T

TANING  A Vedel l)r. phil., E., Fil. i Sølv p.p.; f. 27. Juli 1890 i Kbhvn.; Søn al' Seminarieforstander Peter Taa-ning (død 1943), se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Dina f. Berg; gift m. Anna-Margrethe T., f. Wohlgefarth.

Lierereks. (Ranum) 1911; Student (privat dimit.) 1913; mag. scient. (Zoologi) 1920; Dr. phil. 1929; har ar­bejdet ved Carlsberg Laboratorium og ved Kommissionen for Danmarks Fi­skeri- og Havundersøgelser fra 1916, As­sistent ved Kommissionen fra 1918; del­tog i I)ana-Ekspeditionen til Atlanter­havet og Panamabugten 1921-22, i Eks­peditioner ved Island, Færoerne os Grønland med Dana eller andre Skibe siden 1924 og i Carlsbergfondets oceano­grafiske Ekspedition omkring Jorden 1929-30; Studieophold ved Institut Oce-a/nograptoique i Monaco 1923-24.

Medlem af Kommissionen for Dan-markg Fiskeri- og Havundersøgelser os Leder af Kommissionens Fiskeriunder­søgelser i Nordsøen, ved Færøerne eg Island fra 1933; Formand for De inter­nationale Havundersøgelsers nordvest­atlantiske Komité 1933; Bestyrer af Marinbiologisk Laboratorium. Oharlot-tenlund Slot; Redaktør af „The Carls­berg Foundation's Oceanographical Ex-pedition round the World 1928-30 and previous Dana Expeditions"; Formand for Bestyrelsen for Professor, Dr. phil Johannes Schmidt's Legat for Hav forskning; Medlem af Oomité de Per fectionnement de l'Institut Océanogra-phique de Paris fra 1945, af Naturfred-ningsraadets Reservatudvalg og af Tho internat. Committee for Bird Preserva-tion; Æresmedlem af The American So-ciety of Ichthyologists and Herpetolo-gists og af Tiskiféla.g Islands; korrc-sponderende Medlem af The Zoologien! Society of London og af La Société d'Etudes Océaniennes.

Litterære Arbejder: Plaice Investiga-tions in Icelandic Waters (Disputats, 1929); en Del marinbiologiske og orni-thologiske Arbejder; har efter E Lehn Schiølers Død udgivet 3. Bind af den nes Danmarks Fugle.

Udenl.  Orden: I.F.2.

Adresse: Exnersv. 42, Klampen borg.

TABOR Peder Redakter; f. 23. Nov. 1891 i Vejen- Søn af Gaardejer Hans Larsen Tabo'r (død 1932) og Hustru Karen f. Pedersen (død 1930); gift (24. Juni 1928) m. Johanne-Sophie T., f. 31. Jan. 1905, Datter af Lærer M P Rune og Hustru Raks f. Jensen.

Journalist ved Fredericia Social-De-mokrat 1907, ved Silkeborg Social-De-

_______________________1328

mokrat 1910; samtidig Tegner; Korre­spondent i London 1914, i Berlin 1919; Redaktør af de socialdemokratiske bla­de i Silkeborg, Herning og Skander­borg 1923; Redaktør af Social-Demo-kratens Søndagstillæg 1930; Medredak­tør af Social-Demokraten 1934, ansvars­havende Redaktør 1941.

Medlem af Silkeborg Byraad 1929-30; Formand for Jydsk Forening for mo­derne Kunst 1924^30; Formand for Kbhvns. Bedaktørforening 1944-45; Næst­formand for Den danske Presses Tele­gram-Udvalg og for Ritzaus Bureau; Medlem af Radioraadet 1942-46.

Har udgivet: Malurt, Aforismer (1919).

Adresse: Hans Bgedes G. 23, Kbhvn.N.

TAFDRUP   Axel Fabrikant; f. 23. Juni 1893 i Kbhvn.; Søn af Grosserer, Fabri­kant Julius Taftlrup (død 194!*, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Mary f. Larsen (død 1938); gift (16. Aug. 1918) m. Gerda T., f. 23. Jan 1900 i Kbhvn., Datter at Grosserer William llaffel og Hustru.

Student (Østre Borgerdydskole) 1912; Uddannelse hos Carl A Rasmussen i Nakskov; fleraarigt Ophold i Tyskland; indtraadte i Firmaet Julius Tafdrnp 1915; Medindehaver 1921; overtog Fir­maet 1939.

Formand for Foreningen af danske Fabrikanter af Herreklæder; Medlem af Forretningsudvalget for Beklædnings­industriens Sammenslutning og af Ho­vedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiver­forening.

Adresse: Strandv. 444, Vedhæk.

TAGE-JENSEN S fh. Politiinspektør. R M.T.Kfh.p.p.; f. 30. April 1885 i Kbhvn.: Søn af Grosserer Marius Jensen (død 1930) og Hustru Henriette f. Petersen (d«*d 1933); gift (1927) m. Hilde Hedvig T-J„ f. 12. Maj, Datter af Forpagter Alfred Meyer (død 1908) og Hustru Hedvig Margrethe f. Rauert (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. jur. 1908; hon. Sekretær ved Ge­neralkonsulatet i London 1908-09; Betjent d Kbhvns Politi 1909; Politiassistent, Souschef ved Opdagelsespolitiet 1914; Politiinspektør i Statspolitiet 1919; Chef for Opdagelsespnlitiet 1920; Forstander for Statens Politiskole og Leder af Po­lititeknisk Laboratorium 1924-26; Kon­sulent i Sikringssager hos de danske Hovedbanker, Sparekasser m. fl.

NæsWormand i Bestyrelsen for A/S Diskonto^elskabet af 1935.

Har skrevet en Række polititekniske Afhandlinger og Artikler i danske og udenlandske Faeskrifter samt ..Danske Kriminalsager 1838-1938" og „Berømte

Tarp

Kriminalsager,   (England,  Skotland og Irland)   1837-1937".

Udenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; F.O.I.P.; 1M.&L.5.; N.O.N.4.; Pr.r.K.2.&3.: S.V.3'.; Ø.r.K.O.

Adresse: Bregnegaardsv. l, Charlot-tenlund.

TAKSØE-JENSEN 'Otto Byretsdommer; f. 5. Nov. 1907 i Odense-. Søn at' Køb­mand Hans Jensen (død 1930T og Hu­stru Karen f. Larsen (død 1941); gift (3. Juni 1933) m. Ellen T-J„ f. 16. Febr. 1907 i Odense, Datter af Købmand P E Petersen (død 1937) og Hustru Elna i. Asmussen (død 1932).

Student (Odense Katedralskole) 1926; eand. jur. 1933; Dommerfuldmægtig ved Odense Herred s.A., i Faaborg 1935; kst. Statsadvokatfuldma'gtig i Aalborg 1937, udnævnt 1939-, Auditør i Hæren s. A.; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1945, ud­nævnt 1948.

Medlem af Danmarks Frihedsraads Lokalkomité for Fredericia 1944-45.

Adresse: Attemosev. 54, Holt«.

TAMBOE Hans Adam Stabsintendant, KM>M.r HT11.. f. 11. Okt. 1891 i Kbhvn. • gift (6. Maj 1938) m. Gerda T., f. 26. Dec. 1903 i Kbhvn.. Datter af Overlærer N O Westberg (død 1935) og Hustru Julie f. Poulsen.

Paa Hærens Elevskole 1906-09; Re-serveintendant 1913; Intendant 1916-, tjenstgørende i Krigsministeriet 1919-20 og 1922: Kursus i overordflei Forplej­ningstjeneste 1923-24; Overintendant 1924; tjenstgørende i Krigsministeriet 1924-26 og ved Generalkommandoen 1926-27; Dtvisionsiintendant ved 2. Jydske Division 1927-29; Kontorchef i Krigsmi­nisteriet 1929-37; Stabsintendanl 1933; Stabschef ved Forplej ningskorpsel og tillage tal Tjeneste i Krigsministeriet 1937-, ligestillet med Oberst 1938; Lærer ved Hærens Officersskole 1940; Afde­lingschef i Krigsministeriet 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Elevskolens Minde fra 1935, Formand 1937-43; Formand for Intendantforenin-gen 1945.

Adresse: Rigensg. 11, Kbhvn. K.

TAMM Henrik Byretsdommer; f. 29. April 1909 i Kbhvn.; Søn af Byfoged H J F Tamm (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Mary Cecilie f. Friis; gift (12. Febr. 1944) m. Lizzie T., f. 26. Marts i Randers, Datter af Dommer Hans Chr. Knutzen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Gertrud f. Boldsen.

Student (Metropolitanskolen) 1927; cand. jur. 1932; tung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1932; Fuldmægtig ved Færø Amt 1932; atter ansat i Justits­ministeriet 1935, Sekretær 1936, Fuld­mægtig 1939, Ekspeditionssekretær 1942;

Dommer i Kbhvns Byret 1945; tillige Sekretær hos Rigspolitichefen 1939-41 og Medhjælper hos Statsadvokaten for Kbhvn. 1941-44; kst. Dommer i Vestre Landsret 1941 og i Kbhvns Amts nordre Birk 1944-45; kst. Politimester i Sæby 1942.

1'ormand   tor  Husdyrvoldgiftsretten   i Kblivn.  1948.

Adresse: Ny Vesterg. 18, Kbhvn. V.

TANGDAL Peder Kontorchef, K. ; f. 24. Dec. 1894 i Lyngaa ved Hadsten; Søn af Gaardejer Niels Tangdal og Hustru Maren f. Petersen- gift 2. Gang (1. Nov. 1951) m. Agnes T., f. 26. Maj 1900 i Layrbjærg, død 1936, Datter af Læge A Wibe Nielsen og Hustru Anna f. Jen­sen; 3. Gang (13. Jan 1946) m. EdleT., f. 18. Maj 1896 i Kbhvn., Datter af Professor, Dr. phil. Dines Andersen (død 1940, se Kraks Blaa Bog 19J9) og Hustru Dagmar f. Sørensen Bergh (død 1936).

Student (Randers) 1914; cand. jur. 1920; Sekretær i Skattedepartementet s. A., Fuldmægtig 1936; tillige Fuldmæg­tig ved Sjællands Stiftamt 1928-35 og Medhjælper i Over-Skyldraadet 1935-38; Kontorchef i Statens Ligningsdirektorat 1938.

Adresse: Trianglen  5, Kbhvn. Ø.

TANNENBERG   Jacob Direktør,   K.;  f 29. Dec. 1883 i Kbhvn.

4.   Kl.   Hovedeks.    (Andreaskollegiet) 1902;   ansat   i   AkK   "Nordisk   Gjenfor-sikrings Selskab 1902-15 og i Det kbhvn-ske Reassurance-Compagni 1915-19 : atter ansat  i  Akts.  Nordisk  Gjenforsikrings Selskab 1920; adm. Dir. smstds. (rå 1921. Næstformand  i  Bestyrelsen   og   For­mand  i  Forretningsudvalget   for  Ak! s. Forsikringsselskabet Nordisk Union 1923 -30;  Medlem af  Bestyrelsen og Forret­ningsudvalget   for   Forsikrings-Aktiesel­skabet Danske Lloyd 1929;  Medlem af Bestyrelsen  for  Foreningen  af   danske Søassurandører 1932, for Internationaler Transport-Versicherungs-Verband's   Gen­forsikrings   Komité   1932-39,   for   Akts. Nordisk   Brandforsikring   1934,     tillige Medlem af sammes Kontrolkomité 1946, for Dansk Pool for Krigsforsikrmg 1935, for  Akts.  Nordisk  Gjenforsikrings Sel­skab 1940, for Forsikrings Akts. Skjold 1942   og    for    Forsikrings   Akts.   Auto-Lloyd 1943.

Adresse :  „Stettemark" , Morlenesv. 33, Holte.

TARP   Lauritz C Stabslæge, R., D. r. K. M. ; f. 22. Nov. 1892 i Nakskov ; Søn af Købmand Julius Tarp (død 1933) og Hustru Marie f. Møller (død 1948); gift (2. Dec. 1922) m. Inger T., f. 19. Dec. 1894, Datter af Oberst A C L Brandt (død 1939) og Hustru Johanne f. Hoffmeyer.

Tarp___________________

Studeni (Herlufsholm) 1911; med. Eks. 1918; Hospitalsuddannelse 1918-30; Reservelæge i Hæren 1918-19; Studie­rejse til Paris 1927; Specialistanerk. (Kirurgi) 1928; prakt. i Viborg fra 1930; Overlæge i Hæren s. A.; Chef for Gar-nisonssygehuset i Viborg 1930-45; Stabs-læge 1943; Divisionslæge ved Jydske Division 1945.

Medlem af Studenterforeningens Se­niorat 1912-13; Næstformand for Dansk Røde Kors' Viborg Afd. 1940; Medlem af Viborg Katedralskoles Skolenævn 1941-47. af Frihedsfondens Lokalkomité for Viborg 1946, af Bestyrelsen for Dansk Røde Kors' Vuggestue videbechs Minde 1948 og af Bestyrelsen for Vi­borg Kunstforening 1949.

Adresse:  Viborg.

TARP  Sv. Erik Komponist; f. 6. Aug. 1908 i Thisted; Søn af Driftsbestyrer, cand. polyt. P H Tarp (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Val borg f. Petersen; gift (27. Juli 1934) m. Johanna (Jopie) T., f. 26. Sept. 1910 i Viborg, Datter af Overlæge Knud Rosenstand (se denne).

Student (Kolding) 1927; Det kgl. danske Musikkonservatoriums store Eksamen 1931; Studierejser i Tyskland, Østrig og Holland 1933 og 1937; Lærer ved Det kgl. Teaters Operaskole 1936-40, ved Det kgl. danske Musikkonser­vatorium 1936-42 og ved Statens Lærer­højskole 1941-45; Undervisningsassistent ved Kbhvns Universitets musikviden­skabelige Laboratorium 1939-47; Musik konsulent i Koda fra 1938; Administra­tor for Edition Dania fra 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Komponist-Forening fra 1936, for den nes Jubilæumsfond 1938-48, for Samfun­det til Udgivelse af dansk Musik fra 1941, for Wilhelm Hansens Musikforlags Legat fra 1942 og for Dansk Filmfor-bund fra 1947; Medlem af„Kultureks-portudvalget" s Musikudvalg: Formand for Musikkonservatoriets Lærerforening 1940-42.

Har komponeret Orkesterværker (Syin fonier, Suiter, Ouverturer m. m.), dra­matiske Arbejder, bl. a. Musikken tal Balletten Den detroaiserede Dyretæmmer (Det kgl. Teater, 1944), Korværker, Kammermusik, Klavermusik og Sange samt Films- og Skuespilmusik; har skrevet Kronikker og Artikler bl. a. om musikalske Emner samt holdt Fore­drag om moderne Musik bl. a. i Statfc-radiofonien.

Adresse • Holmev. 48, Holte. TARP Villiam Bankdirektør; f. 5. Maj 1887 i Vamdrup; Søn af Toldassistent Chr. Tarp og Hustru Marie f. Jørgen­sen; gift (5. Juni 1913) m. Frida T., f. 27. Marts 1889 i Kolding, Datter af

Landbrugsmaskinfabrikant Ole Sørensen og Hustru Emma f. Ferslev.

Elev i Kolding Laane- og Diskonto­kasse 1904; Assistent i Landmandsban­kens Kolding-Afd. 1907, Bestyrer samme­steds 1920; Direktør j Kolding Laane-og Diskontokasse 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Kolding Handelsstandsforening og for Akts. Brødr. Volkerts Fabriker.

Adresse: Kolding.

TAUMOSE  Alfred Afdelingsingenier; f. 9. Dec 1890 i Erritsø ved Fredericia; Søn af Gartner J J Jensen (død 1925) og Hustru Mette Kirstine f. Møller (død 1925); gift (6. Maj 1939) m. Augusta Elise T., Datter af Købmand Georg As-mnssen og Hustru Julie f. Hansen.

Cand. polyt. (Bygningsing.) 1912; ansat hos Arkitekt J Jespersen, Frede­ricia s. A.: Ingeniør under Kbhvns Bygningskommission 1913; Afdelings-ingreniør under Stadsbygmesterens Di­rektorat fra 1933; Translatør i Fransk 1926; har som raadgivende Ingeniør projekteret Bygningskonstruktioner og Spildevandsanlæg.

Medlem af Bestyrelsen for Svejsecen­tralen fra 1940 og af forskellige Norm-og Standardiseringsudvalg for Udarbej­delse af Normer og Standards for Byg­ningskonstruktioner.

Adresse: Heventlowsc 26, Kbhvn. V.

TEGNER Rudolph Billedhugger; f. 12. Juli 1873 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Bankdirektør Henry Tegner (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Signe f. Puggaard (død 1899); gift (14. Okt. 1911) m. Elna T., Datter af Vicekonsul C A Jørgensen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og husum Lisa f. Berg.

Præliminæreksamen 1890; Elev af Kunstakademiet 1890; Afgang (som Modelerer) 1893; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1892 og paa Salo­nen i Paris 1894; opholdt, sig i Paris 1893-97; Anckerske Legat 1897; Medstif­ter af De frie Billedhuggere 1905; Med­lem af Akademiraadet; har gentagende udstillet i Paris; Guldmedalje i Paris 1931 og Hors Concours 1931; har samlet alle sine Originalarbejder i Museet i Kildekrog, der sammen med Statuepar­ken i 1940 er overgaaet til et Legat, der kontrolleres af Staten.

Hovedværker: En Faun (1892); Eli Episode af Syndfloden (1893, Musec-l i Maribo); Eva og Abel «»04); Vor Tirt •Fremtid (1895); Den store Mand (1896;; Modera Gravmæle (1899, Hel­singørs Kirkegaard, Glyptoteket, Kunst­museet samt i Triest); Frigjort (1901); Gravmæle over Fru Schmiegelow (1906, Assistens Kg.): Relieffet Foraar (1907, Christian d. 9. Gade): Finsenmonu-

1331___________________

mentet (1909); Danserindebrønden (Hel­singør) ; Gravmæle over Fru E. T. (1912, Frederiksberg Kirkegaard); Statue af min Hustru (1912, opstillet i Bronce i Glyptotekets Have); Modellen til Livets Port (1915); Ledabrønden (1917, Ved­bæk) ; Rivalerne (1918); Herakles og Hydraen (1919, rejet paa Havnepladsen i Helsingør 1932): Eros forlader Psvche

(1920); Eros o« Psyche flyver til Olym­pen (1921); Den lynudelyngende Zeus

(1921); Kærlighedens Byrde (1922); Grav-mæle over Prof. Asger Hamerik  (1923, Vestre Kirkegaard); Pan (1925); Herak­les danser med Omfale  (1927); Apollon (1930-33):     Po«eirtons     Datter     (1933); Eros rider paa Løven; Fra Dvbet(1935); SI.   Peder   (1936);   Sliakcspe'are   (1933). —   Rejst   i   Bronce   paa   Højden   ved Kildekrog:   Ødipus og Antigene (1903); Jordbundet    1910;     ogsaa    i    Marmor paa   Glyptoteket;     De   tørstige    Børn (1914    ogsaa   paa    Welanderhjemmet); I Mulmets Skød  (1915);    Reden  (1916): Kærlighedens Mysterium   (1918);   Kvin­defiguren til  Rivalerne   (1918) •  Herak­les og Vildsvinet  (1919); Sejren  (1921); Afrodite (1924); Hamlet oe Ofelia (Sta­tuer  i  Bronce,   rejste  i Helsingør  1938 og 1940): Den  vingede Træhest  (1940); Rytteren  (1943-45).

Adresse:  22, Avenue Maréchal Joffre, Meudon-Val-Fleury.  (Seine et Oise), Frankrig.

TEISEN  Gustav Direktør, R.DM.; f. 2 Febr. 1892 i Kbhvn.; Søn af Direktør Julius Teisen (død 1925. se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Thyra f. Hansen; gift (30. Sept. 1927) m. Gerda T., f. 27. April 1897 i Kbhvn., Datter af Di­rektør K A Hammerich (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Lou­ise f. Bentzen.

Student     (Metropolitanskolen)     1909; cand.  jur.  1915;  Amtsfuldmægtig  1915-, t,        17;  Sagførerfuldmægtig  1917-19;   Sekre-i «         tær  i Ministeriet for  offentlige  Arbej-( der 1918, Fuldmægtig 1934, Ekspeditions-; '          sekretær 1938; Vicedirektør for Staten* ; S         Luftfartsvæsen  1946,  Direktør for  sam­me 1947.

Sekretær for og senere Medlem af Te­lefontilsynet 1919-43 og Luftfartsraadet 1928-40; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. fra 1943.

Adresse : Christiansholmsv. 21, Klam-penborg.

TEISEN Niels Peter fh. Overpostinspek-

tør, R.DM.;  f. 14.  Marts 1872 i  Nørre-

sundby; Søn af Købmand Hans Teist-n

'••• (død 1900)  og Hustru Marie f. Bendt-

: zen;   gift   (24.   Juli   1904)   m.   Antonie

T., f. i Odder   (død 1944).

Ansat i Postvæsenet 1888; Student 1895; Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement 1898; Fuldmægtig

1908; Ekspeditionssekretær 1911; cand. jur. 1904; Vdcepostinspektør i Aalborg 1916; Postinspektør 1919; Overpostin-spektør i 4. Distr. (Nordjylland) 1927-35, i 1. Distr. (Sjælland m. v.) 1935-42; Overretssagførerbestalling 1919.

Medlem af Bestyrelsen tor Akts. C Stiirup & Co.'s F/ftf. i Helsingør. Adresse : S-Straudv. 25. Helsingør.

TEISEN Theodor Civilingeniør, Ohr. X. Fr. M.; f. 15. Aug. 1884 i Holstebro; Søn af fh. Bryggeriejer H M C Teisen og Hustru Vilhelmina Maria f. Wey-bøll; gift 1. Gang (1911) m. Dido Char­lotte T., f. 25. April 1889 i Kbhvn., Datter af afd. Restaurator W Sandberg og Hustru Cecilie f. Brown; 2. Gang (1933) med Charlotte T., f. 16. Marts 1891 i Bromsgrove, Datter af afd. Pro­prietær R Smart af Fox \Valks, Grafton Manor og Hustru Charlotte f. Hodgetts. Cand. polyt. Kbhvn. 1910; Ingenier ved Siemens & Halske, Berlin og an­dre tyske Virksomheder 1911-14-, i Sve­rige og Rusland 1915-16; Direktør ok Ingeniør med Prokura for A Herman-sen's Ovnforretning, Birmingham 1916-23, stiftede eget Firma Th. Teisen, C. E., Furnace Engineer, Birmingham for B.veninK af industrielle Ovne efter egne Patenter 1923; oprettet Filial i Bruxelles-. Fours Teisen, 193S og i In dien 1945.

Medlem af det Danske Raad i Lon­don for Midland-Kredsen 1940-45; tune. dansk Vicekonsul fra 1945, udnævnt 1947; Præsident for Birmingham Consulat As­sociation 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Sodety for Glass Teclmology i to Aar samt Medlem af samme Selskabs Furnace Committee; Medlem af Britisu Stan­dards Institution's Furnace Committee 1937-39.

Forskellige Opfindelser, Patenter og tekniske Arbejder paa Ovnomraadet, spec. Glasværksovne.

Adresse : Lochnagar, Meadow Hill Rd., Kings Norton, Birmingham, England.

TEISEN Vilhelm Civildommer, R.; f. 4. Marts 1688 i Lemvig. Søn af Keb-mand Gotfred Teisen (død 1921) og Hustru Emma f. Grandjean (død 1921); gift (18. Sept. 1919) m. Inger Elisabeth T., f. 9. Aug. 1893 i Aarhus. Datter af Købmand, Direktør N C Gnldmann (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Elisabeth 1. Oeterwald (død 1942).

Student (Lyceum) 1906; cand. jur. 1912; Byfogedfuldimægtig i Randers 1912'; Dommerfuldmægtig sammesteds 1919; Kriminaldommer i Aarhus 1934; Civildommer i Aalborg 1943. Adresse: Vesterbro 97, Aalborg.

JTels______________

TEIST  Frederik Højesteretssagfører; f 2. Okt. 1899 paa Bornholm; Søn af Toldinspektør, cand. jur. Fr. Teist (død 1936, 86 Kraks Blaa Bog 1935) og Hu­stru Harriet f. Lerche; gift (22. Marts 1935) m. Lone T., f. 11. April 1908, Dat­ter af Maleren Johan Rohde (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Åsa f. Zøylner.

Student (Randers) 1917; cand. jur 1923; Landsretssagfører i Vordingborg 1927; Højesteretssagfører i Kbhvn. 1932; offentlige Sager 1942; Medhjælper for Statsadvokaterne i Østre Landsretskreds 1937-46.

