PACKNESS  Ejnar Arkitekt, kgl. Byg ningsinspektør, E.; f. 9. Jan. 1879 i Næst­ved; Sen af Købmand Jens C C Pack-ness og Hustru Christine f. Hansen; gift (1934) m. Eja P., f. 10. Aug. 1895, Datter af Udgiver og Redaktør Schiøttx-Christensen, Aalborg Stiftstidende, og Hustru f. Krabbe.

Murersvend 1898; Afgang fra Kunst­akademiet som Arkitekt 1908; Konduk­tør og Tegner ihos Professor Albert Jensen og Professor H Kampmann; pralkt. Arkitekt i Aalborg fra 1910; Theopjhilos Hansens Legat 1914- kg] Bygnlingsinepeiktør fra 1921; Eckersbergs MedaMlen 1933; Viborg Domkirkes Ar­kitekt fra 1934; Medlem af det særlige Syn for Aarhus Domkirke, m. m.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Architektforeniiig 1919-32 og for Aal­borg Kunstmuseum.

Har bygget: Aalborg Administrations­bygning; Landsretsbygningen; Fleskum Herrods Ting- og Arresthus, Frederik d.

_______________________1064_

7 Børneasyl, Marcuskirken, Livsforsik-ringsselskabet Fremtidens Bygning og Brandstationen i Aalborg; Hobro Tjng-og Arresthus; sammen med Arkitekt F Chr. Nielsen Ting-og Arresthuset i Ny-kjøbing M.; Stationsbygningerne paa Aars-Hvalpsundbanen; forskellige Her skabsboliger og Landsteder; Mylund Kirke og Markus Kirken i Aalborg; forskellige Posthuse bl. a. Skive Posthus og udvidet flere Hospitaler; Fødselsan-stalten i Aarhus og opført Funktionær­boligen ved Fødselsanstalten; Ranum Statsseminarium og Øvelsesskole; Cen­tralskolen i Hasseris; har restaurere! Dronninglund Hovedgaard og Dronning­lund Kirke, Set. Mortens Kirke i Ban­ders, Budolfi Kirke i Aalborg, Kirker i Greiiaa, Hobro og et stort Antal Lands-bykirker.

Adresse: Julianesmimle. Hasseris, Aal­borg.

PADE   H W Direktør, R.DM.; f. Jan. 1880 i Kbhvn.; Søn af Grosserer W O Pade (død 1913) og Hustru Olga f. Jo­hansen; gift (April 1909) m. Rosa P., f. Okt. 1884 i Aalborg, Datter af Kon­sul, Vinhandler S Braun og Hustru Ma­rentine f. Lund.

LiiTlins hos Professor C P Jurgensein mek. Etabl. 1896. teknisk Assistenl sammesteds 1898; i Tyskland 1900-04; ledende Ingeniør i Akts. Nordiske Ka­bel- og Traadfabriker i Kbhvn. 1904; teknisk Direktør smstds. 1917-41, tek­nisk Kommitteret smstds. 1941 44.

Medlem af Bestyrelsen for Elektro­teknisk Forening 1916, Formand for samme 1920-24; Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse 1917-21; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Akts. Strand­vejs-Gasværket fra 1921, Formand smstds. 1928; Medlem af Industriraadet 1924-40; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Sektion for in­dustriel Udvikling 1926-37 og for Dansk Ingeniørforening 1932-35; Censor ved polyteknisk Læreanstalt. 1920-49; Med­lem af Dansk Elektroteknisk komité fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Jacob Holm & Sønners Fabrikker fra 1930 (Formand 1944), for Dansk Forening for social Oplysning 19J1-46, for Akts. Pensionsforsikringsanstalten fra 1934 og for Akts. Grafisk Compag ni; Medlem af Sø- og Handelsretten 1932; Medlem af Kbhvns Amtsraad 1935-43; Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1937; Administrator for A E G Dansk Elektricitets Akt?, og for Olympia Skrivemaskiner Akts. 1945-47; Medlem af Gentofte Kommu­nes Bygningskommission fra 1948.

Adresse: Klampenborghøj, Klampen-borgv. 12, Klampenborg.

1065______________________

PAGH   Hans Jørgen Oberstløjtnant; f. 25. April 1905 i Fredericia; Søn af Post­inspektør Hans Jørgen Pagh og Hu­stru Theodora f. Møller; gift (6. Juni 1936) m. Bente P., f. 21. Dec. 1915 i Kblivn., Datter af Apoteker Christian Almfeldt-Mollerup og Hustru Karen Margrethe f. Larsen.

Student (Fredericia) 1923; Premier­løjtnant 1931; Kaptajnløjtnant 1937; Kaptajn og Chef for Jydske Flyver-afdelings 2. Eskadrille 1938; Stabschef hos Generalinspektøren for Hærens Flyvertropper 1941; Oberstløjtnant 1947; Chef for Sjællandske Flyverafdeling 1947-48; Lærer paa Officersskolen.

Medlem af Forsvarskomraissionen af 1946; Medlem a.f Bestyrelsen for For­eningen Danske Flyvere 1938, Formand 1946.

Adresse: Normasv. 14, Kbhvn. Valby. PALBO Hans Overopsynsmand; f. 15. Okt. 1871 i Kbhvn.; Søn af Forval­ter Niels Larsen (død 1915) og Hustru Kirstine f. Hansen (død 1927); gift (17. Dec. 1897) m. Anna Katrine Nielly P., f. 18. Jan. 1871 i Thisted (død 1934).

Oprindelig Arbejdsmand; Kvarter­mester ved Øresundshospitalet 1905-13; Overopsynsmand ved Bispebjerg Ho­spital 1913-41.

T/ærer ved Den socialdemokratiske Arbejderskble 1916-39; Formand for Socialdemokratisk Forening i 15. Kreds 1917-23 og for Foreningen af kommu­nale Arbejdsledere 1921-29; Medlem af Bladet Socialistens Redaktion 1903-05 og 1919-33; Formand for Andelsselskabet Socialisten 1933-47: Medlem af Borirer-repræsentationen 1921-43; Medlem af Kommunebibliotekernes Bestyrelse fra 1924; Medlem af Kontrolkomitéen for den socialdemokratiske Presse fra 1926; Medlem af Kbhvns Skatteraad 1936-43.

Adresse • Vilh. Birkedals V. 11, Kbhvn.  NV.

PALDAM  Jørgen Kontorchef, cand. po-lit.; f. 19. Dec. 1917; Søn af Afdelings-hiKimiør ved K.T.A.S. Einar Paldam og Hustru Dagmar f. Thomsen; gift (12. Okt. 1940) m. Else P., f. 23. Dec. 1918 i Valparaiso, Datter af Civilingeniør N M Hansen (se denne).

Student (Schneekloths Skole) 1936; cand. polit. 1944; ansat i Centralar-bejdsanvisningskontoret i Kbhvn. 1940; Sekretær i "Direktoratet for Vareforsy­ning 1944, i Arbe.iderbevrcgelsens Er-hvervsraad 1946, kst. Kontorchef smstds fra 1947.

Medlem af Priskontrolraadet og af Danish Supply Mission fra 1947, af det i 1948 nedsatte Fdvalg vedr. Danmarks Langtidsprogram og af Bestyrelsen for Arbejdernes kooperative Byggeforening, A/S fra 1948.

___________________Pall

Medredaktør af Tidsskriftet Verdens Gang; har skrevet Pjecer og Artikler om økonomisk-politiske Emner.

Adresse : Grundtvigsv. 6 A,  Kbhvn. V.

PALLIS  Svend Professor, Dr. phil.; f. 15. Juni 1894 i Kbhvn.; Søn af Stabs-intendant E Pallis (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Dora f. Dichmann; gift 1. Gane (1919, Ægte­skabet opløst 1926) m. Vice-Efor, cand. mag. Elisabeth v. d. Hude (se denne): 2. Gang (7. Aug. 1937) m. Kis P., f. 19. Juli 1910 paa Frdbg., Datter af Labo-ratorieforstander, cand. mag. Axel Høeg Brask (død 1942) og Hustru Emina f. Brincker.

Student (Østre Borgerdydskole) 1912; mag. art. 1918; Dr. phil. 1919; Lærer i Religionshistorie ved Statens Lærer­højskole fra 1919; Bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1920-43; Privatdocent ved Kbhvns Universitet 1920-22; Studierejser til Oxlord og London 1922, til Berlin, Paris og London 1930, til Paris og London 1932, til London og Oxford 1946 og 1947, til London og Paris 1948; Pro­fessor i Religionshistorie ved Kbhvns Universitet 1943.

Kasserer og Sekretær i Orientalsk Samfund 1920-46; Formand for Organi­sationen af fagligt uddannede Tjene stemænd ved Statens Arkiver og Museer 1932-36.

Litterære Arbejder: Mandæiske Stu­dier (Disputats, 1919, engelsk Oversæt­telse 1926); The Babylonian Akttu Fe­stival (1926); Essay on Mandaean Bi-bliography 1560-1930 (1933); Chronology of the Snub- ad Culture (1941); Greek Religions Tcxts (1948); Babylonisk Kul­tur (1948); Anmeldelser og Tidsskriftaf­handlinger.

Adresse:  Toldbodv. 28, Kbhvn. K.

PALLUDAN   Georg Arkitekt; f. 22. April 1889 i Kbhvn.; Søn af Instru­mentmager Valdemar Palludan (død

1917) og Hustru Marie f. Olsen (død 1940); gift (6. Sept. 1918) m. Gudrun P., f. 16. Sept. 1889 paa Frdbg., Datter af Arkitekt Arne Sivertsen (død 1924) og Hustru Emilie f. Hertz (død 1934). Uddannelse som Snedker hos Hofmø­belfabrikant C B Hansen; Svendeprøve 1908; paa Det tekniske Selskabs Byg-ningsskole 1909-13 og paa Kunstakade­miet 1912, Afgang som Arkitekt 1921; Studierejse til Tyskland og Italien 1912 samt til Syditalien 1930; Konduktør og Tegner hos Arkitekt Gotfred Tvede 1916-23 og 1927-30. bl. a. Konduktør ved Op­førelsen af Kbhvns Sygehjem i Ordrup 1920-22 og ved Bikubens Tilhylning i Silkegade 1928-30; Lærer ved Det tek­niske Selskabs Skoles Klasse for Kunst-haandværkere 1918-20; selvstændig Virk-

Pall_______________

somhed fra 1923:   Konsulent for  Sokke­lund Herreds  Provstiudvalg  fra 1939.

Har Indrettet Vangede Kirke, præmie­ret af Gentofte Kommune 1926 og ombygget denne efter Branden (1932); opført Bikubens Bygninger Hj. af Ve-sterbrog. og Colbjørnsensg., Hj. af Godthaabsv. og N-Fasanv. (1935). Hj. af Østerbrog. og Eyesg. (1937) og Hj. af Frederikssundsv. og Frederiksborgv.: ombygget og indrettet Bikubens forskel­lige Afd.; opført Dyssegaardskirkens Præstegaard (1936) samt Villaer i Kbhvns Omegn og flere Landhuse; tegnet Møb­ler til Arbejdsgiverforeningen, Handels-og Kontoristforeningen, Diakonissestif­telsen, Kbhvns Sygehjem m. fl.

Adresse: Eggersv. 19. Hellerup.

PALLUDAN Jens Worm Bankdirektør. R.; f. 1. Nov. 1884 paa Linddinggaard i Thorstrup: Son af Gaardejer K C Pal-ludan og Hustru Metha f, Thyssen: gift (24. Nov. 1910) m. Johanne Marie P., f. 28. Aug. 1885 i Kbhvn., Datter af Dampskibsfører Ivar Petersen (død 1899) ag Hustru Rosina f. Salling (død 1911).

Pneliminæreks. (Varde), 1900; der­efter ansat i Varde Bank som ls.t-ling. Assistent, Fuldmægtig og Kasse­rer, Direktør fra 1917.

Medlem af Byraadet (konservativ) 1926-33; Repræsentant for Ribe Amt for Det gjunsidigo Forsikringsselskab Dan­mark ; Medlem af Bestyrelsen for Damp­skibsselskabet Phønix, Esbjerg.

Adresse: Kongensg. 62, Esbjerg.

PALSBO Arthur fh. Amtsforvalter; f. 15. Nov. 1878 i Valby; Søn af Kredit -oplagskasserer Sophus Petersen og Hu­stru Helga f. Grundtvig; gift 1. Gang (23. Dec. 1903. Ægteskabet opløst, 1938) m. Inger P., f. 1. April 1883 p33 Frdbg., død 1943, Datter af Ingeniør Peter Jnhl og Hustru Elna f. Boeck; 2. Gang (29. Sept. 1938) m. Grethe Kir­stine P., f. 15. Juli 1915 i Holstebro, Datter af Amtsforvalter Jens Lauritz Dahl og Hustru Petrea Nielsine f. Pe­dersen.

Student (Schneekloths Skole) 18%; cand. phil. 1897; Assistent ved Finans-hovedkassen 1898; Assistent i Finans­ministeriet 1899, Fuldmægtig smstds. 1913; fung. Amtsforvalter i Haderslev Maj 1920, i Sønderborg Juli 1920; Amts­forvalter i Tønder 1921, i Holstebro 1935-46. Adresse : Parkv. 65, Holte.

PALSBO Susanne Journalist, Forfatter­inde; f. 23. Jan. 1907 i Kbhvn.; Datter af Grosserer M Hansen og Hustru An­na f. Jensen; gift (19. Dec. 1936) m. Filminstruktør Ole Palsbo, f. 13. Aug 1909 i Kbhvn., Søn af Overretssagfører

_________________________1066

Ejnar   Palsbo   (død  1922)    og    Hustru Redaktør Vallwrg Svarre Palsbo.

Student (1924); Medlem af Co-optimi-sternes første Trup i 1926, Tegne- og Musikstudier; Redaktionssekretær ved Vore Damer 1929-30; Medarbejder ved Ilde og Hjemme 1930-33; Journalist ved Nationaltidende 1933-43, ved Berlingske Tidende fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet i 1940 og fra 1947 (Næstfor­mand 1947-49); Formand for Berlingske Musikforening fra 1948.

Har udgivet: Susanne skriver (Cau­seri-Samling, 1937); Familien Kronprin­sen (1942); En Pryd for enhver Fami­lie (Roman, 1944); Skabningens Herre (Causeri-Samling, 1945).

Adresse •   Willemoesg.  91, Kbhvn.  Ø.

PALSBY Ludvig Bankier, R.; f. 6. Febr. 1887   i   Frederikssund;   gift   (7.   Marts 1909)  m.   Helene   P.,   f.   Jensen,   f.  7. Marts 1886.

Etableret eget Firma 1. Jan. 1917.

Medlem af Tilsynsraadet i KhJivns Hypotekforening.

Adresse: Stavangerg. 6, Kbhvn. ø.

PALSBY Ove Bankdirektør, cand. jur.; f. 29. Okt. 1890 i Kbhvn.- Søn af De­tailhandler J N Palsby (død 1925) og Hustru Anna f. Albrektsen (død 1920); gift (4. Maj 1917) m. Hedevig P., f. 1. Sept. 1891 i Karrebæksminde, Datter af Smørhandler Ole Christensen (død 1915) og Hustru Alexandra f. Jensen.

Student (privat dimit.) 1909; ansat i Finansministeriet 1912-17; cand. jur. 1917; Prokurist i Bankierfirmaet L Pals-by 1918-29; Direktør i Folkebanken 1929.

Adresse : Jægersborg Allé 11, Oharlot-tonlund.

PALSBØLL Jørgen Direktør, R.; f. 14 Dec. 1900 i Hellerup; Søn af Direktør Wilhelm Petersen (død 1944) og Hustru Wilhelmine f. Carlsen; gift (29. Mai 1925) m. Poula P., f. 29. Aug. 1903, Datter af Overinjreniør Nikolaj Jørgen sen og Hustru Alfrida f. Szybrowsky.

Udgaaet fra Plockross' Skole 1917. Uddannelse i Ind- og Udland 1918-23-ansat i Akts. S Seidelin 1923, adm. Di­rektør 1932.

Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mité: beklæder endvidere forskellige Tillidshverv.

Adresse: Gamlehave Allé 5, Charlot-tenlund

PALUDAN   Arvid Inspektør, cand. jur.; f. 27. Juni 1910 i Aalborg; Søn af Arkitekt, fh. Palæforvalter Hother P.i-ludan (se denne); srift (22. Nov. 1941) m. Lisbeth P., f. 28. Dec. 1915 i Glas-gow. Datter af Fabrikant Knud My­gind (død 1939) og Hustru Olga 'i. Hansen (død 1936).

_1067___________________

Student (Aalborg) 1928; cand. jnr. 1935; fg. Sekretær i Landbrugsmini­steriet s. \., udnævnt 1938, fuld­mægtig 1942, Ministersekretær 1942-45; Inspektør ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1945.

Sekretær for Kommissionen ang. Re­vision af Vandløbslovjrivningen 1937-41 og for Statens Vandløbsudvalg fra 1942; Medlem af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomité fra 1948; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Landbrugsministeriet og Fiskeriministe­riet .

Adresse : Biilowsv. 15, Kbhvn. V.

PALUDAN Hother Arkitekt, fh.Palæfor-valter, R., M.T.Kha.; f. 9. Okt. 1871 i Itaarup; Søn af Sognepræst Otto I'a-ludan (død 1917) og Hustru Sophie f. Worm (død 1931); gift (10. Sept. 1905) m. Elisabeth P., f. 23. Febr. paa Klæ-torp, Datter af Stiftslæge paa Vallø Ludvig Rode (død 1920) og Hustru f. Klingberg (død 1918).

Gennemgaaet Teknisk Skole; Afgang fra Kunstakademiet 1904; Konduktør hos Professor Hans J Holm 1898-1902 paa Aalholm og Vallø Slotte; har fore­taget flere Studierejser til Frankrig, Tyskland, Bøhmen og Italien; Palæ-forvalter paa Amalienborg 1932-42.

l Bestyrelsen for Aalborg historiske Museum 1907-33, Formand 1929-33; Med­lem af Kommissionerne til Afløsning af Kirketiendeejernes Vedligelioldelsespligt fra 1914; Medlem af Bestyrelsen for Landsforeningen Bedre Byggeskik *ra 1922 og af det særlige Kirkesyn fra 1930.

Har bygget: Kirker i Sindal. Thy­borøn, Jegindø, Godthaab, Arden, Nol-lund i Grindsted Sogn, Vejlby i Sønder Hald Herred og Ansgar Kirken i Aal­borg og flere Kirketaarne, Stiftsprovste-Kaarden (Aalborg; Præstegaarrtc i Nørre Sundby, Løkken og flere andre Steder; Dommerkontor og Bolig i Fjerritslev; Politistation i Aalborg; Amtssygehuse i Aalborg, Nibe og Hobro; Kommune­hospital 1912 og 1925, Tuberkulosehospi­tal og St. Josephs Hospital, Folkekøkke­net og Klostermarksskolen i Aalborg; Hovedbygning, Inspekterbolig m. m. paa Herregaarden Langholt: Admini­strationsbygning og Arbejderboliger til Cementfabrikken Norden og en Del Villaer, Lægeboliger og Skoler rundt om i Landet; udvidet og ombygget Aalborg Diskontobank og Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1918 samt Aal­borg Tekniske Skole; ombygget Aale-strup, Lemvig og Uggerby Kirker og istandsat Lindenhorg Slot, Ringkøbing

___________________Palu

Kirke, St. Kathrine Præstegaard i Hjør­ring og talrige Landsbykirker.

Adresse: Hovmarksv. 21, Charlotten-lund.

PALUDAN   Hother Professor, R.; f. 3. Juni 1S89 i Kbhvn.; Søn af Slotsgartoer C F Paludan (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Caroline Elisabeth f. Kirketerp; gift (2. Nov. 1918) m. Edel P., f. 28. Marts 1893, Datter al Patron Alfred Secher (død 1932) og Hustru Signe f. Kirketerp (død 1926).

Gartnerelev 1905-1909; Havebrugseks­amen fra Landbohøjskolen 1911; Assi­stent hos Landskabsgartner E Glæsel 1911-12; foretaget Rejser i Tyskland, Frankrig, Belgien, England og Holland

1913-14;    Undergartner    paa   Gisselfeld

1914-15, paa Bernstorff 1915-18; Gart­ner paa Sølyst 1918-24; Bestyrer paa Havebrugshøjskolen Vilvorde 1923-24, af C H Kochs Handelsgartner! 1924-26; Redaktør af De samvirkende danske Haveselskabers Tidsskrift Haven fra 1925; Studierejse til Amerika 1926 og 1946; Docent ved Landbohøjskolen 1926; Professor i økonomisk Havebrug 1941.

Sekretær i De samvirkende danske Haveselskaber fra 1925; Medlem af Bestyrelsen for Det kbhvnske Kirke-fond fra 1934, for Det Danske Bibel­selskab fra 1937, for Dansk Lathyrus-og Rosenselskab fra 1937 og Formand for Fællesudvalget for Bedømmelse og Prøvedyrkning af Prydplanter fra 1940; Medlem af Direktionen for Etatsraad Jacob Henric Schou's Stiftelse fra 1938.

Har skrevet: Vore Stueplanter (1924); Sommerblomster (1929); Blomster-Bin­deri (1934); Champignon-Kultur (1938); Blomsterdyrkning (1938); Redaktør af Berlingske Haveleksikon (1942); Tidens Stueplanter (1943); Blomsterdyrkning under Glas (1944); Buske og Træer (1948); Frilandsblomster (1949).

Adresse- TTelsebakken 15. Hellerup.

PALUDAN Jacob Forfatter; f. 7. Febr. 1896 i Kbhvn.; Søn af Professor Jul. Palndan (død 1926. se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Gerda f. Puggaard Idød 1926); gift (1943) m. Kostume-tegner Vibeke P., Datter af Kontorchef Harald Holck (se denne).

Realeksamen 1912, derefter Apoteker­uddannelse; cand. pharm. 1918; Op­hold i Ecuador og de forenede Stater 1920-21.

Har udgivet: De vestlige Veje (De­but 1922); Urolige Sange (1923); Søge­lys (1923); En Vinter lang (1924): Fugle omkring Fyret (1925); Markerne modnes (1927); Feodor Jansens .Tere-miader (1927); Landet forude (s.m.Erik Eberlin, 1928); Aaret rundt (1929); Tor­den i Syd (1932); Under liegnbuen (1933); de to sidstnævnte som Folke-

Palu__________________

udgave: Jørgen Stein (1937). Kong­stad Petersens Tegninger (1937); Tan­ker og Bagtanker (1937); Som om intet var hændt (1938); Smaa Apropos'er (1943); Sug-ende Aander (1943); Mit Kaktusvindu (1944); Landluft (1944); Facetter (1947); Skribenter paa Yderpo­ster (1949); redigerer Hasselbalchs Kul­turbibliotek; Anmelder og Kronikør ved Nationaltidende.

Adresse •   Birkerød.

PALUDAN-MOLLER     Frit* Belttor, R.DMjMfDH.; f. 8. Sept. 1884 i Snese-re; Søn af Sognepra-st, Forfatter Johs. I'aludan-Miiller (død 1940, so Kraks lilaa Bog 1939) og Hustru Anna f. Jen-senins (død 1929); gift (9. Juli 1918) m. Rigmor P-M., t. 23. (Ikt. 1895 i Ny-kjøbing F., Datter af Købmand Ctir. Høst (død 1929) og Hustru Camilla f. Olsen (død 1930).

Student (Herlufsholm) 1902; cand. mag. 1909; Sekondløjtnant i Feltartille­riet; Lærer ved .Rungsted Kostskole 1910-16; Timelærer ved Nykjøbing Ka­tedralskole 1916, Adjunkt 1917, Lektor 1925; Keklor ['or Viborg Katedralskole 1932.

Medlem al Bestyrelsen for Kykjøbin;,' F. Idrætsforening 1920-22 og 1924-30, for Sønderjydsk Forening for Nykjø­bing F. og Omegn 1922-28, for Ståls-skolernes Lærerforening 1927-33 og for Historisk Samfund for Maribo Amt 1930-32; Medlem af Ligningskommissionen i Nykjøbing F. 1925-29 og af Opgavekom­missionen 1927-39.

Har udgivet; Vejledning for Danske i Lægningen af Henrik Ibsens Peer Gynt (1928); „Viborg Katedralskoles Historie" i Viborgbogeii (1940); „Træk af Billedstil og Ordvalg i Grundtvigs Salmedigtninge" i Kirken og Tiden (1947).

Adresse: Viborg.

PALUDAN-MOLLER Kai Departements­chef, K'.DM".p.p.; f. 24. Sept. 1883 i Snc-sere; Søn af Sognepræst, Forfatter Johs. Paludan-Miiller (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Anna f. Jen-senius (død 1929); gift (2. Maj 1911) m. Sofie P-M., f. 11. Maj 1888 i Røros i Norge, Datter af Sorenskriver Henrik Rode (død 1902) og Hustru Louise f. Hofgaard (død 1941).

Student (Herlufsholm) 1901; cand. jur. 1907; Assistent i Kultusministeriet 1909; i Undervisningsministeriet 1916; Sekretær 1919; Fuldmægtig 1920; Eks­peditionssekretær 1931; Kontorchef 1936; Departementschef 1945; tillige Sekretær ved Konsistorinms Kontor 1911-24.

Sekretær i Lflnningskommissionen af 1929; formand for en Kække Kommis­sioner og Udvalg, bl. a. for Undervis­ningsministeriets Skolefærdsels-Udvalg,

_______________________1068

for Bestyrelsen for De forenede Skolers Pensionsfond, for Løvenholm Fonden, for Udvalget ang. Ændring af Karak­tersystemet, for Udvalget ang. Iværk­sættelse af ekstraordinære Tryknings-arbejder, for Udvalget ang. Oprettede af Landsdelsorkestre, for Kommissionen ang. Arkitekternes Uddannelse, for Kommissionen ang. Statens Forhold lii Videnskaben og for Stednavneudvalget: Medlem af Statens Filmsraad 1938-46, af det særlige Bygningssyn, af Bestyrel­sen for Dansk Kulturfilm 1938-49, fen-Ny Carlsberg Glyptotek, for Fa'røsk-Dansk Ordbogsfond, for Michaelsen Fon­den og for Henriette Melchiors Stiftel­se; Medlem af Udvalget vedr. Revision af Bernerkonventionen, af Udvalget vedr. Forfatternes og Kunstnernes per­sonlige ideelle Rettigheder, af Statens Forfatterunderstøttelsesudvalg, af Dansk Studiefonds Repræsentantskab 1939-46, af Universitetskommissionen af 1935, af Be­styrelsen for Eask-Ørsted Fondet og at Kodas Raad; Formand i Bestyrelsen for Dansk Forfatterfond; Medlem al' Kommissionen for intellektuelt Samar­bejde mellem Landene og af Kommis­sionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland; Formand for Dansk Skoln-scenes Styrelse, for Bestyrelsen for Mu­seet Liselund gamle Slot, for Den Hirschsprungske Samling, for Institu­tionen Gammel Esmip Jyllands Herre-gaardsmuseum, for Thorvaldsen-Samlin-gen paa Nysø og for Den kulturelle Fonds Bestyrelsesraad.

Medudgiver af Haandbog i Lovgiv­ningen om den danske Folkeskole 1930 og af Love og Ekspeditioner vedkom­mende Kirke- og Skolevæsen (Gejstlig Heskriptsamling) 1933-46.

Udeni.   Orden :   JvSt.O.2'.

Adresse:   Thorvaldsensv. 29,   KWivn.V.

Sommeradresse : Fakse Ladeplads.

PARK Aage Overretssagfører,R.,M.T.Kha. p.p.; f. 24. April 1885 i Løgstør; Søn af Apoteker N V B Park (død 1935) og Hustru Amalie f. Køhlert (død 1925); gift (24. Okt. 191?) m. Helga P., 1. 28. Jan. 1894 i Aarhus, Datter af Boghandler Jacob Zeuner (død 1911) og Hustru Ida f. Halberg (død 1945).

Student (Roskilde) 1904; cand. jur. 1910; Overretssagtører 1913; den franske Ambassades juridiske Konsulent fra 1925 og den belgiske Legat-ions Sagfører fra 1924.

Formand for og Medlem af Bestyrel­sen for adskillige industrielle, kommer­cielle og velgørende Selskaber; Æres­medlem af Selskabet De danske For­svarsbrødre og af Tegnerforbundet.

Har i danske og udenlandske Tids­skrifter skrevet om kunstner- og for-fatlerretligp Emner.

1069_______________________

Korresponderende Medlem af Comité National des Conseillers du Commerce Exterieur de la France.

Udenl. Ordener; B.K.3.; F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; l.Kr.3.; S.N.3.; Sp.C.F.2*.

Adresse: Tuborgv. 80, Hellerup.

PARK Ejnar Overingeniør; f. 11. April 1889 i Kbhvn.; Son af Apoteker N V B Park (død 1935) og Hustru Amalie t. Køhlert (død 1925); gift 2. Gang (5. Jan. 1933) m. Gerta P., f. 24. April 1908 i Tartu i Estland, Datter af K»b-mand Hugo Baumann og Hustru Ida f. Freund.

Student (Roskilde) 1906; cand. phil. 1907; ansat i Det Store Nordiske Tele­graf-Selskab, Fredericia og Newcastle s. A.; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1912; Ingeniør ved Kbhvns Sporveje 1912-13, i Firmaet Birch & Krogboe 1913, ved Kanton-Hankow Jernbane 1913-15, i Det Østasiatiske Kompagni i Harbiti i 1915, i Firmaet Corrugated Bar Co. i New York 1916 og i Ander­sen, Meyer & Co., Shanghai 1917-22; Entreprenørvirksomhed i Danmark og Randstaterne 1923-32; Overingeniør i Konsortium Kampsax ved Bygningen af den transiranske Jernbanes Nord­linie 1933-35; Overingeniør i Administra­tionen for Driften af de iranske Stats­baner 1935; Direktør for Driften af den transiranske Jernbanes Nordlinie 1936; Overingeniør i Det danske Petroleums-Aktieselskab 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1943, for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark 1947, for Chrsthavns Døttreskole 1943 og for Vor Frelsers Kirke 1946 samt af Vor Frelsers Sogns Menigihedsraad 1946.

Adresse: Ved Volden 13, Kbhvn. K.

PARK Henrik Bogbindermester; f. 22. Febr. 1918 paa Frdbg..: Søn af Over­retssagfører Aage Park (se denne); gift (1. Ans. 1943 Ægteskabet opløst 1940) ni. Keramikeren Else Sadolin, Datter af Direktør Gunnar Asgeir Sadolin (se denne).

Iteuleks. 1934: i La-ro hos Firmaet Anker Kysters Eftf. 1934-39: Indehaver af Direktør Gunnar Asgeir Sadolin (se Udstillinger i London, Stockholm, Uo-teborg, Oslo og Khhvn.; modtaget Brygger Carl Jacobsens Mindelegat 1943.

Sekretær i og Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bogbinderlaug, Formand for Laugets Udstilling og Propnganda:Afd.; Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen Dansk Kunsthaandværk til 1948 og for Den Permanente Udstilling; Medlem af Repræsentantskabet for For­ening for Bogbaandværk og for Den

__________________Paul

Grafiske Højskole; Medlem af Fælles­repræsentationen for Dansk Haandværk og ludustri's Eksportudvalg og af Svendeprøvekommissionen; Formand for Kommissariatet for Bogbinderlaugels 300 Aars Jubilæumsudstilllng i Kbhvn. 1946; Sekretær for Den belgiske Bogiid-stilling i Kbhvn. 1948: Lærer i bok-bindskomposition ved Fagskolen for Bog-haandva-rk og Medlem af Fagskolens Bestyrelse.

Har skrevet og udgivet: Kærligbed til Haandværket (1948); Moderne danske Bindtyper (1949) samt talrige Artikler om faglige Emner i Dagblade og Tids­skrifter. Udenl. Ordener: B.K.5.: S.V.3'.

Adresse ; Tuborgv. 80, Hellerup.

PARKER J G Politimester, R.DM.p.p.-. f. 6. Dec. 1880 i Kbhvn.; Søn af Par­tikulier L Pedersen (død 1916) og Hu­stru Kirsten f. Olsen (død 1886); gift (25. Juli 1916) m. Hilda P„ f. 7. April paa Brahetrolleborg, Datter af Slots-gartner Viggo Eltzholtz (død 1914) og Hustru Marie f. Dittmann (død 1937).

Student (Nørrebros Latinskole) 1899; eanU. jur. 1905; Sagførerfuldmægtig 1905-07; Retsbetjent!uldmægtig i Varde 1907-lW, i Rougsø m. fl. Herreder 1908-10, i Aarhus 1910-14; Auditør 1915; Po­litimester i Frederiksberg Birk fra 1919; Formand i Frdbg. Sundhedskommission; Medlem af Frdbg. Beværternævn; Læ­rer i Retslære ved Kadetskolen 1917-46; Formand og Opmand i faglige Vold­giftsretter fra 1919; Formand for Aka­demisk Boldklub 1922-30 og for Forenin­gen til Fremme af Hundens Anvendelse i Politiets Tjeneste fra 1923; Censor ved Statens Politiskole, Hærens Officersskole og D. F. V.'s Vægterskole; Medlem af Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn. 1926 og for Plejehjemsforenin-gea for Kbhvns Amt; Lærer ved Ha-­rens Officersskole; Dommer ved Ut-n ekstraordinære Tjenestemandsdomstol 1945.

Har skrevet: Om Politihunde (1934); Politiets Medvirkning ved Foranstalt­ninger overfor Sindssyge (1938).

Udenl.  Orden:  8.N.J.

Adresse: Falkoner Allé 116B, Kbhvn.F.

PAUL PETERSEN Aage Arkitekt, R. DM.; f. 16. Febr. 1882 i Kbhvn.; Søn af Forstander, Gymnastiklærer Paul Pe­tersen (død 1906) og Hustru Anna f. v. tlestorff (duel 1924); gift (15. April 1916) m. Johanne Margrethe P-P., f. 30. Maj 1890, Datter af Bogbinderme­ster Thorvald Petersen (død 1926) og Hustru Margrethe f. Kjær (død 1928).

Ansat som Tegner ved D. S. B. 1913, Banearkitekt 1946.

Sekondløjtnant 1906; Løjtnant af Re-

Paul___________________

serven 1910; Kaptajn al Reserven 1918; Oberstløjtnant af Forstærkningen i Ar­tilleriet 1933; Afsked fra Hæren 1937.

Medlem af Gentofte Kommunalbe­styrelse fra 1925, Raadmand 1937; Formand for Teknisk Udvalg fra 1325 og Medlem af Bygningskommission og Sundhedskommission; Næstformand for Gentofte Kommunes tekniske Sel­skab fra 1926; Kredsformand i For­enede danske Motorejere.

Har opført forskellige Beboelsesbyg­ninger og Villaer.

Tildelt Diplom for godt og smukt Byggesæt 1925.

Adresse:   Grute Allé   8.   Hellerup.

Sommerbolig:   Hulerød Strand pr. Dronningmølle.

PAULLI    R Overbibliotekar; f. 1890 i Kbhvn.; Søn af Professor, Overlæge Dr. med. R Paulli (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1910); gift (1944) m. Agnete P., f. 1906, Datter af Professor Dr. med. Johannes Lindhard (dåd 1947, se Kraks Blaa Bog 1947).

Assistent ved Det kel. Bibliotek 1909; Overbibliotekar ved den danske Afde­ling 1946.

Adresse : Amagcrfælledv. 27, Kbhvn. S.

PAULSEN Gustav Kommandør, R.DM. p.p.; f. 22. Juli 1895 i Øster Hassing; Søn af Kontorchef W A Panlsen (død 1927) og Hustru Betzy f. Honnens; gift (27. Febr. 1926) m. Ida Inge P., f. 13. April 1900 i Aarhus, Datter af Adjunkt Johan Ramm og Hustru Elise f. Wulff.

Sekondløjtnant 1916; Premierløjtnant 1917; Kaptajnløjtnant 1923; Orlogskap­tajn 1932; eand. polyt. 1934; Vager- og Skibsinspektør ved Fyr- og Vagervæse­net 1936-37; Fører af Ø. K.'s Motorskib „Panama" til Østen 1938-39; Komman­dørkaptajn 1939; Chef for Undervands-baadsdivisionen 1940; Marine- og Luft-attaché ved Gesandtskabet i Stockholm 1945 og tillige ved Ambassaden i Oslo 1946; Kommandør 1946.

Uden!. Ordener: B.Cr.m.l.; B.K.4.; N.St.O.2'-1.; S.Sv.22.; Sv.G.VM.T.

Adresse:   Den   Danske Ambassade, Karlavågen 14, Stockholm,  Sverige.

PAULSEN  l C Grosserer, R.; f. 28. Dec. 1864  i  Aabenraa;  Søn af  Købmand  H N  Paulsen   (dåd  1905)   og  Hustru  Els-heth f.  Ries (død 1903); gift  (23. Okt. 1894)   m.   Helene  P.,  f.   12.   Maj   1874  i Aabenraa,    Datter  af   Skibsfører  P  A Hansen   (død  1899)  og Hustru  Marie f. Schmidt.

Lært Ilandelen i Sønderborg og Kiel; sammen med Broderen Michael Paul­sen Indehaver af Firmaet I Jessen & Co.'s Kftf. i Flensborg 1892 og Eneinde­haver efter Broderens Død i 1899; Fir­maet omdannedes i 1920 til et Selskab med begrænset Ansvar.

_______________________1070

I Bestyrelsen for Akts. Forsikrings­selskabet Cimbria og for Akts. Flens­borg Margarinefabrik, N Jiirgensen, Krog * Co.; Formand for Flensborg Afdelingen af Kolonialvare Grossistfor­eningen for Tyskland; Revisor i flere Dampskibsselskaber; l Afstemnings tiden 1920 Bormand for Mellemslesvigek [Id-valg.

Adresse:   Nørreg.  40-44,   Flensborg.

PAULSEN   Johan Bankdirektør, Bore­mester, R.; f. 17. April 1901 i Varnæs; Søn af Gaardejer Peter Paulsen og Hu­stru Maren f. Jubler; gift (29. Juli 1927) m. Marie P., f. 26. Juni 1901 i Bovrup, Datter af Gaardejer Thomas Johansen (død 1945) og Hustru Kjesti-ne f. Lassen (død 1930).

Student (Sønderborg) 1922: cand. po-lit. 1927; Sekretær i Sønderjydsk Hypo-teklaanefond s. A.; Fuldmægtig smstds 1930^37; adm. Direktør for Akt*. Ten­der Landmandsbank fra 1937.

Medlem af Tender Byraad fra 1937, Borgmester 1939; Medlem af Købstad-foreningens Repræsentantskab.. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Sønderjydsk Tæppefabrik A R Kjærby, Højer og for Akts. Plantningsselskabet Sønderjylland.

Adresse: Vesterg. 14, Tønder.

PAULSEN  Jørgen Museumsinspektør; f. 19. April 1909 i V-Sottrup, Sundeved; Søn af Gaardejer Jørgen Paulsen og Hustru Sophie f. Lorenzen; gift (4. Okt. 1935) m. Mimi P., f. 12. Febr 1911 i Stenderup, Sundeved, Datter af Gaardejer P P Bladt og Hustru Didde f. Philipsen.

Student (Sønderborg) 1927; cand. mag 1934; Timelærer ved Sønderborg Stats skole 1934-35; Assistent, ved Det natio-nalhistoriske Museum paa Frede tiks borg 1935, Inspektør smstds. 1938; Stu­dierejser til Holland, Belgien og Frank­rig 1936, England, Frankrig og Tysk­land 1938 og Sverige 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Regensia­nersamfundet fra 1938; Formand for Sønderjydsk Forening for Hillerød og Omegn fra s. A. og for Amtssammen-slutningen af sønderjydske Foreninger i Frederiksborg Amt 1941-45; Medlem af Grænseforeningens Hovedbestyrelse 1941-45; Medlem af Bestyrelsen for Den nordsjællandske Lejrskole fra 1938, for Nordsjællandsk Museumsforening fra 1944, for Foreningen Nordens Hillerød Afd. fra 1945, for Frederiksborg Amts historiske Samfund fra 1947, for Fre­deriksborg Slotssogns Venstreforening: fra 1946.

Har skrevet Afhandlinger og Artikler i en Række Tidsskrifter og Aarbøger; Medarbejder ved Danske Slotte og Her

jon_____________

regaarde   og   ved  Weilbachs   Kunstner-leksikon m. m.

Adresse: Frederiksborg Slot, Hillerød.

PAULSEN Peder Fabrikant; f. 7. Nov. 1890; Søn af Husejer A C Paulsen (død 1920) og Hustru Anne f. Nielsen (død 1934); gift (3. Juni 1922) m. Marie P., f. Nielsen, f. 23. Sept. 1890.

Ansat i Firmaet A Stelling 1905-20; stiftede Firmaet Danske Farve- og Lak­fabrikker 1920.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Farvehandler Forenings Arbejdsgiver Afd. 1923-35; Medstifter af Malerfagets Import Udvalg 1932; Medlem af Besty­relsen for Foreningen af Danske Farve-og Lakfabrikanter fra 1935; Kasserer i Brancheforeningen for Lak- og Farvein-dustri 1935, Formand fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Lak- og Farveindu-striens Forskningslaboratorium, for Akts. Hostmann-Steinbergs Eftf. og for Akts. kgl. Hof-Juveler A Dragsted.

Adresse : Hellerupgaardv. 13, Hellerup.

Sommerbolig: S-Strandv. 85, Rungsted Kyst.

PAULSEN   Peter Overretssagfører, R. p.p.; f. 27. Juni 1884 i Brede i Tønder Amt; Søn af Gaardejer H P Paulsen (død 1903) og Hustru f. Lorenzen (død 1907).

Student (Ribe) 1905; cand. jur. 1912; Overretssagfører 1915; antaget til Ud­førelse af offentlige og beneficerede Sa­ger ved Kbhvns Byret, Østre Landsret og Se- og Handelsretten 1931.

Formand for Bestyrelsen for Sønder­jydsk Centralforening fra 1942; For­mand for Foreningen Sønderjyderne; Medlem af Komitéen for Flensborg og Mellemslesvig 1919, af Hovedbestyrelsen for „Den danske Grænseforening, søn­derjydske Foreningers Fællesraad" 1920 -25; Formand for Bestyrelsen for.Akts. Nordisk Polyphon og flere andre Han­dels- og Ejendomsselskaber: Sekretær i Jlotelvartforeningen for Danmark og i De grafiske Fags Leverandørforening af 1927; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Restaurant Nimb og for Akts. Restau­rant Wivex; Formand for Bestyrelsen for Forsikrings-Aktieselskabet Vidar; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hotel d'Angleterre, Akts. Grand Hotel, Oden­se og Akts. Hotel Phønix samt flere andre Selskaber; Medlem af Bestyrel­sen og Forretningsfører for Hotel- og Restaurationsbranchens Vedligeholdelses-og Fornyelsesfond

Udenl. Orden:  F.O.A.

Adresse :   Holmegaardsv. 26,  Char-lottenlund.

PEDERSEN Anton Professor. R.DM.; f. 19. Febr. 1887 i Volling ved Skive; Søn af Husmand M Pedersen (død 1941) og Hustru f. Christensen (død 1907).

___________________Pede

Uddannet i praktisk Gartneri i Han-delsgartnerier i Ind- og Udland; Have-bnigseks. (Landboha.iskolen) 1913; Læ­rer ved Beder Havebrugsskole 1913; Konsulent for Alm. dansk Gartnerfor­ening 1918; Studierejse i Nord-Amerika 1922; Docent i økonomisk Havebrug ved Landbohøjskole!) 1923; Professor 1926.

Sekretær for Fællesudvalget for Frugt­sortundersøgelser 1917-27; Medlem af Be­styrelsen og Sekretær for Det kgl. dan­ske Haveselskab 1924-29; Formand for Østifternes Haveselskab 1925: Medlem af og Sekretær for Fællesraadet for Gart­neri og Havebrug 1927-33; Medlem af Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter 1927: Præsident for De samvirkende danske Haveselskaber 1928-31, 1937-40 og 1946-49; Medlem af Land­brugsministeriets Udvalg for Gartneri og Havebrug 1930-39; Medlem af Fælles­udvalget for Frugtavlsøkonomi 1933 og af Bestyrelsen for Alm. dansk Gartner­forening 1939; Formand for Radioud­valget for Gartneri og Havebrug 1939, for Alm. dansk Gartnerforenings Kbhvns Kreds 1940-48 oe for Fællesraa­det for Havekunst 1941-45; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Formand for Havebrugets Forsk­ningsfond 1945: Æresmedlem af Det nor­ske Hagesellskap 1949.

Har udgivet: Dyrkning af Køkken­urter; Havebrugsgeografi; har desuden skrevet talrige Artikler og Afhandlin­ger i Gartner-Tidende or Aarbog for Gartneri; Redaktionssekretær og Med­arbejder ved Nordisk illustreret Have­brugsleksikon, 3. Udg. og Redaktør af Værkets 4. og 5. Udg.; redigeret og delvis forfattet den i 1925 udkomne Be­retning om Frugtsortsnndersøgelserne „Danmarks Frugtavl"; Redaktør af „Danmarks Frugtsorter" fra 1937.

Adresse:   Frdbg.   Allé 28,  Kbhvn.  V.

PEDERSEN   Anton Frederik Amtsfor­valter; f. 3. Nov. 1890 i Holstebro; Søn af Murermester Laurits Pedersen (død 1940) og Hustru Johanne f. Andersen (død 1925); gift (21. Nov. 1916) m. Jo­hanne Maria Cathrine P., f. 12. April 1892 i Sir, Datter aif Direktør A ug. F Wille (død 1923) og Hustru Dagmar f. Jørgensen (død 1932).

Assistent, ved Holstebro Amtstne 1907; FuldmægHsr ved Amtstuerne i Maribo 1912, i Vejle 1915, i Aabenraa 1921, i Frederiksborg 1926, i Randers 1926; Amtsforvalter for Ringkøbing Amtstue-distrikt 1940, for Skanderborg Amtstne-distrikt 1947.

