QVIST Ejnar Direktør, R.; f. 14. Febr. 1903 i Esbjerg; Søn af Arkitekt H J Qvist (død 1934) og Hustru Sine f. Bech; gift (19. Sept. 1936) m. Ulla Q., f. 1. Marts 1906 i Lyngby, Datter af Graver O M Christensen (død 1944) og Hustru Camilla f. Halling.

Student (Esbjerg) 1921; Afgangseks. fra Niels Brocks Handelsskole 1922; cand. jur. 1929; Sekretær i Handels­ministeriet s.A., Fuldmægtig 1936, Eks­peditionssekretær 1939. Kontorchef 1943; Ministersekretær 1939-43; adm. Direktør for Fyens Stifts Sparekasse, Odense 1944.

Medlem af Odense Byraad og Magi­strat; Medlem af Bestyrelsen for Odense tekniske Skole og dennes Skoleudvalg; Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening og af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnielajnmeilsv -, Medlem af Bestyrelsen for Fadder skabsforeningen for Tinglev Sogn.

Adresse: Klareg. 29, Odense.

QVIST Hans Underdirektør. R.; f. 24. April 1888 i Jordrup ved Kolding • Søn af Købmand C A Qvist (død 1920) ok Hustru Marie f. Brønde (død 1936); gift (14. April 1914) m. Laura Q., f. 7. Dec. i Tvoraa paa Færøerne. Datter af Køb­mand P Mortensen (død 1924) og Hu­stru Marie f. Mikkelsen (død 1921).

Gennemgaaet Orlogsværftets Ingeniør­elevskole 1905-09 og Flaadens Officers­skole 1913-14; Ingeniørassistent ved Or-logsværftet 1909; Marineingeniør 1913; Ingeniør ved Norsk Veritas 1919, ved Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S 1921, Maskininspekrør smstds 1923, Over-ingeniør og Chef for teknisk Afd. 1934, Underdirektør 1948.

Medlem af Arbejdsudvalget for Skibs-bygningsgruppi'ii urider Dansk Ingeniør­forening 1940 ofr af Bestyrelsen for So-fartsteknisk Forening 1943.

Adresse: Frdbg. Allé 45, Kbhvn. V.

QWIST Preben Hospitalsdirektør; f. 13. Aug. 1907 i Brejninge; Søn af Over-gartner Charles Qwist (død 1936) og Hustru Ella f. Erich (død 1928); gift (18. Maj 1939) m. Else Q., f. 28. Sept. 1913, Datter af Restauratør, Hotelejer Niels Clir. Frederiksen (død 1920) og Hustru Marbha i. Hansen.

Realeks. (Vejle); Handelsuddannelse 1324-29,- bl. a. paa Pittmanns College, London; Leder aif Tiis. B Thrige's Shipping Afd., Odense 1929-31; ansat i Alliance 'Tradittg Co., Ltd., Viareggio, Italien 1931; Direktør for Quick Tråde,

Qwis       ________________

Ltd., London 1932; Forretningsfører fo Odense Ægforretning's Aarhus Fålia 1932-36; selvstændig Forretningsvirksom hed 1937, Økonomiforvalter ved Del Kellerske Aandssvageanstalt i Brejnin ge 1938; Hospitalsinspaktør ved Aarhu: Kommunehospital 1944; Hospitalsdirek tør ved Aarhus Kommunes Hospitals væsen fra 1947.

Adresse: Aarhus Kommunehospital Aarhus.

QVISTs  P Redaktør, R,; f. 23. Dec. 1882 i Gauerslund pr. Børkop; Søn af Gaard ejer S Qvist og Hustru Kirsten f. Bund-gaard; gift (24. Sept. 1909) m. Karen Q., f. 2. Maj 1884 i Brøndsted pr. Bør­kop, død 1947, Datter af Gaardejer Sø ren Brems (død 1894) og Hustru Dorthi f. Bjerre.