Juridisk Konsulent for den nederland­ske Legation; Formand i Bestyrelsen for den Folsach-Krieger-Gyldenkroneske Le-gatetiftelse og for E B Weiss Familie­legat; Administrator af deWedell-Neer-gaard&ke Legater; Medlem af Born-holmskomitéen og af Bestyrelsen for det af Staten oprettede Akts. vedr. de svenske Træhuse paa Bornholm; For­mand i eller Medlem af Bestyrelsen for forskellige erhvervsdrivende Selskaber. Har redigeret : Landbrugets Haaiici-bog i Lov oj Ret I-IJ (1945-48).

Adresse: Strandøregaard pr. Kokke-dal.

TEJSEN Aage Valdemar Strøm Direk­tør; f. 22. April 1903 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Johannes Strøm Tejsen (se denne); gift 1. Gang (1929, .digteska­bet opløst) m. Rigmor 8. T., Datter af Grosserer Raphael Jacobsen og Hustru f. Salomonsen; 2. Gang (18. Juni 1948) »n. Grete S. T., f. 10. Åug. 1913, Datter af Grosserer Georg A Christensen ob Hustru f. llelsins-.

Student (Metropnlitanskolen) 1922; cand. polit. 1927; Studieophold i Stock­holm 1927; ansat i Akts. General Mo­tors International, Kbhvn. 1928-31; stu­derede Driftsøkonomi og Salgsorganisa­tion i U. S. A. (Fellow of American-Scanddnavian Foundation) 1931-32; an­sat i Valutacentralen 1933-35; selvstæn­dig Virksomhed som Konsulent i Va-lutasager og Sekretær i forskellige Brancheforeninger 1936-46; nationaløko­nomisk Redaktør ved Dagbladet Bør­sen 1936-43; adm. Direktør for Akts. J H Sdhul-tz 1946-48; Direktør for Tutein & Koen 1948.

Suppleant til Bestyrelsen for Friheds-fonden 1946; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1947^18, af Repræsentantskabet for Kbhvns Bog-trykkerforening 1947-48 og for Dansk Re­klameforening 1947: Næstformand for Metropolitaner-Samfundet 1948; Medlem af Bestyrelsen for Grossist-Sammenslut­ningen af 1930 fra 1949.

Har skrevet: Reklamens samlunds-økonomiske Virkninger (1932); Artikler

_______________________1332

om  driftsøkonomiske Emner til faglige Tidsskrifter.

Adresse : Havneg. 15, Kbhvn. K.

TEJSEN Johannes Strøm Arkitekt, R.; f. 10. April 1878 i Nørre Næraa; Søn af Lærer V Th. Tejsen (død 1923) og Hu­stru Erika f. Nielsen; gift (28. April 1902) m. Sitrne T., f. 20. i)ec. 1877 l Tommerup, død 1947, Datter af Murer­mester P Jensen (død 1909) og Hu­stru Johanne f. Larsen (død 1881).

Bygningskonstruktør 1896; Afgang fra Kunstakademiet 1905; Konduktør hos Stadsarkitekten Professor L Fenger 1901-06, hos Professor Martin Nyrop 1908-12; Konsulent for Undervisningsministeriet 1909-30; Akademiets Guldmedalje med Bejsestipendium 1914; Medlem af Kunstnersamfundets Arkitektsektion fra 1922 og af Akademisk Architektf orenings Tillidsraad fra 1927; Kbhvns Kommu­nes Præmie for god Bebyggelse 1909; Gentofte Kommunes Diplom 1912, 1913 og 1918; Guldmedalje i Gent 1921.

Formand for Kbbvius Huslejerfor-ening 1917-36; Medlem af Hovedbesty­relsen for De samvirkende danske Lej­erforeninger 1918-36-, Medlem af Be­styrelsen for Dansk Skatteborgerfor­ening 1921-29; Formand for Naturfred-ningsforeningen for Vedbæk og Omegn fra 1924: Medlem af Overnævnet for Huslejesager 1925-31: Medlem af Hol­mens Sogns Menighedsraaad og af Be­styrelsen for Holmens Kirke fra 1926; Kirkeværge 1932-37: Medlem af Hol­mens Provstiiidvalg; Medlem af Inden­rigsministeriets Boligkommission af 1934; Bygningskonsulent og Vurderings­mand for Folkebanken 1942.

Har bl. a. opført: Fyens Stifts Hus-fhandsskole; Bibe Statsseminarium; Elevhjem ved Tønder Statsseminarium; Holbæk Garnisonssygehup; Skjelskør Kommuneskole, Sygehus og Alderdoms­hjem; Clara Raphaels Hus; Beboelses-karreer for Kblrvns Kommune og Arbej­dernes Andels Boligforening; Foreninirs-bygning for Konservativ Vælgerfor­ening, Kbhvn.; Villaer, Landsbyskoler m. m.

Adresse : Strandøre 7. Kbhvn O

TELMANYI Emil Violinist; f. 22. Juni 1892 i Arad. Ungarn-, Søn af Gymnasie­lærer Emil Telmånyi (død 1900) og Hu­stru Elvira Kover de Béthåt (død 1914); gift 1. Gang (7. Febr. 1918, Ægteska­bet opløst 1936J m. Kunstmalerinden Anne Marie T., f. 4. Marts 1893 i Kbhvn., Datter af Komponisten Carl Nielsen (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Billedhnggerinden Anne Marie Carl Nielsen (død 1945, se Krak« Blaa Bog 1943); 2. Gang (1. Marts 1936) m. Annette T., f. 17. Jan. 1904 i Kbhvn., Datter af Vekselerer. Grosse-

Terk

rer, Ornithologen E Th. Lehn Schiøler (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) os? Hustru Ellen Dorothea f. Plum (død 1921).

Uddannelse paa Det kgl. Musik Aka­demi i Budapest; første offentlige Op­træden i Arad 13 Aar gammel; debu­terede i Berlin 1911 og i Kbhvn. 1912; derefter Koncertrejser i mange forskel­lige Lande i Europa og senere i U.S.A. og Kanada; debuterede som Koncert-dirigent i Kbhvn. 1919 og eom Opera-dirigent i Budapest 1927; startede et Kammerorkester i Kbhvn. 1929; Kon­certrejser med dette i Provinsen og til Hamborg og Berlin 1930; Lærer ved Det jydske Musikkonservatorium i Aar­hus 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Det Jyd­ske Musikkonservatorium, Koncertgiver-Ringen, Solistforeningen af 1921 og Sel­skabet for Bytmik og Afspænding.

Arbejder: Bearbejdelser for Violin og Klaver af Værker af Brahms, Chopm, Mendelssohn, Scarlotti og Schumann-, Handels 6 Sonater for Violin og becifret Bas udgivet med ny Klaverledsagclse: har indspillet Grammofonplader metl Sonater af Carl Nielsen og Brahms, Kreutzer-Sonaten af Beethoven, Sonate­sats af Brahms, Violinkoncerter af Carl Nielsen og Mendelssohn, Concerto grosso af Vivaldi, Sonate af Handel ost andre Violinstykker samt Værker med Kam-inerorkeMer.

Adresse: Dyrehavev. 43, Klampenborg.

TENGQVIST Frederik Direktør, R.DM.. r. 15. Febr. 1895 i Kbhvn.; Søn al Skræddermester O N Tengqvist (dø<l 1927) og Hustru Maria f. Fredriksson (død 1949); gift (7. Sept. 1918) m. cand. phil. Ellen T., f. 16. Nov. 1891 l>aa Frdbg., Datter af Viceskoleinspektør Johs. Svendsen (død 1930) og Hustru Micacle f. Vilstrup-Nielsen (død 1945). Student (-privat dimit.) 1915; cand. jur. 1923; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1911, Assistent 1917; ansat i Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1918-19; atter Assistent i Statsanstal-ten for Livsforsikring 1920, Sekretær 1923, Fuldmægtig 1928, Ekspeditions­sekretær 1931, Underdirektør 1937, adm. Direktør 1944.

Statsanstaltens Kontrolør ved Akte. Arbejdernes Livsforsikring 1929-37; Læ­rer i Livsforsikringsret ved Handels­højskolen i Kbhvn. 1939-48; Næstfor­mand i Bestyrelsen for Forsikringsfor-eningens forsikringsjuridiske Gruppe 1940-44; Medlem af Bestyrelsen for For-sikringsforeninguns Bibliotek fra 1942. Formand fra 1948. Adresse: Serridslevv. 8, Kbbvn. Ø.

TERKELSEN   Emil Generaldirektør l'jr De danske Statsbaner, K'.DM.p.p.; f. 25. April 1885 i Esbjerg; Søn af Sta­tionsforstander P Terkelsen (død 1895) og Hustru f. Friis (død 1928); gift (18. Aug. 1910) m, Sigrid T., -f. 1. Sept. 1884, Datter af Skibsfører ved Statebanerne C Dalgas (død 1916) og Hustru f. Mel-bye (død 1940).

Elev ved Statsbanerne 1901; Assistent 1910; Tral'ikkoutrolør 1922: Fuldmægtig 1926; Kontorchef i 2. Pcrsonalkontor 1931; Afdelingschef for Persona!- og Regnskabsafdelingen 1933, for TraJik- og Personaleafdelingen 1937: kst. General­direktør 1945. udnævnt 1948.

Medlem af og Sekretær i Statsbaner­nes Ordrekommission 1918, Voldgiftsrets-Udvalget 1925, Stykgodsudvalget af 1930 og forskellige andre administrative Ud­valg;   Lærer   ved   Jernbaneskolen   1921-31;    Formand   for   Statsbanepersonalets Sygekasse 1934-48; Medlem  af  Bestyrel­sen for Det sydfyenske Jernbaneselskab 1942-49,   af   Lønninirsraadet   1945  og   af Beskæftigelsesraadet 1946-48. Udenl.   Ordener:   N.St.O.21.;  S.N.2*. Adresse : Sølvg.  40, Kbhvn.  K. Sommerbolig: Esp, Rungsted Kyst.

TERKELSEN   Terkel M Chefredaktør, R., Chr.X Fr.M.p.p.; f. 8. Nov. 1904 i Tjæreborg ved Esbjerg; Søn af f h. Gaardejer J M Terkelsen og Hustru Dorthea f. Pedersen (død 1944); gift m. Ella T., f. 3. Sept. 1909 i Helsingør, Datter af Togfører C G Schmidt (død 1934) og Hustru Louise f. Schou (dåd l 1936).

!       Student (Esbjerg) 1923; Medarbejder ved Vestkysten, Esbjerg 1923; ved Jyl­landsposten, Aarhus 1927, Bladets Kbhvns-Korrespondent 1931; Redaktionssekretær ved Nationaltidende 1933, ved Berlingske Tidende 1934; sidstnævnte Blads Korre­spondent i London 1937—April 1940; Radioikommentator og Leder af den danske Afd. i PoMtical Intelligence De­partment of the Foreign Office Jan. 1941-ilaj 1945; udsendt aT nævnte L)e-partment til U. S. A. 1943 og Sverige 1944; atter Berlingske Tidendes Korre­spondent i London 1945, udsendt til Østen 1945-46. udenrigspolitisk Redak­tør 1946; ansvarhavende Chefredaktør af Berlingske Tidende og Berlingske Aften­avis s. A.; Medlem af Bestyrelsen for II S Berlingske Tidende.

Medlem af Det danske Raad i London 1940-42 og 1942-45.

Har skrevet:  Denmark-Fight  follows Surrender (1941); Frontline in Denniark (1943)- Befrielsens Problemer (1944). UdJ-nJ. Orden-: S»-b.M.C.F. Adresse:   Ehlersv.   6,   Hellerup.

Tern

TERNDRUP   Thomas hgl. Kommissa-rius, R.DM.; S. 15. Nov. 1894 i ØJgod; Søn af Proprietær Carl Terndrup og Hustru Jessine !. Jessen; gift (1942) m. Else T., f. 23. Okt. i Svendborg, Datter af Arkitekt Magdahl Nielsen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Anna Birgitte f. Jørgensen (død 1934) Student 1913; cand. jur. 1920; Sekre­tær i Statsbanernes Generalsekretariat s. A.; Sekretær i Ministeriet for offent­lige Arbejder 1925; Fuldmægtig 1938; fung. Kommissardus ved Anlæg af Jern­baner s. A.; kgl. Kommissarius 1941.

Sekretær for Radioraadet 1928-38, for Ringkøbing Fjord Kommissionen af 1926 og for Nissum Pjord Kommissio­nen af 1929.

Adresse : Anemonev. 56, Gentofte.

TERP-LASSEN Niels Jernbanedirektør, Regionsleder, K., D.r.K.H., M.T.Kha.p. p. : f. 6. Juni 1890 paa Elmegaard i Viuf Sogn; Søn af Gaardejer P. Lassen (død 1924) og Hustru Anna f. Terp; sift (7. Juli 1918 m. Gudrun T-L., f. 2. Aug. 1898 i Esbjerg, Datter af Grosserer, Kon­sul Chr. Olsen (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Dagmar f. Brinck (død 1931).

Cand. polyt. 1914; Ingeniør i Fir­maet Carl B Hofifmann, Esbjerg 1916-17 og i Akts. Nordisk Brandforsikring 1918-19; Direktør for Akts. Kjellerup Vægt- og Maskinfabrik 1919-20; Drifts­bestyrer for Rødkjærsbro-Kjellerup Jernbane 1920-24, for Varde-Nørre Ne-bel-Tarm Jernbaner 1924-29 og for Ods-herred«, Høng-Tølløse os Hørve-Vær-slev Jernbaner 1929-47; Direkiør for Lol­landske Baner fra 1946; teknisk Konsu­lent for Varde-Nørre Nebel-Tarm Jern­baner 1929-J7; Sekondløjtnant 1915; Løjt­nant af Reserven 1921; Kaptajn af Reserven 1936; Kompagnichef i Mod­standsbevægelsen 1944, Distriktschef 1945; Regionsleder i Hjemmeværnet, Re-gion VIII (Sydsjælland og Lolland-Fal­ster) og ligestillet med Oberstløjtnant 1949.

Medlem af Varde Byraad fra 1929 Medlem af Bestyrelsen for De samvir­kende Turistforeninger Øst for Stort Bælt 1933-38; Næstformand for Drifts­bestyrer Samraadet ved danske Privat­baner 1940. Pormand 1942-47; Medlem af Bestyrelsen for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse fra 1942; Med­lem af [Fællesrepræsentationen for Dan­ske Privatbaner fra 1947; Formand for Dansk Rode Kors' Afd. for Holbæk Amt 1934-47 og for Sammenslutningen af Røde Kors Afdelingerne paa Sjælland og Bornliolm 1940-47; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1941, 2. Vicepræsident 1946-48; Formand for Red Barnets Lokal-Komité i Holbæk

1334

1945-46; Medlem af Repræsentantskabet for Den danske Landmandsbank i Ma­ribo fra 1948.

Udenl. Ordener: Fi.B.H.; Fi.H R 3' • Fi.M.M.3.; N.r.K.H.;Po.P.R.5.;Sv.r.K.l'

Adresse; Maribo.

TERSUNG   Kaj V Direktør, Grosserer R-.; f. 29. Dec. 1889 i Aarhu«; Søn af Brøndfuldm;egtig Hilmar Tersling (død 1903) og Hustru Anine f. Me!dahl (død 1929); gift (11. Nov. 1911) m. Gerda T., f. 26. Dec.. Datter af Grosserer Joachim Pralil (d»d 1936) og Hustru Ida f. Lorenz (død 1924).

Student 1907; Grossererborgerskab 1916; Direktør i Akts. Det Forenede Olie Kompagni fra 1920.

Adjutant ved Akademisk Skyttekorps 1914-18; Medlem af Bestyrelserne for Akts. Øresunds Kystfart i Likvidation, Akts. Petersen & Wraae. Akts. Tank­skibsrederiet, Akts. Brasiliansk Kaffe Kompagni, Akts. Septem, Akts. Dunlop Rubber Co., Akts. Nordisk Fiat, Akts. Dansk Kapitalanlæg og Akts. Interna­tional Farvefabrik samt Børnehjemmet Danmark og Pagskolen for Kvinder i Sønderborg.

Adresse: V-Voldg. 109, Kbhvn. V.

TESDORPF Agnete Kammerherreinde; f. 3. Juni 1870 i Kbhvn.; Datter af Kammerherre, Generalmajor Adelbert Brun (død 1898) og Hustru Ella f. Bluhme (død 1905); gift (19. Juni 1896) m. Hofjægermester, Kammerherre Adolf Tesdorpf (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928), Søn af Geheimekonferensraad, Godsejer Edvard Tesdorpf (død 1889) og Hustru Mary f. Busch (død 1875).

Ejer af Gjorslev og Søholm Godser, af Gjedsengaard, Frisenfelt og Ludvigs-gave 1929-40 samt af Ny Kirstineberg og Pandebjærg 1929-48.

Adresse : Pandebjærg pr. Nykøbing F.

TESDORPF Axel Godsejer; f. 10. Marts 1912 paa Pandebjærg, Falster; Søn af Hofjægermester, Kammerherre Adolf Tesdorpf (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Agnete Tesdnrpf (se denne); gift (25. April 1942) m. Jessie Emely T., f. 24. April 1921 paa Mulle-rup, Fyn, Datter af Hofjægermester, Godsejer Einar Hansen (se denne).

Student (Herlufsholm) 1930; Land­brugskandidat 1936; overtog Gjedser-gaard 1957, Friisenfeldt og Ludvigsgave 1940 og Pandebjærg og Ny Kirstin*berg 1948.

Medlem af Repræsentantskabet for AndelBsukkerfabriken i Nykøbing F. fra 1937 og for Lolland-Falsters Stifts­tidende; Sogneraadsmedlem fra 1943; Formand for Maribo Amts Tolvmands­forening; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Nykøbings offentlige Slagtehal

_1335________________________

fra   1948   og   asf   Repræsentantskabet   i Landmandsbanken  i   Nykøbing   F.   fra 1948. Adresse:  Gjedsergaard pr. Fiskebæk.

TESDORPF     Edward Hofjægermester, Godsejer; f. 11. April 1905 paa Pande­bjærg paa Falster; Søn af Hofjæger­mester, Kammerherre Adolf Tesdorpt (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Agnete Tesdorpf (se denne); gift (1. Juli 1931) m. Elsebet T., f. 20. Sept. 1909 i Kbhvn., Datter af Direk­tør, Dr. med. Thorvald Madsen (se denne).

Student (Nykøbing F.) 1922; cand. phil. 1923; Landbrugskandidat 1929; For­pagter af Gjorslev 1930-40 og af Søholm 1932-40; Ejer af Gjorslev og Søholm Godser fra 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Skovbruget? Arbejdsgiverforening fra 1930 (Formand fra 1944), for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget paa Sjælland 1945-47, for Akts. Trifolium Frø fra 1933 og for Præstø Amts Landboforening fra 1938 (Formand fra 1947); Medlem af Det kgl danske Landhusholdningsselskabs Besty-relsesraad fra 1935 og af Selskabet Højeruplunds Bestyrelse fra 1941; Med­lem af Holtug Sogneraad fra 1943; mid­lertidigt Medlem af Folketinget i 1946; Medlem af Folketinget fra 1947; Medlem af Hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti 194648.

Adresse -. Gjorslev pr. Store Heddinge.

TETENS   Hans Direktør, R.DM.; f. 12 Febr. 1895 i Ulfborg; Søn af Apoteker H P V Petersen (død 1917) og Hustru Anna Constance f. Tetens (død 1907): gift (9. Sept. 1921) m. Lene T., f. 9 Sept. 1901 i Fredericia, Datter af Dom mer Chr. Becher (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Margrete " Kampmann (død 1945).

Student (Stenhus Kostskole) 1913; cand. jur. 1920; fg. Sekretær i Inden­rigsministeriet 1921-, tillige fg. Sekre­tær i Invalideforsikringsretten 1923-37-fg. Sekretær i Socialministeriet 1924 kst. Fuldmægtig i Direktoratet for Fængselsvæsenet 1925, kgl. Udnævnelse 1927: Kontorchef smstds. 1930; Direktør for Fængselsvæsenet 1943.

Medredaktør af Nordisk Tidsskrift fn Strafferet; Medlem af Fængselsnæ"Vnet af Tilsynsraadet vedr. Fængselsvæsenet Arbejdsdrift, af Bestyrelsen for Vrids løselille-Nyborg forenede Fængselsse! skab til 1943, for Dansk Kriminalistfor ening og for Kriminologisk Selskab (For mand 1946-48); Formand for Akts. Elin des Arbejde.

Adresse: Espérance Allé 30, Charlof tenlund.

________________Thai

TETENS   Vilhelm   Maler;  i.   21.   Nov.

1871 i Kbhvn.; Søn af Urtekræmmer il S Tetens (død 1890) og Hustru Jenny t. Hansen (død 1914).

Uddannelse paa Akademiet og paa Kartmanns Skole; udstillet paa Char-lottenborg fra 1892; Udstillings-Medalje 1915; Costumier ved Det kgl. Teater fra 1901; repræsenteret paa Statens Museum for Kunst, Ilirschsprungs Samling, Kolding Museum, Aarhus Museum or Horsens Museum (Portrætter, Arkitek­tur-Billeder m. m.).

Adresse : Lille Rolighed, Fredensborg.

TAARUP Poul Klitdirektør, R.; f. 21. Dec. 1900 i Grove: Sen af Sognepræst O L Thaarup og Hustru Ingeborg Fre­derikke Andrea f. Hoffmeyer; gift (3. Nov. 1932) m. Benedicte S., f. 9. Nov. 1907 i Lem, Datter af Sognepræst Chr. Siegumfildt (død 1933) og Hustru Inge f. Hoff.

Forstkandidat 1923; forskelligt forst­ligt Arbejde til 1927; Assistent ved Bor-drup Klitplantage 1927; Assistent ved Klitinspektoratet 1928; OverkliMoged for Øen Rømø 1930; Klitinspektør 1940; Klitdirektør 1946.

Statens Tilsynsførende med de private Skove i Ribe Amt 1935-40; Formand for Sundhedskommissionen i Ho-Oksby Kom­mune fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn og af Tilsynsraadet for Handelsbanken -i Varde.

Adresse: Vejers pr. Oksbøl.

THAGE Axel Ovesen Filialdirektør i Danmarks Nationalbank; f. 15. Nov. 1889 i Odder; Søn af Driftsbestyrer N P Thage (død 1945) og Hustru Signe f. Ovesen (død 1937); gift (25. Nov. 1918) m. Roma T., f. 1889 i Bogense, Datter af Købmand S Quist (død 19S1) og Hustru Hanne f. Jensen (død 1941).

Præliminæreks.; Student (privat di-mit.) 1908; Filosofikum 1909; uddannet, i Den Danske Landmandsbank og Na­tionalbanken; Bestyrer for Den Dansk-Vestindiske Nationalbanks Christian-sted Filial 1918; Direktør for samme Bank, Skt. Thomas 1923-36; Bogholder i Danmarks Nationalbanks Filial i Kol­ding, Filialdirektør for Filialen i Ny­købing F. fra 1946; dansk Generalkon­sul paa Skt. Thomas 1933-36.

Medlem af Bestyrelsen for Det vestr indiske Kompagni 1930-40 og for Mu­seet for Koldinghue Len 1942-46.

Adresse: Danmarks Nationalbank, Nykøbing F.

THAL-JANTZEN   Valdemar Civilinge­niør; f. 25. Okt. 1900 i Odense; Søn af Amtslæge Thai Jantzen (død 19J9, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hustru Gerda f. AbeJ; gift (22. Juni 1928) m. Else T-J., f. 15. Aug. 1904 paa Frdbg.,

fra

Thai

Datter af Direktør Poter Gustav Li vengreen (død 1933) og Hustru Ing borg. f. Mytjre.

Student (Odense Katedralskole) 1918 cand. polyt. 1923; privat Assistent v« Kbhvna Universitet« fysisk-kemiske Lu boratorium i 1921 og: ved Institutet fo: teoretisk Fysik 1923-25; Ingeniør ved J Jørgensen & Co.'s Bogtrykkeri, Kblivn 1925, Medindeliaver 1930-37 og fra 1946 teknisk Direktør i I/S Berlingske Ti­dende 1937-46, Bestyrelsens tekniski Konsulent fra 1946; Medejer af Dyvr & Jeppeseng Bogtrykkeri fra 1942; Le der af Danmarks Nationalbanks Sed deltrykkeri fra 1947.

Viceoldermand    i    Kemigraflauget Danmark   1939-47;   Næstformand   i   ~ grafiske    Fags     Sammenslutning:    l 1941,   Formand   for  Sainmenslutningé,.. Hajskoleudvalg;    Medlem   af   Bestyrel sen for Skovshoved-KLarnpenborg Grund ejerforening   fra   1941;   Lægdommer Boligvoldgiftsret'ten for Kbhvn. fra 1943; Oldermand  d   Dansk   Litograflaug   fru 1947.

