EBBE   Johannes fh. Kreditforeningsdi-rektor. R.: f. 10. Okt. 1873 i Krun-ge-rup; Søn af Gaardejer O R Ebbe (død 1930) og Hustru Karen Kirstine f. Jør-genaen (død 1946) : gift m. Astrid Margrethe E., f. 21. Nov. 1889 i Sund­by paa Amager, død 1923, Datter af Lagerforvalter J P Petersen og Hustru Emilie f. Lorentzen.

Ophold paa Magleby Realskole 1890-91. Præliminæreks. (Universitetet) 1891; ansat hos Overretssagfører. Kreditfor-eningsdirektør Holger Paludan, Kbhvn. 1894-1907; Fuldmægtig i Østifternes Hus-mandskreditforening 1907, Ekspeditions­sekretær 1912. adm. Direktør 1929-48.

Medlem   af  Kreditforeningernes  staa-ende   Fællesudvalg   1929-48   og   af   Den handelsvidenskabelige Læreanstalts Baak-udvalg 1932-48. Adresse: Danas PI. 11. Kbhvn. V.

EBBEHØJ  Erik Overlæge, Dr. med.; f 9. Nov. 1900 i Damsholte paa Møn: Søn af Førstelærer Lars Ebbehøj (død 1931) og Hustru Karen f. Pedersen (død 1933); gift (30. Sept. 1926) m. Læge Katrine E., f. 30. Okt. 1896 i Særløse. Datter af Proprietær Christoffer Niel­sen og -Hustru Kirstine f. Christensen.

Student (Odense Katedralskole) 1919: med. Eks. 1926; Praksis i Tappernøje 1926-28; Hospitalsansættelser i Kbhvn. og Provinsen 1928-30; Reservelæge ved Radiumstationen i Aarhus 1930-36; Stu­dierejser til Stockholm, Amsterdam or Ziirich s. A. og til U. S. A. og Canada (Kræftsygdomme) 1947; Specialistaner­kendelse (Radiologi) 1936; Reservelæge ved Rigshospitalets Røntgenafd. 1936-3'! og ved Radiumstationen i Kbhvn. 1937-38; Dr.med. 1937- Røntgenkonsulent ved St. Maria Hospital, Roskilde 1936-38; Overlæge ved Radiologisk Afd. paa Kol­ding Amts og Bys Sygehus 1938.

Har skrevet: Untereuchungen uber nltraweiche Røntgenstrahlen, ihre Tie-fendosiskurven und das Verhåltnis zwischen ihren biologischen Wirkungen (Disputats, 1937) samt flere mindre Arbejder om Rentgenstraaler.

Adresse:  Rædersv. 12, Kolding.

___________________Edel

EBSTRUP   Erik Overbibliotekar; f. 13. Aprir 1897 i Kbhvn.; Søn af Forret­ningsfører Carl G Ebstrup (død 1927) og Hustru Margrethe f. Lindeburg; gift (24. Marts 1923} m. Elisabeth E., f. 23. Marts 1893 i Bandholm, Datter af Før­stelærer Georg Chr. Hansen (død 1944) og Hustru Christine f. Lund (død 1934).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1915; studerede Teologi; cand. phil. 1916; biblioteksuddannet ved Kbhvns Kom­munebiblioteker; Eks. fra Statens Bib­lioteksskole 1923; Studierejse til U.S.A. 1929; Bibliotekar ved Biblioteket for Haderslev By og Amt 1923, ved Ha­derslev Centralbibliotek 1926 Overbiblio­tekar ved Kolding Centralbibliotek 1938, tillio-o ved Kolding Kommunes Børne-og Ungdomsbibliotek 1942.

Formand for Danske Biblioteksfunk­tionærers Sammenslutning 1932-34 og for Bibliotekarsammenslutningen for Folke­bibliotekerne 1934-37; Medlem af Besty­relsen for Bibliotekarforeningen for Pro­vinsens Folkebiblioteker 1937-39; For­mand for Haderslev Korforening 1929-38; Medlem af Dansk Korforenings Hovedbestyrelse 1938-45, af Bestyrelsen for Fællesbogsamlingen for Kolding Opland 1939, for Vejle Amts historiske Samfund 1943, for Museet for Kolding-hus Len 1945 og for Sønderj.vdsk For ening i Kolding 1944.

Har bl. a. skrevet: Artikler i Bogens Verden; Kolding Bibliotek 1857-1942 (1942); har bl. a. redigeret Danske Folkebiblioteker. Festskrift til Th. Døs sing (1937): Lektor M Ottosen. En Min­debog (1937): Kclilmg under Besættel­sen 1940-45 (s. m. K Baagøe, 1946); Medredaktør af Vejle Amts Aarbog 1943.

Adresse : Mazantig.  5,  Kolding.

EDELMANN    Rafael Bibliotekar. Dr phil.; f. 7. Jan. 1902 i Letland; Søn af Skrædder Chajim Selig Edelmann (død 1932) og Hustru Mirjam f. Metter-. gift (1932) m. cand. phil. Elisabeth E., f. 14. Febr. 1908 i Altona, Datter af Ad­vokat og Notar, Dr. jiir. Moses Levi (død 1938) og Hustru Betty f. Linden berger (død 1942).

Kom til Danmark 1909; Student 1922: cand. phil. 1923; Studier ved Rabbiner­seminariet og ved Universitetet i Ber­lin til 1926; derefter ved Univ. i Bonn, Leder af Kursus i Dansk smstds. 1926-27 og videnskabelig Assistent ved det orientalske Institut smstds. 1927-33; Dr. phil. 1928; ansat ved Det kgl. Bibliotek 1933, kst. Bibliotekar II 1938, udnævnt 1939, Bibliotekar I 1945.

Medlem af den danske Delegation til U.N.E.S.C.O.S første Generalforsamling i Paris 1946.

Litterære Arbejder : Zur Friihgeschich-

Edel__________________

te des Mahzor (1934): Afhandlinger og Artikler- Medarbejder ved 3. Udg. af Kittel's Biblia Hebraica.

Adresse.- Wesselsg. 22, Kbhvn. N.

EDMUND Carsten Overlæge, Dr. med.; f. 15. Jan. 1897 i Kbhvn.: Søn af Pro­fessor, Dr. med. E Jensen Edmund (se denne); gift (3. Juni 1945) m. Karen E., f. 12. Febr. 1906, Datter af Grosserer F O Kier (død 1909) og Hustru Ka­thrine f. Svendsen.

Student   (Birkerød)   1914:   med.   Eks. 1923;  Assistent paa Professor Edmunds Øjenklinik  fra   1923;  alm.  Lægeuddan­nelse paa kbhvnske Hospitaler; klinisk Assistent og Assistent paa Rigshospita-. Jets Øjenafdeling  1927-34,  videnskabelig Assistent paa Professor Tschernings La­boratorium  for  fysiologisk   Optik  1925-26;  Studierejser  til  Berlin  1926,  Paris, London og Oxford 1927, Edinburgh 1932, Wien og Budapest 1933; Dr. med. 1935; Specialistanerkendelse  og  prakt.   Øjen­læge i Kbhvn. 1928; Øjenlæge ved Sund­by Hospital 1934-41; Leder  af Øjenkli-niken paa Frdbg.  Hospital 1934; Over­læge   v«d   Øjenafdelingen  smstds  1941, Leder af St. Josephs Hospitals Ø j enafd. Formand   for  Selskabet  for  teoretisk og   anvendt   Therapi   1938-39,   for   Det oftalmologdske  Selskab  i  Kbhvn.   1944-47  og for  Kbhvnske Øjenlægers Orga­nisation fra 1946;  Medlem af Bestyrel­sen for Sygekasselægernes Organisation og af  Repræsentantskabet i Speciallæ­gernes   Sammenslutning,   Kbhvng   Læ­geforening og Den alm.  danske Læge­forening.

Har skrevet: Kliniske Studier over endogene Conjunctivallidelser (Disputats 1935) og adskillige andre videnskabelige Arbejder, væsentligst indenfor fysiolo­gisk Optik og klinisk Oftalmologi; har fremstillet Film af Øjenoperationer (i Samarbejde in. Minervafilm).

Adresse: N-VoIdg. 8, Kbhvn. K.

EDMUND E Jensen Professor, Dr. med., B.; f.29.Sept.l861 l Kbhvn.; San af Ro­demester F W Jensen (død 1893) og Hustru Emilie f. Nielsen (død 1911); (rift (12. Jnli 1882) m. Louise E., f. 16. Maj l Kbhvn., død 1939, Datter af Klokker H C F Thomsen og Hustru f. Bertelsen,

Student (Haderelev Læreres Skole) 1878; med. Eks. 1885; Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1885-86, i Hæren 1888-89; Hospdtalskandidat i 10 Mdr.; Assistent ved Edmund Hansens Øjen­klinik 1888-97; Dr. med. 1890 (Om de med centralt Skotom forløbende Øjen­sygdomme) ; KomiriMnelæge .189<H90il. Medudgiver af Medicinsk Aarsskrift fra 1896; Øjenklinik i Kbhvn. fra 1897; Privatdocent 1897; Overlæge ved St. Jo-

sephs Hospitals oftalmologiske Afd. 1901-39; Formand for oftalmologisk Selskab 1903-06, Æresmedlem 1931.

Har offentliggjort forskellige Arbej­der vedr. Øjets Sygdomme i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse:  Vesterbrog. 41, Kbhvn.

EFF Chr.  Konsul, R.DM.pp.; f. 2. Aug.

1868   i   Kolding;      Søn   af   Købmand Adolph  Hansen   (død 1891)   og Hustru Anna Frederikke f. Jordahn (død 1928). Købmandsborgerskab  i  Kolding  1892, i  Kbhvn.  1899 sammen med Grosserer Chr. Faber i Odense under Firma Ohr. Faber & Co., Eneindehaver af dette Fir­ma fra 1905;  britisk Vicekonsul i Kol­ding fra 1907; Formand for Kolding Han-delsforening 1920-37;  Medlem  af  og 1. Viceformand i Bestyrelsen for Central­foreningen af jydske Handelsstandsfor­eningen  1902-37,  af Provdnehandelskam-meret  1934-37   og  af   Forretningsudval­get    for    Den   danske    Handelsstands Fællesrepræsentation    1934-37:    Medlem »f   Kolding   Byraad   og  Kolding  Hav­neudvalg   1921-30;     Medilem   af   Besty­relsen   for   Sammenslutningen   af   dan­ske   Havne   1921-30;     Formand   i   Be­styrelsen for Akts.  Kolding Laane- og Discontokasse,  for Akts.  Kaalunds Sæ­befabrikker,  for  Akts.  P Schons Træ­lasthandel,   for   Akts.   Kolding   Korn, for   Akts.   Midtjysk   Kafferisteri, Her­ning,    for   Akts.    Hobro Kaffe-Risteri. Hobro,  for  Akts.  Horsens Kaffe Kom­pagni,   Horsens,   for   Akts.   Vendsyssel Kaffe  Kompagni,   Hjørring,  for  Akts. Tander Kafferisteri, Tønder og tor Akts. Margarinefabrikken   Alfa;    Medlem   af Bestyrelsen  for  Akts.   Nicolai   Outzen, Haderslev, for Fjerde Søforsikrings Sel­skab,    Kbbvn.,   for   Akts.   Strøyer   & Mørch, Kbhvn. og for Akts. Bornholms Margarinefabrik,   Bønne:   Æresmedlem af   Kolding   Handelsforening,   af   For­eningen af  Haandværkere og Industri-drivende i Kolding, af Kolding Herreds Landbrugsforening,  af de danske Vaa-benbrødres Kolding  Afd.,  af Selskabet De danske  Forsvarsbrødre for Kolding og Omegn og af Kolding Sømandsfor-ening.

Ejer   af   Herregaarden   Nygaard  pr. Haderslev.

Udenl. Orden: Stb.B.E.5. Adresse: Kolding.

EFSEN Axel Professor, Dr. techn.; f. 1. Jan. 1893 i Silkeborg; Søn af cand. pharm. M M Efsen og Hustru Maren f. Steffensen; gitk (28. Sept. 1938) m. Marie Antoinette E., f. 2. Aug. 1896 i Kbhvn., Datter af Grosserer Olaf Dan­nevang og Hustru Anna f. Milling-Han-sen. Student (Aarhus Katedralskole) 1910;

325

... polyt. 1915; Ingeniør i Firmaet _..ristiani & Nielsen 1916-18, ved sam-Tne Pil-mas London Afdeling 1918-19: Overingeniør i Firmaet Monberg A Thorsen 1919-32; Dr. teohn. (Die Metho-de der primåren Momente) 1931; Docent i Bygnmgsstatik og Jernkonstruktio­ner ved Polyteknisk Læreanstalt 1932; Professor i Materialisere og Jernbeton ved samme 1948; med Orlov teknisk Raadgiver for det argentinske Ministe­rium for offentlige Arbejder 1948.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944.

Adresse : Blanco Encalada, 3225-7, Del Grano-R., Buenos Aires. Argentina.

EGE Richard Professor. Dr. phil., R. DM.; f. 24. Okt. 1891 i Rønde: Søn af Vejinspektør J P Jensen (død 1919) oe Hustru Frederikke f. Baurath (død 1926): gift (1940) m. Vibeke E., Datter af Overretssagfører P Holm og Hustru Sigrun f. Schnlbnrg.

fitndent (Kanders) 1911; mag. scient. 1916: Dr. nhil. 1920: Professor i Bio­kemi ved TThh-vns Universitet 1928: Be­styrer af Universitetets biokemiske In-stitnt s. A.: Lektor i Fysiologi ved Tandlægeskolen 1931.

Redaktør af Naturens Verden (1932), af Sund og Syg (1939-40): Formand for Biologisk Selskab 1934-38; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Khhvns Brødfabriker 1935, Formand 1946; Medlem af Samarbejdsudvalget for internationalt Hjælpearbejde 1945. af Hollandshjælpeu 1945 og af Sundheds­styrelsens Sundhedsudvalg.

Har foruden en Række videnskabelige Artikler over fysiolosrisk-kemiskfl Fin­nur skrevet•: Tir> tolv Sanser fl92n- Køn oe Alder (1922. 2. Udg. 1934): Menne­skenes Føde (1924, 2. Udg. VitamJnlæ-rens ABC 1933); De lukkede Kirtler (1932); Om Seksnalhormoner (s. m. Kaj Portman): Mennesket« Fysiologi (sam­men med Dr. med. Einar Thomsen og Dr. nhil. Em Hansen. 4. Ildar. 1943^: Fysiologi* Kemi (1926, 2. Udg. Bio­kemi 1931, 4. Udg. 1943) -, Ernæringslære (1937, 3. Udg. 1948): Menneskets Ernæ­ring (1938); Kortfattet Ernæringslære (1938, 2. Udg. 1949); Kostlære (s. m. Folmer Dam); Vejledning i Alkohol-spørgsmaalet (s. m. P Bahnsen og E Jarløv); Rationeringen og rationel Kost (1941); Vor Fødes Sammensætning og Pris (1941).

Adresse ; JulianeMaa'ieeV.30, Kbhvn.Ø.

Sommerbolig •  Mnnkevang pr   Esrum.

EGEBJERG   rvar   Redaktør.   R.p.p.:  f. 11. Sept. 1893 i Svendborg; Søn af Re­daktør Hans R Egebjerg (død 1924, se Kraks  Blaa  Bog 1924)   og  Hustru Jo-

__________________Eged

sephine f. Knudsen; gift (16. April 1920) m. Ellen f. Williams, f. 18. Nov. 1896 l Kbhvn.

Student (Hesselager) 1912; cand. po-lit 1917; Assistent i Generaltolddirek-toratet 1917-18: Sekretær i Industriraa-det 1917; Fuldmægtig 1920: Kontorchef 1929-37: Redaktør af Dansk Tndnstri-beretning 1921-35: Medarbejder ved Ber-lingske Tidende fra 1937, Redaktør 1937-48.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; B.V.S'.; Sp.C.F.3.

Adresse: Borgdal 14, Kastrup.

EGEBÆK Th. C P Seminarieforstander, R.; f. 18. Juni 1883 i Tolstrup ved Brøn­derslev : Søn af Snedkermester Ohr. P Egebæk (død 1925) otr Hustru Ane Ma­rie f. Thomsen (død 1935); gift (6. April 1909) m. Helaa Dagmar Ingeborg E., f. 10. Okt. 1884 i Rinffk.iøbing, Datter af Lærer W A .Tensen-Barch (død 1917) og Hustru Maren f. Olesen (død 1903). Lærereks. (Silkeborg) 1904; A skov Sløidlærerskole 1904-05: Statens Lærer­højskole 1913-14-15 osr 18-19; Lærer ved Vejen Realskole 1904-06. ved Viborg Kommunes Skolevæsen 1906-20 og ved Statsseminariet i Haderslev 1920^30: Forstander for Skaarup Statsseminarium fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Sløidfor-eningen af 1902 1905-08 og fra 1929, Formand fra 1931; Medlem af Besty­relsen for D. A. Lærerforhund fra 1917Medlem af Haderslev Byraad oe af GI. Haderslev Menighedsraad 1921-30: Formand for Arbejdernes Oplysnings­forbund i Haderslev 1922-25: Medlem af Bestyrelsen for Haderslev Amtsmn-senm 1923-30. for Haderslev Central­bibliotek 1923-30. af Forretningsudvalget for Centralforbnndet for Sundheds- otr Alkohollærenndervisningen i Danmark fra 1928, af Bestyrelsen for Dansk Se-minarieforening (Næstformand), af Be­styrelsen for Foreningen af Tjeneste­mænd ved Statens Seminarier og af Repræsentantskabet for Dansk Studie­fond (Seminarierne): Medlem af Ud­valget vedr. Lettelse af Adgangen til Læreruddannelsen, af Seminariekommis-sionen 1947, af Bestyrelsen for For­eningen Norden's Svendborg Afd. og af Sprogforeningens Tilsynsraad Medud­giver af Askov-Sløjd for Seminarier og af Askov Skolesløjd; Medarbejder ved „Praktisk Skolegerning" ; Redaktør af Sløjdbladet fra 1939. — Artikler i Tids­skrifter cg Dagblade. Adresse: Statsseminariet Skaarup F. Sommerbolig: Pirupshvarre pr. Blok­hus

EGEDAL  Johannes Statsmeteorolog; f. 29. Jan. 1891 i Svanninge; Søn af Meje­ribestyrer A J Lareen Egedal (ded

Eged________________

1927) og Hustru Sofie f. Jørgensen gift (30. Okt. 1925) m. Karen E., f. 8 Juli 1905 i Kbhvn., Datter af Billed hugger Just Nielsen Sondrup (død 1947 og Hustru Nielsine f. Hauge.

Ved Landbrug og Mejerivæsen 1905-08 Lærereks. (Vordingborg) 1912; Lære ved Mellerup Højskole 1912-13; Studciu (privat dimit.) 1914; Lærer ved Høng udvidede Højskole oe Kursus 1916-17 cand. mag. 1921; Medhjælper ved Me­teorologisk Institut 1921; Afdelingsme teorolog s. A.; Statsmeteorolog og Chel for Inetitutetg geofysiske Afdeling 1932. Medlem af Commission de Magnetis­me terrestro et d'Electricité atmosphé-rique under Comité météorologique in­ternationale indti! Kommissionens Ophæ­velse i 1946 og af de nationale Sektio­ner for Association de Magnetisme et Electricité terrestres og Association de Séismologie under Union géodésique et géophysique internationale; Medstifter af og Formand for Dansk Geofysisk Forendng 1936-38; Formand for Fredens-borgkredsens radikale Venstreforening 1941-45.

Adresse.: Kongevejen 126, Birkerød.

EGEDORF  Hans Amtmand, K". DM.- f 12.  Marts  13% i Hesselager;   Søn   af Gaardejer   Hans  Jørgen   Hansen   (død 1910) og  Hustru Ane Marie f. Peters«n (død 1929); gift (15. Juli 1921) m. Hen­riette E.,  f. 28. Sept. 1897 i Finderup, Datter af Sognepræst C Mogensen (død 1938) og Hustru Frithia f. Bruun (død 1932).

Student (Hesselager) 1911, cand. jur. 1917; Sekretær i Indenrigsministeriet s. A.; Landsretssagfører (Bestalling de-poneret) 1924; Fuldmægtig i Ministeriet for Sundhedsvæsen 1928; kst. Næstfor­mand for Invalideforsikringsretten 1928-31; Ekspeditionssekretær i Socialmini­steriet 1934, Kontorchef 1936; Amtmand over Thisted Amt 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Det for­enede Velgørenheds-Selskab 192641 og for Kristelig Forening for Børneforsorg; Formand for Tilsynsraadet for Spare­kassen for Thisted Amt og for Besty­relsen for Thisted—Fjerritslev Jernbane; Formand for Foreningen Nordens Thi­sted Afd.; Medlejn af Bestyrelsen for Krabbesholm Sanatorium.

