N

N AU R Albert Maler; f. 13. Okt. 1889 i Kbhvn.; Søn af Kasserer Albert Naur (dåd 1913) og Huatru August« J. Bull (død 1916); gift (3. Marts 1923. Ægte­skabet opløst) m. Susanne Margrethe N., f. 27. Nov. 1899 i Aalborg, Datter af Godsejer, Vicekonsul N K Strøyberg (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Caroline-Mathilde f. Andersen (død 1936).

Student 1908; Studier paa Malersko­ler i Paris 1912, 13 og 14; udstillede første Gang paa Kunstnernes Efter-aarsudstilling 1912, i Kunstforeningen 1914; Medlem af Grønningens Udstil­ling fra 1915.

Formand fnr Malende Kunstneres Sam­menslutning 1942.

___________________Neck

Værker: Portræt af en ung Kvinde og Tractor i Middagshvil (Statens Mu­seum); Blomstrende Hyld (Maribo Mu­seum) ; Grøftebnket (Aalborg Museum);

Kornstakke  paa  Marken  (Aarhus  Mu­seum) .

Adresse: Strandv. 83, Kbhvn. Ø.

NAVER Rasmus Forlagsboghandler; f. 12. Juni 1894 i Nørre-Alslev; Søn af Gaardejer Peter Naver (død 1919) og Hustru Maren f. West; gift (1. Sept. 1929) m. Christine N., f. 9. Sept. 1900 i Kbhvn., Datter af Bogtrykker Thor­vald Petersen (død 1920) og Hustru Ane-Margrethe f. Oehlerich (død 1938). Lært i Thierrys Boghandel, Nakskov 1910-14; Medhjælper hos Kristian "P Møl­ler. Aarhus 1914: Fuldmægtig i Steen Hasselbalchs Forlag 1918; Leder af Gyl­dendals Sortimentsboghandel 1919; ansat i Boglader i San Francisco, Pasadena og New York 1923-27; derefter Virksom­hed som Pressesekretær og Udstillings-arrangør; Sekretær ved Kunstnersam­menslutningen Grønningen og Leder af dens aarlige Udstillinger fra 1928; eta­bleret eget Forlag 1931. Adresse: Classensg. 19, Kbhvn. Ø. Sommerbolig: Tibirkc Lunde, Tisvil-deleje.

NAVER   Skat Stahsintrndant, K'.DM., HTS.; f. 12. Nov.1889 i N-Vedby; Søn a.f Gaardejer H Naver (død 1936) og Hu­stru Petrine Margrethe f. Hansen (død 1904); gift (3. Maj 1918) m. Elna Carla N., f. 4. Fehr. 1895 i Kbhvn., Datter af Husejer H P Jachel (død 1917) og Hustru Anna f. Rasmussen (død 1948). Realeks. (N-Alslev Realskole); Elev ved Søværnets Intendantur 1906; Under-intendant 1910; Intendant 1920; Over-intendant 1937; Stabsintendant 1939.

Formand for Søværnets Intendantur­korps' Enkekasse og Understøttelsesfor­ening fra 1940.

Adresse: Maglekildev. 16, Kbhvn. V.

NECKELMANN Elisabeth Malerinde; f. 6. Nov. 1884; Datter af Ingeniør Lud­vig Conrnri Neckelmann (død 1922) og Hustni Elise f. Schoubye (død 1948); ugift.

Udstiller paa Efteraareudstillingen 1914, egen Udstilling 1915 og 1918, Char-lottenborg fra 1920; egen Udstilling 1934 og 1948. Tildelt Tagca Brandts Le­gat 1941.

Formand for Kvindelige Kunstneres Samfund fra 1923; Medlem af Chadov-tenborg Komitéen 1930; Medlem af Aka­demi raadet 1931.

Adresse: N-Farimagsg. 9A, Kbhvn.K. Sommerbolig:   Højby  Lyng.  Højby S.

NECKELMANN   Kay Konsul,  Direktør, R.,Chr.Xl'r..M.;  f.   13.  Okt.  1892 i Kol­ding;   Søn   al   Bankdirektør   Frederik Nr?ielmann   (ded  1934, se Kraks Blaa

Neck ______________

Bog 1934) og Hustru Laura f. Grau (død 1930); gift (5. Sept. 1934) m. Ka­ren N., f. 12. Juli 1897 i Kblivn., Dat­ter af Ohr. Fjord (død 1902) og Hu­stru Marie f. Hansen.

Eealeks. rKoIding) 1908; i Manufak-turhandlerlære i Vett & Wessels Ud­salg i Vejle 1908-10; Handelsmedhjæl-per i Tyskland 1911-14; Afgangseks. fra Hærens Officersskoles yngste Klasse 1917; ansat i Firmaet Winkel & Gedde, Kobe, Japan 1917-19; Direktør for dette Firma i Yokohama 1919-23; Direktør for Northern Feather Works, Ltd., Kan­ton 1924-29; Generaldirektør for dette Firma i Kanton. Hongkong og Shang­haj, Filial af Akts. Nordisk Fjerfabrik, Kblivii., 1929^7; Direktør i Akts. Nor­disk Fjerfabrik, Kbhvn. fra 1947; dansk Konsul i Kanton 1930-47; Formand for dansk Komite til Varetagelse af dan-skes Interesser under den japanske Be­sættelse af Hongkong 1942-45; dansk Konsul i Hongkong fra den engelske Eeokkupation 30. Aug. 1945 til 30. Ju­ni 1947.

Formand for Canton Club 1931-34 og for Oanton Foreign Chamber of Com-merce 1932-34; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Samvirke fra 1948.

Adresse: Stockholmsg. 43, Kblivn. Ø.

NEDERGAARD Paul Sognepræst; f. 23. Juni 1895 i Aargab; Søn af Sognepræst P C Nedergaard (død 1945) og Hustru Dagmar f. Sørensen (død 1940); gift (20. April 1921) m. Yrsa N., f. 6. Aug. 1900, Datter af afd. Kaptajn Julius Bjørn og Hustru Dagmar f. Matzen.

Student (Sorø) 1914; cand. theol. 1920; Eksamen i Pædagogik og Skolehygiejne s. A.; Lærer ved Frdbg. kommunale Skolevæsen; KaldskapeHan i Vanløse-Radovre 1921; resid. Kapellan ved Elias-Kirken, Kbhvn. 1924; Sognepræst ved Sankt Matthæus Kirke, Kbhvn. 1945.

Medlem af Den danske Præstefor­enings Hovedbestyrelse 1921-47; .Redak­ter at Præsteforeningens Blad 1929-47; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Menighedsraadsforening 1927-30 og 1935; Medlem af Radioraadet 1930-47 og af Hovedbestyrelsen for Kirkeligt Cen­trum 1935; Næstformand for Kirkeligt Centrums Landsstyrelse 1947; Redaktør af Præsteforeningens Festskrift i An­ledning alf ReformaMonsjuhilæum 1936; Medlem af Komitéen for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1939; Formand for Forældreraadet for Niek Ebbesens Vejs Kommuneskole 1939-44; Medlem alf Statens Lønningskominission 1943-46.

Litterære Arbejder: Menighedens Mænd I Johannes Levinsen (1925);

___________________________978

Jesus er stærkere (1926); Elias (1929); Bring Børnene til Jesus (1932); Tå;; Jesus med (5. Opl. 1938); Jesus og di: Syge (1939); Finland kalder (1940); Som om intet var hændt (6 Foredrag 1943); Ind under Stjernen (1946); Set. Matthæus Menigheds Historie (1946); Den danske Præsteforenings Historio 1896-1946 (1946); Troens Skjold, Prak­tisk Konfirmandundervisning (1947); Dansk Præste- og Sognehistorie (1949); Redakter af Kirkelig Aarbog (1923), Kirkelig Haandbog (1927, 1931, 1935, 1939 1943 og 1947), Kbhivns Stof tå Aar­bog (1944, -46 og -46), af Kirkelis Lommekalender (1. Aarg. 1925), af In­dre Missions Almanak; Det nye Aar (1928-35).

Adresse: Valdemarsg. 27, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Fiskebæk, Farum.

NEDERMARK Charles Provst, R., M.T. Kfh.p.p.; f. 2. Dec. 1892 i Kerteminde; Søn af Skræddermester Christian R Nedermark (død 1928) og Hustru Anne Marie f. Hansen (død 1934); gift (8. Aug. 1923) m. Carla Louise N., f. 20. Dec. 1895 i Kbhvn., Datter af Fabri­kant C N Halgreen (ded 1933) og Hu­stru Agnes f. Lassen (død 1898).

Student (Odense Katedralskole) 1911. cand. theol. 1917; Sekretær ved Krigs-fangelejre i Sibirien 1917-19; Kapellan ved Nathanaels Kirke i Kbhvn. 1919-24; Sognepræst, ved Allehelgens Kirke i Kbhvn. 1924-30; Sognepræst i Glostrup fra 1930 • tillige Provst for Smarum Her­red fra 1940.

Har holdt regelmæssige danske Guds­tjenester i Stockholm og Malmø siden 1922 og i Helsingfors siden 1927.

Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Kirke i Udlandet fra 1919, For­mand fra 1928, tillige tung. Formand for Bestyrelsen 1933-35; Kredsformand for Kbhvns Amts Kreds af Den danske Præsteforening; Medlem af Skolekom­missionen i Glostrup fra 1930 og af Skoledirektionen for Kbhvns Amtsraads-kreds fra 1941.

Udenl. Orden :  Pr.r.K.2&3.

Adresse: Præstegaarden, Glostrup.

NEEL Axel V Dr. med.; f. 15. Maj 1873 i Ejby Vends Herred; Søn af Lærer P Nielsen (død 1928) og Hustru Ane f. Madsen (død 1909); gift (11. Marts 1910) m. Journalist Inger Torrild N., f. 20. Okt. i Aalborg, Datter af Grosserer Johan Petersen (død 1904) og Hustru Mary f. v. Jessen (død 1916).

Student (Odense) 1897; med. Eks. 1903; Dr. med. (Følgetilstande efter Hovedlæsioner) 1913: Assistent ved Uni­versitetets psykiatriske Laboratorium

1913.  ved   Kommunehospitalets   Afd. VI

1914.   ved   Poliklinikens    Nerveafdeling

979

Neer

1914-16, ved Rigshospitalets Nervepoli-klinik 1916-18; Nervespecialist i Kbhvn. siden 1913; Nervelæge ved Invalidefor-sikringsretten 1923; Amamiensis ved Kbhvns Universitet 1941-48.

Medlem af Bestyrelsen for Neurolo­gisk Selskab 1916-19 og 1921; Formand for Danske Nervelægers Organisation 1931.

Offentliggjort talrige Afhandlinger i danske og fremmede lægevidenskabelige Tidsskrifter; (s. m. L Einarson) : Beitrag zur Kenntnis sklerosierender Entmarkungsprozesse ins Gehirn etc. (1938) og The content o! cells and pro­teins in the normal cerebrospinal fluid etc. (1939); 3 større Arbejder paa En­gelsk om diffus Hjernesklerose (1940 og 1942 s. m. L Einarson, 1944 tillige s. m. E Strømgren). Adresse: A N Hansens Allé 17, Hellerup.

NEERGAARD Anders N Direktør, Dr. techn.; f. 7. Aug. 1900 i Struer; Søn af Farvehandler Chr. Neergaard (død 1930) og Hustru Anna f. Nissen Arent; gift (13. Nov. 1926) m. Malerinde Ingeborg Høltzermann N., f. 27. Aug. 1898 i Hel­lerup, Datter af Grosserer Conrad Fri-dericlisen (død 1923) og Hustru Ida f. Høltzermann (død 1948).

Cand. polyt. 1923; Ingeniør i Akts. Sadolin & Holrnblad s. A.; Leder af dette Selskabs videnskabelige og tekni­ske Centrallaboratorium 1931^43; projek­teret og anlagt Kemisk Værk Køge 1934-35; Dr. techn. (Undersøgelser over Farvelakker af uorganiske Syrer) 1940; adm. og tekn. Direktør for Akts. Torns Fabrikker 1943.

Formand for Foreningen af danske Chokolade- og Sukkervarefabrikamer fra 1946.

Adresse: Ordrupv 152, Charlottenlund.

NEERGAARD Bodil Godsejerinde, FM. i Guld; f. 10. Febr. 1867 i Kbhvn.; Datter af Komponisten, Professor Emil Hartmann (død 1898) og Hustru Bo­lette f. Puggaard (død 1929); gift (2. Maj 1885) m. Godsejer, cand. polit. Viggo Neergaard, f. 29. Nov. 1837 paa Lindersvold (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915), Søn af Kammerherre Ferdi­nand Neergaard (død 1849) og Hustru Charlotte f. Olsen (død 1866).

Besiddelser: Fuglsang og Priorskov Godser.

Adresse: Fuglsang pr. Flintinge.

NEERGAARD Carl Godsejer; f. 10. Febr. 1873; Søn af Hofjægermester Charles Neergaard (død 1903) og Hu­stru Jenny f. Quistgaard; gift (21. Nov. 1905) m. Anna N., f. 6. Okt. 1873, Dat­ter af Sorenskriver Miinster i Norge.

Løjtnant; Ejer af Gyldenholm, Ka­strup Goda og Gimiinge Kirkegods 1906-48.

Formand for Bestyrelsen for Slagelse Sparekasse; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Polyfoto og for Akts. Oscar Fre-dericksen.

Adresse: Gyldenholm pr. Slagelse.

NEERGAARD Carl Henning fh. Sø-fartschef ved Statsbanerne, K'.DM.p.p.; f. 6. Febr. 1879 paa Rantzausgave; Søn af Hofjægermester Christian Busky-Neergaard (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Julie f. Kiørboe (død 1895); gift (21. Okt. 1911) m. Astrid Emilie N., f. 13. Maj 1891 i Korsør, Datter af Konsul, Skibsmægler Sofus Møller (død 1913) og Hustru Niel­sine f. Svare (død 1930).

Søofficerslærling 1894-95; til Søs i Kof-fardifart 1896-99; Styrmandseks. 1900; Reserveløjtnant i Marinen 1902; Styr­mand ved Statsbanerne 1903, Skibsfører 1919, kst. Skibsinspektør 1928, Søfart s-chef 1929-46.

Medlem af Bestyrelsen for Den almin­delige danske Skibsførerforening 1919-28 og af Jernbaneforeningens Hovedbesty­relse 1920-25; Formand for Jernba­neforeningens 11. Kreds 1920-25: Medlem af Søtransportkommissionen 1929-46; Op­mand ved eventuelle Tvistigheder mel­lem Sverige og Tyskland angaaende Trelleborg-Sassnitz Ruten fra 1930; Med­lem af Isbrydningsraadet 1930-46 og dettes Forretningsudvalg 1937-46, af Be­styrelsen for Navigatørernes Bibliotek 1937-40 og af Dansk-norsk Færgekom mission fra 1945.

Udenl. Ordener: N.St,O.2'.; S.Kr.3.; S.N.3.

Adresse : Sortedam Doss. 99, Kbhvn.Ø.

NEERGAARD   Ebba   Hofdame;   f.   24.

Juni   1916;     Datter   af    Kammerherre,

Hofjægermester    Frode  Neergaard    (se

denne);   ugift.

Hofdame  hos H.K.H.  Kronprinseasen 1942,  hos H.  M.  Dronningen  1947. Adresse: Amalieg. 39A, Kbhvn. K.

NEERGAARD   Ebbe Forfatter, Direk­tør, cand. mag.; f. 30. Marts 1901 i Nyborg; Søn af Oberstløjtnant Aage de Neergaard (død 1937) og Hustru Karen f. Schiønning; gift (20. Okt. 1930) m. Else Beate N., Datter af In­geniør Lauritz Pedersen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Ellen f. Højberg (død 1929).

Student (Herlufsholm) 1919; cand.mag. 1927; Lektor i Dansk ved Berlins Uni­versitet 1928-34 (Orlov i Vintersemestret 1933-34); Adjunkt ved Vestre Borger­dydskole 1940-46; Leder af Statens Filmcentral 1946.

Medlem al Tidsskriftet Plan's Redak­tion 1928-35; Medstifter af Forsøgssce-nen 19Z9 og Formand for dennes Film­afdeling 1929-31; Næstformand i Stå-

Neer___________________

dentersamfundet 1929-30, Formand 1934 -35; Medlem af Bestyrelsen for Gustav Wied Selskabet; Næstformand og f ung. Formand for Skandinavisk Kunstner­kreds 1944-45; Teater- og Filmmedarbej­der ved Dagbladet Information 1945-48; Medlem af Ministeriernes Filmndvalg 1946, af Justitsministeriets Biografkom­mission 1947 og af Undervisningsmini­steriets Udvalg ang. Støtte af dansk Filmproduktion 1947.

Litterære Arbejder: Forholdet mel­lem Jonathan Swift og„Stella" (1927); Hvorfor er Filmen saadan? (1931); Peter Idealist, Studier over Gustav Wieds Ungdom (1938); Teater i tu­sind Aar, europæisk Teaters Udvik­ling fra Middelalderen til Nutiden (1939); En Filminstruktør og hans Ar­bejde — Carl Th. Dreyer (1940); Mo­gens Klitgaard (1941); Vildt afsted over himmel og jord — Kaj Munk, en dig­ter mellem to verdenskrige (1944, dansk Udg. 1946); Det stædige Danmark (1945); Unge danske digtere mellem to verdenskrige (1947); Den danske Filmordning (1947); Filmkronikker (1949); desuden talrige Afhandlinger, Artikler og Radioforedrag om Teater, Film og Litteratur.

Adresse: Hortensiav. 16, Kbhvn. V.

NEERGAARD Ebba Flaoh de Hofjæ­germester, R. DM.; f. 4. Aug. 1865 paa Sotieuborg; Søn af Kammerjun­ker, Godsejer Ferdinand de Neergaard til Faarevejle (død 1878) og Hustru Wendela f. Flach (død 1924); gift (15. Sept. 1891) m. Malvine N., (Præsident for Dameafdelingen under Det røde Kors for Lolland til 1919. Besidderinde al det von der Wiscli-Reventlowske Fidei-kommis), f. 5. Febr. 1873, død 1944, Datter af Kammerjunker, Hofjægerme­ster Fr. v. Rosen (død 1898) og Hustru Benedicte f. Komtesse Reventlow (død 1919).

Landbrugskandidat 1888; Forvalter paa Knutlwnborg 1889-90; Forpagter af Skjelstofta og Segaard 1891-1931, Ejer i931-39.

Medlem af Vesterborg Sogneraad 1894 med 3 Aara Afbrydelse til 1921, deraf i 11 Aar Formand; Formand for Land­mændenes Eksportslagteri i Nakskov 1917-24, for Lollands Banks Bankraad 1919-49, for De samvirkende Lolland-Falsterske Landboforeningers Husdyr­brugsudvalg 1914-26 og for Maribo Amts økonomiske Selskab 1925-35; Medlem af Bestyrelsen for Det Lolland-Falsterske Jernbaneselskab 1920 (Næstformand); Medlem af de samvirkende Lolland-Fal­sterske Landboforeningers Bestyrelse 1925-35, Næstformand 1928-34, Medlem af de samvirkende danske Landboforenin­gers Forretningsudvalg og Bestyrelse

__________980

1928-34 og af Det kgl. danske Landhus­holdningsselskabs Bestyrelsesraad 1930 -41; Formand for Maribo Amts økono­miske Selskab.

Adresse:   Skjelstofte  Hovedbygning pr. Vesterborg.

NEERGAARD      Frode Kammerherre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 8. Febr. 1878 paa Rantzausgave; Søn af Hofjæ­germester Christian Busky-Neergaard (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Julie f. Kiørboe (død 1895); gift (10. Maj 1910) m. Adda N., f. 3. Dec. 1890 i Bangkok, Datter af Etats-raad, Direktør H N Andersen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Maria f. Benedictsen (død 1940).

Sekondløjtnant 1899; Premierløjtnant i Hytteriet 1903, ved Gardehusarregi­mentet 1905; Adjutant ved samme 1909; Berider 1908; Afsked 1912; Ejer af Hovedgaarden Tirsbæk fra 1912 og af Hovedgaarden Aakjær med undertillig-gende Gaarde Damsgiaard og Uldrup-gaard fra 1923; Formand for Forenin­gen af jydske Skovejere til 1935; For­mand for Dansk Skovforening til 1941; Medlem af Bestyrelsen for Centralfor­eningen af Tolvmandsforeningerne i Danmark til 1935, for Dansk-Engelsk Selskab; Medlem af Hedeselskabets Re­præsentantskab; Formand for Vejleeg­nens Tolvmandsforening, for Dansk Skovforenings midtjydske Salgskreds til 1935 og for Vejlebanks Repræsentant­skab; Formand for Foreningen for ædel Hesteavl i Jylland; Medlem at Statens Skovnævn til 1946; Formand for Re­præsentantskabet for Aarhus Vædde­løbsbane; Medlem af Bestyrelsen for Vejle Omegns Mejeriforening; Formand for Bestyrelsen for Akts. Vejle Mælke­kompagni; Medlem af Bestyrelsen for Danske Konsummælksmejeriers Fælles­repræsentation og for A P Hansens Stavefabrik; Formand for Bestyrelsen for Vejle Isfabrik.

Udenl.  Ordener.:   N.St.O.3'.;  Stb.V.5.

Adresse: Tirsbæk pr. Vejle.

NEERGAARD Holger Civilingeniør, K'. DM. D.r.K.H.p.p.; f. 20. Jan. 1868 i Gateborg; Søn af Kammerjunker Ferdi­nand Neergaard (død 1878) og Hustru Wendela f. Flach (død 1924); gift (10. Okt. 1891) m. Louise N., f. 16. Sept., død 1937, Datter af Kontreadmiral, Kammerherre Anton Hedemann (død 1897) og Hustru Eugénie f. von Beren-horst (død 1890).

Student (Roskilde) 1885; cand. polyt. 1891; Ingeniør ved Hammerhavnen paa Bornholm 1891-92; Ingeniør ved Kbhvns Havnevæsen 1893; Maskinfabrikant og Jernstøber i Kbhvn. (Firma: Ludvigsen & Hermann) 1894-1931; Medlem af Be­styrelsen for Badeanstalten København

981________________________

fra 1903, Formand fra 1926; Medlem af Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforenings Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg 1901-02; Folketingsmand (Højre) for Slagelsekredsen 1910-13; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af Fabrikanter l Jernindustrien 1898-1903 og for Dansk Ingeniørforening 1907-16; Formand for Dansk Ingeniørforening 1927-30; Med­lem af Sø- og Handelsretten 1918-23; Medlem af Carlsberg Fondets Bryggeri-raad 1923-45; Medlem af flere Kommis­sioner yedr. Vandkraftanlæg samt vedr. Afvanding af Tønder Marsk; Næstfor­mand i Dansk Forening for Folkebade 1937-45, derefter Æresmedlem; Oversyns-kommissær i Kbhvn. 1928-45; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; I.F.2.; N.St.O.2'.; Pr.r.K.3.; S.V.2'.

Adresse; GustavAdolfsG.3, Kbhvn.Ø.

NEERGAARD Sigurd Dommer, R.; f. 10. Dec. 1879 i Kbhvn.; Søn af Kasserer, Justitsraad Oscar Neergaard (død 1931) og Hustru Anna f. Lundberg (død 1935); gift (10. Ang. 1922) m. Alice N., f. 5. Juli 1891 i Aalborg, Datter af fh. Ma­skinfabrikant Schertiger og Kirstine Adele f. Wiechers.

Student (Industribygningens Latinsko­le) 1898; cand. jur. 1905; Herredsfuld­mægtig i Lemvig 1906; Fuldmægtig ved Kbhvns Amts nordre Birk 1907; Politi­mester i Lemvig Købstad og Skodborg-Vandfuld Herreder 1919, i Esbjerg Køb­stad, Skads Herred og Fanø Birk VfLl Dommer i Nykøbing S. Købstad og Dragsholm Birk 1934.

Formand for Afvandingskommissionen for Holbæk Amtsraadskreds og for det i H. t. Lov M 1945 oprettede Oprej*-ningsnævn for Holbæk Amt.

Adresse : Nykøbing S.

NEERGAARD Wenzel de Godsejer,Hof­jægermester, Kaptajn, R., M.T. Rfh. p.p.; f. 23. Sept. 1892 i Sandvig paa Bornholm: Søn af Civilingeniør Holger Neergaard (se denne); gift (20. April 1920) m. Marie (Majse) N., f. 21. Maj 1899 i Porsgrund i Norge, Datter af Maleren Johannes Wilhjelm (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Johanne Marie f. Kløcker.

Student (Rungsted) 1911; Sekondløjt­nant 1915; Premierløjtnant 1916; til Tjeneste ved Livgarden 1918; Kaptajn af Reserven 1931; til Tjeneste i Uden­rigsministeriet (i Rusland) 1917-18; an­sat i Ingeniørvirksomhed 1920-25; Ejer af Fuglebjærggaard og Førslevgaard 1925-47; fremdeles Ejer af en Del af Førslevgaard; Hofjægermester 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Andelssel­skabet Trifolium 1929, af Bestyrelsen

___________________Neer

for Sorø Amts landøkonomiske Selskab 1929 (Formand 1946), af Bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforenin-ger og større Landbrugere i Danmark 1937-47 og af Tiisynsraadet for Sparekas­sen for Næstved og Omegn 1931; For­mand for Akts. Hyllinge Savværk og Trævarefabrik 1939 og for Byggeudval­get i Sorø Amt; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring Afd. O og Cl 1941; Medlem af Førslev feogneraad 1946.

Formand for Afløsningen af Jagtret­ten i Sora Amt 1946.

Udenl.  Orden ;   Ø.r.K.2.

Adresse: Førslevgaard pr. Fuglebjærg.

NEERGAARD-PETERSEN F C L, Di­rektør for Patent- og Varemærkevæse­net, R.DM.p.p.; f. 15. Nov. 1898 paa Ouegaard ved Hadsund; Søn af Gods­ejer E C A Neergaard-Petersen (død 1949) og Hustru Kirstine f. Svanholm; gift (30. Sept. 1927) m. Johanne Else N-P., f. 27. Sept. paa Frdbg., Datter af Snedkermester O A Lykke og Hustru Marie f. Reese.

Student (Aalborg Katedralskole) 1918-cand. jur. 1924; Sekretær i Udenrigs­ministeriet 1924-26; Sekretær i Handels­ministeriet 1927, Fuldmægtig 1934, Eks­peditionssekretær 1936, Kontorchef 1939 Direktør for Patent- og Varemærkev:*-senet 1948.

Revisor ved Kraks Legat 1934

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; N.St.0.3'.

Adresse: Ellevadsv. 20, Charlotten-lund.

NEERLIN   Axel J Direktør, Civilinge­niør; f. 14. Jan. 1889 i Odense; Søn af Teglværksejer P Vaid. Nielsen (død 1934) og Hustru Laurine f. Rasmussen (dø'l 1947); gift (24. Marts 1922) m Carhi N., f. 12. Okt. i Kbhvn.. Datter af Møl­ler Hans Axholt (død 1904) og Hustru Johanne f. Jensen (død 1937)

Ddgaaet fra Odense tekniske Dag-skolefor Bygningshaandværkere; exam. polyt. 1910; ansat i Ingeniørfirmaet Lunn & Nielsen, Kbhvn. 1915-16; cand. polyt. 1918; Ingeniør i Ingeniørfirmaet I Krttger, Kbhvn. 1918-19; projekteren­de og tilsynsførende Ingeniør ved Kraft­centralen i Kallundborg, Andelsselska­bet Nordvestsjællands Højspændjings-elektriciteteværk 1919-20; Leder al S A Fabers raaduivende Ingeniørkontor i Odense 1920-24; egen raadgivende In­geniørvirksomhed i Odense 1924-32; Di­rektør for Gudenaa-Centralen 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. De forenede Patentbureauer fra 1925 og for Akts. Vestfyns Elektricitetsforsyning-Formand for Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion; Medlem af Forvalt-ningsnævnet for Krigsforsikring af elek­triske Luftledningsanlæg for Stærk-

_Neer_____________________

stram; Medlem af Danish National Committee on Large Dams of the World Power Conference.

Adresse: Skovbrynet 36, Aarhus.

NEIIENDAM   Michael Holmens Provst,

-kgl. Konfessionarius, Dr. theol., K.'. DM., Chr.XM.T.p.p.; f. 30. Maj 1895 i Frederikssund; Forældre: Skuespiller. Sceneinstruktør Nicolai Neiiendam (død 5 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Chri-> »tine Cathrine Thomasen (død 1934); gift (6. Juli 1923) m. cand. pliil. Lise N., f. 16. Aug. i Hvidbjærg, Thyholm, Da.tt.er af Konsul, cand. pharm. Richard Andersen, Frederikshavn (død 1926) og iHusitrii Inger Marie f. Clausen (død 1931).

Student. 1913;   cand.  theol.  1919;   Stu-

+ dier i Berlin, Gottingen og Paris; Ma-

• nuduktør og   Lærer 1920-23;    Dr. theol.

' 1922; resid. Kapellan ved Egebæksvang

: Kirke   (Tikjøb  Sogn)  1923;   Sognepræst

sammesteds   (Egebæksvang Sogn)   1928;

res.   Kapellan   ved   Garnisons   Kirke   i

Kbuvn. 1930; Kgl. Konfessionarius 1934-.

Sognepræst    ved    Holmens    Kirke    og

Provst  for   Holmens   Provsti   i  Kbhvn.

s. A.

Privatdocent ved Universitetet 1923-31; Censor ved teologisk Embedseksamen fra 1933, Formand for Censorerne fra 1947; 1935 kst. Lærer, fra 1943 Lektor ved Pastoralseminariet.

Har udgivet: Moderne Præsteuddan­nelse (1918); Christian Bast-holm: Stu­dier over Oplysningens Teologi og Kir­ke (1922); Bastholmske Familiepapirer (1924); Kritik og Tro (1924); Frikirker og Sekter (192Y, 3. Cdg. 1948); Erik Pontoppidan: Studier og Bidrag til Pietismens Historie I-II (1930-33); Bi­belhistorie for den højere Skole (1930); Fadervor (1932, 3. Udg. 1943); Nathan Søderblom En Levnedstegning (1933); Vor Gudstjeneste, Tekster og Toner (1934, s. m. Domorganist Emilius Ban-gert); 1536, Den danske Eeformations Historie (1936); Lær os at leve. Den danske Kirkes Konfirmation og Forbere­delsen dertil (2. Udg. 1939); Københavns Kirkeskolers Krønike (1941); Rampelys og Stjerneskær (3. Opl. 1941): Naar alle Grave brister (1942); Evangeliets For­kyndelse og Ungdommens Undervisning. Et Grundrids af Pastoralteologien (1943); Under aaben Himmel. Bjerg­prædiken skitseret (1943); Kaj Munk som Forfatter, en stilistisk Studie (1945); Præsten Kaj Munk (1945); Bed­aktør af Bogen om Johannes Poulsen (1945); Min Gud, mit Land, min Ære

— 3 Mindetaler over H.M. Kong Chri­stian X (1947).

Udenl.  Orden:   S.N.21.

Adresse : Søkvæsthuset, Overg. o. V. 60, Kbhvn. K.

________________________982

NEIIENDAM   Robert Teaterhistoriker, Museumsleder, R.DM.p.p.; f. 24. Marte 1880 i Kbhvn.; Søn af Slagtermester Nicolai Neiiendam (død 1901) og Hu­stru Dorthea f. Andersen (død 1920); gift m. Skuespillerinde Sigrid Neiien­dam (se denne).

Skuespiller ved de kbhvnske Privat­scener 1899-1919; Gæstespil ved Teatrene i Aarhus og Odense.

Hovedroller: Lars i Møllen; Violini­sten i Trilby; Anarkisten i Lyng-gaard & Co.; Adjunkten i Den my­stiske Arv; Lægen i Livets Alvor ;Pabst i Dønvig Præstegaard; Nathan i De fem Frankfurtere; Politiinspektøren i Lovens Arm; Hjalmar Ekdal i Vild­anden; Professor Higgms i Pygmalion; Tartnfle; Jean de France; Stensgaard i De Unges Forbund; Professor Thyge-sen i Geografi og Kærlighed.

Har udgivet: Kong Christian d Vil som Skuespiller (Debut, 1910); Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder Ml: Det danske Theaters Vilkaar i Nordslesvig 1864-1914; Scenen drager-Th. Overskou, Af mit Liv I-1J; Johan­ne Luise Heiberg (ny Udgave 1937); En Danserinde; Omkring Teatret; Mi­chael Wiehe og Frederik Høedt; Det kgl. Teaters Historie 1874-1890 I-V; Ungdom og Galskab; Skuespiller ug Patriot; Skuespillerforeningen, et Jubi­læumsskrift; Mennesker bag Masker-Forbindelser melem svensk og dansk Teater; Det kgl. Teaters dram. Elev­skole opr. 1886; Teatermuseet ved Chri­stiansborg i Ord og Billeder (1947) • Farende Folk (1944); Medudgiver uf Fru Heibergs „Et Liv" (1944) • Folke­teatrets Historie 1857-1945 (1946)- Casi-nos Historie i Omrids (1948). Mange Afhandlinger, bl. a. i Det kgl. Teaters Festskrift 1948 og i Teatret paa Kon­gens Nytorv 1748-1948, og Artikler. Medarbejder ved Dansk biografisk Lek­sikon.

Formand for Skuespillerforeningeii 1927-36, derefter Medlem af Bestyrel­sen; Medstifter af og i Bestyrelsen for Selskabet for dansk Teaterhistorie-Grundlægger af og Leder af Museet paa Hofteatret fra 1922; Forstander for og Lærer ved det kgl. Teaters drama­tiske Elevskole fra 1930- Medlem af Holberg-Samfundets Bestyrelse 1922-38 -Medlem af Eepræsentantskabet for Boi--gervennen af 1788 fra 1924. Kaldt til Medlem af Holberg-Klubben i Bereen 1934.

Modtog 1936 Den Hielmstjerne-Ruseri-croneske Prismedalje. Udenl.  Orden:  F.O.I.P. Adresse:   Drosselv.   11,   Kbhvn.   F.

983_______________________

NEIIENDAM     Sigrid    Skuespillerinde,

MI & A. Betønninigsmedaljen af 1. Kl. m. Krone p.p.; f. 31. Maj 1868 i Gedved; Datter af Højskoleforstander J H An­dersen (Rødkilde) (død 1909) og Hustru Sofie f. Rasmussen (død 1912); gift (1907) m. Teaterhistoriker Robert Neiiendam (se denne).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole; debuterede paa Det kgl. Teater 1. Sept. 1891 som Ane Kandestøbers i Bar­selstuen ; ansat ved dette Teater til 1896; Gæst paa Dagmarteatret 1896; ved Folke­teatret 1900-1911; fast ansat ved Det kgl. Teater 1911-42. senere Gæsteoptræden paa Teatret; Lærerinde ved Elevskolen 1934-47.

Har spillet 24 Holbergske Roller bl. a. Nille i Jeppe paa Bjerget og i Bras mus Montanus; Gunild i Mester Geert Westphaler; Magdolone i Den Stundes-løse, Den honnette Ambition, Kilderej­sen, Julestuen og Jean de France; Else David Skolemesters og Gedske Klok­kers i- Barselstuen; endv. Johanne i Ungdomslog; Wulfdine i Thummelum-een: Trine i Tvillinger; Madam Hansen i Gerhardt Ramm; Moderen i Jæger-mesterinrten; Lensgrevinden i Den be-støvlede Kat; Madam Faurtiol>t i Sind; Ane i Geografi opc Kærlighed; Fru Le-vin i Indenfor Murene; Aase i Per Gynt; Madam Smidt i Affæren; Gamle Ane i Foraar og Efteraar; Morgiane i Aladdin; Moster Mille i Per og Lise; Præatefruen i I rett« Øjeblik; Mar-the Boman i Swedenhielms; Tante To i Skærmydsler; Fru Stampe i Skænk mig Fjender; Fru Bohn i Fol­kene paa Dangaarden; Turi i Det er da morsomt at leve; Marie i Anna So­phie Hedvig; Provstinden i Judith; Le­ne i Egelykke; Gamle Merete i Filmen Vredens Dag (1943); deltog i Det kgl. Teaters Gæstespil i Paris 1927, Stock­holm 1928, 1935 og 1936 og Berlin 1939.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1941.

Har udgivet: Sigrid Neiiendam for­tæller (1943).

Udenl.  Ordener:   F.O.I.P.;  S.M.l.&a.

Adresse: Drosselv. 11, Kbhvn. F.

NEIIENDAM Tavs Skuespiller, Forfat-ter; f. 12. Dec. 1898 i Kbhvn.: Søn af Sceneinstruktør, Skuespiller Nicolai Neiiendam (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Skuespillerinden Jonna Neiiendam f. Collin (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938); gift m. Oda N. f. Thomsen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1918; cand. phil. 1919; Det kgl. Teaters Elev­skole 1918-20, debuterede 4. Dec. 1920 som Nat i Renaissance, Skuespiller ved Det kgl. Teater 1920-30; derefter Skuespiller og Instruktør ved Stats­radiofonien.

___________________Nell

Roller paa Det kgl. Teater.: Sønnen i Moderen: Flemming i Elverhøj; Oluf i Dronning Margareta; Philemon i Det lykkelige Skibbrud; Kinesias i Lysistrate; Mortimer i Maria Stuart; i Radioen Hovedroller i en Række Hø­respil.

Har bl. a. skrevet Elegier (Digte, 1941); Hørespillene Mod Aften: Løftet; En Mand ligger for Døden; Sensatio­nen (udsendt 2 Gange af B.B.C.); En centre-forward debuterer; Hemmelig­heden; Mordets Melodi (tillige i Sve­rige, Norge og Belgien); Naar Far syn­ger paa Trappen (tillige i Sverige og Norge); Jeg vil til Teatret.

Adresse : Hauchsv. 6, Kbhvn. V.

NELLEMANN Vilhelm Grosserer; f. 12. Aug. 1878 i Hjermind pr. Bjerringbro; Søn af Proprietær Jakob Nellemann (død 1902) og Hustru Cathrine f. Steen (død 1935); gift 1. Gang (26. Marts 1901) m. Ragnhild N., f. 29. Jan. 1880 i Laurbjærg, død 1936, Datter af Maga­sinforvalter Martinus Mortensen (død 1932) og Hustru Andrea f. Hunæus (død 1913); 2. Gang (22. Jan. 1938) m. Eleo-nora N., f. 14. Nov. 1900, død 1949, Datter af Fabrikant Carl Bangsda! (død 1932).

Uddannet i Maskinfaget i Randers; etableret Cykleforretning i Randers 1900; en gros Forretning fra 1906; til lige Import af Automobiler fra 1910; oprettede Afdeling i Kbhvn- 1916; Gros­sererborgerskab i Kbhvn. 1917; opret­tede Cyklefabrik i Randers 1934.

Medlem af Repræsentantskabet for Randers Disconto- og Laanebank fra 1931 og af Bestyrelsen for Forsikrings-akts. Nordeuropa fra 1940; Formand for Bestyrelsen for Vilh. Nellemann, Akts., Cykler en gros, Randers, for Vilh. Nellemann, Akts., Automobilfor­retning, Randers, for Vilh. Nellemann, Akts., Automobilforretning, Kbhvn., for Nellemann og Drewsen, Akts. Kbhvn., for Dansk Oversøisk Motor Industri Akts. (DOMI), Glostrup og for Skan­dinavisk Cycle Industri Akts., Randers.

Adresse: Vigen pr. Birkerød.

NELLEMOSE Karin Skuespillerinde, MI &A.; f. 3. Aug. i Kbhvn.; Datter af Inspektor Aage Nellemose (død 1919) og Hustru Anna f. Hultgreen (død 1941); gift m. kgl. Kapelmusikus Torben An­ton Svendsen, Søn af Professor, Direk­tør for Musikkonservatoriet Anton Svendsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Inge Sophie f. Bang.

Gennemgaaet Det kongelige Teaters Elevskole; debuterede 5. Marts 1926 paa Det kgl. Teater som Tilde i Haardt imod Haardt; andre Roller : Agnete i Elverhøj; Hermia i En Skærsommer-

Nell___________________

natsdrøm; Barselkonen i Barselstuen: Agnes i Fruentimmerskolen; Prin­sessen i Der var engang; Leonora i Henrik og Pernille; Grete i Kærlighed uden Strømper; Tsi Jin i Darduse; Eva i Eva aftjener sin Barnepligt; Trine i Aprilsnarrene; Kvinden i En Idealist; Celiméne i Misantropen; Dronning Isa­bella i Diktatorinden; Lisbeth i Eras-mus Montanus; Constance Let i Ege-lykke; Jansine i Sparekassen; Gulnare i Aladdin; Sofie i Nei; Ester i Anna Sophie Hedvig; Olivia i Helligtrekon­gersaften; Anna i To Traade; Lucia i Den lange Julemiddag; Gwendolin i Bunbnry; Ellen i Midsommerdrøm i Fattighuset; Julia i Pilatus; Budie i De smaa Bæve; Constance i Miss Plinck-by's Kabale m. m. samt en Række Filmsroller.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1942. Adresse.- Torveg. 35, Kbhvn. K.

NELLEMOSE Knud Billedhugger; f. 12. Marts 1908 i Kblrvn.; Søn af Inspektør Aage Nellemose   (død  1919)   og Hustru Anna  f.  Hukgreen   (død  1941).

Realeks. (Østre Borgerdydskole) 1925; Sportstegner ved Dagbladet B. T. s. A.; uddannet paa Bizzie Høyers Malerskole 1925 og paa Kunstakade­miet under Professor Utzon-Framk 1929; udstillede første Gang 1931 paa Kunstnernes Bfteraarsudsttilling soin Billedhugger; Medlem af Knustneraam-menslutningen Decembristerne 1938, a<f Den Frie Udstilling 1945.

Medlem af Komiteen for Udstillinger i Udlandet 1943-47 og af Modstandsbe­vægelsens kunstneriske Udvalg; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Billedhugger­samfund 1946 og 1949.

Hovedværker: Gammel Mand (Vejle Museum); Brydergruppe (Statens Museum for Kunst); Diskoskaster (Vejle Stadion); MindereMef (Idræts-liuset, Kbhvn.): Portrætbuster bl. a. Di­rektør L Elsass og Maleren Tyge Ben­dix (Statens Museum for Kunst); Vær­ker paa flere Provinsmuseer samt paa National Museum, Stockholm og paa National Museum, Oslo.

Modtaget Det Anekerske Legat, Ec-kersbergmedaljen 1944. Kai Nielsens Mindelegat og Ny Carlsbergfondrts sto­re Rejsestipendium 1947-48.

Adresse : Chr. "Winthers V. 17, Kbhvn.V.

NETTERSTRØM Karen Afdelingschef i Direktoratet for Vareforsyning; f. 29 Maj 1910 i Kbhvn.; Datter af Husejer J O Pedersen og Hustru Inge Marie f. Jensen; gift 1. Gang (8. April 1936, Ægteskabet opløst) m. Kontorchef, cand. polit. Børge Bjerg Bech, f. 16. April 1909 i Kbhvn.; 2. Gang (21. Juni 1946) m. Vicedirektør, cand. polit. Sven E Netterstrøm (se denne).

Student (Rysensteens Gymnasium i 1928; cand. polit. 1933; Studierejse til Schweiz og Frankrig 1933-34; Sekretær i Nationalbankens Valutakontor 1934; Fuldmægtig i Valutacentralen 1939; Kontorchef i Direktoratet for Varefor­syning 1940, Afdelingschef smstds. 1946.

Har efter Forfatterens Død redigeret Omarbejdning og Nyudgivelse af L V Birch: Den økonomiske Virksomhed.

Adresse; Strandagerv. l, Hellerup.

NETTERSTRØM Sven E Vicedirektør, cand. polit., R., M.T.Rfh.p.p.; f. 7. Sept. 1896 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Gustav A Netterstrøm (død 1937) og Hustru Frederikke f. Gøtzsche; gift 1. Gana (10. Dec. 1920, Ægteskabet opløst) m. Camma N., f. Munck, f. 15. April 1896 i Libau; 2. Gang (21. Juni 1946) m. Afdelingschef i Direktoratet for Vare­forsyning Karen Netterstrøm (sedenne).

Student (Sorø) 1914: cand. polit. 1920; Sekretæ" i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter s. A.; Fuldmægtig 1931; Ekspeditionssekretær 1934; Inspektør ved Inspektoratet for 01- og Spiritus­beskatningen 1935-37; Kontorchef i In-dustriraadet 1937, Underdirektør 1946, Vicedirektør 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Norden 1942.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.J1.; LeS5-Ø.r.K.4.

Adresse : Strandagerv. l, Hellerup.

NEUBERT Fritz Fabrikejer; f. 1. Aug. 1883 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Cari Neubert (død 1924. se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Monica f. Schon-gaard; gift (3. not. 1906) m. Mignon N., f. 26. Dec. 1884, Datter af Fabri­kant Franeois Kiilerich (død 1927) og Hustru Adolfine f. Søborg (ded 1932).

Uddannet paa tekniske Skoler i Reutlingen, Wurttemberg, og Bolton, England; Medindehaver af Firmaet Aug. Neubert 1924-38 og Indehaver af Firmaet Fritz Neubert.

Hovedkasserer for Kbhvns. Arbejds-hjem 1923-46; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Bomuldsvæverier og af Repræsentantskabet for Beklæd­ningsindustriens Sammenslutning.

Adresse: Strandhøjsv. 13, Charlolten-lund.

NEUBERT   Poul Fabrikant, R.; f. 21. Sept. 1884 i Kbhvn.: Søn af Fabrikant Carl Neubert (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Monica f. Schou-gaard; gift (28. Jan. 1913) m. Karen N., f. 3. Dec. 1892, Datter af Kentier Chr. Jensen og Hustru f. Johnsen.

Student 1902; cand. phil. 1903; Uddan­nelse paa Preussische hohere Fachscnule fiir Textilindustrie i Krefeld og Aachen;

985________________________

Indehaver af Firmaet Aug. Neubert fra 1924.

Adm. Direktør og Formand for Besty­relsen for Akts. De Danske Bomuldf-væverier fra 1928; Medlem af Bestyrel­sen for Textalfabrikantforeningen 1921-28 og fra 1939, Formand 1944; Medlem af Industriraadet og af dettes staaende Udvalg 1927-28 og fra 1944, af Besty­relsen for Industriforeningen 1945 og af Erhvervenes Fællesudvalg om Skatte-spørgsmaal 1948 samt af Hovedbestyrel­sen for Dansk Arbejdsgiverforening 1948.

Adresse: Strandv. 164, Charlottenlund.

NEUHAUS Siegfred Maler, Tegnelærer ved Sorø Akademi, R.i f. 8. Marts 1879 i Vejle; Søn af Rebslagermester Søren Peter Neuhaus (død 1892) og Hustru Eriksine Marie Margrethe f. Erichsen (død 1928); gift (4. Sept. 1908) m. For­fatterinden Louise N., f. 25. Marts i Vindeby paa Lolland, Datter af Sogne­præst Julius Bechmann (død 1924) og Hustru Marie f. Mathiassen (død 1937).

