave 1912; cand. jur. 1916; Se­kretær ved Konsulatet i Gøteborg 1916, i New York og Chicago 1918-20; Fuld­mægtig i Udenrigsministeriet 1921; Le-

Ouur___________________

gationssekretær i Bryssel 1924; atter Fuldmægtig i Ministeriet 1925; Chargé d'Affaires i Reykjavik 1927-28; Chargé d'Affaires og Legationsraad i Kovno 1930; Kontorchef i Udenrigsministeriet 1937; overordentlig Gesandt og befuld­mægtiget Minister i Athen og Ankara 1939; paany Kontorchef i Udenrigs­ministeriet 1946-

Sekretær ved Folkeforbunds-Delega­tionen i Genéve 1921, lor Aalandakon-ferencen sammesteds 1921 og ved Dele­gationen i GenuakoBferencen 1922.

Udenl. Ordener- B.L.5.. Fi.H.R.31.; Gr.G.I.l. I.Kr.4.: Li.G.2.; Po.P.R.2.; S.H.E.4.; Ø.r.K.2.

Adresse : Frdbg. Allé 54, Kbhvn. V.

DUUS Karl Forstander; f. 27. Aug. 1884 i Ørsted; Søn af Overlærer Carl Duus (død 1925) og Hustru Anna f. Hansen (død 1943); gift (26. Sept. 1922) m. Eli­sabeth D., f. 6. April i Uldum, Datter af Sognepræst H N Kemp (død 1904) og Hustru Elisabeth f. Mørch (død 1935).

Lærereks. 1905; fem Aarskursus paa »Statens Lærerhøjskole; ansat ved Es­bjerg kommunale Skolevæsen 1905-10 og ved Frdbg. kommunale Skolevæsen 1910-39; Forstander for Det kg). Opfostrings-hus og Den Thorupske Stiftelse 1939.

Stifter af og Formand for Dausk Skoleungdoms Fond; Medlem af Besty­relsen for Rigsforeningen til Bekæmoe! se af rheumatiske Sygdomme.

Adresse : Det kgl. Opfostringshns, Ban­derag. 10, Kbhvn. Ø.

Sommeradresst' : Løn, Asserbo pr. Liseleje.

DYBDAL   Bodil Byretsdommer; f. 20. Nov. 1901 i Kbhvn.; Datter af Politi­direktør, Etatsraad Theodor Dybdal (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Alma f. Grove-Rasmussen; ugift.

Student (N Zahles Skole) 1920; cand. jur. 1926; Sekretær i Kbhvns Overpræ­sidium s. A.; Sekretær i Justitsministe­riet 1933; Ministersekretær 1935-37; Fuld­mægtig 1938; Ekspeditionssekretær 1939; kst. Dommer i Vestre og Østre Landsret 1938-39; Dommer i Kbhvns Byret 1940; Medlem af Fængselsnævnet 1945 og af Ankenævnet i Sager efter Forræderi-loven 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Fængsels-hjælpen 1939.

Adresse : Bredg. 10, Kbhvn. K.

DYBDAL C C Direktør, ».p.p.; f. 25. Jan. 1899 i Kbhvn... Son af Politidirektør, Etatsraad Theodor Dybdal (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Alma f. Grove-Rasmussen; gift (22. Jan. 1924) m. Elsie D., f. 27. Febr. 1900 i Aarhus, Datter af Etatsraad, Direktør i Kbhvns Hdlsbank Fr. Nørgaard (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Mary f. Logan (død 1928).

_______________________S20_

Student (Metropolitanskolen) 191?; cand. jur. 1922; tg. Sekretær i Justits­ministeriet s. A.; Dommerfuldmægtig i Odense Herred 1923-25; Sekretær i Ju­stitsministeriet 1925, Fuldmægtig 1933;

Dommer i Kbhvns Byret 1937: Direktør i Fyens Stifts Sparekasse, Odense s. A.; adm. Direktør for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1945.

