l IACOBSEN Carl Direktør, Professor, R.

DM.p.p.; f. 17. Okt. 1881 i Kbhvn.; Søn af Tobaksfabrikant Johan G lacobsen (død 1915) og iHustru Laura f. Raaum (død 1917); gift (18. Maj 1907) m. Mary Park 1., f. 5. Sept. i Trelleborg, Datter af Kapta.in Niels A Raanm (død 1931) ok Hustru Karin f. Jønsson (død 1905).

Stndent (Lyceum) 1899; cand. polyt. 1905; Ingeniør ved Internationalt Bud-diseriiigskompagni 1905-06; Forstander for Ortogsværftete kemiske Laborato­rium 1907-20; Professor i teknisk Ke­mi ved Polyteknisk Læreanstalt og Be­styrer af det teknisk-kemiske Labora­torium for Mørtel, Glas og Keramik 1920-28; Forstander for den skandina­viske Bryggerhøjskole i Kbhvn. 1925-28; teknisk Underdirektør ved Akts. De forenede Bryggerier og Tuborgs Bryggerier fra 1928; Direktør for sam­me Selskab og Medlem »f Bestyrelsen fra 1937.

Senior i Studenterforeningen 1902-03; Bestyrelsesmedlem fra 1912 ok For­mand 1919-26 i Ingeniørforeningens kemiBk - tekniske Sektion- Medlem af Acetylenlampeudvatøet 1917-19 og alt

___________________Ibse

GeyserkommisBionem 1923; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Anker Heegaard 1927-30, for Akts. Vitamon fra 1937, for

Akts. Kastrup Glasværk fra 1938 (Næst­formand fra 1948), for Dansk Kulim­port Organisation (Danecoal) fra 1945, for I/S Bodal og for I/S Bodal Tørve-værk fra 1946; Formand i Bestyrelsen for Skandinavisk Bryggeri-Laboratori­um A/S 1942-48; Medlem af Bryggeri­foreningens Bestyrelse fra 1928; Med­lem af Tuborgfondets Bestyrelse fra 1933; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns-Kredsen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1936 og a»f dennes Forretningsudvalg 1938-46; Censor i kemisk Teknologi ved Dan­marks tekniske Højskole fra 1933; For­mand for Bestyrelsen for den skandi­naviske Bryggerhøjskole 1934-47 og for Skolens Forstanderskab 1939-47, for den danske Afdeling af Den skandinaviske Komité for Uddannelse af Brygmestre 1934-47 og for Dansk-Tjekoslovakisk Sel­skab 1938-47; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937; Præ­sident for Kbhvns Rotary Klub 1940-41; Medlem af Brændselsnævnet fra 1939; Formand for Industriraadets Kulforde-lingsudvalg fra 1940 og for Dansk Brændselskontrolforening 1942-47.

Udenl. Ordener:  C.H.L.3; S.N.3.

Adresse : Rahbeks Allé 3, Kbhvn. V.

IBSEN Axel Stabtemtendant, K'.DM. , HTS.; f. 12. Nov. 1869 i Kbhvn.; Sen af Købmand Rasmus Ibsen (død 1909) og Hustru Anne t. Frandsen (død 1998) • gift (18. Okt. 1905) m. Maja L, f. 5. Juni 1885 i Frederikshavn, Datter af Købmand David Holm og Hustru Chri­stine f. Neergaard.

Underintendant 1887; Proviantforval-tcr 1891; Skibsintendant 1903; Intendant 1909; Overintendant og Bestyrer af Be-klædningsmagasinet 1920, tillige Leder af Skibsinspektionens Intendanturafde-lin« 1926; fungerende Proviantinspektor 1931. tillige Bestyrer af Flaademagasi-net 1932; Chef for Intendanturen og Stabsintendant i Søværnet 1932-39.

Formand for Hovedorganisationen af Søværnet« Intendanter 1920-32; Formand for Søværnets Intendanturkorps' Enke-Kasse og Understøttelses Forening 1926-40.

Adresse:  Koclisv.  16, Kbhvn. V.

IBSEN Chr. H Statskonsulent, R.; f. 20. Okt. 1879 i Eskildstrup paa Falster; Søn af fh. Restauratør Chr. Ibsen (død 1933) oc Hustru f. Hansen (død 1928); gift (26. Maj 1916) m. Helga Caroline I., f. 17. Dec. 1883 i Stubbekøbing, død 1938. Datter af Tilskærer H C Andersen (død 1938) og Hustru Sophie f. Chri­stensen (død 1927).

Ibs«  ________________.

Uddannet paa forskellige danske Mej­erier 1893-1905; besøgte Ladelund Mej­eriskole 1902-03; Assistent ved For­søgslaboratoriets ambulante Mejerifor-søg 1905-22; Landbrugskandidat 1918; Statskonsulent i Mejeribrug fra 1922.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Adresse : Strindbergsv. 9, Kbhvn. Valby.

IBSEN Hjalmar Direktør; f. 19. Juni 1899 i Kbhvn.; Søn af afd. Købmand Niels Ibsen og Hustru Johanne f. Pe­dersen; gift (12. Sept. 1925) m. Karen t., f. 27. Juni 1903 paa Frdbg., Datter af Viggo Petersen og Hustru f. Hen­riksen.

Udgaaet fra De Forenede Kirkesko­ler (1915: Realeks. 1916; ansat hos F L Smidth & Co. A/S 1916, Kontorchef 1935, Prokurist 1940, Afdelingschef 1942; '.translatør i Engelsk 1924; Direktør i Akts. William! Boas 1940-46; Direktør i Kederiselskabet Navitas Akts. 1941-44; Kommitteret i Akts. Dansk Cement Central 1946, Direktør smstds 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Det Kon­gelige Danske Aeronautiske Selskab, Akts. William Boas. Forenede Assuran­dører A/S, Moler- og Cementindustri A/S og A/S Sten- og Klinker-Kompag­niet; Formand for Bestyrelsen for Dan-Transport A/S.

Adresse: Østerbrog. 52, Kbhvn. O.

Sommerbolig: Egholt, Sandbjerg Øster pr. Vedbæk.

IBSEN   K J Generalsekretær, Direktør: f. 13. Jan. 1907 paa Frdbg.; Søn af Di­rektør, Civilingeniør Even Bønecke Ib-sen (død 1945) og Hustru Ingeborg f. Meyer; gift (31. Juli 1932) m. Edel Magdaiene I., f. 16. Okt. 1910; Datter af Brandmester Alfred Brynildsen ok Hustru Marie f. Fahlgren.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1925; studerende ved Polyt. Læreanst. og ved Kbhvns Universitets kemiske Laboratorium; Bogholder i Det danske Petroleums Akts. 1928, senere Korre­spondent, Fuldmægtig i Selskabets Skibs-og Forsyningsafd., Direktionssekretær og Reklamechef; Generalsekretær og adm. Direktør for Kgl. Dansk Auto­mobil Klub og Medlem af Klubbens Be­styrelse 1945; Medlem af Bestyrelsen og adm. Direktør for Ksl. Dansk Automo­bil Klubs Eejsebureau. Akts.; Redaktør af Tidsskriftet „Auto".

Medlem af de nordiske Motororgani­sationers Permanente Komité i Stock­holm, af Handelsministeriets Dækud­valg 1945-49, af Bestyrelsen for Henla;p-eelsesfonden for Motorejere, af Kbhvns Politis Færdselsudvalg, af Dansk Inge­niørforenings Trafiklinieudvalg, af Vej­komitéen, af Vejtavleudvalget, af Tra­fikministeriets Udvalg til Undersøgelse

________________________620

af Vejvisere, af Turistraadet, af Repra1-sentantskabet for Katastrofefondet, af Bestyrelsen for Dansk Motor Sportsraad 1945-48 og af Bestyrelsen for Dansk Automobilsports Union, af Motorkom­missionen af 1947, af Commis-sion Internationale de Tourisme, af Commission Internationale de Circula-tion et des Douanea og af Interna­tional Chamber af Comjnerce Commit-tee on Highway Transport fra 1948; Medstifter af og Medlem af Bestyrel­sen for Bureau International des Trans­ports par Autocar et Camion, Genéve 1945-48.

Har skrevet: Forslag til Udvidelse af Samarbejdet mellem de fem skandi­naviske Lande (1938): Beskatning af Motorkørende i 23 europæiske Lande (1939).

Adresse: Glahns Allé 5, Kbhvn. F.

IBSEN R Kaas Direktør, K.; f. 29. Sept. 1885 i Avning; Søn af Stationsforstander S Chr. Ibsen (død 1932) og Hustru Jen­ny Margrethe f. Ødum (død 1690); gift (29. Sept. 1915) m. Karen I., f. 28. Nov. 1890, Datter af Sygehusinspektør P Chr. Pedersen (død 1940) og Hustru Johan­ne P. (død 1899).

Præliminæreks. (Birkerød) 1901; an­sat i Firmaet A Kraimsøe (Danish Dai-ries) i Randers 1901-06; Uddannelse i Hamborg 1906-09. i Paris 1910 og i Lon­don 1911; Kontorchef i Firmaet Vogn-fabriken Scandia, Kommanditselskabet Brnun, Randers 1912, Prokurist 1914; Direktør i Akts. Vognfabriken Scandia i Randers 1929; Ejer af Æblegaarden pr. Svejbæk 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Chr. Jnncher i Randers, af Repræsentant­skabet for Randers Disconto- og Laane bank og af Bestyrelsen for Akts. Rinris holm Mølle.

