M

MAAG  Hjalmar Direktør; f. 23. Marts 1890 i Næstved; Søn af Professor, Over­læge Hjalmar Maag (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Adolphe f. Schmidt (død 1930); gift 1. Gang (25. Ang. 1916) m Ellen M. f 20 Maj 1885 i Nykjøbing F., død 1929, Datter af Vicekonsu], Grosserer Valdemar Gæ-decken (død 1933, se Kraks Blaa Bog

______________ ____ 892

1932); 2. Gang (5. Juni 1930) m. Edith M., f. 5. Juni 1899 i Kbhvn., Datter af Overtjener F Thortacius (ded 1937).

Uddannet paa Camillus Nyrops Etablis­sements Fabrik, i Berlin og Dresden samt paa Odense Maskinbygnings-Tekni-kum; etableret som kirurgisk Instru­mentmager i Kbhvn. 1915 under Firma­navn Hjalmar Maag, sammensluttedes med Camillus Nyrops Etablissement 1924 under Firmanavn Camillus Nyrops Eta­blissement, Nyrop & Maag, Akts.; adm. Direktør og Medlem af Bestyrelsen for nævnte Selskab 1924-45, derefter Besty­relsens Kommitterede samt Tilsynsfø­rende med den daglige Drift.

Medlem af Bestyrelsen for Organisa­tionen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche; Medlem af Ledelsen af In­teressentskabet af 14. Sept. 1938 (Sta­tens Beredskabslager).

Adresse : Vejlegaardsv. 17, Overod pr. Holte.

MAAR Axel kgl. Bygningsinspektør, Ar­kitekt, R.; f. 14. Okt. 1888 i Sindal; Søn af Læge Emil Maar (død 1923) og Hustru Anna f. Segelcke (død 1922); gift m. Hedda M., f. 20. Dec. i Kbhvn., Datter af Fotograf Regnar Jensen (død 1932) og Hustru Nikoline f. Jensen.

Gennemgaaet Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; Afgang fra Kunstaka­demiet 1917; deltog i de franske Ud­gravninger paa Delos 1910-11; har væ­ret Tegner hos ArkitektThorvald Gunde­strup og hos kgl. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen; Konduktør for sidst­nævnte ved Restaureringen af Kron­borg Slot; kgl. Bygningeinspektør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Carlton-Teatret og for Rialto-Teatret; Medlem af Komiteen til Bedømmelse af Byg­geforetagender i Frdbg. Kommune.

Har opført Kino-Palæet; Rialto-Te­atret; Carlton-Teatret; Kalundborg Bio graf teater; Hugo Dorphs Fabrik i Taa-strup; Chr. Holms Landsted i Taar-bæk; Porthuse i Dyrehaven ved Tre-pilelaagen og Hjortekær; Fabrik for A M Hirschsprung & Sønner; Kontor­bygning for Akts. F L Bie; Trykkeri for Wilhelm Hansens Musikforlag; Fa­brik for Carl Cohens Sønner; Politikens Nybygning (s. m. Arkitekt E Monberg); Indgangsparti til den britiske Udstil­ling; Direktør August Holms Landsted i Taarbæk • Udvidelse af Statens Serum­institut; har indrettet Kommunebiblio­teker for Kbhvns, Lyngby-Taarbæk og Oentofte Kommuner; Arkitekt for A C Illum, De danske Oliemøller, Otto Møn-sted, Sankt Marie Kloster i Helsingør og den engelske Legation. Adresse : Sponnecksv. 12, Gentofte.

Sommerbolig: Maarbakken, Rervig.

_893_____________________

MAARE   Helge Direktør, R.p.p.; f. 14. Febr. 1900 i Kbhvn.; Søn af Trykkeri­bestyrer N Ohr. H Maare (død 1912) og Hustru Olga f. Hansen; gift. (4. Maj 1926) m. EHen M., f. 22. April 1902 i Kbhvn., Datter af Grosserer Ohr. Andersen (død! 1928) og Hustru Laura f. Amtoft.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1918; Assistent i Privatbanken 1918-24; Handelseks. 1923; Prokurist i Kornfir­maet Andersen & Vilman, Kbhvn. 1925; Grossererborgerskab og Medindehaver af dette Firma 1930; Eneindehaver si­den 1935; Direktør for Brødkorns-Konto­ret for udenlandsk Korn fra 1939 og for Brødkorns-Kontoret for indenlandsk Korn fra 1940; Medlem af Landbrugs­ministeriets Kornexportudvalg Ira 1947. Officer i Akademisk Skyttekorps 1924-32, Kompagnichef 1927; Viceoldermand i Korn- og Melhandlerlauget 1940-45, Oldermand 1945-46, Viceoldermand Ira 1947; Formand for Bestyrelsen for Akts. Horsens Dampmølle fra 1947.

Udenl. Ordener: F.M.A.I.; N.St.O.3'; Po.P.R.5.

Adresse; Bernstorfflund Allé 11, Char-lottenrund.

MAARE  Niels Oberst, K'.DM.HTH.p.p.; f. U. Aug. 1890 i Kbhvn.; Søn af Tryk­keribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og Hustru Olga f. Hansen; gift (22. Okt. 1916) m. Jacoba M., f. 1. Okt. 1894 i Kbhvn., Datter af Slagter­mester H V Olsen (død 1933) og Hu­stru Thora f. Hansen (død 1944).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1908; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1911- Officersskolens ældste Klasses In-geniørafd. 1918-20; Adjutant hos Gene­ralinspektøren for Ingeniørtropperne 1920-22; Kaptajn 1921; Chef for 2. Byg­ningsdistrikt 1922-30; Lærer ved Offi­cersskolen 1923-46; Bestyrer af Byg­ningsvæsenet paa Hærens Krudtværk 1927-38; Chef for 1. Ingeniørkompagni 1930-37; Ingeniørofficer ved Generalsta­bens Jernbanekommission 1934-41; Oberst­løjtnant og Chef for 2. Pionerbataulon 1937-41; fg. Stabschef hos Generalinspek­tøren for Ingeniørtropperne og til Raa-dighed for Hærens Bygningstjeneste

1941-42.   Ved   Hærens  Bygningstjeneste

1942-45; Oberst 1942; overordnet Inge­niørofficer ved Jydske Division 1945-47; dhef for Pioner- os Telegrafskolen 1947. Foretaget Studierejser j Ud­landet vedrørende militær Bygningstek-nik; ledede Restaureringen af Frdbg. Slot, særlig Slotskirken, 1924-32.

Formand for Hærens Boligudvalg 1941-46; Krigsministeriets Repræsentant under Udførelsen af InddæmningsarbeJ-derne i Kalvebod Strand 1941-45; For­mand for Kommissionen til Besigtågel-

____________________Mart

se af de af de tyske Besættelsestropper udført« Landbefæstningsanlæg i Dan­mark 1946-48; Formand for Forsvarsmi­nisterens kunstneriske Udvalg for Hæren og Søværnet 1948.

Formand for Arbejdsudvalget i Hi-storisk-topografisk Selskab for Frdbg.; Viceformand for Repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger; Værge for Frdbg. Slotskirke.

Har skrevet faglige Tidsskriftartikler og forskellige Redegørelser vedrørende Restaureringen af Frdbg. Slot, bl. a. (s. m. Fr. Weilbach og C Elling) Fre­deriksberg Slot og Frederiksberg Have (1936) og Frederiksberg gennem Tider­ne I (1946), endvidere i København før og nu samt Lærebøger for Hærens Of­ficersskole.

Udenl. Ordener: N.O.N.3'.; N.St.0.31.; S.Sv.31.

Adresse : Kronprinaensv. 12, Kbhvn.F.

Sommerbolig : Sommerstuen, Kildekrog pr. Hornbæk.

MAARE  Thorkild Bankdirektør, R.; f. 31. Aug. 1894 i Kbhvn.; Søn af Trykke­ribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og Hustru Olga f. Hansen, gift (31. Aug. 1920) m. Gunhild Anker M., f. 23. Aug. 1901, Datter af Ingeniør V V Parsøe.

Student fHfterstagtseMkabets Skole) 1912; Assistent i Privatbanken 1913; Foldma*big 1923; Sekretær 1928; Un­derdirektør 1932; Direktør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sil-van; Formand i Bestyrelsen for Finan-cieringsselskabet Lymatas Akts.

Adresse : Østbaneg. 17, Kbhvn. Ø.

MARTENSSON Arthur Overlæge; f. 6 Juni 1889 i Kbhvn.; Søn af Manufak­turhandler Ole Mårtensson (død 1935) og Hustru Hilda f. Gadd (død 1931); gift (11. Sept. 1924) m. Esther M., f. 18. April 1S95 i Nyborg, Datter af Overretssagfører Ludv. Dahlerup (død 1929) og Hustru Johanne f. Bjerre (død 1948).

Student (priv. dimit.) 1907; med. Eks. 1914; Skibslæge paa Valkyrien under Togtet til Vestindien 1915-17, herunder vikarierende Hospitalslæge paa St. Tho­mas 191647; Uddannelse paa forskelli­ge Hospitaler i Kbhvn. 1917-21; Studie­ophold i Davos og Leysin 1922-23; Re­servelæge ved Julemærkesanatoriet 1923; 1. Reservelæge ved Bosernp Sanatorium 1925; Afdelingslæge sammesteds 1929; Specialistanerkendelse (Lnngetuberkulo-se) 1928; Overlæge ved Julemærkesa­natoriet 1937.

Adresse: Julemærkesanatoriet, Kol­ding

Mac____________________

Må. DOUGAL Carl Dunoan stakemann

Overlæge; f. 8. luld 1880 paa St. Tho­mas, Vestindien; Sen af Købmand James Taylor Mc. Dongal (død 1888) og Hustru Charlotte f. Hattensen (død 1935); gift (24. Maj 1917) m. Mary Mc. D., f. 15. Sept. 1890 i Kbhvn., død 1925, Datter af Grosserer Matthias Brabrand (død 1903) og Hustru Marie f. Fleischer (død 1936).

Student (Østersøgades Latin- og Re­alskole) 1900; med, Eks. 1907; Kandi­dat- og Assistenttjeneste 1907-14: Laza­retchef i Valjevo (Serbien) 1913; 2. Reservekirurg ved Kbhvng Kommune­hospitals Af d. I 1914-15; Reservekirurg ved Aarhus Kommunehospital 1915-18; Sygehuslæge i Nykøbing M. 1918-22; Overlæge ved Nakskov Sygehus 1922.

Talrige Stadierejser til England, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og U.S.A.

Cdenl.  Orden :  S.St.S.5.

Adresse: Hoskiærsv. 23, Nakskov. MACKEPRANG Mouritz fh. Museums­direktør, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 28. Dec. 1869 paa Kiding pr. Graasten; Søn af Forpagter A M J Mackeprang og Hustru f. Krøyer; gift (7. Sept. 1895) m. Ingeborg M., f. 7. Jan. 1872 i Ha­derslev, Datter af Købmand J P Win-ther og Hustru f. Wåger.

Student (Sorø) 1888- Universitetets Guldmedalje 1893; mag. art. 1894; Stu­dieophold i Rom (for Carlsbergfondet) 1895-97; Assistent ved Nationalmuseets 2. Af d. 1897; Lærer ved N Zahles og andre Skoler 1897-1910; Dr. phil. 1900 (Dansk Købstadsstyrelse fra Valdemar Sejer til Christian IV); Direktør for Nationalmuseets 2. Afdeling samt Med­lem af Frederiksborgmuseets Bestyrelse og af det særlige Kirkesyn 1910; Enedirektør for Nationalmuseet 1922-38; Formand i det særlige Bygningssyn 1924-38; Undervisningsministeriets Dele­gerede i Bestyrelsen for Kunstindustri-museet 1923-47, kst. Direktør for sam­me Okt. 1943-Maj 1945; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1912; Æresmedlem af For­eningen til Norske Fortidsmindesmær-kers Bevaring fra 1920; Medlem af Kungl. Vitterhets, Historie och An­tikvitets Akademien i Stockholm fra 1929 og af Finska Fornrninnesforeningen fra 1914.

Har udgivet: Nordslesvig 1864-1909 (1910); Nord-Schleswig von 1864-1911 (1912); Vore Landsbykirker (1920, 2. Udg. 1944); Danmarks middelalderlige Døbefonte (1941); Jydske Granitporta­ler (1948). Redaktør for og Hovedmed­arbejder ved „Sorø, Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne" (1923-31); Redaktør af og Medarbejder ved „Tøn-

________       ____    _____894

der    gennem   Tiderne"     (1942-43)     og Schultz Danmarkshistorie.

TJdem.Ordenet: F1.H.R.2V; I.M.&L.4.; N.St.O.21.

Adresse: Ordruphøjv. 40, Charlotten-lund.

MADELUNG Aage Forfatter: f. 5. Juli 1872 paa Sodertou såteri i Skaane; Søn af Godsejer H A Madelung (dansk, død 1918) og Hustru Florianna f. Løve (dansk, død 1923); gift (12. Marts 1910) m. Elisabeth M., f. 25. Maj 1882, Dat­ter af Fabrikant C Rafn, Aalborg (død 1917) og Hustru Julie f. Kuhlman (død 1919).

Elev paa Birkerød Kostskole 1882-88; ved praktisk Landbrug 1889-96, deraf 2 Aar i Rusland; Befuldmægtiget i Vo-logda, Rusland; for Lonsdale & C«., London, o? L I Løwenthal, Hamburg, 1897-1906; Rejser i Europa og litterær Virksomhed 1907-10; Ejer af Kohavp-gaard ved Præstø 1910-12; i Zurich 1913; Krigskorrespondent under Karpaterfelt-toget 1914-16; i Malans i Granbunden 1917-19; Ejer af Fuglesanggaard ved Præstø 1920-23.

Medlem af det Kgl. ungarske Viden­skabernes Akademi; det Anckerske Le­gat 1929; Herman Bangs Mindelegat 1936.

Hovedværker : Jagt paa Dyr og Men nesker (1908); Opbrud (1909); Elsker Hverandre (1912); Forvandlinger (1913); Godset paa Maanen (1928); Med Stav i Haand (1929): Paa en Sten under Himlen (I SmaalandsSkovbygder) (1933); Pigen de sagte (Nordiske Fortællinger) (1941). Hjertets Jagtmarker. Udvalgte Noveller ved Kjeld Elfelt (1942); For­førelse (1943); Drifters Spil (1944);" 10 Hørespil i Statsradiofonien 1937-49, der­imellem Bondelegende (1943, udgivet af Statsradiofonien i Fem Hørespil); Den bleggule Hest (1909, oversat fra russisk Manuskript). — Kun paa Tysk og Ma-gyarisk : Mein Kriegstagebneh (1915); Aus Ungarn und Gatizien (1917); Cir­kus Mensch (1918).

Adresse: Godthaabsv. 132, Kbhvn. F.

MADSEN Adolph Direktør, R.: f. 24. Dec. 1880 i Hjørring; Søn af Rebslager Thomas Chr. Madsen (død 1891) og Hu­stru Maren Kirstine f. Andersen (død 1929); gift (2. Juli 1905) m. Bertha El­len M., f. 2. Juli 1871 i London, død 1938, Datter af Direktør Adolph Dobé (død 1902) og Hustru Victoria f. Boyer (død 1882).

Uddannelse paa Hjørring Amts An­dels-Svineslagteri 1894-1901, og i Fir­maerne R H Thompson & Co. og E L Salomonsen & Co., London samt paa Polytecnie Institute i London 1901-05; Direktør for Cooperative Wholesale Society Limited, Herning Svineslagteri

695

Mads

1905 og SJcern Svineslagteri 1929; For­mand og Direktør Jor Akts. Herning & Skjern Svineslagterier fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Herning Handelsstandsforening 1913-31, for Her­ning Hede- & Discontobank 1917-31 og for Andelsselskabet Schaub & Co., Es­bjerg og Kbhvn. fra 1923; Formand for Privatslagteriernes Organisation 1921-35 (Næstformand fra 1935) og for Privat­slagteriernes Arbejdsgiverforening 1921-30; Medlem af Landbrugsministeriets Baconudvalg fra 1932 og aif Landbrugs­ministeriets Fedteksportudvalg fra 1934

Adresse : Gersonsv. 19, Hellerup.

MADSEN Albin Direktør, R.; f. 2. Dec. 1898 paa Frdbg.; Søn af Malermester Victor Madsen (død 1918) og Hustru Nicoline f. Larsen; gift (19. Juli 1925) m. Edith M., f. 20. Juli 1899 i Kbhvn., Datter af Detailhandler Frederik Hem-mingsen og Hustru Anna f. Hansen.

Uddannelse  i  Livsforsikringsselskabet Hafnia i  Kbhvn..  hos  Købmand  Vilh. KnudstMi, Barnaul i Sibirien og i Rus­sisk Asiatisk Kompagni i Vladivostock  1916-20 samt i Akts.  De forenede  Mår- l (farinefabrikker  i  Kbhvn.; ansat i Ge- l neral   Motors i Kbhvn.   1923,   Prokurist  i 1924,   Direktør  og  Medlem  af Bestyrel­sen 1935.

Adresse :  Frdbg. Allé 66, Kbhvn. V.

MADSEN   Anders  Rektor;  f.  19.  Febr. 1509   i   Hvidbjerg,   Thyholni;   Søn   af Arbejdsmand  Peter Madsen og Hustru Johanne  f.   Lousdahl   (død  1927)-   gift (27. Juni 1940)  m.  Kanin Weiss M/ 5.   Febr.   1911   i   Aalborg,   Datter Pastor emer. Haukur Gislason og Huf Ane f. Jørgensen   (død 1948).

Student   (Birkerød)   1928;  cand.   ir 1935;    Lærer   ved   Haslev   Gymnas: 1936;    Adjunkt   amstda   1938,   ved   <• gaard   Gymnasium   1945;   Rektor Frederikshavn   kommunale   Gymnap fra   1947.

Adresse:    Hjiørringv.    67,    Freder havn.

MADSEN  Carl Landsretssagfører; f. 29. Maj 1903 i Vejerslev paa Mors; Søn af pens. Overlærer F M Madsen og Hu­stru Hulda Eline f. Christoffersen- gift (30. Juni 1939) m. Helene M., f. 25. Juni 1914 i Kbhvn., Datter af Boghol­der Leo London og Hustru Ida f. Lich-tenstein.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1922. cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig 1928-30; ansat i 4. Hovedrevisorat 1930; Landsretssagfører 1935; offentlige Sager 1949; Fuldmægtig i 2. Hovedrevisorat 1937-49; interneret 1941. i Vestre Fæng­sel og Horserødlejren til 29. Aug. 1943; illegalt Arbejde i Kbhvn. 1943-45; Med­arbejder ved Frit Danmark; Medlem af de af Danmarks Frihedsraad nedsatte

Straffelovs-Udvalg og Arregtationsud-valg; kst. ekstraordinær Statsadvokat i Kbhvn. 1945-48.

Medarbejder ved Hen kommunistiske Presse; forskellige Tillidshverv indenfor Danmarks kommunistiske Parti.

Adresse •. Enghave PI. 20, Kbhvn. V.

MADSEN Carl kgl. Operasanger, R.; M4. Juli 1878 i Kbhvn.; Søn af Typograf Peter Madsen og Hustru Marie f. Han­sen; gift (30. Juli 1919) m. kgl. Ballet­danserinde Tony M., f. SO. April l Kbhvn., Datter af Journalist Tb. An­dersen (død 1911) og Hustru Anna f. Cetti (død 1919).

Elev af Musikkonservatoriet ng af Operasanger Vald. Lincke. Debuterede paa Det kgl. Teater den 22. April 1903 som Alberich i Siegfried; Studierejse til Bayrenth og Munchen 1909; Opera­sanger ved Det kgl. Teater til 1940; Lærer i Sang ved Det kgl. danske Mu­sikkonservatorium fra 1916.

Hovedroller : AJberioh i Rhinguldet; Figaro i Barberen i Sevilla og i Figaroe Bryllup; Beckmesser ' Mestersangerne i Nurnberg; Tonio i Bajadser; Arcesius i De d«de Øjne; Kaspar Raghat i Der var engang — ; Henrik i Maskerade ; Warlaam i Boris Godnnow-, Uberto i La serva padrone; Grev Tomsky i Spa­der Dame; Sergeant Lescant i Manon Lescant; Fængselsdirektøren i Flager­musen; Lord Kockborrough i Fra Dia-volo; Richard i Majdronningen; Bar-naba i Kapelmesteren ; Don Bartholo i Barberen i Sevilla; Narren i Moderen.

Adresse: Humble.

MADSEN   Carl Bollerup Redaktør; f. 11. Jnni 1884 i Rindom ved Ringkø­bing; Søn af Husmand Chr. Madsen (død 1929) og Hustru Mette Cathrine f. Storm (ded 1916); gift (1905) m. Ca-rolne Marie Augusta M., f. 24. Jan. 1687 i Flensborg, Datter af Skrædder mester Johan Goos (død 1904) og Hu­stru Dagmar f. Bahnson (ded 1934).

Lærte Oigarmagerfaget paa J B Møl-gaards Fabrik i Ringkjøbing 1898-1902 og arbejdede derefter ved dette Fag for­skellige Steder i Danmark og Tysk- . land; Lokalredaktør ved SociaKDemo-kraten i Hobro 1910; Redaktionssekre­tær, senere Medredaktør, ved Vestjyl­land« Socialr Demokrat i Esbjerg 1917; Redaktør ved Nordjyllands Social-Do mokrat i Aalborg fra 1923.

Medlem af Folketinget (Aalborg ve­stre Kreds) fra 1935 og- af dettes Fi­nansudvalg fra 1947; Medlem af Besty­relsen for Det danske Luftfartselsfcab fra 1938.

Adresse : Væverener. 12, Kærby, Aal­borg.

Hads__________________

MADSEN  Ejnar Politimester, R,: f. 20. Aug. 1887 i Kornerup; Son af Første­lærer J P Madsen og Hustru Ane Lis­beth f. Esbensen; gift (26. Sept. 1916) m. exam. pharm. Johanne M., f. 27. Juli 1891 i Havrebjerg, Datter af Førstelærer Gustav Petersen og Hustru Johanne f Rifbjerg.

Student ('Roskilde) 1905; cand. jnr. 1912; By- og Herredsfuldmægtig samt B.vraadssekretær i Saxkjøbing 1914; Dommerfuldmægtig i Rødby 1919; Po­litimester i Rudkøbing (Langeland og Æra) 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Folke-biblioteket for R«dby og Omegn 1920-33; Formand for Lærlineevoldgiftsret-, ten i Rødby m. v. 1922-33, for Rødby Hjælpekasse 1925-33 og for Rødbyhavn Værgeraad 1925-33; Gverligningskom-missær 1929-33; Formand for Repræ­sentantskabet for Landmandsbankene Afdeling i Rødby 1931-33.

Adresse:  Rudkøbing.

MADSEN  Erik Købmand, Generalikon-sul, R., Chr.XFr.il.p.p.; i. 21. JNov. 1893 i Jacmel, Haiti; Søn af Generalkonsul C F Madsen (død 1931) og Hustru Mina f. Beazley; gift (11. Juli 1925) m. Hilda M., Datter af Generalkonsul Stark.

Dansk Vicekonsul i Port au Prince 1929; Konsul sammesteds og honorær Generalkonsul 1932.

Ddenl. Orden : H.H.M.4.

Adresse: Port an Prince, Haiti.

MADSEN F A Odskrivningsohef, R.; t. 16. Febr. 1894 i Randers; Søn af Køb­mand Mads Madsen (d«d 1938) og Hu­stru Agnes Ragnhild f. Jensen (død 1896); glift (30. Aug. 1925) m. Karen Kirstine M., f. 25. Nov. 1895 j Ddby i Holbæk Amt, Datter af Proprietær Hans St. Buhl (ded 1934) o« Hustru Anna Frederikke t. Petersen (død 1929).

Student (Randers) 1912; cand. jur. 1919; f ung. Assistent i Indenrigsmini­steriet s. A.; Sekretær 1921; Fuldmæg­tig 1932; har gjort Tjeneste som juri­disk Sekretær ved Grønlands Styrelse, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Bogtrykfagets Voldgiftsret; kst. Lands-foged i Sydgrønland 1929-30; kst. Chef for 2. Udskrivningskreds Maj-Aug. 1935, udnævnt s. A.

Kst. Værge og Godsforvalter for Bos-kilde Domkirke fra 1944; Indenrigsmi­nisteriets Konsulent i Sager vedr. Vær­nepligt og Udskrrvningsvæsen; For­mand for Roskilde Lufbværnsforening; Medlem af Hovedbestyrelsen for For­eningen Dannevirke.

Adresse:  Roarsv.  6,  Roskilde.

Sommerbolig : Igdlo, Ordrup Sande pr. Faaievejle.

_______________________8%

MADSEN Hans Overretssagfører, R.DM. p.p.; f. 29. Okt. 1887 paa Frdbg.; Søn af Murermester H Madsen og Hustru Inger f. Pedersen (begge døde); gift m. Antoinette Melby.

Student (Slomamns Skole) 1906; cand. jur. 1912; Sagførerfuldmægtig i Ny­borg; i Kbhvn. fra 1916; Overretssag­fører 1918.

Medstifter af og Formand for de kbhvnske Sagføreres private Forening Sagtørerforeningen af 1924 1924-37; Med­lem af Sagførerraadet 1937-46, Formand for dettes Forretningsudvalg 1941-46; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Sagførernes Auktioner og Medlem af Bestyrelsen for dettes Legat; Med­lem af og senere Formand for Dansk Idræts Forbunds Ordens- og Amatør-Udvalg 1921-23; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Idrætspark 1921-23, Næst­formand i sammes Forretningsudvalg 1927, Formand fra 1933; Medlem af Or­dens- og Amatørudvalget for Dansk Forening for Rosport 1927, Formand 1933; tildelt Dansk Idræts Forbunds Ærestegn i Guld 1936; Formand for Frdbg. Kommunes Fremlejenævn 1917-19: Medlem af Kbhvns Kommunes Bo-liganvisningsudvalg 1945-47. derefter Stedfortræder; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Socialt Boligbyggeri 1941, fung. Formand 1945, Formand 1947; Formand for Bestyrelserne i en Række herværende Aktieselskaber Udenl. Orden: S.V.31. Adresse.: Hambros Allé 21. Hellerup. MADSEN Hans K Skibs- og Maskin-inspektør, R.DM.: f. 26. Maj 1895 i Kbhvn.; Søn af Frederik Madsen (død 1935) og Hustru Jensine f. Hansen (død 1939); gift (4. Sept. 1925) m. Ellen M., f. 3. Sept. 18%, Datter af Theodor Fahnøe (død 1923) og Hustru Therese f. Petersen (død 1935).

Cand. polyt. 1919; derefter Ingeniør ved Orlogsværftet og paa Baltica Værf­tet i Kbhvn.: assisterende Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet 1921. kst. Maskin-inspektør sammesteds 1925, udnævnt 1926, Skibs- og Maskininspektør 1931; tillige Chef for Statens Opmudrings-materiel.

Har konstrueret specielle Uddybnings-fartøjer, bl. a. i 1934 for en islandsk Havn.

Adresse : Vesterbrog. 178, Kbhvn. V. Sommerbolig: Jacobsmindev. 15, Hum­lebæk.

MADSEN   Harald P Præst, General­sekretær; f. 30. Juli 1901 i Silkeborg; Søn af Købmand Clir. Madsen (død 1937) og Hustru Mathea Kirstine f. Hansen (død 1911); gift (27. Okt. 1926) m. Ragna M., f. 30. Juli 1904 i Nyborg,

_897_______________________

Datter af Overportør N Mølgaard-Niel-sen ug  Hustru  Bise f. Jensen.

Student (Tb. Langs Skole, Silkeborg) 1920; cand. theol. 1926; resid. Kapellan vert Ansgar Kirke i Odense 1926-30; Sognepræst i Vejrum ved Struer 1930-35; resid. Kapellan ved Vor Frelsers Kirke i Vejle 1935-40; Generalsekretær for Det danske M issionsselskab fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1938-40, for Kriste­ligt. Pressebureau fra 1940 (Formand 1947), for Ny dansk Ugepresse fra 1947 og for Kirkelig Filmsforening fra 1948; Medlem af Dansk Missionsraad fra 1943.

Har skrevet: Vær frimodis (Andagts-bog, 1939); Fra Vej og Sti (Fortællin­ger, .1940); Afhandlinger, Biografier, Oversættelser fra Svensk og Engelsk samt Artikler i Dagspresse og Tidsskrif­ter.

Adresse: Gersonsv. 79, Hellerup.

MADSEN H E Direktør, Vicekonsnl; f. 13. Okt. 1891 i Rønne; Søn af Frisør­mester Madsen og Hustru Cesilie f. Hansen (død 1932); gift (27. Maj 1921) m. Elly M., f. 27. Okt. 1893 i Rønne, dtid 1946, Datter af Slaftteridircktør Tho­mas Nielsen (død 1940) og Hustru Har-rirt f. Clausen.

Udlært som Snedker; derefter uddan­net som Bygningskonstruktør; videre Uddannelse i Udlandet 1913-14; Bygme­ster i Napoli i 1914; sejlet som Tøm­mermand 1915-16; Værkfører i A/S De forenede Granitbrud paa Bornholm 1917, Prokurist smstds 1921, Direktør 1930: nederlandsk Vicekonsul 1939.

Formand i Bestyrelsen og lieder for A/S Motorskonnert ,,Neptun", Rønne; Formand i Bestyrelserne for A/S Bro-stenscentralen. for Stenindustriens Ar­bejdsgiverforening paa Bornholm og for A/S Burgundia, Generalagentur for Forsikringsaktieselskabet Nordlyset m. fl.; Medlem af Bestyrelserne for For-sikringsaktieselskabet Nordlyset, for A/S De forenede Granitbrud paa Bornholm og for Crænseforeningen paa Bornholm.

Adresse : Haslevej 41, Rønne.

MADSEN Henrik Kommandørkaptajn, K.DM.FM. i Sølv, HTS.ru>.; l'. 6. Eebr. 1898 i Kbhvn.; Søn af Lokomotivfører Axel Madsen (død 1941) og Hustru Ca­thrine I. Mikkelsen; gift m. Edith Skou-gaard, f. 28. April 1904.

Student (Nykøbing F.) 1915- Sekond­løjtnant 1919; Premierløjtnant 1920; geodætisk Kursus paa Hærens Officers­skole 1924-26; Kaptajnløjtnant 1929; or­ganiserede Islands Søopmaaling 1930-31; deltog som astronomisk Observator i 7. Thule-Ekspedition 1932; Orlogskaptajn 1937; Chef for Søkort-Arkivets 1. Afd. 1933-38, for 4. Afd. 1938-42; Fyrinspekter

____________________Mads

1942-43 og 1945; Udskrivningschef for den danske Brigade i Sverige 1943-45; Kommandørkaptajn 1945: Marineatta­ché ved Det danske Gesandtskab i Moskva 1946.

Udenl.   Orden :   I.F.3.

Adresse : Det danske Gesandtskab, Moskva,. U.S.S.R.

MADSEN Henrik fh. Politiinspektør, T?. DM.»n.; f 17. Dec. 1861 i Hornnm. Vejle Amt; Søn af Landpostbnd Jens Madsen (død 1903) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1903); gift (22. Juni 1888) m. Ingeborg M., f. 26. Dec. 1860 paa Borksminde ved Horseus, død 1914, Datter af Proprietær L C B Holm (død 1908) og Hustru f. Wissing (død 1907).

Student (Ribe) 1882; cand. jur. 1886; Politiassistent (Vesterbro) 1887; Politi­inspektør og Chef for Opdagelsespoli-tiet 1895-1919.

Tidligere mangeaarigt Medlem af Be­styrelserne for Kbhvns Fængselsselskab, for Vridstøselille Fængselsselskab, for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse opr for Lindevangshiemmet.

Udenl. Ordener: Pr.Kr.3.; P.V.V.2 ; R.St.A.2.; K.St.Slan.2.; S.N.3.; Stb.VA; S.V.31.

Adresse • Forhaabningsholms Allé 26, Kbhvn. V.

MADSEN  l C Direktør, R.; f. 13. Okt. 1088 i Marstal; Søn af Kaptajn M H Madsen (død 1944) og Hustru Kirsten f. Clausen (død 1940); gift (13. Sept. 1918) m. Julie M., f. 30. Juli 1896 i Svendborg, Datter af Valdemar Søren­sen (død 1935) og Hustru Jørgine f. Sørensen (død 1943).

Udlært i blandet Kolonial-, Korn- og Foderstofforretning; Handelsf uldmæg­tig i Svendborg 1908-16; Indehaver af Firma Chr. SoeJes Eftf., Rudkøbing 1918-20 og af Firma Mørk Hansen & Madsen 1920-24; Direktør i Fyens An­dels Foderstofforretninfj fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Nislev-gaard Børnehjem fra 1935 og for Svendborg Borgerforening fra 1938; For­mand for Svendborg Amts Kapiteltaket-nævn fra 1935 og for Svendborg Korn­nævn fra 1940; Formand i Bestyrelsen for Dampskibsselskabet Concordia, Svendborg fra 1932 og for Motorrederi-akts. Brittania smstds fra 1937; Med-tem af Bestyrelsen for Motorrederiakts. Dannebrog smstds fra 1938; Medlem al Bestyrelsen for Svendborg Avis fra 1934, for Svendborg-Nyborg Jernbanen f'a 1938 og for Forsikringsakts. Skan-dinavia fra 1942; Medlem af Bestyrel­sen for Sammenslutningen af Fabrikan­ter af kunsttørrede Afgrøder fra 1941, for Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer og for Danske Korn- og

Mads_____________

Foderstof-Importørers      Fællesorganisa

Mon. Adresse: Christiansmindev. 2.

Svendborg1.

MADSEN KalsbBl Dommer; f. 4. Juni 1900 i Vejle; Søn af Vognfabrikant Frederik Carl Madsen (død 1903) og Hustru Marie Susanne f. Kooh (død 1938)- gift (26. Juli 1951) m. Ingrid iFroh M., f. 18. Jan. 1910 i Svendborg, Datter af Købmand Niels Julius Jen­sen (død 1928) og Hustru Aurora f Petersen (død 1910).

Student (Vejle) 1918; cand. jur. 1924 Dammenfuldmægti'g ved Civildommer­embedet i Vejle s. A., i Kellemp 1927 i Bjerre-Hatting Herreder, Horsens 1942; Dominer i Skern fra 1948.

(Formand for Tilsynsraadet for Kjel-lerup og Omegns Sparekasse 1937-43.

Adresse: Skoleg. 11, Skern.

MADSEN Karl Sekretær; f. 28. Jan. 1899 i Kbhvn.; Søn af Kusk, senere Parcellist Mels Madsen og Hustru Ma­ren f. Nielsen; gift (15. Maj 1927) m. Johanne M., f. 17. Febr. 1897 i Vantore, Datter af Mejeribestyrer M Rasmussen og Hustru Trine f- Rasmussen.

Arbejdet ved Landbruget; Kursug paa Fodermesterskolen paa Tranekær Gods; Medhjælper ved Forsøgslaboratoriet; Landbrugskandidat 1923; Ophold i U. S. A. 1923-24; Assistent i De samvir­kende sjællandske Landboforeningers Sekretariat 1926-30; Studieophold ved Universitetet i Bdinburgh 1931-32; Se­kretær og- Kasserer i De samvirkende danske Landboforeninger 1933-41; Sekre­tær for Tolvmandsforeningerne 1941 og Redaktør af Foreningernes Blad; Cen­sor ved Landbohøjskolen.

Adresse: Gærdebred 28, Kbhvn. S.

MADSEN L Vicedirektør, B.: f. 14. Sept. 1882; Søn af Kommissionær J Madsen (død 1922) og Hustru Kirstine f. Lår-fen (død 1918); gift (7. Jan. 1911) m Anna M., f. 8. Maj 1888 paa Maries-minde ved Hadsten, Datter af Proprie­tær N J Paulsen (død 1931) og Hu­stru Marie. Margrethe P. (død 1932).

Præliminæreks. (De BrocKske Han­delsskoler) 1898; Assistent i Akt«. Kbhvns Handelsbank 1898; Bogholderi Jydsk Handels- ok Landnrugsbank i Aarhus 1908; Kontorchef i Akts. Kbhvns Handelsbank 1922; Bestyrer af denne Banks Gammoltorv Afd. 1932-37; Under­direktør i Akts. Kbhvns Handelsbank 1934, Vicedirektør 1939.

.Revisor i Ny iydske Kjøbstad-Cre-ditforening 1918-22, ved Kysthospitalet paa Hefsnæs 1926-41, i Landbrugs-lotteriet 1933-47 ag i Akts. Klampen-borg Væddeløbsbane fra 1947. Adresse.- Brodersens Allé 20, Hellerup

MADSEN Mads Peder Dommer, B.; f.

16. Juli 1881 i Fremmelev i Lunde Sogn; Søn af Gaardejer Steffen Madsen (død 1917) og Hustru Ka-smine f. Nielsen (død 1898); ugift.

Student (Odense) 1900; cand. jur. 1907; Birkefuldmægtig i Haslev 1907; Byfogedfuldmægtig i Ringsted 1910; Herredsf uldmægtig i Odense 1912; Dom­merfuldmægtig sammesteds 1919; Dom­mer i Løve Herred 1934.

Adresse :  Høng.

MADSEN   Maria Formand for Dan^k Sygeplejeraad; f. 30. Marts 1900 i Blån«, Sundeved; Datter af Gaardejer Andreas Madsen og Hustru Mario S. Petersen; ugift.

Student (Sønderborg) 1922; cand. phil. 1923; med. Forberedelseseks. s. A.-; Syge­plejerskeuddannelse paa Bispebjerg Hospital 1925-28; Instruktionssygeplejer-ske smstds. 1930-36; Forstanderinde ved Rødkilde Højskole (Forskole for Syge­plejeelever) 1936-46.

Næstformand i Dansk Sygeplejeraad 1940, Formand fra 1941; Formand i Be­styrelsen for Sygeplejerskernes Hus; Medlem af Bestyrelsen for Alderdoms-kassen for Sygeplejersker, for Syge­plejerskernes Samarbejde i Norden, for Sygeplejerskernes internationale Sam­arbejde og af Østerlandsmissionens Hjemlandsudvalg.

Adresse: Fensmarkg. 3, Kbhvn. N.

MADSEN Marinus Direktør, R.; f. 16. Dec. 1882 i Hjørring; Søn af Rebslager T C Madsen (død 1891) og Hustru Ma­ren Kirstino f. Andersen (død 1929); gift (11. Okt. 1908) m. Magda M., f. 27. Marts 1887 i Holstebro. Datter al' Fabrikant Knud Simonsen, Esbjerg (død 1929) og Hustru Kirstine f. Petersen (død 1933).

Uddannet i Manufakturbranchen; Han-delseks. 1899; stiftet Firmaet Marinus Madsen, Hjørring 1908 (Aktieselskab fra 1938), Formand Tor dette Selskabs Be­styrelse.

MedTem af Bestyrelsen for Hjørring Handelsstandsforening 1921-47 (Formand 1937-47): Tilsynsførende ved Hjørring-Handelsskole 1921-37; Formand for Tex-tilhandlerforeningen i Hjørring 1918-22; Medlem af Bankraadet for A/S Hjør­ring Diskontobank 1929-33 og fra 1949, Medlem af Bestyrelsen 1933, Formand for Bestyrelsen 1944-49; Medlem af Hjør­ring Byraad 1943-48 og af Bestyrelsen for Vendsyssel Tidende, Hjørring 1946.

Adresse:  Niels Andersens V. 39, Hellerup.

Sommerbolig : Møllebakken, Lønstnip pr. Hjørring'.

ADSEN Marius Formand for Murer forbundet; f. 27. Jan. 1884 i Voel ved Silkeborg; Søn af Kroejer Chresten Mad-

een (død 1899) og Hustru Jensiue Fre­deriksen (død 1922); gift (3. Nov. 1916) m. Johanne M., f. 4. Marts 1888 i Hor­sens, Datter af Repræsentant Adolf Christiansen (død 1916) og Hustru Ma­ren f. Jensen (død 1925).

Murersvend 1904-19; Formand for Mu­rersvendenes Fagforening i Aarhus 1919-20; Sekretær og Næstformand for Mu­rerforbundet i Danmark 1920-29; For­mand for samme 1929.

Vurderingsmand fra 1936; Medlem af Lærlingeraadet fra 1937; Formand for Byggefagenes Landssammenslutning fra 1938; Dommersuppleant i Den faste Voldgiftsret fra 1939; Medlem al Inden­rigsministeriets Byggeudvalg af 1940 fra 1940 til dets Ophævelse 1946, af Bo­ligministeriets Udvalg vedr. Arbejds­kraft til Byggeriet fra 1947 og af For­retningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1947.

Adresse: Limljordsv. 63, Kbhvn. F.

MADSEN Marius Forretningsfører; f. 10. Jan. 1897 i Odense; Søn af Kedel-og Maskinpasser A J Madsen og Hu­stru Dorthea f. Larsen; gift (16. Dec. 1918) m. Karoline Kristine M., f. Han­sen, f. 28. Marts 1895 i V-Kærby, død 1948.

Ved Landbruget 1909-17; Bryggeriar­bejder i Odense 1918-26; Formand og Forretningsfører for Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderfor-bund og Formand for Bryggeriarbejder­nes Arbejdsløshedskasse fra 1926.

Medlem al Bestyrelsen lor Den in­ternationale Union af Levneds- og Ny­delsesmiddelarbejdere 1945 os ai Re­præsentantskabet for Akts. Bryggeriet Stjernen fra 1941; Medlem af Statens Alkoholkommission af 1934.

Adresse : Enghavev. 66, Kbhvn. V.

MADSEN Niels Forretningsfører; f. 11. April 1887 i Gudbjærg paa Fyn; Søn af Gaardejer Hans Peter Madsen (ded 1925) og Hustru Maria f. Hansen (død 1940); gift (19. Okt. 1918) m. Theodora M., f. 18. Aug. 1894. Datter af Redaktør S A Petersen og Hustru Kirstine f. Hansen.

I Snedkerlære i Ringe 1903-07; arbej­dede i Tyskland, Schweiz og Østrig 1910-12; Formand for Snedkernes Fag­forening i Odense 1922-32; Rejsesekretær i Snedikerforbundet i Danmark 1932-35; Forbundets Formand fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Interna­tionalt Bygnings- og Træarbejderunion fra 1936, af Lærlingeraadet fra 1937, af Forretningsudvalget for De samvir­kende Fagforbund fra 1938, af Besty­relsen for Teknologisk Institut fra 1938 og af Instituttets Forretningsudvalg fra 1939; Formand for Dansk Træarbejder-

_________________Mads

sekretariat fra 1940; Medlem af Be­styrelsen for Skandinavisk Træarbejder-sekretariat fra 1947 og af Repræsen­tantskabet og Bestyrelsen for Dan­marks Nationalbank fra 1947. Adresse: Emdrup Banke 69, Kbhvn.Ø.

MADSEN   Peder Forretningsfører-, f. 29. Maj 1895 i Horne; Søn af Snedker Pe­der Madsen (død 1895) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1933); gift (4. Febr. 1917) m. Cathrine M., f. 24. Sept. 1892 i Varde, Datter af Baneformand Jacob Christensen (død 1935) og Hustru Jo­hanne Dorthea f. Køyer (død 1944).

Bager 1909-19; ansat ved Statsbanerne 1919, Overportør 1941; Forretningsfører for Dansk Jernbane Forbund fra 1948; ansvarshavende Redaktør af Jernbane-Tidende.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Jernbane Forbund 1922, for Statsbane­personalets Sygekasse og for Tjeneste­mændenes ForsikringsforeninK; Formand for Statstjenestemændenes Centralorga­nisation I fra 1948; Medlem af Besty­relsen for Dansk Folke-Ferie; i Sekre­tariatet for Nordiske Jernbanemænds Union; Medlem af Statens Lønnings-raad.

Adresse:  Ibstrupv.-entret 16,   Gentofte.

MADSEN   Rebekka   Blioher   la  Cour

Frue; f. 20. Nov. 1878 paa Næsgaard; Datter af Forstander A P la Cour (død 1905) og Hustru Henriette f. Blicher; gift (23. Okt. 1904) m. Forstander Jens Kr. Madsen (død 1942, se Kraks B!a;i Bog 1942), Søn af Gaardejer J P Mad­sen (død 1911) oj; Hustru Ane ilarie f. Jensen (død 1877).

Studeret ved Landbohø.iskolen 1897-99, ved Statens Kursus for Skolekøkkeu-lærerinder 1900: Lærerinde ved Sorø Husholdningsskole og Lærerindeskolen paa" Ankerhus 1900-03, ved Kærehave Husmandsskole 1904-06; oprettede i 1906 sammen med sin Mand Baungaard Landhusholdningsskole; Redaktør af Tidsskrift for Husholdning 1922-27.

Formand for Malt Herreds Hushold­ningsforening 1908-35, for Foreningen af jydske Landboforeningers Hushold­ningsudvalg 1922-48 og for De samvir­kende danske Landboforeningers Hus­holdningsudvalg 1925-48; Medlem af Statens Huslioldningsraad 1935-40 og ai Det kgl. danske Landhusnoldningssel-skabs Udvalg for Unge Pigers huslige Uddannelse 1936-48.

Har udgivet; Husholdningskemi og 'Ernæringslære: Hovedregler for Hus­holdning osr Ma-dla\ning: Husmands­konens Husholdning; Et Slægtsminde

Adresse:   Baungaard pr.   Vejen.

Hads________________

MADSEN   Thorkild   Laboratorieforstan-

der, Dr. techn., R.; f. 17. Aug. 1890 i Kbhvn.; Søn af Overvejinspektør Lau­ritz Madsen (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Dorothea f. Schou-boe; gift (2J. Juni 1916) m. Helga M., 1. 6. Jan. 1896 paa Frdbg., Datter af - Tegnelærer C Paustian og Hustru Marie f. Lange.

Student (Østersøgades Latin- og Real­skole) 1908; cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; Kemiker i Akts. Svovlsyre-& Superphosphatfabrik (Limfjorden) 1914-15; Laboratorieforstander ved Tek­nologisk Institut fra 1915; Dr. techn. 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Sportsvareindustri, for Akts. Klostermøl­le og Vilholts Pap- og Træmassefabri-ker og for Det danske Rengørings­selskab; Medlem al Direktionen for den Sulirske Stiftelse; Medlem aif Akade­miet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Studies in the detergent action and surface activity (Disputats, 1930); har udarbejdet forskellige Lære­bøger for Haandværkere.

Adresse.- Skovalléen 35, 37, Bagsværd.

MADSEN Thorvald Dr. med. & jnr., SK. DM. Dr-K.H., M.T. Kfh.p.p.; f. 18. Febr. 1870 paa Frdbs.; Søn af General­major V H O Madsen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Al-bertine f. Petersen (ded 1919); gift (1. Febr. 1906) m. Emilie (Misse) M., f. 3. Aug. 1884 i Kristiania, Datter af By­foged, Politimester Theodor Gad (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Nini 1. Thaulow (død 1935).

Student (Hauchs Skole) 1886- med. Bks. 1893; Dr. ned. 1896; Assistent ved Universitetets Laboratorium for med. Bakteriologi 1894-1902; Direktør for Sta­tens Seruminstituts Laboratorium 1902, for Institutet 1909-40, Kommitteret for dets internationale Afdelinger 1940-47, Konsulent fra 1947; Censor ved Vete­rinærskolen 1895-96; Censor ved medi­cinsk Eksamen 1909, ved Embedslæge-eksamen 1915; Medlem af Kommissio­nen -for Embedslæsreetksamen 1914^41; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Epide­miologi og Mikrobiologi 1909-40; Hæ­rens Lægekorps' Konsulent i særlige epidemiologiske Spørgsmaal; Sagkyn­dig ved Retslægeraadot 1935; Lektor i Bakteriologi ved Farmaceutisk Lære­anstalt 1936.

Formand for Biologisk Selskab 1908-09; Formand for Reunion Danoise de Biologie; Viceformand i Medicinsk Sel­skab 1916-18, Præsident 1941-42; Med­lem af Den almindelige danske Lægeforenings Hygiejnekomité; Med­lem af Søfartens Hygiejne Komité og af Hovedbestyrelsen og Forretningsud-

________________________MO

valget  for  Rigsforeningen   til  Besæm-pelse   af   de   rlieumatiske   Sygdomme; Medlem  af det kgl.  danske Videnska­bernes  Selskab   1910,   af   kgl.   svenska Vetenskaps Akademien 1915, af Kaiser-lich-Leopoldinische   Deutsche   Akademie der Naturforscher 1932, af Videnskaber­nes Selskab i Warschau 1933, af Kgl. Ve­tenskaps   Societeten    Dpsala   1934,   af det   internationale   Selskab   til   Tuber­kulosens    Bekæmpelse,   af   le   Comité permanent    de    l'Office    International d'Hygiéne publique  i  Paris, af Svenska LSkaresållskapet, af  Kungl. fysiografi-ska Sallskapet i Lnnd, af K. K. Gesell­schaft  d.   Aerzte  in   Wien,  af  Société d'Histoire  naturelle  i  Moskwa,   af So­ciété de Biologie i Paris, af Society of American Bacteriologists, af Det Dansk-Lettiske   Selskab,   af   Soc. Royale    des Sciences médicales et naturelles de Bru­xelles,  af det  franske Société  de  Chi-miothérapie et de Sérologie, af Interna­tional   Association   of   Microbiologists; Associé   af   det   franske   Académie   de Médecine;    Æresmedlem   af   Académie Royale de Médecine de Belgicjue, af Soc. microbiologique i Leningrad,   af  Finska Lakaresallskapet,  af Berliner Medicini-sche  Gesellschaft, af  Institut  f.   expe-rimentelle Therapie i Frankfurt a. M-, af Royal Sanitary Institut«, af The So­ciety   of   Medioal   Officers   af   Health, London 1932, af Pathological Society of Great Britain and Ireland^ af American Public  Health  Association,   af  Harvey Soc.,   af  Royal   College  of  Physicians, Edinburgh,   af   Wiener Gesellschaft   f. Mikrobiologie,   af  Det  medicinske  Sel­skab I Bergen, af Société Francaise de Sérologie Appliquée, dets Ærespræsident 1939,     af   Norske   Medicinske   Selskab 1933,   af  Medical   Society   for  the  stii-dy of Venereal  Diseases, London 1939, af   Dansk   Tuberkuloseselskab   1941,   af Medicinsk  Selskab   i   Kbhvn.   1943,   af The  New  York  Academy  of  Medicin« 1947  og  fl.   a.:  Æresdoktor   ved  Glas-gow Universitet 1926,  ved Universitetet i Frankfurt a. M. 1929, ved Universite­tet i Upsala 1932, ved Universitetet i Ri­ga 1933 og ved Oslo Universitetet 1946, Det   engelske   Royal   Society's   Bucha-nan  Medal  1932:  den  svenske  Pasteur Medalje   1940;   Medlem   af   det   inter­nationale Dommer Kollegium for Schau-din-Medaljen   1929;   Harben,   Lectnrer 1922;  Steensen  Forelæsning 1935;  Flex-ner   Lecturer   1937;   Dr.   Martin   Salo-monsens Præmielegat 1905;  Holger Pe­tersens   Belønnlngslegat   19J1;   Statens Delegerede ved d.  XV internat   Læge­kongres Lissabon 1906 og v. d.   XVII London 1913, v. X Tuberkntosekonferen-ce   Rom   1912.   ved   den   internationale

 

«n

Sundhedskonifcrence i   Paris  1911  samt 1926 og Præsident for dennes I Commiis-«on:  endvidere   ved  de   skandinaviske Sundhcdskonfcrencer    i   Stockholm   og Kristiania  1915;   Rode  Kors  Delegeret Hl   Fangelejre  i  Kaukasus  og  Turke-stan 1916; modtog 1921 den Store tyske Erindringsmedalje for Krigsfangehjælp; Delege-ret  ved   Rede  Kors  Konference i    Stockholm    1916;    i    Genéve    1920; Ærespræsident  ved  Røde  Kors  Konfe­rencen i Oslo 1926; Medlem af League of  Red   Cross  Societies"   Lægeraad,  af Ltfe Extension Instituts advisory Board; Ekspert for Folkenes Forbund ved Epi­demierne i Østeuropa 1920-21; Præsident for Folkenes Forbunds Hygiejnekomité fra 1921,  Ærespræsident 1937,  for dens Permanent Standards Committée  1924; Præsident for Folkenes Forbunds Serum-konference i London 1921, i Paris 1923, i Frankfurt a. M. 1928, i Paris 1929, i Lon­don 1931 samt for dets Laboratoriekon-ferencer i Kbhvn, 1923 og 1928, for dets Epidemikommission til den nære Orient 1922 og for dets Delegation til Reorga­nisation  af  det  græske Sundhedsvæsen 1929, for Regeringskonferencen for Bio­logisk   Standardisering   i   Genéve 1935; dansk Vicepræsident for den 2. og 3. In­ternationale Mikrobiolog Kongres, Præ­sident for den 4. Internationale Mikro­biolog  Kongres,   Kbhvn.,   1947;   Medlem af Krigs- og Marineministeriets hygiej­niske Kommission af 20. Marts 1918, af Justitsministeriets   Udvalg   til   Bekæm­pelse af Tandsygdomme 1918, af Udval­get   vedr.   d.   farmaceutiske   Undervis­ning 1924, af Kommissionen for viden­skabelige    Undersøgelser    i    Grønland 1926  og af  Udvalget ang.  Fremstilling af Mund- og Klovsyge Vaccine 1939-40 i Formand for Det mælkehygiejniske Fæl­lesudvalg   Dec.   1940-Jan.l941;   Medlem af   den   nationale   Kommission   for   in­tellektuelt Samarbejde,  af den  danske Regeringskomité  til   Krigsfangers  For­plejning og af Den Danske Komité for landflygtige     Aandsarbejdere     1933-40; Regeringens  Delegerede   ved   Hjemsen­delse af fremmede Tropper 1918-19; For­mand for Bestyrelsen for Spejdernes og Væbnernes     frivillige     Bloddonorkorps 1933-41,   Æresformand   fra   1941;   Æres­præsident    for    Spejdernes    og    Væb­nernes   frivillige   Bloddonor   Korps   i Danmark;  Formand   for   De  Studeren­des    Central - Tuberkuloseudvalg    1935; Præsident   for   Danmarks   Naturviden­skabelige    Samfund    fra    1938;    Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1939; Chef lor Den Ita­liensko Mission af United Nations In­ternational  ClJildrens Emergency  Fund 1947;    Formand    lor    Bestyrelsen    lor

__________________Mads

Pasteurselskabet 1939 og for Akts. Dan­ske Oliemøller og Sæbefabrikker; Med­lem af Bestyrelsen for Miohaelseu-Fondet 1922-40, for Wm. Bendix' Legat, for Generalmajor V H O Madsens Legat, for Kong Frederik den 7endes Stiftel­ser, for Kong Christian den lOendes Fond 1940. for den Raben-Levetzausko Fond og for Generalkonsul Carlsen og Hustru Adolphines Legat Ml Kræftens • Bekæmpelse fra 1938 o. fl.

Udenl. Ordener: B.Kr.4.; C.H.L.2.; Fi.H.R.2'.; F.M.R.2.; F.Æ.L.3.; I.F.2«., I.Kr.2.; I.M.&L.2.; Le.r.K.L; Le.S.2.; Mar.O.A.3.; N.St.O.21.; Po.P.H.2.; Pr.r.K.l.&3.; Pr.R.0.4.: P.St.T.4.; R.T.K.1&2.; S.N.2".; S.St.S.3.; Stb.B.E.3.; Tr.H.M.2.; Tnn.N.1.4.; Ø.r.K.O.

Adresse: Skjoldsg. 8, Kbhvn. Ø.

MADSEN   Vagn Vinge Amtsligningsin-spektør, cand. polit.; f. 16. Marts 1907 paa Kærholm i S-Felding Kommune; Søn af Gaardejer Niels Vinge Madsen (død 1944) og Hustru Maren f. Bendt­sen (død 1920); gift (31. Okt. 1942) m. Læge Riigmor V. M.: f. 30. Aug. 1915 i Løgsted, Datter af Gaardejer Peter Kri­stoffer Pedersen (død 1931) og Hubtru Helene f. Kaspersen.

Student (Høng) 1928; cand. polit. 1934; Sekretær ved Landsoverskatteraa-dets Ligningsafd. 1934-36; Lærer ved Andel sskolen ved Middelfart i 1937: Fuldmægtig paa Skattekontoret i Vejle 1938-41; Skatteinspektør i Kolding 1941-46; Amtsligningsdnspektør i Aarhus Amt 1946.

Adresse.; Rosenvangs Allé 11, Aarhus.

MADSEN Valdemar Afdelingslæge, Uni­versitetslektor, Di.med.: f. 14. Dec. 1902 i Frederikshavn; Søn af Tømmer­handler Chr. Madsen (død 1926) og Hn-stru Martine f. Jacobsen (død 1947): gift (30. April 1931) m. Poula Kamilla M., f. Milterseri, f. 29. Okt. 1909 i Ran­ders.

Student (Aalborg) 1921; med. Eks. 1929; Dr. med. 1942; Ilospitalsstillinger i Provinsen 1929-35-, 1. Reservelæge ved Statshospitalet i Sønderborg 1935; 2. Re-servokirurg ved Den kirurgiske Univer-sitetsklinik i Aarhus 1937-40 •. 2. Reserve­læge ved Rigshospitalets Fødeafd. A og gynækologiske Afd. I 1941. 1. Reserve­læge smstds 1942, Afdelingslæge fra 1946; Specialistanerk. (Gynækologi, Ob­stetrik og "Kirurgi) 1939; Lektor i Ob­stetrik ved Kbhvns Universitet f rå 1942; Konsulent ved Blegdamshospitalet.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1942, af Den alrn. danske Lægeforenings Hygiej-nekomile 1946 og af Sodra Sverige* Gynekologsallskap 1945; korresponderen-

Mads

902

de Medlem af Société Francaise de Gy-nécologie 1949.

Adresse : Juliane MariesV.16, Kbhvn.Ø.

MADSEN Viggo Apoteker, B.; f. 8. Maj 1880 i Maabjerg Sogn; Søn af Gaardejer og Mølleejer Niels Madsen (død 1920) og Hustru Maren f. Villadsen (død 1933); gift 1. Gang (17. Aug. 1907) m. Ragnhild M., f. 31. Dec. 1881 i Viborg, død 1928, Datter af Købmand Nathalius Samson (død 1922) og Hustru Agathe f. Gundelach (død 1936); 2. Gang (4. Dec. 1936) m. cand.pharm. Laura Johanne M., f. 20. Febr. 1898 i Astrup Sogn, Datter af Provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Mar­tha Johanne f. Balslev.

Discipel paa Svane-Apoteket i Viborg; cand. pharm. 1901; paa Odense Løve-atmli'k 1901-03; paa St. Stefans Apotek, Kbhvn. 1904; Bevilling til at drive samme Apotek 1928.

Adresse: Nørrebrog. 142. Kbhvn. N.

MADSEN Viggo Maler; f. 5. Marts 1885 i Lyngby; Søn af Museumsdirektør, Dr. phil. Kar! Madsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Thora Juli­ane f. Nielsen (død 1929).

Elev paa Zahrtmanns Skole 1902-05; i Paris 1905 og 1908; Medarbejder hos Joakim Skovgaard ved Viborg Dom­kirke; udstillet paa Gharlottenborg 19041 4«, paa Den fri Udstilling 1906-14, paa Grønningen 1915-45, i Kunstforeningen 1941.

Malerier: Moder og Barn (1908) (Randers Museum); Fra Pænø (Aalborg Museum); I Hønsegaarden (Maribo Museum); Vinter (Aarhus Museum) Depothuset i Skagen Havn, Søndag i Skagen Havn, Portræt af Dr. Karl Madsen (1935) (Skagens Museum); Stranden ved Kandestederne (1943) (Statens Museum for Kunst); Aften efter Storm, Fjællebroen (1946) (Un­dervisningsministeriet).

Adresse: Aaboulevard 27, Kbhvn. V.

MADSEN Willy Westergaard Præst, Sekretær; f. 16. Jan. 1907 i Kbhvn.; Søn af Overpakmester J O Madsen (død 1934) og Hustru Hansigne f. Hansen; gift (6. Maj 1934) m. Esther M., f. 16. Aug. 1912 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Fr. Poulsen og Hustru Laura f. Jensen. Student (Efterslægtselskabets Skole) 1925; cand. theol. 1931; Hjælpepræst ved Garnisons Kirke 1931-33; Studierejse i Tyskland 1933-34; Hjælpepræst ved Frederiksholms Kirke 1934-37, Sogne­præst smstds. 1937-42; Sekretær ved De Samvirkende Menighedsplejer 1942.

Medlem af Udvalget for Indre Mis­sions Børnegudstjenester i Kbhvn. 1932-33; Næstformand i Kristelig Akademisk Forening 1934-35, Formand 1936-37; Se­kretær i Kbhvns Præstekonvent 1935-39

og ved Hans Tausens Fond 1941; Med­lem af Dronningens Centralkomité 1942; Formand for Stiftelsen Hytten 1943; Leder af Fonden De stille Stuer 1943; Medlem af Bestyrelsen for Socialfilan-tropisk Boligselskab 1944, for Daabs-fondet 1945 og for Diakonhøjskolen 1946. Har skrevet Afsnittene om Menighe­dens Arbejde blandt fattige, syge og gamle (i Pløj din Fure, 1943) og om Kirkelig Filantropi (i Haandbog i Kri­stendomskundskab, 1943); Din Næste (1945); Bedaktør af Fra Menigheds-plejen 1942.

Adresse : Vængeleddet 10, Kbhvn. Brh.

MADSEN-MYGDAL N P Højesteretssag­fører, Dr. jur.; f. 9. Nov. 1909 i Dalum: Søn af Statsminister Thomas Madsen-Mygdal (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Marie M-M.. gift m. Grete M-M., f. 28. Okt. 1915, batter af Grosserer Johan Engelsen og Hustru Inger f. Tuxen-SchneekJoth.

Student (Metropolitanskolen) 1927; cand. jur. 1934; Dr. jur. 1946; juridisk Manuduktør 1929-37; Landsretssagfører i Kbhvn. 1937; Højesteretssagfører 1948; Lektor i Retsvidenskab ved Kbnvns Universitet 1938-44; Studieophold i Ox­ford 1930, i Berlin 1937 og i London 1939.

Har udgivet: Dansk Deviseret (1941); Das Devisenrecht Danemarks (Basel, 1942) i Das Devisenrecht Europas; Or­dre Public og Territorialitet (Disputats, 1946); Medudgiver af Haandbog i den danske Valiitalovgivning (1937) og Va­lutaloven af 22. Dec. 1937 (1938); encl-videre forskellige Afhandlinger i juri­diske Tidsskrifter.

Adresse:  Mosebakken  19,   Holte.

MADVIG   Einar Arkitekt;   f.   8.   Sept. 1882 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Victor Madvig  (død 1908)  og Hustru Clara f. Jantzen (død 1928); gift (4. Juni 1910] m.  Gerda M., f. 22. Marts 1884 i Frc densborg,   Datter  af   Lsege,   Professor Asmund   Rovsing  (død 1909) og Hustru Julie f. Dithmer (død 1909).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1900; cand. phil. 1901; Tøm­rersvend 1903: Tegner hos Professor H B Storck og Gotfred Tvede; Afgang fra Kunstakademiet 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Kunstfor­eningen 1932-49 o(? af den kbhvnske Vandafledningskommission fra 1939; Kasserer for Akademisk Arkitektfor­enings Understøttelsesfond 1944-49.