Sekretær ved den danske Delegation vedrørende Oplagsberiser 1929-30 og ved den danske Gældsbrevskommisaion 1932-36; Medlem af Arveretskommissionen 1936-47; Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening es for Akts. Investor. Udenl. Orden : 6.N.3.

Adresse : Kronprinsesse?.32, Kbhvn. K

DYBDAL Johannes Hovedrevisor, R. DM.; f. 30. Juni 1896 i Ribe; Søn al Lektor Christian Dybdal (død 1926) og Hustru Hilda f. Friisene (død 1919); g« (20. Sept. 1939) m. Henny Magda-lene D„ f. 5. April 1898 paa Bramalev-gaard ved Hobro, Datter af Gaardejer C H Schnltz (død 1903) og Hustru Olga f. Dahl.

Student  (Ribe)  1914; cand. jur. 1920. Sekretær i Finansministeriet s. A., Fuld­mægtig 1931, Ekspeditionssekretær 1934, Kontorchef    1938.    Afdelingschef    1943: Chef for 4.  Hovedrevisorat 1946; Lands­retssagfører     (Beskikkelse     deponeret) 1925;   Medarbejder  ved   Lenningsraadei fra  1932;   Sekretær   ved   Invalideraadet for   de   sønderjydske   Landsdele   1932 Medlem af Voldgiftsretten i Statstjen stemandssager 1938, af  den  ekstrao nære T.jenestemandsdomstol 1945 op Statsregnskabsraadet -,    Nægtforman ri Statens Nævn for Papir og Tryksag Medlem af det kgl'.  Klasselotterina-Næstformand i Tilsynsraadet i  Las og Sparekassen  for  Embeds- og   B<v Hngsmænd.

Formand for eller Medlem af fors lige af Finans-, Undervisnings-, le brugs- samt Arbejds- og Socialmini riet nedsatte Udvalg; Sekretær ved I> ningskommissionen af 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Ripenstr-samfundet 1920-25.

Medudgiver af Tjenestemandsloven (Udgave med Kommentarer, 1942).

Adresse: Ulrakkenborg Allé 40, Lyng­by.

DYGGVE  Ejnar Arkitekt, Arkæolog, Dr phil., R„ D.r.K.M. p.p.; f. 17. Okt. 1887 i Libava; Søn af Stationsbestyrer i Store Nord. Telegrafselskab Julius A Pe­tersen (død 1919) og Hustru Anna f Holmberg- (død 1926); gift (7. Juli 1917) m. Arkitekt Ingrid Dyggve (se denne)

Student (Helsingfors) 1906; cand. phil (Kbhvn.); i Murerlære i Goteborg gennemgaaet Teknisk Skole og Kunst

akademiet, selvstændig Virksomhed fra 1918; har tegnet Villaer, Sommerhuse, Møbler, Frednings- og Udstykningspla­ner; Udstillet paa Charlottenborg; Guldmedalje paa den internationale Ar­kitekturudstilling i Gent 1921; Deltager i Rask-Ørstedfondets arkæologiske Eks­peditioner til Dalmatien 1922 og 1923; Leder af talrige Udgravninger i Dal-matien 1929-32: deltog i de jugoslaviske Udgravninger i Stobi i Makedonien Foraaret, 1932 og i De dansk-græske Kalydon-Gravninger 1932 og 1935; Le­der af de danske Udgravninger i Thes-saloniki 1939; Leder af Nationalmuseets Udgravninger ved Jelling Kongehøje (s. m. Johannes Brøndsted) 1941 og 1942; Docent i antik og middelalderlig Arkitekturhistorie ved Ny Carlsberg-Glyptoteket 1936; Medlem af DireKtio-nen for Ny Oarlsbergfondet 1946 og af Bestyrelsen for Ny Carlsberg-Glypto-teket.

