LAAGE PETERSEN August Direktør; f. 9. Dec. 1906 paa Frdbg.; Søn af Gros­serer Albert Laage-Petersen (død 1926) og Hustru Thyra f. Voigt; gift (31. Marts 1932) m. Andree L-P., f. i Albi, Frankrig. Datter ,if Advokat Ernile Pi-gasse (død 1917) og Hustru Marquerite t. Urabias.

Højen: Haiidelseks. (Niels Brocks Handelsskole) 1925; Uddannelse i Fir­maet Holger Petersen og andre Virk­somheder 1925-29: Ophold i Tyskland, England og Frankrig 1929-32; Korre­spondent i Firmaet Holger Petersen 1932, Prokurist 1935. Direktør 1938; Grosse­rerborgerskab 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hol­ger Petersen 1938. for Akts. D.insk Ame­rikansk Kaastof. Ørholm 1939 og for Holger Petersens Fond 1949; Formand for Bestyrelsen for Det Laage-Peters"n-ske Fainilielegat og for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning 1949; Medlem af Bestyrelsen for Fabriksaktie-bolaget Skandinavien, Malmø.

Adresse :   Valeursv. 4, Hellerup.

LACHMANN   Karl   Direktør.  Civilinge-  , niør, R.DM.: f. 13. Fehr. 1878 i Kbhvn.; Søn    af    Grosserer   Nicolai   Lachmann  | (død 1917) og Hustru Johanne f. Meyer (død   1918);   gift   (15.   April   1904)   m. Henriette  L.,  f.  20.  Febr.  1878 i Kol­ding, død 1946. Datter af Grosserer' M \V Meyer (død 1893)  og Hustru Sophie f.  Warbiirg   (død  1904).

Student (Metropolitanskolen) 1896; rand. polyt. 1902; Ingeniør ved Ystad Kukker Raffinaderi 1902-03; Administra­tor for Bethlehern Sukkerfabrik paa St. Croix 1903-10: Direktør for Akts. Di-n Vestindiske Sukkerfabrik og Medlem af dette Selskabs Bestyrelse 1910-31.

Medlem af Bestyrelsen for Porcelain-fabrikerne Bing & Grøndahl oe Norden Akts. fra 1927 samt for Akts. D B Adler i Co. 1938-48, Formand 1940-43 og 1947-

____________________   _806_

48; Medlem af Sø- og Handelsretten 1927-45 og 1946-48 ng af Repræsentant­skabet for det mosaiske Troessamfund fra 1930, Næstformand 1939, Formand fra 1946.

Adresse: Strandv. 187, Hellerup.

LADEKARL Pater Overlæge, Dr. med. f. 3. Marts 1897 i Lindbjærg ved Ran­ders; Søn af Gaardejer Chresten Lade-karl (død 1940) og Hustru Maren f. Møller (død 1937); gift (23. Juni 1931) m. Grete L., f. 24. Juli 1905 i Kbhvn., Datter af f li. Byretspræsident Svenuing Rytter (se denne).

Ved Landvæsenet; Student (Høng) 1919; med. Eks. 1927: Dr. med. (Far-bendistinktion bei Normalen und Far-lienblinden) 1935; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Øjenafd. 1932-34, 2. Re­servelæge smstds. 1934-36; 1. Reserve­læge ved Kommunehospitalets Øjenafd. 1937-39; Overlæge ved Odense Amts og Bys Sygehus' Øjenafd. fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Fyens le­geforening 1940-48. Adresse:  Filnsofgangen 9, Odense. Sommerbolig: Skaboeshuse pr. Nyborg. LADING Henry f Direktør, K'.DM.- f. 1. Maj  1881  i Kbhvn.; Søn  af Lærer A   1>   Petersen   (død   1933)   og   Hustru Henny   f.   Bruun   (død   1921):   gift   (3. Dec. 1914)  m. Else L., I. 18. Febr. 1890, Datter at'   Kaptajn C'hr. Jul.  Jtfrgen-.cn (død 1932) 014   Hustru Anna f. JJimch.

Kffer Handelsuddannelse 1896-1901 an­sat i Firmaet G Ilalkier & Co. 1902-04; Prokurist i Akts. Frederiksværk Valse­værk 1905. i Akls. Nordiske Kabel- ,\: TruadfabrikkiT, da dette i 1907 overlog Frederiksværk Valsevark; Direktor i Akts. Nordiske Kabel- & Traadfabrik-ker 1917, adm. Direktør fra 1926, Med­lem af Bestyrelsen fra 1940, Formand for denne fra 1947; adm. Direktør for Nordisk Industri Holding Akts. fra 1939. Formand for Bestyrelsen for Akts. Jerntraadsspinderiet i Varde; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Glud & Mår-strands Fabriker fra 1927, Formand fra 1929; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds rddannelse 1929-48; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Fabrikan­ter og Grossister i Elektricitets-Bran­chen fra 1930, Formand 1930-36; For­mand for Bestyrelsen for Akts. Burmei-ster & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri 1933-39 og for Repræsentantskabet for Det danske Luftfartselskab 1938-39, der­efter Medlem af Repræsentantskabet; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Korsør Glasværk; Formand for Akts. Det dan­ske Kulkompagni fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Suk­kerfabrikker fra 1940, for Akts. Dansk Industri Syndikat fra 1941, for Akts.

807_______________________

1       tor fra 1940, for Nordisk Industri

ngr Akts. fra 1946, for A.B. Abeta,

o,   for   Akts.   U  Collstrop  og   for

Voss's Fabrik fra 1949, for Indu-

rnningen  i   Kbhvn.   (Viceformand

ag   for   Danmarks   Amerikanske

Srir-.\ab;   Medlem  af  Industriraadet   tig

dettes Bestyrelse (Viceformand 1948), af

Akademiet for de tekniske Videnskaber

fra 1937 og af Landmandsbankens Bank-

raad fra 1947.

Adresse: Viggo Rothes V. 7, Charlot-tenlund.

LAGE   Henning Overregistrator, R.DM. p.p.; f. 24. Scpt. 1888 paa Frdbg.; Søn af Kontorchef Carl Ludvig Lage (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hu­stru Louise f. Severin (død 1942); gitt (15. Sept. 1920) m. Wendela L., f. 16. April 1896 i Vesterborg Sogn, Datter af Hofjægermester Ebbe Flach de Neer-gaard (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1915; Fuldmægtig ved Sjæl­lands Stiftamt 1916-31; Assistent (Sekre tær) i Handelsministeriet 1916; Fuld­mægtig 1926; Ekspeditionssekretær 1931; Kontorchef 1935; Overregistrator ved Aktieselskabs-Registeret 1939. Udenl. Orden; F.Æ.L.4. Adresse: Rahbeks Allé 2C, Kbhvn.V.

LAMBRETHSEN Johannes Overlæge; f. 3. Aug. 1883 i Odense; Søn »f Gros­serer C J Lambrethsen (død 1921) og Hu­stru Sine f. Nielsen (død 1912); gift (20. Nov. 1922) m. Inger Boje L., f. 23. Marts 1893 i Aarhus, Datter af Oberstløjtnant H E Wolf og Hustru Andrea f. Boje (død 1925).

Student (Østersøgades Skole) 1901; med. Eks. 1?08; Kandidat- og Assistent­tjeneste 1908-16; 2. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospital 1916-18, 1. Reser­vekirurg 1918-20; Reservelæge ved Aarhus Fødselsanstait 1920-22; Over­læge ved Amtssygehuset i Odder 1922.

Adresse :  Østermarksv., Odder.

LAMPRECHT    Lilly   kel.   Kammersan­gerinde, MI&A.; f. 11. Nov. i Hillerød; Datter af f h. Apoteker I L Camradtog Hustru  Charlotte  f.  Kruuse.

Uddannet af Elisabeth Dons og Hol­ger Hofman samt paa Det k gi. Tea­ters Opera- og Skuespilskole; Debut som Liden Kirsten 23. April 1911; ud­nævnt til kgl. Kammersangerinde Jan. 1922.

Hovedroller : Liden Kirsten; Butter­fly; Salome; Mignon; Mimi i Boheme; Rosina i Barberen i Sevilla; Margrethe i Faust; Aase i Drot og Marsk; Anuna i Kaddara; Marcelina i Fidelio; Sophie i Rosenkavallercn; Susanne i Susan­nes Hemmelighed; Micae'la i Carmcn; Marie i Venezias Nat; Nedda i Bajad­ser;. G<mmy i Wilhelm Tcll; Louise;

__________________Land

Lola i Cavalleria rusticann; Eiiryrlik«1 og Eros i Orpheus og Eurydike; Cheru-bino i Figaros Bryllup; Feodor i Boris Godunow; Dorabella i Cosi van tutte; Papagena i Tryllefløjten; Antonia i Hoff-mauns Eventyr; Manon i Manon Le-scaut.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1935.

Adresse: Hostrups Have 4, Kbhvn. V.

LANDAU   Erik Politimester; f. 3. Maj 1909 paa Frdbg.; Søn af fh. Kontorchef ved DSB H C J Landau og Hustru Charlotte Marie f. Beck: gift (1. Nov. 1934); m. Asta L., f. 17. Juli 1908 i Kbhvn., død 1947. Datter af Murerme­ster Gustav Holmquist og Hustru Jo­hanne f. Sørensen.

Student (Aarhus Katedralskoje) 1927; cand. i ur. 1934; fung. Sekretær i Kbhvns Magistrats 3. At'd. s. A.; Politi-fuldm. i Hjørring 1935, i Rødby 1936, atter i Hjørring 1937; kst. Politimester (Landfoged) paa Færoerne 1947, ud-na-vnt 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1938-47. Kasserer 1939-47; Formand i Bestyrelsen for Dronning Alexandrines Hospital i Thorshavn og Sygehusene i Klaksvig og Tveraa 1947-48; Formand for Thorshavn Overiigningskommission 1947: Medlem af Bestyrelsen for Forsikringsselskabet Tryggingarsambandia Føroyar fra 1947, Næstformand fra 1949.

Adresse : Thorshavn. Færøerne.

LANDBOE-CHRISTENSEN    Erik    Lek

tor,  Dr.  med.; f.  24.  Maj 1908 i Gad-

strup; Søn af Stationsforstander Peter Lahdiboe Christensen (død 1930) og Hu­stru Astrid f. Hauberg; gift) (22. Okt. 1933) jn. Lilli L-C., f. 12. Juni 1907 i Slagelse, Datter af Kirkegaardsleder Ludvig Emilius og Hustru Louise f. Nielsen.

Student (Marselisbor?) 1926; med. Eks. 1934; Uddannelse i normal og patologisk Anatomi 1935-41; Univ. Guktmed. 1937: Dr. med. 1944; Lektor i Anatomi ved Danmarks Tandlægehøj­skole 1941; Lektor i Anatomi ved Kbhvns Universitet 1942.

Studieophold ved forskellige Universi­teter i U.S.A. (Fellow of the Rockrtel-ler Foundation, New York) 1946-47.

Har skrevet: En kvantitativ og topo­grafisk Undersøgelse af glandulae p.v-loricae og glandulae Brunneri hos Menuesket (Prisafhandling, 1937); 'The duodenal glands of Brunner in man, their distribution and quantity (Dis­putats, 1944) samt andre Arbejder in­denfor Anatomi og eksperimentel Pato­logi.

Adresse : Strandboulevarden 7, Kbhvn.O

J-and________________

LANDER   Harald Balletmester, R.DM. p.p.; f. 25. Febr. 1905 i Kbhvn.; Søn af Værkfører Bernhard Lander og Hustru Rosa f. Stevnsborg.

Uddannet paa Det kul Teaters Bal­letskole; Studierejser i U.S.A., Mexico, Rusland, England og Spanien; Solo­danser ved Det kgl. Teater 1929, Bal­letmester 1932.

Har komponeret Balletterne Gaucho. Zaporogerne, Bolero, Det var en Aften, Den lille Havfrue, Svinedrengen, Thor­valdsen, La Valse, Troldmandens Lær­ling, Qarrtsiluni, Vaaren, Fest-Polo-naise, Quasi una fantasia, Et Bal, Vida espanola, Fugl Fønix, Etude, Valse triste, lihapsodi og Morgen, Middag og Aften.

Har paa Det kgl. Teater iscenesat en Række Balletter og arrangeret Danse i en Bække Skuespil og Operaer; iscenesat Gudindernes Strid paa Den kgl. Opera i Stockholm; ledede Den kgl. Ballets Gæstespil i Bruxelles, Ber­lin, Hamburg, Paris, Karlsruhe, Stock­holm og Malmø.

Roller: Fiskeren i Naooli; Toreado­ren i Toreadoren; Don Pedro i Gaucho; Manden i Bolero; Officeren i La Valse; Don Alvarez i Fjernt fra Danmark; Den røde Mand i Morgen, Middag og Aften.

Udenl. Ordener: B.K.5.; S.V.31.

Adresse: Sortedam Doss. 91, Kbhvn. Ø. LANDER Margot Solodanserinde,MI&A.; t. 23. Aug. i Oslo; Datter af Forfatter Marx Gerhard (død 1938) og Hustru Koncertsangerinde Ella Florentz; gift (19. Juli 1947) m. Direktør, Oberstløjt­nant Erik Nyholm.

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal­letskole; Studierejse til Paris, Busland og London; debuterede 1. Maj 1925 i Bskimodansen i Fjernt fra Danmark; Danserinde 1928; Balletdanserinde 1931; Solodanserinde 1933; 1. Solodanserinde 1942.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1944.

Hovedroller: Pierette i Harlekins Mil­lioner ; Bruden i Brudefærden i Hardan-ger; Dukken i Legetøjsbutikken; Poly-hymnia i Apollon Musagetes; Autograf-samlersken i Fodbold; Viktorine i Kon­servatoriet ; Manuela i Gaucho; Tata i Tata; Columbine i Drømmebilleder; Ka­detten Poul i Fjernt fra Danmark; Den unge Pige i Det var en Aften; Svan-hilda i Coppelia; Anna 2 i De syv Dødssynder; Svaneprinsessen i Svane­søen; Kvinden i Cirklen; Den unge pige i Thorvaldsen; Den koleriske Kvin­de i De fire Temperamenter; Svava i Valkyrien; Kosten i Troldmandens Lærling; Senorita'en i La Ventana; Kvinden i Vaaren og i Fest-Polonaise; Teresina i Napoli; Rosita i Fjernt fra

Danmark; Birthe i Et Folkesagn; Val­sens Genius i La Valse; Fugl Fønix i Fugl Fønix; Giselle i Giselle; Etude; Valse triste; Senorita i Morgen, Mid­dag og Aften.

Adresse;   Grønningen   9,   Kbhvn.   K.

Sommerbolig: Tisvilde.

LANDO   Zelman Danov Docent, Dr. phil.; f. 10. Jan. 1895 i Warszawa; Søn at Grosserer Dan Lando (død 1930) og Hustru Rivkah f. Ribier (død 1927); gift (9. Juli 1919) m. Gudrun L., f. 8. Marts 1896 i Odense, Datter af Over­læge Niels Petersen (død 1916) og Hu­stru Elise f. Delbanco (død 1934).

I russisk og tysk Skole; immatriku­leret ved Kbhvns Universitet 1915; Stu­dent (privat dimit.) 1919; har studeret økonomi og Handelsvidenskab i Ber­lin, Paris og Basel 1920-22; Dr. phil. i Basel 1922; i Handelspraksis i 4 Aar; Tarifator og Statistiker i Østifternes Brandforsikring 1917-18; Medlem af Tolvmandsforeningernes Studiedelegation til England, U. S. A., Kanada, New Zealand og Australien 1938-39; Gæste­forelæser ved Handelshogskolan i Go-teborg 1944-45; knyttet til Handelshøj­skolen i Kbhvn. 1923: Docent i Handel og Bankvæsen sammesteds 1924.

Leder af Eksportinstituttet ved Han­delshøjskolen 1932, Leder af Bankinsti­tuttet smstds. 1939; Redaktør af Han­delsvidenskabelig! Tidsskrift 1937-42; Redaktør af Eksportinstituttets Skrifter.

Har skrevet: Die Organisation des Dånischen Buttergrosshandels (GSttin-gen, 1923); Bankpraksis (1926); Bank og Børs (1928, 2. forøg. Udg. 1940, 3. revid. Udg.. 1948); Mælkehandel (1938); Afsnittene Australiens Mejeribrug og New Zealands Mejeribrug i En Under­søgelse af Produktionsvilkaarene for Smør i Australien og New Zealand (1939); Afhandlinger i inden- og uden­landske Tidsskrifter.

Adresse: Gustav Johannsens V. 34, Kbhvn. F.

LANG Karen LINDERSTRØM- Rektor, Seminarietorstanderinde; f. 20. Marts 1894 paa Frdbg.; Datter af Kursusbe­styrer, Dr. phil. C F Linderstrøm-Lang (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Ellen f. Bach (død 1921); ugift.

Student (Karen K.iærs Skole) 1913; eksam. Lærerinde fra Th. Langs Semi­narium 1916; cand. mag. 1923; derefter Lærerinde ved Th. Langs Skoler i Silke­borg; Rektor og Seminarieforstander-inde for Th. Langs Skole, Seminarium og Forskoleseminarium fra 1927; For­mand i Bestyrelsen for Den selvejende Institution Th. Langs Skoler, Silkeborg fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen

_ 809

Den danske Pigeskole 1929; Medlem af Bestyrelsen for Østerlandsmissionen.

Adresse: Silkeborg.

LANGBALLE   Christian Overretssagfø­rer; f. 3. April 1881 i Aarhus; Søn af Købmand Otto Langba-lle (død 1910, se Kraiks Blaa Bog- 1910) og Hustru Ma­rie f. Rerg (død 1929); gdft (23. Juli 1912, Ægteskabet opløst 1915) m. El­vira L., f. Landgrcn.

Student (Aarhus Katedralskole) 1899; cand. j'ur. 1906; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Overretssagfører 1908; ansat i Solicitor-Firmaet Turner & Mc Oand-Itah, London 1908-09: Praksis i Kbhvn. fra 1909: offentlige og beneficerede Sager 1923.

Adresse: Egernv. 23, Kbhvn. F.

LANGBALLE H A Købmand; f. 10. Jan. 1878; Søn af Købmand Otto Langballe (død 1910. se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Maria f. Berg; gift (9. Febr. 1912) m. Else L., f. 27. Dec., Datter af Overretssagfører Chr. Selmer (død 1903) og Hustru Caroline f. Sidenius.

Uddannet hos .Toh. Baune & Co., paa Aarhus Oliefabrik og i Udlandet; ansat i Firmaet C Langballe & Søn, Aarhus, 1903, Medindehaver 1909. Eneindehaver 1910. vnd Firmaets Omdannelse til Akls. i 1948 Formand for Bestyrelsen.

Medlem af Direktionen for Spare- og Laanekassen i Aarhus; Næstformand for Bestyrelsen for Østjydske Brygge­rier; Medlem aif Bestyrelsen f or Jyllands Kalkcentral, for Vesterbroes Trælast­handel og for Akts. Aarhus ny Tøm-mergaard; Formand for Tilsynsraadet for Jydsk Handels- og Landbrugsbank (il 1944.

Adresse : Villa Restalrig, Strandv. 106, Aarhus.

LANGBALLE Otto Arkitekt; f. 7. April 1880 paa Grnndfør Mølle; Søn af Pro­prietær Poul Langballe, Mallinggaanl (død 1901) og Hustru Cecilie f. Thom­sen (død 1908); ugift.

Murersvend 1901; paa Teknisk Skole i Kbhvn. og paa Kunstakademiet; Teg­ner hos Arkitekt Kampmann i Aarhus i 1901; Tegner og Konduktør hos Mar­tin Borch, navnlig ved Opførelsen af Rigshospitalet, 1903-10: Studierejse i Tyskland, Holland, Belgien og Frank­rig 1910; ansat paa Stadsarkitektens Tegnestue i Kbhvn. 1912-13: selvstæn­dig Virksomhed i Køge siden 1913, i Kompagni med Arkitekt Aaee Madsen fra 1945.

Medlem af Kunstnersamfundets Arki­tektsektion; Bygningskyndig Medhjælp for Provstiudvalget i Ramsø-Tune Her­reder; Censor for Bygninger, der opfø­res paa Carlsen Langes Legatstiftelses Jorder (Gammel Køgegaard); Formand i Bestyrelsen for Køge Museum og

__ ______ ___ _ ___   Lang

Na'slformand i Bestyrelsen for Køge-fonden.

Arbejder: Har restaureret en Række Kirker, Udby Præstegaard, Søllerød og Terslev Kroer; har udført Sikringen aif Højerup Kirke (s. m. Ingeniør Skovbo); har opfort adskillige Huse og Gaarde i Øst- og Nordsjælland, Fakse og Borrc Præstegaarde. Østsiællands Folkeblad i Kage. Venstres Folkeblad i Ringsted, Amtsstuen i Frederikssund, Administra­tionsbygningen ved Køge Andelssvine-slagteri, Transformatorstation for S.E. A.S., Østsjællands Landbobank, Køge Kulforretninp. flere Skoler, Kwge Gas­værk, Udvidelse af Køge Raadhus, Køge sociale Boligselskab.

Adresse : Tøxensv. 19, Køge.

LANGBERG Carl Direktør; f. 21. Dec. 1874 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn W Langberg (død 1908) og Hustru Julie f. Arentz (død 1934); gift (21. Dec. 1934) m. Zicka L. (dekoreret med B.K.6., Fi. M.M. og Fi.N.r.K.M.), f. 23. Nov. 1896, Datter af afdøde Redaktør, cand. phil. F L Heimann og Hustru Constance f. Pless-Schmidt.

Schneekloths Skole: Søofficersskolen: ndtraadte af Marinen 1893; Officer i Japans Troppetransporttjeneste under Japan-China-Krigen 1894-95; senere Of­ficer i Japans Handeismarine til 1903; Direktør i Andrews & George Co., Tokio, 1905-09; indtraadte i Standard Oil Co. of New York 1910; Direktør for dette Selskab i Nagasaki til 1932.

Hollandsk Vicekonsul l Seoul,  Kore«,

1917-20; honorary Secretary i Reoul Chili

1918-19; Formand for den danske For­ening i Japan 1928-29.

Har oversat Danmarks Fyrreglement til Japansk.

Adresse ; Ahlmanns Allé 26, Hellerup.

LANGBERG M A Generalkonsul, K'DM. p.p.; f. 26. Febr. 1869 i Kbhvn.; Sen af Kaptajn W Langberg (død 1908) og Hu­stru Julie f. Arentz (død 1934); gift 1. Gang (5. Marts 1899) ni. Lydia L. f. Autz. f. 14. Jan. 1882 i Windau. død 1926; gift 2. Gang (3. Dec. 1927) m. Anna f. Grønning, f. 17. Okt. 1893.

Præliminæreks. (Schneekloths Skole) 1885; ansat hos H Dessau & Co. 1885-90; i Konigsberg 1890-92, i Batum 1893-95, i Riga, Reval, St. Petersborg og Windau 1895-1904; egen Forretning i Windau 1904-09; Handelsattaché ved Gesandtskabet i St. Petersborg 1909; kgl. Udn. som Handelsattaché med Ti­tel Legationssekretær 1912; midlertidig Konsul i London 1921; Generalkonsul i Stockholm 1922; Generalkonsul og Le-fiationsraad samt Ohargé d'aiffaires i Riga 1924-37; hon. Vicekonsul. i NSce 1938-46.

Tidligere Vice-Præses i   Windaus Børs-

Låns       __ _ ____________

komité og Medlem af 'deu kejserlige Rissbanksfilials DiskontokommiasJon smstds.

Har skrevet: De for Danske vigtigste

Retsregler i Rusland (1912J og Ruslands

naturlise Rigdomme og Industri  (1917).

Udenl.   Ordener:    Le.S.l.;   Le.r.K.l.;

R.R.E.; R.St.Stan.2.; S.V.2".

Adresse : Sølvg. 24, Kbhvn. K.

LANGE Axel B Købmand, K'.DM.p.p.; f. 28. Juli 1875 i Frederikssund: Søn al Købmand Clir. Lande (død 1906) os Hustru Julie f. liendahl; gift (24. Jan 1908) m. Harriet L., f. 19. Nov. 1886. Datter af Kancelliraad Harald Lind-hard (død 1915) og Hustru Marie f. Jensen (død 1919).

Lært Handelen hos f! Nandrup i Næstved; overtog i 1899 den af faderen grundlagte Forretning, der 1934 omdan­nedes til Akts. Axel B Langes Korn-og Foderstofforretning, Formand for Be­styrelsen og Direktør for dette.

Byraadsnredlem 1904-13; Medlem al Bestyrelsen for Sjællands og Lolland-Falsters Handelsstands Centralfor­ening fra 1916 og Formand 1919-39; Med­lem af Provinsliandelskammeret 1919-39, Næstformand 1920, Formand 1932-39; Medlem af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsenta­tion 1919-39 os for Sammenslutningen aj Havne- os KøbmandsorsHiiisatiojier i Dunmark; Medlem af Repræsenlaiitsku-skabet Tor østifternes Kreditforening fra 1915 (Næstformand 1921, Formand 1924) os af Bankraadet for Frederiks-sunds og Omegn« Bank fra 1917 (For­mand fra 1920): Medlem af Landstin­get (Det konservative Folkeparti) 1918-24, af Folketinget 1924-26, atter af Landstinget 1928-43; Kormand for Det Konservative Folkepartis Landstintrs-irruppc 1932-39 og 1940-43; 3. Næstfor­mand i Landstinget 1939, 2. Na'stfor-maud 1940-43; Medlem af Det udenrigs­politiske Nævn 1932-40 og af Toldraadet 1920: Formand i Repræsentantskabet for Dansk JMnripalforening 1920-39; Med­lem af Bestyrelsen for De danske Sprit­fabrikker 1932 ug for Akts. Danisco; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank 1934, af Bestyrel­sen for samme 1939. af Femern-Rute Komitéen 1936 os af Forfatningskom­missionen af 1937.

Udcul.   Orden :   S.V.2'.

Adresse: Frederikssund.

LANGE Hjalmar Ingeniør. R.p.p.; f. 15. Nov. 1878 i Helsingfors; Søn af Operasanger Algot Lange (død 1903) og Hustru Ina f. Forsten (død 1930); gift (4. Aug. 1939) m. Bente L., f. i Aarhus, Datter af afd. Proprietær Os­car Hviid og Hustru f. Kjær.

Uddannet   i   Sverrig;    arbejdet   ^ed

____ __ ______ ________810

Telefonanlæg i Holland og Rusland; Stadsingeniør i Taschkent til 1915; der­efter ansat som Sekretær i Industri-raadet og Erhvervenes Ruslandsudvalg; Handelsattaché ved det kgl. danske Gesandtskab i Moskva 192341

Udenl. Orden: Fi.Fr.3.

Adresse : Falkonervænget 33, Kbhvn.V.

LANGE H O Direktør, Generalkonsul. K'. DM. p.p.; f. 1. Maj 1877; Sfln af Køb­mand P B Lange i Kjerteminde (død 1909) og Hustru Marie L. (død 1914); gift (April 1936) m. Kamma L., Datter af Musiker V Arnø og Hustru Olga A.

Grundlægger af Akts. Nordisk Fjer­fabrik og adm. Direktør for samme samt Formand for Selskabets Besty­relse.

Formand >for Bestyrelsen for Nordisk Kollegium.

Ejer af Selohausdal pr. Ruds Vedby; Formand for Bestyrelsen for den Sel-chauske Stiftelse og Medlem af Besty­relsen for de Selchauske Legater.

Generalkonsul for China 1930; Med­lem af Industriforeningens Repræsen­tantskab og af Industriraadet.

l'deid. Ordener: ('hin.('h. Ils.3.; ('hin. Cli.Y.3.: S.V.2".

Adresse: Frydenholm, Holte.

LANGE Leif Oberstløjtnant, Kammer junker, R.p.p.; f. 2. Maj 1894 i Svend-bors; Søn af Fabrikant Jens Lange (død 1922) og Hustru Thyra f. Pla-tou (død 1934); gift (11. Dec. 1918) m. Agnete L., f. 23. Juni 1895 i Kbhvn.. død 1947, Patter af Oberst Anton Lovin-sen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Marie f. Kastrup (dod 1929).

Student    (Sehneekloths   Skole)     1912; Premierløjtnant   i   Rytteriet   1916;    Ad-jutant bos Generalinspektøren for Ryt­teriet   1921-24;   Officersskolens   General-I    stabsklasse  1924-26;  ansat  i  Krigsmini­steriet  1926;  Adjutant  hos Forsvarsmi­nisteren 1927-30; Eskadronchef ved Gar-|     dehusarregimentet 1930,  Ritmester 1931: j     Stabschef    hos    Generalinspektøren   for Rytteriet 1937-38; Oberstløjtnant og an sat   til   Raadighed   for  Gardehusarregi­mentet 1938; Afsked 1942.

Udenl. Ordener : F.Æ.L.5.; S.Sv.3'.

Adresse: 0-Farimagsg. 77, Kbhvn. Ø.

LANGE Ove Tandlæge; f. 10. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Læse, Professor Christen Lange (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Læge Em­my f. Kramp (død 1894); ugift.

Student (Østre Borgerdydskole) 1912; Filosofikum 1913; studerede først Me­dicin; Manuduktør i Kemi, Anatomi og Fysiologi 1919-22; Tandlægeeks. 1921; Videreuddannelse i Danmark oy Schweiz 1921-24; Studierejser til Lon-

811

Lang

don, Paris, Zurich, Wien os i Skan­dinavien; Tandlæge i Kbhvn. fra 1924. Medlem af Bestyrelsen for Odonto­logisk Selskab fra 1930, Formand 1935-45; Medlem af Udvalget for Opret­telse af Kbhvns Tandlægeforenings Tandlægevagt og af Tilsynsraadet for samme; Medlem af Dansk Tandlæge-[orenings Musæumsudvalg (Medicinsk­historiske Museums odontologiske Af­deling) og af Bestyrelsen for Profes­sor Victor Haderups Studielegat for Tandlæger; Delegeret ved den inter­nationale Kongres i Zurich 1946.

Har skrevet diverse Artikler i fag-litterære Tidsskrifter.

Adresse : Bredg. 23, Kbhvn. K.

LANGE Per Forfatter; f. 30. Aug. 1901 i Hørsholm; Søn af Forfatteren Sven Lange (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Mimi f. Blad; gift 1. Gang (21. Marts 1931, Ægteskabet op­løst 1935) m. Rigmor Minna L., f. 25. Juni 1905 i Kbhvn., Datter af Direkter Magnus Nikolaj Suenson og Hustru Filippa f. Garde (død 1944); 2. Gang (31. Juli 1942) m. Hanne L., f. 8. April I91g i Odense, Datter af Stifts-kasserer Anton Thielo og Hustru Lucy f. Brooke.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1919; cand. phil. 1920; Rejse til Østrig 1923 og til Italien 1926-2?; Medarbejder ved Sind og Samfund 1932-57.

Litterære Arbejder: Kaos og Stjær-ncn (1926); Forvandlinger (1929); Or-feus (1932); Relieffer (udvalgte Digte, 1943); Oversættelser af La Rochefou-cauld; La Bruyére, Par Lagerkvist; John Steinbeck o. a.

Adresse: Brændt pr. N-Asmradrup.

LANGE Poul Missionær; f. 6. April 1889 i Hinge Sogn; Søn af Sognepræst P L Lange (død 1942) og Hustru Ju­liette f. Broberg (død 1911); gift (15. Dec. 1915) m. Valborg Margrethe L., f. 25. Dec. 1887 i Alslev ved Varde, Datter af Sognepræst N P Hansen (død 1919) og Hustru Christine (død 1919).

Cand. theol. 1913; Hjælpepræst ved Set. Hans Kirke i Odense 1913-14; Mis­sionær i Indien fra 1915.

Formand for Kirkeraadet i den in­diske Mission 1927-30, 1933, 1940-47.

Har skrevet: Kortfattet Oversigt over vor indiske Mission; Artikler i Dansk Missions Blad.

Adresse • Danish Mission, Tiruvanna-malni, iN. An-ot l)t., India.

LANGE Poul Krebs Overlæge; f. 6. Maj 1903 i Aakcr, Bornholm; Søn af Krime-nighedspræst F C Krebs Lange (død 1939) og Hustru Sigrid f. Thyssen (d»d 1944); gift (11. Juli 1946) m. Anna L.,

f. 30. Maj 1912, Datter af Kommune­lærer P N Christensen og Hustru El­len f. Frøslev.

Student (priva.t dimit.) 1924; med. Eks. 1932; forskellige Hospitaisansættel-ser i Kbhvn. og Provinsen 1932-35; Læ­geassistent ved Centralstationen for Tuberkulosens Bekæmpelse i Kbhvn.

1936-37,    paa   Børnehosp., Fuglebakken

1937-38 og paa Øresundshosp. 1938-39; 2. Reservelæge ved Boserup Sanatorium 1939, 1. Reservelæge smstds. 1940: 1. Reservelæge ved Avnstrup Sanatorium 1940-43 os ved Lyngby Tuberkulosehosp. 1943-44; Overlæge os Direktør ved Vejle­fjord Sanatorium fra 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Børnehjem met Kildebjerget i Stovby fra 1944.

Udenl.  Orden:   Fi.H.R.31.

Adresse:   Vejlefjord Sanatorium  pr. Vejle.

LANGEBECK   Knud Civilingcnior, K.. Ohr.XFr.M.; f. 31. Ans. 1881 i Elling Søn af Provst fh. Minister M C H Niel­sen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930 og Hustru Emilie f. Teisen (ditcl 1937); gift (27. Juli 1936) m. Isabel L., f. 3. Jan. 1903 i La Mesa i Colombia, Datter af Sagfører. Guvernør Antonio Lara død 1915) og Hustru Mercedes f. Olarte.

Cand pol.vt 1907; i Argentina 1908-09, i Kina os Filippinerne 1909-16, i Santo Domingo 1916-22, i New York 1922-25: bosat i Colombia fra 1925; raadgivende Ingeniør i Bogota- fnug. Generalkonsul fra 1947.

Formand for Frie Danske .i Colombia under den anden Verdenskrig; Repræ­sentant for Dansk Samvirke i Colombia.

Adresse: Calle 13, 9—63 (Apartadu Aereo 4773; C'orreo 1581) Bogota, Co­lombia.

LANGEBÆK   Carl Henrik Tandlæge, R.; f. 24. Marts 1891 i Nysted; Søn af Provst M C B Nielsen (død 1930, se Kraks Blaa Bos 1930) og Hustru Emi­lie f. Teisen (dod 1937); gift (17. Juli 1917) m. Julie L.. 11. Okt. 1896 i As­sens, Datter af ha-se Julius Aaris (dod 1896) os Hustru Juliane f. Maaløc (dod 1932).

Præliminæreks. (Slagelse) 1908; Tand­lægeeks. 1912; Tandlægeassistent i Kbhvn. 1912-13, i Zurich 1913-14; Assi­stent paa Tandlægeskolen 1914-20, Cen­sor 1924-33; Studieophold i Berlin 1915; prakt. Tandlæge i Kbhvn. fra 1915.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Tandlægeforening 1917-21 og fra 1934; Formand for samme 1920-21 og 1938-47; Medlem af Bestyrelsen tor Dansk Tandlægeforenings Alderdomsfond fra 1920, Formand 1945; Redaktør af Tand-lægebladot 1920-22; oprettede Tandlæge­vagten 1936, Formand for Bestyrelsen for denne fra 1936.

Lang__________________

Har udgivet: Slægten fra Langebæk Præstegaard (1919-21).

Adresse: OVE Knuths V. 20, Helle­rup.

LANGEBÆK  Tage Holm Direktør; f. 20. Juli 1890 i Mern; Søn af Læge Ca-millo Nielsen (død 1919) og Hustru Agnes f. Ulrik; gift (28. Juli 1916) m. Kate Carrie L., f. 8. Maj 18%, Datter af Professor, Dr. med. Valdemar Hen-riques (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Carrie f. Bing.

Uddannelse J Hamborg, Bremen og Amsterdam, i Akts. A M Hirschsprung & Sønner og i Akts. Det almindelige Handelskompagni; Underdirektør i Akts. A M Hirschsprung & Sønner 1927, Di­rektør 1939-40.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. A M Hirschsprung & Sønner, Akts. Krøl-uld Fabriken Lama, Akts. Danske Lloyd, Akts. Hessicator, Akts. Anton Haahr, Akts. Scandia Tapetfabrik og Danmarks Amerikanske Selskab; Næst­formand i Akts. St. Blichers Plantage; Medlem af Bestyrelsen for Sammenslut­ningen af Arbejdsgivere indenfor Cigar-* industrien i Danmark 1921-42, Næstfor­mand 1926-42; Medlem af Dansk Ar­bejdsgiverforenings Hovedbestyrelse og Industrigruppe til 1942.

Adresse: Lundsg. 4,  Kbhvirt. Ø.

Sommerbolig: StrandaBé, Humlebæk.

LANGELAND Peter Husmand; f. 1881 i Skindbjærg, Skørping Sogn; Søn af Landarbejder Niels Pedersen Langeland og Hustru Mette Johanne f. Paulsen; gift (12. Nov. 1912) m. Kirstine Marie L., f. 1862 i Stjær, Datter af Landhaand-værker Jens Ohr. Sørensen.

Ophold paa Bælum Højskole 1900 og paa Kærhave Landbrugsskole 1908; over­tog Landbrug ved Store Restrups Ud­stykning 1913; Sogueraadsmedltuii ok' Kommunekasserer 1916-20; Formand i Bestyrelsen for Akts. Store Restrup Hus­mandeskole 1918-42; Medlem aif Besty­relsen for De samvirkende jydske Hus­mandsforeninger 1922-39 og for De sam­virkende danske Husmandsforeninger 1924-40; Formand for De samvirkende Husmandsforeninger i Aalborg Amt 1924 -37; Medlem at Landbrugsraadet 1932-40 og af Statens Jordlovsudvalg fra 1936; Formand for Landbrugsministeriets Kornnævn fra 1937; Medlem af Repræ­sentantskabet for Danmarks National­bank fra 1938.

Adresse: Store Eestrup pr.Sønderholm.

LANGGAARD Rued Komponist, Dom­organist; f. 28. Juli 1893 i Kbhvn.; Søn al kgl. Kainjneritnusikus Siegfried Lang-Kaaj-d (død 1914. se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Pianistinde Emma f. t'uaa (doil 1926); gift (1927) m. Con-

________    ______________812

stance f.  Tetens, f. 3.  Dec.  i Kbhvn.

Organist og -Kordirigent ved .Ribe Domkirke fra 1940.

Hovedværker : Modkrist, Bibel-Opera; 12 Symfonier; Orgeldramaet Messis i o Aftener; Det liimmelrivende, Symfoni Nr. 6 (1919); Vildstjernelys for Soli, Kor, Orkester og Orgel (1946); Koncert for Orgel og Orkester (1947); Naar Da­gen begynder, Symfoni Nr. 13 med Kor

(1947); Symfoni Nr. 14 „Vita viziata"

(1948); Symfoni Nr.  15 med Slutnings-kor (1949); Violinsonate Nr. 4  „Sacré"

(1949).

Adresse : Gravsg. 21, Ribe.

LANGKILDE Hans Erling Arkitekt; f. 24. Juui 1906 i Kbhvn.: Søu af Gym­nastikinspektør, Oberstløjtnant Hans Peter Langkilde (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Else f. Møl­ler; gift (13. Dec. 1930) m. irmelin L., f. 2. Nov. i Wiesbaden, Datter af! Pro­fessor Peter Esch Raaschou (se denne).

Student 1925; Uddannelse paa Kunst­akademiet; Studieophold i London 1929-30; Medarbejder paa Tegnestuer i Kbhvn.; ved F. D. B.'s Arkitektkontor 1934-39; Lærer ved Kunstakademiet 1932-39; bygningskyndig Direktør i Kbhvns Brandforsikring 1946.

Medredaktør af Tidsskriftet Arkitekten 1938, Redaktør 1940-48; Formand for Akademisk Arkitektforening 1946; Med­lem af Repræsentantskabet for Social­politisk Forening, af Repræsentantska­bet for Statens Byggeforskningsinstitut og af Bestyrelsen for Foreningen bil Gamle Bygningers Bevaring; Medlem af Byguiiigskonmussioncn for Gentofte Kommune.

Har i Samarbejde med Ib Martin Jensen efter Konkurrence opført Alder­domshjemmet i Gentofte. Raadhuset i Lyngby samt en Del Villaer og Bolig­bebyggelser; tildelt Gentofte Kommu­nes Præmie for Nybygninger 1939 og 1941, Frdbg. Kommunes Præmie 1943 og en Række Præmier i Arkitektkonkurren­cer.

Har skrevet: Bedre Køkkener, en Bo­ligundersøgelse (1941); Dansk Byggesæt o. 1792 og 1942 (s. m. H Langberg) (1942); Vi bygger Hus (s. m. Anne­lise Overgaard) (1943); Pæne Ting om­bord (1944).

Adresse: Christiansv. 6, Charlotten-lund.

LANGKILDE  Karl Godsejer, R.: f. 11. Dec. 1884 paa Bramstrup; Søn af Etatsraad W A Langkilde (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Hanne f. Schwartz (død 1916) • gift (6. Maj 1919) m. Harriet L., Datter af Fabrikant S Chr. lirandt (død 1905) og Hustru Olnffa f. Dahlerup (død 1945). Student (Oilimse) 1902: Landbrngskaii-

813____________ ___________

did.it   1907;    Forvalter  paa   Bramstrup 1909, Forpagter 1915, E.ier 1919.

Medlem af Bestyrelsen, for Akts. De danske Sukkerfabrikker fra 1928 ob af Bestyrelsesraadet for det kgl. danske LandhusholdningBselakab; Medlem af Repræsentantskabet for Bankakts. Fy-ens Disconto Kasse fra 1934, af Besty­relsen for samme fra 1938 og af Repræ­sentantskabet for Brandassuranceselska­bet Ravnholtkassen; Medlem af Repræ­sentantskabet for I/andbygningernes al­mindelige Brandforsikring; Næstformand for Bestyrelsen for Andelsmejeriet Pa-stenr i Odense.

Adresse • Bramstrup pr. Højby F.

LANGKILDE Kirsten Lektor; f. 10. Aug. 1873 paa Bramstrup ved Odense; Datter af Etateraad W A Langkilde (død H925, se Kraks Blaa Bog 1905) os Hustru Hanne f. Schwartz (død 1916): ueift.

Student (N Zahles Skole) 1894; cand. mag. 1901, Lærerinde ved N Zahles Skole og F Steenbergs Skole fra 1903, ved L Engelhardts Skole (nu Kommu­neskolen Rysensteens Gymnasium) 1909; Lektor ved Kjøbenhavns kommu­nale Gymnasier 1919-43; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Forsvarsforening 1907-19, formand 1917-19: Medlem af Centralkomitéen for fri­villige Korps 1910-21; Redaktør af Kvin­dernes Blad 1912-15: Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse 1916-21 op: 1925-29 samt af Frdbg. Skolekommission 1917-21; Medlem af Bestyrelsen for Frantz Ho-witz Fødehjem 1928-29: Medlem af „To Løvers" Bestyrelse 1936-40.

Udenl. Orden : B.K.6.

Adresse : Frdbg. Allé 14, Kbhvn. V.

LANGKILDE Niels Direktør; f. 3. Pebr. 1877 paa Bramstrnp; Søn af Etatsraad. (Jodsejer W A Langkilde (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Hanne f. Schwartz (død 1916); gift (27. April 1907) m. Anna L., f. 11. Juli 1883 i Hammel. Datter af Apoteker, Assessor Pharmaciæ Preben Hempel (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Hnlda f. Jespersen (død 1928).

Student (Odense) 1895; cand. pplyt. 1900; Ingeniiir ved Kbhvns Belysnings­væsen 1901-08: Ingeniør i Akts. Faxe Kalkbrud 1908-27: teknisk Direktør i dette Selskab 1927-43; svensk Vicekon-sul 1928.

Medlem af Direktionen for Sparekas­sen for Faxe o? Omegn til 1943; Med­lem af Bestyrelsen for De jydske Kalk­værker.

Adresse: Øverødv.  64, Holte.

LANGKJÆR   Asger   Lektor,   mag. art.;

f.   9.   April   1905   i   Frederikssted,   St.

Croix;    Søn   af    Politiassistent   Anders

Jensen Langkjær  (død 1913) og Hustru

_______________     Lang

Emilie Conradine f. Berendt; gift (9. Juli 1941) m. Else L., f. 14. Aug. 1899 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig Olaf Andersen (død 1945) og Hustru Ella f. Spliirt (død 1946).

Student (privat dimit.) 1927; mag. art. (Filosofi) 1937; Manuduktør i Filo­sofi til 1945; knyttet til Institut for Salgsorganisation og Reklame ved Han­delshøjskolen i Kbhvn. 1939; Lektor i Erhvervspsykologi ved samme 1943.

Har skrevet: Karakteranalyse. En Belysning af nogle Karakterproblemer og deres Betydning i Salgsarbejdet (1941); Har De Komplekser? En nopu-lær Psykoanalyse (1943); Salgspsykologi. Med et Udkast til en psykologisk Be­hovlære (1943); Publikums- og Markeds­forskning. Nye Veje (1948); Vore Drif­ter og Behov (1949). Redaktør af Serien Erhvervspsykologiske Skrifter fra 1947.

Adresse: Fiolstr. 23.  Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Hvidehusv.,   Lillerød.

LANGKJÆR Axel Dommer; f. 28. Maj 1898 i Sorø. Søn af Murermester Søren Langkjær (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Hedevig f. Larsen (død 1926); gift (8. Febr. 1924) m. Maren L., f. 4. Juli 1897. Datter af Mølleejer Jacob Steffensen. Bevtoft Mølle (dåd 1937) og Hustru Gunder f. Sommerlund (død 1909).

Student (Sorø) 1916; cand. jur. 1922; Dommerfuldmægtig ved Frøs Herred m. v., Rødding 1922-40, i Køge 1940-45; Dommer i Toftlund 1945; Sagfører (Be­skikkelsen depon.) 1928.

Sekretær for Laanekassen for Sønder­jyllands Amtsudvalg, senere Akkordnd-valget for Haderslev V esteramt 1931-40; Formand for Afvandingskommisaionen for Haderslev Amtsraadskreds fra 1948.

Adresse:  Toftlund.

LANGKJÆR  H C Sagfører; f. 16. Dec. 1884 i Kbhvn.; Søn af Murermester Sø­ren Langkjær (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Hedevig f. Larsen (død 1926); gift (17. Maj 1912) m. Han-signe L., f. i Næstved, Datter af Ka­retmager L Hansen og Hustru Mar­grethe f. Mathiasen.

Exam. jur. 1908; Sagfører i Sorø fra 1911.

Næstformand i Bestyrelsen for 3. Sagførerkreds 1920-26; Medlem af Sag-førerraadet til 1946 og af Retsplejeud-valget.

Adresse: Sorø.

LANGSETH   Alex Professor, Dr. phil.. R.; f. 7, Febr. 1895 i Kbhvn.; Son af Malermester Anders Peter Jensen (død 1939) og Hustru Karen f. Langseth (død

1923). gift (4. April 1924) m. Harriet Elisabeth L., f. 19. April 1894 i Bjærg-by paa Taasinge, Datter af Kommune-

Lang__________________

lærer Jens Jacobsen (død 1942) og Hu­stru Thora f. Krabek  (dåd 1929).

Student (Roskilde) 1913; Univ. Guld-med. 1917 og 1922; Assistent ved Kbhvns Universitets kemiske Laboratorium 1922; Studieophold ved Universitetet l Zii-rich 1928-29; Dr. phit 1930; Lektor i Kemi ved Kbhvns Universitet 1933, Pro­fessor ekstraord. 1938, Professor or<I. 1943.

Medlem   af   Videnskabernes  Selskab ' 1936 og af Akademiet  for de tekniske Videnskaber   1945;     Formand   for   Ke­misk  Forening  1940-43.

Har skrevet en Række, især molekyl-spektroskopiske, Arbejder i udenlandske Tidsskrifter samt i Videnskabernes Sel­skabs Skrifter.

Adresse: 0-Voldg. 5, Kbhvn. K

LANGSETH Carl Afdelingschef i Mari-neniinisteriet. |{.; f. 31. Marts 1907 i Klilivn.; gitt (9. April 1935) in. Karen L., f. Majal Johansen, f. 5. Okt. 1911 i Nangaa.

Student 1925; cand. jur. 1935- ansat i Forsikringsselskab 1925; i Marinemini­steriet 1927, Sekret-rr 1935. Kontorchef 1940, Afdelingschef 1946.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 10, Kbln-n. Ø.

SomnierlMilig : Tibirke Sand pr. Frc-deriksvu'rk.

LANNUNG Hermod Landsretssagfører; f. 9. Nov. 1895 paa Vestervang ved Hørig; Søn af Amtsraadsmedlem Gaard-ejer Kr. Larsen (død 1922) og Hu­stru Anna f. Skræntskov (død 1934) • gift m. Helen L., død 1938, Datter af Professor Michael Soboleff, Moskva.

Student (Sorø) 1914; cand. jur. 1922; Landsretssagfører 1928.

Organiserede de demokratiske Ung­domsorganisationers internationale Kon­gres for Folkeforbund og Fred paa Christiansborg 1921; Generalsekreta-r for den paa Kongressen stiftede inter­nationale Liga af demokratiske Ung­domsforbund 1921-22; Formand for den radikale Ungdoms Landsforbunds Ko­mité for skandinavisk og internationalt Samarbejde 1920-22 og 1924-37; Dele­geret for European Student Relief og Fridtjof Nansens Hjælpearbejde for de intellektuelle i Rusland 1922-23, Leder heraf 1923-24; Medlem af Kbhvns radi kale Venstreforenings Forretningsud­valg fra 1929 og af Det radikale Ven-fitres Landsforbunds Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg fra 1933. Formnnd for Landsforbundets Forretningsudvalg fra 1935; Medlem af Borgerrepræsenta­tionen fra 1933, Formand for den radi­kale Gruppe fra 1935; Medlem af Lands­tinget 1939-47; af dettes Finansudvalg 1939-47, iif Rjigsretten 1939-47 og af det udenrigspolitiske Nævn 1945-47; Medlem

_______________________814

af den danske Delegation ved De For­enede Nationers Konference i London og New York 1946. i New v:ork-1947 og i Paris 1948; Regeringens Repræsentant i adhoc-Komiteen vedr. Indberetninger­ne fra Kolonierne,, New York 1947 og Genéve 1948; Medlem af Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet fra 1943 og for for­skellige Aktieselskaber; Formand i Be­styrelsen for Akts. Kbhvns Brændsels-kompagni af 1946 og for I C Modeweg At Søn Akts.

Adresse:   Svinget  18,  Kbhvn.   S.

Ferieadresse: Strandholt,  Udsholt Strand pr. Græsted.

LARSEN  Aage G Direktør, Ingenier; f. 12. Febr. 1899 i Kbhvn.; Adoptivsøn af Skomagermester Hans Larsen (død 1947) og Hustru Pauline f. Muller (død 1905); gift (23. Maj 1925) m. Else Amalie L., f. 23. Juni 1900 i Kbhvn.: Datter af Vognmand Peter Christiansen (død 1940) og Hustru Anna f. Lindblom (død 1946).

Udgaaet fra Opfostringshuset 1913; i Lære paa Maskinfabrikken Atlas; uil-gaaet fra Marinens Maskinskole 1920; Ingeniør paa Akts. Rødbyhavns Jern­skibsværft 1921-25. i Akts. Vølund 1925-35; Direktør for Akts. Chr. Nielsens Eftf., Armatnrfabrik, Horsens fra 1935.

Formand for Horsens Erlivervsraail fra 1944; Medlem af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fr;i 1940, af Bestyrelsen for Akts. Chr. Niel­sens Eftf., Armatnrfabrik fra 1948, for Akts. Industrihus, Horsens fra 1947, for Sejlsportens Venner fra 1945, for Den danske Sej lerskole fra 1945 og Tor So­cialpolitisk Forening for Horsens fra 1948.

Adresse : Ilestedamsg. 25, Horsens.

Sommerbolig : Næsset 10, Horsens.

LARSEN Aage Landsretssagfører; f. 2. Nov. 1897 i Aalborg; Søn af Overlærer Jens Larsen (se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Jonanne f. Clausen (død 1936); gift (14 Nov. 1929) m. Eisabe L„ f. i Hillerød, Datter af Sagfører G M Wodschow (dåd 1923) og Hustru Juliane t. Koefoed.

Student (Aalborg) 1915; cand. jur. 1921; Landsretssagfører 1926; i Aalborg fra 1927; offentlige Sager 1938.

Medlem af Bestyrelsen for 7. Sagfø­rerkreds 193MO, Næstformand 1934-40; Medlem af Sagførerraadet fra 1941.

Formand for Juridisk Forening for Nordjylland fra 1944 og for Skatteraa-det for Aalborg Skattekreds fra 1946.

Adresse : Kærlundsv. 18, Aalborg.

LARSEN Aage Hjalmar Overskibs-ingeniør. Chef for Handelsministeriets tekniske Afdeling, R. DM.p.p.; f. 27. Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Snedker­mester Lauritz Larsen (død 1939) og Hustru Franziska f. Bngge (død 1925);

JU5_______________________

gift (16. Juli 1912) m. Astrid Carla Marie L., f. 23. Juni 1887 i Kbhvn., Datter af Fabrikant Vilh. Bomholtz (død 1914) og Hustru Emilie f. Salo-monsen (død 1936).

Præliminæreks. 1902; uddannet som Skibsbygger i Akts. Kbhvns Flydedok & Skibsværft, Lærebrev 1907; Naval Architect fra Armstrong College, Uni-versity of Dtirham 1911; Studierejser i England og Skotland; Skibskonstrukter i Akts. Kbhvns Klydedok At Skibsværft, ('hel' for iSkihstegnestnen 1918, Overin-gi'iiiør 1919; Overskibsingeninr ved Sta­tens Skibstilsyn under Ministeriet for Handel, Industri og Søfart 1921; Chef for Handelsministeriets tekniske Afd.

Bronreineilaljo fru l'it.v and Guilds og London Institute; Shipwrigihta price fra Armstrong College; Kingsprice fra Board of Education; 1. Pris for Tek­nisk Forenings Prisopgave vedrørende vore Færgeforhold og Forslag til deres Forbedring 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Søfartstek-nisk Forening: Formand for Inge-niørsmn f nndet 193347; Medlem af Be­styrelsen for GentoHe. Grundejer- o^ Kommunalforening 1928-30, for Akts. Vølund 1938 og for Akts. Frdbg. Jern­støberi og Maskinfabrik 1939; Medlem af Udvalget af 1928 angaaende Til­vejebringelse af Standardtegninger af Fiskefartøjer og af Fiskeflaadens Fornyelsrsnævn 1937: Danmarks Delege­rede ved den nordiske Konference an-iraaemle Skibes Sodyjrliglied og Udrust­ning, Kbhvn. 1925 og ved London-Kon­ferencerne angaaende Sikkerheden for Menneskeliv paa Søen 1929 ok 1948 og angaaende internationale LasteHnie-regler 1930; Baartgiver for Den danske Delegation ved 12. Arbcjdskonfercnce i Oenéve 1929 og International Maritim Konference i Kbhvn. 1945; Teknisk Konsulent for Akts. af 6. Febr. 1943 og for Akts. Færøske Fiskefartøjer; Medlem af Eksamenskommissionen fur de tekniske; Skoler.

Har konstrueret: Statsisbryderne Is­bjørn, Lillebjørn og Storebjørn samt udført de grundlæggende Konstruktio­ner til Statsbaneis-bryderen Holger Dan­ske; Havneisbryderne Hermes og Rt. Knud; Statsbanefærgerne Korsør, Ny­borg og Sjælland; Postfærgerne Fanø, Nordby, Mors og Sønderjylland; Post­skibet Læsø; Inspektionsskibet Ægir til den islandske Regering; Havunder-søgelsesskibene Biologen for den' biolo­giske Station og Dana for Kommissio­nen for Danmarks Fiskeri- og Hav­undersøgelser; Redningsskibene F V Mortensen og Vestkysten; Fiskerikon­trolskibet Havmaagen og andre Kon­trolfartøjer til Fiskerikontrollen; Stats-

___________________Lars

skoleskibet    Danmark    og    Skoleskibet Georg   Stage,    Kabelskibet   C   E   Kra­rup  m.  m. Udenl.   Orden:   I.F.3. Adresse:   Kildeskovsv. 4, Gentofte. LARSEN    Absalon   Professor,   K'.DM., f. 5.  April 1871 i Nørre Aaby; Søn  af Boelsmand H C  Larsen.

Student (Odense) 1890; caud. mag. 1896; Universitetets Guldmedalje 1898: Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium 1898-1903; Fysi­ker ved Fi nsens medicinske Lysiiistitut 1898: 1903 Docent og 1906-43 Professor i Elektroteknik ved Polyteknisk Lærean­stalt og Bestyrer af dens elektrotekniske s Laboratorium; Medlem af den interna­tionale 'elektrotekniske Kommission fra 1908 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Har bl. a. konstrueret en kompleks Kompensator til Vekselstremsmaalinger og eu akustisk Generator; har 1916 of. fentldggjort en ny Teori for Veksel-striiinselektricitelsiuaulere og 1918 kon­strueret et komplekst Millivolt- og Amperemeter; har konstrueret en ny trefaset Vekselstrømselektricitetsmaaler og opfundet elektrisk Maskineri til Ud­nyttelse af Vindkraften; har i 1927 ud­ført et større eksperimentelt Arbejde til Bekæmpelse af Radioforstyrrelser.

Adresse :   Itoiincgaardgv. 15, Gentofte.

LARSEN  Ahrend Stadslæge,  Dr.  med.; f.  16. Juni  1897  i  Kerteminde:  Søn af Pastor O A Larsen og Hustru Christine f.  Peters;  gift   (16.   Dec. 1944)  m.  Else L.,    (gift   1.   Gang   m.   Grosserer   Jon Johannesson.  dod 1941,  se  Kraks Blaa l      Bog 1941), f. 6. Maj i Odense, Steddat-!     ter  af Grosserer  ViLh.   P Schrøder. i        Student   (Frederiksberg  Gymnasium) i     1915;  med.  Eks.  1923;  Embedslægeeks. [     1928; studerede Epidemiologi og Hygi-|     ejne ved The Rockefeller Institute i Neu i     York samt ved Yale, Harward og John [     Ilopkins Universiteterne 1924-25; deltog l     i Folkeforbundets Interchange til Studi-i     et af  Mælkehygiejnen  i  Danmark  og Holland   1929;      Kandidattjeneste   paa j     kbhvnske   Hospitaler;       Assistent   ved '    Statens Seruminstitut 1924-30; ansat ved i     Institntets epidemiologiske Afd. og som Sundhedsstyrelsens Epidemiolog udsendt i     for at undersøge Epidemier i Danmark |     1927-30;   Medarbejder  ved   Sundhedssty-|     reisen   1931;   Dr.   med.   (Undersøgelser l     over  Mælkeepidemier  i  Danmark,  sær­lig  Anginaepidemier)   1933; 2.  Reserve­læge   ved   Dronning   Lonises   Børneho-Gpital 1933; Sanitetslæge (Epidemihege) under Kbhvns Sundhedskommission 1930; Stadslæge   i   Kbhvn.   1934;   Medlem   af Sundhedskommission,      Karantænekom­mission,    ligningskommission    og   Bo­ligkommission ; Skolelæge 1940.

Lars   ___

Formand   for   Foreningen    af   yngre Læger   1930-33    og    for   Selskabet   for Sundhedsplejen i Danmark 1937-46. Adresse:   Trondhjemsg.  4,  Kbhvn. Ø.

LARSEN Aksel Folketingsmand, fh. Stø­beriarbejder; f. 5. Aug. 1897 i Brænde­kilde; Søn af Træskomand Lars Lar­sen og Hustru Ehrengott f. Nielsen.

Medlem af Socialdemokratiet 1919; Medlem af det kommunistiske Parti fra 1920; 1. Gang opstillet ved Folketings­valget (Lyngbykredsen) 1924; Medlem af Folketinget (Kbhvns 12. Kreds) 1932; arresteret Nov. 1942, i Koncentrations­lejrene Sachsenhausen og Neuengam-me til April 1945; Minister uden Por-tefeuille i det andet Ministerium Buhl i 1945.

Formand  for   Danmarks   kommunisti­ske l'arti; Medlem af Rigsdagens Grøn-landsudvalg. Adresse: Rigsdagen, Kbhvn. K.

LARSEN    Axel E Overrelssagfører; f. 6. Sept. 1888 i Lindholm ved Nørre­sundby; Søn af Gaarde.jer Anthon Lar­sen (død 1907) or Hustru Andrea f. Bertelsen (død 1919); gift «\. Aug. 1917) in. Asta L., f. 20. Juni 1890 i Svend­borg, Datter af Sagfører, rand. .lur. Clir. Møller Schandorff (død 1923) ug Hustru Emma f. Jacobsen (død 1926).

Student (Aalborg) 1906: caiid. jur. 1912; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1915.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk l.æder- og_ Skotø.isindustri, for Akts. The Dominion Belting Co. & Hans Wirithers Garverier, for Industrielt Dis konto Akts., for Akts. Dansk Investe­rings-Kompagni, for Akts. Axel E Møl-ler's Damp-Krølhaarsspinderi, for Akts. Skandinavisk Jute Kompagni, for Akts. Kredit - Financierings - Kompagniet, for Akts. Ravnkilde & Co., for Akts. Hotel Terminus og for Akts. P F Nielsens Eftf. m. fl.; Formand i Kredshestyrel-sen for 1. Sagførerkreds 1941-44-, Med-lein af Sagførernævnet. Adresse : Østerbrog. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Alfred Bach Rigstelefonbesty rer, R.; f. 28. Maj 1896 paa. Nordre llvmuer ved Lirso; Søn af Fyrmester l* A Tarsen (død 1924) og Hustru f. Fald! (dod 1944); gift (14. Febr. 1922) in. Bertha L., f. 31. Jan. 1894 i Hobro, Datter af Bagermester J F A Thustrup (død 1913) og Hustru f. Petersen (død 1927).

Realeks. (Thisted) 1913; Elev i Tele­grafvæsenet s. A.: Telegrafmedhjælper i Thisted 1914, i Kbhvn. 1919; Assistent i Telegrafdirektoratet 1919; Radiotele­grafistprøven 1921; ansat ved 2. Inge­niørdistrikt, Aabenraa 1921; Postuddan­nelse ved Aabenraa Postkontor 1928; Postfagprøven 1930; ansat ved Grenaa Postkontor 1930, ved Telegrafkontoret i

___816

Aarhus 1931; Overassistent ved Forstær­kerstationen i Kolding 1932, Kontrolør 1935, Stationsbestyrer 1939, Stationsleder 1942; Bestyrer af Rigstelefonkontoret i Kbhvn. 1944.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Telegrafforening 1927-29.

Adresse : Margrethev. 3, Holte.

LARSEN Alvilda Frue; f. 6. Sept. 1914 i Slesvig; Datter af Maler Hans Chri­stian Larsen (død 1941) og Hustru Lou­ise Christine f. Miinster- gift (16. Sept. 1939) m. Fritz Møller, f. 24. Dec. 1909 i Fredericia, Søn af Landmand Ernst Emil Møller (død 1914) og Hustru Katarina f. Andersen.

Handelsskoleuddannelse; arbejdede som Kontorassistent til 1935- Ophold i Ud­landet til 1936; Formand for Det kom­munistiske Ungdomsforbund 1936-40; ar­resteret Juni-Okt. 1941; Ophold i Sverige Sept. 1943-Maj 1945, arbejdede i Flygt: ningeadministrationen; arbejder nu i Danmarks kommunistiske Partis Oplys-ningsudvalg; Leder af Partiets Kvinde­arbejde.

Formand for Danmarks kommunisti­ske Ungdom 1936-40; Medlem af Cen­tralkomitéen for Danmarks Kommunisti­ske Parti fra 1937; Medlem af Folke­tinget Maj-Okt. 1945 og af Folketin­gets Finansudvalg i samme Tidsrum; atter Medlem a(f Folketinget fra 1947; Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse fra 1946.

Adresse:    Dronning   Olgas   V.   51, Kbhvn.   F.

LARSEN   A P fh. Dommer, R.DM.; f. 19. Jan. 1871 i Korup; Søn af Lærer P Larsen; gift (23. Aug. 1907) m. Ingrid Larsen (se denne).

Student (Odense) 1890; cand. jur. 1897; Redaktør af Aalborg Stiftstidende 1898-1900; Herredsfuldmægtig i Bogense 1900

-02; Redaktionssekretær ved Sorø Amts­tidende 1903; Sagførerfuldm. i Kbhvn. 1904; Auditør i Hæren og Flaaden 1905; Borgmester og Byfoged i Ebeltoft samt Herredsfoged i Mols og en Del af Son­der Herred 1917, Dominer smstds. 1919; tillige folkevalgt Borgmester 1919-21: Dommer i Kronborg Vestre Birk 1927

-41.

Formand for Fredningsnavnet i Fre­deriksborg Amt 1929-42; Medlem af Kon-kurslovkommissionen; Formand for ju­ridisk Forening for Frederiksborg Amt.