Har skrevet forskellige videnskabe­lige Afhandlinger om Hafnium i engel­ske, tyske og danske Tidsskrifter (nog­le s. m. Prof. GV Hevesy, Ungarn).

Adresse: Ohristiansholmsv. 7, Klam-penborg.

THALBITZER Carl Redaktør.R.DM p.p.; t. 1. Febr. 1876 i Helsingør; Sen af Fa-brikejer Albert Thalbitzer (dåd 1893) og Hustru Elisabeth f. Simony (død 1926); gift m. Thyra T., t. 16. Juli 1879, Dat­ter af Skibsreder Th. Ahrenberg, Gøte­borg.

Student (Frederiksberg) 1894; cand. polit. 1898; ansat i Nationalbanken 1901-14; Redaktør og Udgiver af Fi-nanstidende fra 1915; Direktør i Konge­riget Danmarks Hypotekbank 1940.

Medlem af Hovedbestyrelsen lur Danmarks Naturfredningsforening fra 1911; Medlem af Bestyrelsen for Naturfredningsfonden 1946-49, for Dansk Studiefond 1913-16, for den Letter-stedtske Forenings danske Afdeling fra 1923 og for Dansk-ungarsk Selskab 1934-38; Medstifter af og en Aarrække Formand for Sociatøkonomisk Samfund; Formand for Frisindet Ungdom 1906-07 og for Studentersamfundet 1909-10; bank­kyndig Medhjælper ved Likvidationen af Landbrugsbanken i Roskilde 1913-18; Medlem af den neutrale Fredskonference i Stockholm 1916. af Traktatkommissio-nen 1919-30, af Valutakommissionen 1920-21 og af Valutakonferencen 1923; asso-ciate niember of the Internationa! Chamber of Commerce fra 1922 og af Société Beige d'Etudes & d'Expansion fra. 1926- udnævnt af Hand'eleministeriet til Medlem af Nationalbankens Repræ-

1336

senUntskab 1922; Medlem af Repræsen­tantskabet for Danmarks Nationalbank 1936; Medlem af Bestyrelsen for Akts Ford Motor Company 1929 og af Repræ­sentantskabet for Akts. Investor 1929.

Har skrevet: Slægtens Sidste (1300); Den gamle Verden (1902); Krige og Krigsfinanser (1914); De skandinaviske Banker under Krigen (1918): Kreditka.^-sen for Husejerne i Kjøbenhavn (1922>; Danmarks Nationalformue (1923); Fy-ens Disconto Kasse (1946); Redaktør uf Hirschsprungs Handelshaandbog; Stifier af Tidsskriftet le Nord. _ Afhandlinger og Artikler om finansielle og kulturelle Emner i Finanstidende, Grosserer So­cietetets Handelsberetning, Tilskuer™, Nationaløkonomisk Tidsskrift samt i andre inden- og udenlandske Blade.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.31.; N.E.M.; U.F.K.3.

Adresse: Svanevænget 19, • Kbhvn. Ø.

THALBITZER Henry fh. Politimester, R.; f. 1. Aug. 1877 i Helsingør; Søn af Fabrikejer Albert Thalbitzer (død 1893) og Hustru Elisabeth f. Simony (død 1926); gift (4. Nov. 1921) m. Maja T., f. 17. Nov. 1889, død 1938, Datter af afdøde Sagfører C Knudsen og afdøde Hustru f. Weimann.

Student (Frdbg. Latin- og Realskole) 1895; cand. jur. 1901; Fuldmægtig paa Helsingør Byfogedkontor 1901, paa Fre deriksborg Amts Kontor 1902; Stiftskas serer  i  Fyns Stift og  Amtsfnldmægtig i  Odense  1911;   Politimester  i  Kolding Købstad samt Kolding  m. il.  Herreder 1919-45;   Medlem   af   Tilsynsraadet   for Kolding  Sparekasse;  Chef  for sydjysk Distriktekommando 1940-45.

Adresse : Dyrehavev. 16, Kolding.

THALBITZER Martin Oberst, K'.DM , HTH.; f. 19. Okt, 1868 i Viborg; Søn af Oberstløjtnant C W Thalbitzer (død 1916) og Hustru Elise f. Faye-Hansen (død 1921); gift (31. Maj 1902) m. Id.i T., f. 5. Juli 1872 i Kbhvn., død 1926, Datter af Arkitekt Hellborn (død 1902) og Hustru Karen f. Petersen (død 1915). Student (Fredericia) 1885; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1888; Premierløjt. nant 1888; Kaptajn 1903; Oberstløjt­nant og- Chef for 3. Bataillon 1912; Otorst og Chef for 1. Regiment 1918; Chef for 4. Regiment 1924. atter Chef for 1. Regiment 1929; Afsked 1930.

Adresse : Forchliammersv.14, Kbhvn.V.

THALBITZER Victor E f li. Amtsforval­ter, K'.DM.; f. 16. Nov. 1880 i Hel­singør, Søn af Fabrikejcr Albert Thal-bitzer (død 1893) og Hustru Elisabeth f. Simony (død 1926); gift m. Katrine T., Datter af Husejer A Christensen (død 1929) og Hustru f. Poulsen (død 1929).

! BT__ ______ _ __________

Student (Frdbg.) 1898; cand. jur. 1904; Fuldmægtig ved Frederiksborg Birk 1904, Sagførerfuldmægtig i Kblivn. 1905; Ophold i Udlandet- 1906; Assistent i Finansministeriet 1907; tillige Assi­stent i Kriminal- og Politiretten 1914-19; Fuldmægtig i Finansministeriet 1920, tillige Sekretær hos Finansministeren 1920-24; Overretssagfører 1919; Revisor i Kbhvns Byret 1919: Kontorchef i Fi­nansministeriet 1926; Amtsforvalter for Kbhvns Amtsstuedistrikt 1937-48.

Sekretær ved Lønkommissionen af 1929; Medlem af Nordisk Administrativt Forbunds danske Styrelse fra 1936; For­mand for Amtsforvalterforeningen 1945-48. Har skrevet Artikler og Afhandlinger i forskellige Fagblade og Tidsskrifter; har udgivet -. Skatter os Skatteforvalt­ning i ældre Tider (s. m. Helge Niel­sen, 1948).

Adresse ; Jacobys Allé 12, Kbhvn. V. Sommerbolig: Skibstrup pr. Aals-gaarde. •

THALBITZER William Professor; f. 5 Febr. 1873 i Helsingør; Søn af Fabrik-ejer Albert Thalbitzer (død 1893) og Hustru Elisabeth f. Simony (død 1926); gift (1905) m. Billedhuggerinde Ellen Locher T., f. 18. Febr. i Hornbæk. Datter af Professor Carl Locher (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hu-stru f. Gullich (død 1920).

Student (Helsingør) 1891; Universite­tets Guldmedalje 1894; cand. mag. 1899; Videnskabelige Undersøgelsesrejser i Vest- og Østgrønland 1900-01, 1905-06 1914, 1924, 1930, 1931, 1935 og 1938 oe i Lapland 1918; Docent i grønlandsk (es­kimoisk) Sprog og Kultur ved Kbhvns Tfniversitet 1920. Professor extraord. 1926-45.

Har siden 1900 offentliggjort sprog­ligt og folkloristisk Materiale fra sine Rejser i Grønland; i Redaktionen af International Journal of American Hnguistics (New York), og Medarbej der ved Handbook of American Indian Languages (Washington); Æresmedleni af Société des Américanistes de Paris (korresponderende Medlem siden 1914). af Anthropological Society of Washinc ton og af Det grønlandske Selskab: Danmarks Repræsentant ved de inter nationale Amerikamistkongresser i Stutt gart 1904, Wien 1908, London 1912, Ri" de Janeiro 1922, Haag og Gøteborg 1924. Rom 1926, New .York 1928, Sevilla 1935 og ved Kongressen for Antropologi og Etnologi i London 1934; holdt Forelæs­ninger ved Sorbonnen i Paris 1929; Med­lem af det Ksrl. Danske Videnskabernes Selskab fra 1923, af Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland fra 1925 og i Redaktionen for Medde­lelser om Grønland fra 1931; modtog

_ _ _____ _______T h am

Loubat-prisen af d. svenske Vitterhets Historie og Antikvitets Akademi 1927. Litterære Arbejder : A Phonetic Study of the Eskimo Language (1904); Skræ-lingerne, deres Sprog og Nationalitet (1905); Hedenske Digte fra Helsingør til Østgrønland (1908); Eskimoiske Digte (1920); Arkt'ske Digte (1926); Grønlandske Digte og danske (1945); The Amdrup CollecUon from East Green-land (1909) -, The Ammassalik Eskimo 1-il (i Meddelelser om Grønland, Bd. 39-40, 1914-41); Rasmus Rask om Aleu-ternes Sprog (1916); Eskimoernes kul­tiske Guddomme (1926); Legendes et chants esquimaux du Groenland (Paris, 1929, hollandsk Oversættelse 1933); Tu-numiut taigdliait (1931); Kalaleq (1932); Fra Grønlandsforskningens første Dage (Kbhvns Universitets Festskrift 1932): Hanséraks Dagbog (1933); Inuit Sange og Danse fra Grønland (1939); Chr. Rosings Østgrønlændere Tunuamiut (1946); To fjærne Runestene og mange andre Afhandlinger om arktiske Folks Kultur og Sprog.

Adresse ; Solgaarden 10, Kbhvn. Ø.

THAMDRUP Harald Museumsdirektør. Dr. phil.: f. 17. Maj 1908 paa Frdbg.: Søn af Kommunelærer, Redaktør J C M Thamdrup (død 1946) og Hustru Oline f. Nielsen; gift (27. April 1934) m. cand. mag. Ebba T., f. 19. Jan. 1906 paa Frdbg., Datter af Bankdirektør F Jordahn (se denne).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1926; Univ. Guldmecl. (Zoologi) 1930; mag. scient. 1933; Dr. phil. 1935; Med­arbejder ved Skallinglaboratoriet fra 1931-. Studierejser til Tyskland. Holland, England, Skotland, Norge, Sverige ok Finland; videnskabelig Medarbejder og Konsulent ved Naturhistorisk Museum, Aarhus 1936; Direktør smstds. 1941; Lærer ved Aarhus Seminarium fra 1940; Tilsynsførende ved den vildtbiologisk^ Station paa Kalø fra 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Jydsk For­ening for Naturvidenskab 1937, Formand 1941; Medstifter af Jydsk Biologisk Selskab. Formand for samme 1943-47.

Litterære Arbejder: Fauniatische und okologische Studien fiber dånische Ori-batiden (1932); Beitråge zur Okologie der Wattenfauna auif experimenteller Grundlage (Disputats, 1935); Studier over jydske Heders Økologi I (1939), samt en Række Afhandlinger af marin­biologisk og økologisk Indhold. Adresse: Gustav Holms V. 5, Aarhus. Sommerbolig: Molslaboratoriet, Femmøller.

THAMSEN   Gerda Øjenlæge, kgl. Be lønningsmed, i Guld med Krone; f. 13. Febr. 1881 i Kbhvn.; Datter af Grosse­rer P C Thamsen (død 1897) og Hustru

Tham

1338

f. Blackstad (død 1899); gift (27. Juli 1907) m. Øjenlæge, Dr. med. Justinus Briksen (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1918), Søn af Købmand P Eriksen i Uldum (død 1889) og Hustru Karen f. Jensen (død 1905).

Student (N Zahles Skole) 1900; med. Eks. 1907; studerede Oftalmologi i Aar-hns, Paris, Napoli og Tyskland 1907-09; Øjenlæge i Cairo fra 1910, ved Victoria Hospital 1939 og ved Anglo American Hospital 1946.

Adresse: Matariah. near Cairo.

THANING Kirstine Dr. phil.; f. 9. Sept. 1866 i Hellested i Stevns; Datter af Provst Terkel Thaning (død 1890) og Hustru Louise f. Howitz (død 1907); ugift.

Student (privat dimit.) 1892; mag. art. 1898; Lærerinde ved Rosenvængets Privatskole 1892-94, ved Ingrid Jesper­sens Skole 1894-1931, ved Frk. Adlers Skole 1899-1905 ok ved Statens Lærer­højskole 1909-36; Dr. phil. (Besejrede old-engelske Ord) 1904: Medlem af Opgavekommissionen for Real- og Pigeskoleeksamen 1908-31; Censor ved Pigeskolens Faglærerindeeksamen 1908 -18 og 1924-42 samt ved Skoleembedseks-amen 1912-36.

Adresse .- Lantresuml 1. Kbhvn. Ø. THARNÆS  Charles Skuespiller,  R.:  f. 9   Marts 1900 i Kbhvn.- Søn af Anna Tharnæs Bohde (død 1930)

Uddannet paa Det kgl. Teaters Elev­skole; Skuespiller ved Folketeatret 1921-26- ved Det kgl. Teater fra 1926.

Hovedroller; Nicolai i Nøddebo Præ-stegaard; Prinsen i Alt Heidelberg; Søn­nen i -Hvem er hun; Skolelæreren i Ideale Magter; Klint og Basalt i Gen­boerne; Herløw i Æventyr paa Fodrej-een; Hans Mortensen i Aprilsnarrene; Jacob i Erasmus Montanus; Vandby i Gulddaasen; Falke i Flagermusen; Ra-leigh i Rejsen endt; Varlin i Neder­laget; Brillantine i Chas; August i Sparekassen; Pedro i Don Ranudo de CoMbrado«; Karl i Maria Magdalene; Henrik Hertz i Sommerferie i Hirech-holm.

Har skrevet et Par Digtsamlinger; Spurve under Taget (Skuespil, Det kgl. Teater, 1942); skrevet og iscenesat Fil­mene Spurve under Taget, To, der el­sker hinanden og Oktober-Roser; Kro­niker i kbhvnske Dagblade.

Adresse: Vodroffslund 2, Kbhvn. V

THAULOW Asker Direktør, R.; f. 8. Febr. 1884 paa Frdbg.: Søn af Direktør Th. Thaulow (død 1893) og Hustru Ida f. Scheller (død 1888); gift (5. Nov. 1909) m. Harriet T., Datter af Fabrikant I S Wibroe (død 1908) og Hustru f. Windel (død 1942).

Uddannet    i    Kornbranchcri   samt   i

Landmandsbanken og i Banker i Flens­borg, Hamborg og Berlin; Bestyrer af Den Dansk-Vestindiske Nationalbank paa Skt. Croix 190943; Forretningsfører for De Danske Spritfabriker i Aalborg 1913-17- Direktør for Akts. Cnristiana-liolms Fabriker 1918.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Chri-stiansholms Fabriker og for Akts. De Danske Spritfabrikker; Formand for Be­styrelsen for C W Loehr's Saltimport, Fredericia, for Danske Saltimportørers Brancheforening og for Foreningen af Kulimportører i Kbhvn.; Medlem af Se-og Handelsretten 1934; Formand for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer^Societetet 1939-48; Med­lem af Repræsentantskabet for Pensions-forsikringsanstalten 1942: Medlem af Grosserer-Societetets Komité 1941, Næst­formand 1943. Formand 1946; Formand for I>ea danske Handelsstands FæJles-repræsentatjon 1948; Medlem af Det internationale Handelskammers danske nationale Komité 1948. af Vareforsy-ningsraadet 1948. af Bestyrelserne for Tietgem Fonden 1948, Otto Hansteds Fond 1948 og Det Rønnenkampske Pen-gefddeikommis 1948 og af Komitéen for Ildstillinger i Udlandet 1948.

Adresse : Gyldenløvesg. 11, Kbhvn. V.

THAULOW Erland Professor, RDM., M.T.Kha.p.p.; f. 12. Marts 1879; Søn af Oberstløjtnant S L Thaulow (død 1922) og Hustru Alvilda f. Frantzen (død 1944)- gift (7. April 1910) m. Eb­ba T., f. 8. Marts 1890. Datter af Tegl­værksejer I O Brammer og Hustru Ka-thinka f. Petersen.

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. polyt. 1903; Studier ved den tek­niske Højskole i Dresden 1905, ved Central Technical College i London 1909; Bestyrer af Dansk Telegrafon-fabrik 1903-04; Ingeniør hos Firmaet Nyeboe & Nissen 1906; Maskiningeniør og Værkstedsleder paa Fagskolen for Haandværkerø og mindre Industridri­vende 1907-17; Docent ved Den Poly­tekniske Læreanstalt 1909. Professor »g Bestyrer af Polyteknisk l.ærean-slaltn teknologiske Laboratorium 1918-49.

Teknisk Raadgiver ved Maskinanskaf­felser for Haandværkere og mindre In-dustridrirende for Teknologisk Institut 1909-17; Ekspert ved Industriraadet 1915-19 og 1939-40; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dansk Preesefabrik fra 1918, for Kjøbenhavns almindelige Boligsel­skab 1920, for Akts. Dansk Papdaase-fabrik 1932, for Akts. Dominia 1931 og for De samvirkende Boligselskaber 1941; Medlem af Udvalget vedrørende mili­tært Flyvevæsen 1918-21; af Erhvervs­ministeriets Industriudvalg 1934-26, af Dansk Standardiseringsråd 1925 og af

1339________________________

Danmarks naturvidenskabelige Sam-'und; Redaktør af Polyteknikeren 1920-25; Medlem af Bestyrelserne for Pro-ressor Wilkens', Alexander Foss & Poul Larsens. Direktør Gustav Sniidth og Hustru Marie Smidth's Legater; Med­lem af Akademiet for de tekniske Viden­skaber fra 1937-, Formand lor Dansk-Belgisk Selskab 1937-47.

Udgivet.: Træ og Træbearbejdning (1912, 19Z3); Teknisk Virksomhedsle­delse 1923, 1949); Maskinarbejde I Del (1928, 1947), II (1930, 1949); Materialer og Ovne (1936, 1946): Formgivning I Støbning (1942, 1948); Formgivning II Smedning (1943, 1948).

Udenl. Ordener: B.K.4... B.L.4., B.L.H.4.; F.Æ.L.5.

Adresse : Dronning Elisabeths Allé 7, Kbhvn. S.

THAULOW   Karin Inspektør, Civilinge­niør; f. 19. April 1884 i Viborg-, Datter af Oberstløjtnant S L Thaulow (død 1922) c« Hustru Alvilda f. Frantzen (død 19*4); ugift.

Student (N Zahles Skole); cand. phil.; cand. polyt. 1911; ansat ved Detlefsen & Meyers Laboratorium, Khhvn. 1911-17; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium 1917; Inspektør samme­steds 1936. Adresse : Nøjsomhedsv. 15, Kbhvn. Ø.

THAULOW     Thorkil Oberstløjtnant, Kammerjunker, E.DM.,HTH.p.p.; f. 14. Jan. 1882 i Viborg; Søn af Oberstløjt­nant S L Thaulow (død 1922) og Hu­stru Alvilda f. Frantzen (død 1944): gift (22. Juni 1915) m. Else T., f. 8. Juli 1890 paa Ravnholt, Datter af Kam merherre, Hofjægermester Christian Se hestedt Juul (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Elise f. Valenti ner.

Student (Borgerdydskolen) 1900 Sekondløjtnant ved 3. Tnfanteriregi ment 1903: Premierløjtnant 1903, for-Bat til Livgarden 1908; Chef for Fægt ningsskydnintfsdetachenrøntet vedFreaV riksværk 1911-14; Kaptajn ved 6. Batl Viborg 1915, forsat til Livgarden 1917 Oberstløjtnant af Forstørkningen vpi Livgarden 1934; Afsked 1942. Stiftesekre tær ved Valle.

Har udgivet: Slægterne Thaulow (1922); Lilli&Juulernes Slægtbog (1925) En dansk-norsk Slægt Falck (1931) Dansk Sejlsport 1866-1930 (1931); E. dansk Statsminister fra sidste Halvde af det 18. Aarhundrede (1932); Livgar­den 1908-1933 (1933); Samsø l Krigs aarene 1801-14 (1934); Udvalgte Breve Betænkninger og Optegnelser af I C Schack-Rathlons Arkiv (3, m. Arkiva J O Bro Jørgensen, 1936); Kong Chri atian X og det danske Folk 1912-3

_________________Thay

(1937); Vallø Stift 1888-1938 (1938): Ja­cob Rrønnum Scavenius Estrup (1940); Kongelig Dansk Yachtklubs Jubilæums­skrift (1941); Vort Flag (1943); Konge og Folk gennem Brændingen (1945) -, Den danske Soldat gennem Tiderne

(1946);    Kong   Christians    sidste    Aar

(1947). — Har skrevet Artikler af per-sonalhistorisk Indhold i Tidsskrifter og Blade.

Udenl.   Ordpnr-r •     IKr4.:     M-Or.3.; N.St.0.3'.;   K.St.Stan.3.; S.Sv.31.

Adresse: Toldbodv. 46, Kbhvn. K.

THAYSEN Aage Chr. Dr. pbil.; f. 8. Jan. 1887 i Kolding; Søn af Købmand Chr. J Thaysen (død 1902) og Hustru Anna f. Langkilde (død 1926); gift (13. Maj 1916) m. Else T., f. 9. Dec. 1890 i Horsens, Datter af Sagfører Andreas Matzen (død 1924) og Hustru Johanne f. Guldberg (død 1936).

Studerede Naturvidenskab ved Univer­sitetet i Bern 1908-13, tog Doktorgraden sammesteds 1912; videnskabelig Assi­stent ved den bakteriologiske Afd. af den schweiziske Sundhedsstyrelses La­boratorier 1912-13, ved den schweiziske landhriiKsvidenskabeliRe Forsøgsstation, Liebefeld, Bern 1913-14 og ved The Li­ster Institnte of Preventive Medicine, London 1914-16; Bakteriologist ved Ad­miralitetet i London med Station i Poole, Dorset 1917-24; Senior Scientific Officer 1924-33; Master of Science, Lon­don University, 1928; Senior Scientific Officer, Department of Scientific and Indnstrial Research og Afdelingschef for Departementets videnskabelige La­boratorier for mikrobiologi*ke Under­søgelser 1933; Principal Scientific Offi cer smstds. 1940; Director of Micrc-biological Research, Colonial Office 1945; engelsk Borgerret 1923.

Har skrevet •. The Microbiology of Cellulose og The Microbiology of Starch and Sugar (Oxford L'niversity Press, 1927 og 1930).

Adresse: 3 Cumberland Court, 83 West Hill, London S. W. 15 og Colo­nial Microbiological Research Institute, Port of Spain, Trinidad, B. W. 1. THAYSEN Ejnar Hess Ekspeditionsse-krctær.R.p.p.; f. 11. Marts 1909 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Valdemar Thaysen (se denne); gift (21. Ma.i 1938) m. Aase Elise T., f. 1. Dec. 1916 i Kbhvn., Dat­ter af Overtilskærer Peter Jensen og Hustru Gunhild f. Olsson.

Student (Schneekloths Skole) 1926; i Lære i A/S Importkompagniet, Ka­lundborg ok Kbhvn. 1926-29; videre Han­dels- og Kontoruddannelse i Udlandet 1929-30: Repræsentant i Handels- og In­geniørfirmaet Vald. Thaysen & Matzen 1930; Prokurist i Firmaet Vald. Thay-

Thay____________________

sen 1932: Assistent (Sekretær) i Hof­marskallatet 1937, Fuldmægtig 1942, Ek­speditionssekretær 1947.

TJdenl. Orden : N.St.O.31.

Adresse:   Phistersv.  2.  Hellerup.

THAYSEN   Valdemar Grosserer; f. 10. Maj 1882 i Kolding; Sen af Købmand Chr. J Thaysen (død 1902). og Hustru Anna f. tangkilde (død 1926); gift (1. Juni 1906) m. Helene T., f. U. April 1885 i Aabenraa, Datter af Bygmester M Christensen (død 1929) ok Hustru f Haugaard (død 1942).

Udgaaet fra Kolding Latin- og Real­skole; i Lære i Isenkramfirmaet Ernst Abelstedt i Kolding; Handelsskoleeks.; ansat i Firmaet P H Neumanna Eftf. i Aabenraa 1902-04; Repræsentant i Akts. Simonsen & Nielsen, Kbhvn. 1904-23, Prokurist 1923-27; Medindehaver af Han­dels- oglngeniørfirmaet Vald. Thaysen &, Matzen 1927-32; eget Firma Vald. Thaysen 1932.

Formand for Pensions- og Hjælpe­kassen for danske Handelsrejsende; Medstifter af og Formand for Bygge-fonden af 1940; Medlem af Repræsen­tantskabet i PensUmSforsikringsanstal-ten A/S; Næstformand i Radio-Grossist-Foreningen af 1925 (Kormand 1930-32); Medlem af Bestyrelsen i Dansk Radio Hjælpefond og i Radio-Branchens Fæl­lesrepræsentation 1924-34: Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Sammen­slutningen til Radio-Patenters TJdnvi-telse, til 1932.