Medarbejder ved Haandbog for Amt-stuerne 1941.

Adresse:   Adelg.,  Skanderborg.

Pede___________________

PEDERSEN   A Wilken Direktør, Civil­ingeniør; t. 15. febi. 1890 i Kbhvn.; Søn af Købmand Peter Pedersen og

Hustru Mathilde t. Sindahl; gift (29. Maj 1926) m. Elise W. P., f. 24. Juni 1906 i fieykjavik, Datter af Apoteker Michael Lund og Hustru Emilie f. Hansen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1907; cand. pliil. 1908; cand. polyt. (Fabrik-ing.) 1913; Ingeniør ved Akts. Den danske Maslkekundenseringsfabrik s. A., Nakskov, Direktør for samme 1930. Adresse : Rosenvænget, Nakskov. PEDERSEN Axel Professor, E.; f. 25. Aug. 18% i Sipperup ved Næstved; Søn af Gaardejer R Pedersen (død 1937) og Hustru Johanne f. Hansen; gil'> (25. Ang. 1927) ni. Agn P., f. 26. Febr. 1900 i Stenetrup ved Næstved, Datter af Sog­nefoged l F Ludvigsen (død 1925) og Uustru Marie f. Hansen (død 1949).

Paa Landbrugsskole 1917-18; paa Landbohøjskolen 1918-20; Assistent ved Landbohøjskole!! 1920-29; Student 1923; cand. phil. 1924; Studieophold ved Universitetet i Cambridge 1924-25; Pro­fessor l Landbrugets Plantedyrkning ved Landbohøjskolen fra 1929.

Medlem at1 Frøkontrolkoimmssionen 1935, Formand 1945; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskaber 1937; Præsident i Det kgl. danske Landhus-holdningsselskab 1941.

Adresse: Hyltebjerg Allé 101, Kbhvn. Vanl.

PEDERSEN   Axel H Landsretssagfører f. 15. Nov. 1903 i Ballerup; Sen e Tømrermester Peder Pedersen og Hi stru Karen Marie f. Jørgensen (dd 1945); gift (18. Marts 1932) m. Hild P., f. i Hillerød, Datter af Telefonfu mand Sophus Jensen (død 1938) og Hu stru Ida f. Pettersson (død 1946).

Præliminæreks. (Ballerup Realskole) 1919: Student (Døekers Kursus) 1921: cand. jur. 1928; Fuldmægtig i Kbhvns. alm. Boligselskab 1929-31; Sagfører i Kbhvn. 1931; Landsretssagfører 1934.

Medlem af Sagførerraadet 1946, al Bestyrelsen for Den danske Sagfører-forenings Understøttelsesfond 1948, af Kredsbestyrelsen for Sagførersamfundft--1. Kreds 1944-46 og af Bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1942-45; Medlem af Handelsministeriets Licita-tionskommission af 1943, af Indenrigs­ministeriets Huslejekommission 1946-48 og af Justitsministeriets Odvalg af 1946 til Undersøgelse af Udlændinges Adgang til at erhverve fast Ejendom i Danmark; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1944 og af For­retningsudvalget fra 1947. af Internatio­nal Amateur Athletic Federations Rules and Records Committee 1946; Formand

________________________1072^

for Dansk AthJetik Forbund 1944-48, Medlem af Repræsentantskabet for S!a-tens Byggeforskningsinstitut 1947 og for „Barnets Hus" 1945; Medlem af Bestyrelsen for Østifternes Brandfor­sikring, for Frøken Emilie Charlotte Hansens Legat for værdige trængende Kvinder og Mænd og for forskellige Ejendomsselskaber, Industri- og Han­delsselskaber; Formand i Bestyrelsen for Hanne og Harald Pedersens Minde­legat.

Tildelt Svenska Idrottsforbundets in­ternationale Foritjenstmedaille, Finlands Fri Idrettsforbunds Hæderstegn i Guld, Norges Fri Idretts Forbunds Fortjenst-medaille. Kgl. Nederlandske Athletik Unions Æreskors.

Har skrevet: Byggeriets retlige og økonomiske Organisation (1946) og Af­handlinger i forskellige Tidsskrifter; Medarbejder ved en Række Haandbø-ger, mindre lokalhistoriske Arbejder, bl.a. „Sanct Jacobs Kirken i Ballerup" (1929) og Af Ballerup-Maaløv Historie (1945).

Udenl. Orden: Fi.L.3.1. Adresse : Normasv. 10, Kbhvn. Valby.

PEDERSEN C O Amtsforvalter; l'. 31. Jan. 1880 i Bramdrnp pr. Haderslev; Søn af Gaardejer l P Pedersen ug Hu­stru Margrethe f. Skau; gift 1. Gang (26. Dec. 1912) m. Ingeborg P., død 1929, Datter af Dyrlæge, Inspektør E S Wissing, Kolding og Hustru Sofie f. Nielsen; 2. Gang (5. Sept. 1931) m. Nielsen; 2. Gang (5. Sept. 19M) m. Auua isopiuu r., i. 21. Maj 1891, Dat­ter af Herredsfoged Just Thiele (død 1916. se Kraks Waa Bog 1913) og Hn-strn Malvina f. Raffenberg (død 1913)

Paa Hejls Efterskole 1894-95, Tune Landboskole 1904-05, Askov Højskole 1905-06 og 1906-07; Dyrlæge 1912; Amts­forvalter i Sønderborg 1921, i Roskilde 1928; Folketingsmand for Løgumklæter-Shnderborg Kredse 1924-32, tillige i Tønderkredsen 1926-32; Udgiver og Red­aktør af Tidsskriftet Dansk Politik 1933-37.

Adresse:  Roskilde.

PEDERSEN   E Lund Grosserer; f. 18. Okt. 1906 paa Frdbg.; Søn af Grosserer Ohr. F V Pedersen (død 1939) og Hu­stru Kaja f. Lund; gift (23. Maj 1931) m. Ellen P., f. 2. Marts 1905 paa En­delave, Datter af Skibsfører i D.F.D.S. J S Nielsen (død 1937) og Hustru Ma­rie f. Hansen.

Realeks. (St. Jørgens Gymnasium); i Manufakturlære i Sorø; Handelsrejsen­de i Firmaet Ohr. F V Pedersen. Kbhvn.. Prokurist 1936 og Indehaver af samme Firma 1939.

Formand for Grossist>Sammensluthin-gen af 1930, for Kristelig Forening for

1073_______________________

Handelsrejsende og for Akt«. Grønvir­kes Bestyrelse; Næstformand i Besty­relsen for Akts. Kristeligt Dagblad; Medlem af Repræsentantskabet Jor Grosserer-Societetet og af Hovedbesty­relsen for K. F. U. M. Spejderne; Chef for K. F. U. M. Spejderne i Kbhvn.

Odenl.  Orden:  N.O.N.5.

Adresse : Begoniav. 7, Gentofte.

PEDERSEN Esther Malling Forfatter­inde; f. 11. Marts 1885 i Hejlskov Præ-stegaard ved Højslev; Datter af Valg­menighedspræst Vilhelm Malling (d»d 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hu­stru Sophie f. Alberg Holm (død 1924); gift (6. Sept. 1910) m. Tømrermester Thue Pedersen, f. 20. Dec. 1877 i Od­der. Søn af Gaardejer Jens Pedersen (død 1918) og Hustru Kirsten Marie f Thuesen (død 1910).

Alm. Forberedelseseks.: ansat ved Od­der Dagblad 1902. ved Grenaa Folke­tidende 1907; tilknyttet, Aarhus Amts­tidende 1908; Studieophold i Italien s. A.; Redaktør af Aarhus Amtstidendes Odder Afd. og Leder af dets Filial­kontor i Odder 1917-43; Medlem af Landstinget (Venstre) fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Hads Herreds Sønderjydske Samfund 1921-34: Medlem af Præsidiet for Danske Kvin ders Samfundstjeneste fra 1940 og af Præsidiet for Red Barnet 1945-47; Med lem af Bestyrelsen for Menighedssko-len Liselund fra 1945; Medlem af Be­styrelsen for Odderkredsens Venstre, at Bestyrelsen for Venstres Organisation i Aarhus Amt og af Hovedbestyrelsen for Det jydske Venstre.

Har skrevet: Pepellas Kærlighed. Solbakkebørnene; Solbakkepræsten, Stærkere end Døden; en Del Noveller: har endvidere foretaget en Række Oversættelser fra Engelsk, bl. a. af Warwick, Deeping og Hugh Walpole.

Adresse:  Banegaardsg. 13, Odder.

Sommerbolig:   Lynghuset,   Dyngby Strand pr. Bovlstrup.

PEDERSEN  Folmer Oberstløjtnant, R.. IITIL; f. 7. Jan. 1900 i Ringsted; gifi (29.  April  1926)  m.  Rigmor  P.,   f.  19 R Aug. paa  Frdbg.,  Datter af Købmand Viggo Sørensen   (død  1936)   og  Hustru Dagmar f. Madsen (død 1918).

Sekondløjtnant 1925; Premierløjtnant, s. A.; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1939; Oberstløjtnant 1946, Chef for Fod­folkets Kornet- og Løjtnantsskole paa Kronborg og Garnisonskommandant i Helsingør.

Tilknyttet ved Kongens Livjæger Korps 1916-27 og Motorordonnanskorpset 1928-34; Organisatøonsleder for Dansk Terrainsport Forbund 1943-45, Forbun­dets Landskredsleder paa Sjælland og

____________________Pede

Lolland-Falster fra 1945; Chef for Mod standsbevægelsens    Esbjerg-Fanø-Varde-Ribe-Afsnit    og   Bykommandant   i   Es­bjerg  Marts-Okt. 1945. Adresse:  Kronborg, Helsingør.

PEDERSEN   Frode S Direktør, Grosse­rer; f. 16. Juli 1901 i Kbhvn.; Søn af Direktør Anton L Pedersen (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Magda f. Jacobsen (død 1948) ; ugift.

Udgaaet fra Birkerod Kostskole og fra Købmandsskolen; rejst i Europa og Amerika 1919-23; Grossererborgerskab 1922; Medstifter af og adm. Direktør for The Danish VVine Import, Lid. 1926; Underdirektør i Restaurant Wivex 1925, adm. Direktør fra 1929; Formand i Bestyrelsen for Akts. Restaurant Wi­vex; adm. Direktør og Formand i Be­styrelsen for Restaurant Nitnb; Inde­haver af Firmaet Frode Pedersen.

Adresse: GI. Kongev. l E ,Kbl;vn.  V.

Sommerbolig : Lapgaarden, Kildekrog pr. Horn birk.

PEDERSEN Georg Direktør; f. 24. Okt 1896 i Odense; Søn af Graver Chr. Pe­dersen (død 1935) og Hustru Andrea f. Lange; gift (29. Marts 1930) m. Esther P., f. 10. Febr. 1906 i Kbhvn., Datter af Mejeriejer Marius Pedersen (død 1936) og Hustru Jenny f. Hansen (død 1921).

Ansat paa Korinth Savværk, Brahe-irolleborg, til 1916. i Akts. Trævarefa brikken Thor, Horsens, i 1917 og i Akts. L Levison jun. 1918-20; ansat i Trifolium fra 1920, Direktør for An­delsselskabet Trifolium og Trifoliuins M;< Ikeforsyning fra 1929.

Medlem af Landbrugsministeriets Oste-Eksportudvalg fra 1936, af Handelsmi­nisteriets raadgivende Mælkeudvalg 1940 og af Det kbhvnske Mælkenoteringsud-valg fra 1937; Formand for Poreningen af Danske Emmenthalerproducenter 1936-46 og for Kblivnske Mælkeforsynin­gers og Mejeriers Flaskeorganisation; Næstformand for Danske Konsummælks-mejeriers Fællesrepræsentation; For­mand for Foreningen af Storkbhvns Mejerier og for Storkbhvns Mejeriers Kirllesindkoh 1941-48: Næstformand lur Slorkbhvns Mejeriers Likvidationssel-skab.

Adresse:  Frn  Gyllembonrgs  V. 6, Kbhvn. F.

PEDERSEN   Gunnar Kontorchef, Civil­ingeniør, R.; f. 23. Febr. 1905 paa Frdbg.; Søn af Rektor for og Professor ved polyteknisk Læreanstalt, P O Peder­sen (død 1941. se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Maria Theodora t Mime (død 1930): gift (1. Nov. 1932) m. Her­dis Gunhild Marie P., f. 11. Febr. 1907, Datter af Slagtermester Christian Wohl-

Pede_______________

lehen   (død 1985)  og Hustru  Kristine f. Kristensen.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1923; cand. polyt. (Elektroingeniør) 1929; an­sat ved International Standard Electric Corp., London 1929-30 og lios Les Laho-ratoires L. M. T.. Paris 1930-33; ind-traadt i Post- ng Telegrafvæsenets Ra-dioinffeniørtjeneste 1933, Ingeniør 1936. Telegrafinigeniør II 1939. Kontorchef i Generaldirektoratet 1942.

Medlem af Kommissionen for Post- os Telegrafvæsenets Fagprøver fra 1942, af Bestyrelsen for Radioteknisk Forsk­ningslaboratorium fra 1944, a-f Akade­miet for De tekniske Videnskaber fra 1946 og af Patentkommissionen fra 1946; Delegeret til den internationale Radio­konference i Atlantic City 1947; Med­lem af Provisional Frequency Board. Geneve. 1948 og af den danske Komité for Union International Radio-Soientii-fique 1948; Vicepræsident ved den eu­ropæiske Radiofonikonference i Kbhvn. 1948; Chef for den danske Belegation til den internationale Kortbølgeradiofoni-konference i Mexico City 1948-49 og Formand for Konferencens Plankom­mission.

Adresse : Gnimstrupsv. 14, Hellerun.

Sommerbolig : „Slettebo", Raajreleje pr. Vejby.

PEDERSEN     Gustav Statsrevisor; f. 3. April 1893 i Aarhus: Søn af Maler Jens Jacob Pedersen oer Hustru Emilie f. Carlson: gift (17. Juni 1924) m. Ger­da P., f. 18. Juli 1898; Datter af Bryg­geriarbejder F Frederiksen og Hnstrn Hansierne f. Petersen.

Ansat i Købmands- og Haandværker-banken i Aarhns 1909-16: Formand for Handels- ogr Kontormedhjælperforenin-een i Aarhns 1918-23, for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Kbhvn. 1923-38 og for Dansk Handels- og Kon-(ormedhjælperforbimd 1938-49..

Medlem af Aarhus Ttyraad 1921-23; Medlem af Folketinget 1924-26 og fra 1934; Formand for den socialdemokra­tiske Rigsdagsgruppe fra 1947; Stats­revisor fra 1949: Medlem af Hovedbe­styrelsen for Dansk Handels- og Kon­tormedhjælperforbund fra 1919; Med­lem af Repræsentantskabet for Arbej­dernes Fællesorganisations Brændsels-forretning og for Arbejdernes Lands-bank; Medlem af Toldraadet fra 1940 og af Forretningsudvalget for De samv. Fagforbund fra 1946.

Adresse : S-Boulevard 108, Kbhvn. V.

PEDERSEN Hans Christian Oberstløjt­nant, R.DM., HTH.; f. 21. Aug. 1888 i Vedhysønder ved Slagelse; Søn af Hus­mand N P Pedersen (død 1892) og Hu­stru Maren Sofie f. Christiansen (død 1937); gift (2. Nov. 1920) m. Olga Ro-

_______________________1074

salie P., f. 6. Okt. 1892 i Kbhvn., Dat­ter »f Postmester C A O Nielsen (død 1934) og Hustru Agnee Eugenie f. Witte.

Premierløjtnant 1913; Officersskolens Specialklasses Tngeniørafd. 1918-20; Kap­tajn 1927; Skoleofficer ved Hærens Of­ficersskole for Specialklasserne 1932-37; Lærer ved Hærens Officersskole 1933-45; Stabschef hos Generalinspektøren for Ingeniørtropperne 1937: Oberstløjtnant 1940; Chef for Telegrafbataillonen 1941; til Raadighed for Generalinspektøren for Ingeniørtropperne 1947; Afsked 1948.

Adresse : DalgasBoulevard 83, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Strandvængehus, Lise-leje pr. Melby.

PEDERSEN   Harald Fabrikant; f. 13. Febr. 1878 i Hurup, Østjyl'l.; Søn af pens. Lærer N C Pedersen og Hustru Karen f. Andersen (død 1924); gift (26. Jnni 1917) m. Ane Thomine P., f. 31. Okt. 1882 i Hurup, Østjyll., Datter af Gaardejer M Knudsen (død 1906) og Hustru Ane Marie f. Hansen (død 1916).

Lært Maskinfaget; alm. og udvidet Maekinisteks. og Elektroteknisk Eks­amen; ansat i Marinen 1900-07; Maskin­mester ved Frdbg. Elektricitetsværker 1907-18; Leder af Professor Krogihs me­kaniske Værksted 1918-24; hos Firmaet Nyeboe &, Nissen ledet Fabrikationen af Roggasanalyseringsapparatet Cocoo 1920-25; Medstifter og Medindehaver af Novo Terapeutisk Laboratorium; Med­stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Akt«. Novo's Fabrikker; Medstifter af Hvidøre Diabetikersanatorium.

Har opfundet RøgKasanalyseringsap-paratet Oocoo og andre mekaniske Ap­parater.

Adresse:  Dronningsraards Allé 70, Holte.

PEDERSEN Helga Fuldmægtig, kst. By­retsdommer; f. 24. Juni 1911 i Taaru-borg; Datter af Proprietær J P Peder­sen og Hustru Vilhelmine Sofie f. Kolding

Student 1930; cand. jur. 1936; Studie­ophold ved Colombia Universitet, New York 1946-47; funpr. Sekretær i Justits­ministeriet 1936. udurrvnt 1939, Fuld­mægtig 1945, Ministersekretær 1940-46: kst. Dommer i Østre Landsret 1947. i Kbhvns Byret 1948; tillige ansat i Di­rektoratet for Fængselsvæsenet 1936-42": Sagførerfuldmægtig 1937-38; Dommer­fuldmægtig 1938-39: Sekretær hos Rigs­advokaten 1942-46; Medhjælper hos Stats­advokaten for Sjælland 1945-46.

Medlem af Bestyrelsen for Fængsels-hjælpen fra 1941 og for Jjiridisk For­ening fra 1948: Formand for Danske Kvinders Natiqnalraad 1949.

Har skrevet juridiske Afhandlinger bl. a. i Juristen, Nordisk Tidsskrift for Strafferet og Statsradiofoniens Grund­bog „Familiens juridiske Grundlag".

1075

Modtaget  Legat  fra  American ciation of   University Women 1946. Adresse:  Statholderv. 19, Kbhvn. NV.

PEDERSEN Holger Professor, De. phil., K'. D.M.; f. 7. April 1867 i Geiballe ved Lunderskov; Søn af Lærer Kristen Pe­dersen og Hustru Dorte 1. Lauridsen; glit (14. Febr. 1900) m. Jenny »opnie lUathilde P., t. 6. April 1877 i Odense, Datter af Siabssergent J C Dahl.

student (Uibe) loBi; cand. inag. 1B90, Studierejse til Udlandet 1892-96; l>r. pbil. lAspirauoueu i Irsk) 1B97; Docent i sammenlignende Sprogvidenskab ved Kbhvns Universitet 1900, Professor 1903-37.

.Medlem af Videnskabernes Selskab 1905, Præsident for Selskabet 1934-38; Universitetets Rektor 1926-27; Medlem al Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fonden 1931-37; Medlem af en Række uden­landske videnskabelige Selskaber og Akademier; Æresdoktor i Bordeaux, Gent, Dublin, Wales, Uppsala, Dorpat, Helsingfors, Aarhus og l'rag; holdt Fo­relæsninger ved School oi Irish Lear-ning i Dublin 1913, ved College di' Franco i Paris 1925.

Har skrevet: Albanesische Texte init Glossar (1895); Zur albanes. Volkskunde (1898); Les pronoms démonstratifs de l'ancien arménien (1905); Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen (1909-13); Russisk Grammatik (1916); Russisk Læsebog (1916); Les formes sigmatiques du yerbe latin (1921); Sprogvidenskaben i det nittende Aar-hundrede (1924): Le groupement des dialectes indp-européens (1925); La cinquieme déclinaison latiue (1926); Etudes lituanniennes (1933); Mursilis Sprachlåhmung, ein hethitischer Text (s. m. Albrecht Gotze, 1934); A Concise Comparative Celtic Grammar (s. m. Henry Lewis, 1937); Hittitisch und die anderen indoeuropåischen Sprachen (1938); Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropåischen Sprachvergleich-ung (1941); Lykisch und Hittitisch (1945); talrige Afhandlinger i Tidsskrif­ter, f. Eks.: Das indogermanische „s" im Slavischen (1893); Lykisk (1898); Den bohmiske Udtale (1903); Fra vor Sprogæts Grænseegne (1903); Tiirkische Lautgesetze (1903); Die indogermanisch-semitische Hypothese und die indoger­manische Lautlehre (1908); Runernes Oprindelse (1924); Zur Frage nach der Urverwandtechaft des Indoeuropåischen mit dem Ugrofinnischen (1933); Er Stø­det en Konsonant? (1942) m. m.

Adresse :   Gersonsv.   69.   Hellerup.

PEDERSEN Holger Toldinspektør; f. 28. Oec. 1891 i Kbhvn.; Søn af Regnskabs­fører ved Kbhvns Havnevæsen Chri-

__________________Pede

stian Pedersen (død 1935) og Hustru Caroline f. Knudsen (død 1931); gift (8. April 1922) m. Sigrid P., f. 7. Aug. 1902 i Randers, død 1935, Datter af Repræsentant Sigfred Grønbech og Hu­stru Thora f. Jensen (død 1944).

Toldmedhjælper 1908; Assistent i Fi­nansministeriets 2. fievisionsdeparte-ment 1915; Toldkontrolør i Kbhvn. 1930; Toldforvalter i Marstal 1936, i Aabenraa 1941; Toldinspektør i Aalborg 1946.

Sekretær i De danske Kolonial Gros­sist-Foreningers Fællesudvalg 1919-36.

Adresse: Toldkamret, Aalborg.

PEDERSEN H P Konsul, R.,Chr.XFr.M.; f. 21. Maj 1891 i Frederikssund; Sen al Sparekassebestyrer, Gaardejer Niels Pe­der Pedersen (død 1934) og Hustru Kir­stine f. Olsen (død 1948); gift (16. Sept. 1919) m. Martha P., f. i Johnstone i Skotland, Datter af Isenkræmmer John Dempsey (død 1941) og Hustru Mary f. Borland (død 1932).

Realeks. (Frederikssund); derefter an­sat ved Frederikssund Andelssvineslag-teri, Forvalter smstds 1914; etablerede Firmaet H P Pedersen i Glasgow 1915; dansk .Konsul i Glasg'ow fra 1934.

Tidligere Formand for Den skandina­viske Klub i Glasgow; Medlem af Ud-stillingskomitéen for Skotland for den britiske Udstilling i Kbhvn. 1932; For­mand for The Continental Sailors' Club, Greenock 1939-45; Medlem af The i)a-nish Council, London under den anden Verdenskrig.

Adresse: Towerdene, 14 Langside Drive, Glasgow, S. 3., Skotland.

PEDERSEN H WindingProfessor; f. 19. Marts 1907 i Rovsthøje ved Varde; Søn af Lærer N C Pedersen (død 1935) og Hustru Karen f. Windmg (død 1918).

Student (privat dimit.) 1926; cand. polit 1932; Sekretær i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1932-37; Studieophold i L.S.A. 1935-36; Lektor i Nationaløkonomi ved Kbhvns Universi­tet 1937-42; Lektor ved Handelshøjsko­len i Kbhvn. 1940; Professor smstds 1943; Professor i Nationaløkonomi ved Kbhvns Universitet 1948.

Medlem af Finansministeriets Udvalg af 30. Jan. 1943 (Professorudvalget) og af Bikubens Tilsynsraad.

Har skrevet: Omkostninger og Pris­politik (1940); Samfundsøkonomiens Grundtræk (1941); Den moderne Pris-teori (1947); forskellige Afhandlinger i Tidsskrifter og Aviser.

Adresse: Kleinsg. l, Kbhvn. V.

PEDERSEN Jens Bibliotekar; f. 4. Aug. 1893 paa Tofteg-aard i Vong ved Bram-minge; Søn af Gaardejer Peder J Pe­dersen (død 1936) og Hustru Ane Bar­bara f. Hansen (død 1917); gift (21.

Pede_________________

Maj 1919) m. Elna P., f. 21. Maj 190C i Fredensborg, Datter af Hotelejer Emi1 Neiiendam (dåd 1908) og Hustru Val­borg f. Jeppesen (død 1916).

Student (Kibe) 1915; cand.piiil.1916. studerede alm. og sammenlignende Lit­teraturhistorie; Studierejser i Tyskland, Norge og Sverige; Afdelingsbibliotekar ved Kbhvns Kommunebiblioteker 1918. Formand for Bibliiotekssamfnndet 1921 -23, for Kbhvns Studiekredsforening 1925-27 ok for Danmarks Biblioteks^ forenings Bømebogsudvalg 1928-38; Med­lem af Bestyrelsen for Fællesudval-get for social Litteratur 1924-27; Kon­sulent for nordisk Litteratur ved Sa­fari Verlag i Berlin 1927-36; Medlem n f Bestyrelsen fur Skolebiblioteksfor-eningen 1934, Næstformand 1937-44; Med­lem af Kbhvns Skoledirektion 1934-46 os; af Embedsmandsforeningen i Kbhvn. 1936-37; Sekretær for de socialdemokra­tiske Fonrldreraadsmedlemmers Fælles-virksomhed 1934-46 og for Danmarks Biblioteksforening Gruppe A 1944; For­mand for Forældreraadet ved Ny Carls-berg Vejs Skole 1937-46; Medlem af Be­styrelsen i Socialdemokratisk Vælger­forening 14. Kreds 1941-46.

Redaktør af „Læsning" 1926-27 og af Politiken's Stjerne-Hæfter 194447; Med­redaktør af Haandbogen Vore Børn, af Martins Leksikon og af Viden og Vir­ke; har udarbejdet Litteraturhenvisnin­ger til Frem 1925-28; Anmeldelser og Artikler i Fagblade; Oversættelser fra Tysk, Engelsk, Svensk og norsk I/ands maal (Olav Duun, Johan Falkberget. Olav Oullvåg og Kristofer Ilppdai). Idrætsmærket i Guld 1934.

Adresse : Alss. 2, Kbhvu. V.

PEDERSEN Johan Arkitekt; f. 24. Febr. 1902 i Kbhvn.; Søn af Kommunelærer Søren Pedersen og Hustru Johanne Ma­rie f. Andersen; gift (3. Juni 1927) m. Kirsten P., f. 24. Aug. 1903 paa Frdbg., Datter af Maleren Gotfred Itode (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Malerinden Ingeborg Uode. I. Kni-ling (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1920; cand. phil. 1921; Eksamen fra Kunst­akademiets bygningstekniske Skole 1923; Elev af Kunstakademiet 1924-26; udstillet første Gang paa Charlotten-borg 1925 og paa Verdensudstillingen i Paris s. A.; ansat i Stadsarkitektens Direktorat fra 1926; Studierejser til Sverige, Finland, Schweiz, Italien, Frankrig, Holland, Belgien og Eng­land.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening fra 1939, Næstformand 1940-45 og Formand for denne Forenings Byggeudstillings Administrationsudvalg

_______________________1076

og andre Udvalg; Medlem af Kunstner­samfundets Jury fra 1940; Formand for Kunstnersamfundets Arkitektsektion fra 1943; Delingefører i Modstandsbevægel­sens Afsnit 11, Stabskompagniet 1943-45; Formand for danske Arkitekters Genopbygningskomité fra 1945: Med­lem af Bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark.

Har skrevet Artikler i lierlingske Ti­dende, i Arkitekten o. a. Fagtidsskril1-ter.

Har opført en Kække Eenfamilielmse ctg Sommerhuse m. m.

Adresse: Lundegaardsv. 5, Hellerup.

PEDERSEN Johannes Dommer; f. 20. Aug. 1898 i Lavø v. Helsinge; Søn af Gaardejer Peder Albrecht Pedersen (død 1947) og Hustru Bendte Hanne Marie f. Jensen; gift (18. Nov. 1927) m. Iris P., f. 23. Sept. 1902 i Hørsholm, Dat­ter af Murermester Nicolaj Alexander Olsen (død 1938) og Hustru Adelheid Catharina f. Fngmann.

Student (Frederiksborg) 1916; cand. jnr. 1922; Sagførerfuldmægtig i Hel­singe s. Å.; Dommerfuldmægtig i Hil­lerød 1923; Fuldmægtig og kst. Med­hjælper hos Statsadvokaten i Viborg 1929, udnævnt 1931; kst. Dommer i Ve­stre Landsret 1945-47; Dominer i Skan­derborg 1947.

Adresse: Domrnergaardcn, Skander­borg.

PEDERSEN   Johs. P E Professor, Dr. phil. & tbcol., K'.DM.: f. 7. Nov. 1883 i Hlebølle paa Langeland; Søn af Første­lærer Søren Pedersen (død 1940) og Hustru Ida f. Noiesen; gift (20. Dec. 1921) m. caiid. mag. Thora P., f. 4. Jan. 1888, død 1946, Datter af Profe^-sor, Dr.phil. M Cl. Gertz (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Møller (død 1918).

Student (Sorø) 1902; Universitetets Guldmedalje 1906; cand. llieol. 1908; Studierejser i Udlandet 1909-12, Dr. phil. 1M2; Docent i GI. Testamente ved Kbhvns Universitet 1916; Medarbejder ved det i Leipzig redigerede arabiske Lexikon 1913-19; Medlem af Konsisln-rium 1919-22 og 1928-33; Studierejse lil ..Egypten, Palæstina og Syrien 1920-21; Professor i semitisk-østerlandsk Kiloloiti ved Kbhvns Universitet fra 1922. Dr. theol. h. c. ved Lunds Universitet 1923 og ved Manchester Universitet 1946; Medlem af Bestyrelsen for Studenter-gaardeii 1923-33; Medlem af Videnska­bernes Selskab 1924, Formand for Sel­skabets historisk-filosofiske Klasse 1942; Medlem af Carlsbergfondets Direktion 1926, Formand for samme 1933; Medlem af Bestyrelsen for det Nationalhistori­ske Museum paa Frederiksborg 1920. .Medlem af Academie Arab-.1 i Dama-

1077 _______________________

skus 1921 og af Vetenskaps-Socicteten i Lund 1927; Æresmedlem af The Socie-ty for Old Testament Study 1931; Med­lem af Det norske Vidcnskaps-Akademi i Oslo 1932; Medlem af Kungl. Humani-stiska V'etenskapssamfundet i Lund 1935; Korresponderende Medlem af Gesell-sehaft d. Wissenschaften. Gøttingen 1936, af det prøjsiske Akademi i Berlin 1939, af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm 1940, af Nathan Séderblom-Sallskapet for re-lijrionshistorisk och bibelvetenskaplig forskning 1941, af Vetenskaps- och Vit-lerhels-Samhallet i Goteborg 1948, af American Oriental Society og af Society of the Biblical Literature and Exegesis 1947; Medredaktøi af Acta Orientalia fra 1932.

Litterære Arbejder: Bibelbog for Skole og Hjem (med Edv. Lehmann, 1909); Bidrag til Buhl's Oversættelse af GI. Testamente (1910) ; Den semi­tiske Ed og beslægtede Begreber samt Edens Stilling i Islam ( Disputats, 1912 ; tysk udvidet Udg. 1914); Behandling af Islam i Lehmann : Texttmch zur Religionsgeschichte (1912) og i S Fen-ger • Religionshistoriske Tekster (1919); Israel 1-2 (1920, 2. Udg. 1934, eug. Udg. 1926), 3-4 (1934, eng. Udg. 1940); al-Az-har, et muhammedansk Universitet (1922) ; Muhammedansk Mystik i Ver­densreligionernes Hovedværker udg. af P Tuxen (1923) ; Islam, dens Tilblivelse og Udvikling i Illustreret tteligionsirii-storie »dg. af Edv. Lehmann (1924) ; Udgiver af Illustreret Religionshistorie (1948) • Hebraisk Grammatik (1926, 2. Udg. 1933) ; Islams Kultur (Dansk og Svensk 1928) ; Scouticismc Israelits (1931) • Carlsborgfondet (1942) ; Den ara­bisk« liog (1946) ; Bidrag til Encyclo-paedie des Islam, Reallexikon der Vorge-schichte, Salmonsens Konversationsleks ikon o. a.; Tidsskriftartikler om gam­meltestamentlige og orientalske Emner. : l tantes PI. 35, Kbhvn. V.

PEDERSEN Jørgen Professor, Dr.polit., E.; f. 28. Juli 1890 i Daastrup; Søn af Husmand Ole Pedersen (død 1905) og Hustru f. Rasmussen (død 1936) ; gift (30 Okt 1924) m. Malerinden Nina Høegh P., Datter af Fabrikant Chri­stian Høegh (død 1926) og Hustru Kir­stine f. Sørensen.

Beskæftiget ved Landbrug; rejste til U. S. A. 1912; arbejdede i forskellige Erhverv, hovedsagelig dog ved Land­væsen; paa University of Minnesota'a Agricultural School 1914-15, paa High­land Park College, Des Moines, lowa 1915-16- tilbage til Danmark 1916; Tor­ve- og Skovarbejder 1917-18; ansat l Overskyld-Kaadct 1919-20; Student (Døc-kers Kursus) 1921; cand. uolit. 1925;

___________________Pede

Dr. polit. 1930; Docent i Statsviden­skab ved Kbhvns Universitet 1934; Professor i Nationaløkonomi ved Aar­hus Universitet 1936; Sekretær i Det statistiske Departement 1925-30; Rejse til England og Irland (Ussings Legat) 1926; Sekretær og Medarbejder ved In­stitut for Historie og Samfundsøkonomi 1927-36; økonomisk Medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1930; Medlem af Landbokommissionen af 1931 indtil 1933; Medlem af Arbejdsløshedsraadet 1934; Medlem af Bestyrelsen for National­økonomisk Forening til 1936; Formand for Sociatøkonomisk Samfund 1.932-34; Formand for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1936; Medlem af Akademiet for de tx'kniske Videnskaber 1937; le­dende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1949.

Har skrevet Husmandsbruget (Soci­aløkonomisk Samfunds Prisbelønning) 1928; Disputats: Arbejdslønnen i Dan­mark under skiftende Konjunkturer i Perioden 1850-1913; Economic Conditions in Denmark atter 1922, Memorandum til Folkeforbundet afgivet 1931; Valuta-spørgsmaalet (1932); Pris og Markeds-foihold for Landbrugsproduktioner i Tiden efter Krigen (1932"); E.n Analyse af det engelske Smørina.rked 1937, An Analysis of Price Behaviour (e, m. O Strange Petersen 1938); Pengeteori og Pengepolitik (1944); Fuld Beskæftigelse og økonomisk Tryghed (1945) samt ad­skillige Artikler og Afhandlinger i Aar-bøger, Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse: Krusaav. 4, Risskov.

PEDERSEN  Karl Gaardejer, K.DM.; f. 18. Jan. 1873 i Tern Sogn; Søn af Gaard­ejer Jens Pedersen (død 1875) og Hu­stru Kjeretine f. Jensen (død 1914); gift (5. Juli 1899) m. Mathiilda P., f. 10. Juni 1873, Datter af Gaardejer Jør­gen Pedersen, Ørskov (død 1927) og Hustru Anna f. Jensen (død 1915).

Paa Dalum Landbrugsskole 1891-92; Gaardejer i Ørsikov fra 1899; Direktør i Kreditforeningen af Kommuner i Dan­mark fra 1938.

Medlem af Sogneraadet 1903-29, For­mand 1916-29; Amtsraadsinedlem 1922 43; Medlem af Landstinget (Venstre) 1932-46; Formand for Hovedgaard Høj­spændingsanlæg og for Horsens Omegns forenede Vandkraftanlæg; Medlem af Elektricitetsraadet og af Forvaltnings-nævnet for Krigsforsikringen for by­mæssige Bebyggelser i Landkommuner.

Adresse :  Ørskov pr. Tvingstrup.

PEDERSEN   Laurits  Gaardejer;   f.  25.

Jan. 1886 i Hvorup ved Nørresundby; Søn af Gaardejer Niels Pedersen (død 1940) og Hustru Mathilde f. Pedersen (død 1898); gift (21. April 1912) m.

Pede__________________

Kamilla P., f. 13. Juli 1891 i Jeksen ved Skanderborg, Datter af Boelsmand Rasmus Nielsen (død 1923) og Hustru Trine Marie f. Sørensen (død 1939).

Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Andelsbank fra 1933, af Re­præsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1926 og af Bestyrelsen for samme fra 1937; Medlem af Folketinget (Venstre) fra 1935, af Landbrugsraadet fra 1945 og af Kadioraadet fra 1946.

Adresse:  Todbjærg Møllegaard   pr. Hjortshøj.

PEDERSEN   Ludvig Overpostinspektør, R.DM.; f. 9. Alaj 1880 i Kbhvn.; Søn af Postbud Anders Pedersen (død 1925) og Hustru Sigrid f. Sdgurdsson (død 1928); gift m. Margrethe P., f. JO. Jan., Datter af Inspektør Axel Persson og Hustru Johanne f. Willumsen (død 1935).

Præliminæreks. ved Universitetet 1896; ansat i Postvæsenet 1896; Post­ekspedient 1906; Fuldmægtig i General-posUlirektoratet 1916; Postinspektør ved Overpostmesterembedet 1922; Kon­torchef i Generaldirektoratet for Post-og Telegrafvæsenet 1933; Overpostin-spekter for Post- og Telegrafvæsenets 2 Distrikt 1935, ior 1. Distrikt Ira 1942.

Har skrevet forskellige Artikler i postale Fagblade m. m.; foretaget Stu­dierejser : til Schweiz 1924 og til Tysk­land 1927 og 1928.

Adresse : AmagerBoulevard 4. Kbhvn.S.

PEDERSEN   Marius    Arkitekt;    f.   2 Dec.  1888  i   Balle   ved  Silkeborg;   Sø af   Husmand   Niels   l'   Pedersen   (dø 1902)  og  Hustru Ane Sofie  f.  Knuds, (død 1935); gift 1. Gang (29. Dec. 191f m. Lærerinde Sara P., f. 12. Nov. 1892. død 1930, Datter af afdøde Sogneraads-formand   Niels  Kjær,   Ryslinge  og  af­døde   Hustru   Kristiane;   2.   Gang    (31. Marts   1934)   m.   Husholdningslærerinde Emma   P.,   f.  13.  Sept.   1905   i   Hinge, Datter  af   Gaardejer  Anders   V   Fisker (død   1944)   og   Hustru   Johanne    (død 1941).

Murersvendeprøve 1909; Elev hos Ar­kitekterne Ivar Bentsen, P V Jensen Klint, H Koch m. fl.; egen Virksomhed fra 1921; Forstander for Bygmester-, Snedker- og Malerskolen ved Holbæk 1921-40; Arkitekt for Statens Jordlovs-udvalg og Hiismandsbrugskpmmissio-nerne i Holbæk og Sorø Amter fra 1922; Kirkeministeriets Bygningskonsu-lent for Holbæk Amt s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Bygme­sterskolen ved Holbæk.

Adresse:   Bakkekammen  45, Holbæk.

_______________________1078

PEDERSEN   Marius   Gaardejer;   f.   " Sept,   1888 i Ovstrup  paa  Falster;  ; af Gaardejer P Pedersen  (død 1932) Hustru   Anne   Katrine   f.   Pyndt   (c 1894);   gift   (23.  Okt.   1914)   m.   Heli P.,   f.   3.   Febr.  1891   i   Ovstrup,   Datu af   Gaardejer   P   Friis   (død   1919)   og Hustru Ane f. Hansen  (død 1926).

Paa Høng Højskole 1906-07; Kursus i Frøavl   paa   Høng  og  Skaarup    Land­brugsskoler;  paa   Ladelund   Landbrugs skole 1909-10; Gaardejer  i Ovstrup   fra 1914; Formand for Tilsynsraadet i Land bostandens   Sparekasse  i  Nykøbing  F. 1938-42;     Medlem   af   Direktionen    for samme fra 1942;   Formand for  Falster-Landboforenins 1924-44; Medlem af Be styrelsen   for   De   samvirkende   lolland­falsterske      Landboforeninger      1924-44, Næstformand 1933-37; Formand for Svi­neforsøgsstationen   i   Tingsted    1931-44; Medlem af  Bestyrelsen  for De samvir­kende danske Landboforeninger 1934-37; Formand   for   A vlecenterud valget   i   ? Distrikt 1934-37; Medlem af Landbru; raadet  1937-40;  Formand  i   Bestyrels for Lolland Falsters Landbrugstidend Medstifter  af og  Medlem  af  Bestyr sen   for   Lolland   Falsters   Frøavlerfi eninff 1918-22; Medlem af Ønslev-Esk, strup Memghedsraad i 2 Perioder. Adresse : Eskelund pr. Eskilstrup.

PEDERSEN    Marius Købmand, Borg­mester, R.: f. 2. Nov. 1887 i Holste­bro; Søn af Købmand M Pedersen (død 1920) og Hustru Maren f SønderM (død 1913); gift (30. April 1911) m Johanne P., f. 7. Jan. 1889, Datter af Murermester Chr. P Hansen (død 1943 • og Hustru Karen f. Mikkelsen (dml 1930).

Handelsuddannelse i Holstebro; Hall delseks.; Bestyrer af Akts. Ringkøbing Kolonial og Foderstofforretnings Koio-nialafd. 1910-13; overtog denne Forret­ning 1913.

Kommunalrevisor 1923-29; Næstfor­mand for Ligningskommissionen 1925. Formand 1928-30; Medlem af Byraadet 1929, Næstformand for Byraadet 1933-37, Borgmester 1943: Formand for Hav­neudvalget 1943; Luftværnschef 1944: Medlem af Bestyrelsen for Ringkøbing Ørnhøj Jernbane, for Kommunernes Kulkontor, for Foreningen af kommu nåle Gasværker, for Venstreforeningen i Ringkøbing, for Borgerforeningen og for Ringkøbing Handelsforening.

Adresse: Torvet  20,   Ringkøbing.

PEDERSEN   Martin Direktør, R.p.p.; f. 16. Jan. 1883 i Esbjerg; Søn af Køb-rnund Søren Pedersen (død 1914) og Hustru Mette Marie Katrine (død 1938); rift m. Hanne P., f. 30. Aug.

1079   __________ ___________

1897,   Datter af  Grosserer Oluf  Danne­vang  (død 1941).

Handelsuddannelse i Akts. Eriksen & (Jhrij-teiisen, Esbjerg; indtraadte i Jur-gens hollandske Margarinekoncern 1910; adm. Direktør for A/B Agra Margari­nefabrik, Stockholm fra 1925.

Medlem af Bestyrelsen for Margarin-fabrikernas Forsaljnings A/B og for flere andre Selskaber og Sammenslut­ninger.

Udenl.   Ordener:   Fi.L.3'.;   S.V.31.

Adresse: Norr Målarstrand 16, Stock­holm, Sverige.

PEDERSEN   Martin Redaktør, Forfat­ter; f. 16. Febr. 1894 i Eskilstrup paa Fyn; Søn af Gaardejer Niels Kr. Pe­dersen (død 1921) og Hustru Karen Sofie f. Nielsen (død 1934); gift (2. Marts 1923) m. Edith P., f. 7. Juni 1897 i Kbhvn., Datter af kgl. Bogholder H A Øder (død 1941) og Hustru Hen­riette f. Eklund (død 1941).

Ophold paa Ryslinge Højskole og paa Borups Højskole i Kbhvn.: begyndte journalistisk Virksomhed ved Fyns Ti­dende 1914; Rigsdagsreferent og politisk Reporter ved Bladet Hovedstaden 1918-20; tillige Referent til forskellige Pro­vinsblade; ansvarshavende Redaktør af Langelands Avis 1920-37: Studieophold i London 1923; senere flere Ophold i England; Medarbejder ved Berlingske Tidende 1957, Bladets Jyllands Redak­tør 1938-43; ansvarshavende Redaktør af Ugebladet Landet 1943.

Sekretær i Venstres Ungdoms Lands­organisation 1913-21; Formand for Dansk Arbejde paa Langeland 1926-36; Med­lem af Bestyrelsen for English Club i Aarhus 1938-43 og af Dansk Arbejdes Repræsentantskab 1944; Medlem af Pressedelegationer i Finland 1922, i Tyskland 1926 og t Estland 1928.

Litterære Arbejder: Eventyret om Rudkøbing (et folkeligt Festspil, 1937); Det Grundtvigske Sydfyn, en Skildring af den grundtvigske Bonde­kultur (1942): Store Mænd i Vældeborg (Roman, 1947); Bidrag til „Folkesty­rets Mænd" (1949).

Adresse: Allég. 24A, Kbhvn. F.

PEDERSEN Morits Landsdommer, R.; f. 17. Febr. 1892 i Bellinge; Sen af Gaardejer Anders Pedersen (død 1925) og Hustru Nielsine f. Hansen (død 1924); gift (1. Juli 1922) m. Christine P., Datter af Gaardejer Christian Thø­gersen og Hustru Anna Christine f. Christensen.

Student (Odense Katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; Sagførerfuldmægtig 1918-30: Sekretær i Justitsministeriet 1919: Fuldmægtig 1931; kst. som Un­derretsdommer, dels i Kbhvn. dels i

___________________Pede

Provinsen, flere Gange i 1927-32 og som Dommer i Vestre Landsret 1931; Revisor af Underretsdommernes og Po­litimestrenes Kontorholdsri'gnskaberl930-33: Dommer i Vestre Landsret. 1932; Suppleant i den særlige Klageret 1944.