Adresse: Slotsvænget 10, Hillerød.

LARSEN Bene Journalist; f. 20. April i Kbhvn.; Datter af Sognepræst ved Fre-derikskirken P M Larsen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Anna Elisabeth f. Bonnevie Hoff; ugift.

Student (N Zahles Skole) 1916; ansat i Udenrigsministeriets Pressebureau 1918, ved den danske Legation i London og

817___________________ ___

Generalkonsulatet i Hamborg 1919-22; ansat ved Berlingske Tidende 1922, fast Medarbejder 1930; udsendt Korrespon­dent til Sverige, Norge, Finland, Eng­land, Holland og Tyskland.

Formand for Frivillig kvindelig Ung­domstjeneste fra 1940; Medlem af Re­præsentantskabet for Journalistforbun­det 1939, af Repræsentantskabet for Ringgaarden 1944, af Bestyrelsen for Danske Erhvervskvinders Klubbers Kbhvns-Afdeling 1947 os af Ungdomsor-ganisatjoiH'rnes Fwllesraad 1947-49; Sup­pleant * i Nationalkommissionen for UNESCO 1948. i

Uden)    Ordener: Fi.L.S.F.; Ne.r.K.FK.   !

Adresse : Farumgaard, Farum.

LARSEN Børge Overlæge, Dr. med.; f. 26. Nov. 1901 i Kbhvn.; Søn af fh. Kontorchef H C Larsen (se denne); gift (8. Jlaj 1931) m. Inger L., f. 13. Aug. 1906 i Kbhvn., Datter af Læge, Dr. med. Knud Malling (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940} og Hustru Ellen f. Høncke.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; med. Eks. 1927; Kandidatpladser paa kbhvnske Hospitaler 1927-32; Assistent paa Overlæge N Rh. Blegvads Klinik 1931-33 og ved Kommunehospitalets ØreaW. 1932-34; prakt. Otolog i Odense 1934; Overlæge ved Odense Sygehus' Øreald. fra 1938; Konsulent ved Nak­kebølle Fjord Sanatorium og ved Aarup Tuberkulosehospital 1935; Dr. med. 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Medicinsk Selskab fur Fyens Stift 1936; Formand for Oto-larj ngolosisk Selskab 1945-47: Medlem af Collegiam oto-rhino-laryngo-lojricurn.

Har skrevet: Investigation of profes­sional deafness in shipyard- and machi-ne labourers (Disputats); samt en Ræk­ke mindre Arbejder i otologiske Fag­skrifter.

Adresse : Platanv. 5, Odense.

Sommerbolig: Lyse-mose Strand pr. Ullerslev.

LARSEN Carl Dommer, f. 10. Jan. 1898 i Hillerød; Søn af Laboratoriearbejder Lars Hansen Larsen (død 1943) og Hii-stru Boline Marie f. Nielsen (død 1940); gift (1. Juni 1924) m. Signe Emilie L., f. 7. Aug. 1898, Datter af Tømmerhand­ler Andreas Bredmose (død 1924) og Hustrit Elise f. Jacobsen (død 1936).

Cand. jur. 1922; Dommerfuldmægtig i Bogense s. A., i Kellerup 1923, i Her­ning 1927, i Frederikssund 1929, i Rød­by 1933, i Maribo 1934, i Frederikssund 1935; Dommer i Kellerup 1945; kst. Dommer i Vestre Landsret 1947.

Adresse : Dommerboligen, Kellerup.

LARSEN   Carl   Stadsingeniør,  R.;   f.  3. Okt.   1885   i   Kbhvn.;   Søn   af   Murer­mester I  P Larsen   (død  1936)   og  Hu-

_ __ ___________      Lars

stru Mine f. Henriksen (død 1928); gift (3. Maj 1913) m. Ingeborg L., f. 15. Juni 1886, Datter af Restauratør Olaf Petersen (død 1932) og Hustru Sofie f. Bebrendt (død 1939).

Student (Østre Borgerdydskole) 1903; Filosofikum 1904; cand. polyt. 1909; ansat ved Gentofte Kommunes tekni­ske Forvaltning 1909, Afdelingsingeniør 1919, Stadsingeniør 1947; tillige Vice­brandinspektør for Gentofte Brandvæ­sen 1915-35 os Brandchef 1935-46.

Medlem af Gentofte Kommunes Byg-nhigskomnussion 1935-46 ok fra 1948, af Brandkommissionen 1935-46 og af Det tekniske Raad for det storkhhvnsko LuftbeskyUelsesomraade fra 1939; Med­lem af Bestyrelsen for N.E.S.A. fra 1947 og for I/S Isefjordværket fra 1948.

Har modtaget Kong Chr. IX. Hæders­tegn for 25 Aars god Tjeneste i Gen­tofte Brandvæsen.

Adresse:   Bernstorffsv.   159,   Char­lott enlund.

LARSEN   Carl Vicedirektør, R.; f. 16. Juni 1879 i Kbhvn.; Søn af Forvaltør C V Larsen (dedl 192S) og Hustru An­na Margrethe f. Larsen (ded 1928); gift (1. Juni 1907) m. Agnes Bise In­geborg R., f. 3. Jan. 1878, Datter af 0"vemnspektør P C Rhod-iSørensen (død 1916) og Hustru Caroline f. Moler (død 1891).

Prælimiiwereks., 18%; derefter ansat i Det forenede danske LlvsforsikrinBs-Akts. Hafnia; Hoved'bogholder 19W; Kontorchef 1916; Vicedirektør 1933-48.

Medlem af Bestyrelsen for Lystfiake-riforenlngen fra 1936.

Adresse : Ved Volden 2.  Kbhvn.  K.

LARSEN   C  C  Oberst,  R.DM..HTH.;   f.

14. Jan. 1893 i Selsø Sogn; Søn af Møl­ler Jens Larsen (død 1935) og Hustru Maren f. Olsen (død 1935); gift rn. Olga Nehammer. f. Petersen, f. 25. Jan Sergent i Artilleriet 1915; Certifikat som Militærflyver 1919; Uddannelse ved den franske 03 den italienske Hærs Fl.v-vevæsen 1919-20; Overofficiant i Flyver­korpset 1922; Student (privat dimit.) 1925; Kaptajn 1932; Oberstløjtnant og Chef for Sjællandske Tlyveafd. 1941;

, Oberst  1945;   militær   Luftattaché   ved

Gesandtskabet  i  Moskva  1946-48;  Chef

for   Hærens   og   Søværnets   Flyveskole

1948.

Adresse: Værløselejren pr. Værløse.

LARSEN  C C fh. Politikommissær, R. p.p.; f. 30. Juli 1888 paa Bartøsegaard; Søn af Proprietær M Larsen (død 1931) og Hustru Mette f. Hansen (død 1936); gift (7. Maj 1928) m. Martha Marie L., f. 28. Jan. 1898 i Kbhvn., Datter af Blikkenslagermester Carl Rasmussen

Lars___________________

(død 1930) og Hustru Frederikke f. Lar­sen  (død 1938).

Student (Odense) 1907; cand. jur. 1913: Sagførerfuldmægtig 1913-14; Be­tjent i Kbhvnfi Politi 1914; Inspektions-betjent 1917; Politiassistent 1919; Politi­kommissær 1938-46.

l'denl. Orden : B.K.5.

Adresse : Teglhøjv. 34, Hornbæk.

LARSEN Chr. Forbundsformand; f. 13. Juli 1884 i Fjerritslev, San af Hus­mand og Daglejer Anton Larsen (død 1946) og Hustru Bodil f. Rasmussen (død 1943); gift (24. Febr. 1911) m. Kristine L., f. 13. Sept. 1887 i Tol-strup ved Løgstør, DaMer a.f Husmand og Daglejer Lars Chr. Andersen (død 1928) og Hustru Ane Kirstine f. Jen­sen-Drej r (død 1918).

Arbejdet ved Landbruget; Foderme­ster paa Spøttrup Hovedgaard 1913-14', Arbejdsmand i Aalborg 1915; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening i Aalborg 1918, Formand 1923; Sekretær i Danek Arbejdsmands Forbund 1929, Forretningsfører 1932. Næstformand 1944, Formand 1947.

Adresse: ItaJienev. 35, Kbhvn. S.

LARSEN Chr. Sommer Købmand, Kon­sul; f. 15. Aug. 1888 i Aalborg; Søn af Konsul, Købmand Hans Larsen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru Anna f Rendbeck (død 1941); gift (8. Aug. 1919) m. Tora S. L., f. 10. Juli 1895 i Nibe, Datter af Fabrikant J S Wibroe (død 1908) og Hustru Julie f Windel (dåd 1942).

Uddannelse i  Nørresundby, Hamborg,  j London og Paris; Prokurist i Faderens  j Forretning, Import af Korn- og Foder­stoffer, 1913, Medindehaver 1919; Direk­tør for Akts. Hans Larsen, Aalborg fra 1930;   tysk   Konsul  i  Aalborg  1922-44.      !

Medlem »f Bestyrelsen for Akts. Korn-og Foderstof Kompagniet, Aarhus; Med-tøm af Kepræsentanteka/bet for Aalborg Diskontobank og for Aalborjr-HvaLpsuud Jernbane.

Udenl. Ordener : Ty.r.K.; Ty.0.2.

Adresse: Jomfru Ane G. 14, Aalborg.

LARSEN C Syrach Arboretforstander, Dr. agro., R.p.p.; f. 6. Juli 1898 i Char-lottenlund; Snu af Gartner ved Forsi­botanisk Have Georg S.vraeh Larsen (død 1937) og Hustru Magdalene f. Thomsen (død 1940): gift (3. Juni 1927) m. Nina Margrethe S. L., f. 14. Dce. 1898 i Vordingborg, Datter af Dommer Chr. Ilelms (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Helga Agnete f. Dorph (død 1939). .

Student    (Sclmeekloths   Skole)    1917;   ! Forstkandidat  1923;   Rejser i   England, Skoiland,   Irland,   Mellemeuropa,   Nord­amerika,   Australien   og   New  Zeeland; forslbotariiske og historiske Studier 1923-

________________________(H8

25; Assistent ved Dansk .Skovforening Gødningsforsøg, ved Skovbrugsundervis­ningen hos Professor C H Ostenfeld. ved Statens forstlige Forsøgsvæsen ug ved Den kgl. Veterinær- og Landbohø.j-skoles Arvelighedslaboratorium 1925-33: Gartner ved forstbotanisk Have 1933-37: Landbrugsministeriets Sagkyndige ved Plantning for Vildtut fra 1933; Aboret-forstauder fra 1937; Dr. agro. s. A.

Har skrevet: The species of the genus Larix and their geographical distribu­tion (s. m. C H Ostenfeld, 1930); Fo-rest tree breediiig (1934); The emiploy-ment of species, types and individuals in foresty (Disputats, 1937).

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943, af Bestyrelsen for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet, for Danske Forstkandidaters Forening, af Statens Biavlsudvalg og af Dansk Skovforenings Krøudvalg; skovbrugs-kyndig Konsulent ved Jagt- og Skov-brugsanuseeit. Hørsholm: Konsulent for Statsskovenes Planteavlsstation; Med­lem af Repræsentantskabet for Nordisk Skov Union; Medlem af D.vrehaveudval-get.

Udenl. Ordener:   N.St.O.31.; S.V.31.

Adresse: Forsthotaitisk Have, Bregtie-gaards\. 2, Oharlottenlund.

LARSEN   Dorothy kgl. Kammersanger­inde: f. 19. Nov. i Ohicago; Datter af Ingeniør, Godsejer Jobn M Larsen o;-Hustru Jenny f. Klitgaard (død 1941); gift (18. Okt. 1940) m. Operasanger. Sceneinstruktør Johannes Fønss (se denne).

Elev i Sang a.f Fru Dora Sigurdsson og Johannes Fenss, j Dramatik af Kammersaiigerinde Louise Reuss-Belce, Berlin, ok i Violinspil af Professor Rappoldi, Dresden; prennemgaaet Det kgl. Teaters Operaskole 1935-37; ansat ved Det kgl. Teater fra 1937; debutere­de 15. Okf. 1937 som Fricka i Valky­rien; kgl. Kammersangerinde 1948; har optraadt som Gæst bl. a. i Berlin, paa Statsoperaerne i Wien og Dresden; Kon­certoptræden i Tyskland, Norge og Sverige.

Hovedroller: Maria i Den solgte Brud; Giulietta i Hoffmanns Eventyr; Lisa i Østerbottningerne; Elisabeth i Tanmhåuser; Dronning Ragnhild i K6-nigsballade; Elsa i Lohengrin; Martha i Lavlandet; Margarethe i Faust; Des-demona ( Othello; Dronning Elisabeth i Dronningen; Eva i Mestersangerne; Sieglinde i Valkyrien; Tosca; Samuzza i Cavalleria rusticana; Emmy i Den kongelige Gæst og Ellen Orford i Pe­ter Grimes.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Adresse:  Moltkesv. 12,  Kbhvn. F.

_819______________________

LARSEN   Edmund Amtsligningsinspek-tør; f. 15. Okt. 1907 i Odense; Søn af Maskinmester Lars Larsen (død 1941) og Hustru Anna Kirstine Johanne Ma­rie f. Pedersen; ugift.

I Handelslære i Odense 1922; Af­gang fra Den fynske Handelsdagskole 1926; Kontorist, senere Assistent ved Odense Skatteinspektorat 1928; Skatte­sekretær i Faaborg Kommune 1936; Amtsligningsinspektør for Hjørring Amt 1946.

Adresse: Ifversensv. 3, Hjørring.

LARSEN  E ged e Stiftamtmand; f. 15.Fe.br. 1899 i Ordrup; Søn af Overpostbud Pe­ter Larsen og Hustru f. Olsen (d«d 1942); gift (24. Sept. 1925) m. Dagmar Marie L., f. 24. Sept. 1902 i Bislev, dåd 1939, Datter af Gaardejer, Sognefoged Karl Nielsen (død 1944) og afdøde Hustru f. Pedersen.

Student (Skt. Andreas Kollegium) 1916; cand. jur. 1921; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1922-24, i Indenrigsmini­steriet 1924-26, i Ministeriet for Sund­hedsvæsen 1926-29 og atter i Indenrigs­ministeriet fra 1929; udnævnt 1930; Fuldmægtig 1935; Ekspeditionssekretær 1938; Kontorchef 1941; Stiftamtmand over Viborg Stift og Amtmand over Viborg Amt 1948.

Sekretær hos Statsadvokaten for Sjæl­land 1921-37; kst. Medhjælper hos Stats­advokaterne i Østre Landsretskreds 1933-42- Formand for Erhvervsskatteudvalget 1938.

Adresse :   Viborg.

LARSEN   Egon Dirckter, cand. jnr.: f. 5. April 1898 i Bandholm; Son af Kof-t':inlikniila,.ri Actbor Christian Larsen (død 1928) ns Hustru Gertha Hansine f. Jensen; gift (2. Juli 1927) m. Eli. Johanne F,., f. 14. Juli 1902, Datter af Ingeniør Thorvald G.ierstnip (død 1940) og Hustru Amanda f. Jensen.

Student (Nykøbing V.) 1917; paa So-kadetskolen 1918-19; Assistent i Privat­banken 1920-31; Handelseks. i Fransk 1924; cand. jur. 1930; Sekretær i Direk­toratet for Stadens faste Ejendomme 1931, Fuldmægtig 1934, Ekspeditions­sekretær 1939, Chef for Saneringskonto-ret 1942; adm. Direktør i Kbhvns Grund­ejerforening 1945.

Medlem af Grundskyidskommissionen. af Repræsentantskabet i Kbhvns Bram' forsikring   og af  Bestyrelsen   for  In mørfiri.naet Th. Gjerstrup, Akts.

Har  skrevet:    Tvungen    Ejendoms staaelse   (1940);    Oversigt   over   Dai Kkspropriationslovgivning og Eksproi.; ationspraksis  (1943) samt talrige  Artii^

__________________Lars

ler  om ejendomsretlige  Forhold i Tids­skrifter,  llaandbøger og  Dagblade.

Adresse:   Jnliusv. 4. Gentofte.

Sommerbolig: Birkelund, Solvangsv., Tisvildeleje.

LARSEN   Eivind Departementschef, K" DM-p.p.; f. 26. Maj 1898 paa Frdbg.; Søn af Overdvrlaige Svend Larsen (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hu­stru Sophie-Margrethe f. Hansen; gift. 28. Febr. 1928) m. Vera L., f. 14. Maj 1900 i Nivaa, Datter af Teglværksejer H Friedrichsen (død 1929) og Hustru f. Nielsen.

Student (Ordrup) 1916; cand. jur. 1922-, fuog. Sekretær i Handelsministeriet 1922, i Justitsministeriet 1923, udnævnt 1928; tillige Sekretær hos Rigsadvoka­ten 1923-32; Politiadvokat 1932; Politi­mester i Helsingør m. v. 1936; Chef for Kbhvns Opdagelsespoliti 1937; kst. Stats­advokat for Kbhvn. 1940-41; Departe­mentschef i Justitsministeriet 1941.

Formand for Foreningen af statsan­satte Embedsmænd i Kbhvns Folit' 1934-36; 2. Direktør for den Hielmstjernc-Rosencroneske Stiftelse 1945.

Udenl. Orden :  S.V.2'.

Adresse:    Prins   Valdemars   V.   24, Gentofte.

LARSEN Ellinor Bro Lektor, Dr. phil.; f. 25. Juli 1906 i Forsinge; Datter af Professor O H Larsen (se denne); gift (3. Nov. 1938) m. Professor, Dr. phil. Arne Noe-Nygaard (se denne).

Student. (Nørre Gymnasium) 1925; mag. scient. 1933; Dr. phil. 1936; Lek­tor i terrestrisk Økologi ved Kbhvns Universitet 1945.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1944.

Litterære Arbejder: Biologische Stu­dien iiber die tnnnelgrabenden Kiifer auf Skallingen (Disputats, 1936); Heat Death and Heat Injury. Experiments on flies (1943).

Adresse: 0-Voldg. 7, Kbhvn. K.

LARSEN Emil Toldinspektør, cand. polit., R.; f. 3. April 1894 i Fakse Ladeplads; Søn af Skibsfører Hans Larsen og Hustru Kirstine f. Peder­sen; gift (1923) m. Ellen L., f. 14 Jan. 1900 i Præstø, Datter af Garver­mester, Skatteraadsformand Otto Han sen og Hustru Anna f. Hemmingsen.

Realeksamen 1909; Student 1918; cand. polit. 1926; Toldmedhjælper 1911, Assi­stent 1919, Toldkqntrolør 1929, Vicein-spektør 1937, Toldinspektør i Overtold-inspektoratet for Østifterne 1939, i Over-toldinsnektoratet for Kbhvn. 1942, i Kbhvn. 1947, i Kbhvns Frihavn 1949.

Redaktør af „Dansk Toldtidende" 1926-28 og 1931-36; Censor ved Toldvæ­senets Fageksamen 1939-42-, Lærer ved Elevkursus og Toldbetjentkursus fra 1942; Medarbejder ved Udarbejdelsen

Lars_________________

af Toldforvaltningsreglement J U 1936-42; Medlem af og Sekretær i Udval­get for Modernisering af Københavns Toldbod 1944-46. Efter Kapitulationen tilknyttet S.H.A.E.F. som kvitterings-berettiget for Leverancer som Stats-køb. Medlem af Toldvæsenets Batio-naliseringsudvals fra 1946.

Har skrevet faglige Artikler i Dansk Toldtidende og i „Det danske Told­væsen."

Adresse : Toldkarnmerbygningen, Fri­havnen, Kbhvn. Ø.

LARSEN  Erhardt Bedaktør; f. 4. Juni 1909 i Damsholte, Møn; Søn af Skoma­germester V Larsen og Hustru Hansig-ne f. Hansen-, gift (2. Nov. 1935) m. Inga L., f. 28. Nov. 1908 i Stege, Dat­ter af Købmand Alfr. Larsen og Hustru Angelica f. Hendriksen (død 1919).

Lærereks. (Jonstrup) 1930; journali­stisk Uddannelse ved Møns Folkeblad og Sorø Amtstidende; udenrigspolitisk Medarbejder ved sidstnævnte 1937-43; udenrigspolitisk Skribent ved Berling-ske Tidende fra 1943 og Kronikredaktør fra 1946.

Har skrevet: Mændene bag Nyheder­ne (1937); Krigens Dagbog (1945); Det første Fredsaar (1946).

Adresse : Kærvangen 19, Gentofte.

LARSEN   Ernst Forretningsfører;   f.  5.  i Jan. 1905 paa Frdbg.; Søn af Arbejds , mand Chr. Larsen (død 1935) og Hustru Milla f. Jørgensen; gift  (28. Juni 1930) m. Edith L., f. 25. Dec. 1910, Datter af Tøffelmager  Josef   Ascherl   og   Hustru Anna f. Petersen.

Formand for Danmarks socialdemokra­tiske Ungdoms Kbhvns Kreds 1927-31; ansat i Arbejdernes Oplysningsforbund? Kbhvns Afd. 1929, Sekretær smstds 1938, Forretningsfører 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejder­nes Oplysningsudvalg 1927-34 og for Bos-kilde Højskole fra 1939; Lærer ved den socialdemokratiske Arbejderskole fra 1938, Medlem af Bestyrelsen for samme fra 1939, Leder af Skolen fra 1946; Sekretær i Arbejdernes Læseselskab fra 1932, Formand for samme 1946; Medlem af Bestyrelsen for Sygekassen Fremti­den fra 1934; Næstformand i De samv. Sygekasser for Kbhvn. fra 1945, For­mand 1946; Medlem af De danske Sy­gekassers Forretningsudvalg fra 1946 (Formand fra 1948) og af Sygekassenæv­net fra 1946.

Adresse: Blaamejsev. 9, Kbhvn. NV.

LARSEN Ernst Seminarieforstander, li.: f. 6. Aug. 1894; Søn af Sognepræst P M Larsen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Anna f. Bonnevie Hof f.

Student (Vestre Borgerdydskoie) 1912;

________________________820

cand. mag. (Historie og Kristendoms­kundskab) 1923; Lærer vej Ingrid Jes­persens Skoles Gymnasium og ved -N Zahles Skoles Seminarium; Adjunkt ved Ingrid Jespersens Skole 1926; Forstan­der for N Zahles Kvindeseminarium 1931.

Censor i Historie ved Universitetets Skoleem bedseksamen.

Adresse: iBeringsv. 5, Kbhvn. V.

LARSEN H-ans Postmester, R.; f. 18. Juni 1885 i Vissenbjærg; Søn af Gaard-ejer Anders Gorm Larsen (død 1888) og Hustru Ane Kathrine f. Sørensen (død 1889); gift (21 Juli 1915) m. Anna L., f. Greiff.

Student (privat dimit.) 1909; cand. phil. 1910; Postelev 1901; Assistent 1910; Fuldmægtig hos Overpostmesteren i Kbnvn. 1917; kst. Postinspektør i 5. Distrikt, Haderslev 1923-24 og i 1. Distrikt, Kbhvn 1926-27; Postinspek­tør i 4. Distrikt, Aalborg 1927; i 2. Distrikt, Fredericia 1935; Postmester i Aalborg 1936; ved Kebmagergades Post­kontor, Kbhvn. 1940.

Forretningsfører for PostvæsenetsSyge-og Ulykkesforsikringsforening 1919-26; Formand for Civiletaternes Forening i Aalborg 1931-33; Bestyrer af Kbhvus Postbudes Enke- og Begravelseskasse fra 1940.

Adresse: Dronningensg. 55, Kbhvn. K.

LARSEN Hans Frederik Kontorchef, B.; f. 16. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Husejer Christen Larsen (død 1919) og Hnstiu Laura f. Weiss; gift (9. Nov. 1919) m. Johanne Marie L., f. 10. Juli 1899 i Kbhvn., Datter af Læderhandler Ole Søren Jensen (død 1937) og Hustru Kristdane t. Eandmp (død 1932).

Student (privat dimit.) 1912; cand. jur. 1919; Sekretær i Skattedepartemen­tet 8. A., Fuldmægtig 1933; tillige Se­kretær i Statspolitiet 1922-27; Medar­bejder under Over-Skyldraadet fra 1928, Raadets Sekretær 1931, Kontorchef sam­mesteds 1936, under Landsskatteretten 1938.

Sekretær for det i Henhold til Lov af 19. Juli 1943 nedsatte Vurderings-nævn og for det i Henhold til Lov af 9. Okt. 1945 nedsatte Ankenævn.

Adresse :   Klingseyv. 10,   Kbhvn. Vanløse.

LARSEN  Hans K Grosserer; f. 22. Jan. 1885 i Kirkendrup paa Fyn; Søn af Snedkermester Lars Larsen (død 1899) og Hustru Marie f. Hansen (død 1928); gift (18. Maj 1923) m. Ebba L., f. 12. Maj 1892, Datter af Fuldmægtig i D. F. D. S. Frederik Becker (død 1925) og Hustru Agnes f. Trier (død 1934).

Uddannelse hos Otto Mønsted og i Akts. Korn- og Foderstofkompagniet, Prokurist i Firmaet Frants Bay & Co.

J21________________________

1911-16, Medindehaver af dette Firma til 1920; siden 1920 Eneindehaver af Firmaet Hans K Larsen, der er Bepræ-sentant for Firmaet Bunge & Born Lda., S.A. Comercial, Financiera & In-dustrial, Bnenos Aires, samt dette Fir­mas forskellige Afdelinger i Europa og Amerika.

Medlem af Sø- og Handelsretten og af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for Korn- og Foderstofhandelen; Medlem af Bestyrelsen for Branchefor­eningernes Sammenslutning under Gros­serer-Societetet og af Repræsentantska­bet for Kbhvns Discontokasse.

Adresse:  Dalgas Boulevard 41, Kbhvn.  F.

Sommerbolig: Karlslundegaarden pr. Taastrup.

LARSEN Hans L Jernstøber, Fabrikant, K*. DM. p.p.; f. 10. Aug. 1883 i st. Bør-bæk; Søn af Jernstøber H P Larsen (død 1940); gift m Kristine L., f. 22. Juli f. Werdelin.

Præliminæreks.; Konstruktør fra Det Tekniske Selskabs Skole 1902; Uddan­nelse i U. S. A. 1902-04; overtog Hans L Larsens Fabrik i Frederikssund 1907, til­lige Frederikssund Jernstøberi 1916; solgte begge Firmaer til et Aktiesel­skab 1919; nu Formand i Bestyrelsen og adm. Direktør for Familie-Aktieselska­bet Hans L Larsen, Nyborg Jernstøberi og Indehaver af Firmaet Hans L Lar­sens elektrotnekaniske Fabrik Gene­rator, Kbhvn.; Næstformand i Besty­relsen for danske Staalvalseværk.

Næstformand for Dansk Arbejdsgi­verforening 1938-45, Formand fra 1945; Medlem af Arbejdsgiverforeningens Ho­vedbestyrelse fra 1922; Formand for Sammenslutningen af Arbejdsgivere in­denfor Jern- og Metalindustrien i Dan­mark 1937-45; fra 1919 Medlem af For­retningsudvalget: Formand for Forenin­gen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen fra 1927 og for Arbejdsgi­vernes Ulykkesforsikring fra 1945; Med­lem af Industriraadet, af Arbejdsmini­steriets Beskæftigelsesudvalg, af Ar-bejdsløshedsfondens Bestyrelse, at Sta­tens Arbejdsraad, af Socialministeriets Arbejdsudvalg, af Arbejdsnævnet vedr. Arbejdsanvisning og af Statens Vaaben-kontrol m.m. og af adskillige Kommis­sioner ; har deftaget i International La-bour Conferenco i Genéve 1939, i Mon-trcal 1946 og i San Francisco 1948. Udenl. Ordener: Fi.H.K.21.; 8.V.2'. Adresse: Kildegaardsv. 13, Hellerup. LARSEN Hans W Billedhugger, &.• f. 8. Sept. 1886 i Kbhvn.; Søn af Stenhug­germester Anders Larsen (døxl 1929) og Hustru Maren f. Larsen (død 1925); gift (21. Juli 1918) m. Ane Christine L., f. 25. Marts 18% i Gjærup, Jylland, Datter

__________________Lars

af Landmand Peter Christensen og Hu­stru Margrethe f. Bang  (død 1899).

Udlært som Stenhugger i Faderens Firma C Winberg Stenhuggeri;, Elev af Kunstakademiet; Haandværkerfor-eningcns Sølvmedalje som Stenhugger 1907; Præmie i Konkurrencen for Ud­smykning af Kongetrappen paa Chri­stiansborg Slot 1912: Studierejse til Frankrig 1912; debuteret paa Charlotten-borg (en Figur o« en Buste af Fade­ren) 1914; udført Reliefferne til Mindes­mærket for Olfert Fischer i Samarbejde med Arkitekt G B Hagen 1917; Eckers-berg Medaljen for Gruppen Luna besø­ger Endymeon 1928; Udstillingspræmh'n for Springvandsfigur 1931; Præmie i Konkurrencen om en Springbrønd i Odense 1933; Det Anckerske Legat 1933; Medlem af Akademiraadet 1934. af Kunstnersamfundets Jury 1940, af Be­styrelsen for Foreningen Kunst for Va­rer, af Bestyrelsen for Dansk Billedhug-gersamfund, af Charlottenborgs Cen-surkomdté 1937, 39, 40 og 41 samt af Udstillingskomiteen; Medlem af Komi­téen for den, danske Udstilling i Bien­nalen i Venezia; Skulpturkonservator ved Statens Museum for Kunst; Første­præmie i Konkurrencen om et Mindes­mærke for de Faldne under Besættel­sen i Kbhvns Kommune.

Andre Arbejder: Kulmanden (Vejle Museum); Figurerne til Nakskov Bane-gaard; Eelief til Sparekassen i Nak­skov; Gavlrelief til Sparekassen i Ma­ribo ; Frontrelief til Aunede Kapel; Ud­smykning af Talerstolen paa Himmel­bjerget i Samarbejde med Professor A Bosen; Fiskermonumentet i Frederiks­havn; Buste af min Moder (Aalborg Museum); Præsident William S Knud­sen (General Motors); Christen Kold (Aarhus Museum); Salomons Dom (Go-teborg Baadhus); en Buste af II. M. Kong Frederik IX.

Adresse: Carl Johans G. 4. Kbhvn.Ø.

LARSEN H C f h. Kontorchef, B.DM. p.p.; f. 8. Aug. 1870 i Broby ved Sorø; Søn af Tømrer og Hjulmand Rasmus Larsen (død 1925) og Hustru f. Halling (død 1888); gift (6. Nov. 1896) m. Marie Sophie f. Hansen, f. 24. Dec. i Flinte-rup, død 1949.

Eksamen fra Den Olassenske Ager­brugsskole paa Næsgaard 1891; Land­brugskandidat 1893; Assistent vert Landbohøjskolen 1893-95; Kasserer i Det kgl. danske Landhusholdnings­selskab 18954915, Revisor 1933-43; Sekre­tær for Foreningen af danske Land­brugskandidater 1897-1903. Medlem af sammes Bestyrelse 1904-16; SekretaT for Statens Planteavlsudvalg 1903-38; Kon­torchef ved Statens Forsøgsvirksomhed

Lars

822

(Statens Planteartekontor) 1916-38; Landbrugsministeriets Tilsynsførende vedrørende Planteavl ok Konsulentvirk­somhed i Selskaber og Foreninger for Landbrug, økonomisk Havebrug og Husholdning 1915-45; Landbrugsmini­steriets Repræsentant som Medlem aJ ; Fællesudvalget for Driften af Statsejcn-

• dommene    Faurholm    og    Trollesminde

• 1917-34, af Statens Grundforbedrings-1'udvalg 1919-22, af Hede- og Grund-%'|orbedringskommissionen 1919-22, af

• Jjandbohøjskole-Kommissionen 1919-25, i »f Husholdningslærerinde-Kommissio-J'iien 1918-21 og af Undersøgelses-Kom-> missionen vedrørende Anvendelsen af

Statens Tilskud til Planteavlens Frem-,jne i de landøkonomiske Foreninger

1922-23;    Redaktør   af    Landøkonomisk

I Aarbog 1900-18, af P Holt's Lommebog for Landmænd 1908-27 og af Tidsskrift for Planteavl 1907-38.

Litterære Arbejder: Danske Land­brugskandidater (1897); Nogle Sand­agerbrug i Tyskland (1898); Landøko­nomisk Aarbog (1900); General-Begi-ster til Tidsskrift for Landbrugeta Planteavl (1914) og til Tidsskrift for Planteavl (1935); Statsunderstøttede Foranstaltninger til Planteavlens Frem- j me gennem landøkonomiske Forenin­ger i Danmark 1917: Statens Forsøgs­virksomhed i Plantekultur, dens Orga­nisation og Administration (1923); jji-drag til de forskellige Udvalgs og Kom­missioners Beretninger og Betænkni ri­ger; Medarbejder ved flere landøkono­miske Værker. Oden!. Orden.- Fi.H.R.2'. Adresse : Plataiiv. 5, Odense.

LARSEN   Helge Museumsinspektør, FM i Sølv; f. 25. Febr. 1905 i Kbnvn.; Søn af Tæller i Danmarks National­bank Niels Larsen og Hustru Anna f. Petersen; gift (7. Marts 1931) m. Ger­da L., f. 26. Maj 1907 i Ugilt, Datter af Skovrider Sixtus Claussen (død 1925) og Hustru Maren f. Poulsen, (død 1934).

Student (Statens og Hovedstadskom­munernes Kursus) 1924; cand. mag. 1930; Deltager i arkæologisk Ekspedi­tion til Vestgrønland s. A., i Treaars-Ekspeditionen bil Christian X's Land 1931-32, i Courtauld-Ekspeditioneu til Østgrønland 1935 og i Lauge Kochs Østgrønlands-Ekspedition 1937; arkæ­ologiske Forskningsrejser til Alaska i 1939, 1941-42, 1945, 1948, 1949; Inspekter

II ved Nationalmuseet 1935. Inspektør l fra 1946; Associate curator of prehisto-ric archaeology ved American Museum of Natura! History, New York 1943-45. Littcr.vre Arbejder : Dødetnandsbugten, an Eskimo Settlement on Clavering Is- '

land (i Meddelelse om Grønland, 1934); Archaeological Jnvestisations in Knud Rasmussens Land (i Meddelelser om Grønland, 1938): Some Ancient Speci-inens from Western and Central Pol.v-nesia (i Nationalmuseets Skrifter, 1941); Ipiutak and the Arctic VVhale Hunting Culture (s.m. Froeiich Rainey, i An-thropological Papers of The American Museum, 1948).

Adresse:  Gyldenholms Allé 7, Gen­tofte.

LARSEN   Henry Snedkermester, Grosse­rer; f. 15. Juni 1878 i Nyboder; Søn af Skibsbygger J A Larsen (død 1933) og Hustru Lise f. Faxø (død 1936); gift 1. Gang m. Lili L. f. Gunst (død 1935); 2. Gang m. Yrsa Agnete L. f. Jungsø, f. 25. Nov. 1908.

Snedkeruddannet paa Orlogsværftet; 5 Vi A års Uddannelse i Tyskland, Schweiz, Frankrig, Italien og Østrig; Snedker-mesterborgerskab 1906; Grossererborger­skab 1926.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sned­kermestrenes Træ- &, Finérskært'ri og Foreningen Kunst for Varer; N.æsl.formnnd fnr Dansk Ligbnendings-Forening; Formand i Fællesudvalget f"r berejste Ilaandværkere i Danmark, Haandværkernes Rejsefond og Forenin­gen for berejste Haandyærkere iKbJiyn.i Administrator af Berejstes Hus Emilie­gade 7 og Berejstes Badepension Gny i Kaageleje; Æresmedlem af Forenin­gen Dan i Hamborg og Svenska Eld-begångelsesiforening i Stockholm.

Adresse:  Amagerbrog.  31,  Kbhvn.  S.

LARSEN   Holger Redaktør; f. 8. Jan 1880 i Nyborg; Son af Fyrbøder Anton barsen (ded 1894).

I Tapelsererlæro i Odense, arbejdede som Tapetserer i Ind- og Udland indtil 1909; Forretningsfører ved Vejle Social-Demokrat 1909. Redaktionssekretær 1914. Redaktør ved samme. Blad 1918-46.

Fleraarig Formand for Arbejderne^ Fællesorganisation i Vejle; i 8 Aar Med­lem af Vejle kommunale Hjælpekasse; i 12 Aar Medlem af Vejle Lignings­kommission, i nogle Aar dens Formand; Formand i Arbejdernes Sygekasse i Vejle ; i mange Aar Formand for Fortsættelses-sygekassen for Vejle Amt; Folketings­mand for Ve.ilekredsen 1920-47; For­mand'for Finansudvalget 1935-47; Med­lem af Bestyrelsen fur Den Kellerske Aandssvageanstalt, for Samfundet og Hjemmet for Vanføre og Ortopædisk Hospital i Kbhvn. og Aarhus, for Vejle By- og Amtssparekasse' og af Hoved­bestyrelsen og Forretningsudvalget for Foreningen Dansk Arbejde. Adresse: Skyttehusg. 38, Vejle.

Ji23    ______________________

LARSEN  Ingrid Frue, M.T.Kha.; f. 12. Sept. 1883 i Kbhvn.: Datter af Borg­mester, By- og Herredsfoged C C Bas-mussen (død 1912) og Hustru Mariane f. Gether (død 1936); gift (23. A ug. 1907) m. fh. Dommer A P Larsen (se den­ne).

Præliminæreks. (Rønne) 1900- For­mand for Dansk Kvindesamfunds Hil-lerødkreds 1931-41; Næstformand for Dansk Kvindesamfund 1939, Landsfor­mand 1943-47; oprettet Børneplejesta­tionen i Hillerød 1938, dens Formand til 1943; Medlem af Bestyrelsen for Fre­deriksborg Amtstidende, af Finlands­hjælpens'Arbejdsudvalg, af Luftværns-foreningens Hovedbestyrelse, af Repræ­sentantskabet for Kvindernes Bygning, af Danske Kvinders Nationalraad p°r af Folkevirke: Æresmedlem af den finske Kvindeorganisation Unionen. .Medlem af Arbejdsudvalget for World Friendslup Association : i. Suppleant til Landstinget (.Konservative Folkeparti): Medlem af Afbetaliiitfsudvalget fra 1947.

Udenl.  Ordener:   Fi.B.H.;  Pi.H.E.T.; Fi.M.M.3. Adresse:   Slotsvænget  10, Hillerød.

LARSEN J Direktør, R.; f. 2. April 18! i Handb jærg- Søn af Husmand Jaki Larsen. Borgbjerg, og Hustru Kirste f. Christensen (død 1917); gift (30. Ok 1926) m. Tandlæge Mary L-, f- 5. Sep 1896, Datter af Borgmester, Safifør. Peder Dirdks, Holstebro (død 1938, > Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Li! f. Harrsen (død 1933).

Uddannet ved Landbrug; i Købmand lære; paa Handelshøjskole i et Aai derefter Kasserer i Akts. Aalborg Fo­derstof-Import og i 5 Aar ansat i Akts. R AViboMt's Frøavl og Frøhandel i Nakskov; Medindehaver af og Meddi-rektør i Akts. E Danieleen & Larsen, Frøavl og Frøhandel. Nakskov 1922, senere Hovedkontor« Kbhvn.; niti Enedi­rektør i dette Selskab; tillige Direktør i AM«. Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium) fra 1937, adl«. Direktør 1940; Direktør i Akts. Dansk Frøhandel af 1935; Formand i Bestyrelserne for Akts. Det jydske Frø-avlskompagni, Randers, og Akts. Jydsk Markfrøkontor, Randers, fra 1940; Med­lem af Bestyrelsen fnr Central Com-pagnict. Akts., Middelfart fra 1945, af Bestyrelsen for Dansk Frøhandlerfor­ening fra 1941 og af Landbrugsmini­steriets Udvalg for Ind- og Udførsel af Frø.

Udenl.  Orden :   B.K.5.

Adresse : Tesdorpfsv. 28. Kbhvn. F.

LARSEN Jens Peter Professor, Dr. phil.; f. 14. Juni 1902 paa Frdbg.; Søn af Afrtelingsingeniør R Larsen (død 1922) »-• Hustru Temianna f. Husted (død

___________________Lars

1947); gift (10. Jan. 1948) m. RuUi L., f. 12. Ok.t. 1924 i Kbhvn., Datter al Dirigent, Organist Mogens Woldike (se denne).

Student (Schneokloths Skole) 1920; Organisteks. 1923; rnag. art. (Musikvi­denskab) 1928; Dr. phil. 1939; Under­visningsassistent ved Kbhvns Universi­tet 1928; Lektor 1939, Professor i Mu­sikvidenskab 1945: Bestyrer for Kbhvns Universitets musikvidenskabelige Labo­ratorium; Organist ved Vangede Kirke 1930-45; Lærer i Messesang ved Pasto­ralseminariet 1933, Lektor smstds 1943. Næstformand i Samfundet Dansk Kir­kesang.

Litterære Arbejder: Messetoner (1935); Die Haydn Cberlieferung (Disputats.1939); Drei Haydn-Katalopre (1941); Weyses Sange (1942); Medud-giver af Forslag til en dansk Høj-messeliturgi (1943); Tidsskriftartikler, forskellige praktiske Udgaver af Kirke­musik m. m.

Adresse : Jægersborgv. 60, Lyngby.

LARSEN J K Rektor, Dr. phil.,B.; I. 24. Marts 1874 i Marke; Søn af Gaard-ejer Peder Larsen og Hustru Kirsten f. Pedersen; gift (11. Aug. 1900) m. Julie L., f. 27. Okt. 1872 i Kbhvn., Dat­ter af Husejer, Funktionær ved det kgl. Teater C Christensen og Hustru Nico­line f. Jensen.

Student (Herlufsholm) 1892- cand.mag. (Latin, Græsk, Fransk) 1898; Lærer ved kbhvnske Skoler 1899-1916; Dr.phil. (Stu­dier over oldspanskeKonjunktiver) 1910; Rektor ved Marselisborg Skole 1916-39; Censor ved Skoleernbedseksamen i Fransk 1923-45.

liresmedlem af den provencalske Feli-briirc (Socidon Felibriae) 1947.

Udgivet: Latinsk Læsebog (1907): Oversættelse af Sophokles' Elektra (1912); Fra den romerske Republiks Op løsningstid (19H5); Kaj Munk som Dra­matiker (1941); Nyprovencalsk Renais-sance (1943) eet.

Adresse: Islands Brygge 19, Kbhvn. S.

LARSEN  Johannes Kunstmaler; f. 27. Deo. 1867 i Kjerteminde; Søn af Koi> mand J A Larsen (død 1910) og Hustru Vilhelmine f. Hless (død 1910): gift m. Malerinden Alhed L. (dfld 1927), Dat­ter af Godsforvalter Warberg paa Eriks-haab og Hustru f. Brandstrup.

Elev af Zahrtmann obt gchwartz i Kunstnernes Studieskole; udstillede før­ste Gang 1891 paa Charlottenborg; Parthaver i den frie Udstilling 1893-1915 og fra 1924.

Har malet: Graaænder (Hirschsprungs Samling); Itaager (smstds); Paafugle, Graaga-s i Mose, Fuglebnr og Eder-fugle ved Sprogø (Kunstmuseet); Tid

824

l!

ligt Poraar og Aprilaften  (Faaborgmu-

seet); Snevejr (Ribe Museum); Træsnit til Blichers Trækfuglene; Tegninger til Johs. V Jensens Aarstiderne; Illustre­ret E Lehn Schiølers Danmarks Fugle, Acliton Kriis' De Danskes Øer, De is­landske Sagaer, Achton Friis' De Jy­ders Land, Fyn og Langeland i Dan­marks store Øer, Digternes Danmark og Hans Hvass' Danske Fugle; Bille­der i Museer i Odense, Maribo, Aar­hus, Kanders, Aalborg, Kerteminde og Stockholm; Frescomalerier i Festsalen i Odense Raadhus; Dønninger pna Kjer-teminde Bugt (Statens Museum for Kunst).

Æresborger i Kerteminde 1947; Æres­medlem af Svendborg Amts Kunstfor­ening, af Fyens Stifts Kunstforening, af Maribo Amts Kunstforening, af grafisk Kunstnersamfund, af Danske Bladteg­nere, af Jagtselskabet Fiilsø og af Dansk Havjagtforening; Medlem af Be­styrelsen for Faabors Museum; For­mand for Bestyrelsen for Museet i Ker­teminde; Medlem af det kgl. svenske Kunstakademi i Stockholm. Tildelt Thor-valdsen-Medal.jen 1941.

Adresse : Kerteminde.

LARSEN John V Oberst, K'.DM.HTH. p.p.; f. 29. Jan. 1874 i Nørre-Snndby; Søn af Skræddermester Th. C Larsen (død 1910) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1913); gift (21. Marts 1906) m. Emmy L., f. 20. Juli 1881 i Kallund-borg, Datter af Købmand S Bussenius (død 1913) ng Hustru Laura Louise f. Lassen (død 1912).

Sekondløjtnant i Fodfolket 1895; Pre­mierløjtnant 1900; Kaptajn 1911; Oberst­løjtnant   1927;   Oberst   1930;   Stabschef ved jydske Division- Afsked 1936. Udenl. Orden : S.Sv.21. Adresse : Sortcdam Doss. 65 A, Kbhvn.  Ø.

LARSEN Johs. Forstander; f. 19. Marts 1899 i Tornemark ved Sandved; Søn af Gaardejer Peter Larsen (død 1951) og Hustru Hanne f. Hansen (død 1946); gift (6. Jan. 1938) m. Birgit L., f. 25. Jan. 1911 i Skien, Norge, Datter af Skibskaptajn Johan Iversen (død 1927) og Hustru Marie f. Høiseth.

Paa Folkehøjskole 1917-18 og paa Landbrugsskole 1918-19; Landbrugskan­didat 1921; Studierejser til Finland. Sve­rige og Tyskland. Lærer ved Tune Land­boskole 1921-23; Præliminæreks. 1924; udvidet Eksamen i Husdyrbrug fra Landbohøjskolen 1925; Lærer ved Tune Landboskole 1925-28; Konsulent i Hus­dyrbrug under De forenede Landbo­foreninger i Præstø Amt 1928-31; Læ­rer ved Tune Landboskole 19J1-34; Kon­sulent i Kvægavl under De samvir­kende sjællandske Landboforeninger

1934-40; 'Forstander for Tune Landbo­skole fra 1940.

Medlem af Folketinget (Venstre) 1945; Formand for Sjællands Stifts Kvægop­drætterforening 1946.

Har udarbejdet: Den sjællandske Af­deling af De samv. danske Landbofor­eningers Stambog for Køer af Rød dansk Mælkerace 1935-40; Stambog for Tyre af Rød dansk Mælkeraoe 1935-40; Beretninger fra Forbundet af sjælland­ske m. fl. Kvægavlsforeninger 1935-40; De sjællandske Tyreholdsforeninger 1884-1934 (Jubilæumsberetning).

Adresse : Tune Landboskole pr. Taa-strup.

LARSEN  Kaj Overlæge, Ur. med.; f. 20. Juli 1905 i Høng; Søn af Godsekspedi tør ved Statsbanerne HAM Larsen (død 1941) og Hustru Inger Marie f, Petersen; gift (11. Juni 1938) m. Gerda L., f. 29. Juli 1913 paa Frdbg., Datter af Pianosnedker Ole Knudsen og Hu­stru Ane f. Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. Eks. 1931; Dr. med. 1939; Specia-listanerk. (intern Medicin) 1941; Ud­dannelse i intern Medicin og epidemi­ske Sygdomme paa Rigshospitalet ok Blegdamshospitalet 1933-45; Overlæge ved Vejle Amts og Bys Sygehus, med.-epid. Afd. 1945.

Har skrevet : Om Forandringer i • Electrocardiagrammet hos Sunde og Syge under experimentel Iltmangel (Disputats, 1939); desuden ca. 40 viden­skabelige Artikler, særlig om Hjerte­sygdomme, i danske, skandinaviske og amerikanske Tidsskrifter.

Adresse ; Fredericiav. 21, Mølholm, Vejle.

LARSEN   Karl Maler; f. 18. April 1897 i Kbhvn.; Søn af Lygtetænder Chr. Larsen og Hustru Helene f. Jensen ; gift (28. Febr. 1920) m. Bertha L., f.

28. Nov. 1899 i Kbhvn., Datter af Po­litibetjent Otto Christensen (død 1901) og Hustru Kjersti f Manson.

Paa Teknisk Skole 1912-13, haft Maler­skole 1925-33 og været paa Kunstakade miets Dekorationsskole 1929; udstillet fra 1916; Medlem af Sammenslutningen „De 4" 1921 ; Ophold i Sydfrankrig 1921-25. Tildelt Eckersberg-Medaljen 1919 og Vilh. Pachts Kunstnerbolig 1929. Billed paa Statens Museum for Kunst og paa Oslo Museum; Keramikajbejder til Den „kerl. Porcelainsfabrdk fra 1940.

Værker: En Trappegang; Sydfranskc Landskaber ; Portrætter og Opstillinger : Mosaikker; Solur (Bassin, Kunstindu­strimuseet); Statue af Maleren Kling-spor; Stentøj (Jvunstindustriinnseet).

Adresse: Pachts Bo, Vejlesøv. 37. Holte.

825

Lars

LARSEN  Knud Bibliotekar; f. 18. Jan. 1895 i Frederiksborg Slotssogn; Søn af Forpagter H C Larsen (død 1939) og Hustru Johanne f. Hansen (død 1949); gift (9. Sept. 1933) m. Ellen L., f. 18. Juni 1908 i Rønne, Datter af Kaptajn P Westh (død 1938) og Hustru Julie f. Jensen (død 1936).

Student (Frederiksborg) 1914; cand. theol. 1920; Eksamen fra Statens Biblio­teksskole 1921; Studierejser til Tysk­land, Frankrig, Italien og Sverige; Bibliotekar ved Købmandsskolens Biblio­tek fra 192D og ved Handelshøjskolens Bibliotek fra 1922; Lærer ved Køb-inandsskolen og dertil knyttede Skoler fra 1921 og ved Statens Biblioteksskole fra 1933; Bibliograf ved UNESCO's Bibliotek i Paris 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker og a£ Fællesrepræsenta­tionen for den danske Bibliotekarstand 1934-46; Medlem at Statens Komité vedr. Overcentralen for Folkebibliote­kerne fra 1939,

Litterære Arbejder bl. a.: Regensi­anerne 1895-1919 (s. m. Kristian Muller, 1923); Stenoniana (s.m. V Meisen, 1933); Dansk Biblioteksfører (1936); Nicolai Stenonis Opera Theologica I-II (s. m. G Scherz 1941-47); Boghandelens Biblio­grafi (1943); Biblioteksorientering(1943); Om Udbytte af Læsning (1944); Hages Haandbog for Handel og Industri I-II (1944); Handelsvidenskabelig Studieklub 1920-45 (1945); Tidsskriftartikler om Niels Stensen, Frederik Rostgaard og om Biblioteksvæsen.

Adresse : 19 Avenue Kléber, Paris XVI, Frankrig.

LARSEN   Knud Kontorchef, R.; f. 27. Dec. 1905 i Berlin; Søn af Civilingeniør HEL Larsen (død 1941) og Hustru Eva f. Metz (død 1931)- gift (8. Aug. 1934) m. Gurli L., f. Madsen, f. 16. Juli 1909 i Kbhvn.

Student (Berlin) 1924; cand. jur. 1932; tung. Sekretær i Indenrigsministeriet s. A., Sekretær 1934, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1942, Kontorchef 1944; tillige fung. Sekretær ved Stats-politiet 1935-38, hos Rigspolitichefen 1938-39; Fuldmægtig ved Statsinven-tariekommissionen, 1939; Revisor ved Landmandsbankens Hypotekaf d. 1944; Medlem af Udvalget for ekstraordinære Industriarbejder m.v. 1944-45; Formand for Indenrigsministeriets Udvalg ang. Afviklingen af den tyske Værnemagts Benyttelse af fast Ejendom 1945-46; For­mand for Udvalget for Indkvarterings-erstatning 1945; Medlem af Dispensa-Monsnævnel vedr. tysk og japansk Ejen­dom 1946.

Translatør i Tysk 1927; juridisk Over­sætter.

Har skrevet: Nordisk Statsborgerret (1944); Indfødsretslovene I-II (1948); Ar­tikler om Statsborgerret, i forskellige Tidsskrifter og Haandbøger.

Adresse: Engtoftev. l, Kbhvn. V.

LARSEN Kl-, Murermester, R.DM.; f. 7. Nov. 1877 paa Orø; Søn af Husmand Laurits Larsen (død 1928) og Hustru Kirstine f. Petersdatter (død 1933); gift 1. Gang (30. Maj 1903) m. Nanna L., f. U. Maj 1876, død 1935, Datter af Friskolelærer Kr. Kirk (død 1911) og Hustru Marie f. Petersen (død 1917); 2. Gang (3. Marts 1937) m. Bodil L., t. 26. Febr. 1898, Datter at fh. Købmand Peter Hansen Bech, Ledøje, og Hustru Dagmar (død 1922).

Lært Murerfaget hos Murermester K M Rasmussen i Nørre Jærnløse; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Asnæs Teglværk fra 190.7, for Gjentofte Sogns Murermesterforeninig 1917-39 og Vurde­ringsmand til Ejendomsskyld 1921-35; Medlem af Gentofte Kommunalbestyrel­se 1921-33, af Bestyrelsen for Akts. Hel­lerup og Omegns Bank fra 1922 (For­mand fra 1938), af Bestyrelsen for Akts. Frederiksholms Tegl- og Kalkvær­ker fra 1926, af Grundtvigskirkekomi-téen fra 1928 og af Repræsentantskabet for Østifternes Kreditforening fra 1932; Formand for Gjentofte Sogns Haand-vaerkerforening 1935-41! og for Borger-hjemmet i Gentofte Kommune fra 1935; Medlem af Kbhvns Amtsraad fra 1935; l handelskyndig Medlem »f Østre Lands-| ret fra 1939.

Adresse: Duntzfelts Allé 6, Hellerup.

LARSEN Kristian Politiinspektør, U DM.p.p.; f. 2. Jan. 1880 paa Frdbg.; Søn af Murermester A Larsen (død 1929) og Hustru Bentine f. Olsen (død 1887); gift (7. Okt. 1911) m. Johanne L., f. 9. Okt. 1884 i Store Elmue, død 1920, Datter af Landmand G Petersen (død 1914) og Hustru (død 1920).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1905; Assistent i Kbhvns Po­litikontor 1905; Ekspeditionssekretær 1909; Kontorchef 1917; 4. Politiinspek­tør i Kbhvn. 1935; 3. Politiinspektør i Kbhvn. 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Kvinders Oprejsning. Udenl. Orden : S.V.21. Adresse: Rosenv. Allé 22, Kbhvn. Ø.

LARSEN  L Overretssagfører; f. 26. Juni 1878 i Volstrap; Søn af Gaardejer Niels Larsen   og   Hustru   Marie  f.   Jensen; gift (10. Nov. 1905) m. Elna L., f. 25. Nov. 1881, Datter af Grosserer O T Lar­sen,  Kbhvn. og   Hustru   Christiane  1.

Mæbl.

Lars____________________

Student (privat dhnit.) 1897; camd. jur. 1902; Sagfører i Frederikshavn fra 1906; Overretssagfører 1908; tillige Di­rektør i Frederikshavns oe Omegns Spa­rekasse fra 1920.

MedJem af Bestyrelsen for 6. Sagfø­rerkreds 1925-30, Formand 1928-30; Med­lem af Sagførerraadet 1937-41.

Adresse: Frederikshavn.

Sommerbolig : Bangsbostrand pr. Fre-deriikshavn.

LARSEN   (BJERRE; Lars Gaardejer; f. 22. Maj 1883 i Bjerre; Søn af Oaard-ejer Niels i' Larsen (dtid 1920) og Hu­stru Thomjne l. Olesen (død 1928); gift 1. djiii« (22. Maj 19(16) m. Augusta L., f. Nielsen (død 192*); 2. Gang (20. April 1928) m. Abeione L., f. 2. Marts 1904 i Raarup, Datter af Husmand Johan Maltesen og Hustru f.Nielsen (død 1925). Begyndte i 1912 at skrive landbrugs-faglige, senere ogsaa politiske, Artikler i den socialdemokratiske Presse; Med­lem af Folketinget. (Socialdemokratiet) 192645 ug fra 1947; Medlem af Folke­tingets Finansudvalg 1932-45 og 1947-48 og af Landbokomtnissiønen af 1931.

Stiftede Bjerre Husmandsforening 1909, dens Formand til 1922; Formand for det socialdemokratiske Parti i Bjer­rekredsen fra 1915; Sogneraadsrnedlem 1917-29; Formand for Planteavlsudvalget for de samvirkende Husmandsforeninger i Skanderborg Amt fra 1920, for Bjerre Herreds Ilusinandskreds 1924-32 og for Skanderborg Amts og Bjerre Herreds Indkøbsforening for mindre Jordbrugere 1939; Medlem af Administrationen for Julius Skrikes Stiftelse 1925; Tilsyns­førende ved Indkøbsforeninger for min­dre Jordbrugere 1939; Medlem af Sta­tens Jordlovsurivalg fra 1935; Næstfor­mand fra 1948; Medlem af Kommissio­nen af 12. Febr. 1937 for Undersøgelse af Skovbruffsundervigningen. Adresse: Vang, Dagnæs pr. Horsens.

LARSEN Lars Kontorchef, R.; f. 7. Sept. 1887 i Langaa; Søn af Lokomotivfører Niels Larsen (død 1904) og Hustru Ja-kobine f. Jensen (død 1928); gift (12. Nov. 1922) m. Dagny L., t. 24. Nov. 1896 i Kblivn., Datter af Malermester Viggo Modeweg Hansen og Hustru Ka­roline Marie f. Falkenberg (død 1932).

Blev ved Statsbanerne 1905; Assistent 1912; i Generaldirektoratet 1919; Tra-fikkontrolør 1926; Trafikkontrolør I 1931; Trafikinspektør II 1932; Kontor­chef i Budgetkontorct 1938; Chef for Jernbaneskolen 1940-42; Formand for Statsbanernes Eksamenskommission 1942; tjenstgørende hos Auditøren ved Tjene-stemandsdomstolen 1945-47.

Student   (privat   dlmit.)   1920;   cand.

________________________826^

jur.  1928;  Landsretssagf.  1933  (Bestall. depon. 1939).

Adresse: Schimmelmannsv. 4, Klam-penborg.

LARSEN Lars Hansen Professor, K.-, f. 12. Marts 1890 i Lundby; Søn af Gaard­ejer Hans Larsen (død 1945) og Hustru Johanne f. Petersdatter (død 1925); gift (27. April 1918) m. Ragnhild L., f. 9. Aug. 1889 i Høng, Datter af Højskole­forstander Anders Jørgensen (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Marie f. Lomholt (død 1924).

Ved Landvæsenet til 1910; Landbrugs-kand. 1913; Lærer ved Høng Højskole 1913-16; Fortsættelseskurs!« ved Vete­rinær- og Landbohøjskolen 1916-18; Konsulent for De samvirkende Land boforeninger i Fyns Stift 1918-23 og for De samvirkende sjællandske Landbofor­eninger 1923-34; Professor i Husdyr­brug ved Veterinær- og Landbohøjsko­len 1934 og Forstander for Landøkono misk Forsøgslaboratoriums Kvægforsøgs afd. fra 1934; Studierejser i Tyskland. Østrig, Holland, England, Norge, Sve­rige, Finland og U.S.A.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin gen af danske Landbrugskandidater 1919-31 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Tilsynsførende med de danske Landboforeninger i Sydsles­vig fra 1945; Næstformand for Sydsles­vigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1948, fung. Formand fra 1949.

Har skrevet: De samvirkende fynske Hesteavlsforeningers Jubilæumsskrift (1918); Stambøger om Køer og Tyre af rød dansk Malkerace henholdsvis Bind IV—XIV og Bind XXXII-XXX VI11 : De sjællandske Landboforeningers Be­retninger om Afkomsundersøgelser (1924 -34); Die Rindviehzucht in Dånemark (1929); Kostaldens Hygiejne (1931); Nye danske Landbrugsbygninger (1939); Håndbog i kvægets avl. fodring og pleje (1940); Beretninger fra Landøko­nomisk Forsøgslaboratorium; Tidsskrift­artikler m. m.; Redaktør af Landbru gets Ordbog 4. Udg.

Adresse : Frederiksborgv.. Roskilde.

LARSEN Laurits Gaardejer; f. 14. Marts 1894 paa Midskovgaard; Søn af Gaardejer H P Larsen (død 1938) og Hustru Ane f. Jacobsdatter (død 1939) • gift (1. Dec. 1922) m. Edel L., f. 6. Okt. 1902 paa Teglbrændergaarden ved Stubbekøbing, Datter af Gaardejer An­ders Andersen (død 1938) og Hustru Lene f. Palle (død 1938).

Paa Ryslinge Højskole og Sydsjæl­lands Landbrugsskole; overtog Føde-gaarden Midskovgaard 1922.

Formand for Lolland-Falsters Frøav­lerforening 1929-37, for Torkildatrup-Lillebrønde Venstrevælgerforening fra

827___ ________ _ _________ __

1936, for De samv. danske Frøavler­foreninger fra 1939 og for Falsters Landboforening fra 1944; Sogneraads-medlem 1943-46; Medlem af Landbrugs­ministeriets "Udvalg vedr. Ind- og Ud­førsel af Frø fra 1944, af Bestyrelsen for Dansk Forsikringsforening mod Stormskade fra 1945 og af Bestyrelsen for De samv. danske Landboforeninger fra 1945; Næstformand for De samv. lolland-falsterske Landboforeninger fra 1945.

Adresse: Midskovgaard pr. Stubbe­købing.

LARSEN L Chr. Stationsforstander. Løjt­nant, K., M.T.Kha.; f. 14. Marts 1885 i Højerliolt. ved Frederikshavn; Søn af Caardejer Niels Larsen (død 1908) o« Miislru Louise f. Jensen (død 1926); gift (21. M;ij 19141 m. Anna L., f. 16. April 1892 i Sker« Datter af Oaardcjer J Chr. Kskiklseu (død 1897) ok Hustru Ane So­fie, f. Jensen (død 1948).

Pr.Tlimhurreks. 1901; Elev ved Stats-lianerne 1902; Underassistent 1906; Assi­stent 1910; Kontrolør 1931: Trafikirispck-tør 1934; Stationsforstander i Fredericia 1935; liar bl.a. vieret tjenstgørende, ved Transportasrentiiret' i Khhvn.. paa Kon­torerne under 2. Trafikkreds, 4. Trafik­sektion og 2. Distrikt.

Formand for Jernbaneforeningen 1925-28: Medlem af Jernbaneraadet 1925-30. Adresse:   Bane^anrden . Fredericia.

LARSEN  L P rh. Kontorchef. R.DM.; f. 7. Aug. 1862 i Kbhvn.; Sen af Etats-raad H P 1. Farsen (død 1891) og Hu-stru Emma f. Berg (død 1886); gift (14 Aug. 1891) m. Sophie L„ f. 17. Juli 1869 i Helsingør. Datter af Kaptajn I Lange Larsen (ctoil 1894) og Hustru Sophie f. Ahildgaard (død 1892).

Student (Schnceklothfi Skole) 1882, cand. jnr. 1888; Assistent i Indenrigs­ministeriet 1891, Fuldmægtig 1898; Eks­peditionssekretær i Landbrugsministe­riet 1899, fung. Kontorchef 1917, kgl. Udn. 1923, Afaked 1932.

Adresse: Lindev. 7, Kbhvn. V. LARSEN Martin Maskinfabrikant, R DM.; f. 20. Okt. 1874 i Tirstrup; Søn af Murermester A Larsen (død 1925) og Hustru Maren f. Jakobsen (død 1930); eift (30. Mai 1900^ m. Johanne I, . f. 23. April 1877 i Aarhus, Datter af Par­tikulier M Madsen (død 1905) oz Hu­stru Kirsten f. Møller (dod 18%).

Uddannelse paa Silkeborg Maskinfa brik, paa Schumans Elektricitetsværk i Leipzig og hos Siemens & Schuckert i Niirnberg; Maskinisteksamen fra tek­nisk Akademi i Kblvvn.; drev Maskin­fabrik sammen med A C A Zeuthcn fra 1899; Meddirektør for Akts. Silkeborg Maskinfabrik fra 1901; Medejer fra 1909.

________  __________Uars_

Medlem af Bestyrelsen for Forenede danske Motorejere 1917-47, og Forenede Danske Motorejeres Forsikringsselskab Akts. 1920-43, fra 1943 for Forsikrings-akts. Auto-Lloyd (Forenede Danske Mo­torejeres Forsikringsselskab Akts.); Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Pro­vinserne 1927-47; Medlem af Industri-raadet, af Industriraadets Ekspertud­valg og af Industriforeningens Repræ­sentantskab fra 1927.

Adresse: Aahavev. 21, Silkeborg.