Uddannet paa Kunstakademiet 1900-04 og paa Kristian Zahrtmanns Skole 1905-07; i Paris 1907; senere Studierejser til Frankrig, Tyskland og England; Ophold i Italien 1921-22 og i 1937; Læ­rer ved Randers tekniske Skole 1908-13; TegnulaTcr ved Sort) Akademis Skole 1915-31. Juli 1949.

Udstillede første Gang paa Kunstner­nes Efteraarsudstilling 1904 og første Gang paa Foraarsudstillingen paa Char-lottenborg 1908; retrospektive Udstillin­ger paa Charlpttenborg 1932 og 1942 og i Kunstforeningen 1934; Landskaber, Portrætter og Figurbilleder i Statens Museum for Kunst, i Ribe og Maribo Stiftsmuseer samt i Randers, Aarhus, Vejle, Sorø og Tønder Museer samt paa Sorø Akademis Bibliotek. Tildelt den Eckersbergske Medalje 1933 og Ancker­ske Legat 1942.

Medlem af Komitéen for Kunstnernes Efteraarsudstilling 1914-16; Formand for Bestyrelsen for Sorø Kunstmuseum.

Adresse.: Sorø.

NEUMANN   Svend fh. Stiftamtmand, Kammerherre, K'.DM.p.p.; f. 8. Aug. 1878 i Nørre Sundby; Søn af Birkedom­mer Oscar Neumann (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Lili f. An­dersen (død 1931); gift (25. Sept. 1921) m. Vibeke N., f. 15. auk. 1889 i Kbhvn., Datter af Stiftamtmand J H Ahnfeldt (død 1905) og Hustru Olga f. Borthig (død 1922).

Student (Frederiksborg) 1896; cand. jnr. 1903; Assistent i Indenrigsministe­riet 1906, Fuldmægtig 1915, Kontorchef 1917; tillige ansat i Sygekasseinspekto-ratet fra 1907, i Arbejdsløshedsinspekto-ratet fra 1911 og i Arbejdsanvisnings-direktoratet fra 1913; Chef for Inden-

_____________ ____Nexø

rigsministeriets Socialkontor 1919; Over­retssagførerbestalling s.A.; kst. Departe­mentschef i Socialministeriet 1920; ved dette Ministeriums Ophør paany Kontor­chef i Indenrigsministeriet; Direktør for Indenrigsministeriets Afdeling for inter-national-socialpolitisk Samarbejde 1920; Stiftamtmand i Odense 1921-48.

Formand for Arbejdsraadet 1920-34; Formand i Direktionen for Sydfynske Jernbaneselskab; Medlem af Direktionen for Odense-Kjerteminde Jernbanesel­skab; Formand i Direktionen for Fyns kommunale Telefonselskab; Formand i Repræsentantskabet for Fyens Diskon­tokasse og Medlem af Bestyrelsen for Dansk Hospitalsfond i Hamborg; For­mand i Bestyrelsen for Epileptikerho­spitalet i Nyborg 1921-48: Formand for Danske Privatbaners Fællesrepræsenta­tion og for Privatbanernes gensidig« Forsikringsforeninger.

Udenl.  Ordener:  Fi.H.R.21.;  S.V.2'.

Adresse : Mariev. 20, Hellerup.

NEVE Georg Læge, Dr. med.; f. W. Okt. 1882 i Kbhvn.; Søn af Skolebesty­rer Sigismund Neve (død 1926) og Hu­stru Camilla Andrea f. Petersen (død 1886); gift (2. Maj 1914) m. Ebba N., f. 26. April 1891 i Kbhvn., Datter af Generalmajor Joh. P V F J.-icobi (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Johanne f. Petersen (død 1934).

Student (Vestre Boreerdydskole* 1900; med. Eks. 1908; Reservelæge ved Sankt Hans Hospital 1911-13; Dr.med. 1914: klinisk Assistent ved Kommune­hospitalet 1914-15; Afdelingslæge ved Sindssygehospitalet ved Middelfart 1915; praktiserende i Odense 1917-41; Spe­cialistanerkendelse (Nervesygdomme) 1918 og (Psykiatri) 1922.

Medlem af Hørsholm Sogneraad 1945.

Lægekyndig Sekretær ved Ædruelig-hedskommissionen af 1914.

Videnskabelige Arbejder bl. a.: Bi­drag til Spørgsmaal om ohron. Alkohol-psychoser (1914); Om TilregneUg-heds-spørgsmaal i Belysning af moderne psy-chiatriske Problemer (1926).

Adresse:   Bukkeballev.   27,   Rungsted

NEXØE-LARSEN   Frithiof Fabrikant. Grosserer; f. 6. Jan. 1895 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Jørgen Larsen (død 1927) og Hustru Thora f. Råohter (død 1924.); gift (30. Dec. 1935) m. Solveig N-L., f. Deleuran, f. 3*. Jan. 1916.

R«aleks. • udgaaet fra De Brockske Handelsskoler 1911; i Handelslære i Kbhvn. og Liibeck 1911-16; Sekondløjt­nant i Infanteriet 1918; Ansættelse i Handelsfdranaer i England og Frankrig 1919-22; Medindehaver al Faderen« Fir­ma, Brødrene

Andersen, kgl. Hofleve­randør 1922; Eneindehaver 1938; Indeha-

Nexa__________________

ver af Firmaet Alfred Jensen, Kbhvn.

1941-45.

Formand i Bestyrelsen for Brødrene Andersens Hjætøefond og for Brødrene

Andersens E.jendomsakts.; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Lawn Tennis Forbund 1922-32; Næstformand i Be­styrelsen ifor Foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Textilforsk-nings Institut og af den danske raad-givende Komité for det internationale Uldsekretariat.

Adresse: Søholm, Rungsted Strandv. 113, Rungsted Kyst.

NICLASEN   Poul Landstingsmand, K.; f. 3. Jan. 1889 i Thorshavn; Søn aif Skibsfører Niclas Fr. Niclasen (død 1903) og Hustru f. Poulsen (død 1909); gift (1. Dec. 1911) m. Simone N., f. 5. Maj 1887, Datter af Odelsbonde Ole Johannessen, Sandø og Hustru Maren f. Clementsdatter.

Gennemgik .Realskolen i Thorshavn; udlært som Typograf; Videreuddannel­se i Danmark 1913-14- Medlem af Lag­tinget 1916-23, 1936-40 og fra 1946; Med­lem af Landstinget fra 1936.

Formand i Bestyrelsen for Færø Amts Bibliotek til 1940; Medlem af Thors­havn Byraad 1929-36 og dettes Næst­formand fra 1930; Medlem af Bestyrel­sen for det færøske Dampskibsselskab til 1940; Færøernes Rederiforening og Eksportørsammenslutnings Tidsending til Spanien og Portugal i April-Juli 1933; Forligsmand for Færøerne 1934-37; Medlem af den færøske Erhvervskom-mission; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Færøske Fiskeskibe, Kbhvn.

Har skrevet; Fortællinger fra Fær­øerne, Færøerne i Tidens Strøm og Fær­øerne i Kronikker og Foredrag m. m.; tidgiver af Færøernes Adressebog.

Adresse : C L Ibsens V. 10, Gentofte.

NICOLAISEN K K Forfatter, Hospitals-forstander; f. 29. Marts 1883 i Raasted ved Holstebro; Søn af Gaardejer Jens Ejers Nicolaisen (død 1898) og Hustru Christiane f. Christensen (død 1901); gift (30. Okt. 1915) m. Elna N., f. 18. Dec. 188« i Aalborg, Datter af Murer­mester V A Jensen (død 1936) og Hu-atru Anna f. Petersen.

Lærereks. 1906; ansat ved Aalborg kommunale Skolevæsen 1907-48; Forstan­der for Aalborg Stiftehospital 1929; Censor i skriftlig Dansk ved Real- og Pigeskoleeks. 1920-48; litterær Medar­bejder ved en Række Provinsblade.

Formand i Aalborg Folkefestkomité; Næstformand i Aalborg Kunstforening 1925-4Æ; Medlem af Bestyrelsen for Aal­borg IHaandværkerforening, Dansk Ar­bejdes Aalborg Afdeling etc.

Litterære   Arbejder:    Jeppe   Aakjær

(1913); Johannes V Jensen (1914); Jo­han Skjoldborg (1918); Martin Ander­sen Nexø (1919); Harry Søiberg (1926); Limfjorden og Digterne (1948). Med-udgiver af Nyere nordisk Litteratur. En Antologi MI (1915-16) og Sidste Rejse, Jeppe Aakjærs Ligfærd (1930); Artikler i 111. Tidende, Tilskueren, Vor Tid, Ord och Bild, det ungarske Tids­skrift Nyugat o. s. v.

Adresse : Stiftshospitalet, Aalborg.

NICOLAYSEN A P Underdirektør; f. 7. Sept. 1883 i Herlufsholm; Søn af In­spektør J Nicolaysen (død 1936) og Hustru f. Pedersen (død 1920); gift (18. Nov. 1910) m. Elna N. f 6 Febr. 1887 i Kbhvn., død 1938, Datter af Sme­demester C Bjørn og Hustru Johanne f. Jørgensen.

Præliminærek?. (L Jacobsens Real­skole) 1899; ansat i Handelsfirmaet W Strøier & Co. 1899, i Landmandsbanken 1900, Fuldmægtig smsitds 1911, Prokurist 1915, Kontorchef 1916, Underdirektør 1920.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Georg Jensens Sølvsmedie 1919-22, for Grøn­landsk Minedrifts A/S 1924-33 (derefter Likvidator i samme), for Aits. Georg Jensen & Wendel fra 1925, for Akt«. Holger Blom 1939-48. for Akts. Ster­ling Polish Company fra 1941, for Akts Vesterbros Teater fra 1942 og for For­eningen til at fremme Blindes Selvvirk­somhed fra 1948.

Adresse :  Frdbg. Allé 44,  Kbhvn. V.

Sommeradresse: Kildehuset, Humle­bæk.

NIEGEL  Børge Bryggeridirektør; f. 10 Nov. 1899 i Faaborg; Søn af Direktør R P Hansen, Odense (død 1930) og Hu­stru Amalia f. Møller; gift (10. April 1931) m. Inge Agnete N., f. 17. April 1907 paa Lykkenssæde ved Højrup, Fyn, Datter af Proprietær V E Schroll (død 1934) og Hustru Valborg f. Hansen.

Uddannelse i Firmaerne J J Larsen, Faaborg og Odense, John Schiitt &Co., Hamborg og Brasserie Karener & Cie, Paris; Studieophold i London; Forret­ningsfører for Albani Bryggeri 1927; Direktør for Albani Bryggerierne 1934; tillige Direktør for A/S Slots-Flødeis, Odense.

Medlem af Bestyrelsen for Akt«. Bryg­geriet Sydfyn, Faaborg, for Akts. Bol-brogaarden og for Foreningen af Mine-ralvandsfabrikanter i Fyens Stift; Præ­sident for Odense Rotary Klub 1947-48.

Adresse: Slotsbryggeriet, Odense.

NIELSEN Aage statsaut. Revisor; f. 2. April 1890 i Svendborg; Søn af Lærer B H Nielsen (død 1924) og Hustru Christiane f. Petersen (dåd 1948); gift (12. Febr. 1921) m. Esther N., f. 12. Jan. 1898 i Jyderup, Datter af JPost-

987_______________________

mester H P Hansen  (død 1942) og Hu­stru  Jonsine f. Larsen.

Handelsuddannet; Reserveintendant 1914-15 og 1917-18; Prokurist i industriel Virksomhed i Kbhvn. 1915-24: statsaut. Revisor 1929- Afdelingsleder i Revisions-og Forvaltnings-Institutet, A/S 1929-35; selvstændig Virksomhed i Nykøbing F. 1935-46, i Kbhvn. fra 1947.

Medlem af Hovedbestyrelsen for For­eningen af statsautoriserede Revisorer fra 1939. Formand for Foreningens Østre Kreds 1945-48, Formand for Foreningens Hovedbestyrelse fra 1948: Eksaminator ved Prøven for statsautoriserede Reviso­rer 1930-40; Medlem af Revisorkommis-sionen fra 1949.

Adresse: Pragtstjernev. 8 A, Kbhvn. NV.

NIELSEN  Adolf Direktør. R.DM.; f. 12. April 1888 i Kbhvn.: Søn af Urmager Emil Nielsen og Hustru Charlotte f. Jensen (død 1902); gift (2. Maj 1914) m. Carla N., f. 11. Okt. 1887 i Kbhvn., Datter af Grosserer Harald Jørgensen og Hustru Jensine f. Mortensen.

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesfor­sikring 1902; adm. Direktør sammesteds 1932.

Formand for Foreningen af gensidige, danske Ulykkesforsikringsselskaber ofr for Ffrllesrepnesentationen for danske, gensidige Forsikringsselskaber: Medle.n af Assurandør-Societetets Komité og af Bestyrelsen for Det kjøbenhavnske Re-assurance-Compagni.

Adresse : Strandvænget 3, Kbhvn. Ø.

NIELSEN A Kousgaard Direktør, R.; f. 31. Maj 1899 i Tisted ved Hadsund; Søn af Kommunelærer N P Nielsen og Hustru Mariane, f. Mikkelsen (død 1945); gift (12. Febr. 1927) m. Ellen N., f. 7. Juli 1899 i Horsens, Datter af Landbrugskandidat Sidenius Hansen og Hustru Margrethe f. Nøhr Nielsen. Student (privat dimit.) 1920; cand. act. 1926; ansat paa Kbhvns Kommunes statistiske Kontor 1921 og 1923-25 og i Akts. Det kbhvnske Reassurance-Co. 1922; ansat i Statsanstalten for Livsfor­sikring 1926, Sekretær sammesteds 1928-29; Aktuar i Akts. Assurance-Compagniet Baltica 1929-37; Underdirektør og Be­regner i Statsanstalten for Livsforsik ring 1938, matematisk Direktør 1948; tillige Aktuar i Akts. Nordisk Gjen-forsikrings Selskab og i Akts. Nordisk Brandforsikring fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Den Dan­sko Aktuarforening 1933-39, Sekretær 1934-39, Formand fra 1944: Medlem af Finansministeriets Helbredsnævn fra 1947; Medlem af Komiteen for mindre-gode Liv og af Forretningsudvalget for De danske Livsforsikringsselskabers Ga­ranti- og Hjælpekasse fra 1948.

_____________________Nlel

Har skrevet Afhandlinger vedr. livs-forsikringstekniske Emner.

Adresse : Fasanhaven 29, Gentofte.

NIELSEN Aksel Gaardejer; f. 6. Sept. 1885 i Gislev Sogn; Søn af Gaardejcr Anders Nielsen (død 1913) og Hustru Kirsten f. Jensen (død 1927); gift (11. 6ept. 1913) m. Karen N., f. 1. Aug. 1887, Datter af Gaardejer Henrik Høj-gaard og Hustru Kirsten f. Larsen.

Uddannet ved Landbruget; Ophold paa Vallekilde Folkehøjskole 1908-09 og paa Høng Landbrugsskole 1911-12; overtog Nørremosegaard efter Faderen 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Amts landøkonomiske Selskab fra 1917 (Formand 1927-43) og af Kværndrup Sogneraad fra 1921 (Formand 1925-29); Medlem af Bestyrelsen for Svendborg Andels-Svineslagteri fra 1927 (Formand fra 1940) og for Svendborg Bank fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for Rys­linge Valgmenighed fra 1938, af Svend­borg Amtsraad (Venstre) fra 1943 og af Andelsslagteriernes Fællesbestyrelse fra 1947.

Adresse: Nørremosegaard pr. Kværn­drup.

NIELSEN Alfred Trælasthandler, R.p.p.: f 26. Sept. 1868 i Rudkøbing; Søn af Købmand Feodor Nielsen (død 1901) og Hnstru Marie f. Nissen (død 1875); gift (1895) m. Kristine N., f. 18. Febr. i Lellinge, Datter af Landinspektør F F Marschall (død 1905) og Hustru Emilie f. Haldkjær (død 1907).

Uddannet i Rudkøbing og i Hnll; overtog Faderens Forretning 18%.

Formand  for  Bestyrelsen  for  Lange­lands Bank; svensik Vicekonsul 1917-39. UdenL Orden: 8.V.31. Adresse: Rudkøbing.

NIELSEN   Anton   Dommer,   R.;   f.   2.4. Dec.  1891 i  Kyndeløse;  Søn af  Gaard­ejer O H Nielsen (død 1922) og Hustru Karen   Sophie   f.   Hansen   (død   1944); gift   (22.  Nov.  1919)  m.  Laura  N.,  f. 11. Sept. 1895 i Kbhvn., Datter af Tøm­rermester F C Jacobsen  (død 1913)  og Hustru Anna f.  Rieke.

Student (Roskilde) 1911; cand. jur. 1918; Herredsfuldmægtig i Odense Her­red s. A.- Civildommerfuldmægtig i Odense Købstad 1923; tillige Sekretær ved Overhuslejenævnet for Odense Amt 1918-23 og Anklager ved Underret i Odense Herred 1929-32; Dommer i Ho­bro Købstad m. v. 1940; beskikket til Behandling af de ekstraordinære Sager d Hobro Retskreds m. fl. 1945.

Adresse:   Hobro.

NIELSEN   Arne Dyrlæge, Proprietær, R.; f. 6. April 1887 i Vester Nebel ved Kolding; Søn af Dyrlæge Niels Kristen-

Nlel        _______________

son Nielsen (død 1922) og Hustru Ane Jørgine f. Jacobsen (død 1887); gift (8. Sept. 1912) m. Marie N., f. 15. Juli 1887 i Stege, Datter af Garvermester A L Jensen (død 1937) og Hustru Ane Kathrine f. Hansen (død 1940).

Dyrlægeeks. 1911: prakt. i Ødsted ved Vejle 1912-33; Ejer af Donsgaard fra 1933.

Formand for Vejle Amts Dyrlægefor­ening 1924-29; Formand for Den danske Dyrlægeforening 1931-37 og for Fond af 13. Juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme fra 1937; Medlem af Bestyrel­sen for Kolding Folkebank 1934, For­mand fra 1944; Medlem af Overvold-giftsretten i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr for Vejle Amt 1939 og af Bestyrelsen for Kolding Andels-svineslagteri 1945; Formand for Vejle Amts Tolvmandsforening 1946; Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Land­brugere i Danmark fra 1946.

Adresse: Donsgaard pr. Alminde.

NIELSEN August Direktør, R.DM.; f. 3. Jund 1870 i Kbhvn.; Søn af Raadstue-arkivar, Dr. phil. Oluf Nielsen (død 1896) og Hustru Sophie f. Briinnich (dør! 1878); gift 1. Gang (13. Marts 18981 m. Henriette Cathrine N. (død 1901), Datter af Sognepræst M V Øllgaard os Hnstrn Magdalene f. Krarup; 2. Gang (9. Maj 1903) m. Marie Cathrine N.. f. 7. Maj 1882 i Varde, død 1942, Datter af Vejassistent Emil Nielsen (død 1917) og Hustru Flora f. Ifversen (død 1885). Student (Undervisningsanstalten Athe-ne) 1889; cand. jur. 1895; Medhjælper i Baadstuearkivet 1887; Assistent i Magi­stratens 1. Afdeling 1894: kst. Over­bibliotekar ved Kommunens Folkebiblio­teker 1896-98, Bibliotekar ved samme 1898-1905; Fuldmægtig i Magistratens 1. Afd. 1904, Kontorchef 1914-30; tillige Chef for Huslejenævnenes Fælleskonto] 1918-30; Direktør for Kbhvns Begravel sesvæsen 1930-40.

Kredsformand i Kbhvns Understøtte! sesforening 1906-14; Kirkeværge ved Kingos Kirke 1910-14; Revisor ved Kbhvns Kirkefond 1914-29; Sekretær vec' Bevillingsnævnet i Kbhvn. 1913-30; Med lem af Kuratelet for De forenede Kirke­skoler fra 1915; Medlem af Bestyrelser for Thorups Legat og Stiftelse fra 1918 af Næringslovkommissionen 1921-26 og af Bestyrelsen for Kbhvnske Kvinders Kaffevogn fra 1924; Sekretær i For' eningen af 1865 til Opførelse af billige Arbejderboliger 1915-40; Sekretær i Be styrelsen af Fonden til kunstnerisk Formaals Fremme 1916-30.

Udgiver af Samling af Bestemmel ser vedr. Kbhvns Kommune 1904-37 Forfatter af forskellige Artikler i Sal

_____________ _    m

numsens Konversationsleksikon, særligt vedrørende Kommunalvæsen og Valg, af Afsnittet Næringsretten i Hjemmets juridiske Raadgiver ved Sigurd Bruun, af enkelte Artikler i Dansk biografisk Leksikon samt af Assistents Kirke-gaards Historie til 1880.

Adresse : Ellinorsv. 40, Charlottenlund.

NIELSEN Axel Kommunaldirektør. K.; f. 12. Febr. 1889 i Næstved; Søn af Mi-neralvandsfabrikant L P Nielsen (død 1941) og Hustru Else Marie f. Sørensen (død 1920); gift (14. Maj 1915) m. Ket-ty Johanne N., f. 28. Dec. 1891 i Nykø­bing S., Datter af Købmand H Dørr (død 1921) og Hustru Caroline f. Bister. Ansat ved Odsherred Skovkasse og Amtetuefilial 1906-08, paa Borgmester-, Byfoged- og Birkekontoret i Nykøbing S. 1908-10 og i Kbhvns Magistrat« IV Afd. 1910; Godsfuldmægtig ved Grev­skabet Hardenberg-Reventlow 1910-17; Godsforvalter for Krengerup, Søholm og Brahesholm Godser 1917-19; Kommune­sekretær i Kalundborg 1919-34; Kommu­naldirektør i Randers 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Kæmner-forenlngen i Danmark 1931-39 og fra 1941, Formand fra 1944; Medlem af Be­styrelsen for Jydsk Nationaløkonomisk Forening fra 1944. Adresse : Vesterled l, Randers.

NIELSEN   Axel Professor ved Kb.hvus Universitet, Dr. polit., K'.DM.p.p.; f. 30. Dec. 1880 i Kbhvn.; Søn af Pianu-lorteinstrumenunager J Nielsen (død 1890) og Hustru f Rønne (død 1890); gift m. Else N., f. 7. Juni 1893, Datter af Xylograf H B Muller (død 1935) og- Hustru f. Svendsen (død 1937).

Student 1898; cand. mag. 1903; Uni­versitetets Guldmedalje 1905; Dr. po­lit. (Specier, Kroner, Kurant; en Stu­die over den faldende Rigsdalerværdi i Danmark i Tiden 1671-1726) (1908); Studieophold i Udlandet 1908-10 og 1912 • Underbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1910; Professor i Statsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1911, Universitetet s Rektor 1935-36.

Medlem af den overordentlige Kom­mission af 8. Aug. 1914 til den ophæ­vedes 1921; Formand for Nationaløkono­misk Forening 1928-37 og for Revisor-kommissionen 1934; Næstformand i Re­præsentantskabet for Danmarks Natio­nalbank 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Jacob Holm & Sønner's Fa­brikker 1948; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og aif Det kgl. danske Videnskabernes Sel­skab 1942; Æresmedlem af Nationaløko­nomisk Forening 1947,

Har skrevet: Den tyske Kamerat-videnskabs Opstaaen i det 17. Aarh.

_989________________________

(Vidensk. Selsk. Skr. 1911); Forholdet mellem Nationaløkonomiens Teori op Politik (1912); Den skandinaviske Mønt­union (1917); Bankpolitik HI (1923-30); Industriens Historie i Danmark 1820-70, 1-II (1944): Det statsvidenska­belige Studium i Danmark før 1848 (1948); s. m. andre : Danische Wirt-schaftsgcschichte (1933).

Tiden!.   Ordener- I.F.3.:  N.St.O.21.

Adresse : \Vilh. Smidts V. 7, Gentofte.

NIELSEN   Axel Seminarielærer; f. 15. Juni 1897 i Vejle; Søn af Snedkermester Johan Nielsen og Hustru Anne f. Chri­stensen; gift m. Bodil N., f. i Vejle, Datter af Bankdirektør Jacob Petersen (død 1939| og Hustru Catba f. Hansen.

Lærereks. 1918; Lærer ved Vejle kom­munale Skolevæsen s. A.; Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole 1923 og 1927; Student 1924; Lærer ved Vejle højere Almenskole 1925; Studieophold ved Kbhvns Universitet 1928; Lærer ved Ha­derslev Statsseminarium 1930.

Har udgivet Arbejdsbøger og Lære­bøger i Geografi, Naturhistorie og Fysik.

Adresse : Hiort Lorenzens V. 17, Ha­derslev.

NIELSEN   Axel l Filialbestyrer, Gene­ralkonsul, R.; f. 10. Marts 1905 i Vej­leby i Horns Herred; Søn af Lærer C C E Nielsen og Hustru Bodil Chri-stence f. Nielsen; gift (15. Nov. 1936) m. Hanne N., f. 4. Sept. 1908 i Hør­by, Datter af Møbelsnedker Niels Niel­sen (død 1933) og Hustru Louise f. Larsen.

Præliminæreks. 1920; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1922, ved Bang-kok Filialen 1926, Bestyrer af denne fra 1938; dansk Generalkonsul i Siam fra 1940.

Formand i Bestyrelsen for Oriental Stores, Ltd.; Medlem af Bestyrelsen for Thai Navigation Co., Ltd.

Ådrede:   546,   Ploen   Chitr   Road, Bangkok.

NIELSEN   Birgitte Berg Forstander­inde, Belønningsmed, i Guld med Kro­ne; f. 26. Maj 1861 i Vandborg Sogn ved Lemvig- Datter af Skolelærer J N P Berg (død 1881) og Hustru f. Ager-eaard Mad 1909); gift (7. Aucr. 18871 m. Snedker Rasmus August Nielsen, f 27. Aug. 1859 i Hjørring, død 1939.

Uddannelse: Askov Højskole 1877, Femmers Seminarium 1880-82, i Slatens Kursus for Skolekftkkenlærerinder 1901, Landbohøjskolen 1903-06.

Mejerske 1878-80; Privatlærerinde 1882-84: Kommunelærerinde i Kbhvn. 1885-1906; Seminarieforstandcrinde fra 1905; Statskonsulent for Husholdnings-undervisning 1907-08; Forstander for Dansk Kvindesamfunds HusholdningB-

____________________Nlel

Vandrek urans    1903-15;     Formand    for

Foreningen   Friskolebørns   Landopbold.

Har udgivet: Næringsmiddellære; Køkkenteori og Kogebog for 101 Skole­køkken middage; Kostberegninger og Madplau; Regnebog for Husholdnings­lærerinder ; HusholdningBregnskabsbog for Bårne- og Ungdomsskoler; Kul-nydratfattig Kost.

Adresse :Forhaabningsh.Allél8,KbhvnV.

NIELSEN    Bjarne Grosserer, General­konsul, R.DM.p.p.j f. u. April 1876 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Christian Nielsen (død 1901) og Hustru Thyra f. Petersen (død 1924); gift (17. Maj 1903) m. Thora N., f. 21. Okt. 1884 i Gudum, død 1935, Datter af Provst Thorvald Mmquist (død 1920) og Hustru Sofie f. Ring (død 1908).

Uddannet i Faderens Forretning (Fir­ma Ohr. Nielsen); Prokura i samme og Grossererborgerskab 1900; Medinde­haver af Firmaet 1901-13, derefter Ene­indehaver.

Formand for Islandsk HandelsforeniiiK i Kbhvn. 1918-43; Medlem af Bestyrel­sen for l-'oremngen til unge Kvinders Oprejsning 1923-49, for Akts. Bruln & Baastrup (Københavns Discontokas-se) fra 1925 og for Akt«. De Forenede Islandslforretninger 1925-26; Medlem af Grosserer-Societetets Komité 1926-46, Næstformand 1940-41, og af Repræ­sentantskabet for Dansk Købeatævne 1928-46; Medlem af Bestyrelsen for Aktionærforeningen af 1929 fra 1929-32, for Akts. Østgrønlandsk Fangst­kompagni Nanok 1929-36, for De pri­vate Assurandører Ltd. fra 1931; For­mand for Akts. Henriques & Zøylner

1931-37; Generalkonsul for Litauen 1932-40; Medlem af Fondsbørsens Bestyrelse

1932-47; Næstformand i den almindelige Bedømmelses- og Voldgiftsret paa Kø­benhavns Børs 1932-47; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Simonsen & Nielsen 1937, af Revisorkommissionen 1938-46, 9 f Bestyrelsen for Dansk Krigs-Søforsik-ring for Varer 1939 og af Bestyrelsen for Creditreformforenings-Akts. 1945; Formand for Dansk Eksportforenings Legatbestyrelse 1940; Vicepræsident for Foreningen af fremmede Magters Kon­suler i Danmark 1940.

Udenl. Ordener: I.F.3.;  Li.G.3.

Adresse : Grønningen 3, Kbhvn. K.

NIELSEN   Carl Hypotekforeningsdirek-tør, Overretssagfører, R.; f. 30. Jan. 1889 i Kbhvn.; Søn af Viktualiehandlcr .Tens Nielsen (død 1913) og Hustru Margrethe f. Larsen (død 1917); gift (14. Sept. 1915) m. Carla N., f. 11. Nov. 1888 i Kbhvn., Datter af Bunt-magermester I Graff (død 1901) og Hn-stru Sara f. Salomon (død 1901).

Nlel   ____________________

Student (Østre Borgerdydskole) 1907; cand. jur. 1913; Overretssagfører i Kbhvn. 1916; Direktør i Kbhvns Hypo­tekforening 1931.

Formand for Nørrebros Grundejerfor­ening 1923-32 og for Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbhvn. og om­liggende Kommuner 1925-31; Medlem af Bestyrelsen for De danske Grundejer­foreningers Landsorganisation 1925-31, af Tilsynsraadet for Grundejernes Hy­potek-Forening 1930-31, af Bestyrelsen for Understøttelsesselfikabet for træn­gende Kontorbetjente og disses Enker og af Repræsentantskabet for Akts. Al­mindelig Grundejerforsikring; Repræ­sentant-Suppleant i Østifternes Kredit­forening 1927-31; Næstformand i Repræ­sentantskabet for Kbhvns Grundejeres Renholdningsselskaib.

Adresse: Østerbrog. 80, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Carsten Redaktør; f. 23. Dec 1908 i Kbhvn.; Søn af Forfatteren L C Nielsen (død 1930, se Kraks Blaa bor 1929) og Hustru Margrethe f. Dorph-Petersen; gift (8. Dec. 1943) m. Tegne­ren Sys Gauguin, Datter af Museums­direktør Dr. phil. Frederik Poulsen (se denne).

Fabriksarbejder i U.S.A. 1926-27; Jour­nalist ved Eoskilde Dagblad 1928-31: derefter ved Berlingske Tidende, Bla­dets Korrespondent i Paris 1934-35, i London 1935; ved Berlingske Aftenavis 1936-41; ved B.T. 1941-42: tillige ved Billed-Bladet 1538-43; derefter atter veil Berlingske Tidende, fra 1945 tillige Tea­teranmelder.

Medlem af Journalistforbundets Re­præsentantskab 1946, af Bestyrelsen 1947, Næstformand fra 1949.

Adresse:  Amalie«.  36, Kbhvn.  K.

Sommerbolig:  Islandsv. 24, Lyngby.

NIELSEN   Charles Pastor emer. R.; f. 27. Aug. 1877 i Kbhvn.; Sen aifHand-skefabrikant Niels Peter Nielsen (død 1935) og Hustru Louise f. Bunkenburg (død 1928): gift 1. Gang (3. Maj 1904) m. Marie Dorotliea N., f. Eilscho« Holm, f. 25. Julf 1879. død 1909; Z. Gang (18. Dec. 1912) m. Bothilde N., f. 19. Febr. 1888 paa Fur, Datter af Styrmand M C Nielsen Vandborg (død 1893) og Hustru f. Petersen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1896: oand. theol. 1902; Religionslærer ved Frdbg. Gymnasium 1902-03 og ved Det kvindelige velgørende Selskabs Tjene­stepigeskole 1902-08; ordineret Medhjæl­per hos Sognepræsten ved Hellig Kors Kirke og Andenpræst ved Bethlehems Kirke 1902-08; Sognepræst ved Aldersro Kirke 1908-21; Sekretær ved Det kbhvn-ske Kirkefond 1921-27; resid. Kapellan ved Kristkirken 1927-33; Sognepræst

____________________        990

ved Nazaret Kirke 1933-47, kst. Sognc-præst smstds 1947-48.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter­hjemmet 1899-1901, for Kristeligt aka­demisk Samfund 1899-1903 (Formand 1902-03) og for Missionen blandt kvin­delige Arbejdere 1911-21 (Formand 1916-21) og fra 1929 (tung. Formand 1940); Formand for Kbhvns Kredsforbund for Hedningemissionen under D. M. S. 1916-21, for Vesterbros Kredsforbund 1928-33 og for Forretningsudvalget for Opførel­sen af Taksigelseskirken 1918-27; Med lem af Forretningsudvalget for Kirke­fondets Hjælpeindsamling 1924-34 og af Kirkefondets Hjælpeindsamling i Kbhvn. 1925-34; livsvarigt Medlem af Det kbhvnske Kirkefonds Repræsentantskab fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. fra 1928 (Medlem af Missions-udvalget 1935 og Bestyrelsens Formand 1936-47), for Kbhvns Arbejdshjem fru 1928, for Missionen blandt hjemløsi Mænd fra 1928 (fung. Formand 1944, Formand 1947), for K. F. U. K., Cen­tralforeningen i KbhTO., fra 1933 (Næstformand fra 1936) og for Kbhvns Mendghedsraadsforening 1935-48; Medlem af Repræsentantskabet for Det danske Missionsselskab fra 1936 og alf Bestyrel­sen for Dansk Bibelskole 1941-44.

Redaktør af Københavns Kirkesag og Menigheden 1921-27.

Har skrevet: Eccc homo, 40 Betragt­ninger over Christi Lidelseshistorie (en Fastebog, 1935); Smaaskrifter om Kir­kesagen i Kbhvn.; Artikler i kirkelige Blade; kirkelige Oversigter i Liv og Lys og Indre Missions Tidende.

Adresse :  Sortedam  Doss. 95 A, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Charles S H Oberstløjtnant, R.DM.HTH.; f. 24. Aug. 1889 i Taarn borg Sogn; Søn af Bestyrer Niels Chri­stian Nielsen (død 1937) og Hustru Emma f. Christiansen (død 1902); gift (14. Nov. 1925) m. Edith N., f. 29. Marts 1892 i Tranebjærg, Samsø, Dat­ter af Overretssagfører Knud Høg-Pe­tersen (død 1938) og Hustru Dagmar f. Westensaard (død 1936).

Sekondløjtnant 1909; Premierløjtnant 1913; til Tjeneste i den franske Hær 1922-23; Kaptajn 1925; Oberstløjtnant i Fodfolket 1936; Afsked 1944.

Adresse : Ida Tesdorpfs V. 14, Humle­bæk.

NIELSEN   Chr. Rektor, R.p.p.; f. 18. Jan. 1897 i Horsens; Søn al Kobber­smedemester A Nielsen (død 1912) og Hustru Kirstine f. Hansen (død 1927); gift (4. Okt. 1920) m. Gudrun N., f. 27. Sept. 1895, Datter at Skibskaptajn

991 ______________________

A Minor Andersen (død 1898) og Hu stru Eline f. Rasmussen (død 19£7).

Student (Horsens) 1915; cand. mag. (Engelsk og Tysk) 1925; Lærer ved Sundby højere Almenskole 1917; fast ansat ved Kbhvns kommunale Skole­væsen 1921; Adjunkt ved Christians havns Gymnasium 1923; Lektor 1930 tillige Lærer ved N Zahles Seminarium 1931-36; Rektor for Efterslægtselskabets Skole 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Sønder-jydsk Skoleforening i Kbhvn. 1927-46 (Formand 1940-46), for De kommunale Gymnasieskolers Lærerforening 1928-45 for Almindelig Dansk cand. mag. Or­ganisation 1934-37, for Engelsklærerfor­eningen 1935-45, for det pædagogiske Selskab 1936-46 (Formand 1939-46) og for Foreningen til Skolehygiejnens Frem­me 1936-40; Medlem af Grænseforenin­gens Hovedbestyrelse 1942; Formand f or „To Løver" 1946; Medlem af Forret­ningsudvalget for Dansk-Engelsk Sel­skab 1945 (Næstformand 1949) og af Hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 1948; Censor i Engelsk ved Skoleembedseks. ved Kbhvns og Aar­hus Universiteter 1948.

Medudgiver af Skolebøger i Engelsk.

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse : Rektorboligen, Hyrdevangen 60, Kbhvn. NV.

NIELSEN Christian Rektor: f. 3. Nov. 1891 i Hjørring; Søn af Førstelærer Kri­sten Nielsen (død 1939) og Hustru Au­gusta f. Nielsen (død 1934); gift (4. Juni 1919) m. Johanne (Jonna) N., f. 7. Nov. 1897 i Fodby, Datter af Provst II P Meinertsen (død 1948) og Hustru Anna f. Jensen (død 1921).

Student (Hjørring) 1910; cand. theol. 1916; cand. mag. 1924; Lærer ved Det tekniske Selskabs Skole og ved Blaa-gaards Seminarium; Lærer ved Haslev Gymnasium 1918, Adjunkt 1921, Lektor 1929; Rektor ved Slagelse kommunale Gymnasium 1941.

Formand for Haslev Lærerkreds af 1925 fra 1928-31 og for Sønderjydsk For­ening for Haslev og Omegn 1934-36; Medlem af Haslev Menighedsraad 1931-34 og 1938-41; Medlem al Bestyrelsen for Haslev Folkebibliotek 1936-41, for Dyreværnsforemingen for Slagelse og Omegn 1942, for Slagelse Litteraturfor­ening 1942, for Vendelboforeningen for Slagelse og Omegn, for Sønderjysk For­ening for Slagelse og Omegn og for Foreningen Norden; Vicepræsident i Slagelseafd. af Alliance francaise; Kro­nikør ved Sorø Amtstidende, Næstved Tidende og Vendsyssel Tidende.

______________________Nlel

Har skrevet: Af Slagelse lærde  Sko­les Aarbøger (Roskildebogen, 1946). Adresse:  Slots  Allé  36, Slagelse. Sommerbolig:   Bettehuset  pr.   Hirts­hals.

NIELSEN Christian fh. Økonomiinspek­tør, R.; f. 31. Marts 1895 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester P V Nielsen (død 1920) og Hustru Anna f. HemmingS'jn (død 1943); gift (22. Juni 1918) m. Karla N., f. 3. Nov. 1892 i Kbhvn., Datter af Mastemager i Marinen Emil A Hansen (død 1942) og Hustru FMr.i-beth f. Rasmussen (død 1906).

Assistent ved Det kgl. Teaters Øko­nomikontor 1910; Hovedkasserer 1922-33; tillige Abonnementsleder 1931; Øko­nomiinspektør 1933-45.

Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. Teaters private Understøttelsesfond 1922 -34 og for Kgl. Skuespiller Peter Jern-dorff og Hustru Amalie Jerndorff, f. Lorentzens Legat fra 1928.

Adresse:  S-Fasanv. 35, Kbhvn. F.

NIELSEN   Christian   Ricardt    Lands­tingsmand ; f. 6. Nov. 1907 paa Frdbg.; Søn  af Værkmester Hans Peter Nielsen og Hustru Johanne f. Jørgensen.

Udlært som Maskinarbejder ved Stats­banernes Centralværksted 1926; Ophold i Kanada, beskæftiget ved Canadian Pa­cific Railway, 1927-31; arbejdet ved Statsbanernes Centralværksted 1933-43; illegalt Arbejde 1943-45; faglig og so­cial Redaktør ved Land og Folk 1945; Raadmand i Magistratens 2. Afd. 1946-47; Medlem af Landstinget 1947.

Adresse:   Otto  Busses  V.   10, Kbhvn. SV.

NIELSEN Chr. S Direktør, K'.DM.; f. 7. April 1873 i Kbhvn.; Søn af Kornhand­ler H Nielsen (død 1927) og Hustru f. ' Christensen (død 1889); gift (31. Juli 1896) m. Valborg N., f. 19. Juni 1876 i Kjerteminde, Datter af Fiskeeksportør Joh. Berg (død 1900) og Hustru f. Nielsen (død 1907).

Elev af Borgerdydskolen paa Krsthvn. Uddannet hos Win. H Smith og Eikan Wulff i Kbhvn. samt hos Matthias Hiibsch i Flensborg; etableret som Gros­serer i Kbhvn. 1896; Direktør i Jydsk Andels-Foderstof f orretningl898-1948 (Æres­medlem af Foreningen 1948) og i Dansk Andels-Gødningsforretning 1901-17.

Leder af Ernæringsraadets Kornafde­ling 1917-19; Medlem af Statens Brød-kornsadministration 1919-21, af Land­brugsministeriets Kornnævn 1933-46, af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-Ud­valg for Korn- og Foderstofhandelen, af Bestyrelsen for Danske Korn- & Foder­stof-Importørers Fællesorganisation til 1947, aif Forsikrings-Aktieselskabet Skau-danavias Bestyrelse og af Andelsudval-get 1917-46; Næstformand i Bestyrelsen

Niel________________

for Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer til 1948: Medlem af Be­styrelsen for Dampskibsselskabet Pro-gress.

Adresse: Serridslevv. 8, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Dagmar fh. Seminarielærer­inde: f. 2. Jan. 1869 i Odder; Datter af Kreditforeningsdirektør P S Thom­sen (død 1922) og Huatrn Elisabeth f. Bang (død 1913); gift (28. Marts 1899) m. f h. Arkivar Holger Nielsen (se denne).

Elev paa N Kahle's Privatlærerinde-klirstis 1887-88: Lærerindeeks. (privat dim.) 1895; Privatundervisning hos Pe­ter Jerndorff, Ida Falbe-llansen o. a.

Lærerinde ved Sorø Pigeskole 1888-89; Privatlærerinde 1889-93; Lærerinde ved Aarhns hejere Pigeskole 1893-96, ved N Zahle's Seminarium 1896-192B.

Formand for Forældreforeningen ved 'H Adler's Fællesskole 1913-24; Medlem af Bestyrelsen for Prdljg. Kommunes Hjælpekasse 1917-29 og af Repræsen­tantskabet for Kvindernes Bygning; Formand for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns Kreds 1923-34; Medlem af Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse 1926-36; Medlem af De danske Pigespej­deres Korpsraad 1931-41; Næstformand i Landsforeningen Dansk Kvindesamfund 1931-33; Formand for Bestyrelsen for Fru Marie Bovsings Mindelegat for kvindelige Haandværkslærlinge; Med­lem af Det Konservative Folkepartis Kvindeudvalg 1932-42, af Bestyrelsen for Bagsværd konservative Forening 1939-48 og a,f Gladsaxe Menighedsraad.

Forfatter af pædagogiske, sociale og politiske Artikler i forskellige Blade og Tidsskrifter.

Adresse :   Bagsværdv. 247, Bagsværd.

NIELSEN   Ehlart fh. Borgmester;  f. 4. April  1874  i  Kjerteminde;  Søn   af  Sa­delmagermester   N   P   C   Nielsen   (død' 1900)  og Hustru Anne Marie f.  Jacob­sen  (død 1920); gift (11. Nov. 1896) m. Frankoline Maren Marie N., f. 22. Juli 1872,    Datter   af    Arbejdsmand    Mads Hvalsøe Thomsen.

Sadelmagersvend; Journalist ved den socialdemokratiske Presse 1901; Redak­tør i Middelfart 1914; Medlem af By-raadet 1917-43; Borgmester 1918-43; Med­lem af Folketinget 1924-26.

Formand for Akts. Danske Gasvær­kers Tjærekompagni 1937-47; Medlem af Bestyrelsen for Købstadkommuner-nes Laanoforening 1925-33; Formand for Foreningen af kommunale Hjælpekas­ser i Byerne 1921-33; Medlem af Be­styrelsen for Sammenslutningen af dan­ske Havne 1929-43; Næstformand i Di­rektionen for Fyens kommunale Tele­fonselskab til 1946; Formand for Be­styrelsen for Kommunernes Kulkontor

______________________ 992_

1936-43; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen af kommunale Gasværker 1937-46, af Kulkomitéen af 19J3 og al Brændselsnævnet fra 1940.

Adresse : Strandv. 19, Middelfart.

NIELSEN Eigil Museumsinspektør, Dr. phil., FM. i Sølv; f. 16. Aug. 1910 i Kbhvn.; Søn af cand. polyt. Hans IV der Nielsen (død 1921) og Hustru Ellen f. Pedersen; gift (11. Dec. 1943) m. Birgitta N., f. 7. Jan. 1912 i Stockholm, Datter af Ofverintendent ved National­museet i Stockholm Erik Wettergren ok Hustru Ellen f. Nisser.

Student (Sorø) 1929; studeret ved Riksmuseet i Stockholm; mag. scient. Zoopalæontologi 1935; deltaget i for­skellige Grønlandsekspeditioner: 1931-33, 1936-38, 1938-39, 1946 og 1947; Dr. phil. 1942; Inspektør ved Mineralogisk-geolo-gi* Museum 1946.

Har foruden Disputats (Studies on Triassic Fishes from East Greenland) skrevet en Bække Afhandlinger om zo­ologiske, palæontologiske og geologiske Emner.

Adresse.: Kidebanevang 8, Gentofte.

NIELSEN Einar Næstformand i De sam­virkende Fagforbund; f. 8. Juli 1901 i Kbhvn.; Søn af Billedskærermester A S Nielsen (død 1940) og Hustru Ida Elisa­beth f. Møller; gift (11. April 1928) m. Myrna N., f. 5. Jan. 1903 i Vejle, Dat­ter af Formand Johannes Dyg Johan­sen og Hustru Anna Sevilla f. May.

Udlært »som Møbelsnedker 1920; Med­lem af Bestyrelsen for Snedkerne« og Stolemagernes Fagforening 1926-39; Sek­retær i Snedkerforbundet 1934-39- Sekre­tær i De samvirkende Fagforbund 1939, Næstformand 1943; Medlem af Borger­repræsentationen 1944.

Adresse: Emdrup Banke 4, Kbhvn.'"1

NIELSEN Einar O Tømrermester, R.-2. Juni 1877 i Ordrup; Søn af Tømn mester Ole  Nielsen  (død 1906)  og  11 stru Jacobine Marie f.  Mogensen- g (6.  Juni  1900)   m.   Ingeborg N.,  f.  '. Febr.   1877  i Ordrup;   Datter  af  Slå termester  Vilhelm   Ebbesen   (død   192 og   Hustru   Dorthea   f.   Petersen   (di 1936).

Uddannet hos Faderen; gennemgaaet Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; har rejst og arbejdet en Del i Udlan­det; Svendebrev 1895; Borgerskab 1899.

