G

GAARN Birger Wøllner Organist, Mu­sikpædagog, R.; f. 13. Aug. 1881 i Kbhvn.; Søn af Læge John Gaarn (død 1891) og Hustru, f. Wøllner (død 1928): gift (14. Aug. 1908) m. Hildur G., f. 19. Nov. i Kristinehamn, død 1946, Dat­ter af Direktør Johan Backman (død 1904) og Hustru f. Mogren (død 1925).

Gaar

Elev af Det kgl. danske Musikken servatorium, Q Matthison-Hansen, Otti Malling, Th. Laub og Alb. Orth; Or ganist og Kantor ved Christians Kirkt fra 1907; Lærer ved Statens Sang- og Musikkursus og ved Statens 3 Maane ders Kursus i Orgelspil og Harmoni lære fra 1911, ved Det kgl. danske Mu­sikkonservatorium fra 1912, ved N Zah-les priv. Kvindeseminarium fra 1918 og ved Ordrup Gymnasium fra 1932; Mu­sikkritiker ved Riget 1912, ved Vort Land 1915-19 og ved Landmandstidende 1919-25.

Formand    for   Dansk    Organist-    og Kantor-Samfund af 1905 (1918-22): Med­lem   af   Dansk   Tonekunstnerforenings : Repræsentantskab; Medlem af Det kgl. '• danske  Musikkonservatoriums  Lærerud­valg  til  1933;    Medlem  af  Bestyrelsen 'for  „Menighedssangen".

Har udgivet Sangkompositioner og komponeret flera Kantater bl. a. til Christianskirkens Genindvielse Okt. 1946 og Ordrup Gymnasiums 75-Aars Jubi­læum Nov. 1948.

Adresse: Torveg. 21, Kbhvn. K.

GABEL-JØRGENSEN Carl C A Oberst, R.DM., FM. i Sølv, HTH.; f. 14. Aug. 1895 i Aarhus: Søn af Bagermester J P Jørgensen (død 1934) og Hustru Ma­thilde f. Gabel (død 1933); gift med Ingeborg Gerda G-J., f. 10. Maj paa SFrdbg., Datter a.f Købmand H L Pe-tereen (død 1699) og Hustru Johanne f. Nielsen (død 1910).

Student (Aarhus Katedralskole) 1913; Premierløjtnant (Fodfolket) 1918; Spe­cialuddannelse i Geodæsi og General­stabstjeneste 1920-24; Kaptajn 1932; Oberstløjtnant 1942; Oberst 1945; Chef for 2. Regiment 1949.

Under Tjeneste ved Geodætisk Institut ledet geodætiske Ekspeditioner til Vest­grønland 1927-31 og 1932-33 til Grøn­lands Sydøstkyst som Deltager (Næst­kommanderende og Leder af Kortlæg­ningen) i Knud Rasmussens 7. Thule-Ekspedition; Afdelingschef ved Folk og Værn fra 1945; til Tjeneste ved geodæ­tisk Institut 1947-49 og Deltager i geo­dætisk Ekspedition til Grønland 1947-48. Har udgivet: Report on the Expe-dition (Medd. om G r. Bd. 106 Nr. 1); Tidal Observations A. Works in Field (Medd. om Gr. Bd. 107 Nr. 2); Bidrag til „Bogen om Knud".

Adresse : Haderslev.

GABRIELSEN   Holger Sceneinstruktør, Skuespiller; f. 27. Nov. 1896 i Khhvn.; Søn af Restauratør Jens Gabrielsen (død 1943) og Hustru Christine, f. Christen­sen (død 1901).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole; Debut som Søren Torp i Gen­boerne 15. Okt. 1916; I/ærer ved Elev-

skoten 1927; Sceneinstruktør 1931; Gæ­stespil i Oslo 1937; Studenternes Æres-kunstner 1940.

Formand for Skuespillerforeningen a,f 1879; .Medlem af Bestyrelsen for den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard.

Hovedroller: Den Gerrige, Den Ind­bildt Syge, Eraamras Montanns, Malvo-lio, Polonius, Jago, Johan von Ehreu-preis, En Sjæl efter Døden, Leder-mann, Skriverhans, Kasper Røgliat. Henrik i Den politiske Kandestøber, Oldfnx i Den stundeslase, Troels i Bar­selstuen, Pierre i Jean de France, Touchstone i Som man behager, <Mosca i Volpone, Truffaldino i Ben Tjener og to Herrer, Den offentlige Mening, Gam­le Leyin, Professor Mensch, Dr. Knotk, Zeus i Fluerne; Argon i Tartuffe; Beh-renskjold i Paladsrevolution; Dr. Rel-ling i Vildanden.

Iscenesættelser: Lysistrate, Helligtre­kongersaften, Fruentimmerskolen, Den politiske Kandestøber, Julestuen, Hen­rik og Pernille, Barselstuen, Kærlighed uden Strømper, Barberen i Sevilla, Spa­rekassen, Eva aftjener sin Barnepligt, Anna Sophie Hedvig, Ohas, 30 Aars Henstand, Dr. Knock, En Kvinde er overflødig, Bunbury, Niels Ebbesen, Lukkede Døre, Bernadas Hus, Da?^ paa en Sky, Det kgl. Teaters Festspil paa 200 Aars Dagen : Matr. Nr. 267. Adresse: Ahlefeldtsg. 16, Kbhvn. K.

GAD Carl Reiktor mag. art.; f. 20.M»rts 1890  l  0-Nykirke;  Søn  af  Sognepræst

Aage Gad (død 1932) og Hustru Anna f. Gad (d«d 1937); gift (17. April 1916) m. Rektor Lily Gad f. Riise (død 1942. se Kraks Blaa Bog 1942), Datter al' Generalkommissær Frederik Riise (ded 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu­stru Christine f. Westergaard (død 1939).

Student (0-S«gad«s Gymnasium) 1908; studerede først Teologi, derefter sam­menlignende Litteraturhistorie mag »rt. 1914; Litteraturanmelder ved Ugens Tilskuer 1913-14, ved Gads dan­ske Magasin 1915-17; Redaktor af Tidsskriftet Litteraturen 1918-21; Læ­rer ved kbhvnske Gymnasier m. m. 1911-18 og fra 1922; Lektor 1924; Lek­tor i dansk Litteratur og Sprog ved Universitetet i Berlin 1927-28; sammen med sin Hustru Leder af Ingrid Jes-persens Skole 1930, Eneleder 1942.

Litterære Arbejder: Overgangstider (1916); Johan Bojer, En studie (1917); Styrtede guder (1920); Er vor kultur dødsdømt? (Oswald Spenglers under-gangsteori) (1923): Omkring kulturkri­sen (1929): Ungdommen og tiden (1940;; Adamsen gaar i teatret (1940); Tru mænd mødes (1943); Fra krig til fred (1945); Til dagens debat (1948); Fakta

Gala

og myter omkring retsopgøret (s. m. Olaf Forchhammer, 1948); adskillige Skolebøger. Talrige Kroniker og Tids­skriftartikler.

Adresse: Raadhusv.58. Charlottenlund.

GAD Frederik Forlagsboghandler, R. DM.p.p.; f. 27. April 1871 i Kbhvn.; S»n af Universitetsboghandler G E C Gad (ded 1906) og Hustru Thea f. Tøns-berg (død 1889); ugift.

Begyndte som Lærling i Faderens Forretning 1888; videre Uddannelse i Berlin og Stockholm 1892-93; Medin­dehaver af Firmaet G E C Gad fra 1897. Efter Broderen Oscar Gads Død i 1920 Eneindehaver af Firmaet (Forlag og Boghandel).

Leder af Den danske Boghandlerfor­enings Afregningsudvalg 1910-17; Med­lem af Forlæggerraadets Forretnings­udvalg fra 1915; Formand for Den dan­ske Boghandlerforening og Forlægger-raadet 1918-29; Formand for Boghand-lerbo, Stiftelse for danske Boghandlere 1939-47; Medlem af det kgl. Vajsen-hus' Kuratel fra 1925; Kasserer for Dansk-Islandsk Kirkesag os for Den kristne Mission blandt Kinas Buddhister. Udenl. Orden: I.F.3. Adresse: N-Søgade 25 A, Kbhvn. K. GAD Henry Kommandør. K'.DM.HTS. p.p.; f. 18. Aug. 1873 i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral Urban Gad (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Emma Gad f. Halkier (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920)-. gift 1. Gang (1906) m. Hel­ga G. (død 1915), Datter af Amtmand Havsteen i Reykjavik og Hustru f.We-stengaard; gift 2. Gang (1916) m. Else G., Datter af Proprietær Ræder ok Hu­stru f. Aarestrup.

Kadet 1890; Sekondløjtnant 1894; Pre­mierløjtnant 1900; i italiensk Tjeneste 1902-03; Fører af Postdampskib paa Is­land 1906-09; Kaptajn 1911-, Orlogskap­tajn 1923; Kommandørkaptajn 1923; Stabschef hos Viceadmiralen; Komman­dør 1930; Ekvipagemester 1929-35; Kom­mandør i Reserven 1935; Chef forKyst-ndkigsvæsenet 1935; Afsked 1938.

Formand for Det kgl. danske aéronau-tiske Selskab 1924-27 og for Søofficers-foreningen 1926-35.

Udenl. Ordener : FiH.R.2'.; F.Æ.L.4., I.F.2.; I.Kr.5.; R.St.Stan.3.; S.V.2'.; Sp.S.M.F.3.

Adresse: Ordrup Jagtv. 37, Charlot­tenlund.

GADE   Jacob Komponist; f. 29. Nov 1879 i Vejle; Søn af Instrumenthandlei Hans Gade og Hustru Karoline f. Han sen; gift (29. Aug. 1908) m. Mimi G. f. 12. Sept. 1879 i Assens, Datter a Gaardejer Hans Mikkelsen. Kapelmester ved forskellige Etablis

aementer og Teatre bl. a. ved Dagmar­teatret 1914-19; Medlem af National Symfonie Orchestei i New York 1919-

21; Kapelmester i Paladsteatret fra 1921; Bevillingshaver for Nørrebros Teater 1926-27.

Har udsendt en Række Kompositio­ner paa Musikforlag i Europa og Ame­rika.

Adresse : Kig u' pr. Assens.

GADE Svend Sceneinstruktør.Teatenna-ler. R.p.p.; f. 9. Febr. 1877 i Kbhvn.; Søn af Vejerassistent Anton Gade og Hustru Philippa f. Wiberg; gift (21. Jan. 1910) m. Operasangerinde Carin G., f. 3. Jan. 1886 i Stockholm, Datter af Direktør G Gillberg og Hustru Han­na f. "Wallinan.

Elev af Teknisk Skole og paa Det kgl. Teaters Malersal hos Teatermaler Vald. Gullich 1891; arbejdede senere hos Teatermaler Carl Lund; ved National­teatret i Kristiania 1898; ved den kgl. Opera i Stockholm 1902: kunstnerisk Eaadgiver og Sceneinstruktør i Berlin 1904-22; Instruktør i New York og Hol­lywood 1922-29; ved Det kgl. Teater 1930-47; Bevillingshaver til Biograttea­tret Regina i Aarhus 1947.

Ledende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1948.

Iscenesættelser:  Et  Drømmespil;   Ad­vent; Dødsdansen.. Faust; St. Hans Af­ten Spil; En S.iæl efter Døden: Recen­senten   og   Dyret;   Nej;   Ole   Lukøje; George Dandin; Salome;  Fra Vestfron­ten; Gaden: Laser og Pjalter; Brand; Peer G_ynt; Stor Staahej for Ingenting; -Een Tjener og  to Herrer-,  Nederlaget; Vintersolhverv; Fiskerne; Niels Ebbesen; En  Skærsommernatsdrøm,  Der var  en­gang —, Guds grønne Enge m.fl. Ope­raerne Majdronningen: Orfeus i Under­verdenen;    Madonnas    Ansigt;    Faust; Tannhåuser;  FraDiavolo; Maskeballet; Tosca;   Acis   og   Galatea;   Hoffmanns Eventyr  m. fl.        Dekorationer:   Det gamle Spil  om Enhver;  AIaddin;  Glo­ria Arsena; Komedianter; Faust; Gau­cho  m. fl.  Har  virket   som   Instruktør og Iscenesætter i Stockholm, Oslo, Aar­hus,  Odense,  Malmo,  Helsingfors,  Am­sterdam, London, Berlin, Miinchen, Bre-slau, Koln, Wien, Hamborg, New York og ved Filmen i Los Angeles.

Forfatter  ti!   en  Række  Artikler  og Noveller  i  inden- og  udenlandske Dag­blade  og  Tidsskrifter og  til  Memoire-bogen  „Mit Livs Drejescene". Udenl.  Ordener:   Fi.H.R.3'.;  S.N.3. Adresse : Sonder Allé 4, Aarhus. GALATIUS  Frode  Arkitekt; f.  1. Nov. 1890 i Kbhvn.; Søn af Lærer    F C O Galatius,  Helsinge  (død  1920)   og  Hu­stru  Boline  Thomine f.  Sørensen Holt

Gala

412

(død 1936); gift (21. Dec. 1925) m. In­ger G., f. 20. Aug. 1893 i Kbhvn., Dat­ter af Fabrikant N J Taarnby (død 1935) og Hustru Camilla f. Reiermann. Svendeprøve som Tømrer 1910; arbej­dede som Tømrersvend 1910-17; Afgangs-eks. fra Det tekniske Selskabs Skole for Bygningshaandyærkere 1917; gen-nemgaaet Akademiets Arkitekturskole 1918-27; Medarbejder paa Tegnestuer hos forskellige Arkitekter 1918-25; egen Arkitektvirksomhed fra 1926.

Medlem af Repræsentantskab og Kon-' trolkomité for Kreditforeningen for in­dustrielle Ejendomme og af Bestyrelsen for forskellige Boligaktieselskaber.

Har opført en Række Beboelsesejen­domme, herunder „Møllelængen", Be­byggelsen ved Sundby Torv, Englandsv. ni. (1., samt Bankbygninger, Fabrikker og Villaer.

Adresse: Rosav. 5, Klampenborg.

GALLE Hans Generaldirektør; f. 11. April 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C F L Galle (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Marie f. Hansen (død 1899); gift (21. Juli 1917) m. Ger­trud G., f. 13. April 1879 i Bielitz, Pol. Schlesien, Datter af Klædefabrikant Julius Bruck (død 1891) og Hustru Paula f. Paneth (død 1932).

•Canii. polyt. 1900; 'Assistent paa po-lytekn. Læreanstalts tekn. kern. Labo­ratorium 1900-04; samme Aar ansat som Kemiker ved Vacuum Oil Oomp. i Ame­rika; Chefkemiker ved Vacunm Oil Comp.'s Raffinaderi i Dzieditz 1905, Direktør 1910; Verwaltungsrat og teehn. Generaldirektør for Vacuum Oil Oomp. S. A. Polen 1920-40.

Adresse:  Strandboulevarden  3, Kbhvn    Ø.

GALSCHIØT J A V V fh. Politimester, R.; f. 8. Dec. 1876 paa Ledreborg; Søn af Gartner H C V GaJschiet (død 1919) og Huptrn f. Schebye (død 1919); gift (11. Okt. 1947) m. Sonja G., f. 6. Aup. 1906 i Kbhvn., Datter af Komm.indør-kaptajn Rudolf Moth og Hustru Jenny f. Mcisom.

Staden* '(Roskilde) 1894;   cand.   j ur. 1902;    Byfogedf uldmægtig    i    Kolding 1904;   Politimester   i   Middelfart   Køb­stad og Vends Herred m. v. 1919-45. Adresse:  Birkhøjv. 6, Lyngby.

GALSGAARD   Chr.   Proprietær;   f.   26. Okt. 1893 paa Lillekøbelevgaard; Søn af Proprietær A Galsgaard  (død 1940)  og Hustru  Frederikke  Augusta  f.  Hansen (død 1922); gift (19. April 1917) m. Jona Regina G., f. 16. Juli 1893 paa Lauritz- ! minde ved Varmark, Datter af Proprie­tær L H Bramsen (død 1937) og Hustru Cornelia f. Olsen (død 1939). Lært Landvæsenet; Ophold paa Haslev

Landbrugsskole; Forpagter af Vejlø-gaard ved Næstved 1917-22; Ejer af Glo­strup ved Nakskov fra 1923 og af Lille Købelev fra 1940; tillige Ejer af en Frugtplantage ved Kbhvn. fra 1931.

Sogneraadsmedlem 1929-37; Medlem af Bestyrelsen for Vestlollands Landbofor­ening 1932-39 (Formand 1937-39), for Landmændenes Andels Eksportslagteri 1934-40 og for Fedtraffinaderiet i Mas-nedsund 1935-37; Medlem af Forretnings­udvalget for De samvirkende danske Landboforeninger 1938; Formand for De samvirkende lolland-falsterske Landbo­foreninger 1938 og for Købelev Menig-hedsraad 1939-46; Medlem af Landbrugs-raadet 1939; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Andels Storm- og Hagelskade-forsikring, Akts., for Dansk Frugtavls Hagelskadeforsikring og for Tolvniands-foreningernes Forsikringsudvalg 19J9-46.

Adresse: Lille Købelev pr. Købelev.

GALSTER  Kjeld Rektor, Dr. phil.. R.; f. 19. Okt. 1885 i Nørresundby; Søn af !     Fabrikant   Julius   Galster   (død   1923) og Hustru Petrea f. Møller (død 1926); gift   (18.   Okt.   1913)   m.   Asta   G.,   f. 13. Aug. 1887 i Hobro, Datter af Guld­smed   Julius   Klinge   og   Hustru   Ane Mette  f.  Christensen   (død 1920). j        Student   (Aalborg)   1904;  cand.  mag. !     1910; Lærer ved Plockross' Skole i Hel­lerup 1910,  ved Kolding højere Almen­skole   1913;   Lektor   sammesteds   1919; j     Bestyrer af Forskolen til Koldine hd.iero Almenskole fra 1922: Dr.phil. 1927;  Rek­tor for Aalborg Katedralskole 1936; Or­lov Maj 1942-Maj  1945.

Redaktør af Gymnasieskolen 1918-20; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjysk Forening, Aalborg Afd., 1937-58 (Næst­formand (1946), for „Norden" , Aalborg Afd. 1937-49 (Formand 1945) og for Aal­borg Fadderskab for TJge Sogn.

Har skrevet: Ingemanns historiske Romaner og Digte (1922); Ingemann og Atterbom, En Brevveksling (1924); Fra Ahasverus til Landsbybørnene (Di­sputats, 1927); Carsten Hauchs Barn­dom og Ungdom (1930); Svend Grathe (1931); H C Andersen og hans Rektor (1933); Carsten Hanens Manddom og Alderdom (1935); Ørne-visen, (1936); Pau-lus Heliæ mod Kristian II (1937); Aal­borg Katedralskole 1540-1940 (1940); Aal­borg Katedralskole under Besættelsen (1945) samt pædagogiske og videnska­belige Afhandlinger, navnlig i Vor Ung­dom og Edda.

Adresse: Katedralskolen, Aalborg.

GAMBORG Leif Højesteretssagfører, R.; f. 5. Dec. 1896 paa Frdbg.; Søn af Kon­torchef I V Gamborg (død 1933) og Hu­stru Bertha f Møller; gift (17. Dec. 1921) m. Agnete Helene G., S. 12. Dec.

413   ______________________

19CO, Datter af Overretssagfører Albert Krabbe (død 1946) og Hustru Voldborg f. Brøchner-Larsen (død 1932).

Student (Plockross' Skole) 1915; cand. jnr. 1920; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Universitetsmanuduktør 1921-24; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1922-24; Landsretssagfører 1924; Højesteretssag­fører 1929; Referent til Nordisk Tids­skrift for Strafferetsvidenskab 1922-27; Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1929-36.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Wpr-ning & Petersen. Vejle Sæbefabrik, Vejle og for AEG Dansk Elektricitets Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Skovindustri, Akts. Krogh, Brøcuncr og Holst, Akts., Danish Ame­rican Gulf Oil Co., Det grønlandske Fiskeri-Kompagni Akts. og Dampskibs-Akts. Progress; Formand for Forenin­gen af Filmsudlejere i Danmark; For­mand for Akademisk Orkester; ledende Senior i Studenterforeningen 1938-39, Medlem af Bestyrelsen for Statsradiofo­niens Orkester, for Ohristiansdal Kloster og for Lægeforeningens Boliger; Kasse­rer for Foreningen for Alderdomsfriboli-ger; Næstformand i Bestyrelsen, for Kaj Munks Mindefond. Adresse: Skovv. 113, Charlottenlund.

GAMMELGAARD Christen Overretssag­fører; f. 14. April 1877 i Emb ved Brøn­derslev-, Sen af Gaardejer Søren Marius Gammelgaard og Hustru Maren f. Ber­telsen; gift (16. Febr. 1904) m. Incz G., Datter af Rentier Valdemar Petersen og Hustru Ane Mathea f. Kierulff.

Student (privat dimit.) 1895; cand. jur. 1901; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1903.

Medstifter af og mangeaarigt Medlem aif Bestyrelsen for Venstres samvirkende Vælgerforeninger paa Sjælland og »f Venstrektabben i Kbhvn.; Venstrekandi­dat i Vraakredsen ved Folketingsvalgene i 1910 og 1913; Medstifter af og For­mand i Bestyrelsen for Akts. Grund-ejer-Finansinstitutet, Dansk Kapitalan­læg; Bestyrer af Justitsraad Møllmanns Legatfond; endvidere Atedlem af Besty­relsen for flere andre Selskaber.

Adresse: N-Farimagsg. 41, Kbhvn. K.

GAMMELGAARD    Hjalmar Højskole­forstander; f. 15. Febr. 1880 i Gislev Holme paa Fyen; Søn af Friskolelærer L J Gammelgaard (død 1903) og Hu­stru Berntine f. Hansen; gift (1. Gang 1908, skilt 1935) m. Forfatterinden, Translatrice Harriet f. Brahm; gift 2.

Gang   (1935)  m.  Karen  f.  Astorp. Lærereks.   (Blaagaard)  1901;  Student

(privat dimit.) 1904; cand. polit. 1909;

ansat ved Kraks Vejviser 1908, Kontor-

________________Gamm

chef 1919: Forstander for Roskilde Høj­skole 1930-49.

Tidligere Medlem af Catilinas og al Studentersamfundets Bestyrelse; For­mand for Fællesudvalget for social Lit­teratur 1932-47 og Medlem al Bestyrel­sen for Socialpolitisk Forening fra 1928 samt for Kbhvns Aftenseminarium fra 1949; Landsformand for De Unges Idræt 1937-47; Medlem af Arbejderbevægelsens Brhvervsraad fra 1936, af Befolknings-kommissionen 1936-40 og af Undervis­ningsministeriets Ungdomsudvalg 1939-42; Fængselsdirektoratets Konsulent i lindervdsningssager fra 1946; Formanri for Frihedsraadets Bykomité i Roskilde, i det lokale Fredningsnævn, m.v.

Har  bl.  a.  skrevet;  Vejviseren  gen­nem   halvandet   Hundrede  Aar   (1920); Redaktør og Medforfatter af Industrien, Muligheder   og   Vilkaar   (1926)   og   af Danmarks   Erhverv   (1942):   Afsnittene De danske Byerhverv (i Det danske Sam­fund, 5. Udg., 1942); Stats- og Kommu­neindtægternes  historiske  Udvikling  (i Den danske Stat,  3. Udg.  1940); Med­forfatter til Bøgerne:  Hverdagens Psy­kologi;   Fra  Stænder   til  Folk:   Folke­styrets Problemer; Dansk i tusind Aai; Skolen   og   Livet;   Kulturen   for   Folket m. ti.; Medarbejder  ved Dansk Biogra­fisk  Leksikon,  Tidsskrifterne Arbejder-højskolen, Samfundets Krav m.fl. Adresse:  Bistrupv. 89, Birki'nvl. GAMMELTOFT   Carl   Direktør;    i.    26 April 1890 i Kbhvn.; Søn af Konferens-raad   Carl   Gammeltoft   (død   1934,   se Kraks Blaa Bog 1933)  og Hustru Hen­riette Marie f. Herforth (død 1933); gift 1.  Gang  (14.  Nov.  1917>  m. Sonja G., f.  22.  Sept.  1893, død  1925,  Datter  af Professor, Dr. jur. Carl Torp (død 1929, se  Kraks  Blaa   Bog  1929)   og  Hustru Marie f. Thaulow  (død 1943); 2. Gang (24. Nov. 1930) m. Grete G., f. 24. Nov. 1908,  Datter af  Grosserer Carl  Zyølner (død  1937)   og   Hustru   f.   Meyer   (død 1933).

Student 1908; ansat i De danske Suk-[    kerfabrikker 1908-11; i Udlandet 1911-16; Underdirektør  i   De   danske   Sukkerfa­brikker 1916, Direktør 1919.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1927-45; Næstformand i Repræsentant­skab og Bestyrelse for Akts. Privat­banken; Kommitteret i De private As-surandeurer; Medlem af Kontrolkomi­téen for Forsikrings-Akts. Nye Danske af 1864, af Carlsbergfondets Bryggeri-raatl, af Bestyrelsen for Tietgen Fon­den, af Bestyrelsen for Akts. Titan og af Kuratelet for Det kgl. Vajsenhus; Medlem af Tndustriraadet og Industri­foreningens Repræsentantskab. Adresse : Amalieg. 22, Kbhvn. K.

Gamm

414

GAMMELTOFT Frantz Græserer; f. 1.

Maj 1882 i Klippan i Sverige; Søn af Forpagter Johan Julius Gammeltoft (død 1925) og Hustru Kama f. Wendt (død 1933); gift (4. Jan. 1912) m. Signe Ma­ria G., f. 4. Dec. 1889 i Aarhus, Datter af Læge Christian Grauer (død 1914) og Hustru Elisabeth f. Svendsen (død 1929).

Ansat  i   Akts.   De  danske  Sukkerfa­brikker 1900-04, i Trælast- og Speditions­branchen   i   Tyskland   1904-06    og    ved  i Skibssalgs- og Mæglervirksomhed i Eng-  j land   1906-09;   Fuldmægtig   j   Firmaet Theo  Koch  & Co.,   Havariagentur  for udenlandske    Sø-Assurandørrr,    1909-15; Indehaver  af  dette  Firma  siden   1915; Grossererborgerskab s. A.

Udenl. Orden : S.V.3'.

Adresse: Østerbrog. 102, Kbhvn. Ø.

GAMMELTOFT    Poul Højesteretsdom­mer, K'.DM.; f. 2. Nov. 1884 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Carl Gammel­toft (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Henriette Marie f. ! Herforth (død 1933); gift (24. Marts 1916) m. Lilly G., f. 11. Juni 1891 i j Kbhvn., Datter af Sagfører, Kreditfor-eiiingsdirektør Carl Herforth (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Louise Caroline f. Petersen. l

Student   (Gammelholms   Skole)   1902;   ! cand.  jur.  1908;   Assistent  i Justitsmi-  ] nisteriet 1909-15; kst. Assessor i Krimi-nål-   og   Politiretten   1915-18,    Assessor 1918-19; Statsadvokat for Kbhvn 1919-32; Dommer i Østre Landsret 1932-38; For- ; mand  for  Landsrettens 1.  Afd.  og det ! Kbhvnske Nævningeting  1937;  Dommer i i Højesteret 1938.

Formand for Kbhvns 7. Værgeraads-kreds 1918-22; Formand for Taksations­kommissionen vedr. Tørv og Brunkul; Medlem af Boligtilsynsraadet; Supple­ant for Præsidenten i den særlige Kla­geret; Formand for Domstolen for Anke af Tjenestemandssager 1947-49; Medlem af Retsplejeudvalget og af Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum; Formand i Re­præsentantskabet for Arbejdernes Byg­geforening; Medlem af Bestyrelserne for det Hertorth'ske Familielegat og Landsdommer Axel Easmussen's Studie­legat for Dommersønner.

Adresse: Springforbi.

GAMMELTOFT Svend Aage Professor,

Dr. med-, E.DM.p.p.; f. 17. Jan. 1883 i Kbhvn.; Søn af Konferensraad Carl Gammeltoft (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Henriette Marie f. Herforth (død 1933); gift (9. Okt. 1909) m. Elise (Lizzie) Q., t. 4. Jan. 1886 i Kbhvn., Datter af Grosserer Vald. Hvalsøe (død 1933, se Kraks Blaa

Bog   1933)   og   Hustru   Anna   Elise   f. Sohn  (død 1912).

Student (Gammelholms Skole) 1901; med. Eks. 1908; frivillig Assistent ved Landbohøjskolens dyrefysiologiske La­boratorium 1909-11; Dr. med. (Om Kvælstofomsætningen under Gravidite­ten) 1912; 2. Reservelæge ved Rigsho­spitalets Fødeafd. A 1913-14; 2. Reser­vekirurg ved Bispebjærg Hospital 1914-16; Underacconoher og 1. Reservelæge ved JUgshosp. Fødeafd. A 1916; Pro­fessor i Fødselsvidenskab, Kvindesyg­domme og nyfødte Børns Sygdomme vcrl Kbhvns Universitet samt Overaccourhor ved Fødeafdeling A og Overlæge ver] Rigshospitalets gynækologiske Afdeling 1919-34; Leder af Kommunehospitalets gynækologiske Poliklinik 1. Jan.-l.Sept. 1937; siden 1944 paa Universitetsbiblio­tekets II Afd. holdt Forelæsninger over og Øvelser i Anvendelsen af litterære Hjælpemidler ved Udarbejdelsen af videnskabelige Arbejder.

Redaktør af Tidsskrift for Jordemød­re fra 1916-19; Medlem af Bestyrelsen for Mødres og Børns Bespisning 19118-37 og af Radinmfondets Forretningsudvalg 1919, sidstnævntes Formand fra 19E2; læ­gevidenskabelig Konsulent ved Universi­tetsbiblioteket 1919-38; Sekretær i Det Classenske Litteratnrselskabl919-28, For­mand i samme 1928-38; Universitetels Repræsentant i Bestyrelsen for det dansk-islandske Forbundsfond 1920-34; Med­redaktør af Acta gynæcologica scandi-navica 1921-34; Viceformand i den danske Cancerkomité 1982, Formand fra 1928; efter denne Komités Sammen­smeltning med Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Medlem af den danske Kræftkomité til 1937 og Formand for det videnskabelige Udvalg under samme 1928-30; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening til Kønssygdomme­nes Bekæmpelse 1922-34; knrrespomle-rende Medlem af 1'AssociaUon Francaise ponr l'Et'ide du Cancer 1925, Medlem af Mød-rehja>lpens Bestyrelse ne Forret­ningsudvalg 1926-37; Formand for For­eningen for Gynækologi og Obstetrik 1927-28; Ilonorary Fellow of the Ame­rican College of Surgeons 1927; Hono-rary Fellow of the Chicago Gynecologi-cal Society 1927; Medlem af Jordemo-dereksaminaMonskomin'issionen' 1929-37; Medlem at Bestyrelsen for Generalkon­sul .Ernst Carlsen og Hustrus Legat til Kræftens Bekæmpelse 1935-37; Æresmed­lem af Foreningen for Gynækologi og Obstitrik 1948.

Udenl.  Ordener:   I.F.2.; N.St.0.21.

Adresse:   „Taften",  Nødebo pr.  Fre­densborg.

415 __________________

GANDIL Chr. Direktør, cand. polit.; f. 22. Jan. 1907 i Kbhvn.: Søn af Direk­tør, Forstkandidat Johs. Gandil og Hu­stru Agnete f. Rordam (død 1945).

Student (Østre Borgerdydskole) 1924; Forstkandidat 1931; videnskabelig Assi­stent ved Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole 1931-36; cand. phil. 1941; Se­kretær i Direktoratet for Stadens faste Ejendomme 1941-45; tillige Sekretær i Prisdirektoratet 1943-45; Sekretær for Er­hvervenes Oplysningsraad 1945; Direk­tør for samme 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1932-36 og af Repræsentantskabet for Dansk Skibs-adoption 1948; Medlem af The Mont Pe-lerin Society 1948.

Har skrevet en Række Afhandlinger i Dansk Skovforenings Tidsskrift og Ar­tikler i Naturens Verden og i Personal-historisk Tidsskrift; Lederskribent ved Kristeligt Dagblad fra 1943. Har udgi­vet : Danske Forstkandidater (1936) og Moderne Liberalisme (1948).

Adresse: Østerbrog. 560, Kbhvn. Ø.

GANDRUP Richardt Forfatter; f. 22. Jan. 1885 paa Aggersborg Rimme; Sen af Førstelærer P S Gandrup (død 1927) og Hustru f. Aasted (død 1921); gift (18. April 1911) m. Julie G., f. 23. Juli 1885 i Dyngby, Datter af Førstelærer Kr. Bro (død 1917) og Hustru f. An-drésen (død 1945).

Skolelærereksamen (Ranum) 1906; Kommunelærer i Aarhus 1907-22; Lærer i Sang ved Christiansgades kommunale Pige-Mellemskole 1925-35; litterær Med­arbejder ved Politiken 1915-33; Medar­bejder ved Aarhuus Stiftstidende (Kro­nikredaktør, Litteratur og Kunst); vir­ker som Foredragsholder; Censor i Dansk ved Lærer- og Lærerindeeksamen 1937-46.

Det radikale Venstres Kandidat i Aar­hus Amts 2., 3. og 4. Valgkreds ved Folketingsvalget Sept. 1920; Formand for Fælleslærerraadet ved Aarhus kom­munale Skolevæsen 1934-35.

Rejse  til   Indien  1922-23.

Litterære Arbejder • Unge Tanker, Digte (1909); Digte (1913); Krig (1914); Roman-Trilogien Det øde Land — Tom­me Steder — Ørkens Hyl (1914-15); Mørket (1917); De blinde Spor tre Fortællinger (1918); Macpelas Hnle (1920); Jeftas Datter (1922); Jordens Kreds (1924); Døgnet og Tiden (1926); Axel P Jensen (Vor Tids Kunst NrT21 1936); Tidens Problemer, Ti Foredrag (1938).

Adresse: Rungstedv. 10, Aarhus.

GARBOE  Axel Sognepræst;  f.  24.  Okt. J886 i Nykøbing F.; gift m.  Gerda G., f. 29. Aug. 1886 i Vridsløselille.

Cand.   mag.   (Naturvidenskab)   1910;

___________________Gård

Dr. phil. 1915; ansat ved Universitets­biblioteket 1911-24; frivillig social Med­arbejder ved Kommunehospitalets Nerve-og Sindssygeafd. 1922-24; Sognepræst paa Agersø 1924; forstander for Kong Frederik d. 7. Stiftelse, Jægerspris 1935-38; Sognepræst i Skibby 1940.

Medlem af Hovedstyrelsen for Ar­bejde adler og Blaa Kors.

Udg. bl. a.: Kulturhistoriske Studier over Ædelstene (Disputats 1915): En­hjørningen (1915); Alkoholspørgsmaalflt (2. Opl. 1939); Arvelighedsforskning og social Forsorg (1931): Bornholmer-Geo­logen Magnus Jespersen (1931); Agersø gennem Tiderne (1938); Niels Stenseus (Stenos) geologiske Arbejdes Skæbne (1948); Thomas Bartholin l (1949).

Adresse: Skibby.

GARDE    Aage Sceneinstruktør, Skue­spiller, R.; f. 18. Marts 1876 i Kerte­minde; Søn af Læge Jacob Garde (død 1892) og Hustru f. Westergaard (død 1887); gift 1. Gang m. Skuespillerinde Christine f. Claussen (død 1911), 2. Gang (Maj 1914) m. Helga f. Hans-son.

Student (Linnésgades Skole) 1894; cand. phil. 1895; Skuespiller ved Dag­marteatret 1896: Skuespiller ved Fol­keteatret 1899; Skuespiller og Scenein­struktør ved Aarhus Teater 1903-11, ved Casino 1911-12; Direktør for Aarhus Teater 1913-23; Skuespildirektør ved Det kgl. Teater 1923-24; Gæstespil i Kbhvn. og Provinsen 1924-30; Skuespil­ler og Sceneinstruktør ved Det kgl. Teater 1930-32; Gæstespil og Oplæsnin­ger i Kbhvn. og Provinsen fra 1932; Direktør for Grøndalsteatret fra 1937.

Hovedroller: Thomas Torrild i Døn­vig Præstegaard; Sang i Over Evne; Prins Alexius i Evige Mure; Daniel Hertz; Bjærg-Ejvind; Johannes Ewald i I Rungsted Kro; Poul Lange i Poul Lange og Tora Parsberg : Sigurd Braa; Dr. Colmar i Fanevagt; Dr. Stockmann i En Folkefjende; Rigsadvokat Kamp i Dybet; Adjunkt Røster i Hævnen; Ernest Mc. Intyre i Vi Mordere; Dr. Vitus i Munken gaar i Enge; Schulze i Bureauslaven; Knud Friis i Skænk mig Fjender; Prof. Eigil Thomsen i Storken; Swedenhielm; Osborne i Rej­sen endt; Arvik i Naar den ny Vin blomstrer —; Erik Rung i Fru Beates Regnskab.

Adresse: Solsortv. 67, Kbhvn. F.

GARDE Axel Forfatter Ih. Direktør, R.; f. 18. Marts 1876; Søn af Læge Jacob Garde (død 1892); gift (17. Maj 1902) m. Agnes G., f. 23. Dec. 1878, død 1946, Datter af Forfatteren O A Thyre­god (død 1898).

Litterære og historiske Afhandlinger o« Artikler i Dagblade og Tidsskrifter;

Gård____________________

af .Bøger ifremhæves: Dansk Aand (1908) og Preussens Tyskland (1916); Skuespillene Ansigtet og Sønnen (opført paa Det kgl. Teater 1931). Fra Fælles­skab til Fællesskab (1938); Stille Øje­blikke (1944); Bag Forhænget (1945); Hamlet (1946); Hendes Drømmeliv (1947); Livets Ironi, l Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1916-40.

Adresse : Thorvaldsensv. 17, Kbhvn. V.

GARDE H G Underdirektør, B.DM., M.T.Rha.p.p.; f. 1. April 1889 i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hu­stru Inger f. Holm; gift (1. April 1913) m. Chressie G., Datter af Gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Julie f. Knudsen (død 1941).

