K

KAALHAUGE H fh. Borgmester, Bankdi rektør, R.; f. 26. Dec. 1869 i Ribe; Søn

af Skomagermester N P Kaalhanuc (død 1906) ok Hustru f. Poulsen fdøi! 1903); gift (6. Maj 1898) m. Henriette K., f. 11. Juni 1874 i Ribe, Datter af Sadelmagermester H Eblers (død 1913) og Hustru f. Jacobsen (død 1912).

Detailforretning 1898-1904- en gros Forretning 1904-18: Direktør i Sydjydsk Landmandsbank 1918-48: Formand for Ribe Handelsforening 1906-34 og for Ribe Hnndfilsskole fra 1910; Medlem af Byraadet fra 1917; Borgmester 1924-39; Næstformand for Ribe Fonden; Med­lem af Købstadforeningens Repræsen­tantskab, af Set. Cathrinæ Kirke Me nighedsraad fra 1922 og af Repræsen­tantskabet for Købstædernes Brandfor­sikring 1929; Æresmedlem af Ribe Han-delsforening.

Adresse : Ribe.

KAALUND Hans Vilhelm Kommandør-ksipiajn, R.DM..HTS.; r. 10 Nov. 1895 i Odense; Søn af Fabrikant Hans Henrik Kaalund (død 1940) og Hustru Marie f. Lang; gift 1. Gang (7. Dec. 1922) m.

721_______________.________

Anså K., f. 23. Sept. 1900 i Khbvn., død

1926, Datter af afdøde Kontorchef Tau-ber og Hustru f. Sorterup; 2. Gang (2. Febr. 1928) m. Henny Vibeke K., f. 13. Aug. 1906 i Næstved, Datter af Spare­kassedirektør H Ohr. Schmidt (død 1927) og Hustru t. Clausen.

Sekondløjtnant 1918; Premierløjtnant 1919; Kaptajnløjtnant 1927; Orlogskap­tajn 1937; Kommandørkaptajn 1941; In-spektionstogt til Færøerne og Island 1920 og til Grønland og Island 1924: Vintertogt med „Ingolf" til England og Spanien 1921-22; Navigationsofficer i Kongeskibet 1925 ved Mineafdelingen 1927-30; Togt til Grønland og Island 1930; ved Kystdefensionen 1932-36- Læ­rer ved Søofficersskolen 1937-43; Togt til Frankrig, Grenland og Island 1937; Chef for Middelgrundsfort 1939-40; Chef for 2. Minestrygergruppe 1941: Leder af Søværnskommandoens Persoiielkontor fra 1941; Chef for Skolegruppen for

Mathelever paa Togt til Færøerne; Norge og Portugal 1946-47.

Adresse •   Amager  Boulevard  118, Kbhvn. S.

SommerMig : Knasthytten,Klitgaards-voj pr. Vejby.

KAALUND-JØRGENSEN   Carl   Oberst­løjtnant, B.DM., HTH.p.p.;  f. 25. Maj

1892 i Vrigsted ved Vejle; Søn af afd. Førstelærer Anders Jørgensen og Hu­stru Marie f. Erichsen (død 1901); gift m. Gudrun K-J., Datter af Grosserer H Svarrer og Hustru Elly f Eilskov.

Student (Horsens Statsskole) 1911; Sekondløjtnant i Fodfolket 1915; Pre­mierløjtnant s.A.; Officersskolens Ge­neralstabskursus 1922-24; til Tjeneste ved Artilleriet 1924; i Generalstaben 1924-29; Kaptajn i Fodfolket 1928; til Tjeneste ved Gardehusarregimentet 1931; Lærer ved Officersskolen 1931-34; Chef for Generalstabsafdelingens Ope-rationssektion 1934-39; udkommanderet paa Tjenesteophold i den tyske Hær 1938; Oberstløjtnant og Chef for 12. Ha t a ilion 1939, i Nr. i Forstærkningen 1946 og Chef for 26. Bataillon, Odense; Indehaver af Hovedagentur for Odense for Danako Grundejeres Brandforsik­ring og for Forsikringsselskabet Sam­virke tra 1947; tillige Inspektør for sam­me Selskaber for Svendborg Amt fra 1948.

Skoleforstander i Akademisk Skytte­korps 1929; Chef for Kongens Livjæger Korps 1931-36; Æresmedlem af Livjæ-gerskydeselskabet af 1817 og af Livjæ-eerkorpset; Sekretær i Det krigsvirien-»kabeliL'r Selskab 1926-29.

Odenl.  Ordener:  Fi.H.B.31.;  Fi.Sk.F.

Adresse : Chr. Molbechs V. 9, Odense.

_______ ____ __Kaal

KAALUND-JØRGENSEN   F C State­konsulent for Undervisningsministeriet i Sager vedrørende Skoleordningen i frem­mede Lande. B.; f. 11. Marts 1890: Søn af Førstelærer Anders Jørgensen, Vrig-sted (død 1942) og Hustru Marie f. Erichsen (død 1901); gilt (12. Nov. 1915) m. Karen K-J., f. 14. Marts 1891 i Bjerre ved Horsens, Datter af Gaard-ejer Jørgen Paaske (død 1925) og Hu­stru Johanne Cathrine f. Madsen (ded 1915).

Paa Vrigsted Højskole; Lærereks. (Jel-linge) 1911; Student (privat dimit.) 1914; cand. mag. (Historie, Dansk og Engelsk) 1924; praktisk Prøve 1924; Studieophold ved Londons Universitet 1919; Studierejser (det Lassonske Legat) i Italien 1927 og 1928. i Frankrig 1928, til London 1929 (Undersøgelse i Public Record Office af engelske Gesandtskabs-indberetninger fra Danmark i første Halvdel af 19. Aarh.) og 1947 og til Holland 1948.

Vikar ved Kbhvns kommunale Skole­væsen 1911, fast ansat 1912; Lærer ved 0-Farimagsgades Skole 1912-14, ved Vognmandsmarkens Skole 1914-17, ved Forchhammervejs Mellem- og Realskole 1917-30; Undervisningsministeriets Kon­sulent for Folkeskolen og Seminarierne samt Formand for Censorerne ved Læ­rereksamen 1930-49; Censor i Dansk ved Lærereksamen 1925-35, ved de mini­sterielle Prøver for Folkeskolen 1928-30; Censor i Historie ved Lærereksamen fra 1936; Censor ved Forskoleseminari­ernes Afgangsprøve fra 1936; Medlem af Ministeriets Betskrivningsudvalg 1932-48; Formand for det af Ministe-iet i 1930 nedsatte Skolebogsudvalg; Medlem af Skoleradioudvalget; Medlem af Prøve­udvalget for Oplagelse i Mellemskolen; Formand for Bestyrelsen for Statens pæ­dagogiske Studiesamling 1934; Medlem af Kommissionen af 1934 angaaende Al-koholspørgsmaalet; Formand for det af Ministeriet i 1933 nedsatte Udvalg til Udarbejdelse af Undervisningsplaner m. v. for den udvidede Folkeskole og den praktiske Mellemskole; Medlem af Den nationale Kommission for intellek­tuelt, internationalt Samarbejde 1936; Medlem af Undervisningsministeriets Hygiejnekommission 1937 og af det af Undervisningsministeriet i 1938 nedsatte Udvalg ang. Særklasseundervisning; Formand for det af Ministeriet i 1941 nedsatte Udvalg til Udarbejdelse af en Undervisningsvejledning for Folkesko­len; Medlem af det af Ministeriet i 1941 nedsatte Karakterudvalg og af Ud­valget om seminarieuddannede Læreres Adgang til Universitetet: Formand for det af Ministeriet i 1944 nedsatte Ud­valg til Oprettelse af Kursus og Til-

Kaal__________________

vejebringelse af Materiale til Særklasse-undervisning; Medlem af Tilsynskom-missionen af 1946 og af Seminariekom-missionen af 1947; Statskonsulent for Un­dervisningsministeriet fortrinsvis vedr. Skoleordningen i fremmede Lande fra 1949.

Redaktionel Medhjælper ved Udgivel­sen af Det danske Folke Historie I-VIII (1926-29); Medudgiver af : Fortællinger af vort Folks Historie I-1V (1927); Billedbog til -vort Folk« Historie (1927); Dansk Grammatik og Stil MI (1928); De danskes Vei, Danmarkshistorie for Harneskolen (1930); Det danske Sprog I-VI, Retskrivning og Sti] for Folke­skolen (1930-31); Barnets Danmarkshi­storie I-II (1941). Har skrevet Mono­grafier i Serien Faglig Læsning (Danne­brog, 1928, i'ompeji og dent Skæbne, 1929, Arbejdet« Verdensrigsdag, 1940), Den danske Arv i F arfatningsud viklin­gen (1941) og Fem Fortællinger af Folkeforbundets Saga (1937); Medudgi-ver af „Hjemmet og Skolen". Hjem­mets Bibliotek; Forfatter af Gjellerups Uetskrivningsve j ledning, en redegørelse for retskrivningsreformen af 22. marts 1948 (1948).

Adresse:  Duev.  41, Kbhvn.  F.

Sommerbolig: Bovbjerg.

KAARE Hjalmar Kontorchef, R.; f. 25. Sept. 1897 i Ordrup ved Holbæk: Søn af Lærer Jørgen Olsen (død 1922) og Hustru Kirsten f. Pedersen (ded 1930); gift (20. Jan. 1926) m. Else K., f. 27. Jan. 1905 i Nykøbing F., Datter alf Arbejdsdirektør Aage Vater (død 1948, ae Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Ma­ry Inger f. Halvorsen.

Student (privat dimit.) 1915; cand.jnr 1921; derefter Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. og Dommerfuldmægtig i Hads Herred; Sekretær i Landbrugsministeriet 1925; Landsretssagfører (Bestalling de-ppn.) 1930; Fuldmægtig i Landbrugsmi­nisteriet 1932, Ekspeditionssekretær s.A.; Kontorchef under Statens Jordlovsudvalg 1940, i Landbrugsministeriet 1945; Med­arbejder ved Landsoverskatteraadets Lig-ningsafd. 1924-38 og ved Statens Lig-ningsdirektorat fra 1938.

Adresse: Vesterbrog. 42, Kbhvn. V.

KAARSBERG Otto Irminger Højeste­retsdommer, B. DM.; f. 26. Nov. 1894 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Johannes Kaarsberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Hen riette Kaarsberg f. Irminger (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930); gift (24. Okt. 1918 m. Ebba Nonny Rosita Hilda K., f. 23. Jan. 1895 paa Egemarke ved Følleslev, Datter af Godsejer G E Grii-ner (død 1900) og Hustru Hilda f. Loh-se (død 1897).

Student (Herlufsholm) 1912; cand. jur.

___________________ 722

1918; Sekretær i Justitsministeriet 1918, Fuldmægtig 1929; tillige juridisk Sekre­tær ved Retslægeraadet 1923-30; tidli­gere kst. Vicefængselsinspektør, Politi­assessor i Kbhvn., Politimester i Præstø og Dommer i Vestre og Østre Lands­ret; Dommer i Kbhvns Byret 1932; For­mand for Boligretterne i Kbhvn. m. v. 1937-41; Dommer i Østre Landsret 1941; Formand for Kbhvns Fremlejenævn 1943; Formand for 1. Afd. i Den eks-traord. Tjenestemandsdomstol 1945-47; Dommer i Højesteret 1947.

Medlem af Landsnævnet for Børnefor­sorg 1948.

Adresse: Strandv. 61, Kbhvn. Ø. KAARSEN A C Redaktør, cand. polit.; f. 4. Febr. 1895 i Birkerød; Søn af Kommunelærer C Kaarsen (død 1917) og Hustru Clara f. Christensen (død 1923); gift 1. Gang m. Gerda K., f. Otzen, død 1919; 2. Gang (22. April 1922) m. Valborg K., f. Nielsen, f. 21. Marts 1900.

Student (Birkerød 1912); cand. polit. 1918; Medarbejder ved Politiken samme Aar, ved Nationaltidende 1927, ved Ber-lingske Tidende 1939.

Har skrevet: Verdcnshunger og Ver­densmarked (1918); Nationale Penge­sorger (1935); Det store Trafikprojekt (1936); Staten og Telefonen (1937); Ros­kilde Landhobank 1913-38; Den danske Medicinalindustri (1939).

Adresse : Mosegaardsv. 57, Gentofte.

KAARØE Laur. Raadhusforvalter, R p.p.; f. 30. Juni 1886 i Kongsted pr. Dianalnnd; Søn af Gaardejer Chr. Fre­deriksen (død 1913) og Hustru Maren f. Larsen (død 1944); gift (22. Marts 1907) m. Dlrica K., f. 24. Juli 1886 i Kbhvn., Datter af Repræsentant Th. Foldberg (død 1939) og Hustru Hen­riette f. Christensen (død 1932).

Præliminæreksamen (Magleby Real­skole) 1902; ansat ved Kbhvns Belys­ningsvæsen 1902. Assistent 1906. Over­assistent 1919, Fuldmægtig 1923, Ekspe­ditionssekretær 1928; Raadhnsf orvalter 1933.

Formand for Kommunal Assistcntfor-ening 1910-19, for Kbhvns Kommunal­forening 1919-33.

TTdenl.   Orden :  S.y.3'.

Adresse: Kbhvns Eaadhus, Kbhvn. V. KAAS Eduard Dommer, R.; f. 18. Jan. 1882 i Slagelse; Søn af Lektor H J M H Kaas (død 1931) og Hustru Oline f. Petersen (død 1919); gift (2. Juli 1913) m. Valborg K., f. 19. Juni 1888 i Lemvig, Datter af Bankdirektør Wanndahl (død 1927) og Hustru Dag­mar f. Mikkelsen (død 1942).

Student (Odense) 1900; cand. jnr 1906; By- og Herredsf nidmægtig i Lemvig 1907-19; Dommerfnidmægtig i

783_______________________

Lemvig 1919-21; Politimester i Ning og Hads Herreder 1921; Dommer i Ran­ders 1927; Dommer i Hillerød Købstad med Frederiksborg Birk 1935.

Formand for Akts. Lemvig Avis og Medlem af Bestyrelsen for Akts. den konservative Presse i Ringkjøbing Amt, Formand for den konservative Vælger-forenina i Lemvig samt Medlem af Be­styrelsen for Industri- og Haandværker-foreningen i Lemvig i en Aarrække til 1921; Formand for juridisk Forening for Randers Amt fra 1929 og for Overvold-giftsretten i Handler om Husdyr for Frederiksborg Amt.

Adresse: Hillerød.

KAAS-PETERSEN   R Politimester, R., f. 4. Januar 1888 i Svendborg; Søn af Buntmager Emil Petersen (død 1935) og Hustru Emilie f. Kaas; gift (20. Nov. 1917) m. Ebba K-P., f. 14. Maj 1888 i Fredericia, Datter af Damp-skibsfører Peter Hansen (død 1907) og Hustru Thora f. Sørensen (død 1929).

Student (Hesselager) 1906; cand. jur. 1912; Birkefuldmægti« i Haslev 1913; Herredsfuldmægtig i Svendborg (Sunds-Gudme Herreder) 1914; Dommerfuld­mægtig smstds. 1919; Politimester i Kerteminde Købstad m. v. 1934, i Vor­dingborg m.v. 1945.

Adresse : Vordingborg.

KAAVE Valdemar Bygmester; f. 4. Mai 1890 i Hundstrup paa Fyn; Søn af Hus­mand Jens Hansen (død 1936) og Hu­stru Johanne f. Rasmussen (død 1943); gift (17. Marts 1918) m. Edith K., f. 31. Marts 1895 i Kbhvn., Datter af Skræddermester Frederik Hjælmhof (død 1937) og Hustru Anna f. Nielsen (død 19421.

Præliminæreks.; tjenstgørende i Artil­leriet 1910-23, Sergent 1914; udvandre­de til Amerika 1924; Bygmester i Brook-lyn, New York fra 1925; Direktør for Kaave Homes, Inc.

Ordførende Mester i Frimurerlogen . Frederik Lodge 857, F & AM i New York i 1933; Uistrict Deputy Stormester, 6' Manhattan District, Storlogen New York 1939-40; Formand for Danish I.un-cheon Club, New York 1948 og 1949.

Adresse : 645 Ocean Avenue, Brooklyn 26, New York, U.S.A.

KALCKAR Herman M Dr. med.; f. 26. Marts 1908 i Kbhvn.; Søn af Vekselerer Ludvig Kaiekar (død 1931) og Hustru Bertha f. Melchior (død 1943); gift (20. Juli 1936) m. Vibeke K., f. 7. Juli 1911, Datter af Overretssagfører Poul Meyer og Hustru Johanne f. Schall.

Student 1926; med. Eks. 1933; honoraj-lønnet Assistent yed Kbhvns Unlversi-teits Medicinsk-fysiologiske Institut 1936, fast videnskabelig Assistent smstds

__________________Kali

193Y; Dr. med. 1959; Ophold ved Univer­sitetet i Californien og Washington Uni­versitet, St. Louis, som International Research Fellow of the Rockefeller Foundation 1939-41 • Member of Research Stallf. Public Health Research Institute, New Yorik City 1943-46; Amanueneis ved Kbhvns Universitets Medicinsk-fysiolo-giske Institut fra 1946; Bestyrer af Afd. tor Vævsenzymologi smstds fra 1947.

Member oif New York Academy of Sciences 1944, Fellow of samme Selskab 1946; Member ol Harvey Society, New York; Medlem af Det Kgl. Danske Vi­denskabernes Selskab 1948.

Har skrevet.: Phosphorylationa in Sidney Cortex. Review of a Dissertaition (1938); Fosl'oryleringsprocesser i Dyrisk Væv (Disputats, 1938); Afhandlinger i videnskabelige Tidsskrifter specielt om Purinstoffernes Enzymologi.

Adresse : Juliane Maries V. 28, Kbhvn- Ø.

KALL   Ejnar Kaptajn, R.DM.; f. 13. Okt. 1880 i Frederikshavn; Søn af Kon­sul P J Kali (død 1915) og Hustru f. Winding (død 1924); gift (3. Sept. 1918) m. Bodil K., f. 22. Okt. 1897 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Halfdan Repsdorph (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Anna f. Gjerulff.

Frivillig Lærling til Orlogs 1894-95; Adgangseks. til Søofficerskolen; Styr­mands- og Skibsførereks. fra Svendborg Navigationsskole; praktisk Uddannelse i Sejlskibskoffardifart fra 1898; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1903-17, som Skibsfører fra 1909; Havariekspert og Chef for Skadesafdelingen i Danske Lloyd 1917-18; Direktør i Det Oversøi­ske Compagnie 1918-26; maritim Raad-giver i Assuranceforeningen Skuld og i Danske Rederes Retsværn fra 1929.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1924, af Qverskibssynet fra 1931 og af Senioratet i Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer fra 1935; Formand i Bestyrelsen for Akts. Reckitt & Colman; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Vestindisk Handelskompagni; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Skipperforening; Lærer ved Handelshøj­skolen 1934^46; Medarbejder vod Vær­ket „Søforsikringspraksis" under Re­daktion af Louis E Grandjean (1935).

Adresse: Heslegaardsv. 19, Hellerup.

KALLMOES Reinholdt Forstander, Translatør, MfDR.; f. 12. Febr. 1873 i Ctterslev paa Lolland; Søn af Peter Kallemose (død 1916) og Hustrn Kir­stine f. Hansen (dåd 1913); gift 1. Gang m. Amanda f. Carison, f. i Ryd i Sverige, død 1929; 2. Gang (1931) m. Emma K., Datter af Præst U N Olsen. Trafikkontrolør ved Kbhvns Sporveje 1900-02; ansat i Akts. Burmeister &

724

Wains Maskin- og Skibsbyggeri 1902; Translatøreks. 1907; stiftede Kbhvns Translatørskole og Sproginstitut, Den Danske Købmandshøjskole 1908 og Kbhvns Translatørskole og Sproginsti­tuts sproglige Forlag 1911; Konsulent i Toldsager for Akts. Burmeister & Wain 1916-29.

Medstifter af Translatørforeningen 1910 og en Tid denne Forenings Kasse­rer.

Har udgivet: Forretningshaandbogen (s. m. M Magnusson, 1912); Lærebog i Handels -Teknik (s. m. Oluf Kallmoes, 1925 og 1949) samt flere andre Lærebø­ger, særlig bestemt til Brug ved Under­visningen paa Translatørskolen.

Adresse:  Frederikkev.  7.  Hellerup.

KALM    Knud Underdirektør, Civilinge­niør; f. 15. Okt. 1911 i Nyborg; Søn af Stationsforstander Otto Karm (død 1939) og Hustru Elisabeth f. Moller; gift m. Else K., f. 17. Juni 1917 i Kai vehave, Datter af Forpagter Niels Bas-musen og Hustru Else f. Sohrøder (død 1935).

Student (Sclmeekloths Skole) 1929; cand. polyt. 1935; Ingeniør paa Værk-stedstegnestuen hos A/S Burmeister & Wain 1955, Salgsingeniør (fortrinsvis Rumænien. Balkan, Tyrkiet og den næ­re Orient) 1936, Leder af Afdelingen Bur-Wain Autodiesel 1944, Leder af Die-selmotonfabrikken paa Christianshavn 1945, Overingeniør 1947; Underdirektør i Det Danske Luftfartselskab, A/S 1948

Adresse : Mosehø.jv. 36, Charlottenlund.

KAMP  A Eedaktør, Direktør, E.; f. 25, Jan. 1889 paa Provstegaarden ved Ste­ge; Søn af Forpagter N P Jensen-Kamp (ded 1903) og Hustru Bodil f. Hansen (død 1931J ; gift (12. Okt. 1917) m. Ka­ren K., f. 26. Juni i Kbhvn., Datter af Overlærer Oscar A Møller (ded 1926) og Hustru Erica f.Dombernowsky(dødl918>. Præliminæreks. (Stege) 1904; Medar­bejder ved Møns Dagblad, Silkeborg Avis og Vendsyssel Tidende 1904-12, ved Biget, Hovedstaden og Illustreret Ti­dende 1912-19; Sekretær for Foreningen Dansk Samvirke 1919-47, Direktør 1947: Redaktør af Foreningens Maanedsskrift Danmarksposten, fra Bladets Oprettelse 1919; Medarbejder ved Dansk biogra­fisk Leksikon og Ingeniøren; Redaktøv af Haandbogen Danske i Udlandet; Medlem af Præsidiet for (len 3. central­asiatiske Ekspedition.

Har udgivet: De rejste nd — og gjorde Danmark større (Træk af dansk Udvandrings Historie og Danskes Ind­sats i Udlandet i de sidste Hundrede Aar, 1943); Dansk Samvirke. De første

725

25  Aar   (1944);   Artikler  i  Tidsskrifter om de Danske i Udlandet.

Adresse : Grnndtvigsv. 5, KMivn. V.

Sommerbolig : Aalsgaarde.

KAMPHOVENER Morten Bedaktør, For­fatter; f. 6. Sept. 1889 i Stepping; Søn af Gaardejer Peter Hoffner (død 1948> og Hustru Mette Marie f. Christensen (død 1890); gift (27. Sept. 1923) m. Lau­ra Frederikke K., f. 6. Nov. 1899 i Sor terup, Datter al Gaardejer L P Peder­sen (død 1939) og Hustru Maren So­fie Nielsen (død 1908).

Deltog i Verdenskrigen 1915-16; Med­arbejder ved Danskeren 1919, ved Vest­kysten 1919-22, ved Hejmdal 1922-29. Redaktionssekretær ved Jydske Tiden­de 1929; fra 1936 særlig sønderjyd.sk Medarbejder ved samme og ved Ber-lingske Tidende til 1945; Jydske Tiden­des politiske Bedaktør fra 1945.

Medlem af Det konservative Folke­partis Repræsentantskab og af Besty­relsen for Aabenraa-Kredsens konserva­tive Vælgerforening; Medlem af For­eningen Nordens Repræsentantskab, af Bestyrelsen for Foreningen Nordens Lo-kalafdelig for Aabenraa By og Amt, af Aabenraa Bys Menighedsraad og af Be­styrelsen for Den eønderjydske Meni;:-hedsraadsforening.

Har skrevet : Det slesvigske Regiment (Roman, 1919) ; Kongen og Sønderjyl­land (1942); Møllens Bøst (1944): Ærø, en Lilleverden (1944) ; De sønderjydskc Landsdele (i Landet bag Klitterne) : Hundrede Aar, Aabenraa Handelsstand (1947) ; flere Fortællinger og nationalpo­litiske Afhandlinger samt Pjecerne „Vi bør tage Konsekvensen" (1936), „Dansk og tysk Landbrug" (1939X og „Nstio-nale Synspunkter" (1942) ; Bedaktør al Sydslesvig gennem Tiderne.

Adresse: Aabenraa.

KAMPMANN   C Grosserer; f. 1681 i Aarhus; Søn af Købmand N Ø Kamp-mann <død 1910) og Hustru Abelone f. Lass (død 1933); gift m. Warla K., Datter af Birkedommer R W C Jork <død 1937, se .Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Ulla f. Stallknecht.

Indehaver af Kainpniann, Møller A Herskind, Aarhus, 1910-20; Direktør for A/S Kampmann, Møller A Herskind 1921-40; Direktør for Kampmann & Herskind Akts., Kbhvn. fra 1941 osf Formand for Selskabets Bestyrelse.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association, Scandinavi-an Coal Importers Federation og Dansk Kulimport Organisation (Danecoal); i 1945 og 1946 udsendt af Organisationen for at varetage dens Interesser i U. S. A. ; Medlem af Bestyrelsen for forskellige Kulaktieselskaber, for Det Danske Trælastkompagni og forskellig!.'

til Trælastkompagniet knyttede Selska­ber, for Assurance-Compagnict Baltica og for Bønnenkamps Legat.

Adresse: Svanemøllev. 16, Kbhvn. Ø.

KAMPMANN Christian Arkitekt; f. 31. Aug. 1890 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt, Professor flack Kampmann (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Johanne f. Holm (død 1920); gift (J Marte 1921) m. Kirsten K., f. 9. Aug. 1897 i Kbhvn., Datter af Over-postinspektør Jørgen Bergsøe (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Louise Alvi'.de f. Brumme (død 1941).

Student 1908; Afgang fra Kunstaka­demiet 1918; arbejdede i flere Aar un­der sin Fader, bl. a. ved Opførelsen af Toldkammerbygningerne i Silkeborg (1920) og Ebeltoft (1922J og Ddførelsen af Tegningerne til Statsskolerne l Vi­borg og Banders; overtog efter Fade­rens llørt upførelsen af disse Skoler s. m. J Frederiksen; opført nogle Villaer i Kbhvns Nærhed; Frdbg. Kommunes Præmie for gode Nybygninger (Stægers Allé 21, 1924). Har for Ingeniørfirmaet Kampsax forestaaet Projekteringen al de nye Banegaardsbygninger i Teheran, for Hovedbygningens Vedkommende s ni. K T Seest; har for samme IFirma v. m. H Dahlerup Berthelsen opførl Dagmarhus (1939).

Adresse: Admiralg. 22, Kbhvn. K.

KAMPMANN Hack fh. Politimester, B.; f. 1. Jan. 1878 i Hjørring; Søa af Di­striktslæge F V W Kampmann (død 1904) og Hustru Cæsarine f. Faurschon (død 1923)- gift (4. April 1915) m. Charlotte Hansine K., f. 1. Maj 1883 ; Banders, Datter af Købmand P C C Hjersing (død 1931) og Hustru f. Mat-tat (dåd 1935).

Student (Randers) 1895; cand. jur 1902; Fuldmægtig ved Rougsø m. f i Herreder 1902-04, ved Lejre Herred 1904-19; Sagførerbestalling 1919; kst. Po­litimester i Hillerød 1920; Politimester i Thisted 1921-31; Politimester i Fjends-Nørlyng og Midck-lsnm-Sønderlyng Her­reder, Viborg 1931-48.

Adresse : Set. Kjelds O. 7. Viborg.

KAMPMANN H J Arkitekt: f. 11 Aug. 1889 i Kbhvn., Søn af Arkitekt, Professor Hack Kampmann (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Johanne f. Holm (død 1920); gift (24. Febr. 1921) m. tllla K., f. 5. Jan. 1896, Datter af Overpostinspektør Jør­gen Bergsøe (død 1928, se Kraks Blea Bog 1928) og Hustru Louise AlviWe f Brumme (død 1941).

Student (Marselisborg) 1908; Afgang tra Kunstakademiet 1919; Akademiets mindre Guldmedalje; 'arbejdede under sin Fader 1912-20; Assistent paa Knnst-

akademiet 1920-22; overtog efter Fa­derens D«d s. m. Arkitekterne Aage Rafn og Holger Jacobsen Politigaar-dens Opførelse; tatr desuden opført Hadsten Kirke o« s. m. O Harild Ran­ders Post- og Telegrai'byguiug; og s. m. Aage Rafn Købmandsbo (Alderdoms­hjem for Handels- og Kontoristforenin­gens Understøttelsesselskab), Nordisk Kollegium (for Akts. Nordisk Fjerfa­brik) ; Beboelsesbygninger i Kbhvn. og Frdbg. samt adskillige Villaer; 1937-38 Ophold i Iran under Opførelsen af Ho vedbanegaarden i Teheran for Ingeniør­firmaet Kampsax.

Adresse ; Fortunfortv. 12, Klampenborg.

KAMPMANN Niels Direktør; f. 26. Jan. 1914 i Aarhus; Søn af Grosserer C Kampmann (se denne); gift (12. Juni 1937) m. Leila Ingersoll K., f. 14. Aug. 1913 i U.S.A., Datter af Gilbert E Jo-nes og Hustru Leila f. Haven.

Praktisk og teoretisk Handelsuddan­nelse i Danmark, Schweiz, Tyskland, England og U.S.A. 1930-38; Baccalauréat és-Sciences Commerciales (Universitetel. i Fribourg, Schweiz) 1933; ansat i Det Danske Trælastkompagni. Akts. 1938, Prokurist og Bestyrelsens Sekretær 1941, Underdirektør 1946, adm. Direktør 1948. Medlem af Bestyrelsen for Trælast­grossisternes Fællesrepræsentation, for Trælastbranchens Sekretariat, for Kamp­mann & Herskind, Akts. og for Akts. Rungsted Golfbane.

Adresse : Rastaniev. 4, Rungsted Kyst.

KAMPMANN Per Civilingeniør, R.DM. p.p.; f. 31. Jlaj 1892 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Chr. J Kampmann (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Jo­hanne 1. Schmith; gift (8. Marts 1916; m. Else K., f. 26. Dec. 1892 i Kbhvn.. Datter al Apoteker Alfred Benzon (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu­stru Johanna f. Bissen (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. polyt. 1916; Medindehaver af In­geniørfirmaet Kampmann, Kierulff & Saxild (Kampsax) fra dets Stiftelse i 1917.

Formand for Bestyrelsen for Det Dan­ske  Luftfartselskab fra  1940,   indtraadi i  Direktionen 1947;  Medlem  af Styrel­sen   for  Scandinavien   Airlines   System (SAS); Formand i Bestyrelsen for Bur­meister   &   Wain's   Maskin-   og   Skibs­byggeri  Akts.  1940-47;   Medlem  af  Be­styrelsen for forskellige Aktieselskaber; Medlem af Akademiet for de  tekniske Videnskaber fra 1947. Udenl. Ordener:   B.L.4.; S.N.3.; S.V.3'. Adresse: Mosehøjv.4 A, Oharlottenlund. KAMPMANN     Viggo    Sekretariatschef, cand. polit.; f. 21. Juli 1910 paa Frdbg.; Søn   af   Kaptajn    Conrad   Kampmann

Kamp_________________

(død 1948)  og Hustru Ellen  f. Figener

(død 1936); gift (2. Maj 1942) m. Eva K., f. 23. Juli 1909 i Hull, England, Datter af Købmand Peder Brinch (død 1942) og Hustru Olga f. Hansen (død 1947).

Student (Fredericia) 1928; cand. po-lit. 1934; Sekretær i Det statistiske De­partement 1934; fung. Ekspeditionsse­kretær i Generalsekretariatet for Rege­ringens Beskæftigelsesudvalg 1944; øko-nomisk-statistisfc Konsulent i Skattede­partementet 1946; Chef for Det økono­miske Sekretariat 1947; Statistiker i Forsikringsselskaberne Haand i Haand og National 1935^6: Sekretær for Fi­nansministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (Professorudvalget) 1943-46. ved Skatte­kommissionen fra 1938 og for Minister-udvalget for Økonomi og Forsyning fra 1047; Formand for Nationalbudgetud­valget fra 1947 m. ti. Udvalg; Censor ved Kbhvns Universitets statsvidenska­belige Eksaminer 1946.

Formand for Frit Danmarks Tjene-stemandsgrupper 1945-47.

Har skrevet en Bække Artikler og Afhandlinger om økonomiske og sta­tistiske Emner.

Adresse:  Luganov. 12,  Kbhvn. S.

Sommerbolig :   Sønderho.

KAMPP H P H Missionær, cand. theol.; f. 7. Nov. 1888 paa Dalmosegaard, Møn; Søn af Gaardejer M P Hansen Kampp

(død 1926) og Hustru Eline f. Diderik-sen (død 1932)- gift (15. Marts 1918) m. Signe K., f. 6. Okt. 1893 i Kolding. Datter af Fabrikdirektør K K Konstan­tin-Hansen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Margrethe f. Schrø-der (død 1939).

Student (Døckers Kursus) 1907; cand. theol. 1913; Lærer ved Hjemmet for Vanføre 1913-14; Studierejse i England 1914-15; Ordination 1915, Missionær i Santalmissionen, Indien fra 1915; har bygget Missionsstationerne i Narainpur, Nimasarai og Eklokki m. m.; Rejser bl. a. i Indien, Iraq, Syrien, Palæstina og Ægypten.

Medlem af talrige Udvalg og Komi­téer indenfor Santalmissionen m. m.; under Krigen Medlem af Bestyrelsen for Free Danes Association, Indien.

Har bl. a. udgivet: Folkelivsbilleder fra Santalistan (1921); Arbejdet blandt de andre Racer (1923); Mankas Histo­rie (1923); Bengalere i Santalistan (1924); Kristne Bengalere i Santalmis­sionen; Santalsk Litteratur (1933); Mål-da (1939): En Muhamedaner bliver Kri­sten (1946); paa Bengali bl. a.: Den Augsburgske Bekendelse (1935); Kirke­historie (1936); Omvendelse fra ti Ka­ster; Tre Aargange Prædikener (1944-

________________________726

46); Afhandlinger og Artikler paa Dansk, Engelsk, Bengali og Santali i danske og udenlandske Tidsskrifter o.I. Adresse: Nimasarai, Malda, Bengal, India og Borrebyv. 42, Kbhvn. Brh.

KAMPP Rasmus Konsul, R.DM.p.p.; f. 9. Sept. 1891 paa Dalmosegaard, Møen; Søn af Gaardejer M P Hansen Kampp (død 1926) og Hustru Eline f. Dide-riksen (død 1932); gift l. Gang (Ægte­skabet opløst) m. Emilie K., f. Spang; 2. Gang (28. Marts 1949) m. Inger Mar­grethe K., f. 16. Juli 1914 i Middelfart, Datter af Bankdirektør Johan Behrendt (død 1940) og Hustru Thyra f. Hess-Nielsen.

Elev     paa    Dalum     landbrugsskole 1912-13;   landbrugskandidat   1915;   Læ­rer ved Dalum Landbrugsskole 1915-17; Konsulent    i  Planteavl    for   De    syd­sjællandske   Landboforeninger   1917-18; Afdelingschef   i   Ernæringsraadet   1918-19;   foretog   1919-20  en   erhvervsøkono­misk  Studierejse   Jorden  rundt  bl.   a. for at  undersøge  Frøatvsfornold  i  In­dien,  Australien,   New   Zealand,   Kina, Japan og Nordamerika; Konsulent for De samvirkende danske Frøavlerforenin­ger    samt     Redaktør    af    Tidsskriftet Dansk Frøavl 1920-21; Sekretær i Uden­rigsministeriet  1921:    samme   Aar   ud­sendt Konsulatssekretær i Kanada;  at­ter Sekretær i Udenrigsmin. fra 1924, i Pressebureauet  fra  1928;   tillige  Sekre­tær i  Dansk  Arbejdes  Landbrugsindu­stri-Udvalg   og  i  Statsministeriets   Ud­valg for nye Markeder 1928-30;  i Som­meren 1931   Chargé d'affaires   i   Bern; Vinteren 1931-32 Sekretær ved Danmarks faste Folkeforbundsdelegation i Genév«; 1932 og 1933 i  Udenrigsministeriet;  Le-gationssekretær    og    Chargé   d'affaires ved   Gesandtskabet   i   Tallinn   (Reval) 1934-39; derefter Kontorchef i  Udenrigs­ministeriet ;   Konsul   i   FranMurt   am Main  1948.

Litterære Arbejder: Blade af Verdens Bog, Mejeribrugets Sejersgang, Land­brugets Industrialisering og Verdens-Landbrug; forskellige Udvalgsberetnin-ger samt Medarbejderskab ved en Del Blade, Tidsskrifter og Bøger, bl. a. Raastoffernes Mobilisering og Danmarks industrielle Udvikling.

Udenl. Ordener : B K.5.; E.H.S.3 ; U.F.2.

Adresse: Royal Danish ConsuJate, Wolfsgangstrasse 56, Frankfurt am Main, Tyskland.

KANN Olaf Politimester, R.; f. 24. Mai 1893 i Kbhvn,; Søn af Kontorchef Wilhelm Kann og Hustru Fanny Jo hanne f. Dederding (død 1930); gift (9. Aug. 1921) m. Ebba K., f. 20. Marts 1897 i Vils paa Mors, Datter af Lægf Otto Arends (død 1944).

7Z7_______________________

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; Herredsfuldmægtig i Roskilde 1918; Civildommerfuldmægtig i Roskilde 1919; Amanuensis hos Bi­skoppen over Roskilde Stift 1923-39. Po­litimester i Hjørring 1939.

Formand for Roskilde Værgeraad og Børneværnsudvalg 1929-39; Medlem af Bestyrelsen for Fællesbestyrelsen for K.F.U.M. og K. i Danmark 1931-37; Formand for Solrød Strands Grundejer­forening 1937-39; Medlejn af Hjørring Menighedsraad 1946.

Adresse: Vestbaneg. 2, Hjørring.

Sommerbolig: „Reden", Solrød Strand.

KANNEWORFF    Poul Sceneinstruktør, ll.p.p.; f. 13. Marts 18% paa Frdbg.; Søn af Kontorchef ved Carlsberg Bryg­gerierne V H T Kannewurff (død 1931) og Hustru Jehn Petra f. Henningsen (død 1948); gift (31. Ma.i 1927) m. Elna Charlotte K., f. Johansson, f. 17. Jan. 1903.

Student (I'rdbR. Gymnasium) 191J: cand. phil. 1915; paa Akademiet 1915-19; Elev af Teatermaler Carl Lund; kunstnerisk Raadgiver ved Goteborg Lyriska Teater 1920, tillige Scenein­struktør og Medlem af Teatrets Ledel­se fra 1925; Sceneinstruktør ved Det kgl. Teater, Kbhvn. fra 1936.

Repræsenteret paa permanent tliistil-ling af Teaterdekorationer paa Drott-ningholms Teatermuseum ved Stock­holm.

Har i Goteborg, Stockholm, Malmo og Kbhvn. udført Iscenesættelser og Udkast til Dekorationer og Kostumer; Iscene­sættelser, bl. a..: Sanl og David. Trylle­fløjten, Cosi fan tutte, De lystige Koner i Windsor, Holger Danske, Porgy og Bess, Julius Cæsar (Operaen), En Skær-sommernaisdrem og Som man behager.

Udenl. OrHen: S.M.l.Æa.

Adresse : Kanslerg. 4, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: „Lisinge" pr. Dysse­kilde.

KAPEL  Otto Overkirurg, Dr. med.; f. 1. Dec. 1895 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Viliam Kapel og Hustru Agnete f. Berg

(død 1929); gift (17. Okt. 1941, Ægte­skabet opløst) m. Gørrild K., f. i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Aa. Jacoby og Hustru Astridur f. Bryde.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1914; med. Eks. 1923; Hospitalstjeneste paa Statshospitalet i Sønderborg 1923-25, paa Kbhvns Amtssygehus 1925-26 og paa Rigshospitalet 1926-27; studerede derefter Biologi ved Kaiser Wilhelm-Tn-stitutet i Berlin; Dr. med. 1929; Re­servekirurg ved Kbhvns Amtssygehus i Gentofte 1930-36; Overkirurg samme­steds 1936; Specialistanerkendelse (Ki-

._________ Karl

rurgi)  1935 og  (kir.  Kvindeeygdomme) 1939.

Har skrevet: Nogle Undersøgelser over Væksten af Epithel i Vitro (Dispu­tats, 1929) samt en Del Artikler over kirurgiske og orfliopædiske Emner.

Adresse : Amtssygehuset, Niels Ander­sens V. 65, Hellerup.

KARBERG Andreas Amtmand. Dr. jur., K'.DM.; f. 28. Febr. 1881 i Sønder­borg; gift (1911) m. Ella K. f. Friis, f. 14. Aug. 1891 i Kbhvn.

Student (Flensborg og Haderslev) 1899 og 1900; studerede i Munohen. Berlin, Kiel, Jena; Referendareksamen 1903; Dr. jur. 1905; Fuldmægtig i Sønderborg Bank 1906-19; Landraad i Sønderborg under den internationale Kommission 1920; Ainteassessor i Sønderborg 19OW6; Amtmand over Ringkøbing Amt 1926. Byraadsmedlem i Sønderborg 1919-20; Medlem af Sønderborg Kredsudvalg 1919-20; Medlem af Landstinget (Venstre) 1920-26; Medlem af den sønderjydske Laanekasses Bestyrelse og af Central­bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; Medlem af Bestyrelsen for Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane og for Ringkøbing-ørnhøj-Holstebro Jernbane; Medlem af Tilsyns-raadet for Spare- og Laanekassen for Lemvig og Omegn og for Ringkøbing og Omegns Sparekasse; Formand for Kronprins Frederiks Fond og for histo­risk Samfund for Ringkøbing Amt.

Adresse: Rindumgaard pr. Ringkøbing.

KARDEL Johan Dommer; f. 10. Juni 1898 i Korsør-, Søn af Proprietær Hans Michael Kiersgaard Kardel (død 1924) og Hustru Johanne Margrethe f. Strø-bech; gift (7. Aug. 1929) m. Ingeborg K., f. 30. Okt. 1901 i Oslo, Datter af Provst Christen Larsen Dahler og Hu­stru Gudrun Henriette f. Lange.

Student (Wedels Kursus) 1916: cand. jur. 1922; Dommerfuldmægtig i Slagelse 1922-45; Dommer i Brønderslev Købstad m. v. 1945.

Adresse :  Dommergaarden,  Bred­gade 17. Brønderslev.

KARLGREN   Anton   Professor,  R.DM.; f.   9.  Juni  1882   i  Jønkøping;   Søn   af Låroverksadjunkten Johannes  Karlgren (død 1905) og  Hustru Gabriella Hassel-berg; gift (21. Okt. 1921) m. fil. mag. Marta K., f. 21. Okt. 1891 i Stockholm, Datter at Major Carl Silow og Hustru f. Wastfelt.

Student (Uppsala) 1900; videnskabe­lige og journalistiske Studierejser i Rus­land, Polen, Serbien, Bulgarien og Ame­rika; fil. Kandidateks. 1903; Dagens Nyheters udsendte russiske Korrespon­dent 1906-07; fil. Licentiateks. 1908; Med­arbejder og russisk Korrespondent til

Karl

728

Dagens Nyheter 1908-10;  samme  Blads

anden Redaktør og ansvarlige Udgiver 1910-23; Medlem af Svenska Akademiens Nobelinstitut for slavisk litteratur fra 1921; udnævnt til Professor i slavisk Filologi ved Kbhvns Universitet 1922, tiltraadt 1923.

Litterære Arbejder : Codex Arnemag-næanns 315 F (1904): Vinterdagar blaud ryska bønder (1907); Djåvulstriden i Sverige våren 1909 (1909); Sur la for­mation du gen. plur. en Serbe (1911); Forsvarsriksdagen 1914 (1914): Den svarta veckan. timmarna fore vårlds-krigets utbrott (1915); Ryska interviuer (1916); Ryssland utan vodka (1916); Rolsjevikernes Ryssland (1925); store ['årtier af KollektivarbetetRysslands omdaning (1917-19); Oversættelse af Dostojevskis ,,0nda andar" (1917-20) • Ryssland 1864-1914 (Norstedts Vårlds-historia XIV) (1934); 1914-21 (Norstedts Varldshistoria XV (1937); Henlein, Hitler och tjeckerna (2. og 3. Opl. kaldt: Henlein, Hitler, tjeckerna och Chamberlain, 1938); Stalin (Stockholm 1942); Dneprfossernes nordisk-slaviske Navne (1947).

Adresse: Birkebakkcn, Holte.

KARSTEN A W Dommer. R., f. 27. Aner 1888 paa Frdbg.; Søn af Stadsingeniør i Kbhvn. A C Karsten (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Dag­mar f. Lassen (død 1915); gift 1. Gang (8. Nov. 1913) m. Inger K., t. 1. Jan. 1890 i Helsingør (død 1922), Datter »f Konsul, Direktør L Svendsen (død 1927) og Hustru Emmy f. Fich (dåd 1935); 2. Gang (6. Okt. 1925) m. Esther K., f. 3 April 1892 i Kbhvn., Datter af De­partementschef P A Jerichow (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Dagmar f. Thiedemann (død 1935).

Student (Østersøgades Latinskole) 1906; cand. .jur. 1912; Byfoged- og Her-redsfuldmægtig i Faaborg s. A.; Amts-fuldmægtig i Holbæk 1916, tillige Amts-raadssekretær 1920; Dommer i Rudkø­bing m. v. 1936, i Frederikshavn m. v. 1945; kst. Dommer i Vestre Landsret 1946-47.

Næstformand for Foreningen af Amts-og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1935^36; Medlem af Tilsynsraadet for Den langelandske Landbostands Spare­kasse 1937-45; Formand for Afvandings-kommissionen, for Fredningsnævnet og for den i Henh. t. lov om Beskyttelse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejen­dom nedsatte Voldgiftsret for Hjørring Amtsraadskreds fra 1946.

Adresse: Dommergaarden, Frederiks­havn.

KARSTEN    H T Direktør. Konsul, R. DM.,Chr.XFr.M.; f. 5. Nov. 1889 paa Frdbg.; Søn af Stadsingeniør A C Kar-

sten (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Dagmar Karen K. (død 1915); gift (8. Jan. 1918) m. Elli Louise K., f. 4. April 1898 i Faxe La­deplads. Datter af Direktør Otto Mor­tensen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Ellen f. Helwcg-Lar-sen (død 1928).

Student (Østersøgades Latin- og Re­alskole) 1907; ansat i Østasiatisk Kom­pagni 1907, ved Kompagniets Filial i Singapore 1910, Leder af denne Filial 1923; dansk Konsul 1924-30: Director : United Baltic Corp. Ltd., Bast Asiatic Comp. (London), Ltd., East Asiatic Rubber Estates, Ltd., Teluk Merbau Plantations, Ltd., Mac Andrews & Co. Ltd., Craigielea Rubber Plantation.-Ltd., The London Rubber Exchange Co Itd., London; Member of Couucilofthe Rubber Growers' Association (Inc.).

Adresse: 158 Fenchurch Street, Lon­don E. C. 3.

Privat Adresse : Tanglin House, Spa-niards Close, London N.W. 11, England.

KARSTENS   Gerda Solodanserinde; f 9. Juli i Kbhvn.; Datter af Fabrikant Johan Karstens og Hustru Eleonora f. Andersen; gift (3. Marts 1925) m. Balletdanser ved Det kgl. Teater Svend Karlog, f. 27. Aug. 1900 i Kbhvn.. Søn af Rentier Vilh. Jensen (død 1936) og Hustru Caroline f. Jørgensen (død 1928).

Elev paa Det kgl. Teaters Ballet­skole 1910; Bebut i Svundne Tider 1920; Balletdanserinde 1928; Karakterdan&er-inde 1935: Solodanserinde 1942; Gæste­spil i Paris, Bruxelles, Hamborg, Ber­lin, Karlsruhe og Stockholm.

Hovedroller: Marie i Toreadoren; Heksen i Sylfiden; Muri i Et Folke­sagn; Venus i Psyche-, Pecunia d Cirk­len ; den flegmatiske Pige i De fire Temperamenter; December i Tolv med Posten; Moderen og Lærerinden i Sla­raffenland; Ondskaben i Fugl Fønix; Værtinden i Kolingen; Moderen i Gi-selle: F,n ældre Dame i Thorvaldsen.

Adresse:   Spanagerv. 19, Kbhvn. Brh.

Sommerbolig:   Ellestuen,   Rørvig.

KASPERSEN   Sigurd Dominer; f. 19. Maj 1898 i Skern; 8011 af Førstelærer Jakob Kaspersen (død 1935) og Hustru Karen f. Sørensen (død 1934); gift (16 Okt. 1927) m. Laura K., f. 24. Marts 1905 i Hjørring, død 1943, Datter ar Kæmner Christen Jensen (død 1930) og Hustru Johanne f. Madsen.

Student (Sorø) 1917; cand. jur. 1924-Sagførerfuldmægtig 1925; Dommerfuld­mægtig i Hjørring 1926; Dommer i Ni­be 1949.

Medlem   af  Tilsynsraadet   for   Spare-

729 ___________________

kassen for Hjørring By og Omegn 1939-49   (Formand 1941-49).

Adresse:  Nibe.

KASTEN f r. Isenkræmmer; f. 31. Dec. 1881 i Nørre-Snndby; San af Tømrerme­ster H A Kasten (død 1897) og Hustru Ane Cecilie f. Madsen (død 1926); gift (20. Maj 1907) m. Ingeborg Amalie K., f. 7. Okt. 1885 i Aalborg, Datter af Boghandler Georg Schultz og Hustru Margrethe f. Bønding.

4. Kl. Hovedeks. (Aalborg Katedral­skole) ; uddannet i Isenkram-, Køkken­udstyrs- og Værktøjsbranchen i Aalborg og Nørre-Snndby; etableret i Vejen 1906.

Formand for Vejen Handelsstandsfor­ening 1913-40, derefter Æresmedlem, for Vejen Handelsaftenskole 1918-40, tor Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforening 1927-38, derefter Æresmedlem, og for Cen­tralforeningen for Danmarks Isen­kræmmer-, Glas- og Porcelænshand-lerforeninger 1930-38; Medlem af Bankraadet for Akts. Vejen Bank fra 1918; Medlem af Bankens Direktion 1920-30; Formand for Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Vejen Bank; Medlem af Den permanente Komiti' for de fire nordiske Landes Jernvare-handleres Foreninger 1928-38 og af Be­styrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1931-40; Medlem af Lukkelovskommissionen af 1938.

Adresse • Nørreg. 26, Vejen.

KASTRUP OLSEN Johannes Formand for Den alm. danske Skibsførerforenin«, R.; f. 26. Febr. 1898 i Stensby i Kalve­have Sogn; Søn af Skipper Jakob Ol­sen (død 1942) og Hustru f. Jensen; gift (16. Nov. 1945) m. Grethe K. O., f. 4. Aug. 1913 paa Frdbg., Datter af Direktør Otto Ramding (død 1939) og Hustru Karen f. Winther.

Styrmandseks. 1920; Radiotelegraflst-eks. 1921; Skibsførereks. 1924- sejlede med forskellige Sejlskibe til 1919; Stjr-mand i Selskaberne Dannebrog, Ø. K. og De Forenede Kulimportører ti! 1929; 1. Styrmand i Dampskibsselskabet Øre­sund 1929-41. Fører af M/S Set. Ibb fra 1935; Mønstringsbestyrer i Kbhvn. 1941-47; Formand for Den alm. danske Skiibsførerforening fra 1947.

Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) 1944-45; Medlem af Kbhvns Borgerrepræsentation 1945-46; Formand for Den konservative Vælgerforening i 2. Kreds 1937-48; Medlem af Forret­ningsudvalget for Den konservative Væl­gerforening fra 1947; Medlem af Besty­relsen for Dansk Styrmandsforeniing 1927-41. Formand 1937-41, Æresmedlem 1941; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sfcdpperforeninig 1945-47; Medlem af Sø-fartsraadet, af Bestyreteesraadet for

_________________Kauf_

Skoleskibet Danmark, af Peneionsfor-sikriugsanataltens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Foreningen til Sa­fariens Fremme: Sekretær i De Nordi­ske Navigatørkongreaser.

Adresse- Havneg. 55, Kbhvn. K

KAUFFMANN Ernst Bankdirektør, B. DM., M.T.Kfh., M.T.Kha.p.p.; f. 1. Dec. 1897 paa Frdbg.; Søn af Grosserer LO U T v. Kauffimann (død 1934) og Hu­stru Fanny M K v. K. f. Just-Nielsen; gKt (8. Jan. 1936) m Birte K., f. 6. Marts 1907 i Kbhvn., død 1945, Datter af Civilingeniør, Fabrikant C F Jarl (se denne) og Hustru Gunild f. Rott-bøll.

Student (Schneeklothg Skole) 1916; cand. polit. (Aktuar) 1922; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; Beregnerassistent ved Forsikrings-raadet 1916: Beregner ved Pensionsfor-sikringsanstalten 1919 og ved Andels-pensionsforeningen 1920; Sekretær i Banktilsynet 1920, Fuldmægtig 1923, paa Orlov i engelske Banker 1924-25; Inspektør I 1931: Formand for Foreik-ringsraadet 1931-32: Underdirektør og Medlem af Direktionen i Kbhvns Han­delsbank 1932, Direktør s. A.

Medarbejder ved Finans Tidende 1916-19; Chef for Bankkommissionens Sekre­tariat og Medforfatter af dennes Beret­ning 1922-24; Sekretær hos Rigsadvo­katen 1922-23, ved Landmandsbankud­valgene 1926-28 oy ved Banklovudvalget 1928-30; Medarbejder ved Deii sønder-jydske Realkredrtkomimission 1925-26 og ved Det sønderjydske Erhvervsudvalg 1928-29; Tilforordnet ved F,ondsbørs-Til-synel 1930-32; Sekretær for Danske Stormagasiners Fællesraad 1931-32; Næst­formand for Bestyrelsen for Sukkerfa-briken Vestsjælland 1932-34; Formand for Bestyrelsen for Akts. Jacob Holm 4 Sønner's Fabrikker 1932-44; Censor ved Købmandsskolen 1932-48; Formand for Ungdomsgaarden 1943-48 og for Humlevængets Børnehave 1945-48; Med­lem af Børneringens Hovedbestyrelse 1943-48, af Fællesltomiteen for Dansk Polen Hjælp 1945-48 og af Bestyrelsen for Krigsforsikringsforbundet for Penge og Værdipapirer 1944-48.

Formand i Bestyrelsen for Handels­bankens Pensions-Kasse; Medlem af „Ord och BUd"s danske Komité, af Komitéen for Dansk Studieudveks­ling, af Bestyrelsen for Kronprins Fre­deriks og Kronprinsesse Louises Stiftel­se, af Hovedbestyrelsen og Forretnings­udvalget for Landsforeningen til Børne­lammelsens Bekæmpelse, af Udenrigs­ministeriets Udvalg vedr. udenlandske Publikationer og Presseforetagender, af Bestyrelsen for Selskabet for Handels-og Søfarts Museet paa Kronborg, af

Kauf_________________

Hovedbestyrelsen for Danmarks Natur-fredningsforening, af Bestyrelsen for Naturfredningsfonden, af Hovedbesty­relsen og Forretningsudvalget for Dansk Indisk Forening, af Det Internationale Handelskammers monetære Komité, af Bestyrelsen for Danske Bankers For-handlingsorganisation og af Bestyrelsen for Akts. Øresunds chemiske Fabriker; Formand for Trafikforskningsudvalget.

Har skrevet forskellige Kommissions-beretninger samt Tidsskriftartikler om bankmæssige, finansielle og administra­tive Forhold.

TTdenl. Ordener: Fi Fr M • I F Z'.; Ø.r.K.2.

Adresse: Holmens Kanal 2, Kbhvn.K.

KAUFFMANN Fritz Afdelingsforstan­der, Dr. med.; f. 15. Jan. 1899 i Preussisch Stargard, Tyskland; Søn af Fabrikant Albert Kauffmann (død 1940) og Hustru Eva f. Gottschalk; gift (26. Jan. 1932) m. Hertha K., f. i Fiume, Østrig, Datter af Direktør, Dr. chem. Eduard liamann (død 1918) og Hustru Erna f. Giseke.

Uddannelse ved Universiteter i Greifswald, Hamburg o« Miinchen; ansat ved Institut Robert Koen, Ber­lin 1923-53 og ved Statens Seruminsti­tut, Kbhvn. fra 1933, Afdelingsforstan­der 1942.

Har skrevet: Die Bakteriologie der Salmonella-Gruppe (1941) og forskel­lige andre bakteriologiske Arbejder.

Adresse: Amagerfælledv. 27, Kbhvn. S.

KAUFFMANN      Henrik Ambassadør, SK.DM.p.p.; f. 26. Aug. 1S88 i Frank­furt a.M.; Søn af Kammerherre Aage Kauffmann (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Mathilde f. v. Bernus (død 1922); gift (18. Nov. 1926) m. Charlotte K., f. 12. Jan. 1900 i Beau-fort, South Carolina, Datter af Kontre-admiral Wm. D Mac Dougall og Hu­stru Charlotte f. Stone.

Student (Metropolitanskolen) 1906: cand. jur. 1911; Assistent i Udenrigs­ministeriet 1912; Konsnlatssekretær i New York 191J; Legationssekretær i Berlin 1916; Kontorchef i Udenrigsmi­nisteriet 1921 (ikrt. 1920); Gesandt i Rom 1921, i Peking og Tofcio 1924; Dan­marks Delegerede ved Konferencen ang. Kinas Toldforhold 1925; tillige overor­dentlig Gesandt og befuldmægtiget Mi­nister i Bangkok 1928; Gesandt i Oslo 1932; Danmarks Delegerede ved Nl-magtskonferencen i Bryssel 1937; Ge­sandt i Washington 1939, Ambassadør 1947; afsluttede Aftalen med U.S.A. om Grønlands Forsvar 9. April 1941; til­sluttede Danmark til de Forenede Natlo

________________________730

ners Erklæring af 1. Jan. 1942; deltog i de Forenede Nationers Konferencer i Hot Springs 1943, Atlantic City 1943, Bretton Woods 1944; Minister uden Portefeuille i det andet Ministerium Buhl, dog samtidig fortsat Gesandt i Washington; Formand for den danske Delegation ved Stiftelsen af de For­enede Nationer i San Francisco 1945, ved F. A. O.'s Konference i Quebec 1945 og UNRRA-Konferencen i Atlantic City 1946; Præsident for F. A. O. Konferen­cen i Kbhvn. 1946: Viceformand for den danske Delegation til UNO Kon­ferencerne i Lake Success, New York 1946 og 1947; Æresmedlem af Det grøn­landske Selskab, Kbhvn. 1946.

UdenlL Ordener: Ohin.Oh.Y.2.; Chin. G.H.4.; Gr.Ph.l.; I.KrJ.j J.H.8.I.; J.Kr.E.T.; N.St.O.l.; K.St.A.3.; S.Kr.l.

Adresse: 2343 Massachussets Avenue, Washington D.C., U. S. A.

KAYSER Erik Direktør. Civilingeniør, li.DM.p.p.; f. 2. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester, cand. polyt. Olaf Kayser (død 1925, se Kraks Blaa Bog

1925) og Hustru Nanna f. Monrad (død

1926); gift (5. Febr. 1916) m. Kitty K., f. 24. Dec. 1890 i Kbhvn., Datter af Assuranceinspektør J P Jensen og Hu­stru Wilhelmine f. Elling.

Student (Ef terslægtsselskabets Skole) 1908; cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; ansat i Firmaet Philip Petersen & Ar­vid Holm, Kbhvn. 1914-25; Medinde­haver af Firmaet A & E Kayser, Kbhvn. 1925-29; Overingeniør ved Ba-neanlæget Angora-Eregli i Tyrkiet 1929-33; Direktør i Konsortiet Kampsax for det transiranske Baneanlæg 1933-41; Direktør i Teknisk Central under Mi­nisteriet for offentlige Arbejder 1941-44; Medindehaver af Ingeniørfirmaet Kay­ser & Sønner fra 1945; teknisk Raad-giver for den iranske Regering 1947.

Medlem af Beskæftigelsesraadet 1941-44; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1929. Til­forordnet. Byggenævnet som Handels­ministeriets tekniske Raadgiver vedr. Anlægsarbejder 1941.

Udenl.  Ordener:  Ir.H.4.; S.N.3.

Adresse: Bernstorffsv. 193, Charlotten-lund.

KEHLER   Børge Direktør, Chr.X Fr.M., M.T.Kha.; f. 29. April 1909 paa Frdbg.; Søn af Maskinmester Andreas Kehler og Hustru Kamma f. Sørensen; gift (28. April 1934) m. Laure K., f. 21. Marts 1910 i Liége, Datter af Dekora­tør Ernest Sinters og Hustru Julie f. Deumeront.

Realeks. (Nykøbing F. Katedralskole); Uddannelse i blandet Købmandshandel; Korrespondent i Kornfirma i Kbhvn.

1930; Konsulatssekretær i Bruxelles 1932- adm. Direktør i Maison Vendsys­sel Soc. coop. Bruxelles fra 1933, Med­indehaver fra 1938; Medstifter og adm. Direktør for Vendsyssel & Cie Paris op Feignies 1938; tillige adm. Direktør for Ubelda Soc. Coop. Bruxelles fra 1947 og for B Kehler S.P.R.L. fra 1948; i Bestyrelsen for Vendsyssel Packing Co. Inc., Seattle U.S.A., for Trioco Corpo­ration Inc., New York. for Hudson Trading Co. Ltd., Montreal Canada or for Heim og Heller A.G., Zurich.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Understøttelsesforening i Belgien 1940 (Formand fra 1946), af Bestyrelsen for Dansk Røde Kors Hjælpekomite i Bel­gien 1940-46 og af Bestyrelsen (Kasse­rer) for Syndicat des Importateur do Biéres, Bruxelles 1940-47; President for frit Danmark i Belgien; Medlem al Hovedbestyrelsen for Association Beige des Négociant Exportateur et Importa tour Anvers fra 1945.

Adresse :  21 rue  du Pouplier, Brux­elles, Belgien.

Sommerbolig: Viking-Alsemberg Rho-de St. Genese, Belgien.

KEHLER  Henning Kritiker, Journalist.

Dramatiker; f. 22. Jan. 1891 i Kbhvn.: Søn af Skoleinspektør Kristen Kehler (død 1946) ag Hustru Minna f. Ander­sen (død 1894). gift 1. Gang (4. Mai 1917, Ægteskabet opløst 1945) m. Ville K., f. 8. Marts, Datter af Lantbrnkaren Fabian Berg og Hustru Marie f. Win-ther (død 1921); 2. Gang (23. Marts 1945) m. Inger K-, f. Welding Johan­sen, f. 16. April.

Student (Metropolitanskolen) 1909; Magisterkonferens i Fransk 1916; Uni­versitetets Guldmedalje 1915; Attaché ved Gesandtskabet i Petrograd 1917; tjenestegørende i forskellige russiske Byer; Konsul i Tomsk 1918-19.

Har udgivet: Russiske Kroniker (1920): Kronik og Kritik (1922); Kampen for Livsanskuelse (1925); Overmennesker os-andre (1928); Poeter og Pedanter (1932); Elleve Danskere og een Nord­mand (1934); Konservative Kroniker (1935); Litteraturen og Demokratiet (1935); Mange Slags Mennesker (1936); Demokratiet og Fosterdrabet (1937) • Paa Jagt efter Geniet (1938); En Søn skal i Lære. Er det frie Ord i Fare? (1938); Den store Politik (1938)- Blæk­sprutten 1888-1938 (1938); Den festlige Strid (1939); Ud af Trediverne (1940)-De store Romaner (1940); Syv Aar (1940); Ullabella (1941, opført paa Det kgl. Teater); Mild Latter (1943); Bi­skoppen (1946): Hendes Mand (1946): Liv og Død (1948); Svend, Knud ot; Valdemar (1948); Den rene Galskab

_   _______   _________Kais

(1948, opført paa Aarhus Teater); Flug­ten til Amerika  (1949)

Adresse.: Ved Kanalen 9, Kbhvn.K.