Medlem af (lentofte Kommunes Lig­ningsmyndighed 1908-23 og af Sogne-raadet 1909-13; Suppleant i Gentofte Skatteraad 1923-33, Formand for Skatte-raadet 1933-46; Repræsentant for Østif­ternes Kreditforening fra 1932; Older­mand for Kbhvns Tommerlaug 1938-49. derefter Æresmedlem; Medlem af Direk­tionen for De Massmannske Søndagssko­ler fra 1939, af Bestyrelsen for Det tek-

niske Selskabs Skoler fra 1940 og af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbe­styrelse fra 1939: Formand for Svende­prøvekommissionen i Tømrerfaget for Kbhvn. fra 1940.

Adresse: Vasehøjv. 2, Oharlottenlund.

NIELSEN Einer Steemann Professor, Dr. phil., FM. i Sølv; f. 13. Juni 1907 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester P Nielsen og Hustru Karoline f. Stee­mann; gift (28. Aug. 1935) m. Lise N., f. 13. Febr. 1917 i Newcastle, England, Datter af Telegrafbestyrer J A B An- i dersen (død 19S4) og Hustru Ellen f. Jensen (død 1928).

Student (Østre Bowerdydskole) 1925; | mag. scient. 1931; Dr. phil. 1934; Del­tager i Carlsbergfondets oceanografiske Ekspedition omkring Jorden 1928-30; ansat ved Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, Plankton Af d. 1932-44; Assistent ved Danmarks farmaceutiske Højskole 1935, Professor i Botanik smstds. 1944; deltaget i Hav forskningstogter til islandske Farvande 1932, 1934 og 1935; Studierejse til Frank­rig og England 1937; tildelt Emil Chr. Hansen Medaljen i Sølv.

Sekretær i Nordisk Forening for Fy­siologisk Botanik fra 1947.

Har skrevet: TJntersuchtmgen fiber die Verbreitung, Biologie nnd Variation der Ceratien im siidlichen Stillen Ocean (Disputats, 1934); Afhandlinger om Plankton i Meddelelser fra Kommissio­nen for Danmarks Fiskeri- og Hav­undersøgelser (1932-44); plantefysiologi-sko Afhandlinger i Dansk Botanisk A^-kiv.

Adresse : Engbakken 6, Holte.

NIELSEN Ejnar Professor, Maler-, f. 9. Juli  1872  i  Kbhvn.; Sen af Skomager Vrederik Nielsen (død 1921)  og Hustru Eva  f.   Jespersen   (død   1928);    gift   1. Gang  (1902)  m. Marie  N. f. Thaarup; gift 2. Gang (1906) m. Elin N., f. Mår- i cus Stockholm  (død 1941). l

Elev af Kunstakademiet 1889-93 og Zahrtmanns Skole 1892 og 1893; udstil­lede paa Charlottenborg ferste Gang 1893; opholdt sig i Udlandet 1905-11; Medlem af Akademiraadet 1914-39; Pro­fessor ved Kunstakademiet 1920-30; Med­lem af Gallerilkommissionen 1923-29; Medlem af Bestyrelsen for Den Hirsch-sprungske Malerisamling 1925-31 og for Franz Schwartz' Legat fra 1936.

Malerier: Den syge Pige (1896, Kunstmuseet); Den Blinde (1898); Krøb­lingen og Døden (1899, Thielske Gal­leri i Stockholm); Menneskene lytte til Klokkerne, som ringe Dagen ned (1900); Portrætgruppe (1901); Den svangre (1903, Gøteborg Museum); En læsende blind Pige (1905); Ellen Key {Nationalmuseet i Stockholm); Sten-

_________________N lal

egelunden i Volterra (Kunstmuseet); Min Moder (1913, Gøteborg Museum) ; Mand og Kvinde (1919, Kunstmuseet); A Tegninger til Professor Karl Larsens Fortælling: Den gamle Mands Barn (1927, Vejen Museum); Ijobs Bog (Træ­snit, 1927); Forslag til Dekorering a! Festealen i Kbhvns Raadhns (1930, til hører Kbhvns Kommune); Udsmykning af Statsradiofonibygningens Portalrum (1936 og 1939) samt af Bryllupssalen i Lyngby Raadhus (1944).

Adresse: Mariev. 13, Hellerup.

NIELSEN Ejnar Redaktør, cand. polit.; f. 10. Dec. 1894 i Lunderskov; Søn af Stationsforstander Alexander E Th. Nielsen (død 1936) og Hustru Johanne Marie f. Jensen (død 1933); gift (11. Februar 1921) m. Hedvig N., f. 15. Nov. 1895 i Kbhvn., Datter af Grosse­rer V E Præstmark (død 1939) og Hu­stru Marie f. Kloch.

Student (Aarhus Katedralskole) 1912; cand. polit. 1918: Assistent i Finans ministeriet s. A.; Redaktionssekretær ved Aarhuus Stiftstidende 1919; Sekre­tær i Udenrigsministeriets Pressebu reau 1920; atter ansat ved Aarhuu-Stiftstidende 1921, Medredaktør 1928; Redaktionssekretær ved Berlingske Ti­dende 1933; ansvarsh. Redaktør ved Jydske Tidende, Kolding 1934; i Ledel­sen af Redaktionssekretariatet ved Ber­lingske Tidende 1937; ansvarsh. Redak tør af Kristeligt Dagblad 1943, af Nå tionaltidende 1945-46; atter ansat ve:i Berlingske Tidende, Stockholm-Redak­tionen 1947.

Formand for Studenternes Afholdsfor ening 1915-16; Medlem af Hovedbesty­relsen for Kbhvns konservative Vælge: forening 1946; Medstifter af og Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Conbock 1944.

Adresse:    Karduansmakargatan  11, Stockholm,  Sverige.

NIELSEN Ejnar Sporvejsdirektør; f. 26 Aug. 18% i Bøgballe; Søn af Gaardejcr Søren Christian Nielsen (død 1944) og Hustru Ane Kirstine f. Jespersen, (død 1934); gift (30. Aug. 1925) m. Anna Mette N., f. 22. April 1896 i Vester Ørum, Datter af Lærer Rasmus Søren­sen (død 1943) og Hustru Ane Dorthea f. Lund.

Student (Vejle) 1916; cand. poHt.1923; Sekretær i Direktoratet for Kbhvns Kommunes Lønnings- og Pensionsvæ-sen 1923; Fuldmægtig smstds 1938; Ekspeditionssekretær ved Kbhvns Spor­veje 1930; Kontorchef smistds 1937; Di­rektør for Kbhvns Sporveje 1948.

Lærer i Kommunens Økonomi ved M;i-gistratsskolen 1933-43.

Har udgivet: Lærebog i Københavns Kommunes Økonomi til Brug ved Un-

Nlel___________________

dervisningen af Kbhvns Kommunes Un­derassistenter   (1941). Adresse:  Amagerbrag.  15,  Kbhvn. S. Sommerbolig:   Lyngbakkev.  19, Sølle­rød pr. Holte.

NIELSEN   Emanuel Tandlæge- t. 16. Dec. 1902 i Vejle; Søn af Rentier Niels J Nielsen og Hustru Kathrine N, ugift.

Præliminæreks. (Kbhvns Universitet) 1921; udvandrede i 1923; Bachelor of Science og Dootor of Dental Snrgery (Northwestern Universiity, Ohieago) 1929; Docent ved samme Universitet 1929-32; derefter privat Klinik i Chi-cago.

President for Foreningen Danja, Chi-cago 1935-36; Medlem af den amerikan­ske Rebild Park Komite.

Har udgivet: Toner fra det fjerne (Digtsamling, Kbhvn. 1936); Danmark til Ære (Ohieago 1944): Dawn in Den-mark (Milwaukee 1944).

Adresse: 1005 N. Humphrey Ave, Oak Park, 111., U. S. A.

NIELSEN  Erik Underdirektør, R.; f. 21 Aug. 1895 i Kbhvn.. Søn af Forret­ningsfører Hans J Nielsen (død 1905) og Hustru Mathilde f. Erichsen (død 1947); gift (16. April 1924) m. Karen N., f. 29. Sept. 1899 paa Bramslevgaard ved Hobro, Datter af Gaardejer C H Sdniltz (død 1903) og Hustru Olga f. Dahl.

Præliminæreks. (Universitetet) 1911; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1912, Fuldmægtig 1935, Ekspeditions­sekretær 1938, Kontorchef 1943, Under­direktør 1946.

Medlem af Bestyrelsen (Kasserer og Sekretær) for C A Tesch's og Hustrus Fond fra 1941.

Adresse : Skovmosev. 22. Gentofte.

NIELSEN Evald Sølvsmed, R.; f. 5. Juni 1879 i Stubbekøbing; gift m. Marie N. f. Weimar, f. 6. Ang. 1878 i Korsør. Oldermand i Kbhvns Guldsmedelaug 1916-46, derefter Æresoldermand; For­mand for Dansk Guldsmedemesterfor-ening 1920-46, for Fællesraadet af dan­ske Guldsmede til 1947 og for Berners Stiftelse; Medlem af Bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole, for Teknologisk Institut, for Rejsestipendieforeningen til 1949 og af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening til 1947, af Be­styrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri til 1948, af Haandværkerbankens Repræsentant­skab og af Haandværksraadet til 1946.

Adresse: Lindev. 11. Kbhvn. V.

NIELSEN    Filip   Wøldike    Veterinær­inspektør; f.   17.  Sept.  1900   i  Sandby pr.  Vrangstrup; Søn af Gaardejer An­ders Nielsen (død 1937) og Hustru Chri-

________________________»4

stiatie f. Hansen (død 1938); gift (2. Ausr. 1933) m. Inger N., f. 19. Juli 1903, Datter af Kommunelærer Gustav Jen­sen og Hustru Alandra f. Schmidt.

Dyrlægeeks. 1923; forskellige Assi­stentstillinger ved almindelig Dyrlæge­praksis og Kødkontrol 1923-25; Reserve-dyrlæge ved Gardehusarregimentet 1925-27; samtidig Assistent ved Statens ve­terinære Serumlaboratorium til 1929; Fuldmægtig i Veterinærdirektoratet 1929; Veterinærinspektør og Leder af Veterinærdirektoratets Afd. for Bekæm­pelse af Kvægtuberkulosen 1935, kgl. udnævnt 1938; Leder af Veterinærdirek­toratets Hovedkontor 1942.

Næstformand i Voldgiftsretten ang. Handel med Husdyr fra 1947.

Har skrevet forskellige Artikler i dansk og udenlandsk Fagpresse samt oplysende Artikler i Dagspressen om Kvægtuberkulosen og dens Bekæmpelse; Medudgiver af Maanedsskriftet for Dyr­læger fra 1941.

Adresse :   Tryggevældev. 7,  Kbhvn. Vanløse.

NIELSEN    Folmer Professor, R.DM. p.p.; f. 2. Juni 1892 paa Fastruplund; Søn af Proprietær S Nielsen (død 1947) og Hustru Marie f. Sørensen (død 1923); gift m. Gudrun Ingeborg N., f. 19. Aug., Datter af Ingeniør, cand. polyt. H Hasle (død 1940) og Hustru f. Sø-reneen (død 1945).

Dyrlægeeksamen 1915; Assistent ved Landbohøjskolens dyrefysiologiske Af­deling 1914-18; prakt. Dyrlæge i Lis­bjerg ved Aarhus 1918-19; ansat ved Forsøgslaboratoriets ambulante Forsøgs­virksomhed 1920-21; Professor i Fød­selshjælp ved Veterinær- og Landbohøj­skolen og Forstander for dennes ambu­latoriske Klinik 1921; Forstander for den nyoprettede Fødeklinik 1926.

Æresmedlem af The, National Veteri-nary Medical Association of Great Britain and Ireland 1925. '

Har skrevet en Del Afhandlinger om eksperimentelle kirurgiske og fysiolo­giske Undersøgelser samt om veterinæ­re, specielt gynækologiske Spergs-tnaal.

Udenl. Ordener: N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse : Bulowsv. 15, Kbhvn. V.

NIELSEN Frede Kirkeminister; f. 5. Maj 1891 i Aalsø i Randers Amt; Søn atf Gaardejer Konrad Nielsen (død 1931) og Hustru Anna f. Rasmussen (død 1945); gift (24. Sept. 1920) m. Tekla N., f. 24. Sept. 1894 i Aalborg, Datter af Stabssergent S I Sørensen (død 1938) og Hustru Christine f. Larsen (død 1943).

Paa Askov Folkehøjskole 1912-14; for­skellige Studierejser i Udlandet; Jour­nalist ved Nordjyllands Social-Demokrat

 

995 ___________________

i Aalborg 1917-23; Redaktionssekretær ved Vestsjællands Social-Demokrat 1923-25; Redaktør at Nykøbing F. Social-De­mokrat 1925-30; Redaktør af den søn-derjydske socialdemokratiske Presse (nu „ÉSenderjyden") 1930-43: derefter poli­tisk Redaktør ved samme; Kirkemini-stor i Ministeriet Hedtoft 1947.

Medlem af Folketinget 1943; Formand for Arbejderbevægelsens sønderjydske Landsforening; Medlem af Forretnings­udvalget for det socialdemokratiske Parti; Sekretær for Sønderjydsk Hjælpe­fond.

Har skrevet: Fra Udmark til Forpost (1938); Danmark i Besættelsestiden (1946).

Adresse : S-Landevej 26, Sønderborg og Carl Bernhards V. 13 A. Kbhvn. V.

NIELSEN Frederik Direktør, R.DM. p.p.; f. 27. Mai 1881 i Rødding ved Skive; Søn af Direktør Hans Kr. Niel­sen (død 1925) og Hustru f. Andersen (død 1911); gift (13. Nov. 1909) m. Jo­hanne Louise N., f. 29. Dec. 1882 i Hil­lerød, Datter af Overretssagfører D A Raaschou (død 1913) og Hustru Marie f. Jensen.

Uddannelse i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1898-1902, paa De Brockske Handelshøjskoler 1902 -04 samt i Liverpool og Hamburg 1905-07; Fuldmægtig i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1907, For­retningsfører 1911, Direktør 1913, Før­stedirektør 1937; Medlem »f Bestyrel­sen og adin Direktør for Nordisk An-delafbrbund 1918.

Formand i Bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb, A.m. h.A.; Medlem af Komitéen for Grundt­vigs Mindekirke 1928. al Sø- og Han­delsretten 1932, af Valutaraadet 1935-40, af Handelækoleraadet 1938-47, af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40, af Prisnoteringskomitéen 1939-40 os af Priskontrolraadet 1940, af Andelsudval-get 1945 og af Centralkomitéen for Den internationale cooperative Alliance 1945.

Udenl. Orden :  S.V.2'.

Adresse : »tægers Allé 24, Kbhvn. F.

NIELSEN Frederik L fh. Afdelingsin-' geniør, R.DM.; f. 14. Juni 1881 i Si-gersted; Søn af Gaardejer Jens Nielsen (død 1911) og Hustru Lisbeth f. Han­sen (død 1927); gift (20. Nov. 1909) jn. Astrid N., f. 3. Maj 1686 i Kbhvn., Datter af Repræsentant Vilhelm Chri­stensen (død 1920) og Hustru F/mma f. Grove (død 1913).

Cand. polyt. 1905; Kursus i Elektro­teknik paa Polytectaicum i Ziirich 1908-09; Studierejser i Udlandet; ansat ved Statsbanerne 1905-48. Baneingemør II 1916, Baneingeniør I 1925. sidst Afde-lingsingeiuør i Brokoutor I.

__________________Nlel

Deltaget som Statsbanernes Repræ­sentant i Materialprøvekongressen i Amsterdam 1927 og i de internationale Brokongresser i Wien 1928, i Paris 1932 og i Berlin 1936: har som Statsbaner­nes Repræsentant været Medlem af forskellige af Dansk Ingeniørforening og Dansk Standardiseringsråd ned­satte Udvalg for Udarbejdelse af tek­niske Normer- Medlem af Vanløse Me-nighedsraad 1927-45; modtog 1912 s. m. en anden Ingeniør og en Arkitekt 2. Præmie for Konkurrenceprojekt vedro­rende Udvidelse af Aalborg By.

Har skrevet en Række Artikler i tekniske Tidsskrifter.

Adresse:   Dalgas   Boulevard   68, Kbhvn.  F.

Sommerbolig: Fristedet, Blaabærbak-ken, Gilleleje.

NIELSEN    Frode Underdirektør, Over-ingeniør, R.;f. 1. Aug. 1881 i Kbhvn.; Søn af Vinhandler Harald Nielsen (død 1917) og Hustru Thora f. Jensen (død 1926); gift (24. Febr. 1911) m. Karen N., f. 27. Dec., Datter af MalMabnkant Peter Møller (død 1910) og Hustru Au-relia f. Johannsen (død 1898).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1899; cand. polyt. (Bygningsing.) 1907; Tillægsuddannelse i Elektroteknik; an­sat ved Kbhvns Kommunes Vejvæsen 1907; ved Frdbg. Sporvejs- og Elektrici­tets Akts. s. A.; ved Frdbg. Kommu­nes Elektricitetsværk 1911; Afdelings-ingeniør ved Gas- og Elektricitetsforsy­ningen 1922 og tillige ved Vandforsy­ningen 1924; Overingeniør ved den sam­lede tekniske Forvaltning 1938, Under­direktør 1940.

Udarbejdet Byplan med Projekt til nyt Raadhus paa Frdbg. og Raadluis-have i Forbindelse med Frdbg. Have.

Adresse:   Laurids  Bings  Allé 16. Kbhvn. F.

NIELSEN Georg Strigel Tømrermester. R.- f. 17 April 1886 i Kbhvn.; Søn af Tømrermester Julius Nielsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936); gift m. Ma­rie Louise S. N.. Datter af Læge Chr. Holmer (død 1936).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1906; Tømrersvend, Afgang fra Teknisk Sko­le; Medindehaver af Firma Julius Niel­sen & Søn.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Tømmerlaug 193547, Oldermand 1949. Teknisk Konsulent for Privatbanken aif for Forsikringsselskabet Nye Danske af 1864; Medlem af Tilsynsraadet i Grund­ejernes Hypothekforening og af Besty­relsen i Akts. Kbhvns Ejendomsselskab; Medlem af Taksationskommissionen i H. t. Kblivua Byggelov; Formand i Inden-

Nlel_____________________

rigsministeriets Vurderingskommission af 29. Juni 1945.

Adresse: Søndermarksv. l, Kbhvn. Valby.

NIELSEN   Govert A K Direktør, Kon­sul; f. 5. Dec. 1885 i Kbhvn.; San af Grosserer Vilh. Nielsen (død 1918) og Hustru Frederikke f. Vilmann (død 1925); gift (26. Juli 1913) m. Friede N., f. 18. Jan. i Harburg a. E., Datter af Entreprenør Wilh. von Fintel (død 1894) og Hustru Anna f. Schelm (død 1935).

4. Kl. Hovedeks. (Slomanns Skole) 1901; Discipel paa Vesterbro Apotek, Kbhvn. 1901-05; cand. pharm. 1907; La­borant paa Løveapoteket i Kbhvn. 1908

-10; Kemiker ved Aarhus Oliefabrik 1910-11 og ved Oelwerke Teutonia i Harburg 1911-13; Chef kemiker og Ma­nager i Erith Oil Works ved London 1913-20; Direktør for Akts. Sønderborg Oliefabrik 1920-29; Indehaver af Fir­maet Schack-SChous Bftf., Kbhvn. 1929

-31; Direktør for Akts. H O Møllers Sæbefabrik & Oliemølle, Aarhus 1931; græsk Konsul 1935.

Formand for Dansk Skak Union 1927-Jl; Medlem af Bestyrelsen for Sønder­borg Handelsforening 1924-29, for Søn­derborg danske Samfund 1927-29 og for Akts. Skævinge Hør Skætteri 1940-44; Næstformand i Foreningen af Danske Sæbefabrikker; Medlem af Udvalget for Bladsæbe Industrien i Danmark; Formand for Bolig- og Byggeakts. Jyas, Aarrhus.

Formand for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Aarhus; Medlem af Raadet i Foreningen af fremmede Mag­ters Konsuler i Danmark; Formand for Danmarks Samfundets Aarhus Amtskreds og Medlem af Danmarks Samfundets Overstyrelse; Formand for Aarhus Skak Klub; Næstformand i Be­styrelsen for Sønderjydsk Forening for Aarhus og Omegn; Medlem af Besty­relsen for Fadderskabsforeningen for Tønder og for Lokalafdelingen af ior-eningen Dannevirke.

Udenl.  Orden:  Gr.Ph.4.

Adresse; Soria Moria, Skaade pr. Høj­bjerg.

NIELSEN  Gunhard Civildommer, B.; f. 29. April 1895 i Ebeltoft; Søn af Apo­teker Chr. F Nielsen (død 1939) og Hustru GunhJlde f. Langermann (død 1938); gift (28. Maj 1924) m. Karen N., f. 20. Marts 1899 i Kbhvn., Datter af Arkitekt, kgl. Bygningsinspektør Mag-dalil Nielsen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Anna f. Jørgen­sen (død 1934).

Student (Kolding) 1913; cand. jur. 1920; Kriminaldommerfuldmægtig i Vi­borg 1920; Civildommerfnldmægtig i

__________ _______m_

Hjørring 1921; Sekretær ved Østre Landsret 1922; f ung. Sekretær i Justits­ministeriet 1923. Sekretær 1930, Fuld­mægtig 1933, Ekspeditionssekretær 1937; Civildommer i Haderslev m. v. 1938.

Sekretær ved Overværgeraadet 1931; Ekspeditionssekretær ved Landsnævnet for Børneforsorg 1937-38; Sekretær hos Justitsministeriets Kasseinspektør ved Politimesterembederne 1933-38; Formand for Fredningsnævnet for Haderslev Amt 1938, for Voldgiftsretten for Haderslev Amt vedr. Beskyttelse af Erhvervsvirk­somhed i lejet Ejendom 1939, for Op-rejsningsnævnet for Haderslev Amt 1945 og for pvervoldgiftsretten i Tvistighe­der ang. Handel med Husdyr i Haders­lev Amt 1946.

Adresse : Haderslev.

NIELSEN    Gunnar Redaktør; f. 17. Sept. 1889 i Skovby ved Aarhus; Søn af Vognmand Jens S Nielsen (død 1934) og Hustru Petrea f. Petersen; gift (5. Febr. 1915) m. Annalise N., f. 23. Aug. 1889 i Udbyover, Datter af Boelsmand Peter Bang (død 1929) og Hustru Ma­ren f. Laursen.

Paa Mellerup Højskole 1908-09 og paa Askov Højskole 1909-10 og 1910-11; Stu­dent (Wedels Kursus) 1913; Medarbej­der ved Pressebureauet Centralen 1913, ved Det radikale Venstres Korrespon­dancebureau 1918-20; Kbhvns-Korrespon-dent til Fyns Venstreblad 1920: Redak­tør af Fyns Venstreblad 1927-29; Med­arbejder ved Politiken fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1922-27 og fra 1930, Formand fra 1938; Medlem af Den danske Pres­ses Fællesraad 1930-37; Medlem af Dan­ske Journalisters Fællesrepræsentation fra 1937, Næstformand 1938-42 og 1944-48, Formand 1942-44 og fra 1948; For­mand for Kbhvnske Journalisters Pen­sionsfond 1941. Næstformand 1946; Re­daktør af Journalisten 1922-27; Medlem af Den danske Presses Telegraniudvalg fra 1940 og af Bestyrelsen for Pressens Radioavis, Sekretær fra 1946; Medlem af Repræsentantskabet for Det Danske Selskab; Vicepræsident i International OnganizalSon of Journalists fra 1947.

Adresse: Strandv. 8, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Gunnar Damgaard Højsko­leforstander; f. 28. Sept. 1898 i Aaby; Søn af Højskoleforstander Carl Nielsen (død 1925) og Hustru Mette f. Kristen­sen; gift (3. Juli 1926) m. Ella Elisa­beth N., f. 6. Maj 1900 i Kongsted, Datter af Gaardeier Jens Nielsen (død 1921) og Hustru Vilhelmine f. Nielsen (død 1944).

Student (Aalborg) 1917; cand. mag 1926; Uddannelse paa Det jydske Mu­sikkonservatorium i Aarhus; Højskole

lærer ved Ask Højskole 1926-29 og ved Byslinge Folkehøjskole 1928-29; Forstan­der for sidstnævnte fra 1929.

Formand for Fynske Folkekor fra 1937. for Dansk Ungdomssamvirko i Svendborg Arnt 1940-46 og for Forenin­gen Norden's MidWyn-Afd.

Har skrevet: Digtsamlingen „Nætter og Dage" (1922); Kæmpende Ungdom (1936) •, Under Askens Krone, Ungdoms­bog fra en Dansk Folkehøjskole (1944); desuden Artikler ob Taler i „Kristent Budskab til vor Tid" (1939), i Ryslin­gebogen m. m.

Adresse : Ryslinge Folkehøjskole, Rys­linge.

NIELSEN   Gunnar L C Redaktør: f. 24. Nov. 1901 i Aarhus; San af Ølhand-ler N P Nielsen og Hustru Kirstine I. Clemmensen; gift (1927) m. Karen Gud­run N., f. 23. Jan. 1905 i Aarhus, Dat­ter af Fabrikant Jens Skoa og Hustru Karen Marie f. Hansen (død 1926).

Ansat ved Aarhuus Stiftstidende 1918-24; Redaktionssekretær ved Haderslev Stiftstidende (Danskeren) 1924-25; atter ansat ved Aarhuus Stiftstidende 1925-42; Chefredaktør af Nationaltidende 1942-46: ansat ved Dagbladet København 1946-48.

Adresse:  Næstvedg. 4, Kbhvn.  Ø.

NIELSEN Hans Bankdirektør, R.; f. 14. Juli 1881 i Augustenhof ved Nordborg; Søn af Husejer Matthias Nielsen (død 1897) og Hustru Cathrina Maria f. Pe­tersen (død 1925); gift (5. Okt. 1912) m. Margaretha N., f. 1. Febr. 1888 i Stevning paa Als, Datter af Gaard- og Teglværksejer Jakob Jensen (død 1920) og Hustru Anne Cathrine f. Petersen (død 1920).

Uddannelse paa Den jydske Handels­højskole i Aarhus; ansat ved Provinsfor­valtningen i Kiel 18994902; Uddannel­se ved Bankvæsen i Kiel, Køln, Berlin og Hamborg 1902-09; Direktør for Fol­kebanken for Als og Sundeved i Sønder­borg fra 1909; deltog i Verdenskrigen 1915-18.

Medlem af Sønderborg Byraad 1920-46, Borgmester 1933-46; Medlem af Re­præsentantskabet for Ny jydske Kjøb-stad-Creditforening, Aarhus fra 1921 (Formand fra 1941) og for Danske Grundejeres Brandforsikring, Kbhvn. fra 1920.

Adresse: Perleg. 18, Sønderborg.

NIELSEN   Hans Kommunaldirektør; f 26. April 1903 i Ommel paa Ære; Sen af Murermester P H Nielsen og Hustru Karoline f. Hansen; gift (15. Juni 1929) m. Signe N., f. ffl. Jan. 1905 i Marstal, Datter af Skibsfører Jergen Nielsen (d«d 1932) og Hustru Wilhelmine f. Hansen (ded 1943).

________________   Nlel

Student (Sorø) 1922; cand. jur. 1928; cand. polit. 1935; ansat u. Kbhvns Ma­gistrat 1924, Sekretær 1928, Fuldmægtig i Statistisk Kontor 1930, Ekspeditions­sekretær under Kbhvns Bygningskom-mission 1935: Kommunaldirektør i Es­bjerg 1939, i Aalborg 1947: tillige øko-nomisk-juridisk Sekretær i Sydvestjyl­lands forenede Elektricitetsværker og Vestjyllands Samleskinne 1940-46; For­retningsfører for Selskabet for socialt Boligbyggeri i Aalborg.

Medlem af Tilsynsraadet i Handels­bankens Esbjergafdeling 1943-46, af Forvaltningskommissionen af 1946 og af Bestyrelsen for Akts. Jyfly 1947-49; Kas­serer i L. A. B., Aalborg Afd. og i Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse, Aalborg Af d.; Formand for Be­styrelsen for Foreningen Norden's Aal­borg Afd. og for Red Barnets Lokal­komite i Aalborg.

Adresse:  Vesterbro l,  Aalborg.

NIELSEN   Hans Redaktør;   f. 28.  Dec. 1891 i Faaborg.

Typograf; Journalist ved Bornholms Social-Demokrat 1919; Redaktionssekre­tær ved Vejle Social-Demokrat 1921, Re­daktør af samme 1935, af Sydfyns So­cial-Demokrat 1942, af Fyns Social-De­mokrat, Odense 1945.

Medlem af Byraadet i Vejle (Vice­borgmester) 1937-42.

Adresse: Oluf Bagers G. 7, Odense.

NIELSEN Hans Maskinfabrikant, Direk­tør; f. 3. Jan. 1883 i Ilbjerg pr. Ros­lev; Søn af Gaardejer Andreas Nielsen (død 1931) og Hustru Ane f. Hansen (død 1922); gift (12. April 1912) m. An­na N., f. 17. Juni 1886 i Vinderup, Dat­ter af Tømrermester J Chr. Kjeldsen (død 1909) og Hustru Karen Sophie f. Hansen (død 1932).

Haandværksmæssig    uddannet;    paa teknisk Skole; ansat i A/S Frichs. Aar­hus;   Ophold  i   England,   Tyskland  og Schweiz; adm. Direktør og Medlem  af Bestyrelsen   for   A/S   Aarhus  Flydedok og Maskinkompagni. Adresse : Banegaardsplads 16, Aarhus. Sommerbolig i   Molsly,   Lyngsbæk. Strand  pr.  Femmøller.

NIELSEN    Hans   Emillus   Amtsforval­ter   R.;  f. 13.  Juni 1886  i Karrebæk; gift (12. Maj 1910) m. Gerda N., f. 27. Dec.  i  Hjørring,  f.   von Seelen.

Ansat ved Amtstuerne 1903; Fuld­mægtig 1907; Amtsforvalter i Ribe 1937, i Aabenraa 1946.

Formand for Amtstnetjenestemænde-nes Organisation 1926-37.

Adresse: Jørgensgaard 33, Aabenraa.

NIELSEN    Harald    Amteforvalter,   R. DM.; f. 2. Jan. 1892 i Nyborg; Søn af Købmand  Frederik Nielsen   (død  1910)

NJel_ ________________

og Hustru Andrea f. Petersen (død 1926)- gift m. Gerda N., f. 25. Dec. 1900 i Kbhvn.. Datter af Bogholder T Leerbeck (død 1928) og Hustru Marie f. Christensen (død 1936).

Student (Odense Katedralskole) 1910; cand. jnr. 1917; Assistent i Skattede­partementet 1918, Fuldmægtig 1931, Ekspeditionssekretær 1937, Kontorchef 1938; Amtsforvalter i Odense 1940. Lands­retssagfører (Beskikkelse deponeret) 1922: kst. Amtsforvalter i Rønne 1931-32, i Hillerød 1935 og i Hjørring 1936-37; Medarbejder ved Landsskatteretten 1934-40.

Adresse: Oehlenschlågersv. 19, Odense.

NIELSEN Harald Arkitekt; f. 30. Marts 1886 i Sindal; Søn af Bygmester K Nielsen, Sæby, og Hustru Johanne f. Jensdatter; gift (30. April 1921) m. Lisbeth N., f. 12. Juni 1899 i Hillerød.

I Malerlære 1902; senere lært Tøm­rerfaget; Elev af Teknisk Selskabs Sko­le, Kunstakademiet og Statens Tegne-lærerkursus; Medhjælper hos P V Jen­sen Klint og Ivar Bentsen; Medstifter s( i Foreningen Maaleren 1911, dens Redak- j tionssekretær 1911-15 og Redaktør fra 1915 til Opmålingsarbejdets Ophør 1928; Bedaktør red Dansk Archltekt-forenings Tidsskrift 1914-17; Leder af Landsforeningen Bedre Byggeskiks Teg-nehjælp fra 1915, af dens Opmaalings- ! kursus for Studium af gammel dansk Bygningskunst og af Bygmesterknr-suset fra 1917: senere Foreningens alm. Arbejdsleder, fra 1933 Medlem af dens Bestyrelse, Formand fra 1934.

Har bl.  a.  opført:  Vesterled  i   Ba-g-sværd;    Højnæsgaard    ved    Hørsholm;  ! Thorsgaard    og    Engvang   paa   Møen;  i Set.   Jørgensbjærggaard   ved   Roskilde;  l Bygning for Retsembedsmænd i Odder:  ' Landbobanken i Slagelse; Baptistmenig-  l hedens Kirke i Sæby; Forsamlingshuse; Villaer og Bolighuse;  Møbler og deko- j rative Arbejder.     Forfatter  af:   Bedre  | Byggeskiks  Aarsskrifter.  der i  Udvalg  j er  optrykt  i   Bygmesterbogen  og   Den  [ 2'den     Bygmesterbog;     Motivbog     for  ; Klejnsmede;    Boligbogen;    Parcelhuse;  l Haandværkets Bygningskunst i Værket Det  danske  Landhaandværk  og  s.  m. Ivar    Bentsen   Danske   Landbrugsbyg­ninger.

Adresse: Hans Egedes G. 7, Kbhvn. N.

NIELSEN Henry Bygningsinspektør, DM. H., M.T.Kha.; f. 23. Marts 1886 i Kbhvn.; Søn af Montør Harald N Niel­sen (død 1933) og Hustru Agnes f. Holm (død 1942); gift (2. Juni 1911) m. Elfriede Frederikke N., f. 23. Febr. 1886 i Helsingør, Datter af Krigsasses- • sor Sophus Sevaldsen (død 1922) og Hu stru Dorothea f. Schmnser (død 1924)

Paa  Hærens  Elevskole  1900-03;   Kor-

________________________WB

poral 1904; Sergent 1906; Oversergent 1912; U. f. Nr. i Hæren 1919; Løjtnant af Reserven 1924; Forvalter ved Tekno­logisk Institut 1919, Inspektør smstds 1928, Bygningsinspektør 1944; Gymna. stiklærer ved Teknologisk Instituts Idrætsforening 1920-27.

Formand for Fæstningsartilleriregi-mentets Underofficersforening 1912-19 Næstformand i Teknologisk Instituts Idrætsforening 1925-27, Formand 1927-35 og 1937-47, Æresmedlem 1936; Med­lem af Bestyrelsen for Teknologisk In­stituts Elevsamfund 1923-46, Æresmedlem 1933; Redaktør af Bladet Teknologen fra 1925; Kasserer i Dansk Svømme- og Livredningsforbund 1931-35; Stifter og Leder af Teknologernes Ferlelijem Salgaardshøj fra 1934: Sekretær i jjt-præsentantskabet for Teknologisk insu-tnts Elevforeninger fra 1936; tildelt Fæstndngsartilleriforeningens 25 Aar.s Hæderstegn 1939, Dansk Idræts For bunds Ærestegn 1945, Dansk Gymnastik Forbunds Ærestegn 1945, H.M. Kongcn-Røde Kors Emblem 1949 og 8 Aars Hæ­derstegnet ved Hæren.

Har skrevet: Genbo tal Shellhuse;. Redaktør af Festskrift i Anledning at Teknologisk Instituts Id^ætsforening^ 25 Aars Jubilæum.

Adresse : V-Farimagsg. 20, Kbhvn. V.

NIELSEN Herman Læge; f. 6. Sept. 1862 i Kbhvn.; Søn af Inspektør C C Nielsen (død 1928) og Hustru Kirstine f. Andersen (død 1905); gift (17. Okt. 1926) m. Nicoline N., f. Jensen, f. 28. Juli 1902 i Aarhus.

Student (privat dimit.) 1901: med Eike. 1907; gyn.-obstr. Eksamen i Dublin s.A.; Hospitalsgtillinger 1907-ilO Studierejser; prakt. i Aabyhøj fra 1912, Jernbanelæge; har særlig studeret En-dokrinologi og har holdt Forelæsninger og Kurser for med. Studerende; opret­tet Laboratorium for Hormonundersøgel-ser (Svangerskab etc.).

Formand for Sundhedskommissionen fra 1918; Medstifter af Jydsk Selskab for Fysik og Kemi; Medlem af Besty­relsen for Jydsk medicinsk Selskab fra 1935.

Har konstrueret en Electroncardiograf (1936) og et Elektrolyseapparat (til Saltbestemmelse) (1941); har skrevet: Forelæsninger over klinisk Endoknino-logii I (1938), II (1941) og III (1942), Det vitale Princip (1947, fransk Udg Le principe vital, 1949) samt Artikler og lægevidenskabelige Foredrag over Endokrinologi.

Adresse:   Aabyhoj.

NIELSEN   H Jakob f h. Justcrdirektør. Civilingeniør, R.DM.; f. 14. Febr 1873 i Si«ersted; Søn af Gaardejer H Chr.

Nlel

Nielsen  (død  1923)  og Hustru Kirstine f. Nielsen   (død 1925).

Cand. polyt. 1897; Ingeniør ved Kø­benhavns Vandforsyning 1897, 1899-1900 og 1903-07; Ingeniør ved Havneanlæg i Kallundborg 1898-59 og ved Havneanlæg i Karrebæksminde samt ved Regulering af Susaaen m. m. i Næstved 1900-02; Lærer ved Teknisk Skole 1903-05 og 1907-10; teknisk Medarbejder ved Meter­udvalget og Justervæsenet 1907-09; Ju-stermesfer 1909; Justerdirektør 1920-35.

Censor ved Kblivns Maskin- og Elek-tro-Teknikum (Det Tekniske Selskabs Skoler) 191749.

Adresse: Hattensens Allé 2, Kbhvn.F.

NIELSEN Hjalmar Smedemester, Older­mand, R.; S. 28. Marts 1884 i Kbhvn.; Søn af Smedemester L C Nielsen (dgd 1932) og Hustru Bodil f. Christoffer­sen (død 1939); gift <1. Sept. 1911) m. Carla Anna N-, f. 21. Aug. 1887, Datter af Snedker O F Petersen (død 1916) og Hustru Anna Margrete f. Steensen (død 1929).

Lært Smedefaget hos Firmaet L C Neckelmann & Co. i Kbhvn.; udlært 1902 og aflagde Svendeprøve, besøgt Teknisk Skole og Teknologisk Institut; arbejdede i Berlin 1903-04; Smedebor­gerskab i Kbhvn. 1910; Autorisation som Gas- og Vandmester s.A.; optaget i Faderens Forretning, der fik Firma­navnet L C Nielsen & Søn 1914; Enein­dehaver 1922; optog Sønnen Carl Niel­sen som Kompagnon 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Smedelang fra 1926 (Oldermand fra 1935) og for Kleinsmedemester og Me­kanikerforeningen for Kbhvn. og Om­egn fra 1926 (Formand fra 1931); Med­lem af Forretningsudvalget for Jern-og Metalindustriens Sammenslutning i Danmark fra 1933, af Kontroludyalset for Jernindustriens Ulykkesforsikring fra 1935, af Jern- og Metalindustriens Lærlingéudvalg fra 1938, af Repræsen­tantskabet for Industriforeningen i Kbhvn. fra 1943, af Industriraadet fra 1943 og af Lærlingeraadet fra 1943; For­mand for Repræsentantskabet i Fore­ningen til Lærlinges Uddannelse 1942; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1946.

Adresse: O F Richs V. 30, Kbhvn. F.

NIELSEN Holger fh. Arkivar; f.!2.Jan. 1868 i Kbhvn.; Søn af Kleinsmedeme­ster Frederik Nielsen (død 1878) og Hu­stru Rasmine t. Andersen (død 1905); gift (28. Marts 1899) m. fh. Seminarie­lærerinde Dagmar Nielsen (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1886; cand. mag. (Dansk, Latin og Historie) 1694; Lærer ved forskellige kbhvnske og frdbgske Skoler og Kursus 18924926,

tillige ved N Zahles Privatseminarium for Kvinder 1897-1930; ekstraordinær Medarbejder ved Landsarkivet for Sjæl­land m. m. 1898, Assistent smstds. 1902, Underarkivar 1914; Arkivar I ved Rigs­arkivet (men tjenestegørende ved Lands­arkivet) 1930-36.

Har udgivet: Den danske Rimkrønike (Tekst og Ordbog, 1895-1911).

Adresse: iBagsværdv. 247, Bagsværd.

NIELSEN   Holger Landsretssagfører; f. 6. Marts 1897 i Grindsted; Søn af Læ­rer J K Nielsen (død 1938) og Hustru Christiane f. Petersen (død 1947); gift (27. Juni 1926) m. Nanna N., f. 3. Nov. 1903 i Frederikshavn, Datter af Fisker Carl Jensen og Hustru Margrethe f. Marthinsen.

Student (privat dimit.) 1917; cand. jnr. 1921; Sagførerfuldmægtig i Viborg 1921, i Randers 1923; Landsretssagfører smstds 1926; offentlig Anklager ved Retterne i Randers.

Medlem af Sagførernævnet; Formand i Bestyrelsen for Randers Sagførerfor­ening og for Randers Retshjælp for Ubemidlede; Formand i Overligntngs-kommissioncn i Randers til 1948, for Ad­ministrationen af Estruplund og Tørslev-gaard Godset og for Randers Teak-ra Bestyrelse; Formand for Direktionen for Selskabet Harmonien; Medlem af Laauebestyrelsen for Overformynderi-mddJer i Randers Amt til 1937; Forman«1 for Akts. Strømmen, for Ejendomsakts. Nyvang, for Randers Aktie-Tøminerhan-del, for Akts. Auning Savværk og Tøm­merhandel, for Akts. Mariager Savværk og for Akts. Hadsten Tømmerhandel: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Gre-naa Dampvæveri, for Akts. Dansk Tex-til-Udstyr, for Akts. G Falbe-Hansen og for Akts. G Falbe-Hansens Konfektion; Formand i Bestyrelsen for Akts. Ca-lentegaarden; Forretningsfører for PÅ Stilling og Hustru Louise Margrethe f. Toldorph's Legat.

Adresse: Højbjerghus pr. Randers.

NIELSEN Holger Oberstløjtnant af Ar­tilleriet, K'.DM.D.r.K.H.,MfDR.p.p.; f. 18. Dec. 1866 i Kbhvn.; Søn af Musiker Vilhelm Nielsen (død 1899) og Hustru Frederikke (død 1919); gift m. Thyra Marie N., f. 2. Marts 1878 i Aarhus.

Idrætsinspektør i Gentofte Kommune 1920-45; Forstander for Statens Gymna­stikinstitut 1927-30; Chef for Kbhvns Skytteforenings Rekylkorps (Luftværn) 1916-30- Formand for Dansk Svømme- og Livredningsforbund 1911-28; Medlem af Udvalget for Skolegymnastik og Idræt; Æresmedlem af Dansk Røde Kors, af Dansk Svømme- og Livredningsfor-bnnd, af Dansk Gymnastik i'or-bund, af Dansk Haandbold-Forbund,

Nlel

1060

af Dansk Kvindegymnastikforening, af Samaritterforeningen for Gjentafle Kommune, af Samaritaneraid, for Kbhvn. og af Foreningen Samariten under Dansk Bøde Kors; Forfatter af Bagerne Svøm, Haandbold, Livredndng; Ophavsmand til den danske Form foi kunstigt Aandedræt: H. N. Metoden og til Boldspillet Haandbold; tildelt Nor­ses Livredningsselskabs Guldmedalje.

TIdenl. Ordener: Gr.Fr.4.; S.V.3'.; Sv.r.K.F.T.

Adresse : Gersonsv. 75, Hellerup.

NIELSEN Holger Overlæge, Dr. med.; f. 9. Dec. 1905 i Fredericia; San af Mu­rermester Niels Nielsen og Hustru Mar­tha Marie f. Pedersen- gift (17. Aug. 1933) m. Ulla N., f. 5. Aug. 1904 i Kbhvn., Datter af Bankdirektør Viggo Rasmussen (død 1941) og Hustru Mari­anne f. Petersen.

Student (Fredericia) 1924; Discipel paa Apotek i et halvt Aar; med. Eks. 1932; ansat ved Univ.'s gymnastikteore- j tiske Laboratorium s. A.; ansat ved forskellige Hospitaler i Kbhvn. og Pro­vinsen 1932-36; Dr. med. 1936; 1. Re­servelæge ved Aarhus AmtssygeJnis, med. Afd. 1936-41 og ved Marselisborg Hospitals med.-epidem. Afd. 1941-44; Studierejse til London 1938; Specialist-anerk. 1939: Overlæge ved Thisted Amts og Bys Sygehus, med. Afd. 1944; sam­tidig medicinsk Konsulent ved Nykø­bing M. Sygehus.

Censor ved Aarhus Universitet 1938-44; Undervisningsassistent i Bakteriologi smstds 1941-44; Medlem af det al In­denrigsministeriet nedsatte Udvalg ang. Sygeplejerskernes Forhold 1946 og af Komitéen til Valg af Censorer til de lægevidenskabelige Eksaminer ved Aar­hus Universitet 1947.

Har skrevet: Kliniske Undersøgelser over Hjertets Minutvolumen i Hvile og under Muskelarbejde, særlig hos Mænd med kompenserede Hjertelidelser (Dis­putats 1936) samt en Række Arbejder overvejende om kliniske Emner.

Adresse: Thisted.

NIELSEN  H Willy Rektor; f. 24. Sept. 1895 i Kbhvn.; Søn af kgl. Tilsynsha­vende N P Nielsen (død 1925) og Hu­stru Karen f. Rasmussen; gift (8. Juli 1921) m. Oda N„ f. 7. Juli 1894 i Kbhvn., død 1947. Datter af Murerme­ster C Brest (død 1943) og Hustru Ida f. Juul.

Præliminæreks. 1911; Kontormedhjæl­per 1911-12; Lærereks. (Blaagaard) 1916; Student (Døckers Kursus) 1922; cand. mag. (Naturhistorie. Geografi) 1931; Vikar ved Gøderup og Svogerslev Sko­ler 1916-17; Vikar ved Sundby højen' Almenskole (nu Christiansbavns Gym­nasium) 1918, Kommunelærer 1919, Ad-

junkt 1932, Lektor 1936. Rektor 1948 ved samme.

Medlem af Prøvendvalget for Optagel­se til 1. Mellemskoleklasse fra 1928 og af Eksamenskommissionen for Studen­tereksamen^ for ^Privatister 1942-49; For­mand for De kommunale Gymnasiesko­lers Lærerforening fra 1947.

Har udgivet: Lærebøger i Kemi o£ Fysik for Gymnasiets sproglige Linier (s. m. N V Due).

Udenl. Ordener: Pr.r.K.3.; T.r.H.M.3.; Ø.r.K.4.

Adresse: Japanv. 18, Kbhvn. S.

