FAABORG-ANDERSEN   Valdemar Ci­vilingeniør, R.; f. 15. Juli 1887 i Kbhvn.; Søn af Grosserer M Th. Andersen (død 1924) og Hustru Ketty f. Faaborg (død 1928); gift (9. Maj 1913) m. Harriet F-A., f. 21. Marts 1886, Datter af Ma­skinmester Vilh. Brandt og Hustru f. Sterup.

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. phil. 1906; cand. polyt. 1910; In­geniør ved Fabrikken Alioth ved Ba­sel 1910-11; Ingenier i Firmaet Axel Schon 1911-14, ved Kbhvns Belysnings­væsen 1914-15, ved Foreningen af gen­sidige danske Brandforsikringsselskaber 1915-17. ved Elektricitetsraadet (Blek-uicitetskommissionen), (Sekretær 1917. Kontorchef fra 1929).

Medlem af Bestyrelsen for den elek­trotekniske Sektion i Dansk Ingeniørfor­ening 1932-33. Formand for samme 1924-28 og 1951-33; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1928-31; fast Medarbejder ved Ingeniøren 1920-32: Censor i Stærkstrømselektroteknik ved Det tekniske Selskabs Skole, ved Po­lyteknisk læreanstalt fra 1924 samt ved Højspændings-Installatørprøverne i Helsingør fra 1920, i Aalborg fra 1936 opr i Sønderborg fra 1942; Med­lem af Røntgenudvalget (Sundhedsmi­nisteriet) 1927-28; Medlem af Kommis­sionen for fremtidige Retningslinier for økonomisk Fremskaffelse og Fordeling af Elektricitet i Danmark (Min. f off. Arbejder) 1928-33; Sekretær i Det raad-givende Udvale for Elektricitetsknm-missionen 1930-35; Medlem af Prov-

ningsndvalget for Lavspændingsinstal-lationsmatcriel (Min, f. off. Arbejder) fra 1930, Næstformand fra 1931; Elek-tricitetsraadets Repræsentant i den internationale Installationsfragenkom-mission (I. F. K.) 1930-40; Repræsen­tant for Elektricitetsraadet i Udvalget for Eadiofoniforstyrrelser fra 1931; Med­lem alf Dansk Elektroteknisk Komité fra 1932; Medlem af Komitéen for nor­diske Elektroteknikermøder; General­sekretær for 5. nordiske Elektrotekniker-møde i Kbhvn. 1937; Medlem af Den danske Komité for World Power Con-ference fra 1927; Formand for Elektro­teknisk Forening 1935-40: Sekretær i Energiudvalget (Akademiet for de tek­niske Videnskaber) 1944; Medlem af Committee for Electrical Equipment (CEE) 1946.

Redaktør af „Elektricitetens Historie og dens Mænd", Bind I, 1939-40. Med­arbejder vedl „Tekmikens Vidunderland" 1928 og „Danmarks Kultur ved 1940" samt „Teknisk Leksikon" 1945-46.

Adresse: Sanskev. 9, Runested Kyst

FAARTOFT A C Dommer, R.DM.; f. 12 Sept. 1881 i Nykjøbing M.; Søn af Di­striktslæge Andreas Faartoft (død 1923. se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Frederikke f. Krog (død 1887); ugift

Student (Randers) 1899; cand. jnr 1906: Fuldmægtig ved Kronborg vestre Birk (Helsinge) 1907; DommerfuldtnæR-tig famtncsteda 1919: Dommer i Holste­bro Købstad mpd Struer Købstad ok Hjerm-Oinding Herreder 1932: Dommer i Frdbg. Birks 1. Afdeling 1937. l sam mes 3. Afd. 1946; Medlem af Bestyrel sen for den danske Dommerforenini^ 1933-45 og af Retsplejeudvalget.

Adresse: Torveg. 47, Kbhvn. K.

FABER Børge Overlæge, Dr. med.; f 6. Juni 1902 i Holstebro; Søn af Kreds­læge V Faber (død 1940) og Hustru Anna Kathrine f. Sørensen; gilft (.13. Sept. 1931) m. Grethe F., f. 15 Mai 1908 i Middelfart, Datter af Overplejer ved Sikrmgsanstalten ved Nykøbine Sjælland T B Larsen (ded 1931) og Hustru Ingeborg f. Povelsen.

Student (Silkeborg) 1921: med. Eks. 1928: ansat ved forskellige Hospitaler, bl. a. ved Rigshospitalet« radiologiske Afd. og ved Radiumstationerne i Kbhvn. og Aarhus 1928-37; Dr. med. 1935; Studierejser (Straaleterapd og -diagnostik) til Stockholm, Berlin, Wien og Eindhoven. 1935, 1936 og 1937; Over­læge ved Røntøenafd. paa Amtssyge­huset i Næstved 1937.

Formand for Musikforeningen i Næs­tved fra 1941 og for Lokalkomitéen for Red Barnet.

Har skrevet: Rontgenbiologische Un-tersuchungen mit Gewebekulturen als

Indikator   (Disputats,   1935),   samt   en Del   mindre   Arbejder   om   forskellige medicinske Emner. Adresse:  Kindhesteg.  10,  Næstved.

FABER   Knud Professor, Dr. med., SK. DM.FM. i Guld, M.T.Kifh.p.p.; f. 29. Aug. 1862 i Odense; Søn af Adjunkt C G V Faber (d»d 1883) og Hustru Bertha f. Bruun Muus (død 1916); gift 1. Gang (4. April 1891) m. Thyra f. Petersen (Ægteskabet opløst); 2. Gang (31. Okt. 1910) m. Ellen F., f. 13. Marte i Frede­rikssund, død 1946, Datter af Apoteker G L Becker (død 1900) og Hustru Fre­derikke f. Foersoem (død 1917).

Student (Odense) 1879; med. Eks. 1885; Reservelæge i Søværnet 1886-90; Dr. med. 1890 (Om Tetanus); Medred­aktør af Hospitalstidende 1892-98; Re-servemedikus ved Frederiks Hospital Afd. A 1893-96; Professor i klinisk Me­dicin 18964932 samt Overlæge ved Fre­deriks Hospital Afd. B 1896-1910 og Overmedikus ved Rigshospitalet 1910-32; Medlem af Konsistorium 1902; Universi­tetets Rektor 1916-17; Formand for Rigshospitalets Lægeraad 1924-32; Un­dervisningsministeriets Kommitterede i Bestyrelsen for Aarhus Universitet 1933.

Medredaktør af Nordisk medicinsk Arkiv 1900. Deltog i Dannelsen af Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1901, har siden da været Medlem af Forretningsudvalget, 1932-40 Formand for dette, fra 1906 Viceformand for Foreningen; Medlem af Kommissio­nen ang. Koranstaltninger til Bekæm­pelse af Tuberkulosen 1901; Formand for Med. Selskab 1902-04 og for Kom­missionen til Forberedelse af en Omord­ning af Statens civile Sundhedsvæsen 1908-21; Rejse til Kina for at under­søge Lægeskoler og Lægeuddannelsen i Kina 1930; kgl. Direktør for Dron­ning Louises Børnehospital til 1943; Medlem af Bestyrelsen for Classenske Litteraturselskab 1906-16; Formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1916-21, for Dansk Medicinsk-historisk Sel­skab 1933-36; Medlem af den danske Regerings Kommission til Forplejning af syge Krigsfanger 1916-18 og af Be­styrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1920-32; Medredaktør af Acta medica Scan-dinavica 1920.

Medlem af Videnskabernes Selskab i Lund, Gøteborg, Stockholm og Oslo.

Æresmedlem af det Norske medicin­ske Selskab, Finska Lakaresållskapet, Finska Lakaresållskapet duodecim, det medicinske Selskab i Bergen, Dansk Tuberkuloseselskab, Dansk Selskab for intern Medicin, Kbhvns medicinske Sel­skab, Svenska Nationalforen. mot Tu-berkulos, The Royal Academie of Me-

_.. ____Fabr

dicine in Ireland, The Royal Society of Medicine London, The Royal College of Physicians Edinburgh, Association of American Physicians, Harvey Society of New York, American gastroenterological Association, Société Francaise d'Hema-tologie, Årtzlich. Verein Munchen, Verein deutscher Artzte in Prag, Ge-sellschaft f. Verdauungs- und Stoff-wechselkrankb.; Medlem af svenska La­karesållskapet, Société de therapeutique de Paris, Academie de Medecine de Paris, Academie Royale de Medicine de Belgique, New York Academie of Medicine, Verein f. innere Medizin und Kinderheilk. Berlin, Societå medico-chi-rurgia di Bologna, Societå Lombarda di Medicina. Sociedad de Medicina In-terna de Buenos Aires.

Æresdoktor, Dr. juris h. c., ved Uni­versitetet i Edinbuigh 1927, Dr. med. h. c. ved Universitetet i Uppsala 1927 og Dr. med. h. c. ved Aarhus Univer­sitet 1947.

Publikationer: Tetanus som Infek­tionssygdom (1890); Sygdomme i Ven­trikel og Tarm (i Lærebog for intern Medicin, 1916-41); Strømninger i den nyere Tids medicinske Klinik med særligt Hensyn til Nosograifien (Univer-sitetsprogram 1919); Funktionelle Syg­domme i Fordøjelsesorganeme (1924); Tuberkulosen i Danmark Mil (1906-38); Lectures on internal Medecine (New York, 1927); Erindringer om C Lange (19E7); Gastritis and ite conseqnences (1935); Indtryk fra et Ophold i Kina (1931); Tre Klinikere (1936); Fra Sund nedskollegium til Sundhedsstyrelse (1939); J D Herholdt (1942); Opbyg­ningen af Aarhus Universitet (1946); Mit Universitetsliv (1943); Personlige Erindringer (1949): desuden en Række Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter sammen med Elevers Ar­bejder samlede i Kliniske Undersøgel­ser fra Rigshospitalets Afd. B. fra 1907-32. 18 Bind.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.21.; F.Æ.L. 3.; N.St.O.2'.; Pr.r.KÆ.ÆJ.; S.Kr.3.; S.N.21.; Ø.r.K.0.

Adresse:   Kronprinsesseg.6,   Kbhvn.K.

FABRICIUS  Hartvig Forpagter, K., !. 17. Sept. 1887 paa Søholm i Køng Sogn; Søn af Forpagter L F V Fabricius (død 1919) og Hustru Marie f. Thiset (død 1923); gift (30. Okt. 1914) m. Ellen F., f. 9. April 1890 i Præstø, Datter af Bog­handler Andreas Jensen og Hustru Lise f. Franzen.

Student (Herlufsholm) 1905; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1911; Landbrugs­kandidat 1914; Ejer af Nygaard ved Præstø fra 1917; tillige Forpagter af

Fabr

352

Nysø Hovedgaard fra 1923 og af Jungs-

hovedgaard 1939-47.

Medlem af Overbestyrelsen for De samvirkende danske Sukkerroedyrkerfor-eninger 1924-37 og af Bestyrelsen for Sydsjællands Landboforening 1924-30; Formand for Præste Amts Afdeling i Danske Landbrugeres Jireatursalgsfor-eninger 1934 og for Landsforeningen Danske Landbrugeres Kreatursalgslor-eninger 1937; Medlem af Landbrugsmi­nisteriet« Kvæg- og Kødudvalg 1936 og af Bestyrelsen for Masnedsund Svine­slagteri 1937-43; Tormand for Sydsjæl­lands Belgiske Hosteavlsforening 1936; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Eaads Hudenævn 1939 og af Land­brugsministeriets Kødforsyningsudvalg 1942; Formand for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Land­brugere i Danmark 1942.

Adresse: Nysø pr. Præstø.

FABRICIUS H D f h. Dommer, R.DM.; f. 7. Juli 1864 paa Asgaard; Søn af Pro­prietær H D Fabricius (død 1912) og Hustru f. Møller (død 1917); gift (24. Juli 1901) m. Maude Nicoline F., f. 17. April 1867 i London, død 1932, Datter af Købmand N F Fabricius (død 1907) og Hustru Charlotte f. Hopkins (død 1903).

Student (Herlufsholm) 1883; cand. j ur. 1889; By- og Herredsf uldmægtig i Thisted 1889; By- og Birkefuldmægtig i Sorø 1891; Fuldmægtig ved Øster Jlakkebjerg Herred 1893; Herredsfoged i Bornholms Vester Herred 1907; Byfo­ged i Ringkøbing og Herredsfoged i Ulfborg Hind Herreder 1914, Dommer smstds. 1919; Dommer i Bregentved-Uissdfeld Birk 1920-35.

Adresse:  Stockflethsv.   9,  Kbhvn.  F.

FABRICIUS Knud Professor, Dr. phil., K'.DM.; f. 13. Aug. 1875 i Aarhus; Søn af Sognepræst A K Fabricius (død 1902) og Hustru Frederikke f. Jensen (død 1911); gift m. Estrid F., f. 3. Juni 1876 i Stockholm, Datter af Professor Hjal­mar Stolpe (død 1905) og Hustru Em­my f. Holmgren (død 1908).

Student (priv. dimit.) 1895; cand. mag. 1901; Universitetets Guldmedalje 1903; Dr. phil. 1906; Studierejser til Udlandet 1903-07 og oftere siden; Lærer vod forskellige kbhvneke Gymnasier, ved Officersskolen 1909-19; Underarkivar ved Bigsarkivet 1909-17; Professor i Historie ved Kbhvns Universitet 1916-46; Regens­provst 1918-46; historisk Medarbejder ved forskellige Blade.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk hi­storisk Fællesforening 1909, Formand for samme 1920-41; derefter Æresmedlem af Foreningen; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Historiske Forening 1914-19

og 1939-42; Formand for Historisk Samfund 1931-33; Medlem af Kommis­sionen angaaende Uddannelse af Hærens Befalingsmænd 1914-17; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1915, Forstander 1945; Medlem af Selskabet for Udgivelse af Kildei til dansk Historie 1917, af Kel. saml. for utgifvande af håndskrifter ror Skandinaviens historia fra 1921, af Vfr tenskapssocieteten i Lund 1925, af Vi­denskabernes Selskab 1941 og af Kgl. humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1943; Medlem af Komitéen for Flensborg og Mellemslesvig 1918-20; For­mand for Dansk Hjælpefond for Sles­vig syd tor Grænsen fra 1920; Næstfor­mand for Dansk-frisisk Selskab fra 1948; Formand for Nordisk Studenter­forbund 1921-22; Direktør i Understøt-telsesanstalten for trængende Efterslægt fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for Itask-Ørsted Fondet 1938-46.

Litterære Arbejder : Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige 1-11 (1906;, Griffenfeld (1910); Kongeloven (1»20); Kollegiestyrets Grundlæggelse (1921); Troeis-Lund (1921); Regensen gennem 100 Aar 01923-25); Det danske Folks Hi­storie 1648-1730 (1929); Sønderjyllands Historie 1805-64 (1934-37); flere Afhand­linger i historiske Tidsskrifter bl. a Gotlandske Forhold under Iver Ak selsøn Tot (1905); Griffenfeld og Fuenmayor (1909); Saxo (1917); The Hittite system of land tenure (Acta Orient VII, 1929); Das antike Syrakus, eine hist.-arch. Unters. (Klui Beiheft XXVIII, 1932). Kedaktør af Hist. Fællesforenings Tidsskrift Fortki og Nutid til 1919; Medredaktør af Son derjyllands Historie (I930ff.): Udgiver af A Fabricius: Danmarks Historie for Folket. 4. Udg. (1914-15); af Troels Lund.: Bakkehus og Solbjerg (1921-22) og Et Liv (1924); af Danmarks Konger (1944) og af Flensborgeren Professor Chr. Paulsens Dagbøger (s. m. Johs Lomholt-Thomsen, 1946).

Adresse : Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

FABRICIUS Lorentz Peter Sogne­præst, Dr. theol., R.p.p.; f. 7. Jan. 1891 i Magleby, Langeland; Søn af For­pagter Oscar Fabricius (død 1940) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1933); gift (10. Nov. 1922) m. Else F. (deko­reret m. N.St.O.M.), f. 9. Aug. 1900 i Nakskov, Datter af Fabrikant Georg Lindhardt og Hustru Caroline f. Chri­stensen.

Student (Døckers Kursus) 1908; cand. theol. 1918; Korpssekretær for K.F.U.M. Spejderne i Danmark 1918-21; Kalds-kapellan ved Fredens Kirke i Odense 1921; resid. Kapellan smstds. 1924; Sog­nepræst til Gislev og Ellested i Fyens

353    _________________

Stift 1927, for Maglegaards Sogn (Mes-siaskirken), Oharlottenlund 1938.

Kirkelig Redaktør ved Fyens Stifts­tidende 1926-35; har holdt Forelæsnings­rækker paa Universitetet i Tartu (Dor-pat), Estland 1925 og 1934; Redaktør alf Menighedsraadenes Blad 1939.

Medlem af Forretningsudvalget for Selskabet for kirkelig Kunst fra 1939, af den danske Komité for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker fra 1939 (Formand fra 1948) og Det lutherske Verdensforbund (Næstformand fra 1948), af Repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1938, af Hovedbestyrel­sen for Landsforeningen af Menigheds-raad fra 1935 (Formand fra 1945), for den danske Præsteforening 1942-46, for Hans Tausens Fond fra 1943, for det økumeniske Fællesraad for Danmark fra 1948 og for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie fra 1949: Medlem af Fin­landshjælpens Centralkomité fra 1942; Medlem af Folketinget (Konservative Folkeparti) 1943-47; livsvarigt Medlem af Hovedbestyrelsen for K.F.TI.M. Spej­derne : Dr. theol. h. c. ved Helsingfors Universitet 1948.

Har skrevet: Danmarks Kirkehistorie I-II, 1; Gislev Kirkes Historie; Sagnet om Danebroge og de ældste Forbindel­ser med Estland; Menighedsraadene og Kirken; K.F.U.M. Spejdernes Haand-bog; Vor Kirkes Reformation; Refor-mationsfesterne 1936; Bag Jordens Ho­risonter (1944); Det moderne Verdens­billede (1947); s. m. F B Fabricius: Danske Slægter Fabricius I—VI; des-aden skrevet større Afhandlinger i Kir­ke og Folk, i Aarsskrift for Selskabet for Kirkelig Kunst, i Den Danske Kir­ke og vor Slægt, i Kbhvns Stifts Aar-bog, i De unges Blad o. m. a. St.

Udenl. Ordener: E.r.K.4.; Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.2'.; NJSt.O.3'.

Adresse: Hartmannsv. 44, Charlot-tenlund.

FABRICIUS   Louis L P L S General­sekretær, cand. jut.; f. 17. Aug. 1B91 i Kbhvn.; Søn af Løjtnant, fh. Forstan­der C C S Fabricdus (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Christiane f. Knudsen (død 1924): gift (30. Juli 1^21) m. Ingeborg Maria F., f 14. Nov. 1893 i Berlin, Datter af Tømrermester Axel Unmack og Hustru f. Kreutzer.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1910; cand. jur. 1919; Assistent i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1919-21- Sekre­tær i Den danske Andelsbank 1921-26; Sekretær for Fællesforeningen for Dan­marks Brugsforeninger 1926, General­sekretær fra 1941, fra 1931 tillige Sekre­tær for Vejle Dampmølle, A. m. b. A. og fra 1941 for Hørskætteriet Linum, A. m. b. A. og Det danske Forlag, A. m. b. A.

___________________Fabr

samt Ira 1946 for Svendborg Konser­vesfabrik, A.m.b.A. og Forenet Andels Export A.m.b.A.

Medlem af den i H. t. Lov af 31. Jan. 1933 nedsatte Kommission vedr. Lov om Arbejdsstridigheder, af Valutakontorets Udvalg af Erhvervsfunktionærer fra 1936 til dets Ophævelse, al Lukkelovs-kommissionerne af 1938 og 1947 og af Handelsskoleraadet fra 1948.

Adresse: Callisenev. 31, Hellerup.

FABRICIUS Otto Overførsler, Hofjæ­germester, R.DM., Chr.XM.T.p.p.; f. 15. Sept. 1887 i Magleby paa Lange­land; Søn af Forpagter Oscar Fabricius (død 1940) og Hustru Kirstine f. Niel­sen (død 1933); gift (16. Okt. 1920) m. Ida F., f. 9. Nov. 1883 paa Hostrup, Datter af Greve Sigismund Schulin (død 1904) og Hustru Anna f. Hastrup (død 1919).

Forstkandidat 1909; Sekondløjtnant 1912; Foretassistent ved Brahetrolleborg 1910, ved Statsskovvæsenet 1911; kst. Skovrider for Tisvilde-Frederiksværk Statsskovdistrikt 1919; kgl. Udnævnelse sammesteds 1920; Skovrider for Frede­riksborg Statsskovdistrikt og kgl. Jæ­germester ved Statsskovene 1934-39; Overførsler ved Vallø adelige Stift 1939.

Formand for Reservatraadet og for Akts. Østsjællands Avis-. Medlem af Dansk Skovforenings Bestyrelse, af Na-turfredningsraadet og af Det konserva­tive Folkepartis Repræsentantskab; Cen­sor ved Forsteksameu. — Korresponae-rende Medlem af Finska Forstsamfun-det.

Udenl. Ordener:  S.N.2".; S.V.31.

Adresse : Hegnetslund pr. Herfølge.

FABRICIUS-BJERRE Frederik Profes­sor, Dr. phil.: f. 9. Jan. 1903 i Kbhvn.; Søn af Læge Ejner Fabricius-Bjerre (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) ost Hustru Anna f. Østrnp (død 1922); gift 1. Gang (1929) m. Maria F-B., død 1938, Datter af Overretssagfører Axel E Lem­ming (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Harriet f. Bramsen (død 1924); gift 2. Gang (1940) m. Ger­da F-B., Datter af Kontorchef V Kan-neworff (død 1931).

Student (Schneekloths Skole) 1920; mag. scient. 1925; Univ. Guldmed. 1928; Dr. phil. (Torsionsfri (Flader) 1934; Adjunkt ved Østre Borgerdydskole 1927-40; Undervisningsassistent i Matematik ved Kbhvns Universitet 1938; Lektor smstds 1940; Professor i Geometri ved Danmarks tekniske Højskole 1942.

Har skrevet: Geometriske Afbild-ningsmetoder (1943); Lærebog i Geo­metri (1947-48) samt Afhandlinger i Fagtidsskrifter, særlig vedr. Geometri i flerdimensionale Rum.

Adresse:   Peter BangsVJ45.   KbhvnJf.

Fabr

FABRICIUS-MØLLER   Johannes Ove

kirurg.    Dr. med.;    f. 11. Jan.   1985   i

Vejle;  San af Læge J  L Møller   (død 1941) og Hustru f. Tolstrup  (død 1927) gift   (16. Okt.  1923)   m.  Læge Tofa Ca stenschiold, f. 27. April 1894 i Tjæreby, Datter af Proprietær C L Castenschiold (død 1927) og Hustru f. Lind (dåd 1937). Student   (Vejle)   1903;    studerede   Po­lyteknik  1903-05;  med.  Eks.  1911;   for-pkellige Kandidatstillinger 1911-13;    Pro-sektor   i   Anatomi    ved   Universitetet 1913-15;   Assistent   ved   Professor  Rov-sings  Klinik  1916;  Assistent ved   Kom­munehospitalets    kirurgiske    Poliklinik 1917;    Prosektor   i   patologisk   Anatomi ved   Universitetet  1917-20;   Assistent   og 2. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospi­tal  1920-22; Z. Reservekirurg ved  Kom­munehospitalet 1922;  Dr.  med. 1922;  1. Reservekirurg    ved    Sundby    Hospital 1922-27;  Læge  ved   Arbejderforsikrings-raadet 1923-27, Læge ved Kbhvns Brand­væsen   1927;    Overkirurg    ved   Aarhus Amtssygehus  1927;  gentagne Studierej­ser  (Kirurgi);  praktiserer som  Specia­list   i   kirurgiske Sygdomme og Kvin­desygdomme  fra 1924:  Medlem af  åar-hus Sundhedskommission   1932-42:  Leder af Aarhus Universitets Normal-anatomi­ske Institut 1933-36;  Medlem af Besty­relsen for Ganespaltekliniken  i Aarhus 1936-37 og for  Mødrehjælpsinstitutionen for   Aarhus,   Skanderborg,   Viborg   og Randers Amter 1939.

Litterære Arbejder: Doktordisputats (Eksperimentelle Studier over hæmor-rhagisk Diathese fremkaldt ved Rønt-genstraaler), talrige Afhandlinger over kirurgiske og patologisk-anatomiske Emner og flere lægevidenskabelige Skrif­ter i populær Form (Kvindens Blødnin­ger (.1938), Kønslivet (1944) og Samliv før Ægteskabet (1949)).

Adresse: Amtssygehuset, Aarhus.

FABRITIUS Albert Bibliotekar, Dr. phil.; f. 17. Maj 1905 paa Frdbg.; Søn af Fabrikant Albert H B Formann (død 1911) og Olga J H Fabritius; gift (24. Juni 1944; m. Translatør Karen F., f. 14. Juni 190S i Kbhvn., Datter af fli. Traifikbestyrer Rudolph Haarløv (se denne).

Realeks. 1922; uddannet ved Veksele­rer- og Bankiervirksomhed 1922-28; selv­stændig genealogisk Virksomhed 1928-J9; Student (privat dimit.) 1933; mag. art (Historie) 1939; Dr. phil. 1946; kst. Bibliotekar II ved Det kgl. Bibliotek 1939, udnævnt 1941; Kasserer og Regn­skabsfører for Det kgl. Bibliotek og Universitetsbiblioteket 1. Af d. 1947; Medredaktør af Danmarks Adels Aar-bog (Præsenslisten) 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie

354

S55

Falb

fra 1939 (Sekretær fra 1948) og for Bibliotekar-Sammenslutningen for de vi­denskabelige Biblioteker fra 1943 (Se­kretær 1946-48, Formand fra 1948); Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Biblioteksforening 1948 og af Hovedstyrelsen for Nordisk videnska­beligt Bibliotekar-Forbund 1948 (Sekre­tær) ; Næstformand i Fællesrepræsenta­tionen for den danske Bibliotekarstand 1948; Medlem af Bestyrelsen for Selska­bet for Staden Københavns Historie og Topografi fra 1947; korresponderende Medlem af Genealogiska Samfundet i Finland 1942 og af PersonhistorisKa Samfundet, Stockholm, 1943: Medlem af Repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1939, Direktør i samme 1948: Arki­var i Selskabet Kjæden fra 1946; Med­lem af Gouvernementet 1949.

Litterære Arbejder: Familien Well-manns Stamtavle (1927) m. fl. Stamtav­ler; H. M. Kong Christian X og hans Slægtninge (1937): Det kgl. Biblioteks Embedsmænd og Funktionærer 1653-1943 (1943); Besættelsestidens illegale Bøger (1945); Danmarks Riges Adel (Dispu­tats, 1946); La litterature clandestine du Danemark occupé (1946); Syge- og Begravelseskassen af 1872 (1948); (s. m. H Berner Schilden Holsten); Baron Charles Joseph Selby's Descendens (1935), Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's Slægtebog I-II 1940 ff.); (s. m. Harald Hatt) ; Haandbog i Slægts­forskning (1943); Redaktør af flere bio­grafiske Værker; Artikler i forskellige Tidsskrifter; Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon (Slægtsoversigter) (1931-44) og ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen.

Adresse:   Cort Adelers G. 3. Kbhvn. K.

FABRITIUS de TENGNAGEL Conrad

Dommer, B.; f. Al. Marts 1885 paa Eng-ballegaard; Søn af Proprietær Harald Fabritiius de Tengnagel (død 1920) oir Hustrn Kirstine f. Laugesen (død 1890); gift (20. Nov. 1914) m. Signe F de T., f. 6. Maj 1890 i Ølgod, Datter af Sog­nepræst F B Bojsen Jensen (død ]«4fii og Hustru Forfatterinden Thyra Jen sen (se denneV

Student (Frederiksborg) 1903; cand. jur. 1909; By- og Herredsfuldmægtig i Saxkjøbing 1911; Dommerfuldmægtig sammesteds 1919, i Kjerteminde 1927; Dommer i Løgstør Købstad og Aars-Slet Herreder med Nibe Købstad og Hornum Herred 1932, i Ning Herred med Hasle, Vester Lisbjerg, Framlev og Sabro Herreder 1941.

Formand for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1919-26; Medlem

af Bestyrelsen for Den danske Dommer­forening 1939.

Adresse: Aarhus.

FABRITIUS de TENGNAGEL Johan­nes M Dommer, R.; f. 19. Jan. 1887 paa Rugballegaard; Søn af Proprietær Ha­rald Fabritius de Tengnagel (død 1920) og Hustru Kirstine f. Laugesen (død 1890); gift (28. Dec. 1915) m. Laura Ingeborg F. de T., f. 15. Dec. 1893, død 1948, Datter af Sognepræst F E Bojsen Jensen (død 1946) og Hustru Forfatterinden Thyra Jensen (se den­ne).

Student (Frederiksborg) 1905; cand. jur. 1910; Byfogedfuldmægtig i Aal­borg 1910; Herredsfuldmægtig i Viborg 1911; Byfogedfuldmægtig i Kalundborg 1914; Dommerfuldmægtig smstds 1919; Dommer i Nakskov m. v. 1934, i Hel­singør m. v. 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Holbæk Amts Sparekasse 1922-34.

Adresse :  Helsingør.

FAHNØE Christian Vicekonsul, R.DM.; if. 20. Jan. 1866 paa Holsegaard, Fyen; Søn af Proprietær L B Fahnøe (død 1890) og Hustru Emilie f. Simonsen (død 1871); gift (26. Sept. 1901) m. Anne Marie F., Datter af Professor, cand. polyt. Christian Krarup (død 1875) og Hustru f. Krarup (død 1901). Præliminæreks. 1882; uddannet ved Handelen; Sekondløjtnant i Artilleriet 1887; udvandrede til Argentina 1890; 1891 Stationsforstander og senere Tra fikinspektør ved The Great Santa Fe & Oordoba Railway Co. indtil 1901 der­efter Forretningsmand. Dansk Vicekonsul i Rosario 1907-48. Adresse: Laprida 1961. Rosario, Ar­gentina.

FAHRENHOLTZ   W H Direktør; f. 7. April 1898 i Kerteminde; Søn af cand. pharm. P Fahrenholtz (død 1927) og Hustru f. Tornøe (død 1940); gift (1. Maj 1936) m. Gudrun F., f. 5. Juni 1904 i Kbhvn., Datter af Grosserer H R Emmeche og Hustru.

Student (Odense) 1917; Dimittent Fra Niels Brocks Handelsskole 1919; uddan­net i Firma Otto Madsen; Disponent i Firma Brødr. Justesen 1926-45; Di­rektør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Anton Petersen & Henius, for Akts. Petersen & Wraae og for Akts. Skandinavisk Export Maltfabrik fra

Formand for Bestyrelsen for Akts. Th. Rich & Sønner 1937-45; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Drochemica fra 1946 og for Foreningen af Producenter af Sukkersaft fra 1946.

Adresse: Skt. Markus Allé 4, Kbhvn. V.

FALBE-HANSEN    Elisabeth Godsejer-inde; f. 27. Dec. i Kbhvn.; Datter af

Bankdirektør G Døcker (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ragna f. Mariboe; gift 1. Gang (5. Jan. 1899) m Godsejer, Fabrikant E V Schou (diM 1925, se Kraks Blaa Bog 1924), Søn af Oberstløjtnant Th. V Schou (død 1912, 66 Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Emilie f. Mariboe (død 1912); 2. Gang (26. Sept. 1942) m. Overretssagfører Viggo Falbe-Hansen (se denne).

Ejer af Palsgaard Gods.

Vicepræsident i Selskabet til Haand-arbejdets Fremme; tidligere Formand for Dansk Filharmonisk Selskab; har oversat engelsk, fransk og tysk Skøn litteratur.

Adresse:   Palsgaard pr. Juelsminde

FALBE-HANSEN  Just Direktør, R,; l 1. Nov. 1683 i Holstebro; Søn af Brand­direktør E Falbe-Hansen (død 1910) og Hustrn Emilie f. Groth (død 1921); gift (14. Juni 1914) m. Cathr. F-H., f. paa Fussingø ved Randers, Datter af Mølle-forpagter Søren Tryde (død 1916) og Hustru Henriette f. Hoff (død 1909).

Lært hos Manufakturhandler S A Has-selbalch, Randers; udgaaet fra Køb-mandsskolens Dagskole 1905; ansat hos Akts. M E Grøn & Son, Akts. Holger Petersen, Wm. Klopper, Hamburg og G Falbe-Hansen, Randers fra 1908; Di­rektør i G Falbe-Hansen, Akts., Ran­ders fra dets Stiftelse 1919, Medlem at Bestyrelsen 1927, Formand 1943.

Medlem af Repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank 1933, af Bestyrelsen for samme 1948, af Be­styrelsen for Randers Aktie-Tømmerhan­del 1935; Formand i Bestyrelsen foi Akts. Falbe-Hansens Konfektion 1944; Næstformand i Bestyrelsen for Forenin­gen af danske Klædegrossister; Med­lem af Handelsretten i Randers. Adresse: Brødreg. 6, Randers.

FALBE-HANSEN Viggo Overretssagfø­rer, R.DM.,D.r.K.H.; f. 28. Marts 1875; Søn af Konferensraad V A Falbe-Han­sen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 19311 og Hustru Veronique f. Hansen (død 1918); gift 1. Gang (14. Marts 1907) m. Oline F-H„ død 1940, Datter af Postholder Larsen; 2. Gang (26. Sept. 1942) m. Godsejerinde Elisabeth Falbe-Hansen (se denne).

Student (privat dimit.) 1894; cand. jur. 1902; Overretssagfører 1905.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Falcks Redningskorps, Kbhvn., Aarhus, Aalborg, Vejle, Akts. Diana, Akts. V Fiedler, Akts. Dansk Aluminium Indu­stri, Akts. Harlang & Toksvig, Rekla­mebureau, Akts. J Sidenius & Søn, Akts. Axel Prip's Skefabrik, Akts. Emulsion,

Falb

356

Akts. Ota, De forenede Havre- og Eis­møller. Selskabet Frilandsmuseets Ven­ner, Etnografisk Samlings Venner og Amagermuseets Venner; Næstformand for Bestyrelsen for Akts. Ford Motor Company og for Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner: Medlem af Be­styrelsen for Akts. Iversen & Larsen. Akts. Eederi- & Handels-Selskabet Mon-tana, Akts. Falcks Redningskorps, Oden­se og Næstved, Akts. Simonsen & Weels Eftf., Akts. Goodyear Tire & Rubber Co., Det gens. Forsikringsselskab Dan­mark, Det danske Kunstindustrimusenm, Kunstindustrimuseetø Venner, Forenin­gen Fransk Kunst. Danmarks Natur-fredningsforening og Kronprins Frede­rik og Kronprinsesse Louises Stiftelse.

Adresse : Holm. Kan. 18, Kbhvn. K.

FALBING   Niels Jh. Overkirurg, R.DM. HTH.; f. 21. Febr. 1673 i Østerby, Tranbjerg1 Sogn; Søn af Gaardejer Jens Olesen og Hustru f. Nielsen; gift (23. Febr. 1910) m. Ellen F., f. 5. Juni 1884 paa Frdbg.. Datter af Kontorchef C I Lage (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Louise f. Severin (død 1942).

Student (privat dimit.) 1890; med. Eks. 1897; fast Kandidat og klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen 1904-06; Reservekirurg ved Kommunehospitalets Afd. V 1907-12, Visitator 1912-13; drev kirurgisk Privatklinik i Kbhvn. 1912-39; Korpslæge i Hæren 1913; Chef for Garnisonshospitalets kirurgiske Af­deling 1914; Overlæge 1918; Overlæge paa Militærhospitalets kirurgiske Afd. 1928-38.

Medlem af Société internationale de Chirurgie.

Adresse:  Platanv. 5, Kbhvn. V.

FALCK Gustav (h. Museumsdirektør, R. DM.p.p.; f. 18. Jan, 1874 i Kbhvn.; Søn af Ejer af Den kgl. Porcelainsfabrik G A Falck (død 1892) og Hustru Fanny f. Thielsen (ded 1919); gift (28. Ang. 1903) m. Violinistinden Karen F., f. 28. Juni 1877 paa Frdbg., Datter af Dr. chir. Æ dent. Alfred Bramsen (død 1932, se Kraks Blaa Bo« 1932) og Hustru Vilhelmine f. Hecht (død 1932).

Student (Lyceum) 1892; cand. phil. 1893; fortsatte kunsthistoriske Studier, bl. a. i Udlandet 1897-1901; Assistent ved den kgl. Kobberstiksamling 1901, Inspektør 1912-19; nye Studieophold i Udlandet i de følgende Aar; Direktør ved Statens Museum for Kunst 1925-30; Sekretær i Ny Carlsbergfondet 1930-35; Kommitteret ved Kronborg Slot 1935-45.

Har    offentliggjort    Afhandlinger    i

Kunstmuseets    Aarsskrift,   Kunstbladet

og nogle udenlandske Tidsskrifter. Udenl    Ordener:   B.K.4.;   Fi.H.R.3'.;

F..H.L.4.;   S.N.21.

Adresse: Soldalen 11, Kbhvn. Ø.

FALCK J H Civilingeniør, Direktør; f. 22. Jan. 1881 i Kbhvn.: Søn af Over-toldinspektør A T Falck (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Marie f. Grau (død 1938); gift (24. April 1917) m. Elise F., f. 28. April, Datter af Fabrikant C M Hess (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Em­ma f. Brincker (død 1928).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1898; cand. polyt. 1905; Inge­niør ved Statsbanerne 1905, Ingeniar-assitent 1911; Baneingeniør 1915; nd-traadt af Tjenesten ved Statsb. 1923; Ohef for C M Hess' Fabrikkers Udsalg i Kbhvn. 1923: Direktør i Akts. C M Hess 1931 og i Akts. I S Hess & Søn 1947.

Prisbelønnet Besvarelse af Den tek­niske Forenings Prisopgave 1911 (Jern­banernes Sikringsvæsen); Forfatter af en Række videnskabelige og populære Artikler og Afhandlinger vedrørende Jernbanevæsen og Opvarmningsspørgs-maal samt af Bogen Kakkelovne og Komfurer samt andet almindeligt Byg-ningsstøbegods (1946): Medarbejder ved Opfindelsernes Bog, Salmonsens Kon­versations Leksikon, Rannkjærs Kon­versationsleksikon samt Teknisk Leksi­kon III; Teknisk Sekretær i Kom­missionen angaaende Sikkerhedsforhol­dene ved Statsbanerne 1914-16; Med­lem af Statsbanernes Signalreglements-ndvalg 1922-27; Medlem af Bestyrelsen for C M Hess1 Fabrikker, Vejle, fra 1919 og for Akts. J S Hess & Søn, Middel­fart, fra 1931; Formand for Foreningen for Leverandører af Bygningsstøbegods i Kbhvn. fra 1932 og for Kbhvnske Stø­begodsforhandleres Handelsforening _fra 1937; Medlem af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte Bolig-opvarmningsudvalg; Formand for Ry-vangs Kvarterets Grundejerlag fra 1945.

Adresse : Norgesmindev. 11. Hellerup.

FALCK William Direktør, R.. D.rK.H.; f. 9. Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Over-diirektør Sophus Falck (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Thyra f. Hansen (død 1933); gift (12. Febr. 1936) m. Mette F., f. 8. Juni i Ikast, Datter af Trikotagefabrikant Christen Sørensen (død 1900) og Hustru Jensine f. Hampen-Nielsen (død 1935).

Uddannelse paa Købmandsskolen og i Falcks Redningskorps; Studieophold i Tyskland; Assistent ved Falcks Red­ningskorps 1913, Overassistent 1917; Di­rektør for Akts. Falcks Redningskorps,

Odense 1919;  adm.  Direktør  for  Akts. Falcks Redningskorps, Kbhvn. 1934.

Medlem af Præsidiet og Kommitteret for De Danske Redningskorps Fælles­forbund: Medlem af Bestyrelserne for Akts. Falcks Redningskorps, Kbhvn., Odense, Aalborg, Aarhus, Vejle og Næstved; Formand for Bestyrelsen for Foreningen til Brandbeskyttelse af Dyr; Medlem af Udvalget ang. Beskyttelse af Befolkningen mod Giftgas 1933 og af Knlandshjælpens Centralkomité.

Tildelt Grande Médaille d'.honneur de la Federation de Sauvetage francaise samt Foreningen til Dyrenes Beskyt-telse's store Guldmedalje.

Adresse: Ørnegaard, Gentofte.

FALK HANSEN Aage Redaktør; f. 10. Okt. 1895 i Esbjerg; Søn af Toldassi­stent Lars Hansen off Hustru Laura f. Outzen: gift 1. Gang (1. Marts 1922) m. Eddy F. H., f. 6. Sept. 1893 i Nak­skov, død 1943. Datter af Provst Fer­dinand Munck (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Eliza f. Aagaard (død 1893): 2. Gang (28. Juni 1945) m. Johanne F. H., f. 12. Nov. 1901 i Ring­købing, Datter af Købmand Peder Pe­dersen og Hustru Antonie f. Petersen (død 1930).

Student (Esbjerg) 1913; cand. theol. 1920; Sekretær i K. F. U. M.'s Central­forening i Kbhvn. 1920-25; Førstesekre­tær sammesteds 1925-30; Leder af Det sociale Arbejde i K. F. U. M.'s Central­forening 1927-48; Sekretær for Dansk Bibelskole 1930-36; kirkelig Redaktør ved Berlingske Tidende; Hedaktør al Lægmandsbladet; Leder af Falk Han­sens sociale Arbejde fra 1948.

Formand for Centralforeningen af K.F.U.M. 1943-45; Medlem af Repræ­sentantskabet for Kbhvns Kirkefond, af Bestyrelsen for Det danske Bibelsel-skab, af Udvalget til Fremme af Bibel­kundskab og af Bestyrelsen for Dia­konissestiftelsen.

Har skrevet: Borgen (1928); Omkring Jesu Opstandelse (1932); Fra de arbejds­løses Verden (i „Dansk'Kirkeliv", 1934); Det vanskelige Liv (1936); Ti Aar blandt Arbejdsløse (1937); Brogede Bla­de (1939); Den indre Front (1941); ud­givet : Dansk Daad (1942, s. m. Profes­sor Hal Koch): Den danske Kirke og vor Slægt (1943); Raske Rids (1946); Krisetider i et Menneskeliv (1949).

Adresse : Emiliekildev. 19 A, Klampen-borg.

FALK-JENSEN   Arild Kontorchef, R. DM.: f. 26. Okt. 1886 paa Frdbs.; Søn af Højesteretssagfører, Landstingsmand P G C Jensen (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Anna Cathrine f. Eggertsen (d»d 1916); gift 1. Gang (6.

Falk

Nov. 1917) m. Marie F-J., f. 18. Juli 18% i Kanders, død 1933; 2. G-ang (11. Sept. 1924) m. Karen F-J., f. 5. Febr 1902 i Randers, Dalre af Lektor, cand theol. Henning Hagerup (død 1941) og Hustru Petrea f. Rasmussen (død 1941). Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; Assistent i Finansmini­steriets 1. Revisionsdepartement 1912; Sekretær 1919; Fuldmægtig 1924; i Fi­nansministeriets 1. Hovedrevisorat 1927-, Ekspeditionssekretær 1931; Chef for 3. Hovedrevisorats 3. Kontor 1937; tillige Assistent hos Justitsministeriets Kasse-inspektør 1912-18 og fung. Fuldmægtig i Justitsministeriets Udførselskontor 1915-17.

Medlem af Udvalgene vedr. Politime­strenes og Dommernes Kasse- og Regn­skabsvæsen samt af Udvalget vedr. Po­litikassernes Forhold m. m.; Medlem af Bestyrelsen for Grosserer Jens Holst's Livrentefond for ugifte Piger 1939 og af Repræsentantskabet l Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1943; Bestyrer af Birkedom­mer Aage Gads og Hustru Helen f. Westenholz' Legat og M Justitsraad-inde Minna Købkes Legat 1947.

Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon 193144.

Har udgivet: Stamtavle over Køb­mand WEB Jensen og Hustrus Efter­kommere (1911, ny Udg. 1940): Juridisk Stat (1928); Studenterne MCMV (1930): Juridisk og Statsvidenskabelig Stat (1935, 1940 og 1946); Fortegnelser over Amts-, Dommer- og Politifuldmægtige i Danmark 1936, over Politifuldmægtige (1938) og over Dommerfuldmægtige (1940, 1943, 1947 og 1949).

Adresse:   Dalgas   Boulevard  53, Kbhvn. F.

FALKENFLETH   Gregers Overlæge; f. 7. Juli 1903 i Kbhvn.; Søn af Redaktør Haagen Falkenfleth (se denne). gift (19. Juli 1930) m. Karen F., f. 10. Sept. 1905 i Kbhvn., Datter af Højesterets­sagfører Johannes Stein (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ellen f. Malling (død 1944).