Adresse: Amtsgaarden, Thisted.

EGGERS Hugo Oberstløjtnant af Artil­leriet, Civilingeniør, E., HTH.; t. 26. Febr. 1898 i Kbhvn.; Søn af Overinten-dant E F C H Eggers (død 1926) og Hustru Erikka f. Jørgensen (død 1938); gift (10. Nov. 1940) m. Margrethe E., f. 15. Jan. 1912 paa Frdbg., Datter af Læge Otto Møller (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Bay. Udgaaet fra Metropolitanskolen 1917;

Amalienborg Officerskursus 1917-19; Premierløjtnant 1922; Vaabenteknisk Kursus 1926-29; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1935; Oberstløjtnant 1945; Læ­rer ved Hærens Officersskole 1932-46.

Medlem af Bestyrelsen for Artilleri-officersforeningen 1924-32; Medlem af Direktionen for Officersforeningen i Kbhvn. 1929-46; Chef de mission for de danske Deltagere ved de olympiske Lege i Berlin 1936; Præsident for Dansk Motorsportsraad 1938-48; tildelt Motor-ordonnanskorpsets Udmærkelsestegn.

Adresse: Ringsted.

Sommerbolig:  Firkanten, Tisvildeleje.

EGMONT-PETERSEN    Axel Direktør; f. 21. Sept. 1892 paa Frdbg.; Søn af Bogtrykker Egmont H Petersen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hu­stru Elisabeth f. Abel; gift (26. Maj 1929) m. Ellen E-P., f. 18. Aug. 1897 paa Frdbg., Datter af Bog- og Papir-handler Hans Christensen (død 1926) og Hustru Anrora f. Jørgensen (død 1936).

Student 1910; cand. phil. 1911; Uddan­nelse i Firmaet Egmont H Petersen; Direktør i Egmont H Petersens Fonds kongelige Hofbogtrykkeri og i Handels selskabet Ehapa; adm. Direktør for Eg mont H Petersens Fond 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond og Ejendomsaktiesel-skabet Gutenberghus.

Adresse: Vestagerv. 17, Hellerup.

EGMONT-PETERSEN Holger Direk tør; f. 22. Okt. 1899 paa Frdbg.; Søn af kgl. Hof-Bogtrykker Egmont II Petersen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Elisabeth f. Abel; gift (20. Marts 1928) m. Agnete E-P., f. 6. Aug. 1899 paa Frdbg., Dat­ter af Civilingeniør, Entreprenør Niels Easmussen (død 1937, _ se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Marie f. Hansen (død 1908).

Uddannelse i Egmont H Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri, paa Købmands-skolen, ved Ugebladet Hjemmet og i Gutenberghus Reklamebureau; efter Studieophold i Frankrig og Amerika Prokurist i Ugebladet Hjemmet og Gu­tenberghus Eeklamebureau 1928, Direk­tør for Gutenberghus Eeklamebureau 1934-38.

Medlem af Bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond og Ejendomsaktie-selskabet Gutenberghus; Medlem af Be­styrelsen for Danske Annoncebureauers Sammenslutning 1935-38, for Akts. Sapo-lito og for A/B Celhvood, Goteborg; For­mand i Bestyrelsen og Direktør for Akts. Cellwood. Adresse: Bakkedal 3, Hellerup.

J2?_______________________

EHLERN Viggo Politimester; f. 25. Juni 1900 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør A V J Ehlern (død 1941) og Hustru Ellen f. [lolmberg (død 1947); gift (1. Aug. L948) m. Gerda E., f. 4. Juni 1913 i Volstrup, Datter af Proprietær Marinus Jensen Kilstrup (død 1945) og Hustru Anne Kirstine f. Albrechtsen (død 1942).

Student (Metropojitanskolen) 1918; Medhjælper i Udenrigsministeriet 1920-!3: cand. jur. 1924: Amtsfuldmægtig

Thisted s. A.; Politifuldmægtig i Aalborg 1926; Politimester i Sæby 1942, i Nykøbing F. og Stubbekøbing Køb­stad 1948.

Formand for Justitsministeriets Prø­veudvalg for Kørelærere (Politikr. 17 :>g 19-22).

Adresse : Nykøbing F. :

EHLERS Holger Professor, Dr. med.; f. 30. Maj 1899 i Kbhvn.; Søn af Guld-imedemester Aug C V Ehlers (død 1948) og Hustru Agnes f. Eechendorff; ?ift (19. Maj 1925) m. Esther E., f. 30. Maj 1904 i Shekkersten, Datter af Værfts-iirektør Christian Andersen (død 1926) Jg Hustru Sofie Josefine f. Svendsen.

Student (Metropolitanskolen) 1916; med. Eks. 1924-, Dr. med. 1929; efter Kospitalsuddannelse Specialist i Øjen­sygdomme; Praksis i Kbhvn. fra 1932; i. Assistent ved Rigshospitalets Afd. for Øjensygdomme 1934-38; Klinikchef ved De kgl. Blindeinstituter og Soci­alministeriets Konsulent i Blindefor-sorgssager 1938-47; Professor i Ophthal-mologi og Overlæge ved Rigshospitalet fra 1947.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1926-30; Medlem af Bestyrelsen for Domus Medica 1980-31 og 1934-38 og af Hovedbestyrelsen for Den alminde­lige danske Lægeforening 1932-35; For­mand for Kbhvns Lægeforening 1943-47 <>«• for Det oftalmologiske Selskab fra 1947: Medlem af forskellige Legat­bestyrelser ; Censor ved med. Eks.; Medlem af International Council of Ophtlialmology.

Har skrevet: Essperimentelle og ana­tomiske Undersøgelser over Corneas Kar og Struktur (Disputats, 1929); samt en Række videnskabelige Afhand­linger om Øjensygdomme, Nervesyg­domme og Anatomi; Medarbejder ved flere Leksika og ved forskellige dan­ske og internationale Tidsskrifter og Haandbøger. Adresse : Østerbrog. l B, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Poppelv.,Store Magleby.

EHRENCRON-MOLLER Holger Biblio­tekar, R, DM. M.M. 8. April 1818-1918, M.M. 3. Juni 1843-1943; f. 13. Febr. 1868 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef i Overformynderiet V C T Muller (død 1912) og Hustru Laura f. Jacobsen

____________________Eifae

(død 1912); gift (2. Nov. 1898) m. Esther E-M., f. 5 Juni 1880 i Kbhvn., død 1935, Datter af Hofbager J L W Olsen (død 1897) og Hustru Magdalene f. Bø-ving (død 1895) (Ægteskabet opløst).

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1892; Assistent ved det kgl. Bibliotek 1894, Bibliotekar 1907-38; As­sistent ved H. M. Kongens Haandbiblio-tek 1886, kst. kgl. Haandbibliotekar 1910.

Har udgivet: Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 (1903), 1901-08 (1911), 1909-14 (1915), 191549 (1921), 1980-24 (1926), 1925-29 (1931), 1930-34 (1935); Stikords­register til dansk Skønlitteratur 1841-1908 (1918); Forfatterleksikon for Dan­mark, Norge og Island 1.-12. Bind (1924-35); Dansk Anonym- og Pseadonyui-Lexikon (1940.); Stikordsregister til dansk Skønlitteratur 1909-40 (m. Tillæg); Grav­skrifter i danske Aviser 1759-1800 (1944); Supplement til Bibliotheca Danica 1831 -40.

Adresse: Peter Bangs V. 112, Kbhvn.F.

EHRENSKJOLD   Georg E O Oberst­løjtnant, E..HTH.; f. 4. Juli 1898 i Vejle; Søn af Fabrikant V O Ehren-

skjdld (død 1948) og Hustru Ida f. Swensson (død 1937); gift (6. Maj 1924) m. Karen-Margrethe E., f. 3. Juli 1898 i Kolding, Datter af Grosserer, Konsul C L Schmidt (død 1920) ag Hustru Lou­ise f. Clausen (død 1938).

Student (Kolding) 1918; cand. phil. 1919; Premierløjtnant 1922-, Officers­skolens Specialklasses Ingeniørkursus 1926-29; Kaptajnløjtnant 1932; Adjutant hos Generalinspektøren for Ingenier-tropperne 1935-37; Kaptajn og Chef for Hærens Bygningstjenestes 3. Bygnings­distrikt 1937- Oberstløjtnant 1945; i tysk Fangenskab Juli 1944-Febr. 1945; Chef for Hærens Bygningstjenestes Projek-teringsafd. og Næstkommanderende ved Hærens Bygningstjeneste 1947.

Har forestaaet Opførelsen af Garde-husaa-kasernfin i Næstved, 1. Regiments Kaserne i Høvelte, Ny Lejr i Jægers-pris og andre militære Anlæg og Lejre. Lærer ved Officersskolens Ingeniør­kursus i Bygningstjeneste; Medlem at Bestyrelsen for Sydøstjydske Teglvær­kers Kontor i Kolding fra 1938.

Redaktør af Tidsskrift for Ingeniør-officerer 1940-48.

Adresse: Kameliav. 9, Hellerup. Sommerbolig:  Hagenør Teglværk pr. Fredericia.

EIBE   F H Kontorchef. Musikhistoriker, R.DM.; f. 23. Aug. 1881 paa Frdbg.; Søn af Kontorchef i Østifternes Kredit­forening E R Eibe (død 1931) og Hu­stru Emma f. Strøm (død 1937); gift 1. Gang (21. Febr. 1912) m. Rigmor E.,

Eiba___________________

f. 17. Okt. 1S84 i Kbhvn., død 1932, Datter af Læge, Konsul F de Ipanema Langgaard (død 1923) og Hustru Anna Maria f. Brorson (død 1931); 2. Gang (5. Juni 1940) in. Operasangerinde Inger B., f. 23. Dec. 1901 i Helsingfors, Datter al Professor, fil. dr. Hjalmar Tallqvist og Hustru Operasangerinden Elin Foh-strom^Tallgvist.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1899-, studerede Jura og Musikhistorie; cand. jur. 1905; Volontør ved Kbhvns Amts nordre Birk s. A.; Assistent i Finansministeriet 1907, Sekretær 1919, Fuldmægtig 1921, Ekspeditionssekretær 1931, Chef for Ministeriets Kontor for Bnkeforsørgelse, Anvisning og Boghol­deri 1932, for Anvisningskontoret 1948; Afsked 1948; tillige ansat i Østifternes Kreditforening 1911-47; knyttet til Må-sikafd. i Det kgl. Bibliotek 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter-musikforeningen 1928-37, for Laura Eoulunds Legat fra 1929 og for Selska­bet for dansk Teaterhistorie fra 1938; Revisor i FuglebakRens Bjerlav 1933-49 og i Studentermusikforeningen fra 1946; Kasserer i Kammermusikforeningen fra 1946.

Har skrevet Artikler om Jura og Mu­sik i Dagblade, Fag- og Tidsskrifter.

Adresse : Egernv. 51, Kbhvn. F.

EICKHOFF   Gottfred Billedhugger; t. 11. April 1902 paa Frdbg.; Søn af Ci­vilingeniør, fh. Maskinfabrikant Gud-fred Eickhoff (se denne); gift (20. Sept. 1927) m. Malerinden Gerda E., f. 4. Juli paa Frdbg., Datter af fh. Chef for Stadens Bygningsvedligeholdelse, Arki­tekt A M Andersen (død 1944) og Hu­stru Marie f. Arensback (død 1935).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; cand. phil. 1921; Elev af Harald Gier-sing 1926; Studier i Paris, bl. a. boa Charles Despiau, 1927-33; Studierejse, bl. a. til England (Dronning Alexandras Legat) i 1935 og til Grækenland, Ita­lien og Ægypten (Ny Carlsbergfondets Stipendiat) i 1936; Kai Nielsens Minde­legat 1942; udstillede paa Salon des Tuileries i Paris 1930-32, paa Grøn­ningen fra 1933 (Medlem 1935), paa Ver­densudstillingen i Bruxelles i 1935, paa „Dansk Udstilling" i Budapest, Eiga og Warszawa i 1936, paa Biennalen i Venedig 1936, i Bukarest, Beograd 1937 og Nordisk Udstilling, Goteborg 1939, i Stockholm, Goteborg og Oslo 1946, paa Nordisk Kunstnerforbunds nordiske Udstilling, Stockholm, 1947, i Eeykjavik 1948, paa Grønningens Udstilling paa Konstakademien, Stockholm 1948 samt paa Dansk Udstilling i Haag 1948 og i London 1948. Tildelt Eckersberg Me­daljen 1944.

Arbejder paa Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Museerne i Aabenraa, Aarhus, Aalborg, Horsens, Vejle, Maribo, Esbjerg, Tønder, Odense, Sorø og Kolding; Broncebuste af Hen­rik Pontoppidan i Mindeværelset i Eau ders Centralbibliotek og Marmorbuste af samme i Studenterforeningen i Kbhvn.; Mindestele i Marmor for Ole Eømer i Frue Kirke i Kbhvn.; Kvinde­figur i Museet i Budapest (Karoly Palæ); i Statsmuseet i Eiga og Sten­gruppe i Nasjpnalgalleriet i Oslo; Roe-piger Forarbejde) i Gemeente Muse­um, Haag; Broncegruppen Boepiger (Torvet i Sakskøbing): Minderelief io<-Besættelsestidens danske Ofre (Stats­skolen i Esbjerg); Broncerelief af Pru-fessor, Dr. med. Knud Faber (Kbhvns Universitet).

Adresse: Ved Amagerport 5, Kbhvn. S.

EICKHOFF  Gudfred Civilingeniør, fh. Maskinfabrikant; f. 16. Maj 1872 i Kbhvn.; Søn af Maskinfabrikant Gott­fried Eickhoff (død 1925) og Hustru Alma f. Wulff (død 1911); gift (24. Maj 1901) m. Åsa E., f. 5. Jan. 1876, død 1935, Datter af Grosserer, Mægler Jens Brandt (død 1889) og Hustru Petrea f. Schrøder (død 1913).

Præliininæraks. (Sorø) 1889; i Maskin lære 1890-91; exam. polyt. 1892; cand polyt. 1898; Ingeniør ved J G A Eiok hoffs Maskinfabrik s. A., ved The Prat!, & Wihituey Co„ Hartford, 1899, ved The Campbell Printing Press Mfg. Co., Plainfield, N. J., 1S99-1900; atter Inge­niør ved Firmaet J G A Eickhoff 1900 Prokura 1905, Medinde'haver 1913-27.

Formand for Bestyrelsen af Platan-vejens Vejlag (Frederiksberg) 1912-U og 1951-48; Medlem af Arbejdsgiverfor­eningens Repræsentantskab 1917-26, af Bestyrelsen for Foreningen af Fabri­kanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1918-25 (Næstformand 1924-25) og af Forret­ningsudvalget for Sammenslutningen al Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metal­industrien i Danmark 1920-26; Medlem af St. Matthæus Sogns Menighedsraad 1920-26; Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af frivillige Svendeprøver i Maskinfaget i Kbhvn. 1922-33; For­mand for Leverandørudvalget i den gra­fiske Branche 1925-27; Æresmedlem af de grafiske Fags Leverandørforening samt Medlem af dennes kollegiale Æres-ret 1927-46; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Borgerværn mod Giftgas 1928-30; Medarbejder ved Khhivns Understøttelsesforening 1930-37; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen t/il Oprettelse alf Reconvalescenthjem for Kvinder af den arbejdende og tjenende Klasse 1931-38; Medlem af Frdbg. Sogne

329

IHki

[eni;Jliedsraad og Kirkebestyrclse 1932

Adresse: Platanv. 23, Kbhvn. V.

EIKHOFF   Poul   Maskinfabrikant, E.;

30. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Ma-wcirtfabrikant Gottfried Eickhofif (død 1925) og Hustru Alma f. Wolffl (død 1911); gift (11. Dec. 1908) m. Bertha E., f. 17. Juni 1879 i Eørkær ved Es­bjerg, Datter af Overbanemester Josef Fischer (død 1916) og Hustru f. Las-?«n (død 1924).

Udlært som Maskinarbejder paa J j A Eickhoffls Maskinfabrik; Maskin-;onstrukt«reke. 1897; arbejdet som Mon-ør og Konstruktør i Tyskland og Ame-•ika i 4 Aar; Konstruktør ved J G A Eicklioffs Maskinfabrik og Eejsende for samme i Skandinavien og Rusland 1902; Prokura 1905; Medindehaver af Firmaet 191&46.

Medlem af Frederiksberg Lignings­kommission fra 1920; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse fra 1920 (Næstformand fra 1933) og af Administrationen for Lær-lingehjemmet i Nørre Søgade fra 1920; Formand for De grafiske Fags Leve­randørforening 1927-46, derefter Æres­medlem og Æresdommer; Medlem af Bestyrelsen for og Tilsynshavende med Arbejderhjemmet Fredenshiis fra 1929: Medlem af Københavns Brandforsik­rings Repræsentantskab fra 1929 og af dens Bestyrelse 1938-47; Repræsentant i Arbejdsgiverforeningen for Fabrikanter i Jernindustrien 1938-47.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 1, Kbhvn. V.

EICKHOFF   Wilhelm Gesandt, B. DM. p.p.; f. 29 Juni 1893 i Kbhvn.; Søn af Maskiufabrikant W Eickhofif (død 1934) os Hustru Emilie f. Rasmussen; gift (2. Jan. 1929) m. Karen Maj-grete B., f. 3. Nov. 1902 paa Pandebjerg, Datter af Kammerherre, Hofjægermester Adolf Tesdorpf (død 1929, se Kraks Blaa bok 1928) og Husfru Asnete Tesdorpf (se denne).

Student (Rungsted Kostskole) 1911; cand. jur. 1918; Konsulatssekretær i Rotterdam s. A.; kst. Sekretær i Uden­rigsministeriet 1919; kst. Vicekonsnl og Legationssekretær i Helsingfors 1920: Legationssekretaer i Warszawa 1921, Chargé d'Affaiireg a. i. 1922; Fuldmæg­tig i Ministeriet 1923; LegaKonssekre-tær i Péiping 1929, Chargé d'Affaires a. i. 1932: Fuldmægtig i Ministeriet 1933; Legationsraad i Washington 1936; Kontorchef l Udenrigsministeriet 1940, Legationsraad i London 1945, Ambas-saderaad 1947; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Warszawa 1948, tillige i Budapest s. A.

______________________Eli«

Medlem af Forretningsudvalget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Ud­landet

Udenl. Ordener: B.K.4.; Chin.Oh.Y.3.; Fi.H.R.3'.;  Po.P.R.4.;  Po.r.K.2.; S.N.3. Adresse:    Det   Danske   Gesandtskab. Hotel  Polonia,  Warszawa. Polen.

Sommerbolig: Skovsgaard pr. Hobro.

 EILSCHOU HOLM Frederik Vilhelm Sømandspræst; f. 28. Febr. 1907 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst Ednard Fre­derik Éilschou Holm (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Julie Henriette f. Obelitz; gift (28. Febr. 1932) m. Anna Elise B. H., f. 19. Marts 1906 i Søllerød, Datter af Civilingeniør Carl Schou og Hustru Elise Marie f. Jensen. Student (Østersøsades Gymnasium) 1925; cand. theol. 1932; Lærer ved Hol­te Gymnasium 1927-31; Sømandspræst i Gent, Belgien 1932; tillige Legations-præst i Bruxelles 1933; Sømandspræst i danske Havne 1937: Førstesekretær for Indenlandsk Sømandsmission 1937; tilli­ge Præst ved Luther Kirken, Kbhvn. 1941.

Formand for det samlede Studenter-raad ved Kbhvns Universitet 1927-28; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Stu­diefond 1927-29, for Kristelig akademisk Forening 1928-31 og for Understøttelses­foreningen i Belgien 1933-37; Formand for Sømandsbiblioteket for Danmark 1937-39; Medlem af Bestyrelsen for Sø­fartens Bibliotek 1939 og for Sømands­missionen i Kbhvn. 1938; Formand for sidstnævnte 1945; Æresmedlem af Hvi­de Sande Fiskeriforening 1939; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Fiskerho.j-skole 1946, for Danske Søfarendes Min­defond 1945 og for Handelsflaadens Vel-færdsraad 1948.

Har skrevet: Det hændte derude (1942); Der er Vej frem (1943): Sø­mandsmissionen (i Den danske Kirke nu vor Slægt, 1943); Artikler i Dagblade og Tidsskrifter. Redaktør af „Rednings-baaden" fra 1938.

Udenl. Ordener:   Fi.H.E.3'.; Fi.M.M 3. Le.8.5.;  S.V.3'. Adresse:   ClassensR.  17,  Kbhvn. O.