Adresse: Skovlyvej 6, Randers.

IISAGER Christian Julius Provst, R.; t. 5. [Pebr. 1886 i Ringkøbing; Søn af Manufakturhandler Anders Svendsen lisairer (død 1923) og Hustru Ane f Pallisgaard (død 1927); gift (21. Aug. 1914) m. Edith Charlotte Rigmor I., f. 20. Juli 1892 i Aalborg, Datter af Manufakturhandler H A C Bindslev (død 1920) og Hustru Marie Magdalene f. Christensen (død 1892).

Student (Aarhus Katedralskole) 1905; cand. theol. 1911. Sekretær i Aalborg K.F.U.M. s. A.; Kaldskapellan i Herning 1914;, Sognepræst i Skelby-Gunderslev 1920; ved St. Olai Kirke i Helsingør fra 1927; Provst i Lynge-Kronborg Herred 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Diakonis sestiftelsen 1931, for Kirkesagens Ven ner 1935-44, for Slaus Rekreationshjem 1935 og for Den internationale Høj-

621_____;________

skole ved Helsingør 1942: Medlem af Kbhvns Kirkefonds Repræsentantskab 1944 og af Frederiksborg Amts Skole­direktion s. A.; Medlem af Inspek­tionen for Karmeliterklpstret, Helsingør 1928 og af Overdirektionen for „Den Poulsenske Stiftelse" 1938.

Adresse:  Herluf Trolles V. 2, Helsingør.

ILLUM  Knud Professor, Dr. jur., R.; f. 23. Okt. 1906 i Oharlottenlund; Søn af Ingeniør, cand. polyt. Rasmus Illum (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Martha f. Mynster (død 1940); gift (5. Ang. 1930) m. Regitze L, f. 3. Jan. 1907 i Aalborg, Datter af Læge Emil von Budhwald (død 1942) og Hustru Aagot f. Dam.

Student (Ordrup) 1924: cand. jur. 1929; Sekretær i Justitsministeriet s.A.; Dr. jur. 1934; Lektor i Retsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1935; Docent i Retsvidenskab ved Aarhus Universitet 1936, Professor 1942; Sekretær for Uni-ver&itetsbestyrelsen: Medlem af Besty­relsen for Kursus i Arbejdsforhold ved Aarhus Universitet; Efor for Marselis-borg Stndentergaard; Medredaktør af den litterære Afd, af Ugeskrift for Retsvæsen 1946.

Har foruden mindre Afhandlinger skrevet: Modregning i Konkurs (Dispu­tats, 1934); Forelæsninger over almin­delig Formueret (1937); Den kollektive Arbejdsret (1939): Servitutter (1943); Lov og Itøt (1945); Ejendomsforbehold (1946); Fast Ejendom. Bestanddele osr Tilbehør (1948).

Adresse :   Universitetsparken,  Aarhus

ILLUM Svend Direktør; t. 3. Jan. 1839 i Kbhvn.; Sen af Grosserer A C Illum

(død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Marie f. Andersen (død 1939); gift (24. Nov. 1926) m. Edith I., f. 31. Okt. 1902 i Kbhvn., Datter af Direk­tør Carl Jespersen (se denne) og Hu­stru Emma f. Hansen (død 1927).

Student (II Adlers SJcole) 1917; i Må-nufakturlære i Næstved; Uddannelse i Silkeindustrien i Frankrig 1919-21; Stu­dierejse til U.S. A. og Uddannelse i amerikanske department stores bl. a. „Macy's" N.Y., „Emporium" San Frari-cisco, „Bullock's" Los Angelos og „Mar-shall Field" Chicago.

Begyndte i A C Illum A/B 1923, Pro­kurist 1926, Direktør i A C Illum A/S og A C Illum Handelshus A/S 1931.

Adresse: lllumgaard, Vedbæk.

ILSØE Niels Halvor Forstander; f. 1. Jan. 1905 i Hjørring; Søn af Provst Peter Ilsøe (død 1917) og Hustru Inge­borg f. Løwe; gift (18. Okt. 1931) ni. Else Marie I., f. 5. Okt. 1909 i Grenaa, Datter af Sparekassedirektør, Købmand

____________________lnge_

Harald Ehrenreich og Hustru Ellen f. Jacobsen.

Lærereks. (Haderslev) 1926; Kursus paa Statens Lærerhøjskole og Dansk Sløjdlærerskole; Timelærer i Korsør 1928; ansat ved Roskilde kommunale Skolevæsen 1931; Overlærer ved Det kgl. Opfostringshus 1941; Inspektør ved Det kgl. Blindeinstitut paa Refsnæs 1944, Forstander 1946.

Adresse: Det kgl. Blindeinstitut, Refsnæs pr. Kalundborg.

ILSØE Peter Rektor, R.; f. 29. Juli 1893 i Sæby: Søn af Provst Peter Ilsøe (død 1917) og Hustru Ingeborg f. Løwe; gift 1. Gang (15. Okt. 1921) m. Faglærerinde Gerda L, f. 31. Maj 1894 i Vejle, død 1938, Datter af Murermester Chr. Chri­stoffersen (død 1923) og Hustru Marie f. Petersen; 2. Gang (18. Sept. 1941) m. Ingeborg I., f. 2. Sept. 1889, Datter af afd. Forpagter Frits Funder og Hustru Johanne f. Hee Andersen.

Student (Hjørring) 1910; cand. mag. 1919; Adjunkt ved Statsskolen i Birkerød s. A.; ved Roskilde Katedralskole 1921; Lektor ved Statsskolen i Lyngby 1932; Rektor ved Sankt Jørgens Gymnasium 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Historie-lærerforeningen 1930-37, af Opgavekom­missionen og af Kommissionen til Af­holdelse af Studentereksamen for Pri­vatister 1936-39; Formand for Dansk-lu rorioraiingen 1940-48.

Har udgivet: Nordens Historie for Gymnasiet og (s. m. O Andrup og P Nørlund) Danmarks Historie i Billeder.

Adresse: Filippav. 2, Kbhvn. V.

 INGBØL Kajifh.Amtslæge,R.DM.,MifDR.; f. 4. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Bank­kasserer H E F Jensen (død 1890) og Hustru Johanne f. Petersen (død 1918); gift (5. Sept. 1913) m. Inger I, f. 25. Jan. 1884 i Fredericia, Datter af Oberst Axel Liljefalk (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Augusta f. Biilow (død 1941).

Student (Lyceum) 1895; med. Eks. 1904; Distriktslæge i Klaksvig 1907-15; Amts- og Kredslage i Skanderborg 1915, i Vejle 1923-42; Læge ved Vejle Ho­spital 1923-42; Sekretær i Sundhedssty­relsen 1942-44.

Formand for Embedslægeforeningen 1928-36.

Adresse : Espergærde.

INGEMANN Søfren E Godsejer; f. 31. Juli 1898 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Bernhard Ingemann (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru An­na f. Møller (død 1900); gift (14. Nov. 1930) m. Irene L, f. 15. Febr.' 1900 i West Ferry, Skotland, Datter af Blad-

Inge

622

udgiver D C Thomson og Hustru f. Mc. Culloch.

Student (Eungsted) 1916; cand. phil. 1917; Forstkandidat 1924; i Brasilien 1924-25; ansat i United Plantations Ltd. og Bernam Oil Palms Ltd., Malakka-halvøen 1925-29; Manager i Bernam Oil Palms Ltd. 1930; Ejer af Egebjærg-gaard Gods paa Nordfyn fra 1931; Forpagter af Godset Garnmelgaard ved Søllested 1939-42 og af Kørup Hoved-gaard fra 1944.

Formand for Bestyrelsen far Einsi-delsborg Pumpelag fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Junckers Savværk 1933-38, for United Plantations Ltd.. for Bernam Oil Palms Ltd., for Akts. L Dæhnfeldt. for Akts. Dansk Frø­kultur, for Akts. Uln og for Foreningen Dansk Samvirke 1944; Formand tor Landsforeningen Faareavlens Fremme 1943-46 og for Fællesudvalget af sam­me Navn 1943-46.

Adresse: Egebjærggaard pr. Kappen-drup.

INGERSLEV    Fredrik Dr. phil.. f. 14. Dec. isn i Vestervig; Søn af Sø­kaptajn Vitus Bering Ingerslev <ded 1879) og Hustru Louise f. Harpøth (død 1889); gift (14. Juni 1895) m. Harriett T., f. 10. Marte 1873 i Shanghai, Datter af Havnekaptajn, Toldembedsmand i ki­nesisk Tjeneste Laurits Meller (dåd 1882) og Hustru Nathalie f. Martini (død 1881).