Student (Ordrup) 1921; med. Eks. 1930; Studierejse til Wien s. A.; Reser­velæge ved Kysthospitalet ved Juelsmin­de 1932-35 og ved Aarhus Kommune­hospitals Tuberkuloseafd. og -station 1936-39; 2. Reservelæge ved Øresunds-hospitalet, Kbhvn. i 1939 og 1940-42; 1. Reservelæge smstds. 1942-44; kst. Over­læge ved Randers Centralsygehus' Tu­berkuloseafd. og Tuberkulosestationerne i Randers Amt 1944; Overlæge ved Skørping Sanatorium 1945; Overlæge ved Randers Centralsygehus' Tuberku-

Falk_______________

loseafd.    og    Tuberkulosestationerne    i Banders Amt s. A.

Formand for Bestyrelsen for National­foreningen til Tuberkulosens Bekæmpel­se, Kanders Afd. fra 1948; Medlem a< Bestyrelsen for Sparekassedirektør Møn­steds Legat (til Hjælp for tuberkuløse og kronisk Syge) fra 1948.

Adresse : Bjellerup Allé 32. Dronning-borg, Banders.

FALKENFLETH   Haagen Redaktør, B.

»M.p.p.; f. 4. 'Febr. 1875 i Kbhvn.; Søn af Fabrikinspefctør •Oluf Hansen og Hustru f. Hansen; gift (i. Sept. 1902) m. Karen Marie F., f. 12. Febr. 1877 i Kbhvn., Datter af Møller Emil Knud­sen og Hustru Magdalene f. Hansen.

Kontorist 1890-95; Journalist ved Dag­bladet Tiden 1896 til dets Ophør 1898; Medarbejder ved Nationaltidende (rå 1898.

(Medlem af Statsministeriets Komité til Modtagelse af Ententens Besættel­sestropper i Sønderjylland 1921: Medlem a-f Journalistforbundets Repræsentant­skab 1932-34, af Bestyrelsen for Forenin­gen af kbhvuske Dagblades Teatermetl arbejdere, for Olaf Poulsen Fonden, for Den kgl. Ballets private Pensionsfond og for Invalide- og Hjælpefonden for Artister.

Udenl. Ordener : B.K.5.; B.L.II.5., C.H.L.5.; E.r.K.21.; M.H.B.3'.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.. Po.P.B.5.; Po.r.K.3.; Tun.N.1.4.

Adresse: Emlliev. 14, Charlottenlnnd.

FALKENSTJERNE Bent Gesandt, K'. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 31. Aujr. 1884 i Kbhvn.; Søn af Folketingsmand, Sog­nepræst F iF IFalkenstjerne (død 1896) og Hustru Henriette f. Fritz (død 192(7); gift (21. Marts 1937) m. Lilian F., f. 16. Jari, 1896, Datter aif Forfatter Nils Collett Vogt (død 1937) og Hustru Siri f. Thyselius (død 1936).

Student (Schneekloths Skole) 1902; cand. jur. 1909; ansat i Udenrigsmini­steriet s. A.; Konsulats- og Gesandt- > skabstjeneste i Paris 1911-12; kst. Fuld­mægtig i Udenrigsmin. 1912; Ekspedi- ' fnonssekretær 1913; Vicekonsul -1914; f ung. Konsul i Chicago 1915; Konsul 1917, tjenstgørende smstds.; Chargé d'Affaires a. i. i Island 1920; f ung. Generalkonsul i Danzig 1921; Lega-tionsraad ved Gesandtskabet i Stock­holm 1922-24, i Berlin 1924-27; Chef for Udenrigsministeriets politisk-handelspo-litiake Afdelings 1. Kontor 1927; Chef for den politisk-juridiske Afdelings 1. Kontor 1928; Chef for Administrations-kontoret 1930; Chef for politisk-juridisk Afdeling 1934; Delegeret ved Forhand­lingerne i Berlin i 1939 om Ikke-An-grebspagten med Tyskland; Gesandt i

Bruxelles og Luxembourg 1940; f ung. Afdelingschef i Udenrigsministeriet 1941; atter Gesandt i Bruxelles og Luxem­bourg 1946; Delegeret ved det interal-lierede ErstatningsDureau, Bruxelles 1946 og ved Forfatterretskonferencen i Brux­elles 1948.

Udenl. Ordener: B.K.5.; B.L.3.; C.H.L.2.; Oo.BÆ.; Pi.H.B.21.; F.Æ.L.3.; Gr.Fr.3.: I.F.2*.; Le.S.2.; N.St.0.21 ; Po.P.R.2. • Bum.Kr.2.: S.Kr.Z.; S.N.2'.; S.V.2'.

Adresse: 56, rue Belliard, Bruxelles. Belgien.

FALKING Aage Generalmajor, General-felttøjmester, K'.DM.HTH.p.p.: f. 9. Juni 1883 i Aarhus; Søn af Hotelejer Hans Peter Falkine (død 1904) og Hu­stru Kirsten f. Jensen (død 1928) • gift (6. Juni 1913) m. Tora Alberta F., f. 13. Nov. i Auning, Datter af Stations­forstander, Løjtnant S Chr. Ibsen. Ban­ders (død 1932) ag Hustru Jenny Mar­grethe t. Ødum (død 1890).

Student (Bokkenheusers Kursus) 1901 • Premierløjtnant af Artilleriet 1904; til Tjeneste i Hærens tekniske Korps fra 1910; Kaptajn 1918: Underdirektør J Hærens tekniske Korps os Chef for Hærens Tøjhus 1924; Oberstløjtnant *v Direktør i Hærens tekniske Korps 1930: Chef for Hærens Vaabenarsenal 1932: Chef ifor Generaltøjmesterkvarteret (Felt-tejmesterkvarteret) 1936; Oberst 1936; iFelttøjmester 1937; Generalmajor, Genc-ralfelttøjmester og Chef for Hæren-tekniske Korps 1941.

Kontroloffficer l U. S. A. 1916-18; Med­lem af Kommissionen Hærens Motor-køretøjtilsyn 1920 og af Skytskommis­sionen 1923-, Medlem af (senere For­mand for) Hærens tekniske Korps' Kassekommission 1926-30; Formand for det i 1947 af Krigsministeriet og Mari neministeriet nedsatte Udvalg vedrøren­de Samarbejdet mellem Civilindustrien og Værnene.

Medlem af Patentkommissionen fra 1933.

Udenl.  Ordener:   Fi.Fr.l.;   Fi.H.B.31.

Adresse :  0-Farimagsg. 30,  Kbhvn. Ø

FALSTER   Otto  Kontorchef,   B.;  f.  19.

Juni 1881 i Skjerne; Søn af Parcellist

Chr.   Nielsen    (død   1887)   og   Hustru

Caroline  f.   Petersen   (død   1932);   gift

(1. Ang. 1911)  m. Ellen F., f. 6. April

1878   i   Kbhvn.,   Datter   af   Landmand

Chr.   Ahlmann   (død   1922)   og   Hustru

Anna f. Steiner (død 1930).

Student (Nykjøbing F.) 1899; cand. jur. 1907; Sagførerfuldmægtig 1907-11; Assistent n. Kbhvns Magistrat 1911; Uverretssagførerbestalling 1911; Fuld­mægtig 1917; Kontorchef i Direktoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen 1917-46.

359

Faur

Formand for Komitéen for ubemidlede Husmødres Rekonvalescens; Sekretær for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse og for Welanderhjemmene; Medlem af Forretningsudvalget for Ko­mitéen til Oprettelse af en permanent Udstilling for Hygiejne, Sekretær til 1947, Kasserer 1944-49: Medlem af Be­styrelsen for Centralbiblioteket for Tu­berkulosepatienter 1942-46.

Adresse: Borgm. Jensens Allé 22, Kbhvn.   Ø.

FANG   Arthur Direktør, Bryggeriejer; f. 14. Juli 1882 i Roskilde; Søn af Køb­mand, Bryggeriejer F B Frederiksen (død 1897) og Hustru Thekla f. Lang-reuter (død 1937); gift m. Magna F., f. Jensen, f. 2. Sept. 1905 i Kornrrup.

Student 1901; journalistisk Virksom­hed: Bestyrer af Eoskilde Bryggeri 1914-19: Bryggeriejer 1919.

Formand for Historisk Samfund for Kbhvns Amt ok ' for Naturfredninsrs-Komitéen for Roskilde og Omegn; Med­lem af Bestyrelsen for Roskilde Biblio­tek (Formand 1922-45) og for Forenin­gen til Gamle Bygningers Bevaring m. m.

Har skrevet: Den gamle Købmands-gaard (1935); Set. Jørgensbjerg (1937); Fra Isef jord til Køge Bugt (1940); Bos-kilde I (1945); et Par Festskrifter m.m.; har udgivet: Mindebog for Arkitektur­maleren J Kornerup (1925) og Karoli­ne Graves' En Almuekvindes Liv (1927).

Adresse : Havncv. 25, Roskilde.

FASTING   Laurits Valdemar fh. Ho­vedbogholder, E.DM.; f. 14. Sept. 1873 i Nakskov; Søn af Bankdirektør, Over­retssagfører C D Fasting (død 1894) og Hustru Elise f. Fasting (død 1938); gift (6. April 1904) m. Inger f. Møller (Ægteskabet opløst).

Alm. Forberedelscseks. (Nakskov) 1890; Assistent i Lollands Spare- og Laanebank 1890. i Kbhvns Handels­bank 1893, i Nationalbanken 1896; Bog­holder ved Nationalbankens Filial i Kolding 1901, ved Nationalbankens Fi­lial d Nykøbing F. 1911; Kontraboghol­der ved Nationalbanken i Kbhvn. (fra 1936 Danmarks Nationalbank) 1919, Ho­vedbogholder 1928-40.

Formand for Den konservative Væl­gerforening i Nykøbing F. 1915-19, for Børneasylet i Nykøbing F. 1917-19; Medlem af Menighedsraadet for St. Markus Kirke 1923-32; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen for National Kunst 1935, Kasserer 1937-44.

Adresse: Birkebakken, Sørupv. "6, trcdensborg

FASTING-HANSEN Carl Rudolph Ge-nerallæge, R.: f. 1. Oktober 1893 i Ri­be; Søn af Provst Simon Hansen (død

1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Anna f. Fasting (død 1938); gift (27. Maj 1927) m. Engelke F-H., f. 4. Dec. 1905 i Brejninge, Datter af Syge­huslæge Knud Poulsen, Korsør (død 1920) og Hustru Harriet f. Weyse Holm.

Student (Bibe) 1911; med. Eks. 1920; Kandidat ved Amtssygehuset og Køb­stad Sygehuset i Banders 1920-22; Re­servelæge ved Øresundshospitalet i Hel­singør 1922-23-, 1. Eeservelæge ved Ban­ders Købstads Sygehus 1924-29; Reserve­kirurg ved St. Josephs Hospital, Kbhvn. 1930-34; Studierejser (Kirurgi) til Paris 1925 og 1926; Specialistanerkendelse i Kirurgi 1932; prakt. i Kbhvn. f rå 1929; Reservelæge i Hæren (Livgarden) 1930-32; Overlæge af Forstærkningen 1932; Overlæge i Hæren (Ingeniørregimentet) 1935; Generallæge og Chef for Hærens Lægekorps 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Lægernes Enkekasse fra 1933 (Næstformand), af Bestyrelsen for Fribolig for Lægeenker fra 1936, af Bestyrelsen for Bøde Kors' Kbhvns Afd. 1934-38 og af Bestyrelsen for Nordisk militær medicinsk Forening fra 1948.

Har skrevet Artikler i Fagpressen om lægelige og militærtaktiske Emner.

Adresse.: Christian d. 2.s Allé 4, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Tibirke pr. Tisvildeleje

FATUM Poul Tegneinspektør; f. 4. Maj 1908 i Kbhvn.; Søn af Bogholder J W Petersen (død 1948) og Hustru Martha f. Fatum; gift (11. Ma.i 1940) m. Hen-ni F., f. 12. Jan. 1920, Datter af kgl. Fuldmægtig Paul Høgild og Hustru Eb­ba f. Ancker.

Bealeks.; Lærereks.; Studentereks. samt Uddannelse paa Statens Tegnelæ­rerkursus; ansat ved Kbhvns Skolevæ­sen fra 1930, Tegneinspektør 1948; har tillige undervist paa Fagskolen for Bog-haandværk 1933-38, paa Statens Tegne-lærerkursus 1938-41 og paa de kommu­nale Aftenskoler 1941-45; faglig Medar­bejder ved Kommunelærerforeningens Blad 1936-41 og ved Vor Ungdom fra 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Tegnelærerforening 1936-46, Formand 1938-46; Medlem af Bestyrelsen f or Dan­marks Tegnelærerforening fra 1938; Le­der af Eoforeningen Kvik's Ungdomsaf-deling fra 1943, Foreningens Formand 1945-49.

Adresse:   Søren   Nordbys   Allé   5,

Kbhvn.  S.

FAURHOLT  Carl Professor, Dr. phil., R.DM.p.p.: f. 1. Febr. 1890 i Terndrup; Søn af Højesteretsdommer O P C Faur-holt (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Marie Kirstine, f. Mayntz-husen (død 1899); gift (3. April 1923)

Faur

360

m. Estrid F., f. 17. Oktbr. 1900 i Fre­dericia, Datter af Generallæge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Helga f. Jensen.

Cand. pharm. 1910; Assistent ved Steins Laboratorium 1910-11; Kemiker ved Fabriksvirksomhed 1911-14; Assi­stent ved Veterinær- og Landbohøjsko-lens kemiske Laboratorium 1914-26; exam. polyt. 1916; Student 1917; Viden­skabernes Selskabs Guldmedalje foi Be­svarelsen af en Prisopgave 1921; Dr. phil. (Studier over Kulddoxyd og Kul­syre og over Karbaminater og Karbona­ter) 1924: Professor i Kemi ved Dan­marks farmaceutiske Højskole 1926, Di­rektør tor samme 1930-42, Rektor for samme 1942.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943.

Udenl. Ordener: I.F.2.; N.St.O.3'.

Adresse : Sundvænget 3, Hellerup.

FAURHOLT Johs. Direktør i Bikuben, R.p.p.; f. 9. Juni 1896 i Viborg: Søn af Højesteretsdommer O P C Faurholt (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Marie Kirstine f. Mayntzhusen (død 1899); gift (23. Juni 1933) m. Eli­sabeth F., f. 28. Jan. 1904 i Slagelse, Datter af Stadsingeniør Th. Karstens (død 1940) og Hustru Emilie f. Madsen (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1914, nand. jur. 1920; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet s. A., Sekretær 1923, Fuldmægtig 1932, Ekspeditionssekretær 1933- Dommer i Kbhvns Byret a. A.; Direktør i Bikuben 1936.

Sekretær i Overformynderiet 1920-34; Sekretær ved den skandinaviske Fami-lieretskommdssion 1922-33; Medlem af Bestyrelsen for Juridisk Forening 1923, tor Foreningren af 1837 Ml forsømte Børns Frelse 1936 (Kasserer 1939), tor Forsørgeteeaforeningen Fremtiden 1936 (Formand 1938), for Sparekassernes Hjælpefond 1939, for Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom 1941 og tor Stipendieforeningen Studenternes Venner (Kasserer) 1941.

Har udgivet kommenterede Udgaver af Ægteskabslovene, Myndighedsloven os Adoptionsloven; Oversigter over Domme i kriminelle Sager.

Udenl. Ordener : Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; I.F.3.; S.N.3.

Adresse: Østerbros. 120, Kbhvn. Ø.

FAURSCHOU Aage Overretssagfører, K. DM.; f. 6. pkt. 1883 i Aarhus; Søn af Statsbaneassistent J H B Faurschou (død 1928) og Hustrn Louise f. Hjuler (død 1936); gift (18. Aug. 1911) m. Må-thilda F., f. 11. April i Kbhvn., Dat­ter af Grosserer Joseph Levin (død

1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hu­stru f. Elliot.

Student (Borgerdydskolen Ø.) 1902: cand. jur. 1907; juridisk Manuduktør 1906-11; Overretssagfører i Kbhvn. 1910; Direktør i Kreditforeningen af Kom­muner i Danmark fra 1933, adin. Di­rektør fra 1937.

Medlem   af   Bestyrelsen  for  Juridisk Forening 1915-24 ojf tor Sagtørerforenin-gen af 1924 1936-39;  Medlem af Besty­relsen for Akts. Joseph Levin & Co. og for Grosserer Joseph Levin og Hustrus         i Mindelegat;    Næstformand   for   liepru-         i sentantskabet   og    Bestyrelsesraadet    i         j Det gjensidige  Forsikringsselskab Dan-        l mark og Formand for sammes Forret-         i ningsudvalg; Medlem af Bestyrelsen for Akts.   J   Saabye   &  O TDerche  og   fru-       : Akts. Kastrup Maskinfabrik. Medlem af Repræsentantskabet for Privatbanken i Kbhvn.

Medlem al Bestyrelsen for Frøken Josephine Schneiders Børnehjem 1935-46.

Adresse: Helleruplnnd AUé 21, Hel­lerup.

FEDERSPIEL    Per T fh. Minister, Landsretssagfører; f. 9. April 1905 i Berlin; Søn af Dr. jur. Holger Feder-spiel (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1964) og Hustru Asta f. Nutzhorn; gift (23-Juni 1934) m. Elin F., f. 8. Dec. 1907 i Kbhvn., Datter af Rektor Otto Zalih (se denne).

Elev paa Harrow School, England 1919-23; cand. jur. 1931: Dagens Nyhe­ders Korrespondent i London 1931-32; Medarbejder ved den danske Delegation under Processen i Haag om Østgrøn­land 1932-33; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 193J; Landsretssagfører 1937: Medhjælper hos Statsadvokaterne i eks­traordinære Sager 1945; Minister for særlige Anliggender i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47; Delegeret ved J<" Forenede Nationers Forsamling fra 1946.

Medlem af Folketinget (Venstre) 1947; Danmarks Repræsentant i De Forenede Nationers Palæstina-Kommission 1947-48.

Medlem af Bestyrelsen for Ole Has-lunds Hus, Akt*.; Formand i Bestyrel­sen for L Levison jun... Akts., Med­lem af Bestyrelsen fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det gamle Bane-eaardsterræn I-XI, for Ejendoms- og Finansaktieselskabet af 1929, for Stu­dentersamfundets Retshjælp, for i"apir-handler Adolf Levison og Hustrus Le­gat, for Eagle-Lion Film Akts. m. m.; Formand for Frihedsfonden 1945: Foi-mand i Bestyrelsen for Akts. Cniteil States Rubber Company 1948; Næst­formand i Forvaltningskommissionen af

361_______________________

1946   til   1947;   juridisk   Raadgiver  for den  britiske Ambassade. Udenl. Ordener:  A.M.F.: Stb.B.E.3. Adresse : Frennehus, Hørsholm.

FEILBERG   Carl   Gunnar   Museumsin­spektør,  Dr.  phil.;  f.  22.   Okt.   1894  i Kbhvn.; Søn af Skolebestyrer H F Feil-berg   (død   1940)   og  Hustru   Anny   f. Olsen   (død  1934);  gift   (5.  Aug.  1924) m.   Martha  F.,  f.   24.   Nov.  1898  i   S-Omme,    Datter   af   Sognepræst   Peter Christian   Georg   la   Cour   Siegumfeldt (død 1933) og Hustru Inge Kathrine f. HoH.

Student    (Østersøgades    Gymnasium) 1912;   cand.   theol.   1919;   Accessit   for Universitetets     historiske     Prisopgave ; 1920- mag. scient. (Geografi) 1933; T)r. phil. 1944; Højskolelærer  i Askov 1920-21 og ved Grundtvigs Højskole, Lyngby 1922-28;  Medhjælper ved Nationalmuse- i ets Etnografiske Samling 1929,  Inspek­tør II 1936.  Inspektør I 1948;   Studier ved la Sorbonne ok Rejser i Frankrig  ; 1922; Studieophold i Belgien 1931; Rejse  i til Iran for Nationalmuseet 1935.

Litterære   Arbejder:   Artiklerne    „Et Hovedværk om  Ploven  og nogle dertil j knyttede   Bemærkninger"   og   „Bidrag ' til  de   afrikanske  Agerbrugsredskabers Kulturhistorie"   i Geografisk Tidsskrift 1931  og 1934;  La Tente Noire  (Dispu- '. tats, 1944);  Afrika,  en Verdensdel luk- ! ker sig op (1945); talrige populære Ar­tikler  og   Artikler   i   Konversationslek­sika.

Adresse: Havnev. 17, Roskilde.

FEILBERG C L Professor, R.DM.; f. 29. Juli 1881 i Kbhvn.; Søn af Forfatter, Do­cent Ludv. Feilberg (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Lida f. Lund (død 1912); gift (12. Maj 1915) m. Kaja F., f. 23. Okt. 1898 i Kbhvn., død 1931, Datter af  Apoteker  Hoffmann og Hu­stru Charlotte f. Steenbuch.

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1905; Assistent ved Landbohøjskolen i Teg­ning og Kulturteknik 1908; f ung. Stats­konsulent (Landbrugets Kraftmaskiner) 1912-16; Docent ved Landbohøjskolen (Jord- og Vandbygning) 1914, Professor i samme Fag 1918.

Har skrevet: Forskellige Lærebøger, Fprsøgsberetninger og Artikler om tek­niske Emner.

Adresse:  Gustav Johannsens V. 42, Kbhvn. F.

FEILBERG  Johanne Læge; f. 11. Maj 1878 i Tarm; Datter af Justits-raad Julius Feilberg (ded 1S10) og Hustru Ritta f. Voss (død 1910); ugift. Student (Odense) 1897- med. Kks. 1905; Kandidattjeneste 1905-10; prak­tiserende Specialist i Hud- og Køns-

__________________Feld

sygdomme fra 1910; Underassietent ved Universitetets Institut for alm. Pathologi 1911-12; Assistent ved Kommunehospitalets IV. Afd. 1911-14; Kommunelæge for Kvinder med vene­riske Sygdomme paa Frederiksberg 1910-16; Kommunal visiterende Læge i Kbhvn. 1915-45; talrige Studierejser til Berlin, Stockholm. Paris. Marseille, Tunis. New York o.fLSt.

Medlem af Bestyrelsen for Tagea Brandte Rejselegat fra 1922; korre-sponderende Medlem af La Sociét,é francaise de dermatologie et de ey-philigraphie 1910, af L« Socdété de Mé-deoine de Paris 1921 og af La Soclété francaise de prophylaxie sanitalre et morale 1921; Diplom før „Services ren-dus å la France" fra Le Oomdté bri-tannique de la Croix Rouge Francaise 1921.

Har for Dansk Kvindesamfund nd-glvet en populær Fremstilling af de veneriske Sygdomme; til en ameri­kansk Kongres en Afhandling om Dansk Lovgivning i Forhold til de veneriske Sygdomme, endvidere Af­handlinger i inden- og udenlandske Fagblade.

Adresse : Valkendorfsg. 20, Kbhvn. K.

FELBO Immanuel Hovedkasserer; f. 20. Juni  1888   i   Kbhvn.;  Søn  af  Kordegn Hans Frederiksen (død 1924) og Hustrn Ane   f    Hansen   (død  1933>;    srift   (7. Nov.  1916)  m. Isabella Mathilda F., f. 26. Juni 1889 i Aarhus, Datter af Værk­mester   Chr.   Jørgensen   (død   1938)  og Hustru Mary-Ann f. Thurlow (død 1939). Uddannelse i Akts.  Hørsholm Klæde­fabrik   og  Akts.   Bunneister  &   Wain; ansat   under   Kbhvns  Kommune   1913; Revisor i Reviaionsddrektoratet 1917; Un­derkasserer i Staden Københavns Hoved­kasse 1922; Stadens Hovedkasserer 1936. Medlem af Forældreraadet for  Holte Gymnasium 1935-36 og  al Søllerød-Hol te Menighedsraad. Adresse: Vejlesav. 13, Holte. Sommerbolig :   Søvej.  Liseleje. FELDING   Svend  Overlæge,   Dr.  med.; f. 29. Marts 1893 i Kbhvn.; Søn af Inge­niør,   Rigsdagsstenograf    Carl   Felding (død  1937)   og   Hustru  Laura  f.  Hald (død 1926).

Student (Ordrup) 1911; med. Eks. 1917; Reservelæge ved Roskilde Amtssygehus 1917-19; Overskibslæge ved de Allieredes Krigsfangetransporter 1918-19; Kandidat og Assistent ved forskellige kbhvnske Hospitaler; Reservekirurg ved St. Jo­sephs Hospital 1925-27; Reservelæge ved Frdbg. Hospitals Gynækologisk- og Fø­deafdeling 1927-34; Dr. med. 1929; Cen­sor i Kirurgi ved Tandlægeskolen 1930-38; Censorsuppleant i Obstetrik ved læge-

Feld_____________________

videnskabelig Embedseks. fra 1937; Spe­cialistanerkendelse i Kirurgi, Gynæko­logi og Obstetrik; assist. Læge ved Kommunehospitalets gynækologiske Poli-klinik 1937; Chef for samme 1938; Over­læge ved Kommunehospitalets gynæko­logiske Afdeling 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1937-40 og Formand for Foreningen 1942-44.

Har skrevet: Experimentelle Bidrag til Spørgsmaalet om Hypophysens Livs­vigtighed (Disputats, 1929) og en Del Afhandlinger over kirurgisk-gynækolo-gisk-obstetriciske Emner.

Adresse: Solsortv. 57, Kbhvn. F.

FELUMB Svend Christian Kapelme­ster, R.p.p.; f. -25. Dec. 1898 i Kbhvn.; San af Pianofabrikant Emil Felumb (død 1920) og Hustru Sophie f. Be#se (død 1923); gift (28. Sept. 1923) m. Wera F., f. 18. Dec. Datter af Vekse­lerer Eli Dahl og Hustru Emilie f. An­dersen.

Student    (Schneekloths   Skole)    1917; cand.  r/hil.; studerede Musik  i Kbhvn. og Paris; Organistvikar i flere kbhvn-ske Kirker fra  1915;  Oboist i  Kbhvns filharmoniske   Orkester   1919-24;   Enga­gementer i Paris og New  York;  Solo-  : oboist  i  det kgl.   Kapel  1924-47;  Diri-   ! gent   for   Musikforeningen   Euphrosyne 1920-.23;     Medlem   af   Blæserkvintetten   i fra   1921;   Kapelmester  i   Tivolis  Kon-  ; certsal   1932;   Musikchef  i   Tivoli 1947; Lærer  ved   Det   kgl.   Musikkonservato-rium 1932. l

Stalfter af Foreningen Ny Musik 1921, Foreningens Sekretær  fra  Stiftelsen  til

1926.   dens   Formand   1926-27;   Næstfor­mand    i    Dansk-Jugoslavisk    Forening 1935;   Formand   for   Studentersamtfun-dets Arbejderkoncerter 1947 og for Mu­sikudvalget i Kulturorganisationen „Ar­te" 1947; Membre du Comité d'Honneur  i de  la  Société  des Amis d'Hector  Ber-lioz;  Memibre du Comit« d'Honneur de  j la   Société   des   concerts   „Pro   Arte",  i Bruxelles.

Udenl.    Ordener:    C.H.L.4.;    I.F.3.; Ju.St.S.4.

Adresse: Lipkese. 2. Kbhvn. Ø.

FENGER  Mogens Overkirurg, Dr. med., R.DM.p.p.;  f. 14. Aug.  1889   i Kbhvn.; Søn   af  Læge   Immanuel   Fenger   (død

1927. se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Thyra f. Bock (død 1906); gift (18. Maj 1916) m. Anne Malthea F., f. 10. Sept. 1891 i Kbhvn., Datter af Profes­sor, Dr. med. Ernst Schmiegelow (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hu­stru Dagmar f. Ohlsen (dørt 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1907; med. Eks. 1913; Dr. med. 1919; Reserve-kirurg ved Rigshospitalet 1924-28; Pro- '

sector chirurgiæ 1929; Overkirurg ved Hjørring Sygehus 1929, ved Diakonisse-Stiftelsen fra Aug. 1939.

Formand   for   Foreningen   af   yngre Læger 1917-19;  Medlem  af Hovedbesty­relsen i Alm. dansk Lægeforening 1921-23. Formand  1940-45:   Medlem af sammea Overvoldgiftsret   1931-40,    Rettens    For­mand   1935-40;   Medlem   af   Bestyrelsen for  det   medicinske  Selskab   i   Kbhvn. 1922-30 og fra 1940 (Vicepræsident 1940-41 og   1946-47,   Præsident 1947-48);  For­mand for Bestyrelsen og Medlem af Bi-rektionen for Akts. Lægernes Hus 1946-48;    Medlem   af   Repræsentantskabet   i Dansk medicinsk Selskab fra dets Op­rettelse  til  1935,  af Kommissionen an-gaaende Lægers Retsstilling 1930 ok af Indenrigsministeriets  Turnuskommission 1934;     Vicepræsident    i    Den    danske Kræftkomité 1940-45. Udenl.   Orden:   Fi.L.2'. Adresse : Dronningensv. 12, Kbhvn. F.

FENGER Poul fh. Forstander; f. 28. Dec. 1877 paa Bilrmg ved. Ringkjøbing; San .     al Proprietær Aug.  Fenger   (død 1907) |     og Hustru  Marie f. Haurh   (død 1896): gift (21. Aug.  1905) m. Asta F., f. 15. Juli 1884  i Hasle, Datter af  Dr. med. Johan Carlsen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Elisabeth f. Hauch. Landbrugskandidat   1902;   Lærer   ved Malling  Landbrugsskole   1902-04;   Kon­sulent og Kursusleder i Horsens Land­brugsforening   og   i    Fællesledelsen   af Kvægavls- og Kontrolforeninger i  Hor-sensegnen  1904-07;   Korstander  for  Ko-rinth  Landbrugsskole 1907-33;   Ejer   af Oharlottenlund pr.  LohaJs fra 1933.

Medlem   af  Bestyrelsen   for   Arbejds­givernes Ulykkesforsikring. Har   udgivet:   Husdyrenes  Anatomi. Adresse: Charlottenlund pr. Lohala. FENGER   V   A   Læge,    R.I>M.,   Ohr. .\ M.T.p.p.;   f.  26.   Marts  189«  i  Kbhvn., Søn   af  Læge  Immanuel   Fenger   (død 1927,  se Kraks Blaa Bog 1927)  og Hu­stru Thyra f. Bock (død 1906); gift  (25. Febr. 1922) m. Else F., f. 24. Aug. 1896 i Kbhvn., Datter af Læge Arent Nielsen (død 1913) og Hustru Marie Kirstine f. Søe-Jensen  (død 1912).

Student (Metropolitanskolen) 1913; med. Eks. 1921; Uddannelse paa for­skellige kbhvnske Hospitaler 1921-25; prakt. i Kbhvn. fra 1926; HofmedSkus ved H. M. Kong Christian X's Hof 1937-47.

Lærer ved Blåtens Politiskole 1924-25 og ved Sygeplejerskeundervisningen paa Amtssygehuset paa Frdbg. 1925-36; For­mand for Dansk Stenografisk Forening (Centralforeningen) 1920-22; Inspekter v«d Det medicinske Selskab : Kbhvn. 1925-34, Sekretær 1934-42, Bestyrelses-

ti 363

Fibi

medlem amstds fra 1942; assisterende Læge i Den alm. danske Lægeforenings Sekretariat 1935. Sekretær 1945; Redan-jør af Ugeskrift for Læger 1943-45; Kas­serer i Lægernes Enkekasse 1944; Med­lem af Bestyrelsen for Kirkens Kors­hær 1945 og for Frit Danmarks Læge­gruppe 1945-46.

Udenl. Orden:  N.O.N.4.

Adresse : Bredg. 56, Kbhvn. K.

FENGER-ERIKSEN Karl Politimester; f. 9. Marts 1899 i Thise; Søn af Sogne­præst K Fenger-Eriksen og Hustru Ka­tharina f. Gøtsche. gift (23. Marts 1935) m. Ellen Margrethe F-E., f. 16. Febr. 1914 i Sahl, Datter af Landsretssagfører Carl Hviid (død 1944) og Hustru Erna f. Larsen.

Student (privat dimit.) 1920; cand. jur. 1926; Politifuldmægtig i Holstebro 1931-45; Politimester i Voer-Nim Herre­der m. v., Horsens 1945.

Adresse: Godthaabsv. 6, Horsens.

FENSMARK A E C C Legationsraad og Chargé d'Affaires, R.,M.T.Kfh., M.T.Kha.p.p.; 1. 3. Majts 1890 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Ingeniør Aug. Fensmark (død 1938) og Hustru Anna Johanne F. (død 1937); gift (24. Juli 1927) ni. Jean Cameron F., f. 7. Nov. i Sydney, Datter af Alexander Came­ron, Petercburgji. Virginia (død 1906) og Hustru Mary Ann C.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1908; cand. phil. 1909; Premierløjtnant 1911; Kammerjunker 1920; Kaptajn 1921: til Raadighed ved Enkedronningens Hof­stat 1921-23; indtraadt i Udenrigstjene­sten 1919; Chef for Udenrigsministe­riets Paskontor til 1923: Vicekonsul i New York 1923-25; Legationssekretær i Rio de Janeiro 1925-28 og i Paris og Lissabon 1928-30; Udenrigsministeriets Tilforordnede i Komitéen for de briti­ske Udstillinger i Kbhvn. 1932; Chargé d'Affaires i Istanbul 1933 og i Athen os; Ankara 1937-39; Legationsraad og Chargé d'Affaires i Bagdad og Tehe­ran 1939; afskediget under Krigen (1941) og genudnæynt derefter (1945); i Mel­lemtiden Fri-Dansk Repræsentant for­uden i Persien og Irak i Libanon, Sy­rien, Ægypten og Belgisk Konjro; Char-Ké d'Affaires i Wellineton 1949.

Udenl. Ordener : B.K.5.; Chin.Ch.Y.3.; F.O.I.P.; F.S.S.4.; F.Æ.L.4.; Gr.Ph.2.; I.Kr.5.; I.M. & L.4.; Ir.H.2.; Ir.T.2.; N.O.N.4;N.St.0.2'.; Po.P.R.3.;Po.r.K.3.; P.Chr.2'.; Rum.St.4.; Ø.r.K.2.

Adresse: Government Life Insurance Building, Customhouse Quay, P.O.B. 111. Wellington, New Zealand.

FERDINANDSEN Aage Assurance-direktør. R.p.p. j f. 4. Marts 1883 i Skovs-hoved; Søn af Handelsgartner F Ferdi-

nandsen (død 1939) og Hustru Eleonora f. Riis (død 1931); gift (26. Maj 1919) m. Frøydis F., f. 18. Aug. i KrisUania, Datter af Grosserer A Winge-Poulsson (død 1905) og Hustru Sally f. Batt (død 1938).

Præliminæreks. (Ordrup Gymnasium) 1899; ansat samme Aar ved det davæ­rende Generalagentur for det engelske Forsikringsselskab Palatine, ansat i det af nævnte Selskab 1903 oprettede Filial­kontor for Skandinavien og Finland og fra 1914 Direktør for dette; fra 1934 tillige Direktør for den danske Af­deling af Commercial Union Assuran­ce Company, London; Medstifter af Forsikrings-Aktieselskabet Vidar 1927 og adm. Direktør for dette.

Medstifter af Forsikringsbiblioteket 1906 og Medlem af dets Bestyrelse til 1933; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsforeningen 1919-29; Formand for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske Forsikringsselskaber 1925-35; Medlem af Bestyrelsen for Assuran­dørsocietetet, Dansk Tarifforening, Dansk Driftstabsforsikring og Central­kontoret for Dansk Brandskade-Stati­stik.

Udenl.    Orden :    Fi.H.R.31.

Adresse:  Strandv. 349,  Klampenborg.

FERLOV  Knud Lektor; f. 21. Okt. 1881 i Kbhvn.; Søn af cand. pharm. Valde­mar Jørgensen   (død 1913)   og   Hustru Ida f. Petersen (død 1913).

Student 1900; Studieophold ved L.i Sorbonne, College de France (Paris) og Ististuto di Studi superiori (Firenze) 1902-03; mag. art. (Fransk) 1905; siden 1906 levet for Størstedelen i Udlandet (Paris, Firenze, Rom. Grenoble); Lek­tor i Dansk ved Roms Universitet fra 1937.

Litterære Arbejder: Stendhals Italien (1924); Frankrig (1931); Italien (1934), har oversat Søren Kierkeeaard til Ita­liensk (1909) og Bergson, Pascal og l'a-pini til Dansk, oversat Søren Kierke-gaard til Fransk i Samarbejde m. J J Gateau.

Adresse : Via Condotti 11. Rom, Ita­lien.

FIBIGER   Vilhelm fh. Minister. Pro­prietær, R., M.T.Kha.; f. 11. Febr. 1886 i Aarup; Søn af Lærer Fibiger (død 1926) og Hustru f. Friedrichsen (død 1915); gift 1. Gang (27. Maj 1909) m. Astrid F., f. Klindt-Sørensen, f. 26. Jan. 1886 paa Fredensborg pr. Skanderborg, død 1941, Datter af Proprietær P Sø­rensen (død 1921) og Hustru Petrea f. Østergaard; 2. Gang m. Esther F., f. 7. Okt. 1894 paa GI. Holtegaard, Dat­ter af Forpagter Hvidberg og Hustru Louise f. Hartnack.

Ejer af Hovedgaarden  Øland 1909-48.

Fibi______________________

Manister uden Portefeuille i Ministeriet Stauning 9. April 1940. Kirkeminister 8. Juli s. A. og Kirkeminister i Ministe­riet Buhl Maj-Nov. 1942: Handelsmini­ster i det andet Ministerium Buhl i 1945.

Sogneraadsmedlem 1917-21; Menigheds-raadsmedlem 1916-46; Formand for De Samvirkende Menighedsplejer 1944 og for Kolonien Filadelfia 1948; Næstfor­mand i landsstyreisen for Santhalmis-sionen; Medlem af HerreKaardsmissio-nens Bestyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet; Medlem ar Diakonissehuset St. Lucas Stiftelsens Be­styrelse; Folketingsmand (Det konserva­tive Folkeparti) for Thisted Amtskred? fra 1920; Næstformand l Partiets Folke­tingsgruppe 1939; Formand for Det kon­servative Folkeparti 1939-48; Medlem af Landbokommissionen af 1931, af Alko-iholkommiesionen, af Raastof- og Pro-duktionskommisslonen og af Kontrol-raadei for Arbejdsgivernes Ulykkesfor­sikring; Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank og af Sta­tens Jordlovsudvalg 1946; Formand for Jordfordelingskommissionen for Sorø Amtsraadskreds 1946.

Adresse : Øland pr. Snedsted og Adolphsv. 18, Gentofte.

FICH Nikolai Brorson Rektor; f. 5. Maj 1894 l Eveldrup; Søn af Provst Johannes Fich (død 1928) og Hustru Margrethe f. Glahn (død 19451; gift (4_. Febr. 1921) m. Ebba F., f. 23. Sept. 1896 paa Frdbg., Datter af Læge H G Nicolay-sen (død 1899) oe Hustru Augusta t. Malmros (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1912; cand. mag. 1919; Adjunkt ved Aalborg Kate­dralskole 1920, Lektor 1934; Rektor for Marselisborg Skole 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Statsskoler­nes Lærerforening 1927-34 og 1937-39; Saadsformand for Aarhus-Divislonen af Det danske Spejderkorps 1941.

Har udgivet kommenterede Udgaver af danske Forfattere; Afhandlinger, Ar­tikler og Anmeldelser.

Adresse:   Marselisborg Gymnasium. Aarhus.

FIEDLER  Svend G Fabrikant, Civilin­geniør; f. 23. Sept. 1884 i Skælskør; Søn af Amtslæge Otto Joachim Fiedler (d»d 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Olavia f. Harboe (død 1919); gift (26. Juni 1918) m. Inge F., f. 17. Jan. M94 i Thisted, Datter af Overlæge Ju­lius Frandsen (død 1922) og Hustru Lilli f. Scharffenberg.

Præliminæreks. (Assens) 1901; cand. polyt. 1910; Jernbaneingeniør i British Colombia 1911-13; Ingeniør ved Hede­hus Teglværk i 1914: Indkaldt til Sik-

_______________________564

ringsstyrken; i Petrograd for Akts. Si­birisk Handelskompagni 1916-18; ansat i Akts. Norsk Elektrokemisk Industri 1918-20; rejste til London for sidst­nævnte 1920; begyndte der egen For­retning med Salg af en stedsebrænden-de Kakkelovn af egen Konstruktion 1921; dannede Firmaet The Cozy Stove Co. Ltd. 1922; købte 1929 Jernstøberiet Cadagan Iron Works i Chelsea til Fremstilling af Ovnene.

Fellow of the Royal Society of Arts; Associate Member of the Institution of Heating & Ventilating Engineers.

Adresse.: The Cosy Stove Co. Ltd., 42, Berners Street, London W. 1., England.

FILSKOV J Bankdirektør; f. 6. Nov. 1880 i Møsreltønder: San af Købmand Johannes Filskov (død 1907) og Hustru Asrathe f. Jensen (død 1921) • eift m. Anna F., f. 24. Marts, Da,tter af afdøde Bygmester R Rasmussen 02 Hustru Anna f. Nielsen-Assistent i Haderslev Bank 1895-99, Bogholder 1899-1901; Ophold forskellige Steder i Udlandet 1901-04; Korrespon dent i Landmandsbanken 1904; Fuld­mægtig i Centralbanken 1906; Kontor­chef i Detailhandlerbanken 1908; valgt af Staten og Hovedbankerne til Direk­tør og Likvidator i Detailhandlerban­ken 1916; adm. Direktør for Kjøben­havns Bank 1918; Bankbestyrer i Kjø­benhavns Handelsbank 1922-48; tillige Underdirektør i denne Bank 1934-48.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, for Akts. Klostergaarden og for Handels akts. H C Clausen; Medlem af Besty­relsen for Akts. H C Clausens Skotøj-fabriker, for Sønderjydsk Centralfor­ening, for Fonden af 4. April 1919 samt af Den danske Kræftkomité; Medlem af Komitéen og Forretningsudvalget for H P Hanssens Mindefond i 1936 samt af Bestyrelsen for Kbhvnske Bankers Forening af 1920 fra Oprettelsen til 1922.

Adresse : Strandv. 35, Kbhvn. Ø.

FILSKOV Tycho Redaktør; f. 23. Maj 1885 i Møgeltønder; Søn af Købmand Johannes Filskov (død 1907) og Hustru Agathe f. Jensen (ded 1921); gift (8. Aug. 19U) med Bilen F., f. 2. Maj 1886 paa Rudegaard, Falster, Datter af Skovrider P dement (død 1929) og Hu­stru Regine f. Brendstrup (død 1938).

Uddannet i Berlin og paa Askov Høj­skole; Medarbejder ved Flensborg Avis 1899-1914, de sidste Aar ansvarshavende Redaktør for en Del af Bladet; som Red­aktør ved Flensborg Avis to Gange dømt for paastaaet Fornærmelser mod tyske Myndigheder, ved Krigens Ud­brud arresteret 2 Maaneder i Flens­borg, derefter prøjsisk Soldat Resten

af Krigen; Redaktør af Dybbel-Posten 1919-24; Udgiver af Ærø Folkeblad fra 1921, Redaktør 1924-27; Redaktør a* Vestslesvigs Tidende 1927-33; Udgiver og Redaktør af Tønder Amtstidende fra 1933.

Har skrevet:  Seks Aar for Rachcl.

Adresse: Kongev. 86, Sønderborg.

FILTENBORG André Grosserer, R.DM. p.p.; f. 21. Sept. 1887 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Henrik Filtenborg (død 1931) og Hustru Ida f. Wolters (død 1936); gift (12. Nov, 1913) m. Marta F., f. Berger, f. 28. April 1889 i Wien.

I Lære hos Firmaet S Seidelin, Kbhvn. 1902-07; ansat i Firmaerne Emil Grunbanm, Berlin og M E Grøn & Søn, Manohester 1907-12; indtraadt i Firmaet Henrik Filtenborg 1912, Medindehaver 1920, Eneindehaver fra 1931; tillige In­dehaver af Firmaet Albert Philipson's Eftf. fra 1932.

Formand i Kbhvns EokUib 1913-15 (Æresmedlem i samme), for Dansk For­ening for Rosport 1932-47, for Nordisk Roforbund 1936 og 1946, for Akts. I C Filtenborg i Aarhus fra 1933 og for Etatsraad Chr. Filtenborg og Hustrus Studielegat; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund fra 1932 og af Forretningsudvalget fra 1936, af Besty­relsen for Danmarks Olympiske Komité fra 1932 og for Etatsraad Chr. Ftlten-borg og Hustrus Legat for trængende Haandværkere og Handlende i Aarhus; Medlem af Bestyrelsen for 1'oreniugen af danske Manufaktur-Grossister.

Har modtaget Dansk Idrætsforbunds Ærestegn i Guld, Finlands Gymnastik-og Idrætsforbunds Ærestegn, Dansk For­ening for Rosports Ærestegn i Guld, Norges Roforbunds Guldmedalje, Sven-ska Roddforbundets Ærestegn i Guld.

