Obel

O

OBEL   Carl Frode Fabrikant, Konsul, R.p.p.; f 3. Maj 1?96 i Aalborg; Søn af Fabrikejer Chr. W Obel (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Asta f. Halle; gift (17. Dec. 1929) m. Dorthea Sophie Bunger O., f. 12. Sept. 1906 i Aalborg, Datter af Øjenlæge Fr. Kindt og Hustru Ingeborg f. Kier.

Uddannelse i Firmaet C W Obel samt i Udlandet; Direktør i Akts. C W Olv! 1937.

Nederlandsk Vicekonful 1938, Konsul 1946: Medlem af Industriraadet 1948.

Udenl. Orden : N.O.N.4.

Adresse:   Kastetv.  Æ,   Aalborg.

OBEL Frederik Fabrikant. B.: f. 4. Juni 1894 i Aalborg; Søn at Kabrikejer Chr. W Obel (død 1921, se Kraics Blaa Bog 1921) og Hustru Asta f. Halle; gift (18. Jan. 1934) m. Astrid O., f. Krafft.

Student (Aalborg) 1912; merkantil Ud­dannelse i Firmaet C W Obel samt i Bremen og i De forenede Stater; Di­rektør i Akts. O W Obel 1937.

Svensk Vicekonsul 1939; Viceformand i Foreningen af Sveriges Konsuler i Dan­mark; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsakts. Absalon og af Tilsyns­raadet for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse.

Adresse; Hasserisv. 159, Aalborg.

OBEL-JØRGENSEN    Torkil    Direktør.

Civilingeniør; f. 2. Marts 1896-i Nyborg; Søn af Skoleinspektør Victor Jørgensen (død 1948) og Hustru Claudia f. Obet (død 1906); gift (21. April 1923) rn. Tove O-J., f. 17. Jan. 1899 i Kbhvn., Datter af Grosserer Viggo Andersen (død 1940) og Hustru Ellen f. Knud­sen.

Student (Sorø) 1914; cand. polyt. 1921; Assistent ved Landøkonomisk Forsags-laboratorium 1921-22; Ingeniør i Akts. Dansk Gærings-Industri 1922-23; Direk­tør for Myceta. S. A., Nyon, Schweiz, 1923-26 og for Hefefabriken. A. G%, 01-ten, Schweiz, 1926-31; Ingeniør i Akts. De Danske Spritfabrikker fra 1931, Kon­sulent fra 1933; Direktør for Akts. Dansk Go'atine Fabrik fra 1933, for Akts. Grindstedværket og Akts. Syn-tetic 1939-47.

Medlem af Bestyrelsen for Myceta, S. A., fra 1926, for Akts. Vølnnd fra 1932, for Akts. Dansk Gelatine Fabrik fra 1933, for Hefefabriken, A. G., fra 1934, for Akts. De Danske Sprængstof-fabrikker fra 1936, for Akts. Grindsted­værket og for Akts. S.vntetic fra 1939.

Adresse:  Krathusv. 6,  Charlottenlum;

Odel __

OBEL Axel Direktør, K'.DM.HTS.; f. 16. mv. 1891 i Kbhvn.; gift (30. Dec. 1916) m. Elisabeth O., f. Haas, f. 7. Marts 1890 i Kbhvn.

Ingeniøruddannelse paa Søværnets In-creniørskole og paa Techn'ische Hoch-schule, Berlin-Gharlotitenburg; Ingeniør­assistent 1913; Marineinjeniør 1918; Værftsingeniør 1919; Underdirektør ved Orlogsværftet 1921-43; Afdelingschef ved Statsbanerne (Handelsafdelingen) 1943-47; Direktør for Industriraadet og In­dustriforeningen 1947.

Udenrigsministeriets Kommitterede i ludustrisager 1941-45; Formand for Be-visionsudvalget far tyske Betalinger 1945-47 og for Det retningsgivende Ud­valg for Jern- og Metalindustrien 1948.

Medlem aif Dansk Standardiserings-raad 1926-45, af World Power Conferen-ce's danske Komité fra 1924, af Besty­relsen for Dansk Ingeniørforenings Ma­skiningeniørgruppe 1929-42. af Akade­miet for de tekniske Videnskaber fra 1939, af Den danske Nationalkomité for Rationel Organisation fra 1947 og af Forskninesraadet fra 1947; Censor ved Danmarks tekniske Højskole fra 1939.

Adresse:   Strandboulevarden 64, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig:   Ved   Fortunen  27, Klampenborg.

OFFERSEN   Niels Gaardejer, E.; f. 25. Marts 1890 i Vinding; Søn af Kon­sulent Niels Offersen og Hustru Else Marie f. Nørgaard (død 1938); (rift (9. Okt. 1914) m. Sidsel O., f. 31. Juli 1893 i Videbæk, Datter af Gaardejer Peder Chr. Pedersen (død 1906) og Hustru Jensine f. Nielsen (død 1904).

Formand for Andelsmejeriet Sørvad fra 1920, for Dansk Andels Smøreks­portforening fra 1940, for Struer Andels-Svineslagteri, for Avlscentreudvalget i Ringkøbing og Ribe Amts 6. Distrikt og for Vinding og Omegns Hesteavls­forening; Medlem af Bestyrelsen lor Andelsbanken og for Videbæk Kartof­felmelsfabrik ; Menighedsraadsmedlem og Sogneraadsmedlem; Vurderingsmand for Vest- og Sønderjydsk Kreditfor­ening.

Adresse: Eamskov Vinding pr. Sørvad.

OHLSEN Axel E Søeborg Prosektor, Dr. med.; f. 4. Febr. 1902 paa Frdbg.; Søn af Grosserer Emil Ohlsen (død 1932) og Hustru f. Madsen; gift (22. Maj 1930) m. Else Dorothea O., f. 6. Febr. 1905, Datter af Kommunelæge Carl Chr. Heerup (død 1934) og Hustru f. Krii-ger (død 1943).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; anaat i Østasiatisk Kompagni 1920-21; med. Eks. 1928; Specialistanerk. i pa-thologisk Anatomi og diagnostisk Vævs-

__ _   _ ________   1040

mikroskopi 1937; ledende Læge paa Sundby Hospitals pathologiske Labo­ratorium 1937-41; Dr. med. 1941; Pro­sektor ved Kbhvns Amtssygehus i Gen­tofte 1941.

Har skrevet Afhandlinger om Ven­triklens Ilistokemi og Histologi og om liæmatologiske Emner.

Adresse : Baunegaardsv. 24, Gentofte.

OHLSEN Jørgen E Grosserer, Gene ralkonsul, R.p.p.; f. 28. Dec. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N E A Ohlsen (død 1930) og Hustru Nanna f. Waage-petersen (død 1904).

Student (Birkerød) 1906; cand. pnil. 1907; faglig Uddannelse i Erfurt 1907, i Gent 1909 og i London 1910; Grosse­rerborgerskab 1911; Medindehaver af Prøfirmaet J E Ohlsens Enke 1911; Eneindehaver 1916-21; Medindehaver fra 1921; Generalkonsul for Letland 1934-40.

Medlem af 1. Artilleriregiments kom­binerede Mønstringskommission 1920-32; Formand for Danske Havefrøgrossisters private Sammenslutning 1932-38: Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-ndvalg for Frøhandelen 1933; Formand for Sportsrideklubben 1939-46 og for Selskabet for Dansk Teaterhistorie 1943; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Ballets private Pensionsfond.

Udenl. Ordener: Le.r.K.l.: Le.S.3.

Adresse : Vangedev. 168, Søborg.

OKKELS Harald Professor, Dr. med.; f. 15. Okt. 1898 paa Frdbg.; Søn af Over-dyrlæge Lars Okkels (død 1939) og Hu­stru Caroline Louise f. Hansen (død 1947); gift (13. Jan. 1926) m. mag. art. 'Ellinor O., f. 11. Juli 1897 i Kbhvn., Datter af Grosserer Gustav Henriques og Hustru Mary f. Abrahamson.

Student (Nykøbing F.) 1916; med. Eks. 1924; Universitetets Guldmedalje 1925; Dr. med. 1930; Prosektor ved patologisk-anatomisk Institnt 1930-34; Amanuensis ved Kbhvns Universitet 1934; Lektor i Anatomi ved Kbhvns Universitet 1938; Professor 1541; flere Studierejser; længere Studieophold i Lyon, Berlin og New York.

Generalsekretær for International Soc. for Exp. Cytology; Membre corr. Soc. d'JSndocrinologie; Membre Ass. des Ana-tomistes; Foundation Member of Bri-tish Society for Endocrinology og In­ternational Society for Cell-Biology.

Har skrevet: Histofysiologiske Un­dersøgelser over Nyrefunktionen (Dis­putats, 1930); Lærebog i Endokrino-logi (s. m. Tage Kemp); Culture of whole Organs (1942); Atomenergi (1946); Farvnings-Tekniken i den mi­kroskopiske Anatomi (1947); Histophy-siology of the Human Endometrinin (1948). Talrige Tidsskriftartikler om Celleforskning, specielt vedr. Skjold-

bruskkirt4ens   Funktion;      Medarbejder ved  Berlingske Tidende.

Adresse:   Universitetsparken   l, Klkhvn. Ø.

OKKELS Johannes Trafikinspektør, E. DM.; f.-12 Dec. 1880 i Embor«; Søn af Overfører L M Okkels (død 1913) og Hustru Marie f. Jensen (død 1920); gift (14. >Aug. 1907) m. Georgia O., f. 24. Juni 1877 i Esbjerg, Datter af Sta­tionsforstander N C Jensen (død 1918) og- Hustru Lauritsmine f. Hansen (død 1899).

Præliminærekp.; Elev ved Statsbaner­ne 1897; Trafikassistent 1899; Assistent-tjeneste i Struer 1906, i Nyborg 1912; Overassistent I i Viborg 1916; Trafik­inspektør i Struer 1927, i Aarhus 1932.

Næstformand 'for Jernbaneforeningen 1912-16, Sekretær 1920-21. Medlem af Ho­vedbestyrelsen 1922-24, Formand 1928-31; Medlem af Lønningskommissionen af!929 1929-31 og af Jernbaneraadet 1930-35.

Adresse: Ny Banegaardsg. 47, Aarhus.

OKSEN Knud Ekspeditionssekretær, R. DM. f. 20. Okt. 1880 i Hylleholt; Søn af Provst E L Oksen (død 1924) og Hustru Fro Louise f. Neergaard (død 1927).

Student (Lycenm) 1898; cand. jnr. 1906; Fuldmægtig ved Sjællands Stift­amt 1908; tung. Assistent i Udenrigs­ministeriet 1909; i Kultusministeriet 1910, Assistent 1912; i Kirkeministeriet 1916; i Undervisningsministeriet 1918; Fuldmægtig i Kirkeministeriet 1921; i Undervisningsministeriet 1923, funpr. Ekspeditionssekretær 1933. udnævnt 1934.

Sekretær for Bestyrelsen for de dan­ske Kongers kronologiske Samling paa Rosenborg fra 1938; Medlem af Besty­relsen for De private Mellem- og Real­skolers Pensionskasse og for Gymnasie­skolernes Pensionskasse fra 1931.

Adresse: Eygaards Allé 10, Hellerup.

OLAFSSON Halfdan Statsadvokat, R.; f. 13. Marts 1903 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer, Konsul O A Olafsson (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Åsa f. Jacobsen (død 1943); gift (20. April 1928) m. Saphie-Louise O., f. 3. Marts 1905 paa Frdbg., Datter af Told­inspektør Carl Salicath (død 1918, se Kraks BJaa Bog 1918) og Hustru Rig­mor f. Vermehren.

Student(Metropolitanskolen)1921; cand. j ur. 1926; Sekretær i Statspolitiet S.A.; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1929, udnævnt 1932, Fuldmægtig 1937, Ekspe­ditionssekretær 1939: fast Konstitution som Kriminaldommer i Nordre Birk 1934-39; Justitsministeriets Kasseinspek­tør ved Politimesterembederne fra 1939; Statsadvokat ved Højesteret 1941; Audi­tør ved den ekstraordinære Tjeneste-

__ Olde

manrlsdomstol    1945-49;    Mæglingsimirul 1945.

Adresse : Frølichsv. 30, Charlottenlund. Sommerbolig:   Vængev..   Tisvildeleje.

OLAFSSON   Sigurjon   Billedhugger;  f. 21.   Okt.   1908   i   Eyrarbakka,   Island; Søn  af  Arbejder Olafur Arnason   (død .    1935) og Hustru Gudrun f. Gisladéttir; 3     gift   (18.   Maj   1934)   m.  Tove O.,  f.  5. j    Okt.  1909  i  Kbhvn.,  Datter  af  Fabri­kant Rolf Thomasen og Hustru Agnes f. Rossing.

Afgang fra Kunstakademiet 1934; stu­derede i Rom 19J1-32; har udstillet paa Charlottenborg, paa Kunstnernes Efter-aarsudstilling og paa Grønningen, til­delt Kunstakademiets mindre Guldme­dalje 1930 og Eckersberg-Medaljen 1939. Værker : Paa Museet i Beykjavik: En Arbejder (1930), En Kvindefigur (1933) og Portrætbuste af Kommitteret Jon Krabbe (1933); paa Statens Museum for Kunst; Min Mor (Portrætbuste, 1937) og Portrætbuste af Billedhuggeren Johs. C Bjerg; paa Nationalmuseet i Stock­holm: Portrætbuste (1941); Fodboldspil­ler (1936, Aarhus Museum); Klipfiske-arbejdere (Relief, 1935-36).

Adresse: Torveg. 55, Kbhvn. K. o« Laugarnes Bragga 70, Reykjavik. Island.

OLDENBURG Paul Biskop, ~K* DM.• f. 7. Marts 1870 i Kbhvn.; Søn af Gehejme-konferensraad Valdemar Oldenburg (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru Henriette f. Suenson (død 1895); gift (31. Maj 1901) m. Clara Margrethe O., f. 30. Juli 1873 i Kbhvn., Datter af Kontreadmiral C A Garde (dåd 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hu­stru Anna f. Simony (død 1883).

Student (Odense) 1888; cand. theol 1894; Kateket ved Domkirken i Kbhvn. 1897-1900; residerende Kapellan i Varde 1900-03, ved Frederiksberg Kirke 1907-16; Sognepræst ved Jesus-Kirken i Valby 1916-30; Missionssekretær i Kbhvn. 1903-07: Biskop over Aalbortr Stift 1930-40.

Formand for Dansk Santalmission 1913-35.

Adresse : Edisonsv. 12, Kbhvn   V.

OLDENDOW   Knud    Direktør,    K'.DM. p.p.; f. 18.  Nov. 1892 i Eanum; Søn at Stabsofficiant,    Gymnastiklærer    Hana Peter   Petersen   (død   1927)   og   Hustru Marie   Cathrine  f.   Honoré   (død  1918) gift (18. Nov. 1921) m. Nina O , f. 10 Juli 1891, Datter af Rudolph Christian-sen (død 1919) og Hustru Pella f. Glad (død  1932).

Student (Viborg) 1910; cand. jur. 1920 Amtsfuldimrgtig ved Vejle Amt; Skole fondsbogholder ved Vejle Amts Skole­fond; Sekreta'r ved Vejle Amts Er­hvervsskatteudvalg; kgl. Inspektør ok Skifteforvalter i Sydgrønland 1924-Landsfoged i Sydgrønland 1925-32;

 

Olde

Kontorchef under Grønlands Styrelse i Hkhvn. 1932; Direktør for Grønlands Styrelse 1938; Afsked 31. Dec. 1948.

Formand i Bestyrelsen for Kong Chri­stian den Tiendes og Dronning Alexan-drines Grønlands-Fond 1938-48; Medlem af Kommissionen for videnskabeligt Arbejde i Grønland og af Eaadet for Det Kgl. Geografiske Selskab; Stats­ministeriets Kommitterede i Direktionen for Akts. Kryolith-Mino og Handels-Selskabet og i Øresunds chemiske Fa­brikker 1938-40; Formand i Bestyrelsen for Akts. Kryolitselskabet Øresund fra 1940; Corresponding Member of Inter­national informatory and correlating of-fice for the protection of nature, Brus-sels; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsfqrening, af Bestyrelsen for Grønlands Kirkesag, for Handels- og Søfartsmuseet paa Kron­borg og for Skibsreder C Kraemer og Hustrus Grønlandsfond samt af Præsi­diet for Viborg Hjemstavnsforening.

Har foruden mange Artikler, Afhand­linger og Kroniker i danske, grønland­ske og udenlandske Tidsskrifter skrevet flere Bøger og Skrifter om grønlandske Spørgsmaal, saasom.: Grønlænderen Lars Møller; Kosenmaagen i Grønland; Ko­lonien Godthaabs Historie 1728-1928 (1928); Bidrag til Kendskabet om Grøn­lands Fuglefauna; Den grønlandske Samfundslære (1931); Socialforsorg i Grønland; Lov og Ret i Grønland; Fugleliv i Grønland (1933); Naturfred­ning i Grønlaud (1934): Grønlændernes egne Samfundsorganer — Træk af Grøn­lands politiske Historie (1936); Grøn­land, Folk og Land i vore Dage (1936); Statsminister Tb. Stauning : Barsilaj — en Grønlænderdrengs Oplevelser (1942. 2. TJdg. 1943, norsk TJdg. 1947); Groen-landica, eonspectus bibliographicus ope-rum et opusculorum. (1942); Grønlands Fremtid (1945); Malo, der vilde være Fanger som sin Far (1946); Tilstandene i Grønland 1946 (1947); (Godthaabs Historie. Samfundslæren. Socialforsorg. Naturfredningen, den politiske Historie og Tilstandene i Grønland 1946. ogsaa udkomne paa grønlandsk); Indlednin­gen til Billedværket Gronland (1940); grl. Afhandlinger i Den lille Salmon-sen ; Medarbejder ved følgende Værker •. Leksikon-Tidsskriftet, Salmonsen: Dan­mark, vort Land (1940); Dansk Daad

(1942); Danmarks Kultur ved Aar 1940

(1943): Det forenede Norden  (1943). Udenl.  Orden:  I.Kr.5 Adresse:  Alléen 12, Kastrup.

OLDRUP PEDERSEN Edith kgl. Kam­mersangerinde;   f.  18.   Juni  i Kbhvn.; gift   (28. Maj 1949)  m. Hovsångere Si­gurd  Bjorling. Realeks.  fra  Institut Jeanne d'Arc  i

__ __1042

Frdbg. Allé; Elev hos Vilh. Herold 1929 -37; gennemgaaet Det kgl. Teaters Ope­raskole 1932-34; ansat ved Det kgl. Teater fra 1934; debuterede 29. Dec. s.a. som Michaela i Carmen; kgl. Kammer-sangerinde 1946.