Student (Efterslægtens Skole) 1890; ca,nd. mag. 1897; gentagne Studieophold i Tyskland; Lærer ved kbhvnake Skoler; Inspektør ved Købmandsskolen 1901; Forstander for denne Skoles østre Af­deling, senere Afdelingen for Kvinder 1902-04; ansat ved Eoskilde Katedral­skole 1903; Adjunkt 1906; Lektor 1919-41; norsk akademisk Borger og Dr. phil. ved Universitetet i Oslo 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Statssko­lernes Lærerforening 1906-08. af Kom­missionen til Afholdelse af Studenter­eksamen for Privatister 19M-42 og af Opgavckommissionen 1919-40; holdt en Forelæsningsrække over Selma Lagerlof ved Kbhvns Universitet 1949.

Litterære Arbejder: Danske Lærebø­ger; et System af tyske Lærebøger (s. m. Marius Vibæk); Lige kår for hu­stru og mand (1911); Uenie und sinn-verwandte Ausdriicke in den Schrlften und Briefen Friedrich Schlegels (Berlin. 1927); Jonas Lie, et personligheds- og typebillede (1939); Tidsskriftafhandlin­ger.

Adresse:  Noreg,  Roarsv., Roskilde.

INGERSLEV  Fritz Lektor. Civilingeni­ør; f. 6. Juli 1912 i Aarhus; Søn af Sognepræst Christian Ingerslev og Hu­stru Hefea Victorine f. Bæder; gift (29. Maj 1948) m. Else I., f. 8. Maj 1916 i Kbhvn., Datter af Dr. med. K A Heiberg (se denne).

Student (Randers) 1930; cand. phil. 1931. cand. polyt. (Elektroing.) 1936; Assistent hos Prof. P O Pedersen 1936-37; Studieophold ved Massachusetts Institute of Technology, Boston, U.S. A. 1937-38; videnskabelig Assistent ved Polyt. Læreanst. 1938-40; Ingeniør ved Lydteknisk Laboratorium, Akademiet for de tekniske Videnskaber, 1941-45, Leder af dette fra 1945; Lektor ved Polyt. Læreanst. fra 1943; Lærer ved Kunstakademiets Bygningsskole fra 1945.

Ingeniør ved Telefontilsynet 1942-46; Medlem af Telefontilsynet fra 1946, af Udvalget for Eadiofpniforstyrrelser fra 1946 og af Samarbejdsudvalget mellem de koncessionerede Telefonselskaber og Post- og Telegrafvæsenet fra 1948.

Har skrevet: Lærebog i Akustik (1949); Artikler i Tidsskrifter og Fag­blade.

Adresse : C F Richs V. 98, Kbhvn. F.

INGERSLEV   Laurits fh. Overformyn­der, K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 28. Juni 1878 paa Frdbg.: Søn af ekstraord. Højesteretsassessor Vitus Ingerslev (do<l 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Anna Marie Dorothea f. Schlegel (død 1930); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1896; cand. jur. 1902; Fuldmægtig ved Frdbg. Birk 1902; Sagførerfuldmægtig 1904; As­sistent i Justitsministeriet 1906: tillise Assistent i Overformynderiet 1908; tung. Fuldmægtig i Justitsministeriet 1914, Ekspeditionssekretær 1915, Chef for dets 3. Ekspedtionskontor 1919; Lenssekretær 1919; Overformynder 1928-49; Kommitte­ret ved Lenskontrollen 1949.

Sekretær ved den nordiske Oivillnv-kommissions Obligationsretskomité 1910 15; Formand for Lensnævnet; Medlem af Luftfartskommissionen 1919-26, af Delegationen til Afslutning af Luftfarts-overenskomster med andre Lande ob af den i Paris 1926 nedsatte Comité inter­national tecimiqne d'experts juridiques arnens 1926-47; Justitsministeriets De­legerede ved de internationale Lnftpri-vatrets Konferencer i Paris 1925, War­szawa 1929: Rom 1933 ng Bruxelles 1933; Medlem alf den nordiske Luftsret-sko-mité og af den under International Civil Aviation Organization i 1947 op­rettede Legal Committee; Formand for Overfredningsnævnet 1925-28; Medlem af Bestyrelsen for M F! Grøns og Hustrus

_623

Familiclegat, for L J Grøns og Hu­strus Tamiliefideikornmisser og for det Grønske Fideikommis.

Udenl.   Ordener:   Fi.H.E.2'.;  S.N.2'.

Adresse:  Sortedam Doss. 87, Kbhvn. Ø.

INGHOLT  Harald Dr. phil., Chr.X.Fr. M.; f. 11. Mart« 1896 i Kbhvn.; Søn af Portier H P Ingholt (død 1948) og-Hustru Mathilde f. Hansen; gift (5. Juli 1926) m. Janet I., f. 24. Jan. 1897 i Mount Vernon, N. Y., U. S. A., Datter af Bankdirektør Samuel Woolverton og Hustru Mary f. Chichester.

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; Universitetets Guldmed. (semdtdsk-øster-landsk Filologi) 1918; cand. theol. 1922; Leaoh-Princeton Fellow i Princeton, U. S. A. 1922; Studier i Paris (Procter Fellow fra Princeton) 1923; Udgravnin­ger i Palmyra 1924, 25 og 28; Thayer-Fellow ved den amerikanske arkæolo­giske Skole i Jerusalem 1924-25; Under­inspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek 1925-30; Sekretær i Ny Carlsberg Fon­det 1927-30; Dr. phil. (Studier over pal-myrensk Skulptur) 1928; Lecturer of Archaeology ved det amerikanske Uni­versitet i Beirut og Curator for dettes arkæologiske Museum 1931-38; Leder af Carlsbergfondets Udgravninger i Hama, Syrien 1931-38; Docent i Hebraisk ved Aarhus Universitet 1939-41; Ledende Se­nior for Studenterforeningen i Aarhus 1939-40; Forelæsninger ved amerikanske Universiteter 1941; ansat ved i'ale Uui-versity 1942.

Medlem af Deutsches archåologisches Institut; Udgiver af det arkæologiske Tidsskrift Berytus.

Udenl. Orden : Médaille d'honneur du Mérite Syrien, 2. Kl.

Adresse: Tale University, Yale. Con-necticut, U. S. A.

INGHOLT   Poul Bankdirektør, E. DM., M.T.Kfh.p.p.; {. 7. Nov. 1894 i Kbhvn.; Søn af Portier H P Ingholt (død 1948) og Hustru Mathilde; gift m. Ebba L, f. 1. April, Datter af fh. Maskinmester N C Sciern og Hustru Ingeborg.

Assistent i Landmandsbanken 1911; Sekretær i det danske Generalkonsulat i Moskva 1917-18; Fuldmægtig i Land­mandsbanken 1921, Kontorchef 1925, Di­rektør 1928.

Formand for Gymnastik- og Svømme-foreningen Hermes fra 1929, for Han­dels- og Kontorist-Foreningen fra 1936, for Danmarks olympiske Komité fra 1946 og for Akts. Dansk Tipstjeneste fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Danske Staalvalseværk fra 1940, for Handels- og Kontorist-Forenin­gens Understøttclsesselskab fra 1941, for Zoologisk Have fra 1944 og af Repræ-

Ingw

sentantskabet for Det teknisk-videnska-belige Forakninggraad fra 1946.

Udenl.  Ordener:   I.F.2*.;  Ø.r.K.4.

Adresse : Strandmøllebakken, Spring-forbi.

INGVAR Axel Tegner; f. 3. Marts 1908 i Kbhvn.; Sen af Snedkermester J M Johansen og Hustru Frederikke Han­sine f. Hansen; gift m. Oda I., Datter af MaskinifabrJkant A F Tscherning Dyb­bro (død 1910) og Hustru Jenny f. Winther (død 1942).

Udgaaet fra Giersings Bealskole i Odense; tidligere Assistent i Fyens StMts Sparekasse; Tegner ved Politi-ken fra 1929; Medarbejder ved uden­landske Vittighedsblade, bl. a. Le petit Parisien; tegner Serierne Magasin Mad-een, Tjavs og Prins Pilfinger til Poli-tifcen og til Blade i Norge og Sverige.

Adresse : IHC Ørsteds V 34, Kbhvn.V.

INGWERSEN C B Generalkonsul, Over­retssagfører, Direktør, R.DM.p.p.; f. 19. Juni 18S2 paa Frederiksberg; Sen af Generalkonsul R Ingwersen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) ng Hustru Jonny f. Nyegaard (ded 1942); ugift,

Student (Schneekloths Skole) 1900; Studieophold i Paris 1900-01; indtraadt i Adams Transport Co. 1906; cand. jur. 1906; Overretssagfører 1909.