Udenl.  Orden:  S.N.3.

Adresse :  Kalvebod  Brygge 2, Kbhvn.  V.

FINK  Dan Arkitekt; f. 10. Okt. 1908 i Aabenraa; Søn af Arkitekt Jep Fink (se denne); gift (24. Okt. 1941) m. Lil-Han F., f. 22. Juli 1907, Datter af Gros­serer Carl Butenschøn (død 1927) og Hustru f. Klein.

Student (Sorø) 1927; Uddannelse paa Kunstakademiet i Kbhvn. og paa den tekniske Højskole i Karlsruhe; Studie­rejser i Europa (Det Stoltenbergske Le­gat) 1933 og 1934; Leder af Kunstaka­demiets bygningstekniske Studiearkiv fra 1930; Lærer i Husbygning ved Kunstakademiets Bygningsskole 1933-39; Medlem af Arbejdsfællesskabet Koopera­tive Arkitekter 1934-38; egen Virksom­hed fra 1938.

Gennem Aarene Medlem af en Række Udvalg indenfor Akademisk Arkitekt-

___________________Flnh

forening, bl. a. af det særlige Nævn efter Befrielsen i 1945 og af Repræsen­tantskabet for Statens Byggeforsknings­institut.

Har bl. a. opført større Boligbebyg­gelser for Arbejdernes Andelsboligfor­ening i Kbhvn., flere Fabriksanlæg og -udvidelser, Forsamlingsbygning paa Skamlingsbanken samt Udvidelse af Aabenraa kommunale Sygehus (s. m. Jep Fink).

Er raadgivende Arkitekt for flere In­dustrivirksomheder og Medlem af Besty­relsen for flere erhvervsdrivende Sel­skaber.

Adresse:   Henriksholms   Allé   21, Vedbæk.

FINK Holger Købmand, fh. Borgmester, R.DM.; f. 16. Juli 1879 i Stubben): Søn af Gaardejer Peter Fink (død 1916) oiz Hustru Cæcilie f. Hanssen, Nørremølle (død 1888): gift (1. Juli 1906) m. Poula F., f. 16. Okt. 1879 i Aaby ved Aarhus, død 1944, Datter af Gaardejer Poul Jensen (død 1892) og Hustru Kirstine f. Jensen (død 1927).

Uddannet i Forretninger i Vejen, Broager og Flensborg samt paa Jyl­lands Handelsakademi; Købmand i Aabenraa.

Borgmester i Aabenraa 1920-46; Med­lem af Nationalbankens Repræsentant­skab 1923-36, af Danmarks National­banks Bestyrelse og Repræsentantskab fra 1936; Formand i Sønderjyllands Kreditforening; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dagbladet Ilcjmdal og for Akts. Cimbria; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Spritfabrikker og for Akts. Danisco; Medlem af Direktio­nen for Akts. Sønderjydsk Frøforsyning, Frøavl og Frøhandel; Medlem af Tu-ristraadet; Administrator for de tidli­gere tyske Privatskolers Schatzamt og Deutsche Selbsthilfe.

Adresse: Klinkbjerg 1. Aabenraa.

FINK  Jep Arkitekt; f. 10. April 1882 i Stubbom; Søn af Gaardeier Peter Fink (død 1916) og Hustru Cæcilie f. Hans-sen, NørremeUe (død 1888); gift (20. Juni 1907) m. Esther F., f. 19. Nov. 1881 paa Vallekilde Højskole, Datter af For-slånder Ernst Trier (død 1)894) og Hu-etru Julie f. Marstrand (død 1881).

l Tømrerlære i Vejen 1897; i to Aar Elev paa Vallekilde Haandværkerskole i senere Værkfører i Hambore m. fl. St. Fra 1907 Arkitekt i Aabenraa. Gjorde Tjeneste som Underofficer i Reserven i Krteen 1914-18.

Bygningskyndig Direktør i Jydsk Hy­potekforening; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Cimbria Tømmerhandel.

Adresse:   Aabenraa.

Fink___________________

FINK Olav Gaardejer, R.; f. 2. Okt. 1877 i Stubbom; Søn af Gaardejer Peter Fink (død 1916) og Hustru Cæcilie f. Ilanssen, Nørremølle (død 1888); gift 1. Gang (8. Ma.j 1902) m. Margrcte F., f. 12. Jan. 1877 i Kaastrup, Sjælland, død 1930, Datter af Husmand Anders Jensen og Hustru Dorthe f. Madsen; 2. Gang (6. Sept. 1933) m. Kathrine F., f. 6. Sept. 1890 i Strellev, Datter af Gaard­ejer P M Nielsen ok Hustru Else Marie f. Lauritsen. Elev paa Efterskoler i Danmark samt

Faa Vestbirk Højskole; købte Eiendnm Brændstrup   1902;   deltaget  i   Krieen som   Landstormsmand.

Formand for Brændstrup Forsam­lingshus 1905-43; Medlem af Vælger­foreningens Tilsynsraad fra 1909 til Foreningens Opløsning; Medlem af Rødding Sogneraad fra 1920 ok af Ha­derslev Amtsraad 1922-35; Formand for Haderslev Vesteramts Grænseforenine fra 1930- Soeneraadsformand i Rødding 1937-46.

Adresse: Brændstrup pr. Gram

FINK Troels Docent, Dr. phil.; f. 18. April 1912 i Aabenraa; Søn af Arkitekt Jep Fink (se denne); gift (20. April 1943) m. Kirsten F., f. 24. Juni 1913 i Aarhus, død 1947, Datter a£ Landsrets­sagfører Carl Holst-Knudsen (se denne).

Student (Aabenraa) 1930: cand. mag. 1936; Sekretær i den sønderjyske Politi-adjudantur 1936-38; Sekretær for De sønderjyske danske Samfund 1940-42; Dr. pMl. 1941; LeKtor i Sønderjyllands Historie ved Aarhus Universitet 1942-46; Docent i Historie med særligt Henblik paa Sønderjyllands Historie ved Aar­hus Universitet fra 1946; tillige Uden­rigsministeriets Konsulent i slesvigske Spørgsmaal fra 1946.

Formand for Jysk Selskab for Histo­rie, Sprog og Litteratur; Medlem af Landeværnets Kontrolkomite, af Besty­relsen for Erhvervsarkivet i Aarhus og af Det lærde Selskab i Aarhus.

Har skrevet: Udskiftningen i Sønder­jylland indtil 1770 (Disputats, 1941); Rids af Sønderjyllands Historie (1943); Vejledning i Studiet af Sønderjyllands Historie (s. m. J Hvidtfeldt, 1944).

Adresse: Carl Jensens V. l, Hosen-vang, Aarhus.

FINNEMANN   BRUUN E Direktør: (. 4. Okt. 1898 paa Sandageraaard • Søn af Forpagter Stephan H Bruun (død 1922) og Hustru Christine f. Finnemann (død 1947); gift (12. Aug. 1932) m, In­ger F. B., f. 23. Sept. 1911 i Slange­rup, Datter af Proprietær Laurids Grønning (se denne).

Student (Odense Katedralskole) 1917; cand. phil. 1918: ansat ved den konser-

_______________________366

vative Provinspresse 1918-29; derefter Medarbejder ved Den konservative Ge­neralkorrespondance; tillige Sekretær for Det konservative Folkepartis Hiigs-dagsgruppe til 1945; Udgiver af Dag­bladet Esbjergbladet; Direktør i Akts. Grønlandsk Havfiskeri, Esbjerg.

Medlem af Bestyrelsen for Akte. Den konservative Presse, Akts. Vestavis, Akts. Ribe Stifts-Tidende, Akts. Arup & Bruhn og Akts. Bornholms Levertranfa-brik; Medlem af Delegationen for Land­mandsbankens Ordrup Afd., af Strand-fredningskommissionen 1934-36, af Gen­tofte Kommunes Skolekommission 1937-44, af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen Frie Erhvervs Værn fra 1938 og af Jern-baneraadet fra 1941; Formand for Til-synsraadet for Amtsarbejdsanvisnlngs-knntoret for Kbhvns Amtsraadskrertn 1942-44; Medlem af Folketinget (Ribe Amtskreds) 1943-45; Medlem af Udvai-gct ang. Spiritus- og Gærordningen fra 1945 og af Bestyrelsen for Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolie-industri fra 1943.

Har skrevet Afsnittet om Organisatio­nernes Udvikling i „Konservatismens Historie" (1936).

Adresse: Clarasv. 13, Charlottenlunrt og Kongens;?. 38, Esbjerg.

FINSEN   Aage Kreditforeningsdirekter, K'.DM.p.p.; f. 9. Marts 1891 paa Frdbg.; Søn af By- og Herredsfoged Olaf Fin­sen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Inge f. Bojesen: gift (8. Juni 1918) m. Ingrid F., f. 8. Jan. 1894 i Kbhvn., Datter af Dommer Karl Stephensen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Emmy f. Læs-søe (død 1947).

Student (Nykjøbing F.) 3509; cand. jur. 1915; Fuldmægtig paa By- ok Her­redskontoret i Nykjøbing F. 1915. ved Kbhvns Amts søndre Birk 1916-20; Se­kretær i Indenrigsministeriet 1917, Fuld­mægtig 1923, Ekspeditionssekretær 1931. Kontorchef 1932-36; adm. Direktør for Kbhvns Kreditforening 1936; tillige kst. Departementschef i Indenrigsministeriet 1941-42.

Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1922-29; Redaktør af Sogneraadstidende 1928-37; Formand el­ler Sekretær for forskellige ministerielle Kommissioner; Medlem af Fællesdirek-Monen for Finseninstitutet og Radium­stationen i Kbhvn. fra 1929, Formand fra 1935; Medlem af Repræsentantska­bet for Akts. Investor fra 1936, For­mand fra 1944, af Bestyrelsen for I/S Berlingske Tidende fra 1937, Formand fra 1939, og af Bestyrelsen for Akts. Det Berlingske Bogtrykkeri 1937-46, Formand 1939-46; Formand i Besty-

367________________________

reisen for Akts. De Berlingske Virk­somheder fra 1946; Næstformand i Be­styrelsen for Laanefonden for kortfri­stede Prioritetslaan: Formand i Direk-t.ionen for Kysthospitalet paa Refsnæa fra 1941; Medlem af Repræsentantska­bet for Kbhvns Brandforsikring 1938 og af dettes faste Udvalg 1944; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kryolitselskabet Øresund 1945.

Har skrevet: Hovedtræk af den køb­stads-, sogne- og amtskommunale For­valtning (1929); Skematisk Fremstilling af gældende dansk Lovgivning om di­rekte Skatter (1937).

Udenl.  Ordener:   E.Ø.K.3.;   I.F.2.

Adresse.:  Gisselfeld Allé 14,  Gentofte.

FINSEN    Helge Arkitekt, Hypotekfor-eningsdirektør; f. 1. Marts 1897 paa Frederiksberg; Søn af Dommer John Pinsen (død 1930. se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Nanna f. Meyer; gift (22 Okt. 1927) m. Pianistinden Merete Finsen, f. 26. Juli 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Generalmajor, Kammerherre Tor­ben Grut (se denne).

Student (Herlufsholm) 1915; cand. phil. 1916; Afgang fra Kunstakade­miet 1927; Studierejser til England, Frankrig, Tyskland, Italien, Græken­land og Tyrkiet; Ny Carlsbergfondets Rejsestipendium 1933; Fremmedmedlem af Ecole Francaise d'Athénes; opmaalt og rekonstrueret Thebanernes Skatkam­mer i Delfi i 1926; deltaget i de sven­ske Udgravninger paa Peloponnes samt opført Museet i Vasiliko i Messenien 1933. Kursusleder ved Kunstakademiet 1943-44; bygningskyndig Direktør i Kbhvna Hypotekforening 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening (Sekretær) 1931-37: Le­der af Akademisk Arkitektforenings Voldgiftsret og Lovudvalg 1940-41 og af Det, særlige Nævn 1945-46: Medlem af „Ringen "s Hovedledelse 1942-45: For­mand for Frit Danmarks Arkitektgrup­pe 1946; Medlem af Styrelsen for Sel­skabet for Arkdtekturiliistorie 1947.

Har opført (s. m. S Harboe) Albert 'Leths Stiftelse ved Herlufsholm, Klub-.iiis for Rungsted Golfklub, Fabriks-bygning for Akt«. Jørgen Petersen & Co., Sygeplejerskebolig ved Kbhvns Sy­gehjem, Værksteds- og Kontorbygning for Kbhvns Smørrebrøds Akts.. Admi­nistrationsbygning ved Rabekkeværket (Bornholm), Nybygninger for Carl Al-lers Etablissement, Villaer, Landhuse m. m.

Har skrevet:  Ung dansk  Arkitektur (1947); Rundetaarn og Trinitatis Kirke

_____________________Fise

(s.   m.   F   Weilbach,   1933);   Bogafsnit, Tidsskriftartikler o.  a.

Adresse : Berlingsjbakke 8, Charlotten-lund.

FINSEN   Nul le Forfatterinde; f. 8. Dec. 1869 i Reykjavik; Datter af Landshøv-ding over Island (senere Overpræsi­dent i Kbhvn. og Indenrigsminister) Hilmar Finsen (død 1886) og Hustru Olufa f. Bojesen (død 1908); ugift.

Lærerinde ved Slomanns Latinskole 1891-1904.

Litterære Arbejder: Fra Bjornsone sidste Aar (1913): Fra Bjornsons Hjem (1917); en Del Artikler og Kroniker i inden- og udenlandske Blade.

Adresse : Gisselfeld Allé 14, Gentofte.

FISCH-THOMSEN   Børge Landsretssag­fører; f. 13. Juni 1908 i Aarhus; Søn af Købmand William Thomsen (død 1940) og Hustru Thyra f. Fisch; gift (17. Jan. 1936) m. Gudrun F-T., f. 22. Maj 1911 i Kbhvn., Datter af Slots-gartner, Havebrugskandidat Axel Ulle-riks og Hustru Ane Marie f. Jensen.

Student (Aarhus Kathedralskole) 1927; cand. jur. 1934; Dommerfuldmægtig i Fredericia 1934; Sagførerfuldmægtig i Vejle s. A.; Landsretssagfører i Vejle 1938; offentlige og beneficerede Sager 1949.

Kasserer for Vejle Kirker og Kirke-gaardsværge 1945; Medlem af Sagfører-raadet 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Carl Hansens Rutebiler, Vejle 1948.

Adresse: Egkholt pr. Vejle.

FISCH E R Adam Billedhugger; f. 28. Juli 1888; Søn af Kreaturkommissionær Conrad F Fischer (død 1916) og Hustru Alexandra f. Matthiessen (død 1937); gift (2. Marte 1915) m. Malerinden El­len F., f. 7. Aug. 1869 i Kornerup, Dat­ter af Sognepræst J Th. Kragli og Hu­stru Eline f. Hertel (død 1935).

Student 1907; paa Kunstakademiets Tegne- og Malerskoler 1908-13; Ophold i Paris 1913-33; Medlem af Salon d'Au-tomne 1919; Lærer paa det skandinavi­ske Akademi i Paris 1924-25; Medlem af Grønningen fra 1922; Medlem af Unionalen; udenlandsk Medlem af Kungl. Akademien for de Fria Kon-sterna. Stockholm.

Raadgiver ved U.N.E.S.C.O.s General­forsamling i Paris 1946; Medlem af den danske TJ.N.E.S.O.O.-Nationalkommis-sion 1947.

Arbejder paa Museerne i Aarhus, Baltimore, Goteborg, Horsens, Kbhvn., Malmø, Odense, Oslo, Stockholm, Tøn­der og Vejle samt Ove Rodes Mindes­mærke, Kbhvn., 1938.

Fise___________________

Tildelt   Eckersberg-Medaljen  1936   og det Anckerske Legat 1936.

Adresse : Femvejen 2, Charlottenlund.

FISCHER Albert Dr. med., B.; f. 23. Juli 1891 i Kbhvn.; Søn af Organist E A Fischer (død 1946) og Hustru f. Boje­sen (død 1921); gift m. Grethe F., f. 2. Sept. 1909, Datter af Maskiningeniør Chr. F Sørensen og Hustru f. Krause. Student (Hesselager) 1910; med. Eks. 1919; Assistent ved Universitetets In­stitut for alm. Patologi 1914-15, ved Rockefeller Institutets Afd. for eks­perimentel Kirurgi i New York 1920-22 os igen ved Universitetets Institut for alm. Patologi 1922-26; Dr. med. (Tissue Cultnre) 1925; Leder af en Af­deling for Vævsfysiologi paa Kejser Wilhelm-Institutet i Berlin-Dahlem 1926-32; Leder af Carlsbergf ondets biologi­ske Institut fra 1932.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen til Kræftens Bekæmpelse 1936, af Bestyrelsen for Biologisk Sel­skab 1936 (Formand 1944-48), af Leopol-dinske Akademi i Halle 1932, af Royal Society of Medicine, Budapest 1937 og at Videnskabernes Selskab 1944; Med­lem af Det kgl. norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1948: Æresmedlem af Consejo Superior De Investigaciones Cientificas, Madrid 1947 og tildelt dets Guldmedaille; tildelt Scheele Medaillen i Guld af Kemiska Sållskapet, Stock­holm 1947.

Adresse: Carlsbergtondets biologiske Institut. Tagensv. 16, Khhvu. N.

FISCHER Bent Kontorchef, R., M.T.Kha. p.p.; f. 4. Nov. 1908 paa Frdbg.; Søn a* Kontorchef I P Fisoher (død 1927) og Hustru Olga f. Schumacher (død 1948); gift (3. Juli 1935) m. Heinke F., f. 10. Maj 1912 i Kbhvn.. Datter af Pro­fessor, Dr. phil. Erik Arup (se denne). Student (Frdbg. Gymnasium) 1927: cand. jur. 1933; Dommerfuldmægtig i Mariager 1933; Sekretær i Indenriers-ministeriet s. A., Fuldmægtig 1942, f ung. Kontorchef 1946; Kontorchef i Ministeriet for Byggeri og Boligvæsen 1948; tillige Sekretær i Sundhedsstyrel­sen 1934 og i Medicinal-Nævnet 1939 samt Medlem af Nævnet 1942.

Næstformand i Husleje udvalget af 1946 og Medlem af Huslejeudvalgene af 1948.

Har   udgivet:   Kommenter  tal  Bolig-anvisningsloven  (s. m. Erik Schultz). Odenl. Ordener: N.St.O.31.; Sv.r.K.FT. Adresse : Dyrehavev. 31, Klampenborg. FISGHER Carl  Kunstmaler; f. 4. Sept. 1887 i  Vejle; Søn af Urmager Magnus Fischer ok Hustru f. Seidel (død 1897) • gift (19. Juni 1913)  m. Ely Viktoria f. Olsen,  f. 14. Marts 1895 i Ordrup.

____________________        368

I Malerlære 1903-07; Blev paa Kunst­akademiet 1903-07; Udstiller paa Char-lottenborg siden 1912; modtog Eckers-berg-Med»ljen 1922.

Adresse : Aaboulevard 80, Kbhvn. N.

FISCHER Egil Byplanarkitekt; f. 21 Okt. 1878 i Kbhvn.; Søn af Kunstmaler Hans Fischer (død 1886) og Hustni. Kunstvæverske Emma f Fabrlcius (død 1929); gift (12. Juni 1943) m. Olga F., f. 5. Juni 1920 i Svendborg. Datter af Snedker Axel Hersom og Hustru Anne Kathrine f. Faisrh.

Murersvend 1896; Afgang fra teknisk Skole i Kbhvn. 1897: uddannet paa Ar­kitekterne M Nyrops og M Borchs Teg­nestuer 1897-1904 og ved 6 Aars Studie­rejser, særlig i Tyskland, Italien og Spanien. Tildelt det Stoltenbergske Le­gat 1912, Eckersbergmedaljen 1939 og Forskønnelsesforeningens Medalje 1941.

Har arbejdet med Byplanlægning og Byggelovgivning som Speciale; deltaget i en Række Byplankonkurrencer og til­delt Præmier i Kbhvn. (bl. a. Bane-gaardsterrænets og Raadhuspladsens Ordning), Aarhus. Odense. Randers ou Holbæk; planlagt ok grundlagt Fem-mølier-Strand.

Forfatter af en Række Afhandlinger og Artikler om Byplanlægning og Byg­gelovgivning bl. a. : i Forskønnelsesfor­eningens Bog om Kbhvn. 1914 og i for­skellige Tidsskrifter og Blade; Forfat­ter af En Bebyggelsesplan for de cen­trale ældre Dele i Aarhus (1939), Byg­gelovgivningen (1939) og København, Et Byplanstudie (1940).

Byplankonsulent for Svendborg, Hor­sens, Dragør og Ebeltoft; udpeget af Indenrigsministeriet som Byplanteknisk-Sagkyndig 1939; Medlem af den tekni­ske Kommission for Kbhvns nye Byp> gelov 1911; Formand for Akademisk Ar­kitektforenings Byggelovsndvalg af 1929 og Medlem af Kunstnersamfundet.

Har bygget Udstrtllingsvillaerne i Aar­hus 1909, Villaer og mindre Bygninger rundt i Landet og, s. m. O Petri, Hol­bæk Kasernerne 1913.

Adresse : Nikolaj  PI. 5, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Nørrehald   pr.   Fem-tnøller.

FISCHER  Johan Landsdommer, R.; f. 4. Marts 1891 i Thisted; Søn af Amtsfuld-mægtiK Chr. Fischer (død 1896) og Hu­stru Louise f. Weilbach (død 1922) ; gift 1. Gang (16. Juni 1917) m. Anne Grethe F., f. 30. Mart« 1895 paa Frdbg., død 1934, Datter af Professor Oscar EHinger (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Ida f. Holten (død 1945); 2. Gang m. Ingeborg (In ge) Marie Berith F., f. 31. Jan. 1906, Datter af Postmester Fritz Vollertzen,

J69     ______________________

Student (Østersøgades Latinskole) 1909; cand. jur. 1915; Overretssagførerbeetal-ling 1919; Sekretær i Justitsministeriet 1919; Fuldmægtig 1923; kst. Statsadvo­kat i Kolding 1925-27; Dommer i Kbhvns Byret 1929; Statsadvokat i Viborg for Vestre Landsrets 2. Statsadvokatur 1931, for 3. Statsadvokatur i Sønderborg 1939; Dommer i Østre Landsret 1944.

Besidder af Generalkrigskommissær Christian Fisohers FUeicommis; Eforns for Den større Fischereke Stiftelse.

Adresse:   Lysagerv. 20, Charlottenlund.

FISCHER Josef Bibliotekar; f. 15. Aug. 1871 i giéfok i Ungarn; Sen af Køb­mand Jacob Fischer (ded 1908) og Hu­stru Rosalie f. Fischer (død 1914); gift (21. Maj 1901) m. Paula F., f. 26. Dec. 1878 i Kbhvn., Datter af Klasselotteri-kollektør Lion Eichel (død 1888) og Hustru Sara f. Goldschinidt (d»d 1921).

Rabbinatseksamen i Eisenstadt 1893; Bibliotekar og Religionslærer ved dot mosaiske Trossamfund i Kbhvn. fra 1893, 1901-32 tillige Fattiginspektør ved eani-me; Redaktør af Tidsskrift for jø­disk Historie og Literatur 1917-25.

Har udgivet: Stamtavlen Eichel(1904); Simon Lazarus og hans Efterkommere (1911); Hartvig Philip Eée og hans Slægt (1912): J C E Michaelsen og Hu­strus Forfædre (1913); Barnch Israel« Efterkommere (191$); Mindeskrift l Anledning a( Hnndredaaredagen for Anordningen af 29. Marts 1814 (1914, sammen med Julius Salomon); Slægten Levin-Fridericia (1916); Simon Isac Kai-kar og hans Slægt (1917); Abraham Elias og hans Efterkommere (1918); Fa­milien Philipsen i Pilestræde (1920, sammen med Th. Hauch-Fausbøll); Stamtavlen Melchior (1920); Jacob Si­monsen og Hustru Rose, født Hahn og deres Forfædre (1923); Medredaktør af Festskrift l Anledning af Prof. D Simonsens 70-aarige Fødselsdag (1923); Slægten Salomonsen (Nyborg) (1927). Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon; Slægten Lucas (1948); En Nakskov Slægt (1949). Adresse : Ny Kongensg. 6, Kbhvn. K.

FISCHER Leck Forfatter, R.; f. 26. Marts 1904 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Otto Leck Fischer (død 1911) og Hustru Marie f. Hansen; gift (16. April 1930) m. Isa Inger F., f. 24. April 1903 i Fredericia, Datter af Købmand Rohde Nissen (død 1941) og Hustru Regina f. Ocklind (ded 1942).

Præliminæreks. 1919; Handelseks. 1922; Bankassistent 1920-28- Forlags-konsulent 1928-30; H C Andersen-Minde-medaljen 1932; Emma Bærentzens Le­gat 1932; Carl Møllers Forfatterlegat

________________________FISC

1933; Otto Benzens Forfatterlegat 1935;

det Anckerske Legat 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1932-39, Næstformand 1938-39; Medlem af Bestyrelsen for Dan­ske Dramatikeres Forbund 1944, For­mand 1946, af Bestyrelsen lor Drama-Ret 1946 og af Statsradiofoniens Pro­gramudvalg 1946; Præsident for Nor­disk Dramatiker Union 1947.

Har skrevet Romanerne: Leif den Lykkelige (Trilogi, 1928-29, samlet Ud­gave 1935); Karrégade 23 (1930); Abe­huset (1931); En Dreng fra Gaden (1932); Kontormennesker (1933); Det maa gerne blive Mandag (19J4); Festen i Skelsted (1936); Hvordan i Morgen? (1938); En Kvinde paa Fyrre (1940); Kaptajnen (1941) • Karriere (1942); Sid­ste Sommer (1943); Feberdans (1946); Ungdoms Latter (1947); Noveller: Kon­gens Ansigt (1943); Digte: Deltager i Antologien Der brænder en Ild (illegal Udg. 1944); Skuespillene: Krøbling (1930); Før Syndfloden (Aarhus Teater 1934); Barnet (Betty Nansen Teatret, det ny Teater, Oslo 1936, Vasateatret, Stockholm 1937) • I det tomme Hus (Betty Nansen Teatret 1936); Fraskilt (Aarhus Teater 1938); Syndebukken (Skolescenen 1938); De sorte Fugle (Betty Nansen Teatret 1939); I Lyst og Nød (Frederiksberg Teater 1939), Jeg vil være en anden (Skolescenen 1940 og 1947, Svensk Riksteatern 1942); Moderhjertet (svenske og finske Scener 1944, Folketeatret 1945); Skyggedans (Alléscenen 1944); De røde Tjørne (Det kgl. Teater 1944); Fronten (Frederiks­berg Teater og Helsingfors 1945); Livet er skønt (Det ny Teater, 1947); I Por­ten (Skolescenen, 1948); Den evige Krig (Det ny Teater, 1949) • Selskabsrejsen (Det kgl. Teater, 1949): Film.: bl. a. Gaa med mig hjem (1941); forskellige Filmatiseringer : Mogens Klitgaard : Elly Petersen (1944), Ole Juul: De røde Enge (1945); Hjalmar Bergmann: Sweden-hielms (1946) og Kampen mod Uretten, en Film om Peter Sabrqe (1949); Høre­spil i norsk, svensk, finsk, hollandsk og Dansk Radio; Noveller og Artikler i Dag- og Ugeblade.

Adresse: Blomstervænget 63, Lyngby.

Sommerbolig : Kikhavn pr. Hundested.

FISCHER   L F Oberstløjtnant, R. DM., HTH.p.p.; f. 31. Maj 1876 i Nakskov; Søn af Apoteker C P C Fischer (død 1905) og Hustru Sophie f. Jessen (død 1925); gift (25. Okt. 1907) m. Johanne F., f. 12. Maj 1885 i Aarhus, Datter af Bankdirektør H Levinsen (død 1922) og Hustru Mathilde f. Glæsel (død 1914). Student (Sorø); Premierløjtnant 1899;

Fise_____________________

Kaptajn 1911; Oberstløjtnant 1927; Af­sked  1936. Udenl.  Orden : S.Kr.4.

Adresse: Fredensborg.

F1SCHER Otto F Civilingeniør; f. 23. April 1884 i Kbhvn.; Søn af Landskabs­maler Hans Fischer (død 1886) og Hu­stru Emma f. Fabricius (død 1929); gift (7. April 1914) m. Karen Beate F., f. 19. Nov. 1886. Datter af Fabrikant Johs. Wulff (død 1942) og Hustru f. Christen (død).

Student (Efterslægtselskabets Skole); cand. polyt. 1908; ansat hos Stadsinge­niøren 1908-09, ved Jernbanebygning i Kanada 1909-11, hos Chnistiani & Nielsen 1912 ag i British Reinforced Concrete Co., London; Chef for A.B. Skånska Oementg juleriets Konstraktionskontor 1913; oprettede Betonbyrån i Stockholm 1919 og Stockholms Parkett- och Sni-okeribolag ved Otto F Fdsoher og Viggo Hanzf'n 1924, Pamkettforsålningskontoret (egen Fabrik) 1927 og Axion Institute 1929.

Medlem af Svenska Teknologforenin­gens Delegation til Dansk Ingeniørfor­ening for fælles Jernbetonnonner og af Svenska BetonforeningensKomité for Un­dersøgelse af Dndervandsstøbning, m. m. Har skrevet et Antal tekniske og vi­denskabelige Artikler i danske, svenske, amerikanske, tyske og engelske Tids­skrifter.

Adresse:  Skogsgården,  Lidingo  I, Sverige.

FISCHER Svend Aage Sektionsingeniør, R.; f. 28. Juli 1884 i Kalundborg; Søn af Bankdirektør Jens Emilius Fiscber (død 1907) og Hustru Henriette Sofia Magdalene f. Jensen (død 1891); gift (13. Marts 1925) m. Vilhelmine F., f. 8. Marts 1902 i Lejrskov, Datter af Fa­brikant Hans Martin Matbiasen (død 1938) og Hustru Johanne Mathilde f. Christensen (død 1947).

Student (Sorø) 1902; cand. phil. 1903; studerede   først   Medicin;   cand.   polyt. j 1914;   midlertidig   ansat  som   Ingeniør l ved   De   danske   Statsbaner   1914,   fast ansat 1916 og forflyttet til Skern 1919; Baneingeniør II og Leder af 13. Bane-sektion,  Skern  1920,   ved  Statsbanernes 2.  Distrikt,  Aarhus 1928;  Baneingeniør I og  Leder af 9.  Banesektion, Aarhus 1944; Sektionsingeniør smstds 1946.

Adresse: Kongev. 78, Viby J.

FISCHER   Vilhelm f h.  Borgmester, Di­rektør, cand. ptiarm., R.DM.p.p.; f. 15. Aug. 1877 i Rørkær i Jerne Sogn; Søn af Overbanemester  Laurits  Joseph  Fi-soher   (død  1916)  og Hustru f.  Lassen (død  1924);   gift   (21.   Marts   1908)   m Margrethe F., f. Hagemann. Udgaaet    fra    Banders   lærde  Skole

1893; Discipel paa Kgl. Frederiks Ho-spStals Apotek 1893-97; cand. pharm. 1998; ansat j Firmaet Alfred Benzon s. A.; Direktør i Akts. Alfred Benzon fra 1937 oe i Alfred Benzon Holding Akts. fra 1943.

Næstformand i Frdbg. Skatteraad 1932 -35; Medlem af Frdbg. Kommunalbesty­relse fra 1933, Baadmand s. A., Borgme­ster 1936-48.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ar-bo-Bahr &. Co.. for Akts. Nordiske Ka­bel- & Traadfabrikker os for Interes­sentskabet Isefjordværket; Formand i Bestyrelsen for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Lonises Stiftelse, i Besty­relsen for J O Teilmanns Stiftelse ok ; Tilsynsraadet for Frdbg. Sparekasse; Næstformand i Bestyrelsen for Grænse­foreningen og Medlem af Repræsen­tantskabet for Kbhvns Brandforsikring; Formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 til 1946; Formand i Bestyrelsen for Frdbg. Begravelsesvæsen, for Bakke-hnsmuseet og for Forsikringsselskabet Nordlyset.

Udenl. Ordener: K.M.M.3.; I.F.3.; S. N.3.

Adresse: Platanv. 12. Kbhvn. V.

FISCHER HANSEN H Havneingeniør; f. 1. Maj 1889 i Aasum ved Odense; Søn af Gaardejer H Laurits Hansen (død 1917) og Hustru Anna Mathilde f. An­dersen; gift (9. Nov. 1918) m. Hanne F. H., f. 31. Dec. 1890 i Hunderup, Datter af Gaardejer Kristian Frederik Reppien (død 1905) og Hustru Anne f. Vind.

Cand. polyt. 1915; Havneingeniør i Odense fra 1936.

Adresse: Munkevænget 29. Odense.

FISCHER-MØLLER H O Højesteretssag­fører; f. 15. Aug. 1902 i Kbhvn.; Søn af Afdelingsingeniør, cand. polyt. Hans Fischer-Møller (død 1944) og Hustru Ebba f. Algreen-Ussing; gift (17. Nov. 1927) m. Karen Margrethe F-M., f. 23. Maj 1898 paa Fastruplund, Vammen, Vi­borg Amt, Datter af Proprietær Seve­rin Nielsen (død 1947) og Hustru Marie f. Sørensen (død 1923).

Student (Metropol itanskolen) 1920; cand. jur. 1926; Universitetsmanuduktør 1929-31; Landsretssagfører i Kbhvn. 1931; ved Kammeradvokaturen til 1935; of­fentlige Sager 1939- Højesteretssagfører 1944.

Medadministrator  for   Persil-Kompag-niet, Akts. 1946; Medlem af Bestyrelsen for   Nordisk   Insulinlaboratorium   1947; Formand i Bestyrelsen for DB Adler & Co., Bankakts. 1948. . Adresse ;   Godthaabsvænget 12, Kbhvn. F.

FISKER   Kay Arkitekt, Professor ved Kunstakademiet, R.DM.p.p.; f. 14. Febr. 1893 i Kbhvn.; Søn af cand. pharm.

371

Flag

Asmus Fisker (ded 1906) og Hustru Petra Louise f. Jacobsen; gift (18. April 1922) m. Gudrun F., Datter al Grosserer A Schnbart og Hustru.

Elev af Kunstakademiet, Afgangsbevis 1920; Eokersberg-Medaljen 1926; C F Hansen-Medaljen 1947 for Aarhus Uni­versitet; Redaktør af Akademisk Arki­tektforenings Tidsskrift „Arkitekten" 1918-26; Assistent ved Undervisningen i Kunstakademiets Arkiitekturskole 1920-24; Docent i Bygningskunst ved Akade­miet fra 19214. Professor fra 19J6; De­kan for AkaHemfiets Artkiite'kturskole 1940-43; Formand for Skoleraadet 1940-43; Medlem af Akademiraadet fra 1934 og alf Det Kungl. Akademien for de fria Konsterna i Stockholm fra 1938; Honorary corresponding member of The Royal Institute of British Architects 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1936-42. Formand 1937-42; Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen tfl gamle Bygningers Bevaring 1937-42 og af Kommissionen vedr. Ar­kitektuddannelsen 1944.

Præmierede Forslag i Arkitektkonkur­rencerne om St. Vibenshus. Hotel i Ber­gen, Kommuneskole i Gentofte, Alder­domshjem paa Frdbg., Kommunehospi­talet i Aarhus, Universitetet i Aarhus og Udvidelse af Viborg Amtssygehus; har bygget Stationsbygninger paa Al-mindingen-Gudhjembanen 1916 (sammen med Aage Rafn), Beboelsesbygninger for forskellige Boligselskaber og Private ! Kbhvn., Aarhus og Hillerød 1919-48; Ve-stersøhus 1936-39; Kbhvns Handelsbanks Bygning i Rønne 1923; de danske Byg­ninger paa Udstillingen i Paris 1925, fle­re Villaer og Landhnse m.m., deraf Byg­geforetagender præmieret af Kbhvus Kommune 1923, 1925, 1926,1927, 1929,1934, 1941 og 1942; Universitetet i Aarhus; Kommunehospitalet i Aarhus; Amts­sygehus i Kolding; Radiumstationerne i Kbhvn., Aarhus og Odense, Vinters­bølle Tuberkulose-Sanatorium; Ungdoms-lejr i Avdebo; har tegnet Møbler, Sølv­arbejder og andet Kunsthaandværk samt Skibsaptering. I Samarbejde med C F Møller, 1930-45.

Har  skrevet:  Modem   Danish   Archi-tecture   (London 1927, s.  m. F R Yer-bury); Københavnske Boligtyper (1930); Rækkehustyper  (1940); Arkitekten Pro­fessor   Hack   Kampmann's   Rejsebreve og Skitser (1946) samt Afhandlinger og Artikler i danske og udenlandske Fag-tidsskrifter og Dagblade. Udenl. Orden: F.Æ.L.5. Adresse;  Prinsessestien 9,  Lyngby. FISKER   P A Direktør, R.; f. 18. Aug. 1875 i   Skalmstrup   ved   Randers:     Søn    af Gaardejer Chr. A Fisker (d«d 1918) og

Hustru Kirsten f. Pedersen (død 1914); gift (18. Okt. 1907) m. Astrid F., f. 8. Nov. 1885 i Odense, Datter af Di­rektør A Petersen (død 1936) og Hu­stru Cathrine f. Svarre (død 1900).

Læreraks. (Gjedved 1896); uddannet paa Læreanstalten for Elektroteknik (Kbhvn.) 1898-1900; arbejdet i U. S. A. og i England 1901-04; ansat hos T h ri go. Odense, 1905-06; grundlagt Firmaet Fisker & Nielsen 1906. Eneindehaver af dette 1910-20; Direktør for Akts. Fisker & Nielsen fra 1920, tillige Medlem af Bestyrelsen 1930; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Industriraadet 1938.

Adresse: C F Richs V. 35, Kbhvn,F.

FLAGSTAD E E Politimester; f. 23. Maj 1904 i Horsens; Søn af Protokolfører i Kbhvns Kriminal- og Politiret, cand. jur. E E Flagstad (død 1917) og Hu­stru Ellen f. Lorentzen (død 1906); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. jur. 1930: Dommerfuldmægtig i Neksø 1931; Kriminaldommerfuldmægtig i Aarhus 1933; Politiassistent i Aarhus 1935, Politikommissær smstds. 1938; Politimester i Ribe m. v. 1945.

Adresse:  Jernkærv., Ribe.

FLAGSTAD   Poul Landsretssagfører; f. 5. April 1898 i Pedersker paa Bornholm: Søn af Sognepræst August Flagstad (død 1900) og Hustru Mary f. Schiellt-rup (død 1942); gift (8. Maj 1924) m. Esther Margrethe F., f. 9. Febr. 1899 i Kbhvn., Datter af Toldklarerer Peter Larsen (død 1939) og Hustru Bert/ha f. Hansen (død 1915).

Student (Døckers Kursus) 1918; cand. jur. 1924; Amtsfuldmægtig og Amts-raadssekretær ved Aalborg Stiftamt 1924; Sagførerfuldmægtig i Odense 1926; tillige Fuldmægtig ved Fyns Stiftamt 1927; Beskikkelse som Sagfører 1928; Sagfører i Esbjerg fra 1930, Landsret-­sagfører 1931; offentlige Sager 1934; ul'-fentlig Anklager i Esbjerg Købstad og Skads Herred 1944.

Formand for Esbjerg Sagførerforening fra 1936; Medlem af Kredsbestyrelsen for 9. Sagførerkreds 1941-46, Formand 1943-46; Medlem af Sagførerraadet fra 1946; Overligningskommissær for Es­bjerg fra 1944; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Esbjerg Bank i'ra 1945, for Akts. Hoffmanns Maskinfabrik fra 1942 og for Akts. Grønlandsk Havfiskeri fra 1948- Præsident i Esbjerg Rotaryklub 1934-35 og 1944-45; Formand for Korps-raadet for Det danske Pigespejderkorps fra 1948.

Adresse: Kongensg. 70, Esbjerg.

Sommerbolig : Hjerting pr. Esbjerg.

Flei____________________

FLEISCHER   E Seckmann Kontorchef, R. DM., HTS.; f, 12. Marts 1890 i Kbhvn.; Søn af Fyringeniør, Premier­løjtnant i Flaaden Johan Seckmann Fleischer (død 1893) og Hustru Eliza­beth Constance f. Krayenbuhl (død 1903); gift (25. Nov. 1921) m. Emma Emilie Schroll F„ f. 5. Sept. 1891 i Kbhvn., Datter af Skibsfører Henrik Emil Chri­stensen (død 1936) ag Hustru Emma Emilie f. Jensen (død 1926).

Præliminæreks.; Posteks.; Sætteskip-pereks.; ansat ved Postvæsenet 1907-11; Assistent i Marineministeriet 1911, Se­kretær 1919, Fuldmægtig 1929, Kontor­chef 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dar^k Heraldisk Samfund fra 1946 og for Or-d-rup-Oharlottenlund Grundejerforening fra 19«.

Adresse: Christiiansv. 44, Oharlotten-lund.

FLENSBORG   C E Skovrider, Direktør, R.DM.p.p.; f. 24. Juni 1873 i Odense; Søn af Overdntendant, Justitsraad C P Flensborg (død 19Z5) og Hustru Eli­sabeth f. Selmer (død 1932); gift (28. Okt. 1909) m. Eva Margrethe F., f. 23. Maj 1880 i Thorshavn, Datter af Kon-Bttl, Købmand Jacob Lutzen (død 1920) og Hustru Henriette f. Restorff (død 1922).

Forstkandidat ]898: Assistent i Pa­tentkommissionen 1899: Assistent i He­deselskabet 1902, Sekretær 1907, Skov­rider og Kontorchef i samme 1913, Di­rektør 1933-43: ledede „Islands Skov-sag" ved aarlige Rejser 1900-06. tillicre Træplantningsforsøgene paa Færøerne 1902-43.

Formand for Plantninesforeningen fo-Viborg og Omegn 1921-43 og for det af Landbo-, Husmands- og Plantningsfor-eninger i Viborg Amt nedsatte Udvalg til Fremme af Læplantningssagen i Vi­borg Amt til 1943; Medlem af de sam­virkende Plantningsforeningers Besty­relse 1925-43; Medlem af Statens Skov­nævn og af Landbrugsministeriets Mer-greludvalg 1933-43; Medlem af Statens Udvalg for Tilplantning af Haver og Klitter og af Udvalget for Forsøg vedr. Plantning i Heder og Klitter 1934-43; Medlem aif Tilsynsraadet for Viborg Bys og Omegns Sparekasse og af Sel­skabet Hedebrugets Hovedbestyrelse; Forretningsfører for Dansk Plantagefor-sikringsforening 1921-46; Formand og Medlem af Bestyrelserne for flere Plan­tageakts. ; Medlem af Landbrugsmini­steriets Brændselsudvalg 1940-46, af Sta­tens Bøgetræudvalg 1935-37 og af For-valtningsnævnet for Krigsforsikring uf Skove og Plantager; Medlem af Besty­relsen for Akts. Troldhede Pladeindu­stri; Direktør for Akts. Plantningssel

_______________________372

skabet Steen Blicher, Viborg; Medlem aÆ Repræsentantsikabet for Hedeselska­bet fra 1943.

Har forfattet: Skovrester og Nyanlæg af Skov paa Island (1901); Skovsagen paa Island (1902-06); Plantningssagen paa Færøerne (1902, 1914, 1924); Lidt om Skove 02 Smaaplantninger (1923); Forsøg med forskellige Fyrrearter paa Djursland og i Midtjylland (1927); Det danske Hedeselskab 1916-1941; Det dan­ske Hedeselskab med særligt Henblik paa Plantningssagen; flere Afhandlin­ger, hovedsagelig om Skovplantning og Læplantndng m. m. TJdenl. Ordener : T.F.2.; N.St.0.3'. Adresse: Volden l, Viborg:.

FLENSBORG E Overretssagfører; t. 28. Juni 1889 i Roskilde; Søn af Boghand­ler E S Flensbnre (ded 1910) og Hu­stru Agnes f. Anger (død 1936); gift (26. Maj 1916) m. Gudrun Elisabeth F., f. 4. Marts 1892 paa Danrup Hoved-gaard, Datter af Godsejer I O Han berg (død 1907) og Hustru Alvilde f. Kastrup (død 1937).

Student   (Roskilde)   1906;   cand.   jur 1912;  Overretssagfører i Kbhvn. 1916.