Arbejder: Tennishallen i Pilealléen; Den danske Købstadsforenings Bygning i Gyldenløvesgade; for Kbhvns Havne­væsen; Ombygning af Toldbodbygnin-gen, Marketenderi og Værksteder paa Refshaleøen, Trappeparti paa Lange-liniemolen; restanreret Festsalen i

903

Flensborghus i Flensborg; industrielle Bygninger for Akts. Glud & Marstrands Fabriker; Hovedbygningen paa Bauné-gaard i Lille Værløse; Villaer i Kbhvns Omegn ; „Salamandras " Bygning i Grøn­ningen (sammen med Gotfred Tvede) ; Dampskibsselsk. Dannebrogs Bygndng i Anialiegade og Generalkonsul Johan Hansens Malerisamling (s. m. Poul Methling) ; Udvidelsen af Det kgl. dan­ske Haveselskabs Have s. m. Havearki­tekt J P Andersen; Monument for Sko­lemanden, Prof. Kr. Rovsing ved Må riager.

Separatudstilling   af   Akvareller   hos Fischer & Krarup 1944. Adresse: Frdbg.  Allé 12, Kbhvn. V. Sommerbolig : Rungsted Kyst. MAEGAARD  Eilert Direktør, cand. jur.. R.DM.p.p.;  f.  8.  Jan.  1889  i  Rudkjø-bing; Søn af Købmand R F Maegaard (død 1902) og Hustru Dagmar f. Peter­sen   (død 1934); gift (20. Maj  1914)  m. Else Margrethe M.,  f. 22.  Marts 1891, Datter   af  Ingeniør  Joh.   Saabye   (død 1946,  se Kraks Blaa Bog 1943)  og Hu­stru Fritze Elisabeth f.  Larsen.

Student     (Metropolitanskolen)     1906; cand.   jur.    1912;    Sagførerfuldmægtig samme Aar; Assistent i Statistisk  De­partement  og   i   Landsoverskatteraadet 1913-17;   Sekretær   i   Fragtnævnet   1916-20,    i    Dansk    Dampskibsrederiforening 1919;   adm.   Direktør   for   samme   1920 samt  for Søfartsraadet  1927;  Chef  for Fragtnævnets   Sekretariat   1939;   Direk­tør i Vdligningskassen af 27. Juni 1940. Medlem af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbestyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Krigsforsikringen  af danske Skibe-, Medlem af Pensioneforsikringsanstaltens Bestyrelse  og  Forretningsudvalg;  Med­lem   af   Bestyrelsen   for   Dansk   Radio Akts.,   for   Akts.    Elektromekano,   for Akts. Saabye & Lerche, for Akts.  Ka­strup   Maskinfabrik   og   af   Repræsen­tantskabet for Akts. Investor; Gene-al-kommissær for  Danmark  ved  den   in­ternationale Søfartsudstilling i  Antwer-pen   1930;   Medlem   af  Bestyrelsen  for den  danske Afdeling af La société  in­ternationale   pour  l'enseignement   com-merciel, af Repræsentantskabet for den danske    Afdeling    af   Foreningen   for skandinaviske Sømandshjem  i fremme­rie Havne, af Bestyrelsen for Den dan­ske Sømandsfond og af Hovedbestyrelsen for The International Shipping Federa­tion,  London; Næstformand  for Direk­tionen for Kbhvns Maskinskole ; Medlem af Repræsentantskabet for Landsforenin­gen Dansk Arbejde, Kbhvn.-Afd. og a[ Foreningens  Kbhvns   Udvalg;   Medlem af  Bestyrelsen  for   Dansk-Engelsk  Sel­skab  og for Det  udenrigspolitiske Sel­skab;   Medlem   aif   Det   internationale

Handelskammers danske nationale Ko­mité, af Repræsentantskabet for Er­hvervenes Oplysningsraad, af Bestyrel­sen for Stiftelsen Georg Stages Minde og a.f Bestyrelsen for Kronborgmuseet; Medlem af Turistraadet.

TIdenl. Ordener: B.LJI.3.; N.St.0.31.; S.V.31.

Adresse: Amatieg. 33, Kbhvn. K.

MAEGAARD Johannes Hammer Or­logskaptajn, R.DM., Ghr.XM.T.,HTS. p.p.; 1. 16. Sept. 1893 i Kbhvn.; Søn aif Kommandør C F Maegaard (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hurtru Anna f. Hammer (død 1916); gift 1. Gang (12. April 1924) m. Gerda M.. f. 8. Juli 1892, død 1931. Datter af Grosserer Carl Gtahnson (død 1920) os Hustru Ellen f. Wandel (død 1931); 2. Gang (15. Juni 1934) m. Agnete M., f Glahnson-Petersen. f. i Kbhvn., Datter af Direktør I Ferd. Petersen og Hu­stru Elisabeth f. Glalmson.

Sekondløjtnant i Søværnet 1914; Pre­mierløjtnant 1915; Kaptajnløjtnant 1923; Kaptajn 1927; Orlogskaptajn 1932. Ad-j-utant hos Kong Christian X 1934; Af­sked 1943; Orlogskaptajn i Reserven 1947; tjenestegørende i Marineminist«-riet fra 1939.

Cdenl. Ordener: Gr.G.1.3.; I.Kr.5.; S.Kr.3.

Adresse: Sundvænget 14, Hellerup.

MAGELUND Johs. Højskoleforstander; f. 29. Juli 1909 i Gudme; Søn af Køb­mand Carl Magelund (død 1943) og Hustru Kathrine f. Nielsen (død 1938); gift (1. Okt. 1938) m. Katharina M., f. 24. Okt. 1915 i Schweiz, Datter af Amtsskolekonsulent Hans Wagner, Bern og Hustru Clara f. Spycher.

Student (Svendborg) 1928; cand. theol. 1934; Studierejse i Italien s. A.; Hjæl­pepræst i Brorstrup-Ravnkilde 1934-36; Studierejser i England, Frankrig og Schweiz; Kaldskapellan ved Hellig Kors Kirke og Korshærspræst i Kbhvn. 1937-39; Sognepræst i Maarum 1939-46; For­stander for Haslev udvidede Højskole

1946.

Næstformand i Kristelig Akademisk Forening 1937-38; Kredsformand for K.F.U.M. og K.F.U.K. i Nordsjælland 1942-46; Redaktør af Kirkeblad for 35 Sogne 1940-45 m. m.

Har udgivet: Bibellæsning — Vejen til Vished og Kraft (1944).

Adresse: Haslev udvidede Højskole, Haslev.

MAGIUS   Frits von Politiinspektør; f. 11. Juni 1903 i Kbhvn.; Søn af Raad-mand, Postmester Albert Magius (død 19«, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hu­stru Johanne Margrethe Helene Allese f. de Fine Bunkeflod; gift (20. Sept.

Magi__________ _______

1932) m. Margit v. M., f. 19. Aug. 1907, Datter af Købmand Anton Nielsen (død 1946) ag Hustru Agnes f. Gundersen.

Student (Metropolitanskolen) 1922. cand. jur. 1928; Sekretær i Kbhvns Po­liti s. A..; Fuldmægtig 1935; Politiassi­stent i 3. Politiinspektorat 1936, Politi­kommissær 1938; Politiinspektør hos Rigspolitichefen 1939.

Medlem af Juristforbundets Bestyrelse 1933-43; Censor ved Statens Politiskole fra 1940; Delegeret ved Comroission internationale de Police criminelle fra 1942; tillige Rapportør ved Kommissio­nen og Medlem af Redaktionskomiteen for Revne internationale de Police cri­minelle fra 1946.

TJdenl.  Ordener:  Fi.H.R.31.; S.N.3.

Adresse:  Thorvaldsensv.  6,  Kbhvn. V.

MAGLE   Hans Sognepræst; f. 27. Okt. 1891 paa Frdbg.; Søn af Købmand Chri­stian H Magle (død 1938) og Hustru Ane Marie f. Jensen (død 1936); gift (29. Dec. 1918) m. Anna Lucie M., r. 28. Juni 1889 i Haslev, Datter af Hus­ejer Hans Thomsen (død 1897) og Hu­stru Maren f. Nielsen (død 1905).

Cand. theol. 1918; Rejsesekretær ved K.F.U.M. i Danmark 1918-19; Studie­ophold ved Universiteterne i London, Chicago, Berlin og Erlangen 1919-20 os? 1938. Sekretær ved K.F.U.M. i Kina 1920-25; Hjælpepræst i Sandager-Hole­vad 1926- Sognepræst i Brylle 1927-31; 2. res. Kapellan ved Domkirken i Oden­se 1931-37; Sognepræst for den danske Menighed i Tønder fra 1937; arresteret af Gestapo Dec. 1944, i Frøslevlejreu Dec. 1944-Maj 1945; Orlov med Bopæl i London som særlig Udsending for Syd­slesvigsk Udvalg samt Korrespondent til forskellige Dagblade 1948-49.

Medlem af Bestyrelsen for Fyens Stiftskonvent 1932-37 og for Sydjydsk Fænsselsselskab fra 1937; Næstformand for Tønder Skolekommission 1937-45 (Formand fra 1945) og for Tønder dan­ske Skolenævn fra 1940; Formand for det fælles dansk-tyske Menighedsraad i Tønder fra 1937 og for Udvalget for Tønder Kirkes Hovedrestaurering 1940-46; i Ledelsen af Præsternes illegale Organisation PUF. under Besættelsen; Medlem af Bestyrelsen for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1946 og lor Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger fra 1946.

Har udgivet: Mission (1932); Men der staar ogsaa skrevet (1942); Danmarks Fremtid — kristeligt (1945); Sententiæ Qustidianæ. Tanker til Dagen og Vejen (1948); har oversat: Emil Brunner; Gudsordet og Verden (1933), Troen (1936) og Hvad er Moral (1936); har skrevet en Række Artikler i kirkelige Tidsskrifter og i Samlevarkerne : Den

________________________904

danske Kirke under Besættelsen (1945), Dansk Kirkeliv (1945) og Fem Aar (1945-46), Redaktør af Tidsskriftet Øst og Vest 1929.

Adresse: Kirkeplads 3, Tender.

MAGNUSSEN Eli Forstanderinde; f. 29. Juli 1901 i Kbhvn.; Datter af Direk­tør Chr. Magnussen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Gud­run f. Thaning.

Afgangseks. som Sygegymnast i Stock­holm 1922; Sygeplejerskeuddannelse paa Rigshospitalet 1922-25; Uddannelse paa Kent County Mental Hospital, England i 1926; Leder af Dr. F Sandoz' Etablis­sement de Physiothérapie i Paris 1926-27; gennemgaaet Kursus for Halsosystrar i Helsingfors 1930-31; gennemgaaet og ledet Dansk Sygeplejeraads Kursus for socialt arbejdende Sygeplejersker 1931-32; Forstanderinde for Rigshospitalets Sygeplejerskcskole fra 1932 og for Rigs­hospitalets Sygepleje fra 1938; Sundheds­styrelsens Tilforordnede vedrørende Syge­plejerskesager fra 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Den sociale Skole fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for og af Undervisningsraadet ved Kur­sus ved Aarhus Universitet for Sund­hedsplejersker og for ledende og under­visende Sygeplejersker fra 1938; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Kunst-flidsforening fra 1943.

Adresse: Sortedam Doss. 101, Kbhvn. V>.

MAGNUSSEN   Knud Civilingeniør; f. 24. Maj 1891 i Snlina i Rumænien; Søn af Ingeniørresident Eugéne Magnussen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Caroline f. Steenberg; gift (26. Febr. 1919) m. Inger M., f. 14. Jan. 1895 i Brøndbyøster, Datter af Handels­gartner Jens Jacobsen og Hustru Ma­rie f. Nielsen (død 1910).

Exam. polyt. 1909; cand. polyt. 1919; Ingeniørassistent ved Randers Havn og Fjord 1919-20; Aide-Ingénieur de la Com-mission Européenne du Danube 1921; Ingénieur en Chef 1936.

Leder af Commissionens tekniske Tje-nest«; Reguleringsarbejder ved Donaus nedre Løb og Mundinger 1935-39; Med­lem af Komitéen af consulterende Inge­niører  for  den   Europæiske  Donaucom-mission fra 1939. Udenl. Orden ; Rum.St.5. Adresse.: Lindev. 13, Espergærde. MAGNUSSEN  O   K   Lektor, uveiretssag­fører, R.; f. 9. Jan. 1881 i Kbhvn.; Søn af Bogholder S O "Magnussen (død 1926) og Hustru f.  Weybøll  (død 1930); gift (19. Aug.  1913)  m.   Overretssagfører  Hennj M. (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937), Datter af  Landmand J  Petersen  (dåd 1924) og Hustru  f. Buen  (død 1914). Student     (Metropolitanskolen)     1899;

Malb

cand.  jur.   1905;   Overretssagfører 1909;

Loktor  ved Kbhviib  Universitets juridi­ske Laboratorium 1917.

Juridisk Konsulent for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation ns for Urtekræmmerforeningen (Kbhvns Købmandsforening) fra 1912; Medstif­ter af og Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Tunghøres Vel (Dansk Tung-høreforeuing) 1912-34.

Adresse : N-Søgade 49, Kbhvn. K.

MAILAND Carl Ørelæge, R.DM.: f. 21. Maj 1877 paa llolmerødgaard; Søn at Proprietær C Lassen (død 1910) og Hu­stru Dorothea f. Schierner (død 1912); gift (18. Sept. 1912) m. fh. Forstander­inde Ingeborg Suhr-Mailand (se denne).

Skolelærereksamen 1896; Lærer ved Kbhvns Kommuneskoler 1899-1911; Stu­dent (privat dim.) 1903; med. Eks. 1910- Assistent- og Kandidattjeneste 1910-16; Skolelæge 1914-17; Specialistan­erkendelse i 1918, Øreklinik i Kbhvn. fra 1918; Ørelæge ved Kbhvns Kom­muneskoler 1916-26.

Medlem af Den almindelige danske Lægeforenings Specialistudvalg fra 1921, af Sundhedsstyrelsens Speeialist-nævn, af Udvalget til Autorisation af Talelærere, af Bestyrelsen for Tungheres Vel 1917-21, for Talepædagogisk Forening fra 1922, Æresmedlem af denne 1943, for de kbhvnske Ørelægers Organisation fra 1926 og af Døvstummekommissionen »f 20. Jan. 1917; Formand i Direktio­nen for Akts. Lægerne« Hus (Domus medica) 193&46; Medlem af Voldgifts­retten i Kbliyns Lægeforening; For­mand i Adm'indstrationsudvalget for Do-mus medica 1948.

Har udgivet: Tunghøre Skolebørn; Undersøgelser over Tunghørighed blandt danske Skolebørn; Hvad enhver tung­hør bør vide.

Adresse:  Carlstorp, Solbakkev.  35, Gentofte.

le   MAIRE Louis Ekspeditionssekretær, Dr. jur.; f. 1. Maj 1910 i Kbhvn.; Søn af Professor, fh. Livlæge, Dr. med. Martin le Maire (se denne); gift (23. Nov. 1940) m. Esther le M., f. 9. Marts 1915 i Kbhvn., Datter af Direktør Wil­helm Barkbuus (se denne).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1928; cand. jur. 1934; f ung. Sekretær i Justitsministeriet s. A.; Dommerfuld­mægtig i Skern 1934-36; Sekretær i Ju­stitsministeriet 1937. Fuldmægtig 1944, Ekspeditionssekretær 1946; kst. Dommer i Østre Landsret og Kbhvns Byret 1947-48; tillige juridisk Sekretær i RetsUege-raadet 1937-39, Ekspeditionssekretær smstds 1941, Raadets juridiske Raadgi-ver 1948; Dr. jur. 1946; Studierejse ti! U.S.A. 1947.

Formand for Teaterraadet 1946, Med­lem af den af Arbejds- og Socialmini­steriet nedsatte Ungdoinskommission 1946; Censor i Kriminologi ved psyko-logisk-pædagogisk Eksamen ved Kbhvns Universitet 1947; Formand for Justits­ministeriets Teaterudvalg at 1949

Har skrevet: Legal Kastration i strafferetlig-Belysning (Disputats, 1946) samt Tidsskriftartikler.

Adresse: Hulgaardsv. 46, Kbhvn. F. le

MAIRE Martin Professor, fh. Livlæge, Dr. med, K'.DM. M.M. 8. Apr. 1818-19W p.p.; f. 16. Juni 1867 i Næstved; Søn af Generalmajor Louis le Maire (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Thora f. Wittusen (død 1930); gift (18. Jan. 1907) m. Karen Margrethe le M., f. 12. Juli 1882 i Skovshoved, død 1937, Datter af Arkitekt Chr. Seemann (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru f. Kierboe (død 1925).

Student (Haudis Skole) 1885; med. Eks. 1392; Underakkuchør ved Fødsels. stiftelsen 1899-1901; Dr. med. 1902; Læ­rer ved Jordemoderskolen 1902; Liv-kirurg hos Kong Christian IX 1901-05; Hofmedikus 1904r06; Livlæge hos H. M. Enkedronningen 1913-26; Læge hos Hds. kgl. Højhed Prinsesse Thyra 1926-45; Leder af Marthahjemmets Poliklinik for syge Børn 1906-13; oprettet Privat­klinik 1907; Læge ved Kbhvns Amts Arresthus 1910-40; Skolelæge 1913-37; Censorsuppleant ved medicinsk Embeds­eksamen 1919; Censor 1921-35.

Medlem af Bestyrelsen for Arveprin-sesse Carolines Legat for Sygeplejersker, for Jordemoderforeningen for Kbhvn. ok Omegn (Form:md 1945), af Bestyrelsen for Fribolig for Lægeenker, af Kontrol-komitéen for Selskabet C. A. 28. Juni og af Centralkomitéen i Kbhvn.

Har skrevet: Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus (1902); Medarbej­der ved flere inden- og udenlandske medicinske Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: A.A.B.3.; Gr.Fr.4.; L.S.Æ.K.O.; M.V.Kr.3.; N.St.O.2'.; Pr.Kr.3.; Pr.R.0.3.; R.St.Stan.2.; S.N.2'.; Stb.V.4.; Ø.F.J.3*.

Adresse:   N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kulhus pr. Værløse.

MALBERG Henrik Skuespiller; f. 4. Der. 1873 i Aarhus; Søn af Vognmand P Malberg (død 1930) og Hustru £. Schei-by; gift (11. Maj 1906) m. Anna f. Han-senmeyer, f. 19. Marts i Fredericia.

Debuterede i Aarhus 1896 som Skriver-hans i Eventyr paa Fodrejsen; Skuespil­ler ved Dagmarteatret 1905-10; Provins tourno 1910-11; atter ved Dagmarteatret 1912-14, ved Alexandrateatret 1914-17, ved Det kgl. Teater fra 1917.

Hovedroller:     Fragtmand    Henschel;

Malb_____________________

Lechat i Forretning er Forretning; Jeppe i Jeppe paa Bjerget; Samson i Samson og Dalila; Den pantsatte Bon­dedreng; Birkedommer Krans og Skri-verhana i Eventyr paa Fodrejsen; Fals-maal i Oulddaasen; Per Degn i Eras-mus Montanus; Klokker Link i Nej; Corfitz i Barælstuen; Klatterup i Re-censenten og Dyret; Jeronimus i Den honnette Ambition; Onkel Vanja i On­kel Vanja; Svend i Alt er godt; Tobias Hikke i Helligtrekongersaften; Kende­garn i En Skærsommernatsdrøm; Ge­orge Dandin; Hovedrollen i den første danske Talefilm Præsten i Vejlby; Jeppe i Stavnsbaands-Filmen Kongen bød -.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund, for Foreningen Det kgl. Teaters Venner, i Holberg-Samfun­det og i Solistforeningen af 1921; Med­lem af Holberg Selskabet af 23. Sep­tember; Æresmedlem af Finsk Kunstner Forbund, al Dansk Skuespillerlorbund og af Industri- og Haandværkerforenin-gen i Nykøbing F.; Studentergaardens Æreskunstner 1946; har sammen med Orla Book skrevet: Bolettes Bryllups-færd (Folketeatret 1914), og sammen med Axel Frisdie : Gamle Postgaard.

Adresse: Aaboulevard 84, Kbhvn. N.

MALCHAU    Oluf H Trafikkontrols, Kaptajn, R.; f 13. Aug. 1892 i Høj­sted; Søa al Husejer Clir. Malchau (død 1924) og Hustru Anina f. Bas-mussen (død 1940); glit (12. Okt. 1917) m. Editti M., f. 31. Juli 1897 i Kbhvn., Datter af Maskinpasser P Hansen (død 1927) og Hustru Kirstine f. Iloffmann (død 1944).

Præliminæreks.; Trafikkontrolør ved Statsbanerne, indtraadt i Statsbanernes Tjeneste 1909; Kaptajn af Artilleriet i Reserven 1931, af Forstærkningen 1932.

Medlem af Eise Sogneraad 1929-31, Formand 1933-34; Medlem af Landstin­get (Det konservative Folkeparti) fra 1939; Medlem af Statens Lønningskom-misslon af 1943, af Forsvarskommi»si> nen af 1946, af Alkoholkommissionen af 1947, af Rigsretten, af Statens Løn-ningsraad, af Tilsynsraadet for Konge­riget Danmarks Hypotekbank, af Til­synsraadet for Sjølund Statsskolehjem for Piger, af Jernbaneforeningens Ho­vedbestyrelse og Forretningsudvalg og af Statstjenestemændenes Centralorga­nisation II's Bestyrelse; Formand for Danske Jernbaners Afholdsselskab 1935-46, for Danske Afholdsselskabers Lands­forbund 1944-48 og for Afholdsbevægel-sens Børnehave Det hvide Baand; Redaktør af Jernbane-Afholdsbladet 1923-39.

Adresse : Frederiks Allé 75 C, Aarhus.

________________________906

MALINOWSKI   Arno Billedhugger og Medaljør; f. 3. Aug. 1899 i Kbhvn.; Søn af Smed Franz Malinowski (død 1932) og Hustru Louise f. Eeinbothe (død 1938); gift (23. Dec. 1921) m. Hedvig M., f. 2. Sept. 1898 i Kbhvn., Datter af Tømrer Jens Madsen (død 1926) og Hu­stru Karen f. Jørgensen (død 1942).

Uddannet hos kgl. Hof-Gravør S Lin-dahl 1914-19; gennemgik Billedhugger-skolen paa Kunstakademiet under Pro­fessor Utzon-Frank; Studierejse til Paris 1925 og 1930, Berlin og London 1933; knyttet til den kgl. Porcelainsfabrik 1921 -35; Lærer ved Kunsthaandværkersko-len 1934-39; kunstnerisk Medarbejder ved Georg Jensens Sølvsmedje 1936-44; udstiller paa Charlottenborg og paa Kunstnernes Efteraarsudstilling fra 1920; fik Eckersbergmedaljen 1953; Arbejder paa Nationalmuseet i Stockholm, paa Museerne i Lyon, New York, Stoke-on-Trent, London og Chicago, samt paa Den kgl. Ment- og Medaillesamling.

Medlem af Bestyrelsen for Billedhug­gert oreniugen 1930-33; kunstnerisk Med­lem af H C Andersen Selskabets Besty­relse ; Medlem af Censurkomitéen paa Charlottenborg 1931 og 1949 og af Cen-surkomitéen for Kunstnernes Efteraars-HdstilliiiR 1934, 1935, 1937 ok 1938.

Hovedværker: Amor og Bierne; Flora; Balidanserinden; H C Andersen-Minde­medaljen; Holberg Medaljen; Døbefont og Altersæt til Skive gi. Kirke og Re­liefferne paa Christianshavns Vuggestue og Daghjems Facade.

Adresse: Herlufsholmv. 29, Kbhvn. Vanl.

Sommerbolig: Arrenakkev., Asserbo pr, Frederiksværk.

MALLING  Aksel Grosserer; f. 23. Juli 1896 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Willi­am Malling (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Dora Margaret f. Hedley (død 1947); gift (6. Nov. 1925) m. Fanny Henriette Suhr M., f. 7. Dec. 1900 i Kbhvn., Datter af Gros­serer Holger Willumsen (død 1931) og Hustru Emelie f. Suhr.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1914; cand. phil. 1915; Uddannelse i Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts, i Winterthur samt i dettes Subdirektion i Zurich 1919 og i Guardian Assurance Company Ltd. samt dettes Law Courts Afd. i London 1921; ansat i Firmaet Aug. Borgen 1914, Prokurist 1920, Med­indehaver 1930, Eneindehaver fra 1944.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1939; Medlem af Dansk Tarifforenings Komite; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings Forbund 1935-40, for Assurandørernes Presse­bureau 1937-41, for Forsikringsforenin-

907_______________________

gen 1958-42; for Dansk Ulykkesforsik­rings Forening, for Foreningen af For­retningsførere for udenlandske Forsik­ringsselskaber, for Foreningen af For­sikringsselskaber til Overtagelse af lov­pligtige Ansvarsforsikringer for Hunde, for Foreningen af danske Søassurandø-rer og for Akts. Einar Willumsen.

Adresse: Agavev. 7, Hellerup.

MALLING V Civilingeniør; f. 23. Febr. 1901 i Aalborg; Søn af Amtslæge Einar Tli. Malling (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1953) og Hustru Ingeborg f. Scliuiisbue; gift ni. Henni M., f. 8. Nov. 1906 i Vordingborg.

Student (Aalborg) 1919; cand. polyt. 1925; Sekretær ved Dansk Byplan-laboratorduim; Ingeniør under Stads­ingeniørens Direktorat, Byplankontoret, fra 1928; tillige Virksomhed som kon­sulterende Ingeniør vedr. Byplanlæg­ning.

Sekretær for Nordisk Byggedags dan­ske Komité 1927; Medlem af dfn per­manente Komité for nordisk Byggedag 1932.

Adresse :   Fuglevadsv.  29,   Lyngby.

MALLING   PEDERSEN   Esther Forfat­terinde,  se Pedersen  Esther   Malling.

MALMROS Richard Overlæge, Dr. med. • f.   18.   Marts   1905   i   Esbjerg;   Søn   af Arbejder Nils Malmros og Hustru Kri­stine f. Asboe; gift (25. Marts 1937) m. cand. mag. Eli Gold, f. 13. Jan. 1906 i Esbjerg, Datter af Overlæge Emil Cold (se denne).

Student (Esbjerg) 1923; med. Eks. 1931; ansat ved Hospitaler i Provinsen og Kbhvn. 1931-34; 2. Reservelæge ved Nørre Hospital i Kbhvn. 1934; Reserve­læge ved Rigshospitalets neurokirurgi -ske Afd. 1935; Overisege ved Den neuro­kirurgiske Afd. ved Aarhus Kommune­hospital 1941; Studieophold (Neuroki­rurgi) Stockholm 1942 samt U. S. A. og Canada 1947; Dr. med. (Den lumbalt discusprolaps og ligamentære rodkojn-pression) 1942.

Adresse: Kommunehospitalet, Aarhus. MALMSTRØM Axel Biskop, R.1)11.p.p.; f. 2. Nov. 1888 i Kbhvn.; Son af Gros­serer J Malmstrøm (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Agnes f. Kierkemann (død 1935)- gift (10. Nov 1916) m. Hedevig M., f. 29. Nov. 1889 i Kbhvn., Datter af Hovedkasserer ved De danske Sukkerfabrikker J P Jahn-sen (død 1924) og Hustru Marie f. Mor­tensen (død 1928).

Student (Metropolitanekolen) 1906; cand. theol. 1912; Studierejse i 1912; Sekretær i K. F. U. M. i Aarhus 1913-16t Sounepræst i Aæinft 1916; Sekre­tær i Kirkelig Forening for den indre Mission i Kbhvn. 1922-25; 2. resideren-

___________________Malm

de   Kapellan    ved    Kbhvns    Domkirke 1925; Biskop over Viborg Stift 1936.

Medlem af det internationale Missi-onsraads Executavkomité 1938-47 og af nordisk Missionsraad; Formand i Dansk Mdssionsraad; Næstformand i Bestyrel­sen for Det danske M'issionsselskab og 1925-36 i Kbhvns Præstejkonvent; For­mand for Indre Missions Præstekonvent 1925-36; Medlem af Bestyrelsen for Alm. dansk Præstekonvent 1926-33. for Me-nighedskonventet af 1891 1930-46, for K. F. U. M.'s Seminarium og for Sankt Lukas Stiftelsen; Medlem af det øku­meniske Fællesraad, af den danske Afd. af det lutherske Verdenskonvent, af Re­præsentantskabet for Dansk Kirke i Ud­landet, af Landsudvalget for K.F.U.M.'g Soldatermission, af Udvalget for den grønlandske Kirkesag og af Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker; deltog som Dansk Missionsraads Udsending i internationale Verdensstævner for Ydre Mission: Jerusalem 1928, Northfield, U. S. A.. 1935, Tambaram, Indien, 1938 og Whitby, Canada, 1947; Redaktør af Mv og Lys 1922-26 og af Nordisk Mis­sions-Tidsskrift fra 1941.

Har bl. a. skrevet: Paa Vej (1924); Et Udsyn fra Oliebjerget (Medudgiver, 1929); Johannesrøsten, Johannes Døbe­rens Liv og Budskab (1931); Under Guds Dom —, Profeten Amos og hans Budskab (1934, svensk Udg. 1938); Med­udgiver af Menighedssangbogen Annek­set (1935); I en Krisetid, Strejflys over Øjeblikkets Verdensmission (1936); Land-flygtighedstidens store Profet og vor Tids Mangel paa Tryghed (1937); Vore Missionsopgaver og Jesu Genkomst (1938); Kirkens Verdensmission, Ver-densstævnet i Tambaram (1939); Guds Opdragelse gennem Tidens Vanskelig­heder (1940); Fortolkning til Profeten Hoseas (i Det danske Bibelselskabs Fortolkningsrække til det GI. Testa­mente, 1940): En Indiensfærd (1940); Vor Tids Ydre Mission. Synspunkter or Grundlinier (i Haandbog i Kristen­domskundskab, Bd. VI, 1943); Kampen om den muhammedanske Verden (i Dansk Missions Selskabs Jubilæums­skrift, 1946); Min Moder Fru Agnes M. (i Bogen Min Mor, 1947); Viborg Stift under den tyske Besættelse (i Vi­borg Stifts Aarbog, 1947); Da vi mød­tes paany —. Verdénsmissionskomferen-cen i Whitby, Canada, Juli 1947 (1948); Evangeliet til Alverden. Den nyere Mis­sions Baggrund og Historie, Bind I (1948).

Udenl.   Orden :  Ø.r.K.O. Adresse :   Viborg.

MALMSTRØM   Johs. Direktør, R., M.T. Kfh.; f. 15. Maj 1890 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J Malmstrøm (død 1935, se

Malm__________________

Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Agnes f. Kierkemann (død 1935); gift (9. Sept. 1920) m. Anna Margrethe M., f. 24. Pebr. 1898 i Kblivn., Datter af Hoved­kasserer J F Jahnsen (død 1924) og Hustru Marie f. Mortensen (død 1928).

Afgangseks. fra De Brockske Han­delsskoler; ansat i Firmaet R Collstrop 1906-08; i Firmaet Hellesen & Jlalm-strøm 1909, Prokurist 1916, .Medindeha­ver 1925, Eneindehaver fra 1935.; tillige Prokurist i Nord og Syd Forsikrings-Akts. 1915, Underdirektør 1937-42.

Medlem af Kontrolkomitéen for For­sikrings-Akts. Heimdal 1933-48; Medlem af Kontrolkomitéen for Nord og Syd Forsikrings-Akts. 1942-46; Medlem af Be­styrelsen for Forsikringsforeningen i Kbhvn. 1942-46, for de danske Armenier-venner 1923-48, for Det danske Bibelsel­skab og for Olfert Ricards Minde-Legat ; Medlem af Dansk Missionsraud, af Repræsentantskabet for Det kbhvn­ske Kirkefond og af K. F. D. M.'s For-eningsraad (Centralforeningen); For­mand for St. Johannes Sogns Menig-hedsraad og for Østerlands-Missionen; Kirkeværge ved St. Johannes Kirke i Kbhvn. 1940-45; Revisor for Santalmis-sionen og Menighedsraadsforeningen for Kbhvn.-Frdbg.; Medlem af Udvalget t;l Fremme af Bibelknndskab og af Komi­téen for Den danske Menigheds Hjælpe­arbejde under Krigen 1941-48.

Har skrevet: Olfert Ricard, Minder og Optegnelser (1929) samt en Række Artikler i Bøger og Blade.

Adresse :   Sortedam  Dossering 25, Kbhvn. N.

MALTESEN Aage Amtslæge, R.; f. 13. Febr. 1885 i Vrigsted, Vejle Amt; Søn af Højskoleforstander Lorenz Maltesen (død 1919) og Hustru Kirstine Marie f. Pedersen (død 1922); gift (26. Jan. 1912) m. Ounver M., f. 7. Nov. 1885 i Svendborg, død 1946, Datter af Oberst O T Ryberg (død 1916) og Hustru Marie f. Jørgensen (død 1931).

Student (Horsens) 1905; med. Eks. 1912; Embedslægeeks. 1916; prakt. Læge i Søvind 1912-14 og 1916-17; Kandidat ved kbhvnske Hospitaler 1914-16; Kredslæge i Andst-SIaugs Lægekreds 1917-19; i Mariager Lægekreds 1919-26; Amts- og Kredslæge i Thisted 1926; 1 Svendborg 1937.

Adresse: Svendborg.

MALTHE-BRUUN   V U Legationsraad, Chargé d'Atfaires, Kaptajn i Flaadcn, R.p.p.; f. 29. Juni 188J i Kbhvn.; Søn af Kammerjunker Vilhelm Malthe-Brunn (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Regitze f. Brun (dåd 1941).

Sekondløjtnant i Søværnet 1905; Ud­kommando med Skonnerten Ingolf til

_______________________908

Vestindien 1905-06 og Ifrydseren Heimdal til Middelhavet 1906-07; Premierløjtnant i Søværnet 1907; Fiskeriinspektionsskibet Islands Falk 1908; 5 Maaneders Orlov for Rejse til Kina og Japan; gennem, gaaet Officersskolen 1910-12; Torpedo-baadschef i Torpedobaadsflotillen 1911-13; Torpedoofficer i Kadetskibet Kryd­seren Heimdal; Marineministerens Ad-jutant 1913; Artilleriofficer i Peder Skram og Olfert Fischer; Chef for Un-dervandsbaadene Dykkeren og Havfru­en 1913-17; tjenstgørende i Flaadens Stab 1917-20; Kaptajn 1918; Leder af den danske Regerings Kulbureau 1913-20; Chef for den taktiske Afdeling- i Flaadens Stab 1919-20; traadt uden for Nummer i Flaaden 1920; Afsked fra Søværnet 1923; 1. Legatkmssekretær i Washington 1920; tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1920; Chargé d'-Affaires i Wien og Budapest 1921-22; 1. Legationssekretær i London 1922-26; Le-gationsraad 1924; Chargé d'Affaires og Konsul i Konstantinqpel 1926-28; Chargé d'Affaires a. p. i Rio de Janeirp 1923-30: tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1931-33; Afsked 1933.

"Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1916-18.

Udenl. Orden :  Ø.r.K.l.

Adresse :  Sophienholm,  Hellebæk.

MAMSEN H N Værkstedschef, R.DM.; f. 1. Juli 1882 paa Frdbg.; Søn af Lærer, cand. theol. H A Mamsen (død 1911) og Hustru Gyda f. Matthesen (død 1914); gift (25. Maj 1912) m. Erna M., f. 21. Jan. 1886, Datter af Telegrafbestyrer Carl V Hansen (død 1921, so Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Caroline f. Jensen (død 1901).

Student (Slomanns Skole) 1900; cand. polyt. 1907; Ingeniørassistent ved Stats­banerne 1908, Ekspeditionssekretær 1914, Maskiningeniør og Leder af 5. Maskin-sektion i Herning 1916, Chef for Ma-skinkontoret under Generaldirektoratet 1926; Værkstedsohef ved Centralværkste­det i Kbhvn. 1941.

Statsbanerne« Fabrikinspektør 1920-41; Medlem af Statsbanernes Eksamenskom-mission 1926-41 og af Dansk Standardi-seringsraad 1926-41; Censor ved Det tek-niske Selskabs Skoler i Kbhvn. fra 1927; maskinteknisk Konsulent for HiTlerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane fra 1928-32; maskintekniek Konsulent for Direktøren ved Tilsynet med Privatba­nerne fra 1932; Medlem af Statsbanernes Tjenestctidsnævn 1936-41, af det af Tra­fikministeriet i 1932 nedsatte Ordens-reglementsudvalg og har været Medlem af flere af Generaldirektoratet nedsatte Udvalg; Censorsuppleant i Maskinlære

90»________________________

ved   Danmarks   tekniske  Højskole   fra 1945.

Adresse; Hyldegaardsv. 34 B, Charlot-tfinlund.

MANDRUP-POULSEN     Ove Arkitekt, Oberstløjtnant; f. 9. Marts 1899 paa Frdbg-.; Søn af Arkitekt K E Man-drup-Poulsen og Hustru Villy f. Frost (død 1913); gift (4. Aug. 1928) m Sigrid Margrethe M-P., f. 5. Aug. 189i« i Egeslevmagle, Datter af Forpagter Frederik Hansen (død 1923) og Hustru Emma f. Calleaen (død 1929).

Uddannelse paa Kbhvns. bygnings-tekniske Skole og paa Kunstakademiet; ansat hos kbhvnske Arkiteker; Studie­rejser i de fleste europæiske Lande-, selvstændig Arkitektvirksomhed fra 1930; Afsnitschef for Modstandsbevægel­sens Afsnit 2, Region 6; arresteret af Gestapo Dec. 1943: i Vestre Fængsel og Horserødlejren; Oberstløjtnant af Forstærkningen i Ingeniørtropperne 1946.

Bygningsteknisk Raadgiver for Dansk Idrætsforbund; Medlem af Bestyrelsen for Nørrebros Grundejerforening; Æres­medlem af Dansk Arkitektforening; overordentligt Medlem af Akademisk Arkitektforening.

Adresse: Vilvordev. 59, Charlotten-lund.

Sommerbolig: Holmsland Klit pr. Ringkøbing.

MANNICHE A L V Ornitolog, Direktør, FM.; f. 19. Febr. 1867 l Gnndsømagl* ved Roskilde; Søn af Sadelmagermester Ludvig S Manniche (dåd 1905) og Hu­stru Malene f. Johansen; gift (17. Mart« 1926) m. Ingeborg M., f. 20. Juni 1899 i Esbjerg, Datter af Grosserer S P Chri­stensen (død 1903) og Hustru Hansine f. Sparlund (død 1940).

Lærereks. 1890: Lærer i Roskilde 1896-1906 -, Zoolog paa DanmarksekspedStionen til N. O. Grenland 1906-08; zoologisk Konservator i Kbh-vn. fra 1908; Leder af Akte. Østgrønlands Kompagnis Eks­pedition til Grønland 1919; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Østgrøn­landsk Kompagni.

Kbhvns Kommunes Raadgiver vedrø­rende Fuglelivet i Kbhvn. og i Søborg Mose; Redaktør og Medforfatter af Værket Haandbog for Jægere og af Danmarks Pattedyr; Medarbejder ved •TagtfiUnen og Dansk Jagtleksikon.

Litterære Arbejder: The terrestrial mammals and birds of North-east Greenland (1910); Midnatssol og Mørke­tid (1909): Jægeren i Naturen (1925t; Danmarks Sangfugle (1926); Danmarks Fugleliv (s. m. Gerh. Heilmann, 2. Udg. 1939). — Bidrag af ornitologisk Art til mange udenlandske Værker.

Adresse: Normasv. 25, Kbhvn. Valby.

________________       Mans

MANNICHE   Peter Forstander; t. II. Okt. 1889 i Ølsted; Søn al Lærer N 3 L Mannicbe (død 1899) og Hustru Ka­ren f. Jensen; gift (21. Marts 1924) m. Knimj- Louise Al., f. 10. IJoc. 1897, Dat­ter af afdøde Tømmerhandler Karl Fre­deriksen og Hustru Karen f. Monrad

Student (Roskilde) 1908; Lærereksa­men (Blaagaards Seminarium) 1912; cand. mag. 1918; Forstander for Høj­skole- og Studiekredsforeningen i Kbhvn. 1918-21.

Forstander for den internationale Fol­kehøjskole i Danmark fra 1921 og tillige for Den internationale Ungdomsskole, Helsingør fra 1942.

Har skrevet: Samfundsreformatoren John Ruskin (1918); sammen med Holger Begtrup og Hans Lund: The Folk High-Schools of Denmark and the Development of a Farming Commnnity (1926) • Denmark A Social Laboratory (1939).

Adresse : Helsingør.

MANSÅ Frants Maskiningeniør, R.DM.; f. 26. Okt. 1873 paa Grønholtgaard; Søn af Materialforvalter ved Svenstrup Gods F L Mansa (død 1916) og Hustru Bo­lette f. Smith (død 1912); gift (28. Jan. 1900) m. Annie Maria M., f. 8. Juni 1877.

Efter Konstruktøreksamen 1892 Teg­ner hos Stadsingeniøren i Kbhvn.; an­sat ved Statsbanerne 1894, Tegner 1899, Ingeniørassistent 1900, Maskiningeniør 1911, Maskiningeniør II for 3. Sektion 1916, tilsynsførende Maskiningeniør I ved 2. Distrikt 1925-39.

Adresse : Skausepalæ 3. Aarhus.

MANSA   H H Direktør, R.DM.; f. 3. Febr. 1872 i Randers; Søn af Boghand­ler H F Mansa (død 1910) og Hustru f. Hoff (død 1929); g>ift (20. Maj 1899) m. Antonia Vilhelmine M., f. 20. Aug. 1876 i Fredericia, Datter af Boghandler B S Jessen (død 1915) og Hustru f. Arends (død 1919).

Præliminæreks. (Randers) 1888; i Ma-skinlære hos Jochumsen & Nøddelund. Strømmen, 1888-91; Afgang fra Tek­nisk Skole, Kbhvn., 1893; Studieophold i England og Skotland; Konstruktør ved Tnxen & Hammerichs Maskinfa­brik i Nakskov 1894: Konstruktionschef, senere Overingenier ved Akts. Maskin-fabriken Atlas 1899, Underdirektcr 1917, tekn. Direktør 1918-43.

Næstformand i Bestyrelsen for Tek­nisk Selskab (Formand for Selskabets Skoleudvalg til 1947); Censor i Maskin­isere ved Polyteknisk Læreanstalt fra 1912.

Medlem af Dansk Standardiserings-raad, af Akademiet for de tekniske Vi-

Mans

910

denskaber og af The Newcomen Society i London.

Opfinder af forskellige Dampmaskin-konstruktioner for Opnaaelse af højere Dampøkonomi; har skrevet en Række tekniske Artikler i danske og udenl. Tidsskrifter.

Adresse : Hartmannsv. 54, Charlot-tenlund.

MANSA Johan Ludvig Professor, Civil­ingeniør, B,.; f. 17. Juni 1901 paa Frdbg. ; Søn af Direktør H H Mansa (se denne); gift m. Rigmor Charlotte M.. Datter af Postmester Johs. Jensen, Vordingborg.

Cand. r>ol.vt. 1925; Ingeniør i Akts. Burmeieter £ Wain 1925-27: videnskabe­ligt Arbejde ved Den tekniske Høj­skole i Karlsruhe 1927-29: Ingeniør red Ingersoll-Rand Co., Philliipsburg, N. J., U.S.A. 1929-32; Ingeniør ved Helsingør Skibsværft 1932-33: Dr.-Ing. i Karlsruhe (Die Beetimmung der DamDfune von Drehschwingungen einer Flngmotorkur-belwelle) 1932; Professor i Skibsmaskin-bygning ved Norges Tekniske Højskole i Trondheim 1932; Professor i Maskin­isere ved Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole 1941.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber; Formand for Maskininge­niørgruppen   under  Dansk  Ingeniørfor­ening- 1946 og for   Dansk BræmiselsK-trolforening.

Har offentliggjort : Torelæninger c Gass- og Diesetmaskiner (1938) ; Masl teknisk Varmelære (1942); Skibs skdnanlæg I (1945) samt Artiklei Tag-Tidsskrifter.

Adresse: Ordrupdalv. 20, Charlotl lund.

MANSTED Svend Direktør, Civilingeniør-f. 15. Febr. 1697 i Roskilde; Søn af Ho­telejer Viggo Mortensen og Hustru Ma­rie f. Olsen (død 1919); gift (24 Ang. 1924) m. Estrid M., f. 5. Dec. 1903 i Køge, Datter af Maskinfabrikant Frants Scheibye og Hustru Helen f. Hvass.

I Maskinsmedelære ved Maglekilde Maskinfabrik i Roskilde 1911-16; Sti: dent (privat dimit.) 1918; cand. polyt. 1922; Handelsvidenskabelig Læreanstalts Diplomprøve 1932; Ingeniør i Firmaet Rich. Doerfel i Chemnitz i 1923; Inge­niør i Akts. Atlas, Kbhvn. 1923, Afde-lingsingeniør 1928, Underdirektør 1932, Direktør 1933, adm. Direktør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. At­las og for Akts. Jcrnkontoret; Medlem af Indnstriraadets Eksportudvalg; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Kølem-stitut og af Repræsentantskabet for Dansk Reklameforening.

Forskellige Opfindelser af køleteknisk

Art.

Udenl.  Orden :  Rum.M.C.I.l.

Adresse :  Tuborgv.  103,  Hellerup.

MANTHEY-WAGNER  Christian  Over-

retssagfører, R. DM. p. p.; f. 21. Juni 1883

i Kbhvn.; Søn af Oberst C A Wagner

(død 1906)   og Hustru Anna Pauline  f.

Manttiey (død 1909); gift (17. Juli 1909) m. Johanne Emilie M-W., Datter af Fabrikant V L Spies (død 1920) og Hustru Petrea Caroline f. Rasmussen.

Student 1904;  cand. jur.  1910;  Over­retssagfører 1914.

Formand for Sønderjydsk Samfund fra 1917, Stifter at Samfundets Medlems­blad 1948; Medlem af Gnrnseforcningens Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Udvalget for Den sønderjydske Dag 1921-42, Formand 1921-35; Medlem af Grænsefondens Bestyrelse 1931-45; Stif ter af Ungdomsforeningen 18. April; Kasserer for Brdr. Brousts Legat og for Komitéen for Vedligeholdelse af fran­ske Kriaergrave i Danmark; Formand for Apoteker Johan Nicolaj Edinger Balles Legat for Bevarelsen af dansk Sprog i Sønderjylland og for Komitéen for Rejsning af en Statue for l'etev Hiiort Lorenzen; Ærespræsddent for Sangkoret De Danske; Medlem af Be­styrelsen for Kbhvns. frivillige Luft­forsvars-korps, forhen Khhvns Skytte­forenings Rekylkorps 1921-37, Formand 1927-37; Gruppekommandør i Kbhvns frivillige Luftforsvarskorps 1935-37; For­mand for Foreningen for Kbhvns frivil­lige Luftforsvar 1937-45; Organisator af Luftmeldetjenesten ; Medlem ar Kbhvns Skytteforenings Bestyrelse 1916 -23 og 1925-26 ; Ledende Senior i Studen­terforeningen 1921-22-, Medlem af Danne-brogskomitéens Forret ningsudvalg 1919-23 ; Medlem af Danmarkssamfundets Over styrelse fra 1923; Formand for Lyngby Amagerkredsens konservative Forening 1927-38 og for dennes Vedbæk Afdeling 1913-38; Medlem af Søllerød Sogneraad 1925-28; Medlem af Bestyrelsen for Lyngby-Nærtim Banen 1923-43; Næstfor­mand i Skatteraadet for Lyngby Skatte­kreds; Formand for Bestyrelsen for Ma­lermester Johs. Frederiksens Legat og for Ida Bispeskows Legat; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brand­forsikring og Medlem af sammes faste Udvalg fra 1938, Næstformand fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Grundejerforening og for Kbhvns Grundejerforbund.

Udenl. Orden: F.Æ.L.4.

Adresse : St. Kongenss,'. 60, Kbhvn. K. og Nærum.

MARCKMAN   HANSEN Georg Bank­direktør, R.DM.; f. 12. Dec. 1883 i Fre­dericia; Son af Telegrafbestyrer Carl V

»U

Hansen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Caroline f. Jensen (død 1901); gift (24. Marts 1923) m. Caia M. H., f. 30. Okt. 1900 i Kbhvn., Datter af Kontorchef C Boalth (død 1937) og Hustru Louise f. Hinné (død

Student (Aalborg Katedralskole) 1902; Handelsskoleeks. 1904; cand. phil. 1905; ansat i Banken for Fredericia og Omegn 1905-06, i Amagerbanken fra 1906 som Bogholder, Kontorchef 1917, Direktør 1920.

Formand i Bestyrelsen for Kbhvnske Bankers Forening af 1920 og for Akts. Sy ven; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ama-gerbro, for A-kts. Admini-strationsselskabet af 31. Dec. 1954, for Andelsboligselskabet Møllegaarden, for Akts. De forenede Olietøjsfabrikker, for Akts. Amak, for Else Hartvigsons Legat, for Hvilehiemmet Caritas og for Amagermuseet; Kasserer for For­eningen Amagermuseets Venner.

Adresse: Amager Boulevard 118, Kbhvn. S.

Sommerbolig : S-Strandv., Espergærde.

MARCUS Aage Bibliotekar, B.; f. 31. Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Leo Marcus (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Britta f. Hansen (død 1944); gift (4. April 1914) m. Ellen Franciska M., f. 6. Sept. 1888 i Kbhvn. Datter af Kommandør Franz Gotschalk (død 1939, se Kraks Blaa Bos 1939) og Hustru Harriet f. Plum (død 1909).

Student (privat dimit.) 1908; cand.jur. 1914; Assistent ved det kgl. Bibliotek

1914.   ved    Kunstakademiets    Bibliotek

1915. Bibliotekar sammesteds 1928; under Ophold i Stockholm Okt. 1943-Maj 1945 ansat ved Nationalmuseum.

Formand for Komiteen til Udvæl­gelse af godt Bogarbejde og for Ud­stillingen Dansk Boghaandværk gennem Ticlerne 1949; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks videnskabelige og faglige Bibliotekers Sammenslutning, for Sel­skabet for grafisk Kunst og for Dansk-Indisk Selskab.

Udgav som Forlægger en Række kunsthistoriske og kulturhistoriske Værker 1919-24; Medudgiver af Skrift­rækken Monumenta; Redaktør af Serien Haases Haandbøger Bd. 1-25, af Serien Danske Klassikere, af Værket En Bog om Bøger og (s. m. Poul Tuxen) af Verdensreligionernes Hovedværker, 2. Udg.; Medredaktør af Kunst i Danmark 1. Serie samt af Festskrift til Johannes V Jensen (1943) og til Johannes Larsen (1947).

Har skrevet: Mester Eckehart. Præ­dikener og Traktater (1917); Johan Tho­mas Lundbyes danske Landskabstegnin-ger. (1918); Illustrationskunstens Histo.

rie   (i Haandbog i Bibliotekskundskab,

1924); Mystik og Mystikere (s. m. Vilh. Grønbech, 1930); Johannes V Jensen. En Bibliografi (s. m. Frits Jo­hansen, 1933, Tillæg 1943) -. Dansk kunst­historisk Bibliografi (s. m. Merete Bo­delsen, 1935); Leonardo da Vinci (1940); Den blaa Drage (1941); Billedkunsten (1942); Det japanska Måleriet och Tra-snittet (i Konstens Vårldshistoria IV, 1949). Adresse: Møllevænget 12, Hørsholm.

MARCUSSEN  Johannes Landsretssag­fører; f. 22. Maj 1898 i Kbhvn.; Søn af Missionær Johan Marcussen (død 1936) og Hustru Margrethe f. Jensen (død 1930); gift (30. Sept. 1925) m. Irma M., f. 9. Dec. 1902, Datter af Købmand Pe­der Christensen (død 1948) og Hustru Kirstine f. Rasmussen.

Student (Frederiksborg) 1917; cand. jur. 1923; Dommerfuldmægtig i Stubbe­købing s. A.; Sagfører i Nykøbing F. 1926; Landsretssagfører 1928.

Formand for Ligningskommissionen i Nykøbing F. 1933-37; Medlem af og 1. Næstformand i Byraadet 1937-39; Med­lem af Bestyrelsen for Nykøbing F. Børneasyler fra 1929; Formand i Besty­relsen for Nykøbing F. Vuggestue.

Adresse : Klosterstr. 10, Nykøbing F.

Sommerbolig:  Svaneke.

MARCUSSEN   K E M Direktør, Civil­ingeniør, Konsul, R.DM.p.p.: f. 5. Jan. 1880 paa Floes Teglværk; Søn af Tegl­værksejer Chr. Marcussen (død 1930) og Hustru Kirstine f. Kjeldsen (død 1925); gift (19. Marts 1913) m. Grethe M-, f. 13. Aug. i Aalborg, Datter af Murer­mester. Biografteaterejer A Lauritzen (død 1919) og Hustru Kirstine f. Han­sen.

Student (Randers) 1899; cand. polyt. 1905; Assistent ved Anlægenc af nye Statsbaner 1905-11; Løjtnant i Felt­artilleriet 1907- Direktør for C W Obel's Fabrikker fra 1911, i C W Obel Akts. fra 1937; Estnisk Vicekonsut 1926, Konsul 1938-40.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Afdeling for Nordjyl­land fra 1917, Formand fra 1939; For­mand for Sammenslutningen af Arbejds­givere indenfor Cigarindustrien i Dan­mark fra 1926; Medlem af Dansk Ar­bejdsgiverforenings Hovedbestyrelse 1926 og af dennes Forretningsudvalg 1936; Formand for Aalborg Erhvervsudvalg fra 1941; Formand i Bestyrelsen for Nordjydsk Cold Stores Akts. fra 1941; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939; Medlem af Be-

Marc    ___________________

stireisen tor Arbejdsgivernes Ulykkes­forsikring Afd. A. 1. fra 1948.

Odenl. Orden : E.Ø.K.5.

Adresse: Villa „Gaarden", Hasseris, Aalborg.

MARCUSSEN   Peter Forstander; f. 17. Dec. 1898 i Øvre Lerte, Sommersted Sogn; San al Mejeribestyrer Laurids Marcussen (død 1958) og Hustru Anna Kristine f. Kristiansen (død 1928); gift (1922) m. Anna Margrethe M., f. 7. Juli 1900 i Flensborg, Datter al Jern­banefunktionær Thomas Lund og Hu­stru i. Trolau (død 1902).

Deltaget i Verdenskrigen 1916-18; Lærereks. (Jelling) 1920; ansat ved Se­minarieskolen og Præparandskolon i Haderslev 1920-33; Stifter og Leder af Det unge Grænseværn 1933 (omdannet til Dansk - Nordisk Ungdomsforbund 1940), Stifter og Redaktør af Folkung Bladet 1936; Stifter af Folkung Insti-tutet 1938 (omdannet til Nordisk Insti­tut 1940, Formand for dette); Stifter af Folkung Forlaget 1939; fængslet af Tyskerne Aug.-Sept. 1943 og Juni 1944, i Kolding Arrest, Frøslevlejren og Neu-engamme Juni 1944-Maj 1945; Forstan­der for Folkung Skolen 1948.

Medlem af Bestyrelsen for De danske Ungdomsforeningers Hovedkreds, Ha­derslev Østtramt 1928-33 og for H P Hansaens Mindefond; Medlem af Den sør.derjydske Skolekommission og af Modstandsbevægelsens sønderjydske Raad. Adresse": Folkung Skolen, Graasten.

MARCUSSEN    Poul V Overlæge, Dr. med.; f. 24. Nov. 1907 i Horsens; Sen af Skoleinspekter K M Marcussen og Hustru Inger Marie f. Vedel-Jensen; gift (26. Maj 1939) m. Tove M., f. 17. April 1914, Datter af Fabrikant Max Lange os Hustru Maria f. Komtesse Trampe (død 1948).

Student (Fredericia) 1925; med. Eks. 1933; Embedslægeeks. 1938; Dr. med. 1941 (Eksperimentel Polycytæml); Stu­dierejser til Sverige 1936, Frankrig 1939 og U. S. A. 1946-47; Assistent ved KMivns Universitets Institut for alm. Pathologi 1937; Afdelingsleder ved Stå-lens Seruminstitut 1939-31. Aug. 1949; Reservelæge ved Finseninstitutet 1939, ved Rigshospitalet 1942 og ved Rudolph Berghs Hospital 1944; Overtoge ved Kbhvns Kommunehospitals Hudklinik 1945.

Censor ved lægevidenskabeliig Em­bedseksamen ved Kblrvns Universitet 1939; udsendt som Sagkyndig af Grøn­lands Styrelse og Sundhedsstyrelsen tal Grønland 1947; Membre titulaire de la Socielé francaise de Dermatologie. Har uÆfentliggjort Afhandlinger om

________________________912

dermatologiske Emner og Transfusion^ spørgsrnaal.

Adresse: Thorvaldsensv. 12, Kbhvn.V

MARHAUER C-J Direktør; f. 14. Jan 1908 i Kbhvu.; Søn af Typograf Carl Marhauer og Hustru Elna f. Jochuin-sen; gift (3. Maj 1931) m. Irene M., f. 1. Sept. 1912 i Kbhvn., Datter af Dispo­nent Carl Galster og Hustru Carla f. Andersen.

Kealeks. (Kjær & Lyugnyes Skole); ansat i C F Rich & Sønner, A/S 1924, Prokurist 1933, Underdirektør 1939, Di­rektør 1940-47; tillige Direktør for A/S De forenede Kaffesurrogat- & Cichorie-fabriker, Ejendomsaktieselskabet Gorm og De forenede Cichorietørrerier, A/S

1941-47, for A/S Mercantila 1942-47 ok for Dansk Delikatesse Kompagni, A/S

1942-44; Direktør for Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, A/S fra 1949; tilret­telagde og administrerede som Forret­ningsfører den britiske Udstilling i Kbhvn. 1948.

Medlem af Bestyrelsen for A/S Mer­cantila 1938-47, for A/S Do Danske Ci-choriefabrikcr 1939-47. for A/S Det Dan­ske Mælke-Compagni 1940-47, for A/S De forenede Kaffesurrogatfabriker 1940-47, for De forenede Cichorietørrorier A/S 1940-47, for Ejendomsakts. Gorm 1941-47, for A/8 Dansk Delikatesse Ko-n-pagni 1942-47 og for A/S Filmsatelieret ÅSA fra 1946.

Udeiil.  Orden:  Stb.B.E.5.

Adresse: Helcnev. 9. Rungsted Kjsl.

MARKER Christian Peter Professor, R.; f. 15. Nov. 1868 i Vium ved Kelle-rup; Sen af Husmand COM Mærker (død 1913) og; Hustru Maren f Christi­ansen (død 1914); gift (14. Aug. 1901) m. Mary Elisabeth M., f. 3. Marts 1874 i Bearbrook. Ontario, død 1929, Datter af Pastor Thomas Garrett (d»d 1923) og Hustru Leona f. Blaisdell (død 1913).

Uddannelse som Mejerist i Danmark 1884-89; udvandrede til Kanada 1890; Mejerist paa Kine Groft Farm, Mark­ham, Ontario s. A.; Dairyman, Central Experimental Farm, Ottawa, 1891-95; Dairy Instructor, Departement of Agri-culture, 1895-97; Superintendent Domi­nion Government Creameries, N.W.T., 1897-1906; Dairy Commissioner, Province of Alberta, 1906-34; Professor of Dairy-ing, University of Alberta, 1921-34; Æresdoktor ved Dniversity of Alberta 1924.

Dansk Vlcekonsul i Calgary, Alberta 1910-22. '

Medlem af Bestyrelsen for The Cal­gary Industrial Exhibition i tyve Aar; Formand for den danske Forening Da-uia i Edmonton 1935-39.

Adresse: 11138-86 Avenue, Edmonton, Alberta, Canada.

MARQUARD Emil f h. Arkivar, R.p.p.; f.

16. Sept. 1873 i Emden, Hannover; Søn af Telegrafsekretær Thorvald Marquard (rind 1910) og Hustru Eleonora f. Ben-dixen (død 1940); gift (27. Maj 1900) m. Agnes Olga Christiane M., f. 22. Marts 1875 i Kbhvn., Datter af Snedkerme­ster L C Nielsen (død 1904) og Hustru f. Iløgsted (død 1880).

Student (Roskilde) 1891; cand. mag. 1898; ansat paa Ritzaus Bureau sam­me Aar, Redaktør smstds til 1925; As­sistent i Rigsarkivet 1901; Underarki­var 1914; Arkivar I 1925; Leder af Rigs­arkivets 1. Afd. 1934, af 2. Afd. 1938-43.

Medlem af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

Har udgivet: Kongelige Kammer­regnskaber fra Frederik III's og Chri­stian V's Tid (1918); Københavns Bor­gere 1659 (1920); Arbejdernes Andels-Boligforening 1912-22 (1922); Kancelliets Brevbøger 1627-39 (1929-44); Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre I-III 1523-1569 (194.1); Af Kong Christian den Femtes Dagjournaler 1695-99 (i Danske Magasin). Henrik J Krebs; Slægter af Navnet Krebs 2. Udg. (1935) og sammen med Admiral T A Topsøe-Jonsen: Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932 Ml (1935) m.m.

Har foruden sit Arkivarbejde i Rigs­arkivet ordnet en Række andre Ar­kiver, saaledes Arkivet paa G-ammel-kjøgegaard, Firmaet Jacob Holm & Sønners Arkiv, Kbhvns Havnevæsens Arkiv og Revisions- og Forvaltnings-Institutets Arkiv.

l.'denl.   Orden :   S.N.3.

Adresse : Carl Johans G. 10, Kbhvn. Ø.

MARSTRAND     Even Valgmenigheds­præst ; f. 22. Febr. 1879 i Kbhvn.; Søn af Borgmester Jacob Marstrand (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hu­stru Marie Elisabeth f. Neergaard (død 1914); gift 1. Gang (1913) m. Dagmar M., f. Hansen, f. 1877 i Thorsager, død 1923; gift 2. Gang (1929) m. Ane Sofie, f. Rasmussen, f. 1886 i Præstø.

Student (Østersøgades Latinskole) 189V; cand. theol. 1903; cand. polit. 1906. Højskolelærer paa Askov 1907-12; Kaldskapellan i Højby paa Sjælland 1912-15; Sognepræst i Egense paa Pyen 1915-18; Sognepræst i Venge 1918-26; Valgmenighedspræst i Osted fra 1927. Lærer i økonomisk Historie og Sociologi ved Aarhus Universitet 1941-43.

Medlem aif Repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening og for ucn økumeniske Bevægelse.

Litterære Arbejder: Poul la Cour (1912); Omkring Askov (1924); Afhand­linger om Befolkning og Fagforeninger

_________________Mars

l „Det danske Samfund"   (5. Udg. 1942);

Pontus Wikner (1928); Afhandlinger om Statens og Kommunernes Forfatning, offentlig Gæld m. m. i „Den danske Stat" (3. Udg. 1940); Arbejderorgani­sation og Arbejderkaar i Danmark fra 1848 til Nutiden (1934); Udgiver og Medforfatter af Jacob Marstrand: Her­man Trier (1936); Af h. om den sociale Organisation i Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1942); England i det 20. Aar-hundrede (1948).

Adresse: Allerslev pr. Lejre.

MARSTRAND Paul Arkitekt, M.T.KIh. p.p.. f. 26. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Maskinfabrikant, Direktør Poul Marstrand (død 1902) og Hustru Thyra f. Burmeister; gift (3. Febr. 1921) m. Dorothea M., f. 21. Juni i Svendborg, Datter af Læge C P Hedegaard (død 1925) og Hustru Marie f. Roedsted (død 1934).