Sekondløjtnant i Søværnet 1910- Pre­mierløjtnant 1911; Specialuddannelse i Radiotelegrafi; Afsked 1920; Sekretær ved D.F.D.g.'s Direktion 1919, Prokurist i Selskabet 1935, Underdirektør 1936.

Medstifter af Dansk Radio Akts.  og af  Dansk  Radioklub;    Æresmedlem  af Kbhvns     Radioklub;    deltog    1922     i Starten   af   den   danske  Radiofoni   og i  Fremskaffelsen  af   Midlerne   til  den første danske Radiofonistation, Kbhvns Radiofonistation i Jorcks Passage; har som Skibsfartens Delegerede deltaget i forskellige    internationale  Konferencer; Medlem     af    Repræsentantskabet    for Kbhvns  Turistforening,   af  Bestvrelses-raadet for Statens Skoleskib Danmark, af   den   raadgivende   Komité   i   World Friendship  Association  og  af Bestyrel­sen for Akts. Elektronica: formidlede i 1947 en Overenskomst mellem det dan­ske  Marineministerinm   og  The   Decca Navigator Co., Ltd., London  om Etab­lering af en dansk Deccakæde til Brug ved    Radionavigering   i   danske    Vår-vande;  Medstifter  af og Vicepræsident for Dansk Decca Navigator Akts Udenl. Orden: N.St.O.3'. Adresse; Sølundsv. 2,  Kbhvn.  Ø. GARDE Otto Formand for Landsnævnet   ' for Børneforsorg,  K'.DJI.;  f. 23   Febr 1886  i  Kbhvn.;  Søn  af  Admiral  C  A   i Garde  (ded  1911,  se  Kraks  Blaa  Bog   ! 1911)   og   Hustru  Agnes  f.  Bech   (død 1938); gift (10. Maj 1919)  m. Ellen G., f. 26. Jan., Datter af Fuldmægtig Johs. Blædel   og   Hustru   Augusta   f.   Lang­kilde.

Student (Borgerdydskolen paa Øster­bro) 1904; cand. j ur. 1910; Sagfører­fuldmægtig 1910-11; Byfogedfuldmægtig i Odense 1911-13; Sekretær, senere Fuld­mægtig i Handelsministeriet 1913-26; Censor i Søret og Handelslære ved Na­vigationsskolerne 1923-28; Ekspeditions­sekretær i Overværgeraadet 1919-26; For-

mand   for   Overværgeraadet   1926,   for Landsnævnet for Børneforsorg 1933.

[Formand for Bestyrelsen for Selska­bet af 7. Sept. 1898, for Søstrene Gads Legat og for Børnegaarden i Sundby; Medlem af Direktionen for Det kgl. Vajsenh'us 1940 og af Bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske Husger-ningsskole 1943.

Adresse : Tonysv. l, Charlotlenlund.

GARDE Svend Georg Kontorchef, R. DM.; f. 7. Marts 1889 paa Frdbg.; Søn af Ingeniør, Direktør Georg Garde (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Valborg Christine f. Strandgaard (død 1901); gift (6. Jan. 1917) m. Alet-te G., f. 4. Febr. 1889 i Oslo, Datter af Forsorgsforstander Elias Eeksten og Hustru Emilie f. Reimers (død 1924) Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; Byfogedfuldmægtig i Aalborg 1914; Assistent i Generaldirek­toratet for Statsbanerne 1915, Fuldmæg­tig 1917; tillige f ung. Sekretær i Høje­sterets Justitskontor 1916-38; Ekspedi­tionssekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1932, Kontorchef 1938.

Adresse : Egernv. 29, Kbhvn. F.

GARLAND Maria Skuespillerinde, f. 16. Maj   1889;    Datter   af   Forvalter   S   (' Svendsen   (død   1901)   og Hustru  Selma Nathalia f.  Gad   (død 1927).

Gennemgaaet Dramatisk Læreanstalt; Debut paa Folketeatret 1914; ved Oden­se Teater 1914; ved Folketeatret 1915-, ved Det kgl. Teater 193!; ved Casinu 1933; ved Aarhus Teater 1935; ved Fol­keteatret 1937; ved Det kgl.Teater 1946. Hovedroller fra de senere Aar: Fru Ingeborg i Moderhjertet; Abby Brew-ster i Arsenik og gamle Kniplinger; Moderen i Paa et hængende Haar: Hera i Dage paa en Sky; Magdelone i Den Stundesløse: desuden mange Films-roller.

Har oversat: Feuchtwanger: Jøden Siiss og Den hæslige Hertuginde- Si-lone: Den tragiske Idyl; Josef Marin Frank : Marie m. m.

Tildelt Teaterpokalen for Sæsonen 1944-45.

Adresse : Judithsv. U, Hellerup.

GABNÆS-HANSEN J F Provst, R. f. 6. April 1884 i Husby, Ringkøbing Amt • Søn af Sognepræst Jac. S Hansen og Hustru Vita Lovise f. Garnæs; gift (21. Okt. 1915) m. Henny Margrethe G-H.. f. 11. Maj 1890 i Hellerup, Datter af Skolebestyrer, cand. theol. Christian Bredsdorff (død 1892) og Hustru Hanne f. Købke, adopteret Bramhelft.

Handelsuddannelse i Thisted og Aal­borg; Student (Viborg) 1907; cand. theol. 1914; Lærer ved Barneskolen ved Hjemmet for Vanføre, Kbhvn. 1914-15;

417

Gedd

Sognepræst i Tæbring-Ovtrup 1915-22; i Tødsø-Erslev fra 1922; tillige Provst for Morsø Provsti 1926 og Medlem af Thi­sted Amts Skoledirektion 1941.

Formand for Tødsø-Erslev Skolekom­mission fra 1922 og for Morsø kirkelige Samfund fra 1937.

Adresse: Tødsø pr. Nykøbing M.

GARTH-GRONER   Georg Chr. Hofjæ­germester, Godsejer, se Grimer Georg Chr. Garth-.

GARVIN  Leo Direktør; f. 19. Dec. 1894 i Kbhvn.: Søn af Grosserer J C Gar-vin (død 1935) og Hustru Marie f. Aa-berg (død 1930); gift (lo. Dec. 1921) m. Anne G., f. 3. April 1694 i Aarestrup, Datter af Sognepræst C C Paludan Koch (død 1905) og Hustru Dagmar f. Carlberg (død 1946).

Uddannelse i Firmaet L Paulsen & Co., Kbhvn., i Firmaet Kuhne & Na-gel, Hamborg, i Akts. Grøn & Witzke, Kbhvn. og i Forsikringsakts. Skandina-via, London; Direktør for Isle of Wight Creameries, Ltd., for Dartington Or-chards, Ltd., for Avalon Orchards, Ltd., for The Bear Honey Co., Ltd. og for L Garvin & Co., Ltd.

Udgiver og Redaktør af Garvins Ga-zetto fra 1922.

Adresse:   Garvin   House,   Isleworth, Middlesex,   England.

Sommerbolig: GI. Avernæs, Ebberun, Fyn.

GAUGUIN Jean René Billedhugger; f 12. April 1881 i Paris i Søn af Maleren Paul Gauguin, (død 1903) og Hustru Mette f. Gad (død 1920).

Udført ca.  700 Billedhuggerarbejder.

Adresse : Kathrinev. 12. Hellerup.

GAUTIER Gotfred Stabsdyrlæge, K' DM.HTH.p.p.; f. 27. Juli 18761 Randers; eøn af kgl. Dyrlæge Didier Gautier (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Julie f. Langballe (død 1934); gift (27. Aug. 1901) m. Anna G., f. 12. April 1876 i Kbhvn., Datter af Vice-inspektør H Larsen (død 1914) og Hu­stru Maria f. Gautier (død 1919)

Student (Mariboes Skole) 1893- cand phil. 1894; Dyrlægeeks. 1898; Assistent ved Veterinærskolen 1899-1900; Reserve-dyrlæge i Hæren 1901. Korpsdyrlæge 1905, Overdyrlæge 1920; Stabsdyrlæge og Chef for Hærens Dyrlægekorps 1931-4°; Dyrlæge under Kbhvns Sundheds­kommission 1906-18; Chef for Hærens Beslagskole 1923-31.

Formand for Den danske Dyrlæge­forening fra 1924-S1.

Udenl. Orden: N.St.O.2'.

Adresse:  Kastelsv. 25, Kbhvn. Ø.

GAUTIER    K    W    Politimester;   f.   20. Juni 1902 i Kbhvn.;  Søn  af Stabsdyr-læge Gotfred Gautier  (se denne); gift

(3. Maj 1938) m. Erna G., f. 20. Sept. 1906 paa Sankt Croix, Dansk Vest­indien, Datter af Ingeniør Oliver Con-rau (død 1946) og Hustru Hedevig So­phie f. Steenbarg.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1926; Politifuldmægtig i Voer-Nim Herreder 1927, i Randers 1932; Politimester i Haæing-Refe Her­reder 1948.

Adresse: Vesterg. 20, Hurup, Thy.

GEBAUER Holger Havneingeniør, R. p.p.; f. 19. Nov. 1882 i Sværdborg; Son af Lærer J S R Gebauer (død 1913) og Hustru Anna f. Martensen (død 1929); gift (28 April 1912) m. Petra G., f. 31. Juli 1888 i Sæby, Datter af Fabri­kant P F M Sørensen, R. (død 1912) og Hustru Emilie f. Wendt (død 1898).

4. Kl. Hovedeks. 1899; Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 1900; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1908; ved Vandbygningsvæsenet i Esbjerg og Hvi­de Sande 1908; Konduktør ved Sæby Havns Udvidelse 1908-11; Ingeniørassi­stent ved Aarhus Havn 1911, Afdelings-ingeniør 1919, Havneingeniør 1922-47.

TJdenl. Orden: S.V.3'.

Adresse:  Aarhus.

GEBECKE   Karl Thorvald Oberstløjt­nant, E.DM., HTH.; f. 1. Ang. 1896 i Asminderup; Søn af Bagermester Johan Gebecke (død 1938) og Hustru Marie f. Petersen (død 1910); gift (11. April 1922) m. Ellen G., f. 18. Juli 1900, død 1941, Datter af Revisor Frederik Muller (død 1926) og Hustru Ane f. Petersen.

Almindelig Forberedelseseks.; Premier­løjtnant 1919; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn og Kompagnichef 1934; gen­nemgik taktisk Kursus 1935-36; tjenst­gørende ved Fodfolkets Sergent- og Oversergentskole i Sønderborg 1941; Oberstløjtnant og Chef for denne Skole 1945.

Adresse: du Plats G. 3, Sønderborg.

GEDDE Knud Forretningsfører; f. 29. Jan. 1901 i Ribe; Søn af Næstkomman­derende i Grænsegendarmeriet O F A Gedde (død 1906) og Hustru Charlotte f. v. Hedemann-, gift 1. Gang (25. Maj 1923, Ægteskabet opløst) m. Louise G., f. 5. Sept. 1899 i Fredensborg; 2. Gang (23. Dec. 1934) m. Olga G., f. 30. Juni 1901 i Asminderød, Datter af fh. Por­tør Peter Olsen og Hustru Marie f Hansen.

Udgaaet fra Frederiksborg Statsskole; Journalist ved Frederiksborg Amtstiden­de 1925, senere Redaktionssekretær, For­retningsfører smstds 1930-36; Forret­ningsfører ved Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1936-40 og i Dansk Ungdomssam virke 1940-44; Kontorchef i Foreningen Norden 1944-46; Forret-

Gedd_____________________

ningsfører    og    Lærer    ved    Krogerup Højskole 1946.

Formand tor Hillerød K. U. 1928-34 (Æresmedlem 1941) og for Amtsudval-get for K.U. i Frederiksborg Amt 1930-36; Medlem af K. U.'s Hovedbestyrelse 1930-46, a£ Ligningskommissionen for Hillerød Købstad 1937-40 og af Asmin-derød-GrønhoIt Sogneraad og Skolekom­mission 1943 (Formand for sidstn. 1946-49); Næstformand i Det konservative Amtsudvalg for Frederiksborg Amt 1943; Formand for Ungdomsorganisationernes Fællesraad 1946 og for Dansk Ungdoms Europahjælp s. A.

Har udgivet: Haandbog for For-eningsledere (1942); Dagligliv og Po­litik (1946); Sådan er Danmark (1948); Medredaktør af De fem lange Aar (1945-47).

Udenl. Orden :  N.H. VTI Fr.K.

Adresse: Paludan Mullers V. 10, Fredensborg.

GEERT-JØRGENSEN   Einar Overlæge, Dr. med.; f. 9. April 1898 i Søby paa Ærø; Søn af Sognepræst Anders Geert-Jørgenseri (død 1936) og Hustru Anna

f. Mortensen (død 1926); gift (4. Aug. 1925) m. Ellen G-J., f. 14. Jan. 1896 i Kbhvn., Datter af Rentier Ferd. B Pe­dersen (død 1913) og Hustru Johanne f. Jørgensen (død 1918).

Stndent (Aarhus Katedralskole) 1917, med. Eks. 1925; Assistent ved Rigsho­spitalets neurologiske Afd. ag Polikli-nik 1928-29 og 1932-33; Studierejse til Madrid 1932; 1. Reservelæge ved Kom­munehospitalets neurologiske Afd. i 1933; Specialista-serkendelse (Neurologi) 1932; prakt. i Kbhvn. 1933; Dr. med. (Bidrag til Rygmarvssvulsternes Kli­nik) 1935; Overlæge ved Hareskov Kur­anstalt 1936-42; Chef for Kommune­hospitalets psykiatrisko Poliklinik 1945. Overtoge smstds 1948.

Medlem af Undervisningsministeriets Udvalg af 1932 til Nyordning af Tand­lægeuddannelsen, af Bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation 1934-38, af Repræsentantskabet for For­eningen af yngre Læger 1928-34, af Den almindelige danske Lægeforenings Spe-cialistudvaig 1931-34, af Repræsentant­skabet for Kbhvns Lægeforening fra 1935 og af Bestyrelsen for Dansk Sel­skab for Gigtforskning fra 1936; Sup­pleant i Alm. dansk Lægeforenings Overvoldgiftsret 1939, Medlem af samme 1942; Formand for Landsforeningen af Ungdomsklubber i Danmark fra 1945 (Præsident fra 1947) og for Dansk neu­rologisk Selskab 1945-48; Medlem af Forretningsudvalget for Landsforenin­gen for Mentalhygiejne fra 1947; Æres­medlem af The American Medlcal Aaso-

_____________________418

ciation 1947 og af Alfa Omega Alfa, The Honorary Medical Society 1947.

Har foruden Disputatsen skrevet flere videnskabelige Afhandlinger.

Adresse: Nørreg. 18, Kbhvn, K.

GEERTSEN  Niels Direktør: f. 6. Juni 1880 i Engom; Søn af Gaardejer Geert Geertsen og Hustru Anna f. Nielsen; gift (9. Maj 1903) m. Anna G.; f. 3. Juli 1881, Dattei af Købmand O P Andersen (død 1922) og Hustru Maren f. Nielsen (død 191É).

Uddannet i Klejnsmede- og Mekani­kerfaget; etableret Forretning som Me­kaniker i Aarhus 1906, overdraget den ne til Akts. Emil Mallers — senere æn­dret til Kristian Kirks — Telefonfabrik ker Horsens 1917; ansat som Direktør for Selskabets Fabrik i Aarhus og Med­lem af dets Bestyrelse fra 1917. Older­mand for Aarhus Smedelaug 1934-40; Formand for Aarhus Haandværkerfor-ening 1948; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Smedemestre i Jylland og af Repræsentantskabet for Købmands- og Haandværkerbanken i Aarhus.

Adresse : Kildegaarden 15, Aarhus.

GEERTSEN   R P Murermester,- I. 25 Jan. 1890 i Langkastrup ved Randers; Søn af Murermester Kristian Geertæn (ded 1914) o? Hustru Petra Mathilde f. Rasmussen (død 1946); gift (19. Maj 1917) m. Agnea Marie G., f. 10. April 1893, Datter af Murermester Laurits Martinus Jensen og Hustru Mette f. Bendixsen.

I Murerlære; 2 Aar paa Randers tek­niske Skole; Svendestykke 1908; selv­stændig Forretning som Murermester fra 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Randers Murermesterforening 1934, Formand fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Cen­tralforeningen af Murermestre i Dan­mark 1938, Formand fra 1941; Medlem • af Dansk Arbejdsgiverforenings Hoved­bestyrelse og Forretningsudvalg fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Dans« Arbejdsgiverforenings Ulykkesforsik­ring, Afd. A fra 1941; Medlem af Be­styrelsen for iFællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri (senere Haandværkets Fællesrepræsentation) fra 1942; Medlem af Byggenævnet fra 1942 og af Haandværksraadets Forretnings udvalg fra 1945 (Næstformand 1946-48); Formand for Sammenslutningen af Ar­bejdsgivere i Kanders fra 1945; Med­lem af Dronningborg Sogneraad 1928-32: Formand for Dronnimgborg borgerUgo Vælgerforening 1936-46.

Adresse: Udbyhøjv. 63, Dronningborg pr. Kanders.

419_______________________

GEIGER  Theodor Professor, Dr. jur.; f. 9. Nov. 1891 i Munchen; Søn af Ge-hejmeraad, Dr. phil. Karl Geiger (død 1942) og Hustru Philippine f. Gnrein (død 1948); gift (13. Juli 1938) m. Eline Marie G., f. 23. Sept. 1908 i Flensborg, Datter af Skibskonstruktør Wilhelm Nicolayscn og Hustru Ida f Petersen.

Studerede Jura ved Universiteterne i Munchen og Wflrzburg, cand. jur. 1914, Dr. jur. 1918; Fuldmægtig i Statistisk Departement i Munchen 1918, i Stati­stisk Departement i Berlin 1921; For­stander for Berlins Arbejderhøjskole 1922; Professor i Sociologi ved Teknisk Højskole i Braunschweig 1928, afskedi­get som politisk uønsket 1933; knyttet til Institutet for Historie og Samfunds­økonomi i Kbhvn. s. A.; Professor i Sociologi ved Aarhus Univ. 1938, paa tysk Begæring forment Ophold i Aar­hus 1940; fri Forskning (Odense) 1940-43; Ophold i Sverige 1943-45, knyttet til Socialvetenskapliga Instituttet i Stock­holm, Forelæsninger ved Uppsala Univ.; overtog paany Professoratet i Aarhus 1945.

Modlem nf Bestyrelsen for Rask-Ør-stert Fondet 1948.

Litterære Arbejder: Die Schutzanf-sicht (1919); Das uneheliche Kind und seine Mutter (1920): Die Masse und j ihre Aktion (1926); Die Gestalten der Gesellung (1926); Fiihren u. Folgen (1926); Allgemeine Soziologie (1930); Die soziale Schichtnng des dentschen Volkes (1932): Erbpflege (19341; .Sam­fund og Arvelig'hed C1934); Sociologi (1939); Konkurrence (1942); Kritik af Reklamen (1943); Intelligensen (1944, nniarb. og udvidet tysk Udg. : Die In-telligenz, 1949); Debat m. Uppsala om Moral ok Ret (1946); Ranulf ctr. Gei­ger (1946); Vorstudien zu einer Sozio­logie des Reolils (1947): Klassesamfun­det i Støbogr.vden (1948. omarb. og ud­videt tysk T'dg.: Die Klassengesellschaft in Rchinel/fiesri'l. 1949): Den danske In­telligens 1500-1900 (1949); Afhandlinger i Leksika, Kollektivværker, Fagtids­skrifter in. m.

Adresse: Lindevangsv. 10, Risskov.

GEILL Torben Overlæge. Dr. med : f 14. Aug. 1896 i Ve.ilby ved Aarhus: Søn af Overlæge, Dr. med. Christian Geill (ded 1938. se Kraks Btaa Bog 1937) og Hustru Julie f. Malmberg (død 1928): «rift (14. Juli 1926) m. Luise G., f 12 Maj 1906 i Wien, Datter a.f Prof.. Dr. med. Albin Faberda og Hustru Rosa f. WecM. j

Stndent (Viborg) 1914; med. Eks. 1921; Skibslæge i Ø. K. 1924-25; 2. Re­servelæge ved Rigshospitalets med. Afd.

___________________Gels

A 1926-28; Dr. med. 1928; Studieophold

(Cappels  Legat,   intern  Medicin,  spec.

Hjertesygd.) i Wien og Paris 1928-29 og senere gentagne Studierejser til Wien (intern Medicin); Assistent ved Rigsho­spitalets med. Poliklinik 1929-31; 1. Re­servelæge ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. C 1931-36; assisterende Læge ved Invalideforsikringsretten fra 1931; 1. Reservelæge ved Kbhvns almindeligt Hospital og Plejestiftelse 1936; Overlæ­ge ved De gamles By fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening fra 1936; Censor ved læ­gevidenskabelig Embedseksamen fra 1937; fnng. Medlem af Tnvalideforsik-ringsretten fra 1937, Medlem fra 1943; Medlem af Hovedbestyrelsen for Rigs-foreningen til Bekæmpelse af de rheu-matiske Sygdomme fra 1938. af sam-mes Forretningsudvalg fra 1947. af Alm. dansk Lægeforenings Overvoldgiftsret fra 1941 (Suppleant fra 1939), af Be­styrelsen for Kbhvns medicinske Sel­skab fra 1945 og for Dansk Selskab for teoretisk og anvendt Terapi fra 1945 (Formand fra .1946); Justitsministeriets Sagkyndige ved Retslægeraadet i Sager vedr. spirituspaavirkede Motorførere fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Dansk medicinsk Selskab fra 1947 og for Dansk Selskab for GigtforskmiiR- fra 1947; Vi­cepræsident i Dansk Selskab for Aldpr-dumsforsknine fra 1948.

Har skrevet: Om Albumin og Globn-lin i Sernm og Urin (Disputats, 1928); samt en Række Tidsskriftafhandlinger om Nyre-, Hjærte- og- Leversygdomme; Medarbejder ved „Medicinske Tal" (u. Red. af Knud Sccher) 1934; Medarbej­der ved Haandbog i Livsforsikringsme-dicin (u. Red. af B Drachmann og K Secher) 1937; Omredaktion af Liisberg-T/iitzhøft: „Vejledning i Undersøgelse af Brystorpanernc" 1937; Medarbejder ved „Die Eiweisskorper des Blutplas-tnas" (n. Red. af Bennhold, Kylin og Rusznyak) 1938: ..Vejledning i Patient-undersøgelse ved intern medicinske Syg­domme" 1939.

Adresse: Barsehøj 18, Hellerup.

GEISMAR Oscar fh. Slotspræst, R.DM.; f. 12. Nov. 1877 i Kbhvn.; Søn af Fabri­kant O F Geismar (død 1902) og Hu­stru f. Bøs?gild (død 1906); gift (14. April 1904) m. Olga G., f. 21. Sept. 1883 i Kbhvn., Datter af Grosserer Peter Hansen (død 1884) og Hustru f. Niel­sen (død 1912).

Student (Borgerdydskolen. Østerbro) 1894; cand. thenl. 1899; ansat ved Dag bladet Samfundet 1900-02: Højskolelæ­rer og -forstander 1903-06: Redaktor ved radikale Blade 1906-09; Præst pan Lol­land 1909-13; Sognepræst til Rønninge-

Gels      __________________

Rolfsted  1913-21;  Præst  for  TCertemin-

de Valgmenighed 1921; Sognepræst ved Christiansborg Slotskirke i Kbhvn. 1931-47- Medlem af det kirkepoHtiske Ud­valg af 1928; Medarbejder (Litteratur og Teater) ved Kristeligt Dagblad.

Har skrevet: Nogle Digterprofiler (1906) • Digterprofiler (1916); De evige Glæder (1918); I Aand og Sandhed

(1919);     Men   Roserne   vokse   i   Dale

(1920); Omkring Underet (1921): An-dagtsbog MI (1921-22); Livets Grænse­land (1923); Gammel Tro'og ny Tænk­ning (1924); Den evige Sang I (1925); Bøn (1926); Skilderier (1927); Jesns, Guds Søn (1928); Den evige Sang II (1929); Kirkemænd og Digtere (1930); Den flammende Tornebusk (1932): Kristn? Guds levende Ord MI (1933-34); Troen? Kendsgerninger (1934); Jeg og Faderen, vi er eet (1938); Erindringsbilleder (1943): Mennesker, jeg mødle (1944); Om Mennesket Kaj Munk (1945)

Adresse: Vesterbrog.   191, Kbhvn.  V.

GELBERG  S  M   Civilingeniør,   Direktør, R.p.p.: f. 17- Juli 1887 i Bjelostok, Hvi­derusland-  Søn  af  Trælasteksportør  M Gelberg (død 1943) og Jlnstru Frida f. Tartazkaja   (død   1940);  gift   (18.  Maj 1918) m. Gnnny G., f. 13. Febr. 1897 i Landskrona, Datter af Fabrikejer Lud­vig Bengtsson og Hustru Berta f. Lnnd-. stedt.

Civilingeniør fra Universitetet i Gent 1912; ansat ved International Western Electric Corp. og International Standard Electric Corp. fra 1913; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Standard Electric Akt«., Kbhvn. 1931-46 og for International Standard Electric Corpo­ration. New York fra 1946, Delegeret af dette Firma som raadgivende ved Alini-steriet for P. T. & T. i Ethiopicn 1.947.

Medlem af Dansk Ingeniørforening.

Udenl. Orden : B.K.5. Adresse: Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones. Addis Abaha. Ethiopia.

GELEFF   Sv.  Civilingeniør, Chr.X Fr.M.: f.   16.   Sept.   1887   i   Kbhvn.;    Søn   af Skoleinspektør C Geleff og Hustru Ka­ren f.  Lund  (død 1908); gift  (22. Nov. 1914)  m. Ingeborg G., f. 13.  Dec.  1888 i   Nyborg,   Datter   af  Fr.   Høybye  og Hustru Marie f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1911; In­geniør ved Arbejde i Rusland 1913-14; Løjtnant i Ingeniørkorpset 1914-15; Ingeniør i Akts. Dnnalith, Kbhvn. 1915-20; Leder af Akts. Danaliths Afd. i Paris 1920-29; eget Firma i Paris 1930: adm. Direktør i Akts. Geleff. Scellier 4. Co. 1934; Afdellngsingeniør i Sodété Generalo d« Conistrnctions de I'Iran. Te-heram 1936; Ingeniør i Konsortium Kampsax 1937, senere Overingeniør

______________________420^

smsids;   Ingeniør  j   Entreprenørfirmaet D.jaffar Djaffari  &  Co., Teheran  1940

41; selvstændig Entreprenør smstds 1941 -45;  vendt tilbage  til Danmark 1946.

Udenl.  Orden:   F.Æ.L.5.

Adresse:   Nørrebrog. 124,  Kbhvn.  N.

GELIUS  Erik Rolf Politimester; f. 24 Okt. 1894 paa Frdbg.- Søn af Arkitekt O P W P Gelius (død 1940) og Hustru f. Mohnsen (død 1946); gift (27. Nov. 1920) m. Annie Emily G., f. 4. Sept. 1895, Datter af fh. Plantageejer paa Ceylon C H B Palliser, England (død 1924) og Hustru Annie f. Kjeldsberg (død 1895).

Student (Schneekloths Skole) 1913; cand. jur. 1919; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1919-20; Dommerfuldmægtig i Sønderborg 1920; Politiadvokat i Kbhvn. 1929; Politimester i Store Heddinge og Stevns-Fakse Herreder 1940.

Adresse: Store Heddinge.

GELSTED   Otto Forfatter, Journalist, Forlajrskonsulent; f. 4. Nov. 1888 i Mid­delfart; Søn af Bryegeriinspektør P Jeppesen og Hustru Maria f. Larsen.

Medarbejder ved Land og Folk; Æres medlem af den norske Forfatterforening.

LHtern-1-e Arbejder: Flygtninge i Hu-saby (1945); Emigrantdigte (1945); StS op og tænd lys. Digte i Udvalg (1948); kritiske Afhandlinger m. m.

Adresse: Hotel Nørrevold, N-Voldg. 24 Kbhvn. K.

GELTING Jakob F. Højesteretssagfører; f. 7. Juli 1881 i Kbhvn.: Søn af cand ,inr. Henr. Hansen (død 1925) ns Hustru Johanne f. Jensen; gift (29. Okt. 1908) m. Eleonora G., f. 21. Jan. 1884 i Kbhvn., Datter af fh. Kobmand Chr. Martinussrn og Hustru Sofie f. Ovesen.

Student (Borgerdydskolen i Khhvn.l 1899; cand. jur. 1906; Overretssagfører 1909; Højesteretssagfører 1926.

Medlem af Sagførerraadet for 1. Kreds 1918-20, derefter Medlem af Kredsbe­styrelsen for Sagførersamfundets l Kreds; Medlem af fiagførerraadet 1927 33: Formand for Sagførernævnet 1933-41 og for Bestyrelsen for Højesterets-skranken fra 1944; Medlem af Skifte­kommissionen for Kalundborg og Om­egns Bank 1921-26; Medlem af Bets-plejendvalget; Medlem af Konknrslov-kommissionen af 1930; Medlem af Be­styrelsen for P Carl Petersens Fond, P Carl Petersens Kollegium samt Hel-bredelsesfondet ng for Foreningen Fæng-selshjælpen; Medlem af Komitéen for Akts. Burmeister & Wain's Afviklings-atfdeling 1933-39; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Dunlop Rubber Co., E F Esmann Akts., Akts. Kemidroga, Akts. Nordisk Kaffe Kompagni, Det Forenede

421       _____________________

Oliekompagni Akts., Akts. Dampskibs­selskabet Vendila, Akts. Øresø Fabrik, Plums Handels Akts., Assens m. v.

Adresse : Østerbrog. 132, Kbhvn. Ø.

GELTING-HANSEN Svend Aage Apo­teker, E.: f. 16. April 1895 i Nyborg; Søn af Apoteker P Hansen (død 1931) og Hustru Augusta f. Eilersen (død 1939): gift (11. Juli 1920) m. Marie G-H., f. 11. Sept. 1890 i Svanninge, Dat­ter af Møllebygmester Julius Ander­sen (død 1932) og Hustru Kristine f. Hansen (død 1911).

Student (Odense Katedralskole) 1912; Discipel paa 'Odense (Løve Apotek 1912-15; cand. pharm 1918; Assistent hos j Professor Raaschou, Polyteknisk Lære­anstalt 1918-19; anså! paa Apoteker i Assens, Odense og Nyborg 1919-26; Apoteker pna Nyborg Løve-Apofek 1926.

Formand for Sønderjydsk Forening for Nyborg og Omegn 1933-47, for Ny-borgkredsens konservative Vælgerfor­ening og for Repræsentantskabet, for Den danske Landmandsbanks Nyborg Afd.; Næstformand for Købstadkommu­nernes gensidige 3?orsUcringsforening; Medlem af Det konservative Folkepartis Hovedbestyrelse 1947 og a,f Kommissio­nen til Revision af (Lovgivningen vedr. Apoteksvæsenet 1947; Næstformand i Bestyrelsen for Danske Gasværkers Tjære Kompagni; Medlem af Besty­relsen for Danmarks Apotekerforening fra 1936, Næstformand 1939-47, For­mand 1947- Medlem af Nyborg Byraad fra 1933.

Adresse: Nyborg Løve-Apotek, Ny­borg.

Sommerbolig: Stjerneskansen, Ny­borg.

GEMZØE  Johannes Politimester; f. 21. Pebr. 1895 i Næstved; Søn af Sogne­præst Axel Gemzøe (død 1941) og Hu­stru Cecilie f. Wllhjelm (død 1907). gift (28. Maj 1926) m. Gudrun G„ f. 30. Juni 1902 paa Frdbg., Datter af Købmand Magnus Ingwersen (død 1940) og Hustru Eleonora f. Jensen (død 1934).

Student (Viborg) 1914; cand. jur. 1920; Politifuldmægtig i Hillerød 1920; Politifuldmægtig af 1. Grad smstds. 1938; Politimester i Faaborg Købstad m. v. 1947.

Adresse: Østerg. 51, Faaborg.

GENÉE-ISITT Adeline Solodanserinde. MI&A., Belønningsmedaljen i Guld med Krone, Chr. X Fr.M.; f. 6. Jan. 1878 i Hinnerup, Datter af Peter Jensen, Aar­hus, og Hustru Kirsten f Thorgensen; gift (11. Jnni 1910) m. Frank S N Isitt. Medlem af Lloyds, Direktør for The Yorkshlre Insurance Coy og flere andre

_________ _    __        Geor

Selskaber. Vice Chairman of The Angln Danirfi Society, R.; f. 16. Jan. 1867 i London, død 1939.

Uddannet til Danserinde af sin Far­broder Alexander Genée og Hustru Antonie f. Zimmermann; Debut i Kri stiania 1888; Først« Solodanserinde ml Det kgl. Teater i Mflnchen 1896-97; i 10 Aar medvirkende som Prima Bal­lerina ved Empireteatrets store Url-styrsballetter i London; Gæstespil paa Det kgl. Teater i Kbhvn. 1902; Toiir-née i Australien og Amerika 1908-13; Afsked fra Scenen i London 1914; gav under Krigen flere veldædige Gæste­spil. President The Royal Academy of Dancing, Æresmedlem af The Anglo Danisli Society i London, af Qneen Charlottes Hospital og Cliaring Cross Hospital, London, samt af The Women's Provisional Club; Vicepræsident af Poetry Society; Doc. mus. h. c. ved Londons Universitet.

Adresse : 6 Addison Road, London W. 14, England og Bakkehuset, Skaade pr. Højbjerg.

GENKEL   Ernst Grosserer; f. 20. Sept 1880 i Kbhvn.; Søn af Hotelforpagter Johann Genkel (død 1913) og Hustru Petrea f. Easmussen (død 1911); gift (1913) m. Ella Elisabeth G., f. 30. April 1890, Datter af Grosserer Chr. J Due og Hustru Dagmar f. Jensen.

Oplært i iKornfirmaet Kopp & Clau­sen; Varemæglereks. 1906; overtog Fir­maet Kopp & Clausen s. m. C Tb. Pugh under Firmanavn Pugh & Genkel 190«; Eneindehaver af Firmaet under Firma­navn Ernst Genkel & Co. fra 1917.

Gennemgaaet Sekondløjtnantskolen paa Kronborg 1903-04, Sekondløjtnant 1915.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fælles­organisation, for Foreningen af Korn-og Foderstofimportører i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter og for Livsfor-sikringsselskabet Dansk Union; Medlem af Bestyrelsen for Bankakts. Kbhvns Discontokasse; Næstformand for For­eningen af Korn- og Foderstofhandlero paa Kbhvns Børs; Næstformand for Hbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for Korn- og Foderstofhandelen; Medlem af Noteringsudvalget for Korn-og Foderstoffer paa KbhvnS Børs.

Adresse: Toldbodv. 5, Kbhvn. K. i

GEORG Carl Kommunaldirektør; f. 2. Sept 1886 i Frederiksborg: Søn af Godsinspektør C Chr. Schultz (død 1891) og Hustru Signe f. Nielsen (død 1925): gift (1. Marts 1916) m. Kirsten G., f. 3. Marts 1888 i Kbhvn., Datter af Pastor emer. Johan Friis og Hustru Johanne f. Drachmann (død 1915).

Student   (Frederiksborz) 1904; studere-

J3eor       ____ _ _____ _ _

de ved Polyteknisk Læreanstalt 1904-10; ansat i Firmaet Christian! & Niel­sen 1911, i dette Firmas Tjeneste i Rusland 1916-18; Ingeniør i Firmaet Højgaard & Schultz 1918-21 og ved Statsbanernes Brobygningsafdeling 1921-22; ansat i den kommunale Revision i Kbhvn. 1923, Kommunalrevisor 1924, Formand for den kommunale Revision 1926; Direktør for Kbhvns Kommunes administrative Revision 1937.

Gentagne Gange Medlem af Besty­relsen for Studentersamfundet, dets Formand 1914-15; Medlem af Bestyrel­sen for Studentersamfundets Oplys-ningsforening fra 1918, Formand 1945.

Har skrevet. : Københavns Kommune, en politisk-økonomisk Oversigt (i Se­rien Kultur og Videnskab, 1932).

Adresse:  Kirsteinsg. 2, Kbhvn. Ø.

GEORGSEN   Georg Havearkitekt, Aka­demigartner, Lektor; f. 19. Maj 1893 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Ger­hard Georgsen (død 1916) og Hustru Nielsine f. Nielsen; gift (11. Sept. 1937) m. Agnete G., f. 13. Juni 1903 i Nørre­sundby, Datter af Landinspektør Fre­derik Messerschmidt (død 1934) og Hu­stru Ingeborg f. Møller.

Realeks.   (Østersøgades    Gymnasium) 1909;   praktisk   Gartnereks.    (Vilvorde)  ! 1912;   Gartner paa  Aker  ved  Tønsberg s.   A.;   Havebrugskand.   1914;   studeret j ældre   Havearkitektur   i   Frankrig    og England   1920;    selvstændig   Havearki-tekt   fra  1920;   Lektor   i   Havebrug   og Anlægsgartneri ved Den kgl.  Veterinær-og  Landbohøjskole fra  1921:   i  Samar- j bejde med Kunstakademiet Leder af Det  | kgl.  danske Haveselskabs Opmaalinerer  i af   danske    Herregaardshaver    1925-36; Akademigartner i Sorø fra 1936.

Redaktør   af   Havekunst   1924-28    og j Danske  Herregaardshaver 1925-36. >

Adresse :  Akademihaven,  Sorø. l

Sommerbolig: Strandvejen, Pemmøl-ler.

GERHARD Frederik Emil fh. Stations forstander; f. 23. April 1872 i Kbhvn.; Søn af Handelsrejsende Gerhard Larsen (død 1891) og Hustru Meta f. Ander­sen; gift (14. April 1899) m. Emilie G., f. 18. Aug. 1872 i Vordingborg, Datter af Togfører Erjk Petersen (død 1912) og Hustru f. Clausen (død 1825).

