Jaco

JACOBI   Adam Højesteretssagfører; f. 11. April 1909 paa Troldbjerge ved Vor­dingborg; Søn af Forfatter, Bibliotekar Carl Jacobi (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Rosa f. Christen­sen; gift (12. April 1933) m. Landsrets­sagfører Annette J., f. 13. Febr. 1909 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Knud Jarner (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium) 1927; cand. jur. 1933; Universitetsmanuduktør 1933-36; Landsretssagfører 1936; Højeste­retssagfører 1947; tildelt Overretsasses-sor, Dr. juris V C Thomsens Rejsesti­pendium 1937; Studierejser til London og Paris 1938^39; offentlige Sager efter Loven om landsskadelig Virksomhed 1945.

Medudgiver af Værket Udvalg af Domme i civile Sager rned Tillæg af hidtil utrykte Højesteretsdomme (1935); Redaktør af Landmandens juridiske Haandbog (1943-45); juridisk Medar­bejder ved Andelsbladet 1943; Med­redaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1946; har endvidere skrevet en Rækko Afhandlinger og Artikler om juridiske Emner i forskellige Tidsskrifter m. m.

Adresse : Skovv. 61, Gentofte.

JACOBI Helge Landsdommer, R.; f. 27. Jan. 1898 i Vester Skerninge; Son af Læge Wm. Jacobi (død 1928) og Hu­stru Louise f. Langkilde; gift (11. Okt. 1923) m. Elna J., f. 6. Febr. 1901 i Kbhvn., Datter af Fabrikant Harald Kiellerup og Hustru Anne Margrethe f. Bang.

Student (Odense) 1915; cand. jur. 1921; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1921, Sekretær 1927, Fuldmægtig 1933, Ekspeditionssekretær 1935; tillige Se­kretær ved Overværgeraadet 1924-25 og 1928-31; Fuldmægtig med fast Konsti­tution Ml at beklæde Retten i Kbhvns Amte nordre Birks Kriminalret 1931-34, i Frdbg. Birks I Afd. 1934-36; kst. Kriminaldommer i Roskilde i 1935-Dommer i Kbhvns Byret 1936, i Østre Landsret 1948.

Leder af Tjenestemandsforhør i Kblivns Kommune 1938; stedfortrædende Med­lem af Formandsskabet for Arbejds- og Forligsnævnet 1942 - 44; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksami­ner 1944; Næstformand i Den faste Voldgiftsret 1945; Formand for Dispen-sationsnævnet vedr. tysk og janan-k Ejendom 1948.

Adresse: Kløckersv. 11. Gentofte.

JACOBI Knud Overretssagfører, Kontor­chef.   K.;   f.   25.  Jan.   1887   i   Kbhvn ; San  af Lagerohef  Rudolf  Jacobi   (død 1914)   og   Hustru   Petra   f.   Andersen

Jaco__________________

(død 1928); gift (9. Marts 1920) m. Helga J., f. 6. Feta. 1892 i Kbhvn., Datter af Malermester Oscar Juulmaiiu (død 1940) og Hustru Hedevig f. Niel­sen (død 1929). .

Student 1905; cand. jur. 1912; Over­retssagfører 1915; ansat ved Statsba­nerne 1915, Fuldmægtig 1916; Kontor­chef i Ministeriet for offentlige Arbej­der 1920; Afsked med Ventepenge 1925.

Adresse: GI. Kongev. 96, Kbhvn. V.

JACOBSEN Aage Th. B Professor, Overlæge, Dr. med., E.; f. 24. Febr. 1885 paa Frdbg.; Søn af Skoleinspektør F Jacobsen (død 1930) og Hustru Mar-grettie f Borregaard (død 1947); gift (14. Marts 1918) m. Maria J., f. 1. Nov. 1890, Datter af Grosserer Julius Gisse-tnann (død 1937) og Hustru Andrea f. Nørgaard (død 1969).

Student (Schneekloths Skole) 1903; med. Bks. 1910; Dr. med. (Undersøgel­ser over Blodsukkerindholdet hos nor­male og ved Diabetes Mellitus) 1917; Kandidattjeneste 1910 og 1911; klinisk Assistent ved Rigshospitalet 1912-15; ved Kommunehospitatet 1915-16; Reservelæg« paa, Bdspebjærg Hospital 1916-21; Over­læge ved Aarhus Amtssygehus fra 1921; Professor i intern Medicin ved den kli­niske Praktikanttjeneste ved Aarhus Universitetet 1944. i intern Medicin smstds fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Insulinfond; Medlem af Den alm. dan­ske Lægeforenings Ovcrvoldgiftsret fra 1947.

Adresse : Marselisv. 10, Aarhus.

JACOBSEN  Aage Thune Overlæge, R. DM.; f. 12. Okt. 1875 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Ludvig Jacobsen (død 1892) og Hustru Vilhelmine f. Thune (død 1933); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1893; med. Eks. 1900; Reservelæge ved Mid­delfart Sindssygehosp. 1906-15; Afde­lingslæge ved Sindssygehospitalet ved Nykjøbing S. 1915-21; Overlæge ved Sindssygehospitalet ved Aarhus 1921-45; privatiserer i Risskov fra 1945.

Metllem af Udvalget af 1. Nov. 1927-Juni 1928 angaaende Muligheden af Au­gustenborg Slots Anvendelse tor Sinds­sygevæsenet; Næstformand i Jysk medi­cinsk Selskab 1929-32.

Litterære Arbejder: Vejledning i Sindssygepleje (sammen med Overlæge Krarup 1910); Bidrag til Studiet af Paranoiaen og de paranoiske Sygdoms-former (1921).

Adresse:  Riislundv. 3, Risskov.

JACOBSEN   Andreas   Grosserer,  Direk­tør, R.DM.; f. 26. Juni 1885 i Kbhvn.; SøJi af Købmand Gotfred Jacobsen (død

_____________________6M

1918) og Hustru Elise f. Jørgensen (død 1925); gift (5. Nov. 1916) m. Thora J., f. 28. Okt. 1890 i Kbhvn., Datter af Kaptajn Hang Bønnelykke (død 1910) og Hustru Anne f. Larsen (død 1943).

Ansat i Akts. Theodor Lund £ Peter­sen 1900, Prokurist 1909, Underdirektør 1917, Direktør fra 1924; tillige Direktør i Akts. W Hellesen & Co. og Medinde­haver af Firmaet G Noack fra s. A.; Grossererborgerskab 1924.

Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mité 1940-48 (Næstformand 1941-48), al Forretningsudvalget for Landbrugsmini­steriets Smøreksportudvalg og for Mar­keds-Regulerings-Udvalget; Formand for Kbhvns Smørnoterings Udvalg, for For­eningen af Eksportører af dansk Smør og for KMivns Bedømmelses- og Vold-giftsudvalg for Smørhandelen; Medlem at JTedtnævnet; handelskyndigt Medlem af østre Landsret; Medlem af Bestyrel­sen for Dagbladet Børsen, af Bestyrel­sen for Pensionsforsikringsaustalten A/S (Formand for Selskabeta Repræsentant­skab), af Bankraadet for Landmands­banken, af Forretningsudvalget for Den Danske Handelsstands Fællesrepræsen­tation 1945-48 og af Repræsentantskabet for Grosserer-Societetet.

Adresse:  Strandv. 163,  Hellerup.

JACOBSEN A P Statskonsulent, K'.D.M. p.p.; f. 17. Febr. 1879 paa Lergaard i Vejleby; Søn af Gaardejer Clir. Ja­cobsen (død 1917) og Hustru Hanne Marie f. Hansen (død 1896).

Paa Tune Landboskole 1899; Land­brugskandidat 1902; Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1903-09; Konsulent for Frederiksborg Amts Planteavlsforening 1910-13; Planteavlskonsulent for De samvirkende Landboforeninger i Sjæl­lands Stift 1913-18; Danmarks Land­brugskonsulent (Statskonsulent) i Tysk­land og Landbrugsattaché ved det kgl. danske Gesandtskab i Berlin 1919-45; Medlem af den danske Militærmission ved det allierede Raad i Berlin 1946. Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Formand for det danske F. A. O.-Udvalg; Danmarks Re­præsentant i F. A. O.-Raadet (The World Food Counsil) og Marshall-Landenes Landbrugskomité i Paris.

Har skrevet Lærebøger for LanJ-brngsskoler om Hesteracer, Hesteavl og Organisk Kemi; Forsøgs- og Aarsberet-ninger om Planteavl og Beretninger om Landbrugsforhold i Udlandet samt Af­handlinger i udenlandske Tidsskrifter om danske Landbrugsforhold; Artikler i Ordbøger, Dags- »g Fagpressen; har udgivet: En Samling Artikler om Land

633     __________________

bragets Driftsøkonomi og Afsætning af Landbrugsprodukter  (1938).

Udenl. Ordener: I.F.3.; N.St.O.2'.; Ø.F.6.

Adresse: Fuglevadsv. 26, Lyngby.

JACOBSEN Arne Arkitekt; f. 11. Febr. 1902 i Kbuvu.; Søn af Grosserer Johan Jacobsen (død 1931) og Hustru f. Sal-monsen; gift m. Jonna J., f. 5. Okt. 1908, Datter af Kapelmester Andreas Møller (død 1930) og Hustru Johanne f. Petersen (død 1933).

Efter Realeksamen uddannet som Mu­rer i Kbhvn. og i Tyskland; Afgangs-bevis fra Det tekniske Selskabs Skole 1924 og fra Kunstakademiet 1927; Kunst­akademiets Guldmedalje 1928; Gentofte Kommunes Præmie for smuk Bebyg­gelse .1927,, -29, -30, -31, -33 og -34; Ec-kersberg-Medaljen 1936.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Udstillingsudvalg fra 1928.

Hovedarbejder: Professor Sigurd Wan-dels Villa; Bebyggelse af Arealerne i Ordrup Krat mellem de Hegelske Ejen­domme Skovgaarden og Krathuset; Bel-levue Strandbad; Bebyggelsesplan (for Gentofte Kommune) af Arealerne ved GI. Bellevue; Ejendommen Bellavista; Hellerup Idrætsklubs Tennishal. Belle-vue Teater: Aarhus Raadhus (s.m. Erik Meller); Søllerød Raadhus (s. m. Flem­ming Lassen); Gentofte Stadion.

Adresse.: Hørsholmv. 67, Gentofte.

JACOBSEN Bent Landsretesagfører; f. 1. Jan. 1913 i Kbhvn.; Søn af Direktør. Overretssagfører Fr. H Jacobsen (ded 1938) og- Hustru Aanii tf. Ræder; gift 1. Gang (25. Juni 1935, Ægteskabet op­løst 1945) m. Agnete J., f. Bynjal; 2. Gang (1. Aug. 1945) m. Læge Anne­lise Holm, f. 2. Maj 1914 i Kbhvn., Datter af Grosserer H Chr. Holm og Hustru Anna f. Christensen.

Student (Sortedams Gymnasium) 1931; cand. jur. 1937; Landsretesag­fører 1941.

Adresse: Svanevænget 18. Kbhvn Ø.

JACOBSEN Birger Direktør, R.; f. 5. Dec. 1987 paa Frdbg.; Søn af Postme­ster I O Jacobsen (død 1916J og Hustru 1. Tesch (død 1934); gUt (24. Nov. 1924) m. Dagny J., f. 5. April 1694 pas Frdbg., Datter af Papirhandler Th. Haagensen (død 1919) og Hustru f. Andersen (død 1944).

Udgaaet fra Efterslægtselskabet« Skole og fra Købmandsskolens Dag- og Aftenskoler; Uddannelse i Korn- og Produktbranchen i Ind- og Udland; Fi­lialbestyrer i Sibirisk Kompagni, bt. a. i Vladivostok 1909-18; Generalinspektør for Det almindelige Handelskompagni i Nord- og Sydamerika 1919-24; Direk­tør for British Siberian Oompany, Kbhvn. 1924-28; Kommitteret i Akta.

___________________Jato

Kbhvns Brødfabriker 1929; adm. Direk­tør sammesteds 1931.

Medlem af Industriraailet; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Brødfa­briker fra 1939: Medlem af Kbhvns Be­dømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn-og Foderstofhandelen fra 1940 og af Voldgiftsudvalget for Melhandelen fra 1944.

Adresse: Bernstorffsv 89, Hellerup.

JACOBSEN Carl Generalmajor, K'.DM. HfMI.p.p.; f. 24. Sept. 1878 paa Fænii Hovedgaard; Søn af ^Forpagter C Ja­cobsen (død 1911) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1940); gift (20. Nov. 1906) m. Marie Christine Margrethe J., f. 7. Maj 1880 i Viborg, Datter af Sag­fører, Sparekassedirektør L Ørum (død 1931) og Hustru Margrethe f. Larsen (død 1939).

Paa Sorø Akademi 1890-94; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1898; Premierløjt­nant 1899; ved Generalstabens topogra­fiske Afdeling 1908-12; deltaget i Op-maaling her og paa Island; Kaptajn 1911: Stabschef hos Generalinspektøren for Fodfolket 1919-23; Skoleofficer ved Officersskolen 1923-27; tjenstgørende i den svejtsiske Hær 1924; Oberstløjtnant. 19B6; Ohef for 14. Bataillon og Gami-sonskammandant i Slagelse 1927-30; Oberst af Generalstaben 1930; Stabschef ved Geueralkominandoen 1930; Chef for Generalstabens Kommandoafdeling 1932; Generalmajor og Generalinspektør for Fodfolket 1933; Afsked 1945.

Formand for Dannebrogsmændenes Forening og for Soransk Samfund.

Udenl.  Orden:  Pi.H.R.2'.

Adresse:   Strandboulevarden 23, Kbhvn.  Ø.

 JACOBSEN Carl Professor, se lacobsen,

Carl.

JACOBSEN Charles Læge; f. 26. Mart« 1903 i Kbhvn.; Søn af Restauratør Je» Jacobsen og Hustru f. Nielsen; gift (26. Nov. 1931) m. Martha J., f. 17. Juni 1905 i Esbjerg, Datter af Kaptajn Søren Rask Jørgensen (død 19W) og Hu­stru 1. Jensen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1921, med. Eks. 1929; HospMalsansættelee i Provinsen og Kbtivn. 1929-37; prakit. Læge i Kbhvn. fra 1934; Jernbanélæge fra 1945; Bedraftslæge ved Kbhvns Tele­fon Akts. fra 1947.

Talrige Tillidshverv indenfor Den alm. danske Lægeforening siden 1939, Medlem af Foreningens Hygiejnekomité fra 1948 og af dens Hovedbestyrelse fra 1948; Medlem af Kontaktudvalget for Samarbejde mellem Nordens praktise­rende Læger fra 1946; Formand for Sy­gekasselægernes Organisation 1946-47 og for Kbhvns Lægeforening 1946-48; Med­lem af Bestyrelsen for Medicinsk Sel-

634

skab i Kbhvn. fra 1944 og af Hovedbe­styrelsen for Børnegaardene ved Indu­strikvarteret i Valby fra 1944.

Adresse • Toftegaards Allé 29, Kbhvn. Valby.

JACOBSEN   Egill Maler., f. 16. Dec. 1910 i Kbhvn.; Søn af Afskriver Ri­chard Jacobsen (ded 1946) og Hustru Fanny f. Sørensen; gift (24. Marts 1939) m. Keramikeren Jouna Liitzhøft, f. 14. Dec. 1910 i Kbhvn., Adoptivdatter af Koirununelærerinde Olga Olsen.

Elev paa Kunstakademiet 1932; udstil­lede første Gang paa Kunstnernes Efter-aarsudstilling 1932; Studierejser til Pa­ris 1934, 1945 og 1947; Gæst paa Corner og Høstudstillingen 1938, Medlem fra 1940; Medlem aJf Grønningen fra 1943; Udstillinger: Den danske Kunstudstil­ling i Goteborg 1939, Den officielle danske Kunstudstilling i Oslo 1946 og U.N.E.S.C.O., Paris 1946; repræsenteret paa Statens Museuiru for Kunst; Betro-spektivudstilling i Kunstforeningen 1945.

Har modtaget Det Hartmannske Le-gat, Lunds Fond, Lehmanns Legat m.fl

Adresse: Mønge pr. Helsinge.

JACOBSEN Eigil Thune fh. Justitsmi­nister, K'.DM. M.T. Kfh.p.p.; f. 1. Okt. 1880 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Ludvig Jacobsen (død 1892) og Hustru Vilhel-mine f. Thune (død 1933); gift (3. Okt. 1920) m. Nina T.J.,. f. 4. Nov. 1891 i Grenaa, Datter af Bødkermester O Skjødt (død 1916) og Hustru Oline f. Sørensen (død 1931).

Student (Metropolitanskolen) 1898; cand. jur. 1905; By- og Herredsfuld-mægtig i Mariager 1905, i Frederiks­sund 1908: Politiassistent i Esbjerg 1912; Politiinspektør ved Statspolitiet 1919- Forstander for Statens Politiskole 1919-22; Politimester i Randers Køb­stad, Nørhald, Støvring samt Galten Herreder 1923; Chef for Kbhvns Opda-gelsespoliti 1926: Chef for Statspolitiet 1933-36; tillige kst. Politidirektør i Kbhvn. 1935; Politidirektør i Kbhvn. 1936; Chef for StatspoMtiet 1937; Hags-poldtichef 1938; Justitsminister i Mini-steret Stauning 1941, i Ministeriet Buh! 1942 og i Ministeriet Scavenlus 1942-45.

Medudgiver og Redaktør af Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift 1931.

Medlem af Polrtikommissionm 1925; Leder af Universitetets Kursus l Politi­teknik 1928; Medlem af Bestyrelsen for FænKselsselskabet i Kbhvn. 1928; Politi-konsulent for De Forenede Vagtselska­ber 1929; Medlem af Retsplejelovsudval-get 1933-36 og 193W1, af den Interna­tionale KiiminalpoJiti-Kommissaon 1933-36 og 1938 og af Kommissionen angaa-ende Beskyttelse af 'Befolkningen mod Giftgas m. v. 1934; Formand1 for Dansk

Brandværns-Komité 1935; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kriminalistfor-ening 1937-45, for Juristforbundet 1937-45 og for Den dansk-tyske Forening 1940-43; Medlem af Præsidiet for Det danske Selskab 1940.

Har skrevet: Et Tilbageblik (1945); Paa en Uriaspost (1946).

Udenl. Ordener : B.K.4. ; Fd.H.R.2'. ; F.Æ.L.4.; Ju.St.S.3.; S.Kr.3.; S.N.2V; Ø.F.3*.

Adresse:  Hambros Allé 28, Hellerup.

JACOBSEN   Erik Dr. med.; f. 10. Juli 1903 i Kbhvn.; Søn af Sagfører J E Jacobsen og Hustru Alfa f. Brammer; gift (23. Sept. 1928) m. Henry Gyrithe J., f. 14. ,Febr. 1902 i Kbhvn., Datter af Ingeniør C A Andreasen og Hustru Henny f. Poulsen.

Student (Schneekloths Skole) 1921; med. Eks. 1928; Embedslægeeks. 1931; Assistent ved Univ. biokemiske Institut 1932; Studierejse (Heidelberg) 1932; Dr. med. (Om Organismens fosfatafspaltende Enzymer) 1933; Leder af Akts. Medi­cinalcos biologisk-kemiske Laboratorier fra 1934; Censor i Farmakologi ved Læ­gevidenskabelig Eks. fra 1938.

Ledende Senior i Studenterforeningen 1937-38 og 1940-41.

Har foruden biokemiske og farmako­logiske Arbejder skrevet bl. a. Cellernes Aanding (1936), Hormonerne (1941), Omgang med Alkohol (1944) og Alde­rens Problemer (1947); Medgrundlæg-ger og Redaktør af Acta Pharmacolo-gica et Toxicologica 1945; Redaktør al Medicinsk Forum; Medarbejder ved Bio logical Abstraots, Philadelphaa, U.S. A.

Adresse : Rahbeks Allé 32, Kbhvn. V.

JACOBSEN   F C Grosserer, R, ; f. 20. April 1879 i Kolding : Søn af Købmand A Jacobsen (død 1931); gift m. Astrid J., Datter af Grosserer Fritz von Bulow (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930).

Udgaaet fra Kolding Latin- og Real­skole; i Handelslære hos Firmaet O Palludans Eftf. i Varde; videre Uddan­nelse i Tyskland og England; over­tog Faderens Forretning i Kolding 1904; Medindehaver af Automobilfir­maet F. Bulow & Co. i Kbhvn. 1914.

Formand for Gummi Kontrol Komi­téen 1916-19, for Ford Forhandler For­eningen til 1924, for Foreningen af General Motors Forhandlere 1927-47, for Autogummi Forhandler Foreningen fra 1929 og for Motorbranchens FæHesraatl 1934 -43, derefter livsvarigt Medlem af dette; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub 1928-37 og af Forretningsudvalget for Sammenslut­ningen af Arbejdsgivere indenfor Jern-og Metalindustrien i Danmark 1943-47;

635 _

Jaco

Medlem   af  Sø-  og   Handelsretten   fra 1935.

Adresse :  Toldbodv. 6,  Kbhvn.  K.

Sommerbolig : Grønvang, Rungsted Kyst.

JACOBSEN    Folke Skoleinspektør; f. 15. Aug. 1890 i Jetsmark pr. Aabybro; Søn af ps. Lærer, Lotterikollektør, Redaktør Chr. Jacobsen og Hustru Marie f. Jensen; gift (9. Febr. 1918) m. Agnes Cecilie J., f. 2. Febr. 1893 i Aarhus, Datter af Lokomotivfører Peter L Mik­kelsen (død 1942) og Hustru Marie f. Mortensen (død 1932).

Lærereksamen 1914; Sløjdlærereksamen fra Sløjdlærerskolen i Kbhvn. ; Kursus paa Askov Sløjdlærerskole, Nåås Sløjd-lærerseminarium og paa Statens Lærer­højskole i Kbhvn. ; Lærer ved Faxe Real­skole 1914 ; Lærer i Kbhvn. 1915 ; fast An­sættelse som Kommunelærer 1919; Skole­inspektør for Kbhvns Kommunes Fortsættelseskursus og praktiske Ung­domsskole 1926; Lærer paa Statens Lærerhøjskole 1926-27. Gennemførte det første Forsøg med Sløjd som Cen­tralfag 1918-19 og lagde derved Grun­den til den senere udviklede „Prak­tiske Ungdomsskole". Fik 1925 Ejen­dommen Ellekilde stillet til Raa-dighed for Arbejdet med Udformning af Centralfags-Undervisningen, Uddan­nelse af Lærere og Fremme af Ung­domsarbejdet.

Litterære Arbejder : Sløjd som Cen­tralfag i Ungdomsskolen I (1920), II 01922) ; Havebrug som Centralfag (1924) ; i Samarbejde med prakti­ske Skole- og Biblioteksfolk : Den praktiske Skoles Retskrivnings- og Fremmedordbog (1931), Fag-Ordbog for Snedkere, Tømrere og Arbejdere i Træ­industrien (1932), Serien Otte Timer i Bøgers Brug (1932) ; Faglig Dansk og Faglig Regning for en Række Fag in­den for Haandværk og Industri m. m. (fra 1930). Dansk og Regning som Cen­tralfag (1930, 1933, 1934 og 1942) ; Ar­bejder for en Reform i praktisk Ret-cing af Undervisningen i Folkeskolens øverste Klasser og efterfølgende Ung-domsskoleformer. Sfcrevet pædagogiske Afhandlinger i Tidsskrifter.

Adresse : Ellekilde, Stengaards Allé 57, Lyngby.

JACOBSEN   Georg Bankdirektør, K'. DM. : f. 27. Juni 1874 i Odense; Søn af fh. Forvalter Henrik Jacobsen og Hustru f. Andreasen; gift m. Anne J., f. i Randers, Datter af Rentier Martin Niel­sen og Hustru Anna f. Brath.

Ansat i Fyens Disconto Kasse 1892; Direktør i samme Bank 1920.

Formand for Akts. Albani Bryggerier­ne, Akts. De danske Bomuldsspinderier,

Vejle, AktB. Det fyenske Trælastkom-pagni, Ejendomeakts. Aurora, Akts.

Rasm.   Holbeck  A  Søn,   Akts.  N  Tør-

ring   og   i   Ingeniør   N   M   Knudsens

Fond; Næstformand i Thomas B Thri-eres Fond; Kommitteret i Akts. Det

Private Investment Co. ; Medlem af Be­styrelsen for Akts. De forenede Automo-bilfabriker, for Akts. De forenede Glas­værker, for Akts. Hagen & Sievertsen, for Akts. Vognfabriken Scandia, Ran­ders og for Forsikrings-Akts. Skandi-navfa; Medlem aif Repræsentantskabet for Akts. Nordvestfyenske Jernbanesel­skab og for det Danske Luftfartselskab, Kbvn.; Medlem af Bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening, for Grænsefonden, for Kronprinsesse Ing­rids Feriehjem for sønderjydske Børn, for Fadderskabsforeningen for Tinglev Sogn, for Akts. Hindsgavl og for Dansk Kunstmuseumsforening ; Medlem af Odense Byraads Udvalg for de offent­lige Samlinger.

Adresse : Filosofgangen 12. Odense.

JACOBSEN Georg Maler, Professor; f. 17. Sept. 1887 i Kbhvn.; Søn af Lito­graf Johan Jacobsen (død 1895) og Hu­stru Dagmar f. Nielsen (død 1898) ; grift (18. Aug. 1915) m. Sigrid J., f. 16. Sept. 1888 i Øls, Datter af Sogne­præst Johs. Fog (død 1939) og Hustru Agnes f. Rohde (død 1942).

Udgaaet fra Viborg Katedralskole 1903; i Haandværkerlære og Uddan­nelse som Arkitekt 1903-09; paa Kunst­akademiets Malerskole 1909-11; udstil­lede paa Efteraarsudstillinsren og Char-lottenborg 1911-19; udstillet paa Den frie Udstilling fra 1930, Medlem af sam­me 1936; bosat i Paris 1919-24 og 1926-35: Lærer ved Norges Kunstakademi 1935, Professor sammesteds 1936-40.

Arbejder paa Museerne i Kbhvn., Stockholm. Lund, Oslo og Bergen m.fl.; foretaget Udsmykningen af Afskedsrum-met i Søndermarks-Krematoriet paa Frdbg. og Trapperummet i Lyngby Raadhns.

Tildelt Eckersbersr-Medaljen 1936.

Adresse :  Lykkesholms Allé  16, Kbhvn. V.

JACOBSEN   Hans Thyge Sognepræst; f. 12. Nov. 1896 i Viborg; Søn af Dyr­læge Chr. Jacobsen (død 1940) og Hu­stru Ellen Marie f. Rasmussen; gift 1. Gang (18. Nov. 1921) m. Karen Eli­sabeth J., t. 27. Okt. 1895 i Herning (død 1939). Datter af Snedkermester Thøger Egholm (død 1919) og Hustru Kjerstine f. Damgaard (død 1917) ; 2. Gang (5. Nov. 1940) m. Agnes Helene J., f. 21. Maj 1904 i Randers, Datter af Garver Lauritz Petersen (død 1934) og Hustru Else Marie f. Fyrkil Han­sen.

Jaco____________________

Student (Viborg) 1915; cand. theol. 1921; Kaldskapellan ved Gentofte Kir­ke 8. A.; res. Kapellan smstds 1924; 1. res. Kapellan 1927; res. Kapellan ved Vangede Kirke 1951; Sognepræst ved Dyssegaardskirken 1938.

Med'letn af Folketinget 1929-35 og fra 1943; af Det konservative Folkepartis Repræsentantskab fra 1929; Næstfor­mand for Gentofte Kommunes Skole­kommission fra 1933; Medlem af Besty­relsen for Samifundet og Hjemmet for Vanføre fra 1935; Formand for Gen-krftekredsens konservative Vælgerfor­ening fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Gentofte Almennyttigt Boligselskab fra 1944.

Adresse: Dyssebakken 8, Hellerup.

JACOBSEN Henrik V Direktør, R. DM.; f. 15. Marts 1887 i Odense; Søn af Forvalter Henrik Jacobsen (død 1925) og Hustru f. Nielsen (død 1900); gift (16. Aug. 1921) m. Pianistinden Gethe J., f. 1. Okt. 1893 i Vejle, Datter af Landstingsmand, Sagfører E P Birch (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru f. Andersen (død 1924).

Præliminæreks. 1902; i Købmands-lære hos Vilh. Nielsen, Odense, 1902-05, i Hamborg, Paris og London 1906-11; Assistent ved Det Østasiatiske Kompagnis Agentur i Harbin 1911; Be­styrer af Kompagniets mandchuriske Agenturer fra 1917; Prokurist ved Ho­vedkontoret i KbJivn. 1930, Direktør 1932; Dansk Konsul for Manchuriet 1919-30.

Adresse : Henningsens Allé 45, Hellerup.

 JACOBSEN Holger Arkitekt, R.DM.; f. 30. Okt. 1876 i Odense; Søn af Henrik Jacobsen og Hustru f. Andreasen- gift (3. Juni 1905) m. Malerinden Sigrid J., f. 12. Dec. 1882 i Kbhvn., Datter af Ar­kitekt Ludvig Clausen (død 1904) og Hustru Aase f. Cock (død 1917).

Svendebrev som Tømrer 1895; arbejdet som Svend i Udlandet 1895-97; Afgang fra Kunstakademiet; Kunstakademiets Guldmedalje; C F Hansen Medaljen 1926 for Forslaget til Dobbeltscenen ved Det kgl. Teater.

Assistent i Arkitekturskolen paa Kunst­akademiet 1914-19; Medlem af Plenar­forsamlingen 1920. af Akademiraadet, af Akademiet og af Udstillingskomi-téen ved Charlottenborg fra 1920, fung. Formand for Udstillingskomitéen 1947-48; Medlem af Arkitektuddannelseskom-missionen.

Har bl. a. bygget: en Del af Kommu­nens Huse i Borups Allé; Taastrup Kir­ke; Jagthuse i Sverige; Krematoriet (udvidet 1932-33) og Kolumbariet paa Bispebjerg Klrkeeaard oe Østre Ka-

_______________________656

pel paa Vestre Kirkegaard; Cirkus (efter Branden 1914); tegnet Arki­tekten Professor Vilhelm Dahlerups Gravmæle, Vestre Kirkegaard ;Politiiraar-dens Arkitekt fra 1920; projektejet den ny Terrassakirkeeaard r>aa Vestre Kir­kegaard; bygget Sundby Kapel og Krematorium; projekteret og bygget Pladsen med Indgangsparti og Sokkel tal Genforeningsmonmnentet: Statsradio­fonibygningen og Det kgl. Teaters Tale­scenes Arkitekt; ombygget Det kgl. Teaters Scene os Magasinbygning 1929-30; ombygget Fyens D&conto Kasse i Odense; bygget 5 Etagers Huse Klareg. og Filosofgangen i Odense; Ombygning af Nygade l (Aarhuus Pri­vatbank) ; bygget Direktør Valdemar Jacobsens Hue, Henningsens Allé, 1934 og Set. Anne Husene, iPilosofgangen i Odense; restaureret Nybrogade 10. 1947 48; opfører Det Østasiatiske Kompagnis nye Hovedsæde samt Sygekassen Oden-se's Administrationsbygning.

Modtaget Kommunens Præmie for eget Hus, for Ingeniør Claudius' Hus paa Ceresv. og for Statsradiofonibyfrningei; 1932.

Adresse:  Rosbæksv. 6, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:  Stenstnen,  Gilleleje.

JACOBSEN   Holger Overlæge, R., D.r K.M., M.T.Kha.p.p.; i. 1. April 1898 i Viborg; Søn af Dyrlæge Christian Ja­cobsen (død 1940) og Hustru Ellen Ma­rie f. Rasmussen; gift (1. Maj 1929) m Esther Johanne Alfrida Andrea J., f. 5. Maj 1906, Datter af J P N M Peder­sen (død 1940) og Hustru Paulino Ghri-stine f. Bertelsen.

Student (Viborm 191fi: med. Eks. 1925; Reservelæee ved Amtssygehusene i Thisted og Holstebro samt Turnus­kandidat ved Rigshospitalet 1925-28; Skibslæge i D. F. D. S. 1928-29: Reser velæge ved Dansk Røde Kors Folkr kuranstalt ved Hald 1929-34, kst. Over læge 1930-32, Overlæge 1934; Overlæge ved Internaterne paa Hald for tyske Flyvere og Søfolk 1939-40, for civile engelske Statsborgere 1940-41 og for polske Flygtninge 1945-46; flere Studie­rejser til udenlandske Badesteder.

Korresponderende Medlem af Sociétr médicale du Littoral Méditerranéen; Medstifter af og Næstformand i Dansk Gigtforskningsselskab: Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger 1945, Formand for sammes Lokalafd. i Viborg; Medlem af Læge-raadet i RigSforeningen til Bekæmpelse af de rhoumatiske Sygdomme 1947 og Formand for dennes Afd. for Viborg Amt 1948.

637_______________________

Har skrevet: Fire Slags Gigt og Gigtbekæmpelse (1940).

Urtcnl. Orden : N.r.K.H.

Adresse: Folkekuranstalten ved Hald pr. Viborg.

JACOBSEN   J C (Professor, Dr. pli il.; f. 13. Jan. 1895 'i Vokslev; Søn af Gaardejer A Jacobsen (død 1934) og Hustru Marie f. Kaul (død 1936); gift (6. Juli 1921) m. Anna J., f. 26. Juni 1898 i Øreø, Datter af Købmand N C Nielsen og Hustru f. Staun.

Student (Aalborg) 1913; cand. mag. 1919: ansat ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik s. A., videnskabelig Assistent smstds 1924; Dr. phil. 1928; Amanuensis 1931; Professor i Fysik ved Kbhyns Universitet 1941; Fysiker ved Radiumstationen fra 1921: Studieophold hos Rutherford i Cambridge 1935.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1943 og af Kungliga Fysiografiska Såll-skapet i Lund 1945.

Har    skrevet    Radioaktive    Stoffers Straaling   og   Omdannelse   (Disputats) samt  Afhandlinger  og   Artikler hoved­sagelig om Atomkernefysik. Adresse:   Fuglegaardsv. 30,  Gentolte.

JACOBSEN J Hartvig Højesteretssagfø­rer, Dr. jur., R.; f. 26. Juni 1892 i Aal­borg; Søn af Togfører P Jacobsen (død 1938) og Hustru Birgitte f. Niss; gift (22. Dec. 1917) m. Hedvig f. Matson, f. i Vårmland, død 1949.

Student (Aalborg) 1911; cand. iur. 1917; Sekretær i Skattedirektoratet 1917

-18; Manuduktør og Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn.; Studierejse (Paris, Rom, Wien og Heidelberg) 1920-22; Landsrets­sagfører i Kbhvn. 1925; Dr. jur. 1927; offentlige Sager 1928; Højesteretssagfø­rer 1930.

Medlem af Bestyrelsen ok Kasserer t Dansk Kriminalistforening 1928; For­mand for Valkendorfianersamfundet 1930

-41; Eksaminator ved juradisk Embeds­eksamen 1931; Formand for Dansk For­fatterforening 1932-39; Medlem af det nordiske Forfatterraad 1932, Formand 1936; Medlem af Bestyrelsen for Danske Aandsarbejderes Forbund 1933-35, al det­tes Repræsentantskab 1936; Formand for Udvalget til Oprettelse af et Kulturfond 1933; ledende Senior i Studenterforenin­gen 1933-34; Redaktør af Nordisk For­fattertidende 1934-35; Medlem af Un­dervisningsministeriets Forfatterretsud­valg og staaende Udvalg vedr. Forfat­teres og Kunstneres personligt ideelle Rettigheder 1934; Medlem af Udvalget til Revision af Berner-Konventionen 1934; Medlem af Bestyrelsen for Hol­berg-Medaljen 1935-39; Medlem af Det nordiske Skuespillerraad 1936.

___________________Jaco

Har skrevet • Dokumentforbrydelserne (Disputats, 19OT); Ophavsretten (1941) samt en Del strafferetlige Afhandlinger i forskellige juridiske Tidsskrifter.

Adresse: Parkovsv 21. Gentofte. JACOBSEN Johan Filminstruktør; f. 14 Marts 1912 i Aarhus; Søn af Teaterdi­rektør Jacob Jacobsen og Hustru Chri­stel Holch f. Frost- gift (14. Marts 1939) m. Anne-Lise J., f. 28. Juli 1914, Datter af Maleren August Tørsleff. (se denne) og Hustru Esther f. v. Mullen.

Præliminæreks.; Assistent paa dan­ske Filmatelierer for bl. a. Lau Lau-ritzen sen. og A W Sandberg; Studie­ophold i London 1934-35 og i Paris 1935-36: Debut som selvstændig Film­instruktør med Under Byens Tage 1938; Instruktioner : Tobiasnætter; Mine kære Koner; Som du vil ha' mig; Otte Ak­korder (Det danske Filmssamfunds Æresring 1945); Den usynlige Hær; Soldaten og Jenny; Tre Aar efter m. fl.

Adresse: G.jørlingsv. 15, Hellerup.

JACOBSEN Lis Administrator. Dr. phil.; f. 29. Jan. 1882 i Kbhvn.; Datter af Na­tionalbankdirektør Marcus Rubin (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Kaja f. Davideen (død 1909); gift (9. Juli 1903) m. Dr. phil. J P Ja­cobsen, f. 13. Dec. 1869 paa Salemgaard ved Vejle (død 1918, se Kraks Blaa Bos 1918), Søn af Gaardejer Hans Jacobsen.

Student (N. Zahles Skole) 1900; Uni­versitetets Guldmedalje 1907; mag. art. 1908; Dr. phil. (Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. lir a Bibel) 1910.

Medstifter af Det danske Sprog- og Litteraturselskab (atiftoUMl), Formand 1911-31 og Selskabets Administrator fra 1931; administrerende Leder af Den dan­ske Ordboc 1916-31; Stifter og Med­redaktør af Acta Philologica Scanddna-via 1926-28; Gæsteforelæsning paa Paris' Universitet April 1928, paa Berlins Uni­versitet Jan. 1930.

Litterære Arbejder : Guterlov og Gutersaga (1910): Peder Palladins1 Danske Skrifter I-V (1911-26); Kvinde og Mand (1912); Sprogets Forandring

(1913); Haandudg. af Ludv. 'Wimmers De danske Runemindeamærker (1914); Ny fundne Runeindskrifter i Danmark

(1914);     Marcus      Rubins     Bibliografi

(1924);    Peder    Palladius*   Visitatsbog

(1925); Kvindelige Akademikere (1925); Dansk Sprog (1927); Tolv Epistler (1928); Svenskevældets Fald (1929); Florian Jepsens Breve (1929); Nye Ru-neforsiknineer (1931); Eggjumstenen (1931); Evje- ok Alstad Stenene (1933); Forbandelsesformularer (1935); Dan­marks Runeindskrifter, Atlas og Text (s. m. Erik Moltke, 194M2J; Afhand-

Jaco___________________

linger   i   inden-  og   udenlandske  Tids­skrifter.

Adresse: Ordrupdalv. 26, Charlotten-lund.

JACOBSEN   Marius kgl. Kammersan­ger, E.; f. 14. Dec. 1894 i Hejlskov ved Skive; Søn al Husmand Mathias Ja­cobsen (død 1896) og Hustru Marie f. Laub (død 1922); gift (10. Aug. 1920) m. Ingeborg J., f. 14. Sept. 1896 i Kbhvn, Datter af Handelsgartner Gottfried Andersson (død 1926) og Hu­stru Emma f. Hansen (død 1936).

Kom til Kbhvn. i 1896; i Malerlære hos Chr. Lysgaard i Kbhvn. 1909-14; tilkendt Broncemedalje for Udførelsen af Svendestykket; videre Uddannelse paa Teknisk Skole ok paa Malerskole; beskæftiget ved Malerfaget til 1924; studerede samtidig Sang; debuterede 19. Nov. 1926 eom Kodolphe i Boheme; ved Det kongelige Teater fra 1927; kgl. Kammersanger 1946.

Hovedroller: Faust i Faust: Hertu­gen i Rigoletto; Turiddo i Cavalleria Rusticana; Hertug Leopold i Jødinden; Hoffmann i Hoffmanns Eventyr; Al­fred i La Traviata; Des Grieux i Ma-non Lescaut; Don Carlos i Don Car­los; Alfred i Flagermusen; Hana i Den solgte Brud; Don José i Carmen; Grev Eené i Féte galante; Leander i Maskerade; Prins Orlofsky i Flager­musen. Pinkerton i Madame Butterfly: Lenski' i Bugen Onegin; Fra Diavolo i Fra Diavolo; Fenton i Falstaff; Da-mon i Majdronningen; prfeua i Orfens i Underverdenen: David i Saul og David; Tamino i Tryllefløjten; Grev Almaviva i Barberen i Sevilla; Kong Gustav III i Maskeballet; Acis i Acis og Galatea; Baron Schober i Jomfru­buret; Belmonte i Bortførelsen fra Se­raillet; Ferrando i Cosi fan tutte; Tor-quemada i L'Heure Espagnole; Klaus Nar i Marie Grubbe; Fenton i De ly­st .i >tc Koner i Windsor; Ritmester Eose i Ungdom og Galskab; David i Mester-sangcrrie •. Paolino i Det hemmelige Æg­teskab: Narren i Liden Kirsten; Valen­tin i Sovedrikken; Johannes i-Rejse-kammeraten; Peer Pommerenck i Kirke og Orgel; Gæsteoptræden som Leopold i Sommer i Tyrol; "Werning i Filmen Champagnegaloppen.

Adresse : C N Petersens V. 30, Kbhvn.F.

JACOBSEN N H Rektor. Dr. phil. R.; f. 3. Dec. 1897 i Vejle; Søn af Skibsfø­rer, senere Havnefoged Jacob Jacobsen (død 1940) og Hustru Ida f. Callesen (død 1944): gift 1. Gang (25. Maj 1928) m. Karen J., f. 18. Okt. 1901 i Vejle, død 1944, Datter af Lektor C F A Ishø.v (død 1936) og Hustru Andrea f. Thorsa-ger (død 1931); 2. Gang (2. Jan. 1945)

m. Adjunkt, cand. mag. Ingrid J., f. 19. Juni 1906 i Rejsby, Datter af Skole­inspektør H J Søndergaard (død 1942) og Hustru Anne Kathrine f. Schack (død 1948).

Student (Vejle) 1915; Lærereks (Jel­ling) 1918; mag. scient. (Geografi) 1924; Adjunkt ved Horsens Statsskole 1985; Dr. phil. 1938; Lektor ved Sønderborg Statsskole s.A.. Rektor for Haderslev Katedralskole 1941; Censor ved Skolc-embedseks. ved Kbhvns og Aarhus Uni­versiteter fra 1946.

Har skrevet: Skibsfarten i det danske Vadehav (Disputats) og forskellige ge­ografiske Afhandlinger.

Adresse: Haderslev.

JACOBSEN O L Thune Viceprovst, Dr. theol.. R.DM.; f. 5. April 1871 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Ludvig Jacobsen (død 1892) og Hustra Vilhelmine f. Thune (død 1933); ugift.

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1888; cand. theol. 1894; Assistent ved Universitetsbiblioteket 1898-1904; Viceprovst paa Eegensen 1916; Æres­doktor i Lund 1918.

Litterære Arbejder : Gennem Modsæt­ninger (1905); Sandhedens Erkendelse (1908); Folkene og Sandheden (1909); Jesus og Evangelisterne (1911); Født af en Kvinde (1914); Antikken og Kri­stendommen (1922); Før Dogmerne blev til (1926); Paa Vej mod Virkeligheden (1958); Jesus af Nazareth (1940). Fra Sandhed til Virkelighed (1942); Det fuldkomne Liv (1947).

Adresse : Regensen. Kbhvn. K.

JACOBSEN Oscar Civilingeniør, R.; f. 5. Maj 1884 i Hals; Søn af Distriktsla­ge Jacob Jacobsen (død 1905) og Hu­stru Caroline f. Andersen (død 1939); gift (12. Maj 1914) m. Julie J., f. 10. Nov. 1887 i Aalborg, Datter af Køb­mand Thomas Øst-Jacobsen (død 1932) og Hustru Julie f. Weiss (død 1944).

Cand. polyt. 1906; Ingeniør ved Kjø­benhavns Telefon Aktieselskab 1906-08; Ingeniør ved Telefonanlægct i Baku, Rusland 1909-12; Ingeniør ved, senere Bestyrer af Entreprenørfirmaet for Pe-troleumsboring Molot, Baku 1913-18; In­geniør ved Industrial Trading Co., Kbhvn. 1919-20. ved Oliefirmaet Dabro-wa, Paris 1921-27; Repræsentationsforret-ning for danske^tyske og engelske Ma-skinfirmaer 1928-36'; Bestyrer for F L Smidth & Co., Franske Afd., Paris fra 1937.

Adresse: Triel sur Seine, Dep. Seine-Oise, Frankrig.

JACOBSEN  Otto Overlæge; f. 13. April 1900 i Dalby; Søn af Grosserer Hans Jacobsen og Hustru Anna Kristine f. Olsen; gift (16. Febr. 1929) m. Helga Elisabeth Kristiane J., f. 10. April 1906

639_____________________

i Kolding, Datter af Grosserer Andreas Erichsen og Hustru Anna f. Jacobsen.

Student (Haslev) 1918; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Kolonien Fila-delfia 1928-31 og ved Rigshospitalet 1934-37; Specialistanerkendelse (Neuro­logi) 1934, (Psykiatri) 1940; Speciallæge i Psykiatri ved Kbhvns Politi og Fængsler 1935-39; Afdelingslæge ved St. Hans Hospital 1937-39; Overlæge ved Sindssygehospitalet i Nykøbing S. fra 1939.

Studierejse 1934 (Børnepsykiatn, Men­talhygiejne) ; Medstifter af Den sociale Skole i Kbhvn. 1936: Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Broen fra 1940; Formand for Optagelseshjemmet Anneberg ved Nykøbing S. fra 1944, for Foreningen af Overlæger ved Statens Sindssygehospitaler fra 1947 og for Dansk psykiatisk Selskab fra 1948.

Adresse: Sindssygehospitalet, Nykø­bing S.

JACOBSEN   P C Redaktør, R.; f. 24. Okt. 1895 i S-Vinge; Søn af Gaardejer Jacob Jacobsen (død 1945) og Hustru Karen f. Andreasen; gift (10. Okt. 1920) m. Emma J., f. 7. Ang. 1898 i Astrup, Datter af Gaardejer Thomas Pedersen (død 1945) og Hustru Kirsten f. Thomsen.

Uddannelse ved Landbruget, Land­brugsskole, Sprogkursus og Aftenhøj­skole; Regnskabskonsulent i Aarhus Amts Landøkonomiske Selskab 1919-21; Lokalredaktør ved Odsherreds Tidende, Nykøbing S. 1921; Medredaktør ved Aalborg Amtstidende 1934.

Redaktør af „Dansk Folkestyre" 1927-29; Formand for Venstre« Ung­doms Landsorganisation 1929-30; Med­lem af Nykøbing S. Byraad 1929-34; Formand for Venstre i Aalborgkredsen 1935; Næstformand i Aalborg Amts Venstre 1935; Formand for Ansgar Sogns Menigliedsraad 1936 og for Aal­borg Journalishforening 1942; Medlem af Aalborg Byraad 1946, af Repræsen­tantskabet for Venstres Landsorganisa­tion 1947 og af Bestyrelsen for Søn-derjydsk Forening.

Har skrevet: Lyse Dage  (1947).

Adresse:   Kærlundsv.  24,  Aalborg.

Sommerbolig : „Odsbo", Skærby Strand, Nykøbing S.

JACOBSEN   Peer Goe Direktør; f. 25. Jan. 1907 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Peer Geo Jacobsen (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Anna f. Holst-Schierff; gift (3. Dec. 1931) m. Alice J., f. 24. Sept. 1912 i Holte, Datter af Grosserer S i Samson (død 1928) og Hustru Elisabeth f. Lund (d»d 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1925; højere Handelseks. fra Niels Brocks

_________________J ae«

Handelsskole 1926; derefter et Aar i London, et halvt Aar i Hamburg og se­nere et halvt Aar paa forskellige fin­ske og svenske Savværker; indtraadt i Familiefirmaet P W Jacobsen & Søn 1928, Direktør for Akts. P W Jacob­sen & Søn f948.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1948.

Adresse:   Amager   Boulevard   131, Kbhvn.  S.

JACOBSEN   Poul Grosserer, cand. jur., R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 26. Juli 1888 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Christian Ja­cobsen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Natalia f. Jørgensen (død 1932); gift (13. Sept. 1913) m. cand. jur. Asta J., f. 13. Aug. 1888 i Hjørring, Datter af Sagfører S Jensen (død 1923) og Hustru Charlotte f. Møller.

Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. jur. 1912; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; samtidig Prokurist i Faderens Firma Chr. Jacobsen & Cn. (Agentur i Raatobak); videre Uddannelse i for­skellige Firmaer indenfor Raatobaks-branchen i Bremen og Amsterdam; Grossererborgerskab 1915; Medindehaver af Firmaet Chr. Jacobsen & Co. fra 1915, Eneindehaver fra 1916; Bestalling som Overretssagfører 1917 (deponeret).

Medlem af Hovedbestyrelsen for For­eningen af Repræsentanter for uden­landske Firmaer 1922, Formand 1932-35; Formand for nævnte Forenings Raato-bakssektion 1922-32; Medlem af Besty­relsen for Hørsholm Grundejer- og Kommunalforening 1929; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Rungsted private Forberedelsesskole 1922-42, Formand 1930-41; Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mite 1932, Naslformand 1941; Medlem af Forretningsudvalget for Den dan­ske Handelsstands Fællesrepræsentation 1941; Medlem af Sø- og Handelsretten 1932; Næstformand for den almindelige Bedømmelses- og Voldgiftsret paa Kbhvns Børs 1932; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskabers To-baksudvalg 1938-48; Medlem af Besty­relsen for A /S Hvalsøe & Erlandsrn 1937, for Drik Levison, Akts. 1938, for L Levison junr. Akts., 1941, af Direk­tionen for Handels- og Kontorist-For­eningen 1936, Viceformand 1939, af Be­styrelsen for Foreningen til unge Han­delsmænds Uddannelse 1937-48 (Næstfor­mand 1944-48), af Bestyrelsen for Kbhvns Fondsbørs 1941, af Forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Løsøre 1940 og for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel 1941, af Bestyrelsen for Krigsforsikringen af 1945 for Penge og Værdipapirer 1945-47, af Bestyrelsen for det af Indenrigsmini­steriet om Statstilskud til visse Krigs-

Jaco_________ ______

forsikrings-forbund m. v. nedsatte Ud­valg 1947, af Repræsentantskabet i Akts. Kjøbenhavns Handelsbank 1941 og af Bestyrelsen for samme 1944; Medlem af Bestyrelsen for Louis A Melchior Akts. 1942, for Odense Ægforretning Akts. 1944, for Akts. Jens Villadsens Fabriker 1944, for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1945, for Akts. De forenede Papir­fabrikker 1946, for Akts. Crome & Gold-schmidt 1948, for Dr. Thorvald Jensens og Steen Ugges Mindelegat 1948 og af Repræsentantskabet for Kbhvns Brand­forsikring 1947.

TJdenl.  Orden :   N.O.N.5.

Adresse: Højene, Rungsted Kyst. JACOBSEN Poul Højesteretssagfører, R.; f. 16. Juni 1889 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Carl Jacobsen (død 1928) og Hustru Adolfine f. Jacobsen (død 1934); gift (10. Okt. 1916) m. Marie J., f. 19. Sept. i Lunderskov, Datter af Fabri­kant Carl Nielsen (død 1904) og Hu­stru Christine f. Pedersen.

Student (Qammelholms Skole) 1907; cand. jnr. 1912; Overretssagfører 1915; Højesteretssagfører 1930.

Medarbejder ved Vort Land 1908, Re­daktør 1915-19; Medlem af Bestyrelsen for Ud, ungi: Højre 1909-14, af Hoved­bestyrelsen for den konservative Væl­gerforening; 1914-16, af det konservative Folkepartis Repræsentantskab og For­retningsudvalg 1914-16 og af det nye Hejres Hovedbestyrelse og Forretnings­udvalg 1917-18; Medlem af Sagførerraa-det 1927-37; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lichtenbergs Bagerier og De for-enede Skibsbrødfabrikker, Akts. Dansk-Engelsk Madrasfabrik, Akts. Beck & Jørgensen, Akts. Ingeniørfirmaet Odin Clorius, Akts. Hoff's Bogtrykkeri, Akts. Møller & Jochumsen og flere andre Handelsselskaber; Medlem af Bestyrel­sen for Kgl. Dansk Automobil Klub.

Har skrevet en Del juridiske Tids-sk rifteafhandlirager.

Adresse: V-BouIevard 38, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Villa Solvang, Esper-gærde.

JACOBSEN   Svend F Direktør; f. 15. April 1898 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C W Jacobsen (død 1944); gift (2. Maj 1944) m. Gertrud J., f. 31. Marts 1910 paa Frdbg., Datter af Assnrandør Svend Bramsen (se denne).

Afgangseksamen fra Niels Brocks Handelsskole 1916; ansat i Det kgl. qktr. Sø-Assurance-Komp. Akts. 1916; i Reassurance Kompagniet Royal 19i7; fra 1926 adm. Direktør i Den kbhvnske Sø-Assurance-Forening (Lmt.); 1932-40 tillige adm. Direktør for Akts. Reassu-rance-Compagiiiet Salamandra.

Medlem af Bestyrelsen Jor Genforsik-

____________________640

rings-Akts. Rossia og Dansk Oycle As­surance af 1896 og Akts. Almindeligt Assuranceselskab fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1930 og Medlem af Lloyds Register of Shipping's danske Komité fra dens Oprettelse 1930 samt Formand for Komitéens Forretningsud­valg 1942-46. Adresse: Strandv. 159, Hellerup.

JACOBSEN    Thorkild Professor, Dr. phil.; f. 7. Juni 1904 i Kbhvn.; Søn af Professor C L Jacobsen (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Gerda Marie f. Jensen (død 1948); gift (16. Sept. 1927) m. Rigmor J., f. 26 Jan. 1902 i Odense, død 1947, Datter af Læge Gustav Schroll (død 1930) og Hu­stru Elisabeth f. Gøtzsche.

Student (Metrppolitanskolen) 19?2, mag. art. (semitisk Filologi) 1927; Studierejse til U.S.A. (Fellow of Scan-dinavian-American Foundation) s. A.; ansat som Assyriolog ved Iraq Expe-dition of The Oriental Institute 1929-37, ledede Udgravningen af Sankeribs Aquædnkt ved Jerwan 1932-33 og Ud­gravninger i Ishcbali 1935-37; Researcli Associate (Instructor) ved The Oriental Institute of The University of Chicago 1937; Dr. phil. ved Kbhvns Universitet 1939; Assistant Professor ved The Uni­versity of Chicago 1942, Associate Pro­fessor smstds 1944; Professor smstus. 1946; Chairman Department of Semi-tic Lauguages and Literatures og Di­rektør for The Oriental Institute s. A.; amerikansk Statsborger 1944.

Litterære Arbejder: Sennacherib's Aqueduct at Jerwan (s. m. Seton Lloyd, 1935); Cuneiform Texts in The National Museum, Copenhagen (1939); The Sumerian King List (Disputats, 1939).

Adresse:   5551,  S-Kimba'rk  Avenue, Chicago 37, III.,  U.S.A.

Sommerbolig: Lyngstykket, Tibirke Sand pr. Frederiksværk, Danmark.

JACOBSEN   Waldemar Direktør, Gene­ralkonsul, K'.DM.p.p.; f. 12. Jan. 187t> paa Vejerslevgaard; Søn af Proprietær Jacob Jacobsen (død 1916) og Hustru Frida f. Bech (død 1932); gift 1. Gang (31. Jan. 1905) m. Ingeborg J., død 1941, Datter af fh. Lærer C Thybo-Lindemann og Hustru Anna f. Tych-sen; 2. Gang (20. Maj 1944) m. Inger J,., Datter af afdøde Speditør C Hen richsen.

Handelsuddannelse i Hørkramfirmaet CIKierulff; Forretningsfører for Akts. Brødrene Tychsen i Odense til 1903; Eksportforretning i Rusland (Firma Ja­cobsen & Dantzer) 1903-17; Direktør i Akts. Nordiske Metalvarefabrikker 1917-

641______________________

19; administrerende Direktør for Akts. Hellesens Enke og V Ludvigsen 1920-47. Generalkonsul for Estland 1938-40; Medlem af Industriraadet; Medlem af Industriraadets staaende Udvalg til 1947; Formand i dets Eksportudvalg og Konsulats-Udvalget til 1947; 1. Vicefor­mand i Industriraadet og Industrifor­eningens Bestyrelse til 1947; Formand for Otto Mønsteds Fond til 1947; Med­lem af Bestyrelsesraadet for Otto Møn­sted, Akts., til 1947 og af Bestyrelsen for E R Rasmussens Fond; Formand i Bestyrelsen for Alex. Foss' Industrifond; Medlem af Bestyrelsen i Foreningen til Varetagelse af danske Fordringshaveres Interesser i Rusland; Formand i Besty­relsen for Akts. L E Bruun Eksport, for Akts. Skinkekogeriet Royal til 1949 og for Akts. Laur. Knudseng mek. Etabl.; Medlem af Bestyrelsen for og Kommitteret i Akts. Hellesens Enke og V Ludvigsen, for Forsikringsaktieselska-bet Nordeuropa og for Akt«. J G Ja­cobsen, Odense; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Udenl. Orden: E.r.K.2. Adresse : Sofiev. 18. Hellerup.

JACOBSEN Viggo Arkitekt; f. 3. Okt. 1885 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester F C Jacobsen (død 1913) og Hustru Anna f. Riecke; gift (13. Mai 1910) m. Esther J., f. 7. Febr. 1886 i Kbhvn., Datter af Tobakshandler S Winckler Hansen (død 1917) og Hustru Emilie f. Larsen (død 1930).

Afgangsbevis som Arkitekt fra Kunst­akademiet 1918.

Har bl. a. udført: Store Mariendal; Lille Godthaab; Bellahøj Skolen; Kir­kebjerg Skolen: Skolen ved Rødkilde-vej; Handelshøjskolen i Kbhvn.; Arbej­dernes Landsbank m. m.

Leder af Akademisk Arkitektfor­enings Voldgiftsret; Medlem af Eks-amenskommissionen ved de tekniske Skoler; Konsulent for Tilsynet med den tekniske Undervisning. Adresse : V-Bonlevard 4, Kbhvn. V. Rolig: ITesselbakke, Ganløse pr.Maaløv. JACOB Y Paul Overlæge; f. 28. Sept 1891 i Kbhvn.; Sen af Kontorchef i Indenrigsministeriet M Jacoby (død 1896) og Hustru Emma f. Simonsen; gift (15. Jan. 1916) m. Marianne (Lil­la) J., f. 12. Juni i Stavanger, Datter af Overlærer Boye Jacobsen (død 1907) og Hustru Sigrid f. Helgesen (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1909; med. Eks. 1917; ansat ved Hospitaler i Kbhvn. og Provinsen 1917-28- Leder af Professor Rovsings Røntgenklinik 1923-28; Specialistanerkendelse (Radio­logi) 1925: Cheif for Røntøen- og Lys-afd. paa Odense Amts ae Bys Sygehus

_ _______________Jagd

samt for Radiumstationen, i Odense 1928; Overlæge smstds H932; Studierej­ser i Tyskland, Østrig, Sverige og U.S.A.; Skibslæge ved den danske Amerikalinie i en Række Ferier; under „Orlov" Okt. 1943Juni 1945 videnskabe­lig Medarbejder ved Radiumhemmet i Stockholm 1943-44 og Radioterapist ved Mt. Vernon Hospital, Northwood, Middlesex, England 1944-45.

Formand for Dansk radiologisk Sel­skab 1935-36; Medlem af Sundhedssty­relsens § 14 Udvalg 1939-43; Æresmedlem af Los Angelos radiological society 1936.

Har skrevet en Række Arbejder om radiologiske Emner og holdt talrige Foredrag bl. a. om Kampen mod Kræf­ten.

Adresse: Langelinie 179, Odense.

JACOBÆUS Henrik Landsdommer, R. DM.; f. 6. April 1881 i Kolding; Søn af Dommer H Emil Jacobæus (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Fanny Dagmar f. Johansen (død 1945); gift (11. Sept. 1909) rn. Anne Sophie J., f. 17. Sept. 1888 i Mariager, Datter af fh. Apoteker Severin Lottrup (død 1930) og Hustru Elisabeth f. Wigelsen (død 1912).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1898; cand. jur. 1904; By- og Herreds-fogedfuldmægtig i Aarhus til 1908, i Sæby til 1912 og i Kbhvns Amt« søndre Birk til 1916. Kriminalretsassessor 1917; Dommer i Kbhvns Byret 1919. i Østre Landsret 1931, Retsformand i 3. Afde­ling.

Adresse: Holmegaardsv. 11, Charlot-tenlund.

JACOBÆUS H W Direktør, K.;f.6.Febr. 1881 i Horsens: Søn af Rektor Erik Jacobæus (ded 1911, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Anna f. SølUng; gift (20. Maj 1922) m. Oda J., f. 4. April 1897 i Kbhvn., Datter af Fabrikant Knud Bjering og Hustru f. Sørensen,

4. Kl. Hovedeks. (Horsens) 1897; Læretid i Randers 1897-1901; paa Qtti-uers Handelsakademi 1901; Ophold i Berlin 1902-04, i Londoa 1904-05; ansat i Akts. J C Modeweg & Søn fra 1905, Prokurist 1910, Direktør 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Hattefabrik.

Adresse: Brede pr. Lyngby.

JAGD Thøger Forstinspektør, R.; f. 13. Dec. 1884 i Thisted; Søn af Politikeren. Amtsforvalter, Kaptajn C Jagd (død 1895) og Hustru Helene f. Bruun (død 1939); gift 1. Gang (23. Juni 1911, Æg­teskabet opløst 1933) m. Ellen J., f. 5. Okt. 1385, Datter af kgl. Hof fotograf Charles Petersen (død 1927) og Hustru JuMnka .('. von Emme (død 1928): Z.

Jagd___________________

Gang   (14.-April  1934)  m.  Erna  J.,  f. 18.  Febr. 1895. f.  Doroheus.

Forstkandidat 1908; Løjtnant 1909; Skovrider paa Snogeholms Gods i Skaa-ne 1909-19; Forstiijsuektør paa Bregent-ved 1919; Tilsynsførende Skovrider ved Seinhuus Skovdistrikt fra 1926 og ved Egholm Skovdistrikt fra 1945.

Medlem af Statens forstlige Forsøgs-kommission 1920-46; sagkyndig Med­hjælper for Vurderingsraadene ved Skovvurdering 1922; Formand for Dansk Skovforenings Handelsudvalg og Medlem af Repræsentantskabet og Be­styrelsen for samme Forening 1928-34; Medlem af Dansk Kennelklubs Besty­relse 1920-26; Formand for Engelsk Set­ter Klub i Danmark 1926-36; Æresmed­lem af denne og af Svenska Setter-klubben 1936; Medlem af Dansk Jagt-forenings Repræsentantskab 1925-30; Medlem af Bestyrelsen for Skovbrugets og Træindustriens Eksportfond 1928-34 og for Skovbrugets Arbejdsgiverfor­ening 1930-46; Censor ved Forsteks-amen 1932; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Junckers Savværk 1936-36; Formand for danske Forstkandidaters Forening 1942^47; Medlem af Nordisk Skov-Unions Repræsentantskab 1945-47.

Har skrevet faglige Artikler i forskel­lige Jagthaandbøger og Leksika samt i Dansk Skovforenings Tidsskrifter m. m.

Adresse : Frerslev  Møllegaard  pr. Haslev.

JAGT J A Kaptajn, Direktør, li.DM.; f. 15. Aug, 1885 i Aarhus; Søn af Hue-ejer, fh. Sergent S P Jørgensen og Hu­stru Marie f. Bach (død 1889); gift (21. Dec. 1928) m. Kirsten J., f .3. Jan. 1905 i Kbhvn., Datter af Lokomotivfører H J Hansen og Hustru Andrea f. Kro-mann-Andresen.

Udgaaet fra Hærens Elevskole; cand. phil.; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset, 1909; Premierløjtnant 1909; Kaptajn 1920; Chef for 2. Ingeniørdirektions 2. Bygningsdistrikt 1918-19; Adjutant hos Ingeniørgeneralen 1919-20; Afsked 1920; adm. Direktør i Akts. Livsfor-sikringsselskabet Danebroge fra 1918 og i Forsikringsaktieselskabet Terra 1929-40, derefter Medlem af Kontrolko­mitéen for sidstnævnte.