Arkitoktuddannelse paabegyndt i Mosk­va ; Gesandtskabsdelegeret i Petrograd for de østrig-ungarske og tyrkiske Krigsfanguinteresser 1917-18; Arkitekt i Casablanca, Fransk Marokko 1920-26 og 1930-35.

Formand for Vurderingsnævnct for Makedonien i den græsk-tyrkiske blan­dede Kommission under Folkeforbundet, med fast Ophold i Saloniki 1927-30; Redaktør af Dansk Arkitektforenings Tidsskrift Bygmesteren 1943-45; Mcd-lejn af Hovedbestyrelsen for Bygge-Societet for Danmark 1946 m. m.

Har i Marokko opført.: Konsulater, Kirke i Rabat, Skoler, Privatbyggeri m. m.; herhjemme: Sengeløse Centralskole og Præstegaard; Villaer; Boligbyggeri for Boligselskabet Lejerbo, Birkerød, Haslev, Lyngby m. m.

Udenl.  Ordener:  F.M.S.3;  Ø.r.K.2.

Adresse:   Taarbæk  Strandv.   49, Klampenborg.

MARSTRAND Vilhelm Ingeniørarkitekt, R.; f. 4. Okt. 1884 i Kbhvn.; Søn af Maskinfabrikant, Direktør Poul Mar­strand (død 1902) og Hustru Thyra f. Burmeister; gift (11. Sept. 1914) m. Tandlæge Mette M., f. 10. Sept. 1886 i Odense, Datter af Driftsbestyrer Carl Fauorholdt (død 1914) og Hustru Irene f. Ravn (død 1946).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1901; Civilingeniør 1907; ved Jernbaneanlæg 1908-14; egen raadgivende Ingeniørvirk­somhed 1915-37; Formand for Forenin­gen af raadgivende Ingeniører 1920-33; Redaktør af Ingeniøren 1922-37; Med­lem af Dansk Byplanlaboratoriums Ar­bejdsudvalg fra 1924; Sekretær for Dansk Forening for tfolkebade fra 1937 og for Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1937.

Ærespris i  Bruxelles 1935.

Mars     ___________    _

Litterære Arbejder : Om ordningen af baneforholdene Aarhus-Kanders (1915-16); Grænsespørgsmaalet I-III (1919); Beregning af Bogtrykpriser (1918 og 1921) i Arsenalet i Piræus og Oldtidens Byggeregler (1922); Redaktør af Tek­nikens Vidunderland (1928); Aabenraa (1933); Tre Forelæsninger (1936); Kon­gens Lyngby (1941); Vore ældre Byers Tilblivelse (1942 f.).

Adresse : Jernbanev. 41, Lyngby.

MARSTRAND-SVENDSEN Jens Aage Bryggeridirektør; f. 23. Nov. 1860 paa Sankt Thomas, Vestindien; Søn af Køb­mand, Konsul Jens Svendsen og Hustru Annie Lætitia f. Marstrand; gift (3. Febr. 1910) m. Vita M-S., f 17. Pebr., død 1938, Datter af Gartner Viggo By-gaard, Gentofte, og Hustru Dagmar f. Dragsted.

Præliminæreks. (Birkerod) 1897; i Handelslære hos E A Borch, Kolding; Handelsuddannelse i England 3 Aar; Ansættelse i Vacuum Oil Comp. og De forenede Bryggerier, Kbhvn.; Salgs-leder for Akts. Bryggeriet Odense 1912; Direktør smstds. 1918; fra Sammenslut­ningen mellem Bryggeriet Oden«e og Albani Bryggeri i 1934 Direktør for Akts. Albani Bryggerierne.

Formand for Foreningen af Mineral­vandsfabriker i Fyens Stift fra 1917; Medlem af Bestyrelsen for Danske Mi-neralvandsfabrikanters Fællesforening fra 1918, af Bestyrelsen for Bryggerifor­eningen fra 1934. Viceformand fra 1941 og af Bestyrelsen for Akts. N Petersens Trælastforretning, Odense fra 1936; For­mand for Akts. Kerteminde Trælast­handel fra 1938.

Adresse:  Albani  Villa, Tværg.  19, Odense.

MARTENS Carl Direktør, B.; f. 13. Junj 1869 i Vejle; Søn af Grosserer Johs. Martens (død 1904) og Hustru Elise f. Wolf (død 1897); gift m. Helene M., f. 17. Febr. 1884 i Sahl, Datter af For­pagter Frode v. Holstein (død 1888) og Hustru Juliane f. Ochsner (ded 1911).

Præliminæreks. (Ordrup) 1884; Tømrer­svend 1888; Ophold i Tyskland 1889-90, i Argentina 1890-95, i H. S. A. 1895-96, mdtraadte i Faderens Assuranceforret­ning 1896, Indehaver af denne 1904; Direktør for Forsikringsselskabet NorJ-europa 1920-46, Medlem af Bestyrelsen fra 1920.

Formand for Indbrudstyveriforsikrings-Akts. Danmark fra 1906; Medlem af Be­styrelsen for Forsikringsforeningens Un-diTstøttelscsselskab 1922-48.

Adresse : Chrstholms Slotsallé l, Klam-prnbnrK.

MARTENSEN-LARSEN  Henning Skov­rider, K.p.p.; f. 18. Febr. 18%; Søn af Domprovst, Dr. theol. H Jlartensen-

Larsen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1989) og Hustru Astrid f. Mnndt; gift (30. Okt. 1923) m. Inger M-J,., t. 27. Jan. 1904 paa Frdbg., Datter af Sag­fører Vilh. Stæhr (død 1923) og Hustru Emilie f. Schrader (død 1948).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1913; Forstkandidat 1920; Assistent ved Statsskovvæsenet 1922; Skovrider lor Jægersborg Skovdistrikt 1925.

Uden!. Orden : S.V.3'.

Adresse: Boveskovgaard, Klampen-borg.

MARTENSEN-LARSEN Tyge Politime-ster, B.; f. 10. Okt. 1893 paa Frdbg.; Søn af Domprovst, Dr. theol. H Marten-sen-Larsen (død 1929, ee Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Astrid f. Mundt; gift (28. Nov. 1923) m. Thora M-L., f. 3. Aug. 1903 i Lunderskov, Datter af Overportør Andreas Jensen og Hustru Anna f. Knudsen.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1912- cand. jur. 1920; Dommerfuldmæg­tig i Holbæk 1920; Politifuldmægtig i Roskilde 1923; Politimester i Tønder 1934; kat. Politimester i Aabenraa og Stedfortræder for Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele 1943; Politi­kommandør for Sydjylland i 1945; Jfo-litikammandør for Fyn m. v. 1945-46; kst. Politimester i Odense 1945, fast Udnævnelse 1946.

Adresse : Frederiksg. 2,  Odense.

Sommerbolig: Nordskrænten, Henne Strand.

M A RT l N l ngeborg Forlagsboghandler; f. 10. Nov. 1882 i Kbhvn.; Datter af Grosserer Christian Husum (død 1910) og Hustru Anna f. Poulsen (død 1909); gift (22. Marts 1902) m. Forlagsbog­handler John Martin (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932), Søu af Bygningskon­struktør Poulin J Clausen (død 1883) og Hustru Margrethe f. Bærentz (død 1910).

Indehaver og Leder af Martins For­lag siden 1932.

Udenl. Orden:  F.O.A.

Adresse : Antoinettev. 2, Kbhvn.Valby.

Sommerbolig: Strandgaarden, Horn­bæk.

MARTIN   Jakob Bedaktør; f. 17. Maj 1887 i Sorø; Søn af Redaktør Frederik Martin (død 1931) og Hustru Maren I. Bjerre (død 1940); gift (2. Maj 1914) m. Karen M., f. 2. Febr. paa Dyrupgaard ved Odense, -Datter af Gaardejer Anders Knudsen (død 1930) og Hustru Johan­ne f. Poulsen (død 1933).

Journalist ved Sorø Folketidende. Vejle Amts Folkeblad og Næstved Ti­dende; Redaktør af Ærø Folkeblad 1913; ai Morsø Folkeblad 1915; af Aar hus Amtstidende 1928; Venstres Kan-

JM5_______________________

didat i Skivekredsen ved Folketings­valget i 1920, i Aarhuskredsene i 1943, i Ebeltoftkredsen 1945 og i Aarhus By-kredse 1947.

Præsident i Aarhus Botary Klub 1933-34; Medlem af Aarhus Byraad; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ven­streblade, for Foreningen Norden's Aarhusa-fd., for Jydsk nationaløkono­misk Forening, for Aarhus Venstrefor­ening og for Fadderskabsforeningen for Tønder; Medlem af Pressens Tele­gramudvalg og af Bestyrelsen for l/S Ritzaus Bureau.

Politisk Medarbejder ved Gads dan­ske Magasin.

Adresse:  Ryesg. 20, Aarhus.

MARTIN  Laurits Læge; f. 8. Sept. 1873 i Vejle; Søn af Bandagist Andreas Mar­tin (død 1919) og Hustru Karen f. Poul­sen (død 1904); gift (17. Nov. 1899) m. Laura M., f. 19. April 1874 i Jyderup, død 1949, Datter af Banemester L R Høielund (død 1917) opr Hustru Signe f. Andersen (død 1929).

Student (Vejle) 1893; med. Eks. 1899: prakt. Læge i Middelfart fra 1899; Kan­didat ved Frederiks Hospital, Kbhvn. 1905-06; kirurgisk Assistent ved Middel­fart Sygehus 1906-12; Jernbanelæge 1907; Arresthuslæge 1926; visiterende Læge for Middelfart fra 1943; gentagne Stu­dierejser i Udlandet.

Medlem af Middelfart Byraad 1909-46, af Havneudvalget, Skolekommission, Sundhedskommission og af Overepi-demikommissionen for Assens Amt; Medlem af Direktionen for Middel­fart Sindssygehospital 1918-26; For­mand for Fyns Stifts Privatbanelæ­geforening 1916-32, for Fyns Lægefor­enings kommunale Udvalg 1930, for Akts. Middelfart Venstreblad 1920 og for Middelfartkredsens Badikale Ven­streforeninger 1931; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund 1928, af Repræsentantska­bet for Den alm. danske Lægeforening 1935 og af Bestyrelsen for Danske Læ­gers og Dyrlægers Motorforsikring, Akts. 1917; Formand for Danske Lægers og Dyrlægers Motorklub 1915; Præsi­dent for Union internationale des Anto-mobile-Clubs Médicaux 1938. Adresse : Jliddelfart. Sommerbolig ; Stavrby Strand pr. Mid delfart.

MARTINSEN     Harald R Bedaktør, cand. polit.; f. 1. Febr. 1900 i Stovby Sogn; Søn af Gaardejer Chr. Martin­sen og Hustru Kirstine f. Jørgensen Bønsholt; gift (8. Marts 1923) m. Tea M„ I. 31. Okt. i Kbhvn., død 1949, Dat­ter af Murermester Julius Rasmus Poul­sen (død 1909) og Hustru Marie Amalie l', llolck (død 1926).

__________________Math

Student (Horsens) 1920; cand. polit. 1926; Sekretær i Danmarks Retsforbund 1920-24; Arbejdsmand 1924-26; Journalist ved Politiken 1926-29, ved Aftenbladet 1929-31, ved Betsstatsbladet 1931-33 og ved Østsjællands Folkeblad 1932-37; Ho­vedstadsredaktør for Aalborg Stiftsti­dende 1933-42; Handelsredaktør ved Na­tionaltidende 1942-45; Bedaktør af det illegale Blad Hjemmefronten 1944-45; Udgiver af Martinsens Informationsbre-ve fra 1939 og af Danish Letters fra 1945; har endvidere udgivet: Kampen for Danmark (1945).

Adresse : Tordenskjolds^. 21, Kbhvn.K.

MATHIASEN Georg E Civilingeniør, Maskinfabrikant, Generalkonsul, B.DM. p.p.: f. 17. Sept. 1876 i Stokkemarke; Søn af Gaardejer Hans Mathiasen (død 1928) og Hustru f. Jørgensen (død 1920); gift (11. Okt. 1906) m Alvilda Margrethe M., f. 5. Aug. 1886 i Kbhvn., Datter af Grosserer Julius Jensen (død 1935) og Hustru f. Larsdatter.

Lærte Maskinfaget paa Maskinfa­brikken Vulcan i Maribo 1893-97; gen­nemgik Tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; Afgangseksamen herfra som Maskinkonstrvktør 1899; studerede og arbejdede med Automobiler og Benzin­motorer til 1903; Borgerskab som Smedemester 1903; begyndte Fabrika­tion af V'askerimaskiner 1903; Indeha­ver af Firmaet Georg K Mathiasen; efter Firmaets Overgang til Akts. i 1944 adm. Direktør og Formand i Besty­relsen for dette; tillige Direktør og For­mand i Bestyrelsen for Handels- ok Financierings-Akts. Gemmercantil 1943; Stifter af Akts. Blektromekano; Suiter af og Hovedaktionær i Aktiebolaget Georg E Mathiasen, Malmø; Stifter af Georg E Mathiasen, Ltd., London; har udtaget mange Patenter paa for­skellige Vaskerimaskiner; Generalkon­sul for Ungarn 1933-47.

Ejer af Frederiksminde Avlsgaard. Farum 1945.

Udenl. Ordener.-  P.C.V.; U.F.2.

Adresse:  Vordingborg'g. 12, Kbhvn. v).

Sommerbolig: Skodsborg' Strandv. 19. Springrforbi.

MATHIASEN   Peter Stenfeldt Kontor­chef ; f. 5. Maj 1908 i Nørre Nissum: Søn af Pastor emer. Mathias Stenfeldt Mathiasen ok Hustru Anna f. Holm (død 1943); gift (18. Maj 1934) m. El­len Margrethe M., f. 11. Sept. 1909 i Nørre-Nebel, -Datter af Postmester Ej-ner Christensen (død 1927) og Hustru Elise f. Bøtker.

Student (Frederiksborg 1927; cand. jur. 1933; f ung. Sekretær under Kbhvns Magistrats 3. Afd. s. A., udnævnt 1934; Fuldmægtig i Bygningskommissionens Kontor 1936; Ekspeditionssekretær »

Math__________________

Stadsbygmesterens Direktorat 1940, Kon­torchef smstds 1946: Kontorchef iKbhvns Boligkommissions Sekretariat og Sekre­tær i Boligkommissionen fra 1948.

Adresse : Ordrup Jagtv. 103, Charlot-tenlund.

MATHIASSEN    P A Oberst, R. OM. IITII.; f. 12. Ma.i 1894 i Holstebro; Søn af Købmand E Mathiassen (død 1947) og Hustru Anna f. Bømler (død 1930); gift (18. Okt. 1918) m. Lillemor M., f. 31. Okt. 1897 i Drammen, Norge, Datter af Grosserer Eich. Ellingsen og Hustru Camilla Margrethe f. Undset.

Student 1912; Sekondløjtnant 1916; Premierløjtnant 1916; ansat ved Gene­ralstaben 1926; Kaptajn 1930; Lærer ved Skydeskolen for Haandvaaben 1933; Skoleofficer af Fodfolket ved Hærens Officersskole 1936; Lærer ved Officers­skolen i Krigskunst, Hærordning og Tjenesteforhold samt Retslære og Pæ­dagogik 1936-41; Oberstløjtnant og til Raadighed for Officersskolen 1941; Chef for 17. BaUillon 1941-48; til Kaad'ighed for GeneralkommanUoen 1948; Oberst og Chef for 3. Regiment 1948.

Lærer i Krigskunst ved Hærens Offi­cersskole 1946-48; Beviser i Forsørgelses-foreningen og Sparekassen „Bikuben" 1945-48.

Har skrevet: Lærebog i Hærordning og Tjenesteforhold; Vejledning i den militære Retspleje. Redaktør af Dansk Militært Maanedshefte 1942-43.

Adresse : Kasernen, Viborg.

MATHIASSEN P A Oberst, R.D.M., Dr. phil.. R., FM. i Sølv p.p.; f. 5. Sept. 1892 i Faurbo, Holbæk Amt; Søn al Lærer M J MathJassen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Nicoline f. Nielsen (død 1938); gift (1919) m. Asta M., f. Gammeltoft, f. 31. Aug. 1893.

Student (Odense) 1911; cand. mag, 1917; Adjunkt ved Viborg Katedral­skole 1919-21; deltog som Arkæolog og Kartograf i den 5. Thuleekspedition 1921-23; Dr. phiK 1927; Leder af arkæo­logiske Ekspeditioner til Upetniviks Distrikt, 1929, Sukkertoppens Distrikt, 1930, Angmagssalik 1931-32; Deltager i 7. Thnleekspedition 1932; arkæologiske Ekspeditioner til Diskobugten 1933, til Julianehaab Distrikt 1934: Inspektør 11 ved Nationalmuseet 1933, Inspektør l 1938; Leder af Museets I Afdeling 1941, Overinspektør 1946.

Næstformand i Bestyrelsen for Grøn­landsk Selskab; Sekretær for Det kgl. nordiske Oldskriftselskab; Medlem af Bestyrelsen for Skibsreder C Kraemei og Hustru Mathilde Kraemers Grøn-landsl'ond, for Landsloreningen lor Hjemstavnskultur og for Historisk-topo-grafisk Selskab for Gladsaxe Kommune,

_______________________916_

af Scoresbysund-Komitéen og af Geo­grafisk Selskabs Raad; Fellow of thc American Geografical Society og The Arctic Institute of North America: Det kgl. geografiske Selskabs Hans Égede Medaljen 1932; Æresmedlem af The Prc-historic Society, Cambridge.

Litterære Arbejder: Stenaldertiden? Folk (1919); Med Knud Rasmussen blandt Amerikas Eskimoer (1926); Arcliæology of the Central Eskimo* (1927, 2. Del Disputats); Material Cnl-ture of the Iglnlik Eskimos (1928); Eskimoerne i Fortid og Nutid (1929); Archæologioal Collections from the We­stern Eskimos (1930); imi«suk (1930); Ancient Eskimo Settlements In the Kangamiut Area (1931); Herregaarde os Godser i det tyvende Aarhundrede (1931); Vrehistory of the Angmagssalik Eskimos (1933); Geography of Baffin Land and Melville Peninsnla (1933); Archaeology of Disko Bay (1934); Sko­lingerne i Grønland (1935). Eskimo Ar­chaeology of Julianehaab District (1936), Gudenaa-Kulturen (1937); Grenland gen­nem tusinde Aar (1941): .Dyrholmen, en Stenalderboplads paa Djursland (1942): Stenalderbopladser i Aamosen (1943); Vore Herregaarde (1943); Report of the Fifth Thule Expedition (1945); Redak­tør af Herregaardene og Samfundet (1943); Danske Oldsager I (1948); En senglaoial Boplads ved Brommo (1948) -. Studier over Vestjyllands Oldtidsbeby;;-gelse (1948); mange Tidsskriftartikler.

Ddenl. Orden : F.Æ.L.5.

Adresse:  Grønnemose  Allé  101,  80-borir.

MATHIESEN   Egon Kunstmaler; f. 25. Nov. 1907 i Esbjerg; Søn af Skrædder­mester M B Mathiesen og Hustru Anna Marie f. Gtert (dnd 1948); gift (6. Ma.i 1931) m. Malerinden Else Fischer-Han-sen, f. 29. April 1905 i Kbhvn., Datter nf Grosserer Holger Hansen (død 1931) oe: Hustru Anna Sofie f. Fischer.

Debuterede paa Kunstnernes Efteraars-udstiilling 1932; Medlem af Grønningen 1943.

Adresse: Eebildv. 26, Kbhvn. F, MATHIESEN Erik Forstander, Civil­ingeniør; f. 6. Febr. 1901 i Kbhvn. Søn af Baadebygmester i Marinen Ha­rald Mathiesen (død 1936) og Hustru Dagmar f. Berlin (død 1944); gift (26. Maj 1928) m. Jeannette M., f. l Helsingør, Datter af Arkivar P Ohr. Jørgensen og Hustru.

Læretid som Maskinarbejder ved Or logsværftets Maskinværksteder 1917-21; cand. polyt. (Maskining.) 1928; Assi­stent ved Polyt. Læreanstalts teknolo­giske Laboratorium 1928-35: Inspektor ved Kbhvns Maskinskole 1935, For­stander smstds. 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Maskiningeniørgruppe 1945 og af Hovedbestyrelsen for Dausk Ingeniørforening 1949, af Patentkom­missionen 1946 og af Bestyrelsen for Maskinistskolernes Studiefond 1947.

Adresse : Ved Klosteret 12, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:   Rudegaards  Allé  45, Holte.

MATHIESEN   F J Professor, R.; f. 29. Maj 1886 i Svendborg; Søn af Skibsfø­rer E Mathiesen og Hustru f. Lies.

Cand. pharm. 1910; Student (privat dimit.) 1911; mag. scient. 1918; Studie­ophold i Stockholm 1921 og 1923, i Bern 1926 og 1927; Assistent ved Far­maceutisk Læreanstalts farmacogno-stiske Afdeling 1912; Assistent ved Uni­versitetets mineralogisk-geologiske Mu­seum 1918; Censor ved de farmaceuti­ske Eksaminer fra 1919; Professor i Fartnacognosi ved Farmaceutisk Lære­anstalt fra 1927; Medlem af Farma-kopékommissionen fra 1934.

Sekretær i Fonden til det farmaceu­tiske Studiums Fremme fra 1985.

Har skrevet Artikler i Meddelelser om Grønland om arktiske Planters Biologi; en Række plantepalaeontolo-giske Arbejder; Die Strophanthnssa-men des Handels (Bern, 1927); har bearbejdet Lichenafsnittet til 3. Udgave af E Rostrups: Den danske Flora II, Hlnmsterløse Planter.

Adresse: Kathrinev. 7, Hellerup.

MATHIESEN Julius Direktør, cand. polyt., R., Chr.XFr.M.; f. 23. Jan. 1879 i Kbtrvn.; Søn af cand. polyt. F J Mathiesen (død 1896) og Hustru f. Svendsen (død 1915) • gift (13 Juni 1908) m. Elsie M., f. 13. Juni 1883. Datter af Charles Colley (død 1886) og Hustru f. Candy.

Stndent(MetropolitanskoIen)1897; cand polyt. 1903; Studieophold i Amerika 1904-06; Ingeniør hos Firmaet F I, Smidth A Co., Kbhvn., 1?06-12; Drifts­leder af The Tunnel Portlanrt Cemenl Cmmpany Ltd. i Essex, England, 1912-17, Direktør for dette Selskab 1917-37.

Formand for Den danske Ingeniørfor­ening i London 1931-35; Medlem af Essex County Conncil fra 1937.

Adresse: 15 Eastbnry Court, Kensing-ton, London, W. 14, England. MATHIESEN Knud V Vendelboe Sek-tioneingeniør, R.; f. 12. Dec. 1893 paa Frdbg.; Søn af Værkmester ved D.S.B. Vilhelm Vendelbo Mathiesen (død 1934) og Hustru Alvilda f. Chri­stiansen (død 1943); gift 1. Gang (17. Okt. 1925, Ægteskabet opløst) m. Ber­tha M., f. Birtlun; 2. Gang (26. Dec. 1940) m. Elin Margareta (Margit) M., t. 29. Marts 1903 i Heby, Sverige, Datter af Provtosiallåkare Konrad J

___________________Hatr

H   Schwieler,  Stockholm   (død 1938)  og Hustru  Elin f.  Flodin   (død 1947). Student    (Schneeklotihs   Skole)    1912;

cand.   phil.    1913;   cand.    polyt.   1918;

Ekstraingenior ved Statsbanerne 1919; Ingeniørassistent ved 3. Distrikt, Sig­naltjenesten, Struer 1920, ved 1. Di­strikt, Signaltjenesten, Kbhvn. 1924; Baneingeniør II ved 2. Distrikt, Sig­naltjenesten, Aarhus 1925, Banei'ngendør I 1944 og Sektionsingeniør smstds 1948 Adresse: Ny Banegaardsg. 47, Aar­hus.

Sommerbolig: Flakv. 23, Risskov.

MATHIESEN M B Skræddermester, Ol­dermand, R.; f. 12. April 1874 i Varde; Søn af Beværter O C Mathiesen (død 1914) og Hustru Nielsine f. Nielsen (død 1916)- gift (12.Nov.1897) m. Anna Marie M., f. 3. Maj 1876 i Esbjerg, død 1948, Datter af Murermester Peter Thomas Geert (død 1881) og Hustru Maren f. Niedermann (død 1921).

I Skrædderlære i Varde 1888-92; ar­bejdede derefter som Svend i Kbhvn. og i Udlandet: Skræddermester i Esbjerg 1900 (tilkendt Sølvmedalje og 1. Præ­mie 1906), i Vejle fra 1908.

Stifter af Skni'dderlauget i Vejle 1909 og Laugets Formand til 1939; Oldermand for Provins-Skrædderlauset fra 1933; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdsgi­verforeningen i Vejle, af Repræsen­tantskabet for Dansk Arbejdsgiverfor­ening, af Repræsentantskabet og For­retningsudvalget for Beklædningsindu­striens Sammenslutning, af Lærlingend-valget for Skræddermestrene i Dan­mark og af Haandværksraadet; Medlem af Byraadet fra 1925, Viceborgmester 1933-43; Formand for Den konservative Vælgerforening i Vejle 1930-36; Medlem af Bestyrelsen for Vejle Haandvarker-forening fra 1915, fung. Formand 1935-38; Medlem af Bestyrelsen for Sam­fundshjælpen fra 1920, for Vejle Grund­ejerforening fra 1921 (Formand fra 1941) og af Vejle Amts Akkord- og Sanerings-udvalg fra 1932 handelskyndigt Med­lem af Vestre Landsret 1939-44.

Adresse: Nørrebrog. 8, Vejle.

MATRAS Chr. Docent, Dr. phil.; f. 7. Dec. 1900 paa Viflareifli, Færøerne; Søn af Købmand Joen Michael Matras og Hustru Anna Elisabeth f. Poulsen; gift (4. Dec. 1929) m. Marianna M., f. 9. Aug. 1906 i Aiidvaag, Færøerne, Datter af Købmand Andreas Chr. Liitzen og Hustru Hanna f. Niclasen.

Student (Sorø) 1920; mag. art. (Nor­disk Filologi) 1928; Dr. phil. 1933; Lek­tor i Færøsk ved Kbhvns Universitet 1936, extraord. Docent 1942.

Medlem af Bestyrelsen for det fær­øske Litteraturselskab Var d in 1928-35, Redaktør at Selskabets Tidsskrift 1931

_Matr___________________

-35; Sekretær for Samfond til Udgivel­se at gammel nordisk Litteratur fra 1936; .Formand for Føroyingaielag 1936-42.

Har bl. a. udgivet: Føroysk-donsk Or 8ab6k (s. m. M A Jacobsen, 1927-28); Stednavne paa de færøske Nor6ur-oyar (Disputats, 1933); Føroysk bok-mentasøga (1935); Svabos færøske Vise-haandskrifter (1937-39); Digtsamlinger­ne: Grått, kått og hått (1926) og Hal-mur og beima (1933).

Adresse: Florensv. 3, Kbhvn. S.

MATTHIESEN Einar Rektor; f. 29. Nov. 1902 i Uggerløse; Søn af Sognepræst H i F C Mattliiesen (død 1932) og Hu­stru Karen f. Løwe; gift (31. Dec. 1929) rn. cand. polit. Nanna M., f. 9. Sept. 1898 i Birkerød, Datter af Lektor Poul Sclieller og Hustru Nanna f. Knudsen.

Student (Kolding) 1920; Studierejser til Frankrig 1926 og 1929; cand. mag. 1930; Adjunkt ved Øregaard Gymnasi­um 1934- Lektor ved Metropolitansko-len 1943; knyttet til Flygtningeadmini­strationen Maj 1945, Leder af Under­visningen i de tyske Flygtningelejre Sept. s. A.; Kektor for Struer Stats­gymnasium 1946.

Adresse: Rektorboligen, Taarng. 17, Struer.

Sommerbolig:   Bavnehuset,   Hvide Sande pr. .Ringkøbing.

MATTHIESEN Hedevig Borgerrepræsen­tant, Belønningsmedaljen i Guld m. Krone p.p.; t. 26. Nov. 1877 i Silkeborg; Datter af Maskinbygger, Snedkermester

llriirich Maltlmsen (død 1915) os Hu­stru f. von Lommerin-Petersen (død 1937); ugift.

llandeiseks. • ansat i Firmaet Ger­hard Tlialbitzer 1899-1907; Prokurist 1904; Studierejse i Udlandet 1907-08; anså,! som Prokurist i Firmaet Bøgelund-Jen­sen 1908, som Forretningsleder 1917-21.

Medlem af Dansk Kvindesamfunds Hovedbestyrelses Forretningsudvalg 1924

-34; Formand for dettes Ungdoms­arbejde, Valg af Erhverv 1927-34; Bor­gerrepræsentant fra 1925; Medlem af Borgerrepræsentationens Decisionsudvalg 1934-41, af Bestyrelsen for Borgerrepræ­sentationens Legatudvalg fra 1937, af Sporvognsudvalget fra 1938, af Kbfiviia Skoledirektion 1938 og af Budgetudval get 1941-44; Medlem al Repræsentant­skabet til Kvindernes Bygning 1925-45, Kasserer 1925-30; Medlem af Bestyrelsen for den konservative Vælgerforenings 3. Kreds fra 1925, 6. Kreds 1929-39, atter 3. Kreds fra 1940 og for Kvindernes Konser­vative Vieig'erlurenmg ii*2b-3j og 1942-49, af Repræsentantskabet for .Dansk Arbejde og for den konservative Vælger­forening fra 1926, af Styrelsen for For-

_______________________918

eningen Dansk Frugtavl 1927-31, af Ho­vedbestyrelsen for Landsforeningen ttl Kræftens Bekæmpelse fra 1928, For­mand for dennes Københavns-<Kreds 1931-43; derefter Æresmedlem af Kbhvns-Kredsen; Medlem af Styrelsen for Ke-benhavnskredsen af De danske Hus­moderforeninger 1931-45; Formand for Kvindernes Radio Landsudvalg 1929-34 og for Hjemmenes og Kvindernes Lyt­terforening 1929-36, Æresmedlem fra 1936; Medlem af Forældreraadet ved Kloster­vængets Skole 1933-43; Medlem af Re­præsentantskabet for Fritidshjemmene for Kommuneskolebørn i Kbhvn. 19J3, af Bestyrelsen 1935-38; Medlem af Re­præsentation af Telefonabonnenter valgt af Kbhvns Kommunalbestyelse fra 1935, af Telefonudvalget 1938 og af Bestyrel­sen for Foreningen Skolebespisningen fra 1937; Formand for Bestyrelsen for Dosseringens Vuggestue 1938-48; Med-lem af Centralbestyrelsen for National­foreningen til Tuberkulosens Bekæmpel­se fra 1941, af Bestyrelsen for Vore Smaa Børns Beklædning fra 1941, af Besty­relsen for Danske Kvinders Samfunds­tjeneste fra 1941 og af Skatteraadet for Kbhvn. 1942-47.

Udenl. Orden : Fi.M.M.3.

Adresse: V-Søgade 50, Kbhvn. V.

MATTHIESEN   Oscar Professor, Figur maler, R.DM.p.p.; i. 8. Juli 1861 paa Slesvig Slot; Søn af Branddirektør og kgl. Husfoged J P Mattliiesen (død 1890) og Hustru Angelique f. von Staffeldt (død 1899); gift i. Gang m. Camilla M. (ded 1906), Datter af Skræddermester I; M Larsen (død 1893) og Hustru f. Hes-selberg; 2. Gang (10. Nov. 1907) m. Anka M., død 1943, Datter af Konsul l li Mann (død 1910) og Hustru Oyer-sætterinden, Lektor, Dr.h.c. Mathilde Mann (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924); 3. Gang (9. Juni 1948) m. Opera­sangerinde Lili Hoffmann M., f. 7. April i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl ,1 Hoffmann og Hustru Anna f. Claudius. Blev af Kunstakademiet 1878; Af-gangsbevis 1882; udstillede første Gang l »83; Akademiets lille Guldmedalje 1884; Studieaar i Paris; Kommissær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893. Opfundet Hærdningen af al-tresco Kalkmørtel med komprimeret Kulsyre 1897.

Medlem af Kommissionen for Kunst­akademiets Omordning 1920-21; Medlem af Akademiraadet 1922-28; Medlem af Kunstakademiet og dettes Jury: Med­lem af Bestyrelsen for Kunstnerforenin­gen af 18. Novbr., Formand 1920-31, Æresmedlem 1941; Medlem af Under­visningsministeriets Forfatter-og Kunst­nerret 193i: Formand for "l to Baches

Mindelegat til 1946; Medlem af Forret­ningsudvalget for Børnehjælpsdagen til 1940, derefter Medlem af Hovedbestyrel­sen; Medlem af Komitéen for Biennale-udstilliugen i Venedig til 1948; Medlem af Bestyrelsen .for Danske Aandsarbej-dercs Forbund til 1937 og for Danske Kunstneres Hjælpefond bil Kræftens Bekæmpelse 1941; Medstifter og Med­lem af Bestyrelsen for Selskabet til Beskyttelse af de bildende Kunstneres Ophavsrettigheder „Bima" 1942.

Værker: Kaifas: Dantes Helvede 23. Sang (1883); Griffenfeldt paa Munk­holmen; Holberg overværer en Prøve paa Erasmus Montanus; Franske Karre­heste ved Seinen; Rytterbilledet; Leda med Svanen; Portrætter: Bispinde Grundtvig; Professorinde Rud. Bersrh; Lensgreve Mogens Frijs; Oberst Pagh-Hansen: Generalkonsul Langberg; Kemikeren H Struer; Konseilspræsident J C Christensen; f h. Landbrugsminister, Direktør Poul Christensen; Formand for Malerforbundet i Danmark Rudolf Poul­sen; Professor Thorkild Rovsing; Inge­niør, Dr.techn. Poul Larsen; H.M.Kong Christian X (Officersforeningen) og (Sø-of'ficersforeningen); H.M. Kong Frede­rik IX; Overpræsident J Bulow; Stats­minister Tb. Stauning; Provst C Schultz Lorentzen (Frelsers Kirke); Borgmester Julius Hansen (Raadhuset); Borgme­ster Sigv. Munk (Raadhuset); Fresker : Franske Okseforspand; Pestalozzi un­derviser de Smaa; Siemens og Stinnes Direktionssal i Duaseldorf; Palais Car-nolés i Menton med Fresker og Relief­fer, udsmykket Mineralogisk Museums Vestibule, Trappe og Knppelhal; Zeus og Evropa; Bacchus og Ariadne; Den grundlovgivende Rigsdag 1915 (Chri­stiansborg) ; Udsmykninger i Frimurer­ordenens Stamhus (1927); Kristus i Gethsemane (Korvægs-Freske i Geth-semanekirken i Kbhvn.); Kristus og Kvinden fra Samaria (Alterbillede i Kildevældskirken); Den barmhjertige Samaritan (Korvægs-Freske i Unitarer­nes Kirke); Pave Paul III besøger Mi­chel Angelo i hans Værksted 1535; Ve­nus anadyomene; Genforeningen 1920. Kong Christian X rider gennem Æres­porten over den gamle Grændse.

Skriftlige Arbejder: Praktisk Tegne­kursus (i Frem); Stjærner og Striber; Indtryk fra en Rejse i Nord-Amerika; Vejledning for Lærere i Tegneunder­visning; Italiens al-fresco Kunst; Mi­chel-Angelo.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; Sv.M.litt. & art.

Adresse:  Lille Mølle, Chrsthvns Vold, Kbhvn. K. Sommeradresse: Llseleje.

_ _________________Mehl

MATTHIESSEN   Hugo Museumsinspek­tør, R.; f. 19. Dec. 1881 i Fredericia; Søn af Malermester Amandus Matthies-sen (død 1932) og Hustru Dagmar f. Winther (død 1935); gift (28. Okt. 1913) m. Ellen M., f. 13. Jan., død 1932, Dat­ter af Krigsassessor T F Reitzel (død 1902) og Hustru Dorothea f. Madsen (død 1914).

Student (Fredericia) 1901; mag. art. i Historie 1906; ansat ved National­museets 2. Afd. 1910, Assistent 1911, Underinspektør 1914, Inspektør af 1. Grad 1927; Medlem af Vetenskaps-Socie-teten i Lund 1920; Medlem af det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Histo­rie 1933 og af Selskabet for dansk Kul­turhistorie 1936, Formand for sidstnævn­te 1941; Medlem af Kungl. Gustav Adolf Akademien i Uppsala 1942, af Kungl. humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 1943 og af Videnskabernes Selskab 1948.

Litterære Arbejder : Bøddel og Galge-fugl (1910); Fredericia 1650-1760 (1911); Natten (1914); Gamle Gader (1917); De Kagstrøgne (1919); Torv og Hærstræde (1922); Københavnske Gader 1728-1795 (1924); Middelalderlige Byer (1927); liærvejen (1930); Viborg-Veje (1933); Limfjorden (1936); Den sorte Jyde (1939); Det gamle Land (1942); Snaps­tinget (1946); en Hække Afhandlinger.

Adresse: Sønderborgg. 3, Kbhvn. ø.

MEHLSEN Jens Slagteridirekter; f. 1. Maj 1885 i Jebjærg; Søn af Gaardejer Mehlsen Pedersen (død 1915) og Hu­stru Marie Kirstine f. Simonsen (død 1918); gift (15. Juli 1915) m. Astrid Gudrun M., f. 4. Nov. 1889 i Aarhus, Datter af Overlærer Søren Pedersen (død 1937) og Hustru Maren f. Pedersen.

Ansat paa Skive Andelsslagteri 1908-17, afbrudt af Studieophold i London i 1913; Direktør for Sorø Slagteri 1917-26 og for Slagelse Andelsslagteri fra 1926.

Medlem a,f Landsnoteringsudvalget; Formand for Andelsslagterierne i Ba-cookonitrollens Dommerudvalg; Medlem af Bestyrelsen for Kadfoderfabrikken Sjælland og for Haslev Træindustri.

Adresse: Sankt Jørgens G. l, Slagelse.

MEHLSEN Kai O Tandlæge, R.p.p.; f. 9. Aug. 1895 i Vejle; Søn af Købmand N I Mehlsen og Hustru f. Lyngbye; gift (26. Aug. 1920) m. Tandlæge Luth M., f. 1. Febr. 1898 i Starup, Datter af Dyrlæge J Hørlyk og Hustru, f. Lau.

Student (Vejle) 1915; cand. phil. 1916-Tandlægeeks. 1919; Assistenttjeneste i Kbhvn., Oslu og Bergen 1919-22; prakt. i Birkerød fra 1922; Tandlæge paa Eb-berødgaard Aandssvageanstalt fra 1927

Mehl___________________

og Skoletandkege i Birkerod 1937-48; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tand­lægesager 1946; Studierejser til Stock­holm os Burlin.

Medlem af Bestyrelsen for Sjællands Provinstandlægeforeuing 1926-39 (For­mand 1938-39), af Voldgiftsretten mel­lem denne Forening og De forenede sjællandske Sygekasser 1927-37, af Ho­vedbestyrelsen for Dansk Tandlægefor­ening 1929-46 (Formand 1939-46), af Laboratorie-Tandteknikerifagets Fælles­udvalg 1937-48 og Svendeprøvekommis-sionen 1943-48. aS Centralkomitéen for Arbejdssammenslutning for Paraden-toseiforskning fra 1940 og af Repræsen­tantskabet for Dansk Forening: for Børnetandpleje fra 1941; Formand for Bestyrelsen for Dansk Tandlægefor­enings Studiefond for Tandlægestude­rende og for Fonden til Fremme af videnskabelig og praktJisk Odontologi; Medlem alf Indenrigsministeriets Tand­lægeudvalg aif 1947; Medlem af Birke­rød Statsskoles Skolenævn 1940-43; Æresmedlem aif Den norske Tandlæge­forening 1945, af Odontologiska Sam­fundet i Finland og af Fiinska Tand-lakarsållskapet; Medlem af Bestyrelsen for Skandinavisk Tandlægeforening fra 1940; korresponderende Medlem af Ber-gens Tandlægeforfining; Medlem af Be­styrelsen for Nordisk Odontologisk For­ening fra 1946, Formand s. A.

Medforfatter af ,,Om Retten til Frem­stilling og Indsætning af kunstige Tæn­der" . Medlem af Redaktionskomitéen for „Festskrift i Anledning af Indviel­sen af Danmarks Tandlægehøjskole", for Festskrift for Professor Chr. Holst og for Mindeskrift for Rektor, Profes­sor E Budtz-Jørgensen; har desuden skrevet Artikler og Anmeldelser i Tand­lægebladet.

Udenl. Ordenert Fi.B.II.; Fi.II.R.3'.; S.V.31.

Adresse:  Birkerød.

MEHLSEN Søren Gaardejer, Sparekasse­direktør, KM)M.: f. 5. Juni 1867 pria Øster-Hegnet i TiseSogn.; Søn af Gaard­ejer J P Jensen og Hustru Ane f. Pe-dersdattcr; gift (26. April 1895) m. Ka­ren M., f. 19. Maj 1873 i Grinderslev Sogn i Salling, Datter af Gaardejer An­ders Espersen og Hustru Ane Marie f. Andersen.

Oplært ved Landbruget; Elev paa Mellerup Højskole 1885-86, paa Dalum Landbrugsskole 1889-90; Gaardejer i Drastrup ved Randers 1894-1910, i Kri-strup ved Randers fra 1910; adm. Di­rektør i Sparekassen for Randers By og Omegn 1920-44.

Medlem af Bestyrelsen for Landøkono­misk Forskudsforening 1899-1910 og for Heste- og Kreaturforsikringaforeningen

for Nørrejylland 1902-24; Vurderingsfor-

mand i Jydsk Land-Hypothekforeninj? 1907-21; Formand for Kristrup Grund­ejerforening 1912-18, for Randers An­delsmejeri 1913-26, ,ur Randers Omegns Andels Kreatureksport 1916-21 og for Akts. Højskoleforeningen for Randers og Omegn 1913-47; Sogneraadsmedlem (Formand i to Aar) 1917n21; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af jydske Sparekasser 1921-43, Formand 1930-43; Medlem af Fællesrepræsenta­tionen for De danske Sparekasser fra 1930, Formand 1934-39; Formand for Laanebestyrelsen for Overformynderi-midler d Randers Amt 192348, for Ran­ders Amts Husholdningsselskabs Tyende-spareforening 1927-43 og for Amtsud-valgot for Driftslaaneforeninger i Ran­ders Amt 1928-33; Medlem af Udvalget angaaendo Lempelser for sønderjydske Lnan 1934.

Adresse: Bøllebjærg, Randers.

MEISEN Paul Direktør; f. 13. Au«. 1914 i Kbhvn.: Søn af Dr. med. Valdemar Meisen (død 1934, se Kraks Blaa Bos 1933) og Hustru Helga f. Laage-Peter-sen.

Realeks. (Ribe Katedralskole); Han­delslærling i Kolding 1930-34, ansat i A/S Holger Petersen 1935. i forskel­lige Forretninger i Tyskland, England. Frankrig og Sverige 1936-40; atter i A/S Holger Petersen 1940. Prokurist 1941, Direktionssekreta-r 1943, Direktør fra 1946; Grossererborgcrskab 1947.

Medlem af Bestyrelsen for A/S Hol­ger Petersen 1949, for Holger Petersen-Handels och Fabriks Aktiebolag, Stock­holm 1949 og for De Forenede Olietøjs-fabriker. A/S Olskind & Standard 1947; Medlem af Styrelsen for Kortevare-Sek­tionen under Foreningen af danske Ma­nufaktur Grossister-. Medlem af Besty­relsen for Grosserer Holger Laage-Pe-tersens og Hustrus Fond 1949.

Adresse.: A/S Holger Petersen, Køb-magerg. 44, Kbhvn. K.

MEISTER Jene Billedhugger; f. 11. Juli 1882 i Maklar i Ungarn; Søn af Køb­mand Adolf Meister (død 1919) og Hu­stru Louise f. Perlus (død 1920); gift (11. Marts 1935) m. Maria M., f. 11. Marts 1901 i Kbhvn., Datter af Entre-prener, Arkitekt Chr. Molin og Hustru Inger f. Christensen.

Uddannelse paa Kunstandiistriskolen og hos Ediiard Telcs i Budapest samt paa Academie Julien i Paris; udstillede 1. Gang paa CharJottcnborg j 1912; har endvidere udstillet paa Nationalsailon og Kunsthallc i Budapest og paa Inter­national dansk Udstilling i Budapest og Warszawa 1935; bosat i Danmark fra 1913; Assistent ved Kunstakademiet 1918 -20- dansk Indfødsret 1928.

921 __________________

Har M. a. udført: De to Spring­brønde paa Sankt Thomas PI.. Kugrle-støderen i Frd'bg. Idrætspark; 5 Relief­fer i Unireraitetøbibl. i N-Allé; Bronce-herme af Prof. N L Westergaard i det gi. Universitetsbibl.; Egtvedpigen; Bu­ster af Vilh. Herold, Lensgreve Fr. Chr. Moltke-Bregentved, Slagtermester An­ders Jensen og Overbibliotekar Svend Dahl; forskellige Gravminder, bl. a. Fa­miliegravsted for Konsul, Fabrikejer M Windfeld-Hansen i Vejle 1938; keramisk Relief til Tandlægehøjskolen, Kbhvn. 1943; Bronzebnster af Proprietær N J Andersen og Direktør, Civilingeniør K V Ørum 1946.

Udenl. Orden : U.r.K.

Adresse: Grønnemoso Allé 25, Kbhvn. NV.

MELANDER   Edmund Kommunaldirek­tør, R.p.p.; f. 6. Aag. 1891 i Kbhvn.; Søn af Guldsmed Peter Melander (død 1897.) og Hustru Eleonora f. Henriksen (død 1928); gift (20. Maj 1917) m. Carla M., f. 10. Nov. 1891 i Ringsted, Datter af Købmand Johs. Dømler (død 1933) og Hustru Sophie f. Hansen.

Elev paa Det kgl. Opfostringshu? 1902-06 og paa Hærens Elevskole 1906-09; Sergent 1912; Gymnastiklærer 1914; Se­kondløjtnant 1916; Løjtnant af Reserven s. A.; Kontorassistent paa Ringsted Kæmnerkontor 1917, Fuldmægtig 1918, Kommiinebogholder 1919; Byraadssekre-tær i Haderslev 1921, Kontorchef 1930, Kommunaldirektør 1934.

Sekretær for Haderslev Teaterforening 1923, Formand fra 1930: Sekretær for Sønderjydsk Teaterforening 1929-30; For­mand for det nationale Selskab Har­monien i Haderslev 1937-41.

Redaktor ved Danmarks kommunale Efterretninger fra 1930; har udgivet So­cialreformen i Hovedtræk (1933); De ændrede Sociallove (1937); Ministerielle Afgørelser vedr. Socialreformen (aar-li«t siden 1934)

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; O.r.K.2. Adresse: Aarøsundv. 52, Haderslev.

MELCHIOR Harald R Grosserer; f. 30. April 1896 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Carl H Melchior (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Clara f. Raphael (død 1945); gift (5. Juni 1930) m. Kamma M., f. 11. Juni 1905 i Kblivn., Datter af Grosserer Joseph M Nathan (død 1931) og Hustru Elisabeth f. Meyer.

Student (Birkerød) 1913; Ophold i Schweiz 1913-14; cand. phil. 1914; ansat hos Assurandør Aage Bramsen 1914-15, i Firmaet D B Adler & Co. 1915-16 og i det fædrene Firma Moses & Søn G Melchior fra 1916, Prokurist 1918; ansat i Firmaet Melchior, Armstrong & Des-

_______________Mele

sau i New York i 1920; Grossererborger­skab 1921 og s. A. Medindehaver af Fir­maet Moses & Søn G Melchior; Ene­indehaver fra 1931.

Medlem af Bedømmelses- og Voldgifts udvalget for Kaffehandelen; Formand for Foreningen af danske Theimportø-rer fra 1936.

Adresse: Reventlowsg. 8, Kbhvn. V.

Sommerbolig:  Henrikholms Allé 58, Vedbæk.

MELCHIOR J A Højesteretssagfører; f. Z. Febr. 1903 i Kbhvn.- Søn af Grosserer, Fabrikant J H Melchior (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Emi­lie f. Michaelsen (død 1935); gift (11-Okt. 1934) m. Marie-Louise M., f. 18. Sept. 1908 j Kbhvn., Datter af Profes­sor, fh. Livlæge, Dr. med. Martin le Maire (se denne).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1921- cand. jur. 1927; Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn. s. A.; Studieophold i På ris 1927-28; Landsretssagfører i Kbhvn. 1931; offentlige Sager 1939-48; Højeste­retssagfører 1948.

Adresse: Vesterled 20, Kbhvn. Ø.

MELCHIOR Lauritz kgl.Kammersanger.

K'.DM.; MI & A., Chr.XFr.M.p.p.; f. 20. Marts 1890 i Kbhvn.; Søn af Sko­lebestyrer Jørgen Melchior (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Julie f. Møller (død 1890); gift (26. Mai 1925) m. Maria M„ f. 50. Juli 1905 i Miihldorf i Bayern. Datter af Postinspektør Carl Hacker og Hustru Maria f. Huber.

Tog Sangundervisning i Kbhvn. hos Paul Bang og Vilh. Herold 1908-17, hos Victor Beigel i London 1921-29; Det kgl. Teaters Operaskole 1912-14; Debut paa Det kgl. Teater som Silvio i Bajadser 1913, Debut som Tenor 1918; ved Det kgl. Teater 1914-21, derefter stadige Gæ­stespil paa Metropolitan Opera i New York, Dovent Gården Opera i London, ved WaKnerlestepillene i Bayreuth, paa Stådtische- og Staatsopera l Berlin, Stadttheater i Hamburg, Store Opera i Paris, Teatro Colon i Buenos Airee, Tea-tro Liceo i Barcelona, Ciiicago Opera, San Francisco Opera, Monte Carlo, Statsopera i Wien, Det kgl. Teater i Kbhvn. o. fl.; siden 1944 tillige Film­skuespiller ved Metro-Goldwyn-Mayer, Hollywood.

Har udført Tenorpartier l Tristan, Siegfried, Siegmiind, Lohengrin, Tann-hau.«er, Parcif;il, Aida, Othello, Pro-pheten, Bajadser, Cavalleria Rusticana, Fidelio o. fl.

Professor ved Teachers College Colum-bia Universitet N. Y. C. 1939. Guldme­dalje fra Wasa College for Arbejde for Kunsten i Amerika; Præsident for de

JKelc_________ __________

danske  Garderforeninger  i  U.   S.,   Ca­nada og Latin-Amerika.

Udenl. Ordener. Bulg.C.F.4.; Ch.F.l.; Fi.H.K.2'.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.;S.E.H.3'.; Carl Eduard Med. I.

Viinteradresse:   Hope   Associates,    10

Bast 49 Street, New York, N.Y., TT.S.A.

Sommeradresse:      The   Viking,   13671

Mulholland  Drive,  Beverly  Hills,  Uali-

fornia, U.S.A.

MELCHIOR   Marcus Overrabbiner, Dr. phil.; f. 26. Maj 1897 i Fredericia; 8øn af Redaktør Arnold Melchior (død . 1922) og Hustru Bertha f. Wallach (død 1942); gift (23. Aug. 1921) m. Meta M., f. 18. Okt. 1901 i Leit-meri'tz (Bohmen), Datter af Overrab­biner, Dr. phil. Max Schornstein og Hustru Paula. f. Simon (død 1933).

Student (Døokers Kursus) 1914; Rab-bdnatseks. (Berlin) og Doktorgrad (Kø-nigsberg) 1921; Rabbiner i Tarnowitz 1921-23; Skolebestyrer ved Mosaisk Drengeskole i Khhvn. 1923-25; Rabbi­ner i Beuthen. Øvre-Schlesien 1925-34; Bestyrer af Den jødiske Religionsskole i Kbhvn. 1934; Præst for de dansk-jødiske Flygtninge i Sverige 1943-45; Overrabbiner og Præst ved Det mo­saiske Troessamfund i Kbhvn. 1947.

Medlem af Council for Christian and Jews. Oxford, 1947.

Har skrevet: Man siger at Jøderne -(1936); Glimt af Jødedommen (1941); talrige Tidsskriftartikler i „Jødisk Samfund."

Adresse:   Forchhammersv.   20, Kbhvn.  V.

MELCHIOR M G l Kontorchef, R., FM. i Sølv p.p.; f. 14. Juli 1904 i Espergær­de; Søn af Professor, Overlæge, Dr. med. Max Melchior (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Sigrid Char­lotte f. Asker (død 1945); gift (1935) m. Karen M., f. 28. Marts i Bangkok, Datter af Ingeniør Aage Westenholz (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ellen f. Grut-Hansen.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1922; cand. jur. 1928: Sekretær i Uden­rigsministeriet 1930: Sekretær for Pro­cesdelegationen i Haag vedr. Østgrøn­lands Retsstilling 1932-33; Vicekonsul i Shanghai 1934; Legationssekretær smstds 1938, i Bruxelles 1939, i Bern 1940, i Helsingfors 1943 og i Moskva 1945; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1946, Kontorchef 1948.

Udenl. Ordener : B.L.3.; Chin.Ch.Y.5.: Fi.L.31.

Adresse: Byvej 25, Holte.

MELDAHL Axel Ingeniør. Professor; f 20. Aug. 1899 i Kbhvn.; Søn af Skibs bygger K G Meldahl og Hustru Frieda, f. von Bargen; gift (4. Juni 1932) ni. Martha M., f. 2. Okt. 1900 i Rotterdam,

Datter  af Provst Nils Christie og Hu­stru Anka f. Dahl.

Udgaaet fra Eidgenossische Techni-sche Hochschulc, Zurich; ansat ved ASEA, Våsterås og STAL, Finspons. Sverige 1922-30, ved Brown Boveri, Bå­den, Schweiz 1930-48; Professor i Ma­skinisere ved Danmarks tekniske Høj­skole 1948.

Adresse: Erichsensv. 4, Gentofte.

MELGAARD Vllh. Borgmester; f. 15. Febr. 1886 i Skive; Søn af Bødker A Melgaard (død 1929) og Hustru Han-signe f. Knudsen (død 1908); gift (19. April 1907) m. Kirstine M., f. 3. Juli 1886 i Hillerød, Datter af Lagerarbej­der Chr. Nielsen og Hustru Karen f. Larsen (død 1932).

Uddannet som Maskinarbejder; ansat ved den socialdemokratiske Presse i Nykøbing S.; ved Vestsjællands Social-Demokrat i Slagelse 1911; Redaktør af dette Blad 1919-43.

Medlem af Slagelse Byraad 1925, Borgmester 1927; Formand for Arbej­dernes Fællesbageri i Slagelse, for De sammensluttede Fællesbagerier og for Akts. Gammelgaards Dampmølle i Skive; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsakts. Alka og af Tilsynsraadet for Sparekassen for Slagelse og Omegn.

Adresse: Platanv. 17, Slagelse.

MELLER Svend Valeur Amtsvejinspek­tør; f. 4. Jan. 1888 i Kbhvn.; Søn af Grosserer G M Hansen (død 1892) og Hustru Karen f. von Tangen Valeur (død 1910); gift (7. Febr. 1945) m. Ka­ren Margrethe M., f. J. Aug. 1919 i Kbhvn., Datter af Værkfører A Søren­sen og Hustru Anna f. Svendsen.

Student (privat dimit.) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1916; Ingeniør ved Kbhvns Sporveje 1916-18; ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg 1918-20; ved Kbhvns Amts-Vejvæsen fra 1920; Amtsvejinspektør i Kbhvns Amtsraads-kreds 1936.

Teknisk   Tilsynsførende  ved  Amager­banen fra 1930. Adresse:   Vesterbrog.   165,  Kbhvn.  V.

MELLERUP   Elner Politiinspektør, R DM.p.p.; f. 7. not. 1882 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant R J Mellerup (død 1915) og Hustru Christiane f. Fausbull (død 1929); gift (18. Sept. 1909) m. Martha M., f. 16. Dec. 1882 i Middelfart, Dat­ter af Tømmerhandler Th. Gimbel (død

1917) og Hustru Dagmar f. Dreyer (dåd

1918).

Student (Slomanns Skole) 1901; cand. Jur. 1908; By- og Herredsfulrt-mægtig i Hjørring 1908; Betjent i Kbhvns Politi 1909, Inspektionsbetjent 1911, Politiassistent 1914, kst. 1. Politi­inspektør (Kbhvns Ordenspoliti) 1926,

9SJ

Mens

fast Udn. 1927; tillige særlig Politikom­mandør for Kbhvn. 1945-46.

Formand for Foreningen af Statsem-bedsmænd i Kbhvns Politi; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1919, Næst­formand 1926-47, Formand fra 1947; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Den personlige Friheds Værn fra 1924; Næstformand for Landsfor­eningen for Politihundesagen i Dan­mark; Formand for Politihunde! or-eningen for Kbhvn. og Omegn; Cen­sor ved Politiskolen fra 1926; Med­lem af Beværter-Bevillingsnævnet for Kbhvn. fra 1934; Formand for Kom­missionen til Godkendelse af Fremmed­førere; Medlem af Udvalget til Anta­geiso af Politibetjente i Rigspolitiet; Formand for Justitsministeriets Udvalg for større Færdselssikkerhed fra 1947.

Udenl. Ordener: B.K.4.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; N.O.N.3.; N.St.O,23.: S.N.3.

Adresse: Biilowsv. 40, Kbhvn. V.

MELVØ Olaf fh. Trafikbestyrer, B.DM.; f. 12. Marts 1869 i Fredericia; Søn af Postekspedient A E S Mortensen (død 1891) or Hustru Reinholdine f. Holm (død 1916); gift 1. Gang (1. Maj 1896) m. Johanne M., f. 23. Sept. 1873 i Od­der, død 1898, Datter af Dyrlæge Niels Mørup og Hustru Marie f. Jensen; 2. Gang (28. Dec. 1910) m. Inger Margre­the M., f.5. Nov. 1885 i Løgstør, død 1923, Datter af Dampskibsekspeditør P Jensen ok Hustru Christine f. Olsen.

Elev ved Statsbanerne 1885; Assistent 1886;    Fuldmægtig 1907:    Overassistent 1916;  Trafikinspektør   II   1920;  Trafik­inspektør I og Leder af Trafiktjenesten i Statsbanernes 3. Distrikt i Struer fra 1921; Trafikbestyrer 1925; Afsked 1932. Medlem  af  Struer Sogneraad  1909-17. Adresse : Adolphsv. 26 A, Gentofte.

MENG-LUND   Georg   Driftsbestyrer;   f. 25. April 1906 i Fredericia; Søn af Tog­fører Bertel Jensen Lund og Hustru Ot-tilie f.  Meng; gift  (24.  Nov. 1936)  rn. Maria  M-L.,  f.  Lysek,  f. 2. Jan.  1909 i Wien.

Student (Fredericia) 1924; cand. polyt. (Maskining.) 1930; ansat ved Akts. De forenede Papirfabrikker fra 1930, Drifts­bestyrer for GI. og Ny Maglemølle Pa­pirfabrik, Næstved 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Næstved Handelsstands Arbejdsgiver-Organisa­tion fra 1947.

Adresse: Herlufsholmv. 14, Næstved

MENGEL Aago Klædefabrikant, Kon­sul, R.DM.p.p.: f. 18. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Købmand Viggo Mengel (død 1938) og Hustru Marie f. Both-mann (død 1916); gift (18. Okt. 1910)

m. Gisela M„ f. 18. Juli 1887 i Odense, Datter af Fabrikant S Chr. Brandt (død 1905) og Hustru Oluffa f. Dahle-rup (død 1945).

Præliminæreks. 1899; ansat i Akts. Brandts Klædefabrik i Odense s. A.; uddannet paa Fabrikker i England; Prokurist i Akts. Brandts Klædefabrik 1905, adm. Direktør fra 1906 og Medlem af Bestyrelsen fra 1924. Belgisk Konsul 1920. Formand for Bestyrelsen for Fyens Disconto Kasse, for Det private Invest-ment Compagni Akts., for Akts. Bor­gernes Boligselskab og for Akts. Det borgerlige Byggeselskab; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Odense Teater.

Udenl.   Ordener :   B.Cr.c.l.;   B.K.4.; B.L.5.

Adresse : Hunderupv. 71, Odense.

MENGEL Georg Civilingeniør, R.; f. 12. April 1877 i Kbhvn.: Søn af Købmand Viggo Mengel (død 1938) og Hustru Ma­rie f. Bothmann (død 1916); gift (28. Aug. 1907) m. Anna Kirstine M., f. 25. Juli 1884 i Kastrup, Datter af Skibs­bygger Anders Lund (død 1930) og Hu­stru Pouline f. Larsen (død 1890).

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1899; ansat ved Projekteringen af De danske Sukkerfabrikkers Saftstation i Kolding 1899; ansat som Ingeniørassistent og senere Afdelingsingeniør under .Stads­ingeniørembedet i Odense 1899-1910: Privatingeniør fra 1910.

Medlem af Bestyrelsen for Fyns Inge­niørforening 1913-28 (Formand 1925-28), for den konservative Vælgerforening 1916-46, af Odense Byraad 1925-29, af Be­styrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub og af det af Ministeriet for of­fentlige Arbejder nedsatte Vejkryds-ningsudvalg for Odense og Assens Am­ter; Medlem af det i H. t. Lov af 20 Dec. 1924 om Omsætningsafgift af Mo­torkøretøjer nedsatte Vurderingsnævn i Odense fra 1933; Medlem af Vurderings-kommissionen for Oden?e Købstad fra 1937 og af Tilsynsraadet for Fyens Stifts Sparekasse fra 1941; Formand for Oden-fe Luftværnsforening 1941.

Har planlagt og forestaaet bl.a. Born­holms Elektrificering, den tekniske Ind­retning   af  Odense  Teater  og  Odense Amts og   Bys Sygehus  samt  Fjernvar-meaBlæget i Odense m. m. Adresse: Filosofgangen 23, Odense. Sommerbolig: Østerøvej, Nyborg Strand pr.   Nyborg

MENGEL   Knud Klædefabrikant: f. 4. Ang. 1884 i Kbhvn.; Søn af Købmand Viggo Mengel (død 1938) og Hustru Marie f. Bothmann (død 1916); gift 1. Gang (14. Juni 1910) m. Mie M., f. 23. Febr. 1885 i Greiz i Thiiringen, død 1943, Datter af Professor H Walz (død

Meng___________________

1930) og Hustru Johanne f. Langhoff (død 1931); 2. Gang (5. Juni 1948) m. Elisabeth M., f. Andersen, f. 6. April 1912.

Præliminæreks. 1900; i Købmandslære hos Emil Andresen, Kerteminde og i Firmaet W Strøyer & Go., Hamborg; ansat i Akts. Brandts Klædefabrik, Odense 1904; Uddannelse paa Vævcsko-ler i Tyskland og Holland, i I. G. Far-benindustrie's Fabrikker i Elberfeld og Ludwigsliafen og i Klædefabrikker i England, Belgien, Tyskland og Ungarn 1906-09; Direktør i Akts. Braudts Klæ­defabrik fra 1910. Tysk Konsul 1922-39. Medlem af Bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1926-28, af Ho­vedbestyrelsen for Deutsche Handels­kammer in Danemark 1937-40 og af Be­styrelsen for De Fynske Købstæders Brandforsikring af 1850 fra 1949. Adresse: Filosofgangen 23, Odense. Sommerbolig: Villa Strandbakken, Nyborg.