ÉILSCHOU HOLM Vilhelm Hi. Kommu­nelæge, R.; f. 27. Juni 1871 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler E C L Holm (død 1912) og Hustru Ane Sophie f. Herman-sen (død 1930); gift 1. Gang (4. April 1899) m. Karen E. H., f. 30. Sept. 1873 paa Masnedø, død 1940, Datter af Pro­prietær C W van Wylich Murer (død 1905) og Hustru Augusta f. Nøddebo (død 1928); 2. Gang (22. Okt. 1944) m. Edith E. H., f. 30. April 1912 i Tøm-merup ved Kalundborg, Datter af Kunstmaler A Løfwall (død 1947) (« Hustru Marie f. Rasmussen (død 1935). Student (Østre Borgerdydskole) 1890;

Elis______________________

med. Eks. 1897; Assistent ved Pinsens Lysinstitut 1897-99; Studierejse i Tysk­land 1898; prakt. i Kbhvn. fra 1899; Assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanfare 1903-05; kst. Kommunelæge 1911, udnævnt 1912, Afsked 1941; Læge ved Kronprinsesse Louises Asyl 1923-47.

Medlem af Kbhvns Værgeraad 1910-22; Repræsentant i Kbhvns Lægeforening 1919-21; Medlem af Bestyrelsen for Sy­gekasselægernes Organisation 1919-23 oe for Kbhvns Kommunelægeforening 1916, Formand 1923-41, derefter udnævnt til Æresmedlem af Foreningen; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 1932, Formand 193*47; Formand for Dansk Cyklist Forbund 1934-37; Medlem af Bestyrelser for Medicinsk-historisk Museums Venner fra 1936, for Dansk Jugoslavisk For­ening fra 1938 og for Frilandsmuseets Venner fra 1940; Æresmedlem af Dansk medicinskihistorisk Selskab 1942; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Den etnografiske Samlings Venner 1943.

Valgt Ml overordentligt Medlem af Akademisk Arkitektforening 1929, til­delt Foreningens Æresmedalje 1932.

Adresse : Østerbrog. 70, Kbhvn. Ø.

EINARSON   Lårus Professor, E.p.p.; f. 5. Juni 1902 i Reykjavik; Søn af Stats-d.vrlrege Magnus Einarson (død 1927) og Hustru Asta Sveinbiornsson; gift (17. Okt. 1936) m. Hulla E., f. 9. April 1903 i Akureyri, Datter af brit. Konsul, Købmand Ragnar Olafsson (død 1928) og Hustru Gudrun f. Johnsen.

Student (Reykjavik) 1922; med. Eks. (Islands Universitet) 1928; Assistent ved Normal-anatomisk Institut i Kbhvn. 1928-29; Studieophold ved Anatomische Anstalt i Milnchen 1929-30, i Amerika 1930-32 ved det Fysiologiske Institut ved Harvard University i Boston og ved det Anatomiske Institut ved Johns Hopkins University i Baltimore-. vi­denskabelig Medarbejder ved Bispebjerg Hospitals Pathologiske Institut 1932-33; Docent ved Universitetet i Reykjavik og samtidig Reservelæge og Hjernehi-stolog ved Sindssygehospitalet Nyi Klep-IMir 1933-35: Assistent ved Kbhvns Uni­versitets Psykiatriske Laboratorium 1935-36; Professor i Anatomi ved Aar-Jnis Universitet fra 1936; videnskabelig Konsulent ved Defe hjernepatologiske In­stitut ved Sindssygehospitalet ved Aar­hus fra 1945.

Medlem af Det Islandske Videnska­bernes Selskab fra 1934, af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund fra 1941, af Bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Sel­skab 1941-49 og af Det lærde Selskab i Aarhus fra 1946. Har skrevet en Række videnskabe-

lige Arbejder om anatomiske,  fysiologi­ske og pathologisk-anatomiske  Emner

Udenl.  Orden:   I.F.3.

Adresse:   Universiteteparken, Aarhus.

EINER-JENSEN  O E fh. Raadmand; f 5. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Ølhancl-ler Ohr. Jensen og Hustru Caroline l. Larsen; gift (1933) m. Ragni E.-J., f. 8. Maj 1900, Datter af Overretssagfører Holger Dam (død 1S06) og Hustru Astrid f. Braminer (død 1949).

Medlem   af    Bestyrelsen    for    Porce­læns-   og   Fajancearbejdernes    Fagfor­ening 1'910, Formand 1915-42: Sekretær i Keramisk   Forbund  1912,   Hovedkasserer 1917,   tillige   Næstformand   1938,   For­mand    1939;    Medlem    af   Bestyrelsen for  Socialdemokratisk Forening, Frdbg. 2. Kreds,   1910,   Formand  1918-40; Med­lem   af   Vestre   Huslejenævn   1919   til dets   Ophævelse,    af    Hovedbestyrelsen for   Socialdemokratisk   Forbund i Dan­mark 1920-24 og af Frdbg. Kommunal­bestyrelse   192146;    Medlem   af   Frede­riksberg Kommunes Skatteraad fra 1925 (Formand   fra   1932);   Folketingsmand 1924-45  og   fra  1947;      Raadmand  paa Frdbg.  1929-46;  Medlem  af  Bestyrelsen for Kb'hvns almindelige Boligselskab fm 1929, for Frdbg. Boligselskab og for Den nye   HusejeivForsning   af   1891,   Vurd«-ringsmand til Ejendomsskyld 1929; F>u mand   for   Foreningen   af   Vurdering mænd i Kbhvn.-Frdbg. 1931-35; Form;i for   Bestyrelsen   for   Keramisk   Fab Søholm, Rønne. Medlem af Forretnin udvalget   for   De   samvirkende  Fagf bund   i  -Danmark   1929-48;   Medlem Arbejdsnævn«t 1933-45 og af Valutam net;   Formand   for   Porcelæns-   og   l jancearbejdernes   Fagforenings  Stifte 1935;   Medlem   af   Bestyrelsen  for   l Isefjordværket   1938-46.   af  Forretnin udvalget   for   Arbejderbevægelsens    > hvervsraad   og   af   Toldraadet til  194t>. Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. llaii-(IHsbnnk fra  1948. Adresse ; Hoffmeyersv. 14,  Kbhvn.  F.

EINFELDT   Robert Kontorchef, R.; f. 21. Jan. 1894 i Kbhvn.: Søn af Stabs-sergent A Einfeldt (død 1935) og Hu­stru Johanne f. Nielsen; gift (5. Febr. 1926) m. Alvilda E., f. 3. Maj 1898.

Realeks. 1909; udlært som Smed 1914; Ophold i Udlandet 1914-15; journalistisk Medarbejder ved Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri 1917-21; Student 1922; Sekretær i Landsfor­eningen Dansk Arbejde 1921; Kontorchef smstds 1939.

Medlem af Journalistforbundets Re­præsentantskab og af Bestyrelsen for Rigsdagens Presseloge 1919-21; Medlem af Statsministeriets Færøkommission 1938-39, af Det fælles Udstillingsudvalg,

af Turistvareudralget og af Kbhvns Tu­ristforenings Repræsentantskab.

Har skrevet „Dansk Arbejde gennem 25 Aar".

Adresse : Juliusv. 3, Gentofte.

ICISING   Esper Murermester, fh. Older­mand, K'.DM.p.p.; f. 17. Marts 1876 i Hem; Søn af Gaardejer og Entreprenør Niels Eieing (død 1904) og Hustru Jo-Jianne f. Thomasdatter (død 1922); srift (10. Okt. 1905) m. Else Marie E., t. 25. Nov. 1881, Datter af Tømrermester Niels Søndergaard (død 1932) og Hustru Ane f. Johannesdatter (død 1887J.

l Lære hos Murermester Jens Rem­mer, Lem og hos Bygmester Hans Chr. Jørgensen, Vallekilde; Elev paa Valle-kilde Haandværkerhøjskole 2 Vinter-halvaar og paa Teknisk Skole 4 Vin-terhalvaar; Svendestykke i Kbhvn. 1902; derefter Svend og Formand, dels i Kbhvn. og dels i Udlandet; Mester 1906; optaget i Kbhvns Murer- og Sten-buggerlaug s. A.; Lærer paa Teknisk Skole 1908-10; medvirket i Firmaet Al­bert Fugmann 1910-33.

Oldermand i Kbhvns Murer- og Sten-huggerlaug 1933-46, Æres-Oldermand 1946; Formand for Laugets Æresret 1933-46, Murerfagets Svendeprøyekom-mission 1933-46 og Laugets Hejsevær­ker 1933-48; Medlem af Bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri 1933-39 og for Teknisk Selskab 1932; Næstformand i Arbejdsgiverforeningen og Medlem a.f Forretningsudvalget 1936, Formand for samme 1938-41; Formand for Arbejds­givernes Ulykkesforsikring 1938-41 og for Haandværksraadet 1942-49, derefle.-ckstraord. Medlem af Raadet; Medlem af Hovedbestyrelsen for Den interna­tionale Organisation for selvstændige Erhvervsdrivende 1947, af Bestyrelsen for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn, af Arbejdsnævnet, al Lærlingeraadet og af Den faste Voldgiftsret.

Har dels selv opført dels medvirket ved en Række offentlige og private Bygninger i Kbhvn., Indehaver af Haandværkerforeningens Sølvmedalje for fortrinlig udført Svendeprøve samt Lasenius Kramps Medalje.

Udenl. Orden •  Fi.H.R.i'.

Adresse: PaludanMttllersV. l, Kbhvn.V.

Sommerbolig ; Stuebjerggaardsv., Tis vildeleje.

EJLERSEN   J Direktør, statsaut. Revi­sor; f. 11. Nov. 1689 i Svendborg; Søn af Vognmand N J Ejlersen og- Hustru Rasmine f. Hansen (død 1948); gift (18. April 1918) m. Erna E., f. 9. Febr. 1896 i Kbhvn., Datter af Grosserer I P V Sørensen (død 1935) og Hustru Eva f. Zent.

____________________Ejst

Præliminæreks. 1906; ansat i Syd-fyenske Dampskibsselskab 1905-06; ved Svendborg Dampmølle 1906-07; i Revi-sionsbankens Revisionsafd. 1907-12; Re­visor i Revisions- og Forvaltnings-In-stitutet 1912, Kontorchef 1921, Direktør fra 1927; statsautoriseret Revisor 1920.

Adresse:  Kanslerg.  5, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: Villa Arnestuen, Fre-densv. 5, Vedbæk.

EJSTRUP  Chr. Overretssagfører; f. £4. Okt. 1887 i Borum; Søn af Købmand I C Bistrup (død 1927) og Hustru Ma­thilde f. Lechscheidt; gift (18. April 1915) m. Karoline Marie E., f. 4. Juni 1892 i Nykøbing M., Datter af Karet­mager P Sørensen (død 1939) og Hu­stru Anna Sofie f. Strande Nielsen (død 1921).

Student (Schneekloths Skole) 1905; cand. jur. 1910; Fuldmægtig hos Over­retssagfører Bjarne Johnsen, Viborg 1910-14, derefter Kompagnon i Forret­ningen; Overretssagfører 1913; offentli­ge og beneficerede Sager ved Vestre Landsret 1921, tillige ved Viborg Kri­minalret 1936.

Formand for Viborg Skakklub 1916-26 og for Viborg Fodsports Forening 1924-26; Næstformand i De samvirkende Idrætsklubber 1924-37; Sekretær og Kas­serer i Bestyrelsen for Viborg Amts ju­ridiske Forening 1924-47, Æresmedlem i Foreningen 1948; Formand for Besty­relsen for Sagførerne i Viborg, Skive og Kellerup Jurisdiktioner fra 1930; Sekre­tær i Komitéen for Sagførerkursus for Jylland og Fyn fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Højslev Teglvær­ker fra 1940.

Adresse : Vinkelv. 17. Viborg.

EJSTRUP Kai Maler; f. 20. 'Febr. 1902 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Inspektionsbe-tjent Ch. Nielsen (død 1913) og Hustru Ane Marie f. Gaardestrup (død 1915); gift {21. April 1934) m. Helga E., f. 2. Nov. 1905, Datter af Lærer F L Klit­bæk og Hustru Kirstine f. Thomasen.

Uddannelse paa Teknisk Skole og paa Akademiets grafiske Skole; debuterede som Maler paa Kunstnernes Efteraars-udstilling 1926 og udstillede her til 1934; udstillede paa Charlottenborg med gra­fiske Arbejder 1930; Medlem af Corner-UdsMlIingen fra dens Start i 1932; har udstillet i Oslo 1934, Gøteborg 1939, Kunstforeningen 1939, paa flere Udstil­linger i Provinsen og paa Journalist­forbundets retrospektive Udstilling 1936; tildelt Uet Hielmst.jerne-Rosencroneske, Bjelkeske, Foltmars, Hartmanns og fl. a. Legater; Medlem af Censurkomiteen for Kunstnernes Efteraarsudstilling.

Repræsenteret paa Statens Museum for Kunst, Kobberetiksamlingen, Aar­hus Museum og Maribo Stiftsmuseum.

!

Jjst_________________

Malerier: Badende Kvinder; Moder og Bs.ru; Landskab jued hvid Hest; Lån«

skab  og Heste m. IL

Adresse: Grønnemose Allé 45, Ebhvn NV.

EKEN Arne Bankinspektør, K.DM.;f. 2 Sept. 1895 i Aarhus; Søn af Stabsser gent P S Pedersen og Hustru Severine 1. Sørensen (død 1902); gift (30. Apri 1932) m. Inger E., f. 14. Nov. 1912 l Argentina, Datter af Afdelingschef Ma­rius Laursen og Hustru Esther f. Nico-lajsen Bach.

Alin. Forberedelseseks. 1911; Toldmed-hjælper 1913; Student (privat diiuit.) 1918; cand. j ur. 1925; Assistent i Told-revisiousdepartementet 1919; Sekretær i Finansministeriet 1927, Fuldmægtig 1935, Chef for 3. Hovedrevisorats 2. Kontor 1938; for 1. Hovedrevisorats 1. Kontor 1939; Bankinspektør s. A.; Statens Til­synsførende med og Formand i Besty­relsen for Kbhvns Fondsbørs s. A.for­mand for Revisionsudvalget for tyskt Betalinger 1947; Sagfører (Beskikkelse deponeret) 1930; statsaut. Eevisor (Be skikkelse deponeret) 1936; Lektor ved Jibhvns Universitets rets- og statsviden­skabelige Fakultet 1938-46; Censor ved Aarhus Universitet 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening    1930-34    og    fra    1946; Sekretær  for  Foreningen  af  statsauto­riserede Kevisorer 1938-39. Adresse : Ny Kongensg. 20, Kbhvn. V.

EKM AN Oskar Civilingeniør; f. 13. Okt. 1885 i Kbhvn.; Søn af Dampmøller Os­kar Ekman (død 1898) og Hustru Ida Burmeister (død 1936); gift (28. Dec. 1915) m. Lia K, f. 10. Dec. 1894 i Hamburg, Datter af afdøde Grosserer Emil Pouplier og Hustru Mathilde f. Brincker.

CanU. polyt. 1910; indiraadte som Medindehaver i Firmaet .Nordisk Elek­tricitets Selskab Marts 1913; Eneinde haver af Firmaet siden September s. Aar.

Medlem af det raadgivende Udvalg for Elektricitetekomrmssioneu 1930-35; Med­lem af Elektricitetsraadet 19J5; For­mand for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen 1935; Formand for Elektroteknisk Forening 1940-45; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Adresse: Søndermarksv. 13, Kbhvn. Valby.

ELBERLING   Victor Bibliotekar, Arki­var, Kedaklør, li.DM.p.p.; f. 15. Febr. 1880 i Kbhvn.; San af Kedaktør Vil­helm Elberling (død 1885) og Hustru Sofie f. Fricke (død 1925); gift 1. Gang m. Ada E. (død 1907), Datter af Gros­serer N.ikolaj Schack (død 1906) og Hu-

stru   Elisabeth   f.   Bruun   (død  1940) • gift 2. Gang  (7. April 1909)  m. Joli E ' f. 4. Febr. 1888 i Nykjøbing F., Datter af liedaktør  Aage  Jordan   (død  1917) og Hustru Clara f. Claussen (død 1918) Student   (Horsens)   1896;   cand.  phil. 1899;   Medarbejder   ved   de   Ferslewske Blade i 1900, ved Lolland-Falsters Stifts­tidende i 1904,  ved  Berlingske Tidende 1905,  ved Ritzaus Bureau til 1906,  ved Vort Land 1906-12;  Bibliotekar i  Jiigs-dagen  1912, Arkivar sammesteds 1930. Medlem    af    Journalistforbundets    Be­styrelse  1907-15;   .liedaktør   al   Journa­listen   1907-14;   Medlem   af   Bestyrelsen for Foreningen af Rigsdagens Tjeneste­mænd  fra dens  Stiftelse 1913  til  1940, Kasserer 1913-38.

Har skrevet: Rigsdagens Bogsamling 1848-1918 (1918); nogle Pjecer og Tids­skriftsartikler; Danmark under Verdens­krigen og i Efterkrigstiden (1939); (s. m. Frantz Wendt) Folkets Røst i Dan marks Rigsdag (1945): Mennesket u,; Politikeren (i Bogen om J. O., skrevet af hans Venner, 1946).

liedakter af „Avis-Aarbogen" (1. Aargang 1924).

Udenl.   Ordener:   Fi.H.R.3'.;   I.F.3.; N.St.O.31.; S.N.3.; S.V.3'. Adresse: Fuglebakkev. 9, Kbhvn. F.

ELBÆK JESSEN Ludvig Gaardejer, K.; f. 7. Febr. 1879 i Sønderager ved Hol­sted; Søn af Gaardejer P P Læk Jessen (død 1927) og Hustru Ingeborg f. Nissen (død 1925); gift (16. Sept. 1910) m. Ag­nes Dorthea E. J., f. 20. Jan. 1689, Datter af Gaardejer, Statsrevisor Peder P Pinstrup (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Søriue 1. Søren sen.

Paa Holsted Efterskole, Thestrup Høj­skole, Ladelund Landbrugsskole og Tune Landbrugsskole; Kejser i Norge og Sve­rige; et Aars Ophold ved Landbruget i England; overtog Fædrenegaarden 1910, Formand Jor Bækbølling Andelsmejeri 1913-38 og 1939-43; Medlem af Bestyrel­sen for Jiibe Amts Mejeriforening fra 1914 (Formand 1923-48); Formand (or De samvirkende jydske Mejeriforeninger 1940-46; Medlem af Bestyrelsen for Es­bjerg Andelsslagteri 1917-48; Medlem <»f Folketinget 1935-39, al Andelsudvalget 1940-46 og af Landbrugsraadet 1940-46; Medlem af Bestyrelsen for De danske Mejeriforeuingers Fællesorganisation 1940 -46 og for Dansk Andels Smøreksport­forening 1925-46; Medlem af Markeds-reguleringsudvalget, af Landsudvalget for Husdyrtuberkulosens Bekæmpelse, af Lærlingeudvalget for Mejerielever og forsk, andre Udvalg; Formand for Fæl­lesudvalget for bedre Malkning og Mælkehygiejne 1944-48; Formand fur

_J33_____________________

Stenderup  Plantage  fra 1944;   Medlem af  Bestyrelsen   for Løbners  Plantage, Lintrup. Adresse: Enggaarden pr. Holsted St.

ELGAARD  Niels M A f h. ^Trafikmini­ster, R.; f. 1. Febr. 1879; Søn af Hus­mand Knud Elgaard og Hustru Kirstine i. Thorsen; gift (25. Maj 1912) m. Sig­ne E., I. 6. Jan. 1891 i Hagested, Dat­ter af Gaardejer A Christensen (dåd 1905) og Hustru Karen (død 1910).

Ved Landbrug; paa Dalum Land-bruesskole 1906-07: Forvalter naa Adamshøj ved Rinprsted 1907-09 ok oaa Gislingegaard ved Holbæk 1909-13: Med­redaktør ved Randers Venstreblad 1916-22; i Randers Daehlads Redaktion 1922-42; Folketingsmand (Venstre) fra 1922 (Suppleant 1922-24. for Aarskredsen fra 1924).

Formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1912-15; tidligere Sekretær for Det sjællandske Venstre; Sekretær og Kasserer for Venstres Organisation i Randers Amt 191Y-42; Revisor i Kongeriget Danmarks Hypo­tekbank 1926-42; Suppleant til Det udenrigspolitiske Nævn 1927-39; Med­lem af Nationalmuseets Bedømmelses­udvalg fra 1928, af Jernbaneraadet fra 1930, af Limfjordskommdssionen af 1937, af Forfatningskommissionen af 1937 og af Folketingets Finansudvalg 1939-42; Formand for Venstres Bigsdagsgruppe 1940-42; Medlem af de samarbejdende Rigsdagsgruppers Wlands Udvalg 1940-42 og af 13-Mands TTdvalsret 1943-45; Trafikminister i Ministeriet Scave-nius 1942-45; Minister for offentlige Ar­bejder og Trafikminister i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47; Formand -for Trafikudvalget- af 1945; Medlem af Be­styrelsen for Jysk Telefon Akts. fra 1948; Statens Tilsynsførende ved Sta­tens Seruminstitut fra 1949.