Adresse:   Bernetorffsv. 65 A,  Hellerup

THEiILL  Aage Konsul, Skibsmægler; f. 20. April 1886 i Stege; Søn af Damp skibs-Agent Louis H C Thejll triol 19)4) oc Hustru Margrethe f. Weibel (død 1925); gift, (15. Maj 1920) m. Be­nedicte T., f. 28. Jan., Datter af Boer-holder H Jessen Gregersen (død 1918) og Hustru Christine f. Svendsen (død 1920>.

Realeks. 1901: Uddannelse i Faderens Forretning og oaa Stege Sukkerfabrik 1901-07; ansat i Firmaet Hecksher ft Søn i Kbhvn. 1907-09; paa Pitman's School i London 1910; ansat i Firmaet F I Reimers i Hamborg 1911; ansat i Firmaet E W v. d. Hude & Søn i Svend borg 1911; Eneindehaver af dette Firma og Bestalling som edsvoren Skibsmæg ler fra 1914; Reder for Dampskibssel­skabet Ørkild i Svendborg 1918-24 og for Rederiakts, fodan fra 1948.

Repræsentant for Dansk Samvirke; Medlem af Bestyrelsen for Turistfor­eningen for Svendborg og Omegn og for Svendborg Turistraad; Medlem af Be­styrelsen for Svendborg Skibsrederes gensidige Sygcassurance; Jurisdiktions formand for Forenede Danske Motor

ejere; Præsident for Svendborg Rotarj-klub 1946-47.

Adresse: Kogtvedvænge, Svendborg.

THESTRUP Knud Kriminaldommer; f. 27. Aug. 1900 i Præstø; Søn af Dyr­læge P Thestrup (død1 1949) og Hustru Ingeborg f. Madsen (død 1921; gift (8. Maj 1925) m. Jenny Marie Birgitte T , f. 8. Nov. 1903 i Svendborg, Datter af fh. Direktør D Knudsen, Kbhvn. og Hustru Olga f. Nielsen.

Student (Døckers Kursus) 1918; cantl. jur. 1924; Dommerfuldmægtig i Øster og Vester Han Herreder s. A., i Her­ning Købstad og Hammerum Herred 1929-45; i tysk Fængsel i Aarhus i 1944, i Frøslevlejren 1944-45; kst. Dommer i Vestre Landsret 1945-47; Kriminaldom­mer i Viborg Købstad m. v. fra 1947.

Medlem af Herning Byraad 1943-45, af Folketinget (Konservative Foliepar­ti, Ringkøbing) fra 1947; Formand for Modstandsbevægelsens Lokalkomite i Herning i 1945; Formand for Voldgifts­retten for Ringkøbing Amt om Beskyt­telse af Erhvervsvirksomheder i lejet Ejendom 1943-46; Formand for Forenin­gen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1943^16.

Adresse: Mathiasg. 19, Viborg.

THIEOE Emil Oberstløjtnant. R.DM HTH.; f. 20. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn af Bogholder Peter Chr. Thiede (død 1932) og Hustru Frederikke f. Haagen sen (død 1910); gift (10. Marts 19211 m. Ella T„ f. 24. Jan. 1889, Datter af Malermester Victor Gjørling (død 1940) og Hustru Alvilda f. Storm (død 1925).

Student (Marselisborg) 1907; Premier­løjtnant 1910; Kaptajn 1920; til Tje­neste ved den franske Hær 1921-22; Oberstløjtnant og Chef for 20. Batail-lon 1932; Chef for 1. Bataillon 1945.

Adresse: Trianglen 2. Kbhvn. O.

THIELE Valdemar Direktor. R., DM.; i 6. Dec. 1881 i Kbhvn.: Søn af Bogtryk­ker Sophus Thiele (død 1924) og Hu­stru Malin f. Eklund (død 1917) • eifl. 1. Gang (1903) in. Anna T. (død 1918). Datter af Grosserer L J Ørsted (diwl 1886) og Hustru Cathrine f. Sørensen (død 1924); 2. Gang (1920) m. Rigmor T., f. 3. Au?. 1890 i Gammelby, Datter af Forretningsfører N J Hansen (død 1912) og Hustru Anna f. Bundgaard (død 1938).

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesfor­sikring 1898-1918; Sekretær i Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1918-19; adin. Direktør for samme 1920-48.

Medlem af Bestyrelsen for Forsik-ringsforeningen i Kbhvn. 1919-20, for Forenede danske Motorejeres Forsik ringsselskab, nu Auto-Lloyd, fra 1921, Formand fra 1943: Medlem af Repræ­sentantskabet for Nordisk Brandforsik-

1341^

iini{ fra 1924, tillige af Bestyrelsen fra 1927; Medlem aif Assurandør-Societetets Komité 1927-48, Formand 1933-34, og af liestyrelsen for Forsikringsselskabet Danske Lloyd fra 1929, Formand fra 1933; Medlem af Repræsentantskabet, nu Bestyrelsen, for Nordisk Livsforsik­rings-Akts, af 1897 og for Nordisk Ulyk­kesforsikrings-Akts, af 1898: Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Han­delsbank fra 1934 og af Bestyrelsen fra 1936, Næstformand i begge fra 1948, Medlem af Bestyrelsesraadet for De for­enede Bryggerier, af Bestyrelsen for Tuborgfondet fra 1935 ok af Bestyrelsen for Nordisk Gjenforsikrings Selskab fra

1940.

Adresse : Grønningen 21, Kbhvn. K. Sommerbolig :  Bel Colles Allé  7, Himgsted  Kyst.

THIELSEN Oscar Frihavnsdirekt«, f. 24. Aug. 1887 i Kbhvn.; Søn af Direktør for Frihavnen Evald Thielsen (død 1916, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Olga f. Plenge (død 1918); gift (22. April 1913) m. Ebba T., f. 30. Dec. i Kbhvn,, Datter af Rentier Joseph Her-forth (død 1931) og Hustru f. Petersen Student 1905 j cand. jur. 1911; Sekre (»•r ved Kbhvns Frihavns-Akts. 1912, Underdirektør 1928. adm. Direktør 1932 : Overretssagfører 1917.

Adresse: Lykkev. 8, Charlottenlund.

THIELST    Christian   Direktør;   f.   31 Aug. 1877 i Senderjylland; SønafGaard ejer   I   M   Thielst   (død  1934)   og   Hu slm   Sophie   f.   Olsen   (død   1929);   gift 1.  Gang   (29.  Juni 1903)  m.  Marie T., f.  14.  April   1884,   død 1946,   Datter   af .Skibsreder   M   Nissen   og   Hustru-,    2. Gang   (18.  Dec. 1947)   m.  Misse  T.,  f. 18.   i)ec. 1890, Datter af Grosserer A N Iloulberg  og Hustru.

Ophold i  U. S. A. 1892-94; Inspektfl for Livsforsikringsselsk. „Hafnia"   1899 1903;  derefter Medstifter og indtil 1917 Medindehaver af Frm.  Brødr.  O. &  C. Thielst;  adm. Direktør  og  Medlem   af Bestvrelsen for Reassurance-Aktieselska­bet Dansk Veritas 1917-32-, Adm. Direk tør  for Det kgl.  octroierede  Søassuran ce-Kompagni    under   Rekonstruktionei 1922-23.

Medlem af Bestyrelsen for Foreninge af danske Søassurandører 1919-51 og f<. Akts. Det Kbhvnske Reassurance-Com pagni; Generalrepræsentant i Danmark for The De Havilland Enterprise, Great Britain and the Dominions fra 1929.

Adresse : Svanevænget 3, Kbhvn. Ø.

THIERRY  Jean   Hugo    Generalkonsi K'.DM.p.p.;   f.  3.   Marts  1869   i   Svaløf i   Skaane;   Søn  af   afdød?   Proprietær Einar Thierry og Hnstrn Thora f Mf. ler  (død 1892); gift (17. Jnni 1896)  i.. Marie T. (Æresborger i Valparaiso 1940;

__________________Thof

dekoreret med Ch. F. 2. samt Store Guldmedalje for Borgerdyd), f. 4. Juli 1866 i Vejle, Datter af Prokurist i Ma­gasin du Nord Hans J Sørsnson (død 1909) og Hustru Frederikke f. Martini (død 1933).

Kom til Danmark 1877; Student (Nørrebros Skole) 1887; med. Eks. 1895; med. Eks. i Santiago i Chile 1896; prakt. i Valparaiso fra 1897: dansk Ge­neralkonsul for Chile 1904-49.

Medlem    af   Junta   de   Beneficencia (Hospitaler, Asyler,  Kirkegaarde)  1908-27;  Direktør for Hospital del Salvador 1915-31;   Præsident   for   Medicinsk   Sel­skab 1914,  1929,  1933  og  for Skandina­visk Hjælpeforening for Chile fra 1911; Medstifter  af  Hospital  de  Niftos  1905. Direktør fra 1915 og Rektor for Syge­plejerskeskolen fra 1919;  Præsident for ofthalmologisk Selskab i Valparaiso fra 1928; Store Guldmedalje for Borgerdyd 1933; Medlem af det Medicinske Fakul­tet ved Universidad de Chile 1939; Æres­borger      Valparaiso 1940;  Raadgivende Oftalmolog   for   Valparaisos   Øjenhospi-tal   1941;   livsvarig   Ærespræsident   for Medicinsk   Selskab   i   Valparaiso   1942; Medlem af American College of Surge-ons, af Rotary International  og af Sn-ciedad Panamericana de Ofthalmologia. Udenl. Ordener:    Ch.F.l.;  Fi.H.R.3.;

S. N. 2'. Adresse : Valparaiso C, 1154, Chile.

THIERSEN  Louis G Snedker- oc Stole­magermester; f. 4. Okt. 1875 i Kbhvn.; Sen af Snedkermester JAP Thiersen (ded 1941) æ Hustru Caroline Mathilde f Glaser (død 1937); gift (14. Juni 1903) m. Augusta Carolina T., f. 28. Marts 1877 i Kbhvn., Datter af Skomagermester Daniel Rasmussen (død 1926) og Hustru Marie f. Kruuse Petersen.

Ddlært som Møbelsnedker 1895-, fire Aars Uddannelse i Berlin; ansat hos Snedkermester I P Morck, Kbhvn. 1906-11- etableret 1912. Medlem af Snedker, laugets Prisudvalg for Stole 1923-38; Suppleant til den faglige Voldgiftsret 1930-38; Medlem af samme 1938-42. Ol­dermand for Stolemagerlaiiget fra 1929; Medlem af Haandværkerforeningens Repræsentantskab. Adresse : Egeloften 13, Hellerup.

THOFT P N fh.Udskrivningschef.R.DM.;

f. 24. Nov. 1871 i Salling-, Søn af Gaard-ejer Lund Thoft (død 1904) og Hustru Marie f. Madsen : gift (15. Mai 1897) m Signe T., f. 26. Dec. 1874, død 1947, Datter af Gaardejer N P Nielsen (død 1901) og Hustru Else Marie f. Jensen (død 1894).

Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1895; Assistent i Udskrivningsvæsenet 1896, Fuldmægtig 1908; Kontorchef ved 1.

Thof____________________

Udskrivningskreds 1909; Chef for 4. Ud

skrivningskreds 1920-41.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Skytteforening 1910-16, for De danske Forsvarsbrødre i Kbhvn. 1915-20, for For­eningen Dannevirke fra 1924 og for Dan-markssamfundet fra 1925; Formand for Forsikringsselskabet Fre.ir fra 1916, for Foreningen af Tjenestemænd ved Ud-skrivningsvæsenet 1917-23 og 1925-31 og for De danske Forsvarsbrødre i Aarhus fra 1923; Redaktør af Dansk Forsik­rings Tidende 1900-06.

Adresse: Gentoftev. 11. Aarhus.

THOLLE Johannes Havearkitekt- f. 15. Nov. 1891 i Marstal; Søn af Provst Th. Tholle- (flod 1923) og Hustru J<>-liiilliie IVtiTU f. l'IniLi (død 1915)- gift (29. Marts 1914) in. Helga T., f. 3. Nov. 1891 i Marstal, Datter af Skibs­fører A Minor Andersen (død 1898) og Hustru Eline f. Rasmussen (død 1927).

Uddannet som Gartner; Havebrugs­kandidat 1914; efter Militærtjeneste an-•sat ved Kbhvns Begravelsesvæsen 1917-18; Havearkitekt paa Frederiksberg fra 1918; har udført Have-, Park- og Kir-kegaardsanlæg mange Steder i Danmark og enkelte Steder i Norge, Syerige og Finland; Lærer ved Teknologisk Insti­tuts Gartnerklasse 1928-31 og 1936-39 og ved Alm. dansk Gartnerforenings Af­tenundervisning 1931-34.

'Forretningsfører og Medlem a<f Bedak-tionsudvalget for Tidsskriftet Have­kunst 1924-31; Medlem af Bestyrelsen i Foreningen for Kirkegaardskultur fra 1926, Sekretær til 1947, og Redaktør af Vore Kirkegaarde fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Havebrugskandidater 1922-26, Formand 1933-40 og Redaktør af HBK 1933-38; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Kreds af Alm. dansk Gartnerforening mW6, Sekretær fra 1934' og Modi om af RepræsentantskarKpt for samme Fnr-eninsr fra 1930; Medlem af Fællesraad forHaveknnst f rå 1941 og af Storkbhvns Propagandaudvalg for Gartneriprodii'k-ter fra 1942, af dettes Bestyrelse 1942-43; Medlem af Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifters Re­præsentantskab 1933-34 og af dens Be­styrelse 1938-41 samt af Bestyrelsen for Dansk Forfatterforenings videnskabelige Gruppe 1946; korresponderende Medlem af Foreningen Sveriges kyrkogårdsfore-standare 1947.

Har bl. a. udgivet: Danske Gartnere (1927); Hvorledes skal jeg anlægge ni in Have (1930); Foraarets Blomster (1932); Sommerens Blomster (1932); Efteraars-blomster og Vintergrønt (1932); Den moderne Have (1933); Kirkegaards-haandbog (1933): Havedyrkning (1933): Danske Gartnerivirksomheder I-III (1934-

36); Stenhøjen (1935, 2. Udg. 1949); Hvor­ledes man antegger sine Have (1936. 2. Udg.1947); Ærø i Tekst og Toner (Digl-cyklos, 1936); Danske Havebrugskandi­dater 1932-37 (s. m. Professor A Peder­sen, 1937); Anlæg og Vedligeholdelse af Gravsteder (1938, 2. Udg. 1946); Haven (s. m. andre Forfattere, 3. Udg. 1945); Aktuelle Kirkegaardsspørgsmaal (1941); Landskab og Hjemstavn (1943); Havens Anlæggelse (1944); Et Vandbassin er let at lave (1944); Hvide og sorte Fugle (1945); Min Nyttehave (1945); Det blomstersmykkede Hus (1949); tal­rige Artikler i populære, faglige og videnskabelige Tidsskrifter i Ind- og Udland samt i en Del Leksika; Kro­nikker i kbhvnske Dagblade.

Adresse:   Lauritz Sørensens V. 2, Kbhvn.  P.

Sommerbolig: Østerlidf. Æ!r<wkøriinqr.

THOLSTRUP Henrik Direktør, f. 14. Jan. 189J; Sen af Proprietær E Thol-strup (død 1929) og Hustru f. Larsen (død 1946); gift m. Elsa Ingeborg T., f. 22. Aug. i Stockholm, Datter af Ingeniør W N Hanson og Hustru Elsa f. Holmqnist.

Dimit. fra Roskilde Katedralskole 1909; Uddannelse paa forskellige An­delsmejerier med Ost som Speciale; Di­rektør for Mejeriaktieselskabet Kloster­vang 1916-18; Leder af Bornholms Mej­eriforenings Osteexport 1918-20: egen Mejeriforretning til 1923; Direktør for Andelsmejeriernes Mælkesalg 1923-41; Ejer af Bornholms Kaseinfabrik fra 1929; Direktør for Edsvåra Mejeriaktie-bolag, Sverige fra 1944; byggede Nødho­tellet Hotel „Østerport" 1946-47.

Medstifter af og Formand for Dansk Luftrederi (Lundtofte) 1919; Formand for Mejeriforeningen af 1933, 1933; Med­lem af Bestyrelsen for Kgl. Dansk Au­tomobilklub 1937; Medlem af Turistraa-det (Forretningsudvalget) 1942 og af Arbejdsudvalget i Dansk Allieret Ko­mité fra 1945.

Adresse : St. Kongensg. 128. Kbhvn. K. Sommerbolig : Kystv. 54, Hornbæk.

THOLSTRUP   Laurits   Direktør,   Kon­sul.   R.p.p.;  f.  4.  Sept.  1896;   Sen  af Proprietær  R Tholstrup  (død  1929)  og Hustru  f.   Larsen   (død  1946);  gift m. Inger T.,  f.   30. Juli,  Datter  af Kap­tajn J Bay og Hustru f. Ullner.

Student (Roskilde) 1915; Filosofikum; Købmandsskqlen og Teknisk Skole i Hernosand; i fransk Marokko 1919-30; Direktør for Anglo Morroccan Co. Ltd.; dansk Vicekonsul i Casablanca 1922; kgl. Konsul for Marokko fra 1925; ind-traadt i Vacuum Oil Co. Akts. i Kbhvn. 1980. adm. Direktør og Formand t Be­styrelsen. Formand i Bestyrelsen for Akt«. Dru-

JS43_____________________

bin; Medlem af Grosserer-Societetets Komite, af Sø- og Handelsretten, af Bestyrelsen for Mineralolie-Branchefor­eningen, for Akts. Dansk Flaskegas Co., for Akte. Kbhvns Smørrebrød, for Akts. Rosenborg Brøndanstalt og for Det danske Selskab; Næstformand for Dan­marks amerikanske Selskab.

Udenl. Orden :  Mar.O.A.4.

Adresse: Vingaards Allé 14, Hellerup.

THOLSTRUP   PEDERSEN N Statskon­sulent; f. 24. Febr. 1883 i Brande Sogn; Søn af Giaardejer Anton Pedersen og Hustru Dorthea f. Rasmussen; gift (1919) m. Magister Karin T. P., f. 22. Maj 1385 i Kuopio i Finland, Datter af Kommunalraad, Apoteker A W Piis-panen og Hustru Emmy f. Slottsberg.

Landbrugskandidat 1906; Fortsættel­seskursus i Mælkeribrug 1910-12; Læ­rer ved Ladelund Mætkeriskole 1912-19; Forsøgsleder ved Forsøgslaboratoriet og ved Statens Forsøgsmejeri i Hillerød 1920-27; Statskonsulent i Mejeribrug . 1927.

Adresse:  Strøybergsv. 3,  Hasseris, Aalborg.

THOMAS   Lentont Toldinspektør; f. 27. Jan. 1890 i Kbhvn.; Søn af Murer Vald. Thomas (død 1940) og Hustru Aagot f. Frederiksen (død 1932); gift (8 Aug. 1916) m. Marie T., f. 20. Nov. 1693, Dat­ter af Lokomotivfører Julius Knudsen (død 1935) og Hustru Johanne f. Meyer.

Elev i Toldetaten 1907; Assistent 1913; Kontrolør 1930; Toldinspektør 1939.

Formand for Den danske Toldetats Forening 1926-45 oe for Statstjeneste­mændenes Centralorganisation II (Em-bedsklasserne) 1928-33; Medlem af Kbhvns Børneværn fra 1928.

Adresse:   Holmestien 21,  Kbhvn. Vanløse.

THOMASEN   Frederik Overlæge; f. 28. Juli 1897 i Skanderborg; Søn af Kan-celliraad, Hospitalsforstander L Tho-masen (død 1931) og Hustru Marie Henriette f. Petersen; gift (16. Maj 1931) m. Valborg T., f. 2. April 1905 i Køge, Datter af Bryggeridirektør J Chr. Bathum (død 1934) og Hustru Gerda f. Rosenstand.

Student (Randers) 1915; med. Eks. 1923; derefter Ansættelser ved Sinds-sygehoapitalet, Nykøbing S., Randers By Sygehus, Diakontissestiftelsen, Rigs­hospitalet, Randers Sot. Josefs Hospi­tal og Kbhvns Kommunehospital; Spe-cialistanerk. (Oto-rhino-laryngologi) 1931; prakt. Ørelæge og Ørelæge ved Set. Josef a Hospital i Randers s. A.; Overlæge ved Centralsygehusets Øre-afd., Randers fra 1946.

____________________Thom

Næstformand  i  Bestyrelsen  tor  Ran­ders Røde Kors. Adresse:  V-Altanv. 25, Randers. Sommerbolig:   Bogens   Strand,   Fem-møller.

THOMASSEN   Anders L Redaktør; f. 12. Marts 1886 i Halskov i Højslev Sogn-, Søn af Boelsmand Kristen Tho-massen (død 1931) ogllustru Marie f. Andersen (død 1943); gift (1. Nov. 1911) m. Journalist Anny T., f. 19. Aug. i Aalborg, Datter af afdøde Faktor Theo­dor Madsen og afdøde Hustru Johanne f. Daniels.

Handelseks.; paa Askov Højskole; Journalist ved Randers Venstreblad 1910, ved Aalborg Amtstidende s. A.; Redak­tionssekretær ved Randers Amtsavis 1915; ansvarlig Redaktør af Roskilde Avis 1919; ansv. Redaktør og Udgiver af Dagbladet Nordjylland, Aalborg 1923; Rigsdagsmedarbejder ved Berlingske Tidende 1926; Medredaktør af Randers Amtsavis 19?i, medansvarshavende Re­daktør fra 1948; tillige medansvarsh. Redaktør af Dagbladet Djursland, Grenaa fra 1948.

Medlem   af   Repræsentantskabet    for Det  konservative  Folkeparti.

Adresse : Raadhustorv 2. Randers.

THOMASSEN Asger Harder Civilinge­niør, Distriktsingeniør; f. 11. Maj 1901 i Mariager; Søn af Bankdirektør, Sagfø­rer Anders Christian Thomassen (død 1937) og Hustru Karen f. Harder; gift (26. Dec. 1933) m. Gunda T., f. 30. Sept. 1907 i Vestervig. Datter af Lods ved Thyborøn Kanals Lodseri Isak Petersen (død 1942) og Hustru Gertrud, f. Larsen (død 1924).

Student (Randers) 1919; oand. polyt. (Bygningsingeniør) 1924; ansat i Vand­bygningsvæsenet med Station i Lemvig 1925, i Thorshavn 1926, i Ringkøbing (Hvide Sande) 1927. i Thorahavn 1928-29, i Thyborøn 1930, i Hanstholm 1939, i Thyborøn 1942, i Lemvig 1946; Di-striktsingeniør og tjenstgørende i Vand-bygningsdirektoratet i Kbhvn. 1947.

Adresse: Aasen 5, Bagsværd.

THOMASSEN Ejnar Forfatter, Over­sætter; f. 23. Sept. 1881 i Kbhvn.; San af Tohaksfabrikant Carl Thomassen (død 1910) og Hustru Anna f. Ludvigen (d«d 1930); gift (1. Febr. 1918) m. Ag­nes T., f. i Stubbekøbing, Datter af Købmand Chr. Rossing og Hustru Akseline f. Pingel.

Uddannet som Polytekniker i Zurich 1901-02; ved Technische Hochschule i Karlsruhe 1902-07; har arbejdet som In­geniør i Lauzanne 1907-09, i Rusland og Sibirien 1909-14; derefter udeluk­kende beskæftiget som Skribent, Over­sætter og Foredragsholder; Rejser paa Balkan 1913-14 og i Sovjetunionen 193?

Thom

1544

og 1934; Medstifter af Selskabet Dansk Russisk Samvirke, Selskabets Formand 1934-38; Dansk Oversætterforbunds Hæ­derspris 1948.

Litterære Arbejder: Afhandlinger i Tilskueren 1915, 46 og -17; Bussernes Malerkunst 1919; Dostojefski, En Livs-skildring, 1940; Russisk Litteratur gen­nem 200 Aar 1946; Kronikker om rus­sisk Aandsliv og Politik. Har udgivet r Dostojefskis Breve i Udvalg med Kom­mentarer; Uddrag af Dostojefskis En Forfatters Dagbog. Oversættelser : Do-stpjefskis Værker I-XVIII. Tolstois, Tjekhofs, Gorkis og Andrejefs Hoved­værker samt en Del moderne russisk Litteratur; Bidragyder til forskellige kbhvnske Binde og Tidsskrifter.

Adresse : Egehøjv. 19, Charlottenlund.

THOMSEN Albert Lie Gaardejer; f. 15. Nov. 1899 i Havbro; Søn af Bankdirek­tør Thomas Thomsen og Hustru Ka­ren Kirstine f. Nieilsen (død 1907); gif! (19. Febr. 1925) m. Erna T., f. 28. Juli 1897 i Odder, Datter af Gaardejer Pe­der Sørensen (død 1909) og Hustru So­fie f. Sørensen.