Sekretær i Juridisk Samfund 1902-05; Generalsekretær for Association fran-co-scandinave fra 1906; Generalsekretær for den franske Kunstindustriudstilling i Kbhvn. 1909; Sekretær for den inter­nationale Søretskonference i Kbhvn. 1913, for den internationale Kriminalist-kongres i Kbhvn. 1913 og ved den in­ternationale Pressekonjrres i Kbhvn. 1914; Membre de la société de legisla-tion comparée, Paris; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Adams Transport Co. 1915; Formand for den danske Lev-nedsmiddelforsyningskomité i Petro­grad 1917-18; Formand i Dansk Møbel-transportforening 1919-47; Kasserer i Ko­mitéen for Indsamling af Dansk Natio nalgave til nødlidende franske Soldater børn 1920; Medlem af Hestyrelsen for Nordisk Speditørforbund 1920, Forman l 1955-47; Ærespræsident 1947; Medlem at Bestyrelsen for Eederiaktieselsskabut Anemone; Medlem af Hovedbestyrelsen for Københavns Vognmandsforening 1922 -23; Medlem af Bestyrelsen for Forsik-rinigsaktøeselskabet Palnatoke 1924; Med­lem af Jamboreeraadet for den interna­tionale Spejderjamboree i Kbhvn. 1924; Vice-Præsldent for den internationale Spediterfoederation i Bern 1926; Kas­serer for Komitéen for de franske Børns Sommerbesøg i Danmark 1926, 1927, 1929 og 1931; Medlem af Kbhvns Vognmands-laugs Æresrot 1928, af den internatio-

624

nåle Speditttrl'oederatious Voldgiftsdom­stol 1928, af det internationale Handels­kammer i Paris 1929 og af Patronats-komitéea for la Societ« Beige d'Etudes et d'Expansion 1929; Udstillingskommis-sær for den VIII internationale Kon­gres for Dermatologi og Syphildgrafi i Kbhvn. 1930; Délégué for Touring Club de France 1930; Delegeret for Foire de Paris 1930; Formand for Bestyrelsen for Akts. Polexijn Co. 1931; Generalkonsul for Paraguay 1931; Vicepræsident for det internationale Handelskammers Ko­mité .til Revision af Bernerkonventioner-ne angaaende Jernbanetransport, Paria 1932; Præsident for den internationale Speditørfoederations Jurist-komité 1932; Medlem af Bestyrelsen for The British Association of International Furniture Bemovers, London 1933; Præsident for det internationale Handelskammers De­legation i Rom 1933; Delegeret for det internationale Handelskammer ved Fol­kenes Forbund i Genéve 1933; Correspon-dant de l'Université de Nancy 1933; Correspondant de la Ohambre de Com-meroe de Nancy 1933; Præsident for Det internationale Handelskammers Inco-terms-Komité 1935-47; Medlem af Besty­relsen for Allgemeiner Møbeltransport-verband, Wien 1935; Generalsekretær for Den intern. Strafferetskonference i Kbhvn. 1935; Medlem af Repræsentant­skabet for Dansk-Finsk Forening 1936; Membre de l'Institut juridique interna­tional, Haag, 1936; Membre correspon-dant du bureau international pour l'nni-ficataon du droit pénal, Paris 1936, For­mand for Dansk Speditørforening 1937-46, Æresmedlem af samme 1947; For­mand for Bestyrelsen for Akts. Sealand Rubber Company 1937; Æresmedlem i Goteborgs Nation i Lunds Studentkar 1939; Medlem af Dansk Arbejdsgiverfor­enings Repræsentantskab 1939; Dan­marks Delegerede ved den internationale Strafferetskonference i Bruxelles 1947; Administrator af det v. WHtrockske Fi-ueikommis.

Udenl. Ordener: B.L.II.4.; F.M.A.2.; F.MR.2.; F.O.A.; F.Æ.L.4.; Po.P.R.5.; R.r.K.2.

Adresse: Smidstrup, Vedbæk.

INGWERSEN Jens Arkitekt, R.p.p.; f. 17. Ane. 1871 paa Aggersbøl ved Løs­ning; Søn af Godse.ier Jobannes Ing-wersen (død 1878) og Hustru Camilla f. Jacobsen; ugift.

Uddannelse: Metropolitanskolen, Tek­nisk Selskabs Skole og Kunstakade­miet,

Medlem af Bestyrelsen for Kunstindu­strimuseet.

Har bygget: Søgaard Hovedbygning under Gjorslev. Roskilde adelige Jom frukloster. Roholte Skole, Kammersao

ger Herolds Hus i Ryvangen, Trøstens Bolig i Hindegade, Kbhvns Telefonsel­skabs Bygning paa Nørreirade og samt­lige Telefoncentraler i Hovedstaden ok paa Sjælland ialt over 40, Dams Hotel og Dampskibsselskabet« Bygning i Rønne, Lindeskovgaard under Espe, Seinhuus, Rungstedgaard m. m. Om­bygget eller restaureret Hovedbygnin­gerne paa Bækkeskov, GI. Wiffertsholm, Kragerup, Pandebjerg, Gaunø Kapel, Krengerup, Løgismose m. m. 11.

Udenl.   Orden :   F.Æ.L.5.

Adresse : Willemoesg. 47, Kbhvn. Ø.

 IPSEN Bodil Frue, Skuespillerinde, Filmsinstruktør, FM i Guld, MI&A.p.p. ; f. 30. Aug. 1889 i Kbhvn.; Datter af Kancelliraad L J Ipsen (død 1913) og Hustru Laura f. Holst (død 1918); gift (23. Jan. 1932) m. Journalist Ejnar Black (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948), Søn af Apoteker C E A Black.

Debut 1909 paa Det kgl. Teater som Helene i „Naar den ny Vin blomstrer". Har siden spillet paa Det kgl. Teater, Dagmarteatret, Folketeatret og Betty Nansen-Teatret. Desuden i Oslo og Stockholm. Debuterede som Iscenesætter med Nordahl Griegs „Vor Ære og vor Magt" , som Filmsinstruktør (sammen med Lau Lauritzen jun.) med Karl Schluters „Afsporet" : øvrige Filmsin-slruktioner : De røde Enge og Støt staar den danske Sømand; Bevillingshaver til Odeon Biografteater 1944.

Udenl. Ordener: F.O.A.; N.K.F.M. i Guld; SJi.l&a.

Adresse: Breds. 70, Kbhvn. K.

 IPSEN Ernst J Direktør, Kaptajn. R.DM.p.p. ; f. 22. Jan. 1881 i KMrøi. ; Søn af Kancelliraad, Inspektør L J Ip-sen (dåd 1913) og Hustru Laura f. Holst (død 1918); gift (30. April 1913) m. Emma Elisabeth Wilhelmine I., f. 27. Febr. 1892, Datter af Professor, Dr. med. F Berléme-Nix (død 1919) og Hu­stru f. Møller (død 1948).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1903, Pre­mierløjtnant 1907, Kaptajn 1918; Afsked 1919- Generalsekretær i Kgl. Dansk Automobil Klub 1919-34; Direktør fot Motororganisationernes Fælles- Repræ-sensation 1933.

Medstifter af og Medlem af Besty­relsen for Turistforeningen for Dan­mark; Medlem af Bestyrelsen for den internationale Association af automo­bil-Klubber og for Den Dansk-tyske Forening; Medlem af det internationalt' Handelskammers Transportkomité; For­mand for Dansk-Tysk Selskab 1936-42, Guvernør for det dansk-islandske Ro-tary Distrikt 1936-38. Medlem af mini-sterielli Kommissioner ne Udvalg ang. Motorkørsel, Færdselslovgivning m. u:., af Rødby-Femern Rutens danske Ko-

625

mité, af Trafikkommissionen at 1936 m. m.; Sekretær i Dansk Trafik For­ening; Medlem at Statens Benzin-Nævn, af Handelsministeriets Autodæk-Udvalg og af Finansministeriets Motor-kommission 1947; Medlem af Bestyrel­sen i Akts. Dansk Generator Brændsel og andre Aktieselskaber.

Har skrevet K.D.A.K.'s Historie gen­nem 25 Aar samt Afhandlinger til Lek­sika og internationale Kongresser m. m.

Udenl. Ordener : F.Æ.L.4. ; JuJ5t.S.4. ; N.St.O.3'.; S.V.3'.; Ty.ø.l.

Adresse : Strandboulevarden 6 Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig : Skovvænget, Hornbæk.

IPSEN Paul Husmand; f. 26. Dec. 1895 i Kbhvn.; Sen af Malermester Janus Ipsen og Hustru Karoline f. Madsen (død 1932) ; gift (18. Okt. 1924) m. Bo­dil L. f. 27. Aug. 1894 i Rønne, Datter af Avlsbruger Niels Hansen (død 1918) og Hustru Regina f. Dahl.

Elev paa Bornholms Højskole 1913-14; paa Handelshøjskole Vinteren 1920; For­mand for Aaker-Aakirkehy Husmands­forening 1925-33 os for De samvirkende bornholmske Husmandsforeninger 1932-46; Medlem af Bestyrelsen for De sam­virkende danske Husmandsforeninger 1932-46 os? af Landbrugsraadet 1935-40, m. m.

Adresse : Klintvang pr. Aakirkeby.