Formand for Ingeniørløjtnantselska-bet 1919-20; Medlem af Forretningsud­valget for De danske LivsforsikrinKss*'!-skabers Garanti- og Hjælpekasse og af Komitéen for mindre gode Liv; Medlem af Bestyrelsen for De Danske Llvsfor-sikringsselskabers Forening 1934 (Næst­formand. 1937), af Forsikringsforenin-gens Hovedbestyrelse 1934-38 og af Be­styrelsen for Alderdomskassen for Syge­plejersker fra 1943 (Næstformand fia 1948); Formand fur Foreningen Elevsko-

________________________642

lens Minde fra 1946; Lærer for H. K. H. Prins Viggo 1917-19.

Adresse:   Rygaards Allé 44, Hellerup.

JAHN  NIELSEN  R Kontorchef, se Niel­sen R Jahn.

JAHNSEN F r. Civilingeniør; f. 19. Dec. 1893 i Kbhvn.. Søn af Hovedkasserer i De danske Sukkerfabrikker Joh. Fr. Jahnsen (død 1924) og Hustru Benthe Marie f. Mortensen (død 1928); gift. (12. Okt. 1926) m. Helga J., f. 12. April 1897 i Kbhvn., Datter af afdøde Grosserer Thor E Tulinius (se Kraks Blaa Bog 1928) og afdøde Hustru Hel­ga f. Frich.

Student (Metropolitanskolen) 1912: cand. polyt. 1919; ansat ved forskellige Ingeniørarbejder 1919-21; i Kbhvns. Telefon Akts. fra 1922.

Forskellige Tillidshverv indenfor In­geniørstanden ; Kirkeværge for St. Mar­kus, Kirke.

Har skrevet en Række Afhandlinger og Artikler om tekniske og økonomiske Spørgsmaal; modtog 1943 af Polyt. Læreanst. Alex. Foss' Guldmedalje for en Afhandling om et telefonteknisk Emne, publiceret af Akademiet for de tekniske Videnskaber- Studierejse til V. S. A. 1948.

Adresse:   Vodroffslund l, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Valdemarsv., Rungsted Kyst.

JAKOBSEN   Frode fh. Minister; f. 2l. Dec. 1906 i Øster Jølby paa Mors; Søn af Friskolelærer Ole Jakobsen (død 1941) og Hustru Ane Mette f. Lorent-sen; gift (23. Jan. 1937) m. Ruth J., f. 3. Sept. 1914, Datter af fh. Bank­bestyrer Curt Goldstein og Hustru Ger­trud f. Bruhn.

Uddannet ved Landbrug; Student (Viborg) 1929: cand. mag. 1939; stiftet den illegale Organisation „Ringen" 1941, Forretningsfører, genere Formand for samme; Medstifter og Medlem af Danmarks Frihedsraad 1943; Formand for dettes Kommandoudvalg og Arrc-stationsudvalg; Minister uden Porte-feuille i det andet Ministerium Buhl i 1945; civil Kommitteret ved Hjemme­værnet 1948.

Medlem af Folketinget (Socialdemo­kratiet, Kbhvns 12. Kr.) 1945 og af dettes Finansudvalg 1947-48; Medlem af Forfatningskommissionen af 1946, af Forsvarskommissionen af 1946 og af Det udenrigspolitiske Nævn 1947.

flår skrevet: Nietzsches Kamp med den kristelige Moral (1940) samt Afsnit i forskellige historiske Værker om Be­sættelsestiden bl. a. i „Danmark under Besættelsen", „De fem lango Aar", „Fem Aar" og i „Denmark during Mie German occupation".

Adresse: Kastelsv. 26, Kbhvn. Ø.

543_______________________

JAKOBSEN   Georg Skoledirektør; f. 19. Juli 1890 paa Bogø; Søn af Gaardejer Rasmus Jakobsen (død 1892) og Hu­stru Karen f. Larsdatter (død 1924); srift 1. Gang (23. Dec. 1915) m. Gerda Kristine J., f. Sørensen (død 1944); 2. Gang (23. Dec. 1945) m. Kathrine Jo­hanne Juul J., f. Dalsted.

Lærereks. (Vordingborg 1911); Aars-kursus paa Danmarks Lærerhøjskole; Timelærer d Frederikssund 1914-15; Kommunelærer i Lyngby 1915; Første­lærer i Taarbæk 1924, Overlærer smstda 1932; Skoleinspektør for det samlede Skolevæsen i Lyngby-Taa rbæk Kommune 1943. Skoledirektør 194Y.

Medlem af Lyngby-Taarbæk Sogne-raad 1921-46 og af Taærbæk Menigheds-raad 1922-46, Formand for sidstnævnte 1936-48.

Adresse : Nybrov. 212. Lyngby.

JAKOBSEN Jakob Amtslæge, Dr. med.; f. 21. Juni 1905 i Boeslnnde Sogn. Sorø Amt; Søn af Gaardejer Christian Jakob­sen og Hustru Marie f. Nielsen • gift (3 Okt, 1933) m. Karen J., f. 15. Juli i Kirke Syv Sogn. Roskilde Amt. Datter af Fabrikejer Vilh. Pedersen, Høng og Hustru Mariane f. Glenstrup.

Student (privat diimit.) 1924; med. Eks. 1931; Hospitalsuddannetee ved kbhvmske Hospitaler (særlig i Psyki­atri) ; Embedslægeeks. 1933; kst. Amts-og Kredslæge i forskellige Embeder; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1938-40: Dr. med. 1939; lægekyndig Sekretær i Sundhedsstyrelsen 1934-39; lægekyndig MedSoinalrevisor i Sundhedsstyrelsen 1939-42; assisterende Teaterlæge ved Det kgl. Teater 1940-42- Specialistaner­kendelse (Psykiatri) 1941; Studierejser til Tyskland 1934 og 1938, til England 1946; Amtslæge i Vejle 1942.

Formand for Alliance Francaiso i Vei-le, for Bestyrelsen' for Landsforening for Mentalhygiejne, i Vejle Amt og i Vejle Amts Kredsforening af Landsfi eningeu til Børnelammelsens Bek.-r pelse.

Har^ skrevet: Pellagroide Dermatfif! an Geisteskran'ken (s. m Paul J Reiter 1935): Spray Painting Hazards (1939); Tfcrl. Forordning om Medici og Apote­kere •/•• 1672 (1940); Om Sundhedsvæ­senets ældste Embedssegl 01941); Om Lauesartiklerne for Bartskærerlauget (1942); samt Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Grejsdalsv. 6, Vejle.

JAKOBSEN Jakob Overretssagfører; f. 28. Aug. 1882 i Øksenvad; San af Gaard­ejer Peder Jakobsen (død 1924) og Hu­stru Nielsine f. Christiansen (død 1946); gift 1. Gang (17. Juli 1908, Ægteska­bet opløst) m. Ingeborg J., f. 7. Febr.

___________________Jako

1885 paa Frdbg., Datter af Telegrafist F H B Schmidt (død 1913) og Hustru Nicoline f. Stabel (død 1915); 2. Gang (4. Maj 1943) m. Ingrid Johanne J., Datter af Mejeribestyrer Jens Laurit­sen Nissen og Hustru Marie Kathrine f. Larsen Fuglsang (død 1941).

Student (privat dimit.) 1902; cand. jur. 1908; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1911; fast Medhjælper ved Sø- og Han­delsrettens Skifteret 1919.

Formand for Akts. Jørgen Petersen & Co. (Skotøjsfabrik) 1928; Medlem af Re­præsentantskabet for Kbhvns Brandfor­sikring 1934. af det faste Udvalg for samme 1948, af Tilsynsmodel for Kbhvns Hypotekforening 1936 (Næstformand 1948), af Bestyrelsen for Kunstforenin­gen 1935 og af Udvalget, der bestyrer Rønnenkamps Legat 1938^3; endvidere Bestyrer eller Medbestyrer af en Ræk­ke andre Legater; Formand for Besty­relsen for Ejcndomsakts. Matr. Nr. 6 kø, 6 pi. Frdbg.

Adresse : „Søtofte", Virum Vandv. 38, Lyngby.

JAKOBSEN Peder Gaardejer; f. 2. Okt 1898 i Balslev; Søn af Gaardejer N P E Jakobsen (død 1939) og Hustru Kirsten f. Kristiansen (død 194?); gift (5. Marts

1925) m. Hansine J., f. 9. April 1899, Datter af Gaardejer Lars Hansen Lar­sen og Hustru Mariane f. Hansen (død

1926).

Uddannet ved Landbruget; Elev paa Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1917-18; Ejer af Lindegaard i Husby.

Medlem af Bestyrelsen for Vends Her­reds Landboforening 1935-46: Medlem af Husby Sogneraad 1943-46: Formand for Middelfartkredsens konservative Vælger­forening 1944 og for Odense Amts konservative Vælgerorganisationer 1946; Medlem af Folketinget (Faaborg-Ærø Kredsen) 1945.

Adresse.: Lindegaard, Husby pr. Ejby.

JAKOBSEN   Rictiard Overingeniør• f 23. Juli 1899 i Kbhvn.; Søn af Smed Hans Jakobsen og Hustru Sanine f. Jørgensen; gift (11. Jan. 1929) m. Oda J., f. 5. Marts 1904 i Kbhvn., Datter af Restauratør Viggo Mortensen (død 1938) og Hustru Elisabeth f. Schmidt. Ansat ved Kbhvns Belysningsvæsen 1916-20. Assistent 1919; cand. polyt, 'Bygningsingeniør) 1923; ansat ved Pro­fessor Fxiouard Suensons Ingeniørforret­ning, Kbhvn. 1923-24; Medindehaver af raadgivende Ingeniørforretninff Peter­sen & Jakobsen, Kbhvn. 1924-25; Inge­niør ved Kbhvns Kommunes Gasværker 1925; Driftsingeniør ved Østre Gasværk

Jako___________________

1931;    Overingeniør   for   Gasværkerne 1939.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943.

Adresse: Anchersv. l, Klampenborg.

JANSEN Aage Oberstløjtnant, Kammer­junker, R.p.p.; f. 14. Jan. 1905 i Vaalse (Falster); Søn af Proprietær H B C Jansen (død 1937) og Hustru Elisabeth f. Hansen; gift (30. Nov. 1929) m. Esta J., f. 6. Ma.i i Kbhvn., Datter af Oberst Christian Qvist (se denne).

Premierløjtnant 1929; Kaptajnløjtnant 1935; Ritmester 1938; Oberstløjtnant 1946; Lærer paa Rytteriets Befalings­mandsskoler 1933^6 og 1938-39; Adju-lant hos Generalinspektøren for Rytte­riet 1936-38; Eskadronchef ved Garde­husarregimentet 1935-42; taktisk Kursus paa Officersskolen 1941-42; Stabschef hos Generalinspektøren for Rytteriet og hos Kommandanten i Kbhvn. 1942-46; Chef for Rideskolen og Rytteriets Be­falingsmandsskoler 1946

Sekretær i Dansk Ride-Forbund 1942-46; Generalsekretær for X Nordiske Rytterstævne i Kbhvn. 1946; Formand for Sydsjællands Rideklub 1949; har uel-get i Konkurrencer og Væddeløb i Dan­mark og i Udlandet.

Udenl. Orden : S. Sv. 3.

Adresse: Grønnegades  Kaserne, Næstved.

JANSSEN   Carl Luplau Mag. scient. f. fil-kand., Bibliotekar; f. 3. Okt. 1889 paa Frdbg.; Søn a-f Overassistent i Store Nordiske Telegrafselskab Ernek Janssen (død 1925) og Hustru Gerda f. Ramloss (død 1945); gift (25. Marts 1939) m. Aase J., f. 31. Juli 1905, Dat­ter af fh. Postmester H P Mollerup (død 1944) og Hust-ru Diona f. Wor-søe.

Student (rprd.bg. Gymnasium) 1908; mag. scient. (Kbhvn.) 1913; fil.kand. (Lund) 1947; Assistent ved Universitets­biblioteket 1911. Underbibliotekar 1914, Bibliotekar II 1931. Bibliotekar I 1937, Sekretær for Overbibliotekaren 1922-37; knyttet til Urania Observatoriet fra 1906, med Statens og Carlsbergfondets Støtte overtaget det som Ejer og Le­der 1919; Leder af Observatoriet paa Rundetaarn 1928-33.

Medstifter og Medlem af Bestyrelsen for Astronomisk Selskab 1916; dansk Redaktør af Nordisk astronomisk Tids­skrift 1916-19 og af Urania fra 1943; Medlem af flere internationale astro­nomiske Kommissioner; Det kgl. dan­ske Videnskabernes Selskabs Guldme­dalje 1922.

Har skrevet: Talrige videnskabelige astronomiske Afhandlinger i inden- or udenlandske Tidsskrifter; sammen med

________________________b44

E Buoh Andersen: Fixstjernerne (1918); alene: Mars, den røde Planet (1918); Er Stjernerne beboet (1929); Verdens­rummets Gaader (1931); Astronomi og Astrofysik (1932); Hvad er det for en Stjerne (1934); Stjernehimlen og dens Vidundere (1938); Feriebogen om Ry (s. m. Aase Luplau Janssen, 1941); Stjernehimlens Billedgalleri (1946); end­videre flere mindre Bøger og talrige populære Artikler i danske Aviser og Tidsskrifter.

Adresse: Uraniaobservatoriet, Dronn. Olgas V. 25, Kbhvn. F.

JANTZEN Ivar Civilingeniør, Dr. techn., R.p.p.; f. 31. Juli 1875 i Gentofte; Søn af Sognepræst A T Jantzen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru f. Johnsen (død 1891); gift (15. Nov. 1901) m. Inge Margrethe J., f. 6. Marts 1878 i Kbhvn., Datter af Gros­serer O T Jørgensen (død 1887) og Hu­stru Bolette f. Petersen (død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. polyt. 1901; Assistent ved Direk­tør Adam Paulsens Nordlysundersøgel ser paa Island 1899-1900: ved Kbhvn s Belysningsvæsen 1901-08; Redaktør' ar Den tekniske Forenings Tidsskrift 1906 08; ved J Jørgensen & Co.'s Bogtryk­keri (M A Hannover) 1908; Indehaver (senere Medindehaver) af dette Firma 1910-44; forestod Nationalbankens Sed­deltrykkeri 1918-46; Dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske Højskole 1935.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Ingeniørsyetenskaps Akademien, af Bikubens Tjlsynsraad, af Bestyrelsen for Kbhvns Brandforsik­ring, af Aarhus Universitets Økonomi­ske Institut og af Redaktionen af Nor­disk Tidsskrift (for Teknisk Økonomi.

Har siden 1916 skrevet en Del Tids skriftartikler vedrørende Driftsøkonomi o. lign., hvoraf en De! samlet i Bogen . Basic Principles of Business Economics and National Calculation (1939).

Udenl.  Ordener:  S.N.3.;   S.V.31.

Adresse : Høje Skodsborgv. 28, Skods-borg.

JANTZEN   Sigurd Thai Kriminaldom mer, R.; f. 12. Juli 1892 i Ruds Vedby ; Søn af Amtslæge Thai Jantzen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Hildur f. Jantzen (død 1894); gift (20. Marts 1926) m. Ebba J., f. 16. Nov. 1905 i Odense, Datter af Direktør i Akts. Albani Bryggeri R P Hansen (død 1930) og Hustru Amalia Sophie Andrea f. Møller (ddd 1946).

Student (Østre Borgerdydskole) 1910 cand. jur. 1916; Fuldmægtig hos Byfog-den i Odense 1916-1919 og hos Kriminal­dommeren i Odense 1919-39; Kriminal-

645___________

dommer i Kbhvns Amts nordre Birk fra 1939.

Medlem af Ankenævnet for Tjeneste­mandssager 1947.

Adresse : Sankt Peders V. l, Hellerup.

JARDING Julius Landsretssagfører, Vi-cekoneul, R,; f. 12. Sept. 1883 i Frede­rikshavn; Søn af Forpagter Janus C Jensen (ded 1907) og Hustru Anna f. Schicllerup (død 1926); gift (21. Juli 1907) m. Bilen J., f. 29. Juni 1882 i Struer, Datter af Købmand Andreas Ostermann (død 1913) og Hustru Ber­tha !. Gjølbye (død 1940).

'J3xa>m. jur. 1904; Sagfører i Aarhus 1S08-35; Landsretssagfører 1933; dansk Vieekonsul i Cannes siden 1935.

Næstformand i Bestyrelsen Tor Akts. Chokoladefabrikken Elvirasminde, Aar­hus 1927-43, Formand fra 1943; Formand i Bestyrelsen for Akts. Skolevangen, Aarhus fra 1933; Næstformand i Trøj-borg Grundejerforening, Aarhus 1928-35; Kommitteret for Hasle Kommune ved Aarhus ved Udstykning af Hasle Præ-stegaardsjorder fra 1937; juridisk Kom­mitteret i Selskabet for socialt Bolig­byggeri i Aalborg fra 1943.

Adresse: V-Bonlevard 48, Kbhvn. V.

JARK Andreas Overtoldinspektør, R. DM.; f. 17. Aug. 1887 i Lunderskov, Søn af Ledvogter Boi Jark (død 1938) og Hustru Caroline f. Enevoldsen (død 1942); gift (4. Nov. 1911) m. Anna J., f. 28. Sept. 1888 i Aarhus, Datter af Bogholder Rasmus Andersen (død 1933) og Hustru Leofine f. Hasse (død 1946). Ind t mad t i Toldetaten 1904; Assistent i (Finansministeriets 2. Revisionsdepar-tement 1910; Bogholder i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1925; Kon­torchef i sammes Revisionsafd. 1932; Toldinspektør i Aalborg 1941; Overtold-inspektør for Jylland 1941.

Lærer ved Toldvæsenets Fagskole 1928-41: Medlem af Toldvæsenets Eksamens-kommission 1934-41.

Adresse: Dalgas Avenue 46, Aarhus.

JARL C F Civilingeniør. Fabrikant, K'. DM.p.p.; f. 1. Aug. 1872 i Kbhvn.; Søn a.f Konfcrensraad Vilhelm Jørgensen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Anna f. Plenge (død 1936); gift m. Nanni J., f. 8. Marts 1895, Datter af Maleren Johannes Wilhjelm (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Johanne Marie f. Kløcker.

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. polyt. 1695; ansat ved Øresunds chemiske Fabriker s. A. • Studierejse i Amerika 1896-97; Direktør'for Akts. Øre­sunds chemiske Fabriker 1902-11: Ene-ansvarlig Indehaver af Øresunds che­miske Fabriker, Kommanditselskab ved C 1F Jarl, 1912-43, derefter Formand

______________________Jarl

for Bestyrelsen og adm. Direktør for Øresunds chemiske Fabriker A/S; Med­lem af Bestyrelsen for Kryolitselskabet Øresund A/S 1939, adm. Direktør for samme 1939-48.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforening 1910-15 os af Bestyrelsen for G A Hagemanns Kollegium 1908-37; Formand i Statens Eksportkredit­udvalg 1922-29; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Burmeister & Wain's Maskin-og Skibsbyggeri 1909-33, Formand 1928 -33; Medlem a.f Akademiet for de tek­niske Videnskaber og af Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grøn­land 1942.

Udenl. Ordener:  Li.G.2'.; Rtb.B.E.3. Adresse :  A L Drewsens V. 2, Kbhvn. <7>. Sommerbolig : Folebakke pr. Vedbæk.

JARL Viggo Billedhugger, R.p.p.; f. 28. Nov. 1879 i Kbhvn.: Søn af Konferens-raad  Vilhelm  Jørgensen   (død  1925.  se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Anna f. Plenee  (dfld 1936): ugift.

Student (privat dimit.) 1899. Udstil­lede første Gang 1900; bosat i Rom 1901-03 og der Etev af Ségoffin: Med­stifter af De frie Billedhuggeres Ud-stdlling og Formand for samme indtil sin Afrejse til Paris 1904; Medlem af Racing Club de France, aif Automo­bile Club de France, af Yacht Club de France, af kgl. Dansk Yachtclub og af L'Union Internationale des Beaux Arts et Lettree.

Hovedværker: En Fodbnldspiller(1901); Christus i Getsemane (1901); De knæk­kede Vinger (1904, Kunstmuseet); Tiet-gen (1908, i Kongens Have i Odense); La folio de l'Abime (1908); Manvaise. pensée (1909, Kunstmuseet); Statue pathétjque (1910, Villa Itzoura, Biar-rilz); Thomas Klngo (1910, Frederiks-kirken) ; Niels Finsen (1910, til Ly»-institutet): Portrætbuste af Tietgen (Kbhvns Raadhus); Narcissus (Megri-nep. Tunis); Abyssinier (Musée de Lnxembourg, Paris); Fronton paa Herrp-gaarden Løndal; Sejrherren fra Mara-thon (Gruppe, Aarhus Stadion); Peder Palladius (Frederikskirken); Knud den Hellige (Frederikskirken); Hans Tav­sen (1929. Frederikskirken): Jesper Brockmann (1933, Frederikskirken). Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; S.V.2. Adresse: Villa Pin de la Danse, Can­nes, A. M.

JARLØV Ejnar Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 15. Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn af Kommunelærer, cand. phil. Chr. Jarlev (død 1931) og Hustru Sofie f. Lange (død 1947); gift 1. Gang (10. Sept. 1914, Ægteskabet opløst 1943) w. Eva J., f. 15. Juli 1892 i Kbhvn., Datter af Grosserer Valdemar Lund (død 1946

Jarl___________________

se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Anna f. Strandgaard (død 1925); 2. Gang (17. April 1943) m. Malerinden Karen Schrader, f. 5. Nov. 1898 i Kbhvn., Datter af Grosserer Aug. Schrader og Hustru Ella f. Lier.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1906; med. Eks. 1913; Kandidattjeneste ved Rigshospitalet og andre kbhvnske Ho­spitaler; Studieophold ved Sankt Hans Hospital; Studierejser til Frankrig, Tyskland, Østrig og U.S.A.; Dr. med. 1920; 1. Reservelæge ved Rigshospitalet 1921-24; Jernbanelæge i Kbhvn. 1927-30; fg. Overlæge ved Finseninstitutet 1929 •31; Læge ved Sundholm 1931-36; Over­læge ved Nørre Hospital fra 1936; Pro­fessor ved den kliniske Praktikantun­dervisning i Intern Medicin 1942.

Medstifter af Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1923, dets Formand 1925-26; Sekretær i Det medicinske Sel­skab i Kbhvn. 1925-32; Medstifter af den danske Arbejdssammenslutning for Paradentoseforskning (under A.R.P.A. internationale) og Medlem af dennes Centralkomité og Arbejdsudvalg 1933; Medstifter af Dansk Selskab for Gigt-forskning. Selskabets Repræsentant i Ligne Internationale contre le Rhuma-tisme 1936 og Selskabets Formand 1939; Redaktør af Hospitalstidende 1936 og Redaktør for Danmark af Acta rheuma-tologica 1937-39; Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin 1940-43; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Syg­domme 1945; Generalsekretær for Ligne Europenne contre le Rhumatisme 1946; Æresmedlem af Societatea Romana de Reumatologie 1947; Membre associé al Ligue Beige contre le Rhumatisme, Æresmedlem af American Rheumatism Association or af Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1948.

Adresse: Strandhøjsvej 2, Charlotten-lund.

JARNER Hakon Fabrikinspektør, FM. i Sølv; f. 26. Jan. 1882 i Bogense; Søn af Sagfører V Christensen (død 1911) og Hustru Christine f. Høeg (ded 1933).

Ingeniøruddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt 1901-06; Arkitektuddannelse hos Arkitekt Jensen Klint; Geolog i Danmarksekspeditionen til Grønlands Nordøstkyst 1906-08; Rejser 1909-14; an­sat ved Fabriktilsynet 1915; Fabrikin-spektør i Kbhvn. 1920.

Formand for 1937-Komitéen for hu­manitært Arbejde; Medlem af Repræ­sentantskabet for Statens Byggeforsk­ningsinstitut. |

__________________________646

JARNER   Knud   Overretssagfører;   f. 28.

Dec.1876 i Bogense; Søn af Sagfører V Christensen (død 1911) og Hustru Christine f. Høej; (død 19331; gift (7. Marts 1908) m. Karen J., f. 26. Jan. 1876 paa Frdbg., Datter af Geheime-konferensraad Goos (død 1917. se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Amalie f, Irminger (død 1904).

Student (Aarhus) 1894; cand. jur. 1900; Universitetets Guldmed. 1906; Overretssagfører i Kbhvn. 1906; Offent­lige Sager; Medhjælper ved Skifteret­ten i Kbhvn.; Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1920-45; Medlem af Trans-latøreksamenskommissionen 1920-44 og af Retsplejeudvalset 1920-46; Sekretær ved de militære Retspleje- og Straffe-lovskommissioner af 1918.

Adresse: Engbakkev. 17, Charlotten-lund.

JASTRUP Herluf Dommer; f. 15. Sept. 1889 i Hjadstrup; Søn af Førstelærer H N Hansen (død 1925) og Hustru Han­sine f. Hjeresen (død 1934); gift (29. April 1934) m. Esther J., f. 8. Sept. 1912 i Stenlille, Datter af Gaardejer Lars Peter Jensen (død 1932) og Hustru Jo­hanne f. Sørensen (død 1941).

Student (Odense Katedralskole) 1907; cand. jur. 1915; Sagførerfuldmægti).' 1915-19; Dommerfuldmægtig i Vejle 1919-20, i Kolding 1920-35 og i Sorø 1935-46; Dommer i Gørding-Malt Herreder Holsted fra 1946.

Adresse: Holsted.

JEPSEN   Asta Neergaard Rektor; f 21. Marts 1900 i Esbjerg; Datter :if Grosserer Niels Faarup (død 1919) og Hustru f. Sørensen; gift (11. Juli 1931 > m. Adjunkt, cand. mag. Jet Jefsen, f. 2. April 1905, Søn af Gaardejer Chr. Jefsen (død 1937) og Hustru Lovise f. Lausten.

Student (Esbjerg) 1918; ansat i Stats­banernes Hovedrevisorat 1919-21 og i Nordisk Ulykkesforsikringsselskab 1922-23; paabegyndte Studium 1924; Studie­ophold i Miinchen 1928- cand. mag. (Tysk og Fransk) 1929- Adjunkt ved St. Knuds Gymnasium, Odense s. A.; Rektor for Falkonergaardens Gymna­sium 1943.

Adresse: Nyelandsv. 109, Kbhvn. F.

JEGSTRUP Johannes Kommandørkap­tajn, R., HTS.p.p.; f. 4. Maj 1899 paa Kokkedal ved Rungsted; Søn af For­pagter Anders Jegstrup (død 1924) oe Hustru Martine f. Madsen (død 1940). gift (24. Jan. 1924) m. Ida J., f. 2. Okt. 1898 paa Edelslund ved Løgten. Datter af Proprietær K Bredholt (død 1940) og Hustru Laura f. Larsen.

Kadet 1916; Sekondløjtnant 1921-, Premierløjtnant 1922; Kaptajnløjtnant

647    ______________________

1931;  Orlogskaptajn   1938;   Kommandør­kaptajn 1946.

Udenl.   Ordener:   N.St.0.3'.;Po.P.R.5.

Adresse : Vagtelv. 5, Kbhvn. F.

JENSBYE Thøger Landsretssagfører; f. 24. Marts 3895 i Volstrup ved Sæby; Søn af Lærer Jens Jensbye (død 1929) og Hustru Scrina f. Grønbech (død 1948); gift (2. Juni 1921) m. Anna J„ f. 28. Febr. 1898, Datter af Direktør i Det danske Hedeselskab Jens Wester-gaard (dod 1932. se Kraks Blaa Boa 1931) ob Hustru Christine f. Rasmus­sen.

Student (Aalborg) 1912; cand. jur. 1919; Landsretssagfører 1923; i Viborg fra 1926; offentlige Sager fra 1932.

Formand for 8. Sagførerkreds 1932-36; Medlem af Sagførerraadet 1946; Medlem af Oprejsningsnævnet for Viborg Amts-raadskreds; Medlem af Bestyrelsen for Fiskeriselskabet for Viborg og Omegn fra 1932 (Formand 1935-45); Formand for Bestyrelsen for Akts. Jydsk Ham­merværk fra 1938, for Vestjydsk Ben­zin Akts. fra 1946 og for Akts. Viborg Motor Co. fra 1948; Formand for Vi­borg radikale Venstreforening fra 1948.

Adresse:   Viborg.

JENSEN  Aage Direktør, R.DM.. f. 19 Nov. 1886 i Kbhvn.; gift (27. Okt. 1916) m. Alfrida J. f. Mortensen, f. 20. Okt 1891.

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsik­ring 1901-17; adm. Direktør i Akts. Pensionsforsikringsanstalten fra 1917.

Næstformand for De forenede Kirke­skolers Minde 1927-31; Medlem af Be­styrelsen for Engageringskontoret for Handel os Industri 1932-38; Medstifter af og Formand for Interessekontor-Cen­tralen for Kbhvn.

Adresse: Strandboulevarden 3, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig : Bukkeballev. 46, Rung­sted Kyst.

JENSEN   Aage E Direktør, R.; f. 14. Aug. 1895 i Kbhvn.; Søn at Smed Ha­rald Jensen (død 1898) og Hustru Dag­mar f. Kønig (død 1946); gift m. Else Marie J., f. 27. Dec. 1900 i Kbhvn., Datter af Telefonmester Harald Jensen og Hustru Merry f. Jensen.

Uddannet ved Handelen i Kbhvn. 1909-13- Assistent og Korrespondent i Firma Brødr. Dahl 1913-18; free lan-cing 1918-21; Disponent i Akts. Køben­havns Kul og Koks Kompagni 1921-28; adm. Direktør i Akts. Handelskompag­niet, Kalundborg-Holbæk 1929, tillige Formand for Bestyrelsen 1943; Kommit­teret i Akts. Knabstrup Teglværk og Lervarefabrik 1933, Formand for Be­styrelse og Kontrolkomité 1941.

Medlem   af   Holbæk   Byraad   (Kons.

____________________Jens

Folkeparti) og forskellige Kommissioner 1933-37; Medlem af Bestyrelsen for Hol­bæk Amts Folkebogsamling ^1933, Kas­serer for samme 1934; Medstifter af og Sekretær for Holbæk Erhvervsraad 1932. Næstformand 1939; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen af Provins-Kulimpor­tører paa Sjælland, Lolland-Falster, Møen og Bornholm 1930; Medlem af Re-præsentan.tskabet for Danske Kulimpor­tørers Association 1942; Medlem af Be­styrelserne for Akts. Knabstrup Tegl­værk 1933, for Grænseforeningen for Holbæk og Omegn 1936 og for Dansk Reklameforening 1938, desuden Medlem af sammes Repræsentantskab 1942; Kas­serer i Turistforeningen for Hofbæk og Omegn 1938: Formand i Bestyrelserne tor Kunstforeningen for Holbæk og Omegn 1933, for Teglværkssammenslut-ningen af 1933 fra 1933-36, for Sammen­slutningen Merkanto 1933-35, for Akts. Kapcello, Kbhvn. 1934-46, for Akts. Ub­berup Teglværk pr. Kalundborg 1935-47, for Akts. Holbæk Amts Avis 1937 og for Holbæk Reklameforening 1938; Formand i Repræsentantskabet for den konservative Organisation for Holbæk Amts 1. Valgkreds 1937-44, Medlem af Bestyrelsen for konservativ Forening i Holbæk 1943-45; Næstformand i Besty­relsen for Dansk Pottemagermesterfor-ening af 1894, 1936-38, Formand for samme 1939; Medlem af Repræsentant­skabet for Dansk Arbejdsgiverforening, for Industrifagene 1939, for Dansk Sam­virke og for Det danske Selskab; Med­lem af Bestyrelsesraadet for Akts. Tegl­værkernes Centralkontor, Kbhvn. 1937, af Bestyrelsen for Sammenslutningen af Ar­bejdsgivere indenfor den keramiske In­dustri 1939 og af Bestyrelsen for Sel­skabet Det sociale Boligbyggeri, Holbæk

1942 og for Foreningen Nordens Hol­bæk Afd. 1944, Kasserer 1945; Medlem af Laudsraadet for Dansk Luftværns-forening 1943; Formand for Luft-værnsforeningen for Holbæk og Omegn

1943 og for Foreningen Den Perma­nente Udstilling for dansk Kunst-haandværk og Kunstindustri, Kbhvn. 1945; Medlem af Bestyrelsen for Lands­foreningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri 1946; Medlem af Det Fælles Udstillingsudvalg 1946; Formand i Bestyrelsen for Nordisk Moler Indu­stri Akts. og for Nord-Moler Akts. 1946; Næstformand i Bestyrelsen for Skandinavisk Moler Industri Akts. 1946; Formand i Bestyrelsen for Aarhus Brændsels Compagni, Akts. 1949; dansk-islandsk Delegeret i Nordisk Rotary Raad 1939 og sammes Sekretær 1939-45; Stifter af og Præsident for Holbæk Ro-fary Klub 1931-33; District Governor for

Jans___________________

Eotary International's 75. Distrikt, Dan­mark, 1948-49 samt Formand for det nordiske Rotary Samarbejdsudvalg 1949.

Har skrevet: Anmeldelser, Dagblads­ug Tidsskriftsartikler, særlig omhand­lende Provinsens Erhvervsliv.

Adresse: Mikkelsborg, Holbæk.

JENSEN Aage Hessellund Kontorchef, R.,M.T.Kha.p.p.; f. 22. April 1911; Søn af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Jens An­ton Jensen (død 1935) og Hustru Dagny f. Hessellund Pedersen (død 1936); gift (4. April 1936) m. Juliette Doris J., f. 10. Dec. 1913 i London. Datter af Re­visor Emil Matthiassen og Hustru Alice f. Pont (død 1917).

Student (Aarhus Katedralskole) 1929; cand. jur. 1936; fung. Sekretær i Fi­nansministeriet s. A., i Udenrigsmini­steriet 1937. Sekretær smstds 1938; Le-gationssekretær i Stockholm 1942-46; Ge­sandtskabets Kommitterede i Flygtnin­gekontoret i Stockholm 1943-45; Fuld­mægtig i Udenrigsministeriet 1946, fung. Kontorchef 1948, udnævnt 1949; tillige Universitetsmanuduktør i Ejendomsret 1940-42; midlertidig Lektor ved Kbhvns Universitet 1946-48.

Udenl. Ordener;  Le.S.5.; S.N.3.; Sv.r.K.l.

Adresse: Maglemosev. 81, Vedbæk.

JENSEN Aage J C Fiskeribiolog, Dr. ph.il.. f. 9. Febr. 1898 i Rønnebæk; Søn af Førstelærer L C Jensen (død 1925) <*» Hustru Dagmar f. Titiden (d«d 1930); gift (27. Nov. 1925) m. Ellen J., t. 13. Juni 1904 i Oppesundby, Datter af Sav­værksejer H M Petersen og Hustru Johanne f. Nielsen.

Student (Roskilde) 1916; cand. mag. 1924; Studierejse til Island 1921; Dr.phdl. 1933; Assistent ved Kommissionen for Danmarks Fiskeri- os Havundersøgelser 1919; Fiskeribiolog ved Kommissionens Fiskerilaboratorium 1924; dansk Eis­pert ved de internationale Havundersø­gelser 1931-52 og fra 1934.

Formand for Danske Kaninavleres Andels-Eksportforening 1945-47.

Har skrevet: Periodic Fluctuatione in the Size of Various Stocks of Fish and their Causes (Disputats, 1933); The In-fluence of the Currents in the Danish Waters on the Surface Temperature in Winter, and on the Winter Tempera­ture of the Air (1940). samt andre Af­handlinger om Fiskenes Biologi, Veks­linger i Fiskeriernes Udbytte og Hy­drografi; Medforfatter af Haandbog i ' Havbrug I, Havbrugets Økonomi (1930), II Havet, og Fiskerierne (1947); Artikler om Pisk og Fiskeri i Fag-tidsskrifter og Dagspresse.

Adresse:   Udstillingsbygningen,   Char-lottenlund Slot, Jægersborg  Allé, Char-lottenlund.

______________________648

JENSEN Ad. S Professor, Dr phil., K'. DM.p.p.; f. 23. Maj 1866 i Slangerup; Søn at' Sadelmagermester I M Jensen (død 1883) og Hustru Andrea f. Schwartz (død 1905); gift 1. Gang (1889) m. Marie J., f. 1861 i Rendsborg. død 1924, Datter af Krigsraad, Løjtnant Theodor Bloch (død 1892) og Hustru Wilhelmine f. Tamm (død 1904); gift 2. Gang (1925) m. Johanne J., f. 6. Nov. 1886 paa Frdbg., Datter af Handelsgartner Hector Høyer (død 1933) og Hustru Dora f. Hansen (død 1927).

Student (Frederiksborg) 1884; cand. mag. 1892; i nogle Aar Lærer ved kblivnske Skoler, Kursus og Femmers Kvindeseminarium; Manuduktør i Zoo-logi til lægevidenskabelig Forberedelses­eksamen 1892-1905. Assistent ved Uni­versitetets zoologiske Museums 1. Afd. 1892, ved 2. Afd. 1896; Bestyrer for 2. Afd. 1915; Bestyrer for 1. Afd. og For­mand for Museumsraadet 1918; under­vist i Zoologi ved Kbhvns Universitet fra 1892, Professor 1917-36; deltog i den norske Havundersøgelsesdamper Michael Sars's Atlanterhavstogt 1902; foretog i 1906 en kvartærgeologisk Undersøgelse i Grønland; ledede Statens Fiskeriundersø­gelser ved Grønland 1908 os 1909; derefter Konsulent i Fiskerisager for Grønlands Styrelse; Leder af HavundersøgelseBski-bet „Dana "b Fiskeriundersøgelser ved Grønland Sommeren 1925; Lærer i Zoo­logi ved Statens Lærerhøjskole 1916-36; Censor ved Eksamen for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen 1917-26; Dr. phil. h. c. ved Lunds Universitet 1918. Æresmedlem af Hift tslenska Naturu-frædisfjelag 1925; Medlem af Det kgl. fysiografiske Selskab i Lund 1927; Med­lem af Videnskabernes Selskab 1929; Medlem af Kungl. Vetenskapg Societe-ten i Upsala 1938; Forfatter af en Ræk­ke videnskabelige Afhandlinger, væ­sentlig af systematisk, faunistisk og biologisk Indhold (over Pattedyr, Fugle, Krybdyr, Fisk, Bløddyr, Krebsdyr, In­sekter og Mider) samt praktisk-viden-skabelige Skrifter om Grønlandsfiske-riet- The North-European and Green­land Lycodinæ (1904); Mindeskriftet Naturforskeren Otto Fabricius (1923); Grønlands Fauna (1928); Concerning a change of climate in the arctic and subarctic regions (1939); Contributions to the Ichthyofauna of Greenland (1942

-48).

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Na­turhistorisk Forening og Redaktør af de af denne udgivne Videnskabelige Med­delelser og af Danmarks Fauna 1913

-34, Formand 1917-34, Æresmedlem 1935; Medlem af Bestyrelsen for Det Grøn­landske Selskab ug Redaktør af dettes

649______________________

Aarsskrifl og Skrifter 1910-21, Æres­medlem 1944; Medlem »af Naturfred-ningsraadet 1917-29; Medlem af Besty­relsen for Zoologisk Have fra 1922; Medlem af Kommissionen for viden­skabelige Undersøgelser i Grønland fra 1925.

Ddenl.  Orden :  N.St.O.31.

Adresse: Juliane MariesV.22,Kbhvn.Ø.

JENSEN A Egeberg Rektor, R.; f. 31. Juli 1889 paa Toftegaard ved Vejle; Søn af Gaardejer J P Jensen (død 1937) og Hustru Marie Kirstine f. Sø­rensen (død 1941).

Student (Vejle) 1907; cand. mag. (Hi­storie, Engelsk og Dansk) 1914; Ad­junkt ved Sorø Akademi 1915: Lektor ved Tønder Statsskole 1920: Rektor for Haderslev Katedralskole 1937, for Søn­derborg Statsskole 1941.

Adresse: Sønderborg.

JENSEN A F Landsretssagfører. R.DM.; f. 12. April 1881 paa Taasinge; Søn af Førstelærer J P Jensen (død 1917) og Hustru Sophie Frederikke f. Frederik­sen (død 1917); gift m. Anna Marie J., f. 21. Marts 1878 paa Kysinggaard, død 1944, Datter af Forpagter H Søn-nichsen Tikiøb (død 1884) og Hustru Clara f. Smidstrup (død 1928).

Exam. jur. 1905; Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1906; Bestalling 1909; Sagfører i Odder 1911, i Aarhus 1916; Landsrets­sagfører 1933.

Medlem af Sagførerraadet 1919-41, dets Næstformand 1933-41; Medlem af Rets­plejeudvalget fra 1936 og af Aarhus Skolekommission 1923-29; Suppleant i de nordiske Jnristmøders danske Bestyiel-sesafdeling fra 1937. Medlem af Besty­relsen fra 1948; Revisor i Jydsk Hypo-thekforening fra 1941; Medlem af Be­styrelsen for Aarhus Sagførerforening fra 1942.

Adresse: P P Orums G. 40, Aarhus.

JENSEN Aksel Gaardejer, Creditkasse-direktør, R.p.p.; f. 25. Marts 1883 i Tømmerup; Søn af Gaardejer, Folke­tingsmand Jens 01. Nielsen (død 1913) og Hustru f. Jørgensdatter (død 1915); gift (22. Juli 1908) m. Agjies J., f. 28. Dec. 18S4 i Ubberup, Datter af Gaard­ejer Peder Jørgensen (død 1915) og Hustru Sofie f. Jørgensen (død 1929).

Paa Høj- og Landbrugsskole; overtog Fødegaarden 1908; landbrugskyndig Di­rektør i Creditkassen for Landejen­domme i Østifterne 1929. Formand for Direktionen fra 1932; Folketingsmand (Venstre) for Sorø Amtskreds 1920-29; Medlem af Folketingets Finansudvalg 1927-29.

Repræsentant for Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1912-29; Formand for Kallundborg Omegns og

_____________ Jens

Løve Herreds Landboforening 1917-2o og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1947; Medlem af Be­styrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1919, Formand fra 194«; Medlem af Landbrugsraadet fra 1948 og af dettes Præsidium fra 1949; Medlem af Akkordretten fra 1948; Vurderingsformand i Kalundborg Skyld­kreds 1913-22; Formand for Kalundborg­kredsens Venstreforening 1912-20 og for De samv. Venstreforeninger paa Sjæl­land og Bornholm 1918-29; Formand for Nordvestsjællands Højspændingselektri-citetsværk 1921-39: Formand for Tømrne-rup Friskole 1911-28; Næstformand for Kreditforeningernes staaende Fællesud­valg.

Udenl. Orden :  S.V.3'.

Adresse:  Tømmerup pr. Kalundborg.

JENSEN   Alfred fh.  Trafikminister;  f. 7.  Juli 1903 i Aarhus; Søn af Arbejds­mand og Vejmand Jens Jørgen Jensen og Hustru Maren f. Sørensen.

Murerarbejdsmand; har indtaget for­skellige Tillidshverv indenfor sin Fag-organisation; Medlem af Folketinget (Danmarks kommunistiske Parti) fra 1936; Medlem af Frihedsraadet og sene­re af Frihedsbevægelsens Samraad til dettes Opløsning 1946; 3. Viceformand i Folketinget 1946, 4. Viceformand 1947; Trafikminister i det andet Ministerium Buhl i 1945- Medlem af Finansudval­get 1945-46.

Adresse: Tordenskjoldsg. 57. Aarhus og Rigsdagen, Kbhvn. K.

JENSEN Andreas Arkitekt; f. 13. Juni 1878 i Aarhus; Søn af Murermester H P Jensen (død 1903) og Hustru f. Ras­mussen (død 1905); gift (8. Maj 1914) m. Margrethe J., f. 23. April 1875 i Svendborg, død 1947, Datter af Profes­sor, Overlæge Herluf Mølmark (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hu­stru Ida f. Dohlmann (død 1909).

Murersvend 1897; Afgangsbevis fra Aarhus tekn. Skole 1900 og fra Kunst­akademiet 1909; Studierejser til Tysk land, Bøhmen. Italien, Østrig og Sve­rige; selvstændig Virksomhed i Svend­borg fra 1913.

Har bygget: I Svendborg bl. a.: Of­fentlige Slagtehus, Andelsboligforeriin-gens Huse ved Grev Schacke Vej, Land­bosparekassen (s. m. Fritz Jørgensen), Mariesøstrene? Syge- og Operationsaf-deling, Fjerkræslagteriet, RidehusH, Kapellet paa Svendborg nye Kirkegaard, Urnegaarden, Udvidelse af Julemærke­hjemmet, Borgerforeningen (s. m. Fritz Jørgensen), Svendborg By- og Amts-bibliotek, Forsamlingsbygningen, Tele­foncentralen (s. m. A JSriksen, Odense), forskellige Bygninger ved Sygehuset, Frue Præstegaard og Wessels Trappe;

Jens_____________________

endvidere flere private Bygninger samt en De! offentlige Bygninger i Range, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing og Faaborg.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Bestyrelse 1923-48 og 1934-48 til­lige 'Formand for dennes Afdeling for Østifterne; Medlem af Kunstnersamfun­dets Arkitektsektion 1922, af det sær­lige Kirkesyn og af Tilsynsraadet for Østifternes Hypotekforening; Akade­misk Arkitektforenings Æresmedalie 1948.

Adresse: Willemoesv. 8, Svendborg.

JENSEN Anton Skoledirektør; f. 2. Febr. 1865 i Vinding Skov; Søn af Træskomager, senere Landpostbud Pe­ter Jensen (død 1937) og Hustru Sidsel Mama f. Jensen (død 1891); gift (24. Maj 1910) m,. Jensine Christine J., f. 17. Dec. 1881 i Vinding, Datter af Gaardejer Søren Ohr. Rasmussen (død 1920) og Hustru Johanne Maria f. Madsen (død 1903).

Lærereks. (Gjedved) 1907; Lærer i Tømmerby, Them Sogn 1309-22; Lærer ved Silkeborg Borgerskole 1922; Over­iserer ved samme og Skoleinspektør ved det samlede Skolevæsen 1934; Direktør for Silkeborg (kommunale Skolevæsen 1947.

Medlem af Tihem Sogneraad og Me-nighedsraad 1916-22; Værgeraadsformand i Silkeborg 1924-35; Formand for social­demokratisk Kredsorgandsatdon i Silke-borgkredsen 1924-39; Medlem af Silke­borg Byraad 1928-34; Repræsentant for Dansk Værne- og Tilsynsselskab i Sil­keborg Retskreds fra 1934; Formand for Tdlsyneraadeit for Statsungdoms-hjemmet Bøgildgaard fra 1936.

Har -skrevet Artikler om aktuelle Em­ner i Børnesagene Tidende, i Socialt Tidsskrift, i Folkeskolen og i Dags­pressen; desuden en Del folkloristiske Skildringer fra Himmelbjergegnen.

Adresse: Aahavev. 4, Silkeborg.

JENSEN Axel P Maler, R.; f. 28. Sept. 1885 i K.jertemihde; Søn af Lærer Erik Jensen og Hustru Inger Marie f. Ol­sen; gift (29. Okt. 1915) m. Anne Ca­thrine J., f. 11. Okt. paa Vestrupgraard. Datter af Proprietær Niels Rendbeck (død 1893) og Hustru Anne Dorthea f. Nørgaard (død 1948).

Gennemgaaet Teknisk Skole i Aal­borg; Elev af Zahrtmann og Johan Roh-de; Studieophold i Frankrig og Italien.

Medlem af De 13s Udstilling 1909-11 og af Grønningen fra 1916; Deltager i Udstillinger i Sverrig, Norge, Tyskland og Holland; Eckersbergmedaljen 1926; Det Anckerske Legat 1938; Thorvald-senmedaljen 1946.

Malerier : Heste under Lien og Uvejr

______________________650

over Klitten (Statens Museum for Kunst); Garinerhave i Helsingør oe Bølgende Kornmarker under Lien (Aarhus Museum); I Udkanten al en KMtpIantage og Landskab, store Vildmose (Gøteborg Museum); Strand­fogdens Have (1931, National Gal­leriet i Oslo); Forblæste Graner : Klitterne (1931, National Galleriet i Stockholm); Landskab fra Vendsyssel, Sommerdag (1932) og Vejen ved Ve-strupgaard (1932, Malmø Museum) -, Klitlandskab fra Blokhus og et Por­træt, Thomas Olesen Løkken (Randers Museum); har i Løbet af 1931-32 udført Udsmykningen af Indleveringshallen i Centralposthuset i Aarhus med dekora­tive Vægmalerier; 2 Landskaber (Hjerp-sted Kirke og Udsigt fra Trøjborg, Sønderjyllands Gave til Kronprinspar­ret, 1935); Portræt af afdøde Finans­minister Vilhelm Lassen (Rigsdagen. 1938). Adresse: Virnmstr. 12, Lyngby.

Sommerbolig : Blokhus.

JENSEN Axel V Direktør. Civilingeniør, R,; f. 16. Maj 1889 i Borup; Søn af Førstelærer A Jensen og Hustru Marie f. Martini; gift (28. Sept. 1923) m. In­ger J., f. 16. Okt. 1900 i Borup, Datter af Købmand J F Jørgensen (død 1923) og Hustru Anna f. Suenson.

Student (Roskilde) 1907; cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1913; ansat ved Stats-prøveanstalten og i Firmaet F L Smidt!) & Co. i 1913; Driftsingeniør ved Jerin-sky Portland Cement Fabrik, Rusland 191445; Drifteleder af Første Vestsibi­riske Kalk- og Cement Selskabs Fabri­ker 191647; ansat i Firmaet F L Smidth & Co. (med Ophold i Sverige og Fin-laind 1918-19, i Hollandsk Indien 1919-20 og i Sydafrika 1920-22, senere Rej­ser i Østasien, Amerika og Europa) 1917-30; adm. Direktør for Akt«. Port­land Cementfabrikken Norden, Aalborg fra 1930, for Akts. Aalborg Portland Cementfabrik, Aalborg fra 1934 og for Akts. Portland Cement Fabrikken Cim-bria, Mariager fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Cement Central, Kbhvn., fur Dansk Eternit Fabrik, Aalborg fra 1930, for De forenede nordjydske Tegl­værker fra 1942 og for I/S Aalborg Teglværkers Kontor fra 1942; Næstfor­mand for Konservativ Vælgerforening for Aalborg og Omegn fra 1932; en kort Tid Medlem af Hasseris Sogne­raad i 1933; Medlem at' Repræsentant­skabet for Aalborg Diskoutobank 1943

Har udtaget Patent paa enkelte Op­findelser.

Adresse: C Rafns Allé 7, Hasseris, Aalborg.

651

Jans

JENSEN Bernhard Redaktør; f. 9. Juni

1892 i Brønderslev; Søn af Lærer Erik Jensen (død 1932) og Hustru Inger Marie f. Olsen (død 1929); gift (27. Marts 1920) m. Margrethe J., f. 17. Jan.

1893 i Løgstør, Datter af Murermester Niels Kristensen (død 1929) og Hustru Ane Marie f. Larsen (død 1937).

Paa Folkehøjskole 1909-10: Skoleop­hold i England 1913; flere Studierejser i Udlandet: Journalist i Provinsen 1911-12 og 1914-18: ved Dagblad for Industri og Haandværk, nu Danmarks Haand-værk fru 1918. ansvarshavende RedaKtør fra 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund fra 1938; Med­lem af Undervisningsministeriets raad-givende Udvalg vedr. Uddeling af Sta­tens Forfatterstipendier fra 1943.

Litterære Arbejder: Post mortern (Det kgl. Teater, 1932); Ham, I søger (Det kgl. Teater, 1934); Omkring Hol­berg (Essays, 1934); Mahatma (1937); Forspil til Festopførelsen af Jeppe paa Bjerget (Aarhus Teater, 1941); At leve og rejse (1943): En haardkogt Tid, kulturkritiske Betragtninger (1944); Hørespil; Essays; Kronikker m. m.

Auresse: Krogv. 30, Holte.

JENSEN Bertel Gaardejer, Kreditfor-eningsdirektør, B.DM.; f. 19. Marts 1878; Søn af Gaardejer Morten Jensen (død 1910) og Hustru Kirsten f. Niel­sen : gift (18. Okt. 1907) m. Kamilla J., f. 5. Jan. 1884 paa Brændgaard, Lindeballe, Datter af Gaardejer N P Gydesen (død 1907) og Hustru Maren f. Nielsen (død 1922).

Uddannet paa Høj- og Landbrugs­skoler; Medlem af Riinggive Sogneraad 1913-25, Formand 1917-24; Medlem at Vejle Amtsraad fra 1922; Formand for Vejle Vesteregns Landboforening 1915-30; Medlem al Bestyrelsen for For­eningen af jydske Landboforeninger og for De samvirkende dansk« Landbofor­eninger 1920-32; Medlem af Skyldraa-det for Vejle Amt 1923-35; Repræsen­tant for Jydske Landejendomsbesidde-rea Kreditforening 1923, Formand for Repræsentantskabet 1926, Medlem af Direktionen 1931.

Adresse: Store Karlsfcor pr. Filskov.

JENSEN Cai Fængselsinspektør, E.DM. P.p.; f. 4. Maj 1886 i Kbhvn.; Søn af Stabssergent J P Jensen (død 1914) og Hustru f. Tollesen (død 1917); gift 1. Gang (1919) m. Antonie J., f. 4. Dec. 1890 i Horsens, død 1936; 2. Gang (1944) m. Antoinette Marie J., f. 9. Aug. 1883, død 1946, Datter af afdøde Ivrig'sraad C II F Wenk og afdøde IIu-strn Marie f. Bardram. Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.)

1903; cand. jur. 1909; Løjtnant i Liv­garden 1911, Kaptajn af Reserven 1932; Betjent i Kbhvns Politi 1910; Vice-fængselsinspektør 1914; f g. Fængsels­inspektør (Christianshavn) 1918; Fæng­selsinspektør for Statsfængslet i Ny­borg 1919; tillige Inspektør for Ung­domsfængslet paa Søbysøgaard 1933-43 og Forstander for Fængselsvæsenets Betjentskole 1942-47; Inspektør fol Kbhvna Fængsler 194S.

Sekretær for Fæugselsselskabernes og Fængselshjælpens Samvirke; Medlem af Bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab og for Kbhvns Fæng-selsselskab samt af Fængselsselskaber-nes Fællesbestyrelse; Medlem af Besty­relsen for Foreningen til Støtte for Frelsens Hærs Fængselsarbejde og for Familien Mendes Legat; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kriminalistfor­ening og af det af Justitsministeriet nedsatte Udvalg angaaende Foranstalt­ninger til Sikring mod Forbryderes Til­bagefald, af Udvalget angaaende Ung­domsfængsel og af Udvalget af 194C vedr. Fuldbyrdelse af Fængselsstraf m. v.; Formand for Foreningen af Fæng­selsinspektører i Danmark; Formand for Garderforeningen for Nyborg 1921-43.

Udenl.   Orden :  S.N.3.

Adresse:   Vestre  Fængsel,  Kbhvn.SV.

JENSEN   Carl fh. Direktør, R.; f. 23. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Kontorbud N P Jensen (død 1913) og Hustru Ane Marie f. Pedersen (død 1899); gift 1. Gang (29. Dec. 1896) m. Ingeborg J., f. 3. Aug. 1875 i Viborg, død 1932, Dat­ter af Herredsfuldmægtig K Nyeland (død 1877) og Hustru Beate f. Holm (død 1913); 2. Gang (22. Juni 1933) ni. Else J., f. 11. Jan. 1898, Datter af Kon­torchef H P Biering-Petersen (død 1940) og Hustru Camilla f. Madsen (død 1937).

JPræliminæreks. (Haderslev Læreres Skole) 1883: Volontær i Landbygninger­nes almindelige Brandforsikring 1884; Assistent 1889, Fuldmægtig 1900, Kon­torchef 1909, Direktør 1928-39.

Sekretær i Det sjællandske Fængsels-selskab 1889-93; Revisor i Dansk Spare­mærke Kasse 1896-1900; derefter dennes Direktør til 1924; Revisor i Frdbg. Spa­rekasse 1906-32; Sekretær i Forældre­foreningen 1908-19 og i Foreningen af gensidige danske Brandforsikringssel-skaber 1911-28; Kasserer i Frdbg. Me-nighedssygepleje 1921-28; Medlem a* Elektricitetsudvalget 1928-38; Revisor i Foreningen af gensidige danske Brand-forsikringsselskaber 1930-38; Medlem al TiJuynsraadet for Frdbg. Spare-

Jens ___________

kasse fra 1934; Medlem  af Menigheds-raadet for  Frdbg. Slotskirke 1934-44.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 15, Kbhvn. F.

JENSEN Carl Tegner, Maler; f. 24. ' Juni 1887 i Kbhvn.; Søn a£ Skomager­mester C S Jensen (død 1923) og Hustru Margrethe f. Christensen (død 1930); gift (12 Aug. 1930) m. Merete J., f. 1. Marts 1901 i Kbhvn.. Datter af Figur-maler, Professor Julius Paulsen (død 1940, se Kraka Blaa Bog 1939) og Hu­stru Esther f. Lange (død 1923).

Tegner ved forskellige Dag- og Dge-blade, ved Ekstrabladet 1905, ved Riget 1910-12 og ved Politdken fra 1921; Med­arbejder ved Klods-Hans fra 1904, ved Gnisten 1907-08 og ved Blæksprutten fra 1938; udstillet paa De 13's Udstilling fra 1909, Kunstnernes Efteraarsudsti1-ling fra 1915 og Grønningen fra 1922; Medlem af sidstnævnte fra 1926.

Tildelt Eckersberg Medaljen 1944.

Formand for Sammenslutningen Dan­ske Bladtegnere 1933-36, Næstformand 1936-49.

Adresse: Fredh. Kan. 2. Kbhvn. K.

JENSEN Carl Vicedirektør, cand. polit.; f. 13. Okt. 1897 i Øster Vraa; gift (3. Juli 1925) m. Thyra Andrea J., I. Jen­sen, f. 15. Juni 1897 i Hvorup.

Student (Hjørring) 1916; cand. polit. 1922; Sekretær ved Boligkommissionen 1919-21; ansat i Nordisk Livsforsikrings Akts. af 1897 og Nordisk Ulykkesforsik­rings Akts. af 1898 fra 1922, Fuldmæg­tig 1924, Kontorchef 1931, Prokurist 1935, Underdirektør 1939, Vicedirektør 1949; La:rer ved Købmandsskolen 1929-39; Lektor i Forsikring ved Handelshøj­skolen 1930-39; Lærer ved Købmands-skoleiis Kursus for Akkvisitører fra ,1935.

Formand for Hjørringgenser-Sam-fundet 1919-21, 1923-27 og 1933-37, tor Hjemstavnsforeningen for Hjørring og Omegn 1944-46, for Smidstrup Strand Grundejerlav 1948 og for Gentofte Bad­minton Klub 1949; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Forsikringsforeningen 1938-42, af Bestyrelserne for Assurandørernes Gaard 1938, Kristeligt Dagblad 1947 og Gentofte Sogns Grundejerforening 1946.

Har udgivet 4. Udgave af Chr. Thor-sen: Forsikringslæren i Hovedtræk (1946); Medarbejder ved Haandbog i Forsikring, ved Dansk Husmoder-Lek­sikon m. v.

Adresse : Tjørnekrpgen 4, Gentofte.

Sommerbolig: Smidstrup Strand, Gil­leleje.

JENSEN  Carl L E Overingeniør, cand. polyt.; f. 18. Dec. 1886 i Kbhvn.; Søn af Teaterdirektør, Forfatter C E Jen­sen (ded 1927, se Kraks Blaa Bog 1927); gift 1. Gang (6. April 1912) m. Karen

________________________652

Oamst J., f. 26. Nov. 1886 i Kbhvn. (Ægteskabet opløst); 2. Gang (12. Dec. 1936) m. Else J., f. 16. Aug. 1903 i Kbhvn., Datter af Fabrikant A Høj­ring og Hustru Maria f. Meilgaard.

Exam. polyt. 1904; cand. polyt. 1910; Ingeniør ved Akts. Dansk Svovlsyre-pg Superphosphat Fabrik fra 1910; Over­ingeniør fra 1941; ledende Bygningsin­geniør ved Anlægget af Aktieselska­bets Fabrikker i Kastrup, Aalborg, Nør­resundby, Fredericia og Kalundborg m.m.

Formand for Ingeniørforbundet af 5. Marts 1925-31; Formand for Alminde­ligt Dansk Ingeniørforbund 1988-31; Medlem af Repræsentantskabet fol Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1929 og for Dansk Ingeniørforening 1924-31 og fra 1934; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Forbundsraad fra dets Oprettelse; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens Industri­gruppe, af Hovedbestyrelsen for Indu­strifagene fra 1941 og af Hovedbesty­relsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1948.

Forelæsninger ved Danmarks tekni­ske Højskole om Projektering og Byg­ning af Fabrikker 1934, udgivet Haand-bøger om samme Emne 1935 og 1948.

Adresse: Nordkrog 16, Hellerup.

JENSEN Carl P Sekretær; f. 3. Jan. 1906 i Kbhvn.: Søn af Murer S Jensen og Hustru Valborg f.Øberg; gift (Dec. 1929) m. Ellen J., f. 19. Nov. 1907 i Stubbekøbing, Datter af Chr. Hansen (død 1941) og Hustru Emma f. Nielsen (død 1921).

Blikkenslager; Sekretær i Blikken­slagerforbundet i Danmark 1936-43, i De samvirkende Fagforbund fra 194J.

Formand for Blikkenslagernes Fag­forening i Stubbekøbing 1925-31, for D. s. U. i Stubbekøbing 1925-29; Medlem af Hovedbestyrelsen for Blikkenslager­forbundet 1930-43 og af Forretningsud­valget for De samvirkende Fagforbund fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Ar­bejdernes Oplysningsforbund, for Ar-bejderbo og for D. s. U.'s Landsfor­bund; Medlem af Forretningsudvalget for Krogerup Højskole, af Byggenæv-net, af Boligministeriets Udvalg vedr. Arbejdskraft til Byggeriet og af Re­præsentantskabet for Statens Bygge­forskningsinstitut m. v.

Adresse : Tomsgaardsv.50, Kbhvn.NV.

JENSEN Carl Th. Redaktør, R.DM.p.p. i f. 14. Juli 1891 i Kbhvn.; Søn af Pro­kurist Th. A L Jensen (død 1924) og Hustru Christine f. Carlé (ded 1942); gift m. Camilla J., f. 6. Juli, Datter ar Rodemester A F E Bondesen (død 1935) og Hustru Maria f. Hammer (død 1938).

Student 1913; ansat i Livsforsikrings Akts. Hafnia's statistiske Afdeling

653_______________________

1908; Medarbejder ved Vort Land 1913; Redaktionssekretær ved Berlingske Ti­dende 1917-26; Bedaktør af Dansk Læ­der- og Skotøjstidende 1921; ansvarlig Redaktør af B. T. 1926-37; Redaktør ved Berlingske Aftenavis 1937; Redak­tionschef smstds 1946.

Medlem af Journalistforeningens Be­styrelse 1919, Næstformand 1924 og 1928-30, Formand 1925-26 og fra 1930; Med­lem af Den danske Presses Fællesraad 1919-26 (Sekretær) og fra 1930 til Raa-dets Ophævelse 1937; i Forretningsud­valget for det nordiske Pressemøde i Kbhvn. 1935: Formand for den danske Pressedelegation i Island 1939; Med­lem af Kongreskomiteen for The Inter­national Federation of Journalists of Allied or Free Countries 1946.

Udenl. Orden:   I.F.2.

Adresse:   Mynstersv.  11,  Kbhvn. V.

JENSEN   Chr.   Axel   Museumsinspektør,

mag. art., R.DM.; f. 1. Aug. 1878 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Chr. A Jen­sen; gift (8. Okt. 1912) m. Karen J., f. 10. Marts 1889 i Kbhvn., Daiter af Brandchef Emil Liisberg (se Kraks Blaa Bog 1916).

Student (Metropolitanskolen) 1896; mag. art. 1903; Volontør ved National­museets 2. Afd. 1896, Assistent 1903; In­spektor 1918-48; Tilsynshavende ved Dansk Folkemuseum 1910-20. ved Pro-vinsmuseerne 1921-49; Inspektør for Kbhvns Bymuseum fra 1915.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hi­storisk Fællesforening fra 1920, Selska­bet til Udg. af danske Mindesmærker Ira 1921, Handels- og Søfartsmuseet fra 1928, Dansk kulturhistorisk Muse­umsforening fra 1929, Selskab for Sta­den Københavns Historie og Topografi fra 1936, Liselund-Museet fra 1938 og Stiftelsen Bakkehuset fra 1939; For­mand for Skandinavisk Museumsfor-bunds danske Afd. fra 1945; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædre­landets Historie fra 1937 og af Selska­bet for dansk Kulturhistorie fra 1937; Æresmedlem af Foreningen til norske Fortidsminders Bevaring 1945, Skandi­navisk Museumsforbund og Køge Mu­seum 1948; Medredaktør af Fortid og Nutid.