Formand i Dansk Idræts-Forbund? Amatør- og Ordensudvale 1923-33; For mand i Bestyrelsen for Akt«. GoldsebmSdt & Nordholm, for Akts. Roulunds Fa briker os for Akts. N C Monbere: Medlem af Pensionsnævnet for Akts. M J Ballins Sønner's ok Hertz' Garve rier osr Skotøjsfabrikker: Medlem af Bestyrelsen for Kalk- & Mørtelværkerm-A/S, for W Langreuters Eftf., Akts.. for Akts. Dansk Guldlistefabrik, for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, for Fru H Ryans Legat, for Ny Carlsberp Museumslegat, for Helge Jacobsens Le­gat til Fremme af Musiklivet i Dan­mark, for sammes Legat til Fordel for Kunstindustrimuseet og for Zoologisk Have, for Kai Nielsens Mindelegat og for Guildal-Fondet: Formand for Børne-hjælpsdagens Gammelholm-Komité 1930 38; Sekretær for de Klarupske Stiftelser: Revisor ved Kunstindustrimuseet; Med lem af Besigtigelses- og Ekspropria­tionskommissionerne til Ordning »f Kbhvns Banegaardsfqrhold. Elektrifice­ringen af Nærtrafiklinierne, Anlæg af 3. og 4. Spor Hellerup-Holte og Anlæg af dobbeltsporet Jernbane fra Kbhvn. til Solrød Strand; Medlem af Taksa­tionskommissionen i H. t. Kbhvns Byg­gelov. „

Adresse:   Hjalmar   Braritings   PI.   4, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: „Aggebo"pr.Humlebæk.

FLENSBORG   Holeer   fh.   Bane.-hef. K.

DM. FM. i Guld p.p.; t. 22. April 1875 i

Odense; Søn af Overintendant, Jnstits-

raad C P Flensborg (død 1925) og Hu-

373_______________________

stru Elisabeth f. Selmer (død 1932); gift (17. Nov. 1900) m. Margrethe F., f. 23. Juni 1875 i Tranebjerg, død 1944. Datter af Godsforvalter Carl Garde (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Augusta Marie f.Kruse (død!877). Cand. polyt. 1897; ansat ved D. D. Statsbaner samme Aar; Fuldmægtig ved Banechefens Kontor i Kbhvn. 1899, Baneingeniørassistent 1901; Baneinge­niør 1907; Kontorchef i Generaldirekto­ratet 1911; Overingeniør (Chef for nye Statsbaneanlæg) 1916; Afdelingschef 1922-42.

Har  bl.   a.   forestaaet  Bygningen  af Lillebæltsbroen  og Storstrømsbroen.

Censor   ved   Den   polytekniske   Lære­anstalt; Formand for Statsbanernes pri­vate Enkekasse 1929-43; Medlem af Aka­demiet for  de tekniske Videnskaber og af Frihavns-Aktieselskabets   Bestyrelse-, Æresmedlem af Nordiska Jarnvagsman-nasållskapet;     Statens    Tilsynsførende med Brunkulsproduktionen fra 1940. Udenl.   Ordener:  N.St.O.2'.-  S.N.21. Adresse:  0-Søgade 8,  Kbhvn. K.

FLENSMARK   Ad.   Provst;   f.  5.   April 1892 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester  i Fr.  Pedersen-Flensmark   (død   1926)   og Hustru Caroline Amalie f. Jensen (død  ! 1940): gift  (15. April 1921) m. Edith F., f.  2.  Jan.  1891  paa Frdbg.,  Datter af Ovnbygger   Peter   Knudsen   (død   1929) og   Hustru   Hansine   Jakobine  f.   Jør-  } gensen  (død 1938).

Kontoruddannelse i Handelsforeningen af 5. Juni 1864, i Korn- og Foderstof-firmaet Storm & Hirsch og i Det Øst­asiatiske Kompagni; Købmandsskolen; Student (privat dimit.) 1914; cand. theol. I92l; Sognepræst i Bevtoft-Tirs-lund s. A.; Sognepræst for den danske Menighed ved Haderslev Domkirke 1936 -tillige Provst for Haderslev Provsti 1940. Medstifter af Flensborg Samfundet 1920; Medlem af Konservatoratet i Ha­derslev fra 1940 og af Konaervatoratet for Hertug Hans' Hospital fra 1940; Formand for Menighedsplejen i Haders­lev fra 1940; Næstformand i Bestyrel­sen for Christina Friederica Stiftelsen fra 1940.

Har udgivet:  Sønderjylland   (1919). Adresse:   Præsteg.  20, Haderslev.

FLERON   JACOBSEN   Kate    Redaktør, Forfatterinde;   f.   16.   Juni   i   Kbbvn.; Datter af Ingeniør W Fleron Jacobsen (død 1934) og Hustru Nonny Margrethe f. Bauditz.

Student (M Kruses Skole). Studieop­hold i Udlandet; Medarbejder ved Da­gens Nyheder, senere Nationaltidende 1930-42; Medlem af Frit Danmarks Red­aktionskomité (senere Hovedledelse) Jan. 1943; arresteret af Gestapo Sept. 1944; Ophold i Vestre Fængsel og i

__________________Flor

Frøslevlejren; ansvarshavende Redaktør af Frit Danmark fra 5. Maj 1945, Ene­redaktør Maj 1946.

Medlem   af   Frihedsbevægelsens Sam-raad   fra   1945  til  dets Opløsning 1946, af  Bestyrelsen  for  Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger 1946 og afHovedbestyrelsen for EenVerdenl948. Har skrevet: Afsporet Ungdom (1942) og   Vi   er   Ungdommen   (1943),   samlet Udgave:    To   Tidsdokumenter    (1944); Kvinden i Modstandskampen (1945). Udenl.  Orden:   F.Æ.L.5. Adresse: Graabrodretorv 15, Kbhvn.K. F LINDT   Povl   Afdelingsingeniør;   f.  4. Marts  1884  i  Køge;  Søn  af  Købmand Charles   Flindt   (død   1934)   og   Hustru Valborg f. Hansen (død 1886); gift (20. Juli 1909)  m. Elna F., f. 28. Okt. 1884 i Køge, Datter af Sygehuslæge C A Bor­ries (død 1924) og Hustru Sophie Marie f. Bang Hassing  (død 1919).

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1906; Studieophold i Ziirich s. A.; Ingenier ved Kbhvns Sporveje 1906; Afdelings-ingeniør, Chef for Sporvejenes 1. Inge­niørafdeling 1933.

Adresse : Marekensg. 10, Kbhvn. Ø.

FLOR Arne Riis Chefredaktør; f. 29. Marts 1900 i Esbjerg; Søn af Borgme­ster, Folketingsmand Aage Riis Flor (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Camilla f. Krag; gift (2. Okt. 1945) m. Hilde F., f. 20. Jan. 1918 i Sverige, Datter af Godsejer John Ro-dius og Hustru Hildegard f. Mattsen Student (Randers) 1918; cand. phil. 1919; Journalist ved Socialdemokraten for Randers og Omegn 1920; Journalist, senere Redaktionssekretær ved Viborg Amts Socialdemokrat 1921-35; Medredak­tør af Nordjyllands Socialdemokrat 1936; Chefredaktør ved Dagbladet Vestjyden, Esbjerg fra 19421 Chef for det socialde­mokratiske Pressebureau i Kbhvn. 1947. Medlem af Viborg Byraad 1933-35-, Formand for Provins-Journalistforenin­gen, Aalborg Amtskreds 1939-42, for Aalborg Journalistklub 1939-42, for Es­bjerg Journalistklub 1945-47 og lor So-l cialdemokratisk Redaktørforening 1943-47; Medlem af Det socialdemokratiske Partis Forretningsudvalg og Partiraaa; Medlem af Bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau.

Adresse: Abildgaardsv. 145, Lyngby.

FLOR Kai Redaktør, R.; f. 22. Maj 1886 i Kbhvn. Søn af Grosserer Niels Flor (død 1946) og Huatru Camilla f. Han­sen (død 1933); gift (28. Febr. 1915) m. Mary F., f. 21. April 1891 i Ousted, Datter af fh. Proprietær A H Rosen dal og Hustru Ingeborg f. Willumsen. Student (Borgerdydskolen, Helgolands-gade) 1905; cand. phil.; Redaktions­sekretær ved Gads danske Magasin

Flor

374

1910; litterær Medarbejder ved Hoved­staden 1912; Medarbejder ved Berling-ske Tidende fra 1914; Formand for Mu-sikanmelderringen af 1924; i Bestyrelsen for DanskTonekunstnerforening, Johan­ne Stockmarrs Mindelagat og Det kgl. danske Haveselskab; i Forretningsudval­get for Friluftsteatret i Dyrehaven; Med­lem af Modstandsbevægelsens kunstneri­ske Udvalg.

Litterære  Arbejder:   Tekst  til  E-rnst Hansens  Tegninger   „Dyr  og  Fugle"; Knnstnermonografier   om  Svend  Ham­mershøj,  Marie  Henriqnes,  Alb.  Naur, Jais   Nielsen,   Wm.   Stuhr,   Jons.   Wil-hjelm   og   Johs.   Kragh;    Mit    bedste Kunstværk:   Bogen   om  Hornbæk;   Dy­rehaven;    Barndomshjemmets Jui     (s. m.   Hans   Ellekilde);   Johs.   Ewald  og vor Nationalsang. Éedaktør af „Dansk Kultur"   I-IV,    heraf   skrevet   „Dansk Litteratur":     Digtsamling    „Aar     og Dag";     De     gamle     Volde;      Kvin­den    i     dansk    Kunst; Symfonibog_en I-II; Om Dannebrog jeg ved —; Kvin­den  i  fransk   Knnst;  Østerlandske  El-skovsdigte;     Danske     Scenekunstnere; Hesten paa Kongens Nytorv;  Koncert­bogen;   Digtsamlingen   „Tabte   Verde­ner" ; Egisto Tango.   Medarbejder ved 111. dansk Konversationsleksikon og ved 111. Musikleksikon; Medudgiver af Alex. Puschkin-Mindebogcn;  Udvalg af Over­sættelse af .van Goghs Breve; Oversæt­telse af Carl Nordenfalks van Gogh Bio­grafi,  af   Irving  Stones   Roman   „Van Gogh"   og   Jack   London-Biografi;   Cii. Hnygiiens   Hembrandt-Roman   Lys   og Skygge; Moras „Sangen om Hvedemar­kerne". Frida  Strindbergs „Strindbergs andet   Ægteskab";    Harsanyis   Roman „Fr.  Liszt";  Gore-Brownes  „Jarlen  al Botihwell";   O'Donnels   „Grønne   Bred­der"; Kenneth Roberts' „Arundel"; Ca-therine Drinker Bowen os Barbara von Meck's Bog om Tschaikowsky; Heinrich Mann's   „Nietzsche";   Julian   Huxley'« „Darvin";   H   F   Blunck:   „Kvinder   i Haven";    Ohateaubriand    „.Erindringei fra   den   anden   Side   Graven";   Berta Geismarr   „ToVerdeners   Musik" ;    Ph. Kruseman's „Beethoven's egne Ord"   (s. m.   V Jung);  Operatekster  til  „André Chenier"    (s.m. Per  Biørn)  og „Truba­duren" ;   Dramatisering   af  „Et  Folke­sagn"    (s. m.   Axel Kjerulf).

Adresse:   Vodroffslund l,  Kbhvn.  V.

FLOR  Margherita  Operasangerinde; f. 5. Okt. i Kbhvn.; Datter af Boghandler, Redaktør Chr. Flor (død 1914, se Kraks Blaa   Bog   1913)    og    Hustru   Asta   t. Meyer;   gift    (8.   Juni   1933)   m.   kgl. Kammersanger   Thyge   Thygesen     (se denne). Sanguddannelse hos Carlo Schneider i

Milano, Richard Barthélemy i Monte Carlo, Elfriede Sigmund i Berlin og Giu-seppe Boralevi i Paris; debuterede i Mi­lano 3. Okt. 1923 som Nedda i Bajadser; knyttet til italienske Operascener 1923-27; deltog i Tonrné med italiensk Opera-selskab til Indien, Java, Australien og New Zeeland 1927-29; Gæstespil i Berlin 1924, i Buenos Aires 1929 og paa Det kgl. Teater 1930; ansat ved Det kgl. Teater fra 1930; gennemgaaet Teatrets Skuespilskole 1931-33 og derefter tillige ansat som Skuespillerinde; Gæstespil paa Operaen i Stockholm 1930. 1932 og 1944. ved Opera-Festspillene i Pilsen i Bøh­men 1938, 1939 og 1946 og paa Operaen i Helsingfors 1944.

Hovedroller : Walther i Wally; Anna i Loreley; Suzel i L'amico Fritz; San-tuzza i Cavalleria rnsticana; Maddalena i André Chenier; Mimi i Boheme; Liu i Turandot; Pagen i Maskeballet; Vio-letta i Traviata; Annie og Alice i Fal-staff; Micaéla i Carmen; Giulietta i Hoffmanns Eventyr; Margarete i Faust; Anita i Jonny; Dorota i Svanda; Grev­inden i Figaros Bryllup; Pamina i Tryllefløjten; Rosalinde i Flagermusen; Fru Ford i De lystige Koner i Windsor; Leonora i Maskerade; Elsa i Lohen-grin; Serena i Porgy og Bess; Titelrol­lerne i Operaerne : Mignon; Manon Lescaut; Butterfly; Tosca; Ai'da; Kåd-dara; Katarina Ismailova m. fl.; Roller i Tosca og Elverskud; i Skuespil: Elisa­beth Munk i Elverhøj m. fl.

Medlem   alf  Bestyrelsen   for   Forenin­gen  af Skuespillere og Skuespillerinder ved Det kgl. Teater 19J7-40; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Soroptimist Klub 1941, Præsident 1942 og 1943; Medlem al Bestyrelsen ,for  Foreningen  Dante Ali-ghieri  fra 1948. Udenl.  Orden:  Fi.B.H. Adresse:   Amalieig.  6,  Kbhvn.  K. Sommerbolig: 01. Skovhug, Hellebæk.

FLØTKJÆR    Alexander Forretningsfø­rer; f. 15. April 1892 d Kbhvn.-. Søn af Blikkenslager Oluf Ftøtkjær o« Hustru Amalie f. Andersson (beege døde).

l Lære som Skibstømrer hos * Bur-meister & Wain 1906-11; Ophold i Eng­land 1914-18 og Studieophold paa Rus­kin College i Oxford 1924; ansat ved Kbhvns Havnevæsen 1924-34; Forret­ningsfører i Arbejdernes Fællesorgani­sations Brændselsforretning fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen i Skibstøm­rernes Fagforening 1920, Formand for samme 1932; Medlem af Forretnings­udvalget for Arbejdernes Oplysnings-udvalg for Kbhvn. 1924; Formand for Socialdemokratisk Vælgerforening 4. Kreds 1985; Medlem af Borgerrepræ-

375___________________

sentationen 1929-46; Borgerrepræsenta­tionens Formand 1942-46: Medlem af Socialdemokratiets Forretningsudvalg 1931, af Ligningsraadet 1938-40 og af Kbhvns Skatteraad 1944; Medlem af ; Havnebestyrelsen 1936 og af Landstin- j get 1939-45; Medlem af Ledelsen for Akts. Aug. Giehm'a Nafta Benzin; Medlem af Idrætsparkens Repræsen­tantskab ; Formand for Friluf tsraadet, Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Kullurfilm og af Bestyrelsen for Tek­nisk Selskab og for Fællesraadet for Arbejdernes Brændselsvirksomheder i Danmark; Medlem af Brændselsolienæv­net og af Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændselsolie; Medlem af Bestyrelsen for Polimport, Akts. og for i Alliance Akts. j

Adresse: Jens Munks G. 24, Kbhvn. Ø.

FLØYSTRUP G Dr. med.; f. 12. Sept. 1684 i Kbhvn.; Søn af Overlæge, Pro­fessor, Dr. med. Anton Fløystrup (ded 1926, s« Kraks Blaa Bos 1926^ og Hustru Elsine f. Mikkelsen (død 1921); gift 1. Gang (18. April 1912) m. Cecilie F., f. 26. Marts 1881 i Hals Sogn, død 1931, Datter af Proprietær J M S Jør­gensen (død 1926) og Hustru Elsine f. Als (død 1915); 2. Gang (23. Sept. 1938) m. cand. pharm. Edith F., f. 31. Juli 1895 i Svendborg, Datter af Klædefa­brikant Fr.Wiggers (død 1934) og Hu­stru Ovine f. Saabye.

Student (Metropolitanskolen) 1903; med. Eks. 1910; Assistent ved Polikli-niken i Kbhvn. for Ubemidlede's med. Afd. A 1911-13: prakt. i Kbhvn. 1912; Reservelæge i Hæren 1913-18; Assistent ved Rigshospitalets med. Poliklinik 1915-16: Reservelæge ved Rigshospitalets med Afd. A 1916-21; Spccialietanerkendelse (intern Medicin, sa-rlig Hjerte- og Lungesygdomme) 1919; Dr. med. (Stu­dier over Atrieflimrens Pathogenese) 1920; Studierejser i England 1920 og 1935; Visitator ved Kommunehospitalet 1922-32; Chef for Frdbg. Polikliniks med. Afd. 1922-41; Læge ved Livstorak-ringsselskabet Hafnia 1926 og ved Livs-oir Genforsikringsselskabet Dana 1927; Medlem af Bedømmelseskomiteen for Forsikring af mindregode Liv 1927.

Har foruden Disputatsen skrevet for­skellige lægcvidenskabelige Tidsskrift­afhandlinger.

Adresse : Slagelseg 3, Kbhvn. Ø.

FOG Arne Dommer, R.; f. 25. Jan. 1893 i Espe- Søn af Sognepræst Johs. Fog (dåd 1939) og Hnstra Agnes f. Rohde (død 1942); gift (7. Juli 1920) m. Else F., f. 11. Jan. 1897 i Frederiksborg Slotssogn, Datter af Arkitekt Vilhelm Holcik (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Marie f. Baronesse We-

dell-Wedellsborg (død 1927).

_______________________Fog

Student (Schneekloths Skole) 1911; cand. jur. 1917; Fuldmægtig ved Frede­riksborg Amt s. A.; Dommerfuldmægtig i Nykøbing S. 1919; Dommer i Øster og Vester Han Herreder 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1934-36 og for Den danske Doinmerfor-ening 1942; Formand for Fredningsnæv­net for Thisted Amt.

Erhvervet Idrætsmærket i Guld.

Adresse: Dommergaarden, Fjerritslev.

FOG David Professor, Dr. phil.; f. 30. April 1896 i Kbhvn.; Sen af Skolein­spektør, cand. theol. Ludvig Fog (ded 1906) og Hustru Olga f. Jørgensen; gift (27. Nov. 1952) m. Fanny F., f. 6. Juni 1908 i Aarhus, Datter af Direktor, Dr. techn. M C Holst (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. mag. 1920; Dr. phil. 1930; Lærer ved Triers Faglærerkursus 1919-33; Un­dervisningsassistent i Matematik ved Kbhvns Universitet 1920; Lektor sam­mesteds 1935-40; Lærer i Matematik ved Statens Lærerhøjskole 1933-38 og ved Sø-officersskolen 1936-38; Docent i Mate­matik ved Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole 1938, Professor smstds. 1940.

Har skrevet: Bidrag til den kom-plexe Geometri (Disputats, 1930): Ma­tematik for Landinspektører og Skov­brugere (1943); Matematik for Landbru­gere (1947); Afhandlinger i Fagtids-sk ritter.

Adresse: Travervænget 18, fharlottl.

FOG Johs. Kredslæge, R.; f. 5. Marts 1882 i Øls; Søn af Sognepræst Johs. Fog (død 1939) og Hustru Agnes f. Rohde (død 1942): gift (26. Okt. 1910) m. Esther F., f. 5. Nov. 1884 i Lem, Dat­ter af Sognepræst N K Munkebo (død 1935) og Hustru Magda f. Porep (død 1921).

Student (Schneekloths Skole) 1900; studerede Teologi 1900-02; med. Eks. 1910; Ansættelse ved kbhvnske Hospi­taler 1910-20, derunder Visitator ved Kommunehospitalet 1916-20: Specialist­anerkendelse (Obstetrik) 1918; Studie­rejser 1920 oz 25; Prosektor ved Rets­medicinsk Institut 1921-31: Lægesekretær ved Retelægeraadet 1923-31; Embedslæge-Eksamen 1930; Kredslæge i Slagelse Lægekreds 1931.

Assisterende Teaterlæge ved Det kgl. Teater 1917-31; Medlem af Bestyrelsen for Embedslfegeforeningen 1934-46, af Alm. dansk Lægeforenings Hygiejneko­mité 1945 og af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse 1945.

Har skrevet: En Række faglige Tids­skriftsartikler, fortrinsvis om retsmedi­cinske Emner; Medredaktør af Tids-

Fog______________________

skrift   for   Dansk   Køde   Kors   1920-40; Redaktør af „Embedslægen"  1938-46. Adresse: Slagelse.

FOG  Magnus Oberst, Kammerherre, R. DM., HTH.p.p.; f. 1. Marts 1893 i As­sens; Sen af Kontorchef A P E Fog (død 1936) og Hustru Hedvig 1. Kiær; gift (BO. Jan. 1918) m. Inger Ottalia F., f. 10. Febr. 1895 i Kbiivn., Datter af .Re­daktør Anfchon Maaløe (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Clara Elise f. Bosse (død 1914).

Premierløjtnant ved 4. Dragonregi­ment i Næstved 1914; Adjutant hos Ryttergeneralen 1918-21; Lærer ved Ryt­teriets Befalingsmandsskoler 1921-2*; Ritmester 1925; Lærer ved Rideskolen 1926-30; Eskadronchef ved 3. Dragonre­giment i Aarhus 1930-32, ved Jydske Dragonregiment i Randers 1932-35; Sko­leofficer og Lærer ved Hærens Officers­skole 1935-38; Oberstløjtnant 1937; til Raadighed for Jydske Dragonregiment 1938; til Raadighed for Gardehusar-regimentet 1942; Chef for Gardehnsar-regimentet 1943; Oberst 1945.

Medlem af Bestyrelsen i forskellige Rideklubber 1916-35; Formand for Syd­sjællands Rideklub 1945-49: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ride-Forbund 1936-39 og fra 1947; Dansk Ride-For­bunds Overdommer i Skoleridning fra , 1935; Udgiver og Redaktør af Tids­skriftet Hestesport.' j Udenl. Ordener: N.St.O.21.; S.Sv.21. i Adresse ; Gardehusark&sernen,, Næstved. FOG Mogens fh. Minister, Professor, Dr. med.; f. 9. Juni 1904 paa Frdbg.; Søn af Bibliotekar, Dr. phil. Emil Fog (død 1925. se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Emilie f. Birch; gift (24. Febr. 1932) m. Læge Elin F., f. 26. Okt. 1903 i Ivigtut, Grønland, Datter af Ingeniør B F Edwards og Hustru Ingeborg f. Basse.

Student     (Metropolitanskolen)     1922; med. Eks. 1930; Dr. med. 1934; Dr. med. h.c.   ved    Oslo   Universitet   1945;    ved Kommunehospitalet,    Universitetets   fy­siologiske   Institut    og    Rigshospitalet l 1930-35;   2.  Reservelæge  ved Rigshospi­talets Afd. for Nerve- og neurokirurgi-ske   Sygdomme   1935;   Reservelæge  ved  j Kommunehospitalets   neurologiske   Afd.  ' 1936; Professor i Neurologi ved Univer­sitetet og Overlæge ved Rigshospitalets neurologiske   Afd.   1938;    Minister   for særlige Anliggender i  det andet  Mini­sterium Buhl i 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1930-34, af Hovedbesty­relsen ,for den almindelige danske Læge­forening 1935-36, af den almindelige dan. ske lægeforenings Hygiejnekomité fra 1936 og at Bestyrelsen for det medicin-

________________________376

ske Selskab i Kbhvn. fra 1939; Formand for Peter M Kaae'e og Hustrus Legat for Nervesvækkede fra 1940 og for Dansk Neurologisk Selskab fra 1948; til­forordnet Retslægeraadet som Sagkyn­dig i Neurologi 1938; Redaktør af Uge­skrift for Læger 1939; Medlem af Sund­hedsstyrelsens Specialistnævn 1941; Med­lem af Danmarks Frihedsraad under den tyske Besættelse, af Frihedsbevæ­gelsens Samraad 1945-46. af Folketinget (i Tilslutning til Danmarks kommuni­stiske Parti) 1945 og af Bestyrelsen for Frihedsfonden 1946; Formand for Lands­organisationen Frit Danmark 1945, Næst­formand fra 1948.

Adresse : Sellingsv. 17, Charlottenlund.

FOG-PETERSEN Frode Peter Sogne­præst, R.; f. 24. Sept. 1885 i Alslev ved Varde; Søn af Sognepræst P N Petersen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru f. Fog (død 1687); gift (14. Nov. 1916) m. Cathrine F-P„ f. 24. Sept. 1893 i Skjoldelev., Datter af Gaardejer NieL-Sørensen (død 1907) og Hustru f. Mor­tensen (død 1944).

Student (Roskilde) 1904; cand. theol. 1910; Kapellan i Ødum-Hadbjærg 1911: Sognepræst i Hvilsager-Lime 1916; ved St. Lukas Kirke i Aarhus 1923.

Næstformand for Dansk Pathanmis-»ion.

Har udgivet: Hent Kongekronen frem til ham (1923); Om Kristi Efterfølgelse (1925); Korsets Forargelse (1935); Kri­sti Kors (1937).

Adresse: Vejleg. 12, Aarhus.

FOG-PETERSEN Johannes Stiftsprovst. K.DM.; f. 23. Nov. 1879 i Alslev ved Varde; Søn af Sognepræst P N Peter­sen (død 1916. se Kraks Blaa Bog 1916) o« Hustru f. Fog (død 1887); gift (14. Maj 1907) m. Solvejg F-P., f. 25. Aug. i Kbhvn., Datter af Højesteretssagfører Svend Høgsbro (død 1910, ee Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Raunsøe (død 1946).

Student (Koekilde) 1899; cand. theol. 1905; Forstander for Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælipere, Købmands-hvile, 1905-14; Redaktør af Lolland-Pal-størs Venstreblad 1914-21; Sognepræst i Vaalse 1921. ved Hans Tausens Kirke i Kbhvn. 1927; Stiftsprovst over Fyens Stift, Provst for Odense Købstads Prov­sti og Sognepræst ved St. Knuds Kirke (Domkirken) i Odense 1931; Medarbej­der ved Højskolebladet 1910-28.

Folketingsmand (Det radikale Ven­stre) for Højrupkredsen 1913-20.

Medlem af Bestyrelsen for Frederiks­borg Amts historiske Samfund f909-14, for Dansk historisk Fællesforening 1911-19 og for Det radikale Venstre i Fol­ketinget 1913-20; Medlem af Rigs-dagskommissionen ang. De dansk-vest-

indiske  Øer   1916,  af   Gymnastisk  Sel­skabs Hovedbestyrelse 1916-21,  af Han­delsskolekommissionen af 28. Sept. 1918, af   Udvalget   til   Revision   af   Værge-raadsloven   og   Plejebarnstilsynsloven af 26.  Nov. 1918 og af Skolekommissionen af 21.  Febr. 1919;  Formand   for  Menig-hedsraadsforeningen for Lolland-Falster? Sti«  1923-27-,   Rejsepræst  for  Kirkeligt Samfund  af  1898 1923-27;  Formand  for Skolekommissionen  for  Kommuneskolen ved Sundholm  1927-31; Medlem  af den danske   Komité   for   Buddhistmissionen 1928;    Næstformand   i   Bestyrelsen   af Kbhvns   Præstekonvent   1930-31;    Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns Afdelin­gen af Landsforeningen af Menigheds-raad   1931;   Medlem  af  Kirkens   Kors­hærs    Økonomiraad,     Odense    1932-35; Medlem   af   Bestyrelsen   for   Kirkeligt Forbund    af    1933,     Formand    1934-45; Medlem af Hovedbestyrelsen for Kirke­ligt Centrum fra 1934; Medlem af Den danske Komité  for „Faith and Order" fra   1932;   Formand  for Kirkeligt  Cen-tnims Kreds for Odense og Omegn fra 1935;   Medlem   af   Bestyrelsen   for   Me-nighedsraadsforeningen  for Fyens Stift fra  1939,   Formand   fra   1940;  Formand for  Odensekredsen   for  Dansk   Kirke   i Udlandet    1940-48,    for    Odense    Bibel­skole  1940-46,   (or  Fyens   Stiftekonvent 1941-47  og for  De samvirkende  Menitr-hedsplejer, Odense fra 1943; Medlem af Inspektionen    for    Graabrodre   Kloster, Odense;   Medlem   af   og   Formand   for Inspektionen for Lahns Stiftelse, Oden­se  fra 1932;  Medlem  af  Kommissionen til Revision af Lov af 20. Maj 1933 cm Folkeskolens Styrelse og Tilsyn og Til­synet med de privat« Skoler 1946 og af Udvalget   for   The   Danish   Council   of Christians  and   Jews 1947;  Medlem  af Bestyrelsen  for   Louis  Petersens  Legat 1948.

Adresse: Stiftsprovstegaarden, Filosof-frangen 10, Odense.

FOG-PETERSEN Svend Politimester, R.; f. 18. Jan. 1884 i Alslev ved Varde-, Søn af Sognepræst P N Petersen (død 1916. se Kraks Blaa Bos 1916) og Hustru f. Fog (død 1887); gift (19. Aug. 1913) m. Marie F-P., f. 20. Jan. 1890 i Eveldrnp Præstegaard ved Aalestrup. Datter at Sognepræst Th. Lyngby (død 1914) og Hustru Kathrine f. Heyer (død 1927).

Student   (Roskilde)   1904;    cand.   Jur 1911;     Sagførerfuldmægtig     i    Slagelse

1911-12:  Byfoeedfuldmæetig sammesteds

1912-13; Byfoged- og Herredsfuldmæiztig i Nibe 1913; Dommerfuldmægtig 1919-29; Sagfører i Nibe 1929-33; Politimestei i Løgstør ok Nibe Købstæder m. v. 1933. Medlem af Byraadet 1927, folkevalgt Borgmester 1927-33-. Formand for Re­præsentantskabet for Aalborg-Hvalp-

________________Fogh

sundbanen 1932-33 og for Tilsynsraadet for Spare- og Laanekassen for Nibe By og Omegn 1948. Adresse:  Nibe.

FOGED Jens Overkirurg, Dr. med., R., f. 14. April 1897 i Grønning pr. Jebjerg; Søn af Gaardejer Jens Foged og Hustru Eline f. Jakobsen; gift (4. Febr. 1927* m. Vibeke Elisabeth F., f. 4. Jan. 1900, Datter af Navigationsdlrektør. Kom­mandør V L Lorck (død 1940. se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Marie f. Hvidt.

Student (Viborg) 1917; med. Eks. 1923; Kandidattjeneste ved forskellige kbhvnske Hospitaler og ved Amtssyge­huset i Haderslev; Assistent ved Pro­fessor Rovsings Klinik 1924-26; Pro-sektor ved Universitetets patologisk­anatomiske Institut 1928-29; Reserve-kirurg ved Bispebjerg Hospitals Afd. D 1929-35; Assistent og Reservelæge ved Ortopædisk Hospital 1935-37; Professor i Speciel Kirurgi ved Tandlægeskolen 1935-37 oe 1942; Overkirurg ved Bisoe-bjerg Hospital 1937.

Censorsuppleant    ved    med.   Embeds-

eks.   fra  1930;   Censor i  Kirurei  1940-,

Tillidslæsre  ved   Kbhvns Sporveje  1942.

Adresse:   Bispebjerg   Hospital,  Bispe-

bjergv.. Kbhvn. NV.

Sommerbolig.: Kystv., Hornbæk.

FOGEDBY Erik Forstander, Dyrlæge; f. 1. Aug. 1900 i Vils, Mors; Søn af Dyr­læge Hans Jensen og Hustru Karen f. Eriksen- gift (15. Aug. 1930) m. Re-gitze F., f. 21. Maj 1903 i Odens?, Dat­ter af Fuldmægtig S Carstens (død 1941) og Hustru Frieda f. Berg.

Student 1919; Dyrlægeeks. 1928; Stu­dier ved forskellige udenlandske Insti-tuter; prakt. Dyrlæge 1928-35; Reserve­dyrlæge ved Statskødkontrollen 1930-35; Assistent ved Statens veterinære For­søgsstation for Virussygdomme 1935; Forsøgsleder 1939 og Forstander for samme 1946.

Har skrevet forskellige faglige Ar­tikler i inden- og udenlandske Tids­skrifter.

Adresse : Lindholm pr. Kalvehave.

FOGH Aage Sekretær; f. 6. Maj 1896 i Beder; Søn af Gaardejer J M Fogh og Hustru Rasmine f. Mikkelsen; gift (1. Juni 1923) m. Agnes F., f. i Vejby, Datter af Gaardejer Niels Grønning (død 1936) og Hustru Frederikke f. Klausen.

Uddannelse paa Landbohøjskolen samt paa Højskole og Landbrugsskole; Se­kretær for De samvirkende danske Ind­købsforeninger for mindre Jordbrugere fra 1939.

Medlem af Folketinget (Radikale Ven­stre) 1934-39 og fra 1945; Landbrugsmi-

Fogh

378

 

nisteriets  Tilsynsførende  med   Bevillin­gerne til Husdyrbrugets Fremme og den faste Planteavlsbevilling. Adresse:   Strandengen 4,  Roskilde.

FOGH   Hakon Kektor: f. 27. Juli 1887 i Vordingborg; Søn af Distriktslæge C F Fogh (død 1913) og Hustru Adelheid f. Matthiassen (død 1931); gift (8. Juli 1913) m. Margrete F., f. 28. April 1889 i Kbhvn., Datter af Direktør for Chri-etiansholms Fabriker C V Slomann (ded 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Petra f. Andresen (d«d 1931).

Student (Herlufsholm) 1905; cand. mag. 1911; pædag. Eks. 1911; Lærer ved Marselisborg Skole 1912, ved Hel­singør højere Almenskole 1914, Lektor sammesteds 1922; Rektor ved Kolding højere Almenskole 1929, ved Roskild Katedralskole 1947.

Medlem af Bestyrelsen for almindelig

dansk  cand.  mag.  Organisation 1921-29

og for Gymnasieskolernes Lærerforening

1923-44.

Adresse:   Roskilde.

FOGH   Hans Direktør, R.; f. 23. Aug, 1898 i Davos, Schweiz; Søn af Ingeniør P E Fog-h (død 1908) og Hustru Bertha Emilie f. Heymann; gift (31. Juli 1931) m. Ellen Gyrithe F., f. 21. Juni 1906, Datter af Godsejer I S Ulrich og Hu-stru Ingeborg f, Krenchel.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1917; cand. polyt. 1923; Assistent ved Forsøgs­laboratoriets kern. Afd., Landbohøjsko­len 1924-25; uddannet ved Bryggerhøj­skolen i Kbhvn. og ved Bryggerier i Kbhvn., Oslo og Goteborg 1925-28; Brygmestereks. 1928; ansat ved Carls-berg Bryggerierne 1928, Underdirektør 1935, Direktør ved samme 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Bryggeri­foreningen 1937 og for Den skandinavi­ske Bryggerhøjskole 194f; Medlem. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937.

Adresse:  Kammasv. 6, Kbhvn. V.

FOGH-ANOERSEN    Vagn Overkirurg, R.; f. 12. Juni 1886 i Birkerød; Søn af Bankdirektør Anders Andersen (død 1941) og Hustru Rasmine f. Fogh; gift (28. Febr. 1913) m. Lill F-A., f. 8. Jan. 1890 paa Frdbg., Datter af Kaptajn Lars Peter Nielsen og Hustru Flora f. Zederkop (død 1940).

Student (Birkerød) 1903; med. Eks. 1910; Reservelæge ved Diakomssestiftel-sen 1913-22 og fra 1924-37; Overkirurg sammesteds 1938; prakt. paa Frdbg. fra 1913; Specialistanerkendelse (Kirurgi og Gynækologi) 1924; fung. Kirurg ved Statens Institut for Talelidende fra 1934. '

Formand for Kbhvns Lægeforening 1936-39.

Adresse: Amicisv. 18, Kblrvn. V.

FOGTMANN Holger Afdelingsingeniør, R. DM. p.p.; S. 12. Marts 1887 i Vejle; Søn af Inspektør ved Dansk Normal­tid Adolph Fogtmann (død 1931) og Hu­stru Caroline Margrethe f. Koch (død 1930); gift (2. Juni 1916) m. Carla F., f. 27. Okt. 1889 i Kbhvn., Datter af Overmaler paa Den kgl. Porcelæns-fabrik Carl Rinus (død 1935) og Hu­stru Thora f. Thorsen (død 1947).

Cand. polyt. (Elektroing.) 1912; an­sat i Ingeniørfirmaet Erichsen og Sar-demann 1912-13; Ekstraingeniør v. Statsbanerne 1913, Ingeniørassistent 1918, Maskiningeniør II 1929, Maskin­ingeniør I 1935, Afdelingsingeniør 1946, Leder af den elektriske Afd. under Maskinafdelingen.

Medlem af Bestyrelsen for Nprdiska Jårnvågsmannasållskapets Maskinsekti-on fra 1934, for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste 1936-48, for Jernbane­foreningens 8. Kreds 1926-29 og for 11. Kreds 1946-47 og fra 1948; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniør­forening 1947-48 og for Ministerialfor-eningen 1943-48; Statsbanernes Repræ-sentant i den danske Nationalkomité under World Power Conference; Medlem af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1948.

Medarbejder ved Elektricitetens Histo­rie og dens Mænd.  ved Hagerups Kon­versationsleksikon og ved Statsbanerne? 100 Aars Jubilæumsskrift. Udenl. Orden: S.N.3. Adresse :  Falkoner Allé 8,  Kbhvn. F.

FOLKE Dan Direktør; f. 11. Marte 1906 paa Frdbg.- Søn af Civilingeniør Folke Folke   (død   1948,  se   Kraks   Blaa   bor 1947)   og   Hustru   Else   Sofie   f.   Haar (død   1931);   gift    (3.   Sept.   1932)   m. Elise F., f. 8. Jan. 1913 i Kbhvn., Dat­ter af Skibsmægler Hjalmar Bruhn ojr Hustru Kirstine f. Mikkelsen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1924; cand. phil. 1925: udlært i C A Reitzels Forlag 1925-28; Studieophold i England, Frankrig, Sovjet-Unionen, Tyskland og U.S.A.; ansat i Wilhelm Hansens Mu­sik Forlag 1928-36; Direktør for Bellevue Teatret 1936 og 1937; Direktør i C A BÆitzels Forlag 1938-39; Prokurist i Virksomhederne under Egmont H Peter­sens Fond 1939, Direktør smstds. 1942.

Har i en Aarrække virket som Forfat­ter og Komponist ved flere Teatre: har skrevet Musikken til en Del Tonefilm; Kompositioner udgivet i Skandinavien, Tyskland, England og Italien.

Adresse: Viggo Rothes V. 20, Char-lottenlund.

579 ____________________

FOLKE Lejf Amtslæge; f. 27. Maj 1903 paa Frdbg.; Søn af Civilingeniør Folke Folke (død 194S, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Else Sofie f. Haai (død 1931); gift (15. Aug. 1932) m. Yrsa F., f. 23. Marts 1909 i Hørup ved Slangerup, Datter af Kommunelærer Lars Peter Andersen og Hustru Karen f. Andersen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1921; med. Eks. 1928; R«servelæge ved Amts-og Bysygehuset i Thisted 1928-29; Skibs­læge i Ø. K. i 1930; assisterende Læge i Julianehaab i Grønland 1932-33; for­skellige Hospitalsansættelser 1933-36; Embedslægeeks. 1934; Læge ved Inva-lideforsikrinesretten 1935-37 og ved Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre i 1935; Amts- og Kredslæge i Thisted 1937.

Har skrevet lægevidenskabelige, min­dre Afhandlinger.

Adresse : Skovgade 20, Thisted.

FOLKMAR E O Overlæge, Dr. med., R.; f. 12. Febr. 1887 i Odense-. Søn af Kan-celliraad H P Folkmar (død 1926) og Hustru Laura f. Schmidt (død 1926); gift (23. Aug. 1939) rn. Esther F., f. 7. Febr. 1910 paa Snehøjgaard ved Hobro, Datter af Proprietær H Pape og Hu­stru f. Vogler.

Student (Odense) 1906; med. Eks 1913; Assistent ved Universitetets fysio­logiske Laboratorium 1914-18; Assistent ved Rigshospitalets Børneafd. 1920-21; Reservelæge ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. C. 1921-26; Dr. med. (Kul­hydraternes Skæbne i Organismen, un­dersøgt ved permanent Injektion) 1922; Overlæge ved Hjørring Amts og Bys Sygehus, med. Afd. 1926.

Adresse: Østerg. 13, Hjørring.

FOLKMAR Th. Kreditforeningsdirektør; f. 15. Dec. 1884 i Odense; Søn af Kan-celliraad H P Folkmar (død 1926) og Hustru Laura f. Schmidt (død 1926); gift (2. Febr. 1918) m. Else F., f. 23. Maj 1897 i Odense, Datter af Fabrikant L Q Harboe (død 1935) og Hustru Fre­derikke f. Haug (død 1944).

Ansat i Fyens Stifts Kreditforening 1903, Direktør 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Blindefor­eningen i Odense fra 1940 og af Re­præsentantskabet for Fyens Disconto Kasse fra 1943.

Adresse:  Læssøeg.  22,  Odense.

Sommerbolig : Gråsten,  Tliurø.

FOLMAR-HANSEN   E  Sagfører,   R.;  f 20.  Marts 1879 i  Odense; gift (2. Juli 1910)   m.   Dagmar F-H.,  f.  Jagd,  f.  >i Fredericia.

Sagfører i Odense fra 1905; Formand for Odense Sagførerforendng 1927-31 og ror Kredsbestyrelsen for 5. Sagførerkreds 1931-33; Medlem af Sagførerraadet 1941-

___________________Fore

46 og af Retsplejeudvalget fra 1943; Formand tor RepræsentantbestyrelBen for Købmandsstandens Oplysningsbureau fra 1929; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Odense Tømmergaard, Akts. Oden­se Pakhusselskab og Akts. Ulu.

Adresse: Filosofgangen 17, Odense.

FOLSACH Christian V, Kammerherre, Hofjægermester, Godsejer, R.; f. 14. Juli 1868 paa Hjortshøjlund ved Aarhus; Søn af Hofjægermester H F J P Fol-sach til Gjessinggaard og Ristrup (død 1901) og Hustru Willielmine t. Ingerslev (død 1913); gift (14. Juli 1900) m. Al-vilde F., f. 11. Juni paa Søholm v. Gen­tofte, Datter at Pr.-Løjta. J P TI V Di­nesen (død 1874) og Hustru Alvilde f. Dinesen.

Løjtnant i Gården: Landbrugskandi­dat 1890; f rå 1894 Ejer af Gjessinggaard; Ejer af Dronninglund Storskov 1930-43.

Formand for Repræsentantskabet (Medlem fra 1910) og Bestyrelsen i Randers Disconto- og Laanebank fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1915-37.

Adresse: Giessinggaard pr. Randers.

de FONTENAY Frank le Sage Gesandt, Dr. phil.. K1.DM., M.T.Kfii.p.p.; f. 24. Sept. 1880 paa Unnerupgaard; Søn af Proprietær F E le Sage de Fontenay (død 1911) og Hustru Caroline f. Jen­sen (død 1937); gift (Dec. 1927) m. Gudrun le Sage de F., f. Eriksdottir (dekoreret m. Ohr. X. Fr. M., F.M.ri. og I.F.2.).

Student (Frederiksborg) 1899; cand. mag. 1906 (Historie); Underarkivar i Udenrigsministeriet 1909, Arkivar 1914; overordentlig Gesandt og befuldmægti­get Minister i Island 1924, i Ankara 1946.

Formand for Dansk historisk Samfund 1917-22; Medlem af den danske histori­ske Forenings Bestyrelse 1919-24-, Dr. phil. h. c. ved Reykjavik Universitet 1940.

Medarbejder ved Hagerups ill. Kon­versationsleksikon, 2.-4. Udg., ved Sal-monsens Leksikon, 2. Udg., Verdenskul­turen (Bd. VIII) og Folkenes Historie (Bd. VII); Udgiver af Danmarks Trak­tater fra 1814 (Bd. IV) og af Gylden­dals ill. Verdenshistorie (Bd. I-VI); Det slesvigske Spørgsmaals diplomatiske Hi­storie 1914-20; Uppruni og åhrif Mii-hammeSstruar (1940); Blad- og Tids­skriftsartikler om kulturhistoriske, orien­talske, politiske og islandske Emner.

Udenl. Ordener : Fi.H.E.2'.; F.Æ.L.4. i I.F.l.; I.M. & L.3.; J.H.S.4.; N.St.O.2'.

Adresse:   Legation   Royale  de  Dane­mark,  Ankara. Tyrkiet.

FORCHHAMMER   Eiler  Forstander, B.; f.  3. Juni  1890 i Kbhvn.;  Søn  af Dr. phil.   Forstander   Georg   Forchhammer

Fore___________________

(død 1938, se Kraks Blaa Sag 1938) og Hustru Karen Marie f. Groth (død 1920); gift 1. Gang (21. Dec. 1924) m. Paula F., f. 20. Febr. 1894 i Fredericia, død 1941, Datter af fh. Inspektør N M Jensen og Hustru Christine f. Hansen (død 1927); 2. Gang m. Erna F., Dat­ter af Handelsgartner Knud Pedersen, Middelfart (død 1947).