Journalist ved Middelfart Avis 1902, ved Vejle Amts Folkeblad 1904; Folke­tingsmedlem for Vejlekredsen 1920-22; Redaktør af Fyns Tidende fra 11. Juni 1922.

Næstformand for Venstres Landsorga­nisation; Formand for Venstres Redak­tørforening, for Odense frisindede Væl­gerforening, for Pressens Telegramud­valg, for Pressens Radioavis og for l/S Ritzaus Bureau; Medlem af Radioraa-det; Medlem af Bestyrelsen for Fyeus Landmandsbank og for Akts. Fyeng Konservesfabrik.

Adresse •  Odense.

QVISTGAARD     E J C Kommandør, R. DM., Chr. X M.T., HTS.p.p.; f. 11. Maj 1898 i Rorup; Søn af Sognepræst Erhard Qvistgaard (død 1940) og Hu­stru Jensine f. Wilhelm; gift (22. Maj 1924) m. Anna Rose Q., f. 7. Okt. 1900 i Viborg, Datter af Overlærer Frederik Petersen (død 1909) og Hustru Alma f. Schønirm (død 1933).

Sekondløjtnant 1919; Premierløjtnant 1920; Undervandsbaadschef 1925-J1 og 1935-38; Kaptajn løjtnant 1928; gennem-gaaet Undervandsbaadsskole ved den en­gelske PJaade i Portsmouth e.A.; Skole­officer og Lærer ved Søofficersskolen 1931-35; Skoleforstander og Lærer ved Undervandsbaadsskolen for Søofficerer 1936-38; Orlogskaptajn 1937; Adjutant hos Kong Christian X 1938-45; Chef for Torpedobaadsgruppe 1939-40; Kom-mandørkapiajn 1945; Marine og Luft-attaché ved Ambassaden i London 1946; Kommandør 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Søofficers-foreningen 1925;-27; Raadgiver i den danske Delegation til den internatio­nale Konference om Sikkerhed for Men­neskeliv paa Søen. London 1948.

Har udgivet: De internationale Sø­vejsregler med Kommentarer (1939); Medarbejder ved Lærebog i Sømands­skab (Marineministeriet, 1940).

______________________1126_

Udenl. Orden: I.Kr.5.

Adresse:   67,   Pont   Street,   London, S.W. 1.,   England.

QVISTGAARD-PETERSEN    Aage    Di

rektør,   B., Chr.XFr.M.;    f.    13.    Nov.

1886   i   Aarhus:   Søn   af   Hans   Morton

Michael Qvistgaard-Petersen og Hustru

Alma  Cathrine f.  Thorsen. Præsident og Direktør for Wesson Oil

& Snowdrift Co. Inc., for Wesson Oil &

Snowdrdft Sales Co.. for The Southern Cotton Oil Oompany, for The Refuge

Cotton Oil Company, for Bhie Plat« Foods, Inc., for Southern Shell Fish Co.

Inc. og for Mission Oompany, Inc., alle i New Orleans. La.; Vicepræsident ok Direktør for South Texas CoMon Oil Oompany, Houston, Texas; Formand for Bestyrelsen for Consolidated Coal Oom­pany og for National Coal & Coke Com­pany, bagge i Birrningham, Ala. samt for Tex- Fjgig Co. Inc.. Fort Worth, Texas; Direktør for National Bank of Oommerce in New Orleans og for The Texas and Piacific Railway 06., Dallas, Texas.

Medlem af Business Ad'visory Council t-o  the Secretary of Oommerce,  United States of America, Washington, D. C., af U. S. Associates of the International Chamber of Commerce, New York, N.Y af   New Orleans Cotton   Exchange, Chicago   Board   of  Tråde   og af   N York  Produce Exchange;   Direktør International  Hoiise, New Orleans,  l Adireese:   1907  Palmer   Avenue,   N Orleans 15,  La., U. S. A.