Arbejder: Afhandlinger om dansk Arkitektur og Kunsthaandværk i Tids­skrifter samt i Traps Danmark, Dandel Bruuns Danmark, uanske lierregaarde, Salmonsens Leksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon; Danmarks Snedkere og Billedsnidere (1911); Stilarternes Hi­storie (1912); Liselund (1918); Gjorslev (1924); Dansk Bindingsværk (1933);

___________________Jens

Danmarks   Kirker     Præstø   og  Thi^ied Amter   (1933-42).

Adresse:   Søndermarksv. 14, Kbhvn. Valby.

JENSEN   Christian O ver told inspektør, R.DM.p.p.; f. 26. Dec. 1879 i Helsinge; Søn af Bagermester H J L Jensen (død 1911) og Hustru Marie Christine f. Kjeldsen (død 1921); ugift.

Præliminæreks. (Roskilde); indtraadt i Toldetaten 1896; Assistent i Svend­borg 1909; Fuldmægtig i Overtoldin-spektoratet for Østifterne 1919-, vice-toldinspektør smstds. 1921, Toldinspek­tør smstds. 1931; Toldkasserer i Odense 1933; Toldinspektør i Odense 1935; Over-toldinspektør for Østifterne s. A., for Kbhvn. 1941.

Lærer ved Toldelevkursus 1920-32, ved Toldbetjentkursus 1927-32; Censor ved Grænsegendarmeksamen fra 1930 og ved Toldvæsenets Faeeksaminer : Medarbej­der ved Udarbejdelsen af Toldbehand-lingsreglementet og Toldforvaltnings-reglementet; Formand for det af Told­departementet nedsatte Toldbodudvalg og Medlem af det af Tolddepartemen­tet nedsatte Byggeudvalg vedr. Kbhvns Toldbods Udvidelse.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Toldetatsforening 1925-35 og af Bestyrelsen for Foreningen af Told­embedsmænd 1921-36; Formand for Ka­rantænekommissionen i Kbhvn. 1941 og for Bestyrelsen for Toldbodarbejdernes Pensionskasse; Medlem af Toldvæsenets Eksamenskommission 1941. Udenl. Orden: S.N.3. Adresse: Havneg. 51, Kbhvn. K.

JENSEN Christian Emil Overlæge, R. DM.; f. 7. Dec. 1872 i Lille Egebjærg; Søn af Dyrlæge, Branddirektør Richard Jensen (død 1910) og Hustru f. Olsen (død 1899); gift (7. Okt. 1911) m. Jo­hanne J., f. 7. Jan. 1878 paa Frederiks­berg, Datter af Konsul C R E Nielsen (død 1931) og Hustru Emilie f. Fryden­lund (død 1932).

Student (Schneekloths Skole) 1890; med. Eks. 1897; kst. Fysikus paa Fær­øerne 1899-1900; Reservelæge ved Fre­deriksberg Hospital 1908-11 og ved Kom­munehospitalets 4. Afd. 1911-16; Chef for RadiuminstJitutet 1913-20; visiteren­de Læge ved Kjøbenhavns Politii 1920; Overlæge under Politi og Fængselevæ­senet 1921-41.

Formand for Dansk Dermatologisk Selskab 1927-29.

Adresse : Nørreg. 20, Kbhvn. K.

JENSEN demen fh. Haveinspektør, R ; f. 31. Dec. 1876 i Temmerup ved Kalund­borg; Søn af fh. Folketingsmand J Cl. Nielsen (død 1913) og Hustru Kirstine f. Jwgensen (d»d 1915); ugift.

Jens___________________

Havebrugskandidat 1899; Lærer ved Rødkilde Havebrugsskole 1899-1901; Studierejse i Tyskland, Holland og Bel­gien 1901-02; Medhjælper ved Botanisk Have 1902-04; Gartner paa Adelalde i Drdrup 1904-12; Inspektør for de offent­lige Lysthaver 1912, kgl. Udnævnelse som Haveinspektør 1919, Afsked 1933.

Leder af Tegneundervisningen for unge Gartnere paa Rosenborg 1903-04, Charlottenlund 1904-11.

Medlem af Forretningsudvalget for Frdbg. Julebespisning 1915-52 og af Be­styrelsen for Arbejderforeningen af 1860 1916-34; Kredsformand i Almindelig dansk Gartnerforeniner 1917-20: For­mand for Sønderjysk Forening for Ka­lundborg og Omegn 1937-46; Medlem af Bestyrelsen for Kalundborg Museum.

Har skrevet: De kongelige Haver (Danmarks Havebrug og Gartneri).

Adresse: Tømmerup pr. Kalundborg.

JENSEN E Borup Lektor; f. 13. Juni 1901 i Silkeborg. Søn af Skotøjshandler M Borup Jensen (død 1927) og Hustru Johanne f. Sørensen; gift (11. April 1936) m. Lærerinde Grete J., Datter af Grosserer Henrik Clausen og Hustru Dagmar f. Nielsen (dfld 1947).

Student (Th. Langs Skole, Silkeborg) 1921; Mag. art. (Nordisk Filologi) 1927; Lærer ved Si. Jørgens Gymnasium og ved Kursus til Studentereksamen 1928-31, ved Blaagaard Seminarium 1928-32, ved N Zahles Faglærerindekursus 1929-31, ved N Zahles Seminarium 1932-35 og ved Statens Lærerhøjskole 1931-43; Ad­junkt ved Vestre Borgerdydskole 1931, Lektor smstds. 1935.

Censor l Dansk ved Skoleembedseks.; faglig Medhjælper i Dansk hos Under­visningsinspektøren for Gymnasieskoler­ne fra 1935; Medlem af Kommissionen til Afholdelse af Studentereksamen for Privatister og af Opgavekommissionen for Studentereks.

Har udgivet (s. m. V Falkenstjerne) : Haandbog i dansk Litteratur; skrevet Artikler i faglige Tidsskrifter.

Adresse: Buddingev. 17 B, Lyngby.

JENSEN Eiler Formand i De samvir­kende fagforbund; f. 14. April 1894 i Kbhvn.; Søn af Kusk Niels Jensen (død 1904) og Hustru Kristine f. Han­sen (død 1934); gift (31. Okt. 1919) m. Elna J., f. 28. Dec. 1898 i Skælskør, Datter af Arbejdsmand Hans Petersen og Hustru Edel f. Jeppesen.

Oprindelig til Søs; senere Bud, Tje­ner og Lagerarbejder; Formand for La­ger- og Pakhusarbejdernes Forbund 1925-36; Medlem af Bestyrelsen for Arbejds­mændenes Fællesledelse 1928-36 og af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejds­mands Forbund 1935-36; Sekretær l De

________________________654

samvirkende Fagforbund 1936, Næstfor­mand 1939, kst. Formand 1942, For­mand 1943.

.Medlem af (Folketinget (Socialdemo­kratiet) 1945-47 og af Landstinget fra 1948 Medlem af Toldraadet, af Besty­relsen for Mælkeriet Enigheden og for Bryggeriet Stjernen samt af Arbejder­nes Oplysnings-Forbund; Raadgiver ved den danske Delegation til De Forenede Nationer m.m.

Adresse.:   Maglegaards  Allé  135, Søborg.

JENSEN  Einer Murermester, Entrepre­nør; f. 25. Sept. 1882 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Th. Jensen (død 1935) og Hustru Kathrine f. Pedersen (død 1928); gift (7. Maj 1912) m. Martha J., f. 14. lebr. 1887 j [Hamburg, Datter af Tøm­rermester Wilcke (død 1900) og Hustru Marie f. Lyngby (død 1942).

Murersvend 1901; i Udlandet 1909-12; Mester i Kbhvn. 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Forsvars­brødrenes Ejendomsselskab, for Akts. National-Scala, for Foreningen af 10 Okt. W4 og for Byggesocietetet for Danmark; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Lorry; Formand i Bestyrel­sen for Ejendomsselskabet 12. Sept. 1939.

Har bl. a. bygget: Rentgenafdeling paa Frederiksberg Hospital; Sygeplej­erskebolig paa Kommunehospitalet i Kbhvn.; Understationen i Bragesgade; Kbhvns Svømmehal; Kbhvns Flæske­hal; Gammel Kloster I og II; Lystrups Forretningsbygning i Pile Allé; Daells Varehus; National-Scala; Hotel Astoria; Danmarks Akvarium; Tobakshandler­foreningens Hus; Fabriksbygning for Akts. Laur. Knudsens mek. Etablisse­ment, Haraldsgade, for Akts. Henri-ques & Løvengreen, Mariendalsvej og for Danmarks Brugsforeninger, Aarhns-gade; Forretningsbygning for Akts. De danske Protokolfabriker, Landemærket; Kbhvns Kommunes Drengehjem i Eni-drup; Wilians Stiftelse; Stiftelsen Det gode Minde samt en Række Beboelses­bygninger, Villaer og Fabrikker.

Adresse:  Peter Bangs V. 97, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Strandv. 198, Skods-borg.

JENSEN   Erik Præst, Generalsekretær; f. 21. Okt. 1906 i Helligsø, Thy: Søn af Inspektør Jens Erik Jensen og Hu­stru Johanne Elisabeth f. Østergaard;

. gift (3. Dec. 1931) m. Gurli J., f. 9. Maj 1907 i Kbhvn., Datter af Maskin­mester Frederik Carl Sørensen og Hu­stru Petra f. Christensen.

Student (Viborg) 1926; cand. theol. 1931; Sognepræst i Veggerby-Bislev s. A.; Præst ved Timotheuskirken, Valby

655________________________

1938-43; Generalsekretær for Kbhvns Kirkefond fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Akademisk Forening 1938-39 og for Teo­logkredsen 1939-42- Formand for Valby K.F.U.M. 1938-43; Sekretær for Dansk Bibelskole 1940-42, Medlem af Skolens Bestyrelse fra 1942; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Kirkefond 1940-43, livsvarigt Medlem af Uepræsentantska-bet; Medlem af Fællesbestyrelsen for K.F.U.M. og K.F.U.K. i Danmark fra 1942- Medlem af Bestyrelsen for St. Lukas Stiftelse fra 1944 og for Kirkelig Filmsforening fra 1945; Medlem af Fællesraadet for Den kristne Ungdoms­bevægelse fra 1944 og af Fællesraadet for Ungdomsorganisationerne fra 1945; kirkelig Konsulent i Statsradiofoniens Programudvalg 1946.

Har skrevet: Den 10. April (2. Op­lag, 1943); Medudgiver af Pløj din Fure

Adresse: S-Fasanv. 98, Kbhvn. Valby.

JENSEN     Erik Allerslev Biblioteks-inspektør, se Allerslev Jensen Erik.

JENSEN     Ernst Murermester, Older-muiul, K. DM.; tl7.Auff.1881 i Kbhvn.; Søn af Murermester Christian Jensen (død 1898) og Hustru Ernestine f. Jen­sen (død 1917); gift m. Erna Neiien-dam J., f. 20. Okt. 1899, Datter af Slagtermester Wilh. J Neiiendam (død 1901) og Hustru Josephine f. Rhein­lænder (død 1936).

Murersvend 1900; Afgangseks. fra Det tekniske Selskabs Skole 1901; Borger­brev 1904; bygningskyndig Direktør for Grundejernes Hypothekforening 1938.

Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Murer- og Stenhuggerlaug 1910, Bisidder 1916, Viceoldermand 1939, Ol­dermand 1946, Formand for Voldgifts­retten 1930-46; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Arbejdsgiverfor­ening 1914; Medlem af Borgerrepræsen­tationen 1925-37, af Bestyrelsen for Rejsestipendieforeningen 1925-33, af Be­styrelsen for Købmandsbanken 1916-45 og af Kontrolkomitéen for Forsikrings-Akts. Haand i Haand; Dommersupple­ant i den faste Voldgiftsret; Formand i Bestyrelsen for Byggeselskaberne GI. Christianshavn, Ny Haraldsgade, Van-gegaarden, Borthigsvænge og Borthigs-gaard. Adresse : Rosbæksv. 15, Kbhvn. Ø.

JENSEN   Fanny Frue, Minister; f. 11. Okt. 1890 i Horsens. Formand for Kvin­deligt Arbejderforbunds Afdeling i Hor­sens 1912-35; Medlem af Hovedbestyrel­sen og Forretningsudvalget for Kvinde­ligt Arbejderforbund 1915: Forbundets Sekretær 1935 og dets Formand 1937; Medlem af Forretningsudvalget for De

___________________J«n«

samvirkende Fagforbund 1940; Medlem af Horsens Byraad 1924-30, af Kbhvns Borgerrepræsentation 1943-47 og af Fol­ketinget (Roskildekredsen) fra 1947; Minister uden Portefeuille i Ministeriet Hedtoft 1947.

Adresse : Vesterfælledv. 47. Kbhvn. V.

JENSEN F E Direktør for Statsradiofo­nien, K'.DM.p.p.; f. 17. Okt. 1891 i Kbhvn.; Søn af Brændselshandler J Jensen (død 1947) og Hustru f. Thaa-num (død 1940); gift (27. Febr. 1917) m. Rigmor Solveig J., f. 26. April 1889 i Strib, Datter af Kaptajn ved Stats­banerne N P Larsen (død 1913) og Hu­stru f. Hjeresen (død 1911).

Ansat paa Telegrafstationen i Frede­ricia 1908, Assistent i Telegrafdirekto­ratet 1916, Kontrolør i Generaldirekto­ratet 1924, Fuldmægtig 1926; deltog til­lige i Ledelsen af Statsradiofoniens Administration fra 1925; Fuldmægtig og Bogholder ved Statsradiofonien 1928, Ekspeditionssekretær 1931, Kommitteret ved Driftsledelsen 1933, Direktør for Statsradiofonien 1937.

Medlem af Turistraadet, af Den in­ternationale Radiofoniunions Proeram-kommission og af Bestyrelsen for Dansk Radio Hjælpefond.

Udenl    Ordener:   Fi.H.R.31.;  S.N.3.

Adresse : Jul/Thomsens G. 3, Kbhvn.V.

JENSEN Folmer Pianist; f. 8. Dec. 1902 i Aalborg; Søn af Overhornblæser Frederik Johannsen Jensen (død 1910) og Hustru Emma f. Larsen (død 1951); gift (17. Febr. 1929) m. Ellen J., f. 22. Aug. 1901 i Kbhvn., Datter af Skibs­fører i D. F. D. S. Christian Petersen og Hustru Grethe f. Krabbe.

Uddannet paa Det kgl. danske Mu­sikkonservatorium, Eriplads 1919 med Prof. Alb. Orth som Lærer i Klaver­spil- Debut i Tivolis Koncertsal 1923; (første Klaver-Aiften i Odd Fellow Pa­læet 1924; første Optræden i Radioen s. A.; Studierejse til Paris 1926; fast Ansættelse ved Statsradiofonien fra 1929.

Adresse:  Virum Stationsv. 194, LyngDy.

JENSEN    Frede Forpagter, R.; f. 23. Sept. 1870 i Raabymagle, Møen; Søn af Gaardejer Anders Jensen (død 1893) og Hustru f. Jensen (død 1913); gift (7. Marts 1901) m. Sørine Margrethe J., f. 28. Dec. 1876 i Nordby, Samsø, Datter af Bygmester Mikkel Bonde.

Uddannet i L Mosbæka Planteskole i Støvring og i H Grams Handelsgart­ner! i Sorø; Forpagter af Kobbelgaard (Møen) 1897-1909; Næstformand for Danske Landboforeningers Frøforsyning 1906; Direktør for samme 1908-15; Med-forpagter af Klintholm 1915-24 og af Søndergaard 1917-24; Ejer af Kammer-

J en«___________________

gave   1924-28;   Forpagter   af   Fedd   pr. Fakse 1928-37.

Medlem af Møens Landboforenings Bestyrelse 1902-08; Formand for dens Planteavlsudvalg 1904-08; Næstformand for Repræsentantskabet i Dansk An-delsgødningsforretning 1916-19; Medlem af Andelsudvalget 1917-19; Medlem af De samvirkende sjællandske Landbofor­eningers Planteavlsudvalg fra 1915, dets Formand 1919-34; Formand for de sam-

,  virkende     danske      Frøavlerforeninger

;  1917-20.

j     Adresse : Lindebo, Teestrup pr. Haslev.

JENSEN   Georg Bagermester, R.; f. 14. Maj 1888 i Kbhvn.; Søn af Bagermester Søren F Jensen (død 1923) og Hustru Dorthea f. Nielsen (død 1933). gift (9. Juli 1919) m. Dora J., f. 31. 'Dec. 1893 paa Stengaarden, Møn, Datter af For­pagter Carl Blædel (død 1894) og Hu­stru Hilda f. Grum (ded 1937).

Uddannelse herhjemme ok i Tyskland, Schweiz og Norge; Medindehaver af Fa­derens Firma 1911; Eneindehaver 1919. Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Ba-gerlaug 1924. Viceoldermand 1934, Ol­dermand 1946: Formand for Foreningen af 10. Okt. 1874 fra 1926, for Kbhvnske Bagermestres Indkøbsforening fra 1934, for Bestandig Borgerlig Forening fra 1934, for I Willians Stiftelse fra 1935 og for Den danske Bagerstands Fællesor­ganisation fra 1940; Medlem af Arbejds-raadet fra 1940, af Bestyrelsen for Tek­nologisk Institut fra 1942. af Forret­ningsudvalget for Haandværkets Fæl­lesrepræsentation fra 1945 og af Hoved­bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverfor­ening fra 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Købmandsbanken 1948 oe for Arbejdsgivernes Ulykkesforsik­ring 1948.

Adresse : EUevadsv. 6, Oharlottenlund. Sommerbolig : Fyrrehytten, Kildekrog pr. Hornbæk.

JENSEN Georg Snedkermester; f. 9. Ang. 1889 i Aarhus: Søn af Portør Jens Jensen (død 1891) ob Hustru Elisa f. Rasmussen (død 1910): gift (24. Dec. 1911) m. Kathrine J,, f. 24. Sept. 1889 i Linaa, Datter af Træskomager Tage Bak (død 1917) oe Hustru Apoline f. Pedersen (død 1923).

Udlært som Snedkersvend i Aarhus 1908: flyttet til Kbhvn. 1914; Formand i Arbejdernes Andels-Boligforenings Snedkerafd. 1920; Konduktør i Firmaet Frode Olsen & Co. 1928-39; Næringsbrev som Snedkermester 1938: Konsulent i Kbhvns Snedkerlaugs Bygningssnedker-Afd. 1938-46.

Formand for Kbhvns Snedkerlaug* Bygningssnedker-Af d. fra 1946; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejds­giverforening, af Haandværksraadet og af Snedkerfagets Svendeprøvekommission

______________________656

for Storkbhvn.;  Næstformand i Fælles­foreningen af Danmarks Snedkermestre-Adresse:  Vordingborgg. 24 B, Kbhvn. Ø.

JENSEN Georg P Prokurist, R.p.p.; f. 8. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Køb­mand Aug. Jensen og Hustru Marie f. Jacobsen; gift (2. Nov. 1899 m. Elvira Martine f. Mortensen, f. 24. Sept. 1876 i Odense.

Uddannet i Firmaet Hasselbalch & Co. og i De Brockske Handelsskoler; Prokurist hos Hasselbalch & Co. fra 1897- endvidere Prokurist hos Dansk Gardin & Textil Fabrik. Dansk Far­veri & Merceriserings-Anstalt, Aktb. Svenska Gardinfabriken. Gøteborg og Akts. Norsk Gardinfabrik, Halden.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Rayon Væveri, Lyngby.

Udemi.  Orden :  P.St.Gr.3.

Adresse: Møllebakken, Espergærde.

JENSEN Gerhard Dommer; f. 14. Jan. 1897 i Kbhvn.; Søn af Overbetjent Jo­han Jensen og Hustru Johanne f. Han­sen; gift (9. Aug. 1924) m. Tove J., f. 31. Maj 1904 i Kbhvn., Datter af Køb­mand Christian Springborg og Hustru Clara Marie f. Schiøtt.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1915; cand. jur. 1921: Dommerfuldmæg­tig i Aabenraa s. A., Nordre Birk 1935; kst. Dommer i Østre Landsret 1943; Dommer i Esbjerg 1944; Beskikkelse som Dommer i Landsforræderisager ni. m. 1945-49.

Formand for Erhvervslejevoldgiftsret-ten for Ribe Amt, Juridisk Forening for Ribe Amt, Frihedsfondens Afd. fur Esbjerg og Omegn, Danmarkssamfun-dets Esbjerg Afd. og Strandby-Four-feld Digelavg; Statens Tilsynsførende med Esbjerg og Omegns Sparekasse; Medlem af Esbjerg Havneraad og af Bestyrelsen for Juristforbundet m. m.

Adresse : Dommerboligen, Havneg. 45, Esbjerg.

Sommerbolig: Strandhuset, Fanø.

JENSEN Hans Direktør; f. 10. Aug. 1865 i V-Øruni; Søn af Gaardejer Jens Jensen og Hustru Maria f. Jensen; gift (23. April 1887) m. Anna J., f. 17. Nov. 1863 i Føvling, død 1948, Datter af Gaardeier Kresten Porsgaard.

Udlært som Mellersvend; ansat ved Kbhvns Mælkeforsyning 1890: Formand for Mælkeriarbejdernes Fagforening 1896- Medstifter af Mælkeriet Enighe­den 1897; Medlem af Mælkeriet Enig-hedena Repræsentantskab; Forretnings­fører for Arbejdsmændenes Forbund for Kbhvn. og Omegn 1902; Medlem af Bor­gerrepræsentationen 1902-11; Restanni-tør (Folkets Hus) 1905-15; Formand i Bestyrelsen for Akts. Sdfon fra 1911; Direktør for Kbhvne Kommunes Kør-

^657_______________________

eelsafdeling 1916-35; Formand i Besty­relsen for Akts. Mælkeriet Enigheden 1932-38; Medlem af Kobmandsbankens Repræsentantskab.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 5. Kbhvn. Ø.

JENSEN  Hans L Afdelingsbestyrer, Dr. agro.; f. 27. Juni 1898 i Sigerslevvester; Søn af Gaardejer Anders Jensen (død 1900) og Hustru Anna Dorthea f. Chri­stensen (død 1926); gift (12. Nov. 1926) m. Helene J., f. 28. Juli 1907 i Wien, Datter af Isenkræmmer Andreas Zink og Hustru Elizabeth f. Schwarz.

Realeks.; Uddannelse ved praktisk Landbrug 1914-18; Landbrugskandidat 1920; Specialeks. 1923; Dr. agro. 1941; Assistent ved Statens Planteavlslabora-torium 1923-27; Rockef eller Stipendiat ved Rothamsted Experimental Station, England 1927-29: Bakteriolog ved The Linnean Society of New South Wales 1929; tillige Lektor ved The University of Sydney 194447; Leder af den bakte­riologiske Afd. ved Statens Planteavls-laboratorium 1947.

Medredaktør af The Australian Jour­nal of Science 1941-47; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Danmark, Sydney og for The Society for Experi­mental Biology of New South Wales 1943-47: Medlem af The Society for General Microbiology 1948.

Har skrevet: Contributions to the Ni­trogen Economy of Australian Wheai Soils (Disputats) og en Række større os mindre Afhandlinger over jordbundsbak-teriologiske og beslægtede Emner.

Adresse: Nørgaardsv. 17, Lyngby.

JENSEN  Hans Martin Professor; f. 12 Jan. 1899 i Knndby; Søn af Snedker-mester Jens Søren Jensen (død 1934) og Hustru Kamilla f. Jørgensen- gin (4. Aug. 1931) m. Mette Marie J., f. 3. April 1894 i Ramsølille, Datter a r Gaardejer Peder Jeppesen (død 1933) og Hustru Maren f. Nielsen (død 1911).

Uddannelse paa forskellige danske Andelsmejerier 1914-21 og paa Dalum Landbrugsskole 1921-22; Mejeribrugs-kand. 1925; Lærer ved Dalum Land­brugsskole 1926-41; tillige Leder af Dansk Landbrugs- og Handelslaborato-riums bakteriologiske Afd. 1932-41. Kon sulent for De danske Mejeriforeninger," Fællesorganisation 1941-47; Professor i Mejeribrug ved Den kgl. Veterinær-_pg Landbohøjskole 1947; Studierejser ti) Holland, Schweitz, Tyskland, Sverige og Finland.

Medlem af Bestyrelsen for Dalum Landbrugsskoles Legat fra 1946 samt af flere Udvalg inden for Mejeribruget.

Har skrevet: Mejeribrugets Mikrobio­logi, Mejerilære (s. m. O S Hansen);

____________________J«ns

Medarbejder ved forskellige Værker og Tidsskrifter.

Adresse : Pileallé 34, Taastrup.

JENSEN Harald Direktør: l'. 27. Sepi. 1882 i Vejle; Søn af Handelsbestyrer I M Jensen (død 1892) og Hustru Jo­hanne f. Hansen (død 1900); gift (7. Nov. 1908) m. Jenny J., f. 24. Sept. 1894 i Aarhus, Datter af pens. Tog­fører I P Hansen og Hustru f. Petersen.

Præliminæreks. (Vejle Realskole) 1898; Handelsskoleeks. 1902; Forvalter i Akts. Aarhus Trælasthandel 1902. Rejsende 1905, Prokurist 1915; ved Sel­skabets Overgang til Akts. Det Danske Trælastkompagni 1918 Direktør for Af­deling-en i Kbhvn. til 1948.

Formand for Foreningen af danske Trælastgrossister 1924-26; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Faaborg Tømmer­handel, for Akts .Holbæk Tagpap- og Cementvarefabrikker ok for Trælastgros­sisternes Fællesrepræsentation 1936-48;

Formand for Foreningen af Kbhvnske Trælastgrossister 1932-36; Medlem af Be­styrelsen for Grundejerforeningen for Hellerup-Maglegaard Sogne.

Adresse: Christiansnolmsv. 48. Klam-penborg.

JENSEN   Harald Forlagsdirektør; f. 4 Nov. 1887 i Aalborg; gift (17. Febr. 1922) m. Xenia J. f. Knudsen, f. 8. Juli 1897 i Kbhvn.

Uddannelse i forskellige Provinsbog-lader 1902-11; ansat i G E C Gads For­lag, Kbhvn. 1912-16; Fuldmægtig ved Jul. Gjellerups Forlag 1916; Forlagsleder smstds. 1917 og Direktør 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Boghandler-medhjæljwrforeningen 1912-13, Forenin­gens Formand og Redaktør af „Med­hjælperen" 1915-17; Medlem af Forlæg-gerraadets Forretningsudvalg 1936-39; Formand for Den danske Boghandler­forenings Afregnings- og Kautionsud-valg og denne Forenings Repræsentant i Bog- og Papirbranchens Kreditorudvalg 1936-38; Næstformand i Den danske Boghandlerforening og Forlæggerraadet 1938-39; Medlem af Boghandlerraadet 1938-39 og af Boghandlernævnet 1948: Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Forlægsrerforening 1947 og af Bestyrelsen 1948.

Adresse.: Høeghsmindev. 85, Gentoflc.

 JENSEN Harald Forstander, Civilinge­niør, R.; f. 24. Sept. 1890 i Gislev; Søn af Mejeribestyrer Torben Jensen (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Nielsine f. Nielsen (død 1924); gift (5. Aug. 1919) m. Petra Marie J., (f. 14. Aug. 1891 i Vejle. Datter af Murer Jens Christian Nørskov Laursen (død 1947) og Hustru Amalie f. Nielsen (død 1933).

_Jons________ ___________

Student (Odense) 1910; cand. polyt. 1916; Lærer i Fysik og Maskinisere ved Dalum Landbrugsskoles Mejeriafdeling 1917-38; Inspektør ved Statens Forsegs-mejeri, Hillerød 1938; kst. Forstander for samme 1946, udnævnt 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Danmarks mejeritekniske Selskab fra 1942.

Har skrevet: Mejeriets Maskiner (1927) og flere Afhandlinger i Værket „Mælk, Smør og Ost" (1942); i Hoved­redaktionen for samme Værk.

Adresse:   Statens  Forsøgsmejeri, Hillerød.

JENSEN   Harry Direktør; f. 7. Marts 1894 i Kbhvn., Søn af aut. Gas- & Vandmester William Jensen (død 19031 og Hustru Orplieline f. Larsen (d;>d 1936); gift (9. Okt. 1923) m. Ebba-Harriet J., f. 27. April 1897 i Kbhvn.. Datter af aut. Gas- & Vandmester Fre­derik Andersen (død 1941) og Hustru Ida f. Frederiksen (død 1942).

Eealeks. (Efterslægtselskabets Skole) 1910; Afgangseks. fra Købmandsskolen 1914; ansat i R Collstrop, Akts., Kbhvn. 1913, Fuldmægtig 1924, Prokurist 1933. Direktør 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Svenska Tråimpregnerings-Aktiebolaget S.T.A.B., Ludvika 1947.

Adresse: Østerled 2, Kbhvn. Ø.

JENSEN Harry A Grosserer; f. 25 April 1889 i Kbhvn., Søn af Fabrik-inester F G Jensen (død 1913) og Hu­stru Anine f. Andersen (død 1907); gift (21. Juli 1916) m. Olga J., f. 5. Febr.. Datter af Kentier M N Tønder (døn 1942) og Hustru Kirstine f. Hermanseu (død 1939).

Handelsuddannelse i Ind- og Udland 1904-16; etableret som Købmand i Ros kilde 1916; Grossererborgerskab 1919; Medindehaver af Firmaet Christensen * Jensen, Kolonial en gros, Roskilde 1919, Eneindehaver fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Roskilde Handelsstandsforening 1926 (Formand fra 1947) og for Roskilde Handelsskole 1931; Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Roskilde Landbobank 1731, af Bestyrelsen for samme 1936, For­mand 1943; Medlem af Bestyrelsen for Øernes Provins Kolonial Grossist For-Soning 1933-39 og for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening 1939, For­mand 1946; Medlem af Provinshan­delskammeret 1946; Medlem af Danske Kolonial Grossisters Centralkontor Dag-rofa's Forjaltningsraad 1937, Direktør 1937-46; Medlem af Bestyrelsen for Uni­ted Nordic Importers Ltd. 1942: For­mand for Bestyrelsen for Akte. A Søe-borgs Cliokoladefabriker, for Akts.

Johan C Wulsten og for Fabriken Bor-gå 1941; Formand for Det faglige Fæl­lesudvalg .for Handelslærlinge og Med­lem af Lærlingenævnet 1945; Næstfor­mand for Bestyrelsen for Roskilde Bo­ligselskab 1939; Medlem af Sø- og Han­delsretten 1948.

Adresse:  Skovbovængets  Allé   28, Roskilde.

Sommerbolig: Niels Juels V. 10, Solrød Strand.

JENSEN H Bahne Skoleinspektør, f. 10. Juni 1895 i Hjørring; Søn af Købmand Vald. Jensen (død 1931) og Hustru Jenny f. Bahnson (død 1941); ugift.

Student (Hjørring) 1913; Redaktions­sekretær ved Middelfart Venstreblad 1944-16, ved Løgstør Avis 1918 og ved Sydsjællands Venstreblad 1919; Lærer-eks. (Jonstrup) 1922; Lærer ved Sund­byøster Skole, Kbhvn. 1922-43; Faglæ-rereks. i Dansk 1926; Skoleinspektør ved Randersgades Skole, Kbhvn. fra 1943.

Redaktør af Københavns Kommune­skole 1932-39 og af Folkeskolen fra 1942.

Medudgiver af Skriftlig Dansk for Folkeskolens ældste Klasser; redigeret Den unge Lærer (1930). Folkeskolen under Besættelsen (1946) og Danmark? Lærerforenings Jubilæumsbog (1949).

Adresse : Randersg. 38, Kbhvn. Ø.

JENSEN   Helge   Maler; f.  18.  Maj  1899 i   Næstved;   Søn   af   Herreekviperings­handler Sophus Jensen og Hustru Elma f. Mathiesen (død 1941).

Blev af Harald Giersing 1915-16; Stu­dierejser til Tyskland, Holland, Italien, Grækenland (Ny Carlsbergfondets Rej­sestipendium), Paris og London-, ud­stillede første Gang paa Kunstnernes Ef-teraarsudstilling 1917; Gæst paa Grøn­ningen 1932 os 1933; Medlem af samme 1936; Udstilling i Kunstforeningen 1935; har deltaget i en Kække danske Ud­stillinger i Udlandet.

Arbejder: Figurbilleder og Landska­ber; Keramik (udført hos Herman A Kabler); repræsenteret med Arbejder paa Statens Museum for Kunst, paa Museer i Provinsen, paa Kunstindustri museet og paa enkelt« udenlandske Museer; dekoreret Festsalen i Danske Studenters Roklub.

Adresse : Gammel Vartov V. 27, Hel­lerup.

Sommerbolig : Karrebivkgminde.

JENSEN   Helge  Oberst,  R.DM.,  HT1I ; f. 12, Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af Direi<-tør William Jensen  (død 1939)  og Hu­stru   Olga   f.   Larsen;   gift   (18.   Nov. 1935)   m.   My   J.,   f.   23.   Sept.   1903   i Odense;  Datter  af Stabssergent Cristen Skov   (død 1924)   og  Hustru  Anne  Ca­trine f. Jensen  (død 1928). Premierløjtnant   1918;   Hærens  Offi-

659_______________________

cersskoles Generalstabsklasse 1928-30; Kaptajn 1932; Oberstløjtnant 1945; Oberst i Fodfolket s. A.

Adresse: Carstensg. 37, Tønder.

JENSEN Henrik Lektor, Overdyrlæge; f. 24. Maj 1894; Søn af Kommunelærer Gustav Jensen og Hustru Alandra t. Hentzen; gift (30. Dec. 1924) m. Mar­garet J., f. 17. Maj 1894 i Kanton, Datter af Købmand Alex Potts, Kan­ton.

Dyrlægeeks. 1916; Reservedyrlæge i Hæren 1918-20; ansat ved Veterinærpoli­tiet i Kbhvn. 1920; Overdyrlæge i Hæ­ren 1932; Politidyrlæge i Kbhvn. 1946; Lektor i veterinær Retsmedicin ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1947.

Medlem aif Bestyrelsen for Poreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1939, Formand 1940-46; Medlem af Overvold-giftsretten i Kblivn. vedr. Tvistigheder ang. Handel med Husdyr fra 1944: Æresmedlem af Houston Veterinary Association, Texas. U. S. A. 1937; kor-responderende Medlem af Socioté des Sciences Veterinaires de Lyon 1949; til­delt Guldmedalje af Foreningen til Dy­renes Beskyttelse, Oslo 1945 og_af For­eningen til Dyrenes Beskyttelse i Dan­mark 1947.

Har skrevet en Del veterinærviden­skabelige Artikler og Artikler særlig omhandlende Dyrebeskytt«lsesspørgs-maal.

Adresse:   Stockflethsv.  36.   Kbhvn.  F.

Sommerbolig : Jægerspris.

JENSEN Henry Rektor; f. 14. Juli 1907 i Randers; Søn af Træhandler O C Jensen og Hustru Kathrine f. Jen­sen; gift (19. Marts 1933) m. Kommii-nelærerinde Anna J., f. 13. Marts 1905 i Holstebro, Datter af Murermester Jørgen Jørgensen og Hustru Ingeborg f. Iversen (død 1943).

Student (Randers) 1926; cand. mag. 1932; udlørt Beregningsarbejde for Geodætisk Institut m. fl. 1932-33; Læ­rer ved Haslev Gymnasium 1933-34; Vi­kar ved Herning Gymnasium 1934-35; Adjunkt ved Tønder Statsskole 1935; R/ektor ved Duborg-Skolen Flensborg 1946.

Korpsraadsformand for Drenge-Spej­derkorpset i Sydslesvig 1947.

Har udgivet 7.—8. Udgave af Barm-water: Grundtræk af Astronomien.

Adresse: Duborg-Skolen, Riddergade 27, Flensborg og (i Danmark) : c/o Graasten Banks Filial, Krusaa pr. Pad-borg.

JENSEN   Henry L W Grosserer, R.; f. 25. Febr. 1898 paa Frdbg.; Søn af Ølhandler Christen Jensen og Hustru Caroline f. Larsen; gift (18. Juni 1921)

___________________Jens

m. Elna Johanne J., f. 5. Juni 1897 i Kolding. Datter af afd. Murermester Martin Andersen Sartov - og Hustru Karen S.

Uddannet i Firmaet Hilligsøe, Køedt & Co.: Indehaver af Firmaet Iranske (Persiske) Tæpper; Direktør for Ira-nian (Persian) Art Co., Ltd., London.

Medlem af Bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1931, Næst­formand 1932 og 1940-41, Formand 1936-40; Formand for Tæppeimportører­nes Brancheforening 1934-40; Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentant­skab 1933. Næstformand 1934-38: Med­lem af Grosserer-Societetets Komite 1938, Næstformand 1945; Medlem af Lær-lingeraadet 1943; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen Engageringskontoret for Handel og Industri, Næstformand 194S, Formand 1946-47, derefter atter Næstformand; Medlem af Det fag­lige Fællesudvalg tor Handelslærlinge; Medlem af det i H. t. Lov af 31. Okt. 1940 oni midlertidige Forbrugsaf­gifter m. m. nedsatte Klagenævn og af forskellige ministerielle Udvalg; Medlem af Sø- og Handelsretten 1945, a,f Toldraadet 1946 og af Toldraadete Appeludvalg 1947; Medlem af Lands­tinget 1947 og af Hovedbestyrelsen t'ot Den liberale Venstre-forening; Formand for Venstres Presse i Kbhvn.; Medlem af Kommissionen ans. eu Storebæltsbro 1948, af Bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner 1948 og af Finansministe­riets Toldforhandlmgsudvalg 1948.

Adresse:  Strandg. 30,  Kbhvn.  K.

Sommerbolig • Villingebækvejen, Horn­bæk.

JENSEN     Herluf Seminarieforstander. R.; f. 26. April 1894 i Vrejlev-, Søn "af Gaardejer Lars Jensen (død 1920) og Hustru Frederikke f. Petersen (død 1918); gift (1. Aug. 1924) m. Nanna J., f. 1. Nov. 1900 i Randers. Datter af Professor, Forfatter Jakob Knudsen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Helga f. Bek.

Student (Hjørring) 1912; cand. theol. 1918; Højskolelærer i Vraa s. A.; Semi­narielærer i Silkeborg 1930; Forstander ved Silkeborg Seminarium 1933.

Medlem af Det raadgivende Semina-rieudvalg og af Repræsentantskabet for Handels- og Landbrugsbanken i Silke­borg; Formand for Dansk Seminarie-forening og for Privatseminarieforenin-gen: Medlem af Bestyrelsen for Pen­sionskassen af 1925 for de private Eks­amensskoler, for Foreningen Norden, Silkeborgafd., og for Hjemmeværnsfor-eningen i Silkeborg 1945-47; Medlem af U.N.E.S.C.O.s Nationalkomité og af Sominariekommissionen af 1947; Medlem

Jens___________________

af Silkeborg Menighedsraad og af Fri-hedsraadets Lokalkomité og den mili­tære Byledelse i Silkeborg under lie-sættelsen: Medlem af Distriktsudvalget for Hjemmeværnet i Skanderborg Amt 1949.

Adresse: Silkeborg.

Sommerbolig: TJgerby pr. Hjørring.

JENSEN    Hjalmar Gaardejer; f. 15. Juni 1886 i Horreby; Søn at' fh. Gaard-ejer II P Jensen (død 1928) og Hustru Maren f. Larsen Skytte (død 1948); gift 1. Gang (7. Juli 1908) m. Karen Marie Henriette J., f. 19. Sept. 1885 i Taarup, død 1916, Datter af Gaardejer Chr. Sværke (død 1932) og Hustru Ka­ren Marie f. Keis (død 1933); gift. 1. Gang (16. Juli 1926) m. Ingeborg J., f. 27. Sept. 1898 i Taarup, Datter af Gaardejer Kr. Matthiesen, S-Alslev, og Hustru Kirstine t. Larsen (død 1946).

Elev paa N-Ørslev Højskole 1901-02 og 02-03; paa Tune Landboskole 1903-04; Gaardejer i Taarup 1908-18; Ejer af (Janiniclsminde fra 1917.

Formand for Tilsynet ved Den danske Andelsbank i Nykøbing F. fra Opret­telsen til 1925: Medlem af Bestyrelsen for os Sekretær i Falsters Landbofor­ening 1915-22; Formand for De samvir­kende loll.-falsterske Landboforeninger og Medlem al Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget for de samv. danske Landboforeninger 1922-34; Næstformand i Loll.-Falsters Eksportforening 1920-24; Medlem af Bestyrelsen for Falsters Højspændingsværk 1912-14 og 1918; Medlem af Bestyrelsen og 1923-25 For­mand for Forbundet af Loll.-Falsters Kvægavlerforeninger; Medlem af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Danske Landboforeningers Frøforsyning 1924-30 og for Akts. Frøavlscentret Paj­bjerg fra 1927: Formand for Karleby-Horreby Brugsforening 1921-23; Medlem af Bestyrelsen for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1932-45; Med­lem af Repræsentantskabet og Besty­relsen for Den danske Andelsbank fra 1933, Formand 1945; Medlem af Land-brugsraadet 1934-45. af Andelsudvalget fra 1937, af Bestyrelsen for Dansk Land­brugs Andels Maskinindkøb fra 1947 og for Akts. Mullerup Plov- og Maskinfa­brik fra 1948.

Adresse: Gammelsminde- pr. Karleby.

JENSEN H M Rektor, U.; f. 22. Marts 1885^ i Brenderup paa Fyn; San af Karetmager, Branddirektør J J Jensen (død 1921) og Hustru Maren Kirstine f. Hansen (død 1933); gift (20. April 1916) m. Eva J., f. 14. Marts 1885 i Tesirup, Datter^af Friskolelærer Jørgen Bo (død 1923) og Hustru Elise f. Jen­sen (død 1932).

Student  (privat dimit.)  1905;  Lærer

________________________6«0_

ved Frøken Jørgensens Skole i Odense 1905-06; cand. mag. 1913; pædag. Eks. 1914; Adjunkt ved Helsingør højere Almenskole 1914; Lektor veil Sønder­borg Statsskole 1920; Rektor ved Sta­tens og Hovedstadskommunernes Kur­sus til Studentereksamen 1934, for Fre­deriksborg Statsskole 1939.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereksamen 1922-33; Censor i En­gelsk ved Skoleembedseksamen fr.i 1933 og ved Faglærereksamen fra 1943.

Har skrevet: Brenderupmaalet (1926).

Adresse:  Hillerød.

JENSEN H Nilaus Botanisk Gartner, 11.: t. 24. Sept. 1888 i Vig; Søn af Gaard­ejer Morten Jensen (død 1908) og Hu­stru Johanne Marie f. Pedersen (død 1927); gift (30. Aug 1912) m. Marie Guldborg J., f. 25. Jan. 1888 i Slagelse, Datter af Monter Jørgen Johansen (død 1911) og Hustru Eline f. Larsen (død 1932).

I Gartnerlære i Vig Planteskole og i Den kgl. Veterinær- og Landbohøj­skoles Have; Havebrugskandidat 1910; Assistent ved Landbohøjskolens Have-brugsafd. 1910-11; Lærer paa Aarslev Havebrugsskole 1911-12; Anlægsgartner ved Aalborg 1912-14; Kommunegartner i Holbæk 1914-16; 1. Afdelingsgartner ved Universitetets botaniske Have 1916-34: Stiftsgartner ved Vallø adelige Stift 1934-41; Botanisk Gartner ved Botanisk Have i Kbhvn. fra 1941; Studierejser til Sverige (1917), Tysk­land (1922), Schweiz (1926) og Polen og Czeikoslovakiet (1929).

Medlem af Bestyrelsen for forenin­gen af danske Havebrugskandidater 1929-31; Næstformand og Kasserer i Valløby-Taarnby Menighedsraad 1934-41; Medlem af Esajas Sogns Menigheds­raad og Kirkebestyrelse fra 1945, Kir­keværge fra 1947; Medlem af Bestyrel­sen for Dansk botanisk Forening fra 1948 og for Foreningen Gartnernes Al (lerdomshjem fra 1949.

Har skrevet: „Skildringer af NutiJs-Erhvervsgartnerier" i Danmarks Have­brug og Gartneri (1920); Afsnif tct „Stauder" i Haveeiernes HaandlmK (1945); Afsnittene „Roser", Latinske Plantenavne og „Læge- og Krydder­planter samt Giftplanter" i Danmarks Haver (1945); talrige Artikler i saavd Fagblade -som i Dagspressen om botani­ske og faglige Emner: Medarbejder ved Nordisk illustreret Havebrugsleksi­kon IV Udg. (1934) og V Udg. (1945) samt ved Hagernps Konversationsleksi­kon (1948).

Adresse: 0-Parimagsg. 2A, Kbhvn.K.

661_______________________

JENSEN   Holger Direktør; f. 21. Dec. 1893 i Aalborg; Son af Ekspeditions­sekretær ved Aalborg Skattevæsen J P Jensen (død 1925) og Hustru Andrea f. Petersen (død 1944); gift (30. Juli 1921) m. Asta J., f. 13. Juli 1900 i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl Stjerngren (død 1941) og Hustru Char­lotte f. Green (død 1939).

Uddannet hos Konsul P Rectmitzer, Aalborg; Afdelingschef i Alfred Olsen & Co. 1918; Prokurist i Alfred Olsen & Co. Akts. 1941; Medlem af Besty­relse og Direktion for Danish Ameri­can Gulf Oil Company Akts. 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Danish American Gulf Oil Transport, Company Akts. 1945.

Adresse: Lyngbyv. 63, Kbhvn. Ø.

JENSEN Holger Grosserer, Papirhand­ler, R.p.p.; f. 1. Sept. 1890 i Kbhvn.; Søn af Købmand Jørgen Jensen (død 1906) og Hustru Marie f. Rasmussen; gift (18. Maj 1916) m. Gerda Alma J., f. 15. Aug., Datter af Sadelmagermester H P Larsen og Hustru Ellen f. Backei.

Uddannelse i Firmaet Meller A Land-schultz; Prokurist i dette Firma 1915; Medindehaver 1926; Grossererborgerskab s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Pa-pirhandlerforening 1929, Næstformand 1932 og Formand for Foreningens Va­luta-Udvalg; Medlem af Sø- og Han­delsretten 1941; Medlem af Bestyrelsen for D B Adler & Co. Bankakts. 1949.

Udenl. Orden : Fi.L.31.

Adresse: Hambros Allé 11, Hellerup.

JENSEN Holger fh. Landsdommer, K'. DM.; f. 15. Okt. 1877 i Tarm; Søn af Sagfører Chr. Jensen (død 1911) og Hu­stru Loiuse f. Rostrup (død 1920); gift (20. Marts 1912) m. Elisabeth J., f. 27. Febr. 1881 i Hørning, Datter af Læge P V Storm (død 1909) og Hustru Jen-sine f. Svendsen (død 1931).

Student (privat dimit.) 1896; cand. jur. 1902; Fuldmægtig ved Ringkø­bing Amt 1903; senere tillige Skole-raadssekretær, Skolefondskasserer og Formand for den staaende Husdyrvold-giftdomstol for Ringkøbing Amt; Poli­timester i Ringkøbing Købstad samt i Ulvborg-Hind og Bølling-Nørre Herre­der 1919; Dommer i Vestre Landsret 1924-43.

Næstformand i Bestyrelsen for Kron­prins Frederiks Fond og Harboørefon-det 1920-24.

Adresse: N-Farimagsg. 39, Kbhvn. K.

JENSEN Ib Martin Arkitekt; f. 17. Juni 1906 i Kbhvn.; Søn af Murerme­ster J Martin Jensen og Hustru Thora f. Rød; gift (23. Aug. 1940) m. Ulla M. J., f. 14. Okt. 1907, Datter al Fabri-

____________________Jens

kant Axel E Tafdrup og Hustru  Anna f.   Jacobsen.

Student (Ordrup Gymnasium) 1925; , uddannet paa Kunstakademiet; arbej­det i Finland 1929 og 1930; tildelt Aka­demiets Guldmedalje 1931; Studierejser til forskellige Lande i Europa og til U. S. A.; Medarbejder paa Tegnestue i Kbhvn. til 1938; Medarbejder ved Haandyærkets Bog.

Har i Samarbejde med Hans Erling Langkilde efter Konkurrence opført Gentofte Kommunes Alderdomshjem. Raadhuset i Lyngby samt en Del Vil­laer og Bankfilialer; tildelt Gentofte Kommunes Præmie for Nybygninger 1939 og 1941 og Frdbg. Kommunes Præ-mie i 1943 samt en Række Præmier i Arkitektkonkurrencer, bl. a. 1. Præ­mie for Raadhuset i Korsør, to 1. Præmier ved Dansk Cementcentrals Be-tonhuskonkurrence og Akademisk Ar­kitektforenings Jubilæumsudstilling, udført i Aarhus 1939; dernæst 2. Præ­mie for Udvidelse af Kbhvns Raad'hus og 2. og 3. Præmier ved Ilaadlmskon-kurrencer i Odense. Aarhus og Glad-saxe; Arkitekt for Den Britiske Udstil­ling paa Christiansborg og i Tivoli (s. m. Axel Maar, 1948).

Adresse •. Vingaards Allé 53, Hellerup.

JENSEN l P Købmand, R.; f. 2. Febr. 1895 i Helsinge-Valby Kommune; Søft af Parcellist Niels Jensen og Hustru Birthe Kirstine f. Olsen; gift (16. Febr. 1919) m. Hedvig Emilie Elisabeth J., t. 27. Marts 1894 paa Frdbg., Datter af Vaskeriejer Frederik Gelsimr (død 1938) og Hustru Elisabeth f. Jørgensen.

Handelsuddannelse hos Købmand Val­demar Hansen, Farum; Ansættelser i kbhvnske Forretninger 1914-16- Forval­ter i Akts. I F Strøm & Co., Kbhvn. 1916-19; Forvalter og Rejsende hos Ove C Bjerregaard, Kbhvn. 1919-24; etable­ret som Købmand i Teglgaardslund, Hillerød 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Hillerød Kolonialhaiidlerforenirig fra 1928 (For­mand fra 1934) og af Bestyrelsen for Hillerød Handelsstandsforening fra 1934; Formand for Hillerød Handelsskoleud­valg og Censor ved Skolen fra 1935; Medlem af Handelsskoleudvalget for Sydslesvig fra 1947; Medlem af Be­styrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger Øst for Store­bælt fra 1937 (Formand fra 1938), af Forretningsudvalget og Hoved­bestyrelsen for De samvirkende Køb­mandsforeninger i Danmark fra 1938 (Næstformand fra 1941), af Den nor­diske Købmandskomité fra 1938, af Be­styrelsen for Dansk Handelsblad fra 1938, af Fællesraadet for Vinbranchen fra 1939, af Statens Mel- og Brødnævn

Jens__________________

1939-41, af Lærliiigeraadet fra 1941, af Fællesudvalget af 1. Marts 1917 fra 1941, af Handelsministeriets Erstatningsud-valg for Levneds- og Nydelsesmidler fra 1942, af Handelsministeriets Lukkelovs-kommission fra 1946, af Landsforenin­gen Dansk Arbejdes Hovedbestyrelse fra 1942 og af Bestyrelsen for Hillerød konservative Vælgerforening fra 1945; Konservativ Folketingskandidat i Næs­tved-Kredsen 1946; Stifter af og For­mand for 1. Regiments Soldaterforening, Nordsjællands Afd. 1930-41; Stifter af og Næstformand for Frederiksborg Amts samvirkende Soldaterforeninger 1933-41; Formand for Tirolische-dånische Kinder und Jugeudferienwerke 1933-38; Dele­geret' for De samvirkende Købmands­foreninger i Danmark ved den inter­nationale Handelsorganisation i Schweiz fra 1946. Tildelt Sveriges Kb'bmanna-forbunds Hæderstegn i Guld 1943, Suomeu Wåhittåiskauppiasliittos Hæ­derstegn i Guld 1947 og Finlands sven-ska Kopmannaforbunds Hæderstegn i Guld 1947.

Adresse: S-Banev. 16 B. Hillerød.

JENSEN Jakob Sagfører, fh. Borgme­ster, B.; f. 14. Okt. 1888 i Kolding; Søn af Murermester Jens Jensen og Hustru f. Kristensen: gift (11. Dee. 1914) m. Herdis J., f. 17. Maj 1889 i Sorø, Datter af Portør Jens Christian­sen (død 1904) og Hustro f. Roed.

Exam. jur. 1909: Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. og Nykjøbing S.; Sagførerbe­stalling 1913.

Medlem af Byraadet 1921-46; Borg­mester 1926-37; Formand for Akts. Ban­ken for Nykøbing Sj. og Omegn; Med­lem, af Sagførerraadet 1933-41, af Be­styrelsen for Købstadforeningen 1937-46, af Bestyrelsen for Underretssagførernes Understøttelsesfond m. m.

Adresse: Nykøbing S

JENSEN J Chr. Direktør; f. 30. Nov. 1877 i Kalundborg; Søn af Husejer V Jensen (død 1892)_ og Hustru Maren J. (død 1923); gift f. Ganz (1902 )m. An­na J„ f. Madsen, f. 23. Sept. 1882 i Kalundborg, død 1923: 2. Gang (12. Jan. 1924) m. Mimi J., f. 16. Jan. 1901 i Højslev, Datter af fh. Teglværksbe-styrer Chr. Rasmussen og Hustru Karen Sofie R.

Lært Snedkerprofessionen i Kalund­borg og særlig uddannnet i Bygnings-branchen i Kbhvn.; Medstifter af Ar­bejdernes Andels-Boligforening og For­mand for Bestyrelsen fra Stiftelsesda-gen 12. Marts 1912 samt adm. Direktør til Udgangen af 1928.

Medlem af. Forretningsudvalget for Arbejdernes Fællesorganisation 1908-18; Formand for Bygningssnedkernes Fagforening 1908-16; Medlem af den fa-

___________________ 662

ste Voldgiftsret 1909-17, af Frdbg. Kom­munalbestyrelse 1913-25, af Boligkom­missionerne af 1916 og 1918, af Bolig­udvalget, af Bygningsmaterialeudvalget, af Murstens- og Cementnævnet af 1918 og fra 1922 af Bolignævnet; Medlem af Det erhvervsøkonomiske Raads Bygge-nævn, af Indenrigsministeriets Udvalg vedr. Statens Forhold til Byggeriet af 194K af Undervisningsministeriets Kom­missioner til Omordning af Rigshospi­talets bygningsmæssige Forhold og for Arkitektuddannelsen; Næstformand i Bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber 1919-22, Formand 1922-30; Grosserer­borgerskab 1919; Medlem af Bestyrelsen for Østifternes Brandforsikringsselskab fra 1922 og af Forretningsudvalget fra 1935; Medlem af Byggeudvalget for Universitetets fysiologiske Institut, for fysisk-kemisk og hygiejnisk Institut, for teknisk-kemisk Laboratorium, for Nationalmuseet, Den tekniske Højskole (Polytekniske Læreanstalt), Universi­tetsbiblioteket, Danmarks Tandlæge-højskole og den farmaceutiske Lære­anstalt samt anatomisk Institut og for flere Statsskoler under Undervisnings­ministeriet; Vurderingsmand for Frdbg. for Anbringelse af umyndiges Midler i faste Ejendomme; Vurderingsmand til Ejendomsskyld i Kbhvn. fra 1930; byg ningskyndig Medarbejder i Foreningen Socialt Boligbyggeri fra 1933; Medlem af Folketinget (Socialdemokratisk Parti) 1918-*!-.

Adresse: Chr. d. 9. G. 4, Kbhvn. K.

 JENSEN Jens Landskabs-Arkitekt; f. 13. Sept. 1860 i Dybbøl; Søn af Gaard-ejer Christian Jensen (død 1899) og Hustru f. Petersen (død 1895); gift (1884) m. Anne Marie f. Hansen, f. 3. Febr. 1861 i Dybbøl, død 1934.

Uddannet paa Vinding og Tune Land­boskoler; rejste til Amerika 1884; Gart­ner og senere Overgartner og Direktør for forskellige Parker og Anlæg i Chi-cago; konsulterende Landskabs-Arkitekt ved West-Parkerne i Chicago 1910-20; praktiserende Landskabs-Arkitekt fra 1910; Æresdoktor ved Universitetet i W'isconsin.

Medlem af Chicago Park-Raad 1901-14, af Chicago Kunst-Raad og af Chi­cago Kunstmuseums Bestyrelse; Sekre­tær i Illinois Kunst-Iiaad; Grundlæg­ger af og Præsident for „The Clea­ring "; Jl edlem af Academy of Scienses i Illinois og Chicago.

Har skrevet talrige Afhandlinger om Parkanlæg, Skovvegetation og lignende Emner samt udarbejdet Planer til of­fentlige og private Parker og Anlæg; har udgivet: Siftings (1939).

665_______________________

Kr u£ har været Medlem uf en Ha-k-ke Kommissioner, Raad oe Selskaber med kunstneriske eller videnskabelige Formaal; Grundlægger af og Formand for Fredeforeninsen Friends of our Na-tive- Landscape.

Adresse: „The Clearing", Bllison Bay, Wisconsin, U.S.A.

JENSEN Jens Proprietær. R.j f. 6. ?ebr. 1879 i Aale ved Horsens; Søn af Gaard-ejer J Chr. Jensen og Hustru Ane Sofie f. Andersen; gift (15. Nov. 1904) m. Mette J., f. 12. Juni 1872, Datter af Gaardejer Friis Legardt, Bække, og Hustru Dorthea f. Simonsen.

Overtog Gaarden Rugholm i Gamst 1904. Formand for Vejen-Brørup Mer­gelselskab fra 1911, for Opdyrkningssel-skabet Bække Mose fra 1922, for Grund-forbedringsudvalget for Ribe Amt fra 1933; Medlem af Bestyrelsen for Kol­ding Oplands Højspændingsforsyning fra 1916 (Kasserer og Sekretær 1916-22, Formand fra 1922), for Margarinefa­brikken Alfa fra 1926, for Danske Op-landscentraler og Forsyningsselskabers Forening fra 1933 (Formand fra 1939) og for Anst Mejeri (Formand i 22 Aar); Medlem af Menighedsraadet i Anst fra 1926, af Elektricitetsraadet fra 1939, af Afvandingskommissionen for Ribe Amt og af Anst Sogneraad (dets Formand i 8 Aar); Medlem af Bestyrelsen for For­eningen af jydske Tørvefabrikanter i 18 Aar, nu Æresmedlem; Næstformaml for Den sydøstjydske Fællescentral og for Danske Elektricitetsværkers For­ening fra 1943; tildelt Hedeselskabets store Sølvbæger. Adresse: Kugholmhus pr. Anst.

JENSEN    Jens Marinus Højskolefor­stander; f. 8. Okt. 1896 i Fasterlund ved Skern; Søn af Gaardejer Jens Chr. Jensen (død 1922) og Hustru Kirsten Marie f. Jørgensen (død 1915); gift (30. Okt. 1921) m. Aslaug J., f. 10. Juli 1895. Datter af Stationsforstander H T Han­sen (død 1926) og Hustru Ida f. Skou-strup (død 1910).

Forstander for Brøderup Højskole 1927-42; Formand for De danske Ung­domsforeninger fra 1936; Aftenhøjskole i Aarhus fra 1943.

Har skrevet en Række Bøger og tal­rige Artikler  i Dag-  og Ugeblade. Adresse:  Frederiksg.  34-36, Aarhus.

JENSEN    Jens Michael Sognefoged, Amtsrevisor, R.; f. 14. Dec. 1884 i Væth •, Søn af Gaardejer Gerud Jensen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Johanne f. Høeg (død 1928); gift (20. Juni 1913) m. Kirstine J., f. 26. Marts 1890 i Væth, Datter af Gaard­ejer Christen Jørgensen og Hustru Jo­hanne f. Jensen (død 1937).

____________________    Jens

Uddannet ved Landbrug; Elev paa Testrup Folkehøjskole 1904-05; Gaard­ejer 1913.

Sognefoged 1913; Sogneraadsformand 1921-29; Amtsraadsmedlem 1928-35 og f rå 1946; Amtsrevisor 1931; Formand for Danmarks Sognefoged- og Lægdsmands forening 1932-44; Skatteraadsmedlem 1933-43; Medlem af Repræsentantskabet for Banken for Randers og Omegn 1937 og af Tilsynsraadet for Sparekas­sen for Randers By og Omegn 1943; Næstformand i Brandforsikringsselska­bet Vermund 1938; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Foreningen Dannevirke 1941-45-, Skyldraadsmedlem og Vurdc-ringsformand 1943.

Adresse: Væth pr. Langaa.

JENSEN Jens Peter Direktør, Overin-geniør; f. 23. Febr. 1898 paa Dolleriip Mølle; Søn af Mølleejer Jens Peter Jensen, Narre Tranders (død 1938) og Hustru Mette Marie f. Bæk; gift (10. Juli 1928) in. Ellen Agnete J., f. 22. Okt- 1908 i Kongerslev, Datter af So-cialkontrolør Christian Testrup. Aal­borg og Hustru Karen Marie f. Toft.

Uddannet i Maskinfaget som Maskin­ingeniør; Ingemør ved Akts. Aalborg Værft 1918: Tegnestuechef ved Ma-skinafd. 1926-30; Chef for MasMna'M. 1930-34; Overingeniør 1934-41; Under­direktør i Akts. Vølund 1941; merkan-Hl og tekn. Direktør smstds fra 1942; Hovedrevdsor i Dansk Brændselskc-ntroi-forening.

Adresse: „Møllelænge", St. Mølle V. 2, Khhvn. S.

JENSEN   J K Læge; f. 8. Juli 1870 i Undløse: Søn af Gaardejer Jens Jensen (død 1912) og Hustru Maren Kirstine f. Jensen (død 1921): gift (1899) m. Anna Margrethe J., f. 16. April 1874 i Skørringe, Datter af Henrik Maller (død 1919) og Hustru Elise f. Nielsen død 1914).

Ved Landbruget til 1887; Student (pri­vat dimit.) 1892; med. Eks. 1899; prakt. i Gørding s. A.; Jernbanelæge fra 1904.

Medlem af Sogneraadet 1909-13 os 1925-43, af Amtsraadet 1910-22 og a.f Skoledirektionen for Ribe-Gørding Her­reder 1916-22: Medlem af Hovedbesty­relsen for Det radikale Venstre 1916-32 og for Danmarks Afholdsforening 1916-18 og 1934-46; Medlem af Folke­tinget (Ribe Amtskreds) 1932-45 og af Alkoholkommissionen 1935-47; Medlem af Livsforsikringsselskabet Andels-An­stalten Tryg's Kontrolkomité fra 1917 og a.f Bestyrelsen for Akts. Genforsik-ringsselskabet Nerva fra 1938.

Adresse:  Gørding.

JENSEN J K Skoledirektør: f. 10. Febr. 1880 i Klim; Søn af Sognefoged, Gaard­ejer Jørgen Jensen (død 1930) og Hu-

Jens____________ .

strå Inger Marie f. Christensen (død 1932). gift 1. Gang (1. Juni 1907) m. Bodil J., f. 6. Juli 1880, død 1940, Dat­ter af Gaardejer Jens Pedersen i Egen­se (død 1946) og Hustru Maren f. Han­sen (død 1927); 2. Gang (3. Juli 1946) m. Anna J., f. 29. Juli 1907, Datter af Gaardejer Niels Chr. Mikkelsen i He­densted og Hustru Dorthea Kathrine M.

Murersvend 1898; Lærereksamen (Jel­ling) 1905; Lærer i Mygdal ved Hjør­ring 1905-06, i Maarbjerg 1906-08 og i Silkeborg 1908-21: Overlærer i Nakskov 1921-25- Skoledirektør i Horsens fra 1925.

Socialdemnkratiets Kandidat i Ring-k.iøbing ved Folketingsvalgene 1909 og 10; Medlem af Silkeborg Ligningskom­mission 1911-13, af Silkeborg Byraad 1913-21, af Skatteraadet for Silkeborg Skattekreds 1915-21 og af Horsens Klo­stersogns Menighedsraad 1926-40; For­mand for Horsens Kirkers Bestyrelse 1930-40; Kirkeværge i Horsens 1938-39.

Har udgivet: Silkeborg Skolevæsens Historie 1846-1900; Borger- og Almue­skolevæsen i Horsens I : Tiden indlil 1818. II • Tiden 1818-60 og III : Tiden 1860-1938; Blade af Horsens Købstads Historie, Byen og dens Patricierfami­lier i det 16., 17. og 18. Aarhundrede (1945); Horsens Klosterkirke — Panteon for gamle Horscns-Slægter (1945); Med-udgiver af ..Den lille Læsebog" ; har skrevet en Kække pædagogiske og per-sonalhistoriske Afhandlinger og Artik­ler i forskellige Haandhøger, Dagblade og faglige Medlemsblade og Tidsskrif­ter.

