R

 

 

RAABYE   Erik Frederik Oborst, K' DM., HTH.; f. 9. Marts 1890 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn L A C Baabye (død

1908) og Hustru Emma f. Sørensen; gift (9. Marts 1920) m. Ella Kirstine R., f. 3. Aug. 1898 i Kbhvn., Datter af Grosserer Carl W Bonnichsen (død 1928) og Hustru Christiane f. Teub-ner.

Premierløjtnant 1911; Kaptajn 1923; Oberstløjtnant 1933; Oberst 1940; Stabs­chef ved Sjællandske Division 1930-33 os 1936-37; Chef for 4. Artilleriafdeling 1933-36; Ohef for Generalstabsafdelingen 1937-42; Chef for 2. Feltartilleriregiment 1942-45; Militærattaché ved Gesandtska­bet i Bern, 1945-48; Stabschef hos Kom­mandanten i Kbhvn. 1948.

Adresse: Risrensg. 11, Kbhvn. K. AASCHOU Carl F Overretssagfører, Borgmester; f. 4. Dec. 1879 i Espe; Søn af Sognepræst N P Raaschou (død 1890) og Hustru Fanny f. Grundtvig (død 1879); gift (26. Nov. 1925) med Ella R., f. 11. Okt. 1891 i Kbhvn., Datter af Proprietær Ancker-Olsen (ded 1919) og

1127

Raas

Hustru Ane Marie f. Jensen (død 1914).

Student (Odense Katedralskole) 1898; cand. jur. 1904; Sagfører i Hillerød fra 1906; Overretssagfører 1909, offentlige Sager.

Medlem af Hillerød Byraad fra 1921, Borgmester fra 1946; Revisor i Frede­riksborg Amts Spare- & Laanekasse; Formand i Bestyrelsen for Akts. Engen Damm & Co., Akts. Ejendomsselskabet City, Akts. Hillerød Savværk af 1939, Akts. Nordsjællands Trælasthandel. Akts. Raaholm. Akts. Hillerød Badean­stalt og Svømmehal, Frederiksborg Kunstforening og Kulturorganisationen Arte for Hillerød og Omegn; Medlem af Repræsentantskabet for Det Dan­ske Selskab.

Adresse.;  Elmehuset. Hillerød.

Sommerbolig ; Smidstrup pr. Gilleleje.

RAASCHOU Hans Georg Direktør; f. 15. Dec. 1907 i Kbhvn.; Søn af Inge­niør Fr. Raaschou (død 1945) og Hu­stru Agnete f. Vett; gift (23. Juni 1936) m. Anna Emilie R., f. 4. Jan. 1908 i Oslo, Datter af Professor E Bruusgaard, Oslo (død 1934) og Hustru Ingeborg f. Hee (død 1945).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1925; Uddannelse i Magasin du Nord i Thisted og Aalborg, hos N C Nobel, Wessel & Vett, Berlin, Leonhard Tietz, A/G., Køln, Wessel & Vett, London, I Magnin & Co., San Francisco og Mars-hall Field & Co., Chicago; Graduale School of Business Administration, Stanford University, Californien; ansat i Magasin du Nord, Kbhvn 1934; Proku­rist 1936; Direktør 1939.

Medlem af Sø- og Handelsretten 1943.

Adresse: Engskiftev. 6, Kbhvn. Ø.

RAASCHOU Peter Esoh Professor, R. DM.p.p.; f. 4. Okt. 1883 i Kbhvn.; Søn at Vinhandler H G Raaschou (død 1901) og Hustru Villumine f. Nielsen (død 1916); gift (20. Dec. 1906) m Astrid B., f. 14. Jan. 1884, Datter af afd. Fa­brikejer Herman Engel og Hustru Vil-helmine f. Rasmussen.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1901; cand. polyt. 1905; Assi­stent i Edinburgh og Wiesbaden 1905-10; Driftsbestyrer for Weimarfarbe G. m. b. H. i Weimar 1910-12; Professor i teknisk Kemi ved Den polytekniske Læreanstalt 1913.

Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør Ad. Clément's Legat, for Direktør Professor H I Hannovers Legat, for Akts. Jens Villadsens Fabrikker og for Akts. De danske Sukkerfabrikker; For­mand for den polytekniske Læreanstalts Fond for teknisk Kemi fra 1921 og for Polyteknisk Understøttelsesforening 1944; Justitsministeriets Konsulent for brandfarlige Stoffer; Medlem af Pa-

tentkommissionen 1929-34, al Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og et Kungl. svenska VetenskapsaKade-mien fra 1943.

Har skrevet: Forelæsninger over tek­nisk Varmelære og kemisk Teknologi for Maskin- og Elektroingeniører(1920); Brændselsmidilernes Undersøgelse (1928); Om Kulforekomsterne paa Færøerne (1937); Forelæsninger over almen teknisk Kemi I-VII (1940-43); forskellige tek-nisk-kemiske Afhandlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Udenl. Orden:  N.St.O.2'.

Adresse : Cnristiansliolmsv. 50, Klam-penborg.

RAASCHOU-NIELSEN     Herluf Læge, M.T.Kha.; f. 29. Dec. 1902 paa Her­lufsholm; Søn af Rektor Henrik Raa-sohou-Nielsen (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Nelly f. Ander­sen; gift (5. Juli 1929) m. Sigrid R.-N., f. 22. Sept. 1901 paa Frdbg., Datter a/i Overregistrator H B Krenohel (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Johanne f. Hansen.

Student (Sorø) 1920; med. Eks. 1929; HospitalsstiUinger i Provinsen og Kbhvn. 1929-34; Huslæge ved Det kgl. Blindeinstitut og Det kgl. Døvstumoie-instituit i Kbhvn. Ira 1938; praktiseret i Kbhvn. fra 1932.

Medlem a,f Bestyrelsen for Sygekasse-lægernes Organisation fra 1937 (For­mand fra 1947), for Det medicinske Sel­skab i Kbhvn. 1939-45 og for KrAvns Lægeforening f rå 1940; Medlem af Sund­hedsstyrelsens Specialistnævn fra 1940 (Formand fra 1947).

Adresse:  Østerbrog.  104,  Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: Dronninigmølle.

RAASTED N O Domorganist, Kompo­nist, E.p.p.; f. 26. not. 1888 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N C E Jensen (d»d 1905) og Hustru Dagmar f. Albeck (død 1947). gift (22. Juli 1915) m. Ma­rie Amalie R., f. 29. Okt. 1890 l Vide­bæk, Datter af Distriktslæge Juni (død 1900) og Hustru Nielly f. Overgaard.

Elev paa Det kgl. danske Musikkon­servatorium 1909-12; Organisteksamen 1912; paa det kgil. Musikkonservatorium i Leipzig 1913-14; Organist ved Vor Fru« Kirke i Odense 1915-24. ved Dom­kirken (Vor Frue Kirke) i Kbhvn. fra 1924, tillige Kantor fra 1931.

Stiftede Odense Kammermusikforening og var Medlem af Bestyrelsen 1915-24; Medlem af Bestyrelsen for Odense Mu­sikforening 1922-24, for Dansk Organist-og Kantorsamfund 1941, for Dansk Or­ganist- og Kantorforening 1921-23 og af Samfundsraadet i Samfundet til Udgi­velse af dansk Musik fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening 1926-28; Formand for „Gramo"

Raas _  __ _        ________

fra 1937 og for Koda-Dramatik f rå 1937; Stiftede Baeh-Foreningen 1925 og denne Forenings Formand 1925-45; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Komponist-For­ening fra 1932 (Næstformand 1935). Mu-sikanmelder ved Fyns Tidende 1919-24; Medlem af Koda's Kaad fra 1930 (For­mand fra 1937) ; Anckerske Legat (1927) (Rejse til Spanien, Italien, Palæstina, Ægypten etc.) ; Vicepræsident i Federa­tion des droits d'execution 1936-47; Præ­sident i Den nordiske Union af Opfe-relsesretsselskaber 1938-39, 1942-43 og 1945-46; Medlem aif Bestyrelsen i „Sel­skabet af 1916" 1926-33.

Kompositioner : 6 Orgelsonater, Orgel­messe,   Præludier   og   Fugaer   etc.   for Orgel, 3 Strygekvartetter, 5  Violinsona­ter, Serenade for  Blæsere og Strygere Sonate   for   Violin   og   Klaver,   Sonat for   Violin og Orgel, Sonate for V'iolon cel     og     Orgel,     Sonatine     for     Ob< og  Klaver,    Messe   for   a   capella  Kor, Magnificat for a  cappella  Kor,  Motet-

__„_—— *«* a. uappena J4.or, JM.Otret-ter, Klaverværker, Sange, Orkestersuite „Kuvia Suomcsta". 2 Symfonier for Or­kester samt l Symfoni for Orkester og Orgel, Legende for Violin og Orkester „Saul" for Baryton med Orkester „Sangen om København" for Solostem mer, Kor og Orkester, .,Christi Fødsel' for Solostemmer, Kor, Orkester og Or­gel, „Thylanda Pris" for Barytonsolo Kor og Orkester, „Kong Vaar" fol Barytonsolo, Mandskor os Orkester Kantater m. m.

Kroniker og Artikler i Inden- og uden­landske  Fagtidsskrifter og  Dagspresse. Koncertrejser i Sverige,  Norge, Island, Tyskland og Belgien. Foredragsvirksom­hed i Danmark og Tyskland. Udenl.  Orden :  Ty.r.K.2. Adresse: Aggersv. 6, Skodsborg

RABEN-LEVETZAU   Siegfried      Lens greve,  Hofjægermester, R.;  f. 20. Jan. 1891   paa   Aalholm;    Søn   af   Kammer­herre,  Hofjægermester,  Greve Frederik Raben-Levetzan    (død   1933,   se   Kraks Blaa   Bog   1933)    og    Hustru   Suzanne Raben-Levetzau    (død   1946,   se   Kraks Blaa. Bos 1943); gift (4. Marts 1919) m. Pauline R-L., f. 29. Jan. 1891 i Berlin, Datter  af  Maximillian  Greve  af  Pap

m'Tihpim    tf*"'*  mo-i \    ..-   "

v ap-

(død 1921)  og Hustru Mary f.

penheim

Wheeler (død 1945).

Student (Helsingør) 1909; cand. jur. 1916; Medlem af Bestyrelsen for Det Raben-X«vetzau Bornemann«ke Familie­legat; Ejer af Godset Bækkeskov til 1942; Attaché ved Den Danske Ambas­sade i London.

Adresse: 8, Wilton Street, London S. W. 1.. England.

RACHLEW  Anders Professor, Dirigent, Pianist, Komponist, R. p.p. ; f. 26. Aug. 1882 i Draanmen ; Søn af Pastor Anders

1128

1129

Rage

Helgesen (død 1882) og Hustru Thora f. Rachlew (død 1885); gift (15. Jnni 1921) m. Ada R., f. 26. Juni 1895, Dat­ter af Operarepetitør Salomon Levysohn (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Anna f. Gliickstadt.

Student (Drammen) 1900; cand. phdl. 1901; Musikstudium i Berlin, Elev af Protf. Xaver Scharwenka og Teresa Carreno (Klaver) og Heinrich van Ey-ken og Fro!. Hans Hermann m. fl. (Komposition); Virksomhed som Kon­certpianist i Danmark og Udlandet fra 1906; bosat i Kbhvn. fra 1915; Diri-gentxvirksonnhed fra 1921; Dirigent for Dansk filharmonisk Selskab 1925-35, for Bel Canto 1927-34; Forbundsdirigent for Dansk Sangerforbund fra 1930; Over-dirigent for Den sjællandske Centrål-sangiforening fra 1932; Dirigent for Herrekoret H. K. 1935-48: Censor ved Det kgl. danske Musikkonservatorium 1933-45, Lærer i Klaver smstris fra 1945, Professor 1949; Koncertre.iser som Gæ-stedirigent i Udlandet, bl. a. ved I.a-moureuxkoncerterne i Paris; Virksom­hed som Klaverpædagog.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sangerforbund og Formand for sammes Musikudvalg fra 1930; Æresmedlem af en Bække skandinaviske MusikinsMtu-bioner.

Har    komponeret    Kammermusik    og Kompositioner   for   Klaver,   Violin   og Kor;    Medarbejder   ved   Udgivelsen   af Dansk Skole-  og Folkemusik  fra 1937; Musik-Kronikker i inden- og udenland­ske Tidsskrifter og Dag-blade. Udenl. Ordener:  N.F.M.1-; S.N.3. Adresse: Overgaden neden Vandet 29. Kbhvn. K.

RAFAEL    Carsten Fængselsinspektør; S. 7. Juli 1912 i Viborg; Søn af Politi mester Axel Rafael (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Agnes f. Hjerrild-Pedersen (død 1924); gift (15. Maj 1937) m. Vibeke Karen Marie B., f. 21. Aug. 1915 i Kbhvn.; Datter af Maskinmester W Gottschalck og Hu­stru Anna f. Mohr.

Student (Svendborg) 1929; cand. jur. 1936; Amtsfuldinægtig og Skolefonds-kasserer i Svendborg 1937; Vicefængsels-inspektør ved Statens Arbejdshus i Sdr. Omme, men til Tjeneste ved Stats­fængslet i Nyborg 1943; kst. Fæng­selsinspektør for Straffelejren paa Kragskovhede pr. Jerup.

Adresse:   Jerup.

RAFFEL Alfrad Grosserer, R.p.p.; f. 29. Sept. 1879 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Hermann Raffel (død 1901) og Hustru Anna f. Berlak (død 1879); gift (21 Okt. 1916) m. Lizzi R., f. 12. Febr. 1895 i Gjerlev, Datter af Amtelæge Axel Fe-veile (død!947, se Kraks Blaa Bog 1944-

1946)   og   Hustru   Elisabeth   f.   Schjer-beck   (dod 1949).

Student (Slomanns Skole) 1897; cand. pliil. 1898; Handelsuddannelse i Ant-werpen og New York; i Firmaet Her­mann Raffel. Kbhvn. fra 1903; Med­indehaver af Firmaet fra 1906; adm. Direktør for Akte. Hermann Raffel 1920-28; Direktør i Akts. Alfred Raffel 1928-41, Bestyrelsens Kommitterede fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for A/B Avaror, Stockholm, 1939; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Staalbeholderfabrik 1910-28; Kasserer i Intendanturforenin­gens Jubilæumelegat 1922; Næstformand i Foreningen af danske Isenkramgrossi-ster 1924-28.

Udenl. Orden; S.V.3'.

Adresse: Ordrupv. 130, Charlottenlund.

RAFFENBERG Mogens FQrst Over­retssagfører, Generalsekretær, R.DM. p.p.; f. 8. Juni 1892 i Horsens; Søn af Bankdirektør A Raffenberg (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Violinistinden Nanny f. Ftirst (død 1926).

Student (Odense) 19JO; cand. jur. 1917; Sekretær i Skattedepartementet og Indenrigsministeriet 1917-19; Sekre­tær ved Grosserer-Societetets Komite 1919, Generalsekretær fra 1947.

Generalsekretær ved Den. danske Han­delsstands Fællesrepræsentation, ved den danske AFdelincr af De Nordiske H'nn-tlelsmøder og ved Den danske natio­nale Komité under Det internationale Handelskammer; Forfatter af Samling aif Grosserer-Societetets Komites Respon­sa 1910-25- Medforfatter af Jubilæums­skriftet Grosserer-Societetet 17424942; Medlem af Kontrolraadet for Arbejds­givernes Ulykkesforsikring 1934, Næst­formand 1938, Formand 1947

Udenl. Ordener: B.L.5.; F.A.D.3.; Fi.L.2'.; F..K.L.5.; N.St.0.31.; S.V.2'.

Adresse : Strandv. 217, Charlottenlund.

RAFN Aage Arkitekt, R.; f. 21. April 1890 i Kbhvn.; Søn af Rektor ved Me-tropolitanskolen C H Rafn (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Anna f. Kaper (død 1942); gift (1. Okt. 1927) m. Lucie H., f. Hæl.

Student (MetropoUtanskoIen) 1908; opførte Stationsbygninger paa Born­holm (sammen med Kay Pisker) 1916; Afgang fra Kunstakademiet 1919; over­tog efter Professor II Kampmanns Død sammen med H J KaiDpmann den kunstneriske Ledelse af Politigaarden 1920.

Modtog Akademiets store Guldme-daille 1921 og Kbhvns Kommunes Præmie for god Bebyggelse 1921, -33, -35 og -43.

Efter off. Konkurrence udarbejdet en Byplan for en By paa Hanstholm (1924), ligeledes efter Konkurrence Arkitekt for Opførelsen af Gammel Kloster og et Alderdomshjem for Handels- og Konto­ristforeningens Understøttelsesforening (s. m. H J Kampmann); Arkitekt for Skt. Lukas Stiftelsen. Aldersrcmtebolit'ur Tranehavegaard samt Chrlstianshavns Vuggestue og Daghjem og Inralide-børnshjælpens Børnehjem i Hørsholm. — Leder af Kunsthaandværkerskolen 1925-45; Hon. Oorresponding Member of the R.I.B.A.

Adresse: Krathusv. 7, Charlottenlund.

RAFT Carsten Folketingsmand, Journa­list; f. 28. April 1895 i Kbhvn.; Sen af Ingeniørkaptajn A G V Petersen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hu­stru Marie Elisabeth f. Borchseniue (død 1938); gift (18. Aug. 1942) m. Inga R., f. 15. Juni 1914 i Aarhus, Datter af Grosserer Chr. F Voigt og Hustru Inge­borg f. Hjelm.

Student 1913; studerede Medicin og Statsvidenskab; Kompagnichef i Akade­misk Skyttekorps; Medarbejder ved De Fersleweke Blade, en Del Aar som Kor­respondent i Paris, London og Berlin, 1924-32; Leder af Socialt Oplysnings-Samfund (S.O.S.) 1930-33; Partisekre­tær og Propagandachef ved Det kon­servative Folkeparti 1933-36; Folketings­mand (Lyngby-Kredsen) fra 1935; Le­der af K.U.'s Lands-lejre og Uddannel­seskursus 1932-42; Medarbejder ved B.T. fra 1942: tilknyttet Dnnmarks-Sanifiin-dct fra i947. daglig Leder fra 1949.

I flere Aar Medlem af Forretningsud valget for Den konservative Vælgerfor­ening for Kbhvn. og Frdbg. og for Konservativ Ungdoms Landsorganisa­tion; mangeaarig Formand for Studen­terforeningens Konservative; Formand for Kbhvns Konservative Ungdom 1932-34 os for Den konservative Klub 1939-41; Medlem af Socialministeriets Ungdomsudvalg fra 1938 og af Overfred­ningsnævnet fra 1941; Modlem af For­svarsministerens Foredragsudvalg fra 1948.

Har  skrevet:  Talerteknik   (1943).

Adresse:   Dron-ninggaards Allé 93, Holte.

RAGER   Emun Civilingeniør, Direktør; f. 15. Sept. 1884 paa Frdbg.; Søn af Apoteker C B Rager (død 1916) og Hu­stru Christine f. Silfverberg. gift (4. Juli 1912) m. Bertha R., f. i Holbæk, Dat­ter af Proprietær Olaf Rager (død 1921) og Hustru Bodil f. Andersen (død 1935)

Student 1901; cand. polyt. 1907; In­geniør ved De kbhvnske Sporveje 1907-09, ved Nordsjællands Elektrici­tets og Sporvejs Akts. 1909-18; i Fir-

__Rage   ___ _

må Louis Poulsen & Co. 1918, Direktø smstds. fra 1938.

Medlem af Studenterforeningens Se­niorat 1909-11, af Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1922-28, al Hovedbestyrelsen og Forretningsud valget for Kbhvns radikale Vælger­forening fra 1924 og af Bestyrelsen af Eotary-Club Nr. 1251, Kbhvn., 1922-23 Medlem af Folketinget (Radikale Ven stre), 1929-45, af Kbhvns Borgerrepræ sentation fra 1946; Medlem af Arbejcls nævnets Afd. B. fra 1929, af Kbhvns Havnebestyrelse fra 1932, af Toldraa-det og dettes Appeludvalg fra 1939, af Bestyrelsen for Eask-Ørsted Fondet fra 1939, af Dansk Luftværnsforenings Landsstyrelse og af Hovedbestyrelsen og Kontrolraadet for Landsforeningen Dansk Arbejde; Formand i Bestyrelsen for Elektroteknisk Forening.

Udgiver og Redaktør af Tidsskriftet Lys og Kraft 1917-23; Redaktør af Elektroteknikeren fra 1924.

Adresse: Østbaneg. 7, Kbhvn. Ø.

RAGER H P Overkirurg, R.; f. 31 Dec. 1881 paa Wilhelmslyst ved Holbæk; Sen af Proprietær Olaf Rager (død 1921) og Hustru Bodil f. Andersen (død 1935); gift (6. Juli 1914) m. Margrethe B., f. 17. Jan. 1888 i Randers. Datter af Fa­brikant O A Juul og Hustru Laura f. Jensen.

Student (Roskilde! 1900-, med. Eks. 1908; Reservelæge ved Skive Sygehus 1908-10, ved Randers Sygehus 1911-13; klinisk Assistent ved Frdbg. Hospital 1914-16; Reservelæge ved Frdbg. Hospi­tals Afd. A. 1916; Overlæge ved Sla­gelse kommunale Sygehus 1918, ved den kirurgiske Afd. paa Centralsygehuset i Slagelse 1939; kst. Overlæge i Hæren 1930-46.

Idrætsmærket i Guld 1925; Præsident for Slagelse Rotary Klnb 1929-31; For­mand for Dansk Luftværnsforenings Slagelse Kreds 1936.

Adresse: Overlægeboligen ved Central­sygehuset, Slagelse.

RAGN  Georg f h. Forstander; f. 23. April 1871 i Ringsted; Søn af Tømrermester J Nielsen (død 1895) og Hustru Hanne f. Hansen; gift (14. Juni 1918) m. An­na R., f. 6. Marts 1886 i Nykøbing F., død 1941, Datter af Købmand Frederik Sørensen (død 1932) og Hustru Anna f. Henningsen (død 1931).

Lærereks.; Lærer ved Faaborg Bor­gerskole 1892 og ved Faaborg Handels­skole 1894; Lærer ved Købmandsskolen 1914, Vicelnapektør 1916, Overlærer 1920, Forstander 1930-36.

Adresse : Strandv. 130 D, Hellerup.

RAGOCZY   Lothar  Direktør;  f.  7. Juli 1904 i Ordrup; Søn af Grosserer Valeriu« Hagoczy og  Hustru Laura f. Kandels-

.________;__     ___ii3o_

dorf; gift (1. Okt. 1927) m. Isaline R f. 30. Juni 1907 paa Frdbg., Datter af Grosserer Georg Biehl og Hustru   Emi­lie f.  Aubert.

Student (Ordrup Gymnasium) 1922; Uddannelse i Læderbranchen i Kbhvn., i Amerika og i Tyskland; ansat i Fir­ma Poulsen & Ragoczy, Kbhvn. 1923; Direktør for Akts. Poulsen & Ragoczy med Datterselskaber i Orebro, Oslo og Tarnmerfors 1939.

Kasserer for Landsforeningen til Be-kampelse af Børnelammelsen og dens Følger 1945; Formand for Dansk Læder-grossistforening 1934; Medlem af Besty­relsen for Akts. Poulsen & Ragoczy 1939; Formand for Bestyrelsen for Akts Bogense Garveri 1935. for Akts. Kalund­borg Læderfabrik 1935, for Akts. Axe! Almborg, Læderindustri 1943, for Akts. Julius Larsens Maskinfabrik 1942, for Akts. P Gerrild-Olsen og fl. a. Selska­ber.

Adresse: Rosav. 4, Klampenborg.

RAHBEK  Herluf Amtsforvalter, R.DM.; f. 19. Okt. 1885 i Mørke;   Søn af Kordegn Niels Rahbek og Hustru Karen f. Meil-søe; gift (12. Juni 1926) m. Gudrun R., f. 25. Juli 1900 i Kbhvn., Datter af Bog handler Einar Møller og Hustru  Jnlie f. Jensen.

Student (Sorø) 1903; cand. jur. 1910; Assistent i Kbhvns Kriminal- og Politi­ret 1910; Byfogedfuldmægtig i Helsing­ør 1911-13; Sekretær, senere Fuldmæg­tig og Ekspeditionssekretær i Skatte­departementet, Kontorchef 1933; Amts forvalter i Svendborg 1938.

Adresse : Voldgaarden, Svendborg.

RAHBEK J Chr. Overlæge; f. 2*. Nov. 1863 i Mørke; Sen af Kordegn Niel.« Rahbek og Hustru Karen f. Meilsee: gift (4. Aug. 1915) m. Margit R., f. 2. Sept. 1889 paa Wiksberg, Finland, Datter af Godsejer Konstantin von Wendt og Hustru Ludovica f. Hedenberg: Student (Sorø) 1902: med. Eks. 1910; Reservelæge i Hæren 1910-11, ved Sil­keborg Bad 1913, ved Vejlefjord Sa­natorium 1914-15, ved Jnlemærkesana-toriet ved Kolding 1915-18, ved Bos«-rnp Sanatorium 1919-21, ved Øresands-hospitalets medicinske Afdeling 1921-22; Overlæge ved Faksinge Sanato­rium fra 1922.

Adresse:    Faksinge   Sanatorium    pr. Præstø.

RAHBEK  Just Lektor, R.; f. 2. Au? 1892 i Mørke; Søn af Kordegn Niels Rahbek og Hustru Karen f. Meilsøe; gift (27. Sept. 1947) m. Havearkitekt Alexandrine R., f. 30. Jan. 1901 i Sisak, Jugoslavien, Datter af Købmand Ivo Si-pus-Sisacki og Hustru Martha, f. Cha-loupka-Sternwall. Student (Sorø) 1910; cand. mag. 1918

Lærer ved Officersskolen fra 1920; Stu­dierejse 1929; Adjunkt ved Schneekloths Skole 1931, ved Skt. Jørgens Gymnasium 1932, Lektor 1942.

Litterære Arbejder: Lærebøger i mo­derne Historie for Officersskolen; har udgivet: Omkring Johanne Luise Hei­berg (1948); (s. m. Aage Friis).: A F Kriegers, D G Monrads og P Vedels Brevveksling (1940); (s. m. Aage Friis, Robert Neiiendam og Elisabeth Hude) : 4. revid. Udg. af Johanne Luise Hei­berg : Et Liv gjenoplevet i Erindringen (1944); (s.m. Aage Friis); 4. revid. Udg. af Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Ved Johanne Luise Hei­berg (1947).

Adresse: Filippav. 2. Kbhvn. V.

RAHBEK Knud Civilingeniør; f. 14. Nov. 1891 i Kbhvn.; Søn af Stabssergent P Rahbek (død 1931) og Hustru Kirsten f. Rasmussen (død 1940); gift (8. Juni 1920) m. Anna R., f. 18. Febr. 1892 i Kbhvn., Datter af Bagermester O A Olesen (død 1930) og Hustru Justmine f. Nielsen (død 1929).

Cand. polyt. 1912; Assistent ved den polytekniske Læreanstalts elektrotekni­ske Laboratorium 1912-21; ansat i In­geniørfirmaet M P Pedersen 1923-46, i Det Store Nordiske Telegrafselskab 1947.

Har i 1917 i Fællesskab med Ingeniør Atfred Johnsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) opdaget Vedhængningen mel­lom elektriske Halvledere og Ledere og paa Grundlag heraf udarbejdet spe­cielle Typer for Telegraf- og Telefon­apparater, elektriske Relaiser, Lomme­elektroskopet m. m.

Har udgivet: Radio-Vejledning for Radiolyttere (1926); Artikler i forskel­lige inden- og udenlandske elektrotek­niske Fagblade.

Adresse:   Oscar   Eliingers  V.  3, Kbhvn.   F.

RALD Carl Pastor emer., R.DM.; f. 30. Marts 1870 paa Helgenæs; Søn «! Skolelærer N M Rasmussen (død 1927) og Hustru Anna f. Emborg (død 1928); gift (28. April 1898) m. Kirsten R., f. 30. April 1871 i Pjedsted, Datter a* Jernstøber J P Dall (død 1893) og Hu­stru Agnete f. Bolwig (død 1916).

Student 1889; cand. theol. 1895; An­denpræst ved Diakonissestiftelsen 1896; Sognepræet til Vejstrup 1905: reside-rende Kapellan til Hillerød-Nørre Her­lev 1918; Sognepræst sammesteds og Slotspræst ved Frederiksborg Slotskirke 1920-38.

Formand i Bestyrelsen for Kristelig Forening for Børneforsorg 193W8, Medlem af Børnesagens Fællesraad, Formand 1945-46; f h. Medlem af Be­styrelsen for Foreningen for forebyggen-

__ _______________Ralo

de Børneværn; Repræsentant i Præste­foreningen 1920-27; fh. Medlem af In­spektionen for Hillerød Hospital; For­mand for Hillerød Købstads Asyl og Frederiksborg Menigliedspleje.

Adresse : „Sarepta", Peter Bangs V. 8, Kbhvn. F.

RALD  N J Provst; f. 6. Febr. 1899 paa Frdbg.; Søn af Pastor emer. Carl Raid (se denne); gift (30. Juli 1924) m. El­len R., f. 15. Maj 1897, Datter af Ge­neralmajor P L M Birke (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Vil'hehnine f. Bentzen (død 1945).

Student (Kolding) 1916; cand. theol. 1923; præsteviet Medhjælper ved Sol­bjerg Kirke 1923, KaldskapcUan 1924. resid. KapeJlan 1927, Sognepræst fra 1937; Provst for Frdbg. Provsti 1945.

Medlem af Udvalget for L P Lar­sens Mission 1924-39, af Bestyrelsen for Danske Kvinders Velfærd 1924-39, af Samfundet Dansk Kirkesangs Udvalg 1926-39, af Bestyrelsen for Dansk Pathanmission fra 1936 (Formand fra 1940), af Dansk Missionsraad fra 1940 og af Dansk Ligbrændingsforenings Re­præsentantskab fra 1945; Formand for Kristelig akademisk Forening 1944-47; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet til de skjønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1947 og af Hovedbestyrel­sen for Landsforeningen for Mentalhy­giejne 1948; Redaktør af Præsteforenin­gens Blad fra 1947.

Har skrevet: Korsfæstet - død - op­standen; Vore Salmer (i Haandbog i Kristendomskundskab); 3 Hørespil; Den danske Kirke under Besættelsen (s. m. Harald Sandbæk); oversat: Bo Giertz: Kristi Kirke; Troen alene; Kirkens Fromhedsliv; Den store Løgn og den store Sandhed; Med egne Øjne; T S Eliot: Mordet i Domkirken; Staf-ford Cripps: Et kristent Demokrati; Jeremias Gotthelf.: Gud og Mammon.

Adresse : Dronningensv. 25, Kbhvn. F.

RALOV Børge Solodanser, Balletin­struktør, R.; f. 26. Juli 1908 i Kbhvn.; Søn af Galvanisør Frederik Ralov og Hustru Theodora f. Jensen; gift (1944) m. Solodanserinde Kirsten Ralov (se denne).

Uddannet paa Det kgl. Teaters Ballet­skole; debuterede 12. Sept. 1927; har studeret i Paris og London; Gæstespil i Frankrig, Belgien, Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Holland; Solodanser ved Det kgl. Teater 1933, 1. Solodanser 1942, tillige Balletinstruktør fra 1934 og Lærer ved Det kgl. Teaters Balletskole fra 1945.

Har komponeret og iscenesat Enken i Spejlet, De fire Temperamenter, Fau­nens Eftermiddag, Tolv med Posten, Den evige Trio, Passiones, Kolin^en

Ralo____________________

samt   Danse   til   Opera,    Skuespil   og Film.

Adresse: Sølvg. 95, Khh™. K.

RALOV Kirsten Solodanserinde; f. 26. Marts 1922 i Båden ved Wien; Datter af Grosserer Kai Gnatt og Hustru Ka.ja f. Olsen; gift (15. Marts 1944) m. Solo­danser Børge Ralav (se denne).

Antaget paa Det kgl. Teater 1929; ud­dannet paa dettes Balletskole og i Pa­ris; Debut som Barn i „Konservatoriet" 1933, Balletdanserinde 1940, Solodanser­inde 1942.

Adresse: Sølvg. 95, Kbhvn. K.

RAMBUSH Niels Edvard Direktør; f. 25. Marts 1889 i Selde i Salling; Søn af Amtslæge Sigurd Kambusch (død 1919, se Kraks Blaa Hog 1918) og Hustru Jo­hanne Bambusen, f. Faartoft (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1922); gift (16. Sept. 1911) m. Mavis B., f. 15. Juni 1889 i London, Datter af John Henry Block-more (død 1926) og Hustru Mary Anne f. Brockington (død 1918).

Maskinlærling i Kbhvn. 1903-08; Ma-skiukonstruktør fra Teknisk Skole, Kbhvn. 1910; Ohemical engineer fra Bat-tersea l'olytechnic, London 1918; Medin­dehaver af Lynn & Rambush, Chemical engineers, London 1911-18; Chief Engi­neer & technical manager i Power Gas Corporation, Ltd., Stockton-on-Tees 1918-27; General manager i samme og i Ash-inore Benson Pease Coy 1927-34; General director i sidstnævnte 1934-38; Managing director i begge Selskaber 1938 og tillige Vice Chairmån 1947; tillige Director & Vice Chairmån i International Mechani-te Metal Coy, London fra 1935 og Di­rector i Rose, Downs & Thompson, Ilull fra 1947.

Founder member of Institution of Chemical Engineers, London; Dr. of Sci­ence h.c. ved Durham University, Eng­land; tildelt Moulton Medal of Institu­tion of 'Chemical Engineers.

Har opfundet: Mekanisk Gas Genera­tor System (1915) og forskellige Syste­mer og Apparater til Gasproduktion af kemiske Anlæg (1915-47); har skrevet: Mixlern Gas Producers (1923) og en Ræk­ke tekniske Artikler angaaende Gaspro­duktion, kemiske Processer og Støberi-praksis (1919-47).

Adresse: Cleveland Housc. Ilartbnrn, Stockton-on-Tees, England.

RAMBØLL Axel J Stadsingeniør, R.; f. 23. Okt. 1882 i Odense; Søn af Snedker­mester Nikolaj Rambell (død 1919) og Hustru Simonia f. Rasmussen (død 1926). gift (1915) m. Anna Elisabeth R., f. Erichsen (død 1942).

Student '(Odense Katedralskole) 1901; cand. phil. 1902; cand. polyt. 1908; an­sat ved Hedeselskabet, under Kbhvns Kommune og ved forskellige Jernbane-

anlæg til 1913: ved Ingeniørdirektionens 2. Bygningsdistrikt til 1915; privat In­geniør og Entreprenør til 1921; Vejinee-niør i Odense Kommune til 1930; der­efter Stadsingeniør i Aarhus.

Landyæsenskommissær; Formand for Taksationskommissionen vedr. Bygge-Unier i Aarhus Amt.

Adresse: Thorvaldsensg. 34, Aarhus.

RAMBØLL B J kst. Professor, Dr. techn.; f. 30. Maj 1911 i Korsør; Søn al Skoleinspektør J fiambøll (død 1946) »g Hustru Ebba f. Thorbek; gift (22. Dec 1938) m. Alfliild B,., f. 17. Juni 1916 i Kbtwn., Datter af Kunstmaler Hakon Galløe (død 1935) og Hustru Oda f. Strøyer.

Student (Lyngby Statsskole) 1930; cand. polyt. 1935; Dr. teohn. 1944; In­geniør hos Stadsingeniøren i Aarhus 1935, hos Wright, Thomsen & Kier 1935-36, hos Melchior & Voltelen 1936-37, hos Prof. Dr. techn. Ohr. Nøkkentved 1937-44 og hos Prat. Anker Engelund 1944-45; egen raadgivende Ingeniørvirksomh«! s. m. Prof. Dr. techn. j G Hannemann (rå 1945; Assistent ved Danmarks tek­niske Højskole i Bygningsstatik og bærende Konstruktioner 1938, Lektor 1944, Docent i samme Fag 1948; vare­tager nu Professoratet i Jernbeton njr Materialisere.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­geniørforenings Bygningsmgendørgruppe. Har skrevet: Stabilitets- og Spæn-dingsberegning af Rammesystemer (Di­sputats, 1944); Fundering og bærende Konstruktioner (s. m. Ohr. Nøkkentved); Artikler i videnskabelige Tidsskrifter.

Adresse: Udsigten 13, Gentofte.

RAMHØJ Jørgen Havneingeniør, R.; 1. 1. April 1884 i Skejby ved Aarhus: Søn af Gaardejer J P Rasmussen (død 1888) og Hustru Mine f. Jørgensen vdpcl 1917); gift (16. Nov. 1912) m. Astrid R., f. 18. Juli 1884 i Svanninge ved Faaborg, Datter af Tømmerhandler M I Mose (død 1925) og Hustru Anine f. Hansen (død 1921).

Cand. polyt. (Bygningsingeniør); as­sisterende Ingeniør ved Vandbygnings­væsenet, Esbjerg Havn 1907-11 og i Agger 1911-17; Havneingeniar i Nak­skov 1917-22; Stads- og Havneingenier samt Bygningsinspektør i Aabenraa fra 1922; ilavneingeniør smstds Ira 1947. Adresse: GI. Kongev. 66, Aabenraa.

RAMLAU-HANSEN Otto Overlæge, Dr. med., B.; f. 1. Maj 1894<i Frederikssund; Søn af Amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Anna t. Koefoed; gift (17. Dec. 1920) m. Esther K-H., f. 13. Maj 1892 i Kerteminde, død 1949, Datter af Valg­menighedspræst Poul Boisen (død 1920)

1133_________________._____

og   Hustru Mary f.  de la Laing   (død 1924).

Stndent (Frederiksborg) 1912; med. Eks. 1919; Reservelæge ved Det ortho-pædiske Hospital ved Krigsinvalidesko­len i Sønderborg 1920-22; assist. Læge ved Invalidenævnet i Sønderborg i 1922; Studierejse (Kemotherapi og Ki­rurgi) til Berlin 1924; Assistent ved Kommunehospitalets kirurgiske Poli-klinik 1925-27; Assistent ved Bispebjærg Hospitals pathologiske Institut 1927-29; 2. Reservekirurg ved Rigshospita­lets Afd. C 1929-31; Studierejse (Kirur­gi) til Wien 1929; Dr. med. (Bidrag til experimentelle Grundlag for Streptococ-lidelsernes lokale Kemotherapi og de hæ-molytiske Streptococcers kemotherapeu-tiske Biologi) s.A.; Assistent ved Bigs-hospitalets Bøntgenafd. i 1931; 1. Be-servekirurg ved Amtssygehuset i Hjør­ring 1931-35; Specialistanerkendelse (Ki­rurgi og kir. Urinvejssygd.) 1933; Over­læge ved Frederikshavn kommunale Sygehus og Epidemisygehus 1935; Sani-tetschef i Frederikshavns Luftværnsom-raade 1940.

Adresse: Danmarksg. l, Frederiks­havn.

RAMLAU-HANSEN  Svend Kommandør. K.DM., HTS.p.p.; f. 29. Dec. 1897 i Frederikssund; Søn af Amtslæge Valde­mar Hansea (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Anna Margrethe f. Koefoed; gift (21. Dec. 1920) m. Hetty B-H., f. 20. Maj paa Frdbg., Datter af Købmand Peter Melskens (død 1920) og Hustru Marie Louise f. Petersen (død 1923).

Sekondløjtnant 1918; Premierløjtnant 1919; Kaptajnløjtnant 1926; Orlogskap­tajn 1936; Kommandørkaptajn 1948; Sousclief i Marinestaben 1941; Aliirine-Attaché ved det danske Gesandtskab i Berlin s. A.; Stabschef ved Kystflaaden 1945; Souschef i Marinestaben 1946; Kommandør 1947.

Udenl.   Ordener:   Po.P.R.4.;  S.Sv.21.

Adresse: Willemoesg. 11, Kbhvn. Ø.

RAMM Paul Generalmajor, K'.DM.,HTH. p.p.; f. 22. Febr. 1882 paa Frdbg.; Søn af Oberstløjtnant, Direktør P G Ramm ,'død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru f. Woltt (død 1926); gift (30. Juni 1909) m. Gerda E., t. 21. Febr. i Stockholm, Datter af Fabrikant Alfred Oden (død 1894) og Hustru f. Berg-mann (død 1913).

Student (Metropolitanskolen) 1900; Sekondløjtnant 1903; Premierløjtnant i Ingen iørkorpset 1903; Certifikat i Phonétique internationale ved la Sor-bonne 1909; tjenstgørende i det franske Ingeniørkorps 1908-09; internationalt Certifikat som Ballonfører 1910; Kap­tajn 1915, Chef for Søfrontens Byg-

____________________Rams

ningsdistrikt 1917-26 og for Ingeniør­troppernes Befalingsmandsskole 1927-28; Stabschef ved Ingen iørkorpset 1929-30; Oberstløjtnant 1930; Chef for Ingeniør-direktionen 1930-31; Ohef for 1. Pioner-bataillon 1931-33; tillige Chef for Hærens Ballonpark 1917-32; Oberst 1933; Gene­ralinspektør for Ingeniørtropperne 1934-46; Direktør for Hærens Bygningstjene­ste fra 1934; Generalmajor 1938; Afsked 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Aéronau-tisk Selskab 1912-35; Formand for In-geniørofficersforeningen 1913-16; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Jern­støberi og Maskinfabrik fra 1918 og Formand for samme 1922-39; Medlem af Luftfartskommissionen 1917-25; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Lyngby-Nærum-Banen fra 1927, Formand for samme fra 1937, af Folkebankens Bank-raad og Bestyrelse fra 1929, af Bepræ-sentantskabet for Østifternes Hypotek­forening fra 1933, af Repræsentantska­bet for Kbhvns Brandforsikring fra 1938, af Bestyrelsen for Akts. Dansk Moler Industri fra 1943 (Formand fra 1944), af forskellige Legatbestyrelser, af Frdbg. Kommunalbestyrelse og Sund­hedskommission 1929-37 samt ai' Besty­relsen for Akts. Frdbg. Bade- & Svøm-meanstalt 1934-42; Formand for Konser­vativ Vælgerforenings 3. Kreds 1938-43 og Medlem af Bestyrelsen for 8. Kred-^ fra 1948; Medlem af Borgerrepræsenta­tionen fra 1943.

Udenl. Orden: Fi.H.R.3'.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Lynæs pr. Hundested.

RAMM Viggo Udskrivningschef; f. 5. Marts 1908 i Kbhvn.; Søn af Oberst Axel Kamm (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Georgine Frede­rikke f. Harhoff; gift (6. Okt. 1939) m. Annette R., f. 25. Nov. 1916 i Kbhvn., Datter af Overlæge, Dr. med. Valdemar Poulsen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. j ur. 1933; Sekretær i Indenrigs­ministeriet s. A., Fuldmægtig 1941, Eks­peditionssekretær 1944; tillige Sekretær i Landsnævnet for Børneforsorg 1934-41 og Ekspeditionssekretær smstds. 1941-46; kst. Souschef for Statens civile Luft­værn 1939-40; Chef for 3. Udskrivnings-kreds 1946; tillige Fuldmægtig ved Svendborg Amt s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Legatet Emil Wolffs Minde, Foreningen til Al-derclomsfriboliger og Sygekassen af 1872.

Adresse :   Svendborg.

RAMSBY Erik Civilingeniør; f. 4. Marts 1905 i Maribo; Søn af Bentier P Ohr. V Ramsby og Hustru Marie f. Nielsen; gift (22. Maj 1930) m. Ingeborg B., f. 4. Marts 1905 paa Frdbg., Datter af

Rams_________________

Trikotagefabrikant  Anton  Westergaard ag Hustru Maren Kirstine f. Hansen.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1922; cand. polyt. 1927; ansat i F L SmidMi & Co., Akts. 1928, Prokurist dette Selskab 1940, Underdirektør 1945, kst. Direktør 1947, Direktør 1948; tillige Prokurist i Cement Investments, Akts. fra 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Valby Ma­skinfabrik & Jernstøberi Akts (F L Smidth & Co. Akts.) 1941-47, for tes Ventil Sække Co., Akts. 1940-45, for Nordisk Standard Sække Selskab, Akts. 1940-45 og for Hedehus-Teglværket, Akts. 1940-45; Medlem af Industriraadet fra 1946.

Adresse: Bernstorffsv. 19, Hellerup.

RAMSING Carl C U Oberst, E'.DM., HTH.p.p.; f. 31. Maj 1883 i Kbhvn.; Søn af Oberst P B M Ramsing (død 1904) og Hustru f. Utke (død 1915); gift (22. Maj 1914) m. Margrethe E., f. 4. Marts 1893 paa Eynkebygaard, Dat­ter af Hofjægermester, Baron C li Schaffalitzky de Muckadell (død 1930, se Kraka Blaa Bog 1929) og Hustru Nancy f. Hansen (død 1922).

Student 1900; cand. phil. M05; cand. polyt. 1908; Afgangseksamen fra Offi­cersskolens næstældste Klasse 1910; Pre­mierløjtnant 1910; Kaptajn 1920; Chef for Krigsministeriets 1. Kontor 1927-31; Oberstløjtnant 1932; Chef for'l. Liv-gardebataillon s. A.; Oberst og Kom­mandør for Livgarden 1939; Chef for Generalstabens Kommandoafd. s. A.; Af­sked 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1904-09 og fra 1924; til­delt Hæderstegn for fortjenstfuld! Ar­bejde fra De Danske Skytte-, Gymna­stik- og Idrætsforeninger.

Udenl.Ordener : Fi.H.R.3'.; N.St.O.3".; S.Sv.2*.

Adresse : Martensens Allé 9, Kb-hvn.V.

RAMSING Erik V Civilingeniør; f. 30. Juni 1898 paa Sankt Croix; Søn af Generalmajor H U Ramsing (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ju­lie Ramsing (se denne); gift (17. Maj 1942) m. Ruth R„ f. 8. Febr. 1905 i Kbhvn., Datter af Redaktør Peter Si­monsen (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Kirsten f. Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1917; cand. polyt. 1923; Ingeniør i Firmaet Monberg & Thorsen i 1923 og hos Inge­niør K Schøller 1923-25; Ingeniørassi­stent hos Ingeniør H Paulli ved Tuborg Havns Udvidelse 1925-28; egen raadgi-vende Ingeniørforretning fra 1928; over­tog Ingeniør Jacob Sørensens raadgiven-de Ingeniørforretning 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1926-28 og for Forenin-

_______________________1134_

gen af raadgivende Ingeniører fra 1933-Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening fra 1939.

Større Ingeniørarbejder: Udvidelse af Kalundborg Havn og af Kolby Kaas Havn paa Samsø; Kullosningsanlæg i Tuborg Havn; forskellige Transportan­læg bl. a. for Strandvejs-Gasværket; Jernbetonkonstruktionerne til Maskin-haller og Kontorbygning hos Burmei-ster & Wain; Lystbaadehavn ved Mid­delfart; Havneanlæg for Masnedø-Vær-, ket; Anlæg og Udbygning af flere Fi­skerihavne bl. a.: Aalbæk, Øster Hu­rup, Røsnæs, Strandby, Vesterø og Østerby; forskellige Kystsikringsanlæg. Adresse: Stockholmsg. 25, Kbhvn. Ø.

RAMSING    Julie   Generalinde,   FM.   i Guld,   kgl.   Belønningsmed.   1.   Kl.   m.

Krone; f. 12. Scpt. i Aalborg; Datter ;il Grosserer P G Vallen tin (død 1905) og Hustru f. Bay (død 1924); gift (25. Jan. 1895) m. Generalmajor H U Ram­sing- (d»d 1946. se Kraks Blaa Botc 1943), Søn af Oberst P E M Ram­sing (død 1904) og Hustru f. Utke (død 1915).

Tidl. Medlem af Hovedbestyrelsen for Dronning Louises Forening for Syge- ok Børnepleje paa de dansk-vestindiske Øer; tidl. Formand for Danske Kvin­ders Forsvarsf orening; tidl. Medlem af Komitéen for ubemidlede Husmødres Rekonvalescens; Medstifter af Den syd­slesvigske Kvindeforening 1920; For­mand for Komitéen for slesvigske Børns Ferierejser 1919-48 og for Skolebespis­ningen af danske Børn i Sydslesvig; Medstifter af Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig, Formand til 1946: Formaml for Flensborgsamfundet og Foreningen Dannebrog fra 1945: Medlem af Syd­slesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945. 1945-48. Adresse : Fiolstr 8. Kbhvn. K.

RAND Artom Direktør; f. 29. Nov. 1880 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Martin Rand (død 1927) og Hustru Marie f. Møller (død 1932); gift (10. Juli 1909) m. Rigmor R., f. 23. Nov. 1886 i Fre-deriksdal, Datter af Bladudgiver Carl Aller (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Laura f. Bierring (død 1917).

Handelsuddannet i Kbhvn. 1894-99, i Hull og London 1899-1907 og i Bromen 1907-08; indførte Frugtauktioner i Dan­mark og oprettede Kbhyns Frugtauk-tioner 1906; har endvidere oprettet Dansk Baltisk Banan Import 1929, Kbhvns Grønttorvsauktion (nu Aukti­onshallen) 1933, Aarhus Frugtauktion 1937 samt Forsøgsgaarden Storgaarden i Horns Herred 1936. Formand for Frugtbrancheus Tabs-

ndligning; Formand for Foreningen af Frugtimportører i  Kbhvn. 1932-36.

Udenl. Orden:  F.M.A.3.

Adresse: Valbygaardsv. 5, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: Birkeborg, Skodsborg.

RANDERS Aage Kristensen Landsrets­sagfører, R.; f. 21. Dec. 1890 paa Ollerup Hejskole; Søn af Højskoleforstander J P Kristensen-Banders (død 1926, se Kraks Blaa Bog- 1925) og Hustru Nan­na t. Berg (død 1908); gift (5. Nov. 1916) m. Ingeborg R., f. 24. Jan. 1894 paa Frdbg., Datter af Direktør Carl August Hofman Bang (død 1904) og Hustru Rahel Jeanette f. Christiansen (død 1931).

Student (Hesselager) 1910; cand. jur. 1916; Sagførerfuldmægtig s. A.; Lands­retssagfører i Svendborg 1923; offent­lige Sager.

Interessent i De Bergske Blade 1909, Kommitteret 1932, Formand for dette Selskab 1940.

Formand for Venstres Organisation i Svendborgkredsen 1927-37; Medlem af Kredsbestyrelsen for 5. Sagførerkreds 1936-44; Formand for Svendborg Sagfø­rerforening 1944; Medlem af Bestyrel­sen for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen: Formand for den danske Presses Fællesindkøbs-Forening.

Adresse : Frederiksg. 13. Svendborg.

Sommerbolig: Thurø pr. Svendborg.

RANDKÆR M N Sognepræst; f. 15 Dec. 1893 i Hobro; Søn af Arbejds­mand Chr. Jochumsen (død 1936) og Hustru Abelone f. Jensen 'død 1939); gift (24. Juli 1925) m. Inger Kirstine R., f. 1. Aug. 1892 i Gislev, Datter af Gaardejer Niels Andersen og Hustru Rasmine f. Petersen (død 1948).

Lærereks. (Haslev) 1915; Lærer ved Haslev Højskole 1915-16; Lairer i Aal­borg 1916-19; Student (Døckers Kursus) 1921; cand. theol. 1925; Kaldskapellan ved Betlilehemskirken i Kbhvn. 1925, ved Kapernaumskårken i Kbhyn. 1928; Sognepræst ved Ansgarkirken i Kbhvn. 1933, ved Vor Frue Kirke i Svendborg 1936, ved Sundby Kirke i Kbhvn. 1945.