LARSEN N Chr. Landsretssagfører, E.; f. 18. Nov. 1875 paa Thiirø: Søn af af­døde Kaptajn N Chr. Larsen og afdøde Hustru Andrda Jørgine f. Andreasen; gift (20. Maj 1934) in. Ellen L., f. 10. April 1890 i Aalborg, Datter af Koblier-srncdemester Jobs. Bindslev (død 1926) og Hustru Caroline f. Jacobsen (død j 1924).

Alm. Forberedelseseks. (Svendborg) 1891- exam. jur. 1898; Sagfører i Aal­borg fra 1902; offentlige Sager 1909; Landsretssagfører 1933.

Formand for Aalborg Skatteraad 1907-45; Medlem af Bestyrelsen for 7. Sag­førerkreds 1923-29 og 1931-43 (Formand 1931-43); mangcaarigl Medlem af Besty­relsen t'or Sagførerforeningen for Aal­borg og Nørresundby og forskellige Ak­tieselskaber. Adresse : Vesterbro 42, Aalborg.

LARSEN   Niels Bjørn Solodanser, Bal-leUnstruktør; f. 5. Okt. 1913 i Kbhvn.; Søn af Restauratør Peter Bjørn Lar­sen og Hustru Thyra f. Jacobsen; trii't (13. Aug. 1945) m. Pianistinde Elvi Henriksen, f. 6. Juni i Birkenwerder, DaMer af Musiker, Artist Sophus Hen­riksen (død 1944) og Hustru Nelli f. Braatz.

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal­letskole; Studierejser til Paris og Lon­don; Balletdanser ved Det k«l. Teater 1937. Solodanser fra 1942; La-rer i Dans og Plastik ved Det kgl. Teaters drama­tiske Elevskole fra 1946; Balletinstruk-tw sinstds fra 1947; medi Orlov fra Det kgl. Teater paa Tourné med Trudi Schoop Oomic Ballet 1936-37 (i Ame­rika) og 1938-39; startede eget Ballet­kompagni (Niels Bjørn Balletten) 1940, Forestillinger i Kbhvn., Provinsen, Sverige og Holkmd.

Hovedroller: Matrosen i Gudinderne* Strid; Amerikaneren Brown i Gaucho; Viderik i Et Folkesagn; Angakok i Qtiarrtsiluni; Coppelius i Coppelia; Ko-lingen i Kolingen; Musikeren i Episode; Du Puy i Livja'gerne paa Amager. Har iscenesat Balletterne Den detro-

828

niserede  Dyretæmmer  (1944)  og Sylvia (1948).

Adresse:  Herluf Trolles O.  21 B, KWivn.   K.

LARSEN  O H Professor, R.BM.; f. 24. Aug. 1875 i Helsinge; Søn af Gaardejer og Sognefoged Hans Larsen (død 1905) og Hustru f. Nielsdatter (død 1912); gift (28. Juli 1905) m. Betty Margrethe L., f. 13. Febr. 1878 i Tisvilde, død 1945, Datter af Lærer H P Bro (død 1904) og Hustru Ludvine f. Kaa (død 1931).

Praktisk Landbrugsuddannelse 1890-93; Præliminæreksamen 1895; fortsat praktisk Uddannelse 1895-96; Land­brugsskole 1896-97: Landbrugseksamen 1899. Studie, og Foredragsrejser i Ud­landet 1899, 1901, 1902, 1907, 1912, 1913-14, 1920-21 og 1925; Lærer ved Forsinge Landbrugsskole 1899-1906. Landbrugs­konsulent i Holbæk Amt 1902-06; Kon­sulent J Planteavl for De samv. Land­boforeninger i Sjællands Stift 1906-13; Professor i Alm. Landbrugslære ved Landbohøjskolen 1914-41.

Formand for Foreningen at danske Landbrugskandidater 1911-17 (Æres­medlem 1946), for De samv. danske Landboforeningers Udvalg lor Hus­holdnings - Aftenskolekursus 1915-24 og for de samv. sjællandske Landbo­foreningers Planteavlsudvalg 1918-19; Medlem af Det tekniske Landbrugsud­valg 1917-22 og af Udvalget for folke­lig Universitetsundervisning 1915-31; Landbohøjskolens Repræsentant i Ud­valget for Driften af Statens Gaarde Favrholm ogTrollesminde 1917-34; ogiSta-tens Husdyrbrugsudvalg 1927-34; Leder af det landøkonomiske Driftsbureau 1918-43; Næstformand i den danske Afdeling for Nordiske Jordbnigsforskeres For­ening 1929-42; Medlem af Repræsentant­skabet og Bestyrelsesraadet for Dan­marks amerikanske Selskab 1924-35 samt af Det kgl. danske Landliusholdnings-selskabs Bestyrelsesraad 1929, Præsident i Selskabet 1934-41 os Æresmed­lem af Selskabet; Medlem af Institut International d'Organisation Scientifique du Travail 1926-30 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939; Korre-sponderende Medlem af Kungl. svenska Lantbruks-Akademien 1923, af The Scien-tific Research Institute of Agricultural Bconomics, Moscow, 1925 og af Lant-bruksvetenskapeliga Samfundet i Fin­land 1933.

Har skrevet: Landbrugets Driftsfor­hold før og under Krigen (1918); Land­brugets Historie og Statistik (1921, 3. Udg. 1937): Undervisnings- og Under­søgelsesarbejde paa Driftsøkonomiens Omraade i England og Nordamerika (1922); Sædskifteforhold paa store og

middelstore Bøndergaarde j Begyndelsen af 20. Aarhundrede (1924); sammen med Ivar Dokken : Vejledning ved Land­brugs-Regnskabsføringen (1926) . Med­arbejder ved Dånische Wirtschaftsge-schichte 1927-33; udarbejdet den aarlige Beretning om Landboforeningernes Ar­bejde til Planteavlens Fremme paa Sjælland (1906-13) ; Artikler og fag­lig-økonomiske Afhandlinger i Tids­skrifter og Haandbøger samt Salmon-sens Leksikon, Landbrugets Ordbog og forskellige udenlandske Leksika.

Adresse : Kronprinsensv. 20, Kbhvn. F.

LARSEN Osvald Direktør for Handels-skoleundervisningen, R.DM.; f. 18. Jan. 1889 i Kbhvn.; Søn af Maskinsnedker P Larsen; gift m. Ingeborg L., Datter af Ingeniør E Blem.

Student (Gammelholms Latinskole) 1907; cand. mag. 1915; pædag. Eks. 1917, 19 og 20; Lærer ved Købmands-skolen; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1919; Direktør for Handelsskoleundcr-visningen 1929.

Formand for Handelsskoleraadet og for Eksamenskommissionen for Han­delsskolerne; Medlem af Handelsmini­steriets Tilsyn med Handelshøjskolen; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Handelsundervisningens Fremme ; Medlem af Lærlingeraadet.

Har udgivet : Undervisningsla;re for Handelskolen.

Adresse.: Iløeghs Allé 6. Gentofte.

LARSEN Otto Landsretssagfører, Kredit-foreningsdirektør; f. 27. Juli 1890 i Ran­ders; Son af Bankdirektør Søren B Lar­sen (død 1922) og Hustru Jenny Camil­la f. Grøn-bech (død 1947); gift (2. ,Tnni 1921) m. Dorthea Kirstine L., f. 27. April 1891 i Fredensborg, Datter af Købmand Niels L Andersen (død 1926) ag Hustru Karen f. Nielsen (død 19051

Student (Banders) 1908; cand. jur. 1915; Sekondløjtnant i Artilleriet 1917; By- og Herredsfnldmægtig i Næstved 1917; Dommerfuldmægtig i Rougsø Her­red, Randers 1919; Sagfører i Randers 1928; Landsretssagfører 1932; Medlem »f Direktionen for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening i Aarhus fra 1941.

Medlem af Repræsentantskabet for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening 1929-41, Næstformand 1937-39, Formand 1939-44; Medlem af Direktionen for Mørke Bank 1928-32; Næstformand i Bestyrel­sen for Banken for Randers og Omegn 1939-48 og for 8. Sagførerkreds 1939-41.

Adresse : Heibergsg. 27, Aarhus.

LARSEN Ove Direktør, R.DM.; f. 2. Marts 1895 i Kbhvn.; Søn af Kvarter-mester Chr. Larsen (død 1933) og Hu­stru Marie f. Larsen; gift (17. Aug. 1930) m. Valborg L., f. 16. April 1906 i Kbhvn., Datter af Tobakshandler C

29

Lars

C  Andersen   (død  1936)   og Hustru  Ida f. Nielsen  (død 1942).

Ansat i Kbhvns Belysningsvæsen 1911-17; Student (privat dimit.) 1914; cand. jur. 1920; ansat i Indenrigsmini­steriet s. A.; Sekretær 1923; Fuldmæg­tig 1934; Ekspeditionssekretær 1938; Kontorchef 1939; Direktør for Statens Bygningsdirektorat 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk By­planlaboratorium fra 1934, for Dansk Brændsekkontrolforening fra 1938, for Det bornholmske Ejendomsselskab Akts. fra 1945 og for Statens Byggeforsk­ningsinstitut fra 1947.

Adresse : Frederikshohns Kanal 28, Kblivn. K.

LARSEN   Robert Direktør, Konsulent, l!. DM. p.p.; f. 2. Dec. 1880 i Kbhvn.; Stm af fh. Gaardejer i Virum Peter Larsen (død 1908) og Hustru Karen f. Andersen (død 1916); gift (12. Aug. 1907) m. Alice L., f. 1. Juni 1880 i Vieil Moutier, Frankrig, Datter af Narcisse Iloluisne (død 1918) og Hustru Maria r. Pnivost, (død 1945).

PrælimiTUTreksamen (Schneeklotlis Sko­le) •, ansat ved Statsbanerne 1897-99, i l>ei store nordiske Telegraf - Selskab i Neucastle 1899, i Libau 1900, i Calais 1901, i Leningrad 1904, i Kbhvn. 1912, Forstander for Selskabets Telegrafskole til 1919, Clief i Sekretariatet 1919, Un-denlirekior 1939, Konsulent fra 1943.

l'nesiilent i Alliance Francaise.

Tiden!. Ordener:   F.Æ.L.4.; Le.S.3.

Adresse : Sofiev. 22, Hellerup.

LARSEN S C Arkitekt, Forstander; f. 19. Marts 1886 i Varde; Søn af Møllebyg­ger Hans Larsen (død 1919) og Hustru f. Sørensen (død 1913) ; gift 1. Gang (8. Maj 1914) m. Cecilie L., f. 25. Juni 1887, død 1927, Datter af tidligere Ejer af Ribe Amtstidende Valdemar Brend-strup (død 1925) og Hustru OMnfl '. .rø­sen (død 1895) ; 2. Gang (22. Apftl 1936) m. Johanne Marie, f. 12. Nov. 1900, Dat­ter af Sagfører Lyster og Hustru f. Pe­tersen.

Afgang som Arkitekt fra Kunstaka­demiet; modtog 1920 første Præmie i en Konkurrence om et Alderdomshjem for Frdbg. Kommune og 1922 1. Præmie i en Konkurrence om Opførelsen af et Apotek, Posthus og Raadhus i Nørre­sundby.

Lærer ved Kunstakademiets Arkitek-turskolo 1924-35; Forstander ved Det tek­niske Selskabs Skoler fra 1936; Medlem af Censurkomitéen for Udstillingen ved Charlottenborg 1926-41 og af Akademi-raadet 1940-46.

Adresse:  Dr. Mundts V. 7.  Farum.

LARSEN Svend  Museumsdirektør, cand. mag.; f. 3. Marts 1905 i Odense; Søn af Redaktionssekretær   Karl  Larsen   (død

1936) og Hustru f. Hansen (død 1946); gift (3. Sept. 1932) m. Margrethe L., f 8. Dec., Datter af Skræddermester P Frydenhmd og Hustru f. Hansen.

Student (Odense Katedralskole) 1923; cand. mag. 1930; Assistent ved Odense Bys offentlige Samlinger (Fyns Stifte­museum. H C Andersens Hus og Den fynske Landsby) 1931; Museumsinspek­tør 1939, Museumsdirektør for samme 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samifund for Fyns Stift fra 1934, for Foreningen al danske Kunstmuseer fra

1939. for H C Andersen-Samfundet fra

1940. for Fyns Stifts Kunstforening fra 1942, for Odense Turistforening fra 1943 og for Dansk Kulturhistorisk Museums­forening fra 1946.

Har skrevet: Et Provinsmuseums Hi­storie (Odense Bys offentlige Samlin­ger 1860-1935) (1935) : Sygehuse i Oden­se (1937) ; Graabrødre Hospital og Klo­ster i Odense (1939); Artikler i Tids­skrifter og Dagblade; bar udgivet : H C Andersens Brevveksling med Henriette Hanck (1946); Breve fra H C An­dersen til Pastor Bastholm m. fl. (s. m. Chr. M K Petersen, 1932) ; H C Ander­sen og Odense (1866-75) (1933); Medar­bejder ved Dansk biografisk Leksikon; Redaktør af „Anderseniana" fra 1941.

Adresse : Birkev. 23, Odense.

LARSEN Svend Rektor; f. 28. Okt. 1899 i Kbhvn.: Søn af Købmand Ernst Larsen (død 1935) og Hustru f. Sund­strøm (død 1919) ; gift (3. Aug. 1930) m. Gerda L., f. 2. Juli 1905 paa Læsø, Datter af Købmand, Konsul Holger Axelsen og Hustru Marie f. Lund (død 1946).

Student (VestreBorgerdydskole) 1917; cand. theol. 1924; Lærer ved Stenhus Kostskole 1924, Adjunkt 1926; Rektor sammesteds 1931.

Medlem af Bestyrelsen for de private Gymnasieskolers Kektorforening 1937, for Holbæk Musik- og Teaterforening 1936 og for Andelsselskabet Holbæk Mo­steri 1942; Medlem af Tveje Merløse Sogns Menighedsraad 1945.

Udenl. Orden :  Ø.r.K.2.

Adresse: Stenhus Kostskole pr. Holbæk.

LARSEN Thorvald Teaterdirektør. R. DM.p.p.; f. 17. Dec. 1892 i Kbhvn. ; Søn af Boghandler Carl Larsen (død 1926) og Hustru Oline f. Bluitgenj gift (25. Okt. 1930) m. Skuespillerinde Ingeborg Skov, f. 22. Febr., Datter af Auktions-direktør N H Skov (død 1904) og Hu­stru Forfatterinde Agnes Skov f. Am-brosen( død 1927).

Var ved Boghandelen til 1918; Inspek­tør for den danske Afdeling paa den intemnfionale Bbgudstilling i Leipaig

Lars ___________________

1914; Blev ved Odense Teater 1918; Skuespiller ved Provinsturneer 1919-21; Direktør i de danske Provinser 1921-27; Direktør for Odense Teater 1927-35, for Folketeatret i Kbhvn. fra 1935; Med-direktør ved Det ny Teater, Kbhvn. fra 1939.

Formand for Teaterdirektørforeningen fra 1940; Medlem af Justitsministeriets Udvalg til Undersøgelse af Privatteatre-nes Forhold 1938-41. til Revision af dette 1949 samt af Teatcrraa det fra 1940; Med­lem af ISestyrelseri for Ida Løfbergs Fond.

Har udsivet: Haandbogen Scenisk Kuust (1917); Komedien Jul i Køb-mandsgaarden (s. m. Sophie Breurn, 1936); har skrevet Lejlighedsspillet Kon-uelis; \andc (i Anledning af 100 Aarel for det kblivnske Priratteaters Oprin­delse, 1948). Udenl. Orden : F.O.A. Adresse: Nørre Voldg. 50, Kbhvn. K.

LARSEN Valdemar Ingeniør, Fabri­kant; f. 8. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Værktøjsfabrikant H P Larsen (død 1919) og Hustru Ilannah f. Mortens-datter (død 1930); gift (4. Marts 1912) m. Astrid I,., f. 5. Juli 1884 i Kbhvn., Datter af Købmand Jens Hansen (død 1926) og Hustru Angelika f. Pabst Jen­sen (død 1928).

I Smedelære 1897-98; Studier ved Po­lyteknisk Læreanstalt 1899-1902 og paa Højskoler i Udlandet 1902-03; Løjtnant i Artilleriet 1904-08 og i Rytteriet 1908-16: oprettede eget Firma, Vald. Larsen, 1908; grundlagde Dansk Staalvarefabrik i 1915, Akts. Dansk Staal Industri og Akts. Elektro-Staal i 1917, adm. Direk­tør for disse Selskaber til 1920; overtog Faderens Firma, H P Larsen (grundlagt 1740), i 1919 og driver dette s. m. Fir- i maet Vald. Larsens Metalværk. j

Har. udarbejdet forsk, metallurgiske Processer, herunder Fremstilling af Blok-Aluminium og Møntinetal af gi. AIu-ihin. Folier; fremstillede som den før­ste i Norden alle Metallegeringer i Blokke ved Raffinering af gammelt Me­tal.

Forfattet og udgivet.- Metaller og Me­tallegeringer.

Formand i Bestyrelsen fur Akts. Aarslev Sav-  og   Hammerværk   1918-20;   Medlem af Bestyrelsen  for Akts.  Ry Mølles Fa-hriker   1918-21:   Medlem   af   Bestyrelsen for Metalforeningen. Børsen, af Prisud­valget  fra  1929 og  af Bestyrelsen   for L.A.B.'s  Spildindsamling   for   Kbhvn. Adresse:   Søndermarksv.  16,  Kbhvn. Valby.

LARSEN    Victor Overlæge. Dr. med., M.T.Klia.: f. 14. Juni 1900 i Esbjerg: Søn af Direktør, Konsul Chr. Larsen (død 1929) og Hustru Marie f. Larsen;

_____________________830

gift (29. Juni 1929) m. Mimi L., f. 23. .Tan. 1900 i Aarhus. Datter af Kaptajn Emanuel Michelsen (død 1937) og Hu­stru Karen f. Poulsen.

Student (Esbjerg) 1918; med. Eks. 1925; Reservelæge ved Sygehuset i Ring­sted; ansat ved forskellige kbhvnske Hospitaler; Assistent ved Kommunehos­pitalets Øjenafd., senere 1. Reservelæge: Vikariater bl. a. i Thorshavn; Læge i Ø. K. 1928 o« 1930; Specialistanerk. (Øjensygd.) 1932; prakt. i Kbhvn.; Dr. med. 1933; Overlæge ved Kbhvns Amts Sygehus' Øjenafd. 1939; Studierejser til Paris og Strasbourg; Kystskippereks. 1931.

Formand for Grundejerforeningen for Skodsborg og Omegn og for Esbjergen­sersamfundet; Vicepræsident i Alliance Francaise; Medlem af Bestyrelsen for Hovedstadens Ejendomsselskab 1941-43; Medstifter af Frankrigshjælpen og Med­lem af dennes Arbejdsudvalg-, Conseil-ler Medical ved Den Franske Ambas­sade.

Har foruden Doktordisputatsen skre­vet en Række videnskabelige Arbejder; Kronikker i Politiken og Berlingske Tidende.

Modtaget Guldmedalje  fra • Acadcmie Nationale do Médécine, Paris, l'den!. Ordener: F.S.P.2.; F./E.L.5. Adresse: Strandv.  114. Skod'sborg. LARSEN   Victor   Proprietær.   R.:   f.  25. Febr.   1890  i   Nørre Alslev;  Søn  af  fh. Mejeribestyrer C Larsen  (død 1941) og Hustru Karen Christine f   Nielsen; gift (27. Okt. 1912) m. Karen Margrethe L., f. 13. Febr. 1891 paa Stcffeusmindc, Dal ter   af   Proprietær   H   P   Jensen   (død 1915)  og  Hustru Mine f.  Steffensen.

Præliminæreks. 1905: Kontorist og Fuldmægtig ved Det Classenske Fidei-kommis 1905-06; Fuldmægtig ved Stam­huset- Rosenkrantz 1906-08; Lærereks. (Jonstnip) 1912; Lærer ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1912-16; Student (privat dimit.) 1914; cand. phil. 1915; Ejer af Steffensminde fra 1916.

Formand for Stiiblieknbin;rkredsen> konservative Vælgerforening 1918-22, for Kippinge-Brorup Sogneraad 1921-33 ok for Akts. Lolland-Falsters Stiftstidende 1933-41; Medlem af Menighedsraadet 1922-30; Præstegaardskonsulent for Lol­land-Falsters Stift; Medlem af Besty­relsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt 1926-49; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frederiksborg Amts Tidende 1935-39, :if Delegationen for Landmandsbankens Nykøbing F. Afd.. af Repræsentantska­bet for Sukkerfabrikken Nykøbing fra 1929 (Formand fra 1937), af Bestyrelsen for Investeringsakte. K.S.H., for Lol­land-Falsters Telefon-Akts., for Cen-

_831____________ _______

tralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark fra

1933, af Folketinget fra 1934 og af det­tes Finansudvalg fra 1936: 2. Næstfor­mand i Folketinget, fra 1947; Medlem af Ligningsraadet fra 1945.

Adresse : Steffensminde pr. Nørre Alslev.

LARSEN   Viktor Sagfører; f. 17. Okt. 189i i Køge; Søn af Arbejdsmand Niels Larsen og Hustru Mairie f. Olsen; gift (25. Maj 1917) m. Blenca) L., f. 23. Juli 1894 i Sandholm, Datter af Kaptajn H C Andersen og Hustru Kirstine f. Nielsen.

Codsfuklmægtig ved Stamhuset Eg-Jiolm 1913-15; Assistent ved Kunstaka­demiets Forvaltning 1915-18; Kxam. jur. 1918; Sagfører i Nykøbing F. fra 1921.

Formand i Bestyrelsen, for Akts. Ma-ckeprangs Boghandel, Nykøbing F., for Akts. Dansk Bygnings Assurance mod Husbukke- & Hussvampskade, Ny­købing V., for Akts. Herløv Brødfa­brik, for Akts. Købmandsgaarden i Holeby, for Ejendomsakts. Strandgaar-den, Nykøbing F. og for Industri- og Haandv-erkerforeuingen i Nykøbing F.; Medlem af Bestyrelsen for Akts. lians Henrichsen & Co., Nykøbing F., for Akis. Axel Hansen, Nykøbing F. og for Akts. L P Jappe'« Eflf., Nykøbing F.; Medlem af Ketsplejeudvalget 1940-43, af Repræsentantskabet for Det Danske Sel­skab os: af Bornevirrnet i Nykøbing F.

Adresse:  Nybrog. 15, Nykøbing F.

LARSEN   Viih. Direktor: f. 20. Febr. 1889 i Næstved; Søn af Maskinfører Haus Larsen og Hustru Elisabeth f. Jo-hansen-Mnth; gift 1. Gang (27 April 1913) m. Karen Eleonora L., død 1938; 2. Gang (11. Aug. 1940) m. Anne-Mår-greto L., f. 9. April 1915 i Skelby, Dat­ter af Gaardejer J Carl og Hustru Kir­stine f. Petersen.

Ijddannet som Typograf 1903-08: Bog­holder ved Næstved Tidende 1908, For­retningsfører 1917. Direktør 1932.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Ven­stres Ungdom 1915-19: Forretningsfører for Akts. Dansk Folkestyre 1916-34, for Tidsskriftet Dansk Frøavl 1917 og i Ledelsen for Møns Dagblad i Stege fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for Orga­nisationen af Bladudgivere i Provinsen 1918-43; .Formand for Foreningen Pro-vinsbladeiu«, Foi'retuingsledere 1941; Næstformand for Akts. Matzens Cliché-Anstalt, Kbhvn. 1929; Medlem af Næstved Byraad og af Direktionen for Ostenfeldtske Stiftelse 1931-37 og af Næstved Havnebestyrelse 1933-37; Næst­formand tor Bogtrykfagets Svende-

_______________     Lars

prøvekommission 1938-43; Formand for Akts. Næstved Havnepaklius. *

Adresse : liingstedg. 13, Nirstved.

Sommeradresse: Enøhus pr. Karre­bæksminde.

LARSEN Vilhelm fh. Forstander, R.DM. p.p.; f. 9. April 1868 i Ærøskøbing; Søn af Lærer og Organist Gert Larsen (død 1919) og Hustru Jørgine f. Nyrop (død 1929); gift (5. Nov. 1897) m. Emilie L., f. 30. Marts 1874 i Kbhvn, død 1948, Datter af Forstander, Professor Georg Jørgensen (død 1905) og Hustru f. Ca-pito (død 1929).

Skolelærereks. (Jonstrup) 1887; Læ­rer ved det kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia; oprettede Børnehaven for Døvstumme i Fredericia 1912; Forstan­der for det kgl. Døvstumme-Institut i Fredericia 1926-38; Forstanderraadets og Undervisningsraadets Formand 1937-38.

Formand i Bestyrelsen for Lillyfon­den; Medlem af Bestyrelsen for Fonden til Hjælp for Døystumme; Æresmedlem af Forældreforeningen Bonayentura og af Soldaterforeningen 7. Regiment.

Litterære Arbejder: Skovriderens Plejesøn; Hendes Naade og andre For­tællinger; Naar Tonerne dør; Julen har bragt; Aarbog for Døvstumme 1906 og 1907; Da Kongen red over (Jrænsen. Lilly — Bogen om den blinde-døv-stumme Pige; Gustav Emil, Blade af en Døvstums Liv.

Udenl.   Orden :   I.F.3.

Adresse.-  Vasegaarden  19,  Fredericia.

LARSEN  William Amtsforvalter, Amts-ligningsinspektør; f. 7. Maj 1890 i Hil­lerød; Søn af Skomagermester L P Lar­sen og Hustru Anna Marie f. Christian­sen (død 1947); gift (30. Okt. 1918) m. Ella L., f. 27. Aug. 1893 i Faaborg, Dat­ter af Ma'gler Peter M Hansen (død 1931) ok Hustru Elna f. Storm (død 1944).

Sealeks. (Frederiksborg); ansat paa Hillerød Kæmnerkontor 1908; Fuld­mægtig ved Kronborg Skovkasse og Amtstuefilialen i Esrum 1912; Assistent ved Frederiksborg Amlstue 1917; Fuld­mægtig ved Thisted Amtstue 1925, ved Frederikssund Amtstue 1933 os ved Kbhvns Amtstue 1937; Amtsforvalter ved Bornholms Amtstue 1942; tillige Amtsligningsinspektør for Bornholms Amt 1946.

Næstformand i Thisted Lignings­kommission 1929-33; Medlem af Frede­rikssund Byraad 1936-42; Skatteraads-forinaml fnr Frederikssund Skatte­kreds 1937-42; Næstformand for Kønne Ligningskommission 1943-46.

Adresse: Rønne.

Lars__________________

LARSEN   William Billedhugger; f. 15. Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Maler H P Larsen (død 1924) og Hustru Caroline f. Ambeck (død 1911); gift 1. Gang (29. Okt. 1910) m. Frida L., f. 19. Sept. 1887 i Kbhvn., død 1929, Datter af Tømrermester C Frost; 2. Gang (14. April 1931) m. Ebba L., f. 14. April 1890 i Kbhvn., Datter af Konservator ved Statens Museum for Kunst C C Andersen (død 1906) og Hustru Elisa­beth f. Wienberg (død 1939).

Udlært Metalt«kniker: arbejdede i Udlandet 1904-08 og hos kgl. Hof-Bron-cestøber L Rasmussen 1912-17; Blev paa Kunstakademiet 1912, Afgang her­fra 1917; Assistent ved Kunstakademi­ets Billedhuggerskole 1919-48; Konserva­tor ved Ny Carlsberg Glyptotek fra 1948; Assistent ved Nationalmuseets Konserveringsanstalt; Studierejser til Italien 1920, til Belgien og London 1924, til Grækenland 1927, til Kon-stantinopel 1930 og tdl Sicilien 1937; udstillet paa Charlottenborg fra 1911. Tildelt Eckersberg-Medaljen 1930.

Medlem af Censurkomitéen ved Char­lottenborg 1920, 1924, 1925, 1930 og 1941.

Har udført forskellige Statuetter: bl. a. Eva (Nationalmuseet i Stock­holm); Badende Kvinde (Horsens Mu­seum) ; Kvinde med Fad (Aarhus Mu­seum) • Ung Pige (Randers Mnseum).

Adresse : Skovv. 33, Gentofte.

LARSEN William Sognepræst •. f. 8. Dec. 1898 i Tejn paa Bornholm; Søn af Fiskeeksportør Emil Larsen og Hu­stru Oline f. Jensen; gift (8. Maj 1923) m. Eli Anker, f. 8. Dec. 1899 paa Juels-gaard i Bodilsker. Datter af Kentier H Anker Larsen og Hustru Oliva f. Sommer.

Student (Rønne) 1916; cand. theol. 1922; ordineret Medhjælper i Nakskov-Branderslev 1922-25; Sognepræst i Kar-leby-Horreby 1925-33; Sognepræst ved St. Markus Kirke i Aalborg og i Søn­der Tranders 1933.

Formand for Kredsforbundet af K. F. U. M. og K. i Lolland Falsters Stift 1929-33, for Dansk Missions Selskabs Kredsforbund for Falster og Østlolland 1929-33, for Indenlandsk Sømandsmis­sion fra 1934, for Sønder Tranders Sko­lekommission, for Sønder Tranders Menighedsraad og for St. Markus Sogns Menighedsraad samt for Besty­relsen for Dansk Missions Selskabs Kredsforbund for Aalborg og Omegn; Medlem af Bestyrelsen for Ruslands-missionen.

Har udgivet: Verdensrevolution-Ver­densvækkelse (1935); Kirken paa Kor­set (1935); Ret Kurs (Sømandsmissi­onens Jubilæumsskrift, 1945) ;Artikler i Dagspressen og kirkelige Blade. |

Adresse: 0-Allé 31, Aalborg.

______________________832

LARSEN-LEDET Lars Redakter; f. 10.

Sept. 1881 paa Overgaard ved Løkken; Søn af Gaardeier Chr. Larsen (død 1908) og Hustru Tine t. Ledet (død 1931); gift (1. Maj 1908) m. Journalist Niel­sine L-L (Forfatternavn: Grethe Mill), f. 23. Nov. 1884 i N-Hadsten, Datter af Karetmager Hans Brøchner Blicher Nielsen (død 1937) og Hustru Margr. f. Madsen (død 1905).

Præliminæreks. 1897; Askov JJfiskole 1902; Kursus i Paris 1902. i Ojfford 1903; Journalist 1895; Redaktionssekretær ved Vendsyssel-Tidende 1897-1901 og 1903; Lokalredaktør af Vends. Tid. og Aal­borg Amtstidende i Brønderslev 1901-02; Redaktionssekretær ved Jysk Morgen­blad 1905-06; Redaktør af Afholdsdag-bladet 1906-40; Direktør for Akts. Den danske Afholdspresse 1925-33, Eneudgiver fra 1934; Udgiver og Redaktør af Af-holdsbladet 1940-47, Æresmedlem af Be­styrelsen 1948; Forretningsfører for 1. O. G. T.s Verdensloge og Redaktør af The International Good Templar fra 1934.

Formand for De unges Valgret i Vend­syssel 1899-1902; Stifter af Provins-Jour­nalistforeningen 1900, Medlem af Besty­relsen 1900-02, 1912-13 og 1914-15; Star­ter af Kommnneafstemningsbevægelsen i Danmark 1907; Medlem af det radi­kale Venstres Hovedbestyrelse 1912-21 og af Viby Sogneraad 1917-21; Det radi­kale Venstres Kandidat ved Folketings­valgene i Aarhus 1913 og 1920; Social­demokratiets Kandidat i Sæby 1935: Medlem af The World Prohibition Fe­derations Forretningsudvalg fra 1911, dens europæiske Sekretær fra 1921; Med­lem af Bestyrelsen for 1. O. G. T. i Danmark 1912-47, derefter Æresmedlem af Bestyrelsen, Leder af Verdenslo-gens politiske Arbejde 1920-36; Vice­præsident i The World League against Alcoholism fra 1919; Formand for Pussy-foot-Selskabet fra 1922; Medlem af Be­styrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund fra 1922. Næstformand 1935-39, Formand 1939-44; Æresmedlem af Bestyrelsen 1944; Medlem af Præsi­diet for Le conseil international contre l'alcoolisme 1931-35; Formand for For­eningen for Filmskultur i Aarhus 1930-32; Sekretær i Foreningen af jydskc Obligationsejere i Jydsk Landhypotek­forening 1932-33 og 1936^53, Formand fra 1943; Medlem af Regeringens Al­koholkommission 1934-46; Formand for Forældreraadenes Landsorganisation 1941-43, ekstraordinært Medlem af Bestyrel­sen 1943-45; sotn J0urnfl#st og Fore­dragsholder berejst de fleste europæiske, afrikanske og amerikanske Stater.

Har skrevet: Menneskeværd og Men­neskeret, en Bog om Kvindesagen (1903); Vejen, Skuespil (1905); Fra Sa-hara nordpaa, Rejseskildringer (1909) i

_833________________________

Krokampene (10 Oplag paa dansk, tysk og engelsk, 1910); Bitten, Fortælling for Børn (1911); Fuzzy and his comra-des (engelsk og irsk, 1912); Haand-bog i Alkoholspørgsmaalet (10 Oplag, 1912); The World War against Kaiser Alcohol (1923); Galskabens Land, Ro­man, sammen med H Bergstedt (7 Op­lag paa dansk, svensk, tysk og russisk, 1925 ; The World Situation (1927); Le­gislative Progress (1930): Legislation against Alcohol (1933); „Fyrretyve Tot­ter Hø, 40 Artikler i 40 Aar" (1935); Temperance Legislation (1936); Mit Liva Karrusel, I Bondedreng (1945), II Ung Journalist (1947), III Vagabonderende Journalist (1948), IV Fast i Aarhus (1949); talrige Artikler og Pjecer paa dansk, engelsk og tysk.

Adresse:  Kongsvang pr.  Aarhus.

Sommerbolig:   Klomml  pr.  Løkken.

LARSON    Werner Veterinærinspektør; f 6- Maj 1906 paa Masnedø; Søn af Stationsforstander Carl August Larson (død 1921) og Hustru Karen Marie f. Carlsen (død 1944); gift (18. Dec. 1943) m. Lili L., f. 28. Juni 1903 i Kbhvn., Datter af Overpostbud O Schmidt (død 1941) og Hustru Emma f. Jørgensen. Student (Schneekloths Skole) 1925; Dyrlægeeksamen 1931; Dyrlæge ved Kbhvns Torve- og Slagtehaller 1935-37; Veterinærfuldmægtig i Kbhvn. 1937-43; Overdyrlæge ved Skanderborg Andels-Svineslagteri 1943-44; Veterinærinspektør i 2. Distrikt 1944. Adresse : Præstøvej 78, Næstved.

LARSSEN   Otto Rolf Oberst, K'.DM. HTH.p.p.; f. 20. Maj 1873 i Kbhvn.; Søn af Ingeniørkaptain O K Larssen (død 1873) og Hustru Fanny f. We-strup (død 1909); gift (23. Okt. 1903) m. Anna Emilie L., f. 10. Dec. 1880 i Aarhus, Datter af Overretssagfører J Høegh-Guldberg (død 1907) og Hustru Johanne f. Burmeister (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1891- cand. phil. 1892; Sekondløjtnant i Artilleriet 1895; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1910; tjenstgørende i" Krigsministeriet 1909-11, i Generalstaben 1918-23, i den franske Hær 1920 og 1922 og i den nor­ske Hær 1922; Oberstløjtnant 1923; Chef for Feltartilleriets Befalingsmandssko­ler 1923-25 og for 3. Artilleriafd. 1925-30; Oberst og Ohef for Hærens Offi­cersskole 1930; Afsked 1938.

Formand i Bestyrelsen for Artilleri-officersforeningen 1930-33 og for Det krigsyidenskabelige Selskab 1936-37; Præsident i Alliance Franpaise 1945-46; Leder af Grænseforeningens Kontor 1940-44.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.3.; S.Kr.2.; Stb.B.E.5.; Tun.N.1.2.

Adresse : Rosenv. Sideallé 7, Kbhvn. Ø.

___________________Lass

LASSEN Carl August Stads- og Havne­ingeniør-  f.  24.   Febr.  1882  i  Aarhus;

Søn af Overbanemester Andreas Lassen (død 1919) og Hustru Elise f. Christen­sen (død 1923); gift 1. Gang (14. Jan. 1909) m. Sophie L., f. 1. April 1880 i Viborg, død 1940, Datter af Overrets­sagfører Viggo Hindberg (død 1901) og Hustru Nielsine f. Schougaard (død 1930); 2. Gang (4. Mai 1946) m. Frida L., f. 15. Juni 1906 i Randers, Datter af Overassistent F Jensen og Hustru Flavia f. Andersen.

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1906; Volontør ved Det danske Hedeselskabs kulturtekniske Afdeling 1906-07; Inge­niørassistent ved Gentofte Kommune 1907-11; Stads- og Havneingeniør samt Bygningsinspektør i Kolding 1911; har foretaget Studierejser i Udlandet.

Formand for Bestyrelsen for Stads-og Havneingeniørforeniugen i Danmark 1935-41; Medlem af Bestyrelsen for Mu­seet for Koldinghus Len, af Kolding Bygningskommdssdon, Brandkommission og Byplankomm'ission; Sagkyndig i llenh. t. Byplanloven; Repræsentant i jysk Byplanraadi fungeret som Over-landvæsenskommissær og tekn. Sagkyn­dig f. Landvæsenskommissioner; Æres­medlem af Kolding Sømandsforening 1937.

Har skrevet: Kolding Havns Histo­rie (1943).

Adresse: Skovhøj l, Kolding.

LASSEN Emil Viotor Schau fh. Gods­ejer, R., D.r.K.H.p.p.; f. 11. Aug. 1893 i Roskilde; Søn af Godsejer A F J C Lassen (død 1925. se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Ebba f. Schau (død 1931); gift (25. Nov. 1919) m. Suzanne Marie Signe L., f. 19. Juni 1888 paa Aalholm, Datter af Hofjægermester, Kammerherre, Greve Frederik Raben-Levetzau (død 1933. se Kraks Blaa Bog 1953) og Hustru Suzanne Råben-Levet-zau (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943).

Student 1911; Landvæsenselev 1911-14; Forvalter 1915-17; Sekondløjtnant i Liv­garden 19151 Besidder af Høvdings-gaard 1917-29 og af Bækkeskov 1929-36.

Driftsleder paa Avlsgaardene Aal­holm, Bremersvold, Lekkende, Beldrin-ge og Høvdingsgaard 1929-32; Medlem af Tilsynsraadet i Sparekassen for Præstø og Omegn fra 1930; Medlem af Repræsentantskabet i Dansk Skovfor­ening 1933, af dens Bestyrelse 1934 samt Medlem af Handelsudvalget for samme 1926-36, Formand 1934; Medlem af Bestyrelsen for Skovbrugets Forening til Støtte for Handelen med Bøgegavn­træ 1934: Formand for Bestyrelsen og Kommitteret for Akts. Dansk Skov­industri, Næstved fra 1933; Formand i Bestyrelsen og Kommitteret for Akts. Vedexea, Næstved fra 1944: Konservativ Folketingskandidat i Sorø-Ringstcil

Lass     _________________

Kredsen 1932. 1935, 1939 og 1943; For­mand for Udvalget til Indtegning af Fadderskaber i Danmark for Børn af faldne finske Soldater.

Officier Observateur ved den interna­tionale Ikkeindblandings Kommission paa fransk-spanske Grænse 1938-39; Fandrik, Løjtnant og Kaptajn i Dansk Frivilligt Korps og Dansk Finlands Ba-taillon under finsk-russisk Krig 1940.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.Fr.4. med Sværd; Fi.K.M. 39-40.; Fi.L.2'.; Fi.r.K.2.

Adresse: Nyhavn 63, Kbhvn. K. LASSEN Erik Museumsinspektør; f. 9. Nov. 1913 i Kbhvn.; Søn af Administra­tor Christian Lassen og Hustru Gudrun f. Zahle; gift (12. April 1944) m. Ing­rid L., f. 27. Pebr. 1914 i Géteborg, Datter af Arthur C :son Percy og Hu­stru Kerstin f. Beckman.

Assistent ved Kunstindustrimuseet 1935; Inspektør II 1941, Inspektør I 1949; Redaktør al Kunstbladet Aarsti-derne fra 1946.

Medlem af Bedømmelseskomiteen for Godt Bogarbejde fra 1943.

Har skrevet: Huse i Danmark (1941); Artikler om Kunst og KunsthaandværK i Fagtidsskrifter. Adresse: Bryggervangen 2, Kbhvn. Ø.

LASSEN  Erik Pers Kontorchef, R. p.p.; f. 18. Jan. 1902 i Kbhvn.; Søn af Justi-tiarius, Dr. jur. Niels Lassen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Henriette f. Pers (død 1908); gift ;17. Nov. 1928) m. Anna L., f. 16. Febr., Datter af Direktør. Fabrikant Niels P Bruun (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emma f. Dichman.

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1927; f ung. Sekretær i Mi­nisteriet for Sundhedsvæsen 1928, i So­cialministeriet 1929, fastansat 1931, Fuldmægtig 1936; Ekspeditionssekre­tær i Arbejds- og Socialministeriet 1941, Kontorchef 1946: tillige Sagfører­fuldmægtig 1929-31; Ministersekretær 1931-40; juridisk Medarbejder i Direk­toratet for Sygekassevæsenet 1940-46.

Sekretær ved og Medlem aif Hovedbe­styrelsen for Det nordiske administra­tive Forbund; titulært Medlem af i'In-stitut international des Sciences admini­strative, Bruxelles, Medlem af den her­under nedsatte praktisk-administrative Komite og af den danske Sektion af Institutet: Medlem af Lillerød Sogne-raad fra 1943 og af Bestyrelsen for So­cialpolitisk Forening fra 1941.

Udenl.Ordener: Fi.H.E.J1.; N.St.0.3'.; S.V.3'.

Adresse: Lillerød.

LASSEN Flemming Arkitekt; f.23.Febr. 1902 i Kbh™.. Søn af KaÆfebrænderi-ejer. Kunstmaler H V Lassen (død 1929)

_______________________834_

og Hustru Ingeborg f. Wdnding (død 1907}; gift (28. Dec. 1926) m. Irene L„ f. 8. Maj 1903, Datter aif Sognepræst Chr. Christensen (død 1935) og Hustru Rosine f. Hellmuth (død 1938).

Deltog i Opmaalingen af Vdtskøl Klo­ster 1924 for Nationalmuseet; Studierej­ser i Tyskland, Holland, Belgien, Eng­land, Frankrig, Italien og Grækenland; Medlem af Akademisk Arkitektforening 1933; tildelt Ny Carlsbergfondets Rejse­stipendium 1937, Eckersberg Medaljen 1940, Gentofte Kommunes Præmie 1941, Knud V Engelhardts Mindelegat 1942, Frdbg. Kommunes Præmie 1943 og Zacharias Jacobsens Legat 1943; 1. Præ­mie i Konkurrencen om Slagelse Raad-bus (s. m. Ejner Graae, 1948).

Har opført Fremtidens Hus paa Fo-rumudsMIlingen 1929 og Søllerød Raad-hus (s. m. Arne Jacobsen); Nyborg Fol­kebibliotek (s. m. Erik Møller); har endvidere opført Villaer og SommerimKe og tegnet Møbler, Tæpper og Sølvtøj.

Adresse : Kaas Allé 15, Hellerup.

Sommerbolig: Knud Rasmussens V.. Asserbo pr, Frederiksværk.

LASSEN H C A Professor, Overlæge, Dr. med., M.T.Kha.; f. 2. Aug. 1900 paa Frdbg.; Søn af Artillerikaptajn N A Lassen (død 1939) og Hustru f. Boid-sen: gift (21. Nov. 1924) m. Jons L., f. 12. Maj 1900 i Kbhvn., Datter af In­geniør, cand. polyt. Gustav Kabler (død 1916) og Hustru f. Fjord (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1918; med. iEks. 1924: Dr. med. 1931; Specia­listanerkendelse (Intern. Medicin) 1931; Overlæge ved Blegdamshospitalet 1939; Professor ved Kbhvns Universitet 1940.

Formand for Forretningsudvalget i Landsforeningen til Bekæmpelse af Bør­nelammelse og dens Følger 1945.

Adresse: Strandv. 381, Klampenborg.

LASSEN Henrik Direktør; f. 24. Maj 1873 i Roskilde; Søn af afd. Møller C A Lassen og Hustru f. Plambeck; gift (24. Maj 1904) m. Annette L., f. 24. Maj 1878 i Hjørring.

Adm. Direktør for Akts. Vendsyssel Tidende, Hjørring; Administrator for Interessantskabet Aalborg Amtstidende til 1938.

Formand for Den danske Presses Fæl-lesindkøbsforening 1920-36 og derefter Medlem af Bestyrelse og Forretnings­udvalg til 1945; Næstformand for Or­ganisationen af Bladudgivere i Provin­sen 1918-46, derefter Æresmedlem.

Adresse: Moltkesv. 4, Kbhvn. F.

LASSEN H Hvenegaard Overbibliotekar, cand. mag.; f. 6. Sept. 1886 paa Gron-dalsgaard ved Funder; Søn af Plante­skoleejer, Forstkandidat J C Hvene­gaard Lassen (død 1936) og Hustru Ju­lie f. Faber (d*' ")36); gift (8. April

835

Lass

1916) m. Carli H. L., f. 1. Okt. 1884 i Vejle, Datter af Sadelmagcrmestcr Jør­gen Simonsen (død 1919) og Hustru He­lene f. Hansen (død 1940).

Student (Odense) 1904; cand. mag. 1911; New York State Library School examinations 1912: TJnderbibliotekar ved Kbhvns Kommnnebiblioteker 1912; Bi­bliotekar ved Biblioteket for Vejle By og Amt 1914; Bibliotekar ved Odense Centralbibliotek 1924; tillige ved Fyns Stiftsbibliotek 1925; Overbibliotekar 1942.

Medlem nf Bestyrelsen for Danmark? Folkebogsamlinger 1916-18 og for Dan­marks Biblioteksforening 1929-38; Med­lem af Biblioteksraadet 1928-38; For­mand for Foreningen Nordens Odense Afd. 1939-45.

Medudgiver af. Bogfortegnelser og Fælleskataloger; Artikler, især i Bog-samlingsbladot og Bogeijs Verden samt i Lærebog i Biblioteksteknik (1946).

Adresse: Oehlenschlægersv. 9. Odense.

LASSEN H Krleger Overkirurg.Dr.med.; f. 14. Marts 1901 i Randers; Søn af Brygmester, cand. pharm. F C O L Lassen og Hustru Astrid f. Preben-Hansen: gift (2. Juli 1926) m. Kate K. L., f. 30. Dec. 1904 i Kbhvn., Datter af Kobbersmedemester Charles V Jen­sen (død ,1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Caroline f. Dyring.

Student (Ordrup) 1918; med. Eks. 1925; ansat ved kbhvnske Hospitaler

1925-30-  Studierejse  til   Paris  og Wien

1926-27; ansat ved Frdbg. Hospital 1930-31, ved Seruminstitutet 1931-32, ved Kommunehospitalets kirurgiske Polikli-nik 1931-33 ag ved Samfundet !for Van­føre 11933-34: 2. Reservekirurg ved Bispe­bjerg Hospital 1934. 1. TJeservekirurg smstds 1937; Dr. med. 1935; Specialist­anerkendelse (Kirurgi) 1937; assiet. Læge i Kirurgi ved Invalideforsikrings-retten 1941-47; Chef for Kommuneho­spitalets kirurgiske Poliklinik 1942-47; Overkirurg ved Centralsygehuset i Ran­ders 1947.

Sekretær i Dansk kirurgisk Selskab 1937-47.

Har skrevet: B-Vitaminmaalinger, spec. i Gær, ved Hjælp af Rottevækst-metoden (Disputats, 1935) samt en Ræk­ke videnskabelige Arbejder overvejende med kirurgiske Emner, særlig Urin-vejskirungien.

Adresse:   Randers.

LASSEN   K Inspektør. R.; f. 5. Sept. 1887 paa Harridslevgaard; Søn af For­pagter K Lassen (død 1923) og Hustru Christiane f. Berg (død 1925); gift (15. Dec. 1921) m. Signe L., f. 11. Aug. 1895 i Kbhvn.. Datter af Professor, Figur-maler Joakim Skoveaard (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Ag­nete f. Lange.

Præliminæreks. 1903; Landvæsenselev 1903-06; Forvalter 1906-15; Inspektør paa Krabbesholm 1915-22; Forpagter af Lind­holm ved Roskilde 1922-28; Driftsleder for Statens Gaarde Favrholm og Trol-lesminde fra 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Land­mændenes eget Blad 1928-47; Formand for den konservative Vælgerforening for Hillerød og Omegn 1936-42 og 1946-47; Medlem af Frederiksborg Slots-sogns Sogneraad fra 1938, Formand 1941-43 og fra 1946, af Bestyrelsen for Professor Prosch's Mindelegat fra 1938, af Bestyrelsen for Frederiksborg Amstidende fra 1939, Formand fra 1942, af Bestyrelsen for Frederiksborg Amts Landboforening fra 1940 og af Besty­relsen for Hillerøds og Omegns Bank fra 1941; Formand for det konservative Folkepartis Amtsudyalg fra 1942.

Adresse: Trollesminde pr. Hillerød.

LASSEN Knud Politimester, R.; f. 24. Dec. 1886 i Asperup: Søn af Sognepræst Søren Lassen (død 1922) og Hustru Jnlie f. Melbye (død 1902); gift m. Gerda L., Datter af Etatsraad, Konsul Hans Holm, Aalborg.

Student  (Odense Katedralskole)   1904;

eand.   jur.   1911;    By-   og  Herredsfuld-

mægtig i Assens s. A., i Bogense 1912;

Herredsfuldmægtig  i   Odense  1913:  By-

l    foKedfuldmægtig  i  Nyborg 1916;   Dom-

l    merfnldmæsrtig  sammesteds 1919:   Politi-

I    mester   i   Store  Heddinge   Købstad   og

Stevns-Fakse Herreder 1932,  i  Hillerød

m. v. 1940.

Borgmester i Store Heddinge 1937-39.

Adresse: Hillerød.

LASSEN   Mogens Arkitekt: f. 20. Febr. 1901 • Søn af Kunstmaler. Kaffebrænderi-eier H V Lassen (død 1929) og Hu­stru Ingeborg f. Winding (død 1907); gift (27. April 1932, Ægteskabet opløst 1943) m. Vibeke L., Datter af Arkitekt Alfred J F Brandt (død 1937) og Hu­stru Olga f. Rye-Lassen (død 1943).

Uddannelse paa Kbhvns tekniske Sko­le 1919-23; Studierejse Ml Frankrig 1928: tildelt det Larsenske Legat (Rejser til Frankrig, Italien og Tyskland) 1932 og det Bissenske Opmuntrings Legat 1939; Medlem af Akademisk Arkitektforening 1933; Arkitekt og Censor for Den Per­manente Udstilling 1939-46: Suppleant i Bestyrelsen for Interskandinavisk Kunstnersamfund 1946; Medlem af Be­styrelsen for Klampenborg-Skovshoved Grundejerforening 1947.

Har udført Opmaaling af B.iørnsholm Slot for Nationalmuseet (1924), opført Badmintonhal til Gentofte Stadion

(1936),      Systemhuset,     Ordrupvej     70

(1937), Eenfamiliehuse og flere samlede Bebyggelser etc.; deltaget i flere Kon­kurrencer og bl. a. tildelt 1. Præmie i

Lass____________________

Konkurrence om Mindesmærke for H C

Andersen  (1937):  tildelt Gentofte Kom­munes Præmie for smukt Byggeri (1942 ok 1945). Adresse :   Sølystv.   3 A,   Klampenborg.

LASSEN• Otto Overlæge, Dr.med.,R.p.p.;

f. 17. Marts 1881 i Nordby paa Fanø: Søn af Distriktslæge H C A Lassen (d<td 1924) og Hustru f. Andersen: gift (18. Ma.i 1909) m. Elisabeth L., f. 16. Juli 1883. Datter af Øjenlæge Morten Gad (død 1890J og Hustru Julie f. Gad.

Student (Horsens) 1900; med.Eks. 1907; Dr. med. 1941; Reservelæge i Søværnet 1907-08; prakt. i Aarhus 1908; Reserve­læge ved Sankt Josephs Hospital 1909-13, kst. Overlæge 1913-14, Overlæge ved dettes med. Afd. 1914-23; Specialistaner­kendelse 1918; Overlæge ved Aarhus Kommunehospitals Tuberknloseafd. og ved De Gamles Hjem i Aarhus 1923-25; Overlæge ved Aarhus Kommunehospitals Tuberkuloseafd. og ved Aarhus Tuber­kulosestation fra 1926.

Værgeraadsmedlem 1916; Medlem af Dansk Røde Kors' Hovedbestyrelse 1918; Formand for Aarhus og Omegns Læge­kredsforening 1922; Sekretær i Jydsk medicinsk Selskab 1928, Næstformand 1931; Formand for Dansk Tuberkulose-lægeselskab 1937-41: Medlem af Besty-sen for Vejlefjord Sanatorium 1938 og for Nationalforeningen til Tuberkulo­sens Bekæmpelse 1938.

rdenl. Orden :   N.St.O.3'.

Adresse:   Heibergsg. 27, Aarhus.

LASSEN    Paul   Grosserer,   cand.   phil., R.BM.p.p.: f.  8. Sept.   1881   i  Khhvn.; Son   af Grosserer  Harald  Lassen   (død 1911)   og   Hustru  .Bertha  f.  Goll   (død 1941);   gift   (24.   Febr.   1910)  m.   Vilhel-mine. L.,   f. 19.  Juli 1882  i   Middelfart, Datter   af   fh.   Godsforvalter,   Kancelli-raad N J Nielsen  (død 1931) og Hustru Dawmar f. Hatzen (død 1938). . Student   (Borgerdydskolen   i   Kbhvn.) 1900:    Handelsstudier   i    Tyskland    og   , England;     indtraadt   1903   i    Faderens  j Forretning    O    Oehlenschlågers    Hftf.,   ' forst som Rejsende og Medarbejder, der­efter som  Prokurist, fra  1915 som  Le­der  af  Forretningen og  fra  1921  som Medindehaver  s.   m.  sin   Moder;   efter firmaets  Overgang   til   Aktieselskab   i 1942 adin. Direktør og Formand for Be­styrelsen for dette.

Formand i Bestyrelsen for Forenin­gen af danske Manufakturerossister 1929-44; Kasserer i Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel: handelskyndisrt Medlem af Akkordretten til 1944: Med­lem af Grosserer-Societetets Komité 1927-44, Næstformand 1939-43; Medlem af Toldraadet 1933-44 og af Hovedbe-

_______________________836

styrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkes forsikring 1942-44.

Udenl. Orden : R.r.K.

Adresse : Byvangs Allé 18, Kbhvn. Ø.

LASSEN Rudolf Amtmand, K'.DM.p.p.; t. 9. Dec. 1882 i Horsens; Søn at Di­striktslæge H C A Lassen (død 1924) og Hustru f. Andersen (død 1920); gift (29. Nov. 1912) m. Johanne L., f. 22. Maj 1889 i Kbhvn., Datter af Pro­prietær Chr. Munter (død 1891) og Hu­stru Marie f. Ørsted (død 1890).

Lærling i Flaaden 1897; Student (Horsens) 1901; cand. jur. 1907; Fuld­mægtig ved Holbæk Amt 1908; Assi­stent i Indenrigsministeriet 1910. Sam­tidig Assistent i Overformynderiet: Fuldmægtig 1918; Kontorchef i Inden­rigsministeriet 1921, i Socialministeriet

1925. i Sundheds- og Indenrigsmini­steriet 1926; Departementschef i Sund­hedsministeriet 1928, i Socialministe­riet 1929, Amtmand over Svendborg Amt 1933. Regeringsrepræsentant ved Arbejdskonferencerne i Genéve 1921,

1926. 1928, 1929 og 1932; Formand fol Kommissionen angaaende Lægers Rets­stilling 1928-31; Formand for Redaktio­nen af Socialt Tidsskrift 1925-33; For­mand for Udvandringsudvalget 1932: Vicepræsident for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1928-30, Formand for Hovedbestyrelsen og Direktionen 1930-33, Medlem af Hovedbestyrelsen fra 1933 og af Direktionen fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Det dan­ske Hospitalsfond, Hamborg: For­mand for Arbejdsraadet 1934, for Ud­valgret for Rentelr'telse m. m. i Søn­derjylland 1934 og for Repræsentant­skabet for Svendborg Bank 1934; Med­lem af Bestyrelsen for Svendborg-Ny­borg Banen; Formand for Repræsen-tanskabet for Sydfynske Jernbanesel­skab 1942-49; Formand for Bestyrelsen for Svendborg By og Amts Bibliotek; Medlem af Biblioteksraadet 1934; For­mand for Hovedbestyrelsen for Dan­marks Biblioteksforening 1945; Medlem af Justitsministeriets Biografndvalg 1947.

T!denl. Ordener : Fi.H.R.2'.; N.St.O.2'.; S.N.2'.

Adresse: Ørkildshus, Svendborg.

LASSEN Tyge Redaktør, R.p.p; ?. 9 Dec. 1899 i Aalborg; Søn af Finansmi­nister, Redaktør Vilhelm Lassen (død 1908) og Hustru Marie f. Balle (død 1921, se .Kraks Blaa Bog 1921); gift (9. Dec. 1925 m. Dorrit Carrie L., f. 25. Maj 1903, Datter af Prof. Dr. med. Valdemar Henriques (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Car­rie f. Bing (død 1943).

Student (H Adlers Skole) 1918; cand. phil. 1919; ansat ved Presseafdelingen ved det danske Gesandtskab i London

,137__________________________

1920; Medarbejder ved Aalborg Amts-tidrude 1921, Medudgiver af Bladet fra 1922; ansat ved Dagbladet København 1923; diverse Studierejser i Udlandet, særlig Sverige, Norge, England og U. S. A. via Vestindien og Panama; Red­aktør ved Aalborg Amtstidende fra 1926; Chefredaktør fra 1933.

Formand for Hasseris Venstreforening 1938-, Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Rotary Club 1934-35- Præsident for sam­me 1938.

TJdenl.   Orden :   Fi.B.H.

Adresse : AalborgAmtstidende, Aalborg.

LASSEN-NIELSEN Morten Direktør, Civilingeniør, R., M.T.Kha.; f. 3. Sept. 1897 i Mo\'; Søn a,f fh. Gaardejer A M Nielsen og Hustru Anne Kirstine f. Christensen; gift (15. Sept. 1925) m. Nell Kirstine L-N., f. 6. Juli 1901 i Store Vorde, Datter af Gaardejer A Zinck (død 1929) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1910).

Student (Aalborg) 1919: cand. polyt. 1924; ansat, i Firmaet Christiani & Nielsen fra 1925; Ingeniør ved Maas-kanalisationen i Holland 1925-30; Over-ingeniør ved Havneanlæg i St. Nazaire, Frankrig 1930-33; Overingeniør i Hol­land 1933-36; tekn. Direktør for Akts. Maastunnel. Rotterdam og Leder af Tunnelarbejdet 1936-41- Direktør for Akts. Christiani &. Nielsen. Holland 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Maastunnel, for Akts. Havenherstel (Genopbygningen af Rotterdams Havn) og for Akts. Rotterdam Betonfabriker; Repræsentant for Dansk Samvirke; For­mand for Dansk Samfund i Holland fra 1947.

Har skrevet Artikler i Ingeniørblade om Tunnelbygning.

Adresse : Hoogwerflaan. 29, Haag, Hol­land.

Sommerbolig-: Ladefogedgaard pr. Mou.

LASSON J F Grosserer, Sparekassedirek­tør, R.; f. 15. Sept. 1870 i Varde; Søn af Hotelejer S U Lasson (død 1894) og Hustru f. Andersen (død 1904); gift (6. Okt. 1893) m. Cecilie L., f. 17. Dec. 1868 i Varde, Datter af Bankdirektør J W Palludan (død 1917. se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Anne f. Christen­sen (død 1896).

Medindehaver af J W Palludans Ef­terfølgers Kolonialforretning 1893-1922; Repræsentant for Det Danske Petrole­ums Aktieselskab og for Akts. De Dan­ske Spritfabrikker.

Medlem af Ligningskommissionen 1904 -09 og af Varde Byraad 1909-29; Æreo-medlem af Danmarks Handelsskolefoi^ ening; af Varde Handelsstandsforening, af Selskabet De danske Forsvarsbrødre for Varde og Omegn (tildelt Forsvars­brødrenes Æreskors) og af Varde Ko-

_________________Lau_

lonialhandlerf orening; Formand for Direktionen for Spare- og Laanekassen for Varde By og Omegn; Formand i Bestyrelsen for Amtssygehuset i Varde 1909-44, for Stiftelsen Aldersly, for Varde Handelsstands Understøttelses­fond, for Akts. Varde Svineslagteri og for Landsforeningen til Kræftens Be­kæmpelse, Varde Afd.; Medlem af Be­styrelsen for Danmarks Naturfrednings Komité, Varde Afd.; Medlem af Besty­relsen for Dampskibsselskabet Phønix, for Kgl. Dansk Automobil Klub 1929-48, tor Varde Fribolig og for Landsforenin­gen Dansk Arbejde, Varde Afd.

Adresse:  Varde.

LAU   Anker Grosserer; f. 13. Okt. 1901 i Kolding; Søn af Kreditforeningsdirek-tør, Edvard Lau (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Anna f. Høyer (død 1901); gift (25. Aug. 1926) m. Gudrun L., f. i Kbhvn., Datter af Havearkitekt Lauritz P Guldborg (død 1943) og Hustru Harriet f. Dyring Møl­ler (død 1943).

Realeks. (Marselisborg) 1917; Handels-Bkoleeks. 1920. i Lære i Firmaet Kaa-lund & Henriksen, Kolding 1917-21, Bogholder 1921-22; ansat i Akts. Mon-tana 1922-25 og i Firmaet J Chr. Lehr-mann 1925-26; Fuldmægtig i Akts. Mon-tana til 1934; Grossererborgerskab 1925; begyndt egen Forretning i Kulbranchen 1934.

Formand for Den liberale Venstre-forening for Kbhvn. og Frdbg. 1935-43, derefter Medlem af dens Hoved­bestyrelse; Medlem af Repræsentant­skab og Bestyrelse for Det sjællandsk-bornholmske Venstre fra 1935 og af Re­præsentantskabet for Venstres Lands­organisation fra 1935: Medlem af Be­styrelsen for Akts. Den kbhvnske Ven­strepresse fra 1946; Medlem af Kbhvna Borgerrepræsentation 1946 og af Folke­tinget (Hovedstadens Venstre) fra 1947; Formand for Hovedstadens Venstres Rigsdagsgruppe; Formand for Kol-dingenser-Samfundet 1939-44, derefter Medlem af Bestyrelsen; Medlem af Be­styrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1942, Formand 194648; Med­lem af Grosserer-Societetets Repra:-sentantgkab 1941-46, at Grosserer-Societetets Komité f rå 1946; Medlem al Ertovervenes Oplysningsraad fra 1945 og aif Bestyrelsen for Enga-geringskon-toret for Handel og Industri fra '1946; Formand for Kbhvns Kulhandlerfor-endng fra 1942 og lor Kulbranchens Ankeudvalg fra s. A.; Administrator for en Række tidligere tyske Selskaber i Henhold til Loven herom 1945; Med­lem af Repræsentantskabet for Dan­marks Handels- og Søifartstidende fra 1945; Medlem af Dansk Brandværns

Lau____________________

Komité;    Dommer    i    Boligretten    Ira 1947.

Adresse: Bredg. 67, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Gukkes Hus .Kohavev. 52, Trørød pr. Vedbæk. LAU B O V F Kammerherre, Oberstløjt­nant, Ordenskapitlets Sekretær, K". DM., Ohr.XM.T., M.T.Kfh.p.p.: f. 20. Juli 1877 i Viborg; Søn af Oberst W F Laub (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Emilie f. Kiørboe (død 1939); gift (7. Nov. 1905) m. Ellen L., f. 3. Marts 1884 i Kbbvn., Datter af Oberstløjtnant, Kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og Hustru Cecilie Franceska f. Adolph (død 1885).

Student (Odense) 1895: Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant 1899; tjenstgøren­de ved den vestindiske Hærstyrke 1902-03; Adjutant ved 11. Bataillon 1905-08 og ved 10. Regiment 1909-13; KaptaTn 1911; Depotkommandør ved 10. Regi­ment 1917-22; Adjutant hos Kong Chri­stian X 1922-27; Oberstløjtnant af 'Re­serven og Chef for 4. Bataillon 1928; Afsked 1932; f g. Fuldmægtig- i Ordens-kaipitlets Kontor 1930, Fuldmægtig 1932; Ordenskapitlets Sekretær og Chef for Ordenskapitlets Sekretariat 1939, sam­tidig fung. Sekretær ved Overkammer-herro Embedet.

Delegeret for Dansk Røde Kors i Kassel 1918-19; Medlem af Bestyrelsen for Det til Minde om l Aug. 1829 stif­tede Legat fra 1939; Medlem af Re­præsentantskabet for Understøttelses-anstalten for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1940.

l'denl Ordener: RK.5.: Fi.H.R.2'.-. N.Si.0.2'.; S.N.2'.; S.Sv.31.