NIELSEN Jais Kunstmaler, Keramiker, K.DM.p.p.; f. 23. April 1885 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Knud Nielsen (død 1911) og Hustru Ane f. Ottesen (død 1928); gift (6. Nov. 1920) m. Malerinden Ville J. N., Datter af Købmand Carl Oppenheim (død 1933) og Hustru Jea­nette f. Cohn (død 1924).

I Malerlære i Kbhvn. 1900-05- Tek­nisk Skole (Grønvold) 1905-08; Kunst­nernes Studieskole (Kr. Zahrtmann) 1906-09; Medlem af „De 13 "s Udstilling 1909-11; Studieophold i Paris 1911-14; adstillet paa Kunstnernes Efteraarsud-stilling fra 1913, Charlottenborg 1916; Medlem af Den frie Udstilling fra 1919; i Censurkomitéen for Kunstnernes Efter-aarsudstilling; Medlem af Bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslut­ning, af Kunstforeningens Bestyrelse 1924-26, af den interskandinaviske Ud­stilling Unionalen, af Akademiraadet fra 1930 og af Gallerikommissionen 1934-41; Formand for Kunstnersamfundets Jury fra 1947. Har arbejdet med Kera mik fra 1915, blev knyttet til den kgl. Porcelainsfabrik 1921.

Malerier : Nature Morte (Statens Mu­seum  for Kunst);  Linedanserinde   (Na-sjonalgalleriet  i  Oslo);  Nat   (Galleriet i Bergen); Frederik d. VII giver Grev indo Danner Gavebrevet paa Jægerspris: Gade  i  Moretz zur   Loing   (Ribe   Mu­seum);   Knælende  Engel  (Aarhus  Mu­seum);  Fresko-Dekoration i Set.  Elisa beth Søstrenes Hospital 1929-35;  Retru spektiv Udstilling af Malerier og Kera­mik i Den frie Udstillings Bygning 1936 og i Kunstforeningen 1941; Udsmykning med   Glasmalerier  i  Kirker   i  Grenaa, Voel, Løgstør og Vejle- Kalkmalerier i Slagelse Kapel 1944.

Keramik: Statens Museum for Kunst: Jakobs Kamp; Kunstindustrimuseernc i Kbhvn. (Statuen Pottemageren og Ju­daskysset). Nationalmuseet i Stock-« holm (Vasen Aktæon og Hundene), Nu-sjonalgalleriet i Oslo (Pontius Pilatus). Bergen, Trondheim, Goteborg, Malmu, Metropolitan-Museet i New York, Thi-Victoria and Albert Museum, London, Mnsée des Arts Decoratifs. Lonvre, Ly-

1001    _______________  ____

on, Mr. Augustino Samlingen, Alexau-drina, Miinchen og Milano.m. m.; Raad-husvaserne i Helsingør Raadhus 1925: Aarhus Museum (Judaskysset); Min­derelief for Professor Torgny Segerstedt, Goteborg (1948).

Tildelt Eckersbergmedaljen 1929; Aka­demiets Rejselegat; Ny Carlsbergfon-dets Rejselegat til Grækenland og Ita­lien 1931; Det Anckerske Rejselegat 1935 til Spanien; Thorvaldsen-Medaljen 1948.

Udenl-  Orden :   F.Æ.L.5.

Adresse: Vingaards Allé 40, Hellerup.

NIELSEN   Jakob Professor, Dr. phil.; f. 15. Okt. 1890 i Mjels paa Als; Søn af Husmand Jørgen Nielsen (død 1922) og Hustru f. Tinnesen (død 1893); gift (26. April 1919) m. Læge Carola N., Datter af Skibsofficer Friedrich v. Pie-verling (død 1904) og Hustru f. Ittig (død 1942).

Student 1909; Dr. phil. (Kiel) 1913: Eksamen pro facultate docendi Kiel 1913: Soldat i den tyske Marine 1913 til Krigens Slutning 1918; Privatdocenl ved Universitetet i Hamborg 1919-20: Professor ved Technische Hochschule i Breslau 1920-21; Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1921; Professor i rationel Mekanik ved Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tek­niske Højskole 1925; Prorektor ved Høj­skolen 1944-57.

Medlem af Videnskabernes Selskab 1926, Sekretær 1946, af Det Norske Vi-denskaps-Akademi i Oslo 1936 og af Akademiet for de te'.ndske Videnskaber 1937.

Har offentliggjort matematiske Af­handlinger i Tidsskrifter og skrevet Lærebog i Rationel Mekanik I og II 1943 og 1945, endvidere Vorlesungen uber elementåre Mechanik, Berlin 1935.

Adresse: Lundehave, N-Strandv. 26, Helsingør.

NIELSEN J Chr. f h Kontorchef, R.D.M. P.p.; f. 29. Okt. 1870 i Odense; Søn af Købmand J W Nielsen og Hustru f. Clausen; gift (16. Marts 1904) m. Ka­ren Margrethe, f. von der Hude, f. 14. April 1876 i Kbhvn.

Student (Odense) 1889; cand. polit. 1894; Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet 1895, Fuldmægtig 1906, Ekspeditionssekretær 1908; Kontorchef 1915-40; Translatøreksa­men i Fransk 1905; Formand for Re­præsentantskabet for Dansk Folkeforsik-ringsanstalt.

Udenl. Ordener: Fd.H.R.21.; 8.N.S.; S.V.21.

Adresse : Nyvej 10 A, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Jægerhuset, Vedbæk.

______ ____ _______Nlel

NIELSEN   Jens Konsulent, Landbrugs­lærer; f. 20. Juni 1860 i Rerth ved Od­der; Søn af Boelsmand Niels Jensen (død 1882) ug Hustru Grete f. Peders-datter (død 1899); gift (5. April 1887) m. Frida N., f. 26. Sept. 1860 i Aar­hus, død 1937, Datter af Farver Chr. T Eriksen (død 1908) og Hustru Kristine f. Høgh (død 1909).

I Gartnerlære; Bestyrer af et Gart­neri i Aarhus 1882; Elev paa Askov Højskole i 2 Vintre; Lærer paa Ebel­toft Højskole 1885-89; Forstander for Klank Højskole 1889-1910, for Borris Landbrugsskole 1910-17, Konsulent i Regnskab for De samvirkende jydske Husmandsforeninger 1917-24; Lærer ved Borris Landbrugsskole, Den jydske Hus-mandsskole 1917-35.

Medlem af Landbo- og Husmandsfor­eningernes Kontroludvalg (vedr. Frater-syning) indtil 1942.

Har udgivet: Højskoleforat. N J Jen­sen (en Biografi) og sammen med en Datter: Driftsregnskab for det mindre Landbrug og Pengeregnskab for det mindre Landbrug; Fra en Grotid. Erin­dringer (1942).

Adresse: Brikken, Borris.

NIELSEN Jens Overlæge; f. 19. Dec. 1899 i Ribe; Søn af Sygehuslæge P. Nielsen (død 1934) og Hustru Mathilde f. Jørgensen; gift (2. Maj 1936) m. In­geborg N., f. 22. Marts 1909 i Kbhvn., Datter af Grosserer J E Granzow og Hustru Else f. Petersen.

Student (Ribe) 1917; med. Eks. 1923; Assistent og Reservelæge ved Radium­stationen i Kbhvn. 1928-36: Specialist­anerkendelse (Radiologi) 1931; Reserve­læge ved Rigshospitalet 1936-38; Over­læge ved Radiumstationen i Kbhvn. fra 1938; Studierejser i Sverige, Tyskland, Frankrig og U.S.A.

Adresse: H C Ørsteds V. 20, Kbhin.V.

NIELSEN Jens Peter Redaktør, FM. i Guld; f. 23. April 1873 i Tybjerglille; Sen af Husmand Hans Nielsen (død 1911) og Hustru Maren Jørgensdatter (død 1903) -. gift (13. Maj 1898) m. Anna Margrethe N., f. 13. Okt. 1874, Datter af Snedker N P Olsen (død 1912) og Hustru Maren Pedersclatter.

Lært Bagerfaget i Slagelse; sene« arbejdet i Kbhvn., Hamborg, Amster­dam, Rotterdam, Antwerpen, Zurich, Bern, Berlin, Wien; f h. Medredaktør af Bladet Socialisten; Medredaktør af Søn­derjyllands Socialdemokrat.

Medlem af De samvirkende Fagfor­bunds Forretningsudvalg 1910-23, af So­cialdemokratiets Hovedbestyrelse, af So-cialraadet 1919-29; Folketingsmand (Det socialdemokratiske Parti) for Haderslev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder Amtskreds 1920-

43; Medlem af Finansudvalget 1928-

Niel      ___________________

42, at Det udenrigspolitiske Nævn 1935.

43 og af Repræsentantskabet for Dan-' marks Nationalbank fra 1941; Formand

Sor Komitéen til Hjælp for Børnene i < 'Centraleuropa indtil 1921; Medlem af

- lArbejdsnævnets   Afd.  C.   1924-29;    f h. l Sekretær for Fælleskomitéen for Hjælp

-»•»til de krigshærgede Lande; Medlem af Bestyrelsen for den sønderjydske Laa-

- <nekasse og for det kulturelle Udvalg.

Udenl. Orden: Pr.r.K.3.

Adiresse: Dynt pr.  Broager og  Rolfs i  PI. 8, Kbhvn. F.

NIELSEN J Møller Redaktør; f. 18. Aprli 1908 i Lunde Sogn paa Sydfyn; Søn af Husmand Anthonius Nielsen og Hustru Hansine f. Andersen- gift (28. April 1934) m. Frida N., f. 14. Aug. 1912 i Aale, Datter af Husmand Mads Jensen-Aale (død 1941. se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Hansine f. Pedersen.

Maler indtil 1941; Lærer ved Roskilde Højskole 1941-46; Redaktør ved Social-Demokraten (Kunst, Litteratur og Kul­turhistorie) fra 1946.

Har skrevet: Billedet på væggen (1944); Kunstens vej (1948).

Adresse :   Nebbegaardsbakken  15, Kbhvn.  NV.

NIELSEN J Oskar Professor, Civilinge-nier; f. 11. Juli 1908 i Hostruphuse ved Hobro; Sen af Direktør Anton Niel­sen (død 1937) og Hustru Kristdane f. Nielsen-, gift (27. Aug 1932) m. Beter Marie N., f. 15. Okt. 1907, Datter af Grosserer, Isenkræmmer Ludvig Kock (død 1941) og Hustru Marie Margrethe f. Nielsen.

Student (Aarhus) 1926; cand. phil. 1929 (Aarhus); cand. polyt. (Elektro-ing.) 1932; videnskabelig Assistent ved Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni, Den polytekniske Læreanstalt 1932-38 og 1940-41; Ingeniør i Post- og Telegraf­væsenet 1938-40; Professor i Svagstrøms-elektroteknik ved Den polytekniske Læ­reanstalt og Leder af Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni fra 1941; Leder af Post- og Telegrafvæsenets Laboratorium fra 1941.

Medlem alf Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1943, af Dansk Elek­troteknisk Komite fra 1945, af Besty­relsen for Radioteknisk Forskningsla­boratorium fra 1944 og for Lydteknisk Laboratorium fra 1946 samt af den dan­ske Nationalkomité for Union Radio-Sciientifique Internationale fra 1948.

Adresse: Lindenovsg. 15, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Julius Sekretær; f. 4. Mart« 1887 i Aarhus; Søn 'af Fyrbøder Niels Nielsen (død 1936) og Hustru Christiane t. Ploug-Sørensen (død 1934); gift (1. Dec. 1910) m. Erna N., f. 4. Sept. 1888, Datter af Carl Mathiesen (død 1918) og

Hustru   Caroline  Christine   f.   Hansen (død 1915).

Uddannelse som Maskinarbejder paa Motorfabrikken Dan; Formand for Chaufførernes Fagforening i Kbhvn. 1929-39; Sekretær i De samvirkende Fagforbund fra 1939.

Medlem af Kbihvns Borgerrepræsenta­tion 1957-46 og fra 1947, af Justitsmini­steriets Færdselsudvalg, af Benzin-Næv­net, af Bestyrelsen for Centralarbejds-anvisningén og af Dansk Brandværns-komité.

Adresse: Hans Bgedes G. 25, Kbhvn.  N.

NIELSEN Jørgen fh.Dommer,R.DM.; f. 9. Nov. 1864 i Birk ved Herning; Søn af Landstingsmand, Bladudgiver Thomas Nielsen (død 1894); gift (26. Jan. 1942) m. Karen Marie N., f. 21. Febr. 1879 i Vejleby, Lolland, Datter af Tømrer­mester Rasmus Nielsen (død 1919) og Hustru Dorthea f. Kaae (død 1921).

Student (Mariboes Skole) 1884; cand. jur. 1890. Fuldmægtig ved Hammerum Herred 1890; Sagfører i Vejle 1894; Assistent i Kriminalretten 1895, Proto­kolfører 1901; Birkedommer paa Læse 1907; Borgmester i Nyborg 1913-18; By­foged i Nyborg 1913, Dommer smstds. 1919-33; af Justitsministeriet beskikket til Formand for Fredningsnævnet for Svendborg Amt 1921-33; Formand for Likvidationen af Nyborg Discontobank

Adresse :   LI Brandes Allé 11, Kbhvn. V.

NIELSEN   Kai Direktør, R.; f. 5. Okt 1893 i Kbhvn.; Søn af Entreprenør Carl Nielsen (død 1929); gift (28. Juli 1917) m. Edith N., f. 31. Maj 1896; Datter af Overbanemester Otto Fischer og Hustru Jenny f. Fischer.

Uddannelse i danske Handels- og En treprenørvirksomheder; Direktør i En­treprenør-, Sten- & Grusfirmaet Akts. Carl Nielsen og i Akts. Kalk- & Mør telværkerne.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fre-deriksholms Tegl- & Kalkværker, for Akts. Kbhvns Mørtelværker, for Akts. Teglværkernes Centralkontor, for Akts. Roulunds Fabrikker, Odense, for Akts. Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajance-fabriken Aluminia, for Akts. Internatio nål Harvester Company, for H Poulsen & Co., Akts. og for Akts. Carl Nielsen.

Adresse: Brinken, Strandv. 730, Spring forbi.

NIELSEN   Kaj Direktør, Formand for Hovedstadens Brugsforening; f. 23. April 1911 i Nakskov; Søn af Socialinspektør Albert Nielsen og Hustru Anna f. Han­sen; gift (2. Juli 1938) m. Thora N., f. 2. April 1916 i Nakskov, Daiter af Viceskoleinspektør H P Skotte og Hu­stru Martha f. Henriksen.

1003

Nlel

Student (Nakskov) 1929; Handelsvi­denskabelig Afgangsprøve 1932; For­mand for Hovedstadens Brugsforening samt Medlem af Ledelsen for forskellige dermed beslægtede Virksomheder.

Adresse : Bangsbov. 54, Kbhvn. Vanløse.

NIELSEN   Karl Fonfatter; f. 16. April 1895 i Jelstrup ved Aars; Søn af Gaardejer Niels Nielsen og Hustru Else f. Holme; gift 1. Gang (5. Maj 1921, Ægteskabet opløst 1930) m. Ka­trine N., f. 14,Juli 1891; 2. Gang (19. Jan. 1933) m. Marie N., f. 5. Febr. 1902, Datter af Gaardejer Mads Markussen og Hustru Kirsten Marie f. Pedersen.

Student (Døckers Kursus) 1916; stu­derede Theologi under Ophold i U.S.A. 1921-26; derefter Lærer ved Frederiks­borg Højskole; Frimenighedspræst i Aagaard ved Kolding 1929-39.

Har skrevet: Kirkelighed og Menig­hedsliv (1925); Anno 1931 (1931); Ken­taur (Skuespil, 1936); Dansk at være (1940); Tragedie og Tro (1941) ; Kristian d. Anden (Skuespil, 1942); Cæsar og Jesus (1945); Og Floderne kom (1948).

Adresse: Fredensv. 3, Birkerød.

NIELSEN Karl Rektor; f. 7. Febr. 1906 i Ribe; Søn af Overlæge Peter Nielsen (død 1934) og Hustru Mathilde f. Jør­gensen; gift (25 Dec. 1933) m. Ellen N., f. 18. Aug. 1914 i Haderslev, Dat­ter af Advokat Johannes Andersen (se denne).

Student (Ribe) 1923; cand. mag. 1928; Lærer ved Haderslev Katedralskole 1929, Adjunkt smstds 1930; Rektor for Svend­borg Statsgymnasium 1942; Studierejse til Berlin 1928-29 og til Grækenland 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Statssko­lernes Lærerforening 1935-42, af Eks-amenskomrnissionen for Studentøreks. fra 1939 og af Studentereksamenskom-missionen for Privatister i Jylland-Fyn 194fr42; Censor ved Skoleem-bedseks. fra 1942; tildelt Filologisk­historisk Samfunds højeste Pris 1930.

Har skrevet forskellige Afhandlinger og Skolebøger.

Adresse: Christiansmindev. 15, Svend­borg.

NIELSEN   Karl Hall fh. Kontorchef, R. DM.; f. 25. Aug. 1882; Søn af Ekspedient ved Statsbanerne Jens Nielsen (dødl917) og Hustru Marie f. Jacobsen (død 1912); gift (15. Okt. 1913) m. Karen H. N., f. 13. April 1885 i Kolding, Datter af Købmand P Sørensen (død 1916) og Hustru Anna f. Juhl (død 1940).

Ansat ved Statsbanerne 1900; Assi­stent 1907; Fuldmægtig 1919; Kontor­chef 1925-46; kst. Handelschef ved Statsbanerne 1942-46.

Medlem   af   Dansk   Btandardiserings-

raad ok af dettes Forretningsudvalg 1926; Medlem af Jernbaneforeningens Hovedbestyrelse og Formand for dennes 14. Kreds 1926; Medlem af Handelsmi­nisteriets Bøgetræsudvalg 1937 og af Brændselsolie-Nævnet 1939; Medlem af Udvalget ang. Statens Papir- og Tryk­keriudgifter 1943, af Bestyrelsen for Dansk Kulimport Organisation (Dane-coal) og af sammes Forretningsudvalg 1945; Fomand i Bestyresen for An­delsselskabet Kbhvns Spildindsamling 1947.

Adresse: Baltenip.

NIELSEN   K E Pastor emer., Forfatter; f. 28. Febr. 1879 i Aasum; Søn af Gaardejer Jørgen Nielsen (død 1917) og Hustru Anna f. Nielsen (død 1925).

Student (Odense) 1897; cand. theol. 1903; uordineret Medhjælper for Sog­nepræsten i Vilslev-Hunderup 1903-05; Gymnasielærer ved Hesselager Kostsko­le 1905-08; Hjælpepræst ved Ordrup Kir­ke 1908-09; kst. Sognepræst 1909-11 og resid. Kapellan smstds. 1911-15; Sogne­præst ved Skovshovcd Kirke 1915-49.

Formand for Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Menighedsbørne-have, for Skovshoved Menighedshørne-have og for Skovshoved Vuggestue; Chef for Skovshoved Søspejderkorps 1918-22; udgav Haandbog for de danske Søspejdere; Æresmedlem af Skovshoved Fiskerforening.

Har bl. a. udgivet: Religiøsitet og sjælelig Sundhed (1924); Tiden og Kri­stendommen (1926); Det store Problem (1927); Ny Bibelhistorie (1930); Moder­ne Tankegang og religiøs Tro (1935); Det moderne Verdensbillede og religiøs Tro (1940); Kærlighedens Evangelium (1942).

Adresse: Teglgaardsv. 58, Charlotten-lund.

Sommerbolig : Maanedalen pr. Horn bæk.

NIELSEN   Kirsten Munk Seminarielæ-rer, Skolekøkkeninspektør; f. 8. Juli 1901 i l'ønning, Datter af Provst Ma­rius Nielsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Eli f. Monrad (død 1937).

Realeks. (Brande) 1918; paa Askov udvidede Højskole 1919-20; Student (pri­vat diinit.) 1923; Lærerindeeks. (Tønder) 1928; Skolekøkkenlærerindeuddannelse paa Statens Lærerhøjskole 1932-33 og paa Den Suhrske Husmoderskole 1933; Kontorist paa Aabenraa Amtsraadskon-tor 1920, i Undervisningsministeriet 1921-24, i Kirkeministeriet 1924-26; Lærer­inde ved Det kgl. Blindeinstitut paa Refsnæs 1929-34; Lærerinde i Faabonr 1934-35, i Odense 1935-43, ved Statssemi­nariet i Ribe fra 1943; Skolekøkkcran-spektør fra 1943.

Nlel

1004

Medlem af Repræsentantskabet for Specialkurser i Husholdning ved Aar­hus Universitet 1945; Studierejser i Sve­rige, Finland og Norge.

Adresse: Kongeusg. l, Ribe.

NIELSEN K M f h. Hospitalsdirektør, R. DM.p.p.; f. 28. April 1875 paa Veg-gergaard ved Nibe; Søn af Gaardejer N P Nielsen (død 1920) og Hustru Pe-trine f. Christensen (død 1919); gift m. Anna N., f. 7. Juni 1885, Datter af fh. Forpagter Strubberg (død 1912) og Hu­stru Ernestine f. Schultz (død 1930).

Student  (Mariboes Skole)  1895; cand. polit.  1900;  ansat  i  Kbhvns Magistrat \ samme Aar: Ekspeditionssekretær 1906; i nogle Aar herefter tillige Foretander  l for   Tuberkulosestationen  under   Natio-  ' nalforeningens   Kbhvnskreds;   Direktør for de under Magistratens 2. Afd. sor­terende Hospitaler 1910-45; tillige Direk­tør  for  Kbhvns  Kommunes  Sindssyge-hospital, Skt. Hans Hospital 1919-45.

Formand i Bestyrelsen for Vejlefjord Sanatorium; Medstifter af Radiumfon­det og Medlem af dets Landskomité fra Stiftelsen til Fondets Sammenslutning med den danske Kræftkomité; Medlem af sidstnævnte Komité og af Hoved­bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse; Medlem af Be­styrelsen fer Dansk Forening til Køns­sygdommenes Bekæmpelse; Medlem af Welanderhjemmenes Direktion; Medlem af Bestyrelsen for Dronning Louises Børnehospital. Medvirkende ved Afhol­delse af den første internationale Hos-pitalskongres i U. S, A. og Statens Re­præsentant ved samme i 1929 og ved Kongressen i Wien 1931.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; Le.r.K.l.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse :  GI. Kongev. 90, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Løn, Liseleje pr. Helby

NIELSEN Knud Direktør; f. 4. Juni 1887 i Fredericia; Søn af Overlærer Georg Nielsen (død 1925) og Hustru Elisabeth f. Petersen (død 1927); gift m. Else N., f. 17. Maj 1894 i Kbhvn., Datter af Gartner Carl Preisler (død 1930) og Hustru Mary f.Bahnson(dødl933).

Student (Odense) 1905: cand. phil. 1906; ansat i Livsf orsikringsselskabet Hafnia 1909-16. i Firmaet Joh. Fri-modt 1916-18; Medindehaver af sidst­nævnte Firma 1918-29; Forretningsfø­rer for Kgl. octr. Søassurance-Kompag-nis Brandforsikrings-Afdeling 1920-24; Kommitteret i Det gjensidige Forsik­ringsselskab Danmark 1929, Underdirek­tør i samme 1934.

Sekretær i Studentersangforeningen 1912-16; Medlem af Knudsen Kvartetten 1915-25; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings Forening 1920-29, for Forsikringsforeningen 1921-32, for

Forsikrings Akts. Norden 1935, for Dansk Spare-Selskab (Sparenret) 1935, for Akkvisitionschefernes Fællesraad 1945 (Næstformand) og for Forsikringsselska­bet Trafik 1949.

Adresse:  Sortedam  Dossering   29, Kbhvn.   N.

NIELSEN   Knud Direktør; t. 26. Juni 1891 i Odense; Søn af Direktør Vilh. Nielsen, Odense (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Margrethe f. Larsen; ugift.

Realeks. 1908; Uddannelse i Firmaer­ne Langelandskorn, Rudkøbing 1908-10 og C Andersen jun., Odense 1910-12; Ansættelse i Kønigsberg 1912-14; Proku­rist i Firmaet A Leisners Eftf., Køge 1914-16; Ansættelse i Sydney 1916-18, i Melbourne 1918-19 og i Akts. Dansk Saa-sæd Kompagni 1920-23; Stifter af og Medindehaver af Kornagenturfirmaet Knud & Aage Nielsen, Kbhvn. 1923-26-, ansat i Akts. Dampmøllen Victoria, Odense fra 1926, Prokurist 1933, Direk­tør 1938.

Sekretær i Klubben Dannebrog, Mel­bourne 1918-19; Medlem af Bestyrelsen for Akts. B Nilsson & Co., Aarhus fra 1938, for Akts. Dampmøllen Victoria fra 1941, for Akts. Odense nye Silopakhus fra 1941, for Akts. Marcia, Odense fra l 1943, for Odense Rotary Klub fra 1944. for Akts. Bolbrogaarden, Odense fra 1945, for Brødkornskontoret for uden­landsk Korn fra 1949 og for Odensr Turistbus Akts. fra 1949.

Adresse: Klareg. 29, Odense.

NIELSEN Knud Grosserer, Raadmand H.DM.p.p.; f. 16. Febr. 1891 i Kbhvn. Søn af Kontorassistent Vilh. Nielsen (død 1904) og Hustru Kristine f. Han­sen (død 1923); gift (1. Jan. 1920 m. Bertha Amalie N., f. 5. Maj 189° paa Frdbg., Datter af Rentier Niel-Petersen (Persson) (død 1939) og H»-stru Emma f. Christensen (død 1925) Udlært i Manufakturbranchen; etab­leret 1914.

Medlem af Frdbg. Kommunalbest.v relse 1943, Raadmand 1947; Medlem a i Sundhedskommissionen paa Frdbg. Formand for Frdbg. Borgerforeninc 1935-46, for Frdbg. Købmandsforening og for Frdbg. Handelsbank; Sekretær i Frdbg. Manufakturhandlerforening 1924 29, Formand 1929-43; Formand for For­eningen af Skrædermestre og Herrekon-Jektionister i Danmark 1924-38; Medlem af Købmandsraadets Komité 1932-37 ou af Komitéen for de danske Handeb-foreningers Fællesrepræsentation; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Einar Petersen; Formand for Hvilehjemmet Enrum i Vedbæk; Stor-Sire for Odd-Fei-low Ordenen i Danmark; Formand to: Rebekka Søstrenes Spædbørnshjem '

1005

Nlel

Hørsholm   og   for    Repræsentantskabet   j ifor   Odd-Fellow   Palæet;   Formand   tor j Odd'Fellow  Ungdomsforeningen Fremti-den;   Medlem   af   Bestyrelsen   for   For-sikringsakts.   Nordlyset,    af   Prisudval­get for Storkøbenhavn og af Overbevil-lingsnævnet;   handelskyndig   Dommer   i Østre   Landsret   fra   1943;   Medlem   af Storkbhvns   kommunale   Mælkeudvalg.

Udenl. Orden:  I.F.2.

Adresse: Forchhammprsv. l, Khhvn.v

NIELSEN Knud Kontorchef; t. 17. Juni 1895 i Selde Sogn: Søn af Gaardejer P Chr. Nielsen (død 1914) og Hustru Ma­riane f. Knudsen (død 1923); gift (26. Okt. 1926) m. Margrethe N., f. 27. Sept. 1895 i Khhvn., Datter af Viceadmiral O J M Kofoed-Hansen (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Sigrid Ma­rie f. Holm (død 1934).

Landinspektøreks. 1919; Revisor i Di­rektoratet for Matrikulsvæsenet 1920, Overrevisor 1922; Fuldmægtig i Land­brugsministeriet 1928, Ekspeditionsse­kretær 1941, Kontorchef 1945.

Adresse: 0-Paradisv. 13, Holte.

NIELSEN Lars Rektor; f. 9. April 1892 i Klejtrup ved Hobro; Søn af Manu­fakturhandler N M Nielsen, Hobro (død 1929); gift (6. Juli 1932) m. Else Marie N., f. Lund, f. 8. Maj.

Student (Aalborg) 1910; cand. mag. (Dansk, Tysk og Engelsk) 1917; ansat ved Odense Katedralskole 1918, Adjunkt 1919, Lektor 1930; Rektor ved Vejle kommunale Gymnasium 1936.

Medlem af Opgavekommissionen for Realeksamen m. m. fra 1943.

Har udgivet: En kommenteret Ud­gave til Brug i Gymnasiet af Henrik Ibsen: Et Dukkehjem.

Adresse:   Vejle.

NIELSEN  Laurits Statskonsulent; f. 3. Dec. 1902 i Sillestrup paa Falster; Søn af Gaardejer Niels Christian Nielsen (død 1903) og Hustru Karen Margrethe f. Adriansen (død 1904): gift (24. Marts 1924) m. Else N., f. 26. Dec. i Myrup, Datter af Snedker H P Willumsen og Hustru Dagmar f. Jensen.

Uddannet som Gartner; Havebrugs­kandidat 1925; Assistent ved Statens Havebrugs - Forsøgsstation Blangsted-gaard 1925-27; Medhjælper i Botanisk Have 1927-30; Medhjælper og senere As­sistent hos Stadsgartneren i Kbhvn. 1930-44 og fra 1935 tillige Konsulent for Kolonihaveforbundet for Danmark; Stats­konsulent i Havebrug fra 1944.

Medlem af Fællesudvalget for Fmg'-avisøkonomi fra 1944, Revisor i dette fra 1945; Medlem af Radioudvalget for Gartneri og Havebrug fra 1944 og af Fællesudvalget for Fremavl og Sund­hedskontrol med Havebrugsplanter; Lår-rer ved Kolonihaveskolen Islegaard.

Har skrevet: Kolonihavemandena Ha­vebog (1943, 4. Udg. 1949); Medarbej­der ved Danmarks Haver (1944), vi'd Bladet Kolonihaven og ved Dansk H,i-vekalender; har foretaget en udvidet Bearbejdelse af afd. Overgartner K Brandt Klixbulls Vor Have. der i 1945 udkom i 3 Bind; Blomsterhaven, Køk­kenhaven og Frugthaven; talrige Artik­ler om Havebrug i Fag- og Dagspres­sen.

Adresse: Graabynkev. 26, Kbhvn. Brh.

NIELSEN  Lauritz Husmand; f. 2. Juli 1885 i Vissenbjærg; Søn af Julias Niel sen (død 1918) og Hustru Hansigne f. Samuelsen; gift (3. Juni 1913) m. Anna N., f. 12. Febr. 1892 i Søllinge, Datter af Skomager Peder Hansen (død 1900) og Hustru Marie f. Hansen.

Medlem af Bestyrelsen for de syd-fynske Husmandsforeninger, for ile samvirkende danske Husmandsforenin­ger, for De samvirkende Husmandsfor­eninger i Fyns Stift (Formand fra 1942) og for Dansk Landbrugsmuseum, Lyngby; Formand for Fyns Stifts Hus-mandsskole; Medlem aif Landbrugsnr nisteriets Osteeksportudvalg og Smør eksportudvalg; Formand for Landsudval­get for Fjerkræavl: Medlem af Besty­relsen for Andelsbankens Svendborg Afd Adresse : Hundstrup pr. V. Aaby.

NIELSEN  Louis Forpagter; f. 23. De,-1887 i Nakskov; Søn af Gaardejer Ras­mus Nielsen (død 1904) og Hustru Hansigne f. Petersen (død 1938); gift (13. Marts 1921) m. Marie N., f. 21. Juli 1890 paa Bajensgaard ved Sæby, Datter af Proprietær Christian Merck (død 1926) og Hustru Marie f. Asmus-sen (død 1933).

Uddannet ved Landbruget paa for­skellige danske Herragaarde; derefter Forvalter og Inspektør paa flere Herre-gaarde; Forpagter al Brolykke ved Kerteminde.

Adresse:  Brolykke pr. Kerteminde.

NIELSEN    Mads Apoteker, Forfatter; f. 27. Febr. 1879 i Langaa; Søn ai Gaardejer Chr. Nielsen Bonde (død 192?) og Hustru Nielsine f. Madsdatter (ded 1921); gift (1. Ang. 1906) m. Henriette N., f. 30. Sept. 1881 i Fredensborg, Dat­ter af Dyrlæge Christian Klingberg (død 1926) og Hustru Henriette t. Rus-sel (død 1910).

4. Kl. Hovedeks. (Randers) 1895; Disci­pel paa Herning Løveapotek 1895-99-, exam. pharm. 1899; Medhjælper paa Fre­densborg Apotek 1899-1903; cand. pharm. 1904; Ansættelse paa Apoteker i Rødby 1904-05, i Aalborg 1906-24 og i V-Sker-ninge 1924-31; Apoteker i V-Skerninge 1931, i Kolding (Srøderbro Apotek) 1943.

Nlel___________________

Næstformand i Dansk Farmaceutfor­enings Aalborg-Hjørring Kreds 1910-12, Kasserer 1919-24; Medlem af Husleje-nævnet for Budolfi Landsogn 1918-20; Formand for V-Skerninge Sognebogsam­ling 1925-43.

Har siden 1910 udgivet: Vej og Sti; Dansk Sommer; De glade i Landet; Va>r modig; Paa Kirkesti; Ved Julens Dør; Breve fra Grøftekanten; Digte; Dagene; De gamle Gaarde; Siger Gladensrends Sange; Hjemmene synger; Der er bag alt; I Danmark; Hjem til Jul; Under­vejs; Hører du Vejenes Stemme; Mæ et Baaen ved si Haaend; Vi gaar gen­nem Verden.

Adresse: Sønderg. 32, Kolding.

NIELSEN Marius Professor, Overdyrlæ-ge, E.DM.; f. 18. Aug. 1875 i Kjertinge; Søn af Skræddermester Anders Nielsen (ded 1912) og Hustru Mette Marie f. Hansen (død 1917); gift (14. Febr. 1901) m. Agnes N., f. 19. Sept. 1876 i Kbhvn., Datter af Byfoged i Esbjerg S S Jesper­sen (død 1915) og Hustru Caroline f. Jørgensen (død 1883).

Dyrlægeeksamen 1895; Assistent ved Landbohejskolen 1895-98; Reservedyr-læge i Hæren 1898. Korpsdyrlæge 1900, Overdyrlæge 1908; Afsked fra Hæren 1923; Lærer i Anatomi ved Rideskolen 1907-31; Lektor i Veterinær Retalære ved Landbohøjskolen og Veterinærpolitiets TXvrlæge i Kbhvn. 1923-45; kst. Profes­sor i Veterinær Retsmedicin 1945-4Y.

Formand for den danske Dyrlægefor eriings faste Voldgiftsret 1918-24, for „Fond af 13. Juli 1873 til Veterinær­videnskabens Fremme" 1920-30 og for Militærdyrlægeforeningen 1922-23; Med­lem af Det veterinære Sundhedsraad 1933 og af Overvoldgiftsretten i Tvistig­heder ang. Handel med Husdyr for Sta­den Kbhvn. 1938-44; Æresmedlem af Den norske Veterinærforening og af Houston Veterinary Association, Texas, U.S.A.

Litterære Arbejder: Vejledning i Ve-terinær Retslære til Brug ved Veteri­nærstudiet, 1. Afsnit, Egentlig Veterinær Retslære (1928, 1941), 2. Afsnit, Den of­fentlige Behandling af smitsomme Syg­domme hos Husdyrene (1932): Det ve­terinære Sundhedsraads Historie 1851-1936; Grundtræk af Hestens Bygning (1917); Afhandlinger i Maanedsskr. f. Dyrlæger o. a. Fagskrifter: Medarbej­der ved Hagerups illnstr. Konversations­leksikon II, 1IJ, IV og Landbrugets Ordbog III.

Adresse: Rosendalag. l, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Marius Skibsmægler, Skibs reder. K'. DM. p.p., f. 10. Marts 1867 i Odense; Sen af Agent, fh. Bagermester N C Nielsen (død 1909) og Hustru Marie f. Stermose-Hansen (død 1909); gift 1. Gang (16. Nov. 1893) m. Ellen

_______________________1006

N., f. 30. Jan. 1870 i Kbhvn., død 1933, Datter at Overlærer Wilhelm Marx (død 1896) og Hustru Maria f. Albrethsen (død 1892); 2. Gang (14. Okt. 19J9) m. Ellen N., f. 29. Febr. 1892, Datter' af Sognepræst II Heskjær og Hustru Lis f. Helstrup.

Ansat hos Mægler Julius Mortensen i Fredericia 1884-90, hos Petersen, Møller & Hoppe i Kbhvn. 1890-93; Associé i Firmaet Holm & Wonsild 1893-1905. Med­indehaver og Chef i samme 1905-16; eget Firma fra 1916 (Firma: Marius Nielsen & Søn); Direktør og Medlem af Be­styrelsen for Dampskibs-Aktieselskabet Progress.

Formand for Forsikrings-Akts. Skan-dinavia og for Akts. M P Allerups Ettf. i Odense; Medlem af Søfartsraa-det, af Dansk Dampskibsrederifor-ening til 1930 og af Bestyrelsen i'or Sømandsforeningen af 1856; Formand i Bestyrelsen for Mæglernes Understøttel­sesforening; Medlem af Bestyrelsen for Assuranceforeningen Skuld os for Dan­ske Rederes Ketsværn; Formand fur Strøby Vandværk.

Udenl. Ordener: I.F.2.; P.r.K.J.M.; Ø.r.K.2.

Adresse: Kalvebod Brygge 4, Kbhvn. V. og Ryvangs Allé 14. 16, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Martin Redaktør; f. 12. Dec. 1900 i Gødvad Sogn; Søn af Husmand, senere Arbejdsmand, Søren P Nielsen (død 1943) og Hustru Ane Kristine (død 1945); gift (21. Marts 1934) m. Agnes Dora N., f. 29. Dec. 1904 i Kbhvn., Datter af Handelsrejsende William Se-ligmann (død 1917) og Hustru Anna 11 arie f. Nielsen (død 1938).

Tjenestedreng 1914; Mejerielev 1915-18; Fabrikarbejder, Landarbejder, Funktionær i Danmarks kommunistiske Parti 1925-26; Studieophold og Rejser i Sovjet-Unionen 1928-30; Forretningsfører for Arbejderbladet 1931-34, Redaktør ved og af dette Blad 1934-41; i Vestre Fængsel, Horserødlejren og Gestapo-fængsel 1941-43; i Koncentrationslejren Stutthof ved Danzig 1943-45; Medarbej­der ved Land og Folk.

Medlem af Folketinget fra 1939 og ar Centralkomitéen for Danmarks kommu­nistiske Parti.

Adresse: Bogtrykkers. U8. Kbhvn. NV

NIELSEN Matthias Kornhandler, R.; f 21. Febr. 1872; Søn af Landmand Niels Nielsen (død 1923) og Hustru Maren f. Matthiesen (død 1923); gift (15. Nov. 1900) m. Martha Christine N., f. 15. Nov. 1875, død 1938, Datter af fh. Land­dags- og Rigsdagsmand N Mattsen i Steinfeld og Hustru Henriette f. Kiihl.

Etablerede Firmaet Matth. Nielsen, Aabenraa (Korn og Foderstoffer) 1908, Rederi Matth. Nielsen G. m. b. H. 1918

 

1007_______________________

(samt   Firmaet   Matth.   Nielsen   &   Co., ^Haderslev 1924  (fra 1928 Aktieselskab).

Formand for Aabenraa Handelsfor-«ning 1910-18 og 1920-31; Byraadsmed-lem 1921-28; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Cimbris. Aabenraa, for Akts. Hvorslev Teglværk, Ulstrup, for Akts. Matth. Nielsen, nu Union, Aabenraa.

Adresse:  Aabenraa.

NIELSEN Max Direktør, R.DM.; f. 24. Nov. 1886 i Roskilde; Søn af Købmand Julius Nielsen (død 1891) og Hustru Frederikke f. Stegmann (død 1948); gift m. Esther N. f. 8. Maj 1889, Datter af Afdelingschef S B Thykier og Hustru f. Schou.

Ansat i Genforsikrings-Aktieselskabet Skandinavia 1902-06 ok i Forsikrings-aktieselskabet National 1906-15; adm. Direktør for Assurance-Compagniet Bal-tica fra 1915 og for Akts. De Baltiske Assurandører fra 1916.

Medlem af Assurandør-Societetets Ko­mité (Viceformand fra 1949), af Dansk Tarifforenings Komité og af Bestyrelsen for Foreningen af Danske Søassurandø-rer (Formand 194447); Formand for For-sikringsforeningen 1934-38; Medlem af Bestyrelsen for Krigsforsikringen for danske Skibe, for Assurance-Compagniet Baltica, for De Baltiske Assurandører og for Akts. Pensions- og Livrente-In-stitutet af 1919; Medlem af Dispachør-eksamenskommissionen.

Adresse: Grønningen 17. Kbhvn. K.

NIELSEN Michael Overlæge, Dr. med.. R.: f. 16. Okt. 1891 i Aarhus: Søn af Grosserer Georg Nielsen og Hustru Elise f. Bang; gift (17. Nov. 1923) m. Misse N., f. 29. Marts 1894 i Esbjerg, Datter af Direktør Gustav Forum og Hustru Bertha f. Jørgensen.

Student (Aarhus) 1*LO; med. Eks. 19U7- ansat ved Hospitaler i Provinsen 1917-19 og i Kbhvn. 1919-28; Under-accouchør ved Rigshospitalet 1926-31; Dr. med. 1930 (Studier over den ikke-tuberculøse Salpingooophoritis og dens Prognose); Praksis i Kbhvn. fra 1931; ansat ved Rigshospitalets kirurgiske Poliklinik 1931-32 og ved Skt. Lukas Stif­telsen 1932; Overlæge ved Skt. Lukas Stiftelsens gynækologiske Afd. 1942. Specialistan«rkendelse 1929 (Gynækolo­gi, Obstetrik) og 1933 (Kirurgi): deltog i Konkurrence om Professorat i Obste­trik 1935.

Adresse:  Lundevangsv. 3, Hellerup. '

NIELSEN  N Anton Trikotagefabrikant, R.; f. 16. Juni 1878 i Gjellerup i Ham­merum Herred; Søn af Trikotagefabri-kant Frands Nielsen (død 1917) og Hu­stru Johanne f. Hansen (død 1904); gift (20. Juni 1903) .m. Marie Andrea N., f. 19. Marts 1876 i Randers, Datter af

___________________     Nlel

Overportør  Christensen   (død  1897)   og Hustru  f.  Mortensen   (død  1913).

I Lære i Faderens Fabrik og hos S M Christensen; ansat i Faderens Fir­ma 1900, Medindehaver fra 1913; efter 1917 Indehaver med Søsteren, Marie N. som Partner.

Medlem af Bestyrelsen for Trikotage-Grossist-Foreningen fra 1917, for Triko-tagefabrikantforem'ngen fra 1923, for Textilfabrikantforeningen 1921-48, Næst­formand for sidstnævnte 1924-48 og af Bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister 1932-44; Medlem af Industriraadet 1927-48; Medlem af Ar­bejdsgiverforeningens Hovedbestyrelse til 1948; Dommer i den faste Voldgiftsret fra 1940; Formand for den danske Væ­veskole fra 1943.

Adresse : Margrethes. 4. Hellerup.

NIELSEN N C Tobaksfabrikant, R.; f. 21. Febr. 1878 i Vamdrup; Sen af Køb­mand P Nielsen (død 1918) og Hustru Vilhelmdne f. Lvneborg (død 1923); gift (19. Dec. 1909J m. Mette N., f. 9. April 1672, Datter af afdøde Gaardejer Jens Nielsen og afdøde Hustru Ane f. Hansen.

Uddannelse i Faderens Forretning; ansat i Firmaet S W Brauns Tobaksfa­brikker i Kolding 1895-97; Rejsende for O L Petersen & Co.'s Cigarfabrikker i Kolding og Altona 1897; oprettede To-baksforretniing i Kolding 1898; oprettede senere Filialer i Kbhvn. og Jylland; overtog 1926 O L Petersen & Oo.'s Ci­garfabrikker i Kolding, som senere flyttedes til Kbhvn.

Kasserer for Foreningen af Importører og Grossister i Tobaksbranohen 1918, Formand fra 1930; Formand for Kona Christian d. 9endes og Dronning Lom-ses Jubilæumsasyl.

Adresse: Strandv. 289, Skodsborg.

NIELSEN   N   H   Professor;   f.   26.  Jan. 1898   i  Silkeborg;   Søn   af   Murer   Jens Nielsen og Hustru Kirsten f   Fisker.

Udlært som Maskinarbejder paa Sil­keborg Maskinfabrik 1918; eiajn. polyt. 1919; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1924; ansat i Akts. Burmeister & Wain 1924-25 og i Akt«. De forenede Papir­fabrikker ved Fabrikkerne i Næstved og Dalum 1926-27; Assistent ved Poly­teknisk Læreanstalts teknologiske La­boratorium 1927-31; Studierejse til U.S. A., Fellow of The American-Scandina-vian Foundation, 1930; Professor i Me­kanisk Teknologi ved Polyteknisk Læ­reanstalt 1932-42.

Adresse: Uanstrupv. 20, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Niels Førstelærer; f. 2. Dec. 1889 i Jftsmark; Søn af Købmand N l' Nielsen (død 1924) og Hustru Else Ma­rie f. Jensen (død 1942); gift (3. Jan. 1912) m. Kirstine N., f. 12. Marts 1891,

Nlel___________________

Datter  af   Lærer   Johan   Jensen   (død 1939) og Hustru Dorthea Marie f. Mik-

.   kelsen  (død   1933).

Lærereks. (Gedved) 1910; Enelærei i Ravroholt 1911-12; Lærer i Mern 1912-16; Førstelærer i Overlund fra 1916; Aarskursus paa Statens Lærerhøj skole 1932-J3. Sogneraadsmedlem 1925-32; Medlem af

j   Bestyrelsen for Dansk Aftenskolefor­ening 1926-36; Formand for Viborg Amts Skolebiblioteksforening 1928-44 Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Lærerforening 1935, Formand fra 1944; Medlem af Lønningskommissionen af 1943 og af den sønderjydske Skole­kommission af 1945; Medlem af Films-raadet 1946 og af Kommissionen af 1946 til Revision af Skoletilsynsloven; Formand for De danske Lærerorganisa­tioners Samarbejdsudvalg fra 1947; Med­lem af Seminariekommissionen af 1947. Medudgiver af Danskmappen og af Hverdagens Regnebog; Redaktør af Dansk Aftenskolehaandbog. Adresse : Overlund pr. Viborg.

NIELSEN   Niels Gaardejer; f. 14. Maj 1874 i Farringløse; Søn af Gaardejer Frederik Nielsen og Hustru f. Søren­sen; gift (31. Okt. 1902) m. Anna f. Jensen.

Blev paa Rødkilde Højskole 1891-92; lært Landvæsen bl. a. paa Falster; overtog Fødegaarden 1902.