Sekretær for Det blaa Kors, Kriste­lig Afholdsforening for Danmark 1925-28, Medlem af Hovedbestyrelsen 1929, Formand 1933; Næstformand for Det blaa Kors' Børneforeninger 1925-33; Formand for Optagelseshjemmet Enkra-teia 1933-34, for Afvænningshjernmene Haroldseje 1933-40, Kærshovedgaard 1934 -43, Ørsholt 1934-48 og Tørring Nygaard 1943-48; Medlem af Udvalget for de statsanerkendte Afvænningshjem 1933 og af Repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond 1925-36; Formand for Skolekommissionen ved Grøndals-vængets Skole 1928-34 og Medlem af

_____ _ ____ Rane

nævnte Skoles Forældreraad 1934-36; Medlem af Bestyrelsen for Ruslands-Missionen 1933-37, Formand 1933-34; For­mand for Indre Missions Kredsforbund for Svendborg og Omegn 1941-45; Med­lem af Svendborg Købstads Skolekom­mission 1941-45; Indre Missions Tillids­mand for Fyns Stift 1942-45: Medlem af Handelsministeriets Alkoholkommission 1947 og af Socialministeriets Anstalts-Udvalg 1948; Formand for Det danske Missionsselskabs Kredsforbund for Chri­stianshavn og Amager 1949.

Redaktør af Børnebladet Haabet (1928-34), af Fra Ruslands-Missionen (Aar-gang 1934); Blaa Kors Bladet (fra

1933); Konfirmandheftet Hold fast  (fra

1934); Blaa Kors Almanak (fra 1935); Medarbejder ved Svendborg Avis (fra 1937).

Har skrevet: Alkohol og Ungdom (1927); Et nyt Ansigt (1934); En ud­rakt Haand (1935); Jens Holdgaard og Blaa Kors (i Mindebogen om Jens Hold­gaard, 1937); Den nye Sang (1938); Al­koholistforsorgen i Danmark (1944); l Barmhjertighedens Tjeneste (1945); Et Fristed paa Heden (1946); Giftblande­ren (1949).

Adresse: Frankrigsg. l, Kbhvn. S.

RANDRUP Jakob Rektor. ll.DM.; f. 7 Febr 1884 i Hvam; Søn af Gaardejer I P Jensen (død 1922) og Hustru Niel­sine f. Randrup (død 1932)- gift (19. Juli 1914) m. Edith R., f. 5. Juli 1894, Datter af Grosserer L C Lauritzen, Silkeborg (død 1935) og Hustru Maria f. Aggerbeck.

Student (Viborg) 1902; cand. mag. (Historie, Dansk og Engelsk) 1909, Lærer ved Tb. Langs Skole i Silkeborg 1910, ved Esbjerg Statsskole 1912; Ad­junkt ved Horsens Statsskole 1917; Lek­tor ved Sønderborg Statsskole 1920; Rek­tor for Tønder Statsskole 1930.

Medlem af Opgavekommissionen for Studentereksamen,

Adresse: Tønder

RANEK   Leo Statskonsulent; f. 8. Maj 1902 i Kbhvn.; Søn af Forsikringsdi-rektør Leo Ranek (død 1936) og Hu­stru Helga f. Kindberg (død 1924); gift (27. April 1930) m. Elisabet R., f. 15. Okt. 1907 i Semipalatinsk, Sibirien, Datter af Statsraad, Overlæge, Dr. med. Richard v. Zur-Muhlen og Hustru Na­talia f. Pritkova.

Afsluttede Svenska klassiske Lyceum i Abo, Finland 1919; ved praktisk Landbrug i Sverige og Danmark 1919-23; Landbnigskand. (Kbhvn.) 1926; In­spektør paa Kivilatalu, 'Wiiimsi, Estland 1926-31- Hiisdyrbrugskonsiilent paa Suk­kertrustens Statsgaarde i U.S.S.R. 1932-37; i forskellige Forretningsforetagender 1937-43; Assistent ved De samvirkende

Rane   __ ______ ________

lolland-faJsterske   Landboforeninger    og ved;   De   samvirkende   tolland-falsterake Husmandsforeninger 1943-44;   Insemdnøi ved    Varde    Kvægavlsforening   1944-45 Statskonsulent og Attaché ved dot dan ske Gesandtskab i .Moskva 1945.

Adresse:   Det danske  Gesandtskab, Moskva, U.S.S.R.

RANLØV   A P Direktør, Civilingeniør; f. 11. Jan. 1899 i Horsens; Søn af Over­betjent Peder P Ranløv og Hustru Anna f. Justesen; gift (19. Aug. 1924) m. Esther R., f. 8. April 1902 i Hor­sens, Datter af fh. Dommerfuldmægtig Ewald Jopp og Hustru Erna f. An­dersen.

Student (Horsens) 1917; cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1922; Ingeniør ved Opførelsen af Den kgl. Mønt paa Ama­ger 1922-23; Ingeniør ved Horsens Gas­værk 1923-29; Sekretær i Industriraadet 1929-39; Direktør for Poreningen af danske Handelsmøller og Handelsmøl-lernes Fælleskontor fra 1939; tillige Direktør for Brødkornskontoret for udenlandsk Korn 1939-40; Kommitteret i Brødkornskontoret for indenlandsk Korn 1940-42: Medlem af Handelsmini­steriets Mel- og Brødnyjvn 1947. Adresse : Frdbjr. Allé 55, Kblivn. V. Sommerbolig : Horneby pr. Hornbæk.

RANTZAU Daniel Lensgreve, Hofjæ­germester; f. 19. Jan. 1903 påa Sø­holm; Søn af Kammerberre, Lens­greve Jens Christian Rantzau (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Fanny f. Komtesse Brockenhuus-Schack; gift (15. Marts 1932) m. Lillie E., f. 28. Dec. 1911 i Kbbvn., Datter af Kammerherre, Hofjægermester Frode Neergaard (se denne).

Uddannelse ved Landbruget; Løjt­nant i Livgarden 1925; Studieophold i England 1926-27; Forpagter af Rosen­vold Avlsgaard 1928-43; Ejer af Ro­senvold Gods fra 1944.

Adresse: Rosenvold pr. Stouby.

RANULF Svend Professor, Dr. phil.; f. 26. Marts 1894 i Odense; Søn af Ar­bejdsmand Gustav Pedersen (død 1928) og Hustru f. Jørgensen (død 1940); gift (18. Okt. 1930) m. Annette R., f. 6. Maj 1892, Datter af afd. Handelsattaché ved det danske Generalkonsulat i Hamborg, C Vandel.

Student (Odense) 191'?; Lærereks. 1916; mag. art. 1922; Dr. phil. 1924; Profes­sor i Filosofi ved Aarhus Universitet 1939.

Litterære Arbejder: Den sidste Fri­stelse (1918); Der eleatische Satz vom Widerspruch (Disputats, 1924); Dionysos (1925); Moralen og Samfundet (1927); Gudernes Misundelse og Strafferettens Oprindelse i Athen (1930), stærkt for- '

______________________1136

øget engelsk Udgave The JealoiiKy of the Gods and Crirninal La\v at Athens (to Bind, 1933-34); Moral Indignation and Middle Class Psychology (1938); Videnskabens Stilling i moderne Stater (1939); Socialvidenskabelig Metodelære (1946): Hitlers Karnpf gegen die Objtk-tivitiil (1946); On the Survival Chances of Democracy (1948).

Adresse: Marselis Boulevard 24,Aarhus.

RASCH  Ove Direktør; f. 1885 i Haslev;

. Søn af Læderhandler Chr.  Rasch   (død

1918)  og Hustru f. Hansen  (død  1926);

gift m. Ragnhild R., f. 1886 i Esbjerg,

Datter   af   Fabrikant   Carl   Lund   (de<l

1942)    og    Hustru   f.   Rasmussen   (død

1934).

Uddannelse i Provinsfirrna; Afgang.-eksamen fra de Brockske Handelssko­ler; Hamborg 1906-07; Medindehaver af Faderens Forretning i Haslev 1909-11; Indehaver af Firmaet H F Møllers Eftf.. Nykøbing F. 1911-12. Bestyrer af Akts. M I Ballins Sønners Filial, Nykøbing F 1912-29; adm. Direktør for Akts. M I Ballins Sønner & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Lolland Falsters Industri- og Landbrugsbank 1920-29, for Handelsstandsforeningen i Nykøbing F. 1926-29, for Foreningen af danske Læderfabrlkantcr fra 1930, For­mand 1934-38; Medlem af Industri­raadet og af Industriforeningens Repræ­sentantskab 1935, af Bestyrelsen for Teknologisk Institut 1938 og af Hude-nævnet!939; Bisidder i Kbhvns Garver-laug; Medlem af Bestyrelsen for Akts. The Dominion Belting Co. og Han-Winther's Garverier 1940, for A/S Dansk Garyestoffabrik, Hillerød 1942, af Ud-ligningskassen for Læder og Skotøj 1942 og af Bestyrelsen for Chr. Rasch af Haslev og Hustru Anea Sophie Rasch født Hansens Mindefond.

Adresse .- Dalgas Boulev. 163, Kbhvn.F.

RASCH Svend Aage Vinhandler; f. 31. Maj 1906 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Hans (Jhr. Rasch (død 1928) og Hustru Thora Sofie f. Nissen- gift (16 Juni 1943) m. Irene R,, f. 4. April 1911 i Fre­dericia, Datter af Ingeniør Jens Thø­ger og1 Hustru Mathea f. Jensen.

Student (Et'ferslægtselskabets Skole) 1924; cand. phil. 1925; Afgangseks. fra Niels Brock's Handelsskole 1926; Kyper-uddannelse i Faderens Forretning samt i Frankrig, Portugal, England og Skot­land; Forretningsfører i Vinhandelen Hans Chr. Rasch 1928, Prokurist 1936. Medindehaver 1940; tillige Indohaver af P A E Mullers Homiirighus 1935-45 og Direktør for Akts. Kulnis Konserves 1945 -48, derefter Formand for Selskabets Be­styrelse. Medlem a-f Bestyrelsen for Foreningen

1137    _____________________

Niels lirock fra 1944 (Formand fra 1947), af Bestyrelsen for Vinhandlerforeningen for Danmark fra 1948 (Næstformand 1949), af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening fra, 1948, af Bestyrelsen l'nr liiipcageringskontoret for Handel og Industri fra 1947 og af Bestyrelsen for Foreningen til Handelsskoleundervisniu-gens Fremme fra 1948. Adresse: Østerbros. 108, Kbhvn. Ø. Sommerbolig : Krogehus, Humlebæk,

RASK-NIELSEN H G Overlæge, Dr. med.: f. 27. Juui 1896 i Gentofte,; Søn af Ingeniør Ludvig Nielsen og Hustru Maren f. Rask; gift 1. Gang (13. Okt. 1923, Ægteskabet opløst 1944) m. Ragna Jenny R-N.. f. Jensen, 2. Gang (31. Marts 1944) in. Gvmnastikdirektør Sonja Elisabeth R-N., f. Hedin.

Student (Sorø) 1915; med. Eks. 1924; ansat ved Hospitaler i Kbhvn. og Pro­vinsen 1924-28-. Reservelæge ved Aarnua Kommunehospitals RønngenaJd. og ved Radiumstationen for Jylland 1928-30; Specialistanerkendelse (Radiologi) 1930; Chef for Røntgenafdelingen ved Hjør­ring Amtssygehus 1930 og for Lysafde-fingen smstds 1933; Overlæge ved ra­diologisk Afd. smstds 1934; Dr. med. (Experimentelle Undersøgelser over en transplantabel Leukose hos hvide Mus) 1936- Studierejser til Paris (1924-25); Wiem, Zwickau (1926); Berlin (1929); Hamburg, Frankfurt a. M., Kiirich og Berlin (1930); U.S.A. (1946).

Adresse : Hjørring.

RASMUSEN   Alfred V Grosserer, Di rektør; f. 9. Jan. 1899 i Korsør; Sen af Konsul Hans Rasrnusen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Jørgine f. Kruuse (død 1921); gift (26 April 1923) m. Else R., f. 5. Juli 1899 i Aarhus, Datter af Skovrider, Kontor­chef i Det danske Hedeselskab Th. Jo­hansen (død 1912) og Hustru Augusta f. Svane (død 1934).

Elev paa Sorø Akademi; uddannet i Firmaet Jacob & Co. og i Landmands­bankens Hovedsæde; paa Købmandssko-lens Dagskole 1918-19; ansat i Kornfir­maet Harris Bros & Co., London 19W-21 og i Maison Ravaud & Wilson, Paris 1921-22; Grossererborgerskab, Firma Al­fred V Rasmusen, 1924; Direktør i Provinskøbmændenes Akts. fra 1928.

Medlem af Bestyrelsen for Den kon­servative Vælgerforening for 6. Kreds 1924-26, for Provinskøbmændenes Akts., for Akts. Importkompagniet, Kalund­borg 1929-39, for Akts. Kbhvns Planta­geselskab, for Akts. Kalundborg Kul Kompagni, Kalundborg, for Akts. Norim og for Akts. Dansk Møbellaas; Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-udvalg for Kom- og Foderstoffer 1937 og a.f Noteringsudvalget for Korn- og

___   ______         _ Rasm

Foderstoffer paa Kbhvns Børs til 1940; Næstformand for Foreningen Kunst -kredsen; Medlem af Direktionen^ for Pliø-nix-Fonden til 1944; Kasserer for Kunst­udstillingen i Anledning af Sorø Aka­demis 350 Aars Jubilæum; Medlem af Bestyrelsen for Soransk Samfund 1936-43; Medlem af Komitéen for Oprettelse af et Kunstmuseum i Sorø samt i Be­styrelsen for Soransk Samfunds Muse-umsvenner og for Kunstmuseet i Sorø. Adresse: Vasehøjv. 12, Charlottenlund

RASMUSEN Jørgen K Civilingeniør; f. 7. Dec. 1886 i Korsør; Søn af Konsul Hans Rasmusen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Jørgine f. Kruuse (død 1921); gift 1. Gang (11. Juni 1912) m. Ellen R., f. 7. Dec. 188« paa Frdbg., Datter af Grosserer Peter Lotz og Hustru Sophie f. Juhl, Ægte­skabet opløst 1928; 2. Gang (23. April 1930) m. Edith H., f. 30. Sept. 1907, Datter af Togfører L R Lassen ug Hu­stru Clara f. Nielsen (død 1928).

Student (Sorø) 1905; eand. phil 1906; cand. polyt. 1911; Ophold i Tyskland og Frankrig 1911-12; ansat ved Akts. Korsør Margarinefabrik 1912-18 og 1925-30; Indehaver af Fabrikken Mayo, Kor­sør 1920-37; korresponderende Reder for Akts. Dampskibsselskabet Activ, Korsør fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Damp­skibsselskabet Avance, Korsør 1912-16, for Akts. Korsør Margarinefabrik 1918-36 (Formand 1931-36), for Korsør Haand-værker-, Handels- og Landbobank 1922-32 og fra 1940 samt for Akts. Import-kompagniet, Kalundborg fra 1939; By-raadsmedlem 1925-46; Medlem af Besty reisen for Sammenslutningen af danske Havne 1937-46, Næstformand 1943-46; Medlem af Forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen for danske Havne fra 1943.

Adresse: Havneg. 13, Korsør.

RASMUSEN Th. Direktør, Vicekonsul, R.p.p.; f. 7. Sept. 1884 i Korsør; Sen af Konsul Hans Rasmusen (død 19J1, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Jørgi­ne f. Kruuse (død 1921); gift (22. Okt. 1909) m. Thyra R., f. 26. April 1886, Datter af Forpagter H A Qvade, Hol-tegaard ved Maribo (død 1901) og Hu­stru Othilia f. Olsen (død 1943).

Uddannelse i Akls. C A Qvade & Co. >i Mairibo <>g dfirerft-er i Tyskland og England; ansat i Akts. Korsør Marga­rinefabrik 1908-12 og i Firmaet Th. Rasmusen's Sønner i Korsør 1912-18; Di­rektør for Akls. Korsør Margarinefabrik 1918-36; svensk Vicekonsul 1921 og ne­derlandsk Vicokonsnl 1932.

Formand i Bestyrelsen for Akts. C A Qvade & Co. i Maribo; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Dampskibsselskabet

_Rasm     __ __   _________

Acliv i Korsør og for Akts. I C Frand­sen, Ringsted Dampmølle; Medlem af Direktionen for Sparekassen for Korsør og Omegn.

TIdenl. Ordener: Ne.r. K. M.1; S.N.3.; S.V.3'.

Adresse : Korsør.

RASMUSSEN   Aage Direktør, Ti. DM p.p.; 18. Maj 1889 i Aarhus; Søn af Købmand Jørgen Rasmussen (død 1936) og Hustru Abelone Marie f. Mikkelsen (død 1940); ugift.

Student (Aarhus Katedralskole) 1908; Studieophold i Grenoble 1910, i Leipzifr 1913-14; pædag. Eks. 1915; cand. mag. 1916; Lagrer ved Købmandsekolen 1916; Overlærer ved Købmandsskolens Dag-skoler og Niels Brocks Handelsskole 1920; Forstander for Købmandsskolens Sundby Afdeling 1925; Forstander for Købmandsskolens Dagskoler, Sundby Afdeling og Niels Brocks Handelsskole !930; Vicedirektør for Købmandsskolen, N'iels Brocks Handelsskole og Den dan­ske Købmandsskole i London 1934, Di­rektør 1938.

Formand  for  Købmandsskolens  Lære­re? gensidige Vdkarkasse; 1. Vicepræsi­dent  i   Bestyrelsen  for  Alliance   Fran-caise; Medlem af Bestyrelsen for Han-delsforeniingcrnes Oplysningsselskab,  for Dansk   Litauisk   Selskab,  for   De  Pncr-gaarrtske Legater, for Foreningen Niels Brock, for  Købmandsskolens  Elev-Sam­fund,  for  Handelsundervisningsndvalget for  Sydslesvig,  af Handels-  og Konto­ristforeningens Direktion, af Dansk Ar­bejdes Repræsentantskab, af Eksamens-kommissionen   for   Handelsfaglærereks­amen,   af   Dansk   Studiefonds   Repræ­sentantskab, af Den danske Komité for skandinaviske Erhvervskursus og af Ho­vedbestyrelsen  for Société  internationa­le pour l'enseignement commercial. Udenl.   Ordener;   F..E.L.5.;   Li.Vau.5. Adresse: Puggaardsg. 4, Khhvn. V.

RASMUSSEN   A   F   Oberstløjtnant,   R., HTH., M.T.Kha.p.p.;  f.  5.  Nov.  1894  i Viborg; Søn af Bagermester Chr. Ras­mussen (død  1898)  og Hustru Ane Ma­rie  f.  Christensen   (død 1936);   gift   (5. Nov. 1923)  m. Ellen R., f. 15. Okt. 1903 paa Hvedholm. Datter af Overgartner, Havebrugskandidat Henry Nielsen (død 1932) og  Hustru  Marie f. Jensen   (død 1946).

Realeks. 1912; ved Landbruget; Se­kondløjtnant 1916; Premierløjtnant 1923; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1937; Oberstløjtnant 1946; Chef for 18. i'ataillon; Lærer ved Hærens Gymna­stikskole 1929 og 1931-37, ved Kornet­ag Løjtnantskolen 1930-31, ved Hærens Officersskole 1933-46 og ved Galster og Holbølls Kursus 1932-46; til Tjeneste

ved Army School of Physical Training, Aidershot 1936; Instruktør ved Flaaden og Kystdefensionen i Fægtning og Felt-tjeneste 1935-43.

Medlem af Dansk militært Idrætsfor­bunds Bestyrelse 1932-37 og af Kbhvns Idrætsparks Repræsentantskab 1932-37; Formand for Gymnastikskolens Idræts­forening 1931-37; Stifter af 1. Regi­ments Idrætsforening 1937, Formand 1937-46; Formand for Sønderborg Garni­sons Officersforening og Idrætsforening 1946.

Udenl. Ordener: N.r.K.M.M.; Sv.r. K.F.T.

Adresse: Engelshøjg. 9, Sønderborg.

RASMUSSEN A Georg Direktør, R.p.p. f. 15. Dec. 1893 i Randers; Søn af Bos-bindermester Martin. Michael Rasmus­sen (død 1912) og Hustru Kristine Marie f. Nielsen (død 1929); gift (31. Juli 1918) m. Else Margrethe R., f. 27. Sept. 1896 paa Frdbg., Datier af Eks­peditionsekretær Johan Lawrentz Wc-del (død 1897) og Hustru Caroline f, Blechingberg (død 1927).

Ansat paa Det kgl. Bibliotek 1910-12, ansat i Nordisk Gjenforsikring 1912-16 videre Uddanelse i inden- og udenland­ske Selskaber til 1921: Direktionssekre­tær i Danske Lloyd 1921-23; adm. Di­rektør i Akts. Det Kjøbenhavnske Re-assurance-Compagni fra 1923.

Medlem af Repræsentantskabet for Det Kjøbenhavnske Reassurance-Coin-pagni fira 1922 ok af Bestyrelsen fra 1948; Medlem alf Bestyrelsen for Forsik­rings-Akts. Norden, for Forsikrings-Akts. Frejr, for det gensidige Forsik­ringsselskab Trafik, for Akts. Harald O Rist og for Akts. Rist & Go.; Med­lem af Holmens Kirkes Menighedsrna' var Medlem af Hovedledelsen af „Rir> gen."

Udenl. Orden :   Fi.L.2'. Adresse :  Stoltenbergsg. l, Kbhvn.  V Sommerbolig:   Elverkrat, Strandvejen 445, Hornbæk.

RASMUSSEN   Anders Stampe Skoh-inspektør; f. 19. Sept. 1887 i Skjold; Søn af Mølleejer Kristen Rasmussen (død 1937) og Hustru Gyda Marie f. Andersen (død 1912). gift (1. Sept. 1914) m. Magna Elisabeth R., f. 15. Okt. 1888 i Aversi, Datter af Lærer Stener Schrøder (død 1929) og Hustru Emilie f. Petz (død 1940).

Lærereks. 1908; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsen fra 1911, Skole­inspektør ved Prinsesse Charlottes Gades Skole 1932, ved Emdrup Skole fra 1942.

Formand for Kbhvns Kommunelærer­forening 1928-31, Formand for det skolepsykologiske Udvalg 1932-47; For-

J139_

mand    for    Kbhvns    Skoleinspektørfor­ening fra 1944.

Adresse: Lersø Parkallé 7,  Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tibirke Sand,

I Frederiksværk.

RASMUSSEN A P Direktør, R.; f. 9. Marts 1891 i Orte; Søn af Gaardejer Gorm Rasmussen (død 1924) og Hustru Karen f. Larsen (død 1907); gift (11 Juni 1919) m. Vitta Gudrun R., f. 13. Okt. i Kbhvn., Datter al Fabrikant Jons. Stockmarr (død 1927) og Hustru Christiane f. Sørensen (død 1917).

Ansat i Skydebjerg Ægeksport 1905-08 og i Tobaksfabrikken Danmark 1908-10; Ophold i Amerika 1910-12; ansat i Akts. Frdbg. Metalvarefabrik 1912; Bog­holder 1916: Prokurist 1919; Direktør i dette Selskab 1921; Translatør i Tysk 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Frdbg. Metalvarefabrik 1932; Formand i Bestyrelsen for Akts. Dansk Europæisk Handelsselskab; Formand for Blikvare-fabrikantforeningen 1947; Medlem af Forretningsudvalget for Jern- og Metal­industriens Sammenslutning 1948; Med­lem af Industriraadet 1949.

Adresse:   Østerbros.  95, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig: Olgasv. 30, Vedbæk.

RASMUSSEN Asger Dommer, R., f. 14. Marts 1889 i Hillerød; Søn af Redaktør Henrik Vissing Rasmussen (død 1931) ag Hustru Anne Kirstine f. Nielsen (død 1929); gift (16. Okt. 1916) m. Ebba R., f 17 Sept. 1893 i Kbhvn., Datter af Postmester Vilfred Wolf (død 1908) og Hustru Anna f. Tillge (død 1901).

Student (Aarhus Katedralskole) 1906; cand. jur. 1913; By- og Herredsfuld­mægtig i Køge s. A.; Fuldmægtig ved Aalborg Stiftamt 1915-20; Amtsraadsse-kretær og Fuldmægtig ved Aalborg Stiftsøvrighed 1916-20; Fuldmægtig to! Haderslev Stiftamt 1920-35, tillige Stifte-kasserer i Haderslev Stift, Amanuensis hos Biskoppen smstds og Skolefonde-kasserer i Haderslev Amt 1920-35; kst. Politimester i Sønderborg Købstad m. v. 1935; Dommer i Frøs Herred m. v. s. A.; Civildommer i Kolding m. v. 1946.

Sekretær for Kommissionen ang. Af­vanding af Marsken ved Tønder fra 1925, fra 1931 tillige Medlem af sam­me; Formand for Afvandingskommis-sionen for Haderslev Amtfiraadskred« 1941-48; beskikket til Behandling af Sa­ger ang. Forræderi m. v. 1945-48; Næst­formand i Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtdge i Danmark 1920-35.

Adresse: Dreyersv. 40, Kolding.

RASMUSSEN Axel Direktør; f. 19. April 1892   i   Kbhvn.;    Søn   af   Stabssergent Hans Rasmussen  (død 1936) og Hustru

____   ___________Rasm

Anna f. Tullberg; gift (28. Sept. 1923) m. Stella E., f. 7. Maj 1897 i Kbhvn., Datter af Maskinist Marius Dedenroth-Dalvig (død 1934) og Hustru Agnes f. Dedenroth.

Udgaaet fra Den Classenske Legat­skole; i Lære i Akts. J Moresco 1907; Rejsende i Firmaet 1920; Disponent 1936; merkantil Direktør 1938.

Adresse: Amagerbrog. 26,  Kbhvn. S.

Sommerbolig: Holmev. 6. Vedbæk.

RASMUSSEN Carl Kontorchef; f. 4. Marts 1897 i Stubbekøbing; Søn af Overretssagfører Johs. Rasmussen og Hustru Maren f. Olsen, (død 1942); gift (9. Juli 1932) m. Ebba R., f. 30. Sept. 1900 i Hellerup, Datter af Foto­graf Emil Lundbeck (død 1940) og Hu­stru Dagmar f. Vetter (død 1935).

Student (Nykøbing F.) 1915; ansat i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1917-27; cand. jur. 1931; Sagførerfuld­mægtig s. A.; Sekretær ved Lands-overskatteraadet 1932; Fuldmægtig i Statens Ligningsdirektorat 1938, Eks­peditionssekretær 1941, Kontorchef 1946.

Adresse: Refsnæsg. 46, Kbhvn. N.

RASMUSSEN E Direktør, Vicekonsul; f. 20. Juli 1894 i Aarhus; Søn af Postbud­formand Chr. Rasmussen (død 1946) ost Hustru Dorthea (Attd 1931); gift (4. Jan. 1919) m. Agnes Elise R., f. 26. Ju­li 1896, Datter af Snedkermester Fr. Møller-Nielsen (død 1914) og Hustru Maren f. Rasmussen.

Uddannelse i Akts. L Hammerich &. Co., Aarhus og i Akts. Aarhus Trælast­handel; Afgang fra Den jydske Han­delshøjskole, Aarhus; Medstifter af os-Direktør for Akts. Johs. Johansens Træ­lasthandel, Frederikshavn 1919-48; Med­lem af Tilsynsraadet for Frederikshavns og Omegns Sparekasse 1937-48, Medlem af Direktionen fra 1948: svensk Vice­konsul fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Frederiks­havns Handelsstandsforening fra 1929, Formand fra 1942: Medlem af Bestyrel­sen for Den jydskc Handelsstands Cen­tralforening fra 1947. af Bestyrelsen for Akts. Johs Johansens Trælasthandel fra 1948 og af Repræsentantskabet for Akts. Fjerritslev - Nørresundby - Frederikshavn Jernbaneselskab fra 1942.

Adresse.: Frederikshavn.

RASMUSSEN Ebbe Professor, Dr. phil.; f. 12. April 1901 i Odense; Søn af Lærer Niels Rasmussen (død 1932) og Hustru Gertrud f. Pedersen (død 1937); gift (23. Maj 1925) m. Ingeborg R., f. 24. Dec. 1896 i Vindeby, Datter af Gaardejer Ja­cob Mortensen (død 1941) og Hustru Ida f Berggren (død 1949).

Student (Nykøbing F.) 1919; cand. mag. (Fysik) 1926; Univ. Guldmed. 1928;

1140

Dr. phii. 1932; videnskabelig Assistent ved Fysisk Laboratorium, Polyteknisk Læreanstalt 1926-28 og ved Universite­tets Institut for teoretisk Fysik 1928-42; Fysiker ved Radiumstationen 1924-34; .Fysiklærer ved N Zahles Seminarium 1927-33; et Aars Studieophold som Rocke-feller Fellow ved Physikaliscn-Teehni-sche Reiohsanstalt, Berlin i 1933; Pro­fessor i Fysik ved Den kgl. Veterinær-og Landbohøjskole 1942.

Sekretær i Selskabet for  Naturlærens Udbredelse   fra   1938;   Efor   tor   Veteri­nær-  og  Landbohøjskole-Kollegiet  1947. Har skrevet: Serier l d« »die Luft­arters Spektre (Disputats, 1932); Atomer og andre  Srnaating   (s.   m.   Chr.   Møl­ler, 1938); samt videnskabelige Afhand­linger over Grundstoffernes Liniespektre og  Atombygning   (Analyse  af Spektre­ne af Eadinm og Radiumemanation). Adresse:  Hostrupsv.  20,  Kbhvn.   V. Sommerbolig: Buenos Aires, Bete pr. Væggerløse.

RASMUSSEN  Ejler Direktør; f. 2. Nov. 1909 i Kbhvn.; Søn af Direktør Carl Ras­mussen og Hustru Ellen f. Frandsen.

Student (Øregaard Gymnasium) 19Z8; cand. phii. 1929- Uddannelse i Akts. Ravnkilde & Co. 1928-29 og ved Ophold i Hamburg, Paris og London 1930-31; Prokurist i Akts. Ravnkilde & Co. 1932, Direktør 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ravn­kilde & Co. 1934, Næstformand 1942: Medlem af Bestyrelsen for Akts. The Dominion Bettina; Co. & Hans Winthery Garverier 1933, for Akts. Axel Peter­sen & Friteche 1945 og for Dampskibs­selskabet Dannebrog 1948; Medlem af Repræsentantskabet for Københavns Discontokasse Bank Aktieselskab 1939: Næstformand for Foreningen af danske llurtegrossister 1938, Formand 1944; Med­lem af Grosserer-Societetets Repræsen­tantskab 1947 og af International Coun-cil of hide & skin sellers' associations 1947; Medlem af Bestyrelsen for Va:d-ileløbsliesteejerforeiungen 1941, Næstfor­mand 1945.

Adresse: Østbancg. 19, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN Ejnar Mindedal Ark i tekt; f. 19. Juni 1892 i Ollerup; Søn af Arkitekt, fh. Forstander for Ollerup Haandværkerskole D Rasmussen og Hu­stru Thyra f. Sørensen; gift (1. Okt. 1922) m. Margrethe R., f. 1. Dec. 1898 i Banriholm. Datter af fh. Overlærer Oeorg Hansen (død 1944) og Hustru Christine f. Lund (død 1934).

I Snerlkerlære; Itealeks. 1911; paa Vallekilde IT.aandværkerskole 1911-12; Afgang fra Kunstakademiet 1923; p.'ia Tegnestue lios Arkitekt Louis Hygom 1915-16 og Stadsarkitekt Poul Holsøe 1917-22; .Studierejse til Holland og Ung

land i 1920, paa K A Larssens og Hu-strns Legat til Tyskland, Østrig, Italien og Schweiz i 1922 og paa Dronning Alexandras Mindelegat til Holland, England og Tyskland i 1930, Tyskland og Italien 1937, Tyskland 1938; Arki­tekt i Ollerup fra 1923; Lærer ved O'.le-rup Haandværkerskole s. A., Forstander 1932; Bygningskonsulent for Præste-gaarde i Svendborg Amt fra 1944; Arki tekt for Vallø Stift fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Ollerup Haandværkerskole og for Akts. Maskin­fabrikken Svendborg: Medlem af Me-nighedsraadet; Medlem af Tilsynsraadcl for Sparekassen for Svendborg og Om­egn.

Har (s. m. Faderen) udgivet Lom mebog for Bygningshaandværkere fra 1920.

Har bygget: Gymnastikhøjskolen i Ollerup (1919-20); Svømmehallen sam­mesteds (1925); endvidere (s. m. Fade­ren) : Valgmenighedskirken i Hamme­rum, Lem Kirke, Hammerum Have­brugsskole, Ollerup Haandværkerskolr, flere Gaarde og Huse, Kommuneskoler og Forsamlingshuse, Alderdomshjem i Nørre Aaby samt restaurere! Sønder-Næraa Valgmenighedskirke, Elling''. Skellerup, Nørre-Lyndelse og Vissen-bjærg Kirker, Portbygningen ved Her-regaarden Hvedholm. Hovedbygningen paa Gaarden Østergaard ved Draeby.

Tildelt 1. Præmie i Konkurrencen om Graasten Landbrugsskole og 2. Pris Sølvmed. i Arkitektkonkurrencen ved 9. Olympiade i Amsterdam i 1928.

Adresse: Ollerup Haandværkerskole, Ollerup.

RASMUSSEN Elon Direktør, B.; f. 24. Sept. 1877; Søn af Forvalter Jens Has-mussen (død 1910); gift m. Asta A E E H., f. 26. Febr. 1899, Datter af Boghol­der A Als.

Præliminæreks.; derefter Uddannelse i Jørgen Jensens Jern-, Hørkram- og Markfrøforretning; Prokurist i Akts. P G Munck 1917-20; Direktør i Akts. Lemvigh-Muller & Munck fra 1920.

Formand for Borgerhjeinmet i Gen­tofte Kommune 1922-35, for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen fra 1929 og for Importørforeningen af 11. August 1933 1933^18, derefter Æres­medlem; Formand for Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen paa Øerne fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lemvigh-Miiller ifc Munck 1928-49, Formand 1938-49; Formand i Be­styrelsen for Akts. Athenæum, Dansk Forlag; Medlem af Kbhvns Voldgifts-Udvalg for Jern- og Metalbranchen fra 1929, Næstformand fra 1937; Medlem n f Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Me­tal-, Rør- og M askinbranchef orening«-

141

Rasm

fra 1929 (Formand fra 1947); Medlem af Bestyrelsen for kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening fra 1932, for For­eningen af danske Isenkramgrossister 1927-46 og for Foreningen af kbhvnske Cementimportører 1926-46 : Medlem af Bestyrelsen for flere Aktieselskaber. , Adresse : Svanemøllev. 18, Kbhvn. Ø.

RASMUSSEN Emil Forfatter, Dr. phii.; f. 19. Juni 1873 i Bro ved Middelfart; Søn af Grosserer Rasmus Rasmussen (død 1909) og Hustru f. Rasmussen (d»d 1882) ; gift m. Lili R., død 1925. Datter af afdede Provst Høyer i Skien, Norge.

Student (Odense) 1891; cand. theol. 1897; Dr. phii. 1900. Opholdt sig over 18 Aar i Udlandet, mest l Italien, Frankrig, Spanien, Polen og Tyskland; Anckerske Legat. 1925-26.

Litterære Værker : Æstetiske Studier (1899) ; Giacomo Leopardi som Menne­ske, Digter og Tænker (Disputats) 1900; Anita (1900); Frants; Skorpionen; Jeans; En Kristua fra vore Dage; Ma­fia; Den kolde Bros; Camillo Cantori og hans Koner; Sultana; Hvad Kvinder vil; Hvad Kvinder høster; Søster Inge­borg (1913); Via del Inferno (1913}; Skriftemaale-Djævelen (1915) ; Donna Linda (1916) ; Barbarkvinder (1917) ; Løgnens Rdddervagt (1917) ; Det polske Blod (1918); Bag gyldne Mure (1918); Det store Kaos (1919) •. De fierne blaa Bjerge (1921) ; Paa flygtendeFod (1923) ; Mens Stormene gaar (1924) ; Den hvide Ørn (1926) ; For Guds Ansigt (1927) ; Madonna fra Positano (1928) ; En Helt­inde og andre Noveller (1929) ; Lærer­inden (1929) ; Dødens Aarhundrede (1930) ; De nnderfulde Straaler (19SZ) ; Blaa Himmel og blodrede NelHker (1933) , Grundstoffernes Straaling (1933) ; Spa­niens Helt (1935) ; Mallorcas Paradis

(1936) ;       Kræft-Problemets       Løsning

(1937) ; Den tidlige Kræft-Diagnose (1940); Min Atomlære (1943). — Dra­maet: Mod Tinderne (1906). Har over­sat fra Italiensk og kommenteret : Va-sari: Renaissancens ypperste Kunst­nere (1908).

Adresse: Vesterbro^ 33, Kbhvn. V.

RASMUSSEN Emil Gaardejer-, f. 10. April 1870 i Ruehed; Søn af Indsidder Rasmus Jensen (død 1904) og Hustru Maren f. Andersdatter (død 1907); gift 1. Gang (6. Maj 1892) m. Jobanne Ma­rie R., f. 23. Juli 1863 i Forstrup, død 1926, Datter af Tømrer Ole Jørgensen (død 1906) og Hustru Ane f. Smitt (død 1890); gift 2. Gang (1. Marts 1928) m. Mine Storgaard af Kbhvn., f. 22. Nov. 1865, Datter af Murermester Frederik Hansen, Tirstrup.

Folketingsmand     (Radikale   Venstre) for Præst« Amts 2. Kreds 1913-20; Med-

lem af Bestyrelsen for Husmandsbrand-kassen og Husmændenes Ulykkesforsik­ring; tidligere Formand for De samvir­kende fyenske Husmandsforeninger og for Fyens Stifts Husmandsskole, Æres­medlem af Husmandsskolens Bestyrelse fra 1939; Formand for Fæsteafløsnings-kommissionen for Odense Amt; Medlem af Statens Jordlovsudvalg 1920-40, af Statens Planteavlsndvalg 1915-30 og af Udvalget til Administration af Statens Gaarde Favrholm og Trollesminde 1916-31; Medlem af Flødstrup-TJllerslev Sog-neraad til 1933; Æresmedlem af Nyborg­kredsens Radikale Venstreforening fra 1948.

Adresse: Hannesborg pr. Ullerslev.

RASMUSSEN Erik Kommandørkaptajn, R.FM. i Sølv, HTS.; f. 7. Okt. 1903 i Vordingborg; Søn af Overlærer M Ras­mussen (død 1947) og Hustru Harriet f. Hansen (død 1932) ; gift 1. Gang (3. Jan. 1932) m. Else R., f. 10. Juni 1908, død 1933, Datter af Trælasthandler Ph. Brorsen og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1935); 2. Gang (30. Maj 1942) m. Grete R., f. 4. Juni 1915, Datter af Købmand Oluf Hansen og Hustru Anna Charlotte f. Jørgensen (død 1937).

Søløjtnant II 1925; Søløjmant l 1926; Kaptajnløjtnant 1934; Orlogskaptajn 1939; Kommandørkaptajn 1947.

Adresse : Vildandeg. 3, Kbhvn. K.

RASMUSSEN Georg Grosserer, Ticekon­sul, R.p.p. ; f. 19. Nov. 1875 i Vejby, Søn af Landmand lørgen Rasmussen (død 1928) og Hustru Margrethe f. Hansen (død 1931) ; gift (6. Febr. 1901) m. Olga Karoline R., f. i Grænge, Datter af Teglværksbestyrer Ole Jensen (dåd 1928) og Hustru Ane f. Hansen (død).

Uddannet Kolonial- og Vinbranchen, hos Chr. E Mortensen, Helsingør og Joh. Fr. Schalburg, Kbhvn.; etableret i Helsingør i Kolonialbranchen 1699; Grossererborgerskab 1907; Medindeha­ver af Firmaet Lund & Rasmussen. Chr. E Mortensens EM.. Helsingør og af Firmaet Hans Lund & Co., Kbhvn.; norsk Vicekonsul fra 1924.

Medlem af Repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; For­mand for Bestyrelsen for Hjælpefor­eningen for Købmænd og Fabrikanter i Helsingør; Formand for Danske Ko­lonialgrossisters Centralkontor „Dagro-fa" Kbhvn.; Medlem af Den Dansko Landmandsbanks Delegation, Helsingør Afd.

Vdonl. Orden : N.St.O.31.

RASMUSSEN   Gustav Udenrigsminister,

K'.DM.,   D.r.K.H.,  M.T.Kth.,   M.T.Kim.

p.p.; f. 10. Aug. 1895 i Odense; Søn at

Overretssagfører   Chr.   Rasmussen    (død

Rasm

1948) og Hustru (Jasperitta, f. Barones­se Wedell-Wedellsborg (død 1913).

Student (Odense) 1913; Sekretær ved Gesandtskabet i Petrograd og Krigs­fangedelegeret i Sibirien 1917-18; Acces­sit for Univ. frisopgave 1920; cand. jur. 1921; Sekretær i Udenrigsministeriet s. A.; Fuldmægtig 192Z; lung. Kontorchel 1926; Legationssekretær og Chargé d'Af-faires i Bern 1927 ; atter Fuldmægtig i Ministeriet 1931; stedfortrædende Ad­vokat ved Processen i Haag om (*st-grønlands Retsstilling 1932-33; Lega-tionsraad ved Danmarks faste Delega­tion ved Folkenes Forbund i Genéve 1934-35; midlertidig Kontorchef i Uden-

rigsministeriet  193b,  udnævnt 1938;  Le-

jfationsraad   i  London 1939;  afskediget

1942;   geuansat  1945;   udnævnt  til   Ge-

sandt i Kom s. A.;   Udenrigsminister i

Ministeriet  Knud  Kristensen 1945-47  og

l .Ministeriet Hedtoft 1947. Viceformand i Organisationen for eu-

ropæisk økonomisk Samarbejde 1948. Sektionsfører    i   Akademisk    Skytte-

korps 1925; Kanonkommandør i Kbhvns

frivillige Luftforsvarskorps 1937; Oberst-

løjtnant af -forstærkningen  1944. Folkeretlig Medarbejder ved SaLmon-

sens   Konversationsleksikon   fra   1922;

Lærer  i   Folkeret   ved  »»officersskolen

1935,  Censor  1937. Har   offentliggjort  en   Bække  folke-

retlige   og  andre  Arbejder  paa  dansk

og fremmede Sprog.

Udenl       Ordener:      B.L.I.;      l.F.1. ;

l.Kr.4.;  N.O.N.I.;  N.St.O.1.; Jfo.P.R.l.;

Rum.St.l.; S.H.E.4.; S.V.I.; Sv.G.VM.T. ;

U.F.O.2.;   U.r.K.2.; ø.r.K.2. Adresse:   Udenrigsministeriet,

Ohristiansborg, Kbhvn. K.

RASMUSSEN Hans Forbundsformand; f. 14. Dec. 1902 i Odense; Søn af Ar­bejdsmand Chr. Kasmussen (død 1937) og Hustru Anna f. JOnsdotter (død 1940); gift (12. Dec. 1925) m. Lola B., f. 9. Maj 1901 i Odense, Datter af Væ­ver Carl Henriksen (død 1946) og Hu­stru Anna f. Olson.

Udlært som Maskinarbejder hos M P Allerups EM., Odense; Fællestillids­mand paa Th. B. Thriges Fabrikker, Odense 1931; Afdelingsformand for Sme­dene i Odense 1933; Sekretær i Dansk Smede- og Maskiiiarbejderforbund 1935, Formand for samme fra 1944; Formand tor Centralorganisationen af Metalarbej­dere i Danmark.

Næstformand i Metalindustriens Lær-lingeudvalg og Svendeprøvekommission; Medlem af Statens Skoleraad for de tek­niske Skoler, af Folke-Feries Bestyrel­se, af De samvirkende Fagforbunds For­retningsudvalg, al" Bestyrelsen for Ar­bejdernes Laudsbank, af Forretnings-

udvalget for Arbejderbevægelsens Er-hvervsraad og af Bestyrelsen for Tek­nologisk Institut m. m. Dommersup­pleant i Den faste Voldgiftsret.

Adresse: Alsg. 4, Kbhvn V.

RASMUSSEN Hans Politimester; f. 3. Okt. 1892 i Fanefjord Sogn; Søn af Gaardejer Peder Godtøred Rasmussen (død 1937) og Hustru Ellen Katrine f. Svendsen (død 1933); gift (3. Juli 1924) m. Agnes Rigmor B., f. 24. Okt. 1901 i Hillerød, Datter af fh. Proprietær Pe­der Ingvarsen og Hustru Marie f. Mad­sen (død 1941).

Student 1915; cand. jur. 1922; Dom­merfuldmægtig i Hillerød s. A.; Politi­fuldmægtig i Kerteminde s. A., i Odense 1936; Politimester i Varde Køb stad m. v. 1945.

Formand for Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn 1934-36; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Politi­fuldmægtige i Danmark 1936-45 (For­mand 1943-45).

Adresse: Lundvej, Varde.

RASMUSSEN Harder Oberst, B.DAL, HTH.; f. 18. Maj 1894 i Klakring; Søn af fh. Gaardejer H Basmussen og Hu­stru Karoline f. Olsen; gift (19. Sept. 1925) m. Thyra Cathrine Marie B., f. 28. Aug. 1896, Datter af Pastor Joh. Hansen (død 1932) og Hustru Sofie f. Basmussen (død 1944).

Premierløjtnant 1919; Lærer ved Fod folkets Kornetskole 1925-28; Adjutant ved 1. Begiment 1930-33; Kaptajn 1932; Lærer ved Fodfolkets Oversergentskole, Sønderborg 1936-38 og ved Skydeskolen for Haandvaaben, Kbhvn. 1938-45; St&bschef ved Begiment Danforce, Sve­rige 194*3-45; Oberstløjtnant os Chef for 18. Bataillon 1945; Oberst og Chef for 4. Begiment 1946.

Adresse: Kasernen, Roskilde.

RASMUSSEN Holger Arkitekt, R.; f. 20 Febr. 1871 i Slagelse; Søn af Jernstøber B P F Basmussen (død 1951, se Kraks Blaa Bog 1930); gift (24. April 1906) m. Frida B., f. 19. Marts 1880 i Kbhvn., Datter af Professor Fr. Dahl.

Afgangsbevis fra Kunstakademiet 1898; Neuhausenske Præmie 1899; Akademiets mindre Guldmedaille 1903; Studierejser til England, Skotland, Tyskland, Ita­lien, Grækenland og Tyrkiet. Deltaget i Carlsbergfondets arkæologiske Ekspe­dition til Bhodos 1905; ansat under Stadsarkitekten 1894-1903 og 1906-41, Af-delingsarkitekt 1918-41.

Opført en Del Tjenesteboliger for Statsbanerne (1908-12), Den Danske Store Lamlsloges Stamhus (1922-27), Vil­laer m. m.; 1. Præmie ior Gade- og Be­byggelsesplan i Banders (1910), Bane-gaardsterrænet i Kbhvn. (1911) og en Kirke i Aarhus (1913).

1143     _____ __ _______ __

Ansvarshavende   Bedaktør   al    Tids­skriftet Architekten 1911-16.

Adresse: Strandparksv. 5, Hellerup.

RASMUSSEN Holger Overlæge, B.DM., M.T.Rfh., HTS.p.p.; f. 27. April 1883 i Kbhvn.; Søn af Direktør, Landstings­mand Niels Basmussen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Wen-ze f. Ostertnann; gift (16. Sept. 1910) m. Elva R., f. 21. Juli 1884 paa Frdbg., død 1942. Datter af Overretssagfører Otto Lund (død 1905) og Hustru Har­riet f. Baronesse Adeler (død 1937).

Student (iBftersliægtseliskabete Skole) 1902; med. Eks. 1910; Reservelæge i Flaaden 1913, Korpslæge 1920, Overlæge 1923-48; Læge ved Dansk Assurancecom-pagni og ved Livsforsikringsselskabet Vita 1917-21, ved General Accident Life & Assurance Co. 1921-40 og ved Fortsæt-telsessygekassen Danmark 1934; Mili­tærlæge ved det italienske Gesandtskab 1914, ved det polske Gesandtskab 1926. Formand for Sygekasselægernes Or­ganisat/ion 1918-25; Medlem af Besty­relsen for Kbhvns Lægeforening 1920-23 og fra 1925-, Medlem af den alm. danske Lægeforenings Hovedbestyrelse 1927-31, Næstformand 1930-31: Medstifter af Domus Medica; Medlem af Beatyrel-sen for Akts. Lægernes Hus 1923-31; Medlem af Kommissionen til Bevislon af Apotekeranordningen 1924, af Statens Sygekassevoldgiftsraad 1925 og af de danske Statebanesygekassers permanen te tidvalg 1929-36-. Formand for Orga­nisationen af Søværnets Læger 1946-48. Bedaktør af Maanedsskrift for prak­tisk Lægegerning og social Medicin 1927-34.

TJdenl. Ordener: I.P.3.; I.Kr.4.; Po.P.R.4.; S.N.3.

Adresse: Stationsv. 31, Espergærde.

RASMUSSEN H P Underdirektør; f. 21. Maj 1908 i Tirsted; Sen af Proprietær H P Basmussen og Hustru Thora f. Thomsen (død 1944); gift (16. Maj 1939) m. Lilly R., f. 16. Ang. 1909 i Ribe, Datter af Boghandler Ohr. L Grottrup (død 1941) og Hustru Vilhe!-mine f. Moltrup.

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1926; cand. act. 1930; Studieophold ved Institute of Actuaries, London 1932-33; ansat i Statsanstalten for Livsforsik­ring fra 1930, Sekretær 193E, Fuldmæg­tig 1933, Ekspeditionssekretær 1943, Un­derdirektør 1948; Aktuar Ior Dansk Lig­brændingsforening 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Den Dan­ske Aktuarforening 1939-44,

Adresse: Polevænget 8, Oharlotten lund.

RASMUSSEN Jens Landsretssagfører-, f 27. Ffihr. 1903 paa Fensten Østergaard, Gosmer Sogn-, Søn af Gaardejer Jørgen

_ Rasm

Easmussen (død 1916) og Hustru Karen f. Sørensen (død 1934); gift (26. Febr. 1938) m. Gudrun Johanne R., f. 9. Jan. 1916 i Thisted. Datter af Togfører An­ders Poulsen (død 1927) og Hustru Ni­coline f. Grosche Jepsen.

Student (Horsens) 1922; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig i Nykøbing F. 1928; Landsretssagfører 1931, i Thisted 1932.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Thisted Nafta Benzin- & Petroleums Kompagni 1939-48. for Akte. Thisted Motor Compagni 1944 og for Akts. Thi­sted Maskin Compagni 1947; Medlem af Bestyrelsen for Akts. A P Andersen & Co., Thisted 1945-. Formand for Besty­relsen for Landsforeningen til Arbejds­løshedens Bekæmpelse's Lokalforening for Thisted 1944-49.

Adresse: Dragsbækv. 78, Thisted.

RASMUSSEN J V Telefondirektør, Ci­vilingeniør; f. 1. Maj 1897 i Sandby, Kundby Sogn-, Søn af Smedemester P J Rasmussen (død 1947) og Hustru Anna Kathrine f. Johansen (død 1946); gi« (8. Juli 1926) m. Agnete R., f. 31. Dec. 1901 i Vildbjerg, Datter af Provst S V Nyholm (død 1947. se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Kirstine f. Rasmussen. Student (Frederiksberg Gymnasium) 1915; cand. phil. 1916: cand. polyt. 1921. Ingeniør ved Jydsk Telefon-Akts. 1921, Afdelingsingeniør 1942: Direktør for Fyns kommunale Telefonselskab 1949. Formand for Foreningen af Ingeniører ved Jydsk Telefon-Akts, samt Medlem af Bestyrelsen for Landsforeningen af Ingeniører ved Telefonselskaberne i Danmark 1936-48; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Arbejdsgiverfor­ening 1949.

Adresse : Langelinie 23, Odense.

RASMUSSEN Julius Direktør, R.DM. p.p.; f. 14. April 1878 i Silkeborg; Søn af Snedkermester A P Rasmussen (død 1924) og Hustru Henriette Dorthea f. Langballe (død 1928); gift 1. Gang (5. Dec. 1902) m. Ingeborg Elisabeth R., f. 25. Maj 1878 i Frederiksborg, død 1939, Datter af Landinspektør M S Lumholdt (død 1899) og Hustru Chri­stina Adelheid f. Blichfeldt (død 1895); 2. Gang (21. Juni 1946) m. Elly R., f. 2. Juni 1897, Datter af afdøde Kon-sul M Larsen.

