Sado

get i Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme; Kasse­rer for Foreningen til Højskolens Frem­me i Kbhvn. (Borups Højskole); Med­lem af Kommissionen til Revision af Konkurslovgivningen; Sekretær for Dansk Afd. af Comité Maritime Inter­national og International Law Associa­tion; Medlem af Bestyrelsen for Dan­ske Kulimportørers Konjunktursikrings­fond : Medlem af Det kgl. danske Geo­grafiske Selskabs Raad; Medlem af Bestyrelsen for forskellige erhvervsdri­vende Selskaber.

Udenl. Ordener: C.H.L.3.; S.N.3.

Adresse: Viggo Rothes V. 39, Char-lottenlund.

SAABYE   Paul Kommandør, K'.DM., HTS.p.p.; f. 24. Juli 1865 i Emdrup; Søn af Billedhugger, Professor Angust Saabye (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Anna f. Hansen (død 1867); gift (8. Dec. 1893) m. Inger Margrethe S., f. 19, April 1870 i Kal-lundborg, død 1927, Datter af Købmand Ole Lund og Hustru f. Ostermann,

Sekondløjtnant i Søetaten 1888; Pre­mierløjtnant 1893; Fører af Skoleskibet Georg Stage 1901 og 1902; Undertøj-mester 1. Jan. 1905; Kaptajn 15. Marta s A.; Tøjmeeter 15. April s. A.; Kom­mandør 1915; Chef for Artillerikorpset 1918; Chef for Søartilleriet 1922, Afsked 1930.

Formand i Søe-Lieutnant-Selskabet 1903 -04; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Vølund.

Kgl. Dansk Tachtklubs Fortjenstme­dalje i Guld.

Udenl. Ordener:  N.St.O.31.; S.Sv.21.

Adresse : Ole Olsens Allé 26, Hellerip.

SABROE Axel S Statsskovrider. Dr. agro, R.; f. 2. Juli 1891 i Silkeborg; Søn af Direktør, Grosserer Thomas Tns. Sabroe (død 1942) og Hustru Olga f. Skovgaard; gift (25. Jnll 1922) m. Eli­sabeth S., f. 14. Maj 1900 i Hillerød, Datter af Biskop Fr. Bruun-Raemnssen (se denne).

Præliminæreks. (Efterslaegtsselskabets Skole) 1907; Forstkandidat 1913; Assi­stent ved Ø. K.'s Teakskove i Nord-Siam 1913-16; Studierejse i Japan 1916-17; Assistent ved Corselitze Skovdistrikt 1917-19; anden Assistent virksomhed 1919-22; privat praktiserende Skovtaksator 1922-28; Forstassistent ved Statsskovvæ­senet med Tjeneste paa Silkeborg Di­strikt og i Direktoratet 1928; kst. Skov­rider for Silkeborg Distrikt i 1934 og for Boller Distrikt 1935; Skovrider for Boller Distrikt 1936; Dr. agro. 1939.

Formand for Kommissionen for Skov-

fogedelevers Uddannelse 1939- Tilsyn med Højkol Skovdistrikt 1942; forstlig Sagkyndig ved Stiftamtmand Her-schends Kontor i Silkeborg (Tyskernes Skader i jydske Skove og Plantager) 1944^15.

Har skrevet: Skovtræer i det nord­lige Japan (1918); iForestry in Den-mark (1926, ny udvidet Udg. 1947); Rød­granens Form og Formtal (Dispntats, 1939); Afhandlinger om Skovbrug i Siam og Japan i danske og svenske Tidsskrifter og forskellige Afhandlin­ger om Planlægning, Standardisering, Blandskov, Skovfogeduddannelse, ly­skernes Skader i Skovene m. m.

Adresse: Klokkedalshøj pr. Horsens.

SABROE Povl Redaktør; f. 2. Febr. 1897 i Aarhus; Søn af Folketingsmand Peter Sabroe (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Thyra f. Møller (død 1940); gift 1. Gang m. Fanny S., f. Gundorph Nielsen (død 1944); 2. Gang m. Ingrid S., f. 12. Juli 1912 i Rudkøbing, Datter af Redaktør Alfred Larsen og Hustru Kirstine f. Nielsen.

Medarbejder ved 1/olland-Falsters Venstreblad 1913-18, ved Fyns Venstre­blad 1918-27, ved B. T. 1927-29, ved Po-litiken („Den Gyldenblonde") Ira 1929; Radiocauseur fra 1933.

Medlem at Bestyrelsen for Journalist-foreningen 1941 os af Børnehjæipsda-•gens Forretningsudvalg 1940.

Adresse : Prins Valdemars V. 48, Gen­tofte.

SACHS  Poul Mikael Byretsdommer; f. 31. Okt. 1909 paa Frdbg.; Søn af Over­retssagfører Henrik Sachs (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Anna Margrethe f. Bothmann; gift (15. Febr. 1941) m. Jonna S., f. 28. Juni 1916 i Kbhvn., Datter af Højesteretsdommer C E Nielsen (død 1940. se Kraks Blaa Bog 1939) ok Hustru Christiane f. Col-lin (død 1925).

Student (H Adlers Fællesskole) 1927-, cand. jur. 1933; tung. Sekretær i Ju­stitsministeriet s. A., Sekretær 193Y, Fuldmægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1945; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1945, udnævnt 1946; Studieophold i England og U. S. A. 1935-37 og 1938-39.

Formand for det rets- og statsviden-skabelige Studenterraad 1930-31 og for det danske International House Sam­fund fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Adler-Samfundet 1946.

Har skrevet forskellige Tidsskriftar­tikler vedr. retsfilosofiske og straffe­retlige Emner.

Adresse:  Grunersv. 11, Holte.

SADOLIN Ebbe Tegner; f. 19. Febr. 1900 i Kbhvn.; Søn af Læge Frode Sadolin (se  denne);   gift   (17.   Marts  1925)   m.

Sado__________________

Mana S., Datter af Maleren Werner von Hausen, Helsingfors og Hustru Nenni f. Mageisen.

Uddannelse paa Kunstakademiet og i Paris; Tegner ved Nationaltidende, ved Bcrlingske Tidende Jra 1943; kunst­nerisk Medarbejder ved Bing & Grøn-dahl; har udstillet paa Charlottenborg. Grønningen og i Udlandet; tildelt Grand Prix i Paris 1925, Diplome d'honneur i Bruxelles 1929 og i Barcelona 1951 samt Guldmedalje i Paris 1937.

Medlem af „Grønningen" og af Be­styrelsen for Dansk Bibliofilklub og af Repræsentantskabet for Foreningen af Boghaandværk.

Repræsenteret paa Kobberstiksamlin­gen, Kunstindustimuseet, Nasjonalgalle-riet i Oslo, Nationalmuseet i Stockholm samt Museer i Udlandet; Separatudstil­ling i Nasjonalgalleriet. Oslo og Natio­nalmuseet i Stockholm 1948; har ud­ført Illustrationer til adskillige Bøger, bl. a. Frederiksberg Have (1935); Hyde Park, London (1957): Daphnis og Chloe (1941); Æneiden (1941); Rejse i mit Kammer (1942, svensk Udg. 1945); Har­lekin og Columbine (1944); Tegninger af Ebbe Sadolin (1946); Reise i Schweiz (1947); Rejse i Norge (1948) m. fl.

Adresse: Kongensv. 22, Kbhvn. F.

SADOLIN Frode Læge, R.; f. 21. Sept. 1866 i Valløby ved Kjøge; Søn af Sognepræst O J Sadolin (død 1908) og Hustru Louise f. Marcussen (død 1906); gift (12. Mis. 1896) m. Margrete S.. f. 5. Aug. i Herfølge, død 1935, Datter af Præst F B Møller og Hustru f. Bartholdy.

Student (Haderslev Læreres Skole) 1885; med. Eks. 1893; Medlem af Den internationale permanente Kommission for legemlig Opdragelse 1902-14; Med­lem af Bestyrelsen i Gymnastisk Sel­skab 1899-1904, i Selskabet for fysisk Terapi og Diætetik 1902-05 og 1915-17, for Foreningen til Skolehygiejnent-Premme 1903-13; Formand for Mechano-terapeutisk Forening 1908-14.; Næstfor­mand i Foreningen af danske Fysiur­ger 1931-35; Medredaktør af Dansk Sundhedstidende 1903-18; Censor ved Statens Gymnastik-Institut 1905-30; Medlem af Den alm. danske Lægefor­enings Massage-Udvalg 1915-36.

Har skrevet: Gymnastik med Smaa-hørn (1900); Vort Helbred (1902); Gym­nastik i Hjemmet (1904); Nervehelsé (1908); Sjælsrøgt (1910); Haandbog i Massage I (1914).

Adresse: Kongensv. 22, Kbhvn. F. SADOLIN Gunnar Asgeir Direktør, R. DM.; f. 5. Febr. 1874 i Valløby; Søn af Sognepræst O J Sadolin (død 1908) og Hustru Louise f. Marcussen (død 1906); gift (26. Dec. 1910) m. Esther

Margrethe S., f. 1. Aug. 1888, Datler af Fyrmester W Sdhultz (død 1914) og Hustru Bertha f. Brøchner (død 1921) Uddannet som Kunstmaler paa Aka­demiet og paa Zahrtmanns Skole; Stif ter al Sudulins Farvefabrik 1907; Dirrk-tør i Akts. Sadoliu & Holmblad 1912-49: Næstformand i Bestyrelsen for Akts Sadolin & Holmblad fra 1936; Medstif­ter af Kemisk Værk Køge, Akts. .ig Medlem af Bestyrelsen 1946.

Adresse:   Vestgrønningen 18,20, Dragør.

SADOLIN Jørgen Tn. Provst, R.; f. 23. Juli 1871 i Valløby; Søn af Sognepræst O J Sadolin (død 1908) og Hustru Louise f. Marcussen (død 1906); gift (22. Okt. 1899) m. Astrid S., f. 18. April 1875 i Kbhvn., død 1939, Datter af In-stttimentmager Emil Hjorth (død 1920) og Hnstru f. Meyer (død 1923).

Student (privat dimit.) 1890; cand. theol. 1896; Kapellan i Kerslev 1897: Sognepræst i Tjele-Vinge 1899; Sekretær for Kirkelig Forening for den indre Mission i Kbhvn. 1907-12; Sognepræst i Kippinge-Brarup 1912-41; Provst for Falsters Nørre Herred 1932-41.

Formand for Kristelig-socialt Forbund 1920-28 og 1930-35 og for St. Eulali;< Convent 1919-39; Medlem af Bestyrelsen for Dan-marks Provsteforcning 1935-40.

Har udgivet : Ti sociale Prædiken«') (1917); Slægten Sadolin pcennem 300 Aar (1924).

Adresse : Bakkogaards Allé 15,Kbhvn.V

SADOLIN Knud Civilingeniør, Direktør. R.DM.; f. 12. Okt. 1878 i Valløby; Søn af Sognepræst O J Sadolin (død 1908 > og Hustru Louise f. Marcussen (død 1906); gilt (7. Sept. 1912) m. Ingeborg S., f. 22. Maj 1887, Datter af Oberstløjt­nant Holger Prytz (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Antonie f. Briand de Crévecoeur (død 1938).

Cand. polyt. 1904; Ingeniør ved Kbhvns Vej- og Kloakanlæg 1904-07; hos Ransome & • Smit'h i New York 1907-08; ledende Ingeniør hos Marx & Windsor, Habana, Cuba 1908-11; ud­sendt af Justitsministeriet til Færøerne for at projektere Vejanlæg og Havne 1911; indtraadt i Akts. Sadolins Farver 1912; Medstifter af Akts. Sadolin & Holinblad, Direktør 1912-49 og Med­lem af Bestyrelsen for samme Selskab fra 1914.

Medstifter af Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter 1919 og For­mand for Bestyrelsen siden Stiftelsen; Medlem af Industriforeningens Repræ­sentantskab 1929-49: Medstifter af Vallø by gamle Præstegaard A/S 1929 og Medlem af Bestyrelsen samt Admi­nistrator siden Stiftelsen; Medlem af dansk Principalforenings Hovedbesty-

1197________________________

relse 1930-40; indtraadte i Industrifage­nes Hovedbestyrelse 1933; Medlem af Styrelsen for Danmarks tekniske Høj­skoles Fond for teknisk Kemi 1935-49; Medlem af Bestyrelsen for Kløvermar­kens Golfklub 1935, Formand fra 1936; Industriforeningens Repræsentant i Ud­valget for Danmarks tekniske Biblio­tek 1940-49; Medlem af Bestyrelsen (or Arbej dsgiverf oreningens Industrigruppe fra 1940 og for Brancheforeningen for Lak- og Farveindustri 1940-44; Medstif­ter af og Medlem af Bestyrelsen for Ke­misk Værk Køge A/S 1946; Bestyrelsens Kommittterede i Akts. Sadolin & Holm­blad fra 1949 og i Kemisk Værk, Køge Akts. fra 1949.

Adresse : Fyrbakken, Dragør.

SACILD J Otto Direktør; f. 9. Aug. 1899 i Sundby paa Amager; Søn af Snedkermester Carl Sørensen (død 1925) og Hustru Nicoline f. Møller (død 1933); gift (7. Okt. 1922) m. Anna Edith S., f. 6. Aug. 1899 i Kbhvn., Datter af fh. Købmand Oscar Andreas Hanssen.

Realeks. 1916; ansat i Forsikringsfir-maet Aage Bramsen, Kbhvn. 1916-19; Kontorchef i Forsikrings-Akts. Danne­virke, Fredericia 1919-21; Kontorchef i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 1921, Sekretær 1928, Underdirektør 1933, Medlem af Direktionen fra 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Keassu-rance-Compagniet Salamandra, Akts. fra 1935, for Genforsikrings-Akts. Rossia fra 1936, for Dansk Cykleassurance af 1896 fra 1936, for Akts. Primora fra 1933, for Kreditfinancierings-Kompagni-et fra 1942, for Forsikrings-Akts. Tre-kroner 1940-42, og for Forsikringsfor-eningen 1938-42; Formand i Bestyrelsen for Dansk Brandforsikringspool fra 1940; Med'em af Repræsentantskabet for Borgervennen af 1788; Censor ved Han­delshøjskolen ved Diplomprøver i Gen­forsikring fra 1938; Medlem af Assu­randør-Societetets Komité fra 1947 og af Bestyrelsen for Europæisk Vare- os Rejsegodsforsikring, Akts. fra 1949.

Adresse:  Eggersv.  36,  Hellerup.

SAK  Søren f. 1883 i Horsens; Søn af Brænderibestyrer Jørgen Petersen (død 1915) og Hustru Anna f. Andersen (død 1944); gift (1910) m. Maria S., f. 1878 paa Højlund ved Viborg, Datter af Murermester Anth. P Jespersen, Viborg (død 1908) og Hustru Johanne f. Ol­sen (død 1915).

Cand. pharm. 1906; Student 1908, cand. phil. 1909; studerede Kemi ved Universitetet og Polyteknisk Lærean­stalt 1908-13; Manuduktør 1906-13; Assi­stent ved Polyteknisk Læreanstalts fy-sisk-kemiske Laboratorium 1911-13; La-boratorieforstander og ledende Tekniker

i Akts. De Danske Spritfabrikker 1913-18, teknisk Direktør i samme 1918-27; Direktør for Akts. Dansk Gærings-In­dustri 1918-27, Medstifter af sidstnævnte Selskab; har opfundet og fabriksmæs-sigt udarbejdet følgende Metoder til Fremstilling af Pressegær navnlig Luftgær: Den differentiale Gæringsme-tpde (1919), visse Former af kontinuer­lige Gæringer (1927).

Adresse: „Silésia", l Avenue des Al-pes. La Tour-de^Peilz (Vaud), Schweiz. SAKSAGER Søren Overretssagfører; f. 9. Okt. 1885 paa Saksager ved Vraa-, Søn af Kreditforeningsdirektør J S Saksager (død 1934) og Hustru Johan­ne f. Rasmussen (død 1919); gift (26. Marts 1919) m. Inger S., f. 11. Nov. 1899 i Berlin, Datter af Ingeniør Mor­ten Vilh. Møller (død 1935) og Hustru Hansine f. Sørensen.

Student (Aalborg) 1905; cand. jur. 1911; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1911-17; Overretssagfører 1916; i Hjør­ring fra 1918.

Medlem af Bestyrelsen for Hjørring Amts Sagførerforening fra 1922.

Adresse: Tørholmsv. 19, Hjørring.

SALICATH Harald Kontorchef, B.p.p.; f. 16. April 1903 paa Frdbg.; Son af Toldinspektør, cand. jur. Carl SaHcatli (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) æ Hustru Rigmor f. Vermehren; gift (12. Maj 1933) m. Helga S., f. 5. Juli 1911 i Kbhvn., Datter af Havnefoged, Kap­tajn S P Svendsen (død 1923) og Hu­stru Maria f. Pedersen.

Student (Sorø) 1921; cand. jur. 1927; Sekretær i (Finansministeriet 1929, Fuld­mægtig 1935, Ekspeditionssekretær 1937, Kontorchef i Departementet for Finans-væsenet (Chef for Pensionskontorct) 1942.

Sekretær ved Invalideraadet for do sønderjydske Landsdele fra 1932; Sekre­tær for Voldgiftsretten i Statstjeneste-nrandssager fra 1934; Sekretær for Præ­sidiet under C.I.A.M.A.C.'s initernaUti-nale Krigsinvalidekongres i Kbhvn. 1936 og Delegeret ved Kongressen i Pa­ris 1937; Medlem af Tilsynsraadet for de sønderjydske Krigsinvalidehjem 1941-46; Medlem af Nordisk Administrativt Forbunds dansko Styrelse fra 1941; Næstformand for Vanføreinstitutionens Pensionskasse fra 1944; Medlem af D. S. K.'s Komité for franske Børn> Optagelse i sønderjydske Hjem 1946; Medlem af Bestyrelsen for Statsradio­foniens Pensionsfond fra 1947; Medlem af Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager fra 1947; Formand for forskellige ministerielle Udvalg.

Udenl. Ordener:  Fi.Fr.4.; Fi.H.R.3'.; Ju.St.S.4. Adresse : Herthav. 21, Charlottenlund.

Sali

1198

SALICATH Knud Overretssagfører, Spå rekassedirektør, R.DM.p.p.; f, 10. Febr 1877 i Hjørring; Søn alf Justiteraad Branddirektør Harald Salicaiih (død 1908; og Hustru Meta t. Outzen; gi« (7 Marts 1908) m. Laura Sophie S., t. 30 Maj 1887, Datter af Grosserer Carl Meisner, Kbbvn. (død 1938) og Hustri Nanna Elisa f. Sørensen.

Student (Aalborg) 1695; cand. jur. 1903; By- og Birket uldmægtig samt Byraadssekretær i Vordingborg 1904-13; Sagfører smstds 1913; Overretssagfører 1916.

Formand for Skatteraadet for Vor­dingborg Skattekreds 1913-38; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Ajnts-og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1909-13, af Repræsentantskabet for Ban ken for Vordingborg og Omegn 1915-23, af Direktionen for Oringe Sindssygc-ihospital 1922-26 og af Direktionen (For­mand fra 1925) for Vordingborg Spare­kasse fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Vordingborg Trælasthandel og af Akts. Vordingborg Jernhandel; Medlem af Repræsentantskabet for Landsforeningen af større Sparekasser i Danmark 1931, Næstformand for Be­styrelsen 1934. Formand for denne 1940-43; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Jagtforening 1937-48; Formand for Bestyrelsen for Edward Bechs Fa­milielegat; Medlem af Tilsynsraadet for de sønderjydske KrigsinvaUdehjem 1941-46; Æresmedlem af Krigsinvalidernes Brodraforbund, Helsingfors.

Har skrevet: Vordingborg Sparekasse 1855-1930.

Udenl.  Orden:   Fi.L.2'. Adresse: Vordingborg.

SALLING-MORTENSEN   Harald   Arki­tekt; f. 6. Juli 1902 i Esbjerg; Søn af Borgmester Morten Mortensen  (se den­ne);  gift   (26. Dec.  1934) m.  Karen S-M.,  f.  27.  Juni  1911  i  Aarhus,  Datter af Kommunelærer Chr. Kjær og Hustru Anna f. Hansen.

Tømrersvend 192.1; Afgang fra Tek­nisk Skole i Odense 1923; Elev paa Kunstakademiet 1925-26; Studierejser i Frankrig, Tyskland og Schweiz; egen Arkitektvirksomhed fra 1931; i Kom­pagni med A Høeg-Hansen 1935-40.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings Afd. for Jylland 1941-48 og af Kunstnersamfundets Arkitekt-sektion 1943.

1. Præmie i Konkurrencen om FolKe-bibliotek i Aarhus og Skovvangsskolen i Aarhus (s. m. A Mogensen), Krage­lundskolen ved Aarhus, Bebyggelse ved Nordre Ringgade for -Arbejdernes An­delsboligforening og Hjem for kronisk Syge i Aarhus. Har opført Aarhus Folkebibliotek og

Skovvangsskolen i Aarhus (s. m. A Mo­gensen), Eoskilde Amte- og Bys Syge­hus (s. m. A Høeg-Hansen og Hans Schmidt), Udvidelserne af Sygehusene i Esbjerg og Sorø, Tribunebygninger m. m. ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus og Handelsbankens Hus, Aarhus.

Adresse: S-Ringg. l, Aarhus.

SALMINEN DOHRKOP Sally Forfat­terinde; f. 25. April 1906 paa Vårdo, Ålandséerne. Datter af Postforare, Bon­de Hindrik Salminen (død 1913) og Hu­stru Erika f. Erikson; gift (8. Febr. 1940) m. Kunstmaler Johannes Diihrkop, f. 26. Dec. 1903 i Holbæk, Søn af Køb­mand Julius Duhrkop (død 1927) og Hu­stru Camilla f. Christensen.

Ekspeditrice i Landhandel paa Vårdo, Ålandsoerne 1922-24 og 1927-28, i Føde­varebutik i Linkoping, Sverige 1924-27; Bogholder og Kasserer i Mariehamns Andelshandel 1928-29; Husassistent i New York og Omegn 1930-36.

Tildelt Tollanderska priset fra Sven-ska Litteratursallskapet i Finland.

Har   skrevet    Romanerne:    Katrimi. Den  långa våren,   Paa los sand,  Lars Laurila,   Nya   Land,  Små   Viirldar   og Barndomens land (fri Selvbiografi). Udenl.   Orden:   Fi.M.M. Adresse: Dronn. Tværg.  23,   Kbhvn.K.

SALOMON   Erik Overretssagfører; f. 24. Dec.  1885   i   Kbhvn.;  Søn   af  Grosserer Jacob B A Salomon (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914)  og Hustru Birgitte  l. Melchior (død 1938): gift m. Elisabeth S.,   Datter   af  Proprietær   Johannes  v. Biilow (død 1928) og Hustru Susanna f. Winding (død 1943).

Student (Hetropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1909; Overretssagfører i Kø­benhavn fra 1912.

Formand i Bestyrelsen for Hundested Trælasthandel Sophus Brammer A/S og for Akts. Søvang (den tørlagte Ta-stum Sø); Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Pressefabrik, for Akts. Dansk Papdaasefabrik, for Investe-ringsakts. af 28. Aug. 1941, for Akts. Joh. Chr. Petersen & Søn, for Akts. Borehorst & Lindhard, for Akts. Adrema, for Akts. Jacobsen & Hviid og for en Række Ejendomsselskaber; Med­stifter af og Medlem af Besfyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1924-27; Kas­serer i Dansk Hjælpefond for Slesvig og Bestyrer af forskellige Legater.

Adresse : Limfjordsv. 27, Kbhvn. F.

SALOMON Harald Billedhugger, Me-daljør, R., M.T.Kha.; f. 8. Maj 1900 i Oslo; Sen af Direktør Simon Salomon (død 1916 i Kbhvn.) og Hustru Johanna f. Eisenstein; gilt (21. Marts 1925) m. Else S., Datter af Kunsthandler Peter Magnussen (død 1932) og Hustru Caro­line Marie f. Pedersen (død 1938).

_ 11199__________________

;    Elev   af   Billedhugger   A   Bundgaard 1916-19;   Afgang   fra   Akademiet   19Z7;

udstillet paa Charlottenborg fra 1920. paa Kunstnernes Efteraarsudstilling 02 paa Kunstnernes Høstndstilling i Oslo

1924. paa Vandreudstilling og paa Kø-bestævneudstilling i Fredericia; Studie­rejser til Frankrig og Italien 1920-21, Holland, Belgien og Frankrig 1930; Medaljørassistent paa den bel. Mønt

1925. Undermedaljør 1927, Medaljør 1933; arbejdede som Billedhugger ved Rorstrands Porslins fabriker, Sverige Okt. 1943-April 1945 og er fortsat kunst­nerisk Medarbejder ved denne Fabrik; Chauffør i den danske Brigade i Sveri­ge ; Unif ormskommissionens kunstneri­ske; Konsulent.

Arbejder: Portrætter, Figurer, Dyre-skulpttirer i Marmor, Bronce og Stentøj; Mindemedaljer, forskellige Person- og Foreningsmedaljer samt videnskabelige Prismedaljer; Medaljer paa Den kgl. Mønt- og Medaljesamling paa National­museet, Frederiksborg Museet, Fyns Stiftsmuseum, H C Andersen Huset i Odense, Myntkabinettet i Oslo, Ber-gens Museum, Stockholms Historiska Museum, Upsala Universitets Myntka-bdnet, Den franske Mønts Medaljeka­binet etc.; Buste af Mulatdreng (1927, Aalborg Museum); Foraar. Statuette (Undervisningsministeriet); Barnebuste, Lilian, (1934, Tønder Museum).

Adresse: Johannev.9, Charlottenlund.

SALOMON Sieglried kgl. Kapelmusikus, R.; f .S.Aug. 1885 i Kbhvn.; Søn af Violi­nist Hartvig Salomon og Hustru Thora f. Polack; gift (28. April 1911) m. Dag­mar S., f. 19. Nov. 1868 i Kbhvn., Dat­ter af August Møller (død 1931) og Hustru Theresia f. Halvorsen (død 1910).

Uddannet paa Det kgl. Musdkkonser-vatorium og hos Prof. Klengel i Leip-zig; Solovioloncellist i Tivoli Koncert­sal 1903; ansat i det kgl. Kapel 1907; 2. Solo Violoncellist 1924; Anckerske Le gat for Komponister 1922.

Medlem af Optagelseskommissionen Kbhvns Orkesterforening. Formand f o: Foreningen    Det    kgl     Kapel   1936-46 Formand   for   Privat   Kammermusikfor ening fra 1938.

Kompositioner: 2 Symfonier; Violin koncert; 4 Strygekvartetter; Violoncel koncert; Klaverkoncert (1948); Korvær ket De fire Aarstider; Klavertrio; San ge og Klaverstykker; Violinsonate Kvartet for Obo, Clarinet og Fa got; Serenade for Fløjte, Obo, Clarine og Violoncel; Trio for Fløjte, Violii og Cello; Strygekvartet (1948); Sonati for Violoncel og Klaver (1949); Orkester' suiterne: Italia og Palæstina; Nordisl Ouverture for Orkester; Musik til L

Nielsens Kain (Det kgl. Teater 1920) og til En Sjæl efter Døden (Dagmar­teatret, 1922); Duen og Slangen (Opera i 4 Akter til Tekst af Aage Barfoed 1925); Leonora Christina (Opera, Det kgl. Teater 1926); Dronning Dagmar (Opera, 1928). Adresse: Østerbrog. 60, Kbhvn. Ø.

SALOMON Svend H Generalkonsul, K'. DM.p.p.; f. 19. Juli 1872 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Heimann Salomon (død 1912) og Hustru Natalie f. Hartvig (død 1899); gift (8. Jan. 1911) m. Elsie S., f. 6. Okt. 1889 i Alexandria, Ægypten, Datter af fh. Bankdirektør Marco Na-camuli (død 1920) og Hustru Ester f. Polack (død 1928).

Rejst til Italien 1892; oprettet teknisk Ingeniør- og Patentbureau i Milano 1893; grundlagde 1908 Selskabet Svend H Sa­lomon & Co., Ingeniørbureau; flyttede 1913 til Rom.

Dansk Vicekonsul i Milano 1901, i Rom 1913; dansk Konsul 1917; dansk Generalkonsul 1931-48 •. svensk Konsul 1916-34 samt fung. norsk Konsul 1915-21 Sekretær i Dansk-Italiensk Handels-komité ; Sekretær i 3 Aar for Italien for Association Internationale pour la Pro-tection de la Propriété Intellectuelle et Industrielle.

Udenl.   Ordener:   I.Kr.2.;   N.St.O.J'., 8.N.3.;  S.V.31.;  Sølvmed.  i  Anledn. af Jordska;lvet  i  Avezzano 1915. Adresse: Via Paolo Frisi 23, Eom. Sommerbolig:  Villa Elsie, Gl.Strandv. 266,  Sletten,  Humlebæk.

SALTO  Axel  Maler;  f.  17. Nov. 1889  i Kbhvn   Søn af Direktør i Hærens tek­niske  Korps  H C Salto   (død  1925, se Kraks Blaa Bog 1925)  og Hustru Inge­borg f. Heide (død 1911); gift (U. Dec. 1948)  m.  Gerda S., f. 22.   Dec.  1909  i Kbhvn., Datter af Kapelmester Å Åke^-son og Hustru Christine f. Gundorph.

Student (Frdbg. Latin- og Realskok) 1907; Elev af H Grønrvold paa Teknisk Skole 1907-09 og af Rostrup Boyestn paa Kunstakademiet, Afgang 1913; Stu­dierejser til Frankrig og Italien; star­tede Kunsttidsskriftet Klingen 1917; boede i Aarene 1923-27 i Cagnes i Syd­frankrig; Medstifter af De fire's Sam­menslutning. Grand prix paa Verdens­udstillingen i Paris 1937 for Stentøj; Eckersbergmedaljen 1938.

Hovedværker: Komposition med Heste (1920); Aktæon; Pinsefesten (1923), Ud­smykning af Spisesalen i Dansk Inge­niørforenings Hus; Hjortekamp (1938}; Keramik; Restaurering af Sonnes Frise paa Tihorvaldsens Museum.

Adresse:   Prinsesse Maries Allé l, Kbhvn. V.

Samu__________________

SAMUELSEN   Andreas Lagmand, K DM.; f. 1. Juli 1873 li HaldBrevig paa NordStremø; Søm af Husmand Samue: Joeneen (død 1906) og Hustru f. Mi-'chelseni; gift (11. Dec. 1902) m. Beatt ;EmiIie S., f. 22. Aug. 1878 i Thorshavn Datter af l'olitimeniig Georg Lindensko' og Hustru f. Johannesen (død 1911)

Kontorist 1894-99; Fuldmægtig paa Færøernes Landfogedkontor 1899-1910; i denne Periode to Gange kst. Landfo­ged; Sysselmand for Østera Sysse" 1910-41.

Medlem af Lagtinget 1906-48; Lag mand 1948; Skoledirektør 1908-13; Folke^ tingsmand (Venstre) for Færøerne 1913 -15 og 1918-39; Landstingsmand 1917-13. Formand for Lagtingets Landsnævn oe Medlem af Lagtingets Udvalg for Fær­øernes offentlige Vareforsyning 1939-45, Udvalgets Formand i 5 Aar.

Adresse: Fuglefjord pr. Thorshavn.

SAND Albert van Redaktør, f. 17. Febr. 1881 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Julius A Michaelsen (død 1896) og Hu­stru Frederikke f. Sand (død 1883): gift (20. April 1917) m. Rose S., f. 8. Marts i Spokane, Washington, Datter af Forretningsmand Louis Delar (død 1927) og Hustru Mollie f. Gertzman.

Student (Jessens Latin- og Realskole); ankom til U. S. A. 1900; Sanger og Dan­ser ved amerikanske Scener 1904-12; Danser til 1914; Free lance Digter og Journalist til amerikanske Tidsskrifter og Blade til 1924; skandinavisk litterær Konsulent for Forlaget Boni & Liverisrht 1921-25 og for Forlaget Dial Press 1923-25; Eedaktør af Nordlyset 1925; Redak­tør og Udgiver af Nordlyset 1926

Medlem af American Academy of Po litical Science 1926-28; Sekretær for New York Ohapter of American Scan-dinavinn Foundation 1920-22; Vicefor­mand for Komitéen i New York for Kong Christian den lOendes Regerings-jubilæum i 1937; Sekretær for American-Denmark Komitéens Arbejdsudvalg for Danmarks Deltagelse i Worlds Fair 1939; Medlem af The Danish Luncheon Club og Æresmedlem af Dansk Selska­belig Forening.

Har oversat: Estrid Ott: Vi tre og Runar Schildt • Den store Rolle.

Adresse: 137E, 38th. Street, New York Citv, U. S. A.

SAND  Eiler S Udskrivndngschef, R.; f. 17. Febr. 1890 i Fredericia; Søn af Oberst M J Sand (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Caroline f. Jensen (død 1932); ugift.

Student (H Adlers Skole) 1908; cand. jur. 1914; Fuldmægtig ved Bregcntved-Gisselfelil Birk 1914; fis. As­sistent i Kriminalretten 1915; Byfosred-f uldmægtig i Ebeltoft 1915-16; Assistent

______________________1200_

i Indenrigsministeriet 1916, fuldmægtig 1921, Kontorchef 1928; Chef for 1.  Ud skrivningskreds 1934.

Sekretær for Kbhvns 8. Huslejenævn 1918-25; kst. Dommer i Østre Landsret 1921, 22, 23 og 32; Sekretær i Byggekon-trolnævnet 1924-27 og for Over-Husleje nævnet 1925-31; Chef for Indenrigsmini steriets Boligafdeling 1926-33; Chef for Indenrigsministeriets 2. Kontor 1932-34; Formand for Foreningen af Tjeneste mænd ved Institutioner under Inden­rigsministeriet fra 19S7.

Har udgivet forskellige kommente­rende Lovndgaver; desuden skrevet ad­skillige Afhandlinger i Fagtidsskrifter samt Artikler i de sønderjydske For­eningers Organer.

Adresse: Vendersg. 25, Kbhvn. K.

SAND Ernst Sektionsingeniør, R.; f. 3. Marts 1892 i Aarhns; Søn af Fabriks-bestyrer, cand. polyt. Fredrik Sand (død 1932) og Hustru Julie f. Wismann (død 1926); gift (1. Okt. 1921) m. Hilda S„ f. 23. Marts 1895 i Kristiansstad. Sverige, Datter af Skrædermester Per Svangren (død 1938) og Hustru Jennv f. Kjellgren (død 1946).

Student (Aarhns Katedralskole) 1910; praktisk Maskinuddannelse paa Stats­banernes Centralværksted i Aarhus 1910 11; cand. phil. 1912; cand. polyt. (Ma-skining.) 1917; Ekstraingeniør verj Statsbanernes Centralværksted i Kbhvn. i 1917. ved 2. Maskinsektion i Frede­ricia 1917-19, Ingeniør sammesteds 1919-

32. ved Centralværkstedet i Aarhus 1932

33. Maskiningeniør II i Maskinkontoret under Generadirektoratet 1933-37, Ma­skiningeniør I ved 2. Maskinsektion i Fredericia 1938-46, Sektionsingeniør sam­mesteds 1946.

Adresse: Oldenborgg. 8,  Fredericia.

SAND Knud Professor ved Kbhvns Uni­versitet,   Dr.   med.,   K'.DM.p.p.;   f.   9. Febr. 1887 i Randers; Søn af Overlærer Fr. Sand (død 1931).

Student (Kanders). 1904; med. Eks. 1911; Reservelæge ved Amtssygehuset i Svendborg 1911-12; Skibslæge (Ø. K.) i 1912; Kandidat paa Kommunehospitalet 1912-13; Assistent hos Prosektor ved Frdbg. Hospital og Kandidat ved Epi-demiafd. 1913-14; Assistent ved Frdbg PolikLinik, otologisk Afd. i 1914; Ene­assistent ved Universitetets retsmedicin­ske Institut 1914-16; Kandidat ved Rigs­hospitalets dermatologiske Afd. i 1914; medicinsk Sekretær i Retslægeraadet 1915-17; Klinisk Assistent ved Rigshospi­talets kirurgiske Afd .0 1916-18; Assi­stent ved Finseninstitutets kirurgiske Afd. 1917-19 og ved Kommunehospitalets kirurgiske Poliklinik 1918-20; 2. Reserve­kirurg ved Kommunehospitalets V Afd.

1201_______________________

1920-22; 1. R/eservekirurg red Kommune­hospitalets I Afd. 1923-25; Studierejser til Paris, Prag, Berlin og Wien (Ki­rurgi, experimentel Biologi bl. a. ved College de France samt Retsmedicin ved Inst. médloo-légal, Paris) 1923-24; Dr. med. (Experimentelle Studier over Køns--karakterer hos Pattedyr) 1918. Efter 1922 i en Aarrække Medarbejder ved det fysiologiske Institut ved College de France. Paris. Efter Konkurrence Pro­fessor i Retsmedicin ved Kbhvns Uni­versitet og Chef for Universitetets rets­medicinske Institut 1925; Medlem af Retslægeraadet fra 1925, Formand fra 1929.

Formand for Biologisk Selskab 1929-33; Fagredaktør (Rets- og Statsmedicin) ved Nordisk Medicin 1929; Medlem af det medicinske Fakultets Forretnings­udvalg f rå 1931; Medlem af Rask-Ørsted Fondets Bestyrelseskomité fia 1940 og af dennes Forretningsudvalg fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Kong Chri­stian X's Fond 1948.

Medlem af Kommissionen for Foran­staltning mod degenerativt bestemte Personer 1925, af Røntgenudvalget 1927, af Lægelovskommissionen 1928, af Udvalget til Organisation af Universi­tetets retsmedicinske Institut 1928 og af Psykopathudvalset 1930; Medlem af Retslægeraadsudvalget 1932 os af Svangerskabskommissionen 1932.

Medlem af Association for the Study of Internat Secretions 1920; korrespon-derende Medlem af Société de Biologie, Paris 1926; Medlem af Kgl. danske Vi­denskabernes Selskab 1926; Æresmedlem af International Medico-Legal Associa­tion 1931; Dr. med. h. c. ved det Kgl. Karolinska Institut i Stockholm 1933; Medlem af Deutsche kaiserl. Leopoldin. Akademiie der Natunforscher 1936, af So­ciété de Medicine Legale et Sociale de France 1936 og af Kungl. fysiografiska Sallskapet i Lund 1937; Æresmedlem af Deutsche Gesellschaft fur geriohtliohe & soziale Medizin und Kriminalistik 1936; korresponderenede Medlem af Société d'endoorinologie de France 1938; Præsi­dent for Académie Internationale de Médecine Legale et Sociale 193M7, Ærespræsident for samme 1947; korre-sponderende Medlem af Society for En-docrinology 1939; Medlem af Kungl. svenska Vetenskapsakademin 1940, af Académie royale de médecine de Bcl-Rique 1947 og af Académie de Polofrne des Sciences pt firs Lettres 1948.

Foredrag efter Indbydelse i Sodet« de Biologie over egne experimentelle Arbejder i 1922. Har efter Indbydelse holdt Foredrag ved en Række Univer­siteter og videnskabelige Selskaber særlig over sexualbiologiske Emner si-

____________________Sand

den 1922. Medarbejder ved Handbuch der Sexualwissenschaft, Handbuch der norm. und pathol. Phymologde og Handbuch der internen Sekretion 1925-33.

Har siden 1914 publiceret ca. 130 Ar­bejder over sexualbiologiske Emner, sær­lig experimentelle Arbejder over Køns-hormonerne (herunder Kønsomdannelse, experimentel Hermafrodisme, abnorme Kønstilstande og Hormonbehandling). Endvidere en Række Arbejder over biologiske, patologisk-anatomiske og retsmedicinske Emner, bl. a. over den legale Sterilisation og Kastration.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; N.St.O.2'.; S.V.2'.

Adresse; Universitetets retsmedicinske Institut, Fred. d. 5. V. 9, Kbhvn. Ø.

SANDBERG Oliver Ingeniør; f. 21. Okt. 1908 i Kbhvn.; Søn af Gymnastiklærer i Kystartilleriet Oliver Sandberg (død 1908) og Hustru Marie Elisabeth f. Niel­sen- gift (23. Juni 1947) m. Maud Blsie Marianne S., f. 17. Febr. 1915 i Malmø, Datter af Bankkamrer Carl Schatter og Hustru Siri f. Månsson.

Elev paa det kgl. Opfostringshus 1919-23; i Maskinlære hos Akts. FL Smidth & Co. 1923-28; Afgang fra Kbhvns Ma-skinteknikum 1931- Ingeniør hos F L Smidth & Co. 1931-32; Lærer paa Tek­nisk Skole 1931-32; egen Ingeniørforret­ning fra 1932; startede Præstø Embal­lagefabrik 1947; Ejer af Godset Svan-holm fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabet De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. fra 1939, Formand fra 1946; Formand for Selskabets 1. Kreds fra 1946; Vicepræ­sident for de samvirkende danske For­svarsbroderselskaber i Danmark fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Solda­tens og Orlogsgastens Fond; Redaktør af Forsvarsbroderen fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør-Sammenslutnin­gens Bygningsselskab Domus Teknika og af Repræsentantskabet i Kbhvns Grundejerforening.

Tildelt Forsvarbrødrenes Æreskors 1943

Adresse : Svanholm pr. Skibby.

SANDBY Herman Komponist, Violon cellist.R.; f. 21. Marts 1881 i Kundbv Sogn; Søn af Gaardejer N F P Sand-by (død 1895); gift (24. Dec. 1908) m. Forfatterinden Alfhild S. f. Finch-Myhr, f. i Horten, Norge.

Uddannet i Kbhvn. og hos Hugo Be-cker og Iwan Knorr i Frankfurt a. M. 1896-1900; debuterede som Cellist ved egen Koncert med Orkester i Kbhvn. 10. Jan. 1900; Koncertre.iser i Skandina­vien, Tyskland, England, Frankrig, Ita­lien og Amerika; første Strygekvartet opført i London 1907.

Har komponeret:   4  Strygekvartetter.

Sand _______________

en Sextet for Strygere; 4 Kvintetter Trio for Violin, Cello og Klaver; Sonate for Cello og Klaver; 4 Symfonier: Vær­ker for Orkester; flere Sange og Kla-verstykker; Koncert for Violoncel og Orkester; Koncert for Violin og Or­kester; Operaen Hærmændene paa 'Helgeland: Balletten Leda og Svanen; har foretaget Bearbejdelser af skandi­navisk Folkemusik.

Fru Alfhild Sandby bar studeret ved Columbia Universitetet i New York; Oplæsningstnrneer i Amerika med egne Skuespil. Felespilleren opført paa Broad Street Theatre, Filadelfia, 1912; H C Andersens Drømmeliv, Scala Teatret, London, 1927. Stærk Nok og Den Ideel­le Løgn, udkommet her, 1924; Nyt Skuespil „Artist-Oomrades" 1940; egne Maleriudstillinger i Kbhvn. og i Pro vinsen, samt udstillet paa den Frie. Adresse: Soldalen 25, Kbbvn. Ø. Sommerbolig: Havhøj, Rørvig.

SANDEMOSE Aksel Forfatter; f. 19 Marts 1899 i Nykøbing M.; Søn af Ar­bejdsmand, senere Plovsmed Jørgen Nielsen (død 1928) og Hustru Amalie f. Jakobsdotter (Sandermosen) (født i Norge, død 1926); gift 1. Gang (1921) m. Dagmar S., Datter af Avlsbruger Karl K Ditlevsen: 2. Gang (1944) m. Eva S., Datter af Sygehuslæge Olav Borgen, Eidsvold.

Har i lange Perioder ført et omflak­kende Liv; debuterede i 1923 med For­tællinger fra Labrador og skrev senere bl. a. Romanerne Klabavtermanden og Ross Dåne, ogsaa paa Dansk; bosid­dende i Norge fra 1929 og har siden skrevet paa Norsk; politisk Flygtning i Sverige 1941-45; litterær Redaktør ved det kommunistiske Hovedorgan i Nor­ge, Friheten, 1945-47 og ved Ugerevuen Aktuell f rå 1947: Ejer af Gaarden Kjør-kelvik paa Sørlandet.

Hovedværker: En flyktning krysscr sitt spor; Vi pynter oss med horn; Del svundne er en drøm; Tjærehandleren. Adresse : Kjørkelvik, Risør, Norge. SANDER Carl E Generalkonsul, Fabri­kant, R.p.p.; f. 17. Dec. 1893 i Næs­tved; Søn af Købmand Georg Heinrich Sander (død 1911) og Hustru Maren Kirstine f. Petersen (død 1925); gift (1. Juni 1918) m. Britta S., f. 21. Sept. i Kbhvn., Datter af Fabrikant Ferd. Wraae (død 1931) og Hustru f. Peters-datter (død 1919).

Uddannelse ved J D Koopmanns Svi­neslagterier i Næstved. Hamborg, Aal­borg og Kbhvn.; stiftede Forretning 1915, omdannedes til Akts. Sander & Wraae 1918, ophævet 1926; indtraadt i Firmaet Brinch & Spehr 1926, Medinde­haver 1928, Eneindehaver fra 1942; For­mand i Bestyrelsen og adm. Direktør

for Akts. Altbuon & Nielsen, for Akts. Dansk Staal Industri af 1935 og for Akts. C K G Holdingcompagni af 1946; Medlem af Bestyrelsen og Direktør for Akts. Nyeboe & Nissen; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Randers Korkvare-fabrik og for Akts. Stubbekøbing Støbe­rier; Vicekonsul for Honduras 1924, Ge­neralkonsul fra 1948; Konsul for Pana­ma fra 1937. Ejer af Hestkøbgaard ved Birkerød.

TJdenl. Orden: Ø.r.K.O. Adresse: Hestkøbgaard pr. Birkerød.

SANDER Frederik Direktør,R.DM.; f.12, Sept. 1883 i Everdrup; Søn af Købmand Georg Heinrich Sander (død 1911) og Hustru Maren Kirstine f. Petersen (død 1925); gift (1918) m. Estrid S., Datter af Ingeniør Holger Olsen (død 1944) og Hustru Martha f. Birch (død 1941). Ansat paa Oarlsberg Bryggerierne 1903, Forretningsfører smstds. 1913, Un­derdirektør 1918, Direktør 1934, adm. Direktør 1936-46; indtil 1946 samtidig Formand for den iflg. Overenskomst af 6. Maj 1903 mellem Oarlsberg og De forenede Bryggerier indsatte Fæl-lesdirektion og Medlem af det iflg samme Overenskomst indsatte Raad samt Medlem af Bestyrelsen for Oarls-bergs Pensionskasse, Carlsbergfondets Jubilæumslegater, Carlsbergs Mindele­gat for Brygger I C Jacobsen og Carls-berg Museum.

Medlem af Arbejdskomraissionen af 1925; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Veritas 1917-31; indtil 1944 Med­lem af Bestyrelsen for Handels- og Kontoristforeningens Understøttelsessel-skab; indtil 1945 Næstformand for Foreningen Engageringskontoret for Handel og Industri; indtil 1946 For­mand for Bryggeriforeningen, for Mi-neralvandsfabrikanternes Forening, for Danske Mineralvandsfabrikanters Fæl­lesforening, for Akts. Krystalisværket, for Akts. Jersie Maskinsnedkeri, for I/S Bodal, for I/S Bodal Tørvefabrik og Næstformand for Akts. Nordisk Kul-syrefabrik samt Medlem af Bestyrelsen for Den skandinaviske Bryggerhøj­skole, Akts. Cold Stores. Financierings-institutet for Hotel-, Restaurations- og Turistvæsen; til 1946 endvidere Medlem af Industriraadets Repræsentantskab og Bestyrelse, Kornnævnet, af Repræsen­tantskabet for Pensionsforsikringsan-stalten, Det danske Kunstindustrimu-seums Bestyrelse og Akts. Kbhvns Som­mertivoli: indtil 1947 Formand for Be­styrelsen for Akts. Plantageselskabet af 1. Juni 1942 og for Repræsentantskabet i Selskabet til Erhvervsfremme, Næst­formand i Akts. Dansk Maltcentral ok Akts. Cold Stores Holding Co., Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Plan-

1203_______________________

tageseiskab al 1934. Del kblivuske Re-assurance-Kompagni, Medlem af Land­mandsbankens Bankraad og af Direk­tionen for Handels- og Kontoristforenin­gen, Medlem af Repræsentantskabet for Forsikringsselskabet Danmark og Kbbvns Brandforsikring samt Medlem af Be­styrelsen for den kbhvnske Afd. af Tu­ristforeningen for Danmark.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Plantageselskabet af 1. Juni 1942, for Akts. Kastrup Glasværk, for Det dan­ske Kulkompagni, Akts., for Akts. Jydsk Landvinding og for Forsikringsselskabet Danmark og af Repræsentantskabet for Foreningen Norden; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskaber og af Komitéen vedr. Sønderjydsk Erhvervs-fond.

Ejer af Godset Nedergaard paa Langeland.

Adresse: Nedergaard pr. Lejbølle, Langeland.

SANDER Poul Martin Læge, B.p.p.: f. 18. Juni 1890 paa Frdbg.; San af Over-retsassessor Martin Sander (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Louise f. Poulsen (død 1927); gift 1. Gang (17. Juni 1921) m. Gertrude S., f. 28. Jan. 1893 i Skjold, død 1932, Datter af Skov. rider Paul Wegge (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Lida f. Peetz-, 2. Gang (12. Okt. 1934) m. Bodil S., f. 23. Juli 1908 paa Frdbg., Datter af Afdelingsingeniør, cand. polyt. Axel Otto og Hustru Fanny f. SchliHer. Student (Rungsted) 1909; med. Eks. 1917; Reservelæge i Hæren 1918; Til­synsførende Læge ved britisk Røde Kors 1918-19 • Reservelæge ved Amtssygehuset i Fakse 1919-20; ansat ved kbhvnske Hospitaler 1920-27; Praksis i Søborg fra 1920; Jernbanelæge 1932.

Formand for Centralforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheder i Dan­mark fra 1929; Medlem af Repræsen­tantskabet for Den alm. danske Læge­forening 1941-47; Næstformand for sam-mes Kredsforening for Kbhvns Omegn 1941-47.

Har   skrevet  Afhandlinger  og  Artik­ler i medicinske Tidsskrifter. TJdenl. Orden : Stb.r.K. Adresse : Frødings Allé 4, Søborg. Sommerbolig: Hanebjærg pr. Vejby.

SANDER-HANSEN   G   E   Professor,  Dr phil.; f. 13. Nov. 1905  i  Lillerød; Søn af Trafikkontrolør H  P A Hansen og Hustru f.  Sander-,  gift   (22.  Okt.  1938) m. Aase Elisabeth S-H., f. 5. Jan. 1916 i Kbhvn., Datter af Grosserer S V Han sen og Hustru f. Jensen (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1924 mag. art. (Ægyptologi) 1931; videnska belig Assistent hos Prof. Kurt Sethe i

_________________Sand

Berlin 1931-34; Udgiver af Sethes Pyra­midetekstkommentar for Preussische Aka-demie der Wisaenschaften i Berlin 1934-37; Dr. phil. 1937; Lektor i Ægyptologi ved Kbhvus Universitet 1937, Docent 1938, Professor 1946; Dekan for det filosofi­ske Fakultet 1948-49.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Orientalsk Samfund 1946; Stifter af International Association of Egyptolo-gists og Direktør for dennes Central Office 1947.

Litterære Arbejder: Historische In-schriften d. 19. Dyn. (1933); Gebraucii des direkten und indirekten Genitivs i (1935); Sprachliche Ansdriicke fur den Vergletch (1936); Die religiosen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre (1937); Bemerkungen zum altågypti-schen Identitatssatz (1939); Das Gottes-weib des Amnn (1940); Ægyptiske Fore­stillinger om Verdens Skabelse (1941); Die Bildung der Modi im Altagyptisene n (11941); Der Begriff des Todes bei den Agyptern (1942); Ægyptiske Breve (1946); Medarbejder ved Haandbog i Kristendomskundskab, Hagerups Leksi­kon, Illustreret Religionshistorie m. m. Adresse: C F Richs V. 47, Kbhvn. F.

SANDHOLT Poter Overretssagfører, Krc-ditforeningsdirektør; f. 14. Nov. 1877 i Kbhvn.; Søn af Kommunelæge Peter Sandholt (død 1890) og Hustru Louise f. Aagaard (død 1920)-. gift (29. Nov. 1910) m. Else S., f. 4. Dec. 1881 paa Pederstrup, Datter af Godsforvalter Si>-phns Blume (død 1884) og Hustru Char­lotte f. Lutzen (død 1941).

Student (Lyceum) 1895; cand. jur. 1901; Assistent i Skattedepartementet 1903-10; Overretssagfører 1911; Admini­strator, valgt af Besidderne af Helln-bækgaard og Aalsgaarde 1917; jur. Di­rektør og Formand i Direktionen for Husmandskreditforeningen for Østifter­ne 1929.

Næstformand i Bestyrelsen for Frantz Howitz' Fødehjem 1919-42, derefter for sammes Legatfond; Medlem af Sagfø rerraadet 1919-27; Medlem af Bestyrel­sen for Den danske Sagførerforeninss Understøttelsesfond 1934-48.

Adresse : Godtbaabsv. 79, Kbhvn. F.

SANDVAD Jørgen Journalist, Forfat­ter; f. 1. Marts 1899 i Kbhvn.; Søn af Trafikkontrolør P Sandvad (død 1944) og Hustru Marie f. Lange; gift (3. Jan. 1930) m. Dagny S., f. 2. Okt., Datter af Grosserer Wm. Karmark (død 1947) og Hustru Caroline f. Jensen (død 1923). Student (Ordrup) 1916; cand. phil. 1917; studeret Medicin og Litteratur­historie; Lærervirksomhed ved forskel­lige kbhvnske Skoler; Medarbejder ved Dagbladet Politiken fra 1927; Kejser i

Sand__________________

Amerika,   Østasien,  Afrika   og   Sovjet­unionen.

Har udgivet: Bjergene brænder (1942); De glade Rejser (1944); Saa-ledes talte — (1946).

Adresse: Dalsgaardsv. 13, Klampen-borg.

SARAUW   Paul Forfatter; f. 30. Nov. 1883 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Mili­tærforfatter Christian Sarauw (død 1900) og Hustru Marie f. Ring (død 1927); gift (10. Dec. 1928) m. Leis S., f. 5. Juli 1910, Datter af Redaktør Alf Lassen (død 1931) og Hustru Loulou Lassen (død 1947. se Kraks Blaa Bog 1944-1946).

Student (Slomanns Skole) 1901; cand. phil. 1902; Medarbejder ved Ekstrabla­det indtil 1911, ved Politiken 1911-40, ved Berlingske Tidende fra 1940. Direk­tør for Scala-Teatret 1927-30.

Har skrevet (sammen med Julius Magnussen) : En slem Dreng, Farce (Frederiksberg Teater 1908); Den store Afdøde (Folketeatret 1909 samt i Wien og Berlin 1910) og (sammen med Stel-lån Kye) : Guldhjælmen (Dagmartea­tret, 1910); Den fattige Millionær (Det kgl. Teater 1926); Peter den Store (Det nye Teater 1930); Den store Kær­lighed (Folketeatret 1931); Held i Spil (Dagimarteatret 1932); Den kloge Mand j (Folketeatret 1936); Madam Mangor (Folketeatret 1937): Lille Napoleon (Det ny Teater 1939).

Har oversat: Salome; Tvillingerne fra Brighton; Livets Maskerade; Men­nesket spaar; Skyggefiskeren; Social­ministeren-, Etienne; Før Solnedgang; Familien Hallam (Dagmarteatret); Ro-senmontag; Fæstningen falder; Den lille Café; Avertér; Anne Maries Gif ter-maal (Folketeatret): Den røde Pimper-nel (Casino); En Fa'r, Lovens Arm (Det ny Teater); Marie-Odille (Det ny Tea­ter); Eventyret; Primerose (Alexandra-teatret); Waterloo Broen (Det kgl. Tea­ter) : Eurydike (Det kgl. Teater); Ure­ne Hænder (Det kgl. Teater); Lukkede Døre (Frdbg. Teater); Døde uden Grave (Allé-Scenen); I Anstændighedens Navn (Riddersalen). En Række Folkeskuespil ug Farcer til Scalateatret, Frederiks­berg og Nørrebros Teater. Desuden: Jeromes Tre Mand i en Baad, Marcel Prevost's Pierre og Therese, Bairnsfa-thers Storm og Stille og Colette's Clau-dine en Menage.

Adresse : TJlvemnsev. 5. Rungsted Kyst.

SAROEMANN J Civilingeniør, Konsul, R., M.T.Kha.p.p.; f. 25., Juli 1878 i Am­sterdam : Søn af Grosserer G Sardemann (død 1918) og Hustru f. van Rinsum (død 1904); gift 1. Gang (1904) m. Lri-ka S., f. 21. Juni 1877 paa Hovedgaar-den Ulvsund, død 1913, 2. Gang >23.

_______________________1204

Juni 1914) m. Julie S., død 1949, Døtre af Konsul, Dampskibsekspeditør Chr. Schmidth (død 1901) og Hustru Mathen f. Petersen (død 1927).

Afgangseksamen fra Teclmiknm i Amsterdam; selvstændig raadgiveixle Ingeniør for elektr. Anlæg fra 1905: Medstifter og Medindehaver af Inge­niørfirmaet Eriksen & Sardemann 1912 •. dansk indfødsret 1914: nederlandsk Konsul fra 1923.

Næstformand i Bestyrelsen og For­mand for Forretningsudvalget for Aar­hus Idrætspark 1920-25; Medlem af Bestyrelsen for Kgl. dansk Automobil­klub 1914-38, 2. Vicepræsident 1931-38, for Ingeniør Karl Briksens Mindelegat fra 1920 o'j: for Dansk-Hollandsk For­ening fra 1921; Formand i Bestyrelsen for jydsk Hestesportsbaneklub 1924-27 og for Akts. Ringkjøbing Amts Højspæn­dingsanlæg fra 1925; Medlem af Besty­relsen for elektroteknisk Forening og Formand for dennes jydske Sektion 1926-35; Medlem af Forretningsudvalget for Bygge-Societetet for Danmark; For­mand for Aarhus Luftværnsforening.

Har projekteret og bygget flere jyd­ske Elektricitetsværker og Højspæn­dingsanlæg; Hovedarbejder: Elektrifi­ceringen af de sønderjydske Landsdele og Aarhus nye kommunale Elektricitets­værk (sammen med afd. Ingeniør Chr. Juul)

Udenl.  Orden:  N.O.N.4. Adresse:  Marselis  Boulevard 75,  Aar­hus.

SARP Gerda Ploug Tegner; f. 8. Dec. 1881 i Kbhvn.; Datter af Fiildmffifft.ii; i Magistraten J D Sørensen (død 1922) og Hustru f. Ploug (død 1923); gift (7 Okt. 1910) m. Kunstmaler Otto Sarp, f 5. Juni 1885 i Kbhvn., død 1945, Søn af Skoleinspektør Frederik Sørensen (død 1913) og Hustru Marie f. Behrens (død 1939).

Elev af Tegne- og Kunstindustrisko-len for Kvinder og fra 1903-07 af Kunstakademiet; har fra 1896 tegnet Illustrationer til Bager, bl. a. Bering Liisberg: Eventyr i Kongens Have (1903), Ugeblade o. 1. (bl. a. 111. Tid.), fra 1908 tillige til Dagblade: Dagbladet, Dagens Nyheder, Riget, Nationaltidende og siden 1915 til Berlingske Tidende; har desuden malet en Del Portrætter, særlig atf Børn; Udkast til Scenedekora­tioner og Kostumer til Scala's H C An­dersen Forestilling Ole Lukøje (1926); Selma Lagerlof: General Lovenskjjids Ring (1925); Anna Svård (1927); illu­strationer til Adam Homo (1928); H C Andersen: Lykkeper (1929); Digt« (1930): Dickens: Yor Frelsers Liv (1934); Jægermester Plov (1933-46)- Kaj Munk : Digte fra det hellige Land (1934); Vie-

1205___________________

tor Lemkow : Der ventes et Barnebarn (1935); Kvinder i Bur (1945); Carlsen-Skiødts Eventyr: Ved Arnens Ild m. m.

Paa Tuborgfondets Legat Rejse til England 1936; Tagea Brandts Legat 1938; Legatrejser til Holland, Belgien. Norge og Sverige.

Adresse: Rygaards Allé 65, Hellerup SASS Else Kai Museumsinspektør, Kunst­historiker, mag. art.; f. 6. Jan. 1912 i Kbhvn.; Datter af. Karen Margrethe lijernede, f. Brasen (død 1921) • gift (13. April 1934) m. Maleren Kai Sass, f. 1. Okt. 1898 i Kbhvn., Søn af Skibsmæg­ler, Dampskibsreder Christian Sass (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hu­stru Harriet Mary f. Helland.

Student (Rysensteens Gymnasium) 1930; Accessit for Prisopgave 1940; mag. art. (Kunsthistorie) 1944-, gentagne Stu­dierejser i Udlandet; Ophold i Spanien, Frankrig og Italien 1934-36; knyttet til Thorvaldsons Museum fra 1937. Muse­umsinspektør fra 1945; Kunstanmelder ved Nationaltidende 1939-42; deltog i Konkurrencen om Docenturet i Billed­kunst ved Kunstakademiet 1948; Vikar fur Professoren i Kunsthistorie Foraars-semestret 1949.

Tildelt Ny CarlsberRfondets Stipendium for en ung Videnskabsmand 1946-49 og The Ohio State Fellowship 1948-49.

Har skrevet: Afsnittet om Tiden 1800-1850 i ViiTket Danske Tegninger (194b); Afsnittet om Thorvaldsen i -Danmarks Billedhuggerkunst: Om Botticellis For­hold til Antiken i Museum I (1948); des­uden Afhandlinger og Artikler om kunst­historiske Emner i forskellige Samlings-værker og Fagsktifter.

Adresse : LI. Strandstr. 18, Kbhvn. K.

SASS V Th. edsv. Skibsmægler, Skibs­reder; f. 4. Jan. 1892 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant E V v. Sass (dåd 1917) og Hustru Susanne f. Firlings (død 1945).

Ansat i Skibsmægler- og Rederifir­maet Holm & Wonsild 1909; Prokurist 1921 og Partner i Firmaet 1936; Med­indehaver af samt Medlem af Direktio­nen for Dampskibs Akts. Myren fra 1945; til Tjeneste i Fragtnævnet 1917-18; Skibsmæglereks. 1922; kgl. Beskik­kelse som Skibsmægler 1925; Autorisa tion som Udvandringsagent 1926.

Har haft forskellige Tillidshverv in­denfor det konservative Folkeparti; Medlem af Valgbestyrelsen for 6. Kreds til 1939; Medlem af Klareringsraadet 1929, Næstformand 1932-38, Formand 1938 -41; stiftede TJdvandringsagenternes Asso­ciation 1935, Formand for samme; med­virkede ved Oprettelsen af Købmands-skolens Shippingskole 1923-25; Censor ved samme: Medlem af Mæglerkorpo-

________________Saug

rationens Præsidium 1943, Formand 1946; Medstifter af og Medlem af Be­styrelsen for Unionen af Danske Skibs­mæglere og Agenter 1945; Medlem af Handelsministeriets Mæglerkommission 1946; Censor ved Mæglereksamen; Med­lem af Société Beige d'Etudes et d'Ex-pansion.

Har udarbejdet Lærebøger for Køb-mandsskolens Shippingskole (1923 og 1927) og har endvidere skrevet Mægler-korporationens Historie 1908-1933.

Adresse: Stockholmsg. 43, Kbhvn. Ø.

SAUGMAN Christian D T Direktør, Landsretssagfører, R.p.p.; f. 16. Juni 1895 pua Tranekær; San af Godsinspek­tør Frits Saugman (død 1925) og Hustru Anna Adelaide f. Hansen (død 1899); gift (27. April 1919) m. Vera S., f. 6. Aug. 1895 i Kbhvn., Datter af Fabri­kant CL Schmidt (død 1931) og Hustru Dagmar f. Nielsen (død 1947).

Student 1913; cand. jur. 1918; Pro­kurist i Firmaet W I Schmidt 1918, Eneindehaver af dette Firma 1929; eta­bleret Eksportfirma i London 1933, i New York 1936; Landsretssagfører; of­fentlige Suger 1931.

Medlem af Grosserer-Societetet« Re­præsentantskab 1930. Næstformand 1938-40: Medlem aif Grosserer-Societetets Ko­mite 1947 (Na?stf»rmand 1949) og af forskellige Udvalg indenfor ilenne; Med­lem af Bestyrelsen for British Import Union 1934, Formand fra 1945; Formand for i'dstillingskumiteen for den Britiske Udstilling i Kbhvn. i 1948 og for For­eningen af Fnldblodsopdrætterc i Dan­mark.

Udenl. Orden: Stb. B.E.3. Adresse:   Damgaarden,   Gunderød   pr. Hørsholm.

SAUGMAN Emanuel A G Generallæge, K'.DM.,HTH.,M.T.Kha.p.p ; f. 16. Dec. 1878 paa Corcelitze; Søn af Godsforval­ter, Jnstitsraad E A G Saugman (død 1890) og Hustru Caroline f. Piper (død 1924); gift 1. Gang (6. Juni 1909) m. Ellen Elisabeth S., f. 17. Maj 1881 i Tarm, død 1911, Datter af Distrikts­læge F V Willemoes Kampmann (død 1904) og Hustru f. Faurschou (død 1923); 2. Gang (17. Okt. 1914) m. Esther S., f. 29. Sept. 1887 i Kbhvn., Datter af fh. Borgmester Carl Leh-mann (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Henriette f. Sehwen-sen (død 1905).

Student (Nykjøbing F.) 1897; med. Eks. 1905; Reservelæge ved Garnisons-sygehuset i Kbhvn. 1905-06; kst. Reser­velæge ved Almindelig Hospital 1906-07; Assistent ved Frdbg. Poldkliniks otolo-giske Afd. 1907-09; Korpslæge 1909; prakt. i Nyborg 1909-, Læge ved de sydifyenske Jernbaner 1909-13-. Chef for

Saug

1206

Nyborg Garuisunssjgelius 1912-13; Over­læge i Hæren 1913; prakt. i Slagelse 1913; Chef for Slagelse Garnisonssygefaus 1913-24; Operationsassistent ved Slagelse Sygehus 1913-17; Jernbanelæge i Slagel­se 1915-29; Læge ved Sorø Amts Plejc-hjemsforenings Optagelseshjem i Slagel­se 1913-29 og ved Slagelse Kloster og Hospital 1918-29; Stabslæge og Stabs­chef ved Hærens Lægekorps 1929; Ge-nerallæge og Chef for Hærens Læge­korps 1935-49; prakt. i Gentofte 1929.

Medlem af Slagelse Byraad og Sund­hedskommissionen Marts-Nov. 1929. For­mand for Akademisk Eoklub 1906-08, for Dansk Forening for Rosport 1914-22, for Nordisk Roforbund 1915, 1919 og 1921, for Klubben i Slagelse 1923-28 og for Dansk Bøde Kors Afd. for Slagelse og Omegn 1927-29; Æresmedlem i Sla­gelse Samardterforening 1937; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1909-22 og af Den danske olympiskeKomi. te 1934, for Bagermester Pipers Mindele­gat fra 1909 for Slagelse konservative Vælgerforening 1927-29 og for Fru Eli­sabeth Staus llvilelijem for blinde Kvinder i Lyngby fra 1930 (Formand fra 1946); Medlem af Gentofte Statsskoles Skolenævn 1932 og Forældrere­præsentant ved Gentofte Forberedelses-skole 1934-36. Formand for Dansk Mili­tærlægeforening 1933-36; Præsident for Nordisk Militærmedicinsk Forening 1935-37; Medlem af Dansk Luftværnsfor-enings Landsstyrelse 1935-49 og af Comi-té international de Médecine et de phar-macie militaires 1938-49; Æresmedlem af og udmærket med Gold Cross of Honior fra The Association oT Military Surgeons of The United States; tog Idrætsmærket i Guld 1924; Dansk For­ening for Rosport's, Norges Køforbund's og Svenska Roddforbundet's Ærestegn i Guld; Nordisk Roforbund's Hæderspla-quette; Æresmedlem i Dansk Forening for Rosport 1937.

Udenl.  Ordener:   N.St.O.2'.:   S.V.2'.

Adresse : Ved Banen 9, Gentofte.

SAUNTE  Edel Landsretssagfører; t. 13. Marts 1904 i Næstved; Datter af Rit­mester Carl Høst Saunte og Hustru Anna f. Damkier- gift m. Komponist Erik Fiehn, f. 22. Juni 1907, Søn af Tandlæge Erik Fiehn og Hustru Mary f. Nielsen.

Student (Sortedams Gymnasium) 1922; cand. jur. 1927; Sekretær i Ministeriet for offentlige Arbejder 1928; Sagfører­fuldmægtig 1929; Landsretssagfører i Kbhvn. 1934.

Formand for Dansk Kvindesamfund 1936-41; Medlem af Kbhvns Borgerre­præsentation (Socialdemokratiet) 1937; Raadmand 1946; Medlem af Fitaisraa-

ckt 19o8, af I''uiTtUiingsudvulget for So­cialdemokratiet 1946 og af Folketinget (Socialdemokratiet) fra 1947.

Adresse.: Linnésg. 28, Kbhvn. K.

SAURBREY Justus Amtmand, B.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 24. Dec. 1894 i Tureby; Søn aif Overjæger, Forpagter Fr. Saur-brey (død 1932) og Hustru Sigåsmundu f. Ulrich; gift (6. Aug. 1921) m. Elisa­beth S., f. 8. Jan. 1896 i Herning, Dat­ter af Apoteker F V Gjørup (død 1924) og Hustru Kathrine f. Kiær (død 1918).

Student (Schneekloths Skole) 1913; cand. jur. 1919; Sekretær i Indenrigs­ministeriet s.A.; tillige Sekretær i Lens-nævnet 1922-28; Ministersekretær 1928-34; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1934, Ekspeditionssekretær 1936, Kontoroiitf 1938, Departementschef 1942; Amtmand over Frederiksborg Ajnt 1948.