Adresse : Overg. o. V. 50, Kbhvn. K.

 LÅUB Robert G Filialdirektør i Dan­marks Nationalbank, R.; f. 21. Maj 1883 i Odense; Søn af Oberst W F Lau'b (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Emilie f. Kiørboe (dåd 1939); gift (12. Maj 1910) m. Agnete L., f. 30. Marts 1887 i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Departementschef Jørgen Fre­derik Saxild (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ingeborg f. Las­sen (d od 1935).

4. Kl. Hovedeks. 1900; ansat i Smør-eksportfirmaet H Klitgaard & Co. og i Akts. Aalborg Halmyarefabrikker 1901-06; Assistent i Revisionsbanken i Kbhvn. 1907-08; i Nationalbankens Fi­lial i Nykøbing F. 1908-14; i National­banken i Kbhvn. 1914-20; Fuldmægtig sammesteds 1920-23; Direktør for Filia­len i Kolding 1923-36; Direktør for Danmarks Nationalbanks Aarhus Fi­lial fra 1936.

Næstformand i Likvidationskomitéen for Nustrup Bank 1932-34; Formand for

________________________838

Bestyrelsen   for   Aarhus   Musikforening 1941-45.

Adresse ; Strandvejen 56, Aarhus.

LAUEMØLLER Laue P Grosserer, Vin­handler, R.DM.p.p.; f. 10. April 1885 i Kbhvn.; Søn af Hotelforpagter Poul Møller (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Henriette f. Jørgen­sen (død 1929); gift (18. Nov. 1911) m Ella L., Datter af Grosserer Theodor Golf (død 1943) og Hustru f. Nahnsen.

Handelsuddannelse i Kbhvn. 1902-05, i Tyskland 1906 og 07, i England 1908 og 09; etableret som Vingrosserer i Kbhvn. 1909; Medindehaver af Carl Permins Vinhandel fra 1911; overtog i 1933 Fir­maet Vilh. F Kjær's Vinhandel (Char­les Baggers Eftf. og Vilh. Foss Eftf.), der tilsluttedes Carl Permins Vinhan­del, Eneindehaver 1943, Medindehaver (s. m.Sønnen Erling Lauemøller) fra 1947.

Formand for Roklubben Skjold 1910-11; Næstformand i Vinhandlerforenin­gen for Danmark 1921-25, Formand 1927-49, derefter Æresmedlem; Medlem af Hovedbestyrelsen for De danske Han-delsforeningers Fællesorganisation 1927-49; Medlem af Grosserer-Societetets Re­præsentantskab fra 1931; Medlem af den af Handelsministeren nedsatte Kom­mission af 1947 angaaende Alkohol-spørgsmaalet: Medlem af det af Finans­ministeriet nedsatte Udvalg af 1935 vedrørende Praktiseringen af de gæl­dende Rationeringsbestemmelser for Spi­ritus; haudelskyndig Tillidsmand ved Akkordforhandliug efter Lov af 14. April 1905 fra 1936; Formand for Vinbranchens Valuta-Udvalg 1942-49; Medlem af Ftel-lesraadet for Vinbranchen fra 1942 om af Finansministeriets Nævn for Afgift paa Omsætningen af stærke Drikke 1947.

Udenl. Orden : F.Æ3.L.5.

Adresse : Villa Neptun, Strandv. 53, Springforbi.

LAUESEN    Georg Schiønmann Kon­torchef, K. DM.p.p.; f. 19. Febr. 1893 i Bogense; Søn af Købmand, senere Kæmner Chr. M Lauesen (død 1917) oc Hustru Agnes f. Schiønmann (død 1945); gift (31. Okt. 1924) m. Aase L., f. 8. Juni 1898 i Haraldsted, Datter af Sognepræst Fr. Edv. Lundsgaard (død 1937) og Hustru Thyra f. Oxel-berg (død 1933).

Realeks. (Bogense) 1908; Toldmed­hjælper j Vejle 1908, i Aalborg 1911 ok i Kbhvns Frihavn 1915; Assistent i Finansministeriets 2. Rpvisionsdeparte-ment 1916: Assistent i Hofmarskallatet 1923, Fuldmægtig 1927, Ekspeditionsse kretær 1932, Kontorchef 1947; Keyn-skabsfører ved det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot.

Medlem   af  Bestyrelsen  for  Skolefor-

839________________________

en ingen  af 28. Januar 1866  (Valdemar Schiøtts Minde).

Udunl. Ordener: B.L.H.4.; Fi.H.R.3'.; N.O.N.4.; N.St.0.3'.; S.H.K.4.; S.N.3.; S.V.2'.

Adresse: Hellentpv. 51 B, Hellerup.

LAUESEN Marcus Forfatter; f.22. Nov. 1907 i Løjt Kirkeby ved Aabenraa; Søn af Arbejder Niels Lauesen (død 1927) og Hustru Botille f. Ji'.hl; gift (17. Febr. 1929) m. Anna-Sophie L., f. 27. Jan. 1908 i Berlin, Datter af Ingeniør Bruno Kirschstein (død 1944) og Hu­stru Emilie f. Andersen.

Student (Aabenraa) 1926.

Har skrevet: Guds Gøglere (1928); En Mand gaar bort fra Vejen (1929); Høstelegi (1930); I Morgen (1930); Og nj venter vi paa Skib (1931); En Mand og hans Fjende (1932): De meget skon-ne Dage (1933); Glædens Dag (1933); Dagbogsblade (1934); Kætteren fra Eis­leben (1934); Tre (1934); Freden (1935); Det tyske Oprør (1936); Skipper Theo-bald (1936); Maaske er det Katharina (1937); Rejser blandt Mennesker (1938); Han og hans Næste (1938); Fortællin­ger af Grænselandets Historie I-II (1938-39); Den rige Vandring (1940); Irene Falk (1941); 12 Sonetter (1942); Nye Sonetter (1943); Ventetider (1944); Men endnu lever vi (1945); Kantate til Kbhvng Universitets Mindefest over Kong Christian X (1947).

Adresse : Steen  Blichers V. 2, Kblivn.   F.

LAUESEN   Mogens Langkilde Oberst­løjtnant, R.; f. 4. Marts 1906 i Odense; Søn af Kaptajn af Fodfolket Axel Lang­kilde Lauesen og Hustru Sigrid f. Bloch (død 1940); gift (21. Dec. 1933) m. Inga Kathleen L., f. 25. Juni 1913 paa Frdbg., Datter af Dr. med. Willie Leschly (se denne).

Student  (Odense Katedralskole) 192? Premierløjtnant   ved  3.  Bataillon  19 Kaptajnløjtnant  og  Kompagnichef  v 18.  Bataillon 1934;   gennemgaaet  Of cersskolens    Generalstabsklasse   1933-i tjenstgørende   ved   Generalstabens O| rationssektion    1935-41;    Kaptajn    194U. Kompagnichef ved 5. Bataillon 1941-47; Tjeneste i den danske Brigade i Sverige 1943-45-  Kompagnichef ved 4.  Bataillon 1947; Oberstløjtnant og Chef for 9. Ba­taillon 1949.

Adresse :  Viborg.

LAUGE  HANSEN  Niels Overlæge, Dr.

med., se Hansen Niela Lauge.

LAURIDSEN Magdalene Forstander­inde, FM. i Guld; f. 25. April 1873 i Holsted; Datter af Gaardejer Anders Lauridsen (død 1922) og Hustru f. Eskildsen (død 1913); gift (29. Juli 1911) m. .Seminarieforstander Peter Dam (død 1918).

___________________Laur

Praktisk Uddannelse hos Fru Maren Lauridsen, Grønvang; Ophold paa Askov Højskole; studeret Husgerning og beslægtede Fag paa Skoler og In­stitutter i Sverige, Norge, England, Holland, Tyskland og Bøhmen-, Med­stifter og Medforstanderinde for Hus­holdningsskolen i Sorø 1895-1906; paa­begyndte 1900 vandrende Husholdnings-kursus, der som Husholdnings-Aftensko­ler overtoges af de samvirkende danske Landboforeninger og oprettede 1902 Husholdningsseminariet Ankerhus.

Formand for Foreningen af Hushold­ningslærerinder og -Lærere 1906-21; Med­lem af Den overordentlige Kommission fra 1916 til den ophævedes 1921 og af Sorø Landdistriktsraad 1917-21; Under' visningsministeriets Konsulent vedrø­rende Husgerningsundervisning i Ung­doms- og Aftenskoler 1927-42 og Skole­køkkenundervisning paa Landet 1938-42; Medstifter af Hjemmenes Forbund 1936; Medlem af Undervisningsministe­riets Husholdningsudvalg 1942.

Tildelt Det kgl. Danske Landhnshold-ningsselskabs store Sølvbæger.

Adresse: Ankerhus. Soni.

LAURIDSEN Olav Vang Direktør, R.: f. 14. Maj 1879 paa Grønvang; Sen af Nationalbankdirektør Johannes Laurid­sen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Maren f. Olsen (død 1927); eift (20. Aug. 1907) ni. Gudrun Vang Lauridsen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940), Datter af Landinspektør Hans Kristiansen iihtd 1911) uk Hustru 1-Iiti-ma f. Rejnstrup (død 1883).

Cand. polyt. 1905; Direktør for Akts. Margarinefabrikken Alfa fra 1909, Med­lem af sammes Bestyrelse fra 1916.

Næstformand i Forretningsudvalget for Ladelund Landbrugs- og Mælkuri-skole; Medlem af Forretningsudvalget for Akts. Aalborg Eksportkompagm; Formand for Akts. Tagpapfabriken Phønix i Vejen; Medlem af Bankraa-det for Banken for Vejen og Omegn; Formand i Bestyrelsen for Skibelund-forenins'Ti; Medlem af Bestyrelsen for Stiide og Hundsbæk Hedeplantager; Formand for Repræsentantskabet i Kre­ditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland; Repræsentant i Ribe Amt for Det danske Hedeselskab og Dansk Plantageforsikring; Medlem, af Besty­relsen for Akts. Jydsk Landvinding, for Akts. Margariue-Cpmpagniet M. C., Kbhvn. og' for Børnehjemmet Baunhus, Vejen; Medlem af Tilsynsraadet for Statens Børnehjem Brejdablik, Vejen.

Adresse:  Vejen.

LAURING   Gunnar Skuespiller: f. 31. Okt. 1905 i Kbhvn.; Søn af fyrrer Kjar-laii A Lauring (død 1941) og Hustru Karen Margrethe f. Olsen (død 1929).

Laur

840

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole 1924-26; Debut paa Det kgl. Tea­ter 31. Okt. 1925 som Max i Erik XIV; Skuespiller ved Det kgl. Teater 1926-29, derefter ved kbhvnske Privatteatre, ved Det Ny Teater fra 1944.

Hovedroller.: Ejnar Tampeskjelver i Hakon Jarl; Axel i Axel og Valborg; Petruchio i Trold kan tæmmes; Hjal­mar Ekdal i Vildanden; Hovedroller i en Række Lystspil og Lystspilfilm.

Adresse:   Amicisv.  2,   Kbhvn.  V.

LAURITSEN   Charles C Professor,  Fy­siker; f. 4. April 1892 i Holstebro; Søn af Savværksejer Thomas Lauritsen (død 1903) og Hustru Mette Marie f. Nielsen; gift (21. Maj 1915) m. Læge Sigrid L.. "   f.   31.   Maj   1891   i  Flynder,   Datter  af Gaardejer N Chr. Henriksen og Hustru Sofie Dorothea f. Petersen.

Eksamen som Bygningskonstruktør i Odense 1911; paa Kunstakademiets Ar­kitektskole til 1913 og derefter paa Bil-ledhnggerskolen; udvandrede til Ameri­ka 1916; arbejdede som Tegner og Ar­kitekt og senere efter Uddannelse paa Teknisk Aftenskole i Boston som Radio-ingeniør; studerede ved California Insti-tute of Technology fra 1926; tog Dok­torgraden 1929; Assistent ved Institutets fysiske Laboratorium 1927; Assistant Professor 1930; Associate Professor 1931; Professor fra 1935.

Har konstrueret et Røntgenrør til l Mill. Volt og foretaget Undersøgelser vedrørende Røntgenstraaler og er Leder af Kellogg Radiation Laboratory til Patientbehandling med Røntgenstraa-ler; har endvidere foretaget Undersøgel­ser vedrørende kunstig Radioaktivitet.

Ddenl.   Orden :  A.F.M.

Adresse : California Institute of Tech-nolcgy, Pasadena, Cal., U. S. A.

LAURITSEN P Forfatter; f. 29. Ang. 1878 i Aalborg; Søn af Arbejder og Hø­ker Jørgen Lauritsen (død 1898) og Hu­stru Mariane f. Jørgensdatter (død 1891); gift (16. Juli 1902) m Karen L., f. 9. Nov. 1879 i Brorstrup, dåd 1938, Datter af Murer Christen Nielsen (død 1909) og Hustru Petrea f. Andersen (død 1906).

Ansat i Landbosparekassen i Aalborg 1893-95 og i Jydsk Husmandskreditfor-ening i Aalborg 1895-1935; Foredragshol­der.

Litterære Arbejder: Læsning og Lit­teratur (1903); Vor Fædrelandskærlig­hed og dens Opgave (1904); Lykkens Alter (1905); Den største Dag (1906); En Ungdoms Historie (1907); Danske Billeder (1908); Den hellige Gral (1909); Vort Fædreland (Digte, 1911); Georg Brandes og det danske Folk (1912); Dansko Strenge (Digte, 1913); Det litte-rære Maskeradebal (1915); En national Sydgrænse eller en ny slesvigsk Krig

(1920); Ranker og Runer (historiske Ro­mancer, 1920); Er Nordslesvig kun et Afdrag (1921) ; Stjernelys (Digte, 1922); Af Livets Rigdom (1923); Bør vi af­ruste (1924) • Den hvide Mand og den kristne Elskov (1925); Min Kærligheds Bog (1925, under Pseudonymet Adam); Eventyret i de bayerske Bjerge (1927); Den næste Krig og Europas Undergang (1928); Lykkens Hemmelighed (Digte, 1929); Er Kammeratægteskabet bygget paa en Løgn (1929); De jydske Hus­mænd og deres Pengeinstitut (et Fest­skrift, 1930); Ærkebiskoppens Ungdoms­kærlighed (1931); Da Solen sank (1932); Mirakler (religiøst Skuespil, 1935): Un­der Julens Stjerner (1937); Hvor Kampen staar (Roman, 1940); A D Jørgensen, Sønderjyllands Historiker (1940 og, i stærkt forøget Udg., 1947); I Nattens Mørke og Dagens Sol (Digte, 1944); H P Hanssen, Nordslesvigs Skaber (1945); Hørespillene: Den navnkundige Slave; Kejseren og hans Fjende; Da Døden kom; Carlyle og hans Hustru; desuden forskellige polemiske Skrifter samt en biografisk Serie: Danske Mænd I-XVII.

Erhvervet Idrætsmærket l Guld 1924.

Adresse : Schøubergsg. 15, Kbhvn. V.

LAURITSEN V S Rektor, R.DM.; f. 25.

Okt. 1876 i Aarre; Søn af Førstelærer S Lauritsen (død 1928) og Hustru Ma­ren f. Anthonisen (død 1929); gift (18. Juli 1912) m. cand. phil Gunvar L., f. 13. Dec. 1886 i Horsted ved Vejle, Dat­ter af Bogholder, pens. Lærer P Ras­mussen (død 1925) og Hustru Marie, f. Jensen (død 1923).

Student (Ribe) 1896; cand. må«. 1584; Lærer ved Aalestrup Realskole 1904-05, ved Ordrup Gymnasium 1905-08, ved Vejle højere Almenskole 1908-20, tillige Inspektør fra 1913; Lektor samt In­spektør ved Statsskolen i Haderelev 1920; Rektor for Herning Gjinnasium 1923, for Roskilde Katedralskole 1932-47.

Har grundlagt Stipendiefonden og oprettet Stipendiefondsforeniingen for Herning Gymnasium, Formand for Fondens Bestyrelse; Formand for Dansk Rade Kors Herning Afdeling; i Besty­relsen for Dansk Arbejde, Herning Af­deling til 1932; har taget Initiativet til Oprettelse af en Minde-og Udsmyk-ningsfond for Roskilde Katedralskole og indrettet en Række Mindegange paa denne Skole; Skolebogsforfatter; i Inspektionen for Duebrødre Kloster og Hospital, Søren Olsens Stiftelse samt Bfor for Blochs Jubilæumslegat og Emilie Larsens Legat; Medlem af Fbr-staaidersikabet for Roskilde Katedral­skole til 1947. Har indstiftet Roskilde Katedralskoles Mindering og Margrethe-

841_______________________

Dag;     Æresmedlem   af    Roskildenser-Samfundet.

Har udgivet historiske Smaaskrifter: Det danske Hedeselskab, Verdenspoli­tik, Kristi Domfældelse, Biografiske Skitser, Af Roskilde Katedralskoles Kapitalers Historie m. m.

Adresse : Lodiv. 5, Kbhvn. S.

LAURITZEN Aage Arkitekt, R.; f. M. Maj 1871 i Høver; Søn af Veterinær L Lauritzen og Hustru Christiane f. The-strup; gift (3. Juni 1899) m. Jenny L., f. 10. Febr. 1877 i Ulfborg, død 1936, Datter af Apoteker J Chr. Lau­ritzen og Hustru Angelica f. Ahrens.

Murersvend 1889; Afgangsbevis fra Akademiet 1899; Chef for Arkitektaf­delingen under Frdbg. tekn. Forvaltning 1908-40.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Bestyrelse 1904-12, Leder af sam-mes Konkurrenceudvalg 1912-18 og Le­der af dens Voldgiftsret 1929-36 samt Medlem af dens Understøttelsesfonds Bestyrelse 1912^19; Medlem af det af Akademisk Arkitektforening og Fæl­lesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk nedsatte Voldgiftsud-valg fra 1919, Formand 1940-49; Med­lem af Akademiraadet 1928-34. Tildelt Akademisk Arkitektforenings Æres-medalje 1939.

Adresse : Poul Møllers V. 7, Kbhvn. F.

LAURITZEN Hans Overretssagfører; f. 18. Sept. 1879 i Kbhvn.; Søn af fh. Manufakturhandler Carl Lauritzen (død 1925) og Hustru f. Krogh (død 1893); gift (17. Aug. 1905) m. Antonie L., f. 8. April 1882 i Kbhvn., død 1943, Datter af Grosserer S M Plum (død 1904) og Hustru Antonie f. Christiansen (død 1910).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. jur. 1903; Overretssagfører 1905.

Formand for lo. Værgeraadskreds 1917-22.

Adresse : Raadhusstr. l, Kbhvn. K.

LAURITZEN Ivar Skibsreder; f. 25. Marts 1900 i Esbjerg; Sen af Konsul, Skibsreder Ditlev Lauritzen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Maren f. Breinholt; gift (25. Okt. 1924) m. Lilian L., f. i Kbhvn., Datter af Grosserer A W Kirkebye (se denne).

Paa Niels Brocks Handelsskole; seks Aars Uddannelse i forskellige Firmaer i England, Spanien, Frankrig og Tysk­land; Prokurist i Rederiet J Lauritzen 1925; Medindehaver af samme 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dampskibsselskabet Vesterhavet 1927, for Akts. Rederiet Ocean, for Akts. Es­bjerg Tovværksfabrik 1931 (Formand 1936), for Esbjerg Bombebøsse, for Fanø Navigationsskoles Jubilæumsfond,

__________________Laur

for Assurance-Oompagniet Baltica 1936, for Akts. Aalborg Værft, for Akts Esbjerg Hermetikfabrik og for Akts. Atlas; Medlem af Styrelsen for J. L.-Fondet.

Adresse: 0-Allé 27, Kbhvn. Ø.

LAURITZEN Knud Skibsreder, Konsul, R., M.T.Kha, p.p.: f. 12. ApriH904 i Es­bjerg ; Søn af Skibsreder. Konsul Ditlev Lauritzen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Maren f. Breinholt; gift (30. Juli 1927) m. Kirsten L., f. 15. Juni 1902 paa Frdbg., Datter af Rek­tor Hans Hartvig-Møller (se denne).

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1924; højere Handelsskoleeks. 1925; Ud­dannelse i Firmaer i Hamborg, London, Cardiff, Paris, Marseille og Valencia; Medindehaver af Rederiet J Lauritzen 1932; Konsul for Chile 1936.

Kommitteret i Akts. Dampskibssel­skabet Vesterhavet; Medlem af Besty­relsen for Esbjerg Tovværksfabrik Akts.; Formand for Bestyrelsen for Esbjerg Hermetikfabrik, Akts., for Aalborg Værft Akts., for Akts. Rederiet Ocean, for Akts. Maskinfabrikken Atlas, for Søfartens Bibliotek, for Søfartsklubben, for Nordiske Navigationslæreres Studie­fond, for Søfartens Hygiejnekomité og for Maskinistskolernes Studiefond; Medlem af Finlandshjælpens Arbejdsudvalg og af Styrelsen for J. L.-Fondet; Medlem af Bestyrelsen for Rederiforeningen 1936-39, for Rederiforeningens Kønssyg-domsudvalg 1941-45. for Akts. De For­enede Papirfabrikker 1943-45 og for Foreningen til Søfartens Fremme 1940-45; Formand for Bestyrelsen for Es­bjerg Bombebøsse 1936-45 og for Fan« Navigationsskoles Jubilæumsfond 1936-45; Medlem af Handelsministeriets Na­vigationsskoleudvalg 1941-45.

Udenl. Ordener: Ch.F.3.; Fi.B.H.; Fi.Tr.2.; Fi.H.R.2'.; Fi.r.K.2.; I.F.3.; N.r.K.H. m. Diplom; N. St. 0.2'.

Kontoradresse: Hammerensg. i, Kbhvn.  K.

LAURITZEN Kristian Rehr Proprie­tær, R.; f. 18. Ang. 1885 paa Dem-strupgaard ved Kellerup; Søn af Pro­prietær A C Lauritzen (død 1903) og Hu­stru Marie Kirstine f. Christensen (død 1930). gift (21. Juli 1908) m. Palma Christine L., f. 21. Juli 1883 i S-Tran-ders. Datter af Redaktør, Lærer Anton Christensen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Cathrine Cecilie f. Pallesen (død 1930).

Præliminæreks.; Adgangseks. til Polyt. Læreanst. 1903; lært Landvæsen; paa Malling Landbrugsskole 1907; over­tog Fødegaarden Demstrupgaard 1908; købte Hald Skovdistrikt 1923.

Formand for Kellerup og Omegns Landboforening 1917-43; Medlem af Be-

Laur___________________

styrelsen    for    Foreningen    af   jydske Landboforeninger fra 1932, for De sam­virkende danske Landboforeninger s. A., for Det danske Hedeselskab fra 1933 og for Det kgl. danske Landhusholdnings­selskab fra   1935:  Formand  i  Bestyrel­sen  for  Viborg  Andelssvineslagteri  fra 1920,     for     Danske     Andelsslagteriers Tarmsalg   fra   1940,    for   Slagteriernes Hudcentral   fra   1942   og  for  Blodalbu-minfabriken Nafa 1943; Medlem af Be­styrelsen for Slagteriernes Arbejdsgiver­forening fra 1931 og af Andelsslagteri­ernes   Fællesbestyrelse  fra  1943;   Næst­formand  i  Bestyrelsen   for   Kødfoderfa-briken     Kronjyden     fra    1937;    Med­lem af Landbrugsministeriets Kartoffel-eksportudvalg      og      Brændselsudvalg; Medlem   af   Landbrugsministeriets   Ba­conudvalg   og    Fedteksportudvalg    fra 1946  og   al  Landbrugsraadet   fra  1947: Medlem   af  .Folketinget   (Venstre)   fra 1947; Medlem al Priskontrolraadet, An-delsudvalget og Landbrugsraadets Præ­sidium  fra  1948;   Næstformand  i  Slag­teriernes  Fællesbestyrelse fra  1948.

Adresse : Demstrupgaard pr. Sjørslev.

LAURITZEN Lau Direktør; f. 26. Juni 1910 i Vejle; Søn af Direktør Lau Lau-   i ritzen   (død  1938,   se   Kraks   Blaa   Bog   | 1938) og Hustru Hulda Johanne f. Chri­stensen;  gift  (30. Jan. 1945)  m.  Skue­spillerinden Lisbeth   Movin,  f.  25. A ug. 1917,  Datter af  Lektor  Rasmus  Movin og  Hustru  Fernanda  f. Eauch.

Uddannelse indenfor Filmbranchen i England, Tyskland, Frankrig og Bel­gien 1927-31; Fotograf og Tonemedarbej­der ved Palladium 1931-33; Manuskript-forfatter 1931-39; Debut som Filmsskue-spiller og Filmsinstruktør 1933: kunst­nerisk Leder af og Medlem af Besty­relsen for Akts. Filmsatelieret Åsa 1937, adm. Direktør fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kino-Palæet 1948.

Adresse.: Rungsted Strandv. 201, Rung­sted Kyst.

LAURITZEN   Lorenz B Amtslæge; f. 1. Februar 1896 i Rødding, Sønderjyll.; Søn af Kreaturhandler M P Lauritzen (død 1942) og Hustru Metha f. Borst; gift (27. Jan. 1926) m. Ellen Laura Emilie L., f. 16. Maj 1899 i Odense, død 1945, Datter af Sparekassekasserer J P Arndal og Hustru Elna f. Nieisen (død 1944).

Student (Døckers Kursus) 1917; med. Eks. 1923; prakt. i Øsby s. A... tillige Læge ved Bhlershjemmet i S-Vllstrup 1925; Studierejser til Nancy 1928, Bru­xelles og Bergen 1933, Scheidegg 1934 og Bonn 1938; Embedslægeeks. 1929; Hospitalsuddannelse paa Amtssyge­huset i Haderslev, Kommunehospitalet i Kbhvn. og Blegdamshospitalet 1929-

_______________________842

30; prakt. i Haderslev 1931; kst. Kreds­læge i Haderslev Lægekreds fra 1932; Amtslæge i Haderslev Lægekreds 1944; arresteret Nov. 1944, i Aabenraa Arresi og Frøslevlejren til Maj 1945.

Formand for Haderslev Kreds af Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse fra 1935 og for Frihedsbevæ­gelsens sønder jydske Raad 1945; Med­lem af Frihedsbevægelsens Samraad 1945; Administrator tor Dansk Sund­hedstjeneste i Sydslesvig 1947-48; Med­lem af Dansk Røde Kors Udvalg for Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig fra 1948.

Medforfatter af Bogen „Sundhed". Adresse : Nørreg.  21, Haderslev. Sommerbolig:   Kjelstrup   Strand   pr. S-Vilstrup.

LAURITZEN   Marius L.-cgr, Dr. med.; f. 11. April 1864 i Slagelse; Søn af Købmand Theodor Lauritzen (død 1909) og Hustru Henriette f. Fischer (død 1872); gift (19. April 1894) m. Laura L., f. 20. Jan. 1871 i Kbhvn., død 25. Juni 1922, Datter af Købmand Hermann Samuel og Hustru f. Julie Sorterup.

Student (Sorø) 1884; med. Eks. 1891; Dr. med. 1897; Visitator ved Kommune­hospitalet 1897-1900, Reservelæge ved sammes Afdeling II 1900-04; Redaktør af Nordisk Tidsskrift for Tlierapi fra 1902 og af Nordisk Bibliotek for The-x rapi fra 1918; oprettede Privatklinik i Kbhvn., særlig for Sukkersyge 1904.

Adresse ; Hostrups Have 50, Kbhvn.V.

LAURITZEN Vilhelm Arkitekt, li.; t 10. Sept. 1894 i Slagelse; Søn af Købmand Fredrik Lauritzen og Hustru Bertha f. Werner; gift (28. Okt. 1922) m. Inge­borg L., f. 14. Aug. 1891 i Kbhvn., Datter af fh. Afdelingschef Chr. Leth Ziegler og Hustru Julie f. Bolt.

Student (Sorø) 1912; Afgang fra Kunstakademiet 1921; Studierejse til Spanien, Italden og Frankrig 1919-20, til Grækenland (Medlem af Ecole Francaise d'Athénes), Konstantinopel og Italien 1921; arbejdet i Paris 1922; til England 1926, Holland, Tyskland og Østrig 1927; Akademiets mindre Guld medalje 1926; Eckersberg-Medaljen 1941. Medlem af Bestyrelsen for Akademis'k Arkitektforening 1942 og af Akademi-raadet fra 1943: Honourable correspoii-dinjg member af the Royal Institute pt Britisk. Architects; Medlem af Besty­relsen for Byggeriets Beregningsinst.i-tut; Formand for Bestyrelsen for rita­tens Byggeforskningsinstitut. ,

Har bl. a. bygget: Daells Varehus, Nørrebros Teater, Dansk Travsports Al­derdomshjem, Journalistgaarden, Glad-saxe Kommunes Ra-adhus og Sporis-anlæg, Marielystskolen ved Gladsaxevej og Bagsværd Skole. Kbhvns Lufthavns

_843___________________________

Hovedbygning samt Hangarer m. m. i Lufthavnen, Radiohuset ved Rosenørns Allé, Shellhuset samt en Del Villaer; hat arbejdet med Gladsaxe Kommunes Byplan fra 1943.

Adresse : Vodroffsv. 2 B, Kbhvn. V.

LAURSEN Aage Direktør, Civilingeniør; f. 20. April 1899 i Stenstrup; Søn af Teglværksejer Karl Laursen (død 1918) og Hustru Emilie f. Andersen (død 1940). gift (3. Okt. 1936) m. Vera L., f. 22. Aug. 1917 i Kbhvn., Datter af Overlæge Valdemar Friis-Møller (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hu­stru Margrethe f. Damsboe.

Student (Odense Katedralskole) 1917: cand. polyt. 1924; Ingeniør ved Hille­rød Jernstøberi & Maskinfabrik 1924-28; Salgschef ved Akts. K M Laursen & Co., Kbhvn. 1928-29; Salgsingeniør ved Akts. Møller & Jochumsen, Horsens 1929-33; adm. Direktør for Akts. Frede­rikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik fra 1933; projekterede Naturgastønksta-t ionen i Frederikshavn 1940. Har 1949 projekteret og er Medindehaver af Fa-briken I/S Algadan, Frederikshavn.

Formand i Bestyrelserne for Arbejds­giverforeningen i Frederikshavn og for Frederikshavn Flyveklub; Medlem at Bestyrelsen for Dansk Arbejdes Frede-rikshavn-Afd.

Adresse: Kragholmsg. l, Frederiks­havn.

Sommerbolig : Klithuset, Strandby St.

LAURSEN Henrik Direktør; f. 16. Juni 1900; Søn af Direktør K M Laursen og Hustru Kristine Marie f. Andersen (død 1922); gift (7. Dec. 1944) m. Agnes Ma­rie L., f. 24. Marts 1914, Datter af Skibsreder Christian Jensen og Hustru Lolli f. Tesch (død 1915).

Præliininæreks. (Aarhus) 1916; Ud­dannelse i danske Forsikringsselskaber 1916-22; Assuranceforretning i eget Navn fra 1922; Generalagentur for For­sikrings-Akts. Absalon 1924-45; Kom­mitteret i Hagelskadeforsikringsselska-bet af 1910, Aarhus fra 1931; adm. Di­rektør i Forsikrings-Akts. Absalon, i Dansk Forsikrings-Akts. Proyincia og Medindehaver af Assurancefirmaet \V Bahncke & Co. fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Glarmestre-nes Glasforsikring, Akts. fra 1946.

Adresse: Sundvænget 38, Hellerup.

LAURSEN Laurits Direktør, R.DM.; f. 1. Dec. 1870 i Voldby ved Hammel; Søn af fh. Teglværksejer Karl Laursen (død 1918) og Hustru Karen Marie f. Pedersen (død 1871); gift (4. April 1896) m. Ot-tilie L., f. 31. Aug. 1873 i Louns, Dat­ter af Lærer I Christiansen (død 1920) og Hustru Severine f. Foss (ded 1921). Elev paa Lnstrupholm Højskole 1883-84, paa Vallekilde Højskole 1890-91 og

__________________Laur

91-92; faglig Uddannelse paa Faderens Teglværker; Indehaver af Juelsbjerg Teglværk ved Stenstrup 1897-1916, der­efter ved Værkets Overgang til Akts. De forenede Teglværker adm. Direktør for dette Selskab.

Medstifter af og siden Stiftelsen 1901 Formand for Stenstrup forenede Tegl­værkers Kontor (fra 1906 Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer); Med­lem af Bestyrelsen for Teglværksfor-eningen af 1893, 1909-45, Formand 1912-45; Medlem af Repræsentantskabet for Sparekassen for Svendborg og Om­egn fra 1910, Formand fra 1913; Med­lem af Arbejdsgiverforeningens Hoved­bestyrelse fra 1913, af sammes Forret­ningsudvalg 1939-45, af Industrifor­eningens Repræsentantskab fra 1913, af sammes Bestyrelse 1935-45, af Re­præsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikiiing fra 1915, af samme« Hovedbestyrelse fra 1937, af Industri-raadet fra 1916, af dettes staaende Udvalg 1931-45, af Bestyrelsen for Dansk Brændsels- og Kontrolforening

1918-20, af Bestyrelsen for Rederiet Ørkild 1919-24 ok af Forretnings­udvalget for Svendborg Amtstidende

1919-28; Formand for Folkepartiets Vælgerforening for Gudmekredsen 1916-34; Bestyrelsesmedlem i Akts. Maskin­fabrikken Svendborg fra 1917, Formand fra 1933; Medlem af Landstinget (Det konservative Folkeparti) 1918-32; Med­lem af Repræsentantskabet for det kon­servative Folkeparti 1920-37, af Industri­fagenes Forretningsudvalg 1924-45, For­mand 1939-45, af Toldraadet og af det­tes Appeludvalg 1931-46; Medlem af Repræsentantskabet for Pensionsforsik-ringsanstalten fra 1932; Formand for Det konservative Folkepartis Organisa­tion i Svendborg Amt 1933-37; Medlem af Delegationen for Akts. Teglværker­nes Centralkontor i Kbhvn. fra 1933; Medlem af Repræsentantskabet forSyd-fyenske Jernbaner fra 1935, af Besty­relsen fra 1946, ug af Priskontrolraadi't 1937-40. Adresse: Stenstrup.

LAURSEN  Laurs Stationsforstander, R. DM.; f. 4. Maj 1880 i Skørring; Søn af Købmand N J Laursen (død 1909) os Hustru Kristiane f. Sørensen (død 1938); gift (9. Maj 1914) m. Kleon.ira L., f. 10. Okt. 1886 i Vellev, død 1920, Datter af Smedemester C Christensen (død 1931) og Hustru Ane f. Rasmus­sen (død 1940).

Elev ved Statsbanerne 1900- Assistent 1907; Overassistent II 1919; Trafikkon-trolør I 1926; Fuldmægtig 1929; Trafik­inspektør II 1931; Stationsforstander for Aarhus Hovedbanegaard 1934; tjenst-

Lau r________-_______

Kørende i 2. Distrikt  (tidligere 3. Tra­fikkreds)  1912-34. Adresse: Hovedbanegaarden, Aarhus.

LAURSEN   Michael Vicepolitiinspektør, R.; f. 3. Febr. 1889 i Horsens; Søn af Formand M Laursen (død 1928) og Hu­stru Marie f. Nielsen (død 1936)- gift (22. Marts 1912) m. Marie L., f. 8. Febr. 1891 i Horsens, Batter af J C Rasmus­sen (død 1895) og Hustru Line f Ander­sen (død 1932).

Ansat paa Voer og Nim Herreders Kontor 1903; Politibetjent i Roskilde 1912; i Statspolitiet 1913; Overbetjent 3919; Vagtmester 1924; Kriminalassi­stent I 1951; Politikommissær hos Rigs­politichefen 1938, Vicepolitiinspektør 1942.

Censor ved Politiskolen fra 1941.

Adresse.- Sallingv. 65, Kbhvn. F.

LAURSEN  N G Direktør, Civilingeniør; f. 9. Sept. 1898 i Haldum ved Hadeten; Søn af Gaardejer L E Laursen (død 1935) og Hustru Mathilde f. Møller (død 1928); gift (8. Dec. 1925) m. Astrid L., L 21. Dec. 1899 i Hadsten, Datter af Købmand II E Sørensen (død 1927) og Hustru Anne f. Pedersen (død 1947). Student (Aarhus) 1917; cand. phil. 1918; cand. polyt. 1924; ansat i Inge­niørfirmaer i Danmark og Frankrig 1924-26; Ingeniør i A/S Faxe Kalkbrud 1926; adm. Direktør for A/S De jydske Kalkværker, Aarhus, 1937-47; adm. Di­rektør for A/S Faxe Kalkbrud fra j 1947; Direktør i A/S Kbhvns Mørtel­værker og A/S Farum Teglværker, j Sten og Gruskompagm fra 1947. |

Fonmand   i   Bestyrelsen   for  A/S   De jydske   Kalkværker,    Nordjydak    Kalk   i og  Mørtel,  A/S,  I/S Jyllands Kalkcen­tral, A/S Solred Kalkværk og A/S Nør-  i re   Flødal   Kridt-   og   Kalkværker   fra 1947;   Medlejn  af  Bestyrelsen  for  FæJ-lesagentnret   for   Faxe-Linnhamn  Kalk­brud,  A/B Gotland Kalkverk og  Kaik­og    Teglværkaforeningen    af   1893   fra 1947.

Adresse:     Dronnanggaards   Allé   106, Holte.

LAURSEN Richard Fauerskov Provst; f. 24. Dec. 1895 i Odense; Søn af Han­delsgartner R Laursen og Hustru f. Rasmussen; gift (9. Febr. 1922) m. Ma­rie Adolphine L., f. 28. Marts 1893 i Odense, Datter af Barbermester N E Probst (død 1923) og Hustru f. Ander­sen.

Student (Odense) 1914; cand. theol. 1920; personel Kapellan i Hodde-Tistrup 1921; Sognepræst i Kvong-Lyne 1921-25 og i Fjelsted-Harndrup fra 1925; til­lige Provst for Vends Herreds Provsti fra 1938.

844

Medlem af Den danske Præstefor­enings Bestyrelse 1937 og af Skoledirek­tionen for Assens Amtsraadskreds 1938.

Adresse : Fjellerup pr. Harndrup.

LAURSEN Thorvald Redaktør; f 8. Febr. 1880 i Nørre Aaby; Søn af Fri­skolelærer Mads Laursen (død 1927) og Hustru Karen Marie f. Eriksdatter (død 1881); gift 1. Gang (28. Dec. 1911) m. Anna Kathrine L., f. 16. Maj 1886 i Jernved, død 1936, Datter af Sognepræst 8 Konstantin-Hansen; 2. Gang (9. Maj 1940) m. Jenny L., f. 3. Dec. 1916, Dat­ter af Postbud Th. Olsen og Hustru Jo­hanne f. Carlsen.

Etov paaAskov Hajskole 1901-03; Sta­tens Lærerhøjskole 1908; Rejser i Ud­landet; Lærer ved Vallekilde Højskole 1903-05, ved Ubberup Højskole 1909-20, ved Antvorskov Højskole 1920; Bedak­tør og Udgiver af Sjællands Ungdom 1917-18, af Folkets Ungdom 1918-19; Redaktør af Dansk Ungdom 1919 og af Herbergs-liingen 1936-46; Medredakttir af Bogserien Nordisk Oplysning 1937.

Medlem af Komitéen for Opførelse af Grundtvigs Mindekirke 1923, af Set. Pe­ders Menighedsraad i Slagelse 1926-34, af K. F. U. M.s Emigrantudvalg 1928, af Bestyrelsen for Understøttelseskassen for Lærere og Lærerinder ved statsanerkend­te Højskoler og Landbrugsskoler 1930-39 og af Forretningsudvalget for Her­bergs-Ringen af danske Vandrehjem 1930; Herbergs-Uingens Distriktsinspektør for Vandrehjemmene i Holbæk og Sorø Am­ter 1937-42; Leder al Herbergs-Ringens Værts-Kursus 1941.; Formand for Slagel­se Vandrehjem 19o/; Medlem af Besty­relsen for Slagelse Ungdomsborg 1949.

Ejer  af   Nygaard,   Lille  Valby   ved Slagelse.

Har udgivet: Sangbogen Danske Sange; Aarets -Bog tor Ungdommen; Medudgiver af Studiekredsen; har fckre-vet: Den danske Folkehøjskole (Fag­lig Læsning 1936); Herbergs-Ringens Værtsbog (1940): Medredaktør af Ad Li­vets Vej (1942). Adresse : Antvorskov, Slagelse.

LAURSEN  Viggo Statsmeteorolog; f. 1. Jan. 1904 i Højbjerg; Søn af Gaardejer P Kr. Laursen og Hustru Rebekka f. Døssing; ugift.

Student (Viborg) 1924; cand. mag. 1929; Assistent ved Magnetisk Observa­torium i Godhavn 1928, ved Meteorolo­gisk Institut 1929, Afdelingsmeteorolog 1931; Leder af den geofysiske Polar-aarsstation, Thule 1932-33, af Vejrsta­tionen, Thule 1946^17; Statsmeteorolog 1948.

Formand for Dansk Geofysisk For­ening 1944-47; Medlem af Kommissionen for Instrumenter og Observationsteknik under den Internationale Meteorologiske

Organisation; Medlem af Eksekutivko­miteen for Den Internationale Associa­tion for Jordmagnetisme; Leder af Cen­tralbureauet for Likvidationen af det 2. Internationale Polaraar.

Adresse : Landskronag. 41E, Kbhvn.Ø.

LAUSEN Frederik Direktør, Vicekon­sul; f. 25. Aug. 1866 i Odense; Søn af Bankdirektør Emil Lausen (død 1911) og Hustru Magdalene f. Richardt (død 1926); gift (20. Okt. 1893) m. Marie L., f. 23. Febr. 1875 i Haderslev, Datter af Ritmester Ernst vou Diiring (død 1895) og Hustru Vilhelmine f. During-Rosen-Krantz (død 1860).

Uddannet hos Stokkebye & Hvalsøe, paa Uruners Handelsakademi Baml i Hamborg og London 1883-91.

Direktør tor Aarhus Oliefabrik 1892-1926; Medlem al Kommissionen af 1919 for Oprettelse af et Jydsk Universitet

1919-25; Formand i Repræsentantskab og Bestyrelse tor Aarhus Idrætspark

1920-35; Medlem af Industriraadet 1920-27; Brasiliansk Vicekonsul 1918^31; Medlem af Repræsentantskabet i Akts. Aarhuns Privatbank, al Bestyrelsen for Akts. Frichs, Aarhus og af Bestyrelsen for Akts. Aarhus Oliefabrik; Formand for De samvirkende jyske Karloftelsek-Hun« (SAJiKA) 1936-39.

Adresse: Ulasonsborg pr. Kibæk St.

LAUSTEN-THOMSEN H Amtslæge, Dr. med. K.DM., D.r.K.H.p.p.; f. 6. Juni 1878 i Koost; Søn af Gaardejer Hinrich Thomsen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Kirstine f. Hansen (død 1928); gift m. Botilde L-T.

Paa Latinskole i Kolding 1892-97, i Ratzeburg 1897-98; Embedseksamen og Dr. med. t Freiburg 1904; Assistenslæga i Båden 1904-05; Læge i Skærbæk 1906-21; deltog som Læge i Krigen 1914-18; Amts- og Kredslæge i Tønder Amt 1920-43; tillige kst. Amtslæge i Haderslev 1929-43 og 1945; Kredslæge smstds 1929-32; Skolelæge 1926-43; Amtslæge i Aabenraa-Sønderborg Amt og Kredslæge i Aabenraa 1943-48.

Medlem af Skærbæk Kommuneraad 1907-20, af Sønderjydsk Skolelorenings Tilsynsraad 1921, af Radiumfondets Landskomité 1920-29, af Den danske Kræflkomité og af Styrelserne for Dan­marks Naturfredmngsforening, for Søn­derjydsk Teaterforening og for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt; For­mand for Tønder Bibliotek 1923-43, for Tønder Kommunalforening 1928-29, for det danske Kontor i Tønder 1928-43, for Landsforeningen for Hjemstavnskultur 1939-42 for Foreningen til Husdyrtuber­kulosens Bekæmpelse 1932-41, for Tønder Amts Afdeling af Centralforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheder 1931-43 og for Aabenraa Amts Aid. og Medleiu

________________    Lawa

•di Hovedbestyrelsen fra 1947; Formand for Styrelsen af Bocks Legat 1921-44, fur Historisk Samfund for Sønderjylland fra 1936 og for Brødrene Oscar og Al­fred Haastrups Mindelegat; Medlem af Kommissionen til Beskyttelse af Befolk­ningen mod Giftgas m. m. fra 1933; Membre titulaire de l'Union interna­tional contre la Tuberculose; Medlem af Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af Kilder til dansk Hi­storie; korresponderende Medlem af Svensk estniske samfundet vid Universi­tetet i Tartu.

Boganmelder ved Flensborg Avis fra 1912; Redaktør af Slesvigsk Søndags-blad 1922-24; Medudgiver af Sønder jyd­ske Aarbøger og 1923-46 af Sønderjydsk Maanedsskrift; har udgivet: Haabets Mænd (1921, s. m. N Svendsen); Tøn­derbogen (1926); Verdenskrigen, fortalt for Ungdommen (1929); Tønder Læae-og Ungdomsforening 1912-37 (1937): Lø­gumkloster Bank 1887-1937 (1937); Gen­foreningsdagene (1943); Dansk Tale i Sønderjylland (1946); Bogen om H P Haussen (1948). Udenl. Orden : F.Æ.L.5. Adresse: Aabenraa.

LAWAETZ   Jens Fr. Afdelingschef ved Statsradiofonien; f. 18. Aug. 1904 i Aar­hus; Søn af Kommunelærer Peter A F Lawaetz (død 1930) og Hustru Agnes f. Tørring; gift (29. Jan. 1946) m. Birgit Merete L., f. 13. Au«. 1918 i Nakskov, Datter af Købmand Einar Schrøder (død 1948) og Hustru Anna f. Bastholm.

Student (Aarhus) 1922; stud. polyt.; startede 1926 Radioens Drengetimer; gik over til Journalistik (Radiolytte­ren); Redaktør af Drengebladet 1930-32; fast knyttet til Statsradiofonien f rå 1935-, Programsekretær 1937, daglig Leder af Skoleradioen 1947; Chef for Underbold ningsafdelingen 1949.

Har skrevet Ungdomsbøgerne Køben­havn Kalundborg (1933); Eventyret om Jernbanen (1935); Eventyret om Skibet (1937).

Adresse:   Godthaabavænget  2, Kbhvn.   F.

LAWAETZ    W E O Oberst, K'. DM HTH.; f. 3. Nov. 1891; Søn af Proprie­tær L C H Lawaetz og Hustru Char­lotte f Haussen; gift (7. Maj 1918) m. Karin Elisabeth L., f. 22. Aug. 1895 i Kbhvn., Datter af Kaptajn Th Bugge (død 1912) og Hustru Elisabeth f. Dige-Petersen (død 1930).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1910; Premierløjtnant i Ingeniørtropperne 1914; Adjutant hos Generalinspektøren for Ingeniørtropperne 1922-27; Studie­ophold ved Piomiertachschulo,' Kloster-neuburg, Østrig 1928; Lærer ved Hæ­rens Officersskole 1928-47; Kaptajn

_Lawa__________________

1929; Chef for forskellige Telegraf -kompagnier 1932-40; Oberstløjtnant 1941; Chef for Krigsministeriets 4. Kontor 1941-42; Ohef for Pioner- og Telegraf skolen 1942-47; til Raadighed for Telegraf bataillonen 1947; Oberst og Chef for Telegra£bata>illonen 1947.

Translatør i Tysk 1924; Krigsministe­riets Tilsynshavende med danske Kri­gergrave og Mindesmærker i Danmark, Tyskland, Polen og Czekoslovakiet 1938-48; Medlem af Bestyrelsen for Flens-borgsamfundet fra 1947.

Adresse : Strandv. 136 C, Hellerup.

LEERBECK Joachim Otto Carl Julius Politimester, R.; f. 28. Juli 1885 i Kbhvn. Søn af Postmester II V Leerbi'ck (død 1907) og Hustru Eugeiiie f. Bret (død 1937): gift m. Gudrun Louise L., f. 21. Aug. 1898 paa PaJsgaard i As Sogn, Datter af Jens Vald. Nielsen og Hu­stru Elisabeth Caroline Kathrine f. Hansen.

Student (Gammelholms Latinskole i 1904; cand. jur. 1914; Birkefuldmægtia: i Faaborg s. A.; Assistent i Kbhvns Magistrat 1915; By- og Herredsfuld­mægtig i Køge 1918: Politifuldmægtig sammesteds 1919; Sekretær i Kbhvns Byret 1925; Politimester i Rougsø, Son-derhald samt Øster Lisbjærg Herreder Kanders, 1936.

Adresse: Aarhusv. 13, Randers.

LEGENE Peter Martin Missionsdirek-tør; f. 23. Nov. 1885; Søn af Postborer Andreas Martin Legene (død 1892) ok Hustru Marie f. Rasmussen (død 1925): gift (18. Juni 1914) m. Anna Gerarda L., f. 27. Sept. 1892 i Amsterdam, Dat­ter af Overlærer Gerard van Zanten (død 1937) og Hustru Anna f. Meerdink (død 1937).

Lært som Typograf og deltaget i Journalistik; uddannet paa Brødreme­nighedens Missionsseminarium i Niesky, Tyskland og hos Professor Vogel i I/ei-den, Holland; Ophold i Indien et Aar for at studere indiske Sprog og Reli­gioner; paa Rejse til Surinam i Syd­amerika, Nordamerika og Europa 1924-25; Ophold i Surinam 1925-30; Direktør for Brødremenighedens Missionsselskab i Holland fra 1930.

Har skrevet ca. 75 Bøger om frem­mede Lande og Folkeslag, heraf bl. a. oversat til Dansk: Hvor er din Bro­der?; Den brudte Tomahawk; Gudebar-net Tani.

Udenl.  Orden:  N.O.N.5. Adresse : Zusterplein 18, Zeist, Holland.

LEGIND   Axel   Kommandørkaptajn,   Af­delingschef    i    Marineministeriet,    R., HTS.; f.  11. Jan. 1902 i  Ulstrup Sogn, Jylland; Søn af Købmand Andreas  Le-giind og Hustru Thora f. Thorsen; gift (3. Okt. 1925) m. Thora L., f. 24. Juli

1903, Datter af Maskinfabrikant Jul. Jacobsen (død 1936) og Hustru Signe f. Nielsen (død 1923).

Søløjtnant II 1924; paa Undervands-baadsskole 1926-27 og Officersskole 1928-30; Orlogskaptajn 1939; Fyrinspek­tør og Fører af Fyrinspektionsskibet Argus 1940-42; Chef for Marinemini­steriets Admiralitetskontor 1942; Afde­lingschef i Marineministeriet 1947; Kommandørkaptajn 1948.

Værge for Holmens Kirke 1947; Med­lem af Isbrydningsraadet og dettes Forretningsudvalg, af forskellige Kom­missioner og Udvalg under Marine­ministeriet og Ministeriet for Handel, Industri og Søfart; Marineministeriets Delegerede i Bestyrelsen for Søfartens Bibliotek; Formand i Direktionen for Ghrista'ansøes Musæum; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Dansk Decca Nå-vigator Co.

Har skrevet Artikler i Tidsskrift for Søvæsen, væsentlig vedr. Uddannelses-spørgsmaal.

Adresse : Hareg. 35, Kbhvn. K.

LEHMAN N Inge Statsgeodæt; f. 13. Maj 1888 i Kbhvn.; Datter af Professor, Dr. phil. Alfred Lehmann (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Ida f. Tørsleff (død 1935).

Student 1906; Studieophold i England 1910-11; Beregner i Forsikringsselskabet Danmark 1912-18; cand. mag. (Matema­tik) 1920; Studieophold i Hamburg 1922 • Assistent ved Universitetets forsikring matematiske Laboratorium 1923-26; As; stent  i  Gradmaalingen  1925-28; Stud i ophold i Strasbourg, Darmstadt og a dre Steder 1927; Magisterkonferens (<! odæsi)   1928;   Statsgeodæt  og  Chef  f< Seismisk Afdeling i Geodætisk Institut 1928.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1938. Formand   for Dansk   Geofysisk   For­ening  1941-44.

Har skrevet en  matematisk og  flere seismologiske Afhandlinger.

Adresse : Kastelsv. 26, Kbhvn. Ø.

LEHMANN Johannes Forfatter, Dr. phil., R.p.p.; f. 10. April 1896 i Kbhvn.; Søn af Borgmester Carl Lehmann (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Henriette f. Schwensen (død 1905); gift 1. Gang (1926, Ægteskabet opløst) m. Redaktør Else L., f. 12. Maj 1892, Datter af Overgartner Egon Helse (død 1904)-- og Hustru Eli f. Brion (død 1931); 2. Gang (1934) m. Gudrun L., f. 5. April 1901, Datter af Sagfører N C Christensen (død 1930) og Hustru Anna f. Guldborg (død 1948).

Student (Efterslægtselskabete Skole) 1915; cand. polit. 1922; Dr. phil. (Uni­versitetet i Wien) 1928; langvarige Op-

Lehm

hold i Udlandet; Studierejse til Øst­asien 1929-30; Medarbejder ved forskel­lige inden- og udenlandske Blade og Tidsskrifter. Begyndte af holde Fore­læsninger over Industrihistorie paa den polytekniske Læreanstalt 1932; Gæste­forelæsninger i Belgien 1932, i Tyskland 1933, i Sverige 1935 og 1936.

Sekretær for Foreningen af Medicinal-fahrikcr af 1933 fra 1934: Medlem af Bestyrelsen for Direktør Th. Sørensens Thor Legat 1933; Næstformand i Thors kemiske Fabrikkers Funktionær- og Ar-' bejderfond 1941; Næstformand i Besty- j reisen for Akts. Thors Dampvaekeri j 1938 og for Akts. Thors kemiske Fa­brikker 1938; Formand for Akts. ' Uampvaskeriet Thor, Nykøbing F., Lol­land-Falsters Dampvaskerier 1941, for Dampvaskeriet Thor, Næstved 1948 og for Akts. Thors Renseri og Farveri 1941; Næstformand i Bestyrelsen for Nørrebros Bespisningsforening 1933; Formand i Bestyrelsen for Marie Tei­sens Legat 1940; Medlem af Bestyrel­sen for De Puggaardske Legater 1944; Medlem af Journalistforeningens Re­præsentantskab 1943 og af Repræsen­tantskabet for Borgervennen af 1788, 1944; Redaktør for Danmark af Ord och Bild fra 1936; Medlem af Ord och Bild's danske Komité og dennes Sek­retær 1936; Medlem af Bellman Selska­bet i Stockholm 1936; Medlem af Lfir-domshistoriska Samfundet i Uppsala og Redaktør for Danmark af dets Aarbog Lychnos 1945.

Har bl. a. skrevet: For eller imod (1916); Svenske Portrætter (1926); C F Tietgen (1929); Niels Neergaard (1929); Gennem Østen (1930); Svenske Penge (1931); Landbrugskrisen (1931); Vor Tids Industri (1932); Den danske Sæbe­industri (1932); Kultur og Industrial­isme (1932): Nordisk Samarbejde (1934) -. N N Blumensaadt gennem 100 Aar (1935). Selandia (1937); Fra Bydreng til Statsminister (1937); Rudolf Diesel op Burmeister og Wain (1938); Mænd i Norden (1938): Den europæiske Stor-magtspresses .Historie (1939); Profiler (1941): Mænd og Meninger (1942); Bur­meister og Wain gennem hundrede Aar (1943); Foreningen til Søfartens Frem­me gennem 100 Aar (1944); Jacob Holm, en dansk Storkøbmand (1944); Gustaf den Anden Adolf (1944); Har redigeret: Dansk Erhvervs-Leksikon (1943). Har udgivet: Th. Stauniug: Af Tidens Strid (1933) og Danmark og Sverige (1937). Medarbejder ved Nordisk Konversationsleksikon (1944). Oversættelser fra Engelsk, Svensk og Tysk.

Modtog Kong Gustaf V's Medalje i Guld 1947.

Udenl.Ordener : Fi.H.R.3'.; N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse: Hesselvang l, Hellerup.

LEHMANN Karl Overkirurg, Dr. med , R., M.T.Fi., M.T.Kha.p.p.: f. 12. Sept. 1897 i Aalborg; Adoptivsøn af Scene­instruktør Julius Lehmann (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Agnete f. Hartmann (død 1902); gift (16. Okt. 1926) m. Aase L., f. 8 Sept. 1901 i Kbhvn., Datter al fh. Direktør for Statsskovbruget Frederik Krarup (se denne).

Student (H Adlers Fællesskole) 1915; med. Eks. 1924; Hospitalsuddannelse i Kbhvn. og Provinsen 1924-28; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenklinik 1928-29 og klinisk Assistent ved Rigshospita­lets Fødeafd. B 1928-32; Assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1929-30 og ved Rigshospitalets kir. Po-liklinik 1930-31; 2. Reservekirurg ved Sundby Hospital 1932-35; Dr. med. (Eklampsien i Danmark i Aarene 1918-27) 1933; 1. Reservekirurg ved Kommu­nehospitalets Afd. V 1935-39; Specialist­anerkendelse (Kirurgi, Gynækologi) 1935; Reservelæge ved Ortopædisk Ho­spital 1939-40-, Prosektor Chirurgiæ ved Kbhvns Univ. 1939-42; Souschef vi-d Dansk Røde Kors' Ambulance i Fin­land 1939-40; Overlæge ved Kommune­hospitalets kirurgiske Poliklinik 1940-42; Overkirurg ved St. Lukas Stiftelse fra 1942; Forsikringslæge ved Haand i Haand-Koncernen fra 1936; Studierejser i Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig og England.

Formand for Bestyrelsen for Selska­bet for teoretisk og anvendt Therapi 194446 og for Bestvrelsen for Dansk Røde Kors' Afd. for Kbhvn. og Omegn; Medlem af Hovedbestyrelse og Forret­ningsudvalg for Dansk Røde Kors.

Har skrevet en Række eksperimen­telle og kliniske Arbejder om kirurgi­ske Emner.

Udenl Ordener: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.4.; N.r.K.H.; N.St.O.31.; S.V.31.

Adresse: Strandagerv. 25, Hellerup.

LEHMANN Paul Generalkonsul, Grosse­rer, R.DM.p.p.; f. 8. April 1876 i Kbhvn.; Søn af Dekanus i Sundheds-kollegiet, Dr. med. Jul. Lehmann (død 1901) og Hustru Elisabeth f. Behrens (død 1919); gift (S. Sept. 1937) m. Thyra L., f. Nilsson.

Gennemgaaet Brockske Handelsskoler og været i Handelslære i Udlandet; grundlagde Firma Paul Lehimann 1900; Grossererborgergkab s. A.; Generalkon­sul for Kongeriet Bulgarien 1932-47.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Spe­ditørforening 1909-35; Formand for sam­me 1919-35; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Speditørforbund 1920-35 og For-

Lehm____________________

mand for samme 1920-21.1924-25, 1929-30 og 1933-35: Præsident for den interna­tionale Føderation af Speditørorganisa­tioner i Bern 1926-35, Medlem af Ho­vedbestyrelsen for dansk Principalfor­ening 1928-39; Medlem af Sø- og Han­delsretten 1926-46; Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1931-35: Medlem af Repræsentantskabet for Ak­tionær Sammenslutningen af 1947, For­mand for dette 1949 og tillige Medlem af Bestyrelsen.

Udenl. Orden : Bulg.C.F.2.  og 3. Adresse: Strandboulevarden 6, Kbhvn. Ø.

LEHNFELT      Arne Distriktsingeniør, cand. polyt.; f. 11. Sept. 1898 i Lille Næstved; Søn af Hovedkasserer Johan Lehnfelt og Hustru Ingeborg f. Kem-pel: gift (24. Juni 1927) m. Vibeke L., f. 29. Maj 1906 paa Porsgaard, Solbjerg Sogn, Datter af Proprietær Carl Svan-holm og Hustru Helga f. Østergaard (død 1932).

Student 1916; Filosofikum 1917; cand. polyt. 1922; assist. Ingeniør ved Vand­bygningsvæsenet 1923, Ingeniør 1931, Distriktsingeniør 1948.

Sekretær i tidvalget ang. Inddæm­ning i Kalvebodstrand 1934-37 og i Ud­valget ang. Dæmning til Rømø og Landvindingsarbejder i Vadehavet 1936-38; Medlem af Statens Landvindingsud-valg og af Statens Vandtøbsudvalg:: Sekretær i Hadsundbroens Bestyrelse 1944; Censor i knlturteknisk Vandbyg­ning ved Polyteknisk Læreanstalt 1947; Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Bygningsingeniørgruppc 1947.

Adresse : Ved Volden 10. Kbhvn. K.

LEHRMANN O Civilingeniør, R.DM., HTS.; f. 12. Jan. 1895 i Kbhvn.; Søn af Oberst Frantz Lehrmann (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Margrethe f. Boje (død 1934); gift (6. Dec. 1927) m. Gerda L., f. 16. April 1903 i Randers, Datter af Købmand N Levin Jensen (død 1942) og Hustru Anna 1. Ravn.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1913; cand. polyt. 1920; Ingeniør ved Søværnets Bygningsvæsen 1920, Inge­niør II (og Chef for Søværnets Byg­ningsvæsen) 1936, Ingeniør I 1937; Chef for Søværnets Bygningsvæsen 1942.

Adresse: Svinget 18, Kbhvn. S.

LEHWALD Georg J Proprietær, R. DM.; f. 11. Aug. 1866 paa Ulrikken-borg; Søn af Proprietær Georg Jensen (død 1895) og Hustru Karen f. Ander­sen (død 1904); gift (9. Juni 1896) m. Metha Christense Johanne L., f. 27. Dec. 1873, Datter af Gaardejer Ole Ja­cobsen (død 1909) og Hustru Johanne f. Nielsen (død 1882).

_______________________848_

Paa Lyngby Realskole og Lyngby Landbrugsskole; overtog Ulrikkenbors 1895; Formand for det konservative Folkepartis Amtsudvalg for Kbhvns Amt 1913-35; Sogneraadsmedlem 1915-17 og 1925-30; Formand for det konservative Folkepartis Organisation I Z, Lands­tingskreds 1920-35; Amtsraadsmedlem 1928-43; Landstingsmand 1928-36.

Adresse : Lehwaldsv., Ulrikkenborg, Lyngby.

LEMCHE    Henning Museumsinspektør. Dr. phil.; f. 11. Aug. 1904 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Søren Lemche (se den­ne) ;• gift (17. April 1932) m. Inger L., f. 9. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Civilingeniør Frederik Sodemann (død 1943) og Hustru Thora f. Brabrand (død 1947).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1922; zoologiske Indsamlingsrejser paa Færøerne i 1925 og i 1926; cand. mag. 1927; Dr. phil. 1937; honorarlønnet As­sistent ved Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskoles zoologiske Laboratorium 1928, fast videnskabelig Assistent 1939, Amannensls I 1946; Inspektør ved Kbhvns Universitets Zoologiske Museum 1949; Lærer i Husholdningszoologi ved Birgitte Berg-Nielsens Husholdningsse-minarium fra 1938; Censorsuppleant ved Skoleembedseks. ved Kbhvns Universitet fra 1939; varetager Undervisningen i Zoologi for Land- og mejeribrugsstude-rende ved Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole fra 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk naturhistorisk Forening fra 1948 og af International Commission on Zoological Nomenclature fra 1948.

Har skrevet: Studien fiber die Flu-gelzeichnunfren der Insekten I (Dispu­tats. Zool. Jahrb. Anat.. Bd. 63, Jena 1937); Fra Molekyle til Menneske (1945).

Adresse: Rørskærsv. 20. Gentofte.

LEMCHE Johan Læge, R.DM.; f. H. Aug. 1863 paa Onsgaard i Hellerup; Søn af Gaardejer P S Lemche (død 1901) og Hustru f. Jacobsen (ded 1887); gift (19. Juli 1893) m. Forfatterinden Gyrithe Lemche (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943), Datter af Skolebesty­rer Hartvig Frisch (død 1890) og Hu­stru f. Mourier (død 1892).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1882; med. Eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra 1889; Jernbanelæge fra 1894; Læge ved Hoffet paa Sorgenfri 1898-1947; Kommunelæge fra 1909; kst. Di­striktslæge 1910-15: Kredslæge 1915-33; Formand for Lægekredsforeniingen for Kbhvns Omegn 1910-15; Medlem af den alin. danske Lægeforenings Overvold-g-iftsdomstol 1923-38; Medlem af Direk­tionen for Do danske Lægers Enke- og Bflrnaforeørgelses-Kasse; Formand i

Direktionen for Selskabet for Sund­hedsplejen i Danmark 1923-33, derefter Medlem a;f Direktionen til 1938; For­mand i Direktionen for Understøttelses­foreningen for danske Lægers trængen­de Enker og forældreløse Børn 1926-43; Medlem af Bestyrelsen for Kredslæge-foreningen 1922-33.