Opmand i Voldgiftssager om Erstat­ninger vedr. elektriske Stærkstrømsan-læg i Jylland.

Adresse: Erik Menveds V. 4. Viborg.

PEDERSEN N A Direktør; f. 24. Juni 1876 i Øster Egesborg; Søn af Gaard­ejer Peder Johannessen (død 1915) og Hustru f. Mogensen (d«d 1885); gift (18. Maj 1909) m. Inger P., f. 13. Aug. 1887. Datter af Købmand N Ø Kampmann (d»d 1910) og Hustru Abelone f. Lass.

T Bestyrelsen for Akts. Kampmann, Møller og Herskind, for Akts. Det dan­ske Trælastkompagni og for Akts. Tho­mas Ths. Sabroe, Aarhus; Formand for Akts. H C Møllers Sæbefabrik og Olie­mølle ; i Bestyrelsen for Akts. Danmarks Ægexport; Formand i Bestyrelsen for Vesterbro Trælasthandel og Aarhus ny Tøirmierpiarrt: i Bestyrelsen for Ak!?. Dot jydske Kølehus & Isværk, Aarhus.

Adresse : Villa Skovhuset pr. Risskov.

PEDERSEN Niels Kreditforeningsdirek-

tør. R.: f. 1879 i Avnsø i Holbæk Amt;

Søn af Tømrermester I C Pedersen og

Hustru: gilt m. Gerda P., f. 5. Mart«.

Uddannet som Bygningshaandvær-ker; teknisk Uddannelse paa forskel­lige Skoler; Afgangseks. fra Odense Bygningsskole; videre Uddannelse hos forskellige Arkitekter og paa Rejser; bygningskyndig Assistent i Østifternes Kreditforening 1912; bygningskyndig Direktør sammesteds 1936.

Adresse : Brøndsteds Allé 4. Kbhvn.V. PEDERSEN N P Grosserer, R.D.r.K.H. p.p.; f. 2. Marts 1886; Søn af Købmand Ole Pedersen i Korsør: gift (1915) m. Elise P., f. 8. Okt. i Aarhus, Datter af Sagfører I P Sørensen.

I Handelslære (Richard Schou, Kai-lundborg) 1902-05; ansat i Firmaet Bloch ti Behrens 1907, Medindehaver fra 1918; Formand i Bestyrelsen for S/A. Nilssen, Olsen & Cia.. Ltd., Buenos Aires & Montevideo 1923-39 samt Medlem af Be­styrelsen for Datterfirmaer i England, Frankrig. Tyskland og- Italien; Ejer af Estanciaer j Argentina.

Hon. Sekretær og Forretningsfører ved Dansk Røde Kors Afdeling for For­sendelser til Krigsfanger 1917-18; Chef for Dansk-Engrelsk Rede Kors' Kom­mission i Danzig; Medlem af Uldover-nævnet 1917-18 og af Udvandringsud-valget 1932-33; Medlem af den Dansk Argentinske Indvandringskommission i Buenos Aires fra 1938; Vicekonsnl for Uruguay 1917-40; honorær Handelsatta-

JPede__________________

ché ved Gesandtskabet i Buenos Aires 1940, midlertidig Chargé des AHfaires 1942-45.

Uden!. OrtUiner : Pr.r.K.2 &3 • R.r.K 2.: Stb.B.EA; Ø.r.K.O.

Adresse : Sommer : Trørødv. 42, Trørød pr. Vedbæk; Vinter: Estancia Santa Teresa, Mburucuyå, Provincia Oorrien-tes, Argentina.

PEDERSEN    Oluf Plantageejer; r 6. Sept. 1891 i Lille Kørbæk; Søn af Sog­nefoged Ole Pedersen (død 1918) og Hustru Bodil Marie f. Jørgensen (død 1940); gift (15. Juni 1916) m. Katr. P., f. 31. Okt. 1891 i Karby, Mors, Datter af Anders Bjerregaard (død 1924) og Hustru Kirsten Marie f. Mikkelsen Kudsk (død 1930)

Havebrugskand. 1912; Havearkitekt i Hillerød 1916-22; Konsulent i Havebrus for De samvirkende sjællandske Hus­mandsforeninger 1922-33; Medlem af Folketinget 1932-45; Medlem af og Sek­retær i Samarbejdsudvalget; Formand for Retsforbundets Rigsdagsgruppe 1943 -45: Formand for Danmarks Retsfor­bund 1946-48; Næstformand i Grund-skyldskommissionen 1948.

Har skrevet: Øget Udbytte af Ha­ven; Den politiske Modstand under Be­sættelsen; Fattigmands Két; Fuld Grundskyld i Danmark.

Adresse: Himmelev pr. Roskilde.

Sommerbolig : Gadecraard Frugtplan­tage, Holløse pr. Vejby.

PEDERSEN P A Toldinspektør, R., M.T.Kha.; f. 17. Aug. 1888 i Nordbv paa Fanø; Søn af Kaptajn P M Pe­dersen (død 1912) og Hustru Maren Larsine f. Ankersen (død 1939); gift (10. Okt. 1915) m. Karen Marie P., f. 20. Dec. 1890, Datter af Gartner L P Andersen og Hustru f. Pedersen.

Elev i Toldetaten 1903; Assistent 1913; Kontrolør i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1927; Toldinspektur i Overtoldinspektoratet for Kbhvn. 1937; Toldinspektør i Kbhvn. 1940.

Sekretær i den kbhvnske Taksations­kommission 1929-37: Tilforordnet Told-raadet og Toldraadets Appeludvalg 1934; Sekretær 1935 og senere Medlem af Sønderjysk Valutaraad; Medlem af Toldbodudvalget 1944; til Raadighed Tor Det færøske Lagting ved Udarbejdelse af Toldlovforslag 1938.

Adresse: Østerled 3, Kbhvn Ø.

PEDERSEN Peder Albert Værksteds-chef, Civilingeniør, R.; f. 30. Juni 1896 i Stubberup paa Møn; Søn af Smedeme­ster Hans Jacob Pedersen (død 1947) og Hustru Maren Kirstine f. Andersen (død 1945); gift (24. Okt. 1920) m. Ag­nes Elisabeth P., f. 23. Nov. 1899 i Næstved, Datter af Snedkermester Jens

Nielsen  (død 1941)  og Hustru Ane Ka­thrine f. Pedersen  (død 1931).

Cand. polyt. (Maskining.) 1918; Ekstraingeniør ved Statsbanerne 1919, ved Centralværkstedet i Aarhus 1922; Ingeniørassistent 1927; Maskiningeniør II i Maekinkontoret 1933; ved Central­værkstedet i Kbhvn. 1933; ved Central­værkstedet i Aarhus 1938; Værksteds-chef stnstds. 1941.

Adresse : Dansg. 2, Kongsvang pr. Aarhus.

PEDERSEN    Peter Amtsligningsinspck-t-ør; f. 1. April 1912 i Hvidbjerg; Son af Gaardejer Thomas Pedersen og Hu stru Dorthea f. Willadsen (død 1946) gift (28. Aug. 1938) m. Viva P., f. 19, Marts 1914 i Fredericia, Datter af f h. Fabrikant Ole Mikkelsen og Hustru Marie f. Fløystrnp.

Landbrugskand. 1937; ansat ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1937-39; Sekretær og senere Fuldmægtig i Landsskatteretten 1939-46; Studierejst til England 1939; Amtsligningsinspektør for Vejle Amt 1946.

Har skrevet Artikler i Dag- og Fag­blade specielt om Regnskabsføring i Landbruget.

Adresse.: Rødkildev. 8, Vejle.

PEDERSEN P J Hi. Borgmester; f. S. April 1870 i Vetterslev ; Søn af Udde­ler Jørgen Pedersen og Hustru Sofie f Nielsen; gift (15. Nov. 1896) m. Gerda f. Beckmann, f. l Mai 1874 i Kalmar død 1943.

Skolelærereks. (Blaagaard) 1888; Hjæl­pelærer i Lønborg 1888-92; Vikar ved Kbhvns komm. Skolevæsen 1893, fast ansat 1896, Skoleinspektør 1919; Under-»isnmgsminister i Ministeriet Friis April Maj 1920; Borgmester for Magistratens 4. Afdeling 1925-38; Redaktør af Syge­kassetidende 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærerforening 1898-1900, fur Sygekassen Fremtiden 1903-19 (For­mand 1905-19), og for Dansk For­ening for Socialpolitik 1916-30; Med-lein at Forretnmgsudjvalget for Dr samv. Sygekasser i Kbhvn 1907-25 (Formand 1914-25), for De samv. Cen­tralforeninger af Sygekasser i Danmark 1913-19 og 1921-24, for De nordiske Syge-forsikringsmøder fra 1923; Medlem af Sygekassenævnet 1915-46, af Voidgifts-raadet for Sygekasser og Læger 1916-48; Formand for Sygeforsikringsfor-eningen Danmark fra 1915; for De sam­virkende statskontrollerede Sygeforsik-ringsforeuinger i Danmark fra 1923; Medlem af Borgerrepræsentationen 1913 -25. Formand i samme 1924-25; Medletn af Landstinget 1924-25; Medlem af Sty reisen for Statens og Hovedstadskom

1081_______________________

mimernes Studentereksamenskursus 1921-44, af Erhvervsskatteudvalget for Kbhvn. 1913-25, al Kbhvns Begravel­sesvæsens BestyreUseskbmmiission 1916-25, af Bestyrelsen for Husmoderhjæl­pens Korps 1920-30, af Bestyrelsen for Husassistenternes Fagskole 1926-42 og af Kbhvns Havnebestyrelse 1926-38; Revisor ved Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1924-26; Formand for Køben­havns-Kredsen af Dansk Luftværnsfor-ening 1936-41.

Har skrevet : Leyevilkaar i Vetter­slev, Slægtsforhold i Vetterslev, Vejled­ning i Regnskabsføring, Sygekassefor­hold i København, Den offentlige Syge­forsikrings Udvikling.

Adresse: Serridslevv. 4, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN P O Professor, Dr. odont.; f. 8. Juli 1910 i Ringsted; Søn af Arki­tekt, Branddirektør S. Knudsen Peder­sen og Hustru Nicoline f. Hansen; gift (13. Marts 1937) m. Inger P., f. 20. Aug. 1917, Datter af Chr. A. Trebbien og Hustru Ella f. Steudel.

Student (Sorø) 1928; Tandlægeeks. 1931; Dr. odont. 1949; klinisk Assistent ved Tandlægeskolen 1933-42; fast viden­skabelig Assistent ved Danmarks Tand­lægehøjskole 1942-44, Docent i Propa:-deutisk Odontologi 1944, Professor 1949; prakt. i Kbhvn. 1931-39; Tandlæge i Grønland 1933 og 1935; Leder af tand­lægevidenskabelige Ekspeditioner tii Østgrønland 1937. og Vestgrønland 1935 og 1939; Leder af odontologiske Under­søgelser under Statens Ernærings- og Husholdnings- Næ.vnl941-46: odontologisk Medarbejder ved Kbhvns Universitets Anthropologiske Laboratorium og Rets­medicinsk Institut fra 1942.

Næstformand i Dansk odontologisk Selskab 1936-45, Formand 1945; Medlem af Styrelsen i Nordisk odontologisk For­ening til Fremme af Undervisning og Forskning 1946 og Generalsekretær for sammes Cariesudvalg fra 1947; Sekretær for Do nordiske Tandlægehøjskolers Rektorkonvent fra 1948; Medlem af føl­gende Kommissioner under Federation Dentaire Internationale: Dental Educa-tion Oral Hygiene, Public Dental Ser­vices og Scientific Research, Formand for sidstnævntes retsodontologiskc Sub-komité fra 1948; Medstifter af og For­mand for den odontologiske Arbejdsko-mité under de internationale Antropo­logkongressers Komité for Standardise­ring af antropologisk Teknik 1948; Med­lem af International Association for Dental Research: Æresmedlem af Den Norske Tannlægeforening; korresp. Med­lem al Svenska Tandlakaresållskapet, af Sydsvenska Tandlakare-Sallskapet og af Finska Tandlåkarsallskapet.

Studie- og Foredragsrejser i Skandi­navien, Holland, Belgien, Irland, Tysk-

__________________Pede

land og England; Gæsteforelæsninger i Royal Society of Medicine og ved en­gelske Universiteter 1947; modtaget Ha-derups Studielegat 1946 og fellowship fra Danmark-Amerikafondet 1948.

Har skrevet: The Tast Greenland Eskimo Dentition. Numerical Variations and Anatomy (Disputats, 1949) samtca. 70 fagvidenskabelige Arbejder i danske-og udenlandske Tidsskrifter bl. a. om Tandsygdomme i Grønland, Cariesforc-komsten i Danmark 02 om odontologislc-antropologiske Emner.

Adresse : Grøndals Parkv. 22, Kbhvn.  F.

PEDERSEN   P S Gaardejer; f. 14. Febr. 1873 i Kragelund, 0-Snede Sogn; Søn al' Gaardeier Morten Pedersen og Hustru Marie f. Pedersen-, gift (20. Juni 1897) m. Anna f. Simonsen, f. 6. Aug. 1875 i Randers.

Ophold paa Højskoler og paa Dalum Landbrugsskole; Formand for Raasted-bro Andels Mejeri 1912-37; Formand for Bestyrelsen for Jydsk Andels Foder­stofforretning 1925-43; Medlem af Land-brugsraadet 1933-43.

Adresse: N-Borup pr. Tianders.

PEDERSEN Robert Amtsligningsinspek-tør; f. 11. Juni 1903 i Viborg; Søn af Maler L P M Pedersen (død 1909) ok Hustru Laura f. Jensen-. gift (27. Okt. 1927) m. Maggie P., f. 23. Nov. 1895 i Kbhvn., Datter af Sognepræst Johs. Thorsen (død 1942) og Hustru Kirstine f. Pedersen.

Uddannelse ved Handelen; Assistent ved Dansk Røde Kors Folkekaranstalt ved Hald 1922; Assistent ved Vibers Kommunes Centraladministration 1927; Reserveintendant i Hæren 1928; Fuld-mægtig ved Viborg Kommunes Central­administration 1930; Sekretær for Vi­borg Ligningskommission 1934-, Skatte­inspektør ved Viborg Kommune 1940: Amtsligningsinspektør for Viborg Amt 1946.

Adresse: Kildev. 3, Viborg.

PEDERSEN Sigfred Forfatter, cand. polit.; f. 10. Marts 1903 i Harndrup paa Fyn; Søn af Gaardejer Lars Henrik Pe­dersen og Hustru Karen f. Larsen; gift 1. Gang (23. Dec. 1933) m. Malerinden Birthe P., f. i Kerteminde, Datter af H R Petersen og Hustru; 2. Gang (12. Febr. 1943) m. Else Sigfred P., f- i N-Nebel, Datter af afd. Overbanemester J Bloch-Sørensen og Hustru f. Dam.

Student (Odense) 1923; cand. polit. 1931.

Har bl. a. udgivet: Blaa Mandag; Nye og sørgelige Viser; Sargmuntre sange: .Slanter og Sølvtøj; Gøg og Gal­genfugl.

Adresse:   Hjærtehuset,   Lillerød.

_Pede_________________

PEDERSEN   Stefan Viggo Maler; f. 26. Dec. 1891 l Kbhvn.; Sen af Maleren Viggo Pedersen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru f. Borup (død 1905); gift 1. Gang (17. Juni 1919, Ægteskabet opløst) m. Malerinden Ger­trud Helene P., f. Klem; 2. Gang m. Fritzi P., f. Strambacu, f. 7. Juli 1907 i Herzegovina.

Elev naa Teknisk Skole (H Grøn­vold) og Akademiet 1908-14; udstillet paa Kunstnernes Efteraarsudstilling fra 1914, paa Den frie Udstilling 1917-22, paa Charlottenbori? fra 1923, desuden bl. a. paa Udstillingen i Forum 1929 »amt i Helsingborg, Stockholm, Prag, Florentz, Fyens Forum, Ollerup, Frede­ricia, Aarhus og paa „Danske Kunst­neres Tegninger" i Kunstmuseet 1940; Medstifter af Den uafhængige Udstil­ling 1944.

Rejser: Paris og Holland 1910; Tysk­land 1922; Italien 1923. -25 og -27; Oslo 1939.

Hovedværker : Korsdragelsen (1914); Foraar (1923); Landskabs- og Arkitek­turbilleder fra Arild. Hillerød, Kbnvn. og Italien; Portrætter bl. a. flere af Kunstnerens Hustru, af Fru Marie Di­nesen, Bom (1925), Rektor Julius Niel­sen, Metropolitanskolen, Borgmester Morten Mortensen, Esbjerg, Dobbeltpor­træt af Forstander J Th. Arnfred og Frue, Askov (1944) og af Fru Magda-lene Lauridsen, Ankerhus, Sorø (1945); Professor, Øjenlæge Ejler Holm (1947); Direktør N C Poulsen. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (1945); Udsmykning af Festsalen i Borups Højskole (1930) og i følgende Kirker Altertavler og Kordekorationer i Fresko: Stevns Frimenighed (Forarbejdet udstil­let 1925 og tilkendt Eckersberg-Medal-jen), Eskildstrup, Skodborg, Bjerring, Femø, Ulstrup, Krummerup, Øse og Bi-gam (1945); „Korsfæstelsen" i Skibet Kirke (1932); „Korsfæstelsen" og „Chri-stus og Synderinden" i Mariakirken i Istedgade (1933-35); „Apollon og DiK-teren", Fortæppe til Det kgl. Teaters nye Scene i Stærekassen (1930-31); Illu­strationer til Marcus Lauesen : Grænse­landets Historie (1937). til Bibelhisto­rie af Dr. Alfr. Tli. Jørgensen og til Dickens: Vor Frelsers Liv (1946) samt til Kaj Munk: Apostlenes Gerninger (1943) og Lucas Evangeliet (1944); Lofts-maleri i D.S.B.'s Generaldirektorats Mø­desal (1947-49).

Medlem af Bestyrelsen for Den dan ske Radérforening; Næstformand i Ma­lende Kunstneres Sammenslutning; Læ­rer i Tegning ved Kunstakademiets Anatomiskole.

Adresse:   General   Bahnsons  V.   9, Kbhvn. F.

_______________________1062

PEDERSEN Thor Forretningsfører; f. 9. Sept. 1915 i Kbhvn.; Søn af Forbunds­formand Martin Pedersen og Hustru Marie f. Marcussen; gift (16. Okt. 1937) m. Esther Kaja P., f. 18. Marts 1918, Datter af CigarmaKer Victor Emanuel Isaksson og Hustru Johanna f. Hagen (død 1934).

Realeks.; videreuddannet paa Handels­skole, Harlech College, England og paa Den internationale Højskole i Helsingør ; ansat i Sygekassen Alderstrøst 1934-39: Sekretær i Det kooperative Fællesfor­bund 1939, Forretningsfører smstds 1948; tillige ansv. Bedaktør af Tidsskriftet Kooperationen.

I Ledelsen for en Bække af Arbejder­bevægelsens og Kooperationens Organi­sationer og Virksomheder; Medlem af enkelte offentlige Nævn og Udvalg; Medstifter af og Sekreta'r for Arbejder­nes Kunstforening.

Forfatter af og Medarbejder ved Fesl-skrifter og Grundbøger samt Smaaskrif-ter om kooperative Emner.

Adresse : Emdrup Huse 5, Kbhvn Ø.

PEDERSEN Thorvald Fabrikant, cand. pharm.; f. 5. Aug. 1887 i Hurup, Østr jyll.; Sen af pens. Lærer N C Pedersen og Hustru Karen f. Andersen (ded 1924); gift (28. Marts 1923) m. Elisa Mathilde P., Datter af Tilskærer A F S Aggerholm og Hustru Laflra f. Lyng-bye (død 1921).

Discipel paa Hobro Apotek; cand. pharm 1910; Medhjælper paa forskel­lige Apoteker 1910-12; Kemiker i Akt«. Otto Mansted 1912-15. ved V Steins ana-lytiisk-kemiske Laboratorium 1916-18 og i Akts. Dansk Sojakagefabrik 1919-23; Laboratorieforstander i Akts. Medici-natøo 1927-34; Medstifter os Medindeha­ver af Novo Terapeutisk Laboratorium; Medstifter af æ Medlem af Bestyrelsen for Akts. Noyo's Fabrikker; Medstifter af Hvidøre Diabetikersanatorium

Adresse • Kongehøjen 3, Klampenborg.

PEDERSEN Ulla Hnsholdningsinspek-ter: f. 26. Juni 1895 i Stege; Datter af Tømrermester Martinus Christensen (død 1927) og Hustru Anna Kirstine f. Skov (død 1939); gift (23. Dec. 1926) m. Kon­sulent, Landbrugskandidat Johannes )' Pedersen, f. 12. Marts 1891 paa Graver-gaarden ved Stubbekøbing, Søn af Gaardejer Anders Pedersen (død 1928) og Hustru Anna f. Larsen (død 1936). Dimitteret fra Ankerhus Husholdnings-seminarium 1918; Lærerinde ved Vor­dingborg Husmoderskole 1918-21; For­stander for Aarhusegnens Husholdnings­skole 1922-23; Konsulent for De samvir­kende danske Husholdningsforeninger 1923-24, for Landsudvalget for landøko­nomisk Ungdomsarbejde 1926-33 og for Senderjydske Landhoflmanisationer 1933-

_1083____ _____________________

36: Konsulent i Husholdning for Haders­lev Amts Landboforening fra 1935 og for Husholdningsforeningerne i Aabenraa Amt fra 1936; Tilsynsførende ved Hus­holdningsskolerne fra 1940; Hushold-ningsinspektør fra 1942; Formand for Censorerne ved Husholdningslærerinde-eks.; Medlem af Udvalget ang. den højere Uddannelse i Husholdning i For­bindelse med Aarhus Universitet og af Repræsentantskabet for Specialkurser i Husholdning ved Aarhus Universitet: Formand for Aabenraa Husmoderfor­ening 1945-49 og for Do sammensluttede Husholdningsforeninger i Aabenraa ok Sønderborg Amter fra 1946; Medredak­tør af Dansk Husmoderleksikon 194t>-, Medlem af det af Socialministeriet ned­satte Udvalg vedr. Husholdningsuddan-neisen paa Opdragelseshjem for Piger 1947; Medlem af Aabenraa Byraad Ira 1947; Studie- og Stipendierejser i Euro på. U.S.A. og Canada.

Adresse : Frydendal 4. Aabenraa.

PEDERSEN Ulrik Civilingeniør; f. 24. Marts 1885 i Vindinge ved Roskilde; Søn af Gaardejer J P Pedersen (død 1914) og Hustru f. Christensen (død 1944); gift 1. Gang m. Aste P. (død 1941), Datter af Sognepræst J E Lind-herg og Hustru f. Fischer; 2. Gang m. Ester P., f. Fønss.

Ingeniør ved Anlæget af Kbhvn« Pcrsonbanegaard 1912-14, ved Staten« Tilsyn med Privatbanerne 1915 og ved Anlæget af Varde-Grindsted Banen 1916-18; projekterede og ledede Udbygnin­gen af KarlsgaardeVandkraftanlæg 1919-20; har udarbejdet Projekt til Afvan­dingen af Marsken ved Tender til Brug for Afvandings- og Grundforbedrings-kommissionen i Tønder Amt 1921-24; ledende Ingeniør ved Projektets Gen­nemførelse i Henhold til Lov af 18. April 1925; bar paavist Mulighederne for en Række Vandkraftanlæg ved jyd-ske Aaløb (anvendt af Statens Vand-kraftkommission 1921); fremsat Forslag til Automobil- og Bybanetunnel mellem Sjælland og Amager med Kvægtorvs-gade-Sturlasgade som Retningslinie 1928; har bearbejdet de af Overingenier War-ming fremsatte Forslag til Inddæmning af Farvandet mellem Sjælland og Møen og Farvandet mellem Taasinge, Lange­land og Ærø 1932; har 1933-34 udarbej­det og fremsendt Forslag til Inddæm­ning af Kalvebodstrand i Forbindelse med et Sydløb til Kbhvns Havn og der­efter foretaget Bearbejdning af Projek­tet for den af Ministeriet nedsatte Kom­mission til Planens nærmere Undersøgel­se; Projektet gennemført ved Lov Nr. 134 af 23. Marts 1939 om Inddæmning af Kalvebodstrand og om Anlæg af en Dæmning' til Rømø: Medlem af Kom-

__________________Pede

missionen ang. Anlæg af en Dæmning til Rømø og Landvinding i Vadehavet 1936-37 og af Afvandingskommissioner for Kbhvn., Roskilde, Maribo og Ring­købing Amtsraadskredse; Censor i kul-tnrteknisk Vandbygning ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og ved Danmarks tekniske Højskole.

Adresse: Tordenskjoldsg. 25, Kbhvn.K.

PEDERSEN Vald. Bogtrykker: f. 2. Jnli 1892 i Næstved; Søn af Værkfører ved De forenede Papirfabrikker P Pedersen (død 1913"; gift (5. Jan. 1917) m. In­geborg P., f. 26. Sept. 1896 i Aalborg, Datter af Maskinmester S P Hansen (død 1918).

Lært Bogtrykfaget i Næstved Tiden­des Bogtrykkeri; videre Uddannelse paa Fagskolen for Boghaandværk og paa Rejser i Udlandet; etableret som Bog­trykker 1921.

Medlem af Bogtrykfagets Svendeprøve-kommissioni 1931-33, af Det radikale Venstres Hovedbestyrelse fra 1934 (Næstformand fra 1947) og af sammes Forretningsudvalg fra 1935; Formand for Kbhvns radikale Vælgerforening 1935-37 og 1945-47 og for Det radikale Lands-Haandværkerudvalg fra 1936; Medlem af Det radikale Venstres Parti fondsbestyrelse fra 1936, af Kbhvns Bor­gerrepræsentation fra 1937. af Kbhvns Skoledirektion 1948-46, af Tilsynsraadfl for Fængselsvæsenets Arbc.idsdrift 1946. af Kbhvns Bogtrykkerforenings Bestyrel­se fra 1941 (Næstformand fra 1943), af Dansk Arbejdsgiverforenings Repræsen­tantskab fra 1941 og af Nordisk Bog trykkerraad fra 1943: Redaktør af De grafiske Fag 1943-45; Medlem af Bog-­trykfagets Mesterprøvekommission fra 1944; Folketingskandidat ved flere Valg

Har udgivet: Manuskript, Korrektur og Teknik (1942) ok Tycho Brahes bok trykkeri (1946) samt skrevet en De! Kroniker og Artikler af faglig og social­politisk Karakter.

Adresse : Østnanes'. 7, Kbhvn. Ø.

PEDERSEN Vald. Redaktør, cand. jur.: f. 9. Juni 1889 paa Nordgaard ved Sto-rehedinge; Søn af Ganrdejer Hans Chr. Pedersen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Johanne f. Larsen (død 1946); gift 1. Gang (1914) m. Elisa Bruhn P., f. 13. Marts 1890 i Slagelse, død 1929: 2. Gang (3. Febr. 1931) m. Michala P., f. 31. Okt. 1884 i Kbhvn., Datter af fh. Overformynder M P Friis (dfld 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Thora Vilhelmine f. Hée (død 1940).

Student (privat dimit.) 1909: cand. jur. 1914; Redaktionssekretær ved Sorø Amtstidende i Slagelse 1914, Bladets Rigsdagskorrespondent 1916-17, Redak-

Pede___________________

tør fra 1917; Sagførerfuldmægtig 1914-18; Sagiførerbestalling 1919; Direktør for Akts. Sorø Amtstidende 1933 og ASA's Forlag 1936-48; Redaktør af Dansk Po­litik 193646.

Formand for Akte. Fremtiden, Privat­skole for Slagelse og Omegn, for For­eningen Nordens Slagelseafd., for Fri-hedsfondens Slagelseafd. og for Venstre­vælgerforeningen for Sorø Amts 3. Valgkreds 1931-45; Næstformand i Jour­nalistforeningen ; Medlem af den danske Presses Telegramudvalg: Medlem af Foreningen af Venstreblades kollegiale Voldgift; Medlem af Bestyrelsen for ]/S Ritzaus Bureau, for Venstres Re­daktørforening ,for Akts. Den kbnvn-ske Venstrepresse, for Den danske Pres­ses Fællesindkøbsforening, for Venstre-klubhen for Slagelse og Omegn og for Akts. Højskolehjemmet i Slagelse; Medlem af Venstres Landsorganisations Agitationsudvalg og af Hovedbestyrel­sen for Do danske Hjemmeværnsfor-eninger 1946-48.

Adresse: Villa Fuglsang, Slotsalléen, Slagelse.

PEDERSEN  V E Direktør for Matrikel-væsenet, Lektor; f. 17. Febr. 1898 i Ramme, Ringkøbing Amt; Søn af Gaardcjer Chr. Agergaard Pedersen (død 1931) og Hustru Christine f. Jessen (død 1929); gift (28. Sept. 1923) m. Ellen P., f. 21. Juli 1900 i Aalborg, Datter af Anders Christensen (død 1926) og Hu­stru Nicoline Katrine f. Andersen (død 1910).

Ved Landbruget til 1919; Præliminær-cks. 1920; Landinspektøreks. 1925; Stu­dierejser til Tyskland og Schweiz 1931, til Norge, Sverige og Finland 1938 og til Danzig 1939; Assistent hos Landin­spektør i Svendborg 1925; videnskabelig Assistent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskolcs Landmaalingsafd. 1926; Revisor i Direktoratet for Matrikelvæsc-m-t 1928: Formand for Udskiftnings-kommissionen for Trangisvaag, Frodebn og Vestmannhavn Bygder paa Fær­øerne; 1929-33; Fuldmægtig i Landbrugs­ministeriet 1936, Ekspeditionssekretær 1946; Direktør for Matrikclvæsenet 1949; Lektor i Måtrikelva'sen ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole fra 1946.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Landinspektør! orening 1939-49; Medlem af Grundskyldskommissionen.

Adresse : Tryggevældev. 25, Vanløse.

PEDERSEN Victor Apoteker, R.DM. p.p.; f. 11. Sept. 1864 i Rødby; Søn af Apoteker C F F Pedersen (død 1904) og Hustru Antoinette f. Jessen (død 1928); gift m. Martha f. Guldberg.

Exam. pharm. 1882; cand. pharm. 1885: Apoteker 1890-1928.

Formand  for  Aktieselskabet   Bakteri

_______________________1084

ologisk Laboratorium Ratin; Formand for Chnistianshavns Grundejerforening 1907-19; Formand i Grundejernes Ren-

holdningsselskab; Medlem af Kbhvns Grundejerbanks Bankraad 1898-1910 og af Tilsynsraadet i Grundejernes Hypo-teikforenin^r; Næstformand for Stiftel­sen Kong Frederik 8. Minde: Formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab 1918-19, Medlem af Bestyrelsen 1909-41.

TIdenl.  Orden: S.V.31.

Adresse: Chr. d. 9. G. l, Kbhvn. K.

PEDERSEN-BJERGAARD Kaj Hospi­talsapoteker. Dr. phil.: f. 25. Marts 1904 i Maribo; Søn af Forretningsfører L P Pedersen og Hustru Sigrid f. Bjer-gaard (død 1907); gift (21. April 1931) m. cand. pharm. Margrethe P-B., f. 21. April 1903 i Odense, Datter af Over-portør J C L Bak.

Discipel paa Det gamle Apotek i Nakskov 1920-24; Medhjælper paa Kom­munehospitalets Apotek i Kbhvn. 1924-25; cand. pharm. 1927: Kemiker ved Aarhus Oliefabrik 1928^0; Privatassi­stent ved Universitetets Institut for alm. Patologi 1930-33: Laboratoriet ur-stander for Løvens kemiske Fabrik^ biologiske Afd. 1933-37; Hospitalsapote-ke-r paa Bispebjærg Hospital 1937; D<v phil. 1939.

Medredaktør af Lægeforeningen^ Aar-bog 1938; Næstformand for Hospitals-apotekernes Sammenslutning 1938; Medlem af Farmakopékommissionen 1939; Medlem af Bestyrelsen for Dan­marks farmaceutiske Selskab 1942-47: Medarbejder ved Excerpta Medica, Am­sterdam 1946; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Dansk endokrinolo-gisk Selskab 1947 og af Nordisk For­ening for Endokrinologi 1948: Censor i Farmakognosi ved den farmaceutiskr Medhja^lpereksamen 1947; Redigenda cu-ravit for Acta endocrinalogica 1948: Medarbejder ved Biological Abstrads. Philadelplna, U.S.A. 1949.

Har skrevet: Comparative Stndie? Con-cerning the Strengtiis of Oestrogenic Subsfances (Disputats 1939); The Prr-paration of Solutions Isoosmotic wi(h Blood, Tears, and Tissue (s. m. C G Lund og E Peiilicke Nielsen, 1947) samt biologiske og farmaceutiske Afhandlin­ger.

Adresse : Havdrupv. 114 B, Vanløse. PEETZ Tage Grosserer; f. 4. Jan. 1893 å Ringsted; Søn atf Grosserer J Peetz og Hustru Nina f. Heiberg Lange; gift (10. Maj 1927) m. Inga P., f. 10. Juni 1906, Datter aif fh. Bankdirektør Ivar Jespersen (død' 1943, se Krak? Blaa Bog 1942) og Hustru Ingeborg f. Brandt (død 1945).

Ansat i Firma Hans R Lange, Fre­derikssund og Akts. Holten Langes

_1065    __

Trælasthandel, Ringsted 1914-16, i Olir. Ørums Trælasthandel. Kbhvn. 1917; Disponent i Handelsselskabet Svedania 1918-26; Grossererborgerskab 1926; eget Fdrma i Kbhvn. (Trælast en gros) s. A.; etableret Firmaet Tage Peetz & Go. 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Trælast­grossisternes Fællesrepræsentation, ai Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1944-48, af Grosserer-Societetets Komite fra 1948 og alf Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub fra 1938.

Udenl.   Orden:   S.V.3'.

Adresse : Sundvænget 22, Hellerup.

PERMIN Erik Herman Overretssagfø­rer; f. 15. Marts 1883 paa Statafgaard, Haslev Sogn; Søn af Overretssagfører, Godsforvalter Carl Herman Jens Permin (død 1912) og Hustru Klara Augusta f. Mullerz (død 1930); gift (9. Sept. 1911) m. Anna Elise P., f. 3. Sept. 1890 i Es­bjerg, Datter af Hotelejer Chr. Chri­stensen (død 1912) og Hustru Marie Kir­stine f. Andersen (død 1945).

Student (Herlufsholm) 1901; cand. jur. 1906; Sagførerfuldmægtig i Aar­hus; Byfogedfuldmægtig i Helsingør; Sa^l'oivrfuldrn.Tulit;1 i Esbjerg; Sagfo-rer i Esbjerg 1909, Overretssagfører 1913.

Tysk Konsul i Esbjerg 1923-39; For­mand for Esbjerg Venstreforening 1928-34, for Esbjerg Kredsens Venstre-organisation 1929-34; Medlem af Esbjere Ligningskommission 1925-33, af Esbjerg Værgeraad 1928-33, af Kredsbestyrelsen for 9. Sagførerkreds 1926-32 og af Sag førerraadet 1940-41- Overligningokommis sær for Esbjerg Købstad 1935-44; Med­lem af Tilsynsraadet for Handelsban­ken i Esbjerg; Formand for Bestyrel­sen for Akts. Esbjerg Jern- & Staal-forrefnin-g; Medlem af Forretningsud­valget for Akts. Den sydvestjydske Ven­strepresse, af Bestyrelsen for Akts. Vest-jydsk Krystal-Isværk, for Akts. Skagens Tsværk, for Akts. Thyborøn Isværk og for Pollock & Co. Akts.

Udenl. Orden : Ty.0.3. Adresse:   Danmarksg. 31,  Esbjerg.

PERMIN   Georg   Emil    Overlæge.   Dr. med.,  KM>M.M.T.Kfh.j>.p.;  f.  1.  Marts 1876  i   Kbhvn.;  Søn  af  Grosserer  Chr. F Permin  (død 1906) og Hustru Nicoli­ne f.  Baastrup (død 1879); gift m. In­ger P., f. 3. Jan. 1882, Datter af Gros­serer   Folmer   Dyrlnnd    og    Hustru   f. Middelboe.

Med. Eks. 1901, Dr. med. 1909; Re­servelæge ved Vejlefjord Sanatorium og Øresundshospitalets Tuberkuloseafdeling 1907-11; Overlæge ved Frederiksberg Hospitals Tuberkuloseafdeling 1911-43; Sundhedsstyrelsens Konsulent i Tuber­kulosesager 1916-28.

____________________Per«

Formand for Dansk Selskab af Tu­berkuloselæger 1923-24; Medlem af Be­styrelsen for Foreningen til Opførelse af sunde Boliger for tuberkuløse Familier, for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse- (Oentralbestyrelse og For­retningsudvalg, Formand for Frdbg. Afd.) til 1942 og for Association inter­national contre la Tuberculose; Med­lem af Sundhedsstyrelsens Specialist­nævn 1938-42, af Lægelovens § 14 Ud­valg og af Lægeforeningens Responsum­udvalg; foranledigede i 1915 Kurskolen paa Frederiksberg for brystsyge Børn oprettet; Formand for Bestyrelsen for P Carl Petersen og Hustrus Helbredel-sesfond; Medlem af Bestyrelsen for Grosserer P Carl Petersens Fond ti) 1945.

Cdenl. Ordener: F.O.A.; Pr.r.K.3.; S.N.3.

Adresse : Ski. Markus PI. 12, Kbhvn.V.

PERMIN O H Oberst, K'.DM., HTH. M.T.Kfh.p.p.; f. 12. Febr. 1881 paa Rug-stedgaard i Ødsted Sogn; Søn af fh. Lærer J M Permin og Hustru Louise f. Mouritzen; gift (12. Maj 1910) m. Nancy P., f. 16. Marts 1882, Datter af Apote­ker Chr. Aarestrup og Hustru Ida f. Kidde.

Præliminæreka. (Universitetet) 1697; Sekondløjtnant 1901; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 191J; Kompagnichef til 1921; Chef for Kongens Livjægerkorps 1917-19; udsendt af Rede Kors til Fan­gelejrene i Tyskland 1919; Sektionschef

1 Generalstabens taktiske og topografi­ske Afd 1921-28; tjenstgørende i den belgiske Hær 1924; Chef for 7. Batail-tøn 1928; Oberstløjtnant 1929. Oberst og Chef for 3. Regiment 1931; Chef for

2 Regiment og Garnisonskommandant i Haderslev 1932; Chef for Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole og Garni­sonskommandant i Helsingør 1934; tii Raadighed for Krigsministeriet 1940; Afsked 1942; ansat i Geodætisk Institut.

Pdenl. Ordener: B.KrS.; N.St.O.3'.; S.Sv.3'.

Adresse;   Valbygaardsv.   30,   Kbhvn. Valby.

PERS  Hans Hlikkenslagermester, R.;f.2. Okt. 1860 i Kbhvn.: Søn af Hlikken­slagermester C L Pere (død 1863) og Hustru Margrethe l Steffensen (død 1910); gift (26. IM-br. 1894) m. Jenny P., f. 6. Sept. 1868, Datter af Andreas Serensen (død 1900) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1914).

Lært i Faderens Forretning; Svend 1879; paabegyndt selvstændig Virksom­hed i Aalborg 1891; overtog Firmaet i Kbhvn. 1899.

Formand i Bestyrelsen for Blikken-slagerlaugets Fagskole fra Oprettelsen 1914-32; Oldermand i Lauget 1915-33,

Pors ___________________

derefter Æresmedlem af Lauget; Med­lem af Skoleraadet for den tekniske Un­dervisning 1917-23; Censor ved Magi­stratens Gas- og Vandmester Eksamen

1918-41.

Adresse:  Gjørlingsv. 5.   Hellerup.

PERS   LASSEN   Erik    Kontorchef,    se

Lassen Erik  Pers.

PERSSON   Poul Skræddermester, Older­mand. R.p.p.; f. 6. Marts 1890 i Kbhvn.: Søn af Skræddermester Gustaf Persson (død 1940); gift (16. Marts 1918) ni Else P., død 1949. Datter af Kontorchef i Nationalbanken F L Wroblewski (død 1919).

Uddannet i Hamburg, Berlin og Lon­don 1909-12; Indehaver af Firmaet Gu­staf Persson & Søn fra 1918.

Oldermand i Skrædderlauget fra 1935; Formand for Skrædderlaugets Stiftelse, for Skrædderlaugets Fagskole og for Skrædderfagets Lærlingendvalg; Næst­formand i Haandværkerforeningen; Med­lem af Direktionen og Kasserer for De Massmannske Søndagsskoler 1944: Med­lem af Forretningsudvalget for Beklæd­ningsindustriens Sammenslutning, af Forretningsudvalget for Dansk Arbejds­giverforening, af Arbejdsraadet fra 1937 og af Repræsentantskabet for Haand værkerbanken 1937 (Formand fra 1948): Direktør for Akts. Andr. Rosenberg & Co.; Medlem af Haandværksraadet os af dettes Forretningsudvalg 1940, For­mand 1949.

Udenl.  Orden:  S.V.31.

Adresse: Helleruplnnd Allé 9, Helle­rup.

PETERSEN A Chr. D Proprietær. Stats revisor, R.DM.; f. 3. April 1880; Søn af Proprietær F H Petersen. Forhaabnings-lund (d«d 1917) og Hustru f. Hansen (d«d 1932); gift (28. Ma.i 1908) m. Jo­hanne Marie P., f. 8. Okt. 1891 paa Hanerballegaard. død 1946, Datter af Proprietær Rasmus Petersen og Hustru Kirstine f. Jessen.

Landvæsenselev n? paa Højskole 1896-1902; overtog Slægtsgaarden '1902; Sogneraadsrnedlem 1917-29 ne 1943-46; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ringe Hotel 1916-39; Medlem af Svendborg Amts landøkonomiske Selskabs Plante-avlsudvalg 1905, dets Formand 1910-21: Formand for Svendborg Amts land­økonomiske Selskab 1921-27; Medlem af Svendborg Amts Kapiteltakstnævn til 1936; Medlem af Bestyrelsen for T'ilv-mandsforeningernes Handelskontor 1930-38: Æresmedlem af Marstal Skipperfor­ening fra 1925; Folketingsmand for Ærø-Faaborg Kredsen (Det konservative Folkeparti) 1924-43; Næstformand i Det kons. Folkepartis Amtsorganisation i Svendborg Amt 1932-46 os i den kon­servative Folketingsgruppe 1940-43; Med-

___ __ __________ ______1086

lem af Det kons. Folkepartis Hovedbe­styrelse 1941-43; Statsrevisor og Medlem af Statsregnskabskommissionen 1934-46: Medlem af Kommissionen af 1937 [or Ændring i Skovbrngsundervisningen, af Hovedbestyrelsen for Personlig Friheds Værn fra 1937, af Tils.vnsraadet for Sta­tens Sindssygehospitaler 1939-43 og af Hovedbestyrelsen -for Dansk Arbejde fra 1942; Vurderingsformand i Landbvgnin-gernes alm. Brandforsikring fra 1918.

Forfatter til Pjecerne: Vejen til Ren­tabilitet i Landbruget; Landbruget og Beskatningen; Statstidstykningen af Danmarks Jord.

Adresse :  Villa Solhave pr.  Ryslinge.

PETERSEN Albert Arkitekt; f. 1. Nov 1889 i Vejle; Søn af Sagfører II P Pe tersen (død 1928) og Hustru Louise f. Petersen (død 1936); gift (18. Okt. 1930) m. Ellen P., f. 27. Sept. 1896 i Nykø­bing F., Datter af Fabrikant Ernst Bruun (død 1941) og Hustru Kirstine f. Jappe (død 1928).

Afgang fra Teknisk Skole i Kbhvn. og Murersvend 1908; Afgang fra Kunst­akademiet 1920: egen Virksomhed i Ny­købing F. fra 1920: Branddirektør fur Købstiedernes alm. Brandforsikring fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Industri-og Haandværkerforeningen fra 1933: Formand for Svendeprøvekommissionen fra 1934 og for Teknisk Skole fra 1936.

Har opført Stationsbygninger ved Ma-ribo-Torrig Jernbane. Begravelseskapel naa Nordre Kirkegaard i Nykøbing I'., Præstegaarde i Horbelev. Gunslev. Ide-strup og 0-Ulslev. Alderdomshjem i Horbelev og Købelev. Silopakhus f'ir Dampmøllen ng Nye Danske's Ejendom i Nykøbing F.; har forestaaet Restau­reringen af Klosterfløjen og dennes Ind­retning til Præstebolig.

Adresse :  Nykøbing F.

Sommerbolig : Bøtø pr, Væggerlose.

PETERSEN Andreas Rudolf Grosserer f. 17. Juli 1860; Søn af Grosserer Val­demar Petersen (død 1917) og Hustru Mary f. Friedrichsen (død 1921); gift (24. Nov. 1891) m. Clara P., f. 30. Marts 1866, død 1933, Datter af "Universitets-kasserer Frydensberg (død 1904) og Hustru Johanne f. Klingsey (død 1922).

Indtraadte i Firmaet Valdemar Pe­tersen & Frimodt som Assistent 1884: oprettede eget Firma, Andreas Rudolf Petersen, 1890, ophævet 1911.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ny Kalkbrænderi, for Akts. Kalkværks-grundene, for Ejendomsselskabet af 1911 og for Akts. Farum Teglværker, Sten­et Gruskompagni.

Adresse.:   Frdbg.  Allé 10,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig : Skotterup.

_J087______________________

PETERSEN Anton Civilingeniør, R.p.p.; f. 19. Dec. 1882 i Kbhvu.; Søu af Ma­skinmester i D.F.D.S. L J Petersen.