Adresse :  Horsens.

JENSEN J M honorær Distriktskommis-sær; f. 3. Febr. 1874 i Demstrup; Søn af Bestillingsmand ved Statsbanerne Peder Jensen (død 1925) og Hustru f. Madsdatter (død 1912).

Premierløjtnant i InReniørkorpsct 1899-1904 (pensioneret 1919); gdk 1904 i den uafhængig« Congostats Tjeneste og avancerede ti! Capitaine-Commandant (Major); som Officer i flere Aar Direk­tør for Koloniens Artilleri- og Befæst­ningevæsen; gik i 1911 over i Koloniens tekniske Tjeneste som Overingeniør og 1913 i dens politiske Tjeneste; Di-striktskommissær af 1. Klasse 1916 og som saadan i flere Aar Administrator af Kasai-Distriktet; i 1922 udsendt i po­litisk etnografisk Mission for at stu­dere de i -Koloniens Centrum værende Folkefærd; 1925 i Mission i Guldmine­distriktet Kilo-Moto; fik 1926 overdra­get Studiet af Congo-Kasai Provinsens Kommunikationsveje; 1928 pensioneret med Ret til Titlen : honorær Distrikts-kommissær af 1. Klasse; 1928-30 i Mis-

________________________664

sion i fransk Ækvatorialafrika som Ge­neralinspektør for en fransk-belgisk In­dustrigruppe; Direktør i Mundia, Dansk Export Central, Akts. 1944-48; skriver i udenlandske og hjemlige Tidsskrifter og Blade om Kolonialpolitik, Etnografi m. m.

Uden!. Ordener: B.K.4.; B.L.5.; B.M.C.C.; C.E.S.I.; C.L.O.4.

Adresse : N-Fasanv. 198, Kbhvn. N.

JENSEN Johannes Dommer, R.; f. 4. Nov. 1890 i Husum; Søn af Gaardejer Hans Ths. Jensen (død 1899) og Hu­stru Else Kirstine f. Pedersen (død 1900); gift (5. Aug. 1917) m. Karen Fabritius J., f. 13. Jan. 1895 i Glad­sakse, Datter af Gaardejer Niels Han­sen (død 1921) og Hustru Nielsine f. Fabritius de Tengnagel (død 1939).

Student (Lyceum) 1908; cand. jur. 1917; Byfogedfuldmægtig i Roskilde s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk og Straffedommerfuldmæg-tig ved Frdbg. Birk 1916; Dommerfuld­mægtig paa Samsø 1919; i Grenaa 1928; Civildommerfuldmægtig i Roskilde 1935; Dommer i Brønderslev Købstad m. v. 1940; Dommer i Nakskov Købstad m.v. 1945.

Medlem af Grenaa Byraad 1933-35.

Adresse:  Nakskov.

JENSEN    Johannes Gaardejer; f. 13. April 1888 i Testrup paa Men-, Søn af Gaardejer Jens Jensen og Hustru Dor­thea Marie f. Nielsen; gift (22. Marts 1919) m. Inger Marie J., f. 27. Sept. 1894 i Stubbekøbing, Datter af S F Ludvig Hansen og Hustru Kirsten f. Rasmussen Stryg.

Ophold paa Høj- og Landbrugsskole; Gaardejer i Testrup.

Formand for De samvirkende sjæl­landske Landboforeningers Kvægavlsud-valg fra 1935, for Stambogs- og Regi­streringsudvalget for rødt dansk Malke­kvæg fra 1945 og for De samvirkende sjællandske Landboforeningers Udvalg til Bedømmelse af Afkom efter Tyre; Formand for De samvirkende danske Landboforeningers Hu.idyrhrugsudvalg fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforenin­ger fra 1948 og af Statens Husdyr-brugsudval? fra 1948.

Adresse: Thorshøj, Tostrnp pr. Stege.

JENSEN Johannes Statskonsulent; f. 17. Okt. 1888 i Bovlund; Søn af Køb­mand Nis Jensen og Hustru Louise f. Demandt; gift (14. Aug. 1913) m. Ka­ren J., f. 23. Dec. 1887 i Brakker, Dat­ter af Gaardejer Jens Ravn og Hustru Else-Marie f. Nielsen.

Lærte Landvæsen og Mejeribrug 1904-10: Elev paa Skibelund Efterskole 1903. Ollerup Højskole 1908 og Ladelund Mæl-

665_______________________

keriskole 1910: Landbrugskandidat 1912; Konsulent for Mejeriforeningen for Nordslesvig 1912-20; Statskonsulent i Mejeribrug for de sønderjydske Lands­dele fra 1920; tillige Statskonsulent i Mejeribrug for Ribe Amt (undtagen Andst Herred) og Ringkjøbing Amt fra 1928.

Sekretær og Kasserer for sønderjydsk Mejeriforening; Sekretær for Forenin­gen af jydske Landboforeningers Meje-riudvalg; Redaktør af Mejeriteksten i Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeri­tidende; Medlem af Statens Mejeriud­valg; Formand for Ladelund Elevfor­ening og fl. a. Tillidshverv.

Adresse: Aabenraa.

JENSEN  Johs. V Forfatter. Dr. phil.; f. 20. Jan. 1873 i Farsø; Søn af Dyr­læge H Jensen (død 1923); gift m. El­se J., f. paa Rosendal. Datter af For­pagter T Ulrik (død 1908).

Student (Viborg) 1893; cand. phil. 1894; studerede Medicin; har bl. a. skre­vet: Himmerlandshistorier I-III (1898, 1904 og 1910); Kongens Fald I-III (1899-1902); Intermezzo (1899); Den gotiske Renaissance (1901) • Madame d'Ora (1904); Skovene (1904); Hjulet (1905): Digte (1906); Exotiske Noveller I-II (1907-09); Den ny Verden (1907); Myter og Jagter (1907); Nye Myter (1908); Bræen (1908); Myter, ny Samling (1910); Nordisk Aand (1911); Skibet (1912); Olivia Marianne (1915); Introduktion til vor Tidsalder (1915); Aarbog 1916; Aarbog 1917; Norne-Gæst (1919); Det tabte Land (1919); Christoffer Colum­bus (1921); Sangerinden (1921); Digte (1921); Cimbrernes Tog (1922); Æstetik og Udvikling (1923); Aarstiderne (1923); Myter III (1924); Hamlet (1924); Evo­lution og Moral (1925); Aarets Høj­tider (1925); Thorvaldsens Portrætbu­ster (1926); Verdens Lys (1926); Jør-gine (1926); Dyrenes Forvandling (1927); Ved Livets Bred og andre Myter (1928); Aandens Stadier (1928); Retninger i Tiden, Artikler 1925-30 (1930); Den jyd­ske Blæst, Digte 1926-30 (1931); Form og Sjæl, Portræter og Personligheder (1931); Paa danske Veje, med Tegnin­ger af Johannes Larsen og nogle Foto­grafier (1931); Pisangen, Myter 5. Sam­ling (1932); Kornmarken, Myter 6. Sam­ling (1932); Sælernes Ø, Myter 7. Sam-Ung (1934); Det Blivende (1934); Dr. Renaults Fristelser (1935); Gudrun (1936); Darduse (Det kgl. Teater, 1937)-Jydske Folkelivsmalere (1937); Oversæt­telse af Shakespeare: Hamlet (1937); Thorvaldsen (1938); Nordvejen (1939) • Fra Fristaterne (1939); Mariehønen (1940); Mindets Tavle (1941)- Vor Op­rindelse (1941); Om Sproget og Under­visningen (1942): Kvinden i Sagatiden (1942); Møllen (1944); Jobannes Lar-

___________________Jens

sen og hans Billeder (1947); Samlede Digte (1948); Snorres Heimskrngla (1948); Afrika (1949).

Dr. phil. h.c. ved Universitelet i Lund 1929; tilkendt Nobelprisen i Lit­teratur for 1944.

Adresse : Kastelsv. 23, Kbhvn. Ø.

JENSEN Jørgen Byretspræsident, R. D.V1.; f. 29. Aug. 1889 i Sæby; Søn af Gæstgiver J P Jensen og Hustru Jen-sine f. Pedersen; gift (12. Okt. 1912) m. Margrethe J., f. 11. Jan. 1890 i Sæby, Datter af Havnefoged Joh. Chri­stensen og Hustru Cathrine f. Poulsen. Student (privat dimit.) 1909; cand. jur. 1914; Fuldmægtig ved Nørhald m. fl. Herreders Ret 1914; Dommerfuld­mægtig ved Frdbg. Birk 1919; Sagfører-bestalling 1919; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1926-28; Dommer smstds. 1929; Dommer i Østre Landsret 1939; Præsi­dent for Kbhvns Byret 1945.

Næstformand i den faste Voldgiftsret 1938; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Dommerforening 193941 og for Juridisk Forening 1941-45; Formand for Bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1940.

Adresse: Kristianiag. 22, Kbhvn. Ø.

JENSEN Jørgen Overlæge, Dr. med., R.; f. 12. Aug. 1870 i Vonsbæk Sogn; Søn af Kaptajn, Gaardejer E H Jensen (død 1911) og Hustru Marie f. Kjær (død 1924); gift 1. Gang (7. Juni 1902) m. Margrethe J., f. 10. Dec. 1880 i Skjelby, Datter af Amtslæge, Dr. med. Hans Kaarsberg (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Elise f. von Platen-Hallermund; gift 2. Gang (18. Juni 1915) m. Laura J., f. 26. Juni 1885 i Kbhvn., Datter af Købmand Hans Holst og Hustru Thora f. Rasmussen. Student (Herlufsholm) 1889; med. Eks. 1896; Reservelæge ved Amtssygehuset Faxe 1897-98; Assistent hos Professor Howitz 1898-1900; Dr. med. 1902; Reser-vekirurg ved Frdbg. Hospitals Afd. A. 1903-06; Afdelingslæge ved Frdbg. Poii-kliniks kirurgiske Afd. 1907-43; Skole­læge 1907-09; Kommunelæge paa Frdbg. 1907-43; Reservelæge i Hæren 1907-09; Forstander for Frdbg. Hospitals Røni genlaboratorium 1909-20; Docent i al­mindelig Kirurgi ved Tandlægeskolen 1911-43; Prosector chirurgiæ 1914-17; Overlæge ved Kommunehospitalets ki­rurgiske Poliklinik 1920-40; Censor i Ki­rurgi ved medicinsk Embedseksamen fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Boldklub 1889-96 og 1898-1906- FormancJ for Kbhvns Boldspil Union 1903-11; Med­lem af Dansk Idræts Forbunds Amatør -og Ordensudvalg fra 1907, af Deutsche Gesellschaft fiir Chirurgie 191041, af Bestyrelsen for den liberale Venstreror-

ening i Kbhvn. 1920-28, af Bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. 1923-47 og af lægeforeningens Attest­udvalg 1923-25; Repræsentant i Den al­mindelige danske Lægeforening 1923-27; Formand for Vesterbro-Frdbg. Læge­forening og Næstformand for Kbhvns Lægeforening 192S-27; Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1939-41.

Har skrevet: Om Pneumokokperitoni-tis (Disputats, 1902); Bækkenbrud (1912); Senesutnr og Senetransplantation (s. m. C D Barteis, 1914); En ny Me-thode til operativ Behandling af Frak-tnrer (s. m. E DahMversen, 1927) samt forskellige andre Afhandlinger.

Adresse: Falkoner Allé 86, Kbhvn. F.

JENSEN Kai Sogneraadsformand; f. 15. Marts 1909 i Hedehusene; Søn af Sned­ker Ferdinand Jensen ok Hustru Mario f. Larsen; gift (4. April 1934) m. Frede Eleonora J., f. 9. Dec. 1911 i Græsted. Datter af Anders Josephsen (død 1947) ej? Hustru Emilie f. Madsen.

Tømrer- Medlem af Birkerød Sogne-raad fra 1938, Formand fra 1943; Med­lem af Folketinget (Socialdemokratiet) fra 1943; Formand for Fællesorganisa­tionen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse fra 1944.

Adresse; Hegnsv. 3, Birkerød.

JENSEN Kai Stifteprovst, E.; f.29.Jan. 1899 i Grættrup i Salling; Søn af Lærer Niels Chr. Jensen (død 1941) og Hustru Anna f. Jensen (død 1929); gift (29. Jan. 1924) m. Emilie J., i. 18. Nov. 1902 i Vrigsted, Datter af Vald. Smidstrup (død 1932) og Hustru Christine f. Chri­stensen (død 1914).

Student (Kanders) 1917; cand. theol. 1923; Kaldskapellan i As-Klakring 1923-24; Sognepræst i Videbæk 1924-29; Sek­retær i Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1929-33; Præst ved Skt. Lukas Stiftelsen 1933-36; Forstander for Dansk Bibelskole 1936-40; Sogne-pra'st ved Aarhus Domkirke og Stifts­provst over Aarhus Stift 1940.

Medlem af .Søndagsskoleudvalget i Kbhvn. 1932-40, af Komitéen for Ny­borgmøderne fra 1934, Formand fra 1939, og af Udvalget til Fremme af Bibel-kundskab fra 1937- Medlem af Besty­relsen for Skt. Lukas Stiftelsen 1933-45, Formand 1937-40, for Menighedsskolen Marthabo 1936-40, for Det danske Bibel­selskab fra 1939, for Indre Missions Diakonhøjskole j Aarhus 1941 og for Asylet Børnely, Aarhus fra 1941, For­mand fra 1944; Formand for Inspek­tionen for Aarhus Hospital fra 1940-, .Medlem af- Bestyrelsen for Jydsk Bør­nehaveseminarium fra 1944.

Har udgivet: Ny Testamentes Tilbli­velse; Troslivets Spænding; Andagts-bogen „Undervejs"; Livet med Gud;

_______________________666

Paa Klippegrund; Korset — Verdens Haab; Hvad tror vi paa ? Frygt ikke!: Hverdags-Tro (Andagtsbog); Trods alt —!; Staa fast — 1; Altid frejdig —I; Har Livet en Mening?; Livets Vej (Prædikensamling).

Adresse:   Aarhus.

Sommerbolig: Bakkehuset, Hald pr. Dyssekilde.

JENSEN Kai Adolf Professor, Dr. med., li.; f. 16. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. phil. Ad. S Jensen (se denne) -, gift m. Emilie J., f. 12. Jan.

Student (H Adlers Fællesskole) 1913; med. Eks. 1922; Assistent ved Statens Seruminstitut 1924, Afdelingsforstander sammesteds 1931; Dr. med. 1927; Cen­sor i Bakteriologi og Parasitologi ved Landbohøjskolen 1938; Professor i alm. Patologi ved Kbhvns Universitet 1940.

Sagkyndig i alm. Patologi ved Rets-lægeraadet 1941: Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943, af Svenska Liikare Sållskapet og af Viden­skabernes Selskab 1946; Medlem af Bestyrelsen for P A Brandt's Legat, Micliaelsen-Fondet og Pasteurselskabet.

Adresse: Juliane Maries V. 22, Kbhvn.  Ø.

JENSEN   Kai Arne Lektor, Dr. phil.; f. 27. Marts 1908 i Kbhvn.; Søn af Re­stauratør Carl Jensen og Hustru Emmy f. Nielsen (død 1915);' gift (3. Aug. 1932) m. Ida J., f. 25. Jan. 1910.

Student (Odense) 1926; mag. scient. (Kemi) 1932; Assistent ved Polyt. Læ-reanst.. kemiske Laboratorium A 1932; Assistent ved Kbhvns Universitets kemi­ske Laboratorium 1933: Studieophold i Oslo, Danzig, Paris og Ziirich; Dr. phil. 1937; Lektor i Kemi ved Kbhvns Univ. 1943.

Univ. Guldmed. 1931; Julius Thomsen-Medaljen for teknisk-kemisk Forskning-1946.

Medlem af Bestyrelsen af kemisk Forening 1944-47; Medlem af Videnska­bernes Selskab 1948.

Litterære Arbejder: Om de koordina-tivt firegyldige metallers stereokemi (Disputats, 1937); en Eække Afhand­linger om kemiske Problemer, særligt i udenlandske Fagtidsskrifter.

Adresse :  Landsdommerv.  l, Kbhvn. NV.

JENSEN Karl Gaardejer; f. 22. Juli 1882 paa Bækkegaard i Ølstykke; Sen af Gaardejer Ole Jensen (død 1910) og Hu­stru Maren f. Rasmussen (død 1885); gift (15. Juli 1910) m. Karen J., f. 28. Okt. 1889, Datter af Gaardejer Oluf Jørgensen (død 1913) og Hustru Marie f. Jørgensen.

Ophold paa Høng Højskole 1900-01 og paa Tune Landboskole 1904-05; overtog Fadegaarden 1910. Medlem af Bestyrel-

667_____________________

sen for Frederiksborg Amts Planteavls-forening fra 1915 (Formand fra 1932) Formand for Andelsmejeriet Langagei fra 1919; Medlem af Ølstykke Menig hedsraad fra 1923, Kirkeværge fra 1930; Medlem af Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Mejeriforaning fra 1925 (Formand fra 1933), for De Østlige Øers Mejeri forening fra 1933, for Frederiksborg Amt: Landboforening 1930-44, for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1938, for Mejeriernes Arbejdsgiverfor­ening og for Akts. Storkøbenhavns Kar­toffelcentral 1940-45; Medlem af Frede­riksborg Amts Grundforbedringsudvalg, af Landbrugsministeriets Kartoffeleks-portudvalg og af Repræsentantskabet for Frederikssund og Omegns Bank; Dommeisuppleant i Den faste Vold­giftsret fra 1948.

Adresse: Bækkegaard pr. Ølstykke.

JENSEN K J Generaldirektør for Post-og Telegrafvæsenet, K'.DM.p.p.; f. 7. Maj 1890 i Fjallerslev; Søn af Gaard­ejer Christen Jensen (død 1924) og Hu­stru Kirsten Marie f. Jensen; gift (27. Dec. 1921) in. Marie J., f. 2. Aug. 1901 i Aalborg, Datter af Skoleinspektør T Bang (død 1930) og Hustru Karoline t. Jensen (død 1930).

Præliminæraks.; indtraadt i Postvæ­senet 1907; Assistent 1915; Student (pri­vat dimit.) 1918; cand. jur. 1923; Sekre­tær i Generaldirektoratet s, A.; Fuld­mægtig 1928; Ekspeditionssekretær 1931; Postinspektør i Kbhvn. 1933; Kontor­chef i Generaldirektoratet 1935; Afde­lingschef 1937; Generaldirektør for Post-og Telegrafvæsenet 1941. Udenl. Ordener : N.St.O.2'.; S.V.2'. Adresse.- Byvangs Allé 81, Hellerup.

JENSEN K L E Grosserer, R.DM.; f .10. Nov. 1865 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Emil Jensen (død 1867) og Hustru Othilia f. Nørregaard (død 1909); gift (15. Maj 1896) m. Martine J., f. 20. Nov. 1868, Datter af Grosserer Gottfr. Boisen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru f. Kastrup.

Lært hos H I Bing & Søn 1879-84; i I Chr. Petersens Papirhandel, Kbhvn., 1884-91; Grossererborgerskab og etable­ret som Papirhandler under Firma Jen­sen & Kjeldskov 1896; Formand i Be­styrelsen for Jensen & Kjeldskov Akts. Medlem af Dansk Papirhandlerfor-enings Bestyrelse 1900-17, dens Formand 1912-17, Æresmedlem fra 1938; Medstif­ter af og Næstformand i Marinefor­eningens Hovedbestyrelse 1913-26; Med­lem af Grosserer-Societetets Komité 1918-34, Viceformand 1930-34; Medlem af Forretningsudvalget for Den dan­ske Handelsstands Fællesrepræsentation 1930-34; Medlem af Sø- og Handelsret-

____________________Jens

ten 1927-37; Medlem af Repræsentant­skabet for Folkebanken; Medlem af Socialraadet 1919-29, af Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og af Kbhvns Brandforsikrings Repræsentant­skab; Formand for Det kgl. Skydesel­skab 1928-29: Medlem af Bestyrelsen for Dagbladet Børsen.

Adresse: Strandv. 8, Kbhvn. Ø.

JENSEN Knud Direktør; f. 11. Nov. 1901 i Sorø; Søn af Urmager og Guld­smed Fred. Jensen (død 1940) og Hu­stru Marie f. Henningsen (død 1941); gift (3. April 1928) m. Else J., f. 3. Okt. 1903 i Randers. Datter af Bank­direktør N P Jensen (død 1924) og Hu­stru Ingeborg f. Boisen.

Student   (Sorø)   1919;   ansat   i   Akts. for   Kemisk   Industri   1919,    Prokurist 1932,  Underdirektør 1943, Direktør 1947. Indehaver af forskellige  faglige  Til­lidshverv.

Adresse: Solvænget 26. Lyngby.

JENSEN Kristian Dommer; f. 14. Jan. 1899; Søn af Gaardejer Steffen Jensen (død 1928) og Hustru Christine f. Mad­sen (død 1913); gnft (17. Aug. 1924) m. Rigmor J., f. 10. Jan. 1898, Datter af afdøde Guldsmed B A Lander og af­døde Hustru Rosa f. Stevnsborg.

Student (Herlufsholm) 1917; cand. jur. 1923; Sagførerfuldmægtig i 1923; Dom­merfuldmægtig ved Frederiksberg Birk 1923-48; Dommer i Maribo m. v. 1948. Formand for Lolland-Falsters Fæns1-selsselskab 1948.

Adresse: Vesterbro 22, Maribo.

JENSEN Laur. Inspektør, R.; f. 30. Juni 1881 i Horsens Enge, Aalborg Amt; Søn af Parcellist Jens Bartholin Jensen (død 1917) og Hustru Inger Margrethe f. Larsen (død 1890); gift (1910) m. Thyra J., f. 13. Juni 1890 i Tylstrup, Datter af Købmand Anders Jacobsen (død 1926) og Hustru Kristine Marie f. Thomsen (død 1939).

Uddannet ved Landbrug; paa Høj­skole 1902-03 og 1903-04 og paa Land­brugsskole 1905-06; uddannet i Plante­forædling; ansat i Frøfirmaet Hj. Hart-mann & Co., Kbhvn. som Forsøgsleder og Inspektør for Firmaets Landejen­domme 1914; modtog Firmaets Æres­præmie og Diplom for Tiltrækning af Kaalstammer 1932; Studierejse i Rus­land 1924, i Tyskland, Belgien og Frankrig 1926.

Formand for Kbhvns Amts Landbo­forening 193344; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende danske Landbofor­eninger, for De samvirkende sjælland­ske Landboforeninger, for Roskilde An-riels-Svinc-Slag'ti'ri og for Foreningen Norden for Glostrup og Omegn; Med­lem af De sjællandske Landboforenin­gers Ungdomsudvalg, af Kbhvns Amts

Jens___________________

Kornnævn, af Landsforeningen Dansk Arbejdes Kbhvnsudvalg og af Turistfor­eningen for Danmarks Turistkultur-Udvalg-. Formand for Kbhvns Amts Landboforenings Planteavlsudvalg; Næst­formand og Medlem af "Forretningsud­valget i Andelsbankens Glostrup Afde­ling: Medlem af Akkordretten.

Adresse:  Røde Ve.jrmøllegaard pr. Glostrup.

JENSEN   Laura Rektor, kgl. Beløn-ninersmed. i Guld m. Kr.; f. 2. Dec. 1870 i Kbhvn.; Datter af Papirhandler Poul Christian Jensen (død 1884) og Hustru Hulcla f. Hagelberg (død 1921): ugift.

Almuelærerindeeks. (N Zahles Skole) 189V; Institutbestyrerindeeks. 1898; Læ­rerinde i London 1898-99; Klasselærer­inde ved M Kruses Skole 1899; Besty­rerinde af samme 1902; Rektor 1911-37.

Adresse: Sorø.

JENSEN   L P Provst, Forstander; t. Si. Juli 1895 i Bonderup ved Fjerritslev; Søn af Gaardejer Lars P Jensen (dør! 1947) og Hustru Larsine f. Pedersen (død 1956); gift (2. Sept. 1921) m. Ju­lie Marie J., f. 18. Febr. 1895 i Kbhvn., Datter af Fabrikbestyrer M N R-ys-gaard og Hustru Kirstine f. Karmann

Student (Aalborg) 1915; cand. theol. 1921; Kaldskapellan i Herning s. A.: Sognepræst i Skibsted-Lyngby 1923; i Horsens-Hammer 1931; tillige Provst for Kær Herred 1940; Forstander for Dansk Bibelskole 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark 1940.

Adresse • Sortedam  Doss. 65 A, Kbhvn. Ø.

JENSEN M C Fisker, DM.E.; f. 5. Sept. 1871 paa Jegindø; Søn af Fisker Poul Jensen og Hustru f. Madsen; gift (6. Jan. 1946) m. Anna Kirstine J., Datter af Postbud Peter Larsen og Hustru Maren L.

Skibsfører 1893; Medlem af Dansk Fiskeriforenings Bestyrelse 1907, dens Formand 1913-47; Formand for den lokale Fiskeriforening 1911-23; Medlem af Landstinget (Venstre) 1922-39.

Medlem af Bestyrelsen for Forsikrin­gen af danske Fiskefartøjer 1909 (For­mand 1939) og af Toldraadet.

Adresse: Valby Langg. 92, Kbhvn. Valby.

JENSEN  -Hl E Overtrafiikinspektør, E.; S. 12. Juni 1884 i Aarhus; Son af Sko­mager J p Jensen (død 1924) og Hu­stru Jørgine f. Jacobsen (død 1920J; gift (26. Okt. 1909) m. Marie J., f. 1. Dec. 1880 i Drager, Datter af Styr­mand P Kromann (død 1917) og Hustru (død 1929).

Præliminæreks.   (Aarhus):    Elev   ved

________________________668

Statsbanerne 1900; Trafikassistent 1909; Trafikkontrolør 1925• Trafikinspektør II 1933; Trafikinspektør I 1937; Overtra­fikinspektør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Socialde­mokratisk Vælgerforening 1908-16 og

1918-21 og af Hovertbesi.welsra for .Teru-baneforeningen 1912-16; Formand for Statsbanepersonalets Laane- og Spare­forening af 1883 fra 1919 og for Hus-lejerforeningen i Gentofte Kommune

1919-31; Medlem af Gentofte Kommu­nalbestyrelse 1921-26 og 1929-31 og af Skolekommissionen 1921-29; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hellerup Klub 1984-31; Næstformand i Skatteraadet i Gentofte Skattekreds fra 1931.

Adresse : Raadhusv. 8, Charlottenlund.

JENSEN Michael H Forlagsboghand­ler, E.: f. 17. Marts 1871 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Vinhandler Martin Jensen (død 1895) ag Hustru Christine f. Dahl (død 1927); gift m. Emilie J., f. la Coui Mogensen, f. 20. Nov. 1876 (død 1938).

Præliminæreks. (Efterslægtens Skole) 1887; lært Boghandelen hos Vilhelm Tryde 1887-94; videre Uddannelse i Mtinchen og Paris 1894-98; Forretnings­fører for Ugebladet Frem (Det nordiske Forlag) 1898; Medindehaver af Det Schønbergske Forlag 1905-35.

Formand for Boghandler-Medhjælper-Foreningen 1900-04; Medstifter af Bog­handler-Medhjælper- Pensionsforeningen 1901, dens Formand 1907-45; Medlem af Den danske Boghandler Forening 1905-35; Sekretær i Forlæggerraadet 1914-23; Medlem af Boghandlerraadet 1918-35; Næstformand i Den danske Boghandlerforening og i Forlægger­raadet 1924-35. Formand for Boghand-lerklubben 1917-28; Redaktør af Dansk Boghandlertidende 1934-48; Sekretær i Den danske Forlæggerforening 1935-47.

Adresse : Niels Juels G. 13, Kbhvn. K.

JENSEN Niels Bankdirektør, Overrets­sagfører, E.DM.; f. 2. Marts 1890 i Kblivn.; Søn af Detailhandler J P Jen­sen (død 1915) og Hustru f. Wendt; gift (29. April 1932) m. Inger J., Dat­ter af Direktør, Grosserer F D Matzen (død 1916) og Hustru Magdalene f. Brasch (død 1933).

Student (Slomanns Skole) 1908; cand. j ur. 1914; Overretssagfører 1917; ansat i Kjøbenhavns Handelsbank, Gammel-torv Afdeling 1915; Direktør for Jydsk Handels- og Landbrugsbank 1921. til­lige Underdirektør i Akts. Kjøbenhavns Handelsbank 1934, Vicedirektør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. •Østjydske Bryggerier fra 1925, For­mand fra 1947, for Akts. Det danske Trælastkompagni fra 1926,

669_______________________

Formand fra 1946 og for Akts. Korn-og Foderstof kompagniet fra 1936; For­mand for Økonomiudvalget i Studen­terforeningen i Aarhus 1928-35; Medlem af Bestyrelsen for Universitetssamvir-ket i Aarhus og dettes Kasserer fra 1934 og af Bestyrelsen for Aarhus Uni­versitet fra 1943 samt Formand for for­skellige Byggeudvalg derunder for Uni­versitetets Hovedbygning; Formand for Bestyrelsen for Studenterkollegierne i Aarhus; Formand for Repræsentant­skabet og Medlem af Direktionen for Aarhus Teater, af Repræsentantskabet for Jydsk Væddeløbsbane og Formand for Bestyrelsen; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme; Medlem af Bestyrelsen, For­mand for Repræsentantskabet og Kas­serer for L.A.B.'s Aarhus Afd. og af Bestyrelsen for „Den gamle By", Aar­hus ; Medlem af Eepræsentantskabet for Det danske Selskab; Kasserer i Frihedsfondens Lokalkomité for Aar­hus; Medlem af Lokalkomitéen for Foreningen til Bekæmpelse af Børne­lammelse og dens Følger.

Adresse: Bella Vista, Risskov.

JENSEN Niels A Pastor emer., R.; f. 28. Jan. 1869 i Fillerup ved Odder; Søn af Gaardejer Rasmus Jensen (død 1909) og- Hustru Øllegaard f. Nielsen (død 1913); gift (1. Aug. 1928) m.Karen Margrethe Obel Korsgaard J., f. 4. Marts 1898 i Bønbjerg, Datter af Gaard­ejer Carl Niels Korsgaard, Orø, og Hustru Sophie Amalie Hedvig f. Obel.

Student (privat dumt.) 1887; cand. theol. 1892; paa Højskole 1893; Lærer i Khhvn. 1894-95; Kaldskapellan i Lumbsaas 1896-1903; Sognepræst i Jærn-ved 1903-14; Hjælpepræst i Tikjøb 1915 ; Præst ved sønderjydske Fangelejre i Sydfrankrig 1915-16. i Rusland 1917-18; Frimenighedspræst i Bovlund 1919-21; Sognepræst i Møgeltønder 1921-37.

Adresse: N-Chauss6 72, Aabenraa.

JENSEN N Max Ingeniør, Direktør, R.; f. 6. N-ov. 1894 i Randers; Søn af afdø­de Restauratør Hans Jensen og Hustru Margrethe f. Sørensen: gift 1. Gang (1919) m. Agnes J., Datter af afdøde Folketingsmand M Mortensen; 2. Gang (1935) m. Kathleen J., Datter af at-døde Politiinspektør J Campbell og Hu­stru Ann f. Towers.

Udlært i Maskinfaget; Maskinisteks. 1912; Konstruktøreks.1913; Konstruktør i Akts. Frichs, Aarhns 1913-18 (i Eng­land 1915-18); Ingeniør i F L Smidth & CO.. New York, 1918-19, London 1919-21; Direktør for West Hydranlic Co., Ltd., Luton 1921-26, for F L Smidth & Co., I.td., og Building & Inenlating Mate-rial Co., Ltd., London fra 1924, for

___________________Jens

Tunnel Portland Cement Co. Ltd., Lon­don fra 1929 (adm. Direktør (Managing Director) fra 1935), for Essex Sack Co., Ltd., London fra 1930 og for F L Smidth & Co., Akts., Kbhvn. 1945; Næstformand i Bestyrelsen for Tunnel Portland Cement Co., Ltd. 1932; Med­lem af Bestyrelsen for Tlie East African Portland Cement Co., Ltd., Nairobi fra 1933, for Eiblesdale Cement Ltd., Shef-field fra 1936, for Alpha Cement, Ltd. fra 1938, for Helwan Portland Cement Co. Ltd., Cairo fra 1944 og for Cement Investments Akts., Kbhvn. fra 1948; For­mand i Bestyrelsen for The Clyde Port­land Cement Co., Ltd., Glasgow fra 1933, for Tunnel Asbestos Cement Co., Ltd., London 1935, for Gement Ltd Dublin 1936, for Tunnel Cement (Pit-stone) Ltd. fra 1936, for Tunnel Port-land Cement Co. Ltd. fra 1940 og for F L Smidth & Co. Akts., Kbhvn. fra 1945.

Optaget som Medlem af Dansk Inge­niørforening 1930.

Adresse: Dukes Edge, Woldingham, Surrey, England.

JENSEN N P Redaktør; f. 14. Nov. 1876 i Aagerup i Frederiksborg Amt; Søn af Parcellist Christen Jensen (død 1899) og Hustru Marie f. Pedersen (død 1938); gift (29. Juni 1905) m. Marie Charlot­te J., f. 24. Maj 1878 i Hillerød, Datter af Overlærer, cand. theol. C I Aare-strup (død 1898) og Hustru Anna f. Hammelev (død 1933).

Student (Frederiksborg) 1897; cand. phil. 1898; studerede Sprog og Littera­tur til 1901; Journalist fra 1901; Med­redaktør af Nordsjællands Venstreblad i Hillerød i 1905; Leder af Det radi­kale Venstres Korrespondanceburcau i Kblivn. 1905-36; derefter Medarbejder ved Bureauet (Rigsdag, Udenrigspoli­tik. Litteratur).

Medlem af Journalistforeningens Re­præsentantskab fra 1918, af Journalist­forbundets Bestyrelse 1927-31 og af dets Repræsentantskab 1934-43.

Har udgivet: Morten Korch. Et folke­ligt Forfatterskab (1946); periodisk Medarbejder ved Tilskueren; Oversæt­ter af engelsk Litteratur; Redaktør af Pressens Lommebog til 1937 ag af Rigs­dagens Presseloges Jubilæumsbog 1943.

Adresse:   Drouninggaards Allé  5, Holte.

Sommerbolig: Bakkestuen pr. Melby.

JENSEN O L B Overretssagfører; f. 9. Nov. 1886 paa Frdhg.; San aif Portner ved Den kgl. Porcelainsfabrik Christi­an Jensen (død 1928) og Hustru Inger f. Petersdatter (død 1948); gift (4. Maj 1917) m. Harriet Charlotte J., f. 26. Juni 1883 i Nykøbing F., Datter af

Jens__________________

Snedkermester Carl Frederik Biilow (død 1886) og Hustru Caroline f. Han­sen (riød 1924).

Alm. Forheredelseseks. 1904; exam. jur. 1908: Student (Døekers Kursus) 1910; cand jur. 1914; Overretssagfører 1916.

Medlem aif Bestyrelsen for Købmand-standens Oplysningsbureau, A/S, for Internationalt Avisudklip, A/S, for Pro­fessor Carl Ph. Teller ob Hustru? Legat og for Ingeniør Joachim Crone Fager­lunds Legat; Direktør i Akts. Gammel Mønt 2 m. fl.

Adresse : Carl Feilbergs V. 7, Kbhvn. F.

JENSEN Oluf Forstander, R.; f. 26. Marts 1885 i Ølstykke; Søn af Gaard-e.jer Ole Jensen (død 1910) oe Hustru Maren f. Rasmussen (død 1885); gift (10. Sept. 1910) m. Hansine J., f. 17. Sept. 1890 i Thorslunde paa Lolland, Datter af Gaardejer, Sognefoged Erik Krag og Hustru Elise f. Madsen.

Beskæftiget ved Landbrug; paa Høng Folkehøjskole og Landbrugsskole i rå. et Aar; Landbrugskandidat; 1908; Lærer ved Høng Højskole 1908-13: købt Hø.j-agergaard i Slangerup ok her oprettet Slangerup Landbrugsskole 1913; For­stander for denne Skole til 1947.

Formand for Frederiksborg Amt« Landboforening, for Landbrugets Korn-forædling, for Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer og for Dansk Andels Gødningsforretning; Medlem af Bestyrelsen for de samvirkende sjæl­landske Landboforeninger, af Bestyrel­sen for Dansk Andels Gfldniingsforret-ninpr og af Repræsentantskabet for V delsbanken.

Adresse:   Lundegaard,  Langstrup  i Fredensborg.

JENSEN     Orla Socialdirektør; f. Marts 1904 paa Frdbsr.; Son af Bo» holder Adolf Jensen (død 1946) og Hn-stru Anna f. Håkonsson (død 1925): gift (28. Juli 1930) m. Ketty J., f. 9. Febr. 1902 i Nykøbing F., Datter af Tilskærer Edvard Emil Alsvold og Hu­stru Carla Hansine f. Leonhardtsen.

Student (Statens og Hovedstadskom-munernes Kursus) 1923; rand. jur. 1929; Kontorelev n. Frdbg. Kommune 1920. Kontorist 1923, Sekretær 1929: Kontor­chef u."Aarhus Kommune 1933, Social­direktør smstds 1943.

Formand for Mødrehjælpens Forret­ningsudvalg i Aarhus fra 1946 og for Emhedsmandsforeniinigen i Aarhus fra 1947; Medlem af Socialinspektørforen,!n-gens Bestyrelse fra 1944: Sekretær for Sammenslutningen af Kebstædernes so­ciale Udvalg fra 1937.

Har udgivet: En Studievej!ednine i den sociale Lovgivning; Social Services

________________________670

in  Denmark;  Tidsskriftartikler  om  so­cialpolitiske Spørgsmaal.

Adresse: Holmev. 9, Aarhus.

JENSEN P A Landsretssagfører; f. 2. Noy. 1902 i Slagelse; Søu af Kriminal­assistent Anders Jensen (død 1947) og Hustru Anna Marie Amalia, f. Christi­ansen; gift (21. Nov. 1931) m. Alma Caroline J., f. 1. Sept. 1903, Datter al' Portør ved DSB. Karl Vilhelm Mehr (død 1933) og Hustru Maren f. Hansen (død 1931).

Præliminæreks. 1917: Bankuddannelsi: 1917-22; exam. jur. 1928; Sagfører 1933; Landsretssagfører 1937; egen Sagfører-forretning i Frederikssund fra 1944; off. og beneficerede Sager fra 1944.

Formand i Bestyrelsen for A/S Kalv­øen, Frederikssund fra 1944; Medlem af Frederikssund Ligningskommission fra 1947.

Adresse : Færgev. 63. Frederikssund.

JENSEN P D Parcellist; f. 16. Jan. 1880 i Skævinge; Søn af Skomager Lars Jen­sen (død 1920) og Hustru Sidse Marie f. Davidsen (død 1921); gift (22. Dec. 1911) m. Anna J., f. 9. Okt. 1879 i Fjelsted, Datter af Gaardejer Hans Han­sen (død 1882) og Hustru Signe f. Han­sen (død 1912).

Tjenestekarl til 1901; Ophold paa Fre­deriksborg Højskole Vinteren 1901-02, paa Ladelund Landbrugsskole 1903-04; Kontrolassistent 1904-08; paa Askov Højskole Vintrene 1908-09 og 1909-10; Ophold i England Sommeren 1909 ok i Tyskland Sommeren 1910; Ejer af Jn-lemosegaard, Lynge, 1911-17 og af Mo­selund, Lynge, fra 1918.

Medlem af Lynge-Uggeløse Sogneraad fra 1917, Formand 1917-21 og fra 1922; Næstformand i Frederiksborg Amt? Sogneraadsforening 1929-43; Formand fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for de samvirkende Sogneraadsforeninger i Danmark fra 1943; Formand for Lynge-Uggeløse Brugsforening 1917-23 og fra 1927 og for Brugsforeninger­nes Arbejdsgiverforening i Danmark fra 1943; Medlem af 'Repræsentantska­bet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1943; Formand for de samvirke'nde Husmandsforeninger i Frederiksborg Amt 1937-48 og for Hillerød Kredsens Husmandsforeninger 1945-46; Medlem af Bestyrelsen for de samvirkende Husmandsforeninger paa Sjælland 1945-46; Formand for Frede­riksborg Amts Driftslaaneforening 1925-40, for Frederiksborg Amts Indkøbsfor­ening 1940-44, for Landboorganisationcr-nes Svineavl i Frederiksborg Amt fra 1932 og for Lynge-Us'geløse-Uvelse Sy-geplejeforening 1939-44; Medlem af Frederiksborg Amts Fredningsnævn fra 1917; Medlem af Lynge-TJggeløse Me-

671________________________

nighedsraad 1922-34 og fra 1938; Med­lem af Bestyrelsen for A/S Slangerup-banen 1938-48 og aj det af Land­brugsministeriet nedsatte Akkordudvalg for Frederiksborg Amt fra 1931; For­mand for Hillerødkredsens radikale Venstre Forening 1921-27; tidligere Medlem af Bestyrelsen for den radikale Landsorganisation; Medlem af Bebty-relsen for A/S Nordsjællands Venstre­blad, Hillerød 1926-28; Medlem af Fol­ketinget (Radikale Venstre, Frederiks­borg Amt) 1939-45.

Adresse :Moselund, Lynge.

JENSEN Peter Kommandør, Direktør for Søkort-Arkivet, K'. DM. HTS.p.p.; f. 17. Juli 1891 i San Francisco, U. S. A.; Søn af Fiskeriforpagter Niels Jensen, Næsbyholm (død 1922) og Hu­stru Marie f. Jensen (død 1894); gift (22. Maj 1947) m. Inger Margrete J., f. 5. Febr. 1900, Datter af Skibsfører Falentin (død 1930) og Hustru Minna f. Møller.

Sekondløjtnant i Søværnet 1911; Pre­mierløjtnant 1912; geodætisk Kursus paa Hærens Officersskole 1920-21; Kaptajn 1921; Orlogskaptajn 1929; Direktør for Søkort-Arkivet 1933; Kommandørkaptajn 1936; Kommandør 1940; Danmarks De­legerede ved det internationale hydro­grafiske Bureau i Monte Carlo fra 1933.

Medlem af Stednavneudvalget fra 1945.

Ddenl. Ordener: F.Æ.L.5.; l.F.2.; Po.P.R.3.; S.Kr.3.; S.V.2'.

Adresse: Fasanhaven 28, Gentofte.

JENSEN Peter Boyaen Professor, Dr. phil., R.DM.; f. 18. Jan. 1883 i Hjer­ting, Sønderjylland; Søn alf Gaardejer N P Jensen (død 1894) og Hustru Ma­ren f. Lund (død 1915); gift (18. Nov. 1911) m. Olga Maria J., f. 8. Sept. 1887 i Møgeltønder. død 1931, Datter af Godsinspektør Vogt (død 1902) og Hu­stru f. Ellung (død 1938).

Student (Ribe) 1902; mag.scient. 1908; Studierejse til Leipzig og Xiirich 1909: Dr. phil. (Sukkersønderdelingen under Respirationsprqcessen hos højere Plan-tor) 1910; Assistent ved Universitetets plantefysiologiske Laboratorium 1907-27; Medarbejder ved Dansk biologisk Sta­tion 1909-20; Lærer ved Statens Lærer­højskole 1920-30; Lektor i Plantefysio-logi ved Kbhvus Universitet 1922-27, Professor 1927-48.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1929; Korresponderende Medlem af Deutsche botanische Gesellschaft 1932; Medlem af Deutsche Akad. d. Natur-forscher 1936, af Fysiografiska Sållska-pet i Lund 1937, af Svenska Vetenskaps-akademien 1938, af det norske Viden-skaps-Akademi 1939 og af Vetenskaps bocieteten. Upsala 1939. Korresp. Med-

____________________Jens

lem af Americ. Soc. of Plant Physiolo-gists 1941 og af Svenska Botaniska foreningen 1944; Medlem af Americ. Acad. Arts and Soc.; Medlem af Besty­relsen for Biologisk Selskab 1929-34, Formand 1932-34, og for Pasteur-Selska-bet 1934-48; Præsident for den 1. Fyto-hormonkongres, Paris 1937; Formand for Botanisk Forening 1947-48.

Har offentliggjort: Die Stoffproduk-tion der Pflan/en (Jena 1932), Die Wuchsstofftheorie (Jeua 1935), engelsk Udg. (New York og London 1936), rus­sisk Udg. (Moskva-Leningrad 1938), l'lantefysiologi (1938, 2. Udg. 1943, tysk L"dg., Jena 1939) samt ca. 55 Afhand­linger, hovedsagelig om Alkoholgæring, Yækststpffer hos højere Planter og Stof­produktionen hos Planterne.

Adresse:  Raadmandsg. 49,  Kbhvn. N.

JENSEN   Peter L Direktør; f. 16. Maj 1886 ved Stubbekøbing; Søn af Lods Sandvig Jensen (død 1901) og Hustru Hansine f. Petersen (død 1930); gift (2. Juli 1929) m. Malvina Opliger J., f. 16. Febr. 1901 i Minnesota, Datter af Stats-kreditchef Edwin Opliger (død 1933) og Hustru Calista f. Johnson.

Præliminæreks. (N-AlsIev Realskole); ansat paa Valdemar Poulsens Labora­torium 1903; Assistent paa Lyngby Ra­dio-Station 1905-09; byggede flere traad-løse Stationer (Valdemar Poulsens Sy­stem) i Californien 1910: opfandt elek-tro-dynamiske Telefonmodtagere 1911; oprettede Commercial Wireless and De-velooment Co. sammen med R S Prid-ham 1911; opfandt den højttalende Te­lefon (Magnavox) 1915: stiftede The Masrnavox Co. 1917; opfandt, støjfri (anti-nodse) Telefonmikrqfoner 1917; konstruerede Magnavox til Brug som højttalende Modtager for Radiotelefoni 1920; Chef-Ingeniør i Commercial VVire-lesa and Development Company og Mag­navox Co. 1911-25; President of Jensen Radio Manufacturing Co. 1926-40; Pre­sident of Jensen Industries Inc. fra 1942; Consulterende Ingeniør, Radio og Radar, for U. S. Krigsproduktionsraad Washington D. C. 1942-45.

Adresse: 5025 Grand Avenue, We­stern Springs, 111., U. S. A.

JENSEN Petri Overpostinspektør, R.; i. 4. Juni 1888 i Skeide, Broager; Søn af Gaardejer J P Jensen (død 1920) og Hustru Margrethe f. Thomsen (død 1937) ; gift (18. Dec. 1916) m. Elly J., f. 17. Dec. 1895 i Bingen ved Rhinen.

Realeks. (Sønderborg) 1907; indtraad-te i tysk Posttjeneste s. A.; Postassi­stent 1911; deltog i Verdenskrigen 1914-18; Assistent i det danske Postvæsen 1920; Kontrolør II 1928; Kontrolør l 1931; Poetinspektør ved Overpostmester.

Jan«__________________

embedet 1934; Overpostinspektør i Post-

og Telegrafvæsenets 2. Distrikt 1942.

Adresse:  Fredericia.

JENSEN   Poul Politimester, E.; f. 10. Jan. 1888 i Kirke-Eskildstrup. Søn af Gaardejer Hans Chr. Jensen (død 1909) «e Hustru Karen Kristine f. Hansen (ded 1940); gift (26. Okt. 1918) m. Ka­ren Margrethe J., f. 26. Marts 18% i • Frederikshavn, Datter af Købmand Fre­derik Møller (død 1940) og Hustru Fre­derikke f. Brockmann.

Student (Frederiksborg) 1907; cand. jur. 1913; By- og Herredsfuldmægtig i Frederikshavn 19i3; Dommerfuldmægtig sammesteds 1919; Politimester i Hasle m. fl. Herreder samt Frijsenborg-Favr-skov Birk 1935.

Adresse: Strandparken 22, Aarhus.

JENSEN Povl Frederik Gaardejer; f. 22. Juli 1879 i Ferritslev paa Fyn; Søn af Husmand Jens Jensen (død 1920) og Hustru Valborg f. Povlsen (død 1895); gift (31. Aug. 1904) m. Karen Marie J., f. 2. Dec. 1876, Datter af Husmand Hans Kristiansen, Horsebæk (død 1934) og Hustru Ane Marie f. Jensen (død 1885).

Statshusmand 1904-06: Ejer af en Gaard i Jlorsebcek fra 1906.

Sekretær for De samivirkende Hus­mandsforeninger i Fyns Stift 1907-12; Medlem af Bestyrelsen for Fyns Stifts Husmandsskole fra 1906; Sogneraads-medlem 1912-20; Medlem af Repræsen­tantskabet for Landbosparekassen for Fyn fra 1917, af Bestyrelsen for Eks­portslagteriet, i Odense 1920-34 , af Sta­tens Jordlovsudvalg fra 1925, af Skyld-raadet for Odense Amt 1929-48 ns af Folketinget (Socialdemokratiet; Odense Amt) 1935-43.

Adresse :  Solhøj,  Næsby F.

JENSEN  Povl Johs. Professor, Dr.pbil.; f.  3. Maj 1911 i Odense; Søn  af Over lærer,    Forstander    for    Odense    Kø mandsskole  Rasmus Jensen og   Husti Christiane f. Jørgensen; gift  (16. Ok 1940)  m. Jytte J., f. 17. Juni 1918 p; Frdbg.,    Datter   af   Rigsarkivar   Ax Linvald  (se denne).

Student (Odense Katedralskole) 1929; cand. mag. 1935; Universitetets Guld­medalje 1936; Dr. phil. 1941; Bibliote­kar ved Det kgl. Bibliotek 1942-48; Lek­tor i klassisk Filologi ved Kbhvns Uni­versitet 1945-48. Professor 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Det filo-logisk-historiske Samfund 1942; Med­arbejder ved Corpus Platonicum Medii Aevi.

Litterære Arbejder: Oversættelse af Platons Timaios (i Platons Skrifter i Oversættelse VIII, 1940); Det latinske Perfekt system. Studier i Kategorierne

_______________________672

Modus   02   Tempus   i   Ciceros   Sprog (Disputats,   1941);   Plotin   (1948). Adresse:   Gartnersvinget   7,   Lyngby.

JENSEN   Robert Funck Fabrikant: f. 20. April 1900; Søn af Grosserer Her-manin Jensen (død 1933) og Hustru Anna f. Funck; gift (9. Juli 1920) m. Karla F. J., f. 21. Okt. 1899 oaa Frdbg., Datter af pens. Tjenestemand ved Frdbg. Kommune Karl Eduard og Hu­stru Ane Marie f. Johansen.

I Handelslære 1914-18; Repræsentant til 1922; grundlagde egen Virksomhed (Jernindtustriel Fabrikatdon) i Aarhu? 1922.

Medlem af Folketinget (Danmarks Retsforbund) fra 1947 og af Folketin­gets Finansudvalg s. A.

Adresse.: Otto Rnds G. 100, Aarhus.

JENSEN S J F Civilingeniør; f. 16. Sept. 1893 i Aarhus; Søn af Postme­ster C M Jensen (død 1927) og Hu­stru Anna Margrethe f. Serensen (død 1921); Rift (29. Ang. 1932) m. Tngeniar-kemiker Muse J., Datter af Dr. vetr. AS Meschersky og- Hustru Marie Harbin.

Stndent (Aarhus) 1911; canfl. polyt. 1916; ansat i Akts. De Danske Spræng-stoffabrikker 1916-17, i Tiech, van Siclen Æ Co.. New York 1918, i De Norske \erolit- oc Fænghætfahrikker 1919; Driftsbestyrer for Østasiatisk Kompag­nis Tanninfabrik i Hankow 1920-21; oprettede sammen med en Kompagnon The Hankow Chemical Laboratory 1921; Eneindehaver af dette Firma fra 1925; Afdeling i Shanghai, S J F Jensen. Chemical Laboratories, Shanghai brancli 1929-36; hon. Konsul for Finland i Han­kow 1929-40; Surveyor and Analyst for China to Egg Patents Ltd. (London) and Licensees 1940.

Analyst and Chemist to The Hankow Committee of Foreign Chambers of Com-merce 1922; Formand for Dansk Han­delskammer i Hankow 1926-29; Medlem af The Hankow Committee of Foreign Chambers of Commerce til 1929; Med­lem af The American Society for Te­sting Materials og dettes Committee on Preservative Coatings for Strnctural Materials; kemisk Konsulent for Pro­vinsregeringen i Wanhsien. Szechwan og Leder af The Wanhsien Muncipal Testing Bureau 1931-35.

Fik antaget en Afhandling „Method for the Analytical Determination of Antimony and Arsenic in Antimony Re-gulris" paa World Engineering Con-gress i Tokyo 1929.

Udenl.  Orden :   Fi.H.R.31.

Adresse: 120, Nanking Road, Shang­hai, China.

JENSEN Svend Aage Dorn Politiadvo­kat, se Dorn Jenstn Svend Aage.

675  ______________________

JENSEN  Svend Erik Solodanser; t. 1. Sept. 1913 i Khhvn.; Søn af. Fuldmægtig i Kbhvns Handelsbank Hakon Jensen og Hustru Johanne f. Jessen; gift (6. Juni 1936) in. Balletdanserinde ved Det kgl. Teater Lillian J., f. 15. Okt. 1911 paa Frdbg., Datter aJ Smedemester Niels Jensen og Hustru Irma f.. Han-son.

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal­letskole og Balletekoler i Paris (Ma­dame Egorova); Balletdanser ved Det kgl. Teater 1933, Solodanser 1942; til­lige Lærer ved Søofficersskolen Ira 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Den kgl. Ballet fra 1947.

Hovedroller: Manden i Cirklen; Ado­nis i Thorvaldsen; Elskeren i La Ven-tana; Lærlingen i Troldmandens Lær­ling; Du Puy i Liv jægerne paa Ama­ger; Orion i Sylvia; Dandy i Den skønne Donau.

Adresse: Borups Allé 123, Kbhvn. N.

Sommerbolig : LiseJeje.

JENSEN Svend Skov Forstander; f. 22. Maj 1900 i Kbhvn.; Søn af Postpakme-ster L Jensen (død 1906) og Hustru Johanne Christine f. Hansen (død 1949); gift (8. Aug. 1933) m. Bodil J., f. 15. Nov. 1901 i Aalborg, Datter af fh. Post­mester C Klitgaard (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. theol. 1924: Lærer ved Det kgl. Opfostringsbus 1925-28; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1928-44; cand. mag. 1931; Forstander og Inspektør ved Det kgl. Vajsenhus 1944.

Adresse ; N-Farimagsg. 51, Kbhvn. K. JENSEN Søren Chr. Tegneiuspektør.B.; f. 6. Okt. 1870 i Træløse; Søn af Hjul­mand Jakob Jensen (død 1895) og Hn-stru Ane Sofie f. Nielsen (død 1917); gift (28. Sept. 1917) m. Amanda Caro­line Marie J., f. 30. Jan. 1873 i Nykj»-bing F., Datter af Niels Rasmussen (død 1877) og Hustru Ane Marie f. Jensen (død 1917).

Afgang som MaJer fra Kunstakade­miet 1890; udstillede paa Foraarsudstil-lingen paa Charlottenborg 1892-1904; Tegnelærer ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1892, ved Skolen for Skibs­bygning og Maskinvæsen 1895-1915, ved I-'nderofficersskolen 1899-1915 otf vod Femmers Kvindeseminarium 1899-1905; Tegneinspektør ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1914-40; Tegneinspektør ved de under Undervisningsministeriet hø­rende Skoler og Seminarier og Leder af Statens Tegnelærerkursus samt Cen­sor ved Lærer- og Lærerindeeksamen 1915-42.

Adresse:   Nybrov.   368,   Lyngby.

JENSEN  Søren  Peter Købmand; f. 28. April 1877 i Kalundborg; Søn afGaards-karl Hans Jensen og Hustru Ane Kir-

__________________    Jons

stine f. Sørensen; gift (22. Juni 1937) m. Astrid J., f. 20. Sept. 1879, Datter af Købmand C Michaelsen (død 1896) og Hustru Louise f. Birch (død 1898).

Uddannet i Korn-, Foderstof- og Træ­lastbranchen ; Direktør i Akts. Sukker­fabrikken Vestsjælland 1912-14; Med­indehaver af Firmaet S P Jensen & Oo.

Formand for Tilsynsraadet for Han­delsbankens Kalundborg Afd.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det sjælland­ske Frøavlskompagni.

Adresse: Kystvejen 90, Kalundborg.

JENSEN Theodor Grosserer. R.; f. 30. April 1891 i Taarbæk; Søn af Rodeme­ster Rasmus Jensen (død 1928) og Hu­stru Nielsigne f. Andersen; gift (27. Okt. 1916) m. Gerda J., f. i Kbhvn., Datter af Slagtermester Johan Lange (død 1893) og Hustru Ane Nicoline f. Nielsen (død 1915).

Ansat i Firmaet Ferd. Andersen & Co., Kbhvn. 1907. Medindehaver 1933, Eneindehaver 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Kolonial Grossister i Kbhvn. 1936, Formand fra 1943; Formand i Bestyrel­sen for Kolonialtoranchens Fordelings-central og fot Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen; Formand for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-So­cietetet; Medlem af Sø- og Handelsret­ten fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dronningmølle Teglværker og for Akts. Urtekræmmernes Kaffebræn­deri m. m.

Adresse:  H C Ørsteds V.  48 A, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nordlyv. 9, Taarbæk pr. Klampenbofg.

JENSEN Thit Forfatterinde; f. 19. Jan. i Farsø; Datter af Distriktsdyrlæge H Jensen (død 192J) og Hustru Maria (død 1926).

Stiftede Hnsmoderforeningen 6. Peb. 1917, Æresmedlem af samme; Medlem af Forfatterforeningens Bestyrelse fra 1915, Æres-medlem 1940; i Komitéen for det første nordiske Forfatterstævne 1919: Det Nordiske Forfatterraads Medlem for Danmark; Formand for Danske Dra­matikeres Forbund 1943-44. Har i 25 Aar holdt Foredrag om Samfundsem-ner. Stifter af Foreningen for sexuel Oplysning, Frivilligt Moderskab, dens Æresmedlem og fra 1928 dens Formand.

Skønlitterære Arbejder: To Søstre (1903) • Familien Storm (1904); Marty­rium (1905); Ørkenvandring(1907); Prins Nilaus (1907); Sagn og Syner Fortæl­linger fra Island (1909); I Messias' Spor (1911)- Det banker (1911); Elskovs For­bandelse (1911); Hemskoen (1912); Højeste Ret (1913); Stærkere end Tro (1915); Jorden (1915); Jydske Historier

Jens_________________

(191fi); Hr. Berger intime (1917); Kær­lighedens Kaabe (1918); G«rd (1918); Den erotiske Hamster (1919); I)ansen paa de blaa Anemoner; Kongen fra Sande (1919); Det evigt Mandige (1919); Den evige Længsel (1921); Aphrodite fra Fuur (1925); Af Blod er du kommet (1928); Skuespillet Storken (Folketeatret. 1929, filmatiseret 1943); Jørgen Lykke (1931, præmieret); Stygge Krumpen (1936). Valdemar Atterdag (1940); Drotten (1943); Eigets Arving (1946); Den sidste Valkyrie (1947). Modtog det Anckerske Legat 1931, før­ste Prisen i den store Dramatikerkon­kurrence (Nial den Vise) 1934, Tagea Brandts Rejselegat 1935 og Holberg-Medaljen 1940. Har rejst over det me­ste af Verden, repræsenteret Danmark ved Kongresser.

Jubilæumsudgave af tidligere Bøger 1928.

Adresse: Toftegaards PI 10, Kbhvn. Valby.

JENSEN   Thomas Kapelmester, R.; f. 25. Okt. 1898 i Kbhvn.; Søn af Maskin­arbejder N P Jensen (død 1931) og Hustru Corta f. Nielsen (død 1948); Rift 1. Gang (21. Dec. 1928) m. Skuespiller­inde Besse Giersing (død 1944), Datter af Kunstmaler Fritz Syberg (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Anna f. Hansen ("død 1914); 2. Gang (20. Juni 1946) m. Skuespillerinde Ilse Mengel, Datter af Klædefabrikant Knud Mengel (se denne) og Hustru Mie f. Walz (død 1943).

Uddannelse som Organist og Violon­cellist paa Det kgl. Musikkonservato­rium og i Dresden ag Paris ; Solo-Violon­cellist i Helsingborgs Orkesterforendng 1917-19; Violoncellist i Tivolis Koncert­sals Orkester 1920-27; Dirigent i Mu­sikforeningen Euphrosyne 1923-25, i Aar-lins philharmoniskc Selskab fra 1927, ved Aarhus Teater 1927-46 og i Tivolis Koncertsal 1936-48; Overdirigent for De samlede jydske Sangforeninger 1933-35; Medstifter af Aarhus By-Orkester og Dirigent i samme fra 1935.

Adresse: V-Skovv. 18, Kisskov.

JENSEN Thyra Forfatterinde; f 11. Okt. 1865 i Sillerup i Sønderjylland; Datter af Lærer Jørgen Pedersen Lauesgaard og Hustru f. Bay; gift (23. Maj 1889) m. Sognepræst F E Bojsen Jensen, f. 17. Nov. 1861 paa Hindholm Højskole, død 1946, Søn af Sognepræst, Forstander N J Jensen (død 1897) og Hustru Nanna f. Bojsen (død 1894).

Uddannet i Haandgerning og Syge­pleje ; Konsulent i Haandgerning ved danske Højskoler 1895-1904; Medlem af Det kirkelige Udvalg 1904-08; Formand for Dansk Kvindesamfund for Sax-kjøbing og Omegn 1909-12; afholdt 1)918- '

22   Sommerkursus   for    unge   Piger   i

Vigsnæs.

Medlem af Bestyrelsen for Sydsles­vigsk Hjemmeflids danske Afd. fra 1938.

Æresmedlem af Sydslesvig« Kvindefor-ening.

Medarbejder ved Ugeblade og Tids­skrifter. Børnebøger: En lille Historie '1901); Store Bror og lille mej (1903); Blommestenen (1907). Fortællinger: Musen (1905); Dansk Jul (1908): Fra Hjem til Hjem I (1909), II (1912); En lille Pige, som danser (1910): En dansk Præstekones Historie (1915); Dansk Jul II (1919); Constance Leth (1922, ny for­øget Udgave 1941); Dansk Jul III (1924), II forøget Udgave af En lille Historie paa eget Forlag til Fordel for Grænse­arbejdet (1926); Fra gamle Præstegaar-de I (1930), II (1931); Små Besøg (1932); Kvinder i Grundtvigs Liv (1934); Bispinde Nanna Boisen f. Anna Nanne-stad (1935); Slesvigske Kvinders Julebog (s. m. Hanne Jenssen 1936-46, derefter Eneudgiver); Præstens Jomfruer (1940).

(Død 11. Maj 1949).

JENSEN   Vald. Forretningsfører; f. 6. Dec. 1864 i Kbhvn.; Søn af Oliemøller Christian Jensen (død 1914) oer Hustru Caroline f. Johansson (død 1919); gift (2. Marts 1929) m. Eigmor Gyrithe J., f. 25. Juli 1902 i Lyngby, Datter af Stationeforstander Rudolph Petersen (død 1913) og Hustru Josephine f. Jo­hansson (død 1933).

Udlært Elektriker 1903; arbejdede en Tid i Tyskland og derefter i Kbhvn. til 1917; Hovedkasserer i Dansk Elek­trikerforbund til 1922 og derefter For­mand for samme.

Tormand i Bestyrelsen for Elektri­kernes kooperative Akts. Alliance fra 1922 og for Byggefagenes kooperative Landssammenslutning: fra 1940; Med-leni af Bestyrelsen for Arbejdernes Bog­førings- og Revisionsinstitut fra 1924, for Arbejdernes Brændselsforretning fra 1933 og for Kbhvns kommunale Hjæl­pekasse 1927-33; Medlem af De sam­virkende iFagforbunds Forretningsud­valg 1934-46, af Statens Prøvningsud-valg fra 1930, af Elektricitetskommis-sionen fra 1931, af Elektricitetsraadet fra 1935 og af Bestyrelsen for Teknolo­gisk Institut fra 1937.

Adresse: Kanslerg. 2. Kbhvn. Ø

JENSEN Vald. Forstander, R.p.p.;'f. 2. Dec. 1882 i Kirkestillinge; Søn af Gaard-ejer L P Jensen (død 1925) og Hustru Michaeline f. Mortensen (død 1926) • gift (9. Maj 1913) m. Else J., f. 7. Sept. i Kbhvn., død 1940, Datter af Mejeriejer H Buhl (død 1933) og Hustru Marie f. Andersen (død 1917).