Senior i Studenterforeningen 1885-86; Bestyrelsesmedlem i Melchiorianerfor-eninaen 1886-87; Sekretær i Pipervæl-ererforeninpen 1896-97; Medlem af Ktn dentersangforeningens Bestyrelse 1907-08.

Formand for Sundhedskommissionen i Lyngby 1901-33. for Lyngby Grund­ejer- ng Kommunalforening 1902-06 og 1918-21; Medlem af Sogneraadet og Vejudvalget samt Formand for Skole­udvalget 1907-12; Medlem af Bygnings-kommissionen 1901-33; Formand i Bank-raadet for Banken for Lyngby og Om­egn 1906-35: Formand for Delegationen for Privatbankens Filial i Lyngby fra 1935; Medstifter af Sparekassen for Lyngby og Omegn og af Banken for Lyngby og Omegn.

Samlede »g udgav Medicinsk Sang­bog (1888); Lyngby-Taarbæk Kommune? Sundhedskommission 1861-1911 (1911); har skrevet Artikler om „Gjentofte-gaard", „Gjentofte By paa Udskiftnin­gens Tid. Fra ca. 1750-ca. 1800" og „Ordrup By og Bymarker paa Udskift­ningens Tid" i Hist. topogr. Selskabs Skrifter Nr. l, 11 og 12, endvidere „Vangede By og Bymarker paa Ud­skiftningens Tid" i Nr. 14 og „Gjen­tofte Bymarker paa Udskiftningens Tid" i Nr. 16 samt „Bebyggelsen i Gjentofte By udenom Bandergaardene" (1941); desuden en Del hist.-topograf. Afhandlinger i Lyngbybogen; har ud­givet : Nogle Raad til Begyndere i det ædle L'hombre-Spil (1948); Æresmedlem af Lyngby Grundejerforening 1943 og af Kbhvns Omegns Lsegekreds 1946.

Adresse: Lyngbyhus, Rustenborgv. 7, Lyngby.

LEMCHE   Søren Arkitekt; f. 22. Dec 1864 paa Onsgaard i Hellerup; Søn af Gaardejer P S Lemche (død 1901) og Hustru f. Jacobsen (død 1887); gift (20 Sept. 1899) m. Inge L., f. 26. Juli 1879 paa Valle, død 1920, Datter af Sttftsgartner O V Mourier og Hustru f. Baronesse GuMencrone.

Elev af Teknisk Selskabs Skole 1879-84 og af Kunstakademiet 1885-92; Akade­miets lille Guldmedalje 1893; store Guldmedalje 1896; Konduktør hos Prof. Hans J Holm 1893-98 ved Genopførelsen af Va,llø Slot: Studierejse i det sydlige Udland 1898-1900, opmaalte bl. a. Erec-theion og Parthenon paa Athens Akro-poli«.

___________________Lend

Censor ved Polyteknisk Læreanstalt. Har udvidet, ombygget og istandsat Kirkerna i Skjern, Struer, Jyderup, Gentofte og Holbæk, bygget Sundby Menigheds Hus, Kirken paa Reersø. Kirken i Frederiksværk, Arbejderhjem­met Fredenshus i 0-Allé, Gymnastik-og Idrætsbygningen i Idrætsparken i Kbhvn., Hellebæk Kirke samt en Del Villaer og andre Privatbygninger.

Adresse: Ellinorsv. 43, Charlotten-lund.

LEMKOW  Victor Direktør, R.DM.p.p.; f. 12. Nov. 1882 i Kbhvn.; Søn af Pro­fessor Sigfred Levy (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Lida f. Mi­chelsen (død 1920); gift (1. Juni 1940) m. Gunna L., f. 24. Juli 1899, Datter af fh. Operasanger Vald Lincke og Hu­stru Mary f. Soyer.

Student (Slomanns Skole) 1900; ud­dannet i Bog- og Kunstforlag i Kbhvn., Stuttgart, Berlin og Stockholm; Pro­kurist i Poul Heckschers Kunstfor­lag 190549; Redaktør af Tidsskriftet Teatret 1906-19, dets Ejer og Ud­giver 1909-19; Medarbejder ved Ber-linorske Tidende 1914-20; i Ledelsen af Erhvervenes Pressesekretariat 1920-25; Formand for Teaterraadet 1930-36; Di­rektør for Danske Dramatikeres For­bund 1912-37; Direktør i Tivoli fra 1925.

Medlem af Bestyrelsen for Dansko Dramatikeres Forbund og for F.mma Gad-Fonden; Formand for Fællesorga­nisationen Drama-Ret.

Har skrevet: Der ventes et Barne­barn (1935); Pantomimen Lykke-Peer (1936, Tivolis Pantomimeteater); Kome­dien Moderglæder — Fadersorger (1937, Aaflms Teater); Det ffirst« Madfi (1937, Det kgl. Teater); Sommerferie l Hirsen.-holm (1941, Det kgl. Teater). Herespil­lene : Efterfølgeren, Paa Skillevejen og Bro, Bro, Brille.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; I.F.3.; I.Kr.4.; N.St.0.3'.; S.N.3.; S.V.2'.

Adresse : Emmasv. 16. Gentofte.

LENDORF Axel Professor, Dr. med., R. DM.; f. 18. Febr. 1871 paa Knudstrup-gaard; Søn af Proprietær A P H Len-dorf (død 1905) og Hustru Laura f. Carstensen (død 1899); gift 1. Gang (12. April 1909, Ægteskabet opløst) m. Jenny L., f. Mollerup, f. 21. Febr. 1880; 2. Gang (5. Maj 1921, Ægteska­bet opløst) m. Hedvig L., f. Christen­sen, f. 26. Nov. 1899; 3. Gang (3. April 1945) m. Anni L., f. 28. Dec. 1917, Dat­ter af Advokat A Poundic (død 1922) og Hustru Valborg f. Brandt.

Student (Lycenm) 1887: med. Eks. 1894; Reservelæge ved Randers Syge­hus 1896-98; Dr. med. (Bidrag til Blap reslimhindens Histologi) 1900; Prosec-

tor anatomi;« 1900-03; Reservelæge l Hæren 1901-03; Reservekirurg ved Kommunehospitalet 1903-07; Visitatoi smstds. 1908-10; Censor i Kirurgi ved med. Embedseksamen 1909-13; Chef for Rigshospitalets kirurgiske PolikUnik 1910-26; ekstraordinær Professor i Kirurgi ved Kbhvns Universitet 1914, ordinær 1920-41; Overkirurg ved Rigshospitalets Afd. C 1926-41.

Formand for Dansk kirurgisk Sel­skab i 1918; Medlem af Bestyrelsen for Refsnæs Kysthospital 1920; Formand for Foreningen Fødselsdagsgaven 1926. Medredaktør af Hospitalstidende 1908-18, af Bibliotek for Læger 1909-14.

Har skrevet Afhandlinger om kirur­giske Nyresygdomme, om Læsioner af Mave-Tarmkanalen, om Frakturer cg Frakturbehandling, Blæresygdomme.Pro-statasygdomme m. m.

Adresse: Taarbæk Strandv. 124, Klam­pen bore.

LENSTROP   Eyvind Landsretssagfører; f. 17. Juli 1913 i Khhvn.; San af Over­læge Dr. med. Ejnar Lenstrup og Hu­stru Karen f. Møller; gift (19. Jnu: 1937) in. Aa?e L., f. 12. Aag. 1912 i Khhvn., Datter af Civilingeniør Arnold CoHet Henrichsen og Hustru Emjny f. Christensen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1938; Sagførerfuldmægtig s. A.; Landsretssagfører i Kbhvn. fra 1942.

Adresse: Sommerv. 17, Charlotten-lund.

LERCHE   Carl Baron, Hofjægermester f. 7. Jan. 1888 paa Benzon«dal; Son af Kammerherre, Hnfiægprnx-ster, Haron Christi.in Lcrrhp «l<wl 1920. m Krak« Rlaa Bog 1919) osr Hustru Sigrid f. With (død 1941): ugift.

Elev paa Herlufsholm og Rungsted Kostskole; studerede Sprog i Lausanne og Landvæsen i Tyskland og Danmark; Medejer af Benzonsdal fra 1918.

Adresse:  Benzonsdal  pr. Taaatrnp.

LERCHE Carl  Frederik (Frits; Over­retssagfører.   R.DM.:   f.   23.   Aug.   1883  j i Holeby: Søn af Ingeniør Georg Lerche (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru   Sofie  f.   Johansen   (død  1921); gift   (16.   Aug.   1934)   m.  Agnete   L.,  f. Ekman.  f.   5.  Angr.

Student (Odense) 1901; cand. jnr. 1907; Overretssagfører 1911.

Adm. Direktør for Akts. Kryolith-Mine- og Handels-Selskabet; Direktør i Kryolitselskabet Øresund A/S; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Odins Taarn. Odense, for Akts. Rungsted Golfbane og for Foreningen Grønlandsk Hus­flid.

Adresse: Klampenborgv. J5, Klam-penborg.

850

LERCHE   Christian Kammerherre, K'. DM., FM. i Guld p.p.; f. 25. April 1868; Søn af Oberstløjtnant Fritz Lerche (død 1892) og Hustru Anna f. Kracke (død 1921); gift (25. April 1893) m. Helene (Lone), f. 14. April 1866, Datter af Fi-deikommisbesidder C G Bartholin-Eichel (død 1902) og Hustru Holga f. Aagaard (død 1875).

Student (Metropolitanskolen) 1885 ; cand. jur. 1890 ; Assist. i Indenrigsmini-I steriet 1894; Fuldmægtig i Ministeriet for offentl. Arbejder 1905; kgl. Kom missarins v. Jernbaneanlæg paa Øerne 1909-38; Kommissarius for Anlæget af en Motorvej fra Rødby Havn til Stor­strømsbroen 1941-47.

Medlem   af   Statsinventariekommissio-nen   fra   1909;    Medlem   af  Christians­borg Slots  Byggeudvalg;  Formand  for Grundejerbankens   Tilsynsraad   1912-14 ; Medlem  af  Grundejerbankens  Likvida-tionskomité 1914-29; Formand for Besty­relsen for Det kbhvnske Ejendomssocie-tet,  for Repræsentantskabet  i  Forenin­gen   til   Understøttelse   af  Dannebrogs-ridderes    Efterladte,    for    Radioraadet 1925-39 og for Luftfartsraadet 1926-40. Udenl.   Ordener:   C.H.L.2.;   Pr.Kr.3. Adresse: Blegdamsv. 10, Kbhvn. N.

LERCHE   Flemming Gesandt, Kammer­herre, SK.DM.M.T.Kfh.p.p.; f.  14. Nov. 1878; Søn af  Kammerjunker,  Overrets­sagfører Ferdinand Lerche (død 1886) og Hustru   Marie   f.   Gulstad   (død   1930) ; gift   (10.  Jan.  1916)  m.   Nora L.,  f.  v. Grå hmayr-Anf? erheim .

Student (Frederiksborg) 1897; cand. jur. 1904; Assistent i Udenrigsministe­riet 1905, Fuldmægtig og Ekspeditions­sekretær 1908. Kontorchef 1910; Chargé d'affaires i Wien 1913; Ministerresident med Titel af Gesandt 1919, tillige ak-krediteret Budapest fra 1921; overor­dentlig Gesandt og befuldm. Minister i Helsingfors 1921-48 ; tillige akkreditere! i Reval 1922-40 samt i Kowno og Riga 1926-40.

Udenl. Ordener: B.Kr.4. ; BuIg,A.3. • H.Z.L.21.; Chin.G.H.2'.; E.Ft.K.l. E.Ø.K.l. • Fi.B.H.; Fi.H.R.l. m. Brill. Fi.Sk.F.;' J.H.S.3.: Le.S.l.; Li.G.l M.Gr.2.b.; N.St.0.2'.; O.H. & F.2'. Pr.Kr.3.; S.A..Z'.; S.Kr.l. ; Ø.F.2. Ø.r.K.l.

Adresse : C V E Knutlis V. 6, Hellerup.

LERCHE Otto Civilingeniør, Baron, R. DM. p. p. ; f. 19.. Aug. 1873 paa Lerchen-borg: Søn af Kammerherre, Lenegreve Christian Lerche til Lerchenborg (død 1885) ocr Hustru Cornelia f. Tillisch (død 1904) ; gift (8. Febr. 1930) m. Grev­inde Else Schack f. Grundtmann.

Student (Roskilde) 1890; cand. pol.vt. 1898; Medindehaver af Ingeniørfirmaet Fr. Johannsen & Joh. Saabye 1901-03,

851 _

Lese

af Firmaet J Saabye & O Lerche 1903; efter Firmaets Omdannelse til Aktiesel­skab 1938 Direktør og Næstformand i Bestyrelsen for dette: adm. Direktør og Formand i Bestyrelsen 1946.

Medlem af den dansk-svenske Gruppe for Bygning af Jernbaner og Havne i Tyrkiet og af den transiranske Jern­bane; Medlem al' Direktionen tor Akts. Kryolith-Mine os Handels-Selskabet ; Medlem af Bestyrelsen og Kommitteret i Direktionen for Akts. Kryolitselska­bet Øresund; Formand i Bestyrelsen for Akts. Kastrup Maskinfabrik.

Udenl.  Orden :   S.N.3.

Adresse : Skelv. 2, Hellerup.

LERCHE Vincens Baron, Hofjægerme­ster; f. 12. April 1891 paa Benzonsdal; Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Baron Christian Lerche (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Sig­rid f. With (død 1941).

Elev paa Rungsted Kostskole 1902-08, studerede Landvæsen i Tyskland og Danmark; Løjtnant ved Gardehu-husarregimentet 1915; Ejer af Benzons­dal fra 1918 (Forpagter 1915-21).

Mi'tllem af Best.\rel<eu fur Akts. Uar-lang £ Toksvigs Reklamebureau og for Akts. H Jessen, Taastrup; Medlem af Repræsentantskabet for Landmands­banken og af Bestyrelsen for Kbhvns Amts Landboforening.

Adresse: Benzomsdal pr. Taastrup.

LESCHLY Carl Oberstløjtnant, Slotsfor valler, R.D>M.,HTH.; f. 7. Sept. 1882 i Aarhus; Søn af Generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Julie Sophie f. Neer-gaard (død 1910); gift (5. Nov. 1910) m. Ragnhild L., f. 16. Jan. 1885 paa Frdbg., Datter af Fuldmægtig Georg Rørdam (død 1917) og Hustru Ida f. Thune (død 1922).

Sekondløjtnant 1903; Premierløjtnant s. A. ; ved Hærens tekniske Korps 1909-11; Adjutant ved Fæstningsartilleriregi-mentet 1913-14, ved 3. Division 1914-18; Kaptajn 1918; Stabschef ved 3. Division 1921-23, ved Sjællandske Division 1923-24; Afsked fra Linien efter Ansøgning 1924; Oberstløjtnant 1927; Chef for 10. Artilleriafd. 1927-32; til Raadighed for 3. Feltartilleriregiment 1932-38; Afsked fra Hæren 1938. Ansat ved Dansk Re-kylriffelsyndikat 1924-32 samt ved Hæ­rens Flyvertropper 1932-38; Slotsforval­ter paTa Frederiksborg Slot 1938.

Adresse : Frederiksborg Slot, Hillerød.

LESCHLY Erik Generalmajor, K'.DM. HTH.p.p.j f. 27. Aug. 1880 i Aarhus; Søn af Generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930)' og Hustru Julie Sophie, f. Neergaard (død 1910)- gift 1. Gang (6. Maj 1905) m. Nanna L, f. 8. Sept 1881 paa Frdbg.,

død 1932, Datter af Grosserer N S Dahl (død 1916) og Hustru f. Lasenius Kramp (død 1917); 2. Gang (20. Nov. 1935) m. Gertrud L., f. 10. Febr. 1897 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. phil. Vilh. Andersen (se denne).

Sekondløjtnant 1900; Premierløjtnant i Rytteriet 6. Aar; ved Generalstaben 1908-13; Ritmester 1913; Eskadronchef ved 3. Dragonregiment 1913-17; Stabs­chef hos Generalinspektøren for Rytte­riet 1917-21; Chef for Rytteriets Befa­lingsmandsskoler 1921-25; Tjenesterejse til Frankrig 1922; Oberstløjtnant 1923; Chef for 5. Dragonregiment 1925-30; Oberst 1930; Chef for Trainafdelingen 1930-34; Generalmajor 1934; Generalin­spektør for Rytteriet og Kommandant i Kbhvn. 1934; Afsked 1945.

Formand for Aarhus- Bideforening 1915-17 og for Randers Eideklub 1928-30 ; Bestyrelsesmedlem i Dansk Blideforbniul fra 1918, Formand fra 1939; Formand for Fællesorganisationen for Officerer og ligestillede af Hæren (F.O.L.) 1931-46 samt Bestyrelsesmedlem i K.D.A.K. 1931-35; Formand for Det fælles Vejtav­leudvalg 1935-40; Æresmedlem af Ran­ders Rideklub.

Udenl. Orden: S.Sv.2'.

Adresse: Dronn. Tværg. 4, Kbhvn. K.

LESCHLY Willie Dr. med., H. DM.; f. 15. Juli 1882 i Ohristianssted ; San al kgl. Bogholder og Kasserer P M Leschl.v (død 1885) og Hustru f. Sørensen (død 1922); guft (11. Maj 1912) m. Ellen L., f. 31. Dec. 1886 i Ljungby i SmaaJand, Datter af Patron A J Pehrsson og Hu­stru f. Monberg.

Student (Metropolitanskolen) 1899 ; med. Eks. 1906; Assistent ved Universi­tetets patologisk-anatomiske Institut 1907-09, ved Statens Seruminstitut 1909-14, ved Kommunehospitalets Afd. III 1913-14; Dr. med. (Studier over Kom­plement) 1914; Reservelæge ved Frdbg. Hospitals Afd. B. 1914-19, ved Afd. G. 1919-20; Overlæge ved midlertidig In-fluenzaafdelmg 1920 ; Overlæge ved den medicinske Afdeling paa Statshospita­let i Sønderborg fra 1920; Konsulent for Invalidenævnet i Sønderborg 1921 ; Dom­mer ved Professorkonkurrencen l Sept. 1923 og Opponent ex officio ved Doktor­disputats ved Kbhvns Universitet 1937.

Adresse : Sønderborg.

LESER C C Civilingeniør; f. 23. Okt. 1873 i Kbhvn.; Søn af Murermester C A C Leser (død 1890) og Hustru f. Christensen (død 1935); gift (30. Dec. 1902) m. Caja Helen L., f. 29. April 1876 i Hillerød, Datter af Grosserer J H K Krebs (død 1912) og Hustru f. Moe (død 1922).

Cand. polyt. 1897; beskæftiget ved Ludvigsen & Hermann's Jernstøberi og

Lese

Maskinfabrik s. A., hos A Koppel, St. Petersborg 1898-99, hos A Bjerring ved Naftaboringer i Sabuntchi ved Baku 1900 og atter bos A Koppel ved Vand­værket i Baku og ved Afdelingen i Moskva s. A. ; Medindehaver af Firmaet Leser og Holzhiiter, Moskva 1901-05; ansat i Ingeniørfirmaet Spahn & Sohne, Moskva 1905-16 or i Tlie An^lo-Conti-nental Comp. Ltd., St. Petersborg og Konstantinopel 1916-23- ansat i Akts. Atlas, Kbhvn. 1923-39; Forstander for ]>ansk Køleinstitut, Kbhvn. 1939-44.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Adresse : Skovvænget 24. Hørsholm.

LETH Eigil Gesandt, K'.DM.; f. 9. Jan. 1880 i Khhvn.; Søn af Grosserer C A Letli (død 1917) og Hustru Harriet f. Wulff (død 1936); gift m. Zinie Joan-nidi L., f. 14. Juni i Konstantinopel.

Student (Metropolitanskolen) 1897; Diplomingeniør (Ziiricli) 1903; Direktør for Akts. Imprægnerdngsanstalten Ju­lirus Rutgers, Rusland, 1905; Adm. Di­rektør for Akts. Liibau OMefabrak 1917. 2. officielle Repræsentant ved den dan­ske Regerings Delegation i Moskva 1923; udsendt Generalkonsul i Lenin- i grad 1924; Chargé d'Affaires a.i. i Prag 1930; overordentlig Gesandt ug befuld­mægtiget Minister 1938; Gesandt til Kaadighed for Udenrigsministeriet 1946.

Adresse:   Østbaneg. 5, Kbhvn. Ø.         .

LETH   Harald   Kunstmaler;   f.   5.  Jan. 1899  i Kbhvn.; Søn af Direktør,   Gros- j serer  Kai   Leth   (se  denne);   gift   (22. ! April   1930)   m.   Gerda   L.,   f.   3.   Jan. 1896   i   Kbhvn.,   Datter    af    Grosserer Knud  Ringsted   (død  1946)   og  Hustru Henna   f.  Bayer   (død 1936).

Student   (Birkerød)   1917 :     studerede i Medicin    til   1920;   Elev    paa   Harald i Giersings   Malerskole   1921-23 ; , udstille­de   1.   Gang   paa   Kunstnernes   Efter- '. aarsudstilling 1923; derefter bl. a. sam- j mesteds  til  1929,  paa  „Forum"   i   1929 j og  paa  Udstillingen  Dansk   Maleri  og ; Skulptur    paa    Statens    Museum    for Kunst   1941;   Medlem   af   Høstudatillin-gen    og   Corner-   og    Høstudstillingen 1934-44;    Medlem    af   Koloristerne   fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Kunstfor­eningen i Kbhvn. 1945-48 og for Forenin­gen for ung dansk Kunst fra 1949.

Arbejder paa Museerne i Rønne, Odense, Randers og Vejen.

Medstifter af Kunsttidsskriftet Aars-tiderne 1941, Bidragyder til og Medre­daktør af dette 1941-44; har skrevet Kroniker om Kunst i Ekstrabladet fra 1944.

Adresse: Asminderød Mark pr. Fre­densborg.

LETH   Kai Direktør, Grosserer, R.DM. p.p.; f. 21. Juli 1872 i Kbhvn.; Søn af Grosserer C A Leth (død 1917) og Hu­stru Harriet f. Wulff (død 1936); gift (28. Jan. 1898) m. Marie Francisca L., f. 21. Marts 1874, Datter af Grosserer Peter N Heering (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1889; derefter uddannet paa Kontorer i Kbhvn.. Tyskland og England; Medindehaver a/ Assurancefirmaet C A Leth & Co. fra 1899, Eneindehaver fra 1915; handels-kyndigt MedJem af Sø- og Handelsretten 1920-38; Jledlem af Assurandør-Societe tets Komité 1920-36; Kasserer for den danske Afdeling af Forening for skan­dinaviske Sømandshjem i fremmede Havne 1907-46; Medlem af Kontrol-komitéen for Foreikringsakts. Heimdal 1929-47.

Udenl. Ordener:  N.St.O.3'.• S.N.3. Adresse: Skt. Annie PI. 15. Kbhvn. K.

LETH  Peter Direktør; f. 27. April 1901 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Grosserer Kai Leth (se denne); gift (12. Sept. 1929) m. Iben L., f. 19. Jan. 1910 i Rungsted, Datter af Arkitekt Bernhard Ingemann (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) ogr Hustru Ida f. Karberg. Student (Østre Borgerdydskole) 1919; uddannet i Forsikringsvirksomheder i Ziirich, Paris og London; Associate of Chartered Insurance Institute, London; ansat i De Private Assurandører 1919, Underdirektør 1931, Direktør 193«.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søaseurandører; Formand for Bestyrelsen for Søforsikringsgruppen in­denfor Forsikringsforeningen 1938-42; Medlem af Den Danske Komite for Lloyd's Register of Shipping, af Re­præsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde, af Bestyrelsen for Sø-mandsforeningen af 1856, af Bestyrel­serne for de danske Afdelinger af Co-mité Maritime International og Inter­national Law Association samt af Be styrelsen for Akts. Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.

Adresse: Parkvænget 14, Charlott en lund.

LETT   Erik Højesteretssagfører; f. 7. Dec. 1907 i Eønne; Søn af Højesterets­dommer Georg Lett (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Ulla f. Kirke-terp; gift (16. Marts 1937) m, Anne-Lise Kongsted L., f. 20. Okt. 1913 i Kbhvn. Datter af Sagfører l Chr. Monrad (død 1946) og Hustru Ebba f. Kongsted Jen­sen.

Student (Kolding) 1925; cand. jur. 1932; f ung. Sekretær i Justitsministe­riet 1932; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.

_853 _______________________

s. A.;  Landsretssagfører 1936; Højeste-retssagfarer  1947.

Adresse: Tesdorpfsv. 58, Kbhvn. F.

LEUDESDORFF Knud Forretningsfø­rer, Kontorchef, cand. jur., K.p.p.; f. 11. Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer Emil Franz Leudesdorff (død 1898) og Hustru Ingeborg f. Hammer (død 1948); g-tft (3. Nov. 1923) m. Agnes Marie L., Medindehaver af kgl. Hof-niodeJiandel Harald Jacobsen, f. 30. Aug. i Kbhvn., Datter af Snedker­mester Chr. Andersen (død 1903) og Hustru Emilie f. Jacobsen (død 1926).

Student (Lyceum) 1902; cand. jur. 1914; Skriver u. Kbhvns Kommune 1902; Assistent i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1903; Reserveintendant 1914; Forretningsfører og Kontorchef i Fæng-selshjælpen 1919: Kontorchef i Fængsels-hjælpens og Fængselsselskaberneb Sam­virke (Dansk Værne- og Tilsynsselskab) og i Dansk Værneselskab 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Central­kontoret for hjemløse Mænd fra 1922 og af det af Justitsministeriet nedsatte Forsorgsudvalg af 22. Dec. 1924; Sup­pleant i Fængselsnævnet.

Har skrevet forskellige Artikler i Dagspressen og i Tidsskrifter om For­sorg for Lovovertrædere, særlig Fæng-eelshjælpens Aarsberetninger siden 1919.

Udenl. Orden: S.N.3.

Adresse: Kongedybet 5, Kbhvn. S.

LEDNING Erik Direktør i Socialmini­steriet, R.DM.p.p.; f. 12. Jan. 1895 i Khhvn., Søn af Rektor, Professor Chri­stopher Leuninig (død 1926, se Kra-ks Blaa Bog 1926) og Hustru Sophie f. Helm« (død 1910); gift (17. Dec. 1929) m. luger Walborg L., f. 8. April 1896 i Kbliui., Datter at1 Grosserer Lunten-tius Pedersen (død 1939) og Hustru Marie Magdalene (død 1924).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1919; Sekretær i Handelsmi­nisteriet 1919; i Indenrigsministeriet s. A.; Fuldmægtig i Socialministeriet 1934, Ekspeditionssekretær 1936, Kontor­chef 1938; Direktør for den sociale Sær­forsorg 1942.

Sekretær og senere Ekspeditionssekre­tær i Overinepektionen for Børneforsor­gen 1919-38; Sekretær i Børnesagens Fællesraad 192047; Generalsekretær ved den nordiske Børnesagskongres i Dan­mark 1921; kst. Direktør for Særforsor­gen 1939-40; Formand for den danske Sektion af Nordisk Sammenslutning til Værn for Børn og Unge; Medlem af Invalideraadet for de sønderjydske Landsdele; Formand for Døvstumme­foreningen Effata og for Bestyrelsen for De Døvstummes Kirke; Medlem af Bestyrelsen for Den sociale Skole, for Generalkonsul Jens Olsens Fond og l'or

_______ ___      Levi

Akts. Kbhvns Brødfabrikker; Medlem af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger; Formand for og Medlem af forskellige ministerielle Kommissio­ner og Udvalg.

Udenl.  Orden:   Fi.H.R.31.

Adresse : Gustav Adolfs G.5, Khhvn.Ø.

LEVIN    Preben   Direktør;   f.   19.   Okt.

1894 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Joseph

Levin   (død  1921,   se  Kraks  Blaa   Bog

1921) og Hustru Marie Louise f. Elliol.

Lærling i Akts. Joseph Levin & Co i fire Aar; senere i Firmaet L I Ettlin-ger, Karlsrnhe, samt andre Steder i Ud­landet; adm. Direktør i Akts. Joseph Levin & Co. fra 1921; Medlem af dette Selskabs Bestyrelse fra 1926, Formand 1942^13 og fra 1946; Formand for For­eningen af Arbejdsgivere indenfor Jern-, Metal- og Kludebranchen fra 1925; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Henri-ques & Løvengreens Trikotagefabrikker 1930-42.

Adresse : Islands Brygge 35, 37, Kbhvn.  S.

LEVINSEN L C Dommer, R.; f. 23.Sept. 1887 i Frederikshavn; Søn af Provst T L Levinsen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Anna Pauline f. Petersen (død 1930); gift (14. Sept. 1916) m. Agnete L., f. 21. April 1897 i Ebeltoft, Datter af Pastor K G Brandt og Hustru Augusta f. Neukirch.

Student (Frdbg. Latin- og Realskole) 1905; cand. jur. 1911; By- og Herreds-fuldmægtig i Frederikshavn 1911; i Ebeltoft 1913; Dommerfuldmægtig sam­mesteds 1919; i Nørresundby 1922; Dominer i Bogense Købstad m. v. 1935, i Vordingborg Købstad m. v. 1947.

Formand for Odense Amts Overvold-giftsrct i Husdyrsager 1939^)7.

Adresse: Vordingborg.

LEVINSEN Niels Dommer, R.; f. 21. Juli 1883 i Kbhvn.; Søn af Overretssag­fører C W Levinsen (død 1904) og Hu­stru Constance f. Monrad (død 1916), gift (24. Nov. 1911) m. Ellen L., f. 4. Sept. 1882 i Lemvig, Datter af Fabri­kant Søren Grøn (død 1931) og Hustru Emilie f. Hauschild (død 1910).

Student (Industribygningens Latin­skole) 1901; cand. jur. 1907; By- og Birkefuldmægtig i Sorø 1909-20; Dom­mer i Frøs Herred og en Del af Kalvs-lund Herred 1920: Dommer i Aabenraa Købstad m. v. 1935.

Formand for Fredningsnævnet for Aabeniaa Amtsraadskreds og for Af-vandingskommissionen for Aabenraa Amtsraadskreds.

Adresse: Aabenraa.

LEVISON   Ejnar fh. Bogtrykker, Gods­ejer i Tunis; f. 15. Haj 1880 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker, cand. phil. V F

Levison (død 1888) og Hustru Hertha f. Christensen; gift 1. Gang (12. Okt. 1905) m. Geneviéve L., f. 17. Jan. 1884 i Paris, Datter af Apoteker Eli Née og Hustru Marguerite f. Thurwanger; 2. Gang (5. Febr. 1924) m. Anna L., Dat­ter af fh. Teglværksbestyrer Mathiasen oar Hustru.

Caud. phil.; uddannet i Bogtrykfaget i Kbbvn. hos II H Thiele, i Paris, Leipzig og Amerika; Indehaver af Fir­maet J D Qvist & Komp. 1905-26.

formand for Kbhvns Bogtrykkerfor­ening 1917-26; Dominer i Bogtrykfagcts Voldgiftsret 1909-26.

Delingsfører i Akademisk Skytte­korps; Æresformand for den franske Cercle d'Escrime Noel Martinetti i Tunis.

Har gentagne Gange vundet Dan­marks Mesterskab i Fægtning; 1. Præ­mie ved Nordiska Spelen m. m.; er international Fægte-Dommerpræsident.

Udenl. Ordener: F.I.D.P.2.. F.M.E.P. 1.; F.Æ.L.5.; N.St.0.3'.; S.O.M.; l'un. N.I.3.

Adresse : 9, rue de Grenoble, Tanis.

LEVY Margrete Malerinde: f. 11. Marts 1881; Datter af Grosserer Thor Christian Erichsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) ag Hustru Elisabeth f. Zahrtmann (død 1929); gift (15. April 1911) m. Forfatteren Louis Levy (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939), Søn af Korpslæge Levy (død 1897) og Hustru Petra f. Wulff (død 1928).

Uddannet paa Kunstakademiet i Ebhvn. og paa Det franske Akademi i Rom; udstillet paa Charlottenborg fra 1905, i Kunstforeningen 1919 og 1933.

Malerier: Fem Søstre (1905); Ungdom (1906); Oirkusinteriør (1907); Foraar (1915); Tvillinger (1916); Søstre <1924); Bruden (1925); Familien Zahrtmann (1926); Weekend (1929); Børnefrokost (1930); Tre Søstre (1931); Karrusel (1933); Barn (1934); Fru Oda (1936); Fru Ellen Hørup (1938); Louis Levy (1940); Skrivekridtet (1942); Folkevise (1944). Illustrationer: Folkeviser; St. St. Blicher: En Landsbydegns Dagbog og Th. Gyllambourg: En Hverdagshi­storie. Skrevet og tegnet Børnebogen Fregnes Dagbog (1914); illustreret Ju-bilæumsudgaven af Louis Levys Børne­rim (1935).

Adresse;    Lodsoldermandsgaarden, Rørvig.

LEYSSAC Marcel Kontorchef, R.; f. 25. Sept. 1888 i Ny Taarbæk; Søn af Gros­serer P J Leyssac (død 1915) og Hustru Jenny f. Wulff (død 1941); gift (2. Dec. 1929) m. Inger f. .Paetz.

Student    (Østersegades   Skole)    1906; cand.   jur.   1913:   Assistent   i   Kbhvns

________________________854_

Kriminal- og Politiret 1914; Protokol­fører smstds. 1917; Kontorchef i Stats­advokaturen 1920.

Medlem   af   Bestyrelsen   for   islanJsk Købmand I A Wulffs og Hustrus Legat. Adresse : Blidahpark 3, Charlottenlund.

LICHT  Erik de Fine Overlæge; f. 25. Nov. 1893 i Brædstrup. Søn af Over­læge, Dr. med. H V Chr. de Fine Licht (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) o« Hustru Inger f. Nieuwenhuis (død 1912); gift (16. Nov. 1930) m. Ellen de F. L., t. 21. Jan. 1907 i Charlottenlund. Datter aif Direktør Alfred Philipsen (død 1937) og Hustru Rigmor f. Meller.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1911- med. Eks. 1919; Specialistanerkeu delse (Radiologi) 1924; Leder af llant-genajdelingen véd Vejle Amts og Bys Sygehus 1924-27; Chef for Røntgenafd. ved Amtssygehuset i Aarhus og radio­logisk Konsulent for Amtssygehuset i Odder 1927-33; Overlæge ved Rentgen-afd. paa Kbhvns Amts Sygehus i Gentofte 1933.

Formand for Danske Radiologers Or­ganisation fra 1935; Medlem af Besty­relsen for Specialorganisationernes Sam­menslutning fra 1939 og for Nordisk Forening' for medicinsk Kadiologi 1942 45; Formand for Radiologisk Selskii'i 1944-45; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen af Sygehuslæger i Provinsen fra 1945 og af Styrelsen for Fru K Busscs Privatskole, Hellerup.

Har skrevet en Del Arbejder over Emner indenfor Radiologien.

Adresse: Svejagerv. 11, Hellerup.

LICHT K V de Fine Slotsforvalter, R.: f. 1. Pebr. 1900 i Kbhvn.; Søn af Pre­mierløjtnant i Flaaden, senere Lods-oldermand M K de Fine Licht vdwl 1917) og Hustru Laura f. Kabell; gift (14. Febr. 1930) m. Ella de Fine L., f. 14. Juni 1902 i Horsens, Datter af Strandkontrolør N R B Lelnn (død 1917) og Hustru Marentze f. Asmussen (død 1939).

Arkitekt 1923-29; Kontorfuldmægtig i Statens Tilsyn med HaandværKeruu-dervisningen 1929-35; Fuldmægtig ved Christiansborg Slotsforvaltning 1935, Slotsforvalter smstds. fra 1943; Kirke­værge for Christiansborg Slotskirke i>g Medlem af Kirkens Menighedsråd f-a 1945.

   Næstformand     i     Malersektionen     i Kunstnerforeningen   af   18.   November; udstillet grafiske Arbejder paa Charlot­tenborg,   paa   Foreningen   af   18.   No­vembers og  paa  Grafisk  Kunstnersam­funds Udstillinger fra 1931. Adresse: Christiansborg Slot, Kbhvn.K Sommerbolig :   Lysbo,  Rørvig.

855________________________

LICHT  O Murmester; f. 3. Ang. 1880 i Kbhvn.; Søn af Murmester C Licht (dod 1902) og Hustru Anna f. Nisson (død 1930); gift (1. Okt. 1930) m. Karen L., Datter af Kaptajn Lehrbach (død 1929) og Hustru f. Bay.

Paa Sorø Akademi 1892-97; i Murer-lære hos Faderen 1897-1900; Mursvend 1900; arbejdede derefter i Tyskland som Mnrsvend; Medindehaver af Firmaet C Licht 1902; Murmester 1905; Ene­indehaver af Firmaet 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Soransk Samfund 1908-16, Æresmedlem 1937.

Har bl. a. opført: Grundtvigs Hus; Københavns Hovedbanegaard: Søborg Kirke; E Rubows Eftf.'s Bagerier; Sta­tens Seruminstitut; St. Jørgens Gym­nasium; Bang? Hus paa Østergade; Skattevæsenets Bygning; Boghandlernes Hus: Daells Varehus; Brdr. Petersens Jomfrukloster; Bellahøj; Lyntogsremise for Statsbanerne; KaMrnp Lufthavn; Girafhns i Zoologisk Have; Industri­fagenes Bygning i N-Voldgade; Kaser­neetablissement i Høyelte og i Jægers, pris; Aldersrenteboliger for Frdbjj Kommune; Shellhuset; Restaurering af Børsen-, flere Bank- og Fabriksbygnin-ser m. m.; har udført Restaurering al Kommunitetsbygningen; Professorbolig ved Universitetet: Rundetaarn; flere Kirker og Stiftelser m. m.

Adresse:   Philippav. 5, Kbhvn. V.

LICHTENBERG  Godske de Komman­dør, R.DM., HTS., M.T.Kha.p.p.: f. 7. Marts 1894 paa Lundskov ved Grenaa: Søn af Proprietær Frederik de Lichten-berg (død 1915) og Hustru Emely f. Jessen (død 1927); gift (17. Juni 1924) m. Agnes de L., f. 6. Maj 1901 i Aar­hus, Datter af Grosserer Johan Simon­sen (død 1933) og Hustru Laurine f. Itusmusen (død 1948).

Sekondløjtnant 1916; Premierløjtnant 1917; Kaptajnløjtnant 1923: Orlogskap­tajn 1934; Kommandørkaptajn 1939; Kommandør i Reserven 1947; besøgt Gymnastik- og Kadetskoler for Hær og Flaade i Tyskland, Holland, Frankrig og England; Flyver ved Marinens Fly­vevæsen 1918-23; Lærer ved Søofficers-skolen 1923-28 og 1932-39; Adjutant hos H. K. H. Kronprinsen 1937-38; Chef for Kvartermester- og Underkvartet-mesterskolerne 1945-46, for grønlandske Mardnekommando 1947.

Gymnastikinspektør i Søværnet 1932-47; Sekretær i Forsvarsministerens Fore-dragsudvalg og Værnenes Oplysnings­kontor 1942-47.

Udenl. Ordener: S.Kr.3.; Stb.Kr.M.; S.Sv.3'.

Adresse: Hareg. l, Kbhvn. K.

______________________Lich

LICHTENBERG Mogens Turistchef, Ci­vilingeniør, Lektor, M.T.Kha.p.p.; f. 27. Maj 1903 paa Frdbg.; Søn af Civilinge­niør Frants Lichtenberg og Hustru Asta f. Hoffmeyer; gift (3. Sept. 1929) m. Ebba L., f. 9. Aug. 1907 i Vording­borg Landsogn, Datter af Proprietær Hans Tvede Lind og Hustru Martha f. Johansen.

Cand. polyt. 1928; Handelsvidenska-belige Læreanstalts Diplom 1932; ansat i Akts. Atvidaberg, Kbhvn. i 1988 ok i Firmaet A W Kirkebye, Kbhvn. 1928-35; Lærer i Reklameteknik ved Han­delshøjskolen 1933-39, Lektor fra 1939; Afdelingschef i Turistforeningen for Danmark, Udlands-Afd. 1935-39; Turist­chef fra 1939.

Medlem af Dansk Ingeniørforenings Klubndvalg fra 1933, af Dansk Reklame-Forenings Bestyrelse 1934-47. af Eks-amenskomitéen for det tekniske Selskabs Skolers Reklameundervisning fra 1939, af Dansk Reklame-Forenings Varemær­keudvalg fra 1940; Formand for Ar­bejdsudvalget, Reklamemessen 1940; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Naturfredningsforening fra 1936, af Repræsentantskabet for Den Person­lige Friheds Værn fra 1937 og af Cen­tralkomitéen for Finlandshjælpen, Ar­bejdsudvalget fra 1940; Medlem af Ju­stitsministeriets Propagandaudvalg fra 1940; Bestyrelses- og Kontrolraadsmed-lem i A/S Den nationale Friluftsscene fra 1937; Medlem af Royal Air Force Komiteen fra 1945: Formand for Besty­relsen for T I P Lichtenbergs Bagerier, De f orenede Skibsbrødfabrikker A./SsaJit! for A/S m Lichtenborgs Bageri fra 1941 •. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Rug;i Knækbrødsfabrik ok for Akte. Bade­anstalten København; Formand for Handelsvidenskabelig Reklameklub fra 1941; Medlem af Dansk Luftværnsfor-enings Landsraad fra 1941 og af Stats­ministeriets Udvalg vedr. Befolkningens Friluftsliv 1941-44; Formand for De er­hvervsøkonomiske Foreningers Fælles-raacl 1942-47 samt Næstformand i t'ri-luftsraadet fra 1943; Medlem af Nordisk Turisttrafikkomité fra 1943, Sekretær fra 1945: Medlem af Bestyrelsen for International Union of Official Tou-rism Organisation 1947-48.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; S.V.3'.

Adresse: N-Volds?. 12, Kbhvn. K.

LICHTENBERG Niels E Direktør, Civil­ingeniør; f. 10. Jan. 1902 i Kbhvn.; Søn af Civilingeniør Frants Lichten-berg og Hustru Asta f. Hoffmeyer; gift (25. Febr. 1928) m. Eva L., f. 3. Marts 1905 i Svendborg, Datter af Sagfører Sejer Briksø (død 1940) og Hustru Forfatterinden Ellen Brikse-

Lien _________________

Heerfordt,    t.   Baagø - Petersen     (død 1929).

Student (Mount Vernon High-Scliool, New York) 1919; cand. polyt. 1925; Ingeniør ved Akts. Globus Chokolade-fabrik 1925-26, ved Statsprøveanstalten 1926-33; Sekretær i Industriraadet 1933-45, Kontorchef sammesteds 1945-46; Ge­neralsekretær for Dansk Ingeniørfor­ening, Direktør for Akts. Dansk Inge­niørforenings Hus og Hovedredaktør af Ingeniøren fra 1946.

Har været Sekretær for Erhvervenes Fællesudvalg om Skattesporgsmaal ok Medlem af en Række Udvalg vedrøren­de Fordeling af Eaavarer m. m.; Med­lem af Bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling 1938-47 (Formand 1941-47), af Dansk Ingeniørforenings Repræsentantskab 1940-41, af Dansk Ingeniørforenings Hovedbestyrelse 1941-47, af Bestyrelsen for Danmarks tekni­ske Museum fra 1944, af Bestyrelsen for Konservativ Vælgerforening for Hørsholm fra 1945 og af Hørsholm Sogneraad fra 1946. Medlem af Besty­relsen for Akts. Telefonfabriken Auto­matic fra 1946, for Akts. Dansk Nor­maltid fra 1946, for Akts. Hørsholm Ridehus fra 1946, for Rungsted Golf­bane fra 1946 og for Akts. Syntesia fra 1947; Medlem af Repræsentantskabet for Det teknisk-videnskabelige Forsk-ningsraad fra '1946.

Litterære Arbejder : Teknik og Indu­stri (populært teknisk Værk, 1940); Dansk Teknik gennem 150 Aar (1942); Oplysningspjecer; Tidsskriftartikler og Radioforedrag om industrielle og tek­niske Emner.

Adresse: Margrethev. 11, Rungsted Kyst.

LIEBMAN   August Skueepiller, R.DM.; f. 9. Okt. 1864 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer A Liebman (død 1869) og Hustru Clara f. Næser (d»d 1888); gift m. Em­my L., f. 17. Nov. i Sverige, død 1945. Debuterede d. 5. Febr. 1890 paa Det kgl. Teater som Horace i Fruentimmcr-skolen; Skuespiller ved Dagmarteatret 1891-94; atter ved Det kgl. Teater fra 1894-1910; Direktør for Dagmarteatret 1910-11; atter ved Det kgl. Teater 1913-30; Gæstespil paa Dagmarteatret 1930-31. paa Det kgl. Teater 1931-32 og 1932-33 og paa Folketeatret 1937-38 og 1944-45. I mange Aar hyppigt anvendt i Stats­radiofonien.

Hovedroller: Nechljudow i Opstan­delse; Prinsen i Der var engang; Tristan i Kong Renes Datter; Herløv i Eventyr paa Fodrejsen; Paul Rey-mond i Hvor man keder sig; Marc-Ar-ron i Revolutionsbryllup; Mr. Ramsden

________________________856

i Mandens Overmand; Celius i Det lykkelige Valg; Kong Fr. III i Dina; Kongen i Lægen; Skarphedinn i Løg neren; Skuespilleren i Den store Scene; Amtmanden i I rette Øjeblik; Sir Peter i Bagtalelsens Skole; Merkur i Amphi-tryon; Marquis de la Seigliére i Slottet i Poitou; Faderen i Den farlige Leg; Skjalden i Kongsemnerne; Assessor v. Obelitz i En Dag paa Hirschholm Slot; Philinte i Misantropen; Pastor Straa-mand i Kærlighedens Komedie; George Talbot i Marie Stuart; Apicius i Den Vægelsindede; Kardinalen i Sejren. Adresse : Sølvg. 20, Kbhvn. K.

LIETH Axel von der Civilingeniør, R.; f. 1. April 1879 i Odense; Søn af afdøde Købmand Hugo von der Lieth og af­døde Hustru Marie f. Klister; gift (20. .Marts 1907) m. Alma von der L., f. 26. Marts 1877, Datter af afdøde Murerme­ster Edvard Lippert og afdøde Hustru Cathinoa f. Ilamann.

Cand. polyt. (Bygningsing.) 1901; In­geniør ved Liv-Estlandisohes Bureau fiir Landeskultur, Dorpat 1901-06, fra 1904 i Reval; Ingeniør i Firmaet Hein & Møller-Holst, Kbhvn. 1906-11, fra 1906 Akts. Heinholst; Medlem af Bestyrelsen og Direktør for dette Selskab 190943; Ingenaørforretning (Centralvarmeanlæg samt Isolering) i Kbhvn. fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af Centralvarmefirmaer fra 1922 (Formand fra 1928), for Jernindu­striens Prisregulering fra 1922 (Formand 1928-29 og 1934) og for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Danmark fra 1922 (Formand 1940-48) ; Medlem af Forretningsudvalget for Sammenslutnin­gen af Arbejdsgivere indenfor Jern- otr Metalindustrien i Danmark fra 1937 (Næstformand fra 1940. Formand 1945-48); Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1941 og af sammes Forretningsudvalg f>a 1945-48.

Adresse : Vitus Berings Allé 11, Klam-penborg.

LMSBERG    Hugo Billedhugger- f. 23. Juli 1896 i Kbhvn.; Søn af Billedhug­ger Carl Frederik Liisberg (død 1909) og Hustru Selma f. Møllenborg; gift

(7. Juni 1927)  m. Inger t., Datter  af Figurmaler,   Professor   Julius   Paulsen

(død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Esther f. Lange  (død 1923).

I Lære paa Den kgl. Porcelainsfabrik 191345; Elev hos Kai Nielsen; ndstillede første Gang paa Kunstnernes Efteraars-ndstilling 1919- Rejse til Paris og Ita­lien 1920-21; lille Guldmedalje 1927; Ny Carlsbergfondets Rejsestipendium til Italien og Grækenland 1932; har ud­stillet paa Charlottenborg og Grønnin-

_857________________

gen samt i Q5teborg, Stockholm og Oslo; Medlem af den frie Udstilling; Eckersberg Medaljen 1942.

Har udifert Ørnebrønd (Silkeborg, 1930); Land og By (Aalborg, 1934); Havhe^t (Odense. 1936-39): Hjortebrønd (Horsens, 1942) samt Stentøjsfigurer (brændt hos Nathalie Krebs) paa Kunst­industrimuseet og Museer i Oslo og Stockholm; repræsenteret paa Statens Museum for Kunst.

Adresse: Tibirke Lunde pr. Tisvilde, leje.

LILLIE Richard Materialforvalter, Raad-mand; f. 3. Aug. 1884 i Kbhvn.; Søn af Krigsassessor Thorvald Lillie (død 1912) og Hustru Olivia f. Street; gift (20. Jan. 1911) m. Johanne L., f. 20. Jan. 1888 i Odense, Datter af Fabri­kant Ernst Schurig (død 1931) og Hu­stru Louise f. Steinfeldt (død 1937).

Uddannet i Maskinvæsennt paa Or-logsværftet; ansat i Statsbanernes Lo-komotivtjeneste 1906, Lokomotivfører 1918. Materialforvalter 1929.

Medlem af Statsbanernes Ordrekom mission af 1919-22. af Statsbanernes Ud-dannelseskommission af 1922 og af Stats­banernes Eksamenskommission 1924-29; Formand for Dansk Lokomotivmands-forening 1918-29; Æresmedlem af For­eningen 1929; Præsident for Nordisk Lo-komotivmandsforbund 1927-29; Medlem af Borgerrepræsentationen 1925 43; For­mand for den radikale Gruppe 1931-33; 2. Næstformand for Borgerrepræsenta­tionen 1933-43; Raadmand i Magistra­tens 4. Afd. 1943; Medlem af Beværter-bevillingsnævnet 1931; Næstformand i Boldklubben af 1893 1930-45, Formand 1945-48, Æresmedlem 1948: Medlem al Bestyrelsen for Foreningen til Hoved­stadens Forskønnelse 1934-46; Medlem af Kbhvns Skoledirektion 1934-43.

Adresse:  Østerbrog.  148,  Kbhvn.   Ø.

LILLIENSKIOLD   C   G   Byretsdommer, E.:   f. 25.  Maj  1898  i Kbhvn.; Søn  af Byfoged F S Lillienskiold  (død 1917) og Hustru  Susanne  f.  Friis.

Student (Metropolitanskolen) 1916; ansat ved Statens Kulfordelingsudvalg 1919, i Handelsfirma 1921 og i Kbhvns Hypotekforening 1922; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig i Næstved 1927; Se­kretær i Justitsministeriet 1929; Fuld­mægtig 1937; Ekspeditionssekretær 1939; Dommer i Kbhvns Byret 1940.

Adresse: Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

LILLIENSKIOLD Holger Sparekassedi­rektør, R.; f. 8. Juni 1873 paa Serrids-levgaard; Søn af Forpagter Ludvig Lil­lienskiold (død 1911) og Hustru Emilie f. Adler (død 1892); gift (11. Sept. 1903) m. Anna L., f. 6. Okt. 1880 i Skærbæk, død 1944, Datter af Apoteker C Grove-

_____________________Line

Rasmussen   (død 1917)   og  Hustru  Ida f. Bennetzen  (død 1940).

4. Kl. Hovedeks. (Odense Katedral­skole) ; Assistent i Fyens Stifts Spare­kasse 1891; Direktør sammesteds 1935-42.

Adresse: Lahnsg. 51, Odense.

LILLIENSKIOLD J P M von Fabrik-direktør, Ingeniør; f. 19. Febr. 1890 i Holeby; Søn af Bogholder Axel Lillien­skiold (død 1937) og Hustru Clara f. Fleischer; gift (7. Juli 1914) m. Agnes (Anni) L., f. 2. Marts 1890 i Berlin, Datter af Præst Carl Wagoner (død 1922) og Hustru Hanna f. Baronesse von Richthofen.

Student (Sorø); praktisk Uddannels« ved Sukkerfabrikker i Danmark og Tyskland; studerede ved Landbohøjsko­len og Institut fiir Zuckerindustrie i Berlin; Kemiker ved Fabrik i Nie-zychowo, nuv. Polen 1912-13, Drifts­leder sammesteds 1913-15; teknisk Di­rektør for Sukkerfabrikken Vestsjælland 1915-16 og 1917-21; Direktør for Horsens Margarinefabrik 1916-17; Direktør ved De forenede Nord- og sydtyske Gær- og Spritfabrikker 1921-22; Drif tsdirektør for Sukker-, Sprit- og Gærfabrikken i Dormagen ved Rhinen 1922-30; adm. Direktør for disse Værker fra 1931; byggede 1939 en Fabrik i Dormagea ft>r Fremstilling af Pektinforbindelser af Roeaffald og Oparbejdning af Best-affaldet til Kraftfoder; Ejer af Mal­teserhof ved Oberkassel, Siebengeborge. Medlem af Verein deutscher Ingenieure. Medlem af Bestyrelsen for Akts. V»-lund 1920-21; Formand for den. private Realskole i Dormagen 19J1-34; Formand for Foreninger« Tyske Sukkerteknikere Afd. Rhinland-WestphaJen 1931-45; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af GærfabrSkanter i den britisk besatte Zone i Tyskland og af Redaktionen foi den, tyske Sukkerindustris tekniske Tidsskrift.

Har udtaget flere Patenter paa Frem­stilling og Tørring af Gær, Fremstilling af saavel teknisk som gelerende Pektin af lioer ok Roeaffald og Spaltning af Kvælstofforbindelser i Fodermidler.

Har bygget Gærfabrikkerne i Dorma-gen, Regensburg, Sobbowitz ved Dan zig og i Pat ros i Grækenland samt Gær og Gær-Extraktfabrikken i Wor-meldingen i Luxemburg.

Adresse:  Dormagen,  Rgbz,  Dussel-dorf.

LINCK Olaf Journalist, Forfatter; f. 23. Juni 1874 i Kbhvn.; Søn af Skrædder­mester C W Linck obt Hustru f. Kirk-man; gift (15. Maj 1898) m. Marie f. Jensen, f. 25. Juli 1876 i Kbhvn.

Gennemgik Hærens Elevskole; Med­arbejder ved Vort Land 1900-13, ved

Line

858

Berlingske Tidende fra 1913, ved Na­tionaltidende fra 1924; nu spredt Jour­nalistik; har foretaget en Kække Rej­ser i alle Verdensdele som Korrespon­dent tor danske og udenl. Blade; Forsk­ningsrejse til Zululand 1921; Studieop­hold blandt Sioux Indianerne 1925, blandt Battaker og Atsjinesere 1926.

Medstifter af Journalistforbundet og Medlem af dettes første Bestyrelse; har startet faste Sommerkolonier paa Langeland og Mols for trængende og svagelige kbhvnske Skolebørn.

Har skrevet: Ved Lykkens Port; Den gode Muld; Danskere under Syd­korset; Danskere under Stjernebanne­ret; Chancen derude — ! (Udvandrerens Bog); Fra Kina til Danmark i en Ketch; En Sommer blandt Sioux-In­dianere (svensk og finsk Udgave 1926); Kanada, det store Fremtidsland; En Dansker i Østen (Laurits Andersens Livs Eventyr); Sumatra, Landet for Mænd; Hedebønder og Vestkystfolk; En .Sommer blandt Zulnkaffere; Den store Børneven (Einar Holbøll og Jule­mærket) ; Glædens Land; Den rette Mand; Kong Hans ved Stillehavet; Btatsraad H N Andersen paa Rejse; Kommer snart hjem (Samtaler med danske Sømænds Hustruer og Mødre); Ole Skibsdreng paa Verdensrejse; Ole Skibsdreng blandt kinesiske Sørøvere; Styrmand Dans Bedrifter; Paa Even­tyr i Kanadas Skove; Det tabte Land — Minder fra Dansk Vestindien. — Redigeret Skandinavisk Sø- ob Han­dels-Tidende 1919-20.

Udnævnt livsvarigt Medlem af Geo-grafiska Sallskapet i Finland.

Udenl. Orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Uovmarksv. 41, Charlotten-lund.

LI ND A H Kommandørkaptajn, R.HTS. p.p.; f. 29. Marts 1897 i Kbhvn.; Søn af Skoleinspektør HOV Lind (død 1929) og Hustru Kamma f. Engelhardt (død 1943); gift (31. Maj 1929) m. Karen L., f. 26. Okt. 1900 i Kbhvn., Datter af Skibsfører NP Larsen og Hustru.

Sekondløjtnant 1918; Premierløjtnant 1919; med Niels Juel paa Togtet til Sydamerika 1923-24; i Koffardifart med Frederik VIII 1925; tjenstgørende paa Kongeskibet Dannebrog 1926; Kaptajn­løjtnant 1927; med Niels Juel paa den­nes Rejse med Kongen til Finland 1928; Styrmand paa Statsisbryderen Is­bjørn 1929; Adjutant hos Viceadmiralen 1931-32; Lærer i Artilleri paa Søoffi-cersskolen 1934-36; Næstkommanderende paa Hvidbjørnen paa Rejse til Island 1936; Orlogskaptajn 1937; Chef for Tor-pedobaaden Dragen oa for Flakfort 1938; Kommandørkaptajn og Chef for „Lossen" 1941; Chef for Middelgrunds-

fortet 1941-43; Afsked 1945; ansat ved Søkortarkivet s. A. (Udarbejdelse ni minestrøgne Sk'ibsruter); Generalsekre­tær for Foreningen Dannevirke 1948.

Har skrevet Artikler om Artilleri og Issejlads i danske Farvande i Tids­skrift for Søvæsen og i Lærebog i So-mandsskab.

Udenl. Orden: F.M.Ma.3.

Adresse : Frdbg. Allé 49. Kbhvn. V.

Sommerbolig : Kahytten, Hornbæk.

LIND G Dr. chir. dent., R.p.p.; f. 20. Dec. 1886 paa Meyersminde, Kolding, Søn af Gaardejer J Lind (død 1929) og Hustru Bodil Marie f. Brems (dørt 1941); gift (9. Sept. 1919) m. Tand­læge Helene Elisabeth L., f. 28. Marts 1891 i Randers, Datter af Sagfører H M Hansen (død 1929) og Hustru Ma­thilde f. Petersen (død 1903).

Tandlæge 1908; Dr. chir. dent. 1910; Tandarts 1911; prakt. Tandlæge i Am­sterdam 1911-44.

Medlem af Nederlandsch Tandheel-kundig Genootschap 1913; Hon. Se-cretary 1913-14 og President of Euro­pean Orthodontological Society 1914-22; Formand for Amsterdamsch Tandheel-kundige Vereeniging 1915-17; Medlem af Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. Anno 1790 1915; Stifter af og Formand for Nederlandsch Tandheelkundig Biblio-theek en Museum 1917-19; Repræsen­tant for Dansk Samvirke 1922-44; De­legeret for Danmark og Holland ved internat. Kongresser; Medlem af Sta­tens Rpentgenkommission; Formand for Vereeniging van Nederlandsche Tand-artsen 1923-29; korresponderende Med­lem af Dansk Tandlægeforening 1923; Medlem af American Dental Society of Europe 1925; Ærespræsidcnt for The First International Orthodontic Congress (New York) 1926 og for The Seventh International Dental Congress (Phila-delphia) 1926; Stifter af og Formand for Dansk Samfund i Holland 1929-44; Medlem af Nordiska Odontologiska Foreningen 1930; stiftede i 1930 Biblio-theoa Danica og senere Bibliotheca Suecica og Bibliotheca Norvegica i Universitetsbiblioteket i Amsterdam; Formand for Kommissionen Dansk Uni-versitetslektorat i Holland 1931-34, for Dansk Samfunds Undervisningskommis-sion 1931-38, for Bibliotekskommissionen 193134 og for Danske Bogsamlinger i hollandske Hospitaler 1933-44; Æres­medlem af Lind-Slægtens Forening 1933; korresponderende Medlem af Dansk Forening for Paradentoseforsk­ning 1934; Formand for Ludvig Hol­berg-Komiteen i Holland 1934 og for Danmarks Jubilæumsgave til Holland 1936; Medlem af Genootschap Flevo

J59_______________________

1938; Æresmedlem af Dansk Samfund i Holland 1944; Medlem af Maatschap-py der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Anno 1766 1945 og af Hollands Hjælpen 1945-46.

Har skrevet en Række odontologiske Afhandlinger i danske og udenlandske Fagtidsskrifter, samt en Del Artikler om Danmark og dansk Litteratur i hollandske Dagblade; udgav 1904; Fa­milien Lind. En Stamtavle over Slæg­ten.

Udenl. Orden : N.O.N.4.

Adresse:   Trapholt, Kolding.

LIND H P Thygesen Civilingeniør. KV; f. 14. Sept. 1890 i Linaa ved Silkeborg; Søn af Købmand T C Thygesen (død 1923) og Hustru f. Pedersen; gift (14. Dec. 1916) m. Alba Christine L., f. 21. Dec. 1888, Datter af Prokurist G Ohr. R Kastel og Hustru Christine f. Gledis (død 1903).

Cand. pnlyt. 1911; samme Aar ansat i Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsens Afd., Aarhus, rejste 1913 paa to Stipen­dier til Tyskland, Belgien og England for at studere Jernbeton og blev ansat i Jernbetonfarmaet British Rednforced Concrete Engineering Co., London; fra-traudte 1914 og grundlagde 1915 sam­men med Ingeniør A Ingerslev Entre-prenarfirmae't Peter Lind & Co., Lon­don; Direktør og Formand for Besty­relsen i Aktieselskabet Peter Lind Æ Co., Ltd., London, fra 1928; Formand for Bestyrelsen i Aktieselskaberne Trent-ham Gravel Oo. Ltd., Branston Gravel Co. Ltd., Midland Gravel Co. Ltd.. Stockport Gravel Co., Ltd., Hereford Gravel Co., Ltd., Tileman & Co., Ltd. og Evans Welding Co., Ltd., Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kampmann, Kiernlff & Saxild, Kbhvn. 1945; For­mand for den danske Klub i London 1930-34 .>- 1942-4«.

Adresse: Hamstone House, St. Geor­ges Hil!, Weybridge, Surrey, England.

LIND   Jens Valdemar Lektor, Over­sætter; f. 12. Nov. 1878 i Randers; Søn af Adjunkt Hans Lind (død 1924) og Hustru Petra f. Lind (død 1884).

Student (Randers) 1897; cand. mag. 1908; Adjunkt og Lektor ved Hass' Skole, Stenhus pr. Holbæk 1913-32; Studieophold i Firenze 1932-40.

Litterære Arbejder: Oversættelser af Benvenuto Cellinis Levned (1942); Boc-caccios Dekameron (1943), Kunstner-biografier af Vasari (1945), Digte af Lorenzo il Masnifico (1946), Digte af Guide Cavalcanti (1948), Digte al Petrarca og Dante (Ord och Bild) o. a.

Adresse:  Aaboulevard 18,  Kbhvn.  N.

_____________________Lind

LIND Jonas Direktør; f. 7. Noy. 1886 i Assens; Søn af Læge K M Lind (død

1910) o«- Hustru f. Krarup; gift (1. Gang (6. April 1912) m. Marie L., f. i Kbhvn., død 1939. Datter af Grosserer P Voss, Lyngby: 2. Gang (Febr. 1949) m. Inga Marie L., Datter af afd. Apo­teker Funch og Hustru f. Balle.

Efter Studentereksamen ansat paa Vekselererkontor; Korrespondent i Cre-dit Lyonnais, Paris 1909, i Banqne des Pays du Nord, Paris 1911; ansat i den hollandske Margarinekoncern; adm. Di­rektør for van den Berghs Fabrikker i Frankrig 1920-30; Medindehaver af Akts. La Gradine, Société Mar-Fran, Société -Malga, Etablissements Arcy, Patisserie Danoise, Société Nordia og Ejendoms­selskabet Fonciere d'Arcy,

Kasserer for Verdensindsamlingen for Genopførelsen af Katliedralen i Reims 1920-24; Formand for Dansk Komité i Paris fra 1935: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Understøttelsesforening i Pa­ris og for Association franco-danoise; Dansk Medlem af det internationale Handelskammers Voldgiftsret i Paris 1941-46.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; I.Jsk.M.; N.O.N.5.; P.r.K.

Adresse: 5 Pare de Montretout, St. Olond, Pari?, Frankrig.

LIND Mogens Redaktør; f. 2. Juni 1896 i Kbhvn.; Søn af Redaktør Helmer Lind (død 1935) og Hustru Emma f. Riegels

(død 1934) • gift 1. Gang (2 Dec. 1925) m. Karen L., f. 29. Jan. 1907, ded 1940, Datter af Grosserer Kvend Hevman (ded 1932) og Hustru Sarah f. Nebe-long (død 1925); 2. Gang (3. April 1943) m. Skuespillerinde Lilian Ellis, Datter af Stadsingeniør Olaf Forchhammer (se denne) og Hustru Karen Stampe Bendix.

Svendebrev som Maskinarbejder fra F L Smidth, Valby; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1919-20 og fra 1925, Rubrikredaktør, Film- og Teatermed­arbejder samt Kronikør; Medarbejder ved Bla-kspnilten fra 1935; Grammofon-causør ved Statsradiofonien 1938-48.