IPSEN Paul Kommandør, K'.DM.HTS. p.p.; f. 15. April 1884 i Kbhvn.; Søn af Justitiarius i Landsover- samt Hof-og Stadsretten Johannes Ipsen (død 1910) og Hustru Christel Augusta Lou­ise f. Schultz (død 1945) ; gift (25. Marts 1909) m. Ellen Kristiane I., f. 21. Juli 1884 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Johansen (død 1941) ^

Sekondløjtnant 1905; Premierløjtnant 1907; med S/S Siam til Østasien 1908-09; Kaptajn 1918; med den engelske Flaade, der opererede i den finske Bugt mod Sovjet 1919: Chef for Torpedobaadsdi-vision 1919-20; Ohef for Flaadens Mi­nevæsen 1920-23; Orlogskaptajn 1923 ; gennemgik svensk Sjokrigshogrskola s.A.; Stabschef i Eskadron 1925; f ung. Chef for Marinestaben 1926 og 1927; Chef for Fylla 1928 og for Islands Falk 1930-32; Kommandørkaptajn 1931; Stabschef ved Kystdefensionen 1932-36; Chef for Pedor Skram 1934; Ekvipagemesiter 1936, Kommandør 1937; Stationschef paa Flaadestationen s. A.; Chef for Flaade-stationen og Divisionerne 1940; Ohef for Kystflaaden 1941; Chef for Kystdefen­sionen 1945; Formand for den sø- og landmilitære Kystbefæstningskommission s. A.; Afsked 1946; genantaget til Tje-

_ __ _     _ _ __ Ipse

neste i Søværnskommandoen; Delegeret ved international Konference i Genéve 1949.

Lærer ved Søværnets Officersskole og ved Hærens Officersskole; Redaktør af Tidsskrift for Sevæsen fra 1924; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Marinefor­eningen fra 1923 (Formand fra 1941) og af Bestyrelsen for Sømandsforeningen af 1856 fra 1935 (Næstformand fra 1949); adm. Direktør for Admiral Win-terfeldts Stiftelse fra 1946.

Tildelt Søelieutenant-Selskabets Guld­medalje for en Afhandling : Anvendelse af forankrede Miner (1921).

Udenl. Ordener.. Fi.H.R.2'.; N.Kr.M.; S.Kr.2.; S.N.3.; S.Sv.3'.

Adresse:  Vildandeg. l, Kbhvn. K.

IPSEN   Percy Harald Direktør, Civil­ingeniør; f. 1. Okt. 1880 i Nebraska; Søn af Apoteker Chr. Ipsen (død 1909) og Hustru Annie f. Plunckel (død 1910); gift (31. Marts 1907) m. Bodil I., f. 30. Nov. i Kbhvn., Datter af Professor, Dr med. Jannik Bjerrnm (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Anna f. Johansen (død 1941).

Student (Herlufsholm) 1900; cand. polyt. 1906; ansat hos Ingeniørfirmaet F f, Smidth s. A. og herfra udsendt til Chile for at bygge en Cementfabrik 1907; blev teknisk Direktør for denne 1909 og senere adm. Direktør; tog fast Ophold i Danmark 1923; adm. Direktør for Det forenede Olickompagni fra 1924. Formand 1941-47.

Formand eller Næstformand for ox Bestyrelsesmedlem af forskellige Aktie­selskaber i Chile til 1923; Medlem af Bestyrelsen for Det forenede Oliekom-pagni fra 1923 (Formand 1941-47), for Akts. L E Bruun 1924-29, for Akts. C Olesen 1924-32 og for Det forenede Danske Mælke-Export Co. 1925-29; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Industri Syndikat 1930, Formand 1939, Formand for Akts. Dansk Galoche- og Gummifabrik 1925-46; Medlem af Bo-styrelsen for Dansk Ingeniørforening 1926-35, Næstformand 1932-35; Medlem af Privatbankens Bankraad 1926-28; i Bestyrelsen for Dansk Svovlsyre og Superphosphat Fabrik fra 1926 (For­mand fra 1941) og for Akts Porre-lænsfabriken Norden 1927-29; Formand for Ballonklubben 1929-30 og for Akts. Skandinavisk Spændbeton fra 1947; Med­lem af Bestyrelsen for Ejendoms- og Fi-uans-Akts. af 1929 1931-32; Formand for Dansk Lawn Tennis Forbund 1931-48-Medlem af Bestyrelsen for kgl. dansk Yachtklub 1931-32; Formand for Her-lovianersamfimdet 1933-37; Formand for Hellerup Sejlklub 1935-37; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber

Ipse

626

1943 og af Bestyrelsen for Foreningen Danske Samvirke 1944; Formand for Akts, Gentas 1946-47; Vicepræsident for .Danmarks naturvidenskabelige Sam­fund 1947.

Adresse: „GI. Mosehøj", Mosehøjy. 6, Charlottenlund.

IRGENS-HANSEN Ove Fabrikejer, Kon­sul; f. 4. Okt. 1886 i Svendborg; Søn af Konsul, Direktar Valdemar Hansen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1952) og Hustru Augusta f. Irgens (død 1928); gift 1. Gang (1915) m. Valborg I-H.. f. 5. Juni 1891, død 1919. Datter af Fabri­kant Jørgen Petersen (død 1928) og Hu­stru Meta P. (dixl 1891): 2. Gang (18. Nov. 1920) m. Adelaide I-H., f. 27. Febr. 1893, Datter af Grosserer C Moresco (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Else f. Langheld (død 1924).

Praktisk Handelsuddannelse i Indlan­det og i Luberk og Berlin; frekventeret de Brockske Handelsskoler; ansat i Fa-derena Forretning, Svendborg Eddike-fabrikker 1909, overtog samme 1931; svensk Vicekonsul 1933.

Medlem af Be&t.vreisen for Svendborg Brjghus fra 1924, for Akts. Jørgen Petersen & Co.. Kbhvn. fra 1929 og for Fcrsikringsaktieselskabet Palnatoke. Kblivn.

Udenl. Orden : S.V.3'. Adresse :  Strandv.  73.  Svendborg.

IRMING Georg Telefundirektør, T!.DM.: f. 2.  Maj 1884 i Odense; Søn af Real­skolebestyrer N P Jørgensen (død 1910) og Hustru Petra f.  Garde   (død 1938); Kift  (2. Juni  1911) m. Tandlæge Ellen I.,  f.  30. Okt.  1887  i Horsens,  Datter af   Tandlæge   Carl   Jensen   og   Hustru Martine f.  Spang  (død  1940).

Student (Odense Katedralskole) 1901; cand. polyt. 1908; Ingeniør i Kbhvns Telefon Aktieselskab 1908, Afdelingsin-geniør 1918, Overingeniør og Chef for Selskabets Driftsafdeling 1932, adm. Di­rektør 1944.

Adresse : Stccnstrups Allé 15, Kbhvn. V.

IRMINGER   Ingeborg Plockross- Hil ledhuggerinde; f. 18. Juni 1872 paa Frdbg.: Datter af Grosserer I F Plock­ross (død 1896) og Hustru Cathrine f. Tietøen (død 1891); gift (1908) m. Pro­fessor Valdemar Irminger (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937), Søn af Oberst J H G Irminger (død 1854) og Hustru Agnete f. Kaalund (ded 1896).

Elev af Billedhuggeren Axel Hansen og af Kunstakademiet; arbejdede i flere Aar i Prof. V Bissens Atelier; udstillede første Gang paa Charlotten-borg 1897; har været knyttet til Bing og Grøndahls Fabrik fra 1898; Ancker-ske Legat 1912, Tagea Brandts Legat 1930; Medlem af Akademiets Ple-

narforsamling fra 1911 og af Aka-demlraadet 1917-22; Medlem af den for det Kgl. Akademi for de skønne Kunster anordnede Jury Okt. 1921.

Arbejder : Spædt Barn, Bronce (1897); Ung Pige, Marmor (1907) -, Yngling, Mar­mor (1908); Buste af Maleren V Irmin­ger. Bronce (1919) — alle i Statens Museum —; Drengen og Pindsvinet, Bronce 1899, (Kbhvns Kommune, Bo­rups Plads, 1941); Lille Svømmerske (1935, tilhører Frdbg. Svømmehal, i Bronce); En Buksetrold (Barnestatue i Kunststen, Kbhvna Kommunes Børn -gaard, Tomsgaardsvej, 1944); en Række Buster bl. a.: Maleren J F Willnmsen, Direktør Harald Bing, Overkirurg Lud­vig Kraft, Prof. Camillus Nyrop, For­fatterne LO Nielsen og Herman Bang, Skuespiller Johannes Nielsen, Koncert­mester Axel Gade og Billedhuggerne Brandstrup og Bonnesen.

Adresse: Uraniav. 11, Kbhvn. V.

IRMINGER Johan Direktør; f. 15. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Overinge­niør Johan Irminger (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Caroline f. Jensen (død 1947); gift (19. Marts 1919) m. Oda Johanne I., 1. 1. Dec. 1893, Datter af kgl. Skovfoged H V Larsen (død 1943) og Hustru f. Andersen.

Bachelor of Science fra Faculity ol Technology, Victoria Unirvereity, Man-chester; Superintendent for Retiro og senere Belgrano Gasværker i Buenos Adres 1906-11; Ingeniør ved West's Gas Improvement Co., Ltd. i Manche-ster 1912; forestod dette Firmas Arbej­der og Nybygninger ved Stockholms Gasværk 1912-13, ved Gøteborgs Gas­værk 1913-14, i Ottava og Montreal 1914-16 og ved Forsøg i St. Helens ved­rørende Produktion af forskelligartet Gas og Tjære 1917-18; adm. Direktwr ved Bergens Gasværk fra 1919; For­mand for Norske Gasværkers Forening 1928-30 og 1934-37; Bedaktør aif Rota­rianeren 1931-32; Formand for Hergeim Rotary Club 1934-35; Formand for Ber­gens kommunale Ingeniørers og Arki­tekters Forening 1933-36; Medlem af Styret for Selskabet til Videnskabernes Fremme 1938-40; M. Inst. G. E.; SI. Ing. F., N. I. F. m. fl.