Formand for Indlemmelsesnævnet 1945, for Bestyrelsen for den danske Afdeling af Nordisk Administrativt Forbund 1946, for Administrationen for Julius Skrikes Stiftelse, for Tilsyusraadet for Frede­riksborg Amts Spare- og Laanekasse og1 for Akts. Gribskovbanen 1948; Sekretær for De samvirkende Sogneraadsforenin-ger i Danmark 1928-42: Redaktør af Sogneraadstidende 1937-42; kst. fcgl. Haveinspektør 1932-34.

Udenl. Ordener : Fi.L.21.; S.N.21.

Adresse : Frederiksborg Slot, Hillerød

SAVE RY   C  M  Pianist,  Musikpædagog;

f. 3. Nov. 1897 i Hamborg; Søn af Gros­serer Carl Ed. Schumacher (død 1929) og Hustru Andrea f. Thielemann (død 1948); gift (6. Okt. 1923) m. Sigrid S., f. 27. Jan. 1902, Datter af Kaptajn Svend Aae og Hustru Margrethe f. Frandsen.

Uddannet i Klaverspil hos kgl. Hof-Pianistinde Johanne Stockmarr, Prof. Victor Bendix og Prof. Ignaz Fried-mann, i Teori hos Organisterne Birke-dal-Barfoed og Rechnitzer-Møller og i Sang hos Armbruster i Dresden; Kon­certrejser i Sydtyskland 1918-21; debu­terede som Pianist i Miinchen 1920; Kjoncerter i Kbhvn. og Provinsen; fol­kemusikalske Studier i Berlin 1929; stif­tede Horsens Folkemusikskole 1929, Aarhus Folkemusikskole 1930 og Frdbg. Folkemusikskole, senere Folkemusik­højskole 1931-41; Lærer ved Frdbg. kommunale Fortsættelseskursus 1931-33, ved Roskilde Højskole 1932-42 og ved Ingrid J espersens Skole 1933-47 ug fra 1949; musikpædagogiske Demonatra-tionsrejser med Elever bl. a. til Norge; Leder af det musikkulturelle Arbejde under Flygtningeadministrationens Op­lysningsvirksomhed 1945-49; internatio­nale Musikkursus paa Ecole d'Humanité i Goldern-Hasliberg, Schweiz fra 1947.

f-   Har udgivet Pjecen Hvorfor Gruppe-Sang og -Spil? (1936), en Blofcfløjte-skole og Sange.

Adresse : Fuglehakkev. 57, Kbhvn. F.

SAXILD Christen f h. Amtmand, Kam­merherre, K'.DM.: 1. 10. Dec. 1871 i Kbhvn. • Søn af Generalkonsul, Dr. med H W Saxild (død 1891) og Hustru C* cilie f. Wilse (død 1885); gift (17. Nov. 1897) m. Ellen S., f. 5. Maj 1875 i Kbhvn., Datter af Ejer af Den kgl. Porcelainsfabrik G Falck (død 1892J og Hustru Fanny f. Thielsen (død 1919).

Student (Lyceum) 1889; cand. jur. 1895; ansat ved Sjællands Stiltøamts og Kbhvns Amtsraads Kontorer 1896-1902; Assistent i Indenrigsministeriet 1899; Fuldmægtig i Ministeriet for offent­lige Arbejder 1909; Ekspeditionssekre­tær 1911; Sekretær hos Ministeren for off. Arb. 1907-11; Sekretær ved Jern-banekommissariatérne 1901-15; kst. Kom-missarius ved Jernbaneanlæg i Jylland 1912-13; Amtmand over Holbæk Amt 1915-42; Formand for Høng-Tøll&se Ba­nens Bestyrelse til 1947; Medlem af Be­styrelsen for Nordvests.iællands Elektri­citetsværk; Formand for Danske Privat­baners Fællesrepræsentation, for Privat­banernes gensidige Forsikringsforenin-ger til 1947. for Kbhvns Forligskomjnis-sion, for Holbæk Amts Sparekasse til 1942, for Kysthospitalet paa Refsnæs til 1941 og for Odsherreds Jernbanes Be­styrelse til 1942.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

SAXILD Jørgen Civilingeniør, R.DM. p.p.; f. 6. Juni 1891 i Kbhvn.; Søn af Departementschef i Marineministeriet J F Saxild (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ingeborg f. Las­sen (død 1935); gift (12. April 1918) m. Gudrun S„ f. 6. Sept. i Kbhvn., Datter af Fabrikant Aage Hassel (d»d 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hu ! stni Oline f. Kielberg. ! Cand. polyt. 1914; ansat i engelske ok franske Ingeniørfirmaer 1914-17; Medlindebaver af Ingeniørfirmaet Kamp-mann, Kierulff & Saxåld fra Oprettel­sen 1917 og af Saxild & Partners . London 1923-26; Direktør i og Medlem af Bestyrelsen for Ingeniørfirmaet Pe­ter Lind & Company, Ltd., London, fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for The Peter Lind Holding Coy. Ltd. fra 1935; Leder af de dansk-svenske Jernbane­anlæg i Tyrkiet og Iran 1927-39; Med­lem af Bestyrelsen for Kampmann Kierulff & Saxild A/S fra 1941, Kamp­sax-Invest A/S fra 1941. Dansk Sand­pumperkompagni A/S fra 1941, N.E.S.A fra 1948 og Akts. Det Østasiatiske Kom pagni fra 1948.

Medlem aif Bestyrelsen for Foreningre Danmark, London 1926-OT; Formand for

_________________Scha

den skandinaviske Klub i Teheran 1934, for Foreningen Dansk Samvirke 1944 og for Dansk Ingeniørforening 1948; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber 1941.

Udenl. Ordener- Ir.H.2.; N.St.0.2'.; S.N.3.; S.V.21.

Adresse: Overførstergaarden, Jægers­borg Allé. Gentofte.

SAXILD   Knud Direktør; f. 29. Jan. 1904 i Kbhvn., Sen af fh. Amtmand, Kammerherre Christen Saxild (se den­ne) ; ugift.

Student (Stenhus) 1923; cand. jur. 1929; Sekretær i Ministeriet for offent­lige Arbejder 1930, i Indenrigsministe­riet 1931, Fuldmægtig 1937, Ekspedi­tionssekretær 1941, Kontorchef 1942; Di­rektør i Nationalforeningen til Tuber­kulosens Bekæmpelse 1948.

Adresse: Upsalag. 3, Kbhvn. Ø.

SCAVENIUS Erik fh. Stats- og Udenrigs­minister, R.p.p.; f. 13. Juni 1877 paa Klintholm; Søn af Kammerherre Carl Scavenius til Klintholm fdød 1901) ok Hustru Thyra f. Castonier (død 1930); gift (10. Sept. 1946) m. Alice S., f. 10. Juli 1904 paa Frdbg.., Datter af Kontor­chef A M Duvantier ag Hustru Nanny f. Jørgensen.

Student 1897; cand. polit. 1901; Vo­lontør i Udenrigsministeriet 1901j Le-gationssekretær i Berlin 1906-08; Kontor­chef i Udenrigsministeriet 1909: Uden­rigsminister i det første Ministerium Zahle 1909-10.. Gesandt i "Wien og Rom 1912-13; Udenrigsminister i det andet Ministerium Zahle 1913-20; tingvaljrt Medlem af Landstinget 1918-20 ob 1925-27; Formand for riet radika«lp Venstres Landsforbund 1922-24; Gesandt i Stock­holm 1984-32; til Raadighed for Uden­rigsministeriet til Deltagelse i inter­nationale Konferencer af politisk Ka­rakter 1932-37: Formand for Akts. Dag­bladet Politikens Bestyrelse 1932-40-, Udenrigsminister i det andet Ministe­rium Stauning 1940 oe i Ministeriet Buhl; Stats- og Udenrigsminister 1942-

45.

Adresse ; Søndersøv. 4, Gentofte.

SCHACHT Asger Rosenstand Skolein­spektør; f. 11. Dec. 1893 i Skjold; Søn af Mejeribestyrer Henrik Schacht (død 1918) og Hustru Mathilde f. Eosenstand (død 1946): gift (15. Dec. 1922) m. Jo­hanne Marie S., f. 1. Juni 1893 i Viller-sø. Datter af Lærer A P Djursø (død 1935) og Hustru Ane f. Thygesen (død

1937).

Mejerielev 1909: Lærereks. (Skaarup) 1914; Lærer ved Hammel Realskole 1914-16; Militærtjeneste, Sekondløjtnant 1916-18- fast ansat ved Kbhvns Skolevæsen 1919 Skoleinspektør 1941, kst. Vice-Skole-direktør 1948.

Scha__________________

Formand for Det pædagogiske Selskab 1948.

Har skrevet: Hvad kan den køben­havnske Kommuneskole gøre for at for­berede Eleverne til det praktiske Er­hvervsliv (Prisafhandling, 1933); (s. ni. Hans Kyrre) : Hvorledes skal jeg un­dervise i den praktiske Mellemskole (1937) og Grundbog I-III (1938).

Adresse: Vigerslev Allé 108, Kbhvn. Valby.

SCHACHT   Helge Rosenstand Profes­sor; f. 16. April 1897 i Gylling; Søn af Mejeribestyrer Henrik Schacht (død 1918) og Hustru Mathilde f. Rosen­stand (død 1946); gift (4. Nov. 1925) m. Dagny S., f. 18. Juni 1898 i Humble, Langeland, Datter af Mejeribestyrer, Proprietær Simon Peder Hansen (død 1934) og Hustru Johanne f. Nielsen.

Landbrugskandidat 1921; Studieophold ved Landbrugsuniversitetet i Halle og ved Sveriges Lantbrukshogskola i III-tuna; Assistent ved Statens Forsøgs­station i Askov 1921; Lærer ved Næs-gaard Agerbrugsskole 1921-22; Assistent ved Statens Redskabsprøver 1922-24; Lærer ved Testrup Højskole 1924-25; fast videnskabelig Assistent ved Land­bohøjskolens Afd. for Landbrugsmaski­ner 1925, Amanuensis 1932, Docent 1935, Professor 1946 i Landbrugs-Maskinisere.

Sekretær ved Dansk Stendardise-ringsraads Udvalg for Landbrugsmaski­ner 1929; Sektionssekretær ved den in ternationale Mejerikongres 1931; Med­lem af Statens Redskabsudvalg fra 1935 og af Udvalget for Afholdelse af Maskinkursus for Landmænd fra 1935; Medlem af Dansk Standardiseringsraad fra 1937, af Akademiet for de tekniske' Videnskaber fra 1937 og al Landbrugets Filmudvalg fra 1947.

Medudgiver af Landbrugsgeografi I-II, Det danske Landbrugs Maskinbog og Landbrugets Mekanisering; Medarbej­der ved forskellige Leksika og Haand-bøger m. m.

Adresse: Valby Langg. 135, Kbhvn. Valby.

SCHAGK    Egede Provst; f. 28. Juli 1895 i Gadum i Ringkøbing Amt; Søn af Sognepræst Albert Schack (død 1925) og Hustru Louise Augusta f. Olivarius (død 1922); gift (21. April 1921) m. Ebba S., f. 12. Okt. 1899 i Fredericia, Datter af Biskop Johannes Gøtzsche (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Ebba f. Kragh (død 1899).

Student (Kolding) 1913; cand.. theol. 1919; Lærer ved Kvindeseminariet i Aarhus 1919-22; Andenpræst ved Dia­konissestiftelsen i Kbhvn. 1922-30; til­lige Lærer ved Femmers Kvindesemina­rium 1926-38, ved Jonstrup Statssemina­rium 1937-46 og ved Blaagaards Semi-

______________________1208

narium 1948-49; Sognepræst i Hvidovre 1930-44; Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Kbhvn. 1944; tillige Provst for Kbhvns søndre Provsti 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kir­kesang 1928-37 og fra 1947; Sekretær ved Bittmanns Missionsarbejde 1928-32.

Har skrevet: Undervisning i den kristne Tro (1941); Evangeliet og Nu­tiden (1942); Medudgiver af Prædike­ner af Luther (1936 og 1938), Festskrif­tet Vor Frelsers Kirke (1946) m. m.

Adresse:   Torveg.  47,  Kbhvn.   K.

Sommerbolig: „Skamlebækshuset" pr Faarevejle.

SCHACK   Erik H Greve, Generalkonsul, H.DM.p.p.; f. 17. Sept. 1889 paa Scha ckenborg; Søn af Lensgreve Hans Schack til Schackenborg (død 1905) og Hustru Henny f. Komtesse Lerche (død 1930); gift 1. Gang (4. Aug. 1919) m. Else f. Grundtmann (Ægteskabet opløst 1929); 2. Gang (27. Okt. 1931) m. Fan-ny van Deurs f. Bodenhoff.

Student (Metropolitanskolen) 1909: cand. polit. 1915; ansat i Statsbanernes statistiske Kontor s. A.: Volontær i Udenrigsministeriet 1917; Konsulatsse-kretær i Hamborg 1919-21; Fuldmægtic i Udenrigsministeriet 1921; tg. Konsul i London 1922; Legationssekretær i Helsingfors 1923: udsendt Vicekonsnl i Montreal 1925; Fuldmægtig i Udenrigs­ministeriet 1928; LegationssekretaT og Chargé d'Afifaires a.i. i Schweiz 1951; Generalkonsul i den australske For­bundsstat, New Zealand og Kronkolo-nien Fiji-Øerne 1940; afskediget 1942, genansat 1945; midlertidig tjenstgøren de i Udenrigsministeriet 1947; Konsul i Flensborg med personlig Titel af og Rang som Generalkonsul 1947.

Udenl.   Ordener:   B.I.4.;   Fi.H.R.31.

Adresse: Det Danske Konsulat, Neder-graben 19, Flensborg, Tyskland.

Postadresse • Postbox 21, Padborg.

SCHACK Gustav Politimester, R.; f. 29. April 1887 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Marinen Georg Schack (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Dag­mar f. Fischer (død 1898); gift (19. Dec. 1920) m. Lilly Johanne S., f. 7 Febr. 1900 i Kbhvn., Datter af Mejerist, Husejer Peter Schmidt Jensen og Hu­stru Antoinette f. Wasserfall.

Ansat i Bankierfirmaet D B Adler & Co. 1906-07; i Amerika 1908; Student (privat dimit.) 1910; cand. jur. 1915; Fuldmægtig paa By- og Herredskonto­ret i Rudkøbing s. A.; Sagførerfuld­mægtig i Kbhvn. 1916; Overretssagfø­rer 1919; Politifuldmægtig i Svendborg 1919; Fuldmægtig hos Civildommeren i Kbhvns Amts nordre Birk 1923; Politi­fuldmægtig i Tønder 1927; Politimester i Frøs Herred m.v., Toftlund 1936.

Formand for Foreningen af Politi­fuldmægtige i Danmark 1920-23 og 1929-56, Æresmedlem 1923; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Amts-og Retsbetjentfuldmægtige 1930-36 og for Levtofts Legat til Minde om hans Forældre fra 1930; Formand for Tøn-| der Købstads Værgeraad 1927-33 og for Tønder Børneværn 1933-37.

Adresse: Toftlund. |

SCHACK Karin Birgitte Komtesse, Hofdame; f. 11. Jan. 1925 paa Scha­ckenborg; Datter af Amtmand, Kam­merherre, Hofjægermester, Lensgreve Otto Didrik Schack (død 1949, se Krab Blaa Bog 1948) og Hustru Karin f. von Schack; ugift.

Student (Tønder) 1943; studerede Ju­ra og Sprog: ansat i Dansk Rede Kors Jan.-Juli 1947; Hofdame hos H. M. Dronningen fra 1948.

Adresse: Schackenborg pr. Møgeltøn-der.

SCHACK     Karl Ludvig Marcussen Landsretssagfører, R.; f. 10. Jan. 1888 i Kmidsker; Søn af Proprietær Ulrik Marcussen Schack (død 1935) og Hu­stru Kristine f. Olsen (død 1926); gift (10. Marts 1917) m. Ellen Gudrun S., f. 22. Marts 1893 i Fredericia, Datter af Postmester August Nielsen, Horsens (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Alma f. Christensen (død 1939). Student (Viborg) 1906; cand. jur. 1912; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1912; Bir­kefuldmægtig ved Holsteinborg Birk 1916; Dommerfuldmægtig ved Afdelings­kontoret i Skælskør med Bopæl i Rude 1919; Landsretssagfører smstds. 1935.

Medlem af Tilsynsraadet for Spare­kassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn 1928; Medlem af Repræsentant­skabet for Danmarks Sparekassefor­ening og af Bestyrelsen for Foreningen af Sparekasser i Præstø og Sorø Amts­kredse 1948: Formand for Dansk Jafft-forening 1939; Medlem alf Jagtraadet 194H, af Præsidiet og Bestyrelsen for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm 1940-41, af Eeservatudvalget 1941 og »f Reservatraadet 1948; Medlem af Besty­relsen for Akts. Dansk Jagtforsikrins 1945; Vicepræsident ved den 7. nordiske Jaigerkongres i Kbhvn. 1947; Medlem af Nordiske Jægeres Samvirke 1948.

Adresse:  Rnde.

SCHACKE   Erik Konsul, Direktør, R., Chr.X.Fr.M.; f. 10. Marts 1887 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H F O Schacke (død 1900) og Hustru Julie f. Bording (død 1941); gift (1912) m. Mary S., f. i Leith, Datter af Grosserer Harald Ol­sen Martindale (død 1935) og Hustru Mary f. Martindale (død 1921). Eksamen fra De Brockske Handels-

_________________Scha

skoler 1903; uddannet ved Handelen i Hamborg, Edinburgh og London, etab­leret eget Firma (Landbrugsprodukter) i Leitli 1921, omdannet til Aktieselskab 1943; tillige Indehaver af Firmaet H O Martindale & Son (Artikler til Støbe­rier) 1930; dansk Konsul for Øst- og Nord Skotland 1934.

Repræsentant for Dansk Samvirke 1923; Æresmedlem i Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond 1926; Fondets Generalrepræsentant for Storbritannien 1933; stiftede Foreningen Dano-Scottish Society i Edinburgh 1935; Medlem af Bestyrelsen for Royal Scottish Geogra phical Society 1938, af Forstanderska­bet for den Skandinaviske Kirke i Leith 1939 og af Port Welfare Coni-mittee 1941.

Udenl.  Orden :  I.F.3.

Adresse: 22, Regent Terrace, Edin­burgh, Skotland.

SCHACKE Harry Grosserer; f. 5. Febr. 1883 i Kbhvn.; Søn af Grosserer H F C Schacke (død 1900) og Hustru Julie f. Bording, gift 1. Gang (1907) m Inger S. født Nielsen; 2. Gang (1933) m. Gnnild S., f. 16. Sept. 1904, Datter af Dr. phil. K F Kinch (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Hel­vig f. Amsinck.

Uddannet ved Handelen i Newcastle og Riga; oprettet selvstændig Forret­ning i London 1905; Medindehaver af Firmaet Odense Ægforretning 1915-23.

Formand for Ægeksport-Udvalget 1916-20; Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Danmark i London 1909-14; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Dis-contokasse; Medlem af Søllerød Sogne-raad 1933-43.

Adresse: Villa Miramare, Vedbæk.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Cai Baron, Redaktør, Kaptajn, R. DM.HHT.p.p.; f. 23. Okt. 1877 i Vi borg; Søn af Oberstløjtnant, Baron Ludvig Sohaffalitzky de Miickadell (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Fanny f. Holm (død 1944); gift (15. December 1900) m. Ellen S. de M., f. 14. Febr. 1879 i Malmø, Dat­ter af Fabrikant Seiersen (død 1896) og Hustru f. Fritsche (død 1919).

Sekondløjtnant i Søetaten 1898, Pre­mierløjtnant 1902, Kaptajn 1914, Afsked 1920; Direktør for Orlogsværftets Regn­skabsafdeling 1920; Afdelingschef i Marineministeriet 1926; Afsked 1931; Leder af Berlingske Tidendes Berlin Redaktion 1932-38; nordisk Redaktør ved Berlingske Tidende 1938-40. Uden­rigs og militærpolitisk Redaktør ved Berlingske Tidende 1940-41; Redakter af Berlingske Aftenavis 1941-45; fast Le­derskribent ved Berlingske Tidende.

Scha

1210

Formand far Søløjtnant-Selskabet 1912-14; Værge for Holmens Kirke 1926-32; Attaché for det danske Olympia-hold ved Olympiaden i Berlin 1936.

Har udgivet: Haandbog i Nordens Sø-krigshistorie (1911); Grønland i For­vandlingens Tegn (1929); Nyboderdren-gen (1931); Chresten Jungmand (1932); Chresten Kok (1933); Søkadet Flink (1934); Søtøjtnant Erik Viking (1935); Radiotelegrafist Prik (1936); Pebr Sep-timus (1937); Frisk og Laber (1938); Den sidste Graaspurv (1939); Hurra for Willemoes (1940); Kanonbaad ohøj (1941); Lærling Klar (1942); Skarpe Skud (1943); Under Lilliebanneret (1944); „Hekla" letter (1945); Torden over Nordsøen (1946); Sorte Pim (1948); M.S. „Familien Jensen".

Udenl. Ordener: I.F.2.; M.Gr.3.; N.O.N.3.; B.St.Stan.3.; S.Sv.3'.

Adresse : Godsforvalterboligen, Giese-gaard pr. Kværkeby.

SCHAFFALITZKY   DE MUCKADELL Christian Baron, Kammerherre, Hof­jægermester, n.; f. 21. Aug. 1894 paa Brobygaard; Søn af Lensgreve, Hofjæ­germester, Kammerherre Albrecht Schaf-falitzky de Muckadell (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Char­lotte f. Cederfeld de Simonsen (død 1918); gift (12. Maj 1920) m. Roskva S. de M., f. 5. Aug. 1887 i Kbhyn., Dat­ter af Inspektør ved Det tekniske Sel­skabs Skole Julius Metz (død 1930) og Hustru Elisabeth f. Fuglede Jensen (død 1898).

Student (Odense Katedralskole) 1912; Forstkandidat 1919; ansat ved Govern­ment Forest Service, U.S.A. og Medicine Bow National Forest, Wyo. 1920-21; beskæftiget ved Kortlægning og Plan­lægning af Grevskabet Muckadell. Skov­distrikt 1921-24; Ejer af Bjergsted Skov ved Jyderup fra 1924.

Formand for Dansk Skovforenings Handelsudvalg 1936-46 og for Dansk Skovforenings Bestyrelse 1941-47; Æres­medlem af Dansk Skovforening 1947; Medlem af Landbrugsministeriets Brænd-sekudvalg fra 1940, af Forvaltnings-nævnet for Krigsforsikring af Skove og Plantager fra 1940. aif Den forstlige Forsøgskojnmission fra 1941. af Breg-ninge-Bjergsted Sogneraad 1943-46 og af .Statens Skovnævn 1946-47; Kurator for Vallø Stift 1948.

Adresse : Bjergsted Skov, Jyderup.

SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL Erik Lensgreve, Kammerherre, Hofjæ­germester, B.; f. 5. Aug. 1888 paa Bro­bygaard; Søn af Kammerherre, Hofjæ­germester, Lensgreve Albrecht Schaffa-litzky de Muckadell (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Charlotte f. Cederfeld de Simonsen (død 1918); gift

(28. Sept. 1923) ni. Anna Elisabeth S. de M., t. 19. Okt. 1896 paa Ørt>æklunde, Datter af Godsejer Bs. L H Let h Lange (død 1920) og Hustru Bodil f. Lang­kilde.

Student (Odense Katedralskole) 1906; cand. jur. 1912; Sekondløjtnant i Liv­garden 1916; Forpagter af Brobygaard 1916; Besidder af Grevskabet Mucka-dells Successorfond fra 1939. Ejer af Godserne Arreskov, Brobygaard og Gel­skov fra 1941.

Formand for det kommunale Nævnin-gegrundlisteudvalg 1919-41; Medlem af Fynske Brandassurances Forretnings­udvalg 1920, Næstformand 1934, Formand 1947; Formand for Hagelskadeforsik-ringsselskabet for Fyns Stift 1920; Medlem af Repræsentantskabet for Fyns Landmandsbank 1921-43, afSønder-Broby Sogneraad 1921-33 (Sogneraads-formand 1929-33), af Bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug 1921-22, af Lensnævnet for Stamhuset Erholm og Søndergaarde 1925-27, af Repræsentantskabet for Odense—Nørre Broby—Faaborg Banen 1929-33, af Repræsentantskabet for Dansk Skovforening 1935-40 og af Ekspropria-tionstaksationskommissionen for Svend­borg Amt i Henh. til Lov af 1. .?ebr. 1930 1933; Formand for den staaende Voldgiftsdomstol for Svendborg Aml vedrørende Handelen med Husdyr 1936-39; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank fra 1939.

Adresse .• Arreskov pr. Korinth.

SCHANNE   Margrethe Solodanserinde; f. 21. Nov. 1921 i Kbhvn.; Datter af Sproglærer Jean B Schanne og Hu­stru Emilie f. Hansen.

Uddannet paa Det kgl. Teaters Bal­letskole; Balletdanserinde 1940; Solo­danserinde 1943; Studieophold i Paris 1946-47; tilknyttet Ballets des Ohamps-Edysées April-Juli 19«.

Hovedroller: Sommerfuglen i Valky­rien (Debut); Kadetten Edward i Fjernt fra Danmark; Malerinden i Thorvald­sen ; Den unge Pige i Rosendrømmen: Desserten i Slaraffenland; Sommerfug­len i Vaaren; Prelude i Chopiniana; Cirkusprinsessen i Den detroniserede Dyretæmmer; Den længselsfulde Pige i Passiones; Pas de trois'en i La Ven-tana og i Svanesøen; Mai i Tolv med Posten; Titelrollen i Sylfiden; Prinses­sen i Historien om en Soldat; Colum-bino i Drømmebilleder: Hendel i Enken i Spejlet; Kvinden i Rhapsodi.

Tildelt Betty Hennings Legat 1940 og Antikvar Julius Petersens Legat 1942.

Adresse:  Læderstr.  13, Kbhvn. K.

1211____________________

SCHARFF William Kunstmaler, R.DM.: f. 30. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Bager­mester Johannes Scharff (død 1935) or Hustru Margrethe f. Larsen (død 1936); gift (12. Dec. 1914) m. Pianistinde In­geborg S., f. 6. Febr. 1889 i Kbhvn.. Datter af Maskinmester Valdemar Us-sing (død 1925) og Hustru Sofie f. Poulsen.

Elev af Zahrtmann 1907-08, af Johan Rohde 1909, af Aranjo, Paris 1920; Studierejser til Paris 1910-11, Italien-Frankrig 1920, Italien, Spanien, Frank­rig, Holland 1923-24; Italien og Græ­kenland 1927 (Ny Carlsbergfondets Sti­pendiat) ; Frankrig og ItaKen 1935 (An-ckerske Legat); udstillede paa De 13's Udstilling 1909-10 og 11, i Grønningen fra 1916; udstillede paa den skandinavi­ske Udstilling Unional i Stockholm 1927; Vandreudstilling i de forenede Stater 1928; udstillede paa Unesco-Udstillini: i Paris 1947, Nordisk Udstilling i Stock­holm 1948. Biennalen i Venedig 1949, Dansk Udstilling i London 1949 og paa Udstilling i Holland 1949; Eckersberg-ske Medalje 1923; Medlem af Bestyrel­sen for Kunstforeningen 1937-40, af Kunstnersamfundets Jury 1937-40, af Akademiraadet fra 1940 og af Staten? ITdvalsr for Udstillinger i Udlandet.

Hovedværker: Min Søster (1913 Kunstmuseet); Drenge ser paa en Tudsi (Kunstmuseet); Legende (1916); Kom­position i rudf : Høns (1918): Splvnor træt(1919): Komposition; Legende(1920); Dekorationer til Musikværelse (1921) Fantasi over Paolo Uccello-, La Battae Ha i Firenze (1923-24. paa Kunstakade­miet) : Mosekonen brvgeer _ Leerendc (1926-29). Modelstudie (1929) og Gran­skov (1934, alle 3 paa Statens Museum for Kunst); 2 Loftslelter symboliserende Musiken og Dansen i den nye Tale­scenes Tilskuerrum (1930); Bergsjø-holms Rotunde. Sverige (1931-33); Mor­ten II (1934, Randers Museum); Op­læsning (1934) og Granskov (1935, beg­ge paa Aarhus Museum); Dekorationer i Funktionærernes Spisesal og Læsevæ-relse paa Carlsberg Bryggerierne; Ud­smykningen af Børnesanatoriet i Vor­dingborg (1939-41); Første retrospektive Udstilling i Aarhus 1936; Biennalen. Venedig 1936; Det daglige Brød (Mal­mø Museum): Granskov (Ystad Mu­seum) ; Skovinteriør (Museet i Go'te-borg).

Medlem af Hovedbestyrelsen for Dan­marks Naturfredningsforening, af Be­styrelsen for Thorvaldsens Museum op af Bestyrelsen for Winkel & Magnus-sens Fond.

Adresse: Torveg. 23, Kbhvn. K. og Spaanekrogen, Tisvildeleje.

___________Scha

SCHARLING  C l Biskop, Dr. phil., K'. DM.; f. 3. Jan. 1879 paa Prdbg.; Søn alf Professor, Dr. theol. Henrik Schar-ling (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru f. Tuxen (død 1894); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1897; Universitetets Guldmedaille 1901; cand. theol. 1904; Studieophold i Udlandet 1905-08; derefter Lærer v. Dansk Mis-sionsselskabs Skole m. v.; Dr. phil. 1917; Sognepræst i Tostrup 1917; Sogne­præst ved Ribe Domkirke ob Stifts­provst i Bibe 1930; Domprovst ved Bos-kilde Domkirke, Provst for Roskilde Købstads Provsti samt Stiftsprovst for Roskilde Stift 1937; Biskop over Ribe Stift 1939-49; Medlem af Bibe Amts Skoledirektion 1934-37; Censor ved Teo­logisk Embedseksamen fra 1928; Med­lem af Kommissionen til ny Oversættel­se af det nye Testamente fra 1934.

Formand for Studenterhjemmet 1908-09; Medlem af De danske Armenier-venners Komité; Medlem af Bestyrel­sen for Selskabet for de skønne og nyttige Videnskabers Fremme; For­mand for Menighedskonventet af 1891; Formand for Bestyrelsen for den dan­ske Præsteforening og for Grundtvig-Selskabet; Medlem alf Udvalget for Valdensermissionen; Formand for For­eningen for Kirkegaardakultur; For­mand for Ribe Amts Menighedsraads-forening og (tor Ribe Amts historiske Samfund til 1937, Medlem af Bestyrel­sen for sidstnævnte fra 1942; Medlem af Komitéen for Hjælp til de nødstedte evangeliske Kirker i Europa, af det økonomiske Raad. af Bestyrelsen for Hans Tavsens Fond og aj Hovedbesty­relsen for Landsforeningen Arbejde ad­ler; Eedaktør aif Tidsskriftet Kirken og Tiden til 1947.

Har skrevet : Ekklesiabofrrebet lin-Panlus (1917); Paulus Brev til Kolossæ, fortolket for Lægfolk (1922); Kirketan­ken og vor Tid (1924); Den historiske Jesus (1925) • Kirken og det humane Aandsliv (1927); H L Martensen (1928); Apostlenes Gerninger (i Bibelselska­bets Fortolkning, 1930); Barthianisme (1932); Kirken og dens Kritikere (1934); Lutherdommens aktuelle Opgave (1935); Henrik Scharling (1936); Profeten Esai-as (i Bibelselskabets Fortolkning til det gamle Testamente, 1940); Grundtvig og Romantiken (1947).

Adresse: Ribe.

SCHAU  EFG Amtmand, R.DM.p.p.; f. 21. April 1895 i Kbhvn.; Søn af Høje­steretsdommer, Dr. jur. V Schau (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hu­stru Anna f. Meldahl; gift (23. Jnni 1920) m. Ulla S., f. 9. Jan. 1900 paa Sankt Thomas. Datter af Ritmester, Kammerjunker C E B van Deurs (død

Scha________________________

1946) og Hustru Thora f. Nielsen  (død 1922). Student (Østre  Borgrerdydskole)  1913;

cand. jur. 1919; fung. Sekretær i Inden­rigsministeriet s. A., Sekretær 1921, Fuldmægtig 1932, Ekspeditionssekretær 1934, Kontorchef 1937; tillige Sekretær ved Overværgeraadet 1919-30 og Sekre­tær ved Mæglingsraadet for kommu­nal Lægehjælp 1933-42; kst. Amtmand i Vejle i 1937; Amtmand over Skan­derborg Amt fra 1942.

Medlem af Studenterforeningens Se­niorat 1919-22, Formand for Repræsen-tantskabet 1922-25; Medlem af Økonomi­udvalget 1925-30 og 1931-33 (Formand 1927-30, 1931-33); ledende Senior 1930-31: Medlem af Bestyrelsen for Seniorklub-tien 1921-42 (Formand 1932-42); ledende Senior for Aarhus Studenterforening 1943-45; Formand i Bestyrelsen for Rit­mester Niels von Kroghs Legat fra 1923, Medlem af Bestyrelsen for Over-kammerherre Oxholms Fond fra 1923 og for Akts. Julius Nielsen, Vojens, fra 1924; tekn. Delegeret ved 1. Konference til Kodifikation af international Ret i Haag 1930; Medlem af Bestyrelsen for Ministerialforeningen 1933-38; Formand 1937-38; Sekretær for den danske Sty­relse af Det nordiske administrativt-Forbund 1936-42 tillige Medlem af Ho­vedbestyrelsen fra 1941: Medlem af Re­præsentantskabet for Banken for Skan­derborg og Omegn 1943-45 og fra 1947 (Formand fra 1947), af Bestyrelsen for Horsens Vestbaner fra 1943 (Næstfor mand fra 1946) og for Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane fra 1944; Formand for Mødrehjælpsinstitutionen i Aarhus 1943-46 og for Foreningen Norden* Skanderborg Af d. 1944-47; Medlem af Bestyrelsen for Th. Langs Skoler, Sil­keborg fra 1948.

Udenl. Orden.: I.F.3.

Adresse ; Skanderborg.

SCHAUMANN Max Fabrikejer, R.DM.; f. 30. Dec. 1875 i Haderslev, Søn af Far­ver Schanniann (død 1925) og Hustru f. Jørgensen (død 1938); gift (2. April 1901) m. Jensine S., f. 21. Jan. 1879 i Nymindeg-ab, død 1944, Datter af Kro­ejer, Fiskeeksportør Jes Christensen (død 1911) og Hustru f. Hansdatter (død 1926).

Uddannelse ved Farveri og Klædefa­brikation i Haderslev, Kiel og Gflstrow; Medarbejder i Faderens Forretning 1900-05; omdannet til Haderslev Klædefa­brik, M Schaumann; Medindehaver af dette Firma 1905; Eneindehaver 1918.

Medlem af Bestyrelsen for Haderslev Handelsforening 1921-42; Formand for Akts. Haderslev Knl- & Koks Kom­pagni fra 1925; Landstingsmand (Det konservative Folkeparti) 1928; Medlem

_______________1213

af Landstingets Finansudvalg 1932; Medlem af Repræsentantskabet for Sønderjyllands Kreditforening 1934, af Haderslev Bankraad 1937 og af Besty­relsen for Akts. M C Brincken.

Adresse : Nørreg. 12, Haderslev.

SCHAUMBURG Ernst Kammerherre, K'. DM., Chr. X M.T., HTH.p.p.; f. 28. Febr. 1892; Søn af Fotograf Conrad Schaumburg (død 1930) og Hustru Jo­sephine f. de Blanck (død 1937); gift (29. Nov. 1918) m. Kirsten S., f. 16. Juni 1897 paa Frdbg., Datter af Gros­serer Jacob Stilling-Andersen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Marie S. Tranberg (død 1936).

Student 1910; Premierløjtnant i Ryt­teriet (4. Dragonregiment) 1914; Berider 1920; Adjutant ved Gardehusarregimen­tet 1921-26; Ritmester 1925; Eskadrons-chef ved Gardehusarregimentet 1925-30; Adjutant hos Kong Christian X 1930-39 ; Ceremonimester ved H. M. Kongens Hof 1939; H. M. Kongens Staldmester ok Chef for den kgl. Staldetat 1940.

Udenl. Ordener: B.L.5.; Fi.H.R.3'.; I.F.3.; I.Kr.5.; N.O.N.2.; S.Kr.3., S.N.I.; S.Sv.3'.; S.V.21.

Adresse : Viadukt Allé 8, Hellerup.

SCHEEL Axel Kontreadniiral, K'. DM.. Chr. X M.T., HTS.p.p.; f. 15. Jan. 1864 paa. Meerløsegaard; Søn af Godsforval­ter Jacob Seheel (død 1878) og Hustru Henriette f. Frederiksen (død 1886); gift (15. Okt. 1898) m. Cartnélite S., f. 15. Maj 1874 paa St. Thomas, Datter af Konsul Charles Delinois og Hustru Eli­sa f. Lentz.

Sekondløjtnant i Flaaden 1885; Pre­mierløjtnant 1887; i fransk Tjeneste 1892-95; Kaptajn 1903: Chef for Mærke­væsenet 1909-11, for Fiskeriinspektionen paa Færøerne 1904, -paa Island og Grøn­land 1912; Kommandør 1914; Stabschef ved den flydende Defension 1917-18; Jagt-kaptajn hos Kong Christian X 1921: Chef for Adjuitantstaben af Søværnet 1922; Kontreadmiral og Chef for Or-logsværftet 1923; Chef for Flaadesta-tionen 1925; Afsked 1926.

Formand for Søløjtnantselskabet 1900-03; Formand for Søofficerernes Idræts­forening 1918-26; Medlem af Bestyrel­sen for Alliance Francaise 1919, For­mand 1925-45, derefter Æresmedlem.

Udenl.Ordener: Bnlg.M.F.4. ;F.M.Ma-l.; F.S.SJ.; F.T.M.; F.Æ.L.2.; I.Kr.2.; N.O.N.3.; N.Kr.M.; R.St.Stan.3.; S.Sv.2i.

Adresse: Kastelsv 23, Kbhvn. Ø.

SCHEEL FOR Orfvc. Hofjægermester. Kaptajn, R.; f. 17. Dec. 1897 paa Truds-holm; Søn af Hofjægermester, Greve Henrik Schcel til Stamhuset Rosen-krantz (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Sophie Louise f. Baro

1213____________________

nesse de Falsen-Zytphen-Adeler (død 1942); gift (18. Nov. 1926) m. Polly 6., f. 24. Juli 1897, Datter af Hofjæger­mester, Kammerjunker Baron Gustav Lerohe (død 1936. se Kraks BJaa Bog 1936) og Hustru Adane f. Baronesse Wedell-Wedellsborg.

Land- og Skovbruger; Ejer af Rye-gaard og Trudsbolm. Kaptajn af For­stærkningen i Artilleriet.

Medbestyrer af det Zytphen-Adeler-ske FamiMelegat.

Adresse:  Ryegaard pr.  Kirke Saaby.

SCHEEL Ove Direktør, Greve, R„ Ohr.X Fr.M.; f. 21. Sept. 1694 i Skads; Søn af Greve Fritz Seheel (død 1931) og Hustru Sophie Mathilde f. Jespersen (død 1949); gift (28. Dec. 1922) m. An­na Margareta S., f. 24. Jan. 1898 i Jon-koping, Datter af Pastor Philemon Pe-tri og Hustru Brita f. Grnndell.

Student (Øregaard Gymnasium) 1913: cand. phil. 1915; studerede ved Poly­teknisk Læreanstalt 1914-18: teknisk As­sistent ved Patentkcimmigsionen 1918-19, Ingeniør i Firmaet The Associated Bri-tish Maohinetool-Makere (Grew Blair Comp.. Ltd., Copenhagen) 1919-22; In­geniør i Firmaet Thomas B Thrige, Odense 1922-26; Direktør for dette Fir­mas London Afdeling 1926-37; derefter Direktør for The Danish Baker Ltd.; Direktør for Danish Rye-Bread Comp. Ltd. og for Scandinavian Art Galleries Ltd.; Indehaver og Leder af Dandsli Information Office, London fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for The T.B.T. Electric Comp.. Ltd., London 1926-37 og for Foreningen Danmark (The Danish Club), London 1927-37; Repræsentant i London for Dansk Samvirke fra 1927: Formand i Bestyrelsen for The Malga (London) Limited 1929-34; Medlem at Bestyrelsen for The Anglo Danish So-ciety 1936-39; Hon. Sekretær for The Universal Philharmonic Orchestra, Lon­don 1939-41; Medlem af den danske Olympiade-Komité 1948; Fellow of Royal Society of Art 1948: Medlem af Komi­teen for Udstillingen Danish Art Trea-sures through the Ages, London 1948.

Adresse: Upcote House Romeland, St. Albans, Herts.

SCHEEL  Paul Apoteker, K'.DM.p.p.; f. 28. Aug. 1870 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer A V Seheel (død 1923) og Hustru f. Kramer (død 1921); gift (28. Okt. 1919) m. Ellen S., t. 11. Maj 1891, død 1929. Datter af Grosserer Leo Marcus (død 1922. se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Britta f. Hansen; gift (10. April 1937) m. Ida S., f. 11. Marts paa Maglegaard v. Roskilde, Datter a/f Hof-jægermester J To. Havsteen (død 1929.

___________________Serie

se  Kraks  Btaa  Bog  1929)   og  Hustru Ida f.  Blechingberg (død  1918).

Uddannet paa Vesterbro Apotek; cand. pharm. 1893; derefter Apotekermedhjæl­per paa Vesterbro Apotek; hos Gustav Lotze i Odense 1897-1908; Ejer af Hørs­holm Apotek fra 1908.

Formand for Hørsholm Sogneraad 1914-21; Æresmedlem alf Hørsholm Sogns Grundejer- og Kommunalforening og af Hørsholm Museumsforening; Med­lem af Bestyrelsen for Landkommuner med bymæssig Bebyggelse 1919-32; Stif­ter af og Formand for Dansk Skatte-borgerforening 1921-24; Formand for Danmarks Apotekerforenings nordre sjællandske Kreds 1911-44; Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Apote­kerforening 1918-20 og 1923-28; Formand i Sammenslutningen af Apotekere med reelt Privilegium 1927-46. derefter Æres­medlem; Medlem af Indenrigsministe­riets Apotek-Nævn; Præsident i For­enede Danske Moborejere 1931-47; Med­lem at Bestyrelsen for Forsikringsakts. Auto-Lloyd og af de nordiske Motororga-nnsationers Permanente Komité i Stock­holm 1928-47: Æresmedlem af Norges Automobilforbund, af Motormannenes Riksforbund, Sverige, af Kgl. Dansk Automobil Klub, af Forenede Danski1 Motorejere og af Kgl. norsk Automo-bilklub; Medlem aif Turistraadet, af Turistforeningen for Danmarks kbhvn-ske Afdelings Bestyrelse 1922-45, af Ud­valget ang. Driften af Jægersborg Dy­rehave 1926-47 og af Bestyrelsen for Friluftsteatret i Dyrehaven; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Akts. Det, dan­ske Medicinal- og Kemikalie-Kompagni; Delegeret i Landmandsbankens Hørs holm Afd. fra 1921; har været Medlem af en Række Kommissioner og Udvalg

Udenl. Orden:  S.N.3.

Adresse : Hørsholm.

SCHEEL   Poul Generalkonsul, R.DM. p.p.; f 4. April 1890 i Holbæk; Søn af Sagfører J G Seheel (død 1944) og Ma­rie f. Jungersen (død 1942).

Student (Roskilde) 1909; cand. jur. 1915: Assistent i Udenrigsministeriet s. Aar, t'g. Fuldmægtig 1917; Fuldmægtig 1920; Vicekonsul i London 1920; Lega-tionssekretær i Paris 1922; Chef for Udenrigsministeriets politisk-handelspo-litiske Afdelings 3. Kontor 1924; Chargé d'Affaires og Legationsraad i Tokyo" 1928; Chef for Udenrigsministeriets po-litisk-juridiske Afdelings 1. Kontor 1930; 1. Legationssekretær (Legationsraad) i London 1932; Generalkonsul og Lega­tionsraad i Shanghai og Konsuldommer for Kina 1935: Generalkonsul i Chicago 1947.

Sche ________________

Udenl. Ordener: B.K.3.; F.Æ.L.5.; JKr.B.T.; J.O.S.3.; Stb.G.V.J.M.; S.V.31.

Adresse: Danish Consulate, 58 East Bellevue Place, Chlcago, 111., D. S. A.

SCHEIBEL Erik Direktør, Oberstløjt­nant, R.DM.p.p.: f. 2. Juni 1891 i As­sens; Søn af Grosserer Johannes Schei-bel (død 1935) og Hustru Ingeborg f. Dreyer; gift (29. Sept. 1921) m. Helga S., f. 23. Febr. 1893 i Shanghai, dttd 1947, Datter af Købmand Martin Rohcle (død 1904) og Hustru Marie f. Petersen-Høy (død 1949).

Premierløjtnant 1911; udenfor Num­mer 1919; Kaptajn af Reserven 1929; Oberstløjtnant aif Forstærkningen 1945; Filialdirektør i Dansk Italiensk Export Co. i Italien 1919-21; Direktør for D B Acton & Co., Sydney, Australien 1921-28; Direktør for Akts. Roulunds Fabri­ker, Odense 1929.

Medlem af Dansk Ingeniørforening, af Tilsynsraadet for Handelsbanken i Odense og for Fyns Ståfts Sparekasse, af Kontrolkomitéen for Livsforsikrings-selskabet Hafnia, af Repræsentantska­bet for Forsikringsakts. Danske Phønix og af Bestyrelsen for Akts. Roulunds Fabriker; Medlem af Odense Byraad 1943, af Magistraten 1946.

Udenl.   Orden:   N.St.O.3i.

Adresse: Rugaardsv. 101, Odense.

SCHEIBEL Povl Kommandør, R.DM., HTS.p.p.; f. 11. Jan. 1893 i Kbhvn.; Søn af afdøde Grosserer Jobs. Soheibel og Hustru Ingeborg f. Dreyer; gift (2. Febr. 1927) m. Kate S., f. 13. Jan. 1903 i Brede, Datter af Fabrikant Edmond Daverkosen (død 1918) og Hustru Olga f. Josephsen.

Sekondløjtnant 1913: Flyvebaadsfører 1916; gennemgik H.M. Navigation School i Portsmouth 1920; studerede Meteoro­logi ved Meteorologisk Institut i Kbhvn. og ved Meteorological Office i London s. A. og ved Office National Météorologique i Paris 1924; overvejen­de Tjeneste ved Søværnets Flyvevæsen 1916-36; Chef for Fiskeriinspektionen og for Inspektionsskibet Islands Falk 1936-37; Kommandørkaptajn 1937; Stabs­chef ved Flyvevæsenet 1938; Chef for Inspektionsskibet Ingolf 1940; Chef for Kadetdelingen 1941; Chef for Flyve­væsenet 1941-47; Kommandør 1945.

Udenl. Ordener: B.Cr.M.l.; B.L.5.; F.Æ.L.5.; N.O.N.3.; S.Sv.31.

Adresse : Strandv. 217. Hellerup.

SCHEPELERN Johannes Provst H DM.; f. 19. Marts 1872 i Kbhvn.; Søn af Holmens Provst Georg Schepelern (død 1900J og Hustru Louise Magdalena f. Laub (død 1915); gift (6. Juni 1906) m. Josepha Maria S., I. 1. April 1875

__________________________1Z14

i Kbhvn., død 1936, Datter af Højeste-retsassessor Florian Larsen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Anna Maria f. Martensen (død 1888). Student (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1889; cand. theol 1896- Kateket ved Vor Frue Kirke (Domkirken) 1900; Sognepræst i Skorup-Tvilum 1905, i Gentofte 1914-42; Provst for Sokkelund Herred 1932-42.

Medlem af Bestyrelsen for Alm. dansk Præstekonvent 1912-24; Formand for Gentofte Kommunes Skolekommission 1931-34 og for Kbhvns Præstekonvent 1936-45; Medlem af Bestyrelsen for Sam­fundet Dansk Kirkesang 1937-46, For­mand for sammes liturgiske Udvalg fra 1938- Medlem af Bestyrelsen for Th. Weasels Minde fra 1919, Næstformand fra 1934.

Medudgiver af: Diakonissestif teisen, Barthianismen og Tilfældet Pastor E Schack (1930); Forslag til en dansk Højmesseliturgi (Dansk Kirkesang, 1943), har udgivet: Paa denne Klippe (Prædi­kener, 1943).

Adresse : Bernstorffav. 125, Hellerup.

SCHEPELERN Vilhelm Dr. phil.; f. 9. Nov. 1880 i Kbhvn.; Søn af Holmens Provst Georg Schepelern (død 1900) or Hustru Louise Magdalene f. Laub (død 1915).

Student (Gammelholms Latin-& Real­skole) 1898; cand. theol. 1906; Dr. paii 1920; Kommunelærer 1908; Inspektør ved Prinsessegades Skole 1920, ved Drengeskolen i Ravnsborggade 1922: sidstnævnte Skole flyttede 1923 til Fre-dericiagade og fik Navnet Set. Annæ Vester Skole (fra 1929 Sangskolen og fra 1938 De forenede Kirkeskoler); Af­sked 1945, tillige Leder af Seminarie­elevernes Uddannelse i praktisk Skole­gerning i det Tidsrum indtil 1933, hvor Skolen var Øvelsesskole for Blaagaards Seminarium.

Litterære Arbejder : Daab og Dæmon (1914); Monitanisnien og de phrygiske Kulter (Disputats', 1920; tysk Udgave 1929); Vejledning ved Undervisningen i Geografi (1925); Rousseau og hans kulturfilosofiske og pædagogiske Ideer (1930); Montaigne og de franske Bor­gerkrige (1942).

Adresse: Østbaneg. 43, Kbhvn. Ø.

SCHERFIG Hans Maler, Forfatter; f. 8. April 1905 i Kbhvn.; Søn af Direktør C D Scherfig (død 1931) og Hustru Claudine f. Nielsen (død 1921); gift (20. Nov. 1931) m. Malerinden Elisabeth Kar-linsky S., f. 19. Maj 1905 i Wien, Dat­ter af Maleren, Professor Anton H Kar-linsky og Hustru Emilie f. Wogerer.

Student (Metropolitanskolen) 1924; Sejser i Østris, Frankrig og Amerika;

:       1215    ____________________

udstillet paa Efteraarsudstillingen 1928-38, paa Corner og Høstndstillingen fra 1939, paa Corner fra 1942; Medlem af Redaktionen af „Plan" ; Medarbejder ved Arbejderbladet 1930, ved Land og Folk fra 1945.

Fængslet 22. Juni-22.  Ang. 1941.

Har skrevet: Den døde Mand (1937); Den forsvundne Fuldmægtig (1938); Det forsømte Fonaar (1940); Idealister (forbudt 1942, udk. i Stockholm 1943, i Danmark 1945); Om Litografi (1947); Danmark i Lys og Skygge (m. Foto­grafier af H Lund Hansen, 1947).

Adresse: Saane pr. Tikeb.

SCHEUERMANN Holger Overlæge, tt.DM., HTS.p.p.; f. 12. Febr. 1877 i Hørsholm • Søn af Læge P L V Scheuer-mann (død 1911) og Hustru Louise f. Hansen (død 1918); gift (6. Maj 1905) m. Agda S., f. 19. April 1880 i Kbhvn., Datter af Grosserer A C E Erlandsen og Hustru Wilhelmine f. Hamann.

Student (Frederiksberg Latinskole) 1695; med. Eks. 1902; ved St. Johannes Stiftelse og Frederiks Hospital 1902-04; prakt. i Præstø 1904-07; ved Frederiks Hospital 1907'; Reservelæge ved Garni-sonssygehus 1910; Assistent ved Sam­fundet og Hjemmet for Vanføre 1910-19; klinisk Assistent ved Rigshospita­lets Afd. D. 1910-12, ved Røntgenkllni-ken 1913-15, ved Massagekliniken 1915-16; Reservelæge i Marinen 1910, Korps-læge 1917, Overlæge 1921; Leder af Ma­rinehospitalets Røntgenafdeling 1915-39; Specialistanerkendelse (Orthopædi og Ra-dSblogi) 1918; Radiolog ved Sundby Ho­spital 1926; Leder af Militærhospdtalets Røntgenafdeling 1928-38 og af Sundby Hospitals Røntgenafdeling- 1933; Over­læge 1935-47.

Studierejse (KrigsorMiopædl og Krigs-invalideforsorg) til Tyskland 1915.

Formand for Dansk røntgenologisk Forening 1920-21; Membre délegué na­tional des congrés internationaux de médioine et de pharmacie militadres 1928-46; Formand for Dansk radiologisk Selskab 1933-34; korresponderende Med­lem af The American Academy af Or-thopaeddc Surgeons.

Udenl.  Orden : Sp.S.M.F.3.

Adresse : Amalieg. 49, KBhvn. K.

SCHIBBYE O Kreditforeninssdirektør, R. DM.; f. 13. Juni 1876 i Hobro; 6«n af Branddirektør J Schibbye (død 1932) og Hustru f. Larsen (død 1927); gift (2. Jan. 1904) m. A. 8., f. 4. Dee. i Skive, Datter af Købmand J Henrichsen (død 1911) og Hustru f. Walsøe (død 1935).

Student (Schneekioths Skole) 1894; cand. jur. 1900; By- og Herredsfuki-mægtag i SJdve 1900; Politiassistent i Kristianssted 1901; Bytogedfuldmægtig i Viborg 1903; Guvernementsfuldmæg-

____________________Schl

tig i Vestindien 1904; Sagfører i Fre­derikssund 1906; Fuldmægtig i Finans­ministeriet 1908; Direktør for Jydsk Landhypotekforening i Aarhus 1911-21; adm. Direktør for Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere fra 1921. Adresse : Viborg.

SCHIBLER J F Direktør, R.p.p.; f. 12. Sept. 1875 i Viborg; Søn af Glarmester Jørgen Schibler og Hustru Josephine f. Høislev; gift (1. Juni 1915) m. Martha Maria S., f. 13. April 1885 i Kbhvn., Datter af Skibsfører E Thomberg (død 1917) og Hustru Thora f. Nielsen (død 1921).

Uddannet ved Handelen; Afdelings­chef i Nordiska Kompaniet, Stockholm 1901-07; Direktør for A/B John V Lof-gren & Co., Stockholm 1907-13; Direk­tør i Akts. Th. Wessel & Vett, Maga-ein du Nord 1913, adm. Direktør 1930-46.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Th. Wessel & Vett fra 1933, af Bestyrelsen for Akts. Th. Wessel & Vetts Fabrik­ker fra 1939, af Bestyrelsen for Akts. Magasin du Nord, Aarhus fra 1935, af Bestyrelsen for A/B John V Lofgren i Oo., Stockholm, af Bestyrelsen for Akts. A M Hirschsprung & Sønner, af Kon­trolkomitéen for Forsikringsaktieselska-berne National og Terra, af Bestyrel­sen for Foreningen af danske Manu­faktur-Grossister til 1946 og af Gros-!»erer-Soeietetets Repræsentantskab 1926-46.

Tildelt Kungl. Sallskapet Pro Patria's Belønningsmedalje i Guld.

Udenl. Ordener: S.N.3.; S.V.3.

Adresse : Skt. Anna' PI. 7. Kbhvn. K.

SCHILDER A J C Sektionsingeniør, li p.p.; f. 18. Aug. 1888 i Kbhvn.: Søn af Grosserer W A Schilder (død 1916) og Hustru Fanny f. Peitersen (død 1908); gift (4. Dec. 1914) m. Karen S., f. 13. Marts 1885 i Kbhvn., Datter af færøisk Købmand Carl Maller (død 1930) or Hustru Emilie f. Lagoni (død 1912).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1906, cand. phil. 1907; cand. polyt. (Maskin-ing.) 1913; Tilsynsassistent under Ar-bejds- og Fabriktilsynet 1916; Ingeniør­assistent ved Statsbanerne 1920, teknisk Medhjælper for Chefen for Centralværk­stedet i Kbhvn. til 1928, derefter til­synsførende Ingeniør (Motor-, Lyntogs-og S-Togsdriften) i 1. Distrikt, Maskin­ingeniør af 2. Grad 1933, af 1. Grad 1935, Sektionsingeniør 1946.

Medstifter af og Medlem af den før­ste Bestyrelse for Forbundet af Inge­niører i Statens Tjeneste.

Har udarbejdet D. S. B.s Instruk­tionsbøger for henholdsvis Lyntogsdrif-

Schl_________

ten og Den elektriske Dritt; Medarbej­der ved Statsbanernes Jubilæumsskrift. Udenl.  Orden: N.St.O.31. Adresse : Sommerv. 7. Charlottenlund.

SCHINDLER Peter Præst, Forfatter; f. 16.  Febr. 1892  i Kbhvn.; Sen af Over­lærer A J  K  Schindler  (død  1935)  og Hustru  Marie f. Schneekloth.

Student (Schneekloths Skole) 1909; studerede Theologi ved Kbhvns Univer­sitet 1909-13; Rejse Europa rundt, til Nordafrika, Levanten og Sydøstasien i 1910; konverterede til den katholske Kirke 1914; studerede ved Collegium Germanicum i Rom 1914-15, ved Beda College i Rom 1915-17 og ved Grego-riana-Universitetet (Filosofi og Theolo-gi) i Rom; cand. theol. i Siena 1917; ordineret katholsk Præst i Domkirken i Siena 1917; Kapellan i Kbhvn. 1918-19; Studier i Italien 1919-21; Kapellan i Svendborg 1921-24; Præst i Rudkøbing 1925-28; Kapellan i Kbhvn. 1928-30; Stu­dier ved Det pavelige Institut for kri­stelig Arkæologi i Rom 1931-33; flere andre Studierejser (Kunst, Arkæologi og Kirkehistorie) i Syden og Levanten; Rektor for Klosterkirken paa Jagtvejen 1933, for St. Knuds Kapel 1939-42; Præst ved St. Augustins Kirke i Kbhvn. 1942-43; bosat i Rom siden 1946.

Har skrevet Kroniker i National­tidende, Politiken, Berlinske Aftenavis og København.

Arbejder: Digtning: Bag Koøje og Klausur (1918); Jomfru Mariæ Rosen­krans (1918); Legende (1921); Vor Her­res Jesu Kristi Korsvej (1925); Det kimer i fjærne Riger (1941); Munken og Nattergalen (1944): Roman : Træng-selsaar (1921); Rejser: Det rene Væld (1926); Kølvand og Skinnestribe (1940); Ønskerejsen (1946); Biografier; Chre­sten Skikkdld (1934); Modens Pran cesco Ballin (1936); Robert Hugh Ben-son (1942); En Ungdom (Martin Schneekloth) (1942); G K Chestørton (1944); Theologi: Liturgi, I-II (1928); Benedikt af NurcJas Munkeregel (1929); Vesterledens Munkevæsen I-III (1931-39); Petrus I-II (1944); De apo­stoliske Fædre I-II (1948); Ricciotti: Jesu KrisM Levned, I-II (1945) samt en lang Række kirkelige Oplysnings-skrifter og Opbyggelsesbøger; oversat ok indledet Skrifter af Newman, Che-sterton og Karl Adam. Talrige Tids­skriftartikler.

Adresse: Collegio Teutonico in Campo Santo, Gitta del Vaticano.

SCHIØDT Erik Overlæge, Dr. med.; f. 5. Jan. 1900 i Kbhvn.; Søn af Direktør Hans Jørgen Schiødt (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Anna Kjer-stine f. Bie; gift (23. Maj 1925) m.

_______________________1216

Emma S., f. 21. Juli 1902 i Vejlby paa Fyn, Datter af Forpagter Svend Lacop-pidan og Hustru Henriette f. Suenson.

Student (Østersøgades Gymnasium) 1917; med. Eks. 1924; klinisk Assistent ved Blegdamshospitalet 1928-30; Reserve­læge ved Aalborg Amtssygehus, med. Afd. 1931-32, ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. B og C 1933-38; Dr. med. 1931; Specialistanerkendelse (intern Me­dicin) 1934; Overlæge ved Aalborg Amts­sygehus, med. Afd. 1938.

Formand for Dansk Selskab for in­tern Medicin 1944-45; Medlem af Sund­hedsstyrelsens Specialistnævn 1947.

Har skrevet: Om Blodlegemernes Per meabilitet (Disputats, 1931); desuden Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter, særlig om Infektions- og Blodsygdomme.

Adresse: Klostermarken 36, Aalborg.

SCHIØDTE  Nioolai Overlæge, Dr.med. E.; f. 8. Jan. 1869 i Kbhvn.; Sen af Varemægler F Schiødte (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Ida f. WiHmsen (død 1928); gift (3. Maj 1902) m. Inger S., f. 16. Juni 1877 i Kbhvn., Datter af Brænderiejer H C Vonsild (død 1898) og Hustru Laura f. Nielsen (død 1925).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1887; med. Eks. 1894; Dr.med (Undersøgelser over Stofskiftet ved Horb. Basedowii) 1899; Kandidat ved kbhvnske Hospitaler 1894-1904; Reserve læge i Hæren 1899; prakt. i Kbhva 1902; Reservelæge ved St. Josephs Ho­spitals med. Afd. A 1904-09, Afdelings­læge smstds. 1910, Overlæge fra 1917; Afdelingslæge ved Poliklinikens med Afd. A 1905-21; 2. assist. Læge ved Vak-oinationsanstalten 1908-11, 1. assist. Læ­ge 1911-31, Forstander ved samme i 1931. Formand i Poliklinikens Repræ­sentantskab 1914-21.

Adresse:   Breds?   77,   Kbhvn.   K.

SCHIØLER    Victor Pianist, Dirigent, Læge; f. 7. April 1899 i Kbhvn.

Elev af Augusta Schiøler, Ignaz Fried-mann og Arthur Schnabel; Debutkoncert 1914; Student (Metropolitanskolen) 1917-cand. phil. 1918; med. Eks. 1940; ferste Koncertrejse i Udlandet 1919, efterfulgt af talrige andre; Debut som Orkester-dirigent 1923; Opera- og Balletleder ved Det kgl. Teater 1930, 1. Kapelmester og musikalsk Konsulent 1931-32.

Formand for Koncertgiver-Ringen 1932-45 og Næstformand i Solistforendn-gen af 1921 fra 1932, Formand fra 1946; Medlem af Musikraadet fra 1935.

Udenl. Orden : B.K.4.

Adresse: Stadieair. 67, Kbhvn. V.

_1217__   _______________

SCHIØRRING Johs. kgl. Koncertmester, R.; faO.Jan.1869 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kammermusikus Chr. Schiørring (ded 1893) og Hustru Amalie t. fcrichsen (død 1869); gift (2. April 1909) m. Ka­ren S„ f. 6. Juni 1886 i Kbhvn., Datter af Overiserer v. Metropolitnnskolen An­ton Pullich (ded 1894) og Hustru Ger­da f. Kierboe (død 1949).

Elev af det kgl. Musikkonservatorium og Professor V Tofte • Musiklærer i Bed-ford 1890-92; ansat i det kgl. Kapel 1893; gentagne Studierejser til Berlin og Paris; Lærer ved det kgl. Musikkon­servatorium 1909-48; Koncertmester 1917-1934.

Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i Privat Kammermusiktforening.

Adresse: Ceresv. 16, Kbhvn. V.

SCHIØRRING Nils Magister; f. 8. April 1910 i Kbhvn. Søn af kgl. Koncertme­ster Johs. Schiørring (se denne); gift (31. Okt. 1941) m. Alice S., f. 18. Nov. 1912 i Kbhvn., død 1945, Datter af Gros­serer Knud Berger (død 1945) og Hu­stru Karen f. Hansen (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1928; ud­dannet som Cellist af Louis Jensen; mag. art. (Musikvidenskab) 1933; Assi­stent ved Musikhistorisk Museum s. A., tillige Kasserer 1944; Programassistent ved Statsradiofoniens Musikafd. 1938-39; Musik- og Teaterkritiker ved JJational-tidende 1939-49; Redakter af Dansk Mu­siktidsskrift 1943-45-, Musikkritiker ved Berlingske Tidende 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1947-49.

Udgiverarbejder: Gamle danske Vi­ser I-V (1941-42, s. m. Arthur Arnholtz og Finn Viderø); Melodierne til Th. Kin-gos samlede Skrifter (1939 ff); — Ar­tiklen Folkevisen i „Danmarks store Digtere" m.m.; Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og inden- og udenlandske Konversations- og Musik­leksika; Afhandlinger i Fagtidsskrifter; Kroniker.

Adresse :   Falkonervænget 33, Klihvn.V.

SCHIØTTZ-CHRISTENSEN   Alf Redak­tør; f. 12. Febr. 1909 i Nørresundby; Søn af Chefredaktør L Schiøttz-Chri-stensen og Hustru Thora f. Krabbe; gift (29. Maj 1944) m. Ebba S-C., f. 10. Febr. 1909 i Kbhvn., Datter af Overtjener A Jørgensen og Hustru Emilie f. Petersen.

Student (Aalborg) 1926; cand. phil. 1927; Trykkeruddannelse i Egmont H Petersens kgl. Hofbogtrykkeri; paa London School of Printing 1930; Bache­lor of Literature, Columbia University, New York 1931; ansat ved Seattle Times s. A.; Korrespondent til danske Blade fra Genéve, Paris og Berlin 1932-33; Medarbejder i Redaktionen ved Aalborg

___________________SchJ

Stiftstidende 1933; ansvarshavende Chef­redaktør af samme 1940; tillige Direk­tør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aalborg Stiftstidende 1943 samt adm. Direktør for Aalborg Stiftsbogtrykkeri.

Adresse : Klostermarken 48 B, Aalborg. SCHIØTZ Aksel Sanger, R.; f. 1. Sept. 1906 i Roskilde; Søn af Arkitekt Carl Schiøtz og Hustru Marie f. Hauch; gift (30. Juni 1931) m. cand. mag. Gerd S., f. 14. April 1908 i Kbhvn., Datter af Bibliotekar Ejler Haugsted (se denne).

Student (Øregaard Gymnasium) 1924; cand. mag. (Engelsk og Dansk) 1930; Adjunkt fra 1935; udenfor Nr. fra 1940; Afsked 1948; Elev som Sanger af John Forsell, Vald. Lincke og Mogens W6!-dike; debuterede Marts 1939 paa Det kgl. Teater som Ferrando i Cosi fan tutte; Gæst paa Det kgl. Teater som Sverkel i Liden Kirsten 1940 og som Faust i. Faust s. A.; Cramer i Weyse-Filmen 1940; Gæst paa Det ny Teater som Schubert i Jomfruburet 1941 og som Farinelli i Operetten af samme Navn 1942; Gæsteoptræden i den norske, svenske og engelske Radio: Gæst ved Glyndebourne Operaen i England i Benjamin Brittens Opera The Rape of Lucretia 1946 og ved Musikfesten i Edinburgh 1949.

Adresse • Bredgade 51, Kbhvn. K.

SCHJØRRING Kai Grosserer, b.; f. 23. Nov. 1871 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn N A Sohjørring (død 1899) og Hustru f. Quaade; gift (27. Marts 1903) m. Ingeborg Mane S., f. 4. Dec. i Kbhvn., Datter af E,tat«raad Jørgen W Larsen, Gaardbogaard (død 1931, se Kraks Elsa Bog 1931) og Hustru Engelme Margre­the f. Thoru.

Firma :   Akts.   Kai  Schjørring.

Uddannet hos Gustav Kerckhoff i Westfalen (3 Aar), i Briissel, Birming-ham og Liverpool; indtraadte i Fade­rens Forretning 1892, Eneindeh. 1899-1925.

Formand for Foreningen af danske Jsenkramgrossistcr; Direktør for Mc-talforeningen.

Adresse : Callisensv. 27, Hellerup.

SCHJØTT Frits Landsdommer; f. 11. April 1903 i Skannerup; Søn af Køb­mand F Schjøtt (død 1933) og Hustru Signe f. Jensen (død 1940); gift (15. Okt. 1932) m. Forfatterinde, cand. phil. Ruth S., f. 28. Okt. 1909 i Kbhvn., Datter af Kasserer S Madsen og Hustru Dora f. Brandt (død 1947).

Student (Viborg) 1921; cand. jur. 1928; fun.g. Sekretær i Justitsministe­riet 1928-30; Sekretær hos Statsadvoka­ten for Sjælland 1929-30; Dommerfuld­mægtig i Odense Herred 1930-47; tillige Fuldmægtig ved Pyens Stiiftamt 1930-J2 og Lærer ved Det fyenske Kursus for 77

1Z18

kommunale Kontormænd 1966-45; kst. Dommer i Østre Landsret 1944 og i Ve­stre Landsret 1945-47; Dommer i Vestre Landsret fra 1947.

Amtsrepræsentant for Dommerfuld-mægtigforeningen 1939-46.

Adresse : Jernbaneg. 4, Odense.

Sommerbolig: Brøndhuset, Vagtstden, Nyborg Strand.

SCHLEGEL Frits Arkitekt; f   1896 paa

Frdbg.; Søn af Inspektør C F A Schle-gel (død 1911) og Hustru Oline f. Al-strup (død 1939); gift (23. Sept. 1925) m. Operasangerinde Marie Louise S., f. 26. Juli, død 1948, Datter af kgl. Kam-mermusikus Peder Møller (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Euge-nie f. Lense.

Gennemgaaet det tekniske Selskabs Skole og Kunstakademiet i Kbhvn.; Akademiets mindre Guldmedalje 1924, den store 1927; Eckersberg-Medaljen 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Akade­misk Arkitektforening 1944.

Adresse: Nybrog. 10, Kbhvn. K.

SCHLEGEL H E S L Sektionsingeniør, R. DM.; f. 16. Juni 1882 i Aalborg; Søn af Amtsvejinspektør, cand. polyt. Louis Schlegel (død 1923) og Hustru Aurora f. Møller (dåd 1912); gift (9. April 1913) m. Ingeborg S., f. 5. April i Kbhvn., Datter af Slotsforvalter, Oberst­løjtnant G L Bjering (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Karen Asgerda f. Stadfeldt (ded 1928).