MENTZ   Hugo Ib Ritmester, Adjutant hos H.M.Kongen, R.p.p.; f. 14. Juli 1912 i Holte; Søn af Professor, Dr. phil. August Mentz (død 1944, se Kraks Biaa Bog 1943) og Hustru Elna Clara Jo-lianne f. Hansen; gift (13. Maj 1940) m. Rutli M., f. 9. Okt. 1919 i Kbhvn., Datter af Oberstløjtnant, Kammer­junker Leif Lange (so denne).

Premierløjtnant i Bytteriet 1938; KaptajnløjtnaO't 1945; Adjutant hos Generalinspektøren for Rytteriet 1946-48- Bitmester 1947; Adjutant hos II. M. Kongen fra 194B. Udenl. Ordener: N.St.O.31.; Stb.V.4. Adresse: Livjægerg. 44, Kbhvn. Ø. MERRILD Karl Solodanser, B.; f. 13. Marts 1889 i Kbhvn.; Søn af Skrædder­mester og Musiker N A M Merrild (død 1931) og Hustru Anna f. Albech (død 1941); gift (3. Juni 1913) m. Mathilde Franciska, f. 16. Juli 1867 i Kbhvn., Datter af Fabrikmester Christian Søren­sen (død 1922) og Hustru Karen f. Petersen (død 1915).

Elev paa Det kgl. Teaters Balletskole 1896; Debut 3. Dec. 1905; ansat som Balletdanser 1907; Solodanser 1915-34; Lærer ved Ballettens højere Danseskole 1915-18 og 1941-46; Lærer ved Ballet­elevskolen 1930-49; Lærer i Dans ved Of­ficersskolen 1935; optraadte paa Coli-seum i London i Juni 1914.

Formand for Foreningen Den kgl. danske Ballet 1922-34, Kasserer fra 1926, Æresmedlem 1934; Formand for Forenin­gen Danse-Ringen 1922-38, Æresmedlem 1942; Medlem af Bestyrelsen tor For­eningen Kbhvns Forskønnelse 1934-37.

Har komponeret Balletterne: Veni l Vidi! Vicil (1917); Nips (1919); Et Så-

914

tyrspil   (1919);    Hovedroller:   Harlekin i   Drømmebilleder    og   i   Veni l   Vidi! Vicil-  Veramadeva i Lackschmi;  Kan-celliraaden  i  Den  lille Idas Blomster; Ooppelins   i   Coppelia;   Tatarernes   An­fører i Fyrst Igor; Zugar i Tata. Adresse: Tordenskjoldsg. 29, Kbuvn. j£. Sommerbolig:   Søndervig  pr.   Ring­købing.

METHLING   S V Skuespiller, B.; f. 1. Okt. 1891 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Ludvig Methling (død 1904} og Hustru Harriet f. Hansen (død 1935); gift (14. Nov. 1916) m. Hetty M., f. i Bangkok, Datter af Skibsfører Johan Thomsen og Hustru f. Carlos.

Student (Comtesse Moltkes Skole) 1909- cand. phil. 1910; studerede Poly­teknik 1910-13; l Smedelære; Elev paa Det kgl. Teater; med Olaf Poulsen i Provinsen 1915-16; Debut paa Det kgl. Teater 6. Marts 1916; forlod Det kgl. Teater 1922. Direktør for Dansk Skole-scene 1924-29; Direktør for Folkescenen fra 1925; kunstnerisk Leder af disse to 'Scener under deres Sammenslutning med Det nv Teater 1926-29; Skuespiller og Instruktør ved Det ny Teater 1926-29; Direktør for „Komediehuset" 1929-30; Skuespiller og Instruktør ved Det kgl. Teater fra 1930, 1. Instruktør 1939-40; Instruktør ved Akts. Nordisk Films Kompagni 1940-42 og ved Akts. Palla­dium. Adresse : Vestagerv. 26, Hellerup.

METZ Abraham f h. Amts-og Kredslæge, K'.D'M.; f. 10. Nov. 1670 i Banders; Søn aif Købmand M A Metz og Hustru f. PMBpsen; gift (12. Juli 1901) m. Sofie M., f. 23. Dec. 1S67 i Randers, Datter aif Købmand Jacob Stilling og Hustru f. Læssøe.

Student (v. Westenske Inst.) 1889; med. Eks. 1896; Distriktslæge paa Sti-derø 1902; Fysikns paa Færøerne og Distriktslæee for Thnrshavns Tliatrikt 1911; Kredslæge i Esbjerg 1915; Kreds læge i Holbæk Lægekreds og Amtslæ-ge i Holbæk Amtslægekreds 1921-40

Medlem af Folkeforbundets Komm. ang. Hygiejne i Landdistrikter 1930-31 og af Undervisningsministeriets Kom­mission til Undersøgelse af Skolebørne­nes Sundhedstilstand og Skolernes hy­giejniske Forhold 1936-38.

Adresse : Blidahlund 6, Charlottenlund.

MEULENGRACHT E Professor, Over­læge, Dr.med., R.DM.p.p.; f. 7. April 1887 i Assens: Søn af Fabriksingeniør Ras­mus Meulengraclit (død 1906) og Hu­stru Maria f. Mortensen (død 1922) ; gift (19. Marts 1920) m. Olga M., Dat­ter af Kammerherre. Oberst Peter Herbst (død 1930, se Kraks Blaa Bog

1930)   og   Hustnu   Elisabeth   f.   Ranies (død  1897).

Med. Eks. 1912; klinisk Assistent ved Frdbg. Hospitals med. Afd. B. 1912-13; Læge ved serbisk Krigslazaret Vinter 1912; Assistent ved Rigshospitalets ki­rurgiske Poliklinik 1914-15, Assistent ved Bispeb.iærg Hospitals patologisk Institut 1915-16: Eeservelæge ved Bigs-hospitalets med. Afd. B. 1916-18, ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. B. 1918 23; Dr. ined. 1918; Specialistanerken­delse (Mave-. Tarm- oe Blodsygdom­me) 1918; Overlæge ved Bispebjærg Hos­pitals med. Afd. B. 1924; Professor ved den kliniske Praktikantundervisning, April 1935.

Medlem af den permanente Farma­kopékommission 1925-33; Medlem af Be­styrelsen for Vejlefjord Sanatorium 1926-36; Formand i Foreningen for Træn-gendes Landophold fra 1928; Formand i Dansk Selskab for intern Medicin 1929-31; Medstifter af og dansk Hoved­redaktør for Nordisk medicinsk Tidsskrift fra 1929; Medlem af Komitéen vedrø­rende islandske Lægers Uddannelse i Danmark fra 1932, af Kbhvns Hospi-talskommissiou af 1932 og af 1944 samt af den af Indenrigsministeriet nedsatte Farmakopékommission fra 1933; For­mand i Foreningen af kommunale Over­læger i Kbhvn. 1934-36; Medlem af Sundhedsstyrelsens Ernæringsudvalg fra 1935 og af Udvalget angaaende Vitami-nisering af Margarine 1936; Præsident i Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1936-37; Medlem af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen til Kræftens Bekæmpelse 1936, Formand for sammes Hovedbesty­relse og Medlem af dens Direktion 1938; Medlem af Bestyrelsen for Anders Has-selbalcbs Fond til Leukæmiens Bekæm­pelse 1939 og af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1939. Medudgiver af Folia hæmatolofrica 1938: Medstifter og Medredaktør af Nordisk Medicin 1939 og af Acta haematologica 1948.

Æresmedlem af Royal Society of Me-dicine, London; Korresponderende Med­lem af Finska Låkaresållskapet, af Svenska Låkaresållskapet, af Harvey Society of London, af Kgl. medicinsk Selskab i Budapest, af Deutsche Gesell-sohaft fur innere Medizin, af Kaiserl. Leopold. Carolin. Deutsche Akademie der Naturforscher og af Acedemia Na-cional de Medicina de Buenos Aires. Æresdoktor (Dr. jur. h.c.) ved Univer­sitetet i Aberdeen 1939.

Publikationer: Videnskabelige Af­handlinger, særlig om Blodsygdomme og Mavesygdomme. deriblandt Bøger­ne : Studier over den kroniske heredi­tære hæmolytiske Ikterus (Disputats),

______________________Heye

udgivet paa Dansk og Tysk og sammen med H C Grarh : Haandbog i hæmato-logisk Teknik (1922 og 1930) samt Gram. Iversen, Menlenerracht, Klinisk Laboratorieteknik (1937).

TTdenl. Ordener: B.K.4.; I.F.3.; Ju.r.K. S.N.2'.; S.St.S.4.

Adresse: Svancmøllev. 33, Hellerup.

MEYER Adolf Kontorchef, B.DM.: f. 24. Maj 1874 i Kbhvn.: Søn af Ovwrets-assessor V Meyer (død 1914, se Kraks Blaa Boa 1914) og Hnstrn Ernsminp f. Bræstrup (død 1919); gift (5. Maj 1904) m. Kirsten Noe Fenger. f. 28. Juni 1881 paa Frdbg., død 1947, Datter af Oberstløjtnant L A Ipsen (død 1895) og Hustru Helene f. Fenger (død 1916).

Sludent (Lyceum) 1892; cand. iur. 1899. Fuldmægtig ved Amager Birk 1901; Assistent i Finansministeriet 1901; till. Assistent i Overformynderiet 1903; Fuldmægtig i Finansministeriet 1909, Ekspeditionssekretær 1911, Kon­torchef 1922-42.

Finansministeriets Repræsentant i Bestyrelsen for Sorø-Vedde Jernbanesel­skab 1912-33; Formand for Frdbg. Son­dre Huslejenævn 1919-31; Medlem af Det kgl. Klasselotterinævn 1932-46- Medlem af Bestyrelsen for Centralkomitéen i Kbhvn. fra 1932.

Adresse.- Mariev. 2, Vedbæk.

MEYER Allan Direktør; f. 25. Nov. 1900 i   Odense;    Søn   af   Fabrikant   Viggo Meyer  (dåd 1940) ok Hustru Esther f. Salomonscn   (død  1934K

Realeks. (Efterslægtsselskabets Skole) 1916; Uddannelse i Firmaet Anton Pe­tersen & Henius og i Firmaet Emil He-nius 1916-18; i Firmaet Levin <fc Salo-monsen ns i Akts Nordisk Læderfa­brik 1918-20; i Tjekoslovakiet i 1920; i Belgien og Frankrig i 1922: i England i 1923; Leder af Firmaet Beckett & Mey-ers Uldafdeling 1923-33; ansat i Akts. Blpch & Behrens' Uldforretning 1933-35; Direktionssekretær i Bloch & Andre­sen, Nordisk Tekstil-Akts. 1935; adm Direktør sammesteds 1936.

Adresse : Strandvænget l, Kbhvn. Ø.

MEYER Carla Frue. FM. i Guld; f. 2 Nov. 1877 i Hamborg; Datter af Køb­mand P C Wulff (død 1886) og Hustru Henriette f. Meyer (død 1912); gift (9. Jan. 1898) m. Snedkermester Otto Mcver (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926), Søn af Glarmester M l Meyer (død 1897) ok Hustru Augusta f. Kaikar (død 1877).

Formand for De Danske Husmoder-foreninger 1920-31, Æresformand fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for Nor­dens Husmoderforbund 1921-31 Formand 1924-28. Medlem af Ærespræsidiet fra 1946; Medlem af Priskontrolkomitéen fra 1921 til den opløstes 1922; Medlem

Meye

926

af Bestyrelsen for Reklameforeningen 1925-34; Redaktør af Bladet Husmode­ren 1920-32; Formand for Børnepleje-foreningen af 1849 1934-44; Redaktør af Bladet Haandarbe.idets Fremme 1935-44; Redaktør af Haandbogen Nutids Mad og Husførelse; Formand for Diakonisse­stiftelsens Venner fra 1942.

Udenl. Orden:  F.O.I.P.

Adresse: Hambros Allé 17, Hellerup.

MEYER Ejnar A Gæringsfysiolog, cand. polyt.; f. 25. Okt. 1881 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Sally Meyer (død 1908) og Hustru Betzy f. Friedlænder (død 1911); gift (1. April 1910) m. Marie M., f. 25. Juli 1882, Datter af Stadslæge Axel Ul­rik (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Sara f. Tscherning (ded 1916).

Student (Gammelholms Skole) 1899; cand. polyt. 1905; Assistent paa Detlef-sen og Meyers Laboratorium a. A.; an-eat ved Statsbanernes kemiske Labora­torium 1906; Driftsleder ved Spritfabrik­ken Fortuna i Hobro 1908; Kemiker ved United Distilleries i Belfast 1910: Drifts­bestyrer ved Kbhvns Spritfabrikker 1911 -14; derefter Kemiker ved Bristol Distil-lery og ved dette Firmas Overtagelse af The Distillers Comp. Ltd., Leder af D. C. L.'s Forsøgslaboratorium i Bristol og senere til 1946 af dets Forsøgs-Gær­fabrik i Epsom.

Medstifter og Medlem af Bestyrelsen af Orkesterklubben, det senere Akade­misk Orkester i 1899; Medlem af Besty­relsen for Studentersamfundet 1907-08.

Opfinder af en Maskine til kontinuer­lig Presning af Gær; adskillige Paten­ter paa Gærfabrikatiouens Omraade.

Har udgivet: A Managed Gold-Stan-dard (1937).

Adresse: Bute House, Longdown La­ne, Epsom, England.

MEYER Emil Kontorchef, R.; f. 26. Nov. 1882 i Kbhvn.; Søn af kgl. Agent C H Meyer (død 1914) og Hustru f. Klamke (død 1920); gift (5. Juli 1935) m. Gerda M., f. Mørkeberg.

Student 1901; cand. jur. 1910; Over­retssagfører 1913: Assistent i Finans­ministeriet 1914, Fuldmægtig 1927, Fks-speditionssekretær 1934, Kontorchef 1938.

Adresse : Borups Allé 121, Kbhvn. N.

MEYER Erik V Civilingeniør, Dr.techn.; f. 3- Juli 1893 i Ordrup; Søn af Damp­møller I O Meyer (død 1922) og Hu­stru Augusta f. Røder; gift 1. Gang (1920, Ægteskabet opløst 1954) m. Eli­sabeth M., f. Pouplier; 2. Gang (13. Aug. 1937) m. Ase M., f. 29. Sept. 1910 i Kbhvn., Datter af Komponisten, kgl. Kapelmusikus Alfred Rasmussen (død 1942) og Hustru Inger f. Lund.

Student (Henrik Madsens Skole) 1911,

cand. polyt. 1917; Sekondløjtnant 1918; Or. techn. 1934; ansat i Ingeniørfirma­et Christian! & Nielsen 1918, i Firmaet F L Smidth & Co., New York 1919 og i Firmaet Thompson & Binger, New York 1921; ansat i Firmaet Christian! & Nielsen, Kbhvn. 1922-32, Overinge-niør og teknisk Leder af Afd. for Celle­beton fra 1924; i F L Smidth & Co., Kbhvn. 1935-36: Medleder af Cement­fabrikkernes tekniske Oplysningskontor

fra 1937.

Delegeret for Danmark ved Material-prøvningskongresser i Amsterdam 1927. Zurich 1931 og London 1937 og ved Betonkongres i Li6ee 1930; Medlem af Bestyrelsen for Lydteknisk Laboratori­um fra 1940; Medlem af forskellige tekniske Tdvalg. Medlem af Styrelsen for Dansk Materialprøvningsforbund 1928-33; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1946; Lærer ved Hærens Officersskole fra 1947; Censor ved Danmarks tekniske Højskole 1948.

Har skrevet: Undersøgelser over Cel lebetons Volumenændringer (Disputats, 1934); Afsnit i Murværk og Jernbeton (1938) og i Alverdens Viden (1940); teknisk-videnskabelige Artikler i inden og udenlandske Tidsskrifter; Redaktør ved „Beton-Teknik".

Adresse : Vejlemoscv. 16, Holte.

MEYER Henning Skolepsykolog, mag. art.; f. 1. Marts 1885 paa Frdbg.; Søn af Grosserer Emil H Meyer (død 1911) og Huetru Sara f. Kalisch (død 1922); gift (29. Okt. 1909) m. Hedvig M., f. 18. April 1885 i Magleby paa Stevns, Dat­ter af Skoleinspektør J I Kirkegaard (død 1913) og Hustru Erica f. Bagger (død 1909).

Student (Østre Borgerdydskole) 1903; Lærereks. (Silkeborg) 1907; mae. art. (Psykologi) 1924: Lærer ved Frdbg. kommunale Skolevæsen fra 1908; Studie­ophold i London 1929; skolepsykologiske Undersøgelser ved Frdbg. kommunale Skolevæsen fra 1931, Skolepsykolog smsWs 1934; Leder af skolepsykologisk Udvalgs Arbejder fra 1939.

Har i Aarene 1926-34 forfattet flere Smaaskrifter udsendt af Udvalget for skolepsyfcologiske Undersøgelser samt Undersøgelser over Børns umiddelbare auditiv-vokale Cifferhukommelse (Grote­borgs Hogskolas Arsskrift II, 1945).

Adresse : Hattensens Allé 4, Kbhvn. F.

MEYER Holger Bogtrykker. E.; f. 50. Juli 1873 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Louis Meyer (død 1929. se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Thea f. Friedlan-der (død 1908); gift (11. Sept. 1908) m. Gudrun M., f. 2. Marts 1884 i Everdrup, Datter af Lærer Vilhelm Franck (død 1930) og Hustru Sine f. Jensen.

Student  1891;   udlært som Sætter og

»87______________________

Trykker og aflagt Svendeprøve; arbej det i Trykkerier 2 Aar i Munchen og 2 Aar i Paris; etableret som Bogtrykker 1899, tillige Borgerskab som Bogbinder 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1903-04 og 1923-42, Næstformand 1928-42, Æresmedlem af Foreningen 1943- Medlem af Bogtryk­fagets Voldgiftsret 1908-13; Formand for Kommissionen af Skuemestre i Bogtryk­faget 1920-32 og for Beregn i ngsud valget i Kbhvns Bogtrykkerforening 1925-29; Næstformand i Bogtrykkerklubben 1925-29: Leder af de psykotekniske Prøver i Bogtrykfaget 1925-29; Formand for Fag­skolen for Boghaandværk 1927-39.

Har udgivet 3 Børnebøger, bl. a. Mors lille Gis, illustreret af Axel Mathiessen. Adresse : Prinsesse Alexandrines   Allé 8, Charlottenlund.

MEYER Johannes Overlæge, Dr. med.; f. 12. Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af mag. scient. Adolph Meyer (ded 1896) og Hu­stru Dr. phil. Kirstine Meyer (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941); gift (21. Marts 1925) m. Lone M., f. 8. Okt. i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl Ru-bow (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Alice f. Salomonsen (død 1930).

Student (H Adlers Fællesskole) 1914; med. Eks. 1922; Assistent ved Profes­sor Rovsings Privatklinik 1922-24; klin. Assistent ved Rigshospitalets Afd. C 1925-27; Dr. med. (Om Urinvejskonkremen-ternes Opløselighed) 1927; Reservelæge ved Middelfart Sygehus 1927-29; 2. Re­servekirurg ved Sundby Hospital 1929-30; Reservekirurg ved Finseninstitutet 1930-36; 1. Assistent ved Ortopædisk Hospital 1936-37; Laboratorieuddaimelse bl. a. ved Landbohøjskolens kemiske Laboratorium og Universitetets biofysi­ske Laboratorium; gentagne Studie­rejser (Tyskland, Norge, Sverige); Overlæge ved Kysthospitalet paa Refs-næs 1957; Overlæge ved At'delingeriu1 for kirurgisk Tuberkulose paa Finsen-iustituttet i Kbhvn. og Kysthospitalet paa Refsnæs 1948.

Adresse : Kysthospitalet paa Refsnæs pr. Kalundborg.

MEYER   Johannes   Skuespiller.   Scene instruktør,   R.p.p.;  f.  28.   Maj   1884  i Skodsborg;   Søn   af   kgl.   Agent   C   H Meyer (død 1914) og Hustru f. Klamke (død 1920).

Student (Schneekloths Skole) 1904; cand. phil. 1905; debuterede paa Dag­marteateret som Unge Strange i Dan­sen paa Koldinghus 1905; Skuespiller ved Dagmarteatret 1905-07, ved Folke­teatret 1907-16, ved Det ny Teater, Dag­marteatret og Betty Nansen Teatret samt Scala, Gøglervognen i Tivoli, Co-

___________________Meye

Optimist og Nørrebros Teater; ved fol­keteatret 1935-41; ved Det kgl. Teater fra 1941.

Hovedroller: Scapin i Scapins SkaJke-stykker; Putkræmmeren i Bolettes Bryl'lupsfærd; gamle Barning i Fred paa Jorden; Argan i Den, indbildt Syge; Sergej Petrovitsoh i Labyrinten; Den Anden i Advent; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Helmer i Et Dukkehjem; Engstram i en Forbryder; Kansleren i Sejren; Professor Mensch i Han sidder ved Smeltediglen; Snedker Engstrand i Gengangere; Fader Lorentz i Niels Ebbesen.

Udenl. Ordener: F.O.A.; O.de.M.I.; Tun.N.1.4.

Adresse :   Kalvebod   Brygge   2 A, Kbhvn.   V.

MEYER   Karsten Højesteretssagfører; f. 27. April 1887 i Kbhvn.; Søn af Di­rektør for Kbhvns Vej- og Kloakanlæg J F Meyer (død 1906) og Hustru Ag­nes f. Bing (død 1936); gift (10. Nov. 1920) m. Hetty M., f. 20. Sept. i Colwyn Bay, North Wales, Datter af Hugli Hughes og Hustru Harriet f. Davies.

Student (Slomanns Skole) 1905; cand. jur. 1911; ansat hos Højesteretssag­førerne C B Henriques og Hans Levy s. A.; Overretssagfører og Kompagnon fra 1914; Højesteretssagfører 1921 (of­fentlige Sager).

Merllem af Bestyrelsen for Juridisk Forening, for Comité Maritime og In­ternational Law Associations Danske Afdeling, for Dansk-Engelsk Selskab, for Akts. Investor, for Akts. Dansk Kautionsforsikring, for Carnegies Be-lønningsfond for Heltemod, for Studen­tersamfundets Retshjælp 1919-22 og ind­til Opløsningen for „4S"; Bestyrer af Legat for unge Jurister; Næstformand for Sagførersamfundets 1. Kredsbesty­relse 1927-32; Statens Delegerede ved den internationale Privatretskonference i Haag 1928; Medlem af Konkurslovs-kommissionen 1930-41 og af Udvalget ang. militær Straffelov 1932-36; For­mand for Foreningen af danske Juri­ster i Sverige 1943-45 og for Censorerne ved dansk juridisk Eksamen smstds; Medlem af Eksamenskommission for norsk juridisk Eksamen smstds.

Har sammen med O A Borum udgi­vet : Le droit international privé du Danemark (Paris, 1930).

Adresse :„Ty Gwyn",Lemchesv.l4, Hell. Sommerbolig: The Corner, Horneby.

MEYER   Knud   Direktør,   Civilingeniør; f. 5. Marts 1901 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Ernst Meyer (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943)   og Hustru Johanne f. Tryde  (død 1941);  gift  1. Gang  (1927, Ægteskabet   opløst)   m.   Sonja   M.,   f. Caretensen; 2. Gang  (5. April 1947) m.

Lisen M., f. 19. Nov. 1907, Datter af Advokat Axel Forssman, Goteborg (død 1942) og Hustru Dagmar f. Levisson (død 1942).

Student (Efterslægtsselskabets Skole) 1918; cand. polyt. 1923; i Amerika 1923-24; ansat i Firmaet Beckett & Meyer 1924-26; i Frankrig 1926-27; an­sat ved Akts. Krystalisværket 1927, Di­rektør 1931.

Formand for Dansk Køleforening; Di­rektør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Hesteskofabrik; Medlem af Bestyrelserne for Akts. Det danske Kølelms Cold Stores, for Akts. Cold Stores Holding Selskab, for Akts. Det jydske Kølehus og Isværk, Aarhus, for Akts. Nordjydsk Cold Stores, Aalborg, for Akts. Sydjydsk Cold Stores, Kol­ding, for Akts. Fyns Kølehuse og Isvær-ker Cold Stores, Odense og for Akts. Bornholms Kølehuse Cold Stores, Kønne.

Adresse:   Lindevangs Allé 16, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Strøby Ladeplads pr. Strøby.

MEYER Otto Civilingeniør, R.; f. 14. Aug. 1874 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Louis Meyer (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Thea f. Friedlander (død 1908); g-ift (17. Maj 1900) m. Alice M., f. 14. Okt. 1880 i Kbhvn., død 1943, Datter af Hofjuveler Jacob Hertz (død 1919) og Hustru Harriet f. Bendix (død 1932).

Uddannet som Elektriker; derefter stu­deret Elektroteknik i Mittweida; etable­ret Installationsforretning under Navn Andersen & Meyer 1899.; udvidede For­retningen til ogsaa at omfatte Fabrika­tion af elektriske Masseartikler 1915; adm. Direktør for Akts. Glud & Mår-strand 1927-45.

Medlem af Bestyrelsen for Elektrotek­nisk Forening 1909-17; Medlem af Besty­relsen for Foreningen af Installatører af elektrisk Lys og Kraftoverføring for Kbhvn. og Omegn 1906-27. Formand fra 1923, Æresmedlem 1927; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1912-21; Med­lem af Forretningsudvalget i Jern- & Me­talindustriens Sammenslutning i Danmark fra 1916, af Dansk Arbejdsgiverforenings Forretningsudvalg 1918-25, af Bestyrel­sen for Akts. Glud & Marstrands Fabrik­ker 1924-27 og fra 1946, for Akts. Ander­sen & Meyer 1927-28 og for Akts. Dansk Blikemballagefabrik 1930; Dommer i den faste Voldgifteret 1920-48; Medlem af Socialraadet 1920-29 og af Industriraa-det 1928-49; Medlem af Udenrigsministe­riets Erhvervsraad og dettes Arbejdsud­valg; Medlem af Industrifågenes Forret­ningsudvalg til 1940 og af Dansk Ar­bejdsgiverforenings Hovedbestyrelse; Medlem af Repræsentantskabet for

Dansk Arbejde 1931, af Bestyrelsen tor

Teknologisk Institut 1932-49 og af Besty­relsen for Dansk Litograflaug 1929-46; Formand for BH'kvarefabrikantiforemn-gen 1937-47. Æresmedlem fra 1947; For­mand i Bestyrelsen for Dansk Presse-fabrik og Dansfc Papdaasefabrik fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for DB Adler & Co. Bankakts. 1941-48.

Bygget Nordvestsjællands Højspæn­dings Elektricitetsværk 1913.

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. Ø.

MEYER   Ove Civilingeniør, R.; f. 16. Okt. 1885 i Kbhvn.; Søn af Direktør for Kbhvns Vej- og Kloakanlæg J F Meyer (død 1905) og Hustru Agnes f. Bing (død 1936); gift (2. Jan. 1920) m. Overmalerinde ved Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik Elisabeth M., f. 2. Sept. 1884 I Kbhvn., død 1942, Datter af Un­derofficer N C Hansen (død 1887) og Hustru Christine f. Wiis (død 1926).

Stndent (Slomann's Skole) 1903; cand. polyt. 1909; Ingeniør ved Kbhvns Kom­mune 1909-10; hos Entreprenør K Schøller 1910-11; egen Ingeniørforretning 1911-13; Direktør for Akts Hamiovere Pore­metal 1913-16; Leder af Imlnstriraadnt* Exportburean 1916-18; i Administratio­nen af Bing & Grøndahls Porcelæns-fabrik 1917-28.

Formand i Bestyrelsen for Alfred G Hassings Forlag Akts., for Boghallen Raadhuspladsen Akts., for Dansk Chromlæderfabrik Akts., for Ejendoms-og Finansakts. af 1929, for Akts. Det gamle Banegaardsterræn I-XI og for Selskabet for Knnsthaandværkerskolen; Medlem af Bestyrelsen for Østifternes Aandssvageanstalt, af Repræsentantska­bet for Folkebanken og for Akts. In­vestor samt af Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Dansk-Engelsk Sel­skab. Adresse : Margrethev. 23 A, Hellerup.

MEYER   Richard fh. Bankdirektør, E., M.T.Kfh.p.p.; f. 19. Aug. 1874 i Kbhvn.; Forældre Malerne A H Mackeprang og Clara Larsson; ado-pt. af Grosserer W H M Meyer; gift (27. Nov. 1903) m. Margrete M. f. Nielsen, f. 26. Jan. 1683 i Kbhvn.

Cand.phil.; ansat i Landmandsbanken 1897; en Del Aar Chef for Bankens Laane- og Depotafd. til 1914; Chef for Bankens statistiske Kontor 1914-17; i Udenrigsministeriets Tjeneste som Sek­tionschef ved Gesandtskabet i Petrograd 1917-18; Bestyrer af Landmandsbankens VesU'rbro Afd. 1919-21; Underdirektør og Tilsynsførende med Bankens Provins­afdelinger 1922-28; Bestyrer af Land­mandsbankens Nakskov Afd. og tillige Medlem af Direktionen for Lollands Spare- og Laanebank 1928-33, Bestyrer

J29_______________________

af Landmandsbankens Nørre Afdeling i Kbhvn. 1933-39.

Afviklingskassens Tilsynsførende med Banken for Nibe og Omegn 1922-23 og med Banken for Løgstør og Omegn 1922-24; Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Raderforening 1916-22, af Forret­ningsudvalget for Dansk Hjælpeaktion for Krigsfanger 1920, af Bestyrelsen for Akts. Adolph Holst, Aalborg fra 1922 og for Fbroya Banki, Thorshavn fra 1923 samt af Administrationen af Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond fra røfl.

Udenl. Ordener:  R.r.K.2.;  U.r.K.2.; 0.r.K.O.

Adresse.:   Skt. Markus PI. 12, Kbhvn.V.

MEYER Torben Hof-Blikkenslager, R.; f. 23. Jan. 1879 i Ebhyn.; Søn af Hof-Blikkenslager Torben Meyer (død 1911) og Hustru Jutta f. Olsen (død 1918); gift (21. April 1923) m. Carla Henri­ette Helene M., f. 24. Maj 1882 paa St. Croix, Datter af Læge Johs. Wissing (død 1894) og Hustru Frederikke f. Brandt (død 1939).

Stndent (Vestre Borgerdydskole) 1897; cand. phil. 1898; Blikkenslagersvend 1901; Elev paa Deutsche Fachschule fur Blecharbeiter, Aue i Saclisen 1901-03; Fa­brikarbejder i Dresden 1903-04. eksam Gas- og Vandmester 1904; Borgerskab s. A.; kgl. Hof-Blikkenslager 1911; Ene­indehaver af Firmaet Fritz Meyer fra s. A.; Lærer i Fagtegning paa Teknisk Skole 1931-34.

Medlem af Haandværkerforeningens Repræsentantskab fra 1909, af dens Bestyrelse fra 1935. Medlem af Besty­relsen for Teknologisk Institut fra 1935; Medstifter af Borgerdydselskabet 1899, Medlem af dets Bestyrelse fra 1908, For­mand fra 1928; Medstifter af og Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns Blikken slagerlaugs Fagskole 1914-24; tidligere Medlem af Kbhvns Blikkenslagerlaugs Bestyrelse og af Studentersangforenin­gens Repræsentantskab.

Har skrevet: '• Jubilæums-Festspil (til Haandværkerforeningen 1940 og Ve­stre Borgerdydskole 1937); 2 Pantomi­mer til Haandværkerfester i Tivoli (1920 og 1931; Minervas Børn i Tha-lias Tjeneste, Minder fra Studenterko­medierne 1833-1944; udarbejdet Forbille­der til Fagtegning for Blikkenslagere (1924).

Erhvervet  Idrætsmærket i Guld 1923. Adresse:  Skovbakkev. 30,  Charlotten-lund.

MEYER   Viggo Direktør, Civilingeniør, K-; f. 28. Febr. 1884 i Aarhus; Søn af Te­legrafdirektør Niels Meyer (d«d 1935, w Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Bllwbeth t. Tuxen (død 1927); fIft (2.

_____________________Mich

Juni 1923) m. Nina M., f. 25. Jan., Datter af Civilingeniør, Godsejer Hol­ger E Stenbjørn (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Hedvig f. Baronesse von Schilling.

Student (Metropolitanskolen) 1902; cand. polyt. (Elektroingeniør) 1909; an­sat hos Stadeingeniøren i Kbhvn. 1909-10; ansat i Firmaet Brown, Boven & Co. i Mannheim 1910-13; ansat i Fir­maet Thomas B Thrige i Odense fra 1913; teknisk Direktør i dette Firma fra 1927.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af elektroteknisk Ko­mité.

Adresse: Hundenipg. 3, Odense.

MICHAÉLIS   Karin   Forfatterinde; f. 20 Marts i Randers, Datter af Jac. Brøn-dum (død 1921) og Hustru f. Bech (død 1932).

Talrige Rejser i Europa og Ameri­ka; holdt Foredrag de fleste Steder.

Skønlitterære     Værker:     Højt     Spil (1908);   Fattige   i   Aanden   (1901);   Bir­kedommeren (1901); Barnet (1902); Lil­lemor    (1902);    Hellig    Enfold    (1903); Sønnen  (1903); Gyda (1904); Backfische (1904);    Munken  gaar  i  Enge    (1905); De smaa  Mennesker  (1906); Tommelise (1906); Kyllingesorger (1907); Ghettoens Blomst (1907); Over al Forstand (1907); Betty   Rosa   (1908);    Tro    som    Uald (1909); Den farlige Alder  (1910);  (med Joost    Dahlerup)    Danske    Foregangs­mænd   i   Amerika   (1911);   Blsie   Lindt-ner (1912); Bogen om Kærlighed (1912); Grev  Sylvains  Hævn   (1913);   Glædens Skole   (1914);      Weiter   Leben   (1915); Hjertets Drømme (1915);  En Mors Øjne (1915); Krigens Ofre (1916); Osterreich (1917); Atter det skilte —  (1918);  Don Juan   efter   Døden   (1919);   30   Dages Laan   (1920);  Lille unge Kone  (1921); Mette Trap   (1922); Syv Søstre sad — (1923);  Pigen med Glasskaarene  (1924); Kvindelil, din Tro er stor (1925); Lille Løgnerske      (1925);       Hemmeligheden (1926);  Perlerne  (1927); Synd og Sorg og  Fare   (1928);     Pigen,  der  smilede (1929);  Bibi  i  Danmark   (1929);  Hjer­tets Vagabond  (1930); Bibis store Rej­se; Følgerne (1930); Justine (1931); Bibi »K Ole-  Bibi os de Sammensvorne (1932): Mor   (1935);    Bibi  i  Danmark   (1935); Lotte Ligeglad   (1937);  Den   grønne t) (1937); Vidunderlige Verden  (1948), Bø­gerne oversat til alle europæiske Sprog. Æresborger  paa  Thurø  1946. Adresse:    Pension   Gotha,    Gotiliersg. 129,  Kbhvn.  K.

MICHAELSEN   Carl J Direktør, Gros­serer; f. 2. Sept. 1885 i Kbhvn.; Sen af Grosserer I O B MlehaeJwn (død 1911) og Hustru Helene t. Hej-man

Mich

930

(død 1924); gift m. Vera M., f. Jl. Aug. i Kbhvn., D«tt«r af Grosserer Joseph Levin (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921).

Direktør for Nordisk Manchu-Olie Akts. 1909 og ved dettes Sammenslut­ning i 1912 med Akts. Dansk Sojaka­gefabrik adm. Direktør for dette Sel­skab til 1920; Kommitteret for Det Transatlantiske Kompagni, Akts. og Akts. lixierna 1921-24; Formand og Di­rektør i Dansk Kunstsilke Akts. 1927-43 og fra 1945; Formand og Kommitteret i Bestyrelsen for Akts. Henriques & Le vengreen 1931-42; Medlem af Bestyrel sen og Direktør for A/B Svenska Si­den våveriet fra 1937; formand tor Dansk Garnindustri A/S fra 1941.

Adresse: Stockholmsg. 51. Kbhvn. Ø.

MICHAELSEN Hugo Grosserer, t. 21. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer I C B Michaelsen (død 1911) og Hustru Helene f. Ileyman (død 1924); gift (24. Nov. 1909) m. Carrie 11., f. 15. Jan. 1886 i Køln. død 1941, Datter af Bankier David Kappe!, Berlin (død 1905) os Hustru Edith f. Simonsen (død 1920).

Student (Slomanns Skole) 1894; i Han­delslære i Kbhvn. 1895-97; ansat i Fir­maer i Spanien, Frankrig og U.S.A. 1897-1901; Grossererborgerskab 1901; Fa­brikant i Tyskland 1910-14; Direktør for Akts. Oliehærdningsfabriken 1914-19.

Finansrepttesentant for amerikanske og engelske Emissionsbankhuse samt Import og Eksport af Raastoffer; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Kbhvns Understøttelsesforening fra 1933, af Be­styrelsen for Albion Trading A Foui! Co. Akts. fra 1943 og af Bestyrelsen for Akts. Engelsk Dansk Biscuite Fa­brik fra 1945.

Adresse:   Margretliev.  14,   Hellerup.

MICHAELSEN   Louis A Direktør; f. 23 Jan.   1877 i  Kbhvn.;  Søn  af  Grosserer Albert F Michaelsen (død 1911) og Hu stru Johanne  M.  (død 1917);  ugift.

Handelsuddannet i Firmaet H C Pe­tersen & Co. i Kbhvn. og hos Markt & Co. Ltd. i Hamborg; ansat hos Melchior, Armstrong & Dessau i New York 1399; Vice-Præsident i dette Kompagni 1916-40.

Sommerbolig:   Atlantic   Highlands, New Jersey.

MICHAELSEN   M K Arkitekt; f. 29. Jan. 1900 i Gedsted; Søn af Sognepræsi J Michaelsen (død 1946) og Hustru Ka ren Kirstine f. Pedersen; gift (6. Jun: 1924) m. Elisabet SI., f. 4. Juni 1902, Datter af Lektor M K Pagh (død 1931) og Hustru Else Slarie f. Pagh 'død 1935).

Ansat hos Arkitekt, Palæforvalter Carl Harild 1924-28; Neuhausenske Præmie

1925; Afgang fra Kunstakademiet, 1929; Akademiets Stipendium s.A.; ansat paa Professor Edvard Thomsens Tegnestue i 1929; Leder af F.D.B.'s Arkitektkon­tor s. A.

Medlem af Bygge- og Boligministeriets Byggenævn og Udvalg vedr. kollektive Anlæg, af Socialministeriets Ungdoms-kommissions Udvalg vedr. Familiedan­nelse og Bosætning 1946-47, af Landbo-og Husmandsforeningernes Byggeudvalg og Arbejdsudvalg og af Landsforeningen for Kunsthaandværk og Kunstindustris Boligundersøgelsesudvalg; Medlem af Bestyrelsen for Dansk almennyttig Bo­ligselskab og af Akademisk Arkitekt­forenings Tillidsmandaforsamling m. m.

Medarbejder ved Bøgerne: Bogen om Bosætning, Hvad Familien bør vide, Fabriksprojek tering og Haandbog tor det mindre Landbiug.

Adresse:  Drosselv. 27, Kbhvn. F.

MICHELSEN  Albert Departementschef, U.DM.p.p.; f. 1. Maj 1894 i Hobro; Søn af Sparekassedirektør N M Michelsen og Hustru Karen Kirstine f. Gjermandsen (død 1937); gift (24. Marts 1934) m. Grete M., f. 1. Sept. 1905, Datter af August Vogelius (død 1911) og Hustru Elisabet f. Fleron.

Student (Kanders) 1912; cand. jur. 1919; Sagførerfuldm. 1919-20; Sekretær i Undervisningsministeriet 1920; Fuld­mægtig 1934; Ekspeditionssekretær 1938; Kontorchef 1939; Departementschef 1949; kst. Direktør for Rigshospitalet April-Okt. 1944; Sekretær ved Statens Lærer­højskole 1921-39; Sekretær for Kask-Ørsted Fondet 1938-49; Studieophold i Frankrig og England 1928-29.

Medlem af Statens Filmsraad, af For­retningsudvalget og Repræsentantskabet for Det Danske Selskab, af Dansk Kul­tursamfund og af Komitéen for del danske Studenterhus i Paris; Næstfor­mand for Pensionsfonden for Statsradio­foniens Tjenestemænd; Næstformand for komitéen for den danske Kunstudstil­ling paa Biennalen i Venezia og for Ko­mitéen for den danske Kunst- og Ku!-turudstilling i London 1948; Medlem at Udvalget vedrørende de kulturhistoriske Museer i Provinsen 1938. af Kunstmu-seumsudvalget og af Udvalget angaaen-de Privatteatrenes Forhold 1938; Med­lem af Bestyrelsen for Statens og Hu-vedstadskommunernes Kursus til Stu­dentereksamen, for Købstadsmuseet Den gamle By i Aarhus og for Akts. Dansk Tipstjeneste; Medlem af Samarbejdsud­valget for internationalt Hjælpearbejde: Dommer i den ekstraordinære Tjeneste-mandsdomstol; Leder af den danske Delegation til Konferencen i London i Nov. 1945 om Oprettelse af Educational, Scientific and Oultural Organisation

931

Mich

(UNESCO) og Medlem af den danske Delegation til UNESCO's 1. Generalfor­samling i Paris 1946 og af UNESCO's danske Nationalkommission; Kevisor ved Det kgl. Teaters Pensionsfond.

Udenl.   Orden :  S.N.3.

Adresse: Egebjerg Allé 2, Hellerup.

MICHELSEN J Direktør, R.; f. 27. Juli

1881 i Varde; S«n af Sparekassedirektør

H P P Michelsen  (død 1929); gift m.

Olga M. f. Christensen.

Assistent i Varde Bank 1896-1901; Revisor i Reyisionsbanken 1903-12; Kontorchef i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1912: statsautoriseret Revisor 1913; Direktør i Revisions- og Forvalt-nings-Institutet fra 1918, Medlem af Be­styrelsen fra 1948.

Adresse: Hjalmar Brantings PI. l, Kbhvn. Ø.

MICHELSEN   Jørgen Hofjuvelér, mag. art.; f. 27. Marte 1912 i JCbhvn.; Søn af Hof- og Ordensjuvelér, Kaptajn Poul Ulrich Miohelsen (se denne); gift (29. Sept. 1942) m. Mette M., f. 8. Marte 1912 i Birkerød, Datter af Mu­seumsinspektør, mag. art. Theodor Faaborg (død 1934) og Hustru Astrid f. Lanb (død 1939).

Student (Østersasades Gymnasium) 1930; mag. art. (Kunsthistorie) 1938; Sekondløjtnant i Livgarden 1940; haandværksmæssig og merkantil Ud­dannelse herhjemme og i Udlandet; Medindehaver af Firmaet A Michel­sen, kgl. Hof- og Ordensj u velerer 1943.

Medlem af Studenterforeningens Se­niorat 19J1-33; Formand i Dansk Gnid-smedemesterforening 1946-47; Næstfor­mand i Guld- og Sølvvaretabrikantfor-eningen fra 1947 osr i Bestyrelsen for Den Permanente Udstilling for dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri frn 1945; Medlem af Bestyrelsen for LandsforenSmgen D« n sk Kunst/haand-værk fra 1948.

Adresse: Strandv. 175, Skodsborg. MICHELSEN Mads fh Amtslæge. Dr med. Æ chir., R.DM.: f. 23. Okt. 1875 i Skndlmrjr: Søn af Oaarde.ier Jacob Mi­chelsen (død 1899) ns Hustru Karen f. Møller: gift (16. Okt. 1908) m. Inge­borg M., f. 19. Juni 1887 i Aabenraa, død 1941. Datter af Købmand Lorentz Hansen og Hustru Ingeborg f. Jacob­sen.

Paa Gymnasium l Haderslev 1888-94; medicinsk Studium i Berlin, Heidelberg og Kiel; Tentamen physicum 1896 og Examen rigorosum 1898 i Berlin; Eksa­men som Læge smstds. 1899; Assistent ved berlinske Kliniker 1900-01; Dr. med. A chir.1901; prakt. Læge i Aabenraa fra 1902; Bataillonslæge ved Landstormen 1918; Embedslægeeksamen i Kbhvn. 1921; Amtslæge i Aabenraa 1921-43.

Formand for Frederiksklubben , i Aa­benraa; Medlem af Bestyrelsen for H P Hanssens Mindefond, for Aabenraa Museum og for Aabenraa Rederi Akts.

Adresse :  Aabenraa.

MICHELSEN   P A Dommer; f. 11. Marts 1900 i Helsingør: Søn af Kreds­læge Chr. Henrik Michélseo (død 1940) og Hustru Meta Dorthea Henriette f. Levin (død 1909); Rift (24. Febr. 1923) m. Inge M., f. 3. April 1901 i Kbhvn., Datter af Kaptajn N E Winkelhorn (død 1929) as Hustru Harriet f. Helle­sen (død 1918).

Student (H Adler« Fællesskole) 1918; cand. jur. 1923; fnng. Sekretær i Stats-politiet s. A.: Dommerfuldmægtig i Hørsholm 1924, i Herning 1927, i Oden­se 1928 og i Faabors 1935; Dommer i Vestre Landsret 1944; Dommer i Hel-lum-Hindsted Herreder 1949.

Adresse: Terndrup.

MICHÉLSEN  Poul Ulrich Hof- og Or-densiuvelér, Kaptajn, K". DM.p.p.; f. 11. Okt. 1881 i Kbhvn.; Søn af Hof- og Ordensjuvelér Carl Michelsen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Ellen Michelsen, f. Ulrich (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943); gift (6. Mai 1911) m. Marearete M., f. 27. Jan. 1888 i Hannau (Hessen) Datter af Ge-heimeraad. Dr. med. H Eisenacn (død 1917) og Hustru Anna f. Zeuner (død 1898).

Student 1900; Sekondløjtnant l Fod­folket 1904: Premierløjtnant samme Aar: Kaptajn 1917: Afskerl 1923, Ud­dannet i Landmandsbanken 1908-09, paa Konigliche Zeichenacademi i Hanau samt i Firmaer i Hanau Kremen 1909-11: Svendeprøve som Sølvsmed 1911 -. Medindehaver af Firmaet A Michelsen 1914; Hof- og Ordensjuvelér 1922.

Formand for Forening for Kun*t-haandværk 1918-40, Æresmedlem 1940. for Kunsthaandværkets Fællesraad 1939-41, for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri 1942. for Skodsborg oe Omesrns Kommunal­forening' fra 1922, for Komitéen for Købestævnets Kunsthaandværksafdelinc fra 1931. for ØreRiindsndvalget af 1930, for Fællesrepræsentationen for Danske Guldsmede 1920-32 og for Foreningen Norden's LrvkalaM. for Søller«! Kom­mune ; Medlem af Revisionsudvaget. for De danskp Komrer« kronologiske Sam­ling fra 1922. af Kunstindustrimuseets Bestyrelse og Forretningsudvalg fra 1922, af Industriforeningens Repræsentantskab fra 1937, af Industriraadet. af Det fælle«? Udstillingsudvalg, af Selskabet for Kunst induslrimuseets Haandværkerskoles Be­styrelse og Skoleraad, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet fra 1943, af Be­styrelsen for Foreningen til Hovedstadens

Mich_________   ___________

Forskønnelse 1928-29, af Bestyrelsen for Teknologisk Institut og at Repræsentant­skabet for Det Danske Selskab; General-kommissær for Danmark ved Verdens­udstillingen i Paris 1925, for Udstillin­gen af Europiiisches Kunst Gewerbe i Leipzig 1927 og for Vandreudstillingen i U. S. A. 1927-28; Medlem af Kommis­sariatet for Verdensudstillingerne i Bar­celona 1929, Bryssel 1935, Paris 1937 cg New York 1939.

Har skrevet: 21. Bataillons Historie 1788-1918.

Udenl. Ordener: F.O.A.; F.Æ.L.3.; I.F.2.; N.81.0.2=.; S.N.2'.

Adresse: Strandv. 175, Skodeborg.

MIDDELBOE Einar Klichéfabrikant; f. 25. Sept. 1883 i Arild i Sverige; Søn af Direktør Bernhard Middelboe (død 1931) og Hustru Hilda f. Horndahl (død 1924); gift (8. Sept. 1916) m. Ulla M., S. 10 Nov. 1892 i Nakskov, Datter af Direktør Emil Vohtz (død 1939) og Hustru Sophie 1. Brendstrup (død 1936).

Udgaaet fra Hjort og Otterstrøms Skole; gennemgaaet Teknisk Skole; i Lære i Faderens Forretning; overtog dette Firma, Bernh. Middelboes Re-prodnktionsanstalt, 1931; optog en Søn og fire Medarbejdere som Medinde­havere 1941.

.Medlem af Bestyrelsen for Kjøben­havns Boldklub 191447 og fra 1924, nu Næstformand; Medlem af Bestyrelsen for Kemigraflauget fra 1933. Older­mand fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for Den grafiske Sammenslutning; Cen­sur ved Kunsthaandværkerskolen; til­delt Kjøbenhavns Boldklubs Æresem-blem i Guld.

Adresse:   Marielystv. 24, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Arild, Sverige.

MIDDELBOE' Kristian Civilingeniør, K. p.p.; f. 24. Marts 1881 i Arild i Sve­rige; Søn af Direktør Bernhard Mid­delboe (død 1931) og Hustru Hilda f. Horndahl (død 1924); gift (22. Maj 1909) m. Margrethe M., f. i Kbhvn., Datter af Maleren Professor August Jerndorff (død 1906) og Hustru Betty f. Matthison-Hansen (død 1940).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1900; derefter to Aars praktisk Uddannelse paa Orlogsværftets Maskinistskole; cand. polyt. 1909; ansat hos Akts. F L Smidth & Co. 1909-49.

Formand for Kbhvns Boldklub 1924-29 og for Kbhvns Boldspil Union 1920-27; Næstformand for Dansk Boldspil Union 1927-35, Formand 1935-40 og fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund fra 1935 og for Akts. Dansk Tipstjeneste fra 1948.

Tildelt Kbhvns Boldklubs Fortjenst­medalje i Guld 1929 og Dansk Boldspil

_______________________  9S2_

Unions Fortjenstmedalje i Guld 1932 samt senere det norske, det finske og det svenske Fodboldforbunds Fortjenst­medalje i Guld.

Udenl.   Orden :   S.V.3'.

Adresse : Dalgas Boulevard 9, Kbhvn.F.

MIDDELBOE    Poul Orlogskaptajn, In-ireniør. Tt.DM.; f. 30. Sept. 1883 i Kbhvn.; Søn af Kontreadmiral Chr. G Middelboe (død 1920. se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Hedevig Therese f. Lund (død 1924).

Kadet 1901; Sekondløjtnant 1905; Pre­mierløjtnant 1907; Skibsførerbevis 1908; Kaptajnløjtnant i Reserven 1923: Or­logskaptajn 1940; Afsked 1943; studerede Skibsbygning paa Armstrong College, University of Durham, Afgangseks. 1910; Ingeniør i Akts. Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri 1910; Driftsbestyrer 1923; Underdirektør 1929-33; ansat hos Dorman, Long & Co. som ledende Ingeniør for Bygningen af Stor­strømsbroen; Direktør for og Formand i Bestyrelsen for Dansk Engelsk Staal-konstruktions Akts.; associeret Dorman, Long & Co. 1933-39; til Tjeneste ved Søværnet 1939-44 og 1946-47.

Adresse: Villa Dania, Thurø.

MIELGHE   Hakon Journalist, Tegner, Forfatter: f. 21. Okt. 1904 i Fensmark; Søn a!f afd. Købmand V Mielche og Hu­stru Hanne f. Bagger; gift (4. April 1933) m. Eva M., f. 26. Maj 1914 i Aar­hus, Datter af Grosserer J Houmann og Hustru Kirstine f. Thomsen.

Realeks. (Haslev); Uddannelse paa Academie Colarossi i Paris; Sømand 1920-21: Artist 1922-28: Reklametegner og Teatermaler 1928-33; Medarbejder ved Jyllandsposten 1933-41; Rejsende Korrespondent ved Familie-Journalen fra 1941; Deltager i Monsunens Stillehavs-ekspedition 1933-35; Ekspedition til Ild­landet 1936: Rejser i Sydamerika, U.S.A. og Vestindien 1936-39; Krigskorrespon­dent i Spanien 1937; SHAEF-Krigskor-respondent 1945; Rejse i Brasilien 1945-46.

Har skrevet: Monsunens sidste Rejse (1935); Til Søs gennem Jylland (1935); Rejsen til Verdens Ende (1936); Kondo-rens Land (1937): Ovre i Staterne (1938); Tre smaa Øer (1939); Fra min Køjesæk (1940); Paa Krydstogt gennem Sverige (1941); Junglens Djævletrom-mer (1942) • Sønderjylland i Sommersol (1943); N. N. (1943); Jorden rundt med Morgenbrød (1944); Til Søs gennem Sjælland (1945); Kanofart ad danske Aaer (1945); Fra Santos til iiahw . (1946); Amazonas (1947); Rejsen til Lilliput (1948). Har desuden optaget

953  _________________

en Række Farvefilm fra forkellige Ver­densdele.

Udenl. Ordener: Br.S.K.4.; Ch.F.3.

Adresse : Frederiksborg^. 123. Roskilde

MIKKELSEN   Carl   Maller Sekretariat

flhef, se Meller Mikkelsen Carl.

MIKKELSEN Ejnar Kaptajn, Inspektør for Østgrønland, Forfatter. R.DM.FM i Guld og Sølv p.p.; f. 23. Dec. 1880 i Vester Brønderslev; Søn af Sløjdin-spektør Aksel Mikkelsen (død 1929. se Kraks Blaa Bog 1929) osr Hustru Marie f. Nielsen (død 1934); eift 1. Gang m. Naja M., død 1918, Datter af Kom­mandør Gustav Holm (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Anna f. Hei-bersr (død 1934); 2. Gang m Ella M , f. 20. Jnni 1887 i Kbhvn., f. Holm-Jen­sen. Datter af Justitsraad, Sagfører Vald. Jensen.

Styronandseks. (Kbhvns Navigations­skole) 1899; deltog i Amdrups Eks­pedition tiil Øst-Grønland 1900 og som Kartograf i den Baldwin-Zieglerske Polarekspedition 1901-02. Leder af The Anglo-American Polar Ekspedition til Farvandene nord for Alaska 1906-08; 1909-12 Leder af Alaba-ma Ekspeditionen til Nordøst-Grønland; Leder af Sooresbysunds Koloniserings Ekspedition 1924; Leder af praktiske Fiskeriforsøer ved Grønlands Vestkyst 1925; med Charcot i Scoresbvsund 1926; Direktør for Akts. Det færøske Hval­fanger-Selskab 1927-31; Formand S Sco-resbysund Komitéen fra 1931; Leder afl Scoresbysund Komitéens II Østgrøn­landsekspedition 1932; Medlem af den danske Grønlandsdelegation i Haag 1932; Inspektør for Østgrønland 1933-Fonmand i Det Grønlandske Selskab 1934; kst. Bestyrer af Angmagssalik-Kolonien 193M8; knyttet til den dan­ske Legation i Washington som Raad-jriver d Grønlandsanliggender 1944-45; Formand i Skibsreder C Kraemer og Hustru Mathilde Kraemers Grønlands-fond; Medlem af Komitéen for Dansk Pearyland Ekspedition og af Dansk Bkspeditionsfond.

Medlem af Bestyrelsen for Arctic In-stitute  of   North   America,   for   Akts Schlichtkrull & Uttental.   for   Gammel Estrup, Jyllands Herregaardsmuseum og for  Akts.  Kristinegaard.

Har udgivet: Conquering tbe Arc­tic Ice (London 1908); Lost in the Arctic (1913); Tre Aar paa Grønlands Østkyst; Report on the Alabama Bx-pedition (Meddelelser om Grønland); Nord-Syd-Øst-Vest (Fortællinger); Nor­den for Lov og Ret (W20); John Dale (1921); Med Grønland til Scoresbysund (1925); Nachbarn des Nordpols (Leip­zig 1927); Hvor Guldet gror (1927);

____ _________________Mikh

De østgrønlandske Eskimoers Historie (1934); The East Greenlanders Pos-sibilities of Existence, fcbeir Production and Consumption (s. m. P P Sveistrup, 1944); talrige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter m. m.

Har modtaget Royal Geographical So-cietys Patrons Medal i Guld, S9ciété de Geographie (Paris) Jean-Baptiste Mo-rot Guldmedalje, Det kgl. belgiske geo­grafiske Selskabs Medalje, Royal Scot­tish Geographical Societys Medalje og samme Selskabs Livingstone Medalje i Guld, Det kgl. danske geografiske Sel­skabs Hans Egede Medalje og Slvenska Sållskapet for Geografis Andrée-plaket-te; Æresmedlem af Societa geografica Italiana, af Antwerpens Geografiske Selskab, af Societé Royal Beige de Geographie, Royal Geographical So-ciety, London, og Arctic Club, Cain-bridge.

Udenl.   Orden :  F.Æ.L.4.

Adresse: Vilhelmshaabv. 6. Charlottl.

MIKKELSEN Ejner Murermester, En­treprenør; f. 18. April 1890 i Aarhus; Søn af Murermester Jens Mikkelsen (død 1921) og Hustru Mine f. Rasmus­sen (død 1912); gift (2. Nov. 1917) m. Thyra Margrethe M., f. 2. Nov. 1893 i Aarhus, Datter af Murermester Rasmus Nielsen (død 1924) og Hustru Charlotte Amalie f. Albrektsen (død 1917).

I Murerlære 1904; Svendeprøve 1908; Afgang fra Bygmester-Skolen i Aarhus 1910; videre Uddannelse som Svend, Formand, Konduktør og Tegner 1910-16; et Aar i Norge og Tyskland; Borger­skab i Aarhus som Murermester og En­treprenør 1916; i Samarbejde med Fade­ren fra 1916-21.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Dis-contobank fra 1922 (Formand fra 1933) for Akts. Aarhus Savværk fra 1929 (Formand fra 1945), for Aarhua Murer-mesterforening 1929-34 og for Aarhus Grundejerforening fra 1933 (Formand fra 1938); Medlem af Hovedbestyrelsen for Fællesforeningen af jydske Grund­ejerforeninger fra 1939; Vurderingsmand for Ny jydsk Købstads Kreditforening fra 1927 og for Aarhus Kommune ved Ekspropriationer fra 1937; Hedlem af Aarhus Byraad 1942-45.

Har bl. a. udført følgende Arbejder : Aarhus Amtssygehus, Aarhus Kommune­hospitals neurologiske Afd., Aarhus Amtsgaard, Aarhus Motor Co.. Aarhus Universitets Hovedbygning med Aula, Jydsk Telefon Akts.'s Kontorbygning, Boligforeningen Ringgaarden m. fl. og Skarrehago Molerværk, Ringovne og Skorstene; endvidere udført Skorsten-og Kedelanlæg i hele Jylland.

Adresse: Taarbækv. 4, Aarhus.

wn u k    _

MIKKELSEN   Lauritz M Maler; f. 25. Febr. 1879 paa Erikslund i Skaane; Søn af Forpagter Søren Mikkelsen (dart 1916) osr Hustru Else f. Larsen (død 1918) t ugift.

T Malerlære: Afgang fra Akademiet 1900; Udstiller paa Charlottenborg 1900; maler hovedsagelig Dyrebilleder. Nenhausenske Præmie 1903 og 1905 for Dyrebilleder; Sødringske Præmie 1908 for Landskab med Dyr; Aarsmedaljen 1911.

Adresse: Saltofte pr. Assens.

MIKKELSEN Otto Professor. Overkirurg, Dr. med.; f. 20. Juli 1895 i Khhvn.; Søn af Sognepræst Johan Mikkelsen (død 1932) og Hustru Thilly f. Brascli (død 1937); gift (21. Dec. 1924) m. Eli­sabeth M., f. 22. Jan. 1896 paa Frdbg.. Datter af Grosserer Peter Malling '.død 1913) os Hustru Forfatterinden Mathil-da Malling (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941).

Student (Sorø) 1912; med. Bks. 1918; Kandidatpladser paa forskellige kbhvn-ske Hospitaler; senere Assistent ve<l Kommunehospitalets pathologiske In­stitut og kirurgiske Polifclinik; 2. Re-servekirurg ved Kommunehospitalets Afd. I 1925-27 og 1. Reservekirurg sam mesteds 1929-S3; Dr. med. 1927; assiste­rende Læge ved Invalideforsikringsret-ten 1927-37; Chef for Sundbv Hospital? kirurgiske Poliklinik 1935-37; delt-og i Konkurrencen om Professoratet i Kirur­gi 1935; Overkirurg ved Kommune­hospitalets Afd. I fra 1937; Professor ved den kliniske Praktikantundervis-nin<* 1947.

Sekretær i Dansk kirurgisk Selskab 1927-37, Medlem af Selskabets Bestyrelse 1927-34; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Reservelægeselskab 1931-35 for­mand for Kbhvns Kirurgforenimr fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening fra 1941.

Har skrevet: Om de hos Mennesket forekommende Former af bacterinm co-li (Disputats. 1927); Profns Nyreblød-ning med særligt Henblik paa Aarsa-iren til og Behandlingen af de uklare Nyreblødninger (Konkurrenceafhand­ling, 1935).

Adresse: 0-Søgade 18, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Tlsvildeleje.

MIKKELSEN Richard Oberst, K'.DM. HTH.p.p.; f. 6. Nov. 1882 i Brænderup paa Fyn; Søn af Købmand, senere Godsbogholder Knud Mikkelsen (død 1934) og Hustru Petra f. Larsen (død 1933); gift (25. Jan. 1912) m. Dorthea Elisabeth M., f. 13. Nov. 1876, Datter af Købmand Peter Bering, Søndbjærg, Thyholm (død 1924) og Hustru Maren f. Laugeeen (død 1910).

Præliminærelcs.   1898;   Handelsuddan-

___ 934

nelse til 1900: Sekondløjtnant 1901; Pre­mierløjtnant 1905; ved Gendarmeri-korpset i Dansk Vestindien 190740; derefter Premierløjtnant ved 4. Regi­ment; Lærer ved Fodfolkets Under-officersskole paa Kronborg 1914-17; Kaptajn 1917; til Tjeneste ved Feltar­tilleriet 1925; Kontorchef ved Hærens tekniske Korps 1926-30; Oberstløjtnant og Chef for 25. Bataillon 1930: Chef for 12. Bataillon 1932; Oberst og Chef for 6. Regiment 1936; Chef for 1. Regi­ment 1942; Afsked 1944.

Adresse : WiHemoess:. 18. Kbhvn. Ø.

MIKKELSEN Robert Landsretssagfører; f. 7. April 1902 i Kolding; Søn af Di­rektør Elenins Ole Mikkelsen (død 1920) og Hustru Helga Mikkelsen f. Kjeldsen (død 1933. se Kraks Bina Bos 1933).

Student (Kolding} 1920; cand. jur. 1925; Landsretssagfører 1930.

Medlem af Folketinget (Danmarks kommunistiske Parti) 1945-47.

Adresse: Nybrog. 8, Kbhvn. K.

MIKKELSEN Thorvald Overretssagfø­rer-, f. 23. Febr. 1885 i Næstved; Søn af Sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Marie f. Nielsen (død 1934); gift m. Paule M., f. Trombert (død 1945).

Student    (Schneekloths   Skole)    1902; eand. jur. 1908; i Forretningsvirksomhed i  Udlandet  1909-12.   Indehaver  af   Fir­maet T Mikkelsen & Co.: Formand for og Medlem  af  Bestyrelsen  for forskel­lige danske og  udenlandske Selskaber. Adresse: Ny Vesterg. l, Kbhvn. K. Sommerbolig :  Klarskov pr.  Korsør.