Adresse: Gassverket, Bergen, Norge.

ISAGER Karsten Overlæge, Dr. med.; f. 19. April 1902 i By; Søn af Overlæge, Dr. med. Kristen Isager (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ma­ren f. Jensen (død 1944); gift (27. Sept. 1932) m. Felice L, f. 27. Marts 1910 i Einggive, Datter af Provst Lars Frederik Andersen (død 1933) og Hu­stru Louise f. Paludan. Student (Th. Langs Skole) 1920; med.

627 ________________

Eks. 1928; Reservelæge ved Aarhus Kommunehospitals Tuberkuloseafdeling

og Tuberkulosestation 1930-34; Chef for

Ry Sanatorium 1934 og samtidig prakt. Læge i Ry; Overlæge ved Aalborg Amts Sygehus' Tuberkuloseafdeling og Aal­borg Amts Tuberkulosestationer 1936; Dr. med. (Om den aabne Lungetuber-knloses Optræden i en større dansk By i Aarene 1920-32) 1934.

Har ledet Dansk Røde Kors' Hjælpe­arbejde i den jugoslaviske Tuberkulose-bekæmpelse Vinteren 1946-47.

Adresse: Kong Georgs V. 9, Hasseris, Aalborg.

lSLEF J P  fh. Regnskabsfører i Store Nordiske Telegraf Selskab; f. 24. Nov. 1874 i Kbhvn.; Søn af Kabelformnnd Lars Jensen (død 1905) og Johanne Pe­tersen (død 1921); gift (31. Okt. 1908) m. Johanne Emilie I., f. 11. Marts 1873 i Hygum, død 1945, Datter af Fabrikant Peter Jørgensen (død 1907) og Hustru Hansine f. Hansen (død 1905).

Alm. Forberedelseseks. 1892; ansat l Store Nordiske Telegraf Selskab 1895; Overassistent 1911; fg. Telegrafbesty­rer Hongkong 1912; f g. Regnskabsfø­rer S'hanghad 1913, udnævnt 1916; Afsked 1930; Medlem af Driftsbeetyrel-sen for Kina og Japan 1917-29.

Formand  for  Bestyrelsen   i Shanghai Milk  Snpply  Co.,  Ltd.,  1927-29;   Næst­formand   i   Østasiatisk   Klub   1934-36. Ddenl.  Orden:  Chin. G.H.4.

Adresse : Gardes Allé 5, Hellerup.

ISRAELSEN M E Amtsforvalter, R.; f. 8. Marts 1867 i Nellerød l Moaru.m Sogn; Søn af Møller R Israelsen, Hel­singe (død 1931) og Hustru Johanne (død 1918); ugift.

Uddannet paa Amtstnerne; forskel­lige Stillinger ved Amitstuerne; Amts­forvalter (for Møn 1934, for Thisted Amt fra. 1947.

Forskellige Tillidshverv indenfor Søn-derjydske Foreninger, Esperanitoforemin-ger, Fredsforeninger, Museumsvæsnet og Amtstuetjenestemændenes Organisation.

Har udgivet: Love for Amtetuer oc Skovkasser (2 Udgaver).

Adresse: Rosemkrantzg. 8, Thisted.

IUEL-BROCKDORFF Carl F S V Lens­baron, Hofjægermester. Godsejer; f. 27. Juli 1905 paa Stenagergaard i Mesinge Sogn; Søn af Hofjægermester, Lensba­ron Frederik Juel-Brockdorff (dåd 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ada f. Baronesse Reedtz-Thott; gift (22. Jan. 1931) m. May Kathlen (Kitsa) I-tB., Datter af Direktør F Hegel (se denne).

Student (Svendborg) 1923; lært Land­væsen-, studeret ved Oxford Universitet 1926-29.

___________________Iver

Medlem af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1932-J9 og for Akts. Gylden­dalske Boghandel Nordisk Forlag fra 1933; Medlem af Bregninge (Taasinse) Sogneraad fra 1937, Formand 1942-43; Medlem af Bestyrelsen for Fyens Væddeløbsforening fra 1939, Formand

1941-49; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen til den ædle Hesteavls Fremme

1942-49.

Ejer af Hovedgaardene Schelenborg og Brockdorff samt Valdemar Slots Gods.

Adresse: Valdemar Slot pr. Troense.

IVERS Carl Skibsreder, R.p.p.; f. 17. Aug. 1884; Søn af Kammerraad I A Ivers (død 1926) og Hustru f. Andersen; gift m. Inga I., Datter af Bankkasserer Heinricy, Randers.

Ansat i Firmaet C K Hansen i 3 Aar, samt i Skibsrederfinnaer i England og Tyskland; gennem 25 Aar Skibsmægler-og Rederivirksomhed i Frankrig; Med­indehaver og Bestyrer fra 1920 af Dampskibsselskabet „Saga" Paris samt ni Dampskibsselskabet Compagnie dea Bateaux å Vapeur du Nord; Med­lem af Bestyrelserne for adskilligt: andre franske Firmaer.

Udenl. Ordener : F.M.Ma.2.; F.Æ.L.5.

Adresse: Villa Marguerite, 33 Boule­vard d'Auteuil, Boulogne, Seinc, Frank­rig.

IVERSEN   A J Snedkermester, R.- r. 13. Dec. 188S i S-B.j;i-rt; Søn af Fisker Jeppe Iversen (død 1892) og Hustru Rasmine f. Kjøng (død 1921); glit (16. Juli 1918) m. Hermine Dorthea I., f. 30. Okt. 1889, Datter af Boelsmand Rudolf Biede (død 1926) og Hustru Må. rie f. Truelsen Hane (død 1937).

Fisker 1903-06; i Lære i Kolding 1905-09; tildelt Sølvmedalje for Svendeprøve; arbejdet i Kbhvn., Berlin, Paris og Bern; etableret 1916; har udstillet tal­rige Gange herhjemme; udstillet i Pa­ris, New York, London, Stockholm, Oslo, Berlin og Amsterdam; tildelt Di­plom d'Honneur i Paris 1925, Grand Prix i Paris 1937, Udstillingens Medalje i Berlin 1938 og Diplom i New York 1938.

Formand for Sn«dkerlaugets Udstillin­ger 1930-34; Medlem af Bestyrelsen for Snedkerlauget fra 1930, Viceoldermand fra 1940, og af Snedkerfagets Voldgifts­ret fra 1930; Administrator for Sncd-kerlaugets Laane- og Legatfond fra 1940; Magistratsvnrderingsmand; Med­lem af Bestyrelsen for Det teknisko Selskabs Kunsthaandværkerskole.

Har skrevet Artikler om faglige Emner i Dagspressen og i danske, nor­ske, svenske og tyske Tidsskrifter.

Adresse : Arendalsg. 2, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: GI. Slrandv. 244, Slet­ten pr. Humlebæk.

iver____ _____________

IVERSEN Carl Professor, Dr. polit.j f. 5. Marts 1899 i Banders; Son af Kusk Niela Iversen og Hustru Mariane f. Lar­sen; gift (17. Okt. 1935) m. cand. poiit. Dorrit L, f. 24. Aug. paa Frdbg., Dat­ter af Vekselerer I M Rée (død 1948, se Kraks <Blaa Bog 1947) og Hustru Dagmar f. Albeck.

Student (Randers) 1917; Medarbejder ved. Dagbladet Barsen 1920-30; cand. po-lit. 1923; Studierejse i U.S.A. 1925-26; og i England i 1930; Assistent ved Kbhvas Universitets økonomisk-statigtiske La­boratorium 1927-31; Lektor i National­økonomi ved Kbhvns Universitet 1931, Docent i Statsvidenskab 1935; Professor 1939; Medlem af Konsistorium 1936; Læ­rer i Erhvervsøkonomi ved Den handels-videnskabelige Læreanstalt fra 1934, Do­cent smstds fra 1936.

Formand, for Socialøkonomisk Sam­fund, i 1935; Seikretær i Nationaløko­nomisk Forening og Redaktør af Na­tionaløkonomisk Tidsskrift 1936-47; Med­lem af Tilsynsraadet for Sparekassen (or Kbhvn. og Omegn fra 1939; Med­lem af Bestyrelsen for Nordisk Gen-forsikringsselskab fra 1945 og for Akts. Burmeister & Wain fra 1946; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnska­ber fra 1942.

Har skrevet: Bestemmelse af Begre­berne Produktionsperiode, Kapitalens Investeringstid og dens tekniske Form m. m. (tlniv. Guldmed., 1925); Aspects of the theory of international capital movements (Disputats, 1935); Artikler og Afhandlinger i uden- og indenland­ske Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse:  Ny Toldbodg. 49, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Strandv. 43, Springforbi.

IVERSEN  Chr. P Direktør; f. 2. Sept. 1862 i Maltbæk; Søn af Boelsmand Iver Petersen (død 1909) og Hustru Johanne f. Pedersen (død 1899); gift (6. Maj 1893) m. Ane Marie I., f. 27. Nov. 1870 i Vejle, Datter af Købmand Jørgen Theodor Jørgensen og Hustru Ane Ma­rie f. Iversen.