Hovedroller; Pagen i Maskeballet; Hanne i Jomfruburet; Blonde i Bortfø­relsen fra Serailet; Den lille Pige med Svovlstikkerne; Nedda i Bajadser; Fior-diliigi i Cosi fan tutte; Antonia i Hoff-manns Eventyr; Damon i Acis og Gala-thea; Hyrden i Tannhanser; Frk. Lin-denow i Leonora Christina; Leonora i Maskarade: Butterfly; Aase i Drot og Marsk; Annie i Falstaff; Eurydike i Orfeus og Eurydike; Mimi i Boheme: Adéle i Flagermusen; Papagena i Tryl­lefløjten; Rezia i Holger Danske; Vil-helmine i Ungdom og Galskab; Madame Voltisubito i Recensenten ogr Dyret; Fiorella i Roverne; Fadebursternen i Der var engang —: Leila i Perlefisker­ne; Noréna i Don Pasquale; Liden Kir­sten; Zerlina i Don Juan; Grethie i Kirke og Orgel; Susanna i Figaros Bryllup; Julie Tutein i Weisefilmen Jeg har elsket og levet. Mange Orato-riepartier; Gæstekoncerter i Finland, Norge og Sverige. Koncerter i Amerika i Sæsonen, 1947-48.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Adresse:  Duev. 44,  Kbhvn. F.

OLESEN Arne Sektor; f. 11. Febr. 1904 i Aalborg; Søn af Maskinbygger Saren l    Olesen (død 1933) og Hustru Anna Mar­tine f. Andersen.

Student (Aalborg) 1922; cand. mag. 1928; Lærer ved Akademisk Kursus 1928-43 og ved Blaagaard Seminarium 1932-46: ansat ved Holte Gymnasium fra 1931, Adjunkt 1936, Lektor 1943, Rektor 1946.

Formand for Blaagaard Seminariums Lærerraad 1941-46; Medlem af Dansk-lærerforeningens Bestyrelse 1943.

Adresse: Birkebakken 3, Holte.

OLESEN Axel Civilingeniør, Direktør, R.DM.; f. 1. Dec. 1890 i Nørre-Sundby , Søn af Fabrikant Ludvig Olesen »g Hustru Marie f. Winde; gift m. Marie Elisabeth O., Datter af Rektor Kanaris-Klein (død 1923) og Hustru Dagmar f. Zcltner (død 1918).

Student (Aalborg) 1910; cand. polyt. 1915: Ingeniør ved Kbhvns Kommunes Vandforsyning 1917-18; Handelsingeniør i Akts. Sophus Berpnrtsen 1918-20; Di­rektør for Dansk Kubestævne fra 1920-

Adresse: Købestævnet, Fredericia.

OLESEN   Chr.  H  Direktør, K'.DM.p.p.;

f. 31. Jan. 1885 i Kbhvn.: Søn af Etats raad C A Olesen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Nielsen (død 1932); gift (25. Febr. 1921) m

1043

\

Oles

 

Auua Claritte Louise Caroline Hertlia O., f. 8. April 1892, Datter af Toldkpn-trolør Sigismund de Mylius (død 1907) og Hustru Clara f. Kørup (død 1924). Student 1903; cand. phil. 1905; i Han­delslære i Præstø 1905-06. i Hamborg-1906, i Bordeaux 1906-07, i London 1S07-08' ansat i .Kreditor-Foreningen al1 2. Aug. 1905 1908-10; Sekretær i Akts. Du liaiiske fcpritlaonkker iyuy; Underdirek­tør i samme bel&kao iyi4, MeddlruiUør 1916, Direktør 1920.

Formand for Fællesudvalget af 1. .Marts 1917, for Foreningen af danske »uiruuslabrikauter og lur dennes Ar-liejd&giver-Atdeling, lor Abhvns liræii-demisbræiiderlaugs Legal, lor Lands­foreningen UaasK Arbejde, lor Det fifci-les ijdsullim/budvaig, lur i'ilsyusraaoei lur Handelshøjskolen i iiblmi., lor For­eningen til liaiidelsuiidervisnuigeiis Fremme og lor Akts. Hindsgavl; Aicsi-formand i i<euiern-Kute-Konntéeu; Med­lem al* Bestyrelsen lor Foreningen hor­den, lor Tieigeu-Foudet, lor det danske Pasteur-Selskab og al Xunsiraadel; Formand lur BrændselBnævnet; Medium af iie-præseutamskabet lor Dansk Kw-besiæyiie, af Repræsentantskabet, lor Foreningen Dansk Kunsthaandværk og af Komiteen for det danske Studenter­hus i Paris; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Gelatine Fabrik, lor Akts. Damsco og for Akte. Dansk Gærings-Industri; uledlem al Privatbankens Bankraad og af Repræ­sentantskabet for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni. Tidligere Medlem af forskellige offentlige Kow-missioner, af Industriraadet og andre Erhvervsorganisationers Ledelse.

Udeiil. Ordener: F.Æ.L.4.; N.St.O.2a. S.V.2'.

Adresse: Krathusv. 26. Charlottenluml.

OLESEN Chr. H Købmand, K.BM.p.p.; 1. VS. Aug. 187b i lirsbæk ved Vej.e, Søn af smedemester Peter Oleseu wød 1900) og Hustru Else Marie i. Laura-sen (død 19Z2); glit (Z4. April 1901) m. Kaih'inca u., t. 19. Aug. lasi i Aalburg, Dauer af Kestauralør i' Uor-regaard (død 1911) og Hustru Bodil i. Larsen ulød 1S07).

i Lære hos .b1 Jb' Christen.sen i \ujle; derefter ansat i forskellige Forretnin­ger; etableret i Kolouial-Detail-Bvan-chen i Aalborg 1901.

Medlem af Bestyrelse« for Central­organisationen, af Købmandsforening ur i Jylland fra 1920 (Formand fra 1935); ivledlem af Repræsentantskabet tor Aal­borg Diskoiitobank Ira 192b og af .Be­styrelsen fra 1944 samt af Direktionen i'or Hypotekforeningen i Aalborg fra 1932; Næstformand i De samvirkende

Købmandsforeninger    i    Danmark    i'ra x 1935, Formand fra 1941. Udenl.  Orden:  S.V.2'. Adresse:   Kong   Christians   Allé   28, Aalborg.

OLESEN  J E Direktør, R.; f. 10. Dec. 1898 i Aarhus; Søn af fh. Portner Chr. M Olesen og Hustru Nicoline f. Johan-son; yift via. Juli 1923) m. Edith Mar­grethe O., t. Hansen, f. 16. Aug. 1902. Ansat i Jydsk Andels-Foderstol'forret­ning 1B14; Prokurist 1925; Underdirek­tør 193)2; Direktør 1936; Direktør i Cen­tralkontoret lor Indkøb af Korn og Fo­derstoffer 1939-48.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Korn- og Foderstot-haiideleii, al Aiidelsudvalget, af Lanj-brugsmmisteriets Kornnævu, al Besty­relsen for Sammenslutningen af Havne-og Købmands Organisationer i Dan­mark, af Bestyrelsen for Danske Korn-og Foderstofimportørers Fællesorgani­sation og af Repræsentantskabet for Landbrugets Korniorædling; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Centralkontoret for Indkøb af Korn og Foderstoffer.

Adresse : Ridehusv. 12, Gentofte.

OLESEN Kr. Redaktør, U.; f. 15. Aug. 1863 i Ktigind; Sen af Husmand Ole Christensen (Svensgaard) (død 1914) og Hustru Alaren f. Pedersen (død 1915); gift (13. Aug. 1899) m. Astrid O., f. •a. April 1877 i Dalby pr. Thureby, Datter af Købmand ei J Lindliard (død 1913) og Hustru Amalie f. Hansen (død 1916).

Elev paa Askov udvidede Folkehøjskole 1881-84; Huslærer 1884-86; Friskole- og El-terskolelærer l b-Næraa 1887-91; Redak­tionssekretær ved Riiigkjebing Amts Avis 1891; Journalist ved Fyns Tidende 1892; liedaktør af Esbjerg Avis 1892-98, af Lemvig Dagblad 1898-99; Redaktions­sekretær ved Aarhus Amtstidende 1899-1901; ansvarshavende Redakter ved Hor­sens Folkeblad 1901-34.

Medstifter af ok i nogle Aar For­mand for Delingsførerforeningeu af 1889; Medlem af Hovedbestyrelsen for Uyuinastisk Selskab 1906-16; Medlem at Bestyrelsen, Ira 1915 Formand, for Vel-gørenliedsselskabets Samaritanen lil Sel­skabets Ophævelse 1946 og for Den lol-kelige Forsamlingsbygning Hejmdal i Horsens; i\æstforinand i Bestyrelsen for Horseus Grundejerforening fra 1908; Medlem af Bestyrelsen lor Venstres Re­daktørforening 1903-35, derefter Æres­medlem; tidligere Formand f or Horsens Journalistklub, nu Æresmedlem; Med­lem af Horsens Skattelignmgskommis-sion 1909-13 og l 1937; Medlem af Skan­derborg Amts Skoleraad 1910-35; 1913 Næstformand og 1920-57 Formand for Skatteraadet for Horsens Skattekreds;

Oles___________________

Medlem af Tilsynsraadet for Bjerre og Hatting: Herredere Spare- og Laanekas-se fra 1913; Formand for Horsens og Omegns Skytte- og Gymnastikforening 1916-27 og for Horsens og Omegns Skyt­teforening 1928-35, derefter Æresmedlem; Medlem af Horsens Vor Frelsers Sogns Menighedsraad 1920-34. Adresse: Sundv. 6 C, Horsens.

OLESEN Martin Overlæge, Dr. med.; f. 27. Nov. 1901; Søn af Gaardejer, Sog­nefoged P P Olesen (død 1936) og Hu­stru Karen f. Jørgensen (død 1943); gift (5. Maj 1934) m. Kirsten Elisabeth O., f. 28. Aug. 1902 i Elsted. Datter af Kir­keminister Thorvald, Povlsen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hnstru Jensine f. Jensen.

Student (Statens og Hovedstadskom­munernes Kursus) 1923; med. Eks. 1930; Dr. med. (Undersøgelser over Supravi-talfarvning i Saltvand) 1936; 2. Reser-vekirurg paa Odense Amts og Bys Sy­gehus 1937; 1. Reservekirurg ved Amts­sygehuset i Gentofte 1939: Overlæge ved Nyborg Sygehus 1943. Adresse : Nyborg Sygehus, Nyborg.

OLESEN   Mogens K A Direktør: f. 5. Okt. 1902 i Kbhvn.; Søn af Afdelings­chef O C Olesen (død 1938) og Hnstru Gerda f. Hallenborg; gift (5. Sept. 1930) m. Nanna O., f. 1. Juni 1907 i Kbhvn., Datter af Retspræsident H Q Bechmann (se denne).

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1919; cand. polyt. (Bygningsfag.) 1924; cand. j u r. 1932; Ingeniør ved De dan­ske Statsbaner 1924-4J; Sagførerfuld­mægtig 1932-43; Medhjælper hos Stats­banernes Auditør 1939-43; Kontorchef i De gensidige Forsikringsselskabers Fæl­lessekretariat 1943-45; Sekretær l Fæl­lesrepræsentationen for danske, gensidi­ge Forsikringsselskaber, i Foreningen af gensidige, danske Brandforsikrings­selskaber, i Bygningsbrandforsikrings-Koreningen, i Bygmngsbrandforsikrings-nævnet og i Sønderjydsk Brandværns-udvalg 1943-45; Direktør i Den alm. Brandforsikring for Lanclbygninger Ira 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ingeniører i Statens Tjeneste 1937-39, af Repræsentantskabet ior Dansk Ingeniørforening 1937-39. af Bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Brandforsikringsselskaber 1947-49, at Dansk Brandværns Komité 1948, af As-surandør-Soiietetets Komite 1949, aC Bestyrelsen for Bygningsbrandforenin-!4>'n 1949 og af Bestyrelsen for Fa'lles-rt'ijrirsi'ntationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1949.

Adrt'sse.: Maglemosev. 2, Charlolten-lund.

OLESEN  Niels Overretssagfører, R.DM p.p.; f. 20. Aug. 1881 i Roskilde; Søn af Etatsraad C A Olesen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Nielsen (død 1932); gift (1930) m. Asta O., Datter af Overretssagfører Carl Løff-!er (død 1929) og Hustru Dagmar f. Hassel (død 1946).

Student (Østersøgades Latinskole) 1900; cand. jur. 1908; Overretssagfører 1911.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Det danske Medicinal- og Kemikalie-Kom­pagni, for Akts. Nordisk Brandforsik­ring, for Akts. Valsemøllen Olympia. Randers, for Akts. Søren Wistoft & Co. s Fabriker, for Akts. Hellerup Skolæst -fabrik, var Formand for Bestyrelsen for Akts. De Ibsenske Grunde til Sel­skabets Likvidation og for Akts. l 'C Modeweg & Søn 1922-48; Medlem al Bestyrelsen for Akte. Dansk Gærings-Industri, Akts. De Danske Spritfabrik­ker, for Akts. Danisco, for Akts. De forenede Bryggerier, for Akts. Dansk Frøavls-Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium), for Akts. E Danielsen <t Larsen, for Akts. Bakteriologisk Labo­ratorium Ratin, for A/B MalmS Sko-låstfabrik og for Ejendomsakts. Gamle Kongens Bryghus; Medlem af Repræ­sentantskabet for Akts. Dansk Folko forsikringsanstalt; Medlem af Bestyrel­sen for Holger Petersens Fond, Tu-borgfondet og for Else Moresco f. Lang-held's Mindelegat: Formand for Sagf«-rerforeningen al 1924: Formand i Be­styrelsen for Sportsrideklubben 1932-39. derefter Æresmedlem af Klubben; For­mand for Blegdamskvarterets Julefor­ening; Generalsekretær vort 14. Nordi­ske Juristmøde i 1928 og ved 18. Nor­diske Juristmøde i 1948: Medlem af Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet., for C L Davids Fond og Samling, for Landsforeningen Dansk Kunsthaaml-værk, for Kunstindustrimuseets Venner og for Det Danske Pasteur-Selskab; Medlem af Styrelsen for de nordiske Juristmøders danske Afd.

Udenl. Ordener • Fi.M.M.3.: N.St.O.21.. S.N.3.; S.V.2'.

Adresse: Amagertorv 24, Kbhvn. K.

OLESEN Ole Lektor; f. 14. Juni 1892 i Aarhus; Søn af Karetmagermester Chr. Olesen (død 1924) og Hustru Ma­rianne f. Christoffersen (død 1931); gift (19. Okt. 1920) m. Anna O., I. 14. Juni 1891 i Ltmd, Datter af Fyrassistent N Olesen (død 1936) og Hustru f. Søren­sen (død 1934).

Student (Aarhus Katedralskole) 1911: 1. Del af Skoleembedseks. 1916; Mag-art. 1918; Adjunkt ved Esbjerg State­skole 1919; ved Aarhus Katedralskole 1924, Lektor 1934; tilsynsførende Lærer

_1045______________________

for danske Elever ved Lycée Clemen-ceau, Nantes 1927-29; Undervisningsassi­stent i Fransk og Fonetik ved Aarhus Univ. fra 1929; Censor i Fransk ved Kbhvns og Aarhus Universiteter fra 1936.

Formand for Fransklærerforeningen fra 1935; Vicesekretær i Federation In­ternationale des Professeurs de Langues Vivantes fra 1948; Medlem af Kommis­sionen til Afholdelse af Studentereks. for Privatister fra 1940; har udgivet: Icelandic Phonetics i Acta Jutlandica.

Adresse : Fredenstorv 7. Aarhus.

OLESEN Otto K Direktør. Chr.XFr.M.; f. 9. Sept. 1891 i Bramminge; Søn af Fotograf og Biografejer C K Olesen (død 1936) og Hustru Karen f. Olesen; gift (19. Jan. 1914) m. Nanna O. f. Sønderballe, f. 19. Nov. 1894 i Bram­minge.

Uddannet paa Teknologisk Institut i Kbhvn. og Polyteknisk Skole i Los An-geles ; rejste til Amerika 1911; Presi-dent for Otto K Olesen Illuminating Co., Ltd. Los Angeles, Californien; ud­fører kunstneriske Frilnftsilluminationer; forestod bl. a. Belysningen ved de olym­piske Lege i Los Angeles 1932, ved Udstillingen i San Diego 1935-36 og ved World's Fair, San Francisco 1939 og 1940.

President of Hollywood Chamber of Commerce 1937-38; Medlem af Illumina­ting Engineers Society og af Motion Piclure Engineers Society; President of Lions Club og 233 Club: President of Hollywood Opera Association; Vice Pre­sident of Symphonies Under the Stars, Hollywood Bowi; Direktør for Greater Los Angeles Plans, Inc. og for Date Growers, Inc., Coachella Valley; Gene­raldirektør for Hollywood Easter Sun-rise Committee; Direktør for California Centennial Commission.

Guldmedalje fra California Pacific In­ternational Exposition; I'nited States Treasury Award Medal.

Adresse ; 6545 Cahuenga Terrace, Hol­lywood. Cal. U. S. A.

OLESEN   Th. Grosserer, Generalkonsul, R., M.T.Kha.p.p.; f. 23. Okt. 1884 i Bøvlingbjerg; Søn af Rejsende Niels Olesen (død 1926) og Hustru Katrine f. Jensen-Kjelder; gift (6. Nov. 1912) m. Inge O., f. 20. Ans*. 1891 i Khhvn., I>a:tter af Rentier S1 Poulsen (død 1925) og Hustru Kristine f. Hansen (di«i 1927).

Handelsuddannelse 1899-1905; paa Den jydske Handelshøjskole 1905-06; anoat i forskellige Firmaer i Hamborg 1907-10; Prokurist i og Medindehaver af Firmaet Olaf Østergaard 1910-12; Grossererborger-skab 1912; Fabrikantborgerskab 1916; oprettede Fabrikken Gluten ved Th. Ole-

_______________qiw

sen 1916. Generalkonsul for Jugoslavien 1937.

Formand i Bestyrelsen for Foreningen af Frugtimportører i Kbhvn. og for Akts. Frugtsalgskontoret; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Dansk-Fran­ske Dampskibsselskab og af Kbhvns Be­dømmelses- og Voldgiftsudvalg for Ko­lonialvarehandelen; Medlem af Likvida-tionskomitéen for Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank til Likvidationens Af­slutning; Formand i Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Hafnia 1924-39; Med­lem af Grosserer-Societetets Repræsen­tantskab 1935-39; Formand i Bestyrel­sen for Sammenslutningen af Branche­foreninger under Grosserer-Societetet 1935 -39; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Financia og for Akts. Stabilia; Formand i Bestyrelsen for Akts. I Chr. Sørensen & Co.

Udenl. Orden: Ju.St.S.2.