Student 1899; cand. polyt. 1906; ar bejdet for Aalborg og Hjørring Amt, Korsør Kommune og Entreprenørfirmaet Akts. Brøchner Larsen og Krogh 1904-09; ansat ved de danske Statsbaner fra 1909; tjenstgørende i 5. Banekreds 1913-15, i 1. Banekontor 1915-18; Baneingeniør af 2. Grad 1918; Chef for 14. Banesek­tion i Herning 1918-20, for 16. i Tander 1920-26; tillige Chef for 15. Banesek­tion i Aabenraa 1923-26; Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder og Chef for 1. Banekontor 1926-31, Chef for Banekontoret fra 1931; Baneinge-niiør I ved 1. Distrikt 1935, Sektionsin­geniør 1946.

Medstifter af Foreningen af Ingeniø­rer i Statens Tjeneste, Medlem af Be­styrelsen 1916-18; Medstifter af Sønder-jydsk Ingeniørforening:, Medlem af Be­styrelsen 1922-24; Medlem af Statsba­nernes Eksamenskommission 1933-J6 og af Bestyrelsen for Akts. Stenbrud & Skærvefabrik, Nørre Smedeby 1934.

Adresse : Bianco Lunos Allé 5, Kbhvn.V.

SCHLEGEL   Otto    Direktør }  Bikuben,

R.DM.p.p.; f. 27. Juli 1892 paa Frdbg.:

Søn  af  Fattigvæsensinspekter  C   F   A

Schlegel (død 1911) og Hustru Oline 1.

Alstrup (død 1939) ; gift (U. Sept. 1917) m. Ingeborg S., f. 5. April, Datter af Slagtermester Søren Nielsen (død 1935) og Hustru Cathrine f. Petersen (død 1929).

Student (Frederiksberg Gymnasium) 1909; cand. jur. 1916; f g. Assistent i Skattedepartementet og Assistent i Fi­nansministeriets 1. Departement samt Sagførerfuldmægtig 1916-17; ansat i Landsoverskatteraadet 1916-28; Assistent i Departementet for Told- og Forbrugs­afgifter og Fuldmægtig paa Sjællands Stifts Bispekontor 1917-19; Sekretær i Justitsministeriet 1919, Fuldmægtig 1927 og Ekspeditionssekretær smstds. 1931 33; f g. Sekretær i Overformynderiets Sekretariat 1921-32 1 kst. Dommer i Kbhvns Byret 1926 og i Helsingør 1928 29 og 1930-31 ; Statsadvokat ved Højeste ret 1933-41; Direktør i Bikuben 1941.

Sekretær i Overfredningsnævnet 1925-32; kritisk Revisor for Aandssvageanstal-terne 1924-40 og for Epileptikerhospita­let i Nyborg 1929-40; Formand for Be­styrelsen for Foreningen Ftengselshjæl pen, for Fæagselshjælpens og Fængsek-selskabernes Samvirke 1941 samt Med­lem af Fængselsnævnet 1945; Formand for Bestyrelsen for de Jorckske Ejen domsselskaber 1938; Medlem af Cen tralkomitéen i Khhvn. 1933, af Til synsraadet for Bikuben 1936-41 og af den danske Styrelse for Det Nordiske administrative Forbund; titulært Med lem af Institut international des Scien­ces administratives -. Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Røde Kors, af Bestyrelsen for Foreningen for Alder-domsfriboliger og af Bestyrelsen for Læ­geforeningens Boliger 1948.

Medudgiver af Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1933-42; Udgiver af Baandlæggelsen og dens retlige Virkninger; har skrevet forskel­lige juridiske Artikler i Fagskrifter og Dagspressen.

Udrnl. Ordener: T'i.lUl.; Fi.H.R.2". . N.St.0.2=; S.N.2*.

Adresse : Strandv. 223, Charlotten lund.

SCHLEGEL Vilhelm Dommer, R.; f. 28. Juli 1887 i Aalborg; Søn af Amtevej-inspektør, cand. polyt. Louis Schlegel (død 1923) og Hustru Aurora f. Møller (død 1912); gift (12. April 1922.) m. Clara S., f. 24. Juli 1899 i Aars, Datter af Proprietær, exam. jur. Andreas Holst (død 1923) og Hustru Charlotte f. An-dersson (død 1930).

Student (Aalborg) 1904; cand. Jur. 1911; Sagførerfuldmægtig i Banders 1911-12; Byfogedfuldmægtig i Aalborg 1913, i Norre-Sundby 1914; Dommerfuld­mægtig i Nørre-Sundby 1919; Kriminal­dommer i Kolding Købstad m. v. 1934;

Schm

Civildommer  i Vejle   Købstad og  Nør-vaug-Tørrild  Herreder  1940.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1919-29; Formand 1926-29; Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Ten­nis Klub 1918-34, Formand 1927-34; Med­lem (Suppleant) af den særlige Klage­ret 1939; Formand for Oprejsningsnæv-net for Vejle Amt 1945.

Har skrevet: Nogle Bemærkninger om tinglyst Købekontrakt (Ugeskrift for Eetsvæsen, 1932).

Adresse: Vedelsg. 1. Vejle.

SHLICHTKRULL Christian Otto Paheforvalter, Kaptajn, R.DM., Ohr. X M.T.. HTH., D.r.K.M.p.p.; f. 18. Maj 1890 i Aarhus; Søn af Banebestyrer P C Schlichtkrull (død 1911) og Hustru Au­gusta f. Damkier (død 1924); gift (19. Marts 1921) jn. Helene S., f. 6. Febr. 1900 i Kbhvn., Datter af Jægermester H P Hofftneyer, Holtegaard (død 1948) og Hustru Marie Kirstine f. Muus.

Kornet 1911; Sekondløjtnant 1915; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1929; Chef for 2. .Regiments Skytskompagm 1932; i Reserven 1942; i Forstærkningen 1945; Afsked 1948; Adjutant hos Kong Christian X 1936-42; Palæforvalter ved Amalienborg 1942.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Fael-lesforeningen for Officerer og ligestil­lede 1925-29 og af Bestyrelsen for Z. Regiments Soldaterforening i Haders­lev 1933-35; Formand for Bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark 1943; Sekretær og Kasserer for Dronning Caroline Amalies Asyl og Legatbestyrelse 1947.

Udenl. Ordener:  N.8t.0.3'.;  S.Sv.3'.

Adresse: Amalienborg, Chr. d. 7. Pa­læ, Kbhvn. K.

SCHLICHTKRULL     Oluf Christian fh. Amtsforvalter, R.DM.; f. 12. Juli 1876 paa Frdbg.; Søn af Amtsforvalter O C Schlichtkrull (død 1899) og Hu­stru Emilie f. Liunge (død 1912); gift (6. Dec. 1919) m. Ebba S., f. 4. Sept. 1893 paa Nygaard ved Kolding, Datter af fh. Godsejer Georg Thymann (død 1924) og Hustru Cathrine f. Jessen (død 1924).

Student (Roskilde) 1894; cand. jur. 1901; Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk 1901-13; Assistent i Finansmini­steriet 1903; Fuldmægtig 1909; Amts­forvalter t Holbæk 1923-46.

Adresse: Christianshohns Tværv.  7, Klampenborsr.

SCHLOTER Karl Forfatter, Driftsbesty­rer, cand. polyt.; f. 14. .Nov. 1883 i Kbhvn.; Søn af Kommandør V C L Schluter (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Elisabeth f. Knntsen (død 1938); gift (27. Maj 1909) m. Astrid

S., f. 11. Jan. 1881 i Kbhvn., død 1947. Datter af Skræddermester, Oldermand H C Buck (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Malvine f. Boeck (død 1929).

Cand. polyt. 1907: Assistent ved Dan­marks geologiske Undersøgelser 1907-08; Ineeniør ved Holmegaards Glasværk 1908-09, Driftsbestyrer sammesteds fra 1909.

Formand for Danske Dramatikeres Forbund 1944-46; Medlem af Films-raadet 1945-46 og af Teaterraadet.

Har bl. a. skrevet: Borgerkrig (op­ført paa Det ny Teater 1928); Under Jubelraabene (Betty Nansen Teatret 1931); Afsporet (Det kgl. Teater 1932), Nu er det Morgen (Dagmarteatret 1934); Den sidste Time (Aarhus Teater

1936);   Brudesengen   (Det   kgl.   Teater

1937);   Polarsvindlere   (1940);   Planken ud —l  (Betty Nansen Teatret 1941). Adresse: Fensmark pr. Holme-Olstrup.

SCHMEDES Hugo Oversignalingeniør.R. DM.p.p.; f. 1. Dec. 1880 i Jnlianehaab, Gtenland; Søn af Distriktslæge Joha. Schmedes (ded 1899) og Hustru Hilda f. Juhl (død 1940); gift (16. Okt. 1914) m. Johanne S., f. 9. Maj 1884 i Hals, Datter af Proprietær P P Melgaard (død 1907) og Hustru Kirstine f. Niel­sen (død 1892).

Cand. polyt. 1906; ansat ved Stats­banerne 1911; IngcniørassisteHt ved D. S. B. 1915; Baneingeniør af 2. Gr. 1916; Signalinspektør i Struer 1921. i Aarhus 1922, Oversignalingenlør 1946.

Udenl.   Orden:  S.N.J.

Adresse: Mølleg. 4, Aarhus.

SCHMIDT Aage Kriminaldommer, R; i 7. Dec. 1892 i Nyborg; Søn af Stations forstander Jens Pedersen Schmidt (død 1912)   og Hustru  Mary  Agathe  Wilhel-mine  f.  Bøg-vad   (død  1948);  gift   (10. Dec. 1920) m. Ebba Ingeborg S., f. 14. Okt. 1893 i Kbhvn., Datter af Købmand Alfred Em. Linck  (død 1907) og Hustru Ida Charlotte f.  Petterssen   (død 1942)

Student (Frdbg. Gymnasium) 1911; cand. jur. 1919; Sekretær ved Kbhvns Byret 1919-23; Dommerfuldmægtig ved Frdbg. Birk 1919-36; Dommerfuldmægtig i Korsør til 1945; Kriminaldommer i Roskilde 1945; kst. Dommer i Vestre Landsret 1946-47 og 1948.

Adresse: Skoleg. 15, Roskilde.

SCHMIDT Aage Skuespiller; f. 13. Sept. 1885 i Kbhvn.; Søn af Grosserer N H Schmidt (død 1898) og Hustru Augusta f. Erichsen (død 1947); gift (13. Dec. 1925) m. Ebba S., f. 13. Dec. 1900 i Slagelse, død 1949, Datter af Skuespil­ler Vald. Hansen (død 1930) og Hustru Skuespillerinde Jonny f. Møller (død 1919).

Schtn___________________

Gennemgaaet Det kgl. Teaters Elev­skole og debuterede 7. Marts 1907 i Den politiske Kandestøber; Skuespiller ved Aarhus Teater, Det ny Teater og Dag­marteatret; „Aage" i Familien Hansen fra 1929.

Adresse: Vodroffsv. 39. Kbhvn. V.

Sommerbolig : Lyndby pr. Kirke-Hyl-linge.

SCHMIDT   August F Forfatter; f. 4. Aug. 1899 i Gesten; Søn af Mejeribe­styrer J B Schmidt (død 1905) og- Hu­stru Marie f. Voigt (død 1934); gift (15. Okt. 1926) m. Johanne S., f. 22. Aug. 18% i Kbhvn., Datter af Grosse­rer P Hansen (død 1933) ok Hustru Marie f. Kristensen (død 1942).

Ved Landbruget; Elev paa Askov udvidede Højskole 1917-19, paa Døckers Kursus 1919-21; hørte Universitetsfore-læsninger 1922-26; Assistent i Dansk Folkemindesamling 1921-26; Lærer ved Galtrup Højskole 1926-30.

Medlem af Bestyrelsen for Askovkred-sen 1919-26, for Kbhvns Højskoleforening 1922-26, for Askovkredsen for Aarhus og Omegn 1933-43, for Brabrand Borgerfor­ening 1933-36 og fnr Brabrand sønder-jydske Forening 1936-37, Formand 1946-48; Medlem af Det kel. nordiske Old-ekrift-Selskab 1926. Den Hielmstjerne-Bosencroneske Stiftelses Prismedalje 1942.

Har skrevet: Fra Lintrup Sogn (a. m. H Pilégaard, 1925): Danmarks Hellig­kilder (19261; Hellige Kilder i Holbæk Amt (1926); Skanderup Sogn (1926-28); Hyrdedrenge og Hyrdeliv (1926); By-h.vrder f!928): Morsingboer i gamle Da­ge I-IV (1930-38); Fra, Bøj og Bavn-holt (1931); Landsbysmeden (1932); Vi­der og Vedtægter IV (s. m. Poul Bjer­ge, 1932); Danmarks Kæmpesten (1933); Jeppe Aakjær (1933); Ældre Bondekul­tur i Mellemslesvig (1933, 1945); Bytyr og Byorne (1934); Jenle og Jenlefesterne (1935); Jakob Knudsen (1936); Fra Lind­knud Sogn (s. m. N Thøgersen 1936); Peter Adlers Breve til P V Jacobsen (1937); Stadier i Vidor og Vedtægter I (1937); Brabrand og Aarslev Sognes Historie I-V (1937-47); Vider og Ved­tægter V (1938); Arbejdsgilder i den danske Landsby (1938); Johan Skjold­borg (1938); Thøger Larsen (1939); Møddinger og Gødskning (1939); Lands­bygilder (1940); Fra Julestue til Val­borgblus (1940) • Aaby Sogns Historie MI (1941-43); Gilder i Landsbyen (1942); Jens Hansen-Aarslev (s. nn. Si­gurd Swane, 1942); Viby Sogns Historie I-II (s. m. Poul Rasmussen, 1942-49) i "Fra Hørager til Væver-Stue (1942); Den namle Feltpræst (1943): Edvard Lemb-cke (1""'V Oldermand os: Bystn^vnc il945); Fiskerlav og Fiskcrgilder (1945);

__________________________1220

Slægten Mybrmanu, Sæby (1946); Riis Skov (1947); Moser og Tørv (1948) Brørup Sogns Historie (1949); Sydøs*-jyllands Historikere (1949) samt tal­rige Afhandlinger i Fagtidsskrifter, hi­storiske Amtsaarbøger m. m. Har udgi­vet: Jeppe Aakjær: Fra Sallingland (il Øresund, Digte og Noveller (1932).

Adresse: Hovedgaden 124, Brabrand.

SCHMIDT Axel Kommandørkaptajn, K , HTS.p.p.; f. 15. April 1900 i Horsens; Søn af Grosserer Jacob M Schmidt (død 1942) og Hustru Laura f. Østereraarrt; gift 1. Gang (8. Febr. 1929) m. Hertli;i Lillie S., f. 23. Dec. 1906 i Kbhvn., død 1937, Datter af Direktør, Damp-skibsreder A O Andersen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ellen f. Nyholm (død 1946)- 2. Gang (12. Sept. 1939) m. Inge S., f. 20. Juli 1912 i Vejle, Datter af Direktør liobcrt Ai­strup (død 1932, se Kraks Blaa Bo^ 1932) og Hustru Sophie f. Madsen.

Sekondløjtnant i Søværnet 1922; Sø-løjtnant I 1923; paa Søværnets Flyve-skole 1925-26, Søværnets Officersskole 1928-29 og Søværnets Dykkerskole 1933; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogskaptajn 1939; geodætisk Uddannelse ved Hærens Officersskole og Geodætisk Institui 1940-44; Kommandørkaptajn 1946; Afde­lingschef for Søkortarkivets 1. Afd.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin gen Danske Flyvere 1931-36 og 1939-47 og af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Yacht­klub fra 1946.

TJdenl. Ordener; Fi.H.R.3'.; F.S.S.4.; N.O.N.4.

Adresse: St. Kongensg. 118, Kbhvn.K.

SCHMIDT C J W Regnskabschef i Over­formynderiet, E.DM.; f. 6. Marts 1888 i V-Hornum; Søn af Postmester C l Schmidt (død 1933) og Hustru Betty f. Wetche (død 1941); gift (31. Maj 1927) m. Ellen S., f. 12. Aug. i Ostert.Dat-ter af Sognepræst Victor Bedøhl (dø(l 1931) og Hustru Ida f. Dietrichsen (død 1939).

Student (Sorø) 1906: ved Bankvæsen 1906-09; ansat i Overformynderiet fra 1909; Fuldmægtig 1918; Ekspeditions­sekretær 1920: Kontorchef 1931; Regn­skabschef 1937. Adresse: Ved Volden 12, Kbhvn. K.

SCHMIDT  Hans Gaardejer- f. 7. Febr. 1885 i Øster Lindet ved Rødding; Søn af Gaardejer Jens Schmidt (død 1914) og- Hustru Magdalene f. Skøtt (død 1912); gift 1. Gang (16. April 1910) m. Margrethe S., f. 6. Jan. 1884 i Askov, død 1946, Datter af Laurids Foss Brink (død 1895) og Hustru Anne-Marie f. Sørensen (død 1936); 2. Gang (1947) m. 1?ngnhiM S., Datter af Ingemand Freds lund og Hustru Dorthea f. Damkja-r.

1221_______________________

Elev paa Frederiksborg og Askov Høj­skoler og paa Tune Landbo-skole: over­tog Fædrenegaarden 1910; deltog i Ver­denskrigen 1914-19; overtog en Gaard i Kollund 1928.

Sogneraadsformand i Øster Lindet fra Genforeningen til 1928; Næstformand i Den Nordslesvigske Landboforening 1912 -28; Landvæsenskommissær 1926; For­mand for Vis Herreds Landboforening 1934-46 og lor Fælleslandboforeningen for Nordslesvig 1935-45; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1936-45 og for De samvirkende danske Landboforeninger 1936-45; Formand for Husmandsbrugs-kommissionen for Aabenraa Amtsraads-kreds fra 1946.

Adresse: Kollund, Sønderjylland.

SCHMIDT Henry Teaterdirektør, Skue­spiller- f. 27. Okt. 1896 paa Frdbg.; Søn a'f Møbelfabrikant Th. Schmidt (død 1933) og Hustru Agnes f. Peder­sen (død 1941).

Elev af Johs. Guldbrandsen og Poul Nielsen; debuterede, 12. Dec. 1915 paa Aarhus Teater; derefter Skuespiller smstds, ved Odense Teater og ved en Bække kbhvnske Teatre: har været Di­rektør for Allé-Teatret (Betty Nansen Teatret), Fønix-Teatret, Casino, Khhvn. og for Friluftsteatrene i Aarhus og Odense; Direktør for Rejseselskabet Globus 1936-40; Direktør for Nygade Teatret fra 1941; Indehaver af Møbel-etablissement Tb. Schmidt fra 1943.

Adresse:   Hovmarksv.  7,   Oharlotten-lund.

SCHMIDT Holger Konditor; f. 15. Nov. 1889 i Roskilde; Søn af Konditor N I Schmidt (død 1919) og Hustru Henriette f. Skotte (død 1936); gift (23. Mai 1918) m. Clara S., f. 30. Juli 1889 i Kbhvn., Datter af Viktualiehandler H P Børger (død 1942) og Hustru Benedicte f. Chri­stensen.

Student (Eoskilde) 1907; cand. phil. 1908; Uddannelse som Konditor; over­tog Faderens Forretning i Roskilde 1918.

Næstformand i Dansk Provinskondi-tortorening 1926-36, Formand fra 1936; Formand for Roskilde kommunale Væl­gerforening fra 1929 og for Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Roskilde Borger-, Haandværker- og Industriforening fra 1940, for Skandina­visk Konditormesterforbund fra 1939 og for Akts. Roskilde Bank fra 1945; Med­lem af Repræsentantskabet for Køle­teknisk Forskningsinstitut fra 1940.

Adresse:  Algade 15,  Roskilde.

SCHMIDT Holger Overingeniør, R.DM.; f.   16.   Febr.   1878   i   Kbhvn.;   Søn   af Fabrikant C A Schmidt (død 1888)  og

__________________Schm

Hustru   Johanne   f.   Bennedsen    (død 1925); ugift.

Uddannet i forskellige Forretninger 1894-99; exam. polyt. 1900; cand. polyt. 1908; Ingeniør hos Stadsingeniøren l Kbhvn. 1908-09; Lærer paa Herlufsholm 1909-10; derefter Ingeniør i Danmark og Udlandet; Assistent hos Prof. i tek­nisk Mekanik ved Breslaus tekn. Høj­skole 1913-16; tysk Student 1913; Den tekniske Doktorgrad (Berechnung von Gisclardtrågern) 1917; Ingeniør v*d Kbhvns Belysningsvsewen 1917-19: Assi­stent hos Prof. i teknisk Mekanik ved Polyteknisk Læreanstalt 1917-21; teknisk Konsulent for Kbhvns Sundhedskom­mission 1919; Lærer i Jernbetonkon-struktton ved Akademiet 1920-21; Over­ingeniør og Chef for Boligtilsynet i Kbtovn. 1921-48.

Formand for Bestyrelsen for Arbej­dernes Byggeforening fra 1925; Næst­formand for Sygeplejerskernes Hus; Medredaktør af Nordisk hygiejnisk Tidsskrift.

Sammen med Overingeniør Irminger udført Arbejder over Vindpaavirkningen paa Bølger; Afhandlinger om Biograf-teaterforhold samt Avis- og Tidsskrift­artikler om Bolig- og Byggelovgivning.

Adresse: Kristianiag. 4, Kbhvn. Ø.

SCHMIDT Louis Redaktør. B.DM.p.p.; f. 2. Febr. 1885 i Holbæk: Søn af Ma­skinist Har. Schmidt (død 1911) og Louise f. Hansen (død 1910); gift (23. Dec. 1908) m. Ingeborg S., f. 17. Mart* 1886 i Boskilde, Datter af Amtsstuefuld-mægtig Vilhelm Lund (død 1891) og Hustru Petra f. Møller (død 1928).

Lært Typografi ved Holbæk Amts Dagblad; Journalist ved Roskilde Ti­dende, Ringsted Folketidende, Aalborg Amtstidende og Aarhuus Stiftstidende; Chefredaktør og Udgiver af Aarhuus Stiftstidende fra 1920.

Formand for Foreningen for Den kon­servative Presse i Danmark 1948; Med­lem af Forretningsudvalget lor Den danske Presses Fællesindkøbs-Forening 1948.

Cdenl. Orden: F.Æ.L.5.

Adresse:  Villa Tertia,  Strandv., Aarbns.

SCHMIDT Ludvig Landinspektør, B.DM. p.p.; f. 12. Marts 1872 paa Esrumgaard; Søn af Proprietær J C C Schmidt (død 1884) og Hustru f. Kotwitt (død 1917); gift (16 Sept. 1903) m. Anna Marie S., f. 24. Aug. 1876 i Middelfart, Dat­ter af Hotelejer V Edsberg (død 1922) og Hustru f. Hansen (død 1915).

Bestalling som Landinspektør 1895; Landinspektør i Næstved og Amtsvand-inspektør i Præstø Amt 1896-99; arbej­dede ved Matrikulsmaalingerne i El-sass-Lothringen 1899-1901; Assistent hos

Schm__________________

Landinspektør N F Jensen, Frdbg. 1901-03; Kompagnon med samme 1903-08; selvstændig Forretning 1908-20, der­efter i Kompagni med Landinspektør O S Sørensen 1920-24, atter Eneindeha­ver 1924; i Kompagni med Landinspek­tør E Kros 1939-42.

Medlem af Landinspektørforeningens Bestyrelse 1904-26 (Formand 1906-21 og 1924-26, Æresmedlem 1932); Medlem af Meterudvalget 1907-17; korresponderende Medlem af l'union des Géométres-expert de Bruxelles 1919.

Udenl. Orden : S.V.3'.

Adresse :  Carl Feilbergs V. 20, Ebhivn.F.

SCHMIDT   Magnus Kemiker, Dr.; f. 13.

Juni 1900 i Rødding i Sønderjylland; Son af f h. Forretningsfører Jørgen Schmidt og Hustru Elisabeth f. Con-radsen; gift (22. April 1947), m. Kemi­ker Jacqueline S., f. Sialelli, f. 12. Jan. 1923.

Student (Døokere Kursus) 1920; stude­rede ved det naturvidenskabelige Fa­kultet ved la Sorbonne i Paris 1920-24; licencie es science« 1924; Assistent ved Bcole de Phyedque & Ohemtie Industriel­les de la Ville de Paris 1924-28; Dr. es sciences 1929; Chef for Laboratorium for sjældne Jordarter ved Institut de Chimie Appliquée 1929; Directeur du Service des recherches de la Sooiété dp raccumulateiir Fulmen 1934, Sous-Directeiir General 1947; Deltager i Eks­pedition til fransk Bagindien 1929-32; tildelt le prix Adrian af Société Chi-mique de France 1928.

Har skrevet: Studier over Beryllium og dets Ctønid (Disputats).

Adresse: l Rue Gervex. Paris XVII, Frankrig.

SCHMIDT  Max Overlæge, Dr. med.; f. 1. Juni 1898 i Horsens; Sen af Grosserer Jacob M Schmidt (dåd 1942) og Hustru Laura f. Østergaard; gift (30. April 1927) m. Tulle S., f. ^8. Febr. 1896 i Hesselager, Datter af Forpagter Jørgen Chr. Ihinder og Hustru Kristine f. Thorning.

Student (Plockross Skole) 1916; med. Kks. 1924; Reservelæge ved Horsens Kommunehospital 1924-25; Kandidattje­neste paa Kbhvns Amtssygehus F., med. Afd. og ved Skt. Hans Hospital 1926-27: Univ. Guldmed. 1927: Kandidat ved Kommunehospitalets Afd. IV og VI og ved Rigshospitalets Ø.ienafd. 1927-28; Studieophold i Lund (Hofrattsnotarie Svenssons Stipendium) 1929; Reserve­læge ved Kommunehospitalets Sindssyge-afd. til 1931; Specialist i Sindssygdom­me 1931; Afdelingslæge ved Skt. Hans Hospitals Kvindehospital 1932-J7; tillige Speciallæge ved Statens Psykopatan­stalter i Herstedveeter 1932-37; Overlæ­ge ved Sindssygehospitalet i Augusten-

1222

borg 1937; Dr. med. 1937; Overlæge i Psykiatri ved Politiet 1944. Suppleant til Fængselsnævnet 1933-37. Har skrevet: Korperban und Geistes-krankheit (Berlin, 1929); Intercranial Aneurysms (1931); ilkoholæmi, Studier over Rusen l (1937, Disputats); Artik­ler i danske og udenlandske medicinske Tidsskrifter; 'har redigeret: Fem Aar 1-2 (s. m. Chr. Refslund, 1945-46).

Adresse: Halls Allé l A, Kbhvn. V.

SCHMIDT N S Politimester; f. 16. Jan. 1896 i Arnum ved Gram; Søn af Gaard-ejer S B H Schmidt (død 1916) ok Hustru Elisabeth f. Hansen (død 1946); gift (14. April 1923) m. Henriette Chri­stine S., f. 8. Nov. 1896 i Maugstrup, Datter af Gaardejer J P Refshauge (død 1907) ogr Hustru Marie f. Svend­sen (død 1932).

Student (Esbjerg) 1915; cand. jur. 1921; Dommerfuldmægtig i Herning s. A.; Politifuldmægtig i Fredericia 1922-40; tillige Politiassistent srnstds 1927-38 og Forstander for Fredericia Hospital 1931-40; Politimester i Vejle m. v. 1940.

Medlem af Vejkrydsudvalget for Vej li-Amt; Censor ved Statens Politiskole.

Adresse: Fredericiav. 80, Vejle.

SCHMIDT Otto Oberst, K'.DM-, HTH. p.p.; f. 15. Marts 1883 i Nyborg; Sun af Førstelærer S Schmidt (død 1917) og Hustru Nikoline f. Jacobsen (død 1929); gift (1. Juli 1910) m. Johanne S., f. 11. Aug. 1888 paa Frdbg., Datter af Fabrikant I G Lind (død 1936) ok Hustru Michala f. Friis (død 1922).

Premierløjtnant 1903; Officersskolen-ældste Klasses Artilleriafdeling 1905-08: til Tjeneste i Krigsministeriets 3. Kon­tor 1915-17; Kaptajn 1918; Skoleofficer ved Officersskolen 1928-30; gjort Tjene­ste i den svenske Hær 1929; Oberstløjt­nant og Chef for 3 Artilleriafdeling 1930: Oberst, til Raadighed for 3. Felt­artilleriregiment 1935; Chef for samme og Garnisonskornmandant i Aarhus 1936; Afsked 1943. Udenl. Orden : S.Sv.31. Adresse: Frdbg. Allé 54, Kbhvn. V. SCHMIDT Poul Direktør, Civilingeniør; f. 24. Juli 1891 i Helsingør; Søn af Over­lærer C F A Schmidt (død 1894) og Hustru f. Hansen; gift (19. Febr. 1914) m. Gudrun Kristine Else S., f. 9. Pec. 1892 i Kbhvn., Datter af Overbaneme-ster, Arkitekt O Gammelgaard og Hu­stru f. Boysen.

Cand. polyt. 1914; ansat hos N. V. Handelsverecniging „Amsterdam" i Am­sterdam 1914-35. Kemiker, Fabrikations-chef, Plantageleder, Administrator og fra 1927 Hovedadministrator ved dette Firmas Fabrikker paa Java og Suma-

1223_________________________

;ra;   Direktør  for   Akts.   Korsør   Glas-

ærk. Dansk  Vinduesglasværk  1935.

Næstformand for Schoolvereeniging Simeloengoen i Pematang Siantar, Su-matra 1925-32.

Adresse: Skovvej 70, Korsør.

SCHMIDT Rudolph Grosserer, K'.DM P.p.; f. 21. Juni 1886 i Nykøbing F.; Søn af Instrumentmager Christian Schmidt (død 1914) og Hustru Ane Mar­grethe f. Mortensen (død 1890); gift 15. Juni 1914) m. Ellen Margrethe S., f. 6. Febr. 1889 i Kbhvn., Datter af Grosserer Hans Pingel (død 1940) og Hustru Marie f. Ramlau (død 1917).

Præliminæreks. 1902; Den fuldstæn­dige Afgangsprøve fra Købmandsskolen 1904; i Lære hos C Tli. Rom & Co. :902-06; Uddannelse i Udlandet 1907-12; Rejsende i Firmaet Bang & Pingel 1912-15; grundlagde egen Forretning 1915; Grossererborgerskab s. A.; Inde­haver af Firmaerne Rudolph Schmidt og Bang & Pingel.

Medlem af Grosserer-Societetetg Ko­mité 193348, Næstformand 1934, Formand 1941-48; Medlem af Sø- og Handelsret­ten 1934 og af Kbhvns Havnebestyrelse 1937; Formand for Den danske Han­delsstands Fællesrepræsentation 1941-48; Medlem af Bestyrelsen for Otto Møn­steds Fond 1941-48, af Bestyrelsen for Det Rønnenkampske Pengefideikommis og af Vareforsyningsraadet 1941-48; For­mand for Den almindelige Bedømmelses-og Voldgifts-Ret paa Kbhvns Børs 1940, for Tietgen-Fondet 1941-48 og for De! internationale Handelskammers danske nationale Komité 1941; Vicepræsident i Det Internationale Handelskammer 1945; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det Danske Luftfartselskab, for Akts. Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1942, for Forsikrings-Akts. Danske Llpyd 1946, for Akts. Det forenede Dampskibs­selskab 1949 og for Kraks Legat 1949; Medlem af Repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1944; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Akts. Otto Møn­sted 1947; Præsident for det Nordiske llandelsmøde i Kbhvn. 1946.

Præsident for Kbhvns Roklub; For mand for Foreningen Nordisk Rofoi bunds Venner.

Udenl.  Ordener:  Fi.L.21.;  S.V.2'.

Adresse: Amaliev. 12, Kbhvn. V. SCHMIDT Ulf Oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 12. Jan. 1897 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Fodfolket Johan Schmidt (død 1899) og Hustru Ingeborg f. Høy-nip (død 1928); gift (11. Sept. 1928) m. Ellen S., f. 28. Dec. 1905 i 0-Egesborg, Datter af Præstegaardsbestyrer Hans Jensen (død 1934) og Hustru Olga f. Petersen (død 1940).

Student  (Roskilde)  1915;  Premierløjt-

_________________Schm

nant 1919; gennemgaaet Hærens Offi­cersskoles vaabentekniske Kursus 1926; tjenstgørende ved Hærens Rustkammer 1927-30 ok ved Generalfelttøjmesterkvar-teret 1930-36; Kaptajn 1934; Chef for Jydske Arsenal fra 1936; Vaabeninge-niør 1937; Oberstløjtnant i Hærens tek­niske Korps 1945; Medlem af Dansk Ingeniørforening.

Adresse: Jydske Arsenal, Hjørring.

SCHMIDT Viggo Rotwitt Overlæge, Dr. med.: f. 8. Dec. 1888 paa Eskemose-gaard ved Birkered; Søn af Proprietær C E Rotwitt Schmidt (død 1946) og Hustru Francisca f. Nielsen (død 1933); gift (20. Juni 1914) m. Lolly S., f. i Kbhvn., Datter af Stabslæge Carl Fri-derichsen (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ady f. Pallisen (død 1944).

Student (Birkerød) 1906; med. Eks. 1913; Assistent ved Rigshospitalets Øro-Halsafdeling 1918-21. ved den tilsvarende Klinik j>aa Kommunehospitalet 1921-27; Dr. med. (Blodundersøgelser ved Hals­infektioner) 1924; deltog i Konkurren­cen om Professoratet i Otolaryngologi ved Kbhvns Universitet 1927; Chef for Øre- og Halsafdelingen paa Frederiks­berg Hospital 1933-36; Overlæge ved Øre- og Halsafdelingen paa Kbhvns Amts Sygehus i Gentofte 1936; prak­tiseret som Øre- og Halsspecialist fra 1921.

Formand i Dansk oto-laryngologisk Selskab 1931-33; korresponderende Med­lem af Berliner oto-laryngologische Ge-sellschaft 1927; Æresmedlem af oto-laryngologisk Selskab i Madrid 1932.

Adresse;  Strandv.   392,  Vedbæk.

Sommerbolig : Rørvig.

SCHMIDT William f h. Amtsforvalter, fi.: f. 19. Okt. 1871 i Sæby, Holbæk Amt; Søn af Købmand W A Schmidit (d«d Ifi78) og Hustru Henriette i'. Meyer; gift (5. Juni 1897) m. Hilda Frede­rikke S., f. 4. Nov. 1877 i Slagelse, Datter af Rebslager C E Morbech (død 1905) og Hustru Kirstine f. Kri­stensen.

Præliminæreks. 1887: Kontorist paa Slagelse Amtstue 1888: Sekondløjtnant i Feltartilleriet 1893; Fuldmægtig 1901; Amtsforvalter i Assens 1926-41.

Forligskommissær i Slagelse og Ant­vorskov Birk 1910-26; Medlem af Be­styrelsen for Selskabet De danske For­svarsbrødre i Slagelse 1910-26, For­mand 1920-26, Æresgæst i Selskabet Do danske Vaabenbrødre; Medlem af Be­styrelsen for Slagelse Hjælpeforening 1912-26.

Adresse .- Kastaniev. 4. Slagelse.

SCHMIDT-PHISELDECK     K     Bibliote­kar; f. 25. Aug. 1894 i Snodstrup; Sun af Sognepræst Valdemar Schmidt-Phisel-

Schm

1224

deck (død 1905) og Hustru Dagmar f. Andersen (død 1937); gift (30. Juni 1921) m. Ulla S-P., 1. Z. Marts t Aar­hus, Datter af Læge K O Bayer (død 1928) og Hustru Rigmor f. Dan.

Student (Odense) 1911; cand. theol. 1917; ansat i Overformynderiet 1917-18; Vikar ved Statsbiblioteket i Aarhus 1919, Underbibliotekar (Bibliotekar II) smstds. 1921-37; Bibliotekar II ved Det kgl. Bibliotek 1940; Bibliotekar I 1943; titulær Overbibliotekar 1946; Leder af Danmarks Institut for Udveksling af videnskabelige Publikationer.

Bibliothécaire délégué ved Bibi. Stc. Geneviéve i Paris 1937-40; udsendt til England og Amerika og Delegeret ved Konferencen om UNESCO i London 1945.

Lærer i Hebræisk ved Aarhus Univer­sitet 1928-37; aktiv Deltager i Musikkori-gressen i Wien 1927 og i X. interna­tionale Filosofikongres i Amsterdam 1948; Sekretær for Humanistisk Samfund i Aarhus 1933-37; Medlem af Akademi-ska Koren i Gøteborg 1936, af den internationale Jury ved Udstillingen i Paris 1937, af Books and Periodicals Commision i London 1945, af Ekspert-Komiteen for international Udveksling af Publikationer (Vicepræsident), Paris 1948, af Forretningsudvalget i Komitéen for kulturelt Hjælpearbejde i Tyskland 1948 og af Patronagekomiteen for den nordiske Afd. ved Bibliotheque Saintf-Geneviéve, Paris 1949.

Litterære Arbejder: Biblioteker og Bibliotekarer Hil (1924-38); Musikali-enkataloglsiernng (1926); Katalogen Dansk Musik (1929-32); Eduard Meyer og de historiske Problemer (1929); Svensk Historietænkning (1932); Niels Tresehows Historiefilosofi (1933); Sprog­lige Noter til den hebræiske Genefis (1936); Lær mig at læse (1942); Nornos (1944); Medarbejder ved Holland-Dan­mark (1945) m. m.; Redaktør af Da-nia polyglotta.

Udt-nl. Orden :  BL.4.

Adresse:   Kastelsv.   28,   Kbhvn.   Ø.

SCHMIEGELOW Arne Skibsreder; f. 24.

Juli 1894  i Kbhvn.; Søn af Direktør  i

Østaaiatisk   Kompagni   Chr.   Schmdege-

low  (se denne); ugift.

Student 1913: uddannet i Rederivirk-somheder li Tyskland, England og Frankrig; indtraadt« i Dampskibssel­skabet Torm 1917, Prokurist 1921 os Reder for samme Selskab fra 1922.

Medlem af Bestyrelsen for De Baltiske Assurandører fra 1922.

Adresse: Arnsborg pr. Svejbæk St., Jylland og Kontor • Holm. Kan. 42, Kbhvn. K.

SCHMIEGELOW    Chr. Direktør, K'. DM., D.r.K.H.p.p.; t. 4. Sept. 1859 i Rønne; Sen af Apoteker Fritz Schmie-

gelow (død 1862) og Hustru Johanne f. Arboe (død 1865); gift 1. Gang m. Thy­ra Ingeborg S. (død 1905); 2. Gang (24. Maj 1911) m. Skuespillerinde Olga S. (død 1944), Døtre af Grosserer F Meyer (død 1887) og Hustru Maria f. Benedictsen (død 1874).

Til Søs 1874; Styrmandseksamen; Medstifter af Dampskibsselskabet Torm 1889, Skibsfører i dette Ml 1898; i Øst­asiatisk Kompagni 1898, Direktør i det. te Selskab 1909-36.

Medlem af Bestyrelsen for Damp­skibsselskabet Torm fra 1898, Formand fra 1908; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Aktieselskab 1912-42 og af Bestyrelsesraadet for Akts. Det Øst­asiatiske Kompagni fra 1927.

Udenl. Ordener: Po.P.R.2. ;R.St.Stan.3.

Adresse: Stavangerg. 6, Kbhvn. Ø.

SCHM1T Inger Gautier Frue; t. 25. Okt. 1877 i Kanders; Datter af kgl. Dyr­læge Didier Gautier (død 1913, se Krak^ Blaa Bog 1913) og Hustru Jullie f. Langballe (død 1934); gift (7. April 1914) m. Politimester William Schrrot (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1941), Søn af Skibsreder N P Schmit og Hu­stru 1. Nielsen.

Gennemgaaet det kgl. Musikkonser­vatorium 1897-99; videre Uddannelse i Berlin 1903-04; Bestyrerinde og Sekre­tær ved Magdalenehjemmet 1907-12; socialt Studieophold i London 1911; Medlem af Menighedsraadet i Trane­bjerg og af Bestyrelsen for Venstrefor­eningen smstds. 1916-20; Formand for Tdlsynsraadet for Opdragelseshjemmene Holstednsminde og Skoygaarden til 1947; Formand for Mødrehjemmet i Valby; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Kirkr i Udlandet, for Børnehjemmet Dan­mark, for Hindiholm Hajskole, for Hjæl­pen til den evangeliske Kirke d Europa og for Kirkeligt Verdensforbund til 1948; Medlem af Børneværnet og Formand fov Sorø Amts Børneværnsforening til 1936; Medlem af Landsuævnet for Børnefor­sorg fra 1936.

Medlem af Landstinget (Venstre) 1918-29, af Folketinget 1929-45 og fra 1947; 2. Næstformand i Folketinget 194W5; Medlem af Det kirkelige Udvalg 1928-40, af Svaagerskabskommissionen 1932-36 og af Forretningsudvalget for Dansk Lurtt-værnsforening; Landsformand for Dan­ske Kvinders Beredskab fra 1946; Med­lem af Udvalget vedr. Organisation af et civilt Værn for Befolkningen i Til­fælde af Krig.

Adresse:   Strandhuset,   Gilleleje   og Gothersg. 151,  Kbhvn.   K.

SCHMIT-JENSEN     H    O    Afdelingsfor­stander,   R.p.p.;   f.   10.   Aug.   1892  paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. med.  &

med. vetr. O O Jensen (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Marie f. Schmit (død 1917); gift (22. Okt. 1916) m. Ida S-J., i. 13. Aug. 1888 i Kt>hvn., Datter aJ Overretssagfører Ni­kolaj Hallager (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Dorthea f. Eng-berg (død 1945).

Student ( Metropolitanskolen) 1910; Veterinæreks. 1915; derefter Assistent­plads i Faaborg og Værnepligt ved Hærens Dyrlægekorps; ekstraordinær Assistent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Serumlaboratorium 1917, fast videnskabelig Assistent 1919, For­søgsleder 1923; s. A. tildelt Prisen for Besvarelse af dm af Videnskabernes Sel­skab for 1921 stillede Prisopgave for det Classenske Legat; udarbejdede 1925-27 s. m. Arkitekt J V Lund (Vordingborg) Planer for Opførelsen af Mund- og Klo-vesyge-Forsøgsstaitionen paa Øen Lind­holm, fuag. Forstander for samme For­søgsstation 1926-35; Afdelingsforstander ved Stat-ens veterinære Serumlaborato­rium 1945. CensorsuppIeaM i Mikrobio­logi ved Den kgl. Veterinær- og Landbo­højskole 1944-47, Censor fra 1947; biolo­gisk Konsulen/t for Akts. Gea, Kbhvn., fra 1934.

Mediudgivej ajf Maanedsskrift for Dyr­læger 1984-43; har (s. m. M Christiansen) udgivet C O Jensen : Selected Papers I (1948); se iøvrigt Den danske Dyrlæge­stand (1945),

Udenl.   Orden:   N.St.0.31.

Adresse: Ordrupv. 38, Charlottenlunrt

SCHMITH L R Skibsreder, R.; f. 22. Jan. 1875 i Randers; Søn af Jernstøber P A Schmith (død 1881) og Hustru f. Fich (død 1924); gift (2. Dec. 1912) m. Carla Valborg S., f. 24. Juli 1883 i Aalborg, død 1938, Datter af Tandlæge Balduin Gran (død 1906) og Hustru Anina i. Marcussen (død 1904).

Til Søs : Styrmaiids- og Skibsførereks. (Bogø): Fører af forskellige Skibe 1903-15; Stifter af og Forretningsfører for Dampskibsselskabet Pacific til 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Damp­skibs-selskabet Pacific og for De pri­vate Assurandører.

Adresse : Brodersens Allé 16, Hellerup.

SCHNACK Kr. Proprietær, R.; f.21.Febr. 1875 paa Klarupgaard ved Ringsted; Søn af Gaard- og Mejeriejer Claus Schnack (død 1923) og Hustru f. Lar­sen (død 1912); gift (15. Sept. 1905) m. Laura S., f. 5. Aug. 1876 i Havbyrd, Datter af Gaardejer Peter Jensen (død 1929) og Hust,ru f. Petersen (død 1860).

Elev paa Dalum Landbrugsskole og paa Askov udvidede Højskole; Land­brugskandidat 1902; beskæftiget ved Land- og Mejeribrug paa Fødegaarden til 1905; Ejer af Klostergaard 1905-40.

__________________Schn

Formand for Allerslev (nu Lejre) An­delsmejeri 1911-40; Sogneraadsmedlem 1913-17 og 1925-29, Formand i 3 Aar; For­mand for Kbhvns Amts Mejeriforening 1916-40; Censor i Mejerivæsen og anden Landbrugsindustri samt Landbrugsgeo-graf i paa Landbohej skolen fra 1917; Menighedsraadsmedlem 1918-31; For­mand for Kbhvns Amts Mælkebedøm-melsesforening 1922-40, for de østlige Øers Mejeriforening 1927-40 og for De danske Mejeriforeningera Statistikud­valg; Medlem af De danske Mejeri-forendngers Fællesorganisations Besty­relse 1926-40 og Statistikudvalg 1926-40; Medlem af Andelsudvalget 1929-41, af Mejeriernes Propagandaudvalg 1932, af Landsudvalget til Fremme af Husdyr­tuberkulosens Bekæmpelse 1935, af Smørnoteringsudvalget 1938-42 og af Standarddseringsudvalget for Tilbehør til Mælkerørsledninger. Tidligere For­mand for Lejrekredsens radikale Ven-streforening.

Adresse: Ankerbo, Roskilde.

SCHNAKENBURG Otto Direktør, Civil­ingeniør ; f. 29. Nov. 1890 i Odense; Søn af Teglværksejer L E Sohnakenburg (død 1936) og Hustru Caroline f. Bondo (død 1924); gift (7. Jan. 1921) m. Sara S., f. 2. Febr. 1894, Datter af Apoteker F Madsen (død 1929) og Hustru Sophie f. Holbech (død 1900).

Cand. polyt. 1915; ansat hos Akts. Burmeister & Wain s.A.; Qveringeniør 1933; Driftsbestyrer 1938; Underdirektør 1939. Direktør for Akts. Holeby Die­selmotorfabrik og Fabriken Guldborg 1943.

Adresse: S-Boulevard 20, Maribo.

Sommerbolig: Strandv., Tisvildeleje.

SCHNEEKLOTH Hans Politimester; f. 28. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Sogne­præst G Ad. Schneekloth (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Julie f. Brøndum (død 1928); gift (17. Okt. 1916) m. Louise S., f. 31. Okt. i Kbhvn,, Datter af Direktør F A H Petersen og Hustru Louise f. Dorch.

Student (Schneekloths Skole) 1909; cand. jur. 1915; Byfogedfuldmægtig i Horsens 1916; Sekretær i Statspolitiet 1918; Amtsf uldmægtig i Ringkøbing 1922; Sekretær i Kronprins Frederiks Fond; Politimester i Lemvig 1939, i Svendborg 1945.

Medlem af Hovedbestyrelsen for For­eningen Den personlige Friheds Værn og af Vejkrydsudvalget for Svendborg Amt.

Adresse: Svendborg.

SDHNEIDER Andreas Professor,R.DM.; f. 10. April 1886 i Kbhvn.; Søn af Veksel­mægler, Bankbestyrer G Schneider (død 1937) og Hustru f. Oollstrop (død 1937); gift (15. Febr. 1919) m. Ingrid S., f.

Schn

1226

24. Ang. 1888 i Kbhvn., Datter af Gros­serer F A Salomon (død 1917) ogr Hu­stru f. Larsen (død 1948).

Student (Slomanns Skole) 1905; cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1910; Land-inspektøreks. 1917; Afgangseks. fra Of­ficerskolens geodætiske Kursus 1926; Assistent i Landmaaling og Nivellering ved Polyteknisk Læreanstalt 1910-29; Stategeodæt og Afdelingschef i Geodæ­tisk Institut 1929; Professor i Land­maaling og Nivellering ved Den poly­tekniske Læreanstalt, Danmarks tek­niske Højskole 1935; Prorektor for Høj­skolen 1941-44.

Censor i Landmaaling ved Landbohøj­skolen; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber; Formand for Søllerød Sogneraad 1943 og for Søllerød Skolekommission 1943-46.

Litterære Arbejder: Lærebøger i Landmaaling; Afhandlinger i Fagtids­skrifter.

Adresse: Margrethev. 23, Holte.

SCHNOHR Edgar Overlæge, Dr med., M. T. Fi. p. p.; f. 15. Aug. 1900 i Oden­se: Søn af Købmand Eduard Schnohr (død 1947) og Hustru Kirstine f. Jør­gensen (død 1935); gift (11. Aug. 1940) m. Lisa S., f. 6. Maj i Åbo, Finland, Datter af Søkaptajn Walter Jansén og Hustru Thyra f. Vikstrom.

Student (Odense) '1919; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Provinshospitaler 1927-30; Kandidat ved forskellige kbhvnske Hospitaler 1930-32; Assistent ved .Rigs­hospitalets Røntgenafd. 1932, ved Kom­munehospitalets Øreafd. 1933, ved Rigs­hospitalets kirurgiske Poliklinik s.A. og tillige ved sammes gynækologiske Poli­klinik og Konsultation for Svangre 1934; Dr.nied. 1934; 2. Reservekirurg ved Sund­by Hospital 1935; 1. Reservekirnrg ved Skt. Josephs Hospital 1937, ved Aalborg Amtssygehus 1938; under Krigen i Fin­land 1939-40 Chef for Krigslazareth un­der Dansk Røde Kors; 2. Reservelæge ved Rigshospitalets gynækologiske Afd. og Fødeafd. A 1940: 1. Reservelæge op Underaccoucheur ved sammes Fødeafd. B 1941; Klinikchef ved Sundby Hospi­tals kirurgiske Poliklinik 1943; Overlæ­ge smstds 1948; Specialistanerkendelse i Kirurgi og kirurgiske Kvindesygdom­me 1939, i kirurgiske Urinvejssygdomme 1941, i Kvindesygdomme 1941 og i Fød­selshjælp 1943; flere Studierejser i Eu­ropa i Tiden 1927-48 samt i U.S.A. i 1937. Litterære Arbejder: A Study on the Cause of Death in High Intestinal Ob­struction (Disputats, 1934); Kvindens Bog (1946); Thorkild Hovsing (1948) samt kliniske og eksperimentelle Af­handlinger i den danske og udenlandske Fagpresse, bl.a. vedrørendeTarmperistal-tik, om Salt- og Vædskeskiftet, om Pro-

tamininsulin i Kirurgien og om Mandel­syrens Anvendelse i Urologien.

Udenl. Ordener : Fi.Fr.4.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse : 0-Søgade 10, Kbhvn. K.

SCHOCH Aage Direktør; f. 24. Jan. 1898 i Horsens; Søn af Isenkræmmer Rudolph Schoch (død 1916) og Hustru Anna Andrea f. Møller; gift (6. Juni 1924) m. Harriet S., f. 17. Juli 1900 i Horsens, Datter af Købmand Carl Møl­ler (død 1943) og Hustru Valborg f. Buchwald (død 1945).

Student (Horsens) 1917; cand. polit. 1923; Redaktionssekretær ved The Bai-tic Scandinavian Tråde Review 1923-25; udenrigspolitisk Medarbejder veil Jyllandsposten 1926-34; Redaktionssek­retær ved Berlingske Tidende i 1934; Chefredaktør for Nationaltidende 1934, afskediget efter tysk Krav 1942; Med­stifter af og Medlem af Danmarks Frihedsraad under den tyske Besættel­se; arresteret af Gestapo 2. Sept. 1944-21. Marts 1945; Chefredaktør ved Ber­lingske Tidende og Berlingske Aften­avis 1945-46; Direktør for Dansk Rødt' NKors 1949.

Formand tor Præsidiet for Friheds-museet 1946. for Landsforeningen af Be­sættelsestidens politiske Fanger 1947 o? for Landsorganisationen Frit Danmark 1948.

Udenl. Ordener- F.Æ.L.5.; N.O.N.5: Stb.B.E.5.

Adresse: Hardangerg. Z, Kbhvn. Ø.

SCHOLTEN Julie von fh. Hofdame; f. 29. Juni 1878; Datter af Kammerherre. Hofjægermester, Ritmester, Baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Sophie Magdalene f. Baronesse Berner-Sohilden-Holsten (død 1928); gift (11. Dec. 1930) m. Ud skrivningsctief, Ritmester Peter v. Scholten (død 1947, se Kraks Blaa Bop 1947) Sen af Godsejer Peter v. Scholten (ded 1900) og Hustru Alvilda f. Thisted (død 1882).

Overordentlig  Hofstiftsdame  i  Vallø; Hofdame hos H. M. Dronningen 1912-30. Medlem   af   Venstres   Vælgerforening for Skjellerup-EIlinge.

Adresse : Biskopstorp pr. Ullerslev.

SCHOU Charles l Arkitekt, R.; f. 30. Okt. 1884 i Charlottenlund; Søn af Ma­lermester I T Schou (død 1919) og Hu­stru Christiane f. Lund (død 1931); gift 1. Gang m. Ella S., f. Erichsen; 2. Gang m. Sangerinden Etelka S., f. Barkany-Moritzoiv.

Uddannet paa Teknisk Skole og Kunstakademiet; senere studeret i Tyskland og England; kom tidligt ind paa Bybygndngsstudiet, saavel det sy­stematiske som historiske med dertil knyttede sociologiske Studier.

1227

Scho

Har udarbejdet Byplaner og Byplan-forslag, bl. a. for Aalborg (1912), Vi­gerslev Haveforstad (1915-18), Bane-gaardsterrænet i Kbhvn. (1915-18), Bi­spebjerg Villakvarter med Grundtvigs-kirkens Placering (1916-18), Forslag til Storkhhvns Decentralisation m.m. (1920 -23), Projekt til Tunnel gennem Fre­deriksberg Bakke- (1921 og 1942); By­plan til Nykøbing F. (1920), til Mom-mark (1922), til Struer (1923) o. s. fr.; Konsulent for Stadsingeniøren i Kbhvn. i Byplanlægning 1918-24; medvirket i Kommissioner vedr. Byplanspørgsmasl i forskellige Byer og øvet Byplanvirk-somihed i Sverige og Norge; udarbejdet Planen til Naturfredning af Egnen om­kring Esrum Sø 1943-45.

Har øret Arkitektvirksomhed ved Opførelsen af en Række Boligbebyg­gelser, Landhuse og Alderdomshjem, Fabrikker og Forretningshuse; har modtaget Præmieringer for gode og smukke Bygninger, første Gang i 1914 og senest i 1934 for Parkbebyggelsen „Lille Tuborg" ved Strandvejen og i 1936 af Gjentofte Kommune for Park­bebyggelsen „Høeghs Minde" ved Bernstorffsvej; fik i 1927 det Stolten-bergske Legat.

Medlem af Den fri Architektforening 1909-18; Medstifter af Dansk Byplan-laboratorium i 1921 og Medlem af dets Repræsentantskab; Medlem af Akade­miet, af Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum og af Bestyrelsen for For­eningen til Hovedstadens Forskønnelse.

Litterære Arbejder: Om Bybygnings­kunst (1923 og 1925); Afhandlinger i danske ok udenlandske Tidsskrifter.

Adresse:  Sveasv.  5 A,  Kbhvn. V.

SCHOU   Erik Bankdirektør; t 11. Jan. 1897 i Kbhvn.; Søn af, Rigsdagsbetjent Peter Sohon og Hustru Marie f. Han­sen; gift (1. Sept. 1920) m. Minna S., f. 10. Jan. 1893. død 1935, Datter af Hans Rømer Olivarius (død 1899) og Hustru Anna f. de Neergaard (død 1934).

Ansat i Kbhvns Handelsbank 1914, i Revdsionsbanken 1915: Fuldmægtig i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbanik 1919. Direktionssekretær smstds 1922, Likvidator i denne Bank 1930-33; Direk­tør i Lollands Handels- og Landbrugs-bank, Nakskov 1934, i Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbaak, Nykøbing F. fra 1935.

Medlem af Tilsynsraadet for Østifter­nes Hypotekforening fra 1935 og af Re­præsentantskabet for Pensions- og Liv-rente-Institutet af 1919, Akts. fra 1935; Formand i Bestyrelsen for Th. Øster-

gaurds   EM.,   Akts..   Nykøbing  F.   fra 1947.

Adresse: Sjællandsg. 2, Nykøbing F.

Sommerbolig: Marielyst pr. Vægger-løse.

SCHOU H l Overlæge, Dr. med., R.DM.; f. 20. Aug. 1886 i Mullerup; Søn af Di­rektør H H Schou (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Anna *. Krogh (ded 1944); gift (12. Okt. 1915) m. Margrethe S., f. 21. Sept. 1887 i Lyngby, Datter af Læge Johannes Bro-dersen (død 1911) og Hustru f. Heikel (død 1921).

Studerede Polyteknik 1905-06; Stu­dent (privat dimittere!) 1906; med. Eks. 1913; Assistent ved Rigshospitalets Nervepoliklinik og Kommunehospitalets 6. Afd. 1916-18; Afddelingslii-ge paa Skt. Hans Hospital 1919-22; Dr. med. (Stu­dier over den tidlige syfilitiske Me­ningitis) (1922); Overlæge ved Nerve-Sindssygehospitalet Filadelfia fra 1922.

Medlem af Kolonien Filadelfias Be­styrelse fra 1922; Formand i Kristelig Lægeforening 1929-47; Medlem af Øster-landsmissionens H.lemlandsudvalg fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen Broen fra 1927; Formand for Neurologisk Selskab 1928-31; Medlem af Bestyrelsen for nordisk neurologisk For­ening fra 1929; Medlem af det af Social­ministeriet nedsatte Udvalg vedrørende Epileptikerforsorg 1930, af det af In­denrigsministeriet nedsatte Udvalg vedr. Sindssygeforsorg 1936, af Lokal­bestyrelser for foreningen Norden og Danmarks Naturtredningsforendng; For­mand for Nordisk Epilepsiforendng 1932 og for Dansk Psykiatrisk Forening 1935-38; Medlem aif Bestyrelsen for Lands­foreningen for Mentalhygiejne 1939; Sekretær i Ligue international contre l'Epilepsie.

Har udgivet: Religiøsitet og sygelige Sindstilstande (1924); Folkesanatorier for nervøse (1928); Sjælelige Konflikter (1931); Følelsernes Fysiologi (1936); Den manio-depressive Psykoses Fysio­logi (1944); Artikler i inden- og uden­landske Fagblade.

Adresse : Dianalund.

SCHOU   Holger Højriis Direktør- f. 4 Marts 1903 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant Lauritz Schou (død 1938, æ Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru, Kristiane f. Høi-riis; gift (12. Nov. 1926) m. Billedhug-gerinden Helen S., f. 19. April, Datter af Vekselerer I M Rée (død 1948, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Dag­mar f. Albeck.

Ansat i C Schoua Fabriker Akts. 1918, Prokurist 1926, Direktør 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Det dan­ske Kunstindustrimnseum.

Formand for Bestyrelsen for Fabrikken

Scho_____________________

llka Akts.-. Formand for Bestyrelsen og Medlem at Direktionen for Akts. Tatol og Akts. Fabriken Plastica; Medlem af Bestyrelsen or Direktionen for C Schous Fabriker Akts., Akts. Fabriken Ira, Akts. Rafa, Akts. Schou Kavnholm, Akts. Ravnholm kemiske Renserier, Akts. Ravnholm Strømpefabrik, Ravn-holm Emaljeværk, Akts.

Adresse : Villa Højstrup, Strandv. 257, Charlottenlund.

SCHOU Julius Peter Vicedirektør, caml. jur.; f. 16. Sept. 1911 i Struer; Søn af Hotelejer, Bankdirektør Peter Schou (død 1923) og Hustru Hertha f. Plan-tener; gift (27. Dec. 1935) m. Lilly S., f. 8. Aug. 1909 i Oslo, Datter at Gros­serer Oswald Parr (død 1932) og Hu­stru Clara f. Hansen.

Student (Lyngby Statsskole), 1929; cand. jur. 1935; fung. Sekretær i Fi­nansministeriets 2. Hovedrevisorat 1935-36; fung. Sekretær ved Københavns Politi 1936, kst. Politibetjent 1937, "Sek­retær 1938, Fuldmægtig 1939, Politi­kommissær 1941; tillige tjenstgørende som Adjudant hos Politidirektøren; kst. Vicepolitiinspektør i Kbhvns Or­denspoliti 1945-4S; tillige fung. Fuld­mægtig i Prisdirektoratet 1941-48; Vici--direktør i Akts. De Forenede Vagtsel­skaber 1948.

Delingsfører i Akademisk Skyttekorps 1935-37; Medlem af Landsledelsen for Politiets Modstandsbevægelse samt Le­der af det illegale Politi i Storkbh"

1944-45;  Næstformand  i  Foreningen Politikommissærer   m.   fl.   i   Damn

1945-48;   Lærer   ojr   Censor   ved  Stat Politiskole fra 1946.

Udenl.  Orden:   N.St.O.31.

Adresse : Mariendalsv. 100, Kbhvn. F.

SCHOU   Jørgen Kommandørkaptajn, R. p.p.; f. 25. Nov. 1901 paa Frdbg.; Søn at Sparekassedirektør, Vicékonsul Knud Schou, Nykøbing F. (død 1941) og Hu­stru Clara Elisabeth f. Hansen (d«d 1901); gift (5. April 1935) m. Gerda S., t. 21. Okt. 1912 i Aarhus. Datter af Køb­mand Sjørup Jørgensen og Hustru In­ger f. Brandstrup.

Søløjtnant 11 1923; Søløjtnant I 1924; uden for Nr. og ansat i Rederiet A P Meller 1930-31; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogskaptajn. 1939; Leder af Evakue-ringssektionen i Aarhus Lniftbeskyttel-sesomraade 1944; Kommandørkaptajn 1947; Chef for Marinestabens Komman-ilosektion 1947-49.

Medlem af Søafficersforeningens Be­styrelse 1941-48.

Udenl. Ordener: B.Cr.m.2.; P.Æ.L.5.; N.O.N.5.

Adresse: Sundvænget 19, Hellerup.

_______________________1228

SCHOU Kai cand. theol., Redaktør; f. 7. Maj 1899 i Buddinge; Søn af Forstander J C Schou (død 1939) og Hustru 1. Han­sen (død 1911); gift (1. Okt. 1943) m. Mette S., f. 25. Maj 1920 i Kbhvn., Datter af Grosserer Henry Stausholm (død 1920) og Hustru Karen f. Hygom.

Student (Horsens) 1916; cand. theol. 1923; Medarbejder ved De Ferslewski-Blade s. A.; Redaktionssekretær ved Al­tenposten 1925. Redaktør 1928; Medar­bejder ved Ekstrabladet 1931, Redaktor 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Journalist­forbundet 1927-28 og for Den udenland­ske Presseforening 1937-38 og fra 1946. Formond 1938-46.

Adresse : Puggaardsg. 6, Kbhvn. V.

SCHOU Marius Høiriis Direktør, R.; f 10. Jan. 1902 i Kbhvn.; Sf»n af Fahrikam Lauritz Schou (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Kristiane f. Hni-riis; gift (22. April 1931) m. Marie Louise S., f. 23. Sept. 1910 i Kbhvn.. Datter af Dr. phil. H L Møller (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hu­stru Mariane f. Nleuwenhuis.

Student (Østre Borgerdydskole) 1920; cand. phil. 1921; Uddannelse i Akts. C Schou's Fabriker; Prokurist i dette Selskab 1925, Direktør 1929.

Medlem af Bestyrelsen og Direktionen for Akts. C Schou's Fabriker, Akts. Ta­tol, Akts. Fabriken Ira og Akts. Pla­stica ; Formand, for Bestyrelsen og Med­lem af Direktionen for Akts. Schou Ravnholm, Akts. Ravnholm kemiske Renserier, Akts. Ravnholm Strømpefa­brik, Akts. Ravnholm Emaljeværk og Akts. Rafa: Medlem af Bestyrelsen for Akts. Fabriken llka. Akts. Hotaco, Hol­bæk og Brancheforeningen for Parfume­ri- og Toiletartikler.

Adresse : Egenæs, Strandv. 194, Char­lottenlund.

SCHOU   Ole Direktør; f. 22. Juli 1898 i Kbhvn.; Søn af Kommandør C A

Schou (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Vithelmine (Willy) f. Hauch; gift (29. Sept. 1941) m. Ag­nete S., f. 17. Juli 1908 paa Frdbg., Datter af Læge Einer Fabricius-Bjerre (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Anna f. Østrup (død 1922).

Student (Østre Borgerdydskole) 1916; cand. polyt. 1923; Ingeniør i Texae Oil Co. 1923-24 og ved Dansk Soyakage-fabrik ! 924-27; Ingeniør ved Berlingske Tidende 1927; Driftsleder smstds 1929-36; indtraadte i Ledelsen af Virksom­hederne under Egmont H Petersens Fond 1936; Direktør smstds. 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1929-36, for Kemi­graf lauget 1930-36 og fra 1945, for Mødre-

hjælpen og for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn fra 1946. Adresse:   Ingersv.  5,   Charlottenlund.

SCHOU   Oluf Direktør; f. 23. Dec. 1885 i Nørre Sundby; Søn af Fabrikant Chri­stian Schou (død 1900) og Hustru Caja f. Bøggild (død 1928); gift (21. Maj 1912) m. Johanne S., f. 10. Dec. 1886 i Kbhvn., Datter af I F Schmaltz (død 1905) og Hustru f. Jensen (død 1941).

Ansat i Firmaet C Schou's Fabriker 1905; Direktør i Akts. C Schou's Fa­briker 1916.

Formand for Bestyrelsen og Medier*, af Direktionen i Akts. C Schou's Fabri­ker og Akts. Fabriken Ira; Medlem af Direktion og Bestyrelse i Akts. Tatol, Akts. Fabriken Plastica, Akts. Schou Kavnholm, Akts. Ravnholm Strømpefa brik, Akts. Ravnholm kemiske Rense­rier, Akts. Hafa og Akts. Ravnholm Kmaljev,Trk: Medlem af Bestyrelsen i Akts. Fabriken llka.

Adresse:   Vangehusv. 15, Kbhvn. Ø.

Sommer : Strandv. 280, Skodsborg.

SCHOU Poul Direktør, Civilingeniør; f. 13. Sept. 1891 i Kbhvn.; Søn af Maskin­mester Otto Schou (død 1932) og Hu­stru Emilie f. Madsen; gift (22. April 1921) m. Agnete S., f. 20. April 1899 i Vollerslev, Datter af Sognepræst Peter Jørgensen (d»d 1901) og Hustru Soplne f. Møller (død 1929).

Cand. polyt. (Maskiningeniør) 1914; ansat i Akts. De forenede Papirfabrik­ker fra 1914; Underdirektør 1937; tek­nisk Direktør s. A.

Adresse: Ellevadev. Jl, Charlottentar.d.

SCHOU Poul Sognepræst; f. 10. Juli 1898 i Vejle; Søn af Former Jens Schou (dod 1899) og Hustru Hansine Marie f. Lau-gesen; gift (20. Maj 1929) m. Karen Ingrid S., f. 31. Maj 1906 i Havrimmen, Datter af Købmand Frederik Langgaard (død 1946) og Hustru Valborg f. Iversen (død 1924).

Student (Vejle) 1917; cand.theol. 1924; Sekretær i Landsforbundet Frivilligt Drenge-Forbund 1924-33; Sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aalborg 1933.

Medlem af Programudvalget for Stats­radiofoniens Børne- og Ungdomstimer 1930-43; Formand for Aalborg Vor Frue Landsogns Skolekommission 1933; Nast-formand for Hovedbestyrelsen for Lands­forbundet Frivilligt Drenge-Forbund 1934 ; Medlem af Bestyrelsen for Almindeligt dansk Præstekonvent 1936-42, af den kri­stelige Ungdomsbevægelses Fællesraad 1940, af Frihedsraadets Lokalkomite for Aalborg 1944-46 og af Fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 1946; Formand for Stor-Aalborgs" Præstekon­vent 1946.

Har   udgivet:   Er  Religion  en   Pri-

__________________Scho

vatsag?  (1944); Giv Agt, Dansker (1945). Medarbejder ved Jyllands-Posten 1944.

Adresse : Kjellcrupsg. 24, Aalborg. SCHOU Sven Maler; (. 10. Juni 1877 paa Frdbg.; Søn af Konferensraad Philip Schou (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Clara f. liuch (død 1926; gift 1. GaiiR (1901) m.-Margrethe S., f. 23. Sept. 1873 paa Havnø, død 1922, Datter af Godsejer Jens Kjeldsen (død 1903) og Hustru Nanny f. Fribert (o>i må); 2. Gang (192i) m. Johanne S., f. 24. J uiii 1881. Datter af FartiKn-lier Frants Krebs (død 1937) og Hu­stru Cathrine I. Werner (død 1925).

Ejer at lluvnø 1905-27.

Adresse: Havnø Egholt pr. Hadsund.

SCHOU   Svend Aage Professor, Hospi­talsapoteker, Dr.phil., R.p.p.; f.22. Sept. 1896 i Kbhvn.; Søn af Redaktør Aage SBlver-Schou (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Theodora f. Nils-son (død 1937); gift (7. Juli 1922) m. Ellen S., f. 30. Nov. 1896, Datter af Snedkermester Albert Fjerdingstad (død 1938) og Hustru Mariane 1. Svendsen (død 18%).

Cand.pharm. 1918; Student 1920; cand. phil. 1921; Universitetets Guldmedalje (Kemi) 1923; Studieophold i Zurich 1925-26 og 1927-28; Ur. es sciences ved la Sorbonne i l'aris 1928; Assistent ved Farmaceutisk Læreanstalt 1919-28; Lek­tor i farmaci ved samme 1928, Do­cent 1932, Professor 1936; Hospitals-apoteker paa Rigshospitalet 1928; Dr. phil. Kbhvn. 1929.

Eksaminator ved Farmaceutisk Med-hjælpereks. 1929; Medlem af Bestyrel­sen for Universitetets Medicinsk-histo-riske Museum 1930; Medlem af Farma-kopékommissionea 1933 Formand for Kemisk Forening 1937-40 og for Dan­marks farmaceutiske Selskab 1940-44: Medlem af Statens Husholdningsraad 1939 og a.f Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; Medlem af Apoteker-lovkommissioneii af 1947 og af det nor­diske Farmakopénævn 1948.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Sel­skabs Guldmedalje 1947.