Sommerbolig: Lille Værløse.

KEIDING   Kr. Forstander, Præst; f. 9. April 1891 i Skovlænge: Søn af Sogne­præst F G H Keiding (død 1907) og Hustru Johanne Marie f. Helms; Rift 1. Gang (27. Aug. 1915) m. Martha K., f. 1883 i Kbhvn., død 1924, Datter af kgl. Hof-Fiskehandler H P Petersen (død 1907) og Hustru Ane Margrethe f. Sørensen (død 1912); 2. Gang (2. Juli 1940) m. Anna K., f. 8. Nov. 1892 i Nykøbing S., Datter af Sagfører H J Borre og Hustru Ingeborg f. Wedege.

Student (Døckers Kursus) 1907; cand. theol. 1918; Sognepræst paa Vaagø, Færøerne s. A.; res. Kapellan i Nykø­bing F. 1924; Hjælpepræst ved Timo-theus Kirke i Kbhvn. 1929, res. Kapel­lan smstds 1937; Sognepræst ved Vi-g-erslev Kirke, Kbhvn 1941; Præst og Forstander ved Kolonien Filadelfia 1944.

Formand for Kristelig akademisk For­ening og Danmarks kristelige Studenter­bevægelse 1942-44.

Adresse t   Filadelfia,  Tersløse pr. Pianalund.

KEIL August Billedhugger; f. 22. Septt; 1904   i   Kbhvn.; Søn   af   Snedkermestey'! Victor Kell og Hustru Dagmar f. Niel* sen  (død 1939); gift (4. Febr. 1938) m. Else Marie  K., f. 20. Juli 1908, Datter a.f  Komponist  Hans Christian  Tørsleff og Hustru Marie f. Plockross.

Udstillede første Gang i 1933 paa Grønningen; Medlem af Grønningen fra 1938.

Arbejder: Herme af Borgmester M Mortensen, Esbjerg; Mindesmærke for afdøde Overlæge Peter Tnxen. Middel­fart; Mindepark for forulykkede Fiske­re, Esbjerg (bekostet af Ny Carlsberg-fnndet); Freds- og Frihedsmonument, Frederiksværk; Buste af Forfatteren Jacob Paludan (til Aarhus Bibliotek); repræsenteret paa Statens Museum for Kunst og Aarhus Museum.

Tildelt Eckersberg-Medaljen; Ancker-ske Legat.

Adresse .• Dyssegaardsv. 9, Hellerup.

KEISER-NIELSEN Holger Dommer, R.; f. 8. Dec. 1885 i Birket; Søn af Under­visningsminister Søren Keiser-Nielsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Vilhelmine f. Kolbye (død 1906); gift (5. Maj 1921) m. Gerda K-N.. f. 14., Nov. 1899 i Krummerup, Datter af Dommer .Johannes Vogelius (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Marie Elisabeth f. Tvede (død 1914).

Keis__ __ ____ _____ ___

Student (Herlufsholm) 1904; cand. i ur. 1911; Herredsfnldmægtig i Randers 1911; Byfogedfnldmægtig i Nakskov 1912; Dommerfuldmægtig i Aalbore 1919; Dommer i Ribe 1934, i Nyborg 1939.

Formand for Likvidationen af Akt«. Holsted Bank.

Adresse: Nyborg.

KELLER Otto Dr. med.: f. 19. Jan. 1890 i Kbhvn.; Søn af Professor, Over­læge Christian Keller (død 1934, se Kraks Blaa Bos: 1934) og Hustru Louise f. Fick (d«d 1935); gift 1. Gang (8. Juli 1918) m. Mary K. (død 1934), Datter a.f Direktør Bduard Eée (ded 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) ost Hustru Gala-thea f. Berendt (d«d 1920); 2. Ganig (1. Juli 1937) m. Sonja K., f. i Nykøbing F., Datter af Købmand Hans Henrich-sen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Marie Margrethe f. Schøn-licyder.

Student (Vejle) 1907; med. Eks. 1914; Dr. med. 1921; uddannet som Kirurg ved kbhvnske Hospitaler; Ohef for Sundby Hospitals kirurgiske PolikMnik 1930; Overkirurg ved St. Josephs Hos­pital 1934.

Delegeret for Danmark ved Interna­tionalt Urologisk Selskab.

Adresse: Ryesg. 30, Kbhvn. N. K E LP Peter Isenkræmmer; f. 9. Okt. 1887 i Randers; Søn af Købmand I C Kelp nit Hustru Katrine f. Sørensen-, gift (2. Pebr. 1912) m. Sigrid K., f. 13. April 1887, Datter af Revisor A Ander­sen og Hustru Sophie f. Fleischer.

Atfgangseks. fra Statsskolen i Ran­ders 1904; i Handelslære 1904-08; besøgt B.iørkmanns Handelsinstitut i Liiberk 1908-09- ansat i forskellige tyske Fir­maer 1909-11; etableret i Roskilde 1911.

Formand for Centralforeningen for Danmarks Isenkræmmer-, Glas- og Por-celænshandlerforeninger, for Provins-isenkræmmerforeningen, for Akts. Imer-co, Kbhvn. og for Roskilde Kredit-værnsforening; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Principalforening, for Dansk Bøssemager- og Vaabenhandlerforening og for De nordiske Isenkræmmerfor-eninfcers Permanente Komite; Medlem af Købestævnets Repræsentantskab.

Adresse: Yrsav. 6, Roskilde.

KELSTRUP   Holger Købmand, K.DM.; f. 7. Dec. 1878 i Hornstrup ved Vejle; Søn af Lærer Niels Kelstrup (død 1903) og Hustru Magdalene f. Bender (død 1919); gift (24. Nov. 1908) m. Alma K., f. 24. Febr. 1884, Datter af Direktør l P Dreyer (død 1919) ok Hustru Marie f. Møller (død 1908).

I Handelslære i Odense; videre Ud­dannelse i Aarhus og i Firmaet A/G

________________________732

Cohn   &   Sohn   i   Berlin-,   Købmand   i Kolding   fra   1904.

Medlem af Bestyrelsen for Kolding Manufakturhandlerforening 1908-38 opr for Kolding Handelsforening 1915^47, Formand 1938-47; Medlem af Kolding Handelsforenings Skoleudvalg 1916-47 og af Kolding Byraad 1917-25; Formand for Kolding Købmandsskole 1925-47; Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1938-47, af Provinshandelskammeret 1942-47, af Den danske Handelsstands Fællesrepræ­sentation 1942-47 og af Repræsentant­skabet for Dansk Købestævne 1945; Medlem af Kolding Erhyervsraad; Med­lem af Dansk Korforenings Repræsen tantskab 1916, af sammes Overbestyrelse 1923 og Formand for sammes Søndre jydske Kreds 1923-38; Stifter af Kolding Korforening 1932; Medlem af Bestyrel­sen for Kunstforeningen for Kolding og Omegn 1916-37 og for Kolding Herreds Landbrugsforening fra 1930.

Adresse; Iladerslevv. 25, Kolding.

KEMP Arne Kammeradvokat, Højeste­retssagfører, R.DM.; f. 15. Juli 1899 i Ul­dum ; Søn af Sognepræst H N Kemp (død 1904) og Hustru Elisabeth f. Mørch (død 1935); gift (18. Jan, 1919) m. Gud­run K., 1. 26. Mai 1898 i Thorsager, Datter af Provst C C Hansen (død 1909) og Hustru f. Nissen (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1906; oand. jur. 1912; Fuldmægtig ved Odense Her­red; Assistent i Kultusministeriet 1914; Overretssagfører 1917; Højesteretssagfø­rer 1925; deltaget i Kammeradvokatu­ren siden 1919; Kammeradvokat 1935.

Medlem af Kredsbestyrelsen for Sag-førersamfundete 1. Kieds 1932-36; Med­lem af Højesteretsskrankens Bestyrelse 1932-35; Formand for Kong Frederik Vir 9 Stiftelse paa Jægerspris og for Bikubens Tilsynsraad; Medlem af Ko­mitéen for Akts. Burmeister & Wains Afviklingsafdeling 1933-39 og af Besty­relsen for Akts. Kryolitselskabet Øre­sund; Formand for Alkoholkommissio-nen af 1947.

Adresse : Frederikkev. 16. Hellerup.

KEMP Frithjol Overretssagfører, R. DM., MfiDR.p.p.. f 5. J »li 1685 i Jcnie ved Esbjerg. Søn af Stiftsprovst A G Kemp (ded 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Johanne f. Knap (død 1918); gift m. Elisabeth K., f. 9. Jan., Datter af Navigationsdirektør, Kom­mandør V L Lorck (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Marie f. Hvidt.

Student (Nykøbing P.) 1903; cand. jnr. 1909; Overretssagfører 1912.

Medlem af Bestyrelsen for lAkts. Bern­hard Hertz, S. K. F. (Dansk Kugleleje

J7SS____________________

Akts.), A/S Badeanstalten København, A/S H O Bjerlew Chromlæderfabrik, Akts. Nordisk Akkumulatorfabrik, Akts. [ C Hempels Skibsfarvefabrik, Akts. Petersen & Henius, Akts. I Kriiger, Akts. Fisk Automobil gummi, Akts. Sporvognsreklamen, Akts. C Herschend & Co. og Kbhvns Farvefabrik og På-pirfarvcri A/S; Kasserer for Foreningen for Trængendes Landophold; Formand for Folkebankens Bankraad fra 1929.

Sekretær i Bryggeriforeningen.

Ddenl. Ordener : E.Ø.K.4.; U.r.K.2.

Adresse : Hannebjerg, Rungsted Kyst.

KEMP J A Ingeniør, Grosserer; f. 12. Maj 1876; Søn af Stiftsprovst A G Kemp (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Johanne f. Knap (død 1918); gift (3. Dec. 1902) m. Eva K., f. 4. Ju­ni 1880 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Severin Lauritzen (død 1924, se Kraks Blaa, Bos 1923) og Hustru Thea f. Søn­derborg.

Medindehaver af Firmaet Kemp £Lau-ritzen 1908-30; Grossererborgerskab 1913.

Formand for Elektroinstallatørernes Indkøbsforening 1922-30; i Bestyrelsen for Holt« Gymnasium; Formand for Komitéen til Opførelse af Holte Kirke.

Adresse:   y-Voldg. 9,  Kbhvn.   V.

Sommerbolig; Vejlesøv. 4é, Holte.

KEMP Skat Overlæge, Dr. med., R.DM.; f. 5. Nov. 1878 i Stmidstrnp; Søn af Stiftsprovst A G- Kemp (ded 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Jo­hanne f. Knap (død 1918); gift (26. Juli 1920) m. (Eva K., Datter a<f Direktør Anton Christiansen (død 1930) og Hu­stru Sophie f. Møller (død 1930).

Student (Nykjøbing F.) 1896; med. Eke. 1903; Dr. med. 1909; klinisk Assi­stent ved Frederiks Hospital 1908-09; 2. Reservelæge sammesteds 1909-11; 1. Reservelæge ved Rigshospitalet 1911-14; Overlæge ved St. Lukas Stiftelse fra 1917. Specialistanerkendelse (Intern Medicin, særlig Mave- og Tarmsygdom­me) 1918.

Medlem af Den almindelige dan^nc Lægef 01 enings Specialistudvalg 1917-23; Medlem af Bestyrelsen for Helbredel-sesfondet fra 1921; Viceformand for P Carl Petersens Fond fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for P Carl Petersens Collegium fra 1946.

Publikationer: Et slørre Antal viden­skabelige Arbejder om Fordøjelsesorga-nernes Sygdomme, deriblandt Kliniske Undersøgelser over Ventriklens Tøm-ningsforhold (Disputats) og en Række Afhandlinger om Diagnosen og Behand-• tingen af det chroniske Mavesaar.

Adree&e ;  Heslegaardsv.  25,  Hellerup.

KEMP Tage  Professor,  Dr.  med.;  f. 28. A ug. 1896 i Brønderslev; Søn af Sogne­præst H N Kemp (død 1904) og Hustru

_________________Kerr

Elisabeth f. Møn* (død 1935); gift (28. Ang. 1983) m. Eva K., f. 9. Maj 1902 i Hillerød, Datter af Højskoleforstander Holger Begtrup (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Johanne f. Lange.

Student (Frederiksborg) 1914; med. Eks. 1921; Dr. med. 1927; Kandidat­tjeneste ved forskellige Hospitaler 1921-23; Assistent ved Universitetets Institut for åbn. Patologi 1923; Leder al Uni­versitetets Institut for human Arvebio­logi og Eugenik 1938; Professor i hu­man Arvebiologi og Eugenik ved Kbhvns Universitet 1948: længere Stu­dierejser i Europa og TI. S. A.

Sekretær i Dansk Patologforening 1930-38; Medlem af Den antropologiske Komité 1935-38; tilkaldt som Sagkyndig af Folkeforbundets sociale Sektion i Genéve 1936, 1938 og 1939; Socialmini­steriets Lægekonsulent 1938; Mødrehjæl­pens Konsulent i Adoptionssager 1948; Hovedredaktør for Acta pathologica et miorobiolofrica scandinavica 1941.

Har skrevet: Kønskarakterer hos Fostre (Disputats. 1927); Lærebog i Endokrinologi (s. m. H Okkels, 1934-37, tysk TJdg. 1935); Prostitution, An in-vestigation of its causes, especially with regard to hereditary factors (1936); Statistiske Metoder i Medicin og Bio­logi (1942); Arvelighedslære for stude­rende ok Læger (1943) samt en Række Afhandlinger, væsentligst vedrørende medicinsk Arvelighedaforskning, Euge­nik og Endokrinologi.

Adresse: Solvænget 6, Kbhvn. Ø.

KERRN   H Chr. Hi.Kontorchef, R.; f. 30. Marts 1875 i Kbhvn.; Søn af Overlærer ved Metropolitanskolen C C C Kerrn (død 1889) og Hustru f. Gjessing (død 1907); gift (9. Okt. 1919) m. Ellen K., f. 30. Juli 1892, Datter af mag. art. A J P Eegiholin og Buatrn f. Degenkolw.

Student (MetropoMtanekolen) 1893; cand. jur. 1902; Assistent i Generaldi­rektoratet for Post- og Befordringsvæ-senet 1903, Fuldmægtig 1907. Kontor­chef 1916-27; tillige Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt 1904-09.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Skytteforening 1898-1900 og 1909-14; Korpsfører i Akademisk Skytte­korps • Formand for Dansk Postmuseums Bestyrelse 1917-24; Medlem af Bestyrel­sen, for Akte. F Gottlieb til 1927; Med­lem af Konitrolkomitéen for Forsik­rings-Aktieselskabet Skjold fra 1927.

Adresse -.  0-Parimagsg. 16 B, Kbhvn.©.

Sommerbolig: Vandværksv., Aals-gaarde.

KERRN-JESPERSEN    Paul Civilinge­niør, R.; f. 27. Aug. 1894 paa Frdbg.; Søn af Muremueter Anders Jespersen

Kerr_________________

og Hustru Margarith f. Kerrn (død 1937); gift (23. Jan. 1920) m. Martha K-J., f. 7. Marts 1891 i Helsingborg, Datter af Handelsgartner Christian Pe­tersen og Hustru Anna f. Petersen (død 1934).

Student (privat dimit.) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1918; ansat i Firmaet Christian! & Nielsen 1918-19, i Firmaet Thomsen & Binger, New York 1919-21 og efter en Studierejse gennem U. S. A. i Firmaet John Graham, Se-attle 1921-22; Medindehaver af Faderens Murer- & Entreprenørforretning, Firma A Jespersen & Søn, fra 1922.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1935-41 og 1942-47 (Næstformand 1945-47) og af Bestyrel sen for Akts. Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1934; Formand for Dansk In­geniørforenings Bygningsingeniørgruppe 1934n59 og for Entreprenørforeningens Jernbetonsektion 1933-36; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Bestyrelsen tor Statens Byggeforsk­ningsinstitut og af Kbhvns Bygnings-kommission fra 1940; Oversynskommis-sær i Kbhvn. fra 1945; Formand for Be­styrelsen for Danmarks Akvarium.

Adresse.: Ryvansrs Allé 28, Hellerup.

KETTEL Karsten Overlæge, Dr. med.; f. 30. Dec. 1899 i Kbhvn.. Søn af Pro­kurator Rasmus Andersen (død 1926) og Hustru Johanne Louise f. Dahlerup; gift (5. Juli 1924) m. Lilan Agnete K., f. 17. Maj 1903 i Kbhvn., Datter af Øjenlæge Erik Brun (død 1915) og Hu­stru Margrethe Kirstine f. Grønbech.

Student (Østre Borgerdydskole) 1918; med. Eks. 1924; Reservelæge ved Mid­delfart Amtssygehus 1926-27; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenafd. 1929-30, ved Kommunehospialets kirurg. Poli-klinik 1930-31, ved Frdbg. Polikliniks kirurg. Afd. 1929-31; Dr. med. 1930; 2. Reservekirurg ved Odense Amtssygehus 1931-33; Assistent ved Sundby Hosp., Øreafd. 1933-35 og ved Kommunehosp., Øreafd. 1935-36, 1. Reservelæge smstds. 1936-39; prakt. Ørelæge i Hillerød og Konsulent i Øresygdomme ved Frede­riksborg Amts Sygehus fra 1939, Over­læge ved Frederiksborg Amts Central­sygehus, Øre-, Næse- og Halsafd. 1943; gentagne Studierejser i Europa og Amerika.

Har skrevet: Om Kuldehæmaggluti-niner i Menneskeserum (Disputats, 1930) og en Række Arbejder om kirurgiske og otologiske Emner, især om den ki­rurgiske Behandling af Ansigtslammel-ser.

Adresse: Dyrehavev. 48, Hillerød.

KIDDE   Astrid   Ehrencron    Forfatter­inde; f. 4. Jan. 1874 i Kbhvn., Datter af Kontorchef V O T Maller (død 1912) og

_______________________7M_

Hustru Laura l. Jacobsen (død 1912); gift (16. Okt. 1907) m. Forfatteren Ha­rald Kidde (d«d 1918, se Kraks Blaa Bog 1918), Søn af Amtevejinspektør Christen Kidde (død 1894) og Hustru Doris f. CorneMusseni (død 1931).

Studerede Musik; debuterede 1901 som Forfatterinde med en Samling Eventyr, der efterfulgtes af 3 andre. Senere Værker: Lille Fru Elsebeth (1904); Den signede Dag (1905); De stille Dage (1906); Fru Hildes Hjem (1907); Ebbe Hermansens Oplevelser (1908); Foræl­drene (1909); Jomfruer 5 det grønne

(1910); Martin Willéns underlige Hæn­delser (1911); Misse Jtonbergs store Dagt

(1911); Alle Sjæles Nat (1912); Sel-skabsfuglene (1912); Kavallererne fra Enghave (191-3); En Vagabonds Roman (1915); Pastor Medin (1916); Skriveren fra Filipstad (1917); Over Sukkenes Bro (1919); Staffan Hellbergs Arv (1920); De eporløse Veje (1921); Præstehisto­rier fra det gamle Varmland (1922); Enken paa Hafreljunga (1923): Hvad der hændte en Sommernat (1924); De bvide Fugle (1924); Brødrene Nystad (1925); Brødrehuset (1926); Bjærg-mandegaarden (1927); Julen paa Bror-strup (1928); Den barmhjertige Samari­tan (1929); Huset ved Kanalen (1930); Under Josefsbjærgets Skygge (1932); Historien om min Moder (1933); Her­skabet Lilja (1934); Nu er det Vaar (1935); Den lange Aften (1936); Den gode Hyrde (1937); Bronzehaanden (1939).

Modtog 1931 Tagea Brandts Rejse­legat.

Adresse : H C Ørsteds V. 20A, Kbhvn.V.

KIDDE Olav Oberstløjtnant, R. DM., HHT.; f. 11. Dec. 1892 i Uggerløse ved Tølløse: Søn af f h. Fabrikant M P Kidde (død 1946) og Hustru Marie f. Olsen (død 1939); gift (29. Juli 1922) m. El­len K., f. 29. Dec. 1896 i Roskilde, Dat­ter af Læge Chr. H Biering (død 1932) og Hustru Emma f. Limkilde.

Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant 1920; Officersskolens Generalstabsknrsus 1928-30; Kaptajnløjtnant 1932; Adjutant hos Generalinspektøren for Fodfolket 1930-36: i Generalstaben 1932-36; Kap­tajn 1936: Afsked fra Hærens Linie og ansat i Nr. i Reserven 1945; Stabschef og Næstkommanderende ved Modstands­bevægelsen i Roskilde Amt 1944-45; Oberstløjtnant af Forstærkningen 1946, af Linien 1948; Chef for 7. Bataillon 1948.

Adresse: Vordingborg.

KIELBERG   Sir   F   Michael   KRØYER Direktør,   SK.p.p.;   f.   2.   Jan.   1882   i Skanderup  Sogn;   Søn  af  Børnehjems-forstander O A Kielberg (død 1927)  og

Hustru Anne f. Krøyer (død 1923); gift (3. Aug. 1910) m. Dora Margaret K., f. 14. Maj 1884 i Thornton Hongh, England.

Eksamen fra Skanderborg Realskole og de Brockske Handelsskoler; uden­landsk Korrespondent i Firmaet Mar-quis, Clayton & Co. i Liverpool 1906; Medindehaver af dette Firma fra 1909; stiftede i 1915 „British Molasses Co. Ltd." og i 1921 „The Pure Gane Molas­ses Co. Ltd.", der i 1926 sammenslutte-des til „The United Molasses Oo. Ltd." ; er Præsident i dette Selskab; Formand i Bestyrelsen for Athel Line, Ltd. og for Tankers, Ltd.; Direktør for Distil-lers, Ltd., Edingburgh, British Sugar Corporation, Ltd., London, Caroni, Ltd., London og West Indies Sugar Co., Ltd., London.

Skænkede i 1926 sin Bolig med Park ved Liverpool til et Rekreationshjem for syge Børn; Formand for Foreningen Danmark (The Danish Club) i London 1927-29; dhairman for The Angto-Da-nish Sooiety 1928-30 og fra 1938; Gover-nor ot The Prince of Wales General Hospital, Tottenham, London.

Udenl.   Orden:   Stb.B.E.3.

Adresse : 22, Down Street, London W. 1., England.

KIELLERUP Carl Direktør; f. 15. Sept. 1904 i Taastrup; Søn af Fabrikant Ha­rald Kiellerup (død 1940) og Hustru Anne-Margrethe f. Bang (død 1946); gift (4. Nov. 1931) m. Hedda K., f. 28. April 1905 i .Ebeltoft, Datter af Politimester Viggo Ritzau (se denne).

Student (Roskilde) 1922; Handelseks. fra Niels Brocks Handelsskole 1923; Ud­dannelse i Firmaerne Bmaillierwerk Starck & Riese, Tannroda/Thuringen, Charles Petit & Oo., Lubeck og H J Simonsen & Co.. Kbhvn.; indtraadte i Faderens Virksomhed H Kiellerup, Kbhvns Emaljeværk 1927; Direktør for Akts. Kbhvns Emaljeværk 1936-41; Med-lem af Direktionen for Akts. C M Hess' Fabrikker, Vejle fra 1942 og for Akts. J S Hess & Søn, Middelfart fra 1947.

Adresse: Bredballe Slrand pr. Vejle.

KIER Axel Direktør. E.-, f. 29. April 1880 i Aarhus; Søn af Overretssagfører C L Kier (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Dorthea Sophie f. Bunger (død 1906).

Ansat i Otto Mønsteds Forretning fra 1896; ved Fabrikken i Southall ved London (Otto Mønsted Ltd.) 1900; Fa-briksleder 1911; Direktør ved Fabrik­ken i Southall flttaypole Margarine Works Ltd.) 1916, Direktør i Aarhus 1919; adm. Direktør i Akts. Otto Møn­sted 1927-34.

Medlem   af   Tilsynsraadet   i   Jydsk

___________________Kier

Handels- og Landbrugsbank fra 1928, af Bestyrelsen i Akts. Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus fra 1931, af Be-styrelsesraadet for Akts. Otto Mønsted fra 1934, af Bestyrelsen for Det danske Trælastkompagni fra 1936, for Akts. Vesterbro Trælasthandel, for Akts. Aar­hus ny Tømmergaard fra 1941, for Akts. Carl Rønnow, for Akts. Vorbechs Tømmerhandel og for Akts. Holbæk Trælasthandel fra 1942; Medlem af Be­styrelsen og Kasserer for Købstadsmn-seet „Den gamle By", Aarhus fra 1931: Medlem af Bestyrelsen for Dansk-En­gelsk Selskab fra 1931; Medlem af Re­præsentantskabet for Marselisborg Min­depark fra 1932, Næstformand fra 1948; Formand for Bestyrelsen for Rømerfon-det og Rømerlegatet: Medlem af Holme-Tranbjerg Sogneraad 1937-43.

Adresse : Skaade Bakker pr. Højbjerg.

KIER Chr. T Overlæge; f. 4. Dec. 1871 i Aarhus; Søn af Overretssagfører C L Kier (dåd 1934. se Kraks Blaa Dog 1933) og Hustru Dorthea Sophie f. Bunger (død 1906); gift (23. Okt. 1903) m. Ingrid K., f. 11. Jan. 1881 i Kbhvn.. Datter af Kommunelæge L F Toft (død 1901) og Hustru Augusta f. Ortved (død 1920).

Student (Aarhus) 1889; med. Eks. 1897; Sygehuslæge i Hammel 1903; i Nykjøbing F. 1912-43.

Formand i Lolland-Falsters Læge kredsforening 1918-25; Sogneraadsmed-lem i Hammel 1910-12; Medlem af Sundhedskommissionen i Nykjøbing F. 1913-21.

Adresse: Nykøbing .F.

KIER Frederik Bankdirektør; f. 12. Dec. 1886 i Aarhus; Søn af Overrets­sagfører C L Kier (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Dorthea So­phie f. Bunger (død 1906); ugift.

Præliminæreks 1903; ansat i Aar-huus Privatbank 1903-06, i Rankkonto­ret i Aarhus 1906-11, hos Wm. Ree junr., Hamborg 1912-13, hos C I Ham-bro & Søn, London 1913-14 og i Natio­nalbanken i Kbhvn. 1915-18; egen Vek­selererforretning 1918; adm. Direktør i Arbejdernes Landsbank fra 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik­ringsselskabet Alka; Medlem af Besty­relsen for Camilla og Hans Spehrs Le-gait.

Adresse: Lindevang 15, Brøndby Str.

KIER Knud Landsretssagfører, R.; f. 30. Marts 1889 i Aarhus; Søn af Overrets­sagfører C L Kier (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Dorthea Sophie f Bunger (død 1906); gift (24. Maj 1918) m. Lilli Helene K., Dat­ter af Fabrikant C A Christensen (død 1930) og Hustru f. Lnndholm (død 1925).

Kier   ____________ ____

Student (Mareel'isboBg) 1906; cand. jur. 1914; Sagfører i Aarhus 1917; Lands-retseagiferer 1921; offentlige Sager 1928. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Brødr. Kier, for Jydsk Telefon-Akts, og for Grænsefonden; Medlem af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Norden 1928-34 og for Aarhus Sagførerforening 1931-41; Formand i Bestyrelsen for Akts. Anthon Christensen, for Akts. W Kaiser, for Akts. Kulsyre- og Tørisfabriken Union, Fredericia, for Juridisk Forening i Aarhus, for Aarhus Retshjælp for Ube­midlede og 1931-37 for Repræsentant­skabet og Bestyrelsen for Jydsk Heste­sports Baneklub; Medlem af Sagfører-nævnet fra 1933, Næstformand fra 1941.

Adresse: Set. demens Torv 11, Aar­hus og Stenege pr. Maarslet.

KIER Olaf Direktør, Civilingeniør, R., Chr.XFr.M.; f. 4. Sept. 1899 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Hector Kiær (død 1939. se Kraks Blaa Bog 1939) og Hu­stru Ellenore Marie Henriette f. Hansen (død 1929); gift (10. April 1924) m. Gudrun K., f. 27. Jan. 1900 i Kbhvn., Datter a;f Oberst Ivan Carstensen (se denne).

Student 1917; cand. phil. 1918; cand. polyt. 1922; Ingeniør i Firmaet Chri­stian! & Nielsen's Englandsafdeling 1922-28; Medindehaver af Ingeniør- o« Entreprenørfirmaet Lotz & Kier, som i 1932 overgik til Aktieselskab under Navnet J L Kier & Co. Ltd., London; adm. Direktør og Formand for Besty­relsen fra Jan. 19J5.

Medlem af Bestyrelsen i Firmaet The Concrete Proofing Co. Ltd. fra 1932; Medstifter af og Direktør i Selskabet N.M.K. Ltd. (Nuttall, Mowlem, Kier) dannet i Persien i 1934 for Udførelse af Tunnel- og Broanlæg paa den trans-persiske Jernbane; Medstifter af og Direktør i Selskabet Havenherstel dan­net i Holland i 1945 for Genopbygnin­gen af Rottmlaut Havn; Medlem af Lloyds Underwriters 1948.

Ejer af Godset Cokenach, Hertfqrd-stiire.

Adresse: 7, Lygon Place, London. S.W. 1. og Cokenach near Royston, Hertfordshire.

KIER Otto F R Civilingeniør, R.: f. 16. Marts 1891 i Odense; Søn af Jernbane­direktør, Etatsraad Fritz Kier (død 1927. se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Amalie f. Buchwald (død 1924); gift (18. Marte 1925) m. Annie K., f. 9. Sept. 1900, Datter af Direktør Nissen Jørgensen (død 1927) og Hustru, f. Ras­mussen.

Cand. polyt. 1915; derefter ansat i forskellige Firmaer i Ind- og Udlan­det ; Medindehaver af Ingeniør- og En-

_______ ________________736

treprenørfirmaet Wright, Thomsen 4. Kier 1923-44 samt af dettes inden- & udenlandske Datterselskaber; Direktør ag Medlem af Bestyrelsen for Akts. Wright, Thomsen A Kier 1944.

Medlem af Vejlby-Risskov Sogneraad 1929-45; Medlem af Folketinget 1939-45; Formand for Aarhus konservative Væl­gerforening 1938-46.

Adresse; Strandvænget, Risskov.

KIER Vilhelm Købmand, Direktør; f. 4. Sepit. 1884 i Aarhus; Søn af Over­retssagfører C L Kier (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Sophie f. Bunger (død 1906); ugift.

Lærling i Firmaet Viggo L Rabr 1900-02; i London op; Hamborg 1902-07; Korrespondent i Aarhuus Privatbank 1907-10; Medstifter og Medindehaver af Firmaet Brødrene Kier 1911; Direktør i Brødrene Kier Akts. fra 1917, Ene­direktør fra 1928.

Medlem af Bestyrelserne for A/S Aar­huus Privatbank, Det jydske Kølehus A Isværk A/S, A/S L Hammerich &, Cu. og til 1948 Vejle Jern- & Staalforret-ning A/S; Medlem af Bestyrelserne for 3 Legater.

Adresse: Lindevangsv. 16, Risskov.

KIERKEGAARD H S Postdirektør, R. p.p.; f. 9. Marts 1886 paa Køng Høj­skole; Søn af Højskoleforstander Niels Kierkegaard (død 1923) og Hustru Sig­ne f. Skyum (død 1927); gift (10. Okt. 1919) m. Frøydis K., f, 25. Marts 1898 i Trondheim, Datter af Ingeniør Rolf Klingenberg (død 1938) og Hustru Sofie f. Jenssen (død 1931).

Journalist ved forskellige Provinsbla­de 1906-10; ansat i det kinesiske Post­væsen fra 1912; Regnskabschef i for­skellige kinesiske Provins-Hovedstæder til 1918; i Generaldirektoratet i 1919, 1921-25 og i 1929; Direktør for Postvæ­senet i Sinkiang (kinesisk Turkestan) 1930-34; i Provinsen Auhuti i 1935, J Provinsen Fukien 1935-46; tog Afsked 1947.

Kasserer ved International Famlne Relief Committee i Shantung Provin­sen 1920; Formand for Røde Kors i Sinkiang under Borgerkrigen 1932*33; Medlem af Bestyrelsen for Peking Klub 1923-25, for Peking Golf Klub 1922-25, for Hankow Klub 1928-29 og for Foochow Club fra 1937, Formand fra 1938; Med­lem af Bestyrelsen for Foochow Re-creation Club.

Udenl.   Ordener:   Cliin.G.H.5.;  Chin. S.M.; F..K.L.5.

Adresse : ....................................

KIERKEGAARD Thorvald Præst; f. 28. Sept. 1878 i Køng Sogn paa Fyn; Søn af Højskoleforstander Niels Kierkegaard (død 1923) og Hustru Signe f. Skyum

J37   _ _________________

(død 1927); gift (11. Okt. 1906) m. Eva K., f. 3. Jan. 1883 i Kbhvn., Pleje­datter af kgl. Skuespiller Peter Jern-dorff (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Amalie f. Lorentzen (død 1927).

Student (Døckers Kursus) 1901; cand. phil. 1902; Lærer ved Køng Højskole 1902-14; cand. theol. 1918; Præst for Det fri Kirkesamfund i Kbhvn. s. A.

Redaktør af Protestantisk Tidende fra 1919; Medstifter af Verdensforbundet for frisindet Kristendom og religiøs Frihed 1930, og en Tid Medlem af dets Hoved­bestyrelse.

Har udgivet; Livets Maal (Fortællin­ger, 1910); Aandelig Sundhedslære (1914): Gennem Aarene (Digte, 1941); Prædikensamlinger; Kronikker m. m. i Dagblade.

Adresse: Holsteinsg. 55, Kbhvn. Ø.

KIERULFF Otto Civilingeniør, R.DM. p.p. ;f. 16. Maj 1891; Søn af Apoteker Carl KieruHf (død 1903) og Hustru Nanna f. Schiøtz; gift (14. Febr. 1916) m. Gerda K., f. 19. Sept. 1890 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører C Koppel og Huetru Ida f. Hertz.

Student(Metropolitansko]en)1909;caml. polyt. 1914; Ingeniør i Firmaet Chdsti-aai & Nieteen 1914-17; Medindehaver af Ingeniør- og Bntreprenørfinmaet Kampmann, Kierulff & Saxild, Kbhvn., fra dets Stiftelse i 1917, Direktør og For­mand for Bestyrelsen for samme fra dets Omdannelse til Aktieselskab i 1935; Jernbeton- og Havnebygning i Danmark, England, Island og paa Færøerne; byg­gede 1930-33 Limfjordsbroen mellem \Aal-borg og Nørresundby.

Deltager i det svensk-danske Konsor­tium, der i 1927 overtog Ledelsen af Bygningen af Jernbaner i Tyrkiet og i Konsortiet Kampsax, Iran, som i 1933 overtog Ledelsen af Bygningen af den transiranske Jernbane; Censor i Vand-bygning ved Danmarks tekniske Høj­skole 1936-46; Medlem af Hovedbesty­relsen for Dansk Ingeniørforening 1936-42 og af Bestyrelsen for Entreprenør-foreningen 1932-38, Næstformand fra 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Den kgl. Porcelainafabrik og Akts. Nordisk Brown-Boveri; Medlem af Kontrolkomi-téen for Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. Orden: B.N.3.

Adresse: Jahnsensv. 4, Gentofte.

Sommerbolig.: Rødehus, Mørdrup f t. Espergærde.

KlHL Aurelius fh.Værkstedschef.R.DM.; f. 28. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Krigs­assessor Carl Kihl (død 1937) og Hu-

_________________Kinc

stru Tageliine f. Hansen (ded 1927); gift (15. Febr. 1913) m. Mary K., f. 9. Sept. i Aarhus, Datter af Murermester Simon Pedersen (død 1933) og Hustru f. Rasmussen (død 1910).

Lært Mekanikertaget 1890-95; exam. polyt. 1896; cand. polyt. 1901; Konstruk­tør ved Kbhvns Flydedok og Skibsværft 1901-03; Ingeniør hos Gebr. Korting i Hannover 1903-04: ansat ved Statsbaner­ne 1905; Ingeniørassistent 1906-15 og Ma­skiningeniør 1915-17 ved Centralværk­stedet i Aarhus; Maskiningeniør af 1. Grad ved 3. Distrikt 1917; Maskinbe-styrer 1925; Værkstedchef i Aarhus 1932-41.

Industriraadets tekniske Ekspert for Jylland ved Udstedelsen af Oprindel­sescertifikater 1939.

Adresse: Johan WilmannsV.4, Lyngby.

KILDEMOES    M N Oberst, K1. DM. HTH.; f. 17. Febr. 1878 i Bellinge; Søn af Gaardejer Lars Nielsen (død 1918) og Hustru TJrsuline N. (død 1899); gift (16. Maj 1907) m. Carla Margre­the K., f. 28. Febr. 1886 i Kbhvn., Datter af Pastor Holger Clausen (død 1925) ag Hustru Charlotte C. (død 1918).

Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1898; Premierløjtnant 6. A.; Kaptajn 1912; Oberstløjtnant 1929; Oberst 1930; Af­sked 1940.

Direktør for Akts. Dansk Patent Kon­tor fra 1929, Medlem ar Bestyrelsen for samme fra 1930.

Adresse: Prinsesse Alexandrines Allé 10, Charloitenlnnd.

KINCH Hølvig Frue, Kunstmalerinde; f. 10. Dec. 1872 i Kbhvn.; Datter af Etatsraad, Kammerjunker Amsinck (død 1897) oss Hustru f. Hansen (død 1922); gift (6. Okt. 1903) m. Dr. phil. K F Kiinch, f. 15. Marts 1853 i Ribe (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921), Søn af Overlærer Jacob Kinch, Ribe (død 1888) og Hustru Bertine f. Krøyer (død 1863).

Gennemgaaet Kunstakademiet med Afgangsbevis 1894; deltog i Carlsberg-Fondets arkæologiske Ekspedition tfl Rhodos som Tegner 1902-09; Neuhaugens Præmie 1903 og 1923; tildelt Tagea Brandts Rejselegat for 1933.

Formand i Kvindelige Kunstneres Samfund i tre Aar.

Adresse: Ved Klosteret 2, Kbhvn. Ø.

KINCH Svend Kontorchef, Lektor, R. DM.; f. .26. Nov. 1892 i Assens; Søn af Herredsfuldmægtig A J Kinch Cded 1901) og Hustru Alvilda !. Ohristop-her-sen; gift 1. Gang (11. Okt. 1924) m. Ebba K., f. 19. Sept. i Kbhvn., død 1945; 2. Gang (22. Juni 1946) jn. Elsa Mabel Vera Linnea K„ f. Liedholm, f. 23. Maj 1912 i Helsingborg.

Kine___________________

Student (Odense Katedralskole) 1911; cand. iur. 1918; Sekretær i Landbrugs­ministeriet s. A.: tillige Sekretær i Hof- og Stadsretten, senere Østre Lands­ret 1918-24; Fuldmægtig i Landbrugs­ministeriet 1928, Ekspeditionssekretær 1931, Kontorchef 1932; tillige Lektor ved Landbohøjskolen fra 1929.

Formand for Hegnskommissionen at 1946, for Vildtbiologisk Udvalg og for Dansk Jagtforsikring, Akts.

Har udgivet: Den danske Landboret; Formueretten i Hovedtræk og Skovloven med Kommentarer.

Adresse : Nyvei l A. Kbhvn. V.

KINDT-LARSEN Edv. Arkitekt; f. 19. Jan. 1901 paa Frdbg.; Søn af Grosse­rer Vald. Larsen (død 1920) og Hustni Betzy f. Kindt (død 1908); gift (19. Ju­ni 1937) m. Arkitekt Tove K-L., f. 25. Juni 1906, Datter af Grosserer G A Reddersen (død 1928) og Hustru Inge­borg f. Olsen.

Student 1919; cand. phil. 1920; Af­gang fra Kunstakademiet« bygnings-tekniske Skole 1922 og fra Kunstaka­demiet 1927; Studierejse til Grækenland 1928, deltag i Opmålingsarbejdet ved den franske Udgravning ved Philippi; Kunstakademiets Guldmedalje 1931; Arkitekt i Stadsarkitektens Direktorat 192946; selvstændig Virksomhed fra 1946; tillige Forstander for Kunsthaand-værkerskolen fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1937-39 og af Kunst­akademiets Jury fra 1943. Tildelt Eckers-borg-Medal.ien 1949.

Har bygget en Del mindre Huse og Villaer og arrangeret forskellige Ud­stillinger, desuden beskæftiget indenfor Kunstindustrien, særlig med Tegning af Møbler, Sølvtøj og Smykker; præ­mieret i en Del Konkurrencer, blandt hvilke kan nævnes Politikens Konkur­rence om Fremtidens Tivoli (1. Præmie) og Konkurrencen om Silkeborg Museum (1. Præmie, s. m. Tove Kindt-Larsen, 1945).

Adresse : Kongeledet 5, Charlotten-lund.

Sommerbolig: Kufferthuset, Kildekrog pr. Hornbæk.

KIRCHHEINER   Knud Kontorchef; f. 23. Maj 1910 i Hellerup; Søn af Fabri­kant, cand. pharm. Emil L Kirchheiner og Hustru Elise f. Nielsen; gift (8. Aug. 1935) m. Anne Birgitte K., f. 21. Marts 1913 i Lyngby, Datter af Kunst­maler Viggo Brandt og Hustru Hedvig f. Ravn Faurholdt (død 1946).

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1928; cand. jur. 1934: Dommerfuldmæg­tig i Aabenraa 1934-35; Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Undersøgelseskamre

_______________________738

1936; Sekretær ved Kbhvns Opdagelses-politi 1936; Fuldmægtig hos Rigsadvo­katen 1937, Kontorchef smstds 1939: til­lige Medhjælper hos Statsadvokaterne i Østre Landsretskreds 1941; kst. Stats­advokat hos Rigsadvokaten 1945; tillige Auditør ved Den ekstraordinære Under­søgelseskommission s. A.

Stedfortræder for Mæglingsmændene i Arbejdsstridigheder 1946.

Adresse: Kollegiehaven 35, Charlotten lund.

KIRCHHOFF-LARSEN   Chr. Redakter, Forfatter; f. 20. Dec. 1880; Sen af Kontorchef Georg Larsen (ded 1917) og Hustru Thuline f. Teisen (død 1921); gift m. Margrethe K-L., f. i Kbhvn., Datter af Revisor Rud. Schiøtt (død 1909) og Hustru Clara f. Nielsen (død 1947).

Student (Metropolitanekolen) 1898; cand. phil. 1899; Medarbejder ved Na­tionaltidende 1899-1922 og 1929-31, ved Berlingske Tidende 1922-29, ved Barsen fra 1931. Har samtidig skrevet Artikler i en Hække Tidsskrifter ok Ugeblade; Redaktør af Journalisten 1934-46.

Litterære Arbejder : Danske Digteres Kærlighedshistorie (1922); Digtere og Kærlighed (1923); De forenede Papirfa­brikker (1939); E N Ritzau (1939); Den danske Mercurius (1940); Ave Eva (1941); Den danske Presses Historie l-II (1942-47).

Adresse :  1'eblinge Dossering 44, Kbhvn. N.

KIRIAL   Niels Amtslæge; t. 20. Ang. 1878 i Bredstrup ved Grenaa; Søn af Gaardejer Jens Kirial (død 1917) og Hustru Mette f. Udsen-Pcdersen (død 1917); gift (10. Nov. 1918) m. Rigmor K., f. 25. Aug. 1891 i Kbhvn., Datter af Dampskibsfører Fritz Fenger (død 1920) og Hustru Sofie f. Petersen (død 1913). Student (Aarhus) 1397; med. Eks. 1904 ; prakt. Læge i Vinderup 1909-18; Etn-bedslægeeks. 1919; prak*, i Vanløse 1918 -19. i Grindsted 1919-21; Kredslæge i Frederikshavn 1921-27; Amts- og Kreds­læge i Randers 1927-48.

Jernbanelæge i Vinderup 1909-18, i Grindsted 1919-21; Formand for Læge­kredsforeningen for Randers og Omegn 1939-45.

Adresse:  Randers.

KIRK   Dines Statsadvokat; f. 19. Maj 1907 i Kalundborg; Søn af Dommer Ole Kirk (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Augusta f. Bang (død 1948); gift (1934) m. Ella K., f. Lau­ritsen, f. 29. Marts 1911 i Esbjerg.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1925; cand. jur. 1930; Sagførerfuldmægtig i Esbjerg 1931; Politifuldmægtig smstds. 1933; Fuldmægtig hos Statsadvokaten i

759_______________________

Sønderborg 1937; Fuldmægtig hos Stats­advokaten for Sjælland 1939; Statsadvo­kat i Sønderborg 1944.

Adresse: Engelshøjg. 7, Sønderborg.

KIRK Esben Overlæge, Dr. med.; f. 8. Nov. 1905 i Kalundborg; Søn af Dom­mer Ole Kirk (død 1922. se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Augusta f. Bang (død 1948); gift (28. Maj 1934) m. Ermalynn K., f. 7. Jan. 1910 i New York City, Datter af Kontorchef H A Muser og Hustru Thea f. Herbst.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1923; med. Eks. 1929; Reservelæge ved Ros­kilde Amtssygehus 1929-31; ansat ved Rockefeller Instituttet i New York 1931-34; ved Bispebjerg Hospital 1934-35: Dr. med. 1936; Reservelæge ved Rigshospitalets Afd. B. 1936-39; Over­læge ved Amtssygehuset i Holstebro, med. Afd. 1939: Director of Research. Division of Gerontology. og Assistent Professor of Medioine, Washington Uni-versity, St. Louis, 1947.

Medlem af The Harvey Society, New York City 1934; Æresmedlem af Vest-jydskLæseselskab 1947; Medlem af The Roya.1 Society of Medicine. London, 1947.

Adresse: 5344 Vernon Avenue. St. Louis 12, Missouri. U. S. A.

KIRK Gregers Direktør, cand. polit.; f. 8. Jan. 1903 i Esbjerg; Søn af Di­rektør K K Kirk (død 1935) og Hustru Emilie f. Iversen.

Student (privat dimit.) 1922; cand. polit. 1929; Formand i Bestyrelsen og Direktør for Akts. Kristian Kdrks Te-lefonfabriker, Akts. Budtz-Miillers Eftf.. Akts. Bach & Kirk, Akts. Rosenlund og fl. Ejendomsselskaber; Interessent i Jyllandsposten.

Adresse: Trnndhiem?g. 3. Kbhvn. Ø.

KIRK Hans Forfatter; f. 11 Jan. 1898 i Hadsund", Søn af Læge C Kirk (død 1938) og Hustru Johanne f. Andersen; gift, 1. Gang m. Anna K., f. 2. Aug. 1898, Datter af Forpagter Jacob Wel-Ktifr (Ægteskabet opløst): 2. Game m. Edith K., f. 20. Marts 1900, Datter af Inspektør P Jeppesen.

Litteraturmedarbejder ved Arbejder­bladet til 1941; Litteraturmedarbejder ved Land og Folk.

Har udgivet •. Fiskerne (1928); Daglej­erne (1936); I)e ny Tider (1939); Borg­mesteren gaar af (1941); Processen mod Scavenius (s. m. Martin Nielsen, 1946); Slaven (1949).

Adrawp: Tncemannsv. 7. Kbhvn. V.

KIRKEBJERG Frode R Oberstløjtnant, Kammerjunker, R.DM.HTH.p.p.; f. 10. Maj 1888 i Askov; Søn af Sløjdskole-forstander Jørgen R Kirkebjerg (død 1929) og Hustru Karoline f. Klock;

_____________________Kirk

gift 1. Ganpr (Ægteskabet opløst 1926) m. Eleanor K., f. 5. Okt. 1895 i Kbhvn., Datter af Grosserer Lårs Emil Bruun (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Ingeborg f. Bauditz; 2. Gang m. Else K., f. 15. Febr. 1904 i Helle­rup, Datter af Repræsentant Frederik de Linde og Hustru Marie f. Muxoll (død 1942).

Student (Herlufsholm) 1906; Premier­løjtnant 1909; Officersskolens ældste Klasse 1918-20; Kaptajn 1920; til Ud­dannelse i det franske Feltartilleri 1921-22; Oberstløjtnant og Chef for 9. Artilleriafdeling, Aarhus 1932; Chef for 6. Artilleriaifdeling 1940; til Raadighed for Generalinspektøren for Artilleriet 1947; Afsked 1948.

Deltager i Concourssport i Ind- og Udland 1910-26; Sølvmedalje i Military ved Olympiaden i Paris 1924; Fører for de danske Ryttere ved Olympiaderne i Amsterdam 1928 og i Berlin 1936; tildelt Svenska Ridsportens Centralforbunds Udmærkelsesplaquette 1928 og Dansk Idrætsforbunds Ærestegn 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ri­deforbund 192140; Medlem af Danmarks olympiske Komité 1922-36, Landssekre-tær i Dansk Luftværnsforening 1940 (fra 1949 Civilforsvars-Forbundet).

Har skrevet Tidsskriftartikler om Ri­desport, Kampvogne og andre militære Emner

Udenl.   Ordener:   N.St.O.3'.;   S.O.M.;

Sv.Lv.F.T.l.

Adresse: Espérance Allé 5, Charlot-tenlund.

KIRKEBY Anker Redaktør; l 12. Sept. 1884 i Aarhus; Søn af Købmand Wil­helm Kirkeby iun. (død 1909) og Hu­stru Sabine f. Høxbro (død 1931); gift (17. April 1942) m. Maja K., f. 20. Sept. 1913, Datter af Professor, Dr. med. Carl Sonrie (død 1948. se Kraks Blaa Buti 1947) og Hustru Marie f. Petersen.

Medarbejder ved Ørebladet i Kristia-nia 1906-08; ved Politiken fra 1907.

Arbejder i Bogform: Den danske Stats Arkiv for Films og Stemmer (1914); Store Øjeblikke (1915); Bidrag til Verdenskrigen paa nært Hold (1915); Olaf Poulsen (1917); Politiken's Billed­bog (1920); Aabenhjærtige Kroniker (1920); Sønderjylland som det er (sam­men med Grev Erik Scback) (1920); Evige Tanker (1923); Russisches Tage-buch (1924); Nationalmuseet i Natio­nalparken (1927); Pressen (1932); Gør Dyrehaven større (1941).

Adresse: Pile Allé 19A, Kbbvn. F.

Sommerbolig : Vænget, Sørup.

KIRKEBYE   A  W Grosserer, f. 13. Febr. 1877 i Aarhus; Søn af atdøde Købmand Wilhelm Kirkebye;  gift m.  Helga An-

Kirk___________________

driette K., Datter af afdøde Købmand Ditlev Petersen, Præstø.

Handelsskoleeks. 1895; købmandsmæs-sig Uddannelse i Danmark 1893-98, i Tyskland, Amerika og England 1898-1902; etablerede eget Firma i Hull 1902, tillige i Kbhvn. 1906; efter Firmaernes Overgang til Aktieselskaber 1937 og 1939 Formand for disses Bestyrelse.

Adresse: Villa „Strandhøj", Strandv. 415, Klampenberg.

KIRSCHNER Aage fh. Inspektør, cand. polyt., E.; f. 16. Dec. 1870 i Kbuvn.; Søn

af Manufakturhandler Daniel Kirschner (død 1894) og Hustru Francisca f. Pe­tersen (død 1924): gift (6. Nov. 1897) ni. Anna Marsrrete K., f. 17. Marts 1877 i Kbhvu., død 1946, Datter af Overlærer Ludvig Blicher (død 1882) og Hnstru Anna f. Hoffmeyer (død 1895).

Student (Schneekloths Skole) 1888, cand. polyt. 1893; Universitetets Guld­medalje 1897; Assistent ved Universite­tets kemiske Laboratorium 1893; Inspek­tor ved samme 1905-36.

Censor ved polyteknisk Eksamen 1903-48 og ved Landbohøjskolens Eksaminer fra 1917.

Offentliggjort forsk, videnskabelige Af­handlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Tagesmindev. 6, Gentofte.

KIRSTEIN    H Oberstløjtnant, E.DM., HTH.; f. 9. Okt. 1892 i Odense; gift m. Johanne Mathilde K., f. Plum-Basmussen, f. 26. April 1896 i Hellerup.

Premierløjtnant i Fodfolket 1917; Oif-Æicersskolens Generalstabsklasse 1922-24; Premierløjtnant i Generalstaben og Adjutaut ved Sjællandske Division 1927-31; Skoleforstander i Akademisk Skytte­korps 1929-31; Kaptajn og Kompagni­chef ved 2. BataiUon i Tønder 1931; Kaptajn i Generalstaben og Souschef ved Sjællandske Division 1937-42; kom-manderet til Tjeneste i den tyske Hær Sommeren 1939; Oberstløjtnant og Chef for 11. Baiaillon 1942; i Forstærkningen 1947; Ohef for 27. BataiUon s. A.

Administrator i Foreningen til Dyre­nes Beskyttelse i Danmark.

Adresse: Eoskilde.

KIRT    Aage   Kontorchef;    f.    27.    Dec.

1885 i Kbhvn.; gift (4. Okt. 1910) m. Mathilde K., f. Bundsen, f. 16. Sept,

1886  i   Næstved.

Student (privat dimit.) 1904; cand. Jur. 1913; Assistent i Kbhvns Politi-kontor 1913; Fuldmægtig 1919; Ekspe­ditionssekretær 1919; kst. Chef for Kontoret for Politisager 1927, udnævnt 1928; Chef for Politikontoret 1935.

Adresse:  Falkoner Allé 2, Kbhvn. F.

_______________________740

KISTRUP    Poul Kommunelæge, M.T. Kiha.; f. 1. Juni 1896 i Ebbvn.; Søn af Skoleinspektør cand. Uieol. Preben Ki-strup (dod 1917) og Hustru Anna f. Jørgensen (død 1944); gift (27. Juni 1942) m. Else K., f. 4. Dec. 1909 i Kbhvn., Datter af Prokurist Sofus Lar-sen( død 1938) og Hustru Helga f. Glandt.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1914; med. Eks. 1923; Uddannelse paa for­skellige Hospitaler i Kbhvn.; praktise­rende Læge i Kbhvn. 1984; Jernbane-læge 1936; Kommunelæge 1943.

Medlem af Kbhvns Lægeforendnfrs Eepræsenjtantskab og Bestyrelse 193&43; Medlem a,f Bestyrelsen for Sygekasse­lægernes . Organisation 1932-43, For­mand 1941-43; Formand for Jernba-nelægaforening-en for Sjælland-Falster fra 1942; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Eøde Kors fra 1939; Præsi­dent i Østerbro Eotary Club 1949.

Adresse: Østerbrog. 114,  Kbhvn. Ø.

Sommerboilig : Nyvej, Aesérbo pr. Fre­deriksværk.

KIÆR   Aage Th. Tandlæge, Dr. chir. dent.: f. 19. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Tandlæge Thorvald Kiær (død 1928) og Hustru Alma f. Hansen.

Student (Gammelholms Latinskole) 1907; Tandlægeeks. 1910, Dr. of dental surgery ved University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.; derefter Assistent­tjeneste i Frankrig; prakt. i Kbhvn. 1913; Sekondløjtnant 1914; Eegens- og Kommunitetstandlæge 1927.

Korresponderende Medlem i The Ame­rican dental Spciety of Sweden og af Svenska Tandlåkare-Sållskapet.

Formand for Kbhvns Tahdlægefor-ening (dens Næstformand 1920-25) 1925-31 og for Dansk TandlægeforeninK 1929-31; Medlem af Dansk Skytteunions Hovedbestyrelse 1922-25.

Adresse: Goldschmidtsv. 12, Kbhvn. V.

KIÆR Hector Direktør, Orlogskaptajn, E.; f. 3. Juni 1895; Søn af Kommandør Hector Kiær (død 1939. se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Ellen f. Hansen (død 1929); (fift l- Gang (19. Maj 1920) m. Grethe K., f. 9. Aug. 1900, død 1946, Datter af Kaptajn i Flaaden H K. Krebs og Hustru Karin t. Hansen; 2. Gang (14. Maj 1948) m. Berta K., f. 27. Nov. 1922, Datter af Arkitekt Poul Henningsen, (so denne) og Hustru Else t. Strøyberg.

Sekondløjtnant -1917; Premierløjtnant 1918; Afsked fra Marinen 1928; Kap­tajnløjtnant i IFlaadens Tleserve 1929; Orlogskaptajn 1940; Styrmand i Akts. Em. Z Svitzers Bjergnings-Entreprise 1922; Skibsfører 1923; førte i flere Aar Selskabets Skibe i Atiddelhavet (i græ­ske og tyrkiske Farvande); Skibsln-

 

741_______________________

spektør 1931 og adm. Direktør for Sel­skabet 1941.

Medlem »f Bestyrelsen for Søoffi-cersforeningen 1935-43, tor Foreninffen for skandinaviske Sømandshjem i frem­mede Havne fra 1941, for Georg Stages Minde, for Akts. Dampskibsselskabet Dannebrog og for H C Petersen & Co., Financieringsselskab Akts.

Adresse:  Sundvænget 26, Hellerup.

KIÆR  Jørgen Grosserer, cand. jur.; f. 9. Juni 1893 i Kbhvn.; Søn af Komman­dør Hector Kiær (død 1939, se Krak-! Blaa Bog 1939) og Hnstru Ellen f. Han­sen (død 1929); gift (7. Marts 1918) m. Esther K., f. 7. Jan. 1897 i Kbhvn., Datter af Grosserer Alfred S Blom (se denne).

Student (Schneekloths Skole) 1911; cand. jur. 1917; ansat i Den kbhvnske Sø-Assuranceforening 1917-18, i Danish Tråde Office, Washington 1918-19; Prokurist i Firmaet H C Petersen & Co., Kbhvn. 1920; Grossererborgerskab 1923- Indehaver af Firmaet H C Peter­sen & Co-'s Eftf. 1934.

Formand for Foreningen af Importø­rer af Landbrugsmaskiner fra 1937; Medlem af Bestyrelsen Axel Petersen & Fritsche, Akts. og for H C Petersen & Co. Financieringsselskab, Akts.; Med­lem af Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Kør- og Maskinbranche-foreninger.

Adresse :  Stockholmsg. 49, Kbhvn. Ø-

KIÆR Robert Stabslæge, K'.DM.HTH., f. 1. Sept. 1880 i Svendborg; Søn af Tandlæge Marinus Kiær og Hustru Ida f. Wiggers; gift (12 Nov. 1909) m. Gudrun K., f. 23. Marts i Odense, Datter af Fabrikejer Vilh. Lengreen og Hustru Emma f. Easmussen.

Student (Herlufsholm) 1899; med. Eks. 1906; Hospitals- og Klinikuddan­nelse 1906-15; Specialistanerkendelse (Mavesygdomme) 1918; Reservelæge i Hæren 1912-14 og 1915-17; Korpslæge i Hæren 1918; Overlæge 192J; Stabsiæge 1935; ligestillet med Oberst 1943; Afsked 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Militor-lægeforeningen 1921-22, af Direktionen for Officersforeningen 1923-30; Lærer i Samaritergerning ved Statens Politi­skole 1925-28; Assisterende Læge i Den alm. danske Lægeforenings Sekretariat 1923-35; Sekretær i Den alm. danske Lægeforening 1935-45. Adresse: Pederskovgaard pr. Troense.

KIÆR   Rolf Legationsraad, E.DM.; f. 11. Febr. 1897 i St. Petersborg (Lenin-

frad); Søn af Kammerjunker Frederik J  Kiær   (død  1930,   se  Kraks  Blaa Bog   1929)    og   Hustru   Wilhelmrne f.

________ __________Kiar

Berg; gift (30. Mart« 1926) m Inge Johanne K., f. 24. Juli 1901 i Kbhvn., Datter af Højesteretssagfører Otto Liebe (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Johanne Louise f. Heide (død 1934).

Cand. jur. 1922; ansat i Udenrigs­ministeriet s. A.; gjort Tjeneste ved Gesandtskaberne i Kaunas, Beykjavik, Berlin, Haag, Paris og Moskva; til Raadighed for Udenrigsministeriet 1948.

Adresse:  Bredg. 30,  Kbhvn. K.

Sommerbolig: Vallerødhøj, Eungsted Kyst.

KIÆR Svend Overlæge, Dr. med., E.p.p.: f. 11. Sept. 1^94 i Kbhvn.; Søn af Dr. med. Gottlieb Kiær (dod 1942) og Hn­stru Esther f. Kastrup (død 1945); gift m. Agnes K., død 1939, Datter af Di- .' rektør Benny Dessan (død 1937, se Kraks Elaa Bog 1937) og Hustru Paula, f. Heyman.

Student (Ordrup) 1912; med. Eks. 1919; Dr. med. 1925; 2. Eescrvekiniru ved Eigshospitalet 1925-27 oe ved Eigs-hospitalets Fødeafd. B 1927-28; Læge ved Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 1927; Assistant étranger ved La Clinique Chirurgicale de la Salpe-triére i Paris 1928-29; Assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1930-32; Kirurg ved Dronning Louisea Børnehospital 1931-36; 1. Eeservekirurg ved Kommunehospitalet 1932-35; Afde­lingslæge ved Ortopædisk Hospital 1935; Overlæge smstds 1947; Spocialisi-anerkendelse i Kirurgi, Ortopædi og Gynækologi; Læge ved Nordisk Livs­forsikrings-Akts, af 1897 1938-48.

Medlem af Komitéen til Bedømmeiso af Syge- og Ulykkesforsikring med for­øget Risiko; korresponderende Medlem af British Orthopaedic Association.

Udenl. Orden.: F..-E.L.5.

Adresse : Scherfigsv. 7, Kbhvn. Ø.

KIØRBOE Christian Sagfører, fh. Poli­timester. E.; f. 30. Dec. 1871 paa Bal­skov; Søn af Forpagter Carl A Kiør-boe (d«d 1931) og Hustru Signe f. Kon-drup (død 1872); gift (30. Jan. 1909) m. Marie Elisabeth K., f. 18. Juni 1876 i Aarhus, Datter »f Købmand J A Kaempffe og Hustru Marie f. Chri­stensen.

Student (Odense) 1889; cand. jor. 1895; By- og Herredefuldmægtig l Sto-rehedinge 1895; Byfogedfuldmægtig i Aarhus 1900; Byfoged l Varde 1917; Po­litimester i Aarhus 1919; Afsked efter Ansøgning 1931; Sagfører fra 1931.

Formand for Aarhus-Afd. af Lands­foreningen Arbejde adler 1912-17; Sup­pleant for Formanden i Aarhus søndre

l

JOØr_____________________

Vsengeraadskreds 1911-17; Indenrigsmi­nisteriets Revisor ved Ny jydske K«b-stads-Ored'itforening.

Adresse : Fredensg. 39, Aarhus.

KIØRBOE Frederik Vilhelm Arkitekt, R.; f. 27. Juli 1878 i Newcastle o. T.; Søn af Sognepræst William Kiørboe (død 1930) og Hustru Sophie f. Laiib (død 1897); gift (10. Juni 1906) jn. Margrethe K., f. 6, Aug. 1888 i Kol­ding, Datter af Entreprenør G LøssI og Hustru Anna Margrethe f. Basmus-sen.

Uddannet paa Akademiet og hos for­skellige ældre Arkitekter; Amanuensis II ved Ben kgl. Veterinær- og Landbo­højskole 1916. Lektor smstds 1940-48.

Formand for Bygningskommissionen i Søllerød Kommune 1933: Medlem af Fredningsnævnet for Kbhvns Amts-raadskreds.

Har givet Tegning til adskillige Pri­vathuse samt til Forsamlingsgaarden Sundeved i Sønderjylland. Præstegaard i Kolding, Vartou i Lyngby, Vejle Ho­spital, Taksigelseskirken i Kbhvn., Hol­te Kirke, et Monument for Digteren I P Jacobsen i Thisted og ledet Restaurerin­gen af Søllerød Kirke m. m.

Adresse: Morlenesv. 18, Holte.

KIØRBOE Henning Revisionchef; f. 28. April 1885 paa Sophie Amaliegaard, Hornslet: Søn af Direktør Frits Kier-boc (død 1917) os Hustru Augusta f. Meinis (død 1945); ugift.