Student (Herlufsholm) 1909; Special­uddannelse som Døvstummelærer; Hjæl­pelærer ved Det kgl .Døvstumme Insti­tut i Fredericia 1912; Sekondløjtnant i Fodfolket 1915; Lærer ved Den kgl. Døvstummeskole i Fredericia 1918; ved Det kgl. Døvstumme Institut i Kbhvn. 1921, Overlærer 1931. Forstander 1934-37; Forstander for Den kgl. Døvstnmme-skole i Nyborg 1937. for Det kgl. Døv-stumme Institut i Fredericia 1938.

Sekretær ved Arbejdshjemmet for Døvstumme Piger 1927-34, Medlem af Bestyrelsen fra 1934.

Har skrevet: Om Døvstumme og Døvstummeundervisning (1929); samt Afhandlinger i Fagtidsskrifter.

Adresse:  Fredericia.

FORCHHAMMER   Henni,  FM. i Guld; f. 8. Marts 1863 i Aalborg;   Datter af Rektor,  Dr. phil.  Johannes Forchham-mer   (død 1909)   os  Hustru  Abigael  f. Ebbesen    (død   1888);   ugift. Sproglærer,  privat uddannet. Har   udgivet   en  Lærebog  i   Engelsk for voksne Begyndere samt en Lærebog for Udlændinge, der vil lære Dansk  (i engelsk, tysk, fransk og hollandsk Udg.). Medlem   af   Bestyrelsen   for   Danske Kvinders   Nationalraad   1899-1933,   dens Formand 1913-31, Æresformand fra 1933: Vicepræsident i Hqvedbestyreléen for det internationale   Kv.inderaa,d   1914-30,   nu Æres-Vicepræsident:    Medlem    af     den neutrale  Konference i Stockholm 1916; Medlem   af  den  danske   Delegation  til Folkeforbundets   ordinære  Forsamlinger JJ9EOJ7,   først  som   délégruée   techndque, senere som Suppleant, Danmarks Repræ­sentant ved Folkeforbundets Konference i Genéve  om  Handel med  Kvinder og Børn (1921). Har holdt Foredrag i Ind-og  Udland  om  internationale  Forhold. Adresse • Mariendalsv. 32 B. Kbhvn. F.

FORCHHAMMER  Herluf Civilingeniør; f. 25. Maj 1875 paa Herlufsholm; Søn af Rektor,  Dr.  phil.  Johannes Forchham-mer  (død  1909)   og Hustru  Abdgael   f. Ebbesen (død 1888); gift  (3. Jan. 1910) m. Minna Ingrid F., f. 16. Juni 1887 i Aarnp, Datter af Apoteker C H Tornøe op Hustru f. Hansen.

Student    (Herlufsholm)    1893;    cand. polyt.     1898;      Ingeniørassistent     ved KWivns Havnevæsen 1898-1903; Ingeniør-  | assistent   ved   amerikanske   Jernbaner  i 1903-06;   Ingeniør  i   Firmaet  Christian!

381

Forn

A Nielsens Aarhusafdeling 1907-11; Overingeniør ved samme Firmas hch vedkontor i Kbhvn. 1911-22; Overinge­niør og teknisk Direktør ved samme Firmas Afdeling i London 1922-25; Overingeniør ved samme Firmas Dat­terselskab i Hamburg 1928-29; Overinge­niør og teknisk Direktør ved samme Firmas Afdeling i Tyrkiet 1930-32.

Medlem af Bestyrelsen tor Dansk Ingeniørforening 1919-22 og for Dansk Ingeniørforenings Afdeling i Storbrit-tannien 1922-25; Medlem af American Society of Civil Engineers. New York, fra 1905 oor af Sociétø rtes Tngenienrs Oivils de France fra 1924; Censor ved Danmarks tekniske Højskole fra 1937.

Adresse: Furesøv. 81, Holte.

FORCHHAMMER Jørgen Unversitets-professor; f. 24. Juni 1873 paa Herlufs­holm; Søn af Rektor, Dr. phil. Johan­nes Forchhammer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift (28. Dec. 1904) m. Elisabeth F., f. 26. April 1880 i Dresden, Datter af afdøde Frederic Jenny og afdøde Hustru Na-dine f. Scherff.

Student (Herlufsholm) 1892; cand. po­lyt. 1898: forskellige Ansættelser «om Ingeniør i Danmark og Tyskland 1898-1912; studerede samtidig Sangkunst, bl. a. ved det Hoch'ske Konservatorium i Frankfurt a. M. 1903-04; Lærer i Stem-mefysiologi og Fonetik ved Universite­tet i Munchen 1921-38; Lærer i samme Fag ved Akademie der Tonknnst i Munchen 1924-29; Lærer i Fonetik ved Deutsclie akademische Auslandestelle i Munohen 1934-38 og ved Deutsohe Aka­demie, Munchen 1934-39; Professor i Fo­netik vrd Universitetet i Munchen 1949 Har bl. a. skrevet: Den menneske­lige Stemme (1980); Theorie und Tech-nik des Singens und Sprechens (1921); Sttam- und Sprechubujigen (1923); Die Grundlage der Phonetik (1924); Spraoh-teutlehre (1928): Sprachlaute Im Ront-genbild (1929); StimmbildTmg aul stimm- und sprachphysiologischer Grund­lage : I Bd. Die wichtlgsten Probleme der Stimmbildung (1937), II Bd. Die Ansbildung der Sprechstimme (1937), III Bd. Die Ausbildung der Singstimme (1938); Deutsche Ausspracheubungen fiir In-und Auslånder (1938). Die Sprachlaute in Wort und Bild (1942). Deutsche Aussprachlehre (Laletik) 'fur Dånen (1949); Einfuhrung in die allgemeine Sprechkunde Phonetik (1949) samt tal­rige stemmefysiologiske og fonetiske Ar­tikler i Fagblade.

Formand  for Verein    der    Munchner Stimmbildner und Gesanglehrer.

Adresse : Kaulbachstrasse 96, Munchcn, Tyskland.

FORCHHAMMER    Olaf Stadsingeniør; f. 27. Jan. 1881; Søn af Rektor, Dr. phil. Johannes Forchhammer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ebbesen (dåd 1888); gift 1. Gang (1906) m. Karen Stampe Bendix, Datter af Komponist, Professor Victor Bendix (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru For­fatterinde Rigmor Stampe (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922); 2. Gang (1917) m. Læge Ellen F., Datter af Læge Carl Hallas og Hustru Marie f. Sønderup; 3. Gang (13. Sept. 1941) m. mag. scient. Grethe F., Datter af For­stander P Høgstrøm (se denne) og Hu­stru Anna f. Højte.

Student (Herlufsholm) 1899; cand. polyt. 1906; ansat hos Baurat H W Lindley i Frankfurt a. M. 1906-07-, i Kbhvns Kommunes Tjeneste fra 1907; Afdelingsingeniør i Byplanafdelingen under Stadsingeniørens Direktorat 1927; Stadsingeniør 1936.

Medlem af Gladsaxe Sogneraad 1921-25, af Naturfredningsraadet, af Besty­relsen tor Dansk Byplanlaboratorinm og af Kbhvns Bygningskommission f rå 1940.

Har bl. a. skrevet: Pjecerne; Jeg nægter (1909); Forsvar eller Neutralitet (1910); Vejledning i Afløbsfagct (1931, 5. Udg. 1948); Afhandlingerne : Storkø­benhavns Udvikling; Gader og Veje, Profil og Færdselsforhold: Parkomraa-der i den moderne Byplan-, Er Tids­punktet inde for en Forbedring af vor Byplanlovgivning; Københavnsegnens Grønne Omraader, Betænkning 1936; Byplan, 1939; Fakta og myter omkring retsopgøret (s. m. Carl Gad, 1948); Red­aktør af : Copenhagen, Development and Town Planning (1930, 2. Udg. 1938); København, Byplanmæssige Forhold (1930); Da indlemmede Distrikter, By­planmæssige Udvikling 1901-1941 (1942); København, Fra Bispetid til Borgertid (1948).

Adresse:   Livjægerg.  14,  Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: Tømmernusene, Krog mosev., Bagsværd.

FORCHHAMMER   Viggo Lektor, R.; f. 26. Nov. 1876 paa Herlufsholm; Søn af Rektor, Dr. phil. Johannes Forchham­mer (død 1909) og Hustru Abigael f. Ebbesen (død 1888); gift 1. Gang (6. Nov. 1902) m. Signe F., f. 13. Jan. 1877, Datter af den norske Forfatter Kristofer Janson; gift 2. Gang (28. Sept. 1925) m. Esther F., f. 9. Juli 1894 i Kbhvn.; Datter af Grosserer Valde­mar Lund (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943).

Student (Herlufsholm) 1895; studere­de ved polyteknisk Læreanstalt 1895-97; studerede Sang, Tale og Musik i Dres­den, Frankfurt a. M., Paris og Kbhvn.

1897-1909; Tale- og Sanglærer i Kbhvn fra 1909; Sanglærer ved Hornemanns Konservatorium 1909-17 og ved Det kgl. Musikkonservatorium fra 1918; Talelæ­rer ved Det kgl. Teaters Elevskole 1916-33; Lektor ved Universitetet i Tale og Sang 1925-47.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet til Udbredelse af Eduard Engels Stem-medannelseslære 1916-20, Formand 1920-23; Formand for Talepædagogisk For­ening 1923-26 og 1938-42, Viceformand 1926-32, Medlem af Repræsentantskabet 1932-38 og fra 1943, Æresmedlem fra 1936; Viceformand for Musikpædago­gisk Forening 1921-26, Formand 1926-27; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Tone­kunstner-Forening 1934-35: Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Udvalg ang. Autorisation af Talelærere 1933-42 og fra 1944 samt af Internationaler Rat zur Forderung der Sing- und Sprech-kultur fra 1938; Medlem af Statsradio­foniens Sprogudvalg fra 1941; Formand for Diskussionsklubben for sanglige Problemer fra 1942.

Har udgivet: Taleøvelser-. Kortfattet Tale- og Sangteori; Anfbau der Stimm­bildung auf Grund der modemen Stimm-physiologie und Phonetik; Dr. Bruns' nye sangtekniske Hjælpemiddel ..Frilø­bet"; Stemmefysiologi som Grundlag for Stemmedannelse-, Musikuto'vningren och dess Samband med Kroppsrorelser-na; De Rutz-Sivers'ske Iagttagelser og deres Betydning for Taleundervisnin­gen.; Theorie und Technik des Singens und Sprechens (sammen med Jørgen Forchhammer); Fortegnelse over anato­miske, medicinske, tale- og stemmetek-niske udtryk.

Adresse: Rosenv.  Allé 50, Kbhvn. Ø. Sommerbolig:   Ørkesholm.   Frederiks­værk.

FORNÆS Victor Christian Driftsleder; f. 8. Jan. 1881 i Grenaa; Søn af Sned­ker Lars Jensen (død 1929) og Hustru Nicoline Petrine f. Christensen (død 1916); gift (1909) m. Bertha Kaja F., f. 17. Jan. 1882 i Kbhvn. (død 1949), Dat­ter af Maler Fritz Peetz (død 1927) og Hustru Frederikke f. Lerche (død 1923). Uddannet «om Bogbinder; under Udenlandsrejse 1904-06 Elev paa Fag­skolen i Gera, Tyskland.

Medlem af Folketinget (Socialdemo­kratiet) for Frdbg. 3. Kreds 1935-39, af Landstinget 1941-47; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1917-33 og 1936-46; Medlem af Frdbg. Skolekommission 1924 -46. af Frdbc. Skatteraad i 1925 og fra 1929; Medlem af Forretningsudvalget i Kbhvns Amtsskolcraad til 1938, Den per­sonlige Friheds Værn, Hovedstadens Brugsforening (Næstformand i den sid-

Forn___________________

ste Ira, 1936) og De samvirkende Brugs­foreninger i Danmark fra 19*1; Formand for De frederiksbergske Forældreraad og Skolekredse 1934-39, for den socialdeni. Vælgerforening Frdbg. 3. Kreds 1915-26 og for Skandinavisk Haandværkerfor-enimj, Berlin 1905-06; Medlem af Besty­relsen for Bogbindernes Fagforening 1907-08; Medlem af Overbevillingenæv-net fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Bade- og Svømmeanstalt 1937-46 ok af Telefonudvalget i Kbhvns Telefon Akts. fra 1939.

Har   været   Bedaktør   af   forskellige Medlemsblade,   Valgaviser   samt   Vore Børn og vore Skoler. Adresse : Vagtelv. 63, Kbhvn. F. Sommerbolig: Smidstrup pr. Gilleleje.

FOSS Einar Philip Civilingeniør, B.; f. 29. Jan. 1893 i Kbhvn. Sun af Ingeniør Alexander Foss (dåd 1925, se Kraks Blaa Bog   1925)    og    Hustru   Margrethe   f. Schultz (død 1922); gift (30. Dec. 1924) m.   Cordelia   F.,   f.   18.   Juli   1896  paa Frdbg., Datter af Ingeniør F L Smidth (død 1899) og Hustru Katha f. Harboe. Cand. polyt. 1920; ansat i Akts. F L Smidth   &  Co.  1920-45;   Formand   i   Be­styrelsen og Direktør for samme 1940-41. Formand  for  Bestyrelserne for  Akts. Faxe   Kalkbrud,   Akts.   Volstrup   Tegl­værk og Akts. Cement Investment; Med­lem   af  Bestyrelserne   for   Akts.   F  L Sinidth & Oo., Akts. Aalborg Portland-Cementfabrik,     Akts.     Fællesagenturet Faxe-Limhamn   Kalkbrud,   Akts.   Skive Jernstøberi &  Maskinfabrik,  Akts.  Så- ' dolin & Holmblad, Kemisk Værk Koge,  j Akts.,   Akt«.   Hedehus   Teglværket   og for  Akts.  Kagstrup  Kalkværk m. fl.

Medindehaver af Interessentskabet Dansk Skrivemaskinefabrik.

Medlem af Landstinget 1943; Formand for Bestyrelsen for Den konservative Fond: Medlem af Hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti og Hoved­kasserer for Partiet; Formand for Be­styrelsen for Akts. Den konservative Presse; Medlem af Bestyrelsen for Alex Foss' Industrifond: Formand for For­eningen Nordens Gentofte Afd.

Adresse: Vilvordev. 28, Oharlottenlund.

FOSS Erling Civilingeniør; f. 25. Febr. 1897 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør Alexan­der Foss (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Margrethe f. Schultz (død 1922); gift (14. Nov. 1922) m. Bodil Inger F., f. Utke-Philip, Datter af Di­rektør Carl Philip og Hustru Maja f. Schiøler.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1914; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1921; ansat i Firmaet F L Smidth & Co. 1921-25, i Kbhvn. i 1921, i England 1922-23 og i Paris 1924-25; Medindehaver af Fir-

_______________________382_

maet Bellem & Foss i Paris 1927-31; Formand i Bestyrelsen for Akts. Skive Jernstøberi og Maskinfabrik (Akts. Si-liam Bjerre) 1929-31; egen Eksportforret­ning i Kbhvn. siden 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sado-lin & Holmblad fra 1925, Formand fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Kemisk Værk Køge, Akts. (Formand), for Phi­lips Radio Akts., for Dansk Almen­nyttigt Boligselskab fra 1946 og for Akts. International Harvester Company, Kbhvn.; Medstifter af. Direktør for og Formand i Bestyrelsen for Akts. Dril' (Dansk Elektro Instrument Fabrik) fra 1933. En af Grundlæggerne af og Med­lem af Danmarks Frihedsraad under den tyske Besættelse; Medlem af Fri­hedsbevægelsens Samraad 1945-46.

Har skrevet : Fra passiv til aktiv Modstand (1946); Knæfaldet efter 9. April (1947).

Adresse : Parkovsv. 22, Gentofte.

FOSS Holger Eigil Kommandør, TI.DM Chr.XM.T., HTS.p.p.; f. 3. Sept. 1892 i Kbhvn.; Søn af fcgl. Operasanger Aage Hjalmar Foss (død 1894) og Hustru Amalie f. Bøving (død 1937); gift (24. Nov. 1918) m. Mathilde (Tilla) Augusta Kruuse F., f. 29. Juli 1893 i Nyborg. Datter alf Kommitteret, Konsul August Biroh (død 1926, se Kraks Blaa bor 1926) og Hustru Anna f. Kruuse (dåd 1942).

Sekondløjtnant 1913; Premierløjtnant 1914; Kaptajnløjtnant 1923; Kaptajn 1926; Orlogskaptajn 1932; Kommandør­kaptajn 1937; Kommandør i Reserven 1945: med Krydseren Valkyrien til Dansk Vestindien 1915-17; Skoleofficcr ved Kadetskolen 1919-23; Adjutant hos Viceadmiralen 1926-29; Fyrinspektør 1932-3B; Adjutant hos Kong Christian X 1932-38; Gruppechef for Torpedobaade i Eskadre 1933-36; Chef for Fiskeriin­spektionen i danske Farvande og Nord­søen 1935; Chef for Fiskeriinspektionen under Island 1937 og 38 (tillige Luf!-opmaaling); Stabschef ved Kystdefen-sionen 1939-42; Chef for Artilleriskibei Peder Skram 1942 og for Skibsdivisio-nen 1942-43; Chef for Søtransportvæse­net og Formand for Skibsudpegnings-nævnet 1945; Medlem af Sø- og Han­delsretten 1948.

Har   skrevet:     Søofficers-Foreningen gennem 75 Aar. Udenl. Orden: I.F.2. Adresse:  Biilowsv. 7 A, Kbhvn. V. Sommerbolig: Skovv.  25, Hornbæk.

FOSS Julius Organist, R,p.p.; f. 21.April 1879 i Dragør; Søn af f h. Lods, senere Kordegn Niels Foss  (død 1938) og Hu­stru f. Jansen; gift (10. Juni 1907) m. Magdalene F., f. 19. Okt. 1883 i Oden-

 

363

Fran

se, død 1948, Datter af Sparekassedirek­tør H H E Maaløe (død 1901) og Hu­stru f. Urban Hansen (død 1925).

Organisteks. 1897; paa Det kgl. Mu­sikkonservatorium 1900-01; Organist og Kantor ved Sundby Kirke 1901-49; Assi­stent ved Musikhistorisk Museum 1910-24, Bibliotekar ved samme 1933-43: Mu­sikanmelder ved Kristeligt Dagblad fra 1919.

Stiftede 1918 og siden Leder af Dansk Mensural-Cantori; Formand for Dansk Organist- og Kainitorsamfund 1921-34; Æresmedlem af Ungarns Landsforbund for Korsang 1937 og af Dansk Orga­nist- & Kantor-Samfund af 1905, 1945. Har udgivet: Vejledning i Musik­teori (1909); Organist- og Kantorembe­derne i Danmark (1906, 1916 og 1927); Legater og Understøttelser for Musikere, Sangere og Skuespillere (1927. 1953); 50 Sange til Skolebrug (1924-26); Nyud-gave af Niels Jespersøns Graduale 1567 (1935); flere Kompositioner for Kor m.m. Udenl. Ordener: I.F.3.; S.N.3. Adresse: Sortedam Doss. 59 D, Kbhvn. Ø.

FOSS  Torben Alexander Hofjægerme ster, Oberstløjtnant R.DM., M.T.Kha. p.p.; f. 17. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør Alexander Foss (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Mar­grethe f. Schultz (død 1922); gift 1. Gang (1917) m. Ellen Margrethe F., 1. Hedegaard; 2. Gang (25. Jan. 1926) m. Gladys Ethel F., f. 3. Okt. 1902 i Gra-vesend i England, Datter af Engineer, Commander Wm. Henry Clark og Hu­stru Beatrice Emely f. Laing.

Student 1912; Premierløjtnant i Ryt­teriet 1916; Ritmester af Reserven 1930, i Forstærkningen 1944; Oberstløjtnant 1947; Forpagter af Gaarden Løvenholt 1920; Ejer af Løvenholt m. m. 1925.

Formand i Bestyrelsen og Direktør for Akts. Gyro, Skive Jernstøberi & Maskinfabrik; Formand for Akts.Hede­hus-Teglværket og for Akts. Kagstrup Kalkværker; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sadolin & Holmblad, for Kemisk Værk Køge, Akts., for Akts. F L Smidth & Co., for Akts. Københavns Mørtelværker, for Akts. Farum Grus­grav, for Akts. Frederiksholms Tegl- og Kalkværker og for Akts. Teglværkernes Centralkontor; Formand i Civilforsvars-Forbundets Landsstyrelse og Landsraad »amt for Afløsningen af Jagtretten i Skanderborg Amt.

Udenl.   Ordener:   Fi.Sk.M.-   S.V.2',; Sv.Lv.F.T.l.

c   Adresse : Løvenholt pr. Them

FRANDSEN   Erik    Direktør,   Civilinge­niør, K.; f. 16. Febr. 1901 i Aarhus; Son at Hepnesentant M Frandsen og Hustru Louise  Kathrine  f.   Jacobsen;  gift   (4.

Juni 1929) m. Olga (Olle) F., f. 26. Marts i Vinding Sogn, død 1947, Datter af Gaardejer J A Jensen (død 1948) og Hustru Johanne Marie f. Madsen (ded 1948).

Student (Marselisborg Skole) 1919; cand. phil. 1920; cand. polyt. 1925; In­geniør ved Aarhus Amts Vejvæsen 1924 og 1925, i Firmaet Wright, Thomsen & Kier 1925; ansat i Det Danske Petro­leums Aktieselskab 1928; Direktør i samme 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Det Dan­ske Petroleums Aktieselskab 1940 (Næst­formand 1945), for D. D. P. A. Fondet 1940, for Akts. Kalundborg Olieraffina­deri 1946; Medlem af Bestyrelsen for og daglig Leder af Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændselsolier 1940-47.

Adresse:  Margrethev. 6,  Hellerup.

FRANDSEN  Ernst Professor, Dr. phil., R.; f. 30. Jan. 1894 i Landsgrav: Søn af Gaardejer Niels Frandsen 'død 1936) og Hustru Karen f. Hansen (død 1938); gift (5. Febr. 1927) m. Kitty F., f. 7. Sept. i Nykebing F., Datter af Forfat­ter Sophus Claussen (død 1951, se Krake Blaa Bog 1931) og Hustru f. Chri­stensen.

Student (Hang) 1916; cand. mag. 1923; Adjunkt ved Frdbg. Gymnasium 1923; Dr. phil. 1927; Docent i nordisk Litte­ratur ved Aarhus Universitet 1929, Pro­fessor 1934; Formand for Universitetets Lærerforsamling 1934-35; Universitetets Rektor 1935-36.

Medlem af Universitetssamvirkes Be­styrelse 1933-38 og af Universitetets Be­styrelse 1935-36; Studenterkollegiernes Efor fra 1935; Præsident i Det lærde Selskab; Formand for Foreningen Nor­dens Aarhusafdeling fra 1941; Medlem af Komitéen for nordisk akademisk Samarbejde, af Bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond, af Den nordiske Kul­turkommission, alf Repræsentantskabet for Aarhus Teater fra 1938 og af Hol berg-Klubben i Bergen.

Litterære Arbejder : Mariaviserne (Di­sputats, 1926); Det 16. Aarhundredes Elskovlyrik (Edda, 1929); Ludvig Hol-stein, en Analyse og en Karakteristik (1931); Hans Christensen Sthen, Studier i det 16. Aarhundredea danske Littera­tur (1932); Folkevisen, Stodier i Middel­alderens poetiske Litteratur (1935); Jo­hannes Ewald : Et Stykke dansk Aands-historie (1939); Aargangen, der maatte snuble i Starten (1943); mindre Tids-skrif tsafhandlinger; Udgiver af Krøniker og Sagn i Gyldendals Bibliotek 1929; Brorsons Jnlesalmer (1932); Danske Fol­keviser i Udvalg MI (1937); Sophus

Fran___________________

Claussen-Mannskripter   (1941);   Danske Folkeviser (1945).

Adresse: Universitetsparken, Aarhus.

FRANDSEN Hans N Forstander, B.; f. 27. Juni 1881 i Trust pr. Faarvang; Søn af Gaardejer L Frandsen (død 1931) og Hustru Mariane f. Hansdatter (død 1914); gift (14. Maj 1911) m. Olga Kir­sten F., f. 2. Juni 1886 i Tjustrup, Datter af Gaardejer N C Olsen og Hu­stru Sofie Amalie f. Sørensen (død 1933).

Uddannet ved Landbrug; Landbrugs­kandidat 1907; Eksamen ved Fortsæt­telseskursus i Planteavl 1910; Studie­rejser i forskellige europæiske Lande; Landbrugslærer paa Børkop Højskole 1907-08 og paa Haslev Landbrugsskole 1910-11; Assistent ved Forædlingsarbej­det paa Tystofte Forsøgsstation 1910-12; Planteavlskonsulent i Ribe Amts vestre Landboforening 1912-15; Leder af Dan­ske Landboforeningers Frøforsynings og Fællesforeningen for Danmarks Brugs­foreningers landøkonomiske Planteforæd-lingsyirksomhed paa Øtoftegaard og Roskildegaard.

Formand for den avisbiologiske Sek­tion i Nordiske Jordbrugsforskeres For­ening 1951-47 og for Dansk Hørforsk-ninjgsinstitut; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har gennem Forædlingsarbejder frem­bragt en Kække anerkendte Stammer af Rodfrugter, Kløver og Græsarter.

Har skrevet.: Undersøgelser over Be-Btøvninars- og Befrugtningsforhold hos nogle Græsser og Bælgplantearter (1916); Die Befruchtungsverhaltnisse bei Gras und Klee in ihre Beziehung zur Ziich-tung (1917); Frysningsforsøg med Kul­turplanter 1927-31 (1931); Forædling, Fremavl og Forsøg med Sorter og Stam­mer af Landbrugsplanter (1935); Impro-vement of herbage plants in Denmark ana some breeding experiments with timothy (1940) o. a.

Adresse : Øtoftegaard pr. Taastrup.

FRANDSEN Johannes Chef for Sund­hedsstyrelsen, Medicinaldirektør, Dr.med., K'.DM.D.r.K.H., M.T.Kha.p.p.; f. 13. Juni 1891 i Landsgrav; Søn af Gaard­ejer Niels Frandsen (død 1936) og Hu­stru Karen f. Hansen (død 1938); gift (21. Febr. 1919) m. Øjenlæge, Dr. med. Helga F., f. 2. Febr. 1893 i Gjellerup, Datter af Direktør Karl Sørensen (død 1928, se Kraks Blaa Bo«; 1927) og Hu­stru f. Clausen (død 1935).

Student (R-oskild*) 1910; med. Eks. 1917; Reservelæge ved Frdbg. Hospital 1920-23- 2. Reservelæge ved Rigshospita­lets med. Afd. B. 1923-25: Dr. med. (Un­dersøgelser over Nyrefunktionen ved kro­nisk artificiel Nephritis) 1923; Specia­listanerkendelse (intern. Medicin, især

______________________384

Nyre-, Hjerte- og Lungesygdomme) 1925; prakt. i Kbhvn. 1925-28; Læge ved In-validef orsikringsretten 1921; Overlæge under Invalideforsikringsraadet 1927-2K; Næstformand i Sundhedsstyrelsens Læ-geraad 1927; Chef for Sundhedsstyrelsen 1928.

Medlem af Invalideraadet for de søn-derjydske Landsdele 1927: Formand for Det ministerielle lægelig-veterinære Hy­giejneudvalg 19E8; Medlem af Direk­tionen for Finscninstitutet og Ra­diumstationen 1935-38, derefter Inden­rigsministeriets Kommitterede smstds.; Formand for Boligtilsynsraadet 1939; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40; Formand for det af dette ned­satte Medicinal-Nævn 1939: Kommitteret ved Sygehusraadet 1946; Formand for Statsministeriets Udvalg vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig 194fr48; Medlem af Folketinget (Venstre) 1947.

Medlem af, resp. Formand for, en Eække Kommissioner og Udvalg bl. a. Medlem af Kommissionen ang. Lægers Retsstilling af 1928, af Udvalget ang. Vanførertorsorg af 1930, af Kommissio­nen ang. Lovlighed af Svangerskabsaf­brydelse m.v. af 1932 og af Skolehygiej-nekommissionen af 1936; Formand for Udvalget vedr. Revision af Sundhedsvæ­senets Centralstyrelse af 1931, for Ud­valget ang. Vitaminisering af Margari­ne af 1936, for det af Indenrigsministe­riet nedsatte Husholdningsudvalg af 1931, for den af Statsministeriet ned­satte Husholdningskommission af 1938, for Udvalget vedr. Oprettelse af neuro­logisk og neurokirurgisk Afdeling j Aar­hus af 1938, for Udvalget vedr. Syge­husvæsenet af 1939 og for Udvalget vedr. Sygehusvæsenet i Aarhus 1947.

Formand for Komitéen vedr. islandske Lægers Uddannelse i Danmark 1932-44; Medlem af Bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond for Heltemod 1935, for P Carl Petersens Fond og Helbredelses-fondet 1935 og Formand for P Carl Pe­tersens Kollegium 1948; Medlem af Be­styrelsen for Generalkonsul Ernst Carl­sen og Hustru Adolphines Legat til Kræftens Bekæmpelse 1935; Formand Hans Mc Kinney Møllers Findefond til Bekæmpelse af Børnelammelse; For­mand for Dansk Forening for Folke­bade 1937; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, 2. Vicepræ­sident i samme 1940^43; Medlem af Hel-ligaandssogns Menighedsraad 1930-38: Æresmedlem af Islands Lægeforening 1939 og af Dansk Tuberkuloseforening 1946.

Har foruden Disputatsen offentlig­gjort videnskabelige og socialhygiejni-ske Afhandlinger i uden- og indenland­ske Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: B.L.H.2.; C.H.L.5.; FiFr.3. med rødt Kors; Fi.r.K.2.; IF.2*.; Le.r.K.l.; N.St.O.21.; S.V.21.

Adresse: Espérance Allé 16, Charlot-tenland.

FRANDSEN John Kapelmester ved Det kgl. Teater; f. 10. Juli 1918 i Kbhvn.; Søn af Skibsreder Hakon Thomsen (død (1946) og Hustru Edith f. FønsS; gift (28. Nov. 1942) m. Grete F., Datter af Vekselerer Paul Philipson (død 1947) og Hustru Sara Marie f. Cantor.

Paa Herlufsholm Skole 1930-34; ud­dannet paa Musikkonservatoriet; Orga­nist-aks. 1938; Organistvikar ved Kbhvns Domkirke s. A.; Dirigent ved Stats­radiofonien 1945-46; Kapelmester ved Det kgl. Teater 1946, fastansat 1947; har dirigeret Unge Tonekunstneres Or­kesterkoncerter; Dirigent i Studenter­sangforeningen 1948; Overdirigent i Dansk Korforening 1948.

Modtog Politikens Hæderspris 1948.

Adresse: Toldbodv. 14, Kbhvn. K.

FRANDSEN Marius Civilingeniør; f. 7. Sept. 1872 i Aarhus; Søn af Købmand Hans Frandsen (død 1886) og Hustru f. Aastrup (ded 1913); gift (W. Nov; 1699) m. Ellen F., f. 1. Febr. 1876 i Kbhvn., Datter af Grosserer C J Faber (død 1901) og Hustru Agnete f. Mackeprang (død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1891; oand. phil. 1892; cand. polyt. 1898; In-^erdør ved Frdbg. Sporve.is- og Elek-tricitotsakts. s. A., ved Frdbg. Kommu­nes tekn. Forvaltning 1898-1903; opret­tede selvstændig raadgivende Ingeniør-forretning 1903, omdannet til Ingeniør­firmaet Frandsen og Meyer 1926, til Frandsen og West 1938.

Medlem af flere Kommissioner og Udvalg angaaende Kbhvna Byggelov (1911). Afløbsregnlativ (1911), Bebyg­gelsen af den indre By (191«) og Kloakeringen af de ydre Distrikter (1921); Delegeret for privat Ingeniør­forening ved den internat. Kongres for raadg. Ingeniører i Bern 1914; teknisk Konsulent for Byen Kovno i Litauen 1923.

Har skrevet: Kvana fra Merou (1932) og Pyramidevisdom (1935); Den gud­dommelige Hverdag (1937). Atlantis (1942); Universets Svingninger (1948).

Adresse: GI. Kongev. 146, Kbhvn. V.

FRANDSEN P M Professor, K'.DM.; f. M. Maj 1880 i Oreby; Søn af Gaardejer Jørgen Frandsen (død 1899) og Hustru Jne f. Pedersen (død 1935); gift (12. Maj 1903) m. Theodora Margrethe F., «• 16. Febr. 1883 i Kbhvn., Datter af ard. Rentier Rasmus Andersen og Hu­stru Emilie f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1698; cand. polyt. 1907; Ingeniør i Professor Suen-

__________________Fran

sons Ingeniørforretning 1907-13; Assi­stent ved Polyteknisk Læreanstalt 1909, Hjælpedocent 1911; Raadgivende Inge­niør (Jern- og Jernbetonkonstruktioner)

fra 1913; Lærer ved Officersskolen fra 1914; Docent i Bygningsstatik og Jern­konstruktioner ved Polytekn. Lære-anst. 1916; Professor i Bygningsstatik og Elasticitetsteori amstds. fra 1922.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1927-36, Næst­formand 1935-36; Medlem af Bestyrel­sen for Dansk Ingeniørforenings Sek­tion for Vej-, Vand- og Jernbanebyg-ning 1925-34 og for Bygningsingeniør-gruppen 1934-37; Medlem af Kommis­sionen vedrørende Bygning af en ny Bro over Limfjorden mellem Aalborg og Nørre Sundby 1929-30 og af Styrel­sen for H C Ørsted Fondet 1930-35; Medlem af Dansk Standardiseringsråd 1930; Medlem af Ingeniørvidenskabeligt Forskningsudvalg 1930-36; Medlem af Præsidiet for Akademiet for de tekni­ske Videnskaber 1937-40; Teknisk viden­skabelig Konsulent for Statens Vamd-bygningsvæsen ved Tilsynet med Byg­ningen af Limfjordsbroen 1930-33; For­mand for Dansk Selskab for Bygnings­statik fra 1945: tilkaldt som Sagkyndig ved. Professorkonkurrencer ved Kungl. tekniska Hogskolan, Stockholm 1946 og ved Norges tekniske Hogskole, Trond­heim 1946 og 1949; Æresmedlem af Ingc-niørløjtnantselskabet 1949.

Har skrevet: Bidrag til Teorien for Vierendeeldragere (Paralleldragerel909); do. do. (Polygondragere 1912): Om Løsningen af Clapeyronske Ligninger (1912); Jernbetontværsnit med skscen-trisk Normalkraft (1913); Tværsnttskon-stanter til JernbetonberogniDger (1913); Kupler og Vandbeholdere I og II (1915 og 16); Bøjning mcdTværkrætter (1915) Centralt belastede Søjler (1920 og 1929), Pladers Beregnir.g ved Differenslignin-ger I og II (1929 or; 1930); Berechming von Platten mittelst Differenzenglei-cliungen, Zuricl>1932; Berechnung zent-risch und exzentrisch gedriiokter Såulen, /urich 1932; — Lærebøger : Teknisk Sta­tik 02 Elementer af Jernkonstruktioner for Hærens Officerskole (1927); Elasti­citets- og Styrkelære (1928); Bygnings-statik I (1935. 2. Udg. 1942, 3. Udg. 1948) og II (1936, 3. Udg. 1949); Kon­struktion i Jern (1937); Elasticitetsteori (1946).

Større Ingeniørarbejder: Ombygning af Vej- og Jernbanebroen over Maria-gerfjord ved Hadsund (sammen med Ingeniørerne Brems og H K Madsen, 1925-27).

Adresse :  Baunegaardsv. 22. Gentoft.-. Sommerbolig;   Stenhuset,   Korshagen, Rørvig.

Fran___________________

FRANDSEN   S W Kommandør, Direk­tør for Søminevæsenet, K'. DM., HTS. p.p.; f. 7. Juli 1891 i Holstebro; Søn af Herredsfuldmægtig P M Frandsen (død 1895) og Hustru Augusta f. Wolf (død 1928); gift (24. Aug. 1917) m. Minna F., f. 19. Okt. 1893 i Odense, Datter af Apoteker Preben Hansen (død 1908) og Hustru Johanne f. Nielsen (død 1938).

Sekondløjtnant i Søofficerskorpset 1912; Premierløjtnant 1913; gennemgik Ecole des officiers torpilleurs i Toulon; Kap­tajn 1922; Chef for Undervandsbaade 1917-19; Afdelingschef ved Søminevæsc-net 1923-28 og 1930-32; Chef for Mine-skibsflotillen i 1925; Næstkommanderen­de ved Kadetskolen 1928-30; Orlogskap­tajn 1930; Direktør for Søminevæsenet 1932; Kommandørkaptajn 1933; Kom­mandør 1939.

Formand    for    Sølieutenant-Selekabet •    1920-21.

L'denl. Ordener : Fi.H.R.31.; Po.P.E.4.; S.Kr.3.; Sp.S.M.F.3.; S.Sv.21.

Adresse: Overe. o. V. 60. Kbhvn. K.

FREDEBO S P Skoledirektør; f. 21. Juli 1887 i Aarhus; Søn af Murermester Rasmus Petersen (død 1939) og Hustru Ane Marie f Nielsen (død 1888); gift (26. Dec. 1908;) m. Dorthea F., f. 28. Jan. 1884 i Auning, Datter af Murermester Saren Carlsen (død 1920) o« Hustru Ane Marie f. Frandsen (død 1903).

Lærereks. (Gjedved) 1908; Statens eet-aarige Kursus; Lærer ved Hindholm Højskole 1908; Lærer i Opsund 1909, i Thyrsting 1912; Førstelærer i Tune 1914; Lærer ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1917; Forstander for Kbhvus Kommunes Opdragelseshjem 1924; In­spektør ved Prinsessegades Kommune­skole 1932, ved Skolen ved Sundet 1938; Skoledirektør ved Odense kommunale Skolevæsen 1944.

Formand for Det grundtvigske Solda­terarbejde 1917-24; Leder af Kirkelig Ungdomsforening, Grundtvigs Hus 1917-20; Medlem af De danske Ung­domsforeningers Overbestyrelse 1919-29, af Kbhvns Kommimelærerforemings Be­styrelse 1920-21 og af Kirkeligt Sam­funds Styrelse 1922-24; Medlem af Be­styrelsen for Danmarks Skolebiblioteks-forening 1936-46; Formand for Skole­biblioteksforeningen af 1917, 1936-44 og for Kbhvnske Læreres og Lærerinders Byggefond 1940-44; Medlem af Menig-hedsraadet for Vor Frelsers Sogn 1936-44; Formand for Fyns Studenterkursus, for Odense Aarskursus for Lærere og for Ungdomsskolenævnet i Odense; Med­lem af Bestyrelsen for H C Andersen-Samfundet, for Samaritanen og for Odense almennyttige Boligselskab.

Redaktør af Dansk Ungdom 1918-20 og aif Kbhvns Kommuneskole 1922-32;

Medudgiver af Tidsskriftet Faglig Læg­ning fra 1928, al Det danske Sprog I-VI (1929), af Det danske Sprog for Landsbyskolen I-III (1930), af Ketskrh-nings- og Fremmedordbog 1934 og ;ii' Vort Modersmaal I-VIII (1940); Vort Modersmaal, Læsebog for Landsbyskole:! I-IV (1939); Etnnebog for Landsbyskole n (1940); Ungdommens Litteraturhistor;f (1945).

Adresse:  Allégade  34, Odense.

Ferieadresse: Hou Plantage, Lohals.

FREDERIKSEN Anton Arkitekt; ; 23. Jan. 1884 i Aarhus; Søn af Brænd-selshandler A Frederiksen (død 1924) og Hustru Alvine f. Jensen (død 1925); gift (2. Aug. 1921) m. Anna Margre­the F., f. 1. Jan. 1892 i Viborg. Dat-tcr af Købmand Carl Christensen (dcd 1924) og Hustru Severine f. Nielsen (død 1935).

Uddannet i Murerfaget; Elev af Tek­nisk Skole; Afgang fra Kunstakadr-miet 1909; Uddannelse paa Tegnestuer hos Etatsraad Storch, Professor Kamp-mann og Professor Nyrop; Studierej­ser til Sverige og Tyskland 1909, til Grækenland, Ægypten og Tyrkiet 1911 og til Italien 1912; udførte Opmaaliri­ger paa DeJos for Ecole Francad«' d'Athéne 1910-11; Akademiets mindre Guldmedalje (for Opgaven En stam­moderne Kunsthandel) 1918; Kondul,-tør ved Opførelsen af Politigaarden i Kbhvn. 1918-25; Arkitekt for Marmor­kirken fra 1938.

Medlem af Kunstnersamfundets Ar­kitektsektion, af Bestyrelsen for Kri­stelig Forening for Børneforsorg og for Marthahjemmet.

Har opført St. Lukas Kirken i Aar-hns (s. m. Prof. Gottlob); LindeYanp; Kirken paa Frdbg. (s.m.Th.Havning): Kvindehjemmet Katrinebjerg ved Aar­hus (s. m. Johs. Frederiksen); Holbecli* Hus (s. m. Kr. Gording); flere Villaer m. m.; har ombygget Crpme & Gold-schmidts Hovedforretning i Kbhvn-, Je bjerg Kirke, Vinfirmaet Kj,vr A Son merfeldts Forretning i Kbhvn. m. m.

Adresse: Harsdorffsv. 11. Kbhvn. V.

 FREDERIKSEN Anton Politimester. Ti ; f. 25. Marts 1888 i Kbhvn.; Søn af Re­stauratør Chr. Frederiksen (død 1932) og Hustrn Juliane Marie f. Jensen (død 1910); gift m. Hilma F., f. 31. Juli i Struer, Datter af Lokomotivfører II C Borup (dftd 1916) og Hustru Mariane Kirstine f. TraBerg (død 1926).

Student (privat dimit.) 1909; cand. Jur. 1921; Civildommerfuldmægtig vod Kbhvns Amts nordre Birk 1921; Politi­mester l Nykøbing M. Købstad og Mor­sø Herreder 1935.

Adresse:  Nykøbing M.

387________________________.

FREDERIKSEN   Arthur Sagfører; f. 10. April 1S87 i Vejle; Søn af Børsten­binder V P Frederiksen (død 1940) og Hustru Christine f. Skov (død 1944); gift (30. Sept. 1941) m. Karen F., f. 2.1. Sept. 1902, Datter af Købmand Sø­ren Laursen, Løgstør og Hustru Signe f. Thomassen.

Exam. jur. 1911: Bestalling som Sagfører 1914; Sagfører i Brande 1915-28; i Frederiksværk 1928; i Kongens Lyngby Ira 1928.

Medlem af Bankraadet for Lyngby Bank og af Bestyrelsen for Lyngby Sogne velgørende Forening; Formand for Vandsynsmændene i Lyngby-Taar-bæk Kommune og i Bestyrelsen for Akts. Lyngby Tømmerhandel.

Adresse : Rustenborgv. 6, Lyngby.

FREDERIKSEN   C A Amtsligningsin-spektør; f. 22. Maj 1906 i Fredericia; Søn af Pakmesterformand F Frederik­sen og Hustru Anna f. Rohrberg; gift (1. Maj 1931) m. Ingrid F„ f. 31. Maj 1905 i Fredericia, Da-tter af Staldtor-pagter Hans Nikolaj Hansen Gade og Hustru Maren f. Laursen (død 1925).

Udgaaet fra Fredericia højere Almen-ikole og fra Handelshøjskolen i Kbhvn.; tiddannelse ved Bankvæsen 1923-30 og Ted Revision og Regnskabsvæsen 1930-38; Assistent ved Fredericia Kommunes Skattevæsen 1938-42, Overassistent smstds. 1942-43; Fuldmægtig ved Kol­ding Kommunes Skattevæsen 1943-45; Skatteinspektør ved Sønderborg Kom­mune 1945-46; Amtsligningsinspektør for Aabenraa-Sønderborg Amt fra 1946.

Adresse : Ringg. 57, Sønderborg.

FREDERIKSEN   E   Præst,  Forstander; [ t. 30. Jannar 1875 i Marbjerg; Søn  af 1 Mejeriforpagter H A Frederiksen  (død 1907}  og Hustru Marie f. Christopher-sen (død 1917); gift (10. Jan. 1917)  m. Astrid   F.,  f.  29.   Dec.  187S  i  Nyborg, Datter af Sognepræst Christian Søren­sen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Nicoline f. Winding.

Student (Sorø) 1893: cand. theol. 1900; Sekretær i K.F.U.M., Kolding 1900, Aarhus 1902; ordineret Medhjælper i Hclstebro-Maabjerg Sogn og Rejse­præst for K.F.U.M. 1904; Generalse­kretær for K.F.U.M. Ii906; Sognepræst til Helligsø-Gjettrup 1914, til Søllinge-Hcllerup 1922; Landssekretær for K.F. C.M. 1927; Forstander for Diakonhøj­skolen, Aarhus 1935-42.