Studierejser i Belgien, Holland, Tysk­land, Italien, Polen, Frankrig, Ungarn, Czekoslovakiet, Sverige, Finland, Jugo­slavien, Østrig, Albanien, Grækenland, England, Bulgarien. Rumænien, euro­pæisk Tyrki, Norge, Spanien og Portu­gal.

Medlem af Kunstakademiets Jury 1924-28 og af Natarfredningsraadet 1924 -28 og fra 1937- Censor for Bispebjerg Villaby 1925-37; Medlem af Naturfred-ningsforeningens Hovedbestyrelse, For­retningsudvalg og af dens tekniske Ud­valg 1925 samt af Landbrugsministeriets Udvalg for Statsskovenes æstetiske og naturvidenskabelige Drift 1926: Medlem af Byplanlaboratoriets Plenarforsamling 1926 og Repræsentantskab 1942; 1929 ud­sendt for 3 Aar af Rask-Ørsted Fondet og Carlsbergfondet til Dalmatien som Provinsialarkitekt for Dalmatiens histo­riske Monumenter; Medlem af det Ty­ske Arkæologiske Rigsinstitut 1934 (ud­meldt 1943); Korrespond. Medlem af det Østrigske Arkæologiske Institut; Fag­referent i Selskabet for Gammelkroatisk Forskning „Bihac" 1930, Æresmedlem 1932; Æresmedlem af det arkæologiske Selskab Hrvatsko Starinarsko DruStvo 1931 og af Det Ungarske Selskab for Arkæologi og Kunsthistorie 1939: For­mand for Dansk-Jugoslavisk Forening 1935; Medlem af Wiener Bauhutte 1931; stiftende Medlem af Dansk Selskab for Oldtids- og 'Middelalderforskning 1934 og af Dansk Arkitekturhistorisk Selskab 1947; Medlem af Kunstakademiet og at Ajkademiraadet 1934, af Videnskabernes Selskab, at Société Historique Yougo-slave 1936, af Koldewey-Qesellschalt 1937, af det Kgl. Serbiske Videnskabsakademi 1940,af Institutet for Sammenlignende Kulturforskning, Oslo 1947 og af Dansk

..... ___________Dygg

Røde Kors Udvalg lor Hjælp til Jugo­slavien. Æresdoktor ved Oslo Universi­tet 1946 og ved Universitetet i Beograd 1947; Æresborger i Solin (Salona) 1947 og i „den hellige By" Misolongi 1949-, Medlem af Kgl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm og af Jugoslavenska Akademija Znanosii i Umgetnosti; Vicepræsident i Association Internationale des Etudes Byzantines 1948; Byen Misolongis Guldmedalje; Medlem af det Norske Videnskapsaka-demi 194.9.

Har skrevet arkitekturteoretiske, ar­kæologiske o. a. Afhandlinger og Ar­tikler i inden^ og udenlandske Tids­skrifter ; Litt. Arbejder: bl. a.: Recher-ches å Salone I (1928), Bind II (1933); Das Heroon von Kalydon (s.m. Frederik Poulsen, 1935); Das Theater von Stobi (s. m. B Saria, 1937); Forschungen in Salona (Wien, 1939); Basilica disco-perta (1939); Probleme des altchristli-chen Kultbaus (1940): Ravennatum Pa-latium Sacruni; Gravkirken i Jerusa­lem; Die Ausgrab. im Palastviertel von Thessaloniki; Dodonæiske Problemer 01941): La fouille par le musée national danois du tertre royal sud å Jelling; A Sarcophagus Lid with a Tricliniarch (1942); Dødekult, Kejserkult og Basili­ka; Recherches et explorations archéo-logiques danoises dans la péninsule des Balkans, en Egypte et dans }c proche Orient (1943); Das Laphrfon, der Teinpelbezirk von Kalydon; Orien-tal and Classic Archeology (i DanisJi Sctøutific Activitks during the Second World War, 1946); Via Quintana (1947); Diokletians Palads (1947); Les traditions cultuelles de Uelphes et l'Eglise chre-tienne; The Royal Barrows at Jelling (1948).