Student (Østensøgades Latinskole) 1903; cand. polit. 1910; Assistent i Det statistiske Departement 1910-17, Fuld­mægtig smstds. 1917-20; Chef for Den Danske Landmandsbanks statistiske Kontor 1920-28; Revisionchef i Overfor­mynderiet fra 1928.

Statistisk Medarbejder ved Forsik­ringsselskabet Haand i Haand 1911-12; Lærer i Økonomi og Statistik ved Niels Brocka Handelsskole 1912-20; Assistent og Bibliotekar paa Universitetets sta­tistiske Laboratorium 1914-17; Docent i Økonomi ved Købmandsskolens Han-delshøjskoleafd. 1917-19; Kontorchef i Komitéen til Belysning af Statsmono­poler 1919-20; Sekretær i Rigsdagens Kommission vedrørende Andelsbanken 1925-26.

Adresse: Nyhavn 1. Kbhvn. K.

KIØRBOE Otto Civildommer, R.; f. 23. Jan.1880 i Newcastle o. T.; Søn af Sog­nepræst William Kiarboe (dåd 1930) og Hustru Sophie f. Laub (død 1897); gift (17. Maj 1911) m. Madeleine K., f. 1. Sept. 1884 i Kbhvn., Datter af Grosse­rer Ferdinand Borchorst (død 1930) og Hustru Marie f. Høst (død 1921).

Student (Sorø) 1898; cand. jur. 1905; By- og Ilerredsfnldmægtig i Ringkø-

_______________________742

bing 1906; Byfogedfuldmægtig i Kol­ding 1909; By- og Herredsfuldinægtig i Ringkjøbing 1914; Politimester i Vejle Købstad og Nørvang Tørrild Herreder 1919; Civildommer i Viborg m. v. 1933.

Medlem af Politikommissionen 1926, alt Retsplejeudrølget 1927-33 og af Be­styrelsen for Politimesterforeningen 1919-33; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Politihundeforeninger 1923-47; iFormand for Fredningsnævnet for Viborg Amt og for Overvoldgifts-retten i Husdyrtrætter for Viborg Amt.

Adresse: Set.  Kjelds G. 3, Viborg.

KJALKE  Poul Politimester; f. 3. Febr. 1909 i Kbhvn.: Søn aif cand. pharm. Chr. N Madsen (død 1937) og Hustru Ella f. Petersen (død1 1936): gift (6. Jan. 1935) m. Alice K., f. 2. Juli 1910 i Klampen'borg. Datter af Trafikkon-trolør Anders Peter Andersen og Hu­stru Helga f. Billesbore.

Student (Østre Borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1934; Sagførerfuldmægtig s. A.; Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Un­dersøgelseskamre 1936; kst. Fuldmægtig og Medhjælper hos Statsadvokaten for Kbhvn. 1937, udnævnt som Fuldmægtig 1939; kst. Politiadvokat 1940, udnævnt 1941; kst. Statsadvokat for sirlige An­liggender 1941; Politimester i Maribo Købstad m. v. 1942: tillige Politikom-mandør for Fyen m. v. i 1945; Politi­kommandør til Raadighed for Rigs­politichefen 1945-46; Udenrigsministeriets permanente Observatør ved Processen i Nurnberg 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Lolland-iFalsters ,;Fængselssetøkab 1943.

Adresse :  Rødby.

KJELDSEN Einar Direktør, Vicekonsul: f. 1890 i Hobro; Søn af Købmand N P Kjeldsen, Solbjærg (død 1934) og Hu­stru Maren f. Christensen (død 1931): gift (1914) m. Ida K., f. 1891, Datter af Pastor Carl V Bielefeldt (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Agathe f. Kabell.

Uddannelse i Nørresundby, Hamburg og London 1906-11; Prokurist i Firmaet Peder P Hedegaard. Nørresundby 1911: Direktør i Akts. Peder P Hedegaaril fra 1921; Vicekonsul for Finland fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fælles­organisation; Medlem af Bestyrelsen for Centralkontoret for Indkøb af Foder­korn og Foderstoffer; Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for Korn- og Foderstof handelen: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Kul & Koks Kompagni Akts. og for For-

743______________________

eningen af Korn- og Foderstof-Importø­rer i Jylland og Fyn.

Udenl. Orden : K.H.R.3'.

Adresse: Skansen, Nørresundby.

KJELDSEN Kristen Oberstløjtnant, Re-gionsleder, R., IITH.: f. 1. Marts 1901 i Kellcrup, Hørup Sogn; Søn af Rentier Jens Kjeldsen og Hustru Ane Marie f. Vissing (død 1918); gift (11. Okt. 1929) m. Birthe Louise K., f. 5. D'ec. 1900, Datter af Forpagter Anders Andersen og Hustru Anna Karoline Mathilde f. Hansen.

Premierløjtnant ved 9. Regiment; Kaptajnløjtnant og Kompagnichef ved 3. Bataillon; Adjutant ved Komman­danten paa Søgaard og deltaget i Kam­pene den 9. April 1940; Kaptajn og mi­litær Motorsagkyndig ved Fodfolkspio-nerkommandoet; arresteret af Gestapo 1944 og overført til Koncentrationslejren Porta \Vestphaca indtil Befrielsen; Tje­neste ved Modstandsbevægelsens Region III; Chef for Hærens tekniske Korps' Motordepot iSkrydstrup; Oberstløjtnant og Regionsleder af Hjemmeværnets Re­gion IV (Fyn) 1949.

Formand for Hjemmeværnets Region III (Sydjylland); Medlem af de dan­ske Hjemmeva'rnsforeningers Hovedbe­styrelse.

Adresse : Stadionv. 44.  Odense.

KJELDSEN Melchior Murermester, R.; f. 20. April 1888 i Assentoft; Søn af Murermester Niels Kjeldsen (død 1930) og Hustru Madsine f. Melchiorsen (død 1905); gift (15. Dec. 1922) m. Helene K., f. 22. Juni 1897 i Kovsted, Datter af Gaardejer Peder Bundgaard (død 1932) og Hustru Marie f. Larsen (død 1913).

Udlært i Murerfaget 1908; Konstruk-tøreks. (Randers tekn. Skole) 1912; ar­bejdet bl. a. i Odense 1910, i Vording­borg 1911, i Tyskland 1912 og i Norge 1913-14; Murermester 1914, i Askildrup fra 1916.

Medlem af Bestyrelsen for Mesterfor­eningen af Byggehaandværkere paa Landet i Randers Amt, 1930 (Formand fra 1937); for Hovedorganisationen af Mesterforeninger i Byggefagene i Dan­mark fra 1937 (Formand fra 1940) og for Haandværkets Fællesrepræsentation 1938 (Næstformand fra 1941); Formand for den jydske ,Haandværkerskole i Hadsten 1941; tingvalgt Medlem af Landstinget (Venstre) fra 1947. Adresse: Askildrup pr. Randers.

KJELDSEN Ove Stadekonduktør; f. 17. Juni 1893 i Kbhvn.; Søn af Viceskatte-direktør Marius Kjeldsen (død 1943) og Hustru Sophie f. Hansen (død 1949); gift (23. Okt. 1921) m. Olivia K., f. 13. Maj 1893 i Kbhvn., Datter af Maskin-

__________________Kjem

mester Carl Christiansen (død 1905) og Hustru Emilie f. Andersen (død 1931).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. phil. 1912; Landlnspektøreks. 1916; Bestalling som Landinsp. s. A.; ansat ved Kbhvns Stadskonduktørembede s. A., Fuldmægtig 1918, Ohef for Matrikuls-afdelingen 1927; Stadskonduktør 1942.

Matrikulær sagkyndig Medarbejder ved Kbhvns Tingbøgers Omskrivning 1927-28; Medlem af Ballerup-Maaløv Sogneraads Byplanudvalg 1939-42; Cen­sor i Landmaaling og Nivellering ved Det tekniske Selskabs Skoler i Kbhvn. fra l'.Hl.

Deltaget i Udarbejdelsen af Kbhvne nye Byggelov 1937-39; har forfattet den historiske Tekst og Biografierne i det af Kbnvns Kommunalbestyrelse udgivne Jubilæumsskrift ved Stadskonduktør-embedets 250aarige Bestaaen i 1940.

Adresse: Odenseg. 30, Kbhvn. Ø.

KJELDSEN  Thorkild Bankdirektør; f. 18. April 1893 i Viborg; Søn af Maler­mester A Kjeldsen (død 1939) og Hu­stru Frederikke f. Henriksen (død »36); gift (1918) m. Asta K., f. 13. Nov. 1897, Datter af Administrator Carl Paulsen (død 1932) og Hustru Johan­ne f. Andreasen (død 1935).

Assistent i Viborg Byes Sparekasses Bankafd. 1910-16 og i Viborg Bank 1916-18; Bestyrer af Andelsbankens Fi­lial i Vejle 1919-39; Direktør i Andels­banken i Kbhvn. fra 1939.

Adresse: Søbakken 8, Charlottenlnnd.

KJEMS Frode Direktør, Civilingeniør; f. 9. Juni 1884 i Odder; Søn af Præst Simon Kjems (død 1895) og Hustru Mariane f. Jakobsen (død 1923); gift (19. April 1916) m. Anne Johanne K., f. 27. Jan. 1889 i Hjørring, død 1948, Datter af Marcus Mrohelsen (død 1900) og Hustru Henriette f. Møller (død 1938).

Konstruktøreks. (Det tekn. Selskabs Skole) 1908; Civilingeniør (Carnegie In-stitute of Technology, Pittsburgh, U.S.A.) 1911; Draughtsman ved Westing-house Electric Mfg. Comp., Pittsburgh 1911; Beregningsingeniør ved Akts. Ti­tans elektr. Afd. 1912- Værkstedsinge-niør smstds. 1917-18. (Studiephold i U.S.A. 1918-19), Driftsbestyrer 1924, Un­derdirektør 1932, tekn. Direktør 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Danske Jernstøberier fra 1942 og for Akts. Jernkontoret fra 1943; Censor i mekanisk Teknologi ved Danmarks tekn. Højskole fra 1934; Medlem af for­skellige Standardiseringsudvalg.

Adresse : Frølichsv. 34, Charlottenlund.

Sommerbolig : Bakkegaard, Hunde­sted.

Kjem

744

KJ EMS Jacob Apoteker, R.p.p.; f. 13. Febr. 1878 i Haderslev; San af Køb­mand P H Kjems (død 1913) og Hu­stru Julie f. Iversen (død 1904) ; gift (19. Aug. 1905) m. Jenny K., f. 18. Nov. 1884 i Visbjerg, Datter af Gaard-ejer Laurids Eskildsen og Hustru Jo­hanne f. Arnum (død 1920).

Faglig Uddannelse paa Løveapoteket i Haderslev samt i Hamborg, Dresden og Berlin; studeret paa Universitetet i Munchen; Ejer af Løgumkloster Apo­tek fra 1903.

Amtsraadsmedlem til 1923; Medlem af Skatteraadet for Tønder Amts 2. Kreds 1920-36, af Bestyrelsen for Løgum­kloster Bank fra 1920 (Formand fra 1942) og af Bestyrelsen for Det Danske Hedeselskab; Medlem aif Byraadet fra 1920; Borgmester fra 1937.

[,'denl. Orden: F.O.A.

Adresse :  Løgumkloster.

KJEMS Olav Direktør for Postgirokonto-ret; f. 22. Nov. 1888 i Mejlby ved Bed­ding; Søn af Gaarde.jer Iver Thomsen Kjems (død 1890) og Hustru Johanne f. Larsen (død 1939); gift (14. Aug. 1931) m. Elisabeth K., f. 5. Marts 1897 i Pak«e, Datter af Forpagter Niels Niel­sen oqr Hustru Hansine f. Rasmussen (dåd 1933).

Ansat i Postvæsenet 1905; Student (privat dimit.) 1911 ; cand. jur. 1916 ; Assistent i Generaldirektoratet for Post­væsenet 1912, Sekretær 1919, Fuldmæg­tig 1920; kst. Postmester ved Toldpost­kontoret i Kbhvn. 1931, udnævnt 1933; Direktør for Postgirokontoret 1942.

Har udgivet : Kjemsgaards Saga og Slægterne Kjems (1939); Sydslesvig som folkeligt Spørgsmaal (1945).

Adresse :  Lundedalsv.  2,  Hellerup.

KJER Bodil Frue, Skuespillerinde; f. 2. Sept. i Odense; Datter af Forretnings­fører Ernst Kjer og Hustru Elli f. Har-ries.

Gennemgaaet Det kgl. Teaters Elev­skole; Skuespillerinde ved Det kgl. Te­ater; Debut 19. Okt. 1937.

Hovedroller: ' Antonie i Sparekassen; Ester i En Kvinde er overflødig; Viola i Hellig tre Kongers Aften; Cecily Car-dew i Bunbury; Eur.ydike i Eurydike; Sabina i Paa et hængende Haar; Des-demona i Othello; Pernille i Den Stun-desløse; Jessica i Urene Hænder; des­uden Boller i Filmene : Det brændende Spørgsmaal : Vi kunde ha' det saa rart ; Drama paa Slottet; Elly Petersen; Dpn usynlige Hær; Soldaten oi? Jenny (mod­tog 1948 Filmsprisen for denne Film).

Adresse ; Steen Blichers V. 23, Kbhvn. F.

KJER-PETERSEN   Richard Dr. med.; f. 30. Maj 1873 i Kbhvn.; Søn af Bog­holder Vilhelm Petersen og Hnstru Astrid f. Kjer; ugift.

Student (Herlufsholm) 1891; med. Eks. 1898; Dr. med. 1905: Reservelæge ved Øresundshospitalet 1906-12; Kommu­nelæge 1912-17; Medarbejder ved Ho­vedstaden 1912; Redaktør af Hovedsta­den 1917-19, atter Kommunelæge 1919-43; Afdelingslæge ved Tuberkulose-stationerne i Kbhvn. 1919-35; Redaktør af Retsstatsbladet (Nyt Dagblad) 1935-37.

Adresse: Ingerslevsg. 148, Kbhvn. V.

KJERSGAARD M P Kontorchef; f. 21. Juli 1887 i Kbhvn.; Sen a<f Grosserer S Kjersgaard (død 1921) og Hustru Maja f. Andersen; gift (22 Mai 1915) m. Missi Oline K., f. 20. Nov. 1889, Datter aif Overforvalter R Hevring Madsen og Hustru Marie f. Hendriksen (død 1909). 4. Kl. Hovedeks. (Gammelholms La-tinakole) 1902: Uddannelse d SkibsmæK-ler- og Rederivirksomiheder i Danmark og Udlandet 1902-08; Afgangseks. fra Sekondløjtnanitskolen 1909; Korrespon­dent i Rederiet C K Hansen 1909-12; selvstændig Virksomhed 1912-14; Sekre­tær i Rederiet C K Hansen 1915, Afde­lingsleder 1922, Kontorchef fra 1934; Forretningsfører for Rederiets Pensions­kasse.

Medlem   af   Bestyrelsen   for   Forenin­gen San  Cataldo's Venner 1938;  i Ad­ministrationen for Institutionen San Ca-taldo 1941;  Medlem af  Bestyrelsen  for 8elska.bet  for  dansk   Teaterhistorie  og af   Bestyrelsen  for   Teatermnseet  1946; Forretningsfører  for   Det,  danske   Sha-kespeare-Selskab 1936-46. Adresse: Vodroffav. 49,  Kbhvn. V. Sommerbolig :  Maomii,  Tisvildeleje

KJERULF Axel Redaktør, Forfatter; f. 24. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Kompo­nisten   Charles   Kjerulf    (død   1919,   se Kraks  Blaa   Bog  1919)   ag  Hustru  Su­sanne  f.   Matthieu   (død  1928>.

Medarbejder ved Politiken og Ek­strabladet 1904; i Aarhus 1906; Musik­kritiker ved Dannebrog 1908-10 ; ved Politiken fra 1912: tillige Redaktions­sekretær 1927 og Redaktør af Lytter-bladet fra 1931; Sceneinstruktør ved Casino og Scala-Teatret 1920-27.

Næstformand for Dansk Tonekunstner-forening; Medlem af Bestyrelsen for Friluftsteatret i Dyrehaven.

iHar bl. a. udgivet : Schubert-Bogen (1928); Københavnerliv (1938). Liva Weel-Bogen (1942); Livet i Danmark (1947) ; Kroniker og Afhandlinger i for­skellige Tidsskrifter, desuden skrevet, bearbejdet og oversat for samtlige kbhvnske Teatre, bl. a. Skuespillet Ti­voli (s. m. Charles Kjerarø, Det ny Teater, 1910); Københavnerliv (Nørre-

745

bros Teater, 1938) ; Kongen og hans Kone (Folketeatret, 1941); Pappas hvide Handsker (Nasjonalteatret Oslo, 1941 og Svenska teatern, Helsingfors, 1942): Flagermusen (Det ksrl. Teater); Som i Ungdommens Vaar ; Zigeunerbl ad ; Grev­inden aif Nørrebro (Nørrebros Teater, 1943) : Friluftsspillet Et Folkesagn (s. m. Kai Flor, Friluftsteatret i Dyre­haven, 1946) m. m. Adresse: V-Søgade 44, Kbhvn. V.

KJÆR Aug. f h. Statskonsulent, Dyrlæge, R.; f. 12. Jan. 1876 i Lemvig; Søn af Proprietær M Kjær (død 1896) og Hustru f. Panlsen (død 1904) ; gift (12. Maj 1909) m. Betty K., f. 11. April 1883 i Hav-drup, Datter af Købmand F Agersted (død 1914) og Hustru Augusta f. Jen­sen (død 1918).

Præliminæreksamen 1891; praktisk Uddannelse i Landbrug til 1899; Land­brugskandidat 1901; Dyrlægeeksamen 1906; praktiserende Dyrlæge 1906-09; Konsulent for De samvirkende jyske Jlesteavlsforeninger 1909-19; Konsulent for Foreningen af jyske Landbofor­eninger 1917-20; Statskonsulent 1919-46. Har udarbejdet.: Hestcavl og Heste-racer; Oversigt over Hoppestammer in­denfor den jyske Hesterace : Stambog over Hingste af iysk Race Bind XXVI, XX VII og XXVIII samt Hopper XVIII 02 XIX, Res isterstambog for Heste af jyske Race, Bind I-XV samt Elitestambog I-XIX, foruden Register-Stambog over Heste af belgisk Race, Bind I.

Adresse: Rolfsg.  20,  Kongsvang,   Aar-liu«

KJÆR  Bernhard Direktør-, f. 16. April 1910 i Kbhvn.; gift (17. Sept. 1940) m. Gerda K., f. 17. Marte 1910 i Kbhvn., Datter af Hovedkasserer Ove Guldberg-Møller og Hustru Inger f. Bassøe (død 1942).

Udgaaet fra Handelshøjskolen 1926; derefter Ophold i England, Belgien og Tyskland og Rejser i Frankrig, Ameri­ka, Italien og Holland; ansat i Fir­maet P E Ehrhardt, Kbhvn. 1930, i Akts. Nyrop & Maag. Kbhvn. 1951-32 og i Akts. C Schous Fabriker, Kbhvn. 1933-38; Direktdonssekretær i Akte. Østjydske Bryggener, Aarhus 1939; Underdirektør sammesteds 1940, adm. Direktør 1941. Adresse : Park Allé 15, Aarhus.

KJÆR Harald Grosserer, R., Chr.X.Fr. M., Chr.XKr.E.M.p.p.; f. 31. Aug. 1885 paa Vigelsø; Søn af Grosserer Valdemar Kjær (død 1927) og Hustru Wilhelmine f. Rasmussen (død 1931) ; gift (23. Maj 1912) m. Polly K., f. 29. Dec. 1886, Dat­ter af Proprietær Alfred Kabell (død 1927) og Hustru Fanny f. Gædecken (død 1931). Uddannet hos Em. Z Svitzer 1900-04;

ansat i Akts. Kbhvns Trælasthandel 1904, i Firmaet August Birch 1906; op­rettede eget Firma, Harald Kjær & Co. 1908; Akts. Harald Kjærs Trælast

Import   1927.

Formand for Foreningen af danske Trælastgrossister 1917-22; Medlem af Grosserer-Societetets Komité 1921-27, af Bestyrelsen for Akts. Silvan 1923-27, for Akts. Svendborg Trælasthandel til 1927, for Akts. L Bøtkers Tømmerhan­del til 1927; Formand for Foreningen af Kbhvnske Trælastgrossister 1936-38; Medlem af Bestyrelsen for Trælastgros­sisternes Fællesrepræsentation 1936-38; Formand for Bestyrelsen for Akts. Weeke & Kjær fra 1934; Medlem af Gentofte Menishedsraad 1918-30; Leder af Statens Opkøb af Trælast i Sverige 1944-45 til Levering efter Krigens Af­slutning; Medlem al Styrelsen for For­eningen Norden ok af Udvalget for fin­ske Børns Ophold i Danmark; svensk Statsborger 1944.

Udenl.   Ordener:   Fi.B.H.;   Fi.Fr.3.; Fi.r.K.2.;   Fi.S.F.:   S.V.3'.

Adresse i Danmark: Jahnsensv. 10, Gentofte; i Sverige: Rosenholm pr. Landsbro.

KJÆR  Holger Højskolelærer; f. 27. Aug. 1899 i Jelling; Søn af Skoleinspektør Kristian Kjær, Kolding (død 1926) ok Hustru Johanne f. Schmidt; gift (14. Aug. 1927) m. Linnea K., f. 7. Sopt. 1899 i Stockholm, Datter af Forstander Robert Tliiirnblom og Hustru Amanda Emeremtia f. Andersdotter (død 1937).

Student (Kolding) 1917; Lærereks. (Jonstrup) 1920; Doktorgrad ved Uni­versitetet i Zurieli 1925; Lærer ved Askov Højskole fra 1926.

Medlem »f Bestyrelsen for Askov Hoj-skole, for Dansk Forening for Hjem og Skole og for Grundtvigselskabet.

Litterære Arbejder: Kampen om Hjemmet (1935); Kampen om Skokn (1941).

Adresse: Askov pr. Vejen.

KJÆR Jacob Snedkermester. R.; f. 12. Sept. 1896 i Viborg; Søn af Snedker­mester Emanuel Kjær og Hustru Po trine f. Brauner; gift (4. Juli 1930) m. Mariane K., f. Toft, f. 11. Sept. 1898 i Viborg.

I Lære hos Faderen; Svendeprøve (Sølvmod.) 1915; Snedkersvend i Kbhvn. 1918-20; Ælev i Unterrichtsanstalt des staatlichen Kunstgewerbemuseums, Ber­lin 1921-22; Snedkersvend i Paris tii 1924; Borgerskab som Snedkermester i Kbhvn. 1926.

Har udstillet bl. a. paa Verdensudr stillingerne i Barcelona, Bruxelles, Pa­ris og New York samt i Borlin; til­kendt flere Grand prix for Møbler; repræsenteret paa Kunstindustrimuseet,

Kjær_____________________

Khlivih., Stede \jke Museum i Amster­dam ag Nationalmuseet i Stockholm.

Medlem af Ledelsen a'f Snedkerlau-gets Møbeludsbillinger fra :9J1, af Be­styrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri fra 1934 (Næstformand fra 1940), af Møbel-snedkcrfageta Voldgiftsret fra 1939, af Bestyrelsen for Snedkerlauget fra 1940, af Bestyrelsen for Den Permanente Ud­stilling fra 1942, af Komiteen for Ud­stillinger i Udlandet fra 1943; Formand for Haandværkets Fællesrepræsentations Eksportudvalg fra 1944.

Adresse: N-Vo!dg. 18, Kbhvn. K.

KJÆR   Kai Direktør; f. 5. Okt. 1892 i Odense; Sen af Stabssergent, Boghol­der M Tb. Kjær flig Hustru Laura f. Støyer; gift (14. Jan. 1921) m. Erna K., f. 28. Maj 1900 i Kalø ved Saks­købing, Datter af Slagtermester Johan Madsen og Hustru Margrethe I. Ol­sen.

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesfor­sikring 1908; i Assurance-Compaigniet Baltica 1916, Underdirektør 1931, Direk-t-ør 1943; tillige Direktør i Det gen­sidige Forsikringsselskab Samvirke fra 1928, i Palnatoke fra 1932 og i Getfion fra 1937, Formand i Bestyrelsen for disse Selskaber fra. 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Max Levit;' &. Co.'s Et'tf. fra 1923, Formand fra 1945: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings .Forbund fra 1942, for Assurandørernes Pressebureau fra 1942, for Dansk Ulykkesforsikrings Forening fra 1943, for Foreningen af Ansvarsforsikringsselskaber (Udleje af Biler uden Fører) fra 1945 og for For-sikringsforeningen 1944-48.

Censor ved Handelshøjskolen fra 1944.

Adresse: Bloksbjerget 3, Klampen-borg.

KJÆR Karl Overretssagfører; f. 16. Sept. 1879 i Maribo; Sen af Sagfører, Bank­direktør Erik Kjær (død 1921. se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Agnes '. Willijelm (død 1935); gift (8. Dec. 1927) m. Gerda K., f. 4. Juni 1905 i Maribo, Datter af Læge Anton Abrahamseii (død 1931) og Hustru Karen f. Roep-storff (død 1945).

Student (Nykøbing F.) 1897; cand. jur. 1904; Sagførerfuldmægtig i Aarhus 1906, i Maribo 1907; Herredsfiildtnægtig i Nykøbing F. 1908; Sagfører i Maribo 1909, Overretssagfører 1912.

Formand for Bestyrelserne i Diskon­to- & Laanebanken i Maribo og i Akts. Mariebo Dampmølle; Medlem af Maribo Byraad 1925-43.

Idrætsmærket i Guld 1922.

Adresse :  Maribo.

______________________746

KJÆR Knud Aage Apoteker, R.; f. 30. Jan. 1898 i Kblivn.; Søn af Apoteker Th. Kjajr (død 1933) og Hustru Bodil f. Jensen (BischofO ; gift (7. Juni 1924) m. Anna Cathrine K., f. 18. Juli 1897 i Kbhvn., Datter af Direktør Frederik C Grønvald (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Agathe f. Ingebrigtsen. Discipel paa Nørrebro Apotek 1916-20; cand. phann. 1922; Laborator paa Nor­disk Insulinlabpratorium 1923-28; As­sistent i Bakteriologi ved Farmaceutisk Læreanstalt 1934-37; Konsulent i Sund­hedsstyrelsens Apoteker-Afd. 1935-42; Afdelingsleder i samme 1944; tilforord­net Medicinalnævnet 1940 og Bestyrel­sen for Afviklingskassen for salgbare Apoteksprivilegier 1940-42, Medlem af Bestyrelsen for sidstnævnte fra 1944; Indehaver af Smallegades Apotek 1942. Formand for Dansk Farmaceutfor­enings Kbhvns Kreds 1933-35; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Farmaceut-foreninffS Studiefond 1933-42. af Apoh'-kerlovskommissionen 1947 og af Kom­missionen vedr. Apoteksvæsenet 1947.

Adresse: Hattensens Allé 2, Kbhvn. F.

KJÆR Svend Aage Fængselsinspektør; f. 30. Sept. 1897 i Horsens; Søn at Bogholder Frederik Ludvig Christian Kjær (død 1927) og Hustru Hansine f. Christoffersen (død 1904); gift (16. Auff. 1927) m. Agnes Margrethe K., f. 4. Dec. 1901 i Borum.

Student (Horsens) 1916; cand. jur. 1923; Sekretær i Kbhvns Politi 1923; Viceinspektør ved Statsfængslet i Hor­sens 1926; ved Statsfængslet i Nybors: 1937; Fængselsinspektør for Statsfænge-let i Nyborg 1943.

Medlem af Nyborg Børneværnsudvalg fra 1942 og af Bestyrelsen for Vrid.,-løselille og Nyborg Fængselsselskab.

Adresse : Statsfængslet, Nyborg.

KJÆR Tage Overkirurg, Dr. med.; f. 13. April 1901 i Kbhvn.: San af Kommune­lærer Carl Gustav Kjær og Hustru f. Lorentzen; gift (18. Maj 1926) m. Ka­ren Elisabeth K., f. 27. Marts 1904 paa Frd'bg., Datter af Ingeniør, Dr. techn. Poul Larsen (død 1935. se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emilie f. Lotz (død 1925).

Student (Metropolitanskolen) 1919; med. Eks, 1928; ansat ved kbhvnske Hospitaler 1928-34 og ved Statens Se­ruminstitut 1931-33; 2. Reservekirurs ved Kbhvns Kommunehospitals 1. Afd. 1934-37; Dr. med. 1936; Assistent ved lungekirurgiske Afdelinger i London, Paris og Stockholm 1937-40; Specialist -anerkendelse (Kirurgi) 1937 og (Lunge-og Hjertekirurgi) 1940; Lungekirnrg ved Øresundshospitalet 1940- lungeki­rurgisk Overlæge smstds 1943,'

747_______________________

Medlem af Bestyrelsen for Akts. F L Smidth & Co. fra 1935.

Har skrevet: Tubcrcelbaciluri og dens Betydning som diagnostisk Kriterium (Disputats, 1936), samt forsk, bakteriolo­gaske og iungekirurgiske Arbejder.

Adresse; Christianshøj pr. Kokkedal.

KJÆR Walther Direktør: f. 27. Juli 1903 i Aalborg; Søn af Tobaksfabri-kant N C Kjær (død 1913) og Hustru f Koopmann; gift m. Olga K., f. 7. Juni, Datter af Maskinfabrikant H C Dreyer og Hustru f. Hansson.

Tilknyttet Akts. A M HIrschsprung & Sønner 1928, Underdirektør 1939, Direk­tør 1943.

Adresse: Vejlesøv. 68, Holte.

KJÆR Viggo A Professor, Civilingeni­ør; f. 4. April 1899 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør Jens Jensen Kjær (død 1920) og Hustru Ellen Frederikke f. Møller (død 1911); gift (16. April 1930) m. Magdalene K., f. 26. Sept. 1899 i Aar­hus, Datter af Fabrikant Søren Braad (død 1936) og Hustru Karoline f. Jen­sen (død 1944).

Cand. polyt. (Maskining.) 1923; ansat hos Burmeister & Wain 1923-33; selv­stændig raadgivende Ingeniør fra 1933; videnskabelig Assistent ved Danmark? tekniske Højskole 1933; Lektor (For­brændingsmotorer og Luftkompressorer) 1939; Professor (Maskinlære) smstds 1946. Sagkyndig ved Besættelsen af Pro­fessoratet i Forbrændingsmotorer ved Chalmers tekniske Højskole i Gote-borg 1939.

Medlem af Patentikommissionen 1948 og af Akademiet for de tekniske Viden­skaber.

Adresse : Ellinorsv. 10, Charlottenlund.

KJÆR Vilhelm fli. Amts- og Kredslæge, B.DM.; f. 31. Okt. 1876 paa Hørup-holm v cd Viborg; Søn af Justitsraad, Prokurator P N A Kjær (død 1914) og Hustru f. Hildebrandt (død 1922); gift (14. Okt. 1905) m. Johanne K., f. 25. Maj 1881 i Aarhus, Datter af Kaptajn, Kmjkr. H A I von Baggesen (død 1905) og Hustru Marie f. Clausen (død 1896).

Student (Randers) 1894; med. Eks. 1901: Reservelæge ved Aarhus Kommu­nehospital 1903-05; Læge i Hurup 1905; kst. Distriktslæge i Vestervig Læge-distr. 1913-15; Kredslæge for Thy 1915; Embedslægeeks. 1916; Amtslæge i Vi­borg 1926-46; Læge ved Viborg Amts Tyangsarbejdsanstalt 1926; Læge ved Viborg Amts Plejehjemsforenings Bør-neoptagelseshjem og ved Viborg Hospi­tal 1927.

Medlem af Bestyrelsen for historisk Samfund for Thisted Amt og af Besty­relsen for Thisted Museum 1912-26;

___________________Kjær

Medlem af Bestyrelsen for Viborg Mu­seum 1927, Formand 1929; Medlem af Bestyrelsen for Viborg Fængselsselskab 1927 og for Viborg-Thisted Amters Lægeforening 1928-38.

Adresse :   Viborg.

KJÆR   HANSEN Max Professor, Dr. rer. pol.; f. 21. Febr. 1896 i Oxbøl; Søn af Rentier J H Hansen (død 1932) og Hustru Olga f. Hansen; gift (30. Nov. 1922) m. Ebba K. H., f. 9. April 1900 i Horsens, Datter af Købmand Harald Rix (død 1921) og Hustru Marie f. Jensen (død 1944).

Student (Esbjerg) 1913; cand. polit. 1919; Studierejse til Østen 1920-21; øko­nomisk Medarbejder ved de Ferslewske Blade 1921-24; Studieophold ved Uni­versitetet i Køln 1924-25; Dr. rer. pol., Køln 1925; Docent ved Handelshøjsko­len (Driftsøkonomi) fra 1925, Professor (Erhvervsøkonomi) fra 1937; Leder af Instituttet for Salgsorganisation og Reklame ved Handelshøjskolen fra 1933. Udgiver af Tidsskriftet Det danske Mar­ked fra 1942. Nordisk Reklameforbunds Guldmedalje 1933.

Medlem af Udenrigsministeriets Tu­ristkommission 1934 og af Turistraadet 1935-46; Medlem af Bestyrelsen for Lo­uis Petersens Legat (Formand), for Akts. J Chr. Petersens Papirhandel, for Låkerol Akts. og for Akts. Informa, In­stitut for Markedsundersøgelse (For­mand).

Har  skrevet:   Hvide  Mænd   i   Østen

(1922);     Danmark    som     Eksportland

(1923); Industriens Udvikling i Dan­mark (1925); Almindelig Bedriftsøko-nomi (1928); Moderne Erhvervsproblc-mer (1928); Arbejdsløshedsproblemet i Danmark (1929). Større Salg — Bedre Service (1930); Salg og Reklame (1930); Svensk Udgave: Forsaljning och Re-klam (1931); Det industrielle Marked (1936); Detailsalget (1937); Organisa­tion (1945, 2. Udg. 1948); Afsætnings­økonomi (1946); Håndbog i kontororga­nisation (1947); Reklamens organisation og teknik (1948) samt økonomiske Ar­tikler i Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse: Trianglen 4, Kbhvn. Ø.

KJÆR-PETERSEN Aug. Civilingeniør og Entreprenør; f. 12. April 1886 i Middelfart; Søn af Teglværksejer R Petersen (død 1898) og Hustru f. Kjær; gift (14. Sept. 1912) m. Inger Dorthea Franziska K-P., f. 26. Maj 1889 i Mid­delfart, Datter af Købmand Chr. Thi-demann (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Alberthine f. Evers.

Cand. polyt. 1910; 1910-22 Ansættelse i Ingeniør, Etatsraad N C Monbergs Ingeniør- og Entreprenørforretning som ledende Ingeniør ved en Række store Arbejder, bl. a. Bygningen af Set. Tho-

Kjær___ _____   ________

mas Havn i Dansk Vestindien (1913-16) og Udvidelsen af Kbhvns Frihavn (1916-22). Fra 1922 selvstændig Ingeniør- og Entreprenørforretning med Vandbygning og Jernbeton som Speciale.

Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør­forbundet af 5. Marts 1913-23, Formand 1922-23; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening 1921-23 og igen fra 1926; Næst-formand i Almin­deligt Dansk Ingeniørforbund 1922-23.

Har bl. a. udført Anlæget af Tisvilde-Banen, Udvidelsen af Grenaa Havn, Tuborg Havn, LangeMnieka.ien. Kvæst-husbroen. Benzin- og Olie-Havnen ved Prøvestenen, Svovlsyrefabrikken i Ka­lundborg (Jernbeton), Benzin- og Olie-Havnen i Kalundborg m. m.

Adresse: Egebjerg Allé 13, Hellerup.

KJÆRBØL Johs. Minister for Byggeri og Boligvæsen; f. 23. Dec. 1885 i Kbhvn.: Forældre: Sognepræst Johannes Meller Valeur (død 1913) og Julie Severine Hansen (død 1893); gift m. Gerda K., f. 11. Juli 1910 i Kbhvn., Datter af Forretningsfører Fr. Poulsen (død 1927) og Hustru Laura f. Falkenberg- Søren­sen (død 1945).

Formand for Dansk Smede- og Ma-skinarbejderforbund 1926-35; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings­forbund; Medlem af Folketinget 1935; Handelsminister s. A.; Arbejds- og So­cialminister 1940; Arbejdsminister 1942-45; Chef for Flygtningeadministratio­nen s. A.; Minister for Byggeri og Bo­ligvæsen 1947.

Formand for Det af Arbejds- og So­cialministeriet nedsatte Udvalg til Re­alisation af Barakker m. v.; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Hospi-talsfond l Hamborg.

Adresse: Overg. o. V. 40, Kbhvn.  K.

KJÆRGAARD   A Amtsvejinspekter, R. DM.p.p.; f. 15. Febr. 1880 i Tiimsted; Søn af Købmand Niels Christian Kjær-gaard (død 1892) og Hustru Clara Con-stanze f. Heegaard (død 1912); gift (3. Juni 1908) m. Hagny Mathea K-, f. 26. Sept. 1882 i Trondhjem, Datter af Direktør, Etatemad William Solly Hau-rowitz idød 1908) og Hustru Marie f. Knudtzon (død 1934).

Cand. polyt. 1903; Vejassistent 1903-08; Amtsvejinspektør i Frederiksborg Amt fra 1908; tillige Bygningsinspektør i Frederiksborg Amt fra 1911.

Formand for Amtsvej inspektørforenin­gen 1932-40 og for Hillerød Bys Vur-deringskranmission fra 1935; Medlem af Automobil- og Vejudvalsret af 1933: N.vstformand i Nordiske Vejteknikeres Forblind fra 1935; Landbrugsministe­riets Tilsynsførende i Landvindingssa-ger fra 1945; Arbejdsministeriet« Til-

__________ ____________748

synsførende ved Sløjfning af militære Anlæg; Delegeret ved internationale Vcj-kongresser i Bruxelles 1910, Sevilla 1923, Milano 1925 og Miinchen 1934.

Udenl.  Ordener:  N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse : Slotsvænget 8, Hillerød.

KJÆRGAARD Axel Direktør, General­konsul, R., Chr.XFr.M.p.p.; f. 25. April 1892 i Nørre-Sundby; Søn af Direktør Chr. Kjærgaard (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Magda f. Justesen-Langgaard; gift (5. Maj 1920) m. Olga K., f. 11. Maj 1897 i Casa-blanca. Datter af Grosserer S D Ohana ag Hustru f. Bengio.

Student (Aalborg) 1911; Diplom.lnge-niør (Østrig) 1914; oprettede Firmaet Kjærsraard & Andreasen i Tanger ug Casablanca 1916; overtog dette Firma under Firmanavn Axel Kjærgaard 1922; adm. Direktør i Societé Industrielle des Hniles au Maroc S/A 1934.

Finsk Vicekonsul 1925; tung. dansk Konsul 1930; dansk Konsul for Marok­ko 1931- honorær Generalkonsul 1946; finsk Konsul 1937-44.

Medlem af Bestyrelsen for Societé Industrielle des Huiles au Maroc S/A og for Societé Oléicole de Marrakech; Formand i Bestyrelsen for Etabl. Axel Kjærgaard S/A; Formand for Sammen­slutningen af Danske i Marokko 1943-46.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; F..-E.L .5 : N.O.N.4.

Adresse: Villa El Minzah, Anfa Snpe rieur, Casablanca, Marokko.

KJÆRGAARD Hans Overlæge, Dr. med.; f. 20. Dec. 1892 paa Frdbg.; Søn af Ur. med. Niels Kjærgaard (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hu­stru Johanne f. Brasen; gift (1. Ang. 1926) m. Læge Karen K„ f. 22. Jan. 1892 i Svendborg, Datter af Direktør Fr. L Sieck (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Anna f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1910; med. Eks. 1917; Reservelæge i Søvær­net 1917-19 og ved Amtssygehuset i Næstved i 1919; Kommunelæge paa Manø 1922-23; Assistent ved Øresunds-hospitalet 1925-27, ved Rigshospitalets med. Poliklinik 1927-29 og ved Finsen instituteta Ambulatorium 1929-30; Re­servelæge ved Finseninstitutets med. f.tå. 1930-31, fung. Overlæge samme­steds 1931-33; Dr. med. (Om Spontan pneumothorax hog tilsyneladende raske Mennesker) 1932; Specialist-anerkendel­se (medicinske Sygdomme, særlig Hjer­te- og Lungesygdomme) s.A.; Reserve­læge ved Aarhus Kommunehospitals med. Afd. 1933-38; Overlæge ved Hor­sens Kommunehospitals med. Afd. 1938-49.

749_______________________

Medlem af Bestyrelsen for Børnesana-torierne for Kbhvn. og Omegn fra 1925.

Studierejser    (Paris)   1922,    (Ziirich) 1927,  (Wien) 1933 og  (New York) 1937. Adresse:  Horsens.

KJÆRGAARD   Sigurd Professor, Over­læge, Dr. med.; f. 13. Marts 1883 i Dø-mp; Søn af Lærer Anton Eriksen (død 1915) og Hustru Marie f. Rasmussen (død 1932) - gift (3. April 1912) m. Ebba K., f. 3. Aug. 1889 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Johan Holm og Hustru Laurine f. Harboe.

Student (Kolding) 1901; med. Eks. 1908; Prosektor ved Universitetets pato-log.-anatom. Institut 1908-10; Dr. me(T. (De histologiske Forandringer ved be­nigne Lidelser i Endometrium corporis) 1913; 2. Reservekirnrg ved Rigshospi­talets Afd. D Okt. 1914-16, 1. Reserve­kirnrg 1917-21; Prosektor chirurgiæ 1921-22; Læge ved Arbejderforsikrings-rtiailel 1*17-23: TillidslæK« ved Kbhvns Sporveje 1920-25; Suppleant og fg. Med­lem i Invalideforsikringsretten 1922-26; Overht'ge ved St. Elisabeths Hospitals kirurgiske Afdeling 1922-24; Overkirurg paa Sundby Hospital 1924. ved Rigs­hospitalets Afd. D 1934: Professor i Kirurgi ved Kbhvns Universitet 1926; Universitetets Prorektor 1943-44; fast Sagkyndig i Kirurgi ved Retslægeraa-det 1934; Medlem af Retslægeraadet 1935, Næstformand i Raadet 1946.

Medlem al medie, historisk Museums Bestyrelse 1928-35; Forjnand for Dansk kirurgisk Selskab 1932-34; Medlem af Universitetet« Stipendiebestyrelse 1934. 43, af Konsistorium 1934, af Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1943, af Be­styrelsen for Dansk-Islandsk Forbunds-fond 1934 og af Bestyrelsen for nor­disk kirurgisk Forening til 1947. Med­redaktør uf Acta cliirurgica scandina-vica. Adresse.: Juliane Maries V. 6, Kbhvn.Ø.

KJÆRGAARD-JENSEN   Niels Profes­sor, R.; f. 14. Febr. 1882 i Kjerterninde; Søn af Klodsemager J P Jensen og Hu­stru Nielsine f. Kjiergaani idørt 18911: gift (22. Aug. 1911) m. Sigrid K-J., f. Z9. Nov. 1884 paa Ladelund Landbrugsskole, Datter af Forstander Niels Pedersen (dåd 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Karen f. Hessellund (død 1896). LandbniKskaiidadat 1908 ;gennemgaaet Fortsættelsesk n rsns i Mejerilære 1910; besøgte Mejeriskole i England og Land­bohøjskolen i Zurich; Lærer ved Da­lum Landbrugsskole 1910-22, de 4 sidst« Aar Medforstander; oprettede i 1915 i Odenee en Fabrik for Tilvirkning af Osteløbe, Ostefarver og Smørfarver; Prafenor i Mejerilære ved Landbohøj-

___________________Kjær

skolen 1923-47; tillige Forstander for Statens Forsøgsmejeri 1935-46.

Næstformand i Statens Mejeriudvalg 1923-35; Medlem al Bestyrelsen for N J Fjords Mindelegat til 1947 og for In­ternational Mejeriforbunds danske Af­deling til 1947; Medlem af den mejeri­tekniske Kommission under internatio­nal Mælkeriforbund 1938-47; Præsident for Danmarks mejeritekniske Selskab 1942-46; Folketingsmand (Venstre) 1929-32.

Adresse: Ølstykke.

KJÆRSGAARD Ernst Redaktør, R.; f. 17. Aug. 1866 i Helsingør; Søn af Bager­mester L Kjærsgaard (død 1917) og Hustru Wilhelmine f. Engholm (død 1913); gift 1. Gang (28. Sept. 1893) m. Ingeborg K., f. 9. Febr. 1866 i Hjørring (død 1925), Datter af Bankdirektør P Møller (død 1910) og Hustru Marie f. Haugaard (død 1912); 2. Gang (16. Jan. 1931) m. Ingeborg K., Enke efter Apo­teker Volqvartz, f. 1. Jan. 1879 i Vejle. Datter af Justiteraad I P M Brammer (død 1912) og Hustru Amalie f. Ter-mansen (død 1918).

I Købmandslære 1880; Gruners Han­delskursus 1886; Ophold i England 1887; ansattes hos Th. Wessel & Vett 1888 og Bestyrer af dennes Nørrebro-Afdeling 1889-91; Indehaver af I D Jelstrups Forretning i Frederikshavn 1891-1902; Forretningsfører ved Akts. Kristeligt Dagblad og Duplex-Trykkeriet 1903-14; Redaktør af Kristeligt Dagblad 1914-33 og 1936-44.

Medlem af det kirkelige Udvalg 1921 og af Provstiudvalget 1925; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Kirke-fond, Dansk Kirke i Udlandet, Kur­stedet Nyborgstrand 1910-46, den for­enede danske Kirke i Amerika, Kirke­ligt filantropisk Forbund, Nyborgmø­derne, De nødstedte Kirker i Europa og Det lutherske Verdenskonvent; Med­lem af Bestyrelsen for Kolonien Fila-delfåa 1921-39, derefter Medlem af Re­præsentantskabet; Formand i Bestyrel­sen for De samvirkende Menighed«-plejer til 1940, derefter Næstformand; Formand i Bestyrelsen for Akt«. Kriste­ligt Dagblad til 1944 og for Knapstrup Teglværk 1921-39; Næstformand i Be­styrelsen for Set. Lucas Stiftelse; Med-udgiver al Lægmandsbladet. Adresse: Svejgaardsv. 12, Hellerup. Sommerbolig : Solbakken pr. Aimæs.

KJÆRSGAARD   Viktor Mejeribestyrer, R.; f. 13. ApriJ 1878 i Korsør Skov; Søn af Skovfoged A Kjærsgaard (d»d 1927) og Hustru Ane Marie f. Kjærs­gaard (død 1936); gift (2. Okt. 1906) m. Pouliine K., f. 3. Jan. 1881, Datter

JCjær_______________

af Peder Poulsen (død 1936) og Hustru Karen f. Christoffersen (død 1930).

Elev paa Ladelund Mejeriskole 1900-01; Mejeribestyrer j Vejstrup 1906-08, i Varde 190845 og paa Kolding Andels­mejeri fra 1915.

Medlem af Kolding Ligningskommis­sion, Sundhedskommission og Byraad samt af Vejle Amts Skoleraad 1928-37; Formand for De danske Mejeriers Ma­skinfabrik og Fællesindkøb fra 1937 og for Ladelund Landbrugs- og Mælken-skole; Medlem af Statens Mejeriudvalg, af Andelsudvalget og af De danske By-mejeriers Fællesorganisation; Næstfor­mand i Dansk Mejeristforening.

Adresse: Kolding Andelsmejeri, Kol­ding.

K J Æ RØ Peter Afdelingsdirektør, R.p.p.; f. 30. Okt. 1891 i Randers; Søn af Skrædder M Sørensen (død 1912) og . Hustru Marie f. Sørensen; gift (21. Maj 1914) m. Agnes Eleonora f. An­dersen, f. 13. April 1892 i Sorvad.

I Handelslære hos Grosserer Sigfred Lauritzen, Randers; ansat i De Danske Spritfabrikker fra 1909. Forretningsfø­rer for Aalborg-Afdelingen 1918, Under­direktør 1924, Afdelingsdirektør 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Dansk Arbejdes Aalborg-Afde­ling 1923-41 (Næstformand 1927-39), for Foreningen af danske Spiritusfabrikan­ter 1925 og for Turistforeningen for Aalborg og Omegn 1937-39; Medlem af Udvalget for Frederikshavn—Gøteborg H utcn 1932, Formand fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. G. F. L. Rejse­bureau, Aalborg; Formand for Nord-jydsk Udstillings Ordningsudvalg 1933.

Udenl. Orden: S.N.3.

Adresse :Strandv. 20, Aalborg.

KJØLBRO    Joen Frederik Direktør, U. p.]).; f. 25. Febr. 1887 i Klakksvik; Sen af Fisker Ole Joensen (død 1935) og Hustru Else Marie f. Heinesen (død 1944); gift (19. Dec. 1909) m. Karen So­fie K., f. 30. April 1882, Datter af Kongsbonde Hans Biskopsstø (død 1921) c>S' Hustru Katrine- Frederikka f. Olsen (død 1918).

Uddannet i Firmaet Jørgen Bech & Sønner, Klakksvik; egen Forretnings­virksomhed omfattende Rederi- og Køb­mandsvirksomhed fra 1913; Virksomhe­den omdannet til Familieaktieselskab 1946, Direktør ok Formand for Bestyrel­sen i dette Selskab; tillige Formand i Bestyrelsen for Klafcksvik.-ir Ullvirki P/f ob tor Skala SkipasmiSja l'/f; Direktør for Norfloya Sparikassi.

Medlem af Lagtinget 1943-46, af Klakksviks Kommunalbestyrelse 1922-30 og 1939^12 og af Klakksviks Skolekom-

____________________750

mission; Formand i Repræsentantskabet for Foroya Fiskaeksport 1937-42.

Udenl.  Orden :   N.H.VIIFr.K.

Adresse:  Klakksvik. Færøerne.

Sommerbolig, :Vatnsoyrar, Vaagø, F.Tr-øerne.

KJØLBYE   Evald Theodor Direktør, R.DM.p.p.; f. 16. Jan. 1884 paa Frdbg;.; Søn af Grosserer, Fabrikant Carl Theo­dor Kjølbye (død 1898) og Hustru Clara f. Wiberg (død 1915); gift 1. Gang (1906) m. Emma K., f. Rasmussen (død 1916); 2. Gang (1917) m. Helga Emilie K., Datter af Købmand Hans Erhardt Hansen og Hustru Emma f. Steenberg.

Elev i Gamrnelholms Latin- og Real­skole; ansat 1899 i Forsikringsaktiesel-skabet Nye Danske af 1864, Fuldmæg­tig 1909, Kontorchef 1914, Underdirek­tør 1919, Viredirektør 1933. Direktør 1946.

Medlem af Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Akts. Dansk Drifts-tabsforsikring og Akts. Dansk Bygnings Assurance mod Husbukke- og Hussvamp-skade; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsaktieselskabet Dannevirke: Fnr-mand for Forsikringsforeningens Brand­forsikrings Gruppe 1929-34; Medstifter af Dansk Forsikringssamfund; Medlem af Dansk Tariffurenings Komité fra 1934.

Udenl.  Orden:  I.F.3.

Adresse : StockJiolmsg. 41, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:   Klintehuset,  Knarbo Klint pr.  Faarevejle.

KJØLSEN  Frits Hammer Kommandør, R. DM., HTS.p.p.; f. 29. Sept. 1893 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Marinen R H Kjølsen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) ug Hustru Frederikke f. Kummer (død 1927); gift (20. Jan. 1925) m. Eline K., f. 6. Jan. paa Frdbg., Datter af Maleren Johannes Wilhjelm (død 1938, so Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Jo­hanne Marie f. Kløcker.

Indtraadt i Flaaden 1909; Sekondløjt­nant i Søofficerskorpset 1914; Premier­løjtnant 1915; Kaptajnløjtnant 1923; Kaptajn 1930; Orlogskaptajn 1932; Kom­mandørkaptajn 1937; Kommandør 1945. Ubaadsclief 1918; Torpedobaadschef 1926; Chef for Ubaadsflotillen 1933, for „Beskytteren" 1935, for „Islands Falk" 1938, for „Ingolf" 1939 og for Fiskeri­inspektionen i danske Farvande og Nordsøen samt ved Færøerne 1938-39; Stabschef ved Kystflaaden 1942 til 29. Aug. 1943; i tysk Interneringslejr fra 29. Aug. til 22. Okt. 1943; Chef for den Danske Brigades Marineafdeling i Sverige 1943-45.

Til Tjeneste i Udenrigsministeriet og ved Gesandtskabet i Berlin 1919 samt ved Generalkonsiilatet i Hamborg 1920; Adjudant hos H. K. H. Kron­prinsen 1926-29 og 1932: Certifikat

751______________________

som fransk Stabsofficer efter at have gennemgaaet „Ecole de guerre navale" i Paris 1930-31- Marineattaché og Luft-attaché ved Gesandtskabet i Berlin 1939-41; Marineattaché ved Ambassaden i Washington, U. S. A. 1946; tillige Ma­rineattaché ved Gesandtskabet i Otta-w;i, Canada 1947.

Sekretær j Det Søe-Militaire Kaart-Archiv og Bibliotheks Selskab 1925-27; Medlem af Bestyrelsen for Søe-Lieute-nant-Selskabet 1921 os Jor Søofficersfor-eningen 1935-41; Næstformand i Forenin­gen Fregatten Jyllands Venner 1936.

Udgivet: Slægten Kjølsen (1931); Vort Søværns Hæders- og Mindedage (1942); Optakten til 9. April (1945); Da Danmarks Flaade blev sænket (1945); deltaget i Udarbejdelsen af Søe - Lientenant - Selskabets Historie (1934); Flaadelære (1935); Vort Flag (1943); Det forenede Norden (1943); Den danske Brigade (1945) samt forskellige sømillitære Afhandlinger m. m. Tilkendt Søe-Lieutenant-Selskabet« Sølvmedalje for Prisafhandlingen 1936.

Tiden!. Ordener: B.K.4.; Fi.H.R.31.; I.F.3.; S.Kr.3.; S.Sv.3'.; S.V.2V

Adresse: Danish Embassy, 2374 Mas-saclmsctts Avenue, N.W., Washington 8 D. C., U. S. A.

KLEIN    Aage Oberstløjtnant, li. 1)51., 1IT11.; f. 1. Dee. 1897 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef i Landmandsbanken Eduanl Klein (død 1916) og Hustru Magdalene f. Gredsted (død 1941); gift (28. Juni 1941) ni. Julie K., f. 21. Maj 1915 i Korintli, Datter af Slagtermester Jakob Rasmussen og Hustru Mario f. Peter­sen.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1917: cand. phil. 1918; Premierløjtnant 1921- Kaptajnlnjluant i Generalstaben 1932; Kaptajn 1936; Chef for 4. Batail-jons 3. Kompagni i Odense 1937; deltog i Kampen i Sønderjylland 9. April 1940; interneret af Tyskerne 29. Aug-Okt. 1943; derefter ansat i Statens civile Luftværn og indtraadt i den militære Modstandsbevægelse; Oberstløjtnant og Chef for 2. Bataillon i Fredericia 1945.

Hædersmedlem af 1. Regiments Solda­terforening.

Adresse : Jyllandsg. 67, Fredericia.

KLEIN   Johs. M Konsul. Grosserer; f. 9. Okt. 1891 i KWivn.; Søn af Grosse­rer Johs. M Klein (død 1921) og Hu­stru Anne f. Jørgensen (død 1937); gilft (26. Jan. 1939) m. Karen Margre­the K., f. 31. Dec. 1899 i Kbhvn., Dat­ler af Proprietær lians Pauli Ulrich­sen (død 1932) og Hustru Juliane -f. Thcrkildeeii (død 1915). Student (Henrik Madsens Skole) 1909;

___________________Klem

uddannet i 'Firmaet Louis Dreyfus & Co i Kbhvn., i Hamborg og Paris 1909-.14; indtraadte i Firmaet Johs. M Klein 1914- Eneindehaver af dette Firma fra 1921; portugisisk Konsul fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Vin-Sek­tionen fra 1928 (Formand fra 1935), af Hovedbestyrelsen for Danske Import­agenters Forening fra 1935, af Gros­serer-Societetets Repræsentantskab fra 1937, af Bestyrelsen for Vinhandlernes Kontrolforening og af Vinbranchens Valuta udvalg.

Adresse: V-Søgade 70, Kbli-n. V.

KLEM Harald Klædefabrikant, R.; f. 21. Juni 1884 i Hellebæk; Søn af Klædefa­brikant Frederik Klem (død 1937) og Hustru Helene f. Nicolaus (død 1928); gift (7. April 1914) m. Ebba Alexandra K., f. 29. Juni 1892 i Kbhvn., Datter af Byfoged Sannes Lillienskjpld (død 1917) og Hustru Susanne f. Friis.

Uddannet i Faderens Firma Klem & Kriiger, paa Hphere Webschule, Werdau i Sachsen otr i Firmaet Sternickel & Giilcher, Biala i Polen; indtraadte i Fir­maet Klem & Kriiger som Dessinator 1904; efter Firmaets Overgang til Aktie­selskab 1932 Direktør for dette.

Medlem af Bestyrelsen for Tekstilfa­brikantforeningen 1930 (Næstformand 1946), af Industriraadet 1933 og af For­retningsudvalget for Dansk Arbejdsgi­verforening 1946.

Adresse: Frdbg.  Allé 52, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Norske Allé 14. Holte.

KLEM Knud Museumsdirektør; f. 26. Marts 1901 i Kbhvn.; Søn af Mejeriejer P Klem (død 1925) og Hustru Oline f. Johansen; gift (15. Sept. 1928) m. cand. phil. Ollis K., f. 4. April 1906 i Lem­vig, Datter af Læge A N Andersen (død 1925) og Hustru Magda f. Sinith (død 1939).

Studenl (Plockross Skole) 1918; cand. mag. 1926; Medhjælper ved National museet 1922-28 og ved Kbhvns Bymu­seum i 1928; Assistent ved Handels- ok Søfartsmuseet paa Kronborg 1928. feden­de Inspektor 1929, Direktør 1937; Til­synsførende ved Helsingør Bymuseum fra 1939; La>rer ved Helsingør Skibs-teknikiun og Maskinistskole fra 1929.

Medlem af Helsingør Byraad fra 1933. Raadmand 1937-46: Medlem af Besty­relsen £or bl. a. Skandinavisk Museums-forbund og for Foreningen Norden's Helsingør Afd.; Medlem af Repræsen­tantskabet for Det Danske Selskab or af den dansko Nationalkomité af Jnter-iiational Conncil of Museums fra 1945; Formand for Frederiksborg Amts histo­riske Samfund fra 1938. for Selskabet Den nationale Friluftscene fra 1941, for Naturfreduingskomitéeii for Helsingør

Klem

ok Omegn fra 1945 samt fur Turistfor­eningen for Helsingør og Omegn fra 1948.

Har skrevet: ,.De Danskes Vej. Rids •at dansk Søhistorie" (1941); Øresunds-og Helsingørs Sygehospital gennem 150 Aar (1946); Helsingør Færgelav, især i Beg. af det 19. Aarh., samt Afhand­linger i forskellige Tidsskrifter.

Adresse: S-Strandv. 34, Helsingør.

KLERK Jørgen Overretssagfører, E. p.p.; f. 6. Okt. 1885 i Eingkjøbing; Søn af Skomagermester N M Rasmussen (død 1918) og Hustru Karoline f. Paul-sen (død 1934); gift (18. Jan. 1913) m. Gudda K., f. 10. Dec. i Mossfell, Is­land, Datter af Domprovst Johan Thor-kelsson og Hnstrn Kristin f. Hjalte-sted (død 1904).

Exam. jur. 1906; Student (privat, dimit.) 1910; cand. jur. 1912; Overrets­sagfører; Direktør i Akts. Kbhvns Dis­kontobank og Bevisionsbank, Medarbej­der ved Bankens Likvidation; Konsu­lent for og Medarbejder ved Andeleban­kens Likvidationskomité 1925; Likvida­tor for samme Bank 1929; Tilsynsfø­rende for Akts. Burmeieter & Wain 1932, Likvidator for samme Selskabs Afviklingsafdeling 1933-39.

Formand i Bestyrelsen for Carl Schep-lers Eftf., Irma Fabrikerne A/S, for Akts. Scania-Vabis & Baadvaddam, for Akts. M I Bech, for Akts. Eobinspn, Andersen & Oo. og for Akts. The Danish Egg Export Co.; Medlem af Bestyrelsen for Akte. Scaniadam, for Akts. S Sei-delin. for Akts. De forenede Handete-£ Oplagspladser, for Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil-Akts., for Akts. Gen-forsikringsselskabet Nerva, for Akts. Larsens Plads, for Akts. Korirtørrings-& Oplagsmagasinet i Kbhvn., for Akts. Camillus Nyrop & Maag, for Porce-lainfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A/S, for Johs. Barding Akts., Farveri og kern. Tøjrensnings-Etabl., for Kbhvns Ejendomsselskab Akts., lor Jensen & Møller A/S, for A/S Benco, for Akts. De forenede Conservesfabri-ker og for Carl Grønvold A/S, Store Heddinge; Medlem af Repræsentant-skabet for Akts. Investor; Konsulent for Købstadskommunernes Laanefor-ening.

Udenl.  Orden : I.F.3.

Adresse : Høeghsminduv. 83 Gentofte.

KLERK Niels Landsretssagfører, Lek­tor; f. 5. Okt. 1914 i KbUvn.; Sen af Overretssagfører Jørgen Klerk (se den­ne); gift (11. Aug. 1939) m. Annelise K., f. 24. Juni 1914 i Gurre, Datter af ih. Godsforpagter Erik Holger Bache og Hustru Bertha f. Jensen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1933; cand. jur. 1939; Studierejser til Tysk-

_ _    _                                        752

laud 1938 og England 1939; Sagfører­fuldmægtig i Kbhvn,. 1939; Landsrets­sagfører 1943; midlertidigt offentlige Sager 1944-46.

Lærer ved Handelshøjskolen (Er­hvervsret) 1942; Leiktor ved Kbhvns Universitet (Sø- og Selskabsret) 1944; Leder af Købmandeskolens Kursus i Sø­ret 1947.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Juridisk Forening 1945.

Adresse: Hummeltoftev. 34, Lyngby.

KLESTRUP C C Restauratør, Direktør, ll.p.p.; f. 2. Febr. 1883 i Ji.iuf ved Hel­singborg; Søn af Forpagter H A Kle-strup (død 1926) og Hustru Dorothea f. Christensen (død 1930); gift (20. Okt. 1907) m. Henriette K., f. i Fredericia. Datter af Farvermester Jørgen Petersen (død 1930) og Hustru Marien f. Hen­riksen (død 1900).

Uddannelse paa Hotel d'Angleterre, Grand Hotel i Oslo og Restaurant Wi-vex; Indehaver al' Jernbanehotellet i •Fredericia 1921-24, af Eestaurant Ny Rosenborg i Kbhvn. 1924-30 og af Fo­rums Restaurant fra 1925; Direktør for Akts. Marienlyst Kur- og Søbad 1929-42 og for Uaandværkerforeningens Eestaurant <fra 1932.

Formand for Akts. Marienlyst Kur og Søbad 1930-42.

Udenl. Orden:  F.S.S.5.

Adresse : St. Kongensg. 130, Kbhvn. K.

KLINGENBERG Henry Dommer; f. 12. Nov. 1895 i Faaborg; Søn af Fabrikant Carl Klingenbcrg (død 1938) og Hu­stru Jette f. Madsen; »rift (18. Juli 1925) m. Fanny K., f. 26. Aug. 1902 i Esbjerg, Datter af Fabrikant Johan Jensen (død 1938) og Hustru Emmy f. Hertz.

Student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1921; Dommerfuldmægtig i Bogen­se s. A., ved Afdelingskontoret i Oden­se 1922, atter i Bogense 1935; Dom­mer i Assens Købstad m. v. 1945.

Formand for Fredningsnævnet for As­sens Amtsraadskreds.

Adresse: Nørreg. 59, Assens.