Redaktør af De unges Blad 1907-34; Medlem af Fselleshestyrelsen for K.F. C.M. i Danmark 1914-27.

Adresse :  Taarbæk Strandv.  59 P, Klampenborg.

_________________Fred

FREDERIKSEN   Emil Mag. art.; f. t. Juni 1902 I Kbhvn.; Søn af Maskinme­ster Emil Frederiksen (død 1938) og Hustru Johanna f. Rapp (død 1943); gift (27. Sept. 1927) m. Malerinden Ka­ren Trier, f. 12. Juli, Datter af Over­retssagfører Isidor Trier og Hustru Jo­hanne f. Grundtvig (død 1939).

Student (St. Andreas Kollegium, Or­drup) 1920; mag. art. 1927; Studieop­hold i Munster i W. 1921. i Paria 1923, 1927 og 1929, i Uppsala og Lund 1925-26, i Berlin 1928; Lektor i dansk Sprog og Litteratur ved Stockholms Hogskola 1930-37; samtidig Rejselektor i svenske Skoler; Adjunkt ved Øregaard Gym­nasium 1938-44; Kritiker ved Berling-ske Tidende 1944; Medarbejder ved Gads danske Magasin 1936, Redaktør deraf 1942; Kronikør ved Kristeligt Dagblad 1936; Filologisk-historisk Sam­funds Pris 1922; theologisk Accessit 1923; Universitetets Guldmedalje i nor­disk Filologi 1924.

Har skrevet.: Modem dansk Litteratur (Stockholm, 1931): Fra Saxo Grammati-cns til Hjalmar Gullberg (1944); Ung dansk Litteratur (1945): Johannes Jør­gensens Ungdom (1946); Johannes Jør­gensen-Manuskripter (1947); Den unge Grundtvig og andre Essays (1948).

Adresse: H A Clausens V. 24, Gen­tofte.

FREDERIKSEN   F K Overlæge; f. 3. Aug. 1890 i Brabrand; Søn af Tække­mand Johan Frederiksen (død 1922) og Hustru Helene f. Christensen (død 1928) gift (19. Aug. 1915) m. Emma F., f. 29. Sept. 1890 i Horsens, Datter af Isen­kræmmer Niels Emanuel Bodholdt (død 1934) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1930).

Student (Aarhus) 1908; med. Eks. 1915; Reservelæge ved Amtssygehuset i Herning 1915-16 og ved Randers Køb­stads Sygehus 1916-21; Overlæge ved Ringsted Sygehus fra 1921; tillige prakt. Læge i Ringsted til 1942 og Skolelæge ved Ringsted Borgerskole fra 1924.

Medlem af Ringsted  Skolekommissfoh 1926-34, Formand 1929-34. Adresse: Schandorphsv. 3, Ringsted. Sommerbolig: „Klitten", Fakse Lade­plads.

FREDERIKSEN   Hans Kommandør, R. DM.,HTS.p.p.; f. 23. Juni 1894 i Aar­hus; Søn af Sagfører Frederiksen (død 1923) og Hustru Marie f. Johnsen (død 1911); gift (9. April 1920) m. Else Gud­run F., f. 20. Febr. 1897, Datter af Kommandør Edvard E Andersen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu­stru Ellen f. Andersen (død 1944)-

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1916; Kaptajnløjtnant 1923; Orlogskap-

Fred___________________

tajn!932; Kommandørkaptajn 1938; Ohaf for Søværnets Kaserne 1941; Stabschef ved Kystdefensionen 1943; Kommandør 1946; Ohef for Kystdefensionen 1946 og for Kvartermester- og Underkvarterme-sterskolerne s. A.; Chef for Togtet for Artilleri-Skoleafdelingen 1948: Chef for Flaadestationen 1949.

Udenl. Ordener: S.Kr.3.; S.Sv.3'.

Adresse: Vildandeg. 11, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Birkehytten, Vejby Strand.

FREDERIKSEN   Karla Forfatterinde j f. 19. Juni 1893 i Kbhvn.; Datter af Ur-og Instrumentmager H V Vald. Pedersen og Hustru Amalie f. Hansen, f. i Ystad, Sverige.

Odgaaet fra Thejls hejere Pigeskole; Uddannelse paa Købmandsskolen: Kor­respondent i Irak 1936 efter Indbydelse fra Iraks Regering; Foredragsholder.

Medlem af Bestyrelsen for Kordegn Kofoeds Skole.

Har sikrevet Bøgerne: Thorborg; Fre­derikke Brun; Her København; Fra Kælder til Kvist; Nisserne; Fra Amager­mulden; Da Jeg mødte Storveziren; Sol tnaa der til.

Adresse: Xørrc Alle 15, Glostrup.

FREDERIKSEN Laur. Direktør; f. 15. Maj 1888 paa Frdbg.. Sen af Tømrer L Chr. Frederiksen (død 1930) og Hu­stru f. Sørensen (død 1920) • gift (23 Maj 1913) m. Helga F., f. 9. Aug, 1893 i Kbhvn., Datter af Bogtrykker Rud. Behm (død 1920) og Hustru f. Mathie­sen (død 1935).

Ansat i Forsikrings-Aktdeselskabet Skjold 1902; Fuldmægtig 1916; Kontor­chef for Selskabets Ulykkes-, Syge- og Kaiitionsforsikringsafdeling 1925; Proku­rist 1934; adm Direktør for Selskabet 1942.

Medlem af Komitéen til Bedømmelse af Syge- os Ulykkesforsikring med for­øget Risiko fra 1929, af Bestyrelsen for Jngtforsikringen 1942-45, af Bestyrelsen for Forsikringsforenmgen 1942-46, af det staaende Udvalg for komb. Grundejer-forsikring Ira 1942, af Bestyrelsen for Dansk Ansvarsforsikrings Katastrofefor-bund fra 1943 og af Bestyrelsen foi Dansk Ulykkesforsikrings Forening fra 1943: Formand i Bestyrelsen for Forsik­ringsselskabernes Statistikkontor fra 1948.

Adresse: Bernhard  Bangs Allé 22, Kbhvn. F.

FREDERIKSEN  Leo Landsretssagfører,

R.DM.p.p.; f. 30. Au«. 1894 i Nakskov; Son af Redaktør S P Frederiksen (død 1915) ok' Hustru Frederikke Marie f. Jensen (død 1927): gift (26. April 1924) m. Billen Marie F., f. 19. April 1900, Datter af Kulhandler Alfred I Linck

___________________ 388

(død 1907)  og Hustru Ida Charlotte f Petterssen (død 1942).

Student (privat dimit.) 1912; cand jur. 1919; Landsretssagfører 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Holdklub 1920-30, for Kbhvns Bold­spil Union 1920-31 (Formand 1926-31), for Kbhvns Idrætspark 1926-39, derefter Medlem af Forretningsudvalget; Med­lem af Bestyrelsen og Forretningsudval­get for Dansk Idræts-Forbund fra 1924 (Næstformand 1931-47, Formand fra 1947) og for Dansk Boldspil Union 1924 og 1931-48 (Næstformand 1935-40, For­mand 1940-48); Vicepræsident i Fede­ration Internationale de Football Asso­ciation 1946; Medlem aif Bestyrelsen for Friluftsraadet og for Idrætshøjskolen i Sønderborg; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Tipstjeneste fra 1948.

Æresmedlem af Akademisk Boldklub, af Finlands Bollforbund og af Solistfor­eningen af 1921; tildelt Dansk Boldspil Unions Guldemblem, Jydsk Boldspil Uni­ons Guldemblem, Akademisk Boldklubs Guldemblem, Dansk Idrætsforbuds Æres­tegn i Guld, Svenska Fotbollforbundets Guldmedaille, Norges Fotboldforbnnds Guldemblem, Findlands Bollforbnnt^ Ærestegn og Finlands Gymnastik- hk Idrottsforbunds Ærestegn.

Tormand i Bestyrelsen for Aktdete. a<tret Nørrebros Teater og for Central­forbundet for dansk Travsport og Tra­veravl : Medlem af Bestyrelsen for en Del Ejendoms-, Handels- og Industri aktieselskaber; Legaifcværge for Harald Hilkier's Legat til Drenges Opdragelse til Befalingsmænd i den danske Han-delsflaade m fl.

Udenl. Ordener.: Fi.I.K.l.; Fi.L.2".; I.F.3.; S.N.3.

Adresse : Vemmetofte Allé 18, Gentofte.

FREDERIKSEN   L P Direktør, Sekre­tær, R.p.p.; f. 14. Okt, 1894 d Magle-mer; Søn af Gaardfæster Chr. Frederik­sen (død 1940) og Hustru Karen f. Ruus (død 1942)- gift (27. Maj 1926; m. Inger F., f. 4. Marts 1894 i Kbhvn-. Datter af Frisør Johan True Xdød 1919) og Hustru Agnes f. Schmidt (død 1948). Realeks. 1910; ved praktisk Landbrug 1910-18: Landbrugskandidat 1920; Assi­stent i Statens Grundforbedringsvæsen og i Hedeselskabet 1920-22; Assistent i Landhrugsraadet 1922, Fuldmægtig 1923-

-  28; Sekretær for De danske Mejerifor­eningers Fællesorganisation og Leder af Kpntoret for Mejeristatistik fra 1928. Sekretær for Smøreksportudvalget, Oste-eksportudvalget, Mælkenoteringsudval-get. Landsudvalget for Bekæmpelse af smitsomme Husdyrsygdomme, Mejerier­nes Arbejdsgiverforening og for Inter­nationalt Mælkeriforbunds danske Af-

J69         _____________________

deling; Medlem af Det internationa­le Mælkeriforbunds Forretningsudvalg; Formand for Dansk stenografisk For­ening, Centralforeningen 1922-24; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1922-37, Næstformand 1925-28, Formand 1930-35; Formand for Landbrugets Radioudvalg 1926-32; Formand for Landbrugskandi­daternes Klub 1923-28; Generalsekretær for Den internationale Mejerikongres 1931. Udenl. Orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Helgesg. 18, Kongsvang pr. Aarhus.

FREDERIKSEN   Niels f h. Formand for Statens Jordlovsudvalg; f. 23. Febr. 1874 i Lille Karleby; Søn af Gaardmand Jens Frederiksen (død 1897) og Hustru f. Hansen; gift (24. Jan. 1903) m. Karen F., f. 11. Nov. 1878, Datter af Tømrer Kristian Rasmussen (død 1893) og Hu­stru Bodil f. Jensen.

Medlem af Hyllinge-Lyngby Sogne-raad 1909-13, af Roskilde Amtsraad 1911 -22; Medlem af Hovedbestyrelsen for de samv. sjællandske Husmandsforenin­ger 1908, Formand 1911-29; Medlem af Landibokammissionen af 19141; "Folketings­mand for Lejrekredsen (Radikale Ven­stre) 1913-35; Medlem af Prisregnle-ringskommissionen 1914-21, af Erhver­venes Fællesudvalg af 1917, af Ernæ-ringsraadet af 1917: Formand for Kød-udvalget af 1916 til det ophævedes 1919, og for Statens Jordlovsudvalg 1919-47: Medlem af Komitéen til Belysning af Statsmonopoler 1919; Medlem af Trak­tatkommissionen fra 1921 og af Det erhvervspolitiske Nævn fra 1929; For­mand for Det Radikale Venstres Rigs-dagsgruppe 1929-34; Medlem af Udval­get ang. nye Markeder af 1929, af Stats­ministeriets økonomiske Raad, af Det udenrigspolitiske Nævn til 1934, af So­cialministeriets Udvandringsudvalg, af Udvalget angaaende Lempelser for søn-derjydske Laan, af Produktions- og Raastofkommissionen fra 1937, af Brænd-selsnævnet fra 1939 oe af Landvindings-udvalget. Adresse: Birke Allé 2, Roskilde.

FREDERIKSEN   Ove Overretssagfører, R.; f. 22. Aug. 1884 i Kjøge; Søn af Sagfører Carl Frederiksen og Hustru Julie f. Knutzen; gift (8. Juni 1915) m. Gerda F., f. 2. Maj 1891 paa Frdbg., Datter af Grosserer Ludvig Nissen.

Student (Roskilde) 1902; cand. jur. 1908; Overretssagfører 1911.

Formand for Kbhvns Boldklub; Med­lem af Bestyrelsen for Akt«. Galle & Jessen, for Forsikrings-Akts. Skandina-

____________________Frei

via, for Akts. FJlectrolux og forskellige mindre Selskaber og Legater.

Adresse: Ewaldsp:. 5, Kbhvn. N.

FREDERIKSEN P Underdirektør; f. 15. Nov. 1884 i Kongsted ved Dianalund; Søn af Gaardejer Chr. Frederiksen (død 1913) oe Hustru Maren f. Larsen (død 1944); gift (30. Okt. 1915) m. Anna Eli­sabeth F., f. 23. Nov. 1888 i Roskilde, Datter af Købmand Carl Fog (død 1919) og Hustru Anna Natlialia f. Bøggild (død 1931).

Præliminæreks. 1900; ansat ved Kbhvns Belysningsvæsen 1903; Assistent ved Frdbg. tekn. Forvaltning 1905; Overassi­stent 1916; Fuldmægtig 1920; Ekspedi­tionssekretær 1927; Ekspeditionschef 1937; Kontorchef 1938; Underdirektør 1940.

Tjenstgørende Reserveintendant 1908 og 1914-15; Eormand for Frdbg. Kom­munalforening for Kontorfunktionærer 1927-30.

Adresse •   Steenstrups  Allé  17, Kbhvn.  V.

FREIESLEBEN ErikThepdorChristian Oberst Kammerherre, K'. DM., Chr. X M.T., HTH.p.p.; f. 18. April 1892 i Aarhus; Søn af Oberst, Kammerherre Theodor Freiesleben (død 1935, se Kraks, Blaa Bog 1934) og Hustru Pauline f Hollesen; gift (25. Sept. 1917) m. Sofie Nelly F., f. 16. Marts 1897 i Stavanger, Datter af Grosserer Mons Isaksen (død 1928) og Hustru Louise f. "Waage (død 1937).

Student (Aalborg) 1910; Premierløjt­nant i Fodfolket 1914; Adjutant ved 19. Bataillon 1917-19, ved 5. Regiment 1919-21; Lærer ved Fodfolkets Kornetskole 1922-24; Inspektionsofficer ved Officers­skolen 1926-29; Kaptajn 1927; Kompag­nichef ved 11. Bataillon 1929-33; Adju-tant hos Kong Christian X 1953-36; Oberstløjtnant 1936; Chef for 12. Ba­taillon 1936-39, for 18. Bataillon 1939-41; Chef for Fodfolkets Sergent- og Over-sergentskole 1941-43; Garnisonskomman-dant i Sønderborg 1940-43; Ohef for H. M. Kongens Ad.iutantstab af Hæren fra 1943- Oberst 1944. Udenl. Ordener: N.St.O.2'.; S.Sv.21. Adresse: Malmøg. 9, Kbhvn. Ø. FREI L Eigil Rektor; f. 9. Dec. 1906 i Hjørring; Søn af Isenkræmmer Marius Nielsen og Hustru Alma f.. Jensen; gift (28.Marts 1929) m. Gunna F., f. 17. Dec. 1906 i Kbhvn., Datter af Skoma­germester, Oldermand Paul Sørensen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Alma, f. Schiller.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1925; Lærer ved Krebs' Skole 1926-33- Sekre­tær i K. F. U. M. 1931-33; cand. mag. 1931; Timelærer ved Horsens Statsskole 1933- Adjunkt ved Herlufsholm Skole 1934; Rektor for Østersøgadea Gymna-

Frel____________________

sium 1944; Studieophold i Gottingen 1927 og i Jena 1936.

Anmelder af Dansk Skønlitteratur ved Næstved Tidende og Eedaktør af dette Blads Kirkeside 1940-44: Formand for Skoleudvalget i Ungdommens Bøde Kors.

Adresse :  0-Søgade 88, Kbhvn. Ø.

FRENNEGAARD   Børge   Amtslignings-

inspektør, cand. jur.; f. 31. Aug. 1909 i Vinderød; gift (31. Aug. 1935) m. Kamma F., f. Schou.

Student (Øregaards Gymnasium) 1927; cand. jur. 1933; Sagførerfuldmægtig i 1933; tung. Sekretær i Finansministe­riets 1. Hovedrevisorat 1933; Sekretær smstds. 1935; Fuldmægtig i 4. Hoved­revisorat 1939; tillige Sekretær ved Landsoverskatteraadets Klageafdeling, senere Landsskatteretten 1935-46; Amts-ligningsinspektør for Sorø Amt 1946.

Adresse: Amtsligningsinspektoratet, Slagelse.

FREUCHEN  Peter Polarforsker, FM. i Sølv, Ohr. X. Fr. M.; f. 20. Febr. 1886 i Nykøbing F.; Søn af Købmand, kgl. Vejer og Maaler L B Freuchen (død 1927) ogr Hustru f. Rasmussen (død 1945); gift 1. Gang (1911) m. Granlæn-derinden Navarana Meqopaluk (død 1921); 2. Gang (22. Nov. 1924, Ægte­skabet opløst) m. Magdalene F.; 3. Gang m. Dagmar F., f. 25. April 1907 i Lyngby, Datter af Direktør Hans Oohn, Skodsborg (død 1947) og Hustru Betty f. Neustadt.

Student fra Nykjøbing F.; cand. phil.; deltog i Danmarks-Ekspeditionen 1906-08; sammen med Knud Rasmussen ved Anlægget af Stationen Thule i Grønland 1910; deltog i den første Thule-Ekspe-dition 1912; Bestyrer af Thule 1913-19; Kartograf paa den femte Thule-Bkspe-ditiou 1921-24; i det arktiske Busland 1928; Vestgrønland 1929 og 1930. Ejer af Øen Enehøje ved Nakskov 1926-40.

Engageredes til Metro-Goldwyn-Mayer Studies i Hollywood 1932; ledede Films-ekspedition til Alaska 1932-33 (Eskimo Premiere New York 1933), ved Hudson Bugten Aug.-Sept. 1933; Rejser i Nord-og Sydamerika 1934-35 foredragsrejser i U.S. A. 1935, 36 og 4548; Rejser i Arktisk Sibirien 1937 og i Lapland 1938.

Medlem af Geografisk Selskabs Baad; Formand for Dansk professionel Bokse-Forbund 1931-34; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1929-32 og 1940-42; Næstformand i Forfatterforbun­det; Formand for Adventurers Club of Denmark 1941; Medlem af Explorers' Olub, New York; Æresmedlem af In­ternational Mark Twain Society 1946; Medlem af Dyrehaveudvalget; Charter

Associate   of   the   Arctic   Institute   of North America 1948.

Bøger: Grønland, Land og Folk; Storfanger; Rømningsmand; Nordkaper; tvalu; Grønlandske Problemer; Arctic Adventure; The Diamondqneen; It'sall Adventure; Flugten til Sydamerika; Min Grønlandske Ungdom; Min anden Ungdom; Knud Rasmussen, som jeg kendte ham; Sibiriske Æventyr; Hvid Mand; Solfjeld; Pingo: Larions Lov; Medarbejder ved Dagbladet Politiken. Skuespil: Osakrak; har desuden offent­liggjort Afhandlinger om arktiske For­hold (navnlig om Pattedyr og Fugle).

Geografisk-Selskabs-Hans-Egede-Med.; Fellow of American Geografical Society; American Geografical Societys Walker-Medalje 1932; Maitre es jeux florimon-tains ved Akademiet i Chambery 1934; Fellow International Adventures Club; Korresponderende Medlem af The Vi­king Research Society i Oxford.

Adresse:   645   Madison   Avenue,   New York City, N.Y.,  U. S. A.

FREUDENTHAL   Poul   Overlæge,    Dr med.;  f.  27.   Febr. 1895   i Kbhvn.;   S af   Slagtermester  Carl   Friderich   \> helm Freudenthal og Hustru BHia r tra f. Sørensen; gift l   Gang  (8.  Ok 1929)   m.  Lilian  F.,   f.   17.  Juni  1903 Kbhvn.,  død  31.  Okt.   1933,  Datter Grosserer   Ernst  Meyer   (død  19J1)   i Hustru Emanuela f. Wullff  (død 19H9 2.  Gang   (15.  Juli  1937)   m.  BH  F., 22   Juli  1914 i Kbhvn.,  Datter  af  I rektør Hans Gtad (se denne).

Student  (Østre Borgerdydskole)  191 med. Eks. 1920; Dr. med. 1927; Speci listanerkendelse i Kirurgi 1933, i Gyn: kologi i 1934, i Patologisk Anatomi 19 og i Fødselshjælp 1938; Overlæge i H ren 1935; Afdelingslæge ved Kommun hospitalets gynækologiske Afdeling 194i. 42. Specialpraksis og Privatklinik  siden 1933.

Histolog ved Set. Josephs Hospital fra 1928; Lærer i Kirurgi ved Syge­plejeskolen paa Espebjærg Hospital 1929-37; Stifter, Udgiver og 'Redaktør af Tidsskriftet Sund Levevis 1S35; Med­lem af Bestyrelsen for Lægernes For-sikdngsforening fra 1929.

Litterære Arbejder: Videnskabelige Arbejder over A-Vitaminstudier, En­gelsk Syge, patologo-anatomiske Emner, Folkeernæring, praktisk, legemlig og metal Hygiejne, gynæcologiske, obs­tetriske, ortopædiske og kirurgiske Em­ner; Experimental Rickets (Disputats. 1927); Ultra-violette Straaler og Over­tro (1929): Kvinden-Moderen (1936); Paa Tærskelen til Lægekunsten (1936); Vej­ledning for Svangre (1938); Efter 9. April — Danmarks Tarv (1940); Den

l»nge Moder (Raadgivning For vordende IJIødre) (1941); Sundhedslære (Afsnit a( iLAlverdens Viden", 1941); experimentelle Studier   over   Havfloraens   (Tangarter) Vitaminindhold og Tangarters Nærings­værdi (1947-48).

Adresse : H C Ørsted« V. 10, Kbhvn. V.

FRIDERICHSEN Carl Overlæge, Dr. med.; f. 5. Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Stabslæge Carl Friderichsen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ady f. Pallist'U (død 1944); gift (20. April 1943) m. Ruth F., f. 18. Maj 1918 i Fre­dericia, Datter af Arkitekt B Billund og Hustru Inger f. Jensen.

Student (Metropolitanakolen) 1905; med. Eks. 1912; Studierejser til London, Paris, Stockholm, Berlin og Heidelberg; Assistent ved Universitetets patologisk­anatomiske Institut 1914; Reservelæge i Hæren 1914-16; Assistent ved Universi­tetets Farmakologiske Institut 1915-16; Reservelæge ved Rigshospitaleta med. Af d. A 1917-19, ved Dronning Lonisee Børnehospital 1919-24; Speoialistanerken-delse (Pædiatri) 1921; Læge ved Spæd­børnshjemmet Danmark fra 1922; Dr. med. (Om Acidose hos Spædbørn) 1923; Ohpf for Frdbg. Børnepoliklinik fra 1824; Skolelæge 1925; Overlæge ved Børneafd. paa Sundby Hospital 1931; Dommer ved Konkurrencen til Professo­ratet i Pædiatrie i Oslo 1940 og ved Professoratet i Pædiatri i KMivn. 1JW3; Præsident for den 9ende nordiske Kon­gres for Pædiatrie i Kbhvn. 1948.

Formand for Danske Børnelægers Or-pranisation 1927-32 og for Dansk pæ­diatrisk Selskab 1928-34; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk pædiatrisk For­ening; Leder af Nordisk pædiatrisk Litteratur-Ring; Medlem af Bestyrel­sen for Ohristianehavns Vuggestue og for Mødres og Børns Bespisning.

Adresse:   Grønningen   15,   Kbhvn.   K.

FRIDERICHSEN  M W Godeejer, Løjt­nant, R. DM.; f. 13. Sept. 1864 paa Kjærstriip; Søn af Jægermester Peter Friderichsen (død 1902) og Hustru Did-rikke f. Wilhjelm (død 1901); gift (5. Okt. 1893) m. Hedvig F., f. 26. Febr. 1869 i Odense, Datter af fh. Forpagter Lauritz Jungersen (død 1890) og Hustru Johanne f. Bjerregaard (død 1923).

Landbrugskandidat    1886;     Ejer    af Kjærstrup fra 1902;  Medlem  af Besty­relsen for Akte. C A Qnade &  Co. Adresse: Kjærstrup pr. Holeby.

FRIDERICHSEN  Poul Ingeniør, R,; f. 11. Maj 1892 i Kbhvn.- Søn af Stabs-teere Carl Friderichsen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ady '• Pallisen (død 1944); gift (17. Maj 1«0) m. Aagot F., f. 25. Aug. 1896 i Kbhvn., Datter af Grosserer Aage Høff-

___________________Frid

ding   (død   1932,   se   Kraks   Biaa   Bog 1931)  og Hustru  Ada f. Bruun.

Student (Østre Borgerdydskole) 1909; Værkstedsuddannelse; studeret ved Poly­teknisk Læreanstalt; Købmandsskole-eks.; praktisk Uddannelse i danske og amerikanske Firmaer; Automotive En-gineer, Chicago 1916; Kadet ved Fly­veakademiet i Toronto; engelsk Flyve­officer 1917-19; Afdelingschef i Firmaet Brødr. Bendix; merkantil Leder af Gummifabrik; Indkøbschef hos General Motors Akts.: Sekretær ved Dansk-En­gelsk Selskabs Udvalg for Handelspro-paganda; adm. Direktør for Akts. De forenede Automobilfabriker 1934-48.

Næstformand i British Legion, Co-penhagen Branch, 1932-35; Medlem af Dansk-Engelsk Selskabs Udvalg for Handelspropaganda 1935.

British War and Victory Medals.

Adresse :   ...........................

FRIDERICHSEN   Viggo Landsretssag­fører, R.p.p.; l. 25. Dec. 1895 i Kbhvn.; Søn af Bureauchef i Rigsdagen, Over­retssagfører Carl Friderichsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hu­stru Julie f. Salicath (død 1927): gift (11. Okt. 1924) m. Bodil F., f. 3. Dec. 1899 i Stege, død 1947, Datter af Be­styrer af Stege Sukkerfabrik, cand. pnarm. Einar Nielsen (død 1908) og Hustru Elisabet f. Thomsen.

Student (Ordrup) 1914; cand. jur. 1922; Sekretær i Undervisningsministe­riet 1922-23; Sekretær i Kbhvns Magi­strats 1. Aifd. 1923-24; Sagfører i Kbhvn. 1926; Landsretesagfører 1930.

Antaget af Kbhvns Magistrat som fast Værge for umyndige og umyndig-erklærede; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Dansk-Franske Dampskibs­selskab, for Ingeniør Ad. Cléments Le­gat, for Jacob og Elise Lefoliis Legat; Formand for Studenter-Sangforeningen 1939-44; Forretningsfører for det 3. og 5. Raben-Levetzau-Bornemannske Familie-fideikommis og for Kunstnersammen­slutningen Den uafhængige Udstilling.

Udenl. Orden :  Fi.M.M.J.

\dresse: Berlingsbakke 26, Charlotten-'-und.

Sommerbolig: Ramløse Sand pr. Fre­deriksværk.

FRIDERICIA   Hilmar J Læge, R.; f. 11. Dec. 1876 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad, Banechef W M Fridericia (død 1907) og Hustru Jonna Valgerda f. Matthiessen (død 1876); gift 1. Gang (2. Okt. 1903) m. Anna Marie F., f. 24. Okt. 1874, død 1933, Datter af Proprie­tær O G Krøldrup (død 1907) og Hu­stru Ida f. Heramb (død 1936); 2. Gan« (21. Febr. 1936) m. Lissie Elsass F., f. 16. Maj 1905. Datter al Købmand M

Frid_____________________

Elsass, Frederikssund (død 1935) og Hu­stru Eosalie f. Griin.

Student (Metropolitanskolen) 1894; med. Eks. 1903; Kommunelæge i Thors-havn 1903-07; prakt. i Aarhua 1909; Plejebørnslæge 1911-18; Læge ved Marthahjemmets Vuggestue 1910-26 og ved Chr. d. 9.'s Børnehjem 1922; Læge for danske Flygtninge i Stockholm Nov. 1943-Maj 1945.

Stiftede 1907-08 Thorshavns Mælkefor­syning ; Medlem af den alin. danske Læ­geforenings Attestudvalg 1915; Medlem af Bestyrelsen for Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1913-17, dens For­mand 1926-29; Medlem af Bestyrelsen for Marthahjemmet i Aarhus 1913-26 og for Jydsk pædagogisk Selskab 1922-33, deta Formand 1925-33; Revisor i Jydsk medicinsk Selskab 1914-42; Medstifter af og Formand for Akts. Danske Læ­gers og Dyrlægers Motorforsikring 1916; Formand for Midtjydsk Afd. af Dansk Ligbrændingsforening 1925-29 og 1937; Medlem af Dansk Ligbrændingsfor­enings Repræsentantskab 1925, af Den alm. danske Lægeforenings Repræsen­tantskab 1926-37, af Bestyrelsen for Centralnævnet for Statens Skoler 1929-31; Formand for Forretningsudvalget for Aarhus Børneplejestation 1930-39; Medlem af Den alm. danske Lægefor­enings Landsudvalg 1930-38, dets For­mand 1932-38; Medlem af det jydske Centraludvalg 1930-37; dets Formand røS2-33; Medstifter af og Formand for Mødrehjælpen l Aarhus 1937-39; Stifter af Frit Danmarks Lægegruppe, Aar­hus, 1946; tildelt Den alm. danske Læ­geforenings Hædersgave 1946; Æresmed­lem af Lægeforeningen for Aarhus og Omegn.

Medarbejder ved Ugeskrift for Læ­ger; Tidsskriftafihandlinger over social Medicin; Forelæsninger over social Me­dicin i Aarhus 1920-41 og ved Forendn-gen af yngre Lægers Fortsættelseskursus 1936-43; faglig Redaktør ved Nordisk medicinsk Tidsskrift 1929-45; Udgiver af Haandbog i Socialreformen for Læger, Tandlæger og Sygehuse (1935): Intro­duktion til det medicinske Studium (1940); „Hvorfor skriger mit Barn?" (1940).

Adresse: Ny Banegaardsg. 45, Aarhus.

Sommerbolig : Bakkehus pr. Fjerrits-lev.

FRIEDBERG  Richard Læge, Dr. med., f h. Presseattaché; f. 15. Sept. 1910 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Michael Friedberg (død 1931) og Hustru Dora f. Schmidt; gift (14. Mai 1938) m. Nina F., f. 24. April 1916 i Kbhvn., Datter af Pastor Oluf Rothe (se denne) og Hu­stru Lilli f. Lindhardt.

Student    (SchneeklotJia   Skole)    1929;

________________________392

med. Eks. 1935; Dr. med. 1941; Hospi-talsuddannelse i Kbhvn. 1935-37; Reser­velæge i Marinen (paa Grønland) 1937; Assistent ved Statens Seruminstitut 1938-41; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1940-43; Assistent ved Bakteriologiska og ved Pathologiska Institutionen, Sahi-greneka Sjukhuset, Goteborg 1943-44; til Disposition for Udenrigstjenesten (med Ophold i England og Amerika) 1944-45; Presseattaché ved' Det Danske Gesandt­skab i Moskva 1945-48; derefter genop­taget Hospitalsuddannelsen 1949.

Studieophold ved bakteriologiske In­stituter i Sverige 1343-44; ved Hammer-smith Hospital, London 1944; ved Mount Sinai Hospital, New York og ved Yale Universitetet, New Haves. U. S. A. 1945; ved forskellige Kliniker og Institutioner i Sovjetunionen 1946-48. Har skrevet: Studier over ikke-hæmo-lytaske Streptokokker (Disputats, 1941) samt Meddelelser omhandlende kliniske, bakteriologiske og kemo-therapeutiake Emner; Foredrag og Artikler om sovjet­russiske Forhold.

Adresse:  Henrik Steffens V. 3, Kbhvn. V.

FRIGAST   E F Oberstløjtnant, R. DM., HTH.; f. 8. Aug. 1899 i Shanghai; Søn af Koffardikaptajn C V F Frigast; gift 6. Okt. 1922.

Student (Sorø) 1917; Premierløjtnant 1921; Kaptajnløjtnant 1933; Kaptajn 1936; Oberstløjtnant i Fodfolket 1945; Chef for 9. Bataillon 1945, for Hjem­meværnets Befalingsmandsskole 1948.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Hjem-meværnsforeningernes Landsforbund.

Adresse: Kasernen, Viborg. FRIGAST Povl Direktør, R.; f. 22. Ausr. 1891 i Taarbæk; San af Grosserer J M Frigast (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Oliva f. Schmiegelow (død 1904); gift (13. Maj 1917) m. Bdele F., f. 6. Juni 1895 i Nakskov, Datter af Købmand Th. C Chr. Jørgensen (død 1915) og Hustru Edele f. Meyer (død 1938).

I Lære som Sølvsmed hos kgl. Hof-juveler Peter Hertz, Kbhvn. 1908; sf~ lagde Svendeprøve 1913; fortsat Uddan­nelse i Udlandet 1913-15; hos Wimmer & Riedt, Pforzheim, Det kgl. Zeichenaka-demie i Hanau samt i England.

Etableret under Firmanavn Povl Fri-gast' Sølvvarefabrik, Kbhvn. 1915; Di­rektør for Akts. POL Frigast, Sølv-varefabrik fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Guld- Si. Sølvvarefabrikantforeningen fra 1918 (Formand fra 1937), af Industriforenin­gens Repræsentantskab fra 1938, af In-dustriraadet fra 1940. af Jern- og Me­talindustriens Sammenslutnings Forret­ningsudvalg fra 1937 og af sammes År-

393

bejdsudvalg fra 1940. af Det tekniske Selskabs Bestyrelse fra 1938, af Arbejds-teknisk Skoles Bestyrelse, af Dansk Ar­bejdsgiverforenings Hovedbestyrelse fra 1940 og af Bestyrelsen for Dampskibs­selskabet Torm; Formand i Bestyrelsen for Inter-Metal., Akts.

Adresse: Villa Pilene, Birkerod.

FRIGAST-HANSEN Ejnar Vicedirektør i Kbhvns Skattevæsen, R.; f. 15. Nov. 1881 i Frederikssund; Søn af Kantor O C C Hansen (død 1924) og Hustru Frederikke f. Frigast (død 1931): gift (28. Okt. 1909) m. Bertha F.-H., f. 5. Jan. 1882 i Faaborg, Datter af fh. Køb­mand Otto Smith (død 1931) og Hustru Magdalene f. Petersen (død 1918).

Student (Roskilde) 1900; cand. jur, 1906; Assistent i Kbhvns Skattedirekto­rat 1906, Fuldmægtig 1916, Kontorchef 1919, Vicedirektør 1924.

Næstformand i Repræsentantskabet for Dansk Spareselskab.

Adresse: St. KonseiiSR. 66, Kbhvn. K.

FRIIS Aage Professor, Dr. phil.; f. 16. Aug 1870 i Korsør; Søn af Sognepræst Kr. J F Friis (død 1910) og Hustru f. Landkilde (død 1911); gift (1. Juli 18%) m. Benedicte f. Blichfeldt, f. 11. Juli 1873 i Skien, Norge.

Student  (Viborg)  1890;  Magister art. 1896;   Dr.  phil.   (Andreas  Peter  Bern-stortf og Ove Heegh Gnldberg. Bidrag til   den   G-nldbergske   Tids   Historie) 1899;   ansat  ved   Universitetsbiblioteket 1891-1900;   Udenrigsministeriets  Raadsri-ver  i   nordslesvigske  Spørgsmaal   1907-10; ledede desuden som Konsulent Uden-  ] rigsministeriets   Forbindelse   med   Pres­sen   1910-13;   Professor   i   Historie   ved   [ Kbhvns Universitet 1913-, Professor Kost-   j gardianus   i   nordisk   Historie   1917-35:   i Universitetets Ttektor 1932-33.

Medlem af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie fra 1902; Med­lem af Det k(tl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1905, For­stander 1935-45; Medlem af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening 1907-19 og 1929-39 (Formand), for Sam­fundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie 1917-27 og af Forret­ningsudvalget for Foreningen Norden 1918-43; 2. Direktør i den Hjelm-stjerne-Rosencroneske Stiftelse fra 1915, 1. Direktør fra 1945: Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab og af det norske Videnskabsselskab i Krl-stiania 1920, af Finska Vetenskaps So-cieteten i Helsingfors 1932, af Veten­skaps Societeten i Upsala, af Det pol­ske Videnskabernes Selskab 1935, af Det polske historiske Selskab 1937 og af Kungl. Vitterhets-, Historie och An­tikvitets Akademien i Stockholm 1943; Honorary Member of The American Hi-

storical Association 1944; Formand for Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af de i dansk Privat­eje bevarede Kilder til dansk Historie fra 1923-, Dekan for det filosofiske Fa­kultet 1923-24; Formand for Fakulte­tets Eksamensudvalg 1923-26; Medlem af Bestyrelsen for Grosserer A Coll-strops Hjem for en dansk Videnskabs­mand fra 1925, af den internationale Kommission for intellektuelt Samarbej­de 1925-39, af Comité international des sciences historiques 1926-47 og Formand for dens Publikationsudvalg 1928-39; Formand for Den danske Komité for Historikernes internationale Samarbej­de 1926-39; Medlem af Bestyrelsen for Institut for Historie og Samfundsøko­nomi 1927-39, af den nordiske Komité til Udforsking af de russiske Stats-arkiver fra 1928, af Videnskabernes Sel­skabs Kommission for Registrering af litterære Kilder til dansk Historie fra 1930, af Den danske Komité for land­flygtige Aandsarbejdere fra 1933 og For­mand for De samvirkende danske Emigranthjælpekomitéer fra 1934 samt for Dansk historisk Fællesfond 1944-45; Medlem af Bestyrelsen for Overretssag­fører L Zeuthens Mindelegat fra 1939, Formand fra 1942 og som saadan Med­lem af Bestyrelsen for Dampskibssel­skabet Øresund til 1943 og derefter af Bestyrelsen for Akts. Øresunds Kyst-fart til 1946.

Har bl. a. udgivet: Bernstorfferne og Danmark I-II: Bernstorffske Papirer I-III; Bismarck, Ungdomstiden; D G Monrads Deltagelse i Begivenhederne 1864; Det nordslesvigske Spørgsmaal 1864-1879 T-VI; Den danske Regering os Nordslesvigs Genforening med Dan­mark I-III; Danmark ved Krigsudbrn-det Juli-August 1870; Monrads og Leh-manns Forslag om en nordisk Union 1863; Skandinavismens Kulmination; De tyske Emigranter og den internationale Flygtningehjælp; Statsraadets Forhand­linger om Danmarks Udenrigspolitik 1863-1879: (sammen med P Munch) : J L Heiberg og A F Krieger. En Sam­ling Breve I-II; (s. m. E Koppel og P Munch) : A F Kriegers Dagbøger 1848-80 I-VIII; (s. m. Einar Hedin): Henning Hamiltons Anteckningar ro-rande forhallandet mellan Sverige och Danmark 1863-1864; (s. m. Povl Bagge); Europa, Danmark og Nordslesvig I-III, Fra det Heibergske Hjem. Johan Lud­vig og Johanne Luise Heibergs ind­byrdes Brevveksling; (s., m. E Hude, Jnet Rahbek og R NBiiendam): 4. revid. Udg. af Johanne Luise Heiberg: Et Liv gjenoplevet i Erindringen og (s. m. Just Rahbek) : 4. revid. Udg. af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllem-

Frli______________________

bonrg. Ved Johanne Luise Heiberg; Kedaktør a£ Verdenskulturen I-VIII 1905-12, af Det nittende Aarhtmdrede 1918-28 og s. m. Axel Linvald og M Mackeprang, af Det danske Folks Hi­storie I-VIII 1926-29 og 2. Udg. (Schultz Danmarkshistorie) I-VI 1941-43; Afhandlinger i danske og fremmede Tidsskrifter; Dagbladsartikler særlig i Politiken 1901-10 og 1928 ff. samt i Fyns Venstreblad og Heimdal 1919 ff.

Adresse: Bernstorffsv. 32, Hellerup.

FRIIS Andreas Kunstmaler;  f. 21. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst Johan

-Friis  (død 1939)  og Hustru Johanne f.

•Drachmann (død 1915); gift (19. Juni 4918) m. Bodil F., f. 26. Juni 1893, Dat­ter af Professor, Overlæge Christian Keller (ded 1934, se Kraks Blaa Bog

1934)   og   Hustru   Louise  f.   Fick   (død

1935).

Student (Rungsted.) 1908; cand. phdl. 1909: Uddannelse paa Teknisk Skole 1908-10, paa Kunstakademiet 1910-12 ns paa Maurice Denis' Skole i Paris 1913-14; Ophold i Italien 1920-21; Ophold i Bom og Florenz 1926-27; udstillede før­st« Gang paa Efteraarsudstillingen 1916; Medlem af Den frie Udstilling fra 1924.

Medlem af Efteraarsudstillingens Cen­surkomité 1921-23; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen Kunst for Varer fra 1935, for Malende Kunstneres Sammen­slutning 1935-37 og for Grafisk Kunst­nersamfund 1936-45.

Arbejder : Alterbilleder til Staby Kirke (1922), Gadevang Kirke (1925) og Kleis Kirke (1935); Glasmalerier i Gadevang Kirke (1941); Frescoudsmykning paa La Cours Vejs Skole (1931); Udsmykning af Læsesal i det ny Universitetsbiblio­tek : Videnskaben og Naturen (4 store Vægbilleder udført 1939-44); Landskabs-tegningerne til „Danmarks store Øer" af Achton Friis (1935-36); Portræt af Borgmester Ole Andersen (1939); Land­skabsbilleder paa Museerne i Kolding, Banders og Vejen; Grafiske Arbejder paa Museerne i Kbhvn., Stockholm og Helsingfors.

Adresse: Pilev. 6, Hillerød. FRIIS Anton Konsul, B.DM., M.T.Kfh. p.p.; f. 26. Juni 1878 i Hammel; Son af Købmand N P M Friis (død 1881) og Hustru f. Eriksen (død 1924); gift (21. Dec. 1912) m. Rigmor F., f. 17. Sept. paa Hovedgaarden Cathrinedal, Datter af Godsejer Axel Nørager Jør­gensen (død 1906) og Hustru Charlotte 1. Teisen (død 1896).

Kontoruddannelse i Danmark, New York, St. Louis og Berlin; Konsulats-sekretær i Wien 1905; Kancellisekretær i Gesandtskabet i Berlin 1908; honorær Vicekonsul i Berlin 1915, kst. udsendt

__________________________394

Vicekonsul 1920, udsendt Konsul 1921-45; Foreningen Dansk Samvirkes Repræsen­tant for Tyskland til 1945; Æresmed­lem af Dansk Forening „Freja" i Ber­lin og af Dansk Club „Enigheden" i Berlin.

Udenl   Ordener: M.Gr.3.; Pr.Kr.4.

Adresse: Teglvænget 4, Charlotten-lund.

FRIIS  Astrid Professor, Dr. phil.; f. 1. Aug. 1893 i Lemvig; Datter af Inge­niør, cand. polyt. Ludvig Christian Friis (død 1932) og Hustru Ane f. Fuglsang (død 1894).

Student (Nørre Gymnasium) 1913; mag. art. 1920; Dr. phil. 1927; Studie­ophold i London 1921-22; Professor i Hi­storie ved Kbhvns Universitet 1946.

Medlem af Selskabet for Udgivelse al Kilder til dansk Historie (Formand 1948), af Det kel. danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Bestyrelsen (Sekretær) for Den danske historiske Forening fra 1942, af Styrelsen for Fon­den til Understøttelse af Historiske Tidsskrifter 1945, af Styrelsen for In­stitut for Historie og Samfundsøkono­mi 1946 (Næstformand og Kasserer 1949), af Selskabet for Danmarks Kirkehisto­rie 1949, af Vetenskaps-Societeten i Lund 1946, af Forretningsudvalget for Histo­rikernes internationale Komite 1947 (For­mand 1948) og af International Federa­tion of University Women's Stipendio-komite 1946; Medredaktør af Historisk Tidsskrift fra 1943.

Har skrevet; Afhandlinger om Øre-sundstoldregnskaberne (Historisk Tids­skrift 1925 og Scandia 1935); Alderman Cockayne's Pro.iect and the Cloth Tråde (Disputats, 1927); Afhandling om Kans­ler Johan Friis' første Aar og om det europæiske og asiatiske Kobbermarked (Scandia 1933-34 og 1939); Rigsraadet ns Statsfinanserne (Hist. Tidsskr. 1942); Afsnittet 1490-1660 i Gyldendals nye Ver­denshistorie (1937); Artikler til Dansk biografisk Leksikon.

Adresse : Kristian Zahrtmanns PI. 83, Kbhvn. F.