Adresse:   Bavnehøj,  Strandv.  470, Vedbæk,

OLIVARIUS Sigurd Stiftsprovst, R.DM.; f. 17. April 1877 i Rønne- Søn af By­foged W O B Olivarius (død 1912) og Hustru Thorgerdur f. Hallgrimsdottir (død 1918); gift (16. Jan. 1907) m. Hel­ga O., f. 5. Marts 1879 i Rønne, dåd 1941, Datter af Kobmand Joh. Chr. Thorsen i>g Hustru Cathinka Christiane f. Jespersen.

Student (Rønne) 1894; cand. theol 1900; Huslærer paa Baroniet Juellingc 1900-02; Kapellan i Østofte 1903, i Mar­stal 1906; Sognepræst i Bandholm 1910; Provst for Fuglse Herreds Provsti 1917; Sognepræst ved Maribo Domkirke 1927-47; tillige Stiftsprovst for Lolland-Fal­sters Stift 1945-47.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Præsteforening 1927-33; Repræsentant for Præsteforeningen i Danske State-embedsmænds Samraad 1927-33; Medlem af Maribo Amts Skoledirektion 1935-47.

Har skrevet Artikler og Prædikener i forskellige Blade.

Adresse : Maribo.

OLIVER Chr. Direktør, R.; f. 11 Nov. 1875 i Aabybro; Søn af Vognmand S Jensen (død 1920) og Hustru Kirstine f. Andersen (død 1909); gift m. Kathrine

O., f. 1. Febr. 1877 i Aalborg, død 1947, Datter af Skipper Chr. Mølback Chri­stensen (død 1921) og Hustru Kathrine f. Thomsen (død 1925).

Uddannet ved Handel i Aalborg og Holstebro 1889-1900; egen Agenturfor­retning i Aalborg 1900; ansat i Fir­maet C W Obel som Bestyrer af Op­laget i Aalborg 1901; Bestyrer af Op­laget i Kbhvn. 1911; Direktør for sam­me 1927; Direktør i Akts. C W Obel,

Oliv

1046

Aalborg og Kbhvn. 1938-49, derefter Medlem af Bestyrelsen og dennes ban-delskyndige Kommitterede.

Medlem af Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget for Cigar- og Tobaksfa-brikanternes Forening af 20. Juni 1875 fra 1938.

Adresse : Eosbæksv. 19, Kbhvn. Ø.

OLRIK  Elias Civildommer,  K'.DM.p.p.;

f. 2. Dec. 1885" i Dalby F., Søn af Sog­nepræst Vilh. Olrik (død 1912) og Hu-stiu Elisa f. Møller (død 1927); gift (16. Juni 1933) m. Ellen Margrethe O., Datter af Hypothekforeningsdirektør, Murermester Ernst Rothe (død 1933. se Kraks Ulaa Bog 1932) og Hustru Ebba f. Sørensen.

Student (Odense); cand. theol. 1909; T/ærer for Kronprins Frederik og Prins Knud 1909-14; cand. j ur. 1917; Sekre­tær i J ustusmimsi«riet 1917-20; Amt­mand over Færøerne 1920-29; Dommer i Helsingør Købstad med Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk samt Hørsholm Birk 1929; Civildommer i Kblivns Amts søndre og Amager Birk 1945.

Sekretær ved den skandinaviske Fa-miiieretskommission 1919-20; Formand for Hankraadel for Føroya banki 1920-29; ledendo Senior i Studenterforenin­gen 1931-32; Formand for Den danske Dommerforeniiig 1939-45 og for Fred­ningsnævnet for Frederiksborg Amts raadskreds 1941-45; Medlem af Ankenæv­net i Sagef efter Forræderiloven 1945.

Udenl. Orden : Ø.r.K.O.

Adresse :  Helsingør.

OLRIK   Henrik Gerner, R.OM.p.p.; f. 30. Aug. 1876 i Skælskør; Søn af Pre­mierløjtnant i Flaaden H G S Olrik (død 1876) os Hustru Nonny f. Bau-ditz (død 1910) ; gift (28. April 1904) m. Henriette O., f. 16. Febr. 1877 i Sla­gelse, Datter af Arkitekt F A Thomsen (død 1906) og Hustru Mary f. Siller (død 1933).

Student (Sorø) 1895; cand. jur. 1903; i off. Tjeneste fra 1903; udtraadt af Statstjeuesten med Ddg. af Aug. 1943.

Medlem af Styrelsen for den Hol­bergske Stiftelse Tcrsløsegaard 1925 og for det Olnkske Familielegat 1932, For­mand for sidstnævnte 1946; Æresmed­lem af Soransk Samfund 1936.

Har i Kroniker og Afhandlinger, i Blade og Tidsskrifter samt i enkelte Bøger behandlet topografiske og person­historiske Emner (Helsingør, Sorø og Tersløsegaard ; Caroline Mathilde, H C Andersen, Carl Bagger, Ingemann, Hol­berg, Oehlenschlæger o. a.) ; Medudgi-ver 1942-47 af Memoireserien Svundne Tider.

Udenl. Ordener;     B.L.4.;    F.Æ.L.5. ;

S.N.3.

Adresse: Prinsesse Alexandrines Allé 10, Charlottenlund.

OLRIK   Ingeborg Forfatterinde- f. 15. Nov. 1882 i Estvad ved Skive; Datter af Sognepræst Vilh. Olrik (død 1912) og Hustru Elisa f. Møller (død 1927).

Studieophold i England 1905-06 og 1937-39, i Frankrig 191J og i Polen 1934-36; iFaglærerindeeks. 1919; Lærerinde ved Ingwersen ,& Ellbrechts Skole 1920-33.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1939-40 og 1942-45.

Jlar skrevet: Børnebog (1923); .Men­nesker (1927) ; Profeter og Konger (1935) ; De første ved Fronten (1941); Den standende Strid (1945); Vesterbrofolk (1948).

Adresse : Lipkesg. 18, Kbhvn. Ø.

OLRIK Jakob Sognepræst; f. 19. Aug. 1881 i Estvad; Søn af Sognepræst Vilh Olrik (død 1912) og Hustru Elisa {'. Møller (død 1927).

Student (Odense) 1899; cand. jur. 1905; By- og Herredsfuldmægtøg i Sæ­by 1905-06, i Kjøge 1906-11; studerede Teologi i Paderborn, Innsbruck og Rom 1911-16; Præsteviet 1916; Kapellan ved Rosenkranskirken paa Frdbg. 1916; Delegeret ved det danske Gesandtskab i Petrograd og Stedfortræder for den Østrig-ungarsk«) Armébiskop overfor Krigsfangerne i Rusland og Sibirien 1917-18; Sekretær hos den apostoliske Vikar for Danmark og Island 1918; Apostolisk Provikar for Danmark og islam! 1922; Sognepræst for den katol­ske Menighed i Kolding 1923, i Frede­ricia 1932, i Horsens 1935.

Hans Helligheds Æreskammerherre med Titlen Monsignore.

Medlem af Bestyrelsen for Katolsk Højskole i Kbhvn. 1916-23.

Adresse :   Horsens.

OLSEN   A F Direkte, Vicekongul; f. 9. Febr. 1868 i Kongens Lyngby; Søn af Partikulier Jeppe Olsen (død 1909) og Hustru Bengta f. Cavling (død 1922) ; gift (2. April 1894) m. Ida Wilhelmi-ne O., f. 1. Juni 1867, død 1922, Datter af Købmand W Griittner i Sæby (død 1872) og Hustru f. Bech (død 1872).

Lært Tegl værksf åget paa Hakkemose Teglværk og i Tyskland; Forvalter paa GI. Antvorskov Teglværk 1887-88, paa Birkerød Teglværk 1889, paa Folkes-torp Tegelbruck i Ystad 1890-92; For­pagter af Haraldsby Teglværk paa Aaland 1892-97; Bestyrer af Hedehus-Teglværket 1897-1903; Direktør for De forenede nordjyske Teglværker 1903-38; Formand for I/S Aalborg Teglværkers

1047

Salgskontor i Aalborg 1922-40, derefter Medlem af Bestyrelsen. Folkevalgt Borgmester i Aalborgl921-25. Svensk Vicekonsul i Aalborg 1927-39. Formand for Teglværksforeningen for Jylland fra 1916; Medlem af Aalborg Byraad 1913-37; Formand for Repræ­sentantskabet for Nordjysk Bank; For­mand for den lokale Sammenslutning af Arbejdsgivere i Aalborg, Nørre­sundby og Omegn; Medlem af Be­styrelsen for Kalk- og Teglværksfor-eningen af 1893 og for Akts. Volstrup Teglværk; Formand i Bestyrelsen for Akts. Røgelhede Teglværk; Medlem af Hovedbestyrelsen i Dansk Arbejdsgiver­forening 1920-45 os i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1927; Medlem af Hovedbestyrelsen for Det radikale Ven­stre; Medlem af Bestyrelsen for Ar-bejdsanvisningskontoret for Byer i Aal­borg Amt; Formand i Bestyrelsen for Landsforeningens Børnehjem i Nørre­sundby; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen L. A. B. i Aalborg og for Akts. Dagbladet Politiken fra 1933; Formand for Arbejdsteknisk Skole; Medlem af Bestyrelsen for Ungdoms­skolen i Aalborg.

Adresse : Villa Fredelighed, Kong Hans G. 10, Aalborg.

OLSEN Aksel G Di rektor, Dr. phil.; f. 26. Okt. 1893 i Sindal; Søn af Ar­bejdsmand Chr. Olsen (død 1895) og Hustru Marie f. Nielsen; gift (25. Okt. 1924) m. Gretchen Virginia O., f. 19. Dec. 1906 i Benton Harbor, Mich., Dat­ter af Skibsbygger Kenneth Malcolm Ransom og Hustru Alice f. Hamilton. Hyrdedreng, Gartnerlærling ; udvan­drede til Nebraska 1910; ved forskel­ligt Arbejde til 1914; studerede ved Nebraska Wesleyan Akademi og Uni­versitet 1914-17 og 1919-22; tjenstgøren­de i den amerikanske Hær i Frankrig og Tyskland 1917-19; Kemiker ved Ge­neral Foods Oorporations Laboratorier, Battle Creek, Mich., 1923-34: Doktor­disputats ved Minnesota Universitet 1928; Director of Research ved Walter Baker Chocolate Co., Boston, Mass., 1934-36; Research Laboratorier ved Ge­neral Foods Corporation, Battle Creek, Mich., 1937-39, ved Central Laboratory, Hoboken, N. J., fra 1939.

Præsident for Battle Creek Science Club i 1930: Vicepræsident for East Lansing Section of American Chemical Society 1933-34 ; Formand for New York Afd. af Institute of Food Technologiste 1947-48, National Councillor 1947-49. Executive Committee 1949; Medlem af en Række amerikanske videnskabelige Selskaber; holdt Foredrag om Fødevare­kemi i Stockholm, Oslo og Kbhvn. 1948. Har skrevet : The role of Colloids in

digestive processes; Proteases in Bread Yeast; Tallowiness or Rancidity in Grain Products; Pectin Studies I, II, III og IV; og en Del andre videnska­belige Arbejder væsentligst vedrørende Fødevare-Kemien.

Har udtaget flere Patenter vedrøren­de Frembringelse og Brug af Pectin og Gelatine.

Adresse: 20 Hickory road. Summit, N. J.

Vinterbolig: Indian Rocks Florida.

OLSEN Albert Professor, Dr. phil.; f. 16. Maj 1890 i Roskilde; Søn af Lokomotiv­fører Chr. Olsen (død 1910) og Hustru Ane Cathrine (død 1923); gift (23. Juli 1926) m. Agnete O., f. 22. Juli 1905, Datter aif Professor, Dr. med. H I Bing (se denne).

Student 1910; mag. art. Historie 1920; Dr. phil. 1930; Lærer ved kbhvnske Skoler 1910-18; Prokurist i Foreikrinsrs-selskabet Nye Danske af 1864, 1919-21; Medarbejder ved SociaKDemokraten 1922-30; Docent i Historie ved Aarhus Universitet 1930, Professor 1934; Profes­sor i Historie ved Kbhvns Universitet 1936.

Næstformand i Studentersamfundet 1925-26; Medlem af Bestyrelsen for: Journalistforeningen 1928-30, Historisk Samfund 1928-29, Jydsk Forening for Historie og Spro^ 1930-37; Købstadmu­seet Den gamle By 1931-37, Aarhus Museum 1933-37; Medlem af Styrelsen for Institutet for Historie og Samfunds­økonomi fra 1937 (Næstformand fra 1939), af den danske Komité for Hi­storikernes internationale Samarbejde 1937, af Bestyrelsen for Den danske historiske Forening fra 1939, Formand 1945; Medlem af Vetenskaps-Societeten i Lund 1940, af Selskabet for Dansk-Kulturhistorie 1941, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1942, af det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1942, af Kunjr. Vetenskaps och Vitterhetssamhallet i Goteborgr 1944, aif Dansk-norsk Sam-arbejdsfonds Professorudvalz 1947 og af Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1946-47; Medlem af Aarhus Byraad 1933 -37; Medredaktør af Gyldendals Nye Verdenshistorie 1935; Formand for Dansk-Russisk Samvirke fra 1940.

Har skrevet talrige Afhandlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter, Studier over den danske Finanslov 1850-64 (Disputats, 1930), Bybefolkningen i Danmark paa Merkantilismens Tid

(1932), Afsnittene 15364840 i Axel Niel­sens Dånische Wirtschaftgeschiehte

(1933) og 1890-1935 i Gyldendals nye Verdenshistorie (1935), Danmark-Norge i det 18. Aarhundrede (1936) samt Kam­pen om Kolonierne (1939); Afsnittet

Olse_______       _______

Handelen i Danmark-Holland (1945); Hustømrerfaget i Danmark (1945).

Adresse : St. TCannikestr. 11, Kbhvn.K.

OLSEN Alfred Grosserer; f. 30. Jon! 1876 i Roskilde; Søn af f h. Proprietær O Olsen (død 1932) og Hustru t. An­dreasen (død 1891); gift l Gang (18. Dec. 1903) m. Olufa O., f. 1. Okt. 1874 paa Aldumgaard i Stenderup Sogn, død 1916, Datter af Proprietær, Kaptajn Ha­kon Bojesen (død 1901) og Hustru f. Prom; gift 2. Gang (20. Sr-pt. 1924) m. Ulla O., død 1942, Datter af Professor Ove Christensen (død 1909) og Hustru f. Wengler.

Grundlagde 1901 sammen med Brode­ren Otto Olsen (død 1906) Firmaet Al­fred Olsen & Co.; Direktør for Det dansk-tj'sku l'ittroleuniskoinpagm 1903-08: Direktør for nordisk Mineralolie-compagni 1909-16; adm. Direktør for Al­fred Olsen & Co. A/S 1924-38 og iung. Direktør 1945-47 (fra 1946 Danish Ame­rican Gulf Oil Company A/S).

Formand for Bestyrelsen for Danish Anu'rioau Gulf Oil Company A/S (tid­ligere Alfred Olsen & Uo. A/S); Næst­formand for Bestyrelsen for Akts. Kai­tisk Lloyd; Formand for Bestyrelsen for Dansk Æggehvide Industri A/S.

Adresse : Egebækgaard pr. Nærum,

OLSEN A Villads Hotelejer, R.DM.p.p.; f. 28. Jan. 1887 i Kbhvn.; Søn af For­valter Peter Villads Olsen (død 1911) ug Hustru Emilie f. Knøffler; gift (1. Sept. 1921) m. Edith Elvira V. O., f. Mortensen.

Uddannelse paa Hotel Bristol i Kbhvn og paa Hoteller og Restauranter i Eng­land, Frankrig og Tyskland 1903-07; ansat paa Hot«! Bristol i Khhvn. 1908 -17; Ejer af Hotel Kong Frederik fra 1918; drev tillige Ingeniørli usets Sel­skabslokaler 1935-45.

Formand for Hotelværtforeningen for Danmark og for Centralforeningen af HotelviiTtforeninger og Restjxuratørfor-rninger i Danmark. Hotel-Afdelingen; Ih. Præsident for Nordisk Hotel og Ilestauraut Forbund; *h. Vicepræsident i Alliance Internationale d'Hotellerie, mi Member of the Excecutive Oommit-tee of International Hotel Association; Viceformand i Fællesudvalget for Ho­telvært- og Restauratørforeningen i Stor-ikøbenliavn; Medlem af Turistraadet og af Forretningsudvalget for Turistfor­eningen for Danmark; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Dansk Hotel Laane-fond, {or Aits. Klasko, Hundested og for Hotel- og Restaurationsbranchen«; Vedligeholdelses- og Fornyelsesfond.

Udent.  Ordener:  Fi.h.V.:   t>.r.K.4.; S.V.3'.

Adresse ; V-Voldg. 25-27, Kbhvn. V.

_________      _ 1043

OLSEN   Axel ih. Hypotekf oreningsdirek-tør; f. 7. Nov. 1677 paa Frdbg.; Søn af Tømrermester Vilh. Olsen (død 1920) og Hustru Charlotte f. Freisleben (død 1921); gift (1. Aug. 1903) m. Anna O., f. 24. Juli 1880 paa Frdbg., død 1945, Datter af Galanterihandler Hans Jakob Weidich (død 1895) og Hustru Marie f. Maribo (død 1935).

Lært Tømrerhaandværket; Uddannel­se paa Teknisk Skole; Tømrermester 1903-26; Vurderingsmand for Kbhvns Magistrat 1916-22; Vurderingsinspektør i Kbhvns Hypotekforening 1931-41, byg ningskyndig Direktør smstds 1941-47.

Adresse: Vesterbrog.  46, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Antoniev. 7, Snekker­sten.

OLSEN  Axel Overlæge, Dr. med., II.; f. 30. Nov. 1887 i Nøbbølle Bjerreskov, Maribo Amt; Søn af Snedkermester J Chr. Olsen (død 1908) og Hustru Bo­lette f. Hansen (død 1916); gift (16. Aug. 1918) m. Karen O., f. 14. Sept 1892 paa Løvballegaard i Vejle Amt, Datter af Proprietær F Gerdes og Hu­stru Johanne f. Andreasen (død 1937).

Student (Nykøbing F.) 1906; med. JEks. 1915; Dr. med. (Nyrefunktionen ved Eklampsi) 1932; Kandidatpladser 1915-18; prakt. Læge i Gislev paa Fyn 1918-21; Kandidat paa Rigshospitalets Fødeafdeling A og Afd. for Hud- og Kønssygdomme samt paa Dronning Louises Børnehospital 1921-22; 2. Ue-seryelæge paa Rigshospitalets Fødeaf­deling B 1922-24; Reservekirurg ved Statshospitalet i Sønderboru 1925-28; Reservelage ved Statens Fødselsanstalt i Jylland 1928-32; kst. Overlæge ved denne 1932-33, Overlæge fra 1. Jan. 1934

Medlem af Bestyrelsen for Jydsk me dicinsk Selskab 1937-41; Formand for Kammer-musikforeningen i Aarhus 1941 og for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1947.

Adresse: Fødselsanstalten, Aarhus.