KLINGSPOR Alexander Maler; f. 13. Nov. 1897 i Kbhvn.; Sen af Maskinassi-stent i Marinen II D II Kldngspor (død 1908) og Hustru Henriette f. Fryden­lund Hansen (død 1929); gift (6. Nov. 1932) m. Ebba K., f. Ejsslander, f. 14. Dec. 1898 i Køge.

Kom 14 Aar gi. i Malerlære og gik paa teknisk Skole; optaget paa Kunst­akademiet 1919; Studierejser i Frank­rig, Italien og Spanien; udstillet paa Kunstnernes EfteraarsudstUling, som Gæst d Kunstforeningen, paa Udstillin­gen Nordisk Konst. Goteborg 1941 og paa Nordisk Kunstforbunds Udstilling

Oslo 1946; Medlem af Malersarnmenslut-ningen Kammeraterne 1936.

Malerier: Ved Stenen i Holte (Maribo Stiftsmuseum); Huse paa Eørmebærvej (Esbjerg Museum); Huse i Holte, To Kvinder og Menneske i Skov (Staten? Museum for Kunst); Figurkomposition (Silkeborg Museum); Kvinde i hviJ Trøje (Trondheims Museum); Kvinde ved Vindue (Fyens Stiftsmuseum) m. fl. Desuden Billeder paa Kolding, Randers, Tønder og Aarhus Museum og Tegnin­ger i Kobberstiksamlingen.

Adresse: Dronninggaards Allé 5, Holte.

KLINT   Kaare   Professor,   Arkitekt,   R. p.p.;  f.  15.  Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn af ' Arkitekt  P  V Jensen  Klint   (død  1930, se   Kraks   Blaa  Bog  1930)   og   Hustru Mathilde f.  Pedersdatter; gift  (31. Maj 1947) m. Bibliotekar ved Kunstindustri-museet Gerda K., Datter af afd. Over­læge Axel Hansen, Silkeborg og Hustru Jutta f. Vissing.

Elev af Faderen og afdøde Profes­sor Carl Petersen: udstillede som Maler 1907-08; studerede Templer paa Java 1914-16; kunstindustriel Virksomhed 1916 -20; Arkitektur Virksomhed fra 1920; Docent ved Kunstakademiet 1924, Pro­fessor 1944; Eckersbergmedaljen 1927; Medlem af Akademiraadet 1938, af Det rærlige. Kirkesyn 1939, af Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1943 og af Det særlige Bygningssyn 1944.

Har foretaget: Restsnrerinjren af Scliæffergaarden i Jægersborg; Restau­reringsarbejder ved Thorvaldsens Mu­seum ; Restaurering og Ombygning af det kgl. Frederiks Hospital til Kunst-industrimuseum (Samarbejde med Pro­fessor Ivar Bentsen.); fuldført Grundt­vigs Kirken 1930-40; har opført Bethle-hems Kirken, Aaboulcvarden 1936-37 saml forskellige slørre og mindre Be­boelseshuse og dekorative Arbejder; Ar­kitekt for Udstillingen Danish Art Treasures, London 1948.

Udenl. Orden: S.N.3.

Adresse: Amalicg. 29 B, Kbhvn. K.

KLINT Tage Direktør; f. 22. auk. 1881 i Kbhvn.: Søn af Arkitekt P V Jensen Klint (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Mathilde f. Pedersdat-ter-, gift (31. Okt. 1907) m. Elisabeth K., f. 27. Aug. 1886 paa Lillelund ved Herning. Datter af Proprietær Jens Søe (død 1908) og Hustru Eli=e f. "Rlnnch.

Landinspektør 1905, Praksis i Herning 1906-16: Forretningsfører for Automo-bilfabriken „Thriire" 1916-18; Direktør for De forenede Automobilfabriker, Akts., Odense-Kbhvn. 1918-33; Salgs­direktør for Akts. Munke Mølle 1933-42; Direktør for Akts. Lactosan, Odense; Indehaver af Firmaet Le Klint, Odense.

_ _______ __      Klos

Formand i Bestyrelsen for Akts. Bol-brogaarden, Odense;. Medlem »f Besty­relsen for Akts. Munke Mølle, Ejen-domsakts. Set. Anne og Folkebo, Akts. Odense Omnibusselskab, Akts. Hagen & Sivertsen og Akts. Lactosan, Odense; Vicekonsul for Estland 1926-36; Formand for Landsforeningen Dansk Motorkøre-tøjsindustri til 1927.

Adresse : Filosofgangen 9, Odense.

KLINTHOLM Erik Direktør; f. 27. Marts 1900 i Kerteminde; San af Gros­serer II C Klintholm (død 1929) og Hu­stru Marie f. Jensen (død 1944); gift (26. Okt. 1924) m. Dagny K., f. Chri­stensen, f. 28. Maj 1901 i Varde.

Merkantil Underdirektør ved Carls-berg Bryggerierne fra 1936.

Adresse: Tesdorpfsv. 49, Kbhvn. F.

KLITGAARD Carl fli. Postmester, E DM:.; f. 6. Dec. 1868 i Blokhus; Søn af Købmand N B Klitgaard (død 1922) og Hustru Jensine f. Jensen; gift (T. Sept. 1895) m. Anne Marie K., f. 9. Juni 1874 i Kraghede, Datter af Gaardejer N Therkildsen (død 1908) og Hustru Tove f. Johansen.

Indtraadt i Postvæsenet 1885; Post-ekspedient ved Provinskontorerne 1893; ved de bevægelige Postkontorer 1897; Postmester i Vraa 1917. i Brønderslev 1921, i Hjørring 1929-38.

Den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stif­telses Sølvmedaille 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Samfun­det for Dansk Genealogi og Personal­historie og Æresmedlem af Jysk Sel­skab for Hislorie, Sprog og Litteratur. Formand i Bestyrelsen for Historisk Samfund for Hjørring Amt; Redaktør af Vendsysselske Aarbøger; Repræsen­tant for Danmarks Folkeminder; Litte-n<T Medarbejder ved Jyllandsposten 1908-48; korresponderende Medlem af Norsk sleklshistorisk Forening; Medar bejder ved Dansk biografisk Leksikon

Litterære Arbejder: Blade af Vend syssels Historie (1899); Hvetbo Herred I og II (1906-07); Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913 (1913); Kjærulfske Studier (1914-18); Nibe Bys Historie (1917); Hjørring Bys Historie (1924-25) Skagen Bys Historie (1928); Det bro­derlige Skydeselskab i Aalborg (1931); Vendsysselske Veje (1936); Brønders­lev Sogns og Brønderslev Købstads Hi­storie (1943); Vendsysselske Præstefa­milier (1945-46); personalhistoriske, to­pografiske og kulturhistoriske Arbejder i Blade og Tidsskrifter.

Adresse:   Hjørring.

KLOSTER Wilhelm Bankdirektør; f. 2. Maj 1901 i Aarhus; Søn af Købmand Vald. Kloster (død 1946).

Ansat i Jyllandsbanken i Aarhus 1918-

Klos_________________ _____

21. i Danmarks Nationalhank, Aarhus og Kbhvn. 192234 og i National City Bank, New York 1926-28; Direktør i Haandværkerbanken i Kbhvn. 1934.

Adresse: Strandparksv. 7, Hellerup.

KLOUGABT Niels forstander, li.- f. 29. Maj 1885 i Serup, Thyholni; Søn af Fisker Niels Poulsen (Kkmmann) (død 1924) og Hustru Ane Marie f. Nielsen (død 1922); gift (11. April 1913) m. Kirstine K., f. 2. Maj 1888 i Holm­stol, Datter af Gaardejer Jens Kr. Nielsen (dåd' 1934) og Hustru Inger f. Nielsen (død 1931).

I Gartnerlære paa Koldemosegaard ved Sorø og i Rosenborg Have og Gart­nerlæreanstalt 1903-07; Havebrugskand. 1909: Lærer fed Vil vorde Hayebrugs-højskole 1909-12; Studierejse i Tysk­land 1912; Ejer af og Forstauder for Beder Gartnerskole fra 1913 og for Be­der Ungdomsskole 1913-52.

Medlem af Alm. dansk Gartnerfor­enings Eepræsentantskab 1918-24 og fra 1930, Repræsentantskabets Formand Ira 1936; Medlem af Bestyrelsen for Det jydske Haveselskab fra 1928, Formand fra 1940; Præsident for De samvirken­de danske Haveselskaber 1943-46; Med­lem af Bestyrelsen for Gartnernes Salas-forening, Aarhus fra 1929 og for Hagl­skadeforsikringen for Frugtavl fra 1933 Forretningsfører for sidstnævnte 1943, Formand fra 1944; Medlem af og For­mand for en Række faglige Udvalg.

Har skrevet: Gødningslære for Gart­neri og Havebrug (1928), samt Artik­ler i Dagblade og Tidsskrifter.

Adresse: Beder Gartnerskole, Beder.

KLUBIEN Jørgen th. Tolddirektor, K. DM.p.p.; f. 26. Dec. 1881 i Kbhvn.; Søl) af Møjesteretsadvokat A H F Klubien (død 1893) og Hustru llla f. Suenson (død 1930); gift (19. April 1922) m. Li­lian K., f. 21. Okt. 1892 i Kbhvn., Dat­ter al Vekselmægler P C Severin (død 1911) og Hustru Ellen f. Neergaard (død 1935).

Student (Industribygningens Latin-og Real Skole) 1901; Assistent i del kinesiske Toldvæsen i Shanghai 1903, Amoy 1905, Canton 1907, Peking 1908, Hangchow 1909, Samshiii 1911, Canton 1912, Shanghai 1916; Acting Deputy-Commissioner kontrollerende Wuhu Na-tive Customs, i Wuhu 1916, i Shanghai 1918; Deputy Commissioner, General­inspektoratet i Peking 1921; Acting Commissioner of Customs. Chungking og Wanhsien 1921-23; Commissioner of Cu­stoms, Kiukiang 1925-26, Swatow 1927-29, Foochow 1931; Canton 1932-34; Nan-king fra Juli 1934. Afsked efter Ansøg­ning og med Pension 1937.

Councillor and Honorary Treasurer of the Administrative Commission of

_______________________754

the Diplomatic Quarter, Peking, 1920-21; Honorary Treasurer of the Internatio­nal Famine Relief Committee, Chuns-king Branch 1922-23; Honorary Treasu­rer og Medlem uf Raadet for Regulerin­gen af Flodløbet i den Øvre Yangtze (Upper Y'angtze Conservancy Board), Ohungking 1922-23; Trustee, Foochow Native Hospital 1931; Medlem af Besty­relsen for Foreningen Dansk Samvirke 1940.

Udenl. Orden:  Chin.G.H.4.

Adresse : Parkovsv. 2, Gentofte.

KLUWER Charles Hovedkasserer; f. 4. Dec. 1880; Søn af Sadelmager Johan Kluwer (død 1888) og Hustru Anna f. Nielsen (død 1929); gift (4. Marts 1922) m. Sofie K., Datter af Karetmager Cari Borgen og Hustru Nalalie f. Sienknecht.

Billedskærersvend til 1910; tidligere Formand for Billedskærer- og Dekora-tionsbilledhuggerforeningen af 1893; As­sistent i Socialdemokratisk Forbund 1910, dettes Hovedkasserer fra 1923; Le­der af Billedskærer- og Dekorations-billedhugger-Forbundet 1919-23.

Medlem af Kbhvns Kommunes Hjæl­pekasse 1921-23; Næstformand for Ar­bejdernes Andelsboligforening 1929; Bor-gerrepnrsentant. 1929; Medlem af Besty­relsen for Ny Carlsberg Glyptotek 1932: Vurderingsformand for Vesterbros Skyldkreds 1943; Formand for Thor-valdsens Minde-Legat Albertina 1945.

Adresse:   Bmdrupv. l, Kbhvn. Ø.

KNOX   John Legationsraad. R.; f. 23. Maj 1904 i Aarhus; Søn af Dommer John Knox (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Johanne f. Thiele (død 1947); gift (23. Marts 1943) m. Eli­sabeth K. f. Morris, f. 7. Aug. 1920 i Paris.

Student (Aanhus) 1922; cand. jur. 1928; Sekretær i Udenrigsministeriet 1929; Attaché ved Gesandtskabet i Lon­don 1931; KonsuJatssefcretær i Chicago 1932, Vicekonsul smstds 1934; atter Se­kretær i Udenrigsministeriet 1936; Le-gaitioussakretær i Paris 1938; Fuldmæg­tig i Udenrigsministeriet 1943, Kontor­chef 1947; LeKationsra.iil ved den dan­ske Milit.-rrmUsion i Berlin 1949.

Adresse: Sølvg. 34, Kbhvn. K.

KNUB   Georg N Afdelingsingeniør, R DM.; f. 6. Maj 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Chr. A Knub (død 1923) og Hustru Marie f. Smidt (død 1927); gift (4. Maj 1912) m. Inger Margrethe K., f. 9. Aug. 1886 i Aarhus, Datter af Af­delingsingeniør, cand. polyt. Sophus M Andersen (død 1908) og Hustru Margre­the f. Friis (død 1947).

Student (Gammelholms Skole) 1898; cand. phil. 1899; cand. polyt. 1904; an­sat ved Statsbanerne 1904, Ingeniørassi-

755______________________

stent 1907, Ekspeditionssekretær 1912, Maskiningeniør 1915, Maskiningeniør af 1. Grad ved Statsbanernes Centralværk­sted i Aarhus 1923, Afdelingsingeniør 1946-49.

Medarbejder ved 2. Udgave af Sal-monsens Konversationsleksikon; For­mand for Civiletaternes Forening i Aarhus 1919-31; Medlem af Aarhus By-raad 1925-29; Medlem af Bestyrelsen for Nordiska Jarnvagsmannasallskapet'8 Arbejdssektion C for Maskin- og Elek­troteknik fra 1924 og for Dansk Inge­niørforenings Afdeling for Aarhus o? Omegn 1929-33; Medlem af Universitets Samvirkets Finansudvalg i Aarhus 1926-34; Maskinteknisk Tilsynsførende ved Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbane og Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa Jernbane fra 1929; Formand for Selskabet Aar­hus Studenter-Sangere 1933-37.

Adresse: Gentoftev. 5, Aarhus.

KNUDSEN A Skov Fyringeniør; f. 5. Okt. 1900; Søn af Cyklehandler M Knudsen (død 1947) og Hustru Katrine f. Nielsen (død 1946); gift (8. Marts 1930) m. Gerda K., f. 8. Sept. 1904 i Agger, Datter af Ingeniør, cand. polyt. Hans Lauridsen (død 1910) og Hustru Kat ty f. Lassen.

Student (Silkeborg) 1919; cand. po­lyt. 1926; Assistent ved Danmarks tek­niske Højskoles elektrotekniske Labo­ratorium 1926-29; ansat i Fyrdirekto­ratet 1930, Ingeniør II 1931, Fyringe­niør 1935.

Adresse: Hellerupgaardv. 8, Hellerup.

Sommerbolig:   Mørdrup   pr.   Esper­gærde.

KNUDSEN   Axel Fr. Statskonsulent, R. p.p.; f. 3. Nov. 1899 i Tvis Mølle1, Hol­stebro; Søn af Mølle- og Gaardejer Knud Knudsen (død 1919) og Hustru Dagmar f. Andersen (død 1923) • gift (5. Sept. 1931) m. Thyra K., f. 2. April i Frederikshavn, Datter af Realskolebe-styrer, cand. polyt. J N Johansen (d«d 1939) og Hustru Kristine f. Rasmussen (død 1938).

Realeksamen 1916 • Landvæsenselev 1916-19; Landbrugskandidat 1921; Stu­dent (1923); cand. phil. 1924; Assistent ved Statens Grundforbedringsvæsen og Det danske Hedeselskab 1921-23; Assi­stent i Landbrugsraadet 1923, Fuldmæg-lig 1933, Kontorchef 1942; Danmarks Landbrugskonsulent i Nordamerikas Forenede Stater og Canada 1948.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Landbrugskandidaternes Klub 1924-30; Sekretær for Landbrugsafd. ved Verdensudstillingen i Bruxelles 1935; Medlem af Ankenævnet for Forsynings-sager 1937; og af Vareudvekslingsudval-get 1943; Censor ved Den kgl. Veteri-

___________________Knud

nær- og Landbohøjskole fra 1943; Med­lem af Ledelsen af DaniSh Supply Mis­sion, London 1945-48 og af Committee of European Economic Co-operation til Forberedelse af E. E. P. (Marshall-Planen) Paris 1947 og Haag 1948.

Udgivet: Landbrugets Organisationer (1938); Sekretær for Redaktionskomiteen for Danemark, L'Agriculture (1935).

Udenl. Ordener: B.L.II5.; Li.  Van.5.

Adresse.: Den Danske Ambassade, 2374 Massachusetts Avenue, Washington D. C., N. Y., U. S. A.

KNUDSEN   Ax. M Civilingeniør; f. 30. Juni 1882 paa Frdbg.; Søn af Tømrer C H Knudsen (død 1944) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1917)- gift (17. Aug. 1915) m. Karna K., f. 16. Pebr. 1892 paa Frdbg., Datter af Handels­gartner Niels Johansen (død 1935) og Hustru Karen t Pedersen (død 1932).

Cand. polyt. 1907; Ingeniør ved Kbhvna Vandforsyning 1907-17; Medindehaver af raadgiivende Ingeniørfirma Ax. M Knud­sen & S L Sørensen, efter Civilingeniør S L Sørensens Død i 1919 Eneindehaver af Firmaet.

Medlem af Bestyrelsen for Haand-værkerbanken fra 1945, for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Bro­derskab fra 1942 og for Kong- Christian IX's og Dronning Lonises Jubilæums-asyl fra 1946; Mæglingsmand i Forligs­institutionen fra 1946; Medlem af Eiks-amenskommissionen ved de statøundér-støbtede tekniske Skoler fra 1942; Over-synskommissær for Kbhvn. fra 1937; Opmand i talrige faglige Voldgifter.

Adresse: Amagerbros, 18, Kbhvn. S.

Summerbulig ; Øresunds Allé 62, Dragør.

KNUDSEN  Christen N Stabsintendant, R.DM., HTH.; f. 3. Juli 1885 i Ikast; Søn af Murermester Christen Knudsen (død 1927) og Hustru Kirsten Marie f. Christensen (død 1902); gift (27. Nov. 1917) m. Andrea Margrethe K., f. 28. Juli 1896 paa Søholm i Magleby, Stevns, Datter af Forpagter Valdemar Hvid-berg (død 1941) og Hustru Marie An­drea Jørita f. Schmidt.

Premierløjtnant ved 3. Regiment 1912; u. f Nr. og Medindehaver af Maule-kilde Maskfefabrik i Roskilde 1919-21; Kaptajn ved 9. Regiment 1923; Overin-tendant og Divisionsintendajnt ved 2. jydske Division 1929; Kasseinspektør 1932; Stabsintendunt ved Generalkom-mandoe« 1933; Chef for Materielinten­danturen 1937; Tjenesterejse til Stock­holm 1938, til Belgien 1945 og til Sve­rige 1946; ligestillet med Oberst 1946.

Formand for Foreningen af Forplej-ningskorpsets Embedsmænd 1937-47;

 

JCnud ______________ ___

Næstformand i Hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen af Officerer og ligestillede af Hæren 1937-47.

Adresse: Lyngbyv. 100, (Khhvn. ø.

KNUDSEN Ejnar Forstander; f. 5. Nov. 1888 i Landsgrav; Søn af Planteskole­ejer Hans Knudsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Hanne f. Hansen (død 1943); gift (11. Okt. 1920) m. Asta K., f. 9. Maj 1897, Datter af Hotelejer Johan Pedersen (død 1935) og Hustru Johanne f. Nilsson.

Paa Landbrugsskole 1906-07; Land­brugskandidat 1909; Assistent ved Sta­tens Forsøgsstationer i Lyngby og Tys-tofte og ved Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby 1909-13; Planteavls-konsulent for Landboforeningerne i Kbhvns Amt 1913-16; Planteavlskonsu-lent paa Bornholm samt Bestyrer af Sta­tens Forsøgsareal ved Aakirkeby 1917-20; Forstander for Statens Landbrugs-forsøg paa Færøerne 1920-34; undersøgte paa en Kejse Landbrugsmulighederne i Vestgrønland 1925; Forstander for Statens Forsøgsstation i Tylstrup fra 1934.

Formand for Forstanderskabet (Sog-neraadet) for Thorshavn udenbys Sogns Kommune 1929-34.

Har skrevet aarlige Planteavlsberet-ninger fra Landboforeningsarbejdet 1913-20 og periodiske Forsøgsberetninger fra Statens Forsøgsvirksomhed.

Adresse: Statens Forsøgsstation, Tyl­strup.

KNUDSEN   Gunnar Kontorchef, cand. mag., R.; f. 23. Marts 1886 i Lands-grav; Søn af Planteskoleejer Hans Knudsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Hanne f. Hansen (død 1943); gift (3. Maj 1914) m. Marie Ve K., f. 2. Aug. 1885 i Vejen. Datter af Hotelejer Kr. J Hybschmann og Hu­stru f. Andersen (død 1886).

Student (Sorø) 1905; cand. mag. 1913; Medhjælper ved Stednavneudvalget 1913, fra .1914 Sekretær og fra 1917 Chef lor Stednavnekontoret; Redaktionssekretær ved .Danske Studier 1914, Redaktør fra 1916; Medredaktør af Fortid og Nntid fra 1920; Redaktionssekretær ved Trap's Danmark 4. Udg. fra 1919. Hedaktør fra 1921; Medudgiver af Danmarks gamle Personnavne fra 1929 samt af det topografiske Værk Sydslesvig fra 1931; Udgiver af den danske Oversæt­telse af Resens Atlas fra 1932; Med­redaktør ved Namn och Bygd fr.-v 1943. Medredaktør af Hjemstavnsbog for Sorø Amt fra 1945 os at l/okalliistorisk Haandbog 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Universi­tetejubilæets danske Samfund fra 1917, for Foreningen Danmarks Folkeminde'

________________________756

(Kasserer 1917-47, Næstformand fra 1948) og for Historisk Samfund for Sorø Amt fra 1920 (Medlem af Redaktions­udvalget fra 1932) samt af Dansk hi­storisk Fællesforening, Arkiv-Sektionen fra 1918, af samme Forenings Bestyrel­se fra 1929; Medlem af Udvalg for Fol-kemaal 1923 (Kasserer 1925-47); Medlem af det af Kommissionen for videnskabe­lige Undersøgelser i Grønland nedsatte Udvalg vedr. Stednavne i Grønland fra 1931; Æresmedlem af English Place-Name Society 1923 og arbejdende Med­lem af det kgl. Gustav Adolfs Akademi i Uppsala 1933: Medlem af Tilsynsud­valget for Slægtsgaardsarkivet 1948, af Personnavneudvalget 1948 og af Komi­teen for en nordisk Middelaldertopogra­fi 1949.

Har udgivet: Afhandlinger om Sprog; Stednavne og Topografi; Mariager Le­gende- Haandskrift (1917-30); Festskrift til Evald Tang Kristensen (1917); det gammeldanske Haandskrift „Sydrak" (1921-32); Stednavneudvalget gennem 25 Aar (1935); Medudgiver af Festskrift ti! Vilhelm Andersen (1934) og af Fest­skrift til Knud Fabricius (1945)., Med­arbejder ved Salmonsens Leksikon, Bio­grafisk Leksikon og ved Nordisk Kul­tur.

Adresse: Marediget 5, Charlottenlund.

KNUDSEN Hans Kristian Lindholm Afdelingsingeniør, R.; f. 10. Dec. 1896 i Gislev; Søn af Realskolebestyrer Jacob Knudsen og Hustru Karen Ma­rie f. Hansen (død 1900); gift (1. Okt. 1926) m. Caroline Hansine K., f. 23. Maj 1896 i Tønder, Datter af Gaard-ejer Hans Nikolai Eskildsen (død 1939). og Hustru Caroline Hansine f Sørensen (død 1915).

Cand. polyt. 1919; Ingeniørassistenl ved De danske Statsbaner 1921, Bane-ingeniør II 1936, Baneingeniør I 1941, Afdelingsingeniør 1946.

Adresse: Estersv. 30, Hellerup.

KNUDSEN Helge Redaktør; f. 17. Jari. 1897 i Assens; Søn af Sognepræst N Chr. Knudsen (død 1934) og Hustru Marie f. Jensen; gift (19. Maj 1923) m. Britta K., f. 28. Okt. 1900 i Stock­holm, Datter af Højesteretssagfører Emil Harboe (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Holga Helene f. Børjeson (død 1938).

Student 1915; cand. theol. 1922; Red­aktionssekretær ved Nationaltidende 1922 og ved BerlinKBke Tidon 1926; Red­aktør af Jydske Tidende 1929-34; Ber lingske Tidendes Korrespondent i Stock­holm 1935, i Berlin 1938 (udvist 1943). i det besatte Tyskland 1945, i London 1946.

Har skrevet:  Det frie Norden; Hitler

757________________________

bandt min Pen; Maskerne falder i Niirnberg (s. m. Henrik V Ringsted), Oprørere i Hitlers Borg; Jiar udgivet: „Saadan var Goebbels" af Rud. Semler.

Adresse:  8 Linnell Close, London N. W. 11,  England.

KNUDSEN   Jens Chr. Amtsligningsin-spektør; f. 30. Marts 1900 i Holstebro; Søn af Kloakmester K Knudsen os Hustru Sørine f. Petersen (død 1931); gift (10. Sept. 1921) m. Helga K., f. 10. Sept. 1900 i Lemvig, Datter af Skræddermester Johan Petersen (rtfld 1924) og Hustru Petrea f. Villumsen (død 1933).

Realeks.; ansat ved Amtstiierne 1916; gjort Tjeneste ved Amtstnerne i Hol­stebro, Ribe, Randers, Thisted og Hjørring, Fuldmægtig 1933; Amtslig-ningsinspektør for Thisted Amt 1946.

Revisor i Akts. Handels- og Land-brugsbanken, Hjørring 194J-46.

Adresse: Thisted.

KNUDSEN   K A fh. Gymnastikinspek­tør, cand. theol., R.DM.p.p.; f. 21. Aug. 1864 i Orte paa Fyen; Søn af Gaardejer II P Knudsen og Hustru f. Hansen; gift (21. Aug. 1891) m. Bodil Cathrine Elise K., f. 3. Juni 1864 paa Nerremølle ved Viborg, Datter af Ho­telejer C A Olsen og Hustru f. Har-ding.

Student (Odense) 1883; rand. theol. 1889; Gymnastikdirektøreksamen ved Det kgl. gymnastiske Centralinstitut i Stockholm 1891: Lærer ved Ryslinge Højskole 1891-95; Leder af et Sygegym­nastikinstitut i Kbhvn. samt Lærer ved N Zahles Skole og N H Rasmussen? Gymnastikinstitut 1895-98-, Leder af Sta­tens etaarige Lærerkursus i Gymnastik 1898-1911; Gymnastikinspektør 1904-34; Censor ved Lærereksamen; Forstander for Statens Gymnastik-Institut 1911-27.

"Redaktør af Ungdom og Idræt 1897-1901.

Formand for Delingsførerforeningen 1912-16; Medlem af Repræsentantska­bet for Frivilligt Drengeforbund i Danmark fra 1914; Formand for Ud­valget for Skole-Idrætsmærket 1921-34 og Medlem af Idrætsmærke-Raadet for de voksnes Idrætsmærke; Medlem af Landsstormskommissionen.

Har udgivet: Om Sport; Grundsæt­ninger for' Gymnastikundervisning; Øvelselære (1916 og 1927; tysk Udg.); Timesedler i Gymnastik for mandlige og do. for kvindelige Elever; Lærebog i Gymnastik (1923; tysk Udg.); Kort­fattet Vejledning i Rygpleje (1935); Ryggen og dens Pleje (1936); adskil­lige Artikler om Hyggen i Ugeskrift for Læger; A Textbook of Gymnastics (fonn-giving exercises), Volume I (1923,

_____________________Knud

1937 og 1947), Volume II (1948); Hjeni-megymnastik (1942); Lings formgivende Buløvelser (1943); Gymnastikkens Grund-Øvelser (1945); Danmarks Højskole for Legemsøvelser (Statens Gymnastikinsti­tut) gennem 50 Aar (1948); har sam­men med Kaptajn H Bondo skrevet: Gymnastikreglement for Hær og Flaade I (1905) og sammen med Frk. S Nutz-horn: Legemsøvelser for Pigeskolen, ordnet efter Skoleaar (1913).

Udenl. Ordener : B.L.4.; C.H.L.4.; Fi.I.F.K.1.; N.O.N.4.; • N.St.O.2".; S.N.3.; S.V.2*.; Ty.O.Æ.2.

Adresse.: Tietgens Allé 110, Odense.

KNUDSEN  Martin Professor. Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 15. Febr. 1871 i Hasmark pr. Otterup; Søn af Boelsmand Jørgen Knudsen (død 1922) og Hustru f. Hans-datter; gift (9. Juli 1903) m. Ellen f. Ursin, f. 6 Sept. 1880 i Kristiania.

Student (Odense) 1890; cand. mag. 1896; Assistent ved Polyteknisk Læ­reanstalts fysiske Samling 1896; ved Universitetets medico-fysiske Labora­torium 1899 (senere Bestyrer af sam­me); Docent ved Kbhms Universitet 1901, Professor ved samme 1912-41; Rec­tor magnificus 1927-28; Efor for Val-kendorfs Kollegium 1928-36; Medlem af Bestyrelsen for Hagemanns Kollegium 1931-43; Formand for Odenseaner-Sam-fnndet 1930-34; Leder af de danske hy­drografiske Undersøgelser fra 1902; Danmarks Delegerede ved de inter­nationale Havundersøgelser fra 1902. Vicepræsident i samme 1933-47; Præsi­dent i den internationale Association for fysisk Oceanografi 1930-36; Medlem af Videnskabernes Selskab fra 1909, dets Sekretær 1917-45; Formand i Selskabet for Naturlærens Udbredelse 1900-39. Æresmedlem i Selskabet 1941; Vice­præsident i Danmarks Naturviden­skabelige Samfund 1911-37; Formand i Bestyrelsen for Danmarks Akva­rium 1936-48- Medlem aif Societé Géo-graphique de la Finlande 1912, af Kungl. Fysiografiska Sallskapet, Lund 1918, af Kgl. Gesellschaft der .Wissen-scha'ften zu Gb'ttingen 1919, af Preus sische Akademie der Wissenschaften

1921.   af    Finska   Vetenskaps-Societeten

1922. af Royal Institution of Great Britain, af Kungl. Vetenskaps Socie-teten i Upsala 1928, af Det norske Videnskaps-Akademi 1930, af Russian Geographical Society 1934 og af Aka­demiet for de tekniske Videnskabe! 1937- Æresmedlem1 af det Kgl. danske Geografiske Selakab 1926; II C Øirsteda Medaillcn 1916; Agassiz Medaillen 1936; Dr phil. fl.c. ved Lunds Universitet 1918.

Knud____________________

Forfatter af fysiske og hydrografiske Arbejder.

Udenl.Ordener: Fi.H.tt.2'.; N.St.0.31.; S. N.2'.

Adresse : Iløcghsmindcv. 58, Gentofte.

KNUDSEN   Peder Forbundsformand;  f.

22. Marts 1897 i Hanbjerg vod Struer; Søn af Skomagermester Laurits Andreas Kmndsen (død 1944) og Hustru Oltine f. Olsen (død 1938); gift (13. Febr. 1921) m. Inger Marie K., f. 7. April 1895 i Karlebo ved Hillerød. Datter af Ga-ard-ejer Peter Jensen (død 1942) og Hustru Inger Marie f. Nielsen.

Formand for Dansk Skotøjsarbejder-forbund fra 1934; Medlem a.f Forret­ningsudvalget for De samvirkende Fag­forbund i Danmark fra 1943; Medlem af Folketinget (Socialdemokratiet) fra 1947.

Adresse: Ingerslevsg. 196, Khhvn. V.

KNUDSEN Poul Thisted Landsretssag­fører; f. 4. April 1904 i Vinderød; Søn aif Handelsgartner Hans Knudsen, Fre­deriksværk (død 1936) og Hustru Mar­tha Theodora f. Thisted; gift (28. Sept. 1937) m. Agnes K., f. 9. Juli 1904 i Skanderborg, Datter af Blikkenslager­mester Chr. M Sørensen og Hustru Ane Margrethe f. Sørensen (død 1918).

Exam. jur. 1932; Sagfører i Ringsted 1935; Landsretssagfører 1947; Auktions­leder 1948.

Næstformand i Venstres Tingdoms Landsorganisation 1935, Formand 1937; Medlem af Ringsted Folketidendes Be­styrelse og Forretningsudvalg fra 1940; Medlem af Ringsted Byraad fra 1943; Medlem af Landstinget 1939-45 og af Folketinget (Ruds Vedby Kr.) fra 1945.

Adresse: Ringsted.

KNUDSEN   Regnar Lektor; f. 8. Juni 1882 i Hallund ved V-Brønderslev; S«n af Distriktslæge Th. P Knudsen 02 Hustru Laura f. Thornp; gift (15. Juli 1911) m. Helene K., f. 20. Maj 1890 i Magleby, Møen, Datter af Grosserer H C Klintholm (død 1929) os Hustru Ma­rie f. .letben (Und 1945).

Student (Ribe) 1899; cand. mag 1906; Nordisk Filolog; Lærer ved de højere Skoler i Hellerup 1905-10; Adjunkt og Inspektor ved Aarhus Katedralskole 1910; Lektor 1920-47; Medlem af Op­gavekommissionen for Mellemskole- cg Realeksamen m. m. 1925-43; Konsulent i Hjemstavnsforskning ved Institut for Hjemstavnsforskning og Købsladmu-seet „Den gamle By", Aarhus.

Chef for Spejderkorpsets østjydske Division 1911-15; Medlem af Spejder­korpsets Bestyrelse 1920-29 og af ^år­husianer-Samfundets Bestyrelse fra 1921, Redabter af dets Medlemsblad Arosia 1921-25. Medlem af Vejlby-Risskov Sog-

_______________________758

neraad 1925-29, Formand for Bebyggel-sesudvalget og Skoleudvalget; Medlem af det meUemkommunale Udvalg for en Byplanlægning af Aarhus-Egnen 1927; Medlem af Universitets-Samvirket i Aarhus fra 1926; Formand for Jydsk Pædagogisk Selskab 1922-52, for Lands­udvalget for Hjemsta'vnskultur af 1923 og for landsforeningen for Hjemstavns-kultur 1939, Landssekretær for sidst-nævnte og Redaktør af Dansk Hjem­stavn 1939-42; Studierejser: England 1903, 1921 og 1947-48, Frankrig 1905, 1921 og 1948, Norge 1907, 1938 og 1948, Sverige 1938, 1945 og 194647, Finland 1947, Island og Færøerne 1927, 1938 og 1947 og Skotland 1947.

Har udgivet Haandbog i Hjem­stavnsforskning og Hjemstavnsknltur 1939, Lærebøger og Skolebøger i En­gelsk og Fransk og skrevet Artikler om pædagogiske, filologiske og kulturhisto­riske Emner; om Hjemstavnskultur og Hjemstavnsforskning, Byplanlægning, Stednavne- og Runeforskning og Dan­markshistorien i Nutidsbelysning; Kan­tater, Sange og Melodier.

Adresse: „Klinten", Vejlby Krat, Risskov.

KNUDSEN    Sven V cand. mag.; f. 22. Febr. 1892 i Kbhvn.; Søn af Barne-vognsfabrikant P M Knudsen (død 1908) og Hustru Anna Marie f. Her­mann (død 1915); gift (28. April 1917) m. Paula K., f. 11. Dec. 1893 paa Tliurø, død 1948, Datter af Repræsen­tant Anton Jensen og Hustru Margrete f. Johansen.

Student (Schneekloths Skole) 1910; cand. mag. 1918; Lærer ved Gammel Hellerup Gymnasium fra 1910, Ad­junkt smstds. 1918-28, Inspektør 1920-28; Studieophold (Spejdersport) i Eng­land; Grundlægger og Redaktør af Det danske Spejderkorps Førerblad 1913-15; med Orlov Professor i Pæda­gogik og Tysk ved Antiocu College, Ohio U. S. A. 1925-27; Grundlægger og Leder af My Friend Abroad, The Directory of Boya and Girls of All Na­tions; Udgiver og Redaktør af Ver-densp osten.

Medlem af Det danske Spejderkorps Korpsraad 1920-25, af Dansk Idræt« Forbunds Repræsentantskab (i Besty­relsen og Forretningsudvalget 1923-25) og af Bestyrejsen for The Adventurers' Club of Denmark fra 1947 m. m.

Litterære Arbejder: Haandbog i Spej­dersport i Skole og Trop (1921); Med Sven Spejder Jorden rundt (1922); Al­verdens glade Drenge I-II (1924): My Friends Abroad (1932); Brev-Bogen I (1940); Skriv snart igen (1941).

759_______________________

Dansk   Boldspil   Unions  Guldmedalje for Verdensmesterskabet i Fodbold 1914. Adresse: V-Søgade 62, Kbhvn. V.

KNUDSEN   Th. R Direktør, R., Chr.X Fr.M.; f. 10. Sept. 1890 i Lohals paa Langeland; Søn af Snedker Valdemar Knudsen (død 1945) og Hustru Amalia f. Hansen (død 1892); gift (14. Dec. 1917) m. Valley K., f. 23. Marts 1895 i Chicago.

Udgaaet fra Kommunens Belønnings-skole i Kbhvn.; Landvæsenselev paa Tranekær og Lehnskov; Underforvalter paa Valdemar Slot 1909; udvandrede 1910; arbejdede ved Landbrug, Mejeri­væsen og som Lokomotivfyrbøder i de første fire Aar; kom til Kalifornien 1914; stiftede sammen med Broderen, Carl Knudsen, Knudsen Laboratory; begyndte 1919 Mejeriforretning, det nu­værende Knudsen Creamery Co. i Los Angeles; Prirsident i dette Selskab.

Adresse: 3034 Edgewick Road, Gien-dale, Cal., D. S. A.

KNUDSEN   V Direktør; f. 13. Juli 1890 i Roslev; Søn af Købmand P Knudsen (død 1936) og Hustru Bertha f. Bøg-glld (død 1942); gift (27. Nov. 1919) m. Rigmor K., f. 11. April 1897 i Es­bjerg, Datter af Arkitekt C H Clau­sen (død 1941) og Hustru Cathrine f. Olsen (død 1923).

Ddgaaat fra Sorø Akademi 1905; der­efter Handelsuddannelse i Flensborg og i Roslev, paa Pitmans Metropolitan School, London og i Akt«. Eriksen & Christensen, Esbjerg; Leder af Erik­sen & Christensens Filial, Oompania Escandinava, Buenos Aires 1921-25; an­sat i Akts. C A Qvade & Co.. Maribo 1926, Meddirektør 1927, adm. Direktør 0.938.

Medlem af Maribo Ligningskommis­sion 193341; Medlem atf Bestyrelsen for Akts. Nakskov Silopakhns fra 1928, for Korn- og Foderstof-Importørernes Fællesorganisation fra 1938, for Dan-tske Kulimportørers Association fra 1938, for Det Lolland-Falsterske Jern­baneselskab fra 1938, for Akts. Græn-gegaardens Teglværk fra 1938 og for Akts. Bandholm Elektricitetsværk fra 1938. Adresse: S-Boulevard 14, Maribo.

KNUDSEN   Vilhelm Skibsreder, M.T. Kha.p.p.; f. 26. Juni 1903 i Korsør; Søn af Bankdirektør Th. Knudsen, Aalborg (død 1931) og Hustru Olga I. Hansen (død 1925); gift (2. Juli 1932) m. Uttie K., f. 1. Jan. i Stockholm, Datter af Kominanderkaptajn, Havne­kaptajn i Helsingfors Arthur Lindfors (død 1934) og Hustru Inga f. Haglund (død 1934). Student (Aalborg) 1922; Uddannelse i

__________________Knud

Shipping i Firmaerne C F Andersen, Kbhvn., C F Schutt & Co., Lubeck og Holm & "Wonsild, Kbhvn.; ansat i New York Central Rallroads Grain Depart­ment 1926, derefter i Firmaet Punch, Edye & Co. Inc., New York; Befragter i Firmaet Bentham & Boyesen Inc., New York 1927-28 og i Firmaet Frantz L Nimtz, Stettin 1928-30; Prokurist i A/B Nielsen & Thorden O/Y, Helsingfors 1930-32; Direktør i A/B Johan Dahl-berg, Helsingfors 1932-34; grundlagde eget Firma, Skibsmægler-, Befragtnings-og Speditionsfirmaet O/Y Knudsen A: Lindfors, A/B, Helsingfors 1934; grund­lagde Northern Navigation Co., Ltd. 1935, Rederiaktiebolaget Esbjørn 1937 og Rederiaktiebolaget Ribjørn 1937; korresponderende Reder for disse Sel­skaber.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Klub i Helsingfors fra 1934 (Næstformand 193941 og Formand fra 1941) og for Dansk Understøttelseskasse i Finland fra 1937. Initiativtager til og Formand for Komiteen for Dansk-Finsk Sam­handel : Æresmedlem i Foreningen Fin­lands danska barn r. f.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.Fr.3.

Adresse; Strandstigen 2, Munksn;^, Helsingfors.

Sommerbolig: Hvittrask, Bobåck, Fin­land.

KNUDSEN   V Sigfred Redaktør, fh. Kommunelærer, R.; f. 22. Dec. 1879 i Indslev Taarup paa Fyn; Søn af af­døde Førstelærer H J Knudsen og af­døde Hustru Karen Kirstine f. Mygind; gift (31. Maj 1906) m. Kirstine K., f. 7. April 1884, død 1908, Datter af af­døde Sognepræst H Clausen og afdøde Hustru Charlotte f. Petersen.

Lærereks. (Skaarup) 1900; Ophold paa Lærerhøjskolen i Kbhvn.; efter Eksamen en kort Tid Lærer paa Fyn; ansat ved Aarhus Privatskoler 1901 og ved Aarhus kommunale Skolevæsen fra 1905; Lærer ved Mellem- og Realskolen i Ny Munkegade 1908-42.

Formand for Naturhistorisk Forening for Jylland fra 1939; Medlem af Besty­relsen for Naturhistorisk Museum i Aarhus; Medlem af Bestyrelsen for Østjydsk Hjemstavnsforening fra 1939, af Komitéen for Naturfredningsfor-eningen for Aarhus og Omegn og af Komitéen for Dansk zootopografkk Undersøgelse.

Redaktør af Tidsskriftet Flora og Fauna fra 1923; Medlem af Redaktions­udvalget for Aarbogen Østjydsk Hjem­stavn fra 1939; har skrevet zoologiske Artikler og Afhandlinger, især i Flora og Fauna og i Østjydsk Hjemstavn f. Eks.: Jyllands Storsommerfugle, Fug­lelivet i og ved Brabrand Sø, Fuglelivet

Knud__ _______   __ __

i Aarhussxovene og Fugle ved Kysing Fjord; Uår udgivet: De danske Stor­sommerfugle i deres Udbredelse i Nord sø-Østersøomraadet (s. m. Skat Hoff-meyer).

Adresse : Villa Fyen, Aarestrupsv. 11, Aarhus.

KNUDTZON   Harald Underdirektør; f. 6. Juli 1897 paa Hummeltofte ved Kon­gens Lyngby; Søn af Nationalbankdi­rektør S Chr. Knudtzon (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru El­linor f. Hansen Grut (død 1934); gift (12. Okt. 1937) m. Thyra Aletta Inge­borg K., f. 20. Aug. 1911, Datter af Godsejer Frederik Castenskiold (se den­ne) ok Hustru Carla f. Benzon-Bull.

Student (Metropolitanskolen) 1915; oand. phil.; Købmands- og Bankier-Ud-dannelse i Provinsen og Kbhvn. 1916-21; Ophold i Bankinstitater i Paris, Lon­don og Hamborg 1921-24; ansat i Land­mandsbanken 1925; Underdirektør i samme fra 1934.

Adresse: Hummeltoftev. 171, Kongens Lyngby.

KNUDTZON   Jørgen Civilingeniør. Di­rektør, R.p.p.; f. 24. April 1894 i Kbhvn.: Son af Nationalbankdirektør S Chr. Knudtzon (død 1913. se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Ellinor f. Hansen Grul (død 1934); pift (10. Juli 1934) m. Ce­cilie Phyllis K., f. 27. Aug. 1911, Datter af E T Judd. Cpmpton near Winchester og Hustru Winifred f. Sharpe.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.'i 1912: cand. polyt. (Elektroingeniør) 1919; assisterende Ingeniør i Kbhvns Telefon Aktieselskab 1919-20; Ingeniør i The Siam Electricity Co., Ltd. 1920, Se­kretær 1921, f ung. Direktør 1923; General Manager for Siam Electric Corporation, Ltd. 1927-48: Medlem aif Bestyrelsen for samme fra 1939; Direktør i Akts. Nordiske Kabel- og Tniadfabriker 1948 Medlem af Bangkok International Chamber of Commerce 1923-35; Næst­formand 1925-26, formand 1932-33; Med­lem af Bestyrelsen for Siamese Tram-way Co., Ltd. 1924-27,, for Menam Motor Boat Co., Ltd. 1926-40, for Meklong Railway Co., Ltd. fra 1928 til Jernbane-koncessionens Ophør i 1945, for Pak-nam Hailway Co., Ltd. fra 1928 til JernbanekonfessioiKMi-s Ophør i 1936, for Olaudo Neon Lisrhts, Oriental, Ltri. 1932 -34, for United Plantations Ltd. og for Bernam Qil Palms, Ltd. fra 1948; For­mand for Dansk Siimfund, Siam 1935-37; Vicepræsident for Alliance Francaise an Siam 1929-30 og 1931-34, Præsident 1936-37; Medlem af Bestyrelsen for Siamese Røde Kors 1938-48 og for Siams Stats-lotteri 1938-46.

_________________ 760

Udenl. Ordener: B.L.5.; F.A.D.3.; F.Æ.L.5.; S.E.M.; S.Kr.M.; Stb.B.E.-l.; S.V.3'.

Adresse: Ezholmsv 5. Holte

KNUDTZON Kristian Generalmajor, Kammerherre, K'.DM.HTII.p.p.: f. 4. Aug. 1888 i Hummeltofte ved Lyngby; San af Nationalbankdirektør S Chr. Knudtzon (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Ellinor f. Hansen Grut (død 1934); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1906; Premierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; gennemgaaet École Supérieure de Guerre i Paris 1919-21; Chef for en Underkom­mission i Saloniki til Udveksling af Befolkning mellem Grækenland og Tyr­kiet 1923-24; Oberstløjtnant 1931; Chof for 2. Livgardefoataillon 1932;' Chef for Generalkommandoens Koramandoafdelin^ 1933; Oberst 1939; Chef for Livgarden s. A.; Generalmajor og Chef for Jydske Division 1941; Opretter af og Cheef for Den Danske Brigade, Stockholm 1943-45; Militærattaché ved Gesandtskabet i Moskva 1945; Kommandant i Kbhvn.

1948.

Formand   for   Kbhvns Skytteforening

1949.

Udenl. Ordener: Bulg.C.F.3.; F.Æ.L.4.; N.St.O.3".; S.Sv.2'.

Adresse : Ribes. 3, KUhvn. Ø.

KNUDTZON Thorkil HøjesleiKtssaKt.i-rer, R.: f. 3. Jan. 1884 i Kbhvn.; Søn af Nationalbankdirektør S Chr. Knudt­zon (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Ellinor f. Hansen Grut (død 1934); gift (11. Nov. 1910) m. Karen K., f. 16. Maj i Kbhvn., Datter af Professor S L Tuxen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru f. Jørgensen.

Student (ilctropolitanskolen) 1901; rand. jur. 1907; Overretssagfører 1910; Højesteretssagfører 1919.

Medlem af Nationalbnnkens Repræ­sentantskab (Formand 1929-32) og fra 1936 af Repræsentantskabet for Dan­marks Nationalbank; Formand for Overliofmesterinde, Frøken L Greven­kop Castenskiolds Legatstiftelse, Kap­tajn J Chr. Jensen og Hustru Magda-lene f. Schous Fond og Prokuratorfor­eningen; Medlem af Bestyrelsen for Grosserer A Collstrops Hjem for en dansk Videnskabsmand; Medlem af Be­styrelsen for forskellige Aktieselskaber.

Adresse: Kildeskovsv. 86. Gentofte.

KNUDTZON Torben G Overkirurg, Dr. med.; f. 2. Marts 1900 i Hummeltofte ved Lyngby; Søn af Nationalbankdirek­tør S Chr. Knudtzon (død 1913, so Kraks Blaa Bog 1913) ag Hustru Elli­nor f. Hansen Grut (død 1934); ffift (17. Sept. 193?.) m. Kirsten K., f. 28. Juni 1906 i Nykøbing F., Datter af Apoteker

761______________________

Carl  Abildgaard   (død 1932)   og  Hustru Johanne f. Madsen.

Student (Metropolitanskolen) 1917; med. Eks. 1924; Accessit for Univ. Pris­opgave 1925; Univ. Gnldmed. 1928; As­sistent ved Retsmedicinsk Institut 1928-29; 2. Reservelæge ved Kommunehospi­talets Afd. I 1929-31; Studierejse til Pa­ris 1931-32; Assistent ved Kommune­hospitalets kirurgiske Poliklinik 1932-33; Dr. med. (Trafikdødsfald i retsme­dicinsk Belysning) 1933; 1. Reservelæge ved Kommunehospitalets Afd. I 1933-36; Overkirurg ved Kommunehospitalets Afd. V 1936; Læge. ved Forsikringsak-tieselskabet National 1932-45 og ved Forsikringsakts. Haand i Haand fra 1945.

Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1924-34. af dens Lønregnlativudvalg 1931-36 og af dens Voldgiftsret 1935-36; Medlem af Kbhvns Kommunes Hospitalskommission 1944 og af Komiteen til Bedømmelse af Syge- og Ulykkesforsikring med forøget Risiko 1945; Formand for Den alm. dan­ske Lægeforenings Responsumudvalg 1947. Medlem af Bestyrelsen for Forsik-ringslægernes Forening, for Jacob og Elise Lefoliis Legat og for Ku^anstalten Montebello.

Adresse: ø-Farimagsg. 3, Kbhvn. K.

KNUTH Eggert Adam Greve, Kontor­chef, R., M.T.Kha.p.p.; f. 19. April 1901 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Greve Henrich Knuth (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Elisabeth f. Vind: eift (14. Dec. 1934) m. Lily K., f. 19. Juli 1906 paa Krengerup paa Fyn, Datter af Kammerherre, Lenegreve Jens Christian Rantzan (død 1946. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Fanny f. Komtesse Brockenihuuf^Sohaok.

Student (Metropolitanakolen) 1919; cand. jur. 1925; Studieophold ved Ox­ford Universitet «. A.; Sekretær i Uden­rigsministeriet 1926: Vicekonsnl i Syd-ney 1929; atter Sekretær i Udenrigs­ministeriet 1932; Lcigationssekretær og Charge d'affaiires i Reykjavik 1935; Le-gaUaonjssekretær i London 1936, afskedi­get 1942, genansat 1945; fung. Kontor­chef i Udenrigsministeriet 1945, ud­nævnt 1947.

Udenl. Ordener: Jn.Kr.5.- N.St.O.2*.; S.N.2'.; Stb. Kron. M.

Adresse:  Overg.  neden Vandet  15, Tvhlivn. K.

KNUTH  Eigil Greve, Billedhugger For-fatter. FM. i Solv: f. 8. Aug. 1903 i Klampen borg; Søn af Kaptajn, Greve Eigil Knuth (ded 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Marie f. Gamél (død 1911).

Student (Østre Borgerdydskole) 1924; Elev fra Teknisk Skole 1981-22 og paa

___________________Knut

Kunstakademiets bygningstekniske Sko­le 1922-24; derefter som Billedhugger i Italien til 1927; deltog i Nationalmu­seets Udgravninger i Vestgrønland 1932, 1934 og 1945- Kunstanmelder ved Na­tionaltidende 1933-35; deltog i Cour-tauld-Ekspeditionen til Østgrønland 1935 og i Expédition Francaise Transgroen-land 1936; startede s. m. Ebbe Munck Dansk Nordøstgrønlanda - Ekspedition 1938-39 og Dansk Pearyland Ekspedition 1947-48; Speaker ved Statsradiofonien 1942-45.

Medlem af Bestyrelsen for Det grøn­landske Selskab og Redaktør af Selska­bets Aarsskrift.

Skulpturer: Portræthoveder af Øst­grønlændere. Litterære Arbejder: Kunst og Liv (1927); Grønlandsbøgerne: Fire Mand og Solen (1937), Under det nord­ligste Dannebrog (1940) og Billedhug­ger i Angmassalik (1943): Bogen om Ernst Zeuthen (1943); Tanker ved Tin­gene (1945); Fridtjof Nansen og Knud Rasmussen (1948); desuden Artikler i Dagspressen og i Tidsskrifter.

Adresse:  Carl Johans G.10, Kbhvn.Ø.

KNUTH  Frederik Victor Greve, Kam­merherre, Hofchef, Oberstløjtnant R. DM., Ohr.X M.T., HTH.p.p.; f. 3. Marts 1895 paa Store Grundet ved Vejle; Søn af Hofjægermester, Greve C F Knuth (død 1936) og Hustru Sigrid f. Lorck (død 1910); gift (30. Nov. 1922) m. Elisabeth Denise K., f. 31. Maj 1899, Datter af Oberst Ove de Fine Skibsted (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Frieda f. Køhler (død 1940).

Student 1914; Premierløjtnant at Ar­tilleriet 1920; Kaptajnløjtnant og Bat­terichef ved 6. Artilleriafd. 1932: Kap­tajn og Batterichef ved 5. Arttlleriafii. 1934; Adj utant hos Kong Christian X 1935-47; Oberstløjtnant af Forstærknin­gen 1947; Afsked 1948; Ceremonimester ved H. M. Kongens Hof 1. April 1947; tjenstgørende Kammerherre hos H. M. Dronning Alexandrine 1. Aug. 1947; Hofchef hos Allerhøjstsamme 1948.

Formand for Dansk Adels Tor bund.

Har skrevet: Meteorologien i Artil­leriets Tjeneste.

Udenl. Ordener: N.St.0.3'.; S.Sv.S1.; S.V.2'.

Adresse: Øeterbrog. 84, Kbhvn. Ø.

KNUTH   Kristian Greve. Hofjægerme­ster, R.Fr.VIII.M.M.; f. 28. Marte 1886 paa Østergaard; Søn af Kammerherre, Greve Christopher Knuth (død 1942, so Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Ille f. Komtesse Lerche (død 1942); gift (11. Maj 1910) m. Antoinette K., f. 15. Marts 1887 paa Giesegaard, død 1942. Datter »f Gehejmekonferensraad, Rigs. greve Wilhelm Sponntrk (død 1921, se

Knut__________________

Kraks Blaa Bog 1981) og Hustru Mar­grethe f. 'Komtesse Brockenhuus-Schack (død 1952).

Kaptajn af Reserven, Afsked 1942; Ejer af Lilliendal.

Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab; For­mand for Dansk Kennelklub; Medlem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Præstø By og Omegn og af Øster Eges-borg Sogneraad.

Adresse:  Lilliendal pr. Mern.

KOBBERNAGEL Jan Professor, Lands­retssagfører; f. 23. Marts 1910 i Sølle­rød; Søn af Stadsdyrlæge P A B Kob-bernagel, Svendborg, og Hustru Johan­ne Marie f. Kobbernagel (død 1912); gift m. Bodil K., f. 7. Aug. 1924 i Aar­hus. Datter af Dyrlæge Søren Vinter Christensen.

Student (Svendborg) 1928; cand. jur. 1935; Landsretssagfører 1938; offentlige og beneficerede Sager fra 1948; TJniv. Guldmed. 1938; Studieophold i Genéve 1940-41; Lærer ved Købmandsskolen 1936 -39 cis 1941-42; Lektor i Erhvervsret ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1942, Docent 1944. Professor 1949.

Har skrevet: Baandlæggelse (1939); Erhvervsretten i Grundtræk (1943); Er­hvervsretlige Love (1944); Ledelse og Ansvar (1945); Forhandlerkonsisnation (1949); større Afsnit i Hages Haandbog for Handel og Industri (1944) og i Landmandens juridiske Haandbog (1945); endvidere forskellige Tidsskrift­artikler.

Adresse: Frederiksstadsg. l, Kblvvn.V.

KOCH   Bodil cand. theol.; f. 25. Okt. 1903 i Kbhvn.: Datter af Direktør i Landbygningernes alm. Brandforsikring Janus Thastum (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Caroline f. Andersen; gift (20. Sept. 1929) m. Pro­fessor, Dr. theol. Hal Koch (se denne). Student (Ingwersen & Ellbrechts Sko­le) 1922; cand. theol. 1929; Formand for Folkevirke (social og politisk Op­lysning) fra 1944; Redaktør af Tids­skriftet „i Dag" fra 1946; Medlem af Kbhvns Skoledirektion fra 1946 og af Folketoget (Socialdemokratiet) fra 1947. Adresse : Malmøg. 8, Kbhvn. Ø.

KOCH  C H Handelsgartner; f. 31. Marts 1868 pas Frdbg.; Sen af Handelsgart­ner F J Koch (død 1911) og Hustru t. Andersen (død 1904); gift (30. Sept. 1898) m. Marie K., f. 6. Jan. 1869 paa Frdbg., Datter af Professor H P Dmir-loo og Hustru Eleonora f. Jacobsen.

Lært  Gartneri  hos Faderen  og  1892-94 i  England!;  grundlagde eget  Blom­stergartner! paa Roskildevej 1896. Adresse : Roskildev. 81, Kbhvn. Valby.

________________________762

KOCH   Eugen W Overingeniør, Ingeni­ørkaptajn, R.DM.; f. 22. Nov. 1881 i Aarhus; Søn af Kaptajn i Fodfolket H C P Koch (død 1925) og Hustru Elly f. von Wardenburg (død 1887); gift (24. April 1908) m. Agnete K., f. 12. Sept. 1880 i Aarhus, Datter af Ekspeditionschef A C Hjelm (død 1923) og Hustru Elisa f. Lassen (død 1930).

Student (Aarhus) 1899; Sekondløjt­nant og Premierløjtnant i Ingeniør-korpset 1902; Afgangseks. fra Officers­skolens ældste Klasse (Ingeniørafdelin­gen) 1908; Kaptajn i Ingemørregimen-tets Reserve 1918; Ingeniør ved Fyns kommunale Telefonselskab fra 1908, Over­ingeniør 1919-48; Lærer i Stenografi for Ingeniørregimentets Underofficerer 1904 og paa Odense Handelsstandsforenings Dagskole 1908-10; Studierejser i England, Norge og Sverige.

Medlem af Dansk Ingeniørforening fra 1908; Formand for Fyens Kreds af Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste 1919-31 og Medlem af For­eningens Fællesstyrelse fra 1917; For­mand for Fyens Kreds af Den fri­villige Luftmeldetjeneste 1934-48, Næst­formand i Foreningens Hovedbestyrelse 1934, Formand fra 1948; Værge for Ans-gars Kirke 1930-40; Medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings Repræsentantskab 1938-43 ou af det af Telefontilsynet ned­satte Udvalg til Udarbejdelse af en Automatiserings- og Transmissionsplan for Danmark 1936-48.

Adresse:  Strandv. 183,  Espergærde.

KOCH   Hal Professor, Dr. theol.; f. 6. Maj 1904 i Hellerup; Søn af Provst Hans Koch (se denne); gift (20. Sept. 1929) m. cand. theoi. Bodil Koch (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. theol. 1926); Studierejser 1927-28 og 1929-31; cand. mag. (Fransk) 1929; pædag. Eks. 1932; Lærer ved Akade­misk Kursus 1932; Dr. theol. 1932; Pro­fessor i Theologi ved Kbhvns Univer­sitet 1937.

Bedaktør af Dansk teologisk Tids­skrift 1938, af Fortids Veje 1943 og af Frie Ord 1946-48; Formand for Dansk Ungdomssamvirke 1940-46- Efor for Nor­disk Kollegium 1942-45; Forstander for Krogerup Højskole 1946; Medlem af Statsradiofoniens Programudvalg 1948.

Har skrevet: Pronoia und Paideusis Studien fiber Origenes und ie\n Ver-håltnis znm Platonismus (Disputats, 1932); Danmarks Kirke i den begyn­dende Højmiddelalder I-II (1936); Old­tidens og Middelalderens Kirke-historie samt Folkevandringstidens Historie (i Gyldendals Verdenshistorie, Verden i Gaar, Verden i Dag, 1936): Tlanmarks

763_____________________

Kirke gennem Tiderne (1939): Lidt af hvert (1940); svensk Bog om Grundtvig (1941, dansk Udg. 1943).

Adresse : Malmøg. 8, Kbhvn. Ø. KOCH Hans Provst: f. 9. April 1867 i Vejstrup; Søn af Provst L Koch (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hu­stru Caroline f. Winding (død 1922); gift (18. Febr. 1902) m. Margrethe K., f. 21. Mai 1869 i Kbhvn., Datter af Vekselmægler Th. Schiøler (død 1908) og Hustru Augusta f. Lehn (død 1901). Student (Nørrebros Latin- og Iteal-skole) 1884; cand. theol. 1890; Adjunkt paa Herlufsholm til 1897; Studieophold i Knglaud: ord. Medhjælper i Gentofte 1898; Sognepræst i Hellerup 1901, i Nordby paa Fanø 1905; ord. Medhjæl­per i Hellerup 1909; Sognepræst for Solbierg Sogn fra 1911: Provst for Fre­deriksberg fra 1925; Afsked 1937.

Formand for Danmarks kristelige Sfmlenterforbiind 1919-24: Redaktør af Plovfuren 1911-17; Formand for Almin­delig Dansk Præstekonvent 1924-29, for Den danske Buddhistmission i Kina og for Foreningen af antimilitaristiske Præ­ster 1937-42.

'Har udgivet: Agnes Rothe (1916); Fra Dagens Strid (1917): Jeg Kår med Jesus (1918); Agnete (1921); Politik o« Mission i Kina 1912-42 (1943); Kinas Kommunister og Chiang-TCai-Shek.

Adresse : Martensens Allé 4A,Kbhvn.V.

KOCH Hans Henrik Departementschef, R.DM., n.r.K.H., M.T.Klla.p.p.: f- 17. April 1905 i Kbhvn.; Son af Retsfor­mand, Generalkonsul Harald Koch (død 1936, so Kraks Blaa bor; 1936) og Hustru Gerda f. Wienberg Andersen (død 1946); gift (2. Jan. 1932) m. Agnete K., f. 26. Sept. 1909 i Kbhvn., Datter af Læee A "W Christensen (død 1941) ok Hustru Ingeborg f. Hansen.

Student (Østre Borgerdydakole) 1923; cand. jnr. 1930; fung. Sekretær i Social­ministeriet s. A., udnævnt 1934, Fuld­mægtig 1937, i Arbejds- og Socialmini­steriet 1940; Leder af Arbejds- og Socialministeriets Beskætftigelsescentral 1941; Departementschef i Arbejds- og Socialministeriet 1942, i Socialministe­riet s. A., i Arbejds- og Socialministe­riet 1945 og i Socialministeriet 1947.

Formand for Mødrehjælpens Fælles-raad, for Hedaktionen af Socialt Tids­skrift, for Bestyrelsen for Den sociale Skole og for Samarbejdsudvalget for in­ternationalt Hjælpearbejde; Medlem af Hovedbestyrelsen for Det nordiske admi­nistrative Forbund og af Hovedbestyrel­sen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse; Formand for den danske Afd. af Styret for Fondet for dansk­norsk Samarbejde; Regeringsdelegeret ved de internationale Arbejdskonferen-

_________________Koch

cer og Medlem af Styrelsesraadet for den internationale Arbejdsorganisation; Formand for Grønlandskommissionen.

Udenl.   Ordener:   B.K.2.;   F.Æ.L.3.; N.O.N.2.;   N.St.O.2'.;   S.N.21.;  Sv.r.K.2. Adresse:   Parkvænget  20,   Charlotten-lund.

KOCH Jørgen H Civilingeniør, R.; f. 21 Febr. 1896 i Kbhvn.; Søn af Civilinge­niør Svend Koch (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ingrid f. Bruhn (død 1918); gift (1. Dec. 1925) m. Kirsten Vibeke K., f. 5. Sept. 1901 i Kolding, Datter af Herredsfuldmæg-tig, cand. jur. Georg Boye (død 1906) og Hustru Edel f. Secher.