I Handelslære i Vejen 1877-81; to Op­hold paa Askov Højskole; derefter i fire Aar Bogholder og Bestyrer af Kolonial­forretningen i Kjær Mølle ved Kolding; derefter en kort Tid i Kolding og Vin­teren 1889 paa Wirén's merkantile In­stitut i Kbhvn.; etablerede s. m. H A Larsen Firmaet Iversen <fc Larsen i Kbhvn. 1890; Eneindehaver af dette Firma 1899; Direktør for Akts. Iversen & Larsen fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Den kon­servative Vælgerforening og for For­eningen af danske Te-Import»rer.

Adresse: Fiolstr. 36, Kbhvn. K.

Sommerbolig:  Kystv.   8,   Humlebæk.

___________________ _628

IVERSEN  Hans M Direktør; f. 11. Nov. 1897 i Ugterup ved Holbæk; Søn af Gaardejer Lars Iversen og Hustru Ka­ren Kirstine; gift (15. Dec. 1923) m. Dorothy I., f. Peers, f. i London, Dat­ter af Bankdirektør J F Peers ogr Hu­stru Margaret.

Paa Kostskole i England 1912-15; Bankuddannelse 1915-25; Fuldmægtig i Russian Englisb Bank og i British & North European Bank i London 1918-25; ansat i Danish Bacon Oo. fra 1925; Fi­lialbestyrer i Portsmouth Afd. 1926-32, Direktør i Danish Bacon Co. i London 1932.

Adresse.: 35, Church Hill, Epping, Ks-sex, England.

IVERSEN   Johannes Statsgeolog, Dr. phil.; f. 27. Dec. 1904 i Sønderborg; Søn af Sparekassedirektør Hans Iversen og Hustru Anna f. Asmnssen; gi'ft (11. Okt. 1939) m. Aase I., f. 27. Dec. 1909 i Odense, Datter aif Realskolebestyrer, Pastor B Thorlacius-Ussing og Hustru Martha f. Rasmussen.

Student (Sønderborg) 1923; mafi. scient. 1930; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1931: Afrtc-lingsgeolog 1938, Statsgeolog 1942; Dr. phil 1936; Undersøgelses- og Studierej­ser til Vestgrønland. (1932 og 1937), Sverige, Finland, Tyskland og England.

Korresponderende Medlem af Sor. Zoologica-Botanica Fennica, Vanamo 1945 og af Soc. pliytogeographica sue-cana 1946; Formand for Økologisk Fov-ening fra 1945.

IHar skrevet : Biologische Pflanzen-typen als Hilfmittel in der Vegetations-forschung (Disputats, 1936); Landnam i Danmarks Stenalder (1941); en Ræk­ke Tidsskriftsafbandlinger med botani­ske og geologiske Emner.

Adresse:   Danstrupv.   18,   Kbhvn.   Ø

IVERSEN   Jon Sceneinstruktør, Skue­spiller; f. 1. Dec. 1889 i Sakskøbing, Søn af Købmand J E Iversen (død 1920) og Hustru Anna Marie f. WolsgaanI (død 1939).

Udgaaet fra Østre Borgerdydskole i Kbhvn.; debuterede hos Albert Helsen­green paa Horsens Teater som Ejbæk i Eventyr paa Fodrejsen; senere Sce­neinstruktør og Skuespiller ved, Alex-andratheatret, Det ny Teater, Dag­marteatret, Oasino, Folketeatret, Aar­hus og Odense Teatre; Medleder af Bagmarteatrets Delingsspil 1928-30; op­førte med eget dansk Ensemble ..Fransk uden Taarer" ved Gæstespil paa Cen­tralteatret i Oslo i 1946.

Hovedroller: Armand i Kameliada-men; iMelcbior d Vaarbrud; Præsten i Romantik; Præsten i Candida; Office-

629     _____________________

ren i Et Dremmespil; Tjeneren i Casd-fco de Paris.

Iscenesættelser: De gamles Oprør; Bedre Folks Børn; Etienne; En Far fik en Søn; Hans Naades Testamente; Min Kone fra Paris; Aldrig et Kys; ;Fugl Fønht; Handels- og Kontoristfor­eningens Revuer siden 1929.

Adresse: Vodroffslund 4. Kbhvn. V.

IVERSEN Karsten Forstander; f. 1. Juni 1886 i Veddelev; Søn af Redaktør, Landbrugskandidat Hans Iversen (død 1900) og Hustru f. Clausen (død 1935); gift (12. Maj 1913) m. Elisabet I., f. 29. Nov. 1886 i Askov. Datter af Stats­konsulent Fr. Hansen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Anine f. Kofoed (død 1922).

l'aa Frederiksborg Højskole og Tune Landboskole; Landbrugskandidat 1910; Assistent ved Planteforædling paa Tys-tofte Forsøgsstation 1912-21; Forsøgs­leder og Bestyrer af Statens Forsøgssta­tion for Plantekultur i Askov fra 1921.

Medlem af Udvalget for det landøko­nomiske Driftsbureau fra 1921; Censor i Landbrugets Jorddyrkning ved Land-bohøjskolen fra 1923; Formand for Malt Sogns Andelskasse 1931; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1926-31, for Selska­bet Graasten Landbrugsskole og for Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1926; Formand for N. J. F. Gødnings-sektion 1929-47 og for Foreningen uf jyske Landboforeningers Planteavlsud-valg 1933; Medlem af Bestyrelsen for de samv. daitske Landboforeninger 1933 og af Landbrugets Kartoffelfond 1948; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1939.

Udgiver af: H Iversens Regnskabs­bog for Landmænd; Medudgiver af Læ­rebog for Landbrugsskolen 1929; Redak­tør af Anders Nielsens Lommebog for Landmænd 1942; har skrevet en Række Afhandlinger og Beretninger i Fagtids-sk rifter.

Adresse: Askov pr. Vejen.

 IVERSEN Kristian Rentier, R.; f. 16. Nov. 1866 i Ullerup; Søn af Gaard-ejer, Sognefoged Peter Iversen (død 1903) og Hustru Ingeborg f. Andresen (ded 1908); gift (4. April 1893) m. Maren I., f. 25. April 1870 i Avnbøl, Datter af Gaardejer P J Ludvigsen (død 1910; og- Hustru Marie f. Iversen (død 1884).

Elev paa Dalum Landbrugsskole; For­pagter af en Gaard i Avnbøl i 16 Aar; overtog Svigerfaderens Gaard smstds. 1909.

Formand for Graasten Banks Bankraad, for Avnbot Mejeri 1909-J3, for Sønder-jydsk Mejeriforening 1919-35, for Søn-

derborg Amts Smøreksportlforening og for den simdevedske Landboforening 1925 -32; Medlem af Bestyrelsen for Mejerier­nes og Landbrugets Ulykkesforsikring fra 1925, for De danske Mejeriers Fæl-leaindiøb og Maskinfabrik fra 1928 og for De danske Mejeriers Fællesorganisation til 1935; Medlem af Kredsdag (Amts-raad, 1917-23); Tillidsmand i Den nord­slesvigske Skoleforening 1893-1923; Med­lem af Den nordslesvigske Vælgerfor­enings Tilsynsraad 1913-19. Adresse : Langagergaard pr. Avnbøl.

IVERSEN Kræsten Maler, Professor, R. DM.; f. 26. Jan. 1886 i Holsted; Søn af Bygmester N L Pedersen (død 1902) og Hustru Grete f. Hansen (død 1910); gift (9. April 1914) m. Anna Marie I., f. 23. Juli 1889 i Oslo, Datter af Xylo­graf Carsten Siems (død 1916) og Hu­stru Thora f. Nielsen (død 1935).

I Malerteere i Kolding 1900-04; Haandværker i Kbhvn., 1904-09; Elev paa Teknisk Skole (Grønvold); udstil­lede første Gang (paa Kunstnernes Ef-teraarsudstilling) 1909, paa Oharlotten-borg 1919, paa Den frie Udstilling fra 1920; desuden udstillet i Gøteborg, Ber­lin og Wien; Eckersbergmed. 1923; in­ternational Udstilling i Dreeden 1926; Professor i Malerkunst ved Kunstaka­demiet 1930; Direktør for Kunstakade­miet 1949.

I Censurkomdtéen for Kunstnernes Bfteraarsudstilling 1919-20, 1922-23, 1925-26 og 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1928-30, af Kunstnersamfundets Jury fra 1925, af Kunstforeningens Bestyrelse 1926-30, 1934-37 og 1941-44, af Akademi-raadet fra 1925, af Gallerikommissionen 1931-34, af Bestyrelsen for den Hirscli-aprungske Malerisamling 1932, af Besty­relsen for Den frie Udstilling 1933 og af Hovedbestyrelsen for Danmarks Natur-fredningsforening 1936.

Hovedværker : Udyssens og Nausikaa; Christus og Fiskerne; Tobias og Eng len; Opstilling med Frugter (Gøteborg Museum); Udsigt over Børsen (Natio nalrnusect i Stockholm); Selvportræt. (Malmø Museum); Paalandsstorm (Na-sjonalgalleriet i Oslo), Kone med son Hat os Skovbillede (Statens Museum); Alterbilleder i Zions Kirke i Esbiers og St. Peders Kirke i Holsted; (Slås-malerier i Riiskov Kirke og St. Nikohij Kirke i Svendborg og Holbæk; Lofts-billeder i Videnskabernes Selskabs Møde­sal og i Riddersalen og Tronsalen paa Christiansborg Slot; Vægbilleder i Horn­syld Sygehus og i Aarhus Raadhns.