Adresse: Aurehøjv. l, Hellerup og Slyngborgu. 17, Kanders

ELIMAR Jens Sparekassedirektør, Lands­retssagfører; f. 15. Marts 1902 i Aal­borg; Søn af Desinfektør C C Jensen og Hustru Inger Marie f. Andersen: gift (9. Maj 1934) m. Lise E., f. 6. Maj 1909 i Flavenskjold, Datter af Tømmer­handler Harald Jensen og Hustru Ca­roline Mathilde f. Gravesen.

Exam. jur. 1936; Landsretssagfører 1941; ansat i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1919, adm. Direktør for sam­me 1942.

Medlem af Bestyrelsen fur Forenin­gen af Sparekasser i Aalborg Amts­kreds og for Dansk Sparemærke Kasse, Akts.; Medlem af Repræsentantskabet

___________________EIU

for   Pensions-  og   Livrenteinstitutet   af 1919,  Akts.

Adresse: Østeraag. 12, Aalborg.

ELKJÆR Sigurd Forfatter, Overlærer; f 6. Febr. 1885 i Havrum ved Horsens; Søn af Lærer S P Elkjær (død 1938) og Hustru Kirsten f. Sørensen (død 1924); gift (15. Okt. 1911) m. Marie E., f. 26. Juli 1885 i Hornborg ved Horsens. Dat­ter af Gaardejer Laurs Bie (død 1924) og Hustru Nielsine f. Madsen (død 1933).

Alm. Forberedelseseks. (Statsskolen i Horsens) 1904; Afgangseks. fra Rytte­riets Sekondløjtnantsskole i Jægersborg 1906; Lærereks. (Den danske Realsko­les Seminarium i Kbhvn.) 1910; Lærer ved Aarhus Skolevæsen 1911-25; Løjt­nant ved 3. Dragonregiment under Sik-ringsstyrkens Indkaldelse; Lærer ved Hillerød Skolevæsen fra 1925; Overlæ­rer 1946.

Litterære Arbejder: Anders Grøn (1915); Hans Nielsen Smed (1918); Sej­er (1921); Under Uvejret (1922); Pedel og Plov (1923); Bysens Horn (Digte, 1925); Kane og Kirsten (1926); Helle Arvidsdatter (1928); Charlotte Dalgaard (1932); Jakob og Hagar (1. Præmie i Ude og Hjemmes Romankonkurrence, 1935); Mellem Hav og Fjord (den dan­ske Pris i den internationale Roman-konknrrence, 1936); Et Muldskud i Ha­vet (1937); Landfast (1938); Niels Tam-bours Datter (1940): Jens Rytter (1941); Bønder, Præster ok Herremænd (1942); Min Ungdoms Labyrinth (1943); Folk ug fuj (1944); Nyt Liv (1945); Naturens Orden (1947); En jysk Skolemester fortæller (1948); Noveller i forskellige Tidsskrifter og Afhandlinger i histori­ske Aarbøger.

Adresse • Villa Pan. Funkev., Hille rød.

ELLEGAARD   Christian Ernst Politi­mester; f. 15. Maj 1909 i Aarup; Søn af Bagermester, Sognefoged Hans Elle-gaard (død 1934) og Hustru Sophie f. Ernst (død 1932). gift (2. Juli 1938) m. Agnete E., f. io. Marts 1919 i Lyng­by, Datter af Politimester Frantz Hart-mann (se denne).

Student (Odense Katedralskole) 1927; cand. jur. 1935; Politifuldmægtig i Skælskør, Haderslev, Rødby og Frede­ricia 1935-45; Politimester i Fredericia m. v. 1945; fængslet af Gestapo Sept. 1944, i Frøslevlejren og Neuengamme til April 1945.

Adresse: Storkev. 5, Fredericia.

ELLEGAARD    France   Pianistinde;   f.

i Paris; Datter af Thorvald Bllegaard

og Hustru f. Nicolaisen; gift (19. Mari s

1949)  m.   Kunstmaler  Birger   Carlstcdt.

Uddannelse paa Conservatoire natio­nal de Paris 1922-32, her tildelt Guld-

Ella________________

medalje, Præmier og Diplom; fra 1927 Koncertrejser gennem Danmark, Norge, Sverige, Finland, Bandstaterne, Polen, Tyskland, Tjekoslovakiet, Belgien,

Frankrig, Italien, England, Portugal og Schweiz.

Tildelt den franske Medalje Arts Sci­ences et Lettres 1933 og Tagea Brandts Rejselegat 1936.

Adresse : 54 ruc de Laborde, Paris Vil], Frankrig og Mattby, Wokkala, Fin­land.

ELLEGAARD  Simon Gaardejer, R.; f. 5. Jan. 1881 i Haa-strup, Svendborg Amt; Søn af Gaardejer Peder Sørensen Elle-gaard (død 1929) og Hustru Maren f. Sørensen (død 1915)"; gift (24. Juli 1908) m. Klara E., f. 23. Aug. 1884 i Høve, Datter af Gaardejer Basmus E Dinesen (død 1907) og Hustru Karen t. iNielseii (død 1942).

Landvæsenselev paa Ryegaard og Grønnemosegaard; Upbold paa Ollerup Højskole; overtog Uøjstrupgaard 1908. formand t'or Høve irmiemylied 191&-44, for Høve-IFlakkebjærg Sogneraad 1917-29, for Slagelse Andels Svineslagteri fra 1925 og for Akts. Sorø Amtstidende fra 1938; Mæstfonnand for Danske Andelsslagte­riers Konservest'abrik i Jioskilde fra 1936; .liedkiin al liet>ti reioe.li lul Dunok Anueo-Kulforretning i Aarhus fra 1930; Næst-formand i Bestyrelsen for Liselund Fondet fra 1944; Medlem af Akkordud­valget i Sorø Amt, Adresse : Højstrupgaard, Høve pr. Dal-mose.

ELLEKILDE   Hans Arkivar, R.; f. 17. Febr. 1891 i Hellebæk; Søn af Vognmand, sognefoged Peter Ellekilde (død 1915) og Hustru Anna f. Niielscj); gift (3. April 1917) m. Ella E.,. f. 25. Sept., IJatter af Grosserer Hans Emil Bas-mussen, Oslo (død 1945) og Malerinden Anna Halvor-Hansen (død 1947).

Student (Sorø) 1908; Magisterkonfe­rens i Folkemindevidenskab 1917; Ar­kivar ved Dansk Folkemindesamling paa det kg/I. Bibliotek fra 1917.

Sekretær i Foreningen Danmarks Fol­keminder fra 1917 og i Dansk Folke-nunderaad fra 1920; Vicenæstformand i Slesvig Ligaen (D.D.D.) 1937, Formand 1946-47; Formand i Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune 1946; Leder af Slægtsgaards-Arkivet 1946; Medlem af det kgl. Gustaf Akademien, Uppsala 1933; Medredaktør af Arv, Tidsskrift for nordisk Folkemindeforsk­ning; ansvarshavende Bedaktør af „Thyras Vold" 1938-45; Medlem af Kommissionen for Oprettelse af Insti­tut for international Æventyrforsk-ning i Kbhvn. 1946-47. Har skrevet mange Afhandlinger i

_______________________334

Tidsskrifter, Aarbøger o. I.; ha/r desu­den udgivet: Joakim Junge; Nord­sjællandsk LandaJmue, 1798 (1915); Breve fra en dansk Folkemindesamler (1918); Axel Olrik: Danske Sagn og Æventyr II (1918), III (1923), IV (1929), samlet og forøget Udgave (1928); Folkelige Afhandlinger (1919), Nogle Grundsætninger for Sagnforsk-ning (1921), Nordens Gudeverden (1926 ff., llefte 1—11); Evald Tang Kristensens Æresbog i U.lvalg (1923); Svend Grundtvig: Udvalgte Folke-æventyr i Genfortælling (1924); Vore danske Folkeæventyr (1. Samling 1928): Nachschlageregister zu H F Feilberirs Ungcdrucktem Worterbuch iiber Volks-glauben, (1929);. Foreningen. Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar (1933); Hornbæk Kirke (1937); Fra Dansk Fol­kemindesamling VI (1938); Barndoms­hjemmets Jul (1941); H Gerner. He-siodi Dage (1942); Vor danske Jul Ben nem Tiderne (1943); Danske Højtids skikke (1943); Svend Grundtvigs Dan bke Folkesagn 1B39-S3 1-11 (1946-48).

Adresse • Villa GammeJbo, Søbakkev. 2, Holte.

ELLEKILDE   Oluf Uveriugeriiør, cand. polyt., B. p.p.; f. 10. Marts 1892 i Hornbæk; Søn af Skibsfører Jens Elle­kilde (død 1930) og Hustru Elina f. Mo­gensen (død 1932); gift (29. Dec. 19311 m. Olga E., f. 18. Aug. 1892, død 1944, Datter af Arkitekt Charles Abrahams (død 1893) og Hustru Vilhelmine f. Pe­tersen (død 1930).

Student (Helsingør) 1910; cand. phil. 1911; cand. polyt. 1916; efter Ansættelse i forskellige Virksomheder indtraadt i Telegrafvæsenet med Arbejde ved For­søgslaboratoriet 1920, fast ansat 1925; Chef for Kabelingeniørtjenesten fra 1930, Overingeniør i Post- og Telegrafvæsenet 1946.

Udenl.  Orden:  S.N.3.

Adresse:    Maltevangcii  V,   (Ji'iitofiV.

ELLERBEK Anton fh. Lægeskoleforstan­der, B.; f. 8. Aug. 1872 i Bingkøbing; Søn af Karetmager M Kllerbek (død 1912) og Hustru Ane Elise f. Harpøth (død 1927J; gift (16. Febr. 1922) m. Dorthea K., f. 22. Sept. 1890 i Skanderup, Datter af Godsejer Taft (død 1939) og Hustru Christine f. Blickcrt (død 1948).

Cand. pharm. 1895; med. Eks. i Edin-burgh 1902; Lægemissionær i Kina un­der D.M.S. 1904; begyndte Lægemissions­arbejde i Antung 1906; Lærer ved Læge­skolen Christie Memorial Medical College i Mukden fra dennes Oprettelse 1912; Leder af samme 1923; vendt tilbage til Danmark 1940.

Adresse:   Fliglewaanlsv.   6,   Gentofte.

335 ______________________

ELLERT   Søren f h. Amtsvejinspektør, R DM ; f. 4. Sept. 1877 i Vallebo ved Fakse; Søn af Lærer O F N Ellert (død 1914) og Hustru Dagmar f. Jensen (død 1924); gift (24. Sept. 1904) m. Anna E., t 10. Sept. 1879 i Flade ved Frederiks­havn, Datter af Provst P C C Necr-gaard (død 1903) og Hustru Fanny Schutt (død 1906).

Student (Lyceum) 1895; cand. polyt. 1902; Assistent ved bornholmske Jern­baneanlæg 1902; Ingeniør i Firmaet Saabye & Lerche 1903; Ingeniør i for­skellige Jernbaneselskaber i U. S. A. 1903-08; Amtsvejinspektør i Ringkjøbing Amt 1909-20; Amtsvej- og Vandinspek­tør i Holbæk Amt 1920-36, derefter Amtsvejinspektør i Holbæk Amt til 1942.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Amtsvejinspektørforeningen i Dan­mark 1911-33, Formand for samme 1940-42; Medlem af Dansk Ingeniørforenings tekniske Vejkomité 1921-30, af Dansk Vejlaboratoriums raadgivende Komité 1930-47, af Af vandingskommissionerne for Holbæk og Sorø Amt 1935 og af Be­styrelsen for Nordisk Vej.forbunds dan ske Afd. 1935-47; Medlem af Trafikmi­nisteriets Udvalg for Vejregler 1939-47 Formand for Arbejdsgruppen for Vej­bygning og Byplanlægning indenfor Dansk Ingeniørforening 1940-42.

Adresse: Rebekkav. 11, Hellerup.

ELLING Christian Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. phil., R.; f. 14. Nov. 1901 paa Frdbg.; Søn af Bog­handler J M Th. Elling, Kalundborg (død 1926) og Hustru Margrethe f. Fæener (død 1948); gift (22. Mart; 1930) m. Else B., f. 21. Dec. 1908 paa Frdbg., Datter af Grosserer A Boyer Ofr Hiislrii f FT^s-cn?™.

Stndent (Sorø) 1920; Studieophold i Paris 1922- Universitetets Guldmedalje 1925; Stipendiat ved det svenske ar­kæologiske Institut i Rom 1926; mag. art. (Kunsthistorie) 1989; Assistent ved Det Natiioriafcistoriske Museum paa Fre­deriksborg 1930-32; Dr. phil. 1933; Do­cent i Kunsthistorie ved Kbhvns Uni­versitet 1932; Professor ord. 1939: Dekan i det filosofiske Fakultet 1944-45. Formand i Selskabet for Arkitektur-historie fra 1947; Medlem af Den dan­ske Komité for Historikernes interna­tionale Samarbejde 1932, af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1936, af Vt>-tenskaps^Societeten i Lund 1945, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og af Det kgl. dansko Viden­skabernes Selskab 1948.

Arbejder : Slotte og Herregaarde i Ba­rok og Rokoko (1928); PaJæer og Pa­tricierhuse fra Rokokotiden (1930); Arkitekten Philip de Lange (1931);

___________________Elmq

Documenta inédite concernant les pro-iets de J A Gabriel et N H Jardin pour l'église Frédéric å Copenhague (1931) • Holmens Bygningshistorie 1680-1770 (Disputats, 1932); Rokokoens Por­trætmaleri i Danmark (1935); Studien und Quellen zur Geschichte der spåt-barocken Baukanst in Danemark(Artes. 1937-39); Klassicisme i Fyen (1939); Den romantiske Have (1942); Operahus og Casino (1942); Danske Herregaarde (1942); Jardin i Rom (1948); Danske Borgerhuse (1943); Thorvaldsen (1944); Det klassiske København (1944); Chri-stianeborg--Interiører (1944); Maskesp-,: (1946); Hofkronik (1945); Amalrenborg-Interiører (1945); Rejse paa Amager (1945); Breve om Italien (1945); Villa Pia in Vaticano (1947); Den italienske Nat (1947)- Bellmaniana (1947); Stock­holms Hjerte (1948, svensk Udg. 1949); Function and Form of the Roman Bel-vedere (1949); Afsnit i Vårkerne Fre­deriksberg Slot (1936), Danmarks Ma­lerkunst (1937), Danske Herregaard.i-haver (1939) og Danmarks Billedhug­gerkunst (1949); en Bække Afhand­linger i Fagtidsskrifter. Medredaktør af Kunst i Danmark 1928-40: Redaktør af Kulturminder 1939-47. af Museum fra 1948.

Adresse : Kristianiag. 22, Kbhvn. ø.

ELMQUIST A L H Tb. Justitsminister, Landsretssagfører, K'.p.p.; f. 18. Maj 1888 i Aalborg: Søn af KreditforeninRS-direktør. Overretssagfører E E Elm-quist (død 1900) og Hustru Louise f. Herskind (død 1939); gift (17. Nov. 1917) m. Anna Elisabeth E., f. 2. Sept.. 1898 i Vejle, død 1926, Datter af Bank­direktør C Mende. Svendborg, og Hu­stru Anna f. Flak (død 1939).

Stndent (Henrik Madsens Skole) 1908; cand. jur. 1914; Herredsfuldmæg­tig i Vejle 1914-16; Sagfører i Svend­borg fra 1917; Landsretssagfører 1922; Direktør i Forsikringsselskabet Svend­borg (Forsikringsselskabet Nordisk Union) 1918-31; Indehaver af Hoved­agenturet for Svendborg for Statsan­stalten for Livsforsikring; 1917-45; Ven­stres Kandidat i Nyborgkredsen ved Val­gene i 1924 og 26, i Aalborgkredsen 1929-32, i Faaborg-Ærøkredsen 1939. 1943, 1945 og 1947; Folketingsmand 1927-32; Landstingsmand 1939; Justitsmini­ster i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47.

Formand for Studenterforeningens Venstreforening 1910-13 og for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1915-17; Medlem af og Næstformand i Sørup-Sct. Jørgens Sogneraad 1925-29; Sekretær i Danske Sejlskibsrederiers Proteotions-club; Formand for Bestyrelsen for Dr. Jacobys og Dr. Alfred Elmquists Min-

Elmq___________________

delegat for Hjemmesygeplejersker; Med lem af Bestyrelsen for Svendborg Omegns Fadderskabsforening for Løjt Kirkeby og flere sønderjydske Sogne Medlem af det af Handelsministerie nedsatte Udvalg Hl Vurdering af Sejl' sk'ibe til Statelaan af 1927; Formam for Svendborg Amts juridiske Forening 1928-38 og for Svendborg Sagførerfor­ening 1928-38; Medlem af Sagførernæv net 1933-45 og af Svendborg Byraa; 1937-45; Medlem af Bestyrelsen for Akts Petersen & Jensen, for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd og for Akts. Svend borg Skibsværft; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hotel Svend­borg; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Assenskorn, for Akts. Svendborg Træ­lasthandel, for Akts. Korsør Korn, for Akts. Taarnholm, for Ejendomsakts. Rosendalen og for Arbejdernes Andels­boligforening i Svendborg.

Udenl.  Orden :  S.N.l.

Adresse:  Strandv.  75, Svendborg.

ELMQUIST Erik Ingeniør, Direktør; f. 28. Jan. 1890 i Aalborg; Søn af Hus-mandskreditforeningsdirektør. Overrets­sagfører E E Elmquist (død 1900) og Hustru Louise f. Herskind (død 1939); gift (13. Juli 1946) m. Charlotte E„ f. 14. April i Egedesminde, Grønland, Datter af Direktør G Elmquist og Hu­stru Mariane f. Wulf.

Uddannet som Maskinkonstruktør i Kbhvn.; Ophold i Ungarn, Østrig, Po­len, Rusland, Sibirien, Sverige, Irland, England, Belgien, Syd Afrika og Kenya; startede egen Ingeniørforretning Akts. Parry & Elmquist i England 1925; Formand i Bestyrelsen for dette fra 1934. Medlem af Bestyrelsen for Kelton Portland Cement Co. Ltd., Sheffield, for Contract & Works Supply Co. Ltd., Doncaster og for Luda Concrete Co.. Scawby; raadgivende Ingeniør for Jern-og Staalværker og Portland Cement­fabrikker.

Adresse: Rosedale, Gordon Avenue, Stanmore, Middlesex, England.

ELMQUIST   Hjalmar Direktør, Ti.; f. 25. Febr. 1881 paa Endelave; Søn af Sognepræst A G Elmquist (død 1930) og Hustru Laura f. Walther (død 1926); gift m. Andrea f. Gædeken, t. 26. Marts 1883.

Student (Odense) 1898; cand. theol. 1904; cand. jur. 1914; Sekretær i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1908-16; Direktør i Dansk Kautionsforsik-rings-Akts. 1917-19; Direktør i Sam­menslutningen af Havne- og Køb-mandsorganisationer i Danmark, Sekre­tær i Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn og Kbhvnske Grossisters '

Arbejdsgiverforening 1919-21; Kontorchef i  Industrifagene 1921,   Direktør  1938. Medlem af Den faste Voldgiftsret. A S Ørsteds Prismedaille i Guld 1918 for   Afhandlingen   Den   kollektive   Ar-bejdsoverenskomst som retligt Problem.

Adresse: Hovmarksv. 20, Charlottl.

ELMQUIST Walther Direktør.R.p.p.; f 23. Nov. 1892 i Sanderum ved Odense: Søn af Sognepræst A G Elmqnist (død 1930) og Hustru Laura f Walther (død 1926); gift (3. Juni 1922) m. Birgith E., f. 13. Nov. 1898, Datter af Købmand Andreas Erbe (død 1902) ok Hustru Kir­stine f. Bjerregaard Nielsen (død 1915). Student (Odense Katedralskole) 1911. cand. jur. 1917; Sekretær i Dansk Ar­bejdsgiverforening s. A.: Fuldmægtig smstds. 1924, Kontorchef 1938, Direktør 1942.

Medlem   af   Ungdomsskolenævnet   fur Kbhvn.   og   af Grønlandskommissionen Ddenl.   Orden:  Fi.Pr.4. Adresse: Strandboulevarden 111, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: La Bagatel]«, Nørre-vænget 9, Snekkersten.