Student (Schneekloths Skole) 1914; cand. polyt. 1920; ansat i Faderens raadgivende Ingeniørvirksomhed 1920-28; egen raadgivende Ingeniørvirksomhed s. m. Civilingeniør H Crone fra 1928; tilsynsførende Ingeniør ved Statens Sindssygeva'sen, Fængselsvæsenet og Ju­stitsministeriet fra 1928. ved de under Indenrigsministeriet hørende kgl. Byg­ninger fra 1931 og ved Slotsholmens Ke­delanlæg fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af raadgivende Ingeniører 1930-49 (Formand 1940-49). af Repræsentanf-skabet for Dansk Ingeniørforening 1938-39, af Hovedbestyrelsen for samme 1939-45 og af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Opvarmnings- og Ventilationsteknik fra 1945; Medlem af Repræsentantska­bet for Statens Byggeforskningsinstitut fra 1947 og af Bestyrelsen for Akts. Dansk ingeniørforenings Hus fra 1949. Adresse: Marielystv. 4C, Kbhvn. F.

KOCH Lauge Dr. phil., R.DM.KM. i Guld og Sølv p.p.; f. 5. Juli 1892 i Kjairby ved Kalundborg; 'Søn af Valgmenig­hedspræst Carl Koch (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Elisa­beth f. Knauer (død 1935); gift 1. Gang (1924) m. Journalist Eva Birgit K., f. Kewenter, død 1933, Datter af Professor v. Stockholms Handelshog-skola Gunnar Andersson; 2. Gang (1936-40) m. Ulla K., Datter af svensk Ge­sandt i Berlin Arvid Richert; 3. Gang (Juni 1944) m. Edith K., Datter af Rentier Th. Nielsen.

Student 1911; mag. scient. 1920; Dr. phil. 1929; geologiske Undersøgelser i Vestgrønland 1913 og 1928; Geolog og Kartograf paa 2. Thuleekspedition 1916-18; Leder af Jubilæumsekspeditioncn Mord om Grønland 1920-23; 1924-25 Fore­læsninger ved amerikanske, 1926 ved polske Universiteter; Leder af geologi­ske Ekspeditioner til Østgrønland 1926-27, 1929 og 1930; Leder af de viden­skabelige Undersøgelser i Østgrønland 1931-34 (Treaarsekspeditionen) og 1936-

Koch__________________

39  og fra 1947;   "Flyveekspeditionen   til Pear.v Land 1938.

Æres- og korresponderende Medlem af geografiske Selskaber i Kbhvn., Oslo, Gøteborg, Stockholm, Helsingfors, Ant-werpen, London, Moskva, New York, Horlin; korresponderendc Medlem af Explorers' Club, American geological Society, Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen og af Société Geologique de France; Medlem af Académie des Sciences i Paris og af Kartografiske Sallskapet i Stockholm; Sv. Vega Me­dalje 1924; eng. Patron's Medal 1927; Hans Egede Medaljen 1927; tysk Karl Ritter Medalje 1928; fr. Gaudy Medalje 1929; amerik. Charly P Daly Medalje 1930, Ir. Roquette Medalje 1933.

Har foruden en Bække videnskabeli­ge Afhandlinger om Grønland skrevet: Nord om Grønland, Vi flyver over Is­bjørnens Land og Fra Lissabon til Peary Land.

[Idenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; F.O.I.P.; F./E.L.4-: S.N.21.

Adresse:   Villa   Granhøj,   Rungsted Kyst.

KOCH   L J Præst, fh. Forstander, Dr. theol., K'.DM.; f. 10. Jan. 1875 i Vej­rum ved Struer; Søn af Stiftsprovst C F Koch (død 1895) og Hustru f. Balslev (død 1897); gift (1. Dec. 1899) m. Ma­rie Cathrine K., f. 9. Jan. 1874 paa Fanø, Datter af Sparekassedirektør, Grosserer C Gotfredsen (død 1899) og Hustru f. Debell (død 1915).

Student (Ribe) 1892; cand. theol. 1899; Forstander for Missionsskolm i Odense 1902-06; Kapellan ved Vor Frue Kirke i Odense 1906; Forstander for op Præst ved Diakonissestiftelsen i Kbhvn. 1913-45; Censor ved theol. Em-hedseksamen fra 1919; vikarierende Læ­rer ved Kbhvns Universitet i nytesta­mentlig Ekse,gese 1945-48; kst. Forstan­der for Pastoralseminariet 1948-49; Dr. theol. h.c. 1929.

Har udgivet: Paulus som Karakter, 2. Udg. (1917); Hans Adolf Brorson og hans Psalmer (1918); Om Præsteuddan­nelsen (1924); Søster Sophie Zahrtmann (1925); Fortolkning til Paulus' andet Brev til Korinthierne, 2. Udg. (1927); Salmedigteren Brorson, 2. Ud«. (1932); Brorson-Studier (1936); Tro og Tjene­ste, Den danske Diakonissestiftelse 1863-1891 (1938J; Tanker om vort Salmebogs-spørgsmaal (Dansk teologisk Tidsskrift, 1939); Paulus, et Livsbillede, 2. Udg. (1941); Fortolkning til Johannesbrevene (1943); Salmedigteren Brorson (i Hj. Lindroth: Nordisk Kristendom, Stock­holm 1944); Dansk Pietisme (i J Nor-dentoft: Dansk Kirkeliv, 1945); Ribe Katedralskole 1886-92 (Fra Ribe Amt,

_______________________764

1945);   Under   Præstegaardens   Tag,   2. Udg.  (1949).

Adresse: Henrik Steffens V.3, Kbhvn. V.

KOCH Mogens Arkitekt; f. 2. Marts 1898 paa Frdbg.; Søn af Direktør, Civilinge­niør Svend Koch (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ingrid f. Bruhn (død 1918); gift (10. Juni 1927) m. Ea K., f. 19. Okt. 1905, Datter af Provst Chr. Varming og Hustru Clara f. Hoffmann.

Student 1916; Afgang fra Kunstaka­demiet 1925; Assistent ved Tegneunder­visningen paa Veterinær- og Landbohøj­skolen 1934-43: Docent ved Kunstaka­demiet fra 1940.

Kunstnerisk Leder af det daglige Ar­bejde i Selskabet for kirkelig Kunst 1939-46; Udstilling af dansk Kunstindu­stri, Stockholm 1942; restaureret Gerlev og Tølløse Kirker; har endvidere været beskæftiget med Møbler, Orgler, Tæp­per og kunstindustrielle Arbejder.

Tildelt Eckersbergmedal.ien 1938 for Restaurering af et af C F Hansen op­ført Hus i Altona for Staatrat John T Essberger.

Udenl. Orden : S.V.3'.

Adresse : Hulgaardsv. 10 B. Kbhvn. F.

KOCH Thorvald Provst, R.; f. 20. Nov. 1878 i Kbhvn.; Søn af Provst H P C Koch (død 1887) og Hustru Marie f. Kornerup (død 1919); gift (24. Okt. 1911) m. Sophie K., f. 9. Okt. 1881 i Helnæs ved Assens, Datter af Sogne-prajet Hans Dahlerup (dod 1917) og Hustru Marie f. Pedersen (død 1904).

Student (Mariboes Skole) 1896; cand. theol. 1902; Privatlærer i Kbhvn. 1902-04; Lærer ved Holbæk private Real­skole 1904-07; Kapellan i Asnæs 1907-11; Sognepræst i Hem-Hindborg-Dølby 1911-48; tillige Provst for Nørre Hindbore, Harre og Rødding Herreders Provsti 1923-48; Medlem af Viborg Amts Skole­direktion 1941-49.

Medlem af Bestyrelsen for Viboru Stifts Plejehjemsforening 1931-49.

Adresse : Hjortekær pr. Lyngby.

KOCH JENSEN Peder Redaktør, cand. pnlit.. E.: f. 30. Nov. 1897 i Korsør; Søn af Skibsfører ved Statsbanerne J Tli. Jeæen (død 1942) og Hustru Sara f. Schmidt; gift (2. Nov. 1935) m. Kam-må K. J., f. 19. Marts 1906 i Kbhvn., Datter af Redaktør, Landstingsmand Hendrik Stein (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Olga f. Sørensen.

Student (Viborg) 1915; cand. polit. 1922; Medarbejder • ved Dagbladet Bør­sen 1918, Redaktionssekretær 1922, an svarshavende Redaktør 1944.

Formand for Kbhvns Redaktørforeninu og for Journalistforeningens Pensions­kasse; Næstformand i Journalistforenin-

765______________________

gens Seniorat; Medlem af Bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau, af Danske Dag­blades Fællesrepræsentation og af Den danske Presses Telegram-Udvalg.

Har skrevet: Esbjerg Handelsstands Forening 1886-1936 (1936); Aarhus Han-delsforenings Historie (1937); Handels-og Kontorist-Foreningen gennem Hun­drede Aar (s. m. Axel L Bramsen, 1941) samt Biografier i Dansk biogra­fisk Leksikon.

Adresse: Danas PI. 20, Kbhvn. V.

KOCH-OLSEN   Ib Direktør; f.  19.  April 1914  i Randers; Søn af Købmand Otto Olsen   og   Hustrut   Ebba   Hedevig   f. Koch; ugift.

Student (Helsingør) 1932; cand. mag. 1938; Lærer ved Roskilde Høj­skole 1938-42 og ved Ollerup Gymna-stikhejskole 1941-42; Sekretær i Ar­bejdernes Oplysningsforbund 1942-43; Programsekretær ved Statsradiofonien 1943-46; Produktionsleder for Dansk Kulturfilm og for Ministeriernes Film-udvalg fra 1946.

Medlem af Dansk Ungdomssamvir-kes Foredragsudvalg 1942-45; Næstfor­mand i Studenterforeningen 1942-43.

Litterære Arbejder: Redigeret Breve til en ung Landsmand (1942) og De danske Folkerørelser (1943); Studie­kredsarbejde, Haandbog for Studie­kredsledere (1944); Artikler i „Fritids­problemer" (1939) og i „Folkestyreta Problemer" (1945).

Adresse : Østbaneg, 11, Kbhvn. Ø.

KOCK J H Købmand, R.; f. 1. Maj 1874 i Broballo paa Als; Søn af Skomager­mester C A Kock; gift (23. April 1899) m. Julie K., f. 30. Okt. 1877 i Flens­borg, Datter af Postembedsmand Th. N Bruhn (død 1909).

Uddannet i Sønderborg og Flensborg; Medindehaver af en Hvidevareforret-ning i Sønderborg 1897: Eneindehaver af samme fra 1899.

Krigsdettager paa Vestfronten 1918.

Bestyrelsesmedlem og senere Næstfor­mand j Akts. Folkebanken for Als og Sundeved fra dennes Oprettelse i 1909' Medlem af Byraadet 1919-26, Borgmester 1920-22, derefter Viceborgmester og Raadmand til 1926; Medlem af Besty­relsen for Den jydske Handelsstands Centralforening til 1947 og for Dansk Provins Textilhandlerforening; Formand for Sønderborg Handelsstandsforening 1919-20 og 1923-47 (Æresmedlem 1947), for sønderjydsk Manufakturhandler-Forening og for Sønderborg Textilhand­lerforening; Medlem af Repræsentant­skabet for Kongelig Dansk Automobil Klub og af Bestyrelsen for den jydske Handelshøjskole i Aarhus.

Adresse:  Perleg.  27, Sønderborg.   .

_______________        Koed

KOCK  W A Statskonsulent, R.DM.p.p.; f. 6. Maj 1879 i Kbhvn.; Søn af Ho­vedkasserer L N Kock (død 1925) og Hustru Eleonora f. Hansen (død -1932); gift (4. Sept. 1923) m. Elisabeth K., t. 23. Marte 1886 i Kbhvn., Datter af Spa­rekassebestyrer Aug. Svedstrup (ded 1893) æ Hustru Anina f. Schougaard (død 1931).

Konsulent i Fjerkræavl 1903; ansat under det kgl. danske Landhushold­ningsselskab 1913-20; Statskonsulent 1920; Medlem af Statens Husdyrbrugs-udvalg; l'urmand for Landbrugsministe­riets Fjerkræeksportudvalg; Skønsmand ved Statskontrollen med Æg.

Præsident for The Worlds Poultry Science Association 1930-33 og Æres­medlem af samme; Danmarks officielle Delegerede ved Verdensfjerkræavlerkon-gresserne i Haag 1921, i Barcelona 1924, i Ottawa 1927. i London 1930. i Rom 1933, i Leipzig 1936 og i Cleveland 1939; Præsident for Verdensfjerkræavlerkon-gressen i Kbhvn. 1948; Medlem af Aka­demiet lor de teknL«ke Videnskaber; Medlem af Bestyrelsen for Historisk­topografisk Selskab for Gentofte Kom­mune.

Harskrevet: Fjerkræavlens Standpunkt i Nordeuropa (1906); Hønsegaardens Pas­ning Aaret rundt (1909); Hvorledes drives Fjerkræavlen i de forenede Stater og Kanada (1910); Fjerkræavlen i det mindre Landbrug (1911); Dansk Andels åtønxiwrt« Virksomhed i 25 Aar (1920): Haandboc; i Fjerkræavl (1914, 18, 19, 84 og 30); Hønseavl og Hønsehold (1926); Vejledning i Honseliold (1929 opr -32); Ponltry farming and egg production in Detwnark (1930); Fjerkr.Ta-vIen i Dan­mark, dens Historie og Udvikling (1937): Hovedredaktør af Værket Fjer­kræ (1946-48); Medarbejder ved Land­brugets Ordbog, ved Dansk Landbrugs-leksikon og ved Salmonscns Leksikon m. v.

Udenl Ordener: I.Kr.5. • N.St.O.31.; Q.M.A.I.; Sp.M.A.2'.

Adresse: Lykkev. 9. Charlottenlund.

KOED Holger Økonomidirektør i Kbhvn., cand. polit.; f. 29. Nov. 1892 i Skørping; Søn af Sognepræst F H Koed (død 1898) og Hustru Hansine f. Pødenphant (død 1938); gift m. Magda K., f. 25. Jan. i Khhvn., Datter af Portrætmaler H C Ellertsen (død 1935) og Hustru Inge­borg f. Jensen (død 1936).

Student (Horsens) 1910; cand. polit. 1916; Assistent i Arbejderforsikrings-Raadet 1916; Sekretær, senere Fuldmæg­tig ved Den overordentlige Kommission af 8. Aug. 1914 fra 1917-21; Sekretær i Landmandsbank-Kommissionen og Med­arbejder ved Kommissionens Beretning

Koed___________________

1922-24; Fuldmægtig i Banktilsynet 1924 (fra 1930 tillige tilforordnet Fondsbørs-Tilsynet), Inspektør 1931; Formand for Priskontrolraadet 1937: Økonomidirektør i Kbhvrts Kommune 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Kulimpor­tørernes Eeguleringskasse for Demur-rage 1918-21; Konsulent for Det raadgi-vende Udvalg af 15. Jan. 1921 fra 1921-34, Eksaminator ved Eevisoreksamen 1929-S3; Sekretær i Det ved Lov af 28. April 1931 om Prisaftaler indsatte Ud­valg 1931-37; Konsulent for Udvalget aiigaaendo Spiritus- og Gærordningen; Medlem af Konkurslovkommissionen 1931 -41 og af Handelsministeriets Udvalg til Undersøgelse af Beskæftigelsesmulig­heder i Industrien 1934-37; Handelsmi­nisteriets Tilsynsførende med Sukker-ordningen 1937-39; Censor ved Universi­tetets statsvidenskabelige Eksamen 1937; Formand for Kbhvns Kommunes Eegn-skabsraad 1939; Medlem af Hovedstads­kommissionen 1939-48 og af Handels­ministeriets Mælkekommissiou 1939-40; Næstformand i Storkøbenhavns kommu­nale Mælkeudvalg 1940 og i Bestyrelsen for Akts. Storkbhvns Kartoffelcentral 1940-45; Formand i Bestyrelsen for I/S Storkbhvns Mejeriers Likvidationssel-skab 1941; Medlem al Landsforeningen Dansk Arbejdes Kbhvns-Udvalg 1941; Medlem af Skattelovskommissionen al 1937, af Statens Forvaltriingskommis-sion af 1946 og af Trustkommissionen.

Medlem af Kommunens Administra-tionskommission 1939, Formand for den­nes Arbejdsudvalg 1943; Mæglingsmand i Arbejdsstrid'igheder 1946.

Formand for Socialøkonomisk Sam­fund 1920-21 og 1927-28; Medlem af Be­styrelsen for Nationaløkonomisk For­ening 1924-30 og 1942-48, for Studenter­samfundets Oplysningsforening fra 1915, for Arbejdernes Byggeforening fra 1939 og for Kbhvns Turistforening fra 1949; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Lovgivning om Bankers Likviditet (1925); Nye Veje for Import­reguleringen (1935): Afsnittet ,,I Sam­fundets Tjeneste" i Bogen om Birck (1944} samt en Del Tidsskriftartikler om økonomiske og finansielle Emner.

Adresse: AN Hansens Allé 35, Hellerup.

KOEFOED Carl Peter Politimester, E.; r. 29. Nov. 1891 i Odense; Søn af Amts-fuldmægtig, Justitsraad L J Koefoed (død 1919) og Hustru Henny f. Peter­sen (død 1928); gift (4. Marts 1922) m. Esther K., f. 26. Juni 1898 i Mari­bo, Datter af fh. Civildommer Chr. Hattensen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Annette f. Thai-bitzer (død 1946).

________________________766

Student (Odense Katedralskole) 1909; cand. jur. 1915; Byfogedfuldmægtig i Fredericia 1917 og i Korsør 1918; Dom­merfuldmægtig i Korsør 1919; Fuld­mægtig hos Statsadvokaten i Kolding 1920; atter Dommerfuldmægtig i Kor­sør 1922; Dommerfuldmægtig i Bing-sted 1925; Politimester i Hassing-ltefs Herreder 1934, i Præstø m. v. 1943.

Adresse:   Præstø.

KOEFOED   Einar mag. scient.; f. 26. Juli 1875 i Eungsted Kyst; Søn af Kon-treadmiral Vilhelm F Koefoed (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Emilie f. Bertelsen; gift (14. Seipt. 1907) m. Christiane K., f. 5. Okt. 1879 i Dram­men, Norge, Datter af Grosserer Frantz Martinins Tandiberg (dåd 1911) og Hu­stru Thora f. Heiberg (død 1912).

Student 1894; mag. scient. 1901; Assi­stent hos Dr. phil. C G Joh. Petersen 1898; Assistent hos Fiskeridirektør Dr. phil. Johan Hjort l Bergen 1902: Zoolog og Hydrograf ved Hertueen af Orléans' Ekspedition til Spitsher-gen og gennem det nordlige Ishav til Østgrønland 1905: deltog i Jo­han Hjorts og John Murrays Atlanter-havsekspedition ombord paa Michael Sars 1910; arbejdede med Fisk fra denne Ekspedition paa Zoologisk Mu­seum i Kbhvn. 1918-21; derefter ved Fi­skeridirektørens Kontor i Bergen.

Medarbejder ved Duc d'Orléans : Croi-siere océanogniphique dans Li mer du Grønland en 1905 (Bruxelles 1907).

Har skrevet: Fishes from the Sea-bottom (1927) og Pediculati from the Michael Sars North Atlantic deep. sea Expedition 1910 (1944).

Adresse : Fjøsanger, Norge.

KOEFOED Erling Landsretssagfører; f. 31. Aug. 1901 paa Frdbg.; Søn af Gene­ralmajor. Kammerherre Ejvind Koefoed (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Ellen f. Larsen (død 1946); gift 1. Gang (1930, Ægteskabet opløst 1947) m. Igi K., f. Møller Christensen: 2. Gang (1949) m. Skuespillerinden Ev;i Heramb.

Student (Østre Borgerdydskole) 1919: cand. jur. 1925- Landsretssagfører i Khhvn. fra 1931.

Formand for Studenterraadet 1923-24; Næsiledende Senior i Studenterforenin­gen 1927-28; Eedakter af Quod Felix 1927-28; Formand i Bestyrelsen for Akts. I.L.W.O. 1934-37, for Akts. Eingsted Dampmølle, for Akts. Vemmelev Brød­fabrik, for Akts. Kbhvns Melkom­pagni, for Akts. Compagnia Haliana Commercio Estero, for Akts. Varvara l<'oto, for Akts. Nitesas. for Akts. Jyde­rup Margarinefabrik, for 1/8 Saxkøbing Savværk og for Akts. Conbock m. fl. Selskaber; Næstformand i Bestyrelsen

for Akts. Johs. Bardings Farverier; Med­lem iif Bestyrelsen for II Hirschsprungs Forlag Akts. 1943-46; Formand i Besty­relsen, Medlem af Bestyrelsen og Di­rektør for en Eække Ejendomsselska­ber ; Medlem af Bestyrelsen for General­inde Kilen Koefocds Legat for Malere og Billedhuggere samt af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Kbhvnske' Sag­føreres Laane- og Hjælpefond. Adresse: Kastelsv. 30, Kbhvn. Ø. Sommerbolig: Gammelgaarden, Hor-neby Fælled pr. Hornbæk.

KOEFOED Gregers Direktør, Landsrets­sagfører; f. 6. Okt. 1905 paa Frdbg.; Søn af Generalmajor, Kammerherre Ej­vind Koefoed (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Ellen f. Larsen (død 1948); gift (20. Aug. 1932) m. Me­rete K., f. 4. Marts 1907 paa Frdbg., Datter af Højesteretssagfører Gustav Graae (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Sigrid f. Alme.

Student (Østre Borgerdydskole) 1923; cand. jur. 1930; ansat i Forsikrings-Akts. Haand i Haand 1931; Sekretær ved Assurandør-Societetet 1934; Lands retssagfører 1937; Leder af Assurandør Societetets og forskellige andre For sikringsorganisationers Fællessekretariat Assurandørernes Hus 1944; Forretnings fører for Dansk Forening for interna­tional Motorkøretøjsforsikring 1944; Di­rektør i Assurandør-Societetet 1947.

Adresse : Vældegaardsv. 14, Gentofte.

KOEFOED Kai Overingeniør; "f. 4. Dec. 1890 i Fakse Ladeplads; Søn af Skibs-bygmester Julius Koefoed (død 1923) og Hustru Dagmar f. Bencke; gift (15. Aug. 1924) m. Marna K., f. 14. Aug. 1895 i Gislev paa Fyn, Datter af Eeal-skolebestyrer JacobKnudsen og Hustru Karen f. Hansen (død 1901).

Cand. polyt. 1914; ansat hos Stads­ingeniøren i Khh™. s.A.; Ingeniør ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg 1916, der 1925 henlagdes under Stadsingeniørens Direktorat: Afdelingsingeniør under Stadsingeniørens Direktorat 1940; Chef for Vejafdelingerne smstds 1942, Over­ingeniør og Chef for Vejkontoret 1946. Medlem af Dansk Vejlnboratoriutns raadgivende Komité fra 1942; Censor­suppleant ved Danmarks tekniske Højskole fra 1943.

Adresse: Stockflethsv. 9. Khhvn. F.

KOEFOED Leif Direktør, cand. jur.- f. 23. Jan. 1901 i Kbhvn.; Søn af General­direktør for Skattevæsenet Michael Koe­foed (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) o? Hustru Inger f. Thorsen; gift (31 Jan. 1929) m. Ellen K., f. 5. Jan. 1909 paa Frdbg.. Datter af Grosserer, Ban­kier Paul Hagemann (se denne).

Student (H Adlers Skole) 1919; cand. jur. 1925: Ansættelse i Nye Danske af

___________________Koef

1864,   Yorkshire  Ine.   Oo.,   London,  og

Sclnveizerische Ruckvers., Ziirich: Sekre­tær i Nordisk Gjenforsikringsselskab 1928; adm. Direktør i Forsikrings-Aktie­selskabet Danske Lloyd 193347 og i Akts. Forenede Danske Motorejeres For­sikringsselskab 1943-47; adm. Direktør i Akts. Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Den nor­diske Pool for LufMartsforsikring 1939, af Forsikringsforeningens Hovedbesty­relse 1940-44, af Dansk Ulykkesforsik­rings Forenings Bestyrelse 1941-48, af Dansk Tarifforenings Komité 1942-47, af Bestyrelsen for Dansk Automobilfor­sikrings Forbund 1945-47 og af Bestyrel­sen for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd og Auto Lloyd.

Adresse : Heslehøj Allé 8, Hellerup.

KOEFOED Niels Andersen Proprietær, f. 2. Maj 1902 paa Store Almegaard j Søn af Kaptajn, Proprietær N C Koe­foed (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Emma f. Andersen; gift (12. Pebr. 1929) m. Ady Margrethe K., f. 15. Aug. 1909; Datter af Grosse­rer C F Stender (dødi 1947) og Hustru Johanne f. Olsen (død 1942).

Eealeks. (Bogø); Landbrugsuddannel­se; paa Dalum Landbrugsskole; Stude­ret Landbrug og Mejeribrug i Kanada og paa New Zealand; Ejer af Eskilds-gaard ved Aakirkeby.

Formand for Arhejdsgiverforeningen for Land og Skovbrug paa Bornholm, for Bønne og Omegns Planteavls Kon-trolforening, for .Bornholms Amts Tolv­mandsforening og for Afløsning af Jagtretten i Bornholms Amt; Medlem af Knudsker Sogneraad 1943-46, af Be­styrelsen for Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 og af Tilsynsraadet for Handelsbanken i Bønne; Formand for Knudsker kommunale Kornnævn l il 1946. Adresse : Eskildsgaard pr. Aakirkeh.v.

KOEFOED Svend M Direktør, Civilinge­niør, Chr.X Fr.M.; f. 15. Febr. 1894 i Vindeby Sogn paa Lolland; Søn af Pro­prietær Conrad Koefoed og Hustru El­len Hansigne f. Jessen; gift (14. Maj 1919) m. Gunhild K., f. 13. Febr. 1895 : Holstebro, Datter af fh. Lektor Peder A Larsen og Hustru Petra f. Koefoed. Student (Herlufsholm) 1912; cand. do-lyt. 1917; ansat hos Christian! & Niel­sen, Kbhvn. 1917-18; Assislant chief en-gineer hos Christian! & Nielsen, Lon­don 1918-23; Chief engineer and Mana­ger hos Christian! & Nielsen, Melbour-ne 1923-26; consulting and contracting engineer i Melbourne 1926-31; Overin­geniør i Firmaet Christian! & Nielsen, Kbhvn. 1931-40; adm. Direktør i dette

J<oef___________________

Firma fra 1940; Leder af firmaets New

York Afdeling 1940-46.

Adresse: 170 Overlook Circle, New Rochelle, New York, TJ.S.A.

KOEFOED Valdemar Overretssagfører, R.p.p.; f. 30. Juli 1886 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad, Sagfører OHO Koe-foed (død 1933) og Hustru Sophie Chri­stine Elisabeth f. Krag-.

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; Volontør ved Kblivns Amts Nordre Birk og Sagførerfuldmæg­tig s. A.; Overretssagfører 1913.

Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Kbbvns Bespisningsanstalt for Trængende; Medlem af Gouvernementet for Selskabet Kjæden; Medlem af Besty­relsen for Akts. Sthyr & Kjær, P M Wessels Fond, Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker, Frøknerne Mathilde og Harriet Collstrops Legat, Bnkefru Mette Cathrine Raarups Minde­legat, Islandsk Kjøbmand [ A Wulff og Hustrus Legat, Wexschalls Legat, Peder Schrams Legat, Det Krampske Legat for kvindelige Gymnasieelever, Fru Elise Wessels Legat for Sygeplejersker, Mas­søser og theologiske Studerende m. fl.; Sekretær i Tagea Brandts Reiselegat.

Urten!.   Orden:   N.St.O.3'.

Adresse : Upsalag. 26, Kbhvn. Ø.

KOEFOED JOHNSEN H Grosserer, R.; f. 12. Okt. 1876 i Thorsø; Søn af Lærer J L Johnsen (død 1900) og Hustru In­geborg Marie f. Koetoed (død 1938); gift (2. Juni 1907) m. Thora K-J., f. 24. Marts 1886 i Vejleby, Datter af Køb­mand Chr. Hansen (død 1933) og Hu­stru Ane Kirstine f. Olsen (død 1933).

Præliminæreks. 1893; uddannet hos Firmaet Edelstein, Olsen & Oo., Kbhvn.; i samme Firma : Rejsende 1903-16, Pro­kurist 1917, Direktør 1918; stiftede 1919 s. m. Carl Woge (død 1927) Handels-og Fabrikationsfirmaet Koefoed-Johnsen & Co.: grundlagde 1928 Specialfabrik for Fremstilling af Sprøjtevædsker for Frugtavl og 1933 Firmaet Dansk Olie­industri; Formand i Bestyrelsen for Akts. Koefoed-Johnsen & Co. 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Scaniadam.

Adresse: Dvssegaardsv. 41, Søborg.

KOEFOED-PETERSEN Otto Museums­inspektør, mag. art. & cand. jur.: f. 31. Aug. 1901 i Kbhvn.; Søn af Overassi­stent i K. T. A. S. Lorentz Koefoed-Petersen (død 1935) og Hustru Astrid f. Støihnlm (død 1941).

Student (Henrik Madsens Skole) 1919; Medarbejder ved Nationalmuseets etno­grafiske Samling 1922-25; mag. art. (Hi­storie) 1925; studerede Ægyptologi og oldorientalsfc Historie ved Universiteter­ne i Paris og Berlin 1927-30; cand. jur. 1945; Inspektør ved Ny Carlsberg Glyp-

_______________________768

totek og Leder af dettes ægyptiske Af d. fra 1933; tillige Politifuldmægtig i Frdbg. Birk 1946-48; Studierejser til England, Holland, Belgien, Frankrig, Tyskland, Sverige og Rusland; Stipen­diat fra The Rockefeller Foundation 1927-29.

Medlem af Fondation égyptologique Reine Elisabeth, Bruxelles 1930, af Ar-chåologisches Institut des deutschen Reidhes 1939-43 og af Komitéen for So-ciété francaise d'Egyptologie 1945; Gæ­steforelæsning paa Universitetet i Greifswald 1937.

Har skrevet: Amenhetep IV og hans religiøse Revolution (1923); Recueil des Inskriptions •hiérosrlyphiiniios rte la Glyp-tothéque Ny Carlsberg (1935J; Ægyp­tisk Billedhuggerkunst (1938); Det gam­le Ægypten (1941); Ægyptens Kætter-konge og hans Kunst (1943); Koptisk Kunst (1944); Ægyptens Guder (1946); Les steles égyptiennes (1948); desuden Afhandlinger i danske og udenlandski: Tidsskrifter: Medarbejder ved Svensk Uppslagsbok 1931-37.

Adresse: GI. Kongev. 148, Kbhvn. V.

KOFOED Hans Chr. Kordegn, For­stander; f. 17. April 1898 i Bodilsker, Bornholm; Søn af Proprietær Jens Brandl Kofoed (død 1904) og JTnstni Charlotte f. Punch Kofoed (død 1943); gift (28. Okt. 1927) m. Lærerinde Astrid K., f. 3. Jan. 1903, Datter af Lærer T P .Dieckmann (død 1947) og Hustru Margrethe f. Hansen (død 1937).

3. Klasses Hovedeks.; Landbrugsiid dannelse; senere Gaardejer; Højskole-læreruddannelse; Leder af Soldater­hjemmet Flakfort • Kredssekretær t K.F.TI.M., Haderslev Amt; La-rer ved Hoptrup Højskole; Kordegn ved Chri­stians Kirke paa Chrsthavn fra 1928; Forstander for Kofoeds Skole (social­pædagogisk Træningsskole).

Medlem af Kommissionen vedr. aso­cial Ungdom.

Har skrevet: Slaaet ud — Nej; Pje­cerne Den arbejdsledige Ungdom, Vor Ungdom, Nye Tider — nye Opgaver, Min Mor m. m.

Adresse: Dronningensg. 46, Kbhvn. K.

KOFOED K H Departementschef, SK. DM., FM. i Guld; f. 11. Marts 1879 i Østermarie Sogn; Søn af Avlsbruger Chr. Kofoed (død 1898) og Hustru Kristine f. Kofoed (død 1912); gift (13. Sept. 1912) m. Sigrid Henriette K., f. 22. April 1878, Datter af Lektor N Andersen (død 1923) og Hustru Andrea f. Michelsen.

Skolelærereksamen (Neksø) 1900; Stu­dent (Rønne) 1902; cand. mag. 1908; Adjunkt ved Rønne Statsskole 1909-20; Formand for Statens Lønningsraad fra 1919; tillisre Chef for Finansministeriet« 1. Departement 1924-42 og for Departe-

769______________________

mentet for Finansvæsenet 1942-, Finans­minister i Ministeriet Scavenius 1942-45. Medlem af Bornholms Amtsraad 1913-20; Folketingsmand for Aakirkebykred-sen (Radikale Venstre) 1913-20, Medlem af Driftsbestyrelserne for de bornholm­ske Jernbaner 1913-21; Formand for Hønne-Allinge og for Alminding-Gud-hjem-Jernbane 1916-21.

Medlem af Studentersamfundets Be­styrelse 1904-05 og 1907-09; Formand for foreningen af Gymnasiets Lærere i NatuPknndskab 1910-16; Medlem af det radiknle Venstres Landsstyrelse 1910-13 og 1920-27, Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 1917-21, Over­fredningsnævnet 1917-20, Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1925-29, Lønningskommissioneu af 1917, Præstelønningskommissionen, Postspa-rekommissionen, Universitetekommissio-nen og af forskellige andre Kommissio­ner og Nævn; Næstformand i Admini-atrationskommissionen og i Telefonkom-missionen af 1937; Formand for Jagt-lovskommissionen af 1918, for Privat-banekommissionen af 1919, for Privat­banernes Lønningsnævn af 1920, for Sparekommissionen af 21. Febr. 1921 og forskellige andre Sparekommissioner, for Kommissionen vedrørende Orlogs-værftet og Hærens tekniske Virksom­heder, for Lønningskommissionen af 1929, for Lønningskommissionen af 1943, Vor Forvaltningskommissionen af 1946 og for forskellige andre Kommissioner og Udvalg; Statens Forligsmand i Ar-he.idsstridiKhedcr 1920-22: Formand i Telefonvoldgiftsnævnet 1920-26 og for Udenrigsministeriets Opholdstillægsnævn fra 1921; Medlem af Bestyrelsen for Østifternes Aandssvageanstalt 1923, For mand 1924-43 og fra 1945; Indenrigsmi nisteriets Tilsynsførende ved Statens Se­ruminstitut 1931-43; Medlem af Statstil-synet med de koncessionerede Telefon­selskaber fra 1932, af Repræsentantska­bet for Det danske Luftfartsselskab og af Bestyrelserne for de forskellige Krigs-forsikringsinstitutter 1939; Formand for Bestyrelsen for Kreditfonden 1940-42.

Har udgivet: Bornholms politiske Historie I-V; Digte i Hjemstavnsmaalet.

Adresse: Vingaards Allé 13, Hellerup.

KOFOED O B Raadsformand, R.DM.; f. 4. Juni 1883 i Rønne; Søn af Landinspek­tør H M Kofoed (død 1919) og Hustru f. Kofoed (død 1942); gift (16. Juli 19191 med Laura Vilhelmine f, Rasmussen, f. 4. Okt. 1882 i Kbhvn.

Student (Rønne) 1900; cand. jur. 1907; cand. polit. 1910: Assistent i Statens statistiske Bureau 1907; Fuldmægtig i Det statistiske Departement 1917, Kon­torchef 1923-34; Næstformand for For-

_____________________Kohl

sikringsraadet 1934; Tilsynsførende ved State-Brandforsikringsfonden   1924-34.

Beregner i Haand i Haand 1910-34; Formand for Ministerialforeningen 1932 -34; Medlem af den danske Styrelse for Nordisk administrativt Forbund fra 1917 og af Dansk Brandværns-Komité fra 1925; Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Handelsministeriet 1936-46; Medlem af Bestyrelsen for danske Statsembeds-mænds Samraads Enkebolig 1946.

Adresse: Harsdorffsv. 12, Kbhvn. V.

KOFOED Svend Edvard Amtslæge; f. 20. Juni 1897 i Allinge; Søn af Kom­munelærer Johan Kofoed (død 1931) og Hustru Manna f. Sonne Hansen; gift (20. Juni 1922) m. Thora K., f. 24. Marts 1900 i Kbhvn.. Datter af Stationsforstander Christian Andersen (død 1935) og Hustru Karen Christine f. Hansen.

Student (Rønne) 1914; med. Eks. 1921; Kommunelæge paa Sandø, Fær­øerne 1922-25; Hospitalstjeneste i Kbhvn., Holstebro os; Nyborg 1925-31; Embedslægeeks. 1929: Kredslæge og Overlæge ved Klaksvig kommunale Sygehus, Færøerne 1931-40, Amtslæge for Bornholm ojr Christiansø 1940.

Formand for Lokalkomiteen for Bom-beramte i Rønne.

Adresse: Skinderg. l, Rønne.

KOFOED-HANSEN Erik Kommandør-Kaptajn, R.DM., HTS.p.p.; f. 30. Jan. 1897 i Kbhvn.; Søn af Viceadmiral OJM Kofoed-Hansen (død 1918. se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Sigrid Marie f. Holm (død 1934); gift (14. Febr. 1937) m. Greta K-H., f. 21. April 1914 i Gålli-vare, Sverige, Datter af Kronojagrare Lars Peter Astrom (død 1941) og Hu­stru Gustava f. Nordvall.

Student (Metropolitanskolen) 1915; Sekondløjtnant i Marinen 1918; Pre­mierløjtnant 1919; overført til Søløjt-nant I 1923; Kaptajnløjtnant 1926; Or­logskaptajn 1936; Kommanderkaptajn 1940.

Udenl.   Ordener:   B.O.M.:   N.St.O.2!.

Adresse: Gernersg. 24, Kbhvn. K.

KOHL Carl von Kaptajn, Forfatter, R.DM., HTH.p.p.; f. 24. Jan. 1869 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant A O C von Kohl (død 1925) og Hustru f. Mor­tensen (død 1920); gift (23. Aug. 1910) m. Johanne v. K. f. Rasbech.

Sekondløjtnant i Fodfolket 1888; Premierløjtnant 1891; Afsked 1908; Kaptajn 1910; tjenstgørende i Krigsmi­nisteriets Arkiv 1914-17; f ung. Biblio­tekar i Generalstaben 1918; Vicepræ­sident i Præsidiet for De Danske Gar­derforeningers Fællesrepræsentation til 1944; ansat i Hærens Arkiv 1929-39.

Kobl____________________

Har W. a. skrevet: Satan og hans Kultus i vor Tid (1902); Babel (1904); Vaagne Nætter (1906); Mine Venner (1908); Pesten i Kbhvn. 1711-12 (Histo­riske Meddelelser om KbhTn. 1912); Flammer (1913): Om Panik og Skræk d Krigen (1917); Den rumænske Krig (1918) j Kongens Livjægerkorps 1801-1870 (Livjægerbogen, 1939); Hærens Arkivs Historie (1946). Redaktør af Verdens-spejlet 1907-10, af Verden og Vi 1912, af Dansk militært Magasin 1918-19, af Slægten 1926-27 og al Garderbladet 1924 -41.

Udanl.  Orden:   N.St.O.31.

Adresse: Ida Tesdorpfs V. 3, Humle­bæk.

KOLBJØRN   Ib Raadmand; f.  29. April 1905  i  Nykøbing  M.;   Søn   af  Gartner Andreas  Kolbjørn   (død  1941)   og   Hu­stru  Kommunelærerinde   Cathrine  Kol­bjørn f. Schmidt   (død 1941);  gift  (20. ,  Nov. 1926) m. Else K., f. 14. April 1903, .   Datter af Tømrer Lars Christiansen og ;    Hustru Dagmar f. Sand (død 1943).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1921; cand. phil.; studerede Statsviden­skab 1921-24; ansat i Arbejdernes Op­lysningsforbund 1924; Sekretær, senere Forretningsfører for Arbejdernes Oplys-ningsudvalg for Kbhvn. 1925-46; Leder af Nora Bio 1939.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1933; Raadinand i Magistratens 1. Af­deling 1938; Medlem af Socialdemokra­tiets Forretningsudvalg fra 1935; Hverv i kulturelle og kommunale Institutioner; Folketingsmand for Kbhvns 2. Kreds 1945.

Har skrevet: Socialismens Teori; Be-driftsraad; Aug. Bebel; Pjecer og Oversættelser.

Adresse: Serridslevv. 4. Kbhvn. Ø.

KOLBYE V fh. Fabrikbestyrer, B.; f. 17. Sept. 1862 i Holbæk: Søn al Spare­kassedirektør, Justitsraad S Kolbye (død 1884) og Hustru Mathilde f. Smitb (død 1918); gift (21. Juni 1894) m. Ida K., f. 13. Aug. 1867 paa Freds-bolm ved Nakskov, død 1947, Datter af Skovfoged Chr. Lindhardt og Hu­stru f. With.

Student (Herlufsholm) 1879; cand. phil. 1880; cand. polyt. 1884; Kemiker ved Nakskov Sukkerfabrik 1884-88; Suk­kermester ved iFabrikken i Stege 1888-92; Leder af De danske Sukkerfabrikkers Avl af Sukkerroefrø ved Nakskov 1892; Underbestyrer af Højbygaard Sukker­fabrik 1907; Bestyrer af Maribo Sukker­fabrik 1910-33; Borgmester i Maribo 1921-25.

Adresse: Maribo.

KOLBYE    V M Landsdommer; f. 23. Dec. 1895 i Nakskov; Sen af fh. Fabrik­bestyrer V Kolbye (se denne); gift (3.

______________________770

Jan. 1931) m. Maud K., f. 27. Jan. 1899, død 1932, Datter af Kaptajn George Douglas Helland og Hustru Johanne f. Sørensen.

Student (Herlufsholm) 1913; cand. jur. 1919; By- og Birkefuldmægtig i Maribo 1919; Dommerfuldmægtig smstds. 1919-24; Fuldmægtig og Medhjælper hos Statsadvokaten i Kolding 1924-25, hos Statsadvokaten for Sjælland 1925-41; kel. Dommer i Østre Landsret 1940-41- Kriminaldommer i Viborg Købstad m v. 1941; Dommer i Vestre Lands­ret 1944.

Adresse:  Viborg.

KONGSBAK   Albert Kunstmaler; f. 20. Febr. 1877 i Kbhvn.; gift (27. Juli 1915) m. Anne Katrine f. Bisgaard, f. 17. Maj 1892 paa Bisgaarden ved Fjer-ritslev.

Lært Malerfaget; gennemgaaet Kunst­akademiets Skoler 1895-1901; Udstiller paa Charlottenborg siden 1902; Por­trætter, Figurbilleder og Landskabsbil­leder; Neuhausenske Præmie 1909; re­trospektiv Udstilling i Kunstforeningen 1925.

Medlem af Censurkomitéen for Udstil­lingen paa Charlottenborg 1928-30, af Bestyrelsen for Foreningen Charlotten-borgs Malere fra 1935 og af Udstillings-komitéen paa Charlottenborg 1940-47.

Repræsenteret paa Museerne i Aal­borg, Maribo, Ribe eamt Johan Han­sens Samling.

Adresse : Kunstnerhjemmet, Gothersg. 143. Kbhvn. K.

KONGSTED   Olaf L Generalkonsul, B. DM.p.p.; f. 23. Jan. 1883 i Slagelse; Søn af Planteskoleejer Chr. Kongsted (død 1919) og Hustru Laura f. Lutzhøft (død 1914); gift (8. Okt. 1915) m. Thyra K., f. 26 Juli i Randers, Datter af Bankdirektør A Franzen (død 1924) og Hustru Jenny J. Hennings (død 1937).

Rumænsk Generalkonsul 1924-48; Inde­haver af Firmaet Dansk Ueometal.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Jern-og Staal-Import-Kompagniet, for Akts. Høpfner & Co., for Akts. Scaniadam og for Akts. Ingeniørfirmaet ConstantJin Brun; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Scania-Vabis & Raadvaddam, for Akts. Roulunds Fabrikker, Odense, og af Re­præsentantskabet for Kbhvns Disconto-Kasse, Bank-Akts.

Direktør for Fælleskontoret for Jern og Metal 1940.

T'denl. Ordener: B.K.3.; B.L.H.3.; Chin.G.H.2'.; Po.P.R.4.; Rum.Kr.2.; Rum.M.C.I.l.

Adresse: Signesv. 5, Hellerup.

KONGSTORP   Lauge Oberstløjtnant, R.

DM..HTH.; f. 27. Marts 1883 i Kongsted

pr.   Fredericia;   Søn   af  Skoleinspektør

S P Th. Schmidt  (død 1911) og Hustru

771______________________

Kirstine f. Noes (død 1932); gift (10. Febr. 1920) m. Eli K., f. 12. Nov. 1895 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig Sig-vard Lund (død 1917) og Hustru Eli­sabeth f. Komtesse von Sandorff (død 1895).

Sekondløjtnant 1904; Premierløjtnant 1909; Officersskolens ældste Klasses Ar­tilleriafdeling ; Generalstabskursus; Fi­losofikum 1951; Kaptajn 1920; Lærer ved Arfilleriskydeskolen 1926-31 og ved Officersskolen 1927-32; Oberstløjtnant af Artilleriet 1932-42.

Vicepræsident i Kystartilleriforenin-gen 1912-18.

Har udgivet Lærebøger i Artilleri og Vaabenlære ved Officersskolen.

Adresse:   Immervad  2,  Aarhus.

Sommerbolig :   „Krogen",  Vejers Strand  pr.  Oksbøl.

KONOW  H J H H Kammerherre, Kon­sul, R.DM.p.p.; f. 2. Aug. 1867 i Kbhvn.; Søn af Konsul, Skibsreder Hans Konow (død 1897) og Hustru Marie f. West (død 1898).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1885; cand. polit. 1892; Assistent i Udenrigsministeriet 1894; f ung. Arkiv-sekretær smstds. 1899; Danmarks Dele­gerede i Det Internationale Landbrugs-instituts Permanente Komité 1906-11; Dansk Konsul i Rom 1904-11; kst. Le-gationssekretær og Chargé d'Affaires a. i. i 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Hvile- og Rekreationshjemmet for Kvinder i Humlebæk, Formand 1933-48: Medlem af Gouvernementet for Selskabet Kjæden fra 1942.

Udenl. Ordener: B.L.2.; I.Kr.3 • J. H.S.4.; Pr.r.K.2.&3.; R.St.A.3.; R.St. Stan.3.; S.HE.5.; Ø.r.K.O.

Adresse: Villa Konow, Strandv. 780, Springforbi.

KONOW   Wilhelm Civilingeniør; f 14 A ur. 1859 i Bergen; Søn af Konsul. Skibsreder Hans Konow (død 1897) og Hustru Marie f. West (død 1898): gift '23. Okt. 1898) m. Caroline Amalie K., f. 22. April 1869 paa Ølstedgaard, Datter af Lensbaron Carl Juel-Brock-dorff (død 1900) og Hustru Julie f. Baronesse Reedtz-Thott (død 1936).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1877; cand. phil. 1878; cand. polyt.1884; Medindehaver af Firmaet Konow & Davidsen i Paris 1885-92; adm. Direk­tør for den Ankerske Marmorforret­nings Filial i Kjøbenhavn 1895-97; Med indehaver af Acetyletikompagniet ved Konow, Nyboe og Nissen 1901-12; Inde­haver af C Krugers Tapetfabrik 1910-27; Formand i Bestyrelsen for Akts. De forenede Tapetfabriker 1927-32; In­dehaver af Win. Konow's Vinimport fra

______________________Kopp

1930, omdannet til Aktieselskab 1938.

Medlem at Kgl. dansk Vachtklnhs Bestyrelse 1905-18, dens Næstformand 1913-18.

Litterære Arbejder: Fjernelse af Støv og usunde Luftarter i Fabriks- og Arbejdslokaler (Prisbelønnet af Den tekniske Forening); Kongelig Dansk Yachtklub 1866-1916.

Adresse:  Rosenvængets  Allé 11, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Stærodden. Troense.

KOPP Hans Angell Grosserer, R.p.p.; f. 26. Maj 1876 paa Frederiksberg; Søn af Grosserer Julius Kopp (død 1932) og Hu­stru Emilie f Siersted; (rift (26 Maj 1916) m. Jutta K., f. 19. Febr. i'Kbhvn., Datter af Direktør Johan Behrendt (død 1935) og Hustru f. Struch (død 1926).

Efter endt Skolegang (Lyceum) ansat i Faderens Forretning; flere Studierejser til England, Frankrig ok Amerika; ind-traadt i Firmaet Julius Kopp 1910, In­dehaver 1917; Grossererborgerskab a. d.-Formand i Bestyrelsen og adm. Di­rektør i Akts. Julius Kopp efter Fir­maets Omdannelse til Familieakts. 1943.

Medlem af International Chamber of Cpmmerce og af Ligue Maritime Colo-niale Francaise; tog Initiativet til den franske Garde Republicaines Besøg i Kbhvn. 1930.

Udenl. Orden : F.Æ.L.5.

Adresse: Kastelsv. 27, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Bolbrohus, Hasle.

KOPPEL Herman D Pianist, Kompo­nist; f. 1. Okt. 1908 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester I Koppel og Hustru Manja f. Hendeles; gift (22. Juni 1935) m. Vibeke K., f. 6. Juni 1909 i Aarnp paa Fyn, Datter af Skræddermester Jørgen Clausen Bruun (død 1936) og Hustru Johanne f. Thiesen (død 1944). Uddannet ved Det kgl. Musikkonser­vatorium ; studeret Klaverspil hos Ru­dolph Simonsen og Anders Rachlew; Debut som Komponist 1929, som Pia­nist 1930; Lærer ved Det kgl. Musik­konservatorium 1949. Studierejser til Tyskland, Frankrig og England; tildelt Det Anckerske Legat 1945 og Lange-Muller Stipendiet 1946.

Medlem af Det unge Tonekunstner­selskabs Bestyrelse 1934-38.

Har skrevet: 1 Symfonier, 3 Klaver­koncerter. 3 Strygekvartetter, Balletten Den tykke Mand, Clarinetkoncert, Festouverture, Consertino for Stryge­orkester, Concert for Violin, Viola" og Kammerorkester; Musik til Kaj Munks Niels Ebbesen (Goteborg Stadsteater, 1944); adskillige Kammermusikværker og Filmsmusik, bl. a. til Ditte Menne-

Kopp______________________

skebarn, Kristinus Bergman, Palle ale­ne i Verden  m.fl.

Adresse: HDC Ørsteds V. 20. Kbhvn.V.

Sommerbolig:  Vibehuset,  Nederste Torp  pr.  HumlebæK.

KOPPEL Julius kel. Koncertmester; f. 15. Sept. 1910 i Kbhvn.: Søn af Skræd­dermester Isak Koppel og Hustru Man-ja f. Hendeles; gift (15. Sept. 1932) m. kgl. Kapelmusica Bise Marie Bruun (se denne).

Afgangseks. (Store Eksamen) fra Det kgl. danske Musikkonservatorium 1931; Elev af kgl. Kapelmusikus Thorvald Nielsen; Studierejse til Berlin, Prag, Wien og Budapest 1933; Koncertmester i Det Unge Tonerkunstnerselskabs Or­kester til 1934; Debutkoncert Marts 1932; Medlem af Det kgl. Kapel fra 1934, Koncertmester 1939; Stifter af Koppel-Kvartetten.

Medlem af Det kgl. Kapels Koncert­komité fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Privat Kammermusikforening fra 1948.

Adresse.: Ved Volden 12, Kbhvn. K.

Sommerbolig ; Hjertebo, Hjertegræsv., Asserbo pr. Frederiksværk.

KOPPEL Nils Arkitekt; f. 11. Juni 1914 i Kbhvn.; Søn af Redaktør Valcl. Koppel (ee denne); gift (30. Maj 1936) m. Arkitekt Eva K., f. 1. Jan. 1916 i Kbhvn., Datter af Bankdirektør L N Ditlevsen (se denne).

Afgang fra Kunstakademiet 1940: præmieret i Arkitektkonkurrencer i Finland, Sverige og Danmark (i Sam­arbejde m. Eva Koppel); arbejdet 2J Aar hos Professor Alvar Aalto; egen Arkitektvirksomhed fra 1946; Assistent ved Undervisningen paa Kunstakademi­et fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1948: Medlem af Ko­mitéen for Prisbelønning af Nybygnin­ger i Gladsaxe Kommune.

Har udført en Del Villaer, Sommer­huse, Butiksindretninger, Møbler og Kunstindustri.

Adresse: Hundesøv. 3, Gentofte.

KOPPEL Vald. Redaktør; f. 10. Sept 1867 i Kbhvn.; Søn af Prokurator, Ju-stitsraad Menca Koppel (død 1904) og Hustru Rosalie f. Bendixsen (død 19071, eift (27. Dec. 1902) m. cand. phil. Elise K., f. 26. Marts 1880 i Kbhvn. Oversætterinde, (Medudgiver af Krie-gers Dagbøger), Datter af Rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og Hustru f. Pedersen (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1885; cand. mag. 1891' Lærer; Medarbejder ved Politiken fra 1892, Redaktør 1927-37, Medlem af Bestyrelsen 1937-48; Borger­repræsentant 1917-27; Formand for Kbhvns Journalistforenings Pensions-

______________________772

kasse 1937-47; landflygtig i Sverige 1943-45.

Har udgivet: „Christensen" (1907) (dramatiseret i Forening med A Mel-bye og opført paa Dagmarteatret); Selskabsliv (1907); Verdenskrigen paa nært Hold (1915); Ornitologen og' an­dre Dødelige (1926); Jnstitssagen mod P N Gryn, (1937); Af Politikens Hi­storie I-II (1947); Medmennesker(1947); Oversætter aif: Anatole France: Dron­ning 'Gaasefod og Guderne tørster m.m.

(Død   23.  Maj   1949).

KORCH    Morten Forfatter. R.; f. 17. Jan. 1876 i Overholluf; Søn af Lærer Ole Korch (død 1938) og Hustru Kirstine f. Råben (død 1903); gift 1. Gang (10. Aug. 1899) m. Elna Marie K., f. 20. Jnni 1873 i Odense, død 1907, Datter af Købmand R T Frydendahl (død 1904) og Hustru Augusta f. Lønereen (død 1916); gift 2. Gang (21. Febr. 1908) m. Sophie K., f. 8. Jan. 1875 i Vium, Datter af Sognepræst A L Bruun (død 1904) og Hustru Andrea f. Obel (død 1889).

I Handelslære i Nyborg 1890; Med-Interessent i Wilhelm Løngreens Fa­brikker i Odense 1898-1903: selvstændig Grossistforretning 1903-09; Direktør for Hakkemose Keramik- og Flisefabrik 1909-12; Indehaver af Morten Korchs Forlag 1912-16; Redaktør af „Land og By" 1919-21: Medarbejder ved forskel­lige Dagblade og Foredragsholder siden 1914.

Formand for Fynsk Hjemstavnsfor­ening 1933-40, derefter Æresmedlem af Foreningen; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1942-47.

Udgivne Bøger: Fynsk Humor (1898); Fynbosnak (1900); Sin egen Sti :1911); Guldglasnren (1913); Sejrgaarden (1914); En Husmand(1915); En Æreskrans(1916); Familien paa (Jglegaard (1917); Konge-mellen (1918); Fru Sara paa Enø (1919); Der brænder en Ild (1920'- GodtfnIK (1920) • Uhrene i Rørbv (1921); Junker & Co. (1922): Det gamle Guld (1923); Niels Dros (1924)- Godtfolk. TI Sam­ling (1924); Palle Jarmer (1925); Lyk­kens Hjul (1926); Perler paa Snor (1927); T Stjerneskær (1928); Lykke­smeden (1929); Ved Stillebækken (1930); Kærlille (1931); T Morgen faar vi Sol (1932): Klokkekilden (1933); Blom­strende Verden (1934); Liv og Lune (1934); Det fejreste Træ —; De rise Aar (1936): Fruen paa Hamre (1937); Bonden fra Dige (1938); Pigen fra Dale (1938); Bertil Lynge (1939); Indenfor Voldene (1940); Under Byens Taee (1941); Det gamle Teglværk (1942); De røde Heste (1943); Sønnen fra Vingaar-den (1944); Manden fra Naur (1945);

773________________________

Fynboer (1946); Klokken paa Solbierg (1946); Det store Løb (1947); Mosekon­gen (1948); Fortryllende Dage (1948). — Skuespil: Det gamle Guld; Vandmøl­len ; Spaniolerne; Landsbyprinsessen; Affæren i Mølleby; Guldskoen; Paa Svanegaarden: Klokkekilden; Trold­smeden; Der brænder en Ild —; Krisen paa Rønnebæk.

Adresse: Ejgaardsv. 13 A, Charlottes lund.

KORCH   Poul Fabriksdirektør, Konsul, R.p.p.; f. 30. April 1902 i Fredericia; Søn af Fabrikant, Konsul Johan Korch (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) o? Hustru Ingeborg f. Andresen; gift (22. Sept. 1929) m. Elizabeth K., f. 28. April 1907 paa Erholm, Datter af Kammer­herre, Hofjægermester H C F W Ceder feld do Simonsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Benny f. Treschow.

Uddannelse paa Niels Brocks Handels­skole, i Akts. A M Hirschsprung & Sønner, Kbhvn. og i Raatabaksfirmaer i Amsterdam; Driftsleder i Akts. J P Schmidt jun.'s Cigar- og Tobaksfabrik­ker i Fredericia 1923. tekn. Direktør 1928, adm. Direktør 1934.

Norsk  Vicekonsul 1934. Konsul 1949.

Medlem af Bestyrelsen for I P Schmiidt jun.. Akts. fra 1924 (Formand fra 1934); Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Cigarfabrikanter i Pro­vinsen og af Repræsentantskabet for Sammenslutningen af Arbejdsgivere in­denfor Cigarindustrien i Danmark; Med­lem af Repræsentantskabet for Det Danske Selskab; Delegeret ved Den Danske Landmandsbanks Afd. i Frede­ricia; Formand for Landsforeningen Dansk Arbejde's Fredericia Afd. 1938-48; Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Norden's Lokalafdeling og af Fre­dericia Erhvervsraad.

Udenl.   Orden :   N.St.O.31.

Adresse:   Ryehave.   Fredericia.

KORLIND   E N Maler; f. 22. Marts 1884 i Aalsrode; Søn af Gaardejer Konrad Nielsen (død 1931) og Hustru Anna f. Rasmussen (død 1944); gift (19. Juli 1930) m. Judith K., f. 12. Marts 1897 i Kil i Vårmland, Datter af Overlærer Gustaf Moberg og Hu­stru Hilda f. Bergstrom (død 1927).

I Malerlære i Thisted 1899-1904; paa Teknisk Skole i Kbhvn. og paa Kunst­akademiet 1904-10; udstillede første Gang paa Kunstnernes Efteraarsud-stilling 1916; paa Foraarsudstillingen fra 1917; Studierejse i Tyskland og Italien i 1920. Arbejder: Portrætter; Figurbilleder;

____________________Korn

Havnebilleder,  Landskaber og Marine­billeder,  væsentlig fra Bornholm.

Adresse:   Carl   Bernhards   V.   15, Kbhvn.   V.

Sommerbolig: Allinge.

KORNERUP Bjørn Dr. theol., Over-arkivar, R.p.p.; f. 3. Maj 1896 i Kbhvn.; »øn af Figurmaler Valdemar Kornerup (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Agnes f. Stisgaard (død 1899); guft (15. Juni 1922) m. Else K., f. 12 Dec. 1897 i Laurbjerg, Datter af So^-nepræst N C Hansen (død 1910) og Hustru Hilda f. Brincker (død 1918).

Student (Frederiksborg) 1914; Uni­versitetets Guldmed. 1919- cand. theol 1921; Studierejse til Tyskland og Østrii> 1924, til Italien 1926; Dr. theol. 1928; Gæsteforelæser ved Oslo Universitet Foraarssemestret 1946. i Kbhvn 1946-47 i Lund 1948, i Helsingfors 1949; Under­arkivar ved Landsarkivet i Viborg 1925 ved Rigsarkivet 1927, Arkivar II 1931, Arkivar I 1939, Overarkivar 1946.

Medlem af Bestyrelsen for~Selskabet for Danmarks Kirkehistorie fra 1925 (Formand fra 1949). for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1929 (Formand fra 1948), for Arkivar­foreningen fra 1932 (Formand fra 1943), for Dansk Historisk Fællesfond fra 1944 og af Repræsentantskabet for Holbera:-Samfundet 1941; Formand for Organi­sationen af fagligt uddannede Tjeneste­mænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer fra 1948; Medarbejder ved Kirkeleksikon for Norden, Dansk bio­grafisk Leksikon, Historisk Tidsskrift og Teologisk Tidsskrift- Medudgiver af Kirkehistoriske Samlinger 1939; Med­lem af Det danske Sprog- og Litte­raturselskab 1931, af Selskabet for Ud­givelse af Kilder til dansk Historie 1932, af Selskabet for dansk Kultur­historie 1936, a J Det kgl. danske' Sel­skab for Fædrelandets Historie 1937 (Sekretær smstds. og Udgiver af Dan­ske Magazin 1941), af Kungl. Samfun­det for utgivande af håndskrifter ru-rande Skandinaviens historia 1937, af Vetenskaps-Societeten i Lund 1939 og af Den danske Komité for Historiker­nes internationale Samarbejde.

Litterære Arbejder: Biskop, Dr. theol Otto Fabricius (1923); Hans Poulsen Resen 1561-1615 (Disputats, 1928); Vor Frue Kirkes og Menigheds Historie (1929-30); Til Minde om II F Rørdam (1930); Udgave af Hans Tausen I-III (1932-34); Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830 (1933); Breve fra C F Wegener 1843-49 (1935); Reformationen i Danmark (1936); J P Mynsters Visi-tatsdagbøger. 1-2 (1937); Aalborg Stifts-hospitals Historie (1939); Lunds Stifts Visitatsbog

1611-37 (1942); Vita Johan-

Korn___________________

nis Grammii (1942); Danske Kancel­lis Arkiv (1943); Det kgl. danske Sel­skab for Fædrelandets Historie 1745-1945 (1945); Rejsebreve fra H N Clau­sen (1946); Bibe Katedralskoles Historie I (1947); Helligaandskirken i Køben­havn (1949); kirke- og skolehistoriske Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter.

tFdenl. Orden : S.N.3.

Adresse: Allég. 26, Kbhvn. F.

KORNERUP Jørgen Direktør, B.; f. 13. Nov. 1883 i Kbhvn.; Søn af Vicein-spektør, cand. theol. B Korncrup (død 1917) og Hustru Emilie f. Benzen (død 1890); (rift (9. April 1929) m. Dagny K., Datter af Sognepræst B Wille og Hustru Christine f. Gaardhøje.

T Mannfakturlære i Kallundborg; der­efter i Provinsen, Ophold og Studie­rejser i Tyskland og England. Ansat i Akts. Th. Wessel & Vett, Magasin dn Nord fra 1910, Afdelingschef 1912, Un­derdirektør 1927, Direktør 1932; Direktør for Akts. Th. Wessel & Vetts Fabriker fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Tekstflfa-brikantforeningen og for Foreningen ai Danske Manufakturgrossister.

Adress« : Svanemøllev. 71, Hellerup.

KORSGAARD Kristian Statens Arbejds-direktør: f. 18. Fehr. 1885 i Skanderup ved Lunderskov; Søn af Husmand Kri­sten Korsgaard (død 1937) og Hustru Ingeborg f. Skov (død 1927); gift (3. Juli 1917) m. Agnes K., f. 14. Maj 1898 i Kbhvn., Datter aif Fuldmægtig Otto flaase (død 1940) og Hustru Agnes f. Wilstrup (død 1898).

Uddannet som Murer; Blev paa Askov Heiskole 1909-10 ok 1910-11; Student (privat dimit.) 1913: cand. polit. 1921; Forretningsfører ved Alexandrateatret (Frdbg. Allé) 1915-17; Sekretær i Ar­bejdsdirektoratet 1917, Fuldmægtig 1921. Ekspeditionssekretær 1931, Kontorchef 1932; Arbejdsdirektør 1942.