Exam. polyt. 1900: Vikar ved Viborg Katedralskole i 1905; cand. polyt. 1907; Ingeniør hos Burmeister & Wain 1907-08; Overingeniør ved Værftet Ateliers & Chantiers de France i Dunkerquj 1908-14; teknisk Direktør for Vacuum Oil Co. i Paris 1914-22; Generalagent for Burmeister & Wain for Frankrig o=' Belgien fra 1922.

Jury-Medlem ved den international.: Udstilling i Paris 1937.

Udenl. Orden : F.Æ.L.5.

Adresse : 10 Boulevard Raspail. Paris VI]., Frankrig.

PETERSEN Anton Købmand, R. OM.; 1. 17. Nov. 1865 i Kjøge; Søn af Foto­graf P M Petersen.

Udlært hos Stie T Bruun i Vording­borg; Bogholder og Forvalter hæ C Nandrup, Næstved og Forvalter hos Chr. Richter, Storehediinge; Indehaver af Firma R Grønwolds EfU-, Præstø 1895-1937 og fra 1937 af Firmaet Anton Petersen sammen med Købmand H F Carøe.

Formand for Direktionen i Næstved-Præstø-Mern-Banen; Formand for Be­styrelsen for Banken for Præstø og Om­egn ; tidligere Medlem af Byraadet; For­mand for Præstø Amtskreds under Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1915-48; Formand for Præsto Handelsforening; Kirkeværge 1905-34; Medlem af Bikuben's Tilsynsraad 1919-45.

Adresse : Præstø.

PETERSEN   Axel Civilingeniør, E.; f. 14. Dec. 1887 i Kbhvn.; Søn af Toldas­sistent Johan Gehhard Petersen (død 1929) og Hustru Mathilde I. Hylsberg (død 1939); gift 1. Gang (11. Dec. 1920) m. Elvine P., f. 13. Dec. 1895 i Hals, Datter af Fattiggaardsbestyrer, senere Husmand S P Sørensen (død 1896) og Hustru Caroline f. Sørensen (død 1915); 2. Gang (5. Marts 1946) m. Edith P., f. 19. Aug. 1904 paa Samsø, Datter af Købmand C A Fabricius og Hustru Johanne (død 1918).

Student (privat dimit.) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. (Elektroine.) 1912; assisterende Ingeniør ved Kbhvns Telefon Akts. 1912-13; Chefelektri-ker ved Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1913-15; Telefoningeniør ved Anlæg i Baku 1915-17; assisterende Ingeniør ved Telefonkommissionen af 1917 fra 1917-19; Ingeniør i Electrical Fono-Films Co., Kbhvn. 1918, Medlem af dette Selskabs Bestyrelse fra 1925 og af dets Direktion fra 1927.

Ingeniør ved Telefontilsynet 1919, Med­lem af Telefontilsynet 1941, Tilsynet«

___________________Pete

Formand 1942-46; Medlem af Akadennel for de tekniske Videnskaber 1937.

Tildelt G A Hagemann Medaljen i Guld 1936.

Har (s. m. Arnold Poulsen) udtaget forskellige Patenter vedrørende Tonefilm.

Adresse: 49 Hartington Road, Chis-wiok, London W. 4, England.

PETERSEN Bruno Direktør; f. 4. Sept. 1883 i Odense; Søn af Detaillist H Peter­sen (død 1896) og Hustru f. Jørgensen (død 1935); gift (26. Jan. 1911) m. E C. I (Misse) P., f. 3. Febr. i Aarhus, Dat­ter af Smedemester H Lynge (død 1943) og Hustru f. Tønnesen (død 1935).

Uddannet hos l G Jacobsen, Odense 1897-1903 og i Tyskland 1904-07; Hejse­inspektør for Odense Vin Kompagni 1914-21; Direktør for Akts. N Tørring Afdeling Kbhvn. 1921.

Konsularagent for Brasilien for Oden­se 1918-21; Formand for Dansk Princi-palforeiiing 1940; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hugo Brammer 1942.

Adresse : Østerbrog. 102, Kbhvn. Ø.

PETERSEN Carl Generalkonsul, K'.DM. p.p.; f. 7. Dec. 1864 i Kbhvn.; Søn a i Jernbaneentreprenør, Murermester Lau ritz Petersen (død 1906) og Hustru Eleonora f. Scheuermann (død 1906): gift (28. Maj 1898) m. Sophia P., f. 4. Juni 1876 i Callao, Peru, Datter al Mineejer Bernardo Priiss (ddd 1906) os Hustru Carolina f. Windt (død 1877).

Uddannet ved Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; rejste til Argentina 1890; ansat som Havneingeniør i Ho-sario; rejst fil Cirile 1893; Ingeniør ved Opførelsen af flere Salpeterværker; rejst til Peru 1898; Direktør for Minesel-skabet Minas del Carmcn 1898-1918; Leder • af det svenske Handelsselskab Aktb Oceaakompagniet 1918-23; dansk Generalkonsul for Peru 1901-39; svensk Generalkonsul 1911-25; 1924 overordent­lig Gesandt og befuldmægtiget Minister i særlig Sendelse i Anledning af Peru's Hundredaarsjiibilæum for Slaget ved Ayacucho.

Udenl. Ordener: P.8.I.; S.N.3.; S.V.2V

Adresse • Avenida Agricultura 428, Ca-silla 1488. Lima, Pern.

PETERSEN Carl Minister for offent­lige Arbejder; f. 1. Maj 1894 i Gundsø-Ulle ved Roskilde; Søn af Arbejdsmand J M Petersen og Hustru Karen f. Kri-stiansdatter; pift (12. Dec. 1916) m. Dorthea Kristine P., f. 2. Juni 1897 i Strandhuse ved Kolding, Datter af Gaardejer, Sognefoged J P Jensen og Hustru Mel te Marie f. Holm.

Arbejdsmand 1916-22; Statshusmand fra 1922; Minister for offentlige Arbej­der i det andet Ministerium Buhl i 1945 og i Ministeriet Hedtoft 1947.

Pete___________________

Medlem af Aagerup-Kirkerup Sogne-raad 1921-34, al Socialministeriets Ar-bejdsløshedsraad 1953, af Folketinget (Socialdemokratiet; Store Heddinge Kredsen) 1935, af Folketingets Finans­udvalg 1945-47, af Hovedbestyrelsen for De samvirkende sjællandske Husmands­foreninger 1937 os af Amtsraadet 1938-48; Næstformand j Skatteraadet for Roskilde Skattekreds 1934-46; Formand for Roskilde Amts Grundforbedrings-udvalg 1934, for De sammensluttede Husmandsforeninger i Khhvns Amt 1937 og for Roskilde Amts- og Bys Sygehus 1938.

Adresse:   Aagerup  pr.   Roskilde.

PETERSEN   Carl J Dommer, R.; f. 1. Maj 1894 i Hørby, Holbæk Amt: Søn al Købmand og Kroejer Lars P Peters™ og Hustru Ingeborg f. Jensen (død 1920); gift (25. Okt. 1921) m. Jacobino Antouie V., f, 14. Jan. 1896 i Allerup, Datter af Politiassistent Jørgen Plqug Kjeldsen og Hustru Elisabeth Karoline f. Vind (død 1923).

Student (Stenhus) 1913; cand. jur 1919; Dommerfuldmægtig i Tønder 1923: i Graasten 1923; Dommer i Nibe Køb­stad m. v. 1943, i Als Nørre og- Søndir Herreder 1949.

Medlem af Graastcn Sogneraad 1929-43, Formand 1931-43.

Adresse : Engelshøjg. 22, Sønderborg.

PETERSEN Carl S fh. Overbibliotekar, Dr. phil. K'.DM.p.p.; f. 29. April 1873 i Købeløv pr. Nakskov; Søn af Gaard-ejer P C Petersen (død 1899) og Hu­stru f. Larsen (død 1899): gift (17. Maj 1902) m. Agnes Marie P. (f. 1873, død 1906), Datter af Justitsraad V Ber­telsen og Hustru f. Kehlet.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1891; cand. mag. 1899; Lærer ved for­skellige kbhvnske Skoler 1897-1907; As­sistent ved Det kgl. Bibliotek 1901, Un­derbibliotekar 1907, Bibliotekar 1915, Overbibliotekar 1924-43; 1921-23 af Un­dervisningsministeriet stillet til Raa-dighed for Statens Bibliotekstilsyn ved Ordningen af det sønderjydske Biblio­teksvæsen . Dr. phil h. c. 1929.

Medlem af Det kjrl. Norske Viden­skabernes Selskab i Trondheim, af Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo ok af Kungl. vetenskaps- och vitterhetssam-hållet i Goteborg; Æresmedlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og af Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige og faglige Biblioteker; i Bestyrelsen for Samfund til Udgivelse af gammetaordisk Litteratur; Medlem af Det kgl. nordiske Oldskrift-Selskab.-Oldskriftsafdeling. af Selskabet for Ud­givelse af Kilder til dansk Historie, af Kommissionen for Den Arnarnagnn anske

_______________________1068

Stiftelse  og af  Selskabet til Udgivet; af færøske Kildeskrifter og Studier.

Litterære Arbejder: Fyenboen Cluu-dius Claussøn Swart (Claudius Cla vus). Nordens ældste Kartograf (sani men med A A Bjørnbo) (1904). Brevvexling mellem N M Peter­sen og Carl Save (1908), Anecdota car-tographica septentrionalia (sammen med A A Bjembo) (1908); Fr. Palndan-Mul-lers Poetiske Skrifter med Indledning og Kommentarer (1909); Danske viden­skabelige Biblioteker og deres Histo­rie (1912, 1916 og 1927); Ludvig Hol­bergs Samlede Skrifter (1913 ff.): Sønder j j'dske Digte i Folkesproget (sam­men m. Marius Kristensen) (1920); Apo­teker Sibbernsens Saxobog (sammen med C Behrend og R Paulli, 192(7); Den danske Litteratur fra Folkevan­dringstiden indtil Holberg (afsluttet under Medvirkning af R Paulli. 1929) ; I L Heibergs Poetiske Skrifter med Indledning og Kommentar (1931-32); Digte af N F S Grundtvig med Indled­ning og Kommentar (1933); Peder Paars Originaler og Eftertryk (1938); Stenal­der, Broncealder. Jernalder (1938); Det kgl. Biblioteks Haandskriftsamling (1943); Medarbejder ved Udgaven ju Breve fra og til Adam Oehlenschlåger (1945-49) - redigerede sammen med Fran­cis Bull Holberg Aarbog 1920-25; Af­handlinger i forskellige Tidsskrifter.

Fik i 1908 Det kgl. Danske Videnska hernes Selskabs Sølvmedalje.

Uden!. Ordener; N.St.O.2".; Rnm.St 2. S.N.2'.

Adresse : Solvej 2, Kbhvn. F.

PETERSEN Carl Wilhelm Assurandør, cand. act.. R.; f. 5. Sept. 1897 i Khhvn.; Søn af Assurandør, Grosserer Emil Petersen (død 1926) og Hustru Margrethe f. Frankel (død 1949); git'< (29. Aug. 1925) m. Tandlæge Ina P., f. 25. Jan. 1900 i Ordrup, død 1945.

Student (Henrik Madsens Skole) 1915; cand. act. 1922; ansat i Statsan­stalten for Livsforsikring 1916-18; i Assurancefirmaet Grantn * Petersen 1918, Prokurist 1919, Medindehaver 1922, Eneindehaver fra 1926.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Agenter for Statsanstalten for Livsforsikring 1926, Formand fra 1935, Redaktør af Foreningens Medlemsblad fra 1928; Formand for Foreningen af Agenter og Inspektører for Det kgl. octr. alm. Brandassurance Compagni 1947; Næstformand for Foreningen ar Forsikrings Akkvisitører i Kbhvn.; Kasserer for Centralforeningen af For-sikringsforeninger i Danmark 1945; Medlem af Bedømmelsesudvalget i Assu­randørernes Fælles-Kartotek 1938; Kas-

1089_______________________

serer  for  Historlsk-topografisk  Selskab for F-rdbg. fra 1944.

Adresse:   Kastaniev. 7, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Raagereden, Raageleje.

PETERSEN Charles Ih. Landstings-formand; f. 16. Dec. 1877 i Kbhvn.. Søn af Filehuggermester A A Petersen (død 1889) og Hustru Ida Adelaide f. Wandrnp (død 1914); gift (17. Febr. 1948) m. Thora P., f. Wickmann, f. l Juni 1893.

Oprindelig i Handelslære; ansat ved Statsbanerne 1899, Ekspedient 1913, udenfor aktiv Tjeneste fra 1919. Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Jernbane-forbund 1902-38, Viceforretningsfører 1907. Formand 1914-38; Medlem af De samvirkende Fagforbunds Forretnings­udvalg 1928-40; Medlem af Landstinget 1928-47, Landstingets Formand 1940-47

Medlem af Lønningsraadet 1919-42, af Lønningskommissionerne af 1919 og 1929 og af Sparekommissionen af 1921.

Formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation I 1937-42 og for Statsfnnktionærernes Laaneforening; Medlem af Rigsretten, Det udenrigs­politiske Nævn, Toldraadet og Jernbane-raadet, af Bestyrelsen for Statsbane-personalets Laane- og Spareforening af 1883, af Bestyrelsen for Statsbaneper­sonalets Sygekasse 1904-47 og af Sty­relsen for Uheldsforsikringsforeningen for D.S.B.'s Personale; Medlem af Di­rektionen for Embeds- og Bestillings­mændenes Spare- og Laanekasse.

Adresse; Borgmester Jensens Allé 3 Kbhvn. Ø.

PETERSEN   Chr. Sagfører; f. 7. Maj 1883 i Raa ved Maribo; Søn af Gaard-ejer Hans Jørgen Pedersen og Hustru Regine f. Schelde; ugift.

Exam. jur. 1909; Assistent i Kbhvns Magistrat 1909-12; Sagfører i Rødby fra 1915.

Borgmester i Rødby 1925-37; For­mand i Bestyrelsen for Banken for Rødby og Omegn 1925-40; Medlem af Bestyrelsen for Lolland-Falsters Telefon Akts. fra 1919 og for 4. Sagførerkreds 1928-34; Medlem at Sagførernævnet.

Adresse: Rødby

PETERSEN Christian Administrations chef; f. 3. Dec. 1894 i Aarhus; Søn af Havnearbejder Andreas Petersen (død 1947) og Hustru Mette f. Jensen (død 1947); gift (25. Sept. 1935) m. Helga P., f. 26. Dec. 1891 i Silkeborg, Datter af Restauratør Søren Petersen (død 1905) og Hustru Cecilia Marie f. Madsen (død 1918).

Udlært som Typograf i Aarhus 1914; ansat ved Vestjyllands Social-Demokrat, Esbjerg 1918; Forretningsfører ved Vest­sjællands Social-Demokrat, Slagelse 1925: Abonnementschef ved Social-Demokraten

____________________Pete

i Kbhvn. 1929, Overfaktqr 1934, Forret­ningsfører for den socialdemokratiske Presse 1941; Administrationschef for den samlede socialdemokratiske Presse i Danmark 1948.

Medlem af Forretningsudvalget for Den danske Presses Fællesindkøbsfor-ening, af Forretningsudvalget for Dan­ske Dagblades Fællesrepræsentation, al' Bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau og af Bestyrelsen for Akts. Bladkompag­niet.

Adresse : Tagensv. 17, Kbhvn. N.

PETERSEN Christopher Tobaksfal>ri-kant, R.DM.; f. 25. Marts 1870 i Hor­sens; Søn af Tobaksfabrikant Christo­pher Petersen (død 1909) og Hustru El-frida 1. Møller (død 1911); gift (26. Okt. 1897) m. Anna P., f. 26. Juli 1869, Dat­ter af Kontorchef, Kancelliraad M Han­sen (død 1913J og Hustru Caroline f. Petersen (død 1889).

Uddannet i Horsens, Odesse og Bre-men; Tobaksfabrikant og Medindehaver af Firmaet Petersen & Sørensen 1900, Eneindehaver 1924, Medindehaver s. m. Sønnen, Ejnar Petersen, fra 1933.

Formand for Horsens Handelsforening 1920-24, Æresmedlem 1940; Formand for Foreningen af Skraa- og Regtobaksfa-brikanter i Danmark 1920-39; Medlem af Horsens Byraad 1917-21; Medlem af Tilsynsraadet for Spare- og Laanekas-sen for Horsens By og Omegn fra 1916, Næstformand 1936, Formand 1940; Med­lem af Bestyrelsen for HorsensJuels-mindebanen fra 1936; Repræsentant for Købstædernes almindelige Brandforsik­ring fra 1909, Medlem af Kontroludval­get fra 1936, Næstformand fra 1940; Medlem af Industriraadet 1926-33; For­mand for Handelsstandens Hjælpekasse i Horsens fra 1926; Medlem af Besty­relsen for Horsens Museum fra 1931; Kasserer for Horsens Børneasyl 1910-48. Æresmedlem af Horsens Rotary Klub 1940.

Adresse : Horsens.

PETERSEN   Dietrich Rektor, RJXM.; f. 17. Juni 1876 i Sønderhav ved Flens­borg; Søn af Gaardejer P A Petersen (død 1944) og Hustru f. Caratensen (død 1922); gift 1. Gang (17. Okt. 1904) m. Kathrine Dorthea P., f. 6. Aug. 1882 i Hammelev ved Haderslev, død 1944, Datter af Proprietær Steffen Stef­fensen (død 1900) og Hustru f. Chri­stiansen (død 1909); 2. Gang (3. Maj 1946) m. Signe Charlotte P., f. 30. Sept. 1893 i Aarhus, Datter af Civil­ingeniør, fh. Signalinspektør ved Stats­banerne Fritz Wolff (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1926) ag Hustru Signe Julie Luise f. Wolff.

Student (privat dimdt. fra Mariboes Skole) 1897; cand. mag. 1903; Lærer ved

Pete___________________

kfohrnske Skoler 1903-07, ved Aarhus Katedralskole 1907-27; Adjunkt 1910; Lektor 1920; lærer i Tysk for Kron­prins Frederik ogTrins Knud i Somrene 1912 og 1913; Eektor for Svendborg Statsgymnasium 1927-42.

Medlem af Opgavekommissionen for Real- og Piigeskoleeksamen 1916-43 o« for Studentereksamen 1918-27; Konsu­lent ved Undervisningsinspektionen for Gymnasieskolerne 1919-27; Medlem af Bestyrelsen for Freunde deutscher Lite-ratur i Aarhus 1925-27, af Bestyrelsen for Svendborg og Omegns Fadderskabs-forening for Løjt Kirkeby fra 1934 og af den lokale Komite inden for Dan­marks Naturfredningsforening fra 1944.

Har skrevet Afhandlinger og Pjecer om faglige Emner samt Artikler og tal­rige Anmeldelser af tyske Lærebøger m. v. i Vor Ungdom og Gymnasiesko­len.

Adresse:  Svendborg.

PETERSEN   Eduard Hypotekforenings-direktør, R.; f. 9. Nov. 1887 i Brønders­lev; Sen af Konditor Eduard Petersen (død 1916) og Hustru Marie f. Larsen (død 1893); gift (22. Sept 1928) m. Irma P., f. 17. Jan. 1905, Datter af Kontorchef C I Olsen og Hustru Dora f. Biilow.

Exam. jur. 1912; Assistent i Jydsk Grundejcrkreditforening i Herning 1913; Assistent i Den vest- og sønderjydske Kreditforening j Ringkøbing 1914; Fuld­mægtig smstds. 1917; Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn. 1919; Bogholder i Grund­ejernes Hypotek-Forening for Kbhvn. 1922j adm. Direktør smstds. 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Under-støttelsesselskabet for trængende Kon­torbetjente og disses Enker.

Adresse: Gersonsv. 55, Hellerup.

PETERSEN Einar H Dommer, R.; f Nov. 1883 i Vejle; Sen af Sagfører H Petersen (død 1928) og Hustru f. Petc sen  (død 1936); gift 1. Gang (26. Ok 1911) m. Alva P., f. 12. Maj 1885 i A;. borg, død 1930, Datter af Købmand Pr prietær Martin Tygstrup  (død 1915)  < .Hustru f. Lundby (død 1926); 2. Går. (18'. Juli  1938)  m.  Karen Marie  P., 24. Sept. 1903 i Hvidbjerg v. Aa Sogi.. Datter af Laudpostbud Christian Frede rik Henriksen  (død 1936)  og Hustru f. Nielsen (død 1936).

Student (Vejle) 1902; cand. jur. 1908; Sagførerfuldmægtig i Vejle og Haslev 1908-10; Byfogedfuldmægtig i Vejle 1910 •11; Fuldmægtig ved Nørvang-Tørrild Herreder, Vejle 1911-19; Dommerfuld­mægtig i Vejle 1919-27; Politimester i Hassing-Refs Herreder 1927; Dommer i Stege Købstad og Møens Herred 1934.

Adresse: Stege.

_________________ 1090

PETERSEN    Ekkert Overtelte: f. 11. Juli 1887 paa Frdbg.; Søn af Overrets­sagfører Niels Petersen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Anna Wilhelmine f. Jensen (død 1938); gift (7. Nov. 1917) rn. Karen Julie P., f. 27. Sept. 1888 i Kbhvn., Plejedatter af Dyr­læge P A Pedersen (død 1931).

Student (Slomanns Skole) 1905; med. Eks. 1912; Reservelæge ved Vejle Amts-og Bys Sygehus 1912-13 og ved Randers Købstads Sygehus 1915-16; kst. 2. Re­servekirurg ved Kommunehospitalet i Kbhvn. i 1917; 2. Reservelæge ved Rigs­hospitalets Fødeafd. A og gynækolo­gisk Afd. 1917-19; 1. Reservelæge sam­mesteds 1919-22; 2. Reservekirurg ved Bispebjærg Hospitals Afd. A. i 1922; Overlæge ved Sønderborg Amtssygehus 1922-34, ved Statshospitalet i Sønder­borg, gynækologisk-obstetricisk Afd. fra 1934; kst. Amtslæge i Sønderborg i 1924.

Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­udvalget for Radiumstationen i Odense fra 1931, af Invalidenævnet i Sønder­borg fra 1932, af Bestyrelsen for Fyns Stifts medicinske Selskab fra 1933 (For­mand fra 1948), af Repræsentantskabet for dansk medicinsk Selskab fra 1933 og af Hovedbestyrelsen for Landsforenin­gen til Kræftens Bekæmpelse fra 1936; Formand for Amtsorganisationen for Sønderborg Amt 1930-37 samt for Lokal­foreningen for Sønderborg under Lands­foreningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1930; Medlem af Tilsynsraadet for Fyn." Stifts patologisk-anatomiske Institut ' Odense fra 1938; Formand for Bestyrel­sen for Mødrehjælpsinstitutionen for Aabenraa-Sønderborg, Haderslev, Tønder og Vejle Amter samt Medlem af Mødre­hjælpens Fællesraad fra 1939; Formand for Foreningen for Gynækologi og Ob­stetrik 1941-43; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for Gynækologi og Obstetrik 1943; Censor i Obstetrik ved Kbhvns Universitet 1944; gynækologisk Konsulent ved Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig 1946; Medlem af det af Indenrigsministeriet nedsatte Udvalg vedr. Fødselshjælp m. v. 1947; Formand for Dansk medicinsk Selskab 1947.

Medarbejder ved Acta obstetricia et gynæcologica scandinavica fra 1924; Red­aktør af Tidsskrift for Jordemødre fra 1937; korresponderende Medlem af So-oieté de la Ohirurgie de Lyon 1937.

Adresse: Kongevejen 21, Sønderborg.

PETERSEN Erik Afdelingsingeniør, R. DM.p.p.; f. 17. Sept. 1884 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Erik Petersen (d»»d 1911) og Hustru Chribtine f. Jensen (død 1944); gift (9. Marts 1917) m. Ingrid P-, f. 24. Sept. 1894 i Necochea,

1091

Pete

Argentina, Datter af Skibsreder Jacob Lillelund (død 1920) og Hustru Kalle f. Bodholt.

Cand.    polyt.    (Bygningsing.)    1908;

Sekondløjtnant ved Fæstningsiirtille-riet 1909; Ingeniør hos Stadsingeniøren i Kbhvn. s. A.; Ingeniør ved Roskilde Kommune 1912; ansat ved Statsbanerne fra 1916, Ingeniørassistent 1918, Bane-ingeniør af 2. Grad 1921, af 1. Grad 1936, Afdelingsingeniør 1946, Chef for Statsbanernes Sporkontor.

Medlem af det tekniske Udvalg in­denfor Foreningen af mellemeuropæiske Jernbaneadministrationer; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ingeni­ører i Statens Tjeneste 1918-25 og af Dansk Ingeniørforenings Repræsentant­skab 1921-25.

Har skrevet forskellige tekniske Ar­tikler i inden- og udenlandske Tids­skrifter; Medarbejder ved Teknisk Lek­sikon for Industri og Haandværk.

Udenl.  Orden:   F.Æ.L.5.

Adresse:  Strandboulevarden  110, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: N-Strandvej 371, Horn­bæk.

PETERSEN  Erik J Docent; f. 4. Nov. 1894 paa Strenghøjgaard ved Slangerup; Søn af Proprietær Christian Petersen (død 1899) og Hustru Anna f. Bindslev (død 1947); gift (11. Febr. 1921) m. Meta P., f. 14. Juni 1895 paa Lunds-gaard ved Sorø, Datter af Proprietær Ha.ns Jørgensen (død 1928) 02 Hustru Margrethe f. Nielsen (død 1935).

Student (Frederiksborg) 1913; mag. scient. (Botanik) 1920; fast videnska­belig Assistent ved Landbohø.jskolen 1921-23; Leder af den bakteriologiske Afd. ved Statens Planteavlslaborato-rium 1923-47; Lektor i Mikrobiologi ved Landbohøjskolen 1942, Docent 1946; til­lige Lærer i Bakteriologi ved Statens Lærerhøjskoles Skolekøkkenafd. fra 1939 og Lærer i Mikrobiologi ved Statens Lærerhøjskole fra 1943; Lærer i alrn. Mikrobiologi ved Kbhvns Universitet 1948; Medlem af Arbejdsudvalget for Afholdelse af den 4. internationale Mi-krobiologkongres 1947; tildelt Emil Chr. Hansen Medaljen i Sølv 1940.

Har skrevet forskellige Arbejder vedr. den teoretiske Bakteriologi og Jord­bundens Mikrobiologi; Medarbejder ved Landbrugets Ordbog og Nordisk Have­brugsleksikon : Medudgiver (Consulting editor) of Plant and Soil (1948).

Adresse : Olesv. 11, Virum pr. Holte.

PETERSEN Ernst Landsretssagfører. M.T.Kha.p.p.; f. 16. Ang. 1890 paa Frdbg.; Søn af Bogholder I Ohr. Pe­tersen (død 1919) og Hustru Marie f. Jørgensen (død 1922); gift (27. Febr.

1918) m. Esther P., f. 30. Okt. 1894, Datter af Købmand F C Møller (død 1924) og Hustru Anna f. Nielsen (ded 1930).

Student (Gammelholms Latinskole) 1909; cand. jur. 1917; Landsretssagfø­rer i Odense 1923.

Medlem af Bestyrelsen for juridisk Forening i Odense fra 1924, for Dansk Idræts Forbund fra 1930 og for Dansk Golf Union fra 1931; Medlem af Dan­marks Olympiske Komité fra 1934; Formand for Bestyrelsen for Akts. Det danske Gaskompagni fra 1940; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Erumen-taria, Kbhvn., for Akts. Odense Ægfor-retning, Kbhvn. og for Akts. De jyd-ske Kultørvsfabriker, Medlem af Besty­relsen for Akts. I G Jacobsen, Odense og for Carl Scheplers Eftf. Irma Fabri-kerne A/S, Kbhvn.; Formand for Aka­demisk Samvirke paa Fyn og for For­eningen Frit Danmark, Odense Afd.; Medlem af Repræsentantskabet for Dag­bladet Information.

Udenl.  Orden: Sv.r.K.l.

Adresse: Sosenvænget 3, Fruens Bøge.

PETERSEN   Frederik V fb. Departe­mentschef og Stetsraadssekretær, K'. DM.p.p.; f. 4. Maj 1868 i KMwn.; Søn af Etatsraad, Hovedrevisor C P Peter­sen (død 1911) og Hustru Anna f. Gain-borg (ded 1894); gift 1. Gang (2. Juni 1900) m. Ellen P., f. 1. Nov. 1868, død 1921, Datter af Skibsfører Oluf Bache, 2. Gang (5. Juli 1922) m. Christiane P., f. 15. Nov. 1888, Datter af Købmand H Habelien.

Student (Metropolitanskolen) 1887; cand. iur. 1893. Sagførerfuldmægtig 1893-1903; Assistent i Ministeriet for offentlige Arbejder 18%, Fuldmægtig 1909, Kontorchef 1913: Generalsekretær ved Statsbanerne 1915; Departements­chef i Statsministeriet og Statsraads-sekretær 1919-38.

Formand for og Medlem af en Række Kommissioner og Udvalg; Næstformand for Lønningsraadet 1919-39; Medudgiver af Hof- og Statskalenderen 1933-39; Di­rektør for Wilhelmine-Stiiftelsen; For­mand for Overfredningsnævnet 1937-45, for Strandfredningskommissionen 1937-40 o? for Ekspropriationskommissionen i H. t. Lov af 13. Nov. 1940 om Sti­anlæg m. v. i Københavnsegnens grøn­ne Omraader 1940-48; Medlem af Besty­relsen for det internationale Institut for administrative Videnskaber i Bruxelles 1930-46; Medlem af Bestyrelsen for den danske Afd. af Nordisk administrativt Forbund 1919-46.

Har udgivet: Om Jernbane- og Spor-vejskoncessioner efter dansk Ret (1915), foruden en Række mindre Afhandlin-

Pate

1092

ger  om  forskellige  administrative   og retslige Forhold. Udenl. Orden:  I.F.l.

Adresse : Ellinorsv. 39, Charlottenlund.

PETERSEN     Gerhard    Veterinærdirek-tør,   R.DM.p.p.;     t.    10.   April   1892   i Kbhvn.; Søn af Sølvpletterer Jacob Pe­tersen og Hustru f. Petersen; gift (28. , Okt.   1916)   m.   Karen   P.,   f.   22.   Nov. ISffJ i Korsør, Datter af Tilsynsførende N Chr.  Hansen  (død  1928)  og Hustru f. Christiansen  (død 1934).

Dyrlægeeks. 1913; Kursus for Embeds­dyrlæger ved Tierårztliche Hochschule i Hannover; Assistent i Anatomi ved Ve­terinær- og Landbohøjskolen 1913-21; prakt. i Karise 1921-31; Veterinærinspek­ter 1931; Veterinærdirektør og Chef for Hen civile Veterinæradministration 1933.

Formand for Det veterinære Sundheds-raad 1934; Danmarks Repræsentant ved Office international des Epizooties og i Komitéen for internationale Veterinær-kongresser.

Har skrevet Tidsskriftartikler over veterinære Emner.

Udenl. Orden.- S.N.3.

Adresse : Bratskovv 5. Kbhvn Van-låse.

PETERSEN   Hans Møller; f. 22. Maj 1885 i Odense; Søn »f Møller J P Pe­tersen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Emma Sakuntala f. Steenberg (død 1920); gift (25. Okt. 1913) m. Ida Marie P., f. 4. Juni 1889 paa Hedengaard, Datter af Proprietær far! Emil Suhr (død 1928) ok Hustru Laura Marie f. Møller (død 1919).

Uddannelse paa Munke Mølle i Oden­se og i Firmaet F O Støvers, jr. i Ha­dersløv; Studieophold i amerikanske Møllecentrer 1909-10. Direktør for Mun­ke Mølle 1911, Forpagter 1917-18 ok Ejer af Møllen fra 1919; efter Munke Mølles Omdannelse til Aktieselskab 1935 adm. Direktør og Formand for Besty­relsen for dette.

Medlem af Bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1922-48 og for Foreni ugen af Danske Handelsmøller fra 1929, Formand 1941-48; Formand for Sammenslutningen af Danske Handels-møller fra 1937: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Albani Bryggerierne fra 1949.

Ad.resse; Munke Mølle, Odense.

PETERSEN Hans William Støbsinten-dant, R., HTIt.: f. 30. Marts 1892 i Vedø; Søn af Rentier H P L Petersen ag Hustru Kristine P. (død 1943); gift (22. Maj 1923) m. Edith P., f. 9. Sent. 1899, Datter af Grosserer F Mouvielle (se denne).

Reserveintendant i Hærens Forpie j-niingakorps 1919; Regnskabstjeneste ved Hæreng Afdelinger 1919-32; I/ærer ved Forplejningakorpsets Skole 1932-40; In-

tendant 1938; Chef for Hærens Munde­ringsdepot fra 1941; Stabsintendant, 1948.

Kasserer i Officersforeningen i Kbhvn. 1936-45; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen for Nordiske Offiicersskydninger fra 1938.

Adresse: Lynsrbyv. 100, Kbhvn. Ø.

PETERSEN Harald Civildommer, fh. Justitsminister, R.: f. 27. Jan. 1895 i Odense; Søn af Sagfører, Kancelliraad C Petersen (død 1917) og Hustru Han­sine Methilde f. Madsen (død 1938); gift (3. Sept. 1937) m. Olg-a Lonise Ama­lie P., Datter af Major. Tobaksfabri-kant Peter Frants Christoffer Madsen (død 1915) og Hustru Andrea f. Peter­sen (død 1935).

Student (Odense Katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; Byfogedfuldmægtig i Odense 1918; By- og Herredsfuldmægtig i Middelfart 1919: Sekretær i Justits­ministeriet 1920, Fuldmægtig 1929; til­lige Fuldmægtig hos Rigsadvokaten 1919-23 og Sagførerfuldmægtig 1923-28; flere Gange kst. som Politimester, Un­derretsdommer og som Dommer i Ostre Landsret: Statsadvokat for Kbhvn. 1932; Justitsminister i Samlingsministeriet Staunlng 1940-41; Civildommer i Kbhvn.--Amts nordre Birk 1941.

Formand for Oprejsningsnævnet for Frdbg. og Kbhvns Amtsraadskreds Medlem af Ankenævnet 1946-47.

Adresse : Parkovsv. 50, Gentofte.

PETERSEN    Harald   fh.   Forsvarsmini ster, Hypotekbankdirektør;  f.   27.  Okt.

1893 i Dame paa Møn; Søn af Folke­tingsmand, Førstelærer Emil Petersen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Emilie Marie f. Carstensen (død 1924); gift 1. Gang (24. Sept. 1924; m. Eleonora Vilhelmine P., f. 20. Dec.

1894 i Kbhvn., død 1947, Datter af Mu­rermester R P Bugge ok Hustru Vil­helmine f. Christiansen; 2. Gang (29. Maj 1948) m. Inga Ulricha "P., f. 20. April 1904 i Aarhus, Datter af Overser-gent N K Kristensen (død 1922) ok Hustru Augusta f. Nielsen.

Præliminæreks. 1909; Lærereks. (Ged­ved) 1914: Kursus i Sprog og National­økonomi i Kbhvn. til 1916; Journalist ved Ringsted Folketidende 1916; Rijrs-dagsmedarbejder ved Venstres General-korrespondance 1918-19, ved Venstres Pressebureau fra 1919 og ved Venstres Sekretariat, Rigsdagen fra 1920; Leder af Venstres Sekretariat fra 1920; Sekre­tær for Venstres Rigsdagsgruppe fra 1925 og for Venstres Landsorganisation fra 1929; Medlem af Folketinget for Svendborg Amtskreds fra 1943; Næst­formand for Venstres Riigsdagsgruppe 1945: Forsvarsminister i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47; Direktør og

1093

Pete

Formand  i  Direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra 1948.

Formand   for   Foreningen   Dannevirke fra 1948: Medlem af Den skandinaviske Forsvarskomité 1948  og  af  Bestyrelsen for Statsboligfonden 1948. Udenl. Orden:  S.N.l. Adresse: Præstegaards Allé 17, Kbhvn. Brønshøj.

PETERSEN Helge Direktør for Meteoro­logisk Institut, R.DM.: f. 3. April 1886 i Roskilde; Søn al Overlærer Julius Petersen (død 1922) og Hustru Doro-thea f. Bierring (død 1937); gift 1. Gang (26. Febr. 1911) m. Hulda P., f. 16. Juli 1886, død 1921, Datter af Gros­serer Gotfred Beck (død 1937) og Hu­stru Lauritzstine f. Siegumfeldt (død 1924); 2. Gang (20. Dec. 1924) m. Ellen Louise P., f. 28. Dec., Datter af Sag­fører Ingvard Andersen og Hustru Ida t. Low.

Student (Herlufsholm) 1903; cand. mag. 1909; Assistent ved Fysisk Labo­ratorium og Lærer ved forskellige Sko­ler; ansat ved Meteorologisk Institut 1910; videnskabelig Assistent 1911; Af-delingsmeteorolog 1919; Statsmeteorolog og Chef for Vejrtjenesteafd. 1932; Di­rektør for Meteorologisk Institut 1942; tillige Lektor i Meteorologi ved Dan­marks tekniske Højskole 1944 og ved Kbhvns Universitet 1946.

Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber 1943 og af Kommissio­nen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland 1944.

Har skrevet videnskabelige Afhand­linger i inden- og udenlandske Tids­skrifter og Værker, populære Artikler »amt Lærebogen Vejrets Fysik.

Adresse: Sophus Bauditz V. 15, Char-lottenlnnd.

PETERSEN    Henrik Blikkenslagerme­ster, Oldermand; f. 27. Maj 1883 i Stege; Søn af Købmand Rasmus Peter­sen (død 1915) og Hustru Mette Marie f. Johansen (død 1932); gift m. Else P., f. 31. Maj 1896 i Helsingør, Datter af Smedemester Erik Madsen os Hu­stru Marie f. Sørensen (død 1927).

Udlært 1901; arbejdet i Tyskland, Østrig og Schweiz 1902-11; egen Virk­somhed i Kbhvn. fra 1911.

I Ledelsen for Kbhvns Blikkenslager-laug fra 1920. Oldermand f rå 1944; Med­lem af Forretningsudvalget for Haand-værksraadet 1949.

Adresse : Egernv. 4, Kbhvn. F.

PETERSEN   H  F Præst; f. 3. Juni 1898 i   Oldenburg   i   Holsten;   Søn   af   Bog­trykker  M   C   Petersen   (død  1940)   og Hustru Ellen f.  Petersen.

Tysk Realskoleeks. i Aabenraa 1914; Student (Efterslægtselskabets Skole) 1917; cand. theol. 1924; ordineret Med-

hjælper . ved Grøndalskirken, Kbhvn. 1924; Andenpræst ved den danske Me­nighed i Flensborg 1926 og tillige Sekre­tær for dansk K. F. U. M. 1926-28; Præst for de Danske i Sydslesvigs Landdi­strikter under Dansk Kirke i Udlandet 1933; Førstepræst ved den danske Me­nighed i Flensborg 1937; Førstepræst for Sydslesvig 1946; Formand for Syd­slesvigs Kaiende 1946 og for Sydsles­vigs Kirkedag 1947: Medlem af Hoved­bestyrelsen for Sydslesvigsk Forening fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for To Løver 1935-37. for Kristeligt Ungdomsarbejde Syd for Grænsen 1935-37, for Historisk Samfund for Sønderjylland fra 1936 ok for Selskabet for Danmarks Præstehi­storie fra 1939; Formand for Dansk Bi­blioteksforening for Flensborg og Om­egn 1937-40, for den danske K.F.U.M. i Flensborg 1935-47 og for den danske Menighed i Flensborg og Omegn fra 1937; Redaktør af Ansgar, Kirkeblad for Sydslesvig 1932-41; Medudgiver af Sydslesvigs Kirkekalender (1948 f).

Har skrevet: Claus Harms (1928); Danske i Sydslesvig (1933): Fra syd­slesvigske Præstegaarde (1938); I Krig og Fred (1946): forskellige Afhandlin­ger m. m., historiske Afhandlinger bl. a. i Sønderjydske Aarbøger. Medarbej­der ved Dansk biografisk Leksikon og ved Værket Sydslesvig gennem Tiderne. Adresse: Wrangelstr. 14, Flensborg og Karpedam 11, Aabenraa.

PETERSEN H J Proprietær; f. 25. Juli 1896 i Birkende; Søn af Gaardejer Niels Petersen (død 1941) og Hustru Johan­ne f. Hansen (død 1940); gift (26. Ma.i 1922) m. Jenny P., f. 1. Juli 1897 i Hørby, Datter af Hotelejer M P Chri­stensen (død 1927) og Hustru Marie f. Adamsen (død 1934).

Landbrugskand. 1918; Konsulent for Tørring og Omegns og Vrads Herreds Landboforeninger 1919-24; Forpagter 1924-30 og fra 1930 Ejer af Christians-minde ved Horsens.

Medlem af Bestyrelsen for Spare- os Laanekassen for Horsens By og Om­egn fra 1936; Formand for Horsens Landbrugsforening fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1937 og for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1937; Medlem af Landbrugsministe­riets Smøreksportudvalg, fra 1946 og af Landbrugsraadet fra 1949.

Adresse : Christiansminde pr. Horsens.

PETERSEN Hjalmar fh. Guvernør; f. 2. Jan. 1890 i Eskildstrup paa Fyn; Søn af Købmand Lauritz Petersen (død 1932) og Hustru Anna f. Preben-Hansen (død 1907); gift 1. Gang (5. Aug. 1914) m.

pete         _____________

Eigmor P., f. Wosgaard, død 1930; 2 Gang (28. Juni 1934) m. Medora P., f. 2. Maj 1896 i Meriden, Minnesota, Dat­ter af afdøde Hotelejer Samuel r Grandprey og Hustru Hattie G.

I/ærte Bogtrykkerfaget; grundlagde Bladet ..Askov American", Askov, Minn 1914; Medlem af Minnesotas lovgivendi Forsamling 1931-35; Vicegnvernør i Min nesota 1935-36, Guvernør i 1936; derefte i Statstjeneste (Minnesota Eailroad i Warehouse Commissiqn) 1937-43.

Adresse: Askov, Minn., U.S.A.

FETERSEN Ivar fh. Overlæge, Dr. med. R.; f. 5. Juli 1867 i Stamp ved Varde; Sun af Gaardejer C R Petersen og II« 8trn Helene f. Iversen; gift (28. Dec. 1898) m. Heinricha P., f. 22. Okt. i Kbhvn., død 1939, Datter af Kommune­lærer B E Nehin og Hustru f. Petersen Student (Kibe) 1886. med. Eks. 1893. Læge ved Silkeborg Badesanatorium 1899-1905; Dr. med. 1901; Overlæge ved Rrabbesholm Sanatorium 1905-38.

Adresse : Krathusv. 12, Charlottenlund

PETERSEN Jacob Snedkermester. B.; f. 17. Juli 1872 i Fredericia; Søn af Tam­rer F C C Petersen (død 1918) og Hu­stru Johanne f. Jensen (død 1911); gift (4. Maj 1901) m. Johanne Laurine P., f. 25. Jan. 1876 i Kbhvn.

I Lære hos Snedkermestrene Vilhelm & Robert Alberti •, arbejdede i Tysk­land, Schweiz og Frankrig 1893-97; Elev paa Knnstgewerbschnle i Munchen; Snedkermester 1897.

Opmand og Formand for Møbelsned­kernes og Stolemagernes Voldgiftsret fra 1911; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen for Kunsthaandværk 1920-40, af Komitéen for Dansk Købestævnes Knnsthaandværks Afdeling og af Be-præsentantskabet for Lærlingeforenin-fren: Medlem af Bestyrelsen for Sned-kerlauget 1909-25; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Snedkermestrenes Træ-og Finérskæreri 1915-25; .Medlem af Ko­mitéen for Udstillinger i Udlandet til 1946; overordentligt Medlem af Lands­foreningen Dansk Kimsthaandværk 1944; .Kresmcdlem af Kbhvns Snedkerlaug 1949.

Har ndført Snedkerarbejde til Det kgl. Biblioteks Læsesal; Riddersalen paa Christiansborg; Videnskabernes Selskabs Festsal; MødesaJ for Præsi­denter i Folkeforbundets nye Bygning i Généve.

Adresse: Vesterbrog. 17, Kbhvn. V.

PETERSEN Jakob Bibliotekar. R.: f. 25. Jan. 1884 i Varnæ?: Søn af Gaard-e.jer Hans Peter Petersen (død 1890) og Hustru Ingeborg f. Møller (død 1934); gift (27. Nov. 1923) m. Edith P., f. 3. Nov. 1893, Datter af Møbelhandler H

______________________1094_

C Pedersen, Kbhvn.  (død 1931) og Hu­stru Jakobine f. True.

Paa Askov Højskole 1910-13; ved Kbhvns Kommunebiblioteker 1913-14; Assistent ved Sprogforeningen 1914; Sekretær for samme 1921-36; Bibliote­kar ved Det sønderjydske Landsbiblio­tek fra 1923.

Formand for Sprogforeningen 1936. Har  skrevet:   Skamlingsbanken   1843-1943; har redigeret Kulturelle Forhold i Sønderjylland   1920-42;   Medredaktør   af Sprogforeningens   Almanak   m.   m. Adresse:   Nygade  12,  Aabenraa.

PETERSEN  Jens Jepsen Bedaktør, R.; f. 12. Okt. 1888 i Lem ved Ringkøbing; Søn af Smed og Gaardejer Jacob Peter­sen (død 19401 og Hustru Maren f. Jen­sen   (død 1889); gift  (t. Okt. 1921)   m. Ane Marie P., f. 25. Maj 1886 i Hjerm, Datter af Skomagermester L Gade (død 1907)   og-  Hustru  Birthe  Kirstine  (død 1932).

Præliminæreks. (Tarm); ansat ved Vendsyssel Tidende 1909, Redaktionsse­kretær 1923, ansvarshavende Redaktør fra 1928 og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Vendsyssel Tidende fra 1938.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Ven­stres Ungdom 1921-22; Formand for Hjørring liberale Vælgerforening 1928-42. Medlem af Bepræsentantskabet for Hjørring Diskontobank fra 1934; For­mand for Foreningen Nordens Hjørring Afdeling; Medlem af Bestyrelsen for Hjørring Amts Privatbaner og af det danske Udvalg for Goteborg—Frede­rikshavn-Linien.