Sogneraadsformand 1907-13; Medlem af Sorø Amtsraad 1910-22; Formand for Nævninge-Grundliste Udvalget 1919-38; Formand for Andelsmejeriet Vestervang 1915-35; Formand i Repræsentantskabet for Kjøge-Ringsted-Banen 1917-20. For­mand i dens Direktion 1920-34; Formand for Sjællands Stifts Kvægopdrætterfor­ening 1917-46; Suppleant til Ovei-mønstringskommissionen fra 1919; Næst­formand i De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1916-20, Formand for sammes Udvalg for Kvægavlen 1921-35; Medlem af Formandsskabet for De samvirkende danske Landbofor­eninger 1920-24, Medlem af Landbrugs-raadet 1919-25; Næstformand for Ring­sted Andelsslagteri 1927-42; Medlem af Statens Huedyrbrngsudvalg 1928, For­mand 1941-44; Formand for Akts. Kæ­rehave Landbrugsskole & Husholdnings­skole 1932-42; Medlem af den vedr. An­lægget af en Motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen nedsatte Besigtigel­ses- og Ekspropriationskommission 1942-47. Adresse: Højgaard pr. Ringsted.

NIELSEN   Niels Professor, Dr. phdl., R. DM.p.p.- f. 3. Okt. 1893 i Sdlkeborg; Søn af Gaardejer S P Nielsen (død 1939)

og Hustru Karen f. Rasmussen (død 1943); gift '25. Jan. 1929) m. Johanne N., f. 5. Aug. 1891 paa Fur, Datter af Provst Poul Heegaard (død 1926) Og Hustru Anna f. Deiohmann (død 1906) Student (Horsens) 1911; cand. mag. 1917; Lærer ved H Adlers Fællesskole 1918-19; Adjunkt ved Sortedam Gymna­sium 1919, Lektor 1925-39; Professor i Geografi ved Kbhvns Universitet 1. Sept. 1939; Studierejse i Sverige 1922, i Island 1923, i Frankrig 1927-28, i U.S. A. 1946; Dr. phil. 1924; Leder af den første og anden Dansk-Islandske Eks­pedition til Centralisland henholdsvis 1924 og 1927. Ekspeditioner til Vatna-jokiill 1934 og 1936; Deltager i Under­søgelsen aif Hekla-Udtirudet 1947; Leder aif Skalting-Laboratoriet, Institut for Studier af Klit, Mark og Vade; Redak­tør af Geografisk Tidsskrift, Kultur-geografiske Skrifter, Folia Geographdoa Damoa og Meddelelser fra Skallinp;-Laboratoriet; Leder af „Atlas over Dan­mark" fra 1940.

Formand i Geografforeningen 1926-27 og for Skandinavisk Studenterforening i Paris 1927-28; Medlem af Bestyrelsen for og Sekretær ved det Kg!. Danske Geografiske Selskab; Medlem af Kom­missionen for videnskabelige Undersø­gelser i Grønland og af Redaktions­komitéen for Meddelelser om Grønland, Hovedredaktør af Meddelelser cm Grønland 1947; Medlem af Direk­tionen for Knnd Rasmussen Fondet: Formand for Dansk-Islandsk Samfund; Medlem af Direktionen for Dansk-Is­landsk Forbundsfond; Formand for Elersianersamfundet; Dansk Sekretær for TJnion Géographique Internattonale; Censor ved Lærereksamen; Medlem af Vadehavsudvalget af 1941; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Kollegium 1942, Efor for dette 1945; ledende Senior 'i Studenterforeningen 1943-45: Æresmed­lem af Halsingborg-Landskrona Nation ved Lunds Universitet fra 1949; korrc-sponderende Medlem af Finlands geo­grafiske Selskab og af Svenska Såll-skapet for Antropologi och Geografi: Æresmedlem af Norsk Geografisk Sel­skab, af Sydsvenska Geogfafiska Sall-skapet og af Geografiska Foreningen i Lund; Medlem af Videnskabernes Sel­skab 1944, af Kungl. Fysiografiska Såll-skapet i Lund 1946 og af Det norski.' Videnskaps-Akademi i Oslo 1947.

Har skrevet: StaMer orer Jernproduk­tionen i Jylland (Disputats, 1924); Con-tributions to the Physiography of Ice-land (1932); Eine Metfiode znr exakten Sedimentationsmessung (1935); Vatna-jdkull (1937) samt en Række Afhand Unger om Jernproduktionens Ødvik-

1009

N lal

lingsgang, Islands fysiske Geografi og det danske Vadehav. i     Udenl.   Ordener:   Fi.H.R.31.;   I.F.3.

Adresse: Strandbonlevarden 32, Kbhvn. Ø.

NIELSEN Niels A Overlæge, Dr. med.; f. 14. April 1898 i Ansager; Søn af Sognepræst Søren Mikkelsen Nielaen (død 1922) og Hustru Dorthea f. Thy-kier (død 1931); gift (27. Febr. 1937) m. Bodil N., f. 1. April 1915 paa Frdbg., Datter af Overretssagfører H P V Hagh-felt (død 1946) og Hustru Ingrid f. Ha-rild (død 1947).

Student (Viborg) 1916; med. Eks. 1924; Reservelæge ved Nakskov Sygehus 1925-27; ansat ved kbhvnske Hospitaler 1927-29; Assistent og Reservelæge ved Rigs­hospitalet 1930-38; Dr. med. (Om In­sulinets Virkemaade) 1932; Studierejser (Stockholm og Oslo) 1934; (London) 1935; (Lund) 1936; (Orebro og Stock­holm) 1939; Specialistanerkendelse (in­tern Med.) 1935; Overlæge ved Kolding Sygehus, med. Afd. 1939.

Adresse: Rædersv. 26, Kolding.

NIELSEN Niels Frederik Lykkegaard, Præst, Generalsekretær, se Lykkegaard Nielsen Niels Frederik.

NIELSEN Niels Henrik fh. Dommer, R.; f. 3. Marts 1888 i Vinde Helsinge: Søn af Boelsmand Jens Nielsen (død 1918) og Hustru Frederikke f. Henrik­sen (død 1935); gift (16. Okt. 1921) m. Johanne Mathea N., f. 9. Marts 1882 i Jedsted, Datter af Gaardejer Ib Hansen (død 1900) og Hustru Maren f. Møller (død 1935).

Student (Frederiksborg) 1909; cand. jur. 1916; Amtsfnldmægtig i Næstved 1917; By- og Herredsfuldmægtig i Thi­sted 1918; Dommerfuldmægtig i Hol­sted 1919; Civildommerfuldmægtig i Aarhus 1921; Dommerfuldmægtig i Sil­keborg 1936; Dommer i Kerteminde 1939-49.

Adresse: Langeg., Kerteminde.

NIELSEN Niels J Civilingeniør, Dr. techn.; f. 22. Juni 1877 paa Ejerne Mark ved Faaborg; Søn af Husmand Jørgen Nielsen (død 1925) og Hustru Ane Marie f. Jensdatter Knudsen (død 1918); gift (5. Juni 1908) m. Rigmor N., f. 19. Jan. 1883, Datter af Lærer Knud O Pedersen og Hustru Birgithe f. Clausen.

Til Søs 1891-98; Styrmandseks. (Fan*) 1899: Student 1902; cand. polyt. (Byg­ningsingeniør) 1907; Dr. techn. (Bestem­melse af Spændinger i Plader ved An vendelse af Differensligninger) 1920; In­geniør i Firmaet Christian! & Nielsen i Kbhvn., Aarhus og Hamborg 1907-11, l The Trussed Concrete Steel Company, New York 1911-12, atter i Firmaet Chri-stiani & Nielsen, Kbhvn. 1912-19; raad-

givende Ingeniørvirksomhed fra 1919; egen Forretning fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Højskolens Fremme i Kbhvn. fra 1925; Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber.

Adresse : Torben Oxes Allé 5, Kbhvn.S.

NIELSEN Niels Kr. Gaardejer, R.; f. 18. April 1874 i Kirketerp; Søn af Gaard­ejer Chr. Nielsen (ded 1883> or Hustru Birgitte f. Christensen (død 1916); gift (8. Nov. 1901) med Ellen N., f. 30. Jan. 1878 i Rær ved Thisted, Datter af Gaardejer N K Mortensen (død 1904) og Hustru Johanne (død 1902).

Paa Thestrup Højskole og Dalum Landbrugsskole; Medlem af Sogneraadet 1909-17, Formand 1913-17; Formand for Hobro og Omegns Landboforening 1914-31; Medlem af Amtsraadet 1916-43, af Bestyrelsen for Foreningen af Jyd-ske Landboforeninger 1919-31 as af sam­mes Tilsynsudvalg for Kvægbesætninger 1926-34; Formand i Repræsentantska­bet for Jydsk Andels-Foderstofforretning 1925-43; Repræsentant i Viborg Kredit­forening for Aalborg Amt fra 1930; Med­lem af Bestyrelsen for Banken for Hobro og Omegn fra 1933, Formand 1943-49.

Adresse: Kirketerp pr. Hobro.

NIELSEN   Niels Peter Redaktør- f. 5. Nov. 1898 i Aalborg; Søn af Toldpak-liusmester J P Nielsen og Hustru Marie Luise f. Henriksen; gift (4. Juni 1924) m. Astrid Elisabeth N., f. 21. Marts 1899, Datter af Redaktør P Nielsen ol-Hustru Kathrine N.

Efter Studentereks. og Filosofikum uddannet som Journalist; Redaktions­sekretær i Næstved 1919-24; Lokalred aktør i Vordingborg 1924-27: Redaktør af Lolland-Falsters Venstreblade i Ny­købing F. fra 1927.

Formand for Radikal Ungdoms Lands­forbund 1925-27; Medlem af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse, af Bestyrelsen for Maribo Amts radikale Venstre og af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforenin­gen for Nykøbing F.; Medlem af By-raadet og Magistraten og af Tilsyns-raadet for Sparekassen i Nykøbing pa;i Falster; Past-President t Nykøbing F. Kotaryklub.

Adresse: Østerg. 9, Nyk«bing F.

NIELSEN Niels V Grosserer; f. 5 Okt. 1880 i Kbhvn.; San af Rentier, fh. Smørgrosserer Niels Nielsen ok Hustru Anna Marie f. Hansen (død 1931); gift (14. Sept. 1924) m. Nanny Marie N., f. 2. Febr. 1901 i Slagelse, Datter af Købmand F W Sørensen.

Lært KøbmandBhandel paa Lolland; ansat indenfor den amerikanske Farve-indmtri i New Tort 1902 og i den ame-

Nlel__________________

rikanske Traadinduetri 1910; ansat i den britiske Traadflnduetri 1916, senere Direktør for TraadSndiustri-Koncernena italienske Fabriker i Milano; Medinde­haver af Firmaet Wissing & Bindseil (fra 1946 Firma Niels V Nielsen) i Kbhvn. fra 1921, Eneindehaver fra 1933.

Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mite 1932-37 og aif Bestyrelsen for Bri-tish Import Union 1932-46.

Adresse : V-Boulevard 47, Kbhvn. V.

NIELSEN    N J Redaktør, R.; f. 22. Febr. 1890 i Grundfør i Aarhus Amt; Søn af Gaardejer, Sognefoged Th. Niel­sen og Hustru Mine f. Sørensen (død 1947); gift (17. Okt. 1916) m. Emma N., f. 30. Sept. 1891 i Skader i Banders Amt, Datter af Mejeribestyrer M Poul­sen (død 1918) og Hustru Kirstine f. Poulsen.

Præliminæreks. 1905; derefter ansat ved Aarhus Amtstidende, Aalborg Stifts­tidende, Vendsyssel Tidende og Danne­virke og Modersmaalet i Haderslev; Redaktør af Dannevirke fra 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Provins-Journalistforeningen 1914-22, Redaktør af Foreningens Medlemsblad 1915-22; Medstifter af De danske Forsvarsbrødre i Haderslev og Omegn 1925, Formand fra 1928, Medlem af Landsstyreisen fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Ven­stres Redaktørforening og af Venstres Hovedbestyrelse; Formand for Haderslev Købstads danske Samfund og Medlem af Hovedbestyrelsen for Sønderjyllands danske Samfund: Formand for Haders-levkredsens Venstre.

Adresse:  Aarøsnndv.  23.  Haderslev.

NIELSEN   N K Direktør for Orlogs-værftet, K1. DM., HTS.p.p.; f. 2. Marts

1889 i Holte-, Søn af Husejer J Niel­sen (død 1930) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1948); gift (8. Maj 1919) m. Harriet N., f. 6. Nov. 1896 i Vordingborg, Datter af Købmand J H Sørensen (død 1930) og Hustru Elisa­beth f. Meisner (død 1923).

Uddannet paa Marinens Ingeniør­elevskole og Kgl. Technische Hoc.h-schule Berlin; Ingeniørassistent i Ma­rinen 1911; Konstruktør ved Orlogs-værftet 1917; Værftsingeniør 1919, Un­derdirektør 1920, Direktør 1926; tillige Direktør for Forsvarets Fabriksstyrelse 1948.

Censor ved Den polytekniske Lærean­stalt; Medlem af Overskibssynet 1931, af Komitéen for Akts. Burmeister & Wain's Afviklingsa-fdeling 1935-39 og af Statens Materialprøveraad 1945; For­mand for Det kgl. danske Aeronautiske Selskab 1937-40, Æresmedlem 1948; Med

_______________________1010

lem  af Akademiet for  de tekniske Vi­denskaber.

Udenl.  Orden :   B.K.4.

Adresse.: Skt. Pauls PI. l, Kbhvn. K.

NIELSEN N P f h. Direktør under Kbhvn > Magistrat, K'.DM.p.p.; f. 11. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Gartner N P Nielsen (død 1907) og Hustru Frederikke f. Pe­tersen (død 1914); gift (8. Juni 1905) m. Ella N., f. 6. Juni 1876 i Kbhvn., Datter af Skræddermester H C Buck (død 1920) og Hustru f. Boeck (død 1929).

Student (Lycenm) 1896; cand. jur. 1904; Assistent under Kbhvns Magi­strat 1905, Ekspeditionssekretær 1909, Kontorchef 1917; Direktør for Kbhvns Forsørgelsesvæsens Central- og Lokal­administration 1928; Socialdirektør i Kbhvn. 1933-47.

Sekretær i Overværgeraadet 1905-09, Forstander for Tuberkulosestationen i Kbhvn. 1911-35; Forretningsfører for Kredsforeningen for Kbhvn. under Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse fra 1935; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Sygehjem 1912-18 ob fra 1948; Formand i Bestyrelsen for Fri­tidshjemmene for Kommuneskolebørn i Kbhvn. for Foreningen til Opret­telse af Friskoleasyler 1923-39 og for Landsforeningen Forebyggende Børneværn 1927-33; Medlem af Besty­relsen for Arbejdernes Fællesorgani sations Gæstehjem 1932-47 og af Repræ­sentantskabet for Arbejdsstolen, Back ersvej 1933-47; Formand for Bestyrelsen for Centralkontoret for hjemløse Mænd 1922-47; Kasserer i Dronningens Cen­tralkomité af 1914: Medlem af Besty­relsen for Frk. Valerius' Spædbørns­hjem og for Mødres og Børns Bespis­ning; Næstformand for den gensidige kvindelige Hjælpeforening; Formand i Bestyrelsen for Selskabet C. A. 28. Juni og for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn;. Næstformand for Mødrehjælps-institutionen for Kbhvn og Kbhvns og Frederiksborg Amter; Formand for Til-synsraadet for Centralarbejdsanvisnings-kontoret for Kbhvn. og Frdbg.

Udenl. Ordener: S.N.3.; Sp.r.K.2.; S.V.3'.

NIELSEN   N P Møntdircktør, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 1. Dec. 1885 i Sved-strup; Søn af Melhandler Svend Niel­sen (død 1919) og Hustru Kirstine i'. Larsen (død 1938); gift (14. April 1918; m. Agnes Louise N., f. 3. Febr. 1893 i Moskva, Datter af Pnarmaceut Frederik Hassenback (død 1906) og Hustru Ma­ria f. Kab.mann (død 1935).

Cand. polyt. 1912; cand. polit. 1929; Driftsassistent i Akts. Sodafabrikkerne, Kbhvn. 1912-14; Ingeniør ved Sukker­fabrikker i Vestindien 1914-16; Ingeniør i Moskva 1916-18; Møntingenier 1919;

1011

Nlel

Møntdirektør 1927; tillige ket. Justér-direktør fra 1936.

Næstformand for Bestyrelsen i For­eningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 19J1, Formand 1933; Medlem af Borgerrepræ­sentationen 1935-37; Medlem af Tilsyns-raadet i Laane- og Sparekassen for Em­beds- og Bestillingsmænd 1939-48, af Direktionen fra 1948.

TJdcnl. Ordener: S.N.2'.; S.V.2'.

Adresse: Amager Boulevard 115, Kbhvn. S.

NIELSEN   N P Sognepræst; f. 1. A ug. 1885 i Kisserup, Holbæk Amt; Søn af Gaardejer P Nielsen (død 1933) og Hu­stru Juliane Marie f. Hansen (død 1903); gift (23. Juli 1920) m. Cecilie N., f. 27. Nov. 1886 i.Nejs. Broager, Datter af Gaardejer Hans Hansen (død 1925) og Hustru Marie Cecilie f. Andersen (død 1902).

Praktisk Landmand til 1910, med sær­lig Uddannelse i Skotland og England 1909 og i Tyskland og Holland 1910; paa Frederiksborg Højskole 1905-06 og paa Askov Højskole 1909-10 og 1910-11; deltog i Kursus for Højskolelærere paa Askov 1911; Student (Vedels Kursus) 1913; cand. theol. 1920; Lærer ved Ant­vorskov Højskole 1910 og 1915-1* og ved Vallekilde Højskole i 1920; Sogne­præst i Vedsted ved Haderslev 1920-35; resid. Kapellan i Hejer 1935-43 og til­lige Præst i Grænsesognene (Burkai, Hostrup o. fl.) 1935-41; Sognepræst for den danske Menighed i Højer og Højer Landsogn 1943, for hele Menigheden i IFøjrr og Højer Landsogn 1948.

Redaktør og Udgiver af Liselnnd-bogen og Lærer ved Menighedsskole« paa Liselund ved Slagelse.

Formand for Frederiksborg Højskole: Elevforening 1907-15; Formand for Stu­denterkredsen i 1915; Medlem af Ho­vedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898; Medlem af Hovedbestyrelsen for De danske Ungdomsforeninger 1932-33; Formand for Værgeraadet 1920-28, for Menighedsraadet 1920-35, for Skole­kommissionen og Sygeplejeforeningen 1929-35 i Vedsted Sogn og for Ungdoms­foreningerne i Haderslev Østeramt (Ho­vedkredsen) til 1935; Formand for Højer Børnehjem og Børnehave 1939; Medlem af Bestyrelsen for Planteforædlingsvirk-somheden Pajbjergfonden 1940, for Grænsesognenes Danske Samfund i Tøn­der Amt 1940 og for H P Hanssens Mindefond 1941; Formand for Menig­hedsraadet i Højer 1945 og for Den danske Ungdomsskole i Højer 1945; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­ske Samfund i Sønderjylland og af Be-

styrelsen fer Idagaard-Fondeu; For­mand for Børneværnet i Højer 1945 og for Folkeligt Samfund i Højer 1946.

Har skrevet en Række Artikler i Dag- og Ugeblade om kirkelige ok sønderjydske Spørgsmaal; Breve fra Grænsen (Liselundbogen, 1939).

Adresse: Højer.

NIELSEN  Octavius F Civilingeniør, Ur. techn.; f. 16. Dec. 1891 i Odense; Son af Fabrikant Johs. Nielsen (død 1919) og Hustru Kristine f. Jensen (død 1920); gift (21. Nov. 1919) m. Thyra N., f. 9. Jan. 1895 i Sir, Datter af Bankdirektør H Wille (død 1930) og Hustru Marie f. Jørgensen (død 1924).

Cand. polyt. 1915; Assistent bos Pro­fessor E Suenson, Kbhvn. 1916; Stads­ingeniør i Lemvig 1918; Ingeniør ved Codanværftet, Kjege, 1918-19. i Akts. Nyholm A Co., Kbhvn. 1919-22 og i Ingeniørfirmaet Christian! & Nielsen 1922; Overingeniør i Svenska A .-B. Chri­stian! & Nielsen, Stockholm 1928. Di­rektør for samme 1931; Dr. techn. ved Polyteknisk Læreanstalt i Kbhvn. 1930; konsulterende Ingeniør i Norrhottens lån. Sverige 1938. i Stockholm 1943.

Har skrevet: Foranderlige Systemers statiske Virkemaade (Disputats, 1930); Kraftsystemet i Jordarter og i Mate­rialer m. m.; angivet Brokonstruktioner, Buer med skraa Hængestænger m. m.

Adresse:   Havsfruevågen 40,  Stock­holm.

NIELSEN Olaf Bankdirektør, li.l)M.; f. 10. Maj 1880 i Kbhvn.; Søn af Manu­fakturhandler Anton Nielsen (død 1899) og Hustru Martine f. Frederiksen (død 1896); gift (4. Dec. 1917) m. Signe Vil-helmine N., f. 28. Febr. 1888 i Aalborg, Datter af Justitsraad, Handelsskolebe­styrer Herman Møller (død 1913) og Hu-stru f. Meyr (død 1941).

Assistent, Fuldmægtig og Filialrevisor i Kbhvns Handelsbank 1896-1914; Direk­tør for Aalborg Diskontobank fra 1914.

Medlem af Bestyrelsen for De dan­ske Provinsbankers Forening 1916-26, Foraiand 1921-26 og fra 1948; Formand for Bestyrelsen for Aalborg ny Damp­mølle fra 1925; Medlem af Landmands­bank Nævnet 1923-26; Medlem al Besty­relsen 'for Aalborg- Handelsstandsforening 1930-33, for De danske Provinsbankers Pensionskasse 1938-48 og for Akts. H V Springborgs Trævarefabrik 1944; Kor-mand for Danske Bankers Forhandlings-organisation 1949.

Adresse : OL Torv 10, Aalborg.

NIELSEN  Olaf E Direktør, R.DM.p.p.; f. 8. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer G A Nielsen (død 1933) og Hu-

Nlel        _________________

stru  Anna f. Schnell (død 1879); gift (8. Marts 1904) m. Emilie Marguerite N., f. 26. Dec. 11880 i London, død 1948, Datter af Direktør Emil Nielsen (død 1899) og Hustru Harriet f. Nicole (død 1938).

Student (Borgerdydskolen, Helgo-landsg.) 1896; samme Aar ansat i Store Nordiske Telegrafselskab; Assi-,itent i Shanghai 1900-07, i London •1907-20: fungerende Driftsbestyrer i , London 1920-24, Driftsbestyrer og Re­præsentant for Selskabet i Storbritan­nien 1924-38, Direktør fra 1939; fik af den engelske Regering i 1940 overdra­get Administrationen af Selskabets For­retninger og Telegrafvirksomhed under Besættelsen af Danmark; Konsulent ved Selskabets Hovedkontor fra 1946; Repræsentant for Holding Company 1928-46.

Har i en Aarrække været Medlem alt Bestyrelsen for Foreningen Danmark, for Anglo-Danish Soeiety og for Scan-diinavian Benevolent Soeiety, alle i London.

TJdenl. Ordener: Stb.B.E.3.; Stb.M.C.F.

Adresse:  Hambros Allé 8, Hellerup.

NIELSEN Oluf BankdirekWr.K'.DM.p.p.;

f. 8. Febr. 1880; Søn af Bud i Privat­banken Ole Nielsen (død 1917) og Hu­stru Johanne Eline f. Nielsen (død 1924); gift m. Agathe N., f. 8. Marts, Datter af Skibsfører Jens Olsen (ded

1907)   og   Hustru   f.   Christensen   (død

1908).

Ansat i Bankierfirmaet Rubin & Bing 1895-1905; Prokurist i Diskonto­hanken 1905-07-. Kontorchef i Land­mandsbanken 1907-11; Underdirektør i Banque des Pays du Nord i Paris 1911-14; Chef for Landmandsbankens Kor-respondanceaf deling 1914-17, Underdi­rektør 1918, Vicedirektør 1921; Direktør fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for Afviklings-kassen af 1908, 1922-28, af Bankraadet (senere Likvidationskomitéen) for Den dansk-vestindiske Nationalbank 1929-38; Næstformand for Krisefonden 1933-38; Censor ved Handelshøjskolen i Bank- og Børsvæsen 1928-38; Medlem af Beslyrelses-raadet for Akts. Det Østasiatiske Kom­pagni, af Repræsentantskabet for Akts. Det Danske Luftfartselskab og af Re­præsentantskabet for Foreningen Nor­den; Formand for Komiteen for Btotto til danske Børnehaver i Sønderjylland; Hovedkasserer og Medlem af Forret­ningsudvalget for Dansk Luftværnsfor-tiuing 1934-49; Æresmedlem af Civilfor­svars-Forbundet 1949; Medlem af Besty­relsen for Foreningen til unge Handels­mænds Uddannelse, for Nationaløkono-

_____________________1012

misk  Forening 1941-46  og for   Grænse-fonden.

Udenl. Orden: I.F.2*. Adresse:  Holm.  Kan. 16,  Kbhvn.  K Sommeradresse: Larsensv. l, Vedbæx.

NIELSEN   Otto  V  Viceskoledirektør;  f. 16. Sept. 1897 i Kbhvni; Søn af Billed-akærermester A S Nielsen (død 1940) ok Hustru   Ida  Elisabeth   f.   Møller;   gift (3. Aug. 1927) m. Anna N., f. 11. Aug. 1901   i   Kbhvn.,   Datter  af  Restauratør H J Petersen (død 1937) og Hustru Jo­hanne   Marie   f.   Kløvborg   Micheelsen (død 1915).

Udlært som Billedskærer og afsluttet Uddannelse paa teknisk Skole 1917; Faglærereks. i Tegning 1922: Lærer ved teknisk Skole i Kbhvn. 1922-36; Lærer-eks. (Blaagaard) 1927; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsen s. A.; Tegne-inspektør ved Kbhvns Skolevæsen 1940. Viceskoledirektør 1948; tillige Leder ai den kommunale Ungdomsskole for ufaglærte i Kbhvn. fra 1943.

Lærer ved Den sociale Højskole i Næ­rum 1934; Leder af Kbhvns Kommunes Ungdomsforanstallning i Asserbo-Lejren 1936, af Kolonien for spanske Børn i Ordrup 1937-38 og af Kbhvns Kommunes Ungdomsforanstaltning i Ullerslev Mose 1939-41.

Medlem af Kbhvns Borgerrepræsenta­tion 1938-48, af del af Undervisnings­ministeriet nedsatte Ungdomsskoleud­valg af 1939 og af Forretningsudvalget for De Unges Idræt.

Har skrevet Artikler i Tidsskrifter tilknyttet den sooialdem. Arbejder- og Ungdomsbevægelse.

Adresse:  Hjortholms Allé 3«, Kbhvn.   NV.

Sommerbolig: Pennalhuset, Ramløse Sand pr. Frederiksværk.

NIELSEN Ove Afdelingschef, E.DM.p.p.; f. 26. Febr. 1893 i Kbhvn.: Søn af Oberstløjtnant Holger Nielsen (se den­ne) og Hustru Julie f. Klæbel; gift (10. Dec. 1918) m. Esther Ove N., f. 24. April 1893 i Roskilde, Daller af Slalionsfor-stander A Winther og Huslru Marie f. Nepper.

Realeks. (Ordrup) 1908; med Skole­skibet Viking 1908-12; nautiske Eks­aminer 1913; Reservetøjtnant i Søoffi­cerekorpset 1917; studerede en Tid ved Polyteknisk Læreanstalt; Slklibsførerbe-vis 1929; sejlet som Styrmand bl. a. paa Georg Stege, i D.F.D.S., i Ø.K. og paa Statsisbryderne; søkyndig Assistent i Ministeriet for Handel og Søfart 1913, kst. Skibsinspektør 1920, Fuldmægtig 1921, Ekspeditionssekretær og Minister-sekrelær 1931, Kontorchef 1937, Chef for Ministeriets Søfartsafd. 1945.

Formand for Søfartens Fællesraad (tidligere Forhyringsraadet) 1937; Næsl-

1013       ____________________

formand i Bestyrelsen for Danske Sø­farendes Mindefond af 1945; Delegeret ved forskellige Konferencer i Kbhvii. og i Udlandet bl. a. angaaende Radio i Skibe, Skibes Laste- og Lossemid-ler og søfarts-sociale Forhold; for­mand for den danske Delegation ved Søfarls-Eksperlkonferencen i Genével935, ved XXI og XXII internationale Ar-bejdskonference i Genéve 1936, ved XXVIII internationale Arbe.idskoniferen-ce i Seattle 1946, ved Forenede Na­tioners Søfartskonference i Genéve 1943 og ved den internationale Konference i London ->m Sikkerhed for Menneskeliv paa Søen 1948; Formand for Søfarts-kommissionen af 1947 og for Kommis­sionen af 1949 om Sikkerheden paa Søen.

Udenl. Ordener: Fi.L.2'.- I.F.3.; N.St.O.2'.; S.N.3.; S.V.2'.

Adresse: Vingaards Allé 6, Hellerup.

NIELSEN Peder Bibliotekar; f. 1. Pebr. 1893 i  Silkeborg;  Søn  af Sodavandsfa-brikant N C Nielsen (død 1907) og Hu­stru   f.   Sørensen   (død   1933).

I Malerlære 1908-09; Realeks. 1912; Silkeborg Seminarium 1912-14; gennem-gaaet Statens Bogsamlingskomités Kur­sus ; Medhjælper ved Silkeborg og Om­egns Folkebogsamling 1916; Biblotekar smstds. 1917; Centralbibliotekar smstds. fra 1918.

Medlem af Silkeborg Menigbedsraad 1930-34 ag af Bestyrelsen for Museums­foreningen for Silkeborg og Omegn 1939; Formand for Naturfredningskom-teen for Silkeborg og Omegn 1944.

Litterære Arbejder : Danmarks Fauna Bind 28: Stankelben; Afhandlinger af entomologisk Indhold til danske og udenlandske Tidsskrifter; Redaktør af Silkeborg i Billeder gennem 100 Aar (1946).

Adresse :   Silkeborg.

NIELSEN  Peder Husmand; f. 30. Dec. 1881 i Haderup ved Holstebro; Søn af Husejer Thomas Nielsen og Hustru Eva Kathrine f. Pedersen; gift (22. Nov. 1905) m. Kirsten Marie N., f. 10. Maj 1884 i Vinding ved Holstebro, Datter af Christen Langbo Pedersen (død 1933) og Hustru Elisabeth f Jensen (død 1908).

Hyrdedreng; Tjenestekarl; Arbejds­mand; Ejer af Husmandsbrug i Tvis 1906; delvis Arbejdsmand til 1920; For­søgsassistent for Hjerm-Ginding Her­reders Husmandskreds 1914-23; Medlem af Tvis Sogneraad 1925-37, Kommune­kasserer 1925-33; Det radikale Venstres Kandidat ved Folketingsvalgene 1926-35; Medlem af Statshusmandskommis-sionen for Ringkøbing Amt fra 1927, »f Grundforbedringsudvalget fra 1933 og »i Bestyrelsen for De samvirkende jydske Husmandsforeninger fra 1929,

__________________Nlel

Formand fra 1936; Medlem af Kvæg-eksportudvalget fra 1935, af Landbrugs raadets Præsidium 1937-40 og af Lig-ningsraadet fra 1938; Formand for Landbrugsministeriets Kartoffeleksport-udvalg fra 1939.

Adresse:  Tvis.

NIELSEN  Peder J Direktør, R.; f. 20. Dec. 1894 i Brønderslev; Søn af Fabri­kant Peder Nielsen (død 1936) og Hu­stru Johanne N.; gift (20. Dec. 1929) m. Ulla N., f. 7. Sept. 1895 i Kbhvn., Datter aif Juveler Oscar Petersen og Hustru Emilie P.

Udlært som. Maskinarbejder 1913; elu-derede ved Zwickau Ingeniørskole i Saehsen lil 1914; Afgangseks. fra Oden­se Maskdnbygningstekniikum 1916; Di­rektør paa Pedershaab Maskinfabrik 1916; adm. Direktør 1924.

Tidligere Formand for Foreningen af Eleklro- og Maskiningeniører og for Den konservalive Vælgerforening- i Vraa-kredsen; tidligere Næstformand for Handelsstandsforeningen i Brønderslev; tidligere Medlem af Bestyrelsen for Landsforeningen for Danmarks Motor­folk, for Akts. Færkcr Alolf-r Co. ,>u for Akts. Kartof; Formand for Dansk Arbejde, Brønderslev; Medlem af Besty­relsen for Akts. Peder Nielsen og for Akts. Pedershaab Maskinfabrik; Med­lem af Repræsentantskabet for Akts. Brønderslev Bank; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Hjørring Motor Kom­pagni, Akts.

Adresse:  0-Allé,  Brønderslev.

Sommerbolig: Blokhus.

NIELSEN   Peter Købmand, Konsul; f. 9. Febr. 1874 i Hoptrup Sogn i Sønder­jylland; Søn af Landmand Niels Nid-sen (død 1914) og Hustru Anna f. Lam-bertsen (dødi 1878); gift (11. Juli 19101 m. Mathilde N., f. 3. Okt. 1882 i Horsens, Datter af Fabrikant K Mad­sen (død 1934) og Hustru Inger f. Knudsen (død 1938).

Uddannet ved Kolonial-, Korn- og Fo­derstofhandelen i Sønderjylland os i Wismar i Mecklenburg; Afgangseks. fra Grimers Handelsakademi i Kbhvn. 1895; ansat hos Carøe & Co., Kbhvn. 1895-1900, hos Maypole Dairy Co Ltd London 1900-04, hos M E Grøn & Søn. Kbhvn. 1904-07; selvstændig Importfor­retning d London 1907-08; ansat i Fir­maet Johan Christiansen. Horsens, Tra 1908, Prokurist og Forretningsfører 1909; Købrnandsborgerskab 1919.

Britisk VicekonsuJ i Horsens fra 1921; Næstformand for Foreningen af Ce-meji'tjimporlører i Jylland 1915-34; Med­lem af Beslyrelsen for Horsens Han-delsforening 1920-35 (Næstformand 1924-35) og for Foreningen af Arbejdsgiver«

Nlel

1014

i Horsens fra 1918 (Formand 1918-22 og 1924-42); Medlem af Bepræsentantska bet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1918 aif Søretten for Aarhus Amt fra 1919, af Bestyrelsen for Handels­standens Hjælpekasse i Horsens, af Be­styrelsen for Samfundshjælpen i Horsens og af Bestyrelsen for den engelske Club i Horsens.

Udenl. Orden: Stb. B.E.5. Adresse: Oarl Johans G. l, Horsens.

NIELSEN  Peter Sofus Stabsintendant, R.DM., HTH.; f. 22. Jan. 1890 i Hel­singør;   Søn   af   Gartner   Lars  Nielsen (død 1936)  og Hustru Sophie f. Søren­sen (død 1890); gift (20. Juni 1925) m. Marie  N., f.  12.  Maj   1904  i  Aalborg, Datter  af Oberstløjtnant Anton  Diech-, mann   (død  1938)   og  Hustru   Ellen   f. Pedersen (død 1944).

Heserveintendant      1915;      Intendant

, 1922;  Officersskolens Specialklasse 1923-

24: Overintendant  1931;  Stabsintendant

,1938;  ligestillet med  Oberst  1948;   Divi-

sionsintendant  ved Jydske  Division.

Adresse : Hellernpv. 7, Aarhus.

NIELSEN P M Direktør, Overretssag­fører, R.; f. 29. Sept. 1877 i Nordby paa Fanø; Søn af Skibsfører Niels Niel­sen og Hustru f. Mathiasen; gift (16. Juni 1931) m. Marie Ovelia N„ f. 24. Juni 1896 i Esbjerg, Datter af Snedker­mester P Ravn og Hustru Marie Mag dalene f. Simonsen.

I Snedkerlære 1892; udlært 1896; Bank­assistent 1900; Student 1907; cand.jnr. 1913; Overretssagfører i Rønne 1916; adm. Direktør for Akts. De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhug­gerier paa Bornholm 1914-49, Medlem af Bestyrelsen fra 1917.

Medlem af Rønne Byraad 1921-29; Formand for Rønne Haandværker- 01 Industriforening 1920-30; Næstformand for Akts. Bornholms Telefonselskab fra 1921, Formand 1931-46 til Selskabets Overgang til K.T.A.S., derefter For­mand for det raadgivende Udvalg; For­mand for Stenindustriens Arbejdsgiver­forening paa Bornholm 1939-49; For­mand for Bornholms vestre Valgmenig­heds Menighedsraad.

Adresse: Villa Sandbjerg, Rønne.

NIELSEN Rasmus Husmand; f. 4. Juni 1872 i Thirsted paa Lolland; Søn al Arbejdsmand N P Rasmussen (død 1927) og Hustru Elisabeth (død 1882); gift (19. Nov. 1902) m. Nielsine N., f. 21. April 1879 i Skelnnd, Datter af Gaardejer Niels Pedersen og Hustru Maren Andersdatter (død 1906).

Paa Silkeborg Seminarium og paa Askov, Rødkilde, Jebjerg og Hjørlunde Højskoler; Lærer ved Fjellerad Høj-skolo 1900-01; Friskolelærer i Lillering

1901-16; Landstingsmand  (Venstre) 1920-36.

Medlem af Harlev-Framlev Sogneraad 1917-21, af Menighedsraadet og Skole­kommissionen; i mange Aar Kreds- og Foreningsformand for Afholdsbevægel-sen i Framlev Herred; Formand for Kursusudvalget for Jylland 1921-49 og (for Øsijydsk Hjemstavnsforening.

Adresse : Lillering.

NIELSEN     Rasmus Oberst, R.DM., HTH.; f. 20. Dec. 1890 i Taarup ved Fredericia; Søn af Proprietær Hans Nielsen (død 1925) og Hustru Karen f. Clausen (død 1929); gift (23. April 1919) m. Tandlæge Karen Kjærgaard N., f. 21. April 1889 i Bramdrup ved Kolding, Datter af Lærer Anton Eriksen (død 1915) og Hustru Marie f. Rasmussen (død 1932).

Præliminæreks.; Adgangseks. til Po­lyteknisk Læreanst.; Kornet 1912; Se­kondløjtnant 1915; Premierløjtnant i Artilleriet s. A.; ansat i Hærens tekai-ske Korps, Hærens Laboratorium, fra 1923; Kaptajn 1926; Underdirektør 1930; Chef for Generaltejmesterkvarteret 1930 -36; Chef for Hærens Laboratorium (nu: Hærens Aramunitionsarsenal) fra 1936; Oberstløjtnant 1937; Felttøjmester 1944; Oberst 1945. Mange Tjeneste- og Studierejser d Udlandet.

Medlem af og Sekretær i Hærens Fa-brikstilsyn 1924-29; Medlem af Krudt-kommissionen for Hær og Flaade fra 1936, af Hærens tekniske Korps' Krudt-og Gaskommission, af Kommissionen af 1945 vedr. Uddannelse i Spræng-ningstjeneste m. m. og af Udvalget vedr. Samarbejdet mellem Civilindustri­en og Værnene fra 1947.

Adresse • Hærens Ammunitionsarsenal, Rafshalev., Kbhvn. K.

NIELSEN Rasmus Sagfører, cand. jur.; f. 16. Febr. 1892 i Nørre Øttrup; B«n af Landmand Th. Chr. Nielsen (død 1905) og Hustru Kirstine f. Johannes-datter (død 1897); gift m. Tine N., f. 19. Dec. 1901.

Cand. jur. 1921; Sekretær under Mi­nisteriet for offentlige Arbejder 1921-24; Sagførerbestalling 1924; Direktør for Foreningen Socialt Boligbyggeri.

Adresse: Phistersv. 2, Hellerup.

NIELSEN R Jahn Kontorchef, R.; f. 11. Dec. 1903 paa Frdbg.; Søn af Forfat­teren R Jahn Nielsen (død 1910) og Hustru Johanne f. Christiansen (død 1934); gift (24. Juli 1928) m. Ellen N., f. 3. Sept. 1905 i Løgstør, Datter af Viceskoleinspektør Andreas Munch og Hustru Marie f. Møller.

Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1928; Sekretær i Finansministe­riet 1932, Fuldmægtig 1935, Ekspedi-

1015_______________________

tionssekretær   1941,   fung.    Kontorchef 1944, Kontorchef 1946.

Medlem af Tilsynsudvalget for Ind­købsforeninger fra 1939.

Adresse: Buddinger. 55, Lyngby.

NIELSEN Roger Redaktør, E.DM.; f. 30. Juni 1888 i Fredericia; Søn af Pak-husoverportør A K Nielsen (død 1909) og Hustru Nikoline f. Sørensen (død 1936); gift (30. Maj 1911) m. Erna Jo­hanne N., f. 2. Juni 1889 i Holstebro, Datter af Købmand J C Meinhardt (død 1919) og Hustru Marie f. Poulsen (død 1936).

Student (Ribe) 1906; Medarbejder ved Horsens Avis 1906-07; Redaktionssekre­tær ved Korrespondancebureauet Unio i Kbhvn. 1997-09; i Argentina 1909-10; Californien 1911-13; Medredaktør ved Den Danske Pioneer i Omaha 1913-18; Direktør i det skandinaviske Bureau af den amerikanske Regerings offent­lige Oplysningskomité i New York 1918; Presseattaché ved det danske Gesandt­skab i Washington 1918-24; efter Ansøg­ning udenfor Nummer fra 1. Okt. 1924; derefter ansat ved Virksomhederne un­der Egmont H Petersene Fond; Redak­tør af Ugebladet Hjemmet 1927-46.

Formand i Udvandrerarkivets danske Komité; Medlem af Udenrigsministe­riets Turistkommission 1934 og af Tu-ristraadet fra 1935; Censor ved Han­delshøjskolen ; Generalkommissær for Danmarks Deltagelse i Verdensudstillin­gen i New York 1939; Æresborger i New York 1939; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Dansk Samvirke 1944.

Har bl. a. skrevet; Til Argentina; Den ny Kurs i Amerikas Udenrigspo litik; Amerika i Billeder og Text; Den mark; Johannes Poulsen blandt Winne-bago Indianerne.

Adresse: Grønningen 19, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kystv. 41, Hornbæk.

NIELSEN Sven Sognepræst, R.p.p.; f. 3. Dec. 1889 i Hellerup; Søn af Fabri­kant Rudolph Nielsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Marie f. Helmecke; gift (29. Febr. 1924) m. Sigrid N., f. 25. Jan. 1894 i Kbhvn., Datter af Varemægler Otto Albrecht (død 1922) og Hustru Louise f. Reimer (død 1936).

Student (Østre Borgerdydskole) 1908; cand. theol. 1914; Sekretær i K. F. C. M. i Hellerup s. A.; Sekondløjtnant i Fod­folket 1916; præsteviet midlertidig Med­hjælper ved Hellerup Kirke 1916; resid. Kapellan smstds. 1918; dansk Præst i Bnenos Aires 1924; Sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i Kbhvn. 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kir­ke i Udlandet 1932. for Ruslandsmissio-nen 1934, for Kirkelig Forening for in­dre Mission d Kbhvn. 1957, lor Dansk

Nlel

Samvirke 1940, for Kbhvns Arbejdshjem 1940 og for Fattiges Juleglæde 1948; iMedlem aif Direktionen for De Mass-mannske Søndagsskoler 1936 og aif Kbhvns Skoledirektion 1943-46.

Forestod Opførelsen af: K. T. U. M.'s Bygning i Hellerup (Det gamle Post­hus) (1922); Den danske Kirke i Bne­nos Aires (1931).

Har skrevet: Konfirmation — Be­kendelse og Velsignelse (1935).

Udenl. Orden: Po.r.K.2.

Adresse-, St. Kongensg. 83, Kbhvn. K

NIELSEN Svend Vicedirektør i Natio­nalbanken; f. 15. Aug. 1893 i Tybjerg; Søn af Lærer H Nielsen (død 1941) og Hustru Sophie f. Nielsen; gift (1919) m. Ellea N., f. 5. Juni, Datter af Redaktør Conrad Emil Marott (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Fanny f. Rasmussen (død 1946).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polit. 1919; Sekretær i Det statistiske Departement 1919, Fuldmægtig 1930: Ekspeditionssekretær 1934; Kontorchef 1936; Underdirektør i Danmarks Natio­nalbank 1937, Vicedirektør 1939; Vuruo ringsformand for Toldbodens Skyldkreds

1932-37; Forretningsfører i Arbejdernes Andels-Boligforening 1928-33; fung. Chef for Indenrigsministeriets Boligafdeling

1933-36; Sekretær for Statens Forligs­mænd i Arbejdsstridigheder 1922-37; Medlem af Bikubens Tilsynsraad 1935-37.

Medlem af Realkreditkommissionen af 1933, af Arbejdsløshedsraadet 1934, af Befolkningskommissionen af 1935 og af Finansministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (Professorudvalget).

Adresse : Skt. Lukas V.  5, Hellerup

NIELSEN   Søren   Bankdirektør,   li.;   F 3.  Maj 1882 i Alminde; Søn af Gaard-ejer J P Nielsen  (død 1909) og Hustru f. Jessen  (død 1923).

Handelsuddannelse i Kolding 1897-1902: ansat iKolding Folkebank 1902-05 i Bankierfirmaet Rubin <fe Bing 1905 • Prokurist i Kolding Folkebank 1908, Di­rektør fra 1916.

Medlem af Bestyrelsen for Kolding Handelsstandsforening 19217-49 og for De danske Provinsbankers Forening fra 1934.

Adresse : Rædersv. 3. Kolding

NIELSEN Tage Direktør, Chr XFr M • 1. 1. Aug. 1902 i Horsens; Søn af Over­retssagfører Lauritz Nielsen og Hu­stru Louise f. Nielsen (død 1935); gift (21. Febr. 1929) m. Ans. N., f. 30 Sept. 1901, Datter aif Bygmester Johan van den Berg. Rotterdam, og Hustru Sofie f. Ordzand (død 1936).

Student (Horsens) 1920; ansat i Jo­han Christiansens Korn- og Foderstof-forretning i Horsens 1920-22 og i Fir­maet Henrik Pontoppidan & Co. i Ham-

Niel________________

borg   1923-24;   fra   1924   ansat   i   The Pure   Cane   Molasses  Co.,  Ltd.   senere The United Molasses Co., Ltd., i Lon­don,   paa   dette   Selskabs   Kontorer   i Hamborg,    Amsterdam,    Liverpool    og London;   ansat   i   Datterselskabet   The Pure  Cane   Molaeses   Co.   i   Soerabaja paa  Java 1925,  Prokurist 1927;  Direk­tør  for  The  Pure  Cane  Molasses  Co., Manila,   Philipinerne  fra   1928   og   for forannævnte   Datterselskab   paa   Java s  1936;  knyttet til Hovedsædet i London 1947-48; Direktør for United Merchants & Industries Trading Association, Kbhyn. Medlem af Kotary Clubben, Soerabaja: Medlem af  Bestyrelsen   (Sekretær)   for De Frie Danske i Hollandsk Ostindien. Adresse:   Vilvordev.    57,   Charlotten-1   lund.