Formand for Foreningen af Tjeneste­mænd ved Institutioner under Socialmi­nisteriet 1928-32, for Fællesorganisatio­nen af almennyttige danske Boligselska­ber og for Arbejdernes Andels-Boligfor­ening; Medlem af Borgerrepræsentatio­nen 1937-46; Formand for Arbejdsløs-hedsfonden 1942; Medarbejder ved Ud­givelsen af „Haandbog i Arbejdsjøs-hedslovgivningen" og af „Arbejdsløs-hedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar".

Adresse : Christiansmindev.2, Kbhvn.Ø.

KORSGAARD M Universitetskurator, K'. DM.p.p.; f. 10. Pebr. 1882 paa Frdbg.; San af Redaktør K P K Korsgaard (død 1904) og Hustru Anna Kirstine f. Thom­sen (død 1921).

Student (Ordrup) 1900; cand. jur. 1906; Dommerfuldmægtig paa Prdbg.

1907-34; Assistent i Kultusministeriet 1909; Ministersekretær i Kirkeministe­riet 1916-29; Fuldmægtig 1919; Fuld­mægtig i Undervisningsministeriet 1929; Ekspeditionssekretær 1931: Kontorchef 1934; Kurator for Kbhvns Universitet og Ohef for Sorø Akademis økonomiske Forvaltning 1936.

Formand for Hellerup Huslejenævn 1920-31; Sekretær i eller Medlem af en Række ministerielle Udvalg og Kom­missioner, bl. a. Det kirkepolitiske Ud­valg af 1928, Teaterkommissionen af 1933, Universitetskommissionen at 1935, Udvalgene angaaende Gymnasieforhol-dene og Arkivforholriene samt Bygge­udvalget angaaende Udvidelse af Kbhvne Universitet; Medlem af Det særlige Bygndngssyn 1933-36, af Biblio-tefcsraadet 1933-36, af Repræsentantska­bet for Dansk Kultanfilm 1934-36; For­mand for Fæl'lesraadet af videnskabe­lige Biblioteker 1933-36, for MiniistertaJ-foreningen 1935-36; Sekretær ved Besty­relsen for De danske Ko«ngers kronolo­giske Samling paa Rosenborg 1934-36; Formand for Styrelsen for Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til Stu­dentereksamen 1933; Medlem af Besty­relsen for Studentergaarden og for Dra­ma-Ret 1936; Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner un­der Undervisningsministeriet 1938; Præ­sident for Det kgl. Teaters Jury 1933; Medlem af Bestyrelsen for Den Hol­bergske Stiftelse Tersløsegaard 1946; for de Bielkeske Legater 1946, af Kommis­sionen til Behandling af Statens For­hold til Videnskaben 1947 og af Anke-domstolen i Tjenestemandssager.

Udenl.  Orden :  Po.P.E.3.

Adresse: Callisensv. 31, Hellerup.

KORSGAARD M C Proprietær, R.DM.; f. 25. Aug. 1883 paa Tøttrupgaard i Thy; Søn af Proprietær M P Kors­gaard (død 1916) og Hustru Christine f. Christensen (død 1886); gift (20. Nov. 1908) m. Hedevig K., f. 3. Juni 1886 paa Irup i Thy, Datter af Proprie­tær A C Sørensen (død 1898) og Hu­stru Sofie f. Bendsen (død 1924).

Uddannet ved Landbruget; paa Mal­ling Landbrugsskole 1900-01 og i 1905; overtog Fødegaarden 1908.

Medlem af Sogneraadet 1917-29, For­mand 1925-29; Amtsraadsmedlem fra 1922; Formand i Bestyrelsen for Thi­sted Andelssvineslagteri fra 1929, for Hurup-Kredsens konservative Vælgerfor­ening fra 1933 og for Det konservative Folkepartis Amtsudvalg for Thisted Amt; Formand for Akts. Thisted Amts­avis fra 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Kreditforeningen i Vi­borg fra 1934 og af Bestyrelsen for

775______________________

Amtsraadsforeningen fra 1935; Medlem af Landstinget fra 1936, 2. Næstformand i Landstinget 1943; Medlem af Besty­relsen for Sygehusforeningen fra 1937, af Repræsentantskabet for Forsikrings­selskabet Danmark fra 1938, af Repræ­sentantskabet for Danmarks National­bank fra 1940. af Landstingets Fi­nansudvalg fra 1945, af Delegationen for Thisted Bank og af Repræsentantska­bet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger fra 1947; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Thisted Bryg­hus. Adresse: Tøttrupgaard pr. Hørdutn.

KORSGAARD  P Civilingeniør, K'.DM.; f. 1874 paa Tøttrupeaard i Thv; Søn af Proprietær M P Korsgaard (død 1916) og Hustru Christine f. Christensen (død 1886); gift (1899) m. Ellen K., f. 1876 i Roskilde, Datter af Stationsforstander, Kaptajn Adolph von Cappelen (død 1893) og Hustru Agnes f. Gersdorff (død 1888). Exam. polyt. 1891; cand. polyt. 1897; Stadsingeniør, Bygningsinspektør og Gasværksbestyrer i Silkeborg 1899-1904; Stifter og Indehaver af Dansk Ammo­niakfabrik i Nyborg 1904-19; Leder af Interessentskabet Dansk Ammoniakfa­brik fra 1919.

Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) 1918-45; Landstingsmand 1945-46; Medlem af Aunslev-Bovense Sog-neraad 1909-17; Formand i Bestyrelsen for Asyl- og Arbejdshjemmet for mand­lige Døvstumme ved Nyborg 1916-42 og for Bestyrelsen for Vridsleselille og Nyborg Straffeanstalters Fængselssel-skaber fra 1926; Medlem af Fængsel­selskabernes Fællesbestyrelse, af Be­styrelsen for Fængselsselskabernes og Fængselshjælpens Samvirke og af For­retningsudvalget for Landsforeningen Dansk Arbejde; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Kaas Briketter, for Akts. Bryggeriet Carlsminde, Nyborg og for Akts. Dansk Generatorbrændsel til 1948; Medlem al Kontroludvalget for Den dan-skeLandmandsbanks Afdeling i Nyborg og af Bestyrelsen for Akts. Kryolit-selskabet Øresund samt af Bestyrelsen for Akts. Investor; Medlem af Lands-overskatteraadet 1922-38, af Lands­skatteretten 1938-45, af Folketingets Finansudvalg 1922-29 og 1930-45, af Jernbaneraadet fra 1931, af Landbo­kommissionen af 1931 til dennes Ophæ­velse 1935, af Skattekommissionen af 1937 til 1946 og af Justitsministeriets Teaterudvalg af 1938; Formand for Fi­nansudvalgets Teaterudvalg 1933-35 og for Det kgl. Teaters Tilsynsraad 1935-46.

Adresse : Classensg. 66, Kbhvn. Ø. og Nyborg.

_____________________Kous

KORST   Knud Generaldirektør, K1.; f. 31. Jan. 1894 i Kbhvn.; gift m. Tut f. Andersen Nexø, f. 3. Maj 1900.

Elev fra Opfostrings-huset; Student 1910; cand. polit. 1919; Sekretær i det statistiske Departement 1919, Fuldmæg­tig 1930, Ekspeditionssekretær 1933, Kon­torchef 1934; kst. Afdelingschef i Skat­tedepartementet 1938; Generaldirektør for Skattevæsenet s. A.

Tjenestegørende hos Statsministeren 1931-34; begyndte nationaløkonomisk Skribentvirksomhed 1920; knyttet til So-cial-Demokraten 1924; Lærer ved den socialdemokratiske Arbejderskole i Kø­benhavn 1921-28; overtaget Udgivelsen af Øresundstold-Begnskaberne fra 1928; Medlem af og Sekretær ved Landbokom­missionen af 1931; Sekretær ved Social­ministeriets Arbejdsløshedsraad 1932-35; Formand for Laanekassen for Sønder­jylland; Formand for Skattekommis­sionen af 1937; Medlem af forsk. a. Kommissioner el. Udvalg.

Medlem at Repræsentantskabet for Arbejdernes Andels-Boligforening til 1932, af Gentofte Kommunalbestyrelse 1937-43, a.f Bestyrelsen for Nordsjæl­lands Elektricitets og Sporvejs Aktie­selskab 1938-44 og af Bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring 1938; korresponderende Medlem af Institut de Droit Comparé de l'Université de Paris (Finances publiques).

Medarbejder ved Frem og forskellige Leksika og Ilaandbøger; har udgivet enkelte Arbejder om økonomiske cg statistiske Emner.

Adresse: Ahlmanns Allé 16, Hellerup.

Sommerbolig : Liseleje pr. Melby.

KOUSGAARD    Poul Afdelingsdirektør; f. 11. Aug. 1900 i Kibæk; Son af Gaardejer Anders Kousgaard (død 1917) og Hustru Karen f. Jensen (død 1932); gift (26. Aug. 1925) m. Maeda K., f. 3. Okt. 1903 i Hobro, Datter af Bentier O Eriksen og Hustru Margrethe f. Jepsen.

I Koloniallære i Skern 1914-18; paa Den jydske Handelshøjskole i Aarhus 1918-19; Sekretær hos Konsul Christian Cloos, Frederikshavn 1919-24, i Akts. De Danske Spritfabrikker 1924, Prokurist og Kontorchef 1943, Afdelingsdirektør 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Spiritusfabrikanter, for Dansk Principalforening og af Udvalget til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet; Sekretær for Komitéen for det danske Studenterhus i Paris 1937-47; Medlem af Firma-Intcressekontorer-nes Fællesudvalg og af Bestyrelsen for De Danske Spritfabrikkers Interesse-

Kous_____________________

kontor; Formand  for Det  private Vel-gørenhedsselskab;   Medlem  af  Bestyrel­sen  for Ferd.  Jensens Stiftelse.' Adresse:   Nørreg.   60,   Odense.

KRABBE   Jon      fh.   Chargé   d'affairea,

Kommitteret,   K'.DM.p.p.;   f.   5.   Jan.

1874   paa   Frederiksberg;   Søn  af   Pro-

'> fessor,   Dr.  med.   Harald  Krabbe   (død

i 1917, se Kraks Blaa Bog 1916)  og Hu-

>i gtru     Kristin      f.   Gudmundsson   (død

•" 1910);gift (10. Maj 1899) m. Margrethe K., f. 27. Okt. 1876 i Kbhvn., Datter af Overretsprokurator P F B Casse (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Bothilde f. Winding (død 1917). Student (Metropolitanskolen) 1891; cand. jur. 1896; cand. polit. 1898. As­sistent under Islands Ministerium 1898, Bestyrer for sammes Kontor i Kbhvn. 1909-20; Overretssagfører 1903; Kommitteret i Udenrigsministeriet i Sa-

•* ger vedrørende Island 1918; Chargé d'affaires for Island 1924-26 og 1940-45; ^Islands Repræsentant i de skandinavi­ske Familieretskommissioner 1929-34.

Formand i Bestyrelsen for Akts. In­vestor.

Udenl. Ordener: F1.H.R.21.; I.F.I.; I.Kr.2.; S.N.2'.- Sp.I.K.2'.; 0.5.3*.

Adresse: Rosenv. Allé 39.  Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig : Fairyhill pr. Kvistgaard.

KRABBE Knud H Overlæge. Dr. med.; f. 3. Marts 1885 paa Frdbg.; Søn af Pro­fessor, Dr. med. Harald Krabbe (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Kristin f. Gndmnndsson (død 1910); gift (9. Okt. 1909) m. cand. iur Agnete K., f. 19. Febr. 1883 i Kbhvn.. Datter af Højesteretsadvokat. Dr. .iur. A L Hin-.denburg (død 1913. se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Nina f. Holm.

Student (Metropolitanskolen) 1902; med. Eks. 1909; Assistent ved Univer-eitetets psykiatriske Laboratorium 1912

i »13, ved PoKkldnSkens Nerveafdeldng 1910 -13, ved Professor V Christiansens Kli­nik 1911-13, ved Rigshospitalets Nerve-

, potiklinik   1913-15;   Dr. med.   1915;   Re-

' Bervelæge ved Skt. Johannes Stiftelse <nu Nørre Hospital) 1915-21; Ohef for Frdbg. Polikliniks Nerveafd. 1918-20; Censorsuppleant ved Embedslægeeksa­men 1921-27, Censor fra 1928, neurolo­gisk Konsulent ved Invalideforsikrings-fonden 1922-27; 1. Reservelæge ved Kom­munehospitalets 6. Afd. 1922-27; Afde­lingslæge ved Kommunehospitalets Nerve­afdeling 1928-33; praktiserende Nerve-epeoialist i Kbhvn.; Nervelæge ved St. Josephs Hospital 1931; Overlæge ved Kommunehospitalets neurologiske Afde­ling 1933; Medlem af Kbhvns Kommunes Pensioneringsraad fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Grosserer Peter Kaae

______________________776

og Hustrus Legat for Nervesvækkede; Korresponderende Medlem af Société de Neurologie i Paris, af Neurologi-cal Society i Philadelphia, af So­ciété d'Endocrinologie i Paris, af Sven-ska Neurologisk Forening, af Svenska Låkaresållskapet og af Estlands neuro­logiske Selskab; Æresmedlem af Ameri­can Neurological Association og af New York Neurological Society; Formand for Neurologisk Selskab 1925-28: Medlem af Bestyrelsen for Traveller's Club i Malmø 1938 og for Kbhvns Medicinske Selskab 1945; Redaktør af Acta psychiatrica et neurologica fra 1926; Privatdocent 1915-27 og 1929-38; Generalsekretær ved 3. internat. Neurologkongres i Kbhvn. 1939.

Litterære Arbejder : Histologiske Un­dersøgelser over corpus pineale (1915, Disputats); A uew familial infantile form of diffuse brainsclerosis (1916); De endokrine Kirtlers Sygdomme (Lære­bog i intern Medicin 1918. 1922 og 1930); Corpus pineale hos pattedyrene (Vi-densk. Selsk. biol. Medd. 1920 og 19211 Les maladies des glandes emlocrines (Paris 1926); L'organe sous-commissural du cerveau (Vidensk. Selsk. biol. Medd 1925); Las Enfermedades de las Glan-dulas Endocrinas (Barcelona 1926); Fo­relæsninger over Nervesygdomme (1927. 1930, 1933, 1937, 1940 og 1945); Nenrolo-gia (Barcelona 1929); Neurology (Lon­don og Kbhvn. 1941); Nervelidelser og Væxtforstyrrelser i Barndommen (1947); Recherches sur l'oeil pariétal rudimen-talre chez les mammiférea (Vidensk. Selsk. biol. Medd. 1929); Recherches embryologiques sur les organes parié-taux chez certains reptiles (Vidensk. biol. Medd. 1935); Morphogenesis of the Brain in Reptiles (1939): Morphogene­sis "of the Brain in Lower Mammals (1942); Morphogenesis of the Brain in Rodentia, Prosimiae and Edentates (1944); Morphogenesis of the Brain in Hyracoidea, Urgulata, Carnivora and Pinnipedid (1947); La lipomatosecircon-scnte multiple (1944, s. m. Dr. E. Bar­teis); Drift og moral (1936); Artikler i medicinsko Tidsskrifter; Medarbejder ved SalmoDsens Leksikon.

Adresse :  Dronn. Tværg. 6, Kbhvn. K.

Sommerbolig:    Fairyhdll    pr.    Kvist-gaard.

KRABBE Ludvig T cand.mag.. R.;M5. Juni 1884 i Kbhvn.; Søn af Ekspedi­tionssekretær i Marineministeriet, cand. jur. J L Krabbe (død 1893) og Hustru Anna f. Herskind (død 1918); gift (17. Okt. 1915) in. Lucie Murcianni-Durand K., Datter af Købmand Charles Du­rand (dod 1916) og Hustru Clémence f. Le Cornu (død 1917).

777________________________

Student 1904; cand.mag. 1911- Universi­tetets Guldmed. 1913; Lærer véd Kbhvns kommunale Mellem- og Realskole paa Frdbg. 1913-16, ved Metropolitanskolen 1914-16; Fuldmægtig i Udenrigsministe­riets Pressebureau 1917; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1917-21; Presse­attaché ved det danske Gesandtskab i Paris 1919-20; Sekretær for den danske Delegation til Folkeforbundets Delege-retforsamling 1920; Medlem af Folke­forbundeta Generalsekretariat 1921-39; Pressechef ved Generalkornmlssariatet for Østrigs Genopbygning i Wien 1924-26; Kontorchef i Generalsekretariatets politiske Afd. 1934-39; Raadssekretær for Saar 1934-35; for Danzig 1934-39; Medgruudlægger af og Lærer ved Den Nordiske Folkehøjskole i Genéve 1930-39; Attaché honoraire ved det danske Gesandtskab d Paris 1939-41; Medarbej­der i Udenrigsministeriets Pressebureau 1941-45.

Har udgivet: Lærebog i Middelalde­rens Historie (1918); Lærebog i Den Nyere Tids Historie (1920); Opdagel­ser og Reformation i Europa 1560-1789 (i Gyldendals Verdenshistorie, 1922); Frankrig 1870-1940, Den Tredje Repu­bliks politiske Historie (1945); histo­riske Afhandlinger i Tidsskrifter og i Salmonsens Konversationsleksikon.

Adresse : Villa Les Cedres, Dinard (I. & V.). Frankrig.

KRABBE Oluf H Professor, Dr. jur.; f. 19. Maj 1872 paa Frdbg.; Søn af Profee-sor Harald Krabbe (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Kristin f. Gudmundsson (død 1910); gift (2. Okt. 1900) m. Petrea K., f. 20, Dec. 1878 i Nykøbing F., Datter af Rektor C Neer-gaard (død 1901) og Hustru f. From (død 1898).

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. jur. 1895; Amtsf uldmægtig i Sorø s. A.; By- og Herredsfuldmægtig i Skanderborg 1897; Assistent i Land­brugsministeriet 1898; Kriminalretsas-sessor 1911; Dommer i Kbhvns Byret 1919; midlertidig kst. Dommer i Søndre Landsret 1920: Dommer i Østre Lands­ret s. A.; Professor i Retsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1925-41; Dr. jur. h. c. ved Kbhvns Universitet 1941.

Sekretær i Tiendekommissionen 1905, Medlem af samme 1918; Medlem af Fæstelovskommissionen 1910; Medlem af Straffelovskommissionen 1917, aif den militære Straffelovskommission 1918. af Kommissionen til Forberedelse af en ny Skovlovgivning 1920, af Udvalget til en Revision af Presseloven 1924, af Udval­get til Revision af Straffelovstillæget 1945 og af Bestyrelsen for Dansk Kau-tionsforsikrings-Akts.

___________________Krab

Redaktør af Dansk Lovsamling; Næstformand i den faste Voldgiftsret 1927-43; Formand i Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1937-42.

Litterære Arbejder: Kommissionsbe-tænkning 1911 om Fæstegodsets Over­gang til Selveje; Betragtninger over Forbrydelser og Straf (2. Udg. 1939); Borgerlig Straffelov af 15. April 1930 (Udgave med Kommentarer 4 Udg. 1947); Carl Ussing i Skrift ag Tale 1935; Dansk Presseret (1939) • Afhand­linger i Fagtidsskrifter m. m.

Adresse : Rathsacksv. 15, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Tisvilde.

KRABBE   Th. Civilingeniør, fh. Fyrdi­rektør, R.DM.p.p.; f. 21. Juni 1876 paa Frdbg.; Søn af Professor Harald Krab­be (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Kristin f. Gudmundsson (død 1910); gift 1. Gang (11. Nov. 1902) m. Sigrid K. (død 1905), Datter af Di­striktslæge Thorvald Jonsson (død 1916) og Hustru f. Jonsdatter (død 1912); 2 Gang (15. Juni 1907) m. Margarethe K., f. 4. Okt. 1871 paa Gustafsminne i Skaane, Datter af Forpagter Otto Krab­be (død 1884) og Hustru Christiane f. Berginann (død 1915).

Student (Metropolitanskolen) 1894; cand. polyt. 1900; forskellige Ingeniør-stillinger 1900-1905; Landsingeniør paa Island 1906, tillige Fyrinspektør fra 1910, Fyrdirektør fra 1918, tillige Ohef for Islands Havne- og Lodsvæsen, Af­sked 1937.

Formand for Islands Ingeniørforening 1914-15, 1920-21, 1924-25 og 1936-37; Med­lem af Bestyrelsen 1912-13, 1916-19 og 1928-31, Æresmedlem 1947; Stifter af og Formand i Bestyrelsen for Akts. Isaga 1919-37; Bestyrelsesmedlem i Akts. Hamar 1920-37. i Akts. Hreinn 1923-28, i Akts. SlippfjelagiS 1930-37 (Formand 1932-37), i Akts. Gasaccumu-lator, Kbhvn. fra 1939 (Næstformand fra 1946) og i Akts. Autogénilt fra 1940 (Næstformand fra 1946); Medlem af den islandske Kunstforenings Udstil­lings- og Byggekomité 1920-25; For­mand for Islands Kunstforening 1925-28; Bestyrelsesmedlem i Dansk-Islandsk Samfund, Islands Afd. 1922-34; Formand for Det danske Selskab i Reykjavik 1932-36, Selskabets Æresmedlem 1936; Islands Delegerede ved Folkeforbundets Konference i Lissabon 1930 angaaende ensartet Afmærkning af Kysterne.

Udgivet: NiSjatal fwvalds B63vars-sonar og Bjorns Jénssonar (1913); I35ur Dana (1925); Vitar Islands i 50 År (1928); Leidsogubok fyrir sjomenn

Krab_____________________

vid Island  (1932); Island og dets tekni­ske Udvikling gennem Tiderne  (1946).

Artikler i  tekniske Tidsskrifter.

Udenl.   Ordener:   I.P.2*.;   S.N.2'.

Adresse : Dahlénsstr. 1. Gentofte.

KRAFT Frederik Wilhelm Direktør, E.DM.p.p.; f. 5. Dec. 1879 i Kbhvn.; Søn af Premierløjtnant F W Kraft (død 1881) og Hustru Anna f. Schmidt (død 1923); gift (9. April 1927) m. kgl. Kam­mersangerinde Tenna Kraft (se denne).

I Lære hos Købmand C Nandrup, Næstved 1897-1900; Kontorist og Han­delsrejsende hos Ed. Kichter, Kbhvn. 1900-05; Prokurist i Skandinavisk Ame­rikansk Petroleums Akts. 1905-14, Di­rektør 1914-33, Medlem af Bestyrelsen 1923-33. Direktør i Det Danske Petro­leums Akts. 1923-45, Medlem af Besty­relsen 1924-45. Formand for Bestyrel­sen 1940-45.

Formand for Kbhvns Skytteforening 1933-39.

Udenl. Ordener; Fi.H.E.S'.iN.St.O.S1.; 8.N.3.

Adresse • Strandly, Skodsborg.

KRAFT Ludvig Overkirurg, Dr.med., K'. DM.p.p.; f. 25. Aug. 1860 i Kbhyn.; Søn af Kommandør JC Kraft og Hustru f. Wolff; gift m. Louise K., f. 25. Juli 1873, Datter af Oberstløjtnant PG Eamm (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru f. Wolff (død 1926).

Student (Metropolitanskolen) 1878; med. Eks. 1886; Dr. med. 1891; Re-servekirurg ved Kommunehospitalet Afd. I 1891-%; Prosektor ved Kommu­nehospitalet 1896-1903: Overkirurg ved Frederiksberg Hospital Afd. A. 1903-29; Medlem af Bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanfere; Medlem af Kræftkommissionen, af Landskomitéen for Radiumfondet og af Pasteur - Sel­skabets Bestyrelse; Formand lor Dansk Kirurgisk Selskab 1912-14; Formand for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1920-22 og for Komitéen til Valg af Censorer ved medicinsk Embedeeksamen ved Kbhvns Universitet 1929-46 og ved Aarhus Uni­versitet 1938-46.

Medlem af Bestyrelsen for Ulykkes forsikringsselskabet Danske Phoenix.

Cdenl. Orden :  F.Æ.L.5.

Adresse: Danasv. 2, Kbhvn. V.

KRAFT Ole Bjørn Bedaktør, f U. For­svarsminister, E.p.p.; f. 17. Dec. 1893 i Kbhvn.; Søn af Viceinspektør ved Fængselsvæsenet, Dr. phil. Alexander Kraft (død 1906) og Hustru Karen Margrethe f. Christiansen; gift (3. Maj 1919) m. Gerda K., f. 27. Aug. 1894 i Aarhus, Datter af Læge inders Hvass Winge (død JS48. se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Anna f. Quedens (død 1947).

Student   (privat  dimit.)   1912;    cand.

________________________778

phil. 1913; studerede Statsvidenskab; Medarbejder ved Aarhnns Stiftstidende 1919; Redaktør af Svendborg Amts Dag­blad 1919-22- Medarbejder ved De Fers-lewske Blade 1922; Redaktør af Dagbla­det Fædrelandet, Sønderborg 1922-23; Leder af Aarhuus Stiftstidendes Kbhvns-Redaktion 1924-31; Medarbejder ved Ber-lingske Tidende; Redaktør ved B. T. 1940-42, derefter paany ved Berlingske Tidende; Forsvarsminister i det andet Ministerium Buhl i 1945.

Folketingsmand (Det konservative Folkeparti) i Aalborg-Kredsene fra 1926; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1932-45 og fra 1945; Medlem af det kon-servat-ive Folkepartis Eigsdagsgruppes Bestyrelse 1932, Næstformand 1940, Formand 1940-45 og fra 1947; Medlem af Partiets Hovedbestyrelse fra 1935; Medlem af den danske Delegation ved Folkeforbundet 1933-37 og af den dan­ske Delegation ved De forenede Natio­ners Konferencer i London og New York 1946, af Forfatningskommissionen af 1937 og af 1945, af Forsvarskommis-sionen, af Dansk Luftværnsforenings Landsstyrelse og af Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening; Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1928-32, Næstformand 1938-40. af Pressens Fællesraad 1928-32, af Be­styrelsen for Danmarks olympiske Ko­mité, af Repræsentantskabet for Det danske Selskab, af Bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab og af Besty­relsen for Akts. Faxe Kalkbrud.

Medstifter af Tidsskriftet Den ny Tid 1918, dets Redaktør 1918-19; Udgiver og Redaktør af Tidsskriftet Det nye Dan­mark 1928-32 ag 1934-38.

Litterære Arbejder: Danmark udslet­tes (1916); Fascismen (Historie-Lære-Lov) (1932).

Udenl. Orden :  I.F.3.

Adresse: Vendersg. 28, Kbhvn. K.

KRAFT Tenna kgl. Kammersangerinde, MI&A.p.p.; f. 16. Maj i Kbhvn.; Dat­ter af Malermester N C Frederiksen (død 1911) og Hustru f. Greisen (død 1908); gift (9. April 1927) m. Direktør F W Kraft (se denne).

Uddannet af J L Nyrop, Fru Osta Schottlænder og i Paris af Jean de Beszké. Debuterede 4. April 1906 paa Det kgl. Teater som Elsa i Lohengrin; Afsked 1939.

Hovedroller: Traviata; Tosca: Mar­grethe i Faust; Butterfly; Tatjana i Engen Onegin; Myrtocle i De døde Øjne; Fidelio; Pamina i Tryllefløjten: Leonora Christina; Desdemona i Othel-lo; Elisabeth i Tannhauser; Elisabeth i Don Carlos; Ingeborg i Drot og

779

Krag

Marsk; Lucrezia Buti i Madonnas An­sigt ;   Komedianter. Udenl. Orden : S.M.l.&a. Adresse :   Strandly.  Skodsborg.

KRAG   Conrad   Harhoff  Overmaskinin-geniør, K.DM.; f. 25. Sept. 1880 i Svend-strup;    Søn af fh.  Skibskaptajn  G F Krag   (død  1910)   og Hustru  Alvilde  f. Garben  (død 1912);  gift  (7.  Juli 1906) m. Margrethe K., f. 14. Maj 1881 i Kar-leby,   Datter af Proprietær J W Hans-sen (død 1945) og Hustru f. Bang (død 1897).

Exam polyt. 1899; cand. polyt. 1906; ansat ved Statsbanerne samme Aar; In­geniørassistent 1907; Maskiningeniør 1915; Maskiningeniør al 1. Grad og Chef for 2. Maskinsektion 1916: Ma-skinbestyrer 1934; Overmaskiningeniør 1946.

Adresse : Skansepalæet 4, Aarhus. KRAG Holger Trafikohef, E.; f. 19 Juni 1887 i Kbhvn.; Søn af Maler N Krag (død 1932) og Hustru Christence f. Eo-senberg; gift (21. Juli 1912) m. Ellen K., f. 14. Juli 1890 i Kbhvn., Datter af Trafikmester Carl Sørensen (død 1920) og Hustru Olivia f. Hundert-mark (død 1943).

Student (Slomanns Skole) 1906- cand. phil. 1907; Løjtnant i Fodfolket 1910; ansat ved Kbhvns Sporveje 1908, As sistent 1910, 2. Trafikinspektør 1917, 1. Trafikinspektør 1935, Trafikchef 1944.

Medlem  af  Bestyrelsen  for  l.   Regi­ments Soldaterforening  1921-33. Adresse:  Reberbaneg.  l,  Kbhvn.  S. Sommerbolig.:  Ellebo,   Nyvej, Asserbu pr.   Frederiksværk.

KRAG J O Handelsminister; f. 15. Sept. 1914 i Eanders; Søn af Købmand An­ders Krag og Hustru Astrid f. Mar-cussen.

Oaud. polit. 1940; Sekretær i Valuta­centralen 1940, i Direktoratet for Vare­forsyning s. A., Fuldmægtig 1942, Kon­torchef 1945; Kontorchef i Arbejderbe­vægelsens Erhvervsraad s. A.; Minister for Handel, Industri og Søcfart i Mini­steriet Hedtoft 1947.

Generalsekretær for Socialdemokrati­ets Kommission vedr. den økonomiske Politik efter Krigen 1944-45; Medlem af Priskontrolraadet 1945-47 og af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1946-47; Medlem al Folketinget (Socialdemokratiet) Ira 1947.

Har skrevet: Kooperationen, Frem­tiden og Planøkonomien (1945); Med­forfatter af: Krigsøkonomi og Efter-krigsproblemer (1944) og England byg­ger op (1947); Medforfatter af Dan­mark besat og befriet (1947).

Adresse: Julius Vaientiners V 11, Kbhvn. F.

KRAG Otto rfh. Gesandt, Kammerherre, SK.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 4. Jan. 1870 i Kbhvn.: Søn af Kammerherre E F Krag (død 1907) og Hustru f. Luttichau (død 1873); gift (16. Sept. 1909) m. Ellinor K., dekoreret med B. M. C., Datter af Kammerherre Fr. Munter (død 1907) og Hustru f. Jensen (død 1929).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1887; cand. jur. 1894; Volontær i Uden­rigsministeriet s. A., Assistent 1895; fg. Legationssekretær i Stockholm 1897, i Paris 1898; Fuldmægtig og Ekspedi­tionssekretær i Udenrigsministeriet 1899. Kontorchef 1908; overordentlig Gesandt og befuldm. Minister i Kristiania 1910 i Bryssel 1919, tillige i Haag 1919-21, tillige i Luxemborg 1920: Afsked 1940. Udenl. Ordener: B.K.I.; B.L.I.; B.O.M.; B.r.K.M.l.; F.Æ.L.4.; L.E.I.; N.A.I.; N.O.N.I.; N.St.0.1.; Pr.Kr.2.; P.V.V.3.; E,St.Stan.2.; S.A.O.; S.Kr.3.; S.N.21.; Sp.C.III.2*.; Sp.I.K.2.

Adresse.- Østbaneg. 21, Kbhvn. Ø.

KRAG Peter Læge, Afdelingsforstander; f. 7. Ofct. 1905 i Kbhvn.; Søn af Læge Mauritz Krag- (død 1909) og Hustru Ida f. Gad (død 1947); gift (19. Marts 1937) m. Jytte K., f. 17. Juli 1913 i Aalborg, Datter af Overlæge Erik Christensen (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Ellen f. Hallager.

Student (Østre Borserdydskale) 1923; med. Eks. 1930; Vikar ved Haderslev Amtssygehus; Turnus Kommunehospi­talet i Kbhvn. 1935-36; Studierejser til Stockholm 1946 og til U. S. A. (Rocke-fcller Foundation) 1948.

Frivillig Aasistent ved Statens Serum­institut 193W1, Lægeassist. smstds (her­under to Aar lønnet af Eockefeller Foundation) 1931-34, fung. Laborator i Serodiagnostisk Afd. 1934-J6, Afdelings­forstander smstds fra 1957.

Medlem af Subcommittee on Serologi-cal Standardisation and Laboratory Aspects (Venercal Infections), WHO 1949.

Har skrevet en Række Arbejder om Mælkebakteriologi, Syfilis-Statistik og Seroreaktioner ved Bakterie- og Virus­sygdomme.

Adresse : Marskensg. 8, Kbvn. Ø. Sommerbolig: Smidstrup pr. Gilleleje.

KRAGELUND   Aage Lektor; f. 8.  Dec. 1894 i Hjørring; Søn alf Overretssagfører Ejnar   Kragelund   og   Hustru   Anna   f. Borc.hsen.ius   (død 1896); gift   (11    Maj 1922) m. Konsulent Ellen K., f. 5. Sept. 1902 i  Kbhvn.,  Datter af Navigations­lærer Valdemar G Andersen (død 1908) og Hustru Louise f. Friis  (død 1943).

Student (Sorø) 1914; cand. mag. (Klassisk Filologi, Tysk) 1921; Lærer ved Østersøgades Gymnasium 1920, Ad-

JCrag_________________

junkt 1924 og Lektor smstds 1932; til­lige Lærer i elementært Latin ved Kblivns Universitet fra 1927.

Medlem af Kommissionen til Afhol­delse af Studentereksamen for Priva­tister 1937 og ai Styrelsen for Gymna­sieskolernes Lærerforening 1935; For­mand for Privatgymnasiernes Lærer­forening 1935; Medlem af Bestyrelsen for Pensionskassen at 1925 siden 1938, •«af Bestyrelsen for Sønderjysk Forening for Kbhvn. 1939-43 og af Bestyrelsen for Sønderjysk Samfund 1945; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Oversætterfor­bund 1944 (Formand 1948) og af Dan­ske Skribenters Fællesraad fra 1946.

Oversættelser: Longos • Daphnis og Chloe (1941), Uddrag af Goethes Wil-heljn Meister (1943), Ciceros Breve (1945) o. a.; Essays: Thomas Mann (1939), Dansk Digtning paa Latin (1942); har endvidere skrevet forskel­lige Lærebøger, Kroniker, Anmeldelser o. 1. i Dagblade og Tidsskrifter.

Adresse:  Odenseg. 30, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Gilleleje.

KRAGH Morten Dyrlæge, R.; f. 25. Maj 1876 i Bisserup, Holsteinborg Sogn; Søn af Sognepræst J Theodor Kragh (død 1910) og Hustru Ellen Kathrine t. Lange (død 1886); gift (26. Juni 1904) m. Ellen K., f. 8. Maj 1882 i Nykøbing F., Datter af Hospitalsfor-stander, Kancelliraad Johan H B Oliva-rius (død 1903) og Hustru Ulrikke f. Petersen (død 1892).

Alm. iForberedelseseks. 1892; ved Land­brug 1892-95; Dyrlægeeks. 1900; derefter Assistent hos Dyrlæge L Andersen, Ny­købing F.; overtog dennes Praksis 1907; tillige Tilsynsførende ved Ind- og Ud­førsel af levende Dyr over Gedser fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Dyrlæger­nes Understøttelsesforening; Formand for Dyrlægeforeningen for Lolland og Falster 1918-20; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Dyrlægeforening 1921-24; Medlem af Nykøbing F. Sundheds­kommission; Medlem af Det veterinære Sundhedsraad fra 1929.

Adresse: Dronniugensg. 23, Nykøbing F.

KRAGH-HANSEN       Ernst Kaptajn, Skibsmægler, !{., Chr.X.Fr.M.p.p.; f. 5. Febr. 1876 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Philip Hansen (død 1937) og Hustru Nanny f. Christensen (død 1899)- gift (12. April 1907) m. Emilie Kirstine K-H, f. 8. Dec. 1875 i Aarhus, Datter af Lokomotivfører J E Jørgensen (død 1928) og Hustru f. Cortsen (død 1940).

Udgaaet fra Hærens Elevskole; Se­kondløjtnant i Fodfolket 18%; tjenst­gørende i den dansk-vestindiske HaT-styrke 1898-1902, ved 2. Regiment i

______________________780

Helsingør 1902; Instruktør med Pre­mierløjtnants Éang i det siamesiske Gendarmeri 1902, Kaptajn 1904-, bosat i New York fra 1907.

Sekretær for Skandinavisk-amerikansk teknisk Skole 1912-14 og for Indsam­lingen blandt Danske i Amerika til Danmarks Forsvar 1913; Formand for Dansk Officers Klub i New York 1923-25, 1927-28 og 1934-47; Medlem af Con-stantin Brun Fondets Administrations-komité 1924, Formand 1929-32, Sekretær 1933-38, atter Formand fra 1939; Sekre­tær for Komitéen til Modtagelse af den danske Vandreudstillings Kommission 1927; Formand for den danske Luncheon Klub 1936-39; tjenstgørende ved War Shipping Administration i Washington 1943-44; Medindehaver af Firmaet D B Dearborn & Co., New York.

Udenl. Ordener: S.Jub.M.; V.B.L.4.

Adresse: 681 Forest Avenue, Larch-monit, N.Y., U. S. A.

KRAGH-MULLER   C C Skoleinspektør, cand. psych.; f. 12. Juni 1914 paa Frdbg.; Søn af Forstander Poul Kragh-Miiller og Hustru Dora f. Rasmussen; gift (30. Nov. 1939) m. Edna K-M., f. Christensen.

Lærereks. (Jonstrup) 1936; cand.psych. 1947; Lærer ved Kbhvns Kommunes Op-tagelseshjem for Drenge 1936-37; Hold­leder for de emigrerede spanske Børn i Danmark 1937-38; Assistent ved Børne-observationshjemmet paa 'Virginiavej 1938-41; Lærer ved Skolehjemmet GI. Bakkehus 1941, Leder af Observations­arbejdet smstds fra 1945; Inspektør for Kbhvns Kommunes Heldagsarbejdsskolo for Drenge fra 1948-, tillige Lærer ved Kursus for Smaabørnspædagoger os1 Praktikleder for sammes Fritidshjems-læreruddannelse fra 1945; Medarbejder ved Børnesagens Tidende fra 1938 og ved Social-Demokraten fra 1945.

Medlem af De danske Lærerforenin­gers Materialeudvalg, af Forretningsud­valget for Landsforeningen for Mental­hygiejne, af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Fremme af Børns psykiske Sundhed og af Bestyrelsen for Social­pædagogisk Forening.

Har skrevet: Opdragelsesproblemer (1948 og 1949); Per og lis Mil, mundt­lig og skriftlig Dansk for Hjælpeskolen (s. m. K Gellert og A Villekær).

Adresse:   Stevnsg.  34,   Kbhvn.   N.

KRAMER-PETERSEN    Hans   Magnus

Læge, R.p.p.; f. 14. April 1873 i Vor­dingborg; Søn af Prokurator Carl Pe­tersen (død 1916) og Hustru Jacobine f Kramer (død 1924); gift 1. Gang med Emilie K-P., f. Nors, 2. Gang (6. Okt. 1922) m. Asta K-P., f. 16. Dec. 1884 i Kbhvn., Datter af Manufakturhandler

781____________________

Lauritz  Kalom   (død   1913)   og   Hustru Wilhelma f.  Friedrichs  (død 1933).

Student (Roskilde) 1892; med. Eks. 1900; Reservelæge i Søværnet 1903; Stu­dierejser 1902-03 (i Heidelberg), 04, 06, 07, 08, 10 & 11; Prakt. som Specialist i Aarhus 1904; Leder af Aarhus Poliklimk 1905-10; Privatklinik 1908; Specialist-anerkendt (Int. Medicin, særlig Mave-og Tarmsygdomme) 1918.

Medlem af dansk Selskab for intern Medicin og tidligere af Gesellschaft fur Verdaueruagskrankheiten; tidligere Med­arbejder ved Tidsskriftet Die medizini-sehe Welt; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Musikforening fra 1927, Fur­mand 1937-42; Medlem af Bestyrelsen for Alliance franpaise 1931-35 og 1938-41; Medlem af Aarhus Teaters Repræsen­tantskab; Medstifter af og Medlem af Forretningsudvalget for Aarhus By-Or­kester.

Skrevet en Del Afhandlinger om For­døjelsesorg. Sygdomme.

Udenl.   Ordener:   C.H.L.5.;  F.O.A.

Adresse : N W Gades V. 12, Aarhus.

KRAMHØFT Otto Direktør, Civilinge­niør; f. 12. Nov. 1880 i Aarhus; Søn af Stabssergent F A F Kramhøft (død 1927) og Hustru Nicoline f. Brandt (død 1883); gift (12. Nov. 1905) m. Agnes K., f. 8. Dec. 1879 i Odense, Datter af Krigsassessor Niels Christensen og Hu­stru Johanne f. Rasmussen (død 1938).

Præliiminæreks. (Aarhus) 1896; Ma-skinkonstruktør (Aarhus tekniske Skole) 1902; Maskinisteks. (Orlogsværftet) 1903; Konstruktør i Akts. Thomas Ths. Sabroe Si Co., Aarhus 1902, Prokurist 1917, teknisk Direktør og Medlem af Selskabets Bestyrelse 1929.

Medlem af Dansk Ingeniørforening; Korresp. Medlem af Institut Interna­tional du Froid, Paris.

Adresse: Rrathusv., Risskov.

KRAMP Paul L Museumsbestyrer, Dr. phiil., R.; f. 28. Jan. 1887 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Oscar Kramp (død 1933) og Hustru Mathilde f. Thomsen (død 1930); giift (15. Maj 1913) m. Marie K., f. 12. Nov. 1890 paa Nord-ifeld, Datter af Forpagter Carl Blædel (død 1894) og Hustru Hilda f. Grum (død 1937).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1905; mag. scient. 1911; Dr phil. 1932; Assistent ved Kommissionen for Havundersøgelser 1912-14; Assistent ved Zoologisk Museum 1915, Amanuensis 1917, Mnsenmsbestyrer for Museets Il-Afdeling 1933; tillige Lærer i Zoologi ved Universitetets havbiologiske Kur­sus fra 1919; har deltaget i flere viden­skabelige Ekspeditioner, bl. a. Gorlt-haab Ekspeditionen til Farvandene Vest for Grønland i 1928; Biologisk Konsu-

_________________K rar

lent for Vestkysthavneanlægene 1925-36; Konsulent for Dansk Ingeniørforenings Udvalg til Undersøgelse af Midler mod Angreb af Pæleorm og Pælekrebs fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Organisa­tionen af faguddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver. Biblioteker og Mu­seer 1921-32; Medlem af Danske Stats-embedsmænds Samraad 1929-32.

Har skrevet: En Række zoologiske Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter, især om Meduser og Hy-droider, bl.a. Medusæ I, II og III i The Danish Ingolf Expedition (1919, 1926 og 1947); The Hydromedusæ of the Danish Waters (Videnskabernes Selskabs Skrifter 1927)-. A Revision of the Mitrocomidæ (Disputats, 1932). *

Adresse: Sommerv. 5, Charlottenhmd.

KRARUP Aage Direktør; f. 26. Okt. 1872 paa Eriksholm; Søn af Forpagter Alfred Krarup (død 1873) og Hustru Thora f. Henckell (død 1877); gift (17. Maj 1902) m. Clara K., f. 8. Dec. 1873 paa Ahrensborg, død 1948, Datter af Godsforvalter Ernst Voigt og Hustru Gustava t. Boldt (død 1912).

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.); uddannet som Maskinbygger paa Hel­singør Skibsværft; ansat i The Vaipa-raiso Floating Docks Co. (fra 1921 So-oiedad Astilleros de Las Habas Ltda.) 1896, Ingeniør ved dette Værft 1899-1914, adm. Direktør 1914-35.

Medlem  af  Bestyrelsen  for The Val-paraiso Floating Docks Co.. for Sociedad Astilleros de  Las  Habas Ltda.  og  for Cia. Chilena de Balleneros; Medstifter, Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Skan­dinavisk Hjælpeforening for  Chile 1911-35, derefter Æresmedlem. Ejer af Gaarden Bella Sombra. Adresse;   Las   Hijuelas,   Casilla   109, Calera, Chile.

KRARUP Aage Stifteforvalter, R.; f. 26. Nov. 1894 i Kbhvn.; Søn af Højeste­retsdommer Viggo Krarup (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Her-mandine Cecilie f. Johnson; gift (27. Okt. 1923) m. Vibeke K., f. 2. Jan. 1903 paa Frdbg., Datter af Dommer G Va-lentiner-Branth (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Caroline Fre­derikke Henriette f. Branth.

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. jur. 1918; ansat i Justitsministe­riet s. A., Ekspeditionssekretær 1933, St«ftsforvalte.r ved Vallø StSft 1937.

Adresse: Vallø.

KRARUP Alfred fh. Bibliotekar, R.DAI. p.p.; f. 30. Dec. 1872 .paa Fogedgaarden ved Hobro; Søn af Forpagter Albrecht Thaer Krarup (død 1876) og Hustru Christine f. Grønnerup (død 1923): gift

Krar__________________

1. Gang (2. Juli 1903 i Bom) m. Maia K., f. 10. Nov. 1867 i Kristiania, død 1922, Datter af Professor, Dr. theol. C f Gaspari (død 1892) og Hustru Ma­rie f. v. Zezschwitz (død 1918); 2. Gang (28. JDec. 1923) m. Aagot Jalie K., f. 18. Jan. 1895 paa Tromsø, Datter af Lek­tor Josef Gaspari og Hustru Mimi f. Sømme.

Student (Borgerdydskolen p. Krsthvn.) 1890; cand. mag. (Historie) 1896; Stu­dier i Vatikanarkivet 1897-98, 1902-03, 1920, 1921-22, 1923, 1925, 1926, 1928, 1933, 1936, 1939 og 194Y; ansat ved Universi­tetebiblioteket 1895, Bibliotekar 1911-42; Assistent ved Filologisk-historisk Labo­ratorium 18964909: Lærer ved Vestre Borgerdydskole 1896-1935; Universitetets Arkivar 1938.

Medlem al Bestyrelsen for Skandina­visk Forening i Eom 1903, af Selska­bet til Udgivelse af Kilder til dansk Historie, af Kgl. samfundet for utgi-vande af håndskrifter rorande Skandi­naviens historia, af Bestyrelsen for Sel­skabet for uformuende Embedsmænds Døtres fri Undervisning og af Den nor­diske Komité til Udforskning af de rus­siske Statsarkiver; Statens Repræsen­tant ved den 1. internationale Biblio-tekskongres i Bom 1929.

Har sammen med J Lindbæk udgivet: . Acta pontificum Danica 1316-1536, Bd. II-VI (1906-15), VII (alene, 1943); sam­men med Bibliotekar B Erichsen : Dansk historisk Bibliografi 1.-3. Bd. (1917-27, Optryk 1929) og sammen med Professor W Norvin: Acta processus litium (1932); endvidere Katalog over Universitets­biblioteketa Haandskrifter 1.-2. Del (1929-35); Bnllarium Danicum 11984316 (1931-32); i Historisk Tidsskrift aarlige Litteraturfortegnelser 1899-1924; Bidrag til Værket Eom og Danmark 1. og 3. Bd. (1935-42) og til V. Borgerdydskoles Festskrift (1937).

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.. I.Kr.5.; N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse :  Foraarsv. 25, Charlottenlund.

KRARUP   Ebbe Grosserer; f. 19. Okt. 1899 paa Korselitse paa Falster; Søn alf fh. Direktør for Statsskovbruget Frede-derik Krarup (se denne) • gift (15. Aug. 1936) m. Elizabeth K., f. 28. Juli 1902 i Kbhvn., Datter alf Grosserer Axel Karberg (død 1919) og Hustru Anna f. Berléme.

Udgaaet af Ordrup Gymnasium 1917: uddannet i Vinfirmaerne Hans Just og Lorentz Petersen 1917-20: ansat i Fir­maet Schrøder & Schyler & Co., Bor­deaux 1920-23, tillige Konsulatsekretær ved det danske Konsulat smstds; ansat i Gin-Distillery Seager, Evans & Co., London 1923 og i Distillers Company

___________________788

Ltd., Edinburgh s.A.; i Firmaet Hans Just 1923-27; Grossererborgerskab 1927; oprettede Firmaet E J Krarup s.A.

Medlem ajf Bestyrelsen for Vin-Sectio-nen (fra 1938 og af Vinbranchens Valu­taudvalg fra 1942: Medlem af Besty­relsen for Foreningen To Løver fra 1939 (Formand 1940-46), af Repræsen­tantskabet for Den konservative Væl­gerforening fra 1939 og af Bestyrelsen for sammes 6. Kreds fra 1939 (Sekre­tær 1940-47); Medlem af Repræsentant-skabet for Det konservative Folkeparti fra 1943; Medlem af Hovedbestyrelsen for Grænseforeningen 1943-47 og af Be­styrelsen for Danske Garderes Hjemme­værn sforening.

Adresse: Strandboulevarden 64. Kbhvn. Ø.

KRARUP   Erik Sektionsingeniør, B.; f. 6. Marts 1890 i Veksø: Søn af Læge Theodor Krarup (død 1916) og Hustru Margrethe f. Nannestad (død 1920); ugift.

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1908; Filosofikum 1909; cand. polyt. 1914; Ingeniør ved F L Stnidth & Co., Kbhvn. i 1916; assist. Ingenier ved Statsbanerne 1917, Ingeniørassi­stent 1918, Baneingeniør ved 12. Bane­sektion, Struer 1935 og ved 10. Bane­sektion, Aalborg 1942: Sektionsingeni-er i Aalborg 1946.

Teknisk Konsulent ved Hads-Ning Herreders Jernbane 1931-35 og ved Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane 1935-42.

Adresse : Enggaardsg. 5, Aalborg.

KRARUP Frederik fh. Direktør for Statsskovbruget, K'.DM. p.p.; f. 25.Jan. 1870 paa Severinsminde ved Holbæk; Søn af Forpagter af Briksholm Alfred Krarup (død 1873) og Hustru Thora f. Henckell (død 1877); gift (29. Nov. 1898) m. Margrethe K., f. 4. Juli 1870 i Kbhvn., Datter af Etatsraad, Grosserer Hans Just (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Camilla f. Aae (død 1886).

Forstkandidat 1893; Studierejse til Tyskland og Østrig 1894-95-, Forstassi-slent ved Grevskabet Christianssædea Skovdistrikt 1895-98; udarbejdede Drifts­plan for Corselitze Skovdistrikt 1898-1900; Forstassistent ved Statsskovene 1900-04; SkovtaKsatur for Statsskoveue 1904-11; tjenstgørende Skovrider i Di­rektoratet for Statsskovbraget 1911-19; Skovrider for Tisvilde-Frederiksværk Di­strikt 1919-20, for Senderborg Distrikt 1920-29; forstlig Kommissær for de søn-derjydske Landsdele 1920-21; Statens Tilsynsførende med de private Skove i Sønderborg Amt 1920-29; Direktør for Statsskovbruget 1929-40; tillige Overin-

783________________________.

spektør for Sorø Akademis Skove 1936-46.

Medstifter ok Medlem af Bestyrelsen for Statsskovriderforeningen 1907-17; Næstformand i Dansk Skovforening 1930-40; Formand for Dyrehaveudvalget 1929-40; Landbrugsministeriets Repræ­sentant i La commission forestiére i Paris 1913-26 og i Centre international de sylviculture med Sæde i Berlin fra 1936- Censor ved Forstkandidateksamen 1906-41: Medlem af Skovnævnet 1935-40; Æresmedlem af Statsskovriderforeningen og af Svenska Skogsvårdsforeningen.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; F.M.A.2.; N.St.0.2'.; Pr.r.0.4.; S.N.2'.

Adresse: Schimmelmannsv. 33, Char­lottenlund.

•KRARUP   Helge Stig Kaptajn, Kam­merjunker, Adjutant hos H.M. Kongen, R.,Chr.XM.T.p.p.; f. 23. Aug. 1912 i Odense; Søn af cand. pharm. E H T Krarup (død 1934) og Hustru Gerda f. Michaelsen; gift (24. April 1942) m. Inge K., f. 28. April 1920 paa Frdbg., Datter af Bankfuldmægtig K Schrader (død 1949) og Hustru Ella f. Clasen.

Student (Aalborg) 1931); Sekondløjt­nant i Livgarden 1935; Premierløjt­nant s. A.; Kaptajnløjtnant 1941; Kap-tøjn 1945; Adjutant hos Kong Christian X i 1947 og hos H. M. Kong Frederik IX fra 1947.

Udenl. Ordener:   N.St.O.3'.: S.Sv.3.; Sv.G.V.M.T.

Adresse:    Charlottenlundv.   13, Hellerup

KRARUP Janus Overretssagfører, R.; f. 8. Aug. 1886 i Borris ved Skern -, Sen af Civilingeniør PCB Krarup (død 1922) og Hustru Caroline Amalie f. Schous-boe (død 1932); gift (25. Jnli 1917) m. Margrethe K., f. 27. Dec. 1897, Datter af Grosserer Hans Bøgelund (død 1932) og Hustru Hulda f. Meldal (død 1937).

Student (Metropolitansko)en) 1904; cand. jur. 1910; ansat i det danske Generalkonsulat i Paris 1912-13; Sagfø­rerfuldmægtig og Manuduktør 1913-15; ansat i Landbrugsministeriet 191548; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1918; Ejer af Nordfeld paa Møn fra 1929 og af 'Nørre Vosborg pr. Vemb fra 1946.

Ledende Senior i Studenterforeningen 1923-24; Medlem af Danmarks-Samfun­dets Overstyrelse Ira 1924; Medlem af Bestyrelsen for Hellerup Kommunal- og Grundejerforening og for forskellige Er-hvervsforetagender.

Adresse: Høyrups Allé 14, Hellerup.

Sommeradresse:   Nordfeld   pr.   Stege.

KRARUP   Johannes  Forpagter,   R.;   f.

12.  Dec.   1882  i  Horsens  i  Vendsyssel;

Søn   af   Sognepræst   H   C   M   Krarup

(død 1930)     og    Hustru   f. Hall   (død

____________________Krar

1913): gift (28. Okt. 1913) m. Johanne K., f. 3. Okt. 1891 i Fovlum, Datter af Sognepræst Vald. Vilstrup (død 1934) og Hustru Thyra f. Holm (duel 1946).

Præliminæreks. (Aarhus Katedral­skole) 1899; lært Landvæsen paa Nørre Ekjær og Rosvang; Studieophold i Skotland 1905-06; Forvalter paa llo-senholm, Gadsbøllegaard og Bregninge-gaard; Inspektør paa Holsteinborg 1908-25; Forpagter af Eskilstrup Ho-vedgaard fra 1925.

Medlem af Bestyrelsen for Haslev udvidede Højskole fra 1918, for Hop­trup Højskole fra 1920 og for K. F. U. M.'s Seminarium fra 1920; Medlem af K. F. U. M.'s Missionskomité 1921-31, af Udvalget for Indre Missions Hellig-gørelsesmøder fra 1928, af Bestyrelsen for Det danske Missionsselskab fra 1931, af Bestyrelsen for Kolonien Fila-delfia fra 1945 og af Bestyrelsen for den konservative Presse for Sydsjæl­land; Medlem af Landstinget (Detkons. Folkeparti) fra 1937, af Landstingets Finansudvalg, af Statens Kprnnævn og af Bestyrelsen for Landstingets kon­servative Gruppe; Præstegaardskonsu-lent for Kbhvns og Roskilde Stifter.

Adresse:  Eskildstrup pr.  Farendløse.

Sommerbolig : Bisserup Strand pr.Bude.

KRARUP  Niels B Overlæge, Dr. med., M.T.Kha.p.p.; f. 14. Juli 1907 paa Frdbg.; Søn af Dr. med. I C Krarup (død 1940) og Hustru Anna Margrethe f. Heerfordt; gift (2. Fehr. 1935) m. Kirsten K., f. 16. Jan. 1911, Datter af Grosserer William Heering (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Emilie f. Meyer.

Student (Schneeklotns Skole) 1925; med. Eks. 1932; Dr. med. 1936; Spe­cialistanerkendelse (intern Medicin) 1942; Reservelæge ved Niels Steensens Hospital 1933-35; Assistent ved Pinsen­instituttet 1936-37; kst. Overlæge ved Niels Steensens Hospital 1938; Reserve­læge ved Kommunehospitalet i Kbhvn. 1938, ved Bispebjerg Hospital 1940, ved Blegdamshospitalet 1944-48; ledende Læ­ge ved Karantænestationen i Padborg April-Maj 1945; Overlæge i Flygtninge­administrationen 1945-46; Overlæge ved Blegdamshospitalets medicinske Afd. 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og aavendt Terapi fra 1942 (Formand fra 1948), for Dansk Sel­skab for intern Medicin fra 1945 og for Societas Medicinae Scandinavica fra 1949.

Har skrevet: The action of prota-inine dnsulinate (Disputats, 1935) og Sukkersygebogen (1944) samt viidenaka-

Krar_____________________

belige  Arbejder  bl. ».  cun  Sukkersyge, Leversygdomme og Mavesaar. Udenl.   Ordener:   N.St.O.3'.;   Sv.r.K.l. Adresse : Parkovsv. 29, Gentofte.

KRARUP   O   F  Højesteretsdommer,    K'. DM.; f.  16. Okt. 1888 i Tiks«; Søn af Læge T S Krarup (død 1916) og Hustru f. Nannestad (død 1920); gift (14. Jan. 1921) m. Karen Christine K., Datter af Kornkontrolør F Bøgvad og Hustru f. Høyrup.

Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. jur. 1912; Assistent i Justitsmini­steriet 1917, Fuldmægtig 1920; Dommer i Vestre Landsret 1924, i Højesteret 1940. Medredaktør af Vestre Landsrets Ti­dende 1928-40; Opmand i Voldgiftssager angaaende Erstatninger vedrørende elek­triske Stærkstrømsanlæg i Jylland 1928-43; Formand for Livsforsikringsnævnet og for Skadesforsikringsnævnet 1940; Medlem af Landsskatteretten 1944; Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæ­sens Domssamling 1944-47: adm. Direk­tør for Btatsraad Suhrs og Hustrus Stiftelse 1947.

Adresse: Klampenborgv. 102, Klam-penborg.

KRARUP   Ove fh. Dommer. R.DM.; f. 20. Aug. 1872 i Nykjøbing F.; Søn af Rektor C M Krarup (død 1915) og Hu­stru Jacobine f. Lerche-Jørgensen (død 1901); gift 1. Gang (7. Juni 1900) rn. Julie K. (død 1909), Datter af Holmens Provst Georg Schepelern (død 1900) og Hustru Louise f. Laub (død 1915); gift 2. Gang (3 April 1917) m. Beate Eli­sabeth K., f. 2. Maj 1880, død 1944, Datter af Proprietær Brasmus Hørning (død 1921) og Hustru Mine f. Falkner (død 1946).

Student (Roskilde) 1890; cand. jnr. 1896; Amtsfuldmægtig i Sorø 1897; By-og Birkefuldmægtig smstds. 1903; Fuld­mægtig i Øster Flakkebjerg Herred 1907; Amtsfuldmægt'ig i Næstved 1911; Byfoged i Rønne 1917; Dommer i Rønne m. v. 1919, i Ning, Hasle, Vester Lis­bjerg, Framlev og Sabro Herreder 1931-11.

Formand for Administrationen for Ringsted Kloster og det Bugclske Fi-deikomrnis (nu Gaspar Peter Biigels Fa-mdliestiftelse) fra 1908, for den staaende Voldgiftsdomstol i Husdyrsager for Bornholms Amt 1917-31, for Frednings­nævnet for Bornholms Amt 1919-31 og for Rønne Værgeraad 1921-29.

Adresse: StocMetbsv. 7, Kbhvn. F.

KRARUP Peter Constans Emil Oberst, K'.DM.HTH.p.p.; f. 3. Aug. 1878 i Odense; Søn af Justitsraad, Sagfører E H F Krarup (død 1908) og Hustru Andrea Margrethe f. Møller (død 1908); gift (6. Juli 1906) m. Olga K., f. 28.

________________________784

Sept. 1882, Datter af Bankdirektør Hen­rik Levinsen (død 1922) og Hustru Ma­thilde f. Glæsel (død 1914).

Premierløjtnant ved 3. Dragonregi-ment 1901; Adjutant ved 2. General­kommando 1909; tjenstgørende i Krigs­ministeriet 1912; Ritmester ved 5. Dra­gonregiment 1914; Souschef ved 2. Ge-neralkommando 1918; Stabschef ved 2. Jydske Division 1923; Oberstløjtnant, til Raadighed hos Generalinspektøren for Fodfolket 1924; Chef for 3. Dragon-regiment 1925; Oberst og Chef for Re­gimentets Afvikling 1932; Chef for Jyd­ske Dragoiiregirnent 1933; Chef for Ri­deskolen og Rytteriets Befalingsmands­skoler 1934; Afsked 1938.

Udenl.  Ordener:   Pr.r.K.3.;   Ø.r.K.2.

Adresse :   Tølløse.

KRARUP Svend Aage Ekspeditionschef i Overformynderiet, R.; f. 6. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Dommer Theodor Kra­rup (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Dagmar f. Henrichsen (død 1940); gift 1. Gang (4. Marts 1917, Ægteskabet opløst 1945) rn. Ragnhild K., f. 17. Jan. 1897 i Kbhvn., Datter af fh. Grosserer Holger P C Petersen og Hustru Olga f. Kanstrup; 2. Gang (14. Maj 1945) m. Karen Margrethe K., f 27. Jan. 1898 i Ordrup, Datter af Fabrikant Henrik B Lynge (død 1913) og Hustru Agnes f. Levy (død 1930).

Student (Østereøgades Gymnasium) 1912; cand. jur. 1919; Skriver i Over­formynderiet 1914, Assistent 1918, Se­kretær 1920, Ekspeditionssekretær 1921, Fuldmægtig 1931, Ekspeditionssekretær 1934, Kontorchef 1940, Ekspeditionschef 1942.

Sekretær i Den overordentlige Kom­mission af 8. Aug. 1914 fra 1917-20; Fung. Sekretær i Kirkem'inieteriet 1920-30; Sekretær d Dansk Boldspil-Union 1920, Generalsekretær 1939-45.

Adresse: Nyvej 3, Kbhvn. V.

KRARUP Tyge Ørelæge; f. 24. Maj 1904 d Kbhvn.; Søn af fh. Direktør f m Statsskovbruget Frederik Krarup (se denne); gift 1. Gang (15. Sept. 1935, Ægteskabet opløst 1942) m. Gunnel K., f. 6. Juli 1914, f. Soderstro'm; 2. Gang (26. Aug. 1942) m. Gerda K., f. 17. April 1919 i Odense, Datter af Tand­læge Aage Riis-Petersen (se denne).

Student (Sønderborg) 1922; med. Eks. 1931; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1931-34; 2. Reservekirurg ved Diakonisse­stiftelsen 1934-35; Reservelæge ved Ros­kilde Amtssygehus' otolog. Afd. 1935-37; otologisk Uddannelse ved Sundby Hospital, St. Joseph Hospital i Kbhvn. og Frdbg. Hospital 1937-39; 1. Reserve­læge ved Odense Amts og Bys Syge­hus' otolog. Afd. 1939-43; Specialist-anerk. (Oto-laryngologi) 1939; prakt.

785________________________

i Odense og indlæggende Læge ved Odense Privatklinik fra 1940; Studie­rejser (Kirurgi) til Berlin 1931 og Paris 1933 og 1938.

Formand for Ørelægernes Provinsor­ganisation fra 1943; Medlem af Repræ­sentantskabet for Den alm. danske Læ­geforening fra 1944 og af Bestyrelsen for Specialistorganisationernes Sammen­slutning fra 1945, Formand for Sammen­slutningen fra 1947.

Har skrevet en Række videnskabe­lige og faglige Artikler i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Graabrødrepl. 6, Odense.