Medstifter af og: Formand for Teater-medarbejderforeningen 1935-36: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Rotary Klub 1938-39; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen i „Dahu" (Danske Hu­morister) fra 1941; Medlem af Besty­relsen for Svenska Gillet fra 1944; Mort-stifter af The St. Andrew Society of Denmark.

Har bl. a. skrevet Danskerne set gen­nem tre Par Briller (s.m. Mary Fulford); en Serie Takt og Tone-Bøger (s. m. Den Gyldenblonde); Hørespillene Søvn og Tunnelen; Rejsebreve fra Europa og U.S.A.; oversat Skuespil af Noel Coward,

Lind____________________

Oscar   "Wilde,   Somerset   Maugham   og John Priestlcy m. m.

TJdenl. Orden: S.V.J'.

Adresse : Soteortv. 13, Kbhvn. F.

Sommerbolig:   Kaarup  Skov  pr. Faarevejle.

LIND Nis Gregersen Kontorchef,E.DM.; f. 18. Marts 1855 i Sønder Bjært ved Kol­ding; Søn af Gaardejer Gregers Nissen Lind og Hustru Marie f. Juhl; gift (31. Aug. 1888) in. Annette Christiane L., død 1940, Datter af Godsejer Mon-rier-Petersen til GI. Ryomgaard og Hu­stru Mine f. Komtesse Scheel.

Student (Horsens) 1875, cand. jur. 1881; Løjtnant i Artilleriet; Birkefuld­mægtig (Sorø og Slagelse); Fuldmæg­tig under Frederiksberg Kommune og Sekreta-r i Ligningskommissionen 1887; Skatteinspektør smstds. 1901-09; Kontor­chef ved Frederiksberg Skattevæsen 1909, Afsked 1925; Medlem af GI. Kbhvns Amts Forligskommission 1918-37.

Adresse : Skt. Markus PI. 8. Kbhvn. V.

LINDBERG Kai Sekretær; f. 10. Dec. 1899 i Helsingør; Søn af Forretningsfø­rer Arvid Lindbeng og Hustru Hedvig f. Rasmussen; gift (27. Aug. 1922) m. Maja L., f. 15. April 1902 i Slagelse. Datter af Tømrer Carl Rasmussen 'død 1933) og Hustru Claudia f. Rasmussen.

I Lære som Skibsbygger paa Hel­singør Skibsværft 1914-19; Formand for Smede- og Maskinarbejdernes Fagfor­ening i Helsingør 1931-41; Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Smede-og Maskinarbejderforbund 1932-41; Med­lem af Forretningsudvalget (for og Se­kretær i De samvirkende Fagforbund fra 1941; Tilforordnet Medlem af In-valideforsikringsretten fra 1942; Medlem af Landstinget i 1947 og af Folketinget fra 1947.

Adresse: N-Søgade 33, Kbhvn. K.

LINDE Harald Landsretssagfører; f. 27. Nov. 1896 i Fredensborg; Søn af Sagfø­rer Christian Linde (død 1945) ogr Hu­stru Thora Henriette Cecilie f. Meyer (død 1910); gift (21. Juni 1928) m. Ki­len Margrethe L., f. 31. Aug. 1900, Datter af Toldassistent Charles Valde­mar Jensen (død 1938) ok Hustru Dag-jnar Hansine f. lusen (død 1943).

Student (Frederiksborg) 1915; cand. jnr. 1921; Sagfører i Helsingør fra 1925; Landsretssagfører 1926.

Medlem af Kredsbestyrelsen for 2. Sagførerkreds fra 19312, Næstformand 1935-41; Medlem af Sagførerraadet 1941-49; Medlem aff Helsingør Lignings­kommission 1933-46 og af Bestyreren for Akts. Dagbladet Nordsjælland-Hel­singør Avis fra 1938. Formand fra 1945: Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Fredensborg Gas- og Vandværk

________________________860

fra 1939, Formand fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Helsingør kgl. rriv. Skydeselskab m. m.

Adresse:  Nørrev. 64, Snekkersten

LINDE    Jørgen    Christian     Riese; pberstløjtnant, R.DM., HTH.p.p ;   f. April  1898   i   Aalborg;   Søn   af   Or.tr«. løjtnant Søren C A Linde (d<M 1926) i« Hustru Annette f.  Riegels  , Tød  19"1;> gift  (12. Maj 1926)  m. Kai i  I.., f   24 Febr. 1904 paa Samsø. D-   or af  Fabri­kant N J  Schmidt   (do'i  !9i9).

Student (Aalborg) l,!b; Premierløjt­nant 1920, Ad.iuMnt \ed 10. Regiment 1923-57: gerinjm^aact Officersskolens Generalstabsklasse 1928-30; Kaptajn-løjtnant i Generalstaben og Fuldmæg­tig i Krigsministeriet 1932; Kaptajn 1934; Kompagnichef i Tønder og i Kbhvn. 1936-38; til Raadighed for Kommandanten i Kbhvn. 1938-39; Kon­torchef i Krigsministeriet 1939; Oberst­løjtnant og Chef for 21. Bataillon 1945; i Generalstaben og Stabschef ved Jyti-ske Division 1946.

Medlem af Bestyrelsen (Sekretær) for Det krigsvidenskabelige Selskab 1935-38 Kasserer 1938-45 og af Krigsministe­riets Forenklingsudvalg 1947.

Udenl. Orden:   Fi.H.R.3'.

Adresse: Birketinget 8, Aarhus.

LINDEGAARD Aage Konsul, Direktør, R., Chr. X. Fr. M.; f. 30. Marts 1880 i Gladsaxe; Søn af Forpagter Willi. Lindegaard (død 1912) og Hustru Em i lie f. Kabler (død 1927); gift (15. Febr. 1920) m. Paula L., f. 2. Okt. 1894, Dat ter af Forretningsfører Lauritz Larsen (død 1927) og Hustru Anna f. Gred-sted (død 1934).

Sorø Akademi; Teknisk Skole; Kunst­akademiet; Ingeniørassistent ved engel ske Jernbaneselskaber i Argentina 1905-11; Ingeniør ved Flodreguleringskonv missionen under Ministeriet for offent­lige Arbejder i Argentina 1911-18 ;Op-hold i Danmark 1918-19; Ingeniør l Ovnbyggerfirmaet A Hermansen i Bil bao 1920-22, Direktør fra 1922, Medinde­haver fra 1931 og Medlem af Bestyrel­sen s. A., Formand 1936-39; dansk Kon sul i Bilbao fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for den In ternationale Zone i Bilbao under den spanske Borgerkrig 1936; Sekretær i Komiteen for Hjælpen til spanske Kvinder og Børn 1937, Medlem af Ko­miteen for Hjælp til Danmark i Spa­nien 1945.

Adresse: 2* Elcano. Bilbao, Spanien.

LINDEGAARD M C Biskop, R.; f. 29 Maj 1889 i Grimstrup Sogn: Søn af Gaardejer P C Lindegaard (død 1923) og Hustru Dorthea f. Madsen (død 1910); gift '(7 Nov. 1917) m. Sigrid L., f. 21. Juni 1894 i Øster Alling, Datter

861________________________

af Gaardejer Kr. Rasmussen (død 1948) og Hustru Mette f. Møller  (død 1952).

Lærereks. (Jelling) 1910; Student (pri­vat dimit.) 1912; cand. theol. 1917; or­dineret Medhjælper i Brande 1917; re­siderende Kapellan sammesteds 1918; Sognepræst i Hvejsel 1921; i Vejen-Læ-borg 1932; Provst i. Malt-Andst-Slaugs Herreders Provsti 1936- Biskop over Ribe Stift 1949.

Sekretær i Kirkeligt Samfund paa Vejleegnen 1921-32; Medlem af Besty­relsen for Kirkeligt Samfunds Hoved­kreds i Sydøstjylland fra 1933 (For­mand fra 1940) og af Ribe Amts Skole­direktion fra 1937.

Adresse: Ribe.

LINDERSTRØM-LANG   Kaj Professor, Dr. puil., B. j f. 29. Nov. 18% paa Frdhg.; Søn af Dr. iphil.. Kursusbesty­rer C F Linderstrøm-Lang (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustrn Ellen f. Bach (død 1921); gift (25. Marts 1922) m. Gerda L-L., f. 22. Okt. 1893 i Hammel, Datter af Lærer J J Kyndby (død 1934) og Hustru Helga f. Trolle.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1914; cand. polyt. 1919; Assistent ved Carls-berg Laboratoriets kemiske Laborato­rium fra 1919; Leder af Laboratoriet fra 1938; Dr. phol. (Studlermer Kasein, om Kaseinets Fraktionering) 1929.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1935; Formand for Bestyrelsen for Nor­disk Insulinlaboratorium 1939; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnska­ber 1939; Honorary member of the Harvey Society. New York 1939; tildelt H C Ørsted Medaljen 1941; Medlem at det teknisk-videnskabelige Forsknings-raad 1946-48, af Det norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1947 og af National Acaderny of Sciences, Washington 1947: Membre d'Honneur de la Société Chi-mdque de Belgique 1947; Dr. scient. h. c. ved UMversité libre Bruxelles 1948: Dr. med. h. c. ved Karolinska Jn-slitutct. Stockholm og ved Universitetet i Otirnr 1948.

Adresse • GI. Carlsberg V. 10, Kbhvn Valby.

LINDERSTRØM-LANG  Karen Rektor. Seminarieforstanderinde, se Lang Ka­ren Linderstrøm-.

LINDGREN Erik Direktør, R.DM., M.T. Kha. p.p.; f. 12. Jan. 1901 i Kbhvn.: Søn aif Skatteinspektør N E Lindgreri (død 1928) og Hustru Harriet f. Ber-thelsen (død 1946); gift (8. Okt. 1930) m. Ingerlise L., f. 28. Juni 1910 i Kbhvn., Datter af Overretssagfører Konrad Levysohn (død 1925. se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Erica f. Ja­cobsen.

Student    (Østersøgades   Gymnasium)

_____________________Lind

1919; cand. polit. 1925; fung. Sekreter i Det statistiske Departement 1925; SekretHT 1930; fung. Kontorchef for Na­tionalbankens Valutakontor fra 1932, Valutacentralen fra 1937; Underdirektør i Valutacentralen 1940; Direktør for Di­rektoratet for Vareforsyning s. A.

Formand for Bestyrelsen for Statens Kornkontor 1938; Kommitteret ved Vareforsymingsraadet 1947; Medlem af Priskontrolraadets Forretningsudvalg 1941 og af Revisionsudvalget for tyske Betalinger 1945.

Udenl. Ordener:   N.St.O.3'.-. S.N.2*.

Adresse: Kjeldsbjerggaard, Snekker-sten.

Sommerbolig: Skibstrup pr.AaIs«a»rde.

LINDHARDT Knud Oberstløjtnant, li. DM., HTH.; f. 21. Jan. 1898 paa Sas-mosegaard, Jyderup; Søn af Dyrlæge Axel Lindhardt (død 1905) og Hustru Marie f. Andersen (død 1925); gift (4. Jan. 1936) m. Kirsten L., f. 1. Sept. 1908 i Kblwn., Datter af Fabrikant, cand pharm. Kristian Vendel (død 1924) og Hustru Cecilia f. Tryde (død 1931).

Tømrersvend 1917; Bygningskonstruk­tør (Odense tekniske Skoles Dagskole) 1920; Sekondløjtnant i Ingeniørtropper­ne 1923; Premierløjtnant i Artilleriet 1926; Hærens Officersskoles vaabentek-niske Kursus 1929-32; Kaptajnløjt-nant i Artilleriet 1935; Fuldmægtig i Krigs­ministeriet 1936-38; Kaptajn i Artilleriet 1938 • Kontorchef i Krigsministeriet 1945, Afdelingschef fra 1946; Oberstløjtnant 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Khhvns Officersforening 1932-46; Formand for Krigsministeriets Erstatningsudvalg af 1945 og for Harens Uniformskommission af 1945; Medlem af forskellige ministe­rielle Udvalg.

Adresse: Pe'er Bangs V. 79, Kbhvn.F.

LINDHARDT   Marie   Kontorchef;  f.   6

Juli 1894 i Frørup paa Fyn; Datter af

Lærer   Hans   Lind'hardit   (død  1916)   ok

Hustru Caroline f. Jørgensen (død 1941).

Student (Hesselager højere Almen­skole) 1912; Ophold i Berlin 1912-18; cand. polit. 1925: studeret (paa Rocke-feller Stipendium) ved Johns Hopkins Universitetet, School of Hygiene and Public Health i Baltimore, U. S. A 1929-30 (derfra CeMdficat« of Public Health); Studieophold (Rockefeller Stipendium) i U.S.A. og England 1945-46.

Ansat ved Kbhvns statistiske Kontor 1925; fung. Sekretær i Sundhedsstyrel­sen 1928, Sekretær 1934, Fuldmægtig 1941, Kontorchef 1945.

Har skrevet: Tuberkulose og Erhverv (s. m. Knud Faber, 1935; Udg. paa Engelsk : Tubercnlosis and Occupation, 1936); The Statistics of Pulmonary Tu-

Lind

862

berculosas of Denimark 1925-34 (1939) samt mindre medicinal-statistiske Af­handlinger bl. a. I Ugeskrift for Læ­ger.

Adresse:  Mynstersv.  8,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig:   Evaldsbakken,  38, Hellerup.

LINDHARDT P G Professor, Dr. theol.: f. 12. Dec. 1910 i Nakskov; Sen a;f Mineralivandsfabrikant G W Lindhardl og Hustru Caroline f. Christensen; gift (6. April 1937) m. Gerda L., f. 15. Aug. 1917 i Holbæk, Datter af Tandlæge Ove Winding og Hustru Charlotte f. Has-lund.

Student (Odense Katedralskole) 1928; cand. theol. 1934: Hjælpepræst i Gislev-Ellested 1934-36; Studierejser og Vika­riater ved kbhvnske Kirker 1936-39: Tir. ttifol. 1939; Hjælpepræst ved Domkir­ken i Aarhus 1940-42; Privatdocent o« Undervisningsassistent ved Kbhvns os Aarhus Universiteter 1939-42; Professor i Kirke- og Dogmehistorie ved Univer­sitet i Aarhus 1942; tillige Præst ved Vor Frue Kirke fra 1945.

Formand for Aarhus kristelige Stu-denteriorbimd 1942-49.

Har skrevet: Konfirmationens Histo­rie i Danmark (1936); Peder Hersleb 3 (Disputats. 1939); Danmark og Re­formkoncilierne (1942); Bibelen og del danske Folk (1942) samt en Del Af­handlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter; udgav 1945 Den nordiske kirkes historie, 1948 Præsten Dines Pontoppidan og 1949 Grundtvig. An Iritroduction.

Adresse: Dronn. Margrethes V. 65. Aarhus.

Sommerbolig :  Dalhuset,  Kildekrog, Hornbæk.

LINDHOLM   Oscar Kontorchef, cand. polit.; f. 15. Dec. 1887 i Kbhvn.; Søn af Kommunelærer, Skolehavekonsulent P W Lindholm (død 1934) og Hustru Rigmor f. Christensen (død 1942); gift (12. Febr. 1924) m. Alma L., f. Strømberg, f. 13. Maj 1901 i Kbhvn.

Student (Schneekloths Skole) 1906-, cand. polit. 1913; Lærer- og Kontorvirk­somhed 1907-10; Fnldmægtig i Andels-Anstalten Tryg 1913, Kontorchef smstds fra 1921; Redakter af Dansk Forsik­rings Tidende 1920-34; Medarbejder ved Assurandøren 1935, Medredaktør fra 1939.

Har skrevet: Danske Grundejeres Brandforsikring 1907-32 (1932); Forsik-ringsforeningen i København 1883-1933 (1933); Afsnittet om Livsforsikringens Udvikling i Danmark i Haandbog i Forsikring (1945); Livsforsikringssel-skabernes Forening 1898-1948 (1948).

Adresse: Ordrup Jagtv. 57, Charlot-tenlund.

LINDKVIST Andrea Frue;  f. t.  Jnnl

1872 i Laurbjerg i Jylland; Datter af Gaardejer J P Christensen (død 1924) og Hustru Margrethe f. Henriksen (død 1885); gift (17. Noy. 1896) m. Handelsgartner Edvard Lindkvist, f. 22. Dec. 1871 i Kbhvn., San »f Garver Dl.rik Lindkvist (død 1880) og Hustru Elisabeth f. Olsen (død 1925).

Lært Husholdning paa Lyngaa Præ-stegaard 1890-91, paa Store Lundgaard i Jebjerg 1891-92 og Mejeribrug paa Christianslund ved Randers 1892-96.

Formand for Frue Sogns Hushold­ningsforening 1920-23; Medlem at De sjællandske Landboforeningers Hus­holdningsudvalg 1923-34; Formand for De samvirkende danske Husholdnings­foreninger 1920-34; Medlem af Frue Sogns Hjælpekasse 1925-29, af Frue Sogns MeniRhedsraad 1926-30, af Fæl-'p.sraadet for Havebrug og Gartneri 1926-30 og af Fællesudvalget for Tids­skrift for Husholdning 1926-30; De samvirkende danske Husholdningsfor­eningers Repræsentant i Organisatio­nernes Fællesudvalg for Husholdning 1928-34; Formand for Frue Sogns Hus­holdningsforening 1928-51; De samvir­kende Danske Husholdningsforeningers Repræsentant i Statens forberedende Husholdningsudvalg 1932-33; Æresmed­lem i De samvirkende danske Hushold­ningsforeninger fra 1934.

Adresse:   Borgediget 10,  Roskilde.

LINDOW   Harald Overnotar, R.: f. 11. Juni 1886 i S-Broby; Søn af Sagfører, Branddirektør Ivar Petersen (død 1912); gift (6. Nov. 1942) m. Merete L., f. 18. April i Kbhvn., Datter af Kontorchef H Ohlmann (død 1933) og Hustru Geor-gia f. Ungersen (d.ød 1946).

Student (privat dimit.) 1905; canrl. jur. 1911; Assistent i XJniversitetskvæ-sturen s. A.; Fuldmægtig ved Inspek­toratet for Nordgrønland s. A.; Fuld­mægtig i Grønlands Styrelse 1912; kst. Inspektør og Skifteforvalter for Nord­grønland 1913; udnævnt 1915; paa et­nografisk Ekspedition til Hudsonbug-ten og Labrador 1921-22; Undernotar i Kbhvn. 1925; Notarius publicus i Khhvn. 1940; Overnotar 1943.

Medlem af Grønlandskommissionen 1920-21.

Har skrevet: Blandt Eskimoerne i La-'brador   (1922);  Fra  Grønland  til  Stille­havet  (Rejsebreve til Berl. Tid.,  1922); Serqinermiut (Folket paa Solsiden) (1923); Tråde   and   Administration   of   Green-land   (1929);  Kongel'ærden  tdl  Grønland 1921   (1948);   har  desuden   udgivet  for­skellige Haandbøger paa Grønlandsk. Adresse: Enighedsv.45, Charlottenlund.

863 _________ ____________

LINDSKOV   HANSEN Johann« For­fatter; f. 20. Juli 1907 i Haslev; Søn af fh. Inspektør Chr. Hansen og Hustru Ellen f. Christensen; gift (28. Marts 1934) m. Inger L. H., f. 18. Maj 1908, flatter af Elektricitetsværksbestyrer Ha­rald Villemoes og Hustru Kirstine f. Knudsen (død 1947).

Journalistelev ved Holstebro Folke­blad 1925; Rigsdagsmedarbejder ved Jydsk Dagblad, Aarhus 1930. politisk Redaktør af Nyt Dagblad, Kbhvn. 1934; ansvarshavende Redaktør for Retsfor­bundets Presse 1937-41; Rigsdagsmedar-beider ved Politiken fra 1945.

Medstifter af Forfatterforbundet 1942, Medlem af dets Bestyrelse og Redak­tør af Forfatteren 1942-43 og 1944-45; Medlem af Repræsentantskabet for Retsforbundets Presse 1943-45; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterfor­ening fra 1945, for Danske Dramatike­res Forbund fra 1945. for Dansk For­fatterfond fra 1946 02 for Nordisk Dra­matiker Union fra 1947.

Har skrevet Romanerne Nedenom og hjem (1935), Perronen (1937), Genrej­sere (1941) og Vandene aabner sig (1945); Frihedens Helte (Noveller,1942); Ordentlige Mennesker (Odense Teater 1942); En Roman kommer til Verden (1946).

Adresse : Amagerfælledv. 17, Kbhvn.S. LINSTOW Joachim von fh. Telefondi-rektar, K'.DM.p.p.: f. 29. Marts 1875 [iaa Ulstrup-, Søn af Proprietrer Georg v. Linstow (ded 1911) og Hustru f Lnd-vigsen (død 1932); gift (21. Dec. 1927) m. Sofie v. L., f. 2. Sept. 1883, Datter af Købmand Thomas Jacobsen (død 1932) og Hustru f. Weis? (død 1945).

Exam. polyt. 1892; cand. polyt. som Bygningsingeniør 1898 og som Elektro­ingeniør 1906; ansat hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1898-99; Ingeniør ved Kbhvns Telefon-Aktieselskab 1899-1906; Drifts­ingeniør ved Fyns kommunale Telefon­selskab 1906: Direktør for samme 1907-49.

Medlem af Bestyrelsen for Fyns In­geniørforening 1917-33; Formand for samme 1920-26 og 1932-33; Medlem af A r bejdse iverforeningens Repræsentant­skab 1920-49 og af Dansk Ingeniørfor­enings Repræsentantskab 1921-33.

l'denl.   Orden :   S.   V.  2'.

Adresse: Odense.

LINSTOW   Otto v. Kontorchef, R.p.p.; 1.12. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Bank­fuldmægtig Emil v. Linstow (død 1922) og Hustru Wilhelmine f. Muhlig (død 1941); gift (29. Maj 1920) m. Gudrun Emilie v. L., f. 26. Marts 1894 i Kbhvn., Datter af Handskefabrikant Stephan Martens (død 1941) og Hustru Helga f. Eilschou-Holm (død 1924).

Student (Østersøgades Latinskole) 1909;

_____________________Linv

cand. jur. 1918; Sekretær ved Statspoli-tiet 1919, Fnldmægtig 1924, Ekspedi­tionssekretær 1936, i Rigspolitiet 1938, Kontorchef 1939: Lærer ved Statens Po­litiskole fra iy>4.

Udcnl. Ordener- N.O.N.5.; S.N.3.; U.F.4.

Adresse: Hellerupv. 8, Hellerup.

LINTON Olof Professor, Dr. theol.; f. 25. Sept. 1898 i Stockholm; Søn af Kon­torchef Alfred Linton og Hustru Maria f. Lind (død 1946); gift (18. Aug. 1932) m. Irene L., f. 26. Febr. 1905 i Gote-borg, Datter af Provst Ivar Wallerius (død 1933) og Hustru Agnes f. Fjell-man.

Student (Stockholm) 1917; Teol. kand. (Uppsala) 1923; Teol. licentiat 1928; Teol. dr. 1932; Studier i Jena, Berlin og Rom 1929. i Halle 1930 og i Rom 1935; Docent i nytestamentlig Eksegese ved Universitetet i Xippsala 1932-46; vikarierende Sognepræst i Estuna i Upp-land 1939-46; Lektor i Kristendomskund­skab og Filosofi ved^ Hogre allmanna låroverket i Halmstad 1946-48 -, Profes­sor i Theologi med det nye Testamente som Hovedfag vod Kbhvns Universitet 1949.

Formand for Estuna Menighedsraad 1940-46 og for Estuna Skolestyrelse 1939-46.

Litterære Arbejder; Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung (1932); De tre forstå evangelierne (1938); Skapelsens år, manad och dag. Lychnos (1937); Medeltida bibeltolkning (1941); Afhandlinger i Svensk teologisk kvartalskrift og andetsteds; Medarbej­der ved Svenskt Bibliskt uppslagsverk og ved Skandinavisk Bogforlags Reli-gionslexikon.

Adresse :  Fælledv.  25, Kbhvn. N.

Sommerbolig : Måseviken, Kyrkesund, Sverige.

LINVALD    Axel Rigsarkivar, K'.DM. p.p.; f. 28. Jan. 1)886 i Kbhvn.; Søn af Viceinspektør F C C Ldnvald (død 1925) og Hustru Maren f. Steffensen (død 1947); gift (8. Okt, 1913) m. cand. pMl. Adda Hannover L., f. 22. Jan. 1888 d Kbhvn.. Datter af Varemægler Just Cohen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Fanny f. Han­nover (død 1933. se Kraks Blaa Bog 1933).

Student (Schneekloth) 1904; mag. art. 1910; Assistent (Underarkivar) i Rigs­arkivet 1912-22-, Arkivar ved Kbhvns Raadstuearkiv 1923-34; Rigsarkivar 1934; Studierejser til Stockholm (1911), Ber­lin, Genéve og Paris (1913); forestod i 1917 Indretningen af Arkivet ved den danske Legations østrigske Afd. i Petro­grad; Ophold i Stockholm Okt. 1943-Maj 1945.

Linv___ _______________

Formand for Arkivudvalget af 1933 den danske Regerings Kommissær ved Arkivalieudveksling mellem Danmark og Tyskland 1934; Medlem af Kommis sionen for Ben Arnamagnæanske Stif telse 1936.

Medarbejder    ved    Politiken    (særlig historiske    og    sønderjydske    Emner 1910 ft.

Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1925 04 af Selskabet for Udgivelse af Kilder ti dansk Historie fra 1928 (Formand 1938 48), af Den danske Komité for Histori­kernes internationale Samarbejde (For­mand 1947-48) og af Comité interna­tional des sciences hcstoriqnes fra 1926 Medlem af Bureauet 1947; korrespon derende Medlem af tre Royal Historica Society (London) fra 1930, af Kungl Samfundet for utgifvande af handskrif ter rorande Skandinaviens historia (Stockholm) fra 1936; fra 1923 Sekre­tær i og 1931-48 Medlem af Videnska­bernes Selskabs Kommission til Under­søgelse af de i dansk Privateje beva­rede Kilder til dansk Historie, af Be­styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1936 samt af Forret­ningsudvalget 1949, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1936, af Selskabet for dansk Kulturhistorie i 937, af Bestyrelsen for Dansk Kultursam­fund 1936, af Bestyrelsen for Den Let-terstedtske Forenings danske Afdeling 1938, Formand 1946; Formand for Sel­skabet til Udgivelse af Færøske Kilde­skrifter og Studier fra 1943; Medlem af Stednavneudvalget s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Arkivar-foreningen 1917-19, for Den danske hi­storiske Forening 1919-45 (Formand 1942-45), for Historisk Samfund 1918-20 og 1922-28, for 4. S. 1907-20; For­mand for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer fra 1921-22.

Litterære Arbejder tKebenhavns Brand­forsikring 1731-1911 (1913), med Sup­plement (1931); Struensee og den dan-eka Centraladministration (1921); Kron­prins Frederik og hans Regering 1797-1807. l Bind (1923); Den danske Rege­ring og Jøderne omkring det 19. Aar-hundredee Begyndelse (1925, paa Tysk 1928); Det danske Folks Historie i Op­lysningens Tidsalder (1928 og 1942) • Bi­strup, Byens Gods 16614931 (1932); Dansk Arkivvæsen (1933, paa Tysk 1932) Chri­stian VIII. Den anse Prins (1943); Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser. I, 1799-1814 (1943). tid-Kiver af .Sønderjylland MI (med S\end Dahl. 1919), af Det danske Folks Historie I-VIII og Sctaltz Dan-

markshistorie (begge med Aage Friis og M Mackeprang 1926-29 og 1941 ff.); Afhandlinger i forskellige inden- og udenlandske historiske Tidsskrifter; Bed-aktør af Historiske Meddelelser om Kbhvn. 1923-34 og af Dansk historisk Tidsskrift 1932-43.

Ddenl. Ordener: N.St.O.21.; Ø.r.K.2.

Adresse: Norgesmindev. 20. Hellerup.

Sommerbolig :   Vesterviggaard   pr. Kregme.

LI PPMANN  Kai Grosserer, Instrument-

mager, R.,MT.Kha.p.p.; f. 28. Maj 1882 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Julius Lipp-mann (død 1928, se Kraks Blaa !>og 1928) og Hustru Eosalie f. Meyer (død 1882); gift 1. Gang (29. Sept. 1912, Ægteskabet opløst 1946) m. Elisabeth L., f. 15. Maj 1892 i Kbhvn., Datter af Proprietær H J Hansen og Hustru Margrethe f. Lund; 2. Gang (15. Aug. 1947) in. Doris L., Datter af Arvid Danielsson og Hustru f. Wistrand.

I Lære hos Simonsen & Weel's Fftf. 1897-99; i Udlandet 1899-1901; Fuldmæg­tig hos Simonsen & Weel 1908, Med­indehaver 1914, kgl. Hofleverandør 1924, Eneindehaver 1928-43; Indehaver af det veterinær-medicinske Forlag- startede i 1942 Papmachéfabriken Norden A/S; Direktør for Aktieselskaberne Simonsen & Weel's Eftf. og Kai Lippmann Den­tal Depot 1946.

Formand for Bestyrelsen for Aktie­selskaberne Simonsen & Weel's Eftf. og Kai Lippmann Dental Depot; Medlem af Bestyrelsen for Falck's Rednings-korps' Aktieselskaber i Kbhvn. og Frdbg., Næstved, Odense, Vejle, Aal­borg og Aarhus, for W Kaiser A/S, Aarhus, for De Danske Redningskorps' Fælles-Forbund og for Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere inden­for den chir. og med. Branche 1929-31 og 1933-42; Viceformand for Foreningen af Dental-Depoter i Danmark 1924-29 oc 1938-42, Formand 1946; Medlem af Ko­mitéen for den internationale Dental-Udstilling, Kbhvn. 1937; i Ledelsen af Statens Indkøb af Beredskabslager i 1938 og Konsulent for Statsindkøbet af Eftenkrigsvarer 1945-48. Stifter af og i Landsraadet for Dansk Luftværnsfor-ening; Medlem af Bestyrelsen for Arr.a-

fermuseet fra 1902, Æresmedlem 1922; titter af Selskabet Amagermuseeta Venner 1925. Medlem af flere merkan­tile Selskaibers Bestyrelse; Stifter at og Direktør for Laanefondet for Ejen­domsbesiddere i de sønderjyske Lands­dele.

Har udgivet: Festskrift ved Amager-museets Aabning 1922; Den Danske Dyr­lægestand (1923 og 1933); Medlemsblad for Dem Danske Dyrlægeforening (1920-

865________________________

27); Et Handelshus i 125 Aar (Fest­skrift ved Simonsen & Weel's Jubi­læum, 1942).

Guldmedalje fra Timosomara frivil­lige Rednrngsselskaib 1936; Diplom fra Federation Nationale des Sociétés de Natation et de Sauvetage og Selskabets Sølvmedalje; Diplom og Guldmedalje fra Dyreværneforeningen.

Udenl. Ordener: Fi.M.M.3.; Fi.r.K.2.; N.O.N.5.

Adresse: Guldregn Allé 7, Kastrup.

LISBORG P Proprietær, R.DM.; f. 15. Okt. 1859 paa Nørgaard i Tolne Sogn; Søn af Proprietær P D Lisborg (død 1904) og Hustru Elisabeth f. Sørensen (død 1895); gift (17. Maj 1887) m. El­se Kathrine L., f. 18. Dec. 1866, død 1945, Datter af Proprietær O C Ole­sen, Asdal, og Hustru Marie f Mik­kelsen (død 1913).

Ejer af Sandlynggaard i Holbæk Amt 1885-1916; Forpagter af Bodal i Holbæk Amt 1904-12.

Direktør i Raunstrup Sparekasse 1889-1923; Landvæsenskommissær 1898-1916; Medlem af Bestyrelsen for Kolonien Filadelfia fra dens Stiftelse 1897, Næst-Formand 1922-35: Bestyrelsesmedlem i forskellige landøkonomiske Foreninger.

Adresse : Sorø.

LISSAU N C Overretssagfører, Direktør, K.p.p.; f. 10. Aug. 1887 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad, Kasserer i Kbhvns Kredit­forening l-' D Lissau (død 1907) og Hustru Lorentze f. Bay (død 1933); gift l.Gang (10. Nov. 1917) m. Bodil Ingeborg L., dåd 1927, Datt«r af Isenkræmmer Oluf Hrønnum (ded 1927) og Hustru Maria f. Pischer (død 1924): 2. Gang (29. Jan. 1930) m. Dagmar Johanne L., f. 29. Jan. 1902 i Lille Skensved, Datter af Tøm­rermester H P Petersen og Hustru Alma f. Andersen (død 1946).

Student (Slomanng Skole) 1905; cand. jnr. 1911; Assistent i Kbhvns Magistrat 1913, Fuldmægtig 1917; Overretesagfø-rerbestalling 1916; Sekretær for Den danske Købstadforening og for Sam­menslutningen af Danske Havne fra 1920, Direktør for Købstadforeniagen 1946; billige Sekretær for Købstadkom­munernes gensidige Forsikringsforening 1922, Direktør fra 1946 og Sekretær for Købstadkommunernes Laaneforening fra 1925; juridisk Konsulent for Kom­munernes Kulkontor, for Akts. Danske Gasværkers Tjære Kompagni, for For­eningen af købstad-kommunale Elektri­citetsværker og for Foreningen af kom­munale Gasværker.

Medlem af Bestyrelserne for Forenin­gen af gensidige danske Ulykkesforsik-ringsselskaber fra 1955 og- for Fællesre­præsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber fra 1940; Medlem

___________________Lobe

af Assurandør Societetets Komité fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for A/S Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni fra 1943.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.3'.; N.St.O.31. ; S.V.3'.

Adresse : Gyldenløvesg. 11, Kbhvn. V.

LITHAU   Valdemar Direktør; f. 23. Febr. 1883 i Kbhvn.; Søn af Togfører ved De danske Statsbaner Hans Peter Nielsen (død 1898J og Hustru Olivia f. Lithau (død 1904); gift (28. Juli 1906) m. Anna L., f. 19. Marts i Kbhvn., Dat­ter af Detailhandler Søren Foght (død 1909) og Hustru Clara f. Rossing (død 1914).

Præliminæreks. (Melchiors Borger- og Realskole) 1898; Trafikelev ved De dan­ske Statsbaner 1898-1901; ansat i Stats­anstalten for Livsforsikring 1902-17; an­sat i Firmaet L Levison junr. fra 1901; Kontorchef i Akts. L Levison junr. 1917, Prokurist 1923, Underdirektør 1934, Di­rektør 1941-46; Grofsererborgerskah 1941.

Formand for Bog- og Papirbranohens Kreditorudvalg 1941.

Adresse: Sphlegels Allé 7,  Kblwn.  V.

Sommerbolig:   Nidus,  Nyvej   7, Humlebæk.

LO-LARSEN Otto Oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 22. Juli 1893 i Fredericia; Søn af Arbejdsmand Christian Larsen (død 1903) og Hustru Rasmine f. Niel­sen (død 1937); gift (24. Okt. 1917) m. Agnes L-L., f. 22. Nov. 1898 i Kbhvn., Datter af Møbelfabrikant Georg Ko-foed (død 1936) og Hustru Marie f. Sø­rensen.

Realeks. 1910; Løjtnant af Res. 1915; Premierløjtnant i Artilleriet 1917; Kap­tajn i Hærens tekniske Korps 1930; Vaabeningeniør 1932; Oberstløjtnant 1945; Chef for Hærens Vaabenarsenal 1949; Kasernekommandant paa Ny og Gamle Tøjhus 1925-32; Lærer i Tekno­logi ved Hærens Officersskole fra 1935; Kontrolofficer i Frankrig ved Modtagel­sen af Kanoner til den danske Hær 1927-29.

Medicin af Dansk Ingeniørforening og af Bestyrelsen for Laanekassen for Artilleriofflicerer.

Adresse: Forhaabningsholms Allé 2, Kbhvn. V.

LOBEDANZ  Max Bibliotekar, R.p.p; f. 28. Juni 1888 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn Arnold Lobedanz (død 1909) og Hustru Helga f. Winsløw (død 1939); gift (17. Nov. 1911) m. Ellen L., f. 26. Febr. 1888 i Rødby, Datter af Læge, For­fatter Aage Ibsen (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Marie f. Plamboeck.

Student 1905;   mag. art.  1910;   Assi-

Lobe__________________

stent ved Det kgl. BiWiotek 1910-15; Assistent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Bibliotek 1917, Under-bibliotekar 1919, Bibliotekar I 1925.

Redaktør af Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskrift fra 1925; iPormand for Bibliotekarsammenslntnin-gen for de videnskabelige Biblioteker 1939-46; Lærer ved Statens Biblioteks­skole 1938-42.

Har udgivet: Barbey d'Aurevilly (1917); For første og sidste Gang (1919); ChloS bar givet ham Sløjfen (1921); De Uvidende (1927); Féte galante (Ope­ra med Mnsik af Poul ScMerbeck, op­ført paa Det kgl. Teater 1931); Dansk Landbrugslitteratur i Udvalg (1938, s. m. Aksel Milthers); Atlantis. Ungdomsdig­te (1944); har oversat (s. m. Vladimir Grosamann): Poljakof: Labyrinten (1923, opført paa Dagmarteatret); Goethe: Den forelskedes Lnner (1924); Jean-Paul Sartre: Fluerne (1946, op­ført paa Det kgl. Teater); Armand Salacrou : Den fjerde Dag (1947, opført paa Arte's Landsturné).

Udenl.  Ordener: F.O.I.P.:  S.N.3.

Adresse: Amagerfælledv. 18, Kbhvn.S.

LOCHER Jans Forfatter, B.; f. 10. Mart« 1889 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Profes­sor Carl Locher (død 1915, ae Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Anna f. Gullich (død 1920); gift (1. Nov. 1913) m. Helga L., Datter af Ingeniør Jo­han Mentz (død 1937) og Hustru Jo­hanne f. Paulsen.

Cand. phil.; Journalist ved Køben­havn; et Aar i Grønland, et Aar i Pa­ris : derefter Journalist ved de Fers-lewske Blade; 1927-28 kunstnerisk Direk­tør i Nordisk Films Co;; Medarbejder ved B. T. og Berlingske Tidende; Bed­aktør af B. T. 1936, ansvarshavende 1937-40; Eedaktør ved Berlingske Tiden­de fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1924-36, Næstformand 1930-35, af Bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund 1925-38, Næstformand 1934-38.

Har skrevet; Nær Salten (1911); Hausse (Folketeatret, 1918); Skal — skal ikke (Folketeatret, 1919); Tre Mand frem — (Det lille Teater, 1920); Anden Halvleg (Det ny Teater, 1923); Naar Strømmen kæntrer (Det ny Teater, 1924); Den sørgmnntre Barbér (Nørre­bros Teater, 1924); Atter det skilte -(iDagmarteatret, 1924); Kanolle (Nørre­bros Teater, 1925); De første Violer (Dagmarteatret, 1926); Familien Frede­riksen (Casino, 1926); Foraarsskibet (Dagmarteatret, 1927); Sol staar op (Aarhus Teater, 1927); Aargang 1929 (Det kgl. Teater, 1930); De gamles Oprør (Dagmarteatret 1930J ; Over alt paa Jor­den (Det kgl. Teater 1931); Tre maa

_______________________866^

man være (Oslo, 1943 og Stockholm 1946).

Adresse: Kvawthusg. 5, Kbhvn.  K.

LOFT Johannes Lektor, B.; f. 16. Nov.

1366 i Horsens; Søn af Kammerraad J P Loft (død 1897) og Hustru f. Gøtze

(død 1891); gift (25. Okt. 1900) m. Må-rie Magdalene L., f. 14. Sept. 1881 i Vordingborg, Datter af Slagtermester Nygaard (død 1891) og Hustru Elise f Nimb (død 1910).

Student (Horeens) 1884; cand. theol. 1890; Lærer ved Vordingborg Realskole 1890; Adjunkt ved Herlufsholm 1898, ved Viborg Katedralskole 1902, ved Odense Katedralskole 1915; Lektor 1919; Afsked 1936.

Formand for Religionslærerforenin­gen 1904-43.

Forfatterskab: Historien om Eske (1900); Det lærde Alfabet (1903); Den ypperstepræstelige Bøn (1905); Om Re­ligionsundervisning (1907); Lærebog i den evang.-Iuth. Kristendom (13. Opl. 1948); Børnelærdom (1908); Fra Korset til Koret (1915); Den unge Religions­lærer (1917); Synerne fra Patmos (1919); De ti Bud (1930); Den tredje Artikel og Sakramenterne (1938): De fire Temperamenter (1941); Andagtsbog for Mandfolk (1945); Medredaktør af Kirkesalmer i Skolestue (1935); oversat Vergils Æneide (1941); oversat og kom­menteret Vergils Pollio (1941); Tre Hyr­dedigte af Vergil (1948).

Adresse : Sadolinsg. 44, Odense.

LOFT Viggo Overretssagfører; f. 2. Maj 1865 i Horsens; Søn af Kordegn og Kantor NFS Loft (død 1932) og Hu­stru Anna Cathrine Marie Margrethe f. Thomsen (død 1889); gift (30. Dec. 1910) m. Ella L., f. 6. Juni 1885 i Kbhvn., Datter af Ingeniør, Direktør i Akts. Nielsen & Winther P N Holst (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hu­stru Cecilie Margrethe f. Hinrichsen (død 1945).

Student (Herlufsholm) 1903: cand. jur. 1908; Overretssagfører i Kbhvn. siden 1912; juridisk Manuduktør 1908-37.

Kasserer i Herlovianersamfundet 1923, dets Formand fra 1939; Formand i Be­styrelsen for C A Tesch og Hustrus Fond 1942.

Adresse: Kronprinsesseg. 18, Kbhvn.K.

LOFTHUS Arne W Kunstmaler; f. 23. Sept. 1881 i Bergen: Søn af Bedaktør Olav Lofthus (død 1894) og Hustru Hen­riette f. Wallem; gift (6. Jan. 1909) m. Sofie L., f. 14. Nov. i Lyngby, Datter af Museumsdirektør, Dr. phO. Karl Madsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937).

Kan til KbJivn. 1899; Elev af H Gren-vold og Zatirtmann; Medhjælper ved

Joakim Skovgaarde Dekorering af Vi­borg Domkirke 1900-07; udstillet i Bu­dapest, Barcelona, London, Stockholm, Verdensudstillingen i Paris 1937, Den officielle norske Kunstudstilling i Kbhvn. 1947, Gøteborg. Oslo og paa Den frie Udstill'ing, Ef.teraarsudstillin-gen, Charlottenborgs Foraarsudstilling og Grønningen. Har udført større dekorative Arbejder i Danmark og Norge; Portrætter; mindre Frescer Glas/malerier. — Repræsenteret i Nasjonalgalleriet, Oslo, Bergens Bil­ledgalleri, Rasmus Meyers Samlinger i Bergen, Frederiksborgmuseet, Kunstin-dustrimuseet og Statens Museum for Kunst, Kbhvn.

Adresse: Stockholmsg. 37, Kbhvn. Ø.

LOHSE T F Direktør, cand. polyt., E. DM.; f. 1889 i Kbhvn.: Søn af Gros­serer Ernst C Lohse (død 1910) og Hu­stru Tekla f. Løser (død 1943); gift (7. Aug. 1915) m. Bosa L., f. 1890 i Kbhvn., Datter af Møbelfabrikant C E Hiiffeldt (død 1922) og; Hustru Emilie f. Petersen (død 1934).

Studen t (Vestre Borgerdydskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1912; In­geniør ved Margarine-fabrikken Alfa, Vejen 1914-17; Ingeniør otr Afdelingsle­der (Mejerianlæg og -drift m. m.) i Compania General Comercial, Buenos Aires 1918-21; Inspektør ved Statskon­trollen med Mejeriprodukter og Æg m. m. 1922, fung. Overinspektør ved samme 1925, Overinspektør 1931, Direk­tør 1947: Leder af Statens Smørmærke-tilsyn, Statens Smørbedømmelser og og Statens Ostebedømmelser.

Adresse: Carl Johans G. 1. Kbhvn. Ø.

LOLLESGAARD Knud Overretssagfø­rer, B.; f. 31. Maj 1880 paa Hedvigs-lund ved Odense; Søn af Proprietær Hans Langkilde LoUesgaard og Hustru Laura f. Paulsen; gift 1. Gang (5. Sept. 1909) m. Ingeborg L., f. 24. Febr. 1868, død 1921, Datter af Jægermester U Mackeprang, Kbhvn.; 2. Gan? (14. Juli 1922 m. Helga L., f. 11. Juli 1893, død 1948, Datter af Instrumentmager Lar­sen, Odense.

Student (Odense Katedralskole) 1897; cand. jur. 1904; Sagførerbestalling 1907; prakt. i Odense fra 1909; Overretssag­fører 1910; offentlige Sager 1922; Gods­forvalter ved Lundegaards Stiftelse fra 1935; Beviser i Fyns Stifts Sparekasse 1951-42.

Medlem af det fyenske Fængselsselskabs Bestyrelse fra 1917; Medlem af Kreds-bestyrelsen for 5. Sagførerkreds 1938-47, Formand 1942-17; Formand for Odense Boldklub 1908-31, derefter Æresmedlem; Medlem af Odense Byraad 1925-37, Næst­formand i Byraadet 1932-37, Medlem af Magistraten 1927-37; Formand for Vold-

___ ______________Lom h

giftsretten i Lærlingesager 1932-37, foi Bestyrelsen for Akts. Glas og Porce­læn og for Akts. Jyllands Strømpefa­brik; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Odense Kamgarnsapinderi, for Akts. Pyens Strømpefabrik, for Akts. Gustav Kruger & Co.'s Klædefabrik og for Akts. Odense Klædefabriksudsalg.

Adresse: Htmdernpv. 121, Odense.

 LOM HOLDT Karl Kontorchef, Transla tør; f. 1. April 1891 i Fredericia; Søn af Oversergent S Lomholdt (død 1924) og Hustru Jensine f. Nielsen (død 1941); gift m. Margrethe L., f. 4. Dec. 1892 i Marstal, Datter af Skibsfører Erik Hansen (død 1941) og Hustru Margrethe f. Clausen (død 1946).

Indtraadt i Telegrafvæsenet 1907; As­sistent 1916; Kontrolør 1924; Telegraf-inspektør 1926; Telegrafbestyrer i Aar­hus 1930; Riestelefonbestyrer i Kbhvn. 1932; Kontorchef i Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 1944.

Uddannelse i Det Store Nordiske Te­legraf-Selskab og i Société Anonyme de Telegraphie sans Eil i Bryssel; Lærer ved Radioskolen i Svendborg 1915-16; Translatør i Engelsk 1921; Lærer i kom­mercielt Engelsk ved Handelshøjskolen fra 1933; Leder af Eadioekspedientprø-verne fra 1944.

Adresse : Stockflethsv. 5, Kbhvn. F.

LOMHOLT Esbern Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 23. April 1904 paa Frdbg.; Søn af Direktør i Hærens tekniske Korps, Oberstløjtnant N E Lomholt (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Clara f. Fogh-Hansen; gift (26. Marts 1930) m. Afdelingslæge, Dr. med Marsrete Lomholt (se denne).

Student(Frdbg. Gymnasium) 1921; med. Eks. 1929; Uddannelse i Dermato-venero-logi paa Finseninstitutet og paa Rigs­hospitalet; Dr. med. (Course ,of Chan-ges in the Spinal Fluid of Syphilitics) 1937-, Overlæge ved Marselisborg Hospi­tals Afd. B fra 1939; Professor i Der-mato-venerologi ved Aarhus Universi­tet fra 1940. Adresse: Marselisv. 19, Aarhus.

LOMHOLT Margrete Afdelingslæge, Dr. med.: f. 5. Febr. 1903 i Hellerup; Dat­ter af Provst Hans Koch (se denne); gift (26. Marts 1930) m. Professor, Over­læge, Dr. ined. Esbern Lomholt (se denne).

Student (M Kruses Skole) 1921; med. Eks. 1930; Uddannelse i Psykiatri i Kbhvn. og Roskilde; Skolepsykiater ved Aarhus kommunale Skolevasen fra 1940; Dr. rned. (Clinie and Prognosis of Ma-lariatreated Paralysis) 1944- Afdelings­læge ved Sindssygehospitalet' ved Aarhus (Børnepsykiatriske Klinik) fra 1948. Adresse: Marselisv. 19, Aarhus.

Lomh

868

LOMHOLT  svend Professor, Dr. med., R.DM.p.p.; f. 18. Okt. 1888 i Odense; San af Kaptajn, Amtsvejinspektør J P Lomholt (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Anne Marie f. Nielsen (død 1938) • gift 1. Gang (30. Juni 1912) m. Marie L., f. 23. Okt. 1888 i Aarhus, død 1920, Datter »f Grosserer Godtfred Beck (død 1937) og Hustru f. Siegum-feld (død 1924). 2. Gang (17. Febr. 1925) m. Gudrun L., "f. 18. Juli 1900, død 1948, Datter af Professor Niels K, Fineen (død 1904) og Hustru Ingeborg f. Barslev.

Student (Odense) 1905: med. Eks. 1911; 1. Reservelæge ved Rigshospitalets dermatologiske Afdeling 1915-18; Re­servelæge i Søværnet og Chef for Marinehospitalets dermatologiske Afde­ling 1915-21; Dr. med. 1916 (Kvægsøl­vets OircuJation i Organismen); Korps-læge 1916-30; Kommunal Venerolog 1916-29; Afdelingslæge ved Pinseninstitutet 1921-28; Censor ved dermatologisk Prøve af med. Embedseksamen 1924; Labora-torieforstander ved Finseninstitutet 1929, Medlem af Direktionen 1929-33; Over­læge ved Finseninstltutets HudafdeHng 1932; Professor ved den kliniske Prak­tikantundervisning i Dermato-Venerolo-gi ved Kbhvns Universitet 1939.

Formand for Studenterhjemmet 1912-13, Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Der­matologisk Forening 1928; Formand for Dansk Dermatologisk Selskab 1929-31 og 1941-43; Generalsekretær for den VIII internationale Kongres for Dermatologi 1930; Generalsekretær for La Ligue inter­nationale de Dermatologie 1931; sted­fortrædende Medlem af Folkeforbundets Kommission til Bekæmpelse af Syfilis 1934; Præsident for Comité internatio­nal contre la Tuberculose cutanée 1935; I Forretningsudvalget for Comité inter­national de la lumiére 1936; Formand for Foreningen Købmandshviles Ven­ner 1942; Medlem af F. D. F.s For-bundsraad 1947 og af Sydslesvigsk For-ettings Hovedudvalg 1947; Æresdoktoi ved Rigas Universitet 1937; Honorar.v member of the Royal Society pf Medi-cine, England; Membre titulaire le da Societé francaise de Dermatologie; Med­lem af Svenska Låkaresallskapet og af Gesellschaft der Arzte in Wien; Æres­medlem af de dermatologiske Selskaber i Londoii,Spanien, Ungarn, Hamburg, Uru­guay og af British Society for study ctf the venereal diseases; korresponde-rende Medlem aif de dermatologiske Selskaber i Argentina, Holland, Ita­lien, Jugoslavien, Storbritannien, U. S. A.. Østrig, Berlin, Polen og Sverige.

Har offentliggjort: Kønssygdommene og deres Behandling (1933, J. Udgave 1945, engelsk Udg. 1946); Hudsygdom-

me og deres Behandling (1939, 3 Udg. 1948); Niels R Pinsen, en Biografi (1943); De to Giftattentater (1943) samt Afhandlinger om dermatologiske, far­makologiske, straaletherapeutiske og socialhygiejniske Emner; Medarbejder ved Handbuch der Haut- und Gesch-lechtskrankheiten (Kvægsølv og Vis-mnth) og Specialities in Medical Prac-tice (Dermatologi og Syphilis); angivet en ny Kulbuelampe til lokal Behand­ling af Hudsygdomme; Medredaktør af Acta Dermato-venerologica og af Acta radiologica.

Udenl. Ordener: Le.r.K.l.; Stb.B.E.4.

Adresse: A F Kriegers V.6,  Kbhvn. ø

LONG Richard Lærer; f. 23. Jan. 1889 i Thorshavn, Færøerne; Søn af Tryk­keribestyrer Georg Richard Long (død 1937) og Hustru Svanhilda f. Pålsson (død 1946).. gift (23. Dec. 1943) m. Åsa L., f. 16. Nov. 1920 paa Færøerne, Datter af Odelsmand Justinus Just i nussen og Hustru Sigga f. Knudsen.

Præliminæreks. (Thorshavn) 1905; Student (Lang & Hjorts Kursus) 1907; cand. phil. 1909; studerede Medicin, senere Sprog ved Kbhvns Universitet; Lærer ved Thorshavns Fiskeskipperskole 1914-16 og 1919-20, ved Færøernes Mel­lem- og Realskole og ved Færøernes Se minarium fra 1921 • Lagtingsmand Tra 1943.

Formand i den færøske Studenterfor­ening i Kbhvn. 1916-18, for Ungdomsfor ettingen Merkiå 1931-44, for Sammen­slutningen af færøske Ungdomsforenin ger 1932-43 og for Færøernes Lærerfor­ening 1933-42; Medlem af Bestyrelsen for Litteraturselskabet Vardin fra 1919 (Formand fra 1935) og for Føroya Målfelag 1939-40 og fra 1949; Sekretær for Føroya Skipara og Navigatørfelae fra 1921; Medstifter af og Medlem af Sjovinnubankins Bestyrelse fra 1932; Medlem af Skoledirektionen fra 1943 og af den dansk-færøske Forhandlingsde­legation 1946 og 1947; Formand for Hjælpefonden for uarbejdsdygtige Fi­skere fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Lagtingets Erhvervsfond fra 1945-, Formand for Lagtingets Skolebogsud-valg fra 1944 og for sammes Kultur­fond fra 1947.

Har udgivet: Færøerne-Danmark-Grønland (1939); færøsk Oversættelse af Holberg: Erasmus Montanus og Den politiske Kandestøber; 2. og 3. TJdg. af Songb6k Føroya F61ks; Færingesaga m. m.; Redaktør af Tidsskriftet Var-3 in 1920-31 og 1935-43 og forestaaet Ud­givelsen af dettes Bøger fra 1935; Med-udgiver af forskellige Skolebøger; Ar­tikler i Tidsskrifter og Dagspressen.

Adresse : Undir Var 5a, Thorshavn.

LOOFT J fh. Stationsforstander, K'.DM. p.p.; f. 19. Juni 1863 i Ktøhvn.; Søn af Kontorchef H Looft (død 1886) og Hu­stru Caroline f. Theil! (død 1912); gift (8. Juni 1923) m. Ellen L., f. 8. Aug., Datter af Etatsraad Th. E Thomsen (død 1927) og Hustru Julie f. Fiischer (død 1936).

Ansat ved Banerne 1878; Assistent paa forskellige Stationer; ved Kbhvns Ho-vedbanegaard 1889; Overassistent 1898; Bestyrer af Nordbanegaarden 1901-07; 1. Overassistent paa Hovedbanegaarden 1907; Stationsforstander ved Nørrebro Station 1916-21; Forstander for Kbhvns lloveilbanegaard 1921-32.

Medvirkende ved Kbhvns Understøt­telsesforening fra 1885; Formand for dennes Vestre Afdeling 1900-33, Næstfor­mand for Foreningen fra 1933; Med­lem af Bestyrelsen for den kommunale Hjælpekasse samt af dens Forretnings­udvalg 1921-33; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns social-filantropiske Boligsel­skab 1940 og for Husejer H J Andersen og Hustrus Legat 1940.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Fi.H.R.3'.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.St.0.31.

Adresse : N-FarimagBg. l, Kbhvn. K.

LORENTZEN H G Departementschef, R.; f. 18. Maj 1905 i Helsingør; Søn af Revisor A \V Lorentzen (død 1947) opc Hnstru Jeanne f. Jensen; gift m. Gud­run L., f. 9. Maj 1907 i Bogense, Dat­ter af Købmand C E Jensen (død 1S57) og Hustru Amalie f. Jørgensen (død 1947).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1923; cand. jur. 1930; fung. Sekretæi i Socialministeriet 1931, udnævnt 1934; Fuldmægtig ved Færø Amt 1935-. atter Sekretær i Socialministeriet 1937, Fuld­mægtig 1938, i Arbejds- og Socialmini­steriet 1940, Ministersekretær og Ekspe­ditionssekretær 1942. Kontorchef i Ar­bejdsministeriet 1942; billige kst. Chet for Statens Udvandringskontor 1945-48; Departementschef i Arbejdsministeriet 1948.

Sekreter ved Udvalget om Ændrin­ger i den sociale Lovgivning 1941-42; Sekretær ved det efter Lov om Ar­bejdsforhold nedsatte Fællesudvalg 1943-45; Sekretær ved Statens Forligs­institution i Arbejdsstridigheder 1946-48; Formand for Arbejdsministeriets Beskæf­tigelsesudvalg fra 1948 og for Arbejds­ministeriets Ferieudvalg fra 1948.

Adresse : Broholms Allé 10 A, Charlot-tenlund.

LORENTZEN   Jens Albert Afdelings chef ved Statsbanerne, R.p.p.; f. 5. Marts 1898 paa Frdbg.; Søn af Overbetjent Niels Peter Lorentzen (død 1944) og Hustru Mette Kathrine f. Petersen (død 1944); gift (10. Maj 1944) m. Inga Vi-

________________Lore

bekc L., f. 9. Dec. 1918 i Kbhvn., Dat­ter af Fabrikant Cjirl Smitli (død 1935) og Hustru Alfa f. Pedersen.

Uddannet ved Bankvæsenet; Assi­stent i Nationalbanken 1924; til Raa-dighed for Nationalbankens Valutakon-tor, senere Valutacentralen 1932- Kon­torchef i Direktoratet tor Vareforsy­ning 1940, Afdelingschef srnstds. 1946; Afdelingschef ved Statsbanerne, Han-delsafd. 1947.

Medlem  af  det  danske   Regeringsud-valg  til   Gennemførelse  af dansk-tyske Handelsaftaler  1938-45;   Handelsministe­riets  Kommitterede i   Udligningskassen aif   27.   Juni  1940,   1940-47;   Medlem   af Bestyrelsen   for   Dansk Kulimpott Or­ganisation (Danecoal); Medlem af Dansk Standardiseringsraad. Udenl.  Orden :   U.H.Kr.3. Adresse:  Callisensv.  36.  Hellerup. LORENTZEN   Mogens   Maler  og   Skri­bent;   f.  4.  April  1892   i   Kbhvn.;   Søn af  Professor. Dr.  med. Carl  Lorentzen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Emilie f.  Lumbye   (dåd 1944 )i gift    (1946)   m.   Ingeborg    Léonie   L„ f. Watt Boolsen, Datter af Skoleinspek­tør Detlef! Boolsen og Operasangerinde Léonie Watt.

Student (ØstersøRades Gymnasium) 1910; cand. Dhil 1911; Teknisk Skole 1913-14- Ophold i Bom 1920-21; udstillet fra 1916; Medlem af Grønningen 1930-39. Hovedarbejder: Udsmykningen af Roskilde Højskole (1930-J1); Frokost i det Grønne(Restaurant Fraecoti Kbhvn., 1935) og Aaret i Danmark (den danske Klub i London, 1937).

Adresse: Toftøjev. 5, Kbhvn. Vsnl.

LORENZEN Aage Landsdommer, R.: f. 8. Marts 1901 i Aadum; Sen af tb. Valg­menighedspræst H J E K Lorenzen og Hustru Karen f. Windfeld-Hansen (død 1946); gift (6. Juli 1927) m. Karen Jo­hanne L., f. 8. Aug. 1898 i Navr, Dat­ter a)f Sognepræst J C Skydsgaard (død 1948) og Hustru Anna Margrethe f. Buhl (død 1929).

Student (Odense Katedralskole) 1920; cand. jur. 1926; Dommerfuldmægtig i Silkeborg 1927; Fuldmægtig og kst. Medhjælper hos Statsadvokaten i Søn­derborg 1931; Domroer i Vestre Landsret 1944.

Adresse- St. Set. Mikkels G. 18A. Viborg.

LORENZEN   Hans Gaardejer, R.; 1.27. Sept. 1862 i Stubbæk; Søn af Husmand Hans Lorenzen (død 1922) og Hustru Mette Marie f. Nielsdatter (død 1871); gift (28. Nov. 1890) m. Forfatterinden Hansigne Loronzen (se denne).

Elev paa Præparandanstalten i Aaben­raa 1879-81, paa Lærerseminariet i Tøn-

Lore___________________

der 1881-84;  Lærer i Bodsbøl 1884-1909; derefter Gaardejer i Ballum.

Oprettede 1899 Ballum Sogns og Om­egns Sparekasse og siden da dens For­retningsfører; Medlem af Tønder Kredsdag, nu Amtsraad fra 1914-22; Formand for I^gumkloster Skattekreds 1920-36.

Adresse:  Ballum.

LORENZEN     Hanstgne Forfatterinde, kgl. Belønningsmedalje i Guld m Kr.; f. 30. Marts 1870 i Ballum; Datter af Lærer Jens Andersen Jenssen (dåd 1907) og Hustru Anna Margrethe f. Abild (død 1898); gift (28. Nov. 1890) m. Gaardejer Hans Lorenzen (se denne).

Medlem af den nordslesvigske Sprog-forenings Tilsynsraad 1914-37; Formand for Bibliotekforeningen for Ballum, Uanderup og Skast; Tillidsdame i den nordslesvigske Kvindeforening; Indeha­ver af Det tønderske Kniplingsdepot.

Litterære Arbejder (Pseudonym : Sven Tange): Der kæmper et Folk (4. Onj. 1948); Der stander en Strid (2. Opl 1948); Saa lægges den Sæd; Thøge; under eget Navn; Arveguld; Tider og

• Steder: Ved Alfarvej; Grænsens Sang. Skuespil; Tønderske Kniplinger; Kvinde­skikkelser indenfor Haandværk og In­dustri i Sønderjylland (i Værket Kvin­den i Danmark; Di gammel Søkaptej-ner; Folkelivsbilleder paa Rim i Vest­slesvigsk Folkemaal (1945). Adresse: Ballum.

LORENZEN J N Overlæge. Dr. med.; f J. Juni 1892 i Tønder; Sen af Direktør for Tønder kommunale Værker M D f Lorenzen (død 1939) og Hustru Mathil­de f. Toosbuy (død 1938); gift (17. Juni 1924) m. Alwine L., f. 9. Dec. 1894 i Kappel i Slesvig, Datter af Borgmester

•'.Smil   Plewka   (død   1936)   og   Hustru

; Anna  f.  Heins  (død  1928).

Student (Haderslev) 1912; indkaldt til Tjeneste i den tyske Hær 1914-19; med. ms. i Kiel 1920; Dr. med. i Kiel (Ben­zolforgiftninger og deres Forhold til Ulykkestilfælde) 1920; dansk jus prac-ticandi 1921; Embedslægeeks. 1923; Re-øervelæge ved Silkeborg Sanatorium 1923 •25, ved Statshospitalet i Sønderborg, med. Af d. 1925-27; Reservelæge i Hæ­rens Lægekorps 1925, Overlæge af For­stærkningen 1932; 1. Reservelæge ved Øresundshospitalet i Kbhvn., med. Afd. 1927-32; assisterende Læge under Inva-lideforsikringsretten 1929-33; Reservelæ­ge ved Frdbg. Hospital 1932; ledende Læge ved Tuberkulosestationen paa Eng­havevej i Kbhvn. 1932; kst. Overlæge og Administrator ved Spangsbjerg Sanato­rium 19S2; Overlæge smstds. 1933; Leder af Ribe Amts Tuberkntosesta-tioner 1937. Medlem af Invalidenævnet 1935; Mem-

___________________ ____870

bre titntadre de l'Union internationale contre la Tuberculose 1934.

Ddenl.  Orden:  Pr.J.K. 2. & 1.

Adresse: Spangsbjerg Sanatorium pr. Esbjerg.

LORENZEN  Poul Statsskovrider, fi.DM.; f. 13. Nov. 1886 i Helsingfors; Søn af Skovejer, Forstkandidat Wald.Lorenzen (død 1931) og Hustru f. Koen (dåd 1935); gift m. Minna Marie Madelling, f. 18. Juni 1887 paa Sodertougaard i Skaane, Datter af Godsejer H A \1 ade­lung (død 1918) og Hustru Florianna f. Love (død 1923).

Student (Sorø) 1905; cand. phil. 1906; Forstkandidat 1912; assisterende ved Skovbrugsundervisningen paa Landbo-hejskolen og ved Statens forstlige For­søgsvæsen 1912-14; Assistent i Statsskov­væsenet 1914; tjenstgørende ved Tisvilde-Frederiksværk Distrikt 1914-18, ved Sta­tens Skovregulering 1918-20; Skovrider for Buderupholm Distrikt i Rold Skov 1920-40; Direktør for Statsskovbruget 1940-46; Skovrider for Lindet Distrikt 1946; Statens Tilsynsførende med de private Skove i Tønder Amt m. m. fra 1946.

Vicepræsident i The International Folk Music Countil, London 1947.