Alm. Forberedelseseks. 1915; derefter ved Landbruget; gennemgaaet Feltartil­leriets Kornetskole 1920-21: Gaardbesly-rer 1921-24; Ejer af Gaarden Sofies-minde ved Hvam fra 1924.

Formand for Hobro og Omegns Meje­riforening fra 1942, for Vesthimmer­lands Landboforening fra 1943 og for De samvirkende jydske Mejeriforenin^er fra 1945; Medlem af Landbrugsraadet fra 1945.

Adresse: Sofiesminde pr. Hvam.

THOMSEN Alfred Vicedirektør- f. 18. Dec. 1892 i Kbhvn.; Søn af Landmand N M Thomsen (død 1895) og Hustru Anne Cathrine f. Klitgaard (død 1939): gift 1. Gang (16. Aug. 1917) m. Edith T., f. Granzow, f. 9. Mai 1893 i Kbhvn.. død 1945; 2. Gang (16. Febr. 1947) m Lizzi T., f. Olsen. f. 5. Juni 1920 i Kbhvn.

Pra-liminæreks. 1909; Translatørens. (Fransk) 1917; ansat i Det forenede danske Livsforsikrings-Akts. Ilafnia 1909, Afdelingschef 1923, Kontorchef 1936, Underdirektør 1939, Vicedirektør 1948; Eedakfør af Dansk Assurance 1933-39; Medlem af Assurandørens Re­daktion fra 1939.

Næstformand i Bestyrelsen for A/S Paritas oe Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Fransk Kunst.

Litterære Arbejder: Dansk-Tysk-En-gelsk-Fransk Forsikrings-Ordbog (1923 og 1942); English-French-German-Da-nish Insurance Dictionaryi (1924); Med-udgiyer af Assecuranz-W6rterbiich(1926): Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1917-42 (1942); Det forenede danske Livsforsik- l

rings-Akts.  Uafuia 1922-47 (Biografi  af C J Ramm og almindelig Del)   (1947); Vore Slægtsnavne  (1945);   Afhandlinger og Artikler i inden- og udenlandsk For-sikringspresse. Udenl.   Orden :   F.O.I.P. Adresse : Ellinorsv. 41, Charlottenlund

THOMSEN   Anton    AmtsligningsinsipeK-tor;  f.  3.   Nov.  1903 i  Kbhvn.;  Søn  af Forvalter K Thomsen og Hustru Marie f.  Momsen   (død 1938);  gift  (26. Sept. 1929)  m. Else T.,  f. 8.  Dec. 1900 i Fre­dericia,   Datter   af  Postinspektør  H  J Pagh  og Hustru   Theodora   f.  Møller.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1922; cand. polit. 1930- Assistent i Landsover-skatteraadet 1923, Sekretær 1930, Ekspe­ditionssekretær i Statens Ligningsdirek-torat 1938, Kontorchef 1945; Amtslig-ningsinspektør for Kbhvns Amt 1946.

Formand for Foreningen af Amtslig-ningsinspektører 1946.

Adresse : Suoinisv. 2, Kbhvn. V.

THOMSEN Anton Frøkjær Overlæge; f. 6. Nov. 1893 i Sennels ved Thisted; Søn af Gaardejer Anders Thomsen og Hustru Kirstine f. Frøkjær; gift (30. Okt. 1929) m. Asta T., f. 7. Aug. 1900 paa Frdbg., Datter af Murerme­ster, Hypotekforeningsdirekter Albert Fugmann (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Mariane f. Jørgensen (død 1939).

Student (privat dlmit.) 1913; studere­de først Jura; med. Eks. 1924; Reserve­læge ved Frdbg. Hospitals Nerveafd. 1925-27; Skibslæge i Ø.K. 1927-28; Læpe ved Foreningen Broen's Poliklnflc 1927 -29; Afdelingslæge ved Sindssygéhos-pitalet i Nykøbing S. 1929-38; Specia-listanerkendelse (Psykiatri) 1936: Over­læge ved SindssvgehospStalet i Viborg 1938.

Adresse: SndssygeJiospitalet, Viborg.

THOMSEN Arnoff Billedhugger, For fatter; f. 27. Marts 1891 i Aarhus; Søn af Tømrermester Arnoff Thomsen og Hustru Karen f. Pedersen (død 1934); gift (2. Aug. 1922) m. Camilla T., f-22. Sept. 1878 i Ordrup. Datter af Frugtimportør Johan Wilh. Nielsen (død 1929) og Hustru Kirstine f Højsager (død 1931).

Student (Marselisborjr) 1910; cand. ph.il. 1911; studerede Litteraturhistorie og Filosofi ved Kbhvns Universitet; Uddannelse paa Académie Ranson, Paris 1912-13 og paa Kunstakademiet, Kbhvn. 1913-16; tildelt Eckersberg-Me-daljen 1936 og Det Anckerske Legat 1940.

Udstillede første Gang paa Charlot-tenborg 1920, paa Kunstnernes Efter aarsudstilling 1923 og paa Grønningen 1929; Medlem af Den frie Udstilling fra 1936; udstillet i Oslo, Warszawa,

J345________________________

Riga, Budapest, Bukarest, Beograd samt paa Biennalen i Venedig; Stu­dierejser til Frankrig, England, Tysk­land, Østrig og Schweiz.

Medlem af Akademiet 1940 og af Gallerikommissionen 1945.

Hovedværker: Søren Klerkegaard (Statens Museum for Kunst); Digter som Reconvalescent (Aarhus Museum): har udgivet Digtsamlingen Himlens Ild (1944).

Adresse: Trunnevangen 7, Charlotten­lund.

THOMSEN   August da Fine Politime­ster, R.; f. 13. Dec. 1384 i Hjørring; Søn a.f Herredsfoged V H V Thomsen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Johanne Marie f. Rohde (død 1925); gift (29. Maj 1917) m. Emma Ragnhild de F. T., f. 18. April 1894 i Kbhvn., Datter af fh. Maskinmester F G Christensen og Hustru Emma f. Olsen1.

Student (Aarhus) 1905; cand. jur. 1911; Herredsfuldmægtig i Aarhus 1911; Dommerfuldmægtig 1919; Politimester i Lemvig Købstad og Skodborg-Vand­fuld Herreder 1933. i Kalundborg m. v. 1939.

Adresse : Kalundborg.

THOMSEN Axel Afdelingsforstander, Dr. med. vet„ R.p.p.; f. 6. April 1887 paa Ødumgaard ved Randers; Sen af Pro­prietær, Mejeri- og Teglværksejer P Thomsen (død 1934) og Hustru Kristen-ce f. Hansen (død 1932); gift (22. Nov. 1912) in. Martha Meedom T., f. Haugen-Johansen, f. 7. Okt. 1886 i Silkeborg, Datter af Bankdirektør Kr. Johansen (død 1931) og Hustru Kirstine f. Nielsen.

Dyrlægeeks. 1909; Assistent ved Sta­tens veterinære Serumlaboratorium s. A., Forsøgsleder sammesteds 1923 og kst. Forstander 1934-35, Afdelingsforstander 1943; Reservedyrlæge i Hæren 1913-23: Homtgendyrlæge ved Hærens veterinære Røntgenklinik 1918-32; Censor ved Vete-rinæreks.; Dr. med. vet. (Brucella In-fection in Swine, russisk Udg. 1937) 1936; Veterinær Medarbejder ved Uge­skriftet Landet.

Sekretær i Kbhvns Dyrlægeselskab 1919-25, Formand 1940; Medlem af Be­styrelsen for Fond af 13. Juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme; Æres­medlem af Skånska veterinårforenin-gen.

Modtog i 1930 Medalje af 1. Kl. og 1. Prisbelønning fra det spanske Hus-dyrbnigsselskab Association General de Ganaderos for Besvarelse af en inter­national Prisopgave vedrørende Kalve-kastningena Bekæmpelse.

Har offentliggjort et større Antal, især bakteriologiske og serologiske Ar-

_________________Thom

Ix'jder væsentligst vedrørende den smit­somme Kalvekastning.

Idrætsinærket i Guld 1927.

Cdeul. Orden : S.N.3.

Adresse : Drosselv. 17, Kbhvn. F.

THOMSEN Carl Stadsbibliotekar; f. 24. Juli 1894 i Kbhvn.; Søn af Kontorassi­stent Jons. Thomsen (død 1942) og Hu­stru Petra f. Bjerregaard (død 1894); gift 2. Gang (31. Maj 1941) m. Hil-deborg T., f. 24. Okt. 1903 i Nyborg, Datter af Skoleinspektør Victor Jørgen­sen (død 1948) og Hustru Claudia J. Obel (død 1906).

Alm. Forberedelseseks. 1910; Afgangs­prøve Ira Statens Biblioteksskole 1918; Assistent ved Statens Bibliotekstilsyn

1919-20; Cnderbibliotekar ved Centralbi­blioteket lor Sydvestjylland, Esbjerg

1920-21; Bibliotekar smstds. 1921-33; Overbibliotekar ved Aarhus Folkebiblio­teker 1933-44; tillige ved Aarhus Kom­munes Børnebiblioteker 1939-44- Stads­bibliotekar i Kbhvn. 1944.

Medlem af Hovedstyrelsen for Dan­marks Biblioteksforening 1924-28, af Statens Komité vedrørende Overcentra-len for Folkebibliotekerne 1939, af Bib-lioteksraadet 1945, af Bestyrelsen for Arbejderbevægelsens Arkiv 1945, af Be­styrelsen for Forening for Boghaand-værk 1945 og af Udvalget for Folke­oplysnings Fremme fra 1947; Formand for Biblioteksfunktionærernes Sammen­slutning 1926-31; Sekretær i Nyt dansk Litteraturselskab 1940.

Adresse : Vesterbrog. 180, Kbhvn. V.

THOMSEN Carl Poul Oberstløjtnant, R.DM., HTII.; f. 27. Dec. 1896 i Kbhvn.; Søn af Toldforvalter T G V Thomsen (død 1928) og Hustru Ane Jørgiue Kir­stine f. Gjernyx (død 1934); gift (21. Okt. 1921) m. Inger Kristine T., f. 15. Juli 1890 i Skovshoved. Datter af Baa-debygniester Chr. Fr. Hansen (død 1938) og Hustru Emma Heinriette ;. Jensen (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. phil. 1916; Premierløjtnant 1919 ved Fæstningsartilleriregimentet, 3. Ar-tilleriafd.. Aarhus; Artillerikursus 1924-26; Adjutant ved 7. Artilleriafd. 1926-28 og ved Jydske Division 1930-34; Gene­ralstabskursus 1928-30; Kaptajuløjtnant 1932- Kaptajn 1933; Battericlief ved 1. Artilleriafd. 1934-37; Militær Motorsag­kyndig 1936; Lærer ved Søofficerasko-len 1936-40 og ved Artilleriskydeskolen 1937-40; tjenstgørende ved Generalsta­ben 1940; Souschef ved Jydske Division 1940-45; internere* paa Hindsgavl Aug. 1945—Okt. s. A.-. DiBtriktsviceteandin-spektør paa Fyn 1944-45 • Oberstløjtnant og Chef for 5. Aitilleriafd. 1945; til Raa-dighed tor 1. Feltartilleriregiment og til Tjeneste ved Forsvarsministeren« 85

Thom___________________

Foredragsudvalg 1947; Chef for 1. Årti], leriafdeling 1948, for 6. Artilleriafdeling 1949.

Formand i Viborg Garnisons Løjt-nantsforening 1932-34; Næstformand i Viborg Garnisons Officersforening 1940-42; Formand for Holbæk Garnisons Officersforening 1945; Medlem af Vold­giftsretten for Fyns Væddeløbsbane 1943^14 og 1945-46; Bancdommer paa Charlottenlund og Amager Travbane 1948-49.

Adresse: Norsv. B, Kbhvn. V.

THOMSEN Detlef Landsretssagfører, It.; f. 21. Juli 1899 i Kanders-, Søn af Kul ligforstander Jobs. Thomsen (død 1922) or- Hustru Mari f. Nissen (død 1943); gift (20. Dec. 1923) m. Esther T., Datter af Forretningsfører H Rønnow ug Hustru Ingeborg f. Hansen (død 1947).

Student (Randers) 1916; Assistent i Finanshovedkassen 1918-20; cand. jur. 1922; Landsretssagfører 1929; Sekretær i Finansministeriet, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter 1922, Fuld­mægtig 1933, Ekspeditionssekretær 1935, Kontorchef 1942-48; Sekret-ær i Sagfører­samfundets 1. Kredsbestyreise 1935, se­nere tillige Sekretær i Sagførernævnet og Medhjælper i Sagførerraadets Sekre­tariat; Sekreter for .Det dansko Sagfø-rersamfund 1948.

Adresse: Brøndsteds Allé 7, Kbhvn. V. Sommerbolig:   Bryderupgaard,  Torpen pr.  Humlebæk.

THOMSEN   Edvard Professor, Arkitekt, K'.DM.p.p.; f. 9. Jan. 1884 i Kbhvn.; Søn af Malermester Johan Tliomaen (død 1948) og Hustru Anna f. Dalil (død 1902); gift (16. Juni 1934) m. Kontor­chef u. Magist. Edel T„ f. 31. Okt. 1885 i Kbhvn,, Datter af Fabrikant Ernst Dahl (død 1909) ok Hustru Margrethe f. Steen.

Afgang fra Kunstakademiets Arkitek­turskole 1914, mindre Guldmedalje 1918; Assistent ved Undervisningen paa Akade­miet 1918; Medlem af Akademiraadet 1920; Professor i Bygningskunst 1920; Direktør for Kunstakademiet 1946-49, Vi­cedirektør og Dekan 1949; Dr. ing. h. o. ved Die Wiirttembergische Technische Ilochshule 1929; bon. mcmber of the Ar-chitectural Association (London) 1933; bon. corr., member of the lloyal Insti-tute of British Architects 1937; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Socialt Boligbyggeri fra 1948.

Opført forskellige Skoler i Samarbej­de med andre Arkitekter. Søndermark Krematorium flammen med Arkitekt Frits Schlegel; Bygninger ved Cliri-stiansliaviiK Torv for Kbhvns Kommu­ne, Bygninger i Zoologisk Have, Ut-tenslev Daghjem, Odense Stadion tam-

men med Arkitekt Vagn O Kyed, Svøm­mehal  ved Danmarks Højskole for Le­gemsøvelser.  Otto  Mønsted   Hallen,  So­cialt   Boligbyggeri   i   Aarhus   sammen med Arkitekterne C F Møller og Gunnar Krohn, Palladiums Filmatelier ved Hel-• lemp   Havn,   Flyverbo   (Holigbyggeri   i Kastrup)   sammen  med  Arkitekt Chri­stian Kampmann m. m. Uclenl. Orden : F.Æ.L.5. Adresse : Charlottenborg, Kongens Ny­torv, Kbhvn. K.

THOMSEN Einar Overkirurg, Professor, Dr. med.; f. 30. Aug. 1891 i>aa Frdbg.; Søn af Kontorchef J V E Thomsen (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Ellen f. llindom (død 1943); gift (24. Juli 1914) m. Else Catharina T., f. 7. Juli 1894 paa Frdbg., Datter af For­fatteren, Dr. phil. h. c. Henrik Pontop-pidan (død 1943, so Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Antoinette f. Kofoed (død 1928).

Student (Metropolitanskolen) 1910; Univ. Guldmed. 1915; med. Eks. 1918; Assistent ved Universitetets fysiologiske Institut 1918-21-, Dr. med. 1921; llospitalsuddan-nelse paa Rigshospitalet, Svendborg Amtssygehus, Bispebjerg Hospital, Fød­selsstiftelsen og ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1922-34; gentagne Studierejser i Udlandet; Specialistaner­kendelse (Kirurgi) 1927 og (Gynæko­logi) 1933; assisterende Læge i Kirur­gi og Orthopædi ved Invalideforsik-ringsretten 1933-39; Læge ved Bispe-bjærg Hospitals kirurgiske Poliklinik 1934; Chef for Sundby Hospitals kirur­giske Poliklinik 1937-42; tillige Profes­sor i Kirurgi ved Danmarks Tandlæge­højskole 1937-42; deltog i Konkurrencen om Professoratet i Kirurgi ved Kbhvns L'niv. 1935; Overkirurg ved Bispebjerg Hospital 1942.

Gæsteforelæsninger ved Universiteter­ne i Prag og Briinn 1928 og i Hun-terian Society i London 1933; Medlem af Tlie Royal Society of Medicine i London 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af yngre Læger 1920-24 (Formand 1922-24) og for Foreningen af viden­skabelige Assistenter 1920-21; Formand for Medicinsk Forening 1921-22; Censor i Anatomi ved med. Eks. 1936-40; Med­lem af Repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening 1937-41 og af Bestyrel­sen for Kbhvns Kirurgforening 1938-41; Formand i Bestyrelsen for Landsfor­eningen Den personlige Friheds Værn 1945; Næstformand i Bestyrelsen for Silkeborg Bad 1946.

Har foruden Guldrnedaljeafhandling og Disputats (Studier over neurogen og cellulær Achyli) skrevet en Bække Af-

1347   ____________________

handlinger i inden- og udenlandske Fagskrifter.

Adresse: Bispebjerg Hospital, Bispe-b.jergv., Kbhvn. NV.

Sommerbolig : .Jløjlyngen" , l'ørvig.

THOMSEN   Ejler Politimester; f. 3. Juni 1893 i Asnæs; Søn af Handelsagent Jørgen Thomsen (død 1933) og Hustru Marie f. Jensen (død 1930): gift (20. Maj 1926) m. Betzy T., f. 3. Aug. 1899 i Nykøbing S.. Datter af Læge, Borg­mester J P L Egede (død 1926) og Hu­stru Johanne f. Steenberg.

Student (Roskilde) 1912; cand. jur. 1918; Sagførerfuldmægtig i Slagelse s. A.: Politifuldmægtig i Nykøbing S. 1919; i Holbæk 1923; Politimester i Bo­gense 1939.

Adresse : Bogense.

THOMSEN   Ejnar Professor, R.; f. 14. Juni 1897 i Aastrup ved Grenaa; Søn af Lærer M P Thomsen (ded 1922) og Hu­stru Karen f. Nielsen (død 1944); gift (3. Juli 1921) m. Inger T., f. 15. Aug. 1893 i Grenaa, Datter af Viceskolein­spektør A Knudsen (død 1934) og Hu­stru Vilhelmine (Minna) f. Juul.

Student (Randers) 1916; mag. art. (Alm. og sammenlign. Litteraturhist.) 1926-, La-rer ved Wads Kostskole paa Bogø 1920-24, ved Struer kommunale Skolevæsen 1925-31 or ved Ribe Stats­seminarium 1932-35; efter Konkurrence Professor i nordisk Litteratur ved Kbhvns Universitet 1935: Dekan for Det filosofiske Fakultet 1946-47.

Litterær Medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende fra 1927; Censor i Dansk ved Lærereksamen 1936-46.

Medlem »f Selskabet for dansk Kul­turhistorie fra 1936 og af Det danske Sprog- og Litteraturselskab fra 1948: Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for nordisk Filologi 1936-47, for Dansk Kor-fut'terforoning 1937-39 <« for Søren Kior-kegaard-Sclskabet fra 1948; Medlem af Konsistorium 1945, af Universitetets St-i-IM3ndieudvaIg 1946 og a-fKvinderegen*eiis Eforat 1945; Formand for Det filosofi­ske Fakultets Eksamenstid valg fra 1942; Formand for Forretningsudvalget for American Graduale School in Demnark 1948-49; Medredaktør af Tidskriftet „Hanske Studier" fra 1940 og af Tids­skriftet „Danmark" 1941-48.

Tiår skrevet: 2 Digtsamlinger (1922-23) : Studier i Richardsons Romaner (1928): Studier i Fieldings Romaner (1931): Dansk Litteratur efter 1870 (1935); Tidsskriftartikler. Har udgivet: Oromwel] ok hans England (historiske Læsestykker. 1937): Jakob Knudsens Digte (1938); Dansk gennem 300 A-ir

____________ ______Thom

(1940);   Henrik   Pontoppidan   til   Minde (1944).

Adresse:  Falkonergaardsv. 15, Kbhvn. V.

THOMSEN  Else fh. Gymnastikinspektør, FM. i Guld: f. 25 April 1879 i H»m ved Ribe; Datter af Landmand M H Thomsen (død 1933) og Hustru Inger Marie f. Smidt (død 1924); ugift.

Ved Landbruget til 1899-. Lærerinde-eks. 1902; Uddannelse paa Statens Gym­nastikinstitut i 1904 og ved Gymnastik­afdelingen ved Universitetet i Helsing­fors i 1917: Kommunelærerinde i Kbhvn 1904-19; Medhjælper ved Statens Gym-nastiktilsyn 1908-19; Lærerinde i Ameri­ka 1911-12; Gymnastikinspektør ved Kbhvns kommunale Skolevæsen 1919-46: Studierejser i Skandinavien, England, Tyskland, Schweiz og Tjekoslovakiet. Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen til Skolehytriejnens Fremme 1924-42 og for Kristelig Forening for Børne­forsorg fra 1930; Formand for Kbhvns Legepladsforening 1926-46; Medlem al1 Udvalget „Vore Børn- Sundhed" fra 1936: Medlem af Kølrønhavnsudvalget for Danske Kvinders Beredskab 193W5; Æresmedlem af The Ling Physical Education Association, England og af Kbhvns kvindelige Gymnastikforening. Udgiver alf Skolestuegymnastik oig Gymnastik for Smaabørn; Medudgiver af Gymnastik for Piger, 4.-8. Skoleaar og af Folkedanse for Børn og Mueik til rytmisk Gymnastik; Hovedredaktør 'if Nordisk Kvindegymnastik.

Adresse : Mariendalsv. 20, Kbhvn. F.

THOMSEN Erik mag. art.; f. 14. Maj 1909 i Bøstrup Sogn paa Langeland; Søn af Førstelærer P Thomsen og Hu­stru Elna f. Schmidt; gift (5. April 1944) m. Yvonne T., f. 12. Nov. 1912 i Frankrig, Datter af Ingeniør O Th. Jensen og Hustru Yvonne f. Lad<irrjere. Lærereks. (Skaarup) 1930; Student (Akademisk Kursus) 1931; mag. art. (Psykologi) 1941; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsen fra 1931; tillige Assistent hos Docent, Dr. phil. li H Pedersen i Forbindelse med Oprettelsen og Ledelsen af de første kbhvnske Læ­seklasser i 1935 og 1936; ansat ved Kbhvns kommunale Skolevæsens skole­psykologiske Arbejde fra 1937, 1938 Souschef og 1945 Chef for dette. Tillige Lærer ved Kbhvns Univ. fra 1945.

Repræsentant i Foreningen til Be­skyttelse af videnskabeligt Arbejde fra dennes Stiftelse i 1943: Medlem af Ud­valget for skolepsykologiske Undersøgel­ser fra 1946 m. m.

Har skrevet: Forslag oui Oprettelsen af et psykologisk-pædagogisk Forsk ningsinstitut (Danmarks Lærerhøjskoles Aarsberetning, 1943-44); har med Støtte

Thom___________________

fra Universitetets psykologiske Labora­torium og fra private Fonds foretaget videnskabelige, eksperimentelle Undersø­gelser af Læseprocessen, bl. a. ved An­vendelse af bioelektriske Maalinger m.v. Adresse: Ordrupv. 75 A, Charlotten-lund.

THOMSEN   Fr. Direktør,  E.p.p.;  f. 22.

April 1886 i Kbhvn.; Sen af Købmand Th. Thomsen (død 1908) og Hustru Sine f. Madsen; gift 1. Gang (1912) m. El­len T., f. 8. April 1889 i Kbhvn., død 1937, Datter af Købmand Sophus Koch (død 1915), 2. Gang (1938) m. Raymonde T., f. 27. Jan. 1905 i Montroilge (Seine), Datter af Apoteker A Barthélemy (død 1918).

Gennemgaaet Orlogsværftets Ingeniør­elevskole 1905-09; Ingeniør ved Wilton's Eng. & Slipway Co., Rotterdam 1909-10, ved Vulcan-Werke, Stettin 1910-11, ved samme Firma i Hamborg 1911-14, ved Kbhvns Flydedok & Skibsværft 1914-15 og ved Anlæget af Rødbyhavns Skibsværft i 1916; Overingeniør ved Nak­skov Skibsværft 1916-24; adm. Direk­tør for Akts. Aalborg Skibsværft 1924-27; adm. Direktør for Akts. Frederiks-havns Værft & Flydedok fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark, af Tilsynsraadet for Frede­rikshavns og Omegns Sparekasse og- at Bestyrelsen for Section Danoise de la Société des Insrénieurs Civils de France. Fransk Konsularagent fra 1946.