OLSEN Carsten Dr. phil.; f. 1. Marts 1891 i Kbhvn.; Søn af Overpostkontrolør Fr. Olsen (død 1934) og Hustru Emilie Louise f. Andersen (død 1941); gift (14. Maj 1926) m. Elsa Edith O., f. 30. Maj 1901 i Kbhvn., Datter af Værk­fører F Eriksson (død 1911) og Hustru Augusta f. Sandberg (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1910; mag. scient. 1916; Univ. Guldmed. 1918; Assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske Afd. 1919; Dr. phil. 1921; Amanuensis ved Carlsberg Laboratoriet 1945; Censor ved Veterinær- og Land­bohøjskolen.

Har skrevet: Studier over Jordbun­dens Brintionkoncentration og dens Be­tydning for Vegetationen, særlig for Plantefordelingen i Naturen (Disputats.

1049

Olse

1921), samt en Række botaniske og plantefysiologiske Tidsskriftafhandlin­ger.

Adresse: S-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

Sommerbolig:  Gadevang pr. Hillerød.

OLSEN Christian Amtsforvalter, R.; f. 10. Maj 1887 i Na-stved; Søn af Bog­holder O Olsen (død 1908) og Hustru Rasmine f. Hansen (død 1930); gift (30. Dec. 1928) m. Signe O., f. 19. Juni i Kbhvn., Datter af Teglværksbestyrer O Hald (død 1941) og Hustru Rasmi-ue f. Nielsen (død 1912).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1905; Assistent i Statens Sygekasseinspektorat 1909; cand. polit. 1911; fung. Assistent i Statens statistiske Bureau 1912, Assi­stent i Det statistiske Departement 1913, Sekretær 1919, Fuldmægtig 1921, Ekspeditionssekretær 1931, fung. Kon­torchef 1943; Amtsforvalter i Varde 1944.

Medlem af Folkeforbundets Sekreta­riat i Genéve som Sekretær ved dettes Komité til Fordeling af Forbundets Ud­gifter paa Medlemsstaterne 1923-24; De­legeret ved Det internationale Arbejds­bureaus Konference i 1937 vedr. Ar­bejdsløn-Statistik; Statistiker ved Social­kommissionen af 1925 og ved Ernærings-og Husholdningsnævnets Kostundersø­gelser 1940-44; tidligere Medlem af Be­styrelsen for Socialøkonomisk Samfund og for Socialvirke; Formand for Dan­ske Statistikeres Forening 1927-29.

Har skrevet: Nogle Bemærkninger om en interskandinavisk Finansstatistik (1924); Notes on financial statistics for the northern countries (1924-25); Der Staatshaushalt und das Finanzsystem der skandinavischen Lander (1926-29) og en Række andre Afhandlinger om finansielle og sociale Emner m. m. i forskellige Tidsskrifter.

Adresse:  Brendstrupsv.  15,  Varde.

OLSEN   Eigil Bureauchef, R.DM.p.p.; f. 2. Aug. 1896 i Haslev; Søn af Boghand­ler Ang. Olsen og Hustru Anna f. Ja­cobsen; gift (3. Juni 1922) m. Else O., f. 4. Dec. i Odense, Datter af Have­brugskandidat Vald. Andersen og Hu­stru Meta f. Bredsted.

Student (Plockross' Skole) 1914; cand. jur. 1921; Stenografassistent i Rigsda­gen 1916; Sekretær i Rigsdagens Bu­reau 1921; Fuldmægtig 1931; Ekspedi­tionssekretær 1935; Kontorchef 1938; Chef for Bureauet 1940.

Protokolsekretær ved Folketingets Fi­nansudvalg; Sekretær ved Statsreviso­ratet; Sekretær ved de parlamentariske Kommissioner af 1945 og 1948 og ved Dansk interparlamentarisk Gruppe.

Udenl.  Ordener:  S.V.3'.;   N.St.O.31.

Adresse: Vesperv. 14, Hellerup.

OLSEN  Eugen Landsretssagfører, Gene­ralkonsul, R.p.p.; l 15. Okt. 1899 i Malme; Søn af Generaldirektør Ole Ol­sen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Anna Ludovika f. Henriksen (død 1916); gift (7. Febr. 1925) m. Id;i Marie O., f. 13. Nov., Datter af Gods­inspektør Henrik Knipschildt (død 1945) og Hustru Inger f. von Ditten-Krøldrup (død 1942).

Student (Hellerup Gymnasium) 1918; cand. jur. 1923; Landsretssagfører 1929.

Formand i Bestyrelsen for Hellerup Idrætsklub 1926-28 og for Studenter-Sangforeningen 1934-39 og fra 194B; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Lawn Tennis Forbund 1925-28; Formand i Be­styrelsen for Hellerup Idrætsklub fri 1943; Generalkonsul for Luxembourg 1947; Formand i Bestyrelsen for Akt*. J Moresco's Funktionærers Pensions­kasse, for Akts. Barnekowhus og for Akts. Dansk Søm- og Traadfabrik; Medlem af Bestyrelsen for Akts. J M<~ resco, for Akts. Badeanstalten Køben-'havn, for Akts. Dansk Snørebaand A Kemikaliefabrik, for Akts. Paladshotel­let, for Akts. Marius Mulvad og for Akts. Fenola.

Udenl. Ordener: B.K.5.; F.Æ.L.5.; S.N.3.: S.V.31.

Adresse: Maglemosev. 51, Charlotten-lund.

OLSEN   F A Vognmand, Oldermand: f. 27. Aug. 1887 i Kbhvn.: Søn af Vogn­mand Peter Olsen (død 1893) og Hu­stru Lisbeth f. Hansen (død 1937)- gift (3. Febr. 1915) m. Ida Emilie O., f. 8. Dec. 1886 i Kbhvn., Datter af Frugt­handler, Postbudformand LM Thaarup (død 1921) og Hnstru Laura f. Ander­sen (død 1894).

Præliminéereks.; uddannet paa Køb-mandsskolen og hos Oliemøller P C Olsen, Christianshavn: Indehaver af Vognmandsforretning, Firma P Olsen. Kbhvn.

Bisidder i Kbhvns Vognmandslaus 1928-32, Viceoldermand 1932-34, Older­mand fra 1934; Formand for Centralor­ganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn 1932-34; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverfor­ening fra 1932, af Haandværksraadet fra 1940 og af Raadets Forretningsud­valg fra 1946; Medlem af Repræsen­tantskabet for Haandværkerbanken fra 1932, af Repræsentantskabet for Haand-værkerforeningen og Alderstrøst fra 1932, af Hovedbestyrelsen for Landsfor­eningen Danske VoKnm.rnd fra 1940 (Næstformand fra 1947) og af Husdyr­voldgiftsretten i Kbhvn. 1934-46, Næst­formand 1937-46; Medstifter af Køb-mandsskolens Elevsamfnnd 1909; Dansk

Olsé_________________

Delegeret paa den internationale Trans­port Kongres i London 1945, i Genévc 1947 og i Bruxelles 1949: Medlem af Sty­relsen for Den internationale Transport-union (I.B.TJ.) og af dennes Ekspert­komité 1948.

Adresse: Godsbaneg. 2, Kbhvn. V.

OLSEN Frits Kontorchef; t. 19. Okt. 1893 i Kvarmløse ved Tølløse; Søn »f Gaardejer Peter Olsen (død 1922) og Hustru Hansine f. Rasmussen (død 1944); gift (22. Febr. 1928) m. Hertha O., f. 16. Jan. 1904 i Høgsholt ved Vejle, Datter af Gaardejer P Iversen (død 1943) ng Hustru Jensine f. Søren­sen (død 1947).

Uddannet ved Landbruget, paa Høj­skole og Landbrugsskole; Landbrugs­kandidat 1921; Assistent under Plante-avlsudvalget for De samvirkende sjæl­landske Landboforeninger 1921-24; Græs-markskonsulent for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1924-37; Sekretær for De samvirkende sjælland­ske Landboforeninger og Redaktør af Sjællands Stifts Landbrugstidende 1937-43; Kontorchef ved Statens Forsøgsvirk­somhed i Plantekultur og Redaktør for Tidsskrift for Planteavl fra 1943.

Sekretær for Understøttelsesforeningen for trængende fh. Landmænd paa Sjæl land 1937-43; Medlem af forskellige landøkonomiske Udvalg.

Har skrevet forskellige Beretninger og Pjecer om Græsmarksspergsmaal og Frøavl.

Adresse :  Strandboulevarden 21, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Lyndby Strand pr. Kir­ke Hyllinge.

OLSEN   H Chr. Overlæge, Dr. med.; f. 5. Dec. 1896 i Præstø; Søn af Køb­mand H Chr. Olsen (død 1912) og Hu­stru Julie t. Olsen; gift (8. Aug. 1934) m. Agnete O., f. 14. Jan. 1906, Datter af Overretssagfører Johs. Høyrup (død 1926) og Hustru Clara f. Gøtzsche.

Student (Lang & Hjorts Kursus) 1918; med. Bks. 1926; Dr. med. 1934; Overlæge ved Bornholms Amtssygehus, med. Afd., Bornliolms Tuberkuloseho-fepital og .Bornholms Tuberkulosestatio­ner 1936; Skolelæge i Rønne 1937.

Formand for Bornholms Kreds af Nå. tionalforeninjjen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1936; Medlem af Overepidemi-kommissionen paa Bornholm 1936; For­mand for Bornholms Lægeforenings Hygiejneudvalg 1937; Medlem af Fri­hedsbevægelsens Samraad 1945-46.

Adresse:  S-Villavej  24,  Rønne.

OLSEN   H  K Landbrugskonsulent; f. 12 Nov.  1890 i  Hanehoved  ved  Frederiks­værk;   Søn   af   Husmand   Ha-ns   Olsen (død  1894)  og  Hustru   Karen  Marie  f.

_____________________1656

Olsen (død 1907)- gift (3. Nov. 1916) m. Astrid Mathilde O., f. 31. Aug. 1892 i Hørmested, Datter af Murer Julius Pedersen (ded 1943) og Hustru Doro-thea f. Jørgensen.

Arbejdet ved praktisk Landbrug til 1908; paa Ørsted Landbrugsskole 1908-09 og Høng Landbrugsskole 1911; Land­brugskandidat 1913; Studierejser til Holland, Belgien, Tyskland, England, Norge og Sverige; Assistent ved Tys-tofte Forsøgsstation 1913-14; Lærer ved Næsgaard Agerbrugsskole 1915; Konsu­lent for Salling Landboforening 1915-16; Konsulent i Planteavl for Foreningen af jydske Landboforeninger 1917-29, for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift fra 1929.

Formand for Landbo- og Huamands-forendngernes Kemikalie-udvalg fra 1929; Medlem af Statens Redskabsudvalif 1934, Formand fra 1938; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen af danske Landbrugskonsulenter 1930, Formand 1937-46; Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1937; Næstformand for Samvirksomhe­den for landbrugsfagligt Oplysningsar­bejde 1937.

Har skrevet: Landbrugets Kultur­planter (1940); Foreningen af danske Landbrugskonsulenter 1920-45 (1945): Kort Vejledning i Anvendelse af kemi­ske Midler i Landbruget (1948); Med­arbejder ved Landbrugets Ordbog, Dansk Landbrugs-Leksikon og andre Haandbøger; Artikler i Fagtidsskrifter og Dagspressen.

Adresse.:  Jernbanev. 31,  Tarnp, Odense.

OLSEN   H P Redaktør, R.: f. 2. Febr 1869 i Sageby ved Præstø; Søn af Gaard­ejer Peter Olsen (død 1915) og Hustru Marie f. Larsen (død 1876); gift (31. Okt. 1902) m. Hansigne Christine O., f. 1872 paa Bornakkegaard ved Næstved.

Landbrugskandidat 1898; Assistent ved Statens Forsøgsvæsen 1898-1900; Medarbejder ved Næstved Tidende fra 1900, Redaktionssekretær fra 1906 og fra 1912 ansvarshavende Redaktør (tillige for Filialbladene i Vording­borg, Præstø og Skælskør.

Medlem af Direktionen for Næstved-Præstø-Mern-Banen 1922-46; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Selskabet Ven­stres Pressebureau 1919-45; Medlem af Forretningsudvalget for Næstvedkred­sens Venstrevælgerforening 1912-44 og af Bestyrelsen for „Dannevirke" fra 1912 samt Medlem af Bestyrelsen lor flere lokale Foreninger og Institutio­ner; Tilsynsførende ved Sydsjællands Landbrugsskole fra 1929; Æresmedlem af Sønderjydsk Forening, af Landbo­foreningen for Næstved og Omegn og

1051 _ ___________________

»f    Næstvedkredsens   Venstrevælgerfor­ening.

Adresse:   Næstved.

OLSEN    Ingemann Generalkonsul, R., Chr.XFr.M.; f. 22. Nov. 1890 i Taar-bæk; Søn af Tømrermester Ole "Wilhelm Olsen (død 1913) og Hustru Henriette f. Hofjnann Bøttger (død 1915); gift (26. Dec. 1916) m. Jenny O., f. 30. Aug. 1892 i Kbh'vn., Datter af Møbelfabri­kant Henrik Hansen.

Uddannet paa Det Tekniske Selskabs Skole og i Trælastbranchen i danske, tyske, engelske og amerikanske Fir­maer; Træekaportør og Savværksejer i T. S. A.; dansk Konsul i New Orlcans fra 1918, Generalkonsul 1947.

Adresse: 2606 Jefferson Avenue, New Orleans, La., U. S. A.

Sommerbolig: „Neslo" on Bayou Li­berty.

OLSEN   Johannes Dommer, R.: f. 26. Juli 1892 i Nykøbing F.; Søn af Gods­inspektør, exam. jur. Carl Joh. Haman Olsen (død 1938, se Kraks Blaa liog 1938) og Hustru Christine f. Poulsen (død 1936); gift (26. Juli 1922) m. cand. phil. Inger O., f. 3. Juni 1894 paa Lise­lund paa Møn, Datter af Hofjæger­mester, Baron Fritz I V Chr. Rosen-krantz (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Oluffa f. Krabbe.

Student (Nykøbing F.) 1910; cand. jur. 1916; Sekretær hos Lensgreve C U Reventlow og Fuldmægtig ved Overin-spektoratet for de Reventlowske Besid­delser, Brahetrolleborg, 1916; Inspektør smstds. 1919- Dommerfuldmægtig i Saks­købing 1920; i Ærøskøbing 1922, atter i Sakskøbing 1926; Dommer i Neksø Køb­stad m. v. 1940, i Korsør og Skælskør Købstæder m. v. 1947.

Medlem af Repræsentantskabet for Landmandsbankens Sakskøbing Afd. 1929 og af Delegationen ved samme Bankafd. 1934; Medlem af Repræsen­tantskabet for Lollands Spare- og Laa-nebank 1934 og af Bestyrelsen for Juri­disk Forening i Maribo Amt 1936; For­mand for Afvandingskommissionen for Bornholms Amt 1941; Formand for Op-rejsningsnævnet for Bornholms Amt 1945; Bestyrer af Jørgen Kruuses Fa­milielegat 1947.

Adresse :   Korsør.

OLSEN    Johannes Stabsmaskinmester, Marineingeniør, K'.DM.,HTS.p.p.; f. 26. Okt. 1882 i Odense; Søn af Stationsfor­stander Marius Olsen (død 1896) og Hu­stru Sofie f. Storm (død 1912); gift 1. Gang (2. Nov. 1907) m. Fanny O., '.. 23. April 1883 i Viborg, død 1912, Dat­ter af Stabssergent F Gross (død 1919) og Hustru Louise f. Berg (død 1928); 2. Gang (25. Juni 1919) m. Lilly O., f. 13. Febr. 1887 i Kalmar, Datter af

__________________________0\se

Kamrer  G  P   Brander   (død   1929)   cg Hustru Ada f.  Olsson   (død 1943).

Præliminæreks. (Horsens Latin- og Realskole) 1899; Maskinassistent fra Skolen for Skibsbygning og Maskin-væsen 1905- Marineingeniør 1912; Stabs-maskinmester 1942; Afsked 31. Okt. 1947.

Udenl.  Ordener:  I.F.3.; S.V.31.

Adresse.- Hjertensfrydsg. 10, Kbhvn.K.

OLSEN Johannes Statsmeteorolog, R.; f. 1. Febr. 1894 i Frankerup ved Ka­lundborg; Søn af Gaardejer Saren Olsen (død 1936) oa Hustru Ane Marie f. Jen­sen (død 1934)- gift (26. Dec. 1922) m. Else O., f. 25. Maj 1900 i Kbhvn., Dat­ter af Snedkermester I C Westergaard (dod 1914) og Hustru Petrea f. Buus.

Student (Wedels Kursus) 1912; cand. mag. 1917; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Laboratorium 1918-25; Bestyrer af Magnetisk Observato­rium, Godhavn. Grønland 1926-32; Af-delingsmeteorolog 1932; Statsmeteorolog 1934; deltog i Dana-Ekspeditionen 1921-22. i 6. Thuleekspedition til Ostgrøn­land 1931 og ledede Dansk Polarsta­tion Godhavn i det internationalePolar-aar 1932-33.

Medlem af Bestyrelsen for Fysisk Forening 1916-19; Medlem af Godhavii Sysselraad 1929-J3; Medlem af Sektio­nen for Jordmagnetisme og Elektricitet under den danske Nationalkomité for Geodæsi og Geofysik; Medlem af Com-mittee on observational teohnique og Formand for Committee on registration in Iceland of gianfc pulsations, begge under Association de magnetisme et électricité terrestre (Union géodesique et géophysique internationale); For­mand for Dansk Geofysisk Forening; Medlem af Repræsentantskabet for Folkevirke.

Har skrevet forskellige Artikler i Fy­sisk Tidsskrift, Naturens Verden os Terrestrial Magnetism.

Adresse: Glaclsaxev. 10, Kbhvn., Sø-borg.

OLSEN  Karl Lektor; f. 19. Febr. 1908 i Kbhvn.; Søn af Stenhugger Lars Peter Olsen (død 1925) og Hustru Anna Dor­thea Christine f. Christensen; gift (18. Juli 1946) m. Karen Grete Hauge O., Datter af Arkitekt H Chr. Rasmussen og Hustru Astrid f. Hauge.

Student (Efterslægtselskabets Gymna­sium) 1927; cand. mag. 1933; Lærer ved Vejen Realskole 1934; Adjunkt ved Kolding højere Almenskole 1936, Lektor smstds. 1945.

Landsformand for Konservativ Ung­dom 1942-43; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjysk Forening, Kolding og for Dansk Magisterforening; Medlem af Folketinget (Det konservative Folke-

Olse ___________________

parti) fra 1943 og af Kolding Byraad 1943-46: Formand for Folketingets Løn-ningsudvalg fra 1947.

Adresse: Skovhøj 5, Kolding og Rigs­dagen, Kbhvn. K.