Kontorist i Firmaet William Boas 1888-91; Elev ved Statsbanerne 1891; Assistent 1893; Kontrolør II i Roskilde 1920; Kontrolør I og Souschef paa Kbhvns Godsbanegaard 1924; Stations­forstander sammesteds 1928-37.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 1933-40.

Adresse: Peter Rordams V.56, Lyngby.

______ _ _____422^

GERHARDT-HANSEN William Kontor­chef, R.; f. 18. Maj 1895 i Kbhvn.: Sen al Oberstløjtnant Axel Frederik Hansen og Hustru Elisabeth f. Petersen; gift (28. Dec. 1926) m. Ingeborg G-H., f. 2. Febr. 1698 i Kbhvn., Datter af Læge Poul Bendtsen (død 1936, se Kraks Blau Bog 1936) og Hustru Helga f. Salling.

Student (Viborg) 1913; cand. jur. 1918; Sekretær i Finansministeriets 1. Revi-sionsdepartement 1920; i Hovedrevisora­terne 1927; Fuldmægtig 1934; Ekspedi­tionssekretær 1938; Chef for 4. Hoved­revisorats 3. Kontor 1939; Medarbejder i Skattedepartementet fra 1924; Rigs dagens Revisor fra 1946.

Adresse: Classensg. 67, Kbhvn. Ø. GERSTED Gunnar Højesteretssagfører, f. 29. Nov. 1906 i Vejen; Søn al Direk­tør Niels Petersen (død 1927) og Hustru Mette Kirstine f. Lauridsen (død 1944); gift (5. Dec. 1933) m. Sonja G., f. 31 Maj 1908 paa Frdbg., Datter af Obersl-løjtnaot Hother Stvrmer (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Val­borg f. Larsen.

Student (Haderslev) 1926; cand. jur. 1933; Landsretssagfører 1937; Højeste­retssagfører 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Sagfører-foreningen af 1924, 1943-47; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Vejen Trælast­handel, for Akts. Tagpapfabrikken Phønix og for Akts. Union mekaniske Værksteder.

Adresse: Parkvænget 17, Charlotten-lund.

GERSTOFT   Jacob Oberstløjtnant, R. DM., HTH.; f. 30. Aug. 1891 i Stå by, Ringkøbing Amt; Søn af Lærer Jørgen Jørgensen og Hustru Kathrine f. Jacob­sen; gift (23. Juni 1943) m. Læge Gerda Sclmltz G., f. 2. Nov. 1902 i Hesse! ager, Datter af Overlæge Thomas Sclmltz (død 1942, se Kraks Blaa Bo? 1941) og Hustru Marie f. Engelsen (dør! 1943).

Student (Th. Langs Skole, Silkeborg! 1912; Sekondløjtnant 1915; Premjer løjtnant 1916; Kaptajn 1930; Batteri­chef 1930-36; Lærer ved Artilleriskyde­skolen 1936-42; Tjeneste ved det fran­ske Luiftværnsartilleri i 1938: Tjeneste­rejse ti! Tyskland i 1940; Lærer ved Officersskolens artilleritaktiske og vaa-bentekniske Kursus 1941-42: Oberstløjt­nant og Chef for 14. Artilleriafdelirig 1942; CLef for 13. Artilleriafdeling 1945: Afsked 1949.

Sekretær i Foreningen til den leillc ITesteavls Fremme fra 1949.

Har skrevet en Række faglige Ar­tikler i Tidsskrifter og talrige Kroni-ker nf militært Indhold i Berlinske Tidende.

Adresse :  Ordrup Jagtv. 15,  Charlottl.

423

Gies

GETTRUP   A C Sognepræst; f. 12. Nov. 1896 i Kbhvn.; Søn af Bogholder Lars Jensen (død 1901) og Hustru Else Marie Gettrup f. Dyhrberg (død 1945); gift (22. Okt. 1931) m. Else G., f. 5. Juni 1906 i Hellerup. Datter af Hovedbog­holder Ejnar Carl Petersen og Hustru Agnes f. Endorph.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1915; cand. theol. 1922; Sekondløjtnant ved 1. Bataillon 1925; Sekretær i K.F.U.M.'s Centralforening i Kbhvn. 1924-33; Sog­nepræst i Tryggelev-Fodslette 1933; i Stenstrup-Lundo 1941

Medlem af K.F.U.M. og K.F.U.K.s Fællesbestyrelse 1930; Landsformand for K.F.U.M. i Danmark 1943.

Adresse: Stenstrup, Fyn.

GIANELLI Alfred Direktør; f. 15. Marts 1904 i Kbhvn.; Søn af Restauratør C Gianelli (død 1908) og Hustru f. Ring; gift (16. Dec. 1934) m. Ruth G., f. 30. Juli 1907 i Haslev, Datter af Snedker­mester P Hansen og Hustru f. Jensen.

Uddannelse i Smørbranchen; Fuld­mægtig i Dauish Dairies 1932, Direktør sammesteds 1937; Transla-tøreks. 1934.

Adresse: Ellemosev. 88. Hellerup.

GIDEON Henry Landsretssagfører; f. 9. Dec. 1893 i Aakirkeby; Søn af Købmand L Gideon og Hustru Caroline f. Vest; gift (5. Maj 1922) m. Vibeke G., f. 23. Okt. 1902 i Kbhvn., Datter af Premier­løjtnant A F Glandt (død 1914) og Hu-stru Alma f. Kruse.

Student (Rønne) 1913; cand. jur. 1919; Sekretær i Skattedepartementet 1919-24; Landsretssagfører i Kbhvn. 1923; i Ny­købing S. fra 1925.

Formand fur Foreningen af yngre Ju­rister (nu Juristforbundot) 1921-23, for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1923-27, for Nykøbing Skytteforening, for Nykøbing Venstreforening, for Ven­stre i Holbæk Amt og for Interessent­selskabet Grønnehaveselskabet; Næst­formand for Odsherreds Brandassurance-forening; Medlem af Byraadet fra 1934, af Forretningsudvalget for Venstre i Odsuerredkredscn, af Bestyrelsen for Holbæk Amtstidende og af Kredsbesty-relsen for 2. Sa^førerkreds fra 1943; ved flere Folketingsvalg Kandidat for Venstre i Holbækkredsen; Redaktør af Ugebladet Dansk Folkestyre 1927-30: Distriktschef i Frihedsbevægelsen for Nykøbing S. og det nordlige Odsherred W 1945, Medlem af Lokalkomiteen for Nykøbing S. og Odsherred. Adresse : Nykøbing S.

GIERSING   Alf Oberst, Kammerherre, K'.DM.HTH.MfDR.p.p.; f. 24. Dec. 1882 i Viborg; Søn af Rektor Frode Giersing

(duel   1918,    se   Kraks   Blaa  Bog  1917)

og Hustru Elisabeth f. Aggersborg (død 1939); gift (14. Juli 1916) m. Ruth G., f. 30. Marts i Kbhvn., Datter af Gros­serer C Moresco (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Else f. Lang­held (død 1924).

Student (1901); Sekondløjtnant 1904; Premierløjtnant ved 2. Dragonregiment 8. A.; i Generalstaben 1913-16; Ritme-»ter og Chef for Gardehusarregimen­tets 1. Eskadron 1916; Stabschef hos Hyttergeneralen 1921-30: Tjenesterejser til England, Holland og Sverige i 1925-26 og -27; Oberstløjtnant og Chef for Rytteriets Befalingsmandsskoler 1930. tillige Chef for Rideskolen 1932; Obersl og Chef for Gardehasarregimentet 1934; Afsked 1942.

Ejer af Davrup Hovedgaard  1942

Udenl. Ordener: B.K.4.; N.St.O.2'., S.Sv.2'.

Adresse :  Davrup  Hovedgaard pr. Jyderup.

GIERSING  Jons. Overretssagfører; f 18. Novbr. 1872 i Odense; Søn af Skole­bestyrer F Giersing (død 1885) og Hu stru Cathrine f. Duseberg (død 1920), gift 1. Gang (18. Maj 1905) m. Ellen Charlotte G,, f. 2. Marts 1871 i Gjer-lev, død 1922, Datter af Læge K J Neergaard (død 1902) og Hustru Marie f. Brodereen (død 1907); gift 2. Gang (2. Juli 1926) m. Augusta Margrethe Mathilde G., f. 2. April 1879, Datter af Proprietær C Koefoed (død 1907) og Hustru Charlott« Marie f. Erichsen (d«d 1936).

Student (Odense) 1891; cand. jur. 1857, Overretssagfører 1902.

Formand for og Æresmedlem al Kbhvns Skakforening; Revisor i Kbhvns Brandforsikring, i Forsikrings Akts. National og i Arbejdernes Byggefor­ening.

Indehaver af den Oollijnske Guld­medalje.

Adresse : N-Voldg. 50, Kbhvn. K. GIESE Hjalmar Amtslæge, Dr. med.. R.DM.: f. 2. Febr. 1878 i Kbhvn.; Søn af Boghandler A A A Giese og Hustru f. Thestrup; gift (17. Sept. 1909) m. Alma G., f. 15. Aug. 1881 i Vording­borg, Daner af Bankdirektør Emil Meisner og Hustru f. Sander.

Student (Efterslægtens Skole) 1896; med. Eks. 1903; Reservelæge ved Bleg-damshospitalet 1909-14; Studierejse i Tyskland og Østrig 1912; Amts- og Kredslæge paa Bornholm 1915; Dr. med. s. A. (Disputats om Bordet« Bacil); Amts- og Kredslæge i Hillerød 1926-48.

Adresse :  Hillerød.

GIESE Valdemar fh. Landsdommer, K1 DM.; f. 10. Sept. 1875 paa Frdbg.; Søn af Kommunelærer Th. E Giese (død

Gies

J24

1914) og Hustru Marie f. Berg (død 1914); gift (30. Juni 1943) m. Elisabeth G., f. Bech, f. 22. April 1887 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. jur. 1900; Sagførerfuldmægtig 1900-09; Assistent i Justitsministeriet 1904; Sekretær i Overyærgeraadet 1910; Fuldmægtig i Justitsministeriet og Ekspeditionssekretær i Overværgeraadet 1912-22; tung. Kontorchef i Direktoratet for Fængselsvæsenet 1915-21; Dommer i Østre Landsret 1922-45.

Adresse: Alhambrav. IS, Kbhvn. V.

GILBERT-JESPERSEN Holger kgl. Ka­pelmusikus; f. 22. Sept. 1890 i Ordrup; Søn af Læge Gilbert Jespersen (død 1928) og Hustru Malerinden Anne Ma­rie G. J., f. Bruun (død 1925).

Uddannelse paa Det k<*l. danske Mu­sikkonservatorium og senere i Paris hos Adolphe Hennebains & Philippe Gau-bert; ansat i Det kgl. Kapel fra 1927; Lærer ved Det kgl. danske Musikkon­servatorium.

Adresse: Adelg. 108, Kbhvn. K.

GIMSING Th. Kontorchef; f. 16. Maj 1902 i Holstebro; Søn af Distriktslæge Peter Gimsing (død 1912) og Hustru Dagmar f. Faber (død 1943); gift (22. Okt. 1931) m. Sigrid G., f. 17. Juni 1906 i Gedved, Datter af fh. Minister Semi­narieforstander J Byskov (se denne).

Student (Th. Langs Skole, Silkeborg) 1921; cand. jnr. 1927; Sagførerfuldmæg­tig i Svendborg 1927; fung. Sekretær i Undervisningsministeriet 1928, Sekretær 1931, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionsse­kretær 1944, Kontorchef 1949.

Sekretær og Kasserer ved Danmarks Tandlægehøjskole 1930-39; Sekretær ved Undervisningsministeriets staaende raad-givende Udvalg vedr. Uddeling af Stats­ydelse til skønlitterære Forfattere; For­mand for Prøveudvalget for Optagelse i Mellemskolen 1949; Sekretær og Kasse­rer ved Museet i Liselund gamle Slot fra 1938.

Har udgivet Kommentar til Lønnings-loven af 12. Juli 1946.

Udenl. Ordener: Le.S.4.; U.F.4.

Adresse.: LI. Fredensv. 6. Charlott!.

GJALDBÆK J K Apoteker, Dr. pharm.; f 12. Jan. 1888 i Ulfborg; Søn af Lærer J P Gjaldbæk (død 192«) og Hustru Birthe Marie f. Jensen Kjær; gift (31. Maj 1914) m. Ellen Kirstine G., f. 4. Maj 1889 i Taarbæk, Datter af Sko­magermester P C Hansen (død 1902) og Hustru Ellen f. Jensen (død 1916).

Discipel paa Dom-Apoteket i Roskilde og paa Set. Pauls Apotek i Aarhus; cand. pharm. 1909; ansat ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1909-31. Assistent ved det dyrefysiologiske La­boratorium 1909-13, ved det kemiske La-

boratorium 1913-22, Bestyrer af Hajsko­lens Apotek 1919-31, Assistent ved det farmakologiske Laboratorium 1922-31; Manuduktør 1912-19; Apoteker paa Ama­gerbro Apotek fra 1931.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Sel­skabs Guldmedalje 1938; Dr. pharm.h.c. ved Danmarks farmaceutiske Højskole 1944.

Censor ved farmaceutisk Kandidateks­amen ; Medlem af Bestyrelsen for Dan­marks Apotekerforening 1933-36 og Med­lem af denne Forenings DAK-Udvalg 1932-42.

Har skrevet Afhandlinger om kemiske og farmaceutiske Emner i danske og udenlandske Tidsskrifter; Hedaktor af Dansk Tidsskrift for Farmaci 1926-27.

Adresse: Nordkrog 19, Hellerup.

GJEDSTED JENSEN Axel Forbundsfor­mand; f. 19. April 1890 i Aarhus; Søn af Farver Frands Peter Jensen (dørt 1919); gift (24. Marts 1914) m. Karen Marie G-J., f. 22. Febr. 1891 i Kolding, Datter af Kedelrenser Geert Hansen (død 1938).

I Lære som Dugmager paa Holm & Voigts Klædefabrik i Aarhus 1904-08.

Formand for Textilarbejdernes Fag­forening i Thisted 1911 og for samme Fagforening i Kolding 1919; Formand for Fagoppositionens Sammenslutning i Danmark 1919-22; Kasserer for Textil­arbejdernes Fagforening af 1873 i Kbhvn. 1922-38; Formand for Dansk tpx tilarbejderforbund fra 1938; Medlem af Forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danmark og af Forret­ningsudvalget og Generalraadet for Tex­tilarbejdernes Internationale; Medlem af Arbejdsraadet og af Arbejdsnævnet; Næstformand i Bestyrelsen for Dan­marks Textilfagskole; Medlem af Be­styrelsen for Kbhvns Boldspil Union 1938-40.

Adresse:  Peter Bangs V. 117, Kbhvn. F.

GJELLERUP   Chr. P Direktør, cand. polyt.; f. 2. Febr. 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C P Gjellerup (død 1910) og Hustru Margarete f. Bech (død 1933); gift 1. Gang (28. Juni 1912) m. Ada G.. f. 25. Marts 1880, død 1931, Datter af Skovrider Otto Bloch og Hustru Anna f. Nordlund; 2. Gang (27. Juni 1944) m. Gudrun G., f. ^. Jan. 1903, Datter af Bogholder William Charles Hansen (død 1935) og Hustru Emily Johanne. Student 1897; cand. polyt. 1904; ansat ved Dansk Selskab for Fabrikation af Gasmaalere og Værkmateriel (senere: Akts. Dansk Maalerfabrik) 1904; Ud­dannelse i Paris 1904-05; Direktør ved Fabrikken 1908-38; Kommitteret i Akts. P W Hallengreen & Søn fra 1938.

Medlem »f Bestyrelsen for Bliikvare-fabrikantforendnge>n 1911, Formand iSd* 36 og Æresmedlem af samme fra 1937; Medlem af Forretningsudvalget i Jern-og Metalindustriens Sammenslutning 1918-37.

Adresse :  GI. Kongev. 163, Kbhvn.  V.

GJELLERUP Ragnhild Fabricius By­retsdommer; f. 25. Marts 1896 i Kbhvn.;

Datter af Løjtnant, fh. Forstander C C S Fabricius (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Christiane f. Knud­sen (død 1924); gift (27. Febr. 1922) m. Grosserer H O Gjellerup, f. 20. Sept. 1883, Søn af Grosserer C P Gjellerup

(død   1910)   og   Hustru   Margarete   f.

Bech  (død  1933).

Student (Karen Kjærs Skole) 1916; cand. jur. 1922; Sekretær i Kbhvns Byret 1923, i Skifteretten 1927; Byrets­dommer 1934; tillige Næstformand for Boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1945, Formand 1946 og Formand for Voldgiftsretten vedr. Beskyttelse af Er­hvervsvirksomheder i lejet Ejendom i Kbhivn m. v.; Formand for Kødnævnet af 1947.

Næstformand i Danske Kvinders Sam­fundstjeneste af 1940.

Adresse:   Frederiksborgg.   50, Kbhvn.  K.

GJELSTRUP   P C Seminarieforstander, K.; f. 19. Okt. 1888 i Lemvig; Sen af Avlsbruger A C Gjelstrup (død 1937) og Hustru Marie f. Jensen (død 1946); ugift.

Student (Odense Katedralskole) 1907; cand. theol. 1914; Sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1915; Kalds-kapellan i Ringsted-Benløse 1916; For­stander for Nørre Nissum Seminarium fra 1919.

Har skrevet • Nørre Nissum Semina­rium 1892-1942.

Adresse:    Nørre   Nissum.

GJERLEV    Aage Riohter Stabsinten-dant, K = .I)M.. I1TII.; f. 9. Febr. 1890 i Maribo; Søn af Lærer Jørgen Gjerlev (død 1943) og Hustru Regine f. Petersen (død 1932); gift (17. Marts 1917) m. Inger Mario G., f. 4. Juni i Roskilde, Datter af Sparekassekasserer Anders Jensen (død 1929) og Hustru Inger f. Scheel.

Uddannet i Lollands Handels- og Landbrngsbank, Nakskov. Indtraadt i Forpie j ninjr8korpset 19(10; Reserveinten-dant 1912; Intendant 1913; Overinten-dant 1923; Stabsintendanit 1932; Divi-sionsintendant ved Jydske Division fra 1932; ligestillet med Oberst 1937; Kom­mitteret ved den militære Klædefabrik 1938; Direktør for samme 1942.

Medforfatter af den militære Klæde­fabriks Jubilæumsskrift (1949).

Adresse : Nyvej 12 A, Kbhvn. V.

GJERLØV-KNUDSEN C O Arkitekt, U f. 28. Jan. 1892 i Horsens; Sen af Sag­fører C J Knudsen (død 1936) og Hustru Jenny f. Gjerløv (død 1936); gift 1. Gang (29. Juni 1926, Ægteskabet op­løst 1943) m. Ellen G-K, f. 20. Okt. 1896 paa Frdbg., Datter af Skoleinspek­tør Georg Vogel-Jørgensen (død 1907) og Hustru Anna f. Hoffmann (død 1941); 2. Gang (16. Juli 1943) m. Vi­beke G-K., f. 12. Febr. 1910 i Hellerup, Datter af Arkitekt Alfred J F Brandt (død 1937) og Hustru Olga f. Rye-Lassen (død 1943).

Student 1912; cand. phil. 1913, Af­gang fra Det tekniske Selskabs Skole 1917, fra Kunstakademiets Arkitektur­skole 1923; Arkitekt for den danske Stal« Deltagelse i den internationale Byplanudstilling i Gøteborg 1923; Lek t/or i Hushygning og Byplanlægning ved Den polytekniske Læreanstalt 1936, Do­cent 1946: Medlem af Statens Material-prøveraad fra 1936.

Har bl. a. opført Fabriks- og Kontor­bygninger for Firmaet C I Aggerbeck i Horsens, en Gymnastikbygning for Horsens private Realskole, „Danmark? Akvarium" i Charlottenlund, en Admi­nistrationsbygning for Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet i Kbhvn. samt en Del Villaer og Landhuse; op­fører fra 1929 Den polytekniske Lære­anstalt ved Øster Voldgade.

Har udgivet: „Er en rationel Kunst undervisning mnligP" (1925), „Byplan-opgaver" (1944); „Formlære i Forbin rtelse med Bygningskunst" (1945); Hus-bygningsteknik (s. in. H Bonnesen. 1948); Byplanlægning (1949); Arbejder om specielle Bolig- og Sanatqrietyper, G-K.-Terrassebygninger og dertilhørende Byplaner samt Artikler i inden- i.c udenlandske Fagtidsskrifter.

Adresse : Ø.-Voldg.  10, Kbhvn. K.

GJERSTRUP    Guno Fængselsinspektør, f. 5. Febr. 1909 i Kbhvn.; Søn af Ba­germester Gustav Gjerstrup (død 1945) og Hustru Carla f. Hansen; gift (16. Juli 1935) m. Else G., f. 25. Sept. 1908 i Charlottenlund, Datter af Prokurist i Landmandsbanken Hugo Møller og Hu­stru Olga f. Muller.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1927; cand. jur. 1933; Sagførerfuldmæg­tig i Nakskov, Hillerød og Kbhvn. 1933-34; juridisk Medarbejder i Dansk Spare-og Byggeforening 1934-35; ansat i Fæng­selsvæsenet fra 1936; Sekretær ved Sta­tens Arbejdshus i S-Omme s. A. Vice-fængselsinspektør 1939; Leder af den danske Forvaltning i Horserødlojren og

Gjer     ___________________

Frøslevlejren 1943. kst. Fængselsinspek­tør ved Straffeléjren  i  Faarhus 1945.

Adresse : Straffeléjren, Faarhus.

GJERSØE Sigurd Direktør, Civilinge­niør; f. 14. Marts 1900 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sophus Gjersøe (død 1936) og Hustru Karen f. Hansen (død 1930); gift m. Lillian U., f. 18. Dec. i Nice, Datter af Direktør Carl Salomonsen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hu­stru Paula f. Weimann.

Student (Østre Borgerdydskole) 1918: cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1923; Ingeniør i Firmaet Kampmann, Kier-ulff & Saxild 1923-27; i Tyrkiet for (len svensk-danske Gruppe for Bygning af Jernbaner og Havne (Nydqvist & Holm, Saabyo & Lercho og Kampsax) 1927-37; Leder af Gruppens Entreprenørvirksom-lied 1928-34; Direktør for Jernbanean-lægene i Tyrkiet 1934-37; Direktør for Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphos-phat-Fabrik 1937-43, adm. Direktør 1944-45; Formand i Bestyrelsen og adm. Di­rektør for Akte. De Dansko Cichoriefa-briker, C F Rich & Sønner Akts., Akts. C F Eich & Sønner's Handelskompagni „Mercantila", Akts. De forenede Kaffe­surrogat- og Cichoriefabriker, Akts. De forenede C'iclioriolørrerier og Ejendoms-akts. „Gorm" fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bur-meister   &  Wain's   Maskin-   og   Skibs­byggeri fra 1940 og af Landbrugsmini­steriets Gødningsnævn 1942-45; Næstfor­mand   i   Bestyrelsen   for Selskabet   for industriel  Udvikling   1943-47,     Formand 1947-49; Medlem af Repræsentantskabet for  Dansk Ingeniørforening  1945-49.  al   ! Bestyrelsen for Aarhus Oliefabrik, Akts.   j fra 1946. for Akts. Det danske Mælke-Compagni,  for The Canned Cream and Milk   Company   Akts.,   Odense   og   for The Canned Cream and Milk Company af 1947, Akts., Holstebro fra 1948; Stif­ter af  og Formand i  Bestyrelsen   for Akts.  Reichardt  Chokolade   Fabrik   af 1948;  Formand  i  Bestyrelsen  for Akts. Dansk Delikatesse Kompagni  (Dadeko) og for Børnehaven Lyshøj.

Adresse : Basnæs pr. Skælskør.

GJERULFF Theodor Landsdommer, R.; f. 28. Marts 1906 i Aarhus; Søn af Køb­mand Johannes Gjorulff (død 1946) ox Hustru Anna Frederikke f. Gislinge; gift (4. Dec. 1936) m. Inger G., f. 19. Juli 1911 i Aarhus, Datter af Bane­ingeniør Vilhelm Vetli (død 1935, i>o Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Mår', f West.

Student  (Aarhus Katedralskole)   1924; [

cand.   jur.  1930;   Dommerfuldmægtig   i |

Holbæk 1931: fnng. Sekretær i Justits- l

ministeriet 1933:   udnævnt   1934;   tillige i

tung. Sekretær  ved  Statspolitiet  1934-38 j    og   hos   Rigspolitichefen   1938-39;   Fuld-i    mægtig i Justitsministeriet 1939;  tillige kst. Dommer i Nordre Birk 1939; Dom­mer i Vestre Landeret 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Dim dan­ske Dommerforenine 1947.

Adresse:  Viborg.

GJESAGER    M Urmager, Oldermand, R.p.p.; f. 23. Maj 1885 j Skanderborg; Søn af Gaardejer Carl Madsen (død 1914) og Hustru Signe f. Jensen; giti (24. Dec. 1911) m. Ella Sarine G., f. 18 Dec. 1889, Datter af Vognmand Jens Madsen (død 1890) og Hustru Anne f. Rasmussen (død 1937).

Udlært som Urmager i Skanderborg; derefter ansat ved Faget i 4 Aar i Tyskland og i 2 Aar i Schweiz; eta­bleret i Kbhvn. 1910.

Bisidder   i   Urmagerlauget   i   Kbhvn. 1920,  Viceoldermand  1934-46,  Oldermand 1946;   Formand   i   Bestyrelsen   for   Den danske   Urmagerskole  fra  1922  og   fur NævningegrimdlisteudvalKet  for 9. Kreds fra   1929;   Medlem   af   Bestyrelsen   for Skandinavisk  Urmagerforbund fra 1932, af Hovedbestyrelsen  for  Haandværkets Fællesrepræsentation fra 1936 og af Stå-j     tens  Skoleraad   for  Haandværkerunder-visningen  fra 1936;  Formand  for  Fag­skolernes Fællesrepræsentation  fra 1936. Udenl. Orden : Fi.L.31. Adresse-  Oxford  Allé 44.  Kbhvn.  S

GJESSING   Asger   Direktør,   R.p.p.;   f 8. Dec. 1887 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H   J   Gjessing   (død   1929)   og   Hustru Karen Margrete f. Stadfeldt  (død 1933); gift (15. Febr. 1917) m. Geneviéve Bilis G., f. 1. Aug. 1891 i New York, Datter ar  Joseph  de   Novallo   og   Hustru   Ve-rena f. Baebler.

Brockske Handelsskolers Højskole 1906; i Hamborg 1908-09; i Alexandria (til­lige honorær dansk Konsul) 1909-14; atter i Hamborg 1914-16; i Kbhvn. 1916 18; Rejse til Østen 1919-20; i New York 1920-23; Direktør for Akts. Jacob Holm & Sønners Fabriker fra 1924. Udenl. Orden: T.O.4. Adresse: Sigridsv. 15, Hellerup.

GJESSING Asger Bo Hypotekforenings-direktør, Landsretssagfører, R.p.p.; f. 2. Sept. 1895 i Randers; Søn af Direktør Aage Gjessing- (dåd 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og- Hustru Anna f. Friis (død 1935); gift (21. Okt. 1920) m. Eva G., f. 14. Febr. 1901. Datter aif Skibsreder V F C Stf-cn (død 1947) ok Hustru Emilie f. Birch (død 1948).

Student (Østre Borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1918; Landsretssagfører 1928; Direktør i Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­domme i Kbhvn. og Omegn 1932.

427

Gtah

Formand for Understøttelsesselskabet for trængende Kontorbetjente og disses Enker samt for Hypotekforeningernes staaende Udvalg; Medlem af Bestyrel­sen for Laanefonden af 1940; Formand • for Akts. 'Wiibroes Bryggeri.

Udenl,  Orden :  8.N.3.

Adresse: Heslehøj Allé 6, Hellerup.

Sommerbolig: Rervig.

GJESSING Hakon fli. Dommer, R.DM.; "   f. 26.  Jan. 1867 i Tønder; Søn af Ad­vokat, Notar G Gjessing (død 1882) og Hustru   Frida   f.   Lassen   (død   1907); gift   (29.  April  1909)   m.  Ctarfetine G., f. 14. Dec. 1872 i Aarhus, Datter af Rit­mester M Rahbek (død 1911) og Bustrn Johanne f. Jensen.

Student (Ribe) 1885; cand. jur. 1892; Fuldmægtig ved Gjørding Malt Herre­der 1892; Amtsfuldmægtig i Rønne 1896; Byfogedfuldmægtig i Randers 1897, i Viborg 1903; Byfoged i Kal-lundborg 1914; folkevalgt Borgmester i Kallundborg Købstad 1918; Politimester i Kallundborg Købstad, Arts-Skippdnge Herreder m. v. 1919; Dommer i Tønder Købstad med Tander, Højer og Sloge Herreder 1920-37.

Adresse: Havsgaardsv. 16, Hellerup.

GJESSING Harald fh. Byretsdommer, R.DM.p.p.: f. 29. April 1872 i Tander; Søn af Advokat, Notar G iGjessing (død 1882) og Hustru Frida f. Lassen (død 1907); ngift.

Student (Ribe) 1890; cand. jur. 1697; Fuldmægtig i Frederikshavn og ved Lollands Nørre Herred; Assistent i Landsover- samt Hof- og Stadsretten. Fuldmægtig i Kbhvns Byrets Pante- og Brevskriverkontar 1919-22; Pante- og Brev­skriver 1922-26; Byretedommer 1927-42.

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse : Slotsv. 47, Charlottenlund.

GJØRUP Frederik Vilhelm Landsrets­sagfører, Klosterforvalter; f. 1890 i Her­ning; Søn af Apoteker F V Gjørnp (død 1924) ug Hustru Andrea Kathrine f. Kiær (død 1918); gift (1924) m. Inge­borg G., f. 1891 i Kbhvn., Datter ai Købmand Jacob Schmidth (død 1929) og Hustru Cathrine f. 'WUdtsohutz-Jes-sen.

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1914; Byfogedfuldmægtig i Viborg 1914; Herredsfuldmægtig i Kellerup 1917; Bir­kefuldmægtig paa Frdbg. 1919; Sekre­tær i Lensnævnet 1921-30; Landsretssag­fører 1929; Klosterforvalter ved Vemme­tofte adelige Jomfrukloster 1935; Med­lem af Vemmetofte Sogneraad.

Adresse:  Vemmetofte pr.  Fakse.

GLAHDER  Jørgen Ordbogsredaktør; f. 24.  Juli 1892  i  Kbhvn.;   Søn af  Dom­kantor Ernst Hansen (død 1947) og Hu­stru   Nanna  f.   Olsen   (død   1947);   gilt

(19. Juni 1920) m. Olga G., f. 22. Aug 1892 i Fuglebjærg, Datter af Postmestei Per Estrup (død 1919) og Hustru Aga-the f. Vibe Hastrup (død 1933).

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. mag. 1916; ansat som Medarbej­der ved Den Danske Ordbog 1912, Red­aktør 1916; Sekretær i Undervisnings­ministeriets Retskrivningsudvalg fra 1920; Lærer ved Det Trierske Faglærer-og Faglærerindekursus fra 1929; Censor i 'Dansk ved Skoleembedseksamen ved Kbhvns og Aarhus Universiteter fru 1939 samt ved Lærereksamen fra 1942.

Medstifter af Selskab for nordisk Fi­lologi 1912, Medlem af Bestyrelsen 1912-13 og Formand for samme 1921-24; Med­lem af Det Danske Sprog- & Littera­turselskab 1918, Medlem af Bestyrelsen for samme fra 1931; Medlem af Besty-reisen for Terminologicentralen 1944; Medlem af Retskrivningsordbo.ffsudval-get 1948 ug af Foreningen Nordens Sprognævn 1947.

Har udgivet: J H Bredsdorffs Ud­valgte Afhandlinger (1933); forskellige

:     andre  filologiske   Udgiverarbejder.   Re-

!     daktør   af   Dansk  Retskrivningsordbog. Adresse: Kochsv. 25, Kbhvn. V,

:

GLAHN   Grete Skoledirektør; f.  5. Jan.

:     1892 i Give; Datter af Gaardbestyrer Frederik Glahn (død 1928) og Hustru

;     Metro Marie f.  Hastrup   (d»d 1947).

]        Kommunelærerindeeks.   1914;    Statens

!     Lærerhøjskoles eetaarige Kursus 1922; Studieophold ved Woodbrook College i England 1931; Genéveskolens 3 Maane-ders Uddannelse 1937; Den danske Fol­keskoles Repræsentant ved et 6 Ugern U.N.E.S.C.O. seminar i Paris 1947; Ti­melærerinde ved Vejle kommunale Sko­levæsen 1918; Overlærer ved Sønder-marksskolen i Vejle 1942; Skoledirektør i Vejle 1947.

Formand for „Børnenes Vel" ; Med­lem af Bestyrelsen for Asylet; Formand for Lokalkomitéen for „Red Barnet" i Vejle og Medlem af Landskomitéen Medudgiver af ,,Købstadskolens Eni-nebog".

Udenl. Orden : N.O.N.4. Adresse: Worsaaesg. l, Vejle.

GLAHN Hans Egede Direktør, Civil­ingeniør, R.p.p.; f. 18. Juli 1891 i Kbhvn.; Søn af Mønstringsbestyrer, Kaptajn i Ø. K. Poul Egede Glalm (død 1923) og Hustru Thyra f. Johann-sen: gift (9. Dec. 1919) m. Bodil G., f. 26. Sept. 1891 i Nykøbing F., Datter af Købmand Gottlieb Heinrich Wesen-berg (død 1924) og Hustru Johanne Magdaiene f. Kronmann (død 1927)

Realrks. 1908; Afgangseks. fra Sø-vR'rnels Ingeniørelevskole 1915; Inge­niørassistent i Søværnet s. A.; tjenst-

Glah

4i;8

gårende Ingeniør ved Undervandsbaads-di visionen 1918-22; Marineingeniør 11 1919; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1925 ; teknisk Sekretær ved Dansk Stan-dardiseringsraad og Leder af dettes Virksomhed 1926, Direktør 1947; Leder af Industriraadets Kulfordelingskontor 1940; Medlem af Brændselsolienævnet 1946.

Deltog i Valkyriens Togt til Dansk Vestindien 1915-17 og i H. M. Kongens Hejse til Grønland 1921.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling 1951-38; Med­lem af Bestyrelsen for og Sekretær i Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 1930, Næstformand 1941, Formand 1945; Lægdommer ved Boligretten i Kbhvn., Frdbg. og Gentofte 1957; Sckreta:r i Laurits Andersens Fond 1938; Medlem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber 1937; Formand for Terminologi­centralen 1941; Medlem af Biblioteksud-valget for Danmarks tekniske Bibliotek 1948.

Redaktør af 5. Udgave af Meyers Va-releksikoii; Fagredaktør (Industriel Ud­vikling) ved „Ingeniøren" 1932-38.

Medudgiver af Teknisk Ordbog paa <le 3 Hovedsprog.

lidenl.   Orden :   S.V.3'.

Adresse : fiivindsv. 32, Charlotten-lund.

GLAHN   Hans Egede Kontorchef, il, S. 4. Maj 1891 i Assens; Søn af Drifts­bestyrer ved Sakskøbing Sukkerfabrik, Ingeniør Karl Glahn (død 1940) og Hu­stru Johanne f. Kønne (død 1941) ; gift (25. Maj 1923) m. Irmelin G., f. 13. Febr. 1895 i Kbhvn., Datter af Kompo­nisten f E Lange-Muller (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ruth, adopt. Block (død 1921).

Student (Sorø) 1910; cand. jur. 1916; Sekretær i Indenrigsministeriet 1919; FuMmægWg i Socialministeriet 1926, Ekspeditionssekretær 1931; Kontorchef i Landsnævnet for Børneforsorg 1938.

Overretssagfører (Beskikkelsen de-pon.) 1919; Sekretær i Overværgeraadet 1919-26 : Ekspeditionssekretær smstds. 1926-33 og i Landsnævnet for Børnefor­sorg 1933-38; kst. kgl. Borgmester i Aarhus 1937-38.

Næstformand tor Landsforeningen Tunghøres Vel 1954-56; Kasserer for de kgl. Døvstummeanstalter 1935-38; Kri­tisk Revisor ved de af Staten anerkendte private Skole- og Ungdomshjem 1939-43; Medlem af forskellige af Arbejds- og Socialministeriet nedsatte Udvalg ; Kom­missær l Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1943; Bestyrer

af Axel Bojes Legat; Legatværge for Partikulier Valdemar Buhls Minde­legat; Formand i Bestyrelsen for Etats-raad Nicolai Petersens Legat.

Har skrevet Artikler om Børneforsorg, Særforsorg m. v. i Socialt Tidsskrift, Kommunal Aarbog m. fl. ; Medarbej­der ved Den lille Salmonsen og ved Raunk jæra Konversations Leksikon ; Redaktør af Glahn-Samfundets Slægts-blad fra 1950; har endvidere skrevet Digtsamlingen Liljekonivaller (1948).

Adresse : Duntzfelte Allé 20, Hellerup.

GLAHN Holger Tandlæge; f. 26. Dec. 1885 pu Jrdbg. ; Søn af Provst, Sogne præst ved Frdbg. Kirke Otlo Vald. Glahn (død 1908) og Hustru JSllen f. Wiehe (død 1955); gift (22. Sept 1915) in. Duja G., f. 7. Marts 1894 i Lem i Salling, Datter af Sognepræst N K Munkebo (død 1935) og Hustru Magda f. Porep (død 1921).

Efter 4. Klasses Hovedeks. (Schnee-kloths Skole) i Kleinsmedelære 1903; Svendestykke (Sølvmed.) 1906; Tand-lægeeks. 1910; Vikar og Assistent i Danmark og Sverige 190143; Praksis i Kbhvn. fra 1913; Assistent ved Tand­lægeskolen 1915-18; Studierejser til Ber­lin, Rostock, Paris og Wien; deltog i Konkurrence om Professorat ved Tand­lægeskolen i Tandfyldningslære 1930.