MILDE  Erna  Redaktør; f. 7.  Juni 1894 i   Aalborg.   Datter  af   Slagteridirektør Johs.  Ludvig Mejlsø  (død 1911) og Hu­stru Paula f.  Commichau  (død 1936).

Realeks. (Tli. Langs Skole, Silkeborg); Sekretær paa Politikens Londonkontor; Teateruddannelse paa Royal Academy of Dramatic Art, London; Teater- og Filmengagementer i England: Journa­list i Kbhvn.; Redaktør af den daglige Kvindeside i Ekstrabladet.

Har foretaget journalistiske Studierej­ser gennem samtlige europæiske Lan­de og Nordafrika.

Adresse: N-Søgade 27 A, Kbhvn. K.

MILLING Andreas Direktør; f. 9. Juni 1888 i Horne ved Faaborg; Søn af Gaardejer Peder Rasmussen Milring (død 1928) og Hustru Maren f. Andersen (død 1943); gift (17. Marts 1916) m. Heincka M., f. 6. Jan. 1892 i Vester Vedsted, død, 1918, Datter af Grænse-sergent Rasmus Jørgensen; 2. Gang (29. Maj 1925) m. Johanne Louise M., f. 19. Nov. 1901 paa Vaarskov, Datter af Forpagter A Petersen, Maribo Lade-gaard og Hustru Augusta f. Prier gaard.

935

Milt

Udlært i blandet Forretning i Faa­borg; Handelsskoleeks.; derefter ansat i E A Borchs Korn-, foderstof- og Jern-forretning i Kolding og hos Brdr. Ju-stesen, Kbhvn.; Bogholder paa Mariebo Dampmølle 1912; Direktør smstds. fra 1915.

Formand for Danske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening, ior Akts. P Hat­ten & Co., Maribo og for Akts. Damp­skibsselskabet Smaalandshavet, Band­holm; Medlem af Bestyrelsen for Dis­konto- og Laanebanken, Maribo, for Foreningen af danske Handelsmøller og for Akts. F Kryger & Co., Nykø­bing F.; Formand for Bryggeriet Thor, Maribo.

Adresse :  Maribo

MILNER     Christopher Civilingeniør, Direktør, Amtsvejinspektør, II.; f. 24. Sept. 1895 i Hillerød; Søn af Tamrer-mester Fritz J Milner (død 1936) ok Hustru Vilhelmine Elisabeth f. Schiødtz (død 1926) • gift (25. Aug. 1923) m. Eli Margrethe M., f. 27. Juli 1904 paa Bornholm, Datter af Over-dyrlæge J P Henriksen og Hustru Ag­nes f. Larsen.

Cand. polyt. 1919; assisterende Inge­niør ved Rønne Havne Udvidelse 1919-26; Havneingeniør i Kønne 1926-46; Direktør for de bornholmske Jernba­ner fra 1929; projekterende Ingeniør ved forskellige bornholmske Havnean­læg fra 1930, Amtsvejinspektør i Born holms Amt fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bornholms Laane- ok DiskontobanK, Bornholms Arbejdsgiverforening og Bornholms Turistforening; Stedfortrae-der paa Bornholm for Udenrigsmini­steriets Kommitterede i Industrisager 1940-45; Medlem af Afvandingskommis-sionen for Bornholms Amt og af Kom­missionen til Behandling af Sager vedr. militær Benyttelse af fast Ejendom i Bornholms Amt; Statens Tilsynsløren­de ved Arbejder i Forbindelse med Sløjfning af visse af den tyske Værne­magts foretagne Bef æstningsanlæg; l'or-mand for Vurderingskommissionen ved Grundafstaaelse til Gade- og Vejanlæg i Rønne Købstads Kommune; Censor i Vandbygning ved Den polytekniske Læ­reanstalt. Danmarks tekniske Højskole.

Adresse:   Rønne.

MILTHERS  Aksel Professor; f. 19. Okt-1897 paa Frdbg.; Søn af fh. Statsgeolog Vilhelm Milthers (se denne); gift (3. Juli 1925) m. Agnes M., f. 17. Aug. 1903 i Kbhvn., Datter af Murermester Marius Sørensen og Hustru Ingrid f. Jørgensen.

Healeks. 1913; ved Landbruget 1913-16; paa Tune Landboskole 1916-17; Landbrugskandidat 1921; Student 1923;

videre Uddannelse bl. a. ved Kbhvns Universitet og paa Studierejser; Assi­stent ved Landbohøjskolens Afd. for Landbrugsøkonomi 1922-41; Underbiblio­tekar ved Højskolens Bibliotek 1929-32, Bibliotekar 11 1932-41; Forelæsninger i Landbrugageografi fra 1935. Docent i Landbrugets Geografi og Handel 1941, tillige i Landbrugets Historie og Sta­tistik 1942, Professor 1946; Sekretær for Højskolens Undervisningsraad 1946; Lærer ved Statens Biblioteksskole fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1929-45, Formand 1936-44; Medlem af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Besty-relsesraad 1936, af Frit Danmarks Ho­vedledelse 1943, af Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum 1947 og af F.A.O.'s Mission til Polen 1947.

Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved Det danske Landbrugs Historie; Redaktør af Haandbog for det mindre Landbrug 1947-48.

Adresse;   Vanløse  Byv. 40, Kbhvn., Vanløse.

MILTHERS  Keld Statsgeolog, Dr. phil., FM. i Sølv; f. 29. April 1907 paa Frdbg.; Søn af f h. Statsgeolog Vilhelm Milthers (se denne); gift (30. Juni 1935) m. Anna Katrine M., f. 1. Dec. 1905, Datter af Førstelærer B S Knudsen og Hustru Maren 1. Jensen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1924; mag. scient. 1932; Kbhvns Univ.'s Guld-med. 1935; Lærer ved den frie Skole i Vedbæk 1927-29; Sommerassistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse WZb-35, Assistent 1935, Afdelingsgeolog 1942, Statsgeolog 1946; Leder af Statens Brnn-kulseftersøgning fra 1941; deltaget i Ekspeditioner til Grønland og Islam!; Studie- og Undersegelsesrejser til Ung­land, Norge, Sverige, Tyskland, Polen og Østrig; Dr. phil. 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening i 1931, 1934-38, 1939-41 og fra 1946 (Formand fra 1948), for Foreningen Dansk Natur-Dansk Skole fra 1947 og for Dansk Geofysisk Forening fra 1947; Medlem af Danmarks Naturfredningsiforenings naturvidenskabelige Udvalg fra 1936; Medlem af Modstandsbevægelsens Regi­onsledelse i Midtjylland 1944 og af Jjl-landsledelsen 1945.

Har udgivet: Ledeblokke og Land­skabsformer i Danmark (Disputats), og andre geologiske Afhandlinger.

Adresse: Rymarksv. 4, Hellerup.

MILTHERS   Vilhelm     fh.   Statsgeolog, R.;   f. 11. Sept. 1865 paa  Fastergaard ved Skjern; Søn af Gaardejer Mads Mil­tersen   (død   1883)   og   Hustru   Kirsten

Milt________________

Madsdatter (død 1883); gift (23. Juni 1895) m. Valborg M., f. 18. April 1867 i Kbhvn., Datter af Statsrevisor Sofus Høgsbro (død 1902) og Hustru Amalie f. Jurgensen (død 1893).

Præliminæreksamen 1885; Elev paa Askov Højskole 1886-88; Polyteknisk Adgangseks. 1888; cand. polyt. 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1890-94 og 1895-1904; Ke­miker ved Odense Sukkerkogeri 1894-95; Statsgeolog 1904-35. Talrige Studierejser i Udlandet. Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttel­sesforening 1904-05; Formand for Dansk geologisk Forening 1906-07 og 1915-16; Formand for Det nationale Frem­skridtforbunds Hovedstadskreds 1909-11; Medlem af Bestyrelsen for Khhvns Valgmenighed 191246 og 1919-31; For­mand for Kbhvns Højskoleforening 1913-31, Æresmedlem 1938; Medlem af det kgl. geografiske .Selskabs Baad fra 1916; Korresponderende Medlem af Geo-logische Bundesanstalt i Wien 1934.

Har foruden Arbejder vedrørende Dan­marks Geologi skrevet en Del Afhand­linger om skandinaviske Ledeblokkes Fordeling i Nordeuropa, publiceret bl a. i Preuss. geol. Landesanstalt i Berlin, Service Géologique de Pologne i War­szawa og Acad. d. Wissenschaften i Wien, samt skrevet Slægten fra Faster-gaard (1906).

Adresse:   Jernbane   Allé   66,   Kbhvn. Vanløse. Sommerbolig : Lillebo pr. Hillerød.

MITENS Edward Kontorchef, Landsrets­sagfører, B.p.p.; f.30.Nov.!889 i l'veraa, Færøerne; Søn af Skibsreder, Købmand Niels Juel Mortensen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Jose­fine f. Effersøe (død 1943). gift (17. Juni 1916) m. Annie M., f. 14. Maj 1894 i Kbhvn., Datter af Læge Johs. Wissing (død 1894) og Hustru Frede­rikke f. Brandt (død 1939).

Student (Sorø) 1907; cand. jur. 1912; Ophold ved Universitetet i Oxford i 1912; kst. Sysselmand paa Færøerne 1913-14; Sagfererf uldmægtig i Thors-liavn 1918; Sagfører 1924; Landsrets­sagfører 1934; Kontorchef for Færøernes Lagtings Kontor og Hospitalsdirektør for Færøerne 1939.

Medlem af Færøernes Lagting 1916-39, Formand 1928-31 og 1936-39; Med­lem af Folketinget 1915-18; finsk Vice-konsul i Thorshavn fra 1932; Formand for Skipafelagi3 Foroyar (Det færøske Dampskibsselskab).

Har  udgivet i   V  U  Hammershalmb

_______________________936

(1916);   E  C   Effersøe   (1917);   Færøsk Lovsamling (1931). Udenl. Orden:  Fi. L.3'. Adresse: Thorshavn, Færøerne.

MOE A  J  Civilingeniør, R.; f. 14. Nov. 1895; Søn  af Indremissionær,  Dr. phil. Fr.   Moe   (død   1927)   og   Hustru   Elisa­beth   f.   Petersen   (død   1943);   gift   (4. Sept. 1920) m. Nanna M., f. 31.  Marts 1897,   Datter   af  Missionær   Johan  Ed­ward   Bittmann   (død   1939,   se   Kraks Blaa   Bog   1939)   og  Hustru  Helene   f. Sodemann.

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polyt. 1919; Ingeniør ved Statsprøyean-stalten i 1919 og under Stadsingeniøren i Kbhvn. 1919-30; tillige Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts Laboratorium for Bygningsstatik 1923-31; videnskabe­lig Konsulent for Kbhvns Kommune fra 1930; raadgivende Ingeniørvirksomhed i Kbhvn. fra s. A.

Medlem af forskellige af Dansk In­geniørforenings Normudvalg; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af raad-givende Ingeniører fra 1938 (Næstfor­mand fra 1941), for Kbhvns kristelige Gæstehjem fra 1937 og for Akts. Kri­steligt Dagblad fra 1942; Medlem af Repræsentantskabet fra 1934 og For­mand for Forretningsudvalget fra 1946, for Borgervennen af 1788; Medlem af Bestyrelsen for Diakonissestiftelsen fra 1947 m.m.

Har projekteret Bygningskonstruktio­nerne til H C Ørsted Værkets 2. og 3. Udbygning, hhv. 1923-25 og 1930-33, til Isefjord Værket 1938-39, til SkærbæK-værket 1946 og til Østre Kraft Varme­værk 1948; offentlige Tilflugtsrum af Beton til samtlige Luftbeskyttelsesom-raader for Statens civile Luftværn, Jern­betonkonstruktionerne til en Bække Elektricitetsværker, Sportsanlæg, Fa­brikker m. m.

Har skrevet en Bække Afhandlinger om Sikkerhedsgraden og andre teknisk­videnskabelige Emner i inden- og uden­landske Fagblade.

Adresse : Grøndalsv. 55, Kbhvn. F.

MOE Kai Overingeniør, E.; f. 6. Aug. 1B93 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Jean Moe (død 1934) og Hustru Marie f. Nystrøm (død 1920); gift (4. Maj 1919) m. Eldrid M., f. 22. Juli 1891 i Arendal, Norge, Datter af Dr. phil. Amund B Larsen (død >1928) og Hustru Anna f. Lund (død 1945).

Student (Aalborg) 1912; cand. polyt. 1919; ansat i Akts, Luth & Bosén, Stockholm, Ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 1920, Afdelingsingeniør 1938, Over­ingeniør 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Bjergegaar-dens Vejlag; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører ved K.T.A.8.

937_________________

1936-43, Formand 1943-45; Censor i Brag-strømselektroteknik ved Danmarks tek niske Højskole fra 1945; Medlem a: Dansk Elektroteknisk Komité fra 1945.

Indehaver af forskellige danske og udenlandske Patenter.

Adresse : Paa Højden 6, Hellerup.

MOESGAARD  Andreas Købmand, Gros­serer, E.; f. 15. Marts 1885 i Herning; Søn af Snedker Easmus Moesgaard (død 1927) og Hustru Johanne f. Må thiasen (død 1919); gift (9. Nov. 1913' m. Emma M., f. 13. Sept. 1889, Dattei af Sekretær Hans Olsen (død 1927) og Hustru Dorthea f. Jensen.

Udgaaet af Borgerskolen i Esbjerg; i Lære i Holsted; derefter Ansættelser i Kbhvn., Berlin og Stuttgart; etable­ret paa Frdbg. 1911; overtog Petrus Bøggilds Forretning i Store Kongens-gade 1923 og kgl. Hofleverandør S M Salomonsens Forretning 1929; kgl. Hof­leverandør 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Købmæn denes Broderkreds 1930 og for Kbhvns Købmandsforening 1936, Formand for sidstnævnte 1944 og for Central-Orga-nisaWonen af Købmandsforeninger for Kbhvn. og Omegn 1947; Formand i Be­styrelsen for Hasleiv Højskole 1936 og for Fællesudvalget for Butikslærlinge 1958; Viceformand for De danske Han-delgforeningers Fællesorganisation 1945; Næstformand i Bestyrelsen for Køb-mandsbanken 1945; Medlem af Besty­relsen for Hovedstadens Venstre 1946, af Kbhvns Borgerrepræsentation 1946-47, af Priskontrolraadet 1947 og af Landstinget 1947. Medlem af Bestyrel­sen for Skovtoftehjemmene og for Mis­sionen blandt hjemløse Mænd.

Adresse :   Strandpromenaden  39, Kbhvn.  Ø.

MOESGAARO   Niels Juul Professor, Tandlæge; f. 28. Febr. 1905 i Frederi­cia; Søn af Købmand Jens Moesgaard og Hustru Marie f. Jacobsen, gift (24. Juni 1933) m. Ellen M., f. 24. Marts 1908 i Kbhvn., Datter af Baadmand, Branddirektør Silius Johansen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Elna f. Hoppe (død 1947).

Student (Skt. Jørgens Gymnasium) 1923; Tandlægeeksamen 1926: S'ndieop-hold i Norge 1926-29; Assistent ved Tandlægeskolen 1930-45: Professor i Or todonti ved Danmarks Tandlægehøj­skole 1945.

Medudgiver af Lærebøger til Brug ved Danmarks Tandlægehøjskole. Artikler i danske os udenlandske Fagtidsskrifter.

Adresse:  Strandv.  453,  Vedbæk.

____________________Moge

MOESGAARD-NIELSEN  N Chr. Direk­tør: f. 12. Sept. 1886 i Kanders; Søn af Købmand M K Nielsen (død 1933) og Hustru Nielsine f. Nielsen (død 1935), gift (15. Okt. 1941) m. Gudrun M-N., f. 10. Nov. 1905 i Kbnvn., Datter af Fa­brikant Hermann Locht og Hustru Jo­sefine f. Bjerketvedt (død 1946).

I Handelslære i Manufakturfinnaet Carl F Nielsen, Baaborg 1901-05; Med­hjælper hos Johs. Halvorsen, Budkø­bing 1905-07; knyttet til Klædefirmaet G Falbe-Hansen, Banders fra 1907, som Ekspedient, senere Repræsentant og Prokurist, nu Direktør i G Falbe-Hansen Akts. og Akts. Falbe-Hansens Konfektion. Medlem af Bestyrelsen for G Falbe-Hansen Akts., for Akts. Falbe-Hansens Konfektion og for C I S Knud­sen, Akts., af Bepræsentant-skabet for Gensidig dansk Livsforsikringsforening Fremtiden, Aalborg og af Ee-præsen-tantskabet for den konservative Væl­gerforening i Randers.

Adresse :  Egevangen 13,  Banders.

Sommerbolig: Normandshuset, i'em-møller. Mols.

MOGENSEN    Alfred Stadsarkitekt; f. 15. Marts 1900 i Aarhus: Søn af Sned­kermester Mogens N Mogensen (død 1931) og Hustru Marie f. Jensen (død 1928); gift (14. Dec. 1928) m. Inge­borg M., f. 14. Okt. 1900 i Aarhus. Datter af Sadelmagermester Dandel Nielsen (død 1945) og Hustru Mareta f. Rasmussen (død 1934).

Svendebrev som Tømrer; uddannet paa Aarhus tekniske Skole og forskel­lige Tegnestuer i Aarhus og Kbhvn,; Medarbejder hos Arkitekt Johs. Fre­deriksen, Aarhus 1922-25; ansat hos Stadsarkitekten i Aarhus 1925-31; Kon­duktor hos Prof. K GoWlob og Arki­tekt Anton Frederiksen under Opførel­sen af Skt. Lukas Kirke i Aarhus; egen Arkitektvirksomhed 193W3; Stadsarki­tekt i Aarhus 1943; Medlem af Akade­misk Arkitektforening fra 1934.

Medlejn af Bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforening. Aarhus Afd. fra 1944 og for Boligselskabet Strand­parken, Akts. fra 1935; Formand i Be­styrelsen for Akts. Daniel Nielsen. Aarhus.

Har opført: Aarhus Folkebibliotek, Skovvangsakolen og Møllevangsskolen (s. m. Arkitekt Salling Mortensen); Udvidelse af Aarhus tekniske Skole (s. m. Arkitekt N Chr. Skjøth); Præ-stegaard i Ti*tge: Stiftelsesbygniniger for Aarhus Orkesterforening og Hus-tamrernes Enkekasse; Smede- og Ma­skinarbejdernes Støiftelse; Folkets Hus i Aarhus; Parkbebyggelsen Strandpar­ken; Bækkehuse paa Marselis Boule-~'ard; Administrationsbygning for Syge-

Moge   _________________

kassen Aarhus; Hjem for kronisk syge Børn; mange Villaer og: Beboelseshuse; tildelt adskillige Præmier i Arkitekt­konkurrencer.

Adresse:  Marselis Boulevard 19, Aarhus.

Sommerbolig : Bogens Strand pr.Fem-møller.

MOGENSEN   Erik Overlæge, Dr. med.; f. 3. Jan. 1902 i Astrup ved Aarhus; Søn af Provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Martha Johanne f. Balslev; gift (26. Maj 1936) m. Erna M., f. 14. Juni i Kbhvn., Datter af Vognmand Axel Rasmussen (død 1933) og Hustru Ida f. Rasmussen.

Student (Odense Katedralskole) 1919; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Odense Amts og Bys Sygehus 1932, ved Aalborg Amtssygehus 1932-35, ved Sankt Elisa­beths Hospital 1935-36 og ved Bispebjærg Hospital 1936-39; Speciallæge (intern Medicin) 1936; Dr. med. 1938; Overlæge ved Amtssygehuset i Herning, med. Afd. 1939.

i     Redaktionssekretær ved Hospitalsti-dende 1935-38.

Har udgivet:  Studies on the size of

•;• the red blood cells, especially in some

• i anæmias (Disputats, 1938); desuden Af­handlinger i inden- og udenlandske me­dicinske Tidsskrifter.

Adresse: Herning.

MOGENSEN    l Rektor, K.DM.; f. 21. April 18V1 i Kbhvn.; Søn af Urtekræm­mer Carl Chr. Mogensen.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1889; cand. theol. 1897; cand. mag. 1903; Lærer ved Kbhvns Kommunes Belønnings- og Betalingsskole 1901, se­nere ved Frederiksberg Gymnasium, Niels Brocks Handelshøjskole og Th. Langs Skole i Silkeborg; Hektor ved Statsskolen i Aabenraa 1920-41.

Leder af Statens Tysklærerkursus 1907-21; Medlem af Opgavekommissio­nen for Realskolerne 1913-30, af Eks-amenskommissionen for Realskolerne 1916-18, af Opgavekommissionen for Stu­dentereksamen 1930-41, af Aabenraa Me-nighedsraad 1926-41 og af Bestyrelsen for det danske Spejderkorps 1930-47; Formand for Gymnasieskolernes Tysk-lærerforening 1934-48.

Adresse:  Hans  Egedes  G.  19, Kbhvn. N.

MOGENSEN   Jens Christian Departe­mentschef, K'.DM.p.p.: f. 11. Sept. 1890 i Nimtofte; Søn af Provst M C Mo­gensen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Martha Johanne f. Balslev; gift (18. Aug. 1920) m. Julie Margarete M., f. 18. Sept. 1896 i Oslo, Datter af Civilingeniør Hagbarth Fal­sen (død 1916) og Hustru Margrethe f. Arnesen (død 1907).

_____________ ____ 9J8

Student (Aarhus Katedralskole) 1908; cand. jur. 1914; Sekondløjtnant i Fod­folket 1916; Overretssagfører (Bestalling deponeret) 1919; Sekretær i Landbrugs­ministeriet 1917, Fuldmægtig 1927, Eks­peditionssekretær 1931, Kontorchef 1932; Direktør for Landbrugsministeriets Er­hvervsdirektorat 1940; Departements­chef 1946.

Sekretær i Kbhvna Understøttelses­forening 1918, Kontorchef og Hovedkas­serer i samme fra 1920; Sekretær ved Det veterinære Sundhedsraad 1929-39 og Redaktør af Kaadets Aarsberetning 1934-39; Medlem af Bestyrelsen for Statens Kornkontor 1938, af Det erhvervsøkono­miske Raads Arbejdsudvalg 1939-40, a£ Statsministeriets Udvalg vedr. Varetil­førsler under vanskelige Tilførselsfor-hold 1941-47, af Komitéen for Udstillin­ger i Udlandet 1941. af Kontrolkomi­téen for Landbrugslotteriet 1944, af Samarbejdsudvalget for internationalt Hjælpearbejde 1945, af Bestyrelsen for Kreditfonden 1945-46 og for Erhverve­nes Laanefond 1945-47; Medlem af Var­tovs Menighedsnævn; Medlem af Dron­ningens Centralkomité af 1914, af Be­styrelsen for Khhvns social-filantropiske Boligselska-b, for Fonden De Stilk-Stuer og for Kolonien Filadelfia; Med­lem af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945, alf Bestyrelsen for Sønderjysk Centralforening og for Sønderjysk For­ening for Kbhvn.

Har skrevet: Den frie Fattigforsorg i Kbhvn. og Kbhvns Understøttelsesfor­enings Historie 1874-1924 (1924) samt, Kbhvns Understøttelsesforenings 60 Aars Jubilæum (1935); forskellige Artikler og Kronikker.

Udenl.   Ordener:   N.St.O.2'.;   S.N.2V

Adresse : Helenev. 7, Kbnvn. V.

MOGENSEN Mogens Sode Professor, f. 26. Aug. 1913 paa Frdbg.: Søn af Nationalhankkontrolør M P Mogensen (død 1937) og Hustru Anna f. Sode (død 1922); gift (9. Juli 1937) m. Ag­nes M., f. 7. April 1915 i Maariim, Datter af Rentier Christian Edelberth Petersen og Hustru Elna f. Christian­sen.

Realeks.; praktisk Mejeriuddannelse 1930-34; Mejeribrusrskand. 1937; Privat­assistent hos Prof. S Orla-Jensen 1937-42; Student (privat dimit.) 1938; Spe­cialkursus i Kemi, Fysik og Matema­tik 1938-41; mag. agro. 1941; Afdelings­leder ved Statens Forsøgsmejeri, Hille­rød 1942-46; Studieophold ved Statens Mejeriiorsok, Alnarp, Sverige 1946, Af­delingsleder smstds. Sept. 1946; efter Konkurrence Professor i Mejerikemi os Mejeribakteriologi ved Den kgl. Veto-rinær- og Landbohøjskole 1947.

939

Mohr

Medlem af Statens Udvalg for Tilsyn al statsautoriserede Laboratorier og af Statens Mejeriudvalg; Formand for Foreningen af Magistre udgaaet fra Lanubohøjskolen.

Har skrevet mejerividenskabelige Ar tikler i Beretninger fra Statens For-søgsmejeri og i inden- og udenlandske Fagtidsskrifter, bl. a. Artiklen „Be­stemmelse af Ostens proteolytiske Spalt-ningsgrad med særligt Henblik paa n'or-moltitrermgen (1948) m. ti. i Meddel-anden från Statens Mejeriforsok Alnarp. Adresse: SmakKt>gaa.rdsv. 15s, Gen-tofte.

MOGENSEN    Poul Rektor; f. 4. Jan. 1895 i Astrup; Søn af Provst M O Mo­gensen (død 1926. se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Johanne f. Balslev; gift (12. Okt. 1923) m. Kirsten M., I. 15. Aug. 1904 i Eoskilde, Datter af Overlæge Hans Gravesen (død 1943) og Hustru Anna f. Tang (død 1943).

Student (Aarhus Katedralskole) 1912; cand. mag. 1920; Adjunkt ved Roskilde Katedralskole s. A.; Lektor ved Vestre Borgerdydskole 1929; Rektor for Odense Katedralskole 1937, for Lyngby Stats­skole 1945.

Stifter af og Formand for Sønder­jysk Kreds for Studenter 1919-22; Med­lem af Bestyrelsen for Danmarks kri­stelige Studenterforbund 1924-25; For­mand for Sønderjysk Forening for Ros­kilde og Omegn 1924-29; Medlem af Grænseforendngens Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 1924-26; Medstifter af og Fonmandi for Foreningen af Ma-tømatiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier 1931-37; Redaktør af Mate­matisk Tidsskrift A 1934-38,- Medlem af Opgavekommissionen for Studentereks­amen 1934-45; Medstifter af og Med­lem af Bestyrelsen for Odense Terræn-sportsforening 1940-42.

Har udgivet Lærebøger i Matematiik for Gymnasiet.

Adresse: Hjortholmsv. 5, Lyngby.

MOGENSEN Svend Seminarieforstan­der; £. 7. Maj 18% i Astrup; Søn af Provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Mar­tha Johanne f. Balslev; gift (11. ApriJ 1933) m. Johanne Augusta M., f. 6. Juli 1906 i Odense, Datter af Kantor Gustav Rosendal (død 1934) og Hustru Else Marie f. Krarup-Hansen (død 1919).

Student (Odense Katedralskole) 1914; caud. theol. 1920; Timelærer ved Birke­rød Statsskole 1921-22; Lærer ved Aar­hus Seminarium 1922-47; Undervisnings­assistent «ed Aarhus Universitet 1939-46; Forstander for Ribe Statesemina­rium 1947.

Medlem af Komiteen for de kriste­lige Seminarist/møder 1926-47 og af Be-

styrelsen   for   Dansk  Seminariaforenins 1946-47;  Redaktør af  Dansk Semdnarie-blad fra 1946. Adresse:   Korsbrødrehus,   Ribe.

MOHR   Otto Carl Gesandt, K'.DM.; f. 24. Sept. 1883 paa Scheelenborg, Fyen; Søn af Godsforvalter A Mohr (død 1913; og Hustru Johanne f. Lauritzen; gift (1932) m. Sanna M., f. 15. Maj 1901 i Aalborg, Datter af Apoteker V Strøy-berg (død 1943) og Hustru f. Tubiesen.

Cand. jur.; ausat i Det Østasia­tiske Kompagni 1909-13; indtraadte i Udenrigsministeriet 1913; Legationsse-kretær i Paris 1918; kst. Kontorchef i Udenrigsministeriet 1919; Legationsse-kretær i Berlin 1920; overordentlig Ge­sandt og befuldmægtiget Minister i Brasilien 1922-28. fra 1928 i Tyrkiet; Chef for Udenrigsministeriets økono-misk-politiske Afdeling 1931; kst. Di­rektør lor Udenrigsministeriet 1936, ud­nævnt 1937; Gesandt i Berlin 1941, i Rom 1947.

Adresse: Legazione di Danimarca, Via XXIV Maggio, 14, Rom, Italien.

MOHR    P H Oldermand, Stenhugger­mester; f. 2. Juni 1876 i Allinge; Søn af Driftsbestyrer, Stenhuggermester S M Mohr (død 1899) og Hustru Hanne Dor­thea f. Godsk Jørgensen (død 1909); gift 1. Gang (2. Dec. 1898) m. Andrea M., f. Halberg, f. 24. Marts 1875 j Al-linge, død 1937, Datter af Skrædderme­ster A P Lind (Stedfader) og Hustru Elise f. Lund (død 1928); 2. Gang (28. Maj 1941) m. Agnete Charlotte M., f. 18. Pebr. 1895 i Kbhvn., Datter af Stenhuggermester J N H Antonsen (død 1933) og Hustru Margrethe Ka­trine f. Lewzau (død 1937).

l Lære paa Hammerens Granitværk 1890-93; Stenhuggersvend forskellige Steder 1893-97; Stenhuggerformand i Allinge 1897-99; Værkfører i Kbhvns mekaniske Stenhuggeri 1900-06; Bor­gerskab som Stenhuggermester i Kbhvn. 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Stenhug-gerlauget 1916-18 og fra 1920, Older­mand fra 1923; Laugets Repræsentant i Dansk Arbejdsgiverforening fra 1923 og i Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri fra 1923; Med­lem af Repræsentantskabet for Haand-værkeråoreningeu og dennes Stiftelse Alderstrest fra 1923 og af Bestyrelsen for Frdbg. tekniske Selskab fra 1930; Formand for Steninduetriens Valuta­udvalg fra 1932 og for Stenhugger-, Brolægger- og Stukkaturfagenes Fælles­udvalg angaaende Lærlingeuddannelsen fra 1937.

Adresse: Amagerbros. 145, Kbhvn. S.

Mold______________________

MOLDE  Paul Civilingeniør; f. 17. Nov. 1900 i Kbhvn.; Sen af Skattedirektør F L Holde (død 1931, se Kraks Blaa

Bog 1931) og Hustru Emma f. Vorbeck (død 1947); gift (10. Maj 1935) m. Ger­da M., f. 12. Marts 1907 i Kbhvn., Dat­ter af Ekspeditionssekretær og Landin­spektør u. Kbhvns Magistrat Niels Myl-toft og Hustru Johanne f. Soelberg.

Student (Plockross1 Skole) 1918; cand. polyt. 1923; Ingeniør i Akts. Kymeia, Kbhvn. 1923-24 og 1925-32, i Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1924-25 og i Ingeniørfirmaet Niels Ras­mussen & 11 Schiøtz 1934-38; Direktør i Akts. Sapolite og Medlem af Bestyrelsen 1938-40. Udført tobakskemiske Undersø­gelser bl. a. med Støtte af Kraks Legat 1940-42; egen Virksomhed fra 1942.

Fonmand for Plockrossianersamfundet 1922-24 og 1926; Medlem af Besty­relsen for Dansk Ingeniørforenings Fa­brikingeniørgruppe 1931-41; Formand for Dansk Ingeniørforenings teknisk-økonomiske Arbejdsgruppe 1934-43; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Hovedbestyrelse 1935-41; Medlem af Be­styrelsen for Teknisk Bibliotek fra 1935 og for Køleteknisk Forskningsinstitut fra 1940 (Formand fra 1947); Censor ved Landbohøjskolen fra 1942.

Forskellige Opfindelser af kemotek-nisk Art.

Redaktør af Tidsskriftet Ingeniørens kemiske Fagafd. (Kemoteknik) 1932-35.

Har skrevet: Teknokrati og Sam­fundsøkonomi (1933); Det funktionelle Samfund (1933); Er vort økonomiske System rationelt? (Ingeniøren 1938); Tobak til eget Brug (1941); Tobakken (1!M1); Den kemiske Teknik u Dansk Kultur gennem 150 Aar, 1942); Artik­ler i Dagblade og Tidsskrifter om tek­niske, samfunds-økonomiske og filoso­fiske Emner; Medarbejder ved forskel-Uge Leksika og Haandbøger.

Adresse : Tonysv. 18, Charlottenlund.

MOLLER V Aage Grosserer; f. 1. Febr. 1863 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Ri-chard Møller (død 1907) og Hustrn f. Bang-Cruse (død 1910); gift (8. Sept. 1894) m. Anna Margrethe M., f. 12. Juli 1866 i Kbhvn., d»d 1936, Datter af Di­rektør i Nationalbanken Rudolph Tver-moes (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru f. Schow (død 1871). Grossererborgerskab 1893; Seniorchef i Firmaet A T Møller &, Go. l Kbhvn., stiftet 1821, og i Firmaerne Valentin Aage Moller & Co. i Kbhvn., Bordeaux og Milano samt Moller. Vermehren & Co., Ampulfabrik i Kbhvn.; Direktør h. c. og Viceformand i Bestyrelsen for Comem.-il llH-ro-Dancsa, S. A., Madrid;

_______________________540

Formand   i   Bestyrelsen  for   Comercial Ibero Danesa, Akts. Kbhvn.

Adresse: Dronn Tværg. S, Kbhvn.K. og Calle Moreto 15, Madrid, Spanien.

Sommerbolig : Stenbjerggaard, Esper­gærde.

MOLTESEN   Laust Dr. pbil. & theol., K'.DM.p.p.; f. 18. Nov. 1865 i Rodhede i Tønder Amt; Søn af Gaardejer Peter Moltesen (død 1886) og Hustru Bodil f. Lauridsen (død 1873); gift (10. Aug. 1898) m. mag. filos. Eva Moltesen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934), Datter af Magister, Apoteker Algot Hallstroni (død 1878) og Hustru Olga f. Nyman (død 1912).

Student 1883; cand. theol. 1888; Dr. phil. 18%, Lærer ved de Brockske Handelsskoler 1888-94; i Udlandet 1894 og 1895; Lærer paa Askov Højskole 1896-99, ved N Zahles Skole 1899-lyio, ved Fol­keuniversitetet 1899-1912 og ved Statens Lærerhøjskole 1903-14; Statens Tilsyns­førende ved Folkehøjskoler og Land­brugsskoler 1913-26 og 1929-42; Uden­rigsminister 1926-29; Dr. theol. h.c. 1929.

Folketingsmand (Venstre) 1909-18,1920-26 og 1929-32; Formand for den dan­ske interparlamentariske Gruppe 1920-29; Medlem af det interparlmt. Raad 1909-34 samt af dets Eksekutivkomité; Næstformand i Bikubens Tileynsraad; Medlem af Bestyrelsen for Kong Fr. d. 7.'s Stiftelse paa Jægerspris, af Censur­kommissionen ved Lærereksamen 1909-26 og 1930-32; Medlem af den 1912 nedsatte Kommission til Forberedelse af Dan­marks Deltagelse i den 3. Haag-Konfe-rence, af Kommissionen til Omorganisa-tionen af Udenrigsministeriet, af Præ-stelønningskommissionen 1919, af Kom­missionen for Oprettelsen af et Uni­versitet i Jylland og af Udvalget at 1939 til Drøftelse af Ungdommens Ud­dannelse; Medlem af den danske Delegation ved Folkenes Forbund 1920-32; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn indtil 1926 og 1929-32 dets For­mand; Præsident for den 21. ittter-parlarnentariske Konference i Kblwn. 1923; Ledende Senior i Studenterforenin­gen 1901; Formand for Foreningen Dan­nevirke 1927^16 (deretter Æresmedlem af Foreningen) for Grundtvigskirke-komitéen fra 1935 og for II l' Haus­sens Mindefond fra 1937; Medlem af det staaende fransk-svenske .Forligs-nævn; Udenlandsk Medlem af Ecole palatine d'Avignon, Institut d'etudea méridionales og af Societå internazio-nale di stud i francescani; Medlem af Styrelsen for Dansk Kultursamfund og for Carnegies Belønningsfond.

Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved Salmonsens Konversa-

941_________________

tionsleksikon, ved „Rom og Danmark" 1935 og ved „Danske i Paris gennem Tiderne" 1936; Medredaktør af Dansk

Kirketidende 1890-95; Redaktør af Dansk Tidsskrift 1898-1908.

Litterære Værker: Fredr. Brekling (1893); De avignonske Pavers Forhold til Danmark (Doktordisputats, 1896); Det kristne Munkevæsens Oprindelse og første Udvikling (1901); Den oldkirke-Bge og middelalderlige latinske Littera­tur (i Illustreret Verdenslitteraturhisto­rie I, 1901); Acta Pontificum Danica I (1904); Renæssancens og Reformatio­nens Historie (i Folkenes Historie IV, 1909).

tldenl. Ordener: B.L.I.; Fi.H.E.l ; I.F.I.; Sp.C.III.l.

Adresse: LI. Frcdensv. 8, Charlotten­lund.

MOLTESEN   Per Algot Statskonsulent, R.p.p.; f. 24. Aug. 1900 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. & theol. Laust Moltescn (se denne) og Hustru Eva Moltesen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934); gift (3. Maj 1929) m. Gudrun M., f. 1. Juli i Randers, Datter af Snedker­mester .1 II Nellemann (død 1949) og Hustru Karen f. G-jesing (død 1947).

Student (Ordrup Gymnasium) 1918; I/andbrugskand. 1923; Planter i Federa­ted-Malay States 1923-24; Lærer paa Næsgaard Agerbrugsskole 1925-26- For­valter og Inspektør 1926-28; Sekretær i Landbrugsraadet 1928, Fuldmægtig 1933 Kontorchef 1935-39; Danmarks Land­brugskonsulent i England og Land-brugsattaché ved den danske Ambas­sade i London 1940: afskediget 1942; genansat 1945.

Medlem af den danske Militær-Mis­sion til SHAEF 1944-45; Kaptajn af Forstærkningen 1944.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; F.M.A.3.

Adresse: Den Danske Ambassade, 29 Pont Street, London S.W.l. og 33 Ma-nor Wood Road, Purley, Surrey.

MOLTESEN   Peter fung. Professor; f. 9. April 1914 i Hørnimg ved Randers; Søn af Gaardejer N P Nielsen og Hu­stru Bodil f. Moltesen; gift (18. Okt. 1945) m. Tandlæge Marie M., f. 8. Juni 1917 i Skodborg J., Datter af Gaardejer Jens Hørliick (se denne) og Hustru Anna f. Bundsgaard.

Ved Landbrug 1928-33; Præliiminær-eks. 1935; Forstkandidat 1941; Studie­rejse i Polen 1938; Planlægningsarbej­der 1941; Assistent ved Landbohøjsko-teus Skovtaugsundervisning 1941-42; Forstifuldmægtig ved Statsskovbruget 1942-48; kst. Skovrider for Haderslev Stataskovdiistaikt 1944-46 og for Jæ-gerslmrg Skovdistrikt i 1946; f ung. l'ro-

_____________________Molt

fessor i Skovbrug ved Den kgl. Vete­rinær- og Landbohøjskole 1948. Har skrevet Art'fkler aif faglig Art. Adresse: TSiorsv. 5. Birkered.

MOLTKE Adam Greve, Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; 1. 27. Juli 1868 paa Espe; Søn af Hofjægerme­ster, Greve Otto Moltke (død 1868) og Hustru Julie f. Sehested Juul (død 1899); gift m. Ingeborg M., f. 10. Aug. 1871 (Ægteskabet opløst), Datter af Hofjægermester, Lensgreve Christian Danneskiold-Samøe (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Henriette f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (dm l 1897).

Besiddelser:   Espe  og  Bonderup. Udenl. Ordener: N.O.N.2.; N.St.O.2* • l'r.Kr.2.*; R.St.Stan.2.*; S.N.23. Adresse: Espe pr. Boeslunde.

MOLTKE    Benedicte    Grevinde,   Deka­nesse;  f.  25.  Juli  1893  paa Østergaard ved Mern: Datter af Kammerherre, Hof­jægermester, Greve Christopher   Knuth (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941)  ok Hustru   Ille   f.   Komtesse   Lerche   (død 1942);  gift (13.   Dec.  1923)  m.  Fideiko-misbosidder. Greve Frederik   C  Moltke, f. 14. Febr. 1870, død 1946, Søn af Greve Oskar   Moltke    (død   1882)    og   Hustru Karen Marie f. Jetisdatter (død 1940). Dekanesse  ved Vallø  Stift 1949. Adresse :  Vallø Slot  pr. Vallø.

MOLTKE   Carl    Generalmajor,   K'.DM. HTH.p.p.;   f.   25.   Febr.   1867   i   Sæby: Søn af  Kammerherre.  Amtmand   Adam Moltke   (død   1886)   og   Hustru   Louise f. von  Rosen (død  1916); gift  (3. Juli 1896)   m.   Ellen   M.,  f.   20.   Dec.   1869   i Skanderborg,   Datter   af   Oberst   Chri­stian Muller (død 1893)   og Hustru So­phie  f.  Schwarz  (død  1935).

.Sekondløjtnant i Fodfolket 1888; Pre­mierløjtnant 1888; Kaptajn 1903; Kon torchef i Krigsministeriet 1908; Oberst løjtnant 1912; Chef for Krigsministe­riets 1. Departement 1912. Oberst og Chef for 8. Regiment 1918; Clu-f for Sønderjydsk Kommando 1920; General­major 1922; Chef for 1. Jydske Division 1923; Afsked 1929.

Udenl. Ordener:  B.Cr.m.l.;  F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; N.St.0.2'.; S.Sv.21.

Adresse:   Magievænget  8,  Charlotten­lund.

MOLTKE    Carl Greve, Overpræsident, R.p.p.; f. 17. Febr. 1907 i Kbhvn.; Søn af Ritmester, Greve Frederik Moltke (død 1939), so Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Mimi f. Komtesse Holstein; gift (2. Marts 1940) m. Helene M., 1. 27. Dec. 1913 i Bruxelles, Datter af neder­landsk Gesandt i Danmark Willem Rid­der Huj snen van Kattendyko (død 1949) og Hustru Helene Cecilie f. Boreel.

Molt

942

Student (Østersøgades Gymnasium) 1925; cand. jur. 1932; fung. Sekretær i Justitsministeriet s. A-, i Indenrigs­ministeriet 1933, Sekretær smstds 1935, Ministersekretær 1936, Fuldmægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1944. fung. Kon­torchef 1945; kst. Overpræsident i Kbhvn. 1945, udnævnt 1946.

Sekretær i De samv. Sogneraadsfor-eninger 1942-46; Formand for Ensomme Gamles Værn 1946: Medlem af Forret­ningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af Be­styrelsen for Det danske Spejderkorps 1946; Præsident for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1948.

Udenl.  Orden :   N.St.O.21.

Adresse:   Frølichsv.   18,   Charlotten-lund.

MOLTKE   Christian Lensgreve, Hofjæ­germester, H.; f. 19. April 1895 paa Marienborg; Søn af Kammerherre, Hof­jægermester, Greve Hemming Moltke (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Clara f. Schnack; gift (11. Sept. 1922) m. Helga M., f. 30. Nov. 1899, Datter af Dr. jur. Hans von Luder og Hustru Magdalene Louise Ellen f. Schnack.

Ejer af Bregentved Gods fra 1938; Kurator for Vemmetofte adelige Jom­frukloster fra 1935.

Adresse: Bregentved pr. Haslev.

MOLTKE Eiler Greve, Kammerherre, Løjtnant i Livgardens Forstærkning, R.p.p.; f. 30. Sept. 1870 paa Lystrup; Sen af Gehejmekonferensraad, Kam­merherre, Greve Christian Moltke (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru Amalie (Amy) f. Komtesse Dan-neskiold-Samsøe (død 1876); gift 1. Gang (12. J uui 1906) m. Ellen 1. Komtesse Holstein, f. 26. Maj 1885, død 1918, Dat­ter af Lensgreve, Hofjægermester F C C C Holstein til Grevskabet Holstein-borg (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Elisabeth f. Lindholm (død 1943); 2. Gang (22. Juni 1929) m. Kom-lesse Vibeke Danneskiold-Samsøe, f. 25 April 1896, Datter af Premierløjtnant i Flaaden Greve Valdemar Danneskiold-Samsøe (død 1931) og Hustru Mar­grethe Danneskiold-Samsøe f. Barones­se Juel Brockdorff (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943).

Student 1890; Løjtnant 1894; Forpag­ter af Jomfruens Egede 1900; Forpag­ter af Basnæs 1902; Ejer af Sorvad 1903-05, af Basnæs 1907-33.

Udenl. Ordener: B.L.5.; F iK L 5 -N.O.N.5.; P.Chr.3.; Sp.C.111.3.; Stb.V.4.

Adresse: Lystrup pr. Fakse.

MOLTKE   Else Grevinde,  Forfatterinde; f. 2. Marts 1888 paa Conradineslyst ved Ruds Vedby, Datter af Hofjægermester,

Greve.Otto Moltke (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947); gift (30. Marts 1910) m. Maleren, Greve Harald Molt­ke (se denne).

Formand for Kbhvns kvindelige Dis­kussionsklub; Medlem af Bestyrelsen f or Bakkehuset og for Dansk Litteratur­forening.

Har skrevet: Danmarks Dronning gennem 25 Aar (Vor Konge, 1937); Polsk September (1939); Fra Bondehus til Herregaard (1941); Kronikker m. m. i Dag- og Ugeblade.

Udenl.   Orden:  Po.P.R.4.

Adresse • Kristian Zahrtmanns PI. 77, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bjergene pr. Faarevejle.

MOLTKE   Erik cand. mag.; f. 4. April 1901 i Lavrbjærg; Søn af Stationsfor­stander Carl Frederik Moltke (død 1944) og Hustru Frederikke Marie f. John­sen; gift (13. April 1927) m. Aktuar cand. act. Inger M., f. 12. Sept. 1902, Datter af Nationalbankdirektør Jak. Kr. Lindberg (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Inger f. Tornøe (død 1935).

Student (Aalborg) 1919- cand. mag. 1926; Medudgiver af Danmarks Rune­indskrifter 1927-42; liedaktør ved Na­tionalmuseets Publikation; Danmarks Kirker fra 1937, ledende Redaktør fra 1948.

Medlem af Vetenskapssocieteten i Lund.

Litterære Arbejder: Danmarks Rune­indskrifter (s. m. Lis Jacobsen, 1942); Lommeudgave af samme (1942); runo­logiske Afhandlinger, bl. a. i Fornvan-nen, Acta Philologica Scandinavica og Aarbøger for nordisk Oldkyndighed; Christiansborg Slot (i Danske Slotte og H«rregaarde). Medarbejder (Runer, Kir­ker) ved flere Lexica.

Adresse.: Godthaabsv. 10 A. Kbhvn. F.

Sommerbolig: GI. Strandv. 61, Hum­lebæk.

MOLTKE    Ernst Greve, Sparekassein­spektør, K'.DM.p.p.; f. 16. Okt. 1885 paa Conradineslyst; Søn af Hofjæger­mester, Greve Otto Moltke til Nørager (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947); gift (20. Marts 1915) m. Inge­borg M., - f. 2. Juli 1879, død 1916, Datter af Ritmester Baron Oscar Uul-dencrone (død 1892) og Hustru Josephi­ne f. Mørck (død 1917).

Student (Herlufsholm) 1903, cand. jur. 1910; Fuldmægtig ved Sjællands Stiftamt 1910-13; Sekretær i Handels­ministeriet 1912; Fuldmægtig 1921, Kon­torchef 1929-34; Sparekasseinspektør 1934. Modlem af Handelsskoleraadet 1923-26

JW3     ____    ____________

og 1929-34- Sekretær i Ovcrbevillings-nævnet 1925-34: Formand for Udvalget angaaende Laan til Sejlskibe 1927-32; Meddommer ved Navigationseksamens-væsenet 1928-30; kst. Direktør for Han­delsskoleundervisningen 1928-29: Med­lem af Revisorkommissionen 1929-34 og af Bestyrelsen for De statsunderstøtte-de Handelsskolers Pensionskasse 1930-34; Formand for Mæglerkommissionen 1932-34.

Formand for Bestyrelsen for Diako-nisBestiftelsen 1924, for Børnehjemmet Louisestiftelsen ved Sorø 1924 og for Ungdomshjemmet LindBvangshjeminet 1918; Medlem af Repræsentantskabet for Det kbtwnske Kirkefond 1916 samt af Bestyrelsen for E Bay & Th. Moltkes Skoler 1928; Forstander for Herlufsholm Skole og Gods 1936.

Udenl.   Ordener-   FiL.2".-   N St O 2" S.N.2'.

Adresse:   Frdbg.  Allé 36,   Kbhvn.  V.

MOLTKE Harald Greve, Maler, R.DM.; f. 14. Dec. 1871 i Helsingør; Søn af Greve Oskar Moltke (død 1882) og Hustru Ka­ren Marie f. Jensdatter (død 1940): gift (30. Marts 1910) m. Forfatterinden, Grevinde Else Moltke (se denne).

Genncmeaaet Kunstakademiet 1889-93: udstillet første Gang paa Charlot-tenborg 1894; Sommerekspedition til Øen Disko i Grønland, (sammen med Dr. phil. K T V Steenstrup) 1898; Med­lem af do to Nordlysekspedtioher til Island og Finland 1899-1901; Malerie--fra disse Rejser tilhører Universitetet og Meteorologisk Institut: Medlem af Den danske litterære Grønlands-Eks­pedition 1902-04: Malerier herfra paa Nationalmuseet og Kronborgmuseet.

Har malet: Adam og Eva finder Abels Lig; Billeder fra Grønland (bl. a. paa Nationalmuseet og Christi­ansborg Slot): Knud Rasmussen rekog-noscerer paa den grønlandske Ind­landsis, Fremtrængende Civilisation; Roselil og hendes Moder, Danske For­skere i Melvillebugten (Museet paa Kronborg); en Række Portrætter, deriblandt af Godsejer Gedde (Aalborg Museum), Dr. Louis Bobé, Forfatteren Sophus Michaélis (Dansk Forfatterfor­ening), Dommer Didrik Nyholm (Frede-riksborgmuseet, en Gentagelse af sam­me Portræt ophængt i Fredspaladset i Haag), Forfatteren Svend Leopold (Vejle Museum), Undervisningsinspektør A C Højberg Christensen (Ordrup Gym­nasium), Polarforskeren og Forfatteren Peter Freuchen (Museet paa Kronborg), Mylius-Erichsen og Knud Rasmussen rejser sammen med Polareskimoer i Mel­villebugten (Frederikeborgmuseet), For-

Molt

stander Vilh. Rasmussen (Statens Læ­rerhøjskole), Forfatterinden Fru Thit Jensen (Dansk Forfatterforening) o. a. Har (s. m. L Mylius-Erichsen) skrevet og illustreret „Grønland "(1906) og skre­vet Artikler om Polareskimoerne 1921 og om Dr. Knud Rasmussen 1929 beg­ge i The american scandinavian review samt Bøgerne: Mosens Gad (1934), Livs-reisen (1936) og Den lykkelige Rejse

.

Tildelt Diploma di Merito oaa den internationale Koloni-Kunst Udstilling i Rom 1932.

Adresse : Kristian 7ahrtmanns PI. 77, Khhvn. F. Sommerbolig : Bjergene pr. Faarevejle.

MOLTKE    Ivar Greve. Legationsraad. R.; f. 15. Marts 1904 i Karise: Søn af Kammerherre. Greve Aage MoMte (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Elisabeth f. Komtesse DanneskdoM-Samsøe (død 1948) : gift. (9. Aug. 1938) m. Barbara M., f. 16. Jan. 1911 i Bat-hurst, Australien, Datter af Godsejer Norman Holmes og Hustru Mary f Smith.

Student (Stentms Kostskolp) 1922; cand. polit. 1928: Sekretær i Udenrigs­ministeriet s. A.. Fuldmægtig 1945; Le-gatiinnsraad i Haas: 1947.

Ejer af Lvstrup os Jomfruens Egede Gods fra 1945.

Adresse : Lystrup pr. Faikse og Jan van Oldenbarneveltlaan 11, Haag, Ne­derlandene.

MOLTKE   Otto   Greve,   Overlæge.   Dr.

med.; f. 2. Juli 1895 paa Nørager: Søn af Hofjægermester, Greve Otto Afoltkc (død 1937. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947): gift (31. Marts 1922) m. Ro?«-M., f. 4. Aug. 1897 i Kbhvn., Datter at Baron Vilhelm Bille Brahe (død 1942) og Hustru Marie f. Komtesse Moltke (død 1940).

Student (Herlufsholm) 1913: med. Eks 1921 : Reservelæge i Søværnet 1921-22 og ved Amtssygehuset i Fakse 1922-23: As­sistent ved Staten« Seruminstitut 1924-27: Reservelæge ved Blegdamslinspitalrl 1928-30 og ved Bispeb.iærg Hospitals med. Afd. B. 1930-36: Dr. med. (Con-tributions to the characterization an<I systematic classifieatipn of bac. proteus vulgaris) 1928; Studierejse til Berlin 1930 og til Stockholm og London 1932-Specialistanerkendelse (Intern Medicin) s. A. : Overlæsre ved Skt. Elisabeths Ho­spitals med. Afd. 1936.

Formand for Dansk Selsknb for in­tern Wed'icin 1945-46.

Medredaktør  af Bibliotek  for  Læger.

Molt_________________________

Har skrevet: Klinisk Bakteriologi (1937).

Adresse : Tuborgv. 24, Hellerup.

Sommerbolig: Billeshavc, Rungsted Standv. 47, Rungsted Kyst.

MOLTKE-HUITFELDT Leon Greve, Hofjægermester; f. 14. Nov. 1898 i På-ris; Søn af Kammerherre, Greve Adam Moltke-Huitfeldt (død 1944, ae Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Eugenie f. Bonaparte (død 1923); gift (6. Febr. 1929) m. Tove M-H., f. 31. Maj 1909 i Kungsted, Datter af Kitmester, Greve Knud Danneskiold-Samsøe (se denne).

Student 1917; Landbrugskandidat 1922; Medlem af Svindinge Sogneraad og For­mand for Svindinge Sygeplejeforening; Ejer af Sædegaarden Glorup og af Rygaard.

Adresse: Glorup pr. Svindinge F.

MOLTKE-LETH Aage Overretssagfører, E.DM.p.p.; f. 28. Febr. 1878 i Gyrstinge; Søn af Kammerherre, Hofja'germester, Overførsler B B Leth (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Emmy f. Moltko (død 1938); gift (3. Nov. 1905) m. Hedevig M-L., f. 23. Febr. 1880 i Fredensborg, Datter af Birkefuldmæg­tig August Rosing (død 1900) og Hu­stru Kirstine f. • Ingwersen (død 1941).

Student (Frederiksborg) 1896- caud. jur. 1903; Overretssagfører i Kblnn. 1905; offentlige Sager fra 1922.

Næstformand      i      Studenterhjemmet 1905-07;      Medlem    af   Bestyrelsen   for Akademisk   Skytteforening  1911-26;   Le­dende    Senior     i     Studenterforeningen 1914-15;    Medlem  af  sammes Økonomi­udvalg   1915-18   og   Formand   for   dette 1919-27;   Medlem  af Overbestyrelsen fo­de   danske   Skytte-   og    Gymnastikf. enmger    1923-39,    derefter   Æresmedlc af    samme,  tildelt    Foreningens    F< tjensmedalje  1943:   Medlem  af  Idr:«' mærkebestyrelsen; Sekretær og juririi Konsulent     for     Dansk    Jagfcforeniiu tfra   1924;   korreaponderende  Medlem   uf Svenska   Jågarefdrbundet;    Medlem   af Frdibg.  Ligningskommission fra 1924, alf Bestyrelsen for Akts. Hotel d'Angleter-re, for United Winc Import, for Etats-raad  Georg   Bestie  og  Hustrus   Minde­legat   og for  Carl  Plougs  Legat-   For­mand   for Akts.   l   G  Sohwartz   &  Søn med      Datterselskaber,      for       Frans Sohwartz'  Legat,  for Johannes  Morten Rønnes  Legat,  for  P E  Nygreeris  be-gat  og for Den Hageske Stiftelse

Udenl.     Ordener:      S.N.3. •     S.V 3' Sv.J.J.M.

Adresse: Thorvaldsensv. 22, Kbhvn. V.

Sommerbolig :  Krogen,  Espergn'rdc.

MOLTKE-LETH   Borge   Landsretssagfø­rer; f. 26. Marts 1910 paa Frdbg.;  Søn a.f   Overretssagfører   Aage   Moltke-Leth (se   denne);   gift   (27.   Nov.   1936)   m.

______________________ __       944

Bente M-L., f. 27. Jan. 1915 i Lyngby, Datter af Generalmajor, Kammerne-re Torben Grut (se denne) og Hustru Mary f. Grut.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1S28; ansat i Akts. Det Forenede Damp­skibsselskab i Kbhvn. og Loudon 1928-31; Sekretær i Den faste Voldgiftsret 1931-34; cand. jur. 1936; Landsretssag­fører 1939.

Medlem af Bestyrelsen for adskillige Handels- og Industriaktieselskaber.

Adresse: Raadhusv. 54, Charlotten-lund.

MONBERG Anthon Overlæge, Dr. med.; f. 4. Febr. 1892 i Kbhvn.; Søn af Etats­raad, Ingeniør N C Monberg (d»d 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Anthonia f. Sølling (død 1943) • gift (30. Marts 1918) m. Ingeborg M., f. 18. Maj 1892 i Kbhvn., Datter af Kommandør Hector Kiær (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Ellenore Marie Henriette f. Hansen (død 1929).

Student (Borgerdydskolen paa Øster­bro) 1910; med. Eks. 1917; Kandidat­tjeneste ved forskellige kbhvnske Ho­spitaler; Assistent ved Professor Slo-manns ortopædiske Klinik 1919-21; Ke-servelæge ved Randers Amtssygehus 1922-24; Assistent og kst. Chef for Rigshospitalets kirurgiske Polikli-nik 1924-27; Reservelæge \ed Frdbg. Hospitals kirurgiske Afdeling 1927-29; Assistent hos Prosektor paa Frdbg. Ho­spital 1930-31; Dr. med. (Om den med­fødte Klumpfod ok dens Behandling) 193.1; Assistent ved Samfundet og Hjem­met for Vanføre 1931-33; Leder at' Skt Josephs Hospitals ortopædiske Afde­ling fra 1932; Overlæge ved samme 1938; Konsulent i ortopædiske Sygdom­me ved Kbhvns Kommunes Hospitaler fra 1938; prakt. Ortopæd i Kb'hvn. fra 1932.

Medium aC Skt. Josephs Hospi­tals Lægeraad 1934 og af Bestyrelsen for Foreningen af Læger ved katolske Hospitaler 1935; Formand for Organisa­tionen af danske Ortopæder 1935-48; til­forordnet Sundhedsstyrelsens Specialist­nævn (Ortopædi) 1935-39; Medlem af Repræsentantskabet for Den alm. dan­ske Lægeforening 1946 og af Besty­relsen for Guildalfondet 1942; Formand for Dansk ortopædisk Selskab 1946-48; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen til Bekæmpelse af Børnelam­melse og dens Følger 1945; korrespon-derende Medlem af American Academy of Orthopaedic S"urgeoDS,

Adresse:  Hvidørev. 63. Klampenborg.

MONBERG    Axel   Civilingeniør,   RDM

p.p.; f. 17. Okt. 1893 i Kbhvn.; Søn af

Etatsraad, Ingeniør N C Monberg (død

945________________________

1930, se Kraks Blaa Bog 1930)  og Hu­stru Anthonia f. Sølling (død 1943).

Ingeniøruddannelse i Tyskland 1912-17, i U. S. A. 1917-19. Stiftede i 1919 s. m. Ingeniør Einar Thorsen Ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen, der i 1937 omdan­nedes til Aktieselskab; Formand i Be­styrelsen for Akts. Nordisk Blik- & Papemballage Industri: Medlem af Be­styrelsen for A/B Monberg & Thorsen, Stockholm, for Akts. Aalborg Portland-Cement-Fabrik, for Akts. S Dyrup & Co., for Forsikringsakts. Danske Lloyd, for Akts. Dansko Tapetfabrikker, for Akts. Dansk Shell og for Akts. Kbhvns Plantageselskab.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. Orden :  S.V.2'.

Adresse: Nyhavn 67, Kbhvn. K.

MONBERG Gustav Civilingeniør, En­treprenør; f. 7. Juli 1884 i Rudkøbing; Søn af Etatsraad, Ingeniør N C Mon-herg (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) os Hustru Anthonia f. Sølling (død 1943); gift 1. Gang (20. Nov. 1912) m. Asta M., f. 2. Dec. 1890 i Aarhus, død 1920, Datter af Grosserer D F A Welling (død 1931) og Hustru Emilie f. Gandrup (død 1910); 2. Gang (3. Aug. 1926) m. Ellen M., f. 6. Okt. 1895 i Thisted, Datter af Arrestforvarer J P Jensen og Hustru Christine f. Nielsen-Drejer.

Cand. polvt. 1912: ansat hos Etafs-rnad, Ingenior N C MonfocrK 1912; Stu­dieophold i /.iirich 1912-13; tilsynsføren­de og ledende Ingeniør ved Projekte­ring og Udførelse af forskellige Inge­niørarbejder, specielt Havne-, Dok- og Dddybningsarbejder; Parthaver i Fir­maet 1924; adm. Direktør og Bestyrel­sesmedlem i Akts. N C Monberg 1930-45.

Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdsgiverforeningen 1937-45.

Adresse : Vallerød Banev. 10, Huns-sted Kyst.

MONRAD   J H Forstander; f. 15. Febr. 1910 i Ryslinge: Søn af Pastor emer. Johannes Monrad (død 1948, se Kraks Rlaa Hug 1948) ok Hustru Regitze f. Jungerseii; gift (29. Juni 1936) m. Anne Therese M., f. 25. Okt. 1911 i Kbhvn., Datter af Grosserer S F Seedorff og Hustru Karen f. Klinge.

Student (Odense Katedralskole) 1928; cand. mag. 1934; Lærer ved Rødding Højskole 1934-35; Adjunkt ved Helsingør højere Almenskole 1936: Forstander for Høng Studenterkursus 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Historie-lærerforeningen 1937-35; Amtsformand i Dansk-Nordisk Ungdomsforbund fra 1943. Medlem af Hovedbestyrelsen fra 1947; Formand for Lederforeningen for

_____________________Mops

Provinsens   statsanerkendte   Studenter­kursus fra  1945.

Har  skrevet:    Færøerne   (1947)   samt Artikler   og   Afhandlinger   i  Blade  og Tidsskrifter. Adresse : Høng Studenterkursus, Høng.

MONRAD-HANSEN    Knud Aage Ge­sandt, K'.DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 3. Nov. 1885 i Vejle; Søn af Bankbestyrer P V Hansen (død 1936) og Hustru Alma f. Monrad (død 1938).

Student (Helsingør) 1903; cand. jur. 1909; kst. Assistent i Justitsministeriet 1910, i Udenrigsministeriet s. A.; Kon-sulatssekretær i New York 1912; kst. Fuldmægtig i Udenrigsmin. 1914; kgl. f'dnævnelse 1915; fg. Legationssekretær og Konsul i Kristiania 1919; Legations-sekretær, midlertidigt tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1920; Chef • for Udenrigsministeriets Administrations-kontor 1921, for Udenrigsministeriets Retsafdeling 1922; Legationsraad 1921; Gesandt i Buenos Aires og Montevideo 1925, tillige i Santiago de Chile 1936; Gesandt i speciel Mission i La Paz, Bolivia, 1929-30 og 1931; Gesandt i Haag 1939-40; Gesandt i Madrid 1941, i Warszawa 1945, i Moskva 1947.