OLSEN  Knud H Kunstmaler, R., f. 28. Pebr. 1878 i Kbhvn.; Søn af Orgelbyg­ger Knud Olsen (død 1898) og Hustru Marie f. Hoffmann (dåd 1898). <?ift (3. Juni 1903) m. Gerda O., f. '15. Okt. 1880 i Kblivn.. Datter af Prokurist G W Knoop (død 1909) og Hustru Au-gusle f. Støvhase (død 1942).

I Malerlære hos kgl. Hof Dekora­tionsmaler Bernh. Schrøder, Nielsen og Hansen 1893-97; Svendeprøve 1898 (Broncemedalje); Akademiet 1895-99; Rejse til Tyskland. Schweiz og Italien 1901; dekoreret Erritsø Kirke 1904; ud­stillet paa Kunstnernes Efteraarsud-stilling 1907-10 og paa Foraarsndstillin-gen paa Charlottenborg fra 1908.

Næstformand for Foreningen Dyreha­vens Malere 1915-17, Formand fra 1917; Medlem af Bestyrelsen for Malersektio­nen i Kunstnerforeningen af 18. No­vember 1925-37 og af sammes Udstil-lingsudvalg til 1933 og i 1934; 1. Sup­pleant til Censiirkomitéen paa Char-lottenbon? i 1927; Medlem af Bestyrel­sen for Foreningen for National Kunst 1942; tildelt Halvdelen af det Ørnborg-ske Legat 1942 og Otto Baches Minde­legat 1946.

Værker: Vinterbillede (1919)- Gamle Ege (1923) og Billeder fra Dyrehaven, Brøndbyvester, Skovlunde og Hjør-lunde; Felstedskov ved Aabenraa (Aabenraa Kunstsamling 1933).

Adresse :  S-Boulevard 59, Kbhvn. V.

OLSEN K  V Lektor, R.DM.; f. 8. Jan.

1879 i Frborg Slotssogn; Søn af Gaard-ejer Hans Olsen (død 1933) og Hnstru Maren Kirstine f. Henrichsen (død 1927): gift (8. Aug. 1913) m. Betty O., f. 11. Juli 1889 i Kbhvn., Datter af Købmand I G Schjær (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Elna Cecilie f. Toft-Christensen (død 1938).

Student (Frederiksborg) 1897; cand. mag. 1905; Lærer ved Rungsted Kost­skole 1906-09 og ved Frk. Wintelers Skole, Odense 1909-10; ansat ved "Ny­købing Katedralskole 1910, Adjunkt 1911, Lektor 1920; ved Ordrup Gymna­sium 1924-31; ved Metropolitanskolen 1931-47; Undervisningsassistent i Engelsk ved Kbhvns Univ. 1926-31; Lærer ved Statens Lærerhøjskole 1937-38; faglig Medhjælper i Engelsk ved Undervis-ningsinspektionen for Gymnasieskolerne fra 1931; Censor i Engelsk ved Skole­embedseksamen 1936-48.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereks. 1922-30 og 1932-49 og af

_______________________1052

Kommissionen til Afholdelse af skriftlig Studentereks. for Privatister 1944-45; har udgivet engelske Skolebøger.

Adresse: Vældegaardsv. 7, Gentofte.

OLSEN Lars M Forlagsleder; f. 7. Juli 1905 i Kbhvn.; Søn af Sporvejsfunk­tionær N J Olsen og Hustru Ella f. Poulsen; gift (15. Febr. 1936) m. El­se O., f. 27. Marts 1909 i Tyskland, Datter af Minearbejder Aug. Schone-wolf og Hustru Emilie f. Grosse Kleff-mann (død 1925).

Boghandlerfagskolen 1921-25; Bog­handlermedhjælper 1925; Redaktør r.f Rød Ungdom 1929-37; Sekretær i Kom­munernes Bogudvalg 1935-36; Sekretær i det kooperative Fællesforbund 1936-39; Forlagsleder i „Fremad" 1942.

Medlem af D. s. U.'s Hovedbestyrelse 1929-45; Formand for Social-demokratisk Forening i. 11. Kreds 1935 og for De socialdemokratiske Vælgerforeningers Fællesledelse i Hovedstaden 1938; Med­lem af Socialdemokratiets Forretnings­udvalg 1939 og af Socialdemokratiet-Hovedbestyrelse 1939; Medlem af Be­styrelsen for Handels- og Kontormed­hjælperforeningen 1926-36 og for Arbej­dernes Oplysningsudvals i Kbhvn. 1927-30 og fra 1939; Lærer ved Arbejder­skolen i Kbhvn. 1933-40; Medlem af Borgerrepræsentationen 1936-46, af Be-stvrelsen for Kbhvns Kommunebiblio-te'ker 1939-46, af Ungdomsskolenævnet 1942-46 og af Kbhvns Havnebestyrelse 1945; Medlem af Folketinget fra 1939.

Adresse:  Guldbergs PI. 12, Kbhvn. N.

OLSEN   O   L   Grosserer, R.;  f. 24. Okt.

1875  i Tølløse; Søn  af Tømrermester L

Olsen;  gift   (10.   Maj   1901)   m.  Agnes

Dorthea f. Nielsen.

Præliminæreks. 1893; ansat hos Otto Volquartz 1894-98, hos Brødr. Dahl fra 1899, Prokurist 1917, optaget i Firmaet 1919; efter Firmaets Overgang til Akts 1934 Medlem af Bestyrelsen og 1936-40 adm. Direktør for dette.

Formand for Handels-og Kontoristfor­eningens Understøttelses-Selskab; Vice­formand for Foreningen af Forhandlere og Fabrikanter af Bygningsmaterialer i Kbhvns Amt 1924-41; Medlem af Be­styrelsen for Kbhvnske Grossisters Ar­bejdsgiverforening og af Handels- og Kontoristforeningens Direktion; Vicefor­mand i Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Rør-, Metal- og Maskinbranche-foreninger 1926-41; Medlem af Gros­serer-Societetets Repræsentantskab til 1945, Formand i Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Væg- & Gulvfliselager og for Akts. S Herdahl; Viceformand for Be­styrelsen for Akts. Christiansholms Fa­briker ; Formand for Foreningen af Dan ske Importører af Smedejernsrør og til­hørende Fitttngs 1930-38; Medlem af Be-

1053_______________________

styrelsen for Foreningen af Grosserere i Rør- & Sanitet sbranchen 1919-38 og Formand for samme 1926-38 og Æres­medlem fra 1940; Formand for Forenin­gen af Grossister i Centralvarmebran­chen 1922-40; Medlem af Bestyrelsen for Memlforeningen 1929-40.

Adresse: „Breidablik"   Lyngbyv.  385, Gentofte.

OLSEN Ole Fr. Gaardejer, R.DM.; f. 12. Marts 1877 i Blangslev; Søn af Gaard­ejer Anders Olsen (død 1915) og Hu­stru Ane f. Christiansen (død 1878); gift (22. Nov. 1907) m. Maren Sofie O., f. 5. Jan. 1874 i Blangslev, Datter af Gaardejer, Sognefoged Christen An­dersen (død 1920) og Hustru Karen f. Larsdatter (død 1925).

Uddannelse ved Landbruget; Ophold paa Sorø Højskole, Dalum Land­brugsskole og Askov udvidede Højsko­le. Sognefoged og Lægdsmand fra 1909; Medlem af Menighedsraadet 1912-22, af Sogneraadet 1913-21 og af Provstiudvalget for Hammer-Tybjærg Herreder 1922-34; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Sydsjællands Landbrugs­skole fra 1915 (Formand fra 1931) og for Masnedsund Andelssvineslagteri 1916-28; Medlem af Overformynderiets Laanebestyrelse i Præstø Amt fra 1926, Formand fra 1933; Formand for Syd­sjællands Landboforening 1926-38 og for Det sjællandske Venstre 1929-38; Medlem af Bestyrelsen for De samvir­kende sjællandske Landboforeninger fra 1930, Næstformand fra 1945; Fol­ketingsmand i Næstvedkredsen 1932-35; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Næs­tved Tidende fra 1932 (Formand fra 1937), for Akts. Næstved Diskontobank fra 1933 (Formand fra 1946), for Syd-østsjællands Elektricitetsaktieselskab fra 1944 og for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1945; Medlem af Landbrugsraadet fra 1945. Adresse: Blangslev pr. Lov.

OLSEN Oluf fh. Amtslæge, f. 13. Febr. 1877 i Maribo; Søn af Gæstgiver L P Olsen og Hustru f. Andersen (død 1933); gift (19. April 1906) m. Marie O., f. 21. Dec. 1875 i Brede i Slesvig, Datter af Gaardejer Peter Winther og Hustru Helene f. Hansen.

Student (Nykøbing) 1894; med. Eks. 1900; prakt. i Slagelse 1905, i Maribo 1907; Embedslægeeks. 1915; Kredslæge i Maribo 1915; Amtslæge paa Lolland Falster 1926-46. Adresse : Nykøbing F.

OLSEN   Oluf Sognepræst; f. 17. April 1893 paa Rørdal ved Aalborg; Søn af Proprietær Niels Olsen (død 1933) og Hustru Charlotte f. Bødtker (død 1945); gift 1. Gang (17. Juli 1920) m. Estrid

___________________Olse

O., f. 1. Juni 1890 i Aalborg, dod 1944; 2. Gang (23. Maj 1945) m. Læge Agne­te O., f. 9. Marts 1905 i Odense, Døtre af fh. Valgmenighedspræst Johan Clau­sen (se denne).

Student (Aalborg) 1911. Adgangseks. til Polyteknisk Læreanstalt 1912; Teg­ner hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1915-25: cand. theol. 1927; Sognepræst i Vem-melev-Hemmershøj s. A., ved Set. Mor­tens Kirke i Næstved 1938 og ved Grundtvigskirken fra 1941; tillige Præst ved Frederiksborg Frimenighed 1947.

Formand for Dansk Ungdomssamvirke i Præstø Amt 1940-41, for Sydsjællands grundtvigske Konvent 1940-41, for Kir­keligt Samfund for Næstved og Om­egn 1939-41; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Næstved og Omegn 1940-41.

Adresse: Tagensv. 165, Kbhvn. NV.

OLSEN Oluf Sylvest Overpostmester; f. 9. Nov. 1890 i Udesundby; Søn af Gaard­ejer C Sylvest Olsen (død 1937) og Hn­stru Ane Kirstine f. Mortensen (død 1938); gift (29. April 1916) m. Anna Margrethe O., f. Jørgensen

Poetelev 1906; Assistent 1915; Fuld­mægtig i Generaldirektoratet 1921; Postinspektør 1928; Kontorchef i Gene­raldirektoratet for Post- og Telegraf­væsenet 1932; Overpostmester i Kbhvn 1933.

Medlem af Kommissionen for Post-og Telegrafvæsenets Fagprøver 1932 og af Bestyrelsen for Dansk Post- og Te­legrafmuseum 1937.

Adresse: Gersonsv. 55. Hellerup.

OLSEN Otto Oberstløjtnant, R..HTH.; f. 12. Dec. 1894 i Tystrup ved Pug-lebjærg; Søn af Gaardejer Niels Chri­stian Olsen (død 1941) og Hustru So­fie Amalie f. Sørensen (død 1933); gift (28. April 1928) m. Ebba Mathilde O., f. 21. Dec. 1901 i Kbhvn.. Datter af Købmand Niels Hårde (død 1922) og Hustru Maren Kirstine f. Frisen (død 1944).

Premierløjtnant 1922; Lærer ved Hæ­rens Gymnastikskole 1927-32: Kursus ved den militære Gymnastikskole i Budapest 1929; Lærer ved Kornetskolen 1932-33, 1938-39 og 1940-42; Hærens Generalstabs-kursus 1934-35; Kaptajn og Kompagni­chef 1937; Lærer ved Gasskolen 1942-43; Oberstløjtnant af Fodfolket 1945; inter­neret i Vestre Fængsel, Horserød og Frøslev Marts 1944-Maj 1945; Chef for Modstandsbevægelsens Befalingsmands­skole i Jægerspras 1946; gennemgaaet Kursus i Taktik ved Senior Officers School i England 1947; Kommandør for Officersskolens Kursus for Befalings­mænd af Modstandsbevægelsen 1947-46; Chef for 20. Bataillon 1948.

Har skrevet:   Fægtningens  og   Duel-

Olse

1054

1055

lens Historie i Danmark fl932); Idræt og Karakterdannelse (1934); Træ-nincslære (1938).

Adresse : Ravnsn!rsv. 1.3. Birkerød

OLSEN Paulo P Kabmand: f 5. Nov 1987 i Nøvling verl Aalborg: Søn af Gaardejer Jørsren AT Olsen (dfld 19'21 ose Hustru Caroline f Poulsen (dfld 1927): gitt (26. Juli 19131 m. Åerne? Bi­len O., f. 13. Jan 1888 i Aalborg, Bat­ter af Køl"nnnrt T? C Christiansen Mød 1915) og Hnstrii Caroline f. Oriebel f dåd 19191.

Paa Herman Møller« Handelsskole 1 Aalborg: ansat paa Kæmnerkontoret l Aalborg i tre Aar. derefter i Firmaet A Petersen * Co.'s Savskæreri # Trælast­handel i fire Aar; udvandrede til Ar­gentina 1910: ansat hos The Great Sonthern Railway 1910-14; ansat i Ro-sario Waterworks & Drainage Co. 1914-17; Submanager for Transatlantisk Kompagnis Rio de -Taneiro-Afd 1917-20. for Firmaet NV Philips (Eindhoven, Holland) 1920-24; overtog sidstnævnte Firma? Sao-Paulo-Afd. og etablerede eeen Forretning nnder Navn Paulo P Olsen 1924; President for Akts. Seagers do Brasil; Direktør for Akts. Industrias Brasileiras de Lapis, Fritz Johansen; Presddent for Akts. Fabrica de Alcool de Cereaes; Medindehaver af Fa. So-ciedade Comercial e Exportadora Nebra, Ltda, af Firmaet IDACO. S/A. Import og Forhandling af Automobiler, af Gaiolli & Olsen. Hoteller og Plantager og af Olsen, Kasinsky & Cia.. Ltda., Automobildele; Ejer af 2 Fotograffor-retninsrer ..Casas Mnltifoto".

Medlem af Bestyrelsen for Dansk For­ening i Rio de Janeiro 1920 og for Dansk Hjælpeforening i Klo de Janeiro 1922: Formand for Skandinavisk For­ening Nordlyset. Sao Paulo 1928: Re­præsentant for Dansk Samvirke i Sfto Paulo fra 1928; Sekretær for Skandina­visk Hjælpekasse, Sao Paulo fra 1930; dansk Vicekonsul fra 1937.

Adresse: Eua Equador 142, Sao Paalo, Brazil.

OLSEN   Poul M Overretssagfører; (. 4. Mai 1890 i Kbhvn.; Søn af kgl. Opsyns-hetjent Chr. Olsen (død 1931) og Hu­stru Marie f. Hansen (dåd 1941); gift (16. Aug. 1917) m. Læge Anda Olsen, f. 15. Febr. 1887 i Forlev. Datter af Tøm­rermester N O Christensen og Hustru Caroline f. Jensen.

Student (Lang & Hjorts Kursus) 1907; cand. iur. 1913; Byfogedfuldmæg-tig i Randers 1913-14: Sagførerfuld­mægtig i Kbhvn. 1914-17; Overretssag­fører 1917; Offentlige og beneficerede Sager fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Sagfører-foreningen af 1924 1924-28 og af Be-

Oluf

styrelsen for Sagførersamfundets 1. Kreds 1928-36; Formand i Bestyrelsen for Akts. H P Nielsens Elektrokemi-ske Fabrik. for Akts. Skandinavisk Radiorerfabrik og for Akts. Kulimpor­ten Dania: Medlem af Bestyrelsen for Akts, Dansk Hattefabrik, «kr>rtsborg

Adresse • H C Ørsteds V. 42, Kbhvn. V.

OLSEN Valdemar Kontorchef. R.: f. 7. Sept. 1875 i Kbhvn.: Søn af Manufaktur­handler August Olsen (død 19221 otr Hustru Clara f. Mogensen Mød 1895): gift (24. Dec. 19011 m. Skolebestyrer­inde RiH-mor Braich O., f. 16. Aner. 1878. Datter af Tømrer Niels Brasch og Hustru Diderike f. Bech.

Lærereks 1894- Lagrer v»d forskellig* nrivato Skoler 1894-1007: Leder »f TI« forenede Pigeskolers Kontor 1907-17: kst. Direktør for De forenede Skoler 1917-19; Kontorchef i Kbhvns Skoledirektion 1919-42.

Medlem af Bestyrelsen for Privatsko­lernes fasrnrdnede Lærerforening 1901-05 og 1906-15. af Direktionen for De khhvnske hø.iere Almenskoler 1904-19 og f or De forenede Kursus 1908-21: Formand for Foreningen Kbhvns Kommunes Em­bedsmænd 1925-35: Medlem af Bestyrel-<=en for Foreningen til Provinsbørns Fe-rieonhold i Khhvn. 1932-42.

Adresse: Gentofteg. 58, Gentofte.

OLSEN  Valrt. R Fabrikant, Oldermand. E.; f. 9.  Nov.   1881 i  Khhvn.;   Søn   af (Inrver  L   Olsen   (d«d   1914).

Uddannet i Faderens Forretning; vi­dere Uddannelse i Udlandet • overtog 1914 s. m. Broderen Faderens Forretning un­der Firmanavn L Olsens Sønner: Ene­indehaver af dette Firma fra 1927

Medlem af Bestyrelsen fAr Oarverfor-eninsren i Danmark fra 1919. Formand fra 1929: Formand i Bestyrelsen for Garverfnreninrøn i Dan-marks Forsøgs-station fra 1933: Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Hude- o? Skindeksnortører fra 1936- Bisidder i Khhvns Garverlauo- 1934: Oldermand i »amme fra 1939: Formand for Vedbæk Kommunalforening fra 1929

Adresse : Tryggerødholm. Vedbæk.

OLSSON Aksel Hovedkasserer: f. 13 Febr. 1893 i Kbhvn.: Søn a-f Mnrer-nrbpidsmand .Tohn Oloson Mod ^*>*R1 og Hustru Jenny f. Erikson (død 1910): gift (13. Mai 1926) m. Elna O., f. 28. Marts 1893 i Tornemark Fuirenda! Sogn, Datter af Barbermester Christian Brodt-hasren og Hustru Christine f. Rasmus­sen (dod 1939).

Cigarmager 1909-19: besøgt Højskolen for arbejdsløse i Kbhvn. og Købmands-skolen: Kontorist og Bogholder i Fir­maet Alfred Christensen A Co.. Wak-skov 1919-21; Sekretær for Børneforsor-

gen i Nakskov 1921-30; Forretningsfører for den sønderjydske socialdemokratiske Presse, Sønderborg 1930-32; Hovedkasse­rer for Dansk Handels- og Kontormed-hjælperforbund 1932-40; Hovedkasserer for De samvirkende Fagforbund i Dan­mark fra 1940: Kasserer for Arbejder­bevægelsens Pensionskasse fra 1.940.