FRIIS  Auguste Margrethe Rektor; f 30. Marts 1901 i Styding ved Hader­slev; Datter af f h. Proprietær og Sekre­tær ved Den sønderjyske Domænefor­valtning Jacob Friis og Hustru Anne Cathrine f. Michaelsen Petersen (død 1909).

Student (privat dimit. fra Kolding Re­alskole) 1919; cand. mag. 1931; Time­lærerinde ved Falkonergaardens Gyrmia' sium 1932, Adjunkt 1939-47; uden for Nr. 1945-47; tillige Timelærerinde ved N Zahles Skole 1932; Bestyrerinde for N Zahles Barneskole 1945- Rektor for N Zahles Skole 1947.

_J95_________.____________

Medlem af Bestyrelsen for K.F.U.K.'s Hovedforening i Kbhvn.

Adresse: Skinderg. 24, Kbhvn. K.

FRIIS Christian Oberst, R. DM., HTH. p.p.; f. 6. Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af Pastor emer. Oscar Friis og Hustru Annine f. Ryge-Jensen (død 1945); gift (20 Maj 1921) m. Inge F., f. 21. Febr. 1901 paa Frdbg., Datter af Kontorchef ved Carlsberg Bryggerierne Frederik Krabbe (død 1942) og Hustru Inger f. Trolle (død 1923). |

Student   (Sorø)  1915;  Premierløjtnant  ; ved 4.  Dragonregiment 1919;  ved Går-   l dehusarregimentet    1921;     Lærer    ved Rytteriets    Befalingsmandsskoler    1922-24-   Adjutant   hos   Generalinspektøren for  Rytteriet  1924-28;    Instruktør   ved Akademisk   Skyttekorps   1925-28;   Pre­mierløjtnant  ved  Gardehusarregimentet og gennemgaaet  Officersskolens  Gene-ralstabsklasse    1928-30;    Adjutant   hos Forsvarsministeren    1931-35;     Kaptajn-  ! løjtnant   1932:   Ritmester   1934;   Eska-  i dronschef     ved    Gardehusarregimentet  | 1936-38; Stabschef  hos Generalinspektø­ren for Rytteriet og Kommandanten i Kbhvn.    1938-42;     Oberstløjtnant    1942; tung.   Afdelingschef   i   Krigsministeriet 1942-45;   Oberst  1945-,   Generalinspektør   , for   Rytteriet   s. A.;    Kommandant   i  | Kbhvn. 1945-48. !

Medlem   af   Bestyrelsen   for   Sports-  j rideklubben  1923  og   1927-39   (Sekretær  j 1928-31),  for  Soransk  Samfund  1925-47, for    Det    krigsvidenskabelige    Selskab 1932-38 og  for Dansk Ride-Forbund fra 1940 .(Sekretær 1940-42); Medlem af Di­rektionen     for     OMicersforeningen     i Kbhvn. 1929-33; Formand for de kbhvn-ske  Hjemmeværnsforeninger  1946-49.

Udenl   Ordener: B.K.5.;  FÆ.L.4.; t.Kr.5.;' N.St.O.2'.;   S.Sv.3'.

Adresse;   Vingaards Allé 9,  Hellerup.

FRIIS   Einar Rodemester; f. 20. Aug. 1877  i   Slagelse;    Sen   af   Malermester Niels Joachim Friis (død 1909) og Hu­stru Clara Emilie f. Meller (dåd 1917).

Handelslærling hos I C Strudsberg, Slagelse; Handelsmedhjælper og Han­delsagent til 1906; Rodemestermedhjæl­per 1906; Rodemester ved Kbhvns Skat­tevæsen fra 1917.

Formand for Socialdemokratisk Ung­domsforening 1902; Medlem af Besty­relsen for Socialdemokratisk Forening, 8. Kreds fra 1910; Formand for samme 1919-31; Medlem af Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg for Socialdemokra­tisk Forbund 1919-29; tidligere Under­søger ved Kbhrvns Understøttelsesfor­ening og Medlem af Værgeraadet; Med­lem af Bestyrelsen for Syge- og Begra-velseskassen Fremtiden 130.4-25; tidligere Formand for Eodemesterassistentfor-

_____________________Frll

eningen og Oldermand for Rodemester-langet; Medlem af Kontrahentforsam­lingen for Social-Demokraten og af Be­styrelsen for Arbejderboliger af 1865-, Medlem af Borgerepræsentationen 1925-46 og af Folketinget (Kbhvns Søndre Storkreds) 1929-45; Medlem af Over-bevillingsnævnet for Beværterbevillinger 1938 og af Folketingets Finansudvalg 1938-45; Medlem af Kommissionen af 1. Juli 1944 ang. en Trafikplan for Ho­vedstaden og af Tilsynet med Vare-tægtsfangers Behandling.

Adresse: Upsalag. 7, Kbbvn. Ø.

FRIIS Finn T B Konsulent i-Udenrigs­ministeriet; f. 20. Marts 1897 paa Frdb'g. • Søn af Professor, Dr. phil. Aage Friis (se denne); gift (10. Juni 1923) m. Bodil F., f. 2. April 1900, Datter af Direktør H H Schou (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Chri-styanna Georgia f. Marstrand (død 1936).

Student (Henrik Madsens Skole) 1914; cand. pollit. 1920; tang. Sekretær i det Sønderjydske Ministerium 1920; Medar­bejder ved Finans tidende 1920; Sekre­tær ved Forhandlingerne med Erstat-ningskommissionen i Paris i Anlednins af de sønderjydske Landsdeles Overgi­velse til Danmark Okt.-Dec. 1920; Stu­dierejse i Syd- og Nordamerika (Uni­versity of California, University of Minnesota, Columbia Uniyersity) 1921-22; kst. Sekretær i Udenrigsministeriet

1922-23.

Medlem af Folkeforbundets Sekreta­riat i Genéve 1923-40 (Mandatafdelingen

1923-30, derefter Nedrustningsafdelin-gen); Sekretær for NedrustningskonlV-rencens Kommission for Begrænsning og Offentliggørelse af Militærudgifter­ne 1932; Sekretær for Folkeforbundafor-samlnngens Præsident Sept.-Okt. 1938 og Dec. 1939; Medarbejder i LAB's Ho­vedkontor i Kbhvn. 1940-42, Kontorchef smstds 1944-46; til Raadighed for Uden­rigsministeriet (Arbejde i Forbindelse med De Forenede Nationer) fra Dei\ 1945; Raadgiver for den danske Delega­tion til De Forenede Nationers Plenar­forsamling 1946-48 og til det økonomi­ske og sociale Raad 1948-49; Delegeret-Suppleant ved Folkeforbundets sidste Forsamling 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Socialeko-nomisk Samfund 1918-20, for Socialvirke 1920-23 og for L.A.B., Gentofte Kom­mune 1942-46; Repræsentant i Genéve for Dansk Samvirke (1924-40) og for Komitéen til Udbredelse af Kendskabet til Danmark i Udlandet ;"tidl. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen. Nordisk Folkehøjskole i .Genéve; Formand i Ad-ministrationsudvalget for Quaker Stu­dent Hostel, Genéve 1933-40, i Foræl-

 

Frii___________

dreforeningen i JScole Internationale, Genéve 1937-40 og i Folkeforbundssek-retariateta Personalekomité 1939-40; Medlem af forretningsudvalget for Fredsvenners Hjælpearbejde 1944 (For­mand 1946-46) og af Repræsentantskabet i'or Foreningen Norden; Viceformand i Dansk-Schweizisk Selskab.

Har skrevet: Nordisk Kulturtælles-skab og praktisk nordisk Samarbejde (1940); Afsnittet om den økonomiske og sociale Udvikling 1920-39 i Sohultz' Dan­markshistorie (1943); Er der overhove­det noget, vi kan gøre? (1944); De nordiske Lande og Folkeforbundet (1944); Schweiz. Enhed i Mangfoldig­hed (1944); Arbejdseffektiviteten 'i Dan­mark (1946); Thorvaldscn og Schweizer­løven i Luzern (1947); De Forenede Na­tioner (1948); H C Andersen og Schweiz (1949). Desuden talrige Artikler og Afhandlinger i danske og udenlandske Dagblade og Tidsskrifter; Foredrag og Radioforedrag om sociale, nordiske og internationale Emner; Medarbejder ved : Den Lille Salmonsen, ved Dansk bio- ! grafisk Leksikon, ved Danmarks Kul­tur ved Aar 1940 og ved Salmonsens Leksikontidsskrift. Medudgiver al Ge- | néve, et internationalt Studiecentrum (1931).

Adresse : Skovrankev. 4. Gentofte. :

FRIIS    Harald   T    Civilingeniør,    Dr. techn.; f. 22. Febr. 1893 i Næstved; Søn af Bryggeriejer Mouritz Trap Friis (død 1904)  og  Hustru  Emilie  f.  Buch   (død 1923);   gift   (31.   Dec.   1927)   m.   Inger  ! e.,  t.  15.  April 1910 i Brooklyn,  N.Y.,   ' Datter  af  Direktør  f T  Lindhard  og Hustru Rigmor f. Lytzen.

Cand. polyt. (Elektroingeniør) 1916; Ingeniør ved Tøjhusværkstedet i Kbhvn. 1916-18; studerede som Fellow of Ame­rican Scandinavian Foundation ved Co-lumbia Universitetet i New York 1919; Eadio Eesearch Engineer ved Bell Te-lephone Laboratories, New York fra 1920; Dr. techn. ved Danmarks tekni­ske Højskole 1938; Director of Eadio Eesearch ved Bell Telephone Labora­tories, New York fra 1946.

Medlem af Executiye Committee of U.B.S.I. og af American Institute of Electrical Engineers; Fellow: The In­stitute of Eadio Engineers New York; Director of The Institute of Kadio Engineers 1941-44.

Har udtaget 24 Patenter og skrevet en Kække videnskabelige og faglige Afhandlinger vedrørende Eadiomodtag-ning og Antenner.

Adresse: Eumson, N.J., U.S.A.

FRIIS Henning Statevidenskabelig Kon­sulent   for   Arbejds-   og   Socialministe­rierne; f. 11. Okt. 1911 paa Frdbg.; Søn

alf Professor,  Dr.  phil. Aage Friis  (se denne); gift (19. Juli 1937) m. Britt F f.  30.  Marts  1914 i Stockholm,  Datter af   Civilingeniør   Bemdt   Hallberg   og Hustru Asta f. Karlzen.

Student (Herlufsholm) 1930- Studie­ophold i Stockholm 1935 j cand. polit. 1958; Sekretær i Socialministeriet 1938-Fuldmægtig i Arbejds- og Socialmini­steriet 1945; f ung. statsvidenskabelig Konsulent for Arbejds- og Socialministe­riet 1941; udnævnt 1948; visiting Pro­fessor ved The Graduate Faculty, Xe« School for Social Eeseach. New Vurk 1948.

Leder »f Beskæftigelsescentralens sta­tistiske Afdeling 1941; Sekretær ved og Medlem af Udvalg og Kommissioner, bl. a. Medlem af og Sekretær for Ung-domskommissionen 1945; Medlem it Ekspertkomitéen vedr. Koordinering af de nordiske Landes Lønstatistik 1946, alf Udvalget vedr. Foranstaltninger for erhvervshæmmede 1946 og af Udvalget vedr. den danske Lønstatistik 1947.

Medlem af Forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening 1946; Lærer ved Den sociale Skole 1941.

Har skrevet: Miljøforhold og Fjer-nelsesaarsager for 900 Børn, fjernet fra deres Hjem i 1938 (1941); Beskæftigelse af langvarigt arbejdsløse og arbejds-hæmmede (1942); Beveridgeplanen (». m. .E Engberg, 1944); Af handlinger, bl. a. i Socialt Tidsskrift og Samfun­dets Krav.

Adresse:   Emdrup  Vænge 12, Kbhvn. Ø.

FRIIS    Hjalmar Stabsdyrlæge, Docent, Dr. phil., E.DM., HTH.p.p.; f 16. Marts 1889 i Kbhvn.: Søn af Stabsdyrlæge Steffen Friis (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Christiane Magda-lene f. Petersen (død 1928); gift (3. Nov. 1916) m. Olga F., f. 16. Nov. 1893, Datter af Direktør Aug. Frede­riksen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Elisabeth f. Emtkjær. Veterinæreks. 1913; Assistent ved Ve­terinær- og Landbohøjskolens kirurgiske Klinik 1914-16; Keservedyrlæge i Hæren 1914; Kprpsdyrlæge 1916; Lærer ved Forplejningskorpsets Skole 1916-28, ved Dnderdyrlægeskolen 1921-38, ved Hærens Officersskole 1922-35 og ved Eideskol«n 1924-33; Censor ved Veterinær-og Land­bohøjskolen 1920-33; Overdyrlæge 1924; Stabsdyrlæge og Chef for Hærens Dyr-lægekorps 1946; Dr. phil. 1933; Docent i Anatomi ved Kunstakademiet' 1933.

Medlem af den staaende Voldgifts­domstol i Tvistigheder angaaende Han­del med Husdyr for Staden Kbhvn. 1922, af Kommissionen for den histori­ske Vaabensamling 1924-28 og af Besty-

597_______________________

reisen for Selskabet for Historie, Litte­ratur  og   Kunst  1929.

Har skrevet: Eytterstatuen af Frede­rik V paa Amalienborg (1921); Jacques Francois Joseph Saly et la Statue équestre de Frédéric V (1932); Rytter-statuens Historie i Europa. Fra Oldti­den indtil Thorvaldsen (Disputats, 1933); Den kongelige Stald-Etat (1947); Kunstanatojnisk Vejledning (1948); veterinær-kirurgiske og -biografiske og hippologiske Afhandlinger t Maaneds-ekrift for Dyrlæger, bl. a. Kloralnarko-se og Lokalanæsthesi (1914-15), Opera­tion for Krybbebiden (1917-18), Hane-trit hos Hesten (191849), Claude Bour-gelat (1929-30), Peter Christian Abdld-gaard og hans Forhold til Lægeviden­skaben (1937-38); Veterinærbiografier i Dansk biografisk Leksikon I-XXVII; Bryggerhesten (Dansk Bryggerstat, 1935); Afhandlinger om Den lille Bron­zerytter fra Vipetorpsborg (Fornvånnen 1928); Andreas Weidenhaupt (For­skønnelsen XXI, 1938); Idrætten og Kunsten (Tidsskr. f. Legemsøvelser IV, 1939); Risinge (Danske Slotte og Her-regaarde II Ny Samling, 1945).

Udenl. Ordener : F.O.A.; I.Kr.4.; S.V.31.

Adresse: Østerled 22, Kbhvn. Ø.

FRIIS Holger Tandlæge, E.; f. 15. Okt. 1891 i Hjørring; Søn af Justitsraad, Tandlæge Lønborg Friis (død 1912) og Hustru Christine f. Petersen (død 1932); gift (23. Juni 1918) m. Gerda F., f. 21. Marts 1897 i Frederikshavn, Datter af Købmand Camillus Petry (død 1907) og Hustru Hulda f. Holm.

Realeks. 1908; Tandlægeeks. 1917; Tandlæge i Hjørring s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Vendsyssels historiske Museum fra 1920 (Formand fra 1925); Formand for Fredningsnæv­nets Lokalkomité 1930; Medlem af Ko­mitéen for Læsø Hjemstavns Museum fra 1938. . •

Har siden 1906 forestaaet talrige Ud­gravninger fra Oldtiden, især i Vend-

Adrcsse : Museumsg. 5, Hjørring.

FRIIS Knud Daniel Generalmajor, K'.DM. HTH.p.p.; f. 3. Okt. 1886; ) Frederikshavn; Søn af Etatsraad, Baiik-direktør Daniel Friis (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Emma f. Hansen (død 1912); gift 1. Gang (13. Febr. 1919) m. Karen F., f. 2i4. Dec. 1889 i Aarhus, død 1933, Datter) af Re­daktør Th. J Funch Thomsen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Marie Louise f. Thomsen (død 1933); 2. Gang (4. Aug. 1934) m. Magda F., f. 23. Okt. 1900 i Ranne, Datter af Rektor H Steenstrup Holbeck (se denne).

_____________________Frii

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. phil. 1905; Premierløjtnant af Ingeniørkorpset 1908; Adjutant ved In-geiiiørregimentet 1917; Kaptajn 1919; Tjenesteophold ved de franske Ingeniør-tropper 1921-22 og 1923; Kontorchef i Krigsministeriet 1926-34; Oberstløjtnant af Ingeniørtropperne 1934; Oberst og Ghef for Ingeniørregimentet 1937; fg. Afdelingschef i Krigsministeriet 1941, udnævnt 1942; Generalmajor 1946; Le­der af den danske Militærmission i Berlin 1946-47; til Raadighed for Krigs­ministeriet 19471 kst. Direktør for Kbhviis Militærhospital 1949.

Formand for Hærens faste Officerers Understøttelsesforening fra 1942; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Aarhuus Stiftsbogtrykkerie fra 1927, af Hoved­bestyrelsen for Foreningen Dannevirke fra 1941, af Bestyrelsen for Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Loulses Stiftelse, af Bestyrelsen for Dronning Louises Stiftelse og af Bestyrelsen for Stiftelsen Kong Frederik den Sndes Minde fra 1942.

Udenl.  Ordener:   F.Æ.L.5.;  Ø.r.K.O.

Adresse ; Ohrstholms Parkv. 12, Klam-penborg.

FRIIS  Niels Wegener Direktør. H.; f.

14. Juni 1901 i Skanderborg; Søn af Redaktør C Friis (død 1929) og Hu­stru Caroline f. Wegener; gift (25. Juli 1927) m. Valborg F., f. 4. Juli 1905 i Neksø, Datter af Driftsbestyrer Otto Westh og Hustru Mathilde f. Jacobsen.

Student (Aarhus) 1919; cand. jur. 1925- cand. polit. 1936; Dommerfuld­mægtig i Neksø 1925; f ung. Sekretær i Undervisningsministeriet 1928, i Fi­nansministeriet 1929, udnævnt 1930, Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1938, Kontorchef 1942; tillige Medar­bejder i Overformynderiet 1929-43; adm. Direktør for Østifternes Brandforsikring 1943; Lærer ved Hærens Officersskole fra 1936 og ved Statens Lærerhøjskole fra 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Ministe-rialforeningen 1934-43, af Bygnings-brandforsikringsnævnet 1943, af Forvalt-ningsnævnet for Krigsforsikringen for bymæssige Bebyggelser i Landkommu­ner 1943, af Bestyrelsen for Bygnings-brandforsikringsforeningen 1943, af Dansk Brandværns-Komité 1944, af Be­styrelsen for Foreningen af gensidige, danske Braiidforsikringsselskaber 1945, af Bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbhvn. 1946, af Bestyrelsen for Fæl­lesrepræsentationen for danske gensi­dige Forsikringsselskaber 1949 og af As­surandør-Societetets Komite 1949.

Adresse:  V-Voldg.  104,  Kbhvn.  V.

Frii___________ __________

Frli_____________________

FRIIS Oluf Forfatter; f. 20. Marts 1894 i Kbhvn.; Søn at Sagfører Anker Arann-din Friis (død 1899) og Hustru Math.il.-de f. Heller.

Student (Det danske Selskabs Skole) 1912; cand. mag. 1921; kst. Adjunkt ved Ø. Borgerdydskole s. Aar; Lærer i dansk Litteraturhistorie ved Statens Lærerhøjskole 1922-24 og fra 1944; Lektor i dansk Sprog og Litteratur­historie ved Uppsala Universitet 1924-34.

Formand for Bakk*huset Dansk Lit­teraturforening fra 1941.

Har udgivet: Aarestrups Digte med Indledning og Kommentar (1916); Knud Hjorte (1924); Chr. Winthers.- Ud­valgte Digtninger (I-III, 1927-29); Jyl­land i dansk Litteratur indtil Blicher (1929); Frederiksberg Have (1936); Halvfemsernes Lyrikere (1937); Den danske Litterature Historie I Fra Old­tiden indtil Renæssancen (1946); Dansk Digtning 1900-1940 i Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (1948). Af­handlinger i Edda, Tilskueren og Let-terstedtske Tidsskrift; Medarbejder ved Biografisk Leksikon.

Adresse : Kronprinsensv. 55, Kbhvn. F.

FRIIS Povl Telegraf bestyrer; f. 23. Aug. 1899 i Kbhvn.; Søn af Telegrafbestyrer Martin Friis (død 1915) og Hustru El­len f. Michelsen (død 1943); gift (28. Sept. 1928) m. Ingeborg F., f. 14. Sept. 1896 paa Frdbg., Datter af stnd. med., senere Landbruger i Argentina Niels Finnemann Schulz (død 1934) og Hu­stru Christine Vilhelmine f. Pedersen.

Student (privat dimit.) 1928: cand. jur. 1939; indtraadt i Telegrafvæsenet 1915. Assistent 1921, Sekretær i General­direktoratet for Post- og Telegrafvæse­net 1939, Fuldmægtig 1940, Telegrafbe­styrer ved Hovedtelegrafkontoret i Kbhvn. 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Ministerial-foreningen 1944-45.

Har været Lærer ved Post- og Tele­grafskolen samt skrevet Artikler om faglige Emner i Etatens Tidsskrifter og Aarbøger.

Adresse : Klokkestien 7, Kbhvn. F.

FRIIS   Ulrik   Christian   Stiftamtmand, K'.DM.;   f.   1890   i   Kbhvn.

Student (Gammelholms Skole) 1908; cand. jur. 1916; ansat i Indenrigsmi­nisteriet 1917; Fuldmægtig 1928; Eks­peditionssekretær 1952; Kontorchef 19J4; Stiftamtmand over Ribe Stift og Amt­mand over Ribe Amt 1937.

Adresse: Ribe.

FRIIS-HANSEN Olaf Rektor, K.; f. 28. Jan. 1894 i Nyborg; Søn af fh. For­stander Anders Hansen (se denne); gift 1. Gang (7. Juli 1921) m. Hilda

_______________________398

F-H., f. 9. Dec. 1896 i Stoke upon Trent i England, død 1944, Datter af Mineingeniør, Kulgrosserer Eli Steele (død 1914) og Hustru Mary f. Churm

(død 1927); 2. Gang (28. Jan. 1945) m. Inger Marie F-H., f. 30. Jan. 1904 i Rønne, Datter af Toldinspektør Fre­derik Henning Teist (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Har­riet f. Lerche.

Student (Odense) 1912; cand. mag. 1921; Adjunkt ved Horsens Statsskole 1921-34; Undervisningsassistent ved Uni­versitetet i Aarhus 1930-34; Rektor for Herlufsholm Skole 1934.

Er og har været i Ledelsen af for­skellige faglige Organisationer, Opgave­kommissionen, Den kristelige Gymna­siastbevægelse, Foreningen Det frie Nord, Menighedsraad o. 1.; Redaktør af Gymnasieskolen 1932-44; Medlem af Forretningsudvalget for Foreningen Norden 1945; Formand for dennes Næstved Afd.

Udgiver af engelske Lærebøger.

Adresse: Herlufsholm pr. Næstved.

FRIIS-HOLM Lavard Dirigent, Violi­nist; f. 15. Jan. 1912 i Kerteminde; Søn af Organist, Violoncellist Almann Friis-Holm og Hustru Valborg f. An­dersen; gift (29. Dec. 1935) m. Pianist­inde Anna Elisabeth F-H., f. 21. Jan. 1911 i Sennels Sogn ved Thisted, Datter af Provst Ejnar Dahl (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Ma-j riane f. Kronborg. j Uddannet som Dirigent af Kapelme-ster Thomas Jensen og Giovanni di Bel-! la, som Violinist af Prof. Jul. Chono-| witz, Prof. Kuhlenkampff og Emil Tel-manyi; Primarius i Kammerkvartettea 1934-43- Medlem af Erling Bloch Kvar­tetten 1942; Medstifter -af Collegium Musicum 1944, Dirigent for dettes Or­kester; Dirigent i Tivolis Koncertsal 1945 og 1946; har dirigeret Unge Tone­kunstneres Orkester, Filharmonisk Or­kester, Det kgi. Kapel, Radio-Orkestret, Aarhus Byorkester og Kbhvns Drenge­kor ved en lang Række Koncerter; Gæ­stedirigent paa Det kgl. Teater 1946; Dirigent for Studenter-Sangforeningen 1946-48.

Medlem af Bestyrelsen  for Det unge Tonekunstnerselskab 1942, Næstformand 1946. Adresse: St. Kongensg. 63, Kbhvn. K.

FRIIS    JESPERSEN Helge Dommer; f. 13. Juni 1895 i Sorø. Søn af Kloster-forvalter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ma­rie f. Blichert; gift (5. Sept. 1925) m. Ellen Margrethe F. J., f. 23. Juli 1904 paa Smorup, Datter af Forpagter Jør-

399_______________________

gen Sloth (død 1922) og Hustru Johan­ne Marie f. Larsen (død 1946).

Student (Herlufsholm) 1914; cand. lur. 1921; Politifuldmægtig i Kerteminde a. A.; Dommerfuldmægtig ved Bjerre-Hatting, Voer og Nim Herreder, Hor­sens 1922, i Fredericia 1936; Dommer i Frøs Herred m. v., Rødding 1946.

Forstander for Stifteisen Fredericia Hospital 1940-46.

Adresse:  Dommerboligen.  Rødding.

FRIIS   JESPERSEN Knud Amtmand, R.DM.p.p.; f. 1. April 1893 i Sorø; Son af Kloeterforvalter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Marie t. Blichert; gift (119. Sept. 19Z5) m. Esther F. J., f. U6. Juni 1902 i Kbhvn., Datter af Vinhandler ViJh. Foss (død 1913) og Hustru Edda f. Hostrup-Schultz.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; Assistent i Generaltolddirek-toratet 1917; i Indenrigsministeriet 1918; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1928; i Arbejds- og Socialministeriet 1929; Ekspeditionssekretær 1934; Kontorchef 1936; Amtmand over Hjørring Amt 1941.

Bestalling som Overretssagfører 1919 (deponeret); Fuldmægtig paa Frdbg. Politikammer 1919-36; Sekretær i For­ligsinstitutionen 1932-40, i Arbejdsløs-hedsraadet fra 1934 og i Socialministe­riets Arbejdsudvalg 1936-38; Leder af Beskæftigelsescentralen 1938-40; kst. Po­litimester i Thisted 1920-21; kst. Amt­mand i Vejle i 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1915-20 og 1921-31; For­mand i Bestyrelsen for Hjørring Pri­vatbaner; Medlem af Repræsentantska­bet for Hjørring: Diskontobank 1942-43: Formand i Tilsynsraadet for Sparekas­sen for Hjørring By og Omegn.

TJdenl. Orden: S.V.31.

Adresse :  Hjørring.

FRIIS   JESPERSEN Svend Civilinge­niør • f. 1891 i Sorø; Søn af Klosterfor­valter Erik Jespersen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Mane f. Blichert; gift m. Borghild F. J., f. 1897 i Jennestad, Vesteraalen, Norge, Datter af Skolebestyrer Lorentz Dahl Johnsen Boll og Hustru Julie f. Tol-lefseu.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. po-lyt. 1915; ansat i Ingeniør- og Entre­prenørfirmaer i Danmark, Norge og U. S. A. til 1924; raadgivende Ingeniør i Kbhvn. fra 1924.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937.

Adresee: Bloksbjerget JA, Klampen-borg.

_____________________Frli

FRIIS JOHANSEN Knud Professor, Dr. pliil., R.DM.; f. 1. Nov. 1887 i Frede­ricia; Søn af Inspektør ved den kgl. Døvstummeskoie Chr. Johansen (død 1940) og Hustru Vilhelmine f. Friis (død 1930); gift (21 Maj 1926) m. mag. art. Charlotte F. J., f. 5. Febr. 1892 i Grundfør, Datter af Sognepræst Holger Brøndsted (død 1916).

Student (Fredericia) 1904; cand. mag. 1911; L'ndcrinspektør ved Nationalmuseet 1911; Inspektør . (Leder af Antiksam­lingen) 1922; Dr.phil. (Sikyoniske Vaser) 1918; Professor i Arkæologi ved Kbhvns Universitet 1926; Universitetets Prorek­tor 1946-47: honorary fellow of The So-ciety of Antiquaries, London; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Sel­skab og af Vetenskaps-Societeten, Land; Medlem af Redaktionen for Acta Ar-chæologica, af Direktionen for Ny Carls-bergfondet, af Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek (Formand 1946) og af Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet.

Har skrevet forskellige Tidsskrifts-Afhandlinger vedrørende Emner fra den nordiske og den klassiske Arkæologi; Hobv-Fiindet (1923): Les Vases Sjc.vo-niens (1923); Corpus Vasorum Antiquo-rum, Copenhague, Mnsée National, I-VI (1924-39. s. m. Professor, Dr. Chr. BHnkenherg); Redaktør og Medforfat­ter af de forhistoriske Tider i Europa MI (1927); Iliaden i tidlig græsk Knust (1934) • Athenas Templer paa Akropo-Hs (1937); Thésée et la danse å Délos (1945).

Adresse:  Egernv.  27,  Kblivn.  F.

FRIIS   MØLLER   Kai   Forfatter;  f.   15. Ang.  1888  i Kbhvn.; Søn af Bryggeri-ejer Aurelius Møller og Hustru f. Friis; gift (8. Okt. 1927) m. Else F.M. f. Kjær.

Student (Borgerdydskolon i Helgo-landsprade) 1905: cand. pliil. 1906; Litte­rær Debat i Tilskueren 1908; Litterær Redaktør ved Politlken 1913-18 og 1925-31- Nationaltidende 1924; Ekstrabladet fra 1933; i nogle Aar beskæftiget med bibliofil Udgivervirksomhed i Samar­bejde med V Pios Boghandel (Det skønne Kjøbenhavn, Pios Vignetbøger etc.). Udenlandsrejser i Amerika, Irland, England, i'raukris ogBelgien.

Formand for den danske P.E.N.Club.

Skrifter, Digte (1910), Kiplinprs Soldatersange paa Dansk (1914), Bel­giens Lyre (1915), Tolv gamle Julerim (1916), Belgiske Dage (1917), En Pil­grimsfærd (1919). Indskrifter (1920), Hundrede franske Elskovsdigte (1921), Profane Profeter (1922), Jamber (1926), Kiplings Digte (1928), Galionsfigurens Sang (1930), Ballader af Villon (1932), Nattevagten for Venua (1933); Herr Danyser og Fru Venus (1934); Et Nar-

Frli_____________________

reskib   (1935);   Danskhed   og   Dannelse

(1937);   Værker   og   Dage   (1938);   Fire Slags   Vers   (1938);   Katte,   jeg   kendte (1942);    Skribenter   og   Bøger    (1942); Erato  (1942); Memoirer i Utide (1942); Roser og Tobak  (1943); To Løver (1943)' Engelske  Digte  fra  vore  Dage   (1943); En  fransk Buket  (1943);  Historien om lille Hans (1944); Mit Bibliotek (1945); Den  store  nordiske  Svanesang   (1945); Byens Hjerte og Digterens (s. m. Ohr. Elling,    1947);   Digte.   1908-1948   (1948); T S Eliots Ødemarken og andre Digte (s. m. Tom Kristensen, 1948); Baudelaire paa Barrikaden (1949): redigerer Serier­ne Musvit-Bøgerne og Parnas-Bøgerne. TJdenl.  Orden :   B.L.II.4. Adresse:  Aabnulevard  51.  Kblivn. V.

FRIJS Niels KRAG-J U EL-VIND- Lens­greve. Hofjægermester; f. 10. Febr. 1910 paa Halsted Kloster; Søn af Hofjæger­mester,   Lensgreve  Frederik   Krag-Juel-Vind-Frijs   (død   1926,   se   Kraks   Blaa Bog 1926) og Hustru f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs; gift  (16. Dec. 1941) m. Irene K-J-V-F..  f. 16.Jan. 1918 i Kbhvn., Datter af Ritmester, Greve Erik  Ahle-feldt-Laurvig    (død    1946)    og   Hustru Fritze f.  Tesdorpf.

Ejer af Halsted  Kloster  Gods  og  af Skelstofte.

Formand for Repræsentantskabet i Landmandsbankens Nakskov Afdeling; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Culmit og i Landvindingslaget Avnede Strand; Formand for Maskinstationerne i Maribo Amt; Medlem af Hovedbesty­relsen for Maskinstationer i Danmark, af Bestyrelsen for Sjællands og Lolland-Falsters Piledyrkerselskab og af Re­præsentantskabet for Maribo økonomisk Selskab.

Adresse: Halsted Kloster pr. Avnede.    !

FRIMOOT   Emil   H   Forlagsboghandler, : R.p.p.;  f.  12.  Juli 1893 i  Khhvn.;  Søn af   Forlagsboghandler   Johan   Frimodt (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935)  og Hustru    Emma    f.    Hornemann    (død 1901); gift (16. Nov. 1918) m. Anne Ca- ; thrine  F.,  f.  20.   Dec.  1896  i  Holbæk, Datter    af   Sparekassebestyrer   Henrik Winther  (dåd 1912) og Hustru Johanne f.   Kruhøffer   (død 1937).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1911: cand. phil. 1912; Sekondløjtnant 1916; i Lære hos Jul. Gjellerup; der­efter hos J Frimodt, Medindehaver 1918, Eneindehaver 1933; Studieophold i Parip 1920.

Medlem af Den danske Boghandler­forening og Forlæggerraadet 1918, af Forlæggerraadets Forretningsudvalg 1933 -36 og af Boghandlerraadet 1940; For­mand for Den danske Forlæggerfor­ening, for BoR'handlerraadet (Voldgifts­retten) 1941-48 og for Boghandlernæv-

net 1948.   Dansk  Delegeret i La Com-mission internationale des éditeurs og i Det nordiske Forlæggerraad 1942; Kas­serer for Det danske Bibelselskab 1935 ', Revisor    i    Dansk-Schweizisk    Selskab j 1946.

! Har skrevet: In praise of scottish iscenery (1909); Du skønne Land. Skit-j ser fra Slesvig (1919); 'Billeder fra Bre-! tagne (1923).

Odenl. Orden.: F.O.I.P. Adresse : Peblinge Dossering 24, Kbhvn. N.

Sommerbolig : Tjørnehuset.Snekkersten.

FRIMODT M L Grosserer; f. 9. Maj 1864 i Kb'hvn.; Søn af Grosserer H A Fri­modt (død 1906) og Hustru Augusta f. Lund (død 1918): gift (24. Maj 1892) med Ingeborg F., f. 7. Dec. 1864 i Kbhvn., Datter af Etatsraad, Dommer Just J Holten (død 1916. se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Ida f. SeJie. sted (død 1934).

Uddannet hos R Henriques jun. og hos Mohr og Weien samt i London og Bruxelles; Gtrossererborgerskab 1890. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kalk-værksgrundene fra 1900, for Akts. Ny Kalkbrænderi fra 1906 og for Det kgl. danske geografiske Selskab fra 1915; Medstifter af Danmarks-Samfundet; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ver­denssamfund fra 1910 til dets Ophør; Næstformand i dansk Section af Sociéto de géographie commerciale de Paris fra 1926; Medlem af den første Komité for Fregatten Jyllands Bevarelse; Medlem af St. Andreas Kirkes Menighedsraad.

Adresse : Eemersg. S. Kbhvn. K.

FRISCH Hartvig Undervisningsminister, Dr. phil.; f. 17. Jan. 1893 i Hillerø*; Søn af Skolebestyrer Aage Frisen (død 1896) og Hustru Anna f. Iversen; gift 1. Gang m. Stella Bruun, Ægteskabet opløst; 2. Gang m. Edith F., f. 1. Okt. 1900, Datter af Prof. Carl Lorentzen (død 1932. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Emilie f. Lumbye (død 1944). Student (Frederiksborg) 1910; Vikar Sorø 1914-15; cand. mag. 1917; Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 1918; Rejse i Italien og Grækenland 1920^1; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1923; Lektor 1929; Dr. phil. 1941; Professor i klassisk Filologi ved Kbhyns Universitet 194W8; Undervisningsminister i Ministeriet Hed­toft 1947.

Kasserer i Statsskolernes Lærerfor­ening 1923-25; Formand for Studenter­samfundet 1923-25; Medstifter af Dansk Clarté 1925; Folketingsmand (Socialde­mokratiet) Maribokredsen 1926-45, Nak­skovkredsen fra 1945; Medlem af Eksa-menskommissionen for Privatister 1929-41, af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1929-48, af Statsradiofoniens

401________________________

Programudvalg 193047, af det raad-givende Udvalg for Forfatterstipendier 1931-36, af Studentersamfundets Oplys-ningsforening 1931 og af Befolknings-kommissionen af 1935; Formand for So­cialdemokratiets Rigsdagsgrupoe 02 Par­tiets politiske Ordfører 1935-40; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1935-41 og 1945-47, Formand for Nævnet 1945-46 og i 1947; Medlem af Den danske De­legation til Folkenes Forbund, af Den interparlamentariske Unions internatio­nale Raad 1936, af sanwnes Executiv-komite 1946, af Det kgl. Teaters Til-synsraad 1936-47, af Forfatningskommis­sionen af 19S7, aif Skattekonunissionen af 1937 til 1945 og af Repræsentantska­bet for Danmarks Nationalbank 1938-48; Formand for Forsvarsudvalget 1936; For­mand for det af Statsministeren ned­satte 21 Mands Udvalg 1938-40; faglig Medhjælper for Undervisningsinspektio-nen i Græsk 1938-41; Medlem af Social­demokratiets Partiraad 1939-45 og af Be­styrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1939-48; Formand for D.S.O.M. (Dansk Sel­skab for Oldtids- og Middelalderforsk­ning) 1943-46; Medlem af den danske Delegation ved Do forenede Nationers Konference i San Francisco 1945, sajnt Repræsentant for Socialdemokratiet i TJ.N.O. 1946 og 1947; Formand for Re­daktionsudvalget for Rigsdagens Jubi­læums-værk 1946; Medlem af Forfat­ningskommissionen af 1946 og af For-svarskommissionen af 1946.

Litterære Arheirler : Platon« Stn.t (1924); Rom, Oldtidens Verdensby (1925); Sofisten Protagoras (1926); Medarbej­der ved Tilskueren, Social-Demokraten; Jfedredaktør og Medarbejder ved Gry. hvori er fremkommet Europas Kultur­historie (1928); Pest over Europa (1933); Fra Brest-Litowt* til Rapallo (1955-36); Danmark gennem 25 Aar (1938); Ide­ologi og Virkelighed hos Thukydid i Festskriftet for Niels Møller, 1939); Athe­nernes Statsforfatning (Disputats, 1941); Ciceros Kamp for Re-publiken (1942): Buthrotier-Affæren (1942); Medarbejder ved Cicero Antologien (1944). hvrtraf Afsnittet Cicero og Cæsar udkom 1946; Magt og Ret i Oldtiden (1944): Dis­kussion med Vinding Kruse (1944); Tænkt og Talt under Krigen (1945); Hoyedndgiver af „Danmark besat og befriet" (1. Halvbind. 1945, 3. Halv­bind, 1948): Den første Catilinariskc Sammensværgelse (1947). Har oversat: Hippokrates-. To polemiske Indlæg fra Lægekunstens første Dage (1918); So­krates Domfældelse og Død (1932). Adresse : Folehavev. 25, Hørsholm.

FRISCHE   Axel   Teaterdirektør;    f.   15. Marts 1877 paa  Tjele; Søn  af Skovfo-

__________________From

ged Johan Frische (død 1098) og Hu­stru Karen f. Andersen (død 19B1); gift 1. Gang (27. Dec. 1906, Ægteskabet opløst) m. Kristine F., f. i Viborg, Datter af afd. Arrestforvarer Christen­sen og Hustru Anna f. Handberg; 2. Gang (5. Dec. 1947) m. Ragnhild F., f. 9. Okt. 1904 i Kbhvn., Datter af Fa­brikant Georg Sexauer og Hustru Cally f. Jonsson.

Har som yngre hovedsagelig været ved Landvæsen, kom ved en Tilfældig­hed 1900 til at debutere ved et Pro­vinsselskab og har siden været ved Teatret.

Direktør for Sønderbro Teater 1915-22, for Folketeatret 1924-26. for Narre-bros Teater 1928-31, for Det ny Teater 1937-39.

Er dels Ene- og dels Medforfatter til en De! Komedier i den lettere Genre: Rasmines Bryllup; Den nye Husassi­stent; Ebberød Bank; Krage sager Ma­ge; Sørens Far har Penge; Fuglekvid-der; Tante Bines Pensionat; Styrmand Carlsens Flammer; Grevinde Danner; Høverne fra Rold: Alle Mand paa D<Tk o. a. Hovedrolle i Skuespillet Vor By; Filmroller i Livet paa Hegnsgaard, Niels Pind og hans Dreng, Thummelumsen o. fl. a.

Adresse: Hammerensg. 8, Kbhvn. K.

FROM Niels Oberstløjtnant, R.DM.; f. 6. Dec. 1890 i Horsens; Søn af Fængsels­inspektør Valdemar From (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Laura f. Smith; gift (Z. Jan. 1924) m. Karen F., f. 7. Marts 1900, Datter af Købmand Carl Bruun og Hustru Signe f. Jensen Gade.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1909-, cand. phil. 1910; Premierløjtnant 1914; Kaptajn 1928; Næstkommanderende ved Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole paa Kronborg 1933-38; Oberstløjtnant 1937; Chef for 13. Batsillon 1938.

Adresse : Aastrupv. 29, Haderslev.

FROM HANSEN P K Billetkasserer, R., f. 25. April 1889 l Randers; Søn af Togfører H W O Hansen (død 1935) og Hustru f. Poulsen (død 1911); gift (25. Sept. 1912) m. Ella F. H., f. 24. Marts 1889 i Taarbæk, Datter af Snedkerme­ster M Bertelsen Dige (død 1913) og Hustru f. Poulsen (død 1944).

Elev ved Statsbanerne 1907, Trafik­assistent 1914, Overassistent 1933, Tra-fikkontrolør 1943, Billetkasserer 1947.

Formand for Jernbaneforeningen og for Statstjenestemændenes Centralorga­nisation II (Guldsnorene); Næstfor­mand for Statsbanepersonalets Forsik-ringsf orening; 1. Næstformand i Stats­banepersonalets gensidige Hjælpekasse; Kasserer for Statsbanepersonalets Uhelds-

From

402

forsikringsforening; Medlem af Statens Lønningsraad. af Trafikministeriets Te-lefonvoldgiftsnævn, af Statsbanernes Eksamenskommission og af Jernbano-raadet.

Adresse : JuI.Thomsens G. 16, Kbhvr..V.

Sommerbolig:   Lille  Hornebyhus, Horneby pr. Hornbæk.

FROST Jep Lauesen Højesteretsdommer, R.DM.; f. 29. Okt. 1894 paa GI. Aal-bogaard i Sender Stenderup; Søn af Proprietær Hans Lauesen Frost og Hu­stru Ane Christine f. Vyff; gift (6. Juli 1925) m. Karen Margrethe (Kam-må) F., f. 23. Ang. 1895 i Skorup, Dat­ter af Provst Henry Larsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Elisabeth f. Christensen (død 1936).

Student (Kolding) 1913: stud. mag. 1913-14; cand. jur. 1920: Politifuldmæg­tig i Fredericia 1920-22; Civildommer-fuldmæsrtig i Hjørring 1922-24; Dom­merfuldmægtig i Ebeltoft 1924-35: i Skive 19J5-37; kst. Dommer i Vestre Landoret 1937; udnævnt 1939; Dommer i Høje­steret 1947.

Borgmester i Ebeltoft 1929-35; Redak-tør af Vestre Landsrets Tidende (s. m. O Bang) 1940-47: Formand for L.A.B.'s Viborg Afd. 1939-40 oe for Sønder Jydsk Forening for Viborg og Omegn fra 1942-47: Medlem af Bestyrelsen for Ju-rislforbundet 1943-45, af Overfrednings­nævnet fra 1948 og af det særlige Anke­nævn i Henhold til Vareforsyningslovens § 11, 2. Stk. fra 1948.

Har ndgivet: Medhjælperloven (s. m. A G Holm, 1929); Fogedforretninger (1931): Erstatningsansvar for smitsom Kalvekastning (1941): Medarbejder ved Landmandens juridiske Haandbog(1944-45) samt skrevet forskellige Artikler i juridiske Tidsskrifter.

Adresse : Kastdsv.  10,  Kbhvn. Ø.

FRYD Emil Landsretssagfører, E.; f. 15. Marts 1890 i Roskilde: Søn af Bank­direktør Emil Fryd (død 1920) og Hu­stru Emma f. Boesen (død 1897); gift (18. Maj 1917) m. Koncertsangerinde Ella F„ Datter af Skomagermester H C Rasmussen, Slagelse (død 1913) og Hu­stru Vilhelmine f. Bergøe.

Student (Roskilde) 1908; cand. jur. 1915: Assistent i forskellige Ministerier 1916-19; Arbeidsløshedsnævnets Sekretær 1918-19; Sagfører i Kbhvn. fra 1922; Landsretssagfører 1923.

Tog som Student Initiativet til Stif­telsen af Dansk Studiefond i 1912, Sekre­tær for Fonden og Medlem af dens Forretningsudvalg fra Stiftelsen i 1913; Medlem af Bestyrelsen for Roskilden-sersamfundet 1924-46.