Har skrevet: Jagt og Vildt i dansk Folketro (1930); Egen og Rønnen i dansk Folketro (1944); Vildt og Vild-dyr (1948) samt Artikler i Dagblade og Tidsskrifter om Skovbrugshistorio, Skovbrugsæstetik. Skovenes Folkemin­der m. v.

Adresse: Lindetskovgaard pr. Arnum.

LORENZEN Vilhelm Dr phil., R.DM.; f. 27. Jan. 1877 i Gislev paa Fyen • Søn af Sognepræst-C N Lorenzen (død 1905' og Hustru Agathe f. Birkedal (død 1884); gift 1. Gang m. Lily f. Peschcke Køedt (Ægteskabet opløst), gift 2. Gang m. Dora L., f. 1. April 1890, Datter af Købmand M Elsass og Hustru Rosalie f. Griin.

Student fOdense) 1895; cand. mag. 1901; Dr. phil. (Studier i dansk Herre-gaardsarkitektnr i 16. ok 17. Aarlnin-drede) 1921; Kunsthistoriker; Adjunkt ved Metropolitanskolen 1920. Lektor 1929; kst. Rektor vert Metropolitansko­len 1942-45; Afsked 1946; Lærer ved Ma­rinens Skoler 1909-39; Sekretær i For­eningen tO gamle Bygningers Bevaring 1907-47: Formand for Tidvalget for Land-arbejderboliger 1907-08; Formand for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1926-33; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium 1921-42; Medlem af Det særlisre Bygningssyn 1918; Redak­tør af Architekten 1917-20; Medredaktør af Værket Danske Herregaarde ved 1920; Speoialredaktør for Værket Nor-

disk Kultur 1928; Medredaktør af Vær­ket Danske Herregaardshaver 1929; Med­lem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1933; ttorre-sponderende Medlem af Kungl. Vitter-hets, Historie och Antikvitets Akade-inien 1942; Æresmedlem af Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Beva­ring 1945- tildelt Forskønnelsesforenin­gens Medalje 1948.

Har skrevet: Frue Kirke og Hospi­talet i Aarhus (1906); Maleren Hilker (1906); De danske Helligaandsklostres Bygningshistorie (1912); Rantzauske Borge og Herresæder i det 16. Aarhun-drede (1912); Dansk Arkitektur gennem 20 Aar (sammen med K Varming, 1912); Reformert Kirke i Kbhvn. (1914); De danske Franciskanerklostres Byg­ningshistorie (1914); Christianshavn* borgerlige Bygningskunst (1914); Land gaarde og Lyststeder (I og II 1916, 1920); De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie (1920); Det danske Hus I (1920); De danske Birgittiner-klostres BygningsbM. (1922): Køben­havnske Palæer I og II (1922 og 1926); Kallnndborg Kirk« (sammen med M Clemmensen) (1922): De danske Kar-meMtterkloatrep Bygningshut. (1924); Roskilde Domkirke (1924); De danske PrænKmstrateneerkloatres (Bygnlngshtat. (1925); Vandringer i det gamle Keben-havn (1926); De danske Antonitter-klostres Bygningshist. (1926); De dan­ske Johannitterklostres Bygningshist. (1927)- Vor Frue Kirke (1927); Gamle københavnske Huse (sammen med H Spliid, 1927); De danske Augustiner-klostres Bygningshist. (1929); Haand-tegnede Kort over København 1600-60 (1930); Dansk Herregaardsarkitektur fra Baroktiden I (1930), II (1935); Kø­benhavn som Arkitekturby (1932); De danske Benediktinerklostres Bygnings-historie (1933); Lambert v. Haven (1936); Christian TV Byanteg (1937); Rosenholms Bygmestre (1937); Domini-cns Baetiaz (1938); Arkitekten Peter Meyn (1939); Metropolitanskolens Hi­storie i Metropolitanerbogen (1939); De danske Cistercienserklostres Bygnings-historie (1941); Haandtegnede Kort ove; København 1660-1757 (1942); Bevarings-problemer I-IV (1944-46); Set. Peders Kirkeplads i Næstved (1946); Drøm­men om den ideale By (1947); Vore Byer I (1947); Jens Bangs Stenhus i Aalborg (1947); De gamle danske Dom­kirker (1948); Redaktør af Grosserer-Societetet 1742-1942.

Adresse:   Parkvænget   8,   Charlottenl.

LOTINGA   Aage   Politiadvokat;    f.   10

Okt.  1884  i Kbhvn.;  Søn af  Grosserer

Morris   Lotinga   (død  1892)  og Hustru

Vilhelmine Petra f. Oardosa (død 1928);

______________________Lott

gift (13. Aug. 1923) m. Esther Else L., f. 22. Jan. 1893. Datter af Dommer Carl Melbye (død 1941. se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Elisabeth f. Hansen.

Student (Birkerød) 1902; Studieophold i England med Rejser i U. S. A., Cana­da og andre Lande 1904-10; en Del Aar i det praktiske Liv og ved Journali-stiken; cand. jor. 1922; Politifuldmægtig i Kbhvns Amts søndre Birk 1922-27; Politiassessor (Politiadvokat) 1927, Kgl. Udnævnelse 1928; kst. Politimester i Hobro 1936-37.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Jurister 1923-25; Næstformand for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1924-28; Medredaktør af Ju­risten 1903-27; Medlem af Politikommis­sionen af 19. Jund 1925; Formand for Foreningen al stateaneatte Embedsmænd i Kbhvns Politi 1931-34; Formand for PolitiadvokaWoremngen 1946-47; Medlem af Redaktionen af La Ginstizia Penale (Rom) 1931-41; Medlem aif Raadet for Dante Allighieri 1932-39; Formand for Admonistratores for Academicuni Ca-tholicum '1935-40; AdministratiionsoMicer i Den Danske Brigades Arbejdskom­mando 1944-45.

Har     skrevet   talrige    skønlitterære, udenrigspolitiske  og  juridiske   Artikler i  Dagspressen   og   i   Tidsskrifter,   for­skellige   Pjecer  samt   De   Sexnelt   Af­sporede og Samfundet   (1947);  Skæbner under  Straffeloven   (1948). TJdenl.Ordener : F.O.A.; F.S.S.4.; I.Kr.4. Adresse:   Borgmester   Jensens  Allé 9, Kbhvn. Ø.

LOTTRUP ANDERSEN Chr. Øjenlæge, Dr. med.; f. 20. Nov. 1877 i Lnndeborg; Søn af Købmand H P Andersen (død 1905) og Hustru Ingeborg f. Lottrup (død 1917); gift (14. Dec. 1917) m. Betty L. A., f. 3. Sept. 1881 i Silke­borg, Datter af Kebmand Marius Pe­tersen (død 1915) og Hustru Caroline f. Strand (død 1937).

Veterinæreks. 1900; Student (privat dimit.) 1901; med. Bks. 1907; Reserve­læge i Søværnet 1908-10; Assistent ved Øresundshospitalete Tuberkulose Afd. 1913; civil Reservelæge ved det militære Epidemihoepital 1913-16; Kandidat ved Rigshospitaleta Øjenafd. 1912, Assistent 1913-17, Reservelæge 1917-18; prakt. i København som Øjenlæge 1916; asso­cieret med Dr. med. K K K Lundsgaard 1918-25; Specialistanerkendelse (Oftal-mologi) 1918; Dr. med. 1928; Studie­ophold (Øjensygdomme) i London 1911-12 og i Fredburg 1912-13.

Sekretær i Oftalmologisk Selskab 1918-20 Formand 1929-32. Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Har skrevet: Blodsukkerbestemmel-ser hos Patienter med senil Corticalca-

 

 

Lott      __ __ ______

taract (Disputats, 1928) samt flere min­dre Afhandlinger og Meddelelser.

Udenl. Ordener: I.Jsk.M.2.; I.Kr.5.; T.O.4.

Adresse : Bernstorffsv. 91 A, Hellerup.

LOTZ Jørgen Civilingeniør; f. 11. Dec. 1894 i Frederikshavn; Søn af Grosserer Peter Lotz (død 1941) og Hustru Sophie f. Juhl (død 1945); gift (29. Dec. 1933) m. Kirsten Agnete L., f. 13. April 1908 i Kbhvn., Datter af Arkitekt Bernhard Ingemann (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Ida f. Karberg.

Student (Rungsted) 1913: cand. polyt. 1919; Ingeniør hos Firmaet Kampraann, Kierulff & Saxild. Kbhvn. 1919-23 med Afbrydelse af Militærtjeneste 1920-22; ansat i Firmaets London Afdeling 1923-26; Ingeniør hos Peter Lind & Co. Lon­don 1926-28; grundlagde sammen med Ingeniør Olaf Kier Ingeniør- og Entre-prenarfirmaet Lotz & Kier 1928: Fir­maet omdannedes til Akts. J L Kier & Co. Ltd. i London 1932; Medindehaver og Direktør i dette Selskab 1932-35; startede eget Ingeniør- og Entreprenør­firma i Kbhvn. 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Entrepre­nørforeningens Jernbetonsektion fra 1946.

Adresse: Vingaards Allé 39, Hellerup.

LOUW A Ch. Direktør, R.DM.D.r.K.H., M.T.Kha.p.p.; f. 26. Juni 1882 i Slagel­se; Søn af Bogtrykker T J Louw (død 1929) og Hustrn f. Hansen (død 1941); gift 2. Gang (15. Mai 1915) m. Louise Marie Kirstine L., f. 1. Sept. 1876, ded 1943, Datter af Postfunktionær J M Jørgensen (død 1892) og Hustru f. Ber-thelsen (død 1907); 3. Gang (5. Maj 1944) m. Hedda Kathrine L., f. 22. Mai 1905, Datter af Borgmester, Redaktør A M Kristensen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Kathrine f. Hemmingsen (død 1935).

Student (Sorø) 1902; cand. phil. 1903; 1. Del jur. Eksamen 1910; Assistent ved Landsoverskatteraadet 1914-19; Assistent i Skattedepartementet 1903-19 ;Kontorchef ved Kraks Forlag 1919: Sekretær i Søn-derjydsk Ministerium 1919-20 og i Stats­ministeriets sønderjydske Afdeling 1921; Kontorchef ved Den sønderjydske Fond fra 1919; adm. Direktør for Alm. dansk Vare- og Industrilotteri 1935.

Medlem af og Sekretær ved en Bække Komitéer, navnlig vedrørende sønder­jydske Forhold, Indsamling til Krigs­fangegrave o. 1. herunder Monumentet i Marselisborg Mindepark over de i Ver­denskrigen faldne Danske; Medlem af Bestyrelsen for Rudersdal Grundejerfor­ening 1924-34 og fra 1945, Formand 1931-34 og fra 1948; Medlem af og Sekre­tær ved Fællesudvalget for Grnndejer-

_____________________8?2

og Kommunalforeninger i Søllerød Kom­mune 1931-39; Medlem af Bestyrelsen for Den uafhængige Kommunalforening i Søllerød Kommune fra 1946; Sekretær ved Nationalmuseumsfondet 1925-28; Se­kretær ved Nationalmuseets Byggeud­valg 1928-42; Medlem af Komitéen (Se­kretær) for Stor-København for Lande-værnet fra 192Y; Sekretær ved Dybbøl-Skanse-Nævnet fra 1927. livsvarigt Med­lem af Nævnet fra 1931, Formand fra 1948; Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Alliance Francaise 1926-35, for Dansk-Belgisk Selskab fra 1932 og for For­eningen til at fremme Blindes Selvvirk­somhed fra 1926, Formand fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Blin­des Arbejde fra 1929, af Forretningsud­valget fra 1946 og af Blindeinstitntio-nernes fælles Oplysningsudvalg fra 1939, f ung. Formand; Medlem af Bestyrelsen for C A Schiebler & Hustrus Legat for Blinde fra 1943: Formand for Komi­teen til Genrejsning af et Minde over den sønderjydske Fører Hans Nissen, Hammelev 1930; Formand for Komitéen for Fredning af russiske Krigsfange­grave fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for Soransk Samfund 1931-49, derefter Æresmedlem; Medlem af Direktionen for Phønix Fonden fra 1932, Formand 1933; Medlem af Forsvarsligaens Be­styrelse fra 1933; Medlem af og Geno-ralsekreta.>r ved Komitéen for en Folke-gave til Kronprins Frederik og Kron­prinsesse Ingrid 1935-38; Medlem af Forretningsudvalget ved Komitéen for Mindestøtten for Kong Frederik VIII og Dronning Louise i Charlottenlund Slotspark 1938; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem fra 1941; Med­lem af Repræsentanskabet for For­eningen Dansk Arbejde 1941; Medlem af Bestyrelsen for og Kasserer i For­eningen for National Kunst 1944; For­mand for Bestyrelsen for k gi. Stafet Peter Andresen og Hustrus Legat 19"44; Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard 1945; Medlem af Selskabet Kjædeii's Gouvernement fra 1945, af Repræsen­tantskabet for Selskabet Borgervennen af 1788 fra 1945 og for Belønnings- og Spareforeningen for faste Husmedhjæl­pere i Kbhvn. og Omegn fra 1947; Re­visor i Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab 1943; Æresmedlem af Sønderjydsk Stu­denterforening og af La Federation des Invalides Mutilés des Guerre Russes is. l'Etranger, Paris 1938.

Tildelt Haandværkets Medalje og La-senius Kramp-Medaljen 1947.

Har skrevet: Le cimltiére des prieon-niers de guerre å Løgumkloster (1923); The joint memorial in Tinglev church-yard (1926, s. in. Oberst Harrel); Krigs-

invalideskolen i Senderborg (1926, e. m. Oberst Skade); Index soranum (1942).

Udenl. Ordener: B.L.4.: B.L.H.5.; B.r.K.l.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; R.r.K.2.; Tun.N.1.3.

Adresse: „Tuvex", Vasev. 3, Buders­dal pr. Holte.

LOWZOW   K K von Kommandør, K'. DM. HTS. MfDR.p.p.; f. 28. Marts 1889 paa Fauergaard ved Odder; Søn af Hofjægermester Georg von Lowzow (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Wilhelmine f. Krieger (død 1930); gift (25. Aug. 1923) m. Marie Antoinette von Lowzow (se denne).

Sekondløjtnant 1909; Premierløjtnant 1910; Kaptajn 1920; Orlogskaptajn 1926; Chef for Torpedobaadsflotillen 1926-28, for Fiskeriinspektionen ved Færøerne 1928-29; Kommandørkaptajn 1932; Chef for Fiskeriinspektionsskibet Fylla ved Island 1932 og for Fiskeriinspektions-skibet Hvidbjørnen 1934 og 1935 lige­ledes ved Island; Chef for Søværnets Ka­serne 1937-39; Kommandør 1939; Chef for Marinestationen Slipshavn 1939-40; Chef for Søværnets Kaserne 1940-41; Chef for Kvartermester- og Underkvar-termesterskolen 1941-45; Chef for Jyske Marinekommando 1945-46: Chef for Sø-oflicersskolen fra 1946; Chef for Øvel-sesdelingen i Sept. 1947; Chef for Skole-delingen for Søkadetter m.fl. Sommeren 1948.

Formand i Bestyrelsen for Kbhvns Amatør Sejlklub 1947.

Udenl.  Ordener: I.F.2«.; S.Sv.2'.

Adresse: Rosenv. Sideallé l, Kbhvn.Ø.

LOWZOW Marie Antoinette von Kom-mandørinde; f. 30. Aug. 1899 paa Steenseraard. Datter af Lensgreve Hendrik Bille-Brahe-Selby (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Ellen Basse f. Fønss; gift (25. Aug. 1923) rn. Kommandør K K von Lowzow (se denne).

Student (N Zahles Skole) 1919; eand. phil. 1920: Leder af Det Universelle Co-Frimureris Skandinaviske Jurisdikti­on 1923-33; Formand for Danske Kvin­ders Beredskab i Storkbhvn. 1940-45; Medlem af Nævningekredsenes Aars-listeudvalg i Kbhvn.; Næstformand i Organisationen Folkevirke: Formand for Hjemmeværnsforeningen Kvindelige Marinere.

Har skrevet flere frimurerfilosofiske Værker og politisk oplysende Smaaskrif-ter.

Udenl. Orden : Fi.r.K.3.

Adresse : Rosenv. Sideallé l, Kbhvn.Ø.

Sommerbolig: Poppelv., Tisvildeleje.

LUCAS   Frederik  Landsdommer;  f. 21. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Fer­dinand Lucas (død 1908)  og Hustru Jo­hanne f.  Fischer  (død 1908);  gift  (21.

______________Ludv

Okt. 1910) m. Bilen Mary L., f. 3. Dec.

1880 i Fakse, død 1937. Datter af Vcj-assistcnt Axel Jensen (død 1911) oe Hustru Karoline f. Støiholm (død 1897).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; Sagførerfuldmægtig 1911-14; kst. Assistent i Justitsmini­steriet 1913, Fuldmægtig 1920, Kontor­chef 1928; Dommer i Østre Landsret 1933, Betsformand 1939; kst. Politimester i Næstved 1921, i Nykøbing Fr 1922: kst. Dommer i Østre Landsret 1923-24; Justitsministeriets Kasseinspektør ved Dommerembederne; Suppleant for For­manden i Famgselsnævnet 1936-39.

Formand for Ministerialforeningen 1930-1932; Medlem af Dansk Krimina-listforenings Bestyrelse fra 1930; For­mand for Justitsministeriets Færdsels-udvalg 1927-32: Medlem af Kommiseio­nen angaaende Lægers Retspt i Hine 1929-31, af Udvalget angaaende Tilvejebrin­gelse af Ungdomsfængsel 1930-33, af Udvalget til Revision af Straffelov for Krigsmagten 1932-36 og af Udvalget an­gaaende borgerlige Rettigheder 1936-38.

Adresse: Rvgaards Allé 28, Hellerup.

LUCASSEN Niels Fr. Direktør, R.; f. 25. Jan. 1879 i Belle pr. Daugaard; Søn af Landmand J F Lucassen (død 1914) og Hustru f. Laursen (ded 1913); gift (1. Nov. 1921) m. Anna L., Datter af Proprietær I Hansen og Hustru f. Ti-kjøb (død 1925).

I Handelslære hos C Andersens Eftf i Fakkegrav 1894-99; ansat i C I Ag-gerbecks Fabrikker 1899-1902; Afgangs-eks. fra Horsens Handelsskole 1902; an­sat i Akts. Horsens Dampmølle 1902-16; Mæglereksamen 1916; Direktør i Akts. C F Rich 4 Sønner, Akts. De danske Cidioriefabrikker 1916-23; adm. Direk­tør i Det danske Medicinal- og Kemi­kaliekompagni Akts. fra 1923.

Medlem af Industriforeningens Repræ­sentantskab 1933 og af Industriraadet 1941.

Adresse: Ved Volden 1J, Kbhvn. K.

LUDVIGSEN Arne Arkitekt-, f. 2. Juni 1898 paa Frdbg.; Søn af Generalkonsul, Fabrikejer Valdemar Ludvigsen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Amalie f. Prætorius (død 1933); gift (23. Juni 1929) m. Billedhugger-inde, cand. phil. Bodil Westh L., f. 7. Aug. 1901 i Aarhus, Datter af Civilin­geniør Th. Claudi Westh (se denne).

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1917; paa Kunstakademiets Malerskole 1919; Universitetsstudier og praktisk Uddannelse som Arkitekt; arbejdede for Frilandsmuseet fra 1930, Arkitekt smfltds. fra 1938; Studierejser til Czeko-slovakiet, Jugoslavien, Grækenland, Italien m. m. 1937; deltog i Ejnar Dyggves arkæologiske Ekspedition til

Ludv______________________

Saloniki 1939: Medlem al Akademisk Arkitektforening 1941; tildelt Eckers-berg-Medaljen 1944.

Formand for Fredningskomitéen for Tilbirke og Omegn fra 1943; Leder af Aiflritektgruppen under Modstandsbe­vægelsens Afsnit II 1943-45; Medlem alf Styrelsen for Dansk-jugoslavisk For­ening fra 1944, af Danske Arkitekters Genopbygningskomité fra 1945 og af Styrelsen for Flensborgsamfundet fra 1946- Medstifter af Dansk-frisisk Sel-. skab og Medlem af Styrelsen 1948; For­mand for Dansk-færøsk Komite 1948.

Har bl. a. restaurere! Østrupgaards Hovedbygning (ved Faaborg) og aren-opført Rømøgaarden, Pebringegaarden m. fl. paa Frilandsmuseet: har skrevet Afhandlinger om gamle Bygninger i forskellige Tidsskrifter m. m.

Adresse : Søbakken 11, Charlottenlund.

LUDVIGSEN Børge Konsul, Direktør; f. 8. Okt. 1900 i Hellerup; Søn af Generalkonsul, Fabrikejer Valdemar Ludvigsen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Amalie f. Præto-rius (død 1933); gift (12. Jan. 1926) m. Billedhuggerinde Edith L., f. 20. Dec. i Kbhvn.. Datter af Direktør, Kaptajn C C A Lund og Hustru Anna f. Sel-chau-Hansen (død 1926).

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1919; teknisk og forretningsmæssig Uddannelse i England, Tyskland og Kbhvn.; ansat i Akts. Tør-Element -fabriken Hellesens Enke & V Ludvig­sen, Underdirektør 1937, Direktør 1943. adm. Direktør fra 1947: Konsul for Guatemala fra 1939.

Adresse: Vangehusv. l, Kbhvn. v>.

 LUDVIGSEN Herluf Landsdommer, R. T>M.; f. 4. Okt. 1882 paa Herlufsholm-, Søn af ps. Belysningsmester S Ludvig-Ben (død 1923) og Hustru Amalie f. Nielsen (død 1931); gift (12. Okt. 1909) m. Inger L., f. 20. Juni 1883 i Kbhvn., Datter af Kasserer i Bikuben Valdemar Engelhardt (død 1927) og Hustru Petrea f. Ellenye (død 1938).

Student (Efterslægtens Skole) 1899; cand. jur. 1905; Fuldmægtig ved Præstø Amt 1909; Assistent i Justitsministeriet 1911; Sekretær i Overværgeraadet 1908-09 og 1911-12; Ekspeditionssekretær smstds. 1912-17; Assessor i Kriminalretten 1917: Dommer i Kbhvns Byret 1919, i Østre Landsret 1931; Retsformand fra 1940.

Formand for Værgeraadet for Kbhvns 8. Værgeraadskreds 1917-19 og for det faglige Fællesudvalg for Gartneri fra 1942; Forretningsfører for Kristelig For­ening til Børns Redning 1930-31.

Adresse: Overg. o   V. 40. Kbhvn   K.

LUND   Christen Th. Provst, R.DM.-, f

28. Nov. 1869 i N-Lovmp ved Gørding;

Søn af Købmand P J N Lund  (død 1897)

________________      _____374

og Hustru Marie f. Thomsen (død 1912); Kilt (28. Dec. 1897) m. Theodora Marie Lovise L., f. 16. Marts 1869 i Grenaa, død 1933, Datter af Jernstøber Knud Knudsen (død 1901) og Hustru Nanna Georgine f. Leonhardt (død 1917).

Student (Ribe) 1889; cand. theol. 1895; theologisk Manuduktør 1892-97: Stndiereise paa Streendinm i Tyskland. Italien Frankrig og Holland 1897-99; Sognepræst i Skjold 1900, i Magleby 1910-40; Provst for V. og Ø. Flakke-bjerg Herreder 1918-40.

Formand o« Kasserer i Skjold Sogne-raad 1903-10: Formand for Sorø Amts Præsteforening 1919-23; Næstformand i Danmarks Provsteforening 1921, For­mand 1935-39; Skoleprovst for Sorø Amt 1935-40.

Adresse: Fredensv. 48, Chariottenlund.

LUND Erik Rektor; f. 11. Jan. 1902 i Korsør. Søn af Læge Sigurd Lund (død 1918) og Hustru Ingeborg f. Schaum-burg-Muller (død 1936); gift ni. cand. mag. Oda L., f. 8. Febr. 1902 i Høster-køb, Datter af Skomagermester Jens Nielsen (død 1946) og Hustru Christine f. Frederiksen.

Student (Sorø) 1919; cand. mag. 1927; Lærer ved Ribe Katedralskole s. A., Ad­junkt 1928, Lektor 1944; Rektor for Fredericia Gymnasium s. A.; tillige Le­der af Fredericia Aftenhøjskole fra 1944.

Formand for Dansk Fredsforenings Ri­bekreds 1937-44 og for Foreningen Nor­dens Ribeafd. 1942-44: Leder af Orga­nisationen Ringen for Ribe Folketings­kreds 1942-44; Medlem af Bestyrelsen for Ribe Musikforening 1938-44, for For­eningen Nordens Fredericiaafd. fra 1944 og for Fredericia Musikforening fra 1945.

Har skrevet: Oversigt over historisk Stof (1941), Verdenshistorie I (1948) samt Artffikler i Dagspressen og i fag­lige Tidsskrifter, Medarbejder ved Sal-monsen Leksikon-Tidsskrift og Atlas over Danmark; Medredaktør af Den Nye Salmonsen.

Adresse: Kirkestræde 3. Fredericia.

LUND F C Stadsarkitekt, R.p.p.; f. 28. Febr. 1896 i Aarhus; Søn af Rektor Otto Lund (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Caroline f. Krøyer (død 1902); gift (20. Okt. 1927) m. exam. jur. Kaimma L., f. 30. Juni 1903 i Dronninglund, Datter af Bankkasse­rer Bertel Bertelsen (død 1927) og Hu­stru Ida f. Sørensen (død 1929). Student (Horsens Statsskole) 1914;

deltog i Udgravninger i Rekonstruk­tioner i DelM for den franske Skole l Athen i 1925; Afgang fra Kunstakade­miet 1926; ansat hos Stadsarkitekt Hol-

see  1927;   Akademiets  Guldmeci.   1929;

875_____________________

Ny Carlsbergfondets store Stipendium med et Aars Studieophold i Italien og Grækenland; fastansat under Stadsarki­tektens Direktorat 1930; Stadsarkitekt 1943.

Medlem af Akademiraadet samt Med­lem eller Leder af forskellige Udvalg indenfor Akademisk Arkitektforening.

Arbejder: Villaer og Huse i Kbhvn., Svendborg og Vejle; Beboelsesbygnin­ger i Ordrup m. m.

IJili-nl. Orden :   F.O.A.

Adresse : Drosselv. 28, Kbhvn. P.

LUND   Fin Gesandt, K'.DM.p.p.; f. 6. Aug. 1884 i Abo Stift, Finland: Søn af fh. Godsinspektør Erik Lund (død 1927) og Hustru Gertrude f. Sarauw (død 1933); gift 1. Gang (17. Aug. 1906) m. Josephine L., død 1909, Datter af Pastor Carl Lak jer (død 1866) og Hu­stru Charlotte f. Mourier (død 1928); 2. Gang (19. Sept. 1911.) m. Giace L., f. 3. Febr. i San Juan, Californien, Datter af Godsejer, Overdommer James F Breen (død 1899) og Hustru Catheri-ne f. Mc. Mahon (død 1931).

Udgaaet fra Sorø Akademi 1900; stu­derede Nationaløkonomi og Finansvæ-sen i Udlandet; Master of Arts (Eco-nomics); uddannet i Landmandsbanken og i Deutsche Bank (London og Ber­lin) ; Volontør i Udenrigsministeriet 1908; Assistent 1909; tjenstgørende i Hamburg og Paris 1B09-11; kst. Vicekonsnl 1911; Direktør for Den dansk-vestindiske Na­tionalbank St. Thomas 1911-14; Direktør i The National City Bank of New York 1916-21; udsendt dansk Konsul i San Francisco 1922; Chargé d'Affaires i Mexico m. fl. Stater 1931: overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Mexico D. F. 1932-39 tillige i Caracas 1933, i Bogotå 1934, i Habana 1936 og i Panama 1937; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Argenti­na, Uruguay og Chile 1939; afskediget 24. Dec. 1941, genansat 8. Maj 1945.

Æresformand for Liga pro Ayuda a Dinamarca, Buenos Aires og for Agru-pacion Danesa por la Libertad de Dina­marca, Mpntevideo; Æresmedlem af Aso-ciasion Dinamarquesa de Chile, Santia-go. Har skrevet: The condition of the Central Banks of England France and Germany during the first year of the War (1916); Om Trustproblemet i De Forenede Stater (1924); Amerikansk Bankvæsen, Federal Reserve Systemet (1927).

Udenl. Ordener ; Co.B.2.; Fi.H.R.2'.; Kb.C.M.2.; Mex.A.A.2.; S.N.2'.; Stb. B.E.l.

Adresse: Det Danske Gesandtskab, 615 Avenida R S Peiia. Buenos Aires, Ar­gentina.

___________________Lund

LUND   Hakon Professor, Dr. phil., R.; f. 2. Febr. 1898 i Honumskov ved Hor­sens; Søn al Gartner Jens Lund (død 1940) og Hustru Marentine f. Kristen­sen (død 1943); gift (20. Juli 1923) m. Bergljot L., f. 11. Marts 1902 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. jur. Frantz Dahl (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Maria f. Granzow.

Student (Horsens) 1915; cand. mag. (Kemi) 1922; Assistent ved Universite­tets kemiske Laboratorium 1920; Studie­ophold i Rostock 1922 ok ved IJnivereity of Michigan, D.8.A. 1923-25; Dr. pbil. 1926; Lektor ved Kbhvns Universitet 1932-33; Professor i Kemi ved Aarhus Universitet 1933; Rektor for Aarhus Uni­versitet 1940-41.

Medlem af Indenrigsministeriets Gas­kommission 1934-39; Næstformand i Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1934, For­mand 1935-37 og 1942-45; Medlem af Be­styrelsen for De Danske Spritfabrikker 1936, af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber 1937, af Dansk Luftværns-forenings Landsstyrelse 1937^10, af Dansk Ingeniørforening 1939, af Hærens Gas­kommission 1939, af Præsidiet for Det Danske Selskab 1940-46 og af Præsidiet for Det lærde Selskab i Aarhus 1946-49.

Har skrevet: Studier i Trifenylmetan-prruppen (Disputats, 1926); Vejledning i organisk Syntese (1929): Afhandlinger i forsk, udenlandske l'agtidsskrifter ok i Videnskabernes Selskabs Meddelelser.

Adresse: Kathrinebjergv. l, Aarhus.

LUND Hans Højskoleforstander, R.; f. 10. Dec. 1890 i Varde; Søn af Avlsbru­ger Georg Lund og Hustru Marie f. Jepsen; gift (3. Maj 1917) m. Ellen Mar­grethe L., f. 8. Maj 1892 paa Frdbg., Datter af Redaktør I H Bagge (død 1914) og Hustru f. Neermann (død 1908).

Student (Ribe) 1909; cand. mag. 1916; Leder af Skolearbejdet blandt Sikrings-styrkens Soldater i Grevelejren 1917; Lærer ved Askov Højskole November s. A.; Forstander for Rødding Højskole fra 1926; Medejer af Gaarden Mejer-hotai ved Tønder 1935-47.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin. gen for Højskoler og Landbrugsskoler 1922-27, for Historisk Samfund for Søn­derjylland, af Repræsentantskabet for Foreningen Norden og for Det Danske Selskab; Formand for Danske Sam­fund i Haderslev Vesteranit 1939-46; Medredaktør af Tidsskriftet Dansk Ud­syn 1920-40 og af Sønderjydske Aar. 'bøger.

Har udgivet Sofus Høgsbros Brev­veksling og Dagbøger I (1924) og II (1925); sammen med H Begtrup og P Manniche: The Folk High-Schools of Denmark and the Development of a Farming Community (Oxford

1926).

876

Har skrevet: Under Forbandet mellem Konge og Adel 1533-88 (Det danske Folks Historie IV). Afsnittet om Tysk­land i Engelstoft og Nørgård -. Verdens­historien fra 1866 til vore Dage og Den politiske ok nationale Udvikling 1864-1920 (Sønderjyllands Historie V).

Adresse :   Rødding.

LUND   Harald H Forfatter; S. 9. Dec. 1902 i Kblivn.; Søn af Assistent Andr. F Lund oer Hustru Augusta f. Jensen-, gift (7. Nov. 1951) m. Esther L , f. 28. April 1905 i Thisted, Datter af Konsul, Direktør Ludvig C O Bendixen og Hustru Villa f. Jensen.

Assistent i Kbhvns Handelsbank 1919-21; Medarbejder ved Ekstrabladet 1951-55; Radioanmelder ved Berlingske Ti­dende fra 1936. Debuterede med Digt­samlingen Vejbred 1922; har endvidere skrevet: Digtsamlingerne: Blomsternes Provins; Enebær; Mistelten; Fabler for Folk; Åakanden og Piletræet; Forun­drede Øjne; Vagantene Billedbog; Peb-Hngeviser; Mødet med Foraaret; Prosa: Gaden fortæller; Lørdag; De smaa Fi­gurer; Teksten til Børne-Billedbøgerne t Børnesange; Onkel Færdselssignal; To­get; M org'eti vandring: l'ings Naturhi­storie; Dyrenes Hverdag; Godmorgen; Doktor Bask; Bogen om Lillebror; Den omvendte Verden; Danmarks Akvarium. De søde og de sure; Danmarks Konge; Historien om en Tændstik; Udvalgte Digte (1942). Tivoliminder (s. m. Ernsl Mentze, (1943); Skottehistorier, 1.-10. Aargang (1935-45); Jydehistorier, 1.-6. Aargang (1959-45); God Bedring (1945); redigeret Danske Streger (Dansk hu­moristisk Tegnekunst gennem 100 A ar, 1947); Franske Streger (fransk Tegne­kunst gennem 100 Aar, 1949); Venner­nes Bog om Robert Storm Petersen (1949).

Adresse: Marianelund, Birkerød.

LUND HAV fh. Politikommissær, K.; f. 11. Febr. 1878 i Rørup paa Fyen; Søn af Hestehandler H A Lund (død 1917) og Hustru Kirstine f. Christian­sen (død 1930); gift (1908) m. Carla L., f. 14. Marts 1884 i Hedensted, Dat­ter af C L H Petersen (død 1915) og Hustru Caroline f. Worm (død 1890). Ansat i Kbuvns Politi 1900; Inspek-tionsbetjentl909; Overbetjent 1919; kst. Politiassistent 1926; Politiassistent 1927; Politikommissær 1958; Chef for Politi­stationen i Valby 1927, for Politistatio­nen i Under Elmene 1938-45.

Adresse: Wienerv. 22, Lyngby.

LUND Helga Rektor; f. 24. Dec. 1881 i Silkeborg; Datter af Distriktslæge Fre­derik Lund (død 1929. se Kraks Blaa IJog 1929) og Hustru f. Jørgensen; ueift.

Student    (N    Zahles    Skole)      1900; cand. mag. 1908; Adjunkt ved Helsing­ør   kommunale   Almenskole   1913,   Lek­tor  1920;  Rektor ved St.  Knuds  Gym­nasium   i   Odense   1926. Medlem af Helsingør Byraad  1921-26. Adresse: Læssøeg. 154, Odense.

LUND   L P C Stationsforstander, R.; f. 9. Jan. 1881 i Nyborg; Søn af Dyrlæge H Lund  (død 1912)  og Hustru f. Han­sen (død 1911); gift (13. Maj 192?) m. Helene L.,  f.  18.  Jan.  1890  i Sulsted, Datter al Forpagter Carl Christiansen og Hustru Kirsten f. Sørensen.

Ansat ved Statsbanerne 1897; Assi­stent 1899; Trafikkontrolør II i Frede­ricia 1923; Trafikkontrolør l i Aarhus 1926; Overkontrolør sammesteds 1933; Stationsforstander i Randers 1935.

Adresse: Statsbanestationen, Randers.

LUND P A Godsejer, Hofjægermester, Kammerjunker; f. 26. Marts 1881 paa Bernstorff Hovmarksgaard; Søn af Gods­ejer H P Lnnd (død 18931 og Hustru Jutta f. Rørdam (død 1909); gift 1. Gang (12. Juli 1905) m. Kirsten L., f. 5. Juli 1884, død 1920, Datter af Gross-handlaren Chr. Carlander i Gøteborg; gift 2. Gang (22. Aug. 1923) m. Alba Maria Rosins L., f. 16. Aug. 1896, Dat­ter af Riksbankohef, Baron Karl Lan-genakiold (død 1925) og Hustru Alba f. Ekman.

Ejer af Julianelyst ved Horsens 1905-16, af Såtenås Såteri, Vestergotland, 1915-39, af Ljungs Såter, Østergotland, fra 1939 og af Lerchenborg Gods fra 19218.

Udenl. Ordener: S.N.3.; Sv.J.J.M. Adresse : Lerchenborg pr. Kalundborg.

LUND Robert Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 28. Jan. 1887 paa Frdbg.; Søn af Dr. med. Niels Chr. f,und (død 1924) og Hustru Caroline f. Pugh (død 1920); gift 1. Gang (1. Maj 1915) m. Marie (Mimy) L., f. 22. Sept. 1890 i Slagelse, Datter af Ingeniør Valdemar Hvidt (død 1897) og Hnstru Anna f. Freund (død 1921); 2. Gang (24. Nov. 1928) m. Ruth L., f. 24. Aug. 1906 i Charlottenlund, Datter af Grosserer Wilhelm Berlau os? Hustru Blanca f Dehlsen; 3. Gang (8. Dec. 1942) m. Agnete L., f. i Thrige Sogn, Datter af Godsejer II V Pontop-pidan og Hustru Christine f. Muller. Student (Slomanns Skole) 1905; med. Eks. 1912; Militærlæge i Serbien 1912-13; Assistent paa Kommune- og Rigs­hospitalets Øreafdelinger 1915-22; spe-cialistanerkendt 1918; Reservekirurg ved Kommunehospitalet 1922-23; Visitator smstds 1923-25; studerede Otologi i Up-sala 1918, i Utrecht og Paris 1921-22; Dr. med. (Neurolabyrlnthitis syphilitica) 1920; deltog i Konkurrencen om Pro­fessoratet i Otorhinolaryngologi ved

877________________________

Kbhvns Universitet 1927 (selvvalgt Kon­kurrenceopgave : Diagnosen af den oto-genc IIjerneabsces); Otorhinolaryngolog ved Bispebjærg Hospital 192Y; Overlæge ved Hals-, Næse- og Øreafd. paa Sund­by Hospital 1931; Professor ved den kli­niske Praktikantundervisning i Otolaryn-gplogi 1959; prakt. i Kbhvn. som Spe­cialist i Øre-, Næse- og Halssygdomme fra 1918.

Sekretær i Dansk otolaryngologisk Selskab 1920-24, Kasserer 1924-26, For­mand 1928-50; Korresponderende Medlem af Wien. laryngolog. Gesellschaft; Dom­mer ved Besættelsen af Professoratet i Øre-, Næse- og Halssygdomme ved bni-versitetet i Åbo 1947.

Talrige videnskabelige Arbejder i in­den- og udenlandske Fagtidsskrif ler; Medarbejder ved forskellige udenland­ske Fagtidsskrifter.

Adresse : Dyrehavev. 42, Klampenborg.

LUND   Robert C F Bankdirektør, R. DM.; f. 19. Maj 1890 i Aarhus; Sen al Blikkenslager Frederik Lund (død 1917) og Hustru Mathilde f. Madsen (død 1956); giift (5. Okt. 1917) m. Ulla L., f. 6. Sept. 1889, Datter af Købmand, kel. Vejer og Maaler L B Freuchen, Ny­købing F. (død 1927) og Hustru f. Ras­mussen (død 1945).

Ansat i Handels- og Landbrugsban-ken i Silkeborg 1905-11, i The Bank of British North America, Canada 1911-16; Bogholder i Lolland-Falsters Industri-og Landbrugsbank i Nykøbing F. 1916-19; Direktør for Lollands Bank i Nak­skov 1919-23; Direktør i Aalborg Diskon­tobank fra 1923.

Formand for Akts. Kjærs Mølles Fa­briker i Aalborg 1925-37; Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Kunstmuseum fra 1932; Præsident for The Rebild Na­tional Park Board. Inc. 1954-47; Med­lem af De Danske Provinsbankers Pen­sionskasse fra 1948.

Adresse : Fuglevænget 4, Hasseris, Aalborg.

LUND Svend Aage Chefredaktør, R.p.p. f 18. April 1900 paa Frdbg.; Søn af Forsøgsleder A V Lund (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Gerda f. Madsen; gift (15. Maj 1929) rn. cand. med. Charlotte L., f. 5. Juni 1904 i Aarhus, Datter af Undervisningsinspek­tør Dr. phil. Henrik Bertelsen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hnstru mag. art. Sophia B., f. Yhlen Olsen (død 1954).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1918; cand. polyt. 1925: teknisk assi­stent ved Statsprøveanstalten 1925-26 Sekreta-r i Dansk Arbejdsgiverforening 1927-28, i Industriraadet 1928; Redak­tionssekretær ved Berlingske Tidende

________________Lund

1929-33; Redaktør ved Berlingske Tiden-de 1934; ansvarlig Chefredaktør af Ber­lingske Tidende og af Berlingske Af­tenavis 1935-46. Chefredaktør 1946; adm. Chefredaktør fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Interes­sentskabet Berlingske Tidende fra 1937, for Akts. De Berlingske Virksomheder fra 1946, t'or Pressens .Radioavis, lor I/S Ritzaus Bureau og af Forretnings­udvalget for Pressens Telegramudvalg.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; N.O.N.5.; S.N.5.

Adresse : Viggo Hothes V. 12, Charlot­tenlund.

Sommerbolig: Villa Gratias, Tisvilde-leje.

LUND Thorkil Direktør, Sagfører; f. 14. Nov. 1895 i Rønne; Søn af Sparekasse­direktør, exam. jur. Thorvald H Lund (død 1955, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Henriette f. Munch (død 1951); gift (16. April 1924) m. Vera L., f. 20. Juni 1897 i Rønne, Datter af Overlæge Peter Dircks (død 1924) og Hustru So­phie f. Olsen (død 1927).

Student (Rønne) 1915; cand.jur. 1921; Dommerfuldmægtig i Maribo 1924; Sag­fører i Rønne fra 1927; Direktør i Damp­skibsselskabet paa Bornholm af 1866 fra 1933.

Medlem af Rønne Byraad fra 1937 og af Kommissionen for Genopbygning af Rønne og Nexø efter Bombardemen­tet; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bornholms Kulimport og for Akts. Dampskibsselskabet paa Bornholm at 1866.

Adresse : Rønne.

LUND Torben Professor, Dr. jur., R.p.p.; f. 12. Okt. 1902 i Aarhus; Søn af Semi-narieiforstajider Einar Lund (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hnstru Charlotte f. Fenger (død 1953); gift (14. Jun'i 1927) m. Ella L., f. Stocli-holm, f. 13. Juli 1902 i KWivu.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; cand. jur. 1926; Dr. jur. 1944; Sekre­tær i Undervisningsministeriet 1927-38; Kontorchef og Økonomiinspektør ved NationaJmuseet 1938-45; kst. Dommer i Østre Landsret 1945-47; tillige Lek­tor i Retsvidenskab ved Kbhvns Uni­versitet 1944-47; Professor i Retsviden­skab ved Aarhus Universitet fra 1947 op Forstander for Universitetets juridiske Institut.

Sekretær og Kasserer i Det søsterlige Selskab fra 1929, Direktør for samme fra 1945; Formand for Danske Skri­benters Fællesraad 1945-48; Medlem af Bestyrelsen for Forening-en til Beskyt­telse af videnskabeligt Arbejde fra 1943; Formand 1947-48; Sekretær i Be­styrelsen for 61. Estrnp, Jyllands Her-refaardsmuseiun 1951-46, Medlem af

 

Lund__________________

Bestyrelsen fra 1948; dansk Delegeret ved Arbejdet med en fællesnordisk For­fatter- og Kunstnerretslov fra 1939; Den danske Regerings Delegerede wd Kon­ferencen i Bruxelles 1948 til liernerkon-ventioneiis .Revision; Medicin af Under­visningsministeriets Forfatter- og Kunst­nerretsudvalg fra 1938 oe af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Dansk For­fatterfond fra 1943; Formand for Dansk Forfatterforenings og Dansk Revyforfat­ter- og Komponistforbunds Æresretter 1945-47.

Har skrevet: Loven om Forfatterret og Kunstnerret (1933); Billedkunsten i retlig Belysning (Disputats, 1944); Om Forringelse af Forfatter-, Musik- og Kunstværker (1944) samt en Række Pjecer og Bidrag til Tidsskrifter og Samlerværker.

Udenl. Orden:  S.N.s.

Adresse.:  V-Paradisv. 51, Holte.

LUND     Vilhelm     f h.      Landsdommer,

K'.DM.; l 27. Sept. 1875 i Kbhvn.; Søu af Ingeniør C F Lund (død 1925) og Hustru Georgia f. Petersen (død 1932); gift (30. Nov. 1905) m. Ingeborg L., 1. 10. Juni 1878 l Nykøbing F., død 1948, Datter af Overretssagfører Th. Andresen (død 1902) og Hustru Lo-rentse f. Graae (død 1922).

Student (Metropoiitanskolen) 1893; cand. jur. 1899; By- og Herredsfuld­mægtig i Middelfart 1899; Assistent paa Kbhvns Politikammer 1906; Herreds-fuldmægtig i Vejle 1907; Amtsfuldmæg-tig i Vejle 1909; Dommer i Vestre landsret 1919-45.

Formand for Viborg Købstads Værge-raad 1920-29; Medlem af Viborg Dom­sogns Menighedsraad 1930-45, Formand fra 1953.

Adresse:   Egevænget 8,  Lyngby.

LUND Vilhelm ps. Politimester, R.; f. 4. Aug. 1872 i Kbhvn.; Søn af Pianist Otto Lund (død 1907) og Hustru f. Bentzen (død 1914); gift 1. Gang (9. not. 1900) m. Ida f. Selchau-Hansen, død 1901; 2. Gang (18. Febr. 1903) m. Valborg Marie L., f. 12. Dec. 1879. Datter af Husejer Anders Søgaard (død 1903) og Hustru f. Junget (død 1905).

Student (Mariboes Skole) 1891; stu­derede Teologi l Aar, Hebraicnm 1892; caud. jur. 1898, By- og Herredsfuld-mægtig i Holstebro 1899-1908; Herreds-fuldmægtig i Hammerum Herred 1908-10; Sagførerfuldmægtig i Viborg 1910-11, i Odense 1911-16; Overretssagfører i Kbhvn. 1916-19; Politifuldmægtig i Ringkjøbing 1919-25; Dommerfuldmæg­tig i Bølling-Nørre Herreder 1925; Po­litimester i Sæby Købstad og Dron­ninglund Herred 1925, l Viborg Købstad

______________________878

og Lysgaard samt en Del af Honlbjerg Herred 1932-42.

Revisor i Sparekassen for Ringkjø-bing og Omegn 1923-25.

Adresse Viborg.

LUND-ANDERSEN   Erik fh. Dommer. R.DM.; f. 3. Aug. 1868 paa Mosegaard pr. Hovedgaard; Søn af Gaardejer A Rasmussen (død 1871) og Hustru Anna f. Lund (død 1908); gift (12. Nov. 1897) m. Christiane L-A., f. 23. Juli 1877 i Horsens, Datter af Købmand l B Eg­gertsen (død 1887) og Hustru Henriette f. Bønnelycke (død 1913).

Student (Horsens) 1886; cand. jur. 1892; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1892; Fuldmægtig ved Nørvang-Tørrild Herre­der j Vejle 1896; Borgmester og Byfoged i Store Heddinge samt Herredsfoged i Stevns og Fakse Herreder 1914-19; Dom­mer smstds. 1919-38.

Formand i Bestyrelsen for Storehedin-ge og Omegns Spare- og Laanekasse 1914-28; Formand for Overnævnet i Huslejesager for Præstø Amt 1918-22 og for den staaende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr 1919-22.

Adresse: Kastelsv. 17, Kbhvn. Ø.

LUND-ANDERSEN H E Højesteretssag fører; Søn af Dommer Erik Lund-An­dersen (se denne); gift (6. Sept. 1930) m. Gerda L-A., Datter af Tandlæge i Vordingborg Kristian Elmquist og Hu­stru Ingeborg f. Balslev.

Student (Roskilde) 1918; cand. jur. 1924; Dommerfuldmægtig i Vordingborg

1924-25:   Sagførerfuldmægtig   i   Kbhvn.

1925-28:   Sagfører  1928;   Landsretssagfø­rer  192"9;  Højesteretssagfører  1943.

Adresse: Buddingev. 32A, Lyngby.

LUND-ANDERSEN Svend Dommer, R.; f. 8. Nov. 1898 i Vejle: Søn af Dommer Erik Lund-Andersen (se denne); gift (27. April 1936) m. Nina L-A., f. 26. Okt. 1912 paa Frdbg., Datter af Inge­niør Erik Høyrup og Hustru Magna f. Krebs.

Student (Roskilde) 1916; cand. jur. 1922; Dommerfuldmægtig i Kbhvns Amts sondre Birk s. A.; f ung. Sekre­tær i Justitsministeriet 1923, Sekretær 1930, Fuldmægtig 1933; tillige f ung. Se­kretær ved Landsoverekatteraadet 1922-26; Sekretær ved Retslægeraodet 1930-35, Ekspeditionssekretær sammesteds og Leder af Raadets Kontor 1935-37; kst. Politiadvokat i Kbhvn. 1934- kst. Dom­mer i Kbhvns Byret 1934-35 og 1936-37-udnævnt 1937; kst. Dommer i Østre Landsret 1946: Dommer i Kalundborg Købstad, Ars-Skippinge Herreder samt Samsø Birk 1947.

Formand for Studenterudvalget an­gaaende universitetsansatte Manuduk­tører 1920; Sekretær ved Juetitsminist«-

_879_______________________

riets DdvaJ« angaaende Rets«æg»raa-dets Organisation og Arbejdsmetode 1932-34; Formand for Voldgiftsretten fur Holbæk Amt vedr. Beskyttelse af Er­hvervsvirksomhed i lejet Ejendom 1948.

Har skrevet: Et Tillidsbrud (opført paa Dagmarteatret 1926); Jura og Men­nesker (1939); Vinterbadning som Sund­hedsfaktor (1940): Fra en Dommers Ar­bejdsmark (1942); Retsproblemer efter 5. Maj (1945); Hvordan han valgte sin kone (opført paa Amatørscenen, 1949); Artikler i Dag- ok Fagblade.

Adresse: Kalundborg.

LUND JOHANSEN Oluf Redaktør, R.; f. 25. Dec. 1891 i Slagelse; Søn af Triko­tagehandler J Chr. Johansen (død 1936) og Hustru Inger Marie f. Andersen; gift (16. Dec. 1924) m. Maja L. J., f. 8. Febr. i Nykjøbing M., Datter af Ejendomshandler Fr. Lange Loldrup (død 1938) og Hnstru Bise Marie f. Larsen.

Ansat i Telegrafvæsenet 1909-11, i Store Nordiske Telegraf-Selskab i Lon­don 1911-12 og atter i Telegrafvæsenet 1912-27: oprettede Kbhvns Hadiotelegraf-skole 1915. dens Forstander til 1926; Updaktar at Radiolytteren fra Stnrten i 1925 og af Populær Radio fra 1928.

Tog Initiativet til Oprettelsen af Dansk Radio-Hiælpefond 1929. Medlem af Bestyrelsen for samme.

Har udgivet: Kortfattet Vejledning i Radiotelegrafi (1915); Lærebog i traadløs Telegrafi (1918): Moderne Ra­diomodtagere (1920); Radio for Ama­tører (1923); Radio Aarbogen 1924-1926: Radiofoniens Aarbog 1926 og 1928-31: Radiolytternes Lommebog 1928-1932: Radiohaandhogen 1932: Ra­dio Lornme-Bogen 1933; Lytter-Bogen 1942, 1943, 1945, 1946, 1947 og 1948; Ra-dio-Diagram-Haandbogen 1944, 1946, 1947 og 1948; Verdfins Radiohaandbogen for Lyttere (World Radio Handbook for Listeners).

Adresse: Lindorff? Allé l, Hellerup.

LUND-SØRENSEN Asger Sognepræst, R.; f. 3. April 1697 i Kimballton, lowa, D. S. A.; Søn af Sognepræst C C Søren­sen (død 1934) og Hustru Ingeborg f. I/und (ded 1919); gift (27. Juli 1923) m. Gudrun L-S., f. 23. April 1899 i Sæby, Datter af Provst Peter Ilsøe (død 1917) og Hustru Ingeborg f. Løwe.

Student (Roskilde) 1915; cand. theol. 1921; Seminarielærer i Vordingborg 1921-27; Sognepræst i Kastrup ved Vor­dingborg 1924-27; ved Grundtvigskirken i Kbhvn. 1927-40 og ved Frederikskirken fra 1940.

Medlem af Komitéen til Opførelse af Grundtvigskirken fra 1927; Formund for Det grundtvigske Præstekonvent i Kbhvn. 1930-34; Medlem af Bestyrelsen

______________         Lund

for Dronning Caroline Amalies Asyl­skole fra 1941, for Foreningen Nordens .KMivns Afd. fra 1945 og af Metropo-litonskolens Forældrenævn 1947; Folke­tingskandidat i Odsherredkredsen 1947; Censor i Religion ved Lærereks. fra 1934.

Adresse:   Bispebjerg Parkallé 7, Kbhvn. NV.

LUNDAHL LARSEN Knud Kontorchef, R.; f. 24. Dec. 1897 i Kbhvn.; Søn af

Prokurist Martin Larsen (død 1948) og Hustru Marie f. Ohristophersen (død 1936); gift (26. Sept. 1947) m. Ellen L. L., f. 13. Sept. 1913 i Klarnpeniborg, Datter af Amtsforvalter Johannes Juui (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Sigrid f. Nielsen.

Student (Bfterelægtselskabets Skole) 1915; cand. jur. 1921; Sekretær i Fi­nansministeriet 1922, Fuldmægtig 1932, Ekspeditionssekretær 1936, Kontorchef 1938: Landsretssagfører (Bestalling de-pon.) 1927; Sekretær i Overinspektionen for Børneforsorgen 1930-36; Medlem af forskellige ministerielle Udvalg.

Adresse:  Kastaniev. 18, Holte.

LUNDBYE J T Professor, K'.DM.p.p.; f. 27. Aug. 1874 paa Frederiksberg Slet; Søn af Oberst E A Lundbye (dåd 1903) og Hustru Ida f. Komtesse Petersdorff (dod 1895); Bift (25. Sept. 1931) m. Alexandra L., f. 2. Aug. 1896 paa Cliri-atianææde, Datter af fh. Godeforvalter II P Farre (død 1944) og Hustru Emi­lie f. Ludvigsen.

Student (Nykjøbing F.) 1892; cand. phil. 1893; cand. polyt. 1899; Ingeniør­assistent bos Stadsingeniøren i Kblivn. 1899-1903; Studierejse i Europa 1903-04; Ingeniør hos Havestadt & Contag, kgl. Bauråte i Berlin 1904-06; Docent ved Polyteknisk Læreanstalt i kommnnal-liygiejnisk Ingeniørvæsen 1906; Profes­sor i samme Fag 1916, i teknisk Hy-giejne 1919-44; Leder al Polyteknisk Læreanstalts Laboratorium for Teknisk Hygiejne 1944-49.

Leder af Dansk Ingeniørforenings Oplysningsbureau 1906-16; Lærer ved Kunstakademiets bygningstekniske Sko­le i Bygningshygiejne 1909-25; Medlem af Arbejdsraadet 1909-46; RedaKiør af den tekniske Forenings Tidsskrift 1908-12; Formand for Dansk Kølefor­ening 1912-42; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Dan­mark fra 1914, Formand 1920-24; Med­lem af Danske Hygiejnikeres Fællee­repræsentation 1921-36, Formand 1921-25; Næstformand for Dansk Byplanla­boratorium 1921-23; Medlem af Berty-rdsen for Dansk Trafikforoninsr 1922 47, Formand 1922-24: Medlem af den tekniske Forenings Bestyrelse fra 1981

 

Lund_________________

(Formand fra 1923) og af Bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger fra 1982 (Formand fra 19ffi); Formand for For­eningen af 1860 1925-30; Medlem af Be-styreteesraadet for Akts. Otto Mensted 1925-45; Formand for Landsforeningen til Færdselssikkerhedens Fremme 1932-36; Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Samvirkende Boligsel­skaber fra 1941. Udenl. Orden: F.O.I.P. Adresse: Malmøg. 6, Kbhvn. Ø. LUNDEN Jens Christian Forstander; f. 9. Nov. 1890 i Klæstrup ved Brøn­derslev; Søn af Gaardejer Anders Chr. Christensen Lunden (død 1942) og Hu­stru Ane Marie f. Pedersen (død 1941); gift (5. Juli 1919) m. Hildegard Eleo-nora L., f. 5. Juli 1896 i Valby, Datter af Garver Johan Edvard Andersson (død 1944) og Hustru Eleonora Johan­ne Marie f. Hallberg.

Uddannet ved Landbruget; Ophold paa By og Askov Højskoler samt paa Korinth Landbrugsskole; Landbrugs-kand. 1918; Assistent ved Askov For­søgsstation 1913-16; videnskabelig Assi­stent ved Statens Rodfrugtforsøg 1918-28, Forsøgsleder smstds. 1928-32; For­stander ved Statens Forsøgsstation i Plantekultur ved Lyngby fra 1932.

Medlem af Frøkontrolkommisyionen fru 1928; Næstformand i Landbrugsministe­riets Udvalg vedr. Ind- og Udførsel af Frø fra 1933; Medlem af Administra­tionen for Landboskolen ved Lyngby fra 1935, Formand for Repræsentantskabet fra 1936; Censor i Landbrugets Plante­kultur ved Landbohøjskolen fra 1937; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Har skrevet Tidsskriftartikler om Rodifrugtdyrikniing, Frøavl, Hørdyrk­ning m. v.; Medarbejder ved Land­brugets Ordbog og Den nye Land-mandsbog.

Adresse: Statens Forsøgsstation, Vi-rumgaard, Lyngby.

LUNDING  Elias Direktør, R.p.p.; f. 2. Okt. 1878 paa Frdbg.; Søn af cand. jur., Sekretær Valentin Lunding (død 1916) og Hustru Mina f. Wright (død 1916); gift (11. Maj 1909) m. Astrid L., f. 19. Nov. 1881, død 1935, Datter af Direktør Konsul Carl Lund (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Hnlda f. Lassen (død 1933).

Lært praktisk Landbrug; Land-brugskand. 1903; udvidet Eksamen i l'lanteavl 1905; Løjtnant i Fodfolket 1902; Forvalter 1903-07; Forpagter af Grubberholm 1910-26; landbrugskyndig Raadgiver for Moritz Fraenckel & Co.

i Goteborg 1907-28; Direktør for Akts. Kali-Importen 1928-39, eget Firma fra 1939; Direktør for A/B Kali-Import,

Gøteborg 1933-39, for A/B Kaliforsålj-ningen 1939-46 og for A/B Kalisalter fra 1946.

Generalsekretær i Foreningen af nor­diske Jordbrugsfqrskere og Redaktør al' Tidsskriftet Nordisk Jordbrugsforskning 1918-49, Æresmedlem af Foreningen 1949; Medlem af Kungl. svenska Lantbruks-Akademien 1934; Medlem af Bestyrelsen i'or Foreningen af danske Landbrugs-blade og for A/B Kalisalter Stockholm; Censor-Suppleant ved Landbohøjskolen i Landbrugets Jorddyrkning; Medlem at Akademiet for de tekniske1 Videnskaber 1945.

Udenl. Ordener.: Fi.H.B.3'.; F.M.A.Z.; N.St.O.3'.; S.V.3'.

Adresse: Vodroffsv. 10, Kbhvn. V.

LUNDING H M Oberstløjtnant, li., HTH.; f. 25. Febr. 1899 i Steppinge; Søn af Laurids Andersen Lunding (død 1942) og Hustru Gunder Marie f. Busk (død 1946); gift (16. Dec. 1927) m. Caja L., f. 16. Marts 1904 i Odder, Dabter af Sognepræst J B G Thyge-sen (død 1908) og Hustru Augusta f. Hansen.

Deltaget i Verdenskrigen 1916-18; ind-traadt i den danske Hær 1922; Premier­løjtnant 1927 ved 3. Dragonregiment; ved Rideskolen 1928-29; ved 5. Dragon­regiment 1J29; Kaptajnløjnant 1933; Officersskolens Generalstabsklasse 1933 -35; Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1935; ved Generalstaben 1936; Ritmester 1937; arresteret af Ty­skerne 194345; Oberstløjtnant 1945; For­bindelsesofficer i Sydslesvig 1946, tjenst­gørende under Udenrigsministeriet.

Chef for Kbhvns Amts Skyttekorps 1936-37; Medarbejder ved Forsvarsbogen 1942; 3. Præmie i Ridning ved Olym­piaden i Berlin 1936.

Adresse:  Generalstok 2, Kastellet, Kbhvn.  Ø.   og  Den  britiske  Militær­regering,   Flensborg.

LUNDING  Ib Arkitekt; f. 22 Dec. 1895 paa Frdbg.; Søn af Lektor N Chr. Lun­ding og Hustru Lili f. Hansen (død 1946); gift (23. Aug. 1921) med Ellen L., f. 8. Dec. 1893, Datter af Cigar-& Vinhandler Olaf Lassen (død 1906) og Hustru Ludovica f. Lindquist (død 1946).

Student 1914; cand. phil.; Afgang fra Kunstakademiet 1925; ansat nnder Stadsarkitekten i Kbhvii. 1925.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1932-36 samt af forskel­lige af Foreningens Udvalg; Hedlem af Kunstnersamfundet fra 1922.

Opført Kvarteret Tranevænget i Hel­lerup 1928-33 (præmieret af Gentofte

Kommune 1930); ombygget ok opført Udvidelsen til II P Lorentzens Stiftelse 1929-33 (præmieret af Kbhvns Kommune 1933); endvidere opført Boligkompleks i Bønne for Det Forenede Danske Livs­forsikrings-Akts. Hafnia 1934-37; Ræk-kehusc ved Vingaards Allé for Akts. Do-mimia 1936; Ejendommen Hj. af Grøn­ningen og Hammerensgade 1936; Ejen­dommen Hj. af Østerbrogade og Sorte-damsdosseringen 1937; Ejendommen Sor-tedamsdosseringen 101, 1938; Assuran­dørernes Gaard Bag Søndermarken, 1939-40; moderniseret og restaureret Stengade 79, Helsingør m. fl. Ejendom­me; opført private Villaer og Sommer­huse; har siden 1925 tegnet Arbejder i Sølv og Guld for kgl. Hof- og Ordens-javelér A Michelsen; Stadsarkitektens Medarbejder ved Vandtaarn i Brønshøj og Beholderanlæg ved Tinghøj: ny Om­nibustype 1929, ny Sporvognstype 1930 samt Byplanarbejder m. m.

Kunstakademiets Guldmedalje for et Forslag til Universitet i Aarhus; Præ­mier i en Del Arkitektkonkurrencer til­dels for Arbejder udført i Samarbejde med afd. Arkitekt Tage Matthissen.

Adresse :  Edisonsv.  5, Kbhvn. V.

LUNDQVIST  ANDERSEN Axel Direk­tør, R.; f. 2. Nov. 1902 i Lundbæk ved Mørke; Søn af Murermester Søren Qvist Andersen og Hustru Else Marie f. Ras mussen; gift (25. Febr. 1928) m. He­lene L. A., f. 13. Sept. paa Frdbg., Datter af Grosserer Christen Christensen (død 1919) og Hustru Amalie f. Han­sen (død 1940).

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; f ung. Sekretær i Finansmini­steriets Hovedrevisorater s. A.; Sekretær 1929; Fuldmægtig 1937; Ekspeditions­sekretær 1939; Kontorchef 1940-48; be­skikket som Leder af Sekretariatet for Auditørerne ved den ekstraordinære Tje-nestemandsdomstol og den særlige Un­dersøgelseskommission 1945-47; Sagfører­fuldmægtig 1928-32; Direktør i Dansk Idræts-Forbund fra 1947.

Næstformand for Dansk Forening for Rosport 1930-32 og 1934-47; Medlem af Danmarks Olympiske Komité fra 1937, af Komitéens Bestyrelse fra 1946, og af Bestyrelsen for Ministerialforenin-gen 1938-40; Formand for Dansk Ski-og Orienteringsforbund 1944-47; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts-For­bund 1944-47 og af Forbundets Forret­ningsudvalg 1946-47; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Idrætspark 1946-47, af Kbhvns Idrætsparks Forretningsud­valg fra 1947; Formand for Nordisk Orientorinesrand (NORD) 1948-49.

Redaktør af Tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen fra 1939; Medredaktør

___________________Lund

af Dansk SportetekSikon 1942; Medarbej­der ved  Idrætsbladet 1925-46.

Adresse: C N Petersens V. 49, Kbhvn.   F.

LUNDSGAARD    Einar Professor. Dr. med., R.p.p.; f. 12. Febr. 1899 paa Frdbg.; Søn af Dr. med. Einar Lunds-gaard (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Mathilde f. Nielsen (død 1928); gift (25. Aug. 1926) m. Helle L., f. 29. Juni 1904 i Aarhus, Datter af Grosserer Edv. Nielsen og Hustru f. Brincker.