Formand for Handels- og Kontormed­hjælperforeningen i Nakskov 1922-30; Medlem af Dansk Handels- og Kontor­medhjælperforbunds Hovedbestyrelse 1928 -41, af sammes Forretningsudvalg 1932-41. af Dansk Folke-Feries Bestyrelse fra 1938, af Arbejdsløshedskassernes Arbejds-nævna Afd. B fra 1939 ogr Afd. A fra 1940, af Statens Eksport-Kreditudvafe fra 1942, af Industri-Laaneudvalget fra 1942, af Bestyrelsen for Forlaget Frem­ad fra 1942 (Formand fra 1944), af Repræsentantskabet for Arbejdernes Landsbank fra 1945, af Forretningsud­valget for Turistforeningen for Dan­mark fra 1945, af Repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening fra 1946 og »f Forretningsudvalget for Det danske Selskab fra 1946; Næstformand for Re­præsentantskabet for Kulturorganisatio­nen Arte fra 1946: Medlem af Tilsvns-raadet for det offentlige Arbejdsanvis-ningskontor i Kbhvn. fra 1942 og af Toldraadet fra 1944 samt af dettes Ap­peludvalg fra 1946; Medlem af Besty­relsen for Forsikringsakts. ALKA fra 1948.

Adresse : Rødtjørnev. 54. Vanløse.

OLSSON  Kjell Pianist, Organist; f   24 Marts  1917 i  Kbhvn.: Søn  af  Tobaks-fabrikant Johan  Albert  Olsson og Hu­stru  Anna Maria f.  Gronvall.

Student    (Efterslægteelskabets   Skole) 1935;   Organisteks.   1931;    Organist   oc-Kantor    ved   Gustafskyrkan    (Svenske Kyrkan)     1934;    Debut    som     Piani-Marts  1938.

Udenl.   Orden:   S.V.M. Adresse:   Martbag.   12.  Kbhvn. Ø

OLUF Johan Legationsraad, B.DM.p.p f. 5.  Marts 1688 paa Hvilesminde; So af Proprietær J Olufsen (død 1912)  •) Hustru  Anna  f.   Sørensen   (død  19361 gift (6. Maj 1931) m. cand. phil. Elleu O., f. 8. Nov. 1897, Datter af Fabrikant N  Pedersen   (død 1902)  og  Hustru  „'<> hanne f.  Brichsen   (død 1909).

Uddannet som Civilingeniør i Ber­lin og London; Sekondløjtnant i In­geniørkorpset 1909; Ingeniør i Rus­land 1910, i Argentina 1912; Kontor­chef i Dansk Eksportforening 1918; Medlem af Officersforeaingens Direk­tion 1922-23; Fuldmægtig i Udenrigs­ministeriet 1922; udsendt 1. Vicekonsul i New York 1923-31; Legationssekretær i Washington 1929; Fuldmægtig i Uden­rigsministeriet 1931; 1. Legationssekre-

tær i Moskva 1932; udsendt Konsul i Leningrad 1935; 1. Legationssekretær i Moskva 1938; Legationsraad og Chargé (i'Affaires i Tallinn 1939; Legationsraad i Moskva 1940. Tjenstgørende i Uden­rigsministeriet 1941; Legationsraad og Chargé d'Affaires i Warszawa 1945; Le­gationsraad og Chargé d'Affaires i Ma­drid 1947.

Udenl.   Ordener:   N.O.N.4.;   Po.P.R.3.

Adresse: Legacion de Dinamarca, Calle de Serrano 63, Madrid. Spanien.

OLUFSEN Aksel Godsejer; f. 3. Maj 1901 i Gimsing: Søn af Godsejer, Lands­tingsmand Peter Olufsen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Anna f. Hansen (død 1941); gift (27. Juli 1927) m. Karen O., f. 10. Aug. 1903 i Struer, Datter af Købmand N Jensen (død 1942) og Hustru Maria f. Dujar-din.

Præliminæreks. 1917; Landbrugs-kand. 1921; Ejer af Ejsingholm ved Vinderup 1924-36 og af Quistrup fra 1935.

Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers Græsmarksudvalg fra 1934; Medlem af Repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Land-bygninger fra 1932 og for Det danske Hedeselskab fra 1938 (Formand fra 1948 samt Næstformand i Bestyrelsen); Næstformand i Repræsentantskabet for Dansk Plantageforsikring fra 1935; Formand for Ringkøbing Amts Tolv­mandsforening fra 1942: Medlem af Be-styrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1945; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Fiil Sø fra 1934, Direktør og Formand i Besty­relsen fra 1942: Næstformand i Besty­relsen for Interessentskabet Fiilsø Avls-gaard fra 1942; Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for Akts. Frø­avlscentret Hunsballe. Holstebro fra 1940.

Adresse: Quiistrup pr. Struer.

OLUFSEN Morten Ole Kontorchef, M.T.Kha.p.p.; f. 10.Nov.1907 i Kbhvn.; Søn af Professor Ole Oluf sen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Hansine f. Hansen (død 1946) • gift (27. Juni 1936) m. Mis O., f. 2. Nov. 1911 i Kerteminde, Datter af Overretssagfø­rer Ludvig Dahlerup og Hustru Esther f. Jørgensen (død 1924).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1926; cand. jur. 1933; kst. Sekretær ved Østre Landsret 1933; Sekretær i Socialmini­steriet 1934; Leder af Arbejds- og So­cialministeriets Beskæftigelsescentrals Planlægningskontor 1942; tung. Kontor­chef i Arbejdsministeriet 1947, udnævnt 1949.

Sekretær i Foreningen af 1837 til for­sømte Børns Frelse fra 1934- Sekretær

Oluf^ _________ _ _ _

ved og Medlem af forskellige ministe­rielle o. a. Udvalg, bl. a. Sekretær for Arbejds- og Socialministeriets Be­skæftigelsesudvalg fra 1940, Medlem af Udvalget fra 1948; Leder af Sekreta­riatet for det raadgivende Udvalg ved­rørende Iværksættelse af offentlige o? offentligt støttede Bygge- og Anlægs­arbejder fra 1949; Medlem af National­budgetudvalget fra 1947; Medlem af Statens Landvindingsudvalg og af Sta­tens Vandløbsudvalg fra 1948.

Udenl.   Orden :   N.H.VII.Fr.K.

Adresse : Jens Kofods G. l, Kbhvn.K.

OLUFSEN Peter Overretssagfører; f. 17. Marts 1891 paa Quistrup; Søn af Gods­ejer, Landstingsmand Peter Otafsen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Anna t. Hansen (død 1941); gift 1. Gang (8. Aug. 1916) m. Kamina O., f. 5. Febr 1694 i Kbhvn., død 1928, Dat­ter af Maleren Peter Ilsted (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Ingeborg f. Petersen; 2. Gang (22. Maj 1934) m. Ebba O., f. 20. Juli 1893, Dat­ter af Generaldirektør Ole Olsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Anna Lndovika f. Henriksen (død 1916).

Student (Schneekloths Skole) 1909; cand. jur. 1915; f ung. Sekretær i Inden­rigsministeriet 1916-18; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1918.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Pal­ladium og for Akts. Silkehnset; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Bang og Olufsen og for Akts. Marius Hartz (Standard Mønsterforretning).

Adresse: Nyhavn 53, Kbhvn. K.

OPPENHEIM Albert Arkitekt; f. 13. Dec. 1879 i Randers; Søn af Købmand (Jarl Oppenheim (død 1933) og Hustru Jeanette f. Oohn (død 1924); gift (4. April 1905) m. Ellen Jenny O., J. 25. Pebr. 1882 i Kolding, Datter af Køb­mand Leopold Meyer og Hustru Caecilie f. Israel.

Uddannelse hos Arkitekterne Fred. L Levy, Gotfred Tyede og C Brummer, paa Kbhviis tekniske Skole og Kunst­akademiets Arkitekturskole.

Har bl. a. opført: Revisions- og For-valtningsinstitutet; Akts. Carl Stenders Forretningsbygning; Sparekassen for Kbhvn. og Omegn, Hovedsædet og flere Afdelinger; Generalkonsul Norstrands Palæ Østerbrogade 26; Akts. C. Olesens Bygning GI. Strand 28; Ovomaltinefa-brikken Frederikssundsvej 378; desuden mange større Villaer, Fabrikker o. 1. samt 2 præmierede Bygninger i Gen­tofte Kommune.

Adresse:   Frederikkev.   1.   Hellerup

OPPENHEJM     Kaj     Seth     Landsrets­sagfører;   f.   3.   Febr.   1893   i   Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Gerson Oppen-

J956

hejm (død 1925, 86 Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Selly f. Lewisohn (død 1930): gift (1. Juni 1919) m. Inger O-, f. 27. Sept. 1899 i Kbhvn., Datter af Vekselerer M M Warburg (død 1933) og Hustru Harriet f. Levy (død 1948).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; Landsretssagfører 1922.

Formand for Carolineskolens Besty­relse 1938-46; Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Troessamfund fra 1935, Formand fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Arn-borg Hedegaard, Opdyrknings-Selskab af 15. Maj 1937, af Bestyrelsen for Emil Jensens Legat og af Bestyrelsen for en Række Handels- og industrielle Selskaber.

Adresse: Strandøre 17, Kbhvn. Ø.

OPPERMANN Haldur Politimester; f. 27. Juni 1899 i Bindslev Sogn; Søn af Kredslæge Rudolph Oppennann (død 1934) og Hustru Jørgine f. Møller (død 1920); gift (8. Juni 1928) m. Aase O., f. 8. Juni 1902 i Kbhvn., Datter af Ma­skinmester P L Petersen (død 1936) og Hustru Pouline f. Bach.

Student (Aalborg) 1919; cand. jur. 1927; Politifuldmægtig i Aalborg s. A. og i Rudkøbing s. A.; Politimester i Kerteminde m. v. 1945.

Adresse: Kerteminde.

ORLA-JENSEN Sigurd Professor, Dr. pliil., K1.DM.p.p.; f. 28. Nov. 1870 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J Jemøn og Hustru f. Walther: gift (9. Dec. 1910) m. cand. polyt. Anna O-J., f. 15. Juni 1883, »atter af Fabrikejer L Gjernlff og Hustru f. Holbech.

Præliminæreksamen (Birkerød Kost­skole) 1887; cand. polyt. (Fabrikinge­niør) 1893; Assistent ved GI. Carlsberg Bryggerilaboratorium 1893-94; studerede Mejerilære ved Landbohøjskolen 1894-95; teknisk Leder af Kbhvns Talg smelteri 1895-96; studerede Mejeribak­teriologi i Udlandet 189649; første Assi­stent ved det bakteriologiske Statp-laboratorium i Bern 1899-1901; Forstan­der for den schweiziske Mæikeriforsøgs-anstalt i Bern 1902-07; Dr. phil. (Stu­dier over de flygtige Syrer i Ost ob Bidrag til Ostebakteriernes Biologi) 1904; Professor i bioteknisk Kemi ved Polyteknisk Læreanstalt 1908-46.

Medlem af Statens Me.ieriudvalg 1923--30, af internationalt Mælkeriforbnnd. af den internationale Komité f or bakterio­logisk Nomenklatur og af danske ke miske Foreningers Fællesraad for inter­nationalt Samarbejde: Formand for dan­ske Hj'giejnikeres Fællesrepræsentation 1933-36, for Surrogatudvalget 191849. for kemisk Forening 1922-24 og for

d«n internationale Komité for Broma­tologi 1924-27; Medlem af det svenske Landbrugsakademi 1911; Korresponde-rende Medlem af The Society of Ameri­can Bacteriologists og af Die Wiener Gesellschaft flir Mikrobiologie; Dr. ecient. h. c. ved Universitetet i Syra-cnse og ved Universitetet i New Bruns­wick, U. S. A.; Æresmedlem af Viden­skabernes Selskab i Washington; Med­lem af Folketinget (uafhængig konser­vativ) 1926-29; Vicepræsddent for den internationale Mejerikongres i Kbhvn. 1931; Professeur honoraire de l'Institnt National des Industries de Fermenta-tion de Bruxelles; tildelt Emil Chr. Hansen-Prisen 1932; Medlem af Det kg!, danske Videnskabernes Selskab 1933, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af Kungl. Fysiografiska Sållska-pet i Lund 1938, af Det norske Viden skaps Akademi 1940 og af Kungl. Ve-tenskaps-Societeten i Uppsala 1943; Vi-cepnrsident for den internationale Kon­gres for Mikrobiologi i Kbhvn. 1947; Medlem af Emil Chr. Hansen Fonden; Æresmedlem af Danmarks mejeritekni-skc Selskab og af Society for General Microhiology, London.

Har skrevet flere Afhandlinger i Landwirtsciaftliches Jahrbuch der Schweiz, i Centralblatt fur Bakterio-logie, i Videnskabernes Selskabs Skrift-ter og i andre Fagblade; Lærebog i Mælkebakteriologi (1912, oversat til Finsk, Russisk. Hollandsk, Tysk os Engelsk).

Udenl. Ordener: B.L.4.: Fi.H.R.2'.; N.St.O.Z'.; S.N.2V

Adresse: Kastelsv. l, Kbhvn. Ø.

ORTH Frits Tandlæge, Kontorchef, R.; f. 13. Marts 1880 i Kbhvn.; Søn af Pro­fessor Albert Orth (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Anna f. Schram (død 1930)- gift (19. Maj 1917) m. Ellen O., f. 5. Nov. 1891, Datter af Inspektør og Overlærer ved Birkerød Kostskole Leonhardt Hrolv (død 1916) og Hustru Camilla f. Jensen (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. pMl. 1900; Tandlægeeks. 1904; prakt. i Kbhvn. 1905-39; Overtandlæge ved Frdbg. kommunale Skoletandpleje fra 1910; Studierejse til tyske Skole-tandkliniker 1914.

Næstformand for Kbhvns Tandlæge-forening 1912-13; Næstformand i Hoved­bestyrelsen Fur Dansk Tandlægeforening 1915-21, Sekretær for samme 1925-38, Kon­torchef fra 1938; tillige Leder af Enga-geringsbureauét; Dansk Tandlægefor­enings Konsulent i Børnetandpleje fra 1922; Formand for Skoletandlæge-Foreningen 1917-38; Næstformand for Dansk Forening for Børnetandpleje-, Medlem af Skandinavisk Tandlægefor-

___________________Oste

eniugs danske Styrelse fra 1939, korre-sponderende Medlem af School Dentists Society 1913, af Svenska Tandlåkare-Sållskapet 1935 og af Finska Tandlil-kare-Sållskapet 1937; Medlem af Tand­teknikerfagets Fællesudvalg fra 1937; Formand for Tandteknikerfagets Fag­komité fra 1944.

Har skrevet: Skoletandplejesagen i Danmark (1918); Kbhvnske Kommune­skolebørns T;ender (1922); Skoletandlæ-geinstitutionen i Værket Opdragelse og Undervisning i Danmark (1948); samt adskillige Tidsskriftartikler; Redaktør af „Tandplejen" 1913-30; Medredaktør af det biografiske Værk Danske Tand­læger 1931 og Redaktø- af Udgaven 1944.

Adresse : Dyrehavev. 45, Klampenborg.

ORTMANN Henning Arkitekt; f. 16. Febr. 1901; Søn af Læge Carl Ortmann (død 1911) Jg Hustru Caisa f. Israls-datter (død 1921); gift m. Grethe O., f. 19. Maj 1915 i Karleby, Falster; Dat­ter af Snedkermester J P Pedersen og Hustru Jacobine f. Jørgensen.

Prseliminæreks. 1916; Uddannelse paa Teknisk Skole og paa Kunstakademiet; Studierejser til Tyskland, Holland, Frankrig, England, Italien, Rumænien og Konstantinopel; ansat hos forskel­lige Arkitekter i Kbhvn. 1922-23 og 1927-38; egen Virksomhed fra 1938 (s. in. V Berner Nielsen).

Medlem af Akademisk Arkitektfor­enings Konkurrenceudvalg fra 1939, 8e-kretaT fra 1949; Medlem af Kunstner­samfundet.

Har bl. a. opført Kanslergaarden ug Bispevænget I-III (Afd. I s. rn. ~E Mon-berg), Havemanns Magasin paa Ve­sterbrogade (præmieret af Kbhvns Kom­mune 1941), Fredcriksholms Børnegaard og Engholmen (Aldersrenteboliger for Kbhvns Kommune); ombygget Rørkiers Magasin paa Nørrebrogade, Kryolitsel-skabet Øresunds Fabrikker. Wcssel & Vetts Fabrikker og Folebakke ved Ved­bæk ; udstillet paa Charlottenborg.

Adresse : TTøeghsmindev. 19, Gentofte.

OSTENFELD Christen Civilingeniør. Dr. techn., R.- f. 27. Nov. 1900 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. techn. h. c. Asger Skovgaard Ostenfeld (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Elisabeth f. Pontoppidan; gift (8. Dec. 1944) m. Ka­ren O., f. Høncke, f. 25. Aug. 1906.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; an­sat i Ingeniørfirmaer i Schweiz 1924-25- Studieophold og Ansættelse ved den tekniske Højskole i Ziirich 1925-26; an­sat i Ingeniørfirmaer i Paris og Cher-bourg 1926-29; Studierejser i Europa 1929-30; Dr. techn. 1930; Assistent (i Bygningsstatik og Jernkonstruktioner)

Oste___________________

ved Danmarks tekniske Højskole 1930-34. raadgi vende Ingeniørvirksomhed (Bro- og Husbygning) i Kbhvn. fra 1930, i Kompagni med Civiling. W Jøn-son fra 1946. '

Medlem af Bestyrelsen for Den Tek­niske Forening 1943-49 og af flere af Dansk Ingeniørforenings Normud­valg; Kasserer for Danmarks Friheds-raad 1944-45; Medlem af Hovedledelsen for Frit Danmark 1943-47.

Har projekteret Limfjordsbroen ved Aggersund, Tarphagebroen m. fl. Broer, Projektet til Fanø-Broen samt adskil­lige Sportsanlæg bl. a. K. B. Hallen, Fyns Forum, Tennishal i Paris, Idræts-skoler og Idrætsparker i Samarbejde med forskellige Arkitekter; endvidere større Industribygninger m. v.

Har skrevet en Del Artikler om fag­lige Emner i tekniske Tidsskrifter samt flere større Afhandlinger.

Adresse: Bloksbjerget 16. Klampen-borg.