Udenl. Orden: S.V.3'.

Adresse:  Sønderg. 21,  Frederikshavn.

THOMSEN   Hans Overlæge, Dr. med.; f. 16. Sept. 1897 i Aarhus; Søn af Kom­munelærer Ths. Thomsen og Hustru Mette Kirstine f. Jakobsen; gift (31. Maj 1924) m. Ingeborg T., f. 17. Okt. 1896 i Lemvig, Datter af Tømrermester Jens Møller Dalgaard (død 1913) og Hustru Ane Petrine f. Christensen (død 1946).

Student (Vejle) 1916; med. Eks. 1923; Reservelæge ved Amtssygehuset i Hol­stebro 1923-24 ok ved Amtssygehuset i Herning 1924-26; Reservekirurg ved Kommunehospitalet i Aarhus 1927-33; Specialistanerkendelse (Kirurgi) 1930; 1. Reservelæge ved Kysthospitalet paa Røs­næs 1934-35; Dr. med. (Multiple Colon-divertikler og deres Følgetilstande) 1934; Læge ved Invalideforsikringsretten (Ki­rurgi) 1934-35; Overlæge ved Amtssyge­huset i Sæby ved Høug 1935-37; Over­læge ved Nationalforeningens Hospital for kirurgisk Tuberkulose ved Juelsmin­de 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1928-32 og af Repræ­sentantskabet for Den almindelige dan-

_____________________1348

ske Lægeforening; [Formand for Bjerre­kredsens radikale Venstre fra 1948.

Har bl. a. skrevet: Invaliderettens materiale af spondylitis tuberculosa 1921i32 (i acta orthopædica scandina-vica. Vol. X, 1939); Contributions to the pathological anatomy of the com-plications following the colondiverticu-losis (i Acta pathologica scandinavica, 1939), „Osteomyelitis chr. pelvis", In­validerettens materiale 1922-37 (i acta orthopædica scand., 1940); Hæmatogen, purulent osteomyelitis (1941): Knogle­tuberkulose og traume (Bibi. for Læger 1942); Tuberkulose i genitalia feminina (Bibi. for Læger 1943). Desuden talrige Kroniker og Dagbladsartikler, spec. vedr. Undervisning af langvarigt syge Børn.

Adresse : Nationalforeningens Hospital pr. Juelsminde.

THOMSEN   Helmuth Maler; f. 24. Okt. 1908 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Adolf Thomsen (død 1938) og Hustru Marie f. Wogensen (død 1947).

Student 1926; udstillede første Gang i Studenterforeningen 1931, paa Efter-aarsudstillingen 1931-33; Medlem af „Koloristerne" fra 1935; endvidere deltaget i Journalistforbundets retro­spektive Udstilling 1936, Udstillingen 4 unge Malere, Kunstforeningen s. A., Dansk Maleri og Skulptur af i Dag, Kunstmuseet 1941, Nordisk Kunst, Aar­hus 1941, Nordisk Kunst, Gøteborg 1943, Ung Dansk Kunst 1945, Den offi cielle danske Kunstudstilling i Oslo 1946 samt Nordisk Vandreudstilling, Frede ricia s. A.; tildelt Det Hielmstierne-Rosencroneske Legat, Foltmars Rejse­legat, Vekselerer Villiam H Michael sens Tegnerlegat m. m.; Studierejser i Italien, Belgien, Frankrig og Marokko.

Repræsenteret paa Museer med : Ung Kvinde med rød Hat (Vejen Museum, 1940); to Kvindeportrætter (Statens Museum for Kunst 1943 og 1945); Sy­geplejersken (Aalborg Museum, 1943); Mandsportræt (Fyns Stifts Museum, Odense, 1944); forskellige Tegninger (Kobberstik-samlingen og Nasjonalgal-lieriet, Oslo).

Adresse: N-Fasanv. 78, Kbhvn. F.

THOMSEN H L Overformynder, R.; f. 17. Marts 1902 i Horslunde; Søn af Par­cellist Anders H Thomsen (død 1946) og Hustru Dorthea Marie f. Stryhn (død 1920); gift (21. Dec. 1929) m. Asta T., f. 5. Febr. i Kbhvn., Datter af Opdagelsesbetjent Oskar Gemzøe (død 1907) og Hustru Sarah f. Hacke.

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig 1928-32; juridisk Manuduktør 1928-37; f ung. Sekretær i Justitsministeriet 1931, Se­kretær 1933; tillige Sekretær i Overfor-

1549________________________

mynderiet 1933-45; Fuldmægtig i Justits­ministeriet 1938, Ekspeditionssekretær 1940, Kontorchef 1945; Overformynder 1949.

Formand for Teaterraadet 1938-45; Se­kretær ved Statens Vaabenkontrol 1939-49; Udgiver af Lov- og Ministerialti­dende 1945-49; kst. Dommer i Østre Landsret i forskellige Perioder 1940-45.

Medlem af Justitsministeriets Udvalg ang.    Privatteatrenes   Forhold   1938-41; Formand for Justitsministeriets Udvalg ang. Politieta Lokaleforhold 1946 og for Udvalget ang. Forligamægling i borger­lige Retssager 1948. Adresse:  Normasv. 31, Kbhvn. Valby. Sommerbolig;   Agri  pr. Vrinners, Mols.

THOMSEN   Hugo Bankdirektør; f. 15. Okt. 1896 i Horsens; Søn aif Børstefa­brikant K Thomsen (død 1939) og Hu­stru Johanne f. Thomsen (død 1948); gift (5. Marts 1921) m. Regine T., f. 9. Juli 1898 i Kbhvn., Datter af Direk­tør "G Herreborg (død 1938) og Hustru Laura f. Olsen (død 1948).

RealeKs. (Horsens) 1913; Assistent i Handelsbanken i Horsens 1913; Kasse­rer i Herning Handels- og Landbrugs-bank. Akts. 1919, Bogholder 1924. Med-direfctør 1934, Enedirektør fra 1944.

Medlem af Bestyrelsen for Fabrikant F C Lund og Hustrus Legat og for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme's Kredsforening for Ringkøbing Amt.

Adresse: Østers. 1. Herning.

THOMSEN Ingeborg Frue; f. 17. Juli 1891 i Senderborg; Datter af Minister Hans Peter Hanssen (Nerremølle) (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og- Hu­stru Helene f. Iversen (død 1935); giift (26. Sept. 1911) m. Amtmand Kresten Refslund Thomsen (se denne).

Student 1910; cand. phil. 1911; Redak­tør af Hejmdale Søndagsblad 1914-18; Formand for Børnehjemmet Lyshø.i; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjydsk Hjælpefond og af Komitéen til Støtte for sønderjydske Børnehaver; Medlem af Landstinget (Det radikale Venstre) 1947.

Medndgiver af: De fire onde Aar; har udgivet: Et dansk Kvindesind — Helene Hanssen.

Adresse: Brøndlund Slot, Aabenraa.

THOMSEN J Th. Sognepræst; f. 25. Dec. 1892 i Varde; Søn af Togfører J U Thomsen (død 1926) og Hustru Chri­stine f. Nielsen (død 1938); gift (13. Maj 1925) m. Rigmor T., f. 15. Jan. 1903 i Stenstrup ved Svendborg, Datter af Teglværksejer Carl Laursen (død 1919) og Hustru Emilie f. Andersen (død 1940). Ansat ved Statsbanerne 1910-18; Stu-

____________________Thom

dent (privat, dimit.) 1919; cand. theol. 1924; res. Kapellan i Nørresundby-11 vo-rup s. A.; Sognepræst i Møborg-Neee 1927; ved Grendals Kirke i Kbhvn. 1931 -42; ansvarshavende Redaktør ved Kri­steligt Dagblad 1942-45; Sognepræst ved Hellerup Kirke 1945.

Næstformand i Bestyrelsen for Mo nigihedsforbundet i Kbhvn. og for Mis-sionsknrstedet og Mødestedet Nyborg Strand; Medlem af Bestyrelsen for De samvirkende Menighedsplejer i Kbhvn. og for Nyboremøderne.

Adresse: Margrethev. 13, Hellerup.

THOMSEN Jørgen Maler; f. 2. Okt. 1905 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. med. Oluf Thumscn (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Thora f. Elle; ugift.

Uddannet paa Kunstakademiet 1923-24; udstillet paa Kunstnernes Efteraars-udstilling 1921-23 og 1924-26, Kunststa'.v-net i Forum 1929. Kunstnernes Hus i Oslo 1934, Galleriet i Stockholm 1947 ok 1948, i Goteborg og Malmo samt danske Kunstforeninger i Provinsen; Formand for Decembristernes Udstilling; repræ­senteret paa Statens Museum for Kunst og Statens Kobberstiksamling (Litogra­fier) ; Studierejser til Frankrig, Italien, Balkan, Rusland og Tyskland.

Tildelt Emma Bærentsens Legat 1936 og Carlsons Premie 1943.

Adresse: Rosenvængets Allé 14, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Ramløse. Sand pr. Fre­deriksværk.

THOMSEN    Knud Direktør, Civilinge­niør; f. 16. Jan. 1908 i Aalborg; Søn af Overlærer A Thomsen (død 1943) og Hustru Rigmor f. Gad Jensen: gift (21. Maj 1935) m. Annette T., f. 19. Nov. 1911 paa Frdbg., Datter af Kontoreiief Chr. Wellmann (død 1939) og Hustru Henriette f. Bing.

Student (Aalborg) 1926; cand. polyt. 1931; Ingeniør i Internationalt Patent-bureau s. A.; Assistent ved Polytek­nisk Læreanstalt 1931-32; Ingeniør- og handelsmæssig Uddannelse i Akts. Sa-dolin og Holmblad 1933-36: Forretnings­fører i Akts. Kemisk Værk Køge 1936, Direktør i samme fra 1946.

Medstifter og Medlem af Forretnings­udvalget for Foreningen af kemiske In--   dustrier; Formand i Bestyrelsen for Ke­misk Værk  Køge's Verkoopbureau, Dr. Remmert, N. V. Holland.

Adresse: Bernstorffsv. 171, Charlot-tenlund.

THOMSEN Kresten Refslund Amtmand, cand. polit., K'.D'M.; f. 19. Aug. 1884 i Broager; Søn »f Frimenighedspræst Rasmus Thomsen (død 1905) og Hustru f. Reifslund; gift m. Ingeborg Thom­sen (se denne).

Thom_____________________

Kiev i Haderslev Latinskole indtil 1902; Student i Kbhvn. 1903; cand. polit. 1907; studerede J Aar Forvaltningsret i Berlin; Medarbejder ved Hejmdal 1907, Redaktør af samme 1910; indkaldt un­der Krigen 1915-18; saaret paa Østfron­ten 1915; Tjeneste ved Civilforvaltnin­gen i Østprøjsen 1917-18; Landraad i Aabenraa Amt tinder Afstemningsperio-den 1920; Amtmand over Aabenraa Amt s. A., over Aabenraa-Sønderborg Amt 1932; tillige beskikket som Politiadju­dant i de sønderjydske Landsdele 1935-44.

Den nordslesvigske Vælgerforenings Konsulent 1908-19; Formand for Over-landvæsenskommissionen for Aabenraa Arnt fra 1920; Formand i Bestyrelsen for Sparekassen for Aabenraa By og Amt; Formand for den sønderjydske Realkreditkommission af 1925; Formand for Kommissionen ang. Afvandingen af Marsken ved Tønder fra 1931; Formand for Kontrolkomitéen i Sønderjydsk Hy-poteklaanefond; Formand for Direktio­nen for Statshospitalet i Sønderborg 1931; Justitsministeriets Tilsynsførende ved Bygningsbntndforsikringen i de sønderjydske Landsdele 1931; Medlem af dm søiiderj.ydske Skolekommission 1945-46; Medlem af Bestyrelsen for Laa-nekassen for Sønderjylland til 1947 og for Akls. Det kgl. octr. alm. Brandassu-rance-Compagni 1934; Medlem af Re­præsentantskabet for Kbhvns Handels­bank 1936.

Adresse: Brøndlund Slot, Aabenraa.

THOMSEN Mariane Hospitalsfor«tan-der, Beløtmingsmedaljen' 1. Kl. m. Kro­ne; f. 21. Marts 1869 i Aarhus; Datter af Hospitalsforstander, Sagfører, Ju-stitsraad Carl Thomsen (død 1909) og Hustru Anina f. Hansen; ugift.

Gennetngaaet École supérienre i Lau-»anne 1888-S9; Kksamen i Fransk 1889; gennemgaaet Tegne- og Kunstindustri-skolen for Kvinder 1898-1901; Tegnelæ-rerindeeksamen 1900; Lærerinde til 1901; Medhjælper paa Hospdtalskonto-ret i Aarhus 1901-09; kst. Hospitalsfor stander 1909; fast ansat 1911-44.

Medlem af Aarhus Byraad 1913-25, samt af Bestyrelsen for Velgørenheds-selskabet i Aarhus (Kasserer) 1909-44.

Adresse: Villa Aldersro, Aarhus.

THOMSEN Mathias Professor, Dr. phil.. K.1)M.; 1.9. Okt. 1896 i Kbhvn.; Søn af Købmand Th. Thomsen (død 1908) ok Hustru Sine f. Madsen; gift (1930) m. Dr. phil. Ellen T., f. 10. Jan. 1906, Dat­ter af Ovcrdyrlæge. Professor Marius Nielsen (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1915, mag. scient. 1920; Lektor ved Landbo­højskolen 1920-27; Assistent ved Statens plantepatologiske Forsøg 1920-27; Dr.

_______________________1350

phil. 1927; Professor i Zoologi ved Land­bohøjskolen fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk nå turhistorisk Forening 1920-44, Formand 1939-44; Formand for Entomologisk For­ening 1930-34; Medlem af Finska Bnto-mologiska Sallskapet, af Entomologisk;! Siillskapet i Helsingfors, af Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo, af Kgl. Fysiografiska Sallskapet og af Entomologiska Sållekapet i Lund; Med­lem af Bestyrelsen for Rask-Orsted-Fondet 1933; Medlem af Videnskaber­nes Selskab 1939, Kasserer 1946.

Har udgivet forskellige Lærebøger og Afhandlinger.

Adresse: Skt. Kjelds (J. 14, Kbhvn. O

THOMSEN   Oluf f h. R*ktor, K.DM.; f 25. Juli 1870 i Kbhvn.; Søn af Ingeniør N C Thomsen (død 1911) og Hustru Dorthea f. Thuesen (død 1907)- gift (12. Nov. 1898) m. Julie T., f. 30. Jan 1875 i Ringsted, Datter af Grosserer IT G Wilkens (død 1902) og Hustru f. Ras­mussen (død 1923).

StudentfBorgerdydskoJen paaKrsthvn.) 1889; cand. mag. 1894; Lærer ved Hel­singør Latin- og Realskole (Adjunkt v«d Helsingør Kommunes højere Almen skele) 1897-1920; Lærer ved TJndfrofri COTSskoI™ paa Kronborg 1913-20: Rek­tor for Statsskolen i Lyngby 1920-40.

Medlem af Bestyrelsen for Musikfor­eningen for Helsingør og Ometrn 1909 20; Medlem af Eksamenskommissionen til Afholdelse af Studentereksamen for Privatister 1910-20 og af Bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1921-26

Adresse: Lyngby Torv l, Lyngby. THOMSEN Otto Oberst, K'.l)M.,HTH.: f. 10. Juni 1886 i Aalborg; Søn af Over-sergent P C Thomsen (død 1915) og Hustru f. Andersen (død 1937); gift (16. Okt. 1914) m. Valborg Kathrine T-, f. 16. Febr. 1896 i Kolding, Datter af Proprietær II Kruse (død 1929) og Hu­stru f. Andersen.

Premierløjtnant 1911; Officersskolens Specialklasse, Ingeniørafdelingen 1918-20; Kaptajn 1921; Oberstløjtnant og Chef for Telegraf bat aillonen 1934; Oberst 1940; Chef for ingeniørregimentet 1941; Afsked 1947.

Tilsynsførende ved de grønlandske Radioanlæg 1924-25; Medlem af Radio-røadet 1925-26: Lærer ved Officerssko­len 1920-42; Formand for Tilsynsraadet for teknologisk Undervisning fra 1947; Modlem af Tdlsynsraadet for Haandvær-kets Konsultations- og Forsøgsvirksom­hed fra 1948.

Har   skrevet   Artikler   i   forskelliKe Tidsskrifter om matematiske og elektro­tekniske Emner. Adresse : H C Ørsteds V. 42, Kbhvn.V

1351_______________________

THOMSEN   Peter Direktør, Fabrikant, K'.DM.p.p.; f. 15. April 1873 i Ramsø-lille; Søn af Hvidtølsbrygger Peder Thomsen, Havdrup (død 1922) og Hu­stru Mette f. Nielsen (ded 1925); gift (18. Sept. 1898) m. Emma T., f. Brock-mann, død 1938.

I Lære i Urtekrambranchen; rejste til Chicago 1893; vendte tilbage til Dan­mark 1899; paabegyndte sammen med Faderen Fabrikation af Sæbe og star­tede Blaagaard Sæbefabrik, omdannet til Aktieselskab 1916; startede s. A. In-dustriaktiiebolaget Sylva i Landskrona, der har Varehuse i de flest« svenske Købstæder og større Stationsbyer under Navnet „Hesia"; afstod i 1922 Aktiema­joriteten i Sæbefabrikken Blaagaard og bosatte sig 1926 i Landskrona; solgt« i 1944 alle sine Interesser i Industri-aktiebolaget Sylva. Indehaver af Dam­peren Landskrona, som gik i Rutefart mellem Landskrona og Kbhvn. 1937-39; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Lav-gaarden.

Udenl.   Orden:  S.V.2'.

Adresse: Nyelandsv. 115, Kbhvn. F.

THOMSEN Peter Mengel Bankdirektør, R.; f. 21. Okt. 1886; Søn af kgl. Skov­foged II C Thomsen (død 1898) og Hu­stru Marie f. Mengel (død 1932); gift (6. Nov. 1914) m. Lili T., f. 19. Jan. 1893 i Slagelse, Datter af Købmand Au«. Fr. Wulff og Hustru Nicoline f. An­dersen.

Præliminæreks. (Frederiksborg) 1903; ansat i Akts. Hillerød ok Omegns Bank 1903; Fuldmægtig 1912; Bogholder 1918; Direktør 1926.

Medlem af Bestyrelsen for Frederiks-. borgensersamfundet. Formand fra 1935.

Adresse : Hillerød.

THOMSEN   P K Overlærer; f. 30. Sept. 1878 i Boddum, Thy; Søn af Gaard-ejer J Chr. Thomsen (død 1917) og Hustru Maren f. Hove Christensen (død 1922); gift (30. April 1905) m. Johanne Christine T., f. 10. Marts 1878 i Odense, Datter af Skibsfører J C Hansen (død 1912) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1922).

Lærereks. (Jelling) 1900; Statens Aarskursus 1902-03; Lærer ved forskel­lige private Skoler 1900-04; Lærer ved Korsør Kommunes Skolevæsen 1905-23, Overlærer 1923-44; Stipendierejse tal Norge 1916 og til Schweiz 1929.

Kommunalrevisor i Korsør 1909-17; Medlem af Byraadet 1917-25, af Menig-hedsraadet 1922 (Formand 1930-34 og fra 1938), af Skoleraadet 1927-46 og af Skatteruadet 1932-47; Formand i Be­styrelsen for Korsør Folkebibliotek 1922-46; Medlem af Bestyrelsen for Flakkebjærg Ungdomshjem 1930, For-mand fra 1944; Medlem af Lantfstin-

Thom

get   (Socialdemokratiet)   fra   1936.

Adresse:  Revvej  27, Korsør  og  Rigs dagen,  Kbhvn.  K.

THOMSEN Rudolf Bankdirektør, Sagfø­rer, K.DM.; 1. 5. Juni 1873 i Varde; Sen af Købmand Peder Thomsen (død 1917) og Hustru Eva Hermandine f. Jensen (død 1917); gift (30. Marts 1904) m. Bertha T., f. li. Juli 1884 i Varde, død 1949, Datter af Uyrta-go Verner Berg (død 1931) og Hustru Anna I. Rohlfs.

Præliminæreks. 1888; exam. jur. 1893; kst. Assistent hos Auktionsdirektøren i Kbhvn. 1893-95; Fuldmægtig ved Ure gentved-Gisselfeld Birk 1895-1902; Med­stifter al og adm. Direktør for Akts. De kbhvnske Forstæders Bank, Glostrup fra 1902.

Medlem af Glostrup Menighedsraadl912 -38 (Formand 1923-36), af Smørum Her­reds Provstiudvalg 1923-38, af Kontrol-komitéen for Østifternes Land-Hypo-thekforening 1915-33 og af Bestyrelsen for De danske Provinsbankers Pensions­fond fra 1922.

Adresse: Stationsv. 7, Glostrup.

THOMSEN Svend Kunstmaler; L 10. April 1909 i Nyborg; Søn af Postkontro-lør Jens Thomsen og Hustru Petra f. Petersen (død 1936); gift (24. Okt. 1934) ,n. Grete T., f. 15. Marts 1910 i Kbhvn., Datter af Maleren Knud Jespersen og Hustru Malerinden Eline Hertz Jesper­sen.

Elev af Akademiet; Medstifter af Ko­loristerne 1932, var Medlem til 1946, derefter Medlem af Den frie Ddstilling; bl. a. tildelt Hartmans Mindelegat og Oscar Carlsons Præmie- og Mindelegat. Hovedarbejder: Grete sovende (Sta­tens Museum for Kunst); Portræt, af Faderen (Aarhus Museum); Portræt af Faderen (udstillet paa Den frie 1947). Adresse: Egsmark Strand pr. Ebeltoft.

THOMSEN T C Civilingeniør, R.p.p.: f. 26. April 1882 i Vejle; Søn af Restauratør Henrik Thomsen (død 1909) og Hustru f. Hiuisf'ii-Ki.od (død 1923); gift (1932) m. Operasangerinde Elly Bjørk T., f. ISjørk Wallin.

Cand. polyt.; Ingeniør hos Vacnnni Oil Co. i Kbhvn. 1905 og senere Chef­ingeniør hos samme Firma i Stockholm s.A.; Chefingeniør hos Vacuum Oil Co., Ltd., London 1906-18; Research-Ingeniør hos Anglo-Mexicun Petroleum Co., Ltd., London 1918-19: Direktør for Den dan­ske Kabelfabrik 1919-21; Direktør for Akts. Titan 1923-26; Direktør for Akts. Aarhus Oliefabrik 1926-27; Organisator for Rotary International i Europa 1923-30; adm. Direktør for Akts. l Kriiger 1930-46.

Formand for Industriraadets EkspoH-Udvalg 1925-27; Medlem af Erhvervsraa-

Thom

1352

det 1925-27, af Kotary Internationals Pru-sidium 1925-26. af Institution uf Mechanical Engineers, London, og at Dansk Ingeniørforening; Præsident for den danske Komité af The World Power Conference 1925-28; Formand for Dansk Reklameforening 1930-36; Guvernør for liotarydistriktet Danmark-Island 1938-40; Medlem af Bankraadet for Folke­banken.

Forfatter af flere tekniske Bøger; Ho­vedværk : The Practice of Lubrication (1920 og senere Udgaver).

Udenl.  Ordener:   Fi.II.K3'.; Ø.F.3.

Adresse :  Ved Hegnet 20,  -Rungsted Kyst.

THOMSEN   Theodor Departementechef; f. 23. Nov. 1888 i Kbhvn.; Søn af Stads-bedemand Jacob Thomsen (død 1928) og Hustru Emma Nicoline f. Miinster (død 1933); gift (17. Juni 1928) m. In­ger Marie T., f. 5. Maj 1900 i Idom, Datter af Gaardejer Jens Overgaard og Hustru Ane f. Christensen (død 1932).

Student (Østersøgades Laiinskole) 1906; cand. jur. 1912; Assistent i Kultur­ministeriet 1913, i Kirkeministeriet 1916; Sekretær i Undervisningsministeriet 1919, kst. Fuldmægtig 1921; Fuldmægtig i Kirkeministeriet 1923, Ekspeditionssekre­tær 1931, Departementschef 1943.

Adresse : Tagestorp 3, Gentofte.

THOMSEN T K Oivilingeniør,R.DM.p.p.. f. 26. April 1888 i Brønderslev; Søn af fh. Gaardejer A C Thomsen og Hustru Else Marie f. Jensen (død 1930); gift (20. Marts 1917) m. Anna Margrethe T., f. 25. Marts 1896 paa Clausholm pr. Voldum, Datter af Slotsgartner Joh. Fr. Hansen (død 1934) og Hustru Valborg f. Vibe Kierulff.