NIELSEN Thorvald Violinist, Professor, R.; f. 14. Jan. 1891 i Kraghave paa Falster; Søn af Murermester Hane Poter Nielsen (død 1934) og Hustru Hanne So fie f. Jørgensen (død 1931); gift (15. Juni 1915) m. Alhed N., f. 24. Jan. 1893 paa Nysø, Datter af Forpagter L P V Tabricius (død 1919) og Hustru Mario f. Thiset (død 1923).

Gennemgaaet Det kgl. danske Mn-eikkonservatortum 1907-10; Violinist i Det kgl. Kapel 1914-36; Primarins i Thorvald Nielsen Kvartetten 1924-35; Lærer ved Det fcgl. danske Musikkon­servatorium 1928, Professor 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Kammer-musikforeningen 1926 (Næstformand 1931), for Bach- Foreningen 1925 og for Koncertgiver-Ringen 1932; Formand foi Musikpædagogisk Forening 1939; Med lem af Bestyrelsen for Det kgl. danski Musikkonservatorium 1947.

Har komponeret: Nocturne (1934) og Allegro (1936) for lille Orkester; Qnæstio hominis for Mandskor og Orkester (1937); Symfonisk Ouverture (1942); Taffelmusik for Strygere, Blæsere og Klaver (1945).

Adresse: Amagerbrog. 8, Kbhvn. S. Sommerbolig: Tisvildelunde pr. Tisvildeleje.

NIELSEN      Vald. StenhuggermeBter, fh. Raadmand; f. 5. Marts 1885 i Kvær­keby; Søn af Landmand Ludv. Nielsen (død 1904); gift (26. Juli 1907) m. An­na Marie N. f. Hansen.

Udlært i Stenhuggerfaget i Kbhvn.; selvstændig Forretning fra 1908.

Medlem af Borgerrepræsentationen 1925-31; Formand for den radikale Grup­pe 1929-31. Eaadmand i Magistratens 4. Afd. 1931-43.

Adresse: Rønningsv. 9, Kbhvn. NV.

NIELSEN Victor Afdelingschef i Skatte­departementet,    K'.DM.;    f.    27.    Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Smedemester H M Nielsen  (død 1906)  og Hustru Han-

_____________________1016

sine f. Hansen (død 1930); gift (21. Okt. 1916) m. Ingeborg N., f. 27. Aug. 1889 paa Frdbg., Datter af Staldmester Jens Nielsen (død 1897) og Hustru Ma­rie f. Christensen (død 1936).

Student (Efterslægtens Skole) 1901; cand. jur. 1907; Dommerfuldmægtig ved Kronborg vestre Birk 1908; Sagfører­fuldmægtig i Kbhvn. 1911: Assistent i Skattedepartementet 1913, Fuldmægtig 1918, Kontorchef 1930, Afdelingschef 1938; Overskyldraadets Sekretær 1914-30, der­efter Tilforordnet ved Eaadet, Næstfor­mand i samme 1933, kst. Formand for Raadet 1937-38; Tilforordnet ved Lig-ningsraadet 1938.

Medlem af Klasselotterinævnet 1943. Adresse: Svinget 12, Kbhvn. S. Sommerbolig:  S-Jagty. 10,  Hørsholm NIELSEN  Vlgor Amtsligningsinspektør; f.   1.   Juli  1893  i  Minneapolis,   Minne­sota,  U.  S.  A.;   Søn   af  Tømrer  N   P Nielsen  (død 1944) og Hustru Marie f. Jørgensen; gift (3. Nov. 1923) m. Mar­grethe   N.,   f.   8.   Juni  1898   i   N-Aaby, Fyn, Datter af Købmand Th. Sørensen (død  1927)  og  Hustru   Karen   Kirstine f. Knudsen  (død 1944).

Eealeks, (Kolding); kommunal Ud­dannelse i Odense; ansat i Nyborg Kommunes Tjeneste 1917, Skatteinspek tør sammesteds 1933-46; Amtslignings­inspektør for Svendborg Amt fra 1946; Lærer i Skattelovgivning paa Det fyn­ske Kursus for kommunale Kontor­mænd fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Købstadkommunernes Embeds­mænd fra 1937, Formand 1943-46; Næst­formand i Skatteinspektørforeningen i Danmark 1939-46; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen af Amtsligningsiu-spektører fra 1946.

Har s. m. E Rambusch udgivet: Den direkte Beskatning til Stat og Kommune (1945).

Adresse: Mallerg. 58, Svendborg.

NIELSEN Vilh. Redaktør, fh. Borgme­ster, R.DM.; f. 7. April 1883 i Nyborg; Søn af Vævermester N Nielsen (død 1921) og Hustru Kirstine f. Jepsen (død 1940); gift (8. Nov. 1912) m. Val­borg N., f. 27. Febr. 1887 i Holbæk, død 1943, Datter af Købmand Søren Winther (død 1928) og Hustru CQiri-st.ine f. Petersen (død 1913).

Journalist ved Faaborg Folketidende 1902; Redaktionssekretær ved Holbæk Amts Dagblad fra 1905; Redaktør af Esbjerg Avis 1913 og af Ringkøbing Amts Dagblad 1917.

Medlem af Venstres jyske Hovedbe­styrelse fra 1918, af Ringkøbing By-raad fra 1921, Borgmester 1925-37, af Købstadforeningens Repræsentantskab

1017

N161

fra 1925, af sammes Bestyrelse fra 1937 og af Ringkøbing Amts Skoleraad 1928-35; Formand for Ringkøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening fra 1923, for Hvide Sande Udvalget fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Ringkøbing Museum, for Ringkøbing tekniske Sko­le og for Turistforeningen; Medlem af Repræsentantskabet for Kreditforenin­gen af Kommuner i Danmark og af Alkoholkommissionerne af 1934 og 1947, af Erh vervsskabteudvalget og Sygehus-raadet, af Hedeselskabets Repræsen­tantskab 193541, af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Be­kæmpelse, af Bestyrelsen for Akts Danske Gasværkers Tjære Kompagni Ira 1937, for Kommunernes gensidige Forsikringsforening og for Kommuner­nes Pensionsforsikring m. m.

Adresse : Ringkøbing.

NIELSEN Vilhelm Direktør; f. 14. Nov. 1869     Søn    af    Kæmner    R    Nielsen,

Kjerteminde (død 1909) og Hustru A'.lolphine f. Worsøe (død 1920); gift 1. Uang m. Ellen f. Hørup; gift 2. Gang m Astrid Inger N., t. Otterstrøm.

Sagfører 1896-1908; Medstifter og Direk­tør for Husmandsbrand'kassen for Dan­mark 1908 og for Husmandshypotekfor-eningen for Danmark 1907-39; Medstifter otr Formand for Udstykninsrsforeninsren for Sjællands og Fyens Stift 1906 og for de sønderjydske Landsdele 1921; Medstifter af Fyens Stifts Husmands-skole 1907; Medstifter af De samvir­kende danske Husmandsforeninger og raadgivende juridisk Medlem af sammes Hovedbestyrelse 1907; Medstifter og Di­rektør for Husmændenes Ulykkesforsik­ring, gensidigt Selskab 1916; Medstifter og Formand for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1915-25 og for Dansk By­planlaboratorium 1921-26.

Medlem af det af Justitsministeriet nedsatte Brandforsikringsudvalg 1911-17, af Komitéen til Bekæmpelse af Brandfare 1920, af Komitéen til Belys­ning af Statsmonopoler 1919, af den af Handelsministeriet nedsatte Forsikrings-tilsynskommission 1921, af den af Land­brugsministeriet nedsatte Udstyknings-kommission 1921 og af Repræsentant­skabet for Det Danske Luftfartselskab 1938.

Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Dagbladet Politiken 1905, Formand 1940; Medlem af Formandsskabet i Land­mandsbankens Bankraad 1925; Formand for Akts. Dampskibsselskabet Norden og for Akts. Nordisk Industri Holding; Medlem af Bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica og for Akts. Nor­diske Kabel- & Traadfabrikker.

Har udgivet: Hørup i Skrift og Tale

(1902-04).

Adresse : Sundvænget 50, Hellerup.

NIELSEN    Vilhelm    Direktør;    f.    25.

April   1878   i   Bovense  Sogn;   gift   (3.

Sept. 1907) m. Helga N., f. Danielsen.

f. 27. Okt. 1877.

Præliminæreks. (Nyborg) 1895; An­sættelse i forskellige Forsikringsselska­ber; i Almindelig Grnndejerforsikring A/S fra 1931, adm. Direktør 1934. Læ­rer ved Foreikringsskolen 1915-18, Cen­sor smstds. og senere ved Forsikrings-højskolen 1919-34.

Medlem af Forsikringsforeningens Hovedbestyrelse og Formand for Ulyk-kesf orsikringsgruppen 1917-21; Medlem af Bestyrelsen for Danske Grundejeres Brandforsikring fra 1921 og af det staaende Udvalg for kombineret Grund­ejerforsikring fra 1942.

Har skrevet Jubilæumsskriftet ved Forsikrings-Akts. Haand i Haand's 25 Aars Jubilæum.

Adresse: Hegelsv. 7, Charlottenlund.

NIELSEN Vilhelm fh. Kontorchef i Sundhedsstyrelsen, R.DM.p.p.; f. 19. Sept. 1874 i Nørre-Sundby; Søn af Red­aktør Christen Nielsen (død 1895) og Hustru f. Wittrup (død 1910); gift (15. Okt. 1903) m. Louise N., f. 31. Okt. 1872 i Skive, død 1947, Datter af Parti­kulier Christen Olesen (død 1907) og Hustru Mathilde f. Jensen (død 19151. Student (Aarhus) 1892; med.Eks. 1900; Reservelæge ved Amtssygehuset i Skive 1901 og ved Amtssygehuset i Thisted 1902; Læge ved Amtssygehuset i Koldby i Thy 1903-13; prakt. Læge i Charlottenlnnd 1913-15; Embedslægeeks. 1915; Kredslæge i Silkeborg 1915-28; Kontorchef i Sund­hedsstyrelsen 1928-44.

Medlem af Bestyrelsen for National­foreningens Skanderborg Amtskreds 1920-24, af Silkeborg Byraad 1921-24, af Ho­vedbestyrelsen for Landsforeningen for den personlige Friheds Værn 1920-23, af Nævningegrundlisteudvalget 1919-28 og af Komitéen til Børnebespisning 1919-28; Formand for Silkeborg Sanatoriums Til-synsraad 1924-28; Medlem af Union in­ternationale contre la tuberculose 1922.

Udgiver af:   Den civile Medicinallov­givning i Kongeriget Danmark og Sund­hedsstyrelsens  Aarsberetning 1928-44. Udenl. Orden : I.F.3. Adresse: Fakseg. 5, Kbhvn. Ø.

NIELSEN-MAN   N   C  Gaardejer;  f.  20. Jan. 1894 i Tranum Enge i 0-Han Her­red; Søn af Husmand Niels  Peter  Ni­elsen-Man   (død  1941)   og  Hustru  Jen-sine   f.   Christensen   (død   1938);   gift (15. Nov. 1918) m. Magdalene N-M., f. 10.   Sept.   1888,   Datter   af   Husmand Bernt  Clir. Jensen  (død  1925)  og Hu-

Nlel

1018

stru  Johanne    Marie   f.   Jensen    (død 1926).

Hyrdedreng fra det 11. Aar og senere Tjenester ved Landbraget; læste til Optagelse paa Seminarium, blev af­brudt af Militærtjeneste; overtog Hu­struens Fødehjem 1919.

Medlem af Bestyrelsen for den lokale Venstrevælgerforening 1925, Formand 1953-44; Næstformand for Kredsbestyrel-scn 1934-44 og Medlem af Amtsbestyrel­sen for Venstre 1935-44; Medlem af Amtsbestyrelsen for Landbrugernes Sam­menslutning 1931, ekskluderet 1933; Med­lem af Landstinget (Venstre) 1932 og af Landstingsgruppens Bestyrelse 1942. Partisekretær 1942; Medlem af Lands­tingets Finansudvalg 1946: Medlem af Repræsentantskabet for Venstres Lands­organisation 1942-49; Medlem af Udval­get angaaende Gær og Sprit 1939, al Arbejdsnævnet 1943-48, af Tilsynsraadet for Brovst Sparekasse 1944 og af Admi-nistrationsudvalget for Hanstholm og Hirtshals 1946; Formand for Statens Jordlovsud'valg 1947 og for Jordforde-Mngskommissionen i Bornholms Ajnts-raadskreds 1948; Statens Tillidsmand i Sandmosen 1947.

Adresse: Alderahaab pr. Brovst cg Holbergsg. 23, Kbhvn. K.

N l ENDAH L Christian Veterinærinspek­tør, K.DM.; f. 16. Jan. 1879 i Kolding; Søn aif Dyrlæge Valdemar Niendahl (død 1917) og Hustru Sona f. Windc-løv (død 1916); giifit (6. Dec. 1906) m. Sigrid N., f. 7. Sept. 1884 i Kolding, Datter af Partikulier William Vissing (død 1941) og Hustru Anna f. Quist-gaard (død 1915).

Student (Kolding 1897)j cand. phil 1898; Veterinæreksamen 1904; Assistent ved Veterinærskolens Klinik for in­terne Sygdomme 1904-05; praktiserende Dyrlæge i Kolding 1905-20; Reservedyr­læge i Hæren (Remontedepotet Kolding) 1908-10; Kursus for Embedsdyr læger Tierårztliche Hochschule, Berlin 1913; Veterinærinspektør for Jyllanc" 1920-49.

Formand for Vejle Amts Dyrlæge forening 1910-19; Medlem af Bestyrel sen for Dyrlægernes Understøttelsesfor ening 1910-40 og for Den danske Dyr lægeforening 1918-21; Formand fo Landbrugsministeriets Udvalg angaa ende Eksportmarkederne 1930-32; Med lem af Landbrugsministeriets Markeds kommission 1946-47; Æresmedlem a' Eibe Amts Dyrlægeforening, af Vejl Amts Dyrlægeforening og af Sønde' jydsk Dyrlægeforening.

Adresse ; Fynsv. 52, Kolding.

NIKOLAISEN Aage Gaardejer, R.DM f. 22.  Okt. 1877 i  Aalsrode pr. Aalse Søn   af   Gaardejer,    Amtsraadsmedler

Niels Nikolaisen (død 1892) og Hustru Karen f. Banløkke; gift 1. Gang (11. Marts 1904) m. Marie N., f. 25. Febr. 1875 i Grenaa, Datter af Købmand Carl Nobel (død 1886) og Hustru Amdiiline f. Kruse (død 1881); 2. Gang (10. Okt. 1937) m. Operasangerinde Birgit Engell N. (se denne).

Lært Landvæsen paa Kongsgaard og Næsgaard; Elev paa Askov; Ejer at Kejsegaarden.

Medlem af Det kgl. danske Landhus­holdningsselskabs Bestyrelsesraad, af Landbrugskommissionen. af Kornnæv­net, af Landbrugsraadet og af Aarhuus Privatbanks Eepræsentantskab; Medlem af Repræsentantskabet for „Kustos" ; Landvæsenskommissær: Medlem af Jord-lovsudvalget; Formand for Repræsen­tantskabet i Landbygningernes alm. Brandforsikring og for Kursusudvalget for Landmænd paa Teknologisk Insti­tut.

Adresse : Kejsegaarden pr. Aalsø.

NIKOLAISEN Johannes Postmester; f. 1. April 1884 i Aalsrode; Søn af Gaard­ejer, Amtsraadsmedlem Niels Nikolai­sen (død 1892) og Hustru Karen f. Bønløkke (død 1938); gift (21. Maj 1915) m. Gerda N., f. 16. Aug. 1886 i Horsens, Datter af Professor Andreas Sch. Steenberg (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Laura Emi­lie f. Steenberg (død 1933).

Præliminæreks. (Grenaa) 1899; Elev paa Ruskin College, Oxford 1914; Stu­dierejser i England, Irland og Schweiz; ansat i Postvæsenet 1899, Assistent 1909, Fuldmægtig i 2. Overpostinspek-torat 1922; Postmester i Næstved 1931, i Aalborg 1940.

Formand for Grenaa Skytteforening 1905-07; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Postforening 1905-08 og 1912-17; Formand for Aarhuskredsenes radikale Venstreforening 1916-22; Medlem af Aar­hus Ligningskommission 1917-22, »f Ju­lemærkekomiteen fra 1915 og af Be­styrelsen for Civiletaternes Sommer­huse 1925-42; Næstformand i Forenin­gen af Agenter for Statsanstalten for Livsforsikring 1937-40; Formand for Næstved Museums- 02 Turistforening 1934-38, for Næstved Sellklub 1933-38; Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Tu­ristforening og af Budolfi Sogns M e-nighedsraad; Præsident for Aalborg Rotaryklub 1947-48.

Adresse :  Rafns Allé 3, Hasseris, Aalborg.

N1LSSON Arvid Grosserer. Direktør, H. p.p.; f. 20. Maj 1893 i Sverige; Søn af Gaardejer Johan Gustaf Nilsson (død 1922) og Hustru Marie Mathilde f. Pe-

1019      _ ______ __ _____

tersson (død 1934); gift (20. Aug. 1929) m. Signe N., f. 21. Juli 1898 i Vejle Datter af fh. Handelsminister Jørgen Christensen (død 1937. se Kraks Blaa Bog 1957) og Hustru Marie f. Schmidt I Købmandslære i Kbhvn.; videreud-dannet i Udlandet; etableret egen en gros Forretning i Kbhvn. 1918; Direk tør i A/S Nordiska Armatur Fabriker-ne fra 1942; adm. Direktør i Arvid Nilsson, A/S fra 1948; Direktør i Ak tieselskabet af 1. Okt. 1948 fra 1948.

Formand i Bestyrelsen for Arvid Nils son, A/S og for Aktieselskabet af l Okt. 1948.

Udenl. Ordener:  S.N.3.:   S.V.31. Adresse : Bernstorffsv. 93 A, Hellerur) Sommerbolig : Svea-Dan, Kildokrog. NILSSON   Edvin  Fabrikinspektør, Civil-ingeniør; f. 11. Maj 1896 i.Kbhvn.; Søn af   Skræddermester    M    Nilsson    (død 1939)   og   Hustru   Johanna   f.   Ljunj (død   1943);   gift   (16.   April   1926)   m. Elly N., f. 24. Juni 1902 i Dragør. Dat­ter af fh. Skibsfører HJ Tønnesen  (død 1949) og Hustru Thora f. Raagaard.

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (Maskining.) 1921; Assi­stent i Forsikrings-Aktieselskaberne Baltica og Norden 1921-23; Tilsynsassi­stent under Arbejds- og Fabriktilsyne! 1923, Fabrikinspektør af 2. Grad med Tjeneste i Thisted Kredsen 1935-44, i Holbæk Kredsen 1944-46, af 1. Grad i Kbnvns Nordre Kreds 1946.

Tildelt Belønning af Fondet for Ar­bejderbeskyttelse 1934.

Medlem af Thisted Købstads Lig­ningskommission 1937-43; Formand for Thisted Amts Motorklub 1938-43.

Har skrevet Afhandlinger og Artik­ler i Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse: Sønderengen 47, Søborg.

NILSSON Karna Guldsmed, FM. i Sølv; f. 18. Aug. 1889 i Kbhvn.; Datter af Malermester Magnus Nilsson (død 1936) og Hustru Kristiane f. Christensen (død 1935).

Gennemgaaet Købmandsskolens Kvin­deard.; ansat paa Kontor i Jørgen Bal­les Bødkerforretning 1910-13; ansat i Firmaet Green & Thielemanns Eftf. 1913-28; Prokurist i Akts. Green & Thiele­manns Eftf. 1924-28; Medindehaver af Guldsmedeforretningen Alliance fra 1928. Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns radikale Venstreforening 1918-36, for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns Kreds 1916-28, for Kvindernes Handels- og Kontoristforening fra 1924 (Formand fra 1926), for Kvindernes Handels- og Kontoristforenings Feriehjem Bjælke-stuen i Hornbæk fra 1939, for Akts. Kvindernes Bygnings Restaurant Kar­nappen 1936-42 og for Akts. Pensions-

__ _____      _______Nimb

forsikringsanstalten 1937-40; Medlem af Dansk Kvindesamfunds FællesstyreJse 1921-28 og af Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning 1922 OFormand 1929-42); Formand for Kvindernes Han­dels- og Kontoristforenings Byggefond fra 1944.

Adresse: Clarasv. 2, Charlottenlund.

NILSSON Nils Forfatter; f. 15. Marts 1897 i Sirekopinge, Sverige; Søn af Ma­skinpasser Olof Nilsson (død 1927) og Hustru Maria f. Johansson-Saf: gift (7. Juni 1924) m. Ellen N., f. 21. Aug. 1900 i Horsens, Datter af Inspektør Sø­ren Jensen (død 1942) og Hustru Char­lotte f. Andersen (død 1948).

I Smedelære 1913-14; Minearbejder; Va­gabond; Landarbejder; Skibsværftsar-bejder hos Burmeister & Wain 1919-26; Cigarhandler i Kbhvn. 1926-33.

Har skrevet Romanerne: Mellem mørke Mure (1931); Heste-Truels (1932); Dokken (1933); Flugten (1934); Mine­byen (1935\); Kærlighed til Jorden 1936); Høsten i Hus (1941); Dagen og Vejen (1943); Alt skal betales (1944); Som Floder mod Havet (1946) • Det ukuelige Hjerte (1948).

Adresse: Peter Bangs V. 165, Kbhvn. Valby.

NIMB   Carl Henrik Arkitekt; f. ZZ. Dec. 1697 i Kalundborg; Søn af Mu­rermester C Nimb (død 1941) og Hu­stru Anna f. Kofoed; gift (15. AprU 1924) m. Gertrud Thora N., f. l Ib-sker paa Bornholm. Datter af Køb­mand N P Nielsen (død 1924) og Hu­stru Kristine i. Stanse (død 1928).

Murersvend 1917; Elev paa Det tek­niske Selskabs Bygningsskole 1916-20 og paa Kunstakademiet 1921-23; paa Tegnestue hos Arkitekt, Professor Ed­vard Thojnsin 1919-20, hos Arkitekt Henning Hansen 1920-22, hos Stads­arkitekt Stoltz, Malmø og Domkirke-arkitekt Eiler Græbe, Lund 1922-23; Medhjælper og Konduktør hos Henning; Hansen 1923-35; Lærer ved Det tekni­ske Selskabs Skoler, Bygmesterskolen 1938; Gentofte Kommunes Diplom 1932: Kbhvns Kommunes Præmie 1943; udstillet flere Gange paa Charlotten-borg; Studierejser til Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, Frankrig, Belgien, Holland og England.

Opmand i faglig Voldgiftsret og Skønsmand i flere faglige Retssager for Østre Landsret rn. m.

Har bl. a. opført flere Villaer, Be­boelseshuse, Mindestene m. m.; Øst­bornholms Dampskibsselskabs Ekspedi­tions- og Pakhusbygning, Apoteket, Bryggeriet og Sømandshjemmet i Nek­sø samt flere Forretningsbygninger og Beboelseshuse i Neksø og Rønne; Crown Gummed Papers Fabriksanlæg, Kbhvn.,

Nimb

————t—————————————————————

i Samarbejde m. Henning Hansen: Akts. Ferrosan's Medicinalfabrik i Glad-aaxe, Kbhvns Maskinskole m. m.: efter Henning Hansens Død Arkitekt for Op­førelsen af Frdbg. Kommunes nye Raad-hus.

Har skrevet: Bygningslære om Øko­nomi m. m.; flere faglige Afhandlinger.

Adresse :   Valbirkv. 9, Hellerun.

NISSEN Axel Godsejer, Kaptajn, R.; f.

I. Aug. 1886 paa Frdbg.; Søn af Grosse­rer Edv. Nissen og Hustru Tully f. Prætorius; gift (1909) m. Paula N., f. 19. Okt. i Kbhvn., Datter af Ingeniør, Dr. techn. Poul Larsen (død 19J5, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emilie f. Lotz (død 1925).

Premierløjtnant i Fodfolket 1908, i Generalstaben 1916; Kaptajn 1919; traadt u. f. Nr. 1919; Afsked 1938; Ejer af Serridslevgaard fra 1919.

Medlem af Bestyrelserne for Akts. Wm. Boas, Hedehus Teglværk, Dansk Eternitfabrik, De danske Betonfabrik­ker m. fl.

Adresse:   Serridslevgaard   pr.   Tving-strup.

NISSEN   Erik   B  Højskoleforstander;  t.

II. Sept. 1900 i Kbhvn.: Søn af Direk­tør C E Nissen (død 1930) og Hustru Rigmor f. Balslev (død 1930); gift (7. April 1927) m. Inge N., f. 27. Okt. 1902. Datter af Sognepræst Chr. Peder­sen og Hustru Clara f. Lund (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. theol. 1924; Lærer ved Roskilde Højskole 1926-27 og ved Antvorskov Højskole 1927-35- Ejer af sidstnævnte fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter­kredsen 1924-26: Formand for Dansk Ungdomssamvirke i Slagelse og Omegn 1940-46, for Dansk Ungdomssamvirke i Sorø Amt 1940-45 og for Ungdommens Fællesraad i Slagelse og Omegn 1946-48; Medlem af Det kommunale Ungdoms-nævn i Slagelse 1946-48; Næstformand i Bestyrelsen for Foreningen Norden's Slagelseafd. 1946: Medlem af Udvalget for Det grundtvigske Soldaterarbe.ide 1948.

Medudgiver af Studiekredsen; Med­redaktør af Bogserien Nordisk Oplys­ning; Artikler i forskellige Tidsskrifter.

Adresse : Antvorskov Højskole, Slagelse.

NISSEN Hans Henrik Grosserer; f. 22. Juli 1888 paa Frdbg.; Søn af Grosserer Edvard Nissen (død 1927) og Hustru 1. Prætorius; gift (9. Aug. 1922) m. Marie N., f. 21. Febr. 1896 i Helsingør, Datter af Fotograf Hud. Jørgensen og Hustru f. Vigtoft.

I Handelslære 1904-07; ansat i for­skellige Firmaer i Tyskland, Belgien,

_________________tozo

Frankrig og England 1908-12; Rejsende i Firmaet Bncka & Nissen, Kbhvn. 1912 -14; Prokurist 1916; Medindehaver af Firmaet 1918.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Gal­le & Jessen; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Helsingør Skibsværft og Maskin­byggeri, for Dampskibsselskabet Vendi-la og for Akts. Sthyr & Kjær.

Adresse: Ceresv. 11, Kbhvn. V.

NISSEN Mogens Lektor-, f. 1. Aug. 1888 i Skotterup; Søn af Grosserer August Nissen (dåd 1933) og Hustru Valborg f. Cutmsee (død 1913); gift (22. Dec. 1933) m. Aino N., f. 16. Dec. 1901 i Holte, Datter af Landskabsmaleren Viggo Lan­ger (død 1942) og Hustru Amalie f. Nielsen (død 1939).

Student (Sorø) 1907; forskellig Lærer­virksomhed (bl. a. i Finland 1908-10); cand. mag. 1916; Lærer ved Birkerod Kostskole 1916-18; Adjunkt ved Ordrup Gymnasium 1918; Lektor smetds. fra 1934.

Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Skolescene fra 1924; Lærer ved Ferieknrsus i dansk Sprog og Kultur fra 1928; Medstifter af og Formand for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt fra Stiftelsen i 1941.

Har skrevet Afhandlinger og Artikler i Tidsskrifter og Dagspressen om finsk Sprog og om det nordiske Sprogspørgs-maal, bl. a. Vort nordiske modersmål i vort grænselands kamp (1946); Med­udgiver af Serien „Vort nordiske mo­dersmål" I-IV (1942-48) af Svensk Læ­sebog for Folkeskolen (1943) og af Leerboek in de Deense Taal (Zutphen, 1948); Redaktør af Tidsskriftet Vort Nor­diske Modersmål fra 1948.

Adresse: Ordrupv. 177,Ohar]oMenlund.

NISSEN N l Overlæge, Dr. med.; 1. 30. Juli 1898 i Stubbum ved Christiansfeld; Søn af Gaardejer N I Nissen (død 1938) og Hustru Valborg f. Have; gift (18. Jan. 1929) m. Else Margrethe N., f. 28. Febr. 1904 i Kbhvn., Datter af afdøde Grosserer Carl Møller og Hustru Eleo-nora f. Beck.

Paa Latinskole i Haderslev til 1917; deltog i Verdenskrigen 1917-18; Student (privat dimit.) 1920; med. Eks. 1926; Kandidat og Reservelæge ved kbhvnske Hospitaler og Provinssygehuse 1926-39; Dr. med. 1933; Specialistanerkendelse (med. Sygdomme, Lunge-, Stofskifte- og Infektionssygdomme) 1935; Overlæge ved Frdbg. Hospitals Afd. for Infek­tionssygdomme 1939, ved Hospitalets med. Afd. E fra 1948.

Næstformand i Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelse og dens Følger fra 1945.

Har skrevet: Studies on alimentary Lipemia in man (Disputats) ok Under-

1021        _ _____ _ __ ____         ___

søgelser over Lungebetændelsens bakte­riologiske Erkendelse og Behandling m. m.

Udenl. Orden : Pr.J.K.2.

Aflrossc: Frdbg. Allé 42 A, Kbhvn. V.

NISSEN Nis Christian Gaardejer, K*. p.p.; f. 8. April 1878 i Viby pas Als; Søn af Gaardejer Hans Nissen (død 1896) og Hustru Eline f. Christiansen (dod 1910).

Ophold paa Brahctrolleborg og Askov Højskoler samt paa Dalum Landbrugs­skole ; overtog Fædrenegraarden 1905; ind­kaldt til Militærtjeneste under Krigen 1914-18.

Medlem af Kommunerepræsentatio­nen i Viby 1905-11. af Vælgerforenin­gens TilBynsraadi fra 1907. af dem prøj­siske Landdag fra 1908 til dennes Op­løsning grundet paa Revolutionen, af Sønderborg Kredsdag (Amtsraad) 1913-28 og af Amtsrådsforeningens Besty­relse 1927-28: Æresmedlem af den nord­slesvigske Vælgerforening; Folketings­mand (Radikale Venstre) 1924-26: Hed­lem af Akkordretten 1925-28 og af Af-vandingskommissionen forTønder Marsk.

Udenl.  Orden :   Pr.J.K.2.

Adresse: Jørgensgaard 18, Aabenraa.

NISSEN Thomas Veterinærinspekter; f. 12. Febr. 1903 i Kongens Lyngby; Søn af Proprietær Gustav Nissen (død 1941) og Hustru Petrine f. Holm; gift (II. April 1935) m. Helle N., f. 13. April 1908 i Aarhus, Datter af Murermester Thomas Thomsen (død 1940) og Hustru Agnes f. Haagensen.

Student (Lyngby Statsskole) 1921; Dyrlægeeks. 1927; Reservedyrlæge ved Gardehusarregimentet 1927-29; Assi­stentstillinger ved veterinær Praksis og Kødkontrol 1929-31; Veterinærfuldmæg­tig i Aarhus 1931, i Kbhvn. 1942; Vete­rinærinspektør for Fyn og Sønderjyl­land fra 1944.

Adresse: Overg. 14, Odense.

NISTED V H Skibsmægler, Konsul- f. 2. Sept. 1887 i Aarhus; Søn af Speditør C A Nisted (død 1916) og Hustru Ma­rie Henriette f. Rockstroh (ded 1934); gift (3. Jan. 1913) m. Kristiane N., f. 1. Sept. 1887 i Thorsager, Datter af Købmand C A Lovschal (død 1889) og Hustru Constance f. Holm (død 1930).

Uddannet hos Skibsmægler NAS Bursche og hos Konsul E Bergmarm, Aarhus, til 1907, hos H Vogemann, Hamborg, 1907-09; ansat hos Fnnch, Edye & Oo. New York 1909-11, hos Skibemægler Carl Hassager, Randers, fra 1911; Medindehaver under Firma­navn Carl Hassager & Co. 1912, Ene­indehaver samme Aar; Lloyds Agent 1914; britisk Vicekonsul 1921-40; Ekspedi­tør for Akte. Det Forenede Dampskibs-Selskab 1936.

____________   ___      Noe

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Arbejdsgivere i Randers (For­mand 1935-39) og af Repræsentantska­bet for Randers Disconto- og Laane-bank; Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts.; Oldermand for Randers Skipperlaug og Bombebøsse; Medlem af Forretningsudvalget for Propaganda-Komitéen for Randers By og Havn (Er-hvervsraadet); Dommer i Søretten i Randers Amt; Bisidder i Randers ældre Købmandsliglaug.

Adresse : Villa Bakken, Hadsundv. 72, Randers.

NOACK Carl W Biskop, K'.DM.; f. 21. Nov. 1885 i Ribe; Søn af Købmand Peter Noack (død 1911) og Hustru Jo­hanne f. Barkentin (død 1913); gift (31. Juli 1914) m. Elisabeth N., f. 31. Aug. 1882 paa Sallev Mølle, Datter af Gaard­ejer Peter Jørgensen (død 1926) og Hustru Maren Louise f. Jensen (død 1893).

Student (Ribe) 1903; Lærer og Stu­dent i Kbhvn. 1903-08; Arbejder i Ham­borg 1908-11; Landvæsenselev 1911-13; Husmand i Vovlund ved Herning 1914-20; cand. theol. 1920; Sognepræst i Sunds 1920-21; Præst for den danske Menighed i Flensborg 1921; Biskop over Haderslev Stift 1937.

Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1921; For­mand for Møltrup Optagelseshjem 1938 og for Mindretalskommissionen under Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse 1938-45; Med­lem af Bestyrelsen for Det danske Bi­belselskab 1939; Formand for den krist­ne Buddhistmissions nordiske Hoved­komité 1946; Medlem af Salmebogsud-valget 1946; Æresmedlem af British and Foreign Bible Society, London, 1947.

Adresse : Haderslev.

NOE-NYGAARD Arne Professor.Dr.phil., FM. i Sølv; f. 30. Juli 1908 i Ribe; Søn af Seminarieforstander, senere Valgmenigheds- og Sognepræst Seren Noe-Nygaard (død 1934) og Hustru Ingrid f. Iversen; gift (3. Nov. 19*) in. Lektor, Dr. phil. Ellinor Bro Larsen (se denne).

Student (Aarhus Katedralskole) 1927; mag. scient. 1933; Dr. ph.il. 1937; Stu­dieophold i Stockholm. 1931, i Upsala 1933-35 og i Glasgow og London 1936 og 1937; deltog i den danske Østgrønlands­ekspedition 1929. i Godthaabsekspeditio-nen 1930, i den treaariee Østgrønlands-undersøgelse 1931-34 (Overvintring 1931-32), i den fjerde dansk-islandske Ekspe­dition til Vatnajokull 1936 i Nugssuaq-ckspeditionen 1939 samt i Heklaundersø-gelsen 1947; forestaar paa Danmarks geologiske Undersøgelses Vegne den geo-

Noe       _______________„___

logiske Kortlægning af Færøerne; vi­denskabelig Assistent ved Mineralogisk Museum 1936; Borearkivar ved Dan­marks geologiske Undersøgelse 1938; Af-delingsgeolog smstds 1940; Professor i Mineralogi ved Kbhvns Universitet og Bestyrer af Universitetets Mineralogisk-geologiske Museum 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk geologisk Forening 1950-31 og 1940-45, for Dansk geofysisk Forening 1938-44 og for det kgl. geografiske Selskab fra 1946; Medlem af Kommissionen for vi­denskabelige Undersøgelser i Grønland 1944, af dennes Forretningsudvalg 1948, og af Udvalget for Grønlands geologi­ske Undersøgelse fra dets Oprettelse.

Medlem af Danmarks Frihedsraad til Dec. 1943, af Frit Danmarks Hoved­ledelse Dec. 1943-April 1946, af Sydsles­vigsk Udvalg af 5. Maj 1945-47 og af Bestyrelsen for Frihedsfonden fra 1945.

Har skrevet en Bække geologiske Afhandlinger fra Færøerne, Island og Grønland samt en lille Krystallografi og Mineralogi (s.m. H. Clausen).

Adresse: 0-Voldtr. 7. Kbhvn. K.

NORBØLL Willy Rektor; f. 19. Mart« 1904 i Kbhvn.; Søn af Urmager Knud Norbøll og Hustru EUse f. Petersen; gift (28. April 1934) m. Grethe N., f. 27. Sept. 1910 paa Frdbg., Datter af Fabrikant, exam. jur. Bernhardt Jon­sen og Hustru Valborg f. Fischer (død 1941).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1922; cand. mag. 1927; kst. Adjunkt ved Ef-terslægteelskabets Skole s. A., Ad j muk t 1928, Lektor smstds 1945; Rektor for Helsingør Gymnasium fra 1947; Lærer ved Triers Faglærerkurans 1954-39, ved Blaagaards Seminarium 1938-47, ved Hærens Officersskole 1945-47 og ved Danmarks Lærerhøjskole fra 1946; Kon­sulent ved Kbihvns Skolevæsen 1543-47.

Formand for De kommunale Gym­nasieskolers Lærerforening 1945-48; Med­lem al Styrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening fra 1945.

Har udgivet Lærebøger til Sko'.e brug.

Adrcsac : iljølnersv. 9 B, Helsingør.

NORDENTOFT Einar Mygdal Oberst, Kammerjunker, R.DM., HTH.p.p.; f. 12. Maj 1896 i Kbhvn.; Søn af Over-maskiningeniør Otto Nordentoft (død 1937) og Hustru Emma f. Mygdal (død 1917); gift (15. Nov. 1924) m. Karen N., f. 7. Juli 1901 i Kbhvn., Datter af Oberstløjtnant Aage Holbøll (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Frida f. Dreyer.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1914; Premierløjtnant i Fodfolket 1918; Kap­tajn 1932: Oberstløjtnant 1942; Oberst 19415; Ghat for 1. Regiment 1948.

_____________________1022

Udenl. Ordener: A.P.L.3.; Fi.H.R.2'.;

F.Æ.L.4; N.O.N.3.; S.Sv.2a.; Stb.B.E.l

Adresse:  Høveltegaard pr.  Høvelte.

NORDENTOFT   Inger   Merete  Skolein spektør;   f.   18.   Aug.   1903   i   Thisted; Datter af Læge  Poul Nordentoft  (død 1938)  og  Hustru  Astrid  f.  Kabell.

Lærerindeeks. (Tønder) 1923; ansat ved Kbhvns Skolevæsen 1924; Skolein­spektør 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærerindeforening 1935-45, For­mand 193945; Medlem af Fælleslærer-raadet i Kbhvn. 1937-45. Formand 1939-45; Medlem af Bestyrelsen for Nordens Lærerindeforbund 1939-45 og af Ung­domsskolenævnet i Kbhvn. 1943-45; Medstifter af Modstandsorganisationen „Ringen" 1941; Medlem af Bestyrelsen for Frit Danmarks Lærergruppe; Med­lem af Folketinget (Danmarks kom­munistiske Parti) 1945 og af Lønninge-kammiissionen aS 1943; Danske Kvin­ders Nationalraads Repræsentant i In­ternational Council af Women-Educa-tion Committee 1939-49; Medlem af „Red . Barnet" s Landsraad ok af Bestyrelsen for Frihedsfonden.

Har udgivet: Min A B C I og U (1944); Opdragelse til Demokrati (1944); Medudgiver af: Min egen Bog (1938); Nu kan jeg læse (1942); Medredaktør af • Hverdagen skifter, — Skolen i de onde Aar (1946).

Adresse : Randbølv. 27, Kbhvn. F.

NORDENTOFT Jakob Overlæge, R.; t. 28 Febr. 1881 i Brabrand: Søn af Præet l' Nordentoft Thomsen (død 1910) og Hn-etru Vincentia f. Michelsen (død 1914); cif t (16. Maj 1908) m. Ellen Caroline N„ f. 2. Okt. 1885 i Kbhvn., Datter af Fa­brikant Carl Halgreen og Hustru Agne« f. Lassen.

Student (Aarhue) 1899; med. Eks. 1906; Reservelæge ved Aalborg Sygehus 1906-07; Skibslæge 1907; prakt. i Kbhvn. 1907-10; Studierejser (Røntgen og Radium-terapi) 1908, 09, 10, 11, 22 og 23, Assi­stent ved Aarhus St. Josephs Hospitals kir. Afd. 1910-13; Reservelæge ved Aar­hus Amtssygehus 1913-19; Specialistaner-kendelse (Kirurgi og Radiologi) 1918; Læge ved Amtssygehuset paa Samsø 1919-22; Overlæge ved Sygehuset i Ny-kjøbing M. fra 1922.

Adresse: Nykøbing M.

NORDENTOFT Jens M Overlæge; f. 18. Aug. 1903 i Kbhvn.; Søn af Provst Jobs. Nordentoft (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Karen f. Munck; gift (12. Juli 1929) m. Helga N., f. 27 Dec. 1905 i Kbhvn., Datter af Kaptajn i D.F.D.S. Axel J Schmidt og Hustru Anna f. Dorph-Petersen (død 1923).

Student (Helsingør) 1921; med. Eks. 1929; Assistent ved Rigshospitalets fiøut-

1023

Nord

genklinik 1934-36; Reservelæge ved Køntgenafdelinger i Kbhvn. og Provin­sen 1936. 1941-44 og 1947-48, ved Radium­stationen i Aarhus 1937-40; f ung. Over-la:ge ved Radiumstationerne i Odense og Kbhvn. 1944-47; Overlæge ved Aalborg Amtssygehus, radiologisk Afd. 1948; Spe-ciaiistanerk. (Radiologi) 1940.

Har skrevet: The Valne of the Ba­rium Enema in the Diagnosis and Tre­alment of Intussusception in Children (1943) og andre Arbejder om kliniske ug radiologiske Emner.

Adresse : GI. Hasserisv. 48, Aalborg.

NORDENTOFT Johan Oberstløjtnant, R. DM., HTH. p.p.; f. 21. Marts 1891 i Søtorup; Søn af Apoteker Jens Nor-dentoft (død 1936) og Hustru Laura Margrethe f. Mygdal; gift (1. Nov. 1918) m. Inge Margrethe N., f. 26. Juni 1891 paa ]Frdbg., Datter af Professor G A C Sand (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Albertine Fro f. Oluf­sen (død 1917).

Student (Herlufsholm) 1910; Premier­løjtnant ved 2. Regiment i Helsingør 1914; gennemgaaet OfiPicersskolens Ge-neratetabsafd. 1919-20; forsat til Gene­ralstaben 1921; Fuldmægtig i Krigsmi­nisteriet 1924; Kaptajn og Kompagni­chef ved 11. BatalJlon 1927; tjenstgø­rende i den franske Hær 1927-28; forsat til Generalstaben og Souschef ved Sjæl­landske Division 1933; Oberstløjtnant 1937; tjenstgørende i Krigsministeriet 1938; Chef for U. Bataillon 1939; forsat til Generalstaben som Stabschef ved Sjællandske Division 1942; til Raadig-hed for Generalkommandoen 1945; til­lige ansat som Krigsministeriets Kon­sulent i militære Bibliotekssager og som Leder af Generalstabens krigshistoriske Arbejder 1946.

Medarbejder ved Generalstabens krigs-historiske Arbejder 1934-39; Redaktør af Militært Tidsskrift fra 1946.

Har skrevet forskellige krigs- og per-sonalhistoriske Arbejder. Udenl. Orden: NJSt.O.31. Adresse: Dalgas Boulevard 5, Kbhvn.F.

NORDENTOFT Svend Kontorchef, R.- f. 13. Sept.  1899  i Haslev; Søn af Apote­ker Jens Nordentoft  (død 1936)  og Hu­stru Laura Margrethe f. Mygdal; ugift. Student  (Henrik Madsens Skole) 1918; cand.   polit.   1925;   Sekretær   i   Lands-overskatteraadet s. A., Ekspeditionssek­retær i Statens Ligningsdirektorat 1938, tjenstg.   Kontorchef   1943,   Ligningsin-spektør 1946,  Kontorchef s. A.

Adresse:   General  Bahnsons  V.  11, Kbhvn.   F.

NORDLIEN   Poul Landsdommer, R.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 25. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Generaldirektør Fr. Nordlien (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og

Hustru Anna Eleonora f. Eckert tdød 1896); gift (19. Aug. 1911) m. Anna Sophie N., f. 4. Sept. 1884 i Store-hedinge. Datter af Borgmester Frede­rik de Klauman (død 1904) og Hustru Emma f. Landkilde (død 1901).

Student (Metropolitanskolen) 1902; cand. jur. 1908; Volontær i Udenrigs­ministeriet samme Aar; Assistent 1909; Konsulatssekretær i New York 1909-11; kst. Vicekonsul i London 1912-15, fg. Generalkonsul smstds i forskellige Pe­rioder; Fuldmægtig i Udenrigsministe­riet 1914; Ekspeditionssekretær 1915; kst. Legationssekretær i Berlin 1916; Legationsraad i Petrograd 191748; udenfor Nr. fra 1. Okt. 1919; Dommer i Haderslev Købstad med Haderslev Herred, Gram Herred og en Del af Tyr-strup Herred 1920; 1927 to Gange kst. Dommer i Østre Landsret; Dominer i Kalundborg Købstad med Ars-Skippinge Herreder samt Samsø Birk 1932; Dom­mer i Østre Landsret 1936.

Formand i Bestyrelsen for Alliance Francaise (Haderslev Afd.) 1921-32, Æresmedlem 1932; Formand i Styrelsen for Sønderjydsk Forening for Kalund­borg og Omegn 1933-36; Formand for Fredningsnævnet for Holbæk Amt 1934-36; Medlem af Ankenævnet i Sager efter Forræderiloven 1946; Formand for Ankenævnet for Tjenestemandssager 1947.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; J.H.S.4.; S.Kr.3.; S.N.3.; Ø.r.K.O.

Adresse : Puggaardsg. 14, Kbhvn. V.

NORDLUNDE C Volmer Bogtrykker, R.; f. 15. Juni 1888 i Frederikssund; Søn af Bogtrykker C Nordlunde (død 1938) og Hustru Monna f. Jensen (død 1945); gift (9. Sept. 1938) m. Lily N.. f. 30. Juli 1905, Datter af Toldkontrolør Lauritz Gabriel Jensen (død 1935) og Hustru Anna f. Northon.

Lærling paa C Nordlundes Bogtryk­keri 1905-09; Uddannelse paa Fagsko­len for Boghaandværk og paa Kgl. Aka demie fur grafische Kunste und Buch-gewerbe, Leipzig: Driftleder i J Jør­gensen & Co., Kbhvn. 1918-27; egen Virksomhed fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Forening for BogJiaand-værk 1927-33, af Repræsen­tantskabet 1933-44, Formand fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bog­trykkerforening 1930-32, af Repræsen­tantskabet 1932-37 og fra 1942; Medlem af Repræsentantskabet for Fagskolen for Boghaandværk fra 1928 og af Bog­trykskolens Fagkomité fra 1941; For­mand for Fagskolen for Boghaandværk fra 1947; Æresmedlem af Donble Crown Club, London; tildelt Købestævnets Aarsmedalje 1929. Har udgivet: Fagskolen for Bog-

Nord    ________________

haandværk gennem halvtreds Aar; Wil­liam Morris; Bogskrifter og Bogtryk­kere; Bogtrykkeren Niels P Thomsen; Typografisk ABC for Bogvenner.