Har skrevet: Structure et activation des molécules des aldéhydes aliphatiques (Disputats): Lærebøger til Brug for larmaceuusKe Studerende samt kemi­ske og farmaceutiske Afhandlinger.

l.'denl.   Orden : S.N.3.

Adresse: Almev. 21, Hellerup.

SCHOU Thomas fh.Politikommissær.DM. B. j f. 26. Aug. 1871 i Bnslev ved Langaa; Søn af Handelsmand Hans Christensen (død 1911) og Hustru Wilhelmme f. Schou (død 1880); gift (4. Nov. 1899) m. Anna S., f. 14. Nov. 1877 i Glams-bjærg. Datter af Husmand Christian

Scho

1250

Jørgensen (død 1933) og Hustru Dor­thea f. Hansen (død 1927). '

Hyrdedreng og Landmand 1880-92; Militærtjeneste og paa Underofficers­skole 1892-94; paa Folkehøjskole 1894-96; ansat i Kbhvns Politi 1896; forflyttet til Opdagelsespolitiet 1900; Overbetjent 1911, Politikommissær 1938; Souschef i Opdagelsespolitiet 1916-41.

Adresse: J P E Hartmanns Allé 59, Kbhv.n. Valby.

SCHOU-PEDERSEN   Hans  Henrik   Af-

delingsingeniør, cand. polyt.; f. 28. Febr. 1908 i Ringe; Søn af Isenkræm­mer Hans Christensen Pedersen (død 1948) og Hustru Ingeborg f. Schou ; gift (7. Maj 1937) m. Elisabeth S., f. 10. Sept. 1910 i Kbhvn., Datter af Ma­skinmester Ingolf Steen og Hustru Ka­ren f. Petersen..

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. polyt. (Maskiningeniør) 1932; an­sat ved Marinen« Flyvevæsen s. A., ved Orlogsværltet 1934; Ingeniør i Søværnet 1937. Ingeniør II 1941, Ingendør I 1946, A(fdelin<gsingeniør 1947; undervist i Fly-vemaskinkonstrukt.ion paa Polyteknisk Læreanstalt (rå 1938, som Lektor 1941-47.

Adresse .- Ingolfs Allé 9, Kbhvn. S.

SCHOUBOE Helge S Fabrikant, Civil­ingeniør; f. l Dec. 1897 paa Frdbg. ; Son af Oberst O B Sohonboe (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Kilen f. Borre (død 1937).

Student (Henrik Madsens Skole) 1915 ; cand. polyt. (Fabriksing.) 1921 ; ansat ved Akts. Burmeister & Wains kemiske Laboratorium og Staalværk 1921-29, Direktør for Akts. W J Berg & Th. Marstrands Eftf. fra 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Boldklub 1925-29 og fra 1939, for Den konservative Vælgerforening, Frdbg 2. Kreds 1927-41 og for Frdbg. Kommunes Hjælpekasse 1929-33; Revisor i Den Suhrske Stiftelse fra 1933; Medlem af Dansk Lawn-Tennis Forbunds Besty­relse og Forretningsudvalg fra 1936, til­lige Sekretær fra 1949; Medlem af Kbhvns Idrætsparks Repræsentantskab.

Adresse : N Jespersens V. 17, Kbhvn.JF.

SCHOUBOE Henrik Maler, R.DM.p.p. f. 16. Juni 1876 i Ringsted; Søn af Boghandler Th. Schouboe (død 1916) ae Hustru Vilhelmine f. Jensen (død 1936) . gift (1. Juni 1908) m. Helene S., f. 19. Dec. 1877 i Kbhvn.. Datter af Grosserer Otto Just (død 1908) og Hustru Birgitte f. Knudsen (død 1909).

Elev af Kunstakademiet.

Medlem af Bestyrelsen for Oluf Hart-mann's Legat 1910-34; Medlem af Aka-demiraadet; Formand for Kunstnernes Jury 1926-34; Medlem af Kunstforenin­gens Bestyrelse 1931-34 og af Udstil-

lingskomitéen ved Charlottenborg 1931-34; Formand for Malende- Kunstneres Sammenslutning 1925-29; udstillet i Hel­singfors 1909 og 1928, desuden i Stock­holm, Bom og U. 8. A. Tildelt det Anckereke Legat 1937.

Malerier : Foraar ; April (Kunstmu­seet) ; Dryade; Najade; Narcissa; dan­ske Fjordlandskaber; Digtekunsten og Skuespilkunsten (i Statsradiofonibygnin­gen).

TJdenl.  Orden : Fi.H.R.3'.

Adresse : GI. Kongev. 136 A. Kbhvn. V.

Sommerbolig : Ypnasted pr.Østermarie.

SCHOUBYE   Niels Amtslæge, R.; f. li.

Okt.  1892 i Aalborg;  Søn  af Overlæge

Carl   Schoubye   (død   1943)   og  Hustru

Louise  Marie f. Ørsnes-  gift  (7. April

1936)  m.  Helle  S.,   f.  31.   Jan.  1903   i

Kbhvn.,  død 1937,  Datter af Professor,

Dr. phil. vah. Andersen  (se denne) og

Hustru   Kirstine   f.   Friderichsen   'død

1916).

Stadent (Aalborg) 1910; med. Eks. 1918; Embedslægeeks. 1923; Assistent ved Universitetets hygiejniske Institut 1923-26 ; Lægeassistent ved Kbhvns Sund­hedskommission 1927-30 ; Læge ved Sund hedsplejestationerne i Kbhvn. og i Hol­bæk og Vejle Amter 1929-31; Reserve­læge ved Dronning Louises Børnehospi-tal 1930-31; Specialistanerkendelse (Bør­nesygdomme); Amtslæge i Præstø Amt og Kredslæge i Næstved Lægekred> 1931.

Adresse : Næstved.

SCHOUGAARD   Mogens Gammeltoft Fabrikant; f. 14. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Chr. Gammeltoft Schou-gaard (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Sophie f. Gøth (død 1945); gift (4. Juni 1918) m. Ebba S., f. 10. Dec. i Kbhvn., Datter af Fabri kant C C Eiermann (død 1922) og Hi: etru Flora f. Petersen (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1907; i Handelslære i Horsens og Bradford ; derefter indtraadt i Firmaet Gammel­toft Schnjigaard og senere Medindeha­ver af dette Firma.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister; Næst formand  for Danske  Damekonfektions fabrikanters Forening. Adresse : Jens Kofods G. l, Kbhvn. K. Sommerbolig: Rungsted Kyst. SCHOUSBOE    Frits    Overlæge;     f.   21 April   1885   i   Lundby   paa   Taasinge; Søn   af Pastor Vilh.  C Schonsboe   (død 1919)   og   Hustru  Sofie  f.  Bayer   (død 1930); gift   (29. Juli 1916)  m.  Olga  S.. f. 1. Dec. 1893 i Frederikshavn,  Datter af   Købmand   I   P  Jensen   (død   1925) og   Hustru   Augusta   f.   Ruge.

Student    (Herlufsholm)    1903;    med. Eks.   1910;   Reservelæge . ved   Næstved

Sygehus 1911-12; Skibslæge i Ø. K. 1912; Kandidat ved kbhvnske Hospita­ler 1912-14; Reservelæge i Hæren 1913; Reservelæge ved Aalborg Kommune­hospital 1914-18; Overlæge ved Hobro Sygehus fra 1918; Specialistanerk. i Kirurgi.

Medlem af Hobro Sundhedskommis­sion fra 1918 og af Repræsentantskabet for Hobro Bank fra 1934.

TJdenl. Orden : Ne.r.K.H.

Adresse:  Hobro.

SCHOUSBOE  H J Læse, Dr. med., R. f. 4. Deo. 1869 paa Refsinggaard ved Kolding; Søn af Gaardejer G A Schous-boe (død 1916) og Hustru f. Høyer (død 1924); gift (11. Juli 1907) m. Inge S., f. 31. Maj 1884 i Svendborg, død 1932, Datter af Læge K H Jacobsen (død 1915) og Hustru Kirstine Marie f. Seith (død 11958 V

Stadent (Ribe) 1887; med. Eks. 1894; studerede Øresycdomme; nrakt. i Oden­se som Specialist i Øre-, Næse- og Hals­sygdomme fra 1900; Leder aif Odense St. JosephsHospitals oto-lar yngologiske Afd. fra 1901; Dr. med. (Om Bakterier i den normale Næsehule og Næsesekretets bak­teriedræbende Evne) 1901; Specialist-anerkendelse (Oto-laryngologi) 1918.

Formand for Pyens Stifts Lægekreds­forening 1905-11; Medlem af Den alm. danske Lægeforenings Hovedbestyrelse 1911-17. Repræsentant i samme 1919-il ok Medlem af sammes Overvoldgiftsret fra 1917, Formand 1932-35; Formand for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1924-25; Medlem af Dommerkomitéen ved Kon­kurrencen om Professoratet i Otolaryn-golopri ved Kbbvus Universitet 1927.

Adresse : Kronnrinsenag. 3, Odense.

SCHOUSBOE Jullus Provst, Dr. phil., E.; f. 30. Aug. 1886 i Gadbjærg; Søn af Sognepræst Peter Sølling Schousboe (død 1904) og Hustru Cathrine Christi­ne f. Omøe (død 1909); gift 1. Aug. 1913) m. cand. phil. Maren Margrethe S., f. 5. Juli 1885 i Stadil. Datter af Bankdirektør Jens Sivert Nielsen (død 1914) og Hustru Karen Marie f. Godt-f redsen (død 1910).

Student (Odense) 1905; Univ. Gnldmed. (Søren Kierkegaards Opfattelse af det ethiske) 1910: cand. theol. 1911; Sekre­tær i K.F.U.M., Odense 1911-13; Studie­rejse til Paris; Medhjælper hos Præsten ved Vridsløselille Straffeanstalt 1913; res. Kapellan ved Apostelkirken, Kbhvn. 1918; Sognepræst smstds 1919; Dr. phil. 1925; Provst for Kbhvns vestre Provsti 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Menigheds-børnehaverne 1922-27 og for Kbhvns Præetekonvent 1933-45 (Næstformand fra 1936).

Har  skrevet:   Om  Begrebet   Humor

hos gøren Kierkegaard (Disputats, 1925); Apostelkirken gennem 25 Aar (1926); en enkelt Afhandling i Theologisk Tids­skrift og Tidsskriftet „Kirken og Ti­den" samt Kroniker i Berlingske Tiden­de, Nationaltidende og Kristeligt Dag­blad foruden andre Bladartikler.

Adresse; Dannebrogsg. 3, Kbhvn. V.

SCHOW Carl Direktør; f. 22. April 1867 i Kbhvn.; Søn af Bogholder J Schow (død 1885) og Hustru Andrea f. Hansen (død 1904); gift (26. Marts 1893) m. Carla S., f. 5. Jan. 1874, død 1928, Dat­ter af Grosserer J Jubler (død 1888) og Hustru Agnes f. Petersen.

Assistent i Akts. Fase Kalkbrud 1886, Forretningsfører 1896, Underdirek­tør 1915, Direktør 1927-39, derefter Med-lem af Bestyrelsen; adm. Direktør i og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Mørtelværker 1910-44, Formand 1916-44; adm. Direktør i og Formand for Bestyrelsen for Akts. Farum Tegl­værker, Sten- og Gruskompagni 1917-44.

Medlem af Bestyrelsen for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893, 1914-38, af Bestyrelsen for Akts. Nørre Flødal Kridt & Kalkværk og af Bestyrelsen for Akts. Den ny Laanebank 1930.

Adresse :  Kristianiag.  6,  Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : „Birkehøj", Vedbæk.

SCHRADER H D Direktør, Generalkon­sul, R,,MT.Kha.: f. 3. Jan. 1889 i Vi­borg; Søn af Kaptajn i Fodfolket Axel Edv. Schrader (død 1935) og Hustru Dagmar f. Fangel (død 1944); gift (19. April 1913) m. Ella S., f. 1. Maj 1888 i Odessa, Datter af Korneksportør Ju­lius Neumann (død 1929) og Hustru Lo­uise f. Benoit (død 1921).

Studerede ved Polyteknisk Lærean­stalt; Driftsingeniør paa en Cementfa brik i Novorossisk, Rusland 1910-17; Di­rektør for Libau Oliefabriks Afd. i Rostow ved Don 1917-21; Driftsingeniør i Oelwerke Teutonia, Harburg 1921-23, for Aarhus Oliefabrik i Rusland, Tysk­land og Polen 1923-26; Direktør for Aarhus Oliefabriks Filial i Danzig 1926 -29; Direktør for Amada, Vereinigte Oel- und Margarinewerke Aktiengesell-schaft, Danzig 1929-45, Danziger Ht-ringshandels-Gesellschaft m. b. H., Dan­zig 1939-45, Fischindustriegesellgchaft, Gdynia 1939-45 og Danziger Seifenfabrik Grbr. Karpenkiel G. rn. b. H., Danzig 1941-45; dansk Konsul i Danzig fra 1937, Generalkonsul 1938-46; Kommitteret ved Viggo Østergaard, Akts., Aarhus, ved Solofabriken, Akts., ved Korsør Marga­rinefabrik, Akts. og ved Pakko-Tryk, Akts.

Adresse: Strandv. 4 H, Kbhvn. Ø.

SCH R AM   P  A  Grosserer, S.D-M.; f. 16. April 1881  i Roskilde; Søn  af Bankdi­rektør.   Købmand   H   P   Schram   (død

Schr_________________

1921) og Hustru f. Wilde (død 1914) gift (28. Febr. 1908) m. Ellen Meta S f. 20. Sept. 1882 i Kbhvn., Datter a Jens Rosborg og Hustru f. Casper.

Uddannet hos P A Schram & Søn Roskilde; fleraarigt Ophold i Tyskland iudtraadte i Firmaet Alfred Kirketen; & Schram 1901, Medindehaver fra 1907 Eneindehaver fra 1922.

Adresse: Holck Winterfeldts Allé 7, Hellerup.

SCHREIBER   Hans Peter ObcrsWe.it nant, R.DM.,HTH.p.p.; f. 6. Okt. 1891 Søn af Kaptajn P F V Schreiber og Hustru Andrea Petrea f. Hansen; gif (26. Maj 1919) m. Astrid Louise Chri stiane Gellerup S., f. 23. Sept. 1897 i Aarhus, Datter af Købmand Holger Larsen og Hustru Louise f. Andersen

Student (Sohneekloths Skole) 1909-Premierløjtnant 1912; Kaptajn 1925 Oberstløjtnant og Chef for 7. Artilleri af d. 1937, for 8. Artilleriafd. 1939; Af­sked 1949.

Udenl. Orden.: S.Sv.3'.

Adresse : Skovv. 4 B, Aarhus.

SCROEDER Erling Overlæge, Dr. med.; f. 22. Nov. 1907 paa Frdbg.; Søn af La-boratorieforstander, cand.pharm. Reidar Schroeder (død 1925) og Hustru Karen f. Andresen; gift (30. Sept. 1933) m. Grethe S., f. 8. Juni 1910 i Kbhvn., Datter af Stabslæge, Dr.med. Andrea? Stadfeldt (død 1924, se Kraks Blaa Bog-1924) og Hustru Marie f. Madsen.

Student (Schneekloths Skole) 1926; med. Eks. 1933; Dr.med. 1944: Kandi­dat paa Faaborg Sygehus 1933-34 og Re­servelæge smstds i 1935; Kandidat ved kbhvnske Hospitaler 1934-37; Assistent ved Kommunehospitalets Røntgenklinik 1937-38, ved Rigshospitalets kirurgiske Poliklinik 1939: Kandidat ved Rigs­hospitalets Fødeafd. B 1940; 2. Reserve-kirurg ved Kbhvns Amtssygehus i Gen­tofte 1940-42; 1. Reservekirurg smstds 1942-46; Kandidat og Reservelæge ved Rigshospitalets Fødeafd. B 1946-47; 1. Reservekirurg ved Sundby Hospital 1947-49; Specialistanerkendelse i Kirurei (1943), specielt i Urinorganernes ki­rurgiske Sygdomme (1949) og i Gynæ­kologi (1947); Overlæge ved Amtssyge­huset i Haderslev 1949.

Har  skrevet:    Kliniske   Studier  over Nyrefunktionen hos eennyrede med sær­ligt   Henblik  paa   Udviklingen  af   den kompensatoriske Nyrehypertrofi og Hy-perfunktiqn (Disputats, 1944) samt fiere mindre, videnskabelige Arbejder. Adresse:  Amtssygehuset, Haderslev. Sommerbolig: Klinthuset, Tisvildeleje.

SCHROEDER   Erling Skuespiller-, f. 1. Starts 1904 paa Frdbg.; Søn af Arki­tekt Rolf Schroeder (død 1948, se Kraks

______________________1252_

Blaa   Bog   1948)   og   Hustru   Alma   f Eickhoff.

Student (Birkerød) 1923; gennenigani'l Bet kgl. Teaters Elevskole; Debut paa Det kgl. Teater 1925: Skuespiller ved Bet kgl. Teater 1925-27, ved Aarhus Teater 1927-30, ved Det kgl. Teater 1930-33 ved Det Ny Teater 1933-36, ved Bagmarteatret 1936; derefter ved Rid­dersalen, Folketeatret, Frdbg. Teater, Nygadeteatret, Apolloteatret og Frilufts-teatret; optraadte paa Duke bf York's Theatre, London 1938 og paa Central­teatret i Oslo 1940; Direktør for Rid­dersalen 1943-47.

Hovedroller:   Prinsen   i   Der  var  en­gang;  Aladdin;   Hamlet;   Unge  Wood-ley  i   Atten   Aar;   d'Artagnan   i   De  3 Musketerer;   Mac  i   Laser   og   Pjalter; Danilo  i  Den  glade Enke;  Hsie Ping Kuei i  Lille rislende Kilde;  Joe i Li­vet er jo dejligt; Prins Hendrik i Hen­drik   IV;   Marki   Posa   i   Don   Carlos; Filmrolle: Weyso  i  \Veyse-Filmen;  har iscenesat:  Caligula. Adresse :Herman Triers PI. 3,Kbhvn.V. Sommerbolig :   Flagsøhuset,   Farum.

SCHROEOER    Knud      Overlæge,     Dr. med.,   li.DM.;  f. 20. Juli 1877   i  Kbhvn. Søn af Grosserer Johannes E Schrøde (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) o& Hustru f. Wagner (død 1900); gift (23 Dec. 1910) m. Constance S., f. 11. Marts i   Kbhvn.,   Datter   af   Kontorchef   G   G Salicath og Hustru  Vibeke Salicath,  f. Friscb   (død  1921,  se  Kraks   Blaa   Bog 1920).

Student   (østersøgades   Skole)    1896; med.   Eks.   1903;   Dr.   med.   1909   (Om Aareladningens Indflydelse paa Blodets Agglutininholdighed);   Reservelæge   ved Frederiks   Hospital    1908-09;     Assistent ved   Universitetets   farmakologiske   In­stitut   1909-12;   OverUege   ved   Odens« Amts  og   Bys  Sygehus'  med.   Afd.   B 1912-47;   Formand  for  Odense Amts  og Bys Sygehus'  Lægeraad 1930-47;  Leder af  Tubfrkulosestationen  i Odense  1914-32; Privatdocent ved Kbhvns Universitet 1914-47; talrige Studierejser til Udlandet. Medlem af Bestyrelsen for Medicinsk Selskab for  Fyens Stift 1922, Formand 1931-48; Æresmedlem 1948; Medlem af Be­styrelsen for Fyens Stiifts Kunstforening 1925-47, Formand 1930-47; Medlem af Be­styrelsen for  Dansk  medicinsk  Selskab 1931-48, Formand 1932-34; Medlem af Be­styrelsen for Kunstkredsen 1934; Medlem af Deutsohe Verein fur Psychiatrie 1932-40   og   af l'Union Tiherapeutique 1934; Medlem af Centralbestyrelsen lor Natio­nalforeningen til Tuberkulosens Bekæm­pelse 1935   og   aif Hovedbestyrelsen for Rigsforeningen   til   Bekæmpelse  af   de rheumatiske Sygdomme 1938; Æresmed­lem af Société thérapeutique 1938.

_1233_______________________

Litterære Arbejder: Undersøgelser over Guajacprøven for Blod (1907-08, 29); Arbejder over AggluUninerne (1907-09); Methode til Sterilisation af ikke vandige Stoffer (1913); Om Forekomst af Trichocephalus dispar (1913); Et Hiætebord (1916); Beh. af chorea mi-nor med Magniumsulfat (1916); Beh. af Hjærte og Lungelidelser med Tørstekur (1917-18, 32 og 45); Om Atophanfor-giftning (1922); har 1927 angivet en Behandling (Sulfos-inbehandlingen) for visse Nerve- og Sindssygdomme samt Asthma (Arbejder herover i Ind- og Udland 1927-45).

Adresse: Langelinie 78, Odense.

SCHRØDER Frederik Sognepræst; f. 18. Okt. 1888 i Askov; Søn af Højsko­leforstander, Professor Ludvig Schrøder (død 1908) og Hustru Charlotte f. Wag­ner (død 1904); gift 1. Gang (24. Sept. 1918) m. Ingeborg S., f. 20. Juli 1891 paa Frdbg., død 1942, Datter af Skole­inspektør Alfred Bindslev (død 1923) og Hustru Louise f. Tauber (død 1940); 2. Gang (S.Maj 1943) m. Inger S., f. 25. April 1902 i Slagelse, Datter af Postmester, Rigsgreve Adolf I W I Sponneck og Hustru Kirstine f. Jensen.

Student (Herlufsholm) 1906; cand. theol. 1912; Univ. Guldnied. 1913: Læ­rer ved Frederiksborg Højskole 1914-18 og ved Askov Højskole 1918-30; Løjt­nant 1917; Studierejse i England 1919 og i Tyskland 1920; Sognepræst i Aale-Linnerup 1930; i Fjelstrup 1936, ved Skt. Nikolai Kirke i Holbæk 1944.

Formand for Kirkeligt Samfund for Sydøst Jylland 1926-30; Medlem af Sty­relsen for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1930 og af Bestyrelsen for Børnenes Helsehjem 1936-44.

Medredaktør af Dansk Udsyn 1926-36 og af Vartov-bogen fra 1947. Medlem af det grundtvigske Salmebogsudvalg 1941-44.

Litterære Arbejder: Johs. E Schrø-ders Slægtebog (1918, 2. Udg. 1937); Johs. E Soluøders Levnedstøb (1921); Haandbog i Grundtvigs Skrifter I-III (s. m. Ernst Borup, 1929-31); Ludvig Schrøders Liv og Gerning I-II (1935-36); Bonden der blev Landraad (P J Refshauges Minder 1941); Sangbog for Konfirmander (1932); Medudgiver af Kirkeligt Samfunds Salmebogstillæg i 3. og 4. Våg.

Adresse • Bakkekammen 50, Holbæk.

SCHRØDER Harry Civilingeniør, R.; f. 9. Juni 1883 paa Frdbg.; Søn af Rode­mester Richard Schrøder og Hustru Emma f. Lund; gift (18. Okt. 1909) m. 411o S., f Saltoft.

Student (Vestre Borge r d yd skok) 1901; cand. nbil. • cand. polyt. 1906; ansat i Firmaet F L Smidt'h i Co. 1907-09; Ke-

_____________________Schr

miker og senere teknisk Direktør i Chee Hsin Cement Co. Ltd., Tangshan, Kina 1909; atter i Firmaet F L Smidth & Co. fra 1925; Ingeniør og Prokurist i Akts. F L Smidth & Co.

Formand for Foreningen af danske Cementfabrikker; Formand i Bestyrel­sen for Akts. Bates Ventilsække Co. og for Akts. Nordisk Standard Sække Selskab; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Betonfabrikker, for Akts. Moler og Cementindustri, for Akts. Danalith m. m.

Adresse: Klampenborgv. 7 A, Klam-penborg.

SCHRØDER H H Generalkonsul, R.DM. p.p.; f. 9. Aug. 1892 i Kbhvn.; Søn af Nationalbankdirektør F C G Schrøder (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Astrid f. Koefoed; gift (5. Sept. 1919) m. Agnes S., f. 25. Dec. 1893 i Sloreliedinge, Datter af Kredslæge Hans Arctønder (død 1929) og Hustru Doro-tliea f. Magnus.

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. jur. 1916; Assistent i Udenrigsmi­nisteriet 1916; Konsulatssekretær i New York 1917; Attaché i Washington 1918-, Sekretær i Indenrigsministeriet 1919; Fuldmagt.!« i Udenrigministeriet 1921; Legationssckretær i Peking 1921. i Bryssel 1925: atter Fuldmægtig i Mini­steriet 1928; Legationssekretær i Oslo 1930; Generalkonsul i Leningrad 1930; Legationsraad i Stockholm 1935; Gene­ralkonsul i Oslo 1940, i New York 1946, i Hamburg 1947.

Udenl. Ordener: B.L.4.; OhinAJ.H.3.; N.St.0.21.; S.N.2'.; Ø.r.K.2.

Adresse: Det Danske Generalkonsu­lat, Hamburg, Tyskland.

Sommerbolig : Aalsgaarde.

SCHRØDER Johan Overretssagfører, Di­rektør ; f. 16. Febr.1888 i Hjorring; San al Hotelejer Carl Schrøder (død 1911) og Hustru Marie f. Christensen (d«d 1935); gift (15. Aug. 1915) m. Gudrun S., f. 24. Dec. 1889 paa Askgaard i Malling Sogn, Datter af Proprietær C A Riis-berg (død 1917) og Hustru Bodil Marie f. Sørensen (død 1932).

Student (Aalborg Katedralskole) 1907; cand. jur. 1913; Sekretær i Industrifa­gene 1914-21 og Forretningsfører for Jernindustriens Ulykkesforsikring 1917-21; Overretssagfører 1919; Kontorchef i Sammenslutningen af Havne- og Køb-mandsorganisationer i Danmark 1921-24-. Direlilnr sammesteds fra 1924.

Medlem af Hovedbestyrelsen lor Dansk Arbejdsgiverforening 1926-29 og fra 1931 • Medlem af Bestyrelsen og For­mand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn 1940 og for Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 194"; Dommersuppleant i Den faste Voldgifts-

Schr

1234

ret 1940; Medlem af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikrings Bestyrelse 1941. Pormand i Bestyrelsen for Akts. Carl Stænders Kunstforlag og for Akts. P Ipsen's Enkes Terrakottafabrik fra 1950; Medlem af Bestyrelsen for Selska­bet Lysglimt fra 1930 og for Hobro Hjemstavnsforening fra 1946; Medlem af Menighedsraadet for Sankt Jakobs Sogn fra 1929, Næstformand 1930-38.

Adresse: Østerbro?. 13, Kbhvn. Ø. SCHRØDER Julius Komiminalrevisor, f. 19. Juli 1879 i Kbhvn.; Søn af Ar­tist Johan Schrøder (død 1883) og Hu­stru Rosa f. Friis; gift (24. Dec. 1905) m. Marie S., f. 6. Pebr. 1882 i Kbhvn.. Datter af Sølvsmed O Bjørkhind (ded 1910) og- Hustru Marie f. Vejsmark.

Lært Bogtrykfaget i Fjeldsøes Bog­trykkeri, Medlem af Fagets Voldgifts­ret og af Typografforbundets Kbhvns-Afdelings Styrelse 1906; Redaktør af Typograf-Tidende 1909-15; Formand for Dansk Typograf-Forbund 1920-38; der­efter Æresmedlem af samme; Formand for Socialdemokratisk Vælgerforening i 13. Kreds 1906-08, i 15. Kreds 1918-22; Medlem af Socialdemokratiets Hovedbe­styrelse 1920-23; Borgerrepræsentant 1912-37; Kommunalrevisor 1937; Folketings­mand 1924-39; Medlem af Folketingets Finansudvalg 1925-26.

Adresse : Raadmandsg. 50 A. Kbhvn.N.

SCHRØDER Povl Maler; f. 17. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Nationalbankdirektør F C G Schreder (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Astrid f. Koefoed.

Student 1912; Uddannelse paa Akade­miet og paa Harald Giersings Skole; udstillede første Gang paa Kunstnernes Efteraarsudetilling 1915; Gæst paa Den frie Udstilling 1933-35 og Medlem 1936-43; udstillet i Kunstforeningen 1941; Medlem af Grønningen fra 1943; repræ­senteret paa Statens Museum " for Kunst, paa Provinsmuseer saint paa Nationalmuseet i Stockholm og paa Gøteborgs Kunstmuseum. Tildelt Eckers-berg Medaljen 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Oluf Hart-manns Legat for unge Kunstnere 1931-39; Formand i Komitéen for Kunstnernes Efteraarsudstilling 1943-44, Medlem af samme 1949-50; Medlem af Bestyrelsen for Kunstforeningen i Kbhvn. 1946-49; Medlem af Akademiraadet fra 1948.

Arbejder:  Figurer, Portrætter, Land­skaber, Interieurs og nature mortes. Adresse:   Jacob  Erlandsens G.  4, Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig:   Aalsgaarde.

SCHRØDER W E fh. Stationsbestyrer, R.

p.p.; f. 29. Aug. 1868 i Kbhvn.; Søn af

Grosserer   Wm.   Austin   Schrøder   (død

1889)   og  Hustru  Ida f.  Sewerin   (død

1922); gift (20. Okt. 1903) m Elly Jo­hanna S., f. 28. Juni 1873 i Nystad, Finland, Datter af Baadmand G F Ellmén (død 1905) og Hustru Hilda f. Walleniu« (ded 1893).

Elev    i    Efterslægtsselskabets    Skole 1874-84-,   ansat  ved  De danske Statsba­ner 1884-87,  i  Det Store Nordiske Tele­graf-Selskab  i  Newcastle 1887-89,  i Go-teborg,  Newcastle og Nystad 1890-95, i Østasien   fra   1895;   Stationsbestyrer   i Selskabet 1905-29. Udenl. Orden : Chin.G.H.4. Adresse.-     „Villa    Trylle",    Henning Bojesens V. l, Gentofte. SCHULIN   Oscar  Greve,   Landsdommer, E.;  f.  7.   Maj   1897  i Thisted;   Sen  af Amtmand. Kammerherre Greve Vilhelm Schulin  (ded 1922. se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Olga f. Hedemann (død 1941); gift (23. Pebr. 1924) m. Ellen S., f. 1. Nov. 1898 i Randers, Datter af In­genier P C Schottmann og Hustru Ka ren f. Kirkebye.

Student (Frederiksborg) 1915; cand jur. 1920; Sekretær i Justitsministeriet 1920; Fuldmægtig 1933; Ekspeditions­sekretær s. A.; Dommer i Kbhvns Byret 1935, i Østre Landsret 1945.

Administrator af Det grevelige Din nemandske Stift: Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksaminer.

Adresse: Strandv. 203, Skodsborg.

SCHULIN Slgismund Lensgreve, Kam merherre, Hofjægermester, R.: f. 14 Okt. 1892 i Thisted; Søn af Amtmand, Kammerherre Greve Vilhelm Schulin (død 1922. se Kraks Blaa Boz 1922) o« Hustru Olga f. Hedemann (død 1941); gift (8. Juni 1920) m. Johanne Amaii" S., f. 19. Sept. 1896 i Khhvn., Dattei af Højesteretsdommer August Sclio > (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) o.-Hustru Elise f. Goos (død 1945).

Student (Frederiksborg) 1910; Forst­kandidat 1917; Forpagter af Skovbru­get, paa Fredcriksdal 1922-29; tiltraadte i?esiilde'se.n af Frederiksdal Fideikom miseods 1929; efter Afløsningen i 1930 Ej«r a.f Prederiksdal Gods.

Medlem a>f Bestyrelsen for Majorats foreningen.

Adresse: Fredertksdal Slot, Lyngby

SCHULTZ Aage Journalist; f. 1. Jan. 1881 i Roskilde; Søn af Murermester Chr. Schultz (død 1891) ok Hustru Em­ma f. Schultz (død 1940); gift (4. Pebr. 1916) m. Erna S., f. 24. Juni, død 1948, Datter af Vognfabrikant Henrik Larsen (død 1918) og Hustru f. Matthissen (død 1945).

Journalist fra 1901; Medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1924; behandler særlig Spørgsmaal vedrorende Haand-værk, Industri, kommunale Forhold samt by- og personalhiBtoriske Emner;

1235______________________

Medarbejder ved Illustreret dansk Kon­versations Leksikon; Redaktør af Ber­lingske Tidendes Éjendomstidende og af Grundejerbladet (Kbhvns Grundejer­forening).

Udenl. Orden:   B.K.5.

Adresse : Ole Bruuns V. 8, Charlotten-lund.

SCHULTZ   Inga Skuespillerinde; f. 4. Febr. 1907 i Kbhvn.; Datter af Køb­mand Knud Schultz og Hustru Emma f. Nygaard; gift (26. Okt. 1930) m. Skuespiller Peter Poulsen, f. 18. Nov. 1905 i Hornbæk, Søn af Købmand Chr. Poulsen (død 1941) og Hustru Sara f. Nielsen.

Uddannet .paa Danak Skolescenes Elevskole; Skuespillerinde ved Det k-gl. Teater 1930, last ansat fra 1935.

Hovedroller : Johanne i Eventyr paa Podrejsen; Smeraldina d Een Tjener og to Herrer; Hermia i En Skærsommer-natsdrwn; Lise d Piskerne; Marit i Bl Spil om en Vej, som til Himlen gaar; Camilla i Den gamle Præst.

Adresse : Østerbrog.  5, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Havnev. l, Hornbæk.

SCHULTZ Sigurd Museumsdirektør, R.; f. 23. Jan. 1894 i Roskilde; Søn af Po­litifuldmægtig C R Schultz (død 1923) og Hustru Maria Petrea t. Glasius (død 1948); gift (21. Dec. 1921) m. Ma­lerinden Asta Ring S., f. 24. Sept. 1895 i Vejle, Datter af Købmand, Eedaktør C V Ring (død 1932) og Hustru Julie Vilhelmine f. Nielsen.

Student (Roskilde) 1911; cand. phil. 1912; Medhjælper ved Nationalmuseets 1. Af d. 1913-18; Assistent ved Kunstaka­demiets Kontor 1919-22: Kunstanmelder til forskellige Tidsskrifter og Dagblade; Sekretær ved Forening for Kunsthaand-værk 1927-, BÆdaktør af Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1928-31: Direktør for Thorvaldsens Museum 1932.

Medlem al Bestyrelsen for K V E Mindelegat, Landskabsmaler C Godt-fredsens Legat, Legatet Albertina og Foreningen af danske Museumsmænd 1935-46.

Medarbejder ved Dansk biografisk Haandleksikon ok ved Dansk biografisk Leksikon; Medlem af Komitéen til Ny­udgivelse af Weilbachs danske Knnst-nerleksikon; Medarbejder ved Danske i Paris (1936-38).

Har udgivet: Nv Horisont (1918); Banek Genremaleri (1928): Nyere dansk Billedhuggerkunst fra Niels Skovgaard til Jais Nielsen (1929); C A Jensen (1932); Kunstnennonografier i Serierne Vor Tids Kunst og Danske Kunstnere; Malerkunstens Ismer (1938); Da Thor valdsen kom hjem (1938); Harald Han­sens Tegninger (1941); Johan Rohde Sølv (1942); J F Willumsen, Grafiske

__________________Schu

Arbejder (1943); J F Willumaen, en For­tolkning af hans Personlighed og Idéer­ne i hans Livsværk (1948). Adresse: S-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

SCHULTZ   Svend S Komponist, Musik­kritiker; f. 30. Dec. 1913 i Nykøbing F.; Søn af Guldsmed Simon Schultz og Hustru Ingeborg f. Johansen; gift (13. Maj 1944) m. Edith S., f. 30. Marts 1919 i Kbhvn,, Datter af Direktør Axel Jensen og Hustru Jenny i'. Nielsen.

Student (Nykøbing F.) 1933; Uddan­nelse paa Det kgl. Musikkonservatori­um 1933-38; Debut som Komponist 1938; Lærer ved forskellige Musikinstitutio­ner; i Perioder Korkapelmester og Kor-instruktør ved Statsradiofonien; Kon­certrejser i Norge, Sverige, Italien og Danmark med egne Værker; Musik­kritiker ved Politiken fra 1942.

Har modtaget Lange-Muller-Stipen­diet 1941, Wilh. Hansens Mindelegat 1944, det Anckerske Legat 1944 og Kom­ponistforeningens Jubilæumslegat 1949. Har komponeret -. Tre Symfonier; Sym­fonisk Oratorium „Job"; Kammermu­sik; Klavermusik, bl. a. 2 Klaverkon certer; Korværker: Film-, Scene- og Hørespilmusik samt Buffo-Intermezzoet Bag Kulisserne (Opera, Det kgl. Teater, 1949) og Buffo-Operaen Kaffehuset (præ­mieret i Koda-Dramatik's Konkurrence, 1949).

Adresse: Rahbeks Allé 24, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Poppel Allé, Dronning­mølle.

SCHULTZ Theodor Konsul. R.DM.p.p.; f. 12. Jan. 1889 paa St. Thomas; Søn af Dommer Valdemar Schultz (død 1927. se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Agnes Elisabeth f. Taaffe (død 1938); gift (17. April 1919) m. Gladys S., f. 10. Okt. 1891 i Gloucester. England. Datter af Rentier Robert Hickman (død 1899) og Hustru Sara f. Godfrey (død 1933).

Præliminæreks.; udlært Maskinarbej­der fra Maskinfabriken Guldborg, Ny­købing F., Maskin-Ingeniør fra den Po­lytekniske Læreanstalt i Bingen a. Rh. 1912; Ingeniør i British Columbia 1912-14; Entreprenør i Vancouver B. C. 1914-15; Ingeniør hos Barnett & Record, Co., Minneapolis, ved Bygning af Havne og Kornelevatorer l Kanada og U. S. A. 1915-18; Ingeniør ved Dansk Islandsk Kulkompagnis Kulminer paa Island 1918 -19; Handelsingeniør ved Firmaet Vi­ckers Ltd.s danske Repræsentation 1919-21: ansat i Udenrigsministeriet 1921; Vicekonsul i Tiiga 1922-26, i Eeval 1926; Legationssekretær 1927: Chargé d'Alfai-res a. i. 1929-34; Legationssekretær i Os­lo 1934-36; udsendt Konsul i den syd­afrikanske Union 1936; fung. General-

Schu___________________

konsul  1939;  afskediget 1942;  genansat 1945; Konsul i Montreal 1947.

Medlem af Dansk Ingeniørforening og af Bestyrelsen for Nordisk Porening Ri­ga 1923-26; Repræsentant for Forenin­gen Dansk Samvirke i Letland 1924-26. Udenl. Ordener: E.Ø.K.3V, E.r.K.21.; Le.S.4.; N.O.N.4.; N.St.O.31.

Adresse: Eoyal Danish Consulate, 1440 St. Catherine St., Montreal, Ca­nada.

SCHULTZ   Victor Amtslæge;f. 13. Marts 1901 paa Frdbg.; Søn af Rentier A B Schultz og Hustru Julie Marie f. Jo-liansen; gift 1. Gang (12. Juni 1926, Ægteskab oplast) m. Inger Elisabeth S., f. 6. Sept. 1901 i Middelfart, Datter al' Professor Dr. rned. Johannes Lindhard (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) ok Hustru Bodil f. Pontoppidan; 2. Gan<4 (8. Juli 1959) m. Annemarie S., 1. Gramm, f. 9. Juli 1906 i Kiel, Pleje­datter af Apoteker Jacob Kjems (se denne).

Student (Schneekloths Skole) 1920; med. Eks. 1927; Reservelæge ved Amts­sygehuset i Rudkøbing 1928-30; Em-bedslægeeks. 1930; Reservelæge ved Amtssygehuset i Gram s. A.; prakt. i Bredebro 1931; Jernbanelæge 1934; kst. Amts- og Kredslæge i Tønder Amt 1943, udnævnt 1946.

Medlem af den sønderjydske Læge­kredsforenings Sygekasse- og Takstud-val!; 1938-48 og af det sønderjydske Cen-traludvalg 1938-48; Formand for Brede Sogns Konservative Vælgerforening 1940-48 og for Brede Sogns Skytteforening 1945-47; Formand i Bestyrelsen for Tøn­der Amts Tuberkulosestation 1944; For­mand for Danmarks Naturfredningsfor-enings Tønder-Komité 1947.

Adresse:   Bredebro.

SCHULTZ LORENTZEN C W Provst, K'.DM.: f. 14. Nov. 1873 i Tyrstrup i Sønderjylland; Søn af Malermester Fre­derik Lorentzen (død 1904) og Hnslvii Cathrine f. Schultz (død 1909); gift il2. Maj 1898) m. Sofie S-L., f. 12. Marl^ 1872 i Aarhus, Datter af Snedker Mads Christensen (død 1878) og Hustru Elsi-ne f. Mogensen (død 1900).

Student (Haderslev Læreres Skole i 1891; cand. theol. 1897; Missionær i Grønland 1898; Forstander ved Godt-haabs Seminarium 1901-10; Provst for Grønland 1906-12; Sognepræst ved Vor Frelsers Kirke i Kbhvn. 1912-43; til lige Provst for Søndre Provsti i Kbhvn. 1933-43; Lektor i Grønlandsk 1918-48.

Formand for Studenterhjemmet 1910-12 og 1914-15; Næstformand i Udvalget for den grønlandske Kirkesag; Medlem af Bestyrelsen for Kong Christian X og Dronning Alexandrines Grønlands-fond.

_______________________1236

Litterære Arbejder : Grønlandsk Gram­matik (1904); Eskimoernes Indvandring (1904); Grønland under Krigen 1807-14 (1909); Fra Mission til Kirke (1921); Biskop Otto Fabriciua (1923); Den grøn­landske Ordbog (1926); Dictionary uf the West-Greenland Eskimo (1927); The intellectual cnlture of the Greenlanders (1928); Det vestgrønlandske Sprog i grammatisk Fremstilling^ (1930); Un­dervisning i Grønlandsk (1939); A Grammar of the West Greenland language (1945).

Adresse: Prinsesseg. 52, Kbhvn. K.

SCHULTZ • LORENTZEN Hennms Provst; f. 20. Dec. 1901 i Godthaab. Grønland; Sen af Provst C W Schultz-Lorentzen (se denne); gift (9. Juli 1926) ni. Else S-L:, f. 15. Maj 1905 i Aalborg, Datter af Repræsentant Claun F Kunckel (død 1848) og Hustru Johan­ne f. Jakobsen (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1921: cand. theol. 1929; præsteviet Medhjæl­per i Godthaab, Grønland 1929; kst. Kl-terskoleforstander i Egedesminde 1930: Førstepræst ved Sukkertoppen 1931-35 hl' 1937-45; kst. Seminarieforstander i Godl haab 1936-37; Førstepræst i Godthaab nu kst. Provst for Grønland 1945; ProvM for Grønland 1948.

Adresse; Godthaab. Grønland.

SCHULTZER Bent Direktør, Dr. phil.; f. 4. Aug. 1904 paa Frdbg.; Søn af Postmester Magnus Schultzer (død!925> og Hustru Marie f. Nielsen; gift (10 Febr. 1934) m. Antonio S., f. 21. Juni i Løsning, Datter af Gaardejer Hen rik Petersen (død 1936) og Hustru Julie f. Ahrens (død 1907).

Student (Schneekloths Skole) 1923. cand. jur. 1929; Sagførerfuldmægtig 1930-31; Sekretær i De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark 1933. Kontorchef 1939, Direktør 1947; I)r. phil. 1935.

Medlem af Handelsministeriets stan­ende Næringslovudvalg fra 1941, af Ud­valget af .13. Marts 1946 om Beskat ning af Brugsforeninger m. v. og af Udvalget vedr. Revision af Lov om Køb paa Afbetaling 1947; Censorsup­pleant ved den alm. filosofiske Prøve ved Kbhvns Univ. fra 1936.

Har skrevet: Transcendence and thi1 Logical Difficulties of Transcendence (Disputats, 1935); Observation and l'ro-tocol Statement (1938); Tidsskriftaf­handlinger.

Adresse:  Taarbæk Strandv. 65  A, Klampenborg.

SCHULTZER Poul Overlæge, Dr. med.; f. 2. Sept. 1895 i Kbhvn.; Søn af Post­mester Magnus Schultzer (død 1925) og Hustru Marie f. Nielsen; gift (2. Maj 1922) m. Bise S., f. 31. Dec. 1893 i

_1237_________________

Kbhvn Datter af Varemægler P Ryge­jensen (død 192«, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Charlotte f. Lemvigh-Møller.

Student (Metropolitanskolen) 1914; med. Eks. 1922; videnskabelig Assistent ved Finsen-Institutets Laboratorium 1922-25; forskellige Hospitalsansættelser 1925-28; Dr. med. 1927; Reservelæge ved Bispebjærg Hospitals med. Afd. B 1928-30; Assistent ved Statens Vitaminlabo­ratorium og Assistent ved Rigshospita­lets medicinske Poliklinik 1930-31; Re-servrla-gc ved Kommunehospitalets med. Afd. Il 1931; Chef for Hospitalets medicinske Poliklinik 1936; Overlæge smstds. 1939; Lektor i intern Medicin ved Kbhvns Universitet 1939-45.

Kormand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1929-30; Censorsupple­ant 1936, Censor i Medicin ved Kbhvns Universitet 1938-39.

Har skrevet: Lyset og experimentel Rachitis (Disputats, 1927) samt Af­handlinger i danske og udenlandsk« videnskabelige Tidsskrifter om Lysbio­logi, om Vitaminer og Hormoner l tx-perimentel og klinisk Belysning m. m.

Adresse: Gothersg. 107, Kbhvn. K.

SCHURMANN  J H Direktør, R.; f. 11. Aug. 1891 i Grejs ved Vejle; Søn af Direktør Niels Christian Schurmann (død 1921) og Hustru Amalie Christiane Meta f. Larsen (død 1937); gift (10. Juli 1925) m. Dagny S., f. 14. Nov. 1896 i Frederiksstad i Norge, Datter af Maskinmester Peter Nielsen (død 1920) og Hustru Othilie f. Johansen (død 1913).

Præliminæreks. 1907; Handelsuddan­nelse i Akts. Danmarks Ægeksport, Kbhvn. 1907-11; ansat i Firmaet Theo­dor Lund og Petersen i Sibirien 1912, Filialbestyrer 1913, Prokurist ved Ho­vedledelsen 1918-21; Repræsentant for Firmaet B Stilling Andersen i Riga 1921-24; Direktør i Akts. Danmarks Æg­eksport 1924, Enedirektør fra 1930; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Irma Fa-brikerne fra 1942 og for Akts. Dansk Tøræg Fabrik fra 1943.

Næstformand i Foreningen af danske Æg-Eksportører 1932, Formand fra 1938; Medlem af Landbrugsministeriets Æg-eksportudvalg 1933, Næstformand 1938, f ung. Formand 1944-48; Medlem af Statens Ægudvalg fra 1930 og af Han­delsministeriets Ægudvalg 1943-46; For­mand i Ægkomiteen 1939-48; Medlem af forskellige Handelsdelegationer; Med­lem af det vedrørende Prisaftalen med England nedsatte dansk-engelske Udvalg fra 1945 og af The Allied Executive

__________________Schw

Food Surplus  Committee;    Medlem    af Sø- og Handelsretten fra 1945. Adresse: Fuglebakkev. 10, Kbhvn. F.

SCHWALBE-HANSEN   P A Overlæge; f. 17. Juli 1904 paa Frdbg.; Sen af Postmester C P Hansen (død 1926) og Hustru Helene f. Schwalbe; gift (17. Marts 1932) m. Mary Ingeborg S-iH., f. 18. Nov. 1903 paa Frdbg., Datter af Ingeniør Svend Svendsen og Hustru Ma­ry Ingeborg f. Halmøe (død 1903).

Student (Øregaard Gymnasium) 1922; med. Eks. 1929; Kandidat paa kbhvn-ske Hospitaler 1929-35; Reservelæge ved Kommunehospitalets psykiatriske Afd. 1935-39; Specialistanerkendelse (Nerve­sygdomme) 1936 og (Sindssygdomme) 1937; Afdelingslæge ved St. Hans Kvin­dehospital 1939-40; psykiatrisk Konsulent" ved Kbhvns Børneværn fra 1939; Over­læge ved Ebberødgaard fra 1940; til­lige Lægechef for østifternes Aandssva-geforsorg; tilknyttet Retslægeraadet fra 1947.

Har skrevet forskellige psykiatriske og neurologiske Arbejder fortrinsvis om børnepsykiatriske Emner og Aandssvag-hed.

Adresse : Ebberødgaard pr. Birkerød.

SCHWANENFLUGEL   Paul Direktør, R.; f. 5. Jan.1882 i Kbhvn.; Søn af Kon­torchef Louis Schwanenfliigel og Hustru Nathalia f. Ranch; gift (19. Nov. 1907) m .Sigrid S., f. 26. Dec. i Kbhvn., død 1947, Datter af Brænderiejer Harald Vonsild (død 1898) og Hustru Laura f. Nielsen.

Præliminæreks. (Schneekloths Skole) 1897' uddannet i forskellige Forretnin­ger-, 1914 Direktør for Akts. Fritsche & Co., der 1916 sammensluttedes med Firmaet Axel Petersen under Navnet Axel Petersen & 'Fritsche, Akts., er ogsaa dette Selskabs Direktør.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen fra 1915; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen til unge Handelsmænds Ud­dannelse fra 1919; Medlem af Bestyrel­sen for Kreditforeningen af 2. August 1905 fra 1930 og for Akts. Chr. Rasmus­sens Enkes Eftf., Wm. Vonsild fra 1932 (Formand fra 1945).

Adresse: Strandøre 12, Kbhvn. Ø.

SCHWANENFLUGEL Walter Underdi­rektør; f. 3. Marts 1880 i Kbhvn.; Søn af Kontorchef Louis Schwanenflugel og Hustru Nathalia f. Ranch; gift (1914) m. Ellen S., f. 30. Jan. 1892 i Hamborg. Datter af Grosserer Hans Jiirgensen og Hustru Fanny f. Riedel.

Student (Schneekloths Skole) 1898; cand. polyt. 1904; Studieophold i Tysk­land 1905-06; Assistent i Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet 1906,

Schw

Fuldmægtig     1913,     Kontorchef     1919, tekn.  Underdirektør 1946.

Tilforordnet   ved   Ulykkesforsikrings-Raadet fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for L Zeuthens Mindelegat fra 1942 m. m. Har bl. a. skrevet Afsnittet Det tek niske Fremskridt i det 19. Aarh. i „Ver­denskulturen"   og „Det 19. Aarh."  samt Afsnittet   Fabriklovgivningen   i   „Dan marks  Sociallovgivning" .

Adresse : H Sclmeekloths V.9, Kbhvn.F

SCHWARTZ Walter Redaktør, Maler; f. 17. April 1889 paa Frdbg. • Søn af Herredsfoged Otto Schwartz (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Forfatterinden AlbaSchwartz (død 1942) . gift (8. Juni 1935.) m. Annelise S., f. 2. April 1913 i Kbhvn., Datter af Over-ingeniør, cand. polyt. Carl L E Jensen (se denne) og Hustru Karen Gamst Jensen.

Uddannet som Maler paa Kbhvns tek­niske Skole og paa Akademiet; udstil­let paa Kunstnernes Efteraarsudstllling og paa Charlottenborg fra 1911; ud stillet paa Salon des Independents 1922; Medarbejder ved Politiken fra 1928.

Har  udgivet:   Malere ved  Staffeliet. Seks   Kunstnerportræter    fra    Skagens store   Tid   (1941);   Malene,   en   børne-psykologisk Studie   (1944) ;  Medarbej'ie r ved  Satire  og  Humor   (1946);  Maleren Sobert Storm P.   (1947) ; Hugo Liishert: (i  vor  Tids  Kunst, 1947);  Dansk Illu-strationskunst   fra   Valdemar   Andersen til Ib Andersen  (1949). Adresse :   Vagtelv.  9,  Kbhvn.  P. Sommerbolig :  Tibirke Lunde pr. Ti« vildeleje.

SCHWARZ-NIELSEN    Holger    Oberst.

Kammerherre, K'.DM.,HTH.p.p.- f. 12. April 1889 paa Frdbg.; Søn af Rit­mester, Statskonsulent I C A Schwarz-Nielsen (død 1922, se Kraks Blaa Sng 1922) og Hustru Mathilde f. Jensen (død 1936); ugift.

Sekondløjtnant 1910; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1920; Oberstløjtnant i Livgarden 1932; Chef for 3. Livgarde bataillon; Oberst og Chef for Livgarden 1941; Afsked 1946; tjenstgørende Ka'n-merlherre hos H. M. Dronndng Alexan drine 1948.

Udenl.   Ordener.-   B.L.5.;   Fi.H.E.3'.: N.St.O.31.

Adresse : Søllerødv. 61, Holte.

SCHWENCKE   Ernst  Journalist;   f.

urnas;    .   12

Marts 1901 i Kundby; Søn af Købmand, senere Brænderiarbejder V Schwencke og Hustru t. Jakobsen (død 1920).

Almindelig Forberedelseseks. (Ran­ders) 1917; ansat i Statsbanernes Tra-fikafd. til 1920; derefter journalistisk Uddannelse ved Randers Amtstidende, Randers Amtsavis og andre Blade ude

i Landet; Medarbejder ved De Fer slewske Blade 1926, ved Berlingske Ti­dende 1934. Skriver især om Læger, Jernbaner og Væddeløb.

Har udgivet i Samarbejde med Lø­vens kemiske Fabrik „Samtaler med danske Læger" 1941, i Samarbejde med Læger „Lægeraad i trange Tider" 1942.

Adresse: St. Regneg. 3, Kbhvn. K.

SCHWENSEN Carl Overlæge, Dr. med.: t. 19. Ang. 1889 paa Falsgaard ved Juelsminde; Søn af Forpagter Chn stian Schwensen (død 1895) og Hu­stru Mine f. de Jermiin (død 1893); gift 1. Gang (14. Juni 1913) m. Hilda S., f. 19. Juli 1887 i Kbhvn., død 1936, Datter af Overingeniør i Store Nordiske Telegrafselskab P Chr. Dresing (død 1899) og Hustru Eliza f. Leggett; 2. Gang (28. Sept. 1938) m. Elsie S., f. 28. Juli 1898 i London, Datter af Gros­serer C A Buch og Hustru Gunhild f. Neumann.

Student (Banders 1907); med Eks 1914; Hospitalsuddannelse ved Kom­munehospitalet, Blegdamshospitalet og Bispebjærg Hospital Kbhvn. 1914-24; Dr. med. (Kliniske Iagttagelser angaaendt-Hjertelidelser ved Difteri) 1921; Studie­rejse til London 1914, 1919, 1926, 1935, 1938 og 1947, til New York 1948; Over­læge ved Aalborg Kommunehospitals me­dicinske Afdeling fra 1924; Læge for Livsforsikringsforeningen Fremtiden, Aal­borg 1925; Leder af Tnberkuloaesta-tionen i Aalborg 1929-36; Formand for Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt 1931.

Adresse.- GI. Overlægebolig, Kommu­nehospitalet, Aalborg.

SCHYBERG Frederik Kritiker, Dr.phil.; f. 4. Dec. 1905 i Kbhvn.; Søn af Direk­tør, Skuespiller Robert Schyberg (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Skuespillerinden Dagny Schy­berg f. Lange (død 1917).

Student fra Metropolitanskolen 1923; Magister i sammenlignende Litteratur­historie 1928; Dr. phil. 1933; ansat ved Dagens Nyheder som Litteratur- og Teaterkritiker 1928, ved Berlingske Ti­dende 1934, ved Politiken fra 1937.

Litterær Debut med En ung Mand læser Horats (Tilskueren, 1926). Bø­ger: Moderne amerikansk Litteratur (1930); Walt Whitman (Disputats, 1933); Dansk Teaterkritik. En kritik-historisk Fremstilling (1937); Ti Aars Teater. Udvalgte Kritikker (1939); Om »t være Teaterkritiker (1939); Den store Teaterrejse. Michael Rosings Dag­bog og Breve fra Pariserrejsen 1788 (1943); Jensenius' Teatertegninger (1943); Kjeld Abell. En Karakteristik (1947); Digteren, Elskeren og den Af-

1249

Schii

sindige. Litterære Kroniker (1947); Tea­tret i Krig (1949). Har skrevet Artik­len om Dansk Teater 1900-1940 i Dan­marks Kultur ved Aar 1940. Har over­sat : Paul Géraldy: De store Drenge (Det kgl. Teater, 1931); Walt Whit-mans Digte (1933); ETA Hoffmann; Lille Zacharias, kaldet Zinnober (1944).

Medlem af Bestyrelsen for Det danske Filmmuseum og af Udvalget til Støtte alf dansk Film-produktion; Redaktør af Thaning og Appels Teaterbibliotek; Ud­deler af Otto Benzens Forfatterlegat; Medlem af Bestyrelsen for Draohmann-legatet og for Henri Nathansens Fød­selsdagslegat og Mindelegat; nordisk Gæsteforelæser ved Lunds Universitet 1947; Forelæsninger over Skuespilkunst paa Universiteterne i Kbhvn., Oslo og Aarhus 1947-48.

Adresse: Schimmelmannsv. 44, Char-lottenlund.

SCHULEIN Poul Provst, R.; f. 25. Juni 1883 i Kbhvn.; Søn af Malermester Her­mann Schiilein (død 1893) og Hustru Nielsine <!. Rasmussen (dfld 1926); gift (7. Juli 1913) m. Elin S., f. 25. Dec. 1878 i Ostra Karup i Sverige, Datter af Gaardejer Bernt P Rehngren (død 1924) og Hustru Olivia f. Olsson (død 1923).

Exam. pharm. 1903; ansat ved farma­ceutisk Virksomhed til 1907; Student (privat dimit.) 1907; Lærer 1907-13; cand. theol. 1913; Kaldskapellan i Løn-borg-Egvad 1913; res. Kapellan ved Solbjærg Kirke paa Frdbg. 1915; Sog­nepræst i Højst 1920; i Løgumkloster 1932; tillige Provst for Tønder Provsti 1937.

Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i Tender Amt fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Menighedsraadssammenslutningen fra 1923, Næstformand 1946, Formand 1947; Distrikteleder for Sønderjyllands F. D.F. 1925-37; Kredsformand for Børnegudstje-nesten i Tønder Provsti 1925 og for hele Sønderjylland fra 1937; Sekretær for Ud­valget for Oprettelsen af et Refugium i Løgumkloster; [Formand for Komitéen for Sønderjydske Kvinders Hjemme­arbejde, for Skolekommissionen og Bør­neværnet i Tønder Amt fra 1934 samt for flere Legatbestyrelser.

Medredaktør af Ribe Stifts Aarbog (1936 ff.); Medarbejder ved Haandbog i Slesvigs Historie og ved Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-42; har oversat: Sven Herner: Israels Historie; har skrevet talrige Artikler i Blade og Tidsskrifter.

Adresse: Løgumkloster.

Sommerbolig: Ostra Karup, Sverige.

SCHYTT Jes Generalkonsul, Direktør, R., Chr.XFr.M.p.p.; f. 12. April 1891 i Von­sild; Søn af Hotelejer Jes Schytt (død 1935) og Hustru Elise f. Schytt (død 1940); gift (30. Sept, 1916) m. Mimmi S., f. 15. Nov. 1890, Datter af Entre­prenør Karl Frederik Hedman (død 1932) og Hustru Vilhelmina f. Bergstrøm (død 1925).

Præliminæreks. (Esbjerg Realskole) og Handelsskoleeks.; uddannet i Foræd­lingsindustrien af Slagteriprodukter i Danmark, Tyskland og Sverige; bosat i Sverige fra 1912; Medindehaver af og Medlem af Bestyrelsen for A/B Schaub & Co., Goteborg, Stockholm og Malmo fra 192«, aif A/B Wexio Mek. Verkstad, Viixjo fra 1932 og af A/B Tripasin, Mal­mo fra 1939; Formand for Bestyrelserne for A/B Schaub &Co.s og A/B Wexio Mele. Verkstad; Direktør for A/B Sohaub & Co.; dansk Konsul i Goteborg 1941, Generalkonsul smstds fra 1947.

Formand for Sveriges Tarmimportørers Forening i Goteborg -fra 1930, for A/B Axel Bergmaik & C«.; Goteborg fra 1940, for Dansk Hjælpeforening i Gote­borg 1942 ag for Femte Maj-Fonden fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Sverige^ Grossiet forbund fra 1931, for Foreningen Norden's Vastsvenska Krebs fra 1938, for Goteborg-Frederikehavn Linien fra 1941, for Got-eborgs Grossistfor bund fra 1944 og for A/B Jordbrukarbotiiken fra 1947. Tildelt Kungliga Patriotiska Sallska-pets Guldmedalj l:a Storleken for lang­varig ooh trogen tjånst samt Goteborgs Poliskammares guldplakett. Udenl. Orden: S.V.31. Adresse: Olof Skotkonungsgatan 46, Goteborg, Sverige.

SCHOTTE   Gudmund Dr. phil., R.DM p.p.; f. 17. Jan. 1872 paa Esk.jær i Sal­ling; Søn af Godsejer Theodor Schu'ttr (død 1915, se Kraks Blaa Bos 1914) ns Hustru f. Petersen (død 1896); gift (21. Jan. 1909) m. Elsa f. Pichler, f. 22. Sept. 1879 i Prag.

Student (Horsens) 1889; Univers'te-tets Guldmedalje 1897; mag. art. 1898-, Dr. phil. (Oldsagn om Gottjod. vore Forfædres Land, Folk, Race) 1907; Fo­relæsninger ved Kbhvns Universitet i tysk Sprog 1909-13 og ved Aarhus og Berlins Universiteter over Heltesagne­nes Geografi fra 1933; Ejer af Eskjær og af S. Andrå im Lavanttal (Kiirn-ten) fra 1915.

Betyrelsesmedlem i Selskab for ger­mansk Filologi 1898-1907 og 190840 og Udgiver af sammes Budstikke 1898-1904; Medudgiver af Akademisk For­eningsblad 1905-06; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon fra 1898, ved Hagerups Leksikon fra 1906, ved R v. Erckerts Atlas: Wand«run-

Schw________________

Fuldmægtig    1913,     Kontorchef     1919

tekn.  Underdirektør 1946.

Tilforordnet ved Ulykkesforsikrings-Raadet fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for L Zeuthens Mindelegat fra 1942 m.m. Har bl. a. skrevet Afsnittet Det tek­niske Fremskridt i det 19. Aarh. i „Ver­denskulturen" og „Det 19. Aarh." eamt Afsnittet Fabriklovgivningen i „Dan­marks Sociallovgivning".

Adresse : HSchneekloths V.9,Kbhvn.F

SCHWARTZ Walter Redaktør, Maler; f. 17. April 1889 paa Frdbg.; Søn af Herredsfoged Otto Schwartz (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Forfatterinden AlbaSchwartz (død 1942); gift (8. Juni 1935. m. Annelise S., f. 2. April 1913 i Kbhvn., Datter af Over-ingeniør, cand. polyt. Carl L E Jensen (se denne) og Hustru Karen Gamst Jensen.

Uddannet som Maler paa Kbhvns tek­niske Skole og paa Akademiet; udstil­let paa Kunstnernes Efteraarsudstilling og paa Charlottenborg fra 1911; urt­stillet paa Salon des Independents 1922; Medarbejder ved Politiken fra 1928.

Har udgivet: Malere ved Staffeliet. Seks Kunstnerportræter fra Skagen? store Tid (1941); Malene, en barne-psykologisk Studie (1944); Medarbejder ved Satire og Humor (1946); Maleren Robert Storm P. (1947); Hugo Liisberj: (i vor Tids Kunst, 1947); Dansk Illu-strationskunst fra Valdemar Andersen til Ib Andersen (1949).

Adresse:   Vagtelv.  9,  Kbhvn.   F.

Sommerbolig : Tibirke Lunde pr. Tis vildeleje.

SCHWARZ-NIELSEN    Holger    Oberst.

Kammerherre, K°.DM.,HT'H.p.p.: f. 12 April 1889 paa Frdbg.; Søn af Rit­mester, Statskonsulent I C A Sohwarz Nielsen (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Mathilde f. Jensen (død 1936); ugift.

Sekondløjtnant 1910; Premierløjtnant s. A.; Kaptajn 1920; Oberstløjtnant i Livgarden 1932; Chef for 3. Livgarde bataillon; Oberst og Chef for Livgarden 1941; Afsked 1946; tjenstgørende Kam­merherre hos H. M. Dronning Alexan drine 1946.

Udenl. Ordener: B.L.5.; Fi.H.B.3'.: N.St.0.3'.

Adresse : Søllerødr. 61, Holte.

SCHWENCKE   Ernst  Journalist;  f.   12 Marts 1901 i Kundby; Søn af Købmand, senere   Brænderiarbejder   V   Scnwencke og Hustru t. Jakobsen (ded 1920).

Almindelig Forberedelseseks. (Ran­ders) 1917; ansat i Statsbanerne« Tra-fikafd. til 1920; derefter journalistisk Uddannelse ved Randers Amtstidende, Banders Amtsavis og andre Blade ude

_______________________1238

i Landet; Medarbejder ved De Fer slewske Blade 1926, ved Berlingske Ti­dende 1934. Skriver især om Læger, Jernbaner og Væddeløb.

Har udgivet i Samarbejde med Lo­vens kemiske Fabrik „Samtaler med danske Læger" 1941, i Samarbejde med Læger „Lægeraad i trange Tider" 1942

Adresse: St. Regneg. 3, Kbhvn. K.

SCHWENSEN Carl Overlæge, Dr. med.; f. 19. Aug. 1889 paa Palsgaard ved Juelsminde; Søn af Forpagter Chn stian Schwenuen (død 1895) og Hu­stru Mine f. de Jermiin (dåd 1893); gift 1. Gang (14. Juni 1913) m. Hilda S., f. 19. Juli 1887 i Kbhvn., død 1936, Datter af Overingeniør i Store Nordiske Telegrafselskab P Chr. Dresing (død 1899) og Hustru Eliza f. Leggett; 2. Gang (28. Sept. 1938) m. Elsie S., f. 28. Juli 1898 i London, Datter af Gros­serer C A Buch og Hustru Gunhild f. Neumann.

Student (Banders 1907); med Eks 1914; Hospitalsuddannelse ved Kom­munehospitalet, Blegdamshospitalet og Bispebjærg Hospital Kbhvn. 1914-24; Dr. med. (Kliniske Iagttagelser angaaende Hjertelidelser ved Difteri) 1921; Studie­rejse til London 1914, 1919, 1926, 1935, 1938 og 1947, til New York 1948; Over­isege ved Aalborg Kommunehospitals me­dicinske Afdeling fra 1924; Læge for Livsforsikringsforeningeu Fremtiden, Aal­borg 1925; Leder af Tuberkulosesta-tionen i Aalborg 1929-36; Formand t'or Nationalforeningens Kredsbestyrelse for Aalborg Amt 1931.

Adresse: GI. Overlægebolig, Kommu­nehospitalet, Aalborg.

SCHYBERG Frederik Kritiker, Dr.phil.; f. 4. Dec. 1905 i Kbhvn.; San af Direk­tør, Skuespiller Robert Schyberg (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1944-1946) og Hustru Skuespillerinden Dagny Schy­berg f. Lange (død 1917).

Student fra Metropolitanskolen 1923; Magister i sammenlignende Litteratur­historie 1928; Dr. phil. 1933; ansat ved Dagens Nyheder som Litteratur- og Teaterkritiker 1928, ved Berlingske Ti­dende 1934, ved Politiken fra 1937.

Litterær Debut med En ung Mand læser Horats (Tilskueren, 1926). Bø­ger: Moderne amerikansk Litteratur (1930); Walt Whitman (Disputats, 19J3); Dansk Teaterkritik. En kritik-historisk Fremstilling (1937); Ti Aars Teater. Udvalgte Kritikker (1939); Om at være Teaterkritiker (1939); Den store Teaterrejse. Michael Rosings Dag­bog og Breve fra Pariserrejsen 1788 (1943); Jensenius' Teatertegninger (1943); Kjeld Abell. En Karakteristik (1947); Digteren, Elskeren og den Af-

1259______________________

sindige. Litterære Kroniker (1947); Tea­tret i Krig (1949). Har skrevet Artik­len om Dansk Teater 1900-1940 i Dan­marks Kultur ved Aar 1940. Har over­sat : Paul Géraldy: De store Drenge (Det kgl. Teater, 1931); Walt Whit-mans Digte (1933); E T A Hoffmann; Lille Zacharias, kaldet Zinnober (1944).

Medlem af Bestyrelsen for Det danske Filmmuseum og af Udvalget til Støtte alf dansk Filmproduktion; Redaktør af Thaning og Appels Teaterbibliotek; Ud­deler af Otto Benzons Forfatterlegat; Medlem af Bestyrelsen for Draohmann-legatet og for Henri Nathansens Fød­selsdagslegat og Mindelegat; nordisk Gæsteforelæser ved Lunds Universitet 1947; Forelæsninger over Skuespilkunst paa Universiteterne i Kbhvn., Oslo og Aarhus 1947-48.

Adresse: Schimmelmannsv. 44, Char-lottenlund.

SCHOLEIN Poul Provst, R.; t. 25. Juni 1883 i Kbhvn.; Søn af Malermester Her­mann Schulein (død 1893) og Hustru Nielsine f. Rasmussen (ded 1926); gift (7. Juli 1913) m. Elin S., f. 25. Dec. 1878 i Ostra Karup i Sverige, Datter af Gaardejer Bernt P Rehngren (død 1924) og Hustru Olivia f. Olsson (død 1923).

Exam. pharm. 1903; ansat ved farma­ceutisk Virksomhed til 1907; Student (privat dimit.) 1907; Lærer 1907-13; cand. theol. 1913; Kaldskapellan i Løn-borg-Egvad 1913; res. Kapellan ved Solbjærg Kirke paa Frdbg. 1915; Sog­nepræst i Højst 1920; i Løgumkloster 1932; tillige Provst for Tønder Provsti 1937.

Formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i Tønder Amt fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Menighedsraadssammenslntningen fra 1923, Næstformand 1946. Formand 1947: Distriktsleder for Sønderjyllands F. D.F. 1925-37; Kredsformand for Børnegudstje-nesten i Tønder Provsti 1925 og for hele Sønderjylland fra 1937; Sekretær for Ud­valget for Oprettelsen af et Refugium i Løgumkloster; [Formand for Komiteen for Sønderjydske Kvinders Hjemme­arbejde, for Skolekommissionen og Bør­neværnet i Tønder Amt fra 1934 samt for flere Legatbestyrelser.

Medredaktør af Ribe Stifts Aarbog (1936 ff.); Medarbejder ved Haandbog i Slesvigs Historie ag ved Kulturelle Forhold i Sønderjylland 1920-42; har oversat: Sven Herner: Israels Historie; har skrevet talrige Artikler i Blade og Tidsskrifter.

Adresse: Løgumkloster.

Sommerbolig: Ostra Karup, Sverige.

_________________Schii

SCHYTT Jes Generalkonsul. Direktør, R , Chr.XFr.M.p.p.; f. 12. April 1891 i Von­sild; Søn af Hotelejer Jes Schytt (død 1935) og Hustru Elise f. Schytt (død 1940); gift (30. Sept. 1916) m. Mimmi S., f. 15. Nov. 1890, Datter af Entre­prenør Karl Frederik Hedman (død 1932) og Hustru Vilhelmina f. Bergstram (død 1925).

Præliminæreks. (Esbjerg Realskole) og Handelsskoleeks.; uddannet i Foræd­lingsindustrien al Slagteriprodukter i Danmark, Tyskland og Sverige; bosat i Sverige fra 1912; Medindehaver af og Medlem al Bestyrelsen for A/B Schaub & Go., Goteborg, Stockholm og Malmo fra 1928, af A/B Wexio Mek. Verkatad, Viixjo fra 1932 og af A/B Tripasin, Mal­mo fra 1939; Formand for Bestyrelserne for A/B Schaub & Co.s og A/B Wexio Mek. Verkstad; Direktør for A/B Sohaub & Co.; dansk Konsul i Gb'teborg 1941, Generalkonsul smstds fra 1947.

Formand for Sveriges Tarmimportørers Forening i Goteborg fra 1930, for A/B Axel Bergmark & Co.; Goteborg fra 1940, for Dansk Hjælpeforening i Gote­borg 1942 og for Femte Maj-Fonden fra 1945; Medlem af Bestyrelsen for Sveriges Grossistforbiind fra 19J1, for Foreningen Norden's Vastsvenska Kreta fra 1938, for Gdteborg-Frederikehavn Linien fra 1941, for Goteborgs Grossistforbiind fra 1944 og for A/B Jordbnikarbonken fra 1947.

Tildelt Kungliga Patriotiska Sållska-pets Gnldmedalj l:a Storleken for lang­varig ooh txogen tjanst samt Goteborgs Poliskammares guldplakett.

Udenl. Orden •   S.V.3'.

Adresse: Olof Skotkonungsgatan 46, Gotehorg, Sverige.

SCHOTTE   Gudmund Dr. phil., R.DVt. p.p.; f. 17. Jan. 1872 paa Esk.iær i Sal­ling; Sen af Godsejer Theodor Sehii<ttc (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) ok Hustru f. Petersen (død 1896); gift (21. Jan. 1909) m. Elsa f. Pichler, f. 22. Sept. 1879 i Prag.

Student (Horsens) 1889; Univers'te-tets Guldmedalje 1897; mag. art. 1898: Dr. phil. (Oldsagn om Gottjod. vore Forfædres Land, Folk, Race) 1907; F"-rclæsnineer ved Khhvns Universitet i tysk Sprog 1909-13 og ved Aarhus o« Berlins Universiteter over Heltesagne­nes Geografi fra 1933; Ejer af Eskjær cg af S. Andrå im Lavanttal (Kiirn-ten) fra 1915.

Betyrelsesmedlem i Selskab for ger­mansk Filologi 1898-1907 og 1908-10 og Udgiver af sammes Budstikke 1898-1904; Medudgiver af Akademisk For­eningsblad 1905-06; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon fra 1898, ved Hagerups Leksikon fra 1906, ved R v. Erckerts Atlas: Wanderun-

 

Jichii___________________

gen und Siedelungen der gennanischen

Stamme bis auf Karl den Grosseu 1901. Udgiver af Historisk Aarbog for Skive og Omegn fra 1927 og af Sydslesvigske Aarbøger fra 1947.

Litterære Arbejder: Altyske Annex-ionslærdomme om dansk Land og Folk (1909); Heltebogen om Bojerik (iHim-merbotoget) (1913); Af Tyskhedens Sa­ga I (1*3); Altyskerne og Danmark (1915, 2. Udg. 1947): Salling Syssels Old-saga (1915); Pangermanismen i Norge (1917); Ptolemy's Maps of Northern Eu-rope (1917); Nordens ældste Indbygger­navne (1917); Vor mytiske Kongerække (1917); The Nibelungen Legend (1921)-Offerpladser (1918); Hjemligt Heden­skab (1919): Uneutrale Kredse (1921); Fra Flinteflækken til Lurmærket (1922); .Tysk og østdansk Artikelbrug (1922): Danisches Heidentum (1923); Vor Fol­kegruppe Gottjod l (1926); Odin og Krist (1926); Danske Stednavne fra Arilds Tid (1927): Ethnische Prnnkna-men (1929); Our Forefathers, the Go-thonic Nations (1929-33); Kristus og Vaaren (1930); The Origin of the Cim-brians (1931); Valdensernes glorrige Hjemtog (1931-32) ;Danmarks Saga (Digt, illustr., 1933): The Problem of the Hraid-goths (1933); Sallingske Helligdomme (1933); Eddaens Gudelære og dens For­hold til sallingsk Tro (1934); Gotthiod und Utgard (1935-36); Sigfrid und Briin-hild (1935); A Continuation of Widsith

(1936) •      Das    siidiiitische     Danentum

(1937); Sønderjylland kalder (1938, 3. Udg. 1945); Dansk Tunge i tusind Aars Væxt (1938); Gotthiod, die Welt der (remanen (1939); Sønderjydsk Humør

(1939);    Nordslesvigs   folkelige  Stilling

(1940) • Hvad skal Barnet hedde? (1941): Brynhild (Fortælling, 1941-42); Udvalgte Epistler (1947); Sønderjyske Rigssagn og historiske Anekdoter (1948); Vor Stavn i Syd (1948); Danmarks Oldsaga (1948); talrige Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter og Dagbla­de, mest vedrørende Etnografi samt Sprog- og Nationalitetskampe. (Se iøv-rigt Aarg. 1915 af Kraks Blaa Bog).

Udenl.  Orden:   Ø.F.Æ.T.5.

Adresse: Eskjær pr. Jcbjærg.

SCHÆFFER Aage Apoteker, li.; f. 7. Nuv. 1884 i Kbhvn.; Søn af Fabrikbe­styrer Fritz Schæffer (død 1898) og Hu­stru Johanne f. Petersen (død 1925); gift (21. Juni 1924) m. Paula S., f. 14. Okt. 1891 i Vejstrup Sogn, Datter af Forpag­ter Sophus Schwensen (død 1930) og Hu stru Caroline f. Clausen.

Discipel paa Løveapoteket i Kbhvn. 1900-03; cand. pharm. 1906; ansat paa forskellige Apoteker i Kbhvn. og paa Frdbg. 1906-34; Apoteker paa Kultor­vets Apotek i Kbhvn. fra 1934.

__________________________1240

Medlem af Bestyrelsen lor Dansk Farmacevtforening 1914-18 og for Far­maceutisk Understøttelsesselskab (Sekre­tær 1921-33,- Formand fra 1933); Revisor i Farmacevternes Pensionskasse 1921-34. Censor ved farmaceutisk Medhjælper­eksamen fra 1942.

Medredaktør af Farmacevtisk Stat 1915, Redaktør af Farmacevtisk Stat 1929 og af Farmacevtisk Aarbogl930-J4; Medforfatter og Udgiver af De danske Apotekers Historie; har desuden skrevet forskellige apotekshistoriske Arbejder og Artikler m. m. i faglige Tidsskrifter.

Adresse: Amagerfælledv. 3, Kbhvn. S.

SCHAFFER Erik Generalauditør; f. 29. Okt. 1880 i Odder; Søn af Distrikts­læge Edvard Christen Vilhelm Schåffer og Hustru Marie Kirstine f. Møller; gift (1. Juli 1924) m. Ingeborg Char­lotte S., Datter af Grosserer Carl Niel­sen og Hustru Frieda Wilkelmine f. Heliner.

Student (Aalborg) 1900; cand. jur. 1907; Byfogedfuldmægtig i Kalundborg 1908, i Slagelse 1910; Sagførerfuldmæg­tig i Kbhvn. 1912; Politiassistent og Retsfuldmægtig i Frederikssted samt Overformynder paa Set. Croix 1913-16; kst. Auditør i Kbhvn. 1917; kgl. Ud­nævnelse 1919; Generalauditør for Hæ­ren og Søværnet 1945.

Direktør for det internationale Fjern-identificeringsbureau i Kbhvn. 1927-31.

Adresse : LI. Strandv. 15, Hellerup.

SCHØLLER Carl-Gustav Oberstløjt­nant, R.p.p.; f. 22. Maj 1903 i Kbhvn.; Søn af Godsejer Kai Schøller og Hu­stru Inger f. Voigt; gift (22. Okt. 1929) m. Gudrun S., f. 9. Sept. 1904 paa St. Croix, Datter af Ingeniør, cand. polyt Oliver Conrau og Hustni Hedvig f. Steenberg.

Student 1921; tildelt H. M. Kongens Æressabel ved Afg. fra Officersskolen 1925; Premierløjtnant af Ingeniørtrop­perne 1925; gennemgaaet Officersskolens Specialklasse 1926-29; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1934-38; Kaptajnløjt­nant 1934; Kaptajn 1937; Chef for 5. Ingentørkompagni 1938-40 og for 5. Byg­ningsdistrikt 1942-46; Oberstløjtnant 1945; Chef for 2. Pionerbataillon 1946.

Udenl.Ordener.: N.St.O.3'.: Stb.M.C.F.

Adresse: Viborg.

SCHØN Frode Ambassaderaad, R., M.T. Kha.p.p.; f. 3. Sept. 1907 i Helsingør; Søn af Købmand Wilhelm Schøn og Hu­stru Petra f. Goldberg; gift (2. April 1947) m. Valborg S., f. 20. Marts 1908 paa Hesselmed ved Oksbøl, Datter af Proprietær Jens Windfeld (død 1931) og Hustru Anna f. Gundesen.

Student (Ribe) 1925; cand. jur. 1931; Sagførerfuldmægtig i Svendborg s. A.; Sekretæraspirant i Udenrigsministeriet

1241

Schø

1932, Sekretær 1934; Vicekonsul ved Ge-neralkonsulatet i New York  1936, paa-ny Sekretær i Udenrigsministeriet 1938; Legationssekretær  i  Berlin  1939;  Fuld­mægtig i Udenrigsministeriet 1945: Kon­torchef i  den  politisk-juridiske Afd.  s. A.; Ambassaderaad i Oslo 1948. Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; S.V.3'. Adresse:    Hafrsf jordsgatan   5,    Oslo, Norge.

SCHØNBERG   Ib Skuespiller; f. 23. Okt. 1902 i Kbhvn.; Søn af exam. pharm. Even Schønberg (død 1915) og Hustru Christiane f. Østrup; gift (17. Marts 1924) m. Inger Lisbeth S., f. 19. Dec. 1902 i Kbhvn., Datter af Lektor H B Hammer (død 1929) og Hustru Thyra f. Rosenberg.

Debuterede 17 Aar gammel paa Søn derborg Teater hos Holger Rasmussen; tourneret med bl. a. Gerda Christopher-sens og Otto Jacobsens Selskaber; Sek­retær ved Friluftsteatret 1930; Forret­ningsfører -ved Det ny Teater 1931, Un­derdirektør 1934-37; engageret ved Pal­ladium Film 1933-39, ved Åsa Film fra 1939; Meddirektør for Allé-Scenen i 1945; startede Cirkua Ib i Fælledpar­ken s. A.; Gæstespil i Oslo samt for Lux Film og Europa Film i Stockholm 1946.

Adresse :  Vodroffsv. 3B, Kbhvn. V.

SCHØNHEYDER   Fritz   Professor,   Dr. med.; f. 1. Febr. 1905 i Charlottenlund -, Søn af Ritmester Carl Schønheyder (død 1909)  og Hustru Ebba f. Sohøller  (dåd 1941); gift m.  Margrete S., f. 26. Dec. 1918, Datter af Professor, Overlæge, Dr. med. Aage Th. B Jacobsen (se denne). Student   (Ordrup   Gymnasium)   1923; med. Eks. 1930; Uddannelse ved forskel­lige Hospitaler i Kbhvn.  og  Provinsen 1931-37; frivillig Assistent ved Universi­tetets  biokemiske  Institut  1934-37;  Dr. med.  1936;   Fellow ved  tihe  Rockefeller Institute   for   Medical   Research,   New York  1937-38;  Professor  i  Biokemi ved Aarhus  Universitet  1938:   Huslæge   ved Statens Institut for Talelidende i  Aar­hus 1939; Lærer i Farmakologi ved Aar­hus   Universitet   1939.   Kemoterapeutisk sagkyndig for Patentkommissionen 1940. Har skrevet:  Undersøgelser over den biologiske Virkning af det antihæmorr-hagrske  Vitamin  K   (Disputats,   1936); Forelæsninger   over   Biokemi    (1939-40); Biokemi,  betragtet   fra  statistiske,   dy­namiske og kliniske Synspunkter  (1948) samt adskillige mindre Afhandlinger. Adresse : Kathrinebiergv. 5, Aarhus.

SCHØNWELLER   Georg   Professor,  K DM.p.p.;   f.   12.   Jul   1876   i   Kbhvn.; gift   (2.  April  1901)   m.   Elna  f.   Han­sen.

Exam.  polvt, 1893; cand. polyt. 1899. Ingenier    ved    Havneanlæg  i  Sverige

1899-1900: Ingeniør ved Kbhvns Havne­væsen 1900-11; Docent ved Den poly­tekniske Læreanstalt 1910; Professor i Vandbygningsfagene ved Den polytek­niske Læreanstalt 1911-46.

Formand for Polyteknisk Forening 1911-14; Medlem af Bestyrelsen for Tek­nisk Forening 1912-21; Formand for Ringkjøbing Fjord Kommission 1914 og for Nissum Fjord Kommission 1919; Medlem af Bedømmelses-Komiteen vedr. Lillebæltsbroen (1926-28); Formand for Kommissionen ang. Inddæmning i Kal­vebod Strand (1936-37); Medlem af Be­styrelsen for Rask-Ørsted Fondet 1934-46; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1923-27; Formand for Dansk-Polsk Forening 1928-36; Medlem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber fra 1937, af TyborønKommisslo-nen af 1937 og af Bestyrelsen for Geo­teknisk Institut.

Litterære  Arbejder:  Fundering   (1912 og 1935), Vandbygning I  (1920 og 1924), Vaudbygnins    II:    Vandløbsregulering, Kanaler,   Sluser    (1920),   Vandbygning III; Havnebygning (1921 og 1927); Bøl­gebevægelse, Bølgetryk; forskellige Af­handlinger i tekniske Tidsskrifter. Udenl. Ordener: Po.P.R.3.; Æ.N.3. Adresse:   Fahritius Allé  8,  Klampcn-borg.

SCHØTT   Else kgl. Kammersangerinde, MI & A.p.p.; f, 24. Marts i Middelfart; Datter af Hotelejer J P Schøtt (død 1917) og Hustru Johanne f. Lund (død 1942).

Uddannelse i Sang hos kgl. Kammer­sanger Alb. Høeberg, Baronesse Lona Gyldenkrone, Operasanger E Burian, Prag og Kammersangerinde Louise Reuss-Belce, Berlin og i Dramatik hos Anna Petterson-Norrie; Debutkoncert 1919; paa Det kgl. Teaters Operasko­le 1921-23; debuterede som Elsa i Lo-hengrin 1923; kgl. Kammersangerinde 1934; Gæsteoptræden paa Nationaltea­tret i Prag og paa Stadttheatret i Lii-beck.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af Skuespillere og Skuespillerinder ved Det kgl. Teater.

Hovedroller : Pamina i Tryllefløjten; Grevinden i Figaros Bryllup; Donna Anna og Donna Elvira i Don Juan-, Elisabeth i Tannhauser; Elsa i Lo-hengrin; Eva i Mestersangerne; Sieg-linde i Valkyrien; Fidelio; Fru Inge­borg i Drot og Marsk; Mikael i Saul og David: Jødinden; Agathe i Jægerbruden; Elisabeth i Don Carlos; Marie i den solgte Brud; Tatjana i Engen Onegin; Marina i Boris Godou-now; Amelia i Maskeballet; Leonora i Skæbnens Magt; Madeleine i André Chénier; Aida i Aida; Maija i Øst-

Seha__________________

bottningerno; Dronning Elisabeth Dronningen; Leonora i Trubaduren; hai desuden givet Koncerter og sunget i for skellige Oratorier samt i den danskt Radio fra 1923 og i Prahas og Oslos Radio.

Tildelt Tagea  Brandts Legat  1945. Udenl.   Orden:   C.HX.5. Adresse: Svinget 2, Kbhvn. S.

SEBBELOV   Holger  Fabrikant, B.DM. f.   26.   Pebr.   1866   paa   Saltø;   Søn   a Godsforvalter F N Sebbelov  (død 1900, og   Hustru   Golla   f.   Bodenhoff   (død 1876);  ugift.

I Lære bos Firmaet Can Flensburg & Sebbelov 1880, Prokurist 1892; Med indehaver af Firmaet fra 1897.

Medlem     af    Tekstilfabrikantforenin­gens  Bestyrelse 1910-27,  Formand   1918-27: Medlem af Industriraadet 1916-25, af Industriråddets staaende Udvale 1918-25, af    Industriforeningens    Repræsentant­skab 1917-25, af Industrifagenes Forret­ningsudvalg  1915-27,  af   Bestyrelsen   for Fællesrepræsentationen for Dansk Indu­stri og Haandværk 1919-25, af Arbejds­giverforeningens   Hovedbestyrelse   1920-27,   af Erhvervenes raadgivende  Udvalg 1917-19,   af  Bestyrelsen  for Teknologisk Institut 1919-25, af Toldraadet 1924-25 og af   Erhvervsministeriets   Industriudvalg 1924-26; Formand for Den Danske Væve-skole 1919-43; Formand for Tekstilindu­striens Ulykkesforsikring 1924-45; Teks­tilfabrikantforeningens   Repræsentant   i International     Federation    of    Master Ootton    .Spinners'     &     Manufacturer's Associations,  tillige Medlem  af  dennes Bestyrelse  1925-33;     Formand  for  Ro­klubben   Skjold   1894-1902,   Medlem   af denne Forenings Byggeudvalg fra 1906, dets   Formand   fra   1931;    Medlem   af Kbhvns  Idrætsparks   Repræsentantskab 1914-20   og   af   Dansk    Idrætsforbunds Amatør- og Ordensudvalg 1899-192,7; For­mand for Dansk Forening for Rnsport 1898-99; Medstifter af Det unge Højre; Æresmedlem af Tekstilfabrikantforenin­gen fra 1927, af Roklubben Skjold fra 1936,  af  Dansk   Forening   for   Rosport fra 1936 og af Den Danske Væveskoles Elevforening  fra   1943;   Dansk   Idræts­forbunds Ærestegn i Guld; Dansk For­ening for Rosports Ærestegn   i   Guld; Norges Roforbunds Guldmedalje; Sven-ska  Roddforbundets Ærestegn  i  Guld; Nordisk Roforbunds Plakette i Sølv.

Adresse:  Viggo  Rothes V.  49,  Char-lottenlund.

SECHER   Ancher J Direktør; f. 29. Sept. 1884 i Grenaa; Søn af Købmand Th. Secher (død 1918) og Hustru Anna J. Momme (død 1911); gift (29. Sept. 1930) m. Meta S., f. Skov, f. 26. Marts 1886 i Kbhvn., død 1932

I Handelslære i Assens, Hamborg, London og Kbhvn.; Grosserer i Kbhvn. 1910-18; Direktør for The General Oom-mercial Co. og The Sibirian Co., Ltd., i San Francisco 1918-30; Eksport Salgs-Direktør i California Prune & Apricot-growers Association fra 1930.

Medstifter og i Bestyrelsen af Cali-fornia Dried Fruit Export Association 1925, Næstformand 1930, Formand 1945-48.

Adresse: California Prune & Apricot-grower«, San José, California. SECHER Chr. Købmand, Vicekonsul; f. 16. Dec. 1879 i Grenaa; Sen af Købmand Th. Secher (død 1918) og Hustru f. Momme (død 1911); gift (9. Ane. 1914) m. Marie 8., t. 31. Maj 1892 i Lemvig, Datter af Garver, Vicekonsul S Chr. Fynboe (død 1917) og Hnstrn f. Selling.

Lært Handelen hos E V Lossen, Hor­sens, og derefter andre Firmaer i Ind-og Udland; overtog sammen med en Broder Faderens Forretning, Firma C J Momme & Secher i Grenaa 1913; svensk Vicekonsnl fra 1915.

Formand for Grenaa Handelsstandsfor­ening 1919-42 og i en Aarrække for Grenaa Handels- og Kontoristforening; Medlem af Bestyrelsen for Arbejder­hjemmet af 1894 til 1944 og i fire Aar for Grenaa Landboforening; Repræsen­tant for Grenaa i Provinshandelsstan­dens Understøttelsesforening til 1944; Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Kolo­nial Grossist-Forening til dennes Opløs­ning 1939; under Krigen 1914-18 For­mand for det kommunale Nævn. Udenl. Orden : S.V.3'. Adresse: Senderg. 8, Grenaa.

SECHER Knud Professor, Overlæge, Dr. med.,R.DM.p.p.; f.2.Aug.l883 paa Frede­riksberg; Søn af Rigsarkivar, Dr. jur. V A Secher (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru f. Assens (død 1927); gift (14. Maj 1915) m. yrsa S„ f. 9. Nov. 1891 i Kbhvn.,- Datter af Bank­direktør Laursen og Hustru Ingeborg f. Drewseik

Student (Nykøbing F.) 1902, med. Eks. 1909; Reservelæge ved Aalborg Amts og Bys Sygehus 1909-10, ved Skt. Johannes Stiftelse 1911-15; Assistent ved farmakologisk Institut 1912-14; Dr. med. (Coffeins og beslægtede Stoffers Indflydelse paa den tværstribede Mu­skulatur) 1913; Prosektor ved patolo-gisk-anatomisk Institut 1915-17; Reserve­læge ved Kommunehospitalets Z. Afd. 1917-21; Lærer i Fysiologi ved Statens Gymnastikinstitut 1918-19; 2. Læge verf Statsanstalten for Livsforsikring 1920, 1. Læge 1926; Medlem af Komitéen for mindre gode Liv 1926 og af Nævnet for Helhedsbedømmelser i Tjeneetemands-

124S_______________________

sager 1947; prakt. Læge i Kbhvn. 1915; Overlæge ved Bispebjerg Hospitals Afd. C fra 1921: Professor vedi den kliniske Prakt-ikantundervisning i Medicin fra 1938.

Formand l Akademisk Roklub 1912-16; Æresmedlem fra 1917; Formand for Danske Studenters Roklub 1927-39; For­mand for Danske Studenters Idrætsraad 1917-22; Medlem af Dansk Idrætsforbunds Hovedbestyrelse (fra 1918; Medredaktør alf Gymnastisk Tidsskrift 1916-24; For­mand for Foreningen af yngre Læger 1913-15, for Foreningen af kommunalt ansatte Hospitalslæger 1919-20: Medlem af Hovedbestyrelsen i alm. Dansk Læ­geforening 1917-20 og af Bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforening fra 1922, Formand 1923: Præsident for In­ternational Cremation Federation 1948; Medlem af Bestyrelsen for Lægeforenin­gens Boliger 1923. for Stiftelsen Georg Stages Minde 1932, for Domus medira 1935-36 og for Lægernes Enkekasse 1938; Formand for Slægtsforeningen „Secher" 1937 og for Nykøbing Katedralskoles Elevsamfund 1942; Medlem af den per­manente internationale Komité for Stu­diet af Livsforsikringsmedicin 1932; Æresmedlem af Chicago Tuberculosis S'ociety 1925. af Svenska Eldbegangelse-forening 1930 (modtog 1942 Foreningens Fortjenstmedalje i Gnid), af The Cre­mation Society of England 1931. af Krematorieforeningen i Finlaud 1946, af Danske Studenters Idrætsraad 1947 og af Balfarafelag Islands 1948: Korre-sponderende Medlem af Grossdeutscher Verband rier Feuerbestattnngsvereine 1934.

Har skrevet; Idrættens Hygiejne H919): Idrættens interne Medicin (1923); Treatment of Tuberculosis by Sanoery-sin and Serum (Mallgaard) (1926); Kvinde og Mand (s. m. Bahnsen, 1927); Livsforsikrinusmedicin (1930); Traite-ment de la Tubercnlose par la Sanocry-sine (1932); Traitement des maladies rtramatismales par la Sanocrysine (1933); Llvsiforsikringsmedicinens Historie i Danmark (1942); Vejledning i Livs­forsikringsmedicin (1944); Nobelpris­tageren Johannes Fibiger (1945): Di-rections for The Treatment of Rhen-ma-tic Joint Diseasee (1946); The theore-t.ical Basis of the Treatment of Tuber­culosis an Polyarthritis (1947) samt en Række Afhandlinger i med. Tidsskrif­ter; Redaktør og Medarbejder ved Kli­nisk Ordbog (1921, 2. Våg. 1938. 3. Uelg. 1945)- Ligbrændingens Historie i Dan­mark (1931); Med'ioinske Tal (1934); Haandbog i Livsforsikringsmedicin (1937); Meddelelser om Slægten Secher (2. Udg. 1939); Manual of Life Insu­rance Medicine (1940); Dansk Ligbræn-

_________________Sech

dingsforening 1931-42 (1942) • Meddelelser fra Bispebjærg Hospital Afd. C, 1-11 (1925-47).

Udenl.  Ordener :   I.F.2.;  S.N.3.

Adresse;   Bispebjergv.,  Bispebjerg Hosp.,  Kbhvn. NV.

SECHER   Knud Redaktør; f. 31. Juli 1907 i Sørup ved Svendborg; Søn af Tandlæge H I Seclier (død 1939) og Hustru Kristine f. Skyum; gift (18. Juli 1944) m. Helen S., f. 4. Pebr. 1910 i Kønigsberg, Tyskland, Datter af Grosserer L Hendeliowitz og Hn»t,ru Bertlia f. Sackin.

Realeks.; Journalist v. Svendborg Amtstidende 1926-28, ved Nakskov Ti­dende 1928-29, ved Vordingborg Avis 1931-33 og ved Berlingske Tidende 1933-36; Rigsdagsmedarbejder og politisk Redaktør i Kbhvn. for Pyens Stifts­tidende, Odense, 1936-45; Medredaktør ved Pyens Stiftstidende 1945, ansvars­havende Redaktør fra 1946. Ophold i Sverige 1944-45. Medlem af Odense B.v-raad fra 1946 og af Hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1948

Har skrevet: Vioim (Digio 1933); Den fremmede Gæst (Roman, 1934); En Mand finder Ve.j (Koman, 1936); Mennesker midt i Verden (Roman, 1939); Digte fra disse Dage (1942); Kampen utan Vapen (Sverige, 1944); Christmas Møller (Biografi, 1945); Med­forfatter af De danske Flygtninge i Sverige (1945).

Adresse : Graabrødrepl. 8. Odense.

SECHER-JENSEN Svend Civilingeniør. Direktør, Chr.XFr.M.: f. 7. Juli 1904 i Sæby; Søn af Sagfører L Secher-Jensen (død 1915) og Hustru Ellen f. Mørck (død 1930); gift (30. April 1929) m. Kamma S-J„ f. 5 April 1905 i Kbhvn.. Datter af Isenkræmmer Ernst Olsen (død 1929) og Hustru Olga f. Schlichtkrnll.

Student (Haderslev) 1922; cand. polyt. 1927; Ingeniør hos Ingeniør P, Park 1927-28 og ved Horsens Kommune 1928-29; Ingeniør i Akts. Hø.igaard & Schultz 1929, ved Bygning af Jernbane i Est­land 1929-31 og ved Bygning af Jern­bane i Litauen 1931-34; Stifter af Direktør for Ingeniør- og Entreprenør-firmaet Preducimac, Belgrad, Jugosla­vien 1935-36; Chefingeniør i Akts. Høj-gaard & Schultz ved Dæmningsarbejder i Vale de Gaio, Portugal 1937-38 og hos Christian! & Nielsen ved Bygning af Jernbane i Venezuela 1939-43; Stifter af og Direktør for Selskabet Christian! & Nielsen, Insonieros & Contratistas.Lima, Peru fra 1943; tillige Formand for Be­styrelsen for Christian! & Nielsen, Com-pania Anonima de Construcciones, La Paz, Bolivia fra 1948.

Pormand for Bestyrelsen for Carl og Sofie Petersens Hjælpefond for Danske

Sech_________________

i Peru fra 1948; Repræsentant for for­eningen Dansk Samvirke i Peru fra 1947.

Adresse : Los Pinos 250. Orrantie, Li-ma, Peru.

SEEDORFF  Johan Overkirurg, Dr. med., R.,M.T.Klia.; f. 4. Marts 1892 i Odense; Søn af Stof tsf ysikus Morten See-dorff (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Marie f. Hald (død 1927); gift (13. Aug. 1921) m. Gordia Magdalene S., f. 30. Nov. 1900, Datter uf Proprietær C Wilkens (død 1924) og Hustru Anina f. Kristensen (død 1934). Student (Odense) 1910; med. Eks. 1917; Univ. Guldmed. 1919; Dr. med. 1924; Prosector patologiae ved Kbhvns Uni­versitet og kirurgiske Assistentstillin­ger ved Rigshospitalet 1920-23; Reser-vekirurg ved Kommunehospitalet 1924 -28 og ved Skt. Lukas Stiftelsen 1929-32; Specialistaner-kendelse (Kirurgi og Kvin-desygdomme) 1928; prakt. som Specia­list i Kbhvn. fra 1928; Overlæge i Hæ­ren 1929-46- Overkirurg ved Kbhvns Mi-litærhoKpital 1938.

Formand for Militærhospitalets Læ-geraad fra 1946; Chef for Krigslazaret i Helsingfors og Suojårvi, Finland Okt.-Nov. 1941. udsendt af Dansk • Røde Kors; flere Studierejser; Redak­tør a.f ..Militærlægen" 1933-40.

Har skrevet: Om Joddesinfektion af Huden, experimentelt belyst (Prisaf­handling) ; Staphylokokkers Typedel<ing, Vaccinebehandling af Staphylokoklidel-ser (Doktorafhandling); samt en Ræk­ke større og mindre videnskabelige Af-nandlinger.

Adresse • MiMtærhospitalet, Tagensv., Kbhvn. N.

SEEDORFF PEDERSEN Hans Hartvig Forfatter, R.,MI&A.p.p.; f. 12. Aug. 1892 i Aarhns; Sen af Skrivepædagogen, Overla-ror II C Pedersen (død 1949) og Hustru Ingeborg f. Seedorff; gift m. Karen-Else Voeler.

Student (Marselisborg) 1911; cand. phil. 1912; uddannet ved Aarhus Amts­tidende 1912-14; Korrespondentvirksom. hed i Udlandet 1914-16; Medarbejder ved forsk, kbhvnske Blade fra 1916; Delegeret ved det kgl. danske Gesandtskab i Petro­grad 1917. Talrige Rejser i Europa, Afrika, Østen og Occidenten. Medlem af TJniversitetssamvirket fra 1927; tog Ini­tiativet til Aarhus Universitets skandi­naviske Samarbejde og til Danmarks-legatet for svenske Digtere; ekstraordi­nært Medlem af Studenter-Sangforenin­gen og livsvarigt Medlem af Studenter­foreningen i Kbhvn.: Meduddeler af Carl Møllers Forfatterlegat; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Forfatterfor­ening 1944; Forbindelsesled mellem de Allierede og Statsradiofonien 1944;

_______________________1244

fung. Ohef for Statsradiofoniens Ud-landsafd. fra Maj 1945; Chef for Featureatd. 1946-47; Leder af den dan­sko Ekspedition til Ceylon 194J7-48.

Modtog Carl Møllers Legat (1918), Drachmann-Legatet (1925), Georg Bran­des-Legatet (1931), Det Anckerske Le­gat (1935) og Henrik Pontoppidan-Le-gatet (1941); prisbelønnet at Selska­bet til de skønne og nyttige Viden­skabere Fremme (1946); Tuborgfondets Understøttelse til en Forskningsrejse (1947).

Debut 1916 m. Digtsamlingen Vinløv og Vedbend. Blandt senere lyriske Ar. bejder : Hyben; Fra Danmark til Dvina; Mod fremmede Stjærner; De syngende Palmer; De hundrede Veje; I Dagnin­gen; Genskær af Stjærnerne og Ri­torneller. Visesamlinger: En lystelig Visebog og Sorgenfri synger. Udvalgte Digte 1942: Til Danmark og Dig; Palmer og Morild; I Glædens Kro. Prosa: Rejsebøgerne To i en Kuffert og To tredie, Eldorado!; Gudinder i Danmark; Monografien Tredive Aar med Danmarks Konge; gendigtet Hein­rich Heines Et Vinteræventyr.

Har desuden skrevet Prologer, Festspil og Operaoversættelser bl. a. for Det kgl. Teater. Konsistoriums Pris for Im-matriculationskantaten (1921). Andre Kantater bl. a. til danske Søfolk, fald­ne i Verdenskrigen; til Aarhus Univer­sitet; Den tekniske Højskole i Kbhvn.; Aarhus Købstadjubilæum; Studenter­foreningen og Mindehøjtideligheden for Vitus Bering. Talrige Udsendelser for den danske Statsradiofoni; Redaktør af Værket Havet omkring Danmark.

Udenl. Ordener: F.OjV..; S.N.3.; Tun.N.1.4.

Adresse : Tibirke Bakker, Tisvildele.je

SEEHUSEN Axel Malermester; f. 17. Pec. 1866 i Sorø; Søn af Tømrermester Vilh Seehusen (død 1872) og Hustru Margrethe f. Hass (død 1917); gift (2S. Febr. 1906) m. Eva S., f. 4. Jan. 1874 i Egaa ved Aarhus, død 1946, Adoptiv­datter af 'Snedkermester Jens Graabeck (død 1929) og Hustru f. Møller (død 1935).

Uddannelse paa Teknisk Skole os paa Kunstakademiet; egen Forretning fra 1892.

Adresse : Fuglebakkev. 79, Kbhvn. F. EERUP Asger Politimester, E.; f. 14. Jan. 1687 i Kbhvn.. Søn af Stationsfor­stander H F A Seerup (død 1929) og Hjjstru Marie f. Andersen (død 1929); gift (2. Juni 1922} m. Jenny S., f. 2. Juli 1893 i Kbhvn., Datter af Bøssemager Emil Hansen og Hustru Marie f. Købke. Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1910; Fuldmægtig ved Kbhvns

1245___________________   .

Amts nordre Birk 1911; Assistent i Kul­tusministeriet 1913; tillige Straffedom-merfuldmægtig ved Frdbg. Birk 1914; Politiassessor (Politiadvokat) 1919; Po­litimester i Ringkøbing m. v. 1933. Adresse: Ringkøbing.

SEEST K T Overarkitekt, K'.DM.; f. 16. Dec. 1879 i Oxenvad Sogn; gift (24. Juli 1915) m. Ellen S., f. 20. Dec. 1885 paa Frdbg., Datter af Landskabsmaler Jobs. Boesen (død 1916) og Hustru f. Zoéga (død 1909).

Præliminæreks. 1896; i Tømrerlære, Svend 1902; Afgang fra Kunstakade­miet 1909, ansat ved Statsbanerne 1906, Banearkitekt 1919, Overarkitekt 1922.

Forestaar tillige Opførelsen af og Til­synet med Bygninger for de uvrige un­der Ministeriet for offentlige Arbejder hørende Etater og Institutioner; Le­der af Akademisk Arkitektforenings Tegnehjælp 1914-15.

Formand for Censurkomitéen for Be­byggelsen paa Grønnemosegaards Jor­der og Censor for Bebyggelsen paa Brenshøjgaards og Maglegaards Jor­der; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem.

Har bygget: Stationerne mellem Næstved og Frederikssund samt mellem Løgumkloster og Rødekro, Bygningerne ved samtlige elektrificerede Stationer ved Kbhvns Nærtrafik, Ringsted, Pad-borg, Horsens, Aarhus, Fredericia, Mid­delfart og Vordingborg nye Stationer samt Ombygning af Hillerød, Odense, Vejle, Randers, Aalborg, Hjørring o.fl. Stationer m. m. og s. m. H Koch: Frdbg. kommunale Funktionærers Have­by ved Finsensvej; flere Villaer og II u se: for Kampsax forestaaet Udar­bejdelsen af Tegningerne til Hovedbyg­ningen paa Teheran Banegaard.

Adresse :  UroKaarclsv.   44 K,   Gentofte.

SEEST   S P F Generalkonsul, R.; t. 3. Nov. 1882 i Ødis-Bramdrup: S»n af Gaardejer P F Seest (død 1909) og Hu­stru Louise f. Dall (død 1929); gift (11. Aug. 1906) m. Emmy Mina Maria S.. f. 27. Febr. 1887 i Kehl ved Strass-bourg. Datter af Johann Kinzig (død 1919) og Hustru Emilie f. Nessler (død 1913).

Præliminæreks. 1898. Eksamen fra Handelsskolen > Strassbonrtr 1902; Ud­dannet ved Handel 1902-05: oprettede Rederiet Schleppdienst Mannbeim 1908 og Firmaet Seest & Vogt, Import-Eks­port sammesteds 1915; Direktør for Sa-wiko G.m.b.H. Salzgewinnungs- u. Ver-triebsgesellschaft des WintersihaH-Kon-zerns fra 1923; Medlem af Bestyrelsen for Frank enthaler Brauhans; dansk Konsul 1923; dansk Generalkonsul 1939;

__________________Sene

Leder af det danske  Konsulat  i  Lud-wigshafen  fra 1948.

Adresse: Mannheim, L. 10. 1., Tysk­land.

SEESTEN   H B Arkivar, cand. jur.; f. 14. Aug. 1883 i Aarhus; Søn af Alterdegn Niels Nielsen (død 1914) og Hustru Mar­grethe f. Sørensen (død 1938); gift (16. Maj 1914) m. Ellen S., f. 25. Sept. 1886 paa Lindbolt ved Hjørring, Datter af afdøde Joh. Edv. Anderson og afdøde Hustru, adopteret af Frøken Margrethe Carstens, Frdbg.

Student (Aarhus Katedralskole) 1901: cand. jur. 1909; Vikar i Rigsarkivet s.A.; kst. Assistent sammesteds 1910; ved Landsarkivet i Odense 1911; fast ansat 1913; Underarkivar 1914; Arkivar II 1931; Arkivar I 1937.

Adresse: Langelinie 52, Odense. SEHESTED Helga Frøken, Landbrugs­kandidat; f. 10. Maj 1877 paa Gram-gaard i Sønderjylland; Datter af Jæ­germester Einar Sehested (død 1908) til Farumgaard og Hustru f. Fenger (død 1919); ugift.

Landbrugselev hos Fru Teisen paa Rygaarrt 1901-04; Landbrugskandidat 1906: Forpagter af Tangotrnard og Fæ­ster af Bjergeskovgaard fra 1906; For­pagter af Hovedgaarden Broholm 1911-27; Forpagter af Gudme Præstegaard 1916-24; Ejer af Tange Mølle Kartoffel-tørreri.

Stiftsdame  i Valle.

Formand for Foreningen af kvinde­lige Landbrugere; Næstformand for Fadderskabsfpreningen for Højer Sogn. Adresse ? Biergeskovgaard pr. Gudme.

SEHESTED Ove Flemming Gesandt, R. DM.p.p.; f. 9. Jan. 1888 i Kbhvn.; Søn af Kammerherre, Landbrugsmini­ster Knud Sehested (død 1909) og Hu­stru Ellen Sehested (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940); gift (7. Okt. 1919) m. Gertrud S., Datter af Grosserer M L Frimodt (se denne).

Student 1905; cand. polit. 1911; Assi­stent i Udenrigsministeriet 1912; Atta­ché i Paris 1913; kst. Legationssekre-tær i Stockholm 1915; Konsulatssekre-liet i New York 1916, Vicekonsnl 1917; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1919; Legationssekretær og Chargé d'Affaires i Bern 1919, 1. Legataonssekretær i Prag 1921, i Oslo 1925, i Paris 1930; Legationsraad 1926, Gesandt i Bio de Ja-neiro 1935; midlertidigt tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1947.

Udenl    Ordener:   Br.S.K.I.;  C.H.L.4.; Fi.II.R.3'.; F..li.L.3.j N.St.O.2'.; S.Kr.4. Adresse:     Udenrigsministeriet,    Chri­stiansborg,  Kbhvn. K.

SEHESTED-GROVE    Jacob    Redaktør; f. 8.  Marts 1900 i Hovedgaard;  Søn af Købmand Jacob Sehested-Grove og Hu-

stru Johanne f. Sørensen; gift (10. Juni 1937) m. Tove S-G., f. Schou Hansen, f. 5. Sept. 1901 i Kbhvn.

Uddannet som Typograf; Journalist ved Lolland-Falsters Social-Demokrat 1923, Redaktionssekretær 1928, ansvars­havende Redaktør 1944.

Medlem af Nakskov Byraad fra 1937 og af Folketinget 1943-45.

Adresse: Rødbyv. 87, Nakskov.

SEIDELIN Christian Pastor emer.. B.; f. 21. Juni 1874 i Aarhus; Søn af Sogne­præst F E Seideiin (død 1908) og Hu­stru Anna f. Seidelin (død 1932); gift (19. Dec. 1905) m. Inger S., f. 19. April 1881 i Kbhvn., Datter af Kaptajn i Ar­tilleriet, Rodemester Lauritz Larsen (død 1906) og Hustru Laurine f. Wis-sing (død 1926).

Student (Aarhus) 1893; cand. theol. 1900; personel Kapellan hos Faderen i Aarhus 1901-05; Rejsepræst under Det kbhvnske Kirkefond 1905-07: Sognepræst ved Filips Kirke i Kbhvn. 1907; Sekre­tær ved Det kbhvnske Kirkefond 1911-21; residerende Kapellan ved Marien-dalskirken paa Frdbg. 1921, Sognepræst sammesteds 1928-37.

Sekretær for Det danske Bibelsetekab fra 1921; Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Kirke i Udlandet fra 1919, for Det kbhvnske Kirkefond fra 1921 og af Dansk Bibelskoles Raad fra 1936.

Har skrevet • Fortolkning til 1. ok t. Tessalonikerbrev i Bibelselskabets Kom-mentarudgaver. samt Artikler i Dagbla­de os kirkeliee Tidsskrifter.

Adresse:  Kastelsv.  17,  Kbhvn.  Ø.

SEIDELIN  Henning Billedhugger; f. 7. Juni  1904;  Sen  af Tandlæge Jobannes Henrik  Seidelin   (død  1927J  og Hustrn Anna f. Jensen; gift (2. April 1943) m Ruth S., f. 18. Dec., DaMer af Forfat-teren Eddie Salicath og: Hustru Doucie f. Carøe.

Elev af Arkitekt Gunnar Biilmann Petersen: Medhjælper hos samme 1932-34; Afgang fra Kunstakademiet 1937; udstillet paa Foraarsudstillingen paa Charlottenborg fra 1923.

Bestyrer og Medbestyrer af forskellige Legater fra 1927; kunstnerisk Medar-hejder ved Akts. Bing & Grøndahl fra 1943.

Arbejder: Sandstensrelief (Alderdoms­hjemmet i Taastrup); Hyrdedreng (Sta­tens Museum for Kunst); Drengehoved« (Odense Museum); Figurgruppe, Mand og Kvinde (Ny Carlsbergfondet); Mandshovede (Koldinghus Museum).

Adresse •. Grønnemose Allé  37, Kbhvn.  NV.

SEIDELIN-LARSEN  Carl Dommer. K'. DM.; f. 26. Juli 1891 i Madras i Indien ; Søn af Missionær, Dr. theol. L P Larsen

(død 1940, 6e Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Anna Elisabeth f. Seidelin (død 1903); giTt m. Sigrid S-L., Datter af afd. Bankdirektør, Sagfører C F Ben-dixsen og afd. Hustru f. Jansen,Thisted. Student (Frdbg. Gymnasium) 1909; Studieophold v. Universitetet i Edln-bur<rh 1909-13; cand. jut. 1918; Sekretær i Justitsministeriet 1918. Fuldmægtig 19Z9: kst. Politiretsdommer i Kbhvns Amts nordre Birk 1926-30; Dommer i d« blandede Domstole i Ægypten fra 1930; Præsident for Tribunalet i Alexandria fra 1948.

Adresse: 332 Route d'Aboukir, Bulkc-ley, Alexandria, Ægypten.

SEIDENFAOEN Aage fh. Politidirektør, K'.DM.p.p.; f. 8. Marts 1877 i Aarhus; Søn af Civilingeniør, cand. polyt. F J Seidenfaden (død 1899) og Hustru f. Philipsen (død 1920); gift 1. Gang (2. Okt. 1906) m. Annelise (Alice) S. X 27. Marts 1887 i Varde (Ægteskabet op­løst 1923, død 1928). Datter af Sagfører, Løjtnant N J H Harck (død 1908) og Hustru f. de Teilman (død 1909); gift 2. Gang (25. Maj 1928) m. Udde S., f. 30. Maj 1906 i Løgumkloster, Datter af Apoteker Jacob Kjems (se denne)

Student (Schneekloths Skote) 1895; rand. jur. 1901: Overretssagfører 1903: Fuldmægtig ved Øster og Vester Her­reder i Varde 1903; FuMmægtig i Haslr Købstad og Hammershus Birk 1908; Fuldmægtig ved Bornholms Amt 1913: Politimester i Randers m. v. 1919. i Tønder og Løgumkloster m. v. 1923, i Kbhvns Amts. Nordre Birk 1934: tillige kst. Politidirektør i Kbhvn. Maj 1945 og Politikommandør for Kbhvn. og Bir­kerne 1945-46; Politidirektør i KMivn. 1946-48.

Formand   for   Hasle   Bank    1910-19; Medlem  af Bestyrelsen  for Mødrehjæl­pen  1910-40, derefter Medlem af Besty­relsen   for   Mødrestøtteforeningen;   For­mand   for   Overnævnet  i  Huslejesager for  Bornholm   1918-19;   Formand   i   For­eningen    af    Politimestre   i   Danmark 1919-26,    derefter    Medlem     af    Besty­relsen.      Næst-formand     1933-40,      atter Formand 1940-48;   Medlem af Retsplo.ie-udvalget   1920-46;   Medlem    af   Danske Statsembedsmænds   Samraadg   Bestyrel­se, af Bestyrelsen for Statsembedsmæn-denes    Enkebolig,   af   Bestyrelsen    for Landsforeningen   for   Politihundcsagen, af   Politjuniformsudvalgene   1924-25   og 1937-38, af Brand-, Bygnings- og Sund­hedskommissionerne i  Gentofte  1934-46, af  Vejkrydsudvalget   for  Kbhvns   Amt 1937-46,   af   Rigspolitiets   Bekrutcrings-komroission fra 1938, aif Bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbhvn. 1934^18 samt af Forvaltningskomrnissionen af 1946 og en Række ministerielle og administrative

1247

Sejr

Udvalg m. fl. : Censor ved Statens. Po­litiskole og Medlem af Tilsynsraadet for samme; Leder af det danske Politis „il­legale" Organisation Sept. 1944-Maj 1945.

Har skrevet : Haandbog for Sogne­fogeder (s. m. afd. Dommer Arnskov).

Udenl. Orden: Stb.M.CJF.

Adresse : Strandv. 219, Hellerup.

SEIDENFADEN Erik Major, R.p.p ; f. 25. Mart« 1881 i Kbhvn.; Søn af Civil­ingeniør, cand. polyt. F J Seidenfaden (død 1699) og Hustru f. Philipeen (død 1920); gift (6. Okt. 1908) m. Male Ma­ria S., f. Traivichitr S., f. 15. Sept. 1892.

PræUminæreks. (Schneekloths Skole) 1898; lært Landvæsen paa Estruplund 1901-02; Sekondløjtnant 1903; tjeneste­gørende i Fodfolket 1903-06; ansat i det siamesiske Gendarmeri som Premierløjt­nant 1906; Kaptajn 1907; Major 1914; fung. Chef tor Gendarmeriets Officers­skole 1914-15; Afsked 1920: i privat Virk­somhed i Bangkok 1920-43; foretog ar­kæologiske og etymologiske Undersøgel­ser i NordøsWSiam 1911-19 og i Nord-Siain 1932; Repræsentant for Grænsefor-eningen 1931-41.

Medlem af Raadet for The Siam So-oiety 1920-31 og 1941-46, Præsident 1938-41, Æresmedlem 1947; Medlem af The Royal Asiatic Society ; Medlem af Société Asiatique; Fellow of the Royal Anthro-pological Institute of Great Britain and Ireland og Correspondant de rficil« Francadse d'Extréme Orient ; Membre du Comité d'Honineur du Congrés Interna­tional des Sciences Anthropologiqnes et Ethnologiques 1947: Medlem af Orien­talsk Samfund 1948.

Litterære Arbejder: Complément a l'inventaire déscriptif des monuments du Cambodge (1921) ; Guide to Bangkok (1927) og til andre Byer i Siam; Af­handlinger af arkæologisk, ethnologisk, historisk, biografisk og militært Ind­hold i The Journal of the Siam So­ciety, Bulletin de l'École Francaise d'Extréme Orient, Bulletin de l'Institut Indochinois pour l'étude de 1'homme, The Asiatic Review, Man, Militært Tidsskrift, Danmarksposten, Tidsskriftet Fremtiden og i forskellige siamesiske R«geringspublikationer.

Udenl. Ordener : 8.E.M. : K.H.E.5. ; S.Jub.M.; S.Kr.5.; S.Kr.M. 1912 og 1926.

Adresse: Rosengaardsv. 29, Lyngby.

SEIDENFADEN   Erik Redaktør;  f.  24.

April 1910 i Hasle,  Bomholm;  Søn  af

f h. Politidirektør Aage Seidenfaden   (se

denne); gift  (11.  Sept.  1935) m.  Jytte

S., f. 19. Marts 1913  i  Kbhvn.. Datter

af   Grosserer   Sophus   Kaastrnp   Olsen

(død 1937) og Hustru Ebba f. Poupliér.

Student (Sorø) 1928; Medarbejder ved

kbhvnske Dagblade fra 1931    Korrespon-

dent i London 1935-37, i Rom 1940 og Stockholm 1943; Leder af Dansk Presse­tjeneste i Stockholm 1943-45; Redaktør af Tidsskriftet Fremtiden fra 1945; Re­daktør ved Dagbladet Information fra 1946; Medlem af Modstandsbevægelsens Kontaktudvalg i Stockholm under Be­sættelsens sidste Del.

Medlem1 af Bestyrelsen for Det uden­rigspolitiske Selskab.

Har skrevet : Borgerkrig i Spanien (1937); Hitler beskyddar Danmark (Stockholm ,1943); Spidser (s. m. Børge Outze, 1948).

Udenl. Orden : Stb.B.E.S.

Adresse:  Stormg. 6, Kbhvn. K.

Sommerbolig:   Sjodala,   Våxtorp, Sverige.

SEIERØE-ANDERSEN    Aage Hypotek foreningsdirektør, Gaardejer; f. 8. Dec. 1887 i Ganløse; gift m. Elisabeth S-A., f. Andersen, f. 28. Sept. 1887 i Kbhvn.

Uddannet ved Landbruget: Sogne-raadsformand i Ganløse 1926-42; land-brugskyndig Direktør i Østifternes Land- Hypothekforening 1941, adm. Direktør 1942.

Adresse : Jagtgaarden, Ganløse pr. Maaløv.

SEJERHOLT Hans Skoledirektør; f. U. Nov.l889i Stubbekjøbing; Sen af Skole­betjent Fr. Petersen og Hustru Kirsten f. Jensen ; gift (18. Nov. 1925) m. Elisa­beth S., f. 11. April 1904 i Hjortespring ved Herlev. Datter af Tømrermestx > Knud Olsen og Hustru Bertoline f. Ber­telsen.

Udlært Typograf 1910; Lærereks. (Jel­ling) 1915; Vikar ved Aarhus kommu­nale Skolevæsen 1915-17 ; Lærer ved Vejle kommunale Skolevæsen 1917-20; Adjunkt ved Marselisborg Gymnasium i Aarhus 1920-29: Skoledirektør i Aarhus fra 1929.

Medarbejder ved Demokraten. For­skellige pædagogiske og historiske Ar­bejder.

Adresse : Holfev. 3, Aarhus.

SEJR   Emanuel Overbibliotekar, R.; f. 29 Sept. 1891 i Nølev ved Odder; Søn af Førstelærer J Sejr Jensen (død 1935) og Hustru Julie f. Andersen; gift (Jl. Aug. 1920) m. Harriet S., f. 5. Okt. 1896 i Varde, Datter af Partikulier Niels Varfeldt (død 1945) og Hustru Klara f. Olesen (død 1934).

Student (Aarhus Katedralskole) 1910; cand. phil. 1911; Assistent ved Statsbi­blioteket i Aarhus 1913; Underbibliote­kar 1917; Bibliotekar II 1931; Overbi­bliotekar 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Folkebibliotek 1922-34, af Bestyrelsen for Freunde Deutscher Literatur. Aar­hus 1925-37, af Udvalget vedrørende Sta­tens Biblioteksvæsen 1924-26, af Besty­relsen for Bibliotekar- Sammenslutnin-

Sejr__________________

gen for de videnskabelige Biblioteker 1934-49, af Danmarks videnskabelige og faglige Bibliotekers Sammenslutning fra 1949, af Biblioteksraadet fra 1936 af Bestyrelsen for Universitets-Sam­virket i Aarhus fra 1938 og af Hoved­bestyrelsen for Danmarks Biblioteks­forening fra 1945.

Har bl. a. udgivet Goethes ErlkSnig i danske Oversættelser (1932); Aarhnus Stiftebogtryk'kerie, et Bidrag til dansk Provinsbogtryks Historie (1937); Træk af Aarhus Havns Historie (1937); Aal­borg Stiftsbog-trykkeri 1743-1943 (1943); Artikler og Afhandlinger i Dagblade, Tidsskrifter og Aarbøger vedrørende Biblioteksforhold og historiske og kul turhistoriske Emner; Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen; Mn-sikanmelder ved Aarhuus Stiftstidende; Medudgiver af Aarhus gennem Tiderne (1939-41).

Adresse : Østbanetorvet 6, Aarhus.

SELIGMANN Olaf Garveridirektør; (.16. Juni 1880 i Vejle; Søn af Direktør Al­fred Seligmann (død 1921) og Hnstrn Johanne f. Andersen (død 1912); gift (10. Dec. 1909) m. Edith S., f. 8. Marts 1883, Datter af Kantor Lindelef (død 1899) og Hustru Mathilda f. Nohrborg (død 1919).

Uennemgaaet Wiedemanns Handels­skole i Basel; i Garverlære i S Aar; senere arbejdet som Garver i Danmark, Sverige og Tyskland; Pabrikleder for Akts. Vejle Saalelæderfabrik; Direktør fra 1914.

Medlem af Industriforeningens Re­præsentantskab og af Industriraadet indtil 1927; Medlem af Vejle Byraad til 1929; Medlem aif Bestyrelsen for Akts. Østjyske Bryggerier 1929-40, for Vejle Bolte- og Møtrikfabrik 1931-48; Formand i Bestyrelsen for Vejle Bank 1930-47; Formand for Foreningen af danske Læ­derfabrikanter indtil 1926 og for Garver­foreningens Garvergruppe indtil 1929; Formand for Vejle Haandværkerforening 1922-35, for Vejle Turist- og Forskønnel­sesforening 1929^31 og for Falcks Red­ningskorps i Vejle 1928-34. TJdenl. Ordtoer: Fi'.B.H.; Fi.H.R.31. Adresse; Vejle.

Sommerbolig: Brønsodde pr. Vejle.

SELSING Erik Politimester, K.; f. 27. Febr. 1890 i Nykøbing S.: Søn af By-og Birkefuldmægtig Jens Sørensen (død 1943) og Hustru Margrethe f. Jensen (død 1933); gift (31. Aug. 1917) m. Anna Marie S., tidl. Overassistent ved K.T.A.S. f. 3. Jan. 1889, Datter af Rentier N Ja­cobsen (død 1939) ob Hustru Nicoline f. Carøe (død 1930J.

Student    (Frederiksberg    Latin-    og Realskole)  1907; cand. jnr.  1913;  Assi-

________________________1248

stent i Generaltolddirektoratet 1913; liy-fogedf uldmægtig l Varde 1914; Herreds-fulr1mrr£ti'r ved Rani^ø-Tniie Herreder 1917; Dommerfuldmægtig l Assens 1919; Politimester i Sakskøbing Købstad m. v 1933.

Stifter af Akts. Assens private Mel­lem- og Realskole, Formand 1928-33; Medlem af Bestyrelsen for Korforenin-gen i Assens 1920-28.

Adresse : Politigaarden, Sakskøbing.

SEMLER Axel Direktør,Civilingeniør,li.; f. 3. Aug. 1889 i Kbhvn.; Søn af Grosse­rer E S Semler (død 1934) og Hustru Laura f. Sørensen (død 1932); gift (9. Dec. 1915) m. Karen S., f. 22. Nov. 1889 i Kbhvn., Datter af Grosserer David Meyer (død 1925) og Hustru Petrea f. Christensen (død 1938).

Cand. polyt. 1913; arbejdede som Bygningsingeniør 1913-14; Generalsekre­tær i Forenede Danske Motorejere og Rodaktor af Bladet Motor 1915-16; tnd-traadte 1916 som Medindehaver af Fir­maet Semler og Matthiassen som Leder af den samtidig oprettede Motorafrte-ling, der 1917 sammenslnttedes med Akts. Smith & Co.'s Motorafdelin-r, Odense til Akts. Skandinavisk Motor To.; adm. Direktør og Medlem af Be­styrelsen for dette.

Medlem af Bestyrelsen for Automo­bil- & Cycle-Grosserer Foreningen 1926, Formand 1940; Formand for Sammen­slutningen af Automobil Fabrikanter oz Importører 1940, for Motorbranchens Fællesraad 1943 og for Foreningen af Gummiimportører i Danmark 1943; Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Udstil-lingshallen Forum 1932; Medlem af Benzinnævnet 1941 ag af Motorkommis­sionen af Marts 1947. Adresse : Vodroffsv. 49, Kbhvn. V. Sommerbolig : Villa Helle, Kong Val­demars V., Søllerød pr. Holt«.

SENNELS Aage Overlæge, M.T.Kfh.; f. 16. Ans. 1890 i Odense; Røn af Post­mester Carl Sennels (død 1931) og Hu­stru Caroline f. Breda); (rift (30. \ug 1930) m: Gunhild S., f. 13. Okt. 1904 i Kbhvn., Datter af afd. Købmand Fr. Chr. Møller, Reykjavik.

Student (Borgerdydskolen Ø.) 1908; med. Eks. 1915; Reservelæge ved Amts­sygehuset i Viborg 1916-17, ved Hald Lasaretlejr 1917; forskellige Hverv blandt Krigsfanger under Dansk og Bri­tisk Røde Kors 1918-19; klinisk Assistent ved Rigshospitalets kirurgiske Afd. D. 1918-20; Jleservekirnrg ved Viborg Amts­sygehus 1920-21, ved Sønderborg Stats­hospital 1921-22; Studierejser (Kirurgi, Røntgen, Radium) til Erlangen, Wien, Oslo og Stockholm 1921 og 1922; 1. Re­servekirurg ved Aarhus Kommuneho-

1249______________________

epital 1922-26; kst. Leder af Aarhus Kommunehospitals Røntgen- og Lysafd. samt af Radiumstationen flor Jylland 1922-23; Overlæge ved Øresundshospita let i Helsingør fra 1926. Adresse: Helsingør.

SERUP Poul Direktør, Civilingeniør, R.; f. 13. Juni 1884; gift m. Jutta S., f. Bil-feldt, f. 4. Juni.

Student (privat dimit.) 1904; cand. phil. 1905; cand. polyt. 1910; Sekond­løjtnant i Fæstningsartilleriet 1914; an­sat ved Kbhvns Sporveje 1911-18; Kon­torchef i Dansk Tarifforening 1918, Di­rektør for samme 1923-29; Direktør tor Akts. Nordisk Brandforsikring 1930.

Medlem af Dansk Tarifforenings Ko­mité og af Forretningsudvalget for Dansk Brandværns Komité; Formand for Bestyrelsen for Centralkontoret for Dansk Brandskadestatistik; Formand for Bestyrelsen for Brandforsikrings-gruppen indenfor Forsikringsforeningen og Medlem af denne Forenings Hoved­bestyrelse 1935-38; Medstifter af og Med­lem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Plantageselskab; Medlem af Repræsen­tantskabet for Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897, for Nordisk Ulykkesfor­sikrings-Akts, af 1898 og af Bestyrelsen for Akts. Assurandøren; Medlem af For valtningsnævnene for Krigsforsikrin-gen af Løsøre, for Krigsforsikringen af Havne og for Krigsforsikringen af pri­vat Indbo og Forretningsfører for saa-vel disse Krigsforsikringer som Krigsfor­sikringen af Landbrugets Løsøre og Krigsforsikringen af elektriske Luft-ledningsanlæg for Stærkstrøm.

Adresse: Kristianiag. 16, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig; Rungsted Strandv. 65, Rungsted Kyst.

SESTOFT Ingolf Statsmeteorolog; f. 21. April 1899 i Ødsted ved Vejle; Søn af Sognepræst H C O Sestoft (død 1941) og Hustru Anna f. Partsch; gift (2. Maj 1941) m. Mette Kirstine S., f. 20. Maj 1901 i Helsingør, Datter af Gart­ner Christian Løfberg og Hustru Ma­ren f. Hansen.

Student (Vejle) 1917: cand. mag. 1924; vikar. Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt i 1920 og ved Landbohøj­skolen i 1923; Afdelingsmeteorolog ved Meteorologisk Institut 1924, Statsmeteo­rolog 1946, Chef for Klimatologisk Afd. 1949. Lærer ved Artilleriskydeskolen fra 1928, ved Ballonparken fra 1931 og ved Hærens Flyveskole fra 1932.

Medlem af den internationale meteo­rologiske Commission for Vejrtelegrafi CoSWI i Paris i 1946.

Har skrevet en Række faglige Ar­tikler og Afhandlinger; Medarbejder

__________________ Sieg

ved  Bogen  om  Kaj  Munk,  skrevet   af hans  Venner  (1946).

Adresse:   Classensg. 54,  Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig:   Bredahlsv.  4,   Sorø.

SICK   Ingeborg  Maria  Forfatterinde.

Har skrevet: Udi Løndom (1900); Højtjældspræst (1902); Helligt Ægte­skab (1903); Bølgeslag, Digte (1904), Jomfru Else (1905); Prinsessen, der spandt, Eventyrspil (1906); Den lille graa Kat (1906); Af Jord (1907); Det sovende Hus (1909); Farmor Ursulas Have (1909); Der ringer Klokker ',1910); lua (1911); l Klosterskygge (1912); Carina (1913); Derhjemme (1914); Fod­trin i Natten (1916); Blå fra Haven ved Floden (1917); Ad Sti og Alfarvej ;]»19); fangernes Ven (1921); Ond Lyk­ke (Digte) (1922). Kin Blumenslrauss; iJer Schatz von der Hohenburg; Vaar-dalen (1924); Minnesang (1926); Pigen fra Danmark (1928); Bibel-Land (1930); Fremmed Fugl (1932); Elskov (1934); Jlenneskehjærter (1935); Karen Jeppe (1936); Julehelg under Vaaben (1959); Lys i -Natten U940). Oversat til Tyek, Fransk, Svensk, Hollandsk, Engelsk, Kussisk, Finsk, Islandsk og Ladinisch,

Adresse: Pile Allé 19 B. Kbhvn. F.

SIDENIUS Knud Købmand. Konsul; f. 4. April 1901 i Nykøbing F.; Søn af Købmand Vil'h. Sidenius og Hustru El­len t. Frederiksen (død 1927); giift (10. Marts 1945) m. Mette Schack S., f. 24. Aug. 1916, Datter af Grosserer N J Schack Schou (død 1937) og Hustru Frederikke Marie I'. Dreyer (død 1937).

Realeks. 1917: Handelseks. (Køb-mandsskolen) 1921; i Lære hos O F Steenstrup, Holbæk 1917-20; ansat i Trælastforretning i Kbhvn.; i Faderens Forretning 1923, Prokurist 1926, overtog Forretningen 1930; svensk Vicekonsul 1932.

Formand for Nykøbing F. Handels­standsforening fra 1938; Medlem af Pro­vinshandelskammeret fra 1948; Medlem af Bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening fra 1941 (Næstformand fra 1948), for Sjælland og Lolland-Falsters Tømmer­handlerforening fra 1940, for Nykøbing F. Bryghus, Akts., for Akts. Købmands-gaarden i Holeby og for Akts. Ove B Høsts EM., Nykøbing F.; Medlem af Delegationen for Den Danske Land­mandsbank, Nykøbing F. Afd. og af Repræsentantskabet for Købstædernes almindelige Brandforsikring.

Udenl. Orden:  S.V.31.

Adresse : Nykøbing F.

SIEGUMFELDT Max Arkitekt; f. 7. Ju­ni 1900 i S-Omme; Søn af Peter Chri­stian Georg la Oour Siegumfeldt ;død 1932) og Hustru Inge Katrine f. Hoff; gift (13. Marts 1931) m. Eva Agnes S., f. 31. Dec. 1905 i Hylke, Datter af

Sieg______________________

Jens   Tang   Bollerup   og   Hustru   Ed'.e Agnes  f.   Sørensen  Bergh.

Tømrersvend; Afgang fra Det tekni­ske Selskabs Skole i Kbbvn. 1925; Med­arbejder bos Arkitekt Harald Lønborg-Jensen 1927-30; ansat i Stadsarkitek­tens Direktorat, Kbhvn. 1930-41, i Stads­ingeniørens Direktorat, Byplankontoret, 1941; Studierejse tii Tyskland 1925, til Tyskland, Schweiz og Italien 1929, til Scbweiz 1938: Konsulent for Landsfor­eningen Forebyggende Børneværn.

Medlem af Akademisk Arkitektfor­ening 1941.

Har skrevet en Del Tidsskriftafhand­linger om Byplanlægning, navnlig om Børnenes Plads i Byplanen.

Adresse:  Lyrskovg. 21,  Kbhvn.   V.

Sommerbolig : Søndergaardsv. 39, Vær­løse.

SIGGAARD Johannes Statsguardein.R.; f. 14. Nov. 1890 paa Frdbg.; Søn af Ma­nufakturhandler P Chr. Siggraard (død 1932) og Hustru Karen Kirstine f. Dre-wesen (død 1946); gift (1923) m. Ebba S., f. Schneider, f. 15. Marts 1896 i Kbhvn.

Cand. pikarm. 1913; Taudlægeeks. 1920; Assistent hos Stadsguardeinen 1916 -32; delvis prak*, som Tandlæge 1922-32; kst. Stadsgnardein 1932-33; fung. Statsguardein ved Statens Kontrol med Guld- og Sølvarbejder m. v. 1933-37; Stateguardein 1937.

Censor i Kemi ved Tandlægeskolen fra 1930,

Idrætsmærket i Guld 1942.

Adresse :  Fred. d. 6. Allé 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Svend Gønges V.  9, Solred Strand.

SIGGAARD   ANDERSEN M Overlæge, Dr. med., se Andersen M Siggaard.

SIGSGAARD   Jens Seminarieforstander, Forfatter; f. 14. Aug. 1910 i Kaas i Hjørring Amt; Søn af Gaardejer Poul Sigagaard og Hustru Marie f. Bro-gaard; gift (10. Okt. 1941) m. Kirsten S., L 7. Dec. 1919 i Kbhvn.. Datter af Overlæge Brik Henningsen, Korsør og Hustru Karen f. Arildsen.

Lærerets. (Ran-um); cand. psych.; Studierejse til II. S. A. i 1946; ansat ued Kbhvna kommunale Skolevæsen 1934-43; Forstander for Frøbelseminarlet fra 1941.

Sekretær og Forretningsfører for Dansk Frøbelforening og Medlem af Bestyrelsen for Folkebørnehaveforenin-gen fra 1941; Viceformand i den forbe­redende Komité for World Council of Early Ohildhood Education fra 1946.

Har skrevet: Børnebøgerne Palle ale­ne i verden (1941); Okker Gokker Gum­miklokker; Abel Spendabel; Sippe Sum og Nalle Bamsebjørn-. Amerika samt

_______________________1250

populærvidenskabelige   Skrifter,    bl.   a. Barnets  Verden.

Adresse : Carit Etlars V. 4, .Holte.

SIKJÆR Søren Sektor; f. 25. Nov. 1904 i Vildbjerg; Søn af Isenkræmmer An­dreas Jensen (død 1943) og Hustru Andrea Nielsine f. Nielsen (død 1934); gift (6. Juli 1932) m. Valborg S., f. 23. Juli 1908 i Høng, Datter af Fabrikant Viggo Nielsen og Hustru Caroline f. Czermak.

Student (Th. Langs Skole, Silkeborg) 1924; cand. mag. 1929; ansat ved Aka­demisk Kursus 1929-34; Lærer ved Offi­cersskolen 1933-37 og ved Blaagaards Seminarium 1933-41: Adjunkt ved Me-tropolitanskolen 1934-40; Lektor ved Aurehøj Statsgymnasium 1940-41; Hek tor for Nykøbing M. Gymnasium 1941, for Vestre Borgerdydskole 1948.