Udenl.Ordener : Bo.C.A.2. ;Chin.G.H.2'.; F.Æ.L.4.; I.F.I.; I.Kr.2.; N.O.N.3.; N.Sl.0.2-.: Po.lMt.2.; R.St.A.3. :S.Kr.4.; Sp.I.K.l.; Ø.r.K.O.

Adresse:   Det  danske   Gesandtskab, Moskva.   U.S.S.R.

MONRAD    HANSEN H Redaktør, se Hansen H Monrad.

MOOS Axel Redaktør. li.: f. 6. Aug. 1895 i Vestermarie paa Bornholm; Søn af Pastor emer. P H Moos og Hustru Martha f. Brammer (død 1936); gift m. Ebba M., f. 28. Nov. 1893, Datter af statsaut. Revisor, Intendant Albert Hjorth-iHansen (død 1941) og Hustru Litte tf. Grum (død 1939).

Uddannet som Journalist i Provin­sen; ansat ved Politiken 1914, Bladets Korrespondent i London, Berlin og Pa­ris 1919-31; ansat ved Berlingske Ti­dende fra 1931, senere Redaktionssekre­tær ved Berlingske Aftenavis og 1942-43 ansvarshavende Redaktør for B. T.; Redaktør ved BerlinKske Tidende 1944, Redaktionschef 1946. Adresse: Nørreg. 24, Kbhvn. K.

MOOS  Magdalene Frue, FM. i Guld; f. 4. Sept: 1872 i Jægerup ved Vojens; Datter af Gaardejer, Forfatter Mads Jensen (død 1909) og Hustru f. Pors (død 1927); gift (28. Juni 1895) m. Gaardejer Peder Moos, f. 28. April 1852 i Ullerup, Søn af Gaardejer Chresten Moos (død 1901) og Hustru Kjestino f. Møller (død 1900).

Elev paa Efterskolen i Hejls og paa Højskolen i Askov.

Moos   __________________

Medlem af Bestyrelsen for Greve Ad. Brockenhuus-Schacks Mindelegat fra 1920, af Bestyrelsen for Dybbøl Mølle fra 1920, af Centralbestyrelsen for Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse fra 1921; Formand for den nordslesvigske Kvindeforening 1919-38; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sko­leforening fra 1926; Medlem af Komitéen for Sønderjydske Kvinders Hjemmear-• bejde; Medlem af Bestyrelsen for Søn­derborg Amts Spædbørne- og Mødrehjem Lyshøj i Sønderborg; Formand for Be­styrelsen for Voigtsminde, Asserballe, Als.

Adresse : „Veutn", Nybøl, Sundeved. MORESCO Johan Direktør; f. 25. Sept. '• 1900 i Charlottenlnnd; Søn af Grosse­rer C Moresco (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Else f. Langheld (død 1924); gift 1. Gang (14. Dec. 1926) m. Aase M., f. 6. Jan. 1901 i Kbhvn., død 1942, Datter af Grosserer Th. Ja-coby og Hustru Elvira f. Thiele; 2. Gang (8. Dec. 1943) m. Liselott M., f. 25. Marts 1909 i Berlin, Datter af Hofjuvelér O M Werner og Hustru Karen f. Michelsen (død 1918).

Student (Ordrup Gymnasium) 1918; cand. pliil. 1919; ansat i Den danske Landmandsbank 1919-20 og i forskellige Firmaer i London, Odense og Paris 1921-22; ansat i Akts. J Moresco 1923, Direktør 1928, adm. Direktør 1939 og Formand for Bestyrelsen 1940.

Næstformand i Bestyrelsen for Else Moresco, f. Langheld's Mindelegat fra 1925. Formand fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for Aktiebolaget Moresco, Malmø, fra 1933 og for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme fra 1936 (Formand fra 1946); Formand for For­eningen af danske Damekonfektions-fabrikanter 1938-41; Medlem af Besty­relsen for Foreningen af danske Ma­nufaktur-Grossister fra 1939, Næstfor­mand i sammes Akkordudvalg fra 1945 og for Danske Damekonfektionsfabri-kanters Forening fra 1941 (Formand fra 1944).

Ejer af Fromsseier Plantage, Vorbasse.

Adresse: Strandagerv. 27. Hellerup.

MORTENSEN Chr. Ulrich Afdelings­chef l Finansministeriet, cand. polit.; f. 25. Nov. 1898 i Fredericia; Søn af Postvagtmester Carl Chr. Mortensen og Hustru Anna Marie f. Hansen; gift (1932) m. Ulla M., f. 9. Juni 1890, Dat­ter af Kaptajn i Hæren N P Morten­sen (død 1929) og Hustru f. Hnnderup (død 1917).

Student (Fredericia) 1916; cand. polit. 1922; Sekretær i Departementet for Told-og Forbrugsafgifter 1922, Fuldmægtig 1932, Ekspeditionssekretær 1934, Chef for Departementets "Forbrugsafjrifts-kontor 1935, Afdelingschef 1948; Sekre-

tær 'hos Generaldirektøren for Skatte­væsenet 1929-37; Undversitetsmanuduktør 1931-34; Medlem af Skattelovskommis-sionen af 1937 og Leder af Kommissio­nens Sekretariat: Medlem af Kommis­sionen om Motorafgifterne og Finansie­ringen af Vejudgifterne 1947; Formand for eller Medlem af forskellige Beskat-ningsnævn; Censor ved statsvidenskabe­lig Eksamen 1946.

Har udarbejdet 3. og 4. Udgave af „Vore Skatter" (1942 og 1945); Med­arbejder ved Almindelig Erhvervslære II (1943).

Adresse: Alexanderv. 8, CharUitten-lund.

MORTENSEN   Hans Direktør; f. 12. Okt. 1891 i Kbhvn.; Søn af Sporvogns-kusk Niels P Mortensen (død 1899) og Hustru Oline f. Petersen (død 1942); gift (5. Marts 1916) m. Jenny M., f. 8. April 1893 i Esbjerg, Datter af Mu­rermester Chr. Andersen (død 1922) og Hustru Johanne f. Peterson (død 1914).

Beskæftiget ved Landbrug 1901-10; derefter ansat i Dansk Andels Ægexport, Lagerarbejder paa Esbjerg Afd. 1911, Forvalter paa Aalborg Afd. 1916, Be­styrer af Løgstør Afd. 1917, af Nykø bing Tf. Afd. 1920, af Haderslev Afd. 1923 og af Esbjerg Afd. 1927, teknisk Konsulent (Aarhus) 1939. Meddirektør (Kbhvn.) 1941, adm. Direktør for Dansk Andels Ægexport fra 1943.

Medlem af Landsudvalget for Fjer­kræavlen og af Landbrugsministeriets .Ugexport-Udvalg.

Adresse: Høyrups Allé l, Hellerup.

MORTENSEN Harald R fh. Kustode, FM. i Sølv; f. 17. Febr. 1878 i Kbhvn.; Søn af Kusk Jens Mortensen (død 1891) og Hustru Etnma f. Lundqvist (d»)d 1899); gift (2. Febr. 1919) m. Hilda M.. f. 10. Juli 1885 i Kbhvn., Datter af Handskemagermester Jacob Hørberg (død 1925) og Hustru Marie f. Peders-datter (død 1922).

Snedkersvend 1897; Postbud 1901-04-Portner ved Det kgl. Bibliotek 1905, Kustode 1919-48: Observator ved Station Franco-Scandinave de Sondages seriens ved Hald 1902-03-. har medvirket ved Dannelsen af Tycho Brahe Samlingerne paa Kronborg og paa Hven samt Ole Rømer Samlingen i Aarhus; har foreta­get Undersøgelser af gamle astronomiske Instrumenter i Tyskland og Italien; Medlem af Bestyrelsen for Rundetaarn 1929; har anlagt og nu Bestyrer af den vi>d Kommunalbestyrelsens Bidrag opret­tede astronomisk-historiske Samling ved Rundetaarns Observatorium 1929; Kor-responderende Medlem af Institut Scan-dinave et Néerlandais, Praha 1931; Med­lem af Samfundet for Astronomisk Hi storieforskning, Lund 1938.

947

Mon

Har skrevet Artikler vedrørende histo-r isk-ast ronomiske Emner, særlig om Tycho Brahe, i Fag- og Tidsskrifter samt i Dagblade.

Adresse: Overg. n V. 37, Kbhvn. K.

MORTENSEN M Professor, E.; f. 29. Maj 1872 i Sindal; Sen af Landmand Peder Chr. Mortensen (død 1902) og Hustru f. Larsen (død 1904); gift (14. Nov. 1900) m. Emelia M., f. 24. Nov. 1878 i .Royal, lowa, Datter af Landmand Peter Chri­stensen og Hustru Christine f. Hen­ri rikeen.

Elev paa Itaniim Seminarium; rejste til Amerika 1893, og tog et fire Aars Kursus i Mejeribrug paa lowa State College; Superintendent for Hanjord Hazelwood Mejeri i Sioux Cdty; stnde-rede Mejeribrug i Europa som Repræ­sentant for De forenede Staters Land-brugsafdeling 1900; Direkwr for Hazel-wood Mejeri i Portland, Oregon 1904-08; Professor i Mejerilære ved lowa State College i Arnes.

Secretary-Treasurer for American Dairy Science Association 1917 og 18, Vicepræsident 1919, Præsident 1920; Præsident for National Creamery But-ter Makere Association 1922 og 23; Præ­sident for Gama Sigma Delta 1924; Doctor of Laws (L.L.D.) h.c. ved Kan-sas State College 1934.

Har udgivet: Management of Dairy Plante, samt skrevet flere Beretninger Ira Forsøgslaboratoriet.

Adresse: lowa College, Arnes, la. U. S. A.

MORTENSEN   Morten fh. Borgmester; f. 4. Sept. 1871 i Hude ved Odder; Søn af Smed Jens Mortensen og Hustru Ane f. Sørensen; gift 1. Gang (16. Nov. 1897) m. Augusta M., [. 24. Aug. 1374, død 1945, Datter af Bager Martinus Salling og Hustru Marie f. Mortensen; 2. Gang (1. Marts 1946) m. Margarete M., f. Ove.

Uddannet som Maskinarbejder; Med­lem af Esbjerg Byraad fra 1902; folke­valgt Borgmester 1929-41.

Medlem af Elektricitetsraadet 1935-47; Formand for Foreningen af Købstad­kommunale Elektricitetsværker 1935-41.

Adresse: Rosenv. Allé 5, Esbjerg.

MORTENSEN Otto Komponist, Opera-repetitør; f. 18. Aug. 1907 i Kbhvn.; Sen af Kommunalifunktionær Johannes Mortensen (død 1933) og Hustru Hulda f. Thomsen; gift (9. Aug. 1929) m. In­ger Kristine M., f. 12. Okt. 1907 i Svendborg, Datter af cand. jur. Svend Bentzon og Hustru Karen Johanne f. Wanscher.

Student (Aalborg) 1925; Eks. fra Det kgl. danske Musikkonservatorium 1929; Operarepetitør ved Det kgl. Teater fra 1937; har dirigeret smatds, som Gæst

i Statsradiofonien og i Tivolis Kon­certsal; tildelt det Anckerske Legat 1938; Studierejse til Paris til Darius Miihaud og Kapelmester ved Opera comique Roger Desormieres 1939.

Har skrevet Orkesterkompositioner, Kammermusik og Sange.

Adresse : Hambros Allé 28A, Hellerup.

MORTENSEN Rasmus Lærer, Forfatter, B.; f. 28. Marte 1884 i Balle ved Silke­borg; Son af Husmand Morten Karlsen (død 1920) og Hustru Kirstine f. Peder­sen (død 1930) • gift (5. Jan. 1910) m. Signe M., f. 13. Marts 1887 i Torning, Datter af Gaardejer, KrediUoreningsre-præsentant Søren Ravnholt (død 1929) og Hustru Birgitte f. Kristensen (død 1921J.

Lærereks. (Silkeborg) 1906; Lærer i Lindeballe fra 1909; Aarskursus paa Sta­tens Lærerhøjskole.

Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amt* historiske Samfund fra 1923, fur Akts. Sønder Omme Plantage fra 1924 (Næst formand) og for Vejle Amts Skovdyrk-ningsforening; Formand for Give os Omegns Plantningsforening fra 1940; Medlem af Repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1941 og af Be­styrelsen for Dansk historisk Fælles­forening 1946.

Redaktør af Vejle Amts Aarbøger fra 1928.

Har skrevet: Fra Vejle Vesteregn, Lindeballe Sogn (1929); Jyllands Uedc-skove (1932); Vejle Amt. En Hjem-stavnsbog (s. m. Aage Bredsted og Marius Hansen, 1934); Jysk Jærn (1940); Give Sogn (1941); Balle Sogn. Af Sil­keborgegnens Historie (1946); samt en Række Afhandlinger i historiske Tids­skrifter.

Tildelt den Hielmstierne-Rosencrone-ske Prismedalje 1942.

Adresse: Lindeballe pr. Gadbjerg.

MORTENSEN   Richard  Kunstmaler-   f. 23.  Okt.  1910 i  Kbhvn. j  Søn af   Hans Hjalmar   Mortensen   og   Hustru   Clara Jenny Sophie f. Jensen.

Medstifter af den surrealistiske Grup­pe Linien; tilhører nu Groupe Creatif Danois; Medlem af Grønningen.

Har eksperimenteret med „l'art con-cret"; „automatisk Skrift", „surreali­stiske Objekter", flertydige Billeder, bevægelige Billeder og magiske Bille­der.

Dekorationer for Det kgl. Teater til Historien om en Soldat og Nattergalen; Dekoration i Ungdomsgaarden i Hu­sum.

Adresse:  Høbjergv. 15, Birkerød.

MORTENSEN Theodor Dr. phil.; f. 22. l''ebr.  1S6B i   llarlø.se. Søn  at1 Læ-rer J G Mortensen   og   Hustru   f.   Jensen;   gin

 

Mort___________________

(10. April 1901) m. Valborg M., f. 22 Juni 1877, Datter af Konsulent V O Uloinberg og Hustru f. Fasmer. Student (Frederiksborg) 1885; cand. theol. 1890; Assistent ved Det zoologi­ske Institut i Giessen 1894; mag. scient,. 1895; Dr.phil. (Systematiske Studier over Echinodermlarver) 1897: Assistent ved Den danske biologiske Station 1895-97, ved zoologisk Studiesal 1902; Assistent ved Zoologisk Museum 1910; Ingpector ved sammes II Afd. 1917-33.

Zoologisk Leder af den danske Slam Ekspedition 1899-1900; Ekspedition til Vestindien 1905-06 for at studere Fi-skerilorlioldeiie; Medarbejder ved lu golf Ekspeditionen, den tyske Plank­ton Ekspedition, den tyske og den svenske Sydpolsekspedition og den ame­rikanske Albatross-Philippine Ekspedi­tion 1907-09; foretog i 1914-16 en vi­denskabelig Hejse til Stillehavs-Egnene, i 1922 en Ekspedition til det malajiske Archipelag, særlig Kei-Øerne, i 1929-30 en Ekspedition til Java. Mauritius, Syd Africa og St. Helena.

Korresponderende Medlem af Zoolo-gical Society of London 1906, ndeu-landsk Medlem af samme 1927; Medlem af Det kgl. danske Videnskabernes Sel­skab 1920; Uden'. Medlem af Gotebor«.-kgl. Vetenskaps och Vitterhets Sam-hålle 1924 og af Det kgl. norske Viden­skabernes Selskab 1926; korresponderen-de Medlem af Nederlandsche Uierkundi ge Vereeniging 1925; Æresmedlem al New Zealand Institnte 1927; udenlandsk Medlem af the Linnean Society of Lon­don 1929; Æresmedlem af Dansk Natur­historisk Forening 1931; Medlem af Fy-siografiska Siillskapet, Lund 1935; Æresmedlem af Marine Biological As­sociation of tue United Kingdom 1945; Medlem af Kungl. Svenska Vetenskaps Aikademien, Stockholm 1945; korrespon-derende • Medlem af Académie des sci-ences, Paris, 1948-. JOrusinedlein af i\e-derlandscho Dierkundige Veri'enigin^ 1948.

Hovedværker: Eehinoidea I-II i In-golf-Ekspeditionen Vol. IV 1-2 (1903-07): Ctenophora i Ingolf-Ekspeditionen Vol. V l (1912); Studies in the development of Crinoids (udg. af Carnegie Inst. i Washington 1920); Studies in the deve-lopment and the larval forms of Ecbi-noderms (1921); Handbook of the Echi-noderms of the British Isles (1927); A Monograpli of the Echinoidea I (192«) II (1935) III1-3 (1940-43) lV 1-2 (1948); desuden talnige videnskabelige Afhand­linger i forskellige inden- as udenland­ske Tidsskrifter. Udenl. Orden: S.Kr.4. Adresse : N-Fasanv. 82. Khhvn. JF.

________________________948_

MORVILLE   Aage    Seminarieforstander,

rand. theol., K.; f. 7. Maj 1894 i Kbhvn.: Søn af Glarmester Chr. Morville (død 1914) og Hustru Anna f. Svendsen (død 1941); gift (15. Aug. 1923) m. Sofie M., f. 26. Dec. 1895 i Hejls, Datter af Fa­brikant P B Lind (død 1913) og Hu­stru Marie f. Westergaard (død 1933).

Student (Schneekloths Skole) 1912; cand. theol. 1918; Sekretær ved Kriste­ligt Studenter-Settlement 1919; Lærer ved Haderslev Seminarium 1923: For­stander for Ranum Statsseminarium 1944, for Jonstrup Statsseminarium l J47; Studieophold i London og Paris.

Medlem af Bestyrelsen for Kristeligt Fredsforbund og af .Repræsentantskabet tor Kirkeligt Verdensforbund.

Litterære  Arbejder:   Israels   Historie

(1928);   Det   nye  Testamentes   Skrifter

(1929); Samfundslære  (1934);   Korstoge­ne    (1932);   har   oversat   R   W   Trive: Han, der forstod   (1937). Adresse:  Jonstrup  pr.  Ballerup. Sommerbolig:   Kildev.,   Espergærde.

MORVILLE   Poul Professor, Overkirurg. Dr. med.; f. 4. Febr. 1893 paa Frdbg.; Søn  af  Glarmester Chr.  Morville   (død 1914) og Hustru Anna f. Svendsen (død 1941);  gift   (13.   Maj 1921)  m.  Evy M., f. 23.  Juni i Stockholm,  Datter af In­geniør   Fredrik   Dickmann   (død   1945) og    Hustru    Charlott«    f.    Magnusson (død 1931).

Student (Schneekloths Skole) 1911-nit'd. Bks. 1919; 2. Reservekirurg >eci Kommunehospitalets Afd. l 1927-29- \i-sitator sammesteds 1929-31; Dr. ined 1928; 1. Keservekirurg ved Rigshospi­talets Afd. C 1931-35; (Reservelæge \ed Ortopædisk Hospital 1935-36); deltog i Professorkonkurrencen i Kirurgi 1935; Overkirurg ved Amtssygehuset i Gen­tofte, Afd. A 1937. Studierejser i Sve­rige, Tyskland og Østrig; Professor ved den kliniske Praktikantundervisning

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af yngre Læger 1920-29 og af Repræsentantskabet i Den almindelige danske Lægeforening til 1936; Formand for Sundhedsstyrelsens Specialist Nævn 1940-47 og for Dansk kirurgisk Selskab fra 1949; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem fra 1946 og for Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre fia 1947.

Har skrevet: Undersøgelser over Iso-luemagglutininer hos Mødre og Nyfød­te (Disputats, 1928): Om Hofteleddets Anatomi og Pathologi (Konkurrenceaf-handling, 1935) samt en Række viden­skabelige' Arbejder over kirurgiske Em­ner.

Adresse: Amtssygehuset, Niels Ander­sens V. 65, Hellerup.

MOSEECH   Holger Professor, Dr. theol., R.DM.p.p.; f. 18. Marts 1)886 i Mos­bjerg; Søn af Lærer C Mosbech (død 1917) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1947); gift (9. Nov. 1916) m. Magdale-ne M., f. 23. Jan. 1883 paa Mandbjerg i Slesvig, død 1939, Datter af Proprie­tær M Faus'bøll (død 1914) og Hustru Anna f. Hansen (død 1916).

Student (Aalborg) 1904; cand. theol. 1910- Universitetets Guldmed. 1911; Studierejser i Udlandet 1912-16; Lic. (Dr.) theol. 1916; Docent i nytestament­lig Eksegese ved Kbhviis Universitet 1916, ekstraord. Professor i det ny Te­stamente 1936, Professor ord. 1940.

Formand for Ny teologisk Forening 1915-23 og for Brønshøj Sogns Me-nighedsraad 1925-29; Medlem af Konsi­storium 1926-34, af Udvalget til Over­sættelse af Apokryferne og af Udvalget til Oversættelse af Det Ny Testamente.

Litterære Arbejder: Essæismen. Et Bidrag til Senjødedommens Religions­historie (Disputats, 1916); Apostlenes Gerninger indledet og forklaret (1929, 2. Opl. 1938); Sproglig Kommentar tii Apostlenes Gerninger (1929. 2. Opl. 1945;; 1. Korinthierbrev indledet og forklaret (1931, 2. Opl. 1949) • Sproglig Kommentar tal Første Korinthierbrev (1932); For­tolkningen af Johannes' Aabenbaring i Fortid og Nutid (1934); Prolegomena til en ny Prøveoversættelse af Sirak-bogen (1937); Evangelieliteraturens Til­blivelse (1937); Talt og skrevet (1941); Nybearbejdelse af Fr. Buhl: Hebræer-brevet (1941); Redaktør af Haandbog i Kristendomskundskab Bd. III (1942); Johannes' Aabenbaring indledet og for­klaret (1943); Sproglig Fortolkning til Johannes' Aabenbaring (1944); Ny­testamentlig Isagogik (1946-49); sammen med H J Mygind: Det gamle Testa­mentes apokryfiske Bøger i ny Over­sættelse (1938); sammen med Aage Bertelsen : Træk af det nye Testamen­tes Tilblivelseshistorie (1942). Afhand­linger og Artikler i Teologisk Tids­skrift, Salmonsens Konversationsleksi­kon, Kirkeleksikon for Norden og Dansk biografisk llaandleksikon m. m.

Udenl.   Orden:   I.F.S.

Adresse • Brønshøj Kirkev. 5, Brønshøj.

MOSBECH J L Stiftslandinspektør, K.: f. 24. Nov. 1887 i Mosbjærg; Søn af Førstelærer C Mosbeoh (død 1917) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1947): gift (6. Sept. 1913) m. Gudrun M., f. 29. Dec. 1889 i Hjelm paa Møn, Datter af Gaardejer Henning Nielsen (død 1933) or Hustru Kristine f. Larsen (dåd 1943).

Landinspektøreks. 1909; Bestalling s A.; Assistent ved Landbohøjskolen 1909 10; praktiserende Landinspektør 1911-20:

_____________________Mour

Amtslandinspektør i Tønder 1920; Stifts­landinspektør for de sønderjyske Lands­dele fra 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Landmspektørforening fra 1933, For­mand fra 1939; Medlem af Tønder By-raad fra 1946, af Bestyrelsen for Mu­seet for Tønder By og Amt fra 1926 og for Det danske Kontor i Tønder fra dets Oprettelse 1928; Medlem af det af Landbrugsministeriet nedsatte Udvalg til Revision af Lovreglerne om Opret­holdelse af Jordbrug 1946.

Har skrevet: Det ældre sønderjydske Matrikulsvæsen (1922); Om matrikulær Afmærkning (1926); Om Matrikulsvæse-nets Organisation (1934, prisbelønnet) m. fl. Afhandlinger i Fagtidsskrifter samt Artikler i Dagblade om matriku­lære og sønderjydske Emner; Afsnittet Tønder 1920-1943 i Jubilæumsv;rrket Tønder gennem Tiderne (1943).

Adresse: Tønder.

MOSE   Svend Landsdommer, R.; f. 18. Maj 1893 i Haastrup j Søn af Lærer P H Mose (død 1932) og Hustru Mette Ma­rie Inger f. Rudkjøbing (død 1945); gift (7. April 1922) m. Elisabeth M., f. 15. Dec. 1894 i Hjørring, Datter af Købmand Martin Olsen (dotl 1945) ug Hustru Ane f. Jacobsen (dod 1925).

Student (Odense Katedralskole) 1911; cand. jur. 1917; Sekretær i Skattedepar­tementet 1917-20: Sekretær i Justitsmi­nisteriet 1920. Fuldmægtig sammesteds 1931; Dommer i Kbhvns Byret 1933; Dommer i Østre Landsret 1943.

Adresse:   Prins  Valdemars  V.   20, Gentofte.

MOSEHOLM   Knud Rektor; l 18. Sept. 1900 i Nørre Broby; Søn af Gaardejer H M Moseholm (død 1930) og Hustru Karen f. Jensen (død 1929); gift (15. Juli 1928) m. Lilli M., f. 4. Okt. i U. S. A„ Datter af Gaardejer H J Hansen og Hustru Thyra f. Hansen.

Student (privat dimit.) 1920; cand. mag 1928- Adjunkt ved Fredericia Gymnasium 1928, Lektor 1942; Rektor ved Kolding højere Almenskole fra 1947.

Medlem af Eksamenskommissionen t,il Afholdelse af Studentereks. for Privati­ster 1946; pædagogisk Konsulent ved Tysklandsbrigadcn April-Nov. 1947.

Adresse : Helligkorsg. 20 D, Kolding.

MOURIDSEN Vagn Politimester, 1S.: f. 6. Sept. 1904 i S-Omme; Søn af Provst M Monridsen (død 1946) og Hustru f. Møller-Kristensen ; gift (9. Aug. 1934) m. Inger Marie M., f. 10. Juli 1910 i Kbhvn., Datter af Direktør S Ras­mussen (død 1922) og Hustru f. Nielsen.

Student (Kolding) 1922; cand. jur. 1928; Politifuldmægtig i Ringkøbing s. A.: Politifuldmægtig og Politiassistent    

 Mour

950

i Skanderborg 1929, i Horsens 1934; Pi litiassistent l KbhvnsArnts nordre Bir 1935, Politikommissær 1938, Vicepoliti inspektør 1944; Politimester i Slagelse 1946.

Lærer  og  Censor  ved Statens  Politi skole fra 1941.

Adresse : Slagelse.

MOURIER Carl Durktor. K.; f. 4. -Jul 1877 i Viborg; Søn af Overretsassessor C! D Mouner (død 1880) og Hustru t Voltelen (død 1921); glit (27. Marts 1907) m. Louise M., f. 13. Sept. 1879 i Nibe; Datter at Distriktslæge P M Petræus (død 1900) og Hustru f. Krarup (død 1943).

student (Metropolitanskolen) 1895; cand. polyt. 1900; ansat ved De danske Sukkerfabrikker 1909, Underdirektør 1916, Direktør smstds. 1919-44.

Adresse: Tovesv., Nærum.

MOURIER G L Kontorchef; f. 28. Marts 1908 i Næstved; Søn af Skovrider Chri­stian Emil Mourier (død 1919) og Hu­stru Sigrid f. Schwartz; gift (18. Okt. 1935) m. Ebba Agnete il., f. 21. Juli 1911 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Otto ingerslev-Jensen (død 1923) og Hu­stru Ebba f. Oxholm.

Student (Herlufsholm) 1926; cand. jur. 1932; Sekretær i Landbrugsministeriet 19.53, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionsse­kretær 1942; Kontorchef i Fiskerimini­steriet 1948; tillige Sekretær for Jagt-raadet og Beservatraadet 1943-48 og Forretningsfører for Dansk Jagtforsik-ring, A/S 1945-49.

Adresse.: S-Fasaiiv. 50, Kbhvn. Valby.

MOURIER Julius Overlæge; f. 10. Okt. 1879 i Kbhvn.; søn al Uverretsassessor C D Mourier (død 1880) og Hustru f. V oltelen (ded 1921); gift (17. Nov. 1916) m. Agnes M., f. 13. Sept. 1892 i Kbhvn., Datter af lukassator H Cl Schrøder og Hustru t. Jensen.

Student  (Borgerdydskolen) 1898; med.

Eks.   1905;    Assistent-   og   Kaiididauje-

' ueste 1905-11; Beservekirurg ved Frdbg.

Hospitals Afdeling A 1912-16; Overlæge

ved Sorø  Amtssygehus 1916-47.

Adresse:  Sorø.

MOURIER-PETERSEN    Adolph Kam­merherre, Hofjægermester, Godsejer, B. DM.; f. 17. Dec. 1872 paa Bugaard; Søn af Kammerherre, Hofjægermester Ferdinand Mourier-Petersen (død 1898) og Hustru Alvilda f. Dahl (død 1911); gift (25. Aug. 1909) m. Anna Sofie Elisabeth Julie M-P., f. 27. Febr. 1S82, død 1949, Datter af Kammerjunker V Malthe-Bruun (død 1933. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Begitzc f. Brun (død 1941).

Student fra Banders lærde Skole: cand. phil.; Løjtnant i Livgarden 1894-95; købte 1904 Bugaard af Moderen.

Medlem af Hylleet«d-B/osmus buKiie-raad 1908-37, Formand 1908-35; For­mand for Jagtrettene Aflåsning i Ban­ders Amt 1926-48 og tor Det dansKu Hedeselskabs Bepræsentantskab til 1948, derefter Æresmedlem af Selskabet og Medlem af Bepræsentantskabet; Land-væsenskommissær; Medlem af Bestyrel­sen for Ebel'toft-Trustrup Jernbane tal 1948; Medlem af Banders Amteraail 1935-43, af Bestyrelsen for Understøttel­sesforeningen for jydske Landmænd og deres Efterladte og for Kreaturforaik-ringsforeningen Øerne.

Adresse : Bugaard pr. Hyllested. MOUVIELLE F Grosserer, Bp.p.; f. 14. Sept. 1877 i Kbhvn.; Søn af Detail­handler F Mouvielle (død 1904) og Hu­stru Jane f. Hall (død 1928); gift (20. JN'ov. 1898) m. Anna M., f. 26. Maj 1878 i Kbhvn., Datter af Detailhandlei J Petersen (død 1914) og Hustru Jo­hanne f. Jensen (død 1912).

Uddannelse i Paris og Strasbourg; ind-traadte i Faderens Firma 1898; Bor­gerbrev 1903; Grossererborgerskab 1924. Medlem af Sø- og Handelsretten 1930-40, Doyen l Den franske reformerte Kir­kes Konsistorium l Kbhvn.: Formand for Høkerforeningen i Kbhvn. 1930-45, derefter Æresmedlem; Medlem af Tu ristraadet 1935-48; 2. Viceformand og Kasserer i De kbhvnske Handelsforenin-gera Fællesrepræsentation 1937; Med­lem af Komitéen og Hovedbestyrelsen for samt Kasserer l De danske Han-delsforeningers Fællesorganisation 1938-45.

Cdenl. Ordener: F.M.A.2.; F.M.S.2.; F.Æ.L.5.

Adresse : Vangehusv. 12, Kbhvn. Ø.

MUNCH Anna E Malerinde; f. 18 Juni 1876 i Kbhvu.; Datter af Digteren, Pro­fessor Andreas Munch (ded 1884) og Hustru Amalia f. Eaben (død 1905); ugift.

Uddannet i Paris og hos J uiius Paul­sen; udstillede første Gang paa Ghar-lottenborg 1898. Tildelt Tagea Braiidts Legat 1941.

Hovedværker; Dobbeltportræt fra Bretagne; Kalimalerier i Fyens For­samlingshus, i Graabrødreklosters Kir­ke og i Ansgarskirkens Sakristi i Odense; Den fortabte Søn (Domhuset i Odense); Ansgar med sine Lærlinge (Bens Efterskole); J ellingestenen hug­ges (Grænsehjemmet, Ko.lund). Por­trætter; Alterbillede i Mesinge, Espe, Ringe, Sejlstrup, Højby og Hjortdal Kirker og i Lindevangskirkens Menig­hedshus; Billeder i Maribo og Bioe Stiftsmuseuin og i Vejen Museum; Landskaber med Figurer, .Illustrationer samt mindre Skulpturarbejder. Adresse: N-Fasanv. 78, Kbhvn. V.

951     __________________

MUNCH-PETERSEN     C J Professor, Overlæge, Dr. med.; f. 13. Juni 1896 i Kbhvn.; Søn af Kommunelæge Marcus Munch-Petersen (død 1938) og Hustru Thyra f. Goos; gift (13. April 1923) m. Hitten M-P., f. 10. Okt. 1896 i Kbhvn., Datter af Maskinfabrikant Jens Andreas Larsen og Hustru Ane Marie f. Albrechtsen.

Student (Schneekloths Skole) 1914; med. Eks. 1922; ansat ved Hospitaler i Provinsen og Kbhvn. 1922-26; 2. Reser­velæge ved Filadelfia 1926-, 1. "Reserve­læge smstds. 1927; Dr. med. 1929; kli­nisk Assistent ved Bifrihosp., neurolog. Md. s. A.: 1. Beservelæge smstds. 1932; Studieophold (Neurohistologi) i Mfinchen 1931; Specialistanerkendelse (Neurologi og Psykiatri) 1931; assisterende Læge ved Kbhvns Kommunehosp., neurolog. Afd. 1935; 1. "Reservelæge smstds. 1938; assisterende Læse smstds. 1940; Over­læge ved Aarhus Kommrmehosp., nen-rolop. Afd. 1941; tillie-c Professor i Neurologi ved Aarhus Universitet 1943.

Sekretær i Dansk neurologisk Selskab 1930, Næstformand 1936. Formand 1939-43; Fnrma.nd fnr Danske Nervelæerers Organisation 1935 og for Kbhvns Læse­forening 1942; Lokalsekretær vpd den internationale Neurologkonpres i Khhvn. 1939; korresponderende Medlem af Svensk neurolosrisk Forening 1946; Med­lem af Prn'sidiet for Dot l;rrrte Selskab i Aarhus 1946; Medlem af Bestyrelsen For Rask-Ørsted Fondet 1948.

Har skrevet: ftriirialvædskerm Snkker-indJiold belyst ved kliniske oar eksperi­mentelle Undersøgelser (IMsputats,1939); samt Arbe.ider over klinisk, eksperi­mentel og histologisk Neurologi.

Adresse:  V-Skovv. l, Risskov.

MUNCH-PETERSEN    Erwin Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. .inr., B.DM.; f. 17. Jnli 1900 i Kbhvn.: Søn af Pro­fessor. Dr. iur. H V Munch-Petersen (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1934) or Hustru Lina f. Mandl (død 1949); gift (4. April 1925, .Ueteskabet opløst) m. Asta, M-P., f. 6. Aug. i Kbhvn., Datter af Professor. Dr. med. Johannes Fibi-srer (død 1928, se Kraks Blaa Bog 192Y) og Hustru Mathilde f. Fibieer. Stndent (Metropolitanskolen) 1918; cand. jnr. 1924; Sagførerfuldmægtig 1924-26; Studierejse i Tidlandet 1926-28 oe 1930; Sekretær i Justitsministeriet 1931, Fnldmætrtig 1936; kst. Dommer i Vestre Landsret 1934 og ! Kbhvns By­ret 1935-38; Dommer i Kbhvns Byret 1938-41.

Universitetsmanuduktør 1925-36; i)r. .iur. 1935; Lektor i Betsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1936, Professor 1942;

________________   Munc

Medlem af Konsistorium og Referendar 1944.

Medlem af og Sekretær ved Konkurs-lovskommissionen 1934-41; Medlem n( Bestyrelsen for Juridisk Forening fra 1934 or for de nordiske .Turistmøder fra 1937; Medlem af Betsplejeudvalget 1940-41; Formand for Juristforhundet og Redaktør af Juristen fra 1943; Medlem af Ankenævnet i Sager efter Forræderi-loven 1945; Formand for den af Under­visningsministeriet nedsatte Kommis­sion vedrørende de islandske* Haand-skrifter m. v. 1947.

Litterære Arbe.ider : Konkurssurroga­ter (1932): Overdragelser til FyldestcfP-relse (1935) • H Munch-Petersen : Skifte­retten (1935): TillfPK til Den Danske Betsple.ie I-II (1936): Tvangsfuldbyr­delse (1937 op; 1948): Den Borgerlige Ret, 10.-13. Udg. (1937-48): Medndgiver af Betsplejeloven I-II (1939): Udgiver af Lov om Bettens Ple.ie (1946): Ticls-skriftafhandlinger.

Adresse : Christiansg. 18, Kbhvn. K.

MUNCH-PETERSEN Valfrid Palm-gren f h. Lektor, Dr. phil.. MI & A.p.p.; f. 3. Juni 1877 i Stockholm; Datter af Rektor K F, Palmgren (død 1910) ng Hustru Ida f. Pohl (død 1937); gift (30. April 1911^ m. Professor Jon Julius Munch-Petersen (død 1939. se Kraks Blaa Bog 1938), Sen af Professor, Dr. med. Julius Petersen (død 1912. se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Oliva f. Munch (død 1904).

Stndent (Uppsala) 1895; fil. kand 1901; fil. lic. 1903; Dr. phil. 1905; Læ­rerinde ved Palmgrenska Samskolan i Stockholm 1896-1907; Amannensis ved Det kgl. Bibliotek 1905-11; Borgerre­præsentant i Stockholm 1910-11; Lserer i Svensk ved Danmarks Lærerhøjskole i Kbhvn. 1914-47; Lektor i Svensk ved Kbhvas Universitet 1916-49: Lærer i Svensk ved den danske Statsradiofoni fra 1927.

Stifter af og Formand i Bestyrelsen fnr Stockholms bnrn-och nnedomsbiblio-tek 1911-28; Medlem at Dansk Kvinde­samfunds Fællesstyrelse 1914-16; Medlem af Bestyrelsen for Rvenska FordaminKS-foreningen i Kbhvn. 1917-37. Formand 1927-37, Æresmedlem 1937; Medlem af Bestyrelsen, for Dansk Biblioteksfor­ening 1917-19. for Kbhvns Kommune-biblioteker 1918-36 og for Foreningen Norden 1921-29: Medlem af Kvinderegen-sens Eforat 'fra 1931, Formand fra 1941; Medlem af Det danske Selskab 1942; Stifter af Foreningen Kvindelige Akademikere 1922; tildelt Tagea Brandts Beiselegat 1935 og Gyldendals Boglegat 1941.

Har hl. a. udgivet: Observations snr l'infinitif dans Agrippa d'Aubigné

Munc___________________

(1905);   Bibliotek    och    folkuppfostrau (1909);  Om  folkuppfpstran   (1910);   Be­tænkning ang. Ordningen af det sven ske   Folkebiblioteksvæsen   (1911);   Tit lår   och   åmbeten   i   Sverige   och  Dan mark   (1919);   (s.   m.   Morten   Borup) Svensk-dansk   Ordliste    (1925);     (s. m Ellen   Hartmann):   Svensk-dansk   Ord bog.   Mindre   Udgave   (1939,    5.   Udg. 1948); Svensk-Dansk Ordbog I  (1941) og Svensk-dansk   Lommeordbog    (1941,    3 Udg.   1945);   Sag  mig  en   svensk   bo's som  jag kan låsa!  (1941);   Fem sven­ske  Forfattere   (1942);  Farlige  Ord  og lumske   Ligheder   i   Svensk   og   Dansk (1944, 2.  forøgede  Udg.  1948).  Har  til Brug for Skoleradioens Svenskundervis­ning udgivet kommenterede Læsehæfter 1-5, og (s. m. Ellen Hartmann) til Brug for  Svenskimdervisningen   for  Voksne: Svensk     I-III;     Sveuska    låsestycken (1945).

Udenl.  Ordener :  S.M. pro litit. & art.;

S.M. Illis quorum meruere labores.

Adresse: Ny Toldbodg. 47, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Gudhjem.

MUNCK   Ebbe Legationsraad, cand. po-

lit., R., FM. i Sølv; f. 14. Jan. 1905 paa

Frdbg.;   Søn af Direktør   Povl   Munck

(død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) og

Hustru Meta f.  Iversen;  gift 1. Gang

(12.  Jan.  1929,   Ægteskabet opløst)  m.

Kirsten  M!,  f.  13. Jan. 1904 i Kbhvn.,

Datter   af   Direktør   Julius   Pilegaard

Graae   (død  1914)  og Hustru Sigrid  f.

' Sibbern   Køhler;     2.   Gang   (30.   April

1949)  m.  Birjrit  M.,  f.  13.  Okt.  1915  i

Kalundborg,   Datter af Fabrikant Chr.

Valentin og Hustru Emmy f. Norup.

Student (Ordrup Gymnasium) 1922; cand. polit. 1929; Medarbejder ved Ber-lingske Tidende s.A.; Bladets Korrespon­dent i Berlin 1929-31 og i London 1931-35; Redaktionssekretær 1935-36; udsendt Korrespondent til Krigen i Spanien 1936 og til den finske Krig 1939-40 og 1941-42. Bladets Korrespondent i Stock­holm 1940-42; Redaktør af Informa­tion 1945, udenrigspolitisk Redakter ved Berlingske Tidende til 1946; Presse attache ved Den Danske Ambassade i London fra 1947.

Deltager i Scoresbysund-Ekspeditionen 1924, i Charcot-Ekspeditionen 1926 og i Courtauld-iEkspeditionen til Østgrønland 1935; Medleder af Dansk Nordøstgrøn-lands-EJsspeditiion 1936-40 og af Dansk Pearyland Ekspedition 1947.

Aktiv i den danske Frihedskamp 1940-45; Frihedsraadets Repræsentant i Sverige 1943-45; Medlem af Frihedsbe­vægelsens Samraad 1945-46.

TJdenl.   Ordener:   A.F.M.I.;   Fi.L.2'.; Fi.M.M.4.;   N.H.VII.Fr.K.;  Stb.   B.E.3. Adresse: 29 Pont Street, London, S.W.I., England.

MUNCK Johannes Professor, Dr. tneol., R.; f. 3. Marts 1904 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Vilhelm Munck (død 1948) og Hustru Ingeborg f. Mølgaard (død 1930); gift (8. April 1934) in. Dr. phil. Elisabeth M., f. 24. Juli 1907 i Frank­furt a. d. Oder, Datter af Sognepræst Gottfried! Weymann (død 1937) og Hu­stru Maria f. Franke.

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. theol. 1926; Studierejser i Udlan­det 1926-31; Dr. theol. (Untersuchungen iiber Klemens von Alexandria) 1933; Assistent ved Kbhvns Universitet 1933-38, tillige Undervisningsassistent 1935-38 og Privatdocent 1934-38; Lærer ved Blaa gaards Seminarium 1937-39; Professor i nytestamentlig Eksegese ved Aarhus Universitet 1938- Universitetets Reklor 1943-45.

Formand for Teologisk Forening 1939; Redaktør af Kirkesiden ved Aarhuus Stiftstidende 1940-45; Medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift 1946; Efor for Kollegierne IV, V og VI 1947; Med­lem af Bestyrelsen for Bask-Ørsted Fon­det 1948.

Adresse: Studenterikollegierne, Aarhus MUNCK Niels Direktør, Civilingeniør; f. 31. Dec. 1902 i Sfct. Petersburg; Søn af Maskinchef, Civilingeniør Ove Munck (død 1948. se Kraks Blaa Bog 1948) og Ituslru Inger f. Høffding; gift (4. Juni 1927) m. Ruth M., f. 15. Nov. 1902 i Kølstrup paa Fyn, Datter af Forpagter Johs. Mayntz-Clausen og Hustru Mar'e Louise f. Delcomyn.

Student (Sortedam Gymnasium) 1920; cand. polyt. 1927; Ingeniør paa Byg-gekontoret hos Akts. Burmeister & Wain s.A.; Værkstedsingeniør 1928; Le­der af Maskinværkstedernes Planerings-kontor 8. A.; Salg»iageniør (Italien) 1933; Direktionssekretær 1934; adm. Di­rektør for Bur-Wain Autodiesel A/S 19-58; ved Burmeister & Wains Overts gelse af dette Selskab 1939 Afdelings­direktør som Leder af Afdeling Bur-Wain Autodiesel og samtidig Prokuris*, < Burmeister & Wain; Underdirektør (Salgsafdelingen) i Akts. Burmeister i Wain 1943, Direktør 1W

Medlem  af Bestyrelsen  for Selskabet far industriel  Udvikling 1935-41, af der, danske Komité for World Power Confe-rence 1936 og af Bestyrelsen for Akts. Nordisk  Dieselauto  1939;  Formand   for Dansk Ingeniørforenings Sektion for Au­tomobilteknik   og -trafik  1939-46;  Med­lem af Bestyrelsen for Section Danoise de la Société des  Ingénieurs Civila de France 1947 og af Akademiet for de tek­niske   Videnskaber  1949. Udenl. Ordener: P.Chr.3'.;Eum.M.C.I. Ad'resse: Ohristiansholmsv.  48.  Klam-penborg.

953

Mund

MUNCK Willy Prosektor, Dr.med.; f. 5. Aug. 1892 paa Frdbg.; Søn af Afde­lingschef V E Munck (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Polly f. Schlichtkrull (død 1941); gift (14. Juli 1923) m. Gerda M., f. 2. Jan. 1901 i Kolding, Datter af Lektor Holger Høpf-ner (død 1937) og Hustru Anna f. Lar­sen.

Studenl (Frdbg. Gymnasium) 1909; med. Eks. 1916; Militærlæge 1916-17 og 1923-24; Reservelæge ved Nakskov Sy­gehus 1918-19; Kandidattjeneste ved Kommunehospitalet og Skt. Lukas Stif­telsen 1919-20; Assistent hos Prosektor ved Kommunehospitalet 1920-22; 2. Re­servekirurg ved Bispebjerg Hospital 1922-23; Assistent, senere benævnt Pro­sektor ved Universitetets retsmedicin­ske Institut 1923-31; Inspektør samme­steds 1931-43; Specialistanerkendelse (pa­tologisk Anatomi og Vævsmikroskopi) 1933; Dr. med. (Studier over Makrofa-gernes Betydning ved malign Sv'ilst-vækst) 1934; Prosektor ved Aarhus Kommunes Hospitaler og Statsobducent for Jylland 1943.

Censor i patologisk Anatomi ved med. Eks. 1930-43; Tilforordnet ved Spe-cialistn-ævnet (patologisk Anatomi og Vævsrnikroskopi) 1935-42; Lægesekretær i Retelægreraadet 1924-43 og ved Kom­missionen angaaende Lægers Retsstil­ling 1928-31; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1920-22 og af Repræsentantskabet fe>r Den al­mindelige danske Læseforening 1922-32.

Adresse: V-Skovv. 2, Risskov.

MUNDT Gerda Frøken; f. f. Sept. 1874 paa Frederiksberg; Datter af Over-retsprokurator J H Mundt (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Anna f. Paulsen (død 1905)

Student (N Zahles Skole) 1896; cand. phil. 1897; Studieophold ved Universi­tetet i Halle 1898-99.

Medlem af Lyngby Sogneraad 1909-14; Medlem af Værgeraadet 1912-14; Leder af Lyngby K.F.U.K. 1904-12; Formand for Danske Kvinders Forsvarsforening i Kbhvns Amts 4. Kreds 1907-12; Med­lem af Lyngby-Taarbæk Skolekommis­sion 1913-14; Distriktsforstander s. A.: Bestyrelsesmedlem og Kasserer i K. F. U. K.s Hovedforening i Kbhvn. 1916-19; Medredaktør af Plovfuren 1917-20; Bor­gerrepræsentant i Kbhvn. 1919-46; Med­lem af Folketinget (Konservative Fol­keparti) for Kbhvn. 1932-45; Formand for Missionen blandt kvindelige Ar­bejdere 1927-40, derefter Æresmedlem; Medlem af Bestyrelsen for Danske Kvin­ders Velfærd; Medlem af den konserva­tive Vælgerforenings Bestyrelse for 3. Kreds og af den kons. Vælgerforenings Hovedbestyrelse for Kbhvn. fra 1924;

Medlem af Kbhvns Værgeraads Forret­ningsudvalg 1923-33; Medlem af Skt. Lu­kas Stiftelsens Bestyrelse 1930, af Kura-telet for de forenede Kirkeskoler 1931, af Kbhvns Børneværns Forretningsud­valg 1933-46, af Bestyrelsen for Selska­bet af 7. Sept. 1898 til Støtte for fader­løs Ungdom 1935 og af Landskomitéen for Landsorganisationen Red Barnet.

Har udgivet: Til Østerland (1929); Edel Liisberg (1930) • Guds Hensigt (1932); Bromme Mølle (1932); Fra New York til Yellowstone (1935); Tegneme­sterens Efterkommere (1940); Tro paa Mennesker (1940); Har vi lært vor Lektie (1946): Jorden rundt med Gerda Mundt (1949) samt ca. 70 Oversæt­telser.

Udenl. Orden : Po.F.K.l. Adresse: Stormg. 14 B, Kbhvn. K.

MUNDT Holger Arkitekt: f. 25. Maj 1887 i Kbhvn.; Søn af Læge Christopner Mundt (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Antonie f. Krieger (død 1920); gift (20. Nov. 1915) m. Ma­lerinden Harriet Mundt, f. 15. Sept. 1889, Datter af Sognepræst Hans Vi­sener-Jørgensen (død 1926) og Hustru Hulda f. Rist (død 1908).

Afgang fra Kunstakademiet 1914; lille Guldmedalje 1916; Nenhausenske Præ­mie 1919; Medhjælper hos A Rosen, Henning Hansen & Hygom, Holsøe & Tvede og A Clemmensen; Arkitekt i Sønderborg fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1932-44: Boligministe­riets tekniske Konsulent for statsstøttet Parcelbyggeri i de sønderjydske Amter fra 1946.

Arbejder: Raadhus i Sønderborg; Væ­veskolen Askovhns i Sønderborg; Ud­videlse af Amtssygehuset, Sønderborg; Bispetorvets Regulering, Aarhus (s. in. Thomas Havning); Skoler i Farum, Sønderborg, Mjels, Bojskov, Nybøl m. fl. (delvis s. m. andre Arkitekter); restaureret Kirker i Tønder, Burkai, Nordborg, Tinglev m. fl.

Adresse : Strandv. 13, Sønderborg.

MUNDT Kaj Præsident for Østre Lands­ret, B.D.M.p.p.; f. 2. Sept. 1885 i Kbhvn.; Søn af Læge Christopher Mundt (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Antonie f. Krieger (død 1920); gift (18. Juni 1918) m. Anna Margre­the M., f. 14. Dec. 1892 paa Frdbg., Datter af Materialist, cand. pharm. Ferd. Frederiksen (død 1926) og Hustru Anna f. Bardram (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1912; Fuldmægtig hos Straffe-dommeren i Frdbg. Birk 1912, hos Bir­kedommeren sammesteds 1914; Assistent l Kbhvns Politikontor 1918; Politiasses-ur (Politiadvokat) 1919; Dommer l

Mund

954

Kbhvns   Byret   1929,   i   Østre  Landsret 1938; Præsident for Østre Landsret 1944. Formand  for  Frdbg.   vestre   Husleje­nævn 1922-31; Kommissionsdommer i Sa­gen ang. Skive Bank 1929-31; Formand for den staaende Voldgiftsdomstol vedr. Handel  med Husdyr j Kbhvn.  1931-39; Formand    for    Overvoldgiltsretterne    i Husdyrssager   for   Kbhvn.   og   Kbhvns Amt   1939-44;     Medlem   af   Bestyrelsen for   Foreningen   Danmarks  Blinde 1932-43   og   for   Hjemmet    for   arbejdsføre, blinde   Kvinder   1934-43;    Lærer   i   Er­hvervsret ved Handelshøjskolen 1932-44; Formand    fur    Repræsentantskabet   for Forbrugsforcningen for Embeds- og Be­stillingsmænd   samt   Læger  1938;   Med­lem   af    den    særlige    Klageret    1939; Suppleant   for   Forntanden   i  Fængsels-nævnet 1939; Formand for Ankenævne­ne   i  Henhold  til Lovene  om  Tilbage­betaling    og    Avancebegrænsning     m. H.    t. tyske Betalinger 1946; Formand for Nævnet til Tilrettelæggelse af Ret­ningslinierne   for   Realisation   af   kon­fiskeret    tysk    og    japansk    Ejendom 1946; Medlem af Ankenævnet vedr. Af­gift  paa  stærke  Drikke  1947. TIdenl.  Orden: S.N.2'. Adresse: Halls Allé 10, Kbhvn. V. Sommerbolig : Farum.

MUNK Sigvard Borgmester; t. 17. April 1891  i  Ørnstrup  ved  Horsens;  San  af Gaardejer Andreas Munk (død 1910) og Hustru Karen f. Hansen; gift (22. April 1916)  m. Marie M., f.  10. Sept.  1891 i Horsens,   Datter   af   Guldsmed   Mikkel Jensen og Hustru Ragmine f.Rasmussen. Udlært som Mekaniker paa Emil Møl­lers  Telefonfabrik   i   Horsens;   Medlem af      Borgerrepræsentationen      1928-35; Raadmand 1935-38; Borgmester for Ma­gistratens 3. Afd.   1938.

Medlem af Folketinget (Socialdemo­kratiet) 1931-38; Medlem af Overskyld-raadet 1935-38 og af Folketingets Fi­nansudvalg 1936-38; Medlem af Kbhvns Havnebestyrelse fra 1937 og af SteriH-seringsudvaiget fra 1939.

Adresse: Keldsøv. 15, Kbhvn. Ø.

MUNKSGAARD   Ingemann     Direktør f. 3. Marts 1897 i  Viborg; Søn af Grå ver   O   N   Munksgaard   (død  1934)   og Hustru Kirstine f. Lauritzen (død 1918); gift (20. April 1920) m. Carla M., f. 3. Okt. 1899 i Viborg. Datter af Grosserer Carl Johan Nielsen   (død 1941)  og Hu­stru Marie f.  Nielsen  (død 1918).

Uddannet i Frø-, Korn- og Foderstof-branchen i Viborg og Kbhvn.; Medstif ter af Firmaet Brødr. Munksgaard Riga 1919; overtog Firmaet Gottfriec Hermanns Nachf., Mitau 1927; Direktøi for Akts. L Dæhnfeldt, Odense fra 1937 Medlem af Landbrugsministeriets Ud valg vedr. Ind- og Udførsel af Frø, »1

Kbhvns  Bedømmelses-   og   Voldgiftsud-yalg for Frøhandelen og af Bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening; Formane) for   Provinshandelskammerets    Eksport­udvalg; Medlem af Industriraadets Eks­portudvalg;  Medlem   a£ Bestyrelsen  og Direktør for Akts. Horsens Markfrøkon-tor,   Horsens;   Medlem   af   Bestyrelsen for Akts. Dansk Frøkultur, Kerteminde og for Rederiet Fionia Akts. Udenl. Orden :  Fi.L.31. Adresse: Filosofgangen 11, Odense. Sommerbolig :  Pilegaard, Palleshave pr.  Ringe.

MUSAEUS   C O Direktør, Vicekonsul. f. 8. Juni 1887 i Korser; Søn af Ma­skinmester F P E Musaeus (død 1910) og Hustru f. Degenkoliw <d«d 1926); gift m. Karen M., f. 29. Nov. 1906, Dat ter af Redaktør, Forfatter Chr. Kircti-hoff-Larsen (se denne).

Uddannet hos Th. Rasmnsens Søn­ner, Korsør; ansat hos John Connel & Son, Burntisland (Skotland) 1907-09 og 1912-14, hos S Tuchmann & Sohne, Niirnberg 1909-12, hos Wilh. Colding & Co., Kbhvn. 1914-16; Direktør for Akts. Importkompagniet, Kalundborg fra 1916.

Formand  for Foreningen   af Provins-Kulimportører   paa  Sjælland,    Lolland-Falster, Møen og Bornholm og for For­eningen af Korn- og Foderstof-Importø­rer i Sjælland og Lolland-Falsters Stif­ter; Medlem af Bestyrelsen for Dansk« Kulimportørers Association, for Kreditor­foreningen af 2. Aug. 1905 og for Hørve-Værslev   Jejnbane-,   Formand   for   Ka­lundborg Handelsstandsforening   og for Kalundborg    Handelsstands   Arbejdsgi­verforening; Medlem af Kbhvns Bedøm melses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstof handelen;   Medlem al Kalund­borg Byraad og af dettes Havneudvalg. Vicekonsul lor Sverige Ira 1920. Udenl.  Orden :  S.V.31. Adresse: Kalundborg.

MUUS Thorbjørn Grosserer, Vicekonsul, K.DM.p.p.; f. 11. Marts 1881 i Kbhvn.. Sen   al   Handelsminister,  Grosserer  Os­car  B  Muus  (død 1918,  se Kraks Blaa Bog 1918)   og Hustru   Helene 1.  Guld-berg   (død 1891); gift  (21.  Sept.  1910) m. Rigmor Harriet M., f. 16. Okt. 1885 i  Kbhvn.,  Datter    af    General  Albert Arendrup (død 1931, se Kraks Blaa bok 1930) og Hustru Ebba f. Arendrup.

Uddannet hos Elias B Muus og H C Klintholm i Kjerteminde og S R Bjerre & Co., Glasgow samt paa den Brockske Handelshøjskole: islandsk Købmand 1901-03; ansat i Firmaet Wilh. H Mae-gaard i Odense Ira 1906, Medindehaver 1908; paabegyndte Fabrikationen af Coldings Foderblandinger 1913; overtog

955 .._..___..    _____

Odense Kalkværk 1917; Eneindehaver af Wilh. R. Maegaard 1918: tillige Di­rektør i Akts. Odense Savmølle fra 1924; Vireknnsiil for Storbritannien fra 1926; Nederlandsk Konsul fra 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Forenineen af Tømmerhandlere paa Fyen 1908-30: Formand for Centralorganisationen af Oempntimnortører i Danmark 1916-22; Medlem af Cementnævnets Forretnines-udvale, af Bestyrelsen for Arbejdsgiver­foreningen indenfor Handelsstanden i Odensn ny ved Odense -Havn 1917-22. samt i SammenslutniTrøren af Havne- 02: Købmandsortranisationer til 1922: Med­lem af Hoved bestyrelsen for Dansk Ar­bejdsgiverforening- 1920-22, af Bestyrel­sen for Odense Handelsstandsforening fra 1921. Formand 1943-47, nf Kontrnl-komitéen for Østifternes Hypotekfor­ening fra 1923. af Provinshandelsstnn-dens Understøttelsesforenings Bestyrelse 1923-43, samt af Bestyrelsen for Oden­se Bornehospital til 1943-, Formand for Aktieselskaberne Elias B Minis. Kerte­minde, Dansk Frøkultnr. Kerteminde til 1943 samt Det Fyenske Pakhuskompae-ni. Odense: Næstformand i Akts. Plant-ninersselskabet Sonderjylland; Medlem af Bestyrelsen for Den kbhvnpke So-Assiiranceforenintr. af Bestyrelsen for Akts. De forenede Papirfabrikker ns nf Bestyrelsen for Akts. Det fyenske Trælastkompagni; Medlem nf Provins-handelskammeret 1929-33. af Bestyrelsen for Foreningen af Korn- oe: Foderst-of-importorer i Jylland oc Fyen 1930-34 ns fra 1940 samt af Bestyrelsen for Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer fra 1942: Formand for den fyenske Handelsstands Centralforening til 1933- Medlem a-f Nationalhankens Repræsentantskab 1931 (fra 1936 Dan­marks Nationalbank), af Repræsentant­skabet i Fyens Disconto Kasse 1940, af Bestyrelsen for Akts. Odense Teater 1942. ar Bestyrelsen fnr Akts. Fyns T;-dendr 1.946 og af Bestyrelsen for Tiet-gen Fonden 1946.

Udenl. Ordener: N.O.N.4.; Stb.B.E.5. Adresse : Frederiks«. 2, Odense. MYGIND Axel Oberstløjtnant, R., HTH. P-p.; f. 2. Nov. 1900 i Vesterhore Sogn paa Lolland: Søn af Proprietær Chri­stian Mygind og Hustru Birgitte f. Nielsen: gift (18. Okt. 1928) m, Mario Sofie M., f. 10. Jan. 1904 i Frederiks­havn. Datter af Kaptajn. Navigations­lærer Carl Mygind ag Hustru Anne Marie f. Ishøv.

Student (Roskilde) 1919: Premierløjt­nant 1927; Kapta.inlø.Hnant 1932; Gene­ralstabskursus 1934-35: Adjutant ved Jydske Division 1936-40: Kaptajn 1939; Chef for Livjægernes Frihedsbataillon

_________ ______________MOII

1944-45:  Oberstløjtnant og Chef for 21. Bataillon   1947. Udenl.  Orden: S.Sv.3'. Adresse •   Toldbodv.   28,   Tfbhvn.   K.

MYGIND S H Overlæge. Dr. mert.: f. 7. April 1884 l KWivn.; Ran  nf Professor. Dr. med. Holger Mygind  (død 1928. «• Kraks Blaa Bosr 1928) og Hustru Annie f.  Nash   (dåd  1940):  gift  (2. Maj 1913) m.   Kirsten   M.,   f.   16.   Marts   1R85   i Alleshange.   Datter  af  Købmand   Søren Christensen    os   Hustru    Christiane    f. Rasmussen.

Student OTetropolitanskolen) 1902; med. Eks. 1909; Reservelæge ved Præstø Amtssygehus l Næstved 1909-10; Assi­stent ved Kommunehospitalets Øre-afdelinir 1912-20: 2. Reservelæge ved KommnnehosrHtaleta 1. Afd. 1920-22: . Overlfptfp »ed Kommunehospitalets Ørp-nfrtplirur fra 1923: Dr.med. (Vestibuler* Undersøgelser nver Patienter med Ho­vedtraume) 1917.

Adresse: Danstrnpv 22 Kbhvn. Ø.

MYHRWOLD Louis Dreyer Civilinge­niør, Fabrikejer; f. 27. Okt. 1894 i Oslo; Søn af Professor A K Myhrwold (død 1920) ns Hustru Wilhelma f. Drey­er; gift (18. Marts 1921) m. Janne M. (dekoreret med N.St.O.M.), f. 13. April i Vang i Norge. DaMer af Pa­stor O P Monrad (død 1920) og Hu­stru Mimi f. Berg-h (død 1923).

Student, (Oslo) 1912: cand. polyt. (Maskining.) Kbhvn. 1920: ansat ved A/B Jonkoping mckaniska Werkstads Filial i Kbhvn. 1920-21: etablerede Fir­maet Myhrwold & Rasmussen. Kbhvn. 1921; tillige Medejer af Ingeniørfirmaet Harvey Æ Co. Khhvn. fra 1943.

Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindu­strien i Kbhvn. 1938. af Bestyrelsen 1945, Nrrsfformand i Bestyrelsen 1948; Kasserer for Norsk Understøttelsesfor­ening i Kbhvn. 1940. Formand 1943; Medlem af Repræsentantskabet for Nor­ges Hus, Kbhvn. 1936. Formand 1944; Stifter af og Formand for N.U. Hjælpe­kasse. Kbhvn. 1942: Medlem af Styrelsen for Norgesfonden 1942: Medlem af Bo-styrelsen for Akts. Ganta 1938 og for Akts. Conserves-Teknik 1944, Formand 1949- Formand i Bestyrelsen for Akts. Nationaltidende 1948; Medlem af Indu-striraadet 1948. af sammes Bestyrelse 1949; Medlem af Bestyrelsen for Laurits Andersens Fond fra 1949; tildelt Sø_lv medalje i Oslo for en teknisk-kemisk Afhandling 1912.

TTdpnl.  Ordener: V.r.K.M. • N.St 0.2'.

Adresse • Paa Høiden 11. Hellerup.