ELSASS Kirsten Solodanserinde; f. 10-Juni 1911 i Kbhvn.. Datter af Inspek­tør Aage Nellemose (død 1919) og Hu­stru Anna Marie f. Hultgreen (død 1941); gift (10. Jan. 1934, Ægteskabet opløst) m. Direktør Adam Elsass, f. 12-Marts 1908 i Kbhvn., Søn af Direktør Ludvig Elsass (se denne).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal letskole; debuterede i Balletten Kysset 1927; Balletdanserinde 1929; Solodanser­inde 1942.

Hovedroller: Hilde i et Folkesagn; Ragnhild i Brudefærden i Hardanger; Victorine i Konservatoriet; Dukken i Legetøjsbutikken; Louise i Livjægerne paa Amager: Vaarcn i Vaaren; Enken i Enken i Spejlet; desuden Partier i Kermessen i Briigge, Petronchka, Ben­zin, Cirklen, De fire Temperamenter. Apollon, Troldmandens Lærling, Thor­valdsen, Drømmebilleder. Den skønn* Donau.

Adresse : Torveg. 35, Kbhvn. K.

ELSASS Ludvig Direktør, B. DM.p.p.; f. 8. Sept. 1870 i Viborg; Søn af Agent M Elsasg (død 1878) og Hustru Helene f. Dessau (død 1912); gift 1. Gan? (1898, Ægteskabet opløst 1912) m. Marie Christine E., Datter af Distriktslæge l' M Petræus, Nibe (død 1900) og Hustru Marie Christine f. Krarup (død 1872) 2. Gang (1919) m. Sara E., død 1943. Datter af Grosserer H L Beckett (dod 1902) og Hustru Cathrine f Petræn.-(død 1921).

Kontorist hos Sophus Berendsen ind­til 1897; blev da ved Albert Berendsens Dåd og Forretningens Omdannelse til

Aktieselskab  Direktør   i   dette  til  1941 og fra 1945.

Næstformand i Kreditorforeningen for Jern- og Metalbranchen 1910-45: Vice­formand for Fællesudvalget for Dan­marks Jern-. Metal-, Rør- og Maskin-brancheforeninger 1919-45; Næstformand for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen 1919-44; Medlem af Gros­serer-Societetets Repræsentantskab 1934-38. Næstformand 1935-38, af Grosserer-societetets Komité 1938-43: Medlem af Akkordretteu 1928-42, af Bestyrelsen for Importørforeningen af 11. Aug. 1933 1933-41 og af Prisnoteringskomitéen 1939-40: Formand for Kbhvns Voldgifts Ud­valg for Jern- og Metalbranchen.

Udenl.  Ordener:  F.Æ.L.5.; S.V.J1.

Adresse : Bakkegaarden, Rahbeks Al­lé J4, Kbhvn. V.

ELVERS C P Civilingeniør, R.p.p.; f. 20. Dec. 1890 i Kbhvn.: Søn af Grosserer N Pedersen og Hustru Caroline f. Thaysen; gift (15. Juli 1919) m. Ayoe E., f. 1. Juli 1896, Datter af Snedker­mester F Schiøth og Hustru Nielsignc f Krogh.

Student (Efterslægtens Skole) 1908; cand. polyt. 1913; ansat ved Kbhvns Kommunes Vej- og Kloakanlæg 1913; Sekondløjtnant 1915; ansat ved Gen­tofte Kommunes Vejvæsen 1916; ansat i Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen 1916, Overingeniør ved dette Firmas Ho­vedkontor i Kbhvn. 1923-29 og igen fra 1937; Overingerii»r ved samme Firmas Datterselskab i Paris 1929-37; Overinge­niør ved Teknisk Central under Ministe­riet for offentlige Arbejder 1941-45; f.c-rter af Anlægsdirektoratet under Mini­steriet for offentlige Arbejder fra 1946.

Medlem af Gentofte Kommune> Hjælpekasse 1925-29; Medlem af Besty­relsen for La section danoise des Inge nieurs Civils de France fra 1939, For­mand fra 1947.

Udenl.  Orden :  F.Æ.L.5.

Adresse: 1. Fredensv. 10, Charlobten-lund.

EMBOR6    Harald Postmester, R.DM.; f. 24. Okt. 1885 i Toftebjærg paa Sam­sø: Søn af Boelsmand P L Emborpr (død 1916) og Hustru Christiane f Danberg (død 1934); gift (5. Okt. 1913) m. Martha E., f. 23. Maj 1891, Datter af Postpakmester M Nielsen (død 1899) og Hustru Maren f. Svendsen.

Indtraadt i Postvæsenet 1901; Assi­stent i Odense 1910 og i 2. Overpost-inspektorat i Odense 1920; Kontrolør i 3. Overpostinspektorat i Aarhus 1925; PostinspekfBr sammesteds 1932; Post­mester i Viborg 1935; i Aarhus 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Turistforening 1934-35; Medlem af Vi-

__________________Engb_

borg Byraad i 1937 og af Bestyrelsen for Aarhus Blindeforening fra 1938: Sekretær i Aarhus Rotary Klub 1939-40, Præsident 1941-42.

Adresse; Centralpostbygningen, Aar­hus.

Sommerbolig : Skaade Bakker pr. Høj­bjerg.

EMBORG J L Komponist, Organist, R.; f. 22. Dec. 1876 i Ringe; Søn af Lærer Laurs Rasmussen (død 1918) og Hustru Hansine f. Jensen (død 1923) • gift (18. April 1916) m. Ellen Margrethe E., f. 18. Marts 1884 i Bisserup, Datter af Præst Peder Jacobsen (død 1910) og Hustru Charlotte f. Lauridsen (død 1929).

Lærereks. (Jellinge) 1895; Elev i Komposition og Orgel af Otto Malling, i Violin af Valdemar Tofte; Organisteks. fra Det kgl. Musikkonservatorium 1905; Lærer i Sang og Musik ved Vording­borg Seminarium 1897-1939: Organist ved Vordingborg Kirke fra 1906; Assistent hos Sanginspektøren 1919-39; Sanginspek­tør 1939-47; Studierejse til Tyskland ag Ostrig 1912. til Finland 1924, til Fran­krig, Italien og Tyskland (Anckerske Legat) 1926.

Har komponeret: Operaerne Telse (antaget af Det kgl. Teater), Den gyldne Hemmelighed (opført i Tysk­land) og Syngestykket Spaniolerne (Folketeatret): 3 Symfonier; Koncer­ter; Kvartetter; Korværker; Sonater; Kirkemusik; Sange m. m.

Adresse: Algade 80, Vordingborg.

ENEVOLDSEN Søren fh. Skatteraads-formand. R.; f. 28. Sept. 1868 i Hune; Søn af Husejer og Sognefoged Lars Enevoldsen (død 1887) og Hustru f. Sø­rensen (død 1903); gift (28. Dec. 1897) m. Mette Marie E., f. 20. Marts 1873, Datter af J Kr. Nielsen (død 1919) og Hustru f. Kristensen (død 1873).

Vinterlærer i Grindsted-Grene Koni-miino 1893-94; Elev paa Bælum Rcal-og Højskole 1895-96; Sogneraadsformand 1901-06; Sognefoged 1906-35; Lægdsmand fra 1906; Medlem af Bestyrelsen for Hvetho Herreders Sparekasse fra 1913; Direktør i Hjørring og Aalborg Amters Løsøre-Brandforsikring fra 1915; Medlem af Hjørring Amtsraad 1916-43 og af Landstinget (Venstre) 1918-20; Skatte-raadsformand for Børglum m. fl. Her­reders Skattekreds 1923-39; Medlem at Provstindvalget for Børglum og Hvctbo Herreder fra, 1923.

Adresse : Hune pr. Blokhus.

ENGBERG Gunner Pastor emer. Ti. DM. p.p.; f. 12. Nov. 1882 i Hemmet; Søn af Sognepræst Harald L Engber« (død 1932) og Hustru Frederikke t. Læssøe (død 1889); gift (30. Maj 1911) m. Elisabeth E., f. 30. Aug. 1887 i Ul-

Engb__________________

dum, Datter af Gaardejer Niels Chri stensen (død 1908) og Hustru Katrine (død 1941).

Student (Lyceum); cand. theol. 1909; Sekretær i Centralforeningen af K. F. D. M. 1909-21; Sognepræst paa Strynø 1921-25- Generalsekretær for Kbhvns K. P. U. M. fra 1925; 1. residerende Ka­pellan ved Holmens Kirke i Kbhvn. 1932; Sognepræst ved Citadels Kirke i Kbhvn. 1938, paa Strynø 1944-48.

Formand for Centralforeningen ;if K.F.U.M. 1935-43; Medlem af det kirke­politiske Udvalg af 1928: kirkelig Kon­sulent i Statsradiofoniens Programud­valg 1928-46.

Har bl. a. udgivet: De unge Aar (1918); Hylden blomstrer (1919); Søn­dag i Hjemmet (1922); Kristendom i Ongdomsaarene (1925); Korset og Kam­pen (1926); 826-1926 (1926); Dansk Hjem­liv (1927); Den kristelige Ungdomsbe­vægelse, som den er og som den bur­de være (1928); Løft dit Hoved (1930); Oxford-Bevægelsen (1934).

Udenl. Orden : Fi.Fr.4.

Adresse :  Strynø.

ENGBERG     Harald Redaktør, cand. mag.: f. 26. Febr. 1910 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker Nils Engberg og Hustru Valborg f. Michaelsen; gift (13. Febr. 1932) m. Kirsten E., f. 22. Jan. 1912 i Kbhvn., Datter af Fabrikant H A G Fledelius (død 1932) og Hustru Emilie f. Andersen.

Student (Schneekloths Skole) 1928; cand. mag. 1934; Højskolelærer ved Bo­rups Højskole 1934-36, ved Esbjerg Ar­bejderhøjskole 1937-40; Timelærer og fra 1945 Adjunkt ved Lyngby Statsskole; uden for Nr. 1946; Litteratur-, Film- og Teatermedarbejder ved den socialdemo­kratiske Provinspresse og Kronikør ved Socialdemokraten, Kbhvn. 1942-45 ;Litte-ratur-, Film- og Teaterkritiker ved Po-litiken fra 1945, tillige Kronikredaktør fra 1947.

Litterære Arbejder : Filmen (1939); .\ W Sandberg og hans Film (1944); Nor dahl Grieg og Tidens Drama (1946), har udgivet: Edv. Brandes: Om Teater (1947). Medarbejder ved forskellige Vær ker, f. Eks. Danmarks Kultur o. 1940 03 De fem lange Aar: Redaktør af Le vende Litteratur.

Adresse : Madvigs Allé 15, Kbhvn. V.

ENGBERG   Henry   C   Apoteker;    f.  28

Dec.   1864   paa   Vedbygaard   ved   Ruds

Vedby; Sen af Forpagter H B Engberg

(død   1890)   og  Hustru  Christiane  Kel-

Unghnsen Kruckow; gift (8. Ang. 1899)

m. Mary E., f. 12. Febr. 1879 i Spokane

i Staten Washington, U.S.A., Datter af

Landmand  Richard   Davenport.

Udgaaet  fra  Roskilde   Katedralskole

_______________________338^

1681; Discipel paa Nørrebros Apotek 1882-86; cand. pharni. 1888; ved Lin­coln Universitetet i Nebraska 1889-1900; Ophold blandt Indianere i Nebraska o^ Washington i 1901; Apoteker i Belline-ham 1902-20; derefter Præsident for Engberg Drug Co.. Seattle, og Vice­præsident for Silver Bell Mining Co., British Columbia.

Adresse: 1702, Belmont Ave, Seattle. Wash., U.S.A.

ENGEL Johs. Th. Provst, K.DM.; f. 31. Au? 1875 paa Frdbg.; Søn af Adjunkt J C W Engel (død 1889) og Hustru Bolette f. Heiberg (død 1933); gift (C. Nov. 1907) m. Ellen E., f. 3. Marts 1883 i Kbhvn., Datter af Kommandør Regnar Hammer (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Fanny f. Hedemann (død 1946).

Student (Sorø) 1894; cand. theol. 1901; Lærer ved kbhvnske Skoler 1894-96 og 1898-1904; Huslærer paa Gissel-feld 1896-98; Lærer for H. K. H. Prins Gustav 1904-07; residerende Kapellan til Hillerød og Herløv 1907; 1. res. Kapellan ved Vor Frue Kirke i Kbhvn. 1918: SoKiicpnist ved Frdhtt. Kirke 1925-45; tillige l'ruvst for Frdliir. l'r">-sti 1937-45.

Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning fra 1907, af Skolekomitéen for Frede­rik Barfods Mindeskole fra 1918, af den danske Præsteforenings Repræ­sentantskab, af „Arbejde adler" s Ho­vedstyrelse og Lokalforening i Kbhvn., af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for Indre Mission i Kbhvn. og af Den Danske Israelmission's Bestyrelse; Med­lem af Frdbg. Skolekommission 1925-46.

Adresse; Mynstersv. l, KUbvn. V.

ENGEL Walter Professor, Dr. phil., K.; f. 24. Nov. 1879 i Berlin; Søn af Fabri­kant Hermann Engel og Hustru Willy Charlotte Sofie f. Rasmussen; gift (1921) m. Malerinden Cathrine Svendsen-Engel. f. 9. Febr. 1878 i Middelfart, Datter af Købmand Carl Svendsen og Hustru Caroline f. Hansen.

Student 1897; Maskinlærling 1897-98; studerede ved den tekniske Højskole i Berlin og Universiteterne i Tubingen og Bern 1898-1904; Assistent hos Prof. Friedheim i Bern 1902-04; Dr. phil. 1904; arbejdede i tysk Jernindustri ved Høj­ovnen, som Smelter i Staalværket, som Valsemester, Traadtrækker og Former 1904-05; ledende Ingeniør fra 1905 i 1V4 Aar og derefter Direktør for Akts. Nor­diske Kabel- og Traadfabrikers Traad-værk i Middelfart til 1917; Organisator i dansk Industri og private videnskabe­lige Studier i Metallære 1918-26; Hjælpe­lærer i Metallære ved Danmarks tekni

_339________________________

ske Højskole 1926, Dncent 1932, Profes­sor 1938—31. Jan. 1950.

Grundlagde Selskabet for Metalforsk­ning 1930, Formand for dette og for Standardiseringskommissionen for Staal og Støbejern; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Dansk Ingeniørforening.

Udgiver af Haandbog i Metallære, hvori originale danske Arbejder er of­fentliggjorte.

Adresse: Hvidørev. 49, Klampenborg. Sommerbolig: Arrenakkestuen, Karse-mose pr. Frederiksværk.

ENGELBRETH-HOLM Julius Professor, Dr. med.; f. 22. Jan. 1904 i Kbhvn.; Søn af Læge Vilhelm Engelbreth-Holm og Hustru Karen f. Gether; gift (23. Sept. 1932) m. Anita E-H., f. 29. Febr. 1908 i Næstved, Datter af Landsretssag­fører Paul Christian Tillisch og Hustru Johanne Louise Rottbøll f. Koefoed.

Student (Metropolitanskolen) 1922; med. Eks. 1929; Dr. med. 1933; Assi­stent paa Universitetets Institut for alm. Patologi 1929-38; videnskabelig As­sistent paa Finsen laboratoriet 1933-35; Assistent paa Kommunehospitalets pato­logiske Institut 1935-37 og paa Bispe-bjærg Hospitals patologiske Institut 1937-38; Prosektor ved Finseninstitutet og Radiumstationen samt Leder af Den Danske Kræftkomités Laboratorium for Kræftforskning 1938-41; Professor ved Kbhvns Universitet i patologisk Ana­tomi, Prosektor ved Rigshospitalet og Bestyrer af Universitetets patolog.-ana-tomiske Institut 1941. Studierejser til Berlin 1931, London 1938 og 1946, UJ3.A. 1946-47; Specialistanerkendelse (Patolo­gisk Anatomi og Vævsmikroskopi) 1938. Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns medicinske Selskab 1934-39 og fra 194« og for Dansk Medicinsk Selskab 1938, Sekretær i Dansk Patologforening 1937, Medlem af Bestyrelsen 1941, Formand fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Danske Pathologers Organisation 1942, for W Bendix og Hustrus Legat 1944, for Michaelsen-Fondet 1941, for Dansk Schweizisk Selskab 1945 og for Kvinde-regensen 1946: Generalsekretær ved Nordisk Patologkongres i Kbhvn. 1938; Medlem af Cancerkomitéen 1938, af I'at-hological Soc. of Great Britain and Ireland, af British Soc. of Clin. Patlio-logy, af Arner. Assoc. Advancem. Scien­ce og af Svenska Lakaresållskåpet; Member of Edit. Board of Journ. Clin. l'athology og Exerpta Medica. Tilfor­ordnet Retsla'geraadet som Sagkyndig i Patologisk Anatomi 1941; ledende Se­nior i Studenterforeningen 1945-46; For­mand for Frit Danmarks Lægegruppe 1945-48. Har skrevet: Eksperimentelle Studier

___________________Eng«

over den overførbare Hønseleukose (Dis­putats, 1933); Leukæmia in Animals (London, 1942) os andre Arbejder over hæmatologiske, cancrologiske og experi-mental-patologiske Emner.

Adresse: Bakkedal 8, Hellerup.

ENGELL Emil Arkitekt; f. 30. Juni 1890 i Viborg; Søn af Lispektør ved Ar­bejdsanstalten i Viborg AVE Engell (død 1896) o« Hustru Ytta Amalie f. Fibeck (død 1921); gift (6. Nov. 1919) m. Mary E., f. 18. April 1893 i Aarhus, Datter al Fouragehandler Chr. M Ras­mussen (ded 1942) og Hustru Ane Jo­hanne f. Petersen (ded 1931).

Optaget paa Kunstakademiet 1913; Medarbejder hos Professor Sigurd Cur-man, Stockholm ved Opmaaltoger og Stadier i Sverige til Værket Sveriges Kirker 1917; hos Professor Hack Kamp-mann bl. a. ved Opførelse af Polit/i-gaarden 1919-24; Afgang fra Akademiet, 1921; C F Hansens Opmuutringspræmle 1922- Akademieta Guldmed. 1924; ansat i Stadsarkitektens Direktorat 1924; kst. Afdelings-arkitekt og Stedfortræder for Stadsarkitekten 1942. udnævnt 1949; Stadsarkitektens Medarbejder som pro­jekterende Arkitekt bl. a. ved Udførel­se af Springvandet paa Enghaveplads, Enghavevejens Brandstation og Regu-. teringen af Sortedams- og Peblingesø­ens Bredder. Studierejser i Italien, Tyskland, Sverige og Finland.

Medlem af Kunstnersamfundets Arki­tektsektion fra 1918.

flår opfort Johannes Døbers Kirke, Villaer i Kbhvn. og Helsingør samt Ilerakles Springvandet i Helsingør; har udstillet talrige Gange paa Char-lottenborgudstillingen.

Adresse : Herthav. 3. Charlottcnlund.

ENGELL NIKOLAISEN Birgit Opera­sangerinde; f. 18. Sept. i Berlin; Dat­ter af Fabrikant H A Engel (død 1927) og Hustru Vilhelmine f. Rasmussen (død 1938); gift 1. Gang (1911) m. Ope­rasanger Hans E Hey; 2. Gang (10. Okt. 1937) m. Gaardejer Aage Niko-laisen (se denne).

Opdraget i Danmark; Uddannelse hos Kammersangerinde Etelka Gerster, Ber­lin, og hos Professor Cairati, Zurich; Hngagementer ved de kgl. Operaer i Wiesbaden og Berlin samt ved Det kgl. Teater i Kbhvn.; Koncerlrejser i Tysk­land, Østrig, Schweiz, Holland, Skandi­navien, England og Amerika. Tildelt Tagea Brandts Legat 1937.

Roller: Rosina i Barberen i Sevilla, Susanne i Figaro. Margarethe i Faust, Mignon, Mimi i Boheme, Liden Kirsten, Aase etc.

Udenl.  Ordener:  F.O.I.P.;  S.M.l.&a ; Ty.r.K.2. Adresse:   Kejsegaardon   pr.   Aalsø.

Enge

340

ENGELSEN Hans Chr. Rektor, R.DM. f. 6. Maj 1871 i Kbhvn.; Søn af Bog- og .Papirhandler H C Engelsen (død 1914); og Hustru Andrea f. Schrøder (død 1933); gift (20. Juli 1918) m. Else K., t. 9. i»ec. 1891 i Kbhvn., Datter al Højesteretsdommer August Senou (døu 194Z, se Kraks -Blaa Bog 1942) og Hu­stru Elise 1. Uoos (død 1945).