Sekretær  i Kbhvns Tandlægeforening

1920-21   og i  Dansk   Tandlægeforenine

1921-26; iledlem af sammes Biblioteks-udvalg 1925-46 og Formand for Komi­téen fur Foreningens Fortsættelseskur­sus 1927-45; Sekretær i Skandinavisk Tandluigeforening 1926-59, derefter For­mand for samme 1939-46 og Præsident for Foreningens 28. Kongres i Kbhvn. 1946, Formand for Foreningens dansko Styrelsessektion fra 1946; Sekretær i Nordisk odontologisk Forening 1954-55 og i Dansk Forening for Børnetand­pleje fra 1935. Korresponderende Med­lem a.f Sydsvenska Tandlukaresallskapet og af Svenska Tandlåkaresallskapet ; Æresmedlem af Fmska-Tandlåkaresall-skapet og af Odonto'.ogiska Samfundet i Finland.

Har skrevet ifagvidenskabelige Artik­ler i danske, svenske og tyske Tids­skrifter : Medredaktør af Danske Tand­læger 1853-1930.

Udenl.  Ordener:  Fi.H.R.3'.; S.V.3'.

Adresse : Strandhøjsv. 23, Charlotten-lund.

GLAHN  Thorkil Sognepræst, II.- f. 23. Jan. 1888 paa Frdbg.; Søn af Provst, Sognepræst ved Frdbg. Kirke Otto Vald. Glahn (død 1908) og Hustru El­len f. Wiehe (død 1935); gift (18. Maj 1916) m. Else G., f. 4. Sept 1894 i Kbhvn., Datter af Gesandt Niels Høst

Glis

(se  denne)   og  Hustru   Louise   f.   Fus-sing.

Student (Schueekloths Skole) 1906; caud. theol. 1913; Sekretær i Danmarks kristelige Studenter! orbund 1913-16 •, ordineret Medhjælper ved Vor Frelsers Kirke i Vejle 1916-20, resid. Kapellan sammesteds 1920-21; Sognepræst i Boes-lunde 1921-26; resid. Kapellan ved Frdbg. Kirke 1926-34; Sognepræst ved Jesus-kirken i Valby fra 1934.

Formand for Santalmissionens Kreds­forbund for Kbhvn. og for Kbhvns Præ­stekonvent; Medlem af Bestyrelsen for K. F. U. M.'s Seminarium.

Medudgiver af Bibelhistorie for Mel­lemskolen, I Israels Folk, II Jesus og hans Apostle (1931); Bibelhistorie for folkeskolen. Fortællinger fra Bibelen (1932); Kirkehistorie til Skolebrug (1942); har skrevet Artikler i Kbhvns Stifts Aarbog (1944) og i Den danske Kirke under Besættelsen (1945).

Har oversat: F Halliday : Forsoning og Virkelighed (s. m. G Møller, 1927).

Adresse:   Søndermarksv.   9,   Kbhvn. Valby.

GLARBO   Henny Arkivar; f. 12. Okt. 1884 i Viborg; Datter af Sognepræst O N Glarbo (død 1916) og Hustru Louise f. Bruun (død 1923); ugift.

Faglæreriudeeks. 1907: Student (pri­vat dimit.) 1910; cand. mag. 1917; Læ­rerinde ved Slagelse private Realskole 1907-10, ved Ingrid Jespersens Skole, Kbhvn. 1912-21; Underarkivar i Rigs­arkivet 1919, Arkivar II 1931, Arkivar I 1938; flere Studierejser til Udlandet for Kommissionen til Registrering af Kilder til Danmarks Historie i Udlan­det.

Litterære Arbejder: En Adelsskole (1922); Bidrag til „Rom og Danmark" (1935) og til „Danske i Paris" (1936); Kilder til dansk Kunsthistorie i Rigs­arkivet (1939); Brevveksling mellem Or­la Lehinann og Constantin Hansen (1942); udgivet Fonden ad usus publicos 111 (1947); skrevet Afhandlinger og Ar­tikler især vedr. Danske i Udlandet.

Tagea  Brandts Rejselegat 1948.

Adresse: Livjægerg. 14, Kbhvn. Ø.

GLENTE Viggo Politimester; f. 2. Juni 1904 i Bindslev; Søn af Læge Axel Glente (død 1946) og Hustru Juliane f. Larsen (død 1929); gift (15. Nov. 1931) m. Anne Lise G., f. 22. Dec. 1908 i Kbhvn., Datter af Oberst Vilhelm Ro-the (død 1948) og Hustru Jenny f. Jen­sen (død 1910).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig i Haslev i 1928; Politifuldmægtig i Graasten s. A.; Dommerfuldmægtig i Faaborg1

1931; paany Politifuldmægtig i Graa-»teu 1932, i Sønderborg 1937, i Aarhus 1938; Politimester i Fjends m. fl. Her­reder, Viborg 1948.

Adresse :   Viborg.

GLINDEMANN-NIELSEN  Carl Profes­sor, Civilingeniør, R.; f. 19. Juli 1896 i Kbhvn.; Søn af Folketingsmand, Bor­gerrepræsentant, Købmand N C Glinde-mann Nielsen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Ella f. Sorterup; gift (16. Nov. 1946) m. Valborg G-N., 1. 21. Maj 1902 i Kbhvn., Datter af Maskinmester F V Madsen.

I Haandværkerlære 1912-15; exam. polyt. 1916; cand. polyt. (Maskininge­niør) 1921; Ingeniør i Akts. Atlas 1921-22, ved P Nordstens Maskinfabrik 1922-23; Assistent i Maskinkonstraktion ved Polyteknisk Læreanstalt 1923.-29; Lærer i Maskinisere og Elektroteknik ved den skandinaviske Bryggerhøjskole 1925-40, raadgivende ingeniørforretning fra 1926; Professor i Maskinlære ved Den polytekniske Læreanstalt fra 1929; Med­lem af Direktion og Skoleraad for Kbhvns Maskinistskole 1932-40 og af Maskinisteksamenskomjinissiouen tral940 ; kat. Direktør for Maskinistundervisnin­gen 1942-43.

Har udarbejdet Læremidler til Brug for Undervisning i teknisk Mekanik og Maskinisere og har skrevet Afhandlin­ger vedr. Maskinteknik i Fagtids­skrifter.

Adresse: Sølvg. 85 A, Kbhvn. K.

GUSTRUP Ola Købmand, Konsul, R.; f. 19. slui. 1874 i Ringkøbing; Søn al Købmand B Glistrup (død 1918) og Hu­stru Emma f. Andersen (død 1904) ; gift in. Anna. G., f. 9. Aug., Dalter af Køb­mand M Christensen (død 1902) og Hu­stru Ane Marie (død 1930).

Præliminæreksamen; Handelsuddan­nelse i Ringkøbing, Vejle, Tyskland og England; Borgerskab som Købmand i Ringkøbing fru 1900; tysk Konsul 1936-43.

Medlem af Bestyrelsen for Ringkø­bing Ilandelaf oreniing fra 1909 (For­mand fra 1921), for Ringkøbing In­dustriforening fra 1909 (Formand fra 1941) og for Ringkøbing Friboliger 1909-38- Medlem af Havneudvalget fra 1914, af' Byraadet 1914-29, af Bestyrelsen for Ringkøbiug-Ørnhøj Jernbane 1916-33, af Bestyrelsen for Ringkøbing Museum fra 1920 og af Ringkjøbing Landbobanks Bankraad fra 1921; Forligsmægler for Ringkøbing Købstad fra 1917; Stran-dingskommissionær; Medlem af Besty­relsen for Den jydske Handelsstands Centralforening fra 1933; Medlem af Handelsretten for Ringkøbing Købstad og Ulvborg Hind Herreder; Medlem af

Glis

430

Bestyrelsen for Den jydske Handelshøj­skole i Aarhus.

Adresse : Ringkøbing.

Sommerbolig: Søndervig pr. Ringkø­bing.

GLOB Johannes Kunstmaler; f. 24. Jan. 1882 i Nakskov; Søn al Skovfoged A P Andersen (død 1891) og Hustru Hede­vig f. Bramdt (død 1902); gift 1. Gang (10. April J908) m. Ingerid G., f. 9 Aug. 1890 i Kallundborg (Ægteskabet opløst), Datter af Grosserer Julius Meyer og Hustru f. Engel; gift 2. Gang m. Agnete G., f. 9. April 1899, Datter af Kunstmaler N P Mols (dåd 1921, se Krak? Blaa Bog 1921) og Hu­stru f. Krarup.

Elev af Kunstakademiet 1901-03; ud­stillede første Gang paa Charlottenborg 1905; Lærer paa Kunstakademiet 1909-20; Akademiets lille Guldmed. 1909, sto­re Guldmed. 1914; Medlem af Den Frie l dstilling fra 1917.

Hovedværker: Moderen (1905); Døden (1905); Ariadne (1909); Belisar (1911, Maribo Museum); Rispa (1912, Maribo Museum); Loke og Sigyn (1914); Jeftas Datter (1919); Portrætter af Forsvars­minister Klaus Berntsen, Landstings­mand C C Andersen, afd. Folketings­mand Hørdum, Direktør Daugaard-Jen-sen, Borgmester P C Christensen, Direk­tør Thorvald Madsen, Stiftamtmand. Kammerherre W Oxholm, H. K. II. Kronprins Frederik, Amlmand C Saxild, Civilingeniør T K Thomsen. Direktør Henry P Lading, Gaardejer Jacob Tve-degaard, Amtmand Kay Ulrich, Kong Christian X som Jæger (Jagt- og Skov­brugsmuseet), Direktør Einar Dessau; Selvportræt (Fyns Stifts Museum) • Portræt af en lille Pige (Maribo Mu­seum) ; Ung Pige, der syr (Kolding Mu­seum) : Selvportræt (Maribo Museum^: 'Pige fra Mols (Ribe Museum); Grafiske Arbejder i Nationalmuseet i Stockholm.

Adresse: Stenagerv. 13, Hellerup

GLOB P V Professor, Dr. phil.; f. 20. Febr. 1911 i Kalundborg; Søn af Kunst­maler Johannes Glob (se denne) og Hu-si ru Ingerid I. Meyer; gift (17. Maj 1939) m. Harriet G., f. 18. Aug. 1915 i S'.tllerød, Datter af Grosserer Heinrich Koupgtorff og Hustru Dagny f. Ilmn-niel Jensen.

Studenit (Lyngby Sfatøskolc) 1930; mag. art. (Forhistorisk Arkæologi) 1936; Dr. phil. 1945; Assistent ved Na­tionalmuseets OldMdsatfdeling 1934, In­spektor smstds 1937; Professor i nordisk Arkæologi og europæisk Forhistorie ved Aarhus Universitet 1949; deltog i „Tro-aarsekspeditionen til Nordøstørønland" 1932-33; har foretaget talrige Udgrav­ninger overalt i Danmark: udstillede

som  Maler paa  Kunstnernes Efteraars-udstilhng i Den Frie Udstilling 1934

Medlem af Gldekriftsalskabets Old­sags-Afdeling 1946 og af Repræsentant­skabet i Foreningen tdl Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1946.

Litterære Arbejder: Eskimo settle­ments in Kempe Fjord and King Oscar .Fjord (19J5); Studier over den jyske Eakeltgravskultur (Disputats, 1945* -Danske Oldtidsminder (1942, forøget Udg. 194«); Eskimo settlements in North-east Greenland (1946); Oldtid­minder i Kongens Lyngby og Dyre­haven (1948).

Adi-esfc : Malmmosev. 21, Holte.

GLOERFELTTARP Bror V V Under direktør, cand. polit.; f. 6. Jan. 1889 i Lyngby; Søn af Sognepræst I S Tarp (død 1922) og Hustru f. Gloerfelt- gift 1. Gang (31. Jan. 1915) m. Sigrid f. Hansen; gift 2. Gang (13. Aug. 1927) m. Kontorchef Kirsten G-T. (se denne) Student (Ribe) 1908; cand. polit. 1914; Sekretær, senere Kontorchef, i den over ordentlige Kommission 1914-21; Sekre­tær i Arbejdsløshedsinspektoratet 1915; Fuldmægtig smstds. 1919; Kontorchef i Store Nordiske Telegrafselskab 1921. Underdirektør 1946; Censor ved den øko­nomiske Eksamen ved Aarhus Univer­sitet 1939-45.

(Formand for Socialøkonomisk Sam­fund 1923-26; Medlem af Bestyrelsen for Akts. M I Ballins Sønners og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker.

Har skrevet: Produktionsprocessen jk de primitive Produktivitetslove   (Social­økonomisk  Samfunds  Festskrift,  1925): Den økonomisk definerede  Produktions­funktion   og   den   heterogene   Fremstil­lingsproces  (Nordisk Tidsskrift for tek­nisk Økonomi, 1937)  samt Afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift. Adresse : Skovv. 53, Gentofte.

GLOERFELT-TARP    Kirsten     Kontra chef,   cand.   polit.;   f.   1.   Dec.   1889   i Kbhvn.; Datter af Grosserer H J Gjes sing  (død  1929)  og  Hustru  Kamma  f Stadfeldt (død 1933); gift (13. Ang. 1927) m.   Underdirektør  Bror  V  V  Gloerfelf-Tarp   (se  denne).

Student (N Zahles Skole) 1909; cand. polit. 1915; Assistent i Arbejds- og Fa­briktilsynet 1916, Fabrikinspektør 1921, Kontorchef 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalraad fra 1925, For­mand 19J1-46; Medlem af Socialøkono misk Samfunds Bestyrelse 1926-28; Med­lem af Socialvirkes Bestyrelse 1928-32 (Formand i 1928): Medlem af Bestyrel­sen for Socialpolitisk Forening fra 1933; Formand for Danske Kvinders Sam fnndstjeneste af 1940; Medlem af deu

431____________________

danske Delegation til Arbejdskonferen-cen i Genéve 1927, 1928, 1929, 1935. 1936 og 1938 som teknisk Raadgiver for rle Regeringsdelegerede; Regeringsdelegeret ved Møde i Den internationale Arbejds­organisations Tekstilkomite i Bruxelles 1946 og i Genéve 1948 og Medlem af Ar­bejdsorganisationens Komite for Kvin­ders Arbejde. Talrige Artikler i Natio­naløkonomisk Tidsskrift og Socialt Tids­skrift; Redaktør af og Medforfatter til Bogen Kvinden i Samfundet (1938, en­gelsk Udg. 1939) og af Bogen Arbejder­beskyttelse (1943); Medlem af Folketin­get (Radikale Venstre) 1945.

Adresse.: Skovv. 53, Gentofte.

 GLUD Georg Kunstmaler; f. 18. Maj 1901 paa Frdbg.; Søn af Kunstmaler Wilfred Glud (død 1946) og Hustru Ros-sine f. Eriksen (død 1934); gift (17. Ju­ni 1923) m. Damefrisørmester Agnes G., f. 9. Marts 1889 i Kbhvn., Datter af Blikkenslager Johannes Hansen (død 1940) og Hustru Dagmar f. Harup (død 1945).

Uddannet paa Teknisk Skole og paa Kunstakademiet: udstillet paa Kunstner­nes Efteraarsudstilling første Gang 1919 og paa Foraarsudstillingen paa Charlot­tenborg 1925; tilknyttet Kunstnersam-menslutningen Kulingen fra 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Kulingen fra 1941 og af Bestyrelsen for Kunst for Varer.

Værker: Billeder fra Endelave, Figur­billeder og Træskulpturer.

Adresse: Graabynkev. 40, Kbhvn. Brh.

Sommerbolig : Endelave pr. Horsens.

GLUD Hans Direktør, Civilingeniør; f. 17. Sept. 1881 i Vejle- Søn af Blikken­slagermester II E Glud (død 1939) og Hustru Karen f. Petersen (død 1928); gift (7. Maj 1921) m. Inger G., f. 1. Marts 1894 i Kbhvn., Datter af Slagter­mester Sophus Arildsen (død 1918) oc Hustru Mathilde f. Hansen (død 1944)

Cand. polyt. 1907; Ingeniør i Fir­maet P A Pedersen, Kbhvn. 1907-08; Ingeniør i Akts. Glnd & Marstrand's Fabrikker 1908-14, teknisk Underdirek­tør 1914-39, Selskabets tekniske Direktør fra 1939.

Adresse : Fru Gyllembourgs V. 8. Kbhvn. F.

GLUD-JOHANSEN    S P Vicepolitiin­spektør, B.p.p.; f. 28. Jan. 1890 i Ham­mel; Søn af Gartner J P Johansen (død 1933) og Hustru Marie f. Qlud; gift (5. Nov. 1922) m. Esther G-J., f. 11. Febr. 1901 i Nakskov, Datter af Viktualiehandler A Hansen og Hustru Kirstine f. Lund.

Ansat i Kbhvns Politi 1912; til Op-dageleespolitiet 1917; Overbetjent 1927; Kriminalassistent 19S1; Politikommis­sær 1938; Souschef i Kbhvns Opdagel-

__________ __________Gold

sespoliti 19*1 •   Vicepolitiinspektør  1942. Udenl. Orden : S.N.3. Adresse: Drosselv. 68, Kbhvn. F. GO DS K   L   A   Forstander;  f.   15.  Febr.

1885 i Vejby i Salling; Søn af Skrædder Anton Godsk (død 1912) og Hustru Johanne f. Ludvigsen (død 1923); gift (27. Okt. 1908) m. Agnes G., f. 21. Jan.

1886 i Kaihave, Datter af Skrædder J P Mikkelsen (død 1938) og Hustru Ma­rie f. Christensen (død 1922).

Ved Landbrug til 1904; Lærereks. (Gedved) 1908; Lærer ved Gudmindrup Friskole i Odsherred 1908-12; Førstelæ­rer i Aale 1912-24; Bestyrer ved Nørre­gades Friskole i Odense 1924-32; For­stander for Den danske Andelsskole fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Aale Brugs­forening 1914-24 (Formand 1914-20), af Repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1921-23, af Bestyrelsen for sidstnævnte 1923-32, af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Akts. Fyns Forsamlingshus 1929-32 og af Memghedsraadet for Odense Valg­menighed 1930-36.

Har skrevet Afsnittet Brugsforenin­gerne (i Den danske Andelsbevægelse, 1928); Egen Produktion (1934); Vor Or­ganisation (s. m. G Poulsen, 1934); Brugsforeningsbevægelsens Grundprin­cipper (1941); Medudgiver og Medforfat­ter af Hans Janus Kring, Nogle Minde-blade (1927).

Adresse : Andelsskolen, Middelfart.

GODSKE-NIELSEN   Hakon Organist; f. 29. Sept. 1890 paa Resenborg; Søn af Valdemar Godske-Nielsen og Hustru Mathilde f. Langgaard (død 1915); ugift.

Elev af Det kgl. danske Musikkonser­vatorium 1919-13; fortsat Ilddannelse hos Carl Nielsen, Thomas Laub og Kar! Straube i Leipzig; Organist-Vikar ved Vor Frelsers Kirke 1911-17; Organist ved Christiansborg Slotskirke 1917-26, ved .fesuskirken fra 1926; Musiklærer ved Det kgl. Blindeinstitut fra 1926 og ved Det Trierske Faglærer- og Faglærer-indekursus fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Samfun­det Dansk Kirkesang 1936-42.

Har  s.  m.  Povl  Hamburger  udgivet en Harmonilære  (1939)   og en  Modula-tionslære (1941). Adresse: Classensg. 17 A, Kbhvn. Ø.

GOLDMANN   Henry Direktør, K'.DM.; f. 1. Dec. 1877 i Ærøskjøbing; Søn af Skibsmægler Hans Goldmann (død 1887) og Hustru Cathrine f. Erichsen (død 192«); gift (20. Sept. 1919) m. Austa G . f. 30. Marts 1875 paa Nøbøllegaard ved Holeby, død 1947, Datter af Proprie-

Gold_____________________

tær Erhard Frederiksen (død 1903) af Hustru Sigrid f. Topsfle (død 1925).

Student (Kolding) 1995: cand. ma$ (Matematik)1902; Lærer ved forskellige Skoler og Kursus samt Femmers Semi­narium 1905-28; Assistent i Statsanstalten for Livsforsikring 1904, Beregner 1917, tillige Underdirektør 1928, matematisk Direktør 19S2-47; Aktuar i Genforsik-ringsseiskabet Skandinavia 1911-43

Adresse: Overg. n. V. 11, Kbhvn. K.

GOLDSCHMIDT Albert Overretssagfø­rer; t. S. Febr. 1869 i Kbhvn.; Ben af Etateraad Julius M Goldschmidit (død 1908) og Hustru Frederikke f Levy (død 1888); gift (21. Nov. 1897) m. Ag­nes G., f. 18. Juli 1876 i Taarbæk, .Datter af Grosserer Adolph Seligmann (død 1912) og Hustru Viga f. Wagner (død 1924).

Student (Hanchs Skole) 1886; cand. j n r. 1891: Overretssagfører 18%; Med­hjælper ved Skifteretten i Kbhvn. 1917 •44.

Medlem af Det mosaiske Trossam­fund« Repræsentantskab og af Direk­tionen for Friskolen for Drengebarn af den mosaiske Tro og Carol1ne«kolen

1911-27; Formand for Direktionen for Friskolen for Drengebørn af den mo­saiske Tro 1927-39; Medlem af Skole-raadet for Ingrid Jespersens Skole

1912-40.

Adresse:   Nørreg.  33,   Kbhvn.  K.

Sommerbolig : Bukkeballev. 25. Rung sted Kyst.

GOLDSCHMIDT  Ernst Kunsthistoriker Maler-, f. i Kbhvn.; Søn af Direktør Selmar Goldschmidt (død 19221 og Hu stru Henriette (død 1919).

I Handelslære; uddannet som Maler paa Kunstakademiet, i Zahrtmanns Skole og i Paris; har udstillet paa de afvistes Udstilling, Charlottenborg. Den frie Udstilling; Medstifter af Grøn­ningen og udstillet der fra 1915, endvi­dere udstillet i Miinchen, i Stockholm. i Gøteborg og paa Unionalen samt i Forum 1929. Separatudstillinger i 1930 (Kunstforeningen) og i 1943. Har skre­vet Kritiker cg Kunstanmeldelser i Blade og Tidsskrifter, hovedsagelig i Politiken, fra 1906.

Har malet Portrætter (Sven Lange, Ann. Paasikivi, Harald Bohr m. fl ), Figurbilleder, nordsjællandske Landska­ber, Bro- og Bybilleder fra Nordfrank­rig, Billeder fra Banelegemet med Jern­banetog, Landskaber fra Nordsverige, Billeder bl. a. i Akademiska Foreningen i Lund, i Undervisningsministeriet, i Raadhuset i Aarhus, i Faaborg Museet, i Goteborg og Malmo Museum, i Natio­nalmuseet i Stockholm og i Kunstmu­seet i Kbhvn.

_____________________         432

Har skrevet: Det nye Knnstblad (1910-11); Dix eaux-fortes d'Oluf Hart-mann (1912); Frankrigs Malerkunst i 6 Bind : Indtil 17. Aarhundredes sidste Halvdel (1914); Overgangen til 18. Aar-hundrede. Omkring Watteau og Chardin (1924); Le peintre Pierre Subleyras, så vie, son Art (Paris 1925); Det attende Aarhundrede (1930); Det attende Aar­hundredes Anfægtelser og Tøven. Over­gangen til det nittende Aarhundrede (1934); David og hans Skole (1934); Del nittende Aarhundrede. De store Indivi­dualister (1938), Bogen om Chardin (Stockholm, 1945), Jean-Baptiste-Sim^on-Chardin (1947). Bugene Delacroix (19491 og Delacroix og Impressionismen (1949)

Medstifter af Foreningen Fransk Kunst 1918.

Har i de senere Aar mest boet i Frankrig.

Brev-Adresse : Kastelsv. 14, Kbhvn. Ø

GOLDSCHMIDT Valdemar B Bankdi­rektør; f. 15. Sept. 1878 i Kbhvn.; Søn af Etatsraad Martin Goldschmidt (død 1904) og Hustru Julie f. Friedlændcr (død 1931); gift (5. Juli 1905) m. Ulla Johanne G., f. 25. Marts 1885, død 1946, Datter af Bankier Laurids Bing (d«d 1903) og Hustru Amalie f. Bendix (død 1933).

Student fra Slomanns Skole; canrt. phil.: ansat hos Kornfirmaet Wm. TT Smith, Bankfirmaet D B Adler & Co , Dresdner Bank, London, o? A Delportn & Cie, Paris; Chef for D B Adler K Co. 1904-24: Leder af D B Adler A Co., Bankakts. 1924-48.

Formand for Direktionen for Caro­lineskolen og for Asyl og Børnehave for jødiske Børn 1916-38, Medlem af Bestyrelsen for Porcelainsfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/8, for Akts. Det Britiske Kabel Comp., for Grosserer Gustav Heckshers Legat ns for Panirhandler Adolf Levison og Hu­strus Legat.

Adresse : Raaige>v. 8, Hellprup. GORDING Kristen Arkitekt, R.; f. 17. April 1880 i Vodstrup, Mors; Søn af Gaarriejer Niels Kristensen og Hustru Edel f. Nielsen; gift (30. April 1909) m. Ingeborg G., f. 11. Okt i Kbhvn.. Datter af Modellør H Ancker (død 1895) og Hustru Augusta f. Westergren (død 1911).

Læ>rt Murerhaandværket i Nykjøbine M.; Afgang- fra- Kunstakademiet 1914; Kbhvns Kommunes Præmie for gode Nybyenineer 1913 og Frdhg. Kommune? Præmie 1925; Medlem af Kunstnersam­fundets Arkitektsektion.

Leder af Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvaljr 1930-37 og 1943-47: Medlem af Administrationskomiteen for

433 _______________________

Det kbhvnske og Nørrebros Asylselskab; Opmand i Murerlaugets Voldgiftsret 1922-27- Medlem af Statsprøveanstaltens Bestyr'elsesraad 1924-28; Opmand i Blik­kenslagerfagets Voldgiftsret fra 1929; Medlem af Boligretten fra 1936.

Har bl. a. restaureret Hovedbygnin­gerne paa Christiansholm og Kabbel, bygget ny Hovedbygning ved Wessels-minde og s. m. Fr. Appel opført Hans Tavsens Kirke; ombygget Humlebæk Kirke (1927); opført Boligkarréer for Kbhvns Kommune og flere Beboelses bygninger for Andelsboligselskaber i Kbhvn., Holbechs Hus paa Østergade (s. m. Arkitekt A Frederiksen), flere Landhuse m. m.

Adresse: Kochsv. 32, Kbhvn. V.

GORMSEN Erik Underdirektør, cand. polit.: f. 19. Febr. 1896 i Kbhvn.; Søn af Toldkasserer Sophus Gormsen (død 1937) og Hustru Gerda Margrethe f. Jelstrup; gift (21. Maj 1920) m. Ulla G., f 10. Marts 1899 i Vejle, Datter af Køb­mand Olaf Christiansen (død 1920) os Hustru Adele f. Wille.

Student (Horsens) 1914; cand. polit. 1932; Assistent i Vejle Bank 1914-19; Bogholder i Veksellererfirmaet I M Le-vin & Co. 1919-21 og i Kbhvns private Laanebank 1921-23; Fuldmægtig i Land­mandsbanken 1923; Prokurist 1934; Kon­torchef 1935: Underdirektør 1939.

Adresse : Frdbg. Allé 68, Kbhvn. V.

GORRISSEN N J Højesteretssagfører, R.: f. 10, Juni 1896 i Vejle; Søn af Købmand N Gorrissen (død 1917) 02 Hustru Anna f. Nissen (død 1909); gift (20. Juni 1922) m. Else G., f. 25. Febr. paa Frdbg., Datter af Ekspeditionssek-retær Johs. Ditzel (død 1927) og Hu­stru Augusta f. Glud.

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1920; Landsretssagfører 1923; Højesteretssagfører 1929.

Medlem af Bestyrelsen for juridisk Forening; Medlem af Kredsbestyrelsen for Saeførersamfundets 1. Kreds fra 1933, Formand 1937-41; Medlem af Be­styrelsen for Sagførerforeningen af 19E4 1928-31; Medlem af Højesteretsskrankenf Bestyrelse 1935-37; Formand tor Sagfø-ternævnet 1941-47 og for Sagførerraadef fra 1947; Præsident i Forenede Danske Motorejere fra 1948; Formand for Be­styrelsen for Akts. Vestindisk Handels­kompagni, for Chr. Augustinus Fabrik­ker A/S, for Akts. Det Kjøbenhavnskt Beassurancekompagni, for Akts. Dansk Rayon Væveri ae for Akts. Dansk Sto­ker og Varmekedelkompagni; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det danske Knlkompagni, Akts. Hellerup Kulimport, Akts. Hundested Kulimport, Akts. Bi-ormon, Akts. Dampskibsselskabet Orion.

______________________Gott

Dampskibs-Akt«. Myren, AJcts. Krogh, Brøchner & 'Holst og De danske Bom-uldsvæverier A/S; Formand for Bank aktieselskabet Københavns Diskonto­kasse, for E R Rasmussens Fond og for Chr. Augnstinus' Fabrikkers Fond; Medlem af Bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn og for Børnehjemmet Dohns Minde.

Adresse: Hegelsv. 12, Charlottenlund.

GOTTHARDT Carl Georg Civilingeniør; f. 25. Maj 1893 i Nykøbing F.; Søn af Købmand Bøie Gotthardt  (død 1908)  og Hustru Hermine f. Nielsen  (død 1934); gift (27. April 1919) m, Jonna G., f. 21 Juli  1895  i Bergen,   Norge,  Datter  af Kaptajn Einar Fermann  (død 1932)  og Hustru  Betsy f.  Wolden   (død 1947).

Student (Nykøbing F.) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1J16; ansat ved Statebanerne 1916-18; Sekondløjtnant 1918; ansat i raadgivende Ingeniørfirma Birch i Krogboe 1919; Medindehaver af dette Firma fra 1933.

Raadgivende Ingeniør ved Opførelsen af bl. a. Dagmarhus, Aandssvageanstal-terne ved Vodskov, Sølund og Mariager, ved Ø.K.'s Hovedsæde i Kbhvn., Amts­sygehusene i Gentofte, Svendborg, Rin?r og Rudkøbing, Akts. Atlas' nye Fabrik i Lundtoft« samt ved Bebyggelserne Haandværkerhaven og Munkevangen,

Adresse: Vemmetofte Allé 7. Gentofte

GOTTLOB Kaj Arkitekt, kgl. Bygning? inspektør; f. 9. Nov. 1867 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør Immanuel Gottlob (død 1927' og Hustru Doris f. "\ortiolm (rind 1937) . eift (3. Nov. 1918) m. Esther G., f. 14 Okt. 1893 i Kbhvn., Datter af Professor A B Drachmann (død 1935. se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ellen f. von Bentzon.

Student (Borgerdydskolen) 1905; cand. phil. 1906; gennemgaaet Kunstakade­miet 1907-14; Akademiets store Guldme-daille 1915; Medarbejder hos Professor H Kampmarin 1909-20; Lærer ved Tek­nisk Skole 1915-17: Assistent ved Kunst­akademiets Arkitekturskole 1917. Pro­fessor i Bygningskunst 1924-38; deltog i Ecole Francaise d'Athéne's Opmaalings-arbejder i Delfi 1912 og 1923; kgl. Byg­ningsinspektør 1936; Medlem af Det særlige Bygningssyn.

Medlem af Komitéen for Det danske Studenterhus l Paris 1946.

Fuldførte Frederiksberg Domhus ef­ter Professor Kampmanme Død; endvi­dere af Byggearbejder : St. Lukas Kir­ke i Aarhus (s. m. Arkitekt A Frede­riksen), Kommuneskole ved Irlandsvej. Kommuneskole ved Vanløse Allé. Kom­muneskole og Frilnftskole ved Backers-vej, Forretningsbygningen Ørstedhus. det danske Hus for Studerende i Paras, Knippclsbro, Restaurering af C K Han-

Gott____________________

sen's Metropolitanskole, Ombygning af en Del af Børsens Indre, Universitets­bygninger i Universitetsparken og For-samlingsbygningen Tønderhus i Tønder. Medlem af Akademiraadet 1923-38 og fra 1943.

Adresse :   Eosenv.Hovedv. 29, Kblivn.Ø.

GOTTSCHALCH   Ellen   Skuespillerinde;

f.  2.  Maj  i  Asaa,  Jylland;  Datter  af

Sognefoged  Søren  N  Holm  og  Hustru

Ane Jørgine f. Thorsen.

Elev paa Aarhus Teater; debuterede 5. Febr. 1911 i Anker Larsens Karen, Maren og Mette; ansat ved Det nye Teater 1912-28 og ved Casino 1928-30; derefter optraadt paa forskellige Teatre; ansat ved Det kgl. Teater 1941.

Hovedroller i Som i Ungdommens Vaar, Husmandstøsen, Dunungen og Den glade Enke; Britta i Ingmarsgaarden; Solveig i Per Gynt; Nitouche; Sofie i Nej: Et enfoldigt Pigebarn; Margrete \ Abekatten: Værtinden i Sommer i Ty­rol; Veronika i Foraar i Heidelberg; Lotte i Københavnerliv; Rose i Becen-senten og Dyret; Pernille i Henrik og Pernille; Mette i Kærlighed uden Strøm­per; Mary i Dronning gaar igen; Gedske i Den politiske Kandestøber; Gunhild i Fiskerne; Magdelone i Ope­raen Maskarade; Filmsroller: Lene i Champagnegaloppen; Moderen i En De­sertør: Fru Brasen i Sommerglæder; Jette i Weysefilmen. Adresse- GI.,Kongev. 136, TCbhvn. V. Sommerbolig: Søgaard pr. Klippinse GOTTSCHALCK - HANSEN Christian Pastor emer., B.DM.; f. 26. Juni 1864 i Hillerød; Søn af Partikulier, fh. Rebslagermester P C H A Hansen (død 1913) og Hustru Villielmine f. Gott-schalck (død 1916); gift (23 April 1897) m. Marie G-H., f. 3. Maj 1867 paa Vejrupgaard pr. Maralev, Datter af Hofjægermester, Bitmester Drockcn-huus von Løwenhlelm (død 1868) og Hu­stru Julie f. Hansen (død 1910).

Student (Frederiksborg) 1883; cand tlieol. 1890; Kateket 1891, res. Kapel­lan 1U96 og Sognepræst ved St. Johan­nes Kirke 1908-34; har været Reli-gionelærer for Deres kgl. Højheder Prinsesserne Louise, Ingeborg og Thyra samt Prins Harald.

Formand for St. Johannes Sogns Me­nighedssamfund og dets Styrelse 1894-1935; for Sognets Menigheds- og Syge-pleje samt for dets Menighedsraad 19o8-34; i Bestyrelsen for St. Lucas Stiftelse 1900-25; Formand for Foreningen Glæ­delig Jul; i Bestyrelsen for Nørrebros Bespisningsforening; Formand for Sko­lekommissionerne for Bavnsborggade og Nørre Allés Kommuneskoler til 1934; Formand for Nørrebros 2. Kreds af Me-

________________________134

nigliedsforbundet i Kbhvn. af 1898 til 1935; Formand for Kbhvns Kredsfor­bund for Hedningemissionen 1905-11.

Har skrevet; Hvor gaar Vejen f; Alt i Christns samt adskillige Artikler i kirkelige Tidsskrifter.

Adresse: Blegdumsv. 10, Kbhvn. N.

GRAAE Carl Underdirektør; f. 26. Dec. 1880 paa Vokstrupgaard; Søn af For­stander, cand. jur. Gustav Graae (død 1929) og Hustru Johanne f. Hastrup (død 1939); gift (19. Marts 1913) m. Elisa G., f. 22. April 1891 i Leipzig, død 1948, Datter af Professor, Dr. med. Max Saenger (død 1903) og Hustru Helga f. Vaagaard (d«d 1931).

Udgaaet fra Frdbg. Gymnasium; Ud­dannelse   i   Bankierfirmaet   Fr.   &  Ed. Gotschalk;    ansat   i   Kbhvns   Handels­bank   1901;   Fuldmægtig  1916;   Kontor­chef 1923;  Underdirektør 1936. Translatør i  Engelsk. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Den elektriske Staalrørsfabrik.

Adresse: Annasv. 8, Hellerup. GRAAE Erik Direktør, H.: f.!7.Juli 1883 paa Vokstrupgaard; Søn af Forstander, cand. jur. Gustav Graae (død 1929) og Hustru Johanne f. Hastrup (død 1939); gift (30. Jan. 1911) m. Elna G., f. 6. Juni paa Vadgaard i Gladsaxe, Datter af Kommitteret i Landmandsbanken. Proprietær A Chr. Andersen (død 1905) og Hustru Emilie f. Schubart (død 1921). Student (Frederiksberg) 1902; cand. jur. 1909; Assistent i Kongeriget Dan­marks Hypothek- ogr Tiendebank 1910; Fuldmægtig sammesteds 1911-23; tillige Sekretser ved Overværgeraadet 1912-17; Ekspeditionssekretær sammesteds 1917-21; Overretssagførerbestalling 1916; Se­kretær i Den midlertidige kommunale Laanekasse af 1914 1916-23 og i Brænd-selsnævnet 1917-21; Direktionssekretær i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1921-23; Underdirektør sammesteds 1«B, Vi­cedirektør 1938, Direktør 1941.

Næstformand i Huslejenævnet for Or-drup-Skovshoved Sogn 1927-31; Medlem af Repræsentantskabet for Borgerven­nen af 1788, 1931-44, Formand for del­tes Laaneudvalg og Medlem af dettes Forretningsudvalg til 1944, Administra­tor i Borgervennen af 1788; Medlem af Bestyrelsen for og Hovedkasserer i En­somme Gamles Værn; Medlem af Be­styrelsen for Sparekassernes Hjælpe­fond, for Vekselerer Villiam H Michael-sens Legat og for Direktør C Olesens Legat til Fordel for Personalet i Akts. O Olesen; Formand for Repræsentant-skabet for Belønnings- og Spareforenin­gen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn

Adresse:   Melchiorsv.  6,   Oharlotten-lund.

435_______________________

GRAAE Poul Bedaktør, cand. polit.: f. 20. Okt. 1899 i Sorø; Søn al Trafikchef Johannes Graae (død 1935, se Kraks liiaa liog 1935) ok Hustru Margrethe f Skow; gift (18. Okt. 1928) in. Ebba G., f. 21. Dec. 1898, Datter aif Fabrikant Chr. Wadum og Hustru Alfrida f. Ol­sen.