Udenl.  Ordener :  Bulg.C.F.3.; Ju.B.B.l.; Ju.St.S.2.

Adresse: Østerled 26, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig :  Gretely, Tibirke pr. Tisvildeleje.

DYGGVE Ingrid Arkitekt; f. 12. Febr. 1890 i Kbhvn.; Datter af Højesterets­sagfører, Dr. jur. Ernst Møller (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Alexandra f. Richardt (død 1934); gift (7. Juli 1917) m. Arkitekt, Dr. phil. Ejnar Dyggve (se denne).

Student (Adlers Skole) 1908; cand. phil.; uddannet paa Kunstakademiet; selvstændig Virksomhed fra 1917; Stu­dierejser, bl. a. i U. S. A.; mangeaarig Deltager i Ejnar Dyggves Forsknings­rejser paa Balkan.

Har opført Husassistenternes Fagskole, Villaer og Sommerhuse, tegnet Møbler og Sølvtøj; Udstillet paa Charlotten-

Qygg______________

borg: Guldmedalje paa den inter­nationale Arkitekturudstilling i Gand 1921; Kbhvns Kommunes Præmie for gode og smukke Bygninger (Husassi­stenternes Fagskole) 1928. Har virket for Reformering af Boligen, særlig Køk­kenets Indretning, baade i Praksis og som Forfatter, saaledes udført Akade­misk Arkitektforenings første Mønster­køkken (1926); Medarbejder paa Boli­gens Omraade ved Gyldendale „Frem". Medlem af Kunstnersamfundets Arki­tektsektion 1927, af Husmoderforeningens Hovedbestyrelse 1922-25, af Bestyrelsen for Kvindernes Bygning 1927 og af Re­præsentantskabet for samme fra 1928; repræsenteret Danske Kvinders Natio-nalraad International Council of Wo-mens Boligudvalg 1956-47; indvalgt i Koklewey Gesellschaft 1937.

Adresse: Østerled 26, Kbhvn. Ø.

DYHR Carl Kunsthandler, Direktør, R.; f. 3. Slarts 1875 i Odense; Søn af Direk­tør, Justitsraad Søren Dyhr (død 1899) og Hustru Christine f. Matzen (død 1928); gift (2. Aug. 1902) m. Mathilde (Tille) D., f. 20. Juli i Aalborg, ded 1947, Datter af Købmand Georg Bendt­zen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Ottilia f. Hansen (død 1911). Præliminæreks. (Odense) 1890; i Bog­handlerlære 1890-94; Boghandlermed­hjælper i Kbhvn. og i Breslau 1894-1900; egen Boghandel i Aalborg 1900-09; Di­rektør for Akts. Georg Jensens Sølv­smedje 1924-25; Indehaver af Firmaet Der dånische Silberschmied i Berlin fra 1909 indtil Forretningen i 1943 blev to­talt ødelagt under et Luftangreb.

Medlem af Bestyrelsen for Klubben Enigheden i Aalborg 1907-09; Medstif­ter af den danske Klub Enigheden i Berlin 1916, Æresmedlem af s^mme 1941; Medlem af Dansk Samvirkes raadgiven-de Udvalg 1944: Medindehaver af den danske Kunstindustris Udsalg i Bue-nois-Aires, i Uruguay og Argentina 1948-49; var Repræsentant i Tyskland i 35 Aar for Den Kongelige Porcelainsfa-brik, Akls. Georg Jensens Sølvsmedie og andre danske Firmaer for Kunst-haandværk.

Har foranstaltet Udstillinger af dansk Kunst og Haandværk i tyske Kunst­museer; tilfældig Medarbejder ved for-skellige inden- og udenlandske Blade og- Tidsskrifter.