OSTENFELD  Ib Læge, Dr. med.; f. 13. April 1902 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. teohn.h.c. Asger Skovgaard Osten-feld (død 1931, se Kraks Blaa Bog 19S1) og Hustru Elisabeth f. Pontoppidan; gift (1935) m. Ragnhild O., f. 3. Nov. 1909 i Helsingør, Datter af Landinspek­tør, Kaptajn F C Gørtz og Hustru So­fie f. Norup.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1920; med. Eks. 1929: Reservelæge ved St. Hans Hospital 1930-Jl, ansat ved Finsen-mstitutet 1932-33; Reservelæge ved Frdbg. Hospitals Nerve- og Sindssyge-afd. 1935-35; Reservelæge ved Rigshospi­talets neurologiske Afd. 1936-37; Dr. med. 1937; prakt. Nervelæge 1939-40; Assistent ved Rigshospitalets psykiatriske Poli-klinik 1940-41; Chef for ,Frdbg. Hospi­tals psykiatriske Afd. 1941; Privatdoceni ved Kbhvns Universitet (for psykologi­studerende) fra 1946.

Har skrevet: Om Angst-Begrebet i S Kierkegaard; Begrebet Angst (1933); J Th. Lundbye. Et Stemningslivs Historie (1937, Disputats); Det bundne Menne­ske, Fysiognomier (1941); Den thyreo-file Type (1942); Kkstatisk Sindssyg­dom (1944); Et umuligt Menneskes Dag­bog (1946); Det besjælede Univers (1948); psykiatriske og neurologiske Af­handlinger i faglige Tidsskrifter; Med­arbejder ved Dansk biografisk Leksi­kon og ved Værket Lægekunsten gen­nem Tiderne samt Danske Hjem ved Aarhundredskif tet: Redaktør af Tids­skriftet Mentalhygiejne 1949.

Adresse:  Dr. Hindhedes Allé 18, Kblivn. Vanløse.

OSTENFELD Svend Amtslrrge, Ur. med.; f. 9. Jan. 1909 paa Frdbg.; Søn af Di­rektør, Overlæge Jes Ostenfeld (død

______________________1058

1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Oline f. Clausen (død 1949); gift (20. April 1940) m. Elly Kirstine O., f. 4. April 1907 i Serup, Viborg Amt, Dat­ter af Savværksbestyrer Hans Petersen og Hustru Else I. Christensen (død 1945).

Student (Ordrup Gymnasium) 1927; med. Eks. 1934; Dr. med. (Studier over termostabile bactericide Stoffer i Serum og Leucocytter) 1944; Hospitalsansættel-ser ved Hospitaler i Kbhvn. 1934-45 og ved Centralsygehuset i Slagelse 1945-48: Specialistanerkendelse i intern Medicin 1946; Embedslægeeks. 1948; Amtslæge i Aabenraa-Sønderborg Amtslægekredsl948.

Adresse:  Jørgensgaard 3, Aabenraa.

OSTENFELD   BIRK Carl Georg Land inspektør, Kontorchef, se Birk Carl Ge­org   Ostenfeld.

OSTERMANN   Hother Pastor emer.; f. 12. Juni 1876 i Aarslev pr. Randers; Søn af Købmand Andreas Ostermann (død 1912) og Hustru Bertha f. Gj»l-bye (død 1940); gift (11. Juni 1901) m. Marie Kirstine (Dina) O., f. 27. Jan. 1878 i Haarby, død 1945, Datter af Køb­mand og Gæstgiver Jens Andersen (dø'l 1880) ug Hustru Caroline f. Petersen (død 1886).

Cand. theol.  1901; Præst i Grønland, Jakflbshavn   1901-04,    Egedesminde 1904 06, Godthaab 1906-07, og igen i Jakobs-havn 1907-21, Sognepræst i Greve 1921 46.

Medlem af Bestyrelsen for Grønlandsk Kirkesag fra 1921; Næstformand i Be styrelsen for det grønlandske Selskab 1935; Medlem af Stednavneudvalget for Grønland og af Det kgl. nordiske Old-skrift-Selskab.

Litterære Arbejder: Missionærer og Præster i Diskobugten 1734-1910; Den grønlandske Missions og Kirkes Historie (1921); Den norske Grønlandspræst, Provst Jørgen Sverdrup (1922); Missio­nær Hans Christopher Glahns Dagbøger (1921); Dagbøker av Nordmenn på Grønland før 1814 (1935); Distriktebe­skrivelser av Nordmenn på Granland (1937); Poul og Niels Egede: Conti-nuationer af Relationer om Grønland samt Niels Egede: Grønlandsbeskrivelse (1939). Nordmænd paa Grønland 1721-1814, 'l-Il (1940); Træk af Kolonien Jakobshavns Historie gennem 200 Aar

(1941); Bidrag til Grønlands Beskrivel­se forfattet af Nordmenn for 1814 (1942); Avhandlinger om Grønland 1799-1801

(1942); Hans Egede Saabye: Brud-stvkker af en Dagbog, holden i Gren-land 1770-78 (1942) • Kolonien Frederiks-haab 1742-1942 (1943); Danske i Grøn­land i det 18. Aarliundrede (1945); Otto Fabricius; Grønlandsbeskrivelse (1946). Medarbejder ved Jubilæumsværket:

J059    ___________________

Grønland i 200-Aaret efter Hans Egedes Landing, ved det engelske Værk: Greenland, ved den nye Udgave af Brickas biografiske Leksikon; paa Grønlandsk bl. a. Daglig Andagtsbog (1910-11); Medarbejder ved Den nye grønl.-danske Ordbog (1926); sproglig Medarbejder hos Dr. Knud Rasmussen og Udgiver af dennes efterladte Arbej­der: I. Posthumous notes on Mie life and doings of the East Greenlanders in olden time (1938), II. Posthumous notes on East Greenland Legends and Mytlis (1939), Alaskan Eskimo Words (1941); The Mackenzie Eskimos, after Knnd Rasmussens Postlinmous Notes (1942). Adresse: Kildebrønde pr. Taastrup.

OTT Estrid Forfatterinde; f. 14. Maj 1900 i Kbhvn.; Datter af Direktør Jo­hannes Hansen-Ott (død 1906) og Hu­stru Forfatterinden Olga Ott, f. Søren­sen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928); gift (23. Okt. 1922) m. Inspektør John Knox-Seith, f. 31. Okt. 1894 i Svend­borg, Søn af Herredsfoged K N Seith (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Jane f. Knox.

Student (Ingrid Jespersens Skole) 1919; Journalistelev 1919-20; Journalist ved Berlingske Tidende 1921-22: derefter free-lancing; har foretaget en Række Rejser, bl. a. i arktiske Egne: bosat i Finland 1922-23, i U.S.A. 1923-33 og i Grønland 1933-34.

Har skrevet: Nisseriget (1917); en lang Række Børne- og Ungdomsbøger, deriblandt en Serie om egne Børns Oplevelser i fremmede Lande; Bimbi-Bøgerne for Smaabørn; mange Ungpi-gebøger med arktisk Emne; Bjørne-Kari (1. Præmie i Konkurrence om skandina­visk Børnebog, 1945). Nogle af Bøgerne er foruden i Danmark udkommet i fle­re europæiske Lande samt i [I.S.A. ok' i Brasilien.

Adresse:   Helsingør.

OTTE    Kr. Provst; f. 3. Aug. 1903 i S-Vedhy paa Palster; Søn af Oaardejer L P Otte og Hustru Kristine f. Olsen.

Student (Nykøbing F.) 1922; cand. theol. 1928; res. Kapellan i Brande 1929; Sognepræst i Brande og Provst for Nflr-vang-Tørrild Herreders vestre Provsti 1940; Medlem af Vejle Amte Skoledirek­tion p. A.

Formand for Søndorjydsk Forening for Brande og Omegn 1934, for Menigheds-raadet 1929-40 og for Skolekommissionen 1940; Kredsformand i De danske Ung­domsforeninger 1937-39.

Adresse:  Brande.

OTTERSTRØM   C A C Oberst, R.p.p.; f. 7. Sept. 1873 i Khhvn.; Søn af Kon-ferensraad, Vamibygningsdirektør Ohr. Otterstrøm (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru f. Clausen;, gift

__________________Otte

(16. Sept. 1902) m. Johanne O., f. 10. Dec. 1876 i Kbhvn., Datter af Direktør C F Tiemroth og Hustru f. Nielsen.

Student (Schneekloths Skole) 1690; Sekondløjtnant i Artilleriet 1893; Pre­mierløjtnant s. A.; Kontrolofficer hos Krupp i Essen 1903-04: Underdirektør i Hærens tekniske Korps og Chef for Tøjhusværkstedet 1909; raadgivende Generaltøjmester i den siamesiske Hær med Titel af Oberst 1911-15. i den kine­siske Hær 1915-16; Ingeniør-Direktør i Akts. Nielsen & Winther 1917-20; Af-skrd fra Hæren 1919; adm. Direklør for Akts. Dansk Staal Industri 1920-33; Rcpraisentan't for Aktiebolaget Bnfors 1934-47; Akts. Haandværkerbankens Kornrættcrede for Akts. Kalk og Kridt Centralen 1934-35; Medlem af Styrelsen for Selskabet til Erhvervsfremme 1942-47. Udenl. Ordener; Ohan. Wen-Ho. 2.i S.Kr.M. '

Adresse : Upsalag. 20, Kbhvn. Ø.

OTTERSTRØM C V Fiskeribiolog, mag scient., E.p.p.; f. 23. Jan. 1881 i Nordi by paa Samsø; Søn af Sognepræst C B Otterstrøm (død 1896) og Hustru Soohie f. Flensborg (død 1923); gift 1. G~an* (30. Marts 1914) m. Julie O., f. 19. Aug, 1887 i Søllinge paa Fyn, død 1943; 2. Gang (10. April 1944) m. Minna O„ f. 27. Juli 1882 i Roskilde, Døtre af Sog. nepræst Henrik ITanr (død 1895) og Hustru Sophie f. Carlsen (død 1929).

Student (Metropolilanskolen) 1899 j mag. scient i Zoologi 1906; Assistent hos Statens Tilsynsførende ved Fersk­vandsfiskeriet 1907-17; Leder af en For, søgsanstalt for Ørredfiskeri 1907-11; Le­der af Landbrugsministeriets Undersø­gelser af de ferske Vandes Fiskerifor, hold 1914-26; Fiskeribiolog ved Dansk biologisk Stations Afdeling for Fersk­vandsfiskeri 1927, Afdelingsleder 1946. Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Danmarks Folkeminder fra 1908; Formand for Foreningen til Folkedan­sens Fremme 1909-42; Repræsentant for Danmark i den internationale limnolo­giske Forening; Formand for Limnolo-gisk Klub fra 1943.

Litterære Arbejder : Fisk I-III i „Dan­marks Fauna" (1912-17); De danske Skallearter (1931); Afhandlinger om Fisk, Fiskeri, Vandforurening m. m., navnlig vedrørende de ferske Vande, Redaktør af Ferskvandsfiskeribladet 1924-37.

Udenl. Orden : S.V.3". Adresse: Frederiksdal pr. Lyngby.

OTTESEN   Carl  J  fh.  Fabrikinspektør, R.DM.; f. 2. Maj 1868 paa Tranekjær; Søn   af Materialforvalter, exam.  jur. S Ottesen (dørl  1915)  og Hustru Emily f. Damm   (død 1930); gift  (23.  Okt.  1925) m. Kina Madsen, f. 13. Dec. 1876, Datter

_0tte____________________

af Dampskibsekspeditor O C Kiær (dåd 1898) or Hustru f. Nielsen (død 1919).

4. Klasses Hovedeks. (Sorø) 1884; exam. polyt. 1888; cand. polyt. 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Un­dersøgelse 1894-99; studerede Dampked­ler og Mejerifagene 1899-1900; Gasværks-assistent i Aarhus 1901; Inspektør ved Arbejds- og Fabriktilsynet i Horsens 1901-06; Inspektør til Raadighed i Fa­brikdirektoratet 1905-35; Tilforordnet som Medlem af Arbejderforsikringsraa-det 1914-33; Tilforordnet ved Ulykkes-forsikrings-Raadet og ved Direktoratel for Ulykkesforsikringen 1933-35; har fo­retaget talrige Tjeneste- og Studierejser i Europa ag paa Handelshøjskolen holdt Forelæsninger over Ulykker ok Ulykkesrisiko 1930-38.

Formand i Polyteknisk Forening 1893-94; Medstifter af Akademisk Boldklub; Forstander for Udstillingen for Arbej­derbeskyttelse 1912-48, stiftet Fondet for Arbejderbeskyttelse 1917, Formand i Udstillingsstyrclsen 1929-48: irninrt'ag-di» Fabriksinspektnrforeningens Støtte­fond 1936, Foreningens Æresmedlem 1946: Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening 1917-48 og af Bestyrelsen for Dansk Brændsels- og Kontrolforening 1918-48; Medlem af Re­præsentantskabet for Borgervennen af 1788 1921-48.

Far udgivet : Den polytekniske For­ening 1845-1895 (s. m. C F; Aagaard, 1896); Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde (1910); Udstillingen for Arbejderbeskyttelse (Særtryk af So-cinlt Tidsskrift Juni 1931); har skrevet Afsnittet Uddrag af Love for Haand-værk og Industri i Hirschsprnngs Haandværk- og Industribog (1934) samt tekniske Artikler i forskellige Tidsskrif-ter og Fagblade.

Adresse: Kildeskovsv. 11. Gentofte.

OTTOSEN   David Overlæge, Dr. med.; f. 2. Nov. 1896 i Sæby: Søn af Urma­ger Michael Ottosen (død 1911) og Hu­stru Louise f. Grønseth; gift (9. Juni 1941) m. Claer O., f. 9. April 1915 i Frederikshavn, Datter af Forpagter Chr. Peter Bunken (død 1938) og Hu­stru Jane f. Mose-Petersen.

Student (Ordrup Gymnasium) 1914: med. Eks. 1921; Reservelæge ved Fre­derikshavns Sygehus 1921-22; Studie-rejse til Berlin (Kirurgi og Radiologi) i 1922; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenklinik 1924-26: Studieophold i II. S A. (Kirurgi) 1926-27; 1. Reserve-kirurg ved Finseninstitntet 1927-29 og ved Amtssygehuset i Skive 1929-31; As­sistent ved Bispebjerg Hospitals Rønt­genklinik 1932-33; Studierejse til Ber­lin (Kirurgi og Gynækologi) i 1932; 2.

______________________1060_

Reservekirurg ved Amtssygehuset i Gentofte, Afd. A i 1936; 1. Reserve­kirurg ved Aarhus Kommunehospital 1936-38; Overlæge ved Skanderborg Amts og Bys Sygehus fra 1938; Dr. med. 1945; Studierejse til Stockholm (Kirurgi) 1946; Specialistanerkendelse i Kirurgi 1931, i Radiologi 1933 og i Gy nækologi 1936.

Har skrevet: Undersøgelser over Na­triumindholdet i Hud og Serum (sær­lig ved Binyreekstirpation og eksperi­mentel Ileus (Disputats, 1945) samt en Del mindre Afhandlinger om kirurgi­ske og radiologiske Emner.

Adresse: Møllebakken. Skanderborg.

OTTOSEN Ingemann Lektor,R.;f.4.Jan 1872 paa RørhoH- Søn af Proprietirr Ohr. Ottosen (død 1918) og Hustru f. Christoffersen (død 1925); gift 1. Gaiin (30. Marts 1901) m. Julie O., f. 30. Marts 1877 i Kbhvn.. død 1924, Datter al Bagermester C W Ileimbiirger (død 1908) ok Hustru Julie f. Kiseher (død 1916); 2. Gang (1. Juli 1925) m. Agnes Sophie O., f. 4. Juni 1884 i Frerslev, Datter af Læge O C H Boserup (død 1923) og Hustru Anna f. Faaborg (død 1930).

Student (privat dimit.) 1891; m»g art. 1899; Lrrrer ved Skt. Jørgens Gym­nasium 1898; ved Schneekloths Skole 1905; Lektor sammesteds 1919-36.

Medlem af Kommissionen tal Afhol­delse af Studentereksamen for Privati­ster fra 1910, af Bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab og for To Løver; Red aktionssekretær ved Ugens Tilskner 1910 -15, Medredaktør 1915-20: Korrespondent til Times 1918-21 og til Morningpost 1921-37.

Har udgivet: Shakespeare under Eli­zabeth ; How England is governed ol: andre engelske Skolebøger; Redaktør a! Serien - Mennesker.

Adresse : Strandv. 67 B. Kbhvn. O.

OTTOSEN Knud Provst, Sognepræst. R.: f. 14. Nov. 1887 i Horsens; Søn af Lek­tor Marius Ottosen (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Kristine f. Jørgensen; gift (14. April 1915) m. Eli O., f. 18. Marts 1891 i Horsens, Datter af Arrestforvarer A P Simonsen (død 1922) og Hustru Marie f. Røfler (død 1932).

Student (Horsens) 1906: cand. theol. 1912; Lærer i Kbhvn. 1913-14; ordineret Medhjælper i Mejrup 1915; Sognepræst i Tivede-Linde 1916; paa Sandø, Fær­øerne 1918; i Marvede-Hyllinge 1924; i Vanløse 1930; ved Sions Kirke 1941; Provst for Kbhvns Narre Provsti fra 1935

Redaktør af Færøsk Kirketidende 1921-22; Formand for de kbhvnske Prov­stiudvalgs Budgetudvalg.

Adresse: Hornemansg. l, Kbhvn. Ø.

OTTSEN  Marcus Overkirurg, Dr. med.: f. 3. Aug. 1910 i Graasten; Søn af Mejeribestyrer Paul Ottsen og Hustru Anna Christine f. Clausen (ded 1943); gift (28. Sept. 1935) m. Elisabeth O., f. 28. Aug. 1910 i Hjørring, Datter af Landsretssagfører Eyvind S H Schmidt og- Hustru Elisabeth f. Flensborg

Student (Sønderborg) 1928; med. Eks. 1934; Dr. med. 1942; Specialistanerkeii-delse (Kirurgi) 1944; Studierejser til Gøteborg, Stockholm, Prag, Freiburg og London; Underlæge i Hæren og Skibslæge i Ø.K. 1934-35; Kandidat ved Statshospital«! i Sønderborg 1935-36; klinisk Assistent ved Bispebjerg Hospi­tal, Afd. A 1936-37; Assistent ved Sund­by Hospitals kir. Poliklinik 1927-33; Kandidat ved Rigshospitalets Fødeafd. B 1938-39; Assistent ved Bispebjerg Hospitals patologiske Institut 1939; 2. Reservekirurgi ved Bispebjerg Hospi­tals Afd. A. 1939-42; 1. Reservekirorg ved Roskilde Amts og Bys Sygehus 1942-44. ved Bispebjerg Hospital, Afd. F 1944-46; jned Orlov fra Kbhvns Hos­pitalsvæsen MedJem af U. N. R. R. A som Docent og Konsulent i Kirurgi ved Taipei National University, Formo-sa. Kina 1946-47; Overkirurg ved Thi-sfed Amts Sygehus fra 1948.

Har skrevet: T-vitaminstudier (Dis­putats, 1942) samt nogle mindre Arbej­der.