Censorsuppleant i Fysik ved Skole­embedseksamen ved Kbhvna Universitet fra 1939; midlertidig Censor i Fysik ved Lærereksamen 1942-47.

Har udgivet forskellige Lærebøger til Brug ved Officersskolen, Seminarier og Gymnasier.

Adresse: Helgolandsg. 6, Kbhvn. V.

SIKKER HANSEN Aage Tegner; f.29. Jnli 1897 i Grenaa-, Søn af Maskinkon-struktør Markus Sikker Hansen (død 1941) og Hustru Valborg f. Rasmussen; gift (21. Okt. 1922) m. Anna Kristine S. H., f. 7. Aug. 1897 i Bingsbjærg, Datter af Landpost Jens Nielsen og Hustru Ane Marie f. Hansen (død 1944).

I Malerlære 1911; Teatermaler »ed Odense Teater 1917-20; udetillede første Gang 1932; Medlem af Grønningen 1934

Arbejder: Mammut Bogen (1933) og Zoologisk Have (1934), e. m. Johs. V Jensen og Hans Kyrre; Dyrene derude s. m. Hans Hvass; Byens Dyreliv s. m Hans Hvass (1940); har illustreret Johs. V Jensen: Kongens Fald (1944); dekoreret Danmarkssalen paa Verdens udstillingen i Bruxelles 1935 (Gram! Prix), i Paris 1937 (Grand Prix) og i New York- 1939. Dekoreret Pestsalen i Kbhvns Boldklubs Bygning 1938-39 ok Det danske Hus paa Piccadilly, London, 1948.

Adresse:   Castbergsv.  34,  Kbhvn. Valby.

SIMMELHAG A W Varemægier, R.p.p., f. 4. April 1875 i Kbhvn.; Søn af Vare-og Vekselmægler F C Simmelhag (død 1906) og Hustru Louise f. Wilian (død 1922); gift (5. Nov. 1898) m. Antoinette S., f. 17. Juli 1873 i Kanders, Datter af Ritmester Frederik Fencker (død 1895) og Hustru Betty f. Guldborg (død 1906).

Indtraadte 1891 i Firmaet SimmelhaB

 

1251_______________________

& Holm; overtog efter Faderens Død Forretningen 1906 s. m. Varemægler A Zieseberg, fra 1923 s. m. Varemægler J W Ulrich.

Udenl. Orden: I.F.3.

Adresse: Skt. Annæ PI. 9. Kbhvn. K.

SIMON Jens Rektor; f. 28. April 1898 i Holbæk; Søn af Skræddermester Ph. Simonsen (død 1943) ok Hustru Marian­ne f. Rasmussen (død 1935); gift (14. Febr. 1931) m. Erna S., f. 13. Dec. 1903 i Giessen i Tyskland, Datter af Rektor Heinrich Gilbert Sames og Hustru Hen­riette f. Knhl (død 1927).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1917; studerede ved Polyteknisk Læreanstalt 1917-18: ansat ved Kraks Forlag 1920-21: Højskolelærer i Californien 1922; Fabri­kant i Kbhvn. 1923-25; cand. mag. (Ma­tematik og Fysik) 1929; Lærer ved Sankt Petri Realskole 1929-31 og ved Akade­misk Kursus 1931-35; Leder af det pri­vate Artiumskursus i Vordingborg 1935; ved denne Skoles Overgang til kommu­nalt Gymnasium i 1938 Rektor for dette.

Formand for Foreningen Nordens Vordingborg Afd. 1944.

TInr  udsivet:   Fysik   for Realklassen.

Adresse: Vordingborg.

SIMONSEN Carl U Direktør, Civilinge­niør; f. 14. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Joel Simonsen (død 1905) og Hustru Nicoline f. Hornung (død 1935); gift (10. Mai 1913) m. Gertrud S., f. 28. Maj 1888 i Ringkøbing, Datter af Køb­mand Chr. Skikkild (død 1944) ok Hu­stru Marie f. v. Lasson (død 1939).

Student 1904; cand. pplyt. 1910: Inge­niør under Stadsingeniøren i Kbhvn. 191042: Ingeniør i Akts. C M Hess' Fabrikker, Vejle og Kbhvn. 1912-18, Overingeniør smstds 1918-37; Forret­ningsfører 1931 og fra 1937 Direktør for Akts. Hessiccator; fra 1947 tillige Direk­tør for Akts. Birkedal & Storm; Kon­struktør af LHeesicca-tor-Tørreprincippet.

Dirigent for Vejle private Orkester-forening 1918-37; Medlem af Dansk Købestævnes Landbrugsudvalg fra 1929. af Statens Materialprøveraad fra 1936 og af Akademiet for de tekniske Viden­skabers Boligopvarmningsudvalg fra 1938; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1934-40; For­mand for sammes Ve.ile Afdeling 1932-40 og for sammes Afdeling for Sydjylland 1938-40; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1934 og for Akts. Odin Clorius 1941-46; For­mand for Sammenslutningen af Produ­center af kunsttørrede Afgrøder 1941-43, for Kunsitørrings-Industriens Sammen­slutning (Kisam) fra 1943 samt for Sam­menslutningen af .Oliefyringsfirmaer; Medlem af Indenrigsministeriets Op-varmningsudvalg 1946-48.

___________________Simo

Tildelt Teknisk Forenings Pris for en Afhandling om mindre Køleanlæg 1913; har skrevet Afhandlinger og Artikler om Straaleopvarmning, Staldbygningers Hygiejne og Ventilation samt om kun­stig Tørring af Landbrugsprodttkter; har endvidere skrevet en Del Musik­kompositioner.

Adresse- N-Søgade 25 A, Kbhvn. K.

SIMONSEN Einar Gaardejer; f. 25. Febr. 1894 paa Jensgaard i Gesten Sogn; Søn af Gaardejer, Kreditior-eningsdirektør Simon Simonsen (død 1917) og Hustru Kirstine f. Straarup (død 1936); gift (10. Juni 1938) m. Ruth S., f. 9. Dec. 1910 paa Store Roedgaard Egtved Sogn, Datter af Gaardejer Mor­ten Kristiansen (død 1919) og Hustru Dorothea f. Jensen.

Landvæsenselev paa større Gaarde; Sekretær i Haderslev Amts Landbofor­ening til 1936; Medlem af Folketinget (Venstre, Ribe Amt) fra 1935 ok af Statens Jordlovsudvalg fra 1945; Likvi­dator af de Vogelgesangske Ejendomme i Sønderjylland fra 1946.

Adresse: Flovtgaard pr. Øsby.

SIMONSEN   Gunner   Rosendal    Dom mer; f. 20. Jan. 1895 i Odense; Søn af Murermester S Chr. Simonsen (død 1929) og Hustru Karen f. Rosendal (død11926) gift   (20.   Aug. 1932)   m.  Gudrun  S.,   f 24.  Juni 1908,  Datter af  Læge Ohr.  M Berg-Hansen (død 1935) og Hustru Emi­lie f. Fløytrup.

Student (Odense) 1912: cand. jur. 1919; Dommerfuldmægtig i Nykøbing S( s.A.; i Skanderborg 1922; Kriminaldom-merfuWmægtig i Roskilde 1935; Dom< mer i Ringkøbing m. v. 1942.

Adresse: Ringkøbing.

SIMONSEN J Kontorchef; f. 8. Apri| 1907 i Nørre Aaby; Søn af Proprietær J Simonsen og Hustru Karen f. Han-sen; gift (10. Maj 1940) m. Ulla S., f. 27. Sept. 1916 paa Frdbg., Datter a.f Toldassistent C Hjelms (død 1946) og Hustru Harriet f. Petersen.

Student (Fredericia) 1925; cand. po. lit. 1931; Sekretær i Det statistiske "De­partement 1931-39; tillige tjenstgørende i Valutacentralen 1932-39 (som Fuld­mægtig 1936-39); Sekretær i Industri-raadet 1939, Kontorchef fra 1946.

Adresse: Halls Allé 3, Kbhvn. V.

SIMONSEN Jesper Højesteretsdommer-f. 7. Juli 1881 i Kalvslund; Søn af Gaardejer Simon J Simonsen (død 1894) og Hustru Anenie f. Clausen (død 1886) • gift (7. Okt. 19191 m. Johanne Harriet, S., f. 9. Marts 1885 i Kbhvn., Datter af Skomaffermester M P Ahlgren (død 1905).

Ved praktisk LandbruE indtil 1902; Student (privat dimit.) 1904; cand. jur.

Slrno

1252

1910; Manuduktør: Overretssagfører 1913; kst. Kriminalretsassessor 1914, kgl. TJdn. 1916; Dominer i Kbhvns Byret 1919, i Østre Landsret 1929; Formand for det nord- og østsjællandske Næv­ningeting 1933; Dommer i Højesteret 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk kredsforenings Kbhvnskreds 1912-22 (For­mand 1916-19); Medlem af Kbhvns ra­dikale Venstreforenings Hovedbestyrelse 1917; Medlem af Borgerrepræsentationen 1917-29; Raadmand i Magistratens 4. Afd. 1929-31; Medlem af Dansk Freds-forening, Forening for Forenede Natin-ners Hovedbestyrelse 1919 (Formand 1929-44 og fra 1945); Medlem af Det radi­kale Venstres Landsforbunds Hovedbe­styrelse 1919-29 og fra 1934; Sekretær i Kommissionen til Undersøgelse og Over­vejelse af Hærens og Flaadens frem­tidige Ordning 1919-22; Medlem af Rets-plejeudvalget 1919-29; Medlem af Juri­disk Forenings Bestyrelse 1919-47; Med­lem af Repræsentantskabet for Køben­havns almindelige Boligselskab 1920-41; Medlem af Den danske Dommerforening? Bestyrelse 1922-29 og af Danske Stats-embedsmænds Samraads Forretnings­udvalg 1923-29; Folketingsmand (Ring­stedkredsen) 1929-32; Medlem af Det udenrigspolitiske Nævn 1929-32 og af Eksekutivkomitéen for Union Interna­tionale des Associations pour la Societé des Nations 1931. Vicepræsident 1938; Delegeret ved Afrustningskonferencen 1932; Formand for Overbevillingsnævnet 1933. Formand for Kommissionen an-gaaende Beskyttelse af Befolkningen mod Giftgas m. m. 1933; Medlem af Kommissionen af 1934 angaaende Alko-holspørgsmaalet 1934-47; Medlem af Den danske Delegation ved Folkenes For­bunds Delegeretforsamling i Genéve 1935-39; Formand for Fængselsnævnet 1936; Præsident for Dansk Afdeling af International Fredskampagne 1937; Medlem af Landsskatteretten 1938-44; Formand for Lukkelovskommissionen 1938; Medlem af dansk-lithauisk For-ligsnævn 1939: Formand for Det i H. t. § 6 i Lov Nr. 171 af 16. Maj 1934 om Foranstaltninger vedr. aandssvage nedsatte Nævn 1941-48; Danmarks cf-ficielle Delegerede i Commission Inter­nationale Pénale et Péndtentdaire. Bern, 1942-46; Æresmedlem af Finlands Fredsforbund 1945; Medlem af Central­styrelsen for [Foreningen Mellanfolkligt Samarbet« for Fred 1946: Vicepræsident for World Tederation of United Nations' Associations 1946, fg. Præsident 1948, /Erespræsident 1949 ok for Bureau In­ternational de la Paix, Genéve, 1947: Medlem af Arbejdsudvalget for World FriendsMp Association's danske Aid.

1947, af  Alkoholkommissionen   af   1947 og af Klasselotterinævnet 1948.

Har skrevet: Offentligheden i engelsk Retspleje og andre Afhandlinger.

Adresse: Lundehuset, Lundehusv. 7, Kbhvn. Ø.

SIMONSEN J L Speditør, Grosserer, cand. jur.; f. 22. Okt. 1888 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Georg Simonsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Elvina f. Warburg (død 1931); ugift.

Student (Gammelholms Skole) 1906; cand.jur. 1912: ansat i Firmaet H J Si­monsen & Co. 1912. Prokurist 1913, Med­indehaver 1918, Eneindehaver 1930.

Medlem af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for Kaffehandelen 1919-30 og for Kolonialvarehandelen 1919-30; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Kolonial-Grossister i Kbhvn. 1926-30; Censor ved Varemæglereksamen 1922 og ved Handelshøjskolen 1933; Formand for Dansk Speditørforening 1947; Medlem af Bestyrelsen for Nordisk Speditør-For bund 1947, af Committee on Customs Tecb-nique (I.C.C.) 1948 og af Sø- og Han­delsretten 1949.

Adresse: Nørreg. 33, Kbhvn. K.

SIMONSEN Klaus Creditkassedirekter: f. 2. Febr. 1891 paa Nysted Mark; Søn af Avlsbruger H J Simonsen (død 1910) og Hustru Ellen Johanne f. Clausen (død 1928); gift (23. Nov. 1918) m. Meta S., f. 18. April i Middelfart, Datter af Smedemester J A Christensen (død 1923) og Hustru Nicolina f. Larsen (død 1941).

Præliminæreks. 1907; Handelseks. 1909; Kontorist paa Maribo Svineslag­teri 1907-12; Bogholder i Lollands Han­dels- og Landbrugsbanks Maribo Afde­ling 1912, ved Hovedkontoret 1917, Di­rektør i Maribo Afdelingen 1921; Di­rektør i Creditkassen for Landejendom­me i Østifterne 1934.

Adresse : Strandv. 159. Hellerup.

SIMONSEN Martin Gaardejer, R.; f. 13. April 1861 i Flovt; Søn af Gaard ejer Peter Simonsen (død 1894) og Hu­stru Anne f. Knudsen (død 1923); gift (14. Juni 1894) m. Stine S., f. 6. Jan. 1869, død 1901, Datter af Gaardejer Falle Erichsen (død 1913) og Hustru Cecilie f. Mortensen (død 1873).

Landvæsenselev i Danmark 1878-79; prøjsisk Soldat 1881-83; besøgt Folke­højskolen i Vinding 1886-87.

Medlem af Vælgerforeningens Til-synsraad fra 1897; Kredsformand i Sprogforeningen fra 1898; Medlem af Kommuneraadet 1900-19; Sognefoged og Personregisterfører fra 1920; Tillids­mand i den nordslesvigske Skolefor­ening 1906-11; Sekretær for Haderslev Amts Landboforening; Sekretær og Kasserer i den nordslesvigske Vælger­forening fra 1910; Kredsformand og

Medlem  af  Bestyrelsen  for  den  nqrd-

østslesvigske Brandforsikringsforeniag f rå 1912; Næstformand i Haderslev Amts 2. Skatteraadskreds fra 1920; Medlem af Bestyrelsen for Nationalforeningen for Haderslev Amt; Formand for Ha­derslev Næs Elektricitetsforsyningssel-skab; Medlem af Hovedbestyrelsen for Sønderjyllands Høj spændingsværk; Medlem af Hovedbestyrelsen i det jyd-ske Venstre og af Venstres Hovedbesty­relse i Sønderjylland; Sekretær os Kas--serer i Den sønder jydske Jernfond; Formand for Øsby Sogns Bibliotek samt Næstformand i Haderslev Amts­kreds Biblioteksforening. Adresse: Flovt pr. Øsby. ]

SIMONSEN Ole Direktør; f. 17. Juli 1907 ! i Kbhvn.; Søn af Direktør Poul Simon- i sen (se denne); gift (28. Febr. 19S5) m. Else S., f. 21. Juli 1907 i Kbhvn., Dat­ter   af   Forfatter,   Journalist   Andreas Vinding (se denne) og Hustru Antoinet­te (Agis)  Winding f. Nielsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942).

Student    (Frdbg.  Gymnasium)    1925j Afgangseks.    fra    Handelshøjskolen ~i j Kbhvn. 1927;  Uddannelse i Akts. Bing ! & Grøndahls Porcellænsfabrik; senere l Udlandet særligt i Paris; Sekretær i Akts. Bing    &    Grøndahls    Porcellænsfabrik 1928,    Underdirektør   1934;   Direktør   i Porcelainfabrikerne   Bing   &   Grunda-M og Norden A/S 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Sammen­slutningen af Arbejdsgivere indenfor den keramiske Industri, for Landsfor­eningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri og for Den Permanente Udstilling for Dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri.

Adresse :  Lindev. 2,  Kbhvn. V.

SIMONSEN   Ove Stategeodæt, Dr. phil., FM. i Sølv: f. 3. Dec. 1906 i Hasseris vc<! Aalborg: Søn af Lektor Ove Simonsen (død 1939) og Hustru Christine f. Thi­sted; gift (28. Nov. 1934) m. Bodil S., f. 7. Okt. 1913 i Kbhvn., Datter af Grosserer Henry Colien (død 1929) og Hustru Kristine f. Frederiksen (død 1936).

Student (Aalborg) 1925; Geodætisk Kursus ved Hærens Officersskole 1927-29; mag. scient. 1931; Dr. phil. 1949; ansat ved Geodætisk Institut 1929, Stats-geodæt 1940, deltaget i Treaarsekspedi-tionen til Grønland 1931-34 og i Som­merekspeditioner i 1934, 1935 og 1937.

Har skrevet: Geodætisk Instituts Nivellement 1942-44 i København og Frederiksberg (1946).

Adrpspp:   Drosselv.  18.  Kbhvn. F.

SIMONSEN   Poul Direktør, R.DM.p p.; f. 12. Juli 1881 i Kbhvn.; Søn af Etats-raad, Overretssagfører Lmdv. Simonsen

(død 1905) og Hustru Agnes f. Davideen (død 1901); gift (11. April 1905) m. Jo­hanne S., f. 27. Dec. 1883 i Kbhvn., Datter af Porcelænsfabrikant Harald Bing (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Harriet f. Levin (ded 1919).

Student (Sorø) 1899; cand. phil. 1900; uddannet i Landmandsbanken i Kbhvn., senere i Hamborg, London og Man-chester; Sekretær i Akts. Bing & Orøn-dahls Porcelænsfabrik 1903, Underdirek­tør 1904. Direktør 1915, adm. Direktør 1924. Stifter af og Medlem af Bestyrel­sen for Porcelainfabriken Norden indtil 1918, derefter adm. Direktør, og efter Fabrikkernes Sammenslutning: i 1940 adm. Direktør for Porcelainfabrikerne Bing .& Grøndahl og Norden A/S.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ka­strup Glasværk, for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor den kerami­ske Industri (Formand fra 19J2), for Foreningen af industrielle Reparations-værksteder (Formand fra 1927), for Kunstindustrimuseet, af Industrifor­eningens og Landsforeningen Dansk Arbejdes Repræsentantskaber, af Indu-striraadet. af dettes Eksportudvals (Formand fra 1947) og af dettes Kon-sulatsudvalg (Formand fra 1947), af Komitéen for Udstillinger i Udlandet, af Dansk Købestævnes Komité for Kunstindustri, af Forretningsudvalget-for Kunstindustriens Sammenslutning af 1941 og af Bestyrelsen for Landsfor­eningen dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri til 1946, derefter overor­dentligt Medlem; Medlem af Industri­fagenes Hovedbestyrelse og af Arbejds­giverforeningens Hovedbestyrelse; ban-delskyndig Medlem af Østre Landsret; Medlem af Kommissariatet for Verdens­udstillingerne i Paris. Barcelona 1929, Bruxelles 1935 og Paris 1937 samt for Udstillingen i Landskrona 1929; Medlem af Komitéen for Danmarks Deltagelse i den internationale Udstilling i New York 1939.

Udenl. Ordener: B.L.II.3.; Fi.H.R.3'.; F./E.L.3.; I.Kr.3.: Sp.C.F.2.; S.V.2'.

Adresse: Vesterbrng. 175, Kbhvn. V. og Askehavegaard pr. Hørsholm.

SIMONSEN William Professor; f. 17. April 1904 i Kbhvn.; Søn af Maskin­mester Harald Simonsen (død 1928) og Hustru Signe f. Enevoldsen; gift (26. Okt. 1934) m. Karen S., f. 14. Jan. 1908 i Hellerup, Datter af Civilingeniør Hans Henrichsen (død 1919) og Hustru Ingeborg f. Krøger.

Student (Aalborg) 1922; cand. act. 1931; Beregner i Livsforsikringsselskabet Dansk Union 1931-34, Aktuar smstds. 1934-37; Aktuar i Forsikrings-Akts.

Simo

Skandinav« fra 1937; Professor i Fof-sikringsmatematik ved Kbhvns Univer­sitet fra 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Den dan­ske Aktuarforening 1938-39, Sekretær 1939-44; Redaktør for Danmark af Skandinavisk Aktuarietidskrift fra 1949. Har skrevet Afhandlinger i faglige Tidsskrifter m. m.

Adresse : Jydeholmen 35 C, Kbhvn. Vanløse.

SINDBALLE    Kristian Professor, Dr. jur., K'.DM.p.p.; f. 5. Marts 1884 : Vester Ørnm; Plejesøn af fh. Boels-mand Engelhard Knop og Hustru Ane Mette f. Sørensen; gift (12. Juli 1909) m. Ingrid Antoinette f. Kaarsberg, Adoptivdatter af Lektor V Mørck, Fre­dericia, f. 9. Maj 1885. død 1941, Datter af Amtslæge, Dr. med. Hans Kaarsberg (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Elise f. Platen-Hallermund (død 1936).

Student (Horsens) 1903- cand. mag. 1909; Universitetets Guldmedalje 1913; cand. jur. 1914; Lærer ved forsk, kbhvn-ske Skoler 1904-14; ansat i Sø- og Han­delsretten 1914-16; deltaget i den juri­diske Undervisning ved Kbhvns Univer­sitet fra 1915; Docent i Retsvidenskab 1916, Professor 1920-49; Dr. jur. (Bidrag til Læren om judicielle Afgørelsers Rets­kraft) 1919.

Formand i Studentersamfundet 1910-11; Formand for Kbhvns 11 Værge-raadskreda 1918-22; Medlem af forskel­lige Kommissioner; første Næstfor­mand i den faste Voldgiftsret, 1920-25; Formand for Forsikrings-Nævnet 1919-27; for Fnrsikringstilsyns - Kommis­sionen af 1921, for Aldersrente-Kom-tnissionen af 1922, for Dispachør Eksa-menskommissionen fra 1922 og for Byg-erekontrol-Nævnet af 1923; Formand for Bestyrelsen for Samfundet op Hjem­met for Vanføre; Medlem af Besty­relsen for Dansk Forening for inter­national Søret; Justitsminister i det Liebe'ske Ministerium April 1920; Dele­geret ved Søretskonferenceme i Brus-sel Okt. 1922 og April 1926: Vice-Prrc-sident i International Law Association, Formand for den danske Afd. af denne Forening 1925-30: derefter Medlem af Bestyrelsen; Formand for Revisions- oer Forvaltninus-Instit utets Be-stvrelsesraad og Kontrolkomité 1925-38, derefter Medlem af Bestyrelsen; Formand for Handelsbankens Bestyrelsesraad 1925, for Repræsentantskab og Bestyrelse 1931: Spitzbergen-Kommissær 1925-27; Medlem af det svensk-polske Forligs nævn 1927 oe af det polsk-spanske For-ligsnævn 1930: Formand for den nord-amerikansk-mexikanske Voldgiftskom-mission 1928; Medlem af Bestyrelsen for

1254

Dansk Ksutionsforsikrlngs Akts. 1929, Formand fra 1937; Formand i Besty­relsen for Den Kbhvnske Søassurance Forening 1930; Formand for det af Grosserer-Societetets Komité til Udar­bejdelse af Vedtægter for Grosserer-Societetet nedsatte Udvalg 1930-31; Formand for det af Assurandør-Socie­tetets Komité til Revision af Søforsik-rings-Konvcntionen af 2. April 1850 ned­satte Udvalg; Formand for Kontrolko­mitéen for Forsikrings-Ak tø. Nye Dan­ske af 1864; Medlem af Det svensk -columbiske Forligsnævn 1933; Medlem af Udvalget til Undersøgelse af, om en yderligere Sanering af Landbrugets Gældsforhold er mulig 1934; Formand for det danske Sølovsrevisionsudvalg 1925-36, for Komitéen til Revision af visse Dele af Sømandsloven 1938 og for Kommissionen til Fastsættelse af Er­statninger til Forhyringsagenter 1938; Formand for Bestyrelsen for Dansk Krags-Søforsikring for Varer 1939, for Bestyrelsen for Krigsforsikringen for dansko Skibe 1939, for Udvalget ang. Krigsforsikring af Bygninger 1939, for det af Provinshandelskamlneret ned­satte Udvalg ang. Krigsforsikring af Løsøre 1940, for forskellige andre Ud­valg ang. Krigsforsikring og for For-valtningsnævnene for Krigsforsikringen af Løsøre, for Krigsfprsikringen af pri­vat Indbo, for Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre, for Krigsforsikrin­gen af Skove og Plantager 1940, for Krigsforeikringen af Havne 1941, for Krigsforsikringen af Landbrugsjord ,1941 og for Krigsforsikringen af elektri­ske Luftledningsanlæg for Stærkstrøm 1941; Formand for Priskontrolraadet 1941, for Ord ocb Bild's danske Ko mité 1941 og for Licitationskommissio-nen; Medlem af Bygge- og Boligudval­get af 1946.

Har udgivet : Af Testamentarvens Hi­storie i dansk Ret (Kbhvn. 1915); For-sikringssøgendes Pligt til at give Risi­kooplysninger (Kbhvn. 1919); Forsik­ring for fremmed Regning (Kbhvn. 1921) ; Forsikrlngskontraktens Forud­sætninger (Kbhvn. 1921) • Dansk Sel­skabsret I-VI (Kbhvn. 1928-36) ; Dansk Søret (Kbhvn. 1936-38); Dansk For-sikringsret I-II (Kbhvn. 1941-48)

TJdenl. Ordener.: Fi.H.B.l.; N.St.Ol ; S.N.21.

Adresse : Jahnsensv. 19. Gentofte

SINDBJERG-HANSEN Vagn Amtslæge. Dr. med.: f. 1. Juli 1912 i Frederiks­havn; Søn af Sparekassedirektør S T Hansen og Hustru Caroline f. Sørensen Sindbjerg; gift (11. Maj 1940) m. Aase S-H., f. 4. Sept. 1914 i Faaborg, Datter af Købmand N Chr. Jensen (død 1941) og Hustru Andrea f. Jensen.

1255

Student (Hjørring) 1930; med. Eks. 1937; ansat ved forskellige Hospitaler, mest i Kbhvn. 1937-46; Dr. med. (Af­handling om eiperimentelle infektioner med svagt patogene bakterier) 1943; Læge ved UNRBA i Tyskland 1945-46; Amtslæge i Viborg 1947; Inspektions­rejse som Sundhedsstyrelsens Sagkyndi­ge til Grønland 1947-48.

Adresse:  Mogensg.  13, Viborg.

SINDING  Paul E B Fyrdirektør, Kom­mandør, K'.DM.,HT8.p.p. ; f. 27. Okt. 1682 i Kbhvn.; Søn af afdøde Kunst­maler N E Sinding og Hustru Nicoline f. Albreohtsen (død 1935); gift (25. Sept. 1917) m. Elna Addy (Cbica) S., f. 25. Jan. i Rosario i Argentina, Datter af Købmand R Claudi-Magnussen og Hustru f. Leudesdorff.

Sekondløjtnant 1904- Premierløjtnant 1906; Kaptajn 1917; Chef for Matros- og Søminekoppsets 1. Afd. og for Minespær-ringerne ved Kbhvn. 1918; Vagerinspek­tør os Fører af Løvenørn 1920; Orlogs­kaptajn 1923. Fyrinspektør og Fører af C F Grove c« Argus 1923-28; Fyrdirek­tør 1928; Kommandcrkapta.in i Reserven 1932; Kommandør 1938.

Delegeret ved den internationale Kon­ference i Lissabon 1930 ang. Søafmærk-ning og Fyrbelysning m. m. og ved Ra-diofyrkonferencen i Stockholm 1932; Sagkyndig ved Folkeforbundets forbe­redende Komité angaaende internatio­nale Søafmærkning, London 1933; De­legeret ved International Telecommuni-cation and Radio Conferenoes, Atlantic City, U. S. A. 1947; Medlem af Besty­relsen for Selskabet Handels- og Sø­fartsmuseets Venner.

Udenl. Ordener- F.S.S.4.: F..-K.L.5.; I.F.2.; LJakM.; S.V.2V; T.O.4.

Adresse: Overe. o. V. 64. Kbhvn. K.

SIVERTSEN Eyvind von Tangen fh. Kontorchef, cand. jur.; f. 13. Aug. 1877 paa Frdbg. ; San af Telegrafbestyrer H A Sivertsen (død 1920) og Hustru Else Evina f. von Tangen (død 1923) ; gift 1. Gang (3. Juli 1903) m. Andrea Elise S., f. 29. Nov. 1872 i Strib, død 1944, Datter af Stationsforstander Mor­ten Hansen (død 1908) og Hustru Mar­grethe Elisabeth f. Bentsen (død 1900) ; 2. Gang (7. Juli 1946) m. Aslaug Storm S., f. 9. Nov. 1909, Datter af Lærer Jens Jensen (død 1942) ogHustru Anna f. Povlsen (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1895 ; cand. jur. 1901; Assistent i Magistratens 4. Afd. s. A.; Fuldmægtig ved Sorø Amt 1904-05; Sekretær ved Kbhvns Bygningskommission 1905; Kontorchef og Kasserer smstds. 1914; tillLge Leder af Byggesagskontoret 1932-39; Kontor­chef i Magistratens 4. Afd., 2. Sekreta-

riat og Sekretær for Bygmngskomin is-sionen 1940-45; Medlem af Kbhvns Bo­ligkommission 1940-45.

Lærer i Bygningsret ved Kunstakade­miets bygningstekniske Skole 1909-19 og ved Det tekniske Selskabs Skole 1911-16. Medlem af Repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond 1911-47, af dets Forretningsudvalg 1919-33 og af Hellig­kors Sogns Menighedsraad fra 1915 (For­mand fra 1926); Formand i Bestyrelsen for Skt. Johannes Gæstehjem fra 1926; Medlem af Kirkens Korshærs Styrelse fra 1931 (Formand fra 1940), af Sty­relsen for Hvile- og Rekreationshjem­met Villa Monte fra 1929, af Almindelig Dansk Hjælpeforening fra 1946 og af det danske Udvalg for Karmelinstitut­tet fra 1946 (Formand fra 1949).

Medarbejder ved Haandbog for Byg-ningsindustrien til 1945: har udgivet: Hovedpunkter af Bygningsretten (1910); Haandbog i Bygningslovgivningen (1928) • Kbhvns Byggelov af 1939 (4940); samt siden 1916 en Række mindre Skrifter af teologisk (eskatologisk) Ind­hold senest • Tanker om Aabenbarings-bogén (1937) og Israels Haab (1946).

Adresse:  Sortedam  Doss. 25, Kbhvn.N

SJØBERG Erik Operasanger; f. 31. Okt. 1909 i Neksø; Søn af Kalkbrænder Sven Siøberg og Hustru Petrine f. Nielsen; gift (20 Nov. 1937) m. Valborg S., f. 12 Sept. 1909 i Allinge, Datter af Skibs­fører Alfred Hansen (død 1920) og fln-stnf Karen Marie f. Bech.

I Skomagerlære 1924; ved Faget l 9 Aar: Elev af Vilhelm Herold og Hol­ger Byrding; gennemgaaet Det kgl. Teaters Operaskole; studerede hos Jo­seph Hislop og Joel Berglnnd i Stock­holm 1943; debuterede som Baryton 10 Maj 1937 og som Tenor 26. Dec. 1944; ansat ved Det kgl. Teater fra 1937.

Hovedroller: Silvio i Bajadser; Hen­rik i Kilderejsen: Hr. Leonard i Må-skarade; Marcel i Boheme; Jake i Por-gy og Bess; Don José i Carmen: Pedro i Lavlandet; Sverkel i Liden Kirsten; Ujarak i Kaddara: Fiskeren i Natter­galen; Fenton i Falstaff; Sextus i Ju­lius Cæsar; Peter Grimes i Peter Gri­mes; Don Carlos i Don Carlos; David i Saul og David; Max i Jægerbruden m. fl • har sunget følgende Oratorier : Ska­belsen, Elias, H-moll Messe, Messias. Kong David, Judas Maccabæns m. fl.

Adresse: Lindehøjen 10, Kbhvn. Van­løse.

Sommerbolig: Neksø.

SJØRMAN Niels L Direktør, B.; f. 8. Nov. 1880 i Haderslev; Søn af fh. Brygmester N C Schønemann og Hu­stru f. Lykke; gift (5. April 1905) m. Caroline 8., tf. 15. Okt. 1686 i KMwn.,

1256

Datter alf Tegner Charles Jensen  (død 1923)  og Hustru Alvilda f.  Andersen.

Kontormedhjælper ved Fuglsangs Bryggeri i Haderslev 1896-98, i Husum (Holsten) 1898-99: ansat i Forsikrings-Akt«. Skandinavia 1900, Prokurist 1915, Underdirektør 1918, Direktør 1931; Med­indehaver af Firmaerne W BåJincke & Co. og Albert Bahncke fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik­rings-Akts. Provincia i Randers fra 1919 samt Formand for Forretningsudvalget; Medlem af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Absalon fra 1925 samt Medlem af Forretningsudvalget fra 1926, Næstfor­mand fra 1942; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Grøn & Witzke fra 1931, For­mand fra 1942; Formand for Direktio­nen for Forsikrings-Akts. Skandinavia fra 1935; Medlem af Bestyrelse (For­mand) og Direktion for Forsikrings-Akts. Dansk Merkur 1935; Formand i Bestyrelsen for Akts. Assurandørernes Hus 1935-39; Medlem af Assurandør Societetets Komité 1936 og af Bestyrel­sen for Den nordiske Pool for Luft-fartforsikrini? 1945.

Adresse: Margrethev. 24, Hellerup.

SJØRSLEV Niels Direktør, Dr. med., E.; f. 4. Marts 1883 i Borup ved Silkeborg; Søn af Landmand N P Andersen og Hustru Marie f. Nielsen; gift 1. Gang (18. April 1911) m. Anna S., t. 9. Pebr. 1888 i Vasterås i Sverige, død 1932, Dat­ter af Grosserer N G Borgstrøm og Hu. stru Augusta f. Biricsson- 3. Gang (27. Dec. 1941) m. Grete S., f.'28. April 1904 Datter af Dr. phil. J P Jacobsen (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru Administrator, Dr. phil. Lis Ja­cobsen (se denne).

Student (privat dimit.) 1901; Veteri-næreks. 1909; prakt. Dyrlæge i Vejle 1911-18; med. Bks. 1924; Reservelæge ved Øresundshospitalet 1930-35; Dr. med. (iExperimeiitelle Studier over Superin-fection ved Tuberkulose) 1934; lægekyn­dig Direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1935; gen­tagne Studierejser i Sverige, Tyskland og Frankrig.

Hovedredaktør al Acta tuberculosea scandinavica; Konsulent i Sundheds­styrelsen; lægelig Suppleant i Invalide­retten; Formand tor Centralbiblioteket for Tuberkulosepatienter og for det af Indenrigsministeriet nedsatte Udvalg ang. Efterforsorg for Tuberknlosepa-hienter; korresponderende Medlem af The Tuberculosis Association of India; Medlem af Svenska Lakaresållskapet.

Adresse: Skt. Nikolaj V. 13, Kbhvn. V.

SKADE  Hans Kontorchef, R.DM.; f. 20.

Dec. 1892 i Hunderup ved Bramminge;

Søn   af   Gaardejer H  P Hansen  (død

1893)   og  Hustru  Ane  Marie  f. Skade

(død   1947);   gift   (8.   Marts   1930)   m. Kontorchef Rigmor Skade  (se denne).

Student (Ribe) 1911; cand. polit. 1917; Assistent i Statistisk Departement s.A.; Sekretær 1919; Fuldmægtig 1924; Ekspeditionssekretær 19J1 ; Kontorchef 1936; f ung. Departementschef Okt. 1943 Maj 1945.

Medarbejder ved Dansk Industribe­retning fra 1923, Redaktør fra 1934; statistisk Medarbejder ved Kbhvns Havnevæsen.

Har skrevet Afhandlinger i National­økonomisk Tidsskrift og andre Tids­skrifter.

Adresse :  Strandboulevarden 38, Kbhvn.  Ø.

SKADE Rigmor Kontorchef; f. 17. Aug. 1897 i Kbhvn.; Datter af Snedker, Sek­retær Carl Gran (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Olga f. Richter (død 1946); gift (8. Marts 1930) m. Kontorchef Hans Skade (se denne). Student (N Zahles Skole) 1917; cand. polit. 1924; Sekretær i Statistisk De­partement. s. A., Fuldmægtig 1936, Ekspeditionssekretær 1938, Kontorchef 1946. Sekretær i Udvalget vedr. Vare tilførsler under vanskelige Tilførsels-forhold 1937-40; Censor ved Handels­højskolen 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Dammarks kristelige Studenterforbund 1921-24 og 1926-27, for Foreningen Kvindelige Aka­demikere fra 1940, for Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder fra 1946 og for Understøttelsesforeningen for æl­dre og trængende Husjomfruer fra 1936 (Sekretær og Kasserer fra 1948).

Har skrevet : Danmark under Krigen (Kvartalsvise Oversigter over Økonomi­ske Foranstaltninger, Tillæg til Tids­skriftet Økonomi og Politik. 1939-45), samt økonomisk-statistiske Tidsskrift­artikler; Medforfatter af Bogen Kvin­den i Samfundet (1937, engelsk Udgave, 1939); Medarbejder ved Meyers Vare­leksikon og ved Dansk Husmoderlek­sikon.

Adresse t   Strandboiilevarden   38, Kbhvn.' Ø

SKADHAUGE   Poul Landsdommer, R. DM.; f. 17. Aug. 1879 i Kbhvn.; Søn af Boghandler J P Skadhauge (død 1939) og Hustru f Sønderup (død 1908) ; gift m. Ingeborg Kirstine S. f. Guld-berg.

Student (Lyceum) 1897; cand. jnr. 1904; Sekretær i Justitsministeriet 1906 ; studerede i Paris 1906, i London 1910-11; kst. Assessor i Viborg Overret 1912-13, i Kbhvns Overret 1913-16; Fuld­mægtig og Ekspeditionssekretær i Ju­stitsministeriet 1916: Birkedommer i Fredensborg 1919; Dommer i Kbhvns

1257

Byret 1919; Dommer i Østre Landsret 1926 (kgl. Udn. 1928). Opmand i Vold­giftssager om Stærkstrømsanlæg paa Øerne.

Har skrevet: Et er Søkort at for-staa — (1934) desuden Afhandlinger i Tilskueren, Forum, Ugeskrift for Rets­væsen, Tidsskrift, for Hetsvidenskap. Nordisk Tidsskrift for Strafferet, Sag­førerbladet osr Juridisk Tidsskrift; Digtninge i Thøger Larsens Maaneds-skrift Atlantis og i Vild Hvede.

Adresse:  Madvigs Allé 3, Kbhvn.  V.

SKAKKE   Niels Civilingeniør, R.; !. 20. April 1878 i Lille Torøje; Søn af Tøm­rermester Rasmus Jensen (død 1900) og Hustru Florentine f. Nielsen (død 1923); gift (15. Maj 1915) m. Anna S., f. 22. Sept. 1893 i Skanderborg, Datter af Læge Mikkel Hindhede (død 1945, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Alarie f. Christensen (død 1934).

Exam. jur. 1905; cand. polyt. 1915; Assistent ved Veterinær- og Landbo-højskolens Undervisning i Tegning og Kulturteknik 1910-15; Fuldmægtig i Di­rektoratet for Arbejds- og Fabrikstilsy-net 1915-18; Ingeniør og Sekretær ved Statens Grundforbedringsvæsen 1918-19; Studierejse til Udlandet paa K A Lars-sens Legat (Fabriktilsyn og Fabrik­lovgivning) 1920; Fabrikinspektør 1920, af 1. Grad 1927 (i Kbhvns Nordre Kreds); Afsked 1946; Justitsministeriets Sagkyndige m. H. t. Motorkøretøjer for Kbhvn. og Kbhvns Amt 1923-49.: Med-starter af Teknisk Hjælp for Ubemid­lede 1939.

Adresse : Hegelsv. 28, Charlottenlund.

SK ALTS Axel Departementschef, R.p.p.; f 25 Maj 1906 i Kbhvn.; Søn af Sagfører N N Skalts (død 1935) og Hustru Elsa f Pedersen (død 1945); gift (2. Dec. 1932) m. Kontorchef, cand. jur. Vera Skalts (se denne).

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1924; cand. jur. 1931; tung. Sekretær i Socialministeriet s. A., Sekretær 1934, Fuldmægtig 1938; Kontorchef, Leder af Arbejds- og Socialministeriets Beskæf-tigelsescentral 1942; Kontorchef i Ar­bejdsministeriet s. A.; f ung. Departe­mentschef i Ministeriet for Byggen og Boligvæsen 1947. udnævnt 1946.

Sekretær ved Overværgeraadet, senere Landsnævnet for Børneforsorg 1931-37, i Direktoratet for Arbejds- og Fabrik-tilsynet 1938-41 og ved det i Henn. W Lov om Arbejdsforhold nedsatte Fæl­lesudvalg 1941-42; Lærer ved Den sociale Skole i Kbhvn. 1937-48; Viceformand i den af Regeringen i 1945 nedsatte Ung-domskommdssion til 1948; Mæglings-

mand 1946; Medlem  af  Bestyrelsen for Statsboligfonden 1948.

Udenl.   Orden:   N.H.VII Fr.K.

Adresse : Østerbrog. 56 A, Kbhvn. Ø.

SKALTS Vera Kontorchef, cand. jur.; f. 15. Juli 1904 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig P V E Holm (død 1928) og Hustru Emmy f. Jensen (død 1941); gift (2. Dec. 1932) m. Departementschef Axel Skalts (se denne).

Student (N Zahles Skole) 1923; cand. jur. 1932; Sagførerfuldmægtig 1932-33; tung. Sekretær i Invalideforsikrings-retten 1933-34; Leder af Foreningen Mødrehjælpen 1934; Leder af Mødre-hjælpsinstitutionen i Kbhvn. 1939-, Le­der a-f Den sociale Skole 1937-48, Med­lem af Skolens Bestyrelse.

Medlem af Befolkningskommissionens Underudvalg vedr. Moderens Rettighe­der i Anledning af Fødsel 1935; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 1939 og for Foreningen Vore Smaabørns Beklædning 1940; Medlem af Kommissionen for Husmoderafløsere, af Kommissionen for Jordemødre, af Ungdpmskommissionens Udvalg vedr. Familieraadgivning og Familiekundskab og af Udvalget vedr. tilpasningsvanskelipr Ungdom.

Adresse: Østerbrog. 56 A, Kbhvn. ø.

SKAT-RØRDAM Karsten Direktør, R. DM.; f. 19. Juni 1903 i Gedved; Søn at Seminarieforstander Hemming Skat .Rør­dam (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Ingerid f. Faber (død 1928); gift m. Ellie S-R., f. 6. Juli 1905 i Næstved, Datter af Grosserer M Jochimsen og Hustru Anna Marie f. Zoffmann.

Student (Haderslev) 1921; cand. jur. 1927; Sekretær i Invalideforsikringsraa-det 1927; Sagførerfuldmægtig 1928-34; Sagførerbestalling 1934 (Bestallingen'Ue-poneret) • Sekretær i Handelsministeriet 1928; Ministersekretær 1934-40; Fuld­mægtig 1935; Ekspeditionssekretær 1937; midlertidig Kontorchef 1940; kgl. ud­nævnt 1941; midlertidig Afdelingschef 1943; kgl. udnævnt 1946; Medlem af Di­rektionen for Carlsberg Bryggerierne fra 1947.

Adresse: Skovbrynet 31, Lyngby. SKAU Jens Domæneforpagter; f. 5. Maj 1899 paa Skovgaard ved Haderslev; Søn af Gaardejer Hans Skau og Hustru Anna f. Nielsen (død 1946); gift (26. Juni 1935) m. Anne Marie S., f. 29. Juli 1904, Datter af Gaardejer, Landstings­mand H D Kloppenborg Skrumsager (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Kristine f. Nielsen (død 1936).

Elev paa Hejls Efterskole 1915-16, paa Frederiksborg Højskole 1917-18 og Da­lum Landbrugsskole 1918-19; Eksamen

Skau_____________ _____

fra Visborggaard Græsmarksskole 1920-21; Studierejse i Tyskland, Belgien og Holland 1925; Forpagter af Statsdomæ-nen Nygaard fra 1926.

Formand for Sønderjydsk Garderfor­ening fra 1931, for Øster Lindet og Om­egns Mergelselskab 1932-45, for Sønder­jyllands Tolvmandsforening 1942, lor Øster Lindet Andelsmejeri fra 1942 og for Danske Ostemejeriers Sammenslut­ning fra 1945; Medlem af Styrelsen for Haderslev Bank fra 1946, af Landbrugs­ministeriets Osteeksporl-Udvalg 1946-48 og af Bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Land­brugere i Danmark: Formand for Dan­ske Ostemejeriers Fællessalg og Oste­eksport, Haderslev; Medlem af Besty­relsen for Sønderjydsk Mejeriforening fra 1949.

Adresse : Nygaard pr. Øster Lindet.

SKAUTRUP Peter Professor, B,.; f. 21. Jan. 1896 i Grove Sogn; Søn af Lærer Niels Jensen Skautrup (død 1940) og Hustru Anne Kirstine f. Pedersen (død 1931); gift (26. Febr. 1921) m. Ester S., f. 12. Aug. 1895 i Hålsingborg, Dat­ter af Skræddermester Gustav V Bengte-son (død 1938) og Hustru Ane Kristine f. Svendsen (død 1934).

Student (Høng Kursus) 1915; cand. mag. 1922; Medarbejder ved Udgaven af Danmarks gamle Landskabslove fra 1922; Medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog fra 1922. Medredak­tør 1924-28; Redaktionssekretær ved Traps Danmark 1922-28; Universitetets Guldmed. 1926; Docent i Dansk ved Aarhus Universitet 1928, Professor i nordiske Sprog 1934; Forelæsninger ved Goteborgs Hogskola Marts 1938. ved Reykjavik Universitet April 1939, ved Stockholms Hogskola Marts 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab fra 1932, for Dansk historisk Fællesforening 19.36-44, for Udvalg for Folkemaa! fra 1941 og for rniversit*ts-<lubilæeta danske Samfund fra 1941: Formand for Jysk Selskab for Historie, Sprog og Littera­tur 1932-48: Formand for Lærerforsam­lingen ved Aarhus Universitet 1932-34; s. m. Museumsforstander H P Han­sen, Herning, Redaktør af Sprog og Kultur; Leder af Institut for iysk Sprog- og Kulturforskning (stiftet 1932); Medlem af Gustav Adolfs Akademien for Folklivsforskning 1934; Medlem af Humanistisk Samfund i Aarhus, af Stednavneudvalget 1938-47 og af Ret-skrivningsndvalget 1943-47; Medlem af Kungl. Vetenskaps och Vitterhets-Sam- i hallet i GSteborg 1940: Formand for ] Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt, ! Aarhus Afd. 1942 og for Jysk Selskab for nordisk Filologi 1943; Medlem af

______________________1258

Kungl. humanistiska Vetenskaps-Sam-fundet i Uppsala 1943 og af Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier 1943; Censor i Dansk ved Lærereksamen 1943-46; Medredaktør af Arkiv for nordisk filologi fra 194~3, Medlem af Det lærde Selskab, Aarhus 1946, af VetenskapStSocieteten i Lund 1946 og af Det kgl. norske Videnska­bers Selskab 1948.

Sproglige Arbejder: Et Hardsyssel-maal I (11927-29), II. l (1930)- Bardiske Maal I (1930), II. l (1942); Danmarks gamle Landskabslove II-III; Jyske Lov (1926«.), V: Eriks sjællandske Lov (1932 ff.); Oversigt over de vigtigste Hjælpemidler ved Studiet af dansk Sprog (1929); Jacob Madsen, Aarhus: De literis libri due. Acta Jutlandica II-III 1930-il (s. m. Franz Blatt og Christen Møller); Danske Breve og Di­plomer I (1930); s. m. Karsten Isager udgivet Holger Sandvad; Stauningmaa-let (1931); s. ni. Chr. Christiansen ud­givet Pæ Øwles: Jyske Viser og Vers (1932); udgivet Henrik Bertelsen : Ord­rytme og Vererytme (1933); Den jydske Lov (1941); Danske Bibeltexter (1938) • E Bindstouw (1942); Det danske Sprogs Historie I (1944), II (1947); Danmarks nye universitet (1946); Afhandlinger i faglige Tidsskrifter.

Adresse : Torpet, Risskov.

SKEEL Ove Godsejer, Hofjægermester; f. 24. Juli 1898 paa Skeelslund ved Aabybro; Søn af Hofjægermester, Stam­husbesidder Erik Skeel (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hustru Fan-ny f. Gyldenkrone (død 1942); gift (8. Dec. 1923) m. Ingeborg Louise S., f. 25. Febr. 1901 paa Ostrup Skoyridergaard, Datter af Kammerherre, Hofjægerme­ster, Baron Ludvig Wedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1947) og Hustru Marie f. Lerohe.

Landbrugsuddannelse; gennemgaaet Lyngby Landbrugsskole; Kornet ved Livgarden 1918-19-, Forpagter af Nv Toftegaard 1924-25 og af GI. Toftegaard 1926-40, begge under Birkelse Gods; Ejer af Birkelse Gods fra 1940.

Medfcrn af JetemaTk Sogneraad i nogle Aar; Formand for Afløsning af Jagtretten i Aalborg Amt 1948.

Adresse.: Birkelse pr. Aabybro.

SKIKKILD S U Direktør, E.p.p.; f. 22. Jan. 1886 i Ringkøbing; Søn af Ren Her C Skikkild (død 1943) og Ilsstru Mette Marie f. Lasson • gift (10 Juli 1917) m. Edit* S., f. 20. Aug. 1893, død 1942, Datter af Kaptajn C Christensen og Hustru Anne f. Westergaard -(død 1918).

Købmandguddannet i jydske Handels­huse; Kursus paa Købmandsskolen i

12S9______________________

Kbhvn.; 4 Aar i Tyskland; paa Han­delsskole i Osnabriick, hos Firma Knohr & Burchard Nfl., Hamburg og Rhetinisch-WesMalisches Kohlen-Syndi-kat, Hamburg; derefter 2 Aar hos Bessler, Wåchter & Co., Newcastle on Tyne; Direktør for Dansk Andels Kul-forretning, Aarhus 1913; tillige han-delskyndig Direktør for Smøreksport-Udvalget, Kbhvn. 1917-21. Udenl. Orden : E.Ø.K.5. Adresse: Kystv. 43, Aarhus. SKJELBORG Axel Kunstmaler; f. 19. Juni 1895 i Molgjer ved Horsens; Søn af Malermester Peder Skjelborg (død 1927) og Hustru Kirstine f. Jensen (død 1924); gift (10. April 1927) m. Edith S., f. 4. April 1903 i Kbhvn., Datter af Skomagermester Carl Zander (død 1929) og Hustru Anna f. Hansen.

Røgterdreng; Uddannelse ved Maler-haandværket; paa Teknisk Skole i Hor­sens : Elev paa Kunstakademiet 1915; Studierejse til Paris 1926; udstillet paa Charlottenborg fra 1922, paa Kunstner­nes Efteraarsudstilling 1923, i Kunstfor­eningen 1940, i Goteborg 1941, paa Biennalen 1942, i Oslo 1946 og U.N.E.S.C.O., Paris, 1946; Medlem af Kammeraterne 1935-44 og af Den frie Udstilling fra 1945; Neuhausenske Præ­mie 1927 og 1941; Eckersbergmedaljen 1944; modtaget Kunstforeningens Legat 1940 og 1943, det Rongeske Legat 1940, Ralph Harman Booths Mindelegat 1941, J R Lunds Fond 1944 og Poul S Chri­stiansens Legat 1947.

Billeder paa Kunstmuseet, Kobberstik­samlingen, Fyens Stiftsmuseum, Maribo, Randers, Horsens, Tønder, Vejle og Sorø Museer samt paa børnepsykiatrisk Afd. paa Rigshospitalet.

Adresse : Willemoesg. 22, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Saltholm pr. Kastrup.

SKJERBÆK Anders Civilingeniør; f. 17. Dec. 1889 i Kbhvn.-, Søn af Post­budformand, Husejer Martin Skjerbæk (død 1916) og Hustru Anna Margrethe f. Hansen; gift (7. Dec. 1917) m. Son­ja S., f. Schovgaard, f. 9. Jan. 1891.

Cand. polyt. (Bygningsing.) 1915; Driftsingeniør ved Asp-Holmblads Lys­fabrikker fra 1918. Prokurist 1949.

Kirkeværge for Frdbg. Kirke; tidli­gere Formand for Foreningen Dansk Kunsthaandværk; Kasserer for Lands­foreningen dansk Kunsthaandværk og Kunstindustri; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Arbejde; For­mand for Carl Næsers Mindefond; Næstformand for Rørvig Naturfred-ningsforening.

Adresse- H O Ørsted"! V. 9. Kbhvn. V.

SKJERBÆK   Oluf  J   Overinspektør  for

Børneforsorgen,  K'.DM.p.p.;  f.  8. Aug.

1885 i Kbhvn.; Søn af Postbuclfonnnnd,

__________________Skje

Husejer Martin Skjerbæk (død 1916) og Hustru Anna Marzrethe f. Hansen; gift (5. Sept. 1913) m. Karen Mathilde S. f. 12. Marts 1883 paa Frdbg., Datter af Professor ved Landbohøjskolen MVS Storch (død 1918, ee Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Petra f. Bang (døu 1946).

Student (Slomanns SkoleJ 1904; cand. jur. 1910; Fuldmægtig hos Straffedom-meren i Frdbg. Birk 1911; Assistent i Kultnsministeriet 1912, i det midlert. Ministerium for sønderjydske Anliggen­der 1919, Fuldmægtig smstds. 1919, i Statsministeriet 1920; Sekretær i Over-værgeraadet 1914, Ekspeditionssekretær 1917; Overinspektør for Opdragelses-Jijemmene fra 1923 (fra 1933 for Børne­forsorgen) og Medlem af Overværgeraa-det 1923 (fra 1933: Landsnævnet for Børneforsorg).

Sekretær for   Udvalget til Revision af Børndoven   og   Plejebørnsloven   1918-20 og  for  Det  kirkelige Udvalg  af  1920; Medlem aif forskellige ministerielle Ud­valg    ang.    Børneforsorg;    Medlem   af Frdbg.   Kommunalbestyrelse  1925-34,  af Frdbg. Skolekommission fra 1929   (For­mand fra 1937, af Menighedsraadet- for Frdbg.   Sogn   fra   1922   (Formand   fra 1945), af Provstiudvalget for Trederiki---berg Provsti 1922-36;  Medlem a.f Folke tinget   (Konservative   Folkeparti)   1936-43;    Formand    for    Menigihedsraadsfor-eraingen     for     Kbhvn.-Frdbg.     1935-36; Medlem    af    Repræsentantskabet    for Kbhvns Kirkefond, »f Rspræsentantska bet for Barnets Hus 1920-39,  af Besty reisen  for  Værneforeningen   af  1915   og af Bestyrelsen for Vridsløselille og Ny borg Fængselsselskab;  Formand i Sko lekommissionen    for    Det    kgl.    Opfo stringshu?  fra  1929;   Formand for  den danske   Nationalkomité   til   Bekæmpe! se   af Handel   med   Kvinder   as   Børn fra 1931; Medlem af Overbestyrelsen for De danske Plejehjemsfcreniinger 1923-28

Har skrevet talrige Artikler om Bør­neforsorg og beslægtede Emner; har udgivet • Lovgivningen om Værgeraad--forsorg og Tilsyn m. Børnm.m. (1926); Institutioner til Værn for Børn og Unge i Danmark (seneste Udg. 1946).

Udenl.   Orden : S.V.2'.

Adresse:  Biilowsv. 8, Kbhvn.  V.

SKJERNE Axel Professor, Pianist; f. 29. Jan. 1891 i Kbhvn.; Søn af Overhorn-bla-ser i Livgarden Julius Skjerne (død 1924) og Hustru Johanna f. Pedersen (død 1912); gift 1. Gang (1922) m. Fran-ces S., f. 25. Juli 1890 i Philadelphia, død 1928. Datter af Fabrikant G Fi­sher (død 1939) og Hustru Carrie f. Garwood (død 1921): 2. Gang (27. Juni 1931) m. Ebba S., f. 22. Nov. 1899 i

Skje

1260

Odense, Datter af Godsejer Kai Schøller til Margaard og Hustru Inger f. Voigt.

Udgaaet fra Det kgl. danske Musik­konservatorium 1909: Statens Rejsesti­pendium 1910; etuderet Klaver hos Poul Schliiter, Franz Neruda, Anders Rach-lew, Leonid Kreutzer, Lazare Levy og Alberto Jonas; Koncerttourné i Europa 1912-14, i U.S.A. og Sydamerika 1918-21: Professor i Klaver ved Statsuniversitetet i Indiana, U.S.A. 1922. ved Oberlin Con-servatory of Music. Oberlin College, Ohio, TJ.S.A. fra 1927.

Formand for „International Service" in Rotary Club, Oberlin.

Adresse: 317 East College Street, Ober­lin, Ohio. TJ.S.A.

SKJERNE    Godtfred Museumsdirektør, fi.DM.p.p.; f. 10. Maj 1880 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kapelmusikus Carl Skjerne (død 1927) og Hustru Frederikke f. Bruhn (død 1932); gift (12. Dec. 1907) m. Gudrun S., f. 28. Juli 1882 i Kbhvn., død 1947, Datter af kgl. Kapelmusikus Emil Sanne (død 1933) og Hustru An­na f. Mygind (død 1925).

Student (Østerbros Latinskole) 1898; c;uk!. j ur 1905; Assistent i Finansmi­nisteriet, 1907; f ung. Fuldmægtig 19(17; kgl. Udnævnelse 1920; Kontorchef 1981; Direktør for Det kgl. Assistenshus 1932-44; Bestalling som Overretssagfører 1919.

Musikmedarbejder ved Illustreret Ti­dende 1909-19; Redaktør af Tidsskriftet Musik; Medredaktør af Aarbog for Mu­sik; Redaktør af Musikhistorisk Arkiv.

Medlem af Dansk Tonekunstnerfor-enings Hovedbestyrelse 1919-24, af deta Repræsentantskab fra 1932; Formand for Dansk Mueikselskab til 1942; Næstfor-mand i Landsorganisationen Dansk San-gertorbnnd til 1934; Stifter af Dansk-czekoslovakisk Selskab; Direktør for Musikhistorisk Museum fra 1931; For­mand for Bestyrelsen og Forretnings­fører for C A Claudius' musikhistoriske Samling fra 1946; Medlem af Dansk Korforenings Overbestyrelse (Næstfor­mand) og af Selskabet for Dansk Kul­turhistorie.

Har udgivet: Plutarks Dialog om Musiken; H C Lumbye og hans Sam­tid; M H Schachts Musicus Danicus eller Danske Sangmester; The Lures of the Bronze Age (s. in. H C Broholm cg William P Larsen); Smaaskrifter og Tidsskriftsartikler m. m.

Udenl. Orden : C.H.L.5.

Adresse :  Heibergsg. 18,  Kbhvn. K. Sommerbolig:    Frederikkedal.   Tibbe-rup  pr.  Espergærde.

SKJOLD Boje Frederik Direktør; f. 13. Dec. 1882 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Hans Skjold og Hustru Catharine f. Lorentzen; gift (7. Juni 1919) m. Frida

S., f. 4. Pebr. 1892 i Aarhus; Datter af Burrøuchef l Chr. Jensen og Hustru Caroline Sofie f. Schantz.

Ansat   i   Aarhus  Oliefabrik   A/S   fra 1909, Underdirektør 1927, Direktør 1940. Medlem  af   Industriraadet 1948. Adresse:   Heibergsg.  27,  Aarhus. Sommerbolig:  Havgaards Tværv., Risskov.

SKJOLD   Einar Direktør; f. 12. April 1886 i Kbhvn.; Søn af Grosserer HAM Skjold (død 1902) og Hustru Catharine Emilie f. Lorentzen (død 1944); gift (29. Nov. 1916) m. Leontine S., f. 17. Febr. 1892 i London, Datter af Direk­tør Otto Anacker og Hustru Rose Må deleine f. Halford (død 1936).

Cand. pharm 1907; ansat ved Aarhus Oliefabrik 1. Jan. 1908; forflyttet til dennes nyoprettede Filial i England. Erith Oil Works Ltd., som Kemiker s. A.; fra 1920 Direktør for Erith Oil Works, der blev udskilt fra Aarhus og engelsk Virksomhed 1916-17.

Formand for Arbejdsanvisningskonto­ret i Erith, udnævnt af Arbejdsmini­steren 1925; Formand for Skalteborger-foreningen i Erith 1931-38; Formand for Bestyrelsen af Erith District Hospital 19-29 og 1930, derefter Medlem af Be­styrelsen og atter Formand fra 1945; Formand for Erith Byraad 1935-37, Vi­ceformand 1937-38; Fredsdommer for Kent fra 1938; Viceformand i Direktio­nen for Erith højere Undervisningsvæ-sen 1939; Formand for Britisk Røde Kors' Abbeywood, Belvedere, Erith Afd 1940; Fellow Royal Society of Arts; For­mand for the Woolwich District Dis-ablement Advisory Committee 1945.

Udenl.   Ordener:   Stb.B.E.4.; Stb.G.V.J.M.

Adresse: Glenmora, Abbey, Wood, Kent, England.

SKJOLDAGER   Johan   Herluf  Oberst­løjtnant,   Regiousledra-,    K.DM.,   II ni p.p.;   f.   26.  Aug.   1894 i   Aalborg;  Søn j    af   Blomsterhandler  Herluf   Skjoldager 1    og    Hustru  Aurelia  f.   Petersen    (død 1939);-gift  (29. April 1928)  m. Johanne Georgia S., f.  19.  Aug.  1904 i  Kbhvn., Datter af Grosserer Niels Bostrup  (død 1928) og  Hustru Mathilde.

Student (Aalborg) 1913: Premierløjl-nant 1917; Kaptajn 1931; Oberstløji-nant 1942: Chef for 1. Fodfolkspioner-bataillon; Regionsleder i Hjemmevær­net, Region VI (Kbhvn. og Nordsjæl­land) samt ligestillet med Oberst 1949: deltog i Olympiaden i Antwerpen 1920; Næstkommanderende ved den frivillige danske Styrke i Finland 1939-40; de sid­ste tre Maaneder Chef for samme; ud­nævnt til finak Major 1940 og til finsk Oberstløjtnant s. A. Har udgivet.: Teknisk Tysk (Lærebog

1261_______________________

for Snedkere). Kortfattet tysk Gramma­tik.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.3.; Fi.K.M. (1939-40); F1.S.F.

Adresse: Fortunstok 8.  Kastellet Kbhvn.  Ø.

SKJOLDBO   Astrid Frue; f. 18. Juni 1898 i Frederikssund; Datter af Sned­ker Carl Petersen og Hustru Karen Marie Petrea f. Rugaard; gift m. stats-aut. Translatør C L Skjoldbo, f. 23. Nov. 1887 i Roskilde, Søn af Farveri-bestyrer Jens Christiansen (død 1926) og Hustru Birthe f. Christensen (død 1922).

Formand for den socialdemokratiske Ungdomsforenings Brunshøj-Afd. og Sekretær for Kbhvnskredsen samt Med­lem af Bestyrelsen for den socialdemo­kratiske Vælgerforening i 15. Kreds fra 1917 til ca. 1920; Medlem af Besty­relsen for de frie Klassers Forældre­forening i Vanløse 1927 og for den so­cialdemokratiske Vælgerforening i 12. Kreds 1930; Medlem af de socialdemo­kratiske Kvinders Fællesledelse 1932; Kredsværge under Kbhvns Kommunes Børneværn 1933, Retsrepræsentant for Børneværnet 1936-42, Medlem af Børne-nævneta Forretningsudvalg 1946; Med­lem af Repræsentantskabet for For­eningen Socialt Boligbyggeri; Sekre­tær i Social-pædagogisk Forening fra 1940; Medlem af Kbhvns Skoledirek­tion fra 1934, af Kbhvns Borgerrepræ­sentation fra 1938 og af Landstinget fra 1947.

Har  skrevet:     Hvad  Byens  Borgere bar vide (1945)- Medarbejder ved „Fa­miliekundskab"   (1944). Adresse:  Blegdamsv. 102, Kbhvn.  Ø. Sommerbolig: Skippervænget 7, Dragør.

SKJÆR  Henry kgl Kammersanger, R.; f. 5. Juli 1899 i Kbhvn.; gift (10. Okt. 1922) m. Ida S., f. Levy, f. 9. Nov. 1899 i Kbhvn.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1916: studerede Statsvidenskab 1916-19; ansat i Østifternes Kreditforening 1919-30; Elev naa Det kgl. danske Musikkonser­vatorium 1920-24 og paa Det kgl. Tea­ters Operaskole 1922-24; debuterede paa Det kgl. Teater som Pizarro i Fidelio 1924; Operasanger ved Det kgl. Teater fra 1930; kgl. Kammersanger 1947. Adresse : Rørtanghøj, Snekkersten.

SKJØDT   Jens J Scktionsingeniør, R.; f. 2. Okt. 1888 i Flensted; Søn af Gaardejer P J Skjødt (død 1940) og Hustru Marie f. Rasmussen (død 19421; gift (28. Febr. 1915) m. Bertha Sofie S., f. 25. Marts 1890 i Fole i Sønderjyl­land, Datter af Gaardejer Jens Schultz

___________________8kot_

(død 1920)  og Hustru  Meta f. Schultz (død 1898).

Cand. polyt. 1912; Ingeniør ved Stats-baneanlægene 1913-16; Ingeniørassistent ved Statsbanerne 1916: Baneingeniør II 1919; Baneingeniør l 1927; Sektions-ingeniør 1946.

Adresse.: Jagtv. 102. Odense.

SKJØTH Niels Christian Arkitekt; f. 15. Aug. 1893 i Sebber Sogn; Søn af Murermester Peder Skjøth (død 1942) og Hustru Catrine f. Quist (død 1945); gift (3. Nov. 1925) m. Karen S., f. 23. Okt. 1896, Datter af Kustode Axel Schou (død 1935) og Hustru Charlotte f. Jørgen-sen (død 1947).

Svendebrev som Tømrer og Bygnings­snedker; Uddannelse paa Aarhus tek­niske Skole og paa Kunstakademiet; Konduktør og Tegner hos Prof. Hack Kampmann i Jylland 1919; ansat hos Stadsarkitekten i 12 Aar; egen Arki­tektvirksomhed fra 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings jydske Afd. 1938-43 og af Bestyrelsen for Børnehjælpen; Med­lem af Kunstnersamfundet; Formand for Aarhus og Omegns Garderforening og for Aarhus Grundejerforening; Vur­deringsmand til Ejendomsskyld.

Har opført Villaer, Etageejendomme og Forretninger; en Fabrik for Gros­serer Carl Christensen: Gudenaacen-tralens nye Station ved Hasle; Ombyg­ning og Udvidelse af Kraftstationen i Tange; Kommuneskolen i Sebber; Fol­keteatret i Aarhus; Pakhns og Kontor­bygning for Mammen & Drescher; sam­men med andre Aarhus tekniske Skole, Jydsk Telefon-Aktieselskabs Administra­tionsbygning, Automatcentral-Bygning i Fiskergade og 5 Forstadscentraler; til­delt Præmie i mange Konkurrencer.

Adresse : Hendrik Pontoppidans G. 32, Aarhus.

SKOT-HANSEN Mogens Filminstruktør;

'•    f. 19. Febr 1908 i Fredericia; Søn af Generallæge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Helga f Jrnsen- gift (16. Maj 1939) m Elin S-H.. f. 13. April 1916 i Kbhvn.,

i    Datter  af  Vekselerer  Carl  Otto Henri-

!    qnes (se denne).

Student (Viborg) 1926; cand. jnr. 1933; Filmstudier i London s. A.; Sekretær i Kirkeministeriet 1934, i Undervisnings­ministeriet 1935; samtidig Manuskript­konsulent for forskellige Filmselskaber;

i    til Raadighed for Regeringens Beskæf­tigelsesudvalg som Leder af Kortfilm­produktion 1941-44; Fuldmægtig i Un­dervisningsministeriet 1943; til Kaadig-hed for Justitsministeriet som Produk-tionsleder for Ministeriernes Filmnd-valg 1944-46; ansat i U.N.E.S.C.O.'s Filmsection 1947; Leder at De Forene-

Skot___________________

de Nationers europæiske Filmafdeling s. A.; De Forenede Nationers Filmrepræ-sentant i Hollywood 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk SmaMilmklub 1939-41 og for Filmkredsen 1945; Medlem af Dansk-Allieret Komités Arbejdsudvalg 1945.

Har skrevet Manuskript bl. a. til Fil­mene: Eu lille Tilfældighed (s. m. Jo­han Jacobsen, 1939) og Vredens Dag (s. m. Carl Th. Dreyer og Poul Knud­sen, 1943); har instrueret en Hække Kortfilm samt Filmene : Vi kunde ha' det saa rart (s. m. Christen Jul, 1942) og Mit Liv er Musik (1944).

Adresse: c/o Film Division, United Nations, Lake Success. N. Y., U. S. A.

SKOT-HANSEN Tage Amtslæge; f. 2. Dec. 1902 i Fredericia: Søn at General-Utge J P Skot-Hansen (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Hel­ga 1. Jensen; gift (28. Juni 1930) m. Bise S-H., f. 16. Okt. 1904 paa Sankt Thomas, Datter af Kreditforeningsdi-rektør O Schibbye (se denne).

Student (Viborg) 1922; med. Eks. 1930; Reservelæge ved Hammel Syge­hus 1931-32; Embedslægeeks. 1933; 1. Reservelæge ved Hjørring Amts og Bys Sygehus, med. Af d. 1933-36; Reservelæge ved Hjørring Amts Tuberkulosehospital ug ved Tuberkulosestationerne i Hjør­ring Amt 1936-37; Specialistanerkendelse (med. Sygdomme) 1936; Amts- og Kredslæge i Hjørring 1937, i Hillerød 1947.