Student (Schneekloths Skole) 1917; med Eks. 1923: Universitetets Guldme­dalje 1929; Dr. med. 1929: Studierejse til Heidelberg 1930, London 1931. Cam-bridge 1933; Hospitalstjeneste 1924-25; Assistent ved Universitetets fysiologisku Laboratorium 1925-28; fast videnskabe­lig Assistent ved Medicinsk-fysiologisk Institut 1928; Amanuensis ved Univer­sitetet 1931; Professor i Fysiologi ved Kbhvns Universitet 1934; Prorektor 1948-49; Medlem af Konsistorium 1940 og af Stipendieudvalget 1943.

Medlem af Kungl. Fysiografidka Såll-skapet i Lundl 1937, af Videnskabernes Selskab 1938,, af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1948, af Vetenskaps-akademiet i Uppsala og af Glasgow Uni-versity Medico-Chirurgical Society 1949; Dohme Lectures 1937: Harvey Lecture 1937.

Medlem af Sundhedsstyrelsens Ernæ-ringsndvalg 1938; Sagkyndig ved Rets lægeraadet 1939; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Danske Medicinal- & Ke­mikalie-Kompagni 1941; ledende Senior i Studenterforeningen 1942-43; Vicepræsi­dent i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1944, Præsident 1945-46; Vicepræsident i Danmarks naturvidenskabelige Sam­fund 1945.

Har skrevet: Om Aarsagen til Nu -ringsstoffernes specifik-dynamiske Virk­ning (Disputats, 1929); Lærebog i Fy­siologi, for medicinske Studerende (1928, 5. Udg. 1948) samt en Række videnska­belige Artikler spec. indenfor Stofskifte og Muskelfysiologien.

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse : Juliane MariesV.26, Kbhvn Ø.

LUNDSGAARD    Erik Oiviliingettiør.mag. art.; f. 2. April 1896 paa Frdbg.; Søn af Dr. med. Einar Lundsgaard (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hu­stru Mathilde f. Nielsen (død 1928); gift 1. Gang m. Else L., f. Engelsen (Ægteskabet opløst): 2. Gang m. Gre­the L , f Moltved, f. 23. Juni 1915.

Student (Schneekloths Skole) 1914; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1920; mag. art. (Ægyptologi) 1943; ansat i Firmaet F L Smidth A Co. 1920-24,

Lund______________ ___

ved Statsbanerne 1924-27 og i Akts. Ge­neral Motors International 1927-52; Driftsleder ved Egmont H Petersens kg]. Hofbogtrykkeri 1932-39; Direktør for J H Schultz Akts. 1939-46; knyttet til H Hagerups Forlag fra 1946.

Har skrevet: Regnestokken (1919,6. Udg. 1947)- Safety first (1925); Egyp-Han Oalendar for the vears B. C. 3000-200 (1942); Ægyptisk Matematik (1945); InstaJment Séll'ing- — an Analysis (1948) samt talrige Tidsskriftartikler; Medar­bejder ved Dansk biografisk Leksikon, ved Salrnonsens Leksikon og ved Hage-rups Leksikon; Redaktør af og Med­arbejder ved „Ægypten gennem tre Aar-tusinder" (1948): har holdt Radiofore­drag fra 1948.

Adresse:   Julius Valentinera V.  8, Kblivn   F

LUNDSTEEN  Aage Dommer, R.; f. 19. Maj 1890 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Axel Lundsteen (død 1-934) og Hustru f. Oeltien; gift (15. April 1919) m. Karen Marie Dorthea L., f. 25. Sept. 1890, Datter af Kontorbestyrer Chr. Ja­cobsen (død 1922) og Hustru f. Poul­sen (død 1930).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1908; cand. jur. 1914; Fuldmægtig ved Odense Herred 1914-15, ved Kronborg Vestre Birk 1915-18, ved Kbhvns Amts søndre Birk 1918-19; Ekspeditionssekretær under Gentofte Kommunes juridisk-økonomi-ske Forvaltning 1919-20; Politiassessor (Politiadvokat) 1920; Kriminaldommer i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Flesknm Herred 1930; Dommer i Fredericia Købstad med Klbo, Brusk og Holmans Herreder 1936; Formand for Fredericia juridiske Forening 1937; Medlem af Tilsynsraadet for Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laanekasse 1941; Formand for Erhvervslejevold-giftsretten for Vejle Amt 1943 og for Repræsentantskabet for større jydske Sparekassers Byggesamvirke 1946.

Adresse : Fredericia.

LUNDSTEEN Erling Overlæge, Dr.med., mag. scient.; f. 3. Juni 1906 paa Frdbg.; Søn af Kreditforeningsdirektør Hugo Lundsteen (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Malerinden Lilli L. f. Ramsing (død 1949); gift (16. Febr. 1937) m. Gudrun L., f. 4. Jan. 1906 i Skælskør, Datter af Læge Arvid Claés-son (død 1928) og Hustru Elise f. Jen­sen.

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. Eks. 1931; Dr. med. 1936; mag. scient. (Biokemi) 1945; efter Kandidat­tjeneste paa forskellige Hospitaler Re­servelæge ved Bispebjerg Hospital, Aar­hus Kommunehospital og Blegdamsbo-spitalef; Overlæge ved Maribo Sygehus, Med. Afd. fra 1945; Speciallæge i intern

Medicin 1940, i klinisk Kemi og Labo­ratorieteknik 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Laboratorielægers Organisation 1948.

Har skrevet: Undersøgelser over Mæl­kens Koagulation (Disputats, 1936); vi­denskabelige Artikler i medicinske og biokemiske Tidsskrifter: Medarbejder ved Klinisk Laboratorieteknik.

Adresse.: Engestofte pr. Maribo.

LUNDSTEEN Kaj Kontreadmiral, K'. DM., HTS.p.p.; f. 16. Marts 1898 i Kon­geng Lyngby; Søn af Grosserer Axel Lundsteen (død 1934) og Hustru Clara f. Oeltien; gift m. Astrid L., f. 6. Nov. 1899 i Gern, Datter af Sognepræst Ohr. Madsen (død 1932) og Hustru Kirstine f. Hoffmann Jensen (død 1940).

Sekondløjtnant 1918; Premierløjtnant 1919; Kaptajnløjtnant 1926; Orlogskap­tajn 1937; Kommandørkaptajn 1940; Souschef ved Marinestaben 1941; Kom­mandør 1945; Kontreadmira! og Chef for Marinestaben s. A.

Udenl.   Ordener.:   F.Ji.L.3;   N.St.O.l.

Adresse: Overg. o. V. 60, Kbhvn. K.

LUNDSTEEN Poul Hugo Kontorchef, M.T.Kha.; f. 18. Juli 1910 paa Frdbg.; Søn af Kreditforeningsdirektør Hugo Lundsteen (død 1948, se Kraks Blaa Bos 1948) og Hustru Malerinden Lilli L l' Ramsing (død 1949); gift (25. Juni 1935) m. Læge Agnete L., f. 3. Juli 1911 paa Frdbg., Datter af Højesteretssagfører Hans Henrik Bruun (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1928; cand. jur. 1934; Dommerfuldmægtig i Aalborg s. A.; f ung. Sekretær i Inden­rigsministeriet s.A., udnævnt 1937, uden­for Nummer 1937-39, Fuldmægtig 1943, Ekspeditionssekretær 1946, Kontorchef 1949; tillige Sagførerfuldmægtig 1935-39, Landsretssagfører 1940 (Beskikk. de-pon.); Sekretær i Boligtilsynsraadet 1939 43; tilforordnet Stiftamtmand P Her-schend, Silkeborg 1943-45: Lærer i Me­dicinalret og Medicinafadministration for Embedslægesstiiderende 1942: Sekretær i Sygehusforeningen i Danmark 1946.

Medlem af Emhedslægeeksamenskom-missionen 1942, af Udvalget for Ind-kvarteringserstatning 1945. af Repræsen­tantskabet for Statens Byggeforsknings­institut 1947, af Indenrigsministeriets Ér-næringsudvalg 1948, af Nordisk Meto-dikkomité for Levnedsmidler og af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Dansk Tipstjeneste, A/S s. A.; tilforord­net Kommissionen vedr. Apotekvæsenet 1948.

Adresse : Teglstrupv. 38, Kbhvn. &

LUNDSTRØM Vilhelm Professor, Maler; f. 26. Maj 1893 i Kbhvn.; Søn af Te­legrafbud Carl Vilhelm Lundstrøm (død 1931) og Hustru Caroline Amalie f. Davidsen (død 1948); gijt (7. Juni 1924)

883_______________________

m. Malerinde Yrsa L., f. 18. Juni 1890 i Kbhvn., Datter af Direktør Axel Thor­vald Hansen (død 1914) og Hustru Sel­ma Wilhelmina f. Kockum (død 1922).

I Malerlære 1908-12; Elev paa Kunst­akademiet 1912-15; har udstillet paa Kunstnernes Efteraarsudstilling 1916-18 og 1921, paa De 4's Udstillinger 1921-30 og paa Grønningen 1933 og 1936; Medlem af sidstnævnte 1933-40; har desuden haft Separatudstillinger og deltaget i en Række Udstillinger herhjemme og i forskellige Lande i Europa samt i U. S. A.; boede i Cagnes i Sydfrankrig 1923-32; Professor ved Kunstakademiet 1944.

Repræsenteret paa Statens Museum for Kunst og paa Museer i Odense, Aarhus, Ribe, Maribo, Esbjerg og Mal­mø; 5 Mosaiker i Frdbg. Svømmehal.

Medlem  af  Akademiraadet  1937.

Adresse: Solvænget 12, Kbhvn. Ø.

LUNN Christian D O Oberst, K'.DM., HTH.,MfDR.,M.T.Kfh.p.p.; f. 15. Jan. 1880 paa Knabstrnp; Søn af Godsejer Sigismund Lunn (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Mariane f. Nielsen (død 1926); gift (3. Aug. 1909) m. Ally Ellen L., f. 21. Aug. 1885 i Odense, Datter af Vinhandler N C Ras­mussen (død 1922) og Hustru Antoinette f. Waltersdorff (død 1888).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1898; Sekondløjtnant 1901, Premiertøjt-nant s. A.; Kaptajn 1917; udsendt til Tyskland for at overvaage Forplejning og Hjemsendelse af allierede Krigsfan­ger 1918-19; tjenstgørende i den inter­nationale Kommission til Afmærkning af den dansk-tyske Grænse 1920; Tjene­sterejse til Frankrig 1925; Adjntant hos Generalinspektøren for Artilleriet 1923-26; Sekretær hos Præsidenten for den tyrkiske-syriske Grænsekommission 1926-30; Oberstløjtnant 1930; Chef for 6. Artilleriafd. 1930-33 og for Artillerieta Befalingsmandsskoler 1933-35; Oberst 1935; Chef for 1. Feltartilleriregiment 1935-36 og for 2. Feltartilleriregiment fra 1936; Afsked 1942.

Chef for den internationale Kontrol ved den fransk-spanske Grænse under Borgerkrigen i Spanien 1937-39; Leder af Dansk-Engelsk Rekrutteringskontor 1945-46.

Udenl. Ordener: B.K.5.; F.Æ.L.3.; S.Sv.21.

Adresse:  Knabstrup.

LUNN   Knud Overlæge, R., D.r.K.M.; f. 24. Marts 1884 paa Knabstrup; Søn af Godsejer Sigismund Lunn (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Mariane f. Nielsen (død 1926); gift (5. Sept. 1910) m Zuzu Julia da Costa Gad, f. 11. Marts 1887 i Sao Paolo,

___________________Lune

Brasilien, død 1943. Datter af Dr. med Adolf Gad og Hustru f. da Costa.

Student 1902; med. Eksamen 1909; Kandidat ved forskellige Hospitaler 1910-13; Reservelæge ved Garnisons Sy­gehus 1913, ved Rigshospitalets Føde­afdeling B 1915; Reservekirurg ved St. Josefs Hospital 1916-20; Overlæge ved Haderslev Amtssygehus 1921-49.

Medlem af Bestyrelsen for Christina Friedericia Stiftelse 1921-41; Formand for Bestyrelsen for Akt?. Knabstmp Gods.

Adresse : Knabstrup.

LUNN   Sven Bibliotekar; f. 10. Juni 1903 paa Frdbg.; Søn af Kaptajn, cand. po-lyt. Viggo Lunn (død 1930) og Hustru Bodil f. Malling; gift (27. Maj 1957) m. Elisabeth L., f. 11. Juli 1912 i Kbhvn., Datter af Departementschef, Statsraadssekretær Andreas Møller (se denne).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1921; mag. art. (Musikvidenskab) 1931; Musikanmelder ved Ekstrabladet 1931-33; senere ved Radiolytteren; Vikar ved Det kgl. Bibliotek 1935, kst. Bibliotekar 11 1938, Bibliotekar II 1939, Leder af Bib­liotekets Musikafdeling, Bibliotekar I 1947.

Kasserer i Studentermusikforeningen 1937, Formand 1939-47.

Har skrevet: Danish music, a survey (New York, 1947); aktuelle og histori­ske Artikler vedr. Musik i faglige Tids­skrifter og i Dagspressen; Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon, Den lille Salmonsen, Hagerups Leksikon, Nordisk Konversationsleksikon m. II.

Adresse: Olesv. 4, Holte.

LUNNING Frederik Direktør, Chr.XFr. M.; f. 21. Dec. 1881 i Grenaa; Søn af Købmand Rudolph Lunning (dåd 1906) og Hustru Johanne f. Petersen (død 1886); gMt (8. Maj 1908) m. Hedevig L. (død 1929), Datter af Grosserer, Etatsraad Hans Just (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Ca­milla f. Aae (død 1886).

Direktør for Georg Jensen, Inc., New York.

Adresse • l East End Avenue, New York, N. Y., U. S. A.

Sommerbolig: Mahopac, New York, U. S. A.

LUNØE  Christian F Civilingeniør, R., Chr.XFr.M.; f. 16. Okt. 1891; Søn af Amtsvejinspektør H Lunøe (død 1933) og Hustru Alberta f. Carøe (død 1944); gift 1. Gang (14. Nov. 1918) m. Ma­thilde L., f. i Kbhvn., død 1937, Dat­ter af J H B Madsen (død 1903) og Hustru f. Ebbesen (død 1928); 2. Gang (1. Sept. 1945) m. Ellen L., f. 27. Maj 1918 J Stege, Datter af Vicekonsul Ohr. F Carøe (se denne).

Lune__________________

Student (Aalborg) 1909; cand. phil. 1910; cand. polyt. 1914; Ingeniør i Fir­maet Christian! & Nielsen, Kbhvn. og London 1914-18; bosat i London fra 1914; Ingeniør i Firmaet K Holst & Co., Lon­don 1918, Medindehaver af dette Firma 1921; Direktør i Aktieselskabet Holst & Co., Ltd., London, 1934.

Sekretær for Kirkeraadet for den Danske Kirke i London.

Adresse:   Westmeon,  Langley  Hill, King's Langley Herts.,  England.

LUNØE  Erik Kriminaldommer, K.; f. 17. Okt. 1895 i Hjørring; Søn af Amtsvej-inspektør H  Lunøe  (død 1933)  og Hu­stru  Alberta  f.  Carøe   (død 1944); gift (23. Aug. 1922) m. Poula Christiane L., f. 16. Sept. 1893 i Odder, Datter af Pro­prietær Henrik Ovesen og Hustru Em­ma Elfrida f.  Gall.

Student (Hjørring) 1912; cand. jur. 1919; Dommerfuldmægtig i Aalborg s. A.; i Nørresundby 1935; Kriminaldom­mer i Odense Købstad 1940.

Medlem af Aalborg Amtsraad 1935-40; Formand for Foreningen af Dommer­fuldmægtige i Danmark 1939-40 og for Juridisk Forening, Odense 1941-47; Med­lem af Bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1945; Formand for Sønderjydsk Forening, Odense fra 1943.

Adresse : Læssøeg. 97, Odense.

LUTHER Albert Skuespiller, Scenein­struktør, Luthsanger, B.; f. 25. Jan. 1888 i Aalborg; Søn af Bagermester P C Luther (død 1894); gift (8. Sept. 1915) m. Emmy Antoinette L., f. 19. Febr. 1888 i Helsingør, Datter af Isenkræm­mer Emil Jensen (død 1896).

Udgaaet fra Det kgl. Teaters Elev­skole; debuterede paa Det kgl. Teater i April 1910 som Præsten i Hamlet; Skuespiller ved Det kgl. Teater 1909-16; ved Folketeatret 1916-25; ved Dagmar­teatret 1925-30; ved Det kgl. Teater 1930-33; ved Dagmarteatret 1933-37; Gæste­spil i Provinsen 1937-41; ved Det kgl. Teater 1941.

Hovedroller: Lprenzo i Købmanden i Venedig; Octavius Robinson i Man­dens Overmand; Alb. Ebbesen i El­verhøj; Hovstad i En Folkefjende; Overlærer Mikkelsen i Lynggaard & Co.; Jason Gebert i Jette Gebert; Fa-rinelli; Dr. phil. Kuntzen i Kvartet; Poul Abel i 2x2=5; Alex Blumenschøn i Livet i Vold; Adolf i Sparekassen; Jægermester Hvarre i Sne; Per Søw-ren i Livet paa Hegnsgaard; Skriver Winkelman i Paradisfuglen; Driver-sen i Audiensen; Greven i Hjærter er Trumf; Charles Fernal i Fruens Mand; Dr. Salomon i Premieren; Adotphe l Rus; Narren l Helligtrekon-gersAften; Frederik i Christianes Hat; Politimesteren i Eevisoren; Michaud i

______________________8B4

Therese Eaquin; Klingeman l De Umyndiges lløst; Ludwig i Den kære Familie; Dr. Gndme i Blomsternes Hus; Forlæggeren Moscat i Lige Udkommet; Edward Lennox i Bedre Folks Børn; Courvoisir i Spillet om Kærligheden og Døden; Dr. Harwester i Den hellige Flamme; Gamle Knie i Cirkus Knie; Direktør Jnel i Aargang 1929; Pastor Jensen i Den gamle Præst; den fran-ske Gesandt i Diplomater; Albert Bonn i Folkene paa Dangaarden; Baron Kel­ler i Natten til 17. April; Faderen i Den gode Jord; Lucio i Lige for Lige; Charles Battle i Kortene paa Bordet; Højesteretssagfører Keldsen i Tvært­imod; Dr. Marshall i Mens Præsten sover; Lektor Cibula i Matura; Direk­tør Kurtz i Kanske en Digter; Schind-ler i Den farlige Leg; Roger Hilton i En dejlig Dag; Professor Mensch i Han sidder ved Smeltediglen; Gamle Greenteaf i 'Tre finder en Kro; Stats­advokaten iToTraade; Pastor Chasuble i Bunbury; Beslay i Nederlaget; Kap­tajn Lewis i Ismanden kommer; Ober­sten i Spøgelsessonaten; Pastor Band­bul i Ordet.

Bestyrelsesmedlem i Solistforeningen af 1921 1921-23 og fra 1944 og i Dansk Skuespillerforbund 1924-26 og fra 1941, Medlem af Dagmarteatrets Bedriftsraad 1929-30.

Adresse:   Mitchellsg. 21,   Kbhvn. V.

Sommerbolig : Randkløve, Bornholm.

LYBYE Aage Amtsforvalter, R.: f. 27. Nov. 1896 i Frederiksværk; Søn af Di-striktsdyrlæge Hans Lybye (død 1918) og Bustru Marie f. Sewerin (død 1922); gift (16. Marts 1923) m. Ella Marie L., f. 16. Okt. 1897 i Toksværd Sogn; Datter af Skovfoged Niels L Nielsen og Hu­stru Anna f. Olsen.

Student (Frederiksborg) 1915; cand. jur. 1921; Sekretær i Skattedepartemen­tet 1922; Fuldmægtig 1936; Ekspedi­tionssekretær 1938; Amtsforvalter i Ran­ders 1940, i Holbæk 1946.

Medarbejder ved Landsoverskatteraa-det, senere Landsskatteretten, 1932-40; Medlem af Bestyrelsen for Juristforbun­det 1921-29, for Stipendium Bendtsenia-num fra 1933 og for De Borchske Le­gater i Holbæk fra 1946.

Adresse: Jernbanev. 4, Holbæk.

LYBYE Knud Direktør, E.p.p.; f. 1. April 1898 i Frederiksværk; Søn af Di-striktsdyrlæge Hans Lybye (død 1918) og Hustru Marie f. Sewerin (død 1922); giit (29. Juni 1935) m. Esther L., f. Scheibel Jensen f. i Kbhvn.

Uddannet ved Toldvæsenet; Løjtnant af Reserven i Kystartilleriet 1923; Elev paa Hærens Flyveskole 1925; Militær­flyver s. A., Trafikchef i Akts. Det danske Luftfartselskab 1927, Direktør

885

Lyng

1934; tillige Direktør i Scandinavian Airlines System, Stockholm 1946; Di­rektør for Provins Luftfartselskabet 1936-44, Medlem af Bestyrelsen 1910; Direktør for Akts. Flyvemateriel at 21. April 1938, 1938-46; Trafikflyver-Certifi­kat 1931; tjenstgørende i Hærens Fly­vertroppers Reserve; Kaptajn 1935; Oberstløjtnant af Forstærkningen 1946.

Medlem af Turistraadet 1935; Næst­formand, for Bestyrelsen for Det kgl. danske aeronautiske Selskab 1937-47 og for Bestyrelsen for Reserveoffieersfor-eniingen 1939-47; Medlem af Repræsen­tantskabet for Kbhvns TuriatforeniriK 1942 og af Bestyrelsen for Dansk En­gelsk Selskab 1945-47; Vicepræsident for International Air Transport Association (European Division) 1946; Medlem af I.A.T.A.'s Voldgiftskomité 1947.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.4.m.Sværd; Fi.H.R.3'.; N.St.0.31.; S.V.31.

Adresse : Ved Stadsgraven l, Kbhvn. S.

LYKKEGAARD NIELSEN Niels Fre­derik Præst, Generalsekretær; f. 16. April 1904 i Odense: Søn af Rentier Niels Peter Nielsen og Hustru Emilie f. Petersen (død 1947); gift (6. Aug. 1933) m. Helga L. N., f. 30. April 1908 i Nykøbing M., Datter af Fiskeekspor­tør Gravers Graversen {død 1938) oe Hustru Maren f. Christensen.

Student (Odense) 1922; cand. theol. 1928; Lærer ved Haslev Gymnasium 1928-30; res. Kapellan i Nykøbing M. 1930-39; Sognepræst i Brovst 1939-44; Generalsekretær for K. F. U. M. og K. F. U. K. i Danmark 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Haslev Gymnasium 1935, for Dansk Bibelskole 1944, for Memghedshøjskolen Marthabo

1944. for K.F.U.M.-Spejdernes Hovedbe­styrelse 1944 og af Forretningsudvalget

1945. for K.F.U.M.3 Idrætsforbund 1944-47 og for K. F. B. M.s Missionskomité 1944; Formand for Den kristelige Ung­domsbevægelses FæHesraad 1944 og for Samarbejdsudvalget for Søndagsskoler­ne, F.D.P., K.F.U.M., og K.F.tl.K. og Spejderne 1944; Medlem af Hovedbe­styrelsen for F.D.F. 1945 og af Bestyrel­sen for K.F.U.M.s Seminarium 1945-47; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Missionsselskab 1945 og af Sta­tens Ungdomskommission 1945; Delege­ret ved Verdensungdomskonferencen i London 1945; Medredaktør af Tidsskrif­terne Ungdomsarbejderen og De unges Blad 1946; Medlem af Bestyrelsen for Haslev udvidede Højskole 1946 og af K.F.U.M.s Verdensbestyrelse og dennes Eksekutivkomité 1947; Formand for den danske Komité for den økumeniske Ungdomskonference i Oslo 1947; Dele­geret ved Det lutherske Verdensfor-bunds Konference i Lund. 1947; Medlem

aif K.F.U.M.s Verdensforbunds Carnimt-tee oq Rcooustruction and Extension og alf samrnes Eksekutivkomité 1947, af Be­styrelsen for Akts. Ny Dansk Ugepres­se 1947 og af Repræsentantskabet for Det økumeniske Fællesraad i Danmark 1947; Medlem af K.F.U.M.s Verdensfor-Bunds Group of Consultants on Rela-tionships 1948; Formand for Fællesko-miteen for de europæiske Landes K.F. U.M.-Forbund 1948; Lærer ved Dansk Bibelskoles Højskole 1948.

Adresse : Gaasebæksv. 21. Kbhvn. Valby.

LYNGBY    Eva Diakonisse. Forstander­inde, Belønningsmedaljen i Guld med Krone; f. 26. Sept. 1898 i Aarhus; Dat­ter af Sognepræst Tb. Lyngby (død 1914) og Hustru Cathrine f. Høyer (død 1927).

Realeksamen fra Aarhus Katedral­skole; Søsterelev paa St. Lukas Stiftel­sen 1916; gennemgaaet Diakonisseuddan­nelse; overtog Ledelsen af St. Lukas Stiftelsens Elever 1921; indviet som Dia­konisse- 1923; Forstanderinde for Diako­nissehuset fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Folkekir­keligt Filantropisk Forblind 1932-43, for Kristeligt Pressebureau fra 1946 og for Diakonia (International Føderation af Diakonissesammenslutninger), Uttrecht fra 1947.

Har skrevet: Diakonissens Tjeneste i Kirke og Folk (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943) samt Artikler i Tids­skrifter og Dagblade.

Adresse: Bernstorffsv. 20, Hellerup.

LYNGBY Johannes Hotelejer, M.T Kh;i. f. 26. Dec. 1886 i Nakskov: Søn af Sø­mand Johannes Lyngby  (død 1909)  og Hustru   Kirstine   f.  Rasmussen    (død 1937);   gift   (31.   Okt.   1912)   m.   Bertha Sofie  L.,   f.  12.  Sept.   1887  i   Kbhvn., Datter af Kusk Jens A Andersen (død 1912)   og   Hustru   Kristiane   f.   Larsen (død   1910.

Uddannelse paa Hoteller i Danmark og Udlandet; Forpagter af Hotel Jom­frubjerget, Almindingen, Bornholm. 1916; Ejer af samme 1921-34; Ejer af Kanns Hotel, Aakirkeby 1919-23 og af Dams Hotel, Rønne fra 1923.

Formand for Bornholms Hotelvært- os? Restauratørforening; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Foreningen af Hotel­vært- og Restauratørforeninger i Dan­mark.

Adresse : Dams Hotel, Renne.

LYNGBYE Jørgen Svitzer Grosserer; f. 26. Juli 1900 paa Frdbg.; Søn »f Grosserer Theodor O lyngbye (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Bodild f. Schwensen (død 1911).

Student (Ordrup Gymnasium) 1919; Grossererborgerskab 1923- indtraadte s. A. i Firmaet Em. Z Svitzer, Trælast-

lyng__________________

forretning;  Eneindehaver af dette Fir­ma 1931.

Adresse : Ueutofte.

LYNGBÆK Sigurd Hauilelschd', R.LIM.; f. 10. Okt. 1881 i Balle pr. Silkeborg; Søn af Købmand t Lyngbæk (død 1917) og Hustru Marie. f. Michelsen (død 1933); gift m. Ella L., f. 28. Jan. 1889 i Karise. Datter af Lærer Preben Han­sen (død 1917) og Hustru Marie f. Ja­cobsen (død 1942).

Handelsuddannelse hos P Lauridsen, Vejen, og Carl Frederiksen, Roskilde; fra 1917 virket under Indenrigsministe-rdet, Brnæringsraadeb og Statens Brød-kornsadmimstration : Handelschef under Grønlands Styrelse 1921.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns al­mindelige Boligselskab.

Adresse : Bengtasv. 9, Hellerup.

LYNGE   Angelo Trafikinspektør, B.; f. 10. Dec. 1892 i Kbhvn.; Søn af Over-portar ved Statsbanerne N J Lynge (død 1912) og Hustru Ane f. Madsen (død 1936); gift (2. Sept. 1922) m. Jon­ny L., f. 19. Marts 1894 i Kbhvn., Dat­ter af Bødkermester A Andersen (død 1930) og Hustru f. Clausen (død 1947).

Præliminæreks. 1908; Trafikelev ved Statsbanerne 1909, Trafikassistent 1918, Trafikkontrolør 1933, Cbef for Togkon­toret i 1. Distrikt 1937-45, Trafikinspek­tør 1938, Chef for 1. Tilsynsomraade i Kbhvn. (Nord-, Kyst-, Frederikssund-og Slangerupbanen samt kbhvnske Sta­tioner) fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for den danske Trafiksektion indenfor Nordiska Jarn-viigsmannasållskapet; Medlem af Stats­banernes Eksamenskommission.

Adresse:  Strandv. 132 A, Hellerup.

LYNGE   Erik Amtslæge, R.; f. 8. April 1894 i Kbhvn.; Søn af Boghandler Her­man Lynge (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Elisabeth Betty Julie f. Vaupel; gift (29. Juli 1921) m. Gerda L., f. 29. Maj 1894 i Kbhvn., Datter af Docent Viggo Neuhaus (død 1900) og Hustru Laura f. Frandsen (død 1946).

Student (Schneekloths Skole) 1912; med. Eks. 1921; vikar. Distriktslæge i Sukkeitoppen, Grønland 1921-23: Reser­velæge •ved Øresundshpsp. i Helsingør og Kandidat ved Bispebjerg Hospi­tal 1923-24; prakt. i Assentoft 1924-25; Reservelæge ved Skørping Sanatorium 1925-26; Embedslægeeks. 1928; Kommu­nelæge i Thorshavn og Læge ved Færø Amts Tuberkulosehosp. 1926-31; Over­læge ved Færø Amts Tuberkulosehosp. og ved Dronning Alexandrines Hospi­tals Tuberknloseafd. samt Leder af Færø Amts Tuberkulosestationer 1931-36; Kredslæge i Kalundborg 1936-40;

Amtslæge i Holbæk Amtelægekreds 1940; tillige ledende Læge ved Holbæk Amts Tuberkulosestatdoner 1941-47: Med­lem af Sundhedsstyrelsens Ekspedition til Grønland Maj-Sept. 1947.

Formand for Foroya felag inoti tuber-clasjiiku 1930-36 og for Kredsbestyrel­sen for Holbæk Amt under National­foreningen til Tuberkulosens Bekæmpel­se 1939-47; Medlem af Bestyrelsen for Embedslægeforeningen 1946.

Adresse:  Holbæk.

LYNGED Peder kg). Koncertmester, £.; f. 10. Okt. 1886 i Kbhvn.; S»n af Cigar-mager Peder Lynged (død 1918) og Hu­stru f. Wiberg (død 1937).

Elev af Fr. Marke. Anton Svendsen og Ludvig Holm; første offentlige Op­træden 1904; Lærer ved Hornemanns Musikkonservatorium 1910-17; Koncert-tourné i Amerika 1912-13; Violinist i det kgl. Kapel 1914: Koncertmester l Operaen i Stockholm 1919; Koncertme­ster i Kapellet (Kbhvn.) 1922.

Adresse: Duev. 44, Kbhvn. F.

LYSGAARD Leo Statsmeteorolog; f. 21. Aug. 1899 i Vildbjærg; Søn af Gaard-ejer Andreas Lysgaard (død 1940) og Hustru Else t. Jensen; gift (17. Juni 1930) m. Enny L., f. 29. Marts 1909 i Kbhvn., Datter af Johannes Tegner (død 1947) og Hustru Ingeborg f. Freng-ler (død 1946).

Student 1919: cand. mag. (Fysik) 1924; Medhjælper ved Radiumstationen 1923; Afdelingsmeteorolog ved Meteoro­logisk Institut 1924, Statsmeteorolog og Chef for Vejrtjeneste-Afdelingen 1942; tillige tjenstgørende ved Vejr­tjenesten i Kbhvns Lufthavn 1926: Stu­dierejser til Udlandet 1926, 1927, 1930 og 1935.

Har skrevet: Lufthav, Vejr og Klima (1943); Recent Climatic Fluctuations 1949) • Artikler i Haandbøger, Tids­skrifter og Dagblade.

Adresse:   Peder Lykkes  V.  17, Kbhvn. S.

LYSTER   Hans K Dommer, E.; f. 29. Marts 1887 i Nylars; Søn af Avlsbru­ger James A Lyster og Hustru Han­sine f. Kofoed; gift (5. Juni 1919) m. Gertrud L., f. 27. Dec. 1892 i Nylars, Datter af Snedker O P Mortensen og Hustru Cathrine f. Dam.

Student (Rønne) 1905; Landmand 1906-10; cand. jur. 1915; Byfogedfuld­mægtig i Rønne s. A.; Dommerfuld­mægtig sammesteds 1919; Dommer i østerlisbjærg og en Del af Sønderhald Herred, Hornslet 1937, i Silkeborg Køb­stad m. v. 1947.

Adresse: Silkeborg.

LYSTRUP   Hans Grosserer, Godsejer, E.DM.p.p.; f. 15. Jan. 1875 i Havre-bjerg ved Slagelse; Søn af Gaardbesty-

887      ____________________

rer Hans Lystrup (død 1875) og Hustru Karen Marie f. Mouritzdatter (død 1928); gift (16. Juni 1933) m. Ingeborg L., f. 19. Maj 1901 i Hillerød, Datter af Direktør Henry Søborg (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Kir­stine f. Henriksen (død 1947).

Oplært i Kolonialbranchen; gennem-gaaet Grimers Handelsakademi; yder­ligere Uddannelse i Firmaet Dewers, Haueh & Co. i Bremen; Korrespon­dent i Firmaet Seidel & Naumann, Dresden; startede egen Forretning i Slagelse 1900, Filial i Kbhvn. 1916, flyt­tede Hovedforretningen fra Slagelse til Kbhvn. 1921; Ejer af Mullerupgaard pr. Slagelse og af Høvdingsgaard Gods pr. Mern.

Medlem   af  Bestyrelsen for Automobil-og  Cykle-Grosserer foreningen  1915-40. Foreningens Formand 1919-40; Formand for Akts. Udstillingshallen Forum; Med­lem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab. Udenl. Orden : B.L.II.5. Adresse : Høvdingsgaard pr. Mern.

LOTKEN   Ceoilie fh.  ledende  Oversyge­plejerske    ved    Hæren,    Belønningsme-daljen  i  Guld   med   Krone,   HTH.,D.r K.H.p.p.;   f.   31.   Maj   1864  i   Kbhvn.; Datter   af   Amtsforvalter   J   S   Lutken (død 1896) og Hustru Frederikke f. von Buchwald  (død 1924);  ugift.

Gyninastikeksameu 1888: Lærerinde 1888-91; Uddannelse i Sygepleje under Det røde Kors i Bremen og Hamburg 1891-96; Sygeplejerske ved Kbhvns Kom­munehospital 1896-98; Overpfejerske ved Garnisonssysrehuset 1898-1915; Ledende Oversygeplejerske ved Hærens Syge-plcjerskekorps fra 1915; Afsked paa Ventepenge 1924; Afsked fra Hæren 1929.

Sekretær i Dansk Sygeplejeraad 1899-1909; Medlem at Bestyrelsen for Alder-domskassen for Sygeplejersker 1912-25; Krigsministeriets Delegerede i Det Rø­de Kors 1907-09; Medlem af sammes Be­styrelse 1909-15 og af den réorganisc-rede Forenings Hovedbestyrelse 1917-33: Medlem af Bestyrelsen af Røde Kors' Folkekuranstalt ved Hald 1922-33; For­mand for Kbhvns Afd. af Røde Kors 1923-24; Formand for Fællesraadet for Pigespejdere i Danmark 1923-32; Rej­ser til Asien, Afrika, Australien og Syd­amerika 1931-39.

Udenl.   Ordener:   I.Jsk.M.-   U r.K.2. Ø.r.K.O.

Adresse: Kastelsv. 12, Kbhvn. Ø.

LOTTICHAU Christian D Hofjæger­mester, Rtamhusbesidder, R.DM.; f. 4. Nov. 1895 paa Visknm: Søn af Kam­merherre, Hofjægermester Helmuth T.tit-tichau (død 1921. se Kraks Blaa Bog 1920), og Hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (12. Aug. 1921) m. Vi-

__________________LUtt

beke L., f. 14. Aug. 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Kammerjunker, Kaptajn Frederik Brockdorff (død 1933) og Hustru Adel­heid f. Kaas (død 1915).

Student (Ordrup Gymnasium) 1915; cand. phil. 1916; Besidder af Stamhuset Tjele 1921 og efter dettes Ophævelse i 1930 Ejer af Tjele Gods; driver selv Ho-vedgaardene Tjele fra 1921, Vingegaarr" fra 1921, Tjele Hedegaard fra 1922 og Flarupgaard 1927-32 og fra 1945.

Formand for Tjele m. fl. Sognes Sparekasse fra 1921, for Ørum Andels­mejeri 1926-38, for Viborg Amts land­økonomiske Forening 1931-43, for He­deselskabets Bestyrelse fra 1931, for Ha-gelskadeforeningen for Nørrejylland fra 1936 og for Livsforsikringsforeningen Fremtiden fra 1941; Præsident i Under­støttelsesforeningen for jydeke Land­mænd fra 1930 og i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1933; Med­lem af Tjele-Nørre Vinge Sogneraad 1929-46; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Plantageselskabet Sønderjylland, for Dansk Skovforening 1924-34, for histo­risk Samfund for Viborg Amt 1928-38, for Akts. De danske Spritfabrikker, for Akts. Danisco og for Akts. De forene­de Papirfabrikker; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Dansk Frøavlskompagni og Markfrøkontoret (Trifolium).

Adresse: Tjele pr.Ørum (Senderlyng).

LOTTICHAU Folmer Hofjægermester, Godsejer; f. 12. Aug. 1898 paa Viskum; Søn af Kammerherre, Hofjægermester Helmuth Luttichau til Tjele (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (23. Marts 1934) m. Ingeborg L., f. 20. Okt. 1915 i Kbhvn., Datter af Godsejer Poul Carl (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Christine f. Kier.

Studerede Landvæsen i Danmark, Amerika og Tyskland; Forvalter paa Kalø Hovedgaard 1919; Godsinspektør for Kalø Gods 1924-48; Forpagter af Rohden 1922, Ejer fra 1923; Tilsynsfo­rende ved forskellige Godser.

Formand for Laanebestyrelsen for Overformynderiet for Vejle Amtsraads-kreds; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Østifterne, for Hagelskadeforsikringsfor-eningen for de danske Østifter fra 1923, for Vejle Amts Kredsforening af Natio­nalforeningen til Tuberkulosens Bekæm­pelse, for Dagbladet Nationaltidende 1936-46 og for Livsforsikrings-Selskabet Dansk Union; Medlem af Repræsentant­skabet for Østifternes Ulykkesforsik-ringsforening af Landbrugets Arbejds­givere fra 1923 indtil dets

Overgang i Forsikringsselskabet Danmark 1929 og af Repræsentantskabet for Akts. Inve-

uim_______________

stor; Næstformand for Centralforenin­gen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark 1936-46 og for Akts. Brødr. Braun til 1941; Kommit­teret i Akts. Dampskibsselskabet Hejm-dal; Medlem af Bestyrelsen for Akts Motortramp; Medlem af Stouby Menig-hedsraad 1926-30 og af Stouby Sogne-raad 1929-37; Formand for Vælgerfor­eningen i Bjerge-Herred, for Amtsud-valget for Vejle Amt, for Sammenslut­ningen af konservative Vælgerforenin­ger i Jylland og Medlem af det kon­servative Folkepartis Hovedbestyrelse til 1938.

Adresse: Rohden pr. Daugaard.

LOTTICHAU Hans H Oberstløjtnant, Kammerjunker, R., HTH. p.p.; f. 5. April 1897 Paa Viskum; Søn af Kam­merherre, Hofjægermester Helmuth Liittichau til Tjele (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (9. Okt. 1930) m. Marie L., f. 1. Juli 1900, død 1942, Datter af Kammerherre, Hofjæ­germester Rudolf Juel til Hverringe og Juelsberg (død 1923, se Kraks Blaa Bou 1922) og Hustru Ellen f. Baronesse We-dell-Wedellsborg (død 1930).

Student (Ordrup Gymnasium) 1915, Løjtnant af Reserven ved Livgarden 1921; Premierløjtnant 1923; gennemgaa-et Officersskolens Generalstabskursus 1930-32; Kaptajnløjtnant i Livgarden 1932; Lærer ved Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole 1932-33 og 1940; ved Ge­neralstabens Kommandoafd. og Adju-tant hos Chefen for Generalkomman­doen 1935-37; Kaptajn i Livgarden 1937; tjenstgørende i Krigsministeriet og Adjutant hos Forsvarsministeren 1943-45 Oberstløjtnant og Chef for 15. Ba-taillon 1946.

Chef for Motorordonnanskorpset 1926-31; Skoleforstander ved Akademisk Skyttekorps 1933-36; Chef for Korpset 1936 til dets Ophævelse 1937; Medlem alf Hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke fra 1922 og af De danske Garderforeningers Præsidium fra 1934, Vicepræsident i sidstnævnte fra 1944; Medlem af F.D.F.'s Forbundsraad fra 1947.

Udenl. Ordener: S.Sv.31.; S.V.31.

Adresse:  Aasen,  Bel  Colles  Allé  6, Rungsted  Kyst.

LOTZEN   Harald Fabrikdirektor, Kon­sul, R.p.p.; f. 24. Febr. 1884 i Kolonien Godthaab, Grønland; Søn af f h. Sogne­præst E Æ Lutzen (død 1936) og Hu­stru f. Clausen (død 1924); gift 1. Gang (19. Maj 1916, Ægteskabet oplest) m. Ebba L., f. 5. Aug. 1893 i Fredericia, Datter af Fabrikdirektør Carl M Cohr (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og

Hustru Elfrieda f. Berg (død 1934); 2. Gang (25. Marts 1939) m. Ellen Elisa­beth L., f. 30. Jan. 1906 i Vejle. Datter af Direktør H Hansen Møller, Vejle Dampmølle, (død 1923) og Hustru Olga f. Faddersbøll.

Elev paa Sorø Akademi (4. Kl. Ho-vedeks.); Handelsuddannelse i New-castle 1903-04; Bogholder paa Grenaa Andels-Svineslagteri 1904-07 og 1908-10; Intendant i Hæren 1911-19: merk. Direk­tør i Akts. Carl M Cohr's Sølvvare-fabrikker fra 1919, adm Direktør fra 1925.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Carl M Cohr's Sølvvarefabrikker fra 1916, for Akts. H Olsen Holmelund fra 1924 (Medlem af Direktionen fra 1948), for Akts. Fredericia Trælasthan­del fra 1925, for Akts. Forenede Hotei­ler, Fredericia fra 1936 og for Akts. Andr. Fred.Høst & Søn, Kblivn. 1936-45; Formand for Akts. Fredericia Privat­banks Bestyrelse fra 1929 og for Dan­ske Sølvvarefabrikanters Handelsfor-ening 1926-45; Medlem af Fredcricin Byraad 1929-38; Fransk Konsularagent fra 1931: Guvernør for Rotary Internu-tionals 75. Distrikt — Danmark og lt-land - 1943-45.

Udenl.  Orden :  P.O.A.

Adresse: Ryesv. 6, Fredericia.

LOTZEN Sven Dommer, H.; f. 17. Febr 1885 i Korsør; Søn af Byfogedfnldmæg tig Lutje Lutzen (død 1922) og Hustru Helene Kirstine f. Hornung (død 1914); gift (30. Okt. 1920) m. Ellen L , f. 3. Juli 1894 i Korsør, Datter af Konsul. Købmand Th. Rasmusen (d»d 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Ellen f. Lundh.

Student (Sorø) 1904; cand. jur. 1910; Byfogedfuldmægtig i Korsør 1911; Dom­merfuldmægtig sammesteds 1919; Dom­mer i Tyrsting og Vrads Herreder 1936.

Medlem af Direktionen for Sparekas­sen for Korsør og Omegn 1930-36; Med­lem af Tilsynsraadet for Spare- og Laa-nekassen for Ring-Føvling Sogne 1937 og af Bestyrelsen for Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane fra 1944; Formand for Overvoldgiftsretten i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr i Skander­borg Amt fra 1946.

Adresse: Doinmergaarden, Brædstrnp.

LOTZEN Valdemar Købmand, Konsul, R.p.p.; f. 8. Okt. 1878 i Thorshavn; Søn af Købmand, fransk Konsularagent Ja­cob Liitzen" (død 1920) og Hustru f. Restorflf (død 1922). gift (15. April 1907) m. Hlen L., f. 31. Maj 1882 l Kbhvn., Datter af Bogholder A Neu-hausen (død 1916) og Hustru Othonio f. Carstensen (død 1902).

Lært Handelen i Faderens Forretning i Thorshavn; Bogholder ved Hvalfan-

geretationer paa Færnerne 1898-1904; etableret i Thorshavn 1904; Medindeha­ver af Firmaet Jacob Lfltzen & Sønner

fra 1898; britisk Vicekonsul 1908-18, Konsul 1921-44; fransk Konsularagent fra 1930.

Formand for Thorshavns Byraad 1925-28; Foimand for Nævninge Grund­liste-Udvalget for Strømø Syssel 1924-28, Medlem af Kirkeligt Udvalg af 1921 og af Menighedsraadet for Thorshavn: Medlem af Bestyrelsen for Sømands­hjemmet i Thorshavn; Forligsmand mellem færøske Redere og Fiskere i 1919: Formand for Færøernes Køb­mandsforening fra 1918-27; Medlem af Oversundhedskornmissionen 1919-28; Med­lem af Inspektionen for Færø Amts Hospital (nu Dronning Alexandrines Hospital) 1921-39; Medlem af det færø­ske Plantningsudvalg fra 1921; Med­stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Thorshavns Mælkeforsyning og Margarinefabrik fra dettes Stiftelse 1908, Formand i Bestyrelsen fra 1912; Kirkeværge 1930; Medlem af Kommis­sionen af 1928 angaaende Oversættelse til færøsk af Ritualerne og Salmebogens prosaiske Del.

Udenl.   Ordener;   F.O.A.;   N.St.0.3'. Adresse : Thorshavn, Færøerne.

LOTZHØFT Holten Direktør: f. 24. Dec 1884 i Assens; Søn af Stiftsprovst Hans Liitzhøft (ded 1943, se Kraks Blaa Bop 1942) og Hustru Metha f. Zimmermann -gift  (20. Juni 1912) m. Elisabeth L., f. 20. Sept. 1884 i Odense, Datter af Køb­mand Chr. Hansen  (død 1923)  og Hu­stru Maren f. Larsen (død 1888).

Student (Østersøgades Latin- og Real­skole) 1903; uddannet i Forsikrings-aktieselskaberne Skandinavia og Absa­lon; Kontorchef i Absalon 1914; opret­tede Assurancefirmaet Liitzhøft Æ Co. 1916; efter Firmaets Omdannelse til Aktieselskab 1929 Direktør for dette; tillige Direktør for Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings Akts. 1927; Leder af Kbhvnskontoret for Tryggingarsam bandid Føro.var, Thorshavn 1947; Direk­tør for den danske Afdeling af La Pro-viden.ce, Cie d'Assurances contre l'In-cendie, Paris; Generalagent for Forsak-ringsaktiebolaget Hansa, Stockholm og for S j o- och Brandforsåkringsaktiebola-get Svenska Veritas, Stockholm.

Revisor i Forsikringsakts. Absalon 1920-50; Medlem af Indenrigsministe­riets Tilsynsraad for Luftambulance­tjenesten; Medlem af Kbhvns Amtsraad 1942-43; en længere Aarrække Medlem af Repræsentantskabet for Det Konser­vative Folkeparti og af dettes Amtsnd-v£lg for Kbhvns Amt; Næstformand i Bestyrelsen for Husmoder-Hjælpens Korps; Medlem af Styrelsen for De dan-

__________________Labg

ske Armeniervenner, af Repræsentant­skabet for Velgørenheds-Selskabet af SÅ. Nov. 1939 for Gentofte Kommune og af Bestyrelsen for Kbhvns Amts Cen­tralbibliotek 1942; Medlem af Amts-Ungdomsskolenævnet for Kbhvns Amts raadskreds 1942-43; Medlem aif Delega­tionen for Landmandsbankens Hellerup Afd.

Adresse: Egebjerg Allé 8, Hellerup. Sommerbolig: Anholt.

LÆSSØE MOLLER Paul Forfatter: t. 28. Nov. 1878 i Kbhvn.; Søn af Rektor Sigurd Muller (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Biering (ded 1908); gift (1918) m. Ester L. M., f. 11. April 1894 i Kbhvn., Datter af Forfat­teren Johannes Dam (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru f. Hornbech.

Student (Kolding) 18%; mag. art. 1904; Studieophold i Paris og London 1905, 1907-10 og 1914.

Litterære Arbejder: Kampene om Kolding 1849 (1899); Det moderne Eng­land (1905); England 1846-1906 (i Fol­kenes Historie); Udgiver af Studenter­samfundets Jubilæumsbog 1907; Med­arbejder ved Gyldendals Verdens­historie og Gyldendals Bibliotek; Medudgiver af Engelske Forfatter-udgaver for Gymnasiet og af Baltisk Forlags Verdenshistorie: Medarbejder ved T'gens Tilskuer 1910-19. ved Natio­naltidende 1923-28. ved Morgenbladet 1928-30, ved Jyllandsposten 1932-34, ved Kristeligt Dagblad 1936-44. ved Berling-ske Tidende fra 1944; RedaKtør af Maa-nedsskriftet Forum 1931; Medarbejder (Historie og Politik) ved Berlingske Tidendes Konversationsleksikon; Bidrag til Salmonsens Leksikon, Dansk biogra­fisk Leksikon, Tilskueren, Gads danske Magasin o.fl. Tidsskrifter; Oversættel­ser.

Adresse: Svinget 16, Kbhvn. S.

LØBER Georg Højesteretssagfører- f. 4. Dec. 1911 i Kbhvn.; Søn af Skoleinspek­tør, cand. theol. Jacob Løber (død 1942) og Hustru Else f. Rasmussen; gift (1. Sept. 1944) m. Gudrun L., f. 13. Marts 1917 i Skivholme, Datter af Revierj.T-ger J Jespersen og Hnstru Ellen f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1930; cand. jnr. 1936; Sagførerfuldmægtig i Aarhus s. A.; Universitetsmanuduktw smstds 1937: Landsretssagfører 1939, i Kbhvn. 1940, atter i Aarhus fra 1942; Højesteretssagfører 1949; Lektor i Rets­videnskab ved Aarhus Universitet fra 1944.

Adresse : Marselis Boulev. 78, Aarhus.

LØBGER   G   C Stabslæge,  R.DM.HTH.; f. 31. Marts 1888 i Kbhvn.; Søn af Over­retssagfører P M L Pedersen (død 1932)

lebe____________________

og Hustru  Maria Katharina f.  Løbger

(død 1941): gift (24. Dec. 1914) m. Edith Sofie L., f. 23 Maj 1887 i Aarhus, Datter af Oberstløjtnant H C J Erioh-son og Hustru Nathalie f. Jacobsen (død 1943).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1905; med. Eks. 1912; Reservelæge Ted Sankt Josephs Hospital! i Randers 1916-17 og paa Monitebello 1917-18; Reserve­læge i Hæren 1914-15, Korpslæge 1918, .Overlæge 1924, Stabslæge 1937; Stabs­chef ved Hærens Lægekorps 1936-45; Divisionslæge ved sjællandske Division fra 1945; ligestillet med Oberst b. A.; prakt. i Holbæk 1918-36 og i Kbhvn. fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen, en Tid som Formand, for Holbæk Musikforening 1920-35; Leder af et filharmonisk Orke­ster i Holbæk siden 1929; Formand for Dansk Militærlægeforening 1945-49.

Har komponeret et Par større og flere mindre Ting for Orkester samt enkelte Sange; dirigeret Unge Tonekunstneres Orkester ved en Kompositionskoncert i Odd-Fellow-Palæet 1946 og i Statsradio­fonien ved Kammeraternes Hjælpefonds Aarsfest 1947.

Adresse: Amagerbrog. 17, Kbhvn. S.

LØFBERG Per Direktør; f. 12. Sept. 1899 i Vejle; Søn af Direktør Peter Løf-berg (død 1925) og Hustru Thora f. Bang (død 1945); gift (7. April 1927) m. Ida L., f. 14. Dec. 1905 i Kbhvn.. Datter af Grosserer J S Hansen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-46) og-Hustru Alfrede f. Holm.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1918; In­geniør i Tyskland; derefter uddannet ved Manchester Universitet, ved La Sor-bonne og i U.S.A.; Prokurist i A/S Dr danske Bomuldsspinderier 1925, Underdi­rektør smstds 1927; Ophold i Amerika, Australien og Asien 1932-43; Stifter af Selskaberne Per Løfberg, Kbhvn., A/B Løfberg & Stub, Malmø, A/S Swifty. Kbhvn., A/S Swifty, Oslo og G.m.b.H. Swifty, Schweiz.

Formand for Ida Løfberg's Fond (Det Ny Teater).

Adresse : GI. Kongev. 27, Kbhvn. V.

LØGSTRUP K E Professor, Dr. theol.. f. 2. Sept. 1905 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Sofus Legstrup og Hnstrn Kir­stine f. Rønne; gift (18. Febr. 1935) m. Rosemari L., f. 21. Sept. 1914 i Bre-slau, Datter af Direktør W A Pauly og Hustru Melanie f. Schoneberg.

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. theol. 1930; Univ. Guldmed. 1932; Studier i Udlandet 1930-35- Sognepræst i Sandager-Holevad 1936; Dr. theol. (Den erkendelsesteoretiske Konflikt mel­lem den transcendentalfilosofiske Idea­lisme og Teologien) 1943; Professor i

Teologi med Etik og Religionsfilosofi som Hovedfag ved Aarhus Universitet 1943.

Ådrede : Skødsirup.

LØJE  N C Proprietær, Landbrugskandi­dat, R.DM.; f. 25. Dec. 1873 i Taagen-se ved Nysted; Søn af Gaardejer C H Løje (død 1922) og Hustru Karen f. Knudsen (død 1899); gift (1. Sept. 1903) m. Johanne L., f. 9. Febr. 1877 i Taa-strup, Datter af Gaardejer Mads Jør­gensen og Hustru Karen f. Pedersen.

Landbrugskandidat 1899; Assistent ved Konkurrencen mellem hele Kvæg­hold paa Sjælland 1899-1901; Lærer ved Tune Landboskole 1901-03; Gaardejer i Tune pr. Taastrup 1903-15: Konsulent for De sammensluttede sjæil. Kontrol­foreninger 1903-18; Konsulent i Hus­dyrbrug for De forenede Landboforenin­ger i Præstø Amt 1908-19; Ejer af Godt-haabsgaarden fra 1915.

Formand for Stevns Landboforening 1919-41, Æresmedlem 1941; Medlem a.r Storahedinge Byraad 1921-33; Medlem af Bestyrelsen for Kjøge Slagteri 1915-33, Næstformand 1929-33; Medlem af Bestyrelsen for Storeliedinge Bank fra 1923, Formand fra 1942; Landvæsens-kommissær 1926-44; Næstformand for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift 1927-45; Medlem af Fol­ketinget (Venstre) for Maribo Amts­kreds 1932-43; Medlem af Landbrugs raadet 1938-46; Medlem af Bestyrelsen og. Forretningsudvalget for De samvir­kende danske Landboforeninger 1927-45

Adresse: Godthaab, Store Heddinge.

LØJMAND Hans Forfatter; f. 27. Ok t 1873 i Magiebrænde ved Stubbekjøbing; Søn af Sognefoged Rasmus Løjmand (død 1876) og Hustru Kirsten f. Krag (død 1928); gift 1. Gang (31. Okt. 1902) m. Hanne L., f. 26. Dec. 1875, død 1923; 2. Gang (30. Maj 1924) m. Justine L„ f. 20. Febr. 1884, død 1945; 3. Gang (30. Dec. 1945) m. Bodil Blume, f. 25. Juli 1903.

Ele* paa Frederiksborg Højskole og Malling Landbrugeskole; Kontrolassi­stent 1898-1900; overtog Fødestaarden og Ejer af den fra 1904-19; Ejer af Bødkergaarden 1919-28.

Medlem af Bestyrelserne for Andels-selskaberne Slagteri-, Mejeri-, Kon­trol-, Kvægavlsforening m. m.; Sekre­tær i Nordfalsters Landboforening 1907-15; Formand for Foreningen af Frederiksborgelever 1899-1903; Formand for Magiebrænde Folkebogeamling 1907-15; Aftenekolelærer i 8 Aar; Medlem af Skolekommission og Menighedsraad i 12 Aar; Højskolelærer og Forfatter.

Medarbejder ved en Række Dagblade og Tidsskrifter; udgav 1928 Romanerne

J91______________________

Den onde Sæd  og  Herrens Plov;  1932 Romanen  Naar  vi  gaar  Vejen  —;  I Magsvejr og Modvind (1938); I Sommer­sol og lyse Nætter (1939). Adresse:  Borups Allé 184, Kbhvn. NV.

LØKKEN Thomas Olesen Forfatter; f. 25. Juni 1877 i Aistrup Sogn; Søn af Ole Nielsen Bæk og Birthe Marie f Jakobsen (død 1922); gift 1. Gang (13 Nov. 1897, Ægteskabet opløst 1928) m. Marie L., f. 9. Jan. 1877 i Vittrnp. Datter af Anders Sørensen Broen og Hustru Ane f. Kjeldsen; 2. Gang (23. Marts 1934) m. Solveig L., f. i Borgar-fjord, Øst-Island. Datter af Postmester Eirikur Sigfusson af Borgarfjord.

Skomagermester 1896; Mekaniker og Cyklehandler, Autoværksted m- m. 1902-18; Boghandler 1918-22; Medarbejder ved lokale Blade 1912-20; Virksomhed som Forfatter, Foredragsholder m. m. siden 1922.

Udgivne Bager.- Bonden Niels Hald (1920); Niels Halds Hustru (1922); Den skæve Linie (Lystspil, 1923); Klavs Bjerg og Bodil (1923): Hilsen fra Han­nes Hus (1923); Niels Halds Hjem (1924); En Rejsefærd til Løkken Aar 1886 (1924); Vendsyssel Noveller (1SB6); iPovl Dam — Ungdom (1925); Kampaar (1926); Fra Marehalmens Rige (1926); Povl Dam — Sejren (1927); Østergaard ok Vestergaard (Lystspil. 1927): Den jyske Kamp mod Hav og Brænding (1928); Stormosen (1929); Et Barn er fedt os (1929); Gnds Venner (1930); Kongevej og Kirkevej (1930); Mose­pigens Søn (1931); En ny Baad i Ha> (1932); Kan de danske Jernbaner nnd-Vferes (1933); Fra Vildmosens Land (1934); Sange fra Vendsyssel (1934); Drømmen om et Rfee (1935); Fru Spar­res Pension (Lystspil, 1938); Ungdom gaar i Gang (1938); Bjørn Strand (1940); Pigen fra Vildmosen (1940); Den danske Arv (Radioroman, 1941) • Broge­de Blomster (1942); Sagfører Sigeralet (1943); Ud over Grænserne (1944)-Skæbner bag en Strand (1947).

Adresse: Kancelligaarden, Blokhus. LØN Jens Hovedreyisor, K'.DM.; f. 18. Febr. 1881 i Vrønding ved Horsens; Søn af Gaardejer, Amtsraadsmedlem Niels Jensen (død 1920) og Hustru Maria f Ottosen (død 1936); gift (24. Maj 1912) m. Hulda Ingeborg L., f. 19. Febr. 1884 i Kbhvn., Datter af Tapetserermester og Dekoratør W A Petersen (død 1926) og Hustru Amanda f. Michelsen (død 1935).

Student    (Horsens)   1899;    cand.   jur. 1905; Assistent j Finansministeriet 1905:. Oveiretssajffører  1908.   Bestalling  depo-neret  1909:   Fuldmægtig  i  Finansmini­steriet 1915; tillige Assistent i Højeste-

__ ________________Lepp

rets Justitskontor «. A., de følgende Aar flere Gange kst. Protokolsekretær; Medhjælper for Statsrevisorerne 1917-26; Assistenshusdirektør 1924; Chef for 3. Hovedrevisorat og Medlem af Stats-regnskabsraadet 1932; Chef for 2. Ho­vedrevisorat 1934.

Medlem af Statstilsynet med de kon­cessionerede Telefonselskaber, af For valtningskommissionen af 1946 og af Bestyrelsen for Akts. Standard Electric 1935.

Adresse: H C Ørsteds V. 10, Kbhvn.V.

LØPPENTHIEN Fritz Direktør, K'.DM p.p.; f. 25. Febr. 1891 i Kbhvn.; Sen af Forretningsfører Heinrich Løppenthien (død 1905) og Hustru Marie f. Jensen (død 1916); gift (30. Okt. 1928) m. Ebba L., f. Jørgensen, f. 14. April 1904.

Ansat i Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab af 1898 1906, Fuldmægtig 1916; Kontorchef i Pensionsforsikrings-anstalten 1917; Underdirektør i For­sikrings-Akts. Danske Phønix 1918, adm. Direktør for dette Selskab 1919-25. Adm. Direktør for Forsikrings-Akts. Haand i Haaud 1925 og tillige for For­sikrings-Akts. National og i Direktio­nen for Livsforsikrinesselskabet Dane-broze 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Terra og Akts. Dansk Driftstabs-forsikring; Formand for Assurandør-So­cietetets Komité 1934-49 (Medlem fra 1933); Formand for Bestyrelsen for Akts. Assurandørernes Hus 1938-43 (Medlem 1931-43), Institutionen Assu­randørernes Gaard fra 1940, Dansk Ulykkesforsikrings Forening fra 1934 (Medlem fra 1918), Dansk Ulykkesfor­sikrings Katastrofe Forbund fra 1934, Komitéen til Bedømmelse af Syge; og Ulykkesforsikring med forøget Risiko 1928-29; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen af Ansvarsforsdkringsselskaber til Overtagelse af Fors. for Automobiler, der udlejes uden Fører til Personbefor­dring 1929-47, Dansk Automobillforsik-rings Forbund 1923-49, Dansk Tyveri­forsikrings Forening 1923-31, Foreningen af danske Søassurandører 1930-38; Med­lem af Dansk Tarifforeninns Komité 1923-34 og af det danske Særstyre af Wesmanns Skandinaviske Forsikrings fond fra 1948.

Handelskyndifft Medlem af Østre Landsret fra 1945.

Medlem af Beredningsutskottet for Nordiska Kongresser for Olyckslalls. forsakring m. fl. Brancher, Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse, Kredsforeningen for Dansk Luftværnsforenings Kbtwng Kreds og Finlandsh iælpens Centralkomité.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.3.; S.N.3.

Adresse: Ørehøj Allé l, Hellerup.

Leve___________________

LØVENGREEN   S A .Direktør; 1. 15. Sept. 1698 paa Frdbg.: Søn at Direk­tør G A Løvengreen (død 1933) og Hu­stru Agnes f. Holme; gift (27. IFebr. 1926) m. Maryanne Sophie Andrea L., f. 28 Marts 1904 i Vindelsbæk, Datter af Revisor G Beumert (død 1940) og Hu­stru Emma f. Nielsen.

I Garverlære i Akts. H P Løven-green's Garveri, Kbfovn. og i Akts. Carl ^Flaoh's Læderfabrik, Aarhus 1915-18; Driftsleder ved et Garveri i San Felipc j Chile 1921-24; Disponent i Akts. H P Løvengreen's Garveri 1924, adm. Di­rektør 1927.

Medlem aS Bestyrelsen for Akts. H P Løvengreen's Garveri og for Ejen-domsakts. H P Løvengreen; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Garveeks-traktfabrik, Hillerød.

Adresse: Hoskildev. 57, Kbhvn.Valby.

Sommerbolig : Vibehus, Gilleleje.

LØVENTHAL Julius Direktør, Civilin­geniør, R.DM.; f. 12. Okt. 1878 i Vellore i Ostindien; Søn af Missionær Eduard Løventhai (død 1917) og Hustru Andrea f. Andersen (død 1923); gift (12. Juni 1909) m. Laura L., f. 25. Sept. 1883 i Thisted, Datter af Bankdirektør C F Bendixsen (død 1936) og Hustru Elise f. Jansen (død 1942).

Student (Birkerød) 1896; cand. phil. 1897; cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1902; ansat ved Statsprøveanstalten 1902-03: teknisk Assistent i Patentkommis­sionen 1903-06; Forstander for Akts. Burmeister & Wains Laboratorium 1906-21; Afdelingsingeniør ved Statsprøvean-staltens Afd. for Bygningsmaterialer 1921; Direktør for Statsprøveanstalten 1936-43.

Lærer i Teknologi ved Købmandssko-len og Niels Brocks Handelsskole fra 1904-28; Censor i Materialisere ved Dan­marks tekniske Højskole 1936-48; Med-lejn af Akademiet for de tekniske Vi-denakaber 1947.

Har skrevet: De vigtigste Handels­varers Fremstilling, kortfattet Vejled­ning i Teknologi; tekniske Afhandlin­ger i Tidsskrifter o. 1.

Adresse:  Fuglebo 11, Kbhvn. F.