675

Jans

Uddannet som Gartner 1897-1901; Gartnereksamen paa Vilvorde 1903; Ophold i England 1904; Gartner paa Hellerupgaard 1904-10; Lærer ved Vil­vorde 1910-11, Ejer af Skolen fra 1911.

Medlem af Repræsentantskabet Tor Alm. dansk Garfnerforening fra 1912 og af Hovedbestyrelsen fra 1931, Næst­formand fra 1939; Formand for Strand-vejskredsen af Alm. dansk Gartner-forening fra 1931 og for Alm. dansk Gartnerforenings Planteavlsudvalg fra 1931; Formand for-Fællesudvalget for Frugtiivlsøkonoini 1933-48: Leder af Gartnerforeningens Rejsebureau fra 1923; Formand for Dansk Planteskole-ejerforenings internationale Udvalg 1918-22 og Foreningens Forhandler (ang. Hollands Udførsel af Planter til Danmark) i Haag 1919 og 1920; Censor ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøj-skolcs HavcbrugseKsamen fra 1934; Medlem af Statens Plantetilsyn 1947 og af Landbrugets Maskinudvalg 1948.

Har skrevet: Planteskoledrift (1924); Festskrift i Anledning af Vilvordes 50 Aars Jubilæum (1925); Stephan Nye-lands Biografi i Et Hundredaarsminrte (1M5) • Redaktør af „Buske og Træer" (1947) og af Frilandsblomster (1949). — Medarbejder ved Nordisk ill. Havebrugs-leksikon fra 1920.

Udenl.   Orden :   F.M.A.3.

Adresse: Havebrugshøjskolen „Vilvor­de", Charlottenlund.

JENSEN   Valdemar Tandlæge: f. 26. Sept. 1887 i Skive; Søn af Fabrikant J l M Jensen (død 1927) og Hustru Else f. Halse; gift (18 Marts 1916) m. Mary Christiane J., f. 24. Dec. 1892 i Aal­borg. Datter af J P B.ierregaard (død 1919) og Hustru F,milie f. Hvorup (død 1937).

Præliminæreks. (Birkerød) 1905; jour nalistisk Uddannelse ved Skive Folke blad 1905-06; Tandlægeeks. 1909; Studie, ophold i Amerika 1910-11, Dr. of dental surirerv ved Northwestern University, Dental School, Chicago; prakt. i Aal­borg fra 1911.

Næstformand for Nordjydsk Tandlæge­forening 1919-25; Medlem af den kolle-eriale Voldgiftsret 1920-29 (Formand 1926-29), af Bestyrelsen for Dansk Tand-lægeforening fra 1929 (Formand 1932-39, Æresmedlem 1948) og af Bestyrelsen for Akts. Diges Trælasthandel i Skive (Formand fra 1935); Medstifter af og Formand for Akts. Jensen & Sørensens Plantage i Rønbjerg ved Skive; Med-forpagter af Østerskompagniet i Lim­fjorden fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Dental-Akts. Nyrop fra 1939 og tor Akts. C J Jensen's Eftf.; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for

Akts.  Grønlands   Industri  og   Handels-Kompagni 1948.

Adresse :  Algade 65. Aalborg.

Sommerbolig: Oasen, Sahara, Røn-bjerg.

JENSEN   Wald. S Direktør, Grosserer; f. 15. Dec. 1872 d Ringsted; Søn af Hus­ejer Jens- Jørgensen (dåd 1904) og Hu­stru Kirsten f. Pedersen (død 1898); gift (21. Okt. 1902) m. Inger Margrethe J., f. 15. Aug. 1874, død 1947, Datter af Garver N P Larsen (død 1905) og Hu­stru f. Carrø (død 1904).

I otte Aar Lærl'inig og Kommis hos Købmand Fritz Harder i Helsingør; derefter ansat i Akts. Frisenborg Fa­brikker, adm. Direktør 1909, senere Formand i Selskabets Bestyrelse og Ejer af dette til 1923; sammen med J M Holst Stifter af og Direktør for Slagte­riernes Central 1924; Medlem af Besty­relsen for Krogh, Brøchner & Holst, A/S 1941.

Hovedkasserer for Kirkeligt Landsfor­bund af 1911, for Kirkeligt Forbund af 1933 og for Luther Kirkens Opførelse: Kirkeværge for Luther Kirken; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Kir­kefond og i Bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem fra 1917; Formand i Ro­senvængets Sogns Menighedsraad.

Adresse:   Strandv.  59.   Kbhvn.   Ø.

JENSEN   Walter Oberstløjtnant,  R.;  f. 15.  Aug. 1903 i Havndal: Søn af Gart­ner   Isak   Jensen    (død   1945)   og   Hu­stru Marie;  ugift.

Premierløjtnant 1927, Kaptajn 1938, Oberstløjtnant af Artilleriet 1948.

Adresse : 5. Artilleriafd., Holbæk.

JENSEN Viggo Kontorchef, ,K., M.T. Kha.p.p.; f. 10. Juni 1899 i Hellerup; Søn af Amtsforvalter, Folketingsmand N P Jensen (død 1938. se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Kirstine f. Niel­sen; gift (26. Dec. 1925) m. Hedwig J., f. Homentowski, f. 12. Marts 1902 i Li-thauen.

Sekretær i Udenrigsministeriet 1921; Konsulatssekretær i Flensborg 1923, i Kaunas 1924; atter Sekretær i Udenrigs­ministeriet 1925; Vicekonsul i New York 1929; Sekretær i Udenrigsministeriet 1933; Legationssekretær i Bruxelles 1934; Leder af Udenrigsministeriets Oplys­ningskontor paa Verdensudstillingen i Paris 1937; Konsul i Antwerpen s. A.; Leder af Danmarks konsulære Repræ­sentation for Belgien 1941; Legations-raad, Chargé d'Affaires a. i. i Bruxel­les og Luxembourg 1945; Konsul i New York 1946; tjenstgørende i Uden­rigsministeriet 1948; Kontorchef 1949.

Formand for Tilsynskomitéen for det skandinaviske Sømandshjem i Antwer­pen 1937-46 og for Komitéen til Opret­telse af den danske Sømandskirke i Ant-

Jens

676

werpen 1938; Æresformand for Sammen­slutningen Frit Danmark i Belgien 1944; ekstraordinært Medlem af Studen­tersangforeningen.

Udenl. Ordener: B.K.4.; B.L.II.2.; B.r.K.M.l.Kl.; Ch.F.3.: Li.G.4.; L.E.4.

Adresse: Torveg. 35, Kbhvn. K.

JENSEN Vilhelm A C Rektor, K.DM.; f. 21. Jan. 1878 i Kbhvn.; Søn af Tøm­rermester Julius Jensen (død 1914) og Hustru Bertha f. Engel (død 1899); gift (8. Okt. 1937) m. Alice J., f. 30. Jan. 1890, Datter af Købmand CIS Andresen (død 1914) ot? Hustru f. Glas-ser.

Student (privat dimit.) 1895; cand mag. 1900; Lærer ved Vestre Borger-dydskoile 1900, Inspektør 1908; Sektor ved Helsingør højere Almenskole 1919-47.

Medlem af Eksamenskommissionen for Mellem- og Realskolerne fra 1913; Cen­sor i Matematik ved Skoleembedseks­amen fra 1924: Formand for Bestyrelsen for den internationale Højskole i Hel­singør.

Adresse : Helsingør.

JENSEN. BROBY J Chr. Gaardejer, Statsrevisor; f. 18. Febr. 1888 i Nor-drup ved Ringsted; Søn af Sognefoged, Gaardejer Chr. Jensen (død 1942) og Hustru Sofie f. Pedersen; gift (17. Juni 1914) m. Elna J-B., f. 17. Juli 1891 paa Giesegaard. Datter af Herskabskusk Kristoffer Rasmussen og Hustru Sofie f. Pedersen (død 1916).

I Tømrerlære 1902-05; paa Rødkilde Haandværkerskole Vintrene 1906 og 07; paa Det tekniske Selskabs Dagskole (Bygningshaandværk), Kbhvn. 1907-09; arbejdede som Tømrersvend i Kbhvn., Provinsen, Sønderjylland og: Hamborg; selvstændig Haandværksmester 1910; gik til Landbruget 1911, overtog Skovly-fraard i Broby ved Sorø 1914.

Næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1915-17. Formand 1917-18; Menighedsraadsmedlem 1918-26; Folketingsmand (Gudmekredsen) fra 1919 (fra 1929 tillige for Nyborg-Kred­sen) ; Kirkeministeriets Bygningskonsn-lent for Sorø ok Præstø Amter fra 1922; Formand for Sorøegnens Landboforenings Husdyrudvalg 1922-29; Medlem af Folke­tingets Lønningsudvalg fra 1924; For­mand for Midtsjællands Kvægavlsfor­ening fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for Sorøegnens Landboforening 1930 og for Sorøestnens Andelssvineslaeteri 1933. Medlepi af Finansudvalget 1929, Næst­formand og Ordfører fra 1945. For­mand fra 1947; Medlem af Byggeud­valget for Psykopatanstalterne 19(54, for det ny Radiofonihus 1936, for Set. Knuds Gymnasium i Oden­se 1938 og for Statens Seruminstitut 1938; Formand for det sjællandske

Kvægavlsforbund og Medlem af da samv. sjællandske Landboforeningers Husdyrudvalg 1936; Statens Repræsen­tant i Akts. Det Danske Luftfartsel­skab 1938; Formand for Sorøkredsens Venstrevælgerforenang 1938; Medlem af Venstres Rigsdagsgruppes Bestyrelse 1936, af det sjæll. Venstres Hovedbesty­relse 1939, af Rigsdagsudvalget for Tek­nologisk Institut 1940, af Landsskatte­retten 1940, af Indenrigsministeriets sær­lige Udvalg vedr. Statens Forhold til Byggeriet 1941, af de parlamentariske Kommissioner af 1945 og 1946, af Byg­geudvalget for Statens veterinære Se­rumlaboratorium 1946, af Kommissio­nen ang. Rigshospitalets Omordning, af Søllerød Sogneraad 1946 og af Rigs­dagens Grønlandsudvalg 1946.; Statsre­visor 1946; Medlem af Repræsentant­skabet og af dert særlige Udvalg i Kbhvns Brandforsikring.

Adresse :  Dronninggaards Allé 38, Holte.

JENSEN-EGEBERG    Jens Peter fh. Stationsforstander, R.DM.; f. 17. Sept. 1873 i Bleld; Søn af Gaardejer Hans Jensen (død 1913) og Hustru Maren f. Jensen (død 1905); gift (17. Sept. 1902) m. Eleonora J-E., f. 29. Aug. 1879 i Esbjerg, Datter af Stationsforstander Carl Thomsen (død 1930) og Hustru Johanne f. Thomsen (død 1940).

Alm. Forberedelseseks. (Horsens) 1889; Blev ved Statsbanerne 1891; Assi­stent 1893; tjenstgørende paa forskelli­ge jydske Stationer; Overassistent, se­nere Trafikkontrolør i Hillerød 1919; Stationsforstander i Aalborg 1927-39.

Medlem af Skanderup-Stilling Sogne­raad 1909-1917: tidligere Medlem af Be­styrelsen for Højspændingsanlæget Øst­jylland.

Adresse: Strandhøjsv. 11, Charlotten-lund.

JENSEN-STEVNS   J P Bankdirektør, R.DM.p.p.; f. 6. Febr. 1872 i Sierslev; Søn af Gaardejer J Jensen og Hustru Karen f. Hansen; ugift.

Student (privat dimit.) 1894; oand. jur. 1901; Rigsdagsstenograf 1893-1906; Sagførerfuldmægtig 1901-05; Fuldmæg­tig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1905; Sekretær ved Tyendelovkommiissionen af 1905; By- og Herredsfuldmægtig i Store Heddlinee 1906-20; Formand i Di­rektionen for Store Heddinge Bank fra 1912; Medlem af Store Heddinge By-raad 1913-46; Borgmester 1921-37 oe 1940-46; Medlem af Købstadsforeningens Bestyrelse 1922-37; Medlem af Politi­kommissionen; Medlem af Automobil­udvalget af 1925; Formand for Besty­relsen for Østsjællands Jernbane; Landstingsmand (Venstre) 1928-39;

677__________________

Medlem af Vandlobskommissionen fra 1933; Medlem af Bestyrelsen for samt Æresmedlem af Foreningen Norden af Rasn-Ørsted Fondets Komité fra 1936 og af Skattekommissionen af 1937.

Udenl. Orden : S.N.3. Adresse: Store Heddinge.

JENSENIUS Herluf Tegner, MI. & A.; f. 5. Okt. 1888 i Kbhvn; Søn at Byg-ningskonduktør     Johannes     Jensenius (død  1893)   og Hustru  Julie f. Johan­sen  (død 1936); gift (1912) m. Ellen J., Datter    af    Gartner   Morten   Petersen (død 1892) og Hustru Johanne >f. Peter­sen   (død 1928).

Lærereksamen (Blaagaard) 1909; ansat ved Kbhvns Kommuneskoler 1909-19; Teg­ner ved Klods Hans fra 1914, Redaktør 1922-25; Medarbejder ved B.T. 1919-27 og ved Blæksprutten fra 1916, Redaktør af sidstnævnte fra 1935: Medarbejder ved Dagens Nyheder 1927-33 og ved Berlingske Tidende fra 1934; Medlem af Grønningen fra 1937; i Bestyrel­sen for Alfred Schmidts Tegnerlegat fra 1928; Formand for Danske Blad­tegnere 1936-49. derefter Æresmedlem; Medlem af Børnehjælpsdagens For­retningsudvalg fra 1923 og af Besty­relsen for H C Andersen-Samfundets Kbhvns Afd. fra 1946.

Tildelt Eckersberg Medaljen 1936.

Har bl. a. illustreret en Række af H. C. Andersens Eventyr og Historier; Mit eget Eventyr uden Digtning; Krohn's Peters Jul; Kaj Munk's Danmark og Jesus Historier; Grundtvigs Velkommen igen, Guds Engle smaa.

Adresse:  Raadhusstr. 1. Kbhvn. K.

Sommerbolig:    „Bakkedal",    Rørvig.

JEPPESEN  Asger Afdelingsarkitekt; f.

5. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt

E   F   Jeppesen   (død  1934)   og   Hustru

Louise f.  Floor  (ded 1929);  ugift.

Uddannelse paa Teknisk Skole; Af­gang fra Kunstakademiet 1923; Vikar­assistent under Kbhvns Bygningskom-mission 1916-19; Bygningsassistent 1919-30; Bygningsinspektør 1930-32; Vicebyg-ningsinspektør 1932-39; Afdelingsarki­tekt under Stadsbygmesterens Direkto­rat 1939.

Medlem af Bestyrelsen for J Hendrik-sen og Hustrus Stiftelse 1924, Formand 1936-41.

Har s. m. Hans Carl Andresen fore­taget Udvidelser af Amtssygehusene i Hjørring og Brønderslev.

Adresse: Vendersg. 29, Kbhvn. K.

JEPPESEN Frederik Emil Murermester Administrator, R.DM.; f. 6. Nov. 1883. Kbhvn.; Søn af Murermester Jens Jep­pesen (død 1941) og Hustru Johanne f. Guldbrandsen (død 1904); gift (10 Aug. 1918) m. Karen Ellen J., f. 3. Ju

__________________Jepp

ni 1898 i Næstved, Datter af Guldsmed Valdemar Bertb. (død 1914) og Hustru Ellen f. Ahrentzen (død 1937).

Præliminæreks. (Slomanns Skole) 1900; i Murerlære s A,.; Svend 1902; Murer­mester i Kbhvn. 1915-34.

Bygningskyndig Direktør for Akts. Dansk Kapitalanlæg; Formand for Akts. Mtr. Nr. 30, Billedteaterselskabet; Med­lem af Bestyrelsen for Det kgl. kbhvn-ske Skydeselskab og danske Broderskab 1933-48, for Kong Christian den IX' og Dronning Louises Jubilæumsasyl. for Det kgl. danske Haveselskab og af Re­præsentantskabet for Kbhvns Brandfor­sikring.

Adresse:  Bernhard  Bangs Allé 40, Kbhvn.   F.

JEPPESEN Hans Gaardejer; f. 25. Okt. 1888 i Ramsølile; Sen af Gaardejer Peter Jeppesen (død 1933) og Hustru Maren f. Nielsen (død 1911); gift (7. April 1925) m. Martha Hansigne J., f. 12. Maj 1895 i Høje Taastrup, Datter af Gaardejer Anders Larsen (død 1928) og Hustru Kirsten f. Petersen (død 1913).

Elev paa Frederiksborg Højskole Vin­teren 1905-06; Uddannelse ved Mejeri­brug 1906-08; Blev paa Tune Landbo-skole Vinteren 1908-tø; Forpagter af Fødegaarden 1916; Ejer af samme fra 1933.

Formand for Gadstrup Andelsmejeri 1921-30 og for Lejrekredsens radikale Venstre fra 1921; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1921, Formand fra 1937; Medlem af Sogneraadet 1925-40, Formand 1929-32 og 1933-40; Landvæ-genskommissær fra 1933; Formand for O/l. Roskilde Amts Sogneraadsforening 1935-43; Medlem af Bestyrelsen for Ros­kilde Andels Svineslagteri 1936-42; Amts-raadsmedlem fra 1938; Medlem af Køge Skatteraad fra 1940 og af Arbejdsraa-det fra 1943.

Adresse:   Risagergaard,   Ramsølille pr. Havdrnp.

JEPPESEN   Jeppe Viceskoleddrektar-, f. 14. Jnli 1896 i Ramsølille; Søn af Gaard­ejer Peder Jeppesen (død 1933) og Hu­stru Maren f. Nielsen (ded 1911); gift (13. April 1925) m. Gudrun J., f. 26. Sept. 1900 i Vordingborg, Datter af Se­minarieforstander Th. Halse (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Marie f. Lauesgaard (død 1941).

Lærereks. (Vordingborg) 1919; paa Statens Gymnastikinstitut 1920- Faglæ­reraks. 1924; Vikar ved Frdbg. Skolevæ-een 1920, Lærer ved Nyelandsvejens Skole 1920-41. Viceskoledirektør 1941. iFormand for Frdbg. Kommunelærerfor-

Jepp

678

enings Feriekolonier 1935-41 og for For­eningen til  Folkedansens Fremme 1942.

Adresse: Damgaardsv.35,KIampenborg.

JEPPESEN Knud Professor, Dr. phil., R.; f. 15. Aug. 1892 i KWivn.; Søn af Fabrikant Chr. Jeppesen og Hustru Anna f. Jacobsen; gift (8. Juli 1923) m. cand. polyt. Alice J., f. 2B. Jan. 1895, Datter af Ingeniør Charles Krayen-biihl og Hustru Fanny f. Thiele.

Student (Rungsted Kostskole) 1911; Organist ved Skt. Stefans Kirke 1917, ved Holmens Kirke 1952-47; mag. art. i Musikhistorie ved Kbhvna Universitet 1918; Lirrer i Musikteori ved det kg!. danske Musikkonservatorium 1920; Med­lem af Konservatoriets Bestyrelse 1932-47; Dr. phil. ved Wiens Universitet 1922; Professor i Musikvidenskab ved Aarhus Universitet 1946.

Medlem af Censurkomitéen for For­eningen Ny Musik 1922-26; Medlem af Videnskabernes Selskab og af Direkto-riet for Internationale Gesellschaft fiir Musikwissenschaft; Æresmedlem af The Royal Musical Association, London; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Mu­sikforening 1946 og for Aarhus Phil-harmoniske Selskab 1948; tildelt Det Anekerske Legat 1946; Hovedredaktør af det internationale Musiktidsskrift Acta musicologica.

Har udgivet: Palestrinastil med særligt Henblik paa Dissonansbe-handiingen (Disputats 1923); udgi­vet i udvidet Skikkelse paa tysk under Titelen: Der Palestrinastil und die Dissonanz (1925), tillige udsendt i engelsk Udgave (1927); har endvidere udgivet: Der Kopenhagener Chansonnier (1927); Lærebog i Kontrapunkt (1930, tysk Udg. 1935, engelsk Udg. 1939); Dania Sonans I (1933); Die mehrstim-mige itallenische Laude um 1500 (1935); Die italienische Orgelmusik am Anfang des Cinquecento (1943) samt Bidrag til forskellige udenlandske Kongresberet­ninger og Festskrifter. Har bl. a. komponeret Sange og Motetter samt Korværkerne Lave og Jon, Reformati-onskantate og Et dansk Te Deum.

Adresse: Tordenskjoldsg. 57, Aarhus.

JEPPESEN Niels Forfatter. Lektor; f. 14. Aug. 1882 i Rands, Gaarslev Sogn; Søn af Forpagter A Jeppesen (død 1932) og Hustru Eline f. Kjær (død 1938); gift (1911) m. Karen J., Datter af Glarmester Rasmussen (død 1915) -og Hustru f. Kirchhoff (død 1920).

Student (Vejle) 1901; cand. Hieol. 1908; Lærer i Nakskov 1908-09, ved Rungsted Kostskole 1909-13, paa Bogø 1914 og i Bagsværd 1915; Adjunkt ved Viborg Katedralskole 1915, Lektor 1929. Æresmedlem af Turistforeningen for

Viborg og Omegn 1946.

Litterære Arbejder: Den som sejrer (1908); Digte (1909); Under Byrden (1910); Hegn og Hytter (1911); Hans og Thomas (1913); Gyldne Straa (1915); Den gode Hyrde (1918); Slesvigs Søn­ner (1919); Rodløs (1921); Aarets Tider (1922); Viborg og Omegn (1923); Om­kring Nutidsdigtn ingen (1924); En sønderjydsk Salmedigter (1925); Sange og Salmer (1927); Pilatussønnen (1931); Harald Kidde og hans Digtning (1934); Jyllands gamle Hovedstad (1940); Af­tensangbog (1940); Nogle Julesange (1941); For os. Digte fra Frihedskam­pen (1945); Muld og mennesker (Digte, 1948). — Artikler i Litteraturen, Til­skueren, Gads Magasin; Kroniker i for­skellige Dagblade.

Adresse : Erik Menveda V. 15, Viborg.

JEPPESEN Niels Veterinæranspektør; f. 2. Nov. 1902 i Randers; Søn af Pak­mester Jeppe Jeppesen (død 1940) og Hustru Anna f. Jnhl (død 1905); gift (22. April 1935.) m. Alma J., f. 4. Juli 1898 i Gern, Datter af Førstelæjer Troels Madsen (død 1936) og Hustru Jensine f. Jensen (død 1941).

Dyrlæge 1925; ved Praksis og Kød­kontrol 1925-J2; Veterinærfurdmægtig 1932-41; Veterinærinspektør for Øerne og Sønderjylland 1941; Leder af Veterinær­direktoratets Afdeling for Kødkontrol 1944; Censor ved Veterinæreksamen.

Adresse : Engdraget 61, Kbhvn. Valby.

JEPPESEN-DRUSEBJERG P V Direk­tør, R.; f. 7. Marts 1877 i Uglerup; Søn af Gaardfæster Jens Jeppesen (død 1909); gift 1. Gang (12. Nov. 1898) m. Anna Kristine Emilie J., f. 12. Febr. 1875 i Kidserup, død 1930, Datter af Gaardejer N A Jeppesen (død 1916), 2. Gang (12. Juni 1931) m. Marie J., f. 20. Jan. 1897 i Randers, Datter af Bager Kristen Andersen (død 1924).

Ejer af et Husmandsbrug i Gislinge 1901-11 og et Parcelliststed i Druse-bjerg 1911-34.

Medlem af Landstinget 1914-36; Næst­formand i Dansk Andels Gedningsforret,-ning 1916-26, Formand 1926^18, titulær Direktør fra 1938; Formand for Gød-ningsnævnet fra 1942: Medlem af Lens-nævnet fra 1919, al Andelsbankens Lik-vidationskomité fra 1925, af Landbrugs raadet fra 1928 og af dettes Præsidium fra 1940; Formand for Andels-Pensions­foreningens Repræsentantskab 1932-36, Kommitteret 1936-38; Formand for For­sikringsselskabet Fællesvirke fra 1935; Medlem af Valutaankenævnet fra 1934. Adresse : Uraniav. 3, Kbhvn. V.

EPSEN Aage Professor, R.; f. 1. Juni 1908 i Horsens; Søn af Fabrikant Ma­rius Jepsen (død 1932) og Hustru Mar-

679________________________

tha f. Møller; gift (24. Aug. 1934) m. Astrid J., f. 31. Dec. 1906. Datter af Lærer Laurits Wirring og Hustru Anna f. Iløgenhaug.

Student (Horsens) 1926; Veterinæreks. 1932; praktisk Dyrlægevirksomhed 1932-33; Assistent ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole 1933; efter Konkur­rence Professor i Bakteriologi, Kød- og Mælkekontrol og veterinær Parasitologi smstds. 1938.

Adresse: Tyborøn Allé 93, Vanløse.

JEPSEN    Carsten Kontorchef; f. 16. Jan. 1913 i Korsør; Søn af Skibsmæg­ler, Konsul L Jepsen (død 1932) og Hu­stru Henriette f. Steen (død 1916); gift (8. April 1936) m. Ellen J, f. Schmidt, f. 2. Dec. 1914 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1930; cand.jur.1936; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1936-37; Sekretær i Direktoratet for Fængsels­væsenet 1937, Fuldmægtig 1941, Eks­peditionssekretær 1943, Kontorchef 1945.

Landsretssagfører 1942 (Bestalling depon. 1945); Sekretær for Fængsels-

nii'vnct. Adresse; Rahbeks A. 32, Kbhvn. V.

JEPSEN    Esper Gaardejer, Kreditfor-eningsdirektør; f. 13. Marts 1886 i Ros­lev, Salling; Søn af Landmand P Jep­sen (død 1920) og Hustru Ane f. Mik­kelsen (død 1910); gift (17. Marts 1910) m. Birtha J., f. 13. April 1890 i Risum, Salling, Datter af Landmand og Møller Esper Jeppesen (død 1928) og Hustru Kirsten f. Toft (død 1928).

Repræsentant i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere, Viborg 1923-40, Direktør fra 1940.

Formand for Nørrejydsk Smøreksport­forening fra 1920, for Jebjærg Mejeri fra 1918 og for Østsallings Mergelselskab fra 1924; Medlem af Bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Vermund fra 1940 og for Mejeriernes Arbejdsgiverfor­ening; Skatteraadsmedlem fra 1928.

Adresse: Brøddinggaard pr. Jebjærg.

JEPSEN Holger Landsretssagfører, Kreditforeningsdirektør; f. 23. Sept. 1894 i Rørkær; Søn af Gaardejer Hans Jep­sen (død 1897) og Hustru f. Michelsen (død 1938); gift (28. Marts 1926) m. Esther J., f. 29. April 1904 i Randers, Datter af Bankkasserer Frits Heinricy og Hustru f. Nissen Jøker (død 1914).

Student (Herlufsholm 1 1912; studeret i Mimchen ok Berlin 1912-14: tysk Stu­dent (Sønderborg) 1914; indkaldt til tysk Militærtjeneste Ausnst 1914 og del­taget i Verdenskrigen til dennes Slut­ning; immatrikuleret ved Kbhvns Uni­versitet 1919; cand. jur 1922; Sagfører­fuldmægtig i Randers 1922-26; Lands

___________________Jeri

reissagfører i Tønder 1926: arim. Direk­tør i Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland 1939.

Medlem af Tønder Byraad 1929-39; Borgmester 1937-39.

Adresse : Herning.

JEPSEN   Ove Nationalbankdirektør; f. 8. Febr. 1886 paa Frdbg.; Søn af Tegl­værksejer H C Jepsen (død 1916) og Hustru Anna f. Bagger (død 1939); gift (21. Maj 1919) m. Bodil J., f. 22. Juli 1896 i Kbhvn., Datter af Profes­sor, Livlæge Vilhelm Benzon (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Helga f. Thidsen (død 19417).

Student (Birkerød) 1904; cand. jur. 1911; Herredsfuldmægtig i Storehedinge; Assistent i Skattedepartementet 1913; Overretssagførerbestalling 1918; Fuld­mægtig i Haandværkerbanken 1918; Fuldmægtig i Privatbanken 1922, Kon­torchef 1924; Direktør i Bikuben 1929; Direktør i Nationalbanken i Kjøben-havn 1935 (fra 1936 Danmarks Natio­nalbank) .

Adresse: Sortedam Doss. 69, Khhvn. Ø.

JERICHOW Herbert P A Direktør, cand. jur., R.BM.p.p.; f. 4. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Departementschef P A Jerichow (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Dagmar f. Thitdemann (død 1935); gift (8. April 1941) m. Gre­the J., f. 27. Juli, Datter af Grosserer Ove C Bjerregaard og Hustru Ellen Margrethe f. Espensen.

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; ansat i Landmandsban­ken 1913, hos Bankierfirmaet L Beh-rens 4 Sohne, Hamburg, 1914, i The London City & Midland Bank Ltd. 1914 -15 og i The Britiah Bank af Northern Commerce Ltd. 1915-21; Direktør i The Continental & Oversea Tradang Oo. Ltd. i Paris 1921-25; Direktør i Akts. Gyldendateke Boghandel, Nordisk For­lag 1925-31; indtxaadt i Direktionen for Akts. De forenede Bryggerier 1931, adm. Direktør 1937.

Formand i Bryggeriforeningen; Med­lem af Bestyrelsen for Tuborgfondet; Viceformand for Industriraadet og In­dustriforeningen; Formand for Statens Eksport-Kreditudvalg; Medlem af Det internationale Handelskammers danske Komité; Formand for Dansk-Engelsk Selskab; Medlem af Pasteur-Selskabet, af Akademiet for de tekniske Videnska­ber og af Repræsentantskabet for For­eningen Norden; Fellow of The Royal Society of Arts, London • Medlem af den iflg. Overenskomst af 6. Maj 1903 mellem Carlsberg og De forenede Bryggerier indsatte Fællesdirektion og af det iflg. samme Overenskomst indsatte Raad; Medlem a,t Bestyrelsen for Privatbanken

Jeri

680

i Kjøbenhavn Å/S og af dennes Repræ­sentantskab; Formand i Bestyrelsen for H E Gosch & Co.'s Tændstikfabriker-, Medlem af Bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond, for A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, for A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, for Gyldendal­ske Boghandel, Nordisk Forlag, for A/S Laur. Knudsen, Mek. Etablissement, for Den kbhvnske Sø-Assurance-Forening Ltd. og for A/S Nordisk Brandforsik­ring; .Medlem af Repræsentantskabet for Investor, A/S for Kapitalanlæg.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.: F.*.L.5.; Rum.Kr4.; Eum.M.C.I.l.; Stb.B.E.4.

Adresse: Helleruplund \llé 15, Hel­lerup.

JERN E Hans J Direktør, Dr. techn., E., M.T.Kha.p.p.; f. 2. Juli 1877 i Sønder-ho; Søn af Skibsfører N J Jerne (død 1881) og Hustru Karen f. Jessen (død 1937)- gift (15. Juni 1904) m. "Else Marie J., f. 11. Maj 1875 paa Lindbjerg Mølle ved Ølgod, Datter af Th. C J Lindberg (død 1922) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1933).

Præliminæreks. (Esbjerg) 1894; ud­dannet paa Svineslagterierne i Esbjerg og Holbæk samt i England og Tysk­land 1894-1904; kemiske Studier og Eks­perimenter i Danmark og Sverige; tek­nisk Leder af Jernoid, Ltd. i England 1904-14; Direktør for Assen Bacon Fac-tory i Assen i Holland 1914-19; Direk­tør for Eotterdamsche Koel-en Vries-huizen, Rotterdams Havn 1919-46, der­efter Formand for Bestyrelsen for sam­me; Studierejse til U. S. A., Argentina og Brasilien s. A.; Dr. of Technology h.c. ved American State University, Los Angeles 1926; Studier ved Polyteknisk Læreanstalt i Delft 1926-27; Fellow of the Royal Sooiety of Arts 1933; Fellow of the American Geographical Society 1936.

Member of The Britiah Institute og Refrigeration; Medlem af Bestyrelsen for Kuhltransit Verkehrsmittel A/G., Berlin, Hamborg og Leipzig 1924-33; Formand for De Nederlandsche Koude-stfchtin«: 1941-47. derefter /Eresmedlem; Formand for Dansk Samfund i Holland 1944-47, Æresmedlem af Samfundet 1947; Medlem af Bestyrelsen for N/V Tries-producten Industri „Krigtal", Rotter­dam 1941; Medlem af Regeringsraadet for Fødemiddel-Forsyningen i Krigstid og af Kommissionen for Kvæg- og Kød-Ordningen; Viceformand for Sammen-slutningen Frilager og Pakhuse i Rot' terdam; Medlem af Raadet for Havne og dermed beslægtede Virksomheder;

.Repræsentant i Holland for Dansk Røde Kors, Hollands!) jælpen og Red Barnet 1945; Medlem af Bestyrelsen for Akts.

Det Danske Kølehus. Cold Stores; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber og af Bestyrelsen for Køle­teknisk Forskningsinstitut.

Har skrevet: Humidity as an aid in the Preservation of food; adskillige Af­handlinger over køletekniske Emner m. m.

Udenl.   Orden:   N.O.N.4.

Adresse: Strandv. 142 B, Charlotten-rund.

JERNERT C V Direktør, Grosserer, cand. polit., R.; f. 15. Aug. 1906 i Boston, U. S. A.; Søn af Jernbanerestauratør J L Jensen (død 1941) og Hustru Alma f. Nørgaard; gift (25. Sept. 1931) m. Gre­the J., f. 29. Maj 1909 i Skodsborg. Datter af Grosserer Oluf Rønberg (dø.i 1931) og Hustru Martha f. Matthiessen.

Student (Fredericia) 1925; cand. polit. 1930; Studieophold i Frankrig 1926 og i England 1928; ansat i Akts. Nordisk Fjerfabrik 1930-31 og ved Tuborgs Fa­brikker 1931-32; Direktør i Akts.. Oluf Rønberg fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Oluf Rønberg fra 1933. for Akts. J D Quist & Komp. fra 1938, for Dagbladet Bør­sen fra 1948 og for Universal Chemical Co. fra 1948; Medlem af Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-. Rør- og Maskinbrancheforendnger fra 1935, af Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1938-43 og af Grosserer-Societetets Komi­té fra 1943 (Næstformand fra 1948); Formand i Bestyrelsen for Danmark? Handels- og Søfartstidende 1936-38; Næst­formand for Kbhvns Voldgiftsud valg tot Jern- og Metalbranchen fra 1937 og for Væddeløbshesteejerforeningen fra 1938, Formand for sidstnævnte 1943-45; Med­lem af Vaabenhistorisk Selskabs Præsi­dium 1939-46; Medlem af Fælleskontoret for Jern og Metal 1940-43; Formand for Foreningen af 25. Januar 1937, 1941-47; Medlem af Foreningen til den ædle He­steavls Fremmes Overvoldgiftsret 1941-45 og af Foreningens Bestyrelse fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse fra 1948 og af Præsidiet for Landsforenin­gen af Ungdomsklubber i Danmark tra 1948; Medlem af Tolddeparlementets Ud­valg ang. Arbejdspengetakster m.m. paa Kbhvns Toldbod fra 1944; Næstformand for Hellerup Idrætsklub 1944-46; Med­lem af Sø- og Handelsretten fra 1945, af .Akkordretten fra 1946 og af Bolig­retten 1946-48; Medlem af Benzinnæv­net fra 1946 (Formand fra 1947), af Han­delsministeriets Dækudvalg fra 1946, af Dansk Nationalkomité for rationel Or­ganisation fra 1947. af Havnekoinmis-sionen fra 1947, af Handelsundervis-ningsudvalget for Sydslesvig fra 1947 og af Det internationale Handclskam-

681________________________

mers nationale danske Komité fra 1949; Medlem af Udenrigsministeriets Mar-shalludvalg (ERP-Udvalget) og af Re­geringens Langtidsudvalg: dansk Dele-feret ved Marshallorganisationens Staal-omité i Paris og ved den internatio­nale Skrotkomite smstds.; Censor ved højere Handelseksamen fra 1945; Med­lem af Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmaal 1946-48 og af Dansk Købestævnes Repræsentantskab fra 1946.

Har skrevet faglige Artikler af hippo-logisk og økonomisk Indhold.

Adresse : Dronning Louises V. 4, Char-lottenlund.

JERRILD   Holger Forfatter, Redaktør; f. 13. April 1890 i Vejle; Søn af kgl. Vejer og Maaler P Jørgensen (død 1911) ok Hnstrn Cathrine f. Clausen (død 1901); gift (2. Marts 1918) m. Signe J., f. 8. Marts i Kbhvn., Datter af Køb­mand Henry Madsen (død 1932) og Hn­strn Marie Madsen (død 1933).

Student (Vejle) 1909; cand. phil. 1910; etnderede videre ved Universitetet 1909-12; Redaktionssekretær ved Verden og Vi 1913-16; Medarbejder ved Berling. ske Tidende 191748; Hedaktør af Hver 8. Dag 1918-28 og 1923-28 tillige Udgi­ver; Redaktør af Ugebladet Ude og Hjemme 1928-30; derefter Medarbejder ved Nationaltidende til 1931; Redaktør og Udgiver af Frederiksberg Bladet fra 1931; Medarbejder ved Dagbladet Bør­sen og ved Dansk Arbejde.

Formand for Distriktsbladenes Sam­menslutning; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjysk Forening for Frdbg. og for Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter.

Litterære Arbejder: Digtsamlingerne Legionærsange (1922) og Signaler (1923).

Adresse: GI. Kongev. 137, Kbhvn. V.

JERSILD Olaf Overlæge, Dr. med.; f. 6. Juli 1867 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer P V Jersild og Hustru f. Jensen; gift (17. Sept. 1902) m. Ingeborg J., f. 15. Marts, Datter af Etatsraad Hans Nis­sen og Hustru Christiane f. Markussen.

Student (Mariboes Skole) 1886; med. Eks. 1893; Reservelæge ved Vestre Hospital 1897-1901, ved Kommunehospi­talet Afd. IV 1901-06; Dr. med. 1904; Afdelingslæge ved Frederiksberg Poli-kliniks dermatologiske Afdeling 1905-08; visiterende Læge 1909; Overlæge ved End. Berghs Hospital 1916-37.

Formand for Dansk dermatologisk Sel­skab  1919-21  og   1939-41;  Vicepræsident ved VIII internationale Dermatologkon­gres i  Kbhvn.  1930 og ved V Congrés des   dermatologistes   et   syphiligraphes de langue  franc., Lyon 1934;  Dommer ved ProJessorkonkurrencen i Dermatologi J 1931; Membre titulaire af Société f rane. j de Dermatologie;   korreepond.   Medlem

___________________Jers

af Det argentinske og angarske derma­tologiske Selskab; Æresmedlem af Dansk Dermatologisk Selskab; Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Danmarks Naturfred-ningsforening 1923-44. Fik d. 6. Juli 1937 som videnskabelig Æresbevisning overrakt et Festskrift: Studia et opns-cula in honorem Olaf Jersild ab amicis et collegis dedicata med Bidrag fra 33 Kolleger i 6 europæiske Lande.

Litterære Arbejder navnlig over ve-nerologiske (syfilidologiske) Emner, ho­vedsagelig publicerede paa Fransk (Ann. de dermat.).

Udenl. Orden : F.Æ.L.5.

Adresse : Kronprinsesseg. 2, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Olufshøj, Søllerød pr. Holte.

JERSING  Ernst Politimester, R.; f. 6. Aug. 1890 paa Nordfelt paa Møn; Søn af Gartner C N Jensen (død 19M) og Hustru Henriette f. Brødegaard (død 1917); gift 1. Gang (20. Sept. 1918) m. Thyra J., f. 16. Marts i Rødby, død 1945, Datter af Købmand Jens Hov­mand (død 1929) og Hustru Cecilie f. Breining; 2. Gang (11. Juni 1946) m. Anna J., f. 11. Juni, Datter af Stifts-gartner Carl Brødsgaard, Vallø (død 1930) og Hustru Wiltielmine f. Son-theimer.

Student (Metropolitanskolen) 1908: cand. jur. 1913; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1913; Herredsf uldmægtig i Lejre Herred, Roskilde 1914; By- og Herredsfuldmægtig og tillige Byraads-sekretær i Rødby 1916; Dommerfuld-mægtig i Brædstrup 1919; Politimester i Nakskov m. v. 1934, i Frederikssund m. v. 1945.

Censor ved Statens Politiskole; Med­lem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Frederiksværk og Omegn og af Be­styrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark; Æresmedlem aif Repræsen­tantskabet for Institutionen R-evemlows-mindet, Pederstrup; Medlem af forskel lige Kommissioner.

Adresse: Frederikssund.

JERSLEV J C Overretssagfører; f. 17. Nov. 1891 i Aarhus; Søn af Postmester C M Jensen (død 1927) og Hustru Anna Margrethe f. Sørensen (død 1921); gift m. Gudrun J., f. 13. Febr., Datter af afdøde Fabrikant Ulm, Haugesund.

Student (Aarhus) 1909; cand. jur. 1915; Overretssagfører i Kbhvn. f rå 1919; offentlig Anklager i Landsforræderi-Sa­ger.

Medlem af Kredsbestyrelsen for Sag­førersamfundets 1. Kreds 1933-38 og af Bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1927-30; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Emil Hertz &, Co.; Formand i Bestyrelsen for Akts. Skrivemaskine-fabriken Norden, for Akts. Spirella, for

Jers___________________

Akts.  O J Olesen   &  Co.,   for Interna­tional  Pictures Akts.  og for  Akts. Co-franex. Adresse:  Niels Andersens V. 53, Helle-

JERVELUND   Chr. Gaardejer, R.; f. 25. Dec. 1877 i Ejby ved Odense; Søn af Gaardejer C O Jervelunci (død 1931) og Hustru Dorthea Kirstine L Mad­sen- gift (28. April 1904) m. Johanne J., 't. 14. Febr. 1880 i Svallerup, død 1945, Datter af Husmand Chr. Hansen (død 1896) og Hustru Marie f. Niels-datter (død 1939).

Uddannet ved Landbruget; paa Fyens Stifts patriotiske Selskabs Landbrugs­skole, Odense 1894-95; Ejer af en Gaard i Engeldrup fra 1904.

Medlem af Bestyrelsen for Nordfyn­ske Landboforening 1916-20, Sekretær i samme 1917-31; Medlem af Bestyrel-sesraadet for Det kgl. danske Land­husholdningsselskab og af Bestyrelsen for Fyens Stifts patriotiske Selskab; Medlem af Repræsentantskabet i Fy­ens Andels-Foderstofforretning 1923, af Bestyrelsen og Næstformand 1936, For­mand 1942; Medlem af Andelsudvalget; Medlem af Bestyrelsen for Bogense Bank 1937, af Grindløse Sogneraad 1929-37 og af Klinte^Grindløse Menigheds-raad 1912-20.

Adresse: Engeldrup pr. Jullerup.

JERVIG Axel Vekselerer, R.DM.; f. 12. Dec. 1885 i Kbhvn.; Søn af Smedemester C O Jensen og Hustru Emma f. Han­sen- gift (12. Maj 1912) m. Anna Marie J., f. 3. Maj 1684.

I Lære hos Vekselmægler Erik Møller 1902;   Prokurist  smstds 1912;   Medinde­haver af Firmaet 1919: Eneindehaver a Firmaet Erik Møllers EM. fra 1920.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvn Fondsbørs 1922-48 og af Repræsentan; skabet for Fondsbørsens Medlemme 1921-48 (Viceformand 1923-32, Forman 1932-48); Medlem af Bestyrelsen for Akts Jørgen Kornerup, for Akts. Hartaiann Handels Compagni samt af Tilsynsraa-det for Grundejernes Hypothekforening.

Adresse: GI. Kongev. 27, Kbhvn. V.

JESPERSEN Alfred Direktør; f. 21 Marts 1901 i Horsens; Søn af Rentier Jens Jespersen og Hustru Maren f. Christoffersen; gift (22. Febr. 1929) m. Clara J., f. 15. Aug. 1904 i Tarp pr. Guldager, Datter af Kroejer Laurids Lauridsen (død 1913) og Hustru Kir­sten Marie f. Sehesied (død 1916).

Uddannelse paa Horsens Andels-Svi­neslagteri og i Danish Bacon Company Ltd., London; Forvalter paa Horsens Andels-Svineslagteri 1921; Bogholder

________________________6S2_

paa Esbjerg Andels-Svineslagteri 1925; Direktør for Struer Andels-Svineslag­teri 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Slagte­riernes Fællesindkøbsforening Ira 1932, af Fællesbestyrelsen for De samvirken­de danske Andels-Svineslagterier fra 1944 og af Andelsudvalget fra 1946.

Adresse:  Rolighedsv. 15,  Struer.

JESPERSEN   Carl    Direktør;    f.   1873; Søn af Grosserer O P Jespersen og Hu­stru f. Løv.

Adm. Direktør for Akts. Dagbladet Politiken 1906-38.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1906-20, af Bog-trykkerlaugets Voldgiftsret 1907-19, af Bestyrelsen for Den danske Presses FællesindkflbeforeniinK 1917-38 og af Be­styrelsen tor Akts. Bladkompagniet 1920 -38.

Formand for Akts. Importøren fra 1943 og for Det fri Kirkesamfunds Byg-sefond 1942-48.

Adresse: Kildegaardsv. 40, Hellerup.

JESPERSEN C Tage Grosserer, Vice-konsnl; f. 13. Jan. 1896 i Kbhvn.; Søn af Konsul S T Jespersen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Al­vilda f. Hansen; gift (29. Maj 1925) m. Kirsten J., f. 17. Nov. 1900 i Nykjøbinf F., Datter af fh. Indenrigsminister, Dr. phil. Oluf Krag (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Anna f. Schulz.

Student 1914; cand. phil. 1915; ud­dannet i Privatbanken i Kbhvn. og Firmaerne Oockburn Smithes & Oo., London, Gruse & Kl8 Fréres, Bordeaux, og R Huguet Diago, Valencia; Proku­rist i Firmaet T Jespersen & Co., Kbhvn. 1920; Medindehaver 1922; Ene­indehaver fra 1930; spansk Vicekonsul i Kbhvn. fra 1923.

Medstifter af og Næstformand for Dansk-spansk Forening; Spaniens Re­præsentant i Danmark for Verdensud­stillingen i Barcelona 1929; Delegeret for Spanske Røde Kors 1934; Medlem af Bestyrelsen for Peter Eegholm's Legat.

Udenl. Ordener: I.F.3.; Sp.C.F.3.; Sp.r.K.2'.

Adresse.;  Bredg.  71, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kaninhuset, Rungsted Kvst.

JESPERSEN   Halfdan Forlagsboghand­ler, K".DM.p.p.; f. 4. Juli 1870 i Klam-penborg; Søn af Forlagsboghandler E J M Jespersen (død 1904) og Hustru Hen­riette f. Klein (død 1922); gift (2. Maj 1901) m. Toetie J., f. 17. Jan. 1879 i Amsterdam, Datter af Direktør Wil­liam Stok (død 1886) og Hustru Elisa­beth Lens d'Aubigny (d«d 1931).

Uddannet i Vilhelm Trydes o. a. Bog-

683_____________________

lader; overtog i 1898 E Jespersens For­lag, grundlagt 1865. fra l. juli 1928 Jespersen og Pios Forlag, ved Erhver­velse af V Pios Forlag, grundlagt 1853. Formand for Den danske Boghand­lerforening os for Forlæggerraadet 1929-40; Æresmedlem af Den danske Bog­handlerforening; Formand for Komitéen og Præsident for den nordiske Bogrhand-lerkongres i Kbhvn. 1935; Formand for Boghandlerfagskolen 1919-25 og for Bog-handlerklubben 1928-31; Forlægger-raadets Repræsentant ved de inter­nationale Forlæggerkongresser i Am­sterdam, Paris, Bryssel, London og Æres-Præsident for den XII Kongres 1938; Dansk Delegeret i La Commission internationale des Editeurs til 1941 og i Det nordiske Forlæggerraad; Formand for Dansk-Hollandsk Forening; Gene­ralsekretær for den hollandske Udstil­lins i Kbhvn. 1922; Sekretær for Den czekoslovakiske Bogudstilling i Kbhvn. 1934; Medlem af Æreskomitéerne for Udstillingen af nyere dansk Kunst og for Udstillingen Heemschut i Amster­dam 1934, for den danske Bogudstilling i Stockholm 1941 og for Udstillingen Dansk Kunstflid i Amsterdam 193~7; Medlem af Comité exécutif du Congrés Mondeal de la Documentation univer­selle i Paris og af Comité d'Action des Etats generaux de la Jeunesse Euro-peenne: Revisor i Foreningen Fransk Kunst; Formand for Børnehjælpsdagens Komité for Universitetskvarteret 1933; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-En­gelsk Selskab. Artikler om litterære og Forlæggerspørgsmaal i danske og udenlandske faglige Tidsskrifter og i Dagspressen; Foredrag paa de inter­nationale Forlæggerkongresser i Brussel 1933, i London 1936 og i Leipzig 1938. Udenl.Ordener: F.O.A.;F.Æ.L.5 ;IF2 • N.O.N.3.; P.C.V.; F.r.K.3.; S M pro litt <vart.; S.V.31.; Tun.N.1.4.

Adresse: Bredg. 75, Kbhvn. K.

JESPERSEN Henrik Amtsligningsin-spektør; f. 2. Juli 1910 i Kbhvn.; Søn af ifh. kommunal Direktør Vilhelm Jes­persen (se denne); .gift (22 Juli 1942) m. Lise J., f. 3. Sept. 1919 i Aarhus, Datter af Direktør Otto J Bruun og Hustru Skoletandlæge Fru Else B., f. Jacobsen.

Student (Metropolitanskolen) 1928; cand. jur. 1936; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1936 og i Horsens 1937-39; Op­hold i London 1939; tung. Sekretær i Skattedepartementet 1939, fast ansat 1942; tjenstgørende Fuldmægtig smstds 1946; tillige Referent i Landsskatteret­ten 1941-46; Amtsligningsinspektflr for Holbæk Amt 1946.

____________________Jcsp

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Amtsligningsinspektører.

Adresse: Blegdammen 3, Holbæk.

JESPERSEN Iver Forlagsboghandler; f. 21. Okt, 1904 i Kbhvn.; Søn af Forlags­boghandler Halfdan Jespersen (se den­ne); gift (14. Juli 1928) m. cand. psych. Kirstine J., f. 24. Jan. 1903 i Lødderup paa Mors, Datter af Mejeribestyrer Jens Korsgaard og Hustru Margrethe f. Dahl-gaard.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1922; cand. phil. 1923; paa Askov Høj­skole 1922-23: uddannet i Boghallen, Alfr. G Hassing og i Bogforlag i Ge-néve, Boston, New York og Stockholm; ansat i E Jespersens, senere Jespersens & Pio's Forlag 1927, Associé i Firmaet fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Den dansfie Forlæggerforening 1941, Næstformand 1947; Medlem af Boghandlernævnet og Boghandlerraadet: Formand for Bog­handlerklubben 1948.

Har skrevet Artikler i dansk og uden­landsk Fagpresse.

Adresse,: SWystv. 3 C. Klampenborg. Sommerbolig :  Gøgebakkehus,   Kulhu-sc pr. Jægerspris.

JESPERSEN   J Gaardejer; f. 29. Maj 1883 i Ikast; Søn af Købmand Johan­nes Jespersen (død 1925) og Hustru f. Andersen (død 1919); gift (26. Sept. 1907) m. Marie J., Datter af Gaard­ejer Lars Ottosen.

Paa Højskole 1905-06; Ejer af Gaar den Næstholdttoft i Snejbjerg Sogn.

Medlem af Sogneraadet 1925-33, af Menighedsraadet 1934-46 og af Besty­relsen for Landboforeningen 1930-47; Statens Tilsynsførende ved Eksport­markederne i Holstebro, Herning og Ringkøbing fra 1938; Formand for Den gensidige Landbo Sygeforening, Kbhvn. fra 1940 og for Vestjyllands Mergelforsyning fra 1944; Medlem af Statens Mergeludvalg fra 1944.

Adresse: Næstholdttoft pr. Gødstrup.

JESPERSEN Johannes Professor, R. DM.p.p.; f. 17. April 1881 i Pøl paa Als; Søn af Arbejdsmand N Jespersen og Hustru f. Johansen; gift (3. Aug. 1918) m. Ellen J., f. 1. Okt. 1892, Dat­ter af Gasværksbestyrer Andersen og Hustru f. Mazanti.

Landbrugskandidat 1909; Redaktions­sekretær ved Fyns Stifts Landbrugs-tidende 1909-10; Eksamen paa Fortsæt­telseskursus i Husdyrbrug 1912; Dyr-lægeeks. 1915; Konsulent i Hesteavl ok Kvægavl for De samvirkende Landbo­foreninger i Fyns Stift 1916: Assistent ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1917; Lektor i Husdyrbrug ved samme 1919, Professor 1923. '

684

Medlem af Statshingstesknekommls-sionen for 1. Skuekreds 1932-27 og af Statens Husdyrbrngsudvalg 1925-27; Formand for Professor Prosch's Minde­legat 1923; Forstander for Forsøgslabo­ratoriets Afdeling for Forsøg med He­ste og Svin 1927 og med Høns 193J; Medlem af Landsudvalget for Svineav­lens Ledelse 19J1; Formand for de sara­virkende sjællandske Landboforeningers { Hesteavlsudvalg 1933; Medlem af Aka-

- demiet for de  tekniske Videnskaber 1937; j Medlem af Overvoldgiftsretten i Tvistig-

• heder ang. Handel med Husdyr for Btaden Kbhvn. 1939 os af Landbrugs­ministeriets Tilsynsudvalg vedr. Lov om Handel med Foder- og Gødningsstoffer 1939.

Udenl.  Orden :  F.M.A.2.

Adresse :  Madvigs Allé 2, Kbhvn. V.

JESPERSEN   Kaj Overlæge, Dr. med.; t. 6. April 1898 d Kbhvn.; Søn af Gaard-ejer Jens Peter Jespersen (død 1935) og Hustru Laurine t. Petersen (død 1938); gift (29. Aug. 1924) m. Ingrid J., f. 29. Maj 1900 i Frøslev paa Mors, Dat­ter af Ih. Proprietær Valdemar Høroh (ded 1925) og Hustru Ada f. Nielsen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1916; studerede Veterinærvidenskab i 2 Aar; med. Eks. 1924; Dr. med'. 1940; ve<l kibhvmake Hospitaler 1924-31; Kommu­nelæge paa Manø Vinteren 1924-25; As­sistent ved Rigshospitalets fysiurgiske Klinik 1925-27 og 1930-31: Afdelings-dæge ved De samvirkende Sygekasser i Khhyn.'s fysiurgiske Klinik 1931-42; KMndkohef ved Khhvns Militærhospitads fysiurgiske Klinik 1931, Overlæge emstds fra 1939; praktiserede i Van­løse 1925-31; Speoialietanerkendelse (Fy­siurgi) 1930; Specialistpraksds i Kbhvn. fra 1931.

Formand ifor Danske Fysiurgers Or­ganisation 1938-48; Næstformand for Dansk fysiurgisk Selskab 1938-43; Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns Læge­forening fra 1942, af Den alm. danske Lægeforenings Massageudvalg fra 1942, •af Hovedbestyrelsen, far Landsforenin­gen til Bekæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger fra 1946 og af Sund­hedsstyrelsens Speoialistnaevn Jra 1942; Dansk Delegeret ved Ligue Européenne centre le Rhumatisme fra 1947; Med­lem af Bestyrelsen for Hellerup Kom­munal- og Grundejerforening fra 1948.

Har skrevet: Forholdet mellem Fe-bris rheumatica og chroniak Polyartri-tJa (Disputats, 1940) samt flere Af­handlinger om fysiurgiske Emner.

Adresse:  Kildegaardsv. 22,  Hellerup.

Sommerbolig: Bbbeløkke pr. Sjæl­lands Odde.

JESPERSEN  Knud Overretssagfører; f. 27. Okt. 1887 i Helsingør; Søn af Birke­dommer Chr. M Jespersen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Au­gusta f. Eohde (død 1944) ; gift (8. Maj 1920) m. Lilly J., f. 18. Dec. 1899, Dat­ter af Fabrikant Frantz Brunkow (død 1931) og Hustru Anna f. Lilja.

Student (Aarhus Katedralskole) 1905; cand. jur. 1911; Overretssagfører i Kbhvn. 1914; offentlige Sager 1923.

Adresse: Kochsv. 22, Kbhvn. V.

JESPERSEN Kr. Redaktør; f. 19. Marts 1896 i Kragelund ved Vejle; Søn af Gaardejer Mikkel Jespersen (død 1941) og Hustru Kristiane f. Nielsen; gift 1. Gang (6. Marts 1920) m. Else Kirstine J„ f. Nielsen, f. 15. Okt. 1894 i Frisvad ved Varde, dåd 1924 ; 2. Gang (30. April 1926) m. Alhed J., f. 15. Febr. 1902 i Holbæk, Datter af Redaktør Rasmus P Nielsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ellen f. Hansen (død 1934V.

Student (Vejle) 1914; Filosofikum 1915; studerede Teologi 1914-16; jour­nalistisk Uddannelse ved forskellige Provinsblade fra 1917; Redaktionssekre­tær ved Roskilde Dagblad 1921-23; Med­arbejder ved Holbæk Amtstidende 1924-26: Fyns Tidendes Korrespondent i Kbhvn. 1927-, Redaktionssekretær ved Dagbladet København 1927-28; Redak­tør af Morsø Folkeblad 1928-39; af Nakskov Tidende 1939, af Roskilde Dagblad fra 1940; tillige Litteratur­anmelder ved Venstres Pressebureau fra 1944.

Medlem af Roskilde Byraad og af Bestyrelsen for Roskilde Bibliotek.

Adresse: Roskilde.

JESPERSEN  Poul Dr. phil.. R., FM. i Sølv p.p. ; f. 18. Marts 1891 paa Næsby-hoved ved Odense; Søn af Proprietær Valdemar Jespersen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Ellen f. Jør­gensen (død 1930) ; gift (24. Sept. 1919) m. Rola J., f. 15. Marts i Stige ved Odense, Datter af Handelsgartner A Wohlleben og Hustru Caroline f. Jør­gensen (død 1937).

Student (Odense) 1910; mag. scient. 1917; Dr. phil. 1928; knyttet til Kom­missionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser fra 1911; fast Ansæt­telse ved Planktonafdelineen fra 1917; har deltaget med Hayundersøgelsesski-bet Dana og andre Skibe i oceanografi­ske Ekspeditioner til de vestindiske Far­vande 1913-14, 1920 ok 1921-22, ved Is­land og Grønland 1924, 1926, 1931, 1933 og 1938-39, i Carlsbergfondets oceano­grafiske Ekspedition omkring Jorden 1928-30.

Medlem af Kommissionen for Dan­marks Fiskeri- og Havundersøgelser og

685

JesS

Leder af dens Planktonafdeling fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Dansk

ornithologisk Forening 1911-17, 1923-27 og fra 1929, Formand fra 1941; dansk Delegeret ved The International Com-mittee for Bird Preservation fra 1928; Medlem af Komitéen for den Zooto­pografiske Undersøgelse af Danmark 1932; Sekretær ved Carlsbergfondets Dana-Samlinger 1933; Medlem af Dan­marks Naturfredningsforenings natur­videnskabelige Udvalg 1936 o<? af For­eningens Hovedbestyrelse 1942; korre-sponderende Medlem af Svenska Fauni-stiska Sållskapet fra 1945; Professeur d'actualités scientifiques ved Universi­tetet i Algier 1947.

Har skrevet : Investigations on tlie Food of the Herring in Danish Waters (Disputats, 1928); The breeding birds of Denmark (1946): marin-biologiske og ornithologiske Afhandlinger og Ar­tikler; Medarbejder ved 1927-29 og 1936 Udgaven af Brehm : Dyrenes Liv, Da-na's Togt omkring Jorden 1928-30 (1932), Dansk Jagtleksikon (1941-44), Naturforskeren Jobannes Schmidt (1946) og Vort Lands Dyreliv (1949).

Udenl. Orden :  F.O.I.P.

Adresse: Bnighedsv. 6 D, Oharlotten-lund.

JESPERSEN Svend Billedhugger; f. 16. Nov. 1895 paa Frdbg.; Søn af Lokomo­tivfører Vilhelm Jespersen og Hustru f. Neumann; gift m. Anna J., f. Ve-stergaard.

Elev af Teknisk Skole og af Kunst­akademiet; udstillede paa Bfteraars-udstillingen første Gang 1915, paa For-aarsudstillingen Charlottenborg 1918 ; tildelt Eckersberg Medaljen 1923.

Har udført Buster af Olfert Jesper­sen (Kolding Museum) ; Frederik Jen­sen (Statene Museum) ; Min Hustru (Statens Museum); Carl Aistrup og Elna Lassen (Teater Museet) ; Joakim Skovgaard og Ernst Kaper (Kbhvne Raadhus) ; Th. Stauning (Rigsdagen) ; Herme aif Kong Christian X (Radium­stationen); desuden Barnebuster og Sta­tuetter.

Adresse :  Forhaabningsholms Allé 8, Kbhvn.  V.

JESPERSEN Vilhelm fh. kommunal Di­rektør, R.DM.; f. 10. Dec. 1877 i Kerte­minde; Søn af Sognepræst H Jespersen (død 1927) og Hustru Anna f. Raa-schou (død 1926); gift (27. Juni 1907) m. Elisabeth J., f. 15. Maj i Hornborg, Datter af Stiftsprovst Vilhelm Helweg-Larsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Thyra f. Lorentzen (død 1906).

Cand. ttoeol. 1901; tadtraadte i Kø­benhavns Kommunes Tjeneste 1902; Kontorchef i Kommunens Lønnings-

og Pensionskontor 1917; Direktør for Kommunens Lønnings- og Pensionsvæ-sen 1926; Direktør for Stadens Hoved-bogholderi og Revision 1930, for Sta­dens Regnskabsvæsen 1937; Afsked 1938.

Kritisk Revisor for de af Staten aner­kendte private Skole- og Ungdomshjem 1920-30; Revisor ved Kbhvns Havnevæ­sen 1931-37; Direktør for Ejendoms-akts. Hjem 1939-46; Vurderingsformand for Nørrebros Skyldkreds 1942-48.

Adresse :   N-Søgade 25 A, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Stavnsholt pr. Birkerød

JESSEN Axel H fh. Statsgeolog, R.; f. 30. Aug. 1868 i Kbhvn.; Søn af Fabri­kant Vilh. Jessen (død 1911) og Hustru f. Giese (død 1908): gift (15. Maj 1925) m. Johanne J., f. 2. Aug. i Nykøbing F., Datter af Skomagermester H C Ol­sen (død 1923) og Hustru f. Larsen (død 1929).

Polyteknisk Adgangseksamen 1885; c&nd. polyt. 1890; Assistent ved Dan­marks geologiske Undersøgelse 1889-97, ved Mineralogisk Museum 1890-92 og 1895; ansat ved Sukkerfabrikker­ne 1891-92; Statsgeolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1897-1938.

Har foretaget Undersøgelsesrejser i Grønland 1894 og Island 1909.

Formand for Dansk geologisk For­ening 1910-11, 1919-20 og 1922.

Adresse : Ibstrupv. 5, Gentofte.

JESSEN Børge Professor, Dr.phil.; f. 19. Juni 1907 i Kbhvn. ; Søn af Forretnings­fører Hans Jessen (død 1935) og Hustru Christine f. Larsen; gift (29. Jan. 1931) m. Ellen J., f. 21. Maj 1903 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. phil. P O Pe­dersen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Maria Theodora f. Lihme (død 1930).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1925; cand. mag. og mag. scient. 1929; Dr. phil. ( Integralteorien for Funktio­ner af uendelig mange Variable) 1930; Docent ved Landbohøjskolen 1930; Pro­fessor i Geometri ved Danmarks tekni­ske Højskole 1935 : Professor i Matema­tik ved Kbhvns Universitet 1942.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber 1937 og af Videnska­bernes Selskab 1939.

Medlem af Kontrolkomitéen for Akts. Dansk Folkeforsikringsanstalt 1943.

Har udgivet forskellige Undersøgel­ser, særlig over Funktionsteori, og en Lærebog i Geometri.

Adresse: Maltegaardsv. 11, Gentotte.

JESSEN E V fh. Telegrafbestyrer; f. 22 Maj 1874 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Vilhelm Jessen (død 1911) og Hustru f. Giese (død 1908); gift (13 Sept. 1898) m. Laure Léonie J., f. 1. Febr. 1871 i Olten i Schweiz.

Jess____________________

Præliminæreks. fra Nørrebros Latin, og Realskole; gennemgaaet Telegraf-kursus i Fredericia 1892; ansat i Store Nordiske Telegrafselskab 1892; Tele­grafbestyrer 1919-30.