Adresse : Under Elmene 4, Kbhvn. S.

FRYDENSBERG Anna Johanne Frue: f. 13: Aug. 1877 i Kbhvn; Datter af Etatsraad Jørgen W Larsen, Gaardbo gaard (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Engeline Margrethe f. Thorn; gift (5. Marts 1901) m. Kaptajn i Artilleriet P E Frydensberg, f. 10. Marts 1870 i Kbbvn.

Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrel­se 1928-46, Raadmand 1937-46.

Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. 1. Kreds af Den konservative Vælgerfor­ening for Kbhvn. og Frdbg. fra 1923, af Vælgerforeningens Repræsentantskab. af dens Hovedbestyrelse fra 1930 og af dens Forretningsudvalg 1937-48; Medlem af Det konservative Folkepartis Repræ­sentantskab fra 1927 ok af Partiets Ho­vedbestyrelse 1935-48: Medlem af Be­styrelsen for Kvinde-Vælger-Klubberne

1915-25 (Formand 1920-25). for Dansk Røde Kors' Samaritanerforening 1916-30, for Frdbg. Kommunes Skatteyderfor­ening 1921-28, for Danske Kvinders kon­servative Forening 1921-48 (Næstfor­mand 1926, Formand 1930-48, derefter Æresmedlem), for Dansk Forsvarsfor-hund 1925-29, for Frdbg. Kommunes Hjælpekasse 1925-29, for Frantz Howitz' Fødehjem fra 1929, for Akts. Frdbg. Bade- og Svømmeanstalt, for Frdbg. Asylselskab (Formand fra 1940) og for Foreningen til unge Kvinders Oprejs­ning; Formand for Zonta Klubben 1941-42; Medlem af Bestyrelsen for Kvinder­nes Bygning.

Adresse:  Amicisv. 25, Kbhvn. V.

FRYDLUND   Poul Direktør, Civilinge­niør; f. 30. Aner. 1891 i Nykøbing S.; Sen af kgl. Vejer og Maaler Lars Pe­ter Rasmussen (død 1922) og Hustru Louise Emilie f. Thorup (død 1934): gift (31. Juli 1942) m. Signe F., f. 13. Marts 1911 i Berlin, Datter af Sogne­præst Gustav Dietricheon og Hustru Signe f. Bang.

Cand. polyt. 1913; assisterende Inge­niør i 'Elektricitetskommassionen 1913-16: raadeivende Ingeniør i Aalborg

1916-24; Injreniør i Akts. Laur. Knud­sen, mekanisk Etablissement 1925, Un­derdirektør smstds 1937. Direktør 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Alminde­ligt Ingeniørforbund 1926-31, af Repræ­sentantskabet for Dansk Ingeniørfor­ening fra 1931 og af Søllerød Sopnc-raad 1937-42; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Holte Gymnasium 1937-42, for Akts. Det danske Køleluis Gold Stores, for Akts. Nordjydsk Cold Stores og for Akts. Cold Stores Holding Sel­skab fra 1939; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944.

Adresse:  Strandv.  189,  Hellerup.

403______________________

FRÆNKEL Henry Arkitekt; f. 23. Maj

1900 i Gentoft«; Søn af Læge Louis Frænkel (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Sophia f. Blasberg (død 1922); gift (10. Juni 1931) m. Eva F., f. 26. Dec. 1909 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Viggo Lachmann (ded 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Engel f. Saxild.

Afgang fra Niels Brocks Handelsskole 1918; Student (privat dimit.) og cand. phil. 1919; Afgang fra Kunstakademiet 1928; Ansættelse hos kgl. Bygningsin­spektør Kristoffer Varming og hos Stads-bygmester Svend Møller; Studierejser i Tyskland, Frankrig, Italien, Palæstina og Ægypten.

Grundlagde Ilaandbog For Bygmngs-industrien 1930 og siden d« Redaktør af samme.

Har opført Beboelseshuse, Butikker, kommunale og industrielle Ejendomme i Danmark og Sverige.

Adresse: Carl Plougs V. 7, Kbhvn. V. og Parkgatan 7, Ljungsbro, Sverige. FRØKJÆR N G Rentier, R.; f. 7. Febr 1864 i Thisted Landsogn; Søn af Sogne­foged A Chr. Frøkjær; gift (16. Marts 1888).

Realeksamen (Thisted) 1879; Land­væsenselev under Det kgl. Landhus­holdningsselskab 1882-85; Forvalter paa Bøggildgaard 1886-87; Ejer af Gaard-. husmølle 1888-1916, af Nordvang ved Vestervig fra 1916.

Sogneraadsmedlem fra 1901, Formand 1907-18    Folketingsmand    (Det   konser- ! vative    Folkeparti)   1909-10   og   1918-20; Landstingsmand   1920-32;    Medlem    af Overskyldraadet 1919-33. , Adresse:  Vestervig.                                 : FRØLICH   Egil   Overlæge;    f.   26.  Maj 1879 i Hellerup; Søn af Historiemaleren Etatsraad Lorenz Frelich (død 1908) og  '• Hustru Benedicte Ulfsparre f. Treschow (død 1917); ugift.

Student (Østersøgades Skole) 1897; med. Kks. 1905; 2. Reservelæge ved Rigshospitalets Fødeafd. A 1912; 2. Reservekirurg ved Rigshospitalets Afd. | D. 1913; 1. Reservekirurg smstds. 1914; assisterende ved St. Lukas Stiftelsen 1917-23; Afdelingschef ved Kbhvns Poli-klinik 1918-24; Korpslæge i Søværnet og Chef for Marinehospitalets kirurgi­ske Afd. 1918; udtraadt af Marinen 1919; Overlæge ved Frdbg. Hospital 1924-49.

Formand for Foreningen af Gynæko­logi og Obstetrik 1928-30; Medlem af Be­styrelsen for Det Tuteinske Familie­legat 1940.

Adresse:  Pålæg. 4, Kbhvn. K.

FRØLUND   Thomas     Højesteretspræsi­dent,   SK. ØM. p.p.;   f. 30.  Jan.   1883   i Trælund; Søn at Gaardejer JensThom-

__________________Fuch

sen (død 1891) og Hustru Johanne f. Christensen (død 1892); gift 1. Gang (30. Sept. 1912) m. Stella F., f. 19. Dec, 1883 i Odense, død 1935, Datter af Me-nighedsforstander Edw. Fleischer (død 1942) og Hustru Karen f. Breiby (død 1925); 2. Gang (2. Juli 1936) m. Helga F., f. 27. Sept. i Kbhvn., Datter af Fyrdirektør, Premierløjtnant i Marinen J titTkmanu FlcisclKT (død 1893) og Hustru Elizabeth f. Kriiyenbiihl (død

1903).

Student (privat dimit.) 1904; cand. jiir. 1910; Assistent i Justitsministeriet 1912. Fuldmægtig 1919, kst. Kontor­chef for 2. Ekspeditionskontor 1925, kgl. Udnævnelse 1926; Dommer i Østre Landsret 1929, i Højesteret 1933; Præ­sident for Højesteret 1944.

Juridisk Manuduktør og Sagfører­fuldmægtig 1910-19; Beskikkelse som Overretssagfører 1919.

Sekretær ved Mæglingsraadet for kom munal Lægehjælp 1921-26; Justitsmini­steriets Tilforordnede ved Bestyrelsen for Husmandsbrandkassen for faste Ej­endomme paa Landet i Danmark fra 1926; Medlem af Kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet 1927-32 og af Hoved­bestyrelsen og Forretningsudvalget for Ministerialforeningen 1927-29; Medlem af De samvirkende Mcnighedsplejers Fæl­lesudvalg 1932-37; Redaktør ved Uge­skrift for Retsvæsen 1934-41; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Bibelselskab 1934 (.Formand 1949), for Folkekirkeligt filantropisk Forbund 1935-48 og for Ko­lonien Kladelfia 1935. Formand for sidst­nævnte 1936-44, Formand for Koloniens Tillidsraad 1944; Medlem af Arverets-kommissionen af 1936. af Landsoverskat-teraadet 1937-38, af Landsskatteretten 1938-44 og af Invalideraadet for de søn-derjydske Landsdele 1941, Formand for sidstnævnte 1942-44; Formand i Bestyrel­sen for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1944 og for Kong Christian den lOendes Fond 1944: Medlem af den in­ternationale staaende Voldgiftsret i Haag 1945, af Menighedsraadet for Frdbg. Sogn 1945, af Direktionen for Det Clas-senske Fideikommis 1946; Formand for Retsplejeudvalget 1946; Medlem af det dansk-finske Forligsnævn 1948.

Udenl.   Ordener:     B.K.4.;    Fi.B.H.; S.N.1.

Adresse : Asmussens Allé l, Kbhvn. V.

FUCHS Aug. Civilingeniør; f. 1. April 1877 i Aarhus; Søn af Bogholder ved Statsbanerne Wilh. Kuchs (død 1917) og Hustru Hanne f. Wildt (død 1912); gift (19. April 1905) m. Fanny F., f. 3. Marts 1860 paa Kastrupværk, Datter af Direktør C Monrad Larsen (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Caroline f. Nørregaard (død 1932).

Fuch _________________

Student (Schneeklot.hs Skole) 1895; cand. ipolyt. 1901: Assistent ved Poly­teknisk Læreanstalt 1901; Ingeniør, se­nere Driftsbestyrer paa Kastrup Glas­værk 1901-25; Ejer af kemisk-teknisk Fabrik Matador 1924; overtog Akts. Jettadam Fabrikker 1926 og Cymax Compagniet 1932; ved Firmaernes Over­gang til Akts. Jettadam Fabrikker 1943 Direktør og Formand for Bestyrelsen. Formand for Taarnby kommunale Forening 1908-13, for Taarnby Byg-ningskommissipn 1912-24 og for Natur-fredningsforeningens Amager- & Strand-vejsudvalg 1912-25; Medlem af Besty­relserne for Amagermuseet 1911-24, De forenede Skoler 1919-23, Ingeniørforbun­det 1917-20 (Formand 1923-25), Ingeniør­foreningens Forbundsraad 1934-46 °8 Fabrikingeniørfaggruppen 1940-43 (For­mand 1941-43); Medlem af Direktionen for Christianshavns Dattreskole 1919-32, af Bestyrelsen for Akts. Exinter 1929 og for Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden, Akts. 1944. Adresse: Amagerbrog. 294, 296, Kbhvn. S.

FUGL A f h. Dommer; f. 15. April 1867 i Grenaa Landsogn; Søn af Tømrer Saren Fugl (død 1891) oz Hustru f. Jensdat-ter (død 1900): gift (7. Dec. 1898) m. Margrethe F., f. 26. April 1878 i Skander­borg, Datter af Købmand V Wittrup ug Hustru Anine f. Nielsen.

Student (Viborg) 1885; cand. j ur. 1892; Amtsfuldmægtig i Skanderborg 1892, i Hjørring 1897; tillige Amtsraadssekre-tær 1897-1915 og Skolefondskasserer 1898-1915 m. v.: Herredsfoged i Hassinz og Refs Herreder 1915, Dommer amatds. 1919-37. Adresse: Holbergsg. 24, Aalborg.

FUGL Alexander Redaktør, Kunsthand­ler; f. 28. Aug. 1885 i Kbhvn.; Søn af Vicekonsul Silvio Fugl (død 1924) og Hustru Julie f. Fregersløw (død 1934); gift m. Ellen F., f. Schibbye, f. i Aar­hus.

Udgiver og Redaktør af Samleren 1924-36 og af Teatret 1926-29; stiftet Firmaet Alkunst 1937; fra 1938 Arbej­der til Statsradiofonien (Hørespil, Ra­diomontage og Foredrag); Kronikør i Dagspressen. Adresse: Sølvg. 20, Kbhvn. K.

FUGL Mogens Politimester; f. 2. Se.pt. 1902 i Hjørring; Søn af f h. Dommer A Fugl (se denne) gift (15. Febr. 1930) m. cand. pharm. Inga F., f. 12. Marts 1899 i Skive, Datter af Apoteker Lauritz Lassen (død 1931) og Hustru Augusta f. Balle (død 1944).

Student   (Hjørring)   1920;   cand.   jur. 1926;   Politifuldmægtig   i   Nykøbing  S.

s.  A.;  Politimester i Frederikshavn m. v. 1946.

Adresse: Storeg. 5, Frederikshavn. FUGL-MEYER H Fnliavnsdirekt0nf.il. Nov. 1894 i Kbhvn.; San af Grosserer A J J Meyer (død 1911) og Hustru Valgerda f. Fugl; gift (31. Maj 1924) m. Gunvor F-M., Datter af fh. Stations-bestyrer W E Schrøder (se denne).

Student (H Adlers Skole) 1913; cand. polyt. (Bygningsingeniør)1918; Ingeniør ved De danske Statebaner i 1919; rejste til Shanghaj 1919; indtraadte her i Fir­maet Andersen, Meyer <fc Co.'s Jern-hetonafdeling; senere ansat i Whangpoo Conservancy Board (Havnevæsenet i Shanghaj) 1920-29, Leder af dettes Con-struction Department i tre Aar; ansat tes af Kbhvns Frihavns Akts. som In­genier 1929 og som Direktør 1932. I Vinteren 1934-35 inviteret af Boston Port Authority til U. S. A. for at undersøge Mulighederne for et Frihavnsanlæg i Boston.

Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1944 og af Be­styrelsen for Akts. Knipschildt & Eske-lunii, Ltd.; Distriktsleder i Hjemme­værnet for Kbhvns 1. Distrikt 1949.

Adresse: Gmmstrupsv. l, Hellerup.

FUGLSANG Kr. Gaardejer, R.; f. 29. Jan. 1878 paa Askhøj ved Silkeborg; Søn af Forpagter J J Fuglsang (død 1891) og Hustru Andreette f. Thomsen (død 1902); gift (26. Sept. 1918) m. Nielna F., f. 7. Nov. 1895 paa Fuglsang ved Bedsted, Datter af Gaardejer N Leegaard (død 1918) og Hustru Anna f. Nielsen (død 1917).

Medlem af Bestyrelsen for Thy Høj­spændingsværk fra 1913 (Formand 191S. 20) og for Det thylandske landøkonomi­ske Selskab fra 1918 (Formand 1981-45), af Repræsentantskabet forThisted-Fjerritslev-Jernbane fra 1927: Medlem af Folketinget (Venstre) for Thisted­kredsen 1926-35 og af Landstinget 1945. Medlem af Det kul. danske Landhus­holdningsselskabs Bestyrelsesraad: Skat-teraadsformand 1943-46. Adresse: Hurup, Thy. FUGLSANG-DAMGAARD Adelbert Se­minarieforstander, cand. tiheol.; f. 10. Maj 1904 paa Fuglsang i Ørsted ved Sommersted; Søn af Proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og Hu­stru Bodil Marie f. From; gift (11. Juli 1930) m. Anne Marie F-D., f. 29. Jan. 1905 i Haderslev, Datter af Regi-mentslæge, Dr. med. 1/aue Greieen (død 1918) og Hustru Sophie f. Råben.

Studenit (Haderslev) 1923; cand. theol. 1930; præsteviet Medhjælper og Semi­narielærer i Godthaab, Grønland 1930; Førstepræst i Egedesminde 1931; Før-

405________________________

stepræst i Julianehaab og kst. Efter-skolef orstandar 1933; Seminarieforstan­der i Godthaab 1934; kst. Provst for Grønland 1941; Leder af dansk Grund-og Mellemskole i Godthaab 1941-45; Lærer ved Haslev Gymnasium 1947; Forstander for Banium Statsseminari­um 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Forening for grønlandsk Folkeoplysning 1934-45, for Godthaabs Radiofoni 1941-45 og for Den grønlandske Kirkesag. Redaktør af et grønlandsk pædagogisk Tidsskrift og af et kulturelt Tidsskrift 1934-45; For­mand tor Udgivelsen af grønlandske Lærebøger. j

Har skrevet Artikler i danske og i grønlandske TSdsakritter og Blade om grønlandske Kirke- og Skoleforhold; Hovedmedarbejder ved dansk-grøn­landsk Ordbog; har udgivet forskellige grønlandske Lærebøger (1934-45).

Adresse:  Ranum.

FUGLSANG-DAMGAARD Hans Biskop, Dr. theol., K'.DM.p.p.: f. 29. Juli 1890 paa Fuglsang i Ørsted ved Sommersted; Søn af Proprietær Laurids Fuglsane ' Damgaard (død 1942) og Hustru Bodil Marie f. From; gift (30. Juli 1926) m. Calina F-D., f. 13. Jan. 1900 i Grøn­land, Datter af Pastor Carl F Wagner (død 1944) og Hustru Ellen Marie Jo­hanne f. Blankensteiner. j

Lærereksamen (Rendaborg) 1911; Læ- i rer i Graasten 1911-13; Student (Rends-bon;) 1915; indkaldt til Tjeneste i den tyske Hær 1915; Deltagelse i Verdens­krigen og Ophold i franske Fangelejre 1915-19; cand. theol 1923: Studierejser i Udlandet 1924-25; Docent i systematisk Teologi ved Universitetet 1925-33; Lærer ved Menighedsskolen Marthabo og paa Diakonissestiftelsen 1925-33; Dr. theol. 1930: Sognepræst ved Kbhvns Domkirke, Provst for Vor Frue Provsti ok Stifts­provst for Kbhvns Stift 1933- Biskop over Kbhvna Stift 1934.

Formand for Aurillac-Foreningen 1919-30, Næstformand 1930; Medlem af Be­styrelsen for Den danske Diakonisse­stiftelse 1930; Medlem af Repræsentant­skabet for Det kbhvnske Kirkefond 1933; Medlem af den danske Komité for det lutherske Verdenskonvent 1933. Medlem af Komitéen for Nødhjælpen for Europas evangeliske Kirker 1933; Medlem af Bestyrelsen for Kolonien Filadelfia 1934; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1934; Med lem af Direktionen for Pastoralsemi­nariet 1934, Formand 1942; Medlem af Komitéen for Worlds Sunday School Association 1934, Formand 1938; For­mand i Bestyrelsen for Danske Kvin­ders Velfærd 1935; Formand for Den danske Komité af Faith and Order

____________________Fugl

1935; Medlem af Direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1935; Næstformand i Bestyrelsen for Det danske Bibelselskab 1935: Næstformand i Bestyrelsen for Hans Tavsens Fond 1935; Formand i Bestyrelsen for Den Grønlandske Kir­kesag 1935; Medlem af Repræsentant­skabet for D.M.S. 1935; Medlem af Co-mité Franco-Scandinave 1935; Æresmed­lem af Pro Fide et Christianismo 1939; Medlem af Repræsentantskabet for En­somme Gamles Værn 1939; Medlem af Præsidiet for Det Danske Selskab 1940; Medlem af Bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1941, for Selskabet for kirkelig Kunst 1943 og af Foretningsudvalget i Fonden til Fædrelandets Vel 1945; For­mand i Bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1945 og for Hollandshjælpen 1945; Medlem af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945-, Ærestitel Euergetes fra Det russisk ortodokse Fakultet i Paris 1946; Dr. theol. h. c. i Sopron 1947; Vicepræ­sident i The 'World Council of Christian Education 1947; Formand for Det øku­meniske Fællesraad i Danmark 1948; Medlem af Centralkomiteen for Kirker­nes Verdensraad 1948; Formand for Den danske Hjælpekomité for tjekkoslovaki­ske Flygtninge 1948; Medlem af Redak­tionen af The Lutheran World Review 1948. Repræsentant i Danmark for Ge-sellschaft fur Religionspsychologie 1930. Har skrevet: Fra de sønderjyd-ske Krigsfangers Hjemkomst (1919); Die religionsphilosophisch-dogmatischen Grundzuge des Symbolofideismus in ih-rer Entstehung und Auswirkung (1925); Videnskabelig og kristelig Livstydning (1925); Hvorfor beder vi? (1927); Karl Barth og hans Teologi (1928, 2. Udg. 1931); Pariserskolens Teologi (1930): Verdensmissionen og de sidste Tider (1932); Tusindaarsriget (1932),; Dogmer­ne og det moderne Menneske (1932); Privatskriftemaalets Fornyelse (1933); Religionspsykologi (1933, 2. Udg. 1946); Sjælefred alene hos Gud (1934); Kri­stendom og Moral (1934); Fasteprædi­kener (1935); Oxford-Gruppen. En ny Vej til det gamle Evangelium (1936); Ein neuer Weg zum alten Evangelium (1936); Hvordan finder vi ind til Bar­nets Sjæl? (1937); Søndagsskolearbej­dets Betydning for Kirken (1937); Kir­ken og Tidsaanden (1939); Guds Kald fennem Verdensbegivenhederne (1940); oldaterbreve i Louis Petersen: Solda­termission (1940); Land, Land, hør Herrens Ord (1940): Gud er vor Til­flugt og Styrke (1941); Taler ved Bi­spevielser (1942); Menighedens Ansvar for de barnedøbte (1945); Fest og Al­vor i Danmarks Kirke (1946); Kirken og Tiden (1946)- The Problem of Soutli Slesvig and tlie Christian Churches

Fugl______________________

(1946) m. m.; Medndgiver »f: Guds­ordet i Atomalderen (1947); Der stan­der et Hus (1947); Prædikener, Afhand­linger og Anmeldelser i Blade og Tids­skrifter; Artikler om sønderjydske Em­ner,

TJdenl. Ordener:   Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.3.; Ju.St.S.l.; N.O.N.2.; S.N.21. Adresse: Nørreg. 11, Kbhvn. K. Sommerbolig :  Rørvig. FUGMANN Kaj Kreditforeningsdirektør, Murermester; f. 15. juli 1902 paa Frdbg.; Søn af Murermester, Hypotekforenings-direktør Albert Fugmann  (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Ma­riane f.  Jørgensen  (død 1939); gift  (9. Juni 1934)  m. Else F., f. 6. Sept. 1904 i  Horsens, Datter  af  Grosserer  Julius Zacharias   (død 1937)   og  Hustru Anna f.   Borrmann   (død  1948).

Realeks. 1919; Afgang fra Teknisk Skoles Bygningsskole 1923; Studierejse i U. S. A. 1926-27; Murersvend 1921; Se­kondløjtnant 1927; Murermester 1928; Di­rektør i Østifternes Kreditforening 1948. Repræsentant i Kbhvns Brandforsik­ring 1935; Vurderingsmand i Østifternes Kreditforening 1938-48 og ved Ejendoms­skyldvurdering 1948; Delegeret i Kbhvns Grundejerforening 1936-46 og Medlem af sammes Bestyrelse 1946-48; Voldgifts­mand i Murerlauget 1936-48; Repræsen­tant 1944-46 og Bisidder 1946-48.

Adresse : Tesdorpfsv. 37, Kbhvn. F.

FUNCH   PETERSEN O Apoteker; f. 21. Marts 1884; Søn af Direktør for Alfred  j Benzons kern. Fabriker, Docent E P F Petersen (død 1904) og Hustru Christine f.   Hørup   (død  1918);    gift  m.   Marie F.  P.,  f.  Rasmussen, f. i Odense.

Student 1902; cand. phil. 1903; exam. pharm. 1905; eand. pharm. 1907; Apote­ker paa Steno Apotek i Kbhvn. 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Far-macevtforening 1920, Formand 1921-31; Mæglingsmand i Den farmaceutiske l Voldgiftsret 1921-31; Medlem af Besty­relsen for Apotekernes Kreditforening 1922, Formand 1929; Medlem af Besty­relsen for Farmaceuternes Arbejdsløs­hedskasse 1924, Næstformand 1929-31; Formand for Nordisk Farmaceut-Union 1927-32; ansvarshavende Medredaktør af Farmacevtisk Tidende 1926, Eneredaktør 1929-31; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bruhn & Lehrmann 1927-35 og for For-sikringsforeningen for Farmaceuter i Danmark 1927-32; Repræsentant i Far­maceutisk Understøttelsesselskab 1930; Formand for Kbhvns Apoteker-Forening 1934; Medlem af Bestyrelsen for Dan- l marks Apoteker-Forening 1936 og for Farmaceutisk Lønkontor 1937; Censor ved den farmaceutiske Medhjælpereks­amen 1941. Adresse: Ny Vesterg. 21, Kbhvn. V. i

FUNCK JENSEN Robert Fabrikant, ,<• Jensen Robert Funck.

FUSSING Andreas Arkitekt, E.DM • f 28. Juni 1871 i Kbhvn.; S»n af Arkitekt. Murermester Hans Fussing (død 1914', se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Claudine f. Kerrn (død 1878); gift (20 Maj 1896) m. Gudrun F., f. 3. Okt. 1870 i Kbhvn., død 1945, Datter af Gart­ner L W Hinrichsen (død 1888) og Hu­stru Elsine f. Krause (død 1901).

Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1897; Tegner og Konduktør hos Martin Ny-rop og Hans J Holm; Kunstakademiets mindre Guldmedalje 1901 (et Universi­tet) : studierejser i Udlandet 1893, 1899 og 1902.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1912-17; Opmand i Murerfagets faglige Vold­gift 1912-16; Formand for Kunstnersam­fundets Arkitektsektion 1913-20; Medlem af Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole til 1927 og af Direktionen for Kbhvns Hypotekforening 1921-41; For mand for Kblivns Hiisfiiidsforemng 1927-38.

Har opført Studenterboligen ved Hass agers Kollegium, Bygningerne ved Val by Gasværk, Vandværkerne ved Thors bro og Islevbro, Vandværkets Høidere servoir paa Brønshøj Bakke samt \Ve landerhjemmet.

Adresse:   Vestagerv. 3,   Kbhvn.  Ø.

FUSSING   Hans H Lektor, Dr. phil. M.T. Kfh.; f. 18. Marte 1897 i Skive: S«m af Arkitekt Andreas Fussing (se denne): gift l. Gang (12. Juli 1923) m. .Ellinor Vibeke -F., f. 23. April 18%. d«d 1940, Datter alf Postmester E 8 l L v. Biilow (død 1932) og Hustru An­na f. Winge (død 1945); 2. Gang (30 April 1942) m. Inge F., f. 21. Marts 1911 i Kbhvn.. Datter af Maskinmester I P A E Høg (død 1935) og Hustru An­na f. Christensen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1915 cand. mag. 1923; Adjunkt ved Oden«' Katedralskole s. A.; Lektor ved Vestre Borgerdydskole 1935; Dr.phil. 1942; fag­lig Medhjælper hos Undervisninorsin-spektøren for Gymnasieskolerne 1943; Censor ved Skoleembedseks. s. A.; Med­lem af Eksamenskommissionen for Stim dentereksamen 1949.

Formand for Dansk-Engelsk Forening i Odense 1933-35 og for Historisk Sam­fund i Kbhvn. 1937-42; Sekretær for Instituttet for lokalhistorisk Forskning og for Selskabet for historiske Kilde­skrifters Oversættelse.

Litterære Arbejder: Erik Harden-bergs jordebog (1928); Herremand og fæstebonde (Disputats, 1942); Artikler

407

Fens

i  Fagpressen om  Personal- og  Land­brugshistorie.

Adresse: Gjørfingsv. 6, Hellerup.

FUTTRUP Jens Seminarieforstander, B.; f. 28. Sept. 1887 i Torp ved Karby paa Mors; Søn af Gaardejer Hans Fnttrup (død 1922) og Hustru Else Marie f. An­dersen (død 1941): gift (14. April 1916) m. Ellen F., f. 13. Okt. 1898 i Vording­borg, Datter af Seminarieforstander An­ders Munk (død 1918) og Hustru Kri­stine f. Schmidt (død 1928).

Lærereks. (Gjedved); Undversity Ex-tension, London; Aars- og Feriekursus paa Statens Lærerhøjskole i Kbhvn.; Lærer ved Nyborg private Realskole 1909-14; Bestyrer af Grindsted private Realskole 1914-42; Forstander for Jel­ling Statsseminarium 1942; Lærer ved Liselund Menigheds?kole 1933-38.

Formand for Kirkeligt Samfund i Grindsted 1918-42, for Kirkeligt Samfund i Jelling fra 1944. for Grindsted Sog­nebogsamling 1918-36 og for Grindsted Menighedsraad 1924-30 samt 1938-42; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan- • marks Realskoleforening 1921-26 (For­mand for samme 1932-41), af Besty- ! reisen for Den private Realskoles Be- i styrerforening 1923-26 og 1930-36 og af Opgavekommissionen for Mellemskole-og Realeks. m. v. 1938-42, Medlem af Bestyrelsen for Ribe Amts Plejehjems-forening 1931-42, for De private Mel­lem- og Realskolers Pensionskasse (Af-viklingskassen) 1936-42 (Formand 1940-42) og for Dansk Forening for Hjem og Skole fra 1938; Medredaktør af Tids­skriftet Hjem og Skole fra 1939; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1943; Formand for Senderjydsk Forening for Jelling og Omegn fra 1943, for Sydslesvigsk Od-valg for Vejle Amt fra 1946 og for Sydslesvigsk Landsdelsudvalg for Midt­jylland fra 1948.

Adresse : Jelling.

FÆRG H Søren Tobaksfabrikant; f. 28. Dec. 1870 i Holstebro: Søn af Tobaks-fabrikant Rasmus Færch (død 1911) oe Hustru Majrdalene f. Færch (død 1929): gift (25. Sept. 1896) m. Jenny F., f. 14. Febr. 1876 i Holstebro, død 1944. Datter af Købmand M Madsen (død 1889) og Hustru Marie f. Jensen (død 1802).

Medindehaver af Firmaet R Færch (Cigar- og Tobaksfabrik) i Holstebro fra 1897 (Eneindehaver 1899-1924).

Adresse : Stockholmsg. 33. Kbhvn. Ø.

FØLGER Andreas Frederik Professor. R.DM.p,p.; f. 18. Juni 1880 i Kbhvn.; Søn af Dyrlæge Emil Følger (død 1920) og Hustru Christine f. Ishøy (død 1921); gift m. Hulda Margrethe F., f. 25. Juli 1876 i Kbhvn.. Datter af Overpolitibe-

tjent i Matfinen  Jens Hansen  og Hu­stru Camilla f. MnxoH.

Dyrlægeeksamen 1902-; Assistent i nor­mal Anatomi ved Landbohø.iskolen s.A.; Assistent ved Forsøgslaboratoriets bak­teriologiske Afdeling 1904; Assistent i patologisk Anatomi ved Veterinær- oe Landbohøjskolen 1906; Professor i al­mindelig Patologi og patologisk Ana­tomi 1909; Formand for Biologisk Sel­skabs Sektion for patologisk Anatomi 1913-16; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Cancerkomité 1913-28 oe af Den Danske Kræftkomité 1928, Æres­medlem af Kød- eg mælkehygiejnisk Forening for danske Dyrlæger.

Forfatter af Afhandlinger om Husdy­renes normale og patologiske Anatomi. Udenl.   Ordener:   N.St.O.2'.:   S.N.3. Adresse:   Slotsv.  25, Charlottenlund. FØLNER   Knud    Redaktør;   f.   6.  Nov. 1891   i   Aastrup  ved   Faaborg;  Søn   af Gaardejer,   Folketingsmand   Mads  Lar­sen  (død 1938. se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Dorthea f. Jensen (død 1945); gift  (29.Marts 1917) m. Ellen F., f. 19. Nov. 1895 i Havreholm, Datter af Par­cellist P Jeppesen og Hustru Regine f. Hansen.

Præliminæreks.; ansat paa F.D.B.'s Hovedkontor i Kbhvn.1908-11; Journalist ved Nordsjællands Venstreblad 1911; ved Fyns Venstreblad 1919, Redaktions sekretær smstds. 1928, Redaktør 1943.

Formand for Odense Journalistfor-ening 1935-42 og fra 1945; Medlem af Odense Turistforenings Styrelse f rå 1942.

Adresse: Læssøeg. 10, Odense.

FØNS Rasmus Realskolebestyrer; f. 19 Maj 1887 i Sønder Bjært ved Kolding; Søn af R M Føns (død 1916) og Hustru Marie f. Eeg (død 1919); gift (30. Juli 1912) m. Jenny F., f. 9. Marts 1881 paa Haraldslund ved Hinnerup, død 1941, Datter af Proprietær Christensen (død 1918) og Hustru Clara f. Slengerik (død 1933).

Lærereks. (Gedved) 1908; Lærer ved Kolding Realskole 1908-18; Bestyrer af Viborg private Realskole fra 1918.

Formand for  Den  private  Realskoles Bestyrerforening    og   for    De   privale Mellem-   og   Realskolers   Pensionskasse (Afviklingskassen);   Medlem   af   Salgs-nævnet vedr. de private Mellem- og Re­alskoler udenfor Kbhvn. og af Bestyrel­sen for Danmarks Realskoleforening. Adresse: Viborg Realskole, Viborg.

FØNSS   Aage Skuespiller,  Operasanger; f. 12. Dec. 1887 i Aarhus; Søn af Skole­bestyrer    og    Organist   Vilhelm   Fanss (død 1918) og Hustru Henriette f. Zim-mermann   (død   1909);   gift   (25.   Okt. 1910)   m    Skuespillerinden  

Gudrun   F., f   2    Febr.  1884   i  Kbhvn..  Datter  af

Føns

Billedhugger H O Carlson (dåd 1920) og Hustru Johanne f. Haurberg (død 1939).

Student (Aarhus Katedralskole) 1905 cand. phil. 1906; studerede Sang ho: Professor Felix v. Kraus i Munchen debuterede paa Dagmarteatret 1906; i Provinsen hos Albert Helsengreen 1906-07; ved Aarhus Teater 1907-10; ved Dag­marteatret 1910-12; ved Hof- og Natio­nalteatret i Munchen 1912-17; kgl. bayr. Hofoperasanger 1914: Skuespiller og Sanger ved Det kgl. Teater i Kbhvn. 1917.

Formand for Foreningen af Skuespil-og Operapersonalet ved det kgl. Teater; Suppleant til Teaterraadet; Formand for Dansk Skuespillerforbund i 1924; Medarbejder ved Det kgl. Teaters offi­cielle Program.

Hovedroller:  Don Juan  og Leporello i   Don   Juan;    Mefistofeles    i    Faust; Beckmesser   i  Mestersangerne;   Pizarro i Fidelio; Gessier i Wilhelm Tell; Sul-pice  i  Regimentets  Datter;  Jeronimus i   Mascarade:    Storinkvisitoren   i   Don Carlos; Kezal i Den solgte Brud; Sca-ramouche i  Féte  galante;    Djævlen  i Schwanda;    Giacomo   i   Fra   Diavolo: Dr.   Blind  i   Flagermusen;   Majoren  i De   Danske  i   Paris:    Josef  Surface i Bagtalelsens Skole;   Grøndal i Ungdom og  Galskab;    Hortensio   i   Trold   kan tæmmes;   Sultanen • i Aladdin;   Bassa-nio i Købmanden  i  Venedig;    Zuniga i   Carmen:   Galasso   i   Madonnas   An­sigt;    Kardinal   Rnfo   i   Kardinalernes Middag;   Tristan   f Martha;   Lampe  i Forseglet; Orante i Misantropen; Kon­gen i  Aida; Leicester i Maria Stuart;   '[ Sankt  Peder  i  En  Sjæl  efter  Døden; Anders  i Fiskerne;  Brygmester Jacob-  j sen i En Fallit; Brause i Sovedrikken;  j Lycus  i  Saturnalia;  Pistol   i   Falstaff; Hertugen  i  Som  man  behager;   Olaus Pommerenck   i  Kirke   og  Orgel;    "Don Bartholo i Figaros Bryllup os Barberen i Sevilla. Adresse:  Markv. 8, Kbhvn. F.

FØNSS Johannes Operasanger, Scenein­struktør j f. 16. Jan. 1884 i Aarhus; Søn af Skolebestyrer og Organist Vilhelm Fønss (død 1918) og Hustru Henriette f. Zimmermann (død 1909); gift 1. Gang (24. Dec. 1907, Ægteskabet opløst 1939) m. Dagmar F., f. 19. Maj 1884, Datter af Skuespiller Halberg; 2. Gang (18. Okt. 1940) m. Operasangerinde ved Det kgl. Teater Dorothy Larsen (se denne). Student 1901; cand. phil. 1902; ud­dannet i Sang hos Prof. L Rosenfeld og Poul Bang; Debut, paa Det kgl. Tea­ter 1905 som Lpren-zo i Gounods Romeo og Julie; Studieophold i Paris; stude­rede derpaa l Aar tysk Sangkunst hos

408

Viggo Forchhammer i Frankfurt a. M.; grossh. Hofopernsånger i Mannheim 1907-09, derefter Sangstudier hos Prof. Vauzo i Milano; Gæsteoptræden i Co-vent Gården 1910,11,12,13 og 14, paa den kejserl. Opera i Berlin, de kgl. Operaer i Wiesbaden og Dresden, i Ziirich, Køln og Frankfurt a. M.; engageret ved sidstnævnte Opera 1M2-17; sang ved de første fuldstændige tyske Wagner-Opførelser i Paris 1914; optraadt som Gæst paa Det kgl Teater i Klihvn. i Sæsonerne 1915-16, 1916-17, 1922-23, 1923-24, 1926-27, 1928 og 1929, paa Operaerne i Bero, Basel, St. Gallen og Zurich under Nikischgæstespillene i 1917 og paa den kgl. Opera i Stockholm i 1928; sunget ved Koncerter paa Nationalteatret i Oslo, i Stockholms Koncertforening, i U. S. A. o. fl. St.; Operaleder og Scene­instruktør for Operaen ved Det kgl. Teater i Sæsonen 1929-30; Musik-Red­aktør ved Nationaltidende fra 1. Aug. 1930; Operainstruktør ved Det kgl. Tea­ter 1931 og Leder af dettes Provins-Virksomhed.

Hovedroller: Sarastro; Hnnding; Ha­gen; Kong Henrich; Kong Marke; Landgreven; Daland; Marcel; Cardinal Brogni; Gaspar; Pogner; Gurnemanz; samt paa Italiensk: Kong Philip II i Don Carlos; RamphiS; Kongen i Aida; Sparafucile; Meffistofele (Boito).

Udgav 1921: Friske Erindringer fra Livets og det andet Teater, 1926 Friske Erindringer II Del, 1927 Radio (Dram og Virkelighed), 1934 Foran og bag Kulisserne —, 1941 Nationalscenen — hele Nationens Teater og „Glade og gyldne Minder", 1942 „Folkefester i Danmark", 1943 »Ros og Ris" og „Or­kanen over Det kgl. Teater", 1945 „Med den kgl. Thespiskærre gennem Dan­mark"; har skrevet talrige Kroniker og Musikartikler i Politiken, Social-De-mokraten og andre Dagblade og Tids­skrifter.

Adresse: Moltkesv. 12, Kbhvn. F. Sommerbolig .•    Rylereden,   Smidstrup Strand pr. Gilleleje.

FØNSS  Olaf Direktør, Skuespiller, For­fatter, R.p.p.; f. 17. Okt. 1882 i Aarhus; Søn af Skolebestyrer og Organist Vil­helm Fønss (død 1918) og Hustru Hen­riette f. Zimmermann (død 1909); gift (9. Nov. 1918) m. Else Dorthea F., f. 12. Jan. 1893, Datter af Biskop Anton Bast (død 1937) og Hustru Marie f. Michelsen (død 1920).

Debut paa Dagmarteatret i 1903 som Palle Galt i Dansen paa Koldinghus; Skuespiller ved Dagmarteatret i 10 Aar; Direktør for Dansk Astra Film 1917-21; fra 1921 ansat ved Filmsselskaber i Ud­landet i 5 Aar; Gæstespil paa Betty

J09_________________

Nansen   Teatret   i   8  Aar;    Filmeensor

1932-46; Bevillingshaver til Biograttea-tret World Cinema 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skuespiller Forbund fra 1927, Formand

1933-47; Medlem af Teaterraadet 1933-47 og af Holberg-Klubben i Bergen fra 1935; Formand for Det nordiske Skue-spillerraad 1936-33 og derefter Medlem; Medlem af Justitsministeriets nedsatte Udvalg ang. Engageringsforholdene for Skuespillere, Musikere og Artister 1937, af Bestyrelsen for H C Andersen-Sam­fundet 1944 og for Det Danske Film­samfund 1945.

Hovedroller som Skuespiller: Frédéric i Pigen fra Aries; Kongen i Kongen; Grev Dunois i Jomfruen fra Orleans; Kong Eystein i Sigurd Jorsalfar; Hen­rik Flint i Varulven; Hans Holck i Fru Majas Hævn; Jægeren i Hundjævelen; Stener i Daglannet; Paradine Fouldes i Lady Frederich; Mattburke i Anna Christie; Lucius Verus i Maria Magda-lene m. fl.

Har skrevet: Fru Majas Dagbog (Ro­man, 1928); Kærlighedsdigte (1929); Danske Skuespillerinder (1930); Films-erindringer I og II (1930 og 1932); Tysk Skuespilkunst (1931); Den stumme Kunst og den talende Film (i Danmark i Fest og Glæde. 1936); Thalia Tilbedelse (Barndoms og Ungdomserindringer, 1948) Fra Dagmarteatrets Glansperiode (Erindringer II, 1949).

Udenl. Ordener:   S.V.31.; Ty.r.K.2.

Adresse: Mariendalsv. 8, Khhvn. V-

FØNSS    Povel fh. Universitetssekretær, K'.DM.; f. 17. Sept. 1878 i Melby; Søn af Sognepræst H P Fønss (død 1880) og Hustru Anna f. Hansen (død ,1928); gift m. Ellen F., f. Hecht, død 1946.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 18%; cand. jur. 1902; Assistent i Univereitetsfcvæsturen 1903, Fuldmæg­tig og Arkivar 1907; Fuldmægtig ved Konsistorium og Inspektør ved Univer­sitetet 1911; Universitetssekretær 1916-48.

Tiendekommissær for Frederiksborg Amts 1. Kreds 1910; Formand for Fre­deriksberg vestre Huslejenævn 1918; Se­kretær for Universitetets Stipendiebe­styrelse 1911-22 og for Udvalget for Op­førelse af en ny Regens 1920-23; Med­lem af Komitéen for Kvinderegcnsens Opførelse 1929-32. Vice-Efor for Studen-tergaarden fra 1923; Formand for Be-etyrcfeen for Akts. Weilbach & Cohns fabriker; Medlem af Bestyrelserne for Den Danske Radeerforening (Formand fra 1945), Stipendieforeningen Studen­ternes Venner osr Nordisk Kollegium.

Har udgivet: Studenterne 1896 og (s.m. Brik Rindom) Københavns Universitet 1929 samt forskellige Kroniker om Stu-

__________________Gaar

denterforhold i Berlingske Tidende, Po­litiken og Studenterbladene.

Adresse : Tagensv. 15, Studentergaar-den, Kbhvn. N.

FØRSLEV  Christian Generalmajor, K'. DM..HTH.; f. 27. Jan. 1891 i Førslev Sogn; Søn af Gaardejer Jacob Hansen og Hustru Louise f. Schou; gift m. Harriet Førslev (se denne).

Paa Hærens Elevskole 1905; Pre­mierløjtnant i Artilleriet 1914; gen-namgaaet Flyveteknisk Kursus ved Hæ­rens tekniske Korps 1918-19; Ingenier-diplom fra Ecole supérieure d'Aérn-nautique et de Construction mécanique 1919-20; Certifikat som Militærflyver 1918; tjenstgørende i Flyverkorpsets Le­delse fra 1923; Kaptajn 1925; Chef for Flyveskolen 1926; Oberstløjtnant og Chef for Flyverkorpset 1931; Generalinspektør og Chef for Hærens Flyvertropper 1932; Oberst 1934; Militærattaché og militær Luftattaché ved Ambassaden i Wash­ington 1945 og tillige ved Gesandtska­bet i Ottawa 1947; Generalmajor 1946.

Student (privat dimit.) 1918; Transla­tør i Fransk 1928.

Adresse: Den Danske Ambassade. 2374 Massachusetts Avenue, Washington D.C., U.S.A.

FØRSLEV   Harriet Generalinde: f. 4. Aug. 1906 i Mølholm ved Vejle; Datter af Grosserer A L Bertelsen (død 1942) og Hustru Comelia f. Bertelsen; gift (24. Dec. 1930) m. Generalmajor Chri­stian Førslev (se denne).

Gennemgaaet Niels Brocks Handels­skole 1923-25; Student 1927; Privatfører-certifikat til Flyvemaskine efter Uddan­nelse i England 1932 (første danske kvindelige Flyver); Svæveflyveruddan­nelse i Tyskland i 1937 og 1938; op­tog en instruktiv Film om Svæveflyv­ning i Tyskland 1938; Æresmedlem af Norsk Aero Klubb 1939; tildelt Forenin­gen Danske Flyveres Sølvplaquette; Sekretær i Dansk Svæveflyverunion 1940-45; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske aeronautiske Selskab 1940-45.

Har skrevet forskellige Dagblads- og Tidsskriftartikler om Svæveflyvning.

Adresse: Den Danske Ambassade. 2374 Massachusetts Avenue, Washington D.O., U.S.A.