Adresse : Østerbrog. 142, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Svaneke.

Iver__________

IVERSEN    Lars    Dr.   phil.,    Direktør,

K' DM.p.p • f. 14. Sept. 1874 i Skaarup paa Fyn; Søn af Skibsreder Fritz Iver­sen (død 1895) og Hustru Mette Kir­stine f. Jensen (død 1932); gift m. Loui­se I., f. 17. Dec. 1889 i Odense, død 1935, Datter af Fabrikant CEO Lands-perg og Hustru f. Priiess.

Student (Odense) 1893; cand. mag. 1898- Lærer i Matematik og Fysik ved kbhvnske Latinskoler 1898-1900; As­sistent i Beregnerkontoret i Statsan­stalten for Livsforsikring 1901, Fuld­mægtig i samme Kontor 1907; mate-matikkyndig Direktør i Statsanstalten 1911; har studeret Livsforsikringsvæ-senet ved Institute af Actuairies i London 1903-04 og ved forsk. Universi­teter i De Forenede Stater 1910; Dr. phil. (Dødeligheden blandt Forsørgede) 1910; Docent i Forsikringsmatematik ved Universitetet 1916-19; adm. Direktør for Statsanstalten for Livsforsikring 1919-44; Censor ved Eksamen i Forsikrings­videnskab og Statistik ved Universitetet 1919-36.

Formand for Forsikringsforeningens Bibliotek 1915-33; Næstformand i Cenr tralkomitéens Bestyrelse fra 1917, For­mand fra 1927; Formand for De For­enede Skolers Repræsentantskab 1925-27, Medlem af Bestyrelsen 1927-35; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. Teaters IVnsionsi'ond 1926-49.

tldenl.  Orden : I.F.3.

Adresse: Jægersborg Allé 147, Gen­tofte.

IVERSEN   Mads Kontorchef, Dr. rer pol. B,.; f. 13. April 1893 i Ladegaard-skov ved Graasten; Søn af Lærer Chr. J Iversen (død 1930) og Hustru Anne f. Madsen (død 1935); gift 1. Gang (29. Juli 1921) m. Anna I., død 1929, Datter af Gaardejer Jens Peter Chri­stensen, Tombøl ved Aabenraa; 2. Gang (2. April 1933) m. Helga I., f. 5. Aug. 1907, Datter af Slagtermester Harald Ludvigsen, Graasten, og Hustru Mimi f. Skan.

Student (Sønderborg) 1914; studerede Teologi og Nationaløkonomi i Kiel, del­tog i Verdenskrigen 1914-18; Dr. rer. pol. (Kiel) 1920; Sekretær i Statistisk Departement 1920, Fuldmægtig 1933, Ekspeditionssekretær 1936, Kontorchef 1937; Tilsynsførende ved Statsbrandfor-sikringsfonden 1938; tillige Lærer ved Købmandsskolen fra 1921 og i forskel­lige Perioder knyttet til Overskyldraa-det; statistisk Sekretær for Landbrugs­ministeriets Udvalg for Gartneri og Havebrug 1930-38.

Har skrevet: Jydsk Landbrug i Tal gennem 60 Aar (i Foreningen af jydeke Landboforeningers Jubilæumsskrift 1872-

1922); Dansk Haandværk i Tal og Tekst (1931); Den økonomiske Udvikling i Nordslesvig 1864-1920 (i Sønderjyllands Historie, fremstillet for det danske Folk, Bind V, 6); Penge, Bank- og Børsvæsen (3. Udg. 1943). Medarbejder ved Det danske Landbrug (under Redaktion af K J Kristensen, 3. Udg. 1944) og ved 3. Udg. af Landbrugets Ordbog; Redaktionssekretær ved 4. Udg. af Trap's Danmark, Bd. IX Sønderjyl­land; Medarbejder ved Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie 1900 -37.

Medlem af Udvalget for Det landøko­nomiske Driftsbureau og af Det gart­neriøkonomiske Drifteudvalg. Knyttet til Statens Husholdningsraad fra 1946.

Adresse : Oldfuxv. 14, Kbhvn. NV.

IVERSEN Martin Købmand, Tt.DM.; f. 11. April 1874 i Ejlby Lunde ved Bo­gense; Søn af afdøde Gaardejer Hans Chr. Iversen, Ejlskov, og Hustru Maren f. Hansen (død 1874); gift (8. Nov. 1903) m. Karen I., f. Henriksen, f. 19. April 1880.

Lært hos Købmand Søren Hansen i Odense; senere etableret som Købmand i Odense.

Formand for Odense Kolonialhandler­forening fra 1913 og for Fællesudvalget af Detailhandlerforeninger i Odense 1915-33; Medlem af Odense Byraad fra 1921, Medlem af Magistraten 1930-33; Næstformand i Odense Kanal- og Hav­neudvalg; Formand for Bestyrelsen for Odense Grundejerforening fra 1936; For­mand for Centralorganisationen af Køb­mandsforeninger i Fyns Stift 1928-48; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forret­ningsudvalget for De samvirkende Køb­mandsforeninger i Danmark; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Odense Sporvejs­selskab og i Repræsentantskabet for Kertemindebanen; Formand for Bespis-ningsanstalten Samaritanen i Odense; Medlem af Repræsentantskabet for Fyns kommunale Telefonselskab; Medlem af Forvaltningsnævnet for Krigsforsikring af Løsøre, af Direktionen for Fyns Kom­munale Telefonselskab; Formand for Bo­ligudvalget i Odense.

Adresse: Klareg. 14, Odense.

IVERSEN Mogens Bibliotekskonsnlent; f. 22. Aug. 1911 paa Frdbg.; Søn al Lektor Hans Iversen (død 1948) og Hu­stru Valborg f. Randel: gift (30. Okt. 1940) m. Esther 1.. t. 17. Jnnl 1910 i Aakirkeby, Datter af Overlærer H K Larsen og Hustru Inger Margrethe f. Hansen.

Student (Sønderborg) 1930; Elev og Volontør ved Kbhvns Kommunebiblio­teker 1931-35 og ved Haderslev Central­bibliotek 1937-38; cand. mag. 1937; Af-

651________________________

gangsprøve fra Statens Biblioteksskole 1939; Bibliotekar ved Kolding Central­bibliotek 1939-45; Konsulent ved Statens Bibliotekstilsyn 1945; Lærer ved Statens Bibliotekeskole fra 1945.

Medredaktør af Tidsskriftet „Bogens Verden" 1949.

Adresse: Hyldegaardsv. 38 C, Char-lottenlund.

IVERSEN Poul Overlæge, Dr. med.. R.; f. 20. Nov. 1889 i Kbhvn.; Søn af Manu­fakturhandler Fritz Iversen (død 1916) og Hustru f. Petersen; gift (30. Marts 1917) m. Grace Anne Marie Akeleje I., f. 10. Febr. 1890 i Jønkøping, Datter af Direktør M P Andersen og Hustru Elna f. Olsen.

Student (Ordrup) 1908; med. Elks. 1915; Læge i Seværnet 1915; Assistent ved Universitetets farmakologiske Institut 1916-19; Dr. med. (Ammoniums Forhold i Organismen) 1918; Reservelæge ved Blegdams'hospitalet 1920, ved Rigs­hospitalet 1922, ved Bispebjærg Hospi­tal 1923-28; Overlæge ved Aalborg Amts­sygehus 1930-31; Overlæge ved den mid­lertidige medicinske Afd. paa Kommu­nehospitalet i Kbhvn. 1931; Overlæge ved Kommunehospitalets 3. Afd. fra 1. Aug. 1936.

Sekretær i Fannakopekommissiouen 1921-30; CensoreuDDleant i Farmakologi ved medicinsk Embedseksamen 1923-30; Formand i Ordruppersamfundet 1932-34; Medlem af Farmakopekommissionen 1933; Formand i Kbhvns Kommunes Pen-sioneringsraad 1936; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Sygehjem 1939; For­mand for Foreningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1939-41 og for Dansk Selskab for intern Medicin 1946.

Adresse: Jægersborg Allé 137, Gen­tofte.

IVERSEN   Saren Chr. Overkirurg; f. 14. Juli 1896 i Skagen; Son af Fisker Petor Iversen (død 1944) og Hustru T,h«masine f. Jacobsen; gift (12. Dec. 1925) m. Laage Else I., f. 18. Marts 1899 paa Frdbg., Datter af Malermester H M Qppen'hagen og Hust-ru Birgitte f. Høll.

Student (Hjørring) 1915; med. Eks. 1922; Hpspitailsuddannelse paa en Ræk­ke Sygehuse og Hospitaler; Specialist i kirurgiske Sygdomme 1933; Overlæge ved Bornholms Amtssygehus 1935; Over­kirurg snisMa 1936.

Adresse:   Sdr.  Villav.  19,  Rønne.

Sommerbolig: Ved Stranden, Syd for Rønne.