Student (Henrik Madsens Skole) 1918; cand. polit. 1926; anaat ved Politiken 1927; fra 1932 erhvervspolitisk og øko­nomisk Medarbejder; Bedaktør 1941.

Studierejser til Tyskland 1921 og Eng­land 1924 og 1926; af Journalistforbun­det tildelt Tuborgfondets Jubilæums­legat 1933 til Studium i U. S. A. (Co-lumbia Univeradty, New York} .af ame­rikanske Journalisters Uddannelse; Med­lem af Bestyrelsen for Journalistkursus ved Aarhus Universitet; Formand for Bestyrelsen for Valdemar Gomme Graaes Hjælpelegat.

Adresse: Grøndalsv. 13. Kbhvn. F.

GRAM   Aage G Direktør, Maskinfabri-kant, R.-, f. 2. Febr. 1879 i Kjøbenho-ved; Søn af Dyrlæge J J Gram (død 1917) og Hustru Maren f. Kryhlinann (død 1890); gift (IS. Okt. 1907) m. Anna G., f. 7. Aug. 1886, Datter af Rentier S Knudsen, Bende (død 1935) og Hustru Nilsine f. Svendstrup (død 1926).

Lærte Maskinbyggeri hos Jensen & Olsen i Esbjerg 1896-1900; Konstruktør-eksainen fra Det tekn. Selskabs Skok-1903; Ingeniør ved De danske Mejeriers Maskinfabrik til 1907; Medindehaver af Firmaet Brødrene Gram j Vojens 1907-30: Direktør for Akts. Brødrene tinim 1'ra 1930, Kormiuid f\>i- samme-Hestvrclse fra, 1947.

Medlem af Nordslesvigs Vælgerfor­enings økonomiske Udvalg 1919-20; For­mand og Direktør for Akts. Maskinkom-pagniet National til 1941: Medlem af Be­styrelsen for Akts« Kalksandstenfabrik-ko.n l i nion 1919-43; Formand for Vojens Kommunalforening 1924-30; Medlem af Vojens Konimunalraad 1908-19; Formand fnr Vojens Handels- og' industriforening 191044; Medlem af Teknisk Skoles Be­styrelse til 1941; Medlem af Vojens Sko­lekommission til 1941 • Tillidsmand for Sønder.iydsk .Skoleforening til 1948; Med­lem af Bestyrelsen for Vojens danske Børnehave til 1943 og for Vojens Sogns Vensln'forening; Formand for Forenin­gen Vojens Ungdomsskoles Venner til 1943; Formand for den selvejende Insti­tution Vojens Ungdomsskole til 1947. for Foreningen af danske Kølemaskinfabri-kanter til 1949 og for Boligselskabet af 1943 i Vojens; Medlem af Repræsentant­skabet fur Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen. Adresse: Vojens.

__________________Bram

GRAM    Axel Direktør, Civilingeniør, Konsul, E.; f. 24. Juni 1889 i Kbhvn.; Søn af Professor I Bille Gram (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Dorthea Christiane f. Petersen (død 1946); gift (25. April 1918) m. Ane Mette G., f. 31. Jan. 1894 paa KKølholt ved Vejle, Datter af Proprie-t.-er Marenus Andersen (død 1928) o? Hustru Johanne f. Formann.

Student (Østre Borgerdydskole) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; Ingeniør hos Akts. Titan i 1914; Se­kondløjtnant i Fæstningsartilleriet 1915; Ingeniør i Firmaet Ludvigsen & Her-mansen, Kbhvn. 1916-22; Direktør for Akts. Skarrehage Molerværk fra 1922; svensk Vicekonsul 1940.

Medlem af Oestyrelsen for Akts. Mo-li'rimlnstri 1926-44. for Akts. Skarrehase Molerv.i'rk fra 1948, af Barikraadet fo,-Akts. Morsø Bank fra 1927 og af Ny­købing M. Byraad fra 1929; Formand for Bestyrelsen for Teknisk Skole fra 1941 ocr for Inspektionen for Nykøbing Mors Sygehus fra 1942.

Adresse:   Vejrmøllehøj.   Nykøbing  M.

GRAM Christian Forretningsfører; f. 29.

Nov.  1878 i Vejle; Søn af Slagtermester

Niels Chr. Gram  (død 1901) og Hustru

Marie f.  EHz (død 1946).

Medlem af Landstinget, 1945-47, af Ar-bejdsraadet, af Grundforbedrings Ud­valget for Kbhvns Amt og af Ungdoms­skolevæsnet for Trdbg.; Formand i Be­styrelsen for Akts. Mælkeriet Enighe­den og for Akts. Enico; Medlem af Be­styrelsen for Arbejdernes Oplysningstid valg for Kbhvn., for Akts. Nora Bio og for Akts. Jægersborg Strandhave; Formand for Arbejdsmændenes Fælles­ledelse til 1949; Medlem af Hovedbesty­relsen i Dansk Arbejdsmands Forbund.

Adresse: Lyngbyv. 272, Hellerug.

GRAM Christian N J Overlæge, Dr med.; f. 7. Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af Læge Niels O P Gram (død 1913) og Hustru Mary Christine f. Linnemann (død 1911); gift (30. April 1931) m. Grete G., f. 10. Marts, Datter af Grosserer Theodor Lassen (død 1915) og Hustru Elly f. Ernst.

Student (Metropolitanskolen) 1914; med. Eks. 1922; forskellige Hospitals-ansættelser 1922-26; Beservelæge i Sø­værnet 1922-23; klinisk Assistent ved Rigshospitalets med. Afd. A 1926-30; 2. Reservelæge smstds. 1930-32; Dr. med. 1932; Reservelæge ved Blegdamshospita-let 1932-35; 1. Reservelæge ved Rigsho­spitalets med. Afd. A 1935-38; fg. Over­læge ved Militærhospitalets med. Afd. 1938; Overlæge ved samme fra 1939; Overlæge i Hæren 1939-46; prakt. Spe­cialist i Kbhvn. (Hjertesygdomme) 1933;

 

Gram

156

Læge ved Forsikringsakts. Nye Danskt at 1864 t'ra 19«.

Æresmedlem af The Association of Military Surgeons ot Tlie United States 1959.

Har skrevet: Om Bestemmelse af Se­rums Kaliumiudhoii (Disputats, 1932) samt Afhandlinger i videnskabelige Tids­skrifter om medicinske Emner. Medred­aktør al Tidsskriftet Militærlægen fra 1941.

Adresse : Øslerled 7, Kblivn. Ø. GRAM t r tis t Foretander; 1. 21. Maj Ifiyi i Lynge ved Sorø; Søn at Konsu­lent Hans Gram (død 1927) ag Hustru Caroline f. Christensen (død 1935); gift (IS. Sept. 1931) m. Agnete G.. 1. 19. Febr., Datter af Konsul A Schjøth, Vejle (død 1921) og Hustru Ola f. Christensen.

Caud. mag. i Botanik 1945; Studie­ophold ved Corneli umversity (U.S.A.) 1916-17 ok ved Bioiogische KeJchsansiall i liur-m i9ii, uiisat ved Siatena plan­tepatologiske Forsøg i Lyngby fra 1917, Forsøgsleder der 1925.

Har affattet Forsegsbereluinger og Oversigter over Plantesygdomme og de­res Bekæmpelse; Afsnit om Plantesyg­domme i forskellige Haandbøger; Have­doktoren 1933 ug 1940; Gartnerforenin-geiis „Bekæmpelse af Haveplanternes Sygdomme" 5.-9. Udgave; Haatidbogen Plantesygdomme (.s. m. A Weber); Landhusholdningsselskabets „Kartoflens Sygdomme" og (s. m. P Bovieii) „Uod-frugternes Sygdomme".

Formand for Plantesundbedsraadet, Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Bestyrelsesraadet ior IJet kgl. danske Landhusholdningssel-skab.

Adresse: Hummeltoftev. 2, Lyngby.

GRAM H G Professor, Overlæge, Dr. med., R.p.p.; f. 3. Marts 1890 i K.bhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Christian Gram (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Louise f. Lohse (død 1900); gift (1. Juni 1918) m. Bilen G., f. 13. Febr. 1895 i Kbhvn., Datter at Gartner Peter Hansen og Hustru Flora f. Dencker.

Student (Metropolitanskolen) 1908; med. Eks. 1915; i Serbien 1915, Hus­land 1916; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets Afdeling B 1918-20, 2 Re­servelæge 1920-22: Fellow in Research -\ledicine og Fellow oi the Rockefel-ler Foundation, Philadelphia, 1922-24; Ur. med. 1921; 1. Reservelæge ved Rigs. hospitalet 1924-28; prakt. Specialist i Kbhvn. (Mave-, Tarm- og Blodsygdom­me) 1924; Censorsuppleant ved medi­cinsk Embedseksamen 1928-30; Lærer vtd Rigshospitalets Sygeplejerskeskole 1925-

28; Assisterende Læge ved liivalidefor-sikrmgsraadel, 1928; Reservelæge ved Frdbg. Hospital 1928; Administrator ved Povl Fecbtels llospitaH932-39; Over­læge ved Invalideforsikringsraadet 1929-34; Medlem af Farmakopékommissioiien 19A3-47; Formand for permanente Ud­valg til Udgivelse af Lægebog Ior Sø-taronde 194ji-49; Konsulent i medicinske Sygdomme for Sundhedsstyrelsen 1947; Overlæge ved Sundby Hospitals med. Afd. 1933; Professor ved den kliniske PraluiKantundervisuiug 1936.

Udgivne Bøger ; Studier over Fibrin-mængden i Menneskets Blod og Plas­ma (Disputats, 1921); Hæmatologisk Teinilt (s. m. E. MeulengraelU), Medi­cinsk therapeutisk Lommebog; Læge­bog (1929); Blodets Sygdomme (1929) Talrige Afhandlinger i danske og uden­landske lægevidenskabelige Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; Serb.r.K.; S.H.JS.5.

Adresse:  Bredg. 51, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Halcyon, AalsgaarUe.

GRAM Jørgen Gaardejer, R.- S. 19. Nov. 1887 i Store Nustrup i Sønderjylland; Søn af Gaardejer Hans Gram (død 1914) og Hustru Marie f. Hybschmann (død 1923); gift (26 Sept. 1913) m. iNauna G., f. 12. Sept. 1889 i Dybbøl, Datter af Gaardejer Jørgen Zachanas-sen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941 j og Hustru Sophie t. Hansen (død 1935).

Ophold paa Skamliugsbauke Højskuk og paa Tune Landbrugsskole; li jer at Ankergaard i Gå bu l fra 1909.

Medlem af Bestyrelsen for Dagblad*' Modersmaalet-Dannevirke;  Formand f Midtsønderjyllands       Elektricitetsfort ning  fra  1923;    Formand    for   Sendi Jyllands   Højspændingsværk   fra   19^ Medlem   af   Bestyrelsen   for   Graasi Landbrugsskole   fra   19^4   og   for    LX-nordslesvigske Landboforening fra 1927, Formand for Landbrugsministeriets ile-steeksportudvalg  fra   1936;   Medlem  al Landbrugsraadet fra 1935, af Folketin­get  (Venstre) fra 1935 og af Det uden­rigspolitiske Nævn t'ra 1945.

Adresse: Ankergaard pr. Gabøl.

GRAM P A Rosenkilde Arkitekt, Byg­ningsinspektør; f. 24. Juli 1883 i Kbhvn.; Søn af Murermester, Raadmand P P Gram (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Kjerstine f. Andersen; gift 1. Gang (4. Nov. 1909) m. Adrieii-ne Anette G., død, Datter af Bager­mester l Ersted; 2. Gang (21. Dec. 1928) m. Mama Kirstine G., f. 3. April 1905 i Svendborg, Datter af Murerme­ster J Rasmussen.

Præliminæreks. (Østre Borgerdydsko­le) 1900; Murersvend; paa Teknisk Sko­le; Afgang fra Kunstakademiet 1917;

Gran

Tegner og Konduktør bl. a. hos Pro­fessor A Rosen og hos Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen; Bygningsassistent under Kbhvns Bygningskommission 1907; Bygningsinspektør i Sundbyerne 1924, paa Østerbro 1930 og i Vestre Stordistrikt 1932; flere Studierejser i Udlandet.

Formand for Bygningsinspektørernes Fællesraad 1932 og for Akademisk Arkitektforenings Sektion af Arkitek­ter ansatte som Embedsmænd i Stat og Kommune 1934; Medlem af Under­støttelsesfondet og Revisor i Akademisk Arkitektforening; Medlem af Kunstner­samfundet; Opmand i Marerfagets faste Voldgiftsret 1939.

Har opført en Del Beboelses- og Forretningsbygninger i Kbhvn. samt bl. a. Rovdyrhusene og Elefanthuset i Zoologisk Have.

Adresse : Viadukt Allé 13, Hellerup.

GRAM Peder Komponist, Afdelingschef ved Statsradiofonien, R.DM.p.p.; f. 25. Nov. 1881 i Kbhvn.; Sen af Dr. phil., Raadeformand J P Gram (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Dorthe Marie f. Sørensen (død 1895); gift (Haj 1911.) m. Margrethe Ingeborg G., f. 28. April i Kbhvn., Datter af Grosserer Fr. Christiansen (død 1909) og Hustru Agnes f. Christiansen (død 1913).

Student 1900; cand. phil.; Elev af Konservatoriet i Leipzig 1904-07; Egne Symfoni koncerter i Kbhvn. 1908-13, Ber­lin Marts 191*; Anckerske Legat 1912; Dirigent i Dansk Koncertforenine 1918 -32; Afdelingschef ved Statsradiofonien 1937.

Formand j Dansk Tonekunstnerfor­ening 1919-24; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik fra 1918, Formand 1931-38; Med­lem af Bestyrelsen for Musikpædago­gisk Forening 1913-21; Formand i Dansk-Finsk Forening 1922-38; Medlem af den danske olympiske Komités Kunst­udvalg 1925-29 og af Koda's Besty­relse 1927, Formand 1930-37; Præsi­dent i Nordisk Union far Komponist­rettigheder 1931-32 og 1935-36; Prisdom-nier i Musikaliska Konstforeningen i Stockholm 1927; Næstformand i Dansk Komponist-Forening 1930; Formand 1951-57; Medlem af Undervisningsministe­riets Udvalg til Revision af Forfatter-og Kunstnerloven, af Statsradiofoniens Programudvalg 1931-37, af Conseil per­manent pour la Cooperation internatio­nale des Compositeurs de musique 1934, af Bestyrelsen for det Anckerske Legal 1936 og aif Bestyrelsen for San Cataldos Venner; Medlem a.f Kungl. Musikaliska Akademien i Stockholm.

Kompositioner:    To   Symfonier:    fire

Ouverturer; Avalon (Sopran-Orch.); Poéme lyrique; Suite de ballet: Violin­koncert; Violinromance; Kammermusik bl. a. 3 Strygekvartetter, Blæserkvintet. Klavertrio, Violoucellosouate; Sange etc.

Har forfattet: Analytisk Harmonilære og Moderne Musik.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.2'.; Fi.p.F.; F1.S.F.; I.F.2.; S.V.2'.

Adresse: Maltegaardsv. 8, Gentofte.

GRAM Victor Folketingsmand; f. 30. Jan. 1910 i Højby Sogn i Ods Herred; Søn af Graver Carl Gram og Hustru Marie f. Christensen (død 1938); gift (29. Nov. 1930) m. Ella G., f. 30. Maj 1908 i Fredericia, Datter af Opkrævet Anton Nielsen og Hustru Marie f. Skov.

Arbejdsmand og Fabrikarbejder 1924-30; tillært som Sølvsliber 1930.

Medlem af det socialdemokratiske Partis Hovedbestyrelse 1935-46; For-bundssekretær i Danmarks socialdemo­kratiske Ungdom 1937-42, Forbundsfor­mand 1942-46- Medlem af Folketinget (Socialdemokratiet, Fredericia Kr.) 1943; Medlem af Den parlamentariske Kom­mission af 1945 og af 1948, af Forsvars-kommissionen af 1948 og af Grønlands-kommissionen af 1949; Sekretær i For­eningen Norden.

Adresse: Struenseeg. 26, Kbhvn. N.

GRANDJEAN Louis E Direktør, For­fatter; f. 2. Marts 1898 i Kbhvn.; Søn asf Grosserer S J Grandjean (død 19061 og Hustru Marie f. Carlson (død 1905); gift 1. Gang (9. Nov. 1919, Ægteskabet opløst 1938) m. Ellen G., f. 25. Jan. 1894 i Slagelse, Datter af Overretssag­fører, Bankdirektør Frederik C Balle (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Elisabeth f. Deichmann; 2. Gang (24. Juli 1938) m. Tove G., f. 28. Juni 1914 i Kbhvn., Datter af Pastor Axel Hermann (Armand) og Hustru Esther f. Larsen.

IJdeaaet fra Sorø Akademi 1914; Af-namrseksamen fra Den jydske Handels­højskole i Aarhus 1915: i Handelslære hos Hans Broge & Co., Aarhus 1915-17: Ophold i Østen (Rusland, Japan og Tyrkiet) 1917-20; Korrespondent i Assu-rance-Compagniet Baltica 1920, Fuld­mægtig 1922, Kontorchef 1926, Proku­rist 1929, Underdirektør 1933-41; adm. Direktør for Landsforeningen for Men­talhygiejne 1948.

Lektor i Søforsikring ved Handels­højskolen 1927-38; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Max Levig & Co.s Eftf. fra 1937 og for Ejendoms- og Finans-Akls. Gloria fra 19«; Kommitteret ved Handels- og Søfartsmuseet og Medlem af Museets Komité 1948.

Har skrevet: En Støtte for Ham (I 1929. J l 1931 og ITI1935); Søforsikrings-praksis (1931, 2. UdK. i II Bind 1935);

Gran

438

Det, evige Østen (Digte 1937); Dansk Faarehold (1941); Rationel Faareavl (1942) •. Admiral — og dog (Roman. 1942): Herman Bang (Biografi, 1942): Tersløse. Landsbyen og Baroniet Hol­berg (1943); Søkortets Stednavne MI (1945-46); Frederik II.s Søret (1946); Verdens ældste Bjærgningsselskab U94V); Skibbrnddets Saga (1947); Skibsfartens Hjælpetropper (1948); Fra Yokohama til Tersløse (1948) samt forskellige Bø­ger om Personhistorie ag Frimureri; s. m. Ernst Mentze Redaktør af Dan mark og Havet J-1II (1948); s.m. Al­bert Fabritins Rodaktør af Den lille Portrætkunst (1949); fast Kronikør til Sorø Amts Dagblad.

Udenl. Orden: P.r.K.3. Adresse : Herluf Trolles G. 22, Kbhvn.K.

GRANDJEAN Poul Bredo Arkivar, U.p.p.; f. 5. Sept. 1880 i Kbhvn.; Søn af Komponisten, kgl. Syngemester Axel Grandjean (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Maria f. Prahl (død 1931); gift 1. Gang m. Adelheid Elisabeth G., f. Junge (Ægteskabet op­løst) ; 2. Gang m. Ida Emilie G., f. Attrup.

Registrator i Rigsarkivet 1910; Tilsyns­havende ved sammes Seglsamling 1917; llnderarkivar 1923; Arkivar II 1931; Ar­kivar I 1939; har holdt heraldiske Fore­læsninger paa Kunstakademiet; bemyn­diget 1933 af Handelsministeriet til at deltage i skandinaviske Forhandlinger om international varemærkemæssig Be­skyttelse af Statskendetegn: beskikket til Statsministeriets Konsulent i heral­diske Spørgsmaal 1935; Statens heraldi­ske Konsulent 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Arkivar­foreningen 1917-23; korresp. Medlem af Académie des Sciences, Arts et Beiles f.ettres de Caen 1924, af Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacbt-en Wapenkunde 1926, af Genealogiska Samfundet i Finland 1932. af SociétO Suisse d'IIéraldiqiio. 1933; udcnl. Med­lem af Knngl. Samfundet for utgifvan-de af håndskrifter rorande Skandina­viens historia (Stockholm) 1934; Med­lem af Repræsentantskabet for TJnder-støttelsesanstalten for trængende Efter­slægt 1935; korresp. Medlem af Société francaise d'Héraldiqne et de Sigillo-graphie 1937: Denominator ved Elers Kollegium 1940.

Har siden 1901 offentliggjort en Række nersonalhistoriske, sigillografi-ske, heraldiske og topografiske Arbej­der, M. a. Danek Heraldik (1919), Det danske Rigsvaaben (1926); Danske Køb-sr.Tdnrs Segl indtil 1660 (1937); Dansk Sigillografi (1944); Dansko Herreders Segl indtil 1660 (1946)- Danske Gilders

Segl fra Middelalderen (1948); Medar­bejder ved Salmonsens Konversations­leksikon m. m.; fremsatte 1935 Forslag til Vaabener for samtlige danske Am­ter

Udenl. Ordener : F.O.I P.; F.U.Æ.M.I.; F.Æ.L.5.; I.F.3.; Li.Vau.4.; S.N.3.; S.V.3'.

Adresse:      Rigsarkivet.      Tøjhusg., Kbhvn.   K.

GRANDJEAN    Vincens Starnhnsbesid-der, Hofjægermester; f. 18. Septbr. 1898 paa Vennerslund; Søn af Stamliiisbeaid-der J L Grandjean (død 1926, se Kraks Blaa Bog- 1925) og Hustru Ingeborg f. Hansen (død 1947); gift (14. Marts 1937) m. Nina G., f. 10. Jan. i Kbhvn., Datter af Kunstmaler, Professor Lau­ritz Tuxen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ursule f. de Bai-sieux (død 1899).

Student 1919; cand. pliil. 1920; Se­kondløjtnant i Gardehusar-Regimentet 1924; Besidder af Stamhuset Venners-lund fra 1926 og efter dettes Ophævelse i 1930 Ejer af Vennerslund Gods.

Medlem af Bestyrelsen for Det kon­servative Folkeparti i Maribo Amts 5. Valgkreds fra 1926, Formand fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Maribo Amts økonomiske Selskab fra 1926, Formand fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Samvirksomheden for Lolland-Falster; Medlem af Repræsentantskabet for Suk-kerfabriken Nykjøbing fra 1929; Med­lem af Stadager-Nørre Kirkeby Sognes Menighedsraad 1927-39: Formand for Stadager-Nørre Kirkeby Sogneraad 1929 46; Medlem af Kippinge-Brarup-Stadager Sogneraad 1947; Formand for Bestyrel­sen for Lolland-Falsters Stiftstidendi 1941-47; Medlem af Repræsentantska­bet for Landmandsbanken, Nykøbing F og af Femern-llute Komitéen; Formand for Pumpelaget Klodskov Nor og for Afløsningen af Jagtretten i Maribo Amt.

Adresse: Vennerslund pr. N-AlsIev.

GRAU Peter Gaardejer, K'.; f. 25. Febr. 1866 i Pøl v. Nordborg; Søn af Gaard­ejer H Chr. Grau (død 1917) og Hustru Anna Maria f. Frederiksen (død 1905); gift (29. April 1892) m. Ada G., f. 7. April 1864 i Nordborg, død 1933, Datter af Urmager Bendix Lorenzen (død 1868) og Hustru Louise f. Witzke (død 1911).

Præliminæreks. (Svendborg) 1881; paa Askov Højskole 1884-85; paa Tune I/and boskole 1888; Gaardejer i Pøl fra 1892.

Formand for Als Nørre Herreds Laud boforening 1895-1906; Medlejn af Sønder­borg Amtsraad ok af SønderborR Kreds'­dag fra 1898 ok af Amtsudvalget 1920-46, af Bestyrelsen for Amtsbanerne paa

439___    _____________________

Als fra 1924 til deres. Nedlæggelse, af Landbrugskammcret for Slesvig og Holsten 1902-08, af Fagforeningsraadet i Kiel 1906-20, af Dybbølpostens Besty­relse til dens Omdannelse 1921 og af Jernfondets Bestyrelse; Rigsdagskandi­dat i 2. Valgkreds 1907 og 1912; Næst­formand i Vælgerforeningen og For­mand i Flensborggruppen til deres Op­løsning; Formand for Nordborg Spare­kasse 1918-43; Formand for De nord­slesvigske Grænseforeninger og Næst­formand for Grænseforeningen 1920-32-, Æresmedlem af „To Løver", af Gra'nfe-foreningen for Sønderborg Amt, af Als Nørreherreds Landboforening og af Pol Mejeri. Adresse: Pøl pr. Nordborg.

GRAU   Peter Sparekassedirektør, R.DM.; f. 31. Juli 1873 i Amoy i Kina; Søn at Skibskaptajn Hans Jørgen Grau (død 1884) og Hustru Ellen f. Wollesen (død 1909); gift (8. Juni 1900) m. Julie Eli­sabeth G., f. 1. Nov. 1878 i S-Stenderup Skov ved Kolding, Datter af Skovfoged Hans Christian Jacobsen og Hustru Ano Elisa f. Pedersen (død 1935).

Lærereks. (Haderslev) 1894; Lærer til 1899; tog Afsked af politiske Grunde; derefter knyttet til den danske Presse i Haderslev; Assistent, senere Kontor-ohof paa Advokat- og Notarialkontor 1904-14; deltog i Verdenskrigen 1914-18; Direktør i Sparekassen for Haderslev Byes Omogn 1919.

Medlem af Sparekasseudvalget for Sønderjylland 1920, af Haderslev Dom­sogns Menighedsraad 1920, af Bestyrel sen for den sønderjydske Menigheds raadsforening 1946, af Repræsentant­skabet for Købstædernes alm. Brand­forsikring 1921 (Medlem af Kontrolud-valgrt 1937-40), af Bestyrelsen for Livs forsikringsforeningen Fremtiden i Aal­borg 1923 (Næstformand 1933), af Heu-standsudvalget for Haderslev Amt i Henhold til Lov af 11. Marts 1933. af Bestyrelsen for Centralforeningen af jydske Sparekasser 1921-47 (Formand 1943-47), af Bestyrelsen for Sammenslut­ningen af Jydske Kjøbstadsparekasser 1928-43, af Fællesrepræsentationen for de dansko Sparekasser 1932-47 og af Repræsentantskabet for Danmarks Spa­rekasseforening 1947.

Adresse: Aabenraav. 41, Haderslev.

Sommerbolig: Villa Suset, Kelstrup Strand pr. S-Vilstrup.

GRAUBALLE   Chr. Direktør, R., M.T. Kha.p.p.; f. 9. Sept. 1879 i Kbhvn.; Søn af Akademiforvalter P Grauballe (død 1896) og Hustru Katharina f. Witt (død 1932); girft (7. Jan. 1912) m. Evn G., f. 14. Juli 1894 i Hamborg, Datter

__ _ _______________Grav

af Rechtsanwalt, Dr. Th. Suse (død 1916) og Hustru Gertrud.

Ansat i Firmaet Beckett & Mej-er og i Akts. Dansk Svovlsyre- & Superphos-phatfabrik til 1904; Direktør for Nordi-sche Salpetergesellschaft m. b. H. Ham­burg ti! 1910; derefter selvstændig For­retningsdrivende i Hamburg til 1914 og i Kbhvn. til 1926; Direktør for Akts. Holmegaards Glasværk fra 1926; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Holme­gaards Glasværk.

Formand fur Akts. M Aarsleff & Co. og for Foreningen Den Permanente Ud­stilling for Dansk Kunstliaandvcefk og Kunstindustri 1931-45; Medlem af Besty­relsen for Foreningen for Kunsthaand-værk 1932-40, for Akts. Nordisk Bdstil-lingsbureau til 1940 og for Landsfor­eningen dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri samt af Komitéen for Købestævnets Kunsthaandværks - Afde­ling; Medlem af Kommissariatet for Danmarks Dcltagc'lse i Verdensudstil­lingen i Bruxelles 1935; Medlem af Di­rektionen for Handels- & Kontoristfor­eningen : Medlem af Kommissariatet for Danmarks Deltagelse i Den Internatio­nale Udstilling i Paris 1937 og i New York 1939: Medlem af Bestyrelsen fur Kunsthaandværkets Fællesraad; For­mand i Bestyrelsen for Rederi-Akts. Holmenæs; Præsident i Kbhvns Rotary Klub 1944-45: Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Isen­kram-, Glas- og Porcel ens-Branchen; Formand i Komitéen for Erhvervslivets Krigsfangehjælp; Medlem af Ærespræ­sidiet for Socictc Beige d'Etudes et d'Expansion.

Udenl. Orden : P.C.V.

Adresse :  Nyhavn 12, Kbhvn.  K.

Sommerbolig: Strandv. 509, Vedbæk.

GRAVENHORST Carl Otto Direktør; f. 19. Sept. 1884 i Randers; Søn af Bog­handler Ciliris Gravenhorst 'død 1901) og Hustru Lavinia Matliilde f. Rosen­stand (død 1931); gift 1. Gang (12. Aug. 1908) m. Kdi-le Elisabrtli (',.. f. 29. Ma.i 1876 i Eskerod, død 1918, Datter af Mu­rermester Anton Sceel Thomsen (død 1937) og Hustru Dorthea f. Jensen (død 1926); 2 .Gang (8. Nov. 1921) m. Dag­mar Kirstine G., f. 24. Nov. 1899 i Aar­hus, død 1934, Datter af Sognepræst Lars Jørgen Hansen (død 1935) og Hu­stru Kirstine Marie t. Hansen; 3. Gå hk (21. Nov 1942) m. Dagmar Marie G., f. 3. Marts 1902, Datter af Købmand Rasmus Carl Nielsen og Hustru Mette Petrea f. Bendixen.

Discipel paa Frederiksbjerg Apotek, Aarhus 1900-04; cand. pharm. 1906; an­sat paa Aarhus Svaneapotek 1906-07 og ved Qvist's Laboratorium, Aarhus 1907-13; Laboratorieforstander ved Aarhus

Brav_________________

Oliefabrik 1913; ansat ved Selskabets Filialer i Ostindien 1916-18 og i U.S.A. 1918-20; teknisk Underdirektør i Selska­bet 1930; Direktør 1940.

Adresse; Marselisv. 3, Aarhus,

GRAVESEN Erik Direktør, D.r.K.M., f. 6. Dec. 1905 i Kbhvn.; Søn af Fa­brikant Vilh. Gravesen og Hustru An­na Margrethe f. Bang (død 1944); gift (20. Maj 1930) m. Inga G., f. a. Maj 1910 paa Frdbg., Datter af Isenkræm­mer Janus Dornonville de la Oour og Hustru Ida f. Benoke.

Realeks. (Schneekloths Skole); anså« paa Akts. Valby Strømpefabrik 1922; teknisk uddannet her og paa Tekstil-maskinfabrikker i England og Tysk­land; Driftebestyrer paa Akt«. Valby Strømpefabr* 1930. Direktør 1941.

Formand for Danmarks textiltekni-ske Forening fra 1942 og for Sammen­slutningen af Virksomheder i Industri­kvarter I fra 1942; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Textilfabrikantforenin-gen fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Vore Smaabørns Beklædning fra 1942, for Dansk Textilforsknings Insti­tut fra 1944, for Børnegaardene ved Industrikvarteret i Valby fra 1945, af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1947 og af Bestyrel­sen for Den danske Farverskole og For­søgsstation fra 1948; Medlem af forskel­lige Udvalg inden for Textilfabrikant-foreningen m. fl. og af The Danlsh Con-sultative Committee of the international Wool Secretariat.

Adresse:   Dalgas  Boulevard  50, Kbhvn. F.

Sommerbolig :   Raageleje.

GRAVESEN   Johannes Overlæge, Dr. med., R.p.p.; f. 30. Jan. 1889 i Ring­købing • Søn af Tandlæge C C Gravesen og Hustru f. Friis; gift (6. Juli 1915) m. Ellen G., f. 22. Jan. 1893 i Madras. Datter af Missionær, Dr. theol. L P Larsen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Anna Elisabeth f. Sei-delin (død 1903).

Student (Metropolrtanskolen)1907: med Eks. 1913; 2. Reservelæge ved Vejle­fjord Sanatorium s. A.; Reservelæge i Søværnet 1914-15; Turnustjeneste 191546; Amanuensis og Assistent ved Menig hedssygehuset (Roskilde) 1916-17; 1. Re servelæge vert Vejlefiord Sanatorium 1918-20; Dr. med. (Om Lnm?ekoll»p»-therapi ved Tuberkulose) 19ÉO; S&na-torielæge i Missionens Tjeneste i In­dien 1921-23; Overlæge ved Vejlefjord Sanatorium 1923, ved Frdbg. Hospitals Tuberkuloseafd. 1944 og tillige ved Frdbg. Tuberkulosestation 1946.

Formand i Dansk Tuberkuloselæge-selskab 1940-46; Medlem af Forretnings- l

_______________________440

udvalget for Nationalforeningen til Tu-berkulosens Bekæmpelse 1944 or af Be­styrelsen for P Carl Petersens Fond 1945; Vicepræsident i Det medicinske

Selskab i Kbhvn.  1945, Præsident 1946 TJdenl.    Ordener:    Fi.Fr.4.;   Fi.L.ff.; Ne.r.K. F.K.; N.St.0.3'.

Adresse: N Jespersens V. 3, Kbhvn.F

GRAVESEN Poul Bondo Overlæge, Dr. med.; f. 7. April 1910 paa Frdbg.; Søn af Tandlæge Carl Christian Gravesen og Hustru Signe f. Bondo; gift (29. Okt. 1938) m. Nøtter G., f. 8. Marts 1915 i Vordingborg, Datter af Tandlæge Kri stian Elmqnist (død 1935) og Hustru Ingeborg f. Balslev.

Med. Eks. 1935; Dr. med. (Lympho erranulomatosis benigna) 1942; Over læge ved Frederiksborg Amts Tuberku loseafd. og Tuberknlosestation 1945. Adresse : Bakkedraget 9, Hillerød. GREDSTED H C J Dommer; f. 22. Dec. 1884 i Ranum; Søn af Pastor F V W Gredsted (død 1918) og Hustru Thora f. Hansen (død 1936); gift (7. Nov. 1913) m. Dagmar G , f. 18. April 1884 i Randers, Datter af Overpostpakmester PNeerholt (død 1914) og Hustru Kirstine f. Eriksen (død 1925).

Student (Borgerdydskolen) 1903; cand. j ur. 1909; Fuldmægtig paa By- og Her­redsfogedkontoret i Faaborg 1910-12, ved Kbhvns Amts søndre Birk 1912-19; paa Kbhvns Amts søndre Birk m. Amager Birks Dommerkontor 1919-20; Dommer i Tander Købstad med Tønder, Højer og Slogs Herreder 1920; Dommer i Retskreds Nr. 95; Lundtofte og Nybøl TTerreder 1923.

Adresse: Dommerboligen, Graasten. GREEN Johs. Underdirektør; f. 29. Maj 1904 paa Frdbg.; Søn af Nationalbank­direktør H Green (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Johanne Frederikke f. Hall; gift (2. Juni 1931) m. Vibeke Marie G., f. 4. Marts, Dat­ter af Læge Christian Neergaard og Hustru Margrethe Sophie f. Berthelsen. Student (Frdbg. Gymnasium) 1922; ansat i Barclays Bank, Ltd., London 1924; cand..fur. 1928; Assistent i Kbhvns Handelsbank og Sagførerfuldmægtig s. A.; Fuldmægtig i Privatbanken 1929; Kontorchef 1936; Underdirektør 1940.

Medlem af Redaktionen for Børs-haandbogen Greens Danske Fonds og Aktier 1938, Redaktør 1945; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Den ny Laane-bank 1939.

Adresse : „Bakkeskov", de Conincks V 19, Holte.

GREGAARD Peer Teaterdirektør; f. 3. Maj 1913 i Kbhvn.. Søn af Direktør Poul Gregaard og Hustru Helga-Maria f. Nielsen; gift m. Ulla Greta Bjorns-

441

dotter G., f. 22. Okt. 1925, Datter al [li. Teaterchef Bjorn Hodell, Stockholm og Hustru Greta (. Jaderstrom (d»d 1948).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1932; Sceneassistent ved Folketeatret 1933; Inspektør ved Betty Nansen-Teatret 1934; Regissør ved Folketeatret a. A., Inspektør og Presseattaché smstds. 1935, tillige dramatisk Konsulent 1936; Øko­nomiinspektør ved Folketeatret og Det ny Teater 1940; Direktør ved Det ny Teater fra 1944.

Adresse: Harsdorffsv. 8, Kbhvn. V.

GREGERSEN Aage Dr. j ur., Kontor­chef i Udenrigsministeriet, R.DM.p.p.; f. 20. Okt. 1891 i Stovby paa Falster; Sen a.f Mejeribestyrer F S Gregersen (død 1919) og Hustru Ane Martine f. Christensen (død 1939).

Student (Nykøbing F.) 1910; cand. jur. 1920; ansat i Udenrigsministeriet s. A., Fuldmægtig 1930, tung. Kontor, chef 1945, Kontorchef 1946; immatriku­leret ved Universitetet i Montpellier 1931-37; fransk juridisk Eksamen 1934; Dr. juris (Doctprat d'Etat) ved Fakul-tetei. i Montpellier 1937.

Har skrevet: L'Islande, son Statut & travers les åges (Disputats, 1937), til-Kendt Prix de thése for Aaret 1937.

Udenl. Ordener: B.L.H.4.; C.H.L.4.; E.Ø.K.3.- I.F.3.; F;e.S.3.: N.O.N.5.; S.N.23.

Adresse: Strandg. 21, Kbhvn. K.

GREGERSEN Fredrik Læge, Prosek-tor, R.DM.; f. 23. Maj 1871 paa Frdbg.; San af Skolebestyrer Hans Gregersen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Anna Katrine f. Larsen (død 1871); gift (5. Maj 1896} m. Nicoline G., f. 27. Maj paa Aagaard i Skaane, Datter af Landmand C F Bentzon og Hustru f. Lange.