Adresse: Østerg 11, Hjørring.

PETERSEN Johan fh. Kolonibestyrer, DM.R.; f. 12. Marts 1867 i Sagdlit i Julianehaabs Distrikt, Grønland; Søn af Underassistent Andreas Martin Pe­tersen (død 1885) og Hustru Karen Margrethe f. Hansen (død 1888); gift (1. Sept. 1895) m. Anna P., f. 2. Aug. 1867iJersie, død 1944, Datter af Gaard­ejer Jens Sørensen (død 1902) og Hu-otru Abelone f. Jørgeusdattur (død 1921). Uddannet paa Landet i Nordsjælland, senere som Tømrer samt i Kontorfaget; deltog som Tolk i den danske Kone-baadsekspedition til Østgrønland 1883-85, i Eyders Scoresbysiindekspedition 1891-92 og i Gardes og Moltkes Opmaalinsrs-ekspedition til Sydgrønland 1893; Ud-stedsbestyrer i Grønland 1887; genop­rettede Udstedet Kronprinsens Ejland i Diskobugten 1888; oprettede Udstedet IMvdlek paa Eggers Ø (Kap Farvel) (1898); deltog i Oprettelsen af Kolonien Angmagssalik 1894, Bestyrer af denne 1894-1916; deltog i Udgravningen af Kirkeruinen i Herjulfsnæs 1921; over­førte Angmagssaldkere til Scoresbysund 1925, denne Kolonis første Bestyrer;

1095_____________________

Forstander   for   Grønlænderhjemmet   i Kbhvn.   1928-31.

Medlem af Scoresbysnndkomltéen; Æresmedlem af Grønlænderforeningen Kalåtdlit.

Har skrevet om Angmagssalikerne i Værket Tohundrede Aaret for Hans Egedes Ankomst til Grønland (s. m. Gustav Holm, 1921); Dagbog over Fug­lelivet i Angmagssalik (udgivet af Otto Helms i Meddelelser om Grønland, Bd. 58, 1926); om Grønlands Sprog og Lit­teratur (s. m. Prof. W Thalbitzer i Tidsskriftet Danmark); Oplysningerom Vejr- og Isforhold i Østgrønland (i Meteorologisk Instituts Aarbøger).

Adresse : Amagerbros. 201, Kbhvn. S.

PETERSEN Johan V Direktør, E.p.p.; f. 26. Juni 1865 paa Lengsholm ved Sin­dal; Søn af Landmand N P Petersen (død 1915) og Hustru Anna f. Winther-Fallesen (død 1886); gift (16. Mart« 1898) m. Frances Mary P., f. 27. Juli 1864 i Statford i England, død 1920, Dair ter af afdøde Købmand James Williams og Hustru Elizabeth f. Cooper (død 1929).

Efter Præliminæreksamen uddannet paa Slagelse Mejeri og paa Fellingstoro Mejeri i Sverige; Assistent i Kbh>vrø Mælkeforsyning 1887, Forretningsfører 1901: ved Forretningens Overdragelse til Akt«. Det danske Mælke-Compagni i 1916 Underdirektør i dette Selskab, Direktør 1927-32.

Medlem af Bestyrelsen for Det Dan­ske Mælke-Oompagnii og for Kbhvnp Mælkuforsyning 1932-40; Medlem af Det kbhvnske Mælkenoterings-Udvalg til 1932; Kasserer for Godthaabs Sogns Me-nighedspleje 1913-24; Kirkeværge for Godthaabs Kirke 1920-31.

Udenl. Orden: F.M.A.3.

Adresse: Solbjerghus, Hvilev., Snek-kérsten.

PETERSEN   Johan Wolstrup Amtslig-ningsinspektør; f. 11. Maj 1904 i Hjør­ring; Søn af Karetmager A C Petersen (død 1934) og Hustru Kathrine f. Niel­sen (duil 1947).

Uddannelse ved Socialvæsen og Skat tevæsen; Amtsligningsinspektør for Eingkøbing Amt 1946.

Adresse : Herning.

PETERSEN Johs. Købmand, Vicekonsnl, f h. Borgmester, R.p.p.; f. 6. Sept. 18721 Faaborg; Søn af Stenhugger Peter Clau sen (død 1873) og Hustru Mette Ma­rie f. Hansdatter (død 1898); gift (16. Juli 1897) m. Sophie P., f. i Diernisse, Datter af Gaardejer Jacob Jensen (død 1913) og Hustru Marie f. Jørgensen Krogh (død 1910).

Uddannet' hos Købmændene Chr. K Johansen og Johs. Christensen i Fan

___________________Pete

borg; Borgerskab som Købmand i Faa­borg 1896;  finsk Vicekonsnl   1920.

Medlem af Handelsstandsforenlngens Bestyrelse 1906-43, Formand fra 1914; Medlem af Bestyrelsen for Den fynske Handelsstands Centralforening 1919-44; Medlem af Ligningskommissionen 1909-21; Repræsentant i Provinshandelsstan­dens Understøttelsesforening 1916-4«; Byraadsmedlem 1921-46; Borgmester 1925-33; Medstifter af og Formand i Sydfyns Discontobank samt Formand i Direktionen for Odense—Nørre-Broby •Faaborg Jernbaneselskab; Formand for Stiftelsen 2. Januar.

Udenl. Orden : M.H.R.31.

Adresse :  Faaborg.

PETERSEN Josef Forfatter; f. 16. Sept. 1881 i Næstved; Søn af 'Sognepræst N F Petersen (død 1916) og Hustru Ma­rie f. Welhaven (død 1932): gift (2. Okt. 1933) m. Sylvia P., f. 6. Juni 1896, Dat­ter af Fabrikant Thomas Strodel (død 1929) og Hustru Martha Marie f. Lund (død 1944).

Uddannet paa teknisk Skole og Zahrt-manns Malerskole. s_om Arkitekt og Ma­ler; debuterede 1910 med en historisk Roman; Litteraturanmelder og Kroni­kør ved Social-Demokraten 1924-33; Medarbejder ved Samleren 1923-24; rejst som Korrespondent for Social-Demokra­ten og Politiken i Frankrig. Jugoslavi­en, Rumænien, Grækenland, Tyrkiet, Polen, Afrika og U.S.A.; Leder af Ar­bejdernes Teater i 1933.

Har skrevet: Romanbiografien Vitus Bering (oversat til Fransk og Tysk): de historiske Romaner Mitkas Billede, Ildstøtten, Kongeofret, En Verden sti­ger af Havet (oversat til Svensk), Skri­veren Boas ("oversat til Norsk), Cæsars Ven, Jomsvikingen, Korsfarerne, Den urene By og Mørkets Fugl; Skuespil. Hørespil, Noveller samt fire Digtsam­linger.

Sølvmedalje ved De olympiske Lege i Paris 1924 (for Legenden Euryale),i Los Angeles 1932 (for Legenden Argonauter-ne) og i London 1948 (for Legenden Den olympiske Mester).

Adresse: Peblinge Dossering 30, Kbhvn. N.

Sommerbolig : ..Malerkassen", Skærby Strand pr. Nykøbing S.

PETERSEN Jørgen Generalkonsul, Køb­mand, R., Ohr. X Fr.,M.p.p.; f. 21. Maj 1881 i Marstal; Søn af Skibsreder H H Petersen og Hustru Caroline f. Chri­stensen (død 1918); gift (Marts 1933) m. Marie Louise P., Datter af Gods­ejer Alphonse Thonnet, Mountlucon (Frankrig) og Hustru Gabrielle f. Mi­chel.

Uddannet i J J Larsens Kornimport-forretning i Faaborg, Odense og Ny­borg; Handelsskole i Kbhvn. 1901; vi-

Pete

10%

dere Uddannelse i Harburg 1908, i Leith 1903, i La Rochellc 1906, i Algier 1907, i Gent 1908 og i Kig-a 1909.

Begyndte egen Forretning 1912; Grund­lægger af og adm. Direktør for „Com-pagnie Charbonniére Algeriénne"; tillige Grundlægger af og adm. Direktør for Les Platriéres de Rovigo (The Eovigo Mining Coy) 1925.

Dansk Vicekonsul i Algler 1921, Kon-•   sul  1933;  honorær  Generalkonsul  1946; Finsk  Konsul i Algier 1925;  Agent Tor ,    „Det norske Veritas"  og for skandina-'   viske   og   hollandske   Dampskibsselska­ber; Havariagent for skandinaviske og udenlandske forsikringsselskaber.

Udenl.   Ordener:   Fi.H.R.3'.;   I.Kr.5.; J.r.K.M.3.; P.r.K.4.: Stb.M.C.F. , Adresse;  Villa  Dannebrog,  60  Boule­vard  Bru, Algier.

PETERSEN  Jørgen Møller; f. 12. April 1897 i Svendborg; Søn af Møller Theo­dor Petersen (død 1916) og Hustru Ma­ria f. Schaltz (død 1943); gift (18. Okt. 1929) m. Gudrun P., f. 14. Aug. 1905 i Svendborg, Datter af Købmand H C Berg (død 1923) og Hustru Dagmar f. Sjøberg.

Uddannelse i forskellige Forretnin­ger; derefter Prokurist i Faderens Virk­somhed, Svendborg Boghvede- & Havre-mølle, Leder af denne fra 1916.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Pe­tersen & Jensen, Svendborg fra 1926 og for Akts. Assenskorn, Assens fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Svend­borg Dampmølle 1925-41 (Formand 1933-41). for Akts. Svendborg Trælasthandel fra 1928 og for Akts. Svendborg Kalk-sandstensfabrik fra 1928-41 (Formand 1931-41); Medlem af Delegationen for Landmandsbankens Svendborg Afd. fra 1944; Præsident for Svendborg Rotary Klub 1944-46.

Adresse: Kirsten Syves V. 3, Svend­borg.

PETERSEN    Kaj Landsretssagfører; f. 20. Marts 1904 i Kbhvn.; Søn af Sned­kermester Jacob Petersen (se denne) • gift, (21. Marts 1931) m. Inger P., f. 30. Sept. 1906 i Kbhvn., Datter atf Rek-tor Vilhelm A O Jensen (se denne) og Hustru Olga Sophie Dorthea 1. Abra-hamsen (død 1936).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; Landsretssagfører 1934; juridisk Raadgiver for Valutacentralen 1936-38; offentlige og beneiicerede Sa­ger 19J9.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Pahl & Petersen og for Akts. Alfred Raffel; Medlem aJ Bestyrelsen for Akts. Det jydske Kølehus og Isværk, for Akts. Kai Lippmann. Dental Depot, for Akts Simonsen & Weels Bf tf. m. fl.; Medlem

af Bestyrelsen for Sagførerforeningen at 1924 1943-47.

Adresse : Aureihøjv. l, Hellerup

PETERSEN K K Direktør, E.; f. 20. Maj 1890.

Student 1909; cand. polit. 1914; ansat i Den kbhvnske Sø-Assurance-Forenin« 1917, Direktør 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1930 og for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og Kriesforsikringen for danske Skibe fra 1939; Medlem af Assurandør-Socie­tetets Komite fra 1944.

Adresse: Gyldenlundsv. 28, Charlottl

PETERSEN Knud Lehn Arkitekt, kgl Bygningsinspektør, R.; f. 1. Juni 1890 i Odense; Søn af Arkitekt kgl. Bygnings­inspektør J Vilhelm Petersen (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Maria f. Gottschalt; gift (Marts 1918") m. Karen P., f. 14. auk. i Nykjøbiir; S., Datter af Købmand Carl Meyer (ded 1923) og Hustru Karen f. Berthelsen.

Student (Odense Katedralskole) 1908: Tømrersvend 1911; Bygningskonstruktør fra Odense tekniske Skole 1911: cand. phil. 1912; Afgang fra Kunstakademiet 1918. Studierejser i Udlandet; kgl. Byg­ningsinspektør for Fyen og de sander jydske Landsdele fra 1929; Medlem af Odense Byraad 1929-37.

Medlem af Inspektionen for Lahns Stiftelse; Medlem af det særlige Syn for Sorø, Ringsted, Kalundborg, Store Hed­dinge, Bjernede og Fjenneslev Kirker, af Forstanderskabet for Dronningens Asyl i Odense og af Odense Byrauds Udvalg for de offentlige Samlinger.

Har bl. a. opført: Udvidelse af Ka­tedralskolen i Haderslev, Statsskolen l Svendborg, St. Knuds Gymnasium i Oden­se; Landsarkivet i Aabenraa; Postbyg­ningen i Tinglev og i Gram; Toldkam­merbygning i Sønderborg og Aabenraa; Kommuneskoler i Odense og Dalum; Præstegaarde i Odense, Strib, Verninge og Guldbjerg; Kirurgisk Afdeling, Syge­plejerskebygning, Køkken, Vaskeri og Kedelhus til Statshospitalet i Sønder­borg ; Grænsegendarmeriets Chefsbolig og Kontorbygning; Tuberkulosestationen for Odense By og Amt; Udvidelse af Fyens Stifts Sparekasse; Ombygning af Augustenborg Slot til Sindssygehospital; Ombygning af Graasten Slot; har re-staureret Dalum Klosterkirke samt man­ge Landsbykirker; planlagt og ledet Opførelsen af den gamle fynske Lands­by ved Odense.

Adresse:  Læssøeg. 27, Odense.

Sommerbolig : Korshavn pr. Martoftc.

PETERSEN    Louis   Kontorchef,   R.DM

p.p.;   f.   4.   Juni   1882  i  Nykøbing  F.;

Søn   af   Provst   V   H.i.   Petersen   'Uøcl

1925)  og Hustru Margrethe f. Hamme

1097_____________________

rich (død 1942); gift 1. Gans (28. Maj 1920) m. Alma Marie P., død 1933, Dat­ter af Gaardejer Jens Andreassen (død 1905) og Hustru f. Hansen (død 1915); 2 Gang (13. Aug. 1937) m. Inger P., f. 10. Marts 1895, Datter af Gaardejer Clir. Bngberg (død 1927) og Hustru f. Jensen (død 1912).

Student (Aarhus) 1900; cand. jur. 1906; Sekretær i Kbhvns K. F. U. M. (Centralforeningen) 1906-13, i Kristeligt Studenterforbnnd 1911-13; Fuldmægtig ved Sjællands (fra 1923 Kbhvns) Stifts­øvrighed 1913-42; Assistent i Kirkemini­steriet 1914, Fuldmægtig 1923, Ekspe­ditionssekretær 1943, Kontorchef 1946. Sekretær for de kirkelige Udvalg af 1920 og 1928.

Medlem af Bestyrelsen for K.F.U.M.'s Centralforening 1913-36, Formand 1924-34; Formand for Landsudvalget for K.F.U.M.'s Soldatermission i Danmark Ira 1923; Formand for Samraadet for det frivillige Soldaterarbejde 1948.

Udgav 1917: Fred Aamundsen, en ung kristen Mediciner; 1939: Soldatermis­sion, et Festskrift; 1944: Kirkelovene l af 1922 m. m., en Lovkommentar.

Udenl.  Orden:  I.F.3.

Adresse:  Gothersg. 137, Kbhvn. K.

PETERSEN   Martin f h. Formand for Snedkerforbundet; f. 22. April 1866 i Ramsømagle; Søn af Husmand Peter Petersen.

Som Dreng i Tjeneste paa Landet; Snedkersvend 1885. besøgte Vallekilde Højskole 1886-87; Snedker i Kbhvn., Provinsen og Udlandet 1888-92; har si­den arbejdet i Fagforeningsbevægelsen; Hovedkasserer for Snedkerforbnndet 1907. Formand 1909-35.

Formand for Socialdemokratisk Væl­gerforening i 6. Kreds 1896-1900; For­mand for Dansk Træarbejdersekreta-riat og for Skandinavisk Træarbejder-sekretariat ; skandin. Træarbejderes Re­præsentant i Ledelsen af den internat. Træarbejder-Union; Medlem af Forret­ningsudvalget for De samvirkende Fag­forbund 1913-36 og af den faste Vold­giftsret 1918-36; Medlem af Bestyrel­sen for Teknologisk Institut 1923-41; Medlem af Skolcraadet for teknisk Sel­skabs Skole i Kbhvn. og af Bestyrelsen for Det danske Kunstindustrimuseum og dettes Haandværkerskole; Medlem af Bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings­forbund og af Bestyrelsen for Roskilde fløjskole; Medlem af Repræsentantska­bet for Akts. Bryggeriet Stjernen.

Har skrevet: Snedkersvendenes Orga­nisations Historie gennem 50 Aar, 1885-1935; De forenede Snedkeres Syge- og

____________________Pete

Begravelseskasses 75 Aars Historie 1862-1937.

Adresse : Skarøg. 7, Kbhvn. Ø.

PETERSEN   Niels  Direktør;  f. 1.  Okt. 1885  i  Kbhvn.; Son af  Fyrbøder  C  L Petersen (død 1919) og Hustru Johanne f. Petersen (død 1915).

Uddannet i Handels-, Indiustri- og Assurance-Virksomheder 1901-12; Revi­sor i Revisions- og Forvaltnings-Insti-tntet 1912, Kontorchef 1918, Underdi­rektør 1920, Direktør 1921; Statsautori­seret Revisor 1921.

Har skrevet: Revisionslæren i Grund­rids (1943).

Adresse : A^gaardsv. 15, Kbhvn. V.

PETERSEN Niels Sognepræst; f. 15. Jan. 1891 i Lyne; Søn af Gaardmand Benneth Petersen (død 1944) og Hu­stru Karen f. Pedersen (død 1936); gift (9. Juni 1921) m. Kirstine P., f. 15. Juni 1895, Datter af Gaardmand Hans Futtrup (død 1922) og Hustru Else Ma­rie f. Andersen (død 1941).

Student (Ribe) 1909; cand. theol. 1916; Højskole- og Gymnasielærer i Høng 1917-20; Sognepræst i Aale og I/inderup 1921-23; Valgmenighedspræst i Valle­kilde 1923-40; Sognepræst i Rønnebæk og Olstrup 1940, i Ølgod fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Bi­belselskab og for Grundtvigsk Konvent; Medlem af Santalmissionens Landssty­relse; Formand for Ølgod og Strellev Skolekommissioner.

Har udgivet: Menighed og Folk (1937); Grundtvigsk Menighedsliv og Ydre Mission (1939); Artikler og Af­handlinger i Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse :  Ølgod.

PETERSEN   Olaf Skoledirektør; f. 15. April 1891 i Hillerød; Søn af Graver Anders Petersen (død 1939) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1930); gift (24. Sept. 1918) m. Marie P., f. Hansen, f. 20. Sept. 1891 i Fredensborg.

Realeks. (Frederiksborg) 1908; Lærer-eks. (Jelling) 1913; Heserveintendant 1916-18; Statens eetaarige Kursus 1922-23; Studierejser i Sverige, Tyskland og Østrig; Lærer ved Randers Realskole 1913; ved Statens Seminarieskole i Ha­derslev 1920; Overlærer smstds. 1923-39; Lærer ved Statsseminariet i Haderslev 1933-39; Skoledirektør i Esbjerg 1939, i Kbhvn. 1948.

Formand for Skolecentralen i Haders­lev Amt 1932-39 og for Danmarks Sko-lerentraler 1937-48: Formand for Fæl-leskomiteen for kbhvnske Skolebørns Landophold og for Gabriel Jensens Fe­rieudflugter; raadgivende Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Kultur­film; Medlem af Forretningsudvalget for Kbhvns Aftenseminarium.

Har skrevet:  Linoleumsstøjd  og  Un-

Pete___________________

dervisningsmateriel (19J2); Medudgiver af Danske Digterværker I-III (1927); Medarbejder ved Lærebog for Semina­rier: Praktisk Skolegerning (1933). Pie-ro Artikler i pædagogiske Tidsskrifter Adresse : A F Kriegers V. 3, Kbhvn.Ø PETERSEN Oluf Højesteretssagfører, B.; f. 28. Juni 1889 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt OBO Petersen (død 1942) og Hustru Gyda f. Jensen; gift (11. Nov. 1915) m. Erna Mathilde P., f. 1. Dec. 1889 i Kbhvn., Datter af Grosserer G P Thomsen (død 191-4) og Hustru Mathil­de f. Petersen (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; Assistent i Justitsmi­nisteriet 1915-19; Overretssagfører i Kbh'vn. 1919; Sekretær i Retsraadet 1920-24; Højesteretssagfører 1927.

Formand for Skyldraadet for Kbhvnh Amtsraadskreds 1947 og Vurderingsfor­mand for Gentofte Vurderingskreds 1943; Formand for Regensianersamfun-rlet 1944; Medlem af Direktionen for Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts af 1898 fra 1945; Medlem af Ankenævnet i Sager efter Forræderiloven 1945. Med­lem af Bestyrelsen for 1. Sagførerkreds 1936-44, for Akts. Blegdamsmøllen, V Lund & Ca., for Akts. Creditrefonnfor-eningen, for Akts. Axel Mattssons Ri-rieskole & Hestepension og for Akts. H. O. K. 1. Eksport og Import.

Adresse : Hans Jensens V. 4, Hellerup.

PETERSEN Otto V C E Læge, l)r. med., K'.DM.M.T.Kfh.p.p.; f. 10. Okt. 1875 i Kbhvn.; Søn af Skoleinspektør J P V Petersen (død 1915) og Hustru Martha f. Lange (død 1914); gift (30. Juni 1903) m. Elisabeth P., f. 14. Juni paa Tarstedgaard i Skaane, Datter af Inspektør A C Øst (død 1910) og Hustru Bertha f. Bøckinann (død 1931).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1893; med. Eks. 1900; Assistent ved normal-anatomisk Museum 1900-02; Prosector anatomiæ 1902-07; Dr. med. 1907; Assistent ved Kommunehospi­talets Afd. II 1908-09: Reservelæge ved Frederiks Hospitals og Rigshospitalets med. Afd. A. 1909-14; Chef for Rigs­hospitalets medicinske Poliklinik 1915-22; Korpslæge ved Søværnet 1922, Over­læge 1922-35, derefter Overlæge II i Søværnets Reserve, Overlæge I 1941-45; talrige Studierejser til Udlandet, sær­lig England.

Sekretær i Medicinsk Selskab 1913-25 og i Dansk medicinsk Selskab fra 1919; Medlem af Bestyrelsen for det Classen-ske Litteraturselskab for Læger 1946-23; Delegeret for det Røde Kors til Krigsfangelejre i Rusland 1916; Læge under Britiske Røde Kors ved første Fangetransport fra Danmark til Eng-

__________________________1098

land 1918; Finansministeriets lægckyn-dige Konsulent 1919-48; Medlem af Be­styrelsen for Silkeborg Bad 1925-35; Læge hos H. M. Kejserindo Dagmar 1924-28 og hos Prins Valdemar 1929-39. Litterære Arbejder: Undersøgelser over den mikroskopiske Anatomi af vesicula seminalis (Disputats); Arhyt-miemeg Diagnose og Behandling (1914); talrige Afhandlinger over anatomiske og medicinske Emner.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; B.r.K.2.; Ø.C.F.K.2.; Ø.r.K.2.

Adresse : N-Farimagsg. 13, Kbhvn. K.

PETERSEN Ove Kommandørkaptajn, R..DM.: f. 18. Dec. 1897 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. phil. Julius Petersen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) 02 Hustru Ida f. Astrup (død 1945); gift (9. Febr. 1935) m. Karen P., f. 17. Juni 1906 i Skanderborg, Datter af Amtsfor­valter Bianco Boeck (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ingeborg f. Rée.

Student (Østre Borgerdydskole) 1916; Kadet s. A.; Sekondløjtnant 1919; Pre­mierløjtnant 1920; Kaptajnløjtnant 1928; Orlogskaptajn 1937; Kommandørkaptajn 1945; tjenstgørende ved Søværnets Fly­vevæsen 1924-27 og 1932-41, Chef for Flyveskolen og Stabschef ved Flyve-væsenet 1939-41; tjenstgørende i Mari­nestaben fra 1947.

Adresse:  Delfins. 56,  Kbhvn.  K.

PETERSEN   (RØJ) Peter Domænefor­pagter; f. 13. April 1875 i Klakring; Søn af afdøde Gaardejer P Petersen, Gam-melgaard, og Hustru Kathrine f. Chri­stensen; gift (29. April 1911) m. Jensine P., f. 22. Sept. 1885 i Faarup, Datter af Lærer Waaben og Hustru f. Husum.

Lærte Landvæsen og var Forvalter paa forskellige større Gaarde i 10 Aar; ejede efter 1906 forskellige Gaarde, Hersomgaard ved Hobro, Damsmark ved Guldager, Elisalund og Lykkegaard ved Kolding, indtil Domænegaarden Røj ved Tønder overtoges i Forpagtning.

Medlem af Tilsynsraadet for Handels­banken i Tønder fra 1926 og af Møgel-tønder Sogneraad 1933-37; Formand for den konservative Vælgerforening i Tøn-derkredsen fra 1934; Amtsraadsmedlem fra 1935; Medlem af Tønder Marskens Bestyrelse fra 1935; Medlem af Folke­tinget 1933-45 og af Statens Jordlovs-udvalg 1940-46; Formand for Jordfor­delings-Kommissionen i Ribe Amt 1941-48.

Adresse: Bøj pr. Tønder.

PETERSEN (RØJLE) P N Gaardejer; f. 12. Maj 1886 paa Skrillinge Mark ved Middelfart; Søn af Gaardejer P Hansen Petersen (død 1946) og Hustru Kristine f. Pedersen (død 1935); crift

1099______________________

(27. Okt. 1909) m. Else Kathrine P., f. 28. Jan. 1885 i Vust, Datter af Lars Jacobsen (død 1938) og Hustru Bolette f. Pedersen (død 1940).

Elev paa Særslev Højskole 1905-06 og 1906-07; Ejer af Gaarden Engholm i Vester Vandet 1909-13 og af en Gaard i Røjle fra 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Middel­fart Venstreblad fra 1919, af Repræsen­tantskabet for Nordvestfynske Jernba­ne, af Repræsentantskabet for Fyns? kommunale Telefonselskab og af Til­synsraadet for Vends m. fl. Herreders l.tindbo Spare- og' Laanekasse, Nr. Aaby; Medlem af Folketinget (Radikale Venstre) 1923-24; Medlem af og For­mand for Vejlby*rib Sogneraad 1925-40; Medlem af Assens Amtsraad fra 1935 og af Skoledirektionen for Assens Amtsraadskreds 1935-47; Formand for Akkordudvalget for Assens Amtsraads-kreds fra 1936; Medlem af Landstinget fra 1940, af dettes Finansudvalg fra 1947 og a'f Rigsretten fra 1947; For­mand for Det radikale Venstres Lands-tingsgruppe fra 1946.

Adresse:   Røjle.

PETERSEN P M Direktør, R.; f. 9. Dec. 1879 i Andebølle paa Fyen; Søn af Re­stauratør Lars Petersen (død 1928) og Hustru f. Rasmussen (død 1939); gift (21. April 1901) m. Emma Josephine P., f. 12. Sept. 1878 i Odense, Datter af Værkmester Kans Jørgensen (død 1916) og Hustru Anne f. Knudsen (død 1892).

Ansat hos Købmand Urban Larsen, Lundeborg paa Fyen og hos Købmand Aug. Lausen, Middelfart; Fuldmægtig i Firmaet Petersen & Jensen, Svend­borg 18994916; overtog dette Firma 1916; efter Omdannelsen til Aktiesel­skab i 1925 dettes Direktør-, tillige Di­rektør i Akts. Asseuskorn, Assens ir;i 1934.

Formand for Svendborg Importørfor ening 1923-47; Formand for Svendborg Handelsstandsforening 1929-43 og for Danske Sejlskibsredereg Protflction Club; Medlem af Bestyrelsen for Baagøe & Ribers Korn- og Foderstofforretning, Akts., for Petersen & Jensen, Akts. for Danske Korn- og Foderstof Importø­rers Fællesorganisation, for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd, for Akts. Svend­borg Trælasthandel, for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1926-44, for Akts. Svendborg Skibsværft, for Sammenslutningen af Danske Saasæd-eksportører og for Akts. Korsørkorn, Korsør; Næstformand for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører for Jyl­land og Fyn; Medlem af Direktionen for Sydfynske Jernbaner; Formand for Foreningen af Forhandlere af Kunstgød-

_________________       Pete

ning i Fyens Stift; Formand for Akts. Hotol Svendborg.

Adresse: Niels Juels V. 6, Svendborg.

PETERSEN Poul Fabrikant, Civilinge­niør; f. 29. April 1889 i Frejlev ved Ny­sted- Søn af Lærer Carl Petersen; gift (11. Maj 1933) m. Gudrun Else P., f. 25. Febr. 1911, Datter af Grosserer Chr. L Grønnegaard, Frdbg.

Student (Nykjøbing) 1907; caud. po-lyt. 1914; derefter Ingeniør i Sverige og U.S.A.; paabegyndte 1922 egen en gros Forretning i Radio, senere udvidet bl.a. med Fabriksanlæg (Neutrofon); Inde­haver af Maskinfabriken Trepko.

Adresse : Mosehøj v. 52, Charlottenlund.

PETERSEN Poul Teaterdirektør; f. 21. Sept. 1905 d Kbhvn.; Søn af Boghol­der Oluf R Petersen og Hustru Ellen f. Sørensen; gift (2. Okt. 1934) m. Skuespillerinde Mime Fønss, f. 12. Nov. 1911 paa Frdbg., Datter af Operasan­ger, Sceneinstruktør Johannes Fønss (se denne).

Student (Johanaesskolen) 1925; cand. phil. 1926; Universitetsstudier til 1929; Uddannet paa Det ny Teaters Elevskole-1930-32; Skuespiller ved Det ny Teater 1932-33, ved Casino 1933-35, ved Odense Teater 1935-38, ved Aalborg Teater 1938-40, ved Frederiksberg Teater 1941-43, ved Odense Teater og Alléscenen 1943-44, ved Frederiksberg Teater 1944-15; Direktør for Aalborg Teater fra 1945.

Hovedroller : Ebbesen i Elverhøj; Cas-sio i Othello; Dr. Herming i Indenfor Murene; Professor Dorn i Han sidder ved Smeltediglen; Ellas i Paaake; Dr. Mc Phadl i Regn; Volpone i Volpone; Weyse i Gamle Melodier; David Bliss i Høfeber; Enhver i Det gamle Spil om Enihver o. TI.; har medvirket i flero Pilm og ved Oplæsning og Hørespil i Radio.

Adresse :  Vesterbro 1.  Aalborg.

Sommerbolig : Den gamle Smedie, Fed pr. Fakse.

PETERSEN Richard Professor, Dr.phil.. R., f. 6. Jan. 1894 i Thisted; Søn af Dampskibsfører Vald. Petersen (død 1897) og Hustru Anna f. Kløvborg (død 1936); gift (22. Dec. 1922) m. Karen li. P., f. Svane, f. 6. Sept. 1895 i Kbhvn.

Student (Schneekloths Skole) 1912; cand. mag. 1918; Assistent ved Poly­teknisk Læreanstalts Matematikunder­visning 1918-35 og ved Universitetet 1919-Z6; Lærer ved Søværnets Officers­skole 1924-32, ved Polyteknisk Lærean­stalts Forberedelseskursus 1931-38 og ved Hærens Officersskoles Specialklasse fra 1935; Dr. phil. 1933; Docent i Ma­tematik ved Landbohøjskolen 1935-37; Professor i Matematik ved Danmarks tekniske Højskole 1937.

Medlem af Akademiet for de tekniske

Pete

1100

Videnskaber;    Sekretær    for   Den    10. skandinaviske Matematikerkongres.

Har skrevet: Om en Klasse næstenpe­riodiske analytiske Funktioner (Dispu­tats, 1933) og andre videnskabelige Ar­bejder over f unktionsteoretiske Bmner: Lærebog i Matematisk Analyse I-IV (s. m. A F Andersen og Harald Bohr).

Adresse: Mynstersv. 9, Kbhvn. V.

PETERSEN S A Distriktsingeniør, R. DM.; f. 15. Juli 1886 i Aarhus; Søn af Arkitekt P H Petersen og Hustru Ma­rie f. Johansen; gift (31. Dec. 1912) ni. Ingrid P., f. 7. Dec. 1889 i Lille Lyng­by Sogn, Datter af Købmand Theodor Falster (død 1889) og Hustru Sanne f. Bruhn (død 1903).

Student (Østre Borgerdydskole) 1905; cand. pliil. 1906; cand. polyt. 1911; In­geniør i Elektricitets A/G., vorm. Schu-chert & Co., Nurnberg 1911-13; Instal-latørforretning i Haslev i 1914; Hjæl­peingeniør ved Telegrafvæsenet 1914; ingeniørassistent 1916; Ingeniør 1918; Telegraf ingeniør 1924; Distriktsingeniør 1931; Leder af Post-og Telegrafvæsenets 2. Ingeniørdistrikt i Aabenraa 1920, af 1. iiigemørdistnkt i Kbhvn. 1940.

Adresse: MiU-hellsg. 21, Kbhvn. V.

PETERSEN Sophie Lektor, cand. mag.;

f.  15.  Febr.  litdi  i  Kbhvn.;   Datter  al

Købmand  Lars Petersen   (død  1904)  ok

Hustru Jacobine f.  Fiebier  (død  1907).

Student (N Zahles Skole) 1905; cand. mag. (Naturhistorie og Geografi) 1911; pædag. Eks. 1911; Lærerinde ved ii Kruses Skole, Ingrid Jespersens Skole. L Engelhardts Skole og N Zahles Se minarium 1911-20: Lektor ved Nørrr Gymnasium fra 1920; Leder af Under­visningen i Skolehygiejne og Sundheds­lære til Faglærerindeeks. fra 1917; .Stu­dierejser til Grønland, Island, U.S.A., Hawaji, Kaukasus, Rusland, Afrika. Canada. Sydamerika, Østen, Australien og Ethiopien.

Medlem af Bestyrelsen for Studen­terhjemmet 1909-10, for Foreningen af Gymnasiets Lærere i Naturfag fra 1912, for Dansk geologisk Forening 1919-22, for Almindelig dansk cand. mag. Or­ganisation 1919-23, af Udvalget for Grøn­lands Kirkesag fra 1920, af Østgrøn-landskomitéen 1924, for Dansk Cyklist Forbund 1926-35, for Gymnasieskoler­nes Lærerforening 1927-44 og for Pæda­gogisk Selskab 1935-49; Censor i Geo­logi ved Skoleembedseksamen og kor-responderende Medlem af The society of woman geographers i Washington. For-mand for Nævningeudtagelsesudvalget i 10. Kreds 1939-49; Formand for Lands­foreningen for Iljemstavnskultur fru 1942. Redaktør af det nordiske pædago­giske Tidsskrift Bog og Naal.

Har skrevet: Lærebog i Geologi for

Gymnasiet (1917);  Grønland i Hverdag og Fest (1928); Færøerne, Land og Folk

(1930);    Paa  Cykle  gennem   Danmark

(1931); Island (1931); Østgrønland(1933); Siam (1934); Danmark i det fjærne (1935); Vandrebogen (1936); En Flyve­tur til Australien (1939); Danmarks gamle Tropekolonier (1946); Vore gamle Tropekolonier (1948); Afsnittet om Grønland i Lærebog i Geografi for den grønlandske Skole (1924) samt en Ra'k-ke Artikler i Daeblade og Tidsskrifter. Adresse : Skt. Kjelds G. 8, Kbhvn. Ø.

PETERSEN   Triade Frimenighedspræst. R.; f. 22. Nov. 1866 i Toftum paa Røm«; Søn af Gaardejer Christen Petersen (død 1917) og Hustru Kjestine f. Manø (død 1876) •, gift 1. Gang (16. Okt. 1898) m. Ida P., f. 4. Sept. 1871 i Aabenraa, død 1926, Datter af Bagermester Richard Andresen (død 1879) og Hustru Anna f. Friis (død 1934); gift 2. Gang (14. Okt. 1928) m. Ingrid Cathr. Søholm P., f. 3. April 1882 i Jægerup, Datter af Rebslager og Gaardejer Mads Jensen (død 1909) og Hustru Bodil Marie f. Pors (død 1927).

Uddannet paa Præsteseminariet i Krop ved Slesvig 1886-91 ag hørt Forelæs­ninger ved Universitetet i Kbhvn.1891-92

Huslærer hos Skrumsager i Kjøben-hoved 1892-94; Redaktør ved Ilejmdal (i Aabenraa) 1894-1900 (i Rødding) 1900 -05; Udgiver af Nordslesvigsk Børne-blad 1900-05; Frimenighedspræet i Ha­derslev 1905-40; tillige Redaktør og Udgiver af de gønderjydske Frimenig­heders Blad Den nordslesvigske Kirke­sag 1907-19; Medredaktør af Menigheds-bladet 1919-29; Redaktør af Søndagslæs-ninp: 1930-39.

Medlem af Landsstyreisen for den danske Santalmisskmsforening 1920-24. Sekretær for Historisk Samfund for Sen. derjylland 1923-37.

Har skrevet: En Afhandling om Røm** (i „Sømierj.vdske Aarbøger") (1903-06). Historiske Fortællinger (i Sprogforenin­gens Almanak), om Statskirken i „Søn derjylland som det er" (1920) og om Frimenighederne i „Sønderjylland vun­det" (1919); Det eønderjydske Vade­hav (Geogr. Tidsskr. 1926) samt en Del Afhandlinger og Artikler af historisk, politisk og kirkeligt Indhold, hovedsa­gelig i Hejmdal, Sønderjydske Aarbii-ger oe Højskolebladet; udgav 1924 De senderjydske Frimenigheders Historie.

Adresse:  Haderslev.

PETERSEN Theodor Byretsdommer, B. • f. 5. Febr. 1904 i Kbhvn.; Søn af Lands dommer Axel Petersen (død 1926 se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Blisa f. Brandt (død 1948); gift (24 Juni 1933) jn. Esther P., f. 25. Juni 1913 paa

Pete

Frdbg., Datter af Højesteretssagfører Andreas Martensen-Larsen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Else f. Sommerfeldt.

Student (Østersegades Gymnasium) 1922; cand. jur. 1929; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1930, udnævnt 1933, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionesekretær 1941; kst. Dommer i Kbhvns Byret s. A., udnævnt 1942.

Sekretær ved Landsnævnet for Børne­forsorg 1933-36 og hos Statsadvokaten for Kbhvn. 1934; juridisk Sekretær ved Retsliegeraadet 1936; FJcspeditionssekre-tær smstds. 1937-41; Medbestyrer af De Sehestedtske Fideikommisser; Medlem af Bestyrelsen for Den Danske Dommer-forening 1945, af Bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1945 og af Besty­relsen for Juristforbundet 1946; Supple­ant i Arbejds- og Forligsnævnets for­mandsskab 1945; Mæglingsmand 1946, Medlem af Retsplejeudvalget 1946; Suppleant i Domstolen for Anke af Tjenestemandssager 1947; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksami­ner 1949; Medredaktør af Juristens Domssamling fra 1945,

Adresse : Fasanhaven 34. Gentofte.

PETERSEN Thorstein Bankdirektør, cand. jur.; f. 21. Aug. 1899 i Thors-havn; Sen af Sysselmand, Postekspe­ditør Ths. Juul Petersen (død 1926) og Hustru Valborg f. Bærentscn (død 1942); gift (23. Jan. 1932) m. Anna P., f. 28. Sept. 1901 i Thorehavn, Datter al Husmand Ole Olsen og Hustru Johanne f. Olsen.

Student (Sorø) 1917; Kontorist paa Færø Amtskontor 1920-23; cand. jur. 1928; prakt. Jurist i Thorshavn f rå 1928; Direktør for Assuranceselskabet P/f Trygd og for P/f Sjovinnubankin i Thorshavn fra 1932; norsk Konsul for Færøerne fra 1934; norsk Generalkon­sul paa Færøerne fra 1942; Medlem al Færøernes Lagting fra 1940, Formand for Lagtinget 1943-46; Medlem af For­fatningskommissionen af 1946 og af Fol­ketinget fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for P/f Trygd fra 1932; Næstformand i Bestyrelsen for P/f livak fra 1935; Formand i Be­styrelsen for Hvalfangerselskabet P/I Sperm fra 1945.

Udenl. Orden:   N.St.O.2".

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

PETERSEN Thøger Haugaard Fabri­kant, Oldermand; f. 27. Okt. 1892 i Kbhvn.; Søn af Bogbindermester Thor­vald Petersen (død 1926) og Hustru Margrethe f. Kjær (død 1928); ugift.

Uddannelse som Bogbinder hos D L Cléments Eftf.; rejst som Svend i Tyskland 1912-14 og i Amerika 1915-18;

optaget i Bogbinderfirmaet Petersen og Petersen 1919, Eneindehaver 1938; Di­rektør for Petersen og Petersens Læ-dervarefabrik, for Bogbinderfirmaet Akts. Carl Petersens Enke og for Han­delsfirmaet Northern Agency, Ltd., Akts.

Medlem af Bestyrelsen for Bogbin-derlauget 1926, Viceolderinand 1934, Ol­dermand 1945; Medlem af Bestyrelsen for Den grafiske Sammenslutning, for Den grafiske Højskole og for Dansk Lædervare og Rejsetøjsfabrikantfor-ening; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1927-37, Formand for dennes Crudsingudvalg og Indehaver af Klubbens Ærestegn. Udenl. Orden: S.V.3. Adresse : Ahlmanns Allé 20, Hellerup.

PETERSEN Viggo Civilingeniør, fh. Kommunedngefflør, B,.; f. 14. Juni 1876 i Gentofte; Søn af Konferensraad. Livlæge, Professor Thorvald Petersen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Augusta f. Kellner (død 1918); gift (26. April 1913) m. Helga P., f. 18. Juni 1879 i Kbhvn.; Datter af Inge­niør Severin Lanritzen (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923).

Student (Borgerdydskolen paa Kr-4-hvn.) 1896; cand. polyt. 1902; Studie­rejser i Tyskland 1907, 1911 og 1913; Medstifter af Ingeniørfirmaet G R 011-gaard & Viggo Petersen 1904-34; Kom­muneingeniør og Bygningsinspektør i Gladsaxe Kommune 1910-39; Kommu-neingeniør for Hvidovre Kommune fra 1919-38; teknisk Konsulent for Hørs­holm Kommune fra 1920-38; Kommune-ingeniør for Rødovre Kommune 1920-40; Kommuneingeniør for Farum Kommune 1921-40.

Medlem af den af Indenrigsministe­riet nedsatte Kloakkommission fra 1921 til dens Ophør 1925; Medlem af Kom­missionen til Slangerupbanens Elektri­ficering; Formand for det af Omegns-Kommunerne nedsatte Udvalg til Ud­arbejdelse og Fortolkning af fælles Bygningsreglement til 1939; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Varmem;in-ler Compagni 1917-40.

Har fremstillet Mælkekøler med bak­teriologisk Filter og selvvirkende Køle­middel 1915-16; Fremgangsmaade og Apparat til Maaling af de fra Central­varmeanlæg aftagne Varmemængder (Kemp & Lauritzens Varjnemaaler) 1917-18.

Adresse : Sponnecksv. 3, Gentofte.

PETERSEN Viggo Grosserer, R.; f. ti. Jan. 1880 i Liibcck; Son af Dampskibs-ekspeclitor J P Petersen, Aarhus (ded 1916) og Hustru Marie f. Sørensen (død 1899) ; gift i Kbhvn. (1. Febr. 1910) m. Ka/ren Margrethe P., f. 16. Febr. 1885

Pete____________________

i Kbhvn., Datter a-f Lærer ved Det kgl. Døvstumme Institut O C Jensen (død 1909) og Hustru Caroline f. Boje (død 19M).

Udgaaet fra Aarhus Katedralskole; uddannet i forskellige Firmaer i Lu-beok, Hamborg og Newoastle 1896-1903; ansat i Firmaet Dundas, Wiborg & Cta. i Lissabon 1903-15, de sidste seks Aar som Prokurist; Ophold i Kbhvn. og Aarhus, varetagende nævnte Firma« og andre portugisiske Huses Interesser i Skandinavien, 1914-19; stiftede Fir­maet Sociedade Comercial Iberia, Lda. i Lissabon 1919, overtog dette Firma 1924; siden Faderens Død Medindehaver af ,T P Petersens Dampskibsekspedition i Aarhus.

Adresse : 82, Jlua Braamcamp, Lissa­bon, Portugal.

PETERSEN   Vilhelm Ingeniør; f. 6. Febr. 1877 i Holbæk; Sen af Smedeme­ster A F Petersen (ded 1917) og Hustru Vilhelmine f. Rasen (død 1950); gift (28. April 1925) m. Betty P., f. 20. Ju-ii 1903 i Kbhvn., Datter af Grosserer J A Jørgensen (død 1908) og Hustru Luise f. Schnnck.

Præliminæreks. 1892; ansat i den dan­ske Statstelegraf 1892-95, i Store Nordi­ske Telegraf Selskab 1895-1902, i den kinesiske Statstelegraf som tilsynsfø­rende Ingeniør 1902-35.

Udenl. Ordener: Chin.D.D.; Chin.G. H.; J.O.S.

Adresse: Villa Fangtse, Sørup pr. Fredensborg.

PETERSEN-DALUM   Johs.   Forstander,

R.DM.; f. 4. Sept. 1887 i Dalum; Søn af Forstander Jørgen Petersen (ded 1908) og Hustru Jensine f. Thygesen; gift 1. Gang (25. Sept 1915) m. Inge­borg P-D., f. 15. Sept. 1888, død 1937, Datter af afdøde Direktør N P Mad­sen, Masnedsund, og Hustru Mette Ma­rie f Jensen; 2. Gang (28. Juli 1940) m. Asta P-D.. f. 9. April 1904, Datter af Bagermester Johs. Grundsted, Otte­rup, og Hustru Karen Marie f. Han­sen.