Uddannet i Kolonialbranchen og paa Nehms Handelskursus: Rejsende for Fir­maet Holger Willnmsen 1899-1902; Agen-turforretnin« i Artikler for Bryggerier 1902-33; Grossererborgerskab 1912; adm. Direktør for Akts. De Danske Maltfa­brikker 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Akts De Danske Maltfabrikker 1929- Medlem af Overbestyrelsen for Dansk Korforening

Rasm______________

1911, Næstformand 1915 og (Formand 1927-40, derefter Æresmedlem af For­eningen; Æresmedlem af Landskoret i Norges kristelige Ungdomsforbund 1946; Formand for Dansk Korforenings Nor­disk Stævne i Kbihvn. 1929 og 1948; Medlem af Bestyrelsen for Kbbvns Drenge- og Mandskur 1924-38 og for Pensions- og Hjælpekassen for danske Handelsrejsende.

Udenl.   Ordener:   Fi.H.R.31.;   I.F.3.; S.V.2'.

Adresse:   Gersonsv.   81,   Hellerup. Sommerbolig: Sommerstuen,  Lnmsaas lir.  Nykøbing S.

RASMUSSEN   Kai Tømrermester; f. 21. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Snedkerme­ster Rud. Rasmussen (død 1904).

Tømrersvend 1910; Bygningskonstruk­tør 1912: Løjtnant ved Ingeniørregimen­tet 1914-16; Tømrermester 1917; Eneinde­haver af Firmaet Kai Rasmussen & Max Kjeldgaard; Bygningskonsulent ved Teknologisk Institut og Det kgl. Akademi.

Adresse: 0-Søgade 8, Kbhvn. K. Sommerbolig:   Kongshvilebakken   44, Kongens Lyngby.

RASMUSSEN Karl f h. Lærer; f. 9. Aug 1884 i Krungerup pr. Sakskøbing; Søn af Parcellist Jørgen Rasmussen (død 1892) ok Hustru Johann« f. Rasmus-datter (død 1913); gift (10. Maj 1913) in. Margrethe H. (Tapetserermester og Dekoratør i Kerteminde), f. 2. Aug. 1881 i Skaarupøre, Datter af Møller Niels Henriksen Hvidbfeldt (død W83) og Hu-Htru Ane Marie f. Madsdatter (død 1933).

Oplært ved Landbruget; Elev paa Nr Ørslev Højskole 1904: Lærereks. (Vor­dingborg) 1909; Lærer paa Kerteminde Højskole 1909-12; frie Universitets- og Arkivstudier 1912-14; Lærer ved Vor­dingborg Seminarium 1914-17; Studen­tereksamen 1918; Forstander paa Ager­skov Efterskole, Sønderjylland 1919; Læ­rer i Astrup 1923-38.

Har skrevet: Lokalhistoriske Afhand­linger i Maribo Amts ok i Odense Amts historiske Aarbøger; Sønderjylland 1920-35; En Danmarkshistorie for Folkesko­len med Læsehefter. Anmelder og Kro­nikør ved Fyns Venstreblad, Politiken m. fl.

Adresse . Molbeclishns. Askov pr. Vejen.

RASMUSSEN Karl Aage Maskinme­ster, K.DM.p.p.; f. 12. Aug. 1882 i Kbhvn.; Søn af Matros Kasmus Peder Rasmussen (død 1935) og Hustru Karen Kirstine f. Nielsen (død 1901): gift (25. Febr. 1906) m. Ane Marie Henriette R., f. Jensen (død 1937).

Lært- som Maskinarbejder; Maskinist­eksamen ; Bevis som Maskinmester af l.

1144

1145

Rasm

Klasse; sejlet som Maskinassistent og Maskinmester 1902-10: Undermaskinme-ster ved Maglcmølle Papirfabrik 1910-16; Maskinmester paa .Jacob Holm & .Søn-nera Limfabrik 1916-19; Sekretær for Maskinmestrenes Forening 1919, For­mand for samme 1920-47.

Modlem   at'  Bestyrelsen    for   Maskin­mestrenes Forening  1908:  Vicepni'siden! i International  Merohantile Marine  Of­ficers Association 1926-48: Pra-sident for den interskandinaviske Sammenslutning af   Maskinmestre;   Medlem   af   Forret -ningsudvalget ok   Næstformand i   Fæl­lesrepræsentationen   for   danske   tekni­ske Funktionærforeninger 1919-49; Med­lem af  Direktionen for Kbhvns Maskin skole 1920-47, af Bestyrelsen   for    Pen sionsforsikringsanstalten, af Arbejdskom-missionen fra dens  Dannelse til Opha -velse,  af SkibsbemandinKskonimissioncn 1926 og af Udvalget til Afvikling af d. gældende   Valutaforanstaltninger   1934, Medlem af Valutaraadefi 1935;   Itaadgi-ver   for   Regeringen  ved   de internatio­nale Søfartskonferencer i Genéve i 1929, -35  og -36. i   Kbhvn.  1945  og i Seatth 1946;   Medlem af Joint  maritime  coin-inission   under   det   internationale   Ar­bejdsbureau 1935-46; Medlem af Søfarls-kommissionen af 1947 og af ForhyrinKs-raade!   1938-47;    Æresmedlem af  Søvær­nets Maskinofficersforening, af Svensk.! Maskinbrfållsforbundet,    af    Maskinmi -strenes Forening, af  Det norske Mask i nistforbund   ok   af Fajllesrepra'sentatiu-nen    for   danske   tekniske   Funktionær­foreninger.

Udenl.  Ordener:    Fi.L.Z'.:  N.St.O.3' S.N.3.

Adresse: S-Fasanv. 67, Kblun.F.

RASMUSSEN Knud Aage Overlæge: l 9. Nov. 1897 i Kbhvn.; Søn af Maskin mester Frederik Rasmussen (død 1918) og Hustru Olivia f. Rasmussen; gift (28 Marts 1924) m. Anna Dorete R., f. 30 Juli 1892 i Sæby, Datter af Snedker­mester J Chr. Pedersen (død 1933) w Hustru Ane f. Petersen.

Student (Metropolilanskoleii) 1916. med. Eks. 1924; La'geassistent ved Fol-kekuranstalten ved Hald 1924, ved Hi-spebjerg Hospitals fysiurgiske Klinik 192<!-26; Lægeassistent, Afdelingslæge ok Klinikchcf ved de samvirkende Syge­kassers Massageklinikker 1927-33; Kli­nikchef ved Bispebjerg Hospitals fysi­urgiske Klinik 1933, Overlæge ved sam­me fra 1939.

Adresse:  Sømarksv.  10.   Hellerup.

RASMUSSEN   L   Konsulent,   R.;   f.   14. Jan.   1885   i  Skovby   ved  Aarhus;   Søn af   Gaardejer L  Rasmussen   (død 1909) og  Hustru  Ane Marie f. Frederiksdat ter   (død  1923);  ugift. Landbrugskandidat   1909;   Tillægseks.

i Landbrugets Jorddyrkning og Plante­kultur 1912; Lærer ved Høng Land­brugsskole 1912-13; Assistent ved Statens .Forsøgsstation ved Studsgaard 1913-14; Konsulent for Frederiksborg Amts Plan-teavlsforening 1914-19; Konsulent i Plan­teavl for De samv. sjællandske Land­boforeninger fra 1919.

Formand for Landbrugsministeriets Udvalg for Kvalitetskontrol ved Kartof-feleksport 1921-27 og 1933-38; Formand i Bestyrelsen for Norsk Hydros Fond fra 1926; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Har skrevet: Oversigt over de sjæl-'andske Landboforeningers Virksomhed 'or Planteavlens Fremme indtil 1923 m. m.; har endvidere skrevet en Række Forsøgsberetninger og Artikler om Plan­teavl; Redaktør al de aarlige Beret­ninger om Landboforeningernes Virk-iomhed for Planteavlen paa Sjælland fra 1919.

Adresse: Madvigs Allé 16, Kbhvn. V

RASMUSSEN L J Grosserer, R.DM.; t. 15. Dec. 1859 paa pverdrevgaard ved Præstø; Søn af Proprietær, Kammerraad A Rasmussen (død 1892) og Hustru Han­sine f. Olsen (død 1901); gift (6. Jnni 1890) m. Christiane R., f. 22. Febr. 1867, død 1943. Datter af Farver Møgelgaard (død 18%).

Borgerskab som Grosserer 1887; For­mand i Bestyrelsen for Akte. L I Ras­mussen jnn.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen al danske Manufakturgrossister 1911-36 og Formand for dennes Akkord-Afdeling; Medlem af Sø- og Handels­retten 1919-36; Medlem af, senere For­mand for Erhvervenes raadgivende Ud­valg 1918-21; Formand for Forenin­gen af danske Klædegrossister 1929-36, derefter Æresmedlem; Medlem af Gros­serer-Societetets Repræsentantskab 1931 -36.

Adresse:   Ny  Østerg.  10,  Kbhvn.  K. Sommerbolig :  Villa Strandhuset, Ved­bæk

RASMUSSEN   Louis Bogtrykker; f. 18. Maj 1891 i Ringkøbing; Søn af Bog­trykker Andreas Rasmussen (død 1908) og Hustru Kirstine f. Rosengaard; gift (11. Febr. 1918) m. Helga Johanne H., f. 8. Sept. 1900, Datter af Skipper Jens Konge Jensen og Hustru Karoline f. Josefsen.

I Lære i Faderens Trykkeri og i Aar­hus; videre Uddannelse paa Fagskolen for Boghaandværk og hos kgl. Hol-Bogtrykker Egmont H Petersen; Sti-pendierejser i Tyskland, Østrig og Ita­lien m. m.; Ophold i U. S. A.; Inde­haver af Bogtrykker-Firmaet A Ras­mussen, Ringkøbing. Formand for Ringkøbing Haandvær-

kerforeninfr, for Ringkøbing Turistfor­ening og for De samv. jydske Turist­foreninger; Medlem af Forretningsud­valget for Turistforeningen for Dan­mark; tildelt Turistforeningen for Dan­marks Hæderstegn; Formand i Besty­relsen og Direktør for Akts. Ringkø­bing Isværk og Akts. Hvide Sande Is-værk.

Adresse: Sønderdige, Ringkøbing.

RASMUSSEN M P Gaardejer; f. 8. Okt. 1882 i Gylling; Søn af Gaardejer Tho­mas Rasmussen (død 1920) og Hustru Cecilie f. Mortensen (død 1911); gift (22. Nov. 1912) m. Maren Kristine R., f. 28. Maj 1887 i Tvingstrup, Datter af Gaardejer Søren Nielsen (død 1927) og Hustru Kirstine f. Nielsen (død 1936). Medlem af Gylling Sogneraad 1921-29; Bestyrer af Aarhuns Privatbanks Kontor i Gylling 1922; Formand i Jyl­lands Telefonudvalg 1922; Folketings­mand (Radikale Venstre) 1929; Medlem af Finansudvalget 1935-40 og fra 1945, af Det kgl. Teaters Tilsynsraad 1936, af Repræsentantskabet for Danmarks Na­tionalbank 1936-46 og af Tilsynsraadet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1949.

Adresse: Gylling Overgaard pr. Gyl­ling og Ullernpg. 2, Kbhvn. V.

RASMUSSEN N H Seminarieforstander, R.; f. 29. Sept. 1882 i Stavrby ved Mid­delfart; Søn af Gaardejer, Sognefoged Peder Rasmussen (død 1929) og Hnstrn Margrete f. Rasmussen (død 1927); gift (29. Sept. 1910) m. Abelone R., f. 8. Marts 1884 paa Stavrby Vestergaard, Datter af Gaardejer Peder Rasmussen (død 1903) og Hustru Sine f. Poulsen (død 1936).

Student (Odense Katedralskole) 1903; cand. theol. 1909; Lærer ved Haslev Se­minarium s. A.; Forstander for samme 1919.

Medlem af Sogneraadet 1929; Næstfor­mand 1929-33 og 1937-46, Formand 1933-37 og fra 1946; Medlem al Menigheds-raadet 1926-30 og af Skolekommissionen 1934, Formand 1946; Medlem af Repræ­sentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring 1939.

Har udgivet: Haslev Seminarium 1905 -30; Minder fra og omkring Beslaglæg­gelsen af Haslev Seminarium 18. Marts-17. Maj 1945.

Adresse ; Sønderg. 29, Haslev.

RASMUSSEN    Olaf    Krager     Rektor,

Stadsskoleinspektør;   f.  6.   April  1906 i

Kbhvn.;   Søn  af Former P Rasmussen

og  Hustru   f.   Kriiger;    gift   (18.   Dec.

1932)   m. Agnes R.,   1.  8. Marts 1910 i

Fensmark, Datter af Jord- og  Hetonar-

bejder Thomas Thomsen  (død 1943) og

Hustru Anna f. Nielsen.

Student    (Elterslægtselskabets   Skole)

ftasm_____ _____

1925; Studieophold i Tyskland 1929; cand. mag. 1930; Lærer ved Kastrup Realskole s. A.; Lærer ved Næstved kommunale Mellem- og Realskole 1933, Viceskoleinspektør 1939, Skoleinspektør 1941, Rektor for Næstved Gymnasium 1943.

Medlem   af   Bestyrelsen   for  Socialde­mokratisk  Forening i  Næstved  1934-44, Formand  1938-43;  Medlem   af   Næstved Byraad   1937-45,   Viceborgmester   1933-45 og   Formand   for   det   sociale   Udvalg 1937-41;  Formand  for Mødrehjælpsinsbi-tutionen  for   Holbæk,  Sorø,  Præstø og Maribo   Amter   fra   1939;   Medlem   af Mødrehjælpens Fællesraad  fra s. A. Adresse : Købmagerg. 9, Næstved. RASMUSSEN Otto Direktør, Konsul, R. Chr.XFr.M.;- f. 27. Marts 1897 i Gund-strup  paa  Fyn;   Søn af  Gaardejer   R Rasmussen (død 1930) og Hustru Karen f.   Jørgensen;    gift  (5.  Okt.  1928)   m Valborg R. (dekoreret med Cbr.XFr.M.), f.   9.  Nov.,    Datter   af  Kunstdrejer  C Madsen  (død 1905) og Hustru Fanny f. Petersen (død 1918).

Realeks. (Otterup) 1913; paa Han­delsskole i Odense; ansat ved Eksport­slagteriet i Odense 1914-17; Korrespon­dent i Akts. Axel Prior. Kbhvn. 1919-20; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1920; ved Hovedkontoret i Kbhvn. 1920-21; ved London-Afd., United Baltic Cor­poration, Ltd., 1921-22; ved Durban-Kon-toret i Sydafrika 1922-28; Leder af Jo-hannesburg-Kontoret 1928-31 og af Ca­petown-Kontoret 1931-34; Leder af Kom­pagniets Sydafrikanske Hovedkontor i Durban og adm. Direktør for alle Af­delingerne i Sydafrika 1934-48; dansk Konsul 1936-48; paa Undersøgelsesrejser for Det Østasiatiske Kompagni i Cen­tralamerika, Kongo, Vest- og Østafrika fra 1948.

Adresse : Det Østasiatiske Kompagni, Kbhvn.

RASMUSSEN    Ove Højesteretssagfører; S. 21. April 1906 i Khhvn.; Søn af Gaardejer H P Rasmussen og Hustru Petra f. Jensen (død 1942); gift (25. Juni 1931) m. Inger R„ f. 20. Dec. 1906 i Frederiksværk, Datter af Kordegn L M Tnomassen og Hustru Bertha f. Niel­sen.

Student (Frederiksborg) 1924; juridisk Medarbejder i Assurance-Compagniet Baltica 1929-36; cand. jur. 1931; Sag­førerfuldmægtig i Kbhvn. 1932-35; Sag­fører i Kbhvn. 1935; Studieophold i Pa­ris 1935; Landsretssagfører 1936; offent­lige Sager 1936; Højesteretssagfører 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Sagfører­foreningen al 1937 fra 1937-42, for Kbhvnske Sagføreres Laane- & Hjælpe­fond; Medlem af Kredsbestyrelsen for

_!!*>_

Sagførersamfundets 1. Kreds 1938-42 og 1944-46; Medlem af Sagførernævnet fra 1946; formand i Bestyrelsen for Him­melev Børnehjem, for Akts. Victor Kjærulff, for Interessentskabet Bloust-rød Vandværk og for Bloustrød Kom­munes Børneværn; juridisk Konsulent for Kgl. Dansk Automobil Klub fra 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lakfa og for Wm. Konows Vinimport, Akts.

Har skrevet Tidsskriftartikler om Er­statningsret og Færdselslovgivning.

Adresse: Blovstrød pr. Lillerød.

RASMUSSEN P J Direktør, Civilinge­niør, R.; f. 11. Juni 1888 i Kbhvn.; Søn af Fiskehandler Hans Joh. .Rasmussen og Hustru Hanne Marie f. Jensen; gift (24. Okt. 1913) m. Ingeborg R., f. 30. April 1889 i Odense, Datter af Grosse­rer C J Lambrethseu (død 1921) og Hu­stru Sine f. Nielsen (død 1912).

Cand. polyt. (Maskiningeniør) 1911; Driftsingeniør ved Akts. Nordiske Ka­bel- og Traadfabriker (Valseværket) 1912-17; Driftsleder smstds. 1917-40; tekn. Direktør i Selskabet 1940.

Censor ved Danmarks tekniske Høj­skole fra 1933; Medlem af Forretnings­udvalget for Sammenslutningen inden­for Jern- og Metalindustrien i Dan­mark fra 1940, af Bestyrelsen for Dansk Brændselskontrolforening fra 1941 og af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Middelfart og Omegn fra 1943; Med­lem af Dansk Brandværns-Komité 1948.

Adresse : Dyvekes Allé 6, Kbhvn. S.

RASMUSSEN R Arkitekt, R.: f. 18. Juli 1880 i Store Karleby; Søn af Tømrer­mester Kr. Rasmussen (død 1893) og Hustru (død 1929); gift (27. Okt. 1910) m. Christiane E., f. 8. Sept., Datter af Gaardejer H L Larsen (død 1920) og Hu­stru (død 1884).

Tømrersvend 1904: Afgangsbevis fra Det tekniske Selskabs Skoles ældste Klasse 1908; Afgangsbevis fra Kunst­akademiet 1927; Stipendierejser i Tjsk-land og Schweiz 1908-09; Lærer ved Hillerød Haandværkerdagskole 1909-15; raadgivende og tilsynsførende Arkitekt for Landbrugsministeriet og Statens Jordlovsudvalg 1922-47; Kirkeministeri­ets Bygningskonsulent for Præstegaar-de 1922-33: Medlem af Statens Bygnings-raad fra 1931 til dets Ophævelse 1943; Indenrigsministeriets tekniske Konsu­lent fra 1933; Medarbejder ved Land­brugets Ordbog; Medlem af Kunstner­samfundet.

Har bl. a. opført: Ørbækgaard i Sæ­by (1927-28); Nyvangsgaard i Kyndby (1929); Gevninge Skole (1925); Sæby Centralskole (1936-37); Kirke-Hyllinge Hovedskole (1939); forskellige Om- og Nybygninger for Frederikssund Koin-

1147______________________

mime (fra 1931); Om- o« Tilbygning til Sparekassen for Frederikssund ns Om­egn (1939-41) • Hvidovre Præsteeraard (1931); Snoldelev Præstegaard (1933); Hornsherreds Alderdomshjem (1939); andre Gaarde, Præstegaarde og Skoler eamt Villaer æ Beboelseshuse.

Adresse : Kurlandsg. 33, Kbhvn. S.

RASMUSSEN R E H Professor, Dr.phil.; J. 28. Nov. 1901 i Sejstrop; Sen af Smedemester Rasmus Rasmussen og Hustru Marie f. Hansen, (død 1939); Rift (28. Okt. 1928) jn. Elna R. f. Lauritsen, f. 3. Sept. 1898 i Astrup, Datter af Konditor Ferdinand Lange og Hustru Ansine f. Andersen.

Student (Ribe) 1922: cand. mag. (Fy­sik) 1928; Universitetets Guldmedalje 1930; Dr. phil. 1936: videnskabelig As­sistent ved Polyteknisk Læreanstalts fysiske Samling 1928-42; Docent ved Danmarks farmaceutiske Højskole 1942-48: Professor ved Polyteknisk Lærean­stalt fra 1948.

Har skrevet: Om Luftarters Stram­ning i snævre Kanaler (Disputats. 1936) i nogle Lærebøger oamt en Del Afhandlinger om fysiske Kraner i Fag­tidsskrifter.

Ådrede-  Bundingpv. 47. Lynsrhy.

RASMUSSEN   Robert Malermester.  R,• f. 19. Jan. 1884 i Kbhvn.: Son af Sned­kermester Rudolf Rasmussen   (<Tød 1904) op Hustru Virtnria f. TO-acti   Mød 190<11.

Sølvmednl.ie for Svendestykke oe for Teknisk Skoles Prisoneave. Restaurere­de Kalkmalerier i Mariekirken i Hel­singør i 1904 osr i Sankt Bendts Kirke i "Ringsted i 1905; arbejdede i Udlandet 1906-07: Afgano- fra Kunstakademiet 1908: etablerede 1909; Forretningen sam­mensluttet med Firmaet Bernh. Benra­der, Nielsen & Hansen 1923: Eneindeha­ver af dette Mrma 1931; kgl. Hof-De­korationsmaler 1925: Æresmester i Khhvns Malerlang 1948.

"Formand for Malernes Forsøgsstation 1923; Bisidder i Kbhvns Malerlaug 1923-39; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Farvemøllen, for Lærlingeforeningen og af Forretningsudvalget for Julemærke-komitéen. Har udgivet forskellige Pje­cer om Malerfagets Driftsøkonomi.

Adresse : Vangedev. 23, Søborg.

RASMUSSEN Steen Eiler Arkitekt. Pro­fessor ved Kunstakademiet: f. 9. Febr. 1898 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor Eiler Rasmussen (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Don f. Jung; gift (15. Juni 1934) m. Karen Margrete R., f. 12. Nov. 1904. Datter af Nationalbankdirektør F C G Schre-der (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Astrid f. Koefoed.

Medlem  af Akademiraadet 1922-34 og

__________________Rasm

fra 1938: Akademiets Repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium 1924, Næst­formand 1929. Formand 1942-48: Lektor i Byplanlægning ved Akademiet 1924. Professor i Bygningskunst 1938; ansat i Kbhvns Kommunes Byplanafdeling 1932-38; Medlem af Kbhvns Bygnings-kommission 1940. af Kbhvns Trafikkom­mission 1944 og af Kommissionen for Arkitektuddannelsen 1944; Formand for Firemandsudvalget for Genopbygningen af Borgergadekvarteret 1942 og for Egns­planudvalget 1945: honorary correspon-ding Member of tue Royal Institute of British Architects 1947: hon. Royal De­signer of Industry 1947.

Arbejder: Uaadhuset i "Ringsted og andre Bygninger; medvirket ved By­planarbejder i en Række Byer.

Har skrevet: Britisk Brugskunst (1933); London (1934); Billedbog fra en Kinarejse (1935); London, the nnione city (1937): Nordische Bankunst (1940); En Bog om noget andet (1940} ; I Dan­marks Have (1941).

Adresse - Heibrrgsg. 7, Kbhvn. K.

RASMUSSEN S V Dr. phil.; f. 9. Aug. 1884 i Fredericia; Søn af Kaptajn Jør­gen Rasmussen (død 19331 og Hustru Anne Marie f. Madsen (død 1919); gift (5. Mai 1917) m. Ida Marie R., f. 10. Jan. 1888 paa Tunø. Datter af Sogne-præst J P Mynster (død 19261 otr Hu­stru Ida Elise f. Mynster (død 1948).

Student (Østersøgades Latin- og Real­skole) 1903; cand. theol. 1909: Lærer ved Tysk Reformert Skole i Khhvn. 1909-12, Overlærer 1912-26: Univ. Gnldmed. 1914; Manuduktør i Filosofi 1915-25; Dr. phil. 1921; Studierejse til Frankrig og Eng­land 1923: Censorsupnleant ve<l den filo­sofiske Prøve ved Kbhvns Universitet 1926, Censor fra 1937: Censor ved sam­me Prove ved Aarhus Universitet 1938-39 og fra 1943; Bestyrer under De for­enede Skoler 1926-34; Viceinspektør un­der Kbhvns kommunale Skolevæsen 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for Filosofi og Psykologi fra 1926.

Litterære Arbejder : Studier over Wil­liam Hamiltons Filosofi (Disputats. 1921. engelsk Udg. 1925): Den nyere Fi­losofi (Oversættelser til Gyldendals Bibliotek, 1930): Baruch de Spinoza: Etik (oversat og forsynet med Noter, 1933) • Medarbeider ved Dansk biogra­fisk Leksikon 1931-44- Artikler til Ha-gerups Illustrerede Konversationsleksi­kon, 4. Udg.

Adresse Rolighedsv. 7, Kbhvn. V.

RASMUSSEN Svend Aage Vicedirektør; f. 22. Marts 1899 i Nykøbing F.: Søn af Lærer Chr. Rasmussen (død 1943) -w: Hustru Jobanne f. Jensen (død 1937); gift (27. Aug. 1927) m. Sunneva R., f. 17. Febr. 1907 i Hasseris, Aalborg, Dat-

Rasm_________________

tur af Livsforsikringsdirektør, Overrets­sagfører Hjalmar Hammershaimb (død 1923, se Kraks Blaa 1922) og Hustru Margrethe f. Kerstens.

Student (Nykøbing F.) 1917; eand. po lit. 1923; Assistent i Østifternes Hypo thekforening 1917-24; fung. Sekretær Invalideforsikringsfonden 1923; ansat : Nordisk Livsforsikrings Akts. og Nor disk Ulykkesforsikrings Akts. 1924, Un­derdirektør 1939. Vicedirektør 1949.

Adresse : Duev. 65, Kbhvn. F.

RASMUSSEN Tage Kontorchef, H.; f 28. Okt. 1897 i Krogsbølle; Søn af Køb mand N A Rasmussen (død 1933) o,; Hustru Anne Marie f. Petersen; gift (3. Aug. 1933) m. Gudrun B., f. 17. Aug. 1905 i Trørød, Datter af Murer­mester Schmidt (død 1910) og Hustru Kristine f. Hansen (død 1929).

Cand. polit. 1925; Sekretær i Lands-overskatteraadet 1925; Sekretær i Ho­vedrevisoraterne 1929, Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1939, Kontorchef 1946.

Adresse: Kongev. 73 B, Lyngby.

RASMUSSEN Ulf Billedhugger; f. 13. Jan. 1913 i Hellerup; Søn af Kommune­lærer Peder Andreas Rasmussen (død 1941) og Hustru Larsigne Katrine f. Larsen; gift (11. Nov. 1944) m. Selma Merete R., Datter af Maleren Karl Sohou og Hustru, Malerinden Ingeborg Schou.

Realeks. 1929: ved Landbruget 1929-34; derefter i Malerlære og Paa teknisk Skole; udstillet paa Kunstnernes Efter-aarsudstilling 1937-40; som Gæst paa Kammeraterne« Udstilling 1941; Med­lem af Coraer og Høstudstillingen 1942. Tildelt Eckersberg-Medaljen 1946. Har bl. a. udført: Møllepigen, Hoved i Jcrngra-nit (Provinsmuseum): Kvindi1-torso i Granit og Ung Mand, Hoved i Kalketen (begge paa Statens Museum for Kunst).

Modtog Kai Nielsens Mindelegat 1947. Adresse: Marbæk pr. Frederikssund.

RASMUSSEN Victor Snedkermester. Fabrikant, R.DM.; f. 10. Jan. 1882 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester Rudolph Rasmussen (død 1904) og Hustru Victo­ria f. Kras? (død 1904); gift (15. Febr. 1907) m. Olga R., f. 19. April i Kbhvn., Datter af Krigsassessor Poul Petersen (død 1906) og Hustru Anna f. Resdorff (død 1924).

Uddannet i Snedkerfaget; Medinde­haver af Firmaet Rud. Rasmussens Snedkerier,

Repræsenterede Danmark ved Olym­piske Lege i Athen 1906 og i London 1908.

Medlem af Bestyrelsen for Træindu­striens Fabrikantforening fra 1913,

___________________ __1148_

Næstformand 1919-1933, Formand 1933-46, Æresmedlem 1946; Medlem af Indii-strifagenes Hovedbestyrelse fra 1933 ov af Forretningsudvalget 1936-46; Med­lem af Bestyrelsen for Centralarbejds­anvisningen fra 1923 og for Snedker-lauget fra 1916: Medlem af Repræsen­tantskabet for Arbejdsgiverforeningen 1916-47, af dennes Hovedbestyrelse 1935-47, af Industriraadet 1937-47 og af In­dustriforeningens Repræsentantskab 1944 -47; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri fra 1941, for Arbejderbeskyttelsesfon-det 1942-47, for Akts. Hellerup Skolæst­fabrik fra 1945 og af Dansk Brand-værnskomité fra 1945.

Adresse: Nørrebro!}. 45, Kbhvn. N.

RASMUSSEN Viggo J Underdirektør; f. 20. Jan. 1915 i Aalborg; Søn af Bar-bermester C A Rasmussen (død 1939) og Hustru Antonie f. Andersen; gift (5. Marts 1939) in. Lydia il., f. Han­sen.

Realeks.; i Handelslære 1931: Di­plomprøve i Forretningsorganisation og Driftsøkonomi fra Den handelsvi-densk. Læreanst. 1944; Elev i Det dan­ske Luftfartselskab 1932, Assistent 1934; Volontør i Imperial Airways, Ltd., Lon­don 1937; Den danske Købmandsskole i London 1957; Overassistent i Det dan­ske Luiftfartselskab 1938. Sekretær 1942, Trafikinapektør 1946. Underdirektør 1947.

Adresse: Niels Andersens V. 35, Hel­lerup.

RASMUSSEN (BYSKOV) Søren Gaard-ejer, R.; f. 20. Okt. 1870 i Nødager ved Randers; Søn af Landmand Rasmus SBrensen (død 1884) og Hustru f. Pe­dersen (død 1896); gift (25. Okt. 1901) m. Christiane H. B., f. 8. April 1881 i Byskov, Datter af Gaardejer Christian HyMgaard (død 1885) og Hustru Ane f. Pedersen Byskov (død 1902).

Landbrugskandidat 1898; Lærer ved Nørre Nissum Højskole 1898-1918; Ejer at Gaarden Sønder Byskov fra 1901; Medlem af Landstinget (Det konserva­tive Folkeparti) 1918-39.

Medlem af Ringkøbing Aintsraad til 1945 samt af Bestyrelsen for Ring­købing Amts Plejehjemsforening, for Nørre Nissum Seminarium og for Kir­kelig Forening for den Indre Mission i Danmark; Formand for Lemvig Bank til 1946.

Adresse: Byskov pr.  Lemvig.

RASTING Carl  Professor, Dr. jur., R ; f. 23. Okt. 1900 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Th.  E  Rasmussen   (død 1911)  cv,' Hustru   Karen   f.   Jørgensen;   gift   m Amalie R., f. Willumsen. f. 27. Maj. Student     (Metropolitanskolen)     1918;

1149

Raun

cand. jur. 1924; f g. Sekretær i Justits­ministeriet 1924; Politifuldmægtig i Thi­sted 1925; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1926; Studieophold i England, Tysk­land og Frankrig 1929-30; Lektor i Retsvidenskab ved Kbhvns Universitet 1931; Dr. jur. 1932; Professor i Retsvi­denskab ved Aarhus Universitet 1936; Universitetets Rektor 1941-43.

Medlem af Redaktionskomitéen for Juristen 1936-40, af Komitéen for Nor­disk Tidsskrift for international Ret, af Hovedbestyrelsen for Foreningen Nor­den, af Bestyrelsen for Retshjælpen for Ubemidlede og af Bestyrelsen for Ju­ridisk Forening i Aarhus; Dommersup­pleant i Den særlige Klageret fra 1939; ledende Senior i Studenterforeningen i Aarhus 1938-39.

Har skrevet: Ilaandbos i den danske Veksel- og Checklovgivning (1928); Rets-sammenlignende Studier over Entrepre­nørens Omsætningsbeskyttelse (Dispu­tats, 1932); Folkeretten I-II (1940); ju­ridiske Afhandlinger i inden- og uden­landske Tidsskrifter; Medudgiver af Professor Oluf H. Krabbes Straffelovs-kommentar 1. Udg. 1931, 2. Udg. 1935, 3. Udg. 1941, 4. Udg. 1948.

Adresse : Strandparken 18, Aarhus.

RASTRUP  JAG Kommuneingeniør; t. 1.  Pebr. 1891  i  Kongens Lyngby;  Sen af Proprieta'r  R  Rasmussen  (død 19371 ob  IFiiRt.ru   Kirstine   f.   Jørgensen   (død -1939); gift 1. Gang  (1916) m. Alice R., f.  de Chahert; 2. Gang  (24. Juni 1942) m.  Else R.,   f. 25.  Aug.  1898  i Nørre­sundby,  Datter af Fabrikant C Stenbo (død 1933) og Hustru Maria f. Strauss.

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1913; Ingeniør ved De danske Statebaner s. A.; Ingeniør ved Baneanlæg paa Born­holm 1914-15 og ved G A Hagemanns Plantager og Fabrikker paa Skt. Croix 1916-17; Kommuneingeniør og Bygnings­inspektør for Lyngby-Taarbæk Kom­mune 1917; tillige Direktør for Lyngby-Nærum Banen fra 1919.

Medlem af Svendeprøvekommissionen for Kbhvns Amts nordre Birk 1917-32, af Bygningskommissionen fra 1917 og af Sundhedskommissionen fra 1941; Præ­sident for Kongens Lyngby Rotary Klub 1942; Medlem af Bestyrelsen for Lyng­by Grundejer- og Kommunalforening 1923-33, for Lyngby-Taarbæk Kommunes historisk-topografiske Selskab fra 1932 (Formand fra 1940), for Lyngby Bank fra 1932, for Teknisk Skole i Lyngby fra 1933 (Formand fra 1936), for Dansk Ingeniørforenings hygiejnetekniske Sek­tion 1937-42, for Dansk Ingeniørfor­enings Bygningsingeniørgruppe fra 1941 (Formand 1942-48), for Stads- og Hav-neingeniørforeningen fra 1941 (Formand fra 1947), af Hovedbestyrelsen for

Dansk Ingeniørforening 1942-48 og for Dansk Byplanlaboratorium fra 1942 (Næstformand); Medlem af Bestyrelsen for Geoteknisk Institut fra 1943 (For­mand fra 1947) og af Styrelsen for Be­ton varekontrollen fra 1948; Formand for Dansk Ingeniørforenings permanente Spilde vandskomité fra 1944; Medlem af Kbhvns Trafikkommission fra 1948 og af Statens Vejregeludvalg fra 1948; Formand for Dansk Ingeniørforenings Trafiklinieudvalg fra 1948.

Har skrevet: Den tekniske Forvalt­ning af Lyngby-Taarbæk Kommune 1904-29 (1929); Byggeforhold i Lyngby-Taarbæk Kommune efter 1870 (1935); Rensning af Spildevand (193Y) samt ad­skillige Tidsskriftartikler vedrørende Byplanlægning og Spildevandsrensning.

Adresse: Fuglevadsv. 3, Lyngby.

RAUN   Jacob Direktør: f. 25. Nov. 1872 l Viborg; Søn af Tømrermester Jens Nielsen (død 1914) og Hustru Cathrine f. Raun (død 1912); gift (9. Nov. 1901) m. Jenny R., f. 14. Juli i Fredericia, Datter af fh. Landmand Niels Søren­sen (død 1919) og Hustru Maren f. Bnhl (død 1918).

Sekondløjtnant i Søetaten 1895; an­sat i Vacuurn Oil Company, Kbhvn., 1900; Direktør i Selskabets russiske Af­deling, Moskva. 1906-18; adm. Direkfor for Vacuum Oil Company, Akts., Kbhvn. 1918-34.

Medlem af Bestyrelserne for Vacuurn Oil Company, for Akts. Dampskibssel­skabet af 1912 og for Blegdamsmøllen, V Lund & Co. Akts.; Formand for Be­styrelsen for Akts. Baadfarten Lyngby-Farum.

Adresse: Hambros Allé 9, Hellerup.

RAUNKJÆR Palle Forlaesdirektør, Ma­gister; f. 4. Jan. 1886 i S-trellev ved Varde; Søn af Gaardejer Jørgen Raun-kjær (død 1917) og Hustru Sine f. Pal­lesen (død 1899); gift (3. Nov. 1916) m. Adda R., f. 21. Febr. 1891 i Kbhvn., Datter af Professor Harald Goldschmidi, (død 1923. se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustrn Mary f. Bendix.

Student (Ribe) 1908; Studieophold i Upsala og Lund 1913; mag. art. 1915; Leder af Akts. J H Schultz Forlag 1925-38; Redaktør af Salmonsens Leksi­kon 1926-30 og af Den lille Salmonsen 1936-40; Direktør for Det danske For­lag 1941; Redaktør af Raunkjærs Kon­versations Leksikon fra 1947.

Har sammen med Professor Hans Brix udgivet Det Danske Sprog- opr Litteraturselskabs Manuskriptudgave af Emil Aarestrups Samlede Skrifter (1922-25).

Adresse: Fredensv. 18, Charlottenlund,

Ravn

 

RAVN Christian Advokat, Notar; f. 13. Maj 1877 i Ilyrup J. ; Søn af Gaardejer Brik Ravn (død 1919) og Hustru Ane f. Hansen (død 1885); gift (22. Dec. 1922) m. Dorothea E., f. 19. Nov. 1869 i Teterow i Mecklenborg. Datter af Bane­vogter Ernst Rugenstein (død 1907) og Hustru Friederike f. Stoffer (død 1915). Student (Haderslev) 1897 ; studeret Jura ved Universiteterne i Leipzig, Berlin og Kiel; Referendar 1900; As­sessor 1906; Advokat B. Å.; Notar 1918; afsat fra Notarembedet 8. Maj 1923 for at have været med til at byde „La Marseillaise" velkommen paa Flensborg Fjord 26. Aug. 1919, igen udnævnt til Notar 1926.

Som Officer-Stedfortræder med i Ver­denskrigen ved det hanseatiske Reserve-Infanteri-Regiment Nr. 213. I Felten forfremmet til Løjtnant og Kompagni­fører. saarct ved Lan#emaack 30. Okt. 1914; 'atter i Felten Jan. 1916; haardt-saaret ved Boesinghe 20. Febr. 1916; under Genforeningen Medlem af Mel­lemslesvigsk Udvalg, af Bestyrelsen for Sønderjydsk Fond, Flensborg Afdeling, af Kontrolkommissionen for Flensborg By og at den internationale Kommis­sions Censur-Udvalff ; Formand for Væl-(rerforeniiigens Retsudvalg: teknisk (ju­ridisk) Raadgiver hos den internationale Kommission; Assessor i den internatio­nale Kommissions særlige Domstol; Medlem af Flensborg Byraad 1924; Raadmand 1924-30.

Oldermand i Skt. Knudsgildet i Flens­borg fra 1914, Æresbroder fra 1921, Æresoldermand fra 1933; Æresmedlem af Flensburger Schiitzenverein fra 1936.

Udenl. Ordener: Pr. J. K.l. og 2. ; Ty.Æ.K.l.

Adresse : Storegade 2, (Union Bank), Flensborg.

RAVN Fr. Forlagsboghandler; f. 29. Jan. 1888 i Silkeborg; Søn af f h. Boghand­ler Fr. Ravn og Hustru Emma f. Jep­sen; gift 1. Gang (3. Maj 1914) m. Emi­lie E., f. 17. Febr. 1889 i Eingsted, død 1931, 2. Gang (2. Juli 1938) m. Debora E., f. 15. Maj 1898 i Eingsted, Døtre af afd. Musikdirektør J Scheuermann.

Lært Boghandel i Aalborg 1902-07 : Boghandlermedhjælper i Kbhvn. 1907-15; etablerede Fr. Ravns Forlag 1915; Medleder af Forlaget H Aschehong & Co.'s danske Afdeling 1916-26, af C A Reitzels Forlag 1927-33; Forlægger ved Berlingske Forlag fra 1933.

Formand for Boghandler-Medhjælper Foreningen 1908-15; Medstifter af og 1922-38 Kasserer for Holberg-Samfundet af 3. Dec. 1922.

Adresse : Prinsesse1 Alcxandrines Allé 16. Charlottenlund.

1150

lM

RAVN   Henrik Kommandør, K1. DM., HTS.p.p.; f. 13. Nov. 1868 i Kbnvn.; Sen af Viceadmiral N F Bavn (død 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hu­stru Willieknine f. Olufsen (dåd 1910); gift (21. Okt. 1899) m. Benthe Marie R., f. 25. Marts 1878 paa Atlanterhavet, Datter af norsk Hvalfanger paa Island, Kaptajn Lauritz Berg (død 1907) og Hustru Martha f. Bull (død 1925).

Sekondløjtnant i Søetaten 1890; Pre-mderlejtnant 1895; Underbestyrer ved Meteorol. Institut 1898-1903; Lærer ved Kadetekolen 1900-09; Kaptajn 1907; Læ­rer i Opmaaling ved Søværnets Offi­cersskole 1905-13; Afdelingschef ved Sø­kortarkivet 1910-19; Fyrinapektør 1915-17; Kommandør 1919; Direktør for Sø­kortarkivet 1919-33.

Medlem af en international Kommis­sion i Haag 1922 til Bedømmelse af den hollandske Damper Tubantias Torpede­ring; Medlem af Det kgl. danske geo­grafiske Selskabs Bestyrelse 1931-45; Medlem af Stednavneudvalget 1931-45.

Udenl.  Ordener:   1.F.2*.;  S.H.B.5.; S.Kr.3.;   S.N.2'.; S.Sv.31. Adresse : Upsalag. 20, Kbhvn. Ø. Sommerbolig:   Villa   Glitne,   Karls­lunde Strand pr. Greve Strand.

RAVN   H H Professor, Civilingeniør; f. 16. Marts 1905 i Kbhvn.; Søn af f li. Museumsinspektør, Docent J P J Ravn (se denne); gift (1. Nov. 1946) m. Gerda Elisabeth E., Datter af Prokurist Al­fred Kilde (død 1924) og Hustru Elisa­beth f. Hansen.

Student 1923; Filosofikum 1924; cand. polyt. 1928; Ingeniør hos Stadsinge­niøren i Horsens 1929-35; raadgivendc Ingeniør i Horsens 1935-38; Lærer ved Horsens Bygninprsteknikum 1931-38; As­sistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1938-46, Amanuensis 1946-49, Professor i Vej-og Jernbanebygning samt Byplanlæs­ning 1949; mange Studierejser til Ud­landet.

Lærer ved Hærens Officersskoles Spe­cialklasse fra 1940; Medlem af J5ks-amenskommissionen for de tekniske Sko­ler fra 1942.

Har skrevet Artikler til Tidsskrifter og Leksika.

Adresse : Peter Bangs V.141, Kbhvn. F.

RAVN J P J f h. Museumsinspektør, Do­cent; f. 30. Nov. 1866 i Vonsild; Søn af Gaardejer Hans P Ravn og Hustru f. Østergaard; gift (3. Juni 1904) m. Anna Jørgine R., f. 15. Dec. i Vonsild ved Kolding, død 1945, Datter af Sta­tionsforstander C C Jørgensen og Hu­stru f.. Lanesen Frost.

Student (Kolding) 1885; cand. mag. 1892; Ekstraassistent ved Mineralogrisk Museum 1892-97- Studierejse i Udlan-

det 1897-98; palæontologisk Assistent ved Mineralogisk Museum 1898, In­spektør 1907-36; Docent i Palæontologi ved Universitetet 1904-37; Medlem af det kgl. danske Videnskabernes Sel­skab 1931; Medlem af Kgl. Fysiograf. Sållskapet i Lund 1932; Æresmedlem af Lunds Geolog. Faltklubb 1942.

Har offentliggjort talrige palæontolo­giske og geologiske Afhandlinger.

Adresse : Eolighedsv. 20, Kbhvn. V.

RAVN Niels Frederik Oberstløjtnant, K., HTH.p.p.; f. 18. Maj 1900 i Aar­hus ; Søn af Kaptajn CAFEavn (død 1943) og Hustru Johanne f. Koppel; gift (9. Dec. 1927) m. Eva li., f. 19. Okt. 1904 i Helsingør, Datter af Kom­munelærer E Bréson (død 1940) og Hu­stru Agnes f. Sørensen (død 1938).

Student 1918; Premierløjtnant 1922; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1937; Oberstløjtnant og Chef for 19. Batail-lon i Vordingborg 1946 : Chef for 1. Kodfolkspionerbataillon s. A.

Udeul.   Orden : S.Sv.31.

Adresse.: Tønder.

RAVN   Otto E Professor, Dr. pnil., R. OM.; f. 30. Nov. 1881 i Aalborg. San af Prokurist Sophus Eavn (død 1915) og Hustru Anna f. Rathmann (død 1887) ; gift (7. Nov. 1917) m. Ingrid E., f. 22. Jan. 1883, Datter a,f Kontorchef Julius Kaufmanm (død 1898) og Hustru Magdalene f. Johannessen (død 1939).

Student (Aalborg) 1899; cand. theol. 1905; Universitetets Guldmed. 1905; i Udlandet 1906-09; Dr. phil. 1909; Ad­junkt ved Plockross Skole, Hellerup (Engelsk), 1910: Lektor 1919; Sekretær ved Gentofte Kommunes Skolevæsen 1919-22; Privatdocent i Assyriologi ved Kbhvns Universitet 1910-18. Docent 1923, Professor 1937, Prorektor 1941-42; Censor i Kristendomskundskab ved Skoleem-bedseks. 1930-48; Studieophold i Iraq Vinteren 1927-28; Medarbejder ved The Chicago Assyrian Dictionary 1929-33; Gæsteforelæsninger i Berlin 1937, i Upp-sala 1941 og 1948.

Formand for De kommunale Gymna­sieskolers Lærerforening 1921-22; Med­lem af Styrelsen for Sønderjydsk For­ening for Gentofte Kommune og for Hellerup Kammermusikforening til 1927; Medlem af Konsistorium 1926-37 og 1940 -45 samt af Bestyrelsen i Centralfor­eningen af Lærere ved Universitetet o. s. v. 1926-34; Medlem af Videnska­bernes Selskab 1947; korresponderede Medlem af Nathan Soderblom-Sallska-pet, Uppsala, 1942.

Litterære Arbejder : Om Nominernes Bøjning i Babylonsk-Assyrisk (Dispu­tats, 1909); Babylon*« os assyriske religiøse Teikster (1919); De gamle

Baby toneres Syn paa Liv og Død (1919);

Udgravning i Mesopotamien (1930); Babylonske og assyriske Kongers histo­riske Indskrifter oversatte etc. (1934); Herodots Beskrivelse af Babylon (1939, engelsk Udg. 1942); The So-called Rela­tive Clauses in Accadian (1941); Assy-rien og Babylonien (i Haandbog i Kri­stendomskundskab I, 1942); Sumerisk og babylonsk-assyrisk Religion (i Illu­streret Religionshistorie, 1948); Artikler og Afhandlinger om filologiske o. a. Emner.

Adresse: Fortunv. 18. Charlottenlund.

RAVN Peder Skoleinspektør, E.; f. 9. Jan. 1884 i Eysldnge; Søn af Husmand Jens Ravn (død 1909) og Hustru Ber­tha f. Christiansen (død 1909); gift (15. Okt, 1910) m. Elisabeth E., f. 25. Dec. 1890 paa Sjølundgaard ved Kol­ding, Datter af Proprietær, Landstings­mand Christian Ravn (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru He­lene f. Hansen (død 1924).

Ved Haandværk til 1905; Lærereks. (Jonstrup) 1909; Statens etaarige kur­sus 1909-10; Lærer ved Randers private Realskole 1910-15; fra 1915-42 Ejer af Hadsund Realskole, overtaget af Had­sund Kommune 1942, derefter Bestyrer af denne.

Formand for Hadsund Elektricitets­værk 1918-37, for Sønderjydsk Forening for Hadsund og Omegn fra 1920, for Tilsynsraadet for Hadsund og Omegns Sparekasse og for Sygelmsforeningen i Danmark; Næstformand og Kasserer i Realskoleforeningens Bestyrerforening 1924-42; MedJem al Repræsentantskabet for Aalborg-Hadsundbanen og for Rigs-foreningen til Bekæmpelse af de rheu-matiske Sygdomme; Formand for Bæ-lumkredsens Venstre 1924-40 og for Ven­stre i Aalborg Amt fra 1924; Medlem af Bestyrelsen for det jydske Venstre og for Venstres Landsorganisation fra 1926; Medlem af Aalborg Amtsraad fra 1932 og af Skoledirektionen; Medlem af Landstinget fra 1940.

Adresse: Hadsund Realskole, Had­sund og Rigsdagen, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Østenikrog, Øster Hurup.

RECHENDORFF Oscar Direktør; f. 7. Okt. 1865 i Kbhvn.; Søn af Ciselør, Guldsmedemester \V V Rechendorff og Hustru t. Karup; gift (7. Okt. 1892) m. Valborg Elisabeth E., f. 27. Marts 1872 i Kbhvn., Datter af cand. jur., Fuld­mægtig i Skifteretten Fritz Baadsgaard (død 1922) og Hustru Blomstermalerin­den Al-frida f. Madsen (død 1912).

Student (privat dimit.) 1885; lært For­sikringstaget i Nye danske Brandfor­sikringsselskab 1881-97, deraf 2 Aar i England; Direktør i Livsforsikrings-anstalten Tryg 1898-1900 og 1910-11; adm.

Rech_________________

Direktør for Dansk Forsikrings-Akts Constantia fra 1901; Medlem af Besty reisen i Andels-Forsikringsselskabe Frejr.

Bedaktør og Udgiver af Dansk For-sikrings-Aarbog fra 1904, af Assurandø­ren 1896-1908 samt af Assurancetidend 1908-39.

Adresse:  Vingaards Allé 37, Hellernp.

RECHNITZER    Hjalmar   Viceadmiral

8K.DM.,   HTS.p.p.;   f.   1.   Dec.   1872   ,

Aalborg; gift  (20.  Dec. 1902)  m. Emilj

E., f.  6.  Nov.  1883.

Direktør for Marineministeriet 1923-32; Chef for Søværnskommandoen 1932-40.

Udenl.    Ordener:    B.L.2.:    Ch.F.l'. F.Cb.4.;    Fi.H.E.21.;    I.F.l.;   I.Kr.2.; Le.S.2.; N.O.N.3.; N.St.O.3'.; Po.P.R.2. Pr.R.0.4.;      S.H.B.I.;      Sp. S. M. F. 1. S.Sv.l'.;   Stb.B.E.3.;  S.V.2'.

Adresse:   Dronningens  Tværg.  37, Christiansgaarden,  Kbhvn.   K.

RÉE   Knud Redaktør; f. 14. Juli 1895 i Holbæk; Søn af Lærer J P Stensmark og Hustru Olga f. Eée (død 1915); gift (2. Nov. 1919) m. Mary E., f. 13. Juni 1895 i Nykøbing M., Datter af Smed P Jacobsen og Hustru Emilie f. Heitmann (død 1923).

Student (Aarhus Katedralskole) 1914; Journalist ved Mors« Folkeblad 1917-19; Journalist ved Vestkysten, Esb.ierg 1919, Redaktionssekretær e. A. og Bladeta Redaktør 1928.

Medlem af Eadioraadet fra 1925 og af dettes Programudvalg fra 1933; For­mand for den jydske Lytterforening 1924-32 og 1939-45; Medlem af Esbjerg Byraad 1937.

Har udgivet „Bogen om I C Chri­stensen " og s. m. Axel Braidahl: Dan­marks Eadio.

Adresse: „Vestkysten" Esb.ierg.