KRARUP-HANSEN Johanne kgl. Kam-mersangerinde; f. 15. Juni i Vinding Skole ved Vejle- Datter af Førstelærer H C Krarup-Hansen (død 1907) og Hu­stru f. Jørgensen (død 1916).

Uddannet i Sang hos Leopold Rosen-feld og hos Kutzbach i Dresden, i Mu­sik hos Aug. Winding og Fru Agnes Adler; debuterede 1899 som Orpheus i Orpheus og Euridike; var den første danske Brynhilde i Wagners Valkyrien; Afsked fra Teatret 1919.

Roller : Carmen; Azucena i Tronba-duren; Amneris i A'ida; Fricha i Rhin-guldet; Dalila i Samson og Dalila; Ortrud i Lohengrin; Malfred i Liden Kirsten; Morgiane i Aladdin; Dronning Gertrud i Prinsessen paa Ærten; Erda i Siegiried; Rhindatter i Ringen; Mar­tha i 'Faust; Kundry i Parsifal; Guili-etta i Hoffmanns Eventyr; Magdalene i Mestersangerne; Dronning Helvig i Tove; Marcela i Isbella; Brangæne i Tristan og Isoide; Flora i La Traviata; Fostermoderen i Vikingeblod; Martha i Jolanthe; Larina i Eugen Onégin; Ma­ria fra Magdala i De døde Øjne.

Adresse: Kildeskovsv. 36, Gentofte.

KRARUP NIELSEN Aage Læge, For fatter; f. 30. Juli 1891 i Ørby; Søn af Købmand J B Nielsen (død 1900) og Hustru Caroline f. Petersen (død 1929) ; gift (24. Aug. 1933) m. Ellen K. N. (gift 1. Gang m. Vandbygningsingeniør Erik Bruun, død 1929), f. 2. Okt., Datter af Overlærer v. Tekn. Skole, J J J Egeberg (død 1922) og Hustru Rigmor f. Kiær (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1909; med. Eks. 1920; Distriktslæge i norsk Nord­land 1920; Læge ved norsk Hvalfanger-ekspedition i Sydishavet 1920-21; Skibs­læge i D. F. D. S. 1921 og 1926; Censor i Sundhedslære ved Navigations- og Ma­skinistskolen; Rejse gennem Ægypten, Syrien, Indien, Kina, Japan, Sibirien og Rusland 1922-23, i U. S. A.. Kanada og Mexico 1924; Krigskorrespondent i Marokko 1925; Rejse i hollandsk Indien og Ny Guinea 1926-27; Krigskorrespon­dent i Kina 1927; Rejser i Sovjet Rus-

___________________K reb

land og Persien 1932; i U. S. A., Central-

og Sydamerika 1934-35; i Mexico 1935-36; Stdllehavsøerne og Australien 1937-38; Fransk Indo-Kina, Siam. Hollandsk In­dien, Kina og Filippinerne 1946-47; Ja­pan 1948-49.

Litterære Arbejder: En Hvalfanger-færd (1922); En Østerlandsfærd (1923); Fra Mandalay til Moskva (1924); Mada Lange til Bali (1925); Dragen vaagner (1927); Mellem Kanibaler og Paradfis-fugle (1928); I Doktorbaad og Kariol (1929); Lægebog for Søfarende (s. m. Dr. med. E W Johannsen. 1930); Re­daktør af Subskriptiionsværket Jordens Erobring (1930-31); Perler og Palmer (1931); Fra Moskva til Persepolis (1932); Helvedet hinsides Havet (1933); Blandt Hovedjægere i Ecuador (1934); Marco Polos Rejser (1935); Sol over Mexico (1937); Aloha, En Sydhavsfærd (1939): Hans Falk fra Maketu (1940): Landet med de lykkelige Smil (1942); Paa Krydstogt mod Ny Guinea (1944); Fra en helt anden Verden (1946); Gensyn med Østen (1947).

Adresse: Sølvg. 20, Kbhvn. K.

KREBS Axel Cay Landsretssagfører, R.; f. 20. Nov. 1885; Søn af Generalmajor F C Krebs (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Margrethe f. Busch (død 1911)-. gift (2. April 1917) m. Inger Elisabeth K., f. 16. Juni 1894, Datter af Klokker K G Ochsner (død 1923) og Hustru Louise f. Bayer (død 1928).

Student (Aarhus Kathedralskole) 1903; cand. jur. 1910- Herredsfuldmægtig i Kerteminde s. A.; Fuldmægtig ved Hørsholm Birk 1912: By-, Herreds- og Birkefuldmægtig i Esbjerg s. A., Dom-merfuldmægtig 1919: Sagfører i Esbjerg fra 1921; Landsretssagfører 1924.

Formand for Den konservative Væl­gerforening i Esbjerg 1917-32; Medlem af Esbjerg Byraad fra 1933, af Magi­straten 1933-46: Formand for Besty­relsen for Centralbiblioteket for Syd­vestjylland fra 1928: Medlem af Zions Sogns Menighedsraad fra 1922.

Oversat J Milton : Areopagitica (om Trykkefrihed) 1935.

Adresse:  Fanøg.  6,   Esbjerg.

KREBS     Carl Læge, Forfatter, R., D.T.K.H., M.T. Kfh. p.p.; f. 11. Febr. 1889 i Aarhus; Søn> af Generalmajor F C Krebs (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Margrethe f. Busch (død 1911); gift 1. Gang m. Gerda K., f. Valentiner; 2. Gang m. Jekaterina f. Skoseref (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1907; med. Eks. 1913; Sekondløjtnant i Liv­garden 1915; delegeret Danske Røde Kors og Det danske Gesandtskab i Pe-

K reb___________________

trograd 19H4-18; Repræsentant for Dansk Hade Kors i Sibirien og Rus­land 1918-19; paa Opdagelses-rejse i Mongoliet og Urjanchai 1919-20; ansat ved Dansk Ambulance i Polen, i 1921 ;kst. Sygehuslæge i Hsbønderup s. A.; Leder af Dansk Rade Kors' Hjælpeekspedition til Rusland i 1922 og af Ekspeditionen til Mongoliet i 1923; Ophold i Mongo­liet 1923-37; tjenstgørende ved Militær-hospitalet i Kbhvn. 1938, ved St. Josephs \pospital 1939; Læge ved den danske

• Ambulance i Finland 1939-40; kontrolle-.^'fende Læge ved Fangelejre i Tyskland |"6om Delegeret for det amerikanske Ge^ |>andtskab i Berlin 1941; Kirurg i den f,finske Hærs Tjeneste 1941-43; 1. Reser-| f elæge ved Amtssygehuset i Nykøbing M.

l *94?'

*, Udenrigsministeriets Repræsentant ved ; Bernadotte-Missionen i Tyskland Febr.-f Maj 1945.

Har udgivet: En Dansker i Mongo-liet (1937).

Udenl.  Ordener : Fi.Fr.3.; Ø.r.K.2.

Adresse:  Amtssygehuset, Nykøbing M.

KREBS Carl L Professor, Overlæge, Dr. med. R. DM.; f. 2. Maj 1892 i Kbhvn. • Søn af Aktuar, Dr. phil. C E B Krebs (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Nelly f. Larsen; gift (50. Dec. 1922) m. Johanne Hansigne K., f. 12. Sept. 0898 i Tornemark, Datter af Pro­prietær Julius P Møller og Hustru Ma­rie f. Ch ristop hersen

Student (Borgerdydskolen Ø) 1910; med. Eks. 1917; Dr. med. (The effect of roentgen irradiation on the inter-relation between malignant tumors and their hosts) 1929; Reservelæge i Hæren 1918-19; Assistent ved Universitetets patologisk-anatomiske Institut 1919-21; Assistent ved Rigshospitalets Røntgen­klinik 1921-23; leder af Professor Rov-sings private Røntgen-klinik 1922-23; Specialistanerkendelse (Radiologi) 1922; Overlæge ved Aarhus Amtssygehus' Røntgenaifd. 1925-27; Chef for Aarhus Kommunehospitals Røntgen- og Lyskli­nik samt Chef for Radiumstationen for Jylland fra 1923; tillige Professor i Ra­diologi ved Aarhus Universitet fra 1943. Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Museums Kunstafdeling fra 1925; Med­lem af Bestyrelsen af Jydsk medicinsk Selskab 1930; Næstformand i Lægefor­eningen for Aarhus oe Omegn 1930, For­mand 1931-32; Medlem af Bestyrelsen for Universitetssamvirket i Aarhus fra 1930, for Aarhus Universitet 1933-37, for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi fra 1934 og for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1935; Censor i Fysik ved Aarhus Universitet 1933-38; Medlem af Leeuwenhoekvereeniging i Amsterdam

___________________________796

fra, 1937; Formand for Dansk Radiolo­gisk Selskab i 1939; Medlem af Besty­relsen for Nordisk Forening for medi­cinsk Radiologi 1939; ledende Senior i Aarhus Studenterforening 1947-48.

Har skrevet flere Afhandlinger om Røntgen- og Radiumstraalernes biologi­ske Virkninger.

Medarbejder ved flere uden- og in­denlandske Tidsskrifter.

Adresse: Villa Kampen, Strandv. 104, Aarhus.

KREBS  Fr. Henry Civilingeniør; f. 11. Maj 1881 i Tokio, Japan; Søn af Di­rektør, Ingeniør Frederick Krebs (død 1913) og Hustru Helga f. Carl (død 1916); gift (20. Nov. 1915) m. Ada K., f. 3. Aug. 1881 paa Marienlyst ved Vor­dingborg, Datter af Godsejer Hans Wassard (død 1896) og Hustru Augusta f. Ringberg (død 1929).

Exam. polyt. 1900; Elev paa Techni-sche Hochschule Oharlottenburg Berlin 1901-03; cand. polyt. 1908; Assistent ved polyteknisk Læreanstalts elektrotekniske Laboratorium og forskellige Ingeniør­stillinger 1908-11; etablerede eget kon­sulterende Ingeniørfirma for elektro- og maskintekniske Anlæg 1911.

1912 grundlagt. Sydøstsjællands Elek­tricitets-Akts, og ledet Udbygningen til 1918; siden 1915 bl. a. projekteret flere »terre Vandkraftfitationer ved Skjern m. fl. Aaløb samt Færøerne, Island m. v.; Karlsgaarde Vandkraftstation Varde Aa 1917-21; efter Opfordring indsendt Projekterne til Flertallet af de i Vandkraftudvalgets Betænkning af 1921 anførte Kraftanlæg. Kraft og Pumpeanlægene ved Afvandingen at Marsken ved Tønder 1921-29; præmieret i Belgien 1923 ved en international Konkurrence om Provinsen Liégeg Elek­tricitetsforsyning.

Udtaget Patenter paa forskellige Op­findelser paa det elektrotekniske Om-raade.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af raadgivende Ingeniører 1914-17 og for Dansk Ingeniørforenings elek­trotekniske Sektion 1914-19; Medlem o f Udvalget angaaende Elektricitetsproduk-tionens Centralisation 1917 og ang. Landdistrikters Elektricitetsforsyning 1918; Formand i Bestyrelsen for Akts. Sydjydske Tørvefabrikker 1918-21; Med­lem af og i 1923-25 tillige honorær Sekretær for World Power Conferences danske Komité; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Islandsk Anlægsselsk. 1928-29; Medstifter af og Direktør for Akts. The Ore Refining Syndicate, Kbhvn. samt Medlem af dettes Bestyrelse 1933-35; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Malm Elektrc-Staalværk 1935-37.

Adresse : Gentofteg. 17, Gentofte.

787

Krat

KREBS Nathalie Civilingeniør, Kerami­ker; f. 5. Aug. 1895 i Aarhus; Datter al Generalmajor F C Krebs (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Margrethe f. Busch (død 1911); ugift.

Student (Kruses Skole) 1913; cand. polyt. (Fahrikingemier) 1919; ansat hos Bing & Grøndahl 1919-29; startede Stentøjsværksted s. m. Billedhuggeren G Nylund 1929; overtog Virksomheden un­der Navnet Saxbo 1930.

Efter Indbydelse afholdt Udstillinger paa Nationalmuseet i Stockholm 1933, paa Kunstindustrimuseet i Oslo 1934, i Kbhvn. 1935 og paa Rohsska Museet i Goteborg: har desuden deltaget i tal­rige Udstillinger i Ind- og Udlandet; i nævnte Museer og i Kunstindustrimu­seet i Khhvn. forefindes adskillige Ar­bejder; Medlem af Komitéen for Ud­stillinger i Udlandet.

Tildelt Kunstindustrimuseets Legat 193S 02 Tagca Tirandts Leirat 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Fabrikingeniørgruppe 1925-28 og 1935-39; Formand for For­eningen Zonta 1938-39; Medlem af Be­styrelsen for Landsforeningen dansk Knnsthaandværk og Kunstindustri 1942.

Adresse : „Saxbo", Herlev Hovedg. 162, Herlev.

KREJ  Axel Oberstløjtnant, R.DM.HTH. p.p.; f. 10. Okt. 1888 i Kbhvn.; Søn af Assistent Hans Erichsen og Hustru Laurine f. Sørensen; gift (11. Dec. 1936) m. Valborg K., f. 8. Maj 1898, Datter af Etatsraad, Ingeniør N C Monberg (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Anthonia f. Sølling (død 1943).

Premierløjtnant 1913; gennemgaaet Officersskolens Artilleri- og Stabsafda-ling; Ad j utant ved Generalkommandoen 1922—25; Kaptajn 1925; Tjenesteuddan­nelse ved det engelske motoriserede Ar­tilleri 1931; Lærer ved Artilleriskydesko­len 1932-37, Oberstløjtnant og Chef for 13. Artilleriafd. 1937, for 10. Artilleriafd. 1939- AiVki'd 1948.

Udenl. Orden :  N.O.N.5.

Adresse ; Østbaneg. 11, Kbhvn. Ø.

KRENCHEL O H Politiinspektør, R. DM.p.p.; f. 26. Nov. 1882 i Kbhvn. j Søn af Øjenlæge, Dr. med. Vald. Krenchel (død 1885) og Hustru Sophie f. Simony (død 1939); gift (15. April 1911) m. Karen K., f. 3. April 1884 i Kbhvn., Datter af Murermester H Christensen (død 1917) og Hustru Christine f. Lar­sen (død 1932).

Student (Helsingør) 1900; cand. jur. 1906; kst. Assistent i Kriminalretten 1907, fast Ansættelse 1910, Protokolfører 1914; Politiassessor (Politiadvokat) 1919; ledende Politiadvokat 1934; kst. Chef

for Kbhvns Opdagelsespoliti 1940, ud­nævnt 1943; Politiinspektør 1941; Revi­sor i Kbhvns Byret 1930.

Medlem af Justitsministeriets tidvalg til Behandling af Spørgsmaal vedr. Fuldbyrdelse af Straf 1946 og af Ung-domskommissionens Udvalg V 1946.

Udenl. Orden:  N.St.0.2'.

Adresse: GI. Køtanandshvile, Rung­sted Kyst.

KRENER  George William Mi. Sekreta­riatschef, R.DM.; f. 22. Marts 1878 ; Kbhvn.; Søn aif Brænderiejer H O Krener (død 1895) og Hustru Anna f. Nielsen (død 1934), gift (27. Nov. 1903) m. Larsine K., f. 12. Juni 1879 i Stenum Sogn, Datter af Gaardejer Lars Vang-gaard (død 1904) og Hustru Maren f. Thomsen (død 1890).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1896; cand. jur. 1907; Medhjælper i Kbhvns Overpræsidium s. A., Assistent 1908, Fuldmægtig 1914, Ekspeditions­sekretær 1918, Kontorchef 1926, Sekre­tariatschef 1946-48.

Sekretær for Kbihvns Havnebestyrelse 1934-48.

Adresse:  Enghave PI. 14,  Kbhvn.  v.

Sommerbolig: Rudegaards Allé 20. Holte.

KRETZSCHMER   Knud Lektor: f li Jan. 1895 i N.yborg; Søn af Fuldmæg­tig Vilhelm Kretzschmer (død 1899) og Hustru Kirstine f. Christophersen; gift (15. Juli 1941) m. Anna K., f. 18. April 1908 i Håsselby Villastad, Sve­rige. Datter af Handelstradgårdsmå-stare Bror Blohmé og Hustru Selma f. Kokkonen.

Student (Schneekloths Skole) 1914: Lærer ved Krebs' Skole 1916-22; cand mag. 1922; Adjunkt ved Frederiksborg Statsskole 1922, ved Chrsthvns Gymna­sium 1927, Lektor smstds. 1930; Under visningsassistent ved Kbhvns Univer­sitet 1926-32; Censor her og ved Aarhus Univ. fra 1933; Lærer ved Zahles Se­minarium 1934-36 og fra 1945.

Medlem af Eksamenskommissioncn for Studentereks. fra 1939 og af Opga­vekommissionen for samme fra 1940, af Eksamenskommissionen for Faglæ­rere fra 1944, af Grænseforeningens Ho­vedbestyrelse 1925-32 og af Historielærer­foreningens Bestyrelse 1927-45 (Formand 1936); Kasserer i Gymnasieskolernes Lærerforening 1937-41; Sekretær i For­eningen Nordens historiske Fagnævu fra 1933; Medlem af Bestyrelsen fw-Skovrider Pipers m. fl.s sønderjydske Legater fra 1935.

Bidragyder til Meyers og Hagerups Konversationsleksika, Haandbog i det sønderjydske Spørgsmaals Historie (1938), Danmarks Konger (1944), Fest-

Kret_________________

skriftet til Knud Fabricius (1945) m. m.; Redaktør af Sydslesvigsk Dagbog (1947 ff); Medredaktør af Sydslesvig HI (1933 fif) og af Kort over Sønderjjlland; desuden Samfundslærer m. fl. Skole­bøger.

Adresse :  Amagerfælledv. 17, Kbhvn.S. Sommerbolig: Nybygget, Mahult, Sverige

KRINGELMOSE   Karl Kontorchef, R.; f. 23. Juli 1898 i Gaarestrup; Søn af Lærer Anthon Jensen og Hustru Ane Cathrine f. Andersen; gift (16. Juli 1927) m. Elisabeth K., f. 23. Nov. 1900 i Kanders, Datter af Apoteker M Ro­senkilde (død 1922) or Hustru Augusta f. Glud (død 1942).

Student (Hjørring) 1916; cand. polit. 1923; Sekretær i Landsoverskatteraadet 1930, fuldmægtig 1936: Ekspeditions­sekretær i Statens Ligningsdirektorat 1938, Ligningsinspektør 1941, Kontor­chef 1946.

Adresse: Amagerfælledv. 30, Kbhvn. S.

KRISTENSEN  Axel fh. Forsyningsmind-ster, Civilingeniør, f. 1. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Handelsgartner Mathias P Kristensen (død 1923) og Hustru Oline f. Olsen; gift (8. Nov. 1918) m. Edith K., f. 22. April 1893 i Kastrup paa Amager, Datter a.f Glasmager Knud Hagen (død 1901) og Hustru Sofie f. Larsen (død 1912).

Cand. polyt. 1918; Assistent ved Po-lyt. Læreanstalts kemiske Laboratori­um 1918-20; Driftsingeniør ved Dansk Porcelænsfabrik 1920-23; drevet Gartne­ri 1923-29; Driftsingeniør ved Porce-lainfabriken Norden 1929, Underdirek­tør smstds. 1939, Direktør ved Akts. Porcelainfabrikerne Bing & Grøndahl & Norden 1944; Forsyningsminister i Ministeriet Knud Kristensen i 1947; til-Mge midlertidig Handelsminister i 1947. Medlem af Gladsaxe Sogneraad og Skolekommission 1925-33 og af Forret­ningsudvalget for Venstres Landsorga­nisation; Formand for De samvirkende Venstrevælgeriforeniinger paa Sjælland og Bornholm; Formand i Bestyrelsen for Akts. Den kbhvnske Venstrepresse 1946-47; Medlem ajf Bestyrelsen for De Forenede Papirfabrikker 1947, for Akts. Porcelainsfabrikerne Binff og Grøndahl & Norden 1948 og for Standard Electric Akts. (Standard Electric Ltd.) 1948 • Medlem af Folketinget 1945.

Adresse : Peter Banes V. 78, Kbhvn. F

KRISTENSEN Berthel Skoledirektør; f. 30. Maj 1890 i Løsning; Søn af Arbejds­mand Anders Kristensen (død 1936) og Hustru Nielsine Marie f. Jensdatter (død 1922); gift (6. Aug. 1M6) m. Niel­sine K., f. 24. Marts 1891 i Jelling, Datter af Købmand Hans Jensen (død

_____________________788

1915) og Hustru Birgitte Kjerstine Sø-rine f. Nielsen (død 1932).

Uddannet som Kontormand; Lærer­eks. (Jelling) 1912; Lærer ved Grundt­vigs Højskole i Lyngby 1912-13, i Jern­ved 1914 og i Vejgaard 1915; Overlæ­rer ved Vejgaard vestre Skole 1933; Skoledirektør i Aalborg 1940.

Medlem af Vejgaard Menighedsraad 1922-30, af Værgeraadet 1922-20, af Sog-neraadet 1929-41 (Sogneraadsformand 1929-40), af Bestyrelsen for Fællesor­ganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse 1932-40, af Amts-raadet fra 1935, af Aalborg Amts Skole­direktion fra 1935, af Bestyrelsen for Aalborg Amts Sogneraadsforening fra 1937-41 og af Kommissionen vedrørende særlig Uddannelse af kommunale Tje­nestemænd til 1948; Medlem at Besty­relsen for Sygehusforeningen i Dan­mark ; Kasserer for Amtsraadsforeningen i Danmark; Næstformand for Danmarks Skoleinspektørforening.

Adresse ; Nordmarksv. l, Vejgaard pr.

KRISTENSEN Bjørn Overlæge, Dr.med.-f. 25. Dec. 1899 i Korsør; Søn af Over­lærer K P Kristensen (død 1935) og Hustru Ane Margrethe f. Jacobsen (død 1941); gift (15. Juli 1929) m. Ag­ne« K., f. 20. Sept. 1901 i Vejlby, Dat­ter af Arkitekt Rudolf Frimodt Clau­sen og afd. Hustru Cecilie f. Kirkeby.

Med. Eis. 1925; Dr. med. 1933; Kan­didat og Reservelæge paa forskellige Hospitaler 1925-42; Chef for Sundtov Hospitals kirurgiske Poliklinik 1942-43"; Overlæge ved Nykøbing F. By- og Amts­sygehus fra 1943; Læge ved Mødrehjæl­pen i Nykøbing F.; tilsynsførende Læge ved det tyske Flyglningelazaret i Has-se!ø til dets Ophævelse.

Medlem af Bestyrelsen og Repræsen­tantskabet for Foreningen af yngre Læger 1928-29.

Har skrevet: Forekomsten at Bordet-Gengou's Bacil, særlig i sene Stadier af Kighoste og hos stinde Mennesker (Disputats, 1933) og flere videnskabe­lige Arbejder om kirurgiske Emner og om mandlige Kønshormoner, særlig disses Betydning for Behandling af Prostatahypertrofi.

Adresse : Sjællandsg. 2, NySebing F.

KRISTENSEN Erling Forfatter; f. 9. Juni 1893 i Holte Hede ved Brønderslev; Søn af Landarbejder Chr. P Christen­sen og Hustru Severine f. Christensen-gift m. Alma Marie K., f. 19. Febr' 1902, Datter af Gaarde.jer N P Christen­sen. Kvieholm.

Har udgivet Romanerne: Støtten; Byen mellem to Taarne; Stodderkon­gen; LerL Kvernen maler; Drejers Ho­tel; Menneske mellem Mennesker; No-

789 ___________________

vellesamlingen Noget for enhver Smag; Omkring en Menneskerede.

Adresse: „Knolden". Rindsholm.

KRISTENSEN Frode Højskoleforstan­der; f. 5. Juni 1895 i Thorsted ved Ringkøbing; Søn af Husmand Hans Kr. Kristensen og Hustru Susanne f. Mor­tensen (død 1941); gift m. Selma K., f. 8. Febr. 1894 i Malmø. Datter af Sned­ker Anders Linell og Hustru Hanna (død 1939).

Tjenestedreng, Tjenestekarl og Ar­bejdsmand; paa Askov udvidede Høj­skole 1920-21 og 1921-22; arbejdet i Norge og Tyskland; Studierejser til de nordiske Lande, Tyskland, Czekoslova-kiet, Østrig, Schweiz og England; Læ­rer ved Vesterlund Efterskole 1922-23, ved Bornholms Højskole 1923-24, ved Esbjerg Arbejderhøjskole 1924-2? og ved Roskilde Højskole 1927; Medfoi stander ved Roskilde Højskole 1947; Leder af Tysklandsbrigadens Folk og Værn-Af­deling 1948-49; Forstander for Roskilde Højskole fra 1949.

Medlem af Styrelsen for Dansk For­ening til nordisk Sprogrøgt fra 1941; Formand for Foreningen Nordens Ros-kilde-Afd. 1943-46.

Har bl. a. skrevet: Fra raastoffer-nes riger (1927); National selvforsyning og verdensøkonomi (1935); Sverige, er­hvervs- og samfundsliv (1938); Den ny verden (1946); redigeret og skrevet flere Afsnit af Nordiske problemer

(1943). Adresse :  Frederiksborgv., Roskilde.

KRISTENSEN H K Førstelærer; f. 17. Sept. 1895 i Hostrup Sogn ved Varde-, Søn af Gaardejer, Sognefoged N K Kri­stensen (død 1942) og Hustru Cecilie f. Jocumsen- gift (6. Juni 1919) m. Gud­run K., f. 12. Juni 1894, Datter af Før­stelærer S P Petersen og Hustru Hed­vig f. Thuesen (død 1921).

Lærereks. (Ribe Seminarium) 1916; Andenlærer ved Lunde Skole 1918; Før­stelærer ved Frøstrup Skole 1921, ved Lunde Skole 1926.

Medlem af Bestyrelsen, for Historisk Samfund for Ribe Amt fra 1931; Re­daktør af sammes Aarbog fra 1939; Med­lem af Bestyrelsen for Varde Museum fra 1925, for Jysk Selskab for Sprog, Historie og Litteratur fra 1948, for Skolehjemmet Vesterlcd fra 1947, for Esbjerg Centralbibliotek 1930-33 og for Varde Lærerkreds (Formand i nogle Aar); Medlem af Lunde Menighedsraad.

Har skrevet; Lunde Sogn (1923); Ov-trup Sogn (1935); Den danske Bonde­stand (s. m. Aage H Petersen og Poul Hansen, 1941); Øster Home Herred

(1944); Fra Koldingfjord til Blaavands-huk l (1947); Afhandlinger i historiske Aarbøger og Tidsskrifter. Medarbejder

__________________Kris

ved Danske Slotte og Herregaarde og ved Ribe Bispesæde 948-1948; Medudgi-ver af Øvelser i skriftlig Dansk for 3 og 2-4 Klasse Skoler (1941-42). Tildelt Hielmstjerne-Rosencroneske Pris-medalje 1948.

Adresse:   Lunde J.

KRISTENSEN   K A fh. Førstelærer; f. 30. Nov. 1881 i Vejerslev i Viborg Amt-, Søn af Lærer C Kristensen (død 1908) og Hustru Ane Arngot f. Pedersen (død 1903); gift (25. April 1905) m. Ane K., f. 2. Jan. 1883 i Borre, Viborg Amt, død 1945, Datter af Gaardejer Jens Ja­cobsen (død 1901) og Hustru Birthe Kathrine f. Jensen (død 1912).

Lærereks. fra Jellinge; paa Statens Lærerhøjskole- Lærer i Lysgaard ved Kellerup 1904-07, i Sandby ved Ring­sted 1907-08 og i Karise 1908-47; opret­tede Karise Realskole 1914, Leder af denne til 1947.

Næstformand i Karise Menighedsraaci fra 1911; Medlem af Værgeraadet fra 1917, Formand fra 1927; Formand for 19. Lærerkreds 1919-23 og for Karise Højskole fra 1928; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Danmarks Lærerforening fra 1924, Formand 1936-44; Medlem af Hovedbestyrelsen for Grænseforeningen 1936-44, af Filmsraadet 1938-46 os af Foreningen Nordens Skoleudvalg 1940-44.

Adresse : Karise.

KRISTENSEN KJ Ligningschef, R.DM.; f. 23. Jan. 1890 i Faaborg Sogn; Søn al Gaardejer Jørgen Christensen og Hustru f. Lauridsen (død 1894); gift (26. Marts 1920) m. Karin Rigmor K., f. 18. Sept. 1894 i Christianssted paa St. Croix, Dat­ter af Sognepræst J G Heje og Hustru Marie f. Hansen (død 1927).

Student (Ribe) 1909; caiid. polit. 1914; Assistent (Sekretær) i Statistisk De­partement 1914. Fuldmægtig 1924-30; Statistiker under Overskyldraadet fra 1916; Kontorchef sammesteds 1930; Lig­ningschef under Ligningsdirektoratet 1938; Forretningsfører for Apotekerfon­den; Næstformand i Bestyrelsen for Af-viklingskassen for salgbare Apotekspri-vilegier 1932; Medlem af det i Henhold til Lov af 19. Juli 1943 nedsatte Vur-deringsnævn; Censor ved Kbhvns Uni­versitets statsvidenskabelige Eksaminer 1944.

Medlem af Overnævnet for Husleje­sager for Kbhvn. 1925-28: Medlem af Diiiisk liyplanlaboratoriums Arbejdsud­valg; Medlem af Kredit- og Hypotek­forenings Kommissionen af 1933; Sekre­tær for Statsministeriets Udvalg vedrø­rende Sanering af Landbrugets Gælds-forhold 1934; Medlem af Skattekommis­sionen af 1937, Apotekerkommissionen 1947 og Grundskyldskojniniæionen 1948.

Har skrevet om Beskatningsforholdene

Kris

790

 

i Landkommunerne (i Bilag til Land­bokommissionens Betænkning 1920), om Grundbesiddelse, Grundpriser og Grund-værdistigning i Hovedstaden (i Bilag til Boligkommissionens Betænkning 1918), forskellige Afhandlinger i Natio­naløkonomisk Tidsskrift om Grundvur­dering o« Skattespørgsmaal; Redaktar otr Medforfatter af Det danske Land­brug 1933; Folket och Jorden (1940).

Adresse: Vældegaardsv. 23, Gentofte.

KRISTENSEN Knud fh. Statsminister, Gaardejer: f. 26. Okt, 1880 i Hover pr. Ringkjøbing; Søn af Gaardejer Ole Christensen og Hustru Kirstine f. Knud­sen : g-iJt (7. Apri! 1908) m. Else K., V. 30. Juni 1884 i Hover. Datter af Gaardejer Chr. H Christensen (død 1927) og Hustru Petrine f. Hansen (død 1919)

Folketingsmand (Venstre) for Kanders Amtskreds 1920-29 og 1932-49; Medlem af Folketingets Finansudvalg 1927-29; Med­lem af Overskyldraadet 1927-38, af Land­skatteretten 1938-40. af Det erhvervsøko­nomiske Eaad 1939-40 og af Prisnote-ringskomitéen 1939-40; Indenrigsminister i Ministeriet Stauniiig 1940, i det første Ministerium Buhl Maj—Nov. 1942 og i det andet Ministerium Buhl i 1945; Statsminister 1945-47.

Formand for Venstres Landsorgani­sation 1941 og for Venstres Rigsdags-gruppe 1942-45.

Adresse:   Biviumgaard pr. Humlebæk.

KRISTENSEN    K r. Landbrugsskolefor­stander; f. 18. Nov. 1892 i Hang; Søn af Gaardejer J P Kristensen (død 1940) og Hustru Ane Marie f. Hansen (død 1897); gift (14. Febr. 1919) m. Kathrine K., f. 2. Jan. 1894 i Skuderløse, Datter af Gaardejer H P Nielsen (død 1905) og Hustru Marie f. Christensen.

Landbrugskandidat 1913; Assistent ved Tylstrup Forsøgsstation 1913-15; Lærer ved Skaarup Landbrugsskole 1915-16, ved Sydsjællands Landbrugsskole 1916; Tillægseksamen i Planteavl ved Land-bohøjskolen 1918; Assistent ved Statens Ukrudtsforsøg og Afdelingschef i Er-næringsraadet 1918-19; Konsulent i Plan­teavl ved de samvirkende Landbofor­eninger i Fyens Stift 1919; Forstander for Sydsjællands Landbrugsskole 1929.

Medlem af Folketinget (Venstre, Ma­ribo Amtskreds) 1945.

Har skrevet de aarlige Beretninger om Planteavlsarbejdet i Landboforenin­gerne i Fyns Stift (1919-28); endvidere Afsnittene : „Ukrudtsplanterne os deres Bekæmpelse, samt Jordens Behandling " og ..Kulturplanternes alm. Forhold, Dyrkning af Korn og Bælgsæd" samt „Frøavl" og „Industriplanter" i Ager-dyrkningslære. Lærebog for Landbrugs­skoler m. v. (1930, 1951, 1934, 1936. 1938,

1940, 1942, 1945 og 1948); Medarbejder ved Den nye Landmandsbog og Vær­ket Korn.

Adresse : Sydsjællands Landbrugsskole, Lundby.

KRISTENSEN Martin Afdelingsforstan­der, Dr. med., R.; f. 6. Maj 1888 paa Frdbg.; Søn af Skoleinspektør, mag. scient. K Smidt Kristensen (død 1922) og Hustru Maren f. Hiardemaal (død 1933); gift (31. Dec. 1922) m. Henny K., (. 6. Jan. 1893 i Næstved, Datter af fh. Møl-leejer og Købmand P N Kruckow (død 1933) og Hustru Karen f. Kornerup.

Student (Metropolitanskolen) 1906 med. Eks. 1913: efter Kandidattjeneste ved forsk. Hospitaler; Assistent ved Sta­tens Seruminstitut 1917; Laborator smstds

1921. Afdelingsforstander 1922; Vakcina-tor ved den kommunale Vakcinationsan-stalt 1921-32; Dr. med. (Investigations into the Occurence and Classification of the Haemoglobinophilic Bacteria)

1922.

Censorsuppleant i Mikrobiologi ved Embedslægeeks. 1922-30 og atter fra 1936, i alm. Patologi ved Lægeeks. fra 1929 og i Bakteriologi ved farmaceutisk Kan-didateks. fra 1948; korresponderende Medlem af Dansk otaloryngologisk Sel­skab 1926 og af Société de Biologie i Paris 1931; Medlem af Videnskabernes Selskab 1936.

Adresse: Svinget 12, Kbhvn. S.

KRISTENSEN M K Konsulent, H.p.p.; f. 27. April 1880 i Gjedesby; Søn af Gaardejer Niels Christensen (ded 1909) og Hustru f. Bjerregaard (død 1924); gift (27. Okt 1905 m. Petra Hansine K., f. 3. Jan. 1876, død 1947, Datter af Gaardejer Rasmus Hansen Kebling (dåd 1879) og Hustru f. Nielsen.

Elev paa Næsgaards Agerbrugsskole 1898-1900; Landbrugskandidat 1902; for­skellig Lærervirksomhed 1902-04; Konsu­lent for Eibe Amts vestre Landbofor­eninger 1905-08, for Foreningen af jyd-ske Landboforeninger 1908-33 og for Dansk Andels Gødningsforretning 1917-37; Sekretær for Foreningen af Jydske Landboforeningers Græsmarkssektion 1919-46; Konsulent for Statens Jordlovs-udvalgs Vildmosetilsyn 1935-46.

Udenl.  Orden:   N.St.O.3'.

Adresse : Skelbv, Fiskebæk.

KRISTENSEN Niels Pagter Landsrets­sagfører; f. 4. Juli 1893 i Lime ved Mørke; Søn af Dyrlæge Markus Kri­stensen (død 1942) og Hustru Sofie f. Pagter: gift m. Anna Margrethe K., t 9. Aug. 1896, Datter af Gaardejer Niels Amorsen Jensen og Hustru Kir­stine Marie f. Pedersen.

Student (Randers) 1911; cand. jur. 1917; Sagfører i Randers 1920; Lands­retssagfører 1924.

Adresse:   Dronningborg   pr.   Randers.

791________________________

KRISTENSEN     Oluf Handelsgartner, B.; f. 11. Nov. 1888 i Kbhvn.; Søn af Handelsgartner Mathias P Kristensen (død 1923) og Hustru Oline f. Olsen; gift 2. Gang (21. Nov. 1941) m. Else K., f. 7. Juli 1908 i Grove, Datter af Pastor emer. Carl Thaarup og Hustru Ingeborg f. Hoffmeyer.

Præliminæreks. (Vestre Borgerdyd-skole) 1904; i Gartnerlære paa Ny Kastrupgaard, hos Dæhnfeldt, Odense, I C Schmidt, Erfurt, Truffaut, Ver-sailles m. fl.; Elev paa Købmandssko-len og Askov Højskole: Ejer af Gart­neriet Ny Kastrupgaard fra 1916.

Medlem af Taarnby Sogneraad 1925-37 og fra 1946, af Tilsynsraadet for Statsungdonishjemmet Prøven og af Statens Jordlovsudvalg fra 1946; Med­lem af Bestyrelsen for Gartnernes Fæl­lesindkøb fra 1921, Formand fra 1924; Medlem af Repræsentantskabet for Al­mindelig dansk Gartnerforening fra 1921, af Foreningens Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 1933-38; For­mand for Udvalget for Gartnernes Hus fra 1932 og for Gartnerkollegiet fra 1936; Medlem af Erhvervsraadet for Gartneri og Frugtavl fra 1933; For­mand for Dansk Blomkaalsfrøavlerfor-ening fra 1942 og for Repræsentant­skabet for Kbhvns Grønttorv fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Teknisk Skole i Taarnby Kommune fra 1933, af Repræsentantskabet for Akts. Ama­gerbanken fra 1931 og af Bestyrelsen for Akts. Kulimportkompagniet Alli­ance fra 1934; Formand for Bestyrel­sen for Akts. Gartas fra 1946.

Adresse:   Ny  Kastrupgaard,  GI. Kirkevej,  Kastrup.

Sommerbolig : „Klitbo", Liseleje.

KRISTENSEN Sigurd Formand for Forsikringsraadet, R.DM.p.p.; f. 50. Marts 1887 i Skovlund i Ansager Sogn-. Sen af Lærer Jens Kristensen (død 1922) og Hustru Sine f. Mortensen (død 1931); gift (30. Marts 1915) m. Gerda Lisbeth K., f. 21. Sept. 1894 i Kbhvn., Datter af Arkitekt Bugen Jørgensen (død 1910, se Kraks Blaa Bo« 1910) og Hustru Camilla f. Permin (død 1940).

Stndent (Ribe) 1905; cand. mag. (Ma­tematik) 1911; Assistent i Statsanstal­ten for Livsforsikring 1911: Laerer ved Horsens Statsskole 1915, Adjunkt 1915, Lektor 1923; Lektor ved Ordrup Gym­nasium 1925; kst. Rektor for Ordrup Gymnasium 1932; kst. Formand for Forsikringsraadet 1932, kgl. Udnævnel­se 1933; Formand i Bestyrelsen for De danske Livsforsikringsselskabers Ga­ranti- og Hjælpekasse fra 193J.

Medlem   af   Jernbaneerstatningskom-

____________________Kris

missionen fra 1939; Medlem af Bestyrel­sen for Horsens Plejehjemsforening 191V-25, for Statsskolernes Lærerforening 1918-27, for Almindelig dansk cand. mag. Organisation 1925-33 og for Foreningen for Alderdoms-Friboliger fra 1935, for­mand fra 1943; Medlem af Opgavekom­missionen for Studentereksamen 1922-31; Formand for Udvalget til Udarbejdelse af Lovforslag om Pensionskasser fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Carne-gie-Fondet fra 1943; Formand for Læ­gernes Pensionskasse fra 1946; Censor i Forsikringsvidenskab og Statistik ved Kbhvns Universitet.

Udenl.  Orden:  S.N.3.

Adresse:   Kongeledet 2^Charlottenlund.

KRISTENSEN   Sigvald Legationsraad; f. 13. Maj 1908; Søn af Stereotypør Sigvald Kristensen (død 1926) og Hu-strn Alexandra f. Bryde- gift (2. Juli 1934) m. Ellen-Margrete K., f. 12. Maj 1907, Datter af Formand J Chr. Hansen (død 1932) og Hustru Anine f. Hansen.

Realeks. 1925; Højskoleophold; Ud-dannelsesrejser i Tyskland, Østrig og Czekoslovakiet; ansat ved Social-Demo-kratens Omegnsudgaver 1926, ved Syd­sjællands Social-Demokrat, Næstved 1927. ved Bornholms Sociai-Demokrat, Kønne 1928, ved Sønderjyden, Sønder­borg 1950-34, ved Den socialdemokratiakp Generalkorrespondance, Kbhvn. 1934-35 og ved Social-Demokraten, Kbhvn. 1935-45; Medarbejder ved det illegale „In­formation" i Kbhvn. til Nov. 1944, i Sverige til Maj 1945; Presseattaché i Oslo 1945; Legationsraad 1948.

Formand for Social-Demokratens Med-arbejderforening 1944-45-, Medlem al Journalistforbundets Bestyrelse 1943-45 m. m.

Adresse: Thomas Heftyes Gate 64 C, Oslo, Norge.

KRISTENSEN   Sven Møller Dr. phil., Forfatter; f. 12. Nov. 1909 i Dårum; Søn af fh. Sognepræst Jens Møller Kri­stensen og Hustru Alvilda f. Over-gaard; gift (29. Dec. 1937) m. Hannt M. K., f. 28. Aug. 1912 i Velling, DaUer af Gaardejer Niels HaJine og Hustru Axelline f. Nielsen.

Student (Vejle) 1927; cand. mag. 1952; Musikkritiker ved Ekstrabladet 1933-38; Dr. phil. 1938; Litteraturmedarbejder ved Land og Folk 1945; Redaktør af det litterære Tidsskrift Athenæum 1946. Litterære Arbejder : Musiken (1957) -, Æstetiske Studier i dansk Fiktionsprosa 1870-11900 (Disputats, 1938): Hvad Jazz er (1938); Digteren og Samfundet i Danmark i det 19. Aarhundrede I (1942), II (1945); Amerikansk Littera­tur 1920-1940 (1942); Jazzen og dens problemer (1946); Amerikansk Littera-

Kris___________________

tur 1920-1947 (1948); Jazzoratorierne De 24 Timer, Skolen paa Hovedet og Livet er en Drøm; har endvidere skrevet Vi­serne til Melodien, der blev væk m. m. Adresse : Skt. Kmids V. 30, Kbhvn. V.

KRISTENSEN Svenn Eske Arkitekt; f. 1. April 1905 i Thisted; Søn af Brand­inspektør, Tømrermester Eske Kristen­sen og Hustru Kristine f. Rasmussen; gift m. Erna Marie E.K., f. 30. Maj i Nykøbing M., Datter af Depotindehaver , Cnr. Jensen (død 1931) og Hustru Pe-Hra f. Worm (død 1931). • Realeks. 1922; uddannet som Tømrer-Svend ; Afgang fra Aarhus tekniske Dag­skole 1927; Studierejse i Belgien, Frank­rig og Tyskland s. A.; Løjtnant i In-geniørtropperne 1931; derefter gennem-gaaet Kunstakademiet; Lærer paa Kunstakademiet fra 1935; Medarbejder hos Professor Kay Fisker fra 1932, i Samarbejde om Boligbyggeri 1940; selv­stændig Arkitektvirksomhed fra 1934; tildelt Præmie i flere Arkitektkonkur­rencer og Kbhvns Kommunes Præmie for gode og smukke Huse 1937, 1939, 1941, 1945 og 1M8, Lyngby-Taarbæk Kommunes Præmie 1945 og 1947, Gen­tofte Kommunes Præmie 1945 og 1948, Gladsaxe Kommunes Præmie 1948, Frdbg. Kommunes Præmie 1948. Tildelt Eckers-berg-Medaljen 1944.

Formand for Akademisk Arkitektfor­enings Konkurrenceudvalg; Medlem af Gentofte Kommunes Bygningskommis-sion; Medarbejder ved forskellig fag­litteratur.

Sammen med Kay Fisker opført Be­byggelserne Stefansgaarden, Christdans-gaarden og Dronningegaarden m. v.; selvstændigt opført Boligbebyggelserne Grønnehavegaard, Breidablik, Tritoner­ne, Kirkebrohuse, Lyngby Søpark, Her­lev Bygaard og Byvænge, Bredalspar-ken, Kædehuse ved Skjoldagervej m. fl. Industribebyggelser; Kavnholm Strømpe­fabrik, Fuurstrøm Fajanceværk, Brede Klædefabriks Nybygning, TO-R Radio-fabrik, Johs. Madsen & Søn's Maskin­snedkeri, Ørevad Tekstilfabrik m. fl.; desuden Villaer og Forretningsbebyggel-ser, bl. a. for Cornelius Knudsen og Akts. Julius Kopp.

Adresse: Lundeskovsv. 3, Hellerup.

KRISTENSEN Thorkil fh. Finansmini­ster, Professor; f. 9. Okt. 1899 i Fløj-strup ved Vejle; Søn af dav. Gaardejer Niels Kristensen og Hustru Anne Kir­stine f. Thorkilsen (død 1936); gift (17. Juli 1931) m. Ellen K., f. 1902 i Thi­sted, Datter af Lærer P Nielsen (død 1928) og Hustru Inger f. Frøkjær.

Handelseks. 1916; ansat i Akts. Damp­møllen Victoria, Odense 1916-19 og i Akts. Sækkeleje-Kompagniet, Odense 1919-20; paa Askov Højskole 1920-21;

__________________________792

Student (privat dimit.) 1922; cand. po-lit. 1927; Lærer ved Den jydske Han­delshøjskole i Aarhus s. A.; Fuldmæg­tig ved Sparekassetilsynet 1928-31; In­spektør smstds. 1931-35; Studierejse i England 1935-36 og i 1938; Undervis­ningsassistent ved Kbhvns Universitet 1936-38; Professor i Driftsøkonomi ved Aarhus Universitet 1938; Finansminister i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47; Professor ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1947.

Medlem af Formandsskabet for Ar-bejds- og Forligsnævnet 1940-45, af Fi­nansministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (Professorudvalget) 1943-45, af Fol­ketinget (Venstre) 1945, af Folketingets Finansudvalg 1947 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1946; Formand for Forvaltningskommissionen af 1946 til 1947; Medlem af Bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab 1946 (Formand fra 1948) og for Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi 1947.

Har skrevet: Danmarks Driftsregn­skab (1930); En Sikringsfond for Ind­skud i Sparekasser (1933); Undersøgel­ser af det kommunale Skattespørgsmaal (1935); Faste og variable Omkostninger (1939); Hovedredaktør af Haandbog i Kredit-ogHypotekforeningsforhold(1944).

Adresse: Odinsv. 18, Birkerød.

KRISTENSEN Tom Forfatter, calid. mag.; f. 4. Aug. 1893 i London; Søu af Fabrikmester Peter L Kristensen (død 1948) og Hustru Kirstine Mane f. Petersen (død 1937); gift 1. Gang (2. Dec. 1921, Ægteskabet oplast 1927) m. Ruth K., f. 15. April 1901 i Neape', Datter af Forfatter Sven Lunge (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Mimi f. Blad; 2. Gang (4. Dec. 1933) m. Gerda K., f. 11. Febr. 1910 i Kbhvn., død 1943, Datter af Grosserer Georg W Westermann og Hustru Elisa­beth f. Schrøder (død 1934); 3. Gang (8. Marts 1946) m. Ingeborg K., Datter af Plantageejer Sophus Weber (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hu­stru Sinnet f. Bruhn (død 1931).

Student (Henrik Madsens Skole) 1911; cand. mag. 1919; Lærer i Engelsk ved Købmandsskpleu 1919-21; Studierejse til Japan og Kina 1922; Litterær Anmelder ved PoliMken 1924-27; tillige Sekretær hos Polarforskeren Knud Rasmussen 1906; igen ved Politiken fra 1931; ad­skillige Kejser i Europa.

Tildelt Holberg-Medaljen 1945.

Litterære Arbejder : Fribytterdrømme (Digtsamling. 1920); Livets Arabesk (Roman, 1921); Mirakler (Digtsamling. 1922); Paafuglefjeren (Digtsamling, 1922); En Anden (Roman, 1923); En Kavaler i Spanien (Prosa og Dlarte. 1926); Verdslige Sange (Digte 1927):

793________________________

Sophus Claussen (1929) • Hærværk (Ro­man, 1930); En Fribytters Ord (Udv. Digt«, 1933); Vindrosen (Noveller, 1934); Mod den yderste Rand (Digtsamling, 1936) ;Uigte i DøgnetfDigtsamling, 1940); Mellem Scylla og Charybdis, Samlede Digte fra Tyverne (1943); Mellem Kri­gene (Essays, 1946); Hvad er Heta? (Noveller, 1946); En Omvej til Andorra (Prosa, 1947). — Oversættelser: Theodo-re Dreiser; En amerikansk Tragedie; Remarque : Intet Nyt fra Vestfronten; Norah Hoult: Saa lukker vi, mine Her­rer ; Sean O'Faofåin: Skærsommernats Galskab; D H Lawrence: Sønner og El­skere ; Richard Wright: Søn af de Sorte; Kornmarks Saga o. fl. Udgiver af Kip-lings og. Gustav Wieds Værker.

Adresse: Æblehuset, Gråsten, Thurø pr. Svendborg.

KRISTJANSEN    Aage Overlæge, Dr. med.; f. 10. Maj 1893 i Svendborg; Søn af Købmand Fr. Christiansen og Hu­stru Elisabeth f. Andersen; gift (28. Dec. 1942) m. Vera Kisky K., f. 6. Okt. 1907, Datter af Tandlæge F F Fleischer (død 1928) og Hustru Johanne f. Kisky (død 1931).

Student (Hesselager) 1911; med. Eks. 1919; Studierejse (Østen og Amerika) i 1921; Kandidatpladser paa forskellige kbhvnske Hospitaler; Reservelæge i Hæ­ren 1926; klinisk Assistent ved Rigsho­spitalets Af d. H. s. A.; Reservelæge sammesteds 1928; Specialistanerkendelse (Dermato-Venerologi) 1928; prakt. i Kbhvn. fra 1930; Dr. med. (Komplement bindingsreaktion ved Gonorrhoe) 1930; Reservelæge ved Rudolph Bergiis Ho­spital 1930; Overlæge sammesteds 1937; tillige Overlæge ved Rudolph Bergh.-Hospitals Filial paa Balders Hospital 1946.

Censor ved lægevidenskabelig Em­bedseksamen 1940; Næstformand i Dansk dermatologisk Selskab 1941, Formand 1943; korresponderende Medlem af La société francaise de Dermatologie et de Syphjligraphie 1946.

Adresse : Fiolstræde 14, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Trongaardsv. 43, Klam-penborg.

KROG   Arne Afdelingschef i Generaldi­rektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, R.DM.p.p.; f. 9. Okt. 1894 i Udstolpe paa Lolland; Søn af Førstelærer Søren Krog (død 1927) og Hustru Margrethe f. Christiansen (død 1919); gift (4. Jan. 1921) m. Rigmor K., f. paa Rolles Mølle ved Lunderskov, Datter af Land­inspektør Carl Balslev (død 1937) og Hustru Mathilde f. de Fischer (død 1947).

Postelev 1911: Student 1917; Assistent i Postvæsenet 1919; cand. jur. 1923; Sekretær i Generaldirektoratet for Post-

____________________ Krog

væsenet 1923; Landsretssagfører 1928 (Beskikkelse deponeret); Fuldmægtig i Generaldirektoratet for Post- og Tele­grafvæsenet 1928, Ekspeditionssekretær 1931. Kontorchef 1937, Afdelingschef 1941; Translatør i Fransk (juridisk Speciale) 1935.

Forstander for Post- og Telegrafk\ir-sue 1938-41; Formand for Dansk Post-og Telegrafmuseums Bestyrelse 1938-41; Sledlem af Ministerialforeningens Besty­relse fra 1937, Formand 1938-41; Næst­formand for Da»ske Statsemhedsmænds Samraad 1938-41. Medlem af Bestyrelsen for Translatørforeningen 1939-41. Lektor ved Translatørskolen 1935-41. Medlem af Julemærkekomitéen fra 1941, af Kom­missionen for Post- og Telegrafvæsenets Fagprøver fra 1941, af Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab A/S Ira 1942, af Translatøreksamenskominissio-nen fra 1945, af Stednavneudvalget fra 1946, af Bestyrelsen for Lystfiskerifor­eningen fra 1946 og af Ferieudvalget un­der Arbejdsministeriet fra 1948; Dele­geret ved Verdenspostkongresserne i Cairo 1934, i Buenos Aires 1939 og i Paris 1947 samt siden 1931 ved talrige nordiske og internationale Postkonferen­cer.

TIdenl. Ordener: I.F.3.; N.St.O.3'.; S.N.3.; S.V.2'.; .K.N.4.

Adresse: Løvspringsv. l D, Charlot-tenlund.

KROG-MEYER Herluf Sparekassedirek­tør, R.; f. 13. Dec. 1893 i Faaborg ved Varde; Søn af Sognepræst G G Krog-Meyer (død 1948) og Hustru Villy f. Seidelin (død 1900); gift (5. Aug. 1919) m. Thyra K-M„ f. 8. Maj 1898, Datter af Købmand C G Søndergaard, Holste­bro (død 1938) og Hustru Marie f. Sø­rensen (død 1930).

Realeks. (Sorø Akademi) 1909; ansat i Akts. Varde Bank 1909, Fuldmægtig 1917, Bogholder 1919; Underdirektør i Den sjællandske Bondestands Spare­kasse 1931, Direktør 1935.

Formand for Dansk Cricket Fond og for Hjælpekorpset Kalvebod Bastion; Formand for Soransk Samfund 1946-49; Medlem af Repræsentantskabet for Dan­marks Sparekasseforening og af Inter­national Thrift Institute's permanente Komité; Medlem af Terrainsport Raa-det 1943-47.

Adresse : Brodersens Allé l, Hellerup.

KROGH August Professor erner.; f. 1874 i Grenaa; Søn af afd. Redaktør V Krogh; gift m. Dr. med. Marie Krogh (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942), Datter af Landmand A Jørgensen og Hustru Ane f. Chrisfensen.

Student (Aarhus) 1893; mag. scient. 1899; Dr. phil. (Frøernes Hud og Lunge-respiration) 1903; Assistent ved Univer-

_K rog _____________________

sitetets fysiologiske Laboratorium 1899-1908; Docent i Dyrefysiologi ved Kbhvns Universitet 1908. Professor 1916-45.

Medlem al Videnskabernes Selskab 1916-49; Æresmedlem i Medicinsk Sel­skab i Kbhvn. fra 1922; Medlem af Aka­demiet for de tekniske Videnskaber fra 1939: Korresponderende Medlem af Vi-denskabsakademierne i Lund, Stock­holm, Oslo, London, Washington og flere; tilkendtes Nobelprisen i Fysiologi og Medicin for 1920 for Opdagelsen af den kapillariomotoriske Regulations-mekanisme; Dr. j ur. h. c. ved Edin-burgh Universitetet 1921; Silliman Lec-turer (Yale Universitetet) 1922; Char­les Mickle Fellowship (Med. Fakultet, Toronto) 1925; Dr. med. h. c. i Buda­pest 1935 og Lund 1936; Dr. se. h. c. ved Harvard Universitetet 1936, ved Ru-fcgers Universitetet 1938 og ved Ox­ford Universitetet 1947; Cooper Leoturer (Swarthmore Ooll.) 1939; Æresborger i Grenaa 1945; Æresdoktor ved Oslo Uni­versitet 1946; holdt The Croonian Lec-ture i The Royal Society. London 1945; modtog The Baly Medal s. A.

Publikationer: Lærebog i Menneskets Fysiologi (10. Udg. 1946); Kespiratory Exchange of Animals and Man (Long-mans, London 1915): Anatomy and Phy-siology of Capillaries, (Yale Press, New Haven 1922, 2. Udg. 1929); Insulin, En Opdagelse og dens Betydning, Univer-sitetsprogram 1924; Osmotic Regulation (Canibridge Univ. Press, 1939); Cotnpa-rative Physlology of Respiratory Me-chanisms (Pennsylv. Univ. Press, 1941). En Række navnlig fysiologiske Afhand­linger, særlig i engelske Tidsskrifter.

Adresse:  Søbredden 24. Gentofte.

KROGH    Emil Kontorchef; f. 1876 i Grenaa; Søn af Redaktør V "Krogh (død 1925) og Hustru f. Dreckmann (dåd 1927); gift (1912) m. Sophde Al-bertine Lockwood Larsen, ded 1937, Datter af afd. Sygehuslæge C A Lar­sen.

Sømand; Styrmandseks. 1896; Lærer ved Fana Navigationsskole 1899-1900; cand. phil. 1903; en Tid nautisk Med­arbejder ved Politiken, ved Dansk Sø-fartstidende 1903-08; Sekretær i Dansk Sejlskibsrederiforening 1908; Chef for Søfartskomoret i Ministeriet f. Handel og Søfart 1909; Afsked 1937. Med­lem a.f Kommissionen ang. Kbhvns Havn 1909, af Navigationskommissionen 1911; Befuldmægtiget Delegeret ved Konferencen i London 1913-14 ang. Sik­kerheden til Søs; Regeringens Repræ­sentant i Fragtnævnet 1917-20; udsendt til Færøerne for at ordne forskellige færøske Skibsfart- og Fiskerianliggender 1918; organiseret Statens Skibstilsyn

________________________794

1920-21; forberedt Navigationsskolernes Overgang til Stat og Kommuner 1921-22; organiseret Statens Isbrydningsvæ-sen 1922-25; Formand for Konferencen i Kbhvn. 1925 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige ang. Skibes Sødygtighed og Udrustning; afviklet Re­gistrerings- og Skibsmaalings-Bureauet 1927; Medlem af Flaglovkommissionen 1927; Befuldmægtiget 1. Delegeret ved Konferencen i London 1929 ang. Sik­kerheden til Søs; 1. Delegeret ved For­handling i Stockholm 1929 ang. fælles dansk-svensk Isbrydningatjeneste paa Søvejene til og fra Østersøen; Befuld­mægtiget 1. Delegeret for Danmark og Island ved Lasteliniekonferencen i Lon­don 1930; Befuldmægtiget Delegeret ved Radiotelegrafkonferencen i Madrid 1932.

Har skrevet: En Ministerial-Embeds-mand protesterede mod Forurettelse —. Af Handelsministeriets Historie (1938), en prisbelønnet Afhandling om øget nordisk Samarbejde vedrørende offent­ligretlige Skibsfartsanliggender (1938) samt en Pjece : Færøerne, Danmark — og Norden (1945).

Adresse: Lindenovsg. 5, Kbhvn. Ø.

KROGH L W Bankdirektør, R.; f. 18. Maj 1883 i Viborg; Søn af Tobaksfabri-kant Chr. Krogh (død 1924), se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Thomdne f. Thomsen (død 1934); gift (21. Jan. 1910) m. Margrethe K., f. 19. Aug., Datter af Forpagter C Garn og Hustru Amalie f. Nielsen.

Ansat i Handelsbanken i Viborg 1900-03, i Horsens 1903-05, i Kbhvn. 1906, i Commerz und Privatbank i Hamburg 1907-08, i Handelsbanken i Kbhvn. 1909-11: Direktør i Odder Bank 1911-24; Di­rektør i Randers Disconto- og Laane-bank fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Den jydske Trælastimport, Randers, for Chr. Rasmussens Møbeletablissement, Akts., Randers og for Akts. J Smiths Pap-fabrik, Bruunshaab pr. Viborg.

Adresse: Kirkeg. 3, Randers.

KROGH Torben Dr. phil., R ; f. 21. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C P L Krogh (død 1943) og Hustru f. Thor-berg (død 1946); gift (5. Nov. 1945) m. Skuespillerinden Karen K., f. 27. Febr. i Helsingfors, Datter af Komponisten Louis Mølholm og Hustru Aagot f. Balthazar-Christensen.

Student (Ordrap Gymnasium) 1913; mag. art. (Musikhistorie) 1919; Dr. phil. ved Berlins Universitet 1922; gen­nemgik Musikkonservatoriet 1914-17; Studierejser i Udlandet; Forelæsninger som Privatdocent ved Kbhvns Universi­tet 1923-24; Operainstruktør ved Det kgl Teater 1924-29; Lærer ved Det kgl. Teaters Elevskole fra 1929; Redaktør af

795______________________

Det kgl. Teaters Program fra 1930; Redaktør af Tidsskriftet Forum 1933-34; Bibliotekar ved Det kgl. Teater 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk To­nekunstnerforening, for Selskabet for dansk Teaterhistorie, for Musikhistorisk Museum, for Det kgl. Teaters Venner, for Selskabet for dansk Kulturhistorie, for Holbergsamfundet, for Selskab for Historie, Litteratur og Kunst, for Det danske Shakespeare Selskab, for Olaf Poulsen - Fonden og for Studentersam­fundets Arbejderkoncerter; Medlem af Dansk Korforenings Overbestyrelse; Med­lem af Hovedkomitéen for det danske Kunststævne i Forum 1929.

Litterære Arbejder: Zur Geschichte des dånischen Singspiels im 18. Jahr-hnndert (1924); Det tyske Operaselskabs Besøg i Kbhvn. under Frederik IV (1926): Det kgl. Teaters ældste Regie­journal (1927); Studier over de sceniske Opførelser af Holbergs Komedier i de første Aar paa den genoprettede dan­ske Skuoplads (1929); Jacopo Fabris' Instruction in der teatralischen Archi-tectur und Mechanique (1930); Ældre dansk Teatermusik (1931); Studier over Harlckinaden paa den danske Skue­plads (1931); Danske Teaterbilleder fra det 18. Aarhundrede (1932); Forudsæt­ninger for den Casorti'ske Pantomi­me (1936); Dansk Komponistforening (1938) • Hofballetten under Christian IV og Frederik III (1939); Ældre dansk Teater (1940) • Heibergs Vaudeviller (1942); Holberg i det kgl. Teaters æld­ste Regieprotokoller (1943); Bellman som musikalsk Digter (1945); Skuespil­leren i det 18. Aarhundrede (1948); Fca Berghs Hus i Læderstræde til Kome­diehuset paa Kongens Nytorv (1948V — Har bearbejdet og oversat en Række Operaer, Operetter, Korværker o. 1. *il Det kgl. Teater og Statsradiofonien; Medarbejder ved Dansk biografisk Lek­sikon og Weilbachs Kunstnerleksikon; Medredaktør af Værket Danmark i Fest og Glæde: Redaktør af Det kgl. Teaters Festskrift i Anledning af ZOO Aars Jubilæet.

Adresse : Glahns Allé 33, Kbhvn. F.

KROGH-JENSEN    Georg Stadsbibliote­kar, Dr. phil.; f. 27. Juni 1892 i Holste­bro; Søn af Skoleinspektør P Krogh-Jensen (død 1908) og Hustru Thora f. Matzen (død 1948); gift (3. Juli 1923) m. Edith K-J., f. 19. Sept. 1901 i Vi­borg, Datter af Lektor Johannes Lofl (se denne).

Lærereks. (Jonstrup) 1913; Lærer og Bibliotekar i Holstebro 1913-19; Student 1919; Dr. phil. ved Universitetet i Miin-chen 1922; paa Statens Biblioteksskole i 1925; Vikar ved Kbhvns Kommune-

_____________________Krog

Biblioteker 1922-24; Kredsleder ved Frdbg. Kommunebiblioteker 1924, Un­derbibliotekar 1928, Kommunebibliote­kar 1936, med Titel Stadsbibliotekar 1944; Biblioteksmæssig Leder af Frdbe. Kommunes Børnebiblioteker fra 1957; Bibliotekar ved Femmers Seminarium 1923-38; Lærer ved Statens Biblioteks­skole fra 1953.

Medlem af Bestyrelsen for Frdbg. Kommunalforening 1933-37 (Næstfor­mand fra 1934) og af Repræsentantska­bet for Forening for Boghaandværk 1935-45: Formand for Danmarks Bib­lioteksforenings Standardiseringsudvalg 1938-48; Medlem af Bestyrelsen for For­ening for Boghaandværk 1941-45 (Næst­formand fra 1944); Medlem af Fælles-komitéen for Polenshjælpen 1946-48; Se­kretær i Historisk-topografisk Selskab for Frdbg. fra 1944.