Præliminæreks. (Gregersens Skole) 1886; Student 1889; med. Eks 1897; Universitetets Guldmedalje 1898; Pro-sektor pathologiæ 1898-1902; Laborato-rleforstander ved Rovsings Klinik 1902-06: Prosektor ved Frederiksberg Hospi­tal 1903-16; Visitator ved Kommuneho­spitalet 1906-16; Prosektor ved Aarhus Kommunes Hospitaler og Statsobducent for Jylland 1916-43; privat histologisk Laboratorium paa Marselisborg Hospi­tal fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Jydsk med. Selskab 1920-23; Formand i Bestyrelsen for Danske Lægers Specialforening for diagnostisk Vævspatologi til 1941; For­mand for Aarhus philharmonisk Sel­skab; Medlem af Bestyrelsen for Aar­hus Teaterforening; Formand for Sel­skabet til Indkøb af fremmed Musik til Statsbibliotekets Musikalieafdeling; formand i Forretningsudvalget for

___________Greg

Aarhus Byorkester (Jydsk symfonisk Orkester) og i Repriesentantskabet for Den jydske Opera.

Adresse: Valbyv. 10, Aarhus.

GREGERSEN  Gregers Slagteridirektør; f. 9. Jan. 1906 i Kanders; Søn al Tøm­rer  Ohr. Gregersen  og Hustru Sofie f. Brønnum;  ugift.

Uddannelse i Randers Disconto- og Laanebank, Randers og i Firmaet Nor­ton, Slade & Co., London; adm. Direk­tør for Factory Holding Co. A/S, Ran­ders.

Medlem af Landbrugsministeriets Svinereguleringsudvalg 1938-39; For­mand for Foreningen af danske Krøl-haarsfabrikker; Medlem af Kontrolud­valget (nedsat af Andels- og Privat­slagterierne).

Adresse: Houmeden 12, Randers.

GREGERSEN Gunnar Direktør, K'.DM., FM. i Guld, D.r.K.H.p.p.; f. 14. Aug. 1875 paa Frederiksberg; Søn af Skolebe­styrer Hans Gregersen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Elisa­beth f. Jensen (død 1938); gift 1. Gang m. mag. art. Johanne G., f. Salomon, f. i Kbhvn. (Ægteskabet op­løst); 2. Gang m. Anna-Marie Q., f. Jensen, f. i Helsingør.

Præliminæreks. (Gregersens Skole) 1891; Student (privat dimit.) 1894; cand. phil. 1895; cand. polyt. 1900; Di­rektør for Teknologisk Institut 1906; Medlem af Industriraadet; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Norden, Dansk Samvirke m. m.

Æresmedlem af den svenske Haand-værkerorganisation; Det svenske Haand-værks Guldmedalje; Indehaver af Fæl­lesrepræsentationens Sølvmedalje og La-senius Kramps Medalje; Medlem a! Det kgl. norske Videnskabers Selskab og af Akademiet for de tekniske Viden­skaber.

Ddenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; I.F.2.; N.St,0.2'.; S.N.2'.; S.V.2',; Ty.r.K.2.

Adresse: St. Kongensg. U6, Kbhvn.K.

GREGERSEN  Peder Førstelærer; f. 13. Nov. 1889 paa Næsborg Vestergaard ved Løgstør; Søn af Gaardejer Gregers Pe­dersen (død 1904) og Hustru Kirstine f. Sørensen (død 1932); gift (16. Okt. 1915) m. Johanne G., f. 12. Aug. 1890 i Alle-rup. Datter af Sognepræst N S Nielsen (død 1920) og Hustru Birgitte f. Hansen (død 1939).

Lærereks. (Ranum) 1910; Vikar i Ve­ster Hornum 1910-12; Lærer ved Holsted Byskole 1912-15; Førstelærer i Maltbæk fra 1915.

Medlem af Bestyrelsen for MaH Sogns kommunale Hjælpekasse 1921-29, For­mand 1925-29; Medstifter af Retsforbun­det for Ribe Amt 1922 og Medlem al

Greg

dets første Bestyrelse; Formand for Retsforbundet i Bække Valgkreds 1925-32; Medlem af Folketinget 1932-43, a.f Finansudvalget 1940-43 og af det at Indenrigsministeriet nedsatte Udvalg af 1941 vedr. Statens Forhold fil Bygge­riet; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening' fra 1948.

Medredaktør af Ugebladet „Retspoli­tikken" 1937-41.

Adresse: Maltbæk pr. Vejen.

GRIBSVAD Frode Landsarkivar. R.; f 12. Jan. 1890 i Stentrup, Højby Sogn; Søn af Friskolelærer Anders Jørgen Pe­dersen (død 1915) og Hustru Karoline f. Andersen (død 1928); gift (14. Okt. 1930) m. Vibeke G., f. 10. Juni 1904 i Kolding, Datter af Redaktør Laurits Thastum (død 1917) ok Hustru Else f. Rasmussen (død 1919).

Student (Lang & Hjorts Kursus) 1909; mag. art. 1922; Bestyrer af Højby Sogns Sparekasse 1915-19; kst. Under-arkivar ved Landsarkivet for Sjælland 1920, ansat 1922; Leder af det midler­tidige Arkivdepot i Aabenraa 1923; Landsarkivar for de sønderjydske Landsdele 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland 1929-41 og af Redaktionen af Sønderjydske Aarbøger 1929-56.

Har skrevet: Aabenraa. Graasten, Sønderborg, Augustenborg og Nordborg Byers Historie i Trap: De sønderjyd-ske Landsdele; Aabenraa 1864-71 (i Festskrift til H P Hanseen); flere Tids­skriftartikler; har udgivet: Landsar­kivet for de sønderjydske Landsdele. En Oversigt (s. m. Johan Hvidtfeldt).

Adresse: Nr. Chaussee 41. Aabenraa.

GROES Ebbe Direktør; f. 9. Juni 1910 i Kbhvn ; Søn af Grosserer N C Qroes-Petersen (død 1944, se Kraks Blaa Boa 1943) og Hustru Eva f. Tidemand (dod 1949); gift (15. Okt. 1936) m. cand.polit Anse Lisbeth (Lis) G., f. 2. Nov. 1910 i Kbhvn., Datter af Skoleinspektør Signe Andrea Tørsleff.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1929; cand. polit. 1935; f ung. Sekretær > Banktilsynet s. A.; kst. Leder a! Priskontrolraadets Sekretariat 1937; Kontorchef ved Priskontrolraadet 1939; Underdirektør i Prisdirektoratet 1945; Direktør i Fællesforeningen for Dan­marks Brugsforeninger 1946.

Medlem   af   Bestyrelsen   for  National­økonomisk  Forening 1939-45; Medlem af Handelsministeriets    Licitationskommis-sion  1943-45:   Censor  ved  Kbhvns  Uni­versitets    statsvidenskabelige    Eksamen 1944-49;   Medlem    af    Kcvisionsudvalgc for  lyske Befalinger fra 1945, af   Inter national  Civil Service  Advisory   Board

____________________ ____442

(United Nations) fra 1948 og af Kom­missionen ang. Vareforsyningslov os Prislov 1949.

Har skrevet: En kritisk Fremstilling af Wicksells Lære om den naturlige Rente og dens Anvendelse i moderne Pengetepri (Univ. Guldmed. 1936) samt Tidsskriftartikler om økonomiske Emner.

Adresse: Vesterled 35, Kbhvn. Ø.

GROES Poul Overretssagfører; f. 2. Ju­ni 1883 i Lyngby; Søn af Grosserer Niels Grocs Petersen (død 1894) og Hu­stru Anna f. Jensen (død 1919); gift (12. April 19111 m. Ayoe Michalla O.. Datter af Læge M Ballin og Hustru f Kirkegaard.

Student (Østersøga_des Skole) 1901, cand. jnr. 1907; Assistent i Finansmi­nisteriet 1908-18; Overretssagfører 1917.

Medlem af Hørsholm Sogneraad 1925-29 og 1933-43: Formand for Akts. RnnK-sted Havn og for Hørsholm Sogns Grundejerforening; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Carl Stenders Kunstfor­lag, for Akts. P Ipsen's Enkes 'JYr-rakottafabrik for Akts. Corn Produd Co.. for Akts. M H Kranse. Træ- A Finérhandel. for Østifternes Brandfor sikring, for De Spann.jerske Legater for Akts. Hertz Frøkompagni.

Adresse:   Bolbrov. 56, Runtrstml  K.\>i

GROES-PETERSEN      Erik Vicepoliti inspektør; f. 14. Nov. 1906 paa Tunø; Søn af Sognepræst Vincent Groes-Peter-sen (død 1940) og Hustru Elna f. Ul­rich; gift (17. Nov. 1937) m. Aase G-P., f. 25. Aug. 1914, Datter af Grosserer. Konsul A P Botved (se denne).

Student (Roskilde) 1925; cand. jur. 1930; Sagførerfuldmægtig 1931; Politi­betjent i Kbhvn. 1932, Inspektions-betjent 1937, Politikommissær 1938, tjenstgørende som Medhjælper hos Che­fen for Ordenspolitiet 1938-43; tillige Le­der af Politiets Oplysningscentral 1939 43; Chef for Politistationen Under El­mene 1943-44; Chef for Politistyrkerne Fra Stationerne l, 2, 3 og 7 i Kbhvn. Sept. 1944-Maj 1945; kst. Vicepoliti­inspektør og Leder af Kbhvns Politis Udrykningstjeneste og Færdselsafd. 1945. udnævnt 1947.

Lærer ved Stal ens Politiskole 1938; Formand for Foreningen af Politikom­missærer m. fi. i Danmark 1945.

Har udgivet flere Lovkommentarer n£ skrevet en Del faglige Artikler.

Adresse : Kanalbuen 2, Søborfi.

GROSEN Uffe Højskoleforstander; f. 29. Nov. 1894 i Egaa. ved Aarhus; Sun af Gaardejer Jens Grosen (dod 1931) og Hustru Anne f. Christensen (død 1931); gift (21. Okt. 1923) m. Anna O., f. 5. Okt. 1897 i Haubro, Datter af Bankdi-

rektør  Th.  Thomsen,  Aars,  og  Hustru Karen f   Nielsen   (død  1907).

Paa Askov Højskole Vintrene 1912-15; Lærereks. (Silkeborg) 1917; Studieop-nold i England (Ruskin College i Oxiford og Woodbrooke Settlement) og i Tyskland- Lærer ved Frederiksborg Højskole 1917-18, ved Fyens Stifts Hus-mandsskole 1918-19; Lærer ved Valle-kilde Højskole 1919-20 og 1922-23, Ejer l af og Forstander for denne Skole fra 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Højskoler oar Landbrugsskoler 1927-35 ug 1943-48, for Dansk Furening for social Oplysning. Det sociale Skrift-urlvalg 1928-44. for Foreningen Norden fra 1940, af Det danske Selskabs Ar­bejdsudvalg 1940-46 og af Undervis­ningsministeriets Ungdomsudvalg af 1939.

Har skrevet: Danmark oe England (1945) samt historiske og pædagogiske Artikler i forskellise Tidsskrifter, navn­lig i Aarbogen ..Fra Vallekilde Folke­højskole" . har siden 1923 redigeret sam­me Aarbog; Medredaktør af „Danske Dkte" (1930) og Folkehøjskolens Sang­bog 12. (1933) og 13. Udg. (19391.

Adresse :  Vallekilde.

GROTH Knud fh. Toldinspektør, E. DM., AI.T.Kha.p.p; f. 20. Marts 1879 i Kbhvn.: Søn af Fabrikant, cand. polyt. W T Groth (død 1913) os Hustru Elise f. Faye (død 1921); gift (15. aiir. 1906) m. Emilie G., f. 16. Ma.i 1878 i Es­bjerg, død 1939, Datter af Købmand Mads Jørgensen (død 1918) og Hustru Anne f. Mikkelsen (død 1926).

Indtraadt i Toldetaten 1895; Toldas­sistent 1909, Toldkontrol»r 1923, Vice-toldinspektør 1935. Toldinspektør i Klilivns l-'rihavu 1935-49.

Sekretær i Toldraadet og i Toldraa-dets Appeludvalg 1916-35; Lærer ved Toklelevkursus 1926-48 og ved Toldbe-tjontknrsus 1933-48; Formand for For­eningen af Toldembedamænd 1932-46; -Kresmedlein af 'Foreningen af Toldem-bedsmænd 1947: Medudgiver af Den danske Toldtarif med alfabetisk Vare-fortegnelse m. m.; Medarbejder ved Hirschsprungg Handelshaandbog.

Udenl. Orden:  Le.S.5.

Adresse : ITvidkildev. 81, Kbhvn. F.

GROTH-HANSEN Wilhelm Arkitekt; f. 18. Dec. 1898 i Kbhvn.; Søn af Tøm­merhandler Georg Groth-Hansen (død 1940) og Hustru Henny f Klenow; gift (5. Juli 1930) m. Inger' G-H., f. 29. Okt. i Helsingør. Datter af Skibsfører Ejnar O Møller (død 1946) ob Hustru Rosa f. Schwabe.

Student (Schneekloths Skole) 1917: Uddannelse paa Teknisk Sko'.e og

_____________________Grue

paa Kunstakademiet; Studierejser i en Række europæiske Lande; Arkitekt for Kryolith Mine og Handelsselskabet i Grønland 1926-30; har ledet Opførelsen af Ortopædisk Hospital og af Diakon­issestiftelsens Hospital; har opført medicinsk Afd., Funktionærboliger, Tu-berkulosestation samt Udvidelse af Ki­rurgisk Afd. m. m. for Bornholms Amtssygehus, ny Behandlingsbygning for Holbæk Amtssygehus (s. m. F. Vilh. Olsen) samt Villaer, Fabriksbygninger m. m.; tildelt Akademiets Guldmedalje 1933 og Gentofte Kommunes Præmie 1941.

Adresse.- Grøndalsv. 56, Kbhvn. F.

GROVE Søren Redaktør; f. 9. April 1872 i Silkeborg; Søn af Karetmagermester S C Grove (død 1886) og Hustru Anna f. Sørensen (død 1918); gift (12. Nov. 1938) m. Emmy G., Datter af Maskin­mester Sophus Andersen, Horsens, ob Hustru Meta f. Johansen (død 1935).

Uddannelse som Typograf ved Silke­borg Avis-, Ilandelsskoleeks.; Journalist ved Vestjyllands Social Demokrat 1903-13; Lokalredaktør i Holbæk 1913-19; ansvarshavende Redaktør af Horsens Social-Demokrat 1919-40.

Medlem af Horsens Byraad 1921-32, af Skoleraadet i Skanderborg Amts-raadskreds 1934-45, af Bestyrelsen fot Horsens Vestbaner 1929-46, af Bestyrel­sen for Dansk Brændselskontrolforenmg fra 1923 og af Landstinget 1936-43.

Adresse: Maltag. 11, Kbhvn. S.

GRUE Andreas Proprietær; f. 23. Sept. 1868 paa Lundgaard ved Andst; San al Gaardejer H P Madsen (død 1928) og Hustru Marie f. Thjellesen (død 1916); gift (15. April 1919) m. Hilma G., f. 9. Marts 1893 paa Julianeholm, Datter af Proprietær Christian Jessen-Friis og Hustru Dagmar f. Juulmann.

Uddannet ved Landbruget paa for­skellige større Gaarde; paa Ubberup Højskole og Tune Landboskole; For­valter paa Kat holm ved Grenaa 1911: Inspektør paa Estruplund ved Ørsted 1914, paa Katholm 1919-22.. Forpagter af Fænøgaard 1922-26: Ejer af Øster-aagaard ved Hals 1925-28; Inspektør paa Aakjær Avlsgaard ved Falling 1928-42; Ejer af Julianeholm 1939.

Formand for Randers Amts Tolv­mandsforening 1944.

Adresse : Julianeholm pr. Vivild.

GRUE Frederik Overskibsinspektør, R. DM.p.p.; f. 10. Sept. 1880 i Vejen; Søn af Sognefoged, Gaardejer, Sparekasse­bestyrer Ebbe Madsen (Grue) (død 1918) og Hustru Dorthea f. Ottesen (død 1913).

Til Søs 1895; samtlige norske og dan­ske   Navigationseksaminer  1900-04;   Re-,   serveløjtnant  i   Flaaden  1905;   ansat  i

Grue__________ __________

Det Østasiatiske Kompagni 1906-20, som Kaptajn fra 1914; Skibsinspektør ved Statens Skibstilsyn 1921, 1. Skibsin­spektør 1928, Overskibsinspektør fra 1937; tillige Chef for Statens Isbryd-nings- og Ismeldingstjeneste fra 1937.

Regeringsdelegeret ved den internatio­nale Søfartskonference i Genéve 1936.

Fandt Aaret 1917 som Skibsfører Syd for Afrika en Grund, rtcr har faaet Nav­net „Grue Banke".

Udenl.   Orden :   S.N.3.

Adresse:  Johannev. 16, Charlottenlnnd

GRUHN   Axel Direktør, cand. polyt.: f 1. Nov. 1899 i Nykøbing F.; Søn af Snedkermester J M J Gruhn (død 1933) og Hustru Anna f. Olsen; gift (14. Ju­ni 1929) m. Margrete G., f. 22. Juni 1904 paa Frdbg., Datter af Kasserer i Akts. Titan T> Th. Weeke (ded 1935) og Hustru Thora f. Jørgensen.

Student (Nykøbing) 1918, cand. po-!yt. 1924; assisterende Ingeniør hos Stads- og Havneingeniøren i Nykøbing P. 1924-25; Ingeniør i Firmaet Christl-ani & Nielsen, i Kbhvn., Hamborg, Bio de Janeiro og Tyrkiet, 1925-34; merkantil Ingeniør i Akts. Thomas Ths. Sabroe & Co. i Aarhus 1934, Prokurist 1935 og adm. Direktør i dette Selskab 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Afd. for Aarhus og Om­egn 1934-40, af Dansk Ingeniørforenings Repræsentantskab 1940, af Bestyrelsen for A/S Thomas Ths. Sabroe & Oo., Aarhus, af Bestyrelsen for A/S The Sa­broe Onmoany of Japan. Osaka og af Bestyrelsen for Sabroe Kylindustrl. Oo-teborg: Formand i Foreningen af dan­ske Kølemaakinfabrikanter 1940-43; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter indenfor Jernindustrien i Provinsen 1941, at Forretningsudval­get for Sammenslutningen af Arbejds­givere indenfor Jern- og Metalindustri­en i Danmark 1941. af Repræsentant­skabet for Industriforeningen i Kbhvn og af Industriraadet 1942, af Besty­relsen for Industriforeningen og Indn-striraadets staaende Udvale 1945, af Be­styrelsen for Dansk Køleforening 1937 og af Dansk Køleinstituts Repræsen­tantskab 1939: Formand for Bestyrelsen for Landsforeningen til Arbejdsløshe­dens Bekæmpelse, Aarhus T/okalforening. 1940; Medlem af Hovedbestyrelsen for L. A. B.'s Landsorganisation 1940-42 ok af Industriraadets Ekspertudvalg 1938; Formand for Aarhus Industriforening 1942: Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1937

Adresse:    Villa   Bella   Vista,   Skaade Bakker pr. Højbjerg.

__________________________444

GRUM  Kaj  Konsul,  R.,M.T.Kha.p.p.; f.

30 Maris 1894 i KMivn.; Søn af Kolo­nialhandler Emil Grum (død 1934) opr Hustru Cathinka f. Schwensen; gift (17. Aug. 1927) m. Else Merete G., f. 23. Febr. 1903 i Gentofte. Datter af Justitsraad, Ekspeditionssekretær A C Bille-Hansen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. mag. 1918; Afdelingsleder ved Britisk Røde Kors' Kontor i Kbbvn.

1918-19; Oversætter og Pressesekretær ved den amerik. Legation i Kbbvn.

1919-21- Kancellist ved den danske Le­gation i Oslo 1921, Vicekonsul smstds. 1924, Konsul 1945, ved Den Danske Ambassade smstds 1947.

Formand for Hjælpeforeningen for Danske i Norge fra 1946.

Har oversat en Del engelsk Skønlit­teratur.

TJdenl.   Ordener:   I.F.3.;   N.St.O.3'.

Adresse: Vennersborgvejen 11, Bestmn pr. Oslo, Norge.

GRUM-SCHWENSEN Aage fh. Dommer, R.DM.; f. 11. iMarts 1873 i Nysted: Søn af Herredgfnldmægtie, Kancelliraad S V Schwensen (død 1897) og Hustru Othilia f. Grum (død 1895). gift (12. Aug. 1904) m. Ellen G-8., f. 4. April 1884 i Holsted, Datter af iHerredsfuld-mægtig, Justitsraad C H Clausen (død 1919) og Hustru Meta f. Smith (død 1923).

Student (Herlufsholm) 1892; cand. lur. 1899; Fuldmægtig ved Gjørding-Malt Herreder 1900- Politimester i Nykø­bing F. m. v. 1919, i Fjends-Nørlyng og Middelsom-Sønderlyng Herreder 1922: Dommer i Ringkøbing Købstad og Ulv borg-Hird Herreder 19J1-42.

Stifter af og Æresmedlem i Garder­foreningen for Ribe Amt og Æresmed­lem af Ringkøbing og Omegns Garder­forening; Revisor i Kronprins Frederiks Pond 1933.

Adresse • Skærum Mølle nr. Vemb.

GRUM-SCHWENSEN Aage Stads- og Havneingeniør; f. 11. Aug. 1900 i Ny-købinz F.; Søn af Sparekassebogholder I E Grum-Schwensen og Hustru Anna f. Jensen; gift (9. Okt. 1930) m. An­nette G-S., f. 15. Febr. 1902 i Aalborg. Datter af Stiftsprovst J C Kali (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Anna Mathea f. Richardt (død 1931).

Student (Nykøbing F.) 1918; cand. po-lyt. 1924; Kornet ved Ingeniørtropperne 1925, Sekondløjtnant 1930; Ingeniørassi­stent hos Stads- og Havneingeniøren i Nykøbing F. 1925-30; Vejingeniør hos Stadsingeniøren i Odense 1930-36; Stads-og Havneingeniør samt Bygningsinspek­tør i Fredericia fra 1936; Medlem af

Bygnings- og Brandkommissionen; Se­kretær i Sundhedskommissionen samt i en Række kommunale Udvalg.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Fyns Afd. 1934-36, af Bestyrelsen for Fredericia Ingeniørfor ening 1943-47, af Alm. Ingeniørforbund« Forretningsudvalg 1945-49 og af Besty­relsen for Stads- og Havneinsreniørfor-eningen fra 1945; Medlem af Fredericia Erhvervsraad fra 1940: Landvæsenskom-missær i Vejle Amt fra 1940: Sagkyn­dig i Vandindvindingssager fra 1941 osr i Byplansager fra 1938": Medlem af Landsbygffelovs-Udvalget; Medlem af Be­styrelsen for Fredericia Musikforening 1941-47 og for Dansk Mnsiklytterfor-ening fra 1944; Forretningsfører for den Geelmuyden-Iaunsenske Stiftelse og den Brunnske Stiftelse i Fredericia.

Har skrevet Artikler i Fagtidsskrifter snmt Slægtebog for „Slægten Schwensen fra GI. Haderslev" (1946).

Adresse : Storkev. 7, Fredericia.

GRUNDTVIG    Vilhelm   fh    Overhihlio. tekar. R DM.: f. 26. Juli 1866 i Kbhvn.: Søn  af Kontorchef Johan  Grundtvig o<? Hustru  f. Stenersen.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1884: cand. mag. 1891: Bibliote­kar ved Landbohøjskolens Bibliotek 1892; Underbibliotekar ved Statsbiblio­teket i Aarhus 1903: Overbibliotekar smstds. 1905-36.

Medlem af Fællesraadet for de viden­skabelig Biblioteker 1928-36, af Biblio-teksraadet 1920-J6, af Humanistisk Sam­fund i Aarhus, af Bestyrelsen for Køb-stadmuseet „Den gamle By" i Aarhus l il 1949, for Jydsk Selskab for Historie. Sprog og Litteratur 1932-48, for Institut for jysk Sprog og Kulturforskning osr for Grundtvig-Selskabet.

Litterære Arbejder: Danmarks Forst-og Jagtlitteratur (1901): Bibliotekssagen i Danmark (1910): Nøtrlo til danske Bogfortegnelser (19131: Om Bibliografi ojr Bibliografier (1919). Statsbiblioteket i Aarhus og Universitetet i Jylland (1921): Begreberne i Sproget (1926): Den danske Skovbrugs-Litteratur indtil 1925 (s. m. A Oppermann, 1931-36); Ind­ledning til Bibliografien (1935): Be­grebs-Ordbøger' os Begrebs'-Ordforsk-ning (19451 samt mindre Afhandlinger: Udsiver af: Statsbiblioteket i Aarhus 1902-27 (1927): Medudgiver af N F S Grundtvigs Englandshreve (1920).

Adresse : Hendrik Pontoppidans 0.20,

GRUNDTVIG-POULSEN Frederik Over­læge, R.; f. 13. Juni 1882 i Jyd-strup; Søn af Professor, Overlæge. Dr. med. Kristian Poulsen (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1QJ1) og Hustru Asta f. Grundtvig (død 1939); gift 1. Qang

_________      _____ G run

(29  Dec   1910) m. Marie (Mie) G-P„ f.

17. April 1884 paa Vadgaard. død 1935. Datter af Proprietær A C Andersen (død 1905) og Hustru Emilie f. Schn bart (dnrt 1921): 2. Gang (Juli 1937) m. Annie G-P.. f. ]1. Jan. 1886 paa St. Thomas, Datter »f Købmand James Taylor Mc. Dougal (død 1888) og Hu­stru Charlotte f. Hattensen (død 1935). Student (Østersøgades Latinskolel 1900: med Eks. 1907: Reservelæge ved Viborg Sygebus 1907-08 og fra 1910, Af-delineslæare ved dettes medicinske og epidemiske Afd. 1916, Overlæge 1922.

Medlem af Viborg Værgeraad 1927-33 og af Overepidemikommissionen for Viborg Amt.

Adresse : Skovgaardsv. 11, Viborg. Sommerbolig: "Villa Frivagten, Sen­dervig pr. Ringkøbing.

GRUNNET Niels Chefredaktør, R.p.p f. 20. Nov. 1901 paa Frdbg.; Søn a:f Frimenigrhedspræst, senere Gaardejer Valdemar Grunnet (død 1932) og Hu­stru Sanne Elise f. Grønbech (død 1947); gift m. Karen G., f. 31. auk 1904, Datter af Tisker Hans Stemann-Petersen og Hustru Christine f. Jør­gensen.

Uddannet i den konservative Provins-nresse 1917-27: ved Dagbladet B. T. 1927-31: Rigsdagsmedarhe.ider for Jyd ske Tidende 1929-38; Medarbejder red Pressens Radioavis 1933. Redaktør 1938. Chefredaktør fra 1939: oprettede i Stockholm Sept. 1944 de danske Ny­hedsudsendelser over de svenske Radio-fonistatinner os forestod disse til Maj 1945; Radioyeporter under Krigen i Finland 1941, i Tyskland, Østrig. Island 1945-46 og under F.N.s Generalforsam­ling i New York 1947, i Paris 1948 og i New York 1949.

Redaktør af Danmarks Søfartsradio fra 1936, Fiskeriministeriets Konsulent i Propaganda for Fiskeriet oe dets Pro­dukter 1936-42: Medlem af Statsradiofo­niens Sprogudvalg 1941 og af Journa­listforbundets Æresret 1944. Redigeret (s. m. Bent Demer) Bogen om Den Danske Brigade.

Udenl. Ordener: Fi.L.3'.: I.F.3.; Ju.St.S.4.; Li.G.4.; Po.P.R.5.

Adresse : Frisersv. 4. Charlottenlund.

GRUNTH Poul Dyrlæge, Professor.B.DM. p.p.: f. 11. Dec. 1878 i Rødby; Søn af Dyrlæge Leopold Grunth (død 1929) og Hustru Karen f. Clausen (død 1912): trift (11 Nov. 1904) m. Cornelia G., f 13. Jan. 1881. Datter af Direktør G M Grunth og Hustru Elise f. Frankel.

Dyrlægeeks. 1900; Assistent ved Ve­terinær- og T.nndbohøjskolens ambula­toriske Klinik 1901-04, ved dens kirur­giske Klin* 1904-06; Reservedyrlæge i Hæren 1905-06; Docent l Beslaglære og

Grun ______________

Forstander (or Højskolens Beslagsmed!« 1906;      Professor   i  Veterinærvidenskab

1922-49.

Sekreta:r i Den danske DyrUegeforening 1911-20; Formand for Kreaturforsikrings-i'oreningen af 1859 for Kongeriget Dan­mark fra 1916; Medlem af Bestyrelsen lor Fond af 13. Juli 1873 til Veterinær­videnskabens Fromme 1922-29; Formand i Bestyrelsen for Dyrla'ge Emilius Ol­sens og Hustru Karen Sophie Olsens Le­gat 1929-48 og fo.- Kbhvns Dyrlægesel­skab 1930-33; Medlem al' Bestyrelsen for Professor Prosch's Mindelegat og for Hestens Varu fra 1932; Formand for Den danske Dyrlægefon nings faste Voldgiftsret 1933-45 og i Kommissionen for det Neergaardske Legat til Veteri­nærvidenskabens Fremme 1933-48 samt for Dyrlægernes lluderstøttelsesforenins; af "/, 1873 fra 1940: Æresmedlem af Kbhvns Dyrlægeselskab 1942, ;if Skan-ska Veterinarforeningen 1943 og af Dyr-la-geforeningen for -Lolland og Falster 1948.

Har skrevet flere Afhandlinger over kliniske og veterinærhistoriske Emner i veterinære Tidsskrifter; endv. Hovens og Klovens Pleje (1911, 1917); Lærebog i Beslaglæren (1913. 1918, 1931!, 1941); Sygdoms- og Beslaglære (1938). Med­arbejder ved Landbrugets Ordbog og flere andre Samleværker; Redaktør af Medlemsblad for Den danske Dyrlæge­forening 1918-19.

Ddenl. Ordener: N.St.0.3'.; S.N.3.

Adresse : Amicisv. 6, Kbhvn. V.

GRUT Aage La-go; f. 23. Dec. 1906 i Holte; Søn af Generalmajor, Kammer­herre Torben Grut (se denne); gift (26 pkt. 1946) m. Ulla G., f. 7. Marts 1917 i Reval, Datter af Ingeniør Sven Schultz (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Karen Marie f. Bertel­sen.

Student (Birkerød) 1923; med. Eks. 1931; Accessit for Kbhvns Universitets Prisopgave 1936; Skibslæge i Ø.K. 1931-32; Reservelæge ved Niels Steensens Ho­spital 1934: 1. Reservelæge ved Statsho­spitalet i Sønderborg, Med. Afd. 1935-39; Emhedslægeeks. 1940: Læge i Arbejds-og Fabriktilsynct 1940-48 og i Direkto­ratet for Ulykkesforsikring 1944-48; Lejr-læge, i Frøslev 1944-45; Speeialpraksis 1947-48: Delegeret ved First World Health Assembly, Geneve 1948; Chef for den erhvervshygiejniske Afd. (Raadgi-ver i arbejdsmedicinske Spørgsmaal) i Det internationale Arbejdsbureau, Gene-ve fra 1948.

Næstformand i Dansk Sva'veflyveunion 1946-48.

Adresse: 110 Rue du Rbone. Genéve, Schweiz.

Sommerbolig : Chalet des Trolles, Col de la Puucillo, Ain, Frankrig.

_______________________446

GRUT Andreas N Grosserer,  B.; (. 9.

Aug. 1872; Søn af Grosserer Harald Hansen (død 1902) og Hustru Anna f de Jonquiéres (død 1941); gift (1. Aug. 1900) m. Murdel G., f. 10. Dec. 1880 ved Stockton on Tees, Datter af Konsul 11 C Nielsen Hartlepool (død 1939) og Hu­stru f. Hay (død 1914).

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1890; cand. phil. 1891.

Medlem af Bestyrelserne for Forenin­gen til unge Handelsmænds Uddan­nelse til 1919, for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed, foi Akts. Blindes Arbejde til 1945, for kel Dansk Automobilklub 1916-28, for rni-ted Plantations Ltd., for Akts. Det danske Kulkompagni og for Akts. Det Østasiatiske Industri og Plantagekom-pagni; Medlem af Translatøreksamens-Kommissionen 1909-16. Medlem af Sø-og Handelsretten 1916-30.

Adresse: Toppen, Bregnerødv.. Birke­rød.

GRUT Flemming Arkitekt; f. 28. Sept. 1911 i Kblhvn.; Søn af Kommandør, Kammerherre Harald de Jonquiéres Gru! (se denne); gift (1. Nov. 1941) m. Erni G., f. 15. Juli 1913 i Rungsted, Datter af Grosserer Olaf Skovgaard-Petersen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Kamma f. Carl (død 1924).

Student (Metropolitanskolen) 1929: Medarbejder ved kbhvnske Tegnestuer 1934-41; Afgang fra Kunstakademiet 1938; egen Virksomhed fra 1941; Lærer ved Kunstakademiet fra 1942; tildelt Akademiets mindre Guldmedalje 1941 og Eckersberg-Medaljen 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1943-49 og af Danske Arkitekters Genopbygningskomité.

Har i Samarbejde m. Tyge Holm bl.a forestaaet Ombygning og Istandsættels af Domus Medica, Kristianiagade (1948) og af Tranekjær Slot, Langeland (1948 49);   teoretiske  Undersitgelser  og  prak­tiske   Forsøg vedr.   industrielt   frem.' i lede Huse.

Adresse: Kronprinsesses. 40, Kbhvn. 1\.

GRUT Harald de Jonquiéres Kom­mandør, Kammerherre, K1.Dir, Chr.X M.T., HTS.p.p.; f. 13. Juli 1877 i Skods-borg; Søn af Grosserer Harald Hansen (død 1902) og Hustru Anna f. de Dom­pierre de Jonquiéres (død 1941) • gift (25. Marts 1909) m. Harriet G., f. 2. Aug. 1880 i Nakskov, Datter af Konsul Victor -Bøttern, Nyborg (død 1909) og Hustru Clara f. Pagh (død 1930).

Sekondløjtnant 1899; Premierløjtnant 1904; Kaptajn 1915; Orlogskaptajn 1923; Kommandørkaptajn 1930; Kommander og Chef lor Kong Christian X's Adjii-tantstab aif Søværnet samt Kong Chri­stian X's Jagtkaptajn 1931; Afsked 1937.

_447________________________

Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør­firmaet Manniche og Hartmann A/S fra 1941.

Har skrevet militære Fagbøger ved­rørende Torpedovæsenet.

UdenJ. Ordener: Fi.H.R.2'.; I.F.2*.; S.Kr.2.; S.Sv.21.; S.N.2'.

Adresse: Skt. Anna; PI. 3, Kbhvn. K.

GRUT Torben Generalmajor, Kammer-' herre, K'.DM., Ohr.lX M.T., Fr.VIII M T. Ohr.XM.T.,M.M. 8. April ISIS-1918, M.M. 3. Juni 1843-1943, HTH.p.p.; if. B3. Aug. 1865 i Kbhvn.; Søn af Pro­fessor, Dr. med. Ed«i. Grut (død 1907) og Hustru f. Hoskiær (død 1911); gift l Gang (1892) m. Caroline G. (dåd 1893), Datter af Kultusmini­ster J Worsaae (død 1885) og Hustru f. Castenschiold; 2. Gang (27. Sept, 1899) m. Mary Adolphine G., f. 12. Juni 1876 paa Gammaistorp i Sverige, Dat­ter af Godsejer W Grut og Hustru f. Hfiilmann.

Student (Metropolitanekolen) 1882; cand. phil. 1883; Sekondløjtnant 1886; Premierløjtnant s. A.; Afgang fra Of ficereskolens Ingeniørald. 1890; Adju tant hos Ingeniørgeneralen 1892-96; Læ rer i teknisk Mekanik ved Officerssko­lens ældste Klasse 1893-1902; Kaptajn 1898; Chef for Søforternes Bygnings­væsen 1898-1902; Adj utant hos Kong Christian IX og Kong Frederik VIII 1902-06: Stabschef ved Ingeniørkorpset 1906; Chef for 3. Ingeniørbataillon 1914; Oberstløjtnant s. A.; Ohef for 2. Inge-niørdirektion 1918; Oberst 1920; Chef for Kong Christian X's Adjutantstab af Hæren 1924; Generalmajor og General­inspektør for Ingeniørtropperne 1926, Afsked 1930.

Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem 1921-39 og for Akts. De dan­ske Sukkerfabrikker 1923-41; Formand for det krigsvidenskabelige Selskab 1923-26; Formand for Dansk Rekylriffelsyn-dikat 1927-29, Medlem af Bestyrelsen for samme (fra 1936 Dansk Industri Syn­dikat) 1934-46; Medlem af Telefonkom­missionen af 1917, af Centralkomitéen for frivillige Korps, af Den danske Olympiadekomité i Sverige og England og af Den internationale Komité for Lillebæltsbroen; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1928-31: Medlem af Ærespræsidiet for det nor­diske Ingeniørmøde 1929; Formand for Officersforeningen i Kbhvn. 1929-30

Uden!. Ordener : B.L.II.l.; Fi.H.R.21.; Gr.Fr4- TF.2*.; N.O.N.2.; N.St.O.21.; Pr.R.0.3.; S.Kr.2.; S.O.M.; S.Sv.31.; Stb.V.2.

Adresse: Knudsv. l, Rungsted Kyst.