Elev paa Testrup Højskole 1904-05, paa Dalum Landbrugsskole 1906-07, paa Tune Landboskole 1909; Landbrugskan­didat 1913; Lærer v. d. Classenske Ager­brugsskole paa Næsgd. 1913-15; Konsu­lent i Husdyrbrug i Viborg Amts land­økonomiske Forening 1915-20 og Lærer i Husdyrbrug paa Asmildkloster Land­brugsskole 1915-20; Medforstander fra 1918; Forstander for Dalum Landbrugs­skole fra 1920.

Formand for Regnskabsudvalget i Oden­se og Omegns Landboforening 1922-32; Medlem af Planteavlsudvalget for de sarrrv. Landboforeninger i Fyns Stift 1926-

___________________1102

30 og af Landsudvalget for landøkono­misk Ungdomsarbejde 1925-40; Næstfor­mand for Akts. Fyns Stifts Landbrugs-tidende 1926; Medlem af Repræsentant­skabet for Det danske Hedeselskab 1927; Formand for De samv. Landboforenin­ger i Fyns Stift 1929; Medlem af Besty­relse og Forretningsudvalg for De sam­virkende danske Landboforeninger 19Z9, af Landbrugsraadet 1930, af Tilsynsraa-det i Handelsbanken i Odense 1932, af Bestyrelsen for Fyens Tidende (Næst­formand 1946) og af Bestyrelsen for Dansk Landbrugsmuseum 1938; For­mand for Landbrugets Radioudvalg 1939 og for Foreningen af danske Land­brugslærere 1940^18; Medlem af Besty­relsen for Foreningen for Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 1940-48; Næstfor­mand i Statens Husdyrbrugsudvalg 1941. Formand 1944; Medlem af Landbrugets Studiefond 1948 og af Trafikministe­riets Storebæltsbro-Udvalg 1948.

Adresse: Dalum Landbrugsskole pr. Hjallese.

PETRI   Erik Landsretssagfører; f. 20. Febr. 1905 paa Frdbg.; Søn af Fabrik­ejer, mag. scient. Ohr. F Petri og Hu-etru Elisabeth f. Topsøe-Jensen; gift m. Skuespillerinde Ingeborg Brams (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1922: cand. jur. 1928; Landsretssagfører i Kbhvn. 1933; offentlige Sager 1939-, Lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1934, Lektor smstds. 1939-44.

Medlem af Bestyrelsen for Juridisk Fnreniiis' 1937-48 og for Sagførerf'ir eningen af 1924, 1937-40; Medlem af Kredsbestyrelsen for 1. Sagførerkreds 1937-38; Medlem af Bestyrelsen for De Wulffske Legater; Sekretær for Høje­steretssagfører Ø Ahnfelt-Eønnes Min delegat; Medlem af Bestyrelsen for Fængselshjælpen. Adresse: Ceresv. 17, Kbhvn. V. Sommerbolig: Issehoved pr. Nordby, Samsø.

PETRI   Knud Dommer, R.DM.p.p.; f. 23. Juli 1876 i Holsted; Søn af Herredsfo­ged, Etatsraad N P N Petri (død 1913) og Hustru f. Neergaard (død 1909); gift (27.M»j 1911) m.ClaraMarieCamilla P., f. 12. Febr. 1886, Datter af Skolebestyrer ODS Neve (død 1926) og Hustru f. Petersen (død 1886).

Student   (Roskilde)   1893;   cand.   jnr. 1900; Fuldmægtig ved Rameø-Tune Her­reder  1900-11,   ved  Lejre   Herred  1812; Politimester   i   Helsingør   m.   v.   1919; Dominer   i   Kalundborg   Købstad   med Ars-Skippinge    Herreder    samt    Samsø Birk   1956-46. Udenl. Ordten : S.N.3. Adresse:   Gevningegaarden   pr.   Rus­kilde.

1103

Phil

PETRI Svend Prosektor, Dr. med.; f. 18. Juli 1895 i  Nørre Aaby; Søn af Kom-

miinelæge Alfred Petri (død 1947) og Hustru Marie f. Gjerløff (død 1928); gift (31. Maj 1929) m. Inger P., f. 9. Marts 1902 i Hellerup, Datter af For-sikrings'direktør Chr. Høyrup (so den­ne).

Student (Metropolitanskolen) 1914; De­monstrator anatomiæ 1918-19-, med.Eks. 1922: Assistent ved Bispebjærg Hospitak patologiske Institut 1922-27; Dr. med. 1926; Reservelæge ved Bippebjærg Ho­spitals med. Afd. B 1927; Prosektor ved Universitetets patologisk-anatomiske In­stitut 1927, fast ansat 1. Prosektor fra 1929; Prosektor ved Kommunehospitalet fra 1931; Læge ved Dansk Folkeforsik-ringsanstalt fra 1931; Lektor i patholo­gisk Anatomi ved Danmarks Tandlæge-højskole fra 1942 og ved Kbhvns Uni­versitet fra 1944; flere Studieophold i Udlandet.

Censor ved med. Embedseks. i nor­mal Anatomi 1927-33 og i patholosrisk Anatomi 1943-44; Mikroskopiker for Can­cerkomitéen 1929-38; deltog i Konkur­rencen om Professoratet i pathologisk Anatomi 1928; Privatdocent 1931-39; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Danske Vævspathologers Organisa-tion fra 1932, Formand 1942-46; Spe­cialistanerkendelse (pathologisk Anato­mi og Vævsmikroskopi) 1933; Privatmi-kroskopiker fra 1929.

Har skrevet • Undersøgelser over Wrights Blodpladeteori (Disputats, 1926); mange Arbejder over hæmatologiske og pa-thologisk-anatomiske Emner samt in­denfor Avitaminose-B-Omraadet.

Adresse: Øregaards Allé 27, Hellerup PEYTZ Svend Dommer, H.-, f. 29. luni 1893 i Kbhvn. j Søn af Baneingeniør L C P Peytz (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Jergine f. Han­sen (død 1936); gift (29. Jan. 1922) m. Olga P., f. 30. Dec. 1893 i Odense, Dat­ter af Skibsfører A C Christensen (død 1938) og Hustru Dorthea f. Larsen.

Student (Fredericia) 1911; cand. jnr. 1918; Herredsfuldmægtig 1918-19; Politi­fuldmægtig i Middelfart 1919; Dommer­fuldmægtig i Budkøbing 1920; Dommer i Ærøskøbing Købstad og Ærø Herred 1940, i Slagelse Købstad m. v. 1947.

Byraadssekretær i Budkøbing 1920-35 og tillige Havnesekretær fra 1929 samt Sparekasserevisor til 1936; Medlem af Tilsynsraadet for Tranderup Sogns Spare- og- Laanekasse til 1947.

Adresse: Slagelse.

PFAFF  Carl f h. Underdirektør, E.; f. 27. Sept. 1878 i Køng ved Præstø: Son af Konsulent Chr. Pfaff (død 1921) c? Hustru Bosa f. Petersen (død 1929); gift (4. Juli 1916) m. Caja P., f. 16.

Sept. 1890 i Slagelse, Datter af Bevisor l'eter Galschiøt (død 1922) og Hustru Anna f. Løppenthin (død 1932).

Præliminæreks. (Universitetet) 1895; Assistent i Landmandsbanken 1896; Fuldmægtig 1911: Kontorchef 1918; Un­derdirektør 1934-48.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. A W Coldings Eftf. og for Foreningen Kunst­kredsen.

Adresse : Smalleg. 35, Kbhvn. F.

PFAFF Georg Arkitekt, E., HTH.; f. 28. Aug. 18B6 i Køug, Præstø Amt; Søn af Konsulent Chr. Pfaff (død 1921) og Hustru Rosa f. Petersen (død 1929); gift (30. Okt. 1917) m. Poula P., f. 10. Dec. 1888 i Slagelse, Datter af Revisor Peter Galschiøt (død 1922) og Hustru Anna f. Løppenthin (død 1932).

Tømrersvend 1907; gennemgaaet Kunst­akademiets bygningstekniske Skole (Af­gang 1912) og Arkitektarskole (Afgang 1924); Studierejser i Tyskland, Schweiz o? Italien 1907, i Eusland 1911. i Spa­nien og Italien 1913 og atter i Italien 1920; ansat ved Firmaet Danalith 1911, ved Ingeniørkorpsets Bygningstjeneste 1913-18 og ved Hærens Bygningstjeneste fra 1920. Arkitekt l 1947.

Sekretær i Akademisk Arkitektfor­enings Udstillingsudrvalg 1929-38; Se­kretær og Kasserer i Akademisk Arki­tektforenings Sektion af Arkitekter an­satte i Stat og Kommuner 1932-36, For­mand 1938-42; Medlem af Akademisk Arkitektforenings Bestyrelse 1936-40.

Har deltaget i Restaureringen af Frdbg. Slot, særlig Slotskirken; projek­terende Arkitekt ved Opførelsen af Stats-kasernen j Tønder, Kasernen i Frede­ricia, Gardehusarkasernen i Næstved, 1. Regiments Kaseme, Høvelte. Jægers-prie-Lejrea og Almogaardslejren; har opført en Del Enfamiliehuse og Som­merboliger

Adresse .• Overg. o. V. 96, Kbhvn. K.

PHILIP Kjeld Professor, Dr. oecon.; f. 3. April 1912 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Louis Philip (død 1933) og Hu­stru Carli f. Løwenstein (død 1944); gift, (19. Febr. 1938) m. cand. oecon. Inger Margrethe P., f. 14. Aug. 1916 i Snekkersten, Datter af Kontorchef, cand. jur. Einar Nygaard og Hustru fh. Fuldmægtig, cand. polit. Elna f. Dahlberg.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1931; cand. polit. 1937; Undervisnings­assistent ved Aarhus Universitet 1937; Dr. oecon. ved Aarhus Univ. 1942; Pro­fessor i Socialpolitik og Finansviden-skab smstds. 1943: Professor i Natio­naløkonomi ok Socialpolitik ved Stock­holms Ilogskola 1949.

Vrillem af Skattekoniini--h.nen af 1937

Phil___________________

fra 1945, af Udvalget til Undersøgelse af Spørgsmaalet om Beskatning af Brugsforeninger o. a. lign. kooperati­ve Foreninger og Selskaber af 1946 og af Afviklingskommissionen af 1949. Gæ­steforelæsningsrække ved Oslo Univer­sitet 1946-, Studieophold i U.S.A. 1947. Litterære Arbejder: En Fremstilling og Analyse af Den danske Kriselovgiv­ning 1931-38 (1939); Bidrag til Læren om Forbindelsen mellem Det offentliges Finanspolitik og den økonomiske Akti­vitet (Disputats, 1942); Staten og Fat­tigdommen (1947); Division of Work between the Central and Local Govern-ments in Norway, Sweden, England and Wales, and Holland (Cambridge, Mass. 1948); Artikler i inden- og udenlandske videnskabelige Tidsskrifter.

Adresse : Eolighedsv. 51, Bisskov  (fra 1.   Sept.   1949:  c/o   Socialvetenskapliga Institutet,   Odengatan   61,   Stockholm, Sverige).

PHILIPSEN Aage Maskinfabrikant, R.; f. 15. Jan, 18811 Viborg; Søn af Maskin­fabrikant Eskild Philipsen (død 1911) og Hustru Nina f. Christensen (død 1939); gift (20. Marts 1923) m. Cecilie P., f. 14. Jan. 1896 i Esbjerg, Datter af Direk­tør Gustav Forum (død 1930) og Hustru Bertha f Jørgensen.

Fjerde Kl. Hovedeks. (Viborg) 1896; Læretid paa Maskinværksted i Viborg 1896-1900; paa MaskinUabrikKer i Tysk­land og Schweiz 1900-05; begyndt egen Forretning (Firmia A Philipsen & Oo.) 1906.

Medlem af Bestyrelsen for Viborg Bor­ger- og Haandvorkerforening 1910-34. Formand fra 1921; Medlem af Viborg Byraad 1937-45, Borgmester fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Fællesrepræ­sentationen for Dansk Haandværk og Industri 1923-45, af Dansk Standardi-seringsraad fra 1926, af Bestyrelsen for Teknologisk Institut fra 1929 og af Til-synsraadet for Handelsbankens Filial i Viborg fra 1930. Adresse: Villa Sønæs, Viborg.

PI HL F Rigsadvokat, B.DM.; f. 23. Nov. 1884 i Svaneke; Søn af Toldassistent J P Jensen Pihl og Hustru Petrea f. Ler-che: gift (23. Marts 1912) m. Paula P., Datter af Sparekassedirektør J P Har-pøth (død 1920) og Hustru f. Dethlefsen (død 1899).

Student (Rønne) 1901; cand. jur. 1907; cand. polit. 1911: Herredsfuldmægtig i Holstebro og ?ed Rougsø Herred 1911-17; AudStør 1917: kst. Dommer i Kbhvne Byret 1920; fast ansat 1923; Dommer i Østre Landsret 1935; Rigsadvokat 1936.

Stedfortræder for Forligsmændene 1935. Forligsmand 1936; Medlem af Rets­plejeudvalget 1936; Justitsministeriets

_______________________U04

Tilsynsførende med Danske Grundejeres Brandforsikring 1936.

Adresse : Skt. Jakobs PI. 6, Kbhvn.ø.

PIHL   H J Rektor; f. 6. Jan. 1880 i Humble; Sen af Gaardejer M Hansen (død 1900) og Hustru f. Christensen (død 1912); gift (11. Juli 1906) m. El­na Dorthea P., f. 13. Nov. 1880 i Ærøes-købing. Datter af Købmand R Koch (død 1919> og Hustru Nicoline f.Schmidt (død 1886).

Student (privat dimit.) 1900; cand. mag. 1905; pædag. Prøver 1907 og -10; Lærer ved Ordrup Gymnasium 1905; Læ­rer ved Horsens Statsskole 1910, Ad­junkt smstds. 1911; tillige Bestyrer af Horsens Statsskoles Forberedelsesskole 1916; Adjunkt ved Ordrup Gymnasium 1919, Lektor smstds. 1920; Rektor for Statsskolen i Rønne 1929-42.

Faglig Medhjælper ved Undervisnings-inspektionen for Gymnasieskolerne 1919-29; Medlem af Opgavekommissionen for Mellemskoleeksamen, Realeksamen, Pi­geskoleeksamen og alm. Forberedelses­eksamen 1921-42; Medlem af Opgave­kommissionen for Studentereksamen 1921-33; Redaktør af Matematisk Tidsskrift A 1924-29; har udgivet Lære-beger l Regning og Matematik for Mellemskolen, Realklassen og Gymna­siet; har skrevet en Regnemetodik.

Adresse: Broholms Allé 29, Charlot-t«nlund.

PIHL  Mogens Lektor, Dr. phil.; f. 22 April 1907 paa Frdbg.; San af Rektor

H J Pihl   (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium) 1925; Studieophold i Gottingen 1928-30; mag. scient. (Matematik, Fysik) 1931; Univ. Guldmed. 1935; Dr. phil. 1939; Adjunkt ved Kolding højere Almenskole 1933, Lektor smstds. 1939, ved Vestre Bor­gerdydskole i Kbhvn. 1945; tillige Læ­rer i Matematik ved Danmarks Lærer­højskole 1945 og ved Søofficersskolen fra 1946.

Kasserer i Gymnasieskolernes Lærer­forening 1940-44 og Medlem af Forenin­gens pa'dagogiske Udvalg 1946-48 (J.N.E.S.C.O.-Stipendiat (England og Frankrig) 1948-49.

Litterære Arbejder: Der Physiker L V Lorenz (Disputats, 1939); Ole Rømers videnskabelige Liv (1944); Afhandlinger <im teoretisk og historisk Fysik samt Lærebøger i Matematik og Fysik.

Adresse: Høeghsmindev. 24..Gentofte.

PINHOLT Jens Stiftamtmand, R.D.M.; f. 1. Juni 1903 i Vejers-, Søn af Klit-inspektør Vilhelm Pinholt (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Hel-ga f. Rosendal (død 1912); gift (29. Okt. 1930) ni. Ruth P., f. 6. Sept. 1909 L Kbhvn., Datter af Overreti

1105_______________________

Hans   Edelstein   (død  1940)   og Hustru Gudrun f.  Poulsen.

Student (Lyngby) 1922; cand. Jnr. 1929; Fuldmægtig ved Sorø Amt s. A.; Sekretær i Indenrigsministeriet 1930, Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1939, Kontorchef 1942; tillige Sekretær ved Landsoverskatteraadet 1932-38 og ved Kbhvns Vandafledningskommission 1936-44; Forretningsfører for Carnegies Belønningsfond for Heltemod 1938-42; Stiftamtmand over Haderslev Stift og Amtmand over Haderslev Amt 1944.

Formand for Invalidenævnet 1944; Medlem af Forvaltningskommissionen 1946.

Adresse : Haderslev.

PINSTRUP Hans Gaardejer; f. 7. Aug. 1892 i Vokslev Sogn i Himmerland; Søn af Gaardejer. Statsrevisor Peder l' l'instrup (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Mette Marie Sørine f. Sørensen.

Formand for Bestyrelsen for Aalborg Amts Landboforening, for Aalborg Kvægtorv, for De samvirkende danskr Landboforeninger og for Foreningen af jydske Landboforeninger; Medlem af Landbrugsraadets Præsidium; Medlem af Overfredningsnævnet, af Toldraadet og af Ulykkesforsikrings-Raadet; Med­lem af Folketinget (Venstre; Sæbykred­sen) fra 1932 og af Finansudvalget fra 1943.

Adresse; Egsbjerggaard, Gravlev pr. Skørping.

PIO Elith Skuespiller, R.; f. 3. Juli 1887 i Kbhvn.; Søn af Skuespiller William Ko (dud!909) os Hustru Skuespillerinde An­na f. Winslaw (død 1913) ; gift (23. Okt. 1912) m. Soffy P., f. 15. Okt. 1892 l Kbhvn., Datter af Murermester Peter Christensen (død 1918) og Hustru Ro-salie f. Larsen.

Kom til Teatret (Peter Fjelstrups Selskab) 1907; ved Frdbg. Teater 1908-09, ved Casino 1909-14, Dagmarteatret 1914-23, Betty Nansen Teatret 1923-24; Gæstespil i Provinsen og paa Dagmar­teatret 1924-25; Dansk Skolescene 1925-26; Dagmarteatret 1926-31; Det kgl. Tea­ter 1931.

Hovedroller: Chr. VII i Støvlet-Kathrinp; Advokaten i Et Drømmespil; Mefistofeles i Goethes Faust; Utkin i Kanevagt; Hertugen af Reichstadt i Ørneungen; Jean i Skyggefiskeren; Carl VII i Jeanne d'Arc; Kléstakoff i Revisoren; Napoleon i Corsikaneren; Jobson i Valkyrie; Rigaurt i Nederla­get ; Dr. Relling i Vildanden.

Adresse: Poppelhuset, Birkerød. PIO Frantz Overretssagfører, Dr. polit.; f. 6. Jan. 1870 i Kbhvn.; Søn af Oberst­løjtnant  FCB  Pio  og Hustru  Olavla f. Gammeltoft (død 1920); gift (17. Maj

__________________Plat

1905) m. Martha Christiane P., f. 7. Marts i Kolding, Datter af Købmand E A Borch (død 1903).

Student (Borgerdydskolen) 1886; cand. jur. 1891; cand. polit. 1894; Studie­rejse i Udlandet paa det Stampe'ske Rejsestipendium 1894-97; Assistent i Justitsministeriet 1898-1904; Dr. polit. 1902; Sekretær i Borgerrepræsentatio­nen 1902-18; Overretssagfører 1908.

Medlem af Industriraadet siden dettes Oprettelse; Medlem af Borgerrepræsen­tationen 1925-43.

Litterære Arbejder; Den fri Konkur­rences Gennembrud i England (Doktor­disputats 1902): Økonomiske Depres­sioner (1903); Valutaspørgsmaalet i en Nøddeskal (1925); De vekslende Kultu­rer (1937).

Adresse : Østbaneg. 9, Kbhvn. Ø.

PIPER Otto Grosserer; f. 14. Okt. 1874

i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler Carl Piper (død 1916) og Hustru Jaco-bine f. Johansen (død 1916); gift (29. Maj 1903) m. Anna P., t. 16. Sept. 1879 i Lyngby, Datter af Proprietær E G Piper (død 1928, se Kraks Blaa Bo« 1927) og Hustru Caroline f. Bauer.

PræMminæreks. 1890; uddannet i Fir­maerne Sophus Kruse og C F Geismar & Co., startede eget Firma 1902; over­tog I & E Johansens Sengefabrik 1924-, i Bestyrelsen for Akts. Otto Piper j til­lige Direktør 1941-44.

Medlem af Bestyrelsen for Den kon­servative Vælgerforening i 3. Kreds til 1934, dens Kasserer 1914-34: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Badeanstalten Sen­derstrand 1925-47: Formand for Manu­fakturhandler-Foreningen i Kbhvn.1931-34; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Søl­lerød Sanatorium 1927 og for Ejendoms­selskabet af 31. Januar 1911; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse : Ehlersv. 21, Hellerup.

PLAN Johannes T Trafikinspektør, R.; f. 15. Aug. 1898 i Esbjerg; Søn af En­treprenør A L Plan og Hustru f. Lo­renzen (død 1946); gift (24. Juni 1923) m. Ellen Johanne P., f. 5. April 1898 i Struer, Datter af fh. Trafikbestyrer Olaf Melvø (se denne) og Hustru Jo­hanne f Mørup (død 1898).

Elev ved Statsbanerne 1915, Trafik­assistent 1921, Overtrafikassistent 1933, Trafikinspektør II ved 9. Trafiksektion i Herning 1940, Trafikinspektør I ved 4. Trafiksektiou i Fredericia 1945.

Adresse: Huslodsv. 67, Fredericia.

PLATE Poul Kontorchef, R.; f. 16. Aug. 1903 i Ordrup; Søn af Ekspeditionssek­retær ved Kbhvns Byret, cand. jur. Vald Plate (død 1933) og Hustru An­drea f. Aamodt (død 1943); gift (25.

Plat___________________

Pebr. 1944) m. Karen P., f. 13. Febr. 1908 i Aalborg, Datter af Købmand Jens Larsen (død 1941) og Hustru Ma­rie f. Pedersen (død 1923).

Student (St. Andreas Kollegium) 1920; cand. jur. 1926; f ung. Sekretær i Fi­nansministeriet (Skattedepartementet) 1927, Sekretær 1929, Fuldmægtig 1937, Ekspeditionssekretær 1940, tjenstg. Kon­torchef (Kontoret for Krigskonjunktur-skat m. v.) 1943, Kontorchef 1944; Regnskabsfører ved Oarlsbergfondet fra 1931 og ved Ny Carlsbergfondet fra 1933.

Formand i Bestyrelsen for Danske Fi­skeres Redskabafornyelsesfond og for Henlæggelsesfondet for Linnedudlej-mngsforretiiinger; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Dansk Tipstjeneste; Med­lem af den danske Komité for nor­disk Samarbejde i Skattespørgsmaal.

Adresse: Emiliekildev. 55, Klampen-borg.

PLATOU   Villy Politimester, R., D.r.K. M.; f. 9. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef, cand. jur. Chr. Platou (død 1936) og Hustru Magdalene f. Ewertz (død 1939); gift 1. Gang (28. April 1917, Ægteskabet opløst 1948) m. Erna P., f. 4. Okt. 1896 i Kbhvn., Datter af Murermester Mathias Oswald (død 1930) og Hustru Laura r. Lauritsen (død 1920): 2. Gang (26. Nov. 1948) m. Gre­te P., f. 15. Juni 1915 i Kbhvn., Dat­ter af Skibsfører Jørgen Poulsen An­dersen (død 1943) ob Hustru Alvilda f. Hansen.

Student (Ordrup) 1908; cand. jur. 1914; By- og Birkefnldmæetig i Nykø­bing S. 1914; By- og Herrpdsfuldmæg­tig i Store Heddinge 1916; Dommer­fuldmægtig sammesteds 1919; Politime­ster i Frederikshavn Købstad og Horns Herred samt Skagens Købstad og Læsø Birk 1935; tillige Politikommandør for Nordjylland 1945-46; Politimester i Kbhvns Amts Nordre Birk 1946.

Censor ved Statens Politiskole; Med­lem af Vejkrydsudvalget for Kbhvns Amt samt af Brand- og Sundhedskom­missionerne i Gentofte.

Adresse: Bernstorffsv. 146. Hellerup.

PLENGE Jørgen Forstander; f. 22. Sept. 1899 i Viborg; Søn af Skolebesty­rer, Sognepræst Axel Plenge (død 1940) og Hustru Magnella f. Jensen (død 1944); gift (1. Okt. 1938) m. Esther P., f. El. Jan. 1916 paa Frdbg., Datter af Arbejdsmand Lars Hansen (død 1942) og Hustru Ingeborg f. Holm.

Student (Rønne) 1918; Assistent i Pri­vatbanken 1919-22; cand. mag. 1930; Lærer ved Det kg!. Blindeinstitut i Kbhvn. s. A., Overlærer 1936, Inspek­tør 1944, Forstander 1946; Bibliotekar ved Statens Trykkeri og Bibliotek for Blinde fra 1932.

_______________________1106

Sekretær i Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1936; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Dan­marks Blinde.

Adresse:   Kristianiag.  13,  Kbhvn.  Ø.

PLESNER K F Lektor, Dr. phil.; f. 20. Jan. 1898 i Kbhvn.; Søn af Rode­mesterassistent M Plesner (død 1918) og Hustru Mary f. Penzien (død 1939); gift 1. G-ans (11. Juli 1922) m Karen Marie P., f. 1895, død 1940; 2. Gang (14. Febr. 1942) m. Agnes P., f. 30. Juni 1900, Datter af Ingeniør Conrad Krebs (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922).

Student (Schneekloths Skole) 1916; mag. art. (Alm. og sammenlign. Litte­raturhistorie) 1923; Dr. phil. 1930; Timelærer ved Rungsted Statsskole 1921; Adjunkt ved Herning Gymnasium 1924, ved Schneekloths Skole 1931, Lek­tor 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Herning l'olkebogsamling 1925-31, for Selskabet i'or dansk Kulturhistorie og for Dansk liibliofilklub.

Har skrevet: Jens Schelderup Snee-dorff. En litterærhistorisk monografi (Disputats, 1930); Elia og hans venner (1933) • Syv essays (1934); Kulturbærere (1938); Bøger (1942); Baggesen-biblio-srrafi (1943); Gode klerke (1944); Mel­lem reoler (1947); Goethe (1949) samt intrige litterære Afhandlinger.

Adresse.:  Henrik  Steffens   V.  l, Kbhvn.  V.

PLESNER Max Vicekonsul; f. 21. Okt. 1874 i Farsø; Søn af Apoteker Plesner (død 1895) og Hustru f. Clausen (død 1899); gift 1. Gang (23. Juni 1899) m. Valborg P., f. 11. Sept. 1874 paa Øster-gaard ved Løgstør (død 1920), Datter af afdøde Fuldmægtig Vf Wulff og Hu­stru Jacobine f. Hansen; gift 2. Gang (1. Sept, 1925) m. Louise P., f. 20. April 1898 i Kbhvn., Datter af afdøde Fabri­kant Virklund og Hustru f. Friis.

Lært Landvæsen 1891-93; paa Mal­ling Landbrugsskole 1893-94; Sekond­løjtnant 1895; Teglværkselev 1896-97; Be­styrer i Sverige 1898-1900; Direktør for Bramminge Teglværk 1900-03; Tegl-værkskonsulent og -ingeniør 1903^)9; Driftsbestyrer ved Akts. Hasle Klinker-og Chamottestensfabrik 1909-28.

Formand for Hasle konservative For­ening 1913-19, for Bornholms Arbejds­giverforening fra 1915, for Poreningen for Bornholms Kaolin-, Kalk- og Tegl-værksindustri fra 1915 og for Born­holms Ferskvandsfiskeriforening fra 1910-38; Medlem af Dansk Arbejdsgiver­forenings Hovedbestyrelse fra 1915, af dens Forretningsudvalg 1915-25 og 1928-41 samt af Hasle Byraad 1917-21; polsk

1107______________________

Vicekonsul 1920; Formand for Born­holms Havne- og Købmands-Forening 1931-46; Indehaver af Automobilforret­ningen Bornholm, Hasle.

Udenl.  Orden :  Po.P.R.5.

AdTtt**1 : Hasle.

PLESNER  Ove Thorkild Amtsligninjrs-inspektør, cand. jur.; f. 4. Sept. 1893 i Helsingør: Søn af Adjunkt Ernst Ples­ner (død 1923) og Hustru Ellen f. Dirch; gift (25. Okt. 1918) m. Olga P., f. 6. April 1893, Datter af afdøde Fyrassistent V H A Drausewitz og afdøde Hustru Christina f. Bjørck.

Student (Helsingør) 1911; cand. jur. 1917; Sagførerfuldmægtig 1917-18; ansat i Kbhvns Magistrats 3. Afd. 1918; an­sat i Direktoratet for Kbhvns Skatte­væsen 1919, Fuldmægtig 1921, Ekspe ditionssekretær 1936; Amtsligningsin spektør for Frederiksborg Amt 1946.

Fuldmægtig i Studentersamfundets Retshjælp 1920-46.

Adresse: Hostrupsv. 8, Hillerød.

PLESSING Hans Chr. Overingenier, R.DM.: f. 14. Febr. 1881 i Hillerød; Søn af Bagermester Nikolaj Petersen (døt 1913) og Hustru Johanne f. Larsen (død 1911); gift (14. Sept. 1909) m. Astrid P., f. 1. Okt. 1884 i Kbhvn., Datter af Murermester S C Nielsen (død 1927) ug Hustru Anna f. Roth.

Præliminæreksamen (Frederiksborg) 1896; Kontorist paa Frederiksborg Birks Kontor 1896-98; polyt. Adgangseks. 1899; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1905; assisterende Ingeniør ved Gentofte Kommunes tekniske Forvaltning 1905; Ingeniør i Kbhvns Telelbnaktiesclskab 1906-19; Overingenier i Jydsk Telefon-Akts. (Hovedkontoret i Aarhus) og Chel for dettes midtjydske Distrikt 1919.

Medlem af Telefonvoldgiftsnævnet 1920-23 og af Repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1921-48; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Inge-nørforenings Afdeling for Aarhus o ir Omegn 1933 (Formand 1939-43), af Dansk Ingeniørforenings Repræsentantskal) 1939-46 og af Elektroingeniørgrup­pens Bestyrelse 1941-47; Medstifter at og Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1934, For­mand 1938-40: Medlem af Bestyrelsen for Den permanente ByggeudstiHing i Aarhus 1935, af Kredsstyroisen for Dansk Luftværnsforenings Aarhus Kreds 1936, af .Hovedbestyrelsen for Forenin­gen Den frivillige Luftmeldetjeneste ok af det af Telefontilsynet nedsatte Auto­matiserings- og Transmissionsudvalg 1936; Medstifter af teknisk Hjælp i'or ubemidlede i Aarhus 1940; Censor ved den økonomiske Eksamen. 2. Del ved Aarhus Universitetet 1941; Medlem af

__________________Plov

Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943.

Har skrevet Afhandlinger af telefon­teknisk og økonomisk Indhold, bl. a. i forskellige tekniske Tidsskrifter beskre­vet de af Jydsk Telefon-Akts, udførte Fjernkabelanlæg; endvidere skrevet: „Træk af Telefonens Udvikling" og „Abonnent- og Samtalefordeling" (i Nordisk Tidsskrift for Teknisk Økono­mi, 1938 og 1943) samt „Landbrugets Udbyttekurver" (i Nordisk Jordbrugs­forskning, 1943).

Adresse: P Heises V. 12, Aarhus.

PLESSING Jørgen Stig Vetermærin-spektør; f. 8. Dec. 1909 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef, Byraadssekretær Nico­lai Plessing og Hustru Magdalene f. Møller; gift (11. Juni 1937) m. Fritze P., f. 24. Dec. 1910 i Kbhvn., Datter af Kaptajn, Grosserer O E Simons og Hustru Helga f. Rohde.

Student (Viborg) 1929; Dyrlægeeksa­men 1935; Dyrlægeassistent i 1935; As­sistent ved Den kgl. Veterinær- ok Landbohøjskole i 1936; Veterinærfuld­mægtig i Aarhus 1937; Veterinærinspek­tør i 5. Distrikt fra 1944.

Adresse:   Vesteraag.  23,  Aalborg.

PLINIUS   Marius Kristian Direktør, R.p.p.; f. 20. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Entreprenør Chr. Plinius ob Hustru Laura f. Larsen; gift (20. Aug. 1941) m. Alicja Margaret P., f. 19. Juni 1919, Datter af Direktør J Taylor, Warszawa og Hustru Evelyn f. Louis.

Realeks. (Kbhvns Kommunes Beløn-ningsskole) 1910; paa Købmandsskolens Aftenkursus 1910-14; indtraadte i Øst-asiatisk Kompagni 1910; Leder af dette Selskabs Skibsfartsafd. i Bangkok 1916-20; i samme Branche i Singapore, Li-bau, Riga og Warszawa 1920-30; Direk­tør i Gdynia Amerika Linien (Gdynia America Shipping Lines Ltd.), Hoved­sæde i Warszawa, fra dette Selskabs Start i 1930; adm. Direktør fra 1939 for Gdynia America Shipping Lines Ltd., Hovedsæde i Gdynia, som tillige admi­nistrerer Rederierne Zeglnga Polska S. A. og Polish British Steamship Co., Ltd.

Dansk Viceformand for den polsk­danske Forening i Warszawa.

Udenl. Orden: Po.P.R.3. og 4.

Adresse: ul. Wladyslawa IV 6/8, So-pot, Polen.

PLOVGAARD Sven Bibliotekskonsulent; f. 18. April 1913 i Vestbirk; Søn af f h. Efterskoleforstander A M Plovgaard og Hustru Forfatterinden Karen Plovgaard f. Kristensen; gift (8. Dec. 1939) m. Bibliotekar Bodil Folsted P., f. 28 Aug 1906 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig

Plov__________________

Anton Hansen  og  Hustru Odny  f. Iwer sen.

Student (Schneeklotha Skole) 1932; stu­derede Sprog og Litteratur ved Kbhvns Univ. 1932-55; Filosofikum 1933; Ud­dannelse ved Kbhvns Kommunebiblio. teker og Kalundborg Centralbibliotek 1935-37; Bibliotekareks. 1938; Statens Kursus for Børnebibliotekarer 1943: Bibliotekar ved Frdbg., Gladsaxe ol' Kødcivre Kommunebiblioteker 1938-46: Konsutent ved Statens Bibliotekstilsyn 1946.

Har udgivet en Bearbejdelse af Cer-vantes : Don Quixote (Folkeudgave, 1946); har oversat og bearbejdet foi-skellige Børne- og Ungdomsbøger.

Adresse: Peter Bangs V. 268, Kbhvn. Valby.

PLUM   Carl Direktør, Overretssagfører, li.DM.p.p.; f. 29. Juni 1889 i Kbhvn.; Søn af Møbelfabrikant Chr. Platn (dnd 1921) og Hustru Emilie f. Noll (død 192«); gift, (18. Nov. 1916) m. Rigmor l'., f. 17. Jan. i Kbhvn., Datter af Hof-juveler Frantz Dragsted (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Mar­garet f. Peckham (død 1940).

Student (Andreaskollegiet) 1908; cand. jur. 1914; Sekondløjtnant 1916; Overrets­sagfører (Bestalling deponeret) 1917; Sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1916, Fuldmægtig 1918, Kontorchef 1921, Vicedirektør 1938, Direktør 1942.

Medlem af Arbe.idsiurvnet fra 1925 og af det faglige Udvalg for Kontor­lærlinge fra 1942; Medlem af Arbejds­ministeriets Beskæftigelsesudvalg, al Pristalsnævnet og af Repræsentantska­bet for Landsforeningen Dansk Arbej des Kbhvns-Afd. Deltager i den inter­nationale Arbeidskonference i Genévt1 1938 og -39, i Paris 1945, i Montrcal 1946 og i Genéve 1947.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.4.; F1.H.R.3'.

Adresse :  Egebjerg Allé 3.  Hellerup.

PLUM   Erik   Grosserer;  f. 28. Juni 1867 i    Kbhvn •   Søn   af   Grosserer  Thorvald Plum   (død  1923,  se  Kraks  Blaa  Bog 1923)  og  Hnstrn   Helga  f.  Secher  (dwl 1925);   gift   (19.   Jnni   1917)   m.   Inger Marie  P.,   f.   19.   Febr.   1895  i   Kbhvn Datter  af Grosserer Carl  Holbek   (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hu­stru Marie f. Dorpn.

Student (Østersøgades Latin- & Real­skole) 1905; cand. phil. 1906; Handels­uddannelse i Assens og London 1906-09; ansat i Faderens Firma, T & S Plum 1909, Indehaver af dette Firma 1916 og af Firma TAB Plum 1916-25; adm. Direktør i Akts. Russisk Handelskom­pagni, Kbhvn. og Moskva 1915-22; Di­rektør i Akts. Det Udenlandske Skov-industriselskab, Kbhvn. og Petrograd 1916-22.

_______________________1108

Formand i Bestyrelserne for Akts. T & E Plum 1925-45, Akts. P Lepin's Eftf. Kbhvn. og Petrograd, Akts. The Bello Manufacturing Oo. og Akts. S Seidelin 1918-23.

Har skrevet: A/S Russisk Handels­kompagni 1915-22.

Udenl. Ordener. R.r.K.2.; S.V.3'.; Ø.r.K.O.

Adresse: Enrumv. 4, Skodsborg.

PLUM Nicolai Dyrlæge, Afdelingsfor­stander, Dr. med. 'vet., R.p.p.; f. 8. Sept. 1890 i Kbhvn.; Søn af Grosserer S M Plum (død 1904) og Hustru Antho-nie f Christiansen (død 1910); gift (16. Haj 1918) m. Ingrid P., f. 29. Dec. 1894 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. med. Peter Dethlefsen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Julie f. Baadsgaard (død 1947).

Dyrlægeeks. 1913; Assistent ved Vete­rinær- og Landbohøjskolens Forsøgsla­boratorium, bakteriologisk AM- 1916-22. ved Statens veterinære Serumlaboratori­um 1922, Forsøgsleder 1928 og Afdelings­forstander smstds 1943- Dr. med. vet. 1935.

Næstformand for Foreningen Hestens Værn 1922; Formand for Den danske Dyrlægeforeaing 1940; Æresmedlem af Finska Veterinærforeningen 1942, af Den norske Veterinærforening 1946 ok af National veterinary medical Asso­ciation of Great Britain and Ireland 1946.

Har skrevet flere Arbejder over bak-teriologisk-diagnostiske Emner, Tuber­kulose, Tuberkulin m. m. Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; S.N.3. Adresse: Hvidkildev. 125, Kbhvn. F. PLUM Niels Munk Biskop, Dr. tlie.il., R.DM.; f. 19. Febr. 1880 i Kbhvn.; Søn af Grosserer S M Plum (død 1904) og Hustru Anthonie f. Christiansen (d«>J 1910); gift (19. April 1907) m. Augu­sta P., f. 21. Febr. 1885 i Nyborg, Dat ter af Herredsfoged Just Thiele (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hu­stru Malvina f. Raffenberg (død 1913). Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. theol. 1904-, Klokker i Genlofle 1906, præsteviet Medhjælper 1909; Ka­teket ved Roskilde Domkirke 1913; Sognepræst i Gunslev 1917; Dr. theol. (Forsagelsen ved Daaben) 1920; Docent i systematisk Teologi ved Kbhvns Uni­versitet 1922, Professor (Dogmatik ug nytest. Eksegese) 1924; Biskop over Lolland-Falsters Stift 1942.

Formand for Lolland-Falsters Stifts-konvent 1918-22. for Theologisk For­ening 1923-26; Formand for Kbhvns Af­delingen af Landsforeningen af Menig-hedsraad 1927-35 og 1939-43; Medlem af Landsforeningens Bestyrelse 1927-35;

JIM______________________

Lærer i supplerende Religionsundervis­ning ved Statens Lærerhøjskole fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Søn­derskovhjemmet 1943 og for Friheds-fonden 1945.

Litterære Arbejder: H N Clausen (1908); I Guds Ly (1915); Jeg er Li­vets Brød (1921); Forelæsninger over Symbolik (1923); Dogmatik (1929, 2. Udg. 1941); Symbolik (1931); Schleier-macher i Danmark (Univeraitetsfest-skrift, 1934); Om Sakramenterne (1934); Luthersk Lære (1935); Luthers lille Ka­tekismus (1936); J P Mynster (1938); Danmark i Psalmebogen (1942); Køben­havns Præstekonvent 1843-1943 (1943); Aktikler i Teologisk Tidsskrift, Kir­keleksikon for Norden, Dansk biogra­fisk Leksikon, Kirken og Tiden, 111. dansk Konversationsleksikon og Ekkle-sia (die dån. Theologie iin 19' Jahrh.).

Adresse: Nykøbing i'.

PONTOPPIDAN Axel Kammerjunker, Hærarkivar, Kaptajn, R.DM.,HTH.p.p.; f. 28. Juli 1882 i Helsingør; Søn af Kammerherre, Oberst Ludvig Pontoppi-dan (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Frederikke Henriette f. Suhr (død 1925); gift (12. Febr. 1919) m. Ol­ga Malvina P., f. 27. Aug. 1890 i Kbhvn., Datter af Baron Vilhelm Bille Brahe (død. 1942) og Hustru Marie f. Komtesse Moltke (død 1940).

Rekrut i Livgarden 1900; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1901; Premierløjt­nant 1905 vefl 25. Bataillon, i Livgarden 1907; Adjutant ved Livgarden 1915-16; Kaptajn og Kompagnichef ved 14. Ba­taillon 1917; Kompagnichef i Livgar­den 1920; Afsked 1937; ansat ved Det kgl. Bibliotek 1933-44; Hærarkivar og Chef for Hærens Arkiv 1944.

Militær-Personalhistorisk Medarbejder ved Nationaltidende 1922-26, ved Ber-lingske Tidende 1927-34; Kommissær i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt og Medlemmerne i den op­hævede civile og adskillige Stænders Enkekasse 1939; Medlem af Direktio­nen for Etatsraad Jacob Henric Schous og Hustru Susanne Beckmans Stiftelse fra 1939.

Har udgivet: Den yngre Slægt Pont-oppidan (1931); Omkring Københavns gamle Volde og Stokhuse (1936); Peters-gaard. Træk af et sydsjællandsk Gods og omliggende Egns Historie (1937); Billeder af Fædrelandets Historie. Ud­givet i Anledning af de Kongelige Maje­stæters Regeringsjubilæum (1937); Sø-gaard i Kliplev Sogn (1938); Adam Gott-lob Detlev Greve Moltke til Noer, Griine-wald og Niitschau (1939); Den Konge­lige Livgarde (1941-45); Etatsraad Ja­cob Henric Schous og hans Hustru Su-sanne Beckmans Stiftelse 1644-11. Jnui

___________________Pont

1944  (1944); Kong Christian under Be­sættelsen   (1947).

Udenl. Ordener: B.L.5.; Fi.H.B.3'.-F.S.S.4.; Gr.Fr.5.; M.Gr.4.; N.O.N.4.; N.St.O.3'.; R.St.Stan.3.; S.U.Ji.4.; S.Sv.3'.

Adresse : Chrstholms Parkv. 14, Klam-penborg og Bakkebølle Fredskov pr. Nyraad.

PONTOPPIDAN   Clara Skuespillerinde. FM. i Guld, MI & A.p.p.; f. 23. April i Kbhvn.; Datter af Købmand H Ras­mussen og Hustru Caroline f. Bram­iner ; gift 1. Gang (Ægteskabet op­løst) m. Skuespiller Carlo Wieth (dåd 1943, se Kraks Blaa Bog 1943); 2. Gang m. Læge P V Pontoppidan, Søn if Sognepræst Morten Pontoppidan (død 1931, se Kraks Blaa bor 1931) og Hu­stru Julie f. Marstrand (død 1937)..

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal­letskole og Elevskole: debuterede som Tove i Drachmanns Gurre; Skuespiller­inde ved Dagmarteatret til 1925, af­brudt af Engagements ved Det ny Teater 1908-09 og ved Alexandrateatret 1914-17; Skuespillerinde ved Det kgl. Teater fra 1925.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1937; Studenternes Æresknnstner 1942.

Udenl. Orden .- S.M. 1. & a.

Adresse • Ørneknlsv.l4.Charlottenliind.

PONTOPPIDAN Erik Landsretssagfører; f. 31. Jan. 1894 i Kbhvn.; Søn af Pro­fessor, Dr. med. Knud Pontoppidan (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Johanne f. Segelcke (død 1916), gift (25. Dec. 1930) m. Alice P., f. 28. Sept. 1906 paa Frdbg., Datter af Di­rektør Carl Jespersen (se denne) og Hustru Emma f. Hansen (død 1927).

Student (Sorø) 1912; Forstkandidat 1920; ansat i forskellige Erhvervsvirk­somheder i Polen 1920-25; cand. jur. 1933; Landsretssagfører i Kbhvn. fra 1936; offentlige Sager 1938.

Forraand for Brancheforeningen for Parfumeri- t>z Toiletartikler 1939-46 og for Bestyrelsen for Akts. Dubarry 1947; Sekretær for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening; Medlem af Bestyrel­sen for Akts. Dagbladet Politiken, Al­fred G Hassings Forlag, Akts. Boghal­len, Akts. Importøren og for forskellig« andre Aktieselskaber.

Adresse: Viggo Rothes V. 37, Char-lottenlund.

PONTOPPIDAN   F C Kommandørkap­tajn, R.DM.,HTS.p.p.; f. 21. Jan. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Translatør HOL Pontoppidan (død 1929) og Hu­stru Mariane f. Bendixsen (død 1920); gift (16. Juli 1920) m. Fritze P., f. 19. Jan. 1899 i Kbhvn., Datter af Grosserer V Aage Moller (se denne).