Adresse : Dyrehaver. 20, Klampenborg.

JESSEN Gert Højesteretssagfører; f. 21. Febr. 1905 paa Frdbg.; Søn af Forret­ningsfører Hans Jessen (død 1935) og Hustru Christine f. Larsen; gift (20. Maj 1932) m. Ida J., f. 4. Nov. 1908 i Ordrup, Datter af Direktør Johannes Valeur (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Marie f. Hansen.

Student (Éfterslægtselskabets Skole) 1923; cand. jur. 1930; Landsretssagfører 1934; Højesteretssagfører 1945.

Medlem af Bestyrelsen for forskellige Industri- og Handelsselskaber; juridisk Sekretær S Den danske Forlæggerfor­ening fra 1943; Medlem af Ankenævnet i de særlige Straffesager 1946-47.

Adresse : Marielystv. 3, Kbhvn. F.

JESSEN Halvor Oberst, K'.DM.HTH. p.p.; f. 15. Okt. 1881 i Tommerup; Søn af Lærer N J Jessen (død 1932) og Hustru Sofie f. Strandbygaard (død 1934); gift (5. Juli 1908) m. Dorothea J., f. 7. April 1880 i Sæby, Datter af Skovrider M Friis (død 1919) og Hustru Catharine f. Aagaard-Christensen (død 1891).

Student (Odense Katedralskole) 1900; Sekondløjtnant i Fodfolket 1903; Pre­mierløjtnant 1903 (af Generalstaben 1911); tjenstgørende i Krigsministeriets Mobiliseringskontor 1911-16 og 1918-21; Skoleforstander i Kongens Livjæger-Korps 1912-14; Kaptajn 1914 (af General­staben 1921); Chef for Kongens Liv-jaeger Korps 1919-25; Chef for Krigs­ministeriets Mobiliseringskontor 1921-30; Oberstløjtnant 1929; Chef for 15. Ba-taillon 1930-J1; Chef tor 10. Regiment 1931-32; Oberst 1931; Chef for Fodfol-kpt.R Kornet- o(? Løjtnant.flsknle J932-34: Chef for 5. Regiment 1934-38- i Kina 1938-39- Chef for 1. Regiment 1940; Af­sked 1942.

.Kresmedlem a.f Konsens Livjæger Korps, af Livjægerskydeselskabet af 1817, aif 5. Regiments og af 1. Regi­ments Soldaterforening.

Opfindelser.: Mundingsstøtte til Re­kylgeværet (1917); Lavet til Rekylge­været (1927); Lavet til 20 mm. Madsen-Kanon; 51 mm. og 81 mm. Granatka­ster M (1949).

Litterære Arbejder: Et Fodfolkskom-pagnis Uddannelse i Felttjenesto (1908); Reglement for et cyklende Rekylkorps (1912); Moderne Fodfolkskompagnier i sluttet og spredt Orden I-III (1920-23); Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions- og Enhedsvaaben I-XII (1927-47); Hvorfor har Forsvarsviljen

________________________686

forladt det danske Folk? (1942). Tal­rige Artikler i danske og udenlandske militære Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: Chin.Y.H.4.; Fi.H. R.21.; Fi.S.F.: N.St.O.31.

Adresse: Martensens Allé 8, Kbhvn.V.

JESSEN H E Grosserer, R.; f. 28. Maj 1887 paa Skaarupgaard ved Aarhus; Søn af afdøde Forpagter L Jessen og afdøde Hustru Ernstine f. Carøe; gift (28. Okt. 1915) m. Karen J., f. i Aal­borg, Datter af afdøde Sagfører Dines Bøgvad og afdøde Hustru Metha f. Ro­strup.

Ansat i Firmaet Carøe & Co. 1904-09, i Port Arthur Bxport Co., Port Arthur, Texas 1909-10, i New Orlcans Export Co., Galveston, Texas 1910-12 og i Korn-og Foderstofkompagniet, Aalborg 19U2-14; Prokurist i Firmaet Carøe & Co. 1914, Indehaver fra 1925.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn-og Foderstol-handelen fra 1922, Formand fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns iiors fra 1926. Formand fra 1937; Medlem af Sø- og Handelsretten 1940 og af Grosserer-Societetets Komité 1940; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Den elektriske Staalrørsfabrik; For­mand i Bestyrelsen for Foreningen af Danske Maltbyg-Eksportører; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Sammenslut­ningen af Danske Saasædeksportører; Formand for det i 1947 af Landbrugs­ministeriet nedsatte Korneksportudvalg.

Adresse : Bulowsv. 7 B, Kbhvn. V.

JESSEN Johs. Neergaard Landsrets­sagfører; f. 9. Febr. 1889 i Grønbæk; Søn af Sognepræst C Jessen (død 1918) og Hustru Doris f. Eye (død 1920); ugift.

Student (Viborg) 1907; cand. jur.1913; Sagfører i Aarhus 1916; i Silkeborg 1917: Landsretssagfører 1923.

Medlem af Bestyrelsen for 10. Sag­førerkreds 1927-30; Medlem af Repræsen­tantskabet for Silkeborg Bank fra 1921 (Formand fra 1944) og af Bankens Be­styrelse fra 1927 (Formand fra 1944); Medlem af Silkeborg Byraad 1944-45; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Kjoleindustri, for Akts. Dansk Konfek­tionsindustri og for Akts. Peter Jessen ; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hjej­len, Silkeborg, for Akts. Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik og for Akts. Moselund Tørvefabriker m. m.

Adresse: Silkeborg Hovedgaard, Silke­borg.

JESSEN   Knud Professor, Dr. phil. & scient., R.DM.; f. 29. Nov. 1884 paa Frdbg.; Søn af Konsulent i Det kgl. Landhuslioldningsselskab P Jessen (død

687________________________

1885) og Hustru f. Poulsen (død 1928); gift (29. Juni 1912) m. Kommunelærer­inde Ingrid J., f. 26. Sept. 1884 p.aa Frdbg., Datter af Folketingsmand, cand. theol. Harald Holm (død 1903) og Hustru Gudrun f. Høgsbro.

Student 1905: cand. mag. 1911; Viden­skabernes Selskabs Prisbelønning 1919; Dr. phil. 1920; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1914; Afdelings-geolog ved samme 1917-31; Assistent ved den af Dansk botanisk Forening iværk­satte topografisk-botaniske Undersøgelse af Danmark 1912-24, Formand for sam­me 1931; Professor i Botanik ved Kbhvns Universitet samt Direktør i'or Botanisk Have fra 1931; Prorektor ved Universitetet 1940-41; Studie- og Under-søgelsesrejser til Island, Færøerne, Sve­rige, Tyskland, Grønland (Julianehaab Distriktet) og Irland.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Bo­tanisk Forening 1912-23. Næstformand 1933; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1928, Formand for dennes naturvidenska­belige Udvalg 1931; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1929 og af Societas phytogeographica suecana 1932; Honorary Member of the Royal Irish Academy 1938; Dr. scient. ved Dublin Universitet 1947; Medlem af Kommissionen for videnskabelige Un­dersøgelser i Grønland 1933, af Carls-bergfondets Direktion fra 1937, af Be­styrelserne for Carlsbergfondets biologi­ske Institut og Carlsberg Laboratorium fra 1937 og af Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet fra 1939; Korresponde-rende Medlem af Societas pro Fauna et Flora Fennica 1944, Svenska Bota-uiska Foreningen 1944 og Finska Zoo-logisk-Botaniska Sållskapet Vanamo 1945; Medlem af Det Norske Viden-skaps-Akademi i Oslo 1945.

Litterære Arbejder : Forskellige bota­niske og geologiske Afhandlinger.

Adri-ssc :   Gothcrsu'.  140,   Kbhvn.   K.

JESSEN    Olaf   Præst,    R.;   f.   7.   Okt.

1884 i Frøslev paa Mors; Søn af Sogne­præst C Jessen (død 1918) og Hustru Doris f. Eye (død 1920); gift (10. Maj 1923) m. Anna J., f. 14. Juni 1887 i Terndrup, Datter af Højesteretsdommer O P C Faurholt (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Mayntz-husen (død 1899).

Student (Viborg) 1903- cand. theol. 1909; Sekretær i K. F. U. M. i Silke­borg 1909-14; Generalsekretær for K. l-. U. M. og K. F. U. K. i Danmark 1914-25; Formand for K. F. U. M. i Dan­mark 1924-37; Sognepræst for Crønbæk-Svostrup fra 1926, for Grønbæk fra 1937.

Har  ndgivet:   Fra  Grønbæk   Præst«-

___________________Jess

gaard (1920); Bækken ved Vejen (s. m. Gunner Engberg og Svend Rehling 1924); Hjorddrengen og andet Godtfolk fra Land og By (1929).

Adresse: Grønbæk Præstegaard pr. Grønbæk.

JESSEN   Peer O H Oberstløjtnant, R., HTH.; f. 9. Okt. 1899 i Sverige; Søn af Arkitekt Laurits Jessen (død 1928) og Hustru f. Seedorff; gift (9. Sept. 1924) m. Ragnhild Elisabeth (Kylle) J., f. 27. -Juli 1902 i Kbhvn., Datter af Ur- og Instrumentmager Frederik Suhr (død 1927) og Hustru Julie Henriette f. von Holstein.

Gennemgaaet Hærens Officersskole 1919-23; Premierløjtnant 1923; Hærens Officersskoles Ingeniør-Kursus 1926-29; Uddannelse ved Post- og Telegrafvæse­net og de koncessionerede Telefonselska­ber 1930—31; Forbehandler ved Direk­toratet for Patent- og Varemærkevæse­net 1930; Kaptajnløjtnant 1934: Kap­tajn 1937; Chef for 9. Ingeniørkompagni 1942; Chef for Hærens Bygningstjeneste, 2. Bygningsdistrikt 1945; Oberstløjtnant i Ingeniørtropperne 1945.

Kommuiialrevisor i Frdbg. Kommune 19i33n35; Medlem af Frdbg. Kommunal­bestyrelse 1947; Medlem af Det konser­vative Folkepartis Repræsentantskab 1933; Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. tekniske Selskab 1943, Formand 1946; Gildemester i St. Georgs Gildet i Kbhvn. 1934i-35. Medlem af Patentkommissionen 1938.

Har udgivet: Lærebog i Meddelelses-tjeneste til Brug i Officersskolens æld­ste Officersklasse (1943).

Adresse: Carit Etlars V. 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nixen, Solfaldsv., Lise­leje.

JESSEN Richard Dommer, R.: f. 16. Juli 1887 i Kolding; Søn af Overlærer, cand. polyt. Richard Jessen (død 1924) og Hu­stru Claudia f. Bindesbøll Behrend (dod 1932); gift (12. Mai 1917) m. Clara Edith J., f. 3. Febr. 1892 i Kbhvn., Dat­ter af Direktør Carl Emil Lohmann (død 1927) og Hustru Marie Dorthea f Christensen (død 1941).

Student (Kolding) 1905; cand. jur. 1911; Sagførerfuldmægtig i Viborg 1911-12, i Slagelse 1912-13; Herredsfuldmæg­tig i Nykøbing F. 1913; Dommerfuld­mægtig smstds. 1919; Dommer i Skive Købstad og Sallinglands Herreder 1934, i Næstved Købstad m. v. 1938.

Delegeret ved Landmandsbankens Af­deling i Nykøbing F. 1924-34; Kasserer for Nykøbing F. Børnehjem 1922-34; Formand for Lærlinge-Voldgiften for Nykøbing F. Retskreds 1933-34; For­mand for Voldgiftsretten for Præstø Amt vedr. Beskyttelse af Erhvervsvirk-

Jess__________________

somhed i lejet Ejendom og for Over-voldgiftsretten i Hnsdyrsager for Præstø Amt; Medlem af Bestyrelsen for Musik­foreningen for Næstved og Omegn,

Adresse • Aagade 18, Næstved.

JESSEN Tage Bedaktør; f. 5. Sept. 1896 i Kollund; S«n af Bedakter Jens Jes­sen (død 1906) og Hnstrn Marie f. Fi-biger (død 1935); gift (2. April 1929) m. Eli (Elise) J., f. 3. April 1898 i Ribe, død 1943, Datter af Lektor Chri­stian Dybdal (død 1926) og Hustru Hilda f. Fritsche (død 1919).

Student ('Flensborg) 1917; journali­stisk Uddannelse ved Flensborg Avis; cand. jur. 1928; Journalist ved Flens­borg Avis s. A., Medredaktør af dette Blad 1930.

Formand for Den slesvigske Forening, Flensborg-Afdelingen, 1930-45.

Adresse: Flensborg Avis, Flensborg og Lille Fjordmark, Kollund, Sønder j.

JOENSEN Jacob Provst; f. 18. Okt. 1902 i Klaksvig, Færøerne; Søn al Skibsfører Jacob Joensen (død 1946) og Hustru Susanne f. Joensen; gift (11. Juli 1939) m. Paula J., f. 27. Febr. 1902 i Ubberud Sogn ved Oden­se, Datter af Skomagermester Christen Nielsen og Hustru Nielsine f. Rasmus­sen.

Elev paa Diakonskolen i Aarhus 1924 -27, Diakon til 1930; Student (Rønde) 1934; Lærer ved Diakonskolen i Aar­hus 1934-36; cand. theol. 1939; Kalds-kapellan i Thorshavn 1939; Sognepræst sammesteds 1946; Provst for Færøerne

1946.

Formand i Bestyrelsen for Hvile­hjemmet Naina 1940 og for K.F.TJ.M. 1944; Næstformand for Værgeraadet 1944; Formand for Præstegældets Sko­lekommissioner, for Foroyakt Kirkjumåi

1947. for Menighedsbørnehaven 1948 og for Sømandshjemmet i Thorshavn; Medlem af Bestyrelsen for Færøernes Børnehjem 1949.

Redaktør af Kristeligt Ungmannæ-bla5 1940; har oversat Balslevs Kate­kismus til Færøsk 1947; har udgivet: Um J olahalguoa (1943); Vikingasynir (1948).

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

JOENSEN Valdemar Provst. R.; f. 15. Aug. 1897 i Skelby paa Falster; Søn af Lærer Hans David Joensen (død 1930) og Hustru Christine f. Bulow (død 1939); gift (15. Sept. 1921) m. Ebba J., f. 17. Juni 1900 i Andst. Datter af Sog­nepræst N B Gotfredsen (død 1924) og Hustru Maria f. Gravesen.

Student (Nykøbing F O 1915; cand. theol. 1931; ordineret Medhjælper ved Nazaretkirken i Kbhvn, J9JJ, Kaldska-

pellan emstds. 1922; Sognepræst i AI-linge-OISker 19E4; res. Kapellan ved St. Hane Kirke i Odense 1927; Sognepræst ved St. Peders Kirke i Næstved 1932; tillige Provst for Hammer-Tybjerg Her­reders Provsti 1932; Medlem af Præst« Amts Skoledirektion 1941.

Sekretær ved L P Larsens Mission 1922-24; Medlem af Bestyrelsen for Al­mindelig Dansk Præstekonvent fra 1951 og Næstformand for Roskilde Konvent 1942, Formand 1944.

(Medarbejder ved C J Holt: LutJhers ndv. Breve (1923).

Adresse : Skt. Peders Præstegaard, Næstved.

JOEST Ejnar Oberst, R.DM., HTH.p.p.; f. 10. Maj 1892 i Aarhus; Søn af Tra­fikinspektør ved Statsbanerne Anders J Joest (død 1937) og Hustru Anna f. Holm (død 1947): gift (15. Febr. 1917) m. Maru J., f. 23. Dec. 1889 paa Frdbg., Datter af Grosserer Niels P Brynoldt (død 1944) og Hustru Mathilde f. Han­sen (død 1935).

Student (Viborg) 1911; cand. phil. 1912; Premierløjtnant 1918; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1927; Kaptajn 1932: Tjenesterejse til Finland og Sverige i 1939 og -40; Oberstløjtnant 1944; Oberst 1946; Chef for 5. Regiment og Garni­sons- og Kasernekommandant i Vor­dingborg s. A.

Leder af Den frivillige Lultmeldetje-neste fra 1939; Stats- og Privatbanernes Luftværnsinspektør 1944-45.

TJdenl.  Orden : Fi.H.R.31.

Adresse :  Kasernen,  Vordingborg.

JOHANNESSEN    Arne Overlæge, Dr. med., R.; f. 2. Marts 1888 i Kbhvn.; Son af Viceskoleinspektør H C Johan-nessen (d»d 1930) og Hustru Amalie f.

Thorning (død 1939); gift (28. Sept. 1919) m. Anna J., f. 22. Juli 1896 i Her­ning, Datter af Biskop P G Koch (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Bertha f. Carstens (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1906; med. Eks. 1913; Klinisk Assistent ved Rigshospitalets Børneafdeling 1916-18; Assistent ved Hærens bakteriologiske Laboratorium 1917-19; 2. Reservelæge ved Kommunehospitalets III Afd. 1919-20; 1. Reservelæge ved Rigshospitalets Børneafdeling 1920-22, ved Kbhvne Amts Sygehus medicinske Afd. 1922-24; Stu­dierejser til Tyskland og Schweiz 1919, til Sverige 1924; Overlæge ved Dia­konissestiftelsens medicinske Afdeling og Børneafdeling 1925; Dr. med. (Kli­niske Studier over Urinvejsinfektioner hos Børn) 1926.

Formand for Stndenterhjemmet 1913-14; Formand for Marthahjemmet 1927-

39; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Missionsselskab fra 1928"og for Kolonien Filadelfia fra 1936.

Adresse : Dronningensv. 14, Kbhvn. If.

JOHANNESSEN   Holger Tapetsererme­ster, H.DM.; f. 25. April 1877 i Villinge-rød; Søn af Parcellist Svend Johannes-sen (død 1917) og Hustru Vilhelmine f. Saunte (død 1924); gift (12. Sept. 1902) m. Marie J., f. 27. Maj K17, Datter af Kaptajn P N Pii (død 1908) og Hustru Line f. Poulsen (død 1932).

Svendeprøve i Kbhvn. (tilkendt Haand-værkerforeningens Sølvmedalje) 1897; arbejdede i Tyskland, Schweiz og Frankrig 1897-1900; Borgerskab i Kbhvn. 1903- Firma: Holger Johannessen & Co.

Medlem af Bestyrelsen for Sadelma­ger- og Tapetsererlauget 1915-27, Older­mand 1919-27, Æresmedlem 1944; Lærer ved Fagklassen paa Teknologisk Insti­tut 1920-28; Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerforeningen i Kbhvn. fra 1927 (Næstformand fra 1933, Formand fra 1942), for Rejsestipendieforeningen fra 1928 (Sekretær fra 1936, Næstfor­mand fra 1944) og for Joh. Bekker og Hustrus Stiftelse fra 1933 (Formand 1939-44); Medlem af Direktionen for Massniannske Søndagsskoler fra 1935; Formand for Sadelmager- og Ta-petserer-laugets Jubilæumsudstilling 1935; faglig Tilsynsførende ved Hjemmet for Van­føre fra 1936: Medlem af Bestyrelsen for Alm Dansk Vare- og Industrilotteri fra 1939' (Næstformand fra 1944); Medlem af Dansk Arbejdes Kbhvns-Udvalg af 28. Nov. 1941; Medlem af Administra­tionen for Præmieselskabet for Kunst og Haandværk fra 1942 og for S C W Knudsens Legat fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Historisk teknisk Sam­ling fra 1942 og for Teknologisk Insti­tut, fra 1943; Medlem af Borgerrepræ­sentationen fra 1943, af Haandværks-raadet fra 1944, af Hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og af Repræsentantskabet for Kbhyns Brandforsikring; Formand for Komité­en for Jens Olsens Ur fra 1945; Næst­formand for Foreningen Nordens Kbhvns Afd. 1945^8; Medlem af Be­styrelsen for Det tekniske Selskab fra 1945; Formand for Handelsministeriets Tilsynsraad med Skolen for Boligind­retning 1943-48 og for Komitéen ang. Haandværkerkollegiet 1946; Medlem a£ Beværterbevillingsnævnet for Kbhvn. 1948.

Oslo Haandværker- og Industrifor­enings Hæderstegn.

Har skrevet: „Smeden Carl Seifert" m. m.

Adresse: Ved Volden 2, Kbhvn, K.

___________________Joha

JOHANNESSEN Paul Pil Tapetserermc-ster; f. 23. Juni 1903 i Kbhvn.; Søn af

Tapetserermester Holger Johannessen (se denne); gift (10. April 1941) m. In­ger J., f. Bendtzen, f. 20. Okt, 1917 i Svendborg.

Udlært som Tapetserer 1922; videreud-dannet hos Firma \Varring & Gillow, Paris; Handelseks. fra Købmandsskolen i Kbhvn.; Medindehaver af Firmaet Hol­ger Johannessen & Co.

Oldermand for Sadelmager- og Tapet­serer Lauget i Kbhvn. fra 1947; For­mand for Sadelmager- og Tapetsererfa­gets Svendeprøvekommission fra 1947; Redaktør af Sadelmager- og Tapetserer Tidende fra 1947, Formand for Bladets Bestyrelse fra 1947; Medlem af Besty­relsen for Haandværkerforeningens Un-derstøttelseskasse fra 1949; Medlem af Repræsentantskaberne for Dansk Ar­bejdsgiverforening, Haandværksraadet, Haandværkerforeningen og Alderstrøst fra 1947; Formand i Repræsentantska­bet for Handels- og Bankekompagniet, A/S fra 1947.

Adresse:   Huldbergs  Allé 49,  Søborg.

JOHANNESSON       Sigvald Direktør, cand. polyt.; f. 7. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sigurdur Johannes-son (død 1910) og Hustru Laura f. Laurentius (dnd 1933); gift (1910) m. Marie Philbrick J., f. 12. Juni 1878 i Toronto, Canada, Datter af Kaptajn James Mooney (død 1887) og Hustru Elizabeth f. Bevan (død 1905).

Cand. polyt. 1900; tog straks til England og fik Stilling ved Konstruk­tionen af en Tunnel, senere ved kom­munalt Arbejde i London; rejste til New York i 1903; var Ingeniør ved Pennsylvania Railroad Tunnels under Hudson Floden 1903-10; ved Interbo-rough Rapid Transit Company's Re­konstruktion af Elevated Railroads 1910-20; rejste og skrev en Bog 1920-22; Ingeniør ved Hudson and Manhat­tan Railroad 1922-Z4; 1924-48 Ingeniør ved New Jersey State Highway De­partment, Chef for Tegningen al Pu-laski Skyway (3 miles lang Viadukt) og mange andre Stats-Veje og -Broer, 1942-48 Direktør for Planning and Economics; opfandt Metode for Flyt­ning af Beton Brolægning ved Hjælp af Trykluft; raadgivende Ingeniør for forskellige Raad i Forbindelse med Veje og Vejbygningsøkonomi.

Medlem af Dansk Ingeniør For­ening, af Institution of Civil Engi-neers (British) og al American Society of Civil Engineera; Committee Medlem af Highway Research Board og af National Research Council (U. S. A.);

Joha_________________

tildelt Tlie American Society of Civil Engineer's „James Laurie Award" Anerkendelse 1919 og The American Institute of Steel Construction „Prize for Architectural Design" 1932.

Har skrevet: New York Elevated Railroad (1917); Shield and Compres-sed Air Tunneling (1922); Highway Economics (1932); mange andre Artik­ler i videnskabelige Magasiner.

Adresse: 148 W. State St., Trenton, New Jersey, U. S. A.

JOHANNSEN Birger Kontorchef, R. DM.; f. 7. Sept. 1S89 i Kbhvn.; Søn af Telefondirektør, Dr. techn. Fr. Jo-hannsen (død 1934, se Kraks Blaa Bos 1933) og Hustru Marie f. Bauditz (død 1931).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1906; cand. jur. 1914; Sagførerfuldm. 1914-17; Assistent i Ministeriet tor offent­lige Arbejder 1918, Sekretær 1919, Fuld­mægtig 1933, Ekspeditionssekretær 1935. Kontorchef i Trafikministeriet 1942, i Ministeriet for offentlige Arbejder 1945; Overretssagfører (Bestalling depon.) 1917. Ministersekretær 1919-33; Sekretær i Gudenaakomnussionen 1918 og i senere Ekspropriationskommissioner vedrøren­de Vandkraftanlæg, Formand fra 1940; Sekretær i Privatbanernes Fællesud­valg 1923-47; stedfortrædende Formand for Udvalget angaaende Tilskud til Dækning af Privatbaners Underskud m. v. fra 1942; Formand for Telefontil-syiiet 1946-48; Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts. fra 1948; har været eller er Sekretær i. Medlem af eller Formand for en Kække andre Kommissioner og Udvalg.

Adresse:  Nordre  Molev.  5,  Klampen-borg.

JOHANNSEN   Helene Rektor, kgl. Be­lønning-smed, i Guld; f. 23. Okt. 1873 i Helsingør; Datter af Oberst O J G Jo-hannsen (død 1902) og Hustru Doris f. Ebbesen (død 1874); ugift.

Lærerinde og Inspektrice ved Th. Langs Skoler i Silkeborg 1903-06; Stu­dier ved Berlins Universitet og ved Sorbonne; Faglærerindeeks. 1908; Stu-dentereks. 1922; 1908 Lærerinde, der­efter Adjunkt ved Karen Kjærs Skole (senere Nørre Gymnasium); Forstan­derinde for Gymnasiet; Eektor for Fa! konergaardens Gymnasium 1926-43.

Adresse : Sortedam Duss. 27, Kbhvn.N.

JOHANNSEN Svend liektor; f. 15. Okt. 1903 i Flensborg; Søn af Køb­mand Wilhelm Johannsen og Hustru Elna f. Carstensen; gift (24. Juli 1932) m. 'Elisabeth J., f. 11. Dec. 1905 i Farum, Datter af Skovfoged Edvard Eottwit Jørgensen (død 1928) og Hu­stru Inirchorg f. Schaldemose.

______________________     690

Relefceret fra højere tysk Skole i Flensborg i 1920: Student (Haderslev) 1923; cand. theol. 1930; Lærereks. (K. F. U. M.s Seminarium) 1932; La'rer ved Duborg-Skolen i Flensborg 1932-33; Eektor ved Ansgar-Skolen i Slesvig fra 1932; tillige Chefredaktør for Siidschles-wigsche Heimatzeitung 1948; skarp Ad­varsel fra den tyske Regering i 1956; Orjhold i Koncentrationslejer Sachsen-hausen-Uranienborg 1940-41; interneret i Slesvig By 1941-45.

Viceborgmester i Slesvig 1945. Kreds-dagsmedlem 1946; Formand for Skole­kommissionen og Aftenskolekommissio­nen i Slesvig 1946; Korpschef for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1932-36; Gildesmester i Sanct Georgs Gilde i Flensborg 1947; Formand for Sydsles­vigsk Forenings Amtsbestyrelse i Sles­vig Amt 1945; Næstformand i Sydsles­vigsk Forenings Hovedbestyrelse 1946; Formand for Sydslesvigsk Vælgerfor­ening 1948; Medlem af det danske Me-nighedsraad i Slesvig; Sekretær i Syd­slesvigsk Kaiende (l'ræste- og Teolog Konvent).

Har skrevet: Guds Vilje og vor Tids Ulykke (1944); En redelig Løs­ning (Sydslesvig-Problemet) (1945); To Taler (Sydslesvig-Problemet) (1946); 6 Prædikener (1946).

Adresse: Ansgar-Skolen, Bismarcksg. 18 A, Slesvig.

Sommerbolig: Strandv.   11,  Troense.

JOHANSEN   A Smed;  f.  13.   Dcc.  1868 i Højelse.

Hovedkasserer for Dansk Smede- og Maskdnarbejderforbund 1903-42; For­mand for De samvirkende Sygekasser i Kbhvn. 192M6; Medlem af Ulykkes-forsikringsraadet 1913-42, af Arbejdsløs-hedsnævnet 1908-41 og af Bestyrelserne for Smedenes Sygekasse 1906-47 og for Arbejdernes Landsban-k 1926-47; Medlem af Landstinget 1934-40. Adresse : P Knudsens G.44, Kbhvn.SV.

JOHANSEN Aage Direktør,R,DM.,Chr.X Fr. M., M.T.Khn.p.p.; f. 1. April 1889 i Kbhvn.; Søn af Maskinmester i Flaa-den II V Johansen (død 1917) og Hu­stru Anna f. Larsen (død 1947); gift (16. Dec. 1947) m. Angéle J., f. 17. Sept. 1912 i Hauthem-St. Lievens, Belgien, Datter af Proprietær Victor De Oooman (død 1949) og Hustru Adéle f. Fock.

Præåiminæreks.; ansat i Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S 1905, ved Sel­skabets Agentur i Bordeaux 1912, sene­re Kontorchef i Agenturet, Selskabet^ Repræsentant i Antwerpen fra 1924; Di­rektør for D.F.D.S.'s Datterselskab i Antwerpen Agence Maritime Belgo Da-noise fra 1934.

691________________________

Vicegeneralkommissær for Danmarks Deltagelse i Verdensudstillingen i Ant­werpen 1930; Kirkeværge for Sømands-kirken i Antwerpen fra 1939; Formand for Dansk Understøttelsesforening i Bel­gien 1939-45 og for Hjælpekomitéen for Dansk Røde Kors' Arbejde for Danske i Belgien under sidste Verdenskrig; Medlem af og Sekretær for den lokale Bestyrelse for Det skandinaviske Sø­mandshjem i Antwerpen.

Udenl. Orden:  B.K.4.

Adresse : 16 Avenue Quintcn Matsys, Antwerpen, Belgien.

JOHANSEN   Arne Stæhr Branddirek­tør; f. 3. April 1907 i Kbhvn.; Søn af Farver Per Johansen (død 1940) og Hu­stru Karen f. Andersen; gift (22. April 1932) m. Harriet Susanne J., f. 19. Marts i Kbhvn., Datter af Overkyper Lauritz Jensen (død 1930) og Hustru Petrea f. Petersen (død 1945).

Uddannelse i De Forenede Automobil-fabriker, Akts., Odense; Maskinisteks. fra Odense tekniske Skole 1926; Dispo­nent i Firmaet James Walker & Com-pany, London's danske Filial; Afdelings­chef i Firmaet H Meisner-Jensen 1938; Branddirektør i Østifternes Brandfor­sikring fra 1944.

Medlem af Kredsbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1931, af dens Hovedbestyrelse fra 1945; Medlem af Det konservative Folkepartis Repræsentantskab 1931; Med­lem af Frdbg. Kommunalbestyrelse fra 1934, liaadmand 1948; Formand ior Frdbg. Kommunalbestyrelses tekniske Udvalg 1943; Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. Bade- & Svømmeanstalt 1943, Formand 1946; Medlem a.f Bestyrelsen for Frdbg. alm. Boligselskab og for Frdbg. forenede Boligselskaber 1947; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bold­klub fra 1946; Medlem af Folketinget 1945-47; Medlem af Trafikkommissionen af 1944, af Biografteaterkommissionen al 1946. af Repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium og af For-bundsstyrelsen for Dansk Svømme- ng Livredningsforbund fra 1948; Pra'sident for Dansk Automobilsports Union tra 1948.

Har skrevet Kronikker og Artikler i Dagblade og Tidsskrifter.

Adresse :  Falkoner Allé 13, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Greve Strand.

JOHANSEN Emil Skomagermester, Ol­dermand; f. 3. Okt. 1891 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester Johannes Johansen (død 1920) og Hustru Severine f. Jen­sen (død 1925); gift (22. Dec. 1915) m. Emilie Catrine J. f. Madsen, f. 28. Sept. 1893.

Uddannelse i Faderens Virksomhed; derefter paa De danske Skomageres

__________________Joha

Fagskole; arbejdet i Tyskland, Schweiz og Frankrig; Svendeprøve (tildelt Haandværkerforeningens Sølvmedalje) 1912; eget Værksted fra 1918, fra 1925 Forretning paa Østerbros. Nr. 96.

Medlem af Kbhvns Skomagerlang? Bestyrelse 1935. Formand for Laugets Reprasentantskab 1940, Oldermand 1943.

Adresse : Bøgehøj 4, Hellerup.

JOHANSEN Ernst Redaktør; f. 3 Nov. 1907 i Kbhvn.; Søn af Rørlægger Jo­hannes Johansen og Hustru Nikoline i. Jensen; gift (15. Ang. 1931) m. Ida J., f. 15. Juni 1910 i Kbhvn., Datier af Værkfører Henry llendriksen og Hu­stru Jenny f. K-aimer.

Realeks. 1924; udlært i Forsikringi-akte. Gran & Witake; Arkivar ved Sooial-Demokraten 1930, Journalist smstds 1935, Causeur under Mærket Jonas fra 1940, Redaktionschef 1947.

Medlem af Forretningsudvalget for Danmarks socialdemokratiske Ungdoms Kbhvns-Kreds 1927-31. af Landsforbun­dets Sekretariat 1951-34; Medlem af Journalist foreningens Seniorat fra 1945 og af Journalistforbundets Bestyrelse fra 1947.

Har udgivet Samlinger af Causenei m. ni.; har skrevet Sketches til Revyer og Radio; Medarbejder ved Blæksprut­ten fra 1939.

Adresse:   Hillerødg. 112,  Kbhvn. F.

JOHANSEN   E 8 Professor,R.DM.; f. 8. Aug. 1879 i Nyborg; Søn af Murer­mester Jørgen Johnnsen og Hustru f. Hjort; gift m. Ellen J., f. 8. Sept. 1881 paa Frdbg., død 1943, Datter af Pro­fessor P K Prytz (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Cathrine f. Steenstrup (død 1935).

Ved Telegraf valsenet 1895-1901; Stu­dent (privat dimit.) 1900; cand. mas. 1906; Studieophold i Berlin, London og Leiden 1907-08; Fysiker ved Finsens Lysinstitut 1906-23; Assistent ved Fysisk Instrumentsamling 1908-14; Docent i Fysik ved Polyt. Læreanstalt 1914; Pro­fessor 1921-48.

Redaktør af Fysisk Tidsskrift 1911-47; Medstifter af Fysisk Forening og dens Formand 1908-11 samt 1927-28; Medlem af Comité international des Poids et Mesures fra 1928 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1942; For­mand for Det fri Kirkesamfund fra 1939.

Afhandlinger om Energien i Spektrets forskellige Straaler og om Apparater til dens Maaling; Moderne Anskuelser om Elektricitet og Stof (1920); Grundrids af den alm. Bevægelseslære (1924); Læ­ren om Vædskers Bevægelse (1929, 3. Udg. 1943); Mekanisk Fysik I (1934^11).

Adresse:   Heilsmindev. l,  Charlottenl.

Jona_______________

JOHANSEN   Frederik Oberstløjtnant, Slotsforvalter, E.DM., HTH.p.p.; f. 13. Aug. 1873 i Haslev; Søn af Gaardejer S Johansen (død 1897) og Hustru Ane Margrete f. Sørensen (død 1892); gift (7. Maj 1903) in. Emilie J., f. Andrea­sen (død 1928).

Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant 1897; Kaptajn 1910; Oberstløjtnant og Chef for 7. Bataillon 1924; Bataillons-chef ved Landstormen 1928-32; forrettet Tjeneste ved 1. Generalkommandos Stab 1912-14 og i Krigsministeriet 1923-32; Af­sked 1933; Slotsforvalter paa Kronborg 1935-46.

Lærer ved Officersskolen 1912-24; Med­lem   af   den   militære   Straffelovskom-mission  1923-32  og af Landstormskom-missionen   1928-32.   Har   været   militær Medarbejder  ved Politiken. Udenl. Orden: M.Gr.3. Adresse: Høj vænget 8,  Helsingør.

JOHANSEN   Frits  Direktør,  Grosserer; f. 1. Juni 1689 i Kbhvn.; Son af Slag­termester  Ceoilius Johansen   (død 1908) og Hustru Signe f. Nielsen  (død 1931): gift (10. Nov. 1922)  m. Anna J., f. 29. Sept. 1900 i Kbhvn., Datter af Bentier Wilhelm Kehorst  (død 1930) og Hustru Fridericke Bachmann.

Præliminæreks. (Univ.) 1905; efter Ansættelse ved Statsbanerne Handels­uddannelse i Udlandet; Medindehaver af Firmaet Frits Johansen & Co. fra 1916; Borgerskab som Slagter 1917, som Grosserer 1921; Eneindehaver af Fir­maet fra 1930: Indehaver af Firma FriS Bedfich Johansenova, Prag 1924-26; Stifter af og Direktør for Akts. Københavns Tarm Kompagni samt Medlem af Bestyrelsen for dette Sel­skab fra 1929.

Ejer af Hjortekærgaard fra 1944. Næstformand i Fedevarehandlernes Klub fra 1936; Formand for Foreningen af Tarmhandlere i Danmark 1937-46; Medlem af Fedtnævnet fra 1941; Med­lem af Bestyrelsen og Sekretær for Kødbranchens Fællesraad 1942; Medlem af det at Landbrugsministeriet nedsat­te Udvalg vedr. Eksport af Tarme 1941-46; Medstifter af og Formand for The Daniah Westzone Corporation, Kbhvn. og Frankfurt a. M. fra 1948; Medlem af Bestyrelsen i Østrigsk-Dansk Forening, Kbhvn. fra 1949.

Teknisk Leder af KoIIegahjælpen og af Dansk Bøde Kors Levnedsmiddel-forsendelser og af udenlandske Hjælpe-komitéer efter Verdenskrigen; Medlem af Relief Committee of The Lutheran World Oonvention, Food Committee 1946; Næstformand for Børnehjælpsdagens Gammelholm Komité 1922-23; Formand for Kbhvns a'capella Kor 1906-14; Med-

_______________________692

stifter af og Næstformand i Kbhivns Kor Union fra 1912; Medlem af Besty­relsen for Hellerup Idræts Klub 1937-38; Idrætsmærket i Guld 1938. dettes 1. Sløjfe 1942, 2. Sløjfe 1943, 3. Sløjfe 1944; tildelt Kbhvns Idræts Forenings Jubilæumsplaquette i Guld 1942 og K.I.F.'s Skyttelaugs Elitenaal i Sølv 1942.

Har skrevet Artikler om faglige og idrætslige Emner i Dagblade og i Tidsskrifter.

Cdenl. Orden :  Ø.r.K.4.

Adresse:  Ved Banen 5. Gentofte.

JOHANSEN  Hans Professor. Dr. phil.; f. 2. Dec. 1897 i Eiga; Søn af dansk Generalkonsul Jens Chr. Johansen (død 1929, se Kraks BJaa Bog 1928) og Hu­stru Ingeborg f. Laudrup.

Dimit. fra Gymnasium i Reval 1916; studerede i Tomsfc 1916-21; Zoologiske Forskninger i Altai-Bjergene (Sibirien og Mongoliet) 1918-20; studerede ved Universitetet i Munchen 1921-24; Dr. phil. 1924; Assistent ved Universitetet i Tomsk 1925-28; zoologiske og geogra­fiske Forskninger paa Kamtshatka og Kommandør-Øerne 1928-31; Professor i Zoologi ved Universitetet i Tomsk 1931-37; Professor i Zoologi ved Herder-In­stitut i Riga 1938-40; Professor ved Inst. f. Ostforschung ved Universitetet i K6-nigsberg 1940; ansat ved Zoologisk Mu­seum i Kbhvn. fra 1944.

Har udgivet en Række videnskabelige Arbejder, bl. a.: Der Baikalsee (tysk, 1925); Ussurilandets Fugle (rass., 1927); Kommander-Øeirnea Fugtle (russ., 19J4); Salair-Bjergene« Fugle (russ., 1935); Geografisk Oversigt over Vest-Sibirien (rnss., 1936); Vestsibiriens Fuglefauna (tysk, 1943-44) samt en populær Bog Pelsdyrlandet (russ.. 1935) og Afhand­linger om Vitus Bering og hans Ekspe­ditioner (dansk og tysk). Adresse: Helgasv. 20, Holte.

JOHANSEN H P fh. Kommunelærer; f. 24. Marts 1881 i Ønslev paa Falster; Søn af Husmand J P Johansen og Hu­stru Bodil Marie f. Olsen; gift (22. Aug. 1907) m. Anna Valborg J., f. 12. Jan. 1882 i Ødis ved Kolding, Dat­ter af Lærer K Petersen og Hustru Vilhelmine f. Suhr.

Lærereks. (Jonstrnp) 1905; Kommu­nelærer i Middelfart 1908-41; Formand for Socialdemokratiet i Middelfartkred­sen fra 1913; Medlem af Middelfart By-raad fra 1917; Medlem af Folketinget en kort Tid i 1920; Medlem af Lands­tinget fra 1924; Medlem af Landstin­gets Finansudvalg og af Rigsretten;

693

Joha

Censor i praktisk Skolegerning ved Lte-

rereksamen.

Adresse: Teglgaardsv. 7, Middelfart, og Rigsdagen, Kbhvn. K.

JOHANSEN H P J fh. Viceskoledirektør, R.; f. 6. Juni 1877 i Svaneke; San af Arrestforvarer H M P Johansen (død 1936) og Hustru Bolette Cathrine f. Jensen (død 1890); gift (18. April 1908) m. Ingrid J., f. 25. Sept. 1880 i Vestbirk, Datter af Lærer J C Vinten (død 1898) og Hustru Ingeborg f. Ras­mussen (død 1923).

Lærereka.; Musikuddannelse; Sang­lærer ved Gjedved Seminarium 1895; Lærer ved St. Ibs nordre Skole 1902; Kantor og Lærer i Rønne 1907; Vice-skoledirektør ved Gentofte kommunale Skolevæsen 1931-47.

Stifter af Bornholmerkoret 1912, Ko­reta Dirigent 1912-31; Landadirigent for Bornholmske Sangkor indenfor Dansk Korforening 1914-31; Censor ved Lærer-og Lærerindeeksamen 1913-34.

Har udgivet forskellige pædagogiske Sangbøger; har samlet og udgivet ca. 100 bornholmske Viser med Melodier; Indsamler af bornholmsk Folklore.

Adresse: Østerbrog. 78, Kbhvn. Ø.

JOHANSEN Jens Afdelingsingeniør, cand. polyt.; f. 14. Febr. 1893 i Hille­rød. Søn af Lektor V A Johansen (død 1933) og Hustru Else f. Holm; gift (3. Juni 1923) m. Edith J., f. 28. Nov. 1896 i Kbhvn., Datter af Repræsentant Bern­hard Lohmann og Hustru Anna f. Si­monsen (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1911; cand. polyt. 1917; Ingeniør ved Baneanlæg s. A.; ved Søllerød Kommune 1919; ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg, nu Stads­ingeniørens Direktorat, fra 1921, Vejin­spektør 1923, Ingeniør 1929, Souschef ved Byggesagsafd. 1936, ved Vejafd. II 1938; Afdelingsingeniør ved Vejafd. I 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1922-23 og 1931-41 (Formand 1935-41), af Kbhvns Kommunalforenings Hovedbestyrelse ag Forretningsudvalg 1933-41, af Dansk In­geniørforenings Repræsentantskab 1932-35, af dennes Hovedbestyrelse 1935-41 og af Nordisk Vejteknisk Forbunds danske Komité fra 1936; Næstformand for Dansk Ingeniørforenings Bygnings­ingeniørgruppe 1934-39, Formand 1539-42.

Redaktør af Ingeniørens Aid. „Byg-ningsteknik" 1942, fra 1948 „Bygnings­ingeniøren" ; har skrevet forskellige fag­lige Artikler.

Adresse : Peter Bangs V. 67, Kbhvn. F

JOHANSEN   Jens    Oberstløjtnant,    K*.

DM., HTH.; f. 21. Marts 1873 i Odense;

Søn  af Sognepræst Jensenius Johansen

(død 1902) og Hustru Thora f. Olden-burg (død 1900); gift (9. Marts 1904) m. Rigmor J., f. 31. Juli 1877, Datter af Grosserer O H Hansen (død 1898) og Hustru Louise f. Flommer (dåd 1892).

Student (Odense) 1890; Sekondløjt­nant i Fodfolket 1893; Premierløjtnant g. A.; Kaptajn 1909; Skoleofficer ved Officerskolen og Lærer i Tjenestefor­hold m. m. 1914-19; Oberstløjtnant 1919; Lærer ved Officersknlen i Krigskunst og Krigshistorie 1919-31; Leder af fri­villigt Kursus f or Officerer af Reserven 1929-31; Afsked 1930; Hærarkivar 1931-44.

Redaktør af Militært Tidsskrift 1930-45; Leder af Generalstabens krigshisto-riske Arbejder 1934-46; Krigsministeriets Konsulent i Bibliotekssager 1937-46.

Har foruden taktiske Lærebøger og Tidsskriftartikler m. m. skrevet.: Dan­mark-Norges Deltagelse i den store nor­diske Krig, 4. Division i Nørrejylland 1864, Hæren ved Danevirke 1864 og Dybbøl 1864, Krigen 1848-49-50 samt Frederik VI's Hær 1784-1814 (alle ud­givne af Generalstaben).

Adresse : GI. Kongev. 70, Kbhvn. V.

JOHANSEN Jons. Kr. Landstingsmand; f. 4. Jan. 1878 i Vestermark ved Viborg; Søn af Arbejdsmand Søren Christensen (død 1900) og Marie Johansen (død 1932); gift (20. Dec. 1904) m. Kirstine J., f. 13. Febr. 1871, Datter af Land­post Morten Christensen (død 1883) og Hustru Mette Marie f. Jakobsen (død 1921).

Højskoleophold (Vestbirk Højskole) Vinteren 1899-1900; Statshusmand i Kvo-sted 1908-32; Formand for Taarup so­cialdemokratiske Forening 1910-32, for Moesgaard Afholdsforening 1913-23, for Løvelkredsens socialdemokratiske Kreds-organisation fra 1933 og for Grundfor-bedringsudvalget for Viborg Amt; Medlem af Bestyrelsen for Taarup-Kvols •Borris Kommunes Hjælpekasse 1914-17, af Sogneraadet 1917-21 og 1929-32, af Landstinget 1918-48, al Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab fra 1935, af Vorde-Fiskbæk Romlund Sogneraad 1937-43, af Ligningsraadet fra 1938 og af Toldraadet fra 1946.

Adresse:   Løgstrup.

JOHANSEN  Kai Redaktør, Presseatta­ché; f. 9. Okt. 1902 i Næstved; Søn af Slagtermester P Johansen (død 1944) og Hustru Anna f. Rasmussen.

Journalistisk Uddannelse ved Næstved Tidende; senere ansat ved Vendsyssel Tidende, Hjørring; Journalist ved Ven­stres Pressebureau 1930-35; Korrespon­dent i London til den danske Venstre­presse 1936-38; Leder af Landbrugsraa-dets Pressesekretariat 1938-48; Presse-

Joha_________________

attaché ved den danske Ambassade i Washington fra 1948: Medarbejder ved det illegale Nyhedsbureau Information og andre illegale Blade under Besættel­sen; daglig Leder af Informations Be­daktion Okt. 1944-Ma.i 1945.

Pressesekretær ved det international! Handelskammers Kongres i Kbhvn. 1939, Sekretær i Landbrugets Radioudvalg og Filmsudvaljr 1943; Medlem af Bestyrel­sen for Dansk Kulturfilm.

Bedigeret Landbrugsraadets Beretning Landbwjgsudstillingen paa Bellahøj 1938; Medarbejder ved Det Danmark vi byg­ger (1943) og ved Danmarks Friheds­kamp.

Adresse.• 4420 Dextcr Street, N.W., Washington D.C., U.S.A.

JOHANSEN Kjeld Direktør for Kbhvns statistiske Kontor; f. 15. Juli 1895 i Hillerød; San af Lektor V A Johansen (død 1933) og Hustru Else f. Holm; gift m. Gudrun J., f. 16. Aug. paa Frdbg., Datter af Grosserer A Thomsen (død 1938) og Hustru Marie f. Vogen-sen (død 1947).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polit. 1919: Sekretær i Staden Kbhvns statistiske Kontor 1919, Fuldmægtig 1922, kst. Kontorchef 1929. Chef for Sta­tistisk Kontor 1931; Direktør for samme 1946.

Manuduktør 1919-31; Lærer og Fore­dragsholder ved Postvæsenets Fagkur­sus fra 1920; AfstemniBgskommissær i Saargebetet Juli 1934-Jan. 1935; Censor ved Kbhvns Universitets statsvidenska-belige Eksamen, fra 1939 ag i Statistik ved Handelshøjskolen fra 1948.

Adresse : Amaliev. 22, Kbhvn. V.

JOHANSEN K S V Snedkermester, Ol­dermand, B.; f. 21. Aug. 1875 i Kbhvn.; Søn af Tømrer- og Snedkermester C W K Johansen (død 1916) oe Hustru Oline f. Pedersen (død 1933); (rift 15. Febr. 1898) m. Johanne J., f. 24. Starts 1877 i Lysgaard ved Viborg, død 1944.

Udlært som Bygningssnedker 1893; overtog Faderens Snedkerværksted 1898; Direktør for Akts. Gormsgades Maskin­snedkeri 1918-25; derefter atter egen For­retning.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforenings Brønshøj-Afd. 1906-41, for Kbhvns Kommunes Hjælpe­kasse 1921-25 og 1929-33, for Nørrebros Grundejerforening fra 1922 (Formand fra 1934) og for Arbejdernes Byggefor­ening; Medlem af Laugsbestyrelsen for Kbhvns Snedkerlang fra 1926, Older­mand fra 1940; Vurderingsmand til Ejen­domsskyld; Bepræsentant og Vurderings­mand for Landbygningernes Brandfor­sikring; Formand for Bygningssnedker­fagets Voldgiftsret i Kbhvn. fra 1930; Repræsentant for Østifternes Kreditfor-

________________________694

enings 3. Distrikt fra 1941; Medlem af Bepræsentantskabet i Haandværkerban-ken 1944.

Adresse: Nørrebrog. 51, Kbhvn. N. Sommerbolig:   Ordrupv.  140, Charlot-lenlund.

JOHANSEN   N P Oberst, K1. DM. HTH. FM. i Guld p.p.; f. 7. Okt. 1865.

Sekondløjtnant i Fodfolket 1889: Pre­mierløjtnant 1890; Kaptajn 1906; delta­get i Opmaaling her og paa Island; Oberstløjtnant og Chef for 23. Bat. 1916; Chef for Generalstabens topogra­fiske Afdeling 1921-28; Oberst 1922; Lærer i Geodæsi og Landmaaling ved Hærens Officersskole 1908-26; Afsked 1928. Udenl. Orden : B.L.TT 4. Adresse: Strandv. 136 B, Hellerup.

JOHANSEN Oluf Statshusmand; f. 29. Marts 1894 i Høm ved Ringsted; Søn af Frederik Johansen (død 1908) og Hu­stru Nicoline f. Olsen (død 1931); gift (27. Dec. 1924) m. Rasmine J., f. 31. Juli 1900 i V-Bøgebjærg ved Skælskør, Datter af Husmand Peter Chr. Skov og Hustru Karen f. Espensen.

Elev paa Fyens Stifts Husmandsskole 1912-13 og paa Kerteminde Højskole 1918-19; Statshusmand 1925.

Formand for Den radikale Ungdoms Landsforbund 1920-24; Sogneraadsmed-lem 1933-37; Medlem af Bestyrelsen fur Haslev Andelsslagteri fra 1934; For­mand for Haslevkredsens Husmandsfor­eninger 1944-46; Folketingskandidat 1929, 1932, 1935, 1939, 1945 og 1947; Lands­tingsmand fra 1936; Næstformand for den radikale Landstingsgruppe fra 1939. Medlem af Bestyrelsen for Ringsted­kredsens radikale Venstre fra 1941, for Venstres Folkeblad 1940-45 og for Sorø Amts radikale Venstre fra 1936. Adresse: Sønderdal pr. Haslev.

JOHANSEN Paul Aktuar, Dr. polit.; f. 28. Maj 1910 i Ordrup; Søn af Tandlæge Knud Johansen (død 1944) og Hustru Karen f. Hjersing; gift (31. Marts 1934) m. Margrethe J., f. 23. Maj 1910 i Haderslev, Datter af fh. Amtsassessor, Tandlæge Jonathan Smith (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1928; Universitetets Guldmedalje 1932; cand. act. 1934: Assistent ved Universitetets forsikringsmatematiske Laboratorium 1934-44; Dr. polit. 1941; Beregner i Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864 fra 1934, ansvarshavende Ak­tuar fra 1938; tillige Lærer i Statistik ved Handelshøjskolen, Kbhvn. 1942-46 og Aktuar for en Række private Pen­sionskasser.

Sekretær for Den Danske Aktuarfor-ening fra 1944.

695

John

Litterære Arbejder: De distributive Operationssymboler (Prisopgave, 1932); Elementær Livsforsikringsmatematik (s. m. Poul Ørding, 1940); Principper for Netto- og Bruttogrundlag for Livs­forsikring (Disputats, 1941).

Adresse: Engelsborgv. 35, Lyngby.

JOHANSEN Sigfred Skuespiller; f. 51. Maj 1908 paa Frdbg.; Søn af Kommu­nelærer Lars Johansen og Hustru Signe f. Christensen (død 1946); gift (19. Dec. 1945) m. skuespillerinde Lily Wei-ding, f. 22. Okt. 1924 i Kbhvn., Datter af Bassist Paul Weiding og Hustru Marie f. Gaarsdal.

Debuterede uden Uddannelse i Pro­vinsen 1929; ved Betty Nansen Teatret 1930-31 og 1935-40; free lance Skuespiller fra 1940; har indspillet adskillige Film-roller.

Adresse : Aabakkev. 45, Kbhvn. F.

JOHANSEN  Svend Direktør, Grosserer; f. 6. Jan. 1888 i Kbhvn.; gift (14. Nov. 1915) m.- Ellen Margrete J., f. 6. Aug. 1890 i Kbhvn., Datter af Materialist, cand. pharm. H C Jensen (død 1925) og Hustru Hansigne f. Jensen (død 1922).

Udlært i Kolonialbranchen i Firmaet Brdr. Berg; ansat i Firmaet Olivarius & Christensen 1910; Prokurist i Akts. Olivarius & Christensen 1920; Forret­ningsfører for Akts. Oceka 1924; Under­direktør 1933 og fra 1935 adm. Direk­tør for Akts. Olivarius & Christensens Eftf. og Akts. Oceka, Kbhvn.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen og Næstformand i Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for Kolonialvarehan­delen; Medlem af Handelsministeriets staaende Udvalg vedr. Kaffe & The Rationeringen 1940-43; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Kolonial Grossister i Kbhvn. 1943 og for Central-Organisationen for Fabrikanter og Grossister i Chocolade og Sukkervare-Branchen 1943.

Adresse: Kastelsv. 23, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Ny Strandv. 72, Humle­bæk.

JOHANSEN   Svend Maler; f. 10. Sept. 1890 i Kbhvn.; Søn af afd. Grosserer Chr. Johansen og afd. Hustru Elise f. Hansen; gift (27. Dec. 1934) m. Rag­na J., f. 17. Sept. 1907, Datter af Dr-mager og Optiker Fr. Poulsen og Hu­stru Anna f. Jensen.

Uddannet paa Teknisk Skole. Kunst­akademiet og forskellige Malerskoler l Paris; udstillet fra 1914; Medlem af „de 4" og af Grønningen; gentagne Studie­rejser og Udstillinger i Europa; læn­gere Ophold i Paris og Provence.

Modtaget Oluf Hartmanns Legat; til­delt Kckersberg-Medaljen 1948.

Har udført Teaterdekorationer for Det kgl Teater og Privatteatre i Kbhvn., Odense Teater, Théåtre Royal de la Monnaie, Bruxelles, Théåtre des Champs Elysées o. fl. a.; Medforfatter til P H Bevyerne; Tegnemedarbejder ved flere kbhvnske Dagblade; har teg­net Kostumetegninger, Plakater, Lito­grafier og Illustrationer; har udført en Bække Vægdekorationer, bl. a. til Aar-hushallen 1946.

Adresse: Hyldegaards Tværv. 10 A, Charlottenlund.

JOHANSEN Thyge Oberetløjtnant.R.FM. i Sølv, HTH.; f. 24. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Oberst N P Johansen (se denne) og Hustru Thyra f. Degenkolw; ugift.

Premierløjtnant 1924; Kaptajnløjtnant 1932: Oberstløjtnant af Fodfolket 1946.

Adresse : Ibstrupvængct l, Gentofte.

JOHANSEN Viggo Dommer; f. 13. Febr. 1893 i Holsteinborg; Søn af Postmester J P Johansen og Hustru Ida f. Joels-son; gift (21. Sept. 1920) m. Lizzie J., f. 23. Febr. 1897 i Kbhvn., Datter af By- og Herredsfoged Adolf Con rå dl -Eberlin (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Annette f. Boje.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1912; cand. jur. 1918; Dommerfuldmæg­tig i Helsinge 1920, i Nykøbing M. 1921, i Tranebjærg paa Samsø 1940: kst. Dommer i Maribo i 1944; Dommer i Thisted m. v. s. A.; beskikket som Dom­mer i Sager ang. Forræderi m. m. for Thisted, Fjerritslev, Vestervig og Ny­købing M Retskredse 1946.

Formand for Overvoldgiftsretten for Thisted Amt i Tvistigheder ang. Han­del med Husdyr, for det for Thisted Amt i Medfør af Lov af 9. Okt. 1945 oprettede Oprejsningsnævn og fra 1946 for Afvandingskommissionen for THi-sted Amtsraadskreds.

Adresse :  Thisted.

JOHNSEN Aage Gaardejer, R.; f.W.Nov. 1876 paa Højgaard; Søn af Gaardejer Anders Johnsen (død 1916) og Hustru Karen Nielsen Hauge (død 1925); gift (24. Juni 1904) m. Olivia J., f. 12. Okt. 1872, død 1924, Datter af Fabri­kant Ferdinand Jurgensen (dåd 1899) og Hustru f. Olivarius.

Elev paa Vinding Højskole og paa Malling Landbrugsskole; Landvæsen«, elev hos Proprietær Otto, Trollerup-gaard; overtog Højgaard i Forpagt­ning 1902; i Eje 1904.

Formand for Vejle Amts ældre Brand-forsikringsforening 1914-27, Kasserer og Forretningsfører for samme fra 1927; Formand for Tørring og Omegns Land­boforening 1916-19, for Vejle Amts Land­boforening 1921-39, for Kapiteltakst-

John___________________

nævnet for Vejle Amt og for Akts. Vejle Amts Folkeblad fra 1935 (Bestyrelses­medlem fra 1917); Medlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Be-styrelsesraad fra 1921; Næstformand i Bestyrelsen for Vejle Bank fra 1923, for Vestbirk Oplands Højspændingsan­læg og for Foreningen af jydske Land­boforeninger; Medlem af Hvejsel Sog-neraad 1925-33, af Landbrugsraadet 1932, af EleUrioitetsraadet 1935 og af Bestyrelsen for Foreningen a<f gensidi­ge danske Brandforsiknngsselskaber fra 1936.

Adresse: Høivang, Ildved pr. Jelling.

JOHNSEN A C Afdelingschef l Finans­ministeriet, K'.DM.p.p.; f. 6. Nov. 1883 i Hillerød; Søn af Skoleinspektør, mag. scient. S N Johnsen (død 1941) og Hu­stru Anna f. Pallesen (død 1908); ugift.

Student (MetropoUtanskoien) 1902; cand. jnr. 1908; Assistent i Generaltold-drøktoratet 1909; Fuldmægtig 1915; Ekspeditionssekretær og Sekretær hos Generaldirektøren for Skattevæsenet 1917; Kontorchef i Finansministeriet (Departementet for Told- og Forbrugs­afgifters 2. Ekspeditionskontor) 1919; Afdelingschef i Departementet for Told-og Forbrugsafgifter 1934.

l Vinteren 1932-33 stillet til Raadigheii for Regeringen i Iraq i Anledning af en Reform af dette Lands indirekte Skatte­væsen; Medhjælper for Generaldirektø­ren for Skattevæsenet ved Bestyrelsen af Tolddepartementets Revisionsafde­ling 1929-34; Medlem af Alkoholkom­missionen af 1934 og 1947 samt af Skattekommissionen af 1937; Formand for Grænsegendarmeriets Eksamenskom-mission og for Udvalget vedr. Prakti-seringen af Eationeringsbestemmelserne for Spiritus; Medlem af det kgl. Klasse­lotterinævn; Formand for Klagenævnet vedr. Forbrugsafgifter samt for Told­væsenets og Grænsegendarmeriets Tje-nestetidsnævn.

Har foruden forskellige Arbejder vedr. Beskatningsforhold udgivet: I Bagdad og Babylon, Erindringer og Optegnelser tTf. Iraq (1938); Arabiske Antegnelser (1946); I Statens Tjeneste (1946); Her­rens By, Bdlleder fra Jerusalem (1948)

Udenl. Ordener: Ik.A.K.3.; S.N.2'.

Adresse: Strandg. 46, Kbhvn. K.

 JOHNSEN H E Oberstløjtnant, II.DM., HTH.p.p.; f. 24. Juli 1879 i Kbhvn.; Søn af Skotøjsfabrikant S Johnsen (død 1907) og Hustru Emma f. Jørgensen (død 1915); gift (11. Maj 1911) m. Alice J., f. 17. Nov. 1890 i Kbhvn., Datter af Tobaksfabrikant Alex. Rasmussen (død 1897) og Hustru Marie-Louise f. Ffirst (død 1927).

Sekondløjtnant    i     Artilleriet     1899;

_______________________6%

Premtarl<tjt<nant 1900- Kaptajn 1916; Kontorchef i Krigsministeriet 1918-27; Oberstløjtnant 1929; Chef for 2. Artil­leriafdeling 1929-31; Lærer ved Artilleri-skydeskolen og Chef for Forsøgsafdelin­gen 1931-32; Chef for 1. Artilleriafdeling 1932, for 6. Artilleriafdeling 1935; til Raadighed for 1. Artilleriregiment 1939; Afsked a. A.

Udenl.   Orden :   S.Sv.3'.

Adresse: Vitla Solbakken, Konge­vejen 179, Holte.

JOHNSEN   Holger Underdirektør; f. 29. Dec. 1894 i Kbhvn.: Søn af Bogholder André Johnsen (død' 1940) og Hustru Lina f. Sioker (død 1934); gift (1928) m. Stella J., f. Larsen, f. 25. Sept. 1900 paa lYdbg.

Præliminæreks. 1911; uddannet i Dan­ske Grundejeres Brandforsikring og Firma Max Levig & Co. 1911-16; ansat i Assurance-Compagndet Baltaca 1917, Fuldmægtig 1919, Hovedbogholder 1927, Prokurist 1934, Underdirektør smstds 1947; Lærer ved Forsikringsliøjakolen fra 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Det gen­sidige Forsikringsselskab Samvirke fra 19«.

Adresse: Svaler. 20, Hellerup.

JOHNSEN Jon Overretssagfører, R.; f. 5. (Febr. 1888 i Skive; Søn af Overrets­sagfører Bjarne Johnsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Eleo-nora f. Petersen (død 1925); gift (30. Nov. 1912) m. Karen Margrethe J., f. 20. Maj 1892 l Skalmstrnp Skovrlder-gaard. Datter af Skovrider G Horrille (død 1921) og Hustru Johanne f. Kjeld­sen.

Student (Viborg) 1905; cand.jur.1911; Overretssagfører i Viborg 1914; offent­lige Sager 1926.

Medlem af Udvalget for Vestre Lands-rets Tidende; Medlem af Sagførernævnet 1933-37, af Sagførerraadet 1937-41 og af den særlige Klageret vedr. Genoptagelse af Straffesager.

Adresse: Set. Ibs Gade 34 A, Viborg.

JOHNSEN Karen Landsdommer; f. 9. Sept. 1899 i Kbhvn.; Datter af Sagfø­rer Georg Johnsen (død 1935) og Hu­stru Emilie f. Grønqvist (død 1937); ugift.

Student (N Zahles Skole) 1918; cand. jur. 1924; kst. Sekretær i Kbhvns Bv-ret 1925, Sekretær 1926; Univ. Gnldmed. 1927; Studierejse paa Stipendium til London 1929-30; kst. Dommer i Kbhvns Byret i forskellige Perioder 1935-38; By­retsdommer 1939; Dommer i Østre Landsret 1949; i Domstolene vedr. Landssvigere 1945-48. Lærer i Familie­ret ved Den sociale Skole fra 1937.

Medlem   af   Bestyrelsen   for   Danske

697

Jona

Kvinders Nationalraad 1930-49 (Næst-formand 1941-49), for Studentersamfun­dets Retshjælp for Ubemidlede fra 1930, for Juridisk Forening fra 1934 og for Foreningen Kvindelige Akademikere 1938-48: Næstformand for Fritidsklub­ben i Gentofte Kommune fra 1939.