RÉE Max Direktør, Arkitekt; f. 7. Okt. 1889 i Kbhvn.; Søn af Højesteretssag­fører G M Eée (død 1931, se Kraks Blaa Bos 1931) og Hustru Betzy f Libert.

Cand. phil. 1908; 1. Del af jnr. Em-hedscks.; Afgang som Arkitekt fra Akademiet; arbejdede som Arkitekt hos Arkitekterne Holsøe, Professor Hack Kampmann og Gotfred Tvede; har teg­net Dekorationer og Kostumer for Scala Teatret i Kbhvn., for Max Bedn-hardt, Grossee Schauspielnans i Berlin, for den kgl. Opera i Stockholm og for Casino Teatret i Kbhvn.; i New York tegnet Dekorationer og Kostumer til Music-Box Eevue, Greenwich-Village Folliee, Barl Carrols Vanities, Ritz Ee­vue, etc. 1922-25; ved Metro-Goldwyn-Mayer i Hollywood 1925-26; KnKtumedi-

______________________1158

rektør for First National Studios 1927-29; Supervising Art-director for Eadio Pie-tures Studio 1929-32; Art-director og Lærer i Dramatic Stage craft (Dekora­tioner, Kostumer og Scenebelysning) ved El Capitan College, Hollywood 1937-39; Art-director og Kostume-director for Fe­deral Films Inc. 1946-49.

Dekorationer og Kostumer for Max Reinhardt: Hollywood Bowl, San Fran-cisco Opera og Berkeley Greek Theatre 1934; ved Warner Brothers Studios 1934-35.

Tildelt Academy of Motion-Pictnro Arte and Sciences' Guld-Statue for 1931.

Adresse: 719 N. Maple Dr., Beverly Bills, California, U. S. A.

REEDTZ-THOTT    Axel Baron; f. 20. Juni 1920 i Viby ved Aarhus; Søn af Hofjægermester, Oberstløjtnant, Baron Tage Reedtz-Thott (se denne).

Student (Herlufsholm) 1939; Filosofi­kum 1940; uddannet ved Landvæsen ok Skovbrug; Kornet 1943; Løjtnant i Liv­garden 1945; Afgangseks. fra Handels­højskolen (H.A.) 1946; ansat i Uden­rigsministeriet s. A.; Attache ved Ge sandtskabet i Ottawa 1946; Handelssek-retær ved Generalkonsulatet i New York 1947; Attache ved Ambassaden i Washington 1948.

Arvede Gaunø Gods 1927: overtog God­set 1945, forestaar den daglige Ledelse af dette fra 1949.

Adresse :  Gaunø  pr. Næstved og Skt Jakobs PI. 6, Kbhvn. Ø.

REEDTZ-THOTT   Tag«   Baron,   Hofjæ

germester, Oberstløjtnant, E.DM.; f. 20. Aug. 1886; Søn af Kammerherre, Hof­jægermester, Baron Axel Eeedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Sofie Magdalene f. Baronesse Berner-SchiWen-Holsten (død 1928); gift (8. Aug. 1918) m. Else E.-T., f. 9. Juni 1897, Datter af Kammerherre, Hofjæger­mester, Baron Joachim Wedell-Neer-gaard. (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Henny f. Komtesse Moltke.

Udgaaet fra Odense Katedralskole; Premierløjtnant i Rytteriet 1909; ved 4. Dragonregiment til 1912; ved Garde­husarregimentet til 1919; Kitmester 1919; Chef for 3. Dragonregiments 2. Eska­dron til 1923; Eitmester af Reserven i Gardehusarregimentet 1923, af Forstærk­ningen 1935; Oberstløjtnant 1940; Af­sked 1946; Forpagter af Strandegaard ved Faxe 1926.

Medlem af Eoholte Sogneraad; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Skovindu­stri og af Tils.vnsraadet for Sparekas­sen for Præstø By og Omegn.

Adresse : Strandegaard pr. Fakse.

J153_______________________

REESEN   Emil Kapelmester, Komponist, R.; f. 30. Maj 1887 i Kbhvn.; Søn af Militærmusiker Julius Reesen (død 1932) og Hustru Laura Wilhelmine f Han­sen (død 1943). gift (20. Okt. 1911) m. Mary R., f. 11. Febr. 1889 i Kalund­borg, Datter af Musikdirektør L Han­sen.

Elev af Siegfried Langeaard og Vil­helm Eosenberg; Debut som Klaverspil­ler 1911, som Dirigent 1919; Kapelme­ster ved Tivoli Teatret 1919, ved Dag­marteatret 1920, ved Scala Teatret 1921-25; Studieophold i Paris 1925-27; ved Statsradiofonien 1927-36; Dirigent for Kbhvns Koncertforening 1937; Orkester­koncerter i Paris, Berlin, Leipzig, Ham­borg og Stockholm.

Kompositioner : Musik til: Set. Hans Aftens-Spil (Dagmarteatret, 1921; Det kgl. Teater, 1939); Trold kan tæmmes; Posthuset; Salome; Vor Ære og vor Magt (Det kgl. Teater, 1937); Chas (Det kgl. Teater, 1938); Johnson over Jordan (Betty Nansen Teatret, 1939); Balletterne Viola d'Amore, Gaucho (Det kgl. Teater, 1931), Gudindernes Strid (Det kgl. Teater. 1933) og Zaporogerne (Det kgl. Teater, 1934); Operaen Histo­rien om en Moder (Det kgl. Teater, 1941); forskellige Orkesterværker, Kan­tater, Sange etc.

Formand for Dansk Kapelmester For­ening, for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik og for Det danske Sel­skabs Musikudvalg; Medlem af Besty­relsen for Koda-Dramatiik, for Dansk Komponist-forenings Musikforlag Editdon Danda og af Koda's Vurderingsudvalg; Censor \ ed Statsradiofoniens Mu.siknfde­ling.

Adresse: Dalsgaardsv. l, Klampen-borg.

REFN    Helge Teatermaler; f. 5. Nov. 1908 i Kbhvn., Søn af Amtsvejinspektør, cand. polyt. Hans Emil Eefn (død 1939) og Hustru Ella f. Lund; gift (28. Juli 1935) m. Ingegerd E., f. 3. Juni 1910 i Ljungby, Sverige, Datter af Hå-radshovding Nils Munck af Rosenschold og Hustru Elisabeth f. Frolich.

Student (Sorø) 1927; ansat i Danish Bacon Co., London i et Aar; Studie­ophold i Frankrig i fire Aar; Uddan­nelse paa Malerskoler i London og Pa­ris (Fernand Leger); Medarbejder hos Louis Jouvet paa Théatre Pigalle, Pa­ris i to Aar; udstillede paa Efteraars-udstillingen 1935 Model til reformeret Teater; tildelt Diplome d'honneur for samme paa Verdens-Udstillingen i Pa­ris 1937; udført Vægmaleri paa Koloni­udstillingen i Paris 1930; tildelt Mi-chaelsens Tegnerlegat 1938; indbudt Gæst paa Efteraarsudstillingens dekora­tive Afd. 1941; deltog i den danske

___________________Rehl

Kunstudstilling i  Oslo  1946;   Gæst paa Grønningen 1948.

Arbejder: Dekorationer til bl. a. Théatre Pigalle: Jules Romains' Do-nogoo og Giraudoux's Judith; Det kgl. Teater : Vor Ære og Vor Magt, Don Eanudo, Oæsar og Cleopatra, Dage paa en Sky, Tartuffe m. 11.; Dekorationer til Svenska Eiksteatern og 1946 til Natio­nalteatret i Oslo til Stor Staahej for in­genting ; har endvidere tegnet Plakater.

Adresse :   Smakkegaardsv. 167, Gentofte.

Sommerbolig :   Bolmcn.   Smaaland, Sverige.

REHBERG Poul Brandt Professor, Dr. phil.; f. 29. Marts 1895 i Middelfart-; Søn af Manufakturhandler Adolf .Reli-berg (død 1930) og Hustru Jakoba f. Brandt (død 1930); gift (20. Dec. 1921) m. Vera R., f. 24. Okt. 1898 i Svend­borg, Datter af Handelsgartner Berenil Jensen og Hustru Sofie f. Aaskov.

Cand. mag. 1921; Dr. phil. 1926; As­sistent ved zoofysiologisk Laboratorium 1921; Amanuensis sammesteds 1931; Lek­tor ved Kbhvns Universitet 1936, Pro­fessor i Dyrefysiologi 1945.

Modlem af Bestyrelsen for Nordisk Forening for Fysiologi 1937; Formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi i 1937-38, for Biologisk Selskn'i 1938-42 og for Studentersamfundet 1945-48, derefter Æresmedlem af sidstnævnte; Medlem af Videnskabernes Selskab 1944; Formand for den danske Komité af In­ternational Union, Biological Scienses 1947; Medlem af International .Cominis-sion on Science and its social .Relations fra 1947, Formand for dennes danske Sektion 1948; Medlem af Bestyrelsen for Fribedsfonden og af Hovedbestyrel­sen for Landsorganisationen Frit Dan­mark; Medlem af Ministeriets UdvalK for internationalt Hjælpearbejde; For­mand for Studiekredsen Videnskab oa Samfund 1944; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dagbladet Politiken 1948; Landsformjind for Ken Verden, Dansk Afdeling af World Movement for Worlil Fedral Government. 1948.

Har skrevet.: Studies on Kidney Func-tion (Disputats, 1926): Medforfatter til Menneskets Anatomi og Fysiologi.

Adresse :  Juliane Maries V. 34, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Enebairhytten, Rorvig.

REHLING Erik Lektor: f. 12. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn af Læge Johan Rebling (død 1938) oz Hustru Neeltje f. Ficti; gift (23. Maj 1936) m. Marlk-ka E , f. Hansen, f. 27. Sept. 1907 i •Jels.

Student     (Metropolitanskolen)     1908; cand. mag. 1915: Lærer ved Østre Bor­gerdydskole 1916, Adjunkt amstds. 1920, 79

Rehl ____________________

Lektor 1932; tillige Lærer ved Danmarks Lærerhøjskole fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Selskab for nordisk Klologi 1913-20, dets For­mand 1926-28.

Litterære Arbejder: Dansk Gramma­tik; Det danske Sprog; Svenske For­fattere i Udvalg; Svensk Ordliste og Svensk Læsning for Mellemskolen (s. m. Gudmar Hasselberg); Modersmaalet I-I1 (s. m. Einer Andersen); Skriftlig Form.

Adresse: Hasselv.  49,  Lyngby.

REHLING   Svend Sognepræst, R.p.p.; f. 27. Marts 1893 i Kbhvn.; Søn af Læge Joh. Rehling (død 1938) og Hu­stru Neeltje f. Fich; gift (10. Au«. 1917) m. Bertha K., f. 30. Juli 1893 i Kbhvn., Datter af Oberst, Direktør i Hærens tekniske Korps H C Salto (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Ingeborg f. Heide (død 1911).

Student (Metropolitanskoleu) 1911; cand. theol. 1917; præsteviet Medhjæl­per i Greiiaa 1918-20: Landssekretær ror K.F.U.M. i Danmark 1921-25; Sogne­præst paa Strynø 1925, ved Citødels-kirken 1930, ved Garnisons Kirke 1937, atter ved Citadelskirken 1944. Kirkelig Redaktør af Kristeligt Dagblad 1936-37.

Sekretær for Komitéen for de kriste­lige Seminaristmøder 1921-26, Formand 1926-28; Medlem af Fællesbestyrelsen for K.F.U.M. og K.F.U.K. i Danmark fra 1929; Formand for K.F.U.M. i Danmark 1937-43; Formand for Landsudvalget for Alverdens Drenges Dag 1925-32; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke fra 1931; Medlem af Lands­udvalget for K. F. U. M.'s Soldatermis­sion fra 1936; Medlem af Komiteen i'or Den danske Menigheds Hjælpearbejde under Krigen 1939-45.

Har udgivet: Druer af Torne, Digte; Det evige Liv, Digte; Lykkens Børn, Digte; Et Aar i Digt op Sang; Et Aar i Danmark, Digte: David synger for Saul; Glædelig Jul, Digte; Giv dig helt; Tydelig Kristendom; Fra Dag til Dag; Der staar skrevet-. Nytter det at bede?; Fadervor; Medudgiver af An-dagtsbogen Bækken ved Vejen; redige­ret : Olfert Ricard, I 70-Aaret for hans Fødsel; Guds Kald. I-II Samling; Bed­akter af De Unges Julebog fra 1923.

Oversættelser : Oravala : Ødemarkens Profet; Haahti: Israels Døtre; Dixe-lius.: Synderinden; Fogelklou : Frelse­ren ; Melander : Lyndrengen; Nystedt: Nathan Soderblom: Wennstrøm : Vaar-floden; Arne Fjellbu: Lidelsens Me­ning.

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse:   Kastellet,  Artilleristok  14, Kbhvn.  Ø.

______________________1154

REHNÉ  Aage Direktør, B.; f. 30. Nov. 1885 i Kbhvu.; Søn af Grosserer Johan Larsen (død 1923) og Hustru Margrethe f. Rehné (død 1911); gift (14. Jan. 1917) m. Johanne E., f. 12. Febr. 1895 i Nykøbing S., Datter af Landmand Lars Larsen (død 1930) og Hustru Ma­rie f. Nielsen.

Prseliminæreks. (Undervisningsanstal­ten København) 1901; ansat ved Odense Oliemøller og Carl Petersens Fabriker s. A.; Prokurist i Akts. Danske Olie­maller og Sæbefabrikker 1912; adm. Di­rektør sammesteds 1933.

Formand for Blød Sæbe Industrien i Danmark 1933, for Danske Sodafabri-kers Salgskontor 1933, for Foreningen af Premier jus Fabrikanter i Danmark 1934, for Akts. Vojens Talgsmelteri 1935 og for Akts. Polyplex, Danish-American Plastics Oo. 1946; Medlem at Industriforeningens Repræsentantskab 1941 og af Industriraadet 1946.

Adresse : Glmstianshotaisv. 19, Klam< penborg.

Sommerbolig: Strandy. 279, Ellekilde pr. Aalsgaarde.

REHOF   Kai Overingeniør; f. 4. Dec. 1894 i Kbhvn.; Søn af Glarmester Hl' Hansen (død 1935) og Hustru Petrea f. Larsen (død 1926); gift (3. April 1923) m. Fanny R., f. 1. Dec. 1901 i Omaha, Nebraska, U. S. A., Datter af Sognepræst Michael Chr. Glenstrup (d«xl 1942) og Hustru Juliane f. Neergaard (død 1907).

Cand. polyt. (Bygningsing.) 1917; an sat ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg s. A.; overgaaet til Stadsingeniørens Di­rektorat 1934; Afdelingsingeniør 1941: Overingeniør og Chef for Kloakkontoret 1944; forskellige Studierejser i Europa Teknisk Sagkyndig for Statens Vand løbsudvalgs Underudvalg for Sjælland m. v. 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1928-30, for Dansk Ingeniørforenings Bygningsinge niørgruppe 1945 og for hygiejneteknisk Sektion 1945 (Formand 1948), for Sel­skabet for Sundhedsplejen i Danmark 1946 og af Dansk Ingeniørforenings Spffldevandsudvalg 1936-46 og Spilde-vandskomité 1944; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskaber 1948.

Har skrevet Artikler om tekniske Em­ner i Tidsskrifterne Ingeniøren og Stads- og Havneingeniøren m. v.

Adresse: Oxford Allé 37, Kbhvn. S.

REICHHAROT Poul Skuespiller; f. 2 Febr. 1913 i Ganløse; Søn af Kreatur kommissionær Carl Reichhardt og Hu­stru Marie f. Larsen; gift (20. Mai 1946) m. Skuespillerinde Lili Lani, t 12. Juni 1907 i Kbhvn.. Datter af Tje-

1155___________   ___.____._._

ner    Pnntus    Kristiansson    og    TTnslru Bodil   f.  Hvam   (død  1935).

Skuespiller ved Nørrebros Teater fra 931.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Skiiespillerforbnnd fra 1944.

Har optraadt i Lystspil. Operetter o. s. v. ok medvirket i en Række dan­ske Film. H. a. Storken, Elly Peter­sen, Otte Akkorder. Far skal giftes, Den usvnlige Hær. De rade Enge, Brudstykker nf et Mønster.

Adresse : V^Søgade 64, Kbhvn. V.

REIMANN A Godsejer, Skibsreder, R. DM.- f. 15. April 1889 i Gentofte; Søn .if Vekselerer Chr. Reimann (dørt 1929, so Kraks "Rlaa Roer 1929) frø Hustru Margit f. Meisterlin (død 19271: gift m. Gnnnvor n., f. 29 April 1907 i Steln-kjer, Norge. Batter af afdøde Køb­mand O J Norstrøm. Steinkjer os Hu­stru Alison f. Hartmann.

Afgangseks fra De Brnckske Han­delsskoler 1907: videre Uddannelse i Tyskland. Frankrig og England 1907-11: ansat i Skibsmrpglfrfirmaet A O Andersen & Oo. i KMivn. 1912-13: Lerler af AO Andersen Æ Co. i Kristianial913-14; Leder af forskellige Skibs- oe Skibsbyg-tiingsforetagender i Amerika 1915-18; Det Danske Fragtnævns specielle Re-nmwntant i Amerika 1918-19; oprettede 1925 Rederiet Akts. Motortramp. Direk­tør og Formand for Bestyrelsen i dette Selskab siden Oprettelsen ; Ejer af Stens-Mygaard fra 1923.

Bestyrelsesmedlem oe Delegeret for Bestyrelsen i Dampskibsselsk. Orient fra 1923, Næstformand fra 1930: Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Burrneister <i Wain's Maskin- cig Skibsbyggeri 1933. Næstformand 1940. Formand 1947: Medlem af Bestyrelsen for Danske Re­deres Retsværn fra 1941 (Næstformand (1947) ns for Dansk Kunstmusenmsfor-ening: Medlem af Kalvehave Sosrneraad 1929-33.

Adresse: Stensbygaard pr. Stensved.

REIMER Sv. Algreen Landsretssagfø­rer: f. 13. Maj 1893 i Aalborg: Søn af Boghandler Fr. Reimer (død 19301 og Hustru Birgitte f. Algreen (død 1933): (rift (16. April 19191 m. Astrid Hede­vig R., f. 26. Juli 1890 i Hobro. Datter af Fabrikant Chr. Jørgensen (død 1920) og Hustru Anna f. Lund (død 19181.

Student (Aalborg Katedralskole) 1911 : cand. jur. 1918: Sagfører i Slagelse 1921: Landsretssagfører 1924: offentlige ns beneficerede Raser fra 19J7.

Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Landbohanken i Slagelse fra 1933: For­mand for Akts. Slagelse Bryghus fra 1934. Formand for Bestyrelsen for Dansk Cykle Industri A/S, Slagelse; Medlem

___    ____ ____Rein

af Bestyrelsen for Akts Knud Meyer. Kbhvn.; Formand for Slagelse-Afd. af Foreningen Den Personlige Friheda

Værn.

Adresse   Slagelse.

REIMERS    Frithjof Laboratorieforstan-dcr, Dr. pharm., se Tilføjelser og Eet-telser Side 32.

REIMERS M N Apoteker. R.DM.p.p.: f 2. Juli 1874 i Aabenraa: Søn af Apoteker D M P Reimers (død 19021 og Hustru r.onisp f Andersen (død 18771: gift (15. Ok t 19031 m. Astrid R., f. 17. Mai 1884 i \arhiis. Datter af Satrførpr Sigfrpd Winge (død 1945, se Kraks Blån Bng 19431 ny Hustru l'ptrra f.Rian (død 1949V

Student (Aarhus) 1892: exam. pharm 1895- cand. pharm. 1897- cand phil. 1897: Ophold i Halle a. S., Berlin og Paris 1897-1900: Doktor ved Paris Uni­versitet (T,es Quinquinas de Cnltare) 1900- Medhirplper ved Aarhus LøveiAno-tek 1900-02: Apoteker smstds. fra 1902.

Formand for Apoteker-Kredsforenin­gen for Randers-Aarhns og Omegn 1908 -28: Medlem af Bestyrelsen for Dan­marks Anotokerfnrening 1909-39. For­mand 1930-39, for Aarhus Museums Knnstafdeling fra 1909. for Aarhus Tu­ristforening 1908-19. for Arveprinsesse Carolines Børneasyl fra 1906, for Alli­ance Francaise 1912-37 og for Forenin­gen for Belønning og Understøttelse til Medhjælpere ved husligt Arbejde i Aar­hus og Omegn 1925-46. Korrespondcren-de Medlem af Acadomie de PharmaH'1 de Paris: Medlem af Tils.ynsraa.det f<>; Snare- og Laanekassen i Aarhus 1929. Næstformand 1942: Medlem af Besty­relsen for Danmarks farmaceutiske Sel­skab 1940-45.

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse: Villa Reimers. Skaade pr. Høibjerg.

REIN-JENSEN Hans E Politimester, f. 13. Febr. 1907 i Kbhvn.: Søn af Krimi­nalassistent Rein. Jensen (død 1942) og Hustru IngebnrK f. Hansen; gift (29. Jan. 1934) m. Ragnhild R-J., f. 21. Jan. 1906 i Christiansfeld, Datter af Apote­ker Søren Peter Larsen (død 1937) og Hustru Hedvig f. Sørensen.

Student (Birkerød) 1925; rand. jur. 1932; Sagførerfuldmægtig i Thisted 1932; Kriminalbetjent i Sønderborg 1933; Po­litifuldmægtig i Aabenraa 1934: Politi-kommissa'r smstds 1939: Souschef ved Ordenspolitikommando Jylland-Fyn, Aar­hus 1943: anholdt af „Gestapo" 1944; i tyske Koncentrationslejre 1944-45; Med­hjælper hos Politikommandørerne for Midtjylland og Nordjylland 1945-46; Le­der af Rigspolitiets Grænsebevogtning. Tinglev 1946-48; Politimester i Sæby 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Politifuld­mægtigforeningen i Danmark 1937-39 og

Rein__________________

for   Politikommissa'rforeningen   i   Dan-mark   1942-45;    Formand for   Aabenraa Boldklub   1937-43. Adresse :   Sæby.

REINHARD   Erik Direktør, R.; f. 22. Februar 1901 i Kbhvn.; San af Direktør Kay Reinhard (dåd 1928. se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Julie f. Vett; gift m. Grete li., f. 5. Juli 1903 i Aarhus, Datter af Overretssagfører Otto Gul-rnann (død 1938) og Hustru Karen Eli­sabeth f. Langballe.

Student 19191 merkantil Uddannelse i England og Amerika 1919-24- ansat i Otto Mwnsted A/S 1925. Direktør 1941. Adm. Direktør for Akts. Margarine-Compagniet M.C. og Medlem af dets Bestyrelse; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Th. Wessel & Vett (Formand), for Akts. A M Hirschsprung & Sønner, for Akts. De forenede Bryggerier, for Akts. Det Forenede Dampskibsselskab og for Kaptajn J Chr. Jensen og Hu­stru Magdalene f. Sohou's Fond; Med­lem af Industriforeningens Repræsen­tantskab og af Industriraadet; For­mand for Margarinefabrikantforeningen.

Adresse : Fredhejm, Vedbæk.

REINHARD Hedvig Læge, Dr. med.: f. 5. Juni 1865 i Hillerød; Datter af Overlærer Johan Reinhard (død 1901) og Hustru Antoinette f. Bentzon (død 1908); ugift.

Student (privat dimif.) 1887: med. Rks. 1895: Reservelæge ved Kysthospi­talet 1896-98; prakt. Læge i Kbhvn. 1902; Assistent paa Professor Slomanns ortliop. Klinik 1902-07; Dr. med. (Om Muskeltransplantation ved Lammelser) 1912; Skolelæge 1912-21: Jernbanelæge 1916-44.

Medlem af Forretningsudvalget i Vagten mod offentlig Prostitution fra 1906 og af Bestyrelsen for Fru Hejses Børnesanatorium i Snekkersten fra 1913.

Adresse : Vridsløselille. Glostrup.

REINHARD W Direktør: f. 21. Juni 1904 i Kbhvn.: Søn af DirekHr L Reinhard ok Hustru Asta f. Jensen !clød 1946); gift (18. Sept. 1927) m. Ingeborg R., f. 20. Febr. 1906 i Dragør, Datter af Slag­termester Herman Steffensen (død 1920) og Hustru Mary f. Hansen (død 1946). Handelsvidenskabelig Diplornprøve fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1938; ansat i Firmaet, f^nnd & Rasmussen. Hel­singør 1919 og i Firmaet Vilh. Christi­ansen, Kbhvn. fra 1920. Fuldmægtig 1929. Prokurist 1932, Direktør 1942, Med­indehaver af Firmaet 1945.

Formand for Foreningen af Frngt-vinsfabrikanter i Danmark 1942: Med­lem af Bestyrelsen for Vinhandlerfor-eningcn for Danmark, for Forenin­gen af Producenter af Sukkersaft og for Handelsvidenskabelig Reklameklub;

_______________________1156

Medlem   af  Komiteen   for   Det   danske Studenterhus i Paris og af Induslriraa-det 1948. Adresse : Vejlesøv. 15, Holte.

REINSHOLM Vilhelm Overkirurg,R.; f. 12. Sept. 1876 i Masnedsund; Søn af Sta­tionsforstander, cand. jur. H H J Beinsholm (død 1890) og Hustru Hen­riette f. Nielsen (død 1881); gift (10. Nov. 1908) m. Ingrid R., f. 19. April 1883 i Stege, død 1917, Datter af Bank­direktør F L Hansen (død 1918) og Hu­stru Henriette f. Petersen

Student (Roskilde) 1894; med. Eks. 1900; Universitetets Guldmed. 1902; As­sistent hos Professor Howitz 1902-03, ved Samfundet for Vanføre 1905-06; as­sisterende Læge ved Arbejderforsik-ringsraadet 1906-11; Reservelæge ved St. Elisabeths Hospital 1908-09; Reserve-kirurg ved Frederiks Hospital og Rigs­hospitalet 1909-11; Overlæge ved Svend­borg Amtssygehus 1911-46: Dr. mrd. (Fractura cruris) 1912; Læge ved Jule­mærkehjemmet i Svendborg.

Medlem af Nordisk, fransk og inter­nationalt kirurgisk Selskab.

Itar bl. a. skrevet : Om cirkulær Forening af overskaarne større Blod­kar (Guldmedailleafhandling).

Adresse :  Svendborg.

REINSTRUP   Ejnar Vilfred Politime­ster, R.p.p.; 1. 18. Aug. 1893 i Kbnvn.; Søn af Sadelmage-mester G F1 Reinstrup (død 1936) og Hustru f. Jespersen; gift 1. Gang (Ægteskabet opløst 1944) m. Selma R., f. 11, Juni 1898 i Randers, Datter af Skomagermester Chr. R Bang og Hustru f. Rasmussen; 2. Gang (15. Nov. 1947) m. Sara R., f. 15. Dec. 1907 i Kbhvn., Datter af Christian Jensen og Hustru Augusta f. Krfet-jansdotter.

Student (Lyceum) 1911: cand. iur. 1917; Byfogedfuldmægtig i Randers 1917; Birkefuldmægtig i Fredensborg 1918: Fuldmægtig hos Statsadvokaten i Kolding 1919; Medhjælper hos Stats­advokaten i Sønderborg 1920; kst. Po­litiadvokat i Kbhvn. 1930; udnævnt 1931; Politimester i Kbhvns Amts søn­dre Birk og Amager Birk 1937.

Formand for Foreningen af statsan­satte Embedsmænd i Kbhvns Politi 1936-37- Censor ved Statens Politiskole fro 1939; Medlem af Politiets ekstra­ordinære Bedømmelseskommission 1946-47, af Udvalget ang. Undersøgelse af Flyveulykker 1948 og af Redaktionsud­valget for Bladet „Politiet" 1949; For­mand for Justitsministeriets Prøveud­valg for Kørelærere (Politikreds 1-16) 1949.

Udenl   Orden :  N.O.N.4.

Adresse:   CFRiehsV 101 n, KWivn.F,

 

1157

REISBY Oluf Byretsdommer; f. 4. Febr. 1906 i Tjæreby ved Roskilde; Søn af Gaardejer, Sognefoged Jens Clir. Sivert­sen og Hustru Kirsten Sofie Marie f. Andersen- gift (2. Nov. 1935) m. Grete Karen R., f. 15. Febr. 1913 i Gørlev, Datter af Repræsentant Chr. Christian­sen ag Hustru Frederikke Dorthea f. (.'•hristensen.

Student (Roskilde) 1924. cand. jur. 1930; Sagførerfuldmægtig 1930-35; Lands­retssagfører (Beskikkelsen depon.) 1935; fung. Fuldmægtig ved Kbhvns Politis Undersøgelseskamre 1935: kst. Politiad­vokat 1937; udnævnt 1938; kst. Byrets­dommer 1945; udnævnt 19417.

Adresse :   ,,Falkenhøj" , Tjærehy  pr. Roskilde.

REITEL    Alfred Justitssekretær; f. 17. Okt. 1904 paa Frdbg.; Søn af fh. Bank­bestyrer Jørgen Rasmussen og Hustru Olga f. Gothknecht; gift (22. Juni 1940) in. Amalie R., f. 29. Nov. 1910 i Kbhvn.,

I latter   af  Entreprenør  Christian   Olsen

II lød 1930) og Hustru Amalie f. Friis ii lød 1939).

Kealeks. 1920; Korrespondent og Bog­holder paa Rederi- og Handelskonto-rer 1920-31; Student (privat dimit.) 1932; Translatør i Spansk 1933; cand. jur. 1939; Sagførerfuldmægtig 1939; Se-kreta'.r ved Østre Landsret 1939-44; l''nldmægtig smstds 1944-45; Sagfører (Beskikkelse depon.) 1945; Sekretær for Ankenævnet for Sager ang. Forræderi m. v. 1945; Protokolsekretær i Højeste­ret 1945-48; Justitssekretær i Højesteret 1949; tillige Sekretær for Kong Chri-slian den Tiendes Fond 1949 og for lien saglige Klageret 1949.

Na'stformand i Bestyrelsen for Trans­latørforeningen 1946.

Adresse : GI. Kongev. 130, Kbhvn. V.

REITER   Paul   J    Overlæge,   Dr   med.;

f. 29. Jan. 1895 i Viborg; Søn af  Buiit-

magrr Maximilian Reiter (død 1935) og

Hustru f. Wammen  (død 1927).

Student (Viborg) 1912; med. Eks. 1919; Kandidat og kst. Reservelæge ved Sindssygehospitalet i Nykøbing Sj. 1919-20; Assistent ved Sindssygehospitalet ved Aarhns 1921-22: 2. Reservelæge ved Sankt Hans Hospital 1922-24; 1. Reser­velæge 1924-25, Afdelingslæge 1925; til­lige Speciallæge ved Psykopatanstalter­ne i Herstedvester og Suppleant i Fæng-selsnævnet 1937; Overlæge ved Psyko­patanstalterne i Herstedvester og psykia­trisk Lægekonsulent for Fængselsvæsen nets Overbestyrelse 1938: Overlæge ved Kommunehospitalets psykiatriske Afde­ling, Kbhvn. 1941; Dr. med. 1925; Srjeeialistanerkendelse (Psychiatri) 1925. (Neurologi) 1926; praktiserende i Khhvn. fra 1927- forskellige Studierejser, bl a. lil U.S.A. 1947; Medarbejder ved Uge-

_________________Rem k

skrift for Læger fra 1923, ved Der Ner-venartz og Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psych. fra 1928 og ved Deutsche med. Wochensohr. 1929-39.

Medstifter af og til 1948 Præsident i Landsforeningen for Mentalhygiejne: Medlem af forskellige udenlandske vi­denskabelige Selskaber.

Har bl. a. skrevet: Om SukkersfoF-skiftet ved Psychoser (Disputats, 1925); Sindssyge og Sindssygepleje (1926); Zur Pathologie der Dementia praecox (1929): Nervøse Mennesker (1933); Pellagroide Dermatosen an Geisteskranken (1935): Martin Luthers Umwelt, Charakter und Psychose. I Die Umwelt (1937), TI Lu­thers Personliehkeit. Seelenleben inul Krankheiten (1941): Christiern 2' (1942): Sande og tvivlsomme Mirakler (1943); Neuroserne og deres Behandling (1945); Veiledning i psykoterapeutisk Teknik (1946); Martin LuWier HI (dansk, forkortet Udg. 1946); Psykopathi og Psykopat.her (1946); desuden en lang Række Arbejder i Fagtiidsskrifter o. lign.

Adresse : Kommunehospitalet, 0-Far-imogsg., Khhvn. K.

REITZEL Carl Andreas Underdirektør. R., Chr.X.Fr.M.; f. 27. Maj 1890 paa Johnnnesdal ved Slagelse; Søn af Pro­prietær Theodor Reitze] (død 1891) og Hustru Cornelia f. Otterstrøm: gift (24. April 1917) in. Lilian R., Dutter af William H Hope og Hustru Alice f. Harvey.

Uddannet i Assurance- og Handels­faget, ansat i Bankierfirmaet C J Ham­bro & Son i London fra 19M; Under­direktør i Hambros Bank Ltd. i Lon­don fra 1920.

Formand fo.r Foreningen Danmark i London 1926-27.

Adresse:   Gre.v   Gates,   Kingsway, Hove 3, Sussex,  England.

REMKE   Otto   F   Hovedrevisor,   R.DM.; f. 5. Febr. 1903 i Kbhvn.; Søn af Hus­ejer   A   Remke   (død  1944)   og   Hustru Marie    Magdalene    f.   Andersen    (dod 1937)-   gift   (16.   Maj   1942)   m.   Esther R.,   f. Haldrup,   f.   14.   Ang.   1913.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1921; cand. jur. 1927; Sekretær i Finansmini­steriets Hovedrevisorater 1928; Fuld­mægtig 1935; Ekspeditionssekretær 1939; Kontorchef s. A.; Chef for 1. Hoved­revisorat 1946. Bestalling som Sagfører 1932 og som Landsretssagfører 1934 (Be­stallingen deponeret).

Medlem af Statsregnskabsraadel; For­mand for Revisionsraadet for Konge­riget Danmarks Hypotekbank; Stats-kontrollant ved Akts. Dansk Tipstjene­ste; Revisor ved Finseninstitutet og Ra­diumstationen.

Rem k __________________

Medlem af Beslyrelsen for Ministe rialforeningen 1939-46 og af Board Auditors ved De Forenede Nationer. Adresse: Serridslevv. 10. Kbhvn. Ø. RENDBECK Georg Chr. Overretasag-fører: f. 31. Aug. 1884 paa Vestrup gaard; Søn af Proprietær N C C Rend beok (død 1893) og Hustru Ane Dorthea f. Nørgaard (død 1948); gift (19. Nov. 1915) m. Karen R., f. i Kbhvn., Datter af Grosserer J M Frigast (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Oliva Elisabeth f. Schmiegelow (død 1904).

Student (privat dimit.) 1903: cand. jur. 1909; Assistent i Ministeriet for of­fentlige Arbejder 1912: Overretssagfører i Aalborg 1914.

Medlem af Hasseris Sogneraad 1927-46. Formand 1941-46; Formand for Be­styrelsen for Aalborg Privatbaner; Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­udvalget for Jydsk Telefon-Akts.; For­mand for Bestyrelsen for Akts. Wilh. Staun og for Akts. Jydsk Revisions­institut: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Christiansen A Nielsen, for Akts Hans Larsen, for Akts. Hygæa. af Dét danske Udvalg ifor Goteborg-Frederik?-havn Linien og alf Hovedbestyrelsen for landsforeningen til Børnelammelsen? Bekæmpelse.

Adresse : Vesterled. Hasseris. Aalborg. Sommerbolig :  Vestrnp'und,  Nørre Sal-lurn.

RENDTORFF  A Generaldirektør. R.; f. 1885 paa Vlndumovergaard ved Rød-k.iærsbro: Søn af fh. Proprietær H Rendtorff.

Realeks. (Viborg Katedralskole) 1902; Uddannelse i Assurance i Kbhvn. 1902-05; Løjtnant i Fodfolket 1906: rejste til England s. A.; ansat i Central Insu­rance Company, Ltd. i London; senere Afdelingschef i The. Legal Insuranco Company, Ltd. i London; egen Forret­ning som Assurandør og Reassurance-Mægler 1912; omdanne* til Aktieselskab under Navn Sterling Offices, Ltd. 1917, senere sammensluttet med det engelske Firma A F Pearson & Co., etableret 1877; stiftede det amerikanske Firma Sterling Offices, Ltd. of New York 1919, et fransk Firma af lignende Navn 1931 og Sterling Offices of Canada, To-ronto 1940; Chef for disse Firmaer.

Vicepræsident i Insurance Tnstitute of London opr i en Række Sportsklubber i Forbindelse med engelske Assurancefiel-skaber.

Freeman of the City of London og af The Royal College of Arms i London, mc Idelt Tilladelse fil at føre Vaaben med Motto Omnia quae obstant removebo.

Har udgivet : A History of Reinsu-rance, with Sideli.gths on Insurance (i

Anledning  af Firmaet A  F  Pearson   iV To.'s 50 Aars Jubilæum, 1927).

Adresse.:    25.   fiirehin   Lane,   London K. O. 3, England.

RENDTORFF   Conrad Præst, General­sekretær: f. 2. Marts 1900 paa Venø; Søn af Provst Th. J C G Rendtorff og Hustru Julie f. Philipsen; gift (29. Okt. 1926) m. Ellen Margrethe R., f. 28. Maj 1901 i Davbjærg, Datter af Pastor Ernst Christian Wiese og Hustru Ellen f. Petersen.

Stndent (Viborg) 1917; cand. theol. 1922; Sekretær for Roskilde K.F.U.M. 1922-26; ordineret Medhjælper ved Ros­kilde Domkirke 1924-26; udsendt af K.F.U.M. i Forbindelse med Det Dan­ske Missionsselskab til Indien 1926; Sognepræst ved Kingos Kirke, Kbhvn. 1935-41; Sekretær i Det danske Mis­sionsselskab 1940, Generalsekretær smstds. fra 1945.

Kredsforbundsformand for Dansk Missionsselskab, Nørrebro, 1936-41; Med­lem af K.F.U.M.'s Missionskomité fra 1937; Formand for Akademisk Missions-kreds 1937-43; Medlem af Verdensbeatv-relsen for K. F. U. M. 1937-47 os af Bestyrelsen for Menighedsforbundet i Kbhvn. 1937-41; f ung. Formand for Lands?tyrelsen for Kirkens Korshær 1939-10: Medlem af Bestyrelsen for Mar-thabo fra 1941, af Dansk Missionsraad og af sammes Forretningsudvalg1 fra 1940; Medlem af Komitéen for Nordisk Missionsflyg 1945-48; Medlem af Besty­relsen for Den konservative Vælgerfor­ening, 15. Kreds fra 1945. Har ndjrivet : Et Hjørne af Indien

(1935);    Blandt    Hinduer    og    Kristne

(1936); Læ? om Indien (1936); Tinge Indere, jeg mødte (1937); Missions­arbejdet i Indien under Dansk Missions-selskab (1942); William Carey (1943); Anna Somlberg (1945) m. m.; Redaktør af Dansk Mi?sionsblad fra 1941.

Adresse:   Strandagerv.  24. Hellerup.

Sommerboli? : Nørbjerghns, Tisvildeleje.

RETLEV-ABRAHAMSEN   Harald   Pro

fessor. Overkirurg, Dr. med., se Abra-hamsen Harald Retlev-.

RETOFT Emil fh. Borgmester, Overlæ­rer; f. 4. Juli 1894 i Gelsted paa Fyn; Søn af Teglbrænder Mads Andersen (død 1929) og Hnstru Johanne Margre­the f. Olsen (død 1912); gift (22 Okt. 1927) m. Gudrun R., f. 23. Marts 1907 i Frederikssund, Datter af Kommune­lærer Jørgen I/arsen Jørgensen og Hu­stru Kristine f. Christoffersen.

Lærereka. (Vordingborg) 1917; Sta­tens Lærerhøjskole 1924-25; Lærer ved Frederikssund Kommuneskole fra 1921; Borgmester i Frederikssund 1929-46.

1159___________________

Medlem af Frederikssund Byraad og Skatteraad fra 1925, Formand for sidstnævnte 1932-38; Medlem af Folke­tinget (Socialdemokratiet) for Frede­riksborg Amtskreds 1935-43; Medlem al Bestyrelsen for Frederikssund By- og Amtssygehus; Medlem af Landsskatte­retten og af Erhvervsskatteudvalg-it; Formand for Bestyrelsen i Akts. Dansk Boligselskab af 1945; Medlem af Jern-baneraadet.

Har skrevet en Del Tidsskriftartikler sajrlig om Skattespørgsmaal.

Adresse: Færgev-, Frederikssund.

REUMERT Johs. Lektor; f. 18. Okt. 1894 i Kolding; Søn af Læge Kristian Reumert (død 1931) og Hustru Augusta f. Wiuin (død 1932); gift (16. Febr. 1924) m. Inger II., f. 1. Juni 1898 i Sakskøbing, Datler af Købmand August Green (død 1939) og Hustru Bernhar-tiine f. Berg.

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. mag. 1919; ansat ved Schneekloths Skole 1921-41, Lektor 1935; ved Metro­politanskolen fra 1941; Lærer ved det Tpierske Kursus 1922-42; ved Danmarks Lærerhøjskole fra 1924; Censor ved Sko-leembedseks. fra 1943; faglig Medhjæl­per hos Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne fra 1942; Medlem af Eksamenskommissionen for Studunter-eks. for Privatister fra 1933.

Formand for Geografforeningen 1927-28 og 1940-41; Medlem af Bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1933-35. Har udgivet: Den handelsgeografiske Betydning af Kbhvns Beliggenhed (1929); Vahls Klimaiiiddeling (1949); Skolebøger.

Adresse:  Emmasv.  l, Gentofte. Sommerbolig : Stovby Klit pr. Vegger-løse, Falster.

REUMERT Poul Skuespiller, K'.DM., MI & A.p.p.; f. 26. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Skuespiller Elith Eeumert (ded 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Athalia f. Flamme; gift (5. Aug. 1932) med Skuespillerinden Anna Borg (se denne).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1901; cand. phil. 1902; debuterede paa Det kgl. Teater 16. Febr. 1902 som Herbert Corrie i „Da vi var enogtyve". Skuespiller ved Folketeatret 1902-08; ved Det ny Teater 1908-11; ved Det kgl. Teater 1911-18; ved Dagmarteatret 1919-22; ved Det kgl. Teater 1922-30; 9 Gæstespil paa Fransk i Paris paa La Comédie Francaise og Théatre Na­tional de l'Odéon og i Bruxelles paa Théåtro de la Monnaie og i Cercle lit-téraire et artistique; endvidere Gæste­spil paa Nationaltheatret i Oslo, paa Kungliga dramatiska Teatern i Stock­holm og i svenske Byer, paa Svenska

________________Rave

Teatern i Helsingfors, i Island og paa Færøerne; ansat ved Det kgl. Teater 1937.

Membre du comité international de la sooiété universelle du Théåtre; Æres­medlem af svenska Teaterforbundet, i Stockholms Logen af T. S. O. og af Finlands Skådespelarforbund; Livsva­rigt Medlem af Studenterforeningen h. c.

Udenl. Ordener: B.K.4.; B.L.M.3.; Fi.H.R.2'.; F.O.A.i F.Æ.L.3.; 1.P.2«.; N.St.0.2'.; S.V.2'.; Tun.N.1.2.

Adresse :  Stockholmsg.  41,  Kbhvn. Ø.

REVENTLOW   Axel   adm.   Direktør;   f.

20. Marts 1894 i Ærøskøbing; Søn af Købmand S Reventlow, Marstal, og Hustru Nellie f. Nissen; gift (10. Oki. 1945) m. Valborg R., f. 13. Juni 1915, Datter af Kunstmaler E Søbøtker-Ras-mussen og Hustru Mathilde f. Jørgen­sen (død 1942).

Handelsuddannelse herhjemme og un­der fleraarige Ophold i Udlandet; Han-delsskoleeks. 1913; Købmand og Impor­tør i Odense 1924-31; Inspektør ved Akts. Zoologisk Have i Kbhvn. 1931-43; adm. Direktor smstds. 1943: Studieophold i adskillige europæiske Zoologiske Haver.

Æresmedlem af Selskabet for Stue-kultur's Afd. for Fuglevenner, af Dansk Undulatopdrætter Klub og af Forenin­gen for Fu>glevenner; korresponderende Medlem af The Zoological Society of London, af International Council of Mu­seums (I.C.O.M. under UNESCO) og af Union internationale de directeurs de jardins zoologiques.

Artikler i Fagskrifter og talrige Ra­dioforedrag om Dyr og Dyrepleje.

Adresse:  Roskildev.   36,   Kbhvn.   F.

REVENTLOW   Chr.   Redaktør;    f.   20.

Aug. 1867 i Grenaa; Søn af Skolein­spektør Reventlow; gift 1. Gang m. Irma R., f. Kromann (død 1903); 2. Gang m. Johanne (Joe) R. (se denne).

Fra 1681-90 ved Boghandelen; 1691-93 Løjtnant (Kbhvns Søforter); 1893 Re­daktør af Vordingborg Avis, 1893-97 ,»t Hjørring Amtstidende, 1897-1901 af Nord­jylland og 1901-14 af Lolland-Falsters Stiftetidende. Folketingsmand for Ma­ribokredsen 1906-10 (udenfor Partierne).

Har bl. a. skrevet: Krigsaarsager og Kampmaal; Rusland og Russerne; Kri­gen og vi (1916); Kulturens Fallit (1919); I Blinde (En Nutidsfortælling. 1920); Folkenes Forbund og Danmark (1920); Europas Selvmord (1921); Cana­da som Indvandringsland (1924); Breve fra Skærsilden (1924): Idéer og Menne-eker (1927); Radiofonien og Verdens­situationen (1928); Asiatiske Tider og Ma-nd (1932); Fra Versaillesfred til eu­ropæisk Elendighed (1932); Af en Ene-

Reve_______________ ___

boers Betragtninger : Den Enkelte og — — (1938); Er Kaj ilunk dansk Aands-livs Høvding (1940); Hvad Buddha lær te om Livets Mening (1943); Afsnittet Den søgende Vandrer i Bogen om Birck (1944); foruden talrige Artikler i Blade og Tidsskrifter.

Adresse:   Ordrupdalv.   13,  Charlotten-lund.

REVENTLOW   Eduard Lensgreve, Am-bassadw. SK.DM.. M.T.Kfh,., M.T.Kha. p.p.; f. 28. Nov. 1883 paa Christians-lund; Søn af Hofjægermester, Greve Chr. B Reventlow (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Sopliie i. Sclijær (død 1924); gift (4. Nov. 19101 m. Else K., f. 2. Jan. 1884 i Kbhvn., Datter af Kammerlierre, Kontreadmirat Frederik Bardenfleth (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Ida Bardenfletli (død 1946, so Kraks Blaa Bog 1944^16).

Student (Roskilde) 1901; cand. jnr. 1908; ansat i Udenrigsministeriet 1909; Assistent 1913; Legationssekretær i Lon­don 1913; Legationssekretær til Tjene­ste i Udenrigsministeriet 1919, Kontor­chef s. A., Afdelingschef 1921, kst. som Direktør 1922, Direktør 1923; Gesandt i Stockholm 1932, i London 1938; afske­diget 1942; genansat 1945; Ambassadør i London 1947; Medlem af det dansk­svenske, det dansk-czekoslovakiske og det nederlandsk-rumænske staaende For-ligsnævn; Medlem af den permanente Voldgiftsdomstol i Ilaag.

Udenl.Ordener :Chin.G.H.3*. ;Fi.I1.R.l.; F.Æ.L.2.; I.F.I.; I.M.AL.2.; M.Gr.3'.; N.O.N.I.; N.St.0.1.; Po.P.R.l.; P.S.2.; Rum.Kr.2.; S.H.E.4.; S.N.I.; Sp.C.F.1.

Adresse: Den Danske Ambassade, 29 I'ont Sireet, London S.W.I., England.

REVENTLOW   Frederik Greve, Stift­amtmand, KMIM.; f. 5. Maj 1893 paa Rudbjerggaard; Søn »f Kammerherre, Hofjægermester, Folketingsmand, Greve Ludvig Beventlow (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Benedicte UJ.fsparre f. Bech (død 1938).

Student (Herlufsholm) 19lO; cand.jur. 1916; ansat i Indenrigsministeriet 1917; Sekretær 1919; Fuldmægtig 1928; Eks-peditionssekretæriSocialministeriet 1932; Kontorchef 1954; Stiftamtmand over Lol­land-Falsters Stift og Amtmand over Maribo Amt 1936.

Ejer af Ejendommen Vindeholme paa Lolland.

Sekretær i Overformynderiet 1924-34; Statens Tilsynsførende ved Statstidende 1925-36; Danmarks Repræsentant i den af Folkeforbundet nedsatte Kommission ang. Udarbejdelse af en international Fattigkonyention 1933-38; kst. Stiftamt­mand i Viborg i 1930 og i Haderslev i

l

1160

1931;   Kurator  for  Vemmetofte  Kloster 1934.

Adresse : Nykøbing F.

REVENTLOW Johanne (Joe) Frue, D.r.K.H.p.p.; f. 30. Aug. 1880 i Kbhvn.; Datter af Grosserer F Martins og Hu­stru (begge døde); gift m. Redaktør Chr. R. (se denne).

Deltaget i Hjælpearbejdet overfor hjemvendende sønderjyske Krigsfanger, sønderjyske Børn m. m.; ledet og or­ganiseret mangeaarig dansk Hjælp til krigshærgede Lande, særlig Østrig og Ungarn; startet og opbygget Christians-havns Vuggestue og Daghjem 1927-35.

Æresmedlem af ungarske Kvinders Nationalforening, Gyor, af Institutio­nen Allgemeine Poliklinik, Wien, og af Dansk-Ungarsk Selskab.

Udenl. Ordener: T.r.K.2.; U.r.K.2.; Ø.F.Æ.T.6.; Ø.r.K.O.

Adresse: Ordrupdalv. 13, Charlotten-lund.

RHEIN-KNUDSEN   Ove Grosserer, R.; f. 15. Febr. 1878 i Rudkøbing; Søn af Jernstøber Christian Rhein-Knudsen (død 1932) og Hustru Marthine f. Han­sen (død 1929); gift (2. Aug. 1918) m. Elisabeth H-K., f. 20. Nov. 1885 i Sve­rige, Datter at Forpagter Thomy Ter-Borch (død 1916) og Hustru Sophie f. Hastrup (død 1936).

Præliminæreks.; Uddannelse hos Må nufakturhandler Gustav Knudsen, Rud­købing, hos L B Freuchen, Nykøbing F. og i Magasin du Nord, Vesterbro; derefter Prokurist i Manufakturfirmaet Gustav Knudsen, Budkøbing, Indehaver af dette Firma 1910-40; Grosserer i Rudkøbing 1941-43.

Medlem af Bestyrelsen for Rudkøbing Handelsstandsforening 1926-49, Formand 1929-49; Formand for Rudkøbing Han­delsskole 1926-49; Medlem »f Bestyrelsen for Den fynske Handelsstands Ontnii-forening 1938-49, Næstformand 1943-49; Foreningens Formand og Medlem af Provinshniuk'lskammeret "i 1944; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Provins Tekstilhandierforening 1932-40, af Rud­købing Erhvervsraad fra 1939 og af Rud­købing Havneudvalg fra 1943; Stifter al Langelands Tekstilhandlerforening 1938, dennes Formand 1938-40; Censor ved Handelsskolerne i Fyens Stift, Sønder­jylland samt Vejle og Ribe Am l er 1942-48.

Adresse :   Danahus, liue  Villav. 7, Rudkøbing.

RIBER  J Pi Baagøe Købmand, R.p.p.; f. 10. Juni 1884 i Svendborg; Søn af Købmand, Vicekonsul Ludv. Riber (døil 1933. se Kraks Blaa Bog 1932) ns Hu­stru Kristine f. Baacøe (død 1934) : gift (5. .Maj 1914) m. Gerda R., f. 28. April

1161

Rich

1889 i Kbhvn.. Drifter af Skotøjsfabri-kant Jørgen Petersen (død 1928) og Hustru Meta Marie f. Frost (død 1891).