Adresse- Duntzfelts Allé 14, Hellerup. NORDMANN V J H fh. Statsgeolog, Dr. 'phil.,   "R.;   f.  23.   Febr. 1872   i  Kbhvn.; Søn  af   Smedemester  A  Nordmann   og 'Hustru  f.   Hagemann;   gilt   (16.   Nov. 1900)   m.  Vilhelmine  Margrethe  N.,   f. 14. Jan. 1876, død 1944, Datter af Typo­graf Vilhelm  Hansen og Hustru f. Sti­bolt.

Student (priv. dimit.) 1893; mag. scient. 1899; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse samme Aar; Afdelingsgeolog 1917 • Statsgeolog 1919-42; Dr. phil. 1908; Medlem af Bestyrelsen for Geologisk Forening og Redaktør af sammes Meddelelser 1908-13, 1915-20,1925 -31 og 1934-35, Formand 1921 og 1932-33; Medlem af Bestyrelsen for Natur­historisk Forening 1910-37 og for Det grønlandske Selskab 1924; Medlem af tidvalget for Naturfredning fra 1927 og af det af Landbrugsministeriet ned­satte Tilsyn med Driften at Jægers­borg Dyrehave og af Jægersborg Hegn 1931-47; foretog zoologiske Undersøgel­ser i Vestgrønland 1911.

Adresse: Silkeborgg. l, Kbhvn. Ø.

NORDSTEN Milton Fabrikejer, Civil­ingeniør, B.; f. 21. Mai 1883 i Hillerød; Søn af Fabrike.ier P Nordsten (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu-stru Oline (død 1931); gift (22. Jan. 1915 m. Tove N.„ f. 22. Sept. 1894 i Fredericia, Datter af fh. Dommer og liorgmester F C C Zahlmann (se denne). Student (Frederiksborg) 1901; cand. polyt. 1908; Studieophold i Sverige 1909, i England 1910: Indehaver af Firma P Nordsten, Hillerød Jernstøberi & Maskinfabrik ved M Nordsten fra 1918. Formand for Foreningen af Danske Landbrugsmaskinfabrikanter; Næstfor­mand for Foreningen af danske Jern­støberier; Formand for Hillerød Indu­stri- og Haandyærkerforening, for Fre­deriksborg Skøjteløberforening og for Frederiksborg og Omegns Fugleskyd-ningsselskab.

Adresse : Helsingørs;?. 43, Hillerød.

NORGAARD Axel Overlæge, Dr. med., It.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 10. Sept. 1884 i Silkeborg; Søn af Kaptajn Alex. Nor-gaard (død 1930) og Hustru Agnete f. Rasmussen (død 1922); gift (20. Febr. 1930) m. Alice N., f. 4. Sept., Datter af Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1902; med. Eks. 1909, Reservelæge ved Øre sundshospitalet i Helsingør 1910-12-, Skibslæge (Ø. K.) 1912; Reservelæge ved Rigshospitalet 1918-20; Dr. med.

(Om Katalasebestemmelse) 1919; Over­læge ved den danske Ambulance i Po­len 1920-21, Chef 1921; Reservelæge ved Rigshospitalet 1921-24; Retslæge ved Invalideforsikringsretten 1924; Overlæse ved Invalideforsikringsraadet 1927, ved Invalideforsikringsretten 1935; Forstan­der for Laboratoriet paa Skt. Elisabeths Hospital 1925-36; Afdelingslæge ved Skt. Josephs Hospital 1926-50; deltog i Kon­kurrencen om Professoratet i intern Me­dicin 1931.

Generalsekretær ved nordisk Kongre« for intern Medicin 1927. 1935 og 1948; Oensorsnppleant ved medicinsk Embeds­eksamen 1928, Censor fra 1935; Kasserer for Medicinsk Selskab i Kbhvn.; Med­lem af De samvirkende Menigheds-plejers sagkyndige Raad, af Bestyrelsen for Det Classenske Litteraturselskab og af Bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1943-48; udenl. Medlem af Svenska Låkaresallskapet; Tillidslæ-ge ved TJNRRA.

Udenl.   Ordener:   Po.P.R.5.; Po.r.K.2

Adresse : Chr. d. 9. G. l, Kbhvn. K.

NORM ANN Jacob Censor, Dr. phil., R.;

f. 2. Sept. 1877 i Kbhvn.; gift (8. Okt.

1920) m. Elna N., f. i Kbhvn.

Student 1897; mag. art. 1905; Dr. phil. 1914; Gæsteforelæsninger ved Oslo Universitet 1919; Iscenesættelser, navn­lig af: Schnitzler, Tjekof, GOgol paa Kbhvns og Aanhus' Teatre; Censor ved Privatteatren«, Provinsteatrene, Kbhvn« Varietéer 1929, Provinsens Varietéer 1936, Kbhvns og Provinsens Solistbevil­linger 1937.

Større litterære Arbejder: Dansk Dra­ma (1907); Ifflands, Serailers og Goethes Indflydelse paa Skuespilkunsten (Dis­putats 1914); Holberg paa Teatret (1919); Teatret (1939) o. a.; har oversat Komedier og Skuespil af Qogol, Tjekof, Hauptmann, Wedekind, J J Bernard o. a.

Adresse: Slagelseg. 3, Kbhvn Ø.

NORMANN L O Direktør, K'.DM., M.T. Kha.; f. 1. Okt. 1890 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Kommandør C Normann (død 1899) og Hustru Camilla f. Hoppe (død 1913); gift m. Lili N., f. 25. Jan. 1892 i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl E Nielsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Marie f. Koefoed (død 1920).

Søofficersakolen 1906-10; ansat i Det Forenede Dampskibs-Selskab 1910 og hos Skibsmæglerfirmaet Funch, Edye & Co., New York 1912-15; Direktionssekre­tær i Det Forenede Dampskibs-Selskab 1915-20; Ophold i Syd- og Nordamerika 1921-22; Kontorchef i Selskabet 1923-Direktør 1934.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Ti tan; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Helsingør Skibsværft og Maskin

_1025 _      ________________

byggeri, for De private Assurandører. Akts., for Akts. Frederikshavns Værft og Flydedok, for Akts. De forenede Handels- og Oplagspladser, for Akts. Larsens Plads og for Akts. Korntør­rings- og Oplagsmagasinet i Kbhvn.; Medlem af Bestyrelsen for Assurance-Compagniet Baltica, Akts., for Kbhvns Frihavns Akts., for Akts. Major Wright & Co., Helsingør Bunkerkulforsyning, for Aarhus Flydedok & Maskinkompag-ni, for The United Shipping Co., Ltd., London, for The Danish Tourist Bu­reau. Ltd., London og for Agence Ma­ritime Belgo-Danoise, Antwerpen; Næst­formand i Bestyrelsen og Repræsen­tantskabet for Ulykkesforsikringsfor-bnndet for dansk Søfart 1935-46; Med­lem af Sø- og Handelsretten 1936-41, af Handelsministeriets Vareudvekslingsud-valg, af Turistraadet, af Forretnings­udvalget for Turistforeningen for Dan­mark, af Fragtnævnet, af Havnekom­missionen, af Bestyrelsen for Krigsfor-sikringen for danske Skibe, af Besty­relsen for Dansk Dampskibsrederifor-ening, af Søfartsraadet og af Handels-flaadens Velfterdsraad.

Adresse:   Østerbrog.   6,   Kbhvn.   Ø.

Sommerbolig : Tipperupsmindc pr. Fre­densborg.

NORN  Mogens Overisege, Dr. med.; f. 23. Sept. 1891 i Højbjerg; Søn af Sko­lebestyrer Valdemar Nielsen Norn (ded 1910) og Hustru Anna f. Mohnsen (død 1929); gift (23. Maj 1919) m. Helga N„ f. 24. Juni 1893 i Aarhus, Datter af Læge Villiam Mohnsen og Hustru Athalia f. Eilskov Holm.

Student (Viborg) 1909; med. Eks. 1916; Assistent ved farmakologisk Insti­tut 1918-23; Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital« med. Afd. 1923-28; Dr. ined. (Bxperimentielle og analyti­ske l.'ndersegelser over nogle Sider af Kaliums Forhold i Organismen) 1925; Specialistanerkendelse (Intern Medicin med Organspecialer) 1927; prakt. i Aar­hus 1928-32; Overlæge ved Dansk Røde Kors' Folkekuranstalt ved Hald 1932, ved Haderslev Bys Sygehus 1933.

Adresse :  Haderslev.

NORN   Viggo Arkitekt, kgl. Bygnings­inspektør, R.; f. 13. Juni 1879 i Torup; Søn af Skolebestyrer Valdemar Nielsen Norn (død 1910) og Hustru Anna f. Mohnsen (død 1929); gift (27. Sept. 1906) m. Inger N., f. 28. Sept. 1877 i Horsens, Datter af Direktør, Konsul Otto Creemers (død 1905) og Hustro Carla f. Haubro (død 1883).

Assistent hos Professor Rosen 1899-1902; Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1904; kgl. Bygningsinspektør 1921.

Formand for Bestyrelsen for Horsens Museum fra 1918 og for Kunstforenin-

______ _ _____Kon­gen for Horsens og Omegn fra 1943; Formand for Bestyrelsen for Kragh og Hustrus Stiftelse fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kulturhisto­risk Museumsforening fra 1929, af Be­styrelsen for Danjelsens Legat fra 1925, af Tilsynsraadet for Sparekassen for Horsens oj; Omegn fra 1940 og af Hor­sens Byraart 1925-29.

Har opført følgende Bygninger : Elek­tricitetsværket, Nordre Kommuneskole. Administrationsbygningen, Forsamlings-bygningen, Museet, Kapelkrematoriet og Statsskolen m. m. i Horsens; Amts­sygehusene i Hornsyld, Thisted, Fjer-ritslev og Haderslev; udvidet Kystho­spitalet ved Juelsminde samt opført Afdelingen for voksne; Politibygriingen, Administrationsbygningen og Østra Kommuneskole i Thisted; Toldkammer­bygningen i Herning; Post- og Tele-grafhygningerne i Ringkøbing, Varde og Kolding; Statsskolen i Esbjerg; gen­opført Kæmpetaarnet paa Koldinghus: restaureret følgende Kirker: Vor Frel­sers Kirke i Horsens, Tamdrup, Hunds-lund, Øster Snede, Hedensted m. fl. Kirker.

Adresse : Allégade 45, Horsens.

NORRILD   Svend   Richard  Lektor; f.

23. Juli 1897 i Randers; Søn af For­stander Johannes Norrild (død 1947) og Hustru Mathilde f. Olsen; gift 1. Gang (14 Okt. 1927) m. Ester Louise N., f. 6. Sept. 1895 i Roskilde, død 1936, Dat­ter af Forstander C F Steckhahn og Hustru Anna f. Sørensen; 2. Gang (28. Juni 1938) m. Lærerinde Inga N., f. 26. Juli 1912 i Roskilde, Datter af Landinspektør A Thorsen og Hustru Betzy f. Hansen.

Student (Ribe) 1916; cand. mag. 1924; Adjunkt ved Christianshavn* Gymnasium 1925, Lektor smstds 1934; Lektor ved Lyngby Statsskole 1947; til­lige Lærer ved Diakorassestiftelsen fra 1928 og ved Menighedshøjskolen Mar-thabo fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dansklæ rerforeningen 1933-42 (Formand 1940-41). for Kirkeligt Forbund 1934-45, for Re ligionslærerforeningen fra 1935 (For­mand fra 1943), for Kristelig Lærer-og Lærerindeforening fra 1934 og for Dansk Bibelskole fra 1934; Formand for Gymnasieskolernes Religionslærer-forening 1939-45, Medlem af Lyngby Menighedsraad fra 1945; Medlem af Kommissionen for Studentereksamen for Privatister fra 1939; Censor ved Skole-embedseks. fra 1945.

Litterære Arbejder: Skolebogsbetænk-ningen og Religionsundervisningen (1934); Jakob Knudsen (1935); Dansk

Nori-____________________

Litteraturhistorie   (1939);  Dansk  Litte­ratur fra Saxo til Kaj Munk  (1949).

Adresse: Gartuersvinget 16, Lyngby. NORRIS Georg Kontorchef, R.itM , HOS.; f. 6. Febr. 1881 i Kbhvn.; SØB af Kasserer i U.F.D.S. Laurits Nielsen (død 1926) og Hustru Clara Marie f. Brummerstedt (død 1933); galt (19. Maj 1906) m. Jenny Ellen N., f. 29. Marts 1882 i Kbhvn., Datter at Tømrermester Valdemar Rasmussen (død 1895) og Hu­stru Vilhelmine f. Carlsen (død 1913).

Præliminæreks. 1897; gennemgaaet De Brockske Handelsskoler 1898-1900: Handelsuddannelse i forskellige Firma­er 1898-1903; ansat i Søværnets In­tendantur 1903-13; Intendant 1908; Assi­stent i Marineministeriet 1913, Sekre­tær 1919, Fuldmægtig 1932, Ekspedi­tionssekretær 1937, Kontorchef 1946-49.

Sekretær ved Dionning Alexandrines Marine-Pond Ira 1917.

Adresse:   Svaneg.  13,   Kbhvn.   K.

Sommerbolig: Solvang, Gulspurvev., Liseleje.

NORSK   Frans Overlæge; !. 17. Sept. 1890 i Kbhvn.; Søn af Skibsfører Jørgen Norsk (død 1929) og Hustru Cathrine I. Knudsen; gift (14. Juli 1917) m. Jo-lantha (Jo) N., f. 15. Aug. 1892, Datter af Skibsfører ChrUtian Thaning (død 1927) og Hustru Elisabeth f. Bek'ker (død 1937).

Student (Gammelholms Skole) 1909; med. Eks. 1916; Reservelæge i Hæren 1916-17 og i 1919; Kandidatpladser paa forskellige kbhvnske Hospitaler 1916-18; fung. 2. Reservelæge ved Kommu­nehospitalets Afd. V 1918-19; prakt. i Kbhvn. fra 1919; Assistent ved Kom­munehospitalets Øreafd. 1920-21 og ved l'inseninstitutet 1921-22; Specialistaner­kendelse (Otolarj'iigologi) 1923; klinisk Assistent ved Rigshospitalets Øreafd. 1923-24, Assistent sammesteds 1925-30, kst. Overlæge sammesteds 1926-27; Oto-log ved Kbhvn:, Amts Sygehus paa Frdbg. 1932-37; Chef for Frdbg. Hospi­tals Øre-, Næse- au; Halsafd. 1937; Over­læge smstds. 1941. Studierejser til Tysk­land og Østrig i 1922 og 1928 og til U. S. A. 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Oto-laryngologisk Selskab 1930-36, Formand 1934-36.

Har skrevet en Del videnskabelige mindre Arbejder ovtr oto-laryngologi-ske Emner.

Adresse : Vingaards Allé 24, Hellerup.

Sommerbolig : Klitbogaard pr. Dysse­kilde.

NORUP   E J Arkitekt, fh. Bygningsin­spektør og Brandchef, R.; f. 28. Maj 1875 i Kbhvn.; Sun af Premierløjtnant R Norup (død 1885) og Hustru Ama­lie f. Wulff (død 1911); gift (27. Maj

_______________ 10Z6

1903) m. Elisabeth N., f. 6. Okt. 1882 i Jægerspris, Datter af Forpagter Lo­rentz Petersen og Hustru Wilhelmine f. Larsen..

Tømrersvend 1895; Løjtnant i Artille­riet 1897; Uddannelse som Arkitekt; an­sat som Assistent ved Bygningsvæsenet i Gentofte Kommune 1907; Brandin­spektør i Gentofte Kommune 1908, Kom­munearkitekt 1920-28, Bygningsinspek­tør 1926-45, tillige Brandchef 1927-35.

Tildelt Hæderstegnet for 25 Aars Tje­neste ved Brandvæsenet; Medlem af Akademisk Arkitektforening.

Har opført: Skoler, Alderdomshjem og Beboelseshuse; har modtaget Diplom for smukt Byggesæt.

Adresse:  Strandv.  425,  Klampenborg

NORUP   Poul Oberstløjtnant,. R.DM., HTH.p.p.; f. 7. Okt. 1895 i Kbhvn.; Søn af Musikdirektør I C F Norup (død 1938) og Hustru Kirsten Marie f. Olsen (død 1946); gift (1. Juni 1922) m. El­len Margrethe Marie N., f. 15. Juli i Kbhvn., Datter af Grosserer C E Fred-holm og Hustru Sophie f. Caspersen (død 1936).

Premierløjtnant i Fodfolket 1919; Of­ficersskolens vaabentekniske Kursus 1923-26; Premierløjtnant i Hærens tek­niske Korps 1926; Kaptajnløjtnant 1932, Kaptajn 1934; Vaabeningeniør 1937: Stabschef ved den danske Brigade i Sverige 1943-45; Oberstløjtnant 19«5.

Militær motorsagkyndig; Medlem af Dansk Ingeniørforening, af Direktionen tor Officersforeningeu i Kbhvn. 1934-43 og af Bestyrelsen for Det Krigsviden Bkabelige Selskab 1939-45.

Redaktør af Automobilets Haandbog og af Teknisk Leksikon for Industri og Haandværk.

Udenl. Orden:   S.Sv.2'.

Adresse: Ole Bruuns V. 3 A, Charlot tenlund.

NORUP   Povl Mogens Oberst, R.DM., HTH.; f. 24. Maj 1897 i Roskilde; Søn af Lektor H Norup (død 1920) og Hu­stru Ellen f. Hertz (død 1938).

Student 1914; Premierløjtnant 1918; ved Generalstaben 1928-33; Kaptajn 1932; Oberstløjtnant 1945; Oberst i Ge­neralstaben 1946; Chef for Generalsta­bens Kommandoafdeling.

Militær Medarbejder yed Nalionalti dende fra 1932; Lærer i Hærorganisa­tion i Officersskolens Generalstabs klasse.

Har udgivet: Hvis Krigen kommer (1939); Hæren, der ikke maatte kæmpp (1945); Lærebøger i Hærorganisation.

Adresse: Jægersborg Allé 9. Charlot tenlund.

Sommerbolig :  Grunersv.,  Tisvildeleje

1027_____________________

NORVANG    Henrik Landsretssagfører; f 22. Marts 1887 i Grejs ved Vejle; Søn af Forpagter Mikael Mikkelsen (død 1917} op Hustru Margrethe Masrdalene f. Hansen (død 1938); Rift (28. T)ec. 1916) m. Agnes N., f. 16. Marts 1892, ded 1939. Datter af Handelsgartner An­ton Nielsen '(død 1942) og Hustru Laura f. Petersen (død 19421.

Student (Vejle) 1907; cand. jur. 1913-, Byfogedfuldmægttør i Fredericia s. A.; By- ok Herredsfiildmægtig i Grenaa 1915: Saefører i Hillerød 1917, i Frede­ricia 1919; Landsretssagfører J923; of­fentlige Sager 1920: Auktionsleder 1935.

Medlem af Byraadet fra 1937 osr af Tilsynsraadet for Jydsk Hypothekfor-eninj? fra 1941; Formand i Bestyrelsen for Fredericia Grundejerforening, for Forsikrings-Akts. Dannevirke, for Akts. Fredericia Kul- og Brændehandel, for Akts. Chr. Junge, Aarhus, for Akts. Trabergs Sølv- oe Pletvarefabrik, Fre­dericia ns for Akt?. J W Olesen, Fre­dericia; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fredericia Dagblad, for Akts. E Ras­mussen. Fredericia Maskin- ns elektro-tnekaniske Fabriker, for Akts. Frede­ricia Omnibus, for Akts. Den folkelige Forsamlingsbygning, Fredericia og for Fredericia Motorkompagni Akts.

Adresse:  Ridder?. 17,  Fredericia.

Sommerbolig: Mosehuset.  Erritsø Strand pr. Fredericia.

NOVI  Cafus Arkitekt og Akvarelmaler; f. 6. Marte 1878 l Kbhvn.; San af Etats-raad, Professor Vilhelm Petersen (død 1913, <k> Kraks Blån Boer 19131 o? Hu­stru Louise f. LJndee-aard (død 1923): «rlft 'Mai 191^ m. Gertrude f. Hardy, Bulter if .Tnhn Hardy Esq., Cnlwirk Hemse, NoMs. og Hustru Hannah f.Smith. Uddannet paa Teknisk Selskab« Skole. paa Stadearchitektens Tegnestue, hos Departementsarkitekt Jules Montfort i Nantes osr paa Kunstakademiet. Afgang hprfra 1904; lille Guldmedalje 1911 for Opgaven : Et Fredspalads; talrige Stu­dieophold i Udlandet 1901-11: Akvarel-maler, uddannet paa Kunstakademiet, hos Soya-Jensen os i England.

Sekretper i Akademisk Arkitektfor­ening 1909-13. og i den danske Afde­ling af Comité permanent des congrés internationaux des architectes 1909-31; Akademisk Arkitektforening TVIe-rc-ivde \ <>d den internationale Arkitekt-kongres i Rom 1911; Medlem af Kunst­nersamfundets Arkitektsektion og af Kunstnerforeningens Bestyrelse og Ud-stillingsudvalg.

Har bygget en T>el Privatby!rninc'pr. projekteret en Gesandtskabsbygning for den amerikanske Legation i Kbhvn. og for den franske Legation; Projekt til

___________________Novr

Ombygning   af   Ejendommen   Amaltoff. 27 B til Fransk GesandtskabspeJee.

Ledet Opførelsen af den holl. Udstil­ling i Kbhvn. 1922 (sammen med Arki­tekterne Koning og Tjeenk); Udstil-lingskomplekset i Industriforeningen i Kbhvn. (sammen med Arkitekt K Arne-Petersen) ; har som Akvarelmaler udstil­let i Kbhvn.. London og Washington; henved 200 Arbejder i privat og 3 l offentligt Eje i Danmarlc og Udlandet. Udenl. Orden: F.O.f.P. Adresse: Vingaards Allé 34, Hellerup.

NOVRUP Hans Amtsskolekonsulent, R.; f. 10. Mai 1889 i Lyngsaa ved Sæby; Søn af pens. Førstelærer H P H Nov-nip (død 19441 og Hustru Oliane f. Madsen (død 1894); gift (24. Juli 1914) m. Insrrid N., f. 19. Juli 1893 i Helsinge. Datter af Gaardeier J P Larsen (død 1922) og Hustru Birthe f. Larsen (død 1938).

Lærereks. fra .Tonstrnp; Andenlærer i Lundtofte 1913-16; Enelærer i Maaløv 1916-20; Skoleinspektør ved Tønder Stats­seminariums Øvelsesskole osr Lærer ved Tønder Statsseminarium 1920-36: kst. Seminarieforstander smstds 1936-37; Amtsskolekonsulent l Aabenraa-Sønder-borar Amt 1937 og forrptninysfarpmle Medlem af Amtets l" Skr.lprlirf.kti mer. Medlem af Bestyrelsen for Religions-lærerforeningen fra 1925: 'Medlem af Tønder Menighedsraad 1936-38; Medlem af Bestyrelsen for den selvejende Insti­tution Væveskolen Askovhns 1939-40; fast Censor ved Lærer- og Lærerindeeksamen i Regning fra 1942 og i Skrivning fra 1943.

Medforfatter af : Landsbyskolens Reg­nebog; Den ny Læsebog; Den danske Sang; Lærebog i praktisk Regning for Seminarier; Taltræningshefter. Forfat­ter af forskellige Artikler opr Afhand­linger, bl. a.: Folkeskolen i d« sender. jydske, landsdele 192042 (i Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-42); Skole-Kampen i Grænselandet (i Og Hver­dagen skiftede —): De tyske Lære- og Læsebøger under Nazismen (i Berling-ske Tidende og Salmonsens Leksikon-TMsskrift).

Adresse: Engelshøjg. 15, Sønderborg.

NOVRUP Johannes Statskonsulent; f. 4. Maj 1904 i Alslev ved Varde: Søn af Førstelærer H P H Novrnp (død 1944) og Hustru Andrea f. Bondesen; gift (4. Nov. 1927) m Signe N., f. 2. Nov. 1892 i Cedar Falls, lowa, U.S.A., Datter af Bladudgiver, Redaktør M Holst (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu­stru Marie f. Bodholt (død 1931).

Student (Ribe) 1922; magr. art, (Litte­raturhistorie) 1928; Studier i Wien og Paris 1925-26 og ved Columbia Univer-sity, New York 1929-30; knyttet til Den

Novr

1028

m

internationalt' Højskole i Helsingør 1928-51: Lærer ved Askov udvidede Tolke-højskole 1931-42; Foredragsrejse blandt Danske i Argentina i 1934; Statskonsu­lent for Undervisningsministeriet i Sa­ger vedrørende Ungdomsundervisningen 1942; Næstformand for Universitetets Folkeoplysning (Unifo) 1946, for World Friendship Association's danske Afd. 1946 og for Fredsvenners Hjælpearbejde 1946.

Har udgivet : Nietzsches Opfattelse af det tragiske (1932) • Amerika konstruerer (1933) ; Mennesket' lever (1955) ; Propa­ganda og Opdragelse (1939) ; Syv Breve til en Ven (1942) ; Den ny Ungdomssko­le (1943); Samfund og Menneske (1946); Fri Oplysning (i Værket Danmark on­der Verdenskrig og Besættelse, Bd. IV. 1947) ; Skoleformer og Skoletanker (1947); Medredaktør af Dansk Ud­syn 1937-44; Redaktør al Europæisk Kulturbibliotek 1946. Har oversat : Al­bert Schweitzer : Fra mit Liv og min Tænkning (1941) : Kulturens Forfald og Genrejsning (1946) ; Fra min Barndom og Ungdom (1948).

Adresse • Trydendalpv. 15. Kbhvn. V.

NYBORG Elmar Politiadvokat; f. 2. Okt. 1905 i Uldum; San af Gaardejer Arne Nyborg og Hustru Jutta f. Her-mansen; gift (7. April 1941) m. Karen N., f. 19. Sept. i Kolind, Datter af Modehandler Wilhelm Brammer og Hu­stru Kirstine f. Christensen (død 1926).

Student (Horsens) 1924; cand. jur. 1950; Sagførerfuldmægtig i Odense a. A.; Dommerfuldni. i Helsinge 1952; Po­litifuldmægtig i Faaborg 1937; Politi­advokat ved Kbhvns Politis Undersø­gelseskamre 1938; Politiadvokat (Sous­chef) i Kbhvns Krisepoliti 1943; kst. Dommer paa Ærø i 1944.

Medlem af Repræsentantskabet for Akts. Nordsjællands Bank, Helsinge fra 1935.

Adresse : Hostrups Have 44, Kbhvo.V.

NYEBORG Otto Læge; f. 12. Sept. 1895 i Stenmagle ; Søn af Sognepræst Eduard Mogens Nyeborg (død 1920) og Hustru Johanne Louise f. Juul (død 1929); gift (27. Dec. 1924) m. Monna Henriette N., f. 12. Sept. 1896 i Kongsberg, Norg

e, Datter af Læge Frederik Stabel! Kam-stmp og Hustru Monna Henriette f. 'Heffermehl.

Student (Herlufsholm) 1913; med. Eks. 1920; Studierejse til Frankrig 1929 ; Reservelæge ved Amtssygehuset i Næs­tved 1922-'23; 2. Reservelæge paa Rigs­hospitalet, Fødeafd. A 1926-28; 1. Reser­velæge ved Rigshospitalet, Fødeafd. B 1929-35; Specialistanerk. (Gynækologi og Obstetrik) 1930; arbejdede med bio­logisk Standardisering paa Medicinal­cos Laboratorium 1929-45 ; oprettede Pri-

vatklinik i Bredgade 1931 og i Helle­rup 1937; kst. Overaccoucheur ved Rigs hospitalets Fødeafd. B 1943-45.

Sekretær i Foreningen for Gynækolo­gi og Obstetrik 1950-34, Formand 1945-47; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen for Kvindelæger i Kbhvn. fra 1958 og Jordemoderforeningen for Kbhvn. og Omegn fra 1946.

Adresse : Luudely 10, Hellerup.

NYEGAARD Axel Kontorchef. R.; f. 12. Aug. 1904 i Kbhvn.; Søn af Byrets­dommer Blliot Nyegaard (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Mer-ry Marthine f. Ludwigs (død 1941) ; gift (31. Aug. 1935) m. Anne Lise N.. f. 16. Aug. 1911 i Petrograd, Datter af Overingeniør, cand. polyt. Knud Barteis (død 1918) og Hustru Gudrun f. Sin­ding.

Student (Schneekloths Skole) 1922; cand. jur. 1929; tung. Sekretær vetl Kbhvns Byret 1929-31; ansat i Skattede­partementet 1931, Sekretær 1932, Fuld­mægtig 1958, Ekspeditionssekretær 1943, Kontorchef fra 1948; tillige Sekretær ved Overværgeraadet 1932-33 og ved Landsnævnet for Børneforsorg 1933-39 . Medarbejder i Statens Ligningsdirekto-rat fra 1939.

Medadministrator af Frøknerne Isaao sens Legat 1950; Formand i Bestyrelsen for Henlæggelsesf ondet for Automobil-ejere 1944 ; Medlem af Grundskyldskom missionen 1948.

Adresse: Strandv. 110. Hellerup.

NYFELDT Aage Overlæge, Dr. med.; f. 26. Ang. 1895 i Kbhvn.; Søn af Fuld­mægtig i Marinemdriisteriet J L Ny-feldt (død 1915) og Hustru Anna f Larsen (død 1934); gift (15. Sept. 1924 ^ m. Else N., f. 16. Sept. 1905 i Kbhvn., Datter af By- og Herredsfoged Adolf Conradt-EberMn (død 1918, se Krak; Blaa Bog 1918) og Hustru Annette f Boje.

Student 1914; med. Eks. 1923; Assi stent ved Universitetets epidemiologisk! KMndk 1924-26; Dr. med. 1927; Reserve­læge ved Blegdamshospitølet 1927-29 an ved Rigshospitalet 1929-35; Overlægi' ved Gtijrtsanatoriet ved Skælsker 1953. Overlæge l Flaadens Reserve 1935; Pri­vatdocent ved Kbhvns Universitet.

Membre fondatenr d. societé hémato-logio internat, å Paria 1931; Medstifter af Ragsforeninæen til Rheumaens Be­kæmpelse 1936, Formand for dens For­retningsudvalg 1958-45.

Adresse: GigtsRnatoriet, Skælskør. NYGÅRD H S A fh. Arkivar: f. 11 Mai 1869 i Nexø; Søn af By- og Her redsfoged P A H Nygård (død 1891, og Hustru Petrea f. Jespersen (rtøii 1954) ; gift (2. Marts 1898) m. Louise (Ischa) N., f. 3. Okt. 1872 i Nem, død

1938, Datter af Læge Carl Hammerich (død 1894) og Hustru Emilie f. llargens (død 1928).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1888; cand. mag. 1895; Assistent i Landsarkivet for Nørrejylland 1896; Arkivsekretær i Rigsarkivet 1912; Ar­kivar l 1923-39.

Medlem af Bestyrelserne for historisk Samfund for Viborg og Omegn fra 1907, for Selskabet for Jydsk Historie og Topografi 1909-31; sidstnævnte Sel­skabs Sekreter og Redaktør af dets Tidsskrift 1911-21. Formand {rå 1922; Medlem af Dansk genealogisk Institut 1913-23, af sammes Forretningsudvalg fra 1914, Formand fra 1915: Medlem af Bestyrelsen for Samfundet for dansk Gcnealosi og Personalhistorie 1917-48; Medlem af Maatschappy der Neder-landsche Letterkunde te Leyden 1934.

Har udgivet : Justitsraad P N Nye-gaard til Frederikskilde (1929), Fami­lien Nyc-gaard på Frederikskilde (1933), Oanmarks Kirkebøger (1933), Kronens Skøder III, 1689-1719 (1941) og (sam­men med Th. Hauch-Fausbøll) Pa-triciske Slægter V (1930) eamt skrevet adskillige historiske njr topografiske Af­handlinger; Medarbejder ved 3. og 4. Ddg. af Traps Danmark, 1. og 2. Udg. af Dansk biografisk Leksikon, Danske Herregaarde ved 1920. Danske Slotte og Herregaarde samt Daniel Bruun's Dan-mnrk Land og Folk ; Haandakrevne Samlinger; De jydske Herregaardes Hi­storie 1660-1830 og jysk pereonalhistori-ske Uddrag.

Adresse:   Strandv. 132 A. Hellerup.

NYGÅRD   Johs. Redaktør; f. 14. Juni 1884 i Sønder Næraa; Søn af Valgme­nighedspræst Fr. Nygård (død 1897) og Hustru Elise f. Christiansen (død 1886); gift (4. Dec. 1913) m. Dagmar N„ f. 28. Jan. 1891 i Stubbekøbing, Datter af Fahrikmester Viggo Andersen og Hu­stru Ane f. Hansen.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1903; cand. theol. 1909; Lærer ved Rung­sted Kostskole 1909-10; Journalist ved Østsjællands Folkeblad 1910-15; Redak­tør af Middelfart Venstreblad fra 1915. Medlem af og Sekretær fnr Pressens Fællesraad til 1937; Medlem af Radio-raadet 1954-38; Formand i den radikale Tiedaktørforening i Danmark; Formand for Foreningen af Venstreblade i Dan­mark; Medlem af Pressens Telegram­udvalgs Forretningsudvalg, af Besty­relsen for Pressens Radioavis, af For­retningsudvalget for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, af Bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau, for Pressens Pen­sionsforsikring og af Turistraadet ; For­mand for Middelfart Turistforening og

for Middelfart Teaterforening; Medlem af Bestyrelsen for Middelfart Museums­forening: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hindsgavl og for Landsforenin­gen Hjem og Skole; Sekretær i Mid-delfartskredsens radikale Venstre.

Adresse :   Middelfart.

NYGAARD   Axel Tegner; f. 15. Maj 1877 i Kbhvn.; Søn af Skomagermester C G Nygaard (død 1924) og Hustru Andrea f. Rømer (død 1924J ; gift (1912) m. Marie Rosenquist.

I Malerlære og paa Teknisk Skole; Studier i Udlandet 1895-1902; Tegner ved forskellige Dag- og Ugeblade fra 1902, ved Tolitikcn fra 1908; har illu­streret en Række Bøger og tegnet Pia kater.

Diplome d'honnenr for Bogkunst og Guldmedalje for Plakatkunst paa Kunstindustriudstiltingen i'ans 1926.

Adresse:  Pile Allé 25, Kbhvn.  F.

NYGAARD   Fredrik  Forfatter,  Journa­list; f. 30. April 1897 i Kblivn.; Søn a) afdøde Grosserer Axel Nygaard og Hu­stru   Harriet   f.   Meyer.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1917; derefter ved Landvæsen og paa Rejser i Udlandet; periodisk knyttet til Dags- og Ugepressen som Rejsekroni­kør og Interviewer fra 1919.

Har bl. a. udgivet Digtsamlingerne: Pejseild, Evropaskitser, Undervejs, Jer­net synger og Gnister (udvalgte Digte, 1935); Rejsedigtsamlingen Italienske-Anemoner (1939); Besøgstid (1944); Christianshavn (1946); Svaling fra Ha­vet (1947); Den dejlige Møllerdatter (Gendigtning af Teksten til Schuberts Die schone Mullerin, 1948): Hospitals-digtsamlingen Sanct Hans Urt vi san­ke — (1949); Bøger for Ungdommen; Romanerne: Kværnen, Solen staar op, Atiiens Nar og (s. m. Gudrun Mejse) den historiske Roman: Jeg ser en Skov, der grønnes (1947); Tekst til Bal­letten Sommerfugle (Det kgl. Teater 1926); Tekster til Ebbe Hameriks Ope­ra Stepan (Det kgl. Teater 1925), sam­mes Leonardo da Vinci (Antwerpen 1939) og Marie Grubbe (Det kgl. Tea­ter 1940). Har til Radioen skrevet: Se­rien En Digters Indfald, talrige Kul­turhørespil og Montager; Medarbejder ved Dagbladet Politikens Kronik og se­nere ved Berlingske Tidende; forskelli­ge Oversættelser.

Først« Pris for Friluftsskuespillet Ske Bonden hans Ret, opført paa Land-brugsudstillingen, Bellahøj, 1938; Red­aktør af Antologien Digternes Danmark.

Adresse:    Amagerbro«.   4,   Kbhvn.   S.

NYGAARD Kristian Højskolelærer, Fol­ketingsmand; f. 27. Dec. 1887 i Tvilho; Søn af  Husmand   Kristen  Hansen   Ny­gaard  (død 1890)  ag Hustru Maren !..

N y gå__________________

Pedersdatter (død 1916); gift (25. April 1919) m. Kirsten N., f. 23. Juni 1892 i Hjemly Friskole, Højrup, Datter af Skolebestyrer N K Hansen Brøndsted (død 1915) og Hustru Marie f. Møller-haj (død 1925).

Læreruddannelse paa Ringe Uddannel-.sesskole 1911-13; forskellige Kursus; Hejfor i Udlandet; Lærer ved Ringe Efterskole 1913-14 og ved Vejstrup Fol­kehøjskole 1914-24; Medforstander af Kerteminde Folkehøjskole 1924-30; Læ­rer ved Høng Husmandsskole 1930-35; Medlem af Folketinget (Stege-Vording-borg Kredsen, Det radikale Venstre) 1935, (Ribekredsen) 1945, Folketings-sekretær fra 1935.

Medlem af Sknvbrugsundervisnings-kommissionen 1937-39, af Overfrednings­nævnet fra 1940 ocr af Rigsdagens Gren­landsudvalg 1943-45; Næstformand i Be­styrelsen for Danmarks Afholdsforening 1946, Formand fra 1947; Medlem af Be­styrelsen (politisk Leder) i Danske Af-holdsselskabers Landsforbund fra 1948.

Har skrevet : Da Krigen kom (1918): Rusland i Fortid og Nutid (1934).

Adresse.-  Høng  og Rigsdagen, Kbhvn. K.

NYGAARD-ANDERSEN  O Sognepræst; f. 26. Juli 1898 i Aarhus; Søn af Ren­lier Ole Andersen (død 1941) og Hu­stru Ane Cathrine f. Nygaard (død 1940); gift (14. Okt. 1924) m. Ingeborg N-A., f. 22. Marts 1894 i Fredericia, Datter af Købmand Frederik Johansen (død 1949) og Hustru Karen f. Steen­sen (død 1940).

Cand theol. 1924; Sognepræst i Klov­borg-Tyrsting 1924-33; Sekretær i Kir­kelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1933-39; Sognepræst ved Skt. Ja­kobs Kirke i Kbhvn. fra 1939.

Formand for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. fra 1948; Med­lem af Bestyrelsen for forskellige kir­kelige Virksomheder.

Har skrevet en Række kristelige Bø­ger.

Adresse : Skt. Jakobs Kirkes Præste­bolig, Østerbrog., Kbhvn. Ø.

NYHOLM Asger Seminarieforstander, Dr. theol.; f. 3. Aug. 1901; Son af Professor H V Nyholm (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Thora t. Strandgaard (død 1902); gift (14. Juli 1933) m. Ingeborg N., f. 30. Sept. 1902 paa Middelgrundefortet, Datter af Direktør i Hærens tekniske Korps, Oberstløjtnant N E LonJholt (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Clara f. Fogh Hansen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1919; cand. theol. 1926; Studieophold i Stras-bourg 1926-27; ord. Medhjælper i Sand­ager-Holevad; cand. mae. 1933; Lærer

ved Fru K Busses Skole 1933-34; Semi­narielærer i Ribe 1934-47; Forstander for Tønder Statsseminarium 1947; Dr theol. 1947.

Har skrevet; Religion og Politik, en Monradstudie (Disputats, 1947).

Adresse:   Tønder.

NYHOLM  Carl fh. Eetsformand, K1. DM.; f. 13. Sept. 1878 i Kbhvn.; Søn af Hofjægermester, Kaptajn L C Nyholm til Bangsbo (død 1882) og Hustru Ma­ren f. Gjedde (død 1884); gift (28. Jan 1919) m. Theodora N., f. 12. Jan. 1837 paa Johannelund i Nørager Sogn, Dat­ter af Proprietær Lauritz Asmuasen (død 1898) og Hustru f. Asmussen (døu 1931).

Student (Østerbros Latinskole) 1896. cand. jur. 1903; Straffedommerfuldmæg-tig i Frdbg. Birk 1903; Assistent i Skattedepartementet 1905, Fuldmægtig 1913; Chef for Skattedepartementets 4. Ekspeditionskontor 1928. for sammes 2 Ekspeditionskontor 1930: kst. Formand for Landsoverskatteraadet 1937; For mand for Landsskatteretten 1938-48: Kvæstor ved Carlsbergfondet 1931 rå-ved Ny Carlsbergfondet 1933.

Overretssagfører 1919 (Beskikkelse de pon.): Medlem af Reviisorkommissionen og af Skattekommissionen af 1937; kor responderende Medlem af Folkeforbmi dets fiskale Komité.

Adresse : Ny Kongensg. 20, Kbhvn. V NYHOLM Hans Kommandør, R. D.M HTS.p.p.; f. 15. Aug. 1898 i Kbhvn Søn af Kontorchef Ivar Nyholm (s-i denne); gift m. Ingrid N., f. Holter mann.

Sekondløjtnant 1919; Premierløjtnanl 1920; Kaptajnløjtnant 1927; Orlogskap­tajn 1937; Kommandørkaptajn 194.r; Kommandør 1948; Souschef i Marinest.-i ben 1945; Stabschef ved Kystflaaden 1946; Ohef for Undervandsbaadsddvisio-nen 1947, for Kongeskibet Dannebrog 1948-49.

Udenl. Ordener : A.M.F.3.;  B.Cr.m.2 . F.Æ.L.4.; N.St.O.2'.:   Po.P.R.4.; S.Sv.2J Stb.B.E.5.:   Sv.G.VM.T.

Adresse : Slotsv. 64, Charlottenluntl.

NYHOLM Ivar Kontorchef. R.DM.p.p.; f 2. Juni 1864 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer. Konsul H C Nyholm (død 1906) og Hustru f. Risting (død 1916): gift (1891) m. Ingeborg N., f. 21. Aug. 1871 paa Skt. Thomas, Datter af Apoteker AJA Jørgensen (død 1910) og Hustru f. Riise (død 1883).

Student (Birkerød) 1882; cand. phil. 1883; Sekondløjtnant i Feltartilleriet 1886; Intendant 1887-95; Løjtnant i Felt­artilleriets Reserve 1911-14; Kontorchef i Livsforsikringsselskabet Standard 1891-1905; stiftet Livsforsikringsselskabct Danebroge 1906 og Direktør for dette

1031

Næra

Selskab 1906-08; Kontorchef i Livsfor-sikringsselskabet Hafnia 1908-35; Hono­rær Sekretær i Danmarks Olympiske Komité 1905-25, Viceformand for samme Komité 1925-38; Medlem af Den Inter­nationale Olympiske Komité i Lausanne og dennes Repræsentant i Danmark 1922-32; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1921-43, for Kbhvns Idrætspark 1925-43 og for Kron­prins Frederiks og Kronprinsesse Lou-ises Stiftelse 1936-46.

Ddenl. Ordener: B.O.M.: F.Æ.L 5.; Gr.Fr.4.; S.O.M.; S.V.31.; Ty.O.Æ.l.

Adresse: Bølvg. 87. Khhvn K

NYHOLM Knud Vicedirektør; f. 23. Marts 1897 paa Frdbg.; Søn af Profes­sor ved Landbohøjskolen H V Nyholm (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Thora f. Strandgaard (død 1902); gift (18. Juli 1925) m. Anna Margrethe N., f. 10. Dec. 1900 i Sem, Datter af Seminarieforstander Emil Albeck (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Anna f. Sørensen (død 1903).

Student 'Frdbg. Gymnasium) 1915; cand. phil. 1916; Premierløjtnant i In­geniørtropperne 1919; Adjutant hos Che­fen for Ingeniørtropperne 1928-31; Kap­tajnløjtnant, 1932; Kaptajn 1934, i Nr. i Forstærkningen s. A.. Afsked 1937; Fuldmægtig i Forsikringsaktieselskabet National 1931-35; Afdelingschef og Le­der af Akkvisitør-Skolen i Det Forene­de Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1935, Akkvisitionschef og Prokurist sinstds. 1937. Underdirektør 1940, Vice­direktør 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør-løjtnantselskabet 1928-31 og af Forsik-ringsforeningens Hovedbestyrelse 1942-46: Medlem af og Kasserer for den danske Komité for Nødhjælpen til Eu­ropas evangeliske Kirker fra 1946; Med­lem af det lutherske Verdensforbunds danske Komite fra 1947.

Adresse : Hellerupv. 51 C, Hellerup.

NYROP Johan E Civilingeniør; f. 4. Okt. 1892 i Kbhvii.; Søn af Fabrikam J E Nyrop (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Sophie f. Møl­ler; gift m. Queta N., f. 13. Dec. 1899 i Rio de Janeiro, Datter af Johan Maximilliano Petersen og Hustru Julieta f. da Rocha Braga.

Cand. polyt. 1917; Medstifter af og Direktør for Akts. Det danske Medici­nal- og Kemikalie Oo. 1919; Raadgi-vende Ingeniør fra 1923; opfandt Niro-Tørringsmetoderne, hvormed Akts. Niro Atomizer arbejder samt Produkter og Metoder for Næringsmiddelindustrien, for Gummi- og Sæbeproduktionen etc. samt 1929 en katalytisk Proces. 1939 en elektrosynthetisk Proces og 1940 elek-tro-biologiske Arbejdsmetoder.

Medlem af Lansdowne Club, Royal Institute of Public Health and Hygie-ne, Society of Chemical Industry, The Chemical Society og Royal Society of Arts; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Niro Atomizer, for Niro Atomizer and Engineering Co., Ltd. og for Lactosan, Akts.

Litterære Arbejder: The catalytic Ac­tion of metallic Surfaces (1933); The catalytic Action of Surfaces (1937); Tidsskriftartikler om Forstøvning, Tør­ring, Katalyse, cancer-producerende Stoffer og electro-biologiske Processer.

Adresse:   Eggersv.  43,  Hellerup.

NYSTAD    Th,    fh.    Vice-Skoledirektør, mag. art., R.; f. 26. Okt. 1887 i Rønne; gift (27. Juli 1918) m. Estrid N. f. Jen­sen, f. 23.  Dec. 1891.