Medlem af Landskomitéen for Eed Barnet.

Adresse:  Hillerød.

SKOUBOE Else Skuespillerinde. MI&A.; f. i Lemvig; Datter af Apoteker Holger *koubue u« Hustru Juliane f. Høeg.

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole;   Debut  paa  Aarhus  Teater  1919 som  Ida i Den kære Familie; ved Det lille  Teater   1921;    ved    Da«martetttr«l , 1922; ved Det kgl.  Teater 1926-31, 1932- i 34 og 1939-40; ved Det ny Teater 1931; i Gæstespil   paa   kbhvnske   Teatre   samt i Oslo og Berlin. | Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1940; : valgt    til    Studenternes    Æresknnstner 1940.

Hovedroller: Norma i Vi Mordere; Flamme; Desdemona i Othello (paa Scala); Labyrinthen: Martine; Jeanne d'Arc; Celimene i Misantropen; Trine Rahr i Aprilsnarrene; Katharina i Trold kan tæmmes; Aude i Graven under Triumfbuen; Maria Stuart i Ma­ria Stuart; Agnete i Elverhøj; Oermaine i Hr. Lamberthier; Prinsesse Charlotte i Kongeligt Blod; Pernille i Henrik og Pernille: Storfyrstinde Tatiana i Tova-ritch; Nora l Et Dukkehjem; Julie l Romeo og Julie; Hedvig i Vildanden-,

_______________________1262

Noel Cowarda Een-Aktere; Frk. Schmit i Han sidder ved Smeltediglen; Toinette i Den indbildt Syge; Judith i Kjeld Abells Judith; Cyprienne i Lad os skilles; Alkmene i Amphitryon 38; La­dy Teazle i Bagtalelsens Skole; Alice i Duo; Julia i Teater; Vinnie Day i Vores Far; Medea i Medea; Helen i Lige siden Adam og Eva; Lucretia i Den Vægelsindede; Miranda i — og Nat skai ikke være. Oplæsningstourné med Thornton Wilder's Vor By og Medea.

Adresse : Frdbg. Allé 10, Kbhvn. V.

SKOVBY Carl Erik Stateadvokat; f. 24. Okt.  1904 i Aarhus;  Søn af  fh. Skole­inspektør Ville Skouby og Hustru Anna f. Petersen; ugift.

Student (Marselisborg Skole) 1923, cand. jur. 1929; Politifuldmægtig i Nibe s. A.: Statsadvokatfuldmægtig i Aal­borg 1952; Statsadvokat for 1. jydske Statsadvokatur, Aalborg fra 1947.

Adresse: Fjordg. 19, Aalborg.

SKOV Einard Hedakter; f. 14. Sept 1886 i Kbhvn.; Søn af Lærer Ole Mar­cus Skov (død 1929) og Hustru Margre ttie f. Nørby; gi« (2J. Juni 1911) m. Edith Annette S., f. 17. Maj 1889 i Jæ-trersborg, Datter af Gymnastiklære! Theodor Meinhardt (dåd 1934) og Hu stru Jenny Margrethe f. Rasmussen.

Journalist og Redaktionssekretær ved Frederiksborg Arnts Avis 1909-10 og 1914-18 og ved Roskilde Dagblad 1911 14; Fuldmægtig i Udenrigsministeriets Pressebureau 1918-23; Medarbejder ved København 1923-27 og ved Politiken fra 1927.

Adresse : Hattensens Allé 6, Kbhvn.F

SKOV Hans L Husmand; f. 12. Jan 1870 i Katsheenetous. Vigerslev; S»n af Husmand Lara M Skov (død 1894) og Hustru f. Hansen (død 1909); gift (2. Maj 1901) m. Ane Margrethe S., f. 14 Juli 1879 paa Farstrup Mark, dåd 1906, Datter af Gaardejer Jørgen Kristensen og Hustru Karen f. Nielsen.

Paa Særslev Højskole 1896-97; Gym­nastikleder i Vigerslev 1896-1902; For­mand for Vigerslev Sogne Husmands­forening 1909-38 og for de samvirken­de Husmandsforeninger i Fyens Stift 1920-39 m. m.; Sogneraadsmedlem 1909 21; tidl. Formand for den radikale For­ening i Vigerslev; Medlem af Fællesud­valget for Fjerkræavlen 1931-41; Medlem af Landbrugsraadet 1932-40; Formand for Fyns Stifts Husmandsskole 1920-39; Medlem af Hnsmandsbrugskommissio-nen i Odense Amtsraadskreds fra 1913; Formand for Kommissionen vedrørende Brug af Huse paa Landet i Fyns Stift 1931-47 og for Det fynske Udvalg for korte Kursus; Medlem af Den kgl. Ve­terinær- og Landbohøjskoles Studieud­valg til 1941; Medlem af Tlteynsraadet i

1263______________________

Landbo-Sparekassen for Fyen fra 1938 og af Bestyrelsen for Farstrup og Om­egns Husftidsforemng fra Stiftelsen 1926.

Adresse:  Farstrup.

SKOV   Henry Direktør, R.; f. 30. Nov. 1886 paa Frdbg.; Søn af Slagtermester Peter Skov (død 1936) og Hustru Mar-Iha f. Biermarm (død 1934); gift (1. Nov. 1913) m. Mary S., f. 9. Nov. 1886 paa Frdbg., Datter af Repræsentant Emil Petersen (død 1901) og Hustru Mathilde f. Andersen (død 1930).

I Maskinlære hos Akts. Nielsen og Winther 190106; Kbhvns Maskintekni-kum 1906-08; ansat paa Teknologisk Institut 1908-16; begyndte Fabrikation af mekaniske Presser 1915; stiftede Akts. Dansk Pressefabrik 1918 og Di­rektør for samme fra Stiftelsen; tillige Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Akls. Dansk Papdaasefabrik fra 1932 og for Tnvesteringsakts. af 28. Ang. 1941 fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Gleutco.

Medlem af Bestyrelsen for Blikvare-fabrikantforeningeii 1936-48, for Forenin­gen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. fra 1943 (Formand fra 1948), af Forretningsudvalget for Sammenslutnin­gen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien (Næstformand 1948), af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgi­verforening 1948 og af Industriraadet 1948: Medlem af Dansk Ineeniørfor-enring; Censor ved Polyteknisk Lærean­stalt.

Indehaver at forskellige Patenter vedr. Preseer og Presseteknik.

Adresse:  Halls Allé l A, Kbhvn. V.

Sommerbolig : GI. Skolegaard, Lillerød.

SKOV Peter fh. Gesandt, K'.DM.M.T. Kfh.p.p.; f. 10. April 1883 i Kbhvn.; Søn af Kasserer P Sohou (død 1918) og Hustru Nicoline f. Nielsen; gift m. Karen S., f. 5. Maj, Datter af Over­retssagfører Th. Eyber og Hustru Anna-Helene Godesta f. v. d. Recke.

Student (Gammelhohns Latinskole) 1901; cand. jur. 1907; ansat i Genetal-tolddirektoratet 1907-10; cand. polit. 1910; indtraadt i Udenrigsministeriet 1910; Legatipnssekretær i Petrograd 1915, i Washington 1918: Generalkonsul i Montreal 1921; den danske Regerings officielle Repræsentant i Rusland 1923; undertegnede den 18. Juni 1924 i Lon­don Danmarks Anerkendelse de jure af Forbundet af Sovjetrepublikker; Ge­sandt i Moskva 1924, i Ankara og Athen 1931, i Warszawa og Prag 1934: Medlem af den danske Delegation til Nedrustningskonferenoen og Folkefor­bundets ekstraordinære Forsamling 1932; Direktør for Minoritetsafdelingen i Fol­kenes Forbund 1936-37-. atter Gesandt i

__________________Skov

Warszawa 1937; til Tjeneste i Udenrigs­ministeriet 1939; Afsked 1943; forhand­lede i Sverige med Sovjetunionen om Genoptagelse af Forbindelsen med Dan­mark; holdt Forelæsninger ved Univer­sitetet over Sociologi og Statslære.

Harskrevet: Folkenes Forbund (1921); Nationernes Samfund (1926, 2. Udg. 1934); Den moderne Stat (1931); Den Ene — og de Mange (1945); Demokra­tiets Teori (1946); Fredens Forudsæt­ninger (1948) samt Artikler om politisko og økonomiske Forhold i forskellige Tidsskrifter.

Adresse: Nødebo pr. Fredensborg.

SKOVGAARD Alfred Kontorchef; f. 20 Nov. 1912 i Vestermarie; Søn af Køb mand H M Skovgaard (død 1925) og Hustru Laura f. Mogensen; gift (16. Dec. 1939) m. Elly S., f. 24. April 1916 i Rønne, Datter af Sadelmagermester Thor Holm og Hustru Sanne f. Ander­sen.

Student (Rønne) 1932; cand. jur. 1939; fung. Sekretær i Indenrigsministeriet s. A., Sekretær 1942; Kontorchef i Sund­hedsstyrelsen 1944.

Adresse:   Teglstrupv. 38,  Kbhvn.  Ø

SKOVGAARD Carsten Dammer, H.; f 6. Okt. 1889 i Svendborg; S«n af Danip-skibsfører Chr. J Skovgaard og Hu­stru Anna f. Lassen; gift (19. Felir 1920, m. Emma S., f. 28. Marts 1894. Datter af Dommer l! M Bolwig (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu stru Emma f. Kjelgaard (død 1898).

Student (privat dimit.) 1909; cand. jnr. 1915; Byfoged- og Herredsfnldmæg-tig i Nykøbing Mors s. A.; Dommer­fuldmægtig 1919; Dommer i Ærøskø­bing 1936, i Horsens 1940: Dommer ved Den Danske Brigade i Tyskland 1947.

Medlem af Byraadet i Nykøbing M. 1930-36; Administrator af Det Beenfcldt-Lichtenbergske Fideikommis 1940.

Adresse:  Horsens.

SKOVGAARD   H G Arkilckt; f. 8. Juli 1898 i Skibelund: Søn af Maleren og Billedhuggeren Niels Skovgaard (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Ingeborg f At øller; gift (24 Okt 1922) m. Gerda S., f. 25. Aug. 1900, Dat­ter af Direktør Ludvig Elsass (se den­ne) og Hustru Marie f. Krarup Pe-træus (død 1942).

Student (Frederiksborg) 1916; Afgang fra Kunstakademiet 1922; Studierejser i Tyskland, Italien, Frankrig, England og Grækenland; egen Arkitektvirksomhed fra 1923.

Medlem af Efteraarsudstillingens Cen­sur 1922-23, 1926-27 og 1935-36, af Char-lottenborss Censurkomité 1935, 1936, 1942 og 1943-46 og af den faste Komite fra 1947, af Akademisk Arkitektforenings

Skov

1264

 

Bestyrelse   1940-45    og  af   Arkitektens Redaktion 1940-45.

Daglig Leder i Selskabet for Kirke­lig Kunst fra 1947.

Tildelt   Eckersberg-Medaljen 1949.

Har bygget Landbrugsbygninger paa Favrholm, Trollesminde, Hellebæk Avls-gaard, Karlslundegaard, Hald Hoved-gaard og Krenkerup; Beboelseshuse, Skoler, Villaer og Sommerhuse samt udført Kirkeinventar, Mindestene m. m.

Adresse: Classensg. 68, Kbhvn. Ø.

SKOVGAARD Jes Hansen Lektor; f. 15. April 1884 i Nykjøbing F.; Sen af Sognepræst Hans Skovgaard (død 1920) og Hustru Hanne f. Wegener (død 1924); uift (24. April 1920) m. Marie Ostenfeld S., Datter af Professor, Dr. med. & j ur. Chr. Christiansen (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1917) ok Hu­stru Hansine f. Ostenfeld (død 1937).

Student (Sorø) 1901; cand. mag. 1908; Studieophold ved engelske og tyske Uni­versiteter 1908-10; Lærer ved Købmands-skolen 1910-16; Docent i engelsk Sprog og Litteratur ved Universitetet 1916-20; Lektor ved Rysensteen Gymnasium 1921: Censor ved Faglærerindeeksamen 1922-24; Medlem af Opgavekommissio­nen for Studentereksamen 1925-37 og af Solbjerg Menighedsraad 1938.

Har udgivet til Skolebrug: Galswor-thy: Loyalties (1934), Shakespeare: Julius Cæsar (1936), Sherriff : JourneyV End (1936); Udvalg af Mastere : Spoon River Anthology (1938); A Modem Hi-storical Reader (1939).

Adresse : Kronprinsensv. 24. Kbhvn. F

SKOVGAARD Johanne Arkivar; f. 29. Nov. 1879 i Nykøbing F.; Datter af Sognepræst Hans Skovgaard (død 1920) og Hustru Hanne f. Wegener (død 1924).

Student (privat dimit.) 1901; cand. mag. 1908; Studierejser i Italien. Øst­rig og England 1911-13; Underarkivar i Rigsarkivet 1917; Arkivar I 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Arkivar-foreningen 1932-40, af Bestyrelsen "for Selskabet for uformuende Embedsmænds Døtres fri Undervisning.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1944.

Litterære Arbejder: Danske Dronnin- • ger (s. m. Ellen Jørgensen, 1910); Dronning Margrethe (1912); Den hel­lige Birgitta (Kildeskrifter i Oversæt­telse, 1921); Sønderjyllands Historie 1544-1660 (i Bd. II-III af Sønderjyllands Hi­storie, 1939-42); Tidsrummet 1544-1721 i Sydslesvig gennem Tiderne (1947); Kong- Christian den Fjerdes egenhæn­dige Breve VIII Bind (1947); Slesvig Bispedømme 948-1791 (i Festskrift til Slesvig delte Bispedømme, 1948).

Adresse .-  Kronprinsensv. 24, Kbhvn. F.

SKOVGAARD Johan Thomas Maler;;

29. Aug. 1888 i Kbhvn., Søn af Professor, FSgurmaler Joakim Skovgaard (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hustru Agnete f. Lange; gift (3. Nov. 1918) m. Astrid S., f. 20. April 1898 i Ostr56 i Halland, Datter af Bodsejer Elof Laurell (død 1919) og Hustru Hanna f. Hall berg (død 19B1).

Uddannelse paa Teknisk Skole hos H Grønvold, paa Kunstakademiet 1908-10, i Paris 1911; har været Medhjæl­per hos Faderen ved dennes Arbejder i Viborg og Lund Domkirker; udstil­ler paa Den frie Udstilling fra 1917, Medlem fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Fremtiden fra 1927.

Værker : Portræt af Joakim Skovgaard i Atelieret (1908, Frederiksborgmuseet); Dronning Dagmars Ankomst til Dan­mark (Raadhuset i Prag, 1928); Glasma­lerier i følgende Kirker: Vanløse (1919), Vojens (1925), Messiaskirken (1927 og 194049), Brøns (1930), Genner (1935) Nørre Bjært (1935), Stokkemarke (1938). Skensved (1939) og Vedbæk (1946) samt i Vejle Bank (1940); Altertavler og Fres-comalerier i flere Kirker; Billedhugger­arbejderne : Mindestenen ved Dybbøl Kirke (1922); Døbefont til Frederikskir-ken i Kbhvn. (1925): Den frie Skoles Mindebrønd (Odense Husmandsskole.

1931); Mindesten for Bisp Gunner ved Øm Kloster (1938): Mosaikarbejderne : Den barmhjertige Samaritan (Amts­sygehuset i Haderslev. 1930) og Vild­svinejægeren (Eksportelagteriet i Oden­se, 1931); Bomærke til fondation danoi-se i Paris (1933); Aprnus Dei i Dagsås Kirke i Halland (1945). Adresse: Rosenv. Hovedv.27, Kbhvn.Ø.

SKOVGAARD    Kristen Professor, K.; f. 13. Dec. 1894 i Kellernp; Søn af Gaardejer N P Skovgaard (død 1925) og Hustru Marie f. Pedersen (død 1940) -gift (29. Dec. 1922) m. cand. mag Ma­rie S., f. 24. Nov. 1895 i Birkerød ' Dat­ter af Teglværksejer P Lauridsen (død

1932) og Hustru Olga f. Jacobsen.

Student (Frederiksborg) 1913; ud­dannet ved Landbrug; Sekondløjt­nant i Feltartilleriet; Landbrugskan­didat 1919; ansat ved Statens Forsøgs­væsen 1919-20; Studieophold ved Land­bohøjskolen i Arnes og Oornell Univer­sitet, U.S.A. 1920-21; Sekretær for De samvirkende sjællandske Landbofor­eninger og Redaktør af Sjællands Stifts Landbrugs-tidende 1922-37; Kontorchef ved Statens Planteavlskontor og Redak­tør af Tidsskrift for Planteavl 1936-42; Professor ved Landbohøjskolen i Land­brugsøkonomi fra 1942; Forelæsninger i Landbrugspolitik for statsvidenskabelige

1265

Skov

studerende  ved Kbhvns Universitet fra 1945.

Sekretær for Understøttelsesforenin­gen for trængende fh. Landmænd paa Sjælland 1922-38; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugs-blade 1922-40, af forskellige landøkono­miske Udvalg og af Priskontrolraadet; landbrugskyndiig Medarbejder i Raa-stofkommissionen 1938-44; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Amerikanske Selskab, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945 og af Det danske F.A.O.-Udvalg 1946; Formand for Nor­diske Jordbrugsforskeres Forening's øko­nomiske Sektion 1947; Medlem af Sty­relsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1948.

Adresse: Jakob Knudsens V. 18, Bir­kerød.

SKOVGAARD-PETERSEN   Carl Dom­provst, K'.DM.; f. 6. Okt. 1866 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Vilh. Petersen (død 1897) og Hustru Caroline f. Skovgaard (død 1907); gift 1. Gang m. Marie S-P. (f. 1863, død Jan. 1911), Datter af Sog­nepræst Rudolf Frimodt (død 1879) og Hustru Sofie f. Clausen (død 1908), 2. Gang (14. Dec. 1912) m. Inga S-P., f. 1888, Datter af Godsforvalter F L Pe­tersen (død 1930) og Hustru Stefana f. Hjorth (død 1934).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-hvn.) 1884; cand. theol. 1890; Sogne­præst i Alslev og Hostrup 1894-1901, i Maanim 1901-11; Forstander for Dansk Bibelskole i Kbhvn. 1912-29; Domprovst og Stiftsprovst i Roskilde Stift og Provst for Sømme og Voldborg Herre­der 1929-36. Kirkelig Medarbejder ved Berlingske Tidende 1923-34.

Medlem af Dansk Kirke i Udiandel, kirkelig Verdensforbunds danske Afde­lings og Nyborpr Mødets Bestyrelser; Medlem af Udvalget til en ny Over­sættelse af det gamle Testamente 1919-29, af det nye Testamente fra 1929 (Formand fra 1938); Medlem af Sam­fundet Pro fide et Christianismo: For­mand for Kolonien Filadelfia 1922-35 op Missionskurstedet Nyborg Strand 1916-41; Formand for Dansk Sømandsmis­sion i fremmede Havne 1930-38, for Val-densermissionen 1929-42 og for Det Danske Bibelselskab 1936-49 (Bestyrel­sesmedlem i sidstnævnte 1916, Æres­medlem 1949); Forfatter af kristelig­apologetiske Skrifter, bl. a.: Vil du frem?; Troens Hemmelighed; Ungdom­mens Bog; Menneskeheden uden Kri-stus I-II; Biblen og Mennesket I-IV; Fra Nutidens Japan; Et Blik i Guds Kærligheds Dyb; Korte Ord om store Ting I-XXIV; Jesn Liv i Tekst og Bil­leder; Tegn og Tider; Tilbage til Gud; Erfaringer fra Prædikestolen; Jesu

Lignelser; Landet hvor Kilderne sprang I og II; Prøv selv!: Hvorledes blev nye Testamente til f; Biblen gjennem tusind Aar; Biblen paa de tusind Sprog; sammen med Stiftsprovst Ussing Ho­vedredaktør af Bibelselskabets Fortolk­ning til det Nye Testamentes Bøger (selv skrevet: Udlægningen af Jons. Evang.); Vink og Vidnesbyrd; Biblen i Lægmands Haand; Lys over Livs-gaaden; Mens det er Dag; Livsspørgs-maal; Jesu Bjergprædiken; Kirketimer fra Roskilde Domkirke; I Vaarbruddete Tegn (Livserindringer I); Min Arbejds­dag i Kirkens Tjeneste (Livserindrin­ger II). S. m. Professor Niels H _Søe Hovedredaktør af Bibelselskabets For­tolkning til de profetiske Bøger (Selv ; Amos); Under Tidernes Tryk; Læs Biblens Salmer: Biblens Krone (Jobs. Aabenb.); Korset i Kirken og Kunsten; De sidste Tider og de sidste Ting; Fa­dervor i Livets Strid.

Adresse:   Bukkeballev.  56,   Rungsted Kyst.

SKOVGAARD-PETERSEN Kay Dispa-cher. R.; f. 7. Nov.1879 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Vilb. Petersen (død 1997) og Hustru Caroline f. Skovgaard (død 1907)- gift (4. Okt. 1906) m. Dorothy S-P., f. 7. Juni 1880 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Hang Burmeister (dødlS31) og Hustru f. Hall (død 1931).

Student (Gammelholms Skole) 1898; cand. jur. 1905; studerede i Kristiania ok Ix)ndon 1906 og 1907; Dispachør i Kbhvn. 1908.

Medlem af Bestyrelsen for Livsforsik-ringsselskabet Dansk Union og af Fragtankenævnet.

Adresse : Gefionsg. l, Kbhvn. Ø.

SKOVMAND Helg« Redaktør; f. 14. Marts 1883 i Østermarie; Søn af Lærer K H Skovmand (død 1913) og Hustru Karen f. Josephsen (død 1923); gift (9. Maj 1907) m. Kirstine S., f. 12. Febr. 1885 i Kbhvn., Datter af Trikotage-handler K Troeisen (død 1919) og Hu­stru Elisabeth f. Jensen (død 1946).

Uddannet privat og paa Askov Høj­skole; Medhjælper ved Bornholms Ti­dende 1898-1901; Redaktionssekretær ved Høiskolebladet 1903, Redaktør af samme 1908, Medudglver fra 1926.

Adresse : Fjordv. 27, Strandhuse, Kol­ding.

SKOVMAND    Roar Højskolelærer, Dr. phil.; f. 15. Juli 1908 i Kolding; Søn af Redaktør Helge Skovmand (se denne); gift (30. Juni 1935) m. Husholdnings­lærerinde Inger Margrethe Dahl, f. 12. Maj 1909 i Sennels, Datter af Provst Ejnar Dahl (død 1940. se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Mariane f. Kron­borg.

Elev paa Rødding Højskole 1926-27 og

Skov

1256

paa Askov Højskole 1987-28: Student (privat dimit.) 1929; cand. mag. 1935; Dr. phil. 1944; Medhjælper ved Natio­nalmuseets 1. Afd. 1930-34, ved 2. Afd. 1935-37; Deltager i Trelleborg-Udgrav-ningerne 1935-40; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1936; Lærer ved Askov Højskole 1937-46 og ved Kroge-rup Højskole fra 1946.

Sekretær (or Dansk historisk Fælles­forening og Redaktør af Fortid og Nu­tid 1936-46, Foreningens Kasserer fra 1946; Medlem af Bestyrelsen for Ribe Amts ihistoriske Samfund 1939-46.

Har skrevet: De danske Skattefund fra Vikingetiden (i Aarbøger for nor­disk Oldkyndighed og Historie. 1942); Folkehøjskolen i Danmark 1841-92 (Di­sputats, 1944): Højskolen gennem 100 Aar (1944); Lys over Landet (1949); har redigeret: Dansk Nationalfø­lelse genspejlet i Fædrelandssange (1941); Medredaktør af Dansk Udsyn fra 1943 og af Raunkjærs Konversati­onsleksikon fra 1946.

Adresse : Krogerup Højskole pr. Hum­lebæk.

SKOVRUP Ejnar Hejekoteforrtander; f. 3. Sept. 1891 i Ryslinge; Sen af Fri­skolelærer Kr. Skovrup og Hustru Kir­sten Marie f Jørgensdatter (død 1942); Kift 1. Gang (25. Sept. 1917) m. Sigrid S., f. 6. auk. 1892 i Kelleklinte, død 1947, Datter af Landvæsenskommissær, Gaardeier M S Kristoffersen (død 1922) og Hustru Bodil f. Andersen (død 1931); 2. Gang (12. Dec. 1948) m. Sygeplej­erske Marie S., f. 2. Jnni 1917, Datter af Bygmester O Nielsen, Bredsten (død 1927) og Hustru Laurine f. Christensen.

Elev paa Roskilde Højskole 1908-09 og paa Rvslinge Højskole 1909-10; Læ-rereks. (Vordingborg) 1912; Elev paa Fircroft College 1931; Studierejser i Skandinavien, Central-, Vestr og Sydvest­europa; Højskolelærer i Vejstrup 1912-13, ved Frederiksborg Højskole 1913-14, i Askov 1914-16, ved Ollerup Folkehøj­skole 1916-30 og Foredragsholder ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1920-30; Ejer af og Forstander for Kerteminde Folkehøjskole 1930.

Forretningsfører for Ollerup Højsko­les Elevforening 1917-30; Revisor ved ITnderstøttelseskassen for Høj-ogLand-bnifsskolelærflre, 1927-47, Furmand for Nævninge-Grundliste-Udvalget fra 1932; Delegeret for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler ved The Fourth In­ternational Boeke Conference, Genéve 1926; Medarbejder ved Bavnen 1916-2«, ved Hejmdal 1920-27; Redaktør af Fol-kehojskolens sangbog. 11. Udg. 1924-26 og 1930, af 13. Udg. 1936-38; Medredaik-tør af Nyere dansk l/ittera-tur, Novel­ler, 1925; Medlem af Fri- og Valgme-

nighedernes Salmebogsudvalg 1934-35 og af Udvalget til Udgivelse af Grundt­vigs Sang-Værk fra 1942; Udgiver og Redaktør af Hovedtræk af Nordisk Digtning i Nytiden MI 1919-21; Red­aktør og Udgiver af Tidsskrift for dansk Folkeoplysning 1927-31; har udgivet: Mads Hansen: Udvalgte Digte og ny (1923); Kotds Skoletanker (1927, 2. Udg. 1944); N F S Grundtvig: Den ch ristelige Børnelærdom (4. Udg. 1941).

Litterære Arbejder: Engelsk sprog­lære (1914, 2. Udg. 1918); Den engelske sproglæres benrad (1918) • Dansk sprog­lære (1926, 2 Udg. 1927); Anton Niel­sen (1926); En fri dansk lærerskole (1943); Afhandlinger og Artikler i Aar­bøger, Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse : Kerteminde.

SKRUBBELTRANG Fridlev Dr. phil.; f. 5. Aug. 1900 j Bjergby ved Hjørring; Søn af Gaardejer Carl Skrubbeltrang (ded 1942) og Hustru Sofie f. Mikkel­sen; gift (2. Maj 1931) m. Maria S. f. 30. Nov. 1906 i Stavning, Datter af Gaardejer Niels Christian Høy (død 1927) og Hustru Jensine f Jensen (død 1924).

Student (Hjørring) 1920; cand mae. (Historie og Dansk) 1928; Dr. phil. 1940; Lærer ved Rødding Højskole 1926-28; Arbejde i Tilknytning til Institut for Historie ok Samfundsøkonomi 1928-30 og fra 1941; Lærer ved Ubberup Høi-skole 1930-33; 1933-40 overvejende land­bohistoriske Studier og litterær Virksom­hed; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitet 1942; Sekreter for Jubil;r-umsvarket Den danske Rigsdag 1849-1949; Medarbejder ved flere landbrugs-historiske Værker. Konversationsleksika o. a.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund 1942-45, af The Stauding \d-visory Committrø on Rural Welfare of FAO 1948 og af Det kgl. danske Selskab til Fædrelandets Historie 1949.

Har skrevet : Den danske Bonde 1788-1938 (1938); Husmand og Inderste. Stu­dier over sjællandske Landboforhold 1660-1800 (Disputats. 1940) : Det Classen-ske Fideicommis gennem 150 Aar (s. m. JlaraJd Jørgensen, 1942); Husmænd i Danmark gennem 300 Aar (1942); Den danske Husmandsbevægelse (1943); Pe­rioden 1880-1939 (i Det danske Land­brugs Historie V, 1945): Deri dansk« Folkehøjskole (1946, forkortet engelsk Udg.~1947); Da staar en ny Tids Bon­de — (1948) samt Afhandlinger og Ar­tikler om historiske og litterære Em­ner.

Adresse:  Reykjaviksg. 2, Kbhvn.  S.

SKRUMSAGER    Jutta    Kloppenborg

Frue,   Kgl.   Beløumiiir.smed.   i.   Kl.   m.

Krone;   f.   7.  Nov. 1873  i   Københoved;

1267_______________________

Datter af Gaardejer Jørgen N H Skrumsager (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Ane Marie f. Kloppenborg (død 1395); gift (1898) m. Bogtrykker Anders Madsen (død 1930).

Elev paa Askov Højskole; Uddan­nelse paa Dr. CIod-Hansens Massage­klinik i Kbhvn.; Ejer af Fødegaarden Bennetgaard i Københoved fra 1931; deltog i Genforeningsarbejdet fra 1914; ledede Afstemningskibene Dronning Mand og Dannebrog; udkastede Ideen til Sønderjydernes Kongegave „Guld­hornene" paa Dybbøl; oprettede For­samlingshuset Slesvighus i Slesvig By 1923 samt Stifter af Foreningen Slesvig­hus • Medlem af Bestyrelsen for Sønder-jydsk Samfund, for Fonden af 4. April og for Landsforeningen til Dødsstraffens Genindførelse i Danmark; Medlem af Udvalget for Udgivelse af Den sønder-jydske Trap.

Skænkede 1936 Slægtgaarden Bennet­gaard i Sønderjylland som selvejende Institution til „Hvilehjemmet Bennet­gaard " [or Danske og Danske i Ud­landet.

Adresse:   llaiichsv.   i,   Kbhvn.   V.

Sommerbolig: Bennetgaard, Kølien-hoved pr. Skodborg.

SKYDSGAARD    K E Professor, Dr. theol.; f. 15. Nov. 1902 i Sønder Næraa paa Fyn; Søn af Sognepræst J C Skyds-gaard (død 194«) og Hustru Anna Mar­grethe 1. Buhl (død 1929); gift (27. Juni 1928) m. Anna Margrethe S., f. 17. Aprii 1902 i Rom, Datter af Rektor Julius Nielsen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hnstru Helga f. Rasmus­sen (død 1910).

Student (Odense) 1920; Univ. Guld-med. 1927; cand. theol. 1928; Klokker ved Gentofte Kirke s. A.; Sognepræst i Nørre Vedby 193WO; Dr. theol. 1937; Docent i systematisk Teologi ved Kbhvns Universitet 1940. Professor (Dogmatik og nytestamentlig Eksege­se) 1942; tillige Præst ved Trinitatis Kirke 1940; Studieophold i Paris, Fri-bourg, Tiibingen, Clervaux og Lund.

Formand for Theologisk Forening 1941-45; Medlem af Bestyrelsen for Alm. dansk Præstekonvent 1941 (For­mand 1948), for Kbhvns Præstekonvent 1945 (Formand 1945-48), for Selskabet Philadelphia 1943 og for Hans Tausens Fond 1946; Næstformand i „Faith and Order" s Commission on tne Church 1946; Efor for Elers Kollegium 1949.

Har skrevet: Metafysik og Tro. Fn dogmatisk Studie i nyere Thomisme (Disputats, 1937); Kirkens Gudstjene­ste (i Haandbog i Kristendomskund­skab, 1943); Medarbejder ved : Hvad er Kristendom? (Statsradiofoniens Grund-

____________________Sleb

bog,  1947);   Kristendom   og   Menneske­lighed (1949).

Adresse:  St.   Kannikestræde  11, Kbhvn.   K.

SKYTTE   Karl Gaardejer; f. 31. Marts 1908 i KøngJIøjrup ved Glamsbjerg; Søn af Gaardejer Rasmus Skytte (død' 1940) og Hustru Kirstine f. Petersen: gift (2. April 1938) m. Dagny S., f. 24. April 1910 i Jyderup, Datter af Ostekonsnleat Niela Peder Hansen (død 1948) og Hustru Laura f. Andersen (død 1943).

Uddannet ved Landbruget til 1936; paa Tune Landbrugsskole 1930-31; Ejer af Hillerslevgaard fra 1938.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Ra­dikal Ungdoms Landsforbund 1929-43. Formand 1933-37; Medlem af Hovedbe­styrelsen for .Det radikale Venstre fra 1933, af Statens Jordlovsudvalg Ira 1942, af Hillerslev Sogneraad fra 1943 og af Svendborg Amtsraad fra 1946; Formand for Repræsentantskabet og Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Fyns Venstre­blad; Medlem af Jordlovskommissionen af 1946 og af Folketinget fra 1947.

Adresse : Hillerslevgaard pr. Højrup.

SLEBSAGER Erik Direktør, cand. jur.; f. 25. Sept. 1909 i Vejen; Søn af {h. Handelsminister M N Slebsager (se den­ne); gift (25. Maj 1940) m. Bodii S., f. 3. Dec. 1919 paa Frdbg., Datter af Ci­vilingeniør Otto Kierulff (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium) 1928: cand. jur. 1935; Studierejse til England 1935-36; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn. 1937-38- ansat i Privatbanken i Kjøben-havn 1939, Fuldmægtig 1940, Kontor­chef 1943; adm.Direktør for JII SchiiHz, A/S 1948.

Adresse- Fasanhaven 2. Gentofte.

SLEBSAGER M N fh. Handelsminister, K'.DM.p.p.; f. 13. Nov. 1874 i Faaborg pr. Varde; Søn af Gaardejer Laust Nielsen (død 1884) og Hustru f. Petersen (død 1885) - gift (13. Ang. 1907) m. Fri­da S f. 3' April, Datter af Jernmøbel­fabrikant Johannes Petersen (død 1904) og Hustru (død 1906).

Uddannet i Mejeribruget 1888-92; Læ­rereksamen (Silkeborg) 1896; Lærer ved Silkeborg Healskole 1896-1900; Bestyrer af Vejen private Realskole 1900-14; Med­lem a/ Direktionen for Andelsanstalten Tryg 1913-17.

Formand for Venstres Organisation i Ribe Amts 4. Valgkreds 1904-12; For­mand i Forretningsudvalget for Uge­skriftet Dansk Landbrug 1904-07 og i Bestyrelsen for Centraltrykkeriet i Vejen 1908-27; Medejer og Medndgi-ver af Esbjerg Avis og

Landbodagbla­det 1910-14; Medlem af Bestyrelsen i'or Assurance-€ompagniet Baltica 1924-27 og fra 1929, for Akts. Margarinefabrikken

Sleb _____________________

Alfa 1925-26 og fra 1929, for De baltiske Assurandører fra 1929,  for Dampskibs­selskabet   Norden   1930  ag  for  Aarhuus Privatbank 1931, af Hovedbestyrelsen for Dansk   Husflidssetekab   1925-37  og  For-,   eniingen Dansk Samvirke; Formand for Dansk Trafik  Forening fra 1932. Med­lem af Toldraadet 1910-20, af den vest­indiske Kommission  1916, af Boligkom­missionen af 1918 (1918-20) og af Jern-baneraadet  1925-27  og  1930-42;   Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Telefon-Akts. 1924-27,     Formand   fra    1928,    deltager som   Formand   og   Kommitteret   i  den daglige  Ledelse  af Selskabet  fra 1932. Folketingsmand   for   Esbjerg   1909-18, for    Guldagerkredsen    1918-32;    Trafik­minister  i   Ministeriet  Neergaard  1920-24. Handelsminister i Ministeriet  Mad­sen-Mygdal  1926-28. Udenl. Ordener: I.Kr.l.; S.N.21. Adresse : Jahnsensv. 12, Gentofte. Sommerbolig : Fanø Bad, Fanø. SLOMANN Vilhelm fh. Museumsdirektør. K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 23. Nov. 1885 i Kbhvn.; Søn af Skolebestyrer Emil Slo-mann   (død   1904)   og   Hustru   Thora   f. Klingenberg (død 1924); gift m. Maler­inden Bodil S., Datter af Museumsdirek­tør,  Dr.  pbil. Sophus Muller  (død 1934, se   Kraks   Blaa   Bog   1933)   og   Hustru Karen f.  Linde.

Student (Slomanus Skole) 1904; cand. mag. 1912; Biblioteksuddannelse i Ame­rika (Fellow of the American Scandi-navian Foundation) 1912-14; Underbibli­otekar ved Kbhvns Kommunes Biblio­teker 1914-15; Sekretær ved Det danske Bøde Kors' Bogkomité 1915-19; Biblio­tekar ved Kunstindustrimuseet 1918; Direktør for Museet 1923-49; Medlem af Ledelsen af C L Davids Samling 1946. Har skrevet Afhandlinger om kunst-industrielle Emner i danske, norske, svenske og udenlandske Tidsskrifter.

Udenl. Ordener: B.L.3.; Fi.H.R.21.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.- Li.G.3; N.St.O.2s.: P.Chr.2".; S.N.2'.; Stb.B.E.3.; S.St.S.3.; Ø.r.K.O.

Adresse : Bredg 66, Kbhvn. K.

SLOTH Christoph Generalkonsul, Direk­tør. R.; f. 13. Aug. 1893 i Aarhus; Søn a,f Stabssergent Carl Sloth (død 1936) os Hustru Alexandra (død 1920); gift (10. Aug. 1929) m. Else S., f. 14. Sept. 1905 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. phil. Martin Knudsen (se denne).

Udgaaet fra Aarhus Katedralskole 1908; i Lære i Firmaet Wilh. Kirkebyu .iunr., Aarhus 1908-12; ansat i Firmaer i Aarhus 1912-20, i Firmaet Bloch & Beh-rens, Kbhvn. 1920 og udsendt til dettes Søsterselskab S/A Nilssen. Olsen & Cia, Ltda, Buenos Aires; af dette Selskab sendt til Montevideo, Uruguay 1922 for at oprette en Afdeling der, nu Direktør

______________________     1266

for og Medindehaver af denne; Medlem af Bestyrelsen for S/A Nilssen, Olsen & Cia, Ltda, Buenos Aires; dansk General­konsul i Montevideo fra 1929.

Medlem af den interallierede Komité l Montevideo 1940-45 og af Bestyrelsen for Montevideos Handelskammers Uld-afd.

Adresse •. Calle Ellanri 1142, Montevi­deo, Uruguay.

Sommerbolig: Casa Blanca, Balneario Atlantida, Uruguay.

SLOTH  Sigurd Kristian Bankdirektør; f. 1. Nov. 1900 i Janderup; Søn af Fa­brikant P Odgaard Sloth (død 1910) og Hustru Marie f. Kristiansen; gift (19 Juni 1926) m. Dagmar S., f. 28. Okt. 1898, Datter af Murermester P Laage rup (død 1931) og Hustru Thora f. He ster (død 1943).

Realeks. (Esbjerg) 1917; Handelsskole i Esbjerg- og Handelshøjskolen i Kbhvn.; Assistent i Den danske Andelsbank. Esbjerg 1917-18, i sammes Afd. i Bram-! minge 1918-19; ansat i Rederiakts. j Dragør, Kbhvn. 1919; Assistent i Den danske Andelsbank, Kblivn. 1919-24; i Kbh>vns Handelsbank 1924, (Fuldmægtig 1932, Afdelingschef 1934, Kontorchef i sammes Filial i Odense 1938, Direktør smstds 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Chr Nielsen & Co., Odense fra 1939; For­mand i Bestyrelsen for Akts. af 20. Aug. 1940 fra 1940, for Akts. N H Hein, Odense fra 1944 og for Fyns Fuldblods Fond fra 1947.

Adresse •  Klingenberg 2, Odense.

SMEDEGAARD  ANDERSEN   J  Lands retssagfører, se Andersen J Smedegaard. SMIDT  Chr.   L Provst,  R.;  f.  13.  Nov 1880 i Tystrup; Søn af Sognepræst C M Smidt   (død 1910)  og  Hustru  f.  Jacob­sen  (død 1919); gift (10. Aug. 1909) m. Ingeborg S., f. 12. Sept. 1882, Datter af Snedkermester Julius Brandt (død 1909) og Hustru f. Jensen (død 1942).

Student (Roskilde) 1898; cand. theol. 1904; pers. Kapellan i Ejby-Dalby 1905; præsteviet Medhjælper i Lemvig-Nørre Lem 1908; pers. Kapellan i Ringkøbing-Rindom 1912; Sognepræst i Tknring 1916; Provst i Hammerum Herreds Provsti fra 1919; Sognepræst i Herning fra 1921.

Kredsforbundsformand for Dansk Mis­sions Selskab 1921-28; Kredsformand fra 1925 og Kredsforbundsformand for Bør-negudstjenestearbejdet 1935-48; Medlem af Ringkøbing Amts Skoledirektion fra 1940.

Adresse : Kirkeg. l, Herning.

SMIDTH   V   Frederik   L   Civilingeniør.

Direktør, R.; f. 24. Juli 1889 paa Frdbg.;

Søn af Ineeniør V F L Smidth (død 1899)

og Hustru Katharina f. Harboe; gift (15.

1269_____________ ________

Sept. 1928) m. Cordelia S., f.8. April 1900 i Korsør, Datter af Fabrikant, Teglværks­ejer Valdemar Kahler (ded 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Cor­delia f. Rasmusen (død 1933).

Student (Vestre Borgerdydskole); cand. polyt.; Medlem af Bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S og for Akts. Aalborg Portland-Cement-Fabrik.

Adresse: Skjoldhøj Allé 6, Charlotten-lund.

SMITH Albert Byretsdommer: f. 5. Marts 1905 i Aarhus; Sen af Sagfører J O V Smith (død 1938) og Hustru Anna f. Sørensen (død 1940); gift (23. Aug. 1942) m. Edith S., f. 30. Nov. 1913 i Haslev, Datter af Herreekviperingshandler Lau­ritz Larsen og Hustru Margrethe f. Vilstrup.

Student (Aarhus Katedralskole) 1923; cand. jur. 1930: Dommerfuldmægtig i Lemvig s. A.; Amtefuldmægtig i Aar­hus 1932; Sekretær i Justitsministeriet 1934. Fuldmægtig 1939, Ekspeditionsse­kretær 1942; tillige Sekretær hos Stats­advokaten for Kbhvn. 1935-41 og Med­hjælper smstd« 1941-42; Dommer i Kbhvns Byret 1942.

Adresse : LI. Strandv. 18 D, Hellerup.

SMITH Daniel v. Huth Biskop, R.DM.; f. 25. April 1890 i Aarhus; Søn af Sog­nepræst Martin J G Smith (død 1931) og Hustru Mathilde f. v. Huth; gift (16. Nov. 1915) m. Karen S., f. 30. Okt. 1892 i Birkerød, Datter af Viceinspektør Carl Lassen (død 1933) og Hustru Julie f. Møller (død 1929).

Student (Viborg) 1907; cand. theol. 1914; Lærer ved Vanførehjemmet i Kbhvn. 1914-15; Kaldskapellan i Vor­dingborg 1915-21; tillige Præst ved Orin-ge Sindssygehospital og Lærer ved Vor­dingborg Seminarium 1916-21; Sogne­præst i Kegnæs 1921-27; i Præstø og Skib-binge 1927-40; Provst i Baarse-Mønbo Herreders Provsti 1935-40- Biskop over Aalborg Stift 1940.

Adresse: Bispegaarden, Aalborg,

SMITH f T. Proprietær, R.DM.p.p.; f. ». Okt. 1866 paa Frdbg.; Søn af Grosserer W H Smith og Hustru Frederikke f. Lunn; gift (9. Okt. 1897) m. Harriet Dagmar S., f. 22. Nov. 1865 l Kbhvn., død 1922, Datter af Kaptajn Barfred.

Ejer af Høiinerupluiid oaa Fyen 1891-1904, af Nyrnpgaard 1895-1983, af Hnn-destedgaanl fra 1917; Landvæsenskom-missær 1906-42.

Medlem af Frederiksborg Amtsraad 1901-16 og af Skoledirektionen for Frede­riksborg Amt 1902-35; Formand for For­eningen af Mælkeleverandører til Kbhvn. fra Øerne 1906-17, for Frederiksborg Amts Planteavlaforening 1908-32 og for de samv. Landboforeningers Kartoffelnote-ringsudvalg 1912-44; Herredsfonnand i

_______________ __ Sm 11_

Hagelskadeforsikringen for Øerne 1907-38, derefter Revisor i samme; Næstformand i Frederiksborg Amts Landboforening 1915, Formand 1919-26; Næstformand i Hel­singør Skatteraad 1903, Formand 1918-40; Formand i Nævninge-Grundliste Udvalget 1919-42 og i Skatteraadsforeniingen foi Danmark 1924-28; Medlem af Overepide-mikommissionen for Frederiksborg Amt 1906, af Kgl. Dansk Landhusholdnings­selskabs Bestyrelsesraad 1919-29, af Kom­missionen ang. Vands Forbrug og Af­ledning i Kbhvns og Frederiksborg Am­ter 1927 og af de samv. Landboforenin­gers Regnskabsudvalg 1927-42, Formand for sidstnævnte 1930-42; Medlem af Bankraadet for Landmandsbankens Afd. i Helsingør 1929; Æresmedlem i Frede­riksborg Amts Landboforening 1926 og i Frederiksborg Amts Planteavlsfor-ening 1932.

Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse : Villa Skot. Snekkersten.

SMITH Harald Seminarieforstander, R.; f. 8. Dec. 1866 i Døjringe ved Sorø; Søn

af Overlærer P A Smith (død 1947) og Hustru Christine f. Henriksen (død 1932); gift (7. Juli 1911) m. Helvig S., f. 8. Maj 1885 i Slagelse, Datter af Bagermester Nikolaj Møller (død 1333) og Hustru Christina f. Bruhn.

Liprereks. (Jelling) 1909; Student (privat diimdt.) 1913; cand. phil. 1914; Studieophold i Tyskland og ved Statens Kursus m. m.; Lærer ved KMivns Sko­levæsen 1910-, tillige Lærer ved K«b~ mandsskolen 1916; Seminarielærer og Leder af Seminarieskolen i Haders­lev 1920; Seminarielærer ved K.F.U.M.'s Seminarium paa Frd'bg. og Bestyrer af j Seminarieskolen 1923; Forstander for Ranum Statsseminarium 1937, for Oden se Seminarium og Forskoleseminarium 1944.

Formand for Seminariernes Praktik-lærerforening fra 1933; Medlem af Be­styrelsen for Privatseminarieforeningen 1935-37 og 1945-48, for Kristelig Lærer­forening fra 1937 og for Dansk Semå-narieforening 1942-44; Redaktør af Se-minariebladet 1943-46.

Adresse: Hjallesev. 2, Odense.

SMITH Harald de Coninck Direktør, Generalkonsul, R.DM.p.p.; S. 22. Juli 1886 i Viborg; Søn af Proprietær V G Smith (død 1912) og Hustru Thyra f. Jensen; gift (22. April 1913) m. Julie S., f. 15. April 1888 i Kbhvn., Datter af Etatsraad Fritz Kier (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ama­lie f. Buchwald (død 1924).

Præliminæreksamen (Ordrup); i Han­delslære i Kbhvn.; i Udlandet 1908-18; adm. Direktør ler Nordisk-Oversøisk Handelsselskab 1918-23; adm. Direktør

Smlt ___________________

for Akts. Externa 1924-27; adm. Direk­tør for Akts. Dansk Galoche- og Gummi fabrik 1930; ungarsk Konsul i Kbhyn. 1921, Generalkonsul 1926-33.

Medlem af Bestyrelsen for Akts • ,\ (Dansk Galoche- og Gummifabrik, foi Akts. Vølund og for Akts. Aage Kier; Formand for Dansk-Ungarsk Forening 1921-34; Medlem af Besty­relsen for Foreningen til Vairetagelse af dansk« Fordringshaveres Interes­ser i Kusland; Medlem af Industriraa-det og af Industriforeningens Repræ­sentantskab; Vicepræsident > Raadet for Foreningen af Fremmede Magters Kon­suler i Danmark; Medlem af Repræsen­tantskabet for Pensionsforsikringsanstal-ten; .Medlem af Bestyrelsen for Gene­ralkonsul O H Svenné og Hustrus Min­delegat fra 1939; Formand for Dansk Golf-Union.

Udenl.   Ordener:    S.N.3.;    U.F.K.2.; U.K.M.

Adresse: Birkebo, Espergærde.

SMITH Helge Overtoldinspektør, R.DM., M.T.Kha.;   f.   8.   Okt.   1880   i   Jordløse; Søn   af   Lærer  Emil  Smith   (død  1917) og  Hustru  Marie  f.  Helsted  Andersen (død 1924); gift (15. April 1908) m. El­len Margrethe S., f. 9. Juni 1880 i Kø­ge,   Datter   af   Redaktør   Søren   Svarre (død 1920, se Kraks Blaa Bog 1920) og Hustru Alfrida f. Krumbak  (død 1898). Student    (Schneekloths   Skole)    1901; cand. polit. 1906; Medarbejder ved Øst-ejællands   Folkeblad   1904-05;   Assistent i Generaltolddirektoratet 1906, Fuldmæg­tig    1915,     Ekspeditionssekretær    1915; Sekretær i Tobakskominissionen 1917-22; Inspektør   for   Tobaksbeskatningen   fra 1918   (kst.  1917);  Overtoldinspektør  for samme   1946.

Formand for Socialøkonomisk Samfund 1910-12; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem.

Adresse: Danas PI. 14, Kbhvn V.

SMITH JensChr. Overlæge, Dr.med., R.: f. 31. Marts 1892 i Holbæk. Søn af f h. Dommer O F Smith (død 1932, se Kraks Blaa Bag 1932) og Hustru Agnes f. Meller (død 1942); gift (1. Dec 191-8) m. Zelma S., f. 13. Okt. 1891 paa Må-riehøj ved Ringsted, Datter af Proprie­tær Jeppe P Bay (død 1926) og Hustru Christiane f. Schrøder (død 1920).

(Studem (Hesselager) W10; med. fiks. 1917; .Reservelæge ved Sindssygehospi­talet i Middelfart 1918-19, ved Skt. Hans Hospital 1921-22, ved Kommunehospita­lets 6. Afd. 1922-28; Assistent ved Kbhvns neurologiske Poliklinik og ved Rigshospitalets neurologiske Poliklinik 1920-23; Dr. med. 1924; assisterende iie-ga ved InvalideforsikrinKsraadet 1926-31; Afdelingslæge ved Skt. Hans Hoepi-

______________________1270

tal 1928-31; Overlæge ved Statens Sinds­sygehospital i Augustenborg 1931; Over­læge ved Kommunehospitalets Psykiatri­ske Afd., Kbhvn. 1937, ved Skt. Han.s Hospitals Kvindehospital 1941.

Formand for Dansk psykiatrisk For­ening 1933-35; Medlem af Det i Henh. til § 6 i Lov Nr. 171 af 16. Maj 1934 om Foranstaltninger vedrørende aandssvage nedsatte Nævn fra 1934; Konsulent i Sindssygevæsen ved Sundhedsstyrelsen fra 1936; Medlem af Kbhvns Kommunes Pensioneringsraad 1937-41, af Retslæge-raadet 1937-47, af Bestyrelsen for For­eningen Broen 1937 og af Invalideforsik Tingsretten 1937; Censor i Retspsykiatri ved Embedslægeeksamen 1940.

Har skrevet: Atypiske Psykoser os: heterolog Belastning (Disputats 1924); Om Alkoholvirkningers Arvelighed (1925); Aandssvaghedens Aarsagsforliold belyst ved Undersøgelse af Tvillinger (1929); Psykiatriske Forelæsninger (1939, -43 og -46): Tidsskriftafhandlin­ger.

Adresse : Skt. Hans Hospital, Roskilde.

SMITH Johannes Forfatter, Revisions-chef; f. 29. Jan. 1899 i Ringkøbing; Søn af Købmand Mada Rahbek Smitii (død 1921) og Hustru Claudine f. Kier-kemann (død 1917): gift (15. April 194-2) m. Skuespillerinde Gerda Sprehn, f. 18 Juni 1912 i Khhvn., Datter af Fabri­kant C V Sprehn og Hustru Berta l" Gaarde (død 1948).

Prælimiriæreks. 1915; ansat i Ringkø­bing Landbobank 1915-16; paa Niels Brocks Handelsskole 1916-18; ansat i Haandværkerbanken i Kbtwn. fra 1918. Revisionschef 1935.

Har skrevet: Mærker i Gruset (1929); Orion (Digte, 1929); Saadan set (1932). Men alligevel (Prosa og Digte, 1934): Smaa Forløb (1944); Verber og Kvinder og 11 andre Essays om Sprog (1944); Hverdagens røde Frakker (1948 samt en Del Essays og Aviskroniker m. m.

Adresse : Ved Volden 12, Kbhvn. K.

SMITH Jonathan fh. Amtsassessor, Tandlæge, R.; f. 25 Maj 1877 i Højer, Søn af Tandtekniker H N Sm.ith (død 1926) og Hustru f. Nielsen (død 1917); gift (11. Sept. 1908) m. Lolo S., f. 6. April 1885 paa Fuglsang i Vinding Sogn, Datter af Stationsforstander E Vedel (ded 1926) og Hustru f. Jensen (død 1937).

Tandlægeeksamen i Berlin 1899- Tand­lægre i Aabenraa 1900, i Haderslev 1904; Amtsasseseor under Den internationale Kommissions Styrelse 1920; Amtsasses-eor s.A.i Haderslev Amt til 1927; fung. Amtsforvalter i Sønderborg 1928-36; til Raadighed for Direktoratet for Ulyk­kesforsikringen.

1271

Sneu

Vælgerforeningens juridiske Konsulent fra 1908; Medlem af Haderslev Kreds­dag (Amtsraad) 1910-22, af Haderslev Byraad 1919-22, af Amtsraadsforenin-gens Bestyrelse 1921-27; Medstifter af Haderslev Centralbibliotek 1921 og af dets Bestyrelse til 1928; Medlem af Be­styrelsen for Sønderborg Centralbiblio­tek 1929-36, af Biblioteksraadet 1926-31 og af Valglevskommissionen i H. t. Lov sf 29. April 1921; Formand for Dansksindede sønderjydske Krdgsdelta-gere, Afd. for Kbhvn. og Omegn.

Interneret i Aug. 1914 paa Danholm ved Stralsund og i Altona; deltaget i Verdenskrigen 1915-18.

Litterære Arbejder: Staatsrechtliche UnterBuchungen uuer die Gilugkeit der Verordnungen vom 28. Aug. 1866,12. Juli 1865 und 18. Okt. 1872 (1906); Slesvigsk Jagtret (1907); Kommunalloven (1908); Ein Kampf um die rechtliche Stellung des Turnunterrichts (1909); Kredsloven (1909); Tillæg til Kommunaltoven (1912); Medarbejder ved Trap: Sønderjylland og ved andre Værker vedr. sønderjyd-ske Forhold samt ved Personalhisto-risk Tidsskrift.

Adresse:  Aagade 98,  Kbhvn.  N.

SMITH  Wilhelm Købmand, Vicekorisul, R.DM.p.p.; f. 25. Maj 1882 i Kbhvn.; Søn af Kommissionær W I Smith (død 1923) og Hustru Maria f. Matthdssen (død 1939); gift (4. Dec. 1906) m. Ella S., f. 1. Juni 1886 i Storehedinge, Dat­ter af Købmand, kgl. Agent Chr. Rich-ter (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Elisabeth f. Kramer (død 1938).

Handelsuddannelse i Firma Chr. Rich-ter, Store Heddinge; Købmand i Næstved fra 1909, Forretningen omdannede« i 1939 til Aktieselskab : Wilh. Smith A/S, Di­rektør for dette og Formand for Besty­relsen; tilsynsforende Direktør for Brand-assuranceforeningen af 1848, Næstved fra 1938; svensk Vicekonsul fra 1919.

Medlem af Næstved Byraad og af Næstved Havneudvalg 1921-29; Formand for Næstved Handelsstandsforening fra 1932 og for Næstved Handelsstands Ar­bejdsgiver Organisation fra 1926; Med­lem af Bestyrelsen for Sjælland- & Lol­land-Falsters Handelsstands Centralfor­ening fra 1938, Formand 1943-48; Medt lem af Provinshandelskaiumeret 1939-41, Næstformand for dette 1944-48; Medlem af Bestyrelsen for Landboforeningen for Næstved og Omegn 1919-46; For­mand, for Bestyrelsen for Akts. Næstved Kul-og Koks-Kompagni f rå 1934; Næst­formand for Bestyrelsen for Akts. Oli-varius og Christensens Bftf. fra 1928, Formand fra 1943; Medlem af Besty­relsen for K.T.A.S. fra 1946, Næstfor-

mand i Bestyrelsen for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark fra 1938 (Formand fra 1949); Medlem af Raadet for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark.

Udenl.  Ordener : S.N.3.; S.V.31.

Adresse:  Farimagsv.  l,  Næstved. Sommer: Fjordgaard, Karrebæksminde.

SMITT  A  Wagner Grosserer,  Civilinge­niør; f. 6. Juni 1863 i Ranuni; Søn af Musiklærer  P  P  Smitt   (død   1903)   og Hustru Marie f. Poulsen; gift (11. Sept. 1908) m.  Bessre S., f. 2. Juli  1887  paa Frdbg.,   Datter   af   Grosserer   Andreas Peschcke   Køedt   (død   1929,   se   Kraks Blaa Bog 1928)  og Hustru f. Duval.

Student (Slomanns Skole) 1902; cand-phil. 1903; cand. polyt. 1907; Ingeniør i De Forenede Stater 190841; Sekondløjt­nant i Artilleriet 1912; ansat i Firmaet F L Smidth & Co. 1912, i Firmaet Hillig-søe, Køedt & Co. (Messen) 1913; Del­tager i dette Firma 1923, Indehaver 1929, Medindehaver fra 1944.

Formand for Bestyrelsen for Akts. Kjøbenhavns Uardinfabrik 1926-48.

Adresse: Vallerød Banev. 14, Rung­sted Kyst.

SMØRUM   Jens Indenrigsminister; f. 3. Febr. 1891 i Smørum; Søn af Landpost­bud Hans Sørensen (død 1918) og Hu­stru Kirstine f. Pedersen (død 1927); gift (3. Maj 1913) m. Anna S., f. 11. Febr. 1889, Datter af Husejer Ole Chr Andersen og Hustru Mette f. Nielsen

Oplært ved Landbruget; et Par Aar Sømand og Fisker; Ophold paa Hns-mandsskolen ved Odense og paa Kjerte-minde Folkehøjskole; Ejer af en min­dre Landejendom i Smørum 1917-31; In denrigsminister i Ministeriet Hedtofi 1947.

Tidligere Formand for Landarbejder­nes Kredsorganisation for Kbhvns Amt ob for Ledøie-Smørum Husmandsfor ening; Medlem af Ledwe-Smerum Sog neraad 1917-31: Medlem af Folketinget (Socialdemokratiet) for Kbhvns Amts­kreds 1925-39 <v 1941-43. for ll<»lli;r-i. Amtskreds 1943-45; Medlem af Balle rnp-Maaløv Sognera-ad 1933-43 (Formand 1935-42) og af Toldraadet; Vurderings formand for Smørum Herreds Skyld kreds; Formand for Skyldraadet og for Jordfordelingskommissionen for Kbhvns Amtsraadskreds; Medlem af Tilsynsraa-det for Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

Adresse:   Maaløv.

SNEUM  Axel fh. Kommunelærer; f. 29. Juli 1879 i Sncum Sogn; gift m. Val­borg S., f. Kolding, f. 25. April i Aarhus.

Lærereks. (Jellinge) 1900; Lærer ved Aarhus private Realskole 1900-05, ved Aarhus kommunale Skolevæsen 1905-49; Deltager i flere af Statens Lærer-Kursus.

Sneu______ _________

Medlem af Aarhus tekniske Skoles Bestyrelse fra 1914, Formand 1945, af Aarhus Byraad og Havneudvalg 1921-24 og af Forretningsudvalget for Op­rettelse af et Universitet i Jylland fra 1919; Næstformand i Universitetssam-virket Aarhus fra 1925; Medstifter af Jysk nationaløkonomisk Forening og Medlem af Bestyrelsen 1929; Medlem af Socialministeriets Vanførekommission 1930-37; Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Afdelingen af Foreningen Norden 1931; Medlem af Eksamenskommissionen for De tekniske Skolers Dagskoler 1933; Medlem af Be­styrelsen for Aarhus Turistforening 1934-38; Medlem af de jydske Udvalg angaaende Frederikshavn-Gøteborg-Ru-ten 1934 og af Bestyrelsen for Samfun­det og Hjammet for Vanføre fra 1935; Medlem af Bestyrelsen for Aarhus na­turhistoriske Museum 1937 og for social­demokratisk Forbund i Aarhus 1915-26; Socialdemokratieta Kandidat i Hornslet­kredsen ved Folketingsvalgene i 1920; Folketingsmand for Aarhus Amts 3. Valgkreds 1924; Medlem af Finans­udvalget 1935.

Har   udgivet:   Fysiske   Opgaver   for Mellemskolen   og   Realklasserne   (1905); Socialdemokratiet i Jylland  (1921); Var Prof. K Kroman IndeterministP (1929); Kirke   og   Skole    (1932);    De   tekniske Skoler  og  Samfundet   (1935);   Industri og Haandværk og Teknisk Skole (1935); Borgmester   H   P   Christensen   (1944); Da    vi    startede    Aarhus    Universitet (1946);   Professor  Kristian  Kroman  og Skolen   (1947);   Første   Radioudsendelse for  Provinsen   (1948);  har  skrevet  tal-  j rige pædagogiske og politiske Artikler i Dagspressen og i Fagskrifter. i Adresse:  Aaboulevarden 55. Aarhus.      i SNOER   Johan  Glarmester;  f.   23.  Maj 1894 i Faaborg; Søn af fh. Garver Theo-  j dor Snoer og Hustru Emilie f. Petersen  j (død   1940);   gift   (25.   Nov.   1922)   m.  '• Thyra  S.,   f.  3.   Marts  1896   i   Dragør,   i Datter af  Styrmand  Peter  Holte  (død 1897) og Hustru  Anna f. Eriksen.           ,

Uddannelse som Glarmester i Kbhvn., Svendeprøve (Sølvmed.) 1914; etableret egen Forretning 1922.

Viceoldermand for Glarmesterlauget i Danmark 1939-43, Oldermand 1943; For­mand for Glarmester- og Glasfagenes j Fællesudvalg; Medlem af Glarmester-fagets Svendeprøvekommission og af Bestyrelsen for Fagskolernes Fællesud­valg.

Adresse: Maagev. 88, Kbhvn. NV.

SOMMER-ANDERSEN H B Kontorchef, R.D^I : l1. 9. Marts 1888 i Sønder Bork ; Søn af Gaardejer L S Andersen (død 1907) og Hustru Ane Marie f. Sommer (død 1926); ugift.

Student (Ribe) 1907; cand. jur. 1917; ansat i Indenrigsministeriet 1919, Sekre­tær 1921; tillige Medarbejder ved Lands-overskatteraadet 1923-30; i Socialmini­steriet fra 1929, Fuldmægtig 1934, Eks­peditionssekretær 1936, Kontorchef 1938.

Sekretær i Aldersrentekommissionen af 1922, 1922-26; Medlem af Hedaktionen af Sogneraads-Tidende fra 1924.

Adresse : Sortedam Doss.45, Kbhvn.N.

SOMMERFELDT N B Direktør; f. 7. Sept. 1902 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør­kaptajn N B Sommerfeldt (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Ella f. Thomsen; gift (6. Juli 1927) m Estrid S., f. 19. Jan. 1904 Datter af Læge P Fergo (død 1926) og Hustru Elna f. Larsen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1920-cand. phil. 1921; Uddannelse i Firmaer­ne N V Philips Glødelampefabrik Hol-land 1924, Philips Radio, S.A.F. 1925, Paul Firchows Nachfolger, Berlin og The Philips Lamps Ltd., London 1926; ansat i Akts. Axel Schou 1926-32, For­mand i Bestyrelsen for dette Firma fra 1941; Underdirektør i Akte. Philips Ra­dio 1933 og i Philips Akts. 1934; Direk-i tor og Medlem af Bestyrelsen for Phi­lips Akts. 1937; adm. Direktør fra 1939.

Medlem af Hovedbestyrelsen for For­eningen af Fabrikanter og Grossister i ; Elektricitetsbranchen fra 1939; Formand for Bestyrelsen for Finax A/S fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ke-movit fra 1945 og for A P Hanseu,-Maskinsncdkeri, Akts. fra 1948

Adresse: Niels Andersens V. 31, Hel­lerup.

SONNE Aug. Dommer, H.p.p.; f. 5. Aug. 1887 i Lyngby; Søn af Forpagter Chr Sonne (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Sophie Caroline Amalie f. Gøttig (død 1929); ugift.

Student (Herlufsholm) 1905; cand jur. 1911; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn 1911-13: Fuldmægtig ved Kronborg ve­stre Birk 1913-14; Sekretær i Inden­rigsministeriet 1914. Fuldmægtig 1320; kst. Dommer ' i Bregentved-Gisselfeld Birk 1919-20; kst. Vicepræsident i In-valiidelfoTBikring-sreMen 1923; kst. Præ­sident for samme 1924; Dommer i Køge Købstad, Vallø Birk og Bjeverekov Herred fra 1925.

Formand for Kbhvns 3. Værgeraads-kreds 1921-22; Indenrigsministeriets Til­synsførende ved Statstidende 1921-25; Formand for Fredningsnævnet for Ros­kilde Amtsraadskreds 1944

Udenl.   Orden:  S.V.3'.

Adresse:  Køge.

SONNE HARDING Oberst, Kammerherre M., HTH.p.p.; f. 3. gept. 1883 , m.; isen af Grosserer Edv. Chr

1Z73_______________________

Sonne (død 1926) og Hustru f. Berg (død 1919); gift (2. Maj 1913) m. Edel S., f. 23. Aug. 1893 i Valby, Datter af Fabrikant van der Aa Kiihle (død 1902) og Hustru f. de la Laing (død 1924).

Student 1900; Sekondløjtnant 1905-, Premierløjtnant 1907; Kaptajn 1919; Oberstløjtnant 1931; Oberst 1937; Chef for 1. Feltartilleriregiment 1938-45; Kontorchef i Krigsministeriet 1927-32; Afsked 1945; Led« af Hærene Krudt­værk i [Frederiksværk 1946-47; Krigs­ministeriets Tilsynsførende med de mili­tære Grave og Mindesmærker i Sønder­jylland m. v. fra 1948.

Formand for Hærens Musiktilsyn fra 1928, for Artilleriofficereforeningen 1939-42 og for Dansk Korforening fra 1944.

Har bl. a. komponeret: Veterankan­taten (1914, opført i Det kgl. Teater og Raadhushallen i Kbhvn.).

l'Uenl.   Ordener:   N.O.N.4.; S.V.2'.

Adresse : Esrumkloster, Esrum.

SONNE H Chr. Bankier, K'., Ohr.X Fr. M.; f. 19. Juni 1891 paa Knuthenborg; Søn aif Forpagter Chr. Sonne (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Sophie Caroline Amalie f. Gøttig (død 1929); gift (10. Nov. 1928) m. Carol S., f. 1. Juni 1909, Datter af Bladudgiver Vincent S Mulford og Hustru Madeleine f. Day (død 1925).

Student (Herlufsholm) 1909; cand. phil. 1910; ansat hos D B Adler & Co., Kbhvn. 1909-12 og hos Fredk. Huth A Co., London 1912-17; Medindehaver af Huth & Co., New York 1917-23; Inde­haver af Firmaet Amsinck, Sonne & Co., New York fra 1923.

Ejer af Øbjærggaard pr. Lundby fra 1933.

Treasurer and Trustee i American Soandinavian Foundation; Chairman, Board qf Trustees, National Planning Association, Washington-. Trustee i The Twentneth Oentury Fund.

Har udgivet The City 1914-15 (Lon­don, 1915); Whither America (1938).

Adresse: Tuxedo Park, New York, U. S. A.

SONNE   O E Amtsforvalter, R.DM.; f. 25. Aug. 1886 i Nexø; Søn af Avlsbru­ger H K Sonne (død 1936) og Hustru Ane Mathea f. Holberg (død 1927); gift (12. Sept. 1917) m. Petra S., f. 16. Marts 1889 paa Bornholm, Datter af Proprie­tær, Kaptajn Olaf L Koefoed, Ekilds-gaard i Pedersker og Hustru Marie f. Koefoed.

Student (Rønne) 1906; cand. jur. 191Z; Fuldmægtig ved Merløse-Tudse Herreder 1914; Sekondløjtnant, i Sikringsstyrken 1914-16; Sekretær i Skattedepartementet 1916, Fuldmægtig 1928; Amtsforvalter i Maribo 1933.

Adresse : Maribo.

__________________Soya

SORENSEN   Charles E Direktør, K'.; f. 7. Sept. 1881 i Kbhvn.; Søn af Soren Sorensen (død 1932) og Hustru Christi­na f. Ahrahamson (død 1934); gift, m. Helen Mitchel S., f. 9. Sept. 1882 i Detroit.

Kom til U. S. A. med sine Forældre I 1885 og uddannedes efter endt Skole­gang i Buffalo i forskellige Industri­virksomheder dels i BuHalo dels i De­troit; ansat i Ford Motor Company, Detroit 1904, avancerede her til Vice-President og Direktør, forlod denne Stilling i 1944; valgtes s. A. til Presi-dent og Direktør i Willys-Overland Motors, Toledo, Ohio, valgt til Vice-Chairman og Direktør 1946.

Adresse: 8162 East Jefferson Ave., Detroit, Mich., U. S. A.

SOYA Carl Erik Forfatter, R.; f. 30. Okt. 1896 i Kbhvn.; Søn af Maleren, Professor Carl Martin Soya-Jensen (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hu­stru Ingeborg S-J. f. Sørensen, adop­teret Hammer (død 1916); gift 1. Gang m. Ester S., f. Sættern (Ægteskabet op­laet); 2. Gang m. Agnes S. f. Jørgen­sen.