Borgerskab som Købmand 1912; In­dehaver af Firmaet Baagøe <t Riber 1934; Norsk Vicekonsul for Svendborg Amt fra 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Tømmerhandlere paa Fyn og omlig­gende Øer; Formand for Bestyrelsen for Aktieselskabet Svendborg Bryghus; Medlem af Bestyrelsen for Aktieselska­berne Sydfyenske Dampskibsselskab, Jørgen Petersen & Co.. Kbhvn., L Lan­se & Co., Svendborg, Svendborg Borger­forening og Svendborg Skibsværft; Med­lem af Bestyrelsesraadet for Det gen­sidige Forsikringsselskab Danmark og af Bestyrelsen for Svendborg Bank.

Udenl.  Orden:  N.St.O.31.

Adresse: Skatterg. 41. Svendborg.

RICARD Carl Højesteretssagfører; f. 26. Sept. 1902 i Kbhvn.: Søn af Lands­dommer Frederik Ricard (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Ger­da f. Richter (død 1932); gift (11. April 1942) in. mag. art. Anette R., f. 5. Nov. 1916 i Shanghai Datter af Ge­neraldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Kir­sten f. Bramsen (død 1934).

Student (Viborg) 1920; cand. jur. 1925; Sagførerfuldmægtig 1925-28: ansat i Maypole Dairy Co., Ltd., London 1928-29; Direktionssekretær i I/S Ber-lingske Tidende 1929-37; Bestalling som Landsretssagfører 1932; Sagførervirk-sombed i Kbhvn. fra 1937; Højeste­retssagfører 1946; beskikket Anklager ved Underretten ved Behandling af Forræderisager 1945.

Adresse:  Ryvangs  Allé  48,  Hellerup.

RICARD Jean Kontorchef, R., M.T.Kha.

p.p.; f. 16. Dec. 1903 i Kbhvn.; Søn af

Landsdommer    Frederik   Ricard    'død

1931. se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu­stru Gerda f. Richter (død 1932); gift (13. Okt. 1939) m. Tove Anne-Lise R., f. 7. Jan. 1918 i Charlottenlund, Datter af Direktør G J Gosch (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Malli f. Nissen.

Student (Viborg) 1923; cand. jur. 1930; Volontør ved Sjællands Stiftamt s. A.; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1931; f ung. Sekretær i Socialministeriet

1932. Sekretær 1935. Fuldmægtig 1939, kst. Ekspeditionssekretær 1943, ud­nævnt 1945, Leder af Arbejds- og So­cialministeriets midlertidige Kontor for Forsorgen for de allierede Krigsfanger og tvangsforflyttede Personer samt for de tyske Flygtninge Maj s. A., Leder af Ministeriets internat, socialpolitiske

Afd. Okt. s. A., Koulorchef 1946: tilli­ge kst. Chef for Statens Udvandrings­kontor 1948; Studieophold ved Det in­ternationale Arbejdsbureau i Genevc i 1936.

Sekretær i Landsnævnet for Børnefor­sorg 1932-36, i Statens Udvandringskon­tor 1936-37 og i Direktoratet for Ulyk­kesforsikringen 1941-44; Sekretær ved Voldgiftsraadet for Sygekasser og Læ­ger fra 1941; Raadgiver og Sekretær for en Række danske Delegationer til de internat. Arbejdskontferencer: Med­lem af og Formand .for de danske De­legationer til forskellige internat. In­dustrikomiteer af social Karakter Udenl. Orden: S. V. 31.

Adresse:  Chrstlilms  Parallclv.  16, Klampenborg.

de RICHELIEU Helge du Plessis Gods­ejer, Hofjægermester: f. 14. Febr. 1894 i Bangkok; Søn af Viceadmiral, Kam­merherre Andreas du Plessis de Riche-lieu (død 1932, se Kraks Blaa Bag 1931) og Hustru Dagmar f. Lerche (død 1942); gift (4. April 1949) rn. Ulla H., f. 12. April 1911 i Stockholm. Datter af Ovcr-hofjægermester Greve Claes Lewen-haupt og Hustru Ebba f. Friherreinde Falkenberg af Trystorp.

Sekondløjtnant i Livgarden 1916: Pre­mierløjtnant ved 5. Dragonregiment 1917; ved Gardehusaxreeimentfet 1918; Legationssekretær i Peking 1920. i Bern 1922; Ejer af Ulriksholm os? Ønifeldt 1928-47, af Ødemark Hovedgaard fra 194.7.

Udenl Ordener: Chin.O.II.4 : S.H.E.5.; S.R.P.4.

Adresse: Ødemark Hovedgaard pr. Munke Bjærgby.

RICHTER   E Højesteretssagfører, R.; f. 25. Sept. 1898 i Horsens; Søn af Dom­mer Andreas B Richter (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) ag Hustru Ellen f. Thomsen; gift (12. Juni 1923) m. Ruth Almira R., f. 6. Aug. 1897 i Ka­strup, Datter af fh. Stiftamtmand. Kammerherre C E A Ammentorp (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hu­stru Mathilde f. Hedemann (død 19431.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. jnr 1922; Landsretssatrfører i Kbhvn. 1926: offentlige Sneer 1931; Højesteretssagfører 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Studenter­samfundets Retshjælp for Ubemidlede fra 1927, Formand fra 1936; Sekretær i Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation; Kasserer i De dan­ske Lægers Hjælpeforening; Formand i Bestyrelsen for Kbbjvns Kul & Koks Kompagni, Akts., for Akts. Olaf H Smith. for Akts. Angr. Christgan, for Akts. Julius Heckscher og for Akts.

Rich____________________

Erik Levison m. II.; Medlem af Besty­relsen for Akts. Kryolith- Mine- og Handels-Selskabet og for Akts. Sagfø­rernes Auktioner m. fl.; Medlem af Kredsbestyrelsen for 1. Sagførerkreds 1936-44; ledende Senior i Studenterfor­eningen 1947-48. Adresse: Hamhros Allé 7. Hellenin

RICHTER   Georg Købmand; f. 7. Dec. 1883 i .Store Heddinge; Søn af kgl. Agent, Købmand Chr. Eichter (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Eli­sabeth f. Krainer (død 1938); gift (9. Féhr. 1912) m. Harriet R., f. 27. Okt. 1890 i Køge, Datter af Konsul, Køb­mand Godt/fred Petersen (død 1904) og Hustru Marie f. Kjelgaard (død 1929). Medindehaver af Firmaet Chr. Rich-ter, Store Heddinge.

Medlem af Bestyrelsen for Ostsjæl­lands Jernbane 1915-25, af Store Hed­dinge Byraad 1921-25, af Bedømmel­ses- og Voldgifteudvalget for Korn- & Foderstof Branchen paa Kbhvns Bors 1932-42, af Direktionen for Sparekassen for Storehedinge og Omegn og af Se-retten; Formand for Store Heddinge Handelsstandsforening. Adresse : Store Heddinge.

RICHTER  Hjalmar Dommer, R.; f. 11 April 1886 i Ringgivo: Sen af Sognt'-pra^st J C L Ru-hfcr f død 1928, se Kraks Blaa Boe 1928) og Hustru Gudrun f. Schjørrinsr (død 1939); gift 1. Gang (19. Aug. 1913) m. Ingeborg R. (død 1945, Si1 Kraks Blaa Bog 1943), Datter af Provsi Søren Holrk (død 1914. se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Kristine f. Schal-dernosc (død 1931); 2. Gang (31. Marts (1949) m. Bodil Johanne R., Datter af Postmester Oluf Olesen og Hustru f. Lundsager.

Assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1904-05; Student (privat dimit.) 1907; cand. jur. 1913; Herredsfuldmægtig i Holsted s. A.; Dommerfuldmægtig sam­mesteds 1919; Dommerfuldmægtig hos Civildommeren i Kolding 1936: Dommer i Holstebro og Struer m. v. 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Amts- os RetsbetjenWuldmægtige 1926-36, Formand 1929-36: Redaktør af Foreningens Maaned6blad „Fuldmægti­gen" 1935-37; Formand for Overvold-giftsretten i Hnsdyrhandler i Ringkø­bing Amt 1939, for Fredningsnævnet for Ringkøbing Amt 1942 samt for Afvan-dingskommissionen for Ringkøbing Amtsraadskreds 1942. Adresse : Holstebro.

RICHTER  Jens Chr. Provst, R.; f. 3. Febr. 1894 i Gandrup; Søn af Mølleejer Anton Richter og Hustru Nielsine f. Christensen (død 1921); gift (8. Okt, 1929) m. Eva R., f. 31. Maj 1905 i Kbhvn., Datter af Postmester Th. Haii-

______________________1162

sen   (død   1920)   og  Hustru   Cecilie   f. Mortensen.

Student (Aalborg) 1913: cand. theol. 1920; ordineret iMedhjælper i Køge-01-semagle s. A. Sognepræst i Øland 1921; tillige Provst for Vester Han og Øster Han Herreders Provsti 1932.

Formand for Øland Menighedsraad og Skolekommission; Medlem af Hjørring Amts Skoledirektion 1942.

Adresse; Øland pr. Halvrimmen.

RICHTER-FRIIS V Bladudgiver; f. 4. April 1893 i Charlottenlund; Søn af Overretssagfører Vald. Friis (død 1906) og Hustru Augusta f. Rioliter (dåd 1937); gift (13. Juni 1937) m. Inger R-F., f. 29. Maj 1905 i Viborg, Datter af Bagermester Niels Christensen (død 1932) og Hustru Ane Maria. f. Chri­stensen.

Student (Ordrup) 1912: Uddannelse i Bladvirksomhed i American Exporter, New York; har siden 1922 overtaget en Række Blade og Tidsskrifter; Indeha­ver af Dansk Bladforlag.

Adresse : Jægersborg Allé 74, Oharlot-tenlund.

RIDDER   Johs. Forstander; f. 8. Okt, 1895 i Rønne; Søn af Parcellist Chr. Ridder (død 1911) og Hustru Cathrine f. Jensen (død 1937); gift (4. Ans. 1922) m. Hansa R., f. 27. .Tuli 1899 i Horsens, Datter af Blikkenslager Emil Hansen oar Hustru Thomasine f. Møller.

Praktisk Landbrugsuddannelse; paa Højskole og Landbrugsskole; Land­brugskandidat 1919; Handelshøjskolens Diplomprøve (H.D.) 1925; Studieophold ved Universitetet og Landbohøjskolen i Bonn Vintrene 1929-30 og 1930-31; Stu­dierejser i Tyskland og Schweiz 1922, i Norge. Sverige og Finland 1926, i England 1928 og i Holland, Belgien oar Tyskland 1939; Lærer ved Tune Land­boskole 1919-20; Konsulent i Planteavl og Regnskabsføring for de fire Land­boforeninger paa Ringkøbingegnen 1921; Assistent ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1922, Fuldmægtig smstds. 1925, Kontorchef 1942, Leder af Bureauet 1945.

Medlem af Redaktionsudvalget for Ugeskrift for Landmænd 1931-48, af Be­styrelsen i den danske Afd. af Nordiske Jordbrugsforskeres Forening fra 1942 og af Bestyrelsen for Kbbvns Amts Land­boforening fra 1949; Censor i Land­brugsøkonomi ved Landbohøjskolen fra 1945; landbrugskyndig Konsulent for Fa­brikant E H Ludvigsens og Hustrus Legat fra 1947.

Har skrevet Bureauets aarlige Beret­ninger samt Artikler i faglige Tids­skrifter; Medarbejder ved Landbrugets Ordbog og fl. a. Haandbøgcr.

Adresse: Storkebakken 16, Kbhvn.NV.

_116J___________________

RIDTER  H  Chr. Hospitalsinspektør, R.; f.   2.   Okt.   1886   i   Helsingør;   Søn   af

Stabsgergent Georg Ridter (død 1929) og Hustru Alma f. Petersen (død 1962); gift m. Clara R., f. 8. Febr. 1889 i Kbbvn., Datter af Vintyper Niels Pedersen (død 1916) og Hustru Mette Marie f. Christensen (død 1908). 4. Kl. Hovedcks. (Helsingør) 1902; Kontorist paa Helsingør Byfogedkouiur

1902-03 og paa Sagførerkontor i Kbhvn.

1903-07; studerede Jura; Skriver under Kbhvns Belysningsvæsen 1907; Assistent ved Kommunehospitalet 1909; Fuldmæg­tig 1917; Inventarieskriver 1918; Forval­ter 1920; Inspektør ved Øresundshospita-let fra 1922; Leder af Epidemibureaiiet under Spansk Syge Epidemierne 1918-21; Studierejser i en Række europæiske Lande og i U.S.A.

Medlem af Bestyrelsen for Kommunal Assistentforening 1909-17 og for Forenin­gen Kbhvns Kommunes Embedsmænd 1920-25, af Bestyrelse og Forretningsud­valg for Kbhvns Kommunalforening 1912 -14 og 1920-25, af Ledelsen for Fælles­repræsentationen for offentlig ansatte Tjenestemænd 1917-25, af Bestyrelsen for Laaneforeningen for Embedsmænd i Sta­tens, Kbhvns og Frdbg. Kommunes Tje­neste 1911-26; Redaktør af Kbhvns Kom­munalforenings Blad Absalon 1914-20 og af Tidsskrift for danske Sygehuse fra 1925; Formand for Fællesudvalget for Central-Arkiv for danske Sygehuse fra 1928; Medlem af Dansk Standardlse-ringsraad fra 1929; Raadgiver f or Sund­hedsstyrelsen i Sager vedr. Sygerius-byggeri og Sygehusdrift 1936; Medlem af Aledicinalnævnet • 1939, af Forret­ningsudvalget for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdom­me 1936 og af Bestyrelsen for Forenin­gen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1942-49; Sekreter i Sygi'hus-mspektørforeningen 1925-46; i tysk Fan­genskab, Vestre Fængsel, 12.-23. Dec. 1943; Æresmedlem af Kbhvns Kommu­nalforening 1948; korresponderende Med­lem af Sygehus-Forvaltningens Organi­sationer i Finland, Norge og Sverige.

Har skrevet Kbhvns Kommunalfor­enings Jubilæumsbog (1923); Danske Sygehuse I (1928); Beretninger, Fore­drag etc.

Adresse : Øresundshospitalet, Kbhvn.Ø.

RIEGELS H V Godsejer; f. 23. Jan. 1894 paa Bruunshaab ved Viborg; gøn af Proprietær if Vi ttiegels (død _19U4) og Hustru Johanne Louise f. Christen sen (død 1941); gift (26. Juli 1925) m. Bodil R,, f. 22. Marts 1906 i Viborg, Datter af Vinhandler, Sparekassedirek­tør Jens Jensen (død 1925) og Hustru Valborg f. Laursen (død 1915). Student (Viborg) 1911; cand. pliil.

_________________ Rifb

1912; 1. Del af Skovbrugseks. 1913; praktisk Uddannelse i Skovbrug i Dan mark og Sverige 1913-14; Ø. K.'s Tro­peskole 1914; ansat ved Ø. K.'s Teak­skove i Nordsiam 1914-24; i Prag 1924 25 for Firmaet Fritz Johansen & Go.; Prokurist i Akts. P S Plum og Akts. H Klitgaard & Co. 1925-27 og i Akts. Philip W Heyinan 1927-30; Direktør for Akts. H C Christiansen 1930-32; Ejer af Broks« fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Arbejds­giverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen fra 1938; Formand for Pjæstø Amts Tolvmandsforening fra 1941; Medlem af Repræsentantskabet for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger fra 1947. Adresse: Broksø pr. Braaby.

RIEMANN G E Direktør, cand. polit., R.; f. 22. Juli 1889 i Nørre Nebel; Søn af Sognepræst P J S Riemann (død 1928) og Hustru Marie f. Engberg (død 1901); gift (17. Maj 1918) m. Elisabeth R., f. 27. Nov. 1894 i Baarse, Datter af Sognepræst Emil Jespersen (død 1901) og Hustru Margrete f. Pontoppi-dan (død 1919).

Student 1910; cand. polit. 1916; ansat i Nordisk Ulykkesforsikring 1916; Fuld mægtig i Statens Fordelingskontor 1918-19; Kontorchef i Nordisk Ulykkesforsik­ring 1920; Underdirektør 1929, Direktør i Nordisk Livsforsikring og Nordisk Ulykkesforsikring fra 1934.

Lærer   ved  Forsikringsskolen   1919-29; Docent ved Forsikringshøjskolen 1924-30; Medlem  af   Bestyrelsen  for   Livs- n>; Genforsikringsselskabet  Dana, for  Pen­sions- og Livrenteinstitutet  af  1919  fra 1934,    for   Akts.   Nordisk   Brandforsik­ring fra 1948, for Dansk Ulykkesforsik­rings-Forening 1934-48,    for    de   danske Livsforsikringsselskabers    Forening   fra 1936 og af Hovedbestyrelsen l'or Forsik-ringsforeningen 1935-38 og 1940-42. Adresse Vilvordev. 51, Charlottenlund. Sommerbolig •. St. Elmue pr. Fakse.

RIFBJERG   Sofie Skoleinspektør,   mag. art.;    f.   31.   Dec.   1886  i   Havrebjerg; Datter af Lærer Gustav  Petersen  (død 1937)   og   Hustru   Johanne  f.   Rifbjerg (død 1940).

Præliminæreks. (Slagelse) 1904; Læ-rerindeeke. (N /ahles Skole) 1911; mag. art. 1925; Privatlærerinde 1904-07; Læ­rerinde ved Den Kellerske Aandssvage-anstalts Skole 1907-09, ved Aalborg høj­ere Pigeskole 1911-13 og ved Kbhvns Kommunes Værneskole 1914-30; Leder af Værneskolen, Øresundsv. 7, 1930-36; sko­lepsykologisk Arbejde ved Kbhvns kom­munale skolevæsen 1936; Leder af dette Arbejde og Skoleinspektør 1933; In­spektør for Kbhvns Kommunes Hjæl­peklasser 1945.

Ri f b______________________

Medlem af Bestyrelsen for Social-pæ-dagogisk Forening for ny Opdragelse, for Foreningen af 1915 og for Nordisk Hjælpeskoleforbund. Tildelt Tagea Brandts Legat 1941.

Har udgivet: Dansk standardiseret Revision af Binet Simons Intelligens­prøver (s. m. Marie Kirkelund, 1930) Børnepsykolog!; Udviklingshemmed. Børn (1935); Børnenes Kaar i Stor­byen (1946); Medredaktør af Alt om Børn (1942). Oversættelser: Cyri] Bart: The Young Delinquent (1937, 9. m. Helga Mollerup) og The subnormal Mind (1941, s. m. Lilly Rifbjerg); Oharlotte Bfibler: Smaabørnsprøver (1944, s. m. Lilly Rifbjerg). Adresse : Kochsv. 8, Kbhvn. V. Sommerbolig: „Feriehuset", Hjerting. BUS P J Museumsinspektør, Dr. pliil.; f. 26. Maj 1910 i Aarhus; Søn af Vin-ihandlcr Olir. Riis (død 1927) og Hustru Elisabeth f. Jørgensen; gift (6. Okt. 1936) m. Læge Nanna Baagøe R., f. 24. Maj 1906 i Svendborg, Datter af Købmand Ejnar Baagøe (se denne).

Student (Aarhus Katedralskole) 1928; studerede ved det svenske arkæologiske Institut i Rom i 1930; mag. art. 1936; Dr. pdidl. 1941: deltog i Oarlsberg'fon-dets Udgravninger i Hama i Syrien 1932, 1933, 1936 og 1937; ansat ved Na­tionalmuseets Am-iksamling 1938, Inspek­tør 1940, Leder af samme 1941.

Har skrevet: Tyrrhenika, an Archae-ologkal Study of the Etruscan Sculp-ture in the Arehaic and Classical Pe-riods (Dlsputals, 1941); Den etruskiske Kunst (1948): Afhandlinger i Fagtids-skriftt'r; Medudgiver af Fundene fra Carlsbergfondets irdfrrnvninger i TTama fra 1939: Redaktør af Nationalmuseets Skrifter fra 1943 og af Fra Nationalmu­seets Arbejdsmark fra 1945.

Tildelt Carl Jacobsens Museums-rnandslegat 1948.

Adresse : Solsortv. 23. Kbhvn. .F.

RIIS-PETERSEN Aage Tandlæge, K : f. 6. Juli 1887 i Horsens; Søn af Ba­germester Claus Clausen Petersen (død 1933) og Hustru Marie Kristine f. Riis (død 1931); gift (6. Ans. 1918) m. Anna Kirstine R-P., f. 20. Dec. 1893 i Nyborg, Datter af Sagfører, Spare­kassedirektør Frederik Lersey (død 1926) og Hustru Ane Kirstine f. Lår-fen (død 1932).

Præliminæreks. (Svendborg) 1903; Tandlægeeks. 1908; Assistent! jpneste i Svendborg og Doilmimd 1908-10; Stu­dieophold ved University of Pennsylva-nia, Pliiladelphia, D.S.A. 1910-11, Dr. of flent-hal surgery smstds 1911; Assdstent-tjeJWt'C i Aalborg 1911-13: prakt. i Oden­se fra 1913; Garnisonstandlægf. fra s. A.

_______________________1164

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Garnisonstandlæger fra 1914 (For­mand fra 1918) og for Fyns Tandlæge­forening 1913-21 og 1931-42 (Formand 1920-21 og 1933-42); Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Tandlægefor ening fra 1939, Formand fra 1946; Medlem af Odense Byraad 1942-43.

Redaktør af Jubilæumsskriftet < m Dansk Tandlægeforening i Anl. af For­eningens 75 Aars Jubilæum (1948).

Adresse:   Gerthasv.  2,  Odense.

RIISAGER  Knudåge Komponist, R.; f. 6. Marts 1897 i Port Kunda, Busland; Søn af Ingeniør Emil Riisager (død 1919) og Hustru Henrikke f. Olufsen (død 1938); gift (6. Juli 1920) m. .Maler inden Ase R., f. 7. Jan. 1899 paa Frdbg., Datter af Fabrikant William Klenow (død 1918) og Hustru Meta f. Weng'ler (død 1949).

Student (Henrik Madsens Skole) 1915: cand. polit. 1921; fung. Sekretær i Post-og Telegrafvæsenets Hovedrevisorat 1925, Sekretær 1926, i Finansministeriets 3 Hovedrevisorat 1927, Fuldmægtig 1929, Ekspeditionssekretær 1936, Kontorchef 1939; studerede Musikteori og Kompo­sition hos Otto Malling og Peder Gram, Violin hos Peder Møller; Stu dieophold i Paris 1921, 1922 og 1923, studerede hos Albert Roussel, Paul Le Flem og hos Hermann Grabner, Leip-zig 1932- debuterede med Strygekvartet 1919; Anckerske Legat 1931; Wilh. Han­sens Musikforlags Hædersgave 1939; Den kulturelle Fonds Hædersstipendium 1942.

Formand for Unge Tonekunstnere? Selskab 1922-24, for Censurkomitéen. for Foreningen Ny Musik 1925-30, for Dansk Komponist-Forening og Komponistfon­den fra 1937 samt for Dansk Kompo­nist-Forenings Jubilæumsfond fra 1938; Medlem af Musikraadet, af Nordisk Komponistraad og af Bestyrelsen fur Samfundet til Udg>ivelse af dansk Mu­sik, for Koda, for Wilh. Hansens Musikforlags Hæderslegat og Formand for Det Unge Tonekunstnerselskabs Legat; Medlem af Repræsentant­skabet for Dansk Korforening og for Dansk Tonekunstnerforening; Musik­konsulent ved Statsradiofonien fra 1942; Medlem af Landsdelsorkesterud­valget, af Undervisningsministeriets staaende Droit moral-Udvalg, af Det Danske Selskabs Arbejdsudvalg 1944, af kungl. mnsikaliska Akademien i Stockholm 1944, af Hærens Musiktilsyn 1946 og af Statsradiofoniens Kulturud­valg 1948.

Artikler og Afhandlinger i danske os udenlandske   Tidsskrifter og   Dagblade.

1165_______________________

Har skrevet: F L Smidth og Co. 1882-1922.

Kompositioner: Erasmus Montanus; Klods Hans; Fastelavn; Oomedie; Pri-mavera; fire Symfonier og flere sym­foniske Værker; adskillige Kammer-musikværker, Mandskorsange, Trum-petconcertino, „Dansk Salme" (Kor­værk); Balletterne Benzin (Det kgl. Teater 1930), Cocktail-Party, Tolv med Posten (Det kgl. Teater 1942), Qarrt-siluni (Det kgl. Teater 1942), Slaraf­fenland (Det kgl. Teater 1942), Fugl Fønix (Det kgl. Teater 1946) og Etude (Det kgl. Teater 1948) samt Musikken tiil Darduse af Johs. V Jensen (Det kgl. Teater 1937), til Niels Ebbesen af Kaj Munk (Det kgl. Teater 1945), til Pilatus (Det kgl. Teater 1947) og til Det kgl. Teaters 200 Aars Jubilæums-forestilling 1948.

Adresse : Glahns Allé 43, Kbhvn. F.

RIISING Jørgen Læge, R.; f. 24. Okt 1893 i Odense; Søn af Skoleinspektor W D Rasmussen (død 1945) og Hustru Marte f. Biising (død 1924); gift (22. Okt. 1920) m. Signe R., f. 10. April 1890 i Laurbjærg, Datter af Sognepræst Peter Bartholdy (død 1928) og Hustru Marie f. Gad (død 1943).

Student 1911; med. Eks. 1919; ansat ved forskellige Hospitaler 1919-23; prak­tiseret i Otterup fra 1923; Læge ved Mødre- og Spædbørnshjemmet Nislev-sraard fra 1926 og ved Østruplund Ung-domslejr fra 1941.

Medlem atf Bestyrelsen for Fyens Læ-" geforening 1930-45 (Formand 1936-45), af Hovedbestyrelsen for Den alm. danski' Lægeforening Jra 1945, af Voldgiftsraa-det for Sygekasser og Læger fra 1934. af Hovedbestyrelsen for Landsforenin­gen for Mentalhygiejne fra dens Stif­telse og af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen til Bekæmipelse af Børne­lammelsen og dens Følger fra dens Stif­telse ; Formand for Repræsentantskabet os Bestyrelsen for Banken for Otterup og Omegn fra 1949.

Startet Pyens Lægeforenings Labora­torium for praktiserende Læger 1935

Adresse: Otterup.

Sommerbolisr: J<»r»ensø pr. Otterup.

RIISKJÆR Henrik Amtslæge, D. r. K.M.; f. 3. Okt. 1881 i No ved Ringkø­bing ; Søn af Landmand Peder Poulsen, Riiskiær (død 1921) og Hustru Ane Marie f. Mogensen (død 19J2); gift (5. Sept. 1913) m. cand. p'hil. Fanny R., f. 10. Sept. 1889 i Middelfart,, død 1943, Datter af Bogholder Georg E Lumholtz (død 1917) og Hustru Thora f. Jensen.

Student (Ribe) 1904; med. Hks. 1911; kst. Reservelæge ved Garnisonssygehu-set i Kbhvn. i 1911; Lægekandidat ved

__________________Rind

Odense Sygehus 1911-12; kst. Reserve­læge ved Julemærkesanatoriet ved Kol­ding i 1912; prakt. i Flavenskjold 1912; i Hallund 1915; j Vojens 1920; i Grind­sted 1921- i Skern 1922; Embedslæge-eks. 1923) Kredslæge i Skern 1926; Amts- og Kredslæge i Skanderborg 1937.

Adresse : Skanderborg.

RIMESTAD H T Civilingeniør, Direktør, R.; f. 26. Marts 1885 i Aarhus; Søn af Regnskabsrlirektør ved Statsbanerne C O Rimestad (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Sophie Frederikke f. Jespersen (død 1889); ugift.

Ingeniøruddannelse i Bayern, Eksamen 1908; Ingeniør i Ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen s. A.; Løjtnant i Kystartille­riet 1914-19; Ingeniør i Siemens Elektri­citets Akts. i Kbhvu. Ira 1921, Proku­rist i Selskabet 1925, Direktør 1932-47; Studieophold i Udlandet 1924-26.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af 1860 fra 1924, Formand 1935-48; For­mand i Dansk Smalfilmklub 1936-44. Medlem af Bestyrelsen for Elektrotek­nisk Forening 1940-48 og for Selskabet for Staden Københavns Historie og i'o-pografi 1941: Formand for Bestyrelsen for Kbhvns Elektroinstallatørforeiiin;rs Bolig- ok Understøttelsesfond 1941 os for C V Rimestads Mindelegat 1935-49; Med­lem af Bestyrelsen for Kommitteret Ge­org Petersen og Hustrus Legatfonds (Formand) og for Grosserer Axel Holms og Hustrus Legat; Medlem af Bestjrei­sen for Akts. for Opførelse af Arbejder­boliger, Dansk Automatisk Knr-Kpnlrol, Akts., Nordisk Vendifw, Akts., Siemens .Stærkstrøm, Akts.. Siemens Svagstrøm Akts., Elektricitets Akts. Elektrolnma og Blindt1.-: Arbejde Akts.; Statens Kom­mitterede ved Blindefabrikken Jllifa 1941.

Adresse : Svanemøllcv. 51. Hellerup.

RINDOM Erik cand. mag., Redaktor, R • f. 16. April 1882 i Kbhvn.; Søn af Sognepræst A F L Rindom (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Johanne f. Birch (død 1929); gift (27 Jnni 1931) med Ellen R., f. 9. Aug., Datter af Translatør Vilh. Birch og Hustru Rhitra f. Schmidt.

Student (Lyeeum) 1900; cand. mag. 1908; undervist ved kbhvnske og frdbgske Skoler; Lærer i Dansk ved Hærens Officersskole 1909-44; Med­redaktør af Karl Meyers Konversations­leksikon; Redaktør af Gads danske Magasin 1921-36; Kronik-Redaktør, lit-terær Redaktør og Universitetsmedar-bejder ved l'olitiken til 1947.

Litterære Arbejder: Harald Høfif-ding (1913); Samtaler med Harald Høff-ding (1918); Kantate ved Hærens Of­ficersskoles 50-Aars Jubilæum (1918);

Rind

Skoleudgaver tot Dansklærerforenin­gen; Medarbejder ved Bogen om Knud (1943) og Bogen om Bdrck (1944); desuden Artikler i Tidsskrifter m. m.

Adresse : Pile Allé 55, Kbhvn. F. Sommerbolig :   Halvvejshuset,   Nordre Strandv. 84,  Helsingør.

RINDOM   Jørgen  Grosserer; f. 25. Juli 1890 i Kbhvn.;  Søn al  Grosserer Axel Itindom  (død  1919) og  Hustru Cordelia f.   Jlarboe   (død   1928);  gift   (7.   April 1921) m. Aase U., f. 15. Maj 1896 i Hel­lerup,    Datter    af    Forsikriiigsdirektør Clir. Højrup (se denne).

Købmandsskoleeks. 1909; Ophold i Tysklaud, England og Frankrig i for­skellige Forretninger 1909-13; O'rosserer-borgerskab 1914; Medindehaver af Fir­maet A Kindom 1914; Eneindehaver 1919.

Medlem af Bestyrelsen for forskellige Aktieselskaber.

Adresse ; Strandv. 188, Chariottenlund.

RINDOM Svend skuespiller, Forfatter; f. 30. Juni 1884 i Kbhvn.; Søn af Sog­nepræst A F L Rindom (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Johanne f. Birch (død 1929); glit 1. Gang (.28. April 1911) m. Skuespiller­inde Ellen Itmdom (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922); gift 2. Gang (4. Sept. 1926) m. Skuespillerinde Henna K., Datter af .Restauratør Peter Christo-phersen.

Student (Lyceum) 1902; cand. phil. 1903; Debut som skuespiller paa Aar-lius Teater 1903; Debut som Forfatter 1910; Sceneinstruktør og Filmsinstruk-tør.

Har bl. a. skrevet Skuespillene : Fred paa Jorden (1915, Folketeatret) ; Det sorte Faar (1917, Det ny Teater) ; Ty­rannens Fald (1919, Det ny Teater) ; Fugl Føniks (1921, Folketeatret) ; Gol-gatha (1922, Det ny Teater) ; Wiener-barnet (1923, Det ny Teater) ; Kobber­bryllup (1924, Dagmarteatret) ; Den store Stemme (1924, Det ny Teater) ; Pre­mieren (1925, Dagmarteatret) ; Jacob (1932, Riddersalen) ; Præster (1934, Betty Nansen Teatret) ; Der Triumph des To­bias (1939, Die Komodie, Berlin) ; har skrevet 40 Talefilmsinanuskripter.

Adresse : Nyhavn 8, Kbhvn. K.

RINGBERG Hj. Civildommer, R.DM. j f. 19. Okt. 1889 paa Beldringe ved Præst« ; Søn af Godsforvalter P A Eingberg (død 1904) og Hustru f. Kiær (død 1947); gift (14. Okt. 1916) m. Anna A B., f. 11. Marts 1891, Datter af Skibs-kaptajn J J Jepsen (død 1898) og Hu­stru f. Berthelsen (død 1927).

Student (Herlufsholm) 1908; cand.jur. 1913; Assistent i Generaitolddirektora-tet 1916; Assistent i Justitsministeriet

1916, Fuldmægtig 1922; kst. Kontorchef 1928; kst. Dummer i Kjøge 1924-25; Amtmand over Færøerne 1929: Civil­dommer i Odense Købstad 1936.

Formand for Fredningsnævnet for Odense Amtsraadskreds 1939; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Dommer-forening 1939, Formand 1945.

Adresse : Odense.

RINGSTED   Axel   Overkirurg,  Dr. med., M.T.Fi.p.p.;  f. 5.Febr.l904  paa  Frdbg.; Søn af  Grosserer Knud  Ringsted   (død 1946)  og Hustru Htrtha  f. Bayer   (død 1936);   gift    (28.   Jan.   1937,   separeret 1946)  m.  Annelise  li.,  f. 17.   Aug. 1915, Datter al'  Entreprenør  Henrik  Henrik­sen  og Hustru  Camilla   f.  Kongshaiig. Student   (Frdbg.   Gymnasium)    1921; med. Eks. 1929; ansat ved Hospitaler i Kbhvn. og Provinsen 1929-33; Assistent ved   Rigshospitalets  kirurgiske   Polikli-nik 1933-35 og ved patologisk  Institut, Frdbg. Hospital 1935-36; Dr. med. 1936; 2. Reservekirurg ved Kblivns Amts Sy­gehus i Gentofte 1936-38;  1. Reservekirurg smstds 1938-42; 1. lieservekirurg ved Skt. Lukas   Stiftelse   1942-46;   Specialistaner-kendelse i Kirurgi og kirurgiske Kviu-desygdomme   1939;   Læge   ved   Dansk Hade  Kors  Ambulance 1939-40;  Prosec-tor chirurgiae  ved Kblivns  Universitet 1942-43;  Lektor  i  Kirurgi  1943-46;  Stu­dierejser  til  Stockholm  og  paa Rockc-feller   Foundations   Stipendiet   til   Bo­ston,  li.S.A. (Børnekirurgi) 1946;  Over­kirurg  ved  Aalborg  Amtssygehus 1946. Har      skrevet   Disputats   om   Testie­forandringer   ved   E-avitaminose   (1936), en Monografi om neuro-inuskulære For­andringer ved E-avitaminose (s.m. Prof. L  Einarson  1938) samt  kirurgiske Ar­bejder  bl.  a.   om  lleus,   har  for disse Arbejder modtaget Overlæge l Svindt's Pris  for 1945,

Udenl. Ordener: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.4. Adresse :   Amtssygehuset,   Aalborg.

RINGSTED   Erik  Direktør;  f. 2. Marts 1890    i    Tved;    Søn    af    Kolonibesty­rer i Grønland Carl Ringsted (død 1896) og   Hustru   Henriette   f.   Clausen   (død 1938); gift  (7. Sept. 1918)  m. Josephine Margaret  li.,  f.  i  Glasguw,  Datter  ai Slubsværftsdirektør J J Peck (død 1929) og Hustru Margaret f. stewart.

Skibsteguerlærling i Akts. Burmeister & Wain 1906-10; Skibstegner i Akts. Kblivns Flydedok & Skibsværft 1911 ug i Firmaet Doxford i Sunderland 1912; Bachelor of Science ved Universi­tet i Glasgow 1913; Skibstegner og (Jhefkuiistruktør i Barclay Curie & Co., Ltd.. Glasgow 1913-19; Overingeniør, Underdirektør <>k Direktør i Akt,-. Kblivns Flydedok & Skibsværft 1919-27; Overingeniør i Akts. Burmeister ,v.

JUOT_______________________

Wain 1927; Direktør ved Odense Staal-skibsv;i>rft 1933.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948; Medlem af 'Repræsen­tantskabet for Fyens Disconto Kasse 1942, at Bestyrelsen for samme 1943 as af Bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond 1947.

Adresse: Odense.

RINGSTED  Henrik V Journalist; f. 19. Okt. 1907 i Khhvn.: Søn af Dr. med. Hans Chr. Ringsted og Hustru Elisa­beth f. Gulstad (død 1942); gift (25. Juni 1932) m. Grete B., f. 23. Juli 1910 i Kbhvn.. Datter af Ingeniør Knud Schatter (død 1926) nu Hustru "Wanda f. Marengsen (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1925; cand. mag. 1931; Lærer ved Østre Bor-serdydskole andre Sknler ny Kursus 1931-32: ansat ved Politiken fra 1932. Redaktionssekretær mnsMa. 1939; Kor­respondent for Politiken i Berlin 1939-45; allieret Krigskorrespondent ved Pots-dam-Konferencen 1945. verl Belsen Pro­cessen s. A. oc ved Niirnhercr-Processen 1945; bragte Isted-Løven hjem til Dan­mark Okt. 1945.

Tildelt Henrik Cavling-Prisen  1946.

Har skrevet: Omkring Tysklands Fald (1945): Hvad Hitler saapde (1946>: Maskerne falder i Niirnberg (s. m. Hel­ge Knudsen. 1946).

Adresse; 27. Argyll Tload, London \V. 8., England.

RINGSTED   Svend Direktør. Civilinge­niør; f. 30. Aug. 1893 i .Tnlianehaab: Røn af Kolonibestyrer i Grønland Carl Ttinested fdød 1896) og Hustru Hen­riette f Clausen (død 1938): gift (6 Mai 1922) m. Asta Tt.. f. 9 Sept. 1902 i Kbhvn.. Datter af Læge Vilhelm F,n-Brelbreth-TTolm og Hustru Karen f. Ge-ther.

Student. (Østersøgades Gymnasium^ 1911; cand. polvt. (Maskiningeniør^ 1917: Driftsleder i Akts. Dansk Afvul kaniseringsfahrik i Køge 1917-18: ansat hos Ingeniør T Kriiger, Kbhvn. 1918-20; i Handelsfirmaet, Ringsted & Semler, Kbhvn. 1920-22. Medindehaver 1922; le­der af Akts. TV Hanske Spritfabrikkers Driftskontor 1923-41; adm. Direktør for Det Danske Staalvalseværk. A/S, Frede­riksværk 1942.

Formand for Dansk Ingeniørforenings Maskiningeniørgruppe 1934-40 og Med­lem af Foreningens Hovedbestyrelse 1940-46: Medlem af Akademiet for tin tekniske Videnskaber 1939. Formand for Gruppen for Virksomhedernes Organisa­tion og Økonomi 1943-48. Viivpr.TsidPnt for Akademiet 1943-48.

Adresse : Strandv.. Frederiksværk.

________________   Rise

RISCHEL  Ax«l Overlæge, t)r. med.; f. 6 Aug. 1903 paa Frdbg.; San af Drifts­bestyrer, cand. po'yt. Th. V R Rischel

(død 1939) og Hustru Mathilde f. Galle (død 1943); pift (7. Sept. 19281 m. Ruth R., f. 18. Ma.i 1902 i Tølløse, Datter af Kordegn O V T Petersen og Hustru Camilla Thora f. Strøm.

Student (Herlufsholm) 1921; med. Eks. 1928; Reservelæge ved Sygehuset i Brønderslev 1928-29; 2. Reservelæge ved Vejlefjord Sanatorium 1930-32: Stu­dierejse (Lungekirnrzi) til Tyskland 1934. til England 1939, (Hospitalsbyg-geri) Sverige 1939: Specialistaner-kendelsp (Lungetiiherkiilose) 1934: Dr. med. fThorakoplastik som Led i Be­handlingen af Lungetuberkulose) 1935; 2. Reservelæge ved Bispebjerg Hospitals med. Afd. B 1936-37: Overlæge ved Bo-serup Sanatorium 1937. fnr Avnstrup Sanatorium fra 1940: som Flygtning i Sverige ansat som Assistent ved Sab-batsberg Sjnkhus' R«nt«enafd. Jan.-April 1945. Leder af Beredskapssjuk-huset i Katrineholm (tuberkuløse nor­ske nar danske Fanger fra Sachsenhan-sen og Neuengamme) April-Maj 1945. Adresse: Avnstrup Sanatorium, pr. Roskilde.

RISE   Allan Underdirektør; f. 19. Nov. 1905 i Fredericia; Søn <vf Grosserer TMi. Rise (død 1938) og Hustru Marie Emi­lie f. Hoilmann (rlød 1944); gift (13. Dec. 1936) m. Kilen Aenete R.. Batter af Fabrikant H P Springborg, Aal­borg (død 1935) og Hustru Katrine f. Nørgaard.

Situdent (Østerspvjrades Gymnasium) 1924; cand. jur. 1930; Sagførerfuldmæg­tig s. A : Sekretær ved de nordiske Ar-bejdsaiverforeningers Kontor i Brnxel-les 1931-32: Sekretær i Dansk Arbejds­giverforening 1932; Fuldmægtig i Je grafiske Faes Organisation 1938; Kon­torchef i Dnnsk Arbejdsgiverforening 1942. Underdirektør smstds 1948.

Medlem af det i Henh. til Lov om Arheidafnrnold nedsatte Fællesudvalg 1944-45: Medlem af den danske Delega­tion til de internationale Arhejdskon-ferencer i Genévp 1932-37. i Paris 1945 i Montreal 1946. i Genéve 1947 og i San Frandsen 1948.

Adrespp • Prinsesse Alexandrines Allé 14. Charlottenlnnd.

RISEBYE   Elof Kunstmaler. Docent- f 3. April 1895 paa Frdbg.: Søn a,f Glar­mester F,dv. Ttisebye (død 1928) og Hustru Pauline f. Lerche; n (fif t.

Ophold i Amerika 1905-13: Uddan­nelse pa.i Art Institute i Chicago; Af-o-ang fm Kunstakademiet 1921: Stu­dierejser til Udlandet, hl. a til Ægyp­ten, Tyrkiet, Grækenland, Frankrig og

Italien; Lærer ved Kunstakademiet fra 1924, Docent 1945; udstillet paa Kunst­nernes Efteraarsudstilling 1916-31, paa Charlotteiiborg 1917-35, paa Separatud­stillinger 1930 og 1931, paa Den nye Udstilling 1932; deltaget i officielle Ud­stillinger herhjemme, i Norge, Sverige og Frankrig; Gæst paa Den frie Ud-stilline 1936-39, Medlem fra 1940; til­delt Eibeschiitzske Præmie 1926, Carl-sonske Præmie 1932, Eckersberg-Meda-illen 1942, Anckerske Legat 1946 og en Række andre Legater.

Gentagne Gange Medlem af Komité­en for Kunstnernes Eftcraarsndstilling og af Bestyrelsen for Malende Kunst­neres Sammenslutning; Medlem af Be­styrelsen for Den frie Udstilling.

Arbejder: Medarbejder lios Joakim Skovgaard ved Arbejder i Lund Dom­kirke os i Bryllupssalen i Khhvns Raadlms og hos Ejnar Nielsen ved Mosaikudsmykningen i Stærekassen; Fresko- og Kalkmalerier i Sindal Kirke (1920), Vejlby Kirke ved Allingaabrn

(1923),   Skt.   Markus   Kirke   i   Kbhvn.

(1924) og Gedser Kirke (1925) m. m.; endvidere bl. a. Golgatha (1936); Nat-tegæst (1939) • Svededugen (1941); Alle Sjæles Nat (1942); Jorden (1943); Men­nesket (1945); Den døde Soldat (1946); Bogillustrationer; repræsenteret paa Museerne i Aalborg, Aarhus, Kolding og Trondheim samt i Randers og Es­bjerg Kunstforening.

Har  skrevet:   Ejnar  Nielsens  Mosai­ker    (1942);    Artikler    om    Kunst    os Kunstnere  i  forskellige Tidsskrifter. Adresse:   Amalieg.   11 A,   Kbhvn.   K Sommerbolig :  Risebye'sbus, Gurre pr.  Kvistgaard.

RISOM   Sven ' Arkitekt,   StaMnventarie-

iiisuektitr, R.; f. 3. Nov. 1880 i Kbhvn.; San af Læge ved Det kgl. Teater, Pro­fessor Johan M Risom (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Tlia-lia f. Rothe (død 1918); gift m. Inger R., Datter af Forfatteren Axel Henri-oues (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Frederikke f. Meyer (død 1933).

Student (Birkerød) 1899; Tømrer­svend 1902; Afgang fra Kunstakade­miet 1909; studeret og tegnet ved Ecole francaise d'Athénes Udgravnin­ger i Grækenland; Akademiets store Guldmedaille 1914; to Gange tildelt (lentofte Kommune? Pnrrnie for smuk­ke Bygninger.

Mangeaarig Udstiller paa Charlotten-bong; Medlem af Bestyrelsen for Aka­demisk Arkitektforening 1920-21 og af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg

_________________________U68_

1931-33;   udgivet   flere   Opmaalinger   af gamle Bygninger.

Har   bygget   flero   større   og   mindre Villaer, navnlig i Nordsjælland,  bl. a. Rosenlund   i   Vedbæk,   Søbækgaard    i Espergærde og Ankerhus i BIoMius. Ud­arbejdet  Byplan  paa to  større Arealer og bygget Alderdomshjem for Hørsholm Kommune 1922; vundet flere Præmier i Konkurrencer om  Bygninger og Bypla­ner ; udført større Arbejder for Akts. De Forenede  Bryggerier  fra  1921,  saaledes Mineralvandsfabrikken  paa  Tnborg  m. m., Udvidelse al Bryghusene der og paa Kongens Bryghus samt Funktionærboli­ger Tnborgvej;  opført  et større  Bolig­kompleks  i   Ordrup   1930;   Ejendommen Nørregade   15:   Nordhavnsgaarden   paa Østerbro  for  Foreningen   Socialt Bolig-Byggeri   1934:    Hotel   Frederik   IV   og Store Kro i Fredensborg 1936; Set. An-næ   Kirke  i   Sundby  1938;   Statsinven-tarieinspektør og Sekretær ved Statsin-ventarie-Kommissionen     under     Inden­rigsministeriet 1933. Adresse :  Ringkøbings. 10, Kbhvn.  ø. Sommerbolig :  Fredensborg.

RITZAU   Lauritz   Direktør,  E.DM.p.p.; f. 18. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Direk­tør E N Ritzau   (død 1903)  og Hustru f.   Brenneche   (død   1911);   gift   (April 1920)  m. Lili R.,  f. 29.  Nov. 1893, Dai-ter af Ingeniør  H  F  Boje   (død  1921) og Hustru f.   Møller   (død  1930).

Student (Herlufsholm) 1904, cand.phil. 1905; ansat ved Ritzaus Bureau 1908; Sekondløjtnant 1909; Uddannelse ved Wolffs Bureau, Berlin 1909, Reuters Bu­reau, London 1910; Medlem af Ritzaus Bureaus Bestyrelse 1911-16- Direktør smstd«. 1916; adm. Direktør 1923.

Formand for Dansk Radioklub 1922-24 og for Kbhvns Radioklub 1924-28, Æres­medlem a,f sidstnævnte; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Komtelburcau og for Akts. Knipschildt 4 Eskelund.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.: I.Kr.5. • Po.P.R.4.: S.V.3'.; U.P.O.3.

Adressu; 1'uUurgv. 90, Hellerup.

RITZAU Viggo fh. Politimester, R.; f. 10. Maj 1873 i Køge; Søn af Justits-raad, Prokurator Ritzau (død 1905) og Hustru Eugcnie f. Glad (død 1905); gift (20. Maj 1904) m. Emmy R., f. 6. Maj 1875 i Kbhvn., Datter af Di­rektør E N Ritzau (død 1903) og Hu­stru Elise f. Jensen (død 1878).

Student (Herlufsholm) 1891; cand.jur. 1898; By- o« Herredgfuldmægtig i Ebel­toft 1898; Fuldmægtig ved Randers Amt 1910;  Politimester i Køge m. v.  1919-43 Adresse .•   Køge.

ROBBERT   R A Grosserer, Skibsreder. R.; f. 16. Aug. 1873 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Konsul Charles Christensen

(død 1900) og Hustru Helene f. Wag­ner (død 1904); gift (8. Dec. 1906) m. Ebba Elisabeth R., f. 16. Juni 1886 i Amoy, Kina, Datter af Telegrafbesiy-rer Albert Suenson (død 1911) og Hu­stru Elisabeth f. Bock (død 1923).

Uddannet hos Otto Mønsted, Aarhus, 1889-92 og i England 1892-94; ansat hos P Bornholdt & Co., Petrograd og Riga 1894-99; etablerede egen Befragtnings-forretning i Kbhvn. 1900; Medstifter af og korresp. Reder for Akts. Det Dansk Norske Dampskibsselskab fra 1916; Direktør i Genforsikrings Akts. Rossia 1929-37.

Medlem af Bestyrelsen for The Bal­tic and International Maritime Confe-rence 1915-38 og Formand for dennes Executiv Komité og Documentary Coun-cil 1922-27; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dampskibsselskabet af 1912 fra 1912, for Genforsikrings Akts. Rossia 1925-37 og for Dansk Dampskibsrederi-forening 1939-43.

Har skrevet Afsnittet om Dansk Skibsfart d 'Grosserer-Societetet« a-ar-Kge Handelsberetning 1907-21.

Adresse : Niels Andersens V. 82, Hel­lerup.

RODE Aksel Kunsthistoriker, Docent- f. 27. Febr. 1905 paa Frdbg.; Søn af Eks-pi'iHtionssekretair, cand. polit. Svend Rode og Hustru Dadi f. Pock.

Elev paa Kunstakademiet 1923-30; be­gyndte efter Uddannelse som Billed­hugger kunsthistoriske Studier 1930; Rejser i Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, England, Holland og Spa­nien ; kst. Inspektør II ved Statens Mu­seum for Kunst, Kobberstiksamlingen, 1943, udnævnt 1945; Konsulent for Bing og Grøndahls Porcclænsfabrik s. A.; Docent i Billedkunstens Historie ved Akademiet 1948.

Har skrevet: Maleren Otto Haslund (1940); Mogens Bøggild (i Vor Tids Kunst, 1942); Niels Skovgaard (1943); Medarbejder ved Danske Tegninger (1945) ok ved Vor Tids Kunst og Digt­ning i Skandinavien (1948). Afhand­linger i forskellige Aars- og Tidsskrif­ter.

Adresse.: Nybrov. 247, Lyngby.

RODE Ebbe Skuespiller, R.; f. 10. Maj 1910 paa Frdbg.; Søn af Forfatteren Helge Rode (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Forfatterinden Edith Rode (se denne); gift (31. Ma.i 1939) ni. Skuespillerinde Bodil Kjer (se denne).

Skuespiller ved Dagmarteatret 1931: ved Det kul. Teater fra 1932.

Hovedroller : Titelrollerne i Etienne, Chas, Aladdin, Landstrygeren, Pilatus og Apollon fra Bellac; Roy Cronniu

___________________Rode

i Waterloo-Broeii; Richard i Du skønne Ungdom; Sønnen i Moderen; Kain i Kain og Abel; Døden i En Sjæl efter Døden; Mio i Vintersolhverv; Osvald i Gengangere; Rolf Swedenhielm jun. i Swedenhielms; Sannæs i En Fallit; Mr. Ernest i Bunbury; Arvid i De røde Tjørne; Britannus i Cæsar og Cleopa-tra; Quizz i St. Markusaften; Monsieur Henri i Eurydike; Jacob i Nattefrost; Hjalmar Ekdal i Vildanden o. a.; Sten-maaren i Filmen Afsporet; Søren Søn-dervold i Filmen Søren Søndervold; Kri-stinus BiTgman; John i John os Irene o. a. Filmsroller.