Sekondløjtnant  i  Flaaden  1907;   Pre-

Pont_____________________

mierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; Sta-tionschef i Skaden 1920-21: til Tjeneste i Marineministeriet 1923-40; 1. Adju-tant hos Forsvarsministeren 1924-30; Må-rineattaclié ved Legationen i Helsing­fors 1925-30 (j Heval 1925); Chef for Kystudkigsvæsenet 1930-35 og fra 1939; til Raadighed for Chefen for Søværns­kommandoen 1932-40; Orlogskaptajn 1932; Kommandørkaptajn 1935.

Generalsekretær for den internatio­nale Meteorologkongres i Kbhvn. 1929; Sekretær i den danske Afdeling af Foreningen for skandinaviske Sømands­hjem i fremmede Havne fra 1924 og Medlem af samme Forenings Inter-«kandinaviske Hovedstyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening fra 1925 uk af Haudelsflaadens Vel-i'a-rdsraad fra 1948.

Udenl. Ordener, B.K.4.; Ch.F.l.; Fi.H.R.21.; Fi.K.M. 39-40.; Fi.S.F.; F.Æ.L.4.; I.F.3.; l.Kr.5.; Le.S.3.; N.O.N.4.; N.St.O.2!.; Po.P.R.4.; S.Kr 3 : S.N.3.; Sp.S.M.F.3.; S.Sv.2;.; Stb.B.P: 3.

Adresse: Dronn. Tværg. 5, Kbhvn. K.

PONTOPPIDAN  Oluf Oberst, Kammer­herre, K'.DM.,HTH.p.p.; f. 21. Febr. 1874 i Kbhvn.; Søn af Oberst, Kammer­herre Ludvig Pontoppidan (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Frederikke Henriette f. Suhr (død 1925); gift (19. Maj 1899) m. Elna P., f. 9. Okt. 1877, Datter af Generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Julie Sophie f. Neergaard (død 1910).

Sekondløjtnant 1896; Premierløjtnant s. A.; Adjutant hos Generalinspektø­ren for Bytteriet 1903; Bitmester og Chef for 3. Dragonregiments Z. Eska­dron 1910; Chef for Bideskolen 1914-23; Oberstløjtnant 1918; Chef for Gardehu­sarregimentet 1926; Oberst 1930; Afsked 1934.

Udenl. Ordener: B.L.3.; S.O.M.; S.Sv.3'.; S.V.2V

Adresse : Snekkersten.

PONTOPPIDAN Svend Kommandørkap­tajn, R., HTS.p.p.; f. 3. Nov. 1900 paa Frdbg.; Søn af Oberst, Kammer­herre Oluf Pontoppidan (se denne): gift (20. Marts 1928) m. Gerda Mar­grethe P., f. 29. Aug. 1896 i Kbhvn , Datter af Læge O B Poulsen (død 1943 > og Hustru Frederikke f. Juel.

Student 1919; Søløjtnant II 1923; Sø-løjtnant I 1924; Elev paa Søværnets Of­ficersskole 1926-28- Undervandsbaadschef 1928-38; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogs­kaptajn 1939; tjenstgørende i Marine­staben 1940-47; Kommandørkaptajn, 1947; Ohef for Fregatten „Holger Danske" paa Togt til Færøerne, Middelhavet og Fnnsk Marokko 1947-48; Stabschef ved

____________________1110

Kystflaaden  og  Chef   for   UndervancU-baadsdivisionen 1948.

Formand for Søe-LieutenantJSelskabet 1938-39.

Udenl. Ordener: B.Cr.m.2.; F.A.D.5.; Mar.O.A.3.; N.St.0.3'.; Po.P.E.5.; Stb. B.E.4.

Adresse: Ainalieg. 22, Kbhvn. K.

PORSE Niels Proprietær, B.p.p.: f. 11. Juni 1880 paa Porskjær; Søn af Pro­prietær Ole Porse (død 1926) og Hustru f. Due; gift m. Gerda P., f. 17. II a j 1891, Datter af Provst Jensen, Storring og Hustru t. Lautrup.

Lært Landvæsen; Landbrugskandidat 1903; Landbrugslærer 1905-06; Forpagter og Ejer af Gaarden Porskjær; Ejer at Eskemosegaard fra 1927.

Medstifter af og Formand for Dansk Andels Kulforretning 1913-28; Medstifter af og Formand for Østjydsk Smørex-portforening 1918-25; Formand i De dan­ske Mejeriers Fællesorganisation 1914-22; Formand for Smøreksportudvalget samt Medlem af andre Udvalg 1915-20; Formand for Statens Mejeriudvalg fra dets Oprettelse til 1928; Medlem ui Frederiksborg Amtsraad; Landvæseiis-kommissær.

Ddenl.   Orden :   S.V.S'.

Adresse : Eskemosegaard pr. Birkerød.

PORSILD Alf Erling Chief Botanist ved National Museum of Canada; f. 17. Jan. 1901 i Kbhvn.; Søn af mag. scient. Morten P Porsild (se denne); gift 1. Gang (1922) m. Gertrud P., f. Jørgen­sen (død 1925); 2. Gang (1929, Ægte­skabet opløst 1939) m. Asta P., f Ko-foed-Hansen; 3. Gang (April 1948) in. Elizabeth Deborah Margaret P., Datter af Civilingeniør Ernest Carnegie Whr-Jan og Hustru Winefred Helen f. Camp­bell.

Udgaaet fra Sorø Akademi; studerede Botanik og arktisk Bejseteknlk blå. hos sin Fader, ved Den danske arktiske Sta­tion, Disko, Grønland 1918-21; botanisk Assistent sammesteds 1922-25; besøgt« en Række amerikanske Universiteter og botaniske Samlinger i 1925; i den ca­nadiske Regerings Tjeneste fra 1926 og har for denne ledet bl. a. følgende Eks­peditioner og Forskningsrejser: til Ala­ska U926-27), nordlige Mackenzie Di­strikt (1927-28), sycukse Hudson Bay Omraade (1929), Alaska (1929-30), Kee-watin og Ungava (1930), Lapland (1931) og Mackenzie Distrikt (1931-35), Natio­nal Museum Biological Survey, sydøst Yukon Territoriet (1944), Rocky Moun-tains National Parks (1945-46). Macken­zie Distriktet efterfulgt af Flyveekspe­dition fra Alaska til Ellesmere Land (1947); har som kanadisk Delegeret tii den videnskabelige Kongres i Moskva

1111______________________

1945 foretaget Jordomflyvning efterfulgt af Studierejse til Nordsverige; Studie­rejse til Californien 1928; ledet omfat­tende Forsøg med Indførsel af Tamre­ner til arktisk Canada 1930-35; del­tog som Botaniker i Bartletts Ekspedi­tion Sommeren 1937 til Labrador og Grønland; Acting Curator ved den bo­taniske Afd. paa Nationalmuseet, Otta-wa 1936-44, Curator og Chief Botanist 1945.

Fellow of Royal Society of Canada, of Arctic Institute of North America, of New England Botanical Club (Har-vard) and of Canadian Geographical Society; Medlem af American Associa­tion for Advancement of Science og af Interdepartmental Reindeer Committee fra 1935; Advisory Board of Wildlife Protection fra 1936; Medlem af Besty­relsen for Ottawa Field-Naturalist's Club fra 1931, Formand 1939-41; Med­lem af Bestyrelsen for Professional In­stitute of Canada fra 1936 og for For­eningen Arctic Circle (Formand fra 1948); korresponderende Medlem af Sc-cietas pro Fauna et Flora Fennica ok' af Societas Zoologica et Botanica Fen­nica Vanamo; Æresmedlem af Ameri­can Academy of Arts and Sciences, lio-ston; canadisk Konsul i Grønland 1940-43.

Har skrevet en Række videnskabelige og populære Afhandlinger og Artikler af botanisk og geografisk Indhold.

Udenl. Orden:  Stb.B.B.5.

Adresse : 45 Leonard Ave., Ottawa, Ont., Canada.

PORSILD   Morten P mag. scient., R.; f. 1. Sept. 1872 i Glibstrup ved Store Andst; Søn af Husmand og Snedker Peder Pedersen (død 1878) og Hustru Marie f. Jensen (død 1875); gift m. Jo­hanne Kirstine P., f. 1870 i Sieralev pr. Store Heddinge, død 1940. Datter af Tømrermester Chr. Nielsen (død 1891) og Hustru Kirsten f. Nielsen (død 1876).

Student (Roskilde) 1893; botanisk Rejse til Grønland 1898: mag. scient. 1900; Assistent ved Universitetets bo­taniske Haves Studiesamling 1899; Le­der af en Ekspedition til Vestgrøn­land 1902; oprettede den danske ark­tiske Statioa i Grønland 1906 og ledede den til 1946; har foretaget talrige Rej­ser i videnskabeligt Øjemed i Vest-Grønland mellem 60' og 78°; Medlem af Udvalget til Drøftelse af de grønland­ske Anliggender 1920-21; valgt Medlem af Nordgrønlands Landsraad 1927-39; holdt Forelæsninger ved Cambridge Uni-versity og ved amerikanske Universite­ter 1922; Medlem af The Board of Go-vernors of The Arctic Institute of North America 1945-48, Fellow fra 1949.

Har  udgivet  cu  Del   Artikler  og  Af-

__________________Port

handlinger om arktiske Naturforhold, navnlig om Botanik os Etnografi samt om Grønlands indre Forhold, dets Stil­ling til Danmark etc. Korresp. Med­lem af American Geogr. Society, New York; Indehaver af det kgl. danske geografiske Selskabs Hans Egede Me­dalje. Adresse: Brøndbyvester pr. Glostrup.

PORTMAN Arne Overlæge; f. 3. Marts 1897 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Philip Jensen (død 1930) og Hustru Johanne f. Frederiksen; gift (18. Aiig. 1923) m. Ingrid P., f. 9. Sept. 1896 paa Frdbg., Datter af Grosserer H C Pe­tersen (død 1932) og Hustru Marie f. Biilmann (død 1916).

Student (Borgerdydskolen paa Øster­bro) 1915; med. Eks. 1923; Reservelæge ved Silkeborg Bad 1923; Kandidatplad­ser paa forskellige kbhvnske Hospitaler 1924-28; Assistent hos Prosektor ved Frdbg Hospital 1928-29; Kandidat vod Krdbg. Hospital Afd. B 1929; Beserve-liegc smstds. 1930-32: ved Skt. Josephs Hospitals med. Afd. B 1932-33; Over­læge ved Silkeborg Bad 1933. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af pri­vate Kuranstalter i Danmark. Specialist-anerkendelse (Medicinske Sygdomme, -ærlig Hjerte-, Gigt- og Stofskiftesyg­domme) 1933; prakt. i Kbhvn. (Okt.— April incl.) 1933.

Adresse: 61. Kongev. 142, Kbhvn. V. (Okt.-April) og Silkeborg Bad, Silke­borg (Maj-Sept.).

PORTMAN   Kai Dr. med.; f. 2. Aug. 1894 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Philip Jensen (død 1930) og Hustru Johanne f. Frederiksen; gift (2. Dec. 1931) m. Læge Ingeborg P., f. 10. Juli 1896 i Hjørring, Datter af Overlæge Adolph Ewertsen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Minna f. Formann.

Student (Borgerdydskolen paa Øster­bro) 1913; med. Eks. 1921; Kandidat­pladser paa forskellige kbhvnske Hos­pitaler 1921-27; Studierejse (Kirurgi og Gynækologi) til Wien 1923; Assistent ved Universitetets patologisk-anatomi-ske Instdtut 1924-25, ved Samffundet og Hjemmet for Vanføre 1927-29, ved Rigs-hospitalets Fødeafd. A 1929-31, ved Kommunehospitalets kirurgiske Polikli-nik 1931-32 og ved Universitetets bio­kemiske Institut i 1933; prakt. i Kbhvn. s. A.; Reservekirurg ved Sankt Josephs Hospitals Afd. K 1934; Dr. med. 1935; Censor i Kirurgi ved med. Eks. og i Anatomi ved Skoleembedseks. Har skrevet: Studier og Undersøgelser over Corpus luteum Hormon (Dispu­tats, 1935) og en Bække videnskabelige

Port_________________

Afhandlinger,  specielt over  Sexualhor-monernes Biologi og Elinik.

Adresse: Jernbane?. 4, Kbhvn. V.

POSER Povl fh. Chef for Finanshoved kassen, R.DM.; f. 27. Sept. 1878 pas Frdbg.: Søn af Exatn. ,iur. J P Poser (død 1908) ob Hustru Caroline f. Gre gersen (død 1914); Rift (4. Sept. 1929 m. Dagmar P., f. 8. Marts i Kbhvn.: Datter af Proprietær V Classen Smidtb (død 1901) og Hustru Dagmar f. Holm (død 1911).

Præliminæreks. (Schneekloths Skole; 1895; Elev ved Statsbanerne 1898; As­sistent ved Finanshovedkassen 1899. Fuldmægtig 1920, Kasserer 1924, Hoved kasserer og Chef for Finanfhovedkassen 1936-48; Revisor i Landmandsbanken 1906-14.

Adresse : Grundtvigsv. 6 C, Kbhvn. V

POULSEN Adam Skuespiller, fh. Teater chef, R.DM'.p.p.; f. 19. Nov. 1879 i Kbhvn.; Søn af kgl. Skuespiller, Pro­fessor Emil Poulsen (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Anna Poul­sen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934); gift 1. Gang (16. Dec, 1906) m. Ellen P., f. Mmestad; 2. Gang (21. Aug 1920) m. Nathalie Olivia Katrine P., f. Kranse; 3. Gang (6. Nov. 1947) m. Jytte P., f. Knipschildt.

Til Søs 1893-95; Student 1899; oand. phil. 1900.

Debuterede paa Dagmarteatret 1901 som Nat i Renaissance; Skuespiller »ed Folketeatret 1903-05; Gæstespil i Oslo; Uddannelse i Berlin (Deutsches Thea-ter) og Wien (Burgtheater) under Pro­fessor Strakotsch, Lepanto og Lewinsky

1905-06;   Skuespiller  ved   Dagmarteatret

1906-09; Skuespiller ved Det kgl. Tea'ter 1909-11 og 1914-16; Leder af Frilufttea-tret i Ulvedalene 1910-30 og af Dagmar­teatret 1911-14; Chef for Svenska Tea-tern i Helsingfors 1916-19 og for Det kgl. Teater 1930-31; Gæstespil i Sverige og Norge; Tourné gennem danske Settle­ments i de forenede Stater, Teaterfore­stillinger i New York, Chicago og Omaha 1923; Gæstespil i Island 1925 og 1927, paa Stadttheatret i Lubeck 19Z8.

Hovedroller: Axel; Hagbarth; Ginlio Romano; Harald Haarderaade; Hakon Jarl; Hamlet; Homeo; Henrik Percy; Orlando; Carl Moor; Mortimer; Buy Bias; Skule Jarl; Gregers Werle; Peter Stockmann; Helmer; Bratt; Darnley; Sigurd Jorealfar; Kreon; Alexander d. Store; Chevalieren i Ninon; Henrik d. 2. i Bertran de Born: Bjerg Eyvind; Min Ven Teddy; Anthio i Fædreland; Armand i Kameliadamen; Greven af Oharolais; Des Prnnelles i Lad os skil­les ; Marc Arron; Enhver; Borgmesteren i Stillmonde; Chr. d. 4. i Elverhøj; Ebbe Skammelsøn; Ambrosius; Prinsen i Der

______________________1112

var engang —; Jørgen Rosenkrantz; Vølund Smed; Tintoretto; Menneske­sønnen; Knud Lavard; Daniel Hertz; Fremførelser af Macbeth i Danmark og paa Nationalteatrene i Oslo og Stock­holm.

Hovedisceneeættalseir : Antigone; Røver-ne; Maria Stuart; Axel og Valborg; Hagbarth og Signe; Hakon Jarl; Der var engang —; Dansen paa Kolding­hus ; Romeo og Julie; Hamlet; Hellig Tre Kongers Aften; Det gamle Spil; Revolutionsbryllup; Ebbe Skammelsøn; Borgmesteren i Stillmonde: Dødedan­sen; Valkyrien; Gulddaasen; Ninon; Menneskesønnen; Væringerne i Mikla-gaard; Knud Lavard • Daniel Hertz.

Udgivet: Skådespelarkonst (1919), Det kgl. Teaters Misere (1921) og Dobbelt­scenen (1923); Glimt fra et Liv paa Rejse (1941).

Udenl. Ordener: B.K.5.. Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; I.F.2.; S.N.3.; 'S.V.31.

Adresse:   Gylleshøj pr.  Gilleleje.

POULSEN   Arnold Civilingeniør; f. 6. Febr. 1889 i Væggerløse paa Falster; Søn af Brugsforeningetiddeler Basmus Poulsen (død 1957) og Hustru Maren f. Hansen (død 1925); gift (1. Sept. 1917) m. Gertrud P., f. 2. Maj 1897 i Char-lottenburg ved Berlin, Datter af Por-celænsdrejer ALP Deicke (død 1928) og Hustru Emma f. Fliigel (død 1944).

Student (Nykøbing F.) 1906; cand. phil 1907; cand. polyt. (Elektroing.) 1912; Assistent hos Professor P O Pe­dersen s.A.; Ingeniør i Firmaet Siemens & Halske, Berlin 1912-16 og korrespon-derende Medarbejder ved samme Firma 1M6-19; Ingeniør i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Kbhvn. 1916-20 og ved Den danske Kabelfabrik, Kbhvn. 1920-21- Ingeniør i Electrical Fono-Films Co", Kbhvn. 1920; Medlem af dette Sel­skabs Bestyrelse fra 1925 og af det* Direktion 1927-46; Direktør for Svenska Fonofilm A/B, Malmø, fra 1946.

Handelsministeriets Konsulent i Ra­dio- og Elektroteknik 1920; Konsulent i Radiosager ved Telegrafvæsenet 1922-27; Telegrafvæsenets Tilforordnede ved Ef­tersyn af Skibsradiostationer og ved Af­holdelse af Radiolelegrafistprøven 1923-29; Medlem af Direktionen for Kbhvns Maskinistskole 1933; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Dansk Elektroteknisk Komité 1946.

Tildelt O A Hagemann Medaljen i Guld 1936.

Har (s.m. Axel Petersen) udtaget for­skellige Patenter vedrørende Tonefilm.

Adresse:  Kilian   Zollsgatan 29  A, Malmø, Sverige.

1113

Poul

POULSEN   Axel Billedhugger, R.DM. p.p.; f. 1. Dec. 1887 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Hans Poulsen (død 1934) og Hustru Maria f. Malmberg (død 1935); gift (12. Nov. 1917) m. Maler­inden Elisabeth Bergstrand Poulsen (se denne).

Besøgte Kunstakademiet 1908-11; lille Guldmedalje 1912; store Guldmedalje 1915; Eckersbergmedaljen 1914; Studie­rejser i Italien, Grækenland og Frank­rig 1913-17; Anckerske Legat 1927.

Hovedværker: Den første Kærlighed (Statens Museum, 1914); Kongernes Til­bedelse (Altertavle i Ansgarkirken i Odense, 1917-18); Kalkstensfriser paa K. F. U. K.'s Bygning i st. Kannike-str. (1919); Bronceportene paa Axelborg (1920) • Altertavlen i Fredens Kirke ved Odense (1921-22); St. Jørgen (Bronce-figur til De fyenske Brandforsikrings-selskabers Bygning i Odense, 1923-24); Altertavlen i Skjoldborg Kirke (1924-25); Mindestenen over Pastor E Koch i Graabrødre Kirke i Odense (1925); Kalkstensreliefferne i Portalen til Kbhvns Stadion (1926); Fontænegrnppe i Bronce (Haderslev Købstad 1927); Fon­tæne (Nørre Torv i Nyborg, 1928); fik 1926, efter Konkurrence, overdraget at udføre Gruppen til det af Carlsbergfon-det til Kbhvn. skænkede Genforeninas-monnment. Mindesmærket over Olfert Ricard (1930); To Figurer til Kbhvns Svømmehals Portaler (1930); Reliefferne til Marselisborgmonumentet (1930-35); Fontæne til Hjørring og Belief til Fre-derikssundsvejens Skole (1936) j AJter-tavlp til Kallernp Kirke (1936); fik 1938, efter Konkurrence, overdraget Ud­førelsen af Statens Monument over H P Hanssen Nørremølle; Egeskrinet hvori Nationalgaven til Kongen blev overrakt (1940); Marmorherme af Thomas B Thrige til Odense (1941); Monumentet for Slaget paa St. Jørgensbjerg ved Fjerritslev 1441 (1945, bekostet af Ny Carlsbergfondet); Mindetavle over Kon-treadmiral Carl Hammerich i Holmens Kirke (1948).

Medlem af Akademiraadet fra 1931 og af Bestyrelsen for Dansk Billedhugger-Samfund fra 1938.

Udenl. Orden ;  S.N.3.

Ådr.: Majflemosev. 20, Charlottenlund.

POULSEN Axel Oberst, K".DM.,HTH. p.p.; f. 9. Febr. 1882 i Kbhvn.; Søn af Krovært Søren Poulsen (død 1921) og Hustru Marie f. Hansen (død 1926); gift (2. Nov. 1911) m. Daisy P., f. 2. Nov. 1888 i London, Datter af Direktør William Davies (død 1900) og Hustru Hartie f. Gaspar (død 1944).

Sekondløjtnant 1903; Premierløjtnant 1907; Adjutant ved Sjællandske Divisi­on 1915-18; Kaptajn 1918; Repræsentant

for Dansk Eekylriffel Syndikat i Siam 1921-22; Tjenest« i den franske Hær 1926 og i den belgiske Hær 1928; Stabs­chef ved Sjællandske Division 1928-3J.; Oberstløjtnant og Chef for 16. Batl. 1931, Oberst 1937; Chef for Fodfolkspioner-kommandoet 1938- Ohef for 5. Regi­ment 1942; Afsked 1944.

Udenl. Orden :  S.Kr.4.

Adresse: Ærtebjerg pr. Hørsholm.

POULSEN Axel Underdirektør, B. DM„ H.T.S.; f. 20. Juli 1887 paa Frdbg.; Søn af Formand J C Poulsen (død 1902) og Hustru Christiane f. Andersen (død 1915).

Ingeniøruddannelse paa Marinens Ma-skinskole 1905-09; Ingeniørassistent i Søværnet 1909, Elektroingeniør 1911, Fa­briksingeniør 1920, Ingeniør I 1925, Un­derdirektør i Søværnets Materielinspek-tion 1943.

Lærer ved Søværnets Ingeniørelev- og Kadetskoler 1911-20; Eksaminator i elek­trotekniske Fag ved Maskmistekaamen 1923-43; Medlem af den danske National­komité for World Power Conferenco 194«.

Adresse : Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

POULSEN Carl Snedkermester; Ml.,1 an. 1870 paa Frdbg.; Søn af Snedker Carl Poulsen (død 1911) og Hustru Christine f. Jørgensen (død 1927); gift (18. Maj 1901) m. Dagmar P., f. 18. Dec. 1882. Datter af Murermester Peder Laursen (død 1920) og Hustru Christine f. Nil-een (død 1918).

Snedkersvend 1889; Borgerskab 1910; Formand for Snedkerlaugeta Bygnings Afd. 1919-45; Æresmedlem i Snedker-lauget 1945; Medlem af Arbejdsgiver foreningens Hovedbestyrelse 1923-45 o^ af Bestyrelsen for Det kommunale Ar-bejdsanvisningskontor 1928-37; Næstfor­mand i Fællesforeningen af Danmarks Snedkermestre 1930-45.

Adresse: Jernbane Allé 84, Vanløse.

POULSEN Christian Professor, Dr. phil.; f. 8. Marts 1896 paa Frdbg.; Søn af Ci­vilingeniør, Dr. phil. & techn. Valde­mar Poulsen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Mary f. Easmus-sen (død 1921); gift (14. Maj 1924) m. Lucie Helene P., f. 20. Juni 1897 i Boudry i Schweiz, Datter af Landmand Jules PerreMJentil og Hustru Amelie f. Aineiz-Droz.

Student (privat dimit.) 1916; Univ. Guldmed. 1922; mag. scieiit (Geologi) 1924; Dr. phil. 1927; Assistent ved Mi-neralogisk-geologisk Museum 1921; In­spektør sammesteds 1936; Lektor i Pa­læontologi ved Kbhvns Universitet 1938; Professor i historisk Geologi og Palæ­ontologi i 1945. Studie- og Undersøge!-sesrejser til England. Norge, Schweiz,

Skotland,  Sverige,   TJ.S.A.   og  Østgrøn­land.

Korresponderende Medlem af Palaeon-tological Society of America fra 1928 og af Geological Society of London fra 1946.

Litterære Arbejder :  Forskellige palæ­ontologiske og geologiske Afhandlinger. Adresse : Hans Bruuns V. 7, Charlot-tenlund.

POULSEN   Einer Bedaktør; f. 3. Sept. 1897 i Sorø; Søn af Tøffelmager Ohr. Poulsen (død 1939) og Hustru Karen f. Jensen (død 1943); gift (23. Nov. 1921) m. Elna P., f. 6. Jan. 1896 i Haslev, .Datter af Bødkermester H C Hansen (død 1944) og Hustru Kristine f. Ja­cobsen.

Præliminæreks. 1913; Kontorist på a By- og Herredskontoret i Næstved 1913-16; Journalist ved Sydsjællands Ven­streblad 1916-17, ved Venstres Folke­blad i Ringsted 1917-21, Redaktionsse­kretær 1919-21; Redaktionssekretær red Nordsjællands Venstreblad i Hillerød 1921, Medredaktør 1931, ansvarsh. Re­daktør 1932; Leder af Det radikale Venstres Pressebureau i Kbhvn. fra 1946.

Redaktør af Radikal Ungdom 1931-36 og af Det radikale Venstres politiske Aarbog; Medlem af Bestyrelsen for Det radikale Venstres Partifond 1935-46; Formand for Hillerødafdelingen af L. A. B. 1941-46, derefter for L. A. B.s Studielegat for Hillerød og Frederiks­borg Slotssogn.

Adresse:  Lygten  59, Kbhvn   NV.

POULSEN    Ejnar   Arkitekt,   Kreditfor-eningsdirektør;  f. 15.  Nov. 1897 i Klej-trup; Søn af Gaardejer J Chr. Poulsen og Hustru.

Murersvend 1916; Afgangseksamen fra Aalborg tekniske Skole 1917 og fra Kunstakademiet 1927; Medarbejder hos Arkitekt Valdemar Schmidt 1919-22 og hos Slotsarkitekt Thorvald Jørgensen 1922-23; Studierejser i Tyskland 1922 og 1931; Bygningsinspektør i Aalborg 1925-46; bygningskyndig Direktør i Ny jyd-ske Kjøbstad-Creditforening, Aarhus fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Danmark? Oood-Templar Ungdomsforbund 1917-27 og Redaktør af Forbundets Blad Unge Kræfter 1925-28; Medlem af Kunstner­samfundet fra 1933. af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings Jyllands-afd. 1933-46, af Repra'sentantskabet for Ny jydske Kjøbstad-Creditforening, Aarhus 1936-46 ok af Akademisk Arki­tektforenings Retsudvalg fra 1938.

Har bl. a. bygget 20 Beboelseshus, Østermarkens og Hobrovejs Skoler, Kil­depavillonen samt de nye Afd. af Poid Paghsgades Skole og af Administni-

tionsbygningen for Aalborg Kommune; Statens Ungdomslejre i Raabjerg, Je-rup, Klosterheden, Lindet og Næstved samt i Almindingen (sidstn. s. m. Paul Tybjerg, Renne); restaureret og indrettet Synagogen i Aalborg til Stadsarkiv; restaureret Vitskøl Klosters Hovedbygning for Nationalmuseet og ført det daglige Tilsyn med Restaure­ringen af Jens Bangs Stenhus 1931-33; Villaer og Sommerhuse; Mindesmærket i Lemvig for Afholdsforkæmperen Ole Nygaard; indrettet Ansgarsalen og K.F.U.M.'s Festsal i Aalborg; 1. Præ­mie i Landskonkurrencen 1934 om Byg­ninger paa Statens Vildmosearealer (s. m. Ingeniørerne Sv. Fogtmann og Vig­go Nielsen). Adresse: Strandparken 11, Aarhus.

POULSEN  Erik M Dr. phil.; f. 14. Juli 1900 i Vordingborg; Søn af Overlærer L P Poulsen (død 1941) og Hustru Mar­grethe f. Olsen (død 1941); gift (17. Febr. 1928) m. Vera P., f. 26. Okt. 1905 i Kbhvn., Datter af Direktør for Dansk biologisk Station, Dr. phil. A C Johan­sen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 19J1) og Hustru Fylla f. Kaas.

Student (Nykøbing F.) 1918; Studie­rejse til Island 1923; mag. scient. (Zoo­logi) 1925; ansat ved Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser fra 1920; deltaget i forskellige Togter i nordiske Farvande fra 1922; Dr. phil. 1931; Assistent ved Dansk biologisk Sta­tion 1931, Afdelingsleder 1946; Fiskeri -ekspert for den colombiauske Regering i 1948.

Har skrevet: Biological Investigations n>pon the Ood in Danish Waters (Di­sputats, 1931); samt en Kække Afhand­linger af fortrinsvis biologisk Art over vore Nyttefisk (Torsk, Rødspætte, Sild m. II.); endvidere flere systematiske og biologiske Afhandlinger vedrørende dan­ske, færøske, islandske og østgrønland-^ke Krebsdyr.

Adresse: Charlottenlund Slot, Char-lottenlund.

POULSEN   F C Overretssagfører; f. 12 Sept. 1878 paa Fejø; Søn af Gaardejer Mads Poulsen (død 1904) og Hustru Karen Margrethe f. Andersen (død 1937); gift (14. Maj 1909) m. ABna Louise P., f. 7. Dec. 1887 j Horsens, Datter af Læge Georg Møller (død 1921) og Hustru Sophie f. Magnus (død 1946).

Student (Nykøbing F.) 1897; cand. jur. 1903; Sagførerfuldmægtig 1903-05; Herredsfuldniægtig 1905-11; Sagfører i Horsens fra 1911, Overretssagfører 1914; offentlige Sager fra 1913. Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hor-

1115

Poul

sens Landbobank fra 1925 og for Akts. C I Agererbeck fra 1928. Adresse:  Carolinelundsv.  34,  Horsens.

POULSEN    Frederik   Museumsdirektør,

Dr. phil.. K'.DM.p.p.; f. 7. Marts 1876 paa Dalsgaard ved Grenaa; Søn af Proprietær P J Poulsen (død 1881) og Hustru f. Johnsen (død 1915); gift (24. April 1908) m. Ellen Nonny P., f. 11. Marts, Datter af Grosserer R A Møller (død 1909) og Hustru Hilma f. Wrting (død 1944).

Student (Randers) 1894; cand. mag. 1899; Studieophold i Gøttingen 1896-97, i Munchen 1897, i Bonn 1900-01. Hus­lærer i Polen 1901-02; Studieophold i Berlin 1902-03; i Grækenland 1903 og igen 1905-07 (ved Ecole francaise): Dr. phil. (Dipylongravene og Dipylonvaser-ne) 1904; Lærer ved Teknologisk Institut 1908-23; Assistent ved Ny Carlsberg Glyptoteks Antikafdeling 1910; Inspek­tør smstds. 1915, Direktør 1926-43.

Medlem af Det kgl. danske Videnska­bernes Selskab 1920, af det svenske Vetenskapssocieteten, af det kgl. Viden-skabssamfund i Gøteborg, af det kgl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiet i Stockholm, af det nor­ske Videnekapernes Selskap, Oslo, af Alan Egon Hyatt Foundation i New York, af Archaeological Institute of America og af Institut de France; kor-responderende Medlem af Instituto di Studi Etruschi i Florens, af Vereeni-ging tot Bevordering der kennis van de antieke beschaving i Haag og af Fon-dation archéologique de l'Université Libre de Bruxelles; Æresmedlem af Klassisk-filologiska Foreningen i Lund, af Society for the promotion of Hellenic studies og af Hetairia Arohaiologiki i Athen; Æresdoktor ved Universitetet i Bordeaux; Æresborger i Mesoiormiii; tit-delt Ilolbergmedaljen 1942.

Har skrevet: Mors Dreng (1900); Raee (1901); Fra Latinerkvarteret (1903); Under heltønlsk Himmel (1908); Rejser og Rids (1920); Folkesind i Nord og Syd (1921); Vi vandrer (1926); Muntre Historier (1930); Dengang Ver­den var ny (1934); Nye Sjæle (1935); Fra stille Aftener (1936); Jyske Dage og Mennesker (1941). Lykkelige Dage i Grækenland (1942); Godtfolk, lærde Folk og Aristokrater (1945); Liv og Rejser ved Aarhundredskiftet (1946); I det gæstfrie Europa (1947). — Videnskabelige Værker: Dipylongråber und Dipylonvasen (1905); Kristusbille-det i den ældste Kristentid (1911); Der Orient und die fruhgriechische Kunst (1912); Oraklet i Delti (1919); Fra Eu­ropas Foraar (1921); Ikonographische Miscellen (1921); Etruscan tomb pain-

tings (1922); Greek and Roman por-traits in English Country Houses

(1923); Urtidens Kunst (1923); Ægyp­tens Kunst (1924); Den gamle Orients Kunst (1924); Den delfiske Gud og hans Helligdom (1924); Delphische Studien

(1924); Kretlsk-mykenisk Kunst (1926); Aus einer alten Etruskerst.adt (1927); Tidlig græsk Kunst (1929); Portråtstu-dien in uorditalienischen Provinzmuse-en (1929); Klassisk græsk Kunst (1932); Sculptures antiques de Musées de pro-vdnce espagnols (1933); Græske Origi­nalskulpturer (Kunst i Danmark) 1934; Græsk Kunst i Alexander den Stores Aarhundrede (1934); Das Heroon von Kalydon (1935); Probleme der romjschen Ikonographie (1937); Hellenistisk Kunst (1938); Romische Privatportræts und Prinzenbildnisse (1939); Katalog over Ny Oarlsberg Glyptoteks antike Kunst­værker (1940); Romerske Kulturbille­der (1945); Oldtidens Skæmt og Humor (1948).

Udenl. Ordener: F.O.T.P.; F..E.L.3.; Gr.Ph.3.; S.N.3.; Tun.N.1.3.

Adresse : Ahlmannss Allé 15, Hellerup.

POULSEN H L Grosserer, R.DM.; f. 7. Okt 1882 i Kbhvn.; Søn af Møbelhand­ler L C Poulsen, Odense (død 1915) og Hustru Marie (død 1911.; gift (14. Maj 1908) m. Sophie P., f. Bastholm, f. 21. Dec. 1883 i Frederikshavn.

Præliminæreksamen: fire Aars Lære­tid hos Akts. Otto Mønsted. Odense; Fuldmægtig hos Skibsmægler Chr. Clem-mensen; et Aar i Cbicago; fire Aar hos Cloos & Co., Frederikshavn; i fjor­ten Aar Rejsende og Prokurist i Akte. Korn- og Foderstof Kompagniet, Oden se; paabegyndte egen Forretning i Korn og Foderstoffer 1921 og overtog samtidig Generalagentnret for Fyen for Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-For-ening.

Medlem af Handelsretten i Odense fra 1930; Medlem af Bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1930 og af Besty­relsen for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1932, Sekretær 1932-33, Formand 1933-44, derefter Æresmedlem; Medlem af Provinshandelskammeret,, Næstformand 1937, Formand 1939-44; Medlem af Forretningsudvalget for den danske Handelsstands Fællesrepræsen­tation 1933-44, af Repræsentantskabet for Fyens Landmandsbank 1934, Næst­formand 1945 og a-f Bestyrelsen for samme fra 1941, Næstformand 1948, af Vare-Udvekslings-Udvalget 1934-44, af Vareforsyningsraadet 1940-44, af Repræ­sentantskabet for Dansk Købestævne 1934-44, af Bestyrelsen for Proyinshan-delsstendens Understøttelsesforening 1936. Næstformand 1943, af Bestyrelsen for E R Rasmussens Fond 1940-44 og af

Poul

1116

1117

Poul

Forvaltningsnævnene for Krifrsforsik-ring af Løsøre 194(M4 og for Krigsfor-sikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel 1941-44; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Spritfabrikker, for Akts. Fyens Konser­vesfabrik os af Repræsentantskabet for Dansk Principalforening 1941-44.

Adresse: Hannerupsraardsv.57, Odense.

POULSEN Holger Fabrikinspektør, R.; f. 29. Sept. 1888 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Ohr. Poulsen (død 1926) og Hu­stal Oecili« f. Hansen (død 1942); gift (26. Aug. 1915) m. Astrid P., 1. 8. Sept. 1890 i Alslev Sogn, Datter af Fuld­mægtig Arnold Kargaard (død 1944) og Hustru Dagmar f. Hansen (død 1945).

Student (Østersøgades Latin- og Re­alskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1913; midlerti­dig Tilsynsassistent ved Arbejds- og Fabriktilsynet a. A.; Ingeniør i Akts. Hermann Raffel, Kbhvn. 1913-14; assi­sterende Ingeniør ved Kbhvns Sporveje 1914-15; TiJsvnsassistent ved Arbejds- og Fabriktilsynet, Odense, 1915-20; tillige Lærer ved Teknisk Skole i Odense 1916-18; Fabrikinspektør 1920; Dampkedel­inspektør, 5. og 6. Kreds, Aarhus 1920-23; Fabrikinspektør II, Holbækkredsen 1923-35; Fabrikinspektør I, Kbhvns ve­stre Kreds 1936.

Inspektør for Dansk Tarifforening 1920-23; beskikket Stedfortræder for Ju­stitsministeriets Motorsagkyndige i Hol­bæk 1924-28; Formand i Dansk Stan-dardiseringsraads Udvalg for Standar­disering af Kæder; Medlem af det in­ternationale Arbejdsbureaus Korrespon­dance-Komité for TIlykkesforebyggelse; Raadgiver for den danske Regerings Repræsentant ved den internationale Arbejdskonference i Genéve 1948.

Adresse :  GI.  Kongev.  127,  Kbhvn. V.

POULSEN   H   S    Direktør,    R.DM.p.p.; f. 11. Dec. 1892 i Taagerup pr. Rødby; . Søn  af  Gaardejer  J  H   Poulsen   (død j 1925)  og Hustru Elise f.  Hansen   (død 1945);   gift   (20.   Okt.   1926)   m.   Aase Hilda P., f.  16. Sept.  1898 i Sørup pr. Nysted, Datter af Læge F V Christen­sen    (død    1908)    og   Hustru   Hilda   f. Lundbeck.

Student (Frederiksborg) 1911; cand. jur. 1916; Sagførerfuldmægtig 1916-17; Assistent i Kbhvns Overpræsidium 1916-19; Kontorchef i Arbejdernes Lands-bank 1919-21; Fuldmægtig i Udenrigs­ministeriet 1921-24; Udenrigsministeriets Stipendium med Ophold i Bordeaux | 1924-25; Legationssekretær i Rom 1925-28 og derefter i Warszava til Sept. 1928; fast Ansættelse i Det Store Nor­diske Telegraf Selskab 1929; efter Op­hold i Kbhvn., London og Shanghai

udnævnt   til   Selskabets   Driftsbestyrer i Østasien 1935; Direktør smstds. 1939.

Formand for Det danske Samfund i Shanghai 1936-39 ag 1941-47; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Handels­kammer i Shanghai fra 1935 og for Ja-pan-Denmark Society, Tokyo.

Udenl.   Ordener:   I.Kr.3.;   N.O.N.4.

Adresse: 234 Wuyi Road, Shanghai Kina.

POULSEN Johannes Landsretssagfører, f. 9. Dec. 1885 i Nyborg; Søn af Gæst­giver Hans Poulsen (død 1920) og Hu­stru Maren f. Hansdatter (død 1936); gift (11. Maj 1916) m. Rigmor P., f. 20. Okt. 1891 i Holbæk, død 1941, Datter af Købmand, Konsul Poul Smith (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Ingeborg f. "Wiggers (død 1940).

Student (Odense Katedralskole) 1906; cand. jur. 1912; Fuldmægtig ved Merlø-se Tuse Herred, Holbæk 1912-19; Sag­fører i Holbæk fra 1919; Landsretssag­fører 1924.

Formand for Tilsynsraadet og Forret nangsudvalget for Spare- og Laanekas-sen for Holbæk og Omegn.

Adresse : Holbæk.

POULSEN J R Proprietær; f. 31. Aug 1873 paa Risagergaard ved Randers; Sen af Kreditforeningsdirektør N Ohr. Poulsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Sophie f Poulsen (d«! 1876); gift (17. Juli 1902) m. Marie P., f. 22. Sept. 1877 i Ulstrup ved Aart-. Datter af Provst C Stochiholin (d«d 1911) Qg Hustru f. Windfeld (død 1918).

Paa Landbrugsskolen i Lyngby; For­pagter af Touagaard ved Aarhus 1902-07 og af Frederiksdal Avtøgaard 1907-10, Ejer af Baynagergaard i Sengeløse 1910 11 og af Risagergaard 1911-38.

Medlem af Bestyrelsen for Randers Amts Husholdningsselskab 1914-24; For­mand for Spentrnp-Oassnin Kommunes Sparekasse 1913-27; Medlem af Lands­tinget (Det konservative Folkeparti) 1932-45.

Adresse : Sjællands?.. Randers.

POULSEN Kristjan Politimester- f. 30. Marts 1895 i Hallund, Hjørring Amt; Søn af Rentier Anton Poulsen (død 1943) og Hustru Thomine f. Larsen (død 1912); gift (29. Nov. 1924) m Nan­na P., f. 23. Maj 1898 i Ørum, Hjør­ring Amt, Datter af Lærer Emil Sven-nevig (død 1931) og Hustru Sofie Marie f. Sørensen (død 1936).

Ved Landvæsenet til 1915; Præliminær-eks. 1916; Landinspektørelev ved Land­bohøjskolen 1916-17; Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; Sagfører­fuldmægtig i Graasten s.A.; Politifuld­mægtig- i Skive s.A.; Politimester i Skive Købstad og Sallinglands Herreder 1941.

Næstformand for Skive  Roklub 1926-28, Formand 1928-48, derefter Æresmedlem.

Adresse.: Frederiksdal Allé 4, Skive.

POULSEN Mark Ingeniør; f. 24. Sept. 1885 paa Frdbg.; Søn af Handels­gartner, Planteskoleejer D T Poulsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Johanne Kirstine f. Møller (død 1928).

Præliminæreks. (Schneekloths Skole) 1901; i Lære paa C F Riedel & Linde-gaards Maskinfabrik 1901-05; paa Teg­nestue i Kbhvns Telefon Akts. 1905-07; Afgang fra Odense Maskinbygnings Teknikum 1909; paa Automobilfabrik i Frankrig 1909-11; Medindehaver af In­geniørfirmaet Mark Poulsen & Rønne 1911-24; Indehaver af Autoparken og Den nye Autopark, Kbhvn. fra 1925.

Formand fot Forening af Elektro- og Maskinbygnings Ingeniører 1925-28 og for Ingeniør-Sammenslutningen fra 1946; Medlem af Repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobil Klub og af Bestyrel­sen for Nordiska Ingenjorssamfundet.

Adresse.: Gruntvigsv. 5, Kbhvn. V.

POULSEN M Refslund Gaardejer, 11.; f. 27. Okt. 1874 i Bovlund; Søn af Fri-menighedspræst L B Poulsen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918); gift (14. Dec. 1900) m. Maria P., Datter af Partiku­lier Jessen. Kolding.

Landbrugskandidat (Kbhvn.) 1698; Konsulent i Nordslesvig og Redaktør af Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeriti­dende 1900-02; Gaardejer i Stenderup ved Rødding 1902-06; Ejer af Skovgaard ved Aabenraa 1906-12; Direktør i Nord­slesvigsk Kreditforening 1909-21; Gaard­ejer i Bovlund fra 1914; Medlem af Jordfordelingskommissionen for Sønder­jylland fra 1924 og af Bestyrelsen for Laanekassen for Sønderjylland.

Deltog som Soldat i Verdenskrigen 191648.

Adresse: Bovlund pr. Brandernp J.

POULSEN N C Direktør, R.DM.; f. 3. April 1880 i Kavslunde: Søn af Gaard­ejer Karl Poulsen (død 1924) og Hu-stri Stine f. Andersen (død 1925); gift (26. Maj 1905) m. Anna P., f. 25. Aug. 1881, død 1938, Datter af Gaardejer H Rasmussen (død 1931) og Hustru Ma­rie f. Jensen (død 1923).

Kormand for Kavslunde Elektricitets­selskab fra 1909; Amteraadsmedlem fra 1922; Medlem af Bestyrelsen for Fælles­foreningen: for Danmarks Brugsforeninr ger fra 1925 (Formand og Direktør fra 1937) og for Akts. Vejle Dampmølle fra 1932 (Formand fra 1946); Medlem af Andelsudvalget fra 1933 (Næstformand fra 1937): Landvæsenskommissær fra 1934; Medlem af Bestyrelsen for Nor­disk Andelsforbund (Næstformand fra 1939), for Andels-Pensionsforeningen fra

1937 og for Mejeriernes og Landbru­gets Ulykkesforsikring fra 1938-, Med­lem af Landbrugsraadets Præsidium fra 1939, af Bestyrelsen for Ejendoms­selskabet Axelborg fra 1938, af Land­brugsministeriets Udvalg for Ind- og Udførsel af Frø fra 1940, af Uldnæv­net fra 1940 og af Vareforsyningsraa-det fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Forlag fra 1941; For­mand for Bestyrelsen for Andelsselska­bet Linum fra 1941 og for Andelsselska­bet Svendborg Konservesfabrik fra 1946; Formand i Bestyrelsen for Andelssel­skabet Dansk Durisol fra 1948.