Har skrevet nogle faglige Artikler og Afhandlinger.

Udenl. Orden: Po.P.R.5.

Adresse: Solbjergv. 15, Kbhvn. F.

KROGH-POULSEN Willy Professor, Tandlæge; f. 8. Marts 1910 i Odense; Søn af Hovedkasserer Niels Poulsen og Hustru Mathea f. Jørgensen Krogh; gift (10. Nov. 1934) m. Claire K-P., .'. i Frauenfeld, Schweiz, Datter af Jo­hann Jakob Schwarz (ded 1939) og Hustru Anna f. Kupper (død 1926).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1928; Tandlægeeks. 1931; Dr. med dent. (Julius Maximilian Universitet, Wiirzburg) 1934; Studieophold og -rej­ser i Schweiz 1931-33, i Tyskland 1933-34, i 1936 og i 1938, i England 1945 ok i U.S.A. 1946-47; 1. Assistent paa- Dan­marks Tandlæge-højskole 1936, Docent i Teknologi 1944 og Professor i Pro-t-eselære ved samme 1947.

Formand for Arbejdssammenelutnin-gen for Protetik og Materialekund­skab; Korresponderende Medlem af Svenska Tandlakare-Sållskaipet og af Finaka Tandlakarsallskapet.

Har skrevet: Tændernes Morfologi (1945) m. fl.

Adresse : Godthaabsv. 135. Kbhvn. F.

KROGSGAARD Harald Arkitekt, f. 5. Ang. 1896 i Lødderup paa Mors: Søn af Lærer Abel Poulsen (død 1931) og Hustru Karen Marie f. Jensen (død 1938); gift (20. Sept. 1930) m. Lilly K.. f. 24. Dec. 1899, (død 1942), Datter af Baadfører Georg Valdemar Rasmussen og Hustru Anine f. Hansen.

Elev paa Odense tekniske Skole og paa Kunstakademiet i Kbhvn.; egen Arkitektvirksomhed 1930; Bygningsin­spektør for Fyens Stifts Sparekasse 1930; Lærer paa Odense tekniske Skole 1937, Overlærer for Bygningsskolen smstds fra 1945.

Krog___________________

Forestaaet Opførelsen af Pyens Fo­rum, Udvidelse af Aarup Tuberkulose-hospital, Haand i Haands Bygning i Odense, Boligkvarteret Drewsensvej i Odense, Centralskolen i Fraugde m. v.

Adresse:  Læssøeg.  6,   Odense.

KROGSGAARD   Sven R Landsretssag­fører- f. 14. Juni 1901 i Kbhvn.; Søn af Lektor A M R Krogsgaard (død 1943) og Hustru Maria f. Lauridsen (død 1938); gift (12. Juni 1932) m. Gerda K., f. 20. Dec. 1903 i Aalborg, Datter af Overretssagfører Jacob H Hasselbalch (se denne).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1920; caml. jur. 1927; Sagførerfuldmæg­tig i Aalborg 1927-32; Landsretssagfører 1931, i Odense fra 1932; offentlige og beneficerede Sager ved Underret og Landsret 1944.

Formand for Nævninge-Grundlisteud­valget for Odense Købstad fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Odense kon­servative Vælgerforening, af Landele­delsen for de danske Hiemmeværnsfor-eninger, af Bestyrelsen for Odense Ter-rænsportsforening, af Bestyrelsen for Akts. Fyens F.ier Fabrik, Odense og af Bestyrelsen for Akts. Odense Bad­minton-Hal; Medlem af Oprejningsnæv-net for Odense og Assens Amter og af Distriktsraadet for Hjemmeværnet.

Adresse: Oolbjørnsensv. 13. Odense.

KROGSHEDE Kristian Forstander; f. 12. Febr. 1893 i Bsvling Sogn: Søn af Gaardejer Jesper Madsen Krogshede (død 1939) og Hustru Kirstine f. Knak Jepsen (død 1938); gift (20. Maj 1929) m. Else Marie K., f. 22. Nov. 1898, Dat­ter af Fabrikant Anders Sørensen og Hustru Christiane f. Hansen.

Elev og Assistent paa Statens For­søgsstation i Aarslev; derefter Ophold paa Ryslinge Højskole og Gymnastik­højskolen i Ollerup; videre Uddannelse paa Instituter i Finland, Tyskland og U.S.A.; Landmand til 1920; Lærer red Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1920-37: bygget Idrætshøjskolen i Gerlev ved Slagelse 1938.

Ledede det danske Kvindehold ved Olympiaden i Berlin 1936 og det danske Mandshold ved Lingiaden i Stockholm 1939; Opvisninger med kvindeligt Elev­hold i Bruxelles, Liége og Charleroy 1939 efter Indbydelse af La Federation Beige de Gymnastique Educative samt Opvisningstournéer i Europa 1946, 1947 og 1948.

Har skrevet: Fri Idræt; Folkedans, Anstandsdanse og Menuetter; Redaktør af Værket Idræt, vor Tids store Op­drager.

Adresse: Idrætshøjskolen, Gerlev pr. Slagelse.

KROHN   C Overtandlæge; f. 12. Febr. 1890 i Randers; Søn af Proprietær Lu-dolph Krohn (død 1915) og Hustru Eli­sabeth f. Liitzhøft (dåd 1898); gift 1. Gang (1915) m. Ingrid K., f. 29. Aug. 1894 i Lemvig, Datter af Kancelliraad, Dommerfuldmægtig Vilhelm Schiøttz-Christensen og Hustru Charlotte f. Las­sen; 2. Gang (1941) m. Karen Elisabeth K., f. 6. Juli 1905, Datter af Forfatter. Kaptajn Svend Fleurou og Hustru Kit­ty f. Olafsson.

Tandlægeeks. 1915; Studieophold i Tyskland 1915-17; Undertandlæge i Ma­rinen 1917; prakt. i Kbhvn. fra 1918; Tandlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1918-34; Overtandlæge og Chef for Kbhvns Kommunes Skoletand­pleje fra 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Tandlægeforening 1924-34, Formand 1931

-34; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening 1926-29 og 1932

-38, Næstformand 1932-38; Medlem af Kommissionen vedrørende Tandlægeud­dannelsen m. v. 1932-36; Formand for Dansk Forening for Børnetandpleje fra 1937; Medlem af Nordiska odontologi-ska Foreningen; korresponderende Med­lem af Odontologiska Samfundet i Fin­land.

Har skrevet Afhandlinger og Artikler i Fag- og Tidsskrifter.

Adresse : Hummeltoftev. 25, Lyngby.

KROHN  Gustav C K Pastor emer., R DM.; f. 27. Sept. 1876 paa Baagø; Søn af Sognepræst C Krohn (død 1927) og Hustru Helene f. Schrøder (død 1916); gift 1. Gang (6. Nov. 1903) m. Marie K., f. 21. Marts 1875. død 1934, Datter af Kontorchef ved Orlogsværftet An­dreas Wendel (død 1927) og Hustru So­phie f. Erdmann (død 1885); 2. Gana; (14. Maj 1937) m. Ellen K., f. 4. Jan. 1891, Datter af Købmand Peter Schiøn-nemann (død 1913) og Hustru Rasmine Elisabeth f. Rasmussen (død 1905).

Student (Nykjøbing F.) 1894; cand. theol. 1899; Kateket ved Vor Frue Kirke (Domkirken) 1903-07; tillige Præst ved Kbhvns Tvangs- og Arbejdsanstalt (La-degaarden) 1904-07; Lærer ved de Brock-ske Handeleskoler og ved Prins Valde­mars Hofstat 1903-07; residerende Kapel­lan ved Viborg Domkirke med Asmild-TapdruD 1907: Sognepræst i Kongens Lyngby 1921-46.

,Har ndcrivet : Ved Wskellenp. til dem der spørger (1916); Under Jul — Ved Nytaarstide (1921); Troens Hvilepunkt, Orientering i Spørgsmaalet; Veje til Gud (1924); Juleglæde—Nytaarshaab (1931); Religiøsitet og Kristendom, Omkring Skatten i Lerkar (1932).

Adresse : Lyngby Hovedg, 17, Lyngby.

797      _____________________

KROMAN  Erik Arkivar, Dr. phil.; f. 26. Febr. 1892 i Marstal; Søn af Skibsfører Hans H Kroman (dåd 1894) og Hustru Marie f. Knudsen; gift (15. Maj 1925) m. Edith K., f. 4. Dec. 1897 paa Frdbg., Datter af Kontrolør ved Belysningsvæ­senet E O Guntel (ded 1929) og Hustru Camilla f. Meyer (død 1942).

Lærereks. (Haslev) 1913; Student (Døckers Kursus) 1914; Bestyrer af Fakse Ladeplads private Realskole 1914-18; cand. mag. 1925; Dr. phil. 1947; Medarbejder ved Udgaven af Dan­marks gamle Love 1925- Arkivar II ved Rigsarkivet 1930, kst. Arkivar I 1943, udnævnt 1945; Undervisningsassistent ved Kblivns Universitet 1946; Lektor i Skriftlæsning smstds 1947.

Medlem af Det danske Sprog- og Lit­teraturselskab 1928 og af Selskabet for Udgivelse af Kilder' til dansk Historie 1941.

Litterære Arbejder: Marstal Søfarts Historie indtil 1925 (1928); Kong Val­demars Jordebog, et Haandskrifts Hi­storie (1936): Skriftens Historie i Dan­mark fra Reformationen til Nutiden (1943); Dansk Palæografl (1943): Dan­marks gamle Love paa Nutidsdansk (s. m. Stig Juul, 1945-48); Musikalsk Akcent i Dansk med Tillæg: Svenske Indvandringer i Danmark i Oldtiden (Disputats, 1947); Privatarkiver før 1660 i Rigsarkivet (1948); Medarbejder ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen; Udga­ver af Valdemars sjællandske Lov og af Kirkelovene; Afhandlinger i forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Hesselvang 8, Hellerup.

KROMAN Johan Overtoldinspektør for 01- og Spiritusbeskatningen, R.; f. 17. Jan. 1894 i Marstal; Søn af Styrmand H P Kroman (død 1916) og- Hustru Petra f. Møllmann; gift 1. Gang (29. April 1920) m. Sigrid K., f. 16. Juli 1894 i Stubbekøbing, død 1942, Datter af Blikkenslagcrmester P Hoffmann og Hustru Olivia f. Grantzau; 2. Gang (7. Juli 1944) m. Aase K., f. 14. Jund 1903 paa Frdbg., Datter af Fuldmægtig i Telegrafdirektoratet Ulrik Oxholm Hoffmann (død 1935) og Hustru Olga f. Anthony (død 1938).

Student (privat dimit.) 1918; cand. polit. 1926; Toldmedhjælper i Stubbe­købing 1910; Assistent i Toldrevisions-departementet 1917. Toldassistent i Kbhvn. 1920: Toldkontrol ør i Inspekto­ratet for Tobaksbeskatningen 1928; Vi-cetoldinspektør i Inspektoratet for 01-og Spiritusbeskatningen 1937; Chef for Inspektoratet for Omsætningsafgifter 1940; Inspektør for 01- og Spiritusbe­skatningen 1942, Overtoldinspektør 1946; Lærer ved Toldvæsenets Fagkur-sus for Toldelever fra 1930 og for Told-

__________________Krom

betjente 1930-47; Censor ved Eksamen for Grænsegendarmer fra 1930 og for Toldbetjente fra 1947.

Formand for De kbhvnske Toldassi­stenters Forening 1926-27; Kasserer for Ærøforeningen i Kbhvn. fra 1933.

Har udarbejdet: Lærebog vedrørende indenlandske Forbrugsafgifter; Toldvæ­senets Hverv uden for Beskatningen.

Adresse: Ejgaardsv. 20 C, Charlotten-Innd.

KROM ANN Erik B Skibsreder; f. 4. Sept. 1885 i Marstal; Søn af Skibsfører II A Boye Kromann (død 1892) og Hu­stru Elisabeth f. Boye; gift (21. Jan. 1917) m. Pedersine Christine K., f. 1. Nov. 1893 i liolpested ved Marstal, Dat­ter af Skibsfører A C Carlsen og Hu­stru f. Pedersen.

Ansat i Mæglerfirmaet Hermann C Boye & Co. (Marstal) 1900, Medindeha­ver 1906, Eneindehaver 1914, begyndte Rederivirksomhed 1907.

Formand for Dansk Sejlskibsrederi-Forening; Medlem af Søfartsraadet m. m.

Adresse:   Marstal.

KROMANN    Niels Møller Sæbefabri­kant, Forfatter; f. 4. April 1870 i Sønderho; Søn af Fabrikant, Skibsre­der S M Kromann (død 1913) og Hu­stru Anna f. Nielsdatter (død 1898); gift (10. Maj 1895) m. Jensine K., f. 12. Nov. 1871 i Sønderho. død 1936, Dat­ter af Skibsfører N C Jessen (død 1876) og Hustru Anne f. Frederiksen (død 1918).

Uddannet i Material-, Farve-, Sæbe-og Kemikaliebranchen i Ribe, Kbhvn. ok i Faderens Forretning i Sønderho: Sæbefabrikant under Firmanavn Kro-mann's kemiske Fabrik i Esbjerg 1895-1946; anlagde og drev i flere Aar Es­bjerg Papæskefabrik og Esbjerg Mate-rialliandel.

Medlem af Esbjerg Ligningskommis­sion 1907-09; Formand for Akts. S V Kromann's Fabriker i Senderho 1913-20. Formand for Fonden Gamle Sønder­ho 1936-40, Æresmedlem af Fondens Be­styrelse. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af kemisk-tekniske Fabri­kanter 1920-21, for Historisk Samfund for Ribe Amt 1933-42, Æresmedlem af Samfundet og af Fanø-Foreningen i Es­bjerg og i Kbhvn.; Medlem af Histo­risk Udvalg for Esbjerg og af Besty­relsen for Esbjerg og Omegns Museums­forening; Æresborger i Sønderho 1938.

Udgiver og Redaktør af Skandinavisk Philatelist-Tidende 1890 og af Skandi­navisk Frinrørke-Tidende 1891-92; Med­arbejder ved Turisthaandbogen for Syd­vestjylland oti' ved Fanø Ugeblad.

Har skrevet: Fanøs Historie (3 Bind): Fanø-Sømænd i Storm og Stille; Fanø

Krom_______________

Slægten Warrer; Sønderho Slægterne Sonnichsen-Kromann: Skuespillene Bio dets Baand og Gammel Kærlighed ru­ster ikke samt en Del lokalhistoriske og personalhistoriske Artikler i Dagblad og Tidsskrifter.

Adresse: Kolfsg. 113 A, Esbjerg-.

KRONIKA Jacob Redaktør; f. 8. Jan 1897 i Broager; Søn af Købmand Pete Christian Kronika (død 1944) og Hu stru Karen f. Riis-Brandrup (døc 1903); ugift.

Student (Flensborg) 1916; læst ve< Universiteterne i Kbhvn. og Kiel; eftei Hjemkomst fra første Verdenskrig Re daktør for den dansksindede tyss-skrevne Presse i Sydslesvig 1919-51 Leder af Dansk General-Sekretariat (Flensborg; de danske Sydslesvigere! Talsmand i Berlin 1932-45; Berlin-Kor respondent for Nationaltidende, Sven ska Dagbladet og andre Blade.

Bestyrelsesmedlem i ledende dansk sydslesvigske Organisationer gennem forskellige Perioder fra 1919; Næst­formand i den nyoprettede Sydslesvig ske Forening 1946.

Litterære   Arbejder:   Enten      eller (Skuespil,    1926);    Revolution     (1935) Toner   af   Grænsesangen    (1939);   Ber lins   Undergang   (1946,   tysk   Udgave; Der   Untergang  Berlins).

Adresse: c/o Høyer, C F Richs V. 132, Kbhvn. F.

KRUSE  Anton Stationsforstander.R.DM.; f. 10. Nov. 1879 i Krarup ved Kolind; Søn af Lærer J C Kruse (død 1917) og Hustru Cathrine f. Thykjær (død-1919); gift (10. Maj 1909) m. Karen K., f. 4. Febr. 1885 i Struer, Datter af Jernba­nerestauratør N Wissing (død 1898) og Hustru Henriette f. Hoppe (død 1926). Realeks. (Hobro); Tegner ved Vogn-fabrikken Scandia i Randers 1897; Elev ved Statsbanerne 1898; Assistent 1900; Ad-ministrationstjeneste i Struer 1904; Over­assistent 1919; Fuldmægtig 1920; Tra­fikkontroler I og Souschef ved 10. Tra­fiksektion i Aabenraa 1928; Togleder for de sønderjydske Statsbanestræknin­ger 1932; Stationsforstander i Næstved 1933; i Roskilde 1937. Adresse: Roskilde.

KRUSE     Fr. Vinding Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. jur., K'.DM. p.p.; f. 1880 i Thisted.

Cand. jur. 1905; Docent ved Kbhvns Universitet 1911; Dr. jur. 1913; Profes­sor ved Universitetet 1914.

Tilkendt den Anders Sandøe Ørstedske

Hædersmedalje   1935:    Æresdoktor   ved

Norges  Universitet og Medlem  af  Det

Norske Videnskapsakademi 1938.

Videnskabelig-e Værker: Arbejdets og

______________________79j!_

Kapitalens Organisationer, retslig be­dømt (1913), Aktieselskaber og Andels­foreninger (1920), Tinglysning samt nogle Spørgsmaal i vor Realkredit (1923), Kommentar til Tinglysningsloven (2. Udg. 1933), Ejendomsretten I-III Bd. (2. Udg. 1946, tysk Udg. 1936, en­gelsk Udg. 1939), Hume's Philosophy (1939), Erkendelseslæren og Naturviden­skabens Grundbegreber (1941), Erken­delse og Vurdering (1942), Videnskabens Begrundelse (1943); Retslæren I-II

(1943);   Det   kommende  Samfund  I-II

(1944).

Formand for Udvalgene til Udarbej­delse af: Lov om Indførelse af dansk Ejendomsret og Obligationsret i Sønder­jylland 1920, Lov om Naturfredning 1937, Lov om private Vejrettigheder 1938 og Bygningsloven 1939; Medlem af Udvalgene om Konkurrenceloven 1918, Forfatter- og Kunstnerloven 1933 og Byplanloven 1938; Den danske Rege­rings Delegerede i det sønderjydske Spørgsmaal ved Fredskonferencen i Pa­ris 1920: Formand for Grænseforenin­gen, de sønderjyske Foreningers Fæl-lesraad, 1920-22, Æresmedlem 1922.

Formand  i   Bestyrelsen   for   Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898;  Kom­mitteret i Kbhvns Hypotekforening. Udenl. Ordener:  N.St.O.2'.; S.N.2'. Adresse :   Bulowsv. 32 A, Kbhvn.  V.

KRUSE  J   C  W  Ambassadør, Kammer­herre, SK.DM., D.r.K.H., M.T.Kfh., M.T. Kha.p.p.;  f. 26.  Marts 1880  i  Kbhvn.; Søn   af  Overtoldinspektør- C  W  Kruse (død 1902)   og Hustru  Hulda  f. Jubler (død 1932); gift (2. Nov. 1945) m. Gre­the di  Belsito f. Blomsterberg.

Student (Øster Seeades Skole) 1899, cand. jnr. 1905; Assistent i Udenrigs­ministeriet 1906; Konsulatssekretær i Bordeaux 1908-09; Legationssekretær til Tjeneste i Udenrigsministeriet 1910; Le­gationssekretær i Berlin fra Dec. 1910; Delegeret ved Konference i Berlin ang. internationale Udstillinger 1912; Kon­torchef i Udenrigsministeriet fra Nov. 1913; Sekretær ved Kongemødet i Malmø 1914, ved Ministermødet i Kbhvn. Marts 1916, ved Ministermødet i Kri-stiania Sept. 1916 og ved Konge- og Ministermødet i Kristiania Nov. 1917; Gesandt i Oslo 1919. i Rom 1928, Dele­geret ved Forfatterretskonfercncen i Rom 1928, Medlem af Det internatio­nale Landbrugsinstituts permanente Komité, tillige akkrediteret i Bukarest 1929-30, i Wien 1932-38 og Budapest 1932-40; Gesandt i Stockholm 1939, i Paris 1945; Ambassadør i Paris 1947.

Formand respektiv stedfortrædende Formand for de danske Delegationer ved, plenarmøderne i den økonomisk-

799

Krøl

europæiske Samarbejdskomité i Paris Juli-Sept. 1947 og Marts og April 1948; stedfortrædende Formand samt Supple­ant i den danske Delegation ved De Forenede Nationers 3. Plenarforsamling, l'aris Sept.-Dec. 1948.

Udenl. Ordener: B.K.3.; Chin.G.H.2'.; F.Cb.4.; Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; I.F.I.; I.Kr.l.; I.M.&L.2.; M.Gr.2.c.; N.O.N.I.; N.St.0.1.; Pr.r.K.l.Æ2.&3.; Pr.R.0.3.; R.r.K.l.; R.St.Stan.3.; Rum.Kr.'l.; S.Kr.l.; S.N.I.; Stb.V.4.; T.r.H.M.2.; U.F.l*.; Ø.F.J.2*.; Ø.L.2.; Ø.r.K.O.

Adresse : Den Danske Ambassade, 77 Avenue Marceau, Paris XVI, Frankrig.

KRUUSE Jens Redaktør. Dr. phil.; f. 6. April 1908 i Odense: Søn af Konsul PÅ Kruuse (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Cornelia f. Christen­sen; gift (6. Nov. 1931) m. Annabeth K. f. 15. April 1909 i Stenkjær i Norge, Datter af Dr. med. W Holland, Oslo, og Hustru Helga f. Qvale.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1926; mag. art. (alm. og sammenlig­nende Litteraturhistorie) 1931; Studie­ophold i England 1926-27 og i England og Frankrig i 1932; Dr. phil. 1934; Lektor i Dansk ved Universitetet i Paris 1934-38; Docent i sammenlignende Litteraturforskning ved Aarhus Univer­sitet 1939-42; ansat ved Jyllands-Posten som Litteraturkritiker 1942.

Litterære Arbejder: Det følsomme Drama (Disputats, 1934); Digtere og Traditioner (1939); Humorister (1944); Danske Streger (1946); Den ny Virke­lighed (1946) samt flere litteraturhisto­riske Arbejder.

Adresse : Jyllands-Posten, Aarhus.

KROGER Paul Professor, Dr. phil.; f. 23. April 1897 i Helsingør; Søn af Rek­tor, Professor Chr. Kriiger (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ada f. Hvid (død 1912); gift (29. Dec. 1925) m. Agnete K., f. 16. Okt. 1901 i Svend­borg, Datter af Rektor Axel A Mossin (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ellen f. Møller.

Student (Helsingør) 1915; mag. art. (alm. og sammenlign. Litteraturhisto­rie) 1922; Dr. phil. 1936; Studieophold i Paris 1923-24; Lærer ved kbhvnske Gym­nasieskoler; Rejselektor ved svenske Gymnasieskoler og Seminarier Foraaret 1925 og Efteraaret 1941: Adjunkt ved Haslev Gymnasium 1925; Lektor i Dansk ved Universitetet i Paris 1929-34; Ad-jnnkt ved Metropolitanskolen 1935; Lek­tor smstds. 1942; Censorsuppleant i Dansk ved Skoleembedseksamen fra 1936; Censor 1939-48; Privatdocent ved Kbhvna Universitet 1937-42; Docent i Almindelig Litteraturvidenskab ved Aar hus Universitet 1943, Professor 1947. Medlem af Humanistisk Samfund

1943, Det lærde Selskab i Aarhus 1946 og Det danske Sprog- og Litteratursel­skab 1948.

Har skrevet litterare Afhandlinger oe Artikler samt „Fransk litterær Kritik indtil 1830. Ideer og Metoder" (1936); „Sainte-Beuves litterære Kritik" (1945),

Adresse:Fuglesangs Allé 71, Aarhus.

KRYGER Ejnar Kontorchef, R.p.p.; f. 7. Dec. 1905 i Kbhvn.; Søn af Sogne­præst Harald C Kryger (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Alpha f. Johansen (død 1943); gift (17. Okt. 1931) m. Ebba K., f. 24. Sept. 1907 i Kbhvn., Datter af Brygmester L P Larsen (død 1949) ok Hustru Karen Marthine f. Jensen (død 1946).

Student     (Metropolitanskolen)     1923; cand.  jur. 1929; Landsretssagfører  1933 (Bestalling  depon.);   Sekretær   i  Han­delsministeriet   1931,   Fuldmægtig   1937, Ekspeditionssekretær   1941,    midlertidig Kontorchef   1943,   kgl.   udnævnt   1946; Sekretær  i  Læriingeraadet  193747;  Se­kretær   for   Vareforsyningsraadet   1947; Handelsministeriets Tilforordnede i Pris-kontrolraadet 1947. Udenl.   Orden :   Po.P.R.3. Adresse:   Frederiksberg  Allé  50, Kbhvn.  V.

KRØGHOLT Th. Provst; f. 28. Maj 1893 i Mygdal Sogn i Vendsyssel; Søn af Gaardejer, Sognefoged Martinus Jepsen Krøgholt (død 1929) og Hustru Kristine f. Nielsen (død 1946); gift (11. Juni 1925) m. Dore K., f. 11. Sept. 1897 i Randers, Datter af Forfatteren Jakob Knudsen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Helga f. Bek.

Student (Aalborg) 1913; cand. theol. 1920; Højskolelærer i Ryslinge 1920-22; Sognepræst i Skivholme-Skovby 1922-25; Valgmenighedspræst i Balle 1925-36; Sognepræst i Brønderslev-Serritslev 1936; tillige Provst for Børglum-Hvetbo Her­reders Provsti 1942; 1. resid. Kapellan ved Domkirken (St. Knuds Kirke), Odense, og Præst ved Graabrødre Ho­spital fra 1948.

Sekretær i Kirkeligt Samfund af 1898 for Vejle og Omegn 1933-36; Medlem af Skolekommissionen i Brønderslev og Serritslev; Formand i Grænseforeningen for Brønderslev og Omegn; Kredsfor­mand i Præsteforeningen for Hjørring Amt; Formand for Kirkeligt Samfund (Hjørring Amt) 1947.

Adresse: Kronprinsens«. 5, Odense.

KRØIER Johannes Administrator, R., M.T.Kfh.p.p.; f. 12. Juni 1880 i Kbhvn.; Søn af Hovmester Vilh. Carlsen (død 1917) og Hustru Marie f. Krøier (død 1913); gift 1. Gang (22. Nov. 1907) m. Jen-signe K., f. 29. Maj, død 1942, Datter af afdøde Gaardejer K Søndergaard og

Krøi___________________

Hustru Kirsten Foged (død 1912); Gang- (12. Aug. 1947) m. Agnes K., f 10. Marts, Datter af Gaardejer Ohr Madsen (død 1918) og Hustru Mett Marie f. Salomonsen (død 1945).

Hærens Elevskole 1895-98: Guide i Ge neralstaben 1901-16; bistaaet den danski Regeringskomité ved Organisering al Lazaretlejren for russiske Krigsfanger 1917; Lejrinspektør for Lazaretlejren ved Horserød 1917-19; Kommunesekre tær i Hørsholm 1919-22; Kæmner i Ha­derslev 1922-30; Konsulent for Tønder Købstad ved Administrationens Omlæg' ning 1927-28: Medlem af Udvalget ved­rørende Ændringer i Fremgangsmaaden ved Inddrivelse af Skatter og indri Afgifter 1928-29; Administrator ved De: kgl. Teater 1930-33; Direktør i Akts Frederiksberg Badeanstalt og Svømme hal 1934-35; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Storkbhvns Ejendomsselskab 1942-43.

Formand for Haderelev Teaterforening 1923-30 og for Sønderjydsk Teaterfor­ening 1929-30; Sekretær for Venstre i den sønder jydske Storkreds 1925-30; Tillidsmand for Sprogforeningen, Aaben­raa.

Medforfatter af Den danske Underof­ficer  (1916); G E  Betzoniohs Breve fra Felten 1864. Udenl.  Orden :  E.r.K. Adresse : Smalle«. 20 A, Kbhvn. F.

KRØIJER Jul.Kunstsmedemester, K.- t. 13. April 1879 i Nakskov; Søn af Slag­termester  I  C  Krøijer   (død   1897)   og Hustru    Thrine   Wilhelmine   f    Wiese (død   1937);   gift   (25.   April   1906)   m. Andrea   K.,   f.  Christensen   f.  13.   Maj 1884 i Brovst.

I Kleinsmedelære 1893-98; uddannet som Kunstsmed hos F W Doberck & Søn, Kbhvn. til 1901 og hos kgl. Hof-kunstschlosser Poul Marcus, Berlin; Kunstsmedemester i Aalborg fra 1902. Oldermand for Aalborg Smedelaug 1909-19; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen for Smedemestre i Jylland fra 1913 (Formand fra 1920) og ifor Aalborg Haandværkerforening fra ,1914 (Næstformand 1928-42, nu Æres­medlem) ; Medlem af Forretningsudval­get for Jern- og Metalindustriens Sam­menslutning fra 1941 og af Haand-værkerraadet fra 1942; Medlem af By-raadet 1929-33; Medlem af Varelotte­riets jydske Udvalg fra 1924 (Formand fra 1933) og af Bestyrelsen for Vare­lotteriet fra 1933; Næstformand d Dansk Arbejdes Aalborg Afdeling; Medlem af Forretningsudvalget for Haandværks-raadet fra 1942 og af Fællesrepræsenta­tionen for Dansk Haandværks faglige Udvalg. Har udført Kunstsmedearbejder til

________________________800

Slotte, Herregaarde og Kirker samt til Jens Bangs Stenhus i Aalborg. Adresse: Algade 35, Aalborg.

KRØYER T G Konsul, Købmand; f. 28. Aug. 1886 i Nakskov; Søn af Købmand H C Krøyer (død 1922) og Hustru Ka­trine f. Møller (død 1907); gift (8. Nov. 1912) m. Inger Elisabeth K., f. 28. Juni 1890 i Nakskov, Datter af Bank­direktør V Reimer (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Marie Sophie f. Jespersen (ded 1940).

Efter gennemgaaet Handelsuddannelse her hjemme samt i Tyskland og i Eng­land Medindehaver af det i 1843 stif­tede Firma T G Krøyer, Nakskov, 1919-30; Direktør i Aug. Freuclien & Co. T G Krøyer. Akts.

Finsk Vicekonsul fra 1920; Formand for Nakskov Handelsstandsforening 1931-48, for Nakskov Handelsstands Arbejds­giverforening fra 1931 og for Sammen­slutningen af Havne- og Købmandsorga-nisationer i Danmark fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Korn-og Foderstof-Importører i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter og for Foreniii-gen af Danske Kunstgødnings-Grossi­ster; Formand for Bestyrelsen for Akts. Den danske Mælkekondenseringsfabrik og for Akts. Nakskov Silopakhus; Med­lem af Bestyrelsen for I Ø Andresen's Legat for Nakskov og Slagelse, for Akts. Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab og for Ejendomsakts. Ilosnæs, af Repra> sentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring, af Repræsentantskabet for Akts. Lollands Handels- og Land-brugsbank og af Raadet for Forenin­gen af fremmede Magters Konsuler i Danmark; Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget for Dansk Ar­bejdsgiverforening og af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond. Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.; Fi.M.M.

Adresse:  Nakskov.

KUDSK   Henry Politiinspektør; f. 20. Dec. 1899 i Vester Hvidbjerg; Søn af fh. Forpagter Kristian Kudsk (død 1946) og Hustru Anine f. Hansen (død 1900); gift 1. Ganj (20. Nov. 1934) m. Ilse K., f. 29. Maj 1911 i Berlin, død 1935, Datter af Dr. jur. Emil Stettner og Hustru Hanna f. Strutz: 2. Gang (26. April 1941) m. Irene K., f. 1. Maj 1909 i London, Datter af fh. Overassistent i Store Nordiske Telegraf-Selskab, Gros­serer A *W Brandtmar og Hustru Olga f. Mather.

Ved Landvæsen 1914-18; Pra-liminær-eks. (Grindsted) 1920; Student (Lang & Hjorts Kursus) 1922; cand. jur. 1927; Sagførerfuldmægtig i Esbjerg 1927, i Randers 1929, i Kbhvn. 1931-33; Prøve­procedure ved Østre Landsret 1932; kst.

801_______________________

Politiadvokat i Kbhvn. 1933; kgl. Ud­nævnelse 1935; kst. Politiinspektør ved Undersøgelseskamrene 1941, udnævnt 1943.

Udenrigsministeriets Observatør ved Nurnbergprocessen Febr.-Marts 1946.

KUHLMAN   Carl Driftsbestyrer, Civil­ingeniør, R.DM.p.p.; f. 21. Juli 1884 i Aalborg; Søn af Læge C C F F Kuhl-man (død 1910) og Hustru Sophie 1. Uoedsted (død 1922); gift 1. Gang (10. Sept. 1910) m. Inge K., f. 7. April 1884 paa Sophienborg ved Hillerød, død 1944, Datter af Konsulent Wiih. Saxtorph (død 1933) og Hustru Elisabeth f. Tei­sen (død 1915) • 2. Gang (14. Febr. 1947) m. Elisabeth K., f. 2. Okt. 1915, Datter af Lokomotivfører Nielsen (død 1947).

Student (Aalborg) 1902; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1908; Studierejse i Tyskland og Sverige 1910; Ingeniør ved Kbhvne Vej- og Kloakanlæg 1908-

09.   ved Jernbaneanlæg  i Jylland 1909-

10. ved Statens Tilsyn med Privatba­nerne 1910-15; Driftsbestyrer ved Fre­deriksværk Banen fra 1915; ledende Ingeniør ved Anlæget af Banen Frede-riksværk-Hundested, Mariager-Faarup-Viborg, Aars-Arden-0-Hurup m. II.

Sekretær i Forretningsudvalget for Privatbanernes Driftsbestyrer-Samraad 1924-27; Medlem af Privatbanernes Fæl­lesrepræsentation fra 1927 (Næstformand fra 1942), af Privatbanernes Fællesud­valg samt af en Del Kommissioner ved­rerende Privatbaneforhold; Formand for Ligningskommissionen i Hillerød 1927-29 og for Hillerød Turistforening 1925-37; Overligningskommissær for Hillerød fra 1934; Medlem af Turistraadet 1935.

Udenl.  Ordener;  Fi.B.H.; Fi.H.R.3'.

Adresse : Hillerød.

KURE   Jens Dr. phil.: f.  2.  Nov. 1877 paa    Bornholm;     Søn    af    Gaarde. Laurits  Kure og Hustru  Anine f.   l dersen; gift  (1946) m. Johanne K., Heilgaard.

Student   (Rønne)   1896-   cand.   the< 1902;   Studier   i   Udlandet   1905-10;   li phil. (Thomas Carlyle og hans Hustru) 1912; Sognepræst i   Igilt 1917-27.

Litterære Arbejder : Kirke og Kultur (1914); Prædikener for Præster (1915); Tro og Arbejde. Carlyles Religion og Ethik (1916); Kussisk-Dansk Ordbog (1916); Kristendom og Demokrati, Præ­dikener for Officerer af Gården (1922); Tidsskriftet Holger Danske (1925-30); Menneskehjertet. Bibelen, set i Forstan­dens Lys (2. reviderede Udg. 1947); Hvad er Retfærdighed ? (1948); Over­sættelser fra Tjekkisk og Russisk.

Adresse:   Viby  J.

__________________Kyed

KVIST Anton Forfa,tter, Ohr.X Fr.M.; f. 29. Okt. 1878 i Nibe; Søn af Murerme­ster L P Kvist (død 1912) og Hustru f. Kollerup; gift (2. Nav. 1906) m. Laurette K., f. 16. Febr. 1879 i Aal­borg, død 1943, Datter af Musikdirektør Adolph Røgelhede (død 1915) og Hu­stru Marie f. Aanst.

Udvandrede som Murer til U. S. A. 1901; Elev paa Grand View College, Des Moines, lowa 1905-06; Rednktør af Dansk Tidende i Chicago 1922; Medlem af Komitéen for den planlagte Verdens­udstilling i Chicago i 1933; har modta­get den amerikanske Regerings Æres-diplom for udført Civil-Tjeneste nnder Krigen 1916-18.

Har bl. a. skrevet: Fyr og Flamme (Digte, 1910); Fred og Fejde (Digte, 1916); Danske Strenge (Digte. 1923); Lurerne kalder (Digte, 1927); Den gam­le Pioner fortæller (Emigrantfortæl­linger, 1935); Sange fra Vejen (Digte, 1948).

Adresse : Chicago, 111., D. S. A.

KYED Johs. Gaardejer, K1.; f. 16. Nov. 1878 i Aarhus; gift (1908) m. Louise K., f. Schmidt, f. i Brørup.

Landbrugskandidat 1901; Lærer ved Ladelund Landbrugsskole 1901-03; Assi­stent hos Statskonsulent Nissen Dall 1903-04; Bestyrer af Mælkeforsyningen Godthaab i Aarhus 1904-06; Lærer ved Dalum Landbrugsskole 1906-17; Kontor­chef for Kontoret for Mejeristatistik 1907-18; Leder af Smøreksportudvalgets , Kontor 1915-18; Sekretær for Osteeks-! portudvalget 1915-19; Ejer af Gaarden Skovvang og af Mejeriet Nordfyn 1917-47; Formand for Akts. Otterup Mejeri; Folketingsmand (Venstre) 1924-39; Med­lem af Folketingets Finansudvalg 1927-39; Medlem af den sønderjydske Er-hvervskommission 1927-28, af Indlem-melseskommissionen for Set. Hans Kom­mune 1925-26. af Indlemmelseskommis-sionen for Set. Hans m. fl. Kommuner 1929-32, af Landbokommissionen af 1931, af Trafikkommissionen 1937-39. af Statsministeriets Produktions- og Raa-Rtof-Udvalg, af Det erhvervsøkonomiske Kaad 1939-40, af Mælkekommissionen 1939-40, af Landbrugsministeriets Smør-eksportudvalg og Osteeksportndvalg, af Bestyrelsen for Grænseforeningen og for Grænsefonden, af Landmandsbankens Bankraad, af Bestyrelsen for Aits. D. F. D. S., for Akts. Dansk Frøavls-Kom­pagni og Markfrøkontoret (Trifolium) og for Fyns Kølehus og Isværker; For­mand for Producentforeningen af Ost af Eoquefort-Typen og for Danske Kon-summælksmejeriers Fællesrepræsenta­tion. Adresse: Skovvang pr. Beldringe.

J<yed___________________

KYED Vagn O Arkitekt; f. 9. Aug. 1903 i Tarm; Søn af Stationsforstander K H K Kyed og Hustru Emma f. Kroll: gift (15. Februar 1930) m. Edith K., f. 22. Febr. 1906 i Tern, Datter af Skov­rider William Mark (død 1938) og Hu-slru Agnes f. Kras: (død 1948).

Gennemgaaet Bygningsskolen paa Odense tekniske Skole 1921-24; Afgang fra Akademiet 1929; ansat i Frdbg. Kommunes tekn. Forvaltning 1926-28; Bygningskonduktør paa Augustenborg Slot 1930-32; selvstændig Arkitektvirk­somhed i Odense fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor-.•iiLiii.'1'ii Dansk Kunsthaanrtvrrrk.

Har bl. a. opført Odense Friluftsbad, Odense Kremat6rium, Odense Stadion, Haaud i Haands Ejendom i Odense, Restaurant „Skoyen", Odense Bys AI-dersrcntenyderboliger og Husmandssko-Icn ved Odense.

Adresse : Gerthasv. 14. Odense.

Sommerbolig : Skaboeshusc pr. Nyborg.

KOHL Poul Sagfører, Bankdirektør; f. 23. Juli 1889 i Kbhvn ; Søn af Redak­tør Emil Louis Kiihl (død 1910) og Hustru Anna f. Wiberg (død 1913); gift (28. Dec. 1917) m. Ellen Esther K., f. 28. Juli 1892 i Kbhvn., Datter af Manufakturhandler Elias Frederik Kaufinann (død 1919) og Hustru Han­na f. Meyer (død 1945).

Student (Efterslægtsselskabets Skole) 1906; cand. jur. 1912; By- og Birke-fuldmægtig i Nysted 1913; By- og Herredsfuldmægtig i Stege 1918; Sag­fører i Stege fra 1919; offentlige Sa­ger fra 1934; Auktionsleder fra 1935; Bogholder i Møens Spare- og Laane-kasse af 1827 1919-32; adm. Direktør i Akts. Møens Discontobank fra 1932; Godsforvalter ved Marienborg pr. Stege 1919-27 og fra 1937.

Formand for Værgeraadet i Stege 1922-29 og for Bestyrelsen for Møens Motorklub; Medlem af Bestyrelsen for Museet Liselund gamle Slot; Medlem af Kredsbestyrelsen for 3. Sagfører­kreds 1938, Formand for samme 1944-46: Medlem af Sagførerraadet 1946; Medlem af Stege Byraad 1943; For­mand for de konservative Vælgerfor­eninger for Stege og Møen 1945; Med­lem af Repræsentantskabet for Akts. Kalveliavebanen 1948 og af Bestyrelsen for Dansk Mejeri Industri & Export Kompagni, Akts., Stege 1949.

Adresse: Storeg. 54, Stege.

KYHL O L C L Oberst, K'.DM.HTH.; f. 10. Aug. 1874 i Fredericia; Søn af Telegraf bestyrer T H Kyhl (død 1911) og Hustru Thora f. Lier (død 1925); gift (6. Nov. 1908) m. Gerda K., f. 8.

_______________________802

Marts 1882 i Kbhvn., Datter af Inspek­tør P Møller (død 1905) og Hustru f. Stougaard (død 1912).

Sekondløjtnant 1893; Premierløjtnant 1896; Kaptajn 1910; Chef for General­stabens Trafiksektion 1918-22; Trafik-leder under Hjemsendelsen af frem­mede Tropper 1918-19; Leder af Af-stemningstransporterne til Sønderjyl­land 1920; tjenstgørende i den franske Hær 1921; Oberstløjtnant 1922; Stabs­chef ved Jydsk-fynske Kommando 1927; Oberst 1928; Chef for 6. Regiment 1930; Afsked 1936.

Har skrevet: Operationerne paa Vest­fronten (1918); Artikler i den militære Fagpresse; Medarbejder ved General­stabens historiske Arbejder 1922-29.

Adresse: Ordrup Jagtv. 48 E, Char-lottenlund.

KYHN   Knud Maler; f. 17. Marts 1880 paa Frdbg.; Søn af Urmager Ludvig Kyhn (død 1913) os Hustru Marie f. Ur-sin (død 1894); gift m. Julie K. f. Bloch.

Blev af Akademiet og Kunstnernes Studieskole (Prof. Tuxen); modtog Bckersbergmedaljen 1919; har udstillet paa Charlottenborg, Den frie Udstilling og Grønningen; har foruden Maleriet arbejdet med Skulptur og har udført Porcelæn, Stentøj og Fajance paa Bing & Grøndahls, Den kgl. Porcelains-fabrik og Kahlers Værksteder.

Adresse: Farumgaards Allé, Farum.

Sommerbolig:   Bønviggaard, Svinø.

KOHNEL   Poul Overlæge, Dr. med.; f. 24. Jan. 1892 i Aarhus; Søn af Arkitekt 6 F Kiihnel og Hustru Caroline f. Schaarnp; gift 1. Gang (Okt. 1920) m. Ada K., f. 2. Dec. 1897 i Taastrup, død 1934; 2. Gang (Juli 1937) m. Lily K., f. 21. Nov. 1902 i Kbhvn.

Student (Aarhus Katedralskole) 1910; med. Eks. 1917; Univ. Guldmed. 1917, Reservelæge i Hæren 191748; Assistent ved Aarhus Kommunehospitals patolo-gisk-anatomiske Institut 1919-20; Reser­velæge ved Rigshospitalets gynækologi­ske Afd. og Fødeafd. 1922-23, ved Amts­sygehuset i Svendborg .1923-26 og ved Frdbg. HospitaJs Afd. A 1926-30; Spe­cialistanerkendelse (Obstetrik) 1923. (Gynækologi) 1925 og (Kirurgi) 1987; Dr. med. 1925; prakt. som Specialist i Kbhvn. 1926-37; Læge ved Invalidefor-sikringsretten 1930-31 og ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1930-31; 1. Re­servelæge ved Rigshospitalets Fødeafd. A. 1931-35, kat'. Chef for denne Afd. 1932-35; deltog i Professorkonkurrencen om Professoratet i Obstetrik 1935; Censor i Gynækologi og Obstetrik ved med. Eks. 1935-37; Overlæge ved Amtssygehuset i Odense (gynækologtøk-obstetrioisk Afd.) 1937.

803__________________________

Medlem af Repra'sentantskabet for Kbhvns Lægeforening 1936-37, af Besty­relsen for Mødrehjælpen paa Fyn 1938, af Repræsentantskabet for Den danske Kræft komité og af Centralledelsen for Bloddonorkorps i Danmark.

Har skrevet: Om Hulrum i Placenta (Univ. Prisopgave, 1917); Hæmatologi-ske Undersøgelser -hos Svangre (Dispu­tats, 1925); samt en Del Foredrag og Afhandlinger om kirurgiske og gynæ­kologisk-obstetriciske Emner; har ud­givet forskellige populærvidenskabelige Bøger og Meddelelser.

Adresse : S-Boulevard 29, Odense.

KOHNEL Sofie Generalinde; f. 23. Nov. 1866 i Tønder; Dutter af La-ge, Dr. phil. Friis (død 1900) og Hustru Mar­grethe Lassen; gift (22. Maj 1891) m. Generalløjtnant Arnold Kiihnel (død 1908), Søn af Professor. Pra'st Arnold Kiihnel og Hustru Anna f. Blichert.

Formand for Den danske Afdelinp af Les amies de la jeune fille.

Adresse : 0-Farimagsg. 79, Kbhvn. Ø.

KYRRE Hans Forfatter, Skoleinspektør; f. 22. Sept. 1885 i Jt'b.jtTR; Søn af Jordbruger Immanuel Christensen (døcl 1931) og Hustru Ane f. Gregersen (død 1933); gift (4. Febr. 1911) in. Bergljot K., f. 18. April i Vadsø i Norge, Dat-ter af l'rovst A G.iølme (død 1888) og Jlnstru Marie f. Skavlan (død 1930).

Lærereks. (Rannm) 1906; Lærer Ted Kbhvns Kommuneskoler fra 1906; In­spektør ved Kommuneskolen i Vigers­lev Allé 1925, ved Aalholrn Skolen 1934; Censor i Pædagogik ved Lærereks­amen 1935, Studierejse i Italien og Frankrig 1921-22. Formand for Samfnn-del Modorsmaalet 1920-28 og for Pæda­gogisk Selskab 1926-32; Medlem af Sko­lebiblioteksforeningens Bestyrelse 1922-32; Medstifter af Selskabet til Udgi­velse af islandske Sagaer paa Dansk og Selskabets Sekretær (1927), har over­sat Fostbrødresaga, De Sammensvornes •Saga, Vjga Glums Saga og Snorre* Heimskringla (s. m. Johs. V Jensen); Kedaktør n( Vor Ungdom 1929-39. Med­lem af dot ministerielle Udvalg til Ud­arbejdelse af Plan for Den praktiske Mellemskole („Den rødo Betænkning") 1933.

Litterære Arbejder : Landbrugskrisen i Danmark 1818-28 (1911); Furboerne (1912); Kartoffelens Krønike (1913); Knud Lyne Rahbek o? Bakkehuset (1914)- Henrik Hertz (1916); M Gold-schmidt og Sibylla, en Brevveksling (1917); Sognets Bygmestre (1918); M Goldschmidt I, II (1919); Det pædago­giske Selskab gennem hundrede Aar (1920); I Danvins Have (1920); Byens Skole (s. m. H P Langtoilde, 1926); Den højere Privatskoles Historie (1926); O

____________ _____K ær n

H Munster og Kamma Rahbek (s. m. Vilh. Maar, 1926); Mammut-Bogen og Zoologisk Have (s. m. Johannes V Jen­sen og Sikker Hansen); De unges Litte­raturhistorie (1931); Vor Skole (1933); Hvorledes skal jeg undervise i Den praktiske Mellemskole (s. m. Shacht, 1937); Liv og Sjæl i Myte, Menneske­tanke og Kunst (1941); Børnebøger og Afhandlinger i historiske og pædagogi­ske Blade og Tidsskrifter.

Udenl.   Orden :   I.F.3.

Adresse : Vibeholmen l, Kbhvn. Valby.

KAKLER Gustav Civilingeniør; f. 1. Jan. 1890 i Korsør; Søn af Fabrikant Valde­mar Kaliler (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Onrdelia f. Rås-musen (død 1933); gift 1. Gang (3. Juni 1915) m. Katha K., f. 15. Juni 1891 i Kbhvn., død 1934, Datter af Godsejer Carl Clausen og Hustru Maren f. Har-boe (død 1904): 2. Gang (16. Aug. 1935) m. Katha E., Datter af Fabrikant Jør­gen Harboe (død 1902) og Hustru Maria f. Lundh.

Præliminæreks. (Sorø) 1905; cand polyt. 1914; Ingeniør i Korsør Sten­forretning og selvstændig Ingeniørfor­retning i Korsør 1914; Medindehaver af Firmaet II J Henriksen & G Kahler 1916, af Korsør Stenforretning 1919, af Ølsted Kalksandstensfabrik, Korsør 1919 og af Kahlers Teglværk 1923.

Medlem af forskellige Bestyrelser.

Adresse: Korsør.

KÆRN   Hjalmar Overlæge, MfDR.; f 25. April 1879 i Kbhvn.: Søn af Kas­serer, cand. jur. N C J V N Kærn (de.d 1920) og Hustru Clara Vilhelmino f Wandall (død 1931); gift 1. Ga,iiK (6. Sept. 1907) m. Karen K., f 6. Marts 1876 i Kbhvn.. død 1930. Datter af Bog­handler August Bang (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Olga f. Axelsen (død 1879); 2. Gang (30. Marte 1932) m. Martha K., f. 24. Juni 1900 i Kbhvn., Datter af Bogbinder-mester Adolf Silfwamler (død 1901) og Hustru Bertha f. Skowroneck (død 1934).

Student (ØstersøgadesSkole)1897 med Eks. 1905: Reservelæge ved Vejle'Syge­hus 1906-07, ved Randers Sygehus 1907-09; Turnuskandidat ved Frederiks Ho­spital 1909-10; Kandidat ved Fødsels­stiftelsen i Dresden 1910: 1. Assistent ved Rigshospitalets kirurgiske Poliklinik 1910-12; Specialist i Kirurgi og kirurgi­ske Kvindesygdomme 1912; Sygehus­læge ved Fredericia kommunale Syge­hus 1912; Overlæge ved By- og AmU-Sygelmset i Fredericia 1921^49.

Medlem af Bestyrelsen for Jydsk me­dicinsk Selskab 1913-19 og for Provins-pyeehuslsngeforenintren 1919-30. Formand 1932-37; Medlem af Sundhedsstyrelsens

Kærn       ____________      _

Udvalg for den ny Turnuskandidatord-ning 1934; Formand i Forældrenævnet ved den højere Almenskole i Frederi­cia 1954-38; Instruktørlæge ved det civile Luftværn i Fredericia fra 1939; Medlem al Landsraadet for Dansk Luft-værnsforen'ing 1941; Medlem af Besty­relsen for Mødrehjælpsinstitutionen for de sønderjyske og Vejle Amter 1946. Adresse: Bajonetten 9, Fredericia.

KÆRN  Teit Tir. med.; f. 19. Juni 1908 i  Banders;  Søn  af  Overlæbe  Hjalmar Kærn   (se denne)  og Hustru  Karen  f. Bang   (død  1930);  gift   (1936)   m.   Asta : K.,  f.   Petersen.

Med.   Eks.   1933;   videre   Uddannelse paa   Juelsminde Kysthospital,  Rigshos-   j pitalet     og    Skt.   Josephs     Hospital,   i Kbhvn.;   Dr.   med.   (Osteomyelitis   co-lumnae  purulenta)   1939;    interncret   i Horserød 1942,  flygtet  derfra 29.   Aug. 1943;  Medlem  af „Frit Danmark"'s il- ! legale      Hovedledelse:       Medlem       af Kbhvns  Borgerrepræsentation,   valgt  af Kommunisterne,   1945;   Raadmand    for Magistratens  2.  Afdeling  fra 1947.         ! Adresse:   Aaboulevard 82,   Kbhvn.   N. j

KÆSTEL Henrik Direktør, Konsul, R.; f.  13.  Jan.  1887 i Svanninge ved  Faa-  : borg;   Søn   af   Fabrikant   C   H   Kæstel (død 1916) og Hustru Karen f. Poulsen  ' (død   1929);   gift   (17.   Nov.   1911)   m. Magda  Karla  K.,   f.   15.   Marts 1890  i Nakskov, Datter af Bestyrer Carl P A Bppers (død 1908) og Hustru Hansigne f.  Hansen  (død 1900).

TJdgaaet fra Nakskov Realskole 1902; i Handelslære i Nakskov 1902-07; ansat i Agenturvirksomhed ok ved Konserves­fabrik i Hamborg 1907-09; Fuldmægtig i Firmaet I S Grams Eftf., Nykøbing F. 1909; Kompagnon i dette Firma 1917, der forandrede Navn til Hans Henrich-sen & Co.; Direktør for Akts. Hans Henrichsen & Co. fra 1930; tysk Kon­sul 1932.

Medlem   af   Ligningskommissionen   i  Nykøbing   F.   1925-29;   Medlem  af   Be-   ; styrelsen  for Foreningen  af  Arbejdsgi­vere   i   Nykøbing  F.   1922-35   (Formand   '. 1931-35),  for  Sammenslutningen  af  Ar­bejdsgivere i Nykøbing F. fra 1930, for Foreningen    af    Cementimportører    for   ! Sjælland,   Lolland-Falster  og  Møn   fra   ] 1933,   for   Foreningen   af   Teglvarefor-   i handlere  paa  Lolland-Falster   fra   1933  i (Formand  fra  1934),  for  Turistforenin­gen i Nykøbing F. fra 1934 og .for In­dustri-  og   Haandværkerforeningen   fra   j 1935; Medlem af Erlivervsraadet for Ny­købing F. og af dettes Forretningsud­valg fra 1940.

Adresse:  Kongensg. 31,  Nykøbing  F.   i

Sommerbolig : Bøtø pr. Væggerløse.

_ ______ ____       ___ 804

KÆSTEL   Peter Rektor; f. 26. Maj 1898 i Dybbøl; Søn af Gaardejer J Th Kæstel og Hustru Helene f. Hansen; gift (1. Aug. 1924) m. Anne K., f. 1. Aug. 1899 i Kastvraa, Datter af Gaard­ejer P Jakobsgaard (død 1930) og Hu­stru Christine f. Hansen.

Student (Sønderborg) 1916; cand. mag. (Matematik) 1924; Adjunkt ved Søn­derborg Statsskole 1924; Lektor ved Randers Statsskole 1932; Rektor for Haslev Gymnasium 1935.

Medlem af Sønderborg Menighedsraad 1926-32; Formand for St. Peders Sogns Menighedsraad i Randers 1934-35; Med­lem af Haslev Menighedsraad og al Bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark; Formand for Kirkelig Filmsforening fra 1945.

Adresse:   Haslev.

KÆSTEL Richard Underdirektør, cand. jur., R,p.p.; f. 4. Okt. 1894 i Thisted; Søn af Tabrikaat O H Kæstel (død 1916) og Hustru Karen f. Poulsen (død 1929); «m (27. Aug. 1927) m. Valborg K., Datter af Viktualiehandler J Ol­sen.

Student (Nykøbing F.) 1912; Assistent ved Landmandsbankens Nakskov Kon­tor 1912-14; cand. jur. 1920; Assistent i Kbhvns Handelsbank 1914; Fuldmæg­tig 1923; Kontorchef 1931; Underdirek­tør 1934.

Uden!. Orden: S.V.31. Adresse : Høje SJsodsborgv. 28, Skods-

KØHLER Vilh. Murermester; f. 22. Maj 1869 i Kbhvn.; Sen af Murermester Vilh. Køhler (død 1902) og Hustru Hansine f. Sibbern (død 1917); gift (6. Marts 1896) m. Fanny K., f. 14. April 1871, Datter af Grosserer Jens Arnesen (død 1913) og Hustru Vilhelmine f. Hansen (død 1903).

Bygningsassistent i Kbhvns 1. Di­strikt 1891-94; Murermester fra 1894.

Vurderingsmand for Kbhvns Brand­forsikring fra 1922.

Har udført Murerarbejdet vod : Han­delsbanken, Brorsonskirken, Nathana-elskirken, Solbjerg Kirke, Carolinesko­len, Skolen paa Joliannevej, Øresunds-hospitalet, Kgl. Porcelainsfabrik og Aluminia, Valby Gasværk, Sluseværk i Kalvebodstrand, Bageriet Ceres, Siemens A Schuckert, Dansk Svovlsyre- a Sn-perphosphat-Fabrik, Industribygningen; flere Villaer og private Bygninger.

Adresse: Ryesg. 25 D, Kbhvn. N.

KØ l E Ernst Maler, Raderer: f. 19. Okt 1872 i Vestermarie; Søn af Lærer Valde mår Køie (død 1910) og Hustru Emilie f. Gehl (død 1925); gift (15. Juli 1904) m. Inge K., f. 13. Nev. 1875 i Knuds-ker, Datter af Gaardejer Christen Jen-

J06      ___ ____        ________

sen   (død  1888)   og  Hustru Christine  f. Engell   (ded  1904).

Elev af Kunstakademiet 1893-97.

Hnr udført flere Hundrede Raderin­ger. Desuden andre Tryk, Tegninger og Malerier.

Adresse: Melsted pr. Gudhjem.

KØLLN Oscar Kommunaldirektør; f. 11. April 1898 i Vejle-, Søn af Slagtermester H Kølln (død 1934) og Hustru Kirstine f. Thomsen (død 1945); gift 1. Gang (12. Maj 1922) m. Hilma Marie K„ f. 24. April 1891 i Ikast, død 1941, Datter af Lærer Kresten Laursen (død 1930) og Hustru Bodil f. Andersen (død 1932); 2. Gang (20. Juli 1942) m. Eddy Marie K., f. il. Aug. 1909 i Haarslev, Datter af Repræsentant H C Martinsen (død 1944) og Hustru Othilia f. Poulsen.

Student (Vejle) 1917; ansat ved Kbhvns Kommunes Hospitalsvæsen s. A.; Assi­stent 1918; Fuldmægtig 1933; Forvalter ved Kommunens Rekonvalescenthjem 1936; Forvalter paa Kommunehospita­let 1938; Driftsbestyrer ved Kbhvns Kommunes Folkekpkkener 1939, Direk­tør 1946.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Kommunalforening 1920-38, Formand 1933-38; Generalsekretær for Interskan-dinavisk Sekretariat for kommunale Tjenestemandsorganisationer 1937-46.

Adresse: Trondhjemsg. 10, Kbhvn. Ø.

KØNIGSFELDT Wulff Underdirektør, Kaptajn, Kammerjunker, R.DM.; f. 4. Maj 1885 i Falslev pr. Mariager; Søn af Sognepræst Albert Kønigsfeldt (død 1919) og Hustru Charlotte Louise f. von Hedeinann (død 1890); gift (4. Nov. 1913) m. Sigrid K., f. 23. Maj i Assens, Datter af Fabriksingeniør, cand. polyt. Rasmus Meulengracht (død 1906) og Hustru Maria f. Mortensen (død 1922).

Assistent d Privatbanken i Kjøbenhavn 1902; i Danziger-Privat-Actien-Bank, Danzig 1910 og 1911; Fuldmægtig i Pri­vatbanken 1917; Kontorchef 1920; Ohef for Privatbankens Frederiksberg Afd. 1929. for dens Vestre Afdeling 1934; Fi-Ualdirektør 1937; Underdirektør i Privat­banken 1939.

Sekondløjtnant i Livgarden 1907; Løjtnant af Reserven 1913, Kaptajn af Reserven i Livgarden 1927; Kaptajn af Forstærkningen 1933; Afsked 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bade­anstalten København, for Akts. Holmc-gaards Glasværk og for Akt«. Det Bed­ste af Readers' Digest; Formand i Be­styrelsen for Schuchardt & Schuttc, Dansk Akts. samt for Arsero, Dansk Maskin Akts.

Adresse: Ensrskiftev   l   Kbhvn. Ø

KØRBING  J   A Direktør,  K'.DM..  M.T Kha.p.p.;   f.  16.   Nov.   1885  i   Kbhvn.; Søn af Snedkermester L P Christensen

____________________ KBSt

(død 19311) og Hustru f. Larsen (død 1939); g-ilft (15. Aug. 1914) m. Hannali K., f. Holmcn-Lohinann, f. 14. Marts i Sarpsborg, Norge, død 1935, Datter af Bladudgiver og Redaktør R J Loli-mann og Hustru Hannah f. Holmen.

Gennemgaaet Ingeniørskolen paa Or-logsværftet 1903-07; studeret Skibsma-skin- og Skibsbygning ved Technibche Hochsohule i Charlottenburg 1908-10; In-t,r('UUH';issistri]t ved Orlons v'iTt'tet 1907; Værftsingeniør 1912; Underdirektør 1919; teknisk Direktør i Akts. Det forenede Dampskibs-Selskab 1921, adm. Direktør for Selskabet fra 1934.

Formand for Fragtnævnet, for Re­præsentantskabet og Bestyrelsen for Danmarks Nationalbank og for Be-styrelsesraadet for Akts. De forenede Bryggerier og Tnborgfondet; Formand for Helsingør Skibsværft og Maskin­byggeri, Akts., for Akts. Frederiks­havns Værft og Flydedok, for Akts. Larsens Plads, for Akts. Korntørrings-og Oplagsmagasinet i Kbhvn., for Akts. De forenede Handels- og Oplagsplad­ser og for Akts. Major Wright & Co., Helsingør Bunkerkul Forsyning; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni; Næst-> formand for Kbhvns Havnebestyrelse; Medlem af Isbrydningsraadet, af Da-nish National Committee. International* fSiamber of Commcrce. af Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab og af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl Ordener: B.L.3.; N.St.O.2'.; S.N.2'.

Adresse: Ptetbaneg. 19, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig.: Claythorpe, Nyrup pr. Kvistgaard.

KØRNER Johs. Overretssagfører; f. 29. Aug. 1884 i Middelfart; San af Sag­fører, Godsforvalter, Kancelliraad N J Nielsen (død 1931) og Hustru Dagmar Elisa f. Matzen (død 1938); gift (17. Juli 1909) m. Ragna Hansine K., f. 15. Marts 1884 i Kbhvn.. Datter af Di­rektør Julius Schiøtt (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Hansigne f. Hansen (død 1944).

Student (privat dimit.) 1902; cand. jur. 1908; Assistent i Generaltolddirek­toratet 1910-12; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1912.

Medlem af .Fællesraadet for Vinbran­chen; Formand for Vinhandlernes Kon­trolforening.

Adresse: Lindholt pr. Mørkøv.

KØSTER Frida Frue, D.r.K.M., M.T.Fi. p.p.; f. 25 Dec. 1874 i TJleåborg, Fin­land; Datter af Kaptajn Otto August Øhquist og Hustru Maria f. Sevon; gift (15. April 1908) m. Overlæge Hen­rik Køster, Næstved (død 1937, se Kraks Blaa Bog 19J7), 6»n af Apoteker O J

A Køster (død 1870) og Hustru f. Has-nmssen (ded 1902).

Sygeplejerskeuddannelse i Finland; ledende Sygeplejerske ved Dansk Røde Kors' Ambulance i Finland i 1918 og 1939-40-, Medlem af Næstved Byraad 1921-29; Æresmedlem af Dansk Røde Kors' Dameafdeling og tildelt dennes Ærestegn; Æresmedlem af og tildelt Ærestegn af Lotta Svård i Finland; til­delt Finske Frihedskors af I Kl. 1918, Tapperhedsmedaljen af II Grad 1918, Tapperhedsmedaljen af I Grad 1940 og Minnesmedaljen for humanitår verksam-het 1947.

Adresse: Taasingeg.  20,  Kbhvn.  Ø.