Har udgivet Pjecen: Krigen paa Vandring. En Rustale.

Adresse: Frdbg. Allé 40, Kbhvn. V.

RODE Edith Forfatterinde, MI&A.p.p.; f. 23. Febr. 1879 i Kbhvn.; Datter af Professor Hofmediciis Carl Nebelons (død 1904) og Hustru Harriet f. Kielle-rup; gift m. Forfatteren Helge Rode (død 1937. se Kraks Blaa Bog 1936), Søn at Dr. plril. Gotfred Rode (død 1878) og Hustru Margrethe f. Lehmann (død 1918).

Har skrevet: Misse Wichmann, Et Tidsbillede (1901); Maja Engel (1901); Gold (1902); Tilfredse Hjerter (1905); Kvinde (Fortællinger, 1908); Af Kund-skabets Træ (1912); Sejren (Dagmar­teatret 1913); Pige (1914); Grazias Kærlighed (1919); De evige Gheder (Dagmarteatret 1920); Digte (1920); No­vellesamlingerne : Den tunge Dør (1922), Det bittersøde Æble, Den unge Olding (1929), Afrodite smiler, John Piccolo arver 60 Millioner Dollars (1932); Men­nesker i Mondo (1934); J. e. d. (1943); De tre smaa Piger (1943); Livets Ek­ko (1944): Ogsaa i de andre linse (Roman, 1946)- Idyllen (moderne Vau­deville i l Akt, 1947): I.hskunst uden Filosofi (1948); I Livets Klo (1949) Medarbejder ved Berliugske Tidende o:' Familie-Journalen.

Udenl. Orden : F.O.I.P.

Adresse: Frdbg. Alle 36, Khhvn. V.

RODE Erilt Overretssagfører, R.; f. 4. Febr. 1874 i Klætorp; Søn af Stiftslæge L F J Rode fdød 1920) og Hustru f. Klingberg; gift (25. Marts 1902) m. An­na R., f. 17. Aug. i Kbhvn., Datter af Arkitekt, Professor J E Gnudtzmann (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921).

Student (Herlufsholm) 1891; cand. jur. 1898; Overretssagfører 1901; Klo­sterskriver ved det Harboeske Frue Kloster siden 1895.

Medlem af Bestyrelsen for Herlovia-nersamfundel 1912-23, for Kronprin­sesse Louises praktiske Husgernings-skole og for Prokuratorforeningen.

Adresse:  Gartnersvinget 14, Lyngby. 71

Rode___________________

RODE  Johan G Havnebyemester; f. 31, Jan. 1903 paa Frdbg.; Søn af Overrets­sagfører Erik Rode (se denne); gift (6. Sept. 1935) m. Kamma B., f. 13. Juni 1912 i Hillerød, Datter af Direktør Axel Kornernp og Hustru Lina f. Møn!.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1920; cand. polyt. 1926; ved Hærens Laboratorium 1927-28; Ingeniør ved Kbhvns Havnevæsen 1928, Havneinge­niør 1935, Afdelingsingeniør 1938, Hav­nebygmester 1945.

Adresse : Gartnersvinget 12, Lyngby.

RODE Jørgen Kedaktør, Civilingeniør; f. 19. Sept. 1901 i Kbhvn.; Søn af Indenrigsminister, Redaktør Ove Rode (død 1933. se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Line f. Dedichen (død 1936); gift (16. Febr. 1949) m. Kirsten E., f. 9. Marts 1918. Datter af Havearkitekt Valdemar Voigt og Hustru Erna f. Jensen.

Student (Henrik Madsens Skole) 1919; cand. polyt. 1925; Medarbejder ved Politiken 1927; Redaktør af Ma­gasinet 1946: Redaktionsleder ved Inge­niøren 1937-42. Hovedredaktør 1942-46.

Adresse : Thorvaldsensv. 29, Kbhvn.V

RODE Orla Direktør. Civilingeniør; f. 21. Sept. 1893 l Kbhvn.; Son af Indenrigs­minister, Redaktør Ove Rode (død 1933, se Kraks Blaa Boer 1933) og Hustru Line f. Dedichen (død 1936): gift (23. Nov. 1945) m. Ellinor R., f. 3. Jan. 1918 i Kbhvn., Datter af Kontorchef Sv. Aa Damm og Hustru Elise.

Student (Det danske Selskabs Skole) 1911; cand. polyt. 1916; Ingeniør ved Dansk Sojakagefabrik A/S 1917-31; Di­rektør for Akts. Bladkompagniet 1931-39: adrn. Direktør for Akts. Dagbladet Politiken fra 1939.

Medlem af Hovedbestyrelsen og For­retningsudvalget for Dansk Ingeniør­forening 1937-42, atter Medlem af Ho­vedbestyrelsen fra 1945 og af Forret­ningsudvalget fra 1947; Næstformand for Almindeligt Ingeniørforbund; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Dagbladet Politiken, for Akts. Bladkompagniet, for I/S Ritzaus Bureau og: for Federation Internationale des Editeurs de Jour-nanx: Næstformand for Den danske Presses Fællesindkøbs-Forening; For­mand for Kbhvns Bladudgiverforening. Adresse : Skovv. 6. Gentofte. Sommerbolig: Lyngbakkehus, Kregme.

RODE Stig Højesteretssagfører; f. 10. Juli 1896 i Modnm i Norge; Søn af Inden­rigsminister, Redaktør Ove Rode (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hu­stru Line f. Dedichen (død 1936); gift (25. Maj 1923) m. Kirsten B., f. 20. Okt. 1901 paa Frdbg., Datter af Gros­serer Ludvig Bay (død 1927, se Kraks

______________________1170

Blaa Bog 1927) og Hustru Anna Mar­grethe f. Hansen.

Student (Henrik Madsens Skole.) 1914; eand. jur. 1920; Landsretssagfører 1923; Højesteretssagfører 1930.

Adresse: Sundvænget 30, Charlotten-lund.

RODHOLM   S O Præst. Præstelærer; t. 25. Febr. 1877 i Mørke Sogn; Søn af P J Rodholm; gift (17. Nov. 1901) m. Marie R., Datter af Pastor Peter Kjøl-hede (død 1937, ae Kraks Blaa Boe 1937) og Hustru Caroline Amalie f. Brandt (død 1901).

Præliminæreks. 1892; kom samme Aai' til Amerika; cand. theol. ved Grand View College 1901: to Gange Præst i Fredsville, lowa (ialt i 8 Aar); Stu­dier i Kbhvn. 1905-06; Præstelærer ved Grand View College 1910-18; Premier­løjtnant og Feltpræst i den amerikan­ske Armé under Verdenskrigen 1918: Præst i den danske Koloni Askov, Minn. 1919-26; Forstander for Grand View College 1926;32; Ordinator for den dan­ske evangeligsk-lutherske Kirke i Ame­rika.

Formand for Alderdomshjemmet Val-borgstninde 1915-18, for Den Danske Ev.-Luth. Kirke i Amerika 1922-26.

Har oversat danske Sange og Sal­mer.

Adresse: Grand View College, Des Moines, lowa, U. S. A.

ROELSEN Axel Kontorchef, li.: f. 24. Maj 1906 i Fredericia; Søn af Lærer ved det kgl. Døvstummeinstitut, Kap­tajn Carl Vilhelm Roelsen (død 1923) og Hustru Ellen Elisabeth f. Risom; gift (9. Dec, 1944) m. Elisabeth R.. Datter af fh. Højskoleforstander A l Darn og Hustru Else Marie f. Thom­sen (død 1940).

Student (Fredericia) 1924; cand. jur. 1930; Sagførerfuldmægtig i Aalborg 1930- Dommerfuldmægtig i Silkeborg 1931; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1932 -37; Sagfører (Bestalling depon.) 1937: Sekretær i Handelsministeriet 1932, Fuldmægtig 1939, Ekspeditionssekretær 1943, Ministersekretær 1943-45, Kontor­chef 1948.

Sekreta'r for Mæglorkommissiom;n 1948 og for de særlige Patentkommis­sioner 1948; Handelsministeriets Tilfor­ordnede i Lærlingeraadet 1948; Medlem af Teknisk Skoleraad og af Handels-skoleraadet 1948-, Formand for Skotøjs-udvalget 1948.

Adresse: Amalieg. 16, Kbhvn. K.

ROELSEN Ejnar Overlæge, Dr. med : f. 23. Marts 1904 i Fredericia; Søn af T/ærer vod Det kgl. Døvstumineinstitul. Kaptajn Carl Vilhelm Tioelsen (død 19231 og Hustru Ellen Elisabeth f. Risom; gift (15. Okt. 1938) m. Karen R., !. 18.

1171_______________________

Maj 1912 i Højrup, Datter af Assuran­dør Alfred Malling og Hustru Ella Eli­sabeth f. Larsen.

Student (Fredericia) 1922; med. Eks. 1929; ansat ved Sygehuse i Provinsen og Kbhvn. 1929-33; klinisk Assistent ved Professoratet i intern Med. Knyt­tet til Rigshospitalets med. l'oliklinik 1933-37; Dr. med. 1937; 2. Reservelæge ved Rigshospitalets med. Afd. A 1937-39; 1. Reservelæge ved Blegdamshospi-talet 1939-41 og ved Kbhvns Amts Sy­gehus i Gentofte, med. Afd. B 1941-45; raadg. Læge for Direktoratet tur Sygekassevæsenet 1943-45; Overlæge vej Centralsygehuset for Skanderborg Amt i Silkeborg, med. Afd. 1945: Specialist-anerk. i intern Med. Afd. 1939, i Organ­specialerne Hjerte-, Lunge- og Stof­skiftesygdomme 1940; Lærer ved Rigs­hospitalets Sygeplejerskeskole 1938-42; Specialkonsultation i Kbhvn. 1940-45, i Silkeborg fra 1945; Privatdocent 1942-44. Inspektør i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1934-37, Medlem af Bestyrel­sen tor samme 1938-44; Formand for Silkeborg Kunstforening 1949.

Har skrevet: Fraktionel Alveoleluit-analyse til Belysning af Lungeventila­tionen i Hvile hos normale Mennesker og Patienter med Asthma broncaiaie og Lungeemphysem (Disputats, 1937); desuden en Række Arbejder til faglige Tidsskrifter.

Adresse: Sønderg. 2 C, Silkeborg.

ROEPSTORFF A S fh. Dommer; R.DM.; f.20.Nov.1863 i Maribo; Søn af Købmand L Koepstorff (dod 1889) og Hustru f. Jochumecn (død 1919); gift (2. Nov. 1899) m. Valborg R., t. 22. Juni 1879 i Kjøge, død 1913, Datter af Købmand, Agent F A Hansen (død 1900) og Hustru f. Klocke (død 1931).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1883; cand. jur. 1890; Sagførerfuldmæg­tig i Kjøbenhavn og Nakskov 1890-93; By- og Birkefuldmægtig i Sorø 1893, i Kjøge 1895; Protokolsekretær i Høje­steret 1906; Herredsfoged i Odense Her­red 1911; Dommer i Odense Herred samt en Del af Aasuiu Herred 1919-34. Formand for Naturfredningsnævnet for Odense Amt til 1954 og for Juri­disk Forening i Odense til 1936, Æres-medlem af sidstnævnte; Medlem af Dommerforeningens Bestyrelse 1918-33; Formand for Overhuslejenævnet for Odense og Assens Amter 1918-22 og For­mand i Jlcnstandsudvalget for samme Amter til 1933; Likvidator i Den fyen-ske Kredit- og Spareforening i 1934; Formand for Husdyrvoldgiften i Odense til 1939.

Adresse : Holsedore 16, Odense. Sommeradrcsse : Jørgcnsø pr. Otterup.

__________________Rohb

ROEPSTORFF   Povl Bankdirektør, R.; f. 12. Aug. 1881 i Maribo; Sen af Køb­mand L Boepstorff (død 1889) og Hu­stru f. Jochumsen (død 1919); gift 2. Gang (8. Dec. 1933) m. Ingibjorg B., f. 3. Febr. i Island, Datter af Byfoged og Sysselmand Gislason, Isafjord (død 1932) og Hustru f. Hansen (død 1938). Sagførerbeskikkelse 1906; Kontorchef i Detailhandlerbanken 1906-11; Likvidator (valgt af Staten og Hovedbankerne) og Direktør i samme 1911-15; Kontorchef i Den danske Landmandsbank 1915-21; Underdirektør i Landmandsbanken 1921-34, Vicedirektør i samme fra 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. The­odor Lund & Petersen fra 1924, for Akts. A Dragsted fra 1927, for Akts. Dansk Kapitalanlæg, for Akts. Dansk Boligselskab af 1945 og for Akts. P Mathiasen; Medlem af Den sønderjyd-ske Fonds Centralkomité og Direktion og fra 1937 Medlem af Fondens Afløs-ningsudvalg og Formand for Fondene Erhvervslaaneudvalg. Adresse: Ridehusv. 17. Gentofte. Sommerbolig : Hornbæk. ROEPSTORFF Thorkild Statsadvokat, R.; f. 14. Sept. 1902 i Køge; Søn at fh. Dommer A S Uoepstorff (se denne); gift (3. Okt. 1931) m. Elsebeth R., f. i Odense, Datter af Konsul Christian Hennings (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Thora f. Jensen (død 1945).

Student (Odense Katedralskole) 192.1; cand. jur. 1927; Dommerfuldmægtig i Odense Herred s. A.: fung. Sekretær i Justitsministeriet 1930; Fuldmægtig og Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1933; Statsadvokat for Sjælland 1943, for Sager ang. Forræ­deri m.v. fra 1945; tillige ekstraordi­nær Statsadvokat for Kbhvn. fra 1946. Medlem af Bestyrelsen for Juristfor­bundet 1943 og at Udvalget af 25. Febr. 1946 vedr. Fuldbyrdelse af Fæng­selsstraf m.v.

Adresse • Parkovsv. 73, Gentofte.

ROHBECK Alfred Johannes Komman-dørkaptajti, R.p.p.; f. 24. Aug. 1895 i Randers- Sen af Landsdommer R A Roubeck' (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929| og Hustru Johanne f. Andersen; gift (19. Okt. 1926, Ægteskabet opløst 1934) m. Valdis H., f. 17. Okt. 1903, Datter af Professor Asger Hamerik (dail 1932, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hu­stru Margaret f. Williams.

Sekondløjtnant i Flaaden 1916; Pre­mierløjtnant 1917; Søløjtnant l 1922; Kaptajntøjtnant 1923; Orlogskaptajn 1933- Kommandørkaptajn 1939- Afsked 1940.

Cand. jur. 1931; tidligere Lærer i Fol­keret og Retslære ved Søværnets højere

Jlohb_______________

Skoler;  Forfatter af flere  juridiske folkeretlige  Bøger,  Afhandlinger  m. Udenl. Orden : Fi.H.R.3'. Adresse : Studiestr. 67, Kblivn. V.

ROHDE  Johan  G  Grosserer, R.DM.; 4. Maj 1884 i Kbhvn.; Sen af Grossere Etatsraad   I   G   Rohde   (død   1921,   se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Julie f.  Wienberg  (død  1924);  gift  (8. Juni 1911)   m.   Elsie   Spencer   K.   (dekorere med  den Kgl. Belønningsmedalje 1. Kl

__  -*0..  i.i,inmuiisMueuaije m.   Krone;   B.K.6.  og  N.r.K.M.),   bat ter   af   Fabrikant   Josiah   Gimson Hustru f. Spencer.

Uddannet i Firmaet Baadh & Win-thers EfW. 1960-02 og i Sheffield og Hamborg 1902-04; arbejdet i Firmaet Baadh & Win-Uiers Kft-f. 1904-47, Pro kura 1909, Grossererborgerskab og Med indehaver 1913, Eneindehaver 1929-47.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Principalforening 1920-40 og af Repræ­sentantskabet for Kbhvns Brandforsik­ring fra 1920, af Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Rør- og Ma-skinbranolieJ'oreninger 1921-26 og 1930-47 (Formand) og af Kbhvns Voldgiftsud-valg for Jern- og Metalbranchen fra 1921, af Bestyrelsen for Jern-, Metal-og Kortevarebranchens Kreditorforening

1923-48 (Formand 1936-48), for For­eningen af danske Isenkramgrossister

1924-47 (Næstformand 1928-47) og for Foreningen af Grosserere i Jern- og Me­talbranchen i Kbhvn. fra 1930; Medlem af Grosserer^Societetets Komité 1930-39, Næstformand 1938-39; Medlem af Fonds-l>ørsens Bestyrelse 1934-43: Bestyrer af Toldklarerer Wilhelm Christensens Le-nat fra 1939: Medlem af Hest.vrelsen ior I, V Jiriehseii Akts. fra 1949.

Adresse: Vestagerv. 16, Kbhvn. Ø.

ROHLFF Fritz Grosserer; f. 22. Aug. 1877 i Burg paa Femern,- San af Kap­tajn M Rohlff (død 1923) og Hustru Emma f. Piper (død 1943); gift (24. Aug. 1904) m. Sigrid R., f. 1. Nov. 1878 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Fr. Sei-denfaden (død 1899) og Hustru Emmy f. Philipsen (død 1920).

Uddannelse i Tyskland; indtraadte som Volontør i Firmaet Frants Bay 1900, Prokurist 1907-12; Medindehaver af Firmaet Frants Bay &. Co. fra 1912, Se­niorchef i dette Firma 1927-39.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-Udvalg for Korn- og Foder­stofhandelen 1917-39.

Adresse:   H Sclmeekloths V. 7, Kbhvn.  F.

ROLSTED   Hans Generalmajor, K'.DM., HTH.p.p.; f. 20. Maj 1884 i Kbhvn.; Søn af Forstander E V Rolsted (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hu­stru Clara f. Pedersen (død 1930); gift

1172

(8. Juli 1915) m. Gerda R., f. 6. Marts 1889 i Fredericia, Datter af Dyrlæge Niels Ousen (død 1899) og Hustru Al­frede t. Møller (død 1923).

Premierløjtnant af Artilleriet  1905;   i Frankrig  for  at studere  Fransk  bl.  a. ved   Universitetet  i Grenoble 1908;  Of­ficersskolens   ældste   Klasses   Artilleri-kursus,   artilleriteknisk   Kurens og   Ge-neralstabskursns 1909-13; Kaptajn 1918: Batterichef  ved 4. Artilleriafd.; Adju-tant  hos Generalinspektøren  tor  Artil­leriet;   Skoleofficer   ved   Hærens   Offi­cersskole;  Chef for  Generalstabens Ge~ neralstabskvarter; gjort Tjeneste i den norske Hær 1920 og i den Iranske Hær 1927; Oberstløjtnant og Chef for 1. Ar-tilleraat'deling   1930;    Oberstløjtnant   af Generalstaben  og  Stabschef   ved   Sjæl­landske   Division   1932;    overværet    de svenske Hærøvelser 1935; Oberst af Ge­neralstaben 1936; Chef for 1. Feltartilleri-;egament   6. A.;    overværet   de   norske Vinterøvelser 1937; Generalinspektør for Artilleriet  1938;  Generalmajor og Ohef for Sjællandske Division 1939; Ohef for Generalstaben    1941;    Generalinspektør for Artilleriet 1945; Militærattaché  ved Den   kgl.   dansko  Ambassade   i  Stock­holm h.   A.  os1   tillige   ved   Ambassaden i Oslu 1946; Afsked 1949.

Den danske Regerings Repræsentant over for og Forhandler med den her­værende tyske Værnemagt fra 1941 til Afgang efter tyske Krav i Juni 1943; interneret 1943.

Lærer i Officersskolens Specialklasse 192W9, bl. a. i Generalstabskursus i Taktik, Troppeføring og Generalstabr-tjeueste m. m.: Formand for Detkrijjs-videnskabelige Selskabs Bestyrelse 1941-45; Medstifter af Dansk Artilleri-Tids­skrift 1914.

Har skrevet følgende militære L.Tre-bøger.: Hærorganisation 1. Del (1924). 2. Del (1926); Artilleriets Kampforliold (1928); Generalstabstjenesten i Felten 1. ilel (1933); Landgangsoperatione; (1936) samt talrige Afhandlinger i Hen militære Faglitteratur.

Udenl. Ordener.- F..U.L.4.- N.St.O.21.. S.Kr.2.; S.Sv.2'.

Adresse; Biilowsv. 7B. Kbhvn. V.

ROOS Carl Professor, Dr. phil.; f. 1884 i Haderslev; Søn af Købmand Ni« A Roos (død 1892); gift m. Karen Mar­grethe Briem, Datter af Hoifdekorati-onsmaler Vilh. Hansen (død 1910).

Student (Fredericia) 1903: mag. art. 1910; Underbibliotekar ved Det kgl. lii-bliotek 1915; Dr. phil. 1922; Professor ved Kbhvns Universitet 1927.

Medlem af Deutsche Akademie, Miin e.hen. 1937: Indehaver af Hnmboldt-Me-daljen.

1173

Rose

Litterære Arbejder: Den moderne ty-«ke Literatur (1914); Jacob Knudsen (1918); Det XVIII Aarhundredes tyske Oversættelser al Holbergs Komedier (1922); Kommenteret Udg. af Holbergs Komedier 1-3 Bd. (1922-24) samt al Hans Egede Schack : Phantasterne (1925, 3. L'dg. 1949); Harlekin (1927); Om et upaaa#tet Værk af Holberg (1930); Goethe, Hans Personlighed (1932); Kleine deutsche Literaturgeschichte (1936); Nietzsche (1937); Germanica

(1938);  Kunsten  at  læse.   Et  Foredrag

(1939);   Nietzsche   und   das   Labyrinth

(1940); Virkelighed (1940); Faustproble-mer (1941); Goethes Faust. To Fore­drag (1942); Homo sum (Essays, 1946); Wilhelm Busch (1949); Goethe (1949); Hedaktør af Deutscbc Textc 1938 ff. heri Lyrische Anthologie (1942).

Adresse : Sylows Allé 19, Kbhvn. F.

ROOSE Aage Kunstmaler, li.DM.p.p.; f. 2. Jan. 1880 i Kolding-, Søn af Købmand (•lir. Jtoose (død 1923) ok Hustru Liset­te f. Larsen (død 1927); gift (1. Maj 1906) m. Wanda R., f. 15. Sept. 1882 i Moskva, Datter af Statsraad, Inge­niør Sigmund Reichman (død 1929) og Hustru Caroline f. Le Verrier (død 1918).

Udgaaet fra Kolding Latin- og Real­skole; studerede ved Kunstakademiet, ved Krøyers Skole og i Paris.

Medtøm af Bestyrelsen for Selskabet for grafisk Kunst fra 1923 (Formand fra 1928), for Malende Kunstneres Sam­menslutning 1934-37 os? for Kunstner-Pensionsforeningen Fremtiden fra 1937; Medlem af Udstillingskomiteen paa t'harlottenborg 1935-41 og fra 1946, af Akademirnadet fra 1937 og af Bestyrel-M'n t'dr Kunstforeningen 1938-45. Iklenl. Orden : S.V.3'. Adresse: Viruinjj. 22. Lyngb.v.

ROOSE Thorkild Skuespiller uj Scene­instruktør ved Del kgl. Teater, K*.DM. l>.|>.; f. 8. Okt. 1874 i Kolding; Søn at Kotmiand Christian Roosc (død 1923) og Hustru Lisette f. Larsen (død 1927); irift ((1902) m. Lillian K., f. 30. Marts 1880 i Kolding-, Datter af Vinhandler Krøldrup (død 1896) og Hustru Inge-bor« f. West (død 1930).

»ludent 1894; cand. phil. 1895; Debut 25. Okt. 1901 paa Aarhus Teater som Leander i Julestuen; ved Aarhus Teater indtil 1904; ved Det kgl. Teater 1904 19; Direktør for Dagmarteatret 1919-22; Skuespiller ved Det kgl. Teater og Di­rektør for Dagmarteatret 1922-23; Skue­spiller ved Det kgl. Teater fra 1923, 1. Sceneinstruktør 1931-39; Lærer ved Det kgl. Teaters Klevskolc 1927; Undervis lungsussistent i Ophesnin^' for Dunbk studerende ved Kblmis Uimei-site! 1927 31; Klassikerophesiiin^ paa Kbhvns Tni

versitet 1925-31-, Studenternes .'Ereskmist-ner  1943.

Formand i Repræsentantskabet for Dansk Skolescene; Medlem af Radin-raadets Programudvalg 1937; Præsident for den 3. nordiske Teaterkongres 1948. Udenl Ordener: Fi.H.R.2'.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; S.V.2'.

Adresse: S-Fasanv. 63, Kbhvn. F.

ROSAGER H K fh. Landbrugsslcolefor-stander, Gaardejer; f. 28. Maj 1882 i Vejstrup paa Fyen; Søn af Gaardejer H K Rosager (død 1920) og Hustru Karen f. Hansen (ded 1915); gift (1. April 1910) m. Kristine R., f. 19. April 1888 i Ebeltoft, Datter af Forstander Jens Nielsen, Borris, og Hustru Frida f. Eriksen.

Elev paa Vejstrup Højskole og Skaa-rup Landbrugsskole; Landbrugskandi­dat 1904; Lærer ved Klank Højskole 1905-10; Medforstander for Borris Land­brugsskole 1910-17; Konsulent for De samvirkende jydske Husmandsforenin­ger 1908-18; Forstander for Borris Land­brugsskole 1917-37. Ejer af Aarslevgaard 1937-42.

Medlem af De samvirkende jydske Husmandsforeningers Plantea visudvalg 1920-25; Formand for Bølling Nørre Herreders Landboforening 1925-29; Med­lem af Borris Menighedsraad 1922-34; Formand for Husmandsudvalget i For-eningen af jydske Landboforeninger fra 1934; Formand for Aarslev Menigheds­raad 1939-42; Medlem af Tuberkulose­udvalget for Ringkøbing Amt 1928-37. Raadgiver og Tilsynsførende med Jydsk Andels-Foderstofforretnings Foderblan­dinger fra 1938; Medlem aif Bestyrelsen for Aarhusegnens Mergelselskab; Vur­deringsformand i Aarhns Amt Jor Ny jydsk Land-Hypotekforening fra 1940; Medlem af Bestyrelsen for De samvir­kende danske Landboforeninger fra 1946; Formand for Mejeri, Kouirolior-ening, Elektricitetsværk og Foredrags­forening m.m.

Udarbejdet Reeler for Staldliedøin-melse og skrevet Lommebog for sam­me; skrevet Landbrugsartikler ti! for­skellige Uge- og Dagblade.

Adresse: Skovbakkev. 5. Brabrand.

ROSEN Leopold fh. Politimester, R. p.p.; f. 1. Okt. 1873 i Rold; Søn af Sognepræst C H Rosen (død 1914) og Hustru f. Rosen (død 1918); gift (15. April 1908) m. Helga Lonise R., t. 10. Jan. 1877, død 1946, Datter af Fabri­kant August, Kbhvn.

Student (Sorø) 1892; cand. jur. 1898; Fuldmægtig ved Aarhus Stiftamt 1898; By- og Herredsfuldmægtig i Stubbekø­bing 1904; Fuldmægtig ved Børglum Herred 1907; Politimester i Holbæk og Nykøbing Sj. m. v. 1919-43.

Rose_________________

Formand for Nævningeudvalget i Hjørring 1918-19; Vicepræsident i Alli­ance Francaise, Holbæk Atd.

Udenl.  Orden:  F.O.A.

Adresse: Jtegerspris.

ROSENBERG Holger Journalist, For­fatter; 1. 2. Maj 1869 l Hillerød; Søn af Bogtrykker, Avisudgiver Theodor Rosenborg og Hustru Juliane f. Mor-tenseii; gift (14. Jan. 189B) m. (Jiara R., f. 5. Nov. i Vamdrup, Datter al Stationsforstander Thieseu.

Uddannet som Typograf, Redaktions-sekretær ved Svendborg Folkeblad til 18%; Medarbejder ved Dannebrog ((Jraal) og Illustreret FainiUe-Journat, har som Korrespondent til disse Bla­de samt til Morgenbladet, Kristia-nia, og Aftonbladet, Stockholm, foreta­get Kejser i Orienten (1896 og 1906), l Siam (1899 og 1908), i Kina, Japan og Korea 11902 og 1908-09), i Sibirien (1902-03;, i forenede Stater, Alexiko, l'anama ug Vestindien (1904 og 1913), Sydame­rika (1921), Ægypten (1923 og 1928), Palæstina (192*,), Ækvatorialafrika (1927-28), Indien (1929-30), Cairo-Cape (1931-32), Melanesien og Polynesien (1934-3^, Sydamerika (1938-39) etc.; Medlem af Journalistforeningens Besty­relse 1905-08 ug al dens Kontrolraad 1921-33; .Foredragsholder (geografiske Kmner); Medarbejder ved Nordisk Jvun-vcrsations Leksikon; Lærer ved Folke­universitetet; i'ormand for The adven­turers club of Denmark 1942, .kresmed-leni 1948.

Har skrevet: Siain; Det ny Sibirien; Kn Vandringsmand sætter -Staven; Det ny Afrika; Smuthans; Uhico; Drengen, der vilde erobre Soain; Verdens største Sørøver; Solopgangens Ø og (sammen nl'ed Svenn Poulsen) Islandsfærden samt talrige Rejsebøger, deriblandt Raadgi-vcre for Udvandrere til U.S. A. og til Canada.

Adresse : Bulowsv. 9, Kbhvn. V.

ROSENDAHL Kristian Bogtrykker, f h. Raadmand, R.DM.; f. 13. Okt. 1877 i Kanders; Søn af Postkontrahent M Bosendahl (død 1927) og Hustru f. See-rup (død 1920); gift 1. Gang (7. April 1900) m. Kirstine R., 1. 3. Nov., død 1932, Datter af Gaardejer P Hansen og Hustru f. Kock; i Gane ni. Valborg Elisabeth E., f. 11. Juni, død 1945, Dat­ter af Styrmand H l Larsen ug Hu­stru f. Lorenzen.

Uddannet ved Ribe Amts-Tidende; etableret i Esbjerg 1902.

Medlem af Esbjerg Byraad 1908-37, af Skatteraadet for Esbjerg Skatteraads-kreds 1922-30, af Landsoverskatteraadet 1930-37, af Statens Ligningsraad fra 1938 og af Ribe Amts Skoleraad 1923-37; For­mand for Esbjerg Venstreforening 1915-

______________________1174

28, for Akts. Den danske Afholdspresse 1919-25, for Arbejdsgiverforeningen i Esbjerg, for Sydvestjydsk Samfund, tor Fiskeri- og ErhvervsudstiUmgen i Es­bjerg 1932 og for Bogtrykfagets Mester-prøvekommission 1946; Næstformand lor Dansk Provins-Bogtrykkerforening fra 1920, Formand fra 1937: Medlem af Be­styrelsen for Esbjerg Bank fra 1917, Formand fra 1945, af Repræsentant­skabet for Den danske Købstadsforening 1921-37, af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbestyrelse fra 1925 og af dennes Forretningsudvalg fra 1941, af Styrelsen for Metodistkirkens skandinaviske Præ­steskole i Goteborg 1925, af Bestyrelsen for Sydvestjyllands forenede Elektrici­tetsværker 1925-37, af Nordisk Bogtryk-kerraad fra 1929, af Haandværksraadet.i Forretningsudvalg, af Bestyrelsen for Teknisk Skoleforening, af Skoleraadet for den tekniske Undervisning og af Esbjerg Erhvervsraad; Venstres Kan­didat ved Folketingsvalgene i Esbjerg kredsen 1918-32.

Adresse ; Esbjerg.

ROSENDAHL Ph. Kontorchef, R.; f. 31. Maj 1893 l Saxkjøbing; Søn af Sagfø­rer S K Kosendahl (død 1903) og Hustru Elise t. Ottosen (død 1929); gift (3. iNov. 1918) m. Agli«.s li., I. 2d. Okl. 1894 i Kbhvn., Datter af Maskinmester Th. Erdchsen (ded 1915) og Hustru Manna f. Rønberg (død 1939).

Exam. jur. 1916; cand. jur. 1929; Vo­lontør ved Kolonierne i Grønland 1916. Regeringens Kontrolør ved Kryolith-Brudet i Ivigtut 1920; kst. Kolonibesty­rer i Godhavn 1924; kst. Inspekter for Nordgrønland 1924; kst. Landsfoged for Nordgrønland 1925; Landsfoged for Nordgrønland 1929-39; Kontorchef un­der Grønlands Styrelse 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1943, af Repræsentantskabet for Det Frie Nord's Kbhvnsafd. 1944 og af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandski: Børn; Medlem af Grønlandskommis?iu-nens 1., 3., 4. ug 9. Underkommission.

Har skrevet: Forbedring af Bygge­skikken for Huse med Græstørvsmur i Grønland (1936). Jakob Danielsen. En grønlandsk Maler (1942) samt Artikler i Bladel Avangnamlok om Fremhjælp-ning af Erhverv, Baade- og Husbyg­geri.

Adresse: Classensg. 40, Kbhvn. Ø.

ROSENDAL Axel Biskop, K'.; f. 12. Marts 1883 i Kbhvn.; Søn af Skolebe­styrer P M K Rosendal (død 1904) 04 Hustru Maren f. Holm (d»d 1937); gin (6. Juli 1910) m. Laura R., f. 23. Febr. 1882 i N-Felding, Daner al Sognepræsi

1175_ ________________

.1    P   Møller   (død   1920)   ay   Hustru   t. Nielsen   (død 1916).

Student    (Efterslægtselskabets   Skole) 1901:     cand.   theol.   1907:     Lærer     ved Blindeinstituttet   og   forskellige   Skoler 1907-09;    Leder   af   Kirkelig    Ungdoms­forenings mandlige  Afd. 1909-14;  Kate­ket  ved   Frederikskirken    1909;    resid Kapellan   ved   St.   Stefans   Kirke   1914: Sognepræst  smstds. 1924: tillige Provst for   Nørre   Provsti   i   Kbhvn.   1933;   Bi­skop  over Roskilde   Stift   1935. Tidligere  Medlem   af  Kirkelict   Sam-inds  Bestyrelse og Formand   for  Stu-enterkredsen: Redaktør af „Menigheds-ladet"   1919-35;   Medlem   af  Komitéen w   OrundtviKs   Mindekirke   og   af Det .irkepolitiske Udvalg af 1928: Formand nr   SalmebogsudvalRet   af 1946. Har skrevet:   De gamle Veje  (1927); --tenbro og Paaskelilje (1928); Giv Agt 1930): God Dag  (1931): En stor Glæ-le (1934); Indbydelse (1935); Man spnrg-e   (1938):  Den  kirkepolitiske Situation dåds    danske    Magasin,   1931);    Den rnmdtvigske   Retning    (Dansk   Kirke->tat  I,  1934);  Kirken  og Kampen  for Tilværelsen     (Gads    danske    Magasin .935) :  Grundtvigianismen  i  Dag  i  Lys if  Lnthers Arv (i Lnthers Arv og Dan-narks Kirke. 1936); Det grundtvigske (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); Rt  Lærerhjem (i Dansko Hjem ved Aa>r-liundredskiftet, 1947). Adresse :   Roskilde.

ROSENDAL  Hans f h. Hølfkoletoratan-der; f. 29. Aug. 187« i Vinding pr. Vejle; Søn af Højskoleforstander Hans Rosen­dal (død 1921, se Kraks Btaa Bog 1920) r>e Hustrn f. Christensen (ded 1920)-crlft (29. Ann. 1902) m. Elisabeth B., f. t Marts 1879 l Skive. Datter a.f Læce Christian Jncobsen (død 1889) ok Hustrn f. BøMzauw (ded 1879V

Student (Birkerød) 1894; cand. theol. 1900-, Lærer ved Ryslinge Højskole 1900 -02; Lærer ved Grundtvigs Højskole 1902, Medtorctander smstds. 1909. Ene-forstander 191728; Kordegn ved Vor Frelsers Kirke 19^0-46.

Medlem af Bestyrelsen for Understøt-teleeskassen for Lærere og Lærerinder ved de statsanerkendte Højskoler og Landbrugsskoler 1914-30, Revisor for samme 1930-43; Medlem af Bestyrelsen for den grundtvisrske Salmefond og Folkeskriftsfond fra 1923 og for For­eningen af 9. Dec. 1859 til fattige Kon­firmanders Opklædning fra 1943.

Adresse: Amagerbros. 26, Kbhvn. S.

ROSENDAL Thomas Overlæge, Dr.med.; f. 10. Fcbr. 1907; Søn af Murermester Viggo Rosendal og Hustru Kristine f. Thomsen (død 1909); gift 1. Gang (1934) m. Marianne R., død 1936, Da.t-ter af Ingeniør Rudolph Hartmann og

__________________Rosa

Hustru Michaela f. Hammericih; 2. Gang (1941) m. Rigmor R., Datter a.f Sogne­præst O V F.ngelsen (dod 1931) og Hu­stru Olga f. Ulstrup (død 1942).

Student 1926; med. Eks. 1933; Dr. med. 1941; Hospdtalsuddannelse i Kbhvn. 1933-47-, 1. Reservelæge ved Sundby Ho­spitals Røntgenafd. 1939-41; 2. Reserve­læge ved Rigshospitalets Røntgenafd. 1941-43 og ved Radiumstationen i Kbhvn. 1943-45; 1. Reservelæge ved Kommune­hospitalets Røntgenafd. 1945-47; Over­læge ved Sundby Hospitals Røntgenafd. fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond 1944.

Har skrevet: Om den menneskelige organismes ledningsevne for vekselstrøm (Disputats. 1941) samt andre Arbejder om elektrisk Ledningsevne og om ra­diologiske Emner.

Adresse: Parkvænget 32, Oharlotten-lund.

ROSENGAARD Christiane fh. Forstan­derinde: f. 8. Marts 1882 i Koldinsr: Datter af Sagfører I Rtwengaard (død 1939) oft Hustru Maria f. Rosengaard (død 1925); ugift.

Uddannet ved M Mørks Skole i Hil­lerød, Kbhvns Sprogkonservatorium, Sta­tens Lærerhøjskole og Universitetet i Oxford; bestaaet Fagls-rerindeeksamen ved Kbhvns Sprogkonservatorinrn 1905: Lærerinde ved M Mørks Skole i Hillerød 1901; Studierejser til Eneland 1905 og 1911: Lærerinde ved Købmandsskniens Kvindeafdeline: 1912, Forstander for simme 1919-47.

Adresse • Rakelpv. l, Hellerup.

ROSENKJÆR Jens Afdelingschef ved Statsradiofonien, H.DM.; f. 22. Nov. 1883 i Egemrrseilam. Fvn; Søn af Kommune­lærer. Geolog H N Rosenkjær (dfld 1907) og Hustru Johanne f. Jensen; gift 1. Gang m. Emilie T!., f. 18. April 1884 i Kbhvn., død 1938, Datter at Kunst handler P B le Févre (dod); 2. Gang (1943) m. Ellen B., f. 2. Juni 1908, Datter af afd. Overretssagfører Poul Mortensen.

Student (Gammelholims Latinskole) 1901; mag. soient 1908: Assistent hos Mønt- og Stadsguardeinen 1907; Lseref ved Askov udvidede Højskole 1911-25, fra 1908 tiiliec Lærer ved Statens Knr-sns oe fra 1915 ved Teknolosisk Insti­tut: Konsulent ved Danske Maleres For­søgsstation : Medlem af Arbejdsudvalg under Industriraadets Studiekommis-sion; Forstander for Roskilde Højskole 1925-27; Forstander ved Borups Hejsko­le, Kbhvn., 1928-37; Afdelingschef ved Statsradiofonien 19J7.

Medlem af Radioraadet 1925, af dets Programudvalg 1926, af Udvalget for Folkeoplysningens Fremme 1929 (For-

Rose

1176

mand fra 1948) og af Bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; Leder af den nordiske Folkehøjskole i Genéve i 1932; Indenrigsministeriets Konsulent i .Kdruelighedssager; Censor red Seminarierne: Medlem nf den dan­ske UNESCO-Nationalkommission.

Medarbejder ved Landbrugets Ord. bos; ved Engelstoft og Nørgaard: Ver­denshistorien fra 1866; ved Det dan­ske Samfund (1923-24); Redaktør af Tidsskriftet Dansk Udsyn 1921-26; lied­aktør af Gyldendals Leksikon.

Adresse:   Caroline   Amalie   V.   98. Lyngby.

ROSENKRANTZ   Alfred Professor, E. f. 11. Nov. 1898 i Kbhvn.; Søn af Hof­betjent Peter Eoscmkrantz (død 1927) og Hustru Mariane <f. Rasmussen (død 1938); gift (11. Maj 1929) m. Inger E., f. 15. Jan. 1902 paa Prdbg., Datter af Forretningsfører Hans Jessen (død 1935) og Hustru Christine f. Larsen.

Student (Hellerup Gymnasium) 1917 cand. polyt. 1926; Assistance ved Mine-ralogisk Museum 1918-25; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse Som­rene 1919 og 1921: Deltager i Lange Koehs Østgrønlandsekspeditioner 1926-27 og 1929; Studieophold ved tyske Universiteter 1930 og 1931; Docent ved Den polytekniske Læreanstalt 1931, Professor 1943; Studieophold i London 1932; Rejser til Østgrønland 1934, 1935, 1936 og 1945; Lærer i Geologi ved Sta­tens Lærerhøjskole fra 1937; Leder af de danske Nugssnaq-Ekspeditioner til Vestgrønland 1938 og 1939 samt af Grønlands geologiske Undersøgelses Ar­bejde i samme Omraade 1946, 1947 og 1948.

Medlem af Akademiet for tie tekniske Videnskaber 1937 og af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1948; Medlem af Bestyrelsen for Dansk geologisk For­ening 1922-23 og 1929-31, Formand 1945-46: Medlem af Scoresbysund-Komitéen 1943 og af Udvalget for Grønlands geo­logiske Undersøgelse 1946; Medlem af Det kgl. danske Geografiske Selskabs liaad 1947 or af Kommissionen for vi­denskabelige Undersøgelser i Grønland 1948.

Har skrevet en Række Afhandlinger til Belysning af Danmarks og Grøn­lands Geologi. Medudgiver af Acta Arctica.

Adresse: Amagerbrog. 66, Kbhvn. S.

ROSENKRANTZ Arild Baron, Kunst­maler; f. 9. April 1870 i Hillerød; Søn af Kammerherre. Ministerresident, Ba­ron Iver Rosenkrantz (<lod 1873) og Hustru Julia f. Mackenzjc of Tarbai (ciød 19111: eift (12. Pec 19011 m. Louise R., død 1944, Datter af Sir James Mackenzie of Tarbat (død 1900)

og Hustru Julia f.  Clufsam   (død 1898). Elev   af   J   P   La urens   og   Benjamin Constant i Paris.

Malerier: Hemmeligheden; Nadveren; Korsfæstelsen; Gravlæggelsen; Lys fra det Høje; Krig; Den Allestedsnærvæ­rende; Fristeren; Paa Tærskelen o. s. v. Hornslet Granitmonument til Friheds­kæmperne; Krigs-monument i Holba'k. Jylland; Dekorative Arbejder: Glasmn-lerier, Murdekorationer og Broncearlie.i-der i forskellige Kirker, offentlige og private Bygninger i England.

Adresse • Rosenholm pr. >1ornslet.

 ROSENKRANTZ Erik G F K Baron, Godsejer • f. 26. Maj 1884 paa Sophiendal; Søn alf Hofjægermester, Baron Frit/ Rosenkrantz (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Oluflfa, f. Krabbe; gift (14. Juni 1913) m. Therese E., f. 14. Maj 1887 paa Fedgaarden, Datter af Proprietær Herman Fiehn (død 1942) og Hustru Therese f. Jansen (død 1931). Præliminæreks. 1901; forstlig Uddan­nelse; Skovfoged paa Knuthenborg 1907-18- Ejer af Liselund Gods paa Møen 1920.

Formand for Tilsynsraadet for Magle­by Sogns Spare- og Laanekasse fra 1919; Patron for Rosenkrantz's Eejselegat, fra 1943.

Adresse : Liselund pr. Borre.

ROSENLUND L M Sagfører; f. 20. Dec. 1885 i Kolding; Søn af Gartner L H Rosenlund (død 1943) og Hustru Do-rothea Marie t. Easmussen (død 1929); gift (1907) m. Nielsine R., f. 11. Okt. 1885 i Hvidovre, død 1940.

Præliminæreks. 1901: Kontorist paa Borgmesterkontoret i Faaborg og paa Wedellsborg Birkekontor til 1903; exain. iur. 1906; Sagførerfuldm. 1906-11; Sag­fører i Varde fra 1911.

Medlem af Varde Menighedsraad fra 1917; Formand fra 1930; Formand i Be­styrelsen i Akts. Varde Trælasthandel; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Varde-Grindsted Jernbane; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Varde Bank. for Akts. Jerntraadspinderiet og for Akts. Varde Svineslagteri.

Adresse :  Varde.

ROSENLØV     K H Oberst, R.O.M HTII.p.p.; f. 14. Dec. 1889 i Kbhvn.' Søn af Stadsbedemand Nicolai Heinrich Thomsen (død 1923) og Hustru Emilie f. Rosenløv (død 1932); gift (3 Sept 1916) m. Bodil R., f. 1. Juli 1891 i Øster Egesborg, Datter af Præstegaardsfor-pagter Hans Jensen (død 1934) og Ifu-stru Olga f. Petersen (død 1940).

Student (Eftersiægfsselskabets Skole) 1906; Premierløjtnant i Artilleriet 1914; i Hærens tekniske Korps 1920; ved Hæ­rens Rustkammer 1923; Kaptajn i lin-­rens tekniske Korps 1925; Underdirektør

1177_______________________

ig Chef for Hærens Rustkammer 1926; Ohef for Ha'rens Vaabeuarsenal 1936; Oberstløjtnant og Direktør (fra 1937 "elttojmester) sammesteds s. A.; Oberst 941; i Forstærkningen 1949.

Medlem af  Dansk Ingeniørforening.

Udenl.  Ordener :  Fi.H.H.3'.;  S.Kr.3.

Adresse: Østerbrog. 7 B, Kbhvn. Ø.

ROSENME1ER J P fh. Dommer, R.D.M.; f. U. Okt. 1870 i Raarup; Søn af l'ro-prietær S Rosenmeier (død 1896J og 11 u-stru Caroline f. Møller (død 1934); gift 1. Gang (22. Maj 1903) m. Mar­grethe R. (død 1907), Datter af Land­inspektør, Prokurator G K Stiirup i Ribe (død 1903) og Hustru Nicoline f. Bergb (død 1934); gift 2. Gang (15. Okt. 1909) m. Edith R., f. 20. Maj 1881 paa Løgismose, Datter af Proprie­tær A P Damsboe (død 1916) og Hustru Elisabeth f. Hansen (død 1936).

Student (Horsens) 18989; cand. jur. 18%; By- og Herredsfuldmægtig i Ring-kjøbing 1896-98; Amtsfuldmægtig i Ri­be 1898; tillige Amteraadssekretær 1900; Byfoged i Nexø og Aakirkeby samt Herredsfoged i Bornholms Sønder Her­red 1917; Dommer i Nexø. Aakirkeby ig Svaneke m. m. 1919-29, i Hobro m. m. 1929-40.

Formand for Tilsynsraadet for Spare-<>g Laanekassen for Hobro og Omegn 1936-49.

Adresse • Vejporten 22, Klampenbcrs.

ROSENSTAND C T Ritmester, R.D.M., Chr. X M.T., HTH.p.p.; f. 27. Sept. 1874 i Aarhus; Søn aif Grosserer O T Rosen­stand (død 1906) og Hustru Thora f. Skovgaard (død 1909); gift (12. April 1905) m. Ingrid R. (MfDR.), Datter af Kontorchef Frederik Schack.

Sekondløjtnant 1897; Premierløjtnant 1897; tjenstgørende ved det 23. franske Dragonregiment i Vincennes 1902; Læ­rer paa Rytteriets Skoler paa Jægers­borg 1902-03; ved Generalstaben 1906-08 og 1909-12; Ritmester 1911; Eskadron-chef ved 5. Dragonregiment 1912-19; Chef for Rytteriets Korporalskole i Ran­ders 1917-19; Adjutant hos Kong Chri­stian X 1919-26; Afsked 1926.

Sekretær i Forsvarsligaen og i Dansk Forsvarsforbunds Kbhvns-Kreds 1926-40; Dommer ved Galopløbene paa Klampen-borg Væddeløbsbane 1926-36, derefter Medlejn af Voldgifteretten smstds t n 1948.

Udenl. Ordener: I.F.3.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.St.O.3'.; S.Sv.3'.

Adresse: Rosenv. Sideallé l, Kbhvn.Ø.

ROSENSTAND Knud Overlæge; f. 24. Aug. 1879 i Nørre Stenderup ved Kol­ding; Søn af Sognepræst Holger Rosen­stand og Hustru Erasmine f Knudsen; gift 1. Gang (6. Maj 1909) m. Wilbel-mina U., f. 8. Sept. 1875 i Amster-

___________________Rose

dam, Datter af Grosserer Jobs. Ott de Vries og Hustru; 2. Gang (24. Aug. 1926) m. Agnete R., f. 27. April 1890 i Elkær, Datter af Godsejer Niels Møl­ler og Hustru.

Student (Kolding) 1898; med. Eks. 1908; Studierejse s. A.; 2. Reservelæge ved Sindssygehospitalet i Viborg 1909-12; Assistent ved Kommunehospitalets Afd. VI og Polikliniks Nerveafd. 1912-13; Reservelæge ved Sindssygehospitalet ved Aarhus 1913-17; Afdelingslæge ved Sindssygehospitalet ved Middelfart 1917 -36; Specialistanerkendelse (Psykiatri og Neurologi) 1918; Overlæge ved Sinds-sygchospitalcl i Vedsted 1936-31. Aug. 1949. Adresse : Sindssygehospitalet i Ved­sted, Hviding St.

ROSENSTAND   Tage Gaardejer; f. 14. Aug. 1891 i V-Vedsted; Søn af Sogne­præst Otto Rosenstand (død 1929) og Hustru Anna Bolette f. Mohr; gift (18. April 1916) m. Nanna R., f. 18. April 1890 i Værslev, Datter af Højskolefor­stander Søren Frederiksen, Støvring (død 1939) og Hustru Johanne f. Larsen (død 1915).

Uddannet ved Landbruget; Ophold paa Ryslinge Højskole og Tune Land­brugsskole; Forpagter af Abildgaard i V-Vedsted 1913; Ejer af Danelund ved Ribe fra 1915.

Medlem af V-Vedsted Sogneraad fra 1921, Formand fra 1937; Formand for Ribe og Omegns Landboforening fra 1923; Næstformand for Ribe Amts vestre Landboforening fra 1926; Medlem af Be­styrelsen for Esbjerg Andelsslagteri fra 1930, af Amtsraadet 1932-35 og af Besty­relsen for Ribe Amtssygehus fra 1932; Medlem af Kommissionen angaaende Bygning af Havdige paa Manø 1937-38 og af Bestyrelsen for Dansk Forening for Hjem og Skole fra 1938 (Formand fra 1940); Formand for Ribekredsens Venstrevælgerforening fra 1936 og for Ri­be Amts Venstre fra 1938; Landvæsens-kommissær fra 1938; Medlem af Repræ­sentantskabet for Ugebladet Landet fra 1939, af Kommissionen vedr. Anlæg af Vandkraftanlæg ved Holstebro fra 1940, af Bestyrelsen for Dagbladet Vestky­sten fra 1943 og af Ribe Amts Grund-forbedringsudvalg; Præstegaardskonsu-lent for Ribe Amt sarnt Tønder og Tørninglen Provsti fra 1944.

Har skrevet en Række Artikler i Uge-, Fag- og Dagblade.

Adresse: Danelund pr. Ribe.