Student (Aalborg) 1909; cand. polyt. 1915; beskæftiget ved forskellige Ar­bejder for Aalborg Kommune og hos forskellige Entreprenører 1915-18; Med­indehaver af Firmaet Wright & Thom­sen, Aalborg 1918-19, af Firmaet Wright, Thomsen & Larsen, Aalborg 1919-23 og af Ingeniør- og Entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier 1923-44; Di­rektør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Wright, Thomsen & Kier 1944; Ejer af Pajhede Skov fra 1930.

Medlem af Bestyrelsen for Entrepre­nørforeningen 1932-40, Næstformand 1934, Formand 1937-40; Medlem af Hovedbe­styrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1933-46 og fra 1947 samt af Forretnings­udvalget 1935-46. Næstformand 1938 og Formand for samme 1941-45; Medlem af Arbejdsnævnet, af Arbejds- og Forligs-nævnet og af Bestyrelsen for Arbejds-løshedsfonden; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Wetek, Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerbanken fra 1938, Formand fra 1941; Medlem af Dansk Vejtekriisk

Komité fra 1938; Formand for Haand-væiksraadet 1940-42 og for Arbejdsgiver­nes Ulykkesforsikring 1941-46; Medlem af Industriraadet og af Industriforenin­gens Repræsentantskab fra 1942; Med­lem af Akademiet for de tekniske Vi­denskaber fra 1942 og al Bestyrelsen, for Pensionsforsikringsanstalten fra 1943. Udenl. Ordener: Fi.H.B.2".; S.V.2'.

Adresse: Jahnsensv. 6. Gentofte. Sommerbolig:  Nødebo Huse pr. Dyssekilde.

THOMSEN   Valdemar Stationsforstan­der, R.; f. 19. Jan. 1880 i Hornslet; Sen af Stationsforstander, Kancelliraad Tho­mas Thomsen (død 1911) og Hustru Mariane Sophie f. Bolding (død 1911); gift (8. Jan. 1913) m. Anna T., f. 26. Juni 1885 i Horsens, Datter af Bager­mester H L Feddersen (død 1926) og Hustru Emilie f. Schmidt (død 1932). Præliminæreks. 1896; ansat ved Stats­banerne 1897; Assistent 1898; Trafik-kontrolør II 1920; Fuldmægtig 1921. Trafikkontrolør I 1926; Overkontrolør 1932; Stationsforstander i Odense 1935.

Adresse : Hovedbanegaarden, Odense.

THORBJØRNSEN Svend Veterinærin­spektør, R.: f. 14. Dec. 1895 i Helsingør; Søn af Skoledirektør Johannes Thor-bjørnsen (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Valborg f. Sehested (død 1957); gift (17. Jan. 1931) m. Signe T., f. 14. Nov. 1903 i Kbhyn., Dat­ter af Bankdirektør Philip Mik-Meyer (ded 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Else f. Meyer.

Dyrlægeeks. 1921: Studierejse til Tysk­land 1922; videnskabelig Assistent ved Veterinær- og Landbohøjskolens patho-logisk-anatomiake Laboratorium 1921, ved hygiejnisk-bakteriologisk Laborato­rium 1923-25; samtidig Medarbejder ved Statens veterinære Serumlaboratorium og kontrollerende Dyrlæge ved Kbhvns offentlige Slagtehuse; Veterinært nid­mægtig ved Statskødkontrollen 1925-30; Veterinærinspektør 1930.

Har skrevet pathologdsk-anaitomiske og bakteriologiske Artikler i Fagskrif­ter samt om Kødkontrotemner i Tids­skrifter for Hygiejne.

Adresse: Aalborgg. l, Aarhus.

THORBORG Johs. Landstingæekretær, R.; f., 6. Okt. 1896 i Hornsyld; Søn af Kredslæge Jens Thorborg (død 1932) og Hustru Agnete f. Levinsen; gift (5. Juni 1926) m. Grete T., f. 23. Okt. 1903 i Horsens, Datter af Trælasthandler, Kon­sul Lauritz Fog (død 1908) os Hustru Karen f. Barfoed.

Student (Horsens) 1914; cand. polit. 1920; Medarbejder ved Finaustidende 1918; Redaktionssekretær smstds 1920-42; landstingsassistent 1921-42; Lande-tingssekretær 1942.

1353______________________

Formand for Foreningen af Rigsdags-Tjenestemænd fra 1946.

Har skrevet; Østifternes Iltismands-kreditforening 18804930; Artikler om økonomiske Emner i Haandbøger og Tidsskrifter; redigeret Rigsdagsaarbogen fra 1942.

Adresse : Udsigten 28, Gentofte. Sommerbolig : Vig Lyng pr. Vig St.

THORKELIN   Frederik Direktør; f. 24. Sept.   1904   i   Aalborg;  Søn   af   Damp­skibsfører  E S Thorkelin  (død 1927)  n% Hustru f. Thomsen; gift (10. Aug. 1936) m. Elso T., f. 18. Sept. 1901 paa Frdbp;., Datter  af C C Rammel  (død 1947)   es Hustru f. Lassen (død 1935).

Ansat i Vekselererforretning 1920-22, i A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni fra 1923, Studieophold i Eng­land 1927 og i Schweiz 1928, Underdi­rektør 1937, Medlem af Direktionen 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Legatet Ka­ren Margarethas Feriehjem for unge Piaer og for A/S Cyklecompagniet fra 1947 or for Dansk Bibliofilklub 1945-46.

Adresse: Moltkesv. 9, Kbhvn. F.

THORKIL-JENSEN Niels Professor, R. DM.p.p.; f. 2. (Pebr. 1894 paa Frdbg.; Søn af Mejerist Niels Jensen og Hustru Karoline f. Jensen (død 1924); gift (7. Juni 1919) m. Hanne T-J., f. 2. Marts 1897 i Kbhvn., Datter af Landinspek­tør Axel Birk (død 1940) og Hustru Olga f. Ostenfeld (død 1947).

Landinspektøreks. 1917; Afgangseks. fra Officerskolens Stabsafdelings geo­dætiske Kursus 1921; Assistent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles LandmaalingsuTidervisnmK 1917; Pro­fessor i Landmaaling ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1925; Di­rektør for Højskolen 1946.

Redaktør af Tidsskrift for Opmaa-iings- og Matrikulsvæsen fra 1924; Efor for Veterinær- os Landbohøjskole Kol­legiet 1944-47; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1949.

Litterære Arbejder : Lærebøger i Land-maaling, Afhandlinger i Fagtidsskrifter. Udenl. Orden:   I.F.3. Adresse:  Rolighedsv. 21, Kbhvn. V. Sommerbolig:   Dyreliavehus,   Hjorte-kærev..  Klampenborg. THORKILSEN   A  M  fh.  Kontorchef, R DM.;  f. 28. Febr. 1872 i Egeslevmagle. Søn   af   Lærer   O   W   Thorkilsen   (død 1890) og Hustru Henriette f. Nagel (død 1895) •  gift (10. Nov. 1931)  m. Alice T., f.  22.  Sept.  1907  i Næstved. Datter af Fabrikant    Hans   Nielsen   og    Hustru Louise f. Mohr.

PræJimiinæreks. (Sorø Akademi); Ud dannelse i Handelsvidenskab og Mate­matik; Assistent i Finansministeriet

________________     Thor

1898;    Fuldmægtig    1913;    Kontorchef 1923-42.

Medlem af Bestyrelsen for Ansgarius-foreningen 1902-08, dens Formand 1931-40; Kasserer for De 200 raske gamle Soraneres Stependium 1933-47.

Adresse:  H O Øreteds V.  59, Kbhvn.  V.

THORLACIUS-USSING Viggo Direktør, Kunsthistoriker, R.; f. 9. Jan. 1891 i Ør­bæk; Søn af Sognepræst L K K TIssinz (død 1917) og Hustru Gytha f. Thorla cius (død 19251: gift (28. April 1923) m. Margrethe Th-U., f. 8. Jan. 1894 i Ryslinge, Datter af Sognepræst S H Hjorth (død 1928) og Hustru Catharina f. Bygeberg (død 1928).

Student (Sorø) 1909: cand. phil. 1910: Assistent ved Statens Fotografisamling 1918; Underinspektør ved Statens Mu­seum for Kunst, Kobberstiksamlingen 1919; tillige Leder af Fotografisamlin­gen 1922; Inspektør I ved Statens Mu­seum for Kunst. Kobberstiksamlingen 1931, Maleri- og Skulptnrsamlingen 1933; Afsked 1935; Medlem af Direktionen for Ny Carlsbergfondet s. A., Formand 1946; Leder af Statens kunsthistoriske Foto-grafisamling.

Medlem af Bestyrelsen for Ny Carls-berg Glyptotek, Det danske Kunstin­dustrimuseum, Museet Liselund gamle Slot og Kunstmuseet i Sorø, tillige kunst- og museumskyndig Leder af sidstn.; Medlem af Repræsentantskab, Bestyrelse og Forretningsudvalg for Re-ventlow-Museet, Pederstrup; Formand for Skagens Museum, tillige kunst- og museumskyndig Leder af dette; Med­lem af Udvalgene for Restaurering og Anvendelse af Kronborg Slot og Herre-gaarden Spøttrup.

Medredaktør af Kunst i Danmark 1929; Medlem af Tilskuerens Redak­tionsudvalg 1931-39.

Har udgivet; Billedskæreren Claus Berg (1922); Billedhuggeren Thomas Quellinus (1926); har skrevet Teksten til Værket Mindestøtterne paa Jægers-pris (1924); kunsthistoriske Afhandlin­ger i inden- og udenlandske Tidsskrif­tet. Adresse: Nyelandsv. 88, Kbhvn. F.

THORLØ    Herman Højskoleforstander, Vicekonsul, R.p.p.; f. 11. Aug. 1889 i Vindinge ved Nyborg; Søn af Skoma­ger Niels Andersen (død 1928) og Hu­stru Anne Dorthea f. Jensen (død 1936); gift 1. Gang (28. Maj 1919) m. Dora T., f. 19. April 1894 i Brisbane, Australien, død 1943, Datter af Sogne­præst Ohr. Christensen (død 1935) og Hustru Anna f. Helmuth (død 1938); 2. Gang (14. Nov. 1944) m. Erna T., f. 21. Nov. 1905 i Urlev ved Horsens,

Thor___________________

Datter af Husejer Hans Johansen (død 1938) og Hustru Christiane f. Sø­rensen (død 1932).

Prælimiiia.'reks. 1912: Sekondløjtnant 1915; Missionskandidat 1917; Sekretær i K.F.U.M. i Randers 1918-21, i Aarhus 1921-24; Lærer ved Haslev Højskole 1924-25; Forstander smstds. fra 1925; Studierejser til England 1912, Canada og U. S. A. 1927, Genéve 1931 og Bul­garien 1934.

Medlem af Bestyrelsen for Diakonis-sestiftelsen, for Rønde Artinmskursiis, for Utah-Missionen og for Foreningen Norden i Haslev; Medlem af Repræ­sentantskabet for Det danske Missions-selskab o-g for Dansk Kirke i Udlan­det ; Repræsentant for Foreningfil Dansk Samvirke; Vicekonsul for Bul­garien.

Ildenl. Ordener: Bulg.A.4.; Bulg. C.F.4.

Adresse: Haslev Højskole, Haslev.

THORNVAL Anders Professor.Dr.med., R.DM.; f. 15 Dec. 1883 i Obbekjær vod Ribe; Søn af Pensionist Rasmus Ander­sen (død 1931) or Hustru Christiane f. Christiansen (død 1884); gift (9. Juli 1924) m. Kate T., f. 11. Sept. 1895 i Rudkøbing, Datter af Skibsfører C l. Hansen ag Hust.ru Edel Hansen.

Student (Ribe) 1901; med. Eks. 1908; Reservelæge -red Esbjerg Sygehus 1908-09; Kandidat ved Kommunehospital*! 1910- Assistent ved Kommunehospitalets qto- og Halsklinik 1911-12, ved Rigs­hospitalets ot-olaryngologiske Afd. 1912-16; I)r. med. (Funktionsundersøgelser af Veskibularorganiet og Cerebellum) 1917; 2. Reservekirurg ved Rigshospitalets Afd. D 1917-19; Øre- og Halslæge for Bispebjærg Hospital og Alm. Hospital 1900-27; praktiserende Læge i Kbhvii. 1914; Overlæge ved Rigshospitalets Af­deling for Øre-, Næse- og Halssygdorn-mo samt fung. Professor ved Kbhvns Universitet 1927, ord. Professor 1931.

Sagkyndig ved Retslægeraadet 1935: Bestyrelsesmedlem l Dansk-otolaryn-goloprisk Selskab 1918-24: Formand 1922-24; Vicepræsident ved den inter­nationale Oto-Laryngologkougras 1928; korresponderende Medlem af det laryn-go-rhinol. Selskab i VVien 1929; /Ures-medlem af Interstate postgraduate medical association i Nord-Amerika 1930; Dommer ved i'rofessorkonkurren-ce i Uppsala 1937, i Oslo 1945

Adresse : Lundehusv. 12. Kbhvn. Ø.

THORSEN C C Bankdirektør, E.; f. 23. Juni 1890 paa Frdbg.; Søn af Overpoli-tibetjent II Thorsen og Hustru Kathri­ne f. Nielsen; gift (3. Sept. 1915) m. Karen T., f. Z. Nov. 1895 i Kbhyn., Datter af Urtekræmmer Fritz Paustian (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og

_______________________1354

llurilru   Johanne   f.    Micluielseu    (dod 1920).

Ansat i Kbhvns Laane- og Diskonto­bank 1906--08, i forskellige tyske Ban­ker 1908-14. Assistent i Nationalbanken i Kbhvn. 1914-19; Bestyrer af Folkeban-kens Nørreport-Afd. 1919-29; Direktør i Folkebankeu for Kbhvn. og Frdbg. fra 1929.

Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse : Frederiksborg!?. 4, Kbhvn. K.

THORSEN Christian Redaktør, cand polit., R.p.p.; f. 10. April 1874 i Fredsø; Søn af Lærer Peder Thorsen (død 1914) og Hustru Else f. Serup (død 1905) : ugift.

Lærereksamen (Gjedved) 1894; Lærer og Kontorvirksomhed 1894-1901; Student (privat dimit.) 1902; cand. polit. 1906; Sekretær i Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 fra 1906-12; Redaktør af Assu­randøren 1915-39 og Medlem af Akts. Assurandørens Bestyrelse 'fra 1929, For­mand fra 1958: Redaktør for Danmark af Nordisk Forsikringstidsskrift 1920-46; Medarbejder ved Salmonsens Lek­sikon, Dansk Biografisk Haandleksikoii og Dansk biografisk Leksikon (Briicka): Medlem af Forsikrinnsraadet 1932-49.

Liitenrre Arbejder : Forsikrin^sl.-rrcti i Hovedtræk I-ll, (4. l'ds. 1946). Samfundslære for Handelsskoler, Gym nasier og Ungdomsskoler (sammen med Dr. polit. A Rubow, 1916); Korsikring-monopolet (1920) ; Livsforsikringsmono-pol (1921); Hafnia's Mindeskrift (1922)-. Det kgl. oktr. Sø-Assurance-Kompagni 1726-1926 (1926); Den private Forsik ringsvirkfomheds Udvikling i Danmark 1914-1930 (1931) ; Afsnittet om Forsik ring i 5. Udg. af Hages Haandbog; Ar­tiklerne om Søforsikring i Danmarks Søhandel og Søfart, om Brandforsik­ring i Brandværns-Haandbogen (1931), om Almindelige Foreikringsprincipper i Ulykkesforsikrings-Bogen (1931) og Af­snittet om Forsikring i Danmarks Kul­tur omkring 1940-, Assurandør-Societe­tets Aarsberetninger 1928-32; Forsik-ringsaktieselskabet Nye Danske's 75 Aars Jubilæumsskrift (1939); Assuran­dør-Societetets Jubilæumsskrift (1943); talrige Tidsskriftartikler. Udenl. Orden: S.N.3. Adresse: Ordruphøjv. 28, Charlotten lund.

THORSEN    Ejnar Entreprenør, Civil ingentør, R.DM.; f. 19. Dec. 1890 i Skov-lund ved Vejen; Søn af Konsulent Jens Thorsen og Hustru Neta f. Carstensen (død 1937); gift (28. Dec. 1920) m. Meta T., f. 24. Marts 1893 i Minneapolis, D.-n-ter af Direktør Niels Petersen (død 1927) og Hustru Kirstine f. Lauridsen (død 1944).

1355

Thor

Student (Ribe) 1910; cund. poiyt. 1915; i U. S. A. 1917-19. Stiftede i 1919 s. m. Ingeniør Axel Moiiberg Ingeniør­firmaet Monberg & Thorsen, der i 1937 omdannedes til Aktieselskab.

Formand i   Bestyrelsen for   Entrepre­nørforeningen og for Akts. Vejen Træ­lasthandel,  Vejen;   Medlem   af   Besty­relsen for Akts. S Dyrnp & Cq., Kbhvn., for    Tagpapfabrikken    Phønix,   Vejen, Kbhvns Kul & Koks Kompagni, Akts. samt   af   Hovedbestyrelsen   og   Forret­ningsudvalget  for   Dansk Arbejdsgiver­forening;   Medlem af Ilevisionsudvalget for tyske Betalinger; Medlem af Akade­miet for de tekniske Videnskaber. Adresse: Gruts Allé 12. Hellerup. Sommerbolig : Nordstrand, NykøhingS.

THORSEN   Sigurd   Direktør,   R.p.p.:   f. 5.  Maj  1894 paa  Frdbg.; Søn  af Sag­fører S M Thorsen  (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916)   og  Hustru Johanne  f. Treschow   (død   1945);    gift    (29.   Okt. 1920)   m.  Anne  Grethe T.,  f.  22.  Juni 1900, Datter af Arkitekt Magdahl Niel­sen (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og   Hustru   Anna   f.   Jørgensen    (død 1934).

Student (Ordrup) 1913; cand. ,jui. 1919; Amtefuldmægtig i Vejle 1919; Se­kretær i Kbhvns Magistrats 1. Afd. 1920; Fuldmægtig 1921; Ekspeditionssekretær 1926; Ohef for 1. Afdelings Sekretariat 1931, Administrationschef 1939; tillige kst. Direktør for Kbhvns Begravelses­væsen 1940-47; Direktør for Stadens al­mindelige Øvrighedsforretninger 1947.

Forstander lor Konferensraad J H Mundts Stiftelse; Formand for Lær-lingevoldgiiftsretten-. Sekretær for Fon­den til kunstneriske Formaals Fremme for Bevillingsnævnet, og for Biograf-teatertilsynet i Kbhvns Kommune; For mand for prdruppersjunfundet, 1941-45.

Har udgivet: Ernst Kaper: Efter ladte Memoireblade, Liv og Virke; hai redigeret: Københavns Vagtværn 1944 45

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5; I.Kr.4. N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse : Strandv 163, Hellerup.

THORSEN Svend Redaktør, Protokol sekretær; f. 28. Jan. 1895 i Viby ved Aarhus; Søn af Gaardejer P Aug. Thorsen (død 1937) og Hustru Severine f. Kristensen (død 1944); gift (17. Dec 1922) m. Annemarie T., f. 22. Juli 1891 i Løgumkloster, Datter af Rentier Clau; Nissen og Hustru Anne Marie f. Egt red (død 1933).

Student 1914; cand. phil. 1915; Ble Paa Askov Højskole 1920-21; Statsstipen dium til Ophold ved Jonrnalistskole-ved Universitet i London 1924.

Journalist ved Roskilde Tidende 1917. Redaktdonssckretær   ved   Holbæk   Amts

Venstreblad 1919; Medredaktør af Søn-derjydsk Dagblad i Haderslev 1921; -Korrespondent i Kbhvn,; -FynsTidendes HovedBtadsredaktør 1927-33; derefter Protokolsekretær i Folketinget og 1935-39 tillige Pressekonsutent for .National­bankens Valutakontor (Valutacentra­len); Medredaktør af Østsjsellands Fol­keblad 194346.

Medlem af Rernræsentantekalmt for Akts. Pensionsforsikringsanstalten.

Har skrevet: Lunets Sønner (1937); Den kollektive Funktionær-Pensionering (1942); Den dansk« Dagspresse I (1947); Danmarks Riigsdag (1947). Medudgiver af De fire onde Aar (1933), af Paa. Vej til Danmark (1935) og af Tiende Fe­bruar (1939); Medarbejder ved V.Trket Den danske Rigsdag 1849-1949.

Adresse : Peter Bangs V. 209, Kbhvn Valby.

THORSON   Gunnar   Dr.   phil.,   Lektor. FM. i Sølv; f. 1906 paa Frdbg.; Søn af Grosserer  Charles   Thorson   og   Hustru Musikpædagogen    Astrid     Thorson    f. G.jertsen;   gift   (1940)   m.   cand.   mas: Ellen T., f. Jørgensen, f. 1911 i Kbhvn. Student (Skt. Jørgens!"i.vmnnsium)1925 ; mag.  sciemt.   (Zoologi)   1930;   foretog   i Studieaarene zoologiske  Indsamlinger  i Dolomiterne; overvintrende Zoolog i Øst­grønland    under    Treaarsekspeditionen 1931-32;    Leder   af    Havundersøgelserne fra   S/S   Godthaab   under   samme   Eks­pedition i Sommeren 1933; Carlsbergfon­dets Universitetsstipendium 1933-34; fast ansat  ved  Zoologisk   Museum  fra  1934; Lærer  ved   Universitetets  havbiologiske Kursus fra 1935; Dr. phil. 1936; oprette­de   et   havbiologisk   Laboratorium   paa Hveen 1936 og et lignende Laboratorium i   Helsingør   1941;    HavundersBgelseir   i den  peraisko   Havbiigt  1937   og   ved de kanariske   Mer   1947;    Privat docent   ved Kbhvns    Universitet   fra   1938;     tildelt Thott'sko  Rejsestipendium 1939;  Lektor i  marin  Økologi   ved  Kbhvns  Universi­tet   1946;   Gæsteforelæsninger   ved   Uni­versitetet i  Amsterdam,  Leiden  og Os­lo   1948.

Medlem nf Bestyrelsen for Onnsk \n-turhistorisk Forening 1934-44 (Sekretær 1934-38) og af Redaktionskomitéen for Værket Koology of Bast Greenland; tit-delt Ekstrabladets videnskabelige Æres­pris for 1947.

Litterære Arbejder: The larval deve-lopment, growth and metabolism of Arctic Marine Bottoin Invertebrates (Disputats, 1936); ReproducUon and lar­val developnwmt of Danish Marine Bol-to.m Invertebnatea (1946) samt en Række zoologiske Arbejder over Alpesnegl«, og ov<-r Dyrelivet i øst grønlandske og per­siske Have; Redaktør af Bugen Med

Thor___________________

Treaarsekspeditionen  til Chr   X's   l;wk! (1937).

Adresse: Julius Valen liners V. 13, Kbhvn. F.

Sommerbolig:   Kyrkbacken,   Hveen, Sverige.

THORSTEINSSON   Thorsteift Højeste retssagfører, Kreditforeningsdirekter, R. p.p.; f. 2. Sept. 1889 i Kbhvn.; Søn af Grosserer G Scheving Thorsteinsson (død 1929) og Hustru Edel Marie f. Chri­stensen (død 1942); gift (23. Sept. 1916) m. Ebba Th., f. 8. Sept. i Kbhvn., Dat­ter af Kaptajn Oscar Hansen-Baun (død 1926) og Hustru Olivia f. Mathi-sen (død 1944).

Student Ulctropolitanskolen) 1908; cand. jur. 1914: Overretssagfører 1918; Højesteretssagfører 1953; retskyndig Di-rnktør og Direktionens Formand i Østifternes Kreditforening 1939.

1'orreimng.stører tor Kunstudstillingen Grønningen fra 1920; Medlem af Be­styrelsen for Egmont H Petersens Fond fra 1934, Næstformand 1944; Formand for Kreditforeningernes staaende Fæl­lesudvalg; Formand i Bestyrelsen for Laanefonden af 1940 og derefter for den ved Lov af 30. Marts 1946 opret­tede Laanefond for kortfristede Priori-tetslaan; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1941 og for Nordisk Brandforsikring 1946; Næst-formand i Bestyrelsen for Winkcl & Magnussens Fond 1949.

Har skrevet:   Fra fremmede Retssale (1941). Udenl. Orden : S.N.3.

Adresse: Skovvangen 18. Charlotlen-lund.

Sommerbolig: Tibirke Bakker pr. Tis-vildeleje.