Adresse :   Mirabellav.. Thisted

OTZEN   Chas.   Fabrikant;   f.  22    Sept 1876 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant P Ot-zen   (ded   1914)   og   Hustru   Cecilia   f Kirchliuff   (død 1888).

Oplært i Faderens Forretning, Firma P Otzen & Thoretemeson; Maskinkon-straktør 1897: videre Uddannelse i Tysk­land, Schweiz og Frankrig 1898-1900 og i U. S. A. 1903-10; grundlagde Firmaet Chas. Otzeri 1910, omdannet til Akts. 1931, Direktør for og Formand i Besty­relsen for dette Selskab.

Formand i Akts. Sportsridesknlen paa -Malteg-aardevej; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Lampe-og Lysekrone-fabrik og for Akts. Hovedstadens Kul-iinport ; i'onnuml i !>rsl.\ reisen for Ak!s. Skruefabrikkcn Okono.

Adresse: Strandøre 15, Kbhvn. Ø.

Sommeradresse ; Strandv.132,8kodsborg.

OTZEN Daniel Kontorchef; f. 8. Jan. 1889 i Moltrup; Søn af Christian Otzen (død 1908) og Hustru Helene f. Skov (død 1931); gift 1. Gang m. Doris Ma­rie ()., f. 25. Dec. 1892 i Torkilstrup. dod 1947, Datter af Toldassistent Jens Itosenhom (død 1907) og Hustru Dag­mar f. Onsbjærg (død 1939) • 2. Gang m. Asta O., f. 27. Nov, 1888 i Kbhvn., Datter af Stadskonduktør Christian Meldal (død 1931, se Kraks Blaa Bog

___________________Otte

1931) og Hustru Ludovica f. Holm (dåd 1945).

Landinspektøreks. (tysk 1911, dansk 1924); Landinspektørassistent i Hol­sten 1912-14; Landinspektør i Haders­lev 1914-20; Amtslandmaaler af 1. Grad i Tønder 1920-23; Fuldmægtig i Land­brugsministeriet 1928, Ekspeditionssek­retær 1936, Kontorchef 1946.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Landinspektørforcningen 1936-39.

Adresse: Chr. d. X.  Allé 138,  Lyngby.

OTZEN  Eigil Underdirektør ved Orlogs-værftet. Civilingeniør, R.DM..HTS.; i. 30. Aug. 1896 i Kbhvn.; Søn af Fabri­kant Peter Otzen (død 1914) os Hustru Elvira f. Nielsen (død 1945); gift (8. April 1925 m. Grethe O., f. 9. Febr. 1905, Datter af Baadsmand i Flaaden, Albert Persson (død 1919) og Hus-tru Anna f. Gunnarson (død 1942).

Realeks. (Vestre Borgerdydskole) 1913; gennemgaaet Ingeniørafdelingen paa Søværnets Kadetskole 1915-19; Ingeniør­assistent i Søværnet 1919; Maskinmester III i Søværnet 1923; cand. polyt. 1930; Maskinmester II i Søværnet 1930; Inge­niør i Søværnet s. A.; Tjeneste ved Ma­rineministeriets Skibstilsyn 1930-37; In geniør II i Søværnet 1937; Underdirek­tør ved Søværnets Materielinspektion 1938; Underdirektør ved Orlogsværftet 1943.

Medlem af Dansk Standardiserings-raad; Censor ved Danmarks tekniske Højskole.

Adresse : Skt. Pauls  PI. l, Kbhvn. K.

OTZEN   Povl Provst, R.; f. 22. Sept. 1893 i Kerte paa Fyn; Søn af Sognepræst Erik Otzen (død 1907) og Hustru Ama­lie f. Bugge (død 1941); gift (22. Dec. 1925) m. Astrid O., f. 16. Sept. 18% paa Frdbg., Datter af Adjunkt, cand. mag Jonathan Lange, Kibe (død 1913) og Hustru Ingeborg f. Horneman.

Student (Odense) 1912; cand. theol 1918; Studieophold i Gottingen, Rom, Paris og Oxford 1920-22; Assistent ved Universitetets teol. Laboratorium og Manuduktør 1922-33; Lærer ved Fem­mers Seminarium 1923-30; Medlem af den i 1930 nedsatte Kommission til Ud­arbejdelse af ny Oversættelse af Det nye Testamente; Sognepræst i Jersie og Kirke-Skensved ved Køge 1933; tillige Provst for Ramsø-Tune Herreders Prov­sti 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Teologisk Forening 1913-17 og for Det danske Bi­belselskab fra 1937; Medlem af Menig-hedsbibliotekets Ledelse fra 1938.

Har skrevet Artikler i Teologisk Tids­skrift, i Kirke-Leksikon for Norden og i Illustreret Religions-Leksikon samt Af­snittene : Det nye Testamentes Sprog,

Otze

106Z

Det nye Testamentes Tekst og Socialt' og religiøse Forhold blandt Jøderne i nytestamentlig Tid (i Haandbog i Kri­stendomskundskab, Bd. III, 1942): Er Barnedaab i Overensstemmelse med Det nye Testamente (i Roskildebogen, 1946).

Adresse ; Jersie pr. Lille Skensved.

OUTZE Børge Redaktør; f. 18. Marts 1912 i Odense; Søn af Viceinspektør Oluf Ontze og Hustru Cecilie f. Lar­sen: gift (28. Okt. 1935) m. Ruth O., f. 6. Marts 1913 i Odense; Datter af Redaktor H.i. Lillevang og Hustru An­ne Marie f. Larsen (død 1940).

Journalist ved Fyns Venstreblad 1928-36, ved Nationaltidende 1936-45; Red­aktør af Politibladet 1943-44; Medarbej­der ved illegale Blade og ved Nordisk Nyhedstjeneste; startede det illegale Nyhedsbureau Information Aug. 1943; ansvarshavende Redaktør nf Dagbladet Information fra dets Start Maj 1945 or-Medlem af Bladets Bestyrelse.

Medlem af Frihedsraadets Bladudvalg og: af Kontaktudvalget i Sverige.

Medarbejder ved og Redaktør af for­skellige V;rrker om Besættelsestiden; har udgivet : Spidser (s. m. Erik Sei-denfaden).

Udenl.  Orden    F.K.K.

Adresse:   Amager   Strandv.   164, Khhvn. S.

OUTZEN Andreas Grosserer, Konsul, B. p.p.: f. 12. April 1878 i Haderslev; Søn af Grosserer Nicolai Outzen (død 1920. s« Kraks Blaa Boe 1920) ns Hustru Johanne f. Thiessen : eift (9. Juni 1905) m. Johanne O., f. 22. Oktbr. 1886 i Haderslev, Datter af Bygmester Pan! Christiansen og Hustru Margrethe f. Winther (død 19001.

T Handelslære i Kiel 1894-96: derefter Elev paa Handelsskoler i Kiel og Ham-borer: Indehaver af Firmaet Nicolai Outzen fra 1908; Direktør for Akts. Haderslev Smør Eksport Forening; finsk Vicekonsul i Haderslev; deltog i Ver­denskrigen paa Vestfronten 1914-17.

Udenl. Ordener:   Fi.H.K.3'.;   Pr.J.K.2.

Adresse : Mariasminde pr. Haderslev

OVERBYE Erik Johannes Orlogskap­tajn, FM. i Sølv p.p.: f. 29. Dec. 1905 i Randers; Søn af cand. pharm. Lud­vig Overbye (død 1948) og Hustru Em­ma f. Nielsen; gift (1. Dec. 1933) m. Johanne O., f. 19. Juli 1909 i Kbhvn., Datter af Papirhandler Tyge Fog Stuc-kenberg (død 1921) og Hustru Rosalie f. Wigaard (død 1940).

Student (Schneekloths Skole) 1925; Søløjtnant TI 1929: Søløjtnant I 1930: Kaptajnløjtnant 1938; Orlogskaptajn 1945; Flyvercertifikat. 1931; Flyver i Lange Koch's Ekspedition til Østgrøn­land 1932, 1933 og 1934; Søofficer og Flyver med „Godthaab" til Østgrøn-

land 1935; Fører af 1. Luftflotille 1936-38 og af Flyvebaaden Perssuak paa Ekspedition til Nordgrønland (Peary-land) 1938; Chef for Luftmarinestatio-nen Slipshavn 1939; Chef for Nordka­peren 1942-43; Ophold i Sverige Sept. 1943-Maj 1945; Adjutant hos H. K. H. Kronprinsen 1945-47; Leder af Flyvnin­gerne paa Dansk Pearvland Ekspedition 1947 og 1948.

Udenl.  Orden:  S.Sv.31.

Adresse : Skt. Pauls PI. 12. Kbhvn. K.

OVERGAARD Chr. Direktør, Dr.techn., K'.DM.p.p.: r. 10. Maj 1876 paa Hind sels; Søn af Proprietær Jacob Overgaard (død 1918) og Hustru Kirstine f Wii-lartsen (død 1915); gift (27. Sept. 191.3.' m. Ellen O., f. 9. Nov. 1884 i Kbhvn., ded 1946, Datter af Forvalter Simmcl-kiær (død 1888) ns: Hustru Kirstin«- '.. Andersen (død 1917).

Svendebrev som Maskinarbejder 18%; exam. polyt. 1897; cand. polyt. 1902; Ineendør ved Maskinafdelingen1 .hus BurmoistiT & Wain samme Aar; mid­lertidig Leder af Burmeister & Wain Oil engine Co. i Glasgow 1915-16; Drifts­bestyrer hos B. & W. i Kbhvn. 1917; Direktør i Selskabet 1919-33.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Metalvarefabrik fra 1917; Med­lem af Arbejdsgiverforeningens Forret­ningsudvalg til 1933; Medlem af Jern og Metalindustriens Forretningsudvalg til 1933, Formand 1925-26; Medlem af Industriraadet 1925-40, dets Formand 1926-32. samtidig Formand for Industri­foreningen i Kbhvn.; Medlem af tiet internationale Handelskammers danske nationale Komité 1927-33, af Bestyrel­sen for Akts. Holeby Dieselmotor-Fa­brik 1927-33, af Femern-Rtite-Komitéens danske Afdeling fra 1928, af Bestyrel­sen for Akts. Burmeister & Wain 1929-33, af Bestyrelsen for Tietgen-Fonden fra 1929, af Statsministeriets økonomi­ske Raad fra 1931, og af Kbhvns Hav­nebestyrelse 1932-33; Formand for Be­styrelsen for Elektricitets Akts. Asea fra 1934 og for Akts. Assens Elektrici­tetsværk fra 1934; Dr. techn. h. c. ved Den polytekniske Læreanstalt 1929.

Udenl. Ordener: B.L.H.2.; S.H.E.4.; Sp.C.F.2*.

Adresse : Skjoldgaardsv. 3, Charlotten-lund.

OVERGAARD  J C Forstander, R.DM.; f. 8. Dec. 1880 i Gullestrup ved Her-niag; Søn af Gaardejer C Jensen Over­gaard og Hustru Else Kirstine f. Han­sen; gift (1910) m. Hedevig f. Lee-gaard.

Ved Landbruget til 1901; paa Askov Højskole i 2 Vintre, senere paa Tum: Landboskole, Landbrugskandidat 1905; Tillsegseks. i Planteavl 1906; Lærer ved

1063

Borris Landbrugsskole 1907-08; Konsu­lent i Planteavl i Ribe Amt 1908-09-, Forstander for Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole 1909-43.

Formand for Kolding Omegns Land­boforening 1921-44, for Ribe Amts Meje­riforening 1915-23, for Udvalget for det landøkonomiske Driftsbureau, for Sta­tens Planteavlsudvalg, for Landbo- og Husmandsforeningernes KontroludvalK ; Formand for Foreningen af jydske Landboforeningers Planteavlsudvalg 1930 33; Medlem af Bestyrelsen for Banken for Brørup og Omegn, for Laurits An­dersen« Fond 1932-44, for Aarhus Uni­versitets økonomiske Institut og for Vridsløselille og Nyborg Straffeanstal­ters forenede Fængselsselskah m. m.; Landbrugskyndig Konsulent for Direk­toratet for Fængselsvæsenet; Tilsyns­mand ved Landbohøjskolen; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber ; Medlem af Engangsskat-Nævnet.

Adresse: Askov pr. Vejen.

OVERGAARD Kristian Overlæge, Dr. med.; f. 13. Aug. 1899 i Bording Sogn; Søn af Pastor emer. Jens N Overgaard og Hustru Marie t. Eriksen (død 1920) ; gift (19. Nov. 1926) m. Ellen O., f. 22. April 1903 i Aalborg, Datter af Forfat­ter P Lauritsen (se denne).

Student (Viborg) 1918; med. Eks. 1925; ansat ved forskellige Hospitaler i Kbhvn. o« Provinsen 1925-29; radiolo­gisk 1'ddannelse, overvejende paa Rigs­hospitalets Rentgenklinik fra 1930; Dr. med. 1932; Overlæge ved Viborg Amts og Bys fælles Sygehus, Røntgen- og Lysafd. samt Røntgenlæge ved Kellerup Sygehus fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sel­skab for Gigt forskning fra 1939; For­mand for Dansk radiologisk Selskab 1945-47; Medlem af Viborg og Thisted Amters Lægekredsforenings Voldgiftsret 1945, af Forældreraadet ved Viborg kom­munale Skoler 1946 og af Viborg Kate­dralskoles Skolenævn 1946; Formand for Viborg Fægteklub, 1943.

Har skrevet : Undersøgelser over ud­viklingen af gastritis pylorica hos hun­de med experimentel hyperchlorhydri, et bidrag til ulcuslidelsens pathologi (Dis­putats, 1932) : endvidere en Del radio­logiske Afhandlinger i forskellige Tids­skrifter, deriblandt større Arbejder om ondartede Svulsters Paavirkelighed af Varmebehandling.

Adresse : Set. Kjelds G. l, Viborg.

Sommerbolig:   Myretuen,   Bogens Strand pr.  Femmøller.

OVERGAARD S Proprietær, K'.DM.p.p. ; f.   7.   Marts   1886   i   Stautrup;   Søn   af Gaardejer  Ove Nielsen   (død   1917)   og Hustru Oveline f. Knudsen  (død 1920); gift  (10. Okt.  1911)  m. Dagny Magda-

lene O., f. 16. April 1890 i Odense, Dat­ter af Murermester Jørgen Simonsen og Hustru Kirstine f. Hansen.

Elev paa Ollerup og Askov Højsko­ler samt paa Malling Landbrugsskole; studeret Landbrug i England og Hol­land; Ejer af Højbygaard fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen tor Aarhus Amts landøkonomiske Selskab 1913-16; Formand for Mejeriet Lykkedal 1916, for Høver og Omegns Landboforening 1922, for Aarhus Omegns Mejerifor-ening og for De danske Mejerifor­eningers Fællesorganisation fra 1925; Medlem af Andelsudvalgeta Forretnings­udvalg fra 1927, Næstformand fra 1929, Formand fra 1937; Formand for Inter­national Mælkeribrugs danske Afdeling fra 1928; Medlem af Landibrugsraadet fra 1928, Vicepræsident 1932; Formand1 • for Statens Mejeriudvalg fra 1928; Præ­sident for den Internationale Mejeri­kongres, Kbhvn. 1931; Medlem af Stat«- ( ministeriets økonomiske Raad 1931, af Valutanævnet 1933-40, af Landbokom- > missionen 1935 og af Landbrugets Radio-udvalg 1937; Formand for Landbrugs­ministeriets Smøreksportudvalg 1933 og for Landbruirsministeriets Ostcekaport-udvalg 1933; Medlem af Det erhvervs­økonomiske Raad 1939-40, af Forvalt-ningsnævnet for Krlgsforsikring af Løsøre og af Bestyrelsen for Danske Landbrugs - Andels - Maskinindkøb, A.m.b.A.

Udenl.   Orden:   N.O.N.3.

Adresse: Højbygaard pr. Ormslev.

OVESEN Oscar Direktor; f. 16. Mart« 1893 i Nakskov; Søn af Redaklør »Tol­erer Ovesen (dåd 1899) ojr Hustru (Jjd-run f. Brandt • gift (15. Sept. 1916) ni. Gudrun O., f. 25. Juni 1894 i Kbhvn., Datter af Grosserer, Skibsreder Rober; Hansen (død 1912. se Kniks Blaa Bog 1912) og Hustru Laura f. Stein (dild 1935).

Grossererborgerskab 1921, Firma Os­car Ovesen, Rederi og Befragtning: Direktør for The Maritime Agency Ltd.

Formand i Bestyrelsen for The Mari­time Agency Ltd.; Medlem af Besty­relsen for Automatisk Ror Kontrol Akts.;' Medlem af Tilsynsraadet for Sparekassen for Næstved og Omegn.

Adresse : Strandv. 231, Charlottenlnnd.

OXENVAD Erik Rektor; f. 27. Nov. 1900 i Vejen; Søn af Førstelærer L Lauridsen (død 1918) og Hustru Caro­line f. Olsen (død 1900); gift (1. Apri! 1926) m. Fanny O., f. 21. Jan. 1901 i Kbhvn., Datter af Oberstløjtnant Gu­stav Brix ok Hustru Elisabeth f. Black.

Student (Ribe) 1919; cand. mag. 1926; Medarbejder ved Ordbog over dot dan­ske Sprog 1926-27: Lærer i Dansk ved

Oxen_____________

Femmers Kvindeseminarium 1926-37 og ved N Zaliles Seminarium 1936-42; Ti­melærer ved Christianshavns Gymna­sium 1927, Adjunkt 1928 ag Lektor smstds. 1941-46; Leder af Statsradiofo­niens Danskundervisning 1940; Rektor for Frederiksberg Gymnasium 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Dansklæ­rerforeningen 1931-44, af Vigerslev Sogns Menigtedsraad 194S-45, af Be­styrelsen for Lindevangsbjemmet 1946 og af Bestyrelsen for Børnehjemmet Godthaab 1947.

Litterære Arbejder: Vort Sprog i (1933), II (1934); Dansk Litteratur fra den sidste Menneskealder (1937); Dansklærerforeningens Udgave af Ed-brødre I (1940); Det danske Sprog, Dansk I-IV (Hjælpemiddel til Radio­ens Danskundervisning); Lær Dansk (1947); Ny Retskrivningsordbog (1948).

Adresse: Hulgaardsv. 4 B, Kbhvn. >'.

OXHOLM Alexander Godsejer, Hofjæ­germester; f. 30. Mart« 1898 i Kbhivn.; Søn af Hofjægermester Harald Oxholm (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Antoinette f. Komtesse Bille Brahe Selby; gift (16. Nov. 1923) m. Kirsten O., f. 20. Juli 1904 i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Direktør Herman Ewald (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Else f. Komtesse Scheel.

Lært Landvæsen paa forskellige Gaar-do; Ejer af Langeskov fra 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Overkam-merherre Oxholm og Hustrus Fond; For­mand for det kommunale Kornnævn.

Adresse : Langeskov pr. Stenstrup.