ROSENSTAND Thomas Forstander; f. 29. Aug. 1900 i V-Vedsted ved Ribe; Søn af Sognepræst Otto Rosenstand (død 1929) og Hustro Anna Bolette f. Mohr; gift (16. April 1930) m. Birgitte R., f. 4. Jan. 1905 i Støvring, Datter af Gaardejer Laurits Vinther-Laasen

Rose______________

(død 1925)   og Hustru  Anna  f.  Larsen (død  1932).

Uddannelse  ved  Landbruget;   Ophold paa Bornholms Højskole  og paa  Lade­lund   Landbrugsskole;   Landbrugskand. '1925;   Studierejse   i   England,   Holland '?• og  Tyskland 1925;  Lærer  ved Støvring "• Højskole   1925-26;   Assistent   ved   Stats-* forsøgsstation   i   Canada   1926;   Mejeri-brugskand. fra lowa State College,   U. S.  A.  1927; Studierejse i New Zealand og  Australien  1928;  Lærer  ved  Dalum Landbrugsskole 1928-29 og ved Sydsjæl­lands  Landbrugsskole  1929-31;   Forstan­der    for    Korinth   Landbrugsskole    og Husholdningsskole  fra  1931.

Medlem af Bestyrelsen for Faaborg Andelsslagteri Ira 1933 og for Forenin­gen Norden's Faaborg-Afd. fra 1943; (Formand for JFaaborgegnens Landbofor­enings Husdyrbrugsudvalg fra 1934 og for Faaborgegnens Kartoffelkogefor-ening fra 1940; Medlem af Repræsen­tantskabet for Ugebladet Landet fra 1939 og for Dagbladet Information fru 1945; Formand for Ringen i Højrup-kredsen 1942-45; Folketingskandidat i Langelandskredsen i 1945.

Har skrevet: 2. Del af Haandbogen Husdyrenes Sygdomme m. m.; Afsnit af Den ny Landmandsbog; Tabeller for Husdyrenes Fodring; Forsøg og Erfa­ringer vedrørende Grovfoderproduk­tion, Høbjergning og Ensilering; for­skellige Pjecer vedrørende Ensilering, Lucernedyrkning og Dyrkning af Sød­kløver; Artikler i Fag- og Dagblade.

Adresse:   Korinth  Landbrugsskole, Korinth.

ROSENSTAND    W S Vicedirektør; f. 20. Dec. 1895 i Karby paa Mors; Son af Postmester Peter Rosenstand (død 1937) og Hustru Anna f. Daa; gift (14. Okt. 1944) m. Anne Mathilde (Anse) R., f. 8. Dec. i Kbhvn., Datter af Kunstmaler, Billedhugger Jens Ferd. Willuimsen (se denne) og Hustru Edith f. Wessel.

Student (Viborg) 1913; cand. jur. 1920; Uddannelse paa forskellige Sag-førerkontorcr; Sekretær i Kbhvns Ma­gistrat 1920, Fuldmægtig 1928, Ekspe­ditionssekretær 1933, Kontorchef 1935, Vicedirektør i Kbhvns. Kommunes Social­direktorat 1947.

Medlem af forskellige faglige Udvalg og Kommissioner; Medlem af Repræ­sentantskabet for Kbhvns socialfilan­tropiske Boligselskab fra 1936 og af Be­styrelsen for Akts. Andreas Christen­sens Piano- og Flygelfahrik fra 1939; Afsnitsleder under Statens civile Luft­værn 1943-45; Formand for det ved Overenskomst mellem Kbhvns Kommu­ne og de kbhvnske Grundejerorganisa.

_______________________1178

tioner i 1944 nedsatte Boligudvalg fra 1945 Formand for det i Henh. u! Lov af 22/8 1945 oprettede Boligudvalg, tillige Formand for det i Henh. til Lov af 9/6 1948 nedsatte Fællesudvalg for de ti storkbhvnske Kommuner fra 1948.

Har skrevet faglige Artikler i Das­blade og Tidsskrifter.

Adresse: Toldbodv. 5 A, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Rørvig.

ROSENTOFT Aage M Direktør; f. 1. Juni 1691 i Kbhvn.; Søn af Grosserer L J Rasmussen (se denne); gift (20. Juli 1928) m. Nina R., f. 9. Sept. 1909 i Vejle, Datter af Skuespiller Carl Hille-brandt (død 1936) og Hustru Margare-the f. Erichsen.

Udgaaet fra Schneekloths Skole; i Lære i Firmaet L I Rasmussen jun.; et Aar paa Købmandsskolen og to Aars Ophold i England og Tyskland; der­efter atter ansat i Firmaet L I Rasmus­sen jun.; Grossererborgerskab 1917; Medindehaver af Firmaet L I Rasmus­sen jun. 1918; Direktør i Akts. L I Ras­mussen jun. fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Manufakturgrossister fra 1936 (Næstformand og Formand for Ak­kordudvalget fra 1944) og for Forenin­gen af danske Klædegrossister fra 1936 (.Formand fra 1945) samt for flere Aktieselskaber.

Adresse : Bakkedal 15, Hellerup.

ROSENØRN Anna Priorinde, D.r.K.M., kgl. Belønningsmed, i Guld p.p.; f. 5. Febr. 1860 paa Stockelsdorf ved Liibeck; Datter af Ritmester P C St. Rosenørn (død 1902) og Hustru Caroline f. Schmidt <død 1911).

Forstanderinde for Værnehjemmet Be-thanias 1. Afd. i Kbhyn. 1889, for Dron­ning Caroline Amalies Plejeforening 1910; Priorinde for Vemmetofte adelige Jomfrukloster 1938.

Udenl. Orden: Ø.r.K.3.

Adresse : Vemmetofte pr. Fakse.

ROSENØRN-LEHN Frederik Lensbaron. Kammerherre, Hofjægermester, R.p.p.: f. 8. Aug. 1867 paa Knuthenborg; Søn af Hofjægermester, Lensbaron Chri­stian Rosenørn-Lehn til Baroniet Guld­borgland (død 1899) og Hustru Bene­dicte f. Komtesse Knuth (død 1909); gift (9. Juni 1904) m. Sigrid f. Grev­inde Bonde af Bjørnø, f. 4. Maj 1881, Datter af Greve Carl Trolle-Bonde (dåd 1912) og Hustru Eva f. Friherreinde Leijonliufrad (død 1940).

Besidder af Oreby og Berritsgaards Gods og RBssjøholm i Skaane til 1935 samt af Nørholm Gods.

Student (Frederiksborg) 1885; cand. phil. 1886; Forstkand. 1890; overtog Røssjøholm i Skaane 1892; tiltraadte Be-

1179_______________      __

• ddelsen af Baroniet Guldborgland 1899; åretog   som   Viceminister   under   den anske  Gesandt i  Petrograd de Øster-igske Interesser i Rusland 1917-18. Eforus for det Frederik Wallmo<lenske Legat;  Formand for Sakskøbing  Land-ogns Sogneraad  til 1921. Udenl. Ordener: B.L.II.l.; Pr.r.K.2.&

--.:  Ø.F.J.l.

Adresse: Oreby pr. Sakskøbing.

ROSENØRN-LEHN Otto Baron, Gods-jer; f 4. Nov. 1909 paa Oreby; Søn f Kammerherre. Hofjægermester, Lens-aron Frederik Rosenørn-Lehn (se den-ic); gift 1. Gang (4. Nov. 1939, /Egte-:kabet opløst 1945) m. Ulla R-L., f. 2. Haj 1905 (tidl. Solodanserinde ved Det ;gl Teater Ulla Poulsen, se løvrigt <raks Blaa Bog 1939); 2. Gang (3. )kt. 1946) med Hanne R.-L., f. 3. Juli 921 i Gentofte. Datter af Overretssag-'orer Andreas F Basse (se denne). Student (Frederiksborg) 1929; Uddan-lelse ved Land- og Skovbrug; Studie-ejser til Tyskland og England : Sekond-ojtnant i Livgarden; Ejer af Oreby og 'ierritsgaards Gods ved Sakskøbing fra 935.

Jledlen     af    Bestyrelsen    for    Maribo iirii-< Økonomiske Selskab.

Adresse: Oreby pr. Sakskøbing.

ROSFELDT Harry Koffardikaptajn, FM. Sølv;   f.  22.  Juli  1892 i  Kbhvn.;  Søn if Detailhandler  G  Nielsen   (død 1896) >S Hustru Marie f. Rosfeldt (død 1948); irift  (13.  Dec. 1921) m. Thyra R., Dat­ter  af  Bagermester J  Beoh   (død 1896) »g Hustru Karen Sofie f. Nielsen (dåd 1907).

Styrmands- og Skibsførcreks. 1911-12; Reserveløjtnant i Marinen 1915; Styr­mand u. Grønlands Styrelse 1917, Skiibs-fører 19J2-45; deltog i Lauge Kochs Tre-aarsekspedition til Østgrønland 1931-34. Medlem ajf Bestyrelsen for Kbhvns Skipperforening fra 1938, Formand fra 1945: Medlem af Søfartsraadet fra 19~44. n f S(i- ny Handelsretten fra 1945, af Overskibstilsynet fra 1947 osr af Bombe-bøssens Direktion fra 1945; Kasserer for H P Kofoed og Hustrus Legat 1944; Medlem af Bestyrelsen for Kaptajn H C Lundgreens Legat 1944.

Adresse: Østbaneg. 17, Kbhvn. Ø.

ROSHOLM Gunner Rektor; f. 17. Okt. 1908 i Silkeborg; Smn af Købmand F Joachimsen Rosholm (død 1940) og Hu­stru Malvine f. Gundersen (død 1916); gift (11. Okt. 1936) m. Ruth R., f. 12. Ang. 1910 i Foulum v. Viborg, Datter af Pastor S Widding (død 1936) og Hustru Ellen f. Glarbo (død 1933).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1927; Studieophold i Paris 1932; \cces-sit (romansk Filologi) 1935; Studieop­hold i Rom og Besancon 1936; eand-

____ ______________Rosi

mag. 1937; Timelærer ved Randers Statsskole 1939; Adjunkt 1943; under­vist paa den internationale Højskole 1942 oa: 1943; Lærer i Fransk ved Sta­tens Lærerhøjskoles Randers \fd. 1943-46; Leder af Randers Artiumskursua 1943-47; Undervisningsassistent i Fransk ved Aarhus Univ. 1946; Rektor ved Thi­sted Gymnasium 1947.

Formand for det filosofiske Studenter-raad 1935-36; Sekretær i den danske Internat. Student Service-Komite; Med­lem af Bestyrelsen for Randers Flyve­klub 1942-45 og for Musiksamfundet Brage 1941-47; Medstifter af og For­mand for Randers Philliarmoniske Sel­skab 1944-47; Medstifter af Randers Byorkester.

Har udgivet: Fransk grammatik for gymnasiet (s. m. Chr. Sørensen).

Adresse : Thisted.

ROSING   Berge Direktør, Chr.XFr.M.: f. 25. Aug. 1900 paa Frdbi?.; Søn af kgl. Fuldma-gtisr Holger F Nielsen oz Hustru Emilie f. Rosins: Hansen (død 1943); gift (30. Juni 1944) m. Minnie K., f. 14. April 1915 i Skaggs, Kentu cky, U.S.A., Dati'r af Ambrose Min ton Wheeler og Hustru Cora f. !>< Coffey.

Student     (Schneekloth<   Skole)    1918 studerede  Medicin i 2  Aar:   los; dere! ter   praktisk   Ingeniøruddannelse;   stu derede     ved     Polyteknisk    LæreanstaM 1922-24;  rejste til  Canada 1924;  Tegner ved   Canadian    Bridge   Compauy   1925-, forflyttet   ti]    United  States  Steel   Cor­poration,   Chicago   1927:    Ingeniør   ved Mount   Vernon   Bridge   Company,   Obio 1929-35: Afdelingschef  vod International Derrick and Eoiuipment Company, Ohio 1935-38- UnrterdirekUir oa Salgschef ved West Virginia Steel and Mfit. C'o. 1938, Direktør   1944.

Medlem af Bestyrelsen fnr Skandina­visk Klub. Columbus. Ohio fra 1941, Kormand 1944-46; Medlem af Bestyrel­sen for Ra-bild Komiteen fra 1947; Kor­mand for den Skandinavisk amerikan­ske Afdeling i West Virginia for det finske relief fund 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for lluntington rngenior-forening 1942-45 (Formand 1943), for Rail Steel Bar Association, rtiicago, 111. 1943-48 (Formand 1944-48), for Thin-tington fommunity Chest Inc. 19?5-48 (Formand 1948), for Family Service Association of Huntington fra 1940 (Formand 1942-44) og for Family Ser­vice Association of America. New York fra 1946.

Adresse ..Skagen", 706 Ridgewood Road. P.O. Box 316, Huntington, 8, W. Va., U.S.A.

ROSl__________________________

ROSLING   Eyvind Overlæge, Dr. med.-, f. 10. Juli 1893 i Fredericia; Søn af Viceskoleinspektør Jørgen Rosling (død 1935) og Hustru Benedicte f. Hansen; gift (4. Maj 1925) m. Ingrid R., f. 16. Marts 1894 i Kbhvn., Datter af kgl. Kassekontrolwr Henrik Nielsen (død 1921) og Hustru Kirstine f. Jensen (død 1913).

Student (Fredericia) 1911; med. Eks. 1918; Læg« ved Krigsfangetransporter­ne 1918-19; Assistent ved Universitetets Institut for almindelig Pathologi 1919-22; Reservelæge ved Blegdamshospita-let 1924-28. ved Rigshospitalets med. Afd. A. 1928-30 og ved Amtssygehuset i Gentofte med. AM. 1930-35; Dr. med. 1928; Læge ved Invalideforsikringsret-ten 1932-35; deltog i Konkurrencen om Professoratet i intern Medicin i 1933; Overlæge ved Amtssygehuset i Gentofte med. Af ri. 1935.

Har skrevet: Lærebog i almindelig Pathologi (1921); Undersøgelser over Difteridisposition og Difteriimmuni­tet (Disputats. 1928); Vurderingen af det forhøjede Blodtryk (Konknrrencefo-relæsning, 1933); Tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Barsehøj 16, Hellerup.

ROSMAN C E Amtsforvalter, R.; f. 20. Juni 1898 i Kbhvn.; Søn af Vognmand Jens Oluf Rasmussen (død 1935) og Hustru Anna Kristine f. Christiansen; gift (7. Juni 1924) m. Karla Margre­the R., f. 7. Nov. 1897, Datter af Fyr­bøder i Marinen P Th. Nielsen og Hu­stru Johanne Margrethe f. Larsen (død 1938).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1916; cand. jur. 1922; Sekretær i Over­formynderiet s. A.: i Skattedeparte­mentet 1926, Fuldmægtig 1937, Ekspe­ditionssekretær 1939, Kontorchef 1943; Amtsforvalter for Aarhus Amtstue-distrikt 1944; Formand for NævnJnge-og Domsmænds-Grundlisteudvalget for Aarhus Købetad 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Regcnsia-iiersamfunrtef 1946. for Juridisk For­ening i Aarhus 1948 og for Amtsforval-lerforeningen 1948.

Adresse : Stranriv. 100, Aarhus.

ROSS Alf Professor, Dr. jur. & phil.; f. 10. Juni 1899 i Kbhvn.: Søn af Fuld­mægtig i Finansministeriet F C C Ross (død 1929) og Hustru Johanne f. Han­sen (død 1948); gift (27. Dec. 1923) i Else Merete R., f. 27. Febr. 1903 i Kbhvn.. Datter af Overretssagfører Al­bert Helweg-Larsen (se denne).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1917; cand. inr. 1922; Studieophold i Udlan­det 1923-26 og 1928-29: fil. rir. i Upp-snla 1929: ansat ved Universitetets ju­ridiske Laboratorium 1929-35; tillige Sekretær veri Landsnævnet for Børne-

_______________________1180

forsorg 1932-35; Dr. jnr. 1934; Docent i Retsvidenskab ved Kbhvns Universi­tet 1935, Professor 1938.

Sekretær ved Provinshandelskamme­ret 1935; Medlem af Institut Interna­tional de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, af International Association for Peace Organisation, af International Law Association, af Be­styrelsen for dennes danske Afd. og af Bestyrelsen for Tnstitutet for Historie og Samfundsøkonomi: Formand for Be­styrelsen for Disconto-Selskabet af 1935.

Litterære Arbejder: 2. TMg. af L A Grundtvig. Lov om Køb (1922): Tbeorip der Rechtsquellen (Disputats, 1929); Folkenes Forbund og Staternes Suveræ­nitet (1930); Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis (1933); Virke­lighed og Gyldighed i R«tslæren (Dis­putats, 1934); Le probléme des sources du Droit positif (1934): Ejendomsret og Ejendomsoversrane (1935). Læreboer i Folkeret (1942, 2. Udg. 1946); Hvorfor Demokrati? (1946); Towards a Eeali-stic Jurisprudence (1947); Texthook of International Law (1947); Dansk Stats-forfatningsret II (s. m. Ernst Ander­sen, 1948) • Grundlovsrevision — Hvorfor. Hvorledes? (1948). Adresse : I H Mundts V. 10 A, Lyngby.

ROSTOCK-JENSEN     Knud Redaktør, cand. jur.; f. 28. Dec. 1890 i Kbhvn.; Søn af Forstander Eichard Jensen (død 1929) og Hustru Louise f. Hansen (død 1941); gift (15. Okt. 1921) m. Olea E-J., f. 27. Sept. 1868 i Kbhvn., Datter af Lods Carl Oppenheuser (død 1915) og Hustru Olga f. Holm.

Prælimdnæreks. 1906; Student (privat dimit.) 1910; Studieophold i Paris 1911-12: Løjtnant 1915; cand. jur. 1931; an­sat i Rederiet L H Carl 1906, i Kbhvns Magistrat 1907-18 og i Foreningen af danske Søassurandører 1919; Afdelings­chef i Forsikrings-Aktieselskabet Skan-dinavia 1920-32; Medarbejder ved Dag­bladet Børsen fra 1932; Redaktionsleder i Assurandørernes Pressebureau fra 1934; Medredaktør a£ Forsikringstidsskriftet Assurandøren 1935. ansvarshavende Bed­aktør fra 1939; Studieleder og Lærer i Søforsikring paa Handelshøjskolen 1938-42. Medlem af Repræsentantskabet for Daftsk Luftværnsforening fra 1934 og aif Bestyrelsen for Det konservative Fond 1938-42.

Har skrevet: Hvorledes forsikrer jeg mig;? (1945); Dansk Tarifforenings 50 Aars Jubilæumsskrift (1946) og talrige Artikler og Afhandlinger af forsik-ringsmæssig og juridisk Art i infien-ng udenlandske Fagblade samt i Haandbog i Forsikring, Berlingske Ti-

1181____________________

(lendes  Leksikon,  Landbrugets Ordbog, llirscbspnmgs   Handelshaandbog  m. m. Adresse: Glahns Allé 29, Kbhvn. F. Sommerbolig:   Asserbo   pr.   Frederiks­værk.

ROSTOCK-JENSEN    Louis Orlogskap­tajn. Direktør, E.p.p.; f. 6. Aug. 1899 i Kbhvn.; Søn af Forstander Richard Jonsen (død 1929) og Hustru Louise f. Hansen (død 1941); gift (5. Nov. 1926) m. Bertha R-J., f. 17. Jan. 1903 i Kbhvn., Datter af Oberst Bh. B Weil-bach (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Gudrun f. Schousboe. Sekondløjtnant 1922: Kaptajnløjtnant 1932; søgte Afsked fra Marinen 1937; Orlogskaptajn i Reserven 1939; deltog i Teddy-Ekspeditionen til Nordøstgrønland 1923-24; Instruktør for Eleverne paa Ø.K.'sSkoleskibKjøbenhavn 1925-26; Un-dervandsbaadschef og Chef for Mari­nens Dykkerskole 1928-34; Havarieks­pert i Assurance-Compagniet Baltica 1935; Prokurist smstds 1941, Under­direktør 1943, Direktør 1947.

Næstformand  i  Sølieutenant-Selskabet 1934-35; Medlem af Skibsudpegninganæv-net fra 1939, af Bestyrelsen for Forenin­gen af danske Seassurandører fra 1941, fur   Kongelig   dansk  Yachtklub   1941-48, i or Akts. Max Levig .t Co.'s Eftf.  fra • 145, i'or Akts. Østgrønlunds Fangstkom-igni Nanok 1945-46. for Forsikringsfor-lingen  1946-49. og af  Grønlandskommis-oneri fra 1949.

Har   skrevet :   Haandbog  i   Dykning 1931).

l'dcnl. Orden : B.Cr.m.2 Adresse : Høyrups Allé l, Hellerup.

ROSTRUP Haavard Museumsinspektør, lir. phil., M.T.Kha.; f. 29. Okt. 1907 i Kbhvn.- Søn af Sceneinstruktør, Dr phil. Egill Rostrup (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Oda, f. Clau­sen; gift (18. Maj 1934) m. Malerin-len Ester (Tut) Fog, f. 4. April i Kbhvn., Datter af Arkitekt Carl Fog (død 1941) og Hustru Vilhelmine f. Wendt.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1925; mag. art. (Kunsthistorie) 1935; Dr. phil. 1946; Assistent ved Glyptotekets Bibliotek 1928; Bibliotekar og Assistent ved den moderne Afd. smstds. 1932; Museumsinspektør II 1936; Museums­inspektør I 1942; Studierejser Ul Tysk­land, Frankrig, Spanien og Italien.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Fransk Kunst og for Det Rønnen-kampske Legat; Medlem af Repræsen­tantskabet for Turistforeningen.

Har skrevet: Franske Portrætbuster fra det XVIII Aarhundrede (1932): Ny-barok og Realisme (i Danmarks Maler­kunst. 1937); Ebba Carstensen (1937); Franske Billedhuggere fra det 19. og 20. Aarhundrede (1938)., Gerhard Hen-

__________________Roth_

ning (1939); Claude Monet et ses tableaux dans les collections danoises (1941); Millet (1941) • Houdon (1942); Billedhuggeren H W Bissen 1798-1868, I-II (1945); Gottfred Eicklioff (1949); desuden forskellige Afhandlinger om kunsthistoriske Emner i danske og uden­landske Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: B.K.6.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.

Adresse: Lyngholmv. 35, Vanløse.

ROSTRUP Hakon Administrationschef; f. 7. Juli 1902 i Haslev; Søn af Papir-lianriler Georg Rostrup (død 1935) og Hustru Fritze f. Jensen (død 1945); gift (7. Juli 1926) m. Harriet R., t. 17. Nov. 1906, Datter af Postmester, cand. polit. Kay Gustaf Afzelius (død 1944) og Hu­stru Agnes f. Hertz.

Student (Ordrup Gymnasium) 1919; cand. jur. 1926; Sekretær u. Kbhvns Magistrat 1927, Fuldmægtig 1934, Eks­peditionssekretær 1939, Kontorchef 1946, Administrationschef for Kbhvns Begra­velsesvæsen 1947.

Medlem af Skolekommissionen for Det kgl. Gpfostringshus o<g den Thorupske Stiftelse • Medlem af Bestyrelsen for Antroposofisk Selskab 1931-36; Medstif­ter aif Forening for Goetiheanum-Knnst i Danmark.

Adresse • Skovmimlev. 11. Holte.

ROTHE Oluf Præst, R.; f. 26. Okt. 1880 i Malmø; Søn af Grosserer Chr. E Rothe (død 1913) og Hustru Jutta f. Skram (død 1937); gift 1. Gang (10. Sept. 1909) m. Margrethe R., f. 25. Dec. 1889 i Kbhvn., død 1911, Datter af Overrets­sagfører Vilhelm Bay (død 1906) og Hu­stru Dagmar f Olsen (død 1915); gift 2. Gang (20. Aug. 1914) m. Lilli R., f 18. Maj 1887 i Aarhus, Datter af Stifts­provst V C Lindhardt (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Theo-(Jora f. Biilow (død 1934).

Student (Borgerdydskolen Ø) 1899; cnnd theol. 1905 r ordineret Kateket ved Vor Frue Kirke, Kbhvn. 1905; reside-rt-ndo Kapellan ved Skt. Jacobs Kirke, Kbhvn. 1915: Redaktør af „Kirken og Hjemmet" 1917 og af „Kirken" 1918-23; var 1924-25 knyttet til ..Aartwnis Stifts­tidende" og 1928-36 Medarbejder ved

B. T."- Lærer i Religion ved Det kgL Teaters Balletskole 1935.

Medlem af Skolekomitéen ved Frede­rik Barfods Miindeskole 1929-45, For­mand fra 1937, Medlem af Skoleraadet smstds. 1945; Medlem af Bestyrelsen for Hvile- og Rekreationshjemmet for Kvinder 1933-39 og for Akts. Disamas. Litterære Arbejder: Esau og Jakob (1911); Kongekronen, Digte (1914); Hvorfor vi ikke er Katolikker (1916); Gennem Eventyret, et Kærlighedsdigt (1916); Jesus, Guds Søn (1919); Til Min-

Roth

1182

de om Stiftsprovst. Lindhardt (1922) Fra Eventyrets Verden (1922) ; Hvi: Danmark blev katolsk (1924) ; Stodderen ag Kirken (1925); Blinde ser (1928) Ond, don store Virkelighed (1936), Eventyr for Børn og Voksne (1937). Des­uden en Række Kronikker og Artikler i Dagblade og Tidsskrifter. Adresse : Nøjsomhedsv. 13, Kbhvn. Ø, Sommerbolig : Tibirke Bakker. Tis­vilde St.

ROTH E Tyge J fh. Minister, Direktør, K'.DM.p.p.; f. 2. Dec. 1877 i Malmø. Sun af Grosserer Chr. E Rothe (død 1913) og Hustru Jutta f. Skram (død 1937); gift 1. Gang (15. Maj 1907) m. Karen Marie R., f. 16. Juni 1883 i Kbhvn., død 1928, Datter af Etatsraad C A Olesen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Nielsen (død 1962) • 2. Gang (29. Sept. 1930) m. Bodil R., f. 12. Maj 1909, Datter af Direktør T Holten-Andersen (død 1927) oe Hu­stru f. Krii«

Sekondløjtnant i Marinen 1898; Pre­mierløjtnant 1902; Afsked 1905; Medin­dehaver af Firmaet Chr. ]j liothe & Co. 1905-20, af Firmaet Rothe & Ko-senstand 1907-20; Eneindehaver af sidst­nævnte Firma 1913-20; Hanaelsminister i Ministeriet Neergaard 1920-22; Direk­tør i Forsikringsakts. National 1923-26, Formand i sammes Kontrolkornité 1926-29; Eneindehaver af Dansk rot- og Sa­nitets-Kompagni ved Tyge J liothe fra 1928; Direktør as Medlem af Bestyrel­sen for samme ved dets Overgang til Aktieselskab 1930 til 1947, Formand ."or Bestyrelsen 1945-47; Eneindehaver af Firmaet Morsø Støbegods ved Tvge J Rothe fra 1947.

Medlem af Sø- og Handelsretten. 1911-20 og 1932-47, af Translatøreksa-mrnskom-missionen 1911-20 as af Assurandør-So­cietetets Komité 1918-20; Formand for Bestyrelsen for Akts. Svendborg Skibs­værft og for Tilsynsraadet i t/aane-og Sparekassen for Embeds- og Bestil­lingsmænd; Medlem af Bestyrelserne for Pensionskassen for Bestyrerinder ved Smaabørnsasyler o. I. Virksomheder, for Foreningen til Understøttelse af Dannebrosrsridderes Efterladte og foi VridsIøseHlle og Nyborg Fængselssel-skah; Næstformand i Bestyrelsen 'or Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1926-36 ns i Bestyrelsen For Foreningen af Leverandører af Bygningsstøbegods ; Formand for Dansk-fransk Skolesamvirke 1922-30; Formand for Komitéen til Udbredelse af Kend­skab til Danmark i Udlandet 1928-36; Formand for Erhvervsraadet 1926-27; Formand for Det kgl. aeronautiske Sel­skab 1927-33 og derefter Æresmedlem;

Præsident   for   de   internationale   Lnft-fartsndstillingcr i Kbhvn. 1927  og 1934. Udenl. Ordener; Fi.H.R.2'.: F.Æ.L.3. ; N.O.N.I.;   Po.r.K.l.

Adresse : Amalieg. 4. Kbhvn. K.

ROTHE-MEYER Arne Overlæge, lir. med.; f. 18. Sept. 1903 i Nienstedten ved Hamborg, Søn af Grosserer Carl Leo Meyer (død 1919) cg Hustru Elise Marie 1. Rot hej ugift

Student (Helsingør) 192? : med. Eks. 1929; Dr. med. 1935; Hospitalsuddan-nelse i Svendborg og København 1929-34; Assistent ved Universitetets Insti­tut for alm. Patologi 1931-37; klinisk Assistent ved Rigshos-p.'s Børueafd. 1934-35; Reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital, ved Sundby Hospitals Børneafd. og ved Blegdams-hospitalet 1936-45; Specialistanerk. (Pæ-diatri) 1938; Studieophold ved John Hopkins Hospital, Baltimore, U. S. A. 1938-39; Konsulent for Sundhedsplejer­skerne i Holbæk Amt 1941; Deltager i Konkurrence om Professoratet i Børne­sygdomme 1943: 1943-45 gjort Tjeneste ved Kronprinsesaan Lovisas Barnsjuk-hus i Stockholm og ved Children's Hospital i Birmingham, England; Over­læge ved Børnehospitalet paa Martins-vej 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Yngre Læger 1934-37, for Det Me­dicinske Selskab i København 1937-44, for Den alm. danske Læseforening 1941-44 og for Danske Børnelægers Organi­sation fra 1940, Formand for sidst­nævnte 1945; Formand fnr Speciallæge-Organisationernes Sammenslutning 1945-47- Næstformand i Dansk Pærlriatisk Selskab 1947.

Har skrevet: Eksperimentelle Stu­dier over Forholdet mellem Leukose og Sarkom hos Høns (Disputats, 1934) samt en Række Arbejder over experi-mental-patologiske og pædiatriske Em­ner.

Adresse: Egernv. 47, Kbhvn. F.

ROTTBØLL C M Gesandt, K'.DM.,M.T. Kfh.p.p.; f. 22. April 1880 paa Chn-stiansdal; Søn af Godsejer Christian Rottbøll (død 1928, se Kraks Blaa Bos; 1928) og Hustru Rosalie f. Nyeballe (død 1925); gift 1. Gang (1917) m. Paula Marie R., f. Reinold, f. 14. Sept. 1887 i Odense, død 1943: 2. Gang (1944) m. Edith R., Datter af Gartneriejer Jacob Nielsen (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Johanne f. Milne. Student (Metropolitanskolen) 1899; cand jnr. 1906; ansat i Udenrigsmini­steriet 1907; Assistent 1908; Fuldmægtig 1912: gjort Tjeneste som Vicekonsul i Kmstiania og London; f ung. Konsul i Ohicago 191J-14; kst. Kontorchef i Uden­rigsministeriet 1914, kgl. Udnævnelse

1915; Leder af Grosserer-Societetets og Industriraadets Fælleskontor i London 1916-17; udsendt Generalkonsul i London 1919; afskediget 1942, genansat 1945; overordentlig Gesandt og befuldmægti­get Minister i Canberra og Wellington 1946.

Cdenl. Ordener: I.F.2«.; J.H.S.4.; N.St.0.3'.; B.St.A.2.; Stb.G.VJ.M.; Stb.Kr.M.

Adresse: Royal Danish Legation, Canberra, A.C.T., Australien.

ROUSSELL  Aage Arkitekt, Dr. phil.. Museumsinspektør,, R.p.p.; f. 27. Okt. 1901 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Rudolf Roussell (død 1933) og Hustru Hansine f. Nielsen (død 1941); gift (21. Juli 1931) m. Elisabeth R., f. 22. Febr. paa Corselitze, Falster, Datter af Godsin­spektør Jacob Velschou (død 1917) og Hustru Marie f. Valentiner.

Elev af Kunstakademiet i Kbhvn. pst Stockholms Hogskola- ansat ved Ivig-tut Kryolitbrud, Grønland, 1924-26, Bruddets Bestyrer i Vinteren 1925-26; arkæologiske Grønlandsekspeditioner 1926, 1930, 193?.. 1934, 1935 og 1937, til Island 1939; Inspektør ved National­museet 1937; Arkitekt for Det særlige Bygnin'gssyu 1944; Generalsekretær for den officielle danske Kunst- og Kultur-udstilling i London 1948; Medarbejder ved Danmarks Kirker; Kompagnichef i Hjemmeværnet 1949.

Har skrevet: Norse Building Customs in tiie Scottish Isles (1934); Sandnes (1936); Børglum Kloster (1937); Farms and Churches (Disputats, 1941); Dan­marks Middelalderborge (1942); Born-tida gardar i Island (s. m. andre, 1943); Udgiver aj Ældre dansk Arkitektur.

Udenl.  Orden :   Stb.B.E.4.

Adresse ; Allég. 6 Hh., Kbhvn. P.

Sommerbolig: „Viben", Kirkestillinge.

ROUST   Th. Amtsskolekonsulent, R.; f. 15. Juli 1890 i Gredsted; Søn af Gaard-mand Peter Roust (død 1930) og Hu­stru Kirstine f. Petersen (død 18%); gift (23. Dec. 1921) m. Elisabeth Olga R., f. 10. Nov. 1897 i Argentina, Datter aif Proprietær P K Petersen, Gerding-lund (død 1940) og Hustru Karen f. Jensen.

Beskæftiget ved Landvæsen; Ophold paa Grundtvigs Hejskole; Lærereks. (Ribe) 1914; Statens eetaarige Kursus 1915-16; Vikar ved Ribe Borgerskole og Seminarium 1914; Lærer ved Hadsten

.  Folkehøjskole 1914-20; Lærer ved Ten­der Statsseminariums Øvelsesskole 1920-38; Skoleinspektør amstds 1938-41; For-

•t     stander for Tønder Handelsskole 1921-41 '     og   for   Tønder   Oplands    Handelskole

    1936-36; Amtsskolekonjsulent for Haders-

lev Amt 1941; Censor i Praktik ved Læ­rereksamen 1947.

Formand for Tønder Biblioteksfor­ening 1922-41, for Tønder Bibliotekssel-skab 1926-41, for Tønder Læse- og Ung­domsforening 1929-41, for Forsamlings­husudvalget i Tender 1938-39 og 1940-41 og for Haderslev Amts-Ungdomsskole­nævn 1942.

Litterære Arbejder: Christian Flor, Træk af et Levnedsløb; Hjælpebog til Brug ved Historieundervisningen; Græ­ske Sagn, bearbejdet lor Børn; H P Hanssen (Faglig Læsning); Træk at sønderjydsk Skoleliv efter 1920 i Nord-slesvdgs aandelige Genforening med Danmark; Medudgiver af BogopgavtT I-III; Den danske Sang; Danskbog for Handelsskoler I-1I; Den ny Læsebog for de unge.

Adresse:  Haderslev.

ROVSING   Christian Overlæge; f. 16. Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Professor, Overkirurg Thorkild Rovsing (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Ma­rie f. Raaschou (død 1930); gift (20. Marts 1929) m. Elsebet R., f. 14. Nov. 1904, Datter af Kommandør, Baron Ei­nar M Gyldenkrone (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Betty f. Sally.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1909; med. Eks. 1916; Assistent ved Pro­fessor Rovsings Klinik 1916-17; Assistent ved Rigshospitalets kirurgiske Polikli-nik 1918-20, klinisk Assistent ved Uni­versitetets kirurgiske Klinik paa Rigs­hospitalet 1920-21; Reservekirurg ved Rigshospitalets Afdeling C 1921-27; over­tog Professor Rovsings Klinik 1927; Ohef for Bispebjærg Hospitals kirur­giske Poliklinik 1937, Overlæge 1949; Studierejser (Kirurgi) Wien 1923, Pa­ris 1925.

Hedlem af Bestyrelsen for Kuranstal­ten Montebello 1927-38; Vikar for de kongevalgte lægekyndige Medlemmer af Arbejderforsikringsraadet fra 1927; Ud­giver af Bibliotek for Læger; Medlem af Bestyrelsen for kgl. dansk Yacht­klub 1932-43 og for Foreningen San Ca. taldos Venner 1931.

Adresse • Rosenv. Allé 38, Kbhvn. Ø.

ROVSING OLSEN A Direktør, Civilin­geniør, R.; f. 27. April 1889 i Kbhvn.; Søn af Bogtrykker H Rovsing Olsen (ded 1927) og Hustru Wilhelmine f. Lar­sen; gift (15. Okt. 1921) m. Helga Elise R. O., f. 12. Jan. 1896 i Svendborg, Dat­ter af Skibsfører Th. Petersen (død 1944) og Hustru Caroline f. Helgesen. Ophold i Tyskland 1911-12; cand. po-lyt. (Bygningsingeniør) 1916; Sekond­løjtnant ved Ingeniørregimentet 1917-18; Ingeniør i Firmaet Charles Borum, Kbhvn., 1918-20; Afdelingsingem'er i

1184

 

Akts. Vølund 1920-24; Direktør for Akts Kanders Eebslaaeri fra 1924.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af danske Tovværksfabrikker 1925 og af Bestyrelsen for Foreningen ti Kanders Byes Forskønnelse fra 1927; Formand for Kanders Reklameforening 1930-34; Medlem af Propaganda Komi­téen for Randers By og Havn 1931 og af Bestyrelsen for Psykoteknisk For ening i Banders 1934; Formand for Tu­ristforeningen for Kanders og Omegn 1935-46 og for Samvirkende jyske Turist­foreninger 1937-45, derefter Æresmedlem; Næstformand for Turistforeningen for Danmark 1939; Formand for Dansk Ingeniørforenings Afd. for Midtjylland 193M2; Medtem af Bestyrelsen og Di­rektør for Akts. Randers Papir Spinde­ri. Randers, 1941, af Direktionen, for Selskabet Harmonien, Randers 1941, af Bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling, Kbhvn., 1942-46, aif Bestyrel­sen for Akts. G Falbe-Hansen, Randers

1943 og af Bestyrelsen for Randers Teater 1943; Formand for Forsikrings-Akts. Provincia, Randers 1944; Medlem af Bestyrelsen for Randers Philharmo-niske Selskab 1944, for Institutionen GI. Estrup, Jyllands Herregaardsmuscum

1944 og for Randers Garnisons Oifficers-foremog 1945 saint af Tilsynsraadet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1947.

Adresse:  Aage Beks V.9, Neder Horn­bæk pr. Randers.

RUBIN Edgar Professor, Dr.phil.,R.p p.; f. 6. Sept. 1886 i Kbhvn.; Søn af Vekse­lerer Gottfred Rubin (død 1900) og Hu­stru Emma f. Levinsohn (død 1923); gift (19. Juni 1917) m. Hedevig R., f. 27. Juni 1891, Datter af C H Thiesen i Middelfart.

Student (Slomanns Skole) 1904; mag. art. 1910; Dr. phil. (Synsøplevede Figu­rer I, tysk Udgave 1921) 1915; Lektor ved Kblivns Universitet 1918: Professor i eksperimental Psykologi 1922; Besty­rer af Universitetets Psykologiske La­boratorium fra 1922; Medudgiver af Ac­ta psychologica; Formand i Selskabet for Filosofi og Psykologi 1926; Præsi­dent for den X internationale Kongres for Psykologi i Kbhvn. 1932; Medlem af Videnskabernes Selskab 1949.

Har skrevet i inden- og udenlandske Tidsskrifter samt danske Dagblade; ud­gav 1919: Kan Hukommelsen forbed­res?; 1920: En ung dansk Filosof og hans Værk: 1933: Far fortæller; 1937: Mennesker og Høns m.m.

Udenl.Ordener :   Pr.r.K.2.&3.; Ø.r.K.O.

Adresse: Fredskovv. 9, Holte.

RUBOW Paul V Professor, Dr. phil., R.; f. 9. .Tan. 18% i Kbhvn.; Søn af Sund­hedsminister,   Dr.  med.   Viktor  Bubow

1185

Rude

(dåd 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og 1.  Hustru Caroline f.  Roed

Student 1913; mag. art. (Nordisk Fi­lologi) 1919; Universitetets Guldmed. 1919; Dr. phil. 1921; Redaktør ved den store danske Ordbog fra 1919; Lektor ved Universitetet i Paris 1923-25 og 1928-29; Docent ved Kbhvns Uni­versitet 1929; Professor ord. i nordisk Litteratur 1930, i alm. Litteraturviden­skab 1933.

Medlem af Det kgl. danske Videnska. bernes Selskab, af Vetenskapssocieteten i Lund m. m.

Litterære Arbejder : Georg Brandes (Edda 1916); Dansk litterær Kritik (Disputats, 1921) ; Saga og Pastiche (1923); H C Andersens Eventyr (1927); Georg Brandes og hans Lærere (1927) ; Litterære Studier (1928) ; Originaler og Oversættelser (1929); Hippolyte Taine (1930) ; Dansk Litteraturhistorie i Om­rids (1931); Georg Brandes' Briller (1932) ; Shakespeare paa Dansk (1932) ; Smaa kritiske Studier (1935) ; Smaa kri­tiske Breve (1936) ; Gejstlige og verds-lige Breve (1937); Epistler (1938); Den kritiske Kunst (1938); Prosaens Kunst (1938); Scrap Book (1939); En theolo-gisk Dunciade (1939) ; Reminiscenser (1940); Holger Drachmann I-1I (1940-45) ; Perspektiver (1941) ; Reflexioner (1942); Kunsten at skrive (1942); Mit Bibliotek (1943); Tendenser (1944); Strejftog (1945); Betragtninger (1947); Victor Hugos Lyrik (1943); de litte­rære Afsnit af Danske i Paris (1936 f.): Kom og Danmark (1937). Overs. al' Uddan; Den daarlige Bogsamler (1929), af Joubcrt; Tanker om Bøger og For­fattere (1930) og af Ovid : Klagesange (1944); En Samling Vers (1944); Fasli 1945); Sin Faders Søn o. a. Historier

(1945): To Satirer af Juvenal (1946): Latinske €itater i dansk Litteratur

(1946) ;Ochlenschlægers Arvtagere (1947) : Shakespeare i Nutidsbelysning (1948) : Napoleon IR (1948); Shakespeare o a hans Samtidige (1948); Sproget ogSti-leii (1949) • Two Essays (1949) ; Ludvig XIV (1949); Afhandlinger i Tidsskrif­ter og Udgiverarbejder.

Adresse : St.Kannikestr. 11, Kbhvn. K.

RUD Einar Overlæge, Dr. med.; f. 7. Febr. 1892 i Engium; Søn af Bedaktør Bertel Jensen (død 1948) og Hustru Petrine f. Frandsen (død 1947); gift (3. Nov. 1915) m. Karen Ragni R., f. i Khhvn., Datter af Grosserer Niels Flor (død 1946) og Hustru Camilla f. Hansen (død 1933).

Student (Aarhus Katednlskole) 1910; med. Eks. 1917; Reservelæge i Hæren 1917-18; Kandidat ved kbhvnske Hospi­taler 1918-21; klinisk Assistent ved Rigs­hospitalets med. Afd. A 1721-23, 2. Re-

servelæge 1923-24, 1. Reservelæge 1924-28; Reservelæge ved Almindeligt Hospi­tal 1928-31; Universitetets Guldmedalje 1921; Dr. med. 1925; Privatdocent (me­dicinsk Klinik) 1925-31; Specialistaner­kendelse (med. Sygdomme) 1925; Over­læge ved Kuranstalteu Moiilebeilu 1931; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Sel­skab for intern Medicin 5-933-38.

Har skrevet: Undersøgelser over de rede Blodlegemers Antal hos normale Mennesker under forskellige fysiologi­ske Tilstande og i Blod fra forskellige Kargebeter (Universitetets Guldmed. 1921); Blodundersøgelser hos Patienter med Cancer colli uteri under Radium-behandling (Disputats, 1925); talrige Afhandlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse : Montebello, H elsingør.

RUD-PETERSEN R Maler, R.; f. 11. Febr. 1871 i Sundbyøster; Søn af Gros­serer C E Petersen (død 1903) og Hu­stru Rosalie f. Petersen (død 1889.); gift (26. Sept. 1902) m. Ida Julie K-P., f. 9. Dec. 1882 paa Frdbg., Datter af Gros­serer, Tømmerhandler Fritz Trier (død 1896) og Hustru f. Hall ;død 1924).

Elev af H Grønvold; Afgang fra Kunstakademiet .1892; udstillede 1. Gang paa Charlottenborg Dec. 1891 og paa Foraareudstillingen 1892; l/ærer ved Tek­nisk Skole 1893-1900; Elev af Zahrtmann 1901; JSkovgaards Medhjælper i Viborg 1899-1901.

Formand for Kunstnernes Efteraars-udstilling 1906-08; Medleri af Bestyrel­sen for Foreningen Fremtiden fra 1909, Næstformand fra 1920; Medlem af Be­styrelsen for Malende Kunstneres Sam­menslutning 1912-20, Næstformand 1916-18; Formand for Valgmenigheden i Var­tov 1920-37; Medilem af Bestyrelsen for de sønderjydske Museer fra 1921; Næst­formand i Bestyrelsen for Kunstner­hjemmet.

Malerier: I Høst (1858); Paa Alth-nen (1900); Kalkmaleriorne i Grundt­vigs Hus (1908); HumlehBst (1909); Mo­der med sine Børn (1911). Altertavler: Kristus hos Martha og Maria (Adslev Kirke 1913); Kristus cg Synderinden (1914) (Skjørping); Johannes Døberen sender Bud til Kristn« (1915); Den tabte Søn (Tjele 1919): Kristus og Pe­ter (Eskildstrup 1928); Krietns og Ni-kodemus (Skals 1929); Den store Nad­ver (Fraugde 1931). Kresker: Christofo rus og Kristusbarnet (Vodskov Kirke 1909): Fresken i Randers Kirkegaards st. Kapel (1919): Paaskemorgen (Hil-lerslev Kirkes Apsis 1920); Den store Nadver (Aars Kirke 1923>: Opstandel­sen (Alleshave Kirkes Kor 1932); Apsie-udsmvkningen i Stagstrup Kirke (Thy) (1941-42); Interiører med Pigurer, Fol-

kelivsbilleder og Landskaber fia Jyde­rup- og Bramsnæsegnen. Encaustoma-lerier fra 1929.

Har udgivet: Encaustomaleriets Tek­nik (1935).

Adresse: Danas PI. 16, Kbhvn. T.

RUDBECK Aagefh.Civildommer, R.DM.; f. 16. Jan. 1870 i Aalborg; Søn af Præst Th. C J Rudbeck (død 1871) og Hustru Caroline f. Jannsen (død 1926); gift 1. Gang m. Astrid R. (død 1927), Dat­ter af Skoledirektør, Etatsraad Joakim Larsen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru f. Klirohhoff (død 1920); 2. Gang m. Inge R., f. 2. Sept. 1892, Datter af afd. Proprietær Arnold Friis og Hustru Anna f. Esmann.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1887; cand. jur. 1894; Assistent i Hof-og Stadsretten 1896-1907; Assistent i Kultusministeriet 1897, fung. Fuldmæg­tig 1904, kgl. Fuldmægtig 1909, Ekspe­ditionssekretær 1910; Herredsfoged i Nørvang og Tørrild Herreder 1912; Ci­vildommer i Vejle og Nørvang-Tørrild Herreder 1919-40.

Formand for Overhuslejenævnet for Vejle Amt 1918-22 og for Frednings­nævnet for Vejle Amt 1917-37.

Har skrevet Artikler i juridisk Fag­presse.

Adresse: Trunnevangen 4, Ohariotten-

lund.

RUDBECK Carl Dommer, R.DM.; f. 31.

Okt. 1887 i Kolding; Søn af Stenhugger Chr. Rudbeck (ded 1919) og Hustru Tho-masine f. Thaarsted (død 1905); gift 1. Gang (23. April 1915) m. Sigrid R., f. 12. Okt. 1888 i Horsens, Datter af Slagtermester Peter Christensen og Hu­stru Nielsine f. Hansen; 2. Gang (9. Marts 1929) m. Grethe B„ f. 30. April 1905 i Horsens, Datter af Handels­gartner Niels Carl Sørensen (død 1925) og Hustru Marie f. Skousen.

Student (Kolding) 1906; cand. jur. 1911: By- og Herredsfuldmægtig i As­sens s. A.; Borgmesterfuldmægtig i Es­bjerg 1913; Byfogedfuldmægtig i Fre­dericia 1915, Dommerfuldmægtig sam­mesteds 1919; Dommer i Bjerre og Hat­ting Herreder m. v. 1936.

Formand for Akts. Fredericia Sølv­industri 1925-36, for Akts. Dyrehave-gaard, Fredericia 1932-36, for Fred­ningsnævnet for Ve.ile Amt fra 1937. for Tilsynsraadet for BjerreJHatting Her­reders Sparekasse fra 1937 og for Af-vandingskommissionen for Vejle Atnts-raadskreds fra 1940.

Adresse:   Borgerg.,   Horsens.

RUDE  Olaf Kunstmaler,  R.DM.-  f.  26. April 1886 paa Godset Kattendak i Est­land; Søn aif Gaardcjer Axel Rude (død 1937)  og Hustru Elise f. Rasmussen (død 75

Rude

1186

1930); gilft (10. Maj 1930) m. Laura R f. Henridhsen, f. 28. Aug. 1889 i Kbhvn. Gennemgaaet Teknisk Skole; Blev af Zahrtmann 1906-08; studerede i På ris 1910-11. i Italien 1913 og 1920; Med­lem af „De 13 "s Udstilling 1909-11 og af Grønningen fra 1915; udstillet paa Charlottenborg 1915 og flere Gange i de skandinaviske Hovedstæder samt i en Række andre europæiske Byer og i TI.S.A. Tildelt Det Anckerske Legat 1924 og Eckersbergs Medalje samme Aar, Thorvaldsens Medalje 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Kunstner­nes Efteraarsudstilling 1915-20 og for Oluf Hartmanns Mindelegat 1921-31 og alf det Anckerske Legatudvalg 1947: Medlem af Unionalen; Medlem af Aka-demiraadet 1934, af Bestyrelsen for Kunstforeningen 1940-46, af Det kgl. svenske Kunstakademi 1943 og af Gal­lerikommissionen 1945.

Malerier : Broen i Frdbg. Have (1915); Læsende Mand (1916); Blomster (1917, Statens Museum for Kunst); Badende Kvinder (1919); St. Franceseokirken i Assisi (1920); Model (1922); repræsen­teret med Arbejder paa Museerne i Aarhus, Kanders, Ribe, Vejle, Odense, Aalborg, Kolding, Maribo og Rønne; Klipper, Bornholm (1923, Statens Mu­seum for Kunst); Nature morte (1926, købt af den tyske Stat); Foraar (1926, Statens Museum for Kunst); Nature morte (1926, Nationalgatleriet i Oslo); Solnedgang (1928, Statens Museum for Kunst); Blomster (1929, Statens Museum for Kunst); Portræt af min Fader (19J1, G«teborg Kunstmuseum): Interiør m. Fieur (1933. Malmø Museum): Interiør (1933, Statens Museum for Kunst); For-aarsdag ved Havet (1934, Statens Mu­seum for Kunst); Portræt af Lektor Jacobæus (1935, Nationalmuseet i Stock­holm) ; deltaget i Udsmykningen af Dansk Ingeniørforenings Hus 1935; Kvindeportræt (1938, Statens Museum for Kunst); Graavejrsdag (1939, Gote-borg Konstmuseum); Øster Lars Kirke (1941, Frederiksborg Museum). Adj-esse : GI. Kongev. 136-138, Kbhvn.V. Sommerbolig: Allinge.

RU E Tage Arkitekt; f. 12. Juni 1893-Søn af Arkitekt R W Rue (død 1944) og Hustru Mathea f. Thagesen (død 1938); gift (9. Juli 1917) m. Edith R., f. 7. Juni, Datter af Regnskabsfører S L Rasmussen (død 1920) og Hustru Olga f. Petersen (død 1935).

Gennemgaaet Teknisk Skole; Afgang fra Kunstakademiet 1926; ansat under Stadsarkitekten i Kbhvn. 1914.