Adresse: Kauslunde pr. Kavslunde. POULSEN N E O fh. Amtsforvalter, R.; f. 26. Jan. 1877 i Kbhvn.; Søn af Over­læge ved Livgarden og Generalstaben, Dr. med. J P Poulsen (død 1894) og Hustru f. Balle (død 1908).

Student (Sorø) 1896; cand. jur. 1903; Byfogedfuldmægtig i Aalborg 1903-04; Assistent i Finansministeriet 1904; kst. Fuldmægtig 1913; f ung. Kontorchef s. A.; Amtsforvalter i Ribe 1914, i Hjør­ring 1922. i Kbhvns Amts nordre Birks Amtsstuedistrikt 19JM7.

Adresse: Strandv. 35, Kbhvn. Ø.

POULSEN Niels Anton Politiadvokat; f. 2. Sept. 1905 i Viborg; Søn af Hus­mand Peder Poulsen (død 1920) og Hustru Marie Kristine Laurine f. Lar­sen (død 1943): gift (3. Juni 1937) m. Emilie P., f. 30. April 1912 i Øster­bølle, Datter af Gaardejer Niels Fru-ergaard og Hustru Johanne Kristine f. Jensen.

Student (privat dimit.) 1931; cand. jur. 1937; Politifuldmægtig i Kbhvn. 1937-38; f ung. Sekretær i Justitsmini­steriet 1938-39; kst. Politiadvokat i ! Kbhvn. 1939, udnævnt 1940; kst. Dom­mer i Østre Landsret 1948.

Næstformand for De Studerende* Sygekasse fra 1942.

Adresse- Risbyholrnv. 12, Kbnvn. Brli

POULSEN N K Direktør; f. 24. Dec 1868 i Hvilsted; Søn af Lærer Simon Kjærsgaard Poulsen (død 1903) og Hu­stru Maren f. Sørensen (død 1912); gift (27. Juli 1918) m. Vibeke P., f. 15. Juli 1886 paa Helgenæs, Lolland, Datter af Godsejer Rudolph Engholm (død 1914) og Hustru Charlotte f. Brinch-Nissen (død 1932).

I Handelslære i Aarhus 1882-86; Han-delsmedhjælper 1887-91; Prokurist i Fir­maet Wilh. Colding. Kallundboru 1892-1902- Direktør i Akts. TmportUompag-niet,' Kallundborg 1902-16; Direktør i Provinskøbmændenes Akts., Kbhvn. 1918-29 og Formand i Bestyrelsen 1918-33.

Kommunalrevisor i Kallundborg 1906-09; Medlem af Kallundborg Havneud-

Poul

1118

valg 191346 og af Repræsentantskabet for Kbhvns Telefonselskabs Abonnent«] 1914-16; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Korn- & Foderstofhand-lere paa Kbhvns Børs 1923-29, for Hel­lerup Grundejerforening 1920-36, for For-sikriagsakte. Oodan 1923-40, for Bank-Akts. Kbhvns Diskontokasse, for Akts. Importkompagniet, Kallundborg og for Akts. Kallundborg Kul Kompagni, Kal­lundborg; Medlem af Kbhvns Bedøm­melses- og Voldgifts Udvalg for Korn-og Foderstofhandelen.

Adresse: Strandv. 16 B, Kbhvn. Ø.

POULSEN Oluf Apoteker, E.D.M., M.T. Kha.p.p. ; f. 8. Okt. 1881 i Randers; Søn af Sagfører Niels Poulsen (død 1934) og Hustru Marie Olivia f. Al brechtsen (død 1905). gift (26. Sept. 1913) m. Agathe P., f. 4. Maj 1892, Datter af Grosserer Emanuel Møller (død 1927) og Hustru Emilie f. Søren­sen (død 1935).

Cand. pharm. 1903; Uddannelse i Ud­landet 1905-08; Apoteker i Nakskov 1908-12; Apoteker paa Sankt Thomas i Vest­indien 1913-29; tillige Apoteker i Vej­le 1917-19; Indehaver af Gammeltorvs Apotek i Kbhvn. fra 1930; tillige Inde­haver af Firmaet A H Eiise's Hovedde­pot fra 1919, af Firmaet Bruun & An­dresen fra 1932 og Direktør i Akts. Otto Mullers Eftf. fra 1936.

Norsk Konsul paa Sankt Thomas 1913-21.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Otto Mullers Eftf. og for Akts. Pepsodent; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Apo­tekerforening 1931-34.

Udenl. Ordenor: Fi.Fr.3. ; F.S.P.I.; I.F.2.

Adresse: Svanemøllev. l, Kbhvn. Ø.

POULSEN P C fh. Højesteretsdommer, K'. DM.; f. 17. Okt. 1873 i Korsør; Søn af Stationsforstander P O Poulsen og Hustru f. Jacobsen; gift (4. Juni 1908) m. Fanny P., f. 10. Dec. 1879 i Kbhvn., Datter af Direktør Johan Belirendt og Hustru (Fanny ,f. Struch.

Student (Som) 1892; rand. jnr. 1898; Birkefnldmægtig ved Bregentved-Gi*-selfeld Birk 1898; Byfogedfuldmægtig i Varde 1899, i Roskilde 1901, i Skan­derborg 1906; Protokolfører i Kriiminal-og Politiretten 1907; Kriminalretsasses-eor 1915; Dammer i Kbhvns Byret 1919, i Østre Landsret 1926, i Højesteret 1931-43.

Formand i Bestyrelsen for Fængsels-hjælpen 1936-41 og for Fængselshjæl-pens og Fængselsselskabernes Samvirke (Dansk Værne- og Tilsynsselskab) ; For­mand for den faste Voldgiftsret 1937-44 og for Tremandsudvalget efter Lov om Arbejdsforhold 1940-45.

Har skrevet forskellige Tidsskriftar­tikler.

Adresse: Østerbros:. 44, Kbhvn. Ø.

POULSEN Poul Christian Oberstløjt­nant, Magister, Højskoleforstander, R. ; f. 14.Aug. 1885 i Aabybro; Søn af Gaard-ejer Johan Peter Poulsen (død 1946) »g Hustru Ane Marie f. Jensen (død 1938) ; gift (8. Okt. 1913) m. Dagmar P., f. 25. Maj 1889 paa Frdbg., Datter af Rentier Johannes Hansen og Hustru Marie An-tonette f. Rasmussen.

Præliminæreks. i Aalborg 1901; Tra­fikelev 1901-04; Premierløjtnant i Fod­folket 1910; tjenstgørende i General­staben 1918-22; Kaptajn 1920; Kaptajn i Reserven 1923; Oberstløjtnant af For­stærkningen og Chef for 23. Bataillon 1940; Afsked 1945; mag. art. 1926; Læ­rer ved Teknologisk Institut 1926-28; Forstander for Aaby Højskole fra 1928; Ejer af Gaarden Hougaard pr. Aabybro 1942-44.

Medlem af Direktionen for Officersfor-eningen i Kbhvn. 1920-22 og af Bestyrel­sen for Reserveofficersforeningen 1922-24 ; Formand for Sønderjysk Forening for Aabybro og Omegn 1930-44; Medlem af Bdblioteksudyalget for Aalborg Amts Landboforening og af Udvalg til Ud­tagelse af Nævninge. Adresse : Aabybro.

POULSEN   Poul Emil Stabsintendaut, R.DM..HTH.; f. 18. Juli 1895 i Aal­borg; Søn af Bogholder Lars Poulsen (død 1928) og Hustru Johanne Marie f. Larsen (død 1945); gift (1. Juni 1922) m. Thora Ludolphi P., f. 4. Juli 1897 i Kolding, Datter af FabriKsmester Mads Laurits Schlægel (død 1913) og Hustru Frandsine Alvine Ludolphi f. Damgaard (død 1927).

Realeks. og Haodelsskoleks. ; Kon­toruddannelse i Handelsvirksomhed; Re serveintendant 1917; Intendant 1922; Oyerintendant og Fuldmægtig i Krigs­ministeriet 1931; tjenstgørende ved Ge­neralkommandoen 01; ved Forplejnings korpsets Stab 1934-37; Kontorchef i Krigsministeriet 1937-42; Stabsintendant 1938; Kasseinspektør 1942; til Raadig-hed for Forplejningskorpset 1946 ; Bri-gadeintendant ved Den Danske Brigade i Tyskland 1947-48; til Raadighed for Forplejningskorpset os Kasseinspektør 1948; ligestillet med Oberst s. A

Adresse : Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

POULSEN Svend Planteskoleejer, R.; f. 13. Pebr. 1884 paa Frdbg.; Søn af Handelsgartner, Planteskoleejer D T Poulsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Johanne Kirstine f. Møller (død 1928); gift (4. Juli 1916) m. Petra Thomine Marie P., f. 21. Pebr. 1890 i Viborg, Datter af Skrædder­mester Hans Kjellerup Thomsen og Hu-

stru Caroline f. Christensen (død 1932).

Uddannet paa Faderens Planteskole og paa tyske Planteskoler; ansat i Fa­derens Virksomhed fra 1905 og Med­indehaver af denne fra 1925.

Tiltrækker af en Del Hosensorter, hvoraf flere er tilkendt Guldmedalje i London, Bruxelles og Paris.

Adresse : Taaruv. 97, Rødovre pr. Van­løse.

Sommerbolig : Tibberup pr. Humlebæk.

POULSEN Thomas Oberstløjtnant, H., HTH.; f. 17. Aug. 1897 i Ramme; Sun af Borgmester, Viceskoleinspektør N J Poulsen (død 1941) og Hustru Kirstine f. Rammeskov; gift (20. Dec. 1932) ni. Helga Johanne Kirstine P., f. 12. Juli 1900 i Kbhvn., Datter af Smedemestr r Aug. Olsen (død 1926) og Hustru Annj Magdalene f. Guntzelnick (død 1944>.

Student (Ribe) 1916; Premierløjtnant 1923; gennemgaaet Artilleritaktisk Kur­sus 1926-28; Kaptajnløjtnant 1932; CM f for Hærens Ballonpark 1932-47; Uddan­nelse ved den franske Hærs Ballon-regimenter 1931 og ved Motorballonsko-len i Bern 1933; Militærflyvercertifikat 1935; Kaptajn i Hærens Flyvetropper s. A.; Generalstabskursus 1936-38; Chef for Jydske Flyverafd.'s 5. Eskadrille 1937; Chef for Hærens Flyveskole 1940; Chef for Jydske Flyverafd. 1945; Leder af Kommandantskaberne paa Inden­rigsministeriets Flyvepladser i Jylland-Fyn 1945.

Adresse: Frdbg. Allé 53, Kbhvn. V.

POULSEN Vagn Museumsdirektør, Dr. phil.. f. 25. Aug. 1909 i Kbhvn.; Søn af Læge Gottlieb Poulsen (d«d 1936) og Hu­stru Mathilde f. Hager; gift (19. Juli 1933) m. Ellen P., f. 24. Juni 1911 i Kbhvn., Datter af Bankdirektør V A Krøger (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Olga f. Meincke.

Student 1927; Deltager i Carlsbergfon-dets Hamaekspedition 1931 og 1932; mag. art. 1934; Dr. phil. 1937; Museumsin­spektør II ved Ny Oarlsberg Glyptotek 1936, Direktør 1943; fung. Sekretær veit Ny Carlsbergfondet 1933-34 og 1935-43.

Har skrevet: Der strenge Stil. Stu­dien zur Geschichte der griechischen Plastik 480-450 (Disputats, 1937); Niels Larsen Stevns (1938); Skulpturbogen I (1947); Romersk Kunst (1943); kunst­historiske Afhandlinger i Tidsskrifter.

Adresse : Vagtelv. 10, Kbhvn. F.

POULSEN Valdemar Overlæge,Dr.med., R.Dll.p.p.: f. 20. Dec. 1879 i Taastrujj; Søn af Distriktslæge V B Poulsen (død 1889) og Hustru Franciska f. Christen­sen; gift (26. Nov. 1912) m. Elisabeth P., f. 20. Nov. 1883 i Kbhvn., Datter af Mægler Marcus Meyer (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Sig­ne f. Sørensen.

Student (Sorø) 1898; med. Eks. 1905; Prosektor ved Universitetets patologisk­anatomiske Institut 1907-09; kst. For­stander for Hærens bakteriologiske La­boratorium 1908-17; Dr. med. (Om ochronotiske Tilstande hos Mennesker og Dyr) 1910; Reservelæge ved Dron­ning Louises Børnehospital 1912-17; Overlæge ved Børnehospitalet paa Fuglebakken 1917.

Censor i pathol. Anatomi ved medi­cinsk Embedseksamen 1924-41; Formand i dansk pædiatrisk Selskab 1920-25; Med­lem af Bestyrelsen for Børnehjemmet Jens Jessens Vej 12, for Nationalfor­eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, for Spædbørnshjemmet Danmark, for Julemærkekomitéen og1 for Dausk Spa­reselskab ; Medlem af Komitéen for Valg af Censorer ved den lægeviden-skabelige Embedseksamen ved Aarhus og Kbhvns Universiteter; Formand for Syge Børns Venner.

Litterære   Arbejder :   Barnepleje.

Tildelt den franske Medaille D'Hon-neur (1) »f Comité National De Dé-fence Oontre La Tuberculose.

Udenl.  Orden:   Le.r.K.l.

Adresse:   Drosselv. 38, Kbhvn.   F.

POVLSEN   Hans Forfatter; f 1. S*pt. 1886 i Grydsted ved Nibe; Søn af Lærer Jens Povlsen (død 1915) ok Hustru Bertha f. Thinun (død 1936); gift (3. Maj 1910) in. Dora P., f. 10. Dec. 1887 i Kølby, Datter af Smedemester Thomas Klitgaard (død 1913) og Hustru Frede­rikke f. Hass (død 1918).

Pra'liminaTCks. 1902; Fotograf lær lin g i Oslo 1902, senere i Struer; Fotograf i Vinderup 1907-12; Lærereks. (Silke­borg) 1914; Kommunelærer i Støvring fra 1915; Kursus paa Statens Lærer­højskole 1919-20; gentagne Ophold i Tyskland; litterær Debut 1918; Dansk Forfatterforenings Hovedlegat 1927; Astrid Goldschmidts Legat 1930; Det Anckerske Legat 1948.

Litterære Arbejder : Sand (1918), 2. Udg. 1949); Lykkelige Barn (1923); Ju­lie Pandum (1926, 2. Ud«. 1943); [ Himmerlands Dale (Digte, 1929, nv for­øget Udg. 1936, 3. forøg. Udg. 1946); Himlens Fugle har Reder (1936, 'L. Udg. 1946) • Ro. ro til Fiskeskær (1943. 2. Udg. 1944); Oversættelse af Hein­rich v. Kleist; Michael Kohlhaas (1934): tysk illustr. Udgave af Julie Pandum (1928); Medarbejder ved Værkerne „Landet bag Klitterne", „Den danske Bonde" og „Min Far".

Adresse :   Støvring.

PRAHM Ph. O V fh. Notarius publicus, R.DM.; f. 14. Marts 1870 paa Frdbg.; Søn af Plantagebestyrer P C Philipsen-Prahm (død 1899) og Hustru Helene

Prah_________________

Dorothea. f. Holst (død 1917); gift (19 Marts 1899) m. Ingeborg P., t. 18. Okt Ifl79 i Kbhvn., Datter af Notarius pub licua Peter Wedel (død 1924, se Krak. Blaa Bog 1924) og Hustru Anna Elisa beth f. Gnde (død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1888 cand. jur. 1894; Undernotar 1896 (ind til 1911 kst.); Notar for Kbhvn. 1921-40; Translatør i Engelsk, Fransk og Spansk fra 1901; Medlem af Transla terøksamena Kommissionen fra 1912, al Handelsskoleeiksamens Kommissionen fra 1921 ost af Eksamenskommissionei for Handelsfaglærereksamen.

Adresse : Duntzfelts Allé 21, Hellerup.

PREBEN    Kay   Kontorchef,  R.;   f.   29 Aug.  1877 paa  Kammergave  ved  Sorø; Søn   a.f   Forpagter   E   Preben   Hansen (d«d 1898) og Hustru Melita f. Thornar (død   1918);   gift   1.   Gang   (24.   Mart 1905)   m.  Jenny  P.,  f.  29.   Sept.  1880 Kbhvn.,  død  1940,   Datter  af  Apoteke Victor Horn  (død 1903)  og Hustru Eli­sabeth   f.  Glahn   (død  1924) •   2.   Gang (14. Juni 1941) m. Anna Margrethe I'., f.   17.   Maj   1891   i   Kbhvn.,   Datter  af Kaptajn,   Kammerjunker   Addo   Løven-ørn  Bardenfleth   (død 1924)  og Hustru Ellen f. Crone (død 1914).

Student (Roskilde) 1895; cand. jnr 1901; Volontær paa Bregentved-Gissel-feld Birkekontor 1901; Sekretær i Land­brugsministeriet 1903, Fuldmægtig 19K2 Kontorchef 1928-32.

Fuldmægtig paa Sjællands Bispekon­tor   1904;    Amanuensis   hos   Sjællands Biskop 1908-31; Sekretær ved Prinsesse Charlotta Amalias Stiftelse fra 1908 og ved det  veterinære Sundhedsraad  1910-28; Regnskabsfører for Sjællands Stifts gejstlige Enkekasser fra 1916. Adresse: Kristianiag. 22, Kbhvn. Ø. Sommerbolig: Lundtoftehus, Lundtof­te pr. Lyngby.

PREBENSEN    Ejnar Oberst, R. DM., HTH ; f. 22. Marts 1895 i Horsens; Søn af Cigarfabrikant Jens Prebens:n (død 1944) og Hustru Christiane f. Han­sen (død 1907); gift (12. Dec. 1924) m. Inger P., f. 22. Marts 1904 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig i K.T.A.S. Jens Jensen-Smidt (død 1940) og Hustru Margrete f. Christensen (død 1925).

Sekondløjtnant 1917; Premierløjtnant 1919; Adjutant ved 6. Artilleriafd. 1924-28; tjenstgørende ved Generalstaben 1931-33; Kaptajn 1932; Batterichef ved 8. Artilleri Afdeling 1932-35; til Raadig-lied for 2. Feltartilleriregiment 1935-37; Skoleofficer ved Officersskolen 1937-40; Lærer smstds. og ved Artilleriskydesko-len 1940-45; Oberstløjtnant og Chef for Artilleriskydeskolen 1945; Oberst 1947.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Fæl­lesorganisationen af Officerer og lige-

stillede 1929-33; Lærer ved Teknologisk Institut 1926-33 og- 1938-47; Medlem af Hærens Officersskoles Skoleraad 1937-40, af Bestyrelsesudvalget for Artille­riets Bibliotek 1942-45, af Kommissio­nen til Besigtigelse af de af de tyske Besættelsestropper udførte Landbefæst-ningsanlæg i Danmark 1945-48 og af Krigsministeriets og Marinerministeriets Udvalg ang. Forsvarets Skarpskyd-ningsarealer fra 1946.

Har skrevet Artikler i militære Tids­skrifter.

Adresse : Artillerivejs Kaserne, Artilleriv., Kbhvn. S.

PREETZMANN-AGGERHOLM B Gene­ralkonsul, R., Chr. X. Fr. M.; f. 16. Dec. 1881 i Slagelse; Søn af Apoteker L Preetzmann-Aggerholm (død 1907) o? Hustru Elise f. Bertelsen (død 1918); gift 1. Gang i Caracas, Venezuela m. Oarmeu Leonor Esteves (død 1918); 2. Gang i Port au Prince (26. Nov. 1919) m. Anna Louise f. C'arlstroem (Ægte­skabet opløst); 3. Gang m. Altagracia Consuelo P-A., f. 8. April 1890 i Azua, Republica Dominicana. Datter af Ren­tier Antonio Romano og Hustru Amalia f. Martinez.

Gennemgaaet Kolding Latin- og Real­skole; uddannet i Handel i Tyskland 1900-04- ansat i forskellige Handelshuse i Venezuela 1904-08 og 1911-14; paa Haiti 1908-11; selvstændig Købmand i Port au Prince 1914-18; i Santo Domingo fru 1918; dansk Konsul for den dominikan­ske Republik fra 1924, Generalkonsul 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Handels­kammeret i Port an Prince 1914-18 og i Santo Domingo 1924-26; Repræsentant for Foreningen Dansk Samvirke.

Adresse: Calle Luisa Ozema Pelleran,. 23, Ciudad Trujillo, Distrito de Sanio Domingo, Republica Dominicana.

•REIL   Ernst Intendant ved den kgi. OMlliste, R.p.p.; f. 12. Febr. 1905; Snu af Restauratør Ludvig Preil (død 1931) og Hustru Anna Marie f. Andersen.

Student (MetropoUtønskolen) 1924; cand. jur. 1931; Sagførerfuldmægtig i Kbhvm. 1931-33; f ung. Sekretær i Over­formynderiet 1933-36; Fuldmægtig i H. M. Kongens Intendantur 1936, Ekspedi­tionssekretær 1944. Intendant ved den fcgl. OMlliste 1947; Regnskabsfører ved H. K. H. Kronprinsens Chatolkasse 1943-47 og ved H. M. Dronning Alexandrines Chatolkasse fra 1947.

Sekretær for Legatet tål Minde om 1. August 1829: Medlem af Bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat for Sy­geplejersker 1948.

Udenl. Orden:  N.St.O.3'.

Adresse: Ved Mønten/ 11, Kbhvn. S.

PREISLER   Folmer fh. Direktør, R.DM. p.p.; f. 10. Juni 1874 i Odense; Søn af Købmand P Preisler (død 1891) og Hu­stru f. Møller (død 1922); gift m. Kam-ma P., f. 21. Aug., Datter af Fabri­kant H E Gosch (død 1898) og Hustru f. Sletting (død 1907).

Ansat 1898 i Akts. H E Gosch & Oo's Tændstikfabriker og Aktietændstikfabri-ken Godthaab, Direktør for Selskabet 1900-45 og Medlem a.f dets Bestyrelse. Stifter af Blyantfabrikken Viking. Med­lem af Industriraadet fra 1911; For­mand i Industriforeningens Repræsen­tantskab 1938-44; Medlem af Dansk Brandværns-Komité 1920-45 og »f dets Forretningsudvalg 1929-45 samt af Be­styrelsen for Akts. Handelskompagniet Hafnia; Æresmedlem af Selskabet Lys­glimt.

Medlem af Tilsynsraadet for Handels­højskolen 1933-43 og af Revisorkommis­sionen 1933-43.

Udenl.   Orden :   S.N.3.

Adresse : St. Kongensg. 118, Kbhvn.K.

PREISLER  Jean Direktør; f. 14. Juli 1900 i Kbhvn.; Søn af Direktør Folmer Preisler (se denne); gift (25. Maj 1934) m. Gudrun P., f. 4. Aug. 1905 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Fr. Raasciiou (død 1945) og Hustru Agnete f. Vett.

Handelseks. fra Niels Brocks Han­delsskole 1918; Student (privat dimit.) 1919; cand. phil. s. A.; Uddannelse i Firma Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co„ Paris 1919-21, i Firma Cob-per & Layman, London 1922 og i Akts. Nestlé, Kbhvn. 1923-25; ansat i Akts. H E Gosch & Co., Kbhvn. 1925, Un­derdirektør 1930, Direktør 1939, adm. Direktør 1945.

Adresse;   Kildegaardsv.  38,   Hellerup.

PREISLER   KNUDSEN H Højesterete­dommer, R.DM.; f. 17. Sept. 1888 i Aal­borg ; Søn af Sagfører Henrik Knudsen (død 1929) og Hustru Johanne f. Møller (død 1936); gift (1. Maj 1918) m. Lise K., f. 29. Dec. 1898 i Kbhvn., Datter af Kapelmester Andreas Meller (død 1930) og Hustru Johanne f. Petersen (ded 1933).

Student (Ordrup) 1906; cand. .inr. 1912; Fuldmægtig ved Nordre Birk 1912; Sekretær i Justitsministeriet 1916, Fuld­mægtig 1921; kst. Dommer i Østre Landsret 1921-23; Dommer i Kbhvns Byret 1923; Kommissionsdommer i Aar­hus 1934-35; Dominer i Østre Landsret 1936, i Højesteret 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Lands­dommer Axel Rasmussens Studie­legat for Dommersønner, af Bestyrelsen for De 3 Søskende Georg, Henrik og Cecilie Cappelens Legat og af Bestyrel-

__    ________________Prert'

sen for Frk. Stinna Jensen-Søholms Le­gat for ugifte Kvinder; Næstformand for Tilsynsraadet for Grundejernes Hy­potekforening; Medlem af den af Ju­stitsministeriet nedsatte Kommission ang. Lovligheden af Svangerskabsafbry­delse m. v. 1932-36; Formand for Auto-gummiforhandlerforeningens Voldgifts­ret, for Tandteknikerfagets Fællesud­valg, for det i Henhold til Lov Nr. 307 af 29. Juni 1945 nedsatte Vurderings-nævn og for det i Henhold til Lov Nr. 490 af 9. Okt. 1945 nedsatte Ankenævn; Medlem af Landsskatteretten; Formand for det i Henhold til Lov Nr. 171 af 16. Maj 1934 om Foranstaltninger vedr. Aandssvage nedsatte Nævn; Medlem at' Bestyrelsen for Winkel og Magnussens Fond: Formand i Repræsentantskabet for Dagbladet Information. Adresse: Hegelsv. 29, Charlottenlund.

PREISZ   Emil F Forpagter; f. 17. Dec. 1897 paa Stormarksgaard ved Store Heddinge; Søn af Proprietær A Preisz (dåd 1938) og Hustru Rosine f. Mou-vielle (død 1937); gift (26. Marts 1929) m. Kristine P., f. Carmohn, f. 28. Maj 1897.

Uddannelse ved Landvæsenet; Ejer af Hovedgaarden Avnø 1937-40; Forpagter af Dyrehavegaard ved Klampenborg.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejds­giverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møn; Formand for Kbhvns Amts Tolvmandsforening.

Adresse:    Dyrehavegaard,   Klampen-borg.

PRENTER  Regin Professor, Dr. theol.; f. 6. Nov. 1907 i Frederikssund; Sen af Kommunelærer H P C Prenter (ded 1938) og Hustru Kirstine f. Sørensen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1925: cand. theol. 1931; Manuduktør i Kbhvn. 1931-32; Studierejser til Frank rig, Tyskland, England og Island 1932 35; Sognepræst i Hyilsager-Lime 1935-41; Undervisningsassistent ved Aarhus Universitet 1939-44; 2. res. Kapellan ved Aarhus Domkirke 1941-45; Dr. theol. 1944; Professor i Teologi med Dogma tik som Hovedfag ved Aarhus Univ. 1945.

Formand for Studenterkredsen 1931-32; Medlem af Bestyrelsen for Dansk-Islandsk Kirkesag fra 1936, af Det økumeniske Rand fra 1948, af Danek Samlings Landsraad 1945, af Fri-hedsraadets Lokalkomite for Aarhus 1944-45 og af Modstandsbevægelsens By-komite for Aarhus 1945; Deltager i The Anglo-Scandinavian Theological Confe-rences 1936, 1939 og 1947; Medlem af The study department of The World Council of Chnrches 1946.

Pren

Har skrevet: Kristendom og Kultur (1937); Ordets Herredømme (1941); Bi­belen og vor Forkyndelse (1942) ; Spi­ritus Creator (Disputats, 1944); Med-udgiver af: Kirkeaarets Tekster I-II (1941-42) og Loven og Evangeliet (1941).

Adresse:   Fredensg.  28,   Aarhus.

PRICE   John Skuespiller, Sceneinstruk­tør, E.; 1. 15. Sept. 1913 i Kbhvn.;Søn af Artist Tommy Price og Hustru Charlotte f. Hansen.

Gennemgaaet Det kgl. Teaters Bal­letskole og Elevskole; Debut som Skue­spiller i Forretning er Forretning 1933.

Hovedroller : Jean de France ; Prins Erik i Gustav Vasa; Døden i en Sjæl efter Døden; Nonpareil i Recensenten og Dyret; Andreas Blegnæb i Hellig Tre Kongers Aften; Gart i Vintersol­hverv; Iscenesættelser paa Det kgl. Teater : Kivf uglen ; Paaske ; Cæsar og Cleopatra; Fluerne; Tartuffe; Den Stun-desløse; Urene Hænder; Othello; paa Privatteatre : Dollarprinsessen, Stjerne-vognen; Den glade Enke; Privatliv; Manden uden Sjæl; Rødt og graat.

Adresse : Es-vej 29, Holte.

PRIEMÉ   Ernst Redaktionssekretær; t. 10. Juli 1902 i Kbhvn.; Søn af Faktor

Laurits Priemé (død 1946) og Hustru Anna f. Knudsen (død 1922); gift (5. April 1929) m. Ruth P., f. 22. Okt. 1903, Datter af Minister Hans Peter Hans-sen (Nørremølle) (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Helene f. Iversen (død 1935).

Student (Vestre Borgerdydakole) 1921; cand. polit. 1927; Medarbejder ved Pi-nanstidende 1924-26, ved Politiken fra 1927; RedaktioBssekretær 1930.

Adresse: Emanuel Olsens V. 6, Kbhvn.  F.

PRINOSHOLM    Laurits Afdelingsinge-nier, R. DM.; f. 6. Juli 1887 i Odense; Søn af Bud Lars Prindsholm (død 1923) og Hustru Johanne f. Carlsen (død 1930); gift (26. Dec. 1920) m. Johanne P., f. 21. April 1890 i Vind, Datter af Lærer Karl Ludvigsen (død 1930) og Hustru Else f. Petersen.

Student (Odense Katedralskole) 1906; cand. polyt. 1913; assisterende Inge­niør ved Anlægene af nye Statsbaner 1914, Ingeniørassistent ved De Danske Statsbaner 1916, Baneingeniør II 1919, Baneingeniør I 1930, Afdelingsingeniør 1946.

Medlem af Standardiseringsudvalget for Tegnenormer og Signaturer paa tekniske Tegninger og af Dansk Inge­niørforenings Normudvalg: for Vand-bygningskonstruktioner, Betonvarer,

Lerrør, Trækonstruktioner, Murværk og Grovbeton. Adresse:  Marskensg.  4,  Kbhvn.   Ø.

PRIP   Axel   Blering Rektor,  R.;  f. 25.

Febr. 1893 i Odense; Søn af Direktør for Munke Mølle Vald. Prip (død 1906) og Hustru Magda f. Bierdng; gift (2. Aug. 1927) m. Marie P., f. 1. Okt. 1905 i Rønne, Datter af Lektor Peder Lar­sen og Hustru Petra f. Koefoed.

Student (Odense Katedralskole) 1910; cand. mag. (Tysk og Kristendoms­kundskab) 1918; Accessit for Univ. Pris­opgave i Tysk Filologi 1923; Adjunkt ved GI. Hellerup Gymnasium 1919; Lektor sammesteds 1933; underviste paa Den internationale Højskole i Helsing­ør 1926-28; Viceforstander sammesteds 1935-36; Lærer ved Feriekursus for Ud­lændinge i Kbhvn. 1928-36; Undervis­ningsassistent i Tysk ved Kbhvns Uni­versitet 1929-36; Rektor for Statsskolen i Randers fra 1936.

Deltaget i administrativt Idrætsarbej-de i Akademisk Idrætsforening, Dansk AtMetik-Forbund, Danske Studenters Idrætsraad, Udvalget for danske Skole­barns Fælleslege og i Idrætsmærke'be-styrelsen; Formand for Kandere Ski-løberforeniug 1936-46; Medlem af Besty­relsen for Statsskolernes Lærerforening 1945-47; Medlem af Bestyrelsen for Søn-derjydsk Forening for Randers og Om­egn fra 1936; Formand for Musiksam­fundet Brage fra 1945; Medlem af Me-nignedsraadet for Set. Peders Sogn fra 1945. Adresse: Statsskolen, Banders.

PROHASKA c W Professor, Dr. techn., R.; f. 15. Febr. 1903 i Struer; Søn af Købmand C A Prohaska (død 1905) og Hustru Hertha f. Plantener; gift (12. April 1929) m. Elise P., Datter af Di­rektør Ludvig Dæhnfeldt (død 1908) og Hustru Ellen f. Lind (død 1941).

Student (Viborg) 1921; Civilingeniør 1928; Dr. techn. 1941; ansat ved Hel­singør Skibsværft 1928, Burmeister i Wain's Værft 1929-30 og Chantiers de France, Duukerque 1930-31 og 1932-34; Studieophold i England i 1931; ansat ved Det Forenede Dampskibs-Selskab 1935, ved Burmeister & Wain 1955-36 og vedi Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation, Wageningen 1936-37; Pro­fessor i Skibsbygning ved Danmarks tekniske Højskole 1937.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Patentkomjnissionen, af Direktionen for Kbhvns Maskinskole, af Biblioteksudvalget for Danmarks tekniske Bibliotek og af Komitéen for Handels- og Søfartsmuseet paa Kron­borg; korresponderende Medlem af As-

1123

Præt

sociation Technique Maritime & Aéro-nautique, Paris; Medstifter af og fra 1948 Formand for Dansk Ingeniørfor­enings Arbejdsgruppe for Skibsbygning.

Har udgivet: Simpler Equations to Catenarys (1933); Lodrette Skibssving-ninger med 2 Knuder (Disputats, 1941); Skibet og dets Fremdrivning (1944); Sugning mellem hinanden overhalende Skibe (1945); Residuary Stability (1947); Vibrations verticales du Navire (1947) samt Artikler i inden- og udenlandske Tidsskrifter m. m.

Adresse.- Juul Steens Allé 9, Hellerup.

PRYTZ Holger Grosserer; f. 23. Jan. 1889 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant Holger Prytz (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Antonie f. Bri-and de Crévecoeur (død 1938); gift (27. Marts 1918) m. Valborg Karen Emilie P„ f. 10. Juni 1897 paa Frdbg., Datter af Grosserer Henrik Borgen (død 1940) og Hustru Alma f. Heinze (død 1937).

Afgangseks. fra Handelsakademiet København 1904; Uddannelse i Firmaet Aage Havemann, Kbhvn. 1904-11; eta­bleret egen Agenturforretning i Kbhvn. 1911-, Grossererborgerskab 1916; Repræ­sentation og Eneforhandling for uden­landske Fabrikker i Elektricitets- og Radiobranchen.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1947 og af Bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektrici­tets-Branchen.

Adresse : Kildegaardsv. 3, Hellerup.

PRYTZ K S Ingeniør, R.p.p.; f. 1. Maj 1881 i Kbhvn.; Søn af Oberst Emanuel Prytz (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru f. Steenstrup (død 1912); gift (1921, skilt 1938) m. Tandlæ­ge Ragna P., f. 12. Okt. 1889 paa Hol-fitetinborg, Datter af Forpagter G F SdhroM (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hnstru Andrea f. Baohe (død 1907).

Student (Østersøgades Skole) 1899; Premierløjtnant i Ingeniørkorpset 1902; Kaptajn 1914; midlertidig Chef for Sø-frontens Bygningsdistrikt 1916-18; Af­sked efter Ansøgning 1918; derefter ved Statens Grnndforbedringsvæsen, fra 1919 som ledende Ingeniør; ansat ved Hede­selskabets systematiske Undersøgelser 1922-37.

Formand for Ingcniørløjtnantselska-bet 1912-13; Medlem af Dansk Ingeniør­forenings Repræsentantskab 1935-29; Dansk Ombud ved Nordiske Jordbnigs-forskeres Forenings Sektion for Kultur­teknik 1926-47, Formand for Sektionens landbrugsmeteorologiske Udvalg 1935-47; Medlem af Vandbalance-Udvalget af 1939 under Akademiet for de tekni-

ske Videnskaber til 1947; Censor i kul­turteknisk Vandbygning ved Polytek­nisk Læreanstalt 1941-47.

Har skrevet: l Danmarks Naturviden­skabelige Samfunds Ingeniørvidenskabc-lige Skrifter bl. a. „Der Kreislauf des Wassers auf unberiihrtem Hochmoor", eine hydrologische Untersuchung in Store Vildmose in Jutland 1923-28 (1932) og i de af Akademiet udsendte Skrifter „Landbrngsm eteorologiske Korrelatioiis-undersøgelser" (1948).

Udenl. Orden :  RjSt.Stan.3.

Adresse : Ejgaardsv. 17, Charlotten-lund.

PRYTZ   Signe Forstander, Dr. phil.; f. 27. Sept. 1902 i Hellerup; Datter af Pro­fessor C V Prytz (død 1928, ee Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Marie f. Warming (død 1947).

Student (Nørre Gymnasium) 1923; cand. mag. (Historie og Gymnastik) 1928; Dr. phil. 1941; underviste paa Ag­nete Bertrams Kvindegymnastikskole 1934-29 og paa Metropolitønskolen 1928-29. Lektor ved Stat« University of lowa, U.S.A., Department of Physical Ddura-tion 1929-31; ansat ved Statens Gymna­stikinstitut 1931-34; Timelærer ived Frø­ken M Kruse« Skole 1932-36 og ved Nør­re Gymnasium 1936-40; Adjunkt ved sidstnævnte 1940; iForstander for Hjem og Skoler under Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris 1940.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Foreningen Kvindelige Akademikere 1932-40; Medleni af Landsudvalget for Danmarks kristelige Gymnasiastbevæ­gelse 1932-40, af Bestyrelsen for Dansk Hockey Union 1936-40, af Forretnings­udvalget for Danske Kvinders politiske Samraad 1937-40 og af Præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste 1940; Medredaktør af Tidsskrift for Legems­øvelser 1935-40; Præfident for Dan-marksunionen af Soroptimistklnhber 1947-43.

Har skrevet: P H Ling og hans gym­nastikpædagogiske Indsats (Disputats, 1941).

Adresse: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, Jægerspris.

PRÆTORIUS   Stephan Kontorchef; f. 6. Dec. 1896 i Sevel; Søn af Sognepræst Carl Valdemar Prætorius (død 1928) og Hustru Johanne Marie f. Bruun (dnd 1901); gift (14. Juni 1929) m. Ebba P., f. i Kbhvn., Datter af Kontorchef Otto Arent (død 1926) og Hustru Anna f. Johnsen (død 1941).

Student (Fredericia) 1915; eand. po­lit. 1921; midlert. Sekretær u. Arbe.iaer-forsikrings-Raadet s.A., fast ansat 1952; Fuldmægtig u. Invalideforsikringsretten 1931, F/kspeditionssekretær 1936. f ung.

Præl_________________

IKontorcbejf 1942-44; EkspediUonssekre' tær u. Direktoratet for Sygekassevæse-net 1944: Kontorchef i Arbejdsdirekto­ratet 1946, i Direktoratet for Sygekasse­væsenet fra 1948.

Knyttet til Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1936, fung. Administrations­chef 1942-43.

Adresse • Vangeleddet 36. Lyn«hy.

PUGGAARD-MOLLER Gunnar Kon­torchef, R.; f. 9. Juli 1889 paa Frdbg.; Søn af Sognepræst Sophus Jfiiller (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Alice f. Puggaard (død 1913); gift (12. April 1921) m. Gerda P-M., f. 26. Juli 1899 i Kbhvn., Datter af Generalmajor Louis Nielsen (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Anny f. Jordan. Student (Slomanns Skole) 1907; cand. jur. 1913; Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1916; Sekretær 1919; i Hovedrevisoraterne 1927; Fuld­mægtig 1929; Ekspeditionssekretær 1935; Kontorchef i 4. Hovedrevisorats 2. Kon­tor 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Stiftelsen Sabbatshvile fra 1923.

Adresse : Ermelundsv. 107, Gentofte.

PUGH Erio Direktør, Civilingeniør; f. 8. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Chr. II Pugh (død 1935) og Hustru Sophie f. Jensen; gift (28. Dec. 1929) m. Sonja P., f. 3. Juni i Hamborg, Datter af Direktør Max Rahm (død 1937) og Hustru Oda f. Thor-Jensen.

Student (Efterslægtselgkabets Skole) 1907; cand. phil. 1908,' cand. polyt. 1912; Ingeniør ved Akts. Dansk Svovl­syre- & Superphosphatfabrik 1912-14 og ved Chile Exploration Co., New York og Chuquicamata, Chile 1914-17; Direk­tør for Compagnia Lixiviadora de Anto-fagasta, Chile 1917-20; Salgsingeniør for Allied Machinery Co. of America, New York 1920-22; Ingeniør hos Albert Kahn. Detrpit 1922-23; Direktør for Akts. Scaniadam 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik-ringsakts. Palnatoke 1926, for Akts. Bin-ney & Smith Co. 1926 og for Automo­bil- og Cykle-Grosserer Foreningen 1930-40; Medlem af Hovedbestyrelsen for Autogummi-Forhandler-Foreningen 1929-37, af Motorbranchens Fællesraad 1934-40 og fra 1946, af Jern- og Metalindu­striens Lærlingeudvalg 1934-36 og 1941-48, af Svendeprøvekommissionen 1941-48 og af Bestyrelsen for Danmarks Auto­mobilforhandler-Forening 1941 (Formand 1947); Formand for Ford Forhandler-Foreningeni 1928, for Auto- og Motor-cykle-Branchens Arbejdsgiverforening 1934 og for Dansk Reklame-Forening 1938-44; Censor i AutomobiUeknik ved Danmarks tekniske Højskole 1938; Medlem af Det fælles Udstillingsndvalg

_____________________1124

1938-44 og af Forretningsudvalget i Jern- og Metalindustriens Sammenslut­ning 1939-43 og fra 1947; Presiden* for Nordisk Automobilhandlare Union 1946. Udenl. Orden : P.r.K.2. Adresse: Krathusv. 18, Charlottenlund. PULLICH Frits Magiister; f. 4. Aug. 1088 paa Frdbg.; Søn af Overlærer ved Metropolitanskolen Anthon PuJlich (rind 1894) og Hustru Gerda f. Kierboe (dod 1949); gift (3. Juni 1928) m. Henny P., f. 23. Marts 1894 i Helsingør, Datter af Købmand N H Vejby-Nielsen (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Anna f. Schmidt.

Ved Landvæsnet 1905-07; Stndent (pri­vat dimit.) 1909; Studieophold i Bonn og Marburg 1912-14; mag. art. (sam­menlign. Religionshistorie) 1920; deltog d Ø. K.'s Skolefilmsekspcdition til .Østen Vinteren 1920-21; Lærer ved FoLkeuni-versitetsnndervisndngen fra 1922, ved Bo­rups Højskole 1925-44. ved Statens Læ­rerhøjskole i 1926, ved Femmers Kviii-deseminarium i 1934 og 1936, ved den internationale Hajskole i Helsingør i 1938, ved Kbhvns Kommunes Fortsæt­telseskursus fra 1941; Underyisniiwrsas-sist. ved Kbhvns Universitet i 1939 ok 1942; knyttet til Oplysningsarbejdet in­denfor de tekniske Skoler fra 1947.

Har skrevet: Religionshistorie (1935, 2. Udg. 1946); Livets Evangelium (1940, svensk Udg. 1942); Afsnit i Gyldendals Bibliotek (Indiske Religioner, Bd. I. 1928-30) og i Alverdens Viden om Na­turen og Menneskelivet (Religion, B<1. IV, 1940) samt Leksikonartikler m. m

Adresse : Hellebæk.

PORSCHEL   Victor Generalauditør, K1. DM.: KTH.; f. 28. Aug. 1877 i KMwn.; Søn af Pahriknnt Ausrnst l'urschel 'dnd 1928) ost Hustru (død 1930); gift (19. Maj 1906) m. Ragnhild P., f. 19. Aug-. 1881 paa Frdbg., Datter af Proprietær Jens Hastrup (død 1900) og Hustru (død 1909).

Student (Schneekloths Skole) 1895; cand. jur. 1901; Sekondløjnant 1903; Amtsfuldmægtig i Rønne 1903; Føretp Fuldmægtig ved By- og Herredskonto­ret i Hasle 1905; Politiassisent ved Kbhvns Amts nordre Birk 1908; Audi­tør 1911-19; tillige Fuldmægtig ved Khhvns Amts nordre Birk 1912-19; Læ­rer ved Politiskolen 1914-19, ved Hæ­rens Officersskole 1917-19; Landsdom­mer ved Vestre Landsret 1919, ved Østre Landsret 1924; Generalauditør for Hæ­ren og Søværnet 1929-45.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1900-02 og for Politi­hundeforeningen 1910-19; ledende Senior i Studenterforeningen 1917 og 1919.

Medlem af Folketinget 1920-39 (Det konservative Folkeparti, sidste Halvaar

1125_____________________

Nationalt Samvirke) j Medlem af bl. a. følgende Udvalg ok Kommissioner; Jydsk Universitet 1920, Militærkommis-sionen 1920-22, 2. Ædruelighedskommis-sion 1923, af Grønlandsdelegationerne 1923, 1931 og 1936 i Anledning af Landsraadenes Jubilæum (Formand), at Rigsdagens Grønlandsudvalg 1924-39 (Formand i 4 Aarsperioder), af Under-grundsudvalget (Formand fra Oprettel­sen til 1939), af Bestyrelsen for Land­mandsbankens Afviklingsafdeling 1928-35 af Bestyrelsen for N.E.S.A. 1937-47; Formand for det af Forsvarsmini­steren 1932 nedsatte Udvalg til Revi­sion af den militære Straffe- og Rets­plejelovgivning,

Formand for Det konservative Folke­partis Folketingsgruppe 1922-28 og for Partiets Rigsdagsgruppe i 1928; Med­lem af Gentofte Kommunalbestyrelse 1929-31; Medlem af den danske Dele­gation ved Nedrustningskonferencen 1932-33 og ved den ekstraordinære Fol­keforbunds Forsamling 1932.

Har skrevet: Jubilæumsskrifter for Akademisk Skytteforening 1911, 1916, 1926 og 1942; Kommenteret Udgave af den Militære Straffelov af 1937; Ord til rolig Overvejelse (1942); talrige Ar­tikler i Pressen og i inden- og uden­landske Tidsskrifter.

Adresse :   Gilbjergstien,  Gilleleje.