MÜLLER Aage Købmand. R.: f. 6. Juli

1876 i Roskilde: Søn af Købmand Carl

Muller   (dod  191M   ny  Hns'ni   Marip   f.

Rasmussen   (død  1935);  gift  (8.   Fehr.

MUH_______________________

1907) m. Adelheid M., f. 13. Okt. 1883 paa Gottesgabe i Kappel Sogn, Datter af Godsejer, Forstander Vilh. Dahle-rup (ded 1927) og Hustru Elise f. Holm (død 1936).

Eealeks. 1893; Uddannelse i Manu-takturfaget; etableret 1904.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ros­kilde Bank fra 1918 (Formand fra 1919) og for Dansk Provins Manufakturhand­lerforening fra 1924 (Formand fra 1928); Medlem af Kontrolkomitéen for Østifternes Hypotekforening fra 1925; Medlem af Fællesudvalget for Dansk Textil Union fra 1928, Formand 1931-36; Medlem af Tilsynsraadet for Biku­ben fra 1934.

Adresse: Allehelgensg. 8, Roskilde.

MÜLLER   Carl   Justitssekretær,   R.DM.; f.   6.   Maj   1877   paa   Frdbg.;   San   af Oberst O M  Muller  (død 1893)   og Hu­stru Sophie f. Sehwartz (død 1935); ugift

Student (Efterslægtens Skole) 1896; cand. jur. 1903; ansat i Kbhvns Over­præsidium som Assistent fra 1904 og som Fuldmægtig 1908-19; Assistent i Højesterets Justitskontor 1907-19; Fuld­mægtig i Østre Landsret 1920-22; Fuld­mægtig i Sø- og Handelsretten 1922, Ju-stdt-ssekretær sammesteds 1929-47.

Adresse: GI. Kongev. 98, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Evento, Hundested

MÜLLER Detlev Professor, Dr. phil.; f. 20. April 1899 å Haimbung: Søn af Skibs­mægler F Muller (død 1901) og Hustru Lonny f. Scholz; gift (22. Dec 1927) m. Clara-Marie M., f. 31. Marts 1903 i Skodsborg, Datter af Hotelejer Aage A Christensen og Hustru Clara f. Worm (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1916; mag. scient. 1923; Studierejse til Bonn 1920, til Paris 1926 og til Grønland 1927; Assistent ved Veterinær- og Land­bohøjskolen 1923-26; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Kursus 1924-48: Assistent ved Universi­tetets plantef.vsiologiske Institut 1927-35; Dr. phil. 1928: Professor i Plantefysio-logi ved Veterinær- og Landbohøjskok'n 1935. ved Kbhvns Universitet 1949.

Medstifter af Sooialvirke 1919.

Har skrevet: Et nyt Enzym — Gly-koseoxydase — fra Skimmelsvampe (Di­sputats, 1928); Lærebog i Plantefysiologi (1948); Afhandlinger om Stofproduktio­nen og Stofnedbrydningen hos Planter, specielt de derved medvirkende Enzymer.

Har opdaget Enzymerne Glykoseoxy-dase, Mannitdehydrase og det alkohol-dannende Enzym i Gær.

Adresse • Peblinge T)oss. 48, Kbhvn. N.

MÜLLER    Ernst    Direktør,   R.,   f.   29.

Marts 1890 i Kbhvn.; Søn al Ritmester

L N Muller  (død 1922)  og Hustru Dor-

_______________________956_

thea f. Jensen (ded 1931); giiift (5. Maj 1917) m. Rigmor M., f. i Kbhvn., Dat­ter af Grosserer Tb. Lassen (død 1932) og Hustru Christina f. Thomsen (død 1936).

Præliminæreks.; paa Købmandsskolen i Kbhvn. 1907-08; Lærling i Trælastfir-maet N Ohr. Jensen Æ Sønner, Karl­stad, Sverige 1909; Kontorassistent i Det danske Petroleums-Akts., Kbhvn. 1910-11; Uddannelse i Standard Oil Co. af New Jersey, New York 1901-14; Pro­kurist i Skandinavisk Amerikansk Pe­troleums Akts., KbJmn. 1914; Under­direktør i samme Selskab 1920, der sam­mensluttedes med Det danske Petro­leums-Akts. 1934; Medlem af Det dan­ske Petroleums-Aktieselskabs Direktion og Bestyrelse fra 1937, Formand for samme 1945; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Amerikaaske Selskab og af Repræsentantskabet for Det Danske Selskab.

Adresse: Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

MÜLLER  Johannes Præst, Forstander; f. 25. Nov. 1907 i Flade i Vendsyssel; Søn af Præst Paul Muller (se denne); gift (12. Dec. 1933) m. Agnete M., f. 19. Juli 1908 i Kbhvn., Datter af Sogne­præst Kai Holmer og Hustru Hertha f. Mørck.

Student (Øster Søgades Gymnasium) 1926; cand. theol. 1932: Lærer ved Tu-linius' Skole 1926-29; Hjælpepræst ved Roskilde Domkirke 1933, ved Natha-naelskirken 1939; Lærer ved Menigheds-højskolen Marthabo fra 1941; Første­sekretær i K.F.U.M.'s Centralforening 1942; Førstepræst og Forstander ved Skt. Lnkas Stiftelsen 1946.

Medlem af Søndagsskoleudvalget i Kbhvn. 1941, af Landsudvalget for den kristelige Gymnasiastbevægelse og af Fællesstyrelsen for K.F.U.M. og K.F. U.K. i Danmark 1942-46; Medlem af K.F.U.M. Spejdernes Hovedbestyrelse 1943-46 og af Indremissions Præstekon­vent i Kbhvn. 1945; Sekretær i Udval­get til Fremme af Bibelkundskab 1942; Formand for K.F.U.M.'s Centralfor­ening i Kbhvn. 1946-48. Medlem af Foreningsraadet 1949.

Har udgivet: Bibelord og Barnesind (1935); Daabspagt og Barnetro (1936) -Kirken kalder (1939); Medforfatter af Sursumcorda, nogle Blade af den krist­ne Studenterbevægelses Historie i Dan­mark 1892-1942 (1942); Den kristelige Ungdomsbevægelse (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); Kirken og Ung­dommen (i Kbhvns Stifts Aarbogl944); Mennesker, han mødte (1945); Lad Gud kun raade (1948); Redaktør af Det unge København 1942-45; Medredaktør al1 Konfirmandbogen Ungdomsaar; Medar-

_957________________________

bejder    ved    Kristendomskundskab   for r>«rn (1947).

Adresse: Tuborgv. 87, Hellerup.

MÜLLER Magnus Vinhandler, Vicekon-sul, R.p.p.; f. 9. Jan. 1870 i Hjørring; Søn af Overlærer Carl Muller (død 1918) og Hustru Annette f.. Buh! (død 1910); gift 1. Gang (23. Maj 1900) m. Marie M., f. 30. Okt. 1877. Datter af Købmand Georg Bendtzen (død 1932, so Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Marie f. Gle-rup (død 1878); 2. Gang (28. Marts 1936) in. Fonna M., f. Højsgaard.

Ansat hos J N Skibsted i Aalborg 1884-99; overtog Vinfirmaet P Weile & Søn i Aalborg 1899 og Vinfirmaet S Brauns Eftf. i Aalborg 1924; spansk Vicekonsul i Aalborg 1918-41.

Formand for Jyllands Telefouabon-nentforcning 1922-48 og for Yinhandler-foreningen for Jylland 1929; Næstfor­mand for Aalborg Handelsstandsfor­ening 1932-38; Delegeret i Landmande­bankens Aalborg Afd. 1925; Medlem af Bestyrelsen for Vinhandlenforeningen for Danmark 1929-38 og for Vinhandlernes Kontrolforening 1929-38.

Udenl.   Orden:   Sp.C.F.2.

Adresse : Østeraag. 5, Aalborg.

MÜLLER Paul Præst, K'.DM.; f. 4. Okt. 1873 i Sundby paa Falster; Søn af Sognepræst Georg Muller (død 1898) og Hustru Ellen f. Jacobsen (død 1877); gift (18. Juli 1899) m. Cecilie M., f. 14 Nov. paa Romø, død 1946, Datter af Sognepræst Georg Jacobsen (død 1900) og Hustru Olga f. Flatau (død 1892).

Student (Sorø) 1891; cand. theol. 1899; Lærer ved Statsskolen i Horsens 1899-1904; Sognepræst i Flade-Gjærum 1904-08, resid. Kapellan ved Eliaskirken i Kbhvn. 1908-16; Præst og Forstander ved Diakonis?ehuset Skt. Lukas Stiftel­sen 1916-46.

Adresse: Bernstorffsv. 18, Hellerup.

MÜLLER Poul Inspektør for Statens pædagogiske iStudiesamling. R.; f. 23. Okt. 1894: Søn af Xylograf H R Miil-ler (død 1935) og Hustru Adolphine f. Svendsen (død 1937); gift (21. Scp't. 1918) m. Viceskoleinspektrice Ellen M., f. 25. Okt. 1886, Datter af Lærer Laur. Henriksen (død 1917) og Hustru Kirsti­ne f. Zachariasen.

Lasrereks. (Jonstrup) 1915; Studen-tereks. (Døckers Kursus) 1917; Studie­rejser i Sverige, Norge, Tyskland ok Østrig; Studier vod Kbhvns Universitet; Vikar ved Kbhvns kommunale Skole­væsen 1915, Timelærer 1918, fast ansat 1919; Inspektør ved Dansk Skolemuseum, senere Statens pædagogiske Stndiesam-ling fra 1929, tillige Bibliotekar smstds fra 1936.

Medlem af Repræsentantskabet for Det pædagogiske Selskab og for Dansk

______________________Miill

Frøbelforening, af Udvalget for skole­psykologiske Undersøgelser, af Besty­relsen for Danmarks Skolecentraler og af Lærerforeningernes Materialeudvalg; Næstformand i Handelsministeriets Fæl-lesraad til Fremme af Sparetankens Ud­bredelse blandt Skolebørn.

Medredaktør af Vor Ungdom fra 1939 og af Den danske ungdoms bog; Med­arbejder ved Bogvennen; har skrevet Skolebøger samt Artikler i danske, norske og svenske Skoleblade m. m.

Adresse:   Pile   Allé 21, "Kbhvn.  F.

MÜLLER   Sigurd Vinhandler, Vicekon­sul, M.T.Kha.p.p.; f. 27. Dec. 1904 i Aalborg; Søn af Vinhandler, Vicekonsul Magnus Muller (se denne); gift (27. Sept. 1927) m. Bitten M., f. 11. April 1909 i Aalborg, Datter af Direktør Vi­debæk-Nielsen (død 1942) og Hustru Minni Louise f. Larvy.

I Handelslære hos J Dinesen Nielsen. Aalborg 1922-24; i Bordeaux, Valencia, Cognac ok London 1924-27; Medinde­haver af Firmaet P Weile & Søn fra 1926; spansk Vicekonsul.

Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Reklameforening 1934-49, for Vinhandler­foreningen for Danmark 1938 (For­mand 1949) og for Vinhandlernes Kon­trolforening 1938: Næstformand for Aal­borg Turistforening 1939; Sportsflyver 1940; Medlem af Vinbranchens Valuta-udvalg 1943, af Handelsretten i Aalborg 1943, af Bestyrelsen for Akts. GI. Avls-gaard Frugtvine 1943, af Aalborg Er­hvervsudvalg 1944, af Bestyrelsen for Akte. Dansk Lufttaxa 1945 og for Aal­borg Golf Club 1944; Leder af Dansk Røde Kors Hjrelpekontor for Nordjyl­land 1944 og 1945; Formand for Fri-hedsfondens Lokalkomité 1946; Præsi­dent for Aalborg Rotary Klub 1946-47; Medlem af Tilsynsraadet for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1947; For­mand i Bestyrelsen for 4. Maj Kolle­giet i Aalborg 1949.

Udenl. Ordener; F.M.A.2.; N.r.K.M.; Sv.r.K.F.T.

Adresse:  Wibroesv.  20,  Hasseris pr. Aalborg.

MÜLLER Sven Overlæge. R.; f. 28. Febr. 1883 i Kbhvn.; Sen af Museumsdirektør Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1933) og Karen f. Linde; gift (5. Dec. 1925) m. Karen M„ Datter af Stiftsprovst Hans Lutzhøft (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Metha f. Zimmermann.

Student (Metropolitanskolen) 1901; med. Eks. 1909; Reservelæge ved Oden­se Amts og Bys Sygehus 1912-15; Assi­stent ved Kommunehospitalets 5. Afd. 1915-17, Reservelæge smstds. 1917-21;

Miill

Overlæge ved Odense Amts og Byt Sygehus chirurgiske Afdeling fra 1921

Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1936-37.

Adresse: Odense Amt« og Bys Syge­hus. Odense.

MÜLLER  Th. A fh. Lektor, Dr. phil., B.DM.; f. 30. Juni 1865 i Hjørring; Søn af Overlærer C V T E Muller (død 1918) og Hustru Annette f. Buhl (død 1910).

Student (Aalborg) 1884; cand. mag. 1892; Lærer ved De forenede Skoler i Kbhvn. fra 1892, Lektor 1919-33; Cen­sor ved Skoleembedseksamen i Historie; faglig Konsulent hos Undervisningsin­spektøren for Gymnasieskolerne 1927-36: Medlem af Skolebogsudvalget af 1930 fra 1933; Medlem af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie; Dr. phil. h. c. ved Kbhvns Universitet 1945. Tildelt Videnskabernes Selskabs Guld­medalje 1945.

Har skrevet: Troen paa Aander og Guder (1897): Den forhistoriske Tid ns Orienten (i Folkenes Historie I); Palæstina som babylonisk Kultur-provins(1913); Holbergportrætter (1918); Det 18. Aarhundredes Aandsliv i Dan­mark (i Schultz' Danmarkshistorie Bd. 3 og 4, 1942); Ludvig Holberg (i Gyl­dendals Bibliotek 1930): Frederik den Store (1936); Den unge Ludvig Holberg (1943); Afhandlinger i tidvalg (1945): deltaget i P Munch: Lærebog i Hi­storie for Gymnasiet; Afhandlinger i Biografisk Leksikon og Historisk Tids­skrift. Adresse: Grundtvigsv. 16, Kbhvn. V.

MÜLLER-Kristiansen   Hans Bankpro­kurist; f. 10. Marls 18% i Skanderborg; Son af Stationsforstander L K Muller-Kristiansen (død 1917) oc Hustru Ma­riane f. Petersen (død 1931) gift (15 Sept. 1934) m. Anna M-K., f. 15. Sept. 1909 i Brønderslev. Datter af Pastor orner. J P K Skjoldborg ok Hustru Agnes f. Jørgensen (død 1932).

Prokn'ist i Folkebanken for Als og .Sundeved, Sønderborg.

Formand for Sønderborg Roklub 1922-27 og 1929-32; Medlem af Hovedbesty­relsen for Dansk Forening for Rosport 1931-39, af Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund fra 1924, af Danmarks Olym­piske Komite fra 1930 (af dens Besty­relse fra 1946) og af Idrætsmærkebe-styrelsen fra 1942; Formand for Sønder­borg Samvirkende Idrætsforeninger 1942-47; Amtsrevisor 1934-44; Hovedkasserer for Dansk Nordisk Ungdomsforbund 1933^17, tillige Næstformand 1943-47; Æresmedlem af Forbundet: Formand for den projekterede Idrætshøjskole i Søn­derborg.

_____________________ _   958

Tildelt Dansk Idræts Forbunds Æres­tegn.

Adresse: Hertug Hans V. 19, Sønder­borg.

MÜLLERTZ Mogens Landsretssagfører, B.DM.; f. 21. April 1891 paa Frrfbg.: Søn af Redaktør Adam Miillertz (død 1942) og Hustru Harriet f. Knutzen (død 1945); gift (20. Jan. 1920) m. Inge M., f. 3. Okt. 1901 i Masnedsund, Dat­ter af Jens Rud. Albrechtsen (død 1933) og Hustru Gudrun f. Hansen.

Student 1908; cand. jur. 1915; Sekond­løjtnant 1916; Sagførerfuldmægtig 1917; Landsretssagfører 1920.

Medlem af Grundtvigskirkekomitéen fra 1922. Kasserer for samme 1925-43; Formand for Bestyrelsen for Akts. 5! J Grønbech <fc Sønner; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Tværhuset, for Akts. Løvgaarden, for Akts. H Hagerups For­lag og for Akts. Broparken m. fl.; Medstifter af Foreningen Dansk Skole­scene 1924 og af Folkescenen 1925; Se­kretær for Børneplejeforeningen 1936. Formand 1944; Sekretær for Kunstner­foreningen af 18. Nov. fra 1943; Med­lem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; Formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Bro­derskab 1938-39: Næstformand i Børnc-ringen 1940; Medlem af Hovedbestyrel­sen for Foreningen Dannevirke 1941: Medstifter af Dansk Bibliofil Klub 1942: Medlem af Komitéen for godt Bogar­bejde 1943; Kasserer for Det kgl. kbhvn­ske Skydeselskab og danske Brodersel-skab 1947.

Idrætsmærket i Guld 1945. Har skrevet det anonyme Agitations spil  Gabestokken  (Det ny Teater, 1927) samt  flere  Smaapjecer om Bibliofil!. Adresse : Vestagerv. 29. Hellerup. Sommerbolig: Stenkeslycke, Håstveda, Sverige.

MÜNTER    L S fh. Stationgbestyrer, Plantageejer; f. 13. Der. 1877 paa Skt. Thomas; Søn af Plantageejer W A Munter (død 1885) as Hustru Elisabeth f. Stenersen (død 1927): gift (9. Jan. 1912) m. Henriette M., f. 23. Jan. 1838 paa "Rødbjerghavn, Langeland. Datter af Proprietær Henrik Staun (død 1912! og Hustru Anna f. Hastrup (død 1942). Ansat i Det Store Nordisk« Telegraf-Selskab i Newcastle 1895. Assistent ved Admdnistrationskontoret l London 1897, i Shan^hai 1900. Overassistent samme­steds 1907, kst. Bestyrer i Peking 1909. Stationsbestyrer der 1911 og indtil Maj 1929, hvorefter udtraadt af aktiv Tje­neste ifølge Ansøgning og stillet til Disposition, Afsked 1932; Ejer »f I*n-geleegaard Frugtplantage 1936. Udenl. Orden: Ghin.G.H.4. Adresse: Thurø pr. Svendborg.

959

Møl l

MØHL-HANSEN     Kristian Kunstma­ler; f. 20. Febr. 1876 i Ibsker paa Bornholm; Søn af Provst L C Han­sen (død 1907) og Hustru Charlotte t. Møhl (død 1905); gift (31. Dec. 1903) m. Gerda M-H., f. 10. ittaj 1878 i Klilim., Datter af Højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og Hustru Ida f. Wulff (død 1924).

Elev af Zahrtmanii; adstillede før­ste Gang paa Cbarlottenborg 1899, paa Den frie Udstilling fra 1901; Medlem af samme. Retrospektiv Ud­stilling af dekorative Arbejder paa Kunstiiidustrimuseet 1909.

Værker: Landskaber fra Tisvilde, Strandmøllen (Strandmøllesøen, Kunst­museet 1907); Dyrehaven og Dyre-havsbakken. Dekorative Tegninger til Broderi, Vævning, Smykker og Bøger.

Adresse:  Kanslerg. 3, Kbhvn. Ø.

MØLLER Aksel Borgmester, Statsrevisor, cand. poldt.; f. 1. Jan. 1906 i Asminde­rød; Søn af Prokurist Hugo N Møller og Hustru Olga f. Muller; gift (16. Maj 1931) m. Gred M., i. 8. Okt. i Malmø, Datter af Kaptajn John Wt-stergren (død 1934) og Hustru Ebba f. Hagelquist (død 1941).

Student (privat dimit.) 1924; cand. polit. 1933; ansat i Kbhvns Brandfor­sikring 1922, Fuldmægtig 1934, Ekspe­ditionssekretær 1938; Sekretær ved Assu­randør-Societetet 1942-44.

Formand for Studenterforeningens Konservative 1928-31; Senior i Studen­terforeningen 1931-32; Sekretær < Det konservative Folkepartis Ungdomsorga­nisation 1928-30, Formand for samme 1936-38; Medlem af Det konservative Folkepartis Hovedbestyrelse 1936-38 og fra 1946, af Frederiksberg Kommunal­bestyrelse fra 1937, Raadimand 1946, Borgmester fra 1948; Medlem af Folke­tinget fra 1939, af Folketingets Finans­udvalg fra 1945, af Forsikringsraadet fra 1945 og af Toldraadet 1946; Stats­revisor fra 1946; Formand for Beværter­bevillingsnævnet for Frdbg. 1948.

Har skrevet: Politik (1933); Ungkon-seryatisme (1936); samt en Del Avis­artikler.

Adresse : La Cours V. 6, Kbhvn. F.

MØLLER Axel Civilingeniør; f. 17. Jan. 1894 i Skive; Søn af Apoteker Johan Møller (død 1937) og Hustru Karen Ragnhild f. Brask; gift (26. Marts 1925) m. Kamma Edith M., f. 23. Aug. 1900 paa Frdbg., Datter af Grosserer Georg Norholt og Hustru Olga f. Jen­sen.

Student (Sorø) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1916; ansat i Ingeniørfir­maet Peter Lind & Co., Ltd., London •t A.: Ingenier i A/S Kampmanu,

Kierulff & Saxild, Kbhvn. 1924-25; atter Ingeniør hos Peter Lind & Co. 1925, Direktør fra 1941; tillige Direktør i Ti-leman & Co., Ltd.

Medstifter af Society of Danish Ci­vil Eugineers in Great Britain and Ire-land, Medlem af Bestyrelsen 1922-24 og 1932-39, Næstformand 1948-49; Medlem at Bestyrelsen for Den Danske Klub i London i eo Aarrække.

Adresse : 6 Chatsworth Koad, Ealing, London W.5., England.

MØLLER   Alfred Direktør, R.- f. 3. Alarts 1890 i Korsør; San af Konsul Sofus Møller (død 1913) og Hustru Nielsine f. Svare (død 1930); gift (25. Sept. 1915) m. Cordelia M., f. 27. Nov. 1891 i Korsør, Datter af Konsul Th. Easmusen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Ellen f. Lundh.

Præliminæreks. 1906; Handelsskoleeks. 1908; ansat hos P Jørgensen & Co. i Korsør 1906-08, i østasiatisk Kompagni 1909-14, hos Firma Mutzeubecher i Ham­borg i 1914 og i Den kbhvnsko Sø-assuranceforening 1914-15; Prokurist i Akts. Reassurance-Foreningen 1915-23; Direktør for Fjerde Søforsikringsselskab 1923-29; Direktør for Foreningen af Kul­importører i Kbhvn. 1929-40; Direktør for Danske Kulimportørers Fællesrepræ­sentation 1940-49 og for Dansk Kulim­port Organisation (Danecoal) 1945-49; adm. Direktør for Akts. Det dansku Kulkompagni 1949.

Medlem af Forsikringsforeningens Hovedbestyrelse 1919-23 og af Bestyrelse og Direktion for forskellige Kulimport-Selskaber 1933-40; Medlem af Brænd-selsnævnet, af Kulfordelingsudvalget og af Bestyrelsen for Udligningskassen af 27. Juni 1940.

Adresse : Ccresv. 6. Kbhvn.  V.

MØLLER   Anders Bankdirektør; f. 28. Juli 1884 i Sejling Præstegaard ved Silkeborg; Søn af Sognepræst Jens Pe­ter Møller (død 1920) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1916); »ift (16. Nov. 1909) m. Jenny M., f., U. Sept. 1883 i Holstebro, Datter a( Bankdirektør J A Houmøller (død 1935) og Hustru Anna Marie f. Bach (død 1927).

Volontør i Banken for Slagelse og Omegn 1902, fast ansat s. A., Assistent 1905, Kasserer 1909, Direktør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Slagelse K. U. 1902-05, af Bestyrelsen for Sla­gelse konservative Forening fra 1906 og af Menighedsraadet for Skt. Peders Sogn 1926-30; Formand for Slagelse Ten­nisklub 1924-36; Præsident for Slagel­se Rotaryklub 1938-39: Medlem af Be­styrelsen for Slagelse Velgørenhedssel-skab fra 1916, for Slagelse Hjælpefor-

Møll

960

ening fra 1936 og for Slagelse Grænse-forening  fra 1906.

Adresse : Bredeg. 3, Slagelse.

MØLLER Andreas Departementschef, Statsrådssekretær, K'.DM.p.p.; f. 25. Marts 1882 i Skaarup; Søn af Provst C P Møller (død 1909) og Hustru Cecilie f. Lorentzen (død 1923); gift (7. April 1911) m. Agnete Elisabeth M., f. 30. Aug. 1889 i Kbhvn., død 1916, Datter af Driftsbestyrer Jørgen Dreyer (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Marguerite f. Most.

Student (Odense) 1901; cand. Jnr. 1907; Assistent i Kultusministeriet 1910; Fuldmægtig i Undervisningsmi­nisteriet 1920, Kontorchef 1925; kst. Di­rektør for Det kgl. Teater 1931, Chef for Det kgl. Teater 1. Juli 1931; Depar­tementschef i Statsministeriet og State-raadssekretær 1938.

Medlem af Gallerikommissionen 1933, af Stednavneudvalget 1939 og af Besty­relsen for Statsanstalten for Livsforsik­ring 1940; Næstformand for Lønnings-raadet 1939; Medudgiver af Statshaand-bogen 1939; Formand for Beskæftigel-sesraadet 1941-48, for Friluftsteatrut i Dyrehaven 1941, for Kbhvns Børnehjælps­dag 1943 og for Lystfiskeriforeningen 1944; Medlem af Forvaltningskommis-sionen af 1946 og af Forvaltningsnæv-net 1947; Næstformand for Det Danske Selskab 1946. Udenl. Ordener : F.IIv.R.2'; F.Æ.L 4 ;

1.F.2.;  S.V.2'.

Adresse:  Stockholmsg.  59, Kbhvn. Ø.

MØLLER   A   P  Skibsreder,  B.  DM.;  f.

2. Okt. 1876 i store Magleby; gift m. Chastine Estelle Mc. Kinney, f. 13. Sept. 1881 i K.S.A., død 1948.

Urossererborgerskab 1914; korrespon-derende Reder for Dampskibsselskabet af 1912, Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1929; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Odense Staalskibsværft 1944.

Formand for Landmandsbankens Bankraad fra 1928; Medlem af Fragt-nævnet fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforening.

Adresse: Kong. Nyt. 8, Kbhvn. K.

MØLLER Arne J Overbibliotekar; f. 28. Aug. 1898 paa Jørgenshave, Brørup; Søn af Gaardejer H J Møller (død 1920) og Hustru f. Mathiassen (død 1927); gift (1933) m. Gerda M., Datter af Vinhand­ler Chr. Boye (død 1937) og Hustru f. Nielsen (død 1936).

Student (privat dimit.) 1918; cand. phil. 1919; Eks. fra Statens Biblioteks­skole 1926; Volontør ved Kbhvns Kom­munebiblioteker og Statsbiblioteket i Aarhus 1925-26; Læsesalsassistent ved Kbhvns Kommunebiblioteker 1986: vi-

karierende Bibliotekar ved Universitets­biblioteket 1932; Bibliotekar for Cen­tralbiblioteket i Tønder 1933; Underbi­bliotekar ved Gentofte Kommunebiblio­tek 1937; Bibliotekar for Industribiblio­teket 1938 og tillige for Teknisk Biblio­tek 1941, for Danmarks tekniske Biblio­tek 1942, Overbibliotekar 1948; traadt uden for Nr. og overtaget Stillingen som Head of the Bibliographical Centre of the United Nations Educational, Scieuti-fic & Cultural Organisation 1948-49.

Formand for Dansk Standardiserings-raads Udvalg for Biblioteks-, Bog- og Tidsskriftvæsen 1938; Medlem af Conseil de la Federation Internationale de Documentation 1938, af FID's Bestyrelse (trésorier) 1945, af Statens Komité vedr. Overcentralen for Folkebibliotekerne 1941 og af Foreningen Nordens Sprog­nævn 1945; Sekretær for Terminologi-centralen 1941; Formand for Bibliote­karsammenslutningen for de videnska­belige Biblioteker 1946-48; Medlem al Bestyrelsen (Kasserer) for Danmarks videnskabelige og faglige Bibliotekers Sammenslutning 1949.

Har bl. a. udgivet: Danske Bibldogra-fier (1929): Danske Forfat.terbibliogra-fiier (1931); Fortegnelse over Skrifter af Valdemar Vedel (i Festskrift t.il Vald. Vedel 1935). Adresse : Wienerbycn 12, Lyngby.

MØLLER   Arnt   Dommer;   f.   28.   Aug 1889 paai Gyldensteen ved' Bogense; Søn

af Redaktør Carl Mår: Møller (død 1946) og Hustru Valborg f. Heilmann (død 1937); gift (1915, Ægteskabet op­løst ved Separation) m. Valborg M., f. Christensen.

Student (Horsens) 1907: caud. jur. 1913; By- og Birkefuldmægtig i Vor­dingborg s. A.; Dommerfuldmægtig sammesteds 1919; Dommer i Bølling Nørre-Herreder 1938, i Bogense Køb­stad m. v. 1948.

Har skrevet: Frie Vers (1920); Dag­ligdagens Undere (1943).

Adresse: Bogense.

MØLLER   Asger Overretssagfører; f. 6. Maj 1888 i Kbhvn.; Søn af Læge Char­les William Møller og Hustru Eva I. Dahl; gift (22. Marts 1914) m. Ellen M., f. 7. Aug, 1888 i Holbæk, Datter af Købmand, Vicekonsul Carl Petersen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Marie f. Bjørn (død 1917).

Student (Lyceum) 1906; cand. jur. 1913; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1916.

Medlem af Bestyrelsen for Frederik Creutzberg og Hustrus Legat og for Understøttelsesfondet „Motttebellos Ven­ner" i Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aubertin & Co., for Akt«, Columbus-

ii

emballage, for Akts. Orientalsk Tæppe­lager  Kirman og for Akts. J  D Qvist & Komp.  m. fl. Adresse : Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

MØLLER  Aslaug mag. art.; f. 19. Aug. 1876 i Vester Brønderslev; Datter af Sløjdinspektør Aksel Mikkelsen, (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Maren f. Nielsen (død 1934); gift m. cand. mag. Erik Møller (se denne).

Student (privat dimit.) 1897; mag. art. (Engelsk) 1903; derefter beskæf­tiget med Undervisning og Oversæt­telsesarbejde.

Formand for Foreningen Kvindelige Akademikere 1926-40; Medlem af Komi­téen for Opførelse af Kvinderegensen og af Eforatet for denne.

Litterære Arbejder: Victoria, Dron­ning, Hustru og Moder (1938); Fore-gangskvinder i engelsk Literatur (1942) og forskellige Tidsskriftsartikler og Kro­nikker. Har desuden oversat Værker af Hall Caine, Jack London, Daniel De-fpe, George Eliot, Frank Norris, Har­riet Beecher Stowe, Rudyard Kipling, A S M Hutchinson, Thomas Hardy, R L Stevenson, Norman Collins m. fl. samt videnskabelig Litteratur fra Dansk til Engelsk.

Adresse : Stolbergsv. 20, Hørsholm.

MØLLER Axel R Pianofabrikant.R.DM.; f. 14. Febr. 1876 i Kbhvn.; Søn af Pi­anofabrikant Conrad Møller (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ag­nes f. Lytthans (død 1913); gift (23. April 1904) m. Agnete M., f. 25. April 1879 paa Frdbg., Datter af Gehejme-koniferensraad C Goos (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Ama­lie f. Irminger (død 1904).

Student 1895; cand. phil. 1896; opvist Snedkersvcndestykke 1898; uddannet i Pianofaget bos Hornnng A Møller og paa Pianofabrikker i Hamburg 1901 og i Boston 1902, Direktør for Akts. Hor-nung Æ Meller fra 1907.

Medlem af Industriforeningens Re­præsentantskab fra 1908, Næstformand fra 1944; Medlem af Komitéen for uden­landske Udstillinger og af Kommissa­riatet for Danmarks Deltagelse i Ver­densudstillingen i Brussel 1910; For­mand i Bestyrelsen for Danmarks tek­niske Museum og for Rejsestipendie-foreningen for Haandværkere og Indu­stridrivende. Adresse: Morlenesv. 22, Holte.

MØLLER   Birger Dons Legationsraad, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 17. Juli 1898 i Kbhvn.; Søn af Censor, Professor Vil­helm Møller (død 1904) og Hustru Au­gusta f. Dons (død 1909); gift (20. Ang.

____Møl l

1927) m. Gouzague D.M., f. 19. Aug. 1904 i Neuilly-sur-Seine, Datteraf Bank­direktør Marcel Rouét de Journel (død 1920) og Hustru Vera f. Wenck.

Student (Herlufsholm) 1916; cand. jur. 1922; Attaché ved Gesandtskabet i Paris s. A.: Sekretær i Udenrigsministe­riet 1923; midlertidig Tjeneste ved Ge­neralkonsulatet i Hamborg i 1924; At­taché ved Gesandtskabet i London 1930; Vicekonsul i London 1931; Ministersekre­tær i Udenrigsministeriet 1935; Lesra-tionssekretær i Berlin 1937; tung. Konr sul i Flensborg 1938; .Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1943. Kontorchef 1946; Legationsraad 1948; til Raadighed for Udenrigsministeriet ang. Sager ved­rørende Sydslesvig m. v. 1949.

Udenl. Ordener: F1H.K.3'.; Fi.L.2'.; Le.S.4.; N.O.N.3.

Adresse: Ribeg. 8, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig;  Langstuen,  Tollerup Overdrev pr. Frederiksværk.

MØLLER C A Civilingeniør, Direktør, K*. DM.p.p.; f. 7. Mans 1889 i Hjørring; Søn af Grosserer Carl A Møller (død 1931) ob Hustru Kirstine Marie f. Schib-bye (død 1921); gift 1. Gang (18. Dec. 1914) m. Ebba M., f. 22. April 1894 i Kbhvn., død 1924, Datter af Kommnnal-revisor Emil Olsen (død 1931) og Hu­stru Ulla f. Munk; 2. Gang (22. Marts 1925) m. Karen M., f. 22. Nov. 1898 i Kolding, Datter af Stationsforstander Bduard Kraunsøe (død 1929) og Hustru Ellen f. Saurbrey.

Student (Østersøgades Latin- og Re­alskole) 1907; cand. polyt. 1912; Inge­niør hos F L Smidth & Co. 1912; Vto-kurist i Firmaet 1924; Underdirektør i Akts. F L Smidth & Co. 1925, Direktcr 1932; adm. Direktør for Akts. Burmei-ster & Wain 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fre­derikshavns Jernstøberi & Maskin­fabrik, for Det Danske Staalvalseværk Akts. og for Selskabet Handels- og Sø­fartsmuseets Venner; Formand i Besty­relsen for Akts. Holeby Dieselmotor Fabrik, for Akts. Nordisk Dieselauto og for Akts. Skarrehage Molerværk; Ejer af Ejerslev Molerværk; Formand i Be­styrelsen og Direktør for Akts. Cajnco-Investment; Medlem af Industriraadet, af Industriforeningens Repræsentant­skab, af Kbhvns Havnebestyrelse, af Be­styrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts., af Repræsentantskabet for Akts. Privat­banken i Kbhvn., af Akademiet for de tekniske Videnskaber (1. Vicepræsident 1940-43), af Akademiraadet. af Forsk­ningsinstituttet og af Forvaltningsnæv-net for Krigsforsikringen af Løsøre; Præsident i Section Danoise de la So-61

Mali___________________

cieté  des   Ingénieurs  Civils de   France 1939-46.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; I.F.2.; N.St.O.2'.; P.Ohr.2".: Rum.M.C.l.; Rum.V.M.3.; Sp.S.M.F.2.; S.V.22.

Adresse : Høyrups Allé 37, Hellerup.

MØLLER Carl Mår: Professor, Dr.phil., R..DM.; f. 12. Sept. 1891 paa Slemming-gaard ved Grenaa; Søn af Redaktør Carl Mår: Møller (død 1946) og Hu­stru Valborg f. Heilman (død 1937); gift (1923) m. Karen M., Datter af Proprietær Frederik Heilmann (død 1905) og Hustru Laura f. Jørgensen (død 1913).

Student (Horsens) 1910; Forstkandi­dat 1916; Dr. phil. 1945; Planlægnings­arbejde paa Benzon og Meilgaard Skov­distrikter 1916; midlertidig Ansættelse ved Statens forstlige Forsøgsvæsen i 1917; Redaktør af Dansk Skovforenings Tidsskrifter 1919-27; Assistent ved Land­bohøjskolens Skovbrugsundervisning 1919 -27; Studierejser i Europa 1925-26 m.fl.; Professor i Skovbrug ved Landbohøj­skolen 1927.

Medlem af den forstlige Forsøgskom-mission 1924-43, af Udvalget til Plan­lægning af Københavns-Egnen og af Folkeuniversitetsudvalget; Skovbrugs­kyndig Konsulent for Kbhvns Kommu­ne fra 1932; Medstifter og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Junckers Savværk, Køge; tildelt Svenska Skogsvårdsior-eningens Medalje for Fortjenester af nordisk Skovbrug 1938; Medlem af Aka­demiet for de tekniske Videnskaber 1948.

Adresse:   RoMgiiedsv.   25,   Kbhvn.  V.

Sommerbolig:  Havnø Lounkær pr. Skelund.

MØLLER C F Arkitekt, E.: f. 31. Okt. 1898 i Skanderborg; Søn af Amtsvej-inspektør V Møller (død 1909) og Hu­stru Nielssine f. Dalby (død 1931); gift (15. Nov. 1928) m. Bodil M., f. 24. Okt. i Kbhvn., Datter af Kaptajn M P Ja­cobsen og Hustru Andrea f. Møller.

Bygningskonstruktør; Afgang fra Kunstakademiet 1925: selvstændig Virk­somhed siden 1928; Studierejser i Tysk­land, Italien og England; tildelt Ec-kersberg-Medaljen 1945 og C F Hansen-Medaljen 1947; Arkitekt for Aarhus Universitet, Aarhus Domkirke og Aar-lius Theater.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Bestyrelse 1925-30 og af Ledel­sen af Foreningens Afdeling for Jyl­land fra 1934, 'Formand fra 1946; For­mand for Foreningen af Byggeinteres-serede fra 1946; Medlem af Danmarks Naturfredningsforenings tekniske Ud­valg for Aarhus og Omegn.

Har bygget: Præstebolig i Lejre; Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

________________________962

(s. m. C Neye); Vodroffshus, Ejen­dommen H j. af Aaboulevard og Ko-senørns Allé, Aarhus Kommunehospi­tals kirurgiske og radiologiske Afde­linger og Radiumstationen i Kbhvn., Udvidelse af Finseninstitutet, Børnesa-natoriet ved Vordingborg samt Aands-svageanstalterne ved Mariager og Vod­skov (s. m. Kay Fisker); Radiumstatio­nen samt Gynækologisk Afd. ved Oden­se Amts og Bys Sygehus (s. m. Kay Fisker og A Jacobsen); Kolding Syge­hus kirurgiske Afdeling; Aarhushallen; Aarhus Universitet og Aarhus Naturhi­storiske Museum (s. m. Kay Fisker og Povl Stegman); Ortopædisk Hospital i Aarhus (s. m. H Gad); Neurologisk Af­deling, Aarhus; Land'bosparekassen, Aar­hus; Aarhus Universitets Hovedbyg­ning; Sallings Varehus, Aarhus (s. m. G Krohn).

Adresse: Stadion Allé 56, Aarhus.

MØLLER Christen Direktør, Professor, Dr. phil., R.p.p.; f. 11. Juni 1886 i Hel­dum ved Lemvig: Søn af Gaardejer H H Møller (død 1917) ogi Hustru Maren f. Bak Nielsen (død 1930); gift (13. Okt. 1929) m. Erna M., Datter af Sned­kermester O A Lund og Hustru Emma f. Muller.

Studeret Landvæsen; paa de Brorik-ske Handelsskoler 1906-08; Studieophold i Tyskland og Italien; Student 1910; cand. mag. 1915; Studieophold i Tysk­land, England, Frankrig, Grækenland (1931), Italien (1933), U. S. A. (1947); Lærer ved Købinandsskolen 1915-26, ved Handelshøjskolen 1922-26, ved Officers­skolen i 1927; Dr. phil. 1927; Docent i Tysk ved Aarhus Universitet 1928, Pro­fessor 1934-38; Lærer ved Den jydske Handelshøjskole 1929-31; Direktør for Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1958.

Formand for Freunde Deutscher Lite-ratur, Aarhus 1928-34; Formand for Læ­rerforsamlingen ved Aarhus Universitet 1930-52; Medlem af Aarhus Theaters Repræsentantskab 1930-38; Formand i Be­styrelsen for Institut for jysk Sprog-og Kulturforskning 1932; Medlem af Uni­versitets-Samvirkets Bestyrelse 1933-38; Medlem af Humanistisk Samfund. Aar­hus 1933; ledende Senior i Studenter­foreningen i Aarhus 1934-56; Medstifter af Aarhus Retshjælp for Ubemidlede 1936: Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Byorkester 1936-38, af Arbejdsudvalget til Oprettelse af et økonomisk Fakultet i Aarhus 1934, af Bestyrelsen for Dansk-Tysk Selskab 1937-38, af den danske Be­styrelse for Société internationale pour l'enseignement commercial 1938, af Ko­mitéen for Nordisk akademisk Sam­arbejde 1958, af Komitéen til Udbre­delse af Kendskabet til Danmark i Udlandet 1959, af Dansk Samvirkes Be-

965 ___________________

styrelse 1940 og af sammes Forretnings­udvalg 1948, af Dansk Studiefonds For­retningsudvalg 1940 og af Komitéen for Det danske Studenterhus i Paris 1946, Formand for Komitéen 1947; Formand for Præsidiet for Dansk Rejseopsparins 1946; Viceformand for Dansk-Indisk For­ening 1948.

Har foruden Lære- og Skolebøger skrevet: Træk af de romanske Sprogs Indflydelse paa Nyeermansk I (Dispu­tats) ; Lyd og Forestilling i syntetiske og analytiske Sprog (Acta Jutlandica I, l, 1929); Arbejdet for Oprettelsen af et Universitet i Aarhus (s. m. Victor Albeck, 1929); Jacob Madsen Aarhu? „De literis libri duo" (s. m. Franz Blatt og Peter Skautrup); Zur Metho-dik der Fremdwortkunde (Acta Jutlan­dica V, 1) 1933; Thesen und Theorien der Prager Schule (Acta Jutlandica VIII,2) 1936; desuden Festskriftafhand­linger.

Udenl. Orden : N.St.0.3'.

Adresse : Sortedam Doss. 69, Kbhvn.Ø.

MØLLER Christian Professor, Dr. phil.; f. 22. De«. 1904 i Hunslev paa Als; Søn af Grosserer Jørgen Møller og Hustru Marie f. Terkelsen (død 1905); gift (20. Juni 1931) m. Kirsten M., f. 8. Sept. 1901 i Skodsborg, Datter af Portør ved Statsbanerne Hans Pedersen og Hustru Camilla f. Christensen.

Student (Senderborg) 1923; Univ. Guldmed. 1928; mag scient. 1929; viden­skabelig Assistent ved Universitetets In­stitut for teoretisk Fysik 1931; Lektor smstds. 1933; Dr. phil. 1932, Studieop­hold som Eockefeller Fellow ved Uni­versiteterne i Rom og Cambridge 1934-35; Docent i matematisk Fysik ved Kbhvns Universitet 1940, Professor eks-traord. 1945.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1943.

Har skrevet: Zur Theorie des Durch-gangs schneller Elektronen duren Ma­terie (Disputats, 1952), samt en Bække Afhandlinger over atomfysiske Proble­mer i inden- og udenlandske Tidsskrif­ter.

Adresse: Ordrup Jagtv. 101, Charlot-tenlund.

MØLLER Chr. Johan Fabrikant, R.; f. 9. Okt. 1880 i Kjellerup; Søn af Inspektør Chr. Møller (død 1932) og Hustru Ca­thrine f. Andersen (død 1912); gift (25. Nov. 1905) m. Anna Sophie M., f. 28. Aug. 1883, Datter af Direktør C M Kjeldsen (død 1889) og Hustru f. Ewers (død 1902).

Lært Boghandel i Randers 1895-1900, derefter Medhjælper i Aarhus, Horsens og Kbh>vn.; Prokurist i Firma E Jacob-Ben, Ellegaard, Kbhvn. 1905; adm. Di­rektør for Akts. N N Blumensaadts

____________________Mali

Fabr.  Odense  1907-09;  overtog  Kbhvns Klichéfabrik 1909.

Oldermand for Kemigraflauget i Dan­mark 1914-38; Formand for det faglige Fællesudvalg for Litograf- og Kemigraf-fagene 1938, for Kemigraffagets Lærlin­geskoles Fagkomité 1938 og for Kemi-graffagets Svendeprøvekommission 1938; Medlem af Bestyrelsen for Rotary Club-ben 1926-27; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Kruckow-Waldorff 1932-46.

Adresse.: Gissolfeld Allé 8. Gentofte.

MØLLER Eggert Professor, Dr.med., R.; f. 23. Okt. 1893 i Kbhvn.; Søn af Apoteker Hans-Jacob Møller (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Frida f. Hei-berg (død 1940); gift (14. Dec. 1919) m. Irmelin M., Datter af Komponisten Carl Nielsen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Bllledhuggerinden Anne Marie Carl Nielsen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1911; med. Eks. 1919; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Afd. A 1923. 2. Reserve­læge 1924, IJleservelæge 1928-32; Dr.med. 1925; Associate in Medicine ved The Rockefeller Institute for Medical Re­search 1926-28; Sipecdalistanerkendetee (Intern Medicin, særlig Hjerte-, Nyre-og Stofskiftesygdomme) 1928; deltog i Konkurrencen om Professoratet i Intern Medicin 1931; Overlæge ved Finseninsti-tutets med. Afd. 1933-34; efter Konkur­rence Professor i intern Medicin ved Kbhvns Universitet 1933 og fra 1. Jan. 1934 Chef for Rigshospitalets medicinske Poliklinik.

Medlem af Alm. dansk Lægeforenings Hygiejnekomité fra 1936; Medlem af Forretningsudvalget i Nationalforenin­gen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1937, af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin 1957-42, for Akt«. Lægernes Hus 1938-48 og af det medi­cinske § 14-Raad 1938-46; Præsident, i Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1958-59, Medlem af Bestyrelsen 1959-45; Med­lem af det videnskabelige Udvalg i Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse fra 1959; Decanus 1939-40; Med­lem af Bestyrelsen for Løivens kemiske Fabriks Legat fra 1942, for Nordisk Selskab for indvortes Medicin fra 1946 og af Kommissionen ang. Rigshospita­lets bygningsmæssige Forhold 1947.

Adresse : Bakkedal 7, Hellerup.

MØLLER Ejvind Højesteretssagfører; f. 16. Maj 1891 i Kbhvn.; Søn af Højeste­retssagfører, Dr. jur. Ernst Møller (død 1316, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Alexandra f. Richardt (død 1934); (rift (13. Juni 1914) m. Esther M., f. 1. Jan. 1891 i Eilby, Datter af Proprietær Frederik Heilmann (død 1905) og Hu­stru Laura f. Jørgensen (død 1913).

Mell        ________________

Student (Adlers Skole) 1909; cand. j ur. 1914- Overretssagfører i Kblivn. 1917; Højesteretssagfører 1927.

Gentagne Gange Medlem af Besty­relsen for Studentersamfundet, dets Formand 1928-29; Formand for Dan­marks Naturfredningsforenings tekniske Udvalg 1927-44; Medlem af Naturfred-ningsraadet fra 1927 (Formand fra 1945) og af Statsministeriets Hvidøre­udvalg: Præsident for Khhvns Rotary Klub 1935-36; Formand for Kbhvn.-Frdbg. Kredsen af Landsforeningen til Kræf­tens Bekæmpelse 1943; Formand for Dansk Kulturfilm; Formand i Bestyrel­serne for Akts. Hugo Brammer, Akts. Pirelll Gummiringe, Akts. Nordisk Fiat, Akts. M H Krauses Træ- og Finer­handel, Akts. Det danske Kølebus Gold Stores, Akts. Cold Stores Holding Sel­skab, Papmachéfabrikken Norden Akts., Købmandsstandens Oplysningsbureau Akts., E.T.C. (Radio Television Compa-ny) og Sophus Berendsen Akts.; Med­lem af Bestyrelserne for Simonsen & Weels Eftf. Akts., Kai Lippmann Den­tal Depot Akts., Det jydske Kølehus og Isværk Akts.. Nordjydsk Cold Stores Akts. ok Akts. Fyns Kølehuse og Is-værker Cold Stores, Våstsvenska Kylhus A/B, Akts. Bornholms Kølehuse og Is-værker, Syd.iydsk Cold Stores Akts., Sydsrenska Kylhus A/B, Malmø, Stock­holms Kylhus A/B. Stockholm. Have-manns Magasin Akts. og Povl Bran-ners Forlag Akts.; Sekretær for Anto-gummibranehen.

Adresse : Jeppes Allé 15. Kbhvn.  NV Sommerbolig:    Klainmerhøj,    Tibinke BaJiker.

MØLLER Erik Arkitekt; f. 7. Nov. 1909 i Aarhus; Søn af Sygehuslæge Aage Møller (død 1920) og Hustru Ida f. Bruun; gift (26. April 1934) m. Bodil M., f. 30. Jan. i Aalborg, Datter af Arkitekt, fh. Palæforvalter Hotiher Pa-ludan (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium); Af­gang fra Kunstakademiet; tildelt 1. Præmie i Arkitektkonkurrencer, Akade­miets mindre Guldmedalje og Eckere-beremedaljen.

Har opført Nyborg Folkebibliotek (s. m. Fl. Lassen); Aarhus Ra-adhus (s. m. Arne Jacobsen); Adventskirken i Vanløse; Rækkehuse i Randers m. m.

Adresse: Grants Allé 13. Hellerup.

MØLLER Erik cand. mag., R.; f. 7. Jan. 1879 i Gylling; Søn af Sognepræst Otto Møller (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru f. Holm; gift (5. Marts 1912) m. Aslaug Møller (so denne).

Student (Horsens) 1899; cand. mag. 1908; gentagne Studieophold l Udlandet (navnlig London); fast udenrigsk Med arbejder ved „København" 1910-13; Læ-

_______________________964

rer ved Østorsøgades Gymnasium 1914 -22 (Adjunkt 1920); skrev samtidig Ar­tikler til forskellige Blade og Tids­skrifter (navnlig 111. Tidende 1914-15 og Tigens Tilskuer); The Times' Kbhvn. Korrespondent 1916-18 og 1919-31; Pres-sekonsulent ved det danske Gesandtskab i London 1918-19; holdt 1920-21 under Prof. Friis' Orlov Eksaminatorier og Forelæsninger ved Universitetet; uden­rigsk Redaktør ved Berlinske Tidende 1921-34. Medarbejder ved Morgenudga­ven 1934-35.

Formand i Historisk Samfund 1922-28; Medlem af Historisk Forenings Be­styrelse 1924-33; Formand i Dansk Stil diering 1942-43.

Litterære Arbe.ider : England og Dan­mark-Norge 1807 og andre Afhandlin­ger i Historisk Tidsskrift; Bidrag til Festskrifterne for Johs. Steenstrup(1915) ok Ki. Erslev (1927); Fredsbrudet 1914; Britisk Politik; Afsnit i 6 B. af Gyl­dendals Verdenshistorie- Femten Aar fra Freden (1934, ny Udgave: Nttten Aar fra Freden, 1938, m. Tillæg: Sidste Aar før Krigen, 1940); Gennem den franske Revolution (1944); Syd-Slesvis (1946); Skandinavisk Stræben og svensk Politik omkring 1860 (1948) • Det var i 48 (1949); Redaktør af den danske Ud­gave af Hutchinson's Story of the Na­tions 1935-37; har redigeret og delvis skrevet historiske Afsnit i Alverdens Vi­den om Naturen oe Menneskelivet-, udenrigske Maanedsoversigter i Gads Danske Magasin 1940-41. 1942-43 og 1945-48; dansk Redaktør af det skandinavi­ske Serieværk Krigen 1939-45.

Adresse:   Stolbergsv.  20,   Hørsholm.

MØLLER   Erik C V Generalmajor, R DM.. HTH.p.p.; f. 9. Jan. 1896 paa Alrø; Søn af Sognepræst O N Møller (død 1931) og Hustru Caroline f. Fos; gift (11. Maj 1920) m. Else M., f. 6. Okt. 1898 i Præst«, Datter af Politi­mester C Hielmer (død 1940, se KraKS Blaa Bog 1940) og Hustru Marie Hjel­mer, f. Haaschou (dåd 1937, se Kraks Blaa Bog 1936).

Student (Nykøbing F.) 1914; Premier­løjtnant 1918- gennemgaaet Artilleri-kursus 1922-24 oe Generalstabskur-sug 1926-28: Adjntant ved Generalkom­mandoen 1928-32; Kaptajn 1932; Batteri­chef 1933-37. Sektionschef i Generalsta­ben 1938-43; Oberstløjtnant af Artilleriet 1943; Stabschef ved Jysk-Fynske Kom­mando 1945; Oberst og Chef for Gene­ralstaben 1945; Generalmajor 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Det kriss-videnskabelige Selskab 1930-33 og 1938-45 og for Dansk Rideforbund fra 1938; Medlem af Citadels Sogns Menigheds-raad 1930-33 og af Garnisons Sogne Me-

nighedsraad  fra  1938;   Formand  i   Di­rektionen   for   Officersforeningen   1946. Udenl.  Ordener:   F.Æ.L.3.;   S.Sv.21. Adresse;   Blegdamsv.   42.   Kbhvn.   N.

MØLLER     Frederik     Filialdirekter     i Danmarks   Nationalbank,   R.;    f.   26. Juli   18S4   i   Durup,   Salling;   Søn   af Sognepræst H L Moller  (død 1911)  og Hustru   Marie   f.   Nielsen   (død   1915); gift  (11.  Maj  1909)  m. Vilhelmine  M., f.  13.   Sept.  1888  i  Kbhvn.,   Datter  af Vilhelm  Bonnichsen   (død 1888)  og Hu­stru  Ellen f. Smith   (død  1928).

Pr.-climinæreks.: Assistent hos D l! Adler & Co. 1900-10; Assistent i Na­tionalbankens Filial i Odense 1910. Kas­serer 1920, Filiald'irekter i Flensborg 1927, i Kolding fra 1936.

Medlem   aif   Bestyrelsen   for   Sønder-jydsk   F'orcn-irugs  Kolding   Afd. Adresse:   Fredericiag.   2 A,   Kolding. Sommerbolig: Hytten Vesterhavsbadet, Fanø.

MØLLER Gertrud Christmas Filmcen­sor; f. 1894; gift (1923) m. f h. Uden­rigsminister, Dr. phil. h.c. J Christmas Møller, f. 1894 (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947).

Cand.  phil.; arbejdede i  Det danske Raad i London 1942-45; Filmcensor 1949. Har redigeret:   Bogen   om Christmas Møller,  skrevet af hans Venner.

Adresse: N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K.

MØLLER Hans Stationsforstander, Løjt­nant, R., f. 16. Aug. 1884 i Helsingør; Sen af Lodsoldermand Sophus Møller (død 1928) og Hustru Andrea Chri­stiane f. Jørgensen (død 18%); gift (16. Sept. 1920) m Translatrice Margre­the Sofie M., f. 16. Dec. 1891 i Snek­kersten, Datter af Rentier Lars Hansen (død 1938) og Hustru Stine Nielsine f. Thomsen (død 1926).

Trafikelev i Snekkersten 1900; Trafik­assistent i Helsingør 1909; Overassistent smstds 1931; Trafikkontrolør i Aalborg 1935: Stationsforstander smstds 1942. Adresse : Statsbanestationen, Aalborc-Sommerbolig : Villa „Søblik" , Strandv. 178, Snekkersten.

MØLLER    Hans Ulrik Overlæge, Dr. med.; f. 5. April 1894 paa Askø; Søn af Sognepræst Vald. Møller (død 1929) og Hustru Marie f. Christensen; gift (12. Juli 1919) m. Elsa M., f. 21. April 1897 i Kristiania, Datter af Fabrikant Aug. Horn og Hustru Martha Marie f. Olherg.

Student (Nykøbing F.) 1912; med. Eks. 1919; studerede Øjensygdomme i Freiburg 1920; Assistent ved Professor Kdmunds Øjcnklinik 1921-28; klinisk Assistent under Professoratet i Oftalmo-logi 1922-25: Universitetet? Guldmedalje 1924; Assistent ved Rigshospitalets Øjen-aM. 1925-30: Dr. med. 1929; Læge ved

__________      Møn

Militærhospitalets Øjenafd. 1930, Over­læge 1939; Øjenlæge ved Nørre Ho­spital 1932-46; Specialistanerkendelse 1924; prakt. Øjenlæge i Kbhvn. fra 1926; Øjenlæge ved Dronning LouUes Børnehospital 1935 og ved St. Lukas Stiftelsens Hospital 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvnske Øjenlægers Organisation 1928-47; Red­aktør af Acta ophthalmologica 1931, Ho­vedredaktør 1935; Medlem af Finska Låkaresållskapet 1938; Medlem af Be­styrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1940-46- Formand for Det Oftalmologi-ske Selskab i Kbhvn. 1941-44; Medlem af Svenska Låkaresållskapet 1945. Sund­hedsstyrelsens Konsulent i Øjensyg­domme 1947.

Adresse: Sigridsv. 4. Hellerup.

MØLLER Harald Overkirurg; t. 23. Dec. 1884 i Dronninglund: Søn af Sy­gehuslæge H J Møller (ded 1905) og Hustru Julie f. Nielsen (død 1943); gif' (24. Juni 1915) m. Therese M., f. Ib. Juni 1893 i Kbhvn., Datter af Profes­sor, Dr. med. Johannes Kaarsberg (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hu­stru Henriette Kaarsberg f. Irminger (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930).

Student (Herlufsholm) 1902; med. Eks 1909; Reservelæge i Hæren 1912, ved Kliniken for Vanføre 1913-14; 2. Reservekirurg ved Kommunehospitalet 1914-15, ved St. Lukas Stiftelsen 1916-17- l Reservekirurg ved Sundby Ho­spital 1917-22, ved St. Lukas Stiftelsen 1923-24; kirurgisk assisterende Læge ved Arbejderforsikringsraadet 1919-24; Overkirurg ved Aalborg Kommuneho­spital 1924. . ,

Formand for Lægekredsforeningen for Aalborg Amt 1932-36; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Den alm. danske Læge­forening 1936-42.

Adresse:  Aalborg.

MØLLER   H C Direktør, Civilingeniør; f 9. Marts 1885 i Randers; Søn af Tøm­rermester Frederik Møller (død 1908) og Hustru Camilla f. Svendsen (død 1936); gift (12 April 1922) m. Dagny M., f. 7 Sept. 1898 i Randers, Datter af In­spektør R Riisøe (død 1926) og Hustru Marie f. Pedersen (død 1930).

Alm. Forbcredelseseks. (Randers* 1900; Tømrersvend 1905; exam. polyv. 1906; cand. polyt. 1913; udvandrede til Canada 1913; Ingeniør ved Canadian Pacific Railways, Bridge Department 1913-14; Ingeniør i forskellige ameri­kanske Firmaer 1914-20, fra 1918 ved Ford Motor Co. i Detroit; ansat i dette Firma i Kbhvn. fra 1920, Underdirek­tør 1924, adm. Direktør 1925-49.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ford Motor Co., Kbhvn. 1936 og for Ford-Fonden, Kbhvn. 1939; Medlem af Indti-

MØN______________________

striraadet 1936 og af Indnstriforenin gens Repræsentantskab 1941; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Amerikan ske Selskab 1935 og for Sammenslutnin­gen af Automobil-Fabrikanter og Im­portører 1940.

Adresse:  Egernv. 16, Kbhvn. P. Sommerbolig:   Villa Wagwas, Engv., Solrød Strand pr. Taastrup.

MØLLER   Helmuth   Kontorchef,   R.DAf p.p.;  f.   8.   Okt.  1896  i  V-Brønderslev; Søn  af  Skoleinspektør,   Ih.   Folketings­mand K J Møller og Hustru Dorthea f Pedersen (død 1926); gift (5. Aug. 1925) m.   Lillian   M.,    f.   Nørregaard,    f.   8 Febr.  1902 i Ohicago.

Student (Helsingør) 1914; cand. po-lit. 1920: Sekretær i Den overordentlige Kommission af 6. Ang. 1914 i 1920; Se­kretær i Udenrigsministeriet a. A.; tjenstgørende i Chlcago og New Orle-ans 1921-24; Fuldmægtig i Ministeriet 1925-30. 1931-33 og 1941-45; tjenstgørende i Paris 1930-31; 1. Vicekonsul i New York 1933-41; Chef for Udenrigsmini­steriets Erhvervskontor 1945.

UdenI Ordener: Gr.Fr.4. • I.F.3.; S.N.2'.; Ø.F.5.

Adresse: Høyrnps Allé 1. Hellerup.

MØLLER Herluf Rektor. R.; f. 13. April 1880 i Velling ved Ringkøbing; Søn af Sognepræst Theodor Møller og Hu­stru Laura f. Johnsen; gift (15. Juli 1945) m. Margrete Vincentia M., Dat­ter af Provst Johs. Nordentoft (dør! 1948, se Kra-ks Blaa Bog 1947) og "Hu­stru Karen f. Munck.

Student (Birkerod) 1897; mag. art. 1906; Lærer ved Birkerød Kostskole 1907-09, red Lang og Hjorts Kurens 1910-12, ved Plockross' Skole fra 1915; Lektor ved Øregaard Gymnasium 1920; Inspektør sammesteds 1924; Rektor sammesteds 1927.

Har udgivet en Bog om Henrik Wer-geland (1915).

Adresse : Gersonsv. 30, Hellerup.

MØLLER   l   C   Direktør;  f. 6.  Okt.  1888 i Jerne Sogn ved Esbjerg; Søn af Mu­rermester I C Møller (død 1891) og Hu­stru  Lauretta f. Lausen  (død 1915).

Præliminæreks. (Esbjerg Realskole) 1903; Maskinisteks. (Kbhvn.) 1909; Op­hold i England og Tyskland til 1913; ansat i Elektricitetsfirmaet Axel Schou 1915-19; Grossererborgerskab 1920: der­efter egen Forretning, senere omdannet til Akts. I C Møller, Formand i Be­styrelsen for dette Selskab; tillige adm. Direktør for Akts. Det Danske Køle­hus Gold Stores fra 1939 og for Gold Stores Holding Selskab fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Aktiesel­skaberne Det Danske Kølehus Cola Sto­res, Kbhvn., Gold Stores Holding Se\-

________________________966

skab, Kbhvn., Det jydske Kølehus osr Isværk, Aarhus, Nordjydsk Oold Storcf, Aalborg. Fyns Kølehuse og Isværker, Odense, Bornholms Kølehuse, Rønne, Sydjydsk Gold Stores, Kolding, Vast-svenska KylhusakMebolaget, Gb'teborg, Sydsvenska Kylhusaktiebolaget, Malmø og for Aktiebolaget Stockholms Kyl-hus, Stockholm samt flere Handelssel­skaber.

Æresmedlem  af Svenska  Kyltekniska Foreningen. Udenl. Orden: I.F.3. Adresse: Skolevængets Allé 1. Farum. MØLLER J C Overborgmester, Grosserer; f.   12.   Okt.  1876  i  Haderslev;   Søn   af Købmand   H   P   Møller  og   Hustru  An­ne f.  Damm;   gift   (21.   Okt.  1903)   m. Dorothea M., f.  28. Dec. 1880 i Rends-borg,   Datter   af   Købmand   I   T   Kern-chen  og Hustru Masrdalene f. Krull.