Har skrevet: Om Ægtefællers Raa-dighedsret efter skandinavisk Ret (Pris­opgave, 1927); forskellige Tidsskriftar­tikler; Medforfatter af Bogen Kvinden i Samfundet, Dansk Kvinde i Da?, Kvinden og af Danmarks Ufredsaar samt Medarbejder ved Dansk Hus­moderleksikon.

Adresse: Gyldenlundsv. l, Cbarlottl.

JOHNSEN Niels Trafikotiof ved Stats­banerne, R.p.p.; f. 15. Dec. 1897 i Stor­ring; Søn af Gaardejer Mads Jensen Johnsen (død 1920) og Hustru Ane Kir­stine f. Sørensen (død 1919); gift (2. Juni 1933) m. Karen J"., f. 7. Nov. 1906 i Hellerup, Datter af Overbanemester N P Engvang (død 1927) og Hustru Ellen f. Larsen (død 1909).

Præliminæreks.; Overassistent i Gene­raldirektoratet for Statsbanerne 1931, Trafikinspektør 1933, Kontorchef 1942; Trafikbestyrer ved 1. Distrikt 1945, Over-traflikinspektør 1946; kst. Trafikcbef (Trafik- og Personaleafd.) 1945, ud­nævnt 1948.

Medlem af Statsbanernes Eksamens-kommission 1931-48, af Forvaltnings-kommissionen af 1946 samt af forskel-Uge andre Kommissioner og Tidvalg; Formand for Statsbanepersonalets Syge­kasse fra 1948 ok for Statsbanernes Tjenestetidsnævn og Personalenævn.

Udenl. Ordener:   S.N.21.; Stb.B.E.5.

Adresse.: Skt. Nikolai V. 15, Kbhvn.V.

JOHNSEN Robert Oberstløjtnant, R. DM., HTH.p.'p.; f. 23. Juni 1896 i Kbhvn.: Søn af Stabssergent Lauritz Johnsen (død 1928) og Hustru Jacobine f. Hansen (død 1921); gift (27. Dec. 1924) m. Helga J.; f. 17. Nov. 1893 i Blovstrød, Datter af Gaardejer Rs. Jensen (død 1929) og Hustru Inger f. Larsen (død 1944).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1914: Sekondløjtnant 1918; Premierløjt­nant 1920; Fuldmægtig l Krigsministe­riet 1931; Kaptajnløjtnant 1932; Kap­tajn 1934; Kontorchef i Krigsministe­riet 1939; Oberstløjtnant og Chef for 1. Artilleriafd. 1945; Chef for 1.0. Artilleri-afd. 1948.

Udenl. Orden : Fi.Fr.4.

Adresse : Gentofteg. 56 C, Gentofte.

JOHNSTAD-MØLLER S E Oberst, R.DM., HTH.p.p.; f. 26. April 1894 paa Tune-gaard ved Hedehusene; Søn af f h. Pro­prietær Niels Møller og Hustru Agnes f. Johnstad (død 1922); gift m. Karen Margrethe J-M., Datter af Højesterets-

dommer V H Lunn (død 1931, se Kraks Blaa Bng 1931) og Hustru Ida f. Bech (død 1942)

Realeks. (Roskilde Katedralskole); Premierløjtnant 1915; Specialuddannelse som Skydelærer og i Generalstabstjene­ste; Ad.iatant ved 1. Generalkomma.ndn og senere ved Generalkommandoen 1922-29; Kaptajn 1929 ved 2. Bataillon i Tøn­der; Souschef ved Generalkommandoen og senere ved Generalstabens Komman-doafd. 1931-35; Kommandant for Lejren paa Søgaard 1935-38; ved 7. Regiment fra 1938; Tjenesteophold i den franske Hær 1939; Oberstløjtnant og Chef for

2.  Bataillon 1940;  Oberst  og Chef  for

3. Regiment 1945; Chef og Generalin­spektør for Hjemmeværnet 1948. l Aars Ophold i tyske Fængsler og Lejre i Dan­mark og i Neuengamme 1944-45.

Stifter af og Formand for Andelssel­skabet Søgaardhus, Sønderjylland; Med­lem af forskellige Udvalg og Bestyrel­ser indenfor Jagt- og Hundesport.

Medredaktør af Værket .Danmarks Hær".

Udenl.  Ordener:   B.K.5.;  Fi.H.R.31.

Adresse:  Kasernen, Viborg.

JONASSEN Aksel Købmand; f. 23. Dec 1892 paa Frdbg.; Sen af Paraplyfabri­kant O Jonassen (død 1941) og Hustru Johanne f. Jørgensen; gift (1919) m. Helga J, f. 30. Sept. 1898 i Vejle, Datter af Direktør J Udbye, Kbhvn. og Hustru Hilda f. Sodtmann Bølling (død 1948).

I Manufaktnrhandlerlære i Rudkøbing 1907-11; Ansættelser i Roskilde og Kbhvn. 1912-14; Ekspedient hos Manu­fakturhandler Holger Kjær, Holbæk 1915; Medindehaver af Firmaet Holger Kjær & Co. 1920; Eneindehaver af det­te Firma fra 1931

Næstformand for Holbæk Handels­standsforening; Formand for Sjælland-Lolland-Falster Handelsstands Central­forening; Viceformand for Provinshan­delskammeret: Medlem af Forretnings-udvalget for Den Danske Handelsstands Fællesrepræsentation; Medlem af Besty­relsen for Brandassuranceforemngen af 1848, Næstved, og for Understøttelses­foreningen for Købmænd i Holbæk: Medlem af Vareudvekslingsudvalget, af Dispensationsudvalget for Eksportsager og af det af Arbejds- og Socialministe­riet nedsatte Udvalg ang. Funktionær­lovens Revision; Medstifter af Holbæk Amts Tekstilhandlerforening og For­mand for samme 1933-36; Præsident for Holbæk Rotary Klub 1947-48; Medlem af Repræsentantskabet for Pensionsfor-sikringsanstalten.

Adresse: Slotsv. 4, Holbæk.

Jonq___________________

JONQUIÉRES   Henrik de Amtmand, K'. DM. p.p.; f. 10. April 1890 paa Frdbg.; Søn af Overpræsident, Kam­merherre Frederik de Jonquiéres (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Jeanina (. Baronesse Stampe (død 1911); gift (3. Jan. 1919) m. Ragna .].. f. 93. Marts 1897 i Kbhvn., Datter af Generaldirektør Michael Koefoed (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustrø Inger f. Thorsen.

Student (Odense Katedralskole) 1908; cand. jur. 1915; Assistent (Sekretær) i Indenrigsministeriet 1916, Fuldmægtig 1921, i Socialministeriet 1924-26, i Sund­hedsministeriet 1926-29; Kontorchef i Socialministeriet 1929; Departementschef 1933, i Arbejds- og Socialministeriet 1940; Amtmand over Holbæk Amt 1942.

Sekondløjtnant ved Livgarden; Sekre­tær i Overformynderiet 1918-29 og ved Arbejdsraadet 1925-33; har deltaget som Sekretær, Raadgiver eller Regeringsdele-geret i internationale Arbejdekonferen­cer i Genua og Genéve; kst. Amtmand i Thisted 1925-26; Generalsekretær for den danske Afd. paa den sociale Udstilling i Helsingfors 1928; indtil 1942 Formand for Socialministeriets Arbejdsudvalg, for Beskæftigelsesudvalget, for Arbejdsfor­delings-Nævnet, for Mødrehjælpens Fæl-lesraad og for Redaktionen af Socialt Tidsskrift samt Medlem af Beskæft-igel-sesraadet; Formand for Bestyrelsen for Odsherreds Jernbane, for Høng-Tølløse Jernbanen og for den danske Komité for nordisk filantropisk Samarbejde; Næstformand i Kontrolkomitéen i Livs-forsikringsselskabet Hafnia; Medlem at Bestyrelsen for Akts. De forenede Vagt­selskaber, af Bestyrelsen for Holbæk Amts Sparekasse og af Bestyrelsen for Foreningen Norden; Formand for Vold-giftsraadeit for Sygekasser og Læger; Forligsmand 1948.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.21.; N.St.O.21.; S.N.2'.

Adresse :  Holbæk.

JORCK   George   Konsul,  R.DM.p.p.,   f.

13. Febr. 1865 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer Reinholdt W Jorck (død 1909) og Hustru Vilhelrnine f. Bøy (død 1911); gift (25. April 1896) m. Emma J., f. 8. Nov. 1875 i Kbhvn., død 1942, Datter af Møllebygger Kristian Plougmann.

Uddannet i Faderens Forretning (Ko­lonial en gros); Forretningsvirksomhed i London (Import af Levnedsmidler) 1886-1914; Ophold i Kbhvn. 1914-19; Op­hold i Sydfrankrig fra 1919; dansk Kon­sul for Monaco 1931.

Grundlægger af Konsulinde Jorcks Feriehjem for Børn i Liseleje 1945 og af et Feriehjem for Børn „Parcelgaar-den" i Raageleje; Viceærespræsident i

________________________698

Prins  Valdemar   og    Prinsesse   Maries Fond.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; I.F.2.; I.Kr.3.: S.V.2'.

Adresse : Bernstorffsv. 52. Hellerup,

JORDAHN F Bankdirektør. R.; f. 18. Jan. 1878 i Odense; Søn af Havnefoged L Chr. Jordahn (død 1911) og Hustru Vibekke f. Petersen (død 1885); gift (25. Marts 1904) m. Astrid Vilhelrnine J., f. 19. Sept. 1877 i Kbhvn., Datter af Manufakturhandler N V. Søndersøe (død 1909) og Hustru f. Andersen (død 1925).

Præliminæreks. (Kolding) 1893; ansat i Kolding Laane- og Diskontokasse 1893 -98: Assistent, senere Fuldmægtig i Detailhandlerbanken. Kbhvn. 1898-1908 •. Fuldmægtig og Kontorchef ved Detail­handlerbankens Likvidation 1908-18, Li­kvidator 1918-23; adm. Direktør i Køb mands- og Ilaandværkerbanken, Aarhus fra 1923.

Medlem af Bestyrelsen for De danske Provinsbankers Pensionskasse 1931, for A/S Aarhus Bogtrykkeri 1942, for Akts. Anton Ovesen, Aarhus. 1944, for Aar­hus Savværk 1945 og for flere velgøren­de Institutioner.

Adresse: Set. Olufsgaard, Aarhus.

Sommerbolig.: Villa Bakkehuset, Fre-densvang, Aarhus.

JORDAN   Knud Erik Commissioner of Oustoms, R.p.p.: f. 2. Okt. 1888 i Amo.v i Kina; Søn af Stationsbestyrer i Strre Nordiske Telegraf-Selskab Aage Ludvij; Jordan (død 1918) og Hustru f. Mu-saeus (død 1943); gift (7. Nov. 1916) m. Mary Edith J., f. 3. Febr. 1893 i Tientsin i Kina, Datter af amerikansk Generalkonsul og Chargé d'Affaires i Kina Charles Daniel Tenney (død 1930) og Hustru f. Jerrill (død 1933).

Bogholder i Firmaet Holme Eingfr & Co., Nagasaki i Japan i fire Aar; Assistent i Kinas Toldvæsen 1911; acting assistant Staff and Private Secretary paa Hovedkontoret i Peking 1919; ac­ting assistant Chinese Secretary sam­mesteds 1921: acting Commissioner for Tientsin Indlands Toldkontor 1928, i Mengtsz, Junnan 1930; Commissioner of Customs, Kiungchow, Hainan-Øen 1931: Eksaminator i kinesisk 1929, 1934, 1935 og 1937; Personal Secretary to Inspcc-tor General of Customs, Shanghai 1934; Commissioner of Customs, Arnov 193846.

Udenl.   Orden :   F.M.S.2.

Adresse: The Corner, Udsholt Strand pr. Gravsted.

JUEL Gregers Hofjægermester, Gods­ejer, R.; f. 20. Jan. 1896 paa Hverringe; Søn af Kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu­stru Ellen f. Baronesse Wedell-Wedells-borg (død 1930); gift 1. Gang (10. Sept.

699________________________

1929) m. Karine J. (død 1932), Datter af Godsejer Sophus Scavenius til Klint­holm og Hustru Gerda f. Hansen; 2 Gang (14. Aug. 1937) m. Gunilla J., Datter af Oberst Ankarcrona (død 1943) og Hustru f. Damkier (død 1945).

Student (Hass' Skole, Holbæk) ' 1914; cand. phil. 1915; Landbrugskandidat 1919; Besidder af Stamhuset Juelsbérg fra 1923 til dets Afløsning 1926, derefter Ejer af Juelsbérg Gods.

Formand for Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark 1933.

Adresse: Juelsbérg pr.   Nyborg.

JUEL   Jens Hofjægermester, Godsejer' f. 28. April 1897 paa Meilgaard ved Grenaa; Søn af Kammerherre, Hofjæ­germester Niels Juel (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Clara f. Treschow (død 1936); gift (18. Okt 1921) m. Clara J., f. 28. Febr. 1901 paa Orelund, Datter af Hofjægermester, cand. jur. Frederik Treschow (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Olga f. TJhlendorff.

Student (Stenhus) 1915; cand. phil. 1916; lært Landvæsenet; Godsinspektør paa Krabbesholm i Horns Herred 1922-39; Ejer af Petersgaard ved Langebæk fra 1938.

Landbrugskyndigt Medlem af Direk­tionen for den Suhr'ske Stiftelse fia 1940; Medlem af Bestyrelsen for Gene­ralkonsul J Holmblads Legat fra 1939, for Danske Skovejeres Merhugstfond fra 1942, for Akts. Siduna fra 1944, for Dansk Arbejdes Vordingborg Afd. 1945, for Kryolith Mine og Handels Selskabet fra 1947 og for Dansk Skovforening fra 1947: Medlem af Direktionen for Det Classenske Fideikommis fra 1948.

Adresse: Petersgaard pr. Langebæk.

JUEL Knud Hofjægermester, Godsejer; f. 3. April 1897 paa Hverringe; Søn af Kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Ellen f. Baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930).

Student (Hass' Skole ved Holbæk) 1915; cand. phil. 1916; Ophold i Cam-bridge 1921-22; Løjtnant af Reserven ved Livgarden 1925; Ejer af Ilavnø fra 1927.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.M.2.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse: Havnø pr. Hadsund.

JUEL Niels R Hofjægermester, Gods­ejer, R.: f. 21. Marts 1894 paa Hver­ringe; Søn af Kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Ellen f. Baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930); gift (18 Maj 1928) m. Vibeke J., f. 29. April 1899 i Hjørring, Datter af Amtmand, Kammerherre, Baron Joachim Wedell-

___________________Juel

Wedellsborg (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Sophie f. Brunn-Neergaard (død 1938).

Student 1912; cand. phil. 1913; lært Landvæsen; overtog Stamhuset Hver­ringe 1923 (dette afløst 1924).

Landvæsenskommissær; Næstformand og Kasserer for Viby Sogneraad; Iqr-mand for Dansk Skovforening, for Til-synsraadet ved Handelsbanken i Odense og for Foreningen af f yenske Skovejere; Medlem af Repræsentantskabet for Det fyenske Brandassuranceselskab, af Til-synsraadet for Sparekassen for Kerte­minde og Omegn og af Bestyrelserne for Akts. Kolds Savværk og for Majo-ratsforeningen.

Adresse : Hverringe pr. Kerteminde.

JUEL-BROCKDORFF Carl F S V Lens­baron, Hofjægermester, Godsejer, se lucl-Brockdorff Carl F S V.

JUEL-BROCKDORFF Erik Hofjæger­mester, Baron; f. 26. Nov. 1906 i Kbhvn.; Søn af Kommandørkaptajn, Baron Niels Juel-Brockdorff (se denne); gift (7 Ju­ni 1932) m. Jean J-B., f. 15. Nov. 1909 i Edinburgh, Datter af Colonel J D Bos-well (død 1948) og Hustru Janetto f. Angus (død 1930).

Landvæsenselev 1924; paa Landbrugs­skole 1928; Sekondløjtnant i Livgarden; Underforvalter paa Statens Forsøgsgaar-de; Farmmanager i U.S.A. 1929-31; Ejer af Hovedgaarden Hindotnae.

Medlem af Skellerup-Ellinge Sogne­raad 1935-48; Direktør for og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Nyborg Mælke­central, for Akts. Nyborg Lynfrost, for Joy Estates Ltd. Scotland og for Border Deep Freeze Ltd. Scotland.

Adresse.: Hindemae, Ullerslev og Gra­den, Kelso, Roxburghshire, Skotland.

JUEL-BROCKDORFF Niels Baron, Kommandørkaptajn, K'.DM.; f. 19. Juli 1878 paa Hollufgaard paa Fyen, Søn af Kammerherre, Lensbaron Carl Juel-Brockdorff (død 1900) og Hu­stru Julie f. Baronesse Reedtz-Thott (død 1936); gift (11. Okt. 1904) m. Ka­ren Henriette J-B., f. 26. April 1879, død 1942, Datter af Hofjægermester, Greve Christian Bille Scheel (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Hen­riette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891).

Til Søs 1892; Søkadet 1896; Sekond­løjtnant i Flaaden 1900; Premierløjt­nant 1904; Kaptajn 1915; Orlogskaptajn 1923; Afsked 1924; i Reserven 1924-38; i Koffardifart som Skibsfører i Det Øst­asiatiske Kompagni 1919-22; Direktør for Det Østasiatiske Kompagnis Inspek-tionsafdelinsr til 1939.

Patron for Roskilde adelige Jomfru­kloster 1908; Formand for Direktionen for Stiftelsen Bombebøssen i Kbhvn.

Juel__________________

1941: Formand for Stiftelsen Geor« Sta­ges Minde 1939; Medlem af Sø- og Han-delsretten 1939-48; Formand for Forenin­gen til Søfartens Fremme 1940; Med­lem af Søfartsraadef-, 1940; Formand i Bestyrelsesraadet for Statsskoleskibet Danmark 1941.

Adresse : Skt. Annæ PI. 22, Kbhvn. K.

JUEL-CHRISTENSEN Ove Grosserer, R.; f. 11. Maj 1890 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Carl Jesper Christensen og Hustru Agnes f. Gemynthe (død 1919); gift (22. Juni 1918) m. Astrid J-C., f. 4. Dec. i Vamdrup, Datter af Apoteker Nicolaj Canariis Edinger (død 1924) og Hustru Anna f. Yde (død 1917).

Uddannelse i Firmaerne Oscar Bruun & Co. i Skanderborg og Julius Han­sen i Hamborg; Grossererborgerskab 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Amts Skyttekorps og senere Kbhvns Amts Skyttelaufr, Formand i samme fra 1942; Medlem af Forvaltningsraadet for Danske Kolonialgrossisters Centralkon­tor „Dagrofa" ; Næstformand l Besty­relsen for Akts. A Søeborgs Fabriker; Medlem af Bestyrelsen for Arbo-Båhr & Co., Akts.

Adresse: Brodersens Allé 10, Hellerup. JUEL-HANSEN E A B V Hi. Sporvejs­direktør, K'.DM.p.p.; f. 15. April 1678; Søn af Skolebestyrer, Forfatter, cand. jur. N Juel-Hansen (død 1905) og Hu­stru Erna f. Drachmann (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922); gift (31. Maj 1905) m. Sophie Charlotte J-H., f. 30. Juli 1881 i Ærøeskjøbing, Datter af Apoteker 3 li Camradt (død 1928) og-Hustru Charlotte f. "Kranse (død 1932).

Trafikassistent 1897; Student 1899 (Frederiksborg); cand.polyt. 1904; Fuld­mægtig ved Statsbanerne 1912; Ekspe-dlit'ionssekretær 1914; Trafikinspektor II 1916; Traifikinspektar I i 10. Trafik­sektion, Aabenraa 1920-25; Trafikinspek­tør I ved Generaldirektoratets Trafik­afdeling 1925-26; Direktør for Kbhvns Sporveje 1926-48.

Medlem af Bestyrelsen for Union Internationale des Transports Publics 1930-48.

Udenl. Ordener: N.St.O.2'.; S.V.2'.

Adresse: Næstvedg. 4, Kbhvn Ø.

JUEL JØRGENSEN Otto Overingeniør: f. 10. April 1893 i Varde; Søn af Stationsforstander J Jørgensen (død 1945) og Hustru Emma f. Møller (død 1947); gift (8. Nov. 1919) m. Anna J. J., f. 21. Jan. 1896 i Aalborg, Datter af Toldkontrollør K Hedegaard (død 1923) og Hustru Tekla f. Wurtz (død 1945).

Student (Viborg) 1911; cand. polyt. 1917; flere Studierejser i Udlandet; In­geniør ved Maskinfabrikken Vølunds

______________________700

Varmeafd. 1917; Ingeniør ved Professor

Karnsings raadgivende Ingeniørkont. 1918; ansat ved Teknologisk Institut fra 1919; Afdelingsingeniør ved dettes var­metekniske Afdeling (med tilhørende Varmeteknisk Laboratorium) 1926; Over­ingeniør smstds 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab 1928-38, af Handels­ministeriets Bøgetræ-Udvalg 1934-39, af Indenrigsministeriets Opvarmningsud-valg 1941-47 og af Boligopvarmnings-udvalget 1942-49; Leder af Statens Var-mek9nsulenter 1942-47; Medlem af In­denrigsministeriets Varmemaalerudvalg fra 1945, af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1947 og af forskellige fag­lige Udvalg; Medlem af Bestyrelsen for Bovhjemmet fra 1949 og af Repræsen-tantskabet for Statens Byggeforsknings­institut fra 1948. Har udtagot flere Patenter.

Har skrevet: Vejledning i Pasning af Centralvarmeanlæg og Varmeisplering af Bygninger (begge s. m. Oiviling. Lorents Pedersen) \ Brændsel (s. m. Ci-viling. P Kristiansen) samt forskellige Pjecer om varmetekniske Emner; Re­daktør af Tidsskriftet Varme fra 1936 samt af Tidsskriftet Fyring fra 1942.

Udenl. Orden : S.V.31.

Adresse: Asmnssens Allé l, Kbhvn.V.

Sommerbolig : Tjernev. 2, Snekkersten

JUHL Finn Arkitekt; f. 30. Jan. 1912 i Kbhvn,; Søn af Grosserer Johannes Juhl (død 1941) og Hustru Emmy f. Goecker (død 1912); gift (15. Juli 1937) m. Tandlæge Inge J., f. 1. April 1912 i Kbhvn., Datter af Tandlæge Joh. M Skaarups.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1930; Uddannelse paa Kunstakademiet; ansat hos Arkitekt Vilh. Lauritzen 1934-45; egen Virksomhed fra 1945; Over­lærer ved Skolen for Boligindretning (Frdbg. tekniske Skole). Deltaget i 12 af Kbhvns Snedkerlaugs Udstillinger; tildelt Præmie i 16 Møbelkonkurrencer; Inventaropgave Bing & Grøndahls Bu­tik paa Amagertorv belønnet med Eckersberg-Medaillen 1947: eget Hus i Kratvænget belønnet med C. F. Han­sens Opmuntringspræmie 1944.

Medlem af Censurkomiteen for Char-lottenborg-TJdstillingen 1948-49 og af Akademisk Arkitektforenings Udstil­lings-Udvalg 1949.

Adresse: Kratvænget 15, Charlotten-lund.

JUHL J T Redaktør, Pressesekretær; f. 18. Dec. 1887 paa Sønderbygaard ved Fredericia; Sen af Proprietær J C Juhl (død 1939) og Hustru Cathrine f. Skau (død 1939); gift (13. Febr. 1922) m. Vera J., f. 25. Marts 1896 i Aarhus,

701___________________

Datter af Grosserer, Sparekassedirektør Marthin Hansen (død 1928) og Hustru Andrea f. Tørsleff (død 1936).

Student (Horeens) 1905; cand. polit. 1911; Fuldmægtig i Livsforsikringssel-skabet Tryg 1911-15: Journalist ved Vort Land 1911; Redaktør af Korre-gpondancebureauet Riget 1920, af Nord-jydsk Dagblad, Hjørring, 1921-22; Øko­nomisk Medarbejder ved de Ferslewske Blade 1923-31; Redaktor af Tidsskriftet System 1930-34, af DansK Grossistti­dende 1931-34 og af Anglodania 1933-34; Pressesekretær ved Grosserer-Societetets Komité 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist, foreningen fra 1930.

Har skrevet: Hvad skal jeg være (1914); Er Georgeismen ikke Tyveri

(1914):   20   Kapitler   mod   Georgeismen

(1915);   Medarbejder   Ted   Købmandens Haandbog  1915   og   ved   Hirschsprungs Handelshaandbog fra 1933. Adresse : Overg. o. V. 26, Kbhvn. K

JUHL Niels Pastor emer., R.; f. 4. Sept. 1869 i STcartved ved Kolding; San af Proprietær O L Juhl og Hustru Louise f. Lind; gift l.Gang (10. Au«. 1894) m. Eleonora f. Winther, f. 24. Ang. 1866 i Hillerød, død 1913; gift 2. Gang m. Ellen Dorthea f. Holmberg (død 1927).

Student (Kolding) 1887: cand. theol. 1893; Kateket ved St. Stefans Kirke 1894-1902; Sognepræst ved Kapernaums-kirken 1902-05; Sekretær ved Det kbhvnske Kirkefond 1905-11; Sogne­præst for Østervold Sogn 1910-38.

Formand i Hovedbestyrelsen for Af­holdsforeningen Det blaa Kors 1900-33, derefter Æresmedlem: Medlem af Besty­relsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. til 1919, af det kbhvn­ske Kirkefonds Repræsentantskab og af Bestyrelsen til 1938; Medlem af Besty­relsen for Redningshjemmene Enkrateia og Haroldseje; Redaktør af Bladet Det blaa Kors og af Blaa Kors' Almanak til 1933.

Adresse: GI. Vallerødgaard, Rungsted Kyst.

JUHL Valdemar Landsretssagfører, R., M.T.Kha.p.p.; f. 25. Sept. 1888 i Sønder B j ært Sogn; Søn af Proprietær Ole Juhl (død 1894) og Hustru Louise f. Lind (død 1923); gift (18. Jan. 1913) m. Lilli J., f. 19. Juli 1893 i Kbhvn., Datter af Kommunelærer V E Petersen og Hustru louise f. Meyer.

Student (Kolding) 1906; cand. |nr 1913; Sagførerfuldmægtig 1913-14; Mili­tærtjeneste, Sekondløjtnant i Fæstnings-artilleriet 1909-10 og 1914-15; Herreds, fuldmægtig i Kolding 1915-19; Sagfører i Kolding fra 1919; Landsretssagfører 1925; Deltager i offentlige og benefice-

____________________Jul

rede Sager; Medlem af Kolding Byraad fra 1930,  Borgmester 1930-37  og 1943-46.

Formand i Kolding Ligningskommis­sion 1921; Næstformand i Bestyrelsen for Den danske Købstadforening og Købstadkommunernes Laaneforening; Medlem af Repræsentantskabet for Kommunernes Kreditforening, af Ind-lemmelsesuævnet, af Bestyrelsen for For­eningen af købstadkommunale Elektri­citetsværker og af Centralbestyrelsen foi Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Formand for Bestyrelsen for Kolding Døtreskole, for Styrelsen for Museet for Kolding-hus Len, for Besty­relsen for Kolding Domhus, for Akts. Sydjydsk Cold Stores og i Bestyrelsen for Akts. Andr Fred. Høst og Søn.

Udenl.  Orden-.  Fi.n.R.31.

Adresse : Jernbane«. 5, Kolding.

JUHL-CHRISTENSEN     Poul     Kontor­chef, R.; f. 7.  Aug. 1907 i Silkeborg; Søn af Grosserer Carl Christensen  (død 1927)  og  Hustru  Sofie  f.  Juhl.

Student (Silkeborg) 1925: cand. jnr. 1931: Dommerfuldmægtig 1931-33; Sekre­tær i Socialministeriet 1933. Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1942; kst. Kontorchef i Arbejds- og Socialministe­riet 1945, udnævnt 1946, i Socialministe­riet 1947.

Sekretær for. Medlem af eller For­mand for forskellige ministerielle Ud­valg; Medlem af Erstatningsraadet vedr. Erstatning til Besættelsestidens Ofre 1945; tilforordnet Medlem af Lær-lingeraadet 1945-48; Regeringsraadgiver ved den internationale Arbejdskonferen-ce i Seattle 1946: Medlem af den inter­nationale Arbejdsorganisations Ekspert­komité for Socialforsikring 1948.

Adresse: V-Søgade 64, Kbhvn. V.

JUL Christen Forfatter, Iscenesætter; f. 25. Dec. 1887 i Kbhvn.; Søn af Maleren Viggo Pedersen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Elisabeth f. Borup (død 1905); ugift.

Student (Frederikeborg) 1907; Orga-nisteks.; Mnsikstudier i Kbhtvn. (hos P S RungJteller og Carl Nielsen) og Sangstudier i Berlin til 1914; beskæf­tiget ved Forretningsvirksomhed i Kbhvn. 1916-22; Sanglærer i London 1922; Sceneinstruktør ved forskellige Teatre i London 1928-37 og ved Teatre i Kbhvn. fra 1936; Instruktor ved Pal­ladium fra 1942- Censor ved Det kgl. Teater fra 1947.

Formand i Bestyrelsen for Foreningen af danske Sceneinstruktører fra 1948.

Har skrevet: Valkyrie (Det kgl Te­ater, 1932 og Westminster Theatre, London); Filmene : Vampyr (s. m. Carl Th. Dreyer, 1930); Livet som Indsats (s. m. Alf Sjbberg, 1939). Iscenesættel­ser: Valkyrie; Lille rislende Kilde;

Jul____________________

Den lange Julemiddag; Paa et hæn­gende Haar; m. fl.: Filmene: Vi kunde ha det saa rart; I Gaar og i Morgen; My Name is Petersen.

Postadresse: Det kål. Teater, Kon­gens Nytorv, Kbhvn. K.

JUL Mogens Laboratorieforstander, Lek­tor; f. 3. Sept. 1914 i Vordingborg; Søn af Seminarieforstander Niels Jul (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Elisabeth f. Jacobsen.

Student (Ordrup) 1932; cand. polyt. 1937; flere Studierejser til Udlandet, bl. a. til Nordamerika 1938-40 og 1945 og Mellem- og Sydamerika 1948-49; Assistent ved Fiskeriministeriets For­søgslaboratorium 1937; Forstander for samme 1942-48; tillige Lektor i Fiskeri­industri ved Danmarks tekniske Høj­skole 1942-48 samt Medbestyrer af Labo­ratoriet for Levnedsmiddelkonservering 1944-48 og af Dansk Køleinstitut 1947-48: Leder af det teknologiske Arbejde inden for F.A.O.'s Fiskeriafdeling i Wa­shington 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Smalfilmklub 1941-48 (Formand 1946-48, Æresmedlem 1948), af Bestjielsui for Dansk Køleinstitut 1942-48, af Besty­relsen for Landsforbundet Danmarks Filmamatørcr 1943-48, af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Fabrikingeni-ørgruppe 1943-48 (Formand 1947-48). af den dansko FAO Delegation i Quebec 1945 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947; dansk Repræsentant i den internationale Konserveskomdte 1946; Formand for Fagraadet for den kemisko Ingeniørvidenskab 1946-48 og for Redaktionskomiteen for Tidsskriftet „Konserves" 1948; Medlem af Præsidiet for den nordiske Samarbejdskomité vedr. Levnedsmiddelfrysning 1947-48; Medlem af forskellige faglige Udvalg.

Redaktør af Levnedsmiddelbogen; Medarbejder ved Værkerne „Havet og Fiskerierne", „Fiskeriet i Danmark" samt „Projektering og Bygning af Fa­brikker"; har skrevet forskellige Ar­tikler i Fagtidsskrifter og Lærebøger; har fremstillet Filmen Californien "og forskellige faglige Film.

Adresse: c/o F.A.O. Fisheries Division, laoi Connecticut Ave., N.W., Washing­ton 6, D.C., U. S. A.

J U LI N C M f h. Højskoleforstander; f. 24. Maj 1882 i Giver ved Aars; Søn af Læ­rer Julius Nielsen (død 1886) og Hustru Ane Marie f. Christensen (død 1927); gift 1. Gang (24. Maj 1910) m. Christine Marie J., t. 25 .Marts 1892 i Tvis. død 1923. Datter af Gaardejer Jens Thusholt (død 1910) ok Hustru Mariane f. An­dersen (død 1938); 2. Gang (9. Sept. 1925) m. Anna J., f. 25. Maj 1905 i

________________________702

Arnborg, Datter af Gaardejer Frands Mølgaard (ded 1942) og Hustru Christi­ne f. Jensen (død 1934).

Smedesvend 1900; Elev paa Nørre Nissum Højskole 1902; Lærereks. (Nørre Nissum) 1906; Lærer ved Børnehjemmet Godthaabs Skole paa Frederiksberg 1906; Lærer ved Højskolen i Faarevejle

1907. Forstander for samme 1912-34; Fol­ketingsmand (Venstre) for Vinderup-kredsen 1926-43 og 1945-47.

Medlem af Bestyrelsen fol Nordvest-Sjællands K.F.U.M. oe K.F.ti.K. fra

1908. Kredsformand 1917-37; Formand for Børnehjemmet Solglimt i Faarevejle fra 1917; Medlem af Bestyrelsen for Hol­bæk Amtstidende 1917-37 og af Besty­relsen for Faarevejle Andelskasse 1918-34; Formand for Faarevejle Sogns Værgeraad 1925-34; Kredsformand for Søndagsskolerne i Holbækkredsen; Med­lem af Kredsbestyrelsen for Indre Mis­sion i Holbæk Amt, af Kredsbestyrel-sen for Dansk Missions Selskab i Hol­bæk Amt til 1937 og af Grænseforenin-gens Hovedbestyrelse til 1925; Medlem af Tilsynsraadct for Statens Sindssyge­hospitaler 1933-43; Landssekretær for Indre Missions Børnegudstjeneste i Danmark fra 1937 og Kasserer for sam­me fra 1941-, Jlediem af Jernbaneraadet til 1943; Formand for Kristeligt dansk Fællesforbund fra 1945.

Har udgivet: Julehilsen til smaa Ven­ner; Julekærten; Temperament og Kri­stendom; Medudgiver af Dansk Ung­doms Mindebog og af Faarevejle Høj­skoles Jubilæumsskrift 1932; Redaktør af Bladet Sølvsnoren 1910-35.

Adresse: Kirkegaardsv. 9, Roskilde.

JULIUSSEN Jens C h r. Borgmester; f. 30. Okt. 1884 i Horsens; Søn af Bryg­geriarbejder Hans Pet-er Juliussen (døc! 1934) og Hustru Mette f. Jensen (død 191/7); gift (S. Jan. 1907) m. Laura J., f. 12. Dec. 1882 i Horsens, Datter af Skrædder Niels Rasmussen (død 1S03) og Hustru Christiane f. Christensen (død 1924).

Arbejdede som Typograf og senere Faktor til 1922; Forretningsfører for Sygekassen, Horsens til 1939; Borg­mester i Horsens fra 1939.

Formand i Bestyrelsen for Horsens Vestbaner, for Horeens-Bryrup-Silkeborg Jernbane og for A/S Fællesbageriet i Horsens.

Tildelt Dansk Idrætsforbunds Æres-mærke i Guld.

Adresse: Fælledv. 19. Horsens

JUNCKER Flemming Godsejer; f. 12. Sept. 1904 paa Sorø Store Ladegaard; Søn af Godsejer Poul Gunnar Juncker (død 1910) og Hustru Anne Margrethe f. Kieldsen (død 1945); gift 1. Gang

703_______________________

(4. Maj 1945) m. tidl. Kontorchef i Folkeforbundets Finansafd. Gabriele Bohde, f. 7. Sept. 1904 i Kbhvn., død 1946, Datter af Maleren Johan Rohde (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Åsa f. Zøyln'er; 2. Gang (9. Okt. 1946) m. Ingegerd J., f. 17. Okt. 1900 i Kbhvn., Datter af Gesandt Greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Marie f. Baronesse de Gohr.

Student 1923; Forstkandidat 1929; Skovrider paa Nørlund-Torstedlund 1929-30; Direktør for Akts. Junckers Savværk, Køge til 1938; Ejer af Ho-vedgaarden Overgaard s. A.; Ophold i London Maj 1944-Maj 1945; temporær Captain i S. O. E. 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Jun­ckers Savværk, Køge, for Foreningen af Skov- 02 Landejendomsbesiddere i Danmark, for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Randers Amt og for Dansk Skovforening; Censor ved Skovbrugseksamen.

Adresse • Overgaard pr. Havndal.

JUNGERSEN Knud Oxholm Kreditfor-eningsdirektør, Arkitekt; f. 17. Sept. 1913 i Maribo; Søn af Landinspektør Søren Jungersen (se denne); gift (12. Mai 1940) m. Signe J., f. 2. Febr. 1918 i Hadbjærg, Datter af Forpagter Th. Nielsen og Hustru Margrethe f. Balle.

Uddannet som Tømrer; Afgang fra Det tekniske Selskabs Bygmesterskole i Kbhvn. 1935; Studierejse i England og ansat hos forskellige Arkitekter i Lon. don 1936; Afgang fra Kunstakademiet 1943; Medarbejder hos Arkitekterne H Dahlerup Berthelsen og Chr. Kamp mann under Opførelsen af Dagmarhus; vurderende Arkitekt i Østifternes Kre­ditforening 1937-45; egen Arkitektvirk­somhed i Kbhvn. fra 1939; bygnings-kyndig Direktør i Kbhvns Kreditfor­ening 1945.

Adresse: N-Søgade 49. Kbhvn. K.

JUNGERSEN Søren Landinspektør, R.: f. 11. Febr. 1889 i Brønderslev; Søn af Sparekassedirektør, Landinspektør C J Jungersen (død 1930) og Hustru Mette f. Nielsen (død 1890); gift (30. Okt. 1912) m. Karen J., f. 9. Juni 1888 paa Frdbg., Datter af Stabsintendant. Land­inspektør II U Oxholm (død 1918) og Hnstrn Cathrine f. Dahl (død 1925).

Landinspektøreks. 1911; Bestyrer af Landinspektørforretning i Maribo 1911; overtaget samme Forretning 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Landinspektørforening 1924-39, Næstformand 1933-39; Formand for Landinspektørernes gensidige Erhvervs­ansvarsforsikring fra 1930; Repræsen­tant for Østifternes Kreditforening fra 1926; Repræsentant for Købstædernes

___________________Junk

alm. Brandforsikring fra 1935, Medlem af Kontrolndvalget fra 1940 og For­mand for Repræsentantskabet fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idrætsforbund fra 1933 og af Forret­ningsudvalget for Maribo Laane- og Discontobank fra 1931; Medlem af Be­styrelsen for Lolland-Falsters Stiftsmu-seum fra 1937, Formand fra 1939, af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Statsminister Reventlows Minde fra 1940 og af Naturfredningskomitéen for Ma­ribo og Omegn fra 1937, Formand fra 1939; Medlem af Vandløbslovkommissio-nen af 17/5 1933 og af Maribo Amts Grundforbedringsiidvalg fra 1933 samt af flere Afvandingskommissioner; Med­lem af Bestyrelsen for Sammenslutnin­gen af teknisk sagkyndig Afvandingp-kommiasionsmedlemmer. Formand 1934-38.

Adresse:  Maribo.

JUNKER Thomas Godsejer, cand. polit.; f. 15. l'ebr. 1897 i Masnedsund; Sun af Forpagter Henrik Junker (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) ok Hustru Anna f. Kam (dåd 1942); gift (30. Aug. 1922) m. Anna J., f. 22. Juli 18% i Hjallese. Datter af Forsøgsleder Niels Beck (død 1934) og Hustru Dorthea Marie f. Han­sen (død 1945).

Student (Odense Katedralskole) 1915; Landbrugskandidat 1920; cand. polit. 1921; Forpagter af Avnsøgaard 1922; Ejer af samme 1923 og fra 1941 tillige Ejer af Melbygaard pr. Kalundborg.

Medstifter af Socialvirke 1919; Medlem af Hovedbestyrelsen for Landbrugernes Sammenslutning 1932-36 og af Erhvervs­udvalgets Forretningsudvalg 1935-36; Censor i Alm. Landbrugslære ved Land-bohøjskolen fra 1926; Medarbejder red Dansk illustreret Konversationsleksikon og Vor Tids Konversationsleksikon; Re­daktør af Landbo-Værnets landbrugs-faglige Afdeling 1935-36; Medlem af Be­styrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen fra 1938; Næstformand i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger fra 1946; Medlem af Statens Grundfor-bedringsudvalg fra 1942; Medlem af Repræsentantskabet for Ugebladet Lan­det fra 1939; Formand for Skovdyrker-foreningen for det nordl. Sjælland fra 1940; Præsident i Holbæk Amts øko­nomisko Selskab 1947; Medlem af Sog-neraadet for Viskinge-Avnsø Sogn fra 1947- Medlem af Repræsentantskabet for Banken for Holbæk og Omegn 1948 og af Den faste Voldgiftsret 1948.

Har skrevet: Lær Samfundsøkonomi; Studie- og Litteraturvejledning for Hvermand; Rationel Landbrugspolitik; Udstykning. En økonomisk Vurdering af Udstykningen i et Samfund med fuld

Junk  _________________

Beskæftigelse og moderne Teknik (1948); Afhandlinger og Artikler om landbrugsfaglige og økonomiske Spørgs-maal i Tidsskrifter og Dagspressen; iandbrugsøkonomisk Medarbejder ved Berlingske Tidende 1951-36.

Adresse:   Avnsøgaard   pr.   SvebøUe.

JUST P A Fanger th. Overkirurg, K". DM.;  f.  24. Jan.  1868  paa Frederiks­berg; Sen af Grosserer P T Just (dåd 1870)  og Hustru f. Fenger  (død 1913).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1886; med. Eks. 1893; Reserve­læge ved Diakonissestiftelsen 1898, Overlæge sammesteds 1908-37; Afde­lingslæge ved Frederiksberg Polikliniks kirurgiske Afdeling 1905-08.

Formand for Dansk chirurgisk Sel­skab 1922-24 og for Kbhvns Kirurg-forening 1922-36; Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker 1944.

Adresse : N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K. Sommerbolig : Jonstruphøj pr. Ballerup.

JUST  Poul Grosserer, R.DM.p.p.; f. 5. Sept. 1877 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Etatsraad Hans Just (død 1912, ae Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Ca­milla f. Aae (død 1886); gift (13. Dec. 1902) m. Ingeborg J., Datter af Gros­serer Wald. Pade (død 1913) og Hustru Olga t. Johansen (død 1929).

Uddannet i Firmaerne H J Krøyers Enke, Svendborg, H O Koch, Liibeck, Schroder & Schyler Æ Cie., Bordeaux, og The DistS'llere Oompany, Ltd., BdinbiirKh; inditraadt j Firmaet Hans Just 1899; Medindehaver 1906. Grund­lagt Firmaet Hans Just's Magasiner 1917. __

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sil-van, for Det officielle italienske Rejse­bureau C. I. T. og for A/S Oscar Sies-bye; Formand i Gouvernementet for Selskabet Kjæden, dets Kasserer 1920-42; Medlem af Bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder; Formand for Kbhvns Bespisnings-Anstalt for Trængende af 1829; Medlem af Besty­relsen for Det Kongelige Kbhvnske Sky­deselskab og danske Broderskab 1927-38, dets Formand 1927-28; Medlem af Re­præsentantskabet for Kbhvns Brandfor­sikring og for Belønnings- og Spare-Foreningen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn. og Omegn. Udenl. Orden: I.F.3. Adresse • 0-Allé 31. Kbhvn. Ø.

JUSTESEN   Harry Direktør, Chr. X Fr. M.; f. 29. Sept. 1898 i Odense; Søn af Vinhandler, Konsul Ludvig Justesen (død 1921) ok Hustru Elvira f. Pe­tersen; gift (8. Jan. 1920) m. Gudrun J., f. 15. Marts 1899 i Ærøskøbing, Datter af Læge Johan Lange (død 1949)

_______________________W

og Hustru Henriette f. Christensen (død 1930).

Student (Odense Katedralskole) 1917, cand. phil. 1918; gennemgaaet Niels Brocks Handelsskole; ansat i Det trans­atlantiske Kompagni, Kbhvn., Port« Alegre, Sao Paulo og Rio de Janeiro 1918-21; Sekretær for Generalkommissær Fred. Riise ved Verdensudstillingen i Bio de Janeiro 1922; Medstifter af Fir­maet Justesen & Kaasbol 1923; Direk­tør for Firmaerne Thorvald Jensen & Cia og Soc. Dinamarqueza, Ltda 1924-29; Direktør for Blemco S.A., Rio de Janeiro fra 1930.

Repræsentant for Frie Danske i Bra­silien i The Interallied Co-ordination Committee, Rio de Janeiro 1941-45.

Adresse: Avenida Atlantica 790, Rio de Janeiro, Brasilien.

JUSTESEN Hubert Grosserer; f. 19. Marts 1893 i Randers; Søn af Grosserer J P Justesan (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Elisabeth f. Sauer (død 1947); gift (19. Juli 1921) m. Aagot J., f. Jægerlund, f. 17. Nov. 1897 i Oslo.

Uddannelse i Firmaet Brødr. Juste-een 1908-09, i Hamborg 1909-10, paa Niels Brocks Handelshøjskole 1910-12 og i London 1912-13: ansat i Firmaet Brødr. Justesen 1913; Grossererborgerskab og Medindehaver 1918.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen; Formand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Melhandelen og for Foreningen af Danmarks Importører og Grossister i Melbranchen; Medlem af Bestyrelsen for flere Aktieselskaber.

Adresse: Rosenstandsv. 4, Charlotten-lund.

JUSTESEN  Julius Peter Grosserer; f. 18. Febr. 1890 i Randers; Søn af Gros­serer J P Justesen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Elisabeth f. Sauer (død 1947): gift (27. Okt. 1921) m. Asta J., f. 2. Sept. 1899 i Randers, Datter af Konsul S C Sørensen (død 1944) og Hustru Krista f. Grønlund (død 1925).

Uddannelse i Randers, Hamborg, Lon­don og U. S. A. 1906-09: Eksamen fra Niels Brocks Handelshøjskole 1911: Forretningsfører for Firmaet Brødr. Ju-stesen. Randers 1911-14; Grossererbor-zerskab 1916; Medindehaver af Firmaet Brødr. Justesen, Kbhvn. 1918.

Formand for Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for Kolonialvare­handelen; Medlem af Grosserer-Societe­tets Komité fra 1944. af Bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts, fra 1948 og ar Bestyrelsen for flere Aktieselskaber.

Adresse:   Lemchesv. 1. Hellerup.

Sommerbolig: „lløjklit", Liseleje pr. Melby.

705______________________

JUUL  Anders Overkirurg, R.p.p.; f. 25. April 1386 i Randers; Søn af Fabrikant Ole Andersen Juul og Hustru Laura f. Jensen; gitft (12. Marts 1919) m. Inge J., f. 7. Jan. 1891 i Freerslev, Datter af Læge Otto Boserup (død 1923) og Hustru Anna f. Faaborg.

Student (Randers) 1904; med. Eks. 1911; Ohef for Lazarettet i Sabac, Ser­bien 1912-13; Chet for den danske Am­bulance i Paris 1917-18: Reservelæge ved Amtssygehuset i Aarhus 1918-21; kst. Overlæge smstds. 1920-21; Reservekirurg ved Odense Amts- og Bysygehus 1921-22; Overlæge ved Amtssygehuset og Tuberculose Hospitalet i Holstebro 1922-39, Overkirurg fra 1939; Specialistaner­kendelse (Kirurgi cg Gynækologi) 1923.

Udenl.  Ordener:   F.M.G.G.; S.St.S.4.

Adresse:   Holstebro.

JUUL Helge Kontorchef, R.; f. 2. Marts 1896 i Vestervig; Søn af Apoteker Edgar Juul (død 1933) og Hustru Peppi f. Si-boni (død 1926); gift (10. Juli 1920) m. Ulla J., f. 10. Jan. 1895 i Nørre Nebel, Datter af Manufakturhandler Henrik Rubner-Petersen (død 1912) og Hustru Kamilla f. Lassen (død 1935).

Realeks. 1912; Styrmandseks. 1918; Skibsførereks. 1919; Specialuddannelse paa Polyteknisk Læreanstalt; Skibsfø-rerbevis 1933; Styrmand i DFDS og paa Statsisbryderne; Navigationslærer 1922-37; f ung. Sekretær i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart 1924, Fuld­mægtig 1937, Ekspeditionssekretær 1946, fung. Kontorchef 1947. udnævnt 1949; til­lige Lærer ved Kbhvns Navigationsskole 1937-46.

Sekretær for Isbrydningsraadet 1938; Medlem af Navigationseksamenskommis-sionen 1946; Næstformand for Søfartens Fællesraad 1949.

Adresse: Amagerfælledv. 9, Kbhvn. S.

JUUL  Laurits f li. Amts- og Kredslæge, R.; f. 8. Jan. 1875 paa Karolinelund Mølle ved Gjern; Søn af Mølleejer A A Juul (død 1921) og Hustru Micheline f. Jensen (død 1921); gift (28. Maj 1909) m Caja J., f. 31. Okt. 1884 i Hammel, Datter af Kredslæge Alfred Morell (død 1922) og Hustru Agnes f. Ditmer (død 1915).

Student (Vdborg) 1894; med. Eks. 1901; pr ak t. li Vorbasse 1901, i Hammel 1903; paa kbhvnske Hospitaler 1906-08; prakt. i Stubbekøbing 1908; Embeds-lægeeks. 1915; Kredslæge i Marselis-borg I,æfrekreds 1915; Amts- og Kreds­læge i Aarhus 1929-45.

Formand for Jydsk Forening for Na­turvidenskab 1937-41. Æresmedlem 1945; Medlem af Bestyrelsen for Embedslæge-

__________________Jyrd

foreningen 1919-27, for Dansk Røde Kurs for Aarhus 1920-24, for Nationalforenin­gen til Tuberkulosens Bekæmpelse for Aarhus Amt 1923, for Jydsk medicinsk Selskab 1924-28 og for Jydsk naturvi­denskabeligt Selskab 1924. Adresse: Onsgaardsv. 12, Hellerup.

JUUL   Stig Professor, Dr. jur.; f. 28. Aug. 1907 i Kbhvn.; Søn af Komponi­sten. Domkantor Asger Juul (død 1919) ojj Hustru Ebba f. Brask; gift (20. Juli 1939) m. Grethe J., f. 11. Marts 1914, Datter af Grosserer Paul Gerlach og Hustru Ida Margtieritha Bjørner.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1933; Univ. Guldmed. 1932; Dr. jur. 1940; tang. Sekretær i Justits­ministeriet 1933i35; Universitetsmanu-duktør 1934-35; Studieophold i London og Munchen 1935-37; Lektor i Retsvi­denskab ved Kbhvns Universitet 1937, Docent 1938. Professor 1944; Formand for Stipendieudvalget 1946; Forstander for Juridisk Laboratorium 1944.

Medlem af Bestyrelsen .for Det dan­ske Sprog- og Litteraturselskab, af Be­styrelsen for Samfundet for dansk Ge-nealogi og Personalhistorie, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Hi­storie, af Selskabet for dansk Kultur­historie og af Bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat; Konsulent ved Det kgl. Bibliotek; Cen­sor ved Handelshøjskolen; Sekretær i Lenskontrollen; Medlem af Internatio­nal Civil Aviation Organization's Legal Committee og af den nordiske Luftrets-komité.

Litterære Arbejder: Fideikommisgarisk Substitution (1934); Fællig og Hoved­lod (Disputats, 1940); Grundrids af den romerske Formueret (1942); Lov og Ret i Danmark (1942); Den latinske Tekst af Jyske Lov med Knud Mikkelsens Glosser (Danmarks gamle Landskabs love IV, 1945); Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk I-III (s. m. Erik Kro-man 1945-48); Danske Lov (1949). Adresse : Skt.Thomas Allé 2, Kbhvn. V

JYRDAL  R C Afdelingschef ved Stats­banerne, K'.DM.p.p.; f. 12. Dec. 1882 i Viborg; gift m. Tandlæge K Svenné Jyrdal, f. i Kbhvn.

4. Kl. Hovedets. (Viborg); Trafik­elev ved Statsbanerne 1900: Underassi­stent, Assistent, Overassistent, Fuld­mægtig og fra 1927 Kontorchef i Gene­raldirektoratet (Chef for Tarifkonturet); Afdelingschef (Tarif- og Regnskabsaf­delingen) 1937.

De danske Statsbaners Repræsentant paa en Række internationale Tarifkon-ferencer; Medlem af Bestyrelsen for Nor-diska Jårnvagsmannasilllskapets danske

Jyrd ___________________

Afdeling; Medlem af Nordisk Turist-Trafik-Komité, af Danmarks Turistfor­enings Forretningsudvalg og af Statens Mergeludvalg.

Udenl Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.2' ; N.St.O.31.; S.N.2'.

Adresse :  Vodroffsv. 2 B.  Kbhvn. V.

JORGENS Axel Stabslæge, K.p.p.; t. 3. Marts 1893 i Oslo; Søn af Bentier Axel Jiirgena (død 1920) og Hustru Emma f. Dahl (død 1923); gift 1. Gang (1920) m. Ingeborg J., f. i Odense, død 1926, Datter af afdøde kgl. Vejer og Maa-ler Marius Rasmussen og a'fdøde Hu­stru Anna Dorothea 1. Grenlund; 2. Gang (1929, Ægteskabet oplest) m. Asta Linda J., f. i Nørresundby, Dat­ter af Landsretssagfører Fritz Wiese og Hustru Linda f. Hintz; 3 Gang (1935) m. Elisabeth Christine 3., t. i Helsingborg, Datter al Direktør, Gros­serer Otto Jonsson (død 1920) og Hu­stru Christine f. Winther (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1911; med. Eks. 1919: ansat ved Hospitaler i Provinsen og Kbhvn. 1919-22; Assi­stent ved Statens Seruminstitut 1922-25; læge ved Kbhvns Værgeraad 1923-34; Reservelæge ved Hærens Epidemihospi­tal 1-925-28; kst. Lærer ved Politisko­len 1927-28; Reservelæge i Hæren 1928-30; Overlæge af Forstærkningen i Hæ­ren 1932-35; i Hærens Linie 1935; Stabs-læge 1945; Stabschef red Hærens Læge­korps fra 1945; prakt. i Kbhvn. fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Sygekasse-lægernes Organisation 1923-39, Formand 1926-32; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening 1926-39, af sammes Bestyrelse 1927-39, derefter Sekretær i Foreningen; Medlem af Re­præsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1927-39, af Voldgifteraa-det mellem Sygekasser og Læger 1928-33. aif Lægevagtens Bestyrelse 1930-39, af Bestyrelsen for Medicinsk Selskab 1930-39; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Militærlægeforening 1939^45, fer Akts. Lægernes Hus 1932-44 og for Dan­ske Lægers Forsikring under Haand i Haand 1947; korresponderende Medlem af Société médicale i Nice 1930; Krigs­ministeriets Delegerede ved Militærlæge­kongres i Warszawa 1927 og i Basel 1947; Medlem af Comité international de médicine et de pharmacie militaires 1945; Æresmedlem af The Association of Military Surgeons of U.S.A. 1947, mod­tog Associationens Hæderskors i Guld s. A.

Har skrevet Artikler om bakteriolo­giske og militærmedioinske Emner i danske og udenlandske Tidsskrifter; Medredaktør af Maanedsskrift for prak-

______________________706

tisk   Lægegerning   og    social   Medicin 1927-39.

Udenl.  Orden :  Po.F.K.1.

Adresse : St. Kongensg. 59, Kbhvn. K.

JORGENSEN H Olivarius Direktør, Vi-cekonsul; f. 11. April 1870 paa Lime Klædefabrik ved Vejle; Søn af Fabri­kant F Jurgensen (død 1898) og Hu­stru Charlotte f. Olivarius (død 1925); gift 1. Gang (11. April 1905) m. Caro­line Amalie J., f. 13. Jan. 1878 i Viborg, død 1942, Datter af Slagtermester Tho­mas Crone og Hustru f. Crone; 2. Gang (14. Marts 1943) m. Ragnhild J., f. 1884, død 1946.

I Handelslære hos Firmaet C W Gim-bel i Middelfart 1884; Handelsmedhjæl-per hoa P M Pallesen i Fredericia og hos P Lauridsen i Vejen; derefter Rej­sende hos Edw. Kipp i Randers; Direk­tør i Akts. Dansk Frøavls Kompagni & Markfrøkontoret (Trifolium). Afdeling for Jylland, Randers 1918-40; tillige Direktør i Akts. Dansk Frøavls Kom­pagni & Markfrøkontoret (Trifolium), Kbhvn.. 1935-40.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Frøavlskompagni og Markfrøkontoret (Trifoliuin), for Akts. Randers Kul- og Koks-Import, for Randers borgerlige Skydeselskab og for Klubben Harmo­nien i Randers.

Udenl.   Orden:   Li.G.4.

Adresse: Neder-Hornbæk pr. Randers. JÆGER Poul Landsretssagfører; f. 3. Nov. 1898 i Esbjerg; Søn af Sagfører N Jæger (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Frederikke f. Jensen; gift 1. Gang (1. Okt. 1921) m. Nancy J., Datter af Kaptajn Sven Fisker von Frost (død 1908) og Hustru Anna f. List (død 1935); 2. Gang (30. Juni 1938) m. Ellen J., f. Bagger-Hansen.

Student (Esbjerg) 1916; cand. jur. 1921; Sekretær i Ministeriet for offent; lige Arbejder og Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1921; i Esbjerg 1923; Lands­retssagfører 1924; offentlige Sager 1933.

Formand for Ants. Esbjerg Kulim­port, for Akts. Esbjerg Rutebilstation, for Akts. Valsemøllen. Esbjerg, for Akts. Esbjerg Grynjnølle. for Akts. Ringkøbing Korn-, Foderstof- og Ged-ningsforretnings Eftf., for Akts. P Lau­ridsen & Co., Vejen, for Akts. Bække Trælast- og Foderstofforretning, for Akts. Sydjydsk Frø- og Handelskompag­ni, Vejen, for Akts. G.iesten Købmands-gaard. f6r Akts. Esbjerg Paladshotel, for Ejendomsakts. Vestervang og for Akts. Fanø Vesterhavsbad; Næstfor­mand for Akts. Varde Bank; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ribe Jernstø­beri, Akts. Dansk Rørindustri, Frede­ricia, Akts. Esbjerg Jernstøberi og Må-

707

Jorg

skinfabrik. Akts. Sjølund Mølle, Akts. K Rosendahls Bogtrykkeri, Akts. Es­bjerg Mælkeindustri og Handelskom­pagni m. m.; Medlem af Repræsen­tantskabet for Ny jiydske Købstad-Creditforening.

Adresse : Havnes. 67, Esbjerg.

Sommerbolig: Villa Strandbo, Fanø Vesterhavsbad pr. Nordby, Fanø.

JØNSSON N Chr. Bagermester, B.; f. 11. Sept. 1873 i Tommelilla, Sverige; Søn af Smed .Tøris Jønsson (død 1906) ok Hustru Elna f. Nilsdotter (død 1895); gift 1. Gang (9. Maj 1897) m. Anna Martine J., f. 22. Sept. 1871 i Helsingør, død 1932, Datter af Staldmester Mathie­sen (dørl 1880) og Huplrii f. Hansi'ii (død 1906); 2. Gang (22. Maj 1938) m. Astrid J., f. 19. Febr. 1888 i Kbhvn., Datter af Cigarhandler Christiansen og Hustru f. Hansen.

Udciannet i Bagerfaget hos Bager­mester Poggenborg i Helsingør. Be­gyndte nuværende Forretning i Kbhvn 1899.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bagerlaug 1913, Viceoldermand 1917-24, Oldermand 1924-46, Æresoldermand 1946; Formand i Bestyrelsen for kbhvnske Bagermestres nye Rugbrødsfabrik; For­mand for Købmandsbankens Bankraad; Medlem af Bestyrelsen for Haandvær-kerforeningen i Kbhvn.; Medlem al Repræsentantskabet for Arbejdsgiverne^ Ulykkesforsikring; Formand for Der konservative Vælgerforenings 1. Kreds

Adresse:  Istedg. 28, Kbhvn. V.

Sommerbolig : „Rosendal", Skibstrup pr. Aalsgaarde.

JØRGENSEN   Aage E Overretssagfører. Borgmester, R.p.p.; f. 27. A nar 1879 paa Fredensgaard ved Aarhus; Søn af Fa­brikant G Jørgensen (død 1906) og Hu­stru Christine f. Møldrup (død 1932) gift 1. Gang (21. Sept. 1906) m. Ellen Margrethe Elise J., f. 22. Maj 1880, død 1931, Datter af Cicelør og Guldsmed Viggo Hansen (død 1932) og Hustru Edel Sofie f. Hansen (død 1943); 2. Gang (8. Juni 1935) m. Gerda J., f. 8. Juni, Datter af Direktør Oluf Chri­stensen (død 1932, se Kraks Blaa Bop 1932) og Hustru Karen Elisabeth f. Huusfeldt (død 1925).

Student (Schneekloths Skole) 1897; cand. jur. 1903; Overretssagfører 1905.

Sekretær i Kbhvns Grundejerbank 1912-14; Leder af dens Likvidation 1914-27; Formand for Bestyrelsen for Akts. Klampenborg Væddeløbsbane 1915 og for Ordrup Kommunal- og Grundejer­forening 1920-33; Medlem af Overhus-lejenævnet for Kbhvns og Roskilde Amt 1921-22; Medlem af Hovedbestyrel­sen for Gentoftekredsens konservative

Vælgerforening; Næstformand for Gen­tofte Kommunalbestyrelse 1933, 1. Næst­formand og Raadmand 1934, Borgmester s. A.; Formand for Nordsjællands Elek tricitets og Sporvejs Aktieselskab; Næsi formand for Sønderjydsk Forening foi Gentofte Kommune; Formand i Til-synsraadet for Østifternes Hypothek-forening; Medlem af Repræsentantska­bet for Kbhvns Brandforsikring, af Storkbhvns kommunale Mælkeudvalg oer af Prisudvalget for Kbhvn., Frdbg. og Gentofte Kommuner; Medlem af Bu-styrelsen for Kbhvns almindelige Bo­ligselskab, Dominia og Dansk Financh samt for forskellige Aktieselskaber.

Udenl. Orden : Fi.M.M.3.

Adresse : Klampenborgv. 6, Klampen­borg.

JØRGENSEN  Aage H fh. Politimester, R.; f. 21. Juni 1878 i Kbhvn.; Søn af afdøde Fuldmægtig i Universitets-kvæsturen Ohr. N Jørgensen og Hu­stru Bodil f. Kaster; gift (6. Jan. 1906) m. Miezi J., f. 7. Dec. 1880 i Ringkøbing, Datter af Fabrikejer Mar­tin Brandt og Hustru Marie f. Brand-drup.

Student (Scbneekloths Skole) 1897: cand. jur. 1905; By-og Herredsfuldmæg-tig i Roskilde 1905; Politiassistent i Svendborg 1910; i Kbhvns Amts nordre Birk 1911: Politimester i Maribo ob Rødby Købstæder samt Fuglse Herred m.v. 1919, i Nykøbing F. og Stubbekø­bing Købstæder m. v. 1922-48.

Adresse: Thusevænget, Kraghave pr. Nykøbing F.

JØRGENSEN   Aage V Direktør, Kon­sul, R.p.p.; f. 25. Nov. 1892 i Kbhvn.; Søn af Maskinmester i D. F. D. S. Vilhelm Jørgensen (død 1929) og Hu­stru Marie J. (død 1940); gift (24. Aug. 1933) m. Operasangerinde Kirsten Johanne J., f. 18. Aug. 1903 i New York, Datter af Civilingeniør Hans August Engquist (død 1921) og Hu­stru Frederikke Lovise f. Holm.

Indtraadt i Det Østasiatiske Kom­pagni 1908; ansat ved Kompagniets oversøiske Filialer 1917-46; Direktør for Akts. Dansk Sojakagefabrik fra 1947.

Dansk Konsul i Harbin, Manchnriet 1936-46; Medlem af Industriraadet, Kbhvn. 1947.

Udenl.   Orden :  S.V.31.

Adresse: Alexanderv. l, Charlotten-lund.

JØRGENSEN   Aksel Professor, Kunst­maler, K'.DM.p.p.: f. 3. Febr. 1883 i Kbhvn.; Søn af Maskinsmed Mathias Jørgensen og Hustru Maren f. Christen­sen; gift (9. Ang. 1910) m. Christine J., f. Carlsen.

J arg___________________

Malersvend 1901; udstillet første Gang paa de 13's Udstilling 1909; Medtem af Den frie Udstilling 1917; MedJem af Akademiets Plenarforsamling og Med­lem af Akademiraadet fra 1920; Profes­sor ved Akademiet fra 1920; Direktør for Akademiet 1931-34, Vicedirektør 1944-46.