Lærereks. (Blaagaard) 1908; Student (Døcker's Kursus) 1913: Magisterkonfe­rens i Engelsk 1928; Vikar ved Kbhvns Skolevæsen 1908, ansat 1909. Inspektør ved Gasværksvejens Skole 1932; Vice-Skoledirektør 1933-49; har desuden un­dervist ved Døcker's Kursus, Købmands-skolen. Kbhvns Kommunes Præliminær­kursus samt ved Zahle':? Seminarium.

Næstformand i Kbhvns Kommunelaf-rerforening 1928-32; Medlem af Lærer­nes staaende Udvalg 1929-32 og af Be­styrelsen for Pædagogisk Selskab 1930-32; kbhvnsk delegeret i Hovedbestyrel­sen for Danmarks Lærerforening 1931; Medlem af Bestyrelsen for Faglærereks­amen.

Adresse: Drosselv. 7. Kbhvn. F.

NYVANG P K f h. Dommer, R.DM.; f. 19. Maj 1866 i Haraldsted; Søn af Gaardejer N P Nyvang (død 1914) og Hustru Maren f. Pedersen (død 1872); gift 1. Gang (25. Sept. 1896) m. Val­borg N., f. 18. Sept. 1873 i Bogense, død 1926, Datter af Justitsraad, Landin­spektør Henrik Hele (død 1910) og Hu­stru f. Slangerup (død 1897); gift 2. Gang (22. Sept. 1927) m. Lilly N., f. 16. Sept. 1893 i Kbhvn., Datter af fh. Kontorchef P Th. Fønss (død 1931) oe Hustru f. Neuhaus (død 1931).

Student (privat dimit.) 1886; cand. jur. 1892; Kopist i Overretten i Kbhvn. 1894, Fuldmægtig 1904; Borgmester og Byfoged i Præstø samt Birkedommer i Vordingborg Nordre Birk 1914; Dom­mer smstds. 1919-36 og folkevalgt Borg­mester 1919-29.

Adresse: Skibinge pr. Præstø.

NÆRAA Asger Overkirurg, Dr. med.; f. 14. Febr. 1905 i Holstebro; Søn af Læge Niels Næraa (død 1937) og Hu­stru Helene f. Haldbo; gift (2. Juli 1930) m. Harriet N., f. 17. Febr. 1908 i Oslo, Datter af Læge P A Munck Mellbye (død 1929) og Hustru Helene f. Kielland Holm.

N æra________________

Student (Metropol itanskolen) 1923; med. Eks. 1930; Dr. med. (Kvantitative Urinsedimembestemmelser) 1936; Reser­velæge ved Amtssygehuset i Herning 1930-33 og ved Rigshospitalets neur.ikir-urgiske Afd. 1934-35; 1. Reservekirurg ved Centralsygehuset i Hjørring 1935-37 og ved Aarhus Amtssygehus 1938-41; 1. Reservelæge og Underaccoucheur ved Fødaelsanstalten for Jylland, Aarhus 1941-43; 1. Reservekirurg ved Diakonis­sestiftelsen, Kbhvn. 1943; Overkirurg ved Centralsygehuset i Hjørring fra 1943; Ophold i Sverige 1944-45; Studie­ophold ved svenske Hospitaler i Gote-borg, Orebro os Varberg; Chef for Felt­lazaret og Medorgranisator af Sanitets­væsenet ved Den danske Brigade i Sve­rige.

Medstifter af og Formand for Frie Danske i Sverige 1945; Medlem af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Frihedsfonden.

Adresse: Hjørring.

NÆSGAARD  Sigurd Dr. phil., Psyko­analytiker; f. 25. Febr. 1883; Sun af Gaardejer Martin Næsgaard (død 1895) og Hustru f. Larsen (død 1886); Rift m. Anna N., f. 23. Aug. 1885, Datter af Gaardejer Søren Gade (død 1915* og Hustru Else f. Odgaard (død 1936).

Lærereksamen (Silkeborg Seminari­um) 1905; Student (Døckera Kursus) 1908; Kommunelærer i Kbhvn. 190840; Manuduktør fra 1910; Mag. art. (Filo­sofi) 1915; Dr. phil. 1922; Psykoanaly­tiker.

Formand for Psykoanalytisk Samfund.

Har skrevet r Kortfattet Sjælelære (1919, 2. meget ændr. og udv. Udg. 1928); Fantasien (1922); Bevidsthedens Form (1922); Viljen (1923); Begrebet som psykologisk Element (1924); Bar­nets sjælelige Udvikling (1924): Frem­tidens Skoler (1925); Egeluudsskolen (1926); Pligt og Tvang (1927): Moderne Skoletanker (1929); Psykoanalyse, Sexti-alitet og Intelligens (Anden Udg. 1930); Min Konfirmationstale 1931; Psykoana­lyse I-U (1933); Nøgle til Psykoanaly­sen (1934); Objekt-Tilknytningen (1937); Kend dig selv (1941): Opmærksomhe­dens Form er Grammatikens Oprindelse (1942); Drømmetydning (1945); Psyko­analyse i Praksis (1948).

Adresse: Upsalag. 18, Kbhvn. Ø.

NÆSTED Aage Rektor, Kommunalrevi­sor, R.DM.; f. 18. Marts 1877 i Kbhvn.; Søn af Garvermester, Læderhandler Chr. Næsted (død 1910) og Hustru Laura f. Halversen (død 1906); gift (23. Sept. 1905) m. Margaretha Elisa­beth N., f. 24. Au«. 1877 i Kbhvn., Dul­ler af Lingerihandler H P Larsen (død 1908) og Hustru Louise f. Petersen Mad 1936).

_______________________103?

Student (Mariboes Skole) 1895: caml. theol. 1902; Lærer ved det kgl. O|.-fostringshus 1903; Lærer ved Øregaard Gymnasium (Plockross1 Skole) d903, In­spektør ved Skolen 1912, Lektor 1919, Rektor ved Hellerupgaard Gymnasium 1924, ved Gentofte Statsskole 1926-47.

Medlem af Gentofte Kommunalbesty­relse 1917-37, Raadmand 1934-37; For­mand for Gentofte Kommunes tekniske Selskab fra 1920; Formand for Gentoft i> Kommunes historiske topografiske Sil skab og Redaktør af det« Meddelelser: Formand for Gentofte Kommunal- <>::• Grundejerforening-, Medlem af Best y reisen for Gentofte Kommunebibliotek, for Pensions- og Livrenteinstitutet ;i! 1919, Akts., for Gentofte Kommune-Handelsskoleforening oe for Sønderjysk Forening for Gentofte.

Adresse: Fuglegaardsv. 33, Gentofte.

NØHR Magne Redakter; f. 1. Marts 1891 i Torslunde, Holbæk Amt; Søn af Fol­ketingsmand, Lærer A H N»hr (død 1925) 02 Hustru Abelone f. Johansen (død 1933); gift (3. Dec. 1921) m. Gcr da N., f. 3. Dec. 1893 i Aarhus, Datii i af Købmand Jens Christensen (død 1924 og Hustru Pouline f. Sommer (død 1949

Præliminæreks.    ved    Kbhvus   Uni> 1905;   Uddannelse   ved   Venstres   Folk. blad i  Ringsted og ved Nordsjælland Venstreblad   i  Hillerød;    Redaktionssr kretær  ved  Sydsjællands  Venstreblad  ; Næstved   1912;     politisk   Redaktør   ;ii Randers Amtstidende fra 1916, ansvar havende  Redakter 1917-47.

Formand for Det radikale Venstre i Randers Amt 1918-36; Medlem af Ran ders Byraad 1921-33 og fra 1943; Med lem af Bestyrelsen for Randers Havn 1921-29 og fra 1943 samt af Byraacu-is Skoleudvalg fra 1946 og af Udvalget fur det kommunale Eksportslagteri fra 1946 l Medlem af Folketinget (Kanders Amt) 1935-39; Medlem af Skattekommissione:, af 1937, af Statens Ligningsraad, :if Propagandakomitéen (Erhvervsraade! t for Randers By og Havn og af Tilsyn^ raadet for Himmelbjerggaarden; Med forfatter af Værket Det radikale vpii stres Historie; Formand for Gruin! skyldskommissionen af 1948.

Adresse : Klosterg. 5, Randers.

NØJGAARD Niels Sognepræst, Dr theol.; f. 21. Sept. 1900 i Virring; Søn af Proprietær J C Nøjgaard (død 1947) og Hustru f. Svendsen; gift (24. Juni 1928) m. Annie N., f. 21. Jan. 1902 i Sverige, Datter af Forpagter O R B.iy (død 1934) og Hustru f. Nielsen (do>l 1942).

Student (Ski. Andreas Kollegium) 1918 Univ. Guldmed. 1924; cand. theol. 1925; Studierejse i Udlandet 1926-28; Dr. theol. 1929; Sognepræst i Udby 1928, ved Set

Mikaels Kirke i Slagelse 1937, ved Fre­deriksberg Kirke 1946.

Har skrevet: Om Begrebet Synd hos LuMn-T (Disputats, 1929); Luthers Syn paa Samfundsspørgsmaalene (1932); Lu-tliersk Kirkelighed (1936); Hvad Lullier mento om Sjælesorg (1937); Kirken (s. m. O Holmgaard 1940); Herrens Bord (1942); Martin Luther (1943); Kaj Munk, Digter og Præst (1945); Ordets Dyst og Paad. Kaj Munks Levnedsløb og Personlighed (1946); Kaj Munk og Dik­tatorerne (1948).

Adresse : Pile Allé 1. Kbhvn. F.

NØRBY   Aage   Konsul,   Handelsattaché.

p      T.T.Kha.p.p.;   f.   10.   Sept.   1888   i

fj;; Sun af Navigationslærer Niels

d   N<wby   (død  1907)   og-   Hustru

i    Kirstine   l    Jensdatter    (død

gift. m. Riitta N., f. 5. Dec. 1899

rlftnd,   Datter   a;f   Robert   Vorms

1925)  og Hustru Olga f. Stegma-

Klelauddannelse i Aalborg 1903-07; lu'seks. fra Justitsraarl Mollers elsakademi i Aalborg 1906; fort-andHsuddannelse i Kbhvn. 1907-11 Tyskland 1911-17; Konsulatssekre-ved det danske Konsulat i Koln ;|7; nationaløkonomiske og litterære ved Universitetet i Koln 1911-Mcretær i Indus-triraadet 1917-19; ningwirksamihed i de baltiske og Sydrusland 1919-21; Sekretær mrigaminrøteriet 1922; Vicekonsul let danske Generalkonsulat, i Re-Legationssekretær i Rii^a 1926, amgforg 1935; Fuldmægtig i Uden-nisteriet 1937- Konsul i Hambors '-57. funor. Generalkonsul 1944-47 il i Johannesburg og Handels;', ved det danske Gesandtskab ria fra 1947.

l lem  af  Bestyrelsen  for  Baghan clhjælperforeningen i Kbhvn. 191 11    »g   for   Købmandsskolens   Elwsai fund  i  Kbhvn   1917-19.

Udonl.   Ordener;    Fi.H.R.J1.;   I.Kr.J Le.S.4.

Adresse: Royal Danish Consulate. P. O. Box 5550, Johannesburg, South Afrtica.

NØRBY Einar kgl. Kammersanger, R.; f. 8. .Maj 18% i Thisted; Sen af Lærer Niels Nørby og Hustru Kirstine f. Mal­tesen (død 1919) • gift (7. 'Febr. 1951) m Guldborg N.', f. 1. Nov. 1903 i Kbhvn., Datter af Lærer L Chr. Laur­sen og Hustru Christine f. Henrichsen.

Uddannet paa Det kgl.  Teaters Ope­raskole og i Paris; debuterede 13. Maj 1928 paa Det  kgl. Teater som Mefisto-feles i Faust; Operasanger ved Det kgl. Teater; kgl. Kammersanger 1939. Studenternes     Uresktmstner   1948. Hovedroller: Figaro; Leporello; Sara-

__ N«rf

stro: Pogner; Ramfis; Kongen i Lo-liengrin; Henrik i Maskarade; Samue! i Saul og David; Landgreven i Tann-uiiuaer; l'.vrst Gremin; Porgy i Porg.v og Bess; talrige Oratorier i Radio og i Provinsen; Koncerter i Udlandet og Ga'stespil paa Operascener.

Adresse : Nyhavn 10, Kbhvn. K.

Sommerbolig; Store Ha»velse pr. Øl­sted.

NØRBY   Gregers Overlæge, Dr. med.; f. 3 Maj 1901 paa Frdbg.; Søn af Skoleinspektør J Gr. Nørby (død 1940) og Hustru Gudrun f. Holm-, gift (18. Jan. 1932) m. Herdis N., f. 4. Maj 1905 i Fredericia. Datter af Telegrafkontrolør C C Christiansen og Huslru Cecilie f. Christensen.

Student (Metropolitanskolen) 1920; med. Hks. 1928; arbejdede paa Carls-berg Laboratoriets kemiske Afd. 1929-30 og i 1932- klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets med. Poliklinik og med. Afd. B 1932-33; Reservelæge ved Rigs­hospitalets med. Afd.B 1933-36: og ved Blegdamshospitalet 1936-37; Dr. med. (Om Amylasen i Blod og Urin. dens Udskillelse gennem Nyren) 1935; Specia­listanerkendelse (intern Medicin) 1937; Overlæge ved Marselisborg Hospital i Aarhus 1937.

Ledende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1942; Formand for Jydsk me­dicinsk Selskab 1946.

Adresse; Marselisborg Hospital, Aar­hus.

NØRBY   Viggo Kontorchef; f. 4. Marts 1909 i Odense; Søn af Sagfører A Nør­by, Bogense (død 1923) og Hustru Fre­derikke Christiane f. Justsen; gift (11. Okt. 1934) m. Aase N., f. 20. Maj 1910 i Kongerslev, Datter af Grosserer Carl Nørgaard (død 1947) og Hustru Anna f. Rendbeok (død 1933).

Student (Odense Katedralskole) 1926-, rand. jur. 1932; Sagførerfuldmægtig s. A.; Sekretær u. Kbhvns Magistrat 1933, Fuldmægtig 1937; Fuldmægtig i Sta­tens Bygningsdirektorat 1943, Ekspedi­tionssekretær smstds 1947; Kontorchef i Ministeriet for Byggeri og Boligvæ­sen 1948; Sekretær for Indenrigsmini­steriets Byggeudvalg alt 1940 1945-46, for Bygge- og Boligudvalget af 1946 1946-48 os for Bestyrelsen for Statens Byggeiforskniinjsintiitut fra. 1947.

Adresse • Gudrunsv. 9, Oharlotten-lund.

NØRFELT Aage Seminarieforstander; f. 24. Jan 1905 i Aarhus; Søn af Børne-hjemsforstander Martinus Nørfelt (flød 1948) og Hustru Ane Kirstine f. Pe­dersen (død 1938); gift (7. Juli 1932) m. Ulla N., f. 22. Okt. 1906 i Kbhvn., Datter af Sognepræst Andreas Fibiger

Nørf___________________

(død 1937. se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Ursula f. Rottbøll   (død 1927).

Landarbejder 1919-23; Præliminær-eks. (Horsens) 1923; ansat i Veksele­rerfirma i Kbhvn. 1923-26: Løjtnant i Reserven ved 1. Regiment 1928-31; Lærereks. 1931: videre Uddannelse paa Statens Lærerhøjskole; Kommunelærer ved Tjørnegaardsskolen i Gentofte 1931-43; Skoleinspektør ved Roskilde kommunale Skolevæsen 1943-47; Por­stander for K.F.U.M.s Seminarium, Frdbg. 1947.

Medlem af Bestyrelsen fnr Gentofte Kommunelærerforening 1935-37 og for TC.F.U.M.s Seminarium 1940-47; For­mand for Frihedsraadets Lokalkomité i Roskilde 1944-45; Medlem af Roskilde Domsogns Meniehedsraad 1945-47, af Bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1947, for Religionslærerforeningen 1948, for K.F.TI.M.s Centralforening 1948 og for Det raadgivende Seminarieudvalg 1949. Har skrevet: Sognepræst A Kbiger (Biografi); Kristendomskundskab; Ar­tikler og Kronikker i Dagblade og Fagskrifter; Litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad 1935-36. Adresse: Goldsohmidtsv. 10, Kbhvn. F.

NØRGAARD   Eilert Direktør; f. 19. Aug-. 1895 i Skive; Søn af Provst Carl

Leuning Nørgaard (død 1948. se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Valborg f. Frimodt; gift (15. Okt. 1919) m. Else N., f. 25. Nov. 18% i Meltoft, Datter af fh. Proprietær H Jul. Jensen og Hustru f. Jensen.

Student (Eoskilde) 1912; cand. pliil. 1913; Kontorchef i Forsikrings-Akts» Danske Phønax 1919. Prokurist, smstds 1920: Prokurist i Forsikringsselskabet Nordisk Union, A/S 1923; Direktør for Brandassuranceforeniingen af 1848 fra 1930; Docent ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1923-30.

Medlem af Dansk Brandværns Komi­te 1932-38 og af Beetyrelsett for Dans* Forsikrings Samfund 1937-39; Formand for Forsikringsforendngen i Næstved 1939-43; Medlem af Dansk Tariffor-enine's Komite fra 1951, af Udvalget til Anerkendelse af Sluknincshjælp i Landkommiuner fra 1936 og af Besty reisen for Assurandørernes Pressebureau fra 1957.

Adresse:  Ringstedg. 40,  Næstved.

Sommerbolig : Svinø pr. Lundby.

NØRGAARD     Felix Programsekretær, cand. mag.' f. 5. Jan. 1910 i Kbhvn.: Søn af Redaktør .Martin Nørgaard (død 1934); gift (13. April 1938) m. cand. må«. Grete N., f. 18. Maj 1912 i Kbhvn., Datter af Overlærer Aage Brøndum-Nielsen.

________________________1034

Student (Skt. Jørgens Gymnasium) 1928; Stenograf assistent i Rigsdagen 1929-34; cand. mag. 1936: Programsekretær ved Statsradiofonien 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Oversætterforbund, Formand 1944-48; Næstformand i Danske Skribenters Fæl-lesraad fra 1946; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde (rå 1947.

Har skrevet: Maxim Gorkij (1931); Knnt Hamsun (1940); Jeppe Aakjær (1941); Hjemstavnsdigterne (i Dan­marks store Digtere, 1944); Artikler i Dansk biografisk Leksikon; redigeret Festskrifter til Th. A Muller (1940) og (s. m. Aage Marcus) til Johannes V Jensen (19413); tilrettelagt Udvalg af Th. A Mullers Afhandlinger (1945); Oversættelser.

Adresse:  Vagtelv.  7, Kbhvn. f.

NØRGAARD Flemming Professor, Over­læge, Dr. med. & odont.; f. 18. Aug. 1907 i Fredericia; Søn af Assurandør Harald Nørgaard og Hustru Cecilie f. Jensen; gift (15. Okt. 1934) m. exam pharm. Elly N., f. 15. Sept. 1907 i Kbhvn., Datter af Apoteker Sophus Ot-tesen og Hustru Ellen f. Kryger.

Student (Skt. Jørgens Gymnasium) 1925; med. Eks. 1932; almen med.-kir. Uddannelse 1932-36; Lektor i Radiolo­gi ved Danmarks Tandlægehøjskole 1939, Docent 1945. Professor 1948; Dr. med. 1943; Dr. odont. 1947; Overlæge ved Kbhvns Kommunehospitals Rønt­gen- og Lysafd. 1948.

Næstformand i Dansk Radiologisk Selskab 1942-45.

Har skrevet: Histological changes in the central nervous system in ex-perimental endogenous gastroprival pellagra in dog and swine (med. Dis­putats, 1943); Temporomandibular Ar-thrography (odont. Disputats, 1947).

Adresse: Kommunehospitalet, 0-Fari-magsg. 5, Kbhvn. K.

NØRGAARD   Gunnar Dr. phil.; f. 23. Nov. 1903 i Neksø; Søn af Sognepræst I P J Nørgaard (død 1938) og Hustru Amalia f. Kornbeck; gift (28. April 1930) m, Else N., f. 29. Marts 1903 i Kbhvn., Batter af Direktør P V Fonr-nais (død 1947) og Hustru Marie i. Nielsen (død 1908),

Student (Esbjerg> 1922; mag scient (Geodæsi) 1936; Dr. phil. 1946; Afde-lingsgeodæt ved Geodætisk Institut 1938, Statsgeodæt 1946-47; Universitetslærer i Geofysik og Geodæsi ved Lunds Univer­sitet (Mineralogisk-Geologisk Institu­tion) 1947. "

Har konstrueret og bygjået flere sta­tiske Gravimetre. /

1035

Narg

Tildelt Ekstrabladets videnskabelige Ærespris for 1946.

Adresse: Vestergatan 17, Lund, Sve­rige.

NØRGAARD    Haldor Civilingeniør; f. 28. Marts 1898 i Aarhus: Søn af Etats-raad, Bankdirektør Fr. Nørgaard (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hu­stru Mary f. Logan (død 1928); gift (17. Juni 1930) m. Karin N., f. 12. Febr. 1903 i Kbhvn., Datter af Pastor I P Dall (død 1936) og Hustru Alma f. Øsgevad.

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1921; ansat ved Ingeniørfirmaet Christiani & Nielsens Hovedkontor 1921; ved Fir­maets Afdeling i London 1924; Leder af Afdelingen for Kbhvn. og Øerne 1925; Direktør for Christiani & Nielsen (Siam), Ltd., Bangkok 1930; Overingeniør ved Christiani & Nielsens Hovedkontor 1932, adm. Direktør i C & N Koncernen 1939-46; selvstændig Ingeniørforretning fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Mineraloliefabrik, for Dansk Smøreolie A/S, for Neroli Akts. og for Akts. Dampmøllen i Nykøbing F.; Med­indehaver af I/S Dansk Tank-Import.

Adresse :  Serridslevv. 6, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Bjælkehuset, Vedbæk.

NØRGAARD IngvarSogneraadsformand; f. 30. Marts 1882 i Hej Is; Søn af Møller Peder Nørgaard og Hustru Gedske f. Her­ning (død 1917) • gift 1. Gang (3. Maj 1908) m. Olga N. (død 1933), Datter af Skrædder Niels Persson; 2. Gang (16. Juli 1938) m. Ester N., Datter af Gaard-ejer Vilh. Knudsen.

Lært Skoinagerhaandværket 1896-1900; paa Kejser i Tyskland, Schweiz og Frankrig 1901-03; Postbud i Lyngby 1908 -24; Journalist ved Social-Demokraten 1924-28; Lokalredakter ved Social-Demo­kraten i Lyngby 1928-42.

Formand t'or Socialdemokratisk For­ening i Lyngby 1912-24 og 1928-4«; Medlem af Lyngby-Taarbæk Sogneraad 1913-21 og fra 1925, Sogneraadets For­mand fra 1928; Medlem af Kbhvns Amtsraad fra 1943; Formand i Besty­relsen for Lyngby-Taarbæk Kommune­bibliotek fra 1925, i Lyngby-Nærumba-nens Driftsbestyrere fra 1928 og for Lyngbykredsens socialdemokratiske Kredsorganisation 1928-45; Medlem af Bestyrelsen for Lyngby Sparekasse fra 1938, af Dyrehaveudvalget og af Social­demokratiets Hovedbestyrelse; Formand for Bestyrelsen for Kbhvns Amts Sog­neraadsf orening; Formand for Danske Gasværkers Tjære Kompagni, Akts. fra 1947.

Adresse:   Lyngby   Rosenvænge  27, Lyngby.

NØRGAARD Peder Direktør; f. 15. Dec. 1895 i Esbjerg; Søn af Bygningssned­ker Laurids Nørgaard (død 1949) og Hustru Katrine Nørgaard (død 1948); gift (11. Jan. 1918) m. Martha N., f. 12. Febr. 1897, Datter af Overbrænde-r N P Nielsen (død 1917) og Hustru Hansine N. (død 1935).

Præliminæreks.; Assistent i Arbejder­nes Fællesorganisation i Kbhvn. 1913-16; knyttet til Arbejdernes Fællesorga­nisations Brændselsforretning 1916-33; Underdirektør ved Bryggeriet Stjernen 1933, adm. Direktør 1945.

Næstformand for Arbejdernes Radio­forbund fra 1926, Formand fra 1939; Formand for Arbejdernes kooperative Byggeforening; Næstformand for Det kooperative Fællesforbund; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings­forbund; Medlem af Arbejderbevægel­sens Erhvervsraad og af Radioraadet; Medlem af Folketinget 1938-43.

Har skrevet forskellige Smaaskrifter, bl. a. Biografier af August Toucher,; Keir Hardie og Sigvald Olsen, endvi­dere Hørespillet Nye Signaler (s. m. Julius Bomholt), Hjemmets Radio (s. m. Knud V Jensen) og Radioen under Krigen (s. m. Ernst Christiansen). Adresse: Enghavev. 74, Kbhvn. V.

NØRGAARD Robert Logan Direktør, Chr.XFr.M.; f. 28. Jan. 1897 i Aarhus; Søn af Etatsraad. Bankdirektør Fr. Nør­gaard (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Mary f. Logan; gift (19. Ausr. 1921) m. Vibeke N., f. 13. Sept. 1899 i Kbhvn., Datter af National­bankdirektør Fr. Schrøder (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Astrid f. Koefoed.

Uddannet i Det Sibiriske Kompagni, Kbhvn. 1913-16, i Kompagniets Filial i Omsk 1916-17 og i Andersen & Meyer, Shanghai 1918; ansat i Det Almindelige Handels Kompagni's Filial i Jokohama 1919-20, i Filialen i Marseille 1921, Di­rektør smstds 1922-28; adm. Direktør for La Commerciale d'Exportation et d'Importation, Marseflle og for Huile-ries et Savonneries de l'Ouest Africain, Dakar fra 1928; tillige adm. Direktør for Les Huileries Marocaines, Casablan-ca fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Forening i Casablanca; Formand i Bestyrelsen for Les Huileries Marocaines, Casablanca fra 1948.

Adresse.* Boulevard Camille Desmou-lins 73, Casablanca. Marokko.

NØRGAARD S C C fh. Overlærer; f. l Juli 1873 i Volsted; Søn af Gaartiejer Chr Jensen (død 1877) og Hustru f. Christensen (død 1893); gift (9. Maj 1898) m. Karen N., f. 28. Jan. 1879 i Haubro, Datter af Statsrevisor Anders

1036

1037

Nerr

Thomsen (død 1920, se Krats Blaa bob 1920).

Lærereks. (Ranum) 1893; Yikar for Folketingsmand Anders Thomsen i Han-bro Skole 1893-95; Enelærer i Søttrup 1895-98; Førstelærer i Lindbjerg 1898-1902; Enelærer i Øster Snede 1902-14; Ferstelærer i Kristnip 1914, Overlærer sammesteds 1932-37.

Medlem af Folketinget (Venstre) for Vejlekredsen 1909-13, for Morsøkredsen 1918-26- tintrvalgt Medlem af Landstin­get 1933-47; Formand fur Akts. Kan­ders Venstreblad 1916-18; Censor ved Se­minariernes Optagelsesprøver fra 1913; Medlem af Valgloyskommissionen af 1921 og af Administrationskommissio-nen af 1923; Formand for Tilsynsraa-clet for Statens Sindssygehospitaler 1922-25 og 1945-47; Medlem af Kr'istrup Menighedsraad 1922-45 og af Kristrnp Sogneraad 1929-37.

Adresse: Villa Graasten, Kristnip pr. Kanders.

HØRING   Sven Direktør, Civilingeniør; f. 13. Juli 1893 i Khhvn.; Søn af Skole­inspektør M i' NørinK (død 1945) og Hustru Christine f. Thomassen (død 1942); gift (3. Ang. 1923) m. Elga N., r. 2. Juli 1899 i Randers, Datter af Købmand I Ove Skipper (død 1914) og Hustru Senda f. Thomsen.

Student (Slomanns Skole) 1911: cand. polyt. 1916-, assisterende Ingeniør ved Kbhvns Vandforsyning s. A.; Ingeniør i Ingeniørfirmaet A Hcrmansen, VaxjS 1917-18, teknisk Leder af samme Firmas Afd. i Oslo 1918-20; Ingeniør hos Kamp-mann, Kiernlff & Saxild, Akts. 1920-27; Ingeniør hos sidstnævnte Selskab og Saabj'e & Lerche, Akts. ved Havne- og Broanlæg i Tyrkiet 1927-31; Kontorchef i Entreprenørforeninsten 1931-39, Direk­tør smstds 1939.

Medlem af Fællesudvalget i Henh. t. Lov om Arbejdsforhold 1940-45, af Re­præsentantskabet for Dansk Arbejds­giverforening fra 1941 og af Akkord-lønsndvalget i Henh. t. Lov om off. Ar­bejder og Beskæftigelse af arbejdsløse fra 1946.

Adresse : Egernv. 39, Kbhvn. F.

NØRLUND N E Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 26. Okt. 1885 i Slagelse; Søn af Apo­teker Alfred Nørlund (død 1925) og Hustru Sophie f. Holm (død 1926): gift (28. Doc. 1912) m. Agnet« N., f. 2. Marts 1888 i Næstved, Datter af Direk­tør Georg Wæver (død 1923) og Hustru Umilio f. Qnentin (død 1947).

Student (Sorø) 1903; Universitetet« Guldmedalje for en matematisk Af-haml'ling 1908 og tor en astronomisk Afhandling 1909; mag. scient. 1910; Assistent ved Kbhvns Observatorium

1908-12; Dr. phil. 1910; Professor i Mate­matik ved Universitetet i Lund 1912-22; Professor ved Kbbvns Universitet fra 1922; Universitetets Rektor 1933-34.

Formand for Kask-Ørsted Fondets Be­styrelse 1928; Præsident for den bal­tiske geodætiske Kommission 1927-30 og 1934-M; Præsident for International Tim« Coinmissioii 1928-48: Formand lur Nationalkomitéen for Geodæsi og Geo­fysik 1924; Præsident for den skandi­naviske Mathematikerkongres i Kbbvn. 1925; Vicepræsident ved den internatio­nale Mathematikerkongres i Strasbourg 1920 og i den internationale astrono­miske Union 1928-35; Præsident for In teriiutional Cuuiicil uf Scientiiic iJm-ons 1934-37.

Direktør for Geodætisk Institut 1923; Redaktør for Acta mathematica; Med­lem af Redaktionen for Rendiconti di PaJermo; Medlem af Kontrolkomitéen for Det Forenede Danske Livsforsik­ringsselskab liafnia 1923. Formand ira 1946; Medlem af Kommissionen for vi­denskabelige Undersøgelser i Grønland : Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. dan­ske geografiske Selskab 1931, Vicepra--sident for samme 1940; Medlem af Sted­navneudvalget 1938 og af Konsistorium ved Kbhvns Universitet 1942; Efor fur den Arnamagnæanske Stiftelse 1946.

Medlem af Kungl. Fysiografiska Sall-skajjet i Lund 1913. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1916 (Selska­bet^ Præsident 1927-33). af Société des Sciences i Strasbonrg 1920, af Accademia Pontaniana i Napoli 1925, af Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm 1925, af Societas scientiarum Fennica i Hel­singfors 1926, af Académie des Sciences i Paris 1926, af Accademia Nazionale dei Lincei i Rom 1927, af Royal Astro nomical Society i London 1935, af Bu reau des Longitudes i Paris 1937, af Royal Society i London 1938, af Aka­demiet ifor de tekniske Videnskaber 1939, af det norske Videnskaps- Akademi i Oslo 1946 og af Vetenskapsakadefnien i Helsingfors 1946; Æresmedlem af Syd svenska Geografisk« Sållskapet 1947; Pariser Akademiets Grand Prix des Sciences 1916; Kungl. Fysiografiska Sållskapets Guldmedalje 1916; Dr. ing. h. c. ved Teehnische Hochschule i Darmstadt 1936; Dr. se. h. c. ved Uni­versitetet i London 1937; Dr. phil. h. c. ved Lunds Universitet 1941.

Litterære Arbejder : Bidrag tdl de li­neære Differensligningers Theori ((Dok­tordisputats) ; Vorlesungen fiber DiJ*e-renzenrechnung (Berlin, 1924); JLecons sur les series d'interpolation<Paris,1926) ; Sur la somme d'une fonction (Paris. 1927) ; Lecona sur les én nations aux dif­ferences finies (Paris, 1929); Viden-

skabelige Causerier (1923); Bland siffror

och tal (Stockholm, 1923); Danmarks Kortlægning (1942); Islands Kortlæg­ning (1944).

Har i Acta Mathematica og en Ræk­ke udenlandske Tidsskrifter publice­ret talrige astronomiske og matemati­ske Afhandlinger. De sidste behandler Emner fra den højere Analyse, i Sær­deleshed Differensligningernes Theori.

TJdenl. Ordener.- E.Ø.K.2.; Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.3. ; I.F.2*; N.St.O.l.; S.N.3.

Adresse : Malmøg. 6, Kbhvn. Ø.

NØRLUND Poul Direktør for National­museet, Dr.phil., K'.; f. 4. Nov. 1888 i Slagelse; Søn af Apoteker Alfred Nør-lund (død 1925) og Hustru Sophie f. Holm (død 1926); gift (22. Aug. 1916) m. Nanna N., f. 21. Jan. 1891, Datter af Forfatteren Niels Møller (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Jenny f. Muller (død 1919).

Student (Sorø) 1906; Magister i Histo­rie 1912; Underinspekter ved National' museet 1917, Inspektør II 1931, Inspektør I 1933, Direktør 1938; Dr. phil. (Det ro­merske Slavesamfund under Afvikling) 1920; Leder af arkæologiske Ekspeditio­ner til Grønland 1921, 1926, 1930 og 1932; Deltager i de svenske Udgravninger ved Visby 1928 og 1929 ; udgravet Trelleborg ved Slagelse 1934-40.

Medlem af Kommissionen for de vi­denskabelige Undersøgelser i Grønland 1926; Korresponderende Medlem af Ve-tenskaps-Societeten i Lund 1924 og af Knngl. Vitterhets Akademien i Stock­holm 1930; Medlem af Videnskabernes Selskab, af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1930 og af det norske Videnskapsakademi i Oslo 1938; Medlem af Acta Archaeologica's Redak­tion, a/f Kommissionen for Den Arna-magnæanske Stiftelse, af Forenin­gen Nordens Styrelse, af Stednavneud­valget, af Frihedsfondens Bestyrelse og af Bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; Undervisnings­ministeriets Delegerede 'i Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1947; Formand for Det særlige Bygningssyn, De sær­lige Kirkesyn, for Dansk historisk Fæl­lesforening 1941 og for Danske Museers Fællesraad 1948; Æresdoktor ved Oslo Universitet 1938; Æresmedlem af Sven­ska Fornminnesforeningen, Norske For­ening .for Fortidsminnesmerkers Beva­ring, Islenzka Fornleifafélag og Society of Antiquaries of London.

Har bl. a. udgivet Hans Mogensens Oversættelse fra 1574 af Philippe de Commines Memoirer (1913-19) ; Buried Norsemen at Herjolfnes (1924) ; Gyldne Altre (1926) ; Norse Ruins at Gardar (1929); Brattahlid (1934); De gamle Nordtoobygder (1934, engelsk Udg. 1936,

tysk Udg. 1937, grønlandsk Udg. 1938) : Nordisk Klædedragt i Oldtid og Mid­delalder (1941) ; Seks Tværsnit af Dan­marks Historie (1941, s. m. J Brønd­sted); Danmarks romanske Kalkmale­rier (.1945, s. m. Egmont Lind); Trelle-borg (1948) ; Medadgiver af Danmarks Kirker.

Adresse : Ny Vesterg. 11, Kbhvn. K.

NØRREGAARO Børge Bille Kontor­chef, R.; f. 20. Jan. 1902 paa Frdbg. ; Søn af Adjunkt, cand. mag. Halvor Fabritius Narregaard (død 1923) og Hustru Ingeborg f. Bille; gift (23. Sept. 1933) m. Karen N., f. 8. Maj 1903 i Kbhvn., Datter af Stiftsskriver, Dr. j ur. C W Westrup (se denne).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1920; cand. j ur. 1926; Dommerfuld­mægtig i Nykøbing S. s. A.; Sekre­tær i Finansministeriet (Departemen­tet for Told- og Forbrugsafgifter) 1931, Fuldmægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1944, Kontorchef 1946.

Censor ved Toldvæsenets Fageks­amen; Medlem af Nævnet for Afgift paa Omsætningen af stærke Drikke; Medlem af Bestyrelsen for Legatet C F Lindes Hjælp.

Adresse: Solsortv. 29. Kbhvn. F.

NØRREGAARD Hans Kontreadmiral.K'. DM., HTS.p.p.; f. 17. Jan. 1872 i Hille sted: Søn at Korpagter Adolph Nørre-gaard (død 1872) og Hnstru f. Moxoll (død 1872) ; gift (25. Maj 1899) m. Caja N., f. 22. Marts 1873 i Svendborg, død 1938, Datter af Overlæge, Professor Herluf Mølmark (død 1912, se Krak? Blaa Bog 1911) og Hnstru Ida f. Dohl mann (død 1910).

Sekondløjtnant 1894; Premierløjtnant 1899; Kaptajn 1910; OTief for Matros-og Søminekorpsets 1. Afdeling 1913-18; Chef for Minespærringerne ved Kbhvn. 1914-18; Chcl for MnieppærriiiKenn: i Storebait 1918; Chef for Søværnets Un dwotficersskole 1920: Kommandør 1921; Stabschef ved Flaadestationen og Ekvi­pagemester 1925-29; Chef for Skibs- og Torpcdobaadsdi visionen ; Kontreadmiral 1931; Afsked fra Flaaden 1932; Lods direktør 1932-37.

Udenl.  Ordener : N.St.O.2s. ; S.Sv.3'.

Adresse : Sofiev. 9, Holte.

NØRREGAARD   Jens       Professor,   Dr. t.heol., K'.: f. 16. Maj 1887 i Rye: S«n af Provst  N Nørregaard   (død 1916)   oc; Hustru f. Skouboe  (død 1932); ugift.

Student (Randers) 1904; cand. theol. 1910; Studierejse i Tyskland. lSohweix. Skotland, England og Italien 1911-14, i Frankris og Nordafrika 1922-23; Dr. theol. 1920 Lærer ved De forenede Kirkeskoler 1914-22; Assistent ved Teu-logisk Laboratorium 1918-23; Professor

Nerr

1038

i Kirkehistorie ved Kbhvns Universitet 1923; J)r. theol. h. c. i Upsala 1932 og i Oslo 1945; Prorektor ved Universitetet 1936-37. Bektor 1942-48.

.Formand for Teologisk Forening 1927-32; Medlem af Faith and Order Mo-vements Continnation Committee 1937, af Bestyrelsen for det nordiske økume­niske Institut i Sigtuna 1940, af SI. Markus Sogns Menighedsraad 1930, For­mand 1945, af Bestyrelsen for Studen-tergaarden 1936, af Konsistorium ved Kbhvns Universitet 1936, af sammes Forretningsudvalg 1940 og af Universite­tets Stipendieudvalg 1940; Efor for Borchs Kollegium 1937; Medlem af Be­styrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1939 og af dets Forretningsudvalg 1S47; Medlem af Bestyrelsen for Hans Tau-sen Fondet 1940, Formand 1949; Næst­formand i Bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1945; Medlem af Bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; Medlem af den fællesnordiske Kommission til Fremme af nordisk Samarbejde paa det kulturelle Omraade 1947; Medlem af Kuugl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Lund 1944.

Litterære Arbejder.: Kirkehistoriske La-sestykker 1-1II (1915-17, sammen med Helge Haar); Augustins reli­giøse Gennembrud (Disputats, 1920); tysk Udg. Augustins Bekehrung (1923); Augustins Vej til Kristendommen (1928); Drei Augustin-Worte (1934); 2. omar­bejdet Udgave af Hj. Holmquist: Kir­kehistorie l (1931, 3. Udg. 1946), 11 (1935, 3. Udg. 1949), III (1940); Anno 1536 (1936); Kristendommens Historie i Komantikens, Liberalismens og Real­ismens Tidsalder I-II (s. m. Hj. Holm­quist, 1939); Nogle Blade al' den økume­niske Bevægelses Historie (s. m. E Mår-strand og C l Scharling, 1939); Køben­havns Universitet i Besættelsesaarene (.1947); De europæiske Kirker i Tiden mellem de to Verdenskrige (1948); Stat och Kyrka i Europa under tiden mel-lån vårldd;rigen (Olaus-Petri Forelæs­ninger paa lippsala Universitet, 1948).

Adresse :   Vodroffsv. 8,   Kbhvn. V.

NØRRELUND    Asbjørn J Direktør, cand. jur., Ji.; f. 4. Sept. 1881 i Baa-riug; Søn at (jaarde.ier J fl Mørrelund (død 1921) og Hustru Anne Margrethe f. Knudsen (død 1917) j gift (7. Maj 1910) m. Margrethe N., f. 15. Febr. 1883 i Baaring, Datter af Sparekassedirektør Rasmus Knudsen (død 1918) og Hustru Karen f. Jensen (død 1900).

Student (Odense Katedralskole) 19"" cand. jur. 1907; Sagførerfuldmægt Vordingborg 1907-08. i Grenaa 190 Kontorchef i Mejeriernes og Lånt gete Ulykkesforsikring 1909, Und rektor sammesteds 1919, Direktør ;

Næstformand i Foreningen af gensi­dige Ulykkesforsikringsselskaber.

Adresse: Frdbg. Allé 38, Kbhvn. V. NØRRESØ C M Generalmajor, K'.DM., HTH.p.p.; f. 7. Nov. 1892 i Kbhvn.; Søn al Generalmajor M N Norresø (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Sofie f. Kragerop (død 1941).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1910; Premierløjtnant 1914; Kaptajn 1926; Chef for CJeneralstabskvarteret 1930-32; Chef for Skydeskolen for Haandvaaben 1933-39; Oberstløjtnant 1936; Chef for 15. Bataillon 1939-45; Oberst 1946; Chef lur Grænsekommandoet 1947; Generalmajor og Generalinspektør for Fodfolket 1947.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1931-36.

Udenl. Orden: S.V.21.

Adresse: Alihambrav. 22, Kbhvn. V.

NØRSKOV Laust Gaardejer, R., D.r. K.M.; f. 22. Jan. 1883 paa Nørskov-gaard; Søn af Gaardejer Ole Nørskov (død 1922) og Hustru Ane f. Alexan­dersen (død 1932); gift (3. Okt. 1914) m. Elise N., f. 23. Juni 1888 i Hjar­bæk, "Datter af Gaardejer Søren Degn (død 1927) og Hustru Marie f. Holst (død 1943).

Uddannet ved praktisk Landbrug: Ophold paa Ollerup Folkehøjskole og Asmildkloster Landbrugsskole-; 'overtog Fødegaarden 1914. v

Næstformand i Repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab; Mefcttem af Bestyrelsen for Selskabet Hedebruget, Formand fra 1934; Formand for Bjerre,-, grav m. fl. Sognes Plantningsforening og for De samvirkende Plantningsforv eninger; Medlem af Bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald 1924-29 ug fra 1932; .Medlem af Bestyrelsen tot Senderjydsk Forening i Viborg 1920* 34; Medlem af Læplantningsudvalget paa Viborgegnen 1925-43; Formand for Elevforeningen Asmildkloster 1909/40; Medlem af Bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole, Formand fra 1933; Medlem af Bestyrelsen lor Viborg-Faa-rup Jernbane-Aikts. fra 1931/; Medlem af Grundforbedringsudvalget/for Viborg Amt; Næstformand i Viborg Amts landøkonomiske Forening 1931-43; Næst­formand i Bestyrelsea for Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere fro, 1946; Folketingsmand for Løvelkredsen (Venstre) 1914-47; Medlem af Militær­kommissionen 1919-22, af Forsvarskoin-tnissionen af 1946, af Hegns- og Mark-fredkominissionen af 1946, af Kommis-- ionen til Undersøgelse af den frern-

lige   Skovbrugsundervisning,   af   don

rlamentariske Kommission af 1945 og Forsvarsministerens    Foredragsud-

Ig  1928-48;   Medlem  af   Tilsynsraadet

r   Kongeriget   Danmarks   Hypothek-

^1039    _    ____ ___ __ _____

bank  1942-47:  Medlem  af Venstres Be­styrelse i Folketinget 1926-47.

Adresse:  Nørskovgaard pr. Møldrup.

NØRVIG   Anne Marie Skoleinspektør; f. 24. Dec. 1893 i Haardmark paa Sam­sø; Datter af afdøde Lærer Lars L Langkjær og afdøde Hustru Louise f. Jacobsen; gift (6. Marts 1922, Ægte­skabet, opløst 1940) m. Lektor, cand. mag. Peter Johs. N., f. 21. Nov. 1898.

Paa Silkeborg Seminarium 1913-17; Diplom som Talelærerinde; Studie­rejser til Norge, Sverige, Italien, Bel­gien, Schweiz og U. S. A.; Lærerinde ved Taastrup Realskole 1917-19; ved Kbhvns Kommuneskoler 1919, ledede Forsøgsklasser paa Vigerslev Skole og Aalholm Skole 1931-40, Lærer i Obser­vationsklasser 1941-45, ansat ved Skole­psykologisk Kontor 1945; Inspektør ved Forsøgsskolen Emdrupborg 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Lærerindeforening 1931-37, af Befolk-ningskommissionen af 1934, af Ungdoms-kommissionen af 1946 og af Repræsen­tantskabet for Skoleradioen 1948.

Har skrevet: Hvordan bliver vi til? (1936); Det sunde Barn og dets For­ældre (1940); Børns Leg og Beskæf­tigelse (1942); Børnesorger - Børneglæ-der (1943); Anvendt Børnepsykolog! (1945); Artikler i Tidsskrifter og Samle­værker; har oversat forskellige Bøger vedr. børnepsykologiske Emner.

Adresse: Emdrupborg, Emdrupv. 101, Kbhvn. NT.

NØRVIG Johannes Overlæge, Dr.med.-f. 14. Okt. 1890 i Kjellernp; Sen af Overlærer J C Nørvig (død 1935) og Hnstni f. Marx (død 1916); gift (18. April 1925) m. Julie N., f. Kruuse.

Stndent (Viborg) 1910; med. Eks. 1917; Reservelæge paa St. Hans Ho­spital 1919-20; Afdelingsfeege smstds 1921-25; Dr. med. (Stofskiffceanomalier ved Psykoser, I. Den saakaldte genuine Epilepsi) 1921; Overlæge for den sjæl­landske Aandssvageanstalt 1925; Over­læge for Østifternes Aandssvageanstalt 1929-40. ved Mandshospitalet paa Ski. Hans Hospital fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Epilepti­kerhospitalet i Nyborg 1931; knyttet til Retslægeraadet som Tilforordnet i Sager vedrørende psykiatriske Spørgs-maal, navnlig Sager, som kræver sær­lig Indsigt i Aandssvaprevæsen 1933; Medlem af Retslægeraadet 1935 og af Bestyrelsen for dansk Kriminalistfor­ening; Formand for Dansk psykiatrisk Selskab 1938-41.

Adresse: Skt. Hans Hospital, Roskilde.