GRY   Helge    Statsgeolog,    Dr.   phil.;  f. 1. Maj  1905  i  Kbhvn.; Søn af Tegner Peter  Nielsen og Hustru Nanna f. Sø-

___________________Grtln

rensen; gift (20. Maj 1933) m. Agnes G., f. 3. Juni 1909 i Fredericia, Dat­ter af Depotforstander ved D.S.B. H J Fournaise (død 1937) og Hustru Char­lotte f. Bjerre.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1924; cand. mag. 1929; Assistent ved Dan­marks Geologiske Undersøgelser Som­rene 1928-30; pædagogisk Leder af den frie Skole i Vedbæk 1929-30; mas. scient. 1932; Univ. Guldmed. 1933; vi­denskabelig Assistent ved Mineralogisk Museum 1933-42; Dr. phil. 1936; Afde-lingsgeolog ved Danmarks Geologiske Undersøgelser 1942-46, Statsgeolog 1946. Geol. Undersøgelsesrejser i Skaane 1931; Deltager i Ekspedition til Ivig-tut, Grønland s. A. og i Nugssuaq-Ekspeditionen (Vestgrønland) 1939; Stu­dierejse til Tyskland, Frankrig, Hol­land og England 1938; geol. Undersø­gelser i Vestgrønland 1946 og 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk geo­logisk Forening 1929, 1932, 1933, 1939-42 og 1949; Faggrnpperepræsentant i For­eningen til Beskyttelse af videnskabe­ligt Arbejde fra 1944. _

Har skrevet videnskabelige Afhand­linger om danske og grønlandske Bjergarter, Danmarks og Skaanes Is-tidsdannelser, Vadehavet o. a. samt geologiske og mineralogiske Artikler i Salmonsens, Gyldendals o. a. Leksika

Adresse: Hollandsv. 65, Lyngby.

GRONBAUM David Lektor; f. 7. Nov. 1888 i Kolding; Søn af Buntmager Mar­cus Griinbaurn og Hustru Esther f. Hartogsohn; gift m. Ebba G., f. Iver­sen.

Student (Banders) 1906; cand. mag. (Engelsk, Fransk og Dansk) 1913; Læ-ret ved Øregaard Gymnasium 1910; Lektor sammesteds 1920; tidligere til­lige Lærer ved Købmandsskolen; skan dinavisk Repræsentant for engelsk­amerikanske Forfattere.

Oversættelser af Arnold Bennett, John Galswortliy m. fl.

Adresse: Bjerregaardsv. 3, Kbhvn Valby.

GRONER Frederik Intendant, Kammer­junker, Forstander, R.DM.HTH.; f. 14. Maj 1875 i Kbhvn.; Søn af General­major Th. S Griiner (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Cla­ra Marie f. Bcchgaard (død 1926); gift (2. Juni 1905) m. Gertrud G., f. 7. Okt. 1881 i Viborg, Datter af Stiftsfysikus, Overlæge Dr. med. Peter Heiberg (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hu­stru Minna f, Bonne (død 1926).

Reserveintendant 1900; Assistent i Krigsministeriet 1908; Intendant ved Feltartilleriet 1909, ved Livgarden 1911;

GrUn___________________

Afsked   1923;    Forstander   for   Kbhvns Sygehjem 1916-30.  Juni 1949.

Medlem af Fællesbestyreisen for Den af Hærene faste Officerer o. 1. opret­tede Understøttelsesforening fra 1911; Medlem af Bestyrelsen for det tidli­gere ved den kgl. Livgarde til Hest beroende Understøttelsesfond fra 1922 til dets Ophævelse 1931 og af Bestyrel­sen for Gentoftekredse,,8 konservative Vælgerforening 1924-27; Medlem af Ad­ministrationen for K A Larssen og Hu­stru L M Larssen f. Thodbergs Legat og Stiftelse fra 1926, Formand fra 1938.

Adresse; Ordrupv. 30, Charloltenluml (fra 1. Juli 1949: Ordrupv. 102, Cliar-lottenlund).

GRONER Georg Chr. GARTH- Hof­jægermester, Godsejer; f. 3. Nov. 1901 paa Lille Svenstrup; Søn af Hofjæger­mester G Garth-Gruner (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Lili f. Arntzen; gift (9. Okt. 1926) m. In­ger Margrethe G-G„ f. 2. Okt. 1901 paa Christianssæde, Lolland, Datter af For­pagter Nicolai Aagesen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Mimi f. Brun.

Udgaaet fra St. Andreas Collegium, Ordrup; uddannet ved Landbruget Qaa flere store Gaarde og Godser; Forpag­ter af Bavelse Hovedgaard 1939-47; Ejer af Lille Svenstrup Hovedgaard samt af Pengeskiftegaard pr. Ringsted.

Formand i Bestyrelsen for Sparekas­sen for Ringsted og Omegn; Forstand« for den katolske Kirke i Ringsted; Medlem af Hovedbestyrelsen for Cen­tralforeningen af Tolvmandsforeninger ag af Bestyrelsen for Akts. Andersen og Albeck; Formand for Midtsjællands Sportsrideklub; Medlem af Bestyrelsen lur Foreningen af Skov- og Landejen­domsbesiddere i Danmark; Formand for Midtsjællandske Herregaardes Kvæg­avlsforening; Administrator af Bonde-rup Hovedgaards Landbrug og tidli­gere Administrator af Krogerup Gods.

Adresse:  Lille Svenstrup pr. Ring­sted.

GRONER   Mogens   Godsejer,   Kaptnjn,

Hofjægermester, R.; f. 2. Dec. 1891 paa Egemarke; Søn af Forpagter, cand. po-lit. Gustav Emil Gruner (død 1900) og Hustru Hilda Laura f. Lohse (død 1896); gift (2E. Juni 1915) m. iland Louise G., f. 3. Febr. 1892 i Kbhvn., Datter af Kammerherre, Amtmand An­ton Groothoff (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Maria f. le Maire (død 1943).

Student (Sorø) 1910; Uddannelse ved Landvæsenet; Ejer af Sæbygaard fra 1913; Sekondløjtnant 1915; Løjtnant a(

Reserven 1916; Kaptajn af Reserven i Livgarden 1931, i Forstærkningen 1939.

Medlem af Sæby-Hallenslev Sogneraacl 1916-21, af Husdyrbrugsudvalget i Hol­bæk Amts økonomiske Selskab 1925, af Bestyrelsen for Nordvestsjællands bel­giske Hesteavlsforening 1928 og af Til-synsraadet for Holbæk Amts Sparekasse 1937.

Adresse : Sæbygaard pr. Heng.

GRONER Otto fb. Politimester, R.; f. 9 Febr. 18791 Kolding; Søn af Højesterets-sagt. F V Gruner (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Henriette Ottilie f. Kralund (død 1927); gift 1. Gang (12. April 1907) m. Ellen G. (død 1911), Datter af Stiftsprovst Hans Lutz-heft, Odense (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Metha f. Zinuner-mann- 2. Gang (21. Febr. 1912) m. Ag­nes Emilie G., f. 4. Juni 1888 i Roskil­de, Datter af Herredsfoged P C V Meyn (død 1913) ogr Hustru Inger f. Wicli mann (død 1917).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. j ur. 1905; Borgmestertaildmægtig i Esbjerg s. A.; ByfogedfuldmægtiK i Odense 1906; Herredsfuldmægtig ved Lunde-Skam Herreder 1911; Stiftsfuld­mægtig i .Ribe 1920; Politimester i Ma­ribo og Rødby, Fuglse Herred og Ma­ribo Birk samt Fejø Birk 1922; Politi mester i Korsør Købstad og Land-jurisdiktion, Skælskør Købstad og Ve­stre Flakkebjærg Herred samt Holstein-borg Birk 1936-49. Adresse ; Skælskør.

GRONER-NIELSEN   H Arkivar, Orga­nist. H.; I. 24. Juli 1881; Søn af Raad-stuearkivar, Dr. phil. Oluf Nielsen (død 1896) og Hustru Mathilde f. Gruner (død 1934); gift (12. Sept. 1917) m. Ellen G-N., f. 9. Nov. 1884, Datter af Sognepræst, Undervisningsminister Sø­ren Keiser-Nielsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Vilhelmine f. Kolbye (død 1906).

Student (Schneekloths Skole) 1900; cand. mag. 1906; Organisteksamen 1913; Assistent i dansk Folkemindesamling 1906, Arkivar smstds. fra 1915; Organist ved Kingos Kirke fra 1915.

Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Selskabet for dansk Kulturhistorie, Gustaf Adolfs Akade-mien for Folklivsforskning og Dansk Folkeminderaad.

Litterære Arbejder: Læsøfolk i gi. Dage (1924); Danske Viser 1530-1630 I-VI. (1912-31); Vore ældste Folkedanse (1917); Danmarks gamle Folkeviser (1919 f. f., Tekster og >f elodier); Folkelig Vals (1920); udg. (i udvidet Form) Hjalmar Thuren : Færøske Melodier til

449________________________

danske Kæmpeviser (1923); De færøske Kvadmelodiers Tonalitet i Middelalde­ren (s. m. Erik Petersen, 1945); Dan­ske Skæmteviser (1927-28). Desuden Af­handlinger i Danske Studier, Nordisk Kultur, Sprog og Kultur, Aarbog for Musik, Musikhistorisk Arkiv m. m. Ind­samler at dansk og færøsk Folkemusik. Adresse: Ved Klosteret l, Kbhvn. Ø

GMONFELD   Fr. tung. Afdelingschef i "Finansministeriet, R.; f. 5. Maj 1907 i Arnborg Sogn; Søn af Sognepræst & Grunfeld (død 1931) og Hustru Hilda f Brandt (død 1936); gift (22. Dec. 1933) m. Alma G., f. Jensen, f. 1. Febr. 1910 i Kbhvn.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1925; cand. jur. 1932: f ung. Sekretær i Finansministeriet s. A., Sekretær 1935, Fuldmægtig 1939, Ekspeditionssekretær 1942, fung. Kontorchef 1944, udnævnt 1945; fung. Chef for Budget- og Stats-gældsafdelingen i Departementet [or Fi-nansvæsenet 1946.

Sekretær ved og Medlem af forskel­lige ministerielle Udvalg; tilforordnet for Statsadministrationen ved Invalide-forsikringsretten 1942; Medlem af den militære Erstatningskommission af 1943, af Privatbaneudvalget af 1942 og af Krigsministeriets Erstatningsudvalg af 1945; Medlem af Erstatningsraadet vedr. Besættelsestidens Ofre 1945, af Arbejds­ministeriets Beskæftigelsesudvalg 1946, af Revisionsudvalget vedr. tyske Beta­linger 1946, af Nationalbudgetudvalget 1947, af Bestyrelsen for Det danske He­deselskab 1948, af Folkeforsikringskom-missionen af 1948, af Udvalget vedr. Hanstholm Havn 1948 og af Grønlands-kommissionen 1949.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 6, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Asser Rigs V., Tibirke Sand pr. Frederiksværk.

GRONWALD Knud Overretssagfører, E.p.p.; f. 21. Okt. 1881 i Aalborg; Søn af Sagfører, Stiftskasserer Knud Peter­sen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Nathalie f. Grunwald (død 1930).

Student (privat dimit.) 1902; cand. jur. 1908; Sagfører i Aalborg 1913, Over­retssagfører 1916; Amanuensis hos Bi­skoppen over Aalborg Stift 1914-24; An­klager ved Underret 1919-33; offentlige Sager 1933; adm. Direktør i Aalborg Hypotekforening fra 1925.

Formand i Repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank, i Bestyrelsen for Akts. P Ørsnes' Enke & Søn, for Auk-tionsgaarden i Aalborg Akts. og for Teltlejren i Blokhus Akts.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De Smithske Jern­støberier & Maskinværksteder, Akts.

__________________Gren

Aalborg ny Dampmølle, Akts. F Hest-beck & Co., Carl Pedersen Akts., Aal­borg, og for Akts. til Opførelse »f Ar­bejderboliger ved Rørdal: Stifter af »k Formand i Bestyrelsen for Grundejer­foreningen a-f Sommerbeboere i Blokhus 1935-45; Medlem af Bestyrelsen for Tu­ristforeningen i Aalborg 19J7-47; Med­lem af Bestyrelsen for Prokurator Dan-nisøes Stiftelse og Formand for forskel­lige Legatbestyrelser.

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse:  Nytorv l, Aalborg.

GRYTTER  Rudolf Sanginspektør; f. il. Maj  1898 i  Odense.  Søn af Bogbinder Carl Grytter (død 1931)  og Hustru Ju­liane f. Jespersen   (død 1908).

Realeks. (Mulernes Legatskole, Oden­se) 1914; Lærereks. (Odense) 1919; Stu­dent (Døckers Kursus) 1922; mag. art. (Musik) 1935; Lærer ved Frk. Jørgen­sens Drengeskole, Odense 1919-20, ved Kbhvns. kommunale Skolevæsen 1920; Forstander ved Kbhvns. kommunale Fortsættelseskursus 1935-41; Undervis­ningsassistent og Konsulent i Sang ved Kbhvns. kommunale Skolevæsen 1941; Sanginspektør smstds. 1945.

Formand for Kbhvns. Sanglærerfor­ening 1929-38; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Sanglærerforening 1935-41; i Redaktionsudvalget for Folke- og Skolemusik fra 1935; Formand i Besty­relsen for Kbhvns Folke-Musikskole 1938-39. Medlem af samme? Repræsen­tantskab fra 1939.

Medudgiver af: Ny dansk Skolesang­bog, Vore Skolesange og Melodibogen til Dansk Skole-Sang; har skrevet musik litterære Artikler i forskellige Bøger, Blade og Tidsskrifter.

Adresse: Glaciset 30, Lyngby.

GRØN A Howard Professor, Dr. pollt., R.p.p.; f. 23. Dec. 1894 i Kbhvn.; Søn af Stiftamtmand, Kammerherre E Ho­ward Grøn (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ida f. Hansen (død 1937); gift (12. Marts 1919) m. Emmy Louise G., f. 10. Juli 1896 i Oharlottem-l'und, Datter af Frihavnsdirektør Bvadd Meilsen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Olga f. Pfenge (død 1918).

Student (Viborg) 1913; cand. phil. 1914; ansat i Firmaet M E Grøn & Ben 1914-16; Studieophold ved Harvard Uni­versitetet i U. S.' A. 1916-17; ansat l Privatbanken 1917-18; Forstkandidat 1923; Assistent ved Dansk Skovfor­enings GedninKSforeøK 1924. ved Land­bohøjskolens Skovbrngsnndervisnlng 1925; kst. Skovrider ved Sorø Akademi 1926; Studieophold i Schweiz, Frankrig og Tyskland som Rockefeller Stipendiat 1927; Professor i Skovbrug ved Land-99

Gron_________________

bohøjskolen 1930;    Dr.   polit.   (Kbhvnfl

Universitet) 1931.

.Medlem af Bestyrelsen fur Danske Forstkandidaters Forening 1924-35, for Akts. Kagstrup Kalkværk 1934, for Akts. M E Grøn & Søn 1939, for Akts. Mulli Grøn & Go. 1931, for Centralforeningen af Lærere ved Universitetet o.s.v. 1933-48 og for M E Grøns og Hustrus Familie­legat, L J Grøns og Hustrus Familie-fideikommisser og for det Grøn ske Fi-deikommis 1937; Medlem at Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, For­mand for dettes Gruppe VI 1943-48; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skov­forening 1941-46 og af den forstlige For-søgskommission 1944. Præsident for Nor­disk Skovunion 1946; modtog Svenska Skogsvårdforenings Fortjenstmedalje 1947 og Norsk Forstmannsforenings For­tjenstmedalje 1948.

Har skrevet: Skov og Skat (1924); Skov og Folk (1925); Den almindelige Skovøkonomis Teori (Disputats, 1931); Hvad Nytte er Skoven til P (1933); Sko­ven og Mennesket gennem de vekslen­de Tider (1934); Skovbrugets teoretiske Driftsøkonomi (1943), Skovvurdering (1944), Skovbrugets Driftsregistrering og -budgettering (1945); Afhandlinger i Dansk Skovforenings Tidsskrift, i Hede­selskabets Tidsskrift, i Nationaløkono­misk Tidsskrift, i Dansk Biografisk Leksikon samt i udenlandske Tidsskrif­ter.

Udenl.  Orden:  S.N.3.

Adresse: Attemoeev. 51, Søllerød pr. Holte.

GRØN   Elli Frøken; f. 13. Juni 1885 i Straanip ved Kolding; Datter af Jæger­mester, Direktør i Forsikrings-Aktiesel­skabet Skandinavia Austin Nordborg Grøn (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Charlott f. Albeck. Studieophold ved teologisk College Edin-burgh 1920; Indehaver af L J Grøn og Hustrus Familiefideikommis.

Medlem af Bestyrelsen for Konfir­mandforeningen af 1859 fra 1916; Med­lem af Bestyrelsen for K.F.U.K.'s Hoved­forening 1918-38 og for Danske Kvinders Velfærd 1927-37: Formand for K.F.U.K.'s Afdeling for Handels- og Kontordamer 1937-43.

Udenl. Orden:  E.r.K.

Adresse : Toldbody. 7, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Rolighed pr. Skodsborg.

GRØNBECH Kaare Professor, Dr. ptiil.: f. 28. Sept. 1901 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. phll. & theol. Vilhelm Grønbech (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Pauline f. Eamm (død 1946); gift (17. Okt. 1931) m. Else­beth G., f. 20. Sept. 1910 i Nyborg. Datter af Kaptajn Gustav B Macke-

_______________________450^

prang   (død  1944)   og  Hustru  Anna  f Schack.

Student (Plockross1 Skole) 1919; cand mag. 1927; Adjunkt v. Øregaard Gym­nasium 1932-46; Dr. phil. 1936; Studie­rejser til Tyrkiet 1928 og (m. Martin Levy's Legat) 1937; Deltager i den dan­ske Ekspedition til Centralasien 1938-39; Lektor i centralasiatiske Sprog med særligt Hensyn til Tyrkisk ved Kbhvns. Universitet 1942; ekstraordinær Docent i centralasiatiske Sprog 1946, Professor 1947.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1943 og af Finsk-Ugrisk Selskab 1948: Medlem af Bestyrelsen for Orientalsk Samfund; Formand for Danmarks In­ternationale Studenterkomité 1948-49; Medstifter af og Formand for Dansk Kinesisk Forening 1948.

Litterære Arbejder: Der tiirkische Sprachbau (Disputats, 1936); Codex Cumanicus (1936); Tschuwaschische Gesange (1940); Komanisches Worter-buch (1942); Rabgliuzi Narrationes de Prophetis (1948); Redaktør af Monu-menta Linguarum Aslæ Maioris fra 1936.

Adresse: Brogaardsv. 6, Gentofte.

GRØNBECH Niels Maler; f. 9 Maj 1907 paa Frdbg.; Søn at Vekselerer, Kunstmaler S Grønbech (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Laura f. Bergwitz; gift (2. Jan. 1943) m. Ma­lerinden Grete G., f. 19. Nov. 1908 paa Frdbg., Datter af Forfatteren Helge Linck og Hustru Betty f Petersen (død 1924).

Elev af Kunstakademiet 1924-30; har udstillet paa Kunstnernes Ufteraars-udstilling 1927-34, paa Charlottenborgs Foraarsudstilling 1929-45, paa Nordisk Udstilling, Goteborg 1939, paa Bien­nalen, Venedig 1942 og paa den offici­elle danske Kunstudstilling, Oslo 1946; Medlem af Corner Udstillingen fra 1945.

Arbejder: Pige paa Café (1937, Aal­borg Museum); Piger ved Thorvaldeens Museum (1937, Goteborp Museum); Mu-seumsinteriør (1941, Statens Museum for Kunst) • Aftensol ved Frdbg. Slot (1941); Ved Vinduet (1942, Aarhus Mu­seum) ; Udsmykning af Kolding Cen­tralbiblioteks Forhal 1945-48.

Tildelt Eckersberg Medaljen 1942.

Adresse: Puggaardsg.. 15, Kbhvn. V.

GRØNBORG Peder Direktør, Civilinge­niør; f. 2. Pebr. 1895 i Serridslev ved Brønderslev; Søn af Gaardejer Niels Christian Nielsen (død 1898) og Hustru Ane Kirstine f. Pedersen (Grønborg) (død 1926); gift (18. Marts 1933) m. Mar-grete G., f. 30. Okt. 1899 i Aalborg, Datter af Postmester Carl Klitgaard (se denne).

Udlært som Maskinarbejder 1913; Stu-

451

Grøn

dent (privat dimit.) 1916; cand. polyt. 1921; derefter ansat i Firmaet Nyeboe & Nissen, Kbhvn. og for dette Firma udsendt til Canada 1926-27; Leder af Fællesforeningen for Danmarks Brugs­foreningers Ingeniørkontor 1930; tillige teknisk Leder for F. D. B.'s Fabrikker i Viby 1931; adm. Direktør for disse Fabrikker fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Afd. for Aarhus 1940-44, Næstformand fra 1941; Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Dansk Ingeniørfor­ening fra 1947, af Bestyrelsen for For­retningsudvalget for Margarineindustri­ens Fællesudvalg og af Handelsministe­riets Hørudvalg.

Adresse: Carl Jensens V. 11, Aarhus.

GRØNBÆK M Villiam Stiftsprovst. Dr. theol., B.; f. 21. Dec. 1897 i Bindslev Sogn; Søn af Arrestforvarer A V Qrøn-bech (død 1948) og Hustru Emma f. Lassen- gift (21. Aug. 1923) m. Esthe/ Hincheii G., f. 7. Maj 1901 i Marvede Sogn, Datter af Møller Carl Ander-en (død 1927) og Hustru .Takobine f. Hin-chcli (død 1921).

Student (Hjørring) 1917; cand. theol. 1923; Dr. theol. 1936. Sognepræst i Løk­ken 1923 i Urlev-Stendernp 1925; resid. Kapellan ved Viborg Domkirke 1934; Sognepræst ved Domkirken i Ribe. Provst for Ribe Købstad og Ribe og Gierding Herreder samt Stiftsprovst for Ribe Stift 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig; Centrum fra 1931, Formand fra 1947; Medredaktør af „Kirkeligt Centrum" 1929, Bedaktør 1939-47; Medlem af Be­styrelsen for Grundtvig-Selskabet af 8. Sept. 1947.

Har skrevet: Oplevelse og Tro (1935); Om Beskrivelsen af religiøse Oplevelser (Disputats, 1935): Konfirmander og Konfirmation (1937); Er Folkekirken Gnds Kirke (1939); Kristendom hos Børn (1941); Kristendom hos Gamle (1943); Til dem, der har levet længe (1946); En ung Mand og hans Dagbog (1946) samt Artikler i Teologisk Tide-skrift, Archlv fur Religionspsychologie m. m.

Adresse:  Bibe.

GRØNDAHL   Axel Karl Direktør, B. T>M.: f. 26. Sept. 1883 i Kbhvn.; gift (1946) m. Marguerite G., f. Lublin.

Administrerende Direktør for Akts. £ Koppel; Formand for Beklædnings Industriens Sammenslutning fra 1920; Medlem af Industriraadet og af Besty­relsen for Det tekniske Selskabs Skoler fra 1936.

Adresse:   Strandv.  2,  Kbhvn.   Ø.

GRØNHOLT Rasmus Direktør, Vicekon-»nl,  R. p.p.;  f.  7.  Sept.   1881   i  Gum-mersmark  ved  Borup; Sen af  Gaard-

ejer Hans Nielsen (død 1933) og Hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1942); gift (14. Okt. 1909) m. Marie G., f. 12. Maj 1888 i Banders. Datter af Guld­smed P Hansen (død 1927) os Hustru Karen f. Kanne (død 1933).

Præliminæreksamen (Magleby Real­skole) 1898; lært Boghandelen hos P Blicher, Kolding, fortsat sin Uddannel­se i Enderlens Hofbuchhandlung, Stutt-gart, i Firmaet K F Koehler, Leipzig, hos Wilh. Rauch, Hamburg samt i Aug. Scherls Hamburger-Afd.; Bog­handler i Fredericia 1907-12, var der Formand for Turistforeningen, og som Medlem af Dansk Arbejdes Bestyrelse med til at gøre de første forberedende Arbejder for dansk Købestævne; han-delskyndig Direktør f. Akts Herman A Kahlers keramiske Værksteder, Næs­tved fra 1913 og Formand for Bestyrel­sen fra 1940; Finsk Vicekonsul for Syd­sjælland fra 1928.

Formand for Landsforeningen Dansk Arbejdes Næstved Afdeling 1916-46 samt Medlem af Landsforeningens Hovedbe­styrelse fra 1918; Formand for Næstved Klub 1928-32; Medlem af Bestyrelsen for den konservative Vælgerforening 1923-42, Formand 1928-34 og 1941-42; Næst­formand for Jubilæumsudstillingen i Næstved 1935; Leder af Odd-Fellow-Logen i Næstved 1924-27; Distrikts De­puteret Stor Sire for Odd-Fellow-Orde-nen i Danmark 1937-49; Formand for Akts. Konsul L Petersens Eft., Vor­dingborg; kritisk kommunal Beviser 1919-25; konservativt Medlem af Byraa-det fra 1946; Formand for Foreningen Finlands Venner fra 1945.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.B.3'.; Fi.M.M.3.; Fi.S.F.; Ø.r.K.2.

Adresse : Næstved.

GRØNHOLT    PEDERSEN Einar T h Antikvarboghandler: f. 4. Marts 1907 i Banders; Søn af Tømrermester Niels Peder Pedersen (død 1943) og Hustru Johanne Margrethe f. Wrist; gift (17. Nov. 1935) m. Anna Lise G. P., f. 15. Okt. 1911 i Horsens. Datter af Bentier Lorentz Rasmussen og Hustru Frede­rikke Cathrine f. Schøtt.

Uddannet hos Boghandler Jens Bal­lund, Randers 1922-26; Medhjælper i Randers Boghandel: Studieophold i Paris 1927-28: ansat i J Frimodt's For­lag, Kbhvn. 1928-31; Medindehaver af Magnus Hansen's Skolebogsforretning 1932, Eneindehaver 1933, sammenslut­tede Forretningen med Jeppe Poulsen Skadhauges Antikvariat 1934; oprette­de Grønholt Pedersen's Forlag 1940 og Grønholt Pedersen's Boghandel 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Den dnn-ske Antikvarboghandlerforening 1937, Formand 1946; Delegeret ved den før-

Gren___________________

ste internationale Antikvarboghandler-Konference i Amsterdam 1947 og ved den internationale Kongres i Kbhvn. 1948; Medlem af Comité exécutif de la Ligue internationale de la Librairie ancienne i Genéve og af Bestyrelsen for A/S Kristeligt Dagblad 1948.

Adresse: Hartmannsv. 51, Charlotten-lund.

GRØNNING   Cai Oberst. K'.DM.HTH.; t. 31. Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn aif Kit-mester Valdemar Grønning (død 1929) og Hustru Dagmar f. Pingel (død 1946); gift (11. Juli 1914) m. Magdalene G., f. 10. Juni 1891 i Berlin, Datter af Direktør Wilhelm Witzke (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru In­geborg f. Donner (død 1914).

Student (Østersøgades Latin- og Real­skole) 1906; cand. phil. 1907; Sekondløjt­nant 1910; Premierløjtnant s. A.; Offi­cersskolens ældste Klasse, Vaabentek-nisk Kursus 1911-14; Kaptajn 1921; Oberstløjtnant at Artilleriet 1933; Stabs­chef ved Sjællandske Division 1937; Oberst 1939; Chef for Artilleriskydesko­len 1939-45: Chef for l. Feltartilleriregi­ment 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Grøn & Witzke 1917-31; Formand for Artille-riofficersforeningen 1942-45.

Adresse:  Kommandantboligen,  Hol­bæk.

GRØNNING Laurids Proprietær, B.; f. 4. Maj 1882 i Tostrup: Søn af Lærer J Grønning og Hustru f. Jacobsen (død •1913); gtft 1. Gang (16. Au«. 1910) m. Bilen G. (f. 1885, død 1919), Datter af Veterinærkonsulent Johannes Arup (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hu­stru Johanne f. Munk (død 1689); 2. Gang (1931) med Emily G., Datter af Apoteker N C Muller (død 1919) og Hustru Andrea.

Landbrugskandidat 1906. Landbrugs­lærer 1907-09; Planteaviskonsulent 1909; Ejer af Slangerupgaard fra 1910 og af Hauge Møllegaard fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Land og Redaktør af Tidsskrif­tet Dansk Land 1912-18; Formand for Frederikssund Skattekreds 1914-18; Bed­aktør af Landmands - Tidende 1926-28; Medlem af Repræsentantskabet for For-finingen Norden; Medlem af Bestyrelsen for A/S Hessiccator; Næstformand i Be­styrelsen for Akts. Beauvais; Tilsyns­mand ved Den kgl. Veterinær- og Land bohøjskole; Medlem af Folketinget (Det konservative Folkeparti) 1936-43.

Adresse : Slangerupgaard pr .Slangerup.

GUDIKSEN    Gudik   Proprietær;    f.   5.

Febr.   1881  i  Nørre Andrup i  Balling;

Søn  af   Gaardejer   Niels  Gudiksen   og

Hustru Ane Marie f. Mebtoen; gift (K.

Okt. 1905) m. Kirsten Marie G., f. 2." Juli 1881 paa Hesthave ved Skive, Dal ter af Proprietær Poul Dahlgaard (de< 1897) og Hnstru Johanne f. Primda (død 1933).

Elev paa Oddenae Landbrugsskole 189; paa Ollerup Højskole 1899-1900 og pa;>. Askov Højskole 1903-04 og 1904-05; Ejer af Gaarden Hesthave 1905-44.

Sogneraadsmedlem 1908; Sogneraads ' formand 191246; atter Medlem af Boc neraadet og dets Formand 1933-42: Amt? raadsmedlem 1916-29 og fra 1938; For mand for Skive Andelsslagteri 1916-21 01 fra 1926-29, for Skive-Vestsalling Jern bane fra 1931 og for Skive Folkebtai fra 1937; Landvæsenskommissær fr 1918; Medlem af Viborg Amts Vand afledningskommission, af Statens Lis ningsdirektorat fra 1936, af Trafikken! missionen 1937-39, af Landstinget (R dikale Venstre) fra 1939 og af Land; tingets Finansudvalg fra 1947.

Adresse.: Nordkrog 24, Hellerup og Hestehave pr. Spøttrup.

GUDMUNSSON   Sktili V Professor, Dr. med., R.p4>.; f. 26. Nov. 1895 paa Galar­den Vatnskot i Skagafjord. Island; Bøn af Snedkermester Øndjén Gunnkuigsspn og Hustru Gudrun ArnKrimsdottir; gift (22. Juni 1935) m. Melite G., f. 9. Juli 1908 i Faaborg, Datter aif Brygmester F Lassen og Hustru t. Preben-Haneen.

Student (Reykjavik) 1917; med. Eks. (Islands Universitet) 1923: Vikar i for­skellige Lsegedistrikter. Kandidat ved Vifilstadir Sanatorium og kst. Distrikts­læge i Midfjardar Lægedistrikt i 1923; tysk Embedslægeuddannelse ved Social­hygiejniske Akademi i Berlin 1923-24; Hospitalstjeneste 1924-25; videnskabelig Assistent ved Universitetets hygiej­niske Institut og samtidig Forsøgs­leder ved Akts. Otto Mønsteds biologi­ske Forsøgslaboratorium 1926-29; Dr. med. 1930; med. Eks. (Kbhvns Univer­sitet) 1931; Inspektør for Statens Vita­minlaboratorium og Statens praktiske sundhedsmæssige Undersøgelser 1931-39, Overlæge ved Direktoratet for Arbejds-og Fabriktilsynet 1933-39; Privatdo­cent i Erhvervshygiejne 1932; Profes­sor i Hygiejne ved Aarhus Universitet 1939; Fabrikslæge for Jylland; Forstan der for Specialkursus i Husholdning ved Aarhus Univ. 1946; Studiebesøg i New York, Norge, Sverige, Holland og Tysk­land.

Medlem af Kommissionen for island­ske Lægers Uddannelse i Danmark og af The Council for London College or Dietetics; Medlem af Commission in­ternationale permanente des Maladies professionelles; Medlem af Comité de Correspondence pour l'hygiene ved Bo-

453___________________

reau internationale du Travail og Sub-committee on Silicosis, Bureau interna­tionale du Travail, Genéve; Medicinsk Redaktør for Skandinavien af Nutrition Abstracts & Reviews-, Censor i Hygi­ejne ved lægevidenskabelig Embedseks­amen ved Kbhvns Universitet; Konsu­lent i Arbejdssygdqmme ved Direktora­tet for Ulykkesforsikring 1936-43.

Medlem af Hid islenska f ræd a félag (the society of Icelandic Letters in Copenhagen) 1934 og af Sundheds­styrelsens Ernæringsraad; Statens De­legeret ved internationale Kongresser; Leder af P Carl Petersen Fondets Er-næringsekspedition til Færøerne i 1936 og 1937; korresponderende Medlem af Det islandske Videnskabernes Selskab 1936; tildelt Oslo Universitetets Guld­medalje for hygiejnisk Forskning 1936; Æresmedlem af Deutsche Gesellschaft flir Arbeitsschutz.

Har skrevet Aiflhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter om hygiejni­ske Emner, særlig Vitaminforskninji, praktisk Hygiejne og Erhvervshygiejne.

Udenl. Ordener; I.F.2.; Ty.r.K.Æ.2.

Adresse : Æblehaven, Risskov.

GUDME  Sten Redaktør- f. 3. Nov. 1901 i  Aarhus;  Søn af Rektor Olaf  Gudme (død   1925)    og    Hustru    Kathrine    f. Lindbæk  (død 1911).

Student (Ordrup) 1919; cand. polit. 1925; Korrespondent til og Redaktions­sekretær ved kbhvnske Dagblade fra 1928, senest ved Politiken til Maj 1941; Korrespondent til The Times, London fra 1931; af rejst til England 1941; Medlem af Det danske Raad i London fra 1942 til dets Ophævelse og af Kon­taktudvalget i Stockholm i 1945; Re­daktør af det udenrigske Maanedsskrift Fremtiden fra dets Stiftelse i Danmark Okt. 1945, af Information 194647; Re­daktionssekretær ved Ekstrabladet fra 1947.

Formand for Den udenlandske Presse­forening i Danmark.

Har skrevet: Hitlers Model Protec-torate (London. 1942); forskellige Pje­cer paa Engelsk.

Adresse: Gustav Adolfs G. 6, Kbhvn. Ø.

GUDME  V W Oberstløjtnant, Kammer-Junker, R.DM.HTH.p.p.; f. 28. Juni 1891 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst VaJd. Gud­me (død 1891) og Hustru f. Utke-Wolff (død 1938); gift m. Gerda G., f. 26. l)ec. i Kbhvn., Datter af Grosserer Georg M. Salomonsen (død 1932) og Hustru Ol­ga f. Simon (død 1922)

Premierløjtnant 1913; i Livgarden 1920; i Generalstaben og Ad j utant ved Sjællandske Division 1924; Kaptajn 1928; l Livgarden 1919 s i Iransk Tjene-

_________________B udn

ste i 1931; Oberstløjtnant og Chef for 18. Bataillon 1936; Chef for 1. Livgarde-bataillon 1939; til Raadigbed for Liv­garden 1945; i Nr. af Forstærkningen i Fodfolket 1948.

Udenl.  Ordener:  I.Kr.5.; N.St.O.3«.

Adresse: Gudhjem.

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN   Jørgen Billedhugger; f. 15. Juni 1895 i Kbhvn.; Søn af Kunstmaler Johann Gudmundsen-Holmgreen (død 1912) og Hustru Lau-retta f. Christensen; gift (18. Juli 1930) m. Grete Q-H., f. paa Frdbg., Datter af Kontorchef August Søegaard og Hu­stru Cathrine f. Schmidt.

Student (H Adlers Fællesskole) 1913; Elev li os Gronvold og hos A J Bnnd-gaard i 1914; udstillede første Gang paa Charlottenborgs Foraarsudstilling 1915 og senere som Gæst paa Grønnin­gen og Den frie Udstilling samt paa Udstillinger i Udlandet, bl. a. Bienna­len i Venezia; Medlem af den frie Dd-stilling 1939, har modtaget forskellige Stipendier og foretaget adskillige Stu­dierejser, bl. a. 1935 til Grækenland og Ægypten paa Det Anckerske Legat; tildelt Eckersberg-Medaljen 1945; Medlem af Akademiraadot 1946.

Værker: Marmorstatuen Tempeltjene­ren Ion (1922); Relief i Retsmedicinsk Institut. Kbhvu. (1934); flere Arbejder paa Proyinsmuseerne; repræsenteret paa Kobberstiksamlingen; paa Kunstmuseet; Brocestatuettcii.: Ion (1932), Kalkstens-hovede: Ung Frater (1936), Broncesta-tnen: Josef (1939), Broncestatuetten Dreng (1946) samt flere Statuetter og Skitser i Bronze og brændt Ler fra en Beise i Tnnis (1947); Portrætbuste af Professor P O Pedersen (1942, Statsra­diofonien og 1944, Danmarks tekn. Høj­skole); Portrætrelief af Professor H Hou-Jensen (1945, Anatomisk Institut); repræsenteret paa Nasjonalgalleriet i Oslo (1946); Bronzestatuen Josef (Oslo, 1947); Kolossalstatue af Biskop N E Balle ved Frederikskirken i Kbhvn.: Bronzegruppe: T)reng og Mand (Hor­sens Statsskole).

Adresse : Eggersv. 29, Hellerup.

GUDNASON Svavar Maler; f. 18. Nov. 1909 i Hornafjørdur, Island; Søn af Handelsmand Gudni Jonsson og Hu­stru Olof Thordardottir • gift (4. Febr. 1939) m. Asta G., f. 28. Jan. 1912 i Borgafjørdur, Island, Datter af Køb­mand Eirikur Sigfusson og Hustru Ma­rin Sigurdardottir (død 1925).

Debuterede paa Kunstnernes Bfter-aarsudstilling 1935; Elev bos Professor Kræsten Iversen paa Kunstakademiet i Kbhvn. 1935-36; Rejse til Frankrig 1938; deltaget i nordiske Udstillinger i Kbhvn. 1939, i Stockholm 1940. i

 

Gudn___________________

Aarhus 1941, i Gøteborg 1941 og 1943, i Hålsingborg 1941 og i Oslo 1946; Medlem af Høstudstillingen fra 1942; separat Udstilling i Reykjavik 1945.

Medlem af Censurkomitéen {or Kunst­nernes Efteraarsudstilling 1943 og 1944; modtaget Akademiets Rejselegat, Det Bielkeske Legat, Tru Benny Claudi-Pe-dersens Mindelegat samt fl. a. Legater, herunder i 1937 et Legat fra det is­landske Alting.