Student (Metropolitanskolen) 1915. Har bl. a. skrevet: Parasitterne (Det sociale Teater 1931, Det kgl. Teater 1945); Den leende Jomfru (Det kgl. Teater 1930); Kendte Navne (Det ny Teater 1931); Ganske almindelige Men nesker. Skitser og Fortællinger (1930); Vogelfeder (Det kgl. Teater 1932); Hvem er jeg? (Det ny Teater 1932, Teatro Argentino, Buenos Aires 1934, Nationalteatret i Buda-Pest 1936, end videre opført i Odense, Aarhus, Stock­holm og Helsingborg); En Hverdags historie, Hørespil (1934); Umbabumba (Det ny Teater 1935); Handlingen fore-gaar i Danmark, Skitser og Fortællin­ger (1936); Forhyringsagenten, Høre­spil (s. ni. Ulf Hoffmann 1937); Avner for Vinden (1937); Enhver har sin Ska­vank, Hørespil (1938); Chas (Det kgl. Teater 1938); Brudstykker af et Møn­ster (Folketeatret 1940, desuden andre Teatre i Danmark, Sverige og Norge); Smaa- venlige Smaafisk, Fortællinger og Humoresker (1941); En Gæst, For­tælling (1941, beslaglagt og konfiske­ret); To Traade (Det kgl. Teater 1943, Det ny Teater, Oslo, 1945, Dramaten, Stockholm, 1945); Min Farmors Hus, et Tidsbillede (1943); 30 Aars Henstand (Folketeatret 1944); Smil saa! Humo­ristiske Fortællinger (1944); Trois noc-turnes Enaktere (1946); Efter (Folke­teatret 1947). Hørespil opført i Sverige, Norge .Tjekoslovakiet, Ungarn, Frank­rig og Argentina. Oversættelser: Don Tracy : En Neger fik Brændevin; Vil­helm Moberg: Mands Kvinde (Skue-

Soya___________________

spillet)  og  Vor  ufødte Søn;  Teresina: Kejserdage og Fyrstenæt.ter.

Har tidligere arbejdet som freelan-cing-Journalist — fortrinsvis ved Vore Damer, Ekstrabladet og B. T.

Det Anckerske Legat 1940; Holberg-Medaljen 1947; Henrik Pontoppidans Mindelegat 1949.

To Maaneders Hæfte for Bogen En Gæst 1942; arresteret 29. Aug. 1943; flygtet til Sverige Febr. 1945.

Formand for Gustav Wied Selskabet 1939-45 (Æresmedlem 1946).

Adresse : Chr. d. X. Allé 100, Lyngby.

SPAGER Jørgen Direktør, Civilingeniør; f. 1. Juli 1905 i Kbiuvn.; Søn af Gros­serer Richard Pedersen (død 1912) og Hustru Skoleinspektør Ingeborg Spager; gift 1. Gang (25. Juli 1932, Ægteskabet opløst) m. Grethe S., f. 8. Marts 1912 i V-Brønderslev, Datter af afdøde Ma­nufakturhandler Holger Sinding og Hu­stru Katrine f. Nielsen; 2. Gang (25. April 1946) m. Inge S., f. 14. Nov. 1923 i Birkerød, Datter af Revisor Harry Vlibe-Kierulff og Hustru Ebba f. Klint Jacobsen.

Student (Sortedams Gymnasium) 1924; cand. polyt. 1929; Ingeniør ved Akt«. M. B. C. International Road Co., Kbhvn. 1929, ved Akts. Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik's Anlæg i Nørre­sundby, Aalborg, Fredericia og Kalund­borg 1929-38; Driftingeniør ved Akts. for Kemisk Industri's Fabrik i Kastrup 1938-39; IFaJbriksbestyrer smstds 1939-43; Underdirektør i Akts. for Kemisk Indu­stri og Akts. Dansk Glasuldfabrik, Kbhvn. 1943, Direktør smstds fra 1947.

Næstformand i :Foreningen af Ar­bejdsgivere ved Kastrup Havn 1939-46; Medlem af Bestyrelsen for Poreningen af Isoleringsfabrikanter Øst for Store­bælt fra 1947, for Foreningen af Fa­brikanter af danske Varmeisoleringema-terialer fra 1947 og for Akts. Andersen & Bruuns Fabriker fra 1949.

Adresse : V-8»gade 54, Kbhvn. V.

SPANG-HANSSEN Esbern Kontorchef, .R.p.p.; f. 30. Dec. 1884 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsdommer Cato Spang Hans-sen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Thyra Marie f. Petersen (død 1925): gift (23. Juni 1919) m. Karen S-H., f. 27. Febr. 1893 i Aalborg, Datter af Havneingeniør Niels Høeg (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Bertha f. Schou (død 1938).

Student(Metropolitanskolen)1902; cand. mag. 1910; Assistent under Folkeuniver-sitetsudvalget 1909-21; Assistent ved Uni­versitetets filologisk-historiske Labora­torium 1910-16; Bibliotekar smstds. 1516-21; Sekretær ved Eksamenskommissionen for Studentereksamen 1910-21; Sekretær for Carlsbergfondets Direktion 1913,

___________________        1274

Kontorchef 1931; Inspektør ved Kunst­akademiet og Slotsforvalter ved Char-lottenborg 1921-31.

Sekretær for det filologisk-historiske Samfund 1904-39, Formand for dette fra 1919; Redaktør af „Studier fra Sprog-og Oldtidsforskning" fra 1916; Medlem af Bestyrelsen for Polceiinåveraitetsfor-eningen i Kbhvn. fra 1919; General­sekretær ved 8. nordiske Filologmøde i Kbhvn. 1935; Æresmedlem i Klassisk-filologiska Foreningen i Lund 1937.

Har skrevet: Oskar Siesbye og hans Breve (1946).

Udenl. Ordener: C.H.L.5.; I.Kr.5 ; Ju.St.S.3.; Po.P.R.4.; S.V.31.

Adresse:   Banev. 11,  Oharlottenlund.

SPANG-HANSSEN   Torben Landsdom mer, R.DM.; f. 29. Dec. 1882 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsdommer Cato Spang Hanssen (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Thyra Marie f. Peter­sen (død 1925); gift (15. Juni 1916) m. Ebba S-H., f. 9. Sept. 1895 paa Skt. Croix, Datter af Plantageejer Herluf Arendrup (død 1901) og Hustru Maggie f. Bell (død 1908).

Student (Metropolitanskolen) 1900: cand. jur. 1906; ansat i Justitsmini­steriet 1908; Fuldmægtig og Bksperii tionssekretær emstds. 1918; Dommer i Kbhvns Byret 1920; Dommer i Østre Landsret 1933.

VaTgeraadssekretær 1906-13; Sekretær ved Mæglingsraadet for kommunal Læ­gehjælp 1915-20: Chef for den overor dentlige Kommissions juridiske Sekre tariat 1919-21; Forretningsfører for Apo­tekerfonden og Bestyrer af Apotekernes Forsørgelseskasse for Enker og Børn 1914-32; Formand for Afviklingskassen for salgbare Apoteksprivilegier 1932; Medlem af Bestyrelsen for den danske Dommerforening 1931-39, af Priskontrol raadet 1937 og af Kommissionen vedr Apoteksvæsenet 1947.

Medudgiver af: Den danske Apote­kerlovgivning 1917 og 1935.

Adresse : Skt.Thomas Allé 2. Kbhvn.V

SPANGENBERG C F Direktør, Civil­ingeniør; f. 11. Okt. 1892 i Kbhvn.; Søn af Kordegn C F Spangenberg (død 1937) og Hustru f. Madsen- gift (26. Dec. 1916) m. Ella Helene S, f. 5. April 1895 i Søllested, Datter af Hotelejer Johan Rasmussen (død 1928) og Hustru Dorthea f. Jensdatter (død 1922). - Cand. polyt. 1914; Tilsynsførende med Havneanlæg m. m. i Sakskøbing 1914-15; Ingeniør ved Kbhvns Havnevæsen 1915-19; Havneingeniør smstds 1919-35; Studierejse i Amerika vedrørende Bro og Havneforhold 1934; teknisk Direktør for Akts. Ny Kalkbrænderi fra 1935 og tillige for Akts. Kbhvns Mørtelværker

1275______________________

og Akts. Farum Sten- og Gruskompag-ni   fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Kbhvns Mørtelværker fra 1937, for Akts. De jydske Kalkværker fra 1937 og for Akts. Fabriken Pankas fra 1939. Med­lem af Bestyrelsen for J Hendriksen og Hustrus Stiftelse fra 1927 og for Kaik­og Teglværksforeningen af 1893 fra 1937; Medlem af Gentofte Kommunal­bestyrelse 1937-46.

Adresse: Henningsens Allé 58, Helle­rup.

SPANGENBERG   J P Civilingeniør; f. 30. Maj 1870 i Kbhvn.; Søn af Hand­skemagermester C F Spangenberg (død 1883) og Hustru Jensine f. Mouritzen (død 1900); gift 2. Gang (19. Aug. 1902) m. Helene Zepnora S., f. 15. Nov. 1878 i Vemmetofte, død 1914, Datter af Apo­teker Jacob Sunckenberg (død 1906) og Hustru f. Muller; gift 3. Gang (27. Jan. 1917) m. Ida S., f. 28. Sept. 1887 i Grliim, Datter af Lærer Peter Lindholm its Hustru f. Hansen.

Kxam. polyt. 1889: cand. polyt. 1893. Ingeniør hos Burmeister & Wain 1898-1902; Maskininepektør ved De forenede Bryggerier 1902-05; privat raadgivende Ingeniør fra 1905.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1906-12 og for Privat-I ngeniørforeningen 1909-12: Formand for sidstnævnte 1916-17.

Adresse: Høje Skodsborgv. 28, Skods-l'org.

SPARRING-PETERSEN   Gunnar Sog­nepræst; f. 31. Juli 1900 i Kbhvn.; Sen af Bagermester Hans Emil Petersen og Hustru Gyda f. Sclunitt; gift (22. April 1926) m. Bertha S-P.. f. 16. Dec. i Nykøbing M., Datter af Raadsformand, Dommer Emil Hvidberg (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Eli­sabeth f. Friis.

Student (Østre Borgerdydakole) 1919; cand. theol. 1926; Kaldskapellan ved Enghave Kirke s. A.; residerende Ka­pellan sammesteds 1933; Sognepræst ved Brønshøj Kirke 1936.

Sekretær for den danske Afdeling al Kirkeligt Verdensforbund 1923-48; Med­lem af sammes internationale Forret­ningsudvalg (The World Alliance for Prornoting' international Friendship through bne Churches) fra 1937; Sekre­tær i Kbhvns Præstekonvent 1930-36; Medlem af Forretningsudvalget for Dansk Fredsforening fra 1934. ex officio af Kirkernes internationale Fællesraad (Universal Christian Counoil) 1934-37, af det økumeniske FæJJesraad i Dan­mark fra 1939, af Styrelsen for den svenske Sigtunastiftelses nordisk-økume-niske Institut fra 1940, af Komitéen til Opførelse af en dansk Kirke i Paris

_____________________Sper_

og af Komitéen (or Fredsvenners Hjæl­pearbejde 1944: Socialdemokratiets Fol­ketingskandidat i Store Heddinge-Kred-een 1945 og 1947; dansk Præst i Stock­holm og Formand for de danske Præ­ster i Sverige 1945; Medlem af Fprældre-raadet ved Chrsbhavns Gymnasium fra 1946; Medlem af Selskabet Pro Fide et Christianismo fra 1946 og af Bestyrelsen for Den internationale Højskole i Hel­singør 1947.

Redaktør af Kirken og Freden 1926-30; Medlem af Redaktionskomitéen for det skandinaviske økumeniske Tids­skrift Kristeligt Fællesskab 1930-46; har oversat: Adolf Keller: Kirkerne ok Freden (1928); N S Timasheff: Religio­nen i Sovjet (1945); har udgivet: Med Gestapo i Hælene (1945): Redaktør af Danmarks Ufredsaar (1947); Medarbej­der ved Nordisk Konversationsleksikon; har skrevet Artikler i Bøger, Tidsskrif­ter ocr Dagspressen.

Adresse : Brønshøj Kirkev. 6, Kbhvn Brh.

SPARSØ Gunnar Provst, R.; f. 26. Juli 1889 i Skader ved Randers; Søn af Førstelærer Chr. Sørensen Sparsø (død 1939) og Hustru Elna Marie f. Dj'hr-berg; gift (12. Nov. 1918) m. Ellen S., f. 25. April 1892 i Aarhus, Datter af Kantor A J Andersen (død 1929) or 'Hustru Karoline f. Jensen (død 1936)

Student (Viborg) 1908; cand. theol. 1914; Leder af Kirkelig Ungdomsfor­ening, Grundtvigs Hus 1914-15; Sekond­løjtnant ved Infanteriet 1916; ordineret Kateket ved Frederikskirken 1917; ordi­neret Medhjælper ved Davidskirken 1918; Kaldskapellan smstds. 1921; Sog­nepræst i S-Vissing-Voerladegaard 1921-32; Provst for Tyrsting-Vrads Herreders Provsti 1929-32; Sognepræst i Søllerød 1932; Provst for Sokkelund Herreds Provsti 1942.

Formand for Studenterkredsen 1917-19; Medlem af Bestyrelsen for Plejehjems-foreningen for Aarhus Stift« sydlige Del 1929-32; Formand for Veetbirkegnens Hovedkreds af De danske Ungdomsfor­eninger 1928-32, for Søllerød Menigheds-raad fra 1932, for Søllerød Menigheds-pleje fra 1932, for Børneværnet i Sølle­rød Kommune 1937-41 og for Søllerød Skolekommission 1937-43; Medlem af Forældreraadet ved Holte Gymnasium fra 1938; Formand for Kommissioner i Kbhvns og Roskilde Stifter til Afløs­ning af Kirketiendeejernes Vedligehol-delsespligt fra 1943.

Adresse: Søllerød Præstegaard pr. Holte.

SPERLING Johs. Direktør; f. 16. Marts 1899 i Aarhus; gift (21. Sept. 1928) m. Louise S., f. Tønder.

Sper_______ __ _____

Ophold paa Den internationale Høj­skole i Helsingør og i et Aar paa Fir-croft College i England; oprindelig Jord-

og Betonarbejder; arbejdede for danske Firmaer i Norge 1918-19, i Moskva 1921-22 og som Fyrbøder og Smører i Ø. K.; Journalist ved Klokken 5 1928; Redak-tionssekretær ved Nordsjællands Social-Demokrat 1930; Medarbejder ved Social-Demokraten i Kbhvn. 1935- Direktør for „Folke Ferie" fra 1938.

Medlem af Turistraadet, af Det inter­nationale Arbejdsbureaus Ferie og Fri-tidskomité, af Statens Ferieudvalg og af Bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab.

Adre»se:   Hans  Egedes  Q.  23, Kbhvn.  N.

SPLETH   Gustav Johannes fh. Civil­dommer, E.DM.; f. 26. Dec. 1870; Søn af Godsforvalter Frederik Spleth (død 1918) og Hustru Louise f. la Cour (død 1913); gift (30. Jan. 1903) m. Elisabeth S., f. 17. Okt. 1881, Datter af Grosserer C A Brinkmann, Kbhvn og Hustru Ma-tliilde f. Krogh.

Student (Roskilde) 1888; cand. jur. 1895; Amtsfuldmægtig i Hjørring 18%, i Holbæk 1899; Byfoged i Thisted og Herredsfoged i Hillerslev-Hundborg Her­reder 1918, Dommer smstds. 1919; Civil­dommer i Aarhus 1930-40.

Formand for Fredningsnævnet for Aarhus Amtsraadskreds 1935-40.

Adresse: Tjørne Allé 4, Aabyhøj.

SPLETH    Poul   August   Landsdommer, E.; f. 9. April 1907 i Holbæk; Søn af fh. Civildommer Gustav Johannes Spleth (se denne).

Student (Aalborg) 1924; cand. jnr. 1931; Dommerfuldmægtig i Aarhus s. A.; f ung. Sekretær i Justitsministeriet 1932; Politifuldmægtig i Tønder 1933; Sekre­tær i Justitsministeriet 1935, Fuldmæg­tig 1939, Ekspeditionssekretær 1942; Dommer i Vestre Landsret 1944.

Adresse: A S Ørsteds V. 23, Viborg.

SPLIID Otto Fredrik Proprietær.R.; f. 14. Maj 1874 paa Poulholm; Søn af cand. jur., Proprietær F L Spliid (død 1891) og Hustru f. Hansen (død 1901); gift 1. Gang (3. Okt. 1907) m. Ce­cilie S., f. 24. Marts 1886, død 1918, Datter af Landinspektør O N Monrad og Hustru Kirstine f. Lyse (død 1919); 2. Gang (2. Okt. 1920) m. Astrid S., f. 24. Maj 1895, død 1946, Datter af Proprietær Jensen, Skaarupgaard, og Hustru Karen f. Petersen.

Uddannelse ved Landbrug og Mejeri; Forvalter paa forskellige større Gaar-de; Bestyrer af Fødegaarden 1899-1906, Ejer fra 1906.

Formand for Hoveriafløsningen i 7. Landstingskreds; Medstifter og Medlem af Forretningsudvalget for Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening 1901,

Formand 1902-44, derefter Æresmedlem; Medstifter af Blære Andelsmejeri 1900, Formand i 13 Aar; Medlem af Aalborg Amtsraad 1908-26; Taksator for Umyn­diges Midler 1908-43; Medlem af An-delsudvalget til 1945: Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Andelsban­ken A. m. b. A. 1925-45 (Formand i 10 Aar); Formand for Kredsledelsen os; Tilsynsførende for Andelsbankens Filial­kontor i Aalborg i 20 Aar; Forretnings­fører for Det danske Hedeselskab; Med­lem af Hovedbestyrelsen for det kon­servative Folkeparti til 1926: Medlem af Blære Ejdrup Sogneraad i 8 Aar, af Menighedsraadet og Skolekommissio­nen i 30 Aar (Formand i flere Aar) os af det Kirkepolitiske Udvalg fra 1931 til dets Opløsning. Adresse: Poulholm pr. Blære.

SPONNECK Wilhelm Rigsgreve, Oberst, K'.DM., HTH.p.p.; f. 14. Juli 1888 i Haines Falls, Green County, N. Y., U. S. A.; Søn af Gesandt, Gehejmekon-ferensraad, Kammerherre, Rigsgreve Wilhelm Sponneck (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru, Dekanesse for Vallø adelige Stift Margrete Spon­neck f. Komtesse Brockenhuus-Schack (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1932); gift (24. Juni 1922) m. Eva S., f. 25. Nov. 1894 paa Kjærstrup paa Lolland, Datter af Godsejer M W Friderichs'en (se denne).

Student (Østersøgades Latin- og Real­skole) 1907; Sekondløjtnant 1910; Pre­mierløjtnant ved Dragonerne s. A., ved Gardehusarerne 1912, i Generalstaben 1917-19; Ritmester 1919; Tjenesteophold i den franske Hær 1919-20; krigsmini-steriel Motorsagkyndig 1933; Oberstløjt­nant og Chef for Trainafdelingen 1934. Chef for Jydske Dragonregiment 1938; Chef for Trainafdeling-en 1941; Oberst 1943; Militærattaché ved den danske Ambassade i London 1945-48; Chef for 'Grænsekommandoet 1948.

Udenl.   Ordener:   B.L.5.;   Fi.H.R.3' • I.Kr.4.;   S.Sv.31.;  S.V.31. Adresse: Aabenraa.

SPORON-FIEDLER  Axel C F Gesandt, R.DM.p.p.; f. 13. Dec. 1890 paa Bou-derup; Søn af Hofjægermester Frede­rik Sporon-Tiedler til Nordskov (død 1933, se Kraks Blaa Bog 1932) og Hu-stru Anna Sophie f. Holm; gift (20. Dec. 1921) m. Karen Frederikke S-F. (deko­reret- med Ohr.XFr.M.), f. 21. Dec. i Aarhus. Datter aif Konsul i Kairo, Øjen­læge, Dr. med. Justinus Eriksen (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918) og Hu­stru f. Nødager (død 1920).

Student (Odense Katedralskole) 1908; cand. jur. 1916; Assistent i Udenrigs­ministeriet 1916; fg. Fuldmægtig 1920;

1277______________________

Vicekonsul i New York 1920; fg. Kon­sul i Montreal 1921; Legationssekretær i Washington 1921; Fuldmægtig i Uden­rigsministeriet 1922; Legationssekretær i Haag 1923-27; atter Fuldmægtig i Ministeriet 1927: udsendt Konsul i San Francieco 1930, Generalkonsul 1939; af­skediget 13. Maj 1941, genansat 8. Maj 1945; Raadgiver for den danske Dele­gation ved De Forenede Nationers Kon­ference i San Francisco Juni 1945; De­legeret ved Forberedelseskommissionens første Møde dersteds; overordentlig Ge­sandt og befuldmægtiget Minister i Te­heran 1947; tillige akkreditere! i Bag­dad 1949.

Formand for Komitéen for den dan­ske Udstilling paa Verdens-Udstillingen li San Francfeco 1938-39; Medlem af Be­styrelsen for Danish Old People's Home („Aldersly"), San Raphael, California 193O47.

Udenl Ordener: I.Kr.4.. N.O.N.4.; U.F.K.3.; Ø.r.K.2.

Adresse: Legation Royale de Dane­mark, Avenue Hedayat, Teheran, Iran.

SPRECHLER Harald Wadum Direktør, R.DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 13. Jan. 1893 i Nørre Saltum; Søn af Apoteker U F J Sprechler (død 1928) og Hustru f. Wa­dum (død 1945); gift (8. Sept. 1915) m. Ellen S., f. 29. Marts 1891 i Kbhvn., Datter af Kaptajn V Palslev (død 1941) og Hustru Betty f. Schiellerup (død 1930).

Student (Roskilde) 1910; Premierløjt­nant 1914-19; Kontorchef i Forsikrings-aktieselskaberne Nordisk Auto, Cim-bria og „1908" 1919: Forretningsfører i samme Selskabers Likvidationsboerl922, senere tillige i Forsikringsaktn. Orion og Gæa'a Lik'Vidationsboer; Likvidator i Forsikringsakt«. Univers; adm. Direk­tør i Forsikrings-Aktieselskabet Danske PJiønix 1925-31; Underdirektør i Det forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1931, Vicedirektør 1932, Direktør 1933, F'ormand for Direktionen 1936.

Formand for De danske Livsforsikrings-selskabers Forening og for Livs- og Gen-forsikringsakts, Dana; Medlem af Re­præsentantskab og Kontrolkomité i For­sikrings-Akts. Danske Phønix og af Be­styrelsen for Akts. Pensions- og Livrente-inslitutet af 1919; Medlem af Assurandør-Societetets Komité 1934; Formand for Assurandør Societetets Fælleskartotek, for Skt. Lukas Stiftelsen og for Roskil­densersamfundet; Medlem af Kuratelet for det kgl. Vajsenhus 1940; Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen Norden; Medlem af den danske Kræft komité og af Kredsbestyrelsen for Kbhvn. for Nationalforeningen til Tu­berkulosens Bekæmpelse; Medlem aif Finlandahjælpens Arbejdsudvalg 1940,

___________________Spår

af Bestyrelsen for Kaj Munks Minde­fond og for Major Anders Lossens Min­defond; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings Forening 1929-32, af Bestyrelsen for Dansk For­ening for international Motorkøretøjs-forsikring 1929-32; Formand for Forsik-ringsforeningen i Kbhvn. 1938-42, Med­lem af Hovedbestyrelsen 1930-36; For­mand for Forsikringsforeningens Biblio­tek 1933-38; Næstformand for Bestyrel­sen for Kristeligt Dagblad 1935-41.

Udenl. Ordener:  Fi.B.H.;  Fi.H.R.3'.; Fi.L.2*.;  S.N.3.

Adresse:  Ole Olsens AUé 14, Hellerup.

SPARCK   Ragnar  Professor,  Dr.  pMl., R., FM.  i Sølv; f. 5. Aug. 1896 i Hjør­ring; Søn aif Amtsforvalter J A Sparck (død   1903)   og   Hustru   Ida  f.   Gtisiko (død   1940);   gift   (18.   Sept.   1920)   m. Mette   S.,   f.  21.   Aug.  1899  i  Kbhvn., Datter af  Overlæge Johannes Wandall (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928)- og l    Hustru  Rigmor f.  Wandall.

Student (Sorø) 1914; mag. soient. 1919;

Assistent  ved  Zoologisk  Museum   1918,

l     Amannensis   1921;   tillige   Medarbejder

ved Biologisk Station fra 1919; Dr. phil.

1925; Pnivatdocent ved Universitetet 1926;

Professor i Zoologi ved Kbhvns Undver.

sitet 1937;  Undersøgelser i Sydfrankrig

og Holland 1924-25, ved Færøerne 1926.

1    i Middelhavet 1930, paa Island 1931, ved

'.     Øst-Grønland   1932,  i   Congo  1946-47.

Medlem af Bestyrelsen for Danek Naturhistorisk Forening 1918-39, Sekre­tær 1918-34, Formand 1934-39; Med­lem af Bestyrelsen for Biologisk Sel­skab fra 1929, for Zoologisk Have fra j 1941 og for Danmarks Akvarium fra i 1948; Næstformand i Studentersamfun­det 1923-24, Formand 1929; Medlem af Kommissionen for videnskabelige Un­dersøgelser i Grønland, af Naturfred ningsraadet og af Reservatraadet. Kor-resp. Medlem af Societas pro Flora et Fauna Fennica, Helsingfors, af Ftaska Entomplogiska Sallskapet, at Societas Zoologica Botanica Fennica Vauamo, Helsingfors og af Tromsø Museum; udenl. Medlem af Zoological Society, London; Medlem af den permanente. Komité for de internationale Zoologkon­gresser; Vicepræsident i den zoologiske Sektion af International Union of Bio-logical Science: Medlem af Komiteen for Udgivelse af Zoological Record.

Litterære Arbejder : Havets Udforsk. ning i det 19. Aarh. (1924); Undersøgel­ser over Østersens Biologi i Limfjorden I misnntntf. 1925), TT-TV (1927), V (1928). VI-VIIT (1929). IX (1931), X (1933), XI (1935); Nordens Dyreverden (1926* 28); Dansk Naturhistorisk Forening 1833-1933 (1933); Den danske Dyrever­den (1940, 2. Udg. 1942); Zoologisk Mu-

Spftr

seum gennem tre Aarhundreder (1945);

Japetus   Steenstrup   (1948);   en   Kække

zoologiske   Afhandlinger    i    forskellige Tidsskrifter i   Redaktør   af   Zoology    of

tlie   Faroes   og  af  Ringkøbing   Fjords

Naturhistorie.

Adresse: Blegdamsv. 19, Kblivn. Ø.

STAARUP Hans A Havneingeniør; f. 6. Aug. 1888 i Vestervig; Søn af Boghol­der Hans Staarup (død 1917) og Hu­stru Dorthea f. Lundsby (død 1941); gift (6. Aug. 1933) m. Petra S., f. 14. Jan. 1896 i Lemvig, Datter af Læge Anders Andersen (død 1925) og Hustru Magdalene f. Smith (død 1939).

Student (Aarhus Katedralskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1912; In­geniør ved forskellige Firmaer i Tysk­land 1912-18, bos Christian! & Nielsen. Kbhvn. 1918-19 og ved samme Firmas Filial i Oslo 1919-24; ansat ved Aarhus Havnevæsen 1924, Afdelingsingeniør 1931, Havneingeniør 1948.

Adresse: S-Ring-g. 6. Aarhus.

 STAGAARD Jens Oberst, R.DM..HTH.; f. 2. Sept. 1887 i Vamdrup; Søn af Sko­magermester Peter Stagaard (død 1915) og Hustru Ellen f. Lunow (død 1928); gift (4. Okt 1919) m. Marguerite S., f. 30. April 1893 i Kbhvn., Datter af Vekse­lerer Edm. S Henriques (dåd 1910, se Kraks Blaa Bog 1910) og Hustru Ebba f. Holm (død 1938).

Premierløjtnant 1915; Kaptajn 1928; Stabschef hos Generalinspektøren for Artilleriet 1935; Oberstløjtnant »38; Chef for 1. Artilleriafd. 1939-45; Oberst 1945; Chef for Artilleriets Befalings­mandsskoler s. A.; Ohef for 1. Felt-artilleriregTment 1946.

Formand for Artilleriofficersforeningeu 1946-48; Medlem af Fællesbestyrelsen for den af Hærens faste Befalingsmænd o. I. oprettede Understøttelsesforening; Næstformand i Kbhvns Amts Skytte-laug.

Adresse:  Hvidørev.  64,  Klampenborg.

Sommerbolig : Vester Lyng pr. Nykø. bing S.

STAGSTED   Carl Direktør; f. 17. April 1891 i Hjørring; Søn af Dyrlæge A Jen­sen og Hustru Johanne f. Stagsted.

Uddannelse i Statetelegrafen og l Marconi Compagniet i Antwerpen; der­efter Handelsuddannelse; stiftede Fir­maet Schou & Stagsted 1918; stiftide Akts. De forenede Musikhuse 1921; For­retningsfører for Polyphon 1923-28; stiftede Akts. C Stagsted & Co. 1928; Direktør i dette Selskab og Ueneral-repræsentant for Columbia i London 1928-33; siden eget Firma. Adm. Direk­tør for Danske Kolonial Grossisters Cen­tralkontor Dagrofa fra 1937; Kommit- i teret i A Søeborgs Fabriker A/S 1941; [ Kommitteret i Akts. Fabrikken Borga;

1278

Medlem   af   Bestyrelsen   og   Direktør   i Akts.   United  Nordic   Importers;   Med lem  af Bestyrelsen for Akts. N C Rom. Medstifter af Dansk  Forening- af Im­portører af britiske Varer (British Im. port Union), Formand for samme 1930-37, derefter Æresmedlem; Medstifter af Foreningen  af   Importører   i   Grammo­fonbranchen, Æresmedlem 1946-, Medlem af   Grosserer-Societetets    Repræsentant­skab og af Bestyrelsen for Grossistsam­menslutningen af 1930. Uden!.   Orden :   Stb.B.E.3. Adresse:  Fair  Hill,  Grønnev.   117, Lyngby.

STAGSTED    Peter Direktør, Konsul; f. 2. April 1894 i Hjørring; Søn af Smedemester, Vognfabrikant Chr. Jen­sen (død 1919) og Hustru f. Stagsted; gift (11. Dec. 1923) m. Gerda S., f 1. Juli 1900 i Odense, Datter af Fa­brikant Herman Mogensen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Cnrla f. v. Kohl (død 1947).

Student (Hjørring) 1912; cand. phil. 1913; studerede Medicin: derefter Han­delsuddannelse; Ekspeditionssekretær l Commission Internationale du Slesvig 1919; tjenstgørende i Udenrigsministe­riet i 3 Aar; Vicekonsul ved Gesandtska­bet i Konstantinopel; Afsked 1925; an­sat i Akts. De danske Bomuldsspmde-rier 1925, Kommitteret 1930, Direktør 1939.

Medlem   af Bestyrelsen   for   Akts.   De danske Bomuldsspinderier Ira 1930; For­mand    for    Grundejerforeningen   Vejby Strand   fra   1936;    Kasserer   i'or   Kong Christian   IX's   og   Dronning    Louise's Jubilæumsasyl;   Formand   for   Børnein­stitutionen Spindegaarden. Adresse:   Amaliev. 10,   Kblivn.   V. Sommerbolig :  Strandhøien,  Vejby Strand.

STAHL Christian Direktør for Stalsfrø-kontrollen, R.; f. 29. Miirts 1892 i C,»vr ; Søn af Branddirektør, Gaardejer N P F Stahl (død 1909) og Hustru Kirsten f. Larsen (død 1935); gift (7. Juli 1922) m. Ingeborg S., !. 18. April 1900 paa Næsgaard ved Stubbekøbing, Datter af Forstander H J Rasmussen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Christine f. Jepsen.

Ved praktisk Landbrug til 1913; Assi­stent ved Planteavlsarbejdet i Djurs­lands sajnvirkende Landboforeninger 1913; Ophold paa Landbrugsskole og Militærtjeneste 1914-15; Landbrugskan­didat 1917; videre Studier ved Landbo­højskolen 1922-25; Studieophold ved Statsfrøkoiitrollen i Holland 1927 og i Skotland 1930; Lærer ved Den Olassen-eke Agerbrugsskole paa Næsgaard 1917-20; ansat ved Statsfrøkontrollen 1920, Inspektør 1926, Direktør 1937.

Formand for Landbrugsministeriets Ud­valg vedrørende Ind- og Udførsel af Frø fra 1938; Sekretær i Frøkontrol­kommissionen 1937-48-. Medlem af Be­styrelsen for Den internationale Frø-kontrolassociation fra 1937; Formand for Landbrugskandidaternes Klub 1921-23; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1938-46 og for Det kgl. danske Landhus­holdningsselskab 1942; Medlem af Aka­demiet for de tekniske Videnskaber 1945, Formand for dettes Gruppe VI 1948; Formand for Foreningen af Tje­nestemænd ved Institutioner under Mi­nisteriet for Landbrug og Fiskeri 1946.

Har skrevet: Plantedyrkning — Vej­ledning for Elever i den landbrugs-faglige Aftenskole: samt en Række fag­lige Beretninger og Afhandlinger i for­skellige Tidsskrifter: Redaktionssekre­tær ved Landbrugets Ordbog, 3. TJdg.

Adresse: Thorvaldsensv. 57, Kbhvn. V.

STAHL Einar Direktør for 'Maskinist-undervisningen Civilingeniør, E..HTS.; f 16. Jan. 1898 i Odense; Søn af Fabri­kant K A Stahl (død 1921) og Hustru Johanne Elise f. Bruun (død 1921); gift. (24. Nov 1925) m. Magda S., f. 2. Juni 1903, Datter af Fabrikant Jul. W Friis (d«d 1941) og Hustru Betty f. Larsen (død 1936).

Uddannet paa Ingeniørafdelingen paa Søværnets Kadetskole og paa Danmarks Tekniske Højskole; Ingeniørassistent i Søværnet 1922; i N r. som Maskinmester III 1923; ved Undervandsbaadsdivisio-nen 1924-29; cand polyt. 1931; ved Kyst-defensionen 1932-37; Ingeniør i Søvær­net 1933; Lærer i Maskinisere ved Sø-officersskolen 1933-43; Ingeniør II i Sø­værnet 1938, ved Søværnets Materiel­inspektion 1938-43; Leder af Orlogs-værftets Driftskontor 1941-43; Direktør for Maskinistunderyisningen 1943.

Har skrevet: Skibsmotorlære (1946); Skibsmaskinlære (1947); Læren om Skibsdampmaskinen (1949) m. m.

Adresse : Bekkasinv. 12, Hellerup. STAHLSCHMIDT Paul Departements chef, R.DM.; f. 20. Okt. 1888 paa Frdbg.; Søn af Kontorchef ved Statsbanerne J V V F Stahischmidt (død 1922) og Hustru Henriette f. Thestrup (død 1937); gift (5. Okt. 1917) m. Eva Chri­stine S., f. 30. Juli 1894 i Elmelunde Sogn, Datter af Forpagter Axel Bose-rup (død 1917) og Hustru Valborg f. Boserup (død 1908).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1906; cand. jur. 1912; Sekretær i Landbrugs­ministeriet 1913, Fuldmægtig 1924; Se­kretær hos Landbrugsministeren 1919-31; Ekspeditionssekretær i Landsnævnet for Børneforsorg; Sekretær i Fiskeriraadet 1930-39; Kontorchef i Ministeriet for

Søfart og Fiskeri 1931, i Landbrugsmi­nisteriet 1935; Departementschef i Land­brugsministeriet 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Knud Sevaldsen og for Akts. Columbusembal-lage; l'ormand for Statens Mergeludvalg, Landvindingsudvalg. Vandløbsudvalg og Skovnævn, for Bestyrelsen for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og for Bestyrelsen for Dansk Land­brugsmuseum i Lyngby; Medlem af Statens Jordlovsudvalg 1946; Medlem af Bestyrelsen for Det danske Hedeselskab og af A-ktionærraadet i Akts. Kastrup Glasværk.

Adresse: Bergensg. 3, Kbhvn. Ø.

STAKEMANN Emil Overretssagfører; f. 16. Jan. 1887 paa Sankt Croix; Søn af Prokurator A E Stakemann (død 1929) og Hustru Caroline f. Finlay (død 1940); gift (2. Nov. 1918) m. Erna S., f. 10. Marts 1897. Datter af Fabrikant Georg Hasselbalch (død 1914) og Hu­stru Ida f. Jespersen (død 1944).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1905; cand. jur. 1910; Assistent i Skat­tedepartementet 1913-18; tillige Sekretær ved Landsoverskatteraadet 1915-31; Sek­retær bos Skibsreder A P Møller 1918-19; Overretssagfører i Kbhvn. fra 1919; offentlige og beneficerede Sager fra 1948.

Medlem af Bestyrelsen for 1. Sagfø­rerkreds 1935-44, for Akts. Fur Moler Kompagni, for Akts. The Tanganyika Planting Company, for Akts. Motorfa-briken Bukh, for Akts. Dampskibssel­skabet, af 1929, fnr Ejendomsaktiesel-skabet af 15. Juni 1935 og for Akts. Odense Stålskibsværft.

Adresse: Kong Georgs V. 9, Kbhvn. F.

Sommerbolig : Kildekrog pr. Hornbæk.

STAMPE     RASMUSSEN     Anders,    se

Rasmussen Anders Stampe.

STANGERUP Hakon Dr. phil.; f. 10. Nov. 1908 i Kbhvn.; Søn af Kommu­nelærer Axel Slangerup og Hustru Komrnuncla'rerimle Ingrid S., f. Niel­sen (død 1938); gift (4. Maj 1934) m. Skuespillerinde Betty Soderberg, f. 6. Nov. i Miinchen, Datter af Forfatteren Hjalmar Soderberg og Hustru Emilie f. Voss.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1927; TJttiv. Guldmed. 1931; cand. mag. 1932; Dr. phil. 1936: Litteraturkritiker ved Berlingske Tidende 1934, ved Na­tionaltidende 1935-43. ved Aalborg Stifts­tidende, Pyens Stiftetidende og Jydske Tidende fra 1947.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Kon­servativ Ungdom 1936-38 og af Besty­relsen for Journalistforbundet 1939-40; Medlem af Folketinget (Det konserva­tive Folkeparti) for Viborg Amtskreds 194345.

Stan___________________

Litterære Arbejder: Den unge Litte­ratur (1928); Litteraturen rundt (1935); Bomanen i Danmark i det 18. Aarhun-drede (Disputats, 1936); Verdenslittera­turen (1939); Schack Statfeldt (1940), Portrætter og Protester (1940); Levende dansk Litteratur (1940); Det moderne Sverige (1941); Danske Kærlighedsdigte

(1941);     Levende     nordisk     Litteratur

(1942); Moderne danske Kærligheds­digte (1942); Det moderna Danmark (Stockholm, 1942); Danmarks moderne Litteratur (1943); Danmarks store Dig­tere I-II (1943-44); Kulturkampen I-il (1946).

Udenl.  Ordener:  Fi.L.3'.; S.N.3.

Adresse:   0-Søgade  96,  Kbhvn.   Ø.

STARCK-SØRENSEN    Cai Kontorchef, R.; f. 10. Febr. 1903 i Kbhvn.; Søn al Handelsrejsende Julius Sørensen og Hu­stru Digeborg f. Starck; ugift.

Student (Efterslægtselskabets Gymna­sium) 1922; cand. jur. 1929; Sekretær i Finansministeriet, Skattedepartementet 1930, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssek­retær 1943, tjenslg. Kontorchef 1945, Kontorchef 1946- Civildommerfuldmæg­tig i Nordre Birk 1933-45; Landsrets­sagfører (Bestall. depon.) 1946.

Formand for Nordre Birks Voldgifts­ret i Lærlingeforhold 1934-37; Medlem af Eengangsskatte-Nævnet og Chef for dettes Sekretariat 1946: Formand i Be­styrelsen for Akts. Knud Ph. Meyer.

Adresse : Jensløvs Tværv. 11, Charlot-tenlund.

STARCKE   Henrik Billedhugger; f. 16 April 1899 i Kblivn.; Søn af Professor C N Starcke (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Charlotte t. Loren­zen; gift (21. Nov. 1925) m. Malerin­den Dagmar Starcke, f. 13. Dec. i Kblivu., Datter af .Rentier Frederik Kaae og Hustru Signe f. Klinge.

Uddannelse 3 Aar paa Akademiet; Rejser i* England, Holland, Tyskland, Polen, Frankrig, Italien, Grækenland, Ægypten og Palæstina; tildelt Det Anckerske Legat og Eckersbergmedal-jen; Medlem af den frie Udstilling 1934, af denne Udstillings Bestyrelse 1940 og af Akademiraadet 1945.

Arbejder: Granittyre (Kantorparken); Pige, Ung Mand, Ræv (Kunstmuseet); Udsmykning af Salen paa Skamlings-banken, Forarbejderne i Lunds Museum for dekorativ Kunst; Ung Mand, halv Størrelse (Nasjonalgalleriet, Oslo); Hjørneudsmykning (Ystad Museum); Træskulptur (Esbjerg Museum); 4. Maj Relief (Gladsaxe Kaadhus); Udsmyk­ning af Ravns Pelshus, Kbhvn.

Adresse:   Oscar  Ellingers  V.  11, Kbhvu.   F.

_______________________1280

STARCKE Viggo Overlæge; f. 13. Marts 1895 i Kbhvn.; S»n af Professor Dr phil. C N Starcke (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Charlotte f. Lorenzen; gift (2. Sept. 1935) m. Lis S , f. 30. Juli 1909 i Nykøbing F., Datter af Boghandler Viggo Kristoffersen (deel 1942) og Hustru Elisabeth f Thomsen (død 1926).

Student (Det danske Selskabs Skole) 1913; med. Eks. 1921; Demonstrator ana tomiæ 1917-18; Manuduktør i Anatomi 1918-26; Hospitalsnddannelse i Kbhvn. og Provinsen 1921-26; 1. Assistent ved Universitetets farmakologiske Institut 1923-25; Overlæge ved Kuranstalten Gi. Skovridergaard 1926-46; Studierejse til Stockholm og Upsala 1926 og til Berlin og Wien 1928.

Medlem af Forbundsraadet for Dan­marks Retsforbund 1928-29 og 1940-49, af Grundskyldudvalget fra 1929 og af Bed­aktionsudvalget for Retsstatsbladet fra 1925- Formand for Danmarks Retsfor­bund 1938-39, Næstformand 1939-40; Medlem af Folketinget 1945; Formand for Retsforbundets Rigsdagsgruppe 1946; Medlem af den færøske Regerings- og Rigsdagsdelegation 1946 og 1947, af den parlamentariske Kommission atf 1946 og 1948, af den islandske Haandskrift-kommission 1947, af Det udenrigspoliti­ske Nævn 1947, af Det kgl. Teaters Tilsynsraad og af Den kulturelle Fond 1947.

Har skrevet: Harald Høf fding og C N Starcke (1928); Polyarthriternes Ætio­logi (1930); Social Ret (1931); Foster­drab (1932); Om Grænsen for Menne­skers Liv (1933); Diktatur? Kommu­nisme ? eller — (1934); Ejendomsretten og Skatterne (s. m. J Ulrich, 1936); De store Landboreformer os Handelsfrihe-dens Tid (s. m. N Bredkiær, Abel Brink og J L Bjørner, 1936); Spinoza (1937); Hannibal Sehested (1941): Folket og Retfærdigheden (1943); Livet ligger i Fremtiden (1944); Nationale Spørgs-maal (1946): Danmark i Verdenshisto­rien (1946); har udgivet C N Starckes efterladte Værker.

Adresse: Egegaarden, Ørholm pr. Lyngby.

STARUP   Ulrik Overkirurg, Dr. med.; f. 12. Dec. 1906 i Kbhvn.; Søn af Læge Claudius Stamp (død 1940) og Hustru Marie f. Rosing Hansen (død 1949); gift (27. Okt. 1932) m. Else Margrethe S., f. 14. Dec. 1903 paa Frdbg., Datter af Telegrafkontrolør Christian Kielberg og Hustru Rose f. Graff (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1925; med. Eks. 19S1; Uddannelse paa Rigs­hospitalet og Kommunehospitalet 1931 37; 2. Reservekirurg paa Rigshospitalet, Afd. D. 193839; 1. Reservekirnrg paa

_J28J______________________

Aarhus Kommunehospital 1939-45; Un­dervisningsassistent ved Aarhus Univer­sitet 1939-45; Overkirurg ved Vejle Amts og Bys Sygehus fra 1945.

Har skrevet: Undersøgelser over ex-perimentel Hyperlipæmi (Disputats, 1937); Artikler om biokemiske og ki­rurgiske Emner i videnskabelige Tids­skrifter.

Adresse: Amtssygehuset, Vejle. Sommerbolig: Kirkevænget, Rørvig.

STAUSGAARD   Ivar   Vicebankdirektør; f. 8. Jan. 1894 i Nibe; Søn af Mannfak- i turhandler H N Stausgaard (død 1907) og Hustru Christine f. Mogensen   (død 1937); gift (3. Dec. 1921) m. Agnes S., f. 26. Okt. 1901, Datter af Togfører Kr. Kjeldsen   (død 1941)  og  Hustru Maren f.   Bang  (død 1944).

Blev i Banken for Nørresundby og Omegn 1909; Direktionssekretær i Aar-huus Privatbank i Aarhus 1920, Under­direktør 1928, Vicedirektør fra 1935; Le­der af Aarhuus Privatbank i Kbhvn. fra dens Start i 1927.

Adresse: Søbakken 9, Charlottenlund.

STAVNSTRUP P Redaktør; !. 2. April 1887 i Nees; Søn af Kordegn Andreas Stavnstrup (død 1927) og Hustru Karen f. Nielsen (død 1947); gift (20. Aug. 1927) m. Elisabeth S., f. 26. Febr. 1900 i Herning, Datter af Købmand Otto Sepstrup (død 1930) og Hustru Marie f. Andersen (død 1940).

Redaktionssekretær og Medredaktør ved Herning Avis 1912-17; Rigsdags-medarbejder ved Hovedstaden 1917-20; Redaktør af Holstebro Avis 1926-26; po­litisk Medarbejder ved Nationaltidende 1927-40, ved Berlingske Tidende fra 1940.

IHar udgivet: Politik og Demokrati (1921); Dansk Sind (1940); Dansk Tide­hverv 1848-1864 (1941); Det Glyksborg-ske Hus (i Danmarks Konger, 1944); Den politiske Udvikling under Besæt­telsen (i Danmark under Besættelsen, 1945-47); DG Monrad (1948).

Adresse: Egernv. 14, Kbhvn. F.

STAVNSTRUP Poul Politimester; f. 18. Sept. 1900 i Herning; Søn af Kordegn Andreas Stavnstrup (død 1927) og Hu­stru Karen f. Nielsen (død 1947); gift 17. Juni 1927) m. Ingeborg S., f. 2. Nov. 1901 i Glostrup. DaMer af Apo­teker Carl Petersen (død 1907) og Hu­stru Marie f. de Fine Bunkeflod (død 1936).

Student (Frederikeborg) 1919; stud. mag. til 1921; cand. jur. 1926; Politi­fuldmægtig i Thisted s.A.; Politikom­missær hos [Rigspolitichefen, 1938; Vice­politiinspektør smstds 1942 og kat. Po­litiinspektør 1941; Politimester i Ning og Hads Herreder 1943; kst. Politime-

_________._________Stee

ster i Randers Købstad m. v. Jan.-Sept. 1944; tillige Politikommandør til Bi­stand i Midtjylland 1945-46; kst. Politi­mester i Nørresundby Købstad m. v. Juli-Dec. 1947; Censor ved Statens Poli­tiskole.

Medlem af Retsplejeudvalget 1948. Adresse: Odder.

STEEN Oluf Landmand; f. 16. Juli 1892 i Aalborg; Søn af Vognmand Chr. Steen (død 1924) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1907); gift (25. Sept. 1917) m. Ellen S., f. 20. Sept. 1896 i Hjerm Præstegaard, Datter af Sognepræst Ferd. Fenger (død 1928) og Hustru Ma­rie f. Spur (død 1912).

Lært Landvæsen paa Lerchenborg, Torbenfeldt og Højbygaard; Forpagter af Soderup Præstegaard 1916-21; Ejer af Hoppesdal i Vonsild 1921, af Sol­hjem i Ødis Bramdrup 1923-31; Medlem af Folketinget (Det radikale Venstre) for Middelfartkredsen fra 1924; Leder af Det radikale Venstres ParUkontor fra 1943.

SoKneraadsmedlem 1920-21: Medlem af Rigsdagens Granlandsudvalg 1929 og af Radioraadet og dettes Forretningsud­valg 1930.

Adsesse: Solbakken pr. Lillerød os Rigsdagen, Kbhvn. K.

STEEN-CHRISTENSEN Valdemar Di­rektør, R.DM.; f. 19. Juli 1893 i Kbhvn.; Støn af Grosserer L A Christensen (død 1912) og Hustru Charlotte f. Petersen; gift (24. Maj 1918) m. Oda S-C., f. 31. Jan. i Kbhvn., Datter af Politibetjent i Marinen C E Aistrup (død 1939) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1910).

Realeiksainen (Borgerdydskolen) 1909; ansat hos Petersen, Møller & Hoppe 1909-12; uddannet i forskellige Stoibs-og Ruleksport Firmaer i London, Gtasgow, Newcastle on Tyne, HuU og Cardiff 1914-17; ansat i Aarhus Kul-Kompagni 1917-21; adm. Direktør for Akts. De Forenede Kulimporterer og for Damp­skibsselskabet D.F.K., Kbhvn.

Medlem af Bestyrelserne for Akts. De Forenede Kulimportører, Aarhus Kul-Kompagni, I Lauritzena Kulforret-nlng i Esbjerg, Akts. Aabenraa Kul-Kompagni, Loehrs Kulimport i Frede­ricia, Danske Kulimiportørers Associa­tion, Scandinavian Coal Importers Fe­deration; Medlem af So- og Handels­retten 1925.

Adresse: Ny Kongensg. 3, Kbhvn. K.

STEEN-MØLLER  Osoar   Overretssagfø­rer; f.  4. Juli 1872 i  Kbhvn.;  Søn af Grosserer Jørgen Steen-Møller (død 1885) og  Hustru  f.  Olsen  (dud 1889);  ugift. Student   (Roskilde)   1890;   cand.  Jur. 1897;   Assistent   i   Kbhvns   Politikontor 1898;  Overretssagfører  1908.

Stee

Farmand for Kbbvns 3. Værgeraads-kreds 1914-20; formand i Bestyrelsen for Det forenede borgerlige Selskabs Legat.

Har udgivet : Koinmentarudgave af Loven om Forfatterret og Kunstnerret (1911), med Tillæg (1912) : nogle juridi­ske Afhandlinger og Artikler.

Adresse : Forchhammersv. 14, Kbhvn.V.

STEENBERG Niels Underdirektør, Civil­ingeniør ; f. 1. Marts 1897 i Kbhvn. ; Søn af Professor ved Polyteknisk Lærean­stalt Niels Steenberg (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Anna f. Mo­gensen (død 1916); gift (6. Maj 1922) m. Karen Marie Wind S., f. 24, Juli 1899 i Hjørring, Datter af Overlæge Adolph Ewertsen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Minna f. Fonnann.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1921; As­sistent ved Polyteknisk Læreanstalt 1918-19; Prokurist ved F Mogensens Jernstø­beri & Maskinfabrik 1921-26; Uddannel­se som Brygmester i Danmark og Ud­landet 1926-29; Assistent ved Tnborgs Bryggerier 1929, Inspektør smstds 1932, Drifteinspektør 1934, Brygmester 1942; Underdirektør ved De forenede Brygge­rier 1948; Lærer ved den skandinaviske Bryggeriløj skole 1933-43.

Medlem   af   Bestyrelsen   for    Dansk

Brygmesterforening fra 1941, for De for-

enede  Bryggeriers  Hjælpeforening "for

Funktionærer 1934-43. for den skandina-

viske Bryggerihøjskole fra 1947   og af

Den   skandinaviske  Komité til  Uddan-

nelse af Brygmestre f rå 1947; Medlem af

Hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørfor-

ening  1941-47  og  Formand  for   Dansk

Ingeniørforenings   Fabrikingeniørgruppe

1942-47; Medlem af Bestyrelsen for A/S

Skandinavisk  Bryggerilaboratorium.

Adresse .-  Strandv. 52, Hellerup.

Sommerbolig : N-Strandv.419, Hornbæk.

STEENBJERG   Folmer   Professor,   Dr.

agro.;  f.  27.  Aug. 1904 i  Kbhvn.; Søn

af  Kommunelærer,  mag.   scient.   Peder

Jørgensen Steenbjerg (død 1935) og Hu-

stru Ingeborg f.  Olsen;  gift  (23.  Okt.

1931)  m.   Kirsten   S.,   f.   28.   Nov.  1910

i   Uggelhuse,   Datter   af   Lærer   B   S

Knudsen  og  Hustru  Maren  f.  Jensen.

Realeksamen     1920;     uddannet     ved

Landbruget og' paa  Tune Landboskole

1921-25;   Landbrugskandidat 1928; mag.

agro. 1930; Dr. agro. 1940; Assistent ved

Statens Planteavlslaboratorium 1931; Bo-

styrer   af   den   jordbundskemiske   Afd.

smstds   1932;   Professor   i  Landbrugets

Jorddyrkning ved Landbohøjskolen 1947;

Ophold  paa   Rothamsted   Laboratorium

og Forsøgsstation,  England  1933;  fore-

tog   1936  en   Rejse   gennem   islandske

Landbrugsomraador.

Sekretær ved The International So-ciety of Soil Science, Commission IV fra 1935; Censor i Landbrugets Jorddyrk­ning ved Landbohøjskolen 1944-46; For­mand for Foreningen af Magistre ud-gaaet fra Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole 1941-44; Medlem af Bestyrel­sen for Sektionen for Gødskning under Nordiske Jordbrugsforskeres Forening fra 1947.

Har skrevet: Kobber i Jord og Kul­turplaner. Med særligt Henblik paa Gulspidssyge (Disputats, 1940); endvi­dere flere Arbejder vedr. Jorddyrk­ning (Gødskning, Agrikulturkemi, Jord-bundskemi).

Adresse: Hummeltoftev. 36, Lyngby.

STEENBJERGE C N Kørselsentreprenør, B.; f. 17. Febr. 1880 i Maaløv; Søn af Statsbaneformand L Steenbjerge (død 1927) og Hustru Anne Cathrine f. Stær-mose (død 1941); gift (10. Okt. 1907) m. Olga Margrethe S., f. 9. Febr. 1886 i Kbhvn., Datter af Kørselsentreprenør Anders Nielsen (død 1926) og Hustru Ane CSrstine f. Jacobsen (død 1916). Handelsuddannelse i Kerteminde 1894-99; paa Den Brockske Handelshøjskole 1899-1900; ansat i Kbhvns Frihavns Akts. 1900-17; Medindehaver af Firmaet Anders Nielsen & Co. 1917; Eneindeha­ver af dette Firma fra 1928 og af Hans Jørgensens Eftf. fra 1934.

Formand for Kbhvns Vognmandsfor-ening 1923-24, Næstformand 1925-32; Formand for Centralorganisationen af Vognmænd i Kbhvn. og Omegn 1984-32; Viceoldermand i Kbhvns Vognmands-laug 1925-32, Oldermand 1932-33; Med­lem af Dansk Arbejdsgiverforenings Hovedbestyrelse 1923-33; Medlem af Re­præsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1923, for Haand-værkerforeningen 1925-32 og for Haand-værkerbanken 1925-32; Dommer i Den faste Voldgiftsret 1930-48; Medstifter af og Æresmedlem af Foreningen af Frihavnsfunktionærer.

Adresse: Strandv. 24. Kbhvn. Ø.

STEENBUCH Christen Civilingeniør. Formand for Tetøfontilsynet, R.; f. 26. Jan. 1891 i Kbhvn.; Søn af Overrets­sagfører Axel Steenbuch (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Anna Dorthea f. Biilow (død 1939); gift (22. Juni 1918) m. Thyra S., f. 9. Jan. 1893 i Struer, Datter af Bsneingeniør C S R v. Jessen (død 1910) og Hustru Louise f. Esmann (død 1942).

Student (Østre Borgerdydskole) 1909; cand. polyt. 1914; assisterende Ingeniør ved Statsbanerne s. A.; Sekondløjtnant ved Fæstningsartaieriet 1915; Ingeniør i Entreprenørfirmaet Brøchner-Larsen & Agge 1916; assisterende Ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 19W, Ingendør

1283

Stee

1919, Kontorchef 1930, Overingeaiør 1943, Chef for Selskabets Drittsafd. 1944-48; Formand for Statens Telefontilsyn 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aa-musen 1936-43 og af Repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1937-48; Næstformand d De samvirkende Telefon­selskaber 1945-48; Medlem af Telefon-fordelingsnævnet 1948.

Adresse: Hartmannsr. 16, Hellerup.

STEENSBERG Axel Overinspektør, Dr phil.; f. 1. Juni 1906 i Sinding ved Herning; Søn af Gaardejer Jens Chr. Steensberg (død 1926) og Hustru Maren f. Jespersen(-Skree) (død 1931); gift (8. Aug. 1934) m. Frida S., f. 14. Nov. 1908 i Oxbøl, Datter af Købmand Silles Sil-lesen (død 1939) og Hustru Maren Stochholm f. Jensen.

Ved Landbruget; paa Askov Højskole 1926-27 og 1927-28- Faglærereks. i Histo­rie 1930, i Geografi 1932; Student (pri­vat dimit.) 1931; cand. mag. 1937; Dr. phil. 1943: Lærer ved Stevns Højskole 1932-33; Medhjælper i Statistisk Depar­tement 1933: ansat i Nationalmuseets 1. Afd. 1933-35; Assistent hos Professor Gudmund Hatt 1934-37; ansat i Na­tionalmuseets 3. Afd. fra 1936, Inspek­tør II 1939, Overinspektør (Leder af 3. Afd.) 1946; Studierejser til Tyskland, Czekoslovakiet, Østrig og Polen 1938, til Norge og Sverige 1939 og 1941, til England 1948, og til Finland 1949; har foretaget arkæologiske Undersøgelser forskellige Steder paa Sjælland og i Jylland fra 1937.

Formand for Historisk Samfund 1942-44 og for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 194M9; Sekretær i Dansk kulturhistorisk Museumsforening 1946; Medlem af Bestyrelsen for For­eningen til Beskyttelse af videnskabe­ligt Arbejde 1943-47, af Styrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder 1947 og »f Selskabet for dansk Kulturhisto­rie 1947; .Kresmedlem af Samfundet for Nordiska Museets fråmjande, Stockholm 1948. Har skrevet: Den danske Bondegaard

(1942);   Gamle    danske    Bøndergaarde

(1943) • Ancient Harvesting Implements ('Disputats, 1943); Malede Bondemøbler (1948) m. m.; redigeret Den danske Landsby (1940) og (s. m. Gunnar Olsen) skrevet Landsbyen og det danske Sam­fund I (1945).

Adresse : N-Voldg. 62, Kbhvn. K.

STEENSBERG Viggo Forsøgsleder, Dr. agro.; f. 10. April 1898 i Sinding ved Herning; Sen af Gaardejer Jens Chr. Steensberg (død 1926} og Hustru Maren f. Jespersen (død 1931); gift (3. Juli 1925) m. Landbrugskandidat Milen S., f. 23. Okt. 1699. Datter af Lektor Carl

Christian Christensen (død 1935, se Krak« Blaa Bog 1934) og Hustru Marie Emanuella f. Castella, adopteret Ru-delbach.

Uddannet ved praktisk Landbrug; Elev paa Asmildkloster Landbrugsskole 1919-20; Landbrugskandidat 1923; Assi­stent ved Landøkonomisk Forsøgslabo­ratorium 1923; Assistent i Husdyrbrugs-fagene ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1924-27; Forsøgsleder ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 1927; Dr. agro. 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings danske Af­deling og for Det kgl. danske Land-husholdningsselskab; Medlem af British Nutrition Sooiety og af Akademiet for de tekniske Videnskaber; Censor i Hus­dyrenes Ernæringsfysiologi ved Landbo-hajskolen.

Har   skrevet:   Foderenhedsmængdens Indflydelse    paa    Ungkvægets    Vækst (Disputats. 1941); Kvalitet og Fodring. Om Fodringeng Indflydelse paa Mælke-riprodukternes Kvalitet samt andre Be­retninger om Fodringsforsøg med  Mal­kekøer og Ungkvæg. Adresse:  Ingemannsv. 17,  Kbhvn. V. Sommerbolig:   Mathiidestien   15,  Trø-rød pr. Vedbæk.

STEENSTRUP A Regen Oberstløjtnant, R.; f. 23. Aug. 1899 paa Valstedgaard; Søn af Dyremaler J G J Resen Steen strup (død 1921) og Hustru Meta Elise f. Kjeldsen; gift (9. Juni 1933) m. Ag nete Elise S., f. 5. Aug. 1906 paa Frdbg., Datter af Fabrikant Theodor Ellebye (død 1924) og Hustru Augusta Elise Cecilie f. Hansen (død 1944).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1918; Premierløjtnant 1922; gennem gaaet Hærens Officersskoles vaabentek niske Kursus 1926-29; Studieophold i U. S. A. 1929-30; Kaptajnløjtnant 1932; Kaptajn 1936; ansat og tjenstgørende ved forskellige Artilleriafd. og Skoler 1930-39 og 1942-46; Ohef for Artilleri skydeskolens Forsøgsafd. 1939-42; Oberst løjtnant 1945.

Har skrevet Artikler i militære Fag­blade.

Adresse: Kalundborgv. 191, Holbæk.

STEENSTRUP H M Trolle Vicekonsul, R.DM.p.p.; f. 16. Nov. 1882 i Kbhvn.; Søn af Forfatter Carl Steenstrup (død 1925); gift (1934) m. Laura Gabrielle Margareta S., f. Edholm, f. 14. Sept. 1894 i Stockholm.

Handelsuddannelse i Kbhvn. og i Ud­landet; etablerede eget Firma i Åbo og Vasa 1910.

Generalagent for Finland for Akts. Den Norske Amerikalinje, Oslo 1915-31; Formand i Bestyrelsen for A/B. Norska Amerikalinjens Generalagentur, Heleing-

Stee

1284

fore fra 1931; Chef for A/B. Nobel-Standard's (Helsingfors) Kontor og Tankanlæg i Vaea 1919-41; dansk VSce-

konsul 1918-47. Udenl. Ordener: Fi.Fr.M.; Ei.H.R.3'.

Fi.K.M. 39-40.;   Fi.M.M.

Adresse: Aaboulevard l, Khlivn. V.

STEENVINKEL Emil E A Provst; f. 5. Okt. 1892 paa Frdbg.; Søn af Malerme­ster M P Steenvinkel-Svendsen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hu­stru Johanne f. Olsen (død 1925); gift (10. Aug. 1917) m. Kamma S., f. 12. Aug. 1893 i Kbhvn., Datter af Forlags­boghandler Chr. Fr. Rømer (død 1944) og Agnes Johanne Vilhelmiine f. Jensen (død 1947).

Student (Schneekloths Skole) 1910; cand. theol. 1917; derefter tærer i Kbhvn.; ordineret Medhjælper ved Or­drup Kirke 1917; Sekretær ved K. F. U. M.; 2. Præst ved Sankt Lukas Stif­telse 1921; Sognepræst i Søborg ved Gilleleje 1923; tillige Provst for Holbo og Strø Herreders Provsti 193«.

Medlem af Udvalget for Indre Mis­sions Helliggørelsesmøder 1932 og af Indre Missions Arbejde paa døde Egne 1932; Medlem af Bestyrelsen for Gille­leje Museum, for Søborg-Gilleleje Folke­bibliotek; Formand for Søborg-Gillelej« Skolekommission fra 1925, for Frederiks­borg Amt« Præsteforening fra 1939 ok for Gilleleje Missionshotel og Sømands­hjem fra 1944.

Har udgivet:  Vær paa  Vagt  (1919); Kirkeminder  og  Præsteliv   (1925);   Fra  ! Arbejdet i Borg og Hytte (1931); Over-kammerherre Oxholm (1931); Børneven­nen  Peter Blomberg  (1934);  H I V C ! Matthiesen (1934);   Hjemliy og Trosliv, Samlinger  fra  Indre  Missions  Livet   i Danmark   (1932-49):  Eedaktør   af Jule­stjernen fra 1932  og  af Ved  Børnenes Bord 1937; udsendt 15 Bind af Samlingen Naar   Lampen   tændes;   Søborg   Kirke (1941). Medarbejder ved Fra det gamle Gilleleje (Aarbog). Kunstnere og Kongs-mænd. F/n gammel hollandsk-dansk Fri­murerslægts Historie med vedføjetStem- j tavle.   Har   oversat  adskillige af  Prof. \ Hallebys og Biskop Lundes Bøger m.fl. •

Adresse : Søborg Provstegaard pr. Fir-høj.

Sommerbolig: Nakkebo pr. Gilleleje.

STEFFENSEN    Gunnar   Martin    For­lagsboghandler;    f.   29.  Maj  1900  paa Frdbg.; Søn af Prokurist Svend Ejsten Steffensen  (død 1947)  og Hustru Anna ; Camilla L Halberg (død 19J2) • gift (14. \ Maj 1925) m. Tony Eli S.,  f. 23. Jan. ] 1901  paa  Frdbg.,   Datter af  Grosserer Hans Peter Nielsen  (død 1943) og Hu­stru Eva Mathilde 1. Olsen  (død 1948).

Uddannet i Veksellererfirjnaet Møller & Rée og i Hambroes Bank i London

og Paris; Medindehaver af Bankierfir­maet Melbye & Steffensen 1925; Med indehaver af Firma H Aæhehoag & Co Dansk Forlag 1926, Eneindehaver fra 1932.

Medlem af Den danske Forlæggerfor­ening fra 1926 og af Boghandlerraadet fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening1 fra 1936; Formand for denne, for Stiftelsen Bog-handlerbo, for E F W Bierbergs Minde­legat og for Boghandlerraadet fra 1948; dansk Delegeret i La commission inter nationale des éditeurs og i Det nordi­ske Forlæggerraad fra 1948.

Adresse: L E Brunns V. 13, Charlnl tenlnnd.

STEFFENSEN  Ingeborg ksrl Kammer-sangerinde, MI A A.; f. 4. Juni i Kbhvn.; Datter af Overværkfører Wil­liam Steffensen (dørt 1924) ns Hustru Emma f. Weitemeyer (død 1899).

Elev af kgl. Kammersangerinde So­phie Keller og »f Borghild Langgaard, Debutkoncert 1909; Debut paa Det kgl Teater som Anna i Jægerbruden 1915: ved Det kgl. Teater fra 1919; kgl. Kam mersangerinde 1931; Gæsteoptræden Berlin, Hamborg, Hannover, Stockholm og Oslo; Koncertrejser til Wien, Norge. Sverige og Finland. Tildelt Tagra Brandts Rejselegat 1939.

Hovedroller; Magdalene i Mestersan gerne; Fricka i Valkyrien; Brangane i Tristan og Isoide; Ortrnd i Lohengrin Erda i Rhingnldet; Oarmen; Tatjana i Bugen Onegin; Santuzza i Cavalleria rusticana; Dalila; Suzuki i Madame Butterfly; Elisabeth og Prinsesse Ebol' i Don Carlos; Amneris i Aida; Aznce nå i Troubadouren; Martha i Dalen Orfeus; Ulrica l Maskeballet; Heksen i Sanl og David; Magdalone i Maskera de; Judith i Judith; Nancy i Martha; Preziocilla i Skæbnens Magt; Dorabella i Cosi fan tutte; Magdalone i Kilde rejsen Seinpronia i Saturnalia; Mrr. Sedley i Peter Grimes; Moster Birger i Kirke og Orgel m. m.

Adresse: Jens Jessens V. 6, Kbhvn.F

STEFFENSEN J F Professor, Dr. phil. K'.DM.p.p.; f. 28. Febr. 1873 i Kbhvn ; Søn af Generalauditør H C Steffensen (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru f. Smith; gift (1904) m. Annio Caroline S., død 1932, Datter af Albert Chesterfield Jenour, Esq.

Student (Metropolitanskolen) 1890: cand. jur. 1896; Byfogedfuldmægtig i Fredericia 1896-98; Sekretær i Nordisk Genf orsikringsselskab 1901-04; Medlem af Forsikringsraadet og Sekretær for samme 1904-11; Dr. phil. 1912; admini­strerende Direktør i Andelsanstalten Tryg 1914-17: Docent i Forsikringsmate­matik ved Kbhvns Universitet 1919, Pro-

1285

Steg

fessor 1923-43; Gæsteforelæsninger ved Londons Universitet 1930 og ved Paris Universitet 1931.

Formand for Bestyrelsen for Matema­tisk Forening 1930-36 og for Foreningen af danske Aktuarer 1922-24 og 1930-33; Æresmedlem af Den Danske Aktuarfor­ening, af Matematisk Forening, af Svenska Aktuarieforeningen, af Institute of Actuaries i London og af Den Czecho-slovakiske Statistiske Forening; Redak­tør for Danmark af Skandinavisk Ak­tuartidsskrift 1918-48: Formand tor Centralforeningen af Lærere ved Univer­sitetet, den polytekniske Læreanstalt, den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og den farmaceutiske Læreanstalt 1927-33; Medlem af Livsforsikringsnævnet 1926-29; Medlem af Bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring fin. 1929 (Formand fra 1941) og af Besty­relsen for Reassurance-Compagniet Sa-lamandra fra 1930.

Litterære   Arbejder:   Analytiske   Sta­dier  med   Anvendelser    paa  Talteorien (Doktordisputats);    Matematisk    lagt-taedsestere   (1923);    Interpolatlonslær« <tt925);   Interpolation   (Baltimor*  1927); Bome Becent Researches in the Theory of   Statistics    and    Actuarial   Science (Cambridge   1930);   Forsikringsmatema­tik   (1934);   Rentesregning   (1936);   Af­handlinger   af   matematisk  ok  forsik-ringsteknisk   Indhold