Adresse: Østbaneg. 3, Kbhvn. Ø. og Arenales 1673, Buenos Aires, Argen­tina.

DYRBERG   Knud Murermester, Entre­prenør; f. 25. Febr. 1885 i Kbhvn.; Søn af Guldsmedemester Marius Dyrberg (død 1903) og Hustru Corintha f. Løn-berg (død 1926); gift (22. Juli 1919) m. Astrid D., f. 27. Maj 1887 i Neksø, Dat-

______________________322

ter af Redaktør Hans Kofoed (død 1929) og Hustru Laura f. Kaas (død 1935).

I Murerlære i Kbhvn.; Svendeprøve 1903; Afgang fra Bygmesterskolen; Mu-rerformand ved offentlige og private Bygninger i Kbhvn. fra 1907; Bygnings-konduktør 1915-18: Borgerbrev som Mu­rermester 1918; Lærer v. Husbygnings-tekniksm i Kbhvn. 1934-48; Vurderings-mester i Kbhvns Brandforsikring 1938. Bisidder i Kbhvns Murer- og Sten-Iiuggerlaug; Medlem af Bankraadet og Forretningsudvalget for Haandværker-banken i Kbhvn.; Medlem af Bestyrel­sen for Fællesrepræsentationen for danak Haandværk og Industri; Medlem af Be­styrelsen for Håndværkerforeningen i Kbhvn.; Revisor ved Det tekniske Sel­skabs Skoler i Kbhvn.; Formand for Østerbros Grundejerforening; handels-kyndigt Medlem af Østre Landsret.

Har udgivet Murbogen (1946); Med­redaktør af „Murværk og Jernbeton" (1938).

Adresse : Granhøjen  19, Hellerup.

DYREBORG   R   Johs.   Sorenskriver;   f 9.  Nov.  1907  i Marslev; Søn af Gaa ejer H L Dyreborg  (død 1911) og I' stru  Kirstine  f.  Hansen;  gift   (8.  J 1934)   m.   Tandlæge   Esther   D.,   f. Juli 1908 i Aarhus,  Datter af Tran? tør,    Kommunelærer    Edvard    Hans (død 1932)   og  Hustru   Flora f. Jørg. sen.

Student 1926; cand. jur. 1933; Si førerfuldmægtig i Kolding 1933; Do merfuldmægtig i Præstø s. A., ved K minaldommerkontoret i Odense 1937, v Givildommerkontoret smstds 1940; k Dommer ved Østre Landsret 1945; .' renskriver (Dommer) paa Færøer;. 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1939 46, heraf 6 Aar som Kasserer og de sidst o to Marineder som Formand; For­mand for Tilsynsraadet for Færø Amt-Sparekasse, for Færøernes Ulykkesfor sikringsraad og for Færøernes Plant-ningsudvalg (Tilsyn med Plantagerne) 1946.

Adresse : Thorshavn.

DYRLUND Ludvig Christian Politime­ster, R.,M.T.Kfh.p.p.; f. 30. Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører C V DyrlunS (død 1897) og Hustru Emilie f. Petersen; gift 1. Gang (15. April 1917) m. Gyda D., f. 11. Dec. i Oslo, ded 1935, Datter af Læge Anton Haug-land og Hustru Anna f. Hansen; 2. Gang (11. Febr. 1937) m. Eagnhild D., f. 25. Jan. i Kbhvn., Datter af Grosse­rer Fr. Baucr (død 1932) og Hustru Thyra f. Bolt.

_323_______________________

Student (Herlufsholm) 1906; cand. jur. 1914; Sekondløjtnant ved Garde­husarregimentet 1915; Assistent i Stats-politiet 1917; Fuldmægtig 1922; Politi­inspektør i samme 1932; Politiinspektør i Rigspolitiet 1938; Politimester i Næs­tved s. A.

Udenl.   Ordener;   Fi.H.R.3.;   Ø.F.5.

Adresse: Næstved.