Student (Hjort og Otterstrøms Skole) 1890; cand. tueol. 1896; Lærer ved for­skellige Skoler; .Bestyrer at Birkerød Kostskole 190b; Rektor ved Skolen fra deus Overgang til Staten 1920; Afsked 1941.

Adresse : Kajerødv. 42, Birkerød. ENGELSTOFT l C T Dommer, U.; f. Nov. 1893 i Kbhvn.; Søn af Dommer Ludvis U T Engelstoft (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Anna f. Langkilde; gift (25. Maj 1928) m. Astrid E., f. 31. Dec. 1901 i Skagen, Datter af Læge Aage Lauesgaard og Hustru Marie f. .Petersen.

Student (Nykøbing F.) 1912; cand. j ur. 1918; By- og HerredsfuldmægUg i Stege 19J-9; Politifuldmægtig i Hørs­holm 1919; Dommerfuldmægtig i Toft­lund 1922; Dommer i Løgumkloster 1943.

.Formand for JNaturfredningsnævnet for Tønder Amt 1945; 31edleni af Til-synsraadet for Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn fra 1943.

Adresse: Slottet, Løgumkloster.

ENGELSTOFT Povl R«daktør; f. 4. Ok t, 1876 i Vissenbjærg; bøn af Sognepræst F D Til. iiugelstoft (død 1914) og Hu­stru Elisabeth f. Nyegaard (død 1883); gift 1. Gang (24. Marts 1910.) m. Fauny E., 1. 8. Juli 1878 i V-Torup, Datter al Sognepræst Ueorg Brahm (død 1912J og Hustru Harriet f. Jausen (død 19J50); Ægteskabet opløst; gift 2. Gang (31. Marts 1928) m. Sigrid E., f. 30. Nov. 1899 i Odense, Datter af Skomagermester Peter Klokker (død 1913) og Hustru Laura f. Hansen (død 1942).

Student (Roskiidde) 1895; cand. mag. (Historie) 1906; Universitetets Guld­medalje 1907.

.Redaktør af Dansk biografisk Leksi­kon (s. m. Svend Dahl) 1931-44 og af Magerups Konversationsleksikon 4. Udg. 1937; Medarbejder ved insulinet lor Historie og Samfundsøkonomi 1927-33; Medredaktør af Weilbachs Kunstner­leksikon 3. Udg. (s. m. Merete Boue,-seu) 1943, af Dansk biografisk Haand-leksikon (s. m. Svend Dahl) 1918-26, af Den nye Litteratur (s. m. Svend Dahl) 1925-31, af Hagerups Konversationslek­sikon 3. Udg. (s. m. E. Rørdam) 1920-25. ai Hovedtræk uf Verdenshistorien fra 1866 til vore Dage (s. m. F Nør­gaard) 1922, af Sociale Studier i dansk

Historie efter 1857 I-II og Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaa-lets Historie i Danmark fra 1864 til 1900 (s. m. Hans Jensen) 1930-33, ai Køge Bys Historie (s. m. Victor Her-mansen) 1932 og af Den danske Læge­stand, 12. Udg. 1949 (s. m. V A Fen-ger); har (s. m. F W Wendt) udgi­vet Haandbog i Danmarks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Da­ge, 1934 og (s. m. Povl Bagge) Dan­ske politiske Breve i 1830'erne og 1840-erne 1-111 1945^19; (s. m. Bjørn Korue-rup) Leder af Arbejdet med en ny dansk Præstehistorie; Redaktør af Danmarks kommunale Forvaltning 1929-iO; Hed­arbejder ved det danske Folks Historie IV. VII og VIII, Schultz Danmarks­historie IV og V, Den danske Rigsdag 1849-1949, Nordisk Demokrati 1949, Dan­marks Kultur ved Aar 1940, Dansk Forfatterleksikon 1900-50. Christian X.s Danmark, Nordisk Familjebok, Nordens Aarbog, Nordisk Tidsskrift, Encyclopa1-dia Britannica. Salmonsens Konversa­tionsleksikon, Aschehougs Konversa­tionsleksikon, Hagerups Forlagskatalog 1927 og Bing og Grøndahls Festskrift 1928.

Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1937, al den danske Komité for Historikernes inter nationale Samarbejde 1931 og af Besty­relsen for Samfundet lor Dansk Uenea-logi og Personalhistorie 1949 samt for Fynsk Hjemstavnsforening for Kbhvn. og Omegn 1930-31; Æresmedlem af Ros kildensersamfundet 1946.

Adresse: Vanløse Byv. 34, Ebbvn. Vanløse.

ENGELUND Anker Professor, Dr.techu.. K'.DM.p.p.; f. 30. Maj 1889 i Kanders, Sen af Maskininspektør A V Engeluml (død 1937) og Hustru f. Dolleris; gin (17. Aug. 1918) m. Valborg E., f. 10. Sept. i Brønderslev, Datter af Overlæge Valdemar Olsen (død 1932) og Hustru Marie f. Thomsen (død 1947).

Student (Aalborg) 1907; cand. polyt. 1912; Ingeniør i iFirmaet Nyeboe <& Nis­sen 1912-18; Assistent ved Undervisnin­gen i Statik og Jernkonstruktioner ved Den polytekniske Læreanstalt 1914-22; Ingeniør ved Statsbanernes Brokon­struktioner 1918-24; Lærer i Jernbeton ved Kunstakademiet 1921 T&4; Docent i Bygningsstatik og bærende Konstruk­tioner ved Den polyt. Læreanstalt, Dau-marks tekniske Højskole fra 1922, Pro­fessor 1928; Prorektor ved Højskolen 1937. Rektor fra 1941; videnskabelig Medarbejder ved Statsbanerne og Leder af Projektering og Udførelsen af Bro erno over .Roskilde Fjord, Aissund, Lil­lebælt, Storstrømmen og Oddesund m. II. 1924-38.

Har desuden medvirket ved Vejbro­erne over Limfjorden ved Aalborg og over Guldborgsund og forestaaet Pro­jekteringen af Bro over Vilsund for Thisted Amt, over Ulvsund for Præstø Amt og over Svendborgsund m. v. for Svendborg Amt; endvidere medvirket ved enkelte Broarbejder i Udlandet. Har skrevet en Del Artikler i danske og udenlandske Fagskrifter og enkelte, lidt større, faglige Afhandlinger samt ud­givet 5 Bind Forelæsninger over Staal-konstruktioner, Brobygning og Trækon­struktioner.

Medlem af kgl. Ingeniør-Vetenskaps-Akademien i Stockholm 1935 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; Præsident for sidstnævnte 1941-47; Medlem af Kungliga Svenska Veten-skapsakademien 1943, af Det norske Videnskaps Akademi i Oslo 1946, af Rask-Ørsted Fondets Komite 1946 og af Carlsbergfondets Bryggeriraad 1946; Æresdoktor v. Kungl. tekniska Hbg-skolan, Stockholm 1949.

Formand for Dansk Selskab for Byg-ningsstatik 1931-41; Medlem af Be­styrelsen for Dansk Ingeniørforening 1940-46, for Laurits Andersens Fond 1940 (Formand 1943) og for Otto Mønsteds Fond 1941; Medlem af Industriraadet 1942 og af Industriforeningens Repræ-sentantskab 1944; Formand for Besty­relsen for Akts. Nordisk Gjenforsik-rings Selskab 1942; Medlem af Besty-relsesraadet for Akts. Otto Mønsted 1945, af Komitéen for Det danske Stu­denterhus i Paris 1946 og af .Repræ­sentantskabet for Akts. Kjøbenhavns Handelsbank 1946.

Udenl.  Ordener;  I.F.2*.;  N.St.0.2.'.

Adresse : Oscar EUingersV.4, Kbhvn.F.

ENGELUND Svend Maler; f. 4. April 1908 i Vraa; Søn af Skræddermester Ejnar Engelund (død 1918) og Hustru Mette Marie f. Jensen; gift (8. Maj 1937) m. Bertha E., f. 31. Aug. 1907 i Vig, Odsherred, Datter af Strandkon­trollør Skjalm Tang (død 1921) og Hu­stru Gia f. Hentze.

Paa Købmandsskolen 1926-27; paa Kunstakademiet 1931-34; debuterede paa Kunstnernes Efteraarsudstilling 1934, udstillet smstds. 1934-38; derefter Med­lem af Kammeraterne; har bl. a. ud­stillet i Kunstforeningen 1936, Nordisk Kunst i Goteborg 1939, i Oslo 1946 og Ung Dansk Konet, Sverige 1947-48; re­præsenteret paa Statens Museum for Kunst og i Kobberstiksamlingen, paa Nasjonalgalleriet, Oslo og paa flere Provinsmuseer; tildelt Hartmanns Min­delegat 1946.

Medlem af Kunstnernes Efteraarsud-stillings Censurkomité 1938-39.

Hovedarbejder:    Landskab,    Efteraar

__________________Engq

(1943); Landskab, Home (1945); har hovedsageligt malet jydske Landskaber samt nogle Børnebilleder.

Adresse : Vrejlevv. 24, Vraa.

ENGHOLM Oscar Civilingeniør; f. 10. Sept. 1871 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C M L Engholm (død 1923) og Hustru f. Jespersen (død 1908); gift (10. Nov. 1900) m. Inger Margrethe E., f. 12. Maj 1882 i Odense, Datter af Købmand H P Rasmussen (død 1924) og Hustru f. Kaaen (død 19tt'6).

Exam. polyt. 1889; cand. polyt. 1895; Ingeniør hos Siemens og Halske i Ber-Un-Charlottenburg 1895-98; Underbesty-rer ved Gothersgades Elektricitetsværk 1898-1902; Driftsbestyrer ved Østre Elek­tricitetsværk 1902-29. Afdelingsingeniør ved Elektricitetsværkernes Understatio­ner 1929-37.

Lærer ved Handelshøjskolen 1925-37.

Medlem af Industriforeningens Re­præsentantskab 1908-39; Medlem af Pa-tentkommissionen 1920-29.

Adresse:  Classensg. 9, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Lundtoftev. 263, Klam-penborg.

ENGMANN   Hugo Kontorchef, R.; f. 3. Nov. 1905 i Kbhvn.; Søn af Hovmester OLA Engmann (død 1946) og Hustru Wilhelmine f. Borchsenius-Hansen (død 1932); gift (6. Juli 1930) m. Carla E., f. 9. Febr., Datter af Assistent Vilhelm Hennig (død 1927) og Hustru Augusta Johanna f. Swenson (død 1940).

Student (Sundby Gymnasium) 1924; cand. polit. 1930; tung. Sekretær i Ho­vedrevisoraterne 1931, Sekretær 1932, i Finansernes Centralstyrelse 1936, Fuld­mægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1943, Chef for Finansministeriets Lønnings-kontor 1946; Medarbejder ved Over-skyldraadet 1932-38 og ved Statens Lig-uingsddrektorat 1938-46.

Medlem af Lodsudvalget af 1942 og af Lønkontroludvalget af 1943; Medar­bejder ved Lønningskommissionen af 1943; Mæglingsmand ved Forligsinstitu­tionen 1946; Lønuingsraadets Sekretær 1946; Næstformand lor Pristalsnævnet 1948; Medudviger af Tjenestemandslo­ven (Udgave m. Kommentarer, 1946).

Adresse : Ved Volden 3, Kbhvn. K. ENGQVIST Thorvald Banechef, K.DM. f. 24. Jan. 1886 i Kbhvn.; Søn af kgl. Inventarieinspektør  Th.   Engqvist   (død 1940) og Hustru Ida f. Helsengreen (død 1909); gift   (1912)   m.  Hedda  E.,  f. 21. Jan. 1893 i Kolding,   Datter   af   Skue­spiller Emil  Helsengreen  (død 1932, se Kraks Biaa Bog 1932) og  Hustru lied-vig f. Reekendorff (død 1901).

Student (Østersegadee Gymnasium) 1904; cand. phll. 1905; cand. polyt. 1910; Ekstraingeniør ved Statsbanerne 1910;

Engg_________________

Ingeniørassistent paa 1. Banekontor J 914; Baneingeniør 1916; Leder af Bane-gaardsanlægene i Aarhus fra 1916 samt i Fredericia fra 1926; Chef for 6. Bane­sektion i Odense 1926; Overinfreniør ok Chef for Nyanlægene 1927; Afdelings­chef ved Statsbanerne 1942.

Medfem al Akademiet for de teikniske Videnskaber; Medlem af Bestyrelsen for Studentersangforeningen 1910-13; Formand for Aarhus Madrigalkor 1917-20; Medlem af Fællesstyrelsen for Nor­disk Jårnvågsmannasållskap, af den af Ministeren for off. Arbejder nedsatte Havnekommission, af Byplanlabprato-riet, af Egnsplanudvalgets Arbejdsud­valg og af den af Kbhvns Magistrat nedsatte Trafikkommission.

Adresse :  Ordrupv. 30,   Charlot-tenlund.

ENGSIG-KARUP C E T Sognepræst, R.; f. 16. Dec. 1886 i Assens; Søn af Redak-tør A C F Engsig-Karup (død 1918) og Hustru Laura f. Trap (død 1911); gift (12. Aug. 1917) m. Ella Aase Dagmar E-K., f. 26. Febr. 1894, Datter af kgl. Hof-Instrumentmager Hans Liisberg (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Fanny f. Colding (død 1920).

Student (Sorø) 1905; cand. theol. 1912; Sekretær for Randers K. F. U. M. 1912-17; Adjunkt ved Haslev Gymnasium 1917-25; Lektor smstds 1925-27; Sogne­præst i Marstal 1927; Studieophold i London og Cambridge i 1931; Sogne­præst ved Vor Frelsers Kirke i Horsens fra 1932; tillige Religionslærer ved Hor­sens Statsskole.

Medlem af K. F. U. M. Spejdernes Ho­vedbestyrelse 1918-29, af Bestyrelsen for Dansk Sømandsmission i fremmede Hav­ne fra 1929 (Formand 1938-48) og af Bestyrelsen for Stefanshjemmet for kro­nisk Syge i Aarhus fra 1932; Formand for Diakonhøjskolen i Aarhus 1932-42; Administrator for Danjelsens Legat i Horsens m. m.

Har udgivet: „Salmerne", opbygge­lige Kommentarer (1937); Horsens Vor Frelsers Kirke (historisk Oversigt)(1940).

Adresse: Kildeg. 27, Horsens.

ENRUM    Kjeld Direktør; f. 17. Nov. 1896 i Odense; Søn af Dyrlæge C. Niel­sen (død 1928) og Hustru f. Møller (død 1920); gift (16. Jan. 1921) m. Ger­da E., f. 28. Marts 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Postkontrolør C Lendorf og Hu­stru f. Jensen (død 1928).

Ddgaaet fra Odense Katedralskole; ansat i A.E.G., Dansk Elektricitets Akte. i Kbhvn. 1920-24, i A. E. G.'s Centralverwaltung i Berlin 1924-27; Pro­kurist J A. E. G. i Kbhvn. 1927-28; der­efter Direktør og Medlem af Bestyrel­ser« i dette Selskab. Adresse: Bfltowsv. 2, EMivn. V.

________________________342

ERICHSEN   Aage Bay Højesteretssag­fører; f. 10. April 1902 i Helsingør; Sen aif Overintendant Henrik Christian Erichsen (død 1939) og Hustru Emilie f. Mndt; gift (24. Nov. 1927) m. Edith E., f. 18. Febr. 1906 i Kbhvn., Datter af Pianofabrikant Carl Holger Ehlert (død 1946) og Hustru Johanne f. Peder­sen.

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1925; Landsretssagfører 1929; offentlige Sager 1939-42; kst. Medhjæl­per hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1943-47; Højesteretssagfører 1942.

Næstformand i Bestyrelsen for Ju-ristforbundet 1943; Medlem af Kreds­bestyrelsen for Sagførersamfundets 1. Kreds 1944 og af Højesteretsskrankens Bestyrelse 1946-49.

Adresse: Thorvaldsensv. 6, Kbhvn. V.

ERICHSEN    Einar Kommunaldirektør; f. 17. April 1882 i Kbhvn.; Søn af Skorstensfejermester J F G Erichsen (død 1914) og Hustru Maria f. Jensen (død 1929); gift 1. Gang (10. April 1915) m. Ingrid E., f. 4. Marts 1890 i Kbhvn., død 1938, Datter af Tandlæge A F Dahlgren (død 1937) og Hustru Sofie Sigyartsen (død 1933): 2. Gang (15. April 1942) ni. Violinistinde Ingeborg Tranekjær Rasmussen, f. 16. Juli 1902, Datter af Handelsgartner A Rasmus­sen (død 1937) og Hustru Nicoline f. Tranekjær.

Student (Lyceum) 1901; cand. jur. 1909; Fuldmægtig ved Sjællands Stift­amt 1910; tillige Slkolefondekasserer og Skoleraadssekretær 1912; Fuldmægtig ved Gentofte Kommune 1914; Chef tor Gentofte Kommunes Forsørgelsesvæsen 1915; Overretssagfører (Bestalling de-pon.) 1916; Kommunaldirektør i Gen­tofte Kommune 1938.

Medlem aif Bestyrelsen for Forenin­gen af 23. April 1882 med Børnehjemmet Dohns Minde.

Adresse:  Bramev.  6, Charlottenlund.

ERICHSEN Svend Redaktør: f. 17. Nov. 1903 i Kbhvn.; Søn af Forlagsboghand­ler Christian Jirichsen (død 1935. se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ritta f. Bentzcn; gift (12. Maj 1932) m. Je­anne B., f. i Paris. Datter af Direktør Henrik Boudéne (død 1947) og Hustru Mariette f. Lardinois (død 1935).

Student (Øregaard Gymnasium) 1923; rand. mag. 1934; Journalist ved-Østsjæl-lands Folkeblad 1924-_26; Litteraturkriti­ker ved Social-Demokraten 1934-47, Tea­terkritiker smstds fra 1937; tillige Red­aktør af Teatertidsskriftet Forum 1934-41.

Medlem af Privatteaterkommisslonen 1938-41, af Bestyrelsen for Teatermerlar-

lejderforeningen    fra    1938     (Formaml 1.940-41),   af det nordiske Teaterudvalg af Bestyrelsen   for   Kulturorganisa­tionen Arte.

Litterære Arbejder : Martin Andersen Hoxø (1938); Else Skouboe (1942); Tea-erstrejflys (1945); Nordahl Gricg (1946).

Adresse: Dalsgaardsv. 17, Klampen-K>re.

Sommerbolig:  Munkerup  pr.  Dron-»imrmølle.

ERIKSEN  A H fh. Regeringskonsulent, K'.p.p.; f. 19. Okt. 1868 i Ommel paa Ærø- Søs af Købmand H A Eriksen (ded 1897) og Hustru Sidsel Marie f. Hansen (død 1912); gift 1. Gang (21. necbr. 1907) m. Edith B., f. 25. Aug. 1878 i Shanghai, død 1912, Datter af Politiinspektør William Fowler (død 1905) og Hustru Mary f. Peace; 2. Gang (1. Novbr. 1913) m. Elly B., f. 11. April 1887 i Kbhvn., Datter af Gros­serer C F Muller og Hustru Frieda f. Burth.

I Post- og Telegraftjeneste i Dan­mark 1883-89: ansat i Store Nordiske Telegrafselskabs Tjeneste 1889-1915, fra 1896 i Østasien; Medlem af Driftsbesty-relsen og Afdelingschef i Shanghai 1905-13; kinesisk Regeringskonsulent ved Trafikministeriet i Peking 1913-27.

Udenl. Ordener : Chin.G.H.2'.; R.St. Stan.2. - S.V.".

Adresse : Duntzfelts Allé 14, Hellerup.

ERIKSEN Edvard Billedhugger, R.; f. 10. Marts 1876 i Kbhvn.; Søn af Assistent August Erichsen ok Hustru Svanfri-dur f. Magnusson (død 1927); gift (23. Febr. 1900) m. Eline E., f. 6. Febr. 1881, Datter af Fabrikant Carl Møller (død 1893) og Hustru f. Pommer (død 1909).

Elev af Kunstakademiet 1895-93; Aka­demiets Aarsmed. 1904; Eibeschutzske Præmie 1905; lille Goldmed. 1906; Med­lem af Akademiet 1914; Æresprofessor ved det kgl. Kunstakademi i Carrara 1916; Anckerske Legat 1916; Lærer ved Kunstakademiet 1908-19; Medlem af Aka-demiraadet fra 1928 og af Udstillings-komitéen paa Oharlottenborg 1935-47.