Medlem af Kunstnersamfundets Arki-tfiktsektion 1922.

Har opført Teater- og Foreningsbyg-

ning i Nykøbing F. og en Del Villaer; Stadsarkitektens Medarbejder bl. a. ved Opførelsen af Skolen ved Bannehøj og Kødbyen; tildelt 1. Præmie ved Kon­kurrencen om Politikens Sommerhuse (1916), ved Dansk Købestævnes Kon­kurrence om Boligtyper (1922) og ved Konkurrencerne om Haadhuset i Lyng­by (1923), Byplanen for Hanstholm (1924) og Teater- og Foreningsbygnin-gen i Nykøbing F.

Adresse: Estersv. 12, Hellerup.

RUGHOLM Thøger Provst, R.; f. 19. Maj 1896 i Sterup, Hjørring Amt; Søn af Gaardejer Lars Chr. Rugholm (død 1927) og Hustru Marie Hansine f. Han­sen (død!940); gift (22. Dec. 1925) m. Inger R., f. 6. Nov. 1901 i Jetsmark, Hjørring Amt, Datter af Gaardejer Anton Kjædegaard (død 1906) og Hu­stru Karen f. Eriksen (død 1943).

Lærereks. (Ranuni) 1918; Lærer ved Frdbg. Skolevæsen 1919-28; Student (pri­vat dimit.) 1920; cand. theol. 1928; Sog­nepræst i Maarslet 1928; tillige Provst i Hads-Ning Herreders Provsti 1933 og Medlem af Skoledirektionen i Aarhus Amtsraadskreds 1940. Adresse: Maarslet.

RUNG-KELLER   P S Organist, Kompo nist, R.MI&A.; f. 11. Marts 1879 i Kbhvn.; Søn af Direktør, cand. jur. Emil Keller (død 1896) og Hustru kgl. Kammersangerinde Sophie Keller (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929); gift (7. Maj 1907) m. Helga R-K., f. 20. Nov. 1886 i Varde, Datter af Bankdirek tør F H Palludan (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Isidora f. Petersen (død 1938).

Student 1897; cand. phil. 1898; Elev af Fr. Rung, Th. Laub og GotWred Matthison-Hansen; Organist og Kantor ved Vor Frelsers Kirke 1903-49; Lærer ved Hornemans Musikkonservatorium fra 1907; Dirigent i Cæcdlia-Forenlngen 1914-31 (fra 1912 konst.); Larer i Or­gel og i Musikteori ved Det kgl. Mu­sikkonservatorium fra 1917; Klokkespil­ler ved Vor Frelsers Kirke fra Dec. 1928; Kirkeministeriets Konsulent i Klokke- og Orgelsager 1931-49; Medlem af The Carillon League.

Adresse :  Islands  Brygge 17, Kbhvn.S.

RUNGWALD  Helge Teaterdirektør, R.; f. 23. Juli 1906  paa Frdbg.;   Søn af Juve­lerer Lebrecht Rungwald  (død 1912) og Hustru Waleska  f.  Philipson.

Student (Schneekloths Skole) 1924; cand. phil. 1925; Elev af Skuespiller Holger Gabrielsen 1924-25; Elev ved Dansk Skolescene 1925-27; Sanguddan­nelse hos Vilh. Poulsen og Per Biørn; Skuespiller ved Odense Teater 1927-29; ved Komediehuset 1929-30; ved Dagmar-

teatret 1930-32; senere ved Skolescenen, Aarhus Teater, Riddersalen og Betty Nansen Teatret; knyttet til Louis Preils Radiodanseorkester 1934-36; Te­aterdirektør i Riddersalen (s. m. Per Knutzon) 1935-36 og ved Odense Teater fra 1936; Leder af Fønix Teatrets Som­mersæson 1938 og 1940.

Næstformand i Dansk Skuespillerfor­bund 1934-35; Censor ved Det kgl. Te­aters Elevskole fra 1938; Medlem af Justitsministeriets Udvalg til Under­søgelse af Privatteatrenes Forhold 1938 -41.

Hovedroller: Aladdin; Ernest i Re-volutionsbrj'llup; Moritz i Vaarbrud; Kong Hakon i "Aksel og Valborg; Va-lere j Tartuffe; Eisenstein i Flagermu­sen; Schubert i Jomfruburet m. ?!.; Iscenesættelser; Nævningen; Du kan ikke tå' det med dig; Guderne ler; Der var engang; Mands Kvinde; Pygma-lion; Kærlighed.

Adresse : Istedvænget 5, Odense.

RYBNER Jørgen Professor, Civilinge­niør, R.; f. 26. Nov. 1902 paa Frdbg.; Søn af Boghandlerfuldmægtig, Sekond­løjtnant Adolf Rybner (død 1917) o;: Hustru Harriet f. Bang; gift (15. Juni 1929) m. Else R,, f. 15. Okt. 1904 paa Frdbg., Datter af Oberst Einar Røn-ning (se denne).

Student (Skt. Jørgens Gymnasium l 1920; cand. phil. 1921; cand. polyt. (BtektroinReniar) 1926; Assistent hos Professor P O Pedersen 1926-27; Stipen-dierejse til U.S.A, 1927-28; ansat ved Geodætisk Institut 1928; Chef for Geo­dætisk Instituts tekniske Afdeling 1930-39; Professor i Svagstrømselektroteknik ved Danmarks tekniske Højskole 1939; tillige Lærer ved Hærens Officersskole. Specialklassens Ingeniørkursus fra 1933. Censor i Rationel Mekanik ved Dan­marks tekniske Højskole 1935-47.

Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, Gruppeformand 1940-43; Leder af Lydteknisk Laboratorium 1941-45, derefter Formand for Bestyrel sen af samme; Formand for Bestyrel sen for Radioteknisk Forskningslabo­ratorium fra 1944: Medlem af Besty­relsen for Elektroteknisk Forening fra 1943; Formand for den af Krigsmini steriet nedsatte tekniske Kommission ti Studium af de her i Landet oprettede tyske Radiostationer 1945; Medlem a1 Dansk Elektroteknisk Komité 1945; For mand for den danske nationale Komik for Union Radio-Scientifique Interna­tionale 1948.

Har skrevet:   Lærebøger  i  Telegraf-Telefon-  og  Radioteknik;  Elektronrørs forstærkere   (1942),   Teorien  for elektri­ske   Filtre   (1943);   Cirkeldiagrammer Sirpolteorien      (1947);     Nomogrammer

over komplekse hyperbolske Funktioner (1948); Tabel til Brug ved Addition af komplekse Tal (s. m. K Steenberg Sø­rensen) samt forskellige Afhandlinger vedrørende Svingningsteori, Operatqr-regning os Svagstrømselektroteknik m. m.

Adresse : Tranegaardsv. 59, Hellerup.

RYDBERG Erik Professor, Overaccou-chør, Dr med., R.p.p.; f. 22. Nov. 1891 i Stockholm; Søn af Prokurist Knut Rydberg (død 1935) og Hustru Eva f. Hofberg (død 1942); gift (26. April 1923) m. Bodil R., f. 14. Nov. 189S i Kbhvn., Datter atf Professor Harald Westergaard (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Lucie Bolette f. Bl æd el (død 1940).

Uddannet ved Karolinska Institutet i Stockholm; med. Eks. 1922; Dr. med. 19J2; Docent ved Karolinska Institutet 1933; Professor ved Kbhvns Universitet i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme og nyfødte Børns Sygdomme samt Over-accouchør ved Rigshospitalet 1935.

Har skrevet; Cerebral injury in new-born children consequent on birth trau­ma (Gradualafhandling); The signifi-cance of the shape of tne foetal head in the inertianism of labout og en Del sexual-endokrinologiske og andre Ar­bejder.

Udenl.   Orden:   S.N.3. Adresse:  Juliane Marios  V.  18, Kbhvn. Ø.

RYDER  Paul B Generalkonsul, E.DM.. M.T.Klia.p.p.; f. 1. Nov. 1892 i Kbhvn.; Søn atf Handelschef ved Den kgl. grøn­landske Handel Carl Siegfred Byder (død 1921) or Hustru Karen Hansine Henriette f. Sehrøder (død 1948); gift (9. Pebr. 1939) m. Karen Marie H., f. l?. Sept 1904 i Kbhvn., død 1947, Dat­ter af Grosserer Ola! Skov-gaard-Peter-sen (død 1926, se KraJcs Blaa Bog 1926) og Hustru Kamma f. Carl (død 1924). Student (Det danske Selskabs Skole) 1910; cand. jur. 1916; Sagførerfuldmæg­tig 1916-17; Handelsuddannelse i Dan­mark, U. S. A., Chile og Argentina 1917-21; indtraadt i Udenrigstjenesten 1921; Konsulatssekretær i Flensborg 1921-22; Vicekonsul i Reval 1922-23; til Tjeneste i Udenrigsministeriet 1923-25; Legationssekretær i Helsingfors 1925-28; atter til Tjeneste i Udenrigsministe­riet 1928-30; Studieophold i Grenohlc 1930; Legationssekretær i Haag, Chargé d'Affaires i Bern. Sekretær i Genéve 1930-31; fung. Konsul i Flensborg 1931-32; til Tjeneste i Udenrigsministeriet, Chargé d'Vffaires i Madrid, Legations-sekretær i Lissabon 1932-36; Legations-sekretær i Oslo 1936-37; til Tjeneste i Udenrigsministeriet 1957-43; Konsul f Flensborg 1943; Konsul i San Francisco

Ryde

1188

med  personlig Titel af og Bang sm Generalkonsul   1947.

Udenl. Ordener: B.K.5.; Fi.H.R.31. F.O.I.P.;N.St.0.3'.; tt.F.3.

Adresse: Det Danske Generalkonsulat 220 Montgomery Street, San Francisco; Californien, TJ. S. A.

RYDGAARD  Frode Overkirurg, R.: f 13. Juli 1890 i Kbhvn.; Søn af Redaktions sekretær Harald Hansen (død 1895) ou Hustru Manna f. Hansen (død 1912) gift (1. Dec. 1917) m. Ellen B., f. 7. Okt. 1889 i Kbhvn., Datter af Maskin­mester i D. F. P. S. Axel Ømann (døil 1920) og Hustru Emma t. Hansen (død 1938).

Student 1907; med. Eks. 1914; Reserve­læge i Hæren 1914-15; Kandidattjene­ste ved Rigshospitalet, Kbhvna Amts Sygehus og andre kbhvnske Hospitaler 1914-17; Reservelæge ved Prof. Rov-sings Klinik 1917-18; klinisk Assistent ved1 Rigshospitalets kirurgiske Afd. C 1918-20, 2. Reservekirurg smstds. 1920 21, 1. Reservekirurg smstds. 1921-24; Specialistanerkendelse (kirurgiske Syg­domme, særlig Nyre- og Blæresyg domme) 1924 og (kirurgiske Kvinde-sygdomme) 1929; Lærer ved Rigshospi­talets Sygeplejeelevskoie 1921-26; Læge ved Det Østasiatiske Kompagni fra 1935; Overkirurg ved Skt. Elisabeths Hospital i Sundby fra 1924.

Formand i Bestyrelsen for Forenin­gen af Læger ved katolske Hospitaler i Danmark 1947; Forstander for Skt. Elisabeths Hospitals Sygeplejeelevskok og Formand for Hospitalets Lægeraad. Medlem af Handelsministeriets perma nente Udvalg til Udgivelse af Lægebog for Søfarende; Formand for Bestyrelsen for forskellige Legater og for Højde­vang Sogns Menighedsraad.

Har skrevet en Række videnskabelige Arbejder overvejende om Urinvejenes kirurgiske Sygdomme og om Galde-stenssygdomme samt en Del medicinsk­populære Artikler.

Redaktør af og Medarbejder ved Haandbog og Lærebog for Sygeplejer­sker; Redaktør af og Medarbejder ved Vore Sygdomme og ved Lægebog for Søfarende.

Adresse: Ulrik Birchs Allé 25,27, Kbhvn. S.

RODINGE R Jørgen Direktør, Docteur Ingénienr; f. 30. not. 1905 i Kbhvn.; Søn af Kommandør Erik Rfldinger (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu-stru Jeannie Margaret f. Hauberg; gift (12. Jan. 1935) m. Karen-Margre­the R., f. 6. Maj 1910 paa Frdbg., Dat­ter af Stiftamtmand Peder Herschend (se denne). Student (Østre Borgerdydskole) 1924;

cand. phil. 1925; cand. polyt. (Byg-nangsing.) 1929; ansat i Firmaet Chri-sfciani & Nielsen 1929-42, ved Havnear­bejder i Oherbourg 1929-32, Studierejse (Larssens Legat) til England, Tyskland, Schweiz, Italien og Frankrig 1932-33. ved Firmaets Afd. i Paris 1933, ved Bygningen af Storstrømsbroen 1933-37, ved Afd. for Kbhvn. og øerne 1937-41, Overingeniør ved Firmaets Afd. i Paris 1941-42; Overingeniør i N C Monberg, Akts., Kbhvn. 1942, Direktør smstds. 1945; teknisk Doktorgrad ved la Sor-bonne, Paris 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France 1946-48.

Adresse: Høyrups Allé l, Hellerup. RYE Arnold Redaktør; f. 9. Juni 1877 i Randers; Søn af Redaktør, Bladudgi­ver C J Rye (død 1899) og Hustru Kir­sten f. Bentsen (død 1918); gift (25. Nov. 1902) m. Caroline R., f. 6. Nov. 1879 i Houlberg, Datter af Direktør Georg Kragelund (død 1908) og Hu­stru Marie f. Larsen (død 1919).

Uddannelse ved Randers Dagblad; Studieophold i Udlandet; Redaktions­sekretær ved Lolland-'Falsters Folke tidende; Redaktør af Randers Dagblad 1900-47- Medudgiver af Bladet 1906-47. Til 1947: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Randers Disconto- og Laanebank fra 1926, af Bestyrelsen for Venshvs Pressebureau i Kbhvn., af den danske Presses Telegramudvalg os af Besty­relsen for I/S Ritzaus Bureau sami Formand for Venstreforeningen for Randers Bykreds; endvidere Medlem af Bestyrelsen for Randers Korn- og Foder­stofforretning 1916-34 or af Direktionen for Selskabet Harmonien, der ejer Ban­ders Teater 1914-36. Adresse : Randers.

RYE C H Generalmajor.Jh.Generaåfelttøj mester, K'.DM., FM. i Guld, HTH.p.p.; f. 14. Juli 1874 i Kbhvn.; Søn af Over-intendant, Kammerjunker C P Rye (død 1923) og Hustru Wendla f. Fly-gare (død 1890); gift (28. Okt. 1899) m. Vibeke R., f. 23. Marts paa Mar-gaard, Datter af Hofjægermester C E A Schøller (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Henriette Elisa­beth Christine f. Mechlenburg (død 1911).

Student (Borgerdydakolen t Kbhvn.) 1891; cand. phil. 1892; Sekondløjtnant i Artilleriet 1894; Premierløjtnant b. A.; Kaptajn 1909; Chef for Generaltøjme-sterkvarterets Konstruktionskontor ok Konstruktør ved Hærens tekniske Korps 1910; Oberstløjtnant af Artilleriet 1922 og til Raadighed for Hærens teknisk« Korps; Chef for Konstruktionsafdelin-gen 1923; Direktør i Hærens teknteke

Ved en lejl er teksten på siderne 1189 og 1190 ombyttet.

1189

RUtZ

i Naarup, Datter af Gaardejer Henning Hansen og Hustru Johanne Kirstine f. Hansen.

Student (Odense) 1920; Uddannelse paa Niels Brocks Handelsskole 1920-22 og i forskellige Brancher 1922-28; Di­rektør for Akts. Andersen & Mcyer 1928; Sekretær i Tobaksindustrien 1929; Forretningsfører for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindu­strien i Danmark, Foreningen af Skraa-og Røgtobaksfabrikanter i Danmark og Cigaretfabrikantforeninften af 1914 fra 1932; Direktør for Cigar- og Tobaks-fabrikanternes Forening af 20. Juni 1875 fra 1933 og for samtlige Organisa­tioner under Tobaksindustrien 1934; Formand for Cigar- og Tobaksfabmkan-ternes Forening af 20. Juni 1875 fra 1946.

Medlem af Industriraadet 1933, af Re­præsentantskabet i Dansk Arbejdsgiver­forening 1932 og i Landsforeningen Dansk Arbejde 1937; Delegeret i Fælles­repræsentationen for Dansk Haandværk og Industri 1936 og i Haandværkerfor-eningen 1936; Medlem af Tobaksindu­striens Svendeprøvekommission og fag­lige Lærlingeudvalg 1937; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Tobaksindu­striens Fællesindkøb 1940; Formand for Prisdirektoratets Tobaksudvalg 1941; Medlem af Folketinget (Konservative Folkeparti) 1945-47, af Toldraadet ok af Toldraadets Appeludvalg 1947; Med­lem af Skattelovskommissionen 1946; Formand for Erhvervenes Skatteudvalg 1948; Medlem af Bestyrelsen for Oden­seaner-Samfundet 1936.

Adresse : Søtoften 1. Gentofte.

RYTTER Svenning f h. Justitsminister, K1. DM.p.p.; f. 19. Jan. 1875 i Ved-dum; Søn af Gaardejer Søren Rytter (død 1939) og Hustru Margrethe f. Svenningsen (død 1919); gift (Jl. Okt. 1902) m. Klita R., f. 26. Aug. 1877, Datter af Sognepræst H Løchte og Hu­stru Johanne f. Corfixen.

Student (Aalborg) 1894; cand. jur. 1900; juridisk Manuduktør 1900-11; As­sistent ved juridisk Laboratorium 1903-10; Assistent i Justitsministeriet 1904; Amtmand over Færøerne 1911-18; Over-retsassessor i Kbhvn. 1918; Formand for østre Fremlejenævn fra 1919; Dommer i Østre Landsret fra 1919; Folketings­mand (Venstre) for Stnbbekjøbing og Nykjøbing F. Kredsene 1920-29; Lands. Hngsmand 1929-47; Justitsminister i Mi­nisteriet Neergaard 1920-24; kgl. Bank­kommissær 1920-24; Formand for Admi-nistratinnskommissionen til 1924; Præsi­dent i Kbhvns Byret 1926 og 1929-45; Justitsminister i Ministeriet Madsen-Mygdal 1926-29; Medlem af Rigsretten

1952-47;   2.   Viceformand   i   Landstinget 1936, 1. Viceformand 194<M7.

Censor ved de juridiske Eksaminer 1923; Medlem af det i Henhold til den dansk-belgiske Forligs- og Voldgifts-traktat oprettede Forligsnævn 1928; Medlem af Bestyrelsen for Rask-Orsted Fondet 1942. af Universitetskominissio-nen 1942, af Lønningskommissionen 1943 samt af den dansk-islandske Dele­gation 1945; Formand for Repræsentant­skabet i Dansk Spare-Selskab 1946.

Udenl. Ordener- B.K.I.- N.O.N.2.; Po.r.K.l.: SN.2'.

Adresse: Stoltenbergsg. l, Kbhvn. V.

ROTZEBECK Jørgen Købmand, R.; f. 11. Febr. 1880 i Aalborg; Søn af Vice-konsul Viggo Riitzebeck (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Cla­ra f. Syndergaard (død 1920); gift (17. Marts 1906) m. Astrid B., f. 10. Okt. 1882 i Randers, død 1947, Datter af Gymnastiklærer I H von Pein (død 1918) og Hustru Cecilie f. Bjerregaard. Uddannet ved Handelen hos Chr. Hjorth i Aalborg, hos Etatøraad Johan Ankerstjerne i Randers og i Skotland og Tyskland; Medindehaver af Firmaet Chr. Simoni i Aalborg fra 1916.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Aalborg Diskontobank og for Akts. Aalborg Aktiebryggerier; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aalborg Marga-rinofabrik, for Akts. A Abel, for Akta. Hans Larsen, for Akts. P Ørenes' Enke & Sen, for Foreningen til Sygepleje ved Diakonisser i Aalborg og for for­skellige Legater; Medlem af Tilsyns-raadet for Aalborg Hypothekforening og af Aalborg Købstads Brændselsud-valg; Værge og Kasserer for Vor Frue Kirke i Aalborg.

Adresse: Fjordg. 21, Aalborg.

ROTZEBECK P E Grosserer, Konsul, R.p.p.; f. 29. Maj 1885 i Aalborg; Søn a;f Vicekoneul Viggo Rulzebeck (dod 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hu­stru Clara f. Syndergaard (død 1920); gift. (6. April 1909) m. Anna Kathrine R., f. 8. Okt. 1887 i NarroSundby, Dat­ter af Isenkræmmer Jens Larsen, Thi­sted (død 1935) og Hustru Kirstine f Kjær (død 19241.

4. Klasses Hovedeks. (Aalborg) 1902, i Handelslære hos Chr. Hjorth, Aalborg 1902-04; Uddannelse i Skotland og Tysk­land 1904-08; ansat i Firmaet Chr. Si­moni. Aalborg 1908. Medindehaver fra 1916; norsk Vicekonsul 1930, Konsul

1949.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere ved Aalborg og Nørre-Sundby Havne, for Aalborg Handels­standsforening og for Foreningen af Jyd-ske Knlimportører 1924-36; Formand i Bestyrelsen for Akts. De Smithske

Ved en fejl er teksten på siderne 1189 og 1190 ombyttet.

Riitz

1190

Korps 1923; Oberst 1926; Generalmajor, Generaltøjmester (siden 1937 General-felttøjmester) og Chef for Hærens tek­niske Korps 1930; Afsked 1941; Medlem af Hærens Motorkøretøjtilsyn 1919-24; Formand for samme Tilsyn 1924-28; For­mand for Vnrderingskommissionen for Krigsministeriets Udpegning af Motor­vogne 1919-30; Formand for Motorordo-nanskorpset 1919-28, Æresmedlem 1929; Formand for Hærens Gaskommission af 1922 1922-30; Æresmedlem af Forenin­gen for Nordiske Officers-Skydninger 1936.

Sekretær i Bestyrelsen for Artilleri-officersforeningen 1908-14; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil -Klub 1925-31. Bedaktør af Telefonhaand-bogen 1903-30; Konsulent ved Kjøben havns Telefon Akts. fra 1930; Medstif ter af Dansk Artilleri-Tidsskrift 1913 dets Redaktør 1914-30; Medlem af Be­styrelsen for Sophus Berendsen A/S fra 1941, af Styrelsen for Selskabet til Er-hvervsfremme 1941-47 og af Bestyrelser for Selskabet til Erhvervsfremmes Le­gatfond 1947. Militærtekniske og andre Artikler i Haandbøger, Fagværker, Tidsskrifter og Dasrspresse m. m.

Udenl. Ordener : Fi.H.E.3'.; F.Æ.L.4. N.O.N.3.; N.St.0.21.; S.Kr.4.; S.Sv.2'. Adresse : Herluf Trolles G.23, Kbhvn.K. Sommerbolig: Ryeshus, Skagen.

RYGNER Harald V fh. Stadsingeniør. E.; f. 9. Nov. 1878 i Kbhvn.; Søn af Justiteraad, fh. Bankbogholder Axel Christensen (død 1930) og Hustru Astrid f. Westergaard (død 1936); gift 1. Gang (1906) m. Martha R., f. 1881 i Kbhvn., død 1910, Datter af Murermester Edv. Wienberg (død 1895) og Hustru Doro-thea f. Milo (død 1912); gift 2. Gang (30. Aug. 1913) m. Gudrun E., f. 10. Marts 1890 i Lyngby, Datter af fh. Pro­prietær L Jørgensen (ded 1924) og Hu­stru Sophie f. Jacobsen (død 1934).

Student (Metropolitanslcolen) 1897; cand. polyt. 1902; Ingeniør ved Kbhvns Vandforsyning 1902-03, ved Anlæget af Lyngby Vandværk 1903-04; Kommune, ingeniør og Bygningsinspektør for Søl­lerød Kommune 1904-07, for Lyngby Kommune 1904-17, Stadsingeniør i Oden­se 191748.

I Redaktionen for Maanedsskrift for Sundhedspleje 1911-20; Medlem af Be­styrelsen for Stads- og Havneingeniør­foreningen 1911-29, Formand 1925-29; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Inge­niørforenings Sektion for Vej-, Vand-og Jernbanebygning 1917-34, Formand 1923-34; Medlem af Bestyrelsen (or Fyns Ingeniørforening 1919-32; Medar­bejder ved „Ingeniøren" 1920-32; Cen- j sor i Vejbygningsfagene ved Danmarks '

tekniske Højskole 1921-43; Medlem af Vejkomitéen fra 1922 og af Bestyrelsen for Fyns Stifts Læseforening 1922-31; Formand for Odense Turistforening 1923-29; Medlem af Bestyrelsen for Odense Musikforening fra 1924, For­mand fra 1940; Medlem af Set. Knuds Sogns Menighedsraad fra 1930 og Oden­se Købstads Provstiudvalg fra 1930; Præ­sident for Odense Rotary Klub 1935-36; Medlem alf Afvandirigskommissionen for Odense Amtsraadskreds fra 1938; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen Nor­dens Odenseafdeling fra 1939; Bedak­tør af „Stads- og Havneingeuiøren" fra 1948.

Har skrevet: Støvfri Veje (præmieret 1913); Stamtavle over Slægten Rvge (1915); Fikspunkter i danske Byer (1917); redigeret Statistiske Oplysninger om de tekniske, hygiejniske, sociale og øko­nomiske Forhold i danske Byer (1918); Bolignøden i danske Købstæder (1919); Odense Kommunes Boligpolitik (1922); Udfaldsvejene i Odense (1926); Farefri Veje (præmieret 1935).

Adresse : Frederiksg. 2, Odense.

RYHOLT Peter Slagtermester, Older­mand; f. 21. Nov. 1879 i Kirkerup ved Roskilde; Søn af Murermester Anders Jensen (død 1934) og Hustru Margre­the f. Jensen (ded 1936).

Etableret i Kblhvn. 1904; Oldermand i Kbhvns Slagterlaug 1940; Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerforeningen 1941; Formand for Lærlingeskolen for Slagtere og Pølsemagere; Skuemester over Svendestykker i Slagterlauget; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1945.

Har ydet faglig Medvirken ved Slag­terbogen, udgivet af Teknologisk Insti­tut.

Adresse: Værnedamsv. 10, Kbhvn. V.

RYON-HANSEN Georg Overlæge, Dr. med., E.; f. 16. Jnli 1872 i Haderslev; Søn af cand. pharm. P E Hansen; gift (9. Nov. 1900) m. Athalfe (Adda) B-H., Datler af Dyrlæge J P Schmidt (død 1945).

Student (Haderslev) 1894; med. Eks. 1899; Dr. med. 1899; prakt. Læge i Ha­derslev fra 1899; Stabslæge i den tyske Hær 1916-18; Jembanelæge fra 1921; Korpslæge i Hæren 1923; Overlæge 1926 ; Afsked fra Hæren 1937.

Medlem ait Byraadet 1919-21; kst. Amtslæge 1926-29.

Adresse:  Haderelev.

RYTTER   Aage L Direktør, E.; f. 17. Decbr. 1900 i Als Østjylland; Søn af Førstelærer J Chr. N Rytter o(f Hnstrn Bodil Johanne f. Nielsen; gift (17. Marts 1928) m. Andrea B., t. 9. Juni

1191

Røgi

Jernstøberier og Maskinværksteder; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aal­borg ny Dampmølle samt af Repræsen­tantskabet for Liveforsikringsselskabet Fremtiden 1922-32 og fra 1937; Formand for Aalborg Sangforening af 1843; Med­lem af Hovedbestyrelsen for Samlede jydske Sangforeninger; Formand for Klubben Enigheden, Aalborg; Medlem al Aalborg Rotary Klubs Bestyrelse 1930-31 og 1934-35, Præsident for samme 1937-38; Formand for Hasseris Grund­ejerforening; Medlem af Hasseris Sog-neraad fra 1943, Sogneraadsformand 1946.

Ejer af Voergaard Slot og Avlsgaard samt Pulsgaarden, Vestergaardsholt og Flauenskjoldgaard.

Udenl. Orden :  N.St.O.31.

Adresse: Constancev., Hasseris Villa­kvarter, Aalborg.

RYYD   Peter Retsformand. K'.DM.p.p.; f. 14. Nov. 1885 paa Ryds Mølle i Vi­gerslev Sogn paa Fyn; Søn af Spare­kassedirektør Jørgen Petersen (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Anna Cathrine f. Rasmussen (død 1920); gift (10. April 1922) m. Anna Lorentze R., f. 5. Juni 1890 i Banders, Datter af Ingeniør Fr. M Brodtkorb (død 1913) og Hustru f. Jensen (død 1934).

Student (Odense) 1906; cand. jur. 1912; Herredsfuldmægtig ved Bjerge-Aasum Herreder i Odense 1912-17; As­sistent i Indenrigsministeriet 1917; Se­kreter 1919; Fuldmægtig 1925; Ekspe­ditionssekretær 1931: kst. Kontorchef i Socialministeriet 1933, udnævnt 1934; Formand for Invalideforsikringsretten 1938.

Formand for. Medlem af eller Sekre­tær ved forskellige af Indenrigs-, Social-og Finansministeriet nedsatte Udvalg; Se­kretær og Næstformand i Kbhvns nor­dre   Fremlejenævn  1919-22;  Sekretær  i Landsoverskatteraadet    1920-22;     Fuld­mægtig   ved  StatsinventarieiKommissio-nen 1925-33; Sekretær ved Mæglingsraa-det   for  kommunal   Lægehjælp   1927-3S og   ved   Statens   Bygningsraad  1931-43; kst. Amtmand over Thisted Amt i 1931; Revisor ved Creditkassen for Landejen­domme  i  Østifterne   1933-39;   Formand for   Odenseaner-Samfundet   1934;    Med­lem  af  Bestyrelsen   for  Samfundet  og Hjemmet for Vanføre 1938; tilforordnet Ulykkesforsikrings-Raadet 1938; Medlem af   den    internationale    Ekspertkomité vedr.  Socialforsikring ved  det  interna­tionale   Arbejdsbureau   i  Genéve   1940; Formand for Grundlisteudvalget til Ud­tagelse af  Nævninge og Domsmænd i Kbhvns 8. Nævningekreds 1943-47. Udenl.  Orden :  S.V.2'. Adresse : Amalies. 25, Kbhvn. K.

RÆDER     Alvilde fh. Foatanderinde, FM. i Guld; f. 25. Nov. 1872 paa Pal-strup; Datter af Hofjægermester Fritz Ræder (død 1928, se Kraks Blaa Bog

1928) og Hustru Thyra f. Dinesen (død

1929).

Indtraadt som Søster paa Diakonis­sestiftelsen 1901; indviet Diakonisse 1908; Forstanderinde for Diakonissestif­telsen 1919-38.

Adresse : Gentofteg. 36, Gentofte. RÆDER Hans fh. Bibliotekar, Dr. phil., RJMI.; f. 11. Okt. 1869 i Kbhvn.; Søn af Justitsraad, Kontorchef J G F Ræder (død 1909) og Hustrn Cathinka f. Holstein (død 1874); gift (2. Juni 1922) m. Agnete R., f. 22. Marts 1887 i St. Hjøllund, Datter af Skovrider Peter Stærmose (død 1929) og Hustru Hanne, f. Sørensen (død 1935).

Student (Borgerdydskolen) 1886; cand. mag. 1893; Dr. phil. (De Theo-doreti Græcarum affectionum curatione quæstiones criticæ) 1900; Videnskabet' nes Selskabs Guldmedalje 1904; Cen­sor ved Skoleembedseksamen 1906-40; Lærer ved Kbhvns Universitet i elemen­tært Latin 1911-26 og i Græsk 1915^9; Bibliotekar ved Universitetets filologisk­historiske Laboratorium 1921-39.

Medlem af Bestyrelsen for Det for­enede Velgørenhedsselskab 1908-43, For­mand 1932-43; Formand for det filo-logisk-historiske Samfund 1915-19; Red­aktør af Nordisk Tidsskrift for Filo­logi 1911-19; Medarbejder ved Salmon-sens Konversationsleksikon, ved Dansk biografisk Haandleksikon, ved Dansk biografisk Leksikon, ved Corpus medi-corum Græcorum og ved J L E Dreyers Udgave af Tycho Brahes samlede Vær-« ker 1913-29; Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911; Med­lem af Videnskabernes Selskab 1928; Æresmedlem af Dansk medicinsk-histo-risk Selskab 1942.

Litterære Arbejder: Platon og hans Forgængere (1900); Udgave af Theo-doreti Græcarum affectionum curatio (1904); Platons philosophische Ent-wickelung (1905); Udgave af Oriba-sios's Skrifter (1926-33); Platon og Syrakus (1927); Udgave af Saxo'8 Go-eta Danorum (s. m. Jørgen Olrik, 1931); Udgave af Platons Skrifter i Oversæt­telse (s. m Carsten Høeg, 1932-41); Platons Epinomis (1938): Platon und die Sophisten (1939); Junigrundloven af 1849 (1946).

Adresse : Dalgas Boulev. 29, Kbhvn. F.

RØGIND Sven Direktør, Lektor, R.p.p.; f. 24. Sept. 1887 i Aarhus: Søn af Inge­niør William Røgind (død 1935) og Hu­stru Emilie f. Gottschalksen (død 1913); gift 1. Gang (1916) m. Emmy Foersom E., f. Weile (Ægteskabet opløst); 2.

Røgi___________________

Gang (1929) m. Lizzie B., f. 19. Marte 1906 i  Aarhus, Datter af Sekretær Ted Hestens  Værn  C  N   Sloth  og   Hustru Alexandra f. Muller (død 1920). i     Student   (privat   dimit.)   1908;   cand. polit.   1912;   Sekretær   i   Revdsions-   og iporvaltningsinstitutet 1912; Statistiker i Bryggeriforeningen    1914-18;    Sekretær, senere Fuldmægtig ved Den overordent­lige Kommission af 1914 1919-21; Lektor i Nationaløkonomi ved Den polytekniske Læreanstalt   (Danmarks  tekniske   Høj­skole)    siden    1920;    Fuldmægtig    ved Traktatkominissionen   1921-24;   Sekretær for  den   af  Landsforeningen   Den  per­sonlige Friheds Værn i 1918 nedsatte Al-kohoUcammission og Foreningens Sekre­tær   1924-37;     Lærer   i   Lovgivning   og Statistik  ved  Den skandinaviske Bryg­gerhøjskole   1925-37;   Direktør  for   For­enede Danske Motorejere 1937-40 og for Akts. Forenede Danske Motorejeres For­sikringsselskab   1937-43.

Medlem   af   Bestyrelsen   for   Frdbg. Kommunes    Hjælpekasse    1917-21.     af Frdhg.     Komm'Unalbestyrelse     1921-37. Raadmand   i  1937;    Medlem  af  Besty­relsen for den  konservative Vælgerfor­ening 1910-14 og fra 1917; Formand for Frdbg. østre Huslejenævn 1923-31; For­mand  for Bestyrelsen af Akts.  Frdbg. Bade- og Svømmeanstalt 1934-38; Næst­formand   i   Bestyrelsen   for   Stiftelsen Bakkehuset    1935-37;    Næstformand    i Frdhg.   Skatteraad  fra  1937;    Formand for   Kbhvns   Motorbaadsklub   fra  1938; Medlem   af   Benzin-Nævnet   Sept.   1939-Marts 1940;  Medlem af Bestyrelsen for Dansk    Motorbaads   Union    fra    1945: Medlem    af    Alkoholkommissionen     af 1947 og af Bestyrelsen for Forsikrings Akts.   Trekroner  fra 1947.

Har bl. a. skrevet: Danmarks Stats- og Kommuneskatter (1915): Br.vndrvin, fil off Vin i de nordiske Landes Lovgiv­ning (1921); Spiritusmonopolet; Afsnil af Akts. De danske Spritfabrikkers Ju­bilæumsskrift (1931): Alkoholbeskatnin­gen i Nordens Lande (1933); Samfun­dets økonomiske Forhold (1943); Lov­givning om Alkohol (1945); redigeretog forfattet Afsnit af 7)anmarks kommu­nale Selvstyre (1948); Afhandlinger og Artikler i danske ok udenlandske Kom-missionsbetænknin«rer, Haandbøger og Tidsskrifter.

Udenl.   Orden :   F.M.A.2.

Adresse: Steenstrups Allé 13, Kbhvn. V.

RØ HELING H A Direktør, R.p.p.; f. 15.

Jan.  1890 i  Odense;  Søn   af  fh.   Chef

for Griensegendarmeriet. Oberstløjtnant

B A  von  Rwneling og Hustru  Louise

f.  Dahlstrøm  (død  1935); gift 1919 m.

Agnes E.,   f. 26. April 1890 i  Kbhvn.,

død 1947, Datter af Ingeniør, cand. po-

^

l

lyt.   Eduard   Andersen   (død   1910)   og Hustru Anna f. Poulsen  (død 1935).

Præliminæreks. (Kolding) 1906; Dis­cipel paa Løveapoteket i Kbhvn. 1906-10; cand. pharra. 1912; ansat paa Løve­apoteket s. A.; overflyttedes 1915 til den til Løveapoteket knyttede Virksom­hed Lavens kemiske Fabrik; Direktør for denne 1920.

Medlem af Komitéen og Kasserer for IV internationale Kongres for Rednings­væsen 1934; Medlem af Repræsentant­skabet for Livsforsikringsselskahet Dan­mark 1938; Formand for Medicinalf a -brikantforeniin/gen fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Serum Export Compagniet, af det af Det erhvervs­økonomiske Raad nedsatte Medicinal-Nævn, af Bestyrelsen for Dansk Adels Forbund 1940, af Bestyrelsen for Sel­skabet Hl Erhvervsfremme og for I/S Chemicrom; Medlem af Dansk Ingeniør­forening 1943.

Udenl.   Ordener:   I.F.3.;   P.r.K.3.; Ty.r.K.2.

Adrøse : Frdbg. Allé 42 A, Kbhvn. V.

RØMELING Henrik Orlogskaptajn, Ad-jutamt hos H. M. Kongen, R.p.p.; f. 17. Febr. 1911 i Kbhvn.; Søn af Told-kontrotør C W Rømeling og Hustru Gerda f. Bruun (død 1936); gift 1. Gang (22. Sept. 1935, Ægteskabet op­laet 1943) m. Pia Margherata R., f. 18. Okt. 1913 i Hamburg, Datter af Musik­pædagog Alberto Bracony (død 194b) og- Hnebra Ellen f. Lyngbye (død 1942); 2. Gang (26. Juni 1947) m. Inga R., f. 4. Juli 1919 i Kbrhvn., Datter af Inge­niør cand. polyt. Svend Høyrup og Hu­stru Gudrun f. Hornbech Rasmussen. Student (Østre Borgerdydskole) 1930: Søløjtnant II 1935; Kaptajnløjtnant 1940; til Tjeneste i Artilleriskibet Niels Jnel 29. Aug. 1943, i den engelski; Flaade 1944-45; Orlogskaptajn 1947: Ad-jutant hos H. M. Koqaen s. A.

Udenl. Ordener : N.SrT>.3'.: Slb.1939-45 St.: Stb.F. <WG.St.; Slb.Kr.M.; S.Sv.31.; Sv.G.V.M.T.

Adresse: Worsaae?v. 24. Kbhvn.  V.

RØMER Ove Bog- og Papirhandler,  R.; f.  1. Juli  1903 i Kbhvn.; Søn  af Bog­handler Christian F Rømer   (død 1344) og Hustru Agnes f. Jensen  (død 1947): gift   (24.   Pebr.   1927)   jn.   Karen   Elise R., f.   14.   Aug.   1903  i   Aarhus,   Datter at Oberst Martin Thalbitzer (se denne). Student (Schneekloths Skole); Uddan nelse  i Firmaet H Christensen  Æ  Søn, Frdbg.   1921-23  og   i   Firmaet  Sampson Low,   Marston   &   Co.,  London  1924-25; Sekondløjtnant   1925;   ansat   i   Firmaet Chr. V Rømer 1925, Medindehaver 1930, Eneindehaver fra 1944. Medlem   af   Bestyrelsen   for   Kbhvns

j 193______________________

f Boghandlerforening 1938, Formand fra r 1941; Medlem af Hovedbestyrelsen for De danske Handelsforeningers Fællesorga­nisation fra 1941; Medlem af .Bestyrel­sen for Bogliandter-Bo fra 1937, for Danske Boghandleres gensidige Kauti-onsfond fra 1940, for Dansk Forfatter­fond fra 1943. for Dansk Principalfor­ening fra 1943 og for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse fra 1947. Adresse: J M Thieles V.2A, Kbhvn.V.

RØNHOLT  Peter Forpagter-, f. 6. Haj 1874 paa Skaftved ved Frederikshavn-, Søn af Proprietær Niels Peter Petersen (død 1907) og Hustru Anne Thomine f. Heden; gift 1. Gang (11. Sept. 1919) m. Mariane (Gulla) R., f. 25. Juni 1893 paa Egemarke, død 1929, Datter af cand. polit. Gustav Grimer (død 1900) og Hustru Hilda f. Lohse (død 1897); 2. Gang m. Asta E., f. 4. Okt. 1906, Datter af Brygger Søren Heiberg, Chicago (død 1930) og Hustru f. Schultz.

Forpagter af Tybjerggaard  fra 1907.

Tidligere Medlem af Tybjerg Sogne-raad, af Bestyrelsen og Forretningsud­valget for Andelsselskabet Trifolium og af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforenin­gen for Land- og Skovbrug; tidligere Formand for Jagtafløsningen i Præstø Amt; Medlem af Administrationen af Rosenfeldt Gods, af det Oxholm-Rosen-feldtske Fideikommis og af Biskops-torp indtil 1947.

Adresse: Tybjerggaard pr. Herlnif-magle.

RØNNE Gerhard Arkitekt; f. 6. Marts 1279 i Kbhvn.; Søn af Snedkermester N C Rønne (død 1930) og Hustru Augu­sta f. Jeppesen (død 1914); gift (11. Maj 1911) m. Ines R., f. 9. Juli 1690. Datter af Grosserer William A Jensen (død 1918) og Hustru Emma f. Frede­riksen (død 1926).

Afgang fra Teknisk Skole 1899 og fra Kunstakademiet 1906.

Medlem af'Bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub 1918-28; tildelt Klubbens For­tjenstmedalje i Guld.

Har bl. a. bygget: En Del Villaer i Kbhvns Omegn; Flydedokkens Økono­mibygning; Baltica Værftet; C Krii-gers Tapetfabrik; Sjælsølunds Hoved­bygning og Avlsbygninger-, forskellige Avlsbygninger, Funktionærboliger m.m. paa Knuthenborg; Toldkammerbygnin­ger i Bandholm og Graasten; Sparekas­sen j Svaneke; Dansk Filtvarefabrik i Kbhvn.- Shellhuset i Kbhvn. (bombet 1945); Akts. Dansk Shell's Anlæg vod Prøvestenshavnen; B Nobel's Tobaks­fabrik, Kbhvn.; resbaureret Hovedbyg­ning paa Eriksdal Gods i Skaane.

________________Røns

Tildelt   Gentofte   Kommunes   Diplom 1919. Adresse:  Strandboulev. 7,  Kbhvn   Ø.

RØMNING   Einar Oberst, K'.DM.,HTH.

p.p.; f. 21. Juli 1868 i Kbhvn.; Søn" af Fabrikant P C Rønning (død 1906) og Hustru f. Jensen (død 1896); gift (21. Okt. 1903) m. Marie Elisabeth K., f. 18. Jan. 1883, Datter af Oberstløjtnant Abraham Hermann (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru f. Bræ (død 1938).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1886; Sekondløjtnant i Fodfolket 1889; Premierløjtnant 1889; Kaptajn 1905; forsat til Generalstaben 1910; Oberstløjtnant og Chef f. 2. Bataillon 1914; Chef f 17. Bataillon 1916; Læ­rer ved Officerskolen 1911-22; Oberst 1921; til Raadighed for 2. Division 1SZ1; Chef for 3. Regiment 1921; Chef for Otticerekolen fra 1922; Afsked 1930.

Tjenstgørende ved den russiske Hær 1896-97.

L'denl. Ordener: Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; R.St.A.3.; R.St.Stan.2.; S.Kr.2.

Adresse: Ordrupv. 15, Charlottenlund.

RØNSTED Karmark Landsretssagfører, f. 6. Dec. 1895 i Randers; Søn af Værts­husholder S C Sørensen Rønsted (død 1915) og Hustru Marie Sophie f. Måns-son (død 1933); gift (20. Maj 1920) m. Ellen Gudrun R., f. 5. Nov. 1899 i Sæ­by, Datter af afdøde Malermester C A Marthinussen og Hustru Alice f. Søn-dergaard (død 1932).

Student (Randers) 1913; cand. jur. 1919; Landsretesagfører i Ktohvn. 1922.

Formand forSooiaWemokratiisk Forening i 2. Kreds (Cllristianshavnskredsen) 1931-36; Medlem af Socialdemokratiets Ho­vedbestyrelse 1945; Medlem af Kbhvns Borgerrepræsentation 1933-42; Borgérre præsentationens Formand 1938-42; For­mand for Budgetudvalget 1938-42; For mand for Storkbhvns Kartoffelcentral 1940-46; Medlem af Beværterbevillings nævnet 1937-46, af Statsministeriets Til • synsudvalg med Charlottenlundfortpar-fcen 1933, af Erhvervsskatteudvalget 1938 og af Mgningsraadet 1940; Medlem af Forvaltningsnævnet for Krigsforsikrin-gen af Bygninger i Kbhvn. 1940; For­retningsfører for Arbejdernes Andels-Boligforenins? 1933-37 og 1943-45; Vur­deringsmand til Ejendomsskyld 1930-37; Dommersuppleant i Den faste Vold­giftsret 1936 og 1937; Medlem af Sag-førerraadet 1937-46 og af Ankenævnet i Sager efter Forræderiloven 1945; Læ­rer ved Den socialdemokratiske Arbej­derskole 1919-37; Næstformand i Besty­relsen for Cliristianshavns Vuggestue og Daghjem.

Adresse: Serridslew. 6,  Kbhvn. O.

Repe________________

RØPER-PETEBSEN  W Græserer; f. 9. Ok t. 1889; Søn af Direktør I B Mann (død 1900) og Hustru f. Røper (d«d 1937); gift (17. Maj 1916) m. Lilla R-P. Datter af Grosserer A O Lemvigh-Miille: (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru f. Schmidt (død 1937).

4. Kl. Hovedeks. (Sorø Akademi; 1906; ansat i Fdrmaet S N Meyer & Co. og i Andels-Anstalten Tryg; Løjt nant i Artilleriet 1913; Borgerskab 1915. Firma: W Tiøpcr-Petersen. Kasserer i Den konservative Vælger forenings 7. Kreds 1917-28 og i Laurits Andersens Fond til 1946; Næstformanc i Grosserer-Societetets Repræsentant skab 1930-35; Ligningsmand i 7. Lig-ningsdistrikt 1924-39; Medlem af Bor­gerrepræsentationen 1933-39; Medlem a Bestyrelsen for Foreningen til den ædli Hesteavls Fremme 1935-46; Formand foi Akts. Poul Henry-Nielsen: Kasserer Foreningen Det frie Nord 1940-45. Udenl. Orden : Fi.H.R.3'. Adresse : Strandv. 422, Vedbæk.

RØRDAM Halfdan Generalmajor, Kam­merjunker, K'.DM., HTH.p.p.; f. 30. Marts 1869; Søn al Sogneptæst, Dr. phil. & theol. Holger Rørdam (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hu stru Simonia f. Kaikar (død 1923); gift (20. Marts 1906) m. Sofie R., f. 28. Maj 1872 .Datter af fh. Boghandler H J Tørsleff (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Maja f. Bach-mann.

Student 1866; Sekondløjtnant 1892; Premierløjtnant s. A.; Ritmester og Eskadronchef ved Gardehusarerne 1906; Chef for Rideskolen 1911-14; Oberstløjt, nant 1914; Chef for 4. Dragon-Beg. 1917; Chef for Trainafdelingen 1923; Oberst 1923; Generalmajor, Generalinspektør for Rytteriet og Kommandant i Kbhvn. 1930; Afsked 1934.

Redaktør ved Hippologisk Tidsskrift; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Klam-penborp Væddeløbsbane

Udenl. Ordener: B.L.II.1.; I.Kr.4.; S.Sv.3'.

Adresse: Thorraldsensv. 8, Kbhvn.V..

RØRDAM H N K Dr. phil., Kaptajn, Kammerjunker, R.DM.; f. 7. Marts 1878 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Oberat C H Rordam (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Emma f. Merck (død 1922); gift 1. Gang (1. Juni 1907) m. Maud R., f. 7. Juni 1888 i Kbhvn., død 1907, Datter af Grosserer Carl C Jensen og Hustru Johanna f. David­sen, 2. Gang (8. Juli 1919) m. Eva R., Datter af Skibsfører N Jensen og Hu­stru Karen f. Hansen.

Sekondløjtnant 1898; Premierløjtnant i Artilleriet samme Aar; Afsked fra Hæren 1908; mag. scient. 1912; Dr.

___________ _     1194

phil. 1925; Assistent ved Universitetet« kemiske Laboratorium og Polyteknisk Læreanstalt fra 1909; Amanuensis ved Polyteknisk Læreanstalt 1931-46; Lærer i Kemi ved Officersskolens ældste Klas­se 1909-37; Kaptajn i Reserven 1915; Administrator for Christian IX's Palæ (Amalienborg) og Hvidøre; befuldmæg­tiget Repræsentant for D. M. Kejser­inde Dagmar og Dronning Alexandra samt Hertuginde Thyra 1916-23.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. I C Modeweg & Søn 1915-31 og af Besty­relsen for Foreningen til Oprettelse af Rekonvalescenthjem for Kvinder af den arbejdende Klasse 1918-25; stiftede Foreningen Borgerværn mod Giftgas 1928, Formand i samme indtil dens Op­løsning 1930; Medlem af Danske Stats. embedsmænds Samraad 1930.

Censor i fysisk Kemi ved 2. Del af Fabrikingeniør-Eksamen ved Polytek­nisk Læreanstalt fra 1922 og ved 1. Del fra 1935 samt i Kemi ved Adgangs­eksamen fra 1934; Beskikket Formand for Censorerne ved førstnævnte Eks­amen 1925-45.

Har   offentliggjort.   Udvalgte  Afsnit af fysisk  Kemi  (1925); Studies on ac-tivity   (Disputats,   1925);   Vejledning   i Analyse    for    Maskin-,    Bygnings-   og Elektroingeniører  (1923);   Grundrids  af organisk Kemi (1927); Nogle Hovedtræk af  det  theoretiske  Grundlag  for  Qas-teknih    (1931);   foruden   kemiske   Af­handlinger   i   Videnskabernes   Selskabs Skrifter  og i  udenlandske  Fagskrifter og desuden paa Kræftforskningens Om-raade   følgende   Afhandlinger:   Exper studies on the sdgnificance of glutamic acid   for   the   growth    of   malignant tumors.   (1944);  Nogle Træk  af  Kemi ens   Andel  i  Nutidens  Kræftforskning (1945) og On cancer I-II (1946-47) saml Skuespillet Generalen  (1937, opført paa Aalborg  Teater  1938). Adresse:  S-Fasanv.  65,  Kbhvn. F.

RØRDAM Kjeld Højesteretssagfører, R. p.p.; f. 27. Sept. 1897 i Kbhvn.; Søn af Stabslæge, fh. Folketingsmand Hol­ger Rørdam (død 1941) og Hustru Charlotte Elise f. Koch; gift (20. Jan. 1927) m. Marsith R., f. 17. Juli paa Frdbg., Datter af Direktør Th. Adler Svanholtn (død 1949, se Kraks Blaa buk 1948) og Hustru Helga f. Mikkelsen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1915; cand. jur. 1919; Landsretssagfører 1924; Højesteretssagfører 1933: offentlige Sa­ger ved Landsretten 1931-33. ved Høje­steret fra 1942.

Formand for Landsforeningen til Be­kæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger; Vicepræsident i og Medlem af Hovedbestyrelsen og Forretningsudval