Medlem at det Kgl. svenske Akademi 1939; Formand for Institutionen San Ca-taldo og for Poreningen San Cataldos Venner; Formand for Modstandsbeva'-irelsens kunstneriske Udvalg 1947; Med­lem af Bestyrelsen for Arbejdernes Kunstforening 1946 og for den danske Raderforening.

Tildelt Thorvaldsen-Medal.ien  1941.

Kunstnerisk«« Arbejder: Udsmykning af Drachmanns Kro i Allégade med Motiver fra Drachmanns Liv og Digt nlng; Portræt af Prof. Thorkil Bov-sing ved en klinisk Forelæsning; Skil­dringer af Prostitutionens og Proleta­riatets Liv i Malerier. Tegninger, Ra­deringer og Træsnit; Træsnit til Oehlen-schlæger: Nordens Onder, ndgivet sf Den danske Raderforening.

Udenl.   Ordener:  C.H.L.4.;  Jn.St.S.3.

Adresse: Kong. Nyt. Charlottenborg, Kbhvn. K.

JØRGENSEN   Albert Direktør f. 23. Pebr. 1896 i Kbhvn.; Søn af Snedker Chr. Jørgensen (død 1921) og Hustru Sofie f. Danielsen (død 1937); gift (10. Jan. 1920) m. Helga J., f. 6. Maj i Holbæk, Datter af Skræder F Vagn-holm og Hustru Marie f. Weinreieli (død 1938).

Uddannet i Akts. Til. Weasel & Vett, Magasin du Nord, Prokurist smsMs 1929, Underdirektør 1944, Direktør 1947.

Direktør og Formand i Bestyrelsen for Akts.Kbhvns Plantageselskab,Medlem af Bestyrelsen for Handels- og Konto­ristforeningens Understøttelses-Selskab.

Adresse : Høyrups Allé 8 B, Hellerup.

Sommerbolig: Humlebæk.

JØRGENSEN Alb. V Højesteretssagfører, R.; f. 31. Juli 1886 i Kbhvn.; Søn af Handelsbogholder A C Jørgensen (død 1929) og Hustru Maja f. Wismann (død 1942); gift m. Juliette J., f. 6. Sept. 1890 i Harskirchen i Alsace, Datter af Fabrikant Charles Frantz og Hnstru Charlotte f. Jacquillard.

Student (Gammelholms Latin- og Real-skole) 1903; cand. jur. 1909; Overrets­sagfører 1912; Højesteretssagfører 1927 Brandassuranrekompagni, for Philips (off. Sager 1937).

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hindsgavl, for Akts. Glnd & Marstrands Fabriker, for Akts. Vognfabrikken Scan-dia. for Akts. De forenede Automobllfa-brikker, for Akts. Det kgl. octr. alm. Brandassurancekompagni, for Philips

Akts., for Akts. Standard Electric, for Akts. Ernst Voss' Fabrik samt flere andre Aktieselskaber; Formand i Be­styrelsen for Alderdomskassen for Sy­geplejersker; Sekretær i Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektrici-tetsbranchen: Medlem af Bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond; Formand for Danske Annoncebureauers Sammen­slutning; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening for industriel Beskyt­telse. Adresse: Knabrostræde 30, Kbhvn. K.

JØRGENSEN    Alfred Th. Dr. theor., K'.DM.p.p.; f. 9. Juni 1874 i Vejle; Søn af Kantor, Lærer Jul. Jørgensen (død 1912) og Hustru Marie f. Bagger (død 1923); gift (2. Nov. 1899) m. In­geborg J., f. 23. Aug. i Vejle, død 1946, Datter af Købmand Ed. Jordt og Hustru Holga f. Friis.

Student (Horsens) 1892; cand. theol. 1897; Universitetets Guldmedalje • Dr. theol. 1907; Sekretær i De Samvirken­de Mcnighedsplejer 1902-39, Pormand 1939-44, derefter Æresmedlem; Formand for Folkekirkeligt Filantropisk Forbund; Medlem af Kolonien Filadelfias Tillids-raad; Medlem af vor Frue Sogns Me-nighedsraad 1903-45, af Dronningens Centralkomité af 1914, af Bestyrelsen for Dansk Radiohjælpefond, af den danske Komité for nordisk filantropisk Samar­bejde, af Fællesudvalget ang. dansk« sociale og filantropiske Institutioners Samarbejde med Udlandet, af Selskabet for kirkelig Kunst og af Præsidiet for Allgemeine evg.-lnth. Konferenz; Leder af Kollegahjælpen efter 1. Verdenskrig; Vicepræsident i den internationale Ko­mité for Nødhjælpen til Europas evan­geliske Kirker 1922-45 og Formand for sammes danske Komité til 1948; Medlem af det lutherske Verdenskonvents Fort-sættelseskomité: Generalsekretær ved det lutherske Verdenskonvent i Kbhvn. 1929; Æresmedlem af Acadéniie Natio­nale de Reims og af Finlands Indremis-sionsselskab; Æresdoktor ved det teolo­giske Fakultet i Paris 1935 og i Hel­singfors 1948; korresponderende Medlen' i Comité Protestant des Amitiés Fran-caises 1935; Æresmedlem af Finlands Indre Mission 1948.

Har udgivet bl. a.: Den danske Fol­kekirkes Bekendelsesskrifter (S. IJdjr. 1937); Luthers Kamp mod Semipelagi-anismen (1908); Sakramenternes Betyd­ning (1919); u Forening med N Dal-hoff) Hvor findes Hjælpen (2. Udg. 1911); Luther (1917); Nordens Kirker og nordiske Aandsstrømninger efter Ver­denskrigen (1921), Filantropiens Førere og Former i det 19. Aarh. (1922); Af MenighedBpleJena Historie I Danmark

709_______________________

(1927); (l Forening med P Pleisch og A K Wentz) De lutherske Kirker Ver­den over (1929); Dansk Kirke-Stat (Danmarks Præster og Menighedsraad) (1934); Børnebibelen (1935); Bibelhisto­rie og Kirkehistorie (1936); Cooperation in Denmark between Pnblic and Vo-luntary Relief Work (19S6); Menigheds-plejen i Billeder (1937); Filantropi, Vejledning i offentlig Forsorg og pri­vat Velgørenhed (1939); Kirken og de Nødlidende (1940); Menighedsplejens Lommebog (1942); N C Dalhoff, en dansk Filantrop (s. m. Viggo Dalhoff, 1943); Martin Luther, Kirkens Eefor-tnator (1946); kirkelig Medarbejder ved Berlingske Tidende 1898-1934; Redaktor af Fra Menighedsplejen (forhen Stefa-nns) 1906-44.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Fi.B.H; Fi.H.R-2'.; FiJM.M.3.; F.Æ.L.4.; Ju.Kr.2.; Jn.flt.S.2.. N.St.O.3'.; Po.P. R.3.; Po.r.K.l.; S.N.2'.; S.V.31.; U.K.M.; U.r.K.2.; Ø.r.K.l.

Adresse : Sortedam Doss. 23, Kbhvn.N.

JØRGENSEN Anders A Afdelingsinge-niør, R.; f. 27. Pebr. 1889 i Yding; Søn af Gaardejer Søren Jørgensen (død 1943) og Hustru Ane Marie f. Andreasen (død 1928); gift m. Karen Marie J., f. 26. Aug. i Nørresundby, Datter af Forvalter Chr. Olesen (død 1916) og Hustru Anne Marie f. Niel­sen (død 1900).

Student 1909; cand. polyt. 1915; an­sat ved Kbhvns Kommune 1915-16 os? ved De danske Statsbaner fra 1916, Ingeniørassistent 1918, Baneingeniør II 1931, Baneingeniør I 1939, Afde-lingsingeniør 1946.

Medlem af Taksationskommissionen vedr. Anlæg og Overtagelse af Gader, Veje og Vandløb m. m. i Frdbg. Kom­mune.

Adresse: Vanløse Allé 83, Kbhvn. Vanløse.

JØRGENSEN  Aug. M Forretningsfører, Raadmand; f. 27. Okt. 1888 i Kbhvn.; Søn af Agent Emil Jørgensen (død 1945) og Hustru Johanne f. Enig (død 1925); gift (25. Okt. 1912) m. Ragn­hild J., f. 28. Sept 1881 i Kbhvn., Datter af Metaltrykmester H C Mathie­sen (død 1917) og Hustru Agnes f. Nielsen (død 1931).

Forretningsfører for Nordisk uafhæn­gig Good Templar Orden fra 1926 og Chef for NIOGT fra 1942; Kasserer for Socialdemokratisk Forening, Frdbg. 2. Kreds, fra 1921; Næstformand i Besty­relsen for Frdbg. Svømme- og Badean­stalt fra 1934; Medlem af Frdbg. Kom­munalbestyrelse fra 1932, Raadmand 19J7: Vurderingsformand for Frdbg.

_________________________JWg

Skyldkreds fra 1938; Medlem af Besty­relsen for Sygekassen Alderstrøst fra 1942.

Adresse: Nyelandsv. 61, Kbhvn. F.

 JØRGENSEN A V Orlogskaptajn, R. p.p.; f. 4. Marts 1885 i Aarhus; Søn af Oversergent P H Jørgensen og Hu­stru Mariane f. Knudsen (død 1926); gift (17. Dec. 1907) m. Astrid J., Dat­ter af Kaptajn H Mølgaard (død 1927) og Hustru Kirstine f. Aistrup (død 1940).

Sekondløjtnant i Søofficerskurpset 1905; Premierløjtnant 1906; Instruktør i den chilenske Marine 1912-14; Kap­tajn 1918; udnnfor Nummer 1919; Af­sked 1923; ansat i Det almindelige Handelskompagni i Buenos Aires, Val-paraiso og London 1919-25; for Land­mandsbanken i Sydamerika 1925-27; Kommitteret for Privatbanken ved for­skellige Virksomheder 1927-32; Orlogs­kaptajn i Reserven 1932, tjenstgørende ved Kystdefensionen; Afsked 1934; Ge­neralsekretær i Kgl. Dansk Automobil Klub 1935-45.

Udenl. Orden: Sp.S.M.F.4.

Adresse: Skolebakken 1. Humlebæk.

JØRGENSEN Axel Skattedirektør, R,; f. 14. Marts 1890 i Jægersborg; Søn af Ci­vilfunktionær nnder Krigsministeriet Hans Jørgensen (død 1938) og Hustru Johanne f. Svendsen (dåd 1945); gift (7. Aug. 1920) m. Hjørdis J., f. 20. Sept. 1892 i Kbhvn., Datter af Snedkermester Julius Bertelsen (dø'd 1924) og Hustru Marchen f. Palm (død 1893).

Præliminæreks. 1906; Uddannelse i Smør-, Korn- og Foderstofbranchen 1906-08; ansat i Gentofte Kommunes Skatte­kontor 1908- Assistent 1914; Fuldmægtig 1921; Kontorchef 1929; Direktør for Di­rektoratet for Gentofte Kommunes Skat­tevæsen 1939.

Sekreta:r i Skatteraadet for Gentofte Skattekreds 192540: Medlem af Besty­relsen for Foreningen af Embeds- og Bestillingsmænd under Gentofte Kom­mune 1916-18 og 1919-22, for Sportsride-kluhben fra 1940 og for Hellerup Grund­ejer- og Kommunalforening fra 1944.

Adresse: Bernstorffsv. 162, Hellerup.

JØRGENSEN Axel G Arkitekt; f. 14. Nov. 1890 i Aarhus; Søn af Ingeniør L Jørgensen (død 1912) og Hustru Cathri­ne f. Jensen; gift (5. Maj 1920) m. Karen J., f. 15. Marts i Horsens, Dat­ter af Smedemester J Christensen (død 1886) og Hustru Marie (død 1932).

Uddannelse paa Det tekniske Selskabs Skoler og paa Kunstakademiet; Med­hjælper hos Anton Rosen og Hack Kampmann; Studierejser i England, Tyskland, Italien, Frankrig, Østrig, Dal-matien m.m.; Arkitektvirksomhed i Kolding 1920-27; i Kbhvn. fra 1927; t/ærer

Jarg ___________

ved Kolding tekniske Skoles Bygmester-skole 1920-26, ved Kunstakademiet 1928-29 og ved Det tekniske Selskabs Skoler fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns tekniske Lærerforening 1936-40 og for Akademisk Arkitektforening 1940-42; Medlem af Bestyrelsen for Frit Dan­marks Arkitektgruppe fra 1946.

Har udgivet: Husbygningsmaterialer (1935, 4. Ud?. 1946): Materialisere for Tømrer- og Snedkerlærlinge (1936, 2. Udg. 1946); Materialisere for Mnrerlær-linge (1937); Materialkemi for Byg-ningsteknikere (s. m. Jørgen Hansen, 1938, 2. TJdg. 1946); har endvidere skre­vet en Række Tidsskriftartikler; Med­arbejder ved Gyldendals Leksikon, Tek­nisk Leksikon og Weilbachs Kunstner­leksikon.

Har bl. a. opført kommunalt Bolig­kvarter i Kolding 1919-23 (s. m. Ernst Petersen os C Svane); Kristkirken i Kolding 1921-25 (s. m. C Svane) • St Pe-ders Kirke i Holsted (1926-27). Ombyg­ning af Koldinghus Staldgaard (1927); Bygning for Dansk Blindesamfund i Bogensegade 1936 (s. m. Willy Hansen); Ombygningsarbejder paa Sygekassen Fremtidens Ejendom, N-Voldgade 15 (1938-43).

Adresse: Ordrupv. 167, Oharlottenlnnd.

JØRGENSEN   Carl Læge; f. 1. April 1888 i Nyborg; Søn af Sparekassebesty­rer J C Jørgensen (død 1930) og Hustru f. Andersen (død 1940); gift 1. Gang (1921) m. Clara J., f. 1892, død 1923, Datter af Dyre- og Landskabsmaler Søren Lund (død 1933) og Hustru Eli­sabeth f. Lindberg (død 1895); 2. Gang (1926) m. Asta J., f. Christensen (Æg­teskabet opløst 1929).

Student (Odense) 1906; med. Eks. 1914; Reservelæge ved Frederiksberg Hospital 1918-20, ved Almindelig Ho­spital 1920-25; Afdelingslæge ved Frdbg. Poliklinik for Nervesygdomme 1919-25; Reservelæge ved Sindssygehospitalet i Middelfart 1926; praktiserende Nerve-læge i Kbhvn. 1926-36; Overlæge ved Dr. Briinniches Klinik i Hornbæk 1933-35; privatiserende 1936-39; Reservelæge ved St. Hans Hospital 1939-41; Assistent ved Statens Seruminstitut 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af yngre Læger 1919-24 og af Nerve-lægernes Neuroseudvalg 1937-38.

Litterære Arbejder: Følelseslivets Grundelementer (1920); Studier over Temperamenterne og deres Sammenspil (1921); Livsførelse (1925); Erotikens Hik (1926); Peykoneuroser og Psyko­terapi (1932); Samfundsmoral (1933) • Retfærdighed (1934)- To Karakterska-vanker (1939); To Bud (1942); Medi-

______________________710

cinsk Psykologi i kort Omrids (1946); Medarbejder ved og Redaktør af Sjæ­lens Lægebog (1946).

Postadresse: Postbox 163, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Carl Adolf Professor, Dr. phil., R.; f. 3. Okt. 1899 i Kbhvn.; Søn af Assistent Ad. Jørgensen (død 1918) og Hustru Kirsten f. Nielsen; gift (27. Marts 1926) m. mag. scient. Anna So­fie J., f. 16. Ang. 1901, Datter af Pro­fessor Johs. Helms (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) os Hustru Thyra f Weismann (død 1949).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1918; mag. scient. 1923; Dr. phil. 1928, Assistent ved Landbohøjskolens plante­patologiske Afd. 1924: Afdelingsbestyrer ved Statens plantepatologiske Laborato­rium 1925; Inspektør ved Universitetets Botaniske Museum 1933; Professor i Ar velighedslære ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole 1934.

Medlem af Frøkontrolkommissionen 1945, af Naturfredningsraadet 1947, af Dyrehaveudvalget 1947. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947 og af Videnskabernes Selskab 1948.

Adresse: I H Mundts V. 4, Lyngby.

JØRGENSEN Carl Fr. O Metalvarefa brikant, R.; f. 13. April 1888: Søn af Fabrikant Fr. O Jørgensen (død 1926) og Hustru Marie f. Andersen (død 1930); gift (30. Maj 1913) m. Olga KrestineJ., f. 6. Ang. 1887, Datter af Tømrer Chr. Nielsen (død 1931) og Hustru Sophie f. Nielsen (død 1916).

I Lære som Metalstøber 1902-07; ar­bejdet i Tyskland og Sverige; efter den første Verdenskrig indtraadt som Chef i Faderens Firma, senere fortsat dette under eget Navn.

Oldermand for Gørtlerlautret, i Khhvn. fra 1936; Formand for Metalindustriens Lærlingeudvalg og for Gørtlerfagets Svendeprøvekommission; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Metalvare-fabrikanter, for Haandværkerforeningen i Kbhvn. og for Foreningen af danske Jernstøberiejere; Medlem af Voldgifts retten for Lærlingesager.

Adresse : Ohristianslms, Nygaardsv. 2, Farum.

JØRGENSEN   Chr. F Direktør, cand. pharm.; f. 2. Okt. 1888 i Odense; Søn af Handelsagent Chr. F Jørgensen (død 1904) og Hustru Constance f. Møller (død 1912); gift (23. Maj 1914) m. Ebba J., f. 17. Febr. 1889 i Kbhvn., død 1947, Datter af Bogholder Wilhelm Stamer (død 1927) og Hustru Sophie f. Jacobsen (død 1924).

Cand. pharm. 1910; Fabrikbestyrer ved De Danske Spritfabrikkers Fabrik i Fredericia 1913-16; paa Selskabets La­boratorium i Kbhvn. 1916-18; Driftskon-trolør i Akts. Dansk Gærings-Industri

711       _________________

1918-27, Forretningsfører sammesteds 1927-37, Direktør 1937.

Formand for Hvedeudvalget; Formand i Bestyrelsen for Akts. l Kriiger, for Akts. Grindstedværket og for Akts. Syntetic; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Spiritusfabrikan­ter, for Akts. Dansk Gelatine Fabrik og for Akts. Asiatic Yeast Works, Ltd.; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Adresse: I H Mundts V. 10, Lyngby.

JØRGENSEN   Christian Mejeribestyrer. R.; f. 26. Febr. 1881 paa Orø; Søn arf Parcellist Christen Jørgensen og Hustru Karen f. Sørensen; gift (23. Okt. 1908) m. Agnes J., f. 19. Sept. 1886, Datter af Forpagter Johan Nielsen og Hustru Sofie f. Bertelsen.

Uddannelse paa en Række danske An­delsmejerier fra 1897; Ophold paa La­delund Mælkeriskole 1901-02; Mælkedom­mer i Holbæk Amt 1905; Bestyrer ai Andelsmejeriet Pilevang ved Ringsted 1906; Bestyrer af Andelsmejeriet Tudse Næs ved Holbæk fra 1909.

Formand for Holbæk Amts Mejerist­forening .rå 1917; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Mejeristforening fra 1917 (Formand fra 1935), af Smør-Noterings-Udvalget fra 1936, af Besty­relsen for De danske Mejeriers Fælles­indkøb og Maskinfabrik fra 1937, af Statens Mejeri-Udvalg fra 1938 og af Landbrugsministeriets Smør-Eksport-Ud­valg fra 1941.

Adresse: tldby pr. Holbæk.

JØRGENSEN     Dan Distriktsingeniør, cand. polyt., B.: f. 15. Aug. 1900 i Kbhvn.; San af Grosserer F F Jør­gensen (død 1935) og Hustru Helga f. Jørgensen (død 1904); gift (5. Juni 1931) m. Gerda J., f. 12. Okt. 1909 i Kbhvn., Datter af Sanger ved Det kgl. Teater Alexis Florentz og Hustru Camilla f. Carlsen.

Cand. polyt. 1929: indtraadte i Post- i og Telegrafvæsenet som Hjælpeingeniør ved Telegraf laboratoriet 1930; fast ansat ved 3. Ingeniørdistrikt i Aarhus 1931; indtraadte i Generaldirektoratet 1934; Distriktsingeniør i Aabenraa 1940.

Adresse:   H   P   Hanssens   G.   21, Aabenraa.

JØRGENSEN  Einar Landsretssagfører; f. 20. Juli 1889 i Ramders; Søn af Sag­fører Anders Jørgensen (død 1915) og Hustru Signe f. Nielsen (død 1937); gift (3. Juni 1917) m. Emma Marie J.. f. 21. Aug. 1889, Datter af Grosserer Anthony Worm (død 1912) og Hustru Bmma f. Albertsen, (dfld 1936).

Student (Randers) 1907; cand. jur. 1914; Sagfører i Bonden 1917; Lands-

__________________Jorg

retssagferer 1919; Anklager ved Under­retterne i Randers og Hornslet 1919-33.

Medlem af Randers Skatteraad 1918-30; Medlem af Sa«førerraadet 1927-37; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-En­gelsk Selskab; Medlem af Repræsen­tantskabet for Det Danske Selskab og for Akts. Randers Disconto- og Laa-nebank; Medlem af Bestyrelsen for Privatslagteriernes Organisation; Kommitteret ved Akts. Factory Holding Comp.; Formand for Aktieselskaberne A Knudsens Læderfabrik, Dronningborg Maskinfabrik, Hairlock-Fabrikken, Ran­ders Asfalt- og Tjærefabrik, Den Jyd-ske Trælastimport, Porco, Randers Svi­neslagteri, Hadsund Svineslagteri og Esbjerg Fedtraffinaderi j Medlem af Be­styrelsen for Aktieselskaberne Randers Bilstation, Vilb. Nellemann, factor.v Trust, Ltd. (London), G Falbe-Hansen, Esbjerg Svineslagteri, Varde Svineslag­teri, Skærbæk Exportslagteri, Bylderup Bov Svineslagteri, Give Svineslagteri m. fl.

Adresse:   V-Altanv.   14,   Randers.

Sommerbolig; Ambjerg pr. Knebel.

JØRGENSEN Frantz Osoar Oberst, K*.

DM.HTH.p.p.; f. 3. Aug. 1881 i Kbhvn.; Søn af Hotelvært F P Jørgensen (død 1912) og Hustru Ane Kirstine f. Ras­mussen (død 1934); gift (20. Dec. 1909) m. Claire Johanna Margaretha J., f. 4 Jan. 1886 i Berlin, Datter af Direktør Johann Achtziger (død 1915) og Hustru Elisabeth f. Scheepers (død 1941).

Sekondløjtnant 1901; Premierløjtnant i Fodfolket 1901; Lærer ved Gymnastik­skolen 1906-11; Kaptajn 1914; tjenst­gørende ved Generalstaben fra 1918; forsat til Generalstaben 1922; tjenst­gørende i den belgiske Hær 1925; paa Opmaaling i Grønland 1927; Chef for Geodætisk Instituts topografiske Afd. 1928-38; Obersttøjtøant 1929; Chef for 2. Landstormsbataillon 1930; Komman­dør for 23. BataJllon Bfteraaret 1930; Oberst 1931; Chef for Officersskolen 1938-45; Afsked 1945; Delegeret ved den 5. geodætiske Kongres i Lissabon 1933.

Lærer i Opmaaling ved Hærens Of­ficerskole 1920-38; Medlem af Sted­navneudvalget fra 1930; Formand for Dansk Gymnastik-Forbund 1935-40; Med­lem af Danmarks olympiske Komité 1935-40; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund 1935-40 og for Det krigsvidenskabelige Selskab 1935, Formand for sidstnævnte 1937-41.

Har skrevet: Lærebog i Opmaaling; Lærebog I Brug af Topografiske Kort; Topografiske Kort og deres Anvendel­se; Medarbejder ved Værket Danmarks Hær.

Tildelt    Dansk    Gymnastik-Forbunds

Jerg        _______________

Ærestegn, Nachtegall Medaljen, Dansk Idræts-Forbunds Ærestegn og Svensk Lingiade-Medalje 1939.

Udenl.   Ordener:   I.F.2.;   N.St.0.2".

Adresse: Godthaabsv. 116, Kbhvn. F.

JØRGENSEN Hans Christian Rektor; f. 21. Dec. 1901 i Bodilsker; Søn af Gaardejer P Jørgensen og Hustru Kri­stine f. Jensen; gift (23. Dec. 1933) m. Marguerita J., f. 27. Aug. 1901 i Hol­land, Datter af Arkitekt C V Thomsen (død 1944) og Hustru Marie f. Madsen.

Student (Statens og Hovedstadskom­munernes Kursus) 1922: eancl.mag.1933; Timelærer ved Statens og Hovedstads­kommunernes Kursus til Studentereks­amen s. A., Inspektør 1936, Adjunkt 1937, Lektor 1940 og Eektor smstds 1945.

Adresse: Kløckersv. 21. Gentofte.

JØRGENSEN Hans Henrik Oberst, K'. DM.HTH.p.p.; f. 19. Okt. 1891 i Oden­se; Søn af Herreekviperingshandler A H J Jørgensen (død 1923) og Hustru Hansine f. Hansen.

Student (Odense) 1909; Premierløjt­nant 1912; Officersskolens ældste Klas­ses Artillerikursus 1918-20; Ecole Supé-rieure de Ouerre i Paris 1920-22; Kap­tajn 1924; Chef for Generalstabens For-syningssektion 1928-34; Oberstløjtnant og Chef for 8. Artilleriafdeling 1936; Stabschef ved Sjællandske Division 1939; Chef for Generalstabens Generalstabs-afdeling 1942; Oberst s. A.; til Kaadig-hed for Generalinspektøren for Artille­riet 1945; Militær- og Luftattaché ved Ambassaden i Paris s. A.; tillige Mili­tær- og Lnftattaché ved Gesandtskaber­ne i Bern, Praha, Bruxelles og Haag 1948.

Udenl.  Orden: F./E.L.4.

Adresse : 8a Gantrischstrasse, Bern, Schweiz.

JØRGENSEN   Harald Arkivar, Br.phil.; f. 3. Jan. 1907 i Aalborg; Søn af Høje­steretspræsident, Dr. jur. Troels G Jør­gensen (se denne); gift (13. Sept. 1936) m. Harriet J., f. 10. Dec. 1911 paa Frdbg., Datter af Lektor Ove Thayssen (død 1947) og Hustru Harriet f. Niel­sen.

Student (Viborg) 1925; cand. mag. 1930; Dr. phil. (Aarhus) 1944; Studie­ophold i Genéve 1928, i Paris og Ge-néve 1932; Univ. Guldmed. 1932; Assi­stent ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1927-32, Medarbejder 1933-36; Medarbejder ved Politiken 1932-34; Undervisningsassistent ved Univer­sitetet 1933-34; Arkivar II ved Rigs­arkivet 1934. Tjenstgørende ved Lands-arkiverne for Sjælland m. m. samt Aa­benraa 1941-43; udsendt af den parla­mentariske Kommission og af Rigsar­kivet for at undersøge Auswårtiges

_______________________712

Amts Archiv, Berlin i 1947 og 1948; Lærer ved Statens Biblioteksskole fra 1940, ved Hærens Officersskole fra 1943 og ved Journalistkursus ved Aarhus Universitet fra 1946.

Formand for Studenterforeningen Heim-dal 1936^38; Medlem af Bestyrelsen for Arkivarforeningen Ira 1943, for Selskabet for Staden Kbhvns Historie og Topogra­fi fra 1948 og for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst fra 1948; Redaktør af Nordisk Tidsskrift (udg. af Den Let-terstedtske Forening) fra 1941; Medai-bejder ved Dansk Biografisk Leksikon; Grupperedaktør (Historie) og Medar­bejder ved Raunkjærs Leksikon.

Litterære Arbejder: Aktstykker til den danske Stænderforfatnings Forhi­storie 1830-31 (1936); Den civile Central­administration 1914-35 (1936); De store Revolutioners Tidsalder1 (Gyldendals nye Verdenshistorie. 1937); A D Jørgensens Breve (1939); Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Dan­mark (1940); Det Classenske Fideicom-mis gennem 150 Aar (s. m. F Skrubbel-trang, 1942); Danske Breve gennem 400 Aar (1943); Trykkefrihedsspørgs-maalet i Danmark 1799-1848 (Disputats, 1944); Danske Taler gennem 100 Aar (1945); A S Ørsteds Arbejder om Tryk­kefriheden (1947); Redaktør af Køben­havn fra Boplads til Storby (1948); Af­handlinger og Kronikker i Tidsskrifter og Aviser.

Adresse: GI. Strandv. 292, Humlebæk.

JØRGENSEN   Harald F Pastor erner.. R.: f. 8. Aug. 1877 i Vejle; Sen af Kan­tor, Lærer Jul. Jørgensen (død 1912) og Hnstru Marie f. Bagger (d«d 1923); gift (23. Okt. 1907) m. Louise J., f 21. Juli 1880 i Bedsted, død 1949, Dal-ter af Sognepræst C Krohn (død 1927) og Hustru Helene f. Schrøder (død 1916).

Student (Horsens) 1896; cand. theol. 1902; Accessit for Besvarelse af Univ. theol. Prisopgave 1903; personel Kapel­lan i Gudbjærg 1904; Kaldskapellan i Faaborg-Diernisse 1907; resid. Kapellan i Varde 1913; Sekretær for Østerlands-missionen 1919; Sognepræst i Frederiks-„und-Oppe Sundby 1923-42.

Medlem af Østerlandsmissionens Hjem­landsudvalg 1919-49, af sammes Hjem-landsraad fra 1923, af Dansk Missions-raad fra 1920, af Udvalget for Bud­dhistmissionen 1924-47 og af Skolekom­missionen i Frederikssund Ira 1923; For­mand for Skolekommissionen i Oppe Sundby fra 1923 og for Sognepræst Vilh. Sørensens Missionelegat fra 1931.

Redaktør af Østerlandsmissionen 1922-49; Medredaktør at Den kristne Bud-dhistrni-'-iioB 1940-46; Medarbejder ved

713

J arg

Dansk  Kirkestat, ved Illustreret Dansk Konversationsleksikon  og ved Ekklesia.

Har skrevet: Mission og Kultur 1-2 (Pjecer, 1919 og 1921); Evangeliet blandt Santalerne (1920, 2. Udg. 1940); Hvor danske Missionærer arbejder (1921); Verdens ældste Missionsmark (1922); Statistiske Oplysninger om de nordiske Landes Missioner (1922); Oversigt over dansk ydre Mission (Aargangene 1930-47); Mod nye Tider i den kristne Ver-densmission (1944); Skandinaver paa Missionsmarken (1944); Ørkenen skal blomstre (1947) m. m.

Adresse : Tasensv. 167, Kbhvn. NV.

JØRGENSEN Henning Amtslignings.-inspektør, cand. jur.; f. 16. Marts 1910 paa Frdbg.; Søn af Dekoratør Georg Jørgensen og Hustru Marie Kirstine f. Andersen; gift (15. Juni 1940) m. Hense J., f. 20. Juni 1915 i Aalborg, Datter af Maskinsætter Ottar Grove Ve.ilstrup og Hustru Elsine Marie f. Jørgensen.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1928; cand. jur. 1935; fung. Sekretær ved Landsoverskatteraadet 1935-36, ved Frdbg. sociale Forvaltning 1937-38 og ved Statens Ligningsdirektorat 1938; Sekretær ved sidstnævnte 1940. Fuld­mægtig 1944, tjenstg. Ekspeditionssek­retær 1946; Amtsligningsinspektør i Odense Amt fra 1946.

Sekretær i Bestyrelsen for Akade­misk Skytteforening 1934-36.

Adresse:  Hannerupgaardsv. 18, Odense.

JØRGENSEN    Henry Postmester, R.; f. 14. Dec. 1881 i Kbhvn.; Søn af Stabssergent Villiam Jørgensen (død 1943) og Hustru Nielsine f. Jørgensen (død 1934); gift (11. Sept. 1908) m. Anna J., f. 10. Maj 1881 i Kbhvn., Datter af Formand Peter Olsen (død 1907) og Hustru Caroline f. Jørgensen (død 1937).

Præliminæreks.; indtraadt i Postvæ­senet , 1899, Postekspedient 1908, Kou-trolør II 1924, Kontrolør I 1928, Over-kontrollør 1931, Postmester ved Om-karteringspostkontoret 1936.

Sekondløjtnant i Fodfolket 1906; Løjtnant af Reserven 1913; Kaptajn af Reserven 1925; Afsked 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn.

Adresse : Rysensteensg. 4, Kbhvn. V.

JØRGENSEN Herluf Stationsbeetyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab; f. 28. Nov. 1882 i Kbhvn.; Søn at Bogholder A S Jørgensen (død 1891) og Hnstru Elisabeth f. Jessen (død 1922); gift (10. Febr. 1920) m. Bsther Margrethe J., f.

10. Aug. 1888 i Aarhus, død 1939, Dat­ter af Sagfører H S Poulsen (død 1913) og Hustru Margrethe f. Michaelsen (død 1921).

Telegrafist i Store Nordiske Telegraf-Selskab. Newcastle 1901, London 1902, Leningrad 1904; Telegraf-Elektriker Calais 1907, London 1914; Vagtchef. Helsingfors 1921; Overtelegrafist 1922. Moskva (konst. Stationsbestyrer ved Anlæggelsen af Stationen) 1922; Sta­tionsbestyrer fra 1923; Libau 1928; Af­sked 1935.

Adresse :   Poppelv..  Lillerød.

JØRGENSEN   Holger Civilingeniør, Dr techn.; f. 25. Nov. 1896 i Kbhvn. j Søn af Kommunelærer J P Jørgensen (død 1937) og Hustru Kommunelærerinde Do-rette f. Peters (død 1942): gift (2. Juli 1927) m. Gudrun J., f. 7. Dec. 1902, Datter af Kaptajn C S N Streibig (død 1949) og Hustru Therese f. Hancke.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. 1920; Ingeniør ved Akts. Dansk Soja­kagefabrik 1920-21: Assistent ved Carls-berg Laboratoriets kemiske Afd. 1922-23; Ingeniør i Akts. Dansk Gæringe-Industri 1923; Leder af dette Selskabs Forskningslaboratorium siden 1924; Stu­dieophold paa l'Institut Pasteur i Pa­ris 1923-24; Dr. techn. 1941.

Tildelt Julius Xhomsen-Medaljen i Guld 1936; MedlenPaf Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, Formand for dettes Gruppe 8 og Medlem af det teknisk - videnskabelige Forskningsraad 1948; Medlem af Kungl. Svenska Lant-bruksakademien 1948; Medlem af Hvede­udvalget 1929 og af Indenrigsministeriets Ernærings- og Metodikudvalg 1948; For­mand for Kemisk Forening 1946-47; Cen­sor i bioteknisk Kemi ved Danmarks tekniske Højskole 1946; Medlem af Re­præsentantskabet for Foreningen til Be­skyttelse af videnskabeligt Arbejde og af Bestyrelsen for Nordisk Cerealkemi-kerforening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forening for industriel Retsbe­skyttelse.

Opfinder af en Række, for Største­delen patenterede, Fremsrangsmaader paa det biokemiske Omraade.

Har skrevet: Studier over Bromat-virkningens Natur (Disputats, 1941, en­gelsk Udg. 1945): Wasserstoffionenkon-zentration (tysk Udg. 1935, fransk Udg. 1938); Redox-Maalinger (1944) samt vi­denskabelige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter; Medarbejder ved Kemisk-teknisk Haandbog (1938), ved Raastoffernes Mobilisering (1942) og ved Ha andbogen Korn (1943).

Adresse:  Gustav Adolfs G. 5, Kbhvn.  Ø.

J arg_________________

JØRGENSEN J C Arkivar, E.p.p.; f. 17 Juli 1891 i Kalvehave: Søn af Gaardejer, Sognefoged Hans Jørgensen (død 1935) og Hustru Ane Kirstine f. Nielsen (død 1918).

Student (privat dimit.) 1912; cand. polit. 1919; Studierejse til Australien 1921-22; tung. Fuldmægtig i Rigsdagens Bureau 1919; Sekretæi for Komiteen til Belysning af Statsmonopoler 1920; Se­kretær i Traktatkommissionen 1921-30, i Udenrigsministeriet 1930: fung. Vice-konsul i Hamborg 1931; fung. Legati-onssekretær i Berlin 1938: Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1939, fung. Kontor­chef 1945; Legationsraad og Chargé d'Affaires i Warszawa 1947; Danmarks faste Delegerede ved De Forenede Na­tioners Kontor i Genéve 1948; Arkivar i Udenrigsministeriet 1949.

Sekretær ved den danske Delegation til den økonomiske Verdenskonference i London 1933.

Har skrevet handelspolitiske Artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift og Welt-wirtschaftliches Archiv.

Udenl. Ordener: B.K.4.: Gr.Fr.5.; N.St.O.31.; S.H.B.4.; Ø.F.6.

Adresse: St. Kongensg. 96, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Jens Arkitekt, Bygnings­inspektør; f. 4. Okt. 1885 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Anders Jørgensen (død 1918) og Hustru Sofie f. Hansted (død 1933); gift (7. Maj 1918) m. Emi­lie J., f. 25. Juni 1890 i Asminderød, Datter af Balletdanser ved Det kgl. Teater Arnold Walbom (død 1898) og Hustru Balletinstruktrice Emilie Wal­bom f. Egense (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932).

Præliminæreks. 1902; Afgang fra Tek­nisk Skole 1905 og fra Kunstakademiet 1916; i Tømrer- og Snedkerlære 1902-06; ansat paa Professor Anton Hosens Teg­nestue 1906-11; selvstændig Arkitekt­virksomhed fra 1911; Bygningsassistent i Kbhvn. 1913, Bygningsinspektør 1929. Vurderingsmand for Landbygningernes Brandforsikring fra 1930 og Formand for Forening af Vurderingsmænd i Kbhvns Amt for samme Selskab fra 1938- Repræsentant for samme Selskab fra 1946; Formand for Horrekoret Bel Canto fra 1938.

Har bygget mange Villaer, større Be­boelses- og Fabriksbygninger og Land­brugsbygninger; har forestaaet større Ombygningsarbejder.

Har paa Aarhus Teater i 1919 sunget Silvio i Bajadser og Jean i Jeanettes Bryllup.

Adresse: 61. Kongev. 92, Kbhvn. V.

JØRGENSEN   Johannes  Forfatter,   tb. Professor,   K'.p.p.;    f.   6.   Nov.   1866  l Svendborg; Søn af Skibsfører J C Jør­gensen  (død 1912) og Hustru f. Johan-

_______________________714

søn (død 1904); fcift 1. Gtøg (27. Febr, 1890) m. Amalie J., f. 1869, død 1935, Datter af Løjtnant i den svenske Hær A G Ewald og Hustru Karin f. Grip; 2. Oanig (2. Sept. 1937) m. Helene J., f. 26. Fefor. 1905 i Wien, Datter af Bogbindermesteir Josef Kle'in og Hu­stru Pauline f. Grois.

Student (Nørrebros Latinskole) 1884; cand. phil. 1885; studerede Zoologi; Journalist ved Børs-Tidende 1889-92; Re­daktør af Taarnet 1893-95, af Katholi-ken 1898-1902; Maltro de Conférences i Æstetik ved Universitetet i Louvain 1913-14; Dr. phil. h.c. ved Universite­tet i Louvain 1927.

Membre Correspondant de l'Institut de France (Académie des Sciences mo­rales et politiques); Æresmedlem af det kig], belgiiske Akademi; Knight af det amerikanske Mark - Twain - Society; Ærespræsident for Societå intcrnazio-nale di studi francescani (Assisi), Med­lem af Societå degli studi cateriniaui (Sieha) etc.; Maitra es jeux florimon-tains ved Akademiet i Chambéry; Medlem af Academia degli Catenati (Macerata); Æresmedlem af den sven­ske Birgittastiftelse; tildelt Holberg-Medaljen 1944; Æresborger i Assisi og i Svendborg.

Litterære Værker: Vera (1887); For-aarssagn (1888); En Fremmed (1890); Sommer (1892): Stemninger (1892); Li­vets Træ (1893); Hjemve (1894): Be­kendelse (1894): Rejsebogen (1895); Livsløgn og Livssandhed (1896); Benron (1896); Den yderste Dag (1897); Hel­vedfjender (1898); Digte (1898); Lig­nelser (1898); Omvendelse (1899); Vor Frne af Danmark (1900); En Apostel

(1900);   Romersk   Mosaik   (1901):    Eva

(1901): Den hellige Tid (1902): Romer­ske Helgenbilleder (1902); Pilgrimsbo-een (1933): Græs (1904); Rejsebilleder fra Nord og Syd (1905): Essays (1906): Den yndigste Rose (1907); Frans af Assisi (1907): Blomster og Frugter (1907); Geschichte der danischtn Lit­teratur (1908); Hnysmans (1908): I det Høje (1908): Af det Dybe (1909): Fra Vesuv til Skagen (1909); Lourdes (1910) •, Indtryk og Stemninger (1911); Det tab­te Land (1912); Geschichte eines ver-borgenen Lebens (1912); Min Livsan­skuelse (1913); Bag alle de blaa Bjær­ge (1913); Goethcboseri (1913); Civita rl'Antino (1915): Klokke Roland (1915); Den hellige Katharina af Siena (1915); I det yderste Belgien (1916); Mit Livs Legende I-VII (1916-28); Den slette Tje­ners Svar (1918); Flanderns Løve (1919); Alvernerbjærget (1919); Danimarca (1920); Der er en Brønd, som rinder

| 715________________________

i (19120): Som en  Tyv om Natten (1921); Jorsalafærd I-II (1923) j Breve fra Assisi

(1924);    Brig   „Marie"   af   Svendborg

(1925); Aif Oliventræets Frugt (1925); Isblomster (1926); Fordi stander Landet i Vaade (1928); Don Bosco (1929); Fra det ukendte Frankrig (1930); Som en Kærte (1931); Hr. Johansen (1932); Italiensk (1932); Joakims Hjemkomst (1933); Bibelsk (1933); Charles de Fou-cauld (1934); Omkring Axen (1938); Den hellige Birgitta af Vadstena (1941); Vers fra Vadstena (1941); Digte i Dan­mark (1942); Udvalgte Digte (1944); Gamle Adresser (1947); Fyen og andre Digte (1948). — Oversættelser: Bourget, Poe, Goncourt, Loti, Benson, Hugo v. Ilofmannsthal (Det gamle Spil om En­hver, 1915), Pascoli, Herwig; Fremmed Tragt (1945); Papini. — Udvalgte Vær­ker I-VII (1915).

Udenl. Ordener: B.L.4.; F.Æ.L.5.; I.Kr.2.: P.St.Gr.3.

Adresse : Via Santa Maria delle Rose, Aasisi (Perugia), Italien.

JØRGENSEN Johannes Regionsleder; f 10. Juli 1906 i Holstebro; Søn af Mu­rermester Jørgen Jørgensen og Hustru Ingeborg f. Iversen (død 1943)- gift (28. Dec. 1929) m. Erna J., f. 15. Febr. 1905 i Esbjerg, Datter af Kriminalassistent Jacob Chr. Kjeldsen og Hustru Olga C. Jørgensen (død 1913).

Uddannet i I P Laursens Trælasthan­del, Ringkøbing; Sekondløjtnant 1929; l løjtnant af Reserven s. A.; ansat ved Kbhvns Politi 1930, ved Statspolitiets Ilejsehold og Fremmedtilsyn 1933 og ved Kriminalpolitiet i Horsens 1934-49, senest som Kriminåloverbet.jent; Kaptajn af Reserven i Artilleriet 1943; Modstands­bevægelsens Byleder i Aalborg 1945; Chef for Parkkompagni Aalborg til 1946; Regionsleder ved Hjemmeværnets liegion I (Nordjylland) 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Horsens K.F.U.M. 1936-46, for Dansk Samling, Horsens Afd. 1947-49 og for Horsens og Omegns Hjemmoværnsforening 1946-49; Kqrmand (h. c.) for Aalborg Sektions lljemmeværnsforening 1946.

Adresse : Strynøg. 5, Aalborg. JØRGENSEN Johannes Rektor; f. 2. Nov. 1901 i Undløse ved Holbæk; Søn af Sognefoged H Kr. Jørgensen og Hustru Christiane f. Nielsen- gift (3. Nov. 1929) m. Edle J., f. 14. April 1903 i Kbhvn., Datter af Malermester V Modeweg Hansen og Hustru Marie f. Falkenberg (død 1932).

Student (Døckers Kursus) 1920; cand. mag. 1927: Gymnastikassistent ved Sorø Akademis Skole 1921-24, Ad­junkt sammesteds 1927, Lektor 1943; Lærer ved Sorø Husholdningsskole

___________________Jerg

1942-47; Rektor for Ribe  Katedralskole 1947.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereksamen fra 1943; Sekretær i Foreniugen Norden's Sorø-Atd. 1944-47; Næstformand i Sorø Menighodsraad 1945-47.

Har udgivet Lærebøger i Dansk og Drengegymnaatik.

Adresse:   Ribe.

JØRGENSEN   Jørgen Afdelingsforstan­der; f. 25. Juli 1900 i Odense; Søn af Tømrermester Hans Peter Jørgensen (død 1943) og Hustru Anna. Margrethe f. Pedersen (død 1934); gift (17. Maj 1935) m. Inger J., f. 11. Marts 1906 paa l<'rdbg„ Datter al Kontorchef i Biku­ben Andreas Schaldemoso (død 1923) og Hustru Marie f. Nielsen.

Veterinæreks. 1929; Assistent ved Sta­tens veterinære Serumlaboratorium 1929, ved Centre de Recherches sur la Fiévre ondulante, Montpellier, Frankrig 1932, atter ved Statens veterinære Serumlabo­ratorium 1933, ved Den kgl. Vetorina-r-og Landbohøjskoles Laboratorium for Kastningsundersøgelser 1936, ved Labo­ratoriet for Fjerkræundersøgelscr 1939; Forsøgsleder ved Statens veterinære Se­rumlaboratorium 1943, Afdelingsforstan­der smstds 1948.

Redaktør af Medlemsblad for Don Danske Dyrlægeforening 1938-46.

Adresse.: N Jespersens V. 6, Kbhvn. F.

JØRGENSEN Jørgen Gaardejer, ll.DM.; f. 7. Juni 1891 i Ullerup paa Fyn; Søn af Gaardejer Jørgen Jørgensen (død 1896) og Hustru Gertrud Kirstine f. Jørgensen (død 1931); gift (14. Okt. 1921) m. Ingeborg J., 1. 2. Juni 1901 i Skam-by, Datter af Fabrikant Niels Eilersen og Hustru Marie f. Rasmussen.

Formand for Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1922-25; Medlem af Skamby Sogneraad 1925-46, Formand 1933-46; Medlem af Bestyrelsen og Se­kretær i Odense Amts Sogneraadsfor-ening 1929-37 og i Nordfycnske Landbo­forening 1931-36; Formand for Det nord-fyenske Jernbaneselskab fra 1937; Næst­formand i Det konservative Folkeparti 1937-39; Medlem af Landsoverskatte-raadet 1937-38, af Ligningsraadet fra 1938 og af Landstinget 1939; Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Fyens Landmandsbank fra 1939; Medlem af Arbejdsnævnet fra 1945.

Adresse: Ullerup pr. Skamby og Rigsdagen, Kbhvn. K.

 JØRGENSEN Jørgen fh. Minister; f. 19. Maj 1888 i Kornerup; Søn af Gaard-mand Niels Jørgensen (død 1935) og Hustru Johanne f. Svendsen (død 1941); gift (5. Juni 1917) m. Ester J., f. 19. Marts 1893 i Osager, Datter af Gaard-

J arg     _________________

ejer Jons   Frandsen  (død  1937)   og  af­døde Hustru  Kristiane f. Mortensen.

l'aa Vallokildo Højskole Vinteren 1906-07 mf .|>a:i Tune Landboskole Vinteren 1910-11; Medium af Bestyrelsen for Ros-k i bivognens Klreatureksportforening 1920-23 '* for GI. Roskilde Am'ts Landbo­forening 1926-32; Formand for Roskilde Højskoleforening 1919-21, for Ousted-AI l'crslev Sogneraad 1921-29, for Ousted Valgmenighed 1924-30 og for Roskilde A [Tits Sogneraadsforening 1925-28; Med­lem af Provstiudvalget 1922-30, af Arntsraadet 1928-38, af Folketinget (Ra­dikale Venstre) i Frederiksborg Amts­kreds fra 1929 og i Kbhvns Amtskreds .fra 1935; 3. Viceformand i Folketin­get 1947; Formand for det radikale Venstres Rigsdagsgruppo 1934-35 og 1945: Undervisningsminister i Ministeriet Stauning 1935 og i Ministeriet Buh! 1942; Indenrigsminister i Ministeriet Scavenius 1942-45.

Medlem af Bestyrelsen for Easlc-Ør-sted Fondet 1948.

Adresse: Bispegaarden, Lejre.

JØRGENSEN Jørgen Professor; f. 1. April 1894 i Haderup ved Skive; Søn af Sognepræst Peter Jørgensen (død 1901) og Hustru Sopbie f. Møller (død 1930); gift (24. Maj 1922) m. Krista J., f. 8. Maj 1900 i Odense, Datter af Arkitekt Hjalmar Kjær (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Astrid f. Blichfeldt (død 1934).

Student (Sorø) 1912; mag. art. i Filo­sofi 1918; Sekretær i Jern- og Metalin­dustriens Sammenslutning 1919-26; Pro­fessor i Filosofi ved Kbhvns Universi­tet 1926.

Universitetets Guldmedalje for filoso­fisk Prisopgave 1913: Videnskabernes Selskabs Guldmedalje for filosofisk Prisopgave 1924; Næstformand for Sel­skabet for Filosofi og Psykologi fra 1926; Formand for Folkeuniversitetsfor-eningen i Kbhvri. fra 1928; Formand for Folkeuniversitetsudvalget fra 1939; Med­lem at Bestyrelsen for Fornanderska Fonden ved Lunds Universitet fra 1934; Formand for la Comité Internationale pour l'Unification de Symbolique Lo-gique fra 1938; Medlem af Filosofisk Forening i Helsingfors fra 1942.

Litterære Værker: Henri Bergson* Filosofi i Omrids (1917); Paul 'Natorp som Repræsentant for den kritiske Ide­alisme (1918); Filosofiske Forelæsnin­ger (1926); Filosofiens og Opdragelsens Grundproblemer (1928); Filosofiens Udvikling i den nyere Tid (1931); A Treatiso of Formal Logic. I-ITI (1931); Aktuelle Stridsspørgsmaal (1931); Med­arbejder ved Samleværket What would be the character of a new warf (1931); Tænkt og Talt (1934); Bertrand Rus-

sell (1935); Er Gud en Virkelighed? (sammen med Stiftsprovst P Brodersen, 1935); Tra* alf Deduktionsteortens Ud­vikling i den nyere Tid (1937); Indled­ning til Logikken og Metodelæren (1942); Psykologi paa biologisk Grund­lag (1942-46); Det demokratiske Sam­fund. Grundtræk af eni Analyse (1946); Ben logiske Empirismes Udvikling (1948); forskellige Artikler, Kroniker, Anmeldelser etc.

Adresse: Parkvænget 15, Charlotten-hind.

JØRGENSEN   Jørgen [h. Skoleinspek­tor; f. 3. April 1873 i Østrup ved Oden­se; Søn af Lærer Chr. Jørgensen (død 1914) og Hustru f. Andersen (død 1916): gift (29. Sept. »04) m. Doris J., f. 13. Juni 1683 paa Palsgaard. Datter af Forpagter Ohr. Schwensen (død 1895) og Huistru f. de Jermiin (død 1893).

Lærereks. (Skaarup); Statens Lærer­højskole og Polyteknisk Læreanstalt; Lærer ved Otterup Realskole 1892-94, ved Kbhvns Skolevæsen fra 1894, Skole inspekter 1919-43.

Kasserer i Kbhvns Kommunelærerfor-enirig og Organisator af Foreningens Feriekoloniudsendelser ] 903-08.

Udgiver og Medudgiver af flere Skolebøger; har skrevet Afhandlinger om Skolespørgsmaal i Fag- og Dag­blade; Skolemedarbejder ved Berlingske Tidende 1925, ved Nationaltidende 1930; Medlem af den internationale Kommis­sion for intellektuelt Samarbejde ] 928-36.

Adresse: Sølvg.  36, Kblivn.  K.

Sommerbolig :  Rønnen,  Rørvig.

JØRGENSEN Jørgen Marquard Oberst løjtnant, R.DM., FIM. i Sølv, HTH.; f. 12. Juni 1896 i Thorup, Skamby Sogn, Fyn; gift (21. Marts 1922) m. Ella Lindegaard J., f. Jacobsen, f. 24. Marts 1902.

Student (Odense Katedralskole) 1915; cand. phil. 1916; Premierløjtnant 1919; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1934; Oberstløjtnant af Fodfolket 1945; Chef for 21. Bataillon 1946-47; Hærens Offi­cersskoles Specialklasses Geodætiske Kursus 1930-32; ansat ved Geodætisk Institut 1932-38, 1941-45 og fra 1947. Adresse : Madvigs Allé 8, Kbhvn. V.

JØRGENSEN   K Leth Veterinærinspek­tør; f. 26. A ug. 1911 i Yding; Søn af Gaardejer Chr. LeWi Jørgensen, Yding (død 1924) og Hustru Augusta f. Jen­sen (død 19191); gift (3. April 1937) m. Ester L. J., f. 18. Juli 1908 i Kbhvn., Datter af Sognepræst Emil Clausen, Bibe (død 1932) og Hustru Henriette f. Olsen,.

Dyrlægeeks. 1934; videnskabelig Assi­stent ved Dem togl. Veterinær- os Land-bohøjsikoles Afd. for Bakteriologi og

£17_______________________

UsraedsmiddeMiygiejne 1934-38; ansat 'ed kommunal Levnedsmiddelkontrol i tiiiffstod og Kokling- 1938-40; Dyrlæge (•ed Veterinærdirektoratet 1940-47; Leder M liiispckioratet for Mælkekouitrollon i '.Jylland fra 1947.

Har skrevet en Række Afhandling« omhandlende Undersøgelser over smit­som Yverbetændelse hos Kvæget for-;uirsagct af Streptokokker, om Foran-Klaltninger til Forebyggelse mod Mæl-keepidemier ved Smitte af Mennesker gennem Mælk med Streptokokker af Uruppe. A (Angina, Scarlatina) og om Undersøgelser over Metoder til Konsta­tering af Kalvekastninigsinfektiion i Mælken til Anvendelse ved Mælkekon-trollen og ved Bekæmpelse af Sygdom­men bos Kvæget. Adresse.: M P Bruuns G. 48, Aarhus.

JØRGENSEN  Lauritz fh. Stadskonduk-tør, R.DM.; f. 14. Jan. 1872 i Krunge-rup; Søn af Husmand Raismus Jørgen­sen (død 1900) og Hustru Grethe Lårs-datter (død 1931); gift (28. Nov. ,1899) in. Helene Vilhelmine J., f. 23. Dec. 1871 i Daugaard, død 1939, Datter af Hjulmand Niels Jensen (død 1914) og Hustru Bine f. Hansen (død 1925).

l'ræliminæreks. Id90; Kontorist paa Maribo Amtsstue 1890-92; Landinspek-tøreks- 1898; Revisor i Matrikulskonto-ret 1898-1900; ansat som Modhjælper hos Stadskonduktøren 1900, Assistent 1906, Fuldmægtig 1907, Afdelingschef 1917, Stadskonduktør 1927-42.

Adresse:   Egholmsv.  l,   Holte.

JØRGENSEN   Magnus Redaktør; L 28. Aug. 1887 i Odense; Søn af Aribejds-inand Rasmus Jørgensen (død 1903) og Hustru f. Thomsen (død 1929); gift (22. .Juli 1925) m. Karen Margrethe J., f. 26. Okt. 1903; Datter af Rebslager Hans P Nielsen (død 1940) og Hus~tru f. Hansen.

Udlært som Cigarmager 1906; arbej­dede i Nyborg til 1908; Cigarft>rretning i Stavanger i Norge 1909-19-, Boghandler i Ringsted 1819-21; Redaktør al Sorø Social-Demokrat 1921, af Nykøbing So-CMiJ-Dcmokrat, Nykøbing F. fra 1936.

Stiftet Forening for unge Socialdemo­krater i Odense 1903 og i Nyborig 1907, [Formand for sidstnævnte til 1908-, Kas­serer for Stavanger Arbejderparti 1913-18; Formand for Dagbladet 1. Maj, Star ranger 1915-18; Medlem af Bestyrelsen [or Socialdemokratisk Presseforening fra 1932, Formand fra 1947; Medlem af Dan­ske Journallisters Fællesrepræsentation fra 1935, Næstformand fra 1947; For­mand for Socialdemokratiet i Nykøbing F.-Kredsen fra 1936. Ad-resse: Baagøesg. 31, Nykøbing F.

__'________________J er g

JØRGENSEN M O Professor, T»r. techn.;

t. 2. J an.1896 i Vejby; Søn at' Gaardejet Søren Jørfrcusen (død 1949) og Hustru Li­ne Marie f. Kristiansen (død 1924); gift (30. April 1931) m. Ellen J., f. 23. April 1905 paa Frdbg., Datter af Kontorchef Vilhelm Malon (død 1923) og Hustru Johanne f. Dorph.

Cand. polyt. 1921; Assistent ved Polyt. Læreanstalts elektrotekniske Laborato­rium s. A., Amaniiensls smstds. 1931; Ingeniør ved A.S.E.A., Sverige 1941-43; Dr. techn. 1943; Professor i Elektrotek­nik ved Polyt. Læreanst. og Bestyrer af det elektroteknisk« Laboratorium 1943.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944 og af Dansk elektro­teknisk Komité 1946.

Har skrevet en Afhandling om Lich-tenbergfignrer (1934), om Maalotraris-formatorer (1937) og Doktorafhandling om elektriske Gnistspændinger (.1943), samt forskellige Tidsskriftartikler ug Læ­rebøger i Elektroteknik.

Adresse : Hans Egedes G.  23, Kblivn. N.

JØRGENSEN   Niels Hedaktør, K.; f. 5 Jan. 1888 i Lavø ved Helsinge; Søn al Gaardojer Hans Jørgensen (død 1913) ok Hustru Ane Kirstine f. Nielsen (dø<l 1931); gift (1. Aug. 1912) m. Ellen Mar­grethe J., f. 7. Febr. 1890 i Hurup, Dal, ter af Sognepræst Knud Christensen (død 1908) og Hustru Angelica f. Peter­sen (død 1918).

Landbrugskandidat 1908; Lærer vedAs-miildkloster Landbrugsskole 1909-16; ved Sydsjællands Landbrugsskole 1916-25, Medforstander "1923-25; Forstander for Malling Landbrugsskole 1925-37; Redak­tør af Dansk Landihrug fra 1'937.

Formand for Foreningen af danske Laudbrugsblade fra 1937; Medlem af Bestyrelsesraadet' for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, af Fællesud­valget for Samvirksomheden for land-brugsfagligtOplysningsarbejde, af Land­brugets Radioudvalg, af Landbrugets Filmsudvalg og at Landsudvalget for landøkonomisk Ungdomsarbejde.

Har skrevet: Vejledning i Frøbestem-melse og Frøindkøb (1914); Dansk Frø­avl (1924); Frøavlens alm. Betingelser, samt Rodfrugternes og Køkkemirternes Frøavl (i Den danske I/andmandsbog, 1919); Landbrugets Organisationer (i Den nye Landmandshog, 1943); Redak­tør af Dansk Landbrugsleksikon (1943-44); forskellige Artikler i Fagpressen.

Adresse: Sortcdam Uoss. 3, Kbhvn. N.

JØRGENSEN Niels Bedaktør; f. 27. Jan.

1915 i Kbhvn.; Søn af Rodemester Emil

Jørgensen  (død  1947)  og Hustru  Anna

!. Malmquist  (død 1947); gift  (21. Jffli

JØrg_____________________

i Odense, ded 1937, Datter af Dommer Lars Andersen (død 1935, se Kraks Blaa

Bog 1934).

Udgaaet fra Aarhus Katedralskole 1898; uddannet som Tømrer; Afgang fra ; Teknisk Skole i Aarhus 1902; Elev paa ;Kunstakademiet 1905-07: Medlem af Akademisk Arkitektforening: 1922; Studie­rejser i Italien og Frankrig 1908. i Skot­land 1909, i Tyskland, England og Skotland 1911, i Tyskland 1913, i Island 1920, i Sydamerika 1923, i Holland ok England 1925 og i Tyskland og Italien 1938; ansat hos Professor Hack Kamp-mann i 1906 og i det kgl. Bygningsin­spektorat 1911-38 samtidig med egen Ar­kitektvirksomhed.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1929-31 og 1953-36 og for Jydske Akademiske Arkitektforening fra 1948.

Arbejder: Den tidligere Flyveplads ved Kløvermarksvcj (1910-11); Udvi­delsen af Skagens Badehotel 1912-13: Statens Lufthavn i Kastrup 1924-26; forskellige Villaer; Boligkarréer, Fa­brikker, Landbygninger m. m.

Adresse : Varde.

JØRGENSEN   Viktor Overlæge; f. 5 Sept. 1892 paa Bugstedgaard ved Vejle; Søn af Proprietær Niels Jørgensen (ded 1923) ok Hustru Mathilde Marie Kn-thrine f. Petersen (død 1945); gift (2. Okt. 1920) m. Ebba Mette J., f. 21. Juni 1900 i Vejle, død 1940, Datter af Fabrikant Thorald Rasmussen Bldrup (død 1913) og Hustru Ellen Marie f. Abel Kindt (død 1908).

Student (Vejle) 1911; med. Eks. 1920; Reservelæge ved Frederikshavn Syge­hus 1920-21 og ved Amtssygehuset i Hornsyld 1921-23; Assistent ved Bispe­bjerg Hospitals Bøntgenafd. 1924, ved -Frdbg. Hospitals Røntgenafd. 1924-26 or ved Rigshospitalets Røntgenafd. i!926-27; 1. Assistent ved Kommuneho­spitalets Røntgenafd. 1927-28; Specia-'Jistanerkendelse i Badiologi 1927; Chel for Vejle Amts og Bys Sygehus' Bant-genafd. 1928: Overlæge smstds 1935.

Adresse: Steensensv. 5, Vejle.

JØRGENSEN W i l h. fh. Hovedrevisor, fh. Departementschef, K'.DM.; f. 13. Sept. 1862 i Hingsterhus ved Hillerød; Søn af kgl. Skovfoged C B Jørgensen (død 1911) og Hustru f. Rotwitt; gift m. Elé J. (død 1927), Datter at Grosserer Ot­to Sohwabe (død 1897}.

Student (priv. dimit.) 1886: cand. pplit. 1890; Assistent i Finansministe­riets 2. Revisionsdepartement 1882: Fuldmægtig 1895; Ekspeditionssekretær 1901; Chef for 3. Postrevisionskontor 1903, for 1. Postrevisionskontor 1907; iHoyedrevisor for Postvæsrnet 1916,1917 tillige for Telegrafvæsenet. Forestod

________________________720;

endvidere som Departementschef Kon-trolrevisionen alf Telegrafvæsenets Regn­skabs- og Kassevæsen; Chef for 3. Ho­vedrevisorat 1927-32.

Medlem af Statsregnskabsraadet 1926-32: Æresmedlem af Bestyrelsen for Børnehjemmet Bethlehem.

Adresse: Falkonervænget l, Kbhvii.V.

JØRSBOE P S Toldinspektør, E.DM.; f. 16. Jan. 1894 i Brørup ; Søn af Hotelejer N P J Jørsboe (død 1936) og Hustru Caroline f. Berthelsen; gift (9. Mai 1920) m. Anna Sophie J., f. 16. Marts 1894 i Stenløse. Datter af Murermester. Arkitekt Nicolaj Philipsen (død 1926) og Hustru Kirstine f. Petersen (død 1937).

Student (Odense Katedralskole) 1913; rand. polit. 1919; Sekretær i Departe­mentet for Told- og Forbrugsafgifter 1919; Fuldmægtig 1927; Ekspeditions­sekretær 1931; Toldinspektør i Overtold-inspektoratet for Østifterne 1933; Told­inspektør i Odense 1939.

Fuldmægtig i Statens Ligningsdirek-torat til 1939: Medlem af den danske Delegation ved den økonomiske Ver­denskonference i Genéve 1930; Lærer vecl ttrænsegendarmeriets Faerkursus til 1940: Formand for Vurderingsna^vnet for Mo­torkøretøjer i Odense; Næstformand for Skatteraadet for Odense Skattekreds: Medlem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Odense og Omegn.

Adresse:   Hunderupv. 32,  Odense.