Hovedværker: Haabet (1904, Statens Museum); Dommen (1906, Statens Mu­seum) ; Havfruen (1913, Langelinie); Sorgen, Erindringer, og Kærligheden, Kolossalstatuer i Marmor udført 1910-18 til Christian d. IXs og Dronning Loui-ses Sarkofag i Roskilde Dornkirke; Den korsfæstede Kristus (St. Markus Kirken, 1925); Marmorstatuen af Hen­ning Lass (Kirkegaarden i Kiel 1927), Maler- og Billedhuggerkunstens Genier (Glyptoteket 1929).. 10 Figurer paa Glyptotekets Nord- og Sydfacade sym-boliserende de forskellige Kunstarter (1930-31); Udsmykningen af Loftshvæl­vingen i Haandværkerforeningens store

____________________Erik

Festsal,   M«ltkes   Palæ   (1932):   Klods-Hans (1942); Hun duede ikke (1945). Adresse ; Kilholmv. 37. Kbhvn. Vanl.

ERIKSEN   Erik fh. Landbrugsminister; f. 20. Nov. 1902 i Brangstrup ved Rin­ge; Søn af Gaardejer Povl Eriksen (død 1943) og Hustru Sofie f. Jensen (død 1949); gift (14. Sept. 1937) m. Else E., f. i Aalborg, Datter af Redaktør J A Hansen (død 1939. se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Augusta f. Lorentzen (død 1937).

Uddannet ved Landbruget og paa Dalum Landbrugsskole; Bestyrer af Fædrenegaarden 1928; Ejer af samme 1939; Landbrugsminister i det andet Ministerium Buhl i 1945. i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47.

Formand for Venstres Ungdom i Midtfyn 1927-29; Formand for Venstres Ungdom i Fyns Stift 1928-30 og for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1929-32; Medlem af Folketinget fra 1935 og af Radioraadet og sammes Pro­gramudvalg 1940-46; Medlem af Besty­relsen for Venstres Rigsdagsgruppe fra 1940, Næstformand 1941-45 Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Norden fra 1945 og af Tilsynsraadet (or Landbo sparekassen for Fyn fra 1944 (Næst­formand fra 1947).

Udenl. Orden: Po.P.R.

Adresse:  Brangstrup  pr.  Ringe og Rigsdagen,  Kbhvn.  K.

ERIKSEN   Erik Skræddermester, R.; f. 20. Okt. 1865 i Halling; Søn af Skræd­dermester Jens Eriksen (død 1925) og Hustru Maren f. Jørgensen (død 1872); gift (18. Okt. 1896) m. Johanne Sophie E., f. 13. Juli 1865 i Lystrup, død 1939, Datter af Skræddermester Peder Niel­sen (død 1905) og Hustru Karoline f. Nielsen (død 1926).

I Skrædderlære 1880; Svend 1884; Til­skærer 1889; Skrædderforretning i Aar­hus fra 1892.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Skrædderlaug 1901-15. Oldermand 1911-15; Medlem af Bestyrelsen for Provins-Skrædderlauget fra 1910, Oldermand 1913-33, derefter Æresmedlem af Besty­relsen; Medlem af Forretningsudvalget i Beklædningsindustriens Sammenslut­ning 1920-33; Medlem af Ligningskom­missionen 191J45; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverfor­ening 1929-38; tidligere Formand for Aarhus Skyttekreds og Medlem af Be­styrelsen for Aarhus Amts Skytte- og Gymnastikforening; Medlem af Bestyrel­sen for Aarhus borgerlige Skydeselskab 1928-45, derefter Æresmedlem af Sel­skabet.

Adresse: Ahornsv. 20, Risskov St. og Guldsmedg. 22, Aarhus,

JErik_____________________

ERIKSEN   Georg Direktør; f. 14. Juni 1898 i Horsens; Rift (30. Okt. 1928) m. Jenny Margrethe E., f. Christensen, f. 18. Juli 1903.

llealeks. 1915; Handelsuddannelse hos Otto Mønsted, A/S 1915-17; ansat i Re­assurance-Kompagniet Eoyal, A/S 1918-25, i A/S Det Kjøbenhavnske Reassu-rance-Compagni 1926, Underdirektør smstds. 1933, Direktør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Krølhaarsspinderi, A/S.

Adresse: Skt. Thomas Allé 3, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Thorshøj Allé 30, Horn­bæk.

ERIKSEN   Harald Direktør, D.r.K.M.; f. 17. Okt. 1896 l Esbjerg; Søn af Gros­serer H Eriksen (død 1935); gift (20. Marts 1926) m. Edel Margrethe E., f. 18. Sept. 1902 i Aarhus, Datter af af­døde Sadelmagermester Jens Tønncrscn og Hustru Edel f. Henckel (død 1926).

Uddannet i Hansen Produce Camp.. New York, hos Pablo Hodra, Buenos Aires, hos Victor Ripa, Marseille og hos Akts. Eriksen & Christensen, Esbjerg; Direktør for Akts. Eriksen & Christen­sen, Esbjerg.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Erik­sen & Christensen, for Foreningen a.f Korn- og Foderstofimportører i Jylland-Fyn og for Esbjerg Handelsstandsfor­ening; Medlem af Bestyrelsen for Fæl­lesorganisationen af danske Korn- og Foderstofimportører, for Esbjerg Jern-og Staalforretning Akts. og for Forsik­ringsselskabet Baltish Lloyd, Kbhvn.

Adresse: Havneg. 33. Esbjerg.

ERIKSEN Holger Redaktør; f. 5. Der. 1894 i Østbirk; Søn af Husmand N P Briksen og Hustru Maren f. Hansen; gift (18. Nov. 1923) m. Fanny E., f. 11. Dec. 1857, Datter af Cigarfabrikant Jacob Hansen (død 1927) og Hustru Jo­hanne Kirstine f. Sørensen (død 1935).

Realeks.; begyndte som Journalist ved Vejle Social-Demokrat i 1913; senere Journalist ved Vestsjællands Social-De­mokrat i Slagelse, ved Den socialdemo­kratiske Provinspresses Korrespondance-bureau i Kbhvn., ved Sydsjællands So­cial-Demokrat i Næstved og fra 1921 ved Demokraten i. Aarhus.

Formand for Socialdemokratisk For­ening for Aarhus nordre Kreds fra 1924; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbe­styrelse fra 1927, af sammes Forretnings­udvalg fra 1939, af Aarhus Byraad 1929-35 (Viceborgmester 1933-35), af Besty­relsen for Gudenaacentralen (Tangevær­ket) 1930-36 og af Bestyrelsen for Aar­hus Universitet 1933-37; Folketingsmand (Aarhus søndre Kreds) 1935-45 og fra 1947; Formand tor Aarhus Journalist-forening fra 1938; Medlem af Tilsyns-

_____________________544

raadet for Arbejdernes Spare- og Laa-nekasse i Aarhus fra 1938 og af Løn-ningskommissionen af 1943; Næstfor­mand i den socialdemokratiske Rigs-dagsgruppe samt Medlem al National­bankens Repræsentantskab, Lønnings-raadet, den parlamentariske Kommis­sion, Forfatningskommissionen, For-svarskommissionen og Grundskyldskom-missionen fra 1947 samt af Valglovs-kommissionen.

Adresse;  Østbanetorvet  l,  Aarhus.

ERIKSEN J  K  Rektor, R.; f.  20.  A«ir.

1889  i  Hygum;   Søn  af   Gaardejer   K

Eriksen   (død 1925)   og Hustru Lauriiu

f.  Jensen   (død 1933).

Lærereks. (Jelling) 1910; Student (Ar-vins Kursus) 1911; Sekondløjtnant 1917; cand.mag. 1919; Kommunelærer i Kbhvn. 1910-19; Adjunkt ved Aarhus Katedral­skole 1919, ved Metropolitanskolen 1924: Lektor ved Birkerød Statsskole 1925, ved Metropolitanskolen 1926; Rektor for GI. Hellerup Gymnasium 1943; Lektor i fysiske Undervisningsforsøg ved Kbhvns Universitet 1927; faglig Medhjælper hos Undervisningsinspektøren for Gymna­sieskolerne 1932-43.

Adresse: Frederikkev. 10, Hellerup.

ERIKSEN J M Provst, R.; f. 18. Au« 1889 i Rindom ved Ringkøbing; Søn ;il Stationsforstander Jens Eriksen (dixl 1930) og Hustru Anna f. Brorson (dø<l 1958); gift (3. Juni 1916) m. Astrid E., f. 3. Sept. 1887, Datter af Forgylder Johannes Lundiqvist (død 1913) og Hu­stru Gerda t. Rosenberg (død 1947).

Student (Aalborg) 1907; cand. theol 1915; Studieophold ved Oxford Universi­tet; Sømandspræst i Hull og Grimeby 1915-19; Sognepræst i Tved fra 1919; tillige Provst for Østerlisbjærg-MoL* Herreder fra 1936.

Adresse: Tved pr. Knebel.

ERIKSEN Niels Gaardejer; f. 5. Juni 1902 i Ringe Sogn; Søn af Gaardejer Knud Eriksen og Hustru Maren f. Christensen (død 1934); gift (12. Aag. 1939) m. Inger Margrethe E., f. 26. Sopt. 1914 i Odense, Datter aif Lager­forvalter Laurits Holst (død 1929) ol' Hustru Maren f. Steffensen (død 1939).

Elev paa Ringe Efterskole i 2 Aar; uddannet ved Landbruget; Kursus paa Dalum Landbrugsskole 1921-22; Studie­rejse i Udlandet 1924-25: Bestyrer al Gaarden Kørbitzdal 1926, Forpagter 1933, E.ier af Gaarden fra 1939; tillige Ejer af Lombjerge Søgaard i Ringe Sogn fra 1943.

Medlem af Folketinget (Venstre, Ny-borgkredsen) fra 1947; MedJem af Be­styrelsen for Banken for Ringe o? Omegn fra 1940 (Næstformand fra 1942), for Faaborg Andels Svineslagteri fra 1940 (Formand fra 1948); Medlem

_345______________________

af Husdyrbrugsudvalget under Svend­borg Amts landøkonomiske Selskab fra 1933 (Formand 195847).

Adresse: Kørbitzdal, Ringe.

ERIKSEN Rich. J Bankdirektør; f. 20. Marts 1897 i Odense; Søn af Blikken­slagermester C M Eriksen (død 1951) og Hustru Therese f. Christensen (død 1940); gift (8. Juni 1922) m. Paula E., f. 6. Febr. 1898 i Aalborg, Datter af Rentier A M Madsen (død 1957) og Hu­stru Kathrine f. Petersen (død 1922).

Realeks. 1913; ansat i Odense Privat­bank 1913-17; i Den danske Andelsbank 1917-25, Fuldmægtig 1919; Bestyrer af Dansk Andels- og Folkebanks Afd. i Aalborg 1925-33; Direktør i Andelsban­ken 1933.

Medlem af Andelsudvalget 1939.

Adresse: Dalgas Boulevard 59, Kbhvn. F.

ERNST   Louis Overretssagfører, R.; f. 22. Aug. 1885 i Aalborg: Søn af Orga­nist J Ernst og Hustru Elisabeth. Jen­ny f. Jensen; gift (22. Okt. 1916) m. Gerda E., Datter af Urmager W Meincke og Hustru Cecilie f. Bay.

Student (Aalborg) 1903; cand. jur. 1909; Sagførerfuldmægtig i Hjørring og Aarhus 1909-17; Overretssagfører i Aalborg fra 1917- Anklager ved Under­retten i Aalborg 1919-29; offentlige og beneficorede Sager fra 1929.

Formand i Bestyrelsen for Aalborg kommunale Hjælpekasse 1921-25; Med­lem af Ligningskommissionen i Aalborg 1929-33; Medlem af Bestyrelsen for Aal­borg Grundejerforening 1922-49 (For­mand 193449) og for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger; For­mand i Tilsynsraadet for Jydsk Hy­potekforening,: Medlem af Repræsen­tantskabet for Almindelig Grundejerfor­sikring, Akts. og for Købstædernes alm. Brandforsikring.

Adresse: Boulevarden 9, Aalborg.

 ERNST Robert Motzfeldt Kommandør­kaptajn, li., Chr. XM.T,. HTS.p.p.; L 19. Marte 1900 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer, islandsk Købmand Christian Wil­helm Ernst (død 1919) og Hustru Marie Sophie f. Rasmussen (død 1945); gift (5. Sept. 1935) m. Arendse Theodora Motzfeldt E., f. 8. Okt. 1910 i Kbhvn., Datter af Grosserer, Ornitolog E Th. Lehn Schiøler (død 1929), se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Ellen Doro-thea f. Plum (død 1921).

Kadet 1916; Sekondløjtnant 1921; Pre­mierløjtnant 1922- tjenstg. ved Flyve­væsenet 1924-29; Kaptajnløjtnant 1932; Flyver 1933; Chef for Flyveskolen 1936-38; Orlogskaptajn 1939; Næstkomman­derende i Kongeskibet Dannebrog s. A.; Chef for Mathelev-Gruppen paa Togt i danske Farvande 1942-45; Chef for

_______________         Eske

Exercerskolen 1943; Adjudant hos Kong Christian x 194547 og hos H. M. Kong Frederik IX 194748; Kommandørkap­tajn 1946; Lærer i Meteorologi ved Fly­vevæsenet, Søofficersskolen og Reserve­officersskolen.

Har udgivet  Lærebog i Meteorologi. Udenl.Ordener • Ne.Hyld M.; N.O.N.4. • N.St.O.5'.:  S.Sv.2".

Adresse: Overg. o. V. 90, Kbhvn. K.

ERNTOFT V Landsretssagfører; f. 2. Okt. 1885 i Klodskov paa Falster; Søn af Gaardejer Hans lensen og Hustru Maren Kirstine f. Nielsen; gift (20. April 1913) m. Anna Johanne E., f. 25. Dec. 1888, død 1944, Datter af Fyr­assistent Joachim Rudolf Sass og Hu­stru Emilie Augusta f. Tørnkrantz.

Præliminæreks. (N-Alslev) • exam. jur. 1910; Sagførerfuldmægtig 'i Roskilde 1911; Sagførerbestalling 1915; Sagfører­forretning i Roskilde fra 1918; Lands­retssagfører 1935.

Kommunal Revisor i Roskilde fra 1920; Kasserer i Velgørenhedsselskahet Samlerne fra 1935; Næstformand for Borger-, Haandværker- og Industrifor­eningen fra 1939; Formand for Ros­kilde Sagførerforening; periodevis Med­lem af Bestyrelsen for den konservative Forening i Roskilde. Adresse: Borgediget 25, Roskilde. Sommerbolig: Niels Juels V. 15, Sol­rød Strand.

ESBENSEN  Kay f h. Kontorchef, B.; f. 22. Nov. 1870 i JSUishøj Sogn; Søn af Forpagter A Esbensen (død 1896) og Hu­stru Levine f. Esbensen (død 1886); gift (6. April 1900) m. Olivia Elisa­beth E., f. 17. Juni 1870 i Kbhvn., Datter af Skibskaptajn O O Arboe oj; Hustru f. Krabbe.

Student (Aalborg) 1889; cand. jnr. 1896; Assistent i Finansministeriet 1698, Fuldmægtig 1905, Ekspeditionssekretær 1909; Juridisk Manuduktør 1898-1913; Kontorchef i Finansministeriet« 3. De­partement 1920; Chef for Finansmini­steriets Lønnmgskontor 1925; Afsked 1926. Formand i Justitskommissioiien for det vestindiske Koloniallotteri 1911-33; i'ormand for Kbhvns Grundejerfor­ening 1921-22; Formand for Fællesfor­eningen af Grundejerforeninger i Kbhvn. og omliggende Kommuner 1921-22 og Medlem af Grundejernes Landsorgani­sation 1921-22. Formand for Gentofte Kommunes Skatteborgerforening 1923-25, Medlem af dennes Bestyrelse fra 1925. Adresse : Bramsv. 9 A, Charlottenlund. ESKELUND Karl l Generalkonsul og Chargé d'Aiflfaiires a. i, R.DM.p.p.; f. 15. Jan. 1890 i Stenstrup; Søn af Sog­nepræst Peter Eskelund (død 1908) og Hustru Elisa f. Meisling (død 1938); gift (6. Juli 1945) m. Oversætterinden

Eske

Lotte E., f. Perndt, Datter af Profes­sor, Dr. Valentin Pollak og Hustru Alice f. Hamman Ziegelmaier Edle v. Hollenfelt.

Student (Odense) 1907; cand. jur. 1915; Medarbejder ved Politiken 1915-30; For­mand for Journalistforbundet 1930-38; Chef for Udenrigsministeriets Pressebu­reau 1938; Generalkonsul i Wellineton 1945; tillige Chargé d'Affaires a. i. smstds 1947.

Medlem af Journalistioreningens Se­niorat og Alderdomsforsørgelseskasses Bestyrelse 1931-39 samt af Bestyrelsen for Kbhvnske Journalisters Pensions­fond 1928-45; Næstformand for Den danske Presses Fællesraad 1930-33, For­mand for samme 1933-37; Formand for Danske Journalisters Fællesrepræsenta­tion 1933-38; Medlem af Undervisnings­ministeriets Forfatterretsudvalg 1931-38; Medlem af Turistraadet 1935-45; For­mand for den danske Afdeling af Nor­disk Turist-Trafik Komité 1938-45; For­mand for Federation Internationale des Journalistes 1937-38.

Har udarbejdet et statistisk Tabel-værk over de politiske og kommunale Valg 1913-24. Oversat Værker af Mary Mitchell og Negley Farson.

Udenl. Ordener : Fi.H.E.31.: S.N.2'.

Adresse: Det Danske Gesandtskab, Wellington. New Zealand.

ESKESEN   Eske M f h. Tilsynsførende med Opdragelseshjemmene, R.; f. 6. Dec. 1663 i Lyne ved Varde; Søn af Hus­mand Johan Christian Eskesen (død 1909) og Hnstru Karen f. Hansen (død 1921); gift (31. Maj 1892) m. Anne E., f. 1. Nov. 1865 i Husby ved Ringkjø-bing. Datter af Gaardejer, Sognefoged Kristen Søe (død 1872) og Hustru Clau-dianne f. Beck (død 1920).

Elev paa Staby og Vallekilde Højsko­ler samt Tune Landbrugsskole; Lærer ved forskellige Børneskoler og ved Val­lekilde Højskole; Børnehjemsforstander fra 1894; Statens Tilsynsførende med Børnehjemmene 1919; Tilsynsførende med Opdragelseshjem under Overinspektøren for Opdragelseshjemmene 1923-34.

Medlem af Udvalget for danske Bør­nehjem fra 1897: Formand for Dansk Børnehjemsforening fra 1916; Medlem af Børnesagens Fællesraad fra 1916, For­mand 1919, 1923, 1927, 1932-33. 1938-39 og 1944-45: Medlem af Udvalget for fore­byggende Børneforsorg og af Udvalget tU Revision af Børneloven og Pleje-børnsloven 1918-19; Formand for Dansk Værgeraadsforening 1919-22; Medlem af Birkerød Værgeraad 1905-23, Formand fra 1908: Medlem af Sogneraadet 1901-06, af Skolekommissionen 1901-28.

Dansk Redaktør af det nordiske Tids-

skrift Barn og Ungdom; Redaktør af Barnet og i nogle Aar af Børnesagena Tidende, samt af Bogen Danske Opdra­gelseshjem i Billeder og Tekst.

Adresse :  Villa Gunhild, Birkerød.

ESKILDSEN Frantz Varemægler, R.; f. 11. Juni 1885; Søn af Varemægler J C Eskildsen (død 1897) og Hustru f. Kjær-ulff (død 193<i); gift 1. Gang (4. Dec. 1910) m. Karen E., død 1932, Datter af Præst Povl Boisen og Hustru f. de la Laing; 2. Gang (1. Maj 1934) m. cand. jur. Ingrid E., Datter af Kammerherre, Stiftamtmand H C Dons (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Huslru Can> line f. Langhoff (død 1925).

Præliminæreks. 1901; Uddannelse i Akts. Elias B Muus, Kerteminde 1901-05 og i Firmaerne C J Carøe og Vilh. Col-ding & Co., Kbhvn.; Mæglereks. 1906; Mæglerbestalling 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Mægler­korporationen fra 1923 (Næstformand fra 1932) og for Foreningen af Korn- og Foderstof handlere paa Kbhvns Børs fra 1930; Medlem af Kbhvns Bedømmelses og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foder-stoffer fra 1926 (Næstformand fra 1940); Formand for Landsforeningen af Aeent-firmaer i Korn- og Foderstofbranchen fra 1939; Censor ved Mæglereksamen i 1935, i 1944 og i 1947.

Adresse: Uhorvaldsenev. 8, Kblivn.  V.

Sommerbolig :  GI. Strandv. 69, Humlebæk.

ESKILDSEN    M P Overingeniør, Chef (or Statens Luftfartstilsyn, R.DM. p.p.; f. 22. Sept. 1882 i Skagen; Søn af Murermester Lauritz Eskildsen og Hu­stru Oline f. Nielsen; gift (26. Okt. 1910) m. Emma E,, f. Johansen, f. 12. Nov. 1883.