Medindehaver af Firmaet Møller & Go., Flensborg og Sønderborg.

Formand for Borgerforeningen i Flens­borg; Æresbroder i Set. Knudsgilde; Næstformand i Folkeraadet for Dansk­heden i Sydslesvig; Fraktionsfører af Flensborgs danske Byraadsgruppe 1924-34; Raadsherre fra 1934; Overborgme­ster fra 1945.

Adresse : Wrangelg. 15, Flensborg.

MØLLER Jens Folketiuerssekrctær, R. DM.; f. 31. Juli 1886 i Hjerk (Salling); Søn af Sognepræst Theodor Møller (død 1934) og Hustru Laura f. Johnsen (død 1928); gift (6. Aug. 1912) m. Vilhelmine M., f. 7. Jan. 1881 i Jacobshavn (Grøn­land), Datter af Sognepræst Chr. Ras­mussen (død 1918, se Kraks Blaa bok 1918) og Hustru Lovise f Fleischer (død 1917).

Student (Birkerød) 1903; cand. polit. 1911; Assistent i Rigsdagens Bureau samme Aar, Fuldmægtig 1917; Lands-tingssekretær 1921: Folketingssekretær 1942.

Adresse : Sødalen 18, Gentofte.

MØLLER Jens Kr. f h. Lærer, R.DM.; f. 28. Dec. 1874 i Ormslev; Søn af Gaard-ejer Rasmus Møller (død 1915) og Hu­stru Karen Marie f. Sørensen (død 1888); gift (7. Maj 1902) m. Kirstine M., f. 13. Febr. 1881 i Hvorslev, Datter af Præstegaardsforpagter Peder Hansen Leth (død 1917) og Hustru Ane f. Chri­stensen (død 1927).

Lærereks. (Jelling) 1900; tidligere Lærer i Østerild og i Vester Velling.

Tidligere Formand for Thisted Amts Skytte- og Gymnastikforening og for Viborg Amts Skytteforening samt Med­lem af Overbestyrelsen for De danske Skytte-Gymnastik- og Idrætsforeninger; var Medlem af Kommissionen angaaen-de Lægeansvarlighedsloven; Medlem af

967

Mali

Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læ­ger fra 1921 og af Sygekassenævnet; Formand for Centralforeningen af Syge­kasser i Viborg Amt fra 1910, for Jyl­lands Sygekasser fra 1913 og for De samvirkende Centralforeninger af stats­anerkendte Sygekasser i Danmark 1924-48; Medlem af Mæglingsraadet for kom­munal Lægekørsel: Næstformand i den internationale Sammenslutning af Syge­forsikringer i europæiske Lande, m. m. Adresse: Vester Velling pr. Randers.

MØLLER J S fh. Kredslæge, R.DM.; f. 17. Nov. 1865 i Hedeby, Ringgive Sogn; Søn af Gaardejer Christen H Møller (død 1930) og Hustru Ane f. Jensen (død 1916); gift (22. Juli 1894) m. For­fatterinden Ingeborg M., f. 26. Nov. 1867 i Flensborg, død 1945, Datter af Fabrikant J T W Partsch (død 1902) og Hustru Ingeborg f. Hansen (død 1915).

Student (Fredericia) 1884; med. Bks. 1891; prakt. Læge i Kalundborg 1893-1936; kredslæge 1915-35 (kst. i Embe­det til 1. Marts 193«); Embedslæge­prøve 1918.

Medlem af Byraadet 1900-02, af Skole­kommissionen 1900-09; Formand for Ka-lnmlbors Kolkebogsiimling (Bibliotek) 1901-34, for Folkelig Universitetsfor-ening smstds. 1899-1934, for Kalundborg og Omegns Museum fra 1908, for Den nordvestsjællandske Lægekredsforening 1908-27, Æresmedlem af samme 1928; Formand for Historisk Samfund for Holbæk Amt 1926-36, Æresmedlem af samme 1937; Repræsentant i Forenin­gen til Skolehygiejnens Fremme 1909-36 og i Den alm. danske Lægeforening 1908-27; Formand for Fredningsnævnets lo­kale Komité 1917-34; Medlem af Besty­relsen for det danske Hospitalsfond i Hamborg 1924-35; Formand for Dansk Kulturhistorisk Museumsforening 1929-46, Æresmedlem 1946; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen Danmarks Fol­keminder 1930 og for Dansk historisk Fællesforening 1946; Redaktør af Syge­kasse-Bladet 1937-48; Medlem af Dansk Folkeminderaad 1941; Æresmedlem at Dansk Medicinsk-historisk Selskab 1945.

Har skrevet en Del Afhandlinger om skolehyirifjmske og socialmedicinske samt arkæologiske og folkloristiske Em­ner; har udgivet: Folkedragter i Nord­vestsjælland, deres Forhold i Folke­dragterne i det øvrige Sjælland og til de skiftende Moder (1926); Fester og Højtider i gamle Dage, med Forsøg paa Tydninger (1. Bd. 1929, 2. Bd. 1933); Moder og Barn i dansk Folke­overlevering (1940) ; Om Kvaksalveri og Kvaksalvere (1942); Lindegaarden i Kalundborg, dens Historie og dens

Ejere  (1942).    Den  Hielmstierne-Rosen-croneske Stiftelses Sølvmedaille 1934. Adresse: Strandv. 16 B, Kbhvn. Ø.

MØLLER Julius fh. Højesteretsdommer; f. 8. Okt. 1868; Søn af Snedkermester L M Møller og Hustru f. Scheffmann; gift (10. Juli 1917) m. mag. art. Else Marie M., f. 10. Okt. 1889 i Odense, Datter af Kommandør Christian Bloch (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Marie f. Østerby.

Student (BorgerdydfKolen paa Krst-hvn.) 1886; cand. jur. 1892; Assistent i Overformynderiet og Justitsministeriet 1896; Fuldmægtig i Justitsministeriet 1906; Assessor i Kriminalretten 1906, i Landsoverretten i Kbhvn. 1915; Dom­mer i Østre Landsret 1919; Dommer i Højesteret 1923-38; Næstformand i Sø-og Handelsretten 1912-15.

Formand for Censorerne ved Univer­sitetets juridiske Eksaminer 1930-44; adm. Direktør for Etatsraad Suhrs og Hustrus Stiftelse 1933-47.

Adresse: Rosenv. sideallé l, Kbhvn.Ø.

MØLLER Julius Landsretssagfører, mag. art.; f. 21. Nov. 1892 i Esbjerg; Søn af Grosserer Carl Emil Møller (død 1932) og Hustru Juliane f. Hansen (død 1894); gift (5. Febr. 1923) m. Har­riet M., f. 23. Dec. 1894 i F.jlby, Datter af Proprietær Frederik Heilmann (død 1905) og Hustru Laura f. Jørgensen (død 1913).

Student (Sorø) 1912; Accessit for Be­svarelse af Univ. æstetiske Prisopgave 1917; mag. art. i alm. og sammenlign. Litteraturhistorie 1920; cand. jur. 1927; Landsretssagfører 1930; offentlige Sager 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Pirelli Gummiringe Akts. og for Skandinavisk Grammophon Akts.; Formand for Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse.

Udenl. Ordener:   N.St.O.31.;   S.N.3.

Adresse: Paa Højden 15, Hellerup.

MØLLER   Jørgen fh. Landstingsmand; f. 6. Nov. 1877 i Sønderballe, Haderslev Amt, Søn af Snedkermester Henrik Møl­ler (død 1919) og Hustru Anna f. Ma­thiesen; gift (11. April 1908) m. Elisa­beth M., f. Doscher, f. 24. Sept. 1884 i Kiel.

Uddannet som Typograf; besøgte Fag­skole i Berlin 1905-06; Journalist fra 1910 indtil Indvælgelsen i Landstinget 1920; tingvalgt Medlem 1940-47; Med­lem af Haderslev Kommunalbestyrelse 1919-37. af Bestyrelsen for Sønderjvdsk Fond fra 1922. af Skatteraadet for Ha­derslev Skattekreds 1928-49, af Tilsyns-raadet for Sparekassen for Haderslev By's Omegn og af Bestyrelsen for Ha-

968

derslev  By's  statsanerkendte Sygekasse fra  1912.

Adresse: Rolighedsv. 8, Haderslev. MØLLER Knud Pianofabrikant, R.DM.; f. 11. Dec. 1874 i Kbhvn.; Søn af Hof-pianofabrikant Frederik Møller (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hu­stru Ida f. Schmidt (død 1921); gift (24. Scpt. 1905) m. Gerda M., f. 17. Aiig. 1877 i Kbhvn., død 1943, Datter af Oberst L C Lunn (død 1908) og Hustru Laurentze f. Eesch (død 1934).

Student 1892: cand. phil. 1893; Sned­kersvend 1895; uddannet i Pianofaget lu« Honning * Møller og derefter i Udiandel 1895-1901; Direktør for Akts Hornung & Maller fra 1907.

Medlem a[ Bestyrelsen fur Dansk l'iaiiofabrikaiilforemug fra 1906, Aent Formand fra 1911; Medlem af Arbejds­giverforeningens Hovedbestyrelse og af Industrifagenes Hovedbestyrelse fra 1924.: Delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk fra 1911, Medlem af Bestyrelsen 1915-21; Medlem af Håndværkerforeningens Be-Btyrelse 1915-17; Medlem af Bestyrelsen for Østerbros Kammprmnsikforening fra 1911, for Dansk Koncertforening fra 1917, for Dansk filharmonisk Selskab, for Musik historisk Museum fra 1918 (Formand fra 1943), for Dansk Korfor­ening, for Pensions- og Understøttelses­foreningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder fra 1918, for Teknolo­gisk Institut fra 1930, for Arbejdsgiver­nes Ulykkesforsikring til 1937 og der­efter Medlem af Ulykkesforsikringens Kontrolraad; Medlem af Industriraadet fra 1914.

Adresse : BredK. 45. Kbhvn. K.

Sommerbolig: Piledam, Rungsted Kyst.

MØLLER Knud O Professor, Dr. med., K.p.p.; f. 21. Juni 1896 i Kalundborg; Søn af Kredslæge J S Møller (se den­ne); gift 1. Gang (5. Juli 1922) m. Aase M., f. 26. Febr. 1898, død 1925, Datter af Grosserer Harald V Lassen (død 1935) og Hustru Dagmar f. Horn; 2. Gang (23. April 1927) rn. Inga M., f. 20. Nov. 1898, død 1947, Datter af Snedkermester Otto Meyer (død 1927. se Kraka Blaa Bog 1926) og Hustru Carla Meyer (se denne); 3. Gang (14. Jan. 1948) m. Sigrid M., f. 19. Marts 1911 i Kbh'vn., Datter af Grosserer Alfred Sophus Wahl Asmussen og Hustru In­ger Dorothea f .Hastrup.

Student (Roskilde) 1914; med. Eks. 1922; Underassistent ved Universitetets farmakologiske Institut 1923, Assistent. 1925; klinisk Uddannelse ved kbhvnske Hospitaler 1926-28; derefter atter Assi­stent ved Farmakologisk Institut; Dr. med. 1926; Docent ved Tandlægeskolen

1927-39; Sekretær ved Den permanente Farinakopckommission 193(W>9; Ama-nuensis ved Kbhvns Universitet 1932; Professor i Farmakologi og Bestyrer al Universitetets farmakologiske Institut 1938.

Tilforordnet Sagkyndig i Farmakologi ved Ketslægeraadet 1938; Konsulent i Sundhedsstyrelsen 1939-48; Medlem >if Medicinalnævneit under det erhvervs­økonomiske Raad 1939-48; Lektor ved Farmaceutisk Læreanstalt 1939 ; Formand for Farmakopékommissionen 1939; Med­lem af Kaffesurrogatudvalget under Direktoratet for Vareforsyning 1941-48; Medlem af The Danish Committee on Training of Foreign Sciemists in Danish Laboratories 1946 og af Kom­missionen til Eevision af ApoteSslov-givningen 1947; Medlem af Det nordiske Farmakopénævn 1948; Formand for Sel­skabet for teoretisk og anvendt Terapi 1932-34, for Dansk medicinsk Selskab 1938-40, for Biologisk Selskab 1942-44, for Det farmakologiske Selskab i Kbhvn. 1945 og for Nordisk Selskab for Far­makologi 1946; Medstifter af og Ho­vedredaktør for Acta pharmacologica et toxicologica 1945; Medstifter al og For­mand for Danske Studenters Idrætsfor­bund 1948; Censor ved medicinsk Em-bedseksamen i Fysiologi 1934-38; Med­lem af Bestyrelsen for Kbhvns medicin­ske Selskab 1934-39 og 1940-46, af Direk­tionen for det Classenske Litteratur­selskab 1936, af Bestyrelsen for Biolo­gisk Selskab 1938-44, af Bestyrelsen for P Carl Petersens Fond 1944, af Akade­miet for de tekniske Videnskaber 1941. af Svenska Låkaresållskapet 1944 og af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund 1948.

Har skrevet : Om Vand- og Saltekif-t«t nnder forskellige Former af forøget Dinrese (1926) ; Lehrbuch der Pharma-kologie fur Zahnårtzte, MQnchen (19341 ; Den akutte Kredsløbsinsufficiens (1936) : Farmakologi, det rationelle Grundlag for Fannakoterapi (1941,3. Udg. 1946, schweizisk Udg. 1947) ; Redaktør for ok Bidragyder til „Stimulanser. — Nyd-.'i sesmidler og Rusgifte" ; har offentlig­gjort talrige Arbejder over farmakolo­giske Emner.

Studierejser- Miinchen (1930). Lon don, Edinbnrgh (1933), Køln (1934) og Cent (1936).

Udenl.   Ordener:   N.St.O.3';   S.N.3.

Adresse: Juliane MariesV.20, Kbhvn. P

MØLLER   K O Kontorchef. R.; f. 30. Marts 1909 i Kbhvn.; Søn af pens, Stabsofficiant Olfert Møller og Hustru Marie f. Nielsen; gift (25. Jan. 1940) m. Ingeborg M., f. 6. Febr. 1912 i Lyngby, Datter af Restauratør Morten

969

 

Mikkelsen (død 1934) og Hustru Ane f. Jakobsen.

Student (Østre Borgerdydskele) 1927; cand. jur. 1934; Sekretær i Indenrigs­ministeriet 1937, Fuldmægtig 1943, Eks­peditionssekretær 1946, Kontorchef 1948; tillige Sekretær i Landsnævnet for Bør­neforsorg 1935-41, i Overformynderiet 1942-46 og ved Boligtilsynsraadet 1939-49.

Adresse: Enighedsv. 16 A, Charlotten-lund.

MØLLER Magens Højesteretssagfører: f. 11. Marts 1905 paa Frdbg.; Søn af As-sistent i Kbhvns Magistrat, Landbrugs­kandidat Carl Georg Michael Hessel-berg Møller (død 1928) og Hustru Be-nitta Mathilde f. Mårtens; gift (4. Nov. 1932) m. Tilly M., f. 9. Okt. 1907 i Riga, Datter af Skibsmægler Hagen Jørgensen (død 1937) og Hustru Anna Pouline f. Smirnow.

Student (Sorø) 1923; cand. jur. 1929, Sagførerfuldmægtig i Odense s. A. ; Landsretssagfører i Odense 1934; Høje­steretssagfører 1948.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Hør-fabriken i Tommerup fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hørfabriken i Grenaa fra 1948 ; Medlem af Bestyrelsen for Soransk Samfunds Fyns Afd. fra 1939. for Odense Sagførerforening fra 1941 og for Odense Terrænsportsforening fra 1944; Medlem af Sagførernævnet 1945-46.

Adresse :  Munkevænget 9, Odense.

Sommerbolig :  Dyreborg pr.  Faaborg.

MØLLER  Niels Dr. phil., R.; f. 28. Juni 1885 i Kbhvn.; Søn af Biskop Christen Møller (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Henny f. Groth (død 1928) ; gift (25. April 1911) m. Anna Margrethe M., f. 13. Juli 1879 i Hørs­holm, Datter af Købmand Johs. Chr. Høeberg (ded 1897) og Hustru Sophie f. Hansen (ded 1884).

Student (Herlufsholm) 1903; cand. mag. (Dansk, Engelfik og Fransk) 1910; Lærer ved Askov Højskole 1910-11; Læ­rer ved Odense Seminarium og Odense Forskoleseminarium 1911, ved Tønder Statsseminarium 1938; Dr. phil. 1923; har holdt Forelæsninger over Salmehi­storie ved Pastoral-Seminariet.

Medlem af Bestyrelsen for Diakonisse­stiftelsen, af Den danske Komité for den økumeniske Bevægelse „Life & Work" , af Det grundtvigske Salmebogs-Udvalg (1942-44) samt af det 1946 nedsatte Ud­valg til Udarbejdelse af en ny dansk Kirkesalmebog.

Redaktør af Kirke og Folk 1924-34 og if Kirken og Tiden 1935-39.

Litterære Arbejder : Dansk Sproglæ­re i Dispositionsform til Brug ved Læ­reruddannelsen; SaLmeeprogogSalmety-

per (Disputats, 1923) ; Salmebogen i Præstens Hånd, Publikationer fra Pa-etoralsemdnariet VII (1941); Artikler i Tidsskrifter, iDagspressen, i „Den dan­ske Kirke og vor Slægt" og i „Ribe Bispesæde 948-1948" ; Oversættelser Ira Fransk.

Adresse: Ribe Landev. 7, Tønder.

MØLLER Otto F S Værkstedschef, R.; f. 2. Sept. 1883 i Hjørring; Søn af Sta­tionsforstander, Kaptajn F C S Møl­ler (død 1920) og Hustru Christine f. Møller (død 1928) ; gift (2. Sept. 1922) m. Agnes M., f. 15. Sept. 1892 i Kbhvn., Datter af Købmand Jørgen Hansen (død 1939) og Hustru Julie f. Thrane (død 1942).

Cand. polyt. (Maskiningeniør) 1910; Ingeniør ved Kbhvns Vej- og Kloak­anlæg 1910-11; ved Kbhvns Sporveje 1911-25; Værkstedsinspektør 1925, Værk-stedsbestyrer 1931, Værkstedschef 1946.

Adresse : Mariendalsv. 19, Kbhvn. F.

MØLLER Peter Sparekassedirektør; f. 12. Maj 1880 i Frederikshavn; Søn af Købmand, Sparekassedirektør P Møller (død 1889) og Hustru Helene f. Tiede-må nn (død 1932).

Student (Borgerdydskolen) 1898, i Handelslære hos Etius Andersen, Fre­derikshavn 1898-1900; cand. phil. 1901; De Brockske Handelsskoler 1900-02: i Hamborg 1902-03. i England 1903-06: overtog den fædrene Ejendom og For­retning 1907; ansvarlig Deltager i Fir­maet P Møller Æ Co.. Frederikshavn til 1918: Medlem af Direktionen for Frederikshavns og Omegns Sparekasse fra 1913.

Søretsmedlem 1914-21; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Frederikshavns Jern­støberi & Maskinfabrik 1920-33 og for Akts. Frederikshavns Værft og Flyde­dok fra 1927.

Adresse: Frederikshavn.

MØLLER Poul Direktør, Civilingeniør ; f. 25. Nov. 1897 paa Frdbg.; Søn af Regn­skabsfører ved Statsbanerne I L Møller (død 1932) og Hustru Katy f. Schmidt (død 1912) ; gift (11. Aug. 1923) m. Ger­da M., f. 17. Marts 1898 i Aalborg, Dat­ter af Murermester, Entreprenør, Spare­kassedirektør P F Cordes (død 1937) og ffluslru Meta f. Holm (død 1929).

Student (Henrik Madsens Skole) 1916-cand. phil. 1917: cand. polyt. (Byg­ningsingeniør) 1922; ansat i Entrepre­nørfirmaet Andersen & Cordes, Aalborg 1922-23; Ingeniør ved Statsbanerne (Aar­hus Banegaardsanlæg) 1923-27: Ophold i Tyrkiet for den svensk-danske Gruppe for Bygning af Jernbaner 1927-35, Chef for Gruppens Tegnestuer 1933-35; Over-ingeniør og Leder af AfdeHngen for de udenlandske Arbejder paa Kampsax

n

970

Hovedkontor, Kbhvn. 1935-40; tillige Prokurist i Kampsax-Invest Akts. 1939-40; Direktør for Frdbg. Kommunes tek­niske Forvaltning og de kommunale Værker fra 1940.

Formand for Vejbelysningsudvalget; Medlem af Sundhedskommissionen paa Frdbg., af Komitéen til Præmiering af Husfacader, af Udvalget til Planlæg­ning af Københavns-Egnen, af Vej­komitéen (Dansk Vejlaboratoriums raad-givende Komité), af Tratiklinieudvateet, af Kbhvns Trafdkkomindssion, af Fa-brikkontrolud valget (vedr. Vejtjære ok Emulsion) og af Udvalget til Under­søgelse af Atmosfærens Forurening; under Ophold i Stockholm Jan. 1945-Juni s. A. Medlem af og Sekretær for det al den danske Gesandt i Febr. 1945 nedsatte Beredskabsudvalg.

Adresse: Thorvaldsensv. 13, Kbhvn. V.

MØLLER Poul Professor, Dr. med., E. DM.p.p.; f. 22. Aug. 1884 i Odense; Søn af Overlæge, Professor P K Møller (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hu­stru Helga Agnete f. Madsen (død 1923); gift (2. Maj 1913) m. Esther M., f. 9. Jan. 1888 i Kbhvn., Datter af Grosserer Frederik Johansen (død 1909) og Hu­stru Vilhelmine f. Bech (død 1924).

Student (Odense) 1902; med.Eks. 1910; Reservelæge ved Rigshospitalets Afd. B. 1912-13-, Prosektor ved Universitetets pa­tolog.-anatom. Inst. 1913-16; Reserveki­rurg ved Rigshospitalets Afd.D. 1916-17; Reservelæge ved Rigsnospitalets Af d .E. 1920-21; Korpslæge i Hæren 1919; Overlæge 1924-28; Br. med. (Studier over embolisk og antochthon Thrombo-se i Arteria pulmonalis) 1920; Forstan­der f-ir h:it<'ms bakteriologiske Labora­torium 1921-35; Prosektor ved Universi­tetets patolog.-anatom. Institut 1922. Del-toe 1925 i Konkurrencen om Professo­ratet i Retsmedicin (Afhandling: Rets­medicinske Svnlstspøresmaal); Prosek­tor ved Bispebjærg Hospitals patologi­ske Institut 1927; Lektor i patologisk Histologi ved Universitetets patoloprisk-anatomdBke Institut 1927; efter Konknr-rence Professor i patologisk Anatomi ved Kbhvns Universitet, Prosektor ved Rigshospitalet og Bestyrer af Universi­tetet« patolog.-anatom. Institut 1928-41; Censor i patol. Anatomi ved Kbhvns Universitet 1941: Censor i norm. Ana­tomi ved Danmarks Tandlægehøiskole 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1914-19 og af Den al­mindelige danske Lægeforenings Re­præsentantskab 1915-20; Censor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1917-27: Medlem af Bestyrelsen for Dansk Patologforening 1923; Repræsentant for Kbhvn. og Inkassator i De danske Læ-

gers Hjælpeforening 1921-51, Formand 1931; Redaktionssekretær ved Acta på-thologica 1924-28; Redaktør fra 1929; Sagkyndig for Retslægeraadet 1928-41; Korresponderende Medlem af Associati­on francaise pour l'Étude du Cancer 1927 og af British Empire Cancer Cam-paign 1932; Medlem af Bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæm-pelse 1928, Vicepræsident 1930; Medlem af Bestyrelsen for Odenseanersamfundet 1928; Præsident for den danske Natio-nal'komité for Société Internationale de Pathologie géographique 1930; Medlem af den danske Komité for de interna­tionale Kongresser for sammenlignende Patologi og af den permanente Komité for samme 1931; Medlem af Bestyrelsen for Radiumfondet 1928 og for Michael-sen-Fondet 1928-41; Medlem af Bestyrel­sen for Nordisk Patologforening 1929-32; Medlem af Det Kjøbenhavnske medi­cinske Selskab fra 1916; Overordentligt Medlem af Deutsches Zentralkomitée zur Erforschung und Bekampfung der Krebskrankheit 1930; Ekstraordinært Medlem af Arbejdssammenslutningen for Paradentoseforskning 19J3; Medar­bejder ved Folia medica universalis, Beograd, og ved Acta cancrologica, Bu­dapest, 1934; Smiths Stipendium 1918-21; Specialist i Øjensygdomme 1921, i patologisk Anatomi og Vævsmikroskopi 1953; Formand i Biologisk Selskabs Sek­tion for natologisk Anatomi 1928-35. Udenl. XDrden : Gr.Ph.2. Adresse: Svanevænget 30, Kbhvn. Ø.

MØLLER Poul Telefondirektør,R.DM.; f 1. Okt. 1872 paa Nylund Mors; Søn af Proprietær C Møller (død 1890) og Hu­stru Charlotte f. Nyegaard (død 1917); gift (27. Juni 1901) m. Johann« Dor­thea M., f. 1. Marts 1877 i Sakskøbing, død 1928, Datter af Distriktsforstander M Grønbek (død 1902) og Hustru Mar­tha f. Fæster (død 1884).

Telegrafist 1894; Sekondløjtnant i Ar­tilleriet 1896; Ingeniørassistent 1903; Te­legrafingeniør 1910; Telegraf inspektor 1916; Driftschef 1925: Afdelingschef 1927-28; Direktør for Lolland-Falsters Telefonselskab 1928-48, derefter Leder af K.T.A.S.'s Lolland-Falster Afdeling.

Adresse: Prinsholm, Nykøbing F.

MØLLER Poul Flemming Professor, Dr. med., R.DM.; f. 22. Jan. 1885 i Helsingør; Søn af Overlade 3 T Møller (død 1910) og Hustru f. Nielsen (død 1933); gift (26. Dec. 1912) m. Læge Carla M., f. 24. Sept. 1882 i Ordrup, Datter af Gartner Christian Andersen (død 1910) og Hustru Anna f. Kauff-ling.

Student (Helsingør) 1903; med. Eks. 1911; derefter Tjeneste ved de fleste

971

Moll

kbhvnske Hospitaler; prakt. i Kbhvn. fra 1916; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenafd. 1916-18, ved Kommunehospi­talets Røntgenafd. 1918-20; Chef for Frdbg. Hospitals Røntgenafd. 1920-30; Specialistanerkendelse (Radiologi) 1921; Dr. med. (om Calvé Perthes' Sygdom) 1924; Docent i Radiologi ved Kbhvns Universitet 1930, Professor 1936; tillige Chef for Rigshospitalets Røntgenklinik fra 1930.

Medredaktør af Acta radiologica fra 1921; Medlem af Landskomitéen og For­retningsudvalget for Radiumfondet 1922. af den internationale Radiologiske Ko­mité 1925, af Indenrigsministeriets Rønt­genkomité og af Bestyrelsen for Nor­disk Forening for medicinsk Radiologi; Formand for Dansk radiologisk Selskab 1927-29; Sagkyndig ved Retslægeraadet 1935.

Adresse: Kochsv. 18, Kbhvn. V.

MØLLER Stig Direktør; f. 11. Marts 1896 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Emilius Møller (død 1927) og Hustru Magdalene f. Jessen; gift 1. Gang m. Inger M., f. 29. Dec. 1895 i Kbhvn., død 1931, Dat­ter af Kaptajn H Block og Hustru Louise f. Albeck; 2. Gang m. Ingrid M., f. 24. Okt. 1901 i Stockholm, Datter af Bankdirektør Carl Frisk og Hustru Greta f. Lundberg.

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; paabegyndte Handelsuddannelse s. A.; Premierløjtnant i Rytteriet 1918; Kam­merjunker 1924; u. f. Nr. 1928; Ritme­ster af Forstærkningen 1932; Medinde­haver af Firmaet Emilius Møller, Na­tional Kasseapparater, 1927; Grosserer-borgerskab s. A.; Eneindehaver af Fir­maet fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme og for Foreningen af Kontormaskine-Importø­rer i Danmark.

Adresse: Strandv. 160, Charlottenlund.

MØLLER Svend Stadsbygmester, Arki­tekt, K.DM.; f. 8. Febr. 1890 i Her-stedøster; Søn af Overlærer Josef Møl­ler (død 1939) og Hustru Metea f. Za-karias-Nielsen (død 1942); gift (14. Aug. 1915) m. Gunhild M. f. Ponsaing.

Tømrersvend; Uddannet paa Teknisk Skole, Kunstakademiet os hos Professor Anton Rosen.

Arkitektvirksomhed 1912-32; i Kom­pagni med Arkitekt Georg Ponsaing 1919-29; Bygningsinspektør i Kbhvn. 1926; Vice-Stadsbygmester 1932; Stads-bygmester 1938; Indenrigsministeriets Konsulent i Byggesager 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1923-25 og 1942-44 og for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1928-32; Formand for Kunstakademiets Arkitektjury 1934-40 og for Kunstner-

sarafundets Arkitektsektion 1938-43; Medarbejder ved Dagbladet København 1923-29; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen til Opførelsen af billige Ar­bejderboliger fra 1939, for Landsforenin­gen Dansk Kunsthaandværk og Kunst­industri 1942-48. for Selskabet til Haand-arbejdets Fremme fra 1943, for Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre fra 1946 og for Statens Byggeforskningsinstitut fra 1947; Medlem af Kbhvns Bygnings-komrnission fra 1936 og Boligkommis­sion fra 1939, af Akademiraadet fra 1940 og af Dansk Brandværnskomité fra 1946; Formand for Dansk Husflids-selskab fra 1931 og for Komitéen for Nordisk Byggedag fra 1958.

Har opført Beboelsesbygninger for Taarnby Kommune, Skoler for Jersie-Skjensved, Taarnby, Rødovre og Vær- ' løse Kommuner, Vandværk for Rødovre Kommune, Alderdomshjem for »ølle-rød og Taarnby Kommuner, Præste-gaard i Rødovre, flere Landsteder og Villaer.

Frederiksberg Kommunes Præmie 1925 for Villaen O F Eichs V. 16.

Adresse: Forchhammersv. 22, Kbhvn.V.

MØLLER Søren Købmand, fil. Borgme­ster, R. DM.; f. 5. April 18VO paa Skagen ; Søn af Købmand C S Møller (død 1908) og Hustru f. Rasmussen (død 1925); gift (7. Febr. 1900) m. Katbinka M., f. 10. Dec. 1872, Datter af Snedkermester Carl Warnstrøm (død 1896) og Hustru Fre­derikke f. Rasmussen (død 1878).

I Købmandslære i Faderens Forret­ning 1884-88; gennemgaaet Grimers Han­delsakademi 1888-89; ansat hos Carl Wandel & Søn i Kbhvn. 1890-1900; over­tog Faderens Forretning 1SOO.

Kommunal Revisor 1905-09; i Lignings­kommissionen 1909-13; i Byraadet fra 1917, Formand 1925-42; i Bankraadet for Skagens Bank fra 1916, Formand fra 1923; Næstformand for Skagens­banens Bestyrelse fra 1917, Formand fra 1933; Formand for Skagen Handels­standsforening 1917-36; Medlem af Be­styrelsen fur Skagens Museum 1953-40.

Adresse:   Skagen.

MØLLER Thorolf E cand. jur., K.; f. 13 April 1890 i Kbhvn.; Søn af Stamhus­besidder, Hofjægermester Holger Møl­ler (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Marie f. Rørdam (død 1941); gift (20. Okt. 1917) m. Maria M., f. Kold Nielsen, Datter af Pastor Søren Nielsen (død 1896.) og Hustru Lydia f. Kold.

Student (Odense) 1907; cand. jur. 1915; overtog Stamhuset Østrupgaard 1917 og Ejer af samme efter deta Overgang Hl fri Ejendom 1921 indtil 1925.

Direktør    og    Bestyrelsesmedlem    i

Moll

Akts.   Georg   Jensen   &   Wendel   og   i Akts. Sterling Polish Company.

Medlem af Repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde; For­mand i Landsudvalget for Turistvarer; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Dansk Kunsthaandværk og .Leder af Foreningens Retsudvalg.

Adresse:   Ordruphøj,   Ordruphøjv.   35, liCharlottenlund.

MØLLER   Traugott Grosserer, Fabri­kant; f. 25. Aug. 1904 i Flensborg; S&n af Overborgmester, Grosserer J C Møller (se denne); gift (21. Sept. 1929) in. Eva Meta Maria M., f. Bock, f. 26. April 1909.

Medindehaver   af   Firmaet   Møller   Æ Co., Sønderborg, Kbhvn. og Flensborg; Formand i Bestyrelsen og Direktør for •    Akts.   Sønderborg  Trikotagefabrik.

Medlem af Bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening ; Med­lem af Provdnshandelskammeret og af Den danske Handelsstands Fællesrepræ­sentation ; Formand for Sønderborg Handelsstandsforening.

Adresse: Stranclv. 21, Sønderborg.

MØLLER   V   Aage  Grosserer,  se Moller

V  Aage.

MØLLER Viggo F Forfatter, Redakter; f. 24. April 1887 i Odense; Søn af Brand­direktør Fritz Maller (ded 1908) og Hu­stru Lovise f. Krohne (død 1930).

Medarbejder ved Fyens Stifttidende og Dagbladet København 190642; Kor­respondent i Berlin 1913; ansat i Den alm. Brandforsikring for Landbygnin­ger, Hovedkontoret, 1914-42; Redaktør af Brandforsikringsbladet 1922-42 ; Udgi­ver og Redaktør af Tidsskriftet Vild Hvede fra 1925; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1939-40 og for Forfatterforbundet 1943-45; Konsu­lent for Gyldendal.

Litterære Arbejder : Nerver (1920) ; Bag de graa Facader (1922) ; Halvdelen af To (1924); Familien Zero (1926); Sære og Gale (1928) ; En Sten bliver kastet paa Vandet (1929) ; Forbrydere 11930); Kyx (1932); Det sidste Døgn (1932); Det Skjulte (1934); I Kraft af mig selv — (19J6) ; Den excentriske Hverdag (1937) ; Bjælken i dit eget Øje (1941) ; Menneskemagt (1943) ; Seks Uger i Horserød (1945); Hyggelige Historier (1946) ; Venlige' Vers (194T) ; Den femte Dimension (1948); flere Hørespil og en Række Noveller; udvalgte Noveller Sy­ge Sind er udsendt paa Russisk (1928).

Adresse : Under Elmene 14 B, Kbhvn. S.

MØLLER   Viggo Sten Arkitekt; f. 24. Jan. 1897 i Herstedøster ; Søn af Over­lærer Josef Møller (død 1939) og Hu­stru Jletea f. Zakarias Nielsen (død 1942) ; gift (23. April 1920) m. Bodil M.,

f. 2. Marts 1897 i Kbhvn., Datter ar Fuldmægtig Christian Ponsaing (død 1909) og Hustru Marie f. Larsen (død 1940).

Præliminæreks. 1913; i Murerlære; Afgang fra Kunstakademiets Bygnings-tekniske Skole 1916; ansat hos Professor Anton Rosen 1916-20; Arkitekt i Søvær­net 1920-35; derefter privat Virksomhed; raadgivende Arkitekt for Ny Carlsberg-fondet, Ny Carlsberg Glyptotek og Ska­gens Museum; Studierejser i England, Frankrig, Tyskland. Italien, Holland, Belgien og de nordiske Lande; Redak­tør af Dansk Kunsthaandværk (Nyt Tidsskrift for Kunstindustri) fra 1932; Direktør i Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk fra 1943; korresponrle-rende Medlem af Svenska Slojdforenin-gen og Norsk Brukskunst.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1938-40 og Leder af Foreningens Udstillingsudvalg 1940-42.

Har opført eller ombygget Villaer m. m. i Hovedstadens Omegn; har restau-reret Pederstrup paa Lolland; Mindes­mærke for Sprogforskere paa Dantes Plads, Kbhvn.; Mindesmærke for Søfolk omkommet under Krigen 1939-45, ved Holmens Kirke, Kbhvn.; har arrangeret Kunstudstillinger paa Glytoteket og Charlottenborg samt Udstillinger af Kunsthaandværk; har redigeret Værker om Brødrene Classen, N A Abildgaard, Keramik m. m.; har skrevet Holmens Bygningshistoeie (s. m. Christian El­ling); Artikler i Tidsskrifter, Dagblade og videnskabelige Skrifter.

Udenl. Orden : S.V.3'.

Adresse.: Solsortv. 14, Kbhvn. F.

MØLLER-CHRISTENSEN Vilh, Læge Dr. med., D.r.K.M.. M.T.Kha.; f. 28. Ju­ni 1903 i Haslev; Søn af Højskolefor­stander N C Christensen (død 1943) og Hustru Anne Mario f. Møller (død 1936) • gift (18. Febr. 1930) m. Emmy M-C., f. 1. Maj 1903 i Kbhvn., Datter af Murer­mester J A D Stamer (død 1936) og Hustru Johanne f. Becker (død 1948)

Student (Haslev) 1921; med. Eks. 1928; Ansættelse ved Hospitaler i Pro­vinsen og Kbhvn. 1928-32 og 1938-39; prakt. Læge i Hillerød 1932-38; Dr. med 1938; prakt. i Roskilde fra 1939- Pri­vatdocent 1941.

Medlem af Det kgl. nordiske Old-ekrift-Selskab og af Bestyrelsen for Dansk medicinsk-historisk Selskab; Med-lem af Bestyrelsen for Dansk Røde Kors Roskilde Ard. 1939, Næstformand 1944, Formand fra 1945; Dtltager i 1. Euro­pæiske Rheumatolog-Kongres i Kbhvn • Aarhus 1947.

Paabegyndte i 1935 Udgravningerne af Æbelholt Kloster ved Hillerød <jg har ber, 9. m. Nationalmuseet, foretaget me-

973

dicinsk-arkæologiske Undersøgelser og nar i 1941 paabegyndt Skeletundersøgel­ser.

Har skrevet: The History of the For-ceps (Disputats, 1938); Set. Vilhelms Kapel (1939) ; Om kirurgisk Behand­ling af den galliske Syge i Danmark før 1550 (1940) ; en prisbelønnet Afhand­ling, Sygdomstilfælde og -Symptomer i den danske Middelalder (1941) ; Middel­alderens Lægekunst i Danmark (1944.) ; Redaktør 02 medicinsk-historiak Med­arbejder ved Finsen-Instituttets 50-Aars J ubilæumsskrif t (1946) ; Æbelholt-Studier (1949) ; har (s. m. Ove Brinch) foreta­get Undersøgelser over Forholdet imel­lem Tandlidelser og rheumatiske Led-lidelser i Middelalderen paa Basis af Skeletfundene i Æbelholt og Øm Klo­sterruiner og (s. m. Poul Møller) pu­bliceret flere Arbejder over patologiske Skeletter fra Æbelholt Kloser; desuden flere mindre medicinsk-historiske Af­handlinger ; medicinsk-historisk Medar­bejder ved Den lille Salmonsen (1939-40) og ved Raunkjærs Konversations-Leksikon (1948 f.).

Adresse;  Dronning Margrete V. 23, Roskilde.

MØLLER-JENSEN   Viggo Arkitekt, f 27. Marts 1907 i Kbhvn.; Søn af Maler, Arkitekt Jens Møller-Jensen (død 1948. se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Sig­rid f. Vold; gift (2. Juni 1934) m. Ma­lene M-J., f. 3. Maj 1911 i N-Uttrnp, Datter af Gartner Niels Helligkilde og Hustru Anna f. Gravesen.

Student (Ordrup Gymnasium) 1925; Tømrersvend 1929; Afgang fra Kunst­akademiet 1935; Studierejser i England, Frankrig og Italien; egne Arkitekt-arbejder fra 1935; Lærer ved Kunst­akademiets Bygningsskole 1941-, Med­lem af Bestyrelsen for Akademisk Arki­tektforening 1946-48.

Har bl. a. bygget Atelierhnsene ved Ullerslev Mose og Etagebebyggelse for Foreningen Socialt Boligbyggeri.

Adresse :  Borrekrattet 7, Lyngby.

Sommerbolig : Annasminde, Lynæs.

MØLLER MIKKELSEN Carl Sekre­tariatschef; f. 9. April 1900 i Starup Sogn; Søn af Repræsentant Jena Møl­ler Mikkelsen (død 1939) og Hustru Andrea f. Kolind (død 1947); gift (6. Sept. 1928) m. Jenny M. M., f. Z. Nov. 1898 i Randers, Datter af Spare­kassebogholder Niels Kjær (død 1914) og Hustru Olga f. Pedersen (dåd 1946).

Student (privat dira.) 1917; oand lur. 1925; Sekretær i Kbhvns Skatte­direktorat s. A.; fuldmægtig 1937; Kontorchef for Overborgmesterens Sek­retariat 1938, Sekretariatschef smstds 1947; Sagfører 1937, Landsretssagfører (Beskdkketee depon.) 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kna-bstrup Teglværk, Knabetrup fra 1943, for Akts. Skandinavisk Moler In­dustri, Sundby Mors fra 1946, for Akts. Nordisk Molerindustri, Kbhvn. fra 1946 og for Laaneforeniingen af Embeds- og Bestillingsmænd, Kbhvn. Ira 1941; Sek­retær for flere kommunale Udvalg og Kommissioner under Kbhvns Kommu­nalbestyrelse.

Adresse : Stockholms?. 19, Kbhvn. Ø.

MØLLER NIELSEN J Redaktør se Nielsen J Møller.

MØLLER-SØRENSEN    Aage Professor, R.p.p.; f. 17. Aug. 1891 i Aalborg; Søn af Togfører Hans Sørensen (død 1929) og Hustru Marie f. Møller; gift (3. Af »i 1917) m. Elly M-S., f. paa Frdbg., Dat­ter af Styrmand I C Andresen (død 1898) og Hustru Maria f. Monberg (død 1940).

Dyrlægeeks. 1912; Assistent ved Vete< ninær- og Landbohøjskolens patologisk-anatonuske Afdeling 1913; Prosektor ved sammo 1914; Højskolens Rejsefonds Su-pendium til Studierejse til Tyskland, Østrig, Frankrig m. fl. Lande 1921; Studieophold i Stockholm 1930; Prosek­tor ved Kirurgiske Klinik 1926; Ama-nuensis ved Højskolen 1931; Professor i Veterinær-Lægevidenskab og Forstander for den kirurgiske Klinik for størra Husdyr 1933; Hygiejnisk Konsulent og Tilsynsførende ved Akts. Det danska Mælkekompagni, Kbhvns Mælkeforsy­ning til 1941; Formand for Den danske Dyrlægeforening 1937-40; Formand for Komiteen til Afholdelse af 5. nordiske Veterinærmøde, Præsident for dett« 1939; Censor i Fransk ved Højskolens Adgangseks. fra 1925; Sagkyndig ved Besættelsen af Professoratet i Kirurgi ved Norges Veterinærhøjskole 1937; Medlem af Bestyrelsen for C O Jensens Mindefond; Formand for Veterinær- og Landbohøjskolens Idrætsforening 1933-40 og fra 1948; korresponderende Medlem af L?. Société des sciences veterinaires de Lyon; Medlem af Bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg., 3. Kreds Frdbg.

Har skrevet forskellige Afhandlinger vedrørende den veterinære patologiske Anotomi og Kirurgi; Vejledning i Ope-rationsteknik for Veterinærer; Lærebog i den specielle Veterinærkirurgi (1949) • Dansk Medredaktør af Skandinavisk Veterinærtidsskrift til dets Ophør 1949

Udenl. Orden:  N.St.O.31.

Adresse: Bulowsv. 13, Krjhvn. V.

MØLLERHØJ Johs. S Overingeniør, R.; f. 16. Juni 1890 i Nybølle; Søn af Gaard-ejer Kr. S Møilerhøj (død 1926) og Hn-stru Martine f. Jensen (død 1942); gift (19. Maj 1934) m. Inger Elisa M., 1.

Mali___________________

Si. Jan. 1901 paa Frdbg., Datter af Kontorthef v. Orloersværttet Ejnar Olrik (død 1927) og Hustru Helga f. Fick (død 1940).

Cand. polyt. (Elektroingeniør) 1914; Ingeniør ved Budde, Schou & Co.'s Pa­tentbureau 1914-16; Chefelektriker og Laboratorieforstander ved Akts. Nordi-iske Kabel- og Traadfabrikers Kabelfa­brik i Kbhvn. 1916, Overingeniør fra 1940.

:     Medlem af Akademiet for de tekniske . Videnskaber 1937 og af Dansk Elektro­teknisk Komite 1946.

Udgivet: Specialforelæsninger over Kabelteknik (1952). Tidsskriftartikler i Fagblade etc.

Forskellige Opfindelser paa det elek­trotekniske Omraade. Tildelt G A Ha-gemanns Guldmedalje 1942.

Adresse: Mosehøjv. 35, Charlotten-lund.

MØLLGAARD    Holger Professor ved Landbohøjskolen; f. 20. Maj 1885 i Vis­senbjerg paa Fyen: San af Sognepræst E H Møllgaard (død 1912) og Hnstru Regitze f. Skeel (død 1931); gift (K. Febr. 1914) m. Else M., f. 11. April i Kolding, Datter af Rektor Georg Bruun (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Margrete f. Petersen.

Student (Odense) 1903; med. Eks. 1910; Assistent paa Universitetets f.Vftiu-logiske Laboratorium 1905-11; Virtcp-skabernes Selskabs Guldmedalje 1910; Professor l Fysiologi paa LandbohøJ-skolen fra 1911.

Ernæringsraadets Sekretær 1917-19; Formand for Statens Brødkornsadmini-stration 1919-22; dansk Ernæringskom-missær ved den internationale Kom­mission for Slesvig 1920; Æresdoktor i Medicin ved Universitetet i Athen 1932; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Fonfatter af tiere kirurgiske, stofekif-tefysiologiske og experimentalpatologi-ske Arbejder.

Udenl. Ordener: ELFr.3.; B.N.3. Adresse: Espérance Allé 15, Oharlottl. Sommerbolig:  Møllegaajden, GI. Ska­gen.

MØLLMANN Christian Malermester; f. 29. Maj 1885 i Kbhvn.; Søn af Maler­mester C C Møllmann (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Sofie f. Birch (død 1909); gift (16. Juni 1920) m. Ettie M., f. 7. Juli 1896 i Kbhvn., Datter af Grosserer R G Beckett (død 1917) og Hutru Eva f. Anderson (dpd 1949).

Student (Schneekloths Skole) 1903; cand. phil.; i Malerlære; Elev af Kunst­akademiet; Svendeprøve 1907; Studie­rejser i Tyskland, Frankrig og Italien; j

_______________________974_

Borgerskab 1911; Medindehaver af Fir­maet C Møllmann & Co. 1912.

Med'lem af Repræsentantskabet for Malerlauget 1918-48 os af Forretnings-og Laaneudvalget for Borgervennen af 1788 samt Repræsentant i Kbhvns Brandforsikring.

Adresse : Sortedam  Doss. 95 A, Kbhvn. Ø.

MØNSTED    Aage Overingeniør, cand. polyt.; f. 3. Aug. 1884 paa Fævejle Hovedgaard pr. Trustrup; Søn af Pro­prietær J Mønsted (død 1932) og Hu­stru Margrethe f. Secher (død 1924); gift (3. Febr. 1912) m. Inger M., f. 9. Maj 1886 paa Mariendal paa Mols, Datter af Proprietær Jørgen Hansen (død 1922) og Hustru Ulrikka f. Bror-son (død 1926).

Student (Aarhus) 1902; cand. polyt. 1909; Ingeniør ved Frederikshavns Kommune 1909-10; Ophold i U. S. A. i forskellige Ingeniør- og Entreprenør-firmaer 1910-14; Ingeniør ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg 1915; Afdelingsin-geniør ved Stadsingeniørens Direktorat 1934, Stedfortræder for Stadsingeniøren 1943, Overingeniør 1946.

Medlem af Menighedsraadet for Hans Tavsens   Kirke  fra  1922;   Magistratens Repræsentant   i   forskellige   af   Dansk Ingeniørforening nedsatte  Normudvalg. Adresse: Fuglebakkev. 33, Kbhvn. F. Sommerbolig:   „Wayne",   Veddinge Bakker,   Faarevejle.

MØNSTED William Direktør, R.; f. 12. Juli 1879 i Balle; Søn af Proprietær O Mønsted (død 1918) og Hustru Dagmar f. Schåffer (død 1917); gift m. Agnete f. Blach (død 1945).

Uddannet hos Otto Mensted, Aarhus 1896-1900, hos Armour & Co., Chicago og Forth Wortih 1901-03; hos Otto Mønsted i Kbhvn. 1904 og fra 1906 i Korn- og Foderstof kompagniet; Medlem af Di­rektionen for dette 1915-40; Direktør i Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer 1939-46.

Medlem af Bestyrelsen for Kreditor-Foreningen af 2. August 1905 til 1938, for Kbhvns Frihavns Akts. til 1948 (Formand 1946-48) og for Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Sjællands og Lolland-Falsters Stifter til 1941; Medlem af Khhvns Bedøm­melsesudvalg for Korn- og Foderstof-handelen, Næstformand fra 1937; Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mité 1930-40; Næstformand 1932-40; Formand for den almindelige Be­dømmelses- og Voldgifts-Ret paa Kbhvns Børs 1932-40; .Medlem af For­retningsudvalget for Den danske Han­delsstands Fællesrepræsentation 1934-40;

fe

975_______________________

handelskyndigt Medlem af Østre Lands­ret 1938; Medlem af Fragtnævnet 1939-46; Formand for Bestyrelsen for Kraks Legat; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Folkeforsikringsanstalt og af Bestyrelsen for E R Rasmussens Fond. Adresse: Frdbg. Allé 56, Kbhvn. V.

MØRCH   Alex Gesandt. R.DM.p.p.; f. 19. Marts U896 i St. Petersborg; Søn af Kon­sul, Skibsreder Poul Hassing Mørch (død 1907) og Hustru Adolphine Wil-helmine f. Berg (død 1935); gift (15. Sept. 1936) m. Effie Elsie M., f. 16. Dec. 1904 i Kbhvn., Datter af Kaptajn i Marinen Einar Jessen (død 1938) og Hu­stru Marie Gyrithe f. Ulrich (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1922; tung. Sekretær i Uden­rigsministeriet s.A.; Vicekonsul i Ham­borg 1924; Sekretær i Ministeriet 1925; Vicekonsul i Shanghai 1929; atter Sekre­tær i Ministeriet 1934, tung. Fuldmæg­tig 1935, udnævnt 1938, Kontorchef 1941; overordentlig Gesandt og befuldmægti­get Minister i Kina 1946, tillige i Bangkok 1947.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.4.; Ju.Kr.4.

Adresse:   Det  kgl.   Danske   Gesandt­skab,   26   Chungshan   Lu,   Shanghaj, Kina.

MØRCH  Johan Chr. fh. Postmester, K DM.,Ohr.X.E.M.; f. 30. Nov. 1870 i Horsens; Søn af Tømrermester I C March (død 1910) og Hustru Mette Ma­rie f. Christensen (død 1884); gift (29. Juli 1899) m. Anna Cathrine M., f. 29. April 1872 i Grindsted, Datter af Di­striktslæge H C A Lassen (død 1924) og Hustru Anna Cathrine f. Andersen (død 1920).

Indtraadte i Postvæsenet 1887; Løjt­nant i 4. Dragonregiment; Assistent i Postrevisionen 1894: Postekspedient ved de bevægelige Postkontorer 1899; Post­mester i Grindsted 1910; kst. Post-inspektør 1919; Postinspektør 1921; kst. Overpostinspektør 1923-24; Postmester i Aarhus 1924-37.

Adresse : Ry.

MØRCH   Johs. Læge, R.; f. 30. Dec. 1867 i Starup ved Kolding; Søn af Provst Mourits Mørch (død 1890) og Hustru Kirstine Petrea f. Ørum (død 1911); gift (21. Juli 1926) m. Gerda Margrethe Betty M., f. 4. Febr. 1893 i Nebsager, Datter af Sognepræst C A Biøndum (død 1922) og Hustru Anna f. Møller (dåd 1919).

Student ^Kolding) 1885; med. Eks. 1892; ved kbhvnske Hospitaler 1893-97; prakt. i Hvalsø 1897-1937; Jernbanelæge 1898-1937; Rejse til tyske Folkesanato-

___________________Mere

rier i 1902;  Læge ved Aastrup Kloster 1928.

Formand for Lægekredsforeningen for Roskilde og Omegn 1911-22 og for Den ejælland-falsterske Jernbanela-Keforening 1916-30; Medlem af Den alm. danske Legeforenings Hovedbestyrelse 1922-29 (Næstformand 1927-29), af Bestyrelsen for De danske Lægers Hjælpeforening og af Den danske Kræftkomité; Æres­medlem af Roskilde og Omegns Læge-kredsforening 1937.

Adresse:   Hestehaven 2,  Rungsted Kyst.

MØRCH   L C Fabrikant. R.DM.; f. 30. April 1873 i Aalborg; Søn af Fabrikant Ole Mørch (død 1910) og Hustru f Lindgaard (død 1929); gift (26. Aug. 1898) m. Kirstine M., f. 8. Jan. 1874 i Aalborg, Datter af Snedkermester An­ders Nielsen (død 1914) ns Hustru Kir­stine f. Sørensen (død 1928).

I Snedkerlære i 5 Aar; gennemgaaet Teknisk Skole i Aalborg og Kbhvn.; Borgerskab 1898; Indehaver af Firmaet M Mørch & Søn, grundlagt 1840.

Formand for Aal'borg Bys og Omegns Sparekasses Tilsynsraad, for Aalborg almindelige Understøttelsesforening og for Aalborg Haandværkerforening; For­mand for Træindustriens Fabrikant-forening for Jylland; Næstformand for Aalborg Pige- og Drengehjem og for Aalborg Asylselskab for Smaabørn-, Formand for Foreningen 28. Jan. 1840 (Understøttelsesforening); Næstformand for Aalborg Tekniske Skole; Medlem af Direktionen for Aalborg Hypothek-forening; Kasserer for Aalborg Kate­dralskoles Studiefond.

Adresse: Klostermarken 39, Aalborg.

MØRCH O V Civilingeniør, R.; f. 26. April 1885 i Kbhvn.; Søn af Manufak­turhandler S W Mørch (død 1912) og Hustru Victoria f. Nancke: gift 1. Gang (26. Dec. 1911) m. Helvig M., f. 20. Juni 1887, død 1943, Batter af Ur­mager Valdemar Frandsen i Roskilde (død 1911) og Hustru Kirstine f. Han­sen (død 1922); 2. Gang (4. April 1944) m. Ellen M., f. 16. Febr. 1891, Datter af Konsul Alfred Thisted, Vejle (død 1923) og Hustru Anna f. Schade (død 1940).

Student (Gammelholms Latin- og Real­skole) 1902; cand. polyt. 1907; Sekond­løjtnant i Fæstningsartilleriet 1909 og 1914; ansat i Firmaet F L Smidth A Co. i Kbhvn. fra 1908, i Udlandet 1910-24; Underdirektør i Akts. F L Smidtli & Co., Kbhvn. fra 1925; Medlem af Bestyrelsen for F L Smidth & Co., Ltd., London 1919-40 og fra 1946, for The Building & Insulating Material Co., Ltd., London 1922-40, for The Tunnel Portland Cement Co., Ltd., West Thur-

Møre_________________

rock, Essex, England 1929-40, for Hel-wan Portland Cement Co., Ægypten 1929-40, for Essex Sack Co., Ltd. 1930-40 og fra 1946, for East African Port­land Cement Co., Ltd., Nairobi 1933-39, for Tunnel-Cement-Holdings, Ltd., Lon­don, 1934-40. for The Egyptian Cement Products Ltd., London 1936-40, for Neor East Tradins Co., Ltd., 1937-40 og fra 1945. for F L Smidth & Co. (Bombay) Ltd., Bombay 1938-40 fra 1947, for Dansk Eternit Fabrik A/S fra 1942 cg for Akts. Danalith fra 1949; Præsident for Danish Committee World Power Conference fra 1936: Medlem af Inge­niørforeningens Repræsentantskab og af Bestyrelsen for Section Danoise de la Société des Ingenieurs Civils de France.

Adresse : Vilvordev. 9, Charlottenlund.

MØRCH Paul Overlæge. Dr. med.; f. 14. Nov. 1896 i Hamborg; Søn af Land­inspektør Johs. Lund Mørcli (dftd 1914) flir Hustru Elisabeth f. Nielsen (død 1924); gift (15. Maj 1938) m. Inger M., f. 18. April 1908 i Sæby, Datter af fh. Salgsinspektør Chr. Møller og Hustru Kirstine f. Clasen.

Student (Randers) 1915: med. Ek*. 1924; "Reservelæge i Søværnet s. A. og ved Marinehospitalet 1924-25; Hospitals-uddannelse i Kbhvn. og Provinsen 1925-30; Assistent ved Rigshospitalets Øreafd. 1930-33 og 1934-38; ved Sundby Hospitals Øreafd. 1933-34; Privatklinik i Kbhvn. 1932-38; Dr. med. (Undersøgelser over nogle Metalsaltes Indvirkning paa Fagocytose) 1933; Specialistanerkendel­se (Otolaryngologi) 1933; Overlæge ved Roskilde Amts og Bys Sygehus, Øre-, Næse- og Halsafd. fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk otolaryngologisk Selskab 1933-37 og dets Formand 1939-41.

Har foruden Disputatsen skrevet «n Del mindre, videnskabelige Afhandlin­ger.

Adresse.: Dronning Margretes V. 25. "Roskilde.

MØRCH   Poul Adam Kommandørkap­tajn, R.DM.,HTS.p.p.; f. 25. Marts 1898 i Helsingør; Søn af Oberstløjtnant F C E Mørch (død 1944) og Hustru Agnes f. Jespersen; gift (4. Febr. 1928) m. Eva M., f. Feilberg.

Student (Odense Katedralskole) 1916; Sekondløjtnant i Flaaden 1919; paa Uri-dervandsbaadsskole 1922-23. paa Søoffi-cersskolen 1923-24, paa Luftobservator-skole 1924; Styrmand og Lærer paa Det Østasiatiske Kompagnis Skoleskib Kø­benhavn 1924-25; Forsvarsministerens Ad-jutant af Søværnet og Sektionschef i Marinestaben 1935-29. Aug. 1943; f ung. Marineattaché i Stockholm 1943-45- Læ­rer ved Officersskolen 1927-29, ved Søof-

________________________976

ficersskolen 1934-43 og ved Hærens Of­ficersskole 1938-43 og 1945-46; Komman-dørkaptajn 1945.

Medarbejder ved Tidsskrift for Sø-væsen 1932-43; Medlem af Bestyrelser, for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1934-40.

Udenl. Ordener: A.F.L.3.; Ch.F.3.-. Fi.H.R.31.; Fi.L.2'.; F.Æ.L.4.; Po.P.R.5; S.Sv.31.; Stb.B.E.4.

Adresse : Tjørnegaardsv. 12, Gentofte. MØRCK L E Kontorchef, R.; f. 29. Ang. 1890 i Gudhjem; Søn af Toldassistent Peter L Mørck (død 1920) og Hustru Agnethe Christine f. Koen; gift (24. Okt. 1919) m. Karen Julie Nicoline M., f. 30. Juli 1892 i Leningrad, Datter af Guvernementssekretær Alexander Hølt-zel (død 1909) og Hustru Flora f. Breokwoldt (død 1931).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1910; cand. jur. 1916; Sekretær i Handels­ministeriet 1918, Fuldmægtig 1928-34; Kontorchef i Forsikringsraadet fra 1934; Bestalling som Overretssagfører 1919; Lærer ved Niels Brocks Handels­skole 1928 og ved Handelshøjskolen 1934; Eksaminator ved Revisoreks., Skibsmægler- og Varemæglereks. samt Ejendomsmæglereks.; Medlem af Eksa menskommissionerne for de statskon-trollerede Handelsskoler og for Han-delsfaglærereks.; Forsikringsraadets Til­lidsmand ved Livsforsikringsselska'berne.

Adresse: Skt. Kjelds Plads 2, Kbhvn. Ø.

MØRCK Mogens J Dommer; f. 16. Aug. 1902 paa Frdbg.; Søn af Snedkermester A E Mørck og Hustru Mary f. Hen-ningsen (død 1909); gift (23. Okt. 1926) m. Bodil M., f. 16. Aug. 1903 i Kbhvn., Datter af Revisor Vilfred Jensen (død 1916) og Hustru Sigrid f. Kornbeck (død 1932).

Student (Øregaards Gymnasium) 1920; cand. jnr. 1925; tung. Sekretær i Un­dervisningsministeriet s. A.; Dommer­fuldmægtig i Vordingborg 1925-48; Dom­mer i Randers 1948.

Medlem af Vordingborg Ligningskom­mission 1935-46.

Adresse : Køsters Allé 7, Randers. MØRCK Poul H Arkitekt: f. 29. April 1900 paa Frdbg.; San af Snedkermester A E Mørck og Hustru Mary f. Hen­ningsen (død 1909); gift (23. Okt. 1926) m. Aase M., f. 14. Juli 1906 i Kbhvn., Datter af Revisor Vilfred Jensen (død 1916) og Hustru Sigrid f. Kornbeck (død 1932).

Student (Plockross' Skole) 1918; cand. phil. 1919; Studierejse i Frankrig og Italien 1925; Afgang fra Kunstakade­miet 1929; Medarbejder hos Arkitekt C Harild 1922-27 og 1931-32; Konduktør

for Arkitekt Holger Jacobsen ved Stats-radiofonibygningen 1928-30; Leder af Carlsberg Bryggeriernes Arkitektkontor 1932-34; raadgivende Arkitekt for Chri stians Kirken fra 1932; selvstændig Ar­kitektvirksomhed fra 1934.

Medarbejder ved Tidsskriftet Arkitek­ten   1934-38;    Lærer   ved   Det   tekniske Selskabs Skoler fra 1936;   Sekretær i Aka­demisk Arkitektforening 1937-45, Medlei af Bestyrelsen for samme fra 1948.

Har udført: Ombygninger og Udvidel­ser for Carlsberg Bryggerierne, Carl Allers Etabl., Porcelænsfabrikkerne Bing & Grøndahl og Norden m. fl., nyt Fabrakanlæs for Frederikssund Jernstøberi, ombygget og nyopført fle­re Villaer i Kbhvn. og Omegn, indven­dig Ombygning af Hovedbygningen til Sædiugegaard ved Rødby og Gjeddes-dal ved Taastrup. Restaurering af Chri-stianskirken i Strandgade efter Krigs-(Hlelseggelsen (1945-46).

Har skrevet Artikler i forskellige Tids­skrifter og Fagbøger.

Adresse:  Tranegaardsv.   4, Hellerup.

MØRK  Holger Stationsforstander, R.; f. 10. April 1880 i Højreby paa Lolland; Søn af Førstelærer H J Mørk (død 1904) og Hustru Kathinka f. Kirschner (død 1921); gift (28. Maj 1937) m. Emilie M., f. 1. Okt. 1907 i Horsens, Datter af Frisør C F Sonnenborg og Hustru Rås-mine f. Sørensen.

Præliminæreks. (Maribo) 1896; Elev-ved Statsbanerne 1897; Assistent 1899: Kontrolør II i Odense 1923; Kontrolør I 1933; Overkontrolør i Esbjerg 1933; Stationsforstander i Slagelse 1935; Sta­tionsforstander for Kbhvns Godsbane-gaard 1938.

Adresse : Mitchellsg. 21, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Jernbanestien, Vedbæk.