Repræsenteret med 2 Malerier i den islandske Stats Kunstsamling; abstrak­te Malerier : Sankt Hans Drøm (1941); Eventyrbillede (1942): Naaleskoven

(1943);   En   Islænding   og   hans   Land

(1944); Kloder (1944); Fanatiker (1945); Ambolten (1946); Guldbjærgene (1946). Adresse: Nordborgg. 10, Kbhvn. Ø.

GUDSØE P A Landsretssagfører; f. 5. Aug. 1876 i Kolding; Søn af Snedker­mester M N H Gudføe (død 1930) og Hustru Mette Marie f. Eeg (død 1928); gift (30. Marts 1904) m. Ane Marie G., f. 25. Jan. 1877. Datter af Toldassistent C L Knudsen (død 1921) og Hustru Ka­ren f. Schmidt (død 1917).

Exam. jur. 1899; Sagfører i Fredericia fra 1902; offentlige Sager 1916; Lands­retssagfører 1934.

Medlem af Bestyrelsen for 11. Sagfø­rerkreds 1920-27, Formand 1926-27; Med­lem aif Sagførerraadet 1939-46; Formand for Sagførerforeningen i Fredericia 1922; Medlem af Delegationen for Den Dan­ske Landmandsbank, Fredericia Afde­ling 1931, af Bestyrelsen for Akts. Loehrs Saltimport 1933, for Akts. Es­bjerg Salt- og Cindersfabriker 1934 ns? for Akts. Jyllands tekniske Forretning.

Adresse: Gothersg. 3, Fredericia.

Sommerbolig : Treide Sande pr. Frede­ricia.

GUILDAL   Poul Overlæge, K'.DM.D.r. K.H., M.T.Kha. p.p.; f. 2. Marts 1882; Søn af Fabrikdirektør Joh. P G Guildal (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Thaning (død 1918); gift (12. Dec. 1935) m. Anna G., f. 3. Okt. 1895, Datter af Malermester Ole Lassen (død) og Hustru f. Larsen (død).

Student (Borgerdydekolen i Helgo-landsg.) 1899; med. Eks. 1906, Hospi-talsuddannelse paa kbhvnske Hospita­ler, Chef for den danske Ambulance i le Tréport og Paris 1915-16; Overlæge ved Samfundet for Vanføre 1919, ved Ortopædisk Hospital 1935-47, ved Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre fra 1947.

Medlem al Invalideraadet for sønder-jydske Invalider 1920-27 og af Direktio-nen for Krigsinvalideskolen i Sønder­borg 1920-24; Suppleant i ArbejderforeLk-ringsraadet 1921, kongevalgt Medlem

_______________________454

1928-29; Medlem af Invalidetforsikrings-retten 1922-37, Suppleant fra 1939; Med­lem af Bestyrelsen for nordisk ortho-pædisk Forening 1924-47 og af Hoved­bestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1925, Næstformand fra 1938, Vicepræsi­dent fra 19.46; Formand for Afdelingen for Kbhvn. og Omegn 1927-43; Formand for Bestyrelsen for Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald fra 1946; kst. Forstander for Statens Institut for Talelidende 1929: Sundhedsstyrelsens Konsulent i Kirurgi og Ortopædi fra 1929; Præsident for Medicinsk Selskaii i Kbhvn. 1935-36; Formand i dansk kirurgisk Selskab 1937-39; Næstfor­mand i Landsstyreisen for Dansk Luftværnsforening 1941; Formand for Medicinalnævnets Afdeling for Syge­plejeartikler 1938, for Finlandshjælpens Arbejdsudvalg 1940 og for den danske Hjælp til Frankrig 1945. Korresponde-rende Medlem af ortopædisk Selskab i Bordeaux 1933, af beleisk ortopædisk Selskab 1937 og af amerikansk ortopæ disk Selskab 1938; Æresmedlem af bri­tisk ortopædisk Selskab 1937 og af Nor­disk Orthopædisk Forening 1947.

Udenl. Ordener: B.r.K.M.l.; Fi.B.H.; Fi.H.R.2'.; Fi.L.21.; Fi.r.K.2.; F-S.P.l.; F..KL.4.: Ne.r.K.F.K.; N.r.K.H.; R r. K.2.; S.V.21.; Sv.r.K.l.

Adreese : Vesterled 29. Kbhvn. Ø.

GULDAGER Axel Overlæge, Dr. med : f. 18. Marts 1903 i Faaborg; Søn af Køb­mand H C Guldager og Hustru Marie Emilie f. Madsen; gift (27. April 1934) m. Gudrun G., f. 4. April 1912 i Ran­ders, Datter af Grosserer Otto Buhl og Hustru Sophie f. Berg.

Student (Odense) 1921; med. Eks. 1929; Reservelæge ved Faaborg Sygehus 1929-30; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1930-W; 2. Reservelæge ved Kbhras Amts­sygehus i Gentofte 1934-37; 1. Reserve­læge ved Aarhus Kommunehospitals med. Afd. 1937-39: Dr. med. 1937: Over­læge ved Centralsygehuset i Esbjerg. med. Afd. 1939.

Har foruden Disputatsen skrevet for­skellige Tidsskriftafhandlinger. Udenl. Orden:  N.O.N.5. Adresse: Baldurstr.  14, Esbjerg.

GULDAGER    PETERSEN    Axel     Kon­torchef, R,; f. 30. Okt. 1893 i Vording­borg;  Søn   af   Murermester   Peter  An­dreas   Petersen   (død   1931)   og   Hustru Marie f. Thomsen; gift (16. Maj  1922) m. Elsebeth Johanne G. P., f. 29. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af Revisor  Frit-hiof   Lindquist   (død   1922)   og   Hustru Vilhelmine f. Olsen (død 1919).

Student (privat dimit.) 1912; cand. jur. 1920; fung. Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1920-22; Sekretær i Finansministeriet 1922-24; i Socialmi-

nisteriet 1924-26; i Sundhedsministeriet 1926-29; i Socialministeriet 1929-34; Fuld­mægtig 1934; Ekspeditionssekretær i In­denrigsministeriet 1937; Kontorchef i Ar-bejds- og Socialministeriet 1938, i So­cialministeriet 1942, atter i Arbejds- og Socialministeriet 1945: Kontorchef i Overinspektionen for Børneforsorgen 1946; Sekretær ved Overværgeraadet 1920-33 og ved Socialministeriets Afd. for internationalt socialpolitisk Samar­bejde 1933-38.

Adresse: Skovagerv. 29, Charlotten-lund.

GULDBRANDSEN Martin Hypotekfor eniugsdirektør, R. DM.p.p.; f. 6. Febr. 1893 i Kbhvn.; Søn af kgl.Kapelmusikus Axel Guldbrandsen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Anna f. Hop­pe; gift 1. Gang (4. Febr. 1921) m. Betty G., f. 12. Aug. 1887 paa Frdbg., død 1922, Datter af Kreditforenings-direktør, Arkitekt C F Thomsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hu­stru Emma f. Werner (død 1918); 2. Gang (19. Dec. 1924) m. Karen Sophie G., f. 19. Maj 1898 i Kbhvn., død 1940, Datter af Vanddirektør F V F A 011-gaard (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Louise f. Holm.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1911; cand. jur. 1917; Se­kondløjtnant 1922; Assistent i Østifter­nes Kreditforening 1912, Fuldmægtig 1918 og Ekspeditionssekretær i samme 1924; kst. Direktør i Østifternes Hy­potekforening 1932, adm. Direktør 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Skytteforening 1917-18 og 1923-33; Korpsfører for Akademisk Skyttekorps 1926-33; Formand for Akademisk Skytte­forening fra 1942; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Adolph Trier & Gold-schmidt fra 1929, af Repræsentantska­bet for Borgervennen af 1788 fra 1945 og af dettes Forretningsudvalg fra 1946 (Næstformand fra 1949) samt af Besty­relsen for Dansk Bygnings Assurance fra 1946

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse.- Skjoldgaardsv. 5, Charlot-tenlund.

GULDHAMMER H A Navigationsdirek-tør, R.DM.; f. 21. Nov. 1886 i Vallekilde; »«i af Skibsfører, Navigationslærer K A Guldhammer (død 1921) og Hustru Ma­ren f. Jensen (død 1934); gift (28. Okt. 1911) m. Valborg G., f. 25. April 1891 paa Frdbg., Datter af Grosserer Carl N Petersen (død 1924) og Hustru Valborg t- Falch (død 1941).

Til Søs 1901; Styrmandseks. 1908; Re­serveløjtnant i Marinen 1910; Special­uddannelse paa Polyteknisk Læreanstalt i matematiske og fysiske Fag, Sklbs-

__________________Guld

bygning m. m.; Lærer ved Kbhvns Na­vigationsskole 1910-27; Bestyrer af Thorshavn og Bogø Navigationsskoler 1927-30; Skibsfører 1931; tjenstgørende i Navigationsdirektoratet og Medlem af Navigationseksamenskommissionen 1930-39; derefter Bestyrer af Kbhvns Navi­gationsskole; Navigationsdirektør og Handelsministeriets Konsulent i Søsager 1941.

Søkyndigt Medlem af Østre Landsret fra 193J.

Har skrevet Lærebøger i Navigation, Sømandsskab og Naturlære m. m.

Adresse:  Østerbrog. 112, Kbhvn. Ø.

GULDMANN C F O Civilingeniør, Kon­sul, R.; f. 17. April 1885 i Aarhus; Søn af Købmand N C Guldmann (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Elisabeth f. Osterwaldt (død 1942): gift m. Gisela G., f. 51. Maj 1898 i Valpa-raiso. Datter af Generalkonsul Jean Hugo Thierry (se denne).

Student (Marselisborg) 1904; cand. phil. 1905; cand. polyt. 1911; Ingeniør ved Westminster Repeating Arms Co., New Haven, D. S. A. 1911-12, ved New-portrNew Mill, New Orleans, U. S. A. 1912-13, i Firmaet Fr. Sage & Co., Val-paraiso 1914 og i Firmaet F llagge, Valparaiso 1915-16; selvstændig Ingeni­ør- og Entreprenør-Virksomhed samme­steds 1917-ffi; Ingeniør t Firmaet N M Hansen & Co. sammesteds 1922, Med­indehaver 1928; Firmaets Leder i Ban-tiago 1926; tillige Direktør for The Anglo Objilian Asphalte Co., Santiagn 1926-41; dansk Vicekonsul 1925, Konsul 1929; Ingeniør ved Vejbygningsfirmaet Alessandri y Cia 1941-42 og i Bræden Copper Oo„ Sewell 1943-46.

Adresse: Casilla 13041, Correo 11, Santiago, Chile.

GULDMANN   Holger Direktør; f. 2. Jan. 1891 i Vejle; Søn »f Købmand Ju­lius Guldmann (død 1896) og Hustru Anna Margrethe I. Petersen (d«d 1930); gift (23. Nov. 1918) m. Johanne Marie G., f. 5. April 1894 i Nakskov, Datter af Købmand Th. Jørgensen (død 1915) og Hustru fidele f. lleyer (død 1937). Assistent i Vejle Bank i ca. 3 Aar; Købmandsskolens etaarige Dagskursus; Disponent og Bogholder hos H. Chr. Huus i Nakskov i ca. 4 Aar; eget en gros Firma i Kbhvn. (Kolonial- og Kon­servesbranchen) 1920; Disponent i Akts. De danske Vin- & Konserves-Fabriker (fra 1948 Akts. Beauvais) 1934, Under­direktør 1935, kst. Direktør 1937, adm. Direktør 1938.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Hes-siccator; Medlem af Industriraadet og

Guld__________________

af Bestyrelsen i forskellige faglige Or­ganisationer.

Adresse: Villa Ivare, Dronninggaards Allé 63, Holte.

GULLAKSEN   Gullak Oberst, K". DM. HTH.p.p.; f. 19. Dec. 1886 i Kbhvn.; Søn af Gymnastiklærer G Gullaksen (død 1912) og Hustru Dorthea Marie f.

Christensen (død 1944); gift (14. Maj 1919) m. Grete G., f. 22. Marts 1901 paa Frdbg.. død 1948, Datter af Kap­tajn, Kontorchef C F Hoffmann (dåd 1934) og Hustru Henriette Charlotte f. Tiemroth.

Boghandlermedhjælper i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1904-08; Pre­mierløjtnant 1913; Tjeneste ved 4. Regi­ment til 1923 og derefter ved General­staben til 1926; Kaptajn 1925; Chef for 10 .Bataillons 2. Kompagni 1926-30; Chef for Generalstabens Efterretningssektion 1930-36; Uddannelse i den engelske Hær i 1935; Oberstløjtnant og Chef for 1. Ba-taillon 1936; Oberst 1942; Afsked 1948: Chef for Fodfolkspionerkommandoet 1942; Lejrinspektør for Sjællandske Division 1945.

Præsident for De danske Brevduefor­eninger 1930-35, .Uresmedlem 1935; Kas­serer i Det krigsvidenskabelige Selskab 1930-36; Medlem af Direktionen for Of-ficersforeningen i Kbhvn. 1936-39.

TIdenl.Ordener : Fi.H.R.31.; N.St.O.31 : S.Sv.3'.

Adresse: Artillerivei? Kaserne, Artil-leriv. Kbhvn. S.

GULLESTRUP Aage Læge: f. 12. Marts 1894 i Store Heddinge; Søn af Køb­mand Laurits Nielsen og Hustru Julie f. Ørvad; gift (8. Aug. 1920) m. Emi­lie G., f. i Egens, Datter af Gaardejer, Sognefoged Brik Skøt Mortensen (død 1926) og Hustru Ane f. Holst (død 1899).

Student (Roskilde) 1911; med. Eks. 1922; Læge ved Kryolithbrnddet i Ivig-tut i Grønland 1923-24; prakt i Give fra 1925.

Medlem af Den almindelige danske Lægeforenings Landsudvalg fra 1930, Formand fra 1944, af dens Repræsen­tantskab 1934-37 og fra 1943, samt af dens Hygiejnekomité fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for Vejle og Skanderborg Amters Lægekredsforening fra 1928 og af Jydske Lægekredsforeningers Cen­traludvalg fra 1929, Formand 1948; Medlem af Mødrehjælpens Fællesraad fra 1939 og af Kontaktudvalget for Samarbejde mellem Nordens praktise­rende Læger fra 1946; Formand for Givekredsens konservative Vælgerfor­ening 1927-36.

Adresse:  Give.

GUNDELACH   Gal H Oberst, K1. DM HTH.; f. 5. Febr. 1891 paa Frdbg.; Søn af Ritmester M Q Gundelach (død 1906) og Hustru Alexandra Theodora f. Jacobi (død 1924); gift (8. Marts 1922) m. Ettie G., f. 19. April 1891 i Khhvn., Datter af Kaptajn H Blocli (død 1946) og Hustru Louise f. AI-beck (død 1940).

Udgaaet fra Herlufsholm Skole; Pr& mierløjtnant i Rytteriet 1912; gennem-gaaet Officersskolens Generalstabsafde-ling; Ritmester 1920; Eskadronchef ved 4. Dragon Regiment til 1923, ved 3. Dragon Regiment til 1930; Stabschef ved 1. Jydske Division i Sønderborg til dennes Ophævelse 1932; Souschef ved Sjællandske Division ca. l Aar; Stabs­chef hos Generalinspektøren for Rytte­riet til 1937; Oberstløjtnant 1937; til Raadighed for Trainafdelingen s. A.; Ohef for Trainafdelingen 1938; Chef for Jydske Dragonregiment 1941; Oberst 1943.

Har i en Aarrække været aktiv Vsed-deløbsrytter og Concoursrytter, deltag«! i Olympiaden 1928; gjort Tjeneste ved tyske Rytterregimenter i 1937.

Adresse: Drasronkasernen, Randers

GUNDESTRUP Christian Kontorchef; f 1886 i Helsingør; Søn af Købmand Lauritz K Gundestrup (død 1924) j>g Hustru Marie Elisabeth f. Calberg (død 1942); gift m. Ella G., f. 14. Jan. 1904 i Kbhvn., Datter af Malermester Emil Schubeler og Hustru Susanne f. Lån.

l'ræliminæreks. 1903; ansat i Kbhvns Belysningsvæsen 1903; Student (Wedels Kursus) 1909; cand. jur. 1917; Leder af Kbhvns Kommunes Brændselskontor 1917-20; Sekretær ved Kbhvns Politi 1921, Fuldmægtig 1928, Ekspeditions sekretær 1934, Politiassistent (Politi­kommissær) i 3. Afd. 1935, kst. Chef for Kontoret for Politisager 1935, ud­nævnt 1936.

Adresse : Jagtv.  204,  Kbhvn. Ø.

Sommerbolig;   Det   gamle  Mejeri, Rørvig.

GUNDLACH-PEDERSEN    O Arkitekt, R.DM.; f. 17. Maj 1886 i Odense; Søn af Købmand Lauritz Petersen (død 1923) og Hustru Olga f. Gundlach (død 1915); gift (1927) m. Væversken Aase Marie G-P., Datter af Grosserer Ha­rald Jacobsen og Hustru f. Behrend Nielsen (død 1913).

Murersvend i Odense 1906; Afgang fra Odense tekniske Skole samme Aar, fra Kunstakademiet i Kbhvn. 1917.

Medlem af Bestyrelsen for Den tek­niske Forening og af Repræsentantska­bet for Dansk Arbejde; Formand for Dansk Standardiseringsroads Udvalg for Standardisering af Snedkerarbejde

457     _____________________

og Beslag; Direktør i Akts. Georg Jen­sens Sølvsmedje 1927-31, derefter Kom­mitteret i samme Selskab, Medlem af Dansk Købestævnes Komité for Kunst­industri og af Komitéen for Verdensud­stillingen i Barcelona 1929; Medlem at Societé des Artistes Décorateurs, Paris, af Charlottenborgudstillingens Censur­komité indtil 1935 og af Børnehjælps-dagens Forretningsudvalg.

Har bl. a. opført Dansk Købestævne i Fredericia (1915); Den danske Ka­belfabrik (1918); Kbhvns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft (1920); Nørrevoldporten i Fredericia (1922); Frdbg. Alderdomshjem (s. m .Charles Christensen, 1923); Danmarksporten i Fredericia (1924): Udstillingshallen Fo­rum (1926); Springvandsbrønden paa Ax-eltorv i Fredericia (1932); Etagegaragen og Vægtergaarden i Kbhvn. (1932-33); Dansk Ingeniørforenings Hus (1934-35); Hotel Landsoldaten, Fredericia (1936; Akts. A Fonnesbeohs Hus og forskel­lige Forretnings- og Beboelsesbygninger for Private i Kbhvn. og Provinsen

Guldmedalje i Gent  1921.

Adresse ; Mosebakken 23, Holte.

GUNDSTRUP  N P Pedersen Arkitekt, R.; f. 6. Okt. 1877 i Gundstrup; Søn af Snedkermester Anders Pedersen (død 1919) og Hustru Kathrine f. Pedersen (ded 1920); gift (19. Maj 1912) m. Lyriia Anna f. Holmgreen, f. 4. Jan. 1889 i Kbhvn.

Uddannet som Snedker; arbejdede som Svend i Tyskland, Frankrig og Schweiz 1897-98; paa Odense tekniske Skole 1902-06; Kunstakademiet 1907-15; Elev al Martin Nyrop og hans Medhjælper ved Opfarelsen af Bispebjærg Hospital 1906-14 Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1922-26 og 1930-36, Næstformand 1931-36; Leder af For­eningens KonknrrenceudvalK 1927-30; Kommitteret i Kreditkassen for Hus­ejerne i Kbhvn. fra 1929; Medlem af Administrationen af Glashandier Johan Franz Ronges Fond fra 1932; Opmand i Bygningssnedkernes faste Voldgifte­ret 1924-47; Medlem af Danmarks Na-turfredningsforenings tekniske Udvalg fra 1926 (Formand fra 1945) og af Ho­vedbestyrelsen fra 1936.

Fuldførte Nordisk I/ivsforsikringssel skabs Bygning i Grønningen 1914 og 1988-29; har bl. a. ombygget Hotel d'Angleterre, Ejendommene Krystalga­de 24, Nygade l, Stormgade 16 og Det Bile Teater; opført flere Beboelseshuse for Kbhvns Kommune, Ejendommen Hj. af Holmens KanaJ og Ved Stranden, forskel%e Arbejder ved Amtssygehu-wn« i Næstved og Fa«e.

____ ______________Gunt

Adresse:  Holm.  Kan. K, Kbhvn. K. Sommerbolig:    Annebjerg   Skov    pr.

Nykøbing S.

GUNNER Janus B K Professor, R.- f. 27. Juni 1882 i Kbhvn.; Søn af Malerme-ster L P C Gunner og Hustru f. Jensen: gift indtil 1925 m. Ellen, f. Ericksen; derefter m. Elisabeth f Brammer.

Student 1901; cand. polyt. 1908; der­efter Ingeniør ved Akts. Titan; Profes­sor i Tegning ved den polytekniske Læ­reanstalt 1917.

Lærer i Tegning paa Officersskolen 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Polytek­nisk Gymnastikforening (Formand 1908-12); Formand for Udvalget til Udarbej­delse af Tegnenormer fra 1918; Med­lem af Kommissionen til Bedømmelse af Fabriken Vikings Blyanter 1922; Formand for et af Dansk Standardise-ringsraad nedsat Udvalg til Udarbej­delse af Danske Tegnenormer fra 1927.

Har udført en Del Bilagsbilleder og Illustrationer til H Holst: Opfindelser­nes Bog Udg. 1923. Har siden 1936 ma­let Portrætter af nogle af den polytek­niske Læreanstalts afgaaede Lærere. Har udstillet som Maler i den Frie Ud­stillingsbygning 1941 og i Foreningen for national Kunst paa Oharlottenborg fra 1942. Modtaget Generalmajor Rer-dams Guldmedalje for 1942 ved Maler-sammenslutningen af 1927's Udstilling.

Har udgivet: Skrift for teknisk Teg­ning (1920, 2. Udg. 1930).

Adresse: Lundegaardsv. 10, Hellerup.

GUNTEL Karl Bødkermester, Older­mand, R.DM.; f. 7. Sept. 1878 i Kbhvn.; Sen af Bødkermester C C F Guntel (ded 1907) og Hustru Sophie f. Erik­aen (død 1938) • gift 1. Gang (12. April 1906) m. Julie G., f. 30. Jan. 1876 i Kbhvn., ded 1919, Datter af Stabsser-gent Julius Schoubye (død 1905) o« Hustru Emilie f. Wigh (ded 1912); 2. Gang (16. Okt. 1925) m Rigmor G., f. 17. Marts 1882 i Fuglebjærg, Datter af Gaardejer, Kammerraad Peter Jør­gensen (død 1939) og Hustru Anna f. Chriet lansen (død 1932).

Bødkersvend (tilkendt Haandværker-foreningens Solvmedajje) 1898; overtog Firmaet C & V Guntel 1902.

Medlem af Bestyrelsen for Bødker-lauget 1910, Viceoldermand 1920, Older­mand fra 1927; Redaktør af Bødker-mestrenes Medlemsblad; Formand for Haandværkerforeningens Understøttel­sesfond fra 1929 og for sammes Begra-velseskasse fra 1940; Medlem af Re­præsentantskabet for Haandværkerfor-eningen, for Arbejd.-« i ver foreningen, for Lærlingeforeningen, for Landsfor­eningen Dansk Arbejde, Ifor Kbhvn«

Gunt___________________

Grundejerforening, for Kbhvns Ben-holdningsselskab og for Haandværker-banken; Medlem af Bestyrelsen for Stif­telsen for gamle Haandværksmestre og deres Enker og for Den konservative Vælgerforenings 3. Kreds.

Adresse: Nansensg. 47, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Villa  Tønder,  Esper­gærde.

GYOE-JØRGENSEN    Erik Underdirek­tør; if. 20. Maj 1897 i Helsingør- Søn af Oberstløjtoant Gyde Jørgensen (død 1934) og Hustru Dora f. Møller (død 1947); gift («. April 1922) m. Susanne G-J., f. 30. Juli paa Prdbg., Datter af Læge Charles Mourier (død 1911) og Hustru Ellen f. Lassen (død 1948).

Student (Aalborg) 1915; cand. polit. 1920; ansat i Khhvns Handelsbank s. A., Fuldmægtig 1928, Prokurist 1934, Kontorchef 1937, Underdirektør 1948; Direktionssekretær 1931; Chef for Ban­kens statistiske Kontor og Personale­chef 1935.

Medstifter af Social virke 1919, For­mand i 1919 og i 1930.

Adresse:  „Skovly",  Birkerød.

GYLDENSLETTE   Chr. Vinhandler, R. DM.p.p.; f. 22. Sept. 1893 ' i Bostrup paa Fyn; gift (1. Juni 1937) m. Kettv G., f. Andersen, f. 27. Nov. 1907 i Kbhvn.

Etableret  som  Vinhandler 1921.

Formand for De danske Handelsfor-eningers Fællesorganisation fra 1938, for Kbhvns Vinhandlerlaug fra 1929 og for Handelsforeningernes Oplysningssel-skab 1936-48; Forretningsfører for Fæl-lesraadet for Vinbranchen fra 1929, For­mand fra 1936; Formand for Fynsk Forening af 1889 fra 1935.

Medlem af Hovedbestyrelsen og For­retningsudvalget for De kbhvnske Handelaforeningers Fællesrepræsenta­tion fra 1930, Sekretær fra 1932 og til­lige Kasserer fra 1934, Formand 1937-38.

Æresemblemet i Guld fra De kbhvnske Handelsforeningers Fællesre­præsentation, fra Finlands Svenska Kopmannaforbund, fra Privatforetagar-nas Forbund i Finland og fra Sveriges KSpmannaforbund; stadigt Medlem i Handelsgillet, Helsingfors.

Medlem af Repræsentantskabet for Købmandsbanken i Kbhvn. fra 1943, af Repræsentantskabet for Landsforenin­gen Dansk Arbejde fra 1934, tillige af Hovedbestyrelsen fra 1939, af Repræ­sentantskabet, Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Erhvervenes Oplys-ningsraad 1945-47, af Repræsentantska­bet for Foreningen Norden fra 194. og af Bestyrelsen for Foreningens Kbhvn- \fd. fra 1945 samt af Repræ-

_______________________456_

æntantskabet   for   Stipendieforeningen Studenternes Venner fra 1941.

Medlem af Centralkomitéen for Fin­landshjælpen i Danmark fra 1940, af Præsidiet for Nationalindsamlingen 1940, af Komitéen for Fonden til Fæ­drelandets Vel fra 1945, af Repræsen­tantskabet for Kaj Munks Mindefond fra 1945, af Komiteen for Mindeind­samlingen for omkomne Danske Søfa­rende fra 1946, af Komitéen for Worlci Friendship Association fra 1946, af Han-delsundervisningsudvalget for Sydslesvig og af Den danske Komité for F.N.-Hjælpen.

Medlem af Valutakontorets Erhvervs­udvalg 1936-37, af Valutaraadet 1937-40 og af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40; Kommitteret i Priskontrolraa-det 1939-40; Medlem af Vareforsynings-raadet fra 1941, af Repræsentantskabet for Dansk Købestævne fra 1943, af Lukkelovskommissionen af 1938, af Handelsministeriets Lukkelovsudvalg af 1946, af Lukkelovsudvalgct af 1947, af Handelsministeriets Næringslovsud-valg fra 1937, af Socialministeriets Ud­valg ang. Ændringer i Funktionærlo­ven 1940, af Justitsministeriets Udvalg vedr. Revision af Afbetalingsloven fra 1938, af Forvaltningsnævnet for Krigs-forsikringen af Bygninger for Indu­stri, Haandyærk og Handel fra 1941, af Finansministeriets Udvalg om Be­skatning af Brugsforeninger m. v. 1946-47 og af Indenrigsministeriets Husleje­kommission 1946-47.

Medlem af Overbevillingsnævnet fra 1945, af Kbhvns Havnebestyrelse fra 1947, af Landsskatteretten fra 1938; handelskyndig Dommer i Østre Lands­ret fra 1939.

Medlem af Repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti og Med­lem af folketinget 1945-47.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.- P.r.K.4.: S.V.2!.

Adresse : Vodroffsvej 37, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lundehusv. 3, Solrød Strand.

GYTH   Volmer L U Oberstløjtnant. K DM., Chr. X M.T.,HTH.p.p.; f. 17. Juni 1902 i Hellerup; Søn af Grosserer Leo­pold Gyth (død 1929, se Kraks Blaa Bo? 1929) og Hustru Kirsa f. Undset (døfl 1946); gift 1. Gang (25. April 1928) m. Bodil Angelica Nordan G. (død 1934), Datter af afdøde Landskabsmaler Sig-vard Hansen og Hustru Anna f. Falbe-Har/<sen; 2. Gang (17. Marts 1936) m. Agnes Cornelia G., Datter af Marine­kaptajn Louis Tvermoes og Hustru Ella f. de [Fine Skibsted.

Student (Birkerød) 1922; Premierløjt­nant ved Livgarden 1926; Adjntant ved Livgarden 1930-36: Kaptajnløjtnant

459_______________________

1932; Chef for Motorordonnanskorpset 1934-36; Hærens Officersskoles General-stabsklasse 1936-38; Kaptajn i Livgar­den 1939; i Generalstaben 1938-48; lil Baadighed for War Office og Admira­litetet i London 1943-44: til Tjeneste ved Den danske Militær-Mission til SHAEF 1944-45; Adjntant hos H. M. Kong Christian X og H. M. Kong Fre­derik IX 1945-48; Oberstløjtnant 1947; Chef for 17. Bataillon 1948.

Udenl Ordener: A.M.F.3.; B.K.5.; Fi.L.2*.; S.Sv.2*.; Stb.B.E.4.; S.V.2'.

Adresse: Ordrupv. 155, Charlotten-lund.

GÆDEKEN   Poul Dommer, Dr. jur., R. DM.: f. 24. Aug. 1877 i Kastrup; Adop­tivsøn af Professor, Dr. med. Carl Gæ-deken (død 1900) og Hustru Clara f. Weis (død 1934); gift (24. Juni 1921) m. Ellen G., f. 23. Okt. 1891 i Sæby, Datter af Bogholder Oscar Priederiohsen (død 1923) og Hustru Marie f. Hansen (død 1928).

Student (Linnésg. Latin- og Realskole) 1895; cand. mag. i Statsvidenskab 1903; cand. jur. 1916; Dr. jur. 1934; Assistent i Finansministeriet 1913-16; Sagførerfuld­mægtig; Assistent under Kbhvns Kri-minal- og Politiret 1917-19; Fuldmægtig ved Østre Landsret 1919; Dommer i Øster og Vester Han Herreder 1933, i Frederikssund m. v. 1940-42.

Har skrevet: 5 Afhandlinger af mo-ralstatistisk Indhold i danske og uden­landske Tidsskrifter (1909-16): Retsbru-det og Reaktionen derimod i gammel­dansk og germansk Ret (Disputats, 1934); En Bønhas i Videnskaben. Nogle Cngdomserindringer (1947). Adresse • Akaciev. 25, Lyngby.

GØRTZ Ebbe, Generalløjtnant, SK. DM., HTH.p.p.; f. 3. Juli 1886 i Helsingør: Søn af Generalløjtnant J Vilhelm C Gørtz (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Amalie f. Benthin (død 1937); gift (24. Marts 1916) m. Karen Maria Margrethe G., f. 24. Marts 1891 i Assens, Datter af Stationsforstander l C Yding.

Premierløjtnant i Fodfolket 1907; Kap­tajn 1918; Oberstløjtnant 1930; Oberst 1933; Generalmajor og Chef for Gene­ralstaben 1937; Chef for Jydske Divi­sion 1941; Generalløjtnant og Ohetf for Generalkommandoen s. A.; tillige Direk­tør for Krigsministeriet 1945-46.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1928-31.

Udenl. Ordener: B.K.4; F.Æ.L.2.; S.Kr.2.; Stb.B.3.; S.Sv.2'.; S.V.2'.

Adresse: Kommandantboligen, Kastel let, Kbhvn. Ø.

_________________Gøtz

GØTHGEN   Ejnar Overlæge, Dr. med.; f. 11. Marts 1895 i Kbhvn.; Søn al Fuldmægtig i Hærens tekn. Korps Vil­helm Gøtihgen (død 1923) og Husiru Anna f. Gøthgen (død 1946); gift (31. Maj 1932) m. Læge Karen Hejde G., f. 1. Marts 1907 i Marstal, Datter ai fin. Overlærer Ove Hejde Simesen og Hustru Karen Marie f. Krøldrup.

Student (Efterslægtselskabetg Skole) 1912; med. Eks. 1918; Ansættelser ved Hospitaler i Khhvn. og Provinsen; kli­nisk Asaistent ved Rigshospitalets Afd D 1923-26; Histolog ved Rigshospitalets gynækologiske Afd. I 1926-28; Reserve-kirurg ved Rigshospitalet. Statshospita­let i Sønderborg, Bispebjerg Hospital, Ortopædisk Hospital og Diakondssestif-telsen i Kbhvn. 1927-40; Dr. med. (Blod-urinstoflfet ved kirurgiske Lidelser i Nyrer og Urinveje) 1932; Speoiallst-anenkendelse i Kirurgi 1934 og i Gynæ­kologi 1936; Studierejser (Kirurgi) til Berlin, Hamburg, London, Miinohen, Paris og Wien; konkurrerede om Pro­fessorat i Kirurgi ved Kbhvns Univer­sitet 1935 (Nogle postoperative Foran­dringer og deres prognostiske Betyd­ning).

Sanitetsoheif i Statens civile Luftværn 1940; Tilsynsførende ved Flygtningelejre og Lazarettet i Haslev. Adresse.:   Troelstrupv.   5,   Haslev.

GØTTERUP   V Jul. Bankdirektør; f. 2. April 1893 i Aalborg; Søn alf Vognmand Jens Jensen (død 1937) og Hustru Else Marie f. Pedersen (død 1933); gift (6. Sept. 1928) m. Xenia G-, f. 20. Maj 1899 i Esbjerg, Datter af Isenkræmmer Ras­mus Bang Knudsen (død 1944) og Hu­stru Edith f. Hotet (død 1939).

Ansat i Aalborg Ddsoontobank 1909-12, i Aalborg Byes og Omegns Spare­kasse 1912-16 og i Varde Bank, Esbjerg Afdeling 1916-38; Direktør i Banken for Slagelse og Omegn fra 1938.

Kasserer for L. A. B., Slagelse fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bang Knudsen, Esbjerg fra 1947; Revi­sor for De danske Provinsbamkers Pen­sionskasse fra 1947. Adresse: Roseng. 5, Slagelse.

GØTZSCHE A Landsdommer; f. 1894 i Kbhvn.; Søn af Biskop Johannes Gøtz-sohe (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Ebba f. Kragh (død 1899); gift (1926) m. Bodil G., f. 23. Jan. 1904 i Odense, Datter af Læge Gustav Schroll (død 1930) og Hustru Elisabeth f. Gøtz-sche.

Student (Viborg) 1912; cand. jur. 1917; f ung. Sekretær i Justitsministe­riet 1917, fast ansat 1919, Fuldmægtig 1927; Dommer i Kbhvns Byret 1931, i Østre Landsret 1940.

Getz___________________

Lærer i Bygningsret ved Det tekni­ske Selskabs Skoler 1921-38, tillige ved Kunstakademiet 1921-26; Næstformand for de i Henhold til Lov om Leje og Lov om Beskyttelse af Erhvervsvirk­somhed i lejet Ejendom nedsatte Vold­giftsretter for Kbhvn. m. v. 1938-40; Formand for Voldgiftsretten for Kbhvns Amtsraadskreds vedr. Beskyttelse af Er­hvervsvirksomheder i lejet Ejendom 1944; Medredaktør af Ugeskrift for Rets­væsen 1942; Censor ved Kbhvns Univer­sitets juridiske Eksaminer 1944; for­mand for Valkendorfianersamfundet 1941; Medlem af Bestyrelsen for Det Anders Sandøo Ørstedske Prismedaille-Legat 1947.

Har skrevet: Bygningsret (1923,1937); Lejelovene (1941, s. m. O I Kaarsberg).

Adresse : Mosehøjv. 34, Charlotl.

GØTZSCHE O G Oversignalingeniør, Chef for Statsbanernes Signalvæsen, R. DM.; f. 16. Marts 1889 i Aarhus; Søn af Baneingeniør HVO Gøtzsche (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Johanne Christiane f. Gøtzsche (død 1929); gift (28. Juni 1919) m. An­nette G., f. 20. Sept. 1898 i Frederiks­sund, Datter af Stationsforstander Jo­han van Deurs og Hustru Ella f. Stei-ner.

Student (Aarhus) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; ansat ved Stats­banerne 1915, Ingeniørassistent 19l6; Baneingeniør af 2. Grad 1919; Signal­inspektør ved 3. Distrikt 1922: Signal­inspektør ved 1. Distrikt 1932, i Gene­raldirektoratet 1944: Oversignalingeniør og Chef for Statsbanernes Signalvæsen 1946.

Medlem af Statsbanernes Eksamens-kojnmission.

Adresse : Sødalen 21, Gentofte.

GØTZSCHE Poul Stadsarkitekt; f. 2. Nov. 1904 i Store Heddinge; Søn af Gaardejer Carl Otto Gøtzsche og Hustru Inger Marie f. Nielsen; gift (27. Juni 1931) m. Arkitekt Bodil G., f. 28. April i Tornemark, Datter af Kredslæge Ej­nar Bohn-Jespersen (død 1945) og Hu­stru Hilma f. Jacobsen.

Uddannelse paa Kunstakademiet 1924-29. Akademiets Guldmed. 1932; ansat hos forskellige Arkitekter fra 1928; Stu­dierejser (Byplanlægning og Landbrugs­byggeri) i Europa og Amerika 1932-35; egen Virksomhed i Kbhvn. fra 1938; Leder af Gentofte Kommunes Byplan­kontor 1942: Stadsarkitekt i Gentofte Kommune 1947.

Arkitekt ved Dansk Købestævne fra 1938, ved Fællesudvalget for Landbrugs­byggeri fra 1941; Leder af Akademisk Arkitektforenings Byggeudstilling og Byggeriets Oplysningscentral 1940-45. Adresse: Sundvænget 11, Hellerup.

460