Udgaaet fra Søværnets Maskinskole og Ingeniørelevskole 1905; Marineinge­niør 1910-22; tjenstgørende ved Under-vandsbaadene 1914-18; ledende Ingeniør ved Marinens Flyvevæsen 1918-39; Inge­niør i Søværnet 1922-39; Tilsynsførende med civil Luftfart 1926; Luftfartsinge-niør i Statens Luftfartsvæsen 1939; Overingeniør 1946.

Medlem af Dansk Ingeniørforening; Formand for Det kgl. danske aéronau-tiske Selskab; Medlem af Dansk Stan-dardiseringsraads Udvalg.

Medforfatter af Lærebog for Flyve­personel (1923 og 1935); har redigeret Dansk Flyvnings Historie (1936) samt Lærebog for Sports- og Privatflyvere (1941) og har skrevet Luftfartstekniske Ødtryk og Betegnelser (1932).

Udenl. Orden ; S.V.2'.

Adresse : Claeseneg. 19 B, Kblivn. Ø.

M7______

ESMARCH   Johannes M Civilingeniør, fh. Baneingeniør, R.DM.p.p.: f. 19. Maj 1878 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Johan­nes Esmarch (død 1921) og Hustru Anna f. Christensen (død 1931); gift (15. Nov. 1906) m. Ellen E., f. 30. Ang. i Kbhvn., død 1940, Datter af Grosse­rer Adolf V Langsted (død 1924) og Hustru Charlotte f. Knudsen (død 1918).

Student 1896; cand. polyt. 1903; ansat ved Statsbaneanlæggene 1904; Ingeniør ved Akts. Vølund 1905-10; 1911 atter an­sat under Statsbanerne, 1912 som In­geniørassistent, 1916 som Baneingeniør, 1917 som Kontorchef i Generaldirekto­ratet, 1919 som Baneingeniør af 1. Grad; 1920-23 Chef for 15. Banesektion, Aabenraa: i Generaldirektoratet 1923-41; Teknisk Raadgiver ved Teknisk Cen­tral, nu Anlæssdirektoratet, under Mi­nisteriet for offentlige Arbejder fra 1941.

Bistaaet Kommission af 1912 til Vur­dering af Statsbanernes Aktiver samt Kommissionen angaaende Sikkerhedsfor­holdene ved Statsbanerne.

Formand for sønderjydsk Ingeniør­forening 1922-23; Medlem af Statsbaner­nes Eksamenskommission 1926-33; Med­stifter af Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France og Sekretær for samme 1930-37, Næstfor­mand 1938-45; Membre Sociétaire de la Société des Ingénieurs Civils de France; Medlem af Bestyrelsen for Société Ami-cale de Secours Mutuels des Francais au Danemark fra 1937: Næstformand i Société Amicale d'Entr'aide Franco-Danoise fra 1943.

Har skrevet Afhandlinger i forskel­lige tekniske Tidsskrifter. Teknisk Med­arbejder ved A Blinkenberg og M Thiele's Dansk-Franske Ordbog.

Udenl.  Orden :   F.Æ.L.5.

Adresse: Paludan Mullers V. 12, Kbhvn. V.

ESPERSEN Geert Overkirurg, R.; f.21. Maj 1880 i Otting; Søn af Gaardejer

Esper Nielsen (død 1885) og Hustru Ma­ren f. Jepsen (død 1927); gift (15. Nov. 1929) m. Erna Gvrithe E., f 26. Juni 1889 i Helsingør, Datter af Skibsfører og Lods C G Hansen (død 1914) og Hustru Anna (død 1895)

Student (privat dimit.) 1901; med. Eks. 1908; Assistent ved Jydsk Fødsels-anstalt 1911-12: Reservelæge ved Aar­hus Kommunehospital 1911-13; Reserve-kirurg smstds. 1913-15; Chef for jydske Kvinders Ambulance 1915; Assistent ved Kommunehospitalets kirurgiske Po-liklinik 1915; Reservelæge ved Kbhvns Amtssygehus paa Frdbg. 1915-16; Over­læge ved Amtssygehuset i Thisted 1916-44, O rerkirurg 1944-48.

Adresse: Engelsborgv. 52, Lyngby.

_____________________Estr

ESSEMANN  F C Generalmajor, K'.DM. HTH.p.p.; f. 16. Dec. 1877 i Viborg: Søn af Købmand F C Essemann (død

1877) og Hustru Oline f. Bering (dåd 1908); gift (20. Marts 1908) m. Betty E., f. 30. Aug. 1884.

Sekondløjtnant i Fodfolket 1899; Pre­mierløjtnant 1901; Kaptajn 1914; Stabs­chef ved Sønderjydske Kommando 1920-23; tjenstgørende ved Generalstaben og hos Generalinspektøren for Fodfolket 1923-27; Skoleofficer ved Hærens Offi-cerskole 1927-29; Oberstløjtnant 1929; Oberst 1931; Chef for 7. Regiment s. A.; Chef for 2. Regiment 1934; Chef for Jydske Division 1937: Generalmajor s. A.; til Raadighed for Krigsministe­riet 1941; Afsked s. A.

Udenl. Orden: S.Sv.31.

Adresse:   Rathsacksv. 9. Kbhvn. V.

ESTRUP Jakob Hofjægermester; f. 17. Juli 1897 paa Ormstrup; Søn af Kam­merherre, Hofjægermester Hector Estrup (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Mathilde f. Jnel (død 1945): gift (22. Aug. 1923) m. Inger E., f. 2. Okt. 1895 paa Birkelse, Datter af Hof­jægermester Erik Skeel (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Fan-ny f. Baronesse Gyldenkrone (død 1942).

Student (Stenhus) 1916; cand. phil.; Løjtnant af Reserven ved Gardehusar­regimentet 1920; Inspektør for Kongs-dal Gods 1923, Ejer af Kongsdal Gods fra 1941.

Medlem af Undlase-Søndersted Sogne-raad fra 1929; Formand for Afløsning af Jagtretten i Holbæk Amt fra 1941.

Adresse : Kongsdal pr. Mørkøv.

ESTRUP   L Redaktør, f. 5. Dec. 1890 i Horsens; Søn af Arkitekt H F J Estrup (død 1904) og Hustru Alba f. Zwergius (død 1909); gift (1937) m. Else E., f. 26. Okt. 1903 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. jur. L A Grundtvig (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hu­stru Thora f. Levy (død 1943).

Student 1908; cand. polit. 1914; jour­nalistisk Uddannelse ved Aarhuus Stifts­tidende 1915-18; Redaktionssekretær ved Det nye Nord 1918-23; Sekretær i Ko­mitéen til Belysning af Statsmonopoler

1920-21;   Redaktør   af   Nationaltidende

1921-28; Medlem af Radioraadet 1925-28; Sekretær i Den konservative Vælgerfor­ening for Kbhvn. og Frdbg. fra 1930; Økonomisk-politisk Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende; Medlem af Bor­gerrepræsentationen 1938; konservativ Budgetordfører.

Økonomiske Afhandlinger: Vor Tids industrielle Udvikling (1921); De dan-eke Spritfabrikker 1881-1921; Spare- og

Estr_________________

Laanekassen for Horsens By og Om­egn 1847-1922: De danske Sukkerfabrik­ker 1872-1922 m. fl.

Adresse: Strandg. 21, Kbhvn. K. ESTRUP M R Godsejer, Hofjægermester, cand. jur.; f. 6. Pebr. 1899 paa Orm-strup; Søn af Kammerherre, Hofjæger­mester Hector Bstrnp (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Ma­thilde f. Jnel (død 1945): gift (6. Dec. 1932) m. Thalia K., f. 9. Aug. 1905. Datter af Oberst, Kammerherre. Baron Vilhelm Wedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraks Blaa Boer 1944-1946) og Hu­stru Louise f. Wedell-Wedellsborg (død 1932).

Student (Stenhus) 1917; cand. jnr. 1923; Fuldmægtig ved Færø Amt 1924-26; Sekretær i Landbrugsministeriet 1928, Fuldmægtig 1934, Ekspeditionssekretær 1936, Afsked 1940: Sagfører (Bestalling deponeret) 1931. Ejer af Fjeld fra 1934 o<r Skaføgaard fra 1939.

Adresse: Fjeld pr. Pindstrup.

ESTVAD   Leo Maler, Forfatter: f. 29. Juli 1902 paa Frdbg.: San af Mode­handler Chr. Estvad og Hustru Elisa­beth f. Rottbøll: gift m. Grethe E., f. 7. Maj 1902 i Kbhvn.. Datter af Skræd­dermester Jørgen Andersen og Husini Elisabeth f. Nielsen.

Elev paa Kunstakademiet 1922; debu­terede paa Kunstnernes Efteraarsudstil-ling 1924; Rejser i Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien. Tnnis opr Marokko; urtstillet paa Kunstnerne« Efteraarsudstilling 1924-28, Den frie Tid­stilling 1930-52, Charlottenborg 1935-37. Forumndstillingen 1929, Statens Museum for Kunst, 1940, Separatudstillinger og naa Udstillinger i forskellige Lande i Europa og i U.S.A.; repræsenteret med Tegninger og grafiske Arbejder i Kob-berstiksamlingen.

Arbejder: Malerier fra Cirkuslivet. Landskaber fra Italien, Spanien og Nordafrika og fra Thy og Vestjylland; Grafik og Illustration af Beger, bl. a. Onge Digteres Hyldest til Johs. V Jen­sen (1933); Leo Estvads Exlibris m. m.; har skrevet: Den spraglede Verden (1938); Spor i Stranden (1941): Det yderste Danmark (1943); Alt det om­kring mig (1946); Kronikker og Artik­ler i Dagblade og Tidsskrifter; Kunst-anmelder ved ..B. T." fra 1945.

Adresse:  Paludan Mullers V.  9, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Tolbølhus pr. Vestervig.

EWALD Jesper Forfatter; f. 24. Dec. 1893 i Vordingborg; Søn af Forfatteren Carl Ewald (død 1908) og Hustru Betty f. Ponsaing (død 1942); gift m. Nøtter E., f. 28. Febr. 1892 i Brædstrup, Dat­ter af Manufakturhandler A P Jensen

(død 1921) og Hustru f. Andersen (død 1894).

Student 1912; Korrekturlæser og Over­sætter 1914-18; ved den kbhvnske Presse 1918-32: fri journalistisk Virksomhed fra 1932.

Har bl. a. skrevet: Den glade Fattig­dom (1921); Den Lille (1926 og 1937); Lundquist og Elvira (1944); Den lyse Nat (1947); Frankrigsre.ise (1948); des­uden 36 Hørespil. Romaner: Krigen over Proxima (1943): De grønne Aar (1945); De rige Aar (1947); 10 Børnebn-ger; en Del Haandbøger omhandlende Haandværk, nogle Festskrifter samt Oversættelse af ca. 160 Bind fransk, engelsk og amerikansk Litteratur. Adresse : Ved Volden 1. Kbhvn. K. Sommerbolig: Bunken pr. Aalbæk. EWALD Knud Politimester, R.; f. 22. Dec. 1891 i Løgstør; Søn af Sagfører, Jnstitsraad Chr. Ewald (død 1924. so Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Kir­stine f. Lykke (død 1936); gift (10. Sept. 1921) m. Helga E., f. 26. Okt. 1899 i Kolding, Datter af Købmand Jens Martin Nielsen (død 1*42) og Hu­stru Christine 1. Ite.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. Jur 1916; Herredsf uldmægtig ved Anst, Slaugs og Jerlev Herreder (Kolding) 1916; Kriminaldommerfuldmægtig i Kol­ding 1919; Politimester i Maribo Køb­stad og Birk, Bød by Købstad og Fuglse Herred samt Fejø Birk 1936, i Viborg Købstad og Lysgaard samt en Del af Hovlb.iærg Herred 1942.

Medlem af Kolding Byraad 1926-29; Medlem af Kolding Værgeraad og Vær-geraadssekretær 19E4-33; Revisor i Kol­ding Sparekasse 1922-36.

Adresse •  Vibore:.

EWALD  Valdemar Politimester; f. 22 Dec. 1891 i Løgstør; Søn af Sagfører, Jnstitsraad Chr. Ewald (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Kir­stine f. tykke (død 1936); gift (22 Ang. 1924) m. Elin E., f. 19. Dec. 1901 i Vraa, Datter af Gaardejer Niels Mel-lergaard og Hustru Margrethe f. Nør­gaard.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1917; Byfogedf uldmægtig i Hjør­ring 1919: KriminaldommerfnldinæsrUg sammesteds s. A.; Politimester i Assens m.v. 1937, i Silkeborg m.v. 1945.

Adresse: Sønderg. 41, Silkeborg. EVERS A F M Viceadmiral, SK.DM.Gb. E.T., M.M. 8. April 1818-1918, HTS.p.p.; f. 9. Dec. 1857 i Vejle; Søn af Køb­mand Christian Malthe Evers (død 1882) og Hustru Flora f. Mazanti (død 1877); gift (12. Okt. 1886) m. Marie E., J. 29. Okt. 1861 i Jægersborg, død 1933,

849 ____________________

Datter af Kammerherre, Oberst Vilhelm Lindholm (død 1892) og Hustru Othilde f Hedemann (død 1890).

Sekondløjtnant 1878: Premierløjtnant 1880; i engelsk Tjeneste 1883-85: Adju-tant hos H. K. H. Prins Valdemar 1886-1906: Kaptajn 1894: Kommandør 1905: Chef for Kadetskolen 1905-12; Kon-treadmiral og Chef for den flydende De-fension 1914; Viceadmiral 1918; Afsked 1923.

Udenl. Ordener : Br.H.L.21.; F.Æ.L.2.; Gr.Fr.3.; T.M.&L.3.; J.H.S.3.; N.L.3.; N.O.N.I.; N.St.O.l.; Pr.Kr.2.; R.S.A.2.; R.St.Stan.2. ;S.Kr.2.: Sp.S.M.F.2.: S.Sv.l.; Stb B E.l.; Sth.Dr.V.Jub.M.; Stb.Kron. M.: Stb.V.l.: T.O.3.; Ø.J.Kr.2.

Adresse : Trondhjemsg. 11. Kbhvn. Ø.

EVERS   Christian   Vilhelm   Komman­dør. K'. DM..HTS. p.p.;   f.  18.  Okt. 1887 i Kbhvn.; Søn  af Viceadmiral A F M Evers   (se denne);  ngift.

Sekondløjtnant 1908; Premierløjtnant 1909: Kaptajn 1919; Orlogskaptajn 1924; KommaTidørkaptajn 1932: Kommandør 1937: Chef fnr Søofficersskolen 1939: Af­sked 1945: Direktør i Akts. Tankskibs­rederiet, Khhvn.

Medlem af IVirektionen for Stiftelsen Bombebøssen 1941

Udenl. Ordener: B.K.3.: T.F.2.; T.Jsk.M.: P.S.B.A.21.; N.St.0.3'.; S.Sv.2'.; T.M.4.

Adresse: Nyhavn 8. Kbhvn. K.

EVERS Hugo Grosserer. Fabrikant. Generalkonsul, R.p.p.; f. 26. .Tuni 1878 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Fabrikant William Evers (død 1923) og Hustru Anna f. Larsen: gift (2. Juli 1933) m. Mnsse E. f. Andersen.

Afgangseks fra de Brockske Handels­skoler: Handelsuddannelse i Tyskland. England og Algier: derefter an=at i Fa-deren.« Firma Evers & Co., Medinde­haver 1914. Eneindehaver 1923, efter Fir­maets Omdannelse til Aktieselskab i 1949 Direktør og Medlem af Bestyrel­sen for dette: Indehaver af AB. Evers <%Co. Helsingborg. Medstifter af Dansk Asfaltfabrik i Kbhvn.. af Nysted Kaik­og Kridtværker og af Dansk Asfaltfa­brik, Kalundborg; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Kalundborg Olieraffina­deri, for Akts. Træolith-Tndnstri og for Saltrup &. Co., Akts.; Direktør i Akts. Sten- og Klinker-Kompagniet.

Formand for Dansk Tagpap-og Asfalt-fa brikantforening 1928-40- Medlem af Hovedbestyrelsen for Tndnstrifagene 1935-41. af Bestyrelsen for Brilish Im­port Union og for Handels- og Konto­rist-Foreningens Understøttelses-Selskab: Tjekoslovakisk Konsul i 1933, General­konsul fra 1934.

Stifter af Firmaet Evera & Co.s Stu­diefond og af Helsingborgflrmaet Ever»

___________________Eybe

& Co.s   Fond   for  svenske  Videnskabs­mænds Studier i Danmark.

Udenl Ordener: C.H.L.3. • F.Æ.L.4.; S.N.3.; S.V.2'.

Adresse : IVyvei 11. Kbhvn. . V

EXNER Johan Provst, R.: f. 31. Marts 1897 i Bukarest- Søn af Kunstmaler Aage Exner og Hustru Clara f. Brandt (død 19331; gift (20. Sept. 1923) m. Gunild E., f. 14. April 1899 i Kbhvn.. Datter af Sognepræst C J Holt (rind 1933. se Kraks "Blaa Bog 1933) og Hu­stru Sophie f. Lind (død 1941).

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; cand. theol. 1923; Sognepræst i Hald-Kærby s. A.; Provst for Nørhald. Ger-lev og Onsild Herreders Provsti 1931.

Formand for K.F.U.M. og K.F.U.K.'s Kredsforbund for Randers og Omegn 1930-47. for Indre Missions Præstekon-vent paa Randersegnen 1932-35. for Det danske Missionsselskabs Kredsforbund for Randers og Omegn 1933-43 og for Det danske Missionsselskabs Kredsfor­bund for Oerlev og Ometrn 1944-47 • Medlem af Repræsentantskabet for Det danske MJssionsselskah fra rø; ofr for Dansk Kirke i Udlandet fra 1938: Med­lem af Bestyrelsen for Kirkeligt For­bunds Stiftsndvalg i Aarhus Stift fra 1933. for Indre Missions Kredsforbund for Gerlev og Omegn fra 1934. for Ter­rænsport raadet i Danimark 1939-42, for Danmarks Provsteforening fra 1943 (Formand fra 1946), for Kirkeligt Forbund fra 1945 02 for Selskabet til Værn om vore Kirkegaarde fra 1946: Medlem af det af Statsministeriet ned­satte Udvalg til Fredning af vore Kir­kers og Kirkegaardes Omgivelser fra 1945; Medlem af Randers Amts Skole­direktion fra 1935: i 1949 bemyndiget af Stateministeriet og Kirkeministeriet til at arbejde for Fredning af Omgivelser­ne ved Danmarks Kirker.

Adresse: Hald Præstegaard pr. Hald St,

EYBER  P Schack Bankdirektør. K'.TW p.p.: f. 17. Sent. 1888 paa Hømhgaaril ved Ringsted; Søn af Kommitteret Niels Schack Eyber (død 1924. se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru f. Manritzen (dørt 1932); gift, m. Nora S. E.. Datter af Trikotagefabrikant F C Nørgaard (død 1931) 02- Hustru Alexandra f Hornuna dørt 1928).

Uddannet i Landmandsbanken o? fra 1910-14 ansat, i Banker i London, Paris og New York: Direktør i Den dansk-vestindiske Nationalbank i St. Thomas 1914-18, i Aarhuus Privatbank fra 1918: italiensk Konsularagent 1921-23: czek« slovakisk Konsul 1925-39; fransk Kon-snlaragent 1926-40.

Kasserer for flere godgørende lokale Institutioner; Medlem af Bestyrelsen

Eybe___________________

for Jydsk Telefon-Aktieselskab 1931, Formand 1933; Medlem af Telefon-Kom­missionen af 1937; Medlem af Repræ­sentantskabet for Akts. Det danske Luft­fartselskab.

Udenl. Ordener: C.H.L.5.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.

Adresse: Skaade Bakker pr. Højbjerg. EYSER H V Dommer; f. 17. Okt. 1882 i Aalborg: Søn aif Skibsfører Thomas Frølund Eyser (død 1927) og Hustru Cecilie f. Stockfleth (død 1926); gift (6. Nov. 1915) m. Ragnhild E., Dat­ter af afdøde Toldafifliciant Anton Jen­sen og afdøde Hustru Nielsine f. Ber-thelsen.

Student (Aalborg) 1901; cand. jur. 1906; Overretssagfører 1913; Dommer­fuldmægtig i Herning 1920-25; Politime­ster i Assens Købstad og Baag Herred 1925; Dommer i BøIIing-Nørre Herreder 1932; Civildommer i Hjørring m. v. 1936; Dommer i Retskreds Nr. 72 a Hjørring m. v. 1940.

Adresse:  Hjørring.