THORSØE-JACOBSEN    Helge Højeste­retssagfører; f. 3. Aug. 1897 i Fre­derikshavn; Søn af Konsul, Danip-skibsekspeddtflr Ernst Jacobsen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hu­stru Cecilia f. Thorsøe; gift (1. Sept. 1939) m. Karen T-J., f. 5. Febr. 1910 i Kbhvn., Datter af Ingeniør Harry Gjetting og Hustru Karen Margrethe f Olsen.

Student (Aalborg) 1915; cand. jur. 1921; Landsretssagfører 1925; offentlige Sager 1951; Højesteretssagfører 1946.

Formand i Bestyrelsen for Akts. 11-lums Restaurant, for Akts. Illums Bo­lighus og for Akts. H C Boroh & Oo.; Medlem af Bestyrelsen for Husmoder-hjælpens Korp«, for Akts. Vakl. Ander­sen m. m.

Adresse: Solvænget 18, Rungsted Kyst.

THORUP   A fli. Dommer; f. 21. Okt. 1883; Søn af Kommunelærer L P Tho-rup ok Hustru Maren f. Kursene.

_______________________1356

St.ndcnt (Randers) 1902; cand. jur. 1909; Fuldmægtig ved Nørhald m. f!. Herreder 1909, ved Thyrsting-Vrads Herreder 1910; Byffxgedfuldmægtig i Aarhus 1914, kst. Dommer i en Del af Lundtofte og Vis Herreder 1920-22; til­lige i Als Nørre og Sonder Herreder 1920-22; Dommer i Åls Nørre og Sen­der llcrrnlcr 192M8.

Adresse:   vSønderborg.

THORUP   Peter Sagfører; f. 15. Juli 1872 i Hammel; Søn af Klædefabrikant Theodor Thorup (død 1906) og Hustru Marie f. Faarup (død 1931); gift (25. Dec. 1901) m. Agnes Elisabeth T., f. 22. April 1873 i KMivri., død 1919, Datter af Manufakturhandler Anton Nielsen (den 1899) og Hustru Martine f. Frederiksen (død 1896).

Alm. Forberedelseseks. 1888; exam. jnr. 1900; ansat paa By- og Herreds­kontoret i Ebeltoft og ved Antvorskov Birk i Slagelse; Sagførerbestalling 1903; Sagfører i Kbhvn. fra s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Odd Fel-low Palæet fra 1913, af Bestyrelsen for Kbhvns Ijnderretssagførerforening fra 1916, Formand fra 1937, af Kredsbesty­relsen for 1. Sagførerkreds 1927-34 og af Bestyrelsen for Underretssagførernes Understøttelsesfond fra 1937, Kasserer fra 1940, Formand fra 1945. Stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Indskydere i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1924-31.

Adresse: Frederiksborg^. 4, Kbhvn.K.

THORVANG   J A Afdelingsingeniø.r i Søværnet, R.DM..HTS.; f. 12. Aug. 1887 i Kbhvn.; Søn af Frugthandler Peder Pedersen (død 1922) og Hustru Marie f. Madsen (død 1936); gift (5. Juni 1914) m. Selma T., f. 29. Dec. 1884 i Kbhvn., Datter af Bagermester Svante Olsen (død 1910) og Hustru Kristina f. Lundberg (død 1934).

Alfgangseks. fra Marinens Ingeniør­skole 1909; Ingeniørassistent i Marinen 1909-13; ansat i Akte. Burmeister & Wain 1913-16; atter i Marinen fra 1916; Fabriksingeniør i Fabriksafd. 1921; In­geniør II i Søværnet 1923, Ingeniør I 1937, Afdelingsingeniør 1946; har fore­taget Tjenesterejser til Belgien, Eng land, Skotland, Sverige og Tyskland.

Formand for Foreningen af Søværnet« Ingeniører 1931-58; Medlem af Bestyrel­sen for Forbundet af Ingeniører i Sta­tens Tjeneste 1931-46 (Formand 1935-46), af Dansk Ingeniørforenings Repræsen­tantskab 1931-35 og 1939-40, af sammes Hovedbestyrelse 1935-39 og 1940-46 og af Bestyrelsen for Danske Statsembeds-mænds Samraad 1931-46.

Har skrevet Artikler i Ingeniøren og i

1357_______________________

Tidsskrift for Søvæsen; teknisk  Medar­bejder ved „Vikingen".

Adresse: Amagerfælledv. 30, Kbhvn.S.

THRANE Albert Amtsforvalter, fi.DM.; f. 28. Febr. 1885 i Aalborg; Søn af Bir­kedommer Albert L H Thrane (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Ludvigka f. Sønderup (død 1938) - gift (7. Nov. 1923) m. Gerda T., f. 30. Aug. 1899 i Kbhvn., Datter af Apoteker Carl P L A L Abildgaard (død 1932) og Hustru Johanne f. Madsen. ,

Student (Metropolitanskolen) 1903: cand. jur. 1910; Fuldmægtig ved Frij­senborg—Faurskoy Birk 1910; Assistent i Finansministeriet 1912; Assistent i O\ (Tretten 1916-19; Sekreter i Kbhvns Byret 1919-28; Revisor smstds. 1928-40; Fuldmægtig i Finansministeriet 1923; Ekspeditionssekretær 1931; Kontorchef 1935; Amtsforvalter for Frederiksborg Amtstuedistrikt 1940.

Medlem   af    Repræsentantskabet   for Hillerød-Frederiksværk-Hundestedbanen og af Udvalgene vedr. Dommernes, Po­litimestrenes   og   Statsskovdistrikternes Kasse- og Regnskabsvæsen.

Adresse :   Hillerød.

THRANE Christian Kontorchef, R.DM.; f. 8. April 1878 i Aalborg; Søn af Birke­dommer Albert L H Thrane (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Ludvigka f. Sønderup (død 1938) - gift (7. April 1906) m. Edel T., f. 7. Juli i Her­ning, død 194T, Datter af Landstings­mand Thomas Nielsen (død 1894) og Hustru -Margrethe f. Petersen (død 1884).

Student (Viborg) 1896; cand.jiir. 1904; Fuldmægtig hos Straffedommeren paa Frdbg. 1904-07; Assistent i Finansmini­steriet 1905; tillige Fuldmægtig i Kon­geriget Danmarks Hypotekbank 1908-26; tung. Fuldmægtig i Finansministeriet 1910, kgl. Udnævnelse 1915; Kontorchef J Finansministeriet 1926-46.

Medlem af Statens Jord'.ovsudvalg 1930-49 og af Landbrugsministeriets Kom­mission af 1946 til Revision af Jordlo­vene; Revisor ved Landmandsbankens Hypothekafdeling fra 1918; Finansmi­nisteriets Tillidsmand overfor Forsik-ringsaktieselskabet Haand i Haand; Drifts- og Fprmuerevisor ved Statsan­stalten for Livsforsikring.

Adresse; Bredg. 51, Kbhvn. K.

THUBORG Anders Forfatter, mag. art.; f. 17. Jan. 1887 i Odby; Søn af Sten­hugger Bertel Nielsen (død 1924) ug Hustru Karen f. Thuborj? (død 1932); gift (14. Juli 1928) m. Dr. phil. Ellen Brøde, f. 24. Aug. 1896 i Kanders, død 1948, Datter af Entreprenør II Brcede (død 1922) og Hustru Marie f. Weiidel-boe (død 1937).

Student 1919; Magister i Filosofi 1925; Journalist ved Horsens Social-Demokrat

__________________Thul

1907-08, ved Vestjyllands Social-Demo­krat 1912-13; Redaktør af Struer Social-Demokrat 1914-15, ved Pressens Illustra­tions-Bureau 1916-17.

Debuterede i Litteraturen med Digt­samlingen Vi Mennesker (1917); har se­nere udgivet: En Afkrog af Verden (Ro­man, 1918, 2. Udg. 1944); Foreløbig iKo-man, 1920); Kæltringer (Roman, 1921); Korsvejene (Fortællinger, Digte og Kro­niker, 1922); En ny Verden (Betragtnin­ger, 1922); Prolog ved Folketeatrets Op førelse af Jeppe paa Bjerget i Anl. af Den danske Skueplads' 200 Aara Jubi­læum 1922; Brødre (Roman, 1923); Fi­dusmagere (Roman, 1927); Vejfarende (Digte, 1929); Dem Vester fra (Fortæl­linger, 1929); Immanuel Kant (1930); Havhej Kro (Roman, 1930}; Det pas ser — (Fortællinger, 1932); Dem, vi elsker (Roman, 1934); Her eller ingen­steds (Roman, 1936); Mig og Johannes (Fortællinger, 1937); Jacob Bauns Skarnsstykker (Roman, 1939); Mads Sivkjær (1940); Den virkelige Verden (Digte, 1941); Mads Sivkjær rejser til Marokko (1941); Barndomsminder fra Lemvig (1941); Lykkelige Mennesker (Samlet Udgave af Kæltringer, Brødre og Havhej Kro, 1942); I Lemvig for et halvt Aarhundrede siden. Stemninger og Interiører (1942); Drømme og anden Oplevelser (1943); Billeder fra Rejsen (1944); Minder. Digte (1945); Folk, vi kender (1946): Tosser og Tosseri (1947); En Fangetransport (Skuespil, 1947); Landsmænd (udv. Fortællinger, 19417); Vejen til hende (Roman, 1947); l Dag og i Gaar (Digte, 1948).

Adresse ; Ejdtrstedg. 10, Kbhvn. V.

THUESLEV Hans Direktør; f. 3. Juli 1906 i Herning; Søn af Viceskolein­spektør Martin P Jensen og Hustru Cathrine f. Jacobsen; gift (17. Nov. 1934) m. Ruth T., f. Jensen, f. 9. Aug. 1914 i Kbhvn.

Student (Fredericia) 1924; cand. jur. 1930; ansat i Finansministeriet 1931, Sekretær 1934, Fuldmægtig 1938, Eks­peditionssekretær 1941, fung. Kontor­chef 1943; Direktør for Det kgl. Assi-stenshus 1944.

Adresse:  Nybrog.  4,  Kbhvn.  K.

Sommerbolig: Mørdrnpv. 31, Esper­gærde.

THULSTRUP Andreas Landsretssagfø­rer, R.; f. 7. Juli 1897 i Haderslev; Søn af Kreatnrhandler Andreas Thul-strup og Hustru Andrea f. Waaben; gift, (7. Juli 1922) m. Else Marie T., f. 7. April 1899, Datter af Højesterets­sagfører N H Bache (se denne).

Student (Haderslev) 1916; Studier i Heidelherg, Berlin og Kiel; Referendar­eksamen (Kiel) 1919; Sagfører og Notar 1922; Landsretssagfører 1923.

Thul

1358

Sønderjydsk Konsulent i det midrer-tidige Ministerium for sønderjydske An­liggender og Medlem af forskellige Ud­valg til Forberedelse af I>ansk Rets Indførelse i Sønderjylland 1919.

Medlem af Haderslev liyraad og Ma­gistrat 1925, Borgmester 1929-46; For­mand for Akts. Nicolai Outzen, for Haderslev Bys Spare- og Laanekasse, for Ruteautomobil-Akts, for Haderslev Amt og By, for Haderslev Slotsvand-møllo Akts., for M C Brinckens jBftf. Akts. og1 for Akts. Hansborg; Likvida­tor å Kreditanstalt. Vogelgesang og Hofe-verwaltungsgesellschaft; Medlem af Be­styrelsen for Sønderjyllands Højspæn­dingsværk og« af Sagførernævnct.

Adresse: Ribe Laridev. 39, Haderslev.

THUNE    Erik Direktør, Generalkonsul, R.p.p.; f. 2. Ok*. 1893 paa .Fejø; Søn af afdøde exam. j ur. JAG Thune og Hustru Anna f. Rosenstand (død 1958). Realeks. (Frederiksberg Gymnasium) 1909; paa Købmandsskolen 1912-13; an­sat i skandtinavisk-Afmerdkansk-Petro-leums-Akt«. 1909-14, i The Tunnel Port-land Cement Oo., Ltd., London, April 1914; engageret af F L Smidt)! & Co. til The Siam Cement Co., Ltd., Bang-kok, Okt. 1914, Vice-Manager 1923, Ma­nager 1926, Gcneral-MaJiager 1929-35; Comptroller i National Portland Oement Compainy, Pniladelpihia 1936, First Vice 1'r.esident 1937, President og Formand i Bestyrelsen 1942: President og Formand i Bestyrelsen for F L Smidth & Co., New V ork. F L Smidth & Co. (Canada) Ltd. og Dansmidth Corporation, New ifork 1940; Direktør i F L Smidth A Co., Akts,,' Kbhvn. 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Samfund i Siam 1921-23 og 1925, For­mand 1926-28; Medlem af Bestyrelsen for Rajah, Hitam Coconut Estate, Ltd. 1923-26; Medlem af Bestyrelsen for Itangnara Rubber Co., Ltd. 1926-36; ud-tuevnt til Generalkonsul ,if den finske Regering 1931.

Medlem af Bestyrelsen for F L Smidth & Co., Akts. Kbhvn.. for Akts. Aalborg Portland Cement-Fabrik, Aalborg, for Cement Investmentø Akts., Kbhvn., for Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabri-ker, for Nordisk Industri Holding Akts. og for Akls. Skandinavisk Industri-Compagni, Kbhvn.

Udenl.  Orden : Fi.H.R.3'. Adresse:  The „Barclay",   Ritlcnhouse Sq., Philndelphia,  l'a., TIS.A.

THUNE      ANDERSEN, se Andersen Troels ThniH' og Andersen William Thn-ne.

THUNE  JACOBSEN, se Jacobsen Aage Thiiiu1: Jacobsen Kisril Thnnc og Ja­cobsen O L Thune.

THYBO   Erhard Overbaneingeniør, R. DM.; f. 21. Juli 1891 i Hillerød; Søn af Malermester Niels Nielsen (død 1919) og Hustru Martha Marie t. Thybo (død 1914); gift (30. Aug. 1917) m. Lily T., f. 5. Sept. 1897 i Holstebro, Datter af Dommer Axel Bierfreund (død 1942, so Kraks Blaa Bug 1941) og Hustru Harriet f. Faber (død 1930).

Csnd. polyt. (Bygningsingeniør) 1914; ansat ved iitats'baiierne s. A.; Ingeniør­assistent ved 2.Anlægssektionl916; liane­ingeniør II og Chef for 14. Banesektion i Herning 1920; Baneingeniør l og Chef for 7. Banesektion i Fredericia 1929; Chef for Banekontoret 1935; Banebesty­rer i 1. Distrikt 1943; Overbaneinge­niør 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Sønder­jydsk Forening for Herning og Omegn, af Bestyrelsen for Herningkredsens kon­servative Vælgerforening 1922-29 og af Hovedbestyrelsen for Grænseforeningen Sønderjydske Foreningers Fællesraad 1925-29; Næstformand for Fredericia-kredsens konservative Vælgerforening 1929-35; Medlem af det konservativ« Amtsudvalg for Vejle Amt 1931-35; For­mand for Det konservative Fond* Fredericia-Gruppe 1933-35: Medlem af Dansk Ingeniørforenings Bygningsinge­niør-Gruppes Bestyrelse 1934-41, af Dansk Ingeniørforenings Repræsentantskab 1934-38 og 1940-41, af Grænseforeningens Be­styrelse, Fredericia 1935, af Statsbaner­nes Tjenestetidsnævn 1935-45, af Stats­banernes Bksamenskommission 1936-45 og af Bestyrelsen for Sønderjydsk For­ening for Gentofte Kommune 1940.

Adresse :  Begoniav. 6,  Gentofte.

THYBO Frederik Direktør, R.; f. 2. Maj 1893 i Hillerød; Søn af Malermester Niels Nielsen (ded 1919) og Hustru Mar­tha Marie f. Thybo (død 1914); gift (28. Maj 1919) m. Olivia T., f. 20. Juni 1898 i Toksværd, Datter af Gaardejer Hans Nielsen (død 1921) og Hustru Ane Kir­stine f. Kristiansen.

Uddannelse paa De Brockske Han­delsskoler, paa Købmandsskolen og paa Translatørskolen; ansat i Firmaet C A Leth & Co., Kbhvn. 1909-23, Prokurist fra 1918; Direktør for Dansk Brandfor sikringsselskab Vermund, Aarhus, 1923. tillige Direktør for Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring A'S, Aarhus. 1938.

Medlem af Likvidationskomiteen for Kongeriget Danmarks Genforsikring, Randers, 1923 og af Aarhus Forsik-ringsforenings Bestyrelse 1935; Præsi-dent for Aarhus Rotary Klub 1935-36; Medlem af Bygningsbrandforsikrings-nævnets Forretningsudvalg 1935, af Byg-ningsbrandforsikringsforeninigens Be-

 

1359

Thyg

styrelse 1935, af Assurandør-Societetets Komité 1936-37 og af det af Foreningen af gensidige danske Brandforsikrings-selskabers nedsatte Elektricitetsudvalg

fra   1943;   .Medlem   af   DclfjraHoncn   for Nordisk    gensidig   Brandforsikring   fra 1949. Adresse : Strandv. 36, Aarhus.

THYE   Georg Landsretssagfører: (. 22. Sept. 1886. pa-a Louisehøj paa Lolland; Søn af Forpagter L M F Thye (død 1921) og Hustru Sophie f. Petersen; gift (20. Maj 1925) m. Karen T., f. 14. Sept. 1901. Datter alf Kontorchef Axel Koeffoed og Hustru Martha f. Madsen.

Exam. jur. 1907; Sagfører i Hillerød fra 1911-, offentlige Sager 1919; Lands­retssagfører 1934.

Formand for Huslejenævnet i Hillerød 1918-21; kommunal Revisor i Hillerød 1921-33; Medlem af Kredsbestyrelsen for 2. Sagiførerkreds 1920-25, Næstfor­mand for samme 1927-J3 og Formand 1933-36; Formand l'or De-t konservative Folkepartis Kredsforening i Ilillerød-Kredscn 1934-45; Suppleant (il Landstin­get; Medlem af Hovedbestyrelsen for Den frivillige Luftmeldetjeneste og Oi'ii-tralchef i Hillerød for samme fra 1934; Medium af Hillerød Byraad 1943-45: Medlem af Sagførernævnet fra 1944 og Suppleant til Sagførerraadet.

Adresse : Købcnhavnsv. 36, Hillerød.

THYGESEN Christian f h. Civildommer, R.7>M.; f. 19. April 1878 i 0-Brønders-lev; Søn af Sognepræst J B G Thygesen (ded 1908) og Hustru Marie f. Dorph (død 1900); gin (11. Dec. 1911) m. Ellen T., f. 24. April 1880 paa Frederiksberg. Datter af Professor Dr. theol. & phil. Frants Buh! (død 1932, se Kraks Blaa Bos 1932) og Hustru Frieda Wilhelmine f. Gornernann (død 1934).

Student (Aarhus Katedralskole) 1896; cand. jur. 1903; Fuldmægtig ved Færø Amt 1904; Assistent i Justitsministeriet 1907; Sorenskriver paa Færøerne 1912; kst. Herredsfoged i Andst m. fl. Her­reder 1918; Dommer i Grenaa Købstad, Nørre- og en Del af Sønder Herred fra 1919; fra 1928 tillige Dommer i Ebeltoft samt Mols og Resten af Sønder Herred; Civildommer i Roskilde Købstad med Rainsø-Tiino Herreder samt Lejre Her­red 1933^18.

Medlem af Direktionen i F;mi Amts Sparekasse 1912-18: T/ikvidator i Djurs­lands Landmandsbank 1922; Regnskabs­fører for det Hall'ske Mindelegat 1930; Forrunm! for Fredningsna-vriet for Kos-kilde Amtsraadskreds 1933-37; Medlem »f Tilsynsraadet for Sparekassen for Roskilde By og Omegn 1939.

Adresse :  Roskilde.

THYGESEN  J C Underdirektør, Lands­retssagfører, R.p.p.; f. 11. April 1901 paa Krederiksminde ved Kolding; Søn af Proprietær Chr. S Thygesen og Hustru Suzanne f. Hansen (død 1949) • gift (5. Marts 1932) m. Rigmor T., f. 1. April i Kbhvn., Datter af Inspektør V Truelsen og Hustru Agnes f. Wiberg.

Student (Nykøbing F.) 1920; cand. jur. 1926; Konsulatssekretier i Rotter­dam 1926; kst. Sekretær i Udenrigsmini­steriet 1928, udnævnt 1929: Sekretær i Akts. Do danske Spritfabrikker fra 1930, Underdirektør 1943; tillise Landsretssag­fører 1939.

Medlem af forskellige Na-vri og Ud­valg 1939-45 og af Priskonlrolraadet 1940-47; Formand for Handelsministeriets I'upirndvalg 1947; Medlem af Industri-raadet 1948; Medlem af Bestyrelsen for Akts. De danske Spncngstoffabrikker, for Danmarks Hotellaanefond, Akts., for Akts. Grindstedva-rket og for Kreditor­foreningen af 2. Aug. 1905.

Udenl. Orden.: N.O.N.5.

Adresse : Østerbrog. 132, Kbhvn. Ø.

THYGESEN   J V Afdelingschef i Han­delsministeriet, R.; f. 3. April 1908 paa Feldingholrn ved Holstebro: Søn af Pr(<-prietapr Chr. S Thygesen og Hustru Su­zanne f. Hansen; gift (21. Marts 1934) m. Helga T., f. 5. Juli 1912 i Rødding, Datter af Krcditforcningsdirektør Paul Anker Callø (se denne).

Student (Rungsted) 1926; cand. jnr. 1932; Sekretær i Banktilsynet s. A., Inspektør 1935; tillige tilforordnet Fondsbørs-Tilsynet 1937-39; Fuldmægtig i Handelsministeriet 1939, Ekspeditions sekreta-r 1943, Kontorchef 1945. Afde­lingschef 1948.

Adresse : Vitus Berings Allé 20, Klam-penborg.

THYGESEN  Laurids Fiskeskipper; f. 8 Dec. 1885 i Nørre Lyitgvig paa Holms-lands Klit; Søn af Fisker Thyge Laurid­sen Thygcsen (død 1938) og Ilnstru Ma­ren f. Andersen f død 1946): gift (8. Dec 1910) m. Andrea. T., f. 21. Jan. 1891 i I/!i'borg ved Vejen, Datter af Tra-sko-mager Morten Kristensen (død 1906) og Hustru Maren f. Thomsen (død 1932).

Oplært ved Fiskeri: fisket fra lis-bjerg og England: Fiskeskippercertifi­kat 1909; eget Fartøj 1915-41; Formand for Vestjysk Fiskeriforening fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Vestjysk Fiskeriforening fra 1934, for Forsikrin­gen af danske Fiskerfartøjer 1928, for Danmarks Fiskerhøjskole 1945 og for Danske Fiskeres kulturelle Fond 1947; Medlem af Fiskeriministeriets Eksport-udvalg 1947.

Adresse : Niels Jucls G. 11, Esbjeriz.

JThyg_________________

THYGESEN Peder Professor, R.DM.fi.p.; f. 20. Juli 1865 i Strellev i Vestjylland; Søn af Snedkermester Thyge Pedersen (død 1668) og Hustru f. Pedersen (død 1907); gift (9. Juni 1903) m. Kirstine T., f. 23. April 1873 i Gjelleruplund, Datter af Gaardejer Niels Madsen og Hustru f. Christensen

Ophold paa Staby Højskule Somrene 1883-84; Lærer Vintrene 1883-85; Ophold paa Askov Højskole Vintrene 1885-87; atter Lærer 1887-91; Landinspekt-øreks-atnen 1897; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalt. 1897-1901; 1901-11 Docent og 1911-35 Professor i Landmaaling og Ni-veltøring ved denne Læreanstalt.

Udgivet Forelæsninger over økono­misk ~Landmaaling (1906; 3. Udg. 1922); Kortfattet Vejledning i økonomisk Landmaaling (1916); Landmaalings-praktik (1922); Slægtshistoriske Skrif­ter.

Udenl.  Orden :   N.St.O.3'. Adresse ; Skt. Kjelds G. 14, Kbhvn. Ø.

THYGESEN Thyge kgl. Kammersanger, R.p.p.; f. 16. Marts 1904 i Kbhvn.; Søn af Professor Peder Thygesen (se denne); gift  (8. Juni 1933) m. Operasangerinde Margherita Flor   (se denne).

Student (privat dimit.) 1927; cand. phil. 1928; studerede Musikvidenskab og Nordisk Filologi ved Kbhvns Uni­versitet 1927-31; Sanguddannelse paa Det kgl. Musikkonservatorium (Viggo Forchhammer) 1923-26 og hos Giuseppe Boralevi i Paris; gennemgaaet Det kgl. Teaters Skuespilskole 1931-33; Opera­sanger ved Det kgl. Teater fra 1931, fast Ansættelse fra 1936; kgl. Kam­mersanger 1946; første offentlige Op­træden 19. Juni 1931 paa Frilufttea-tret som Prinsens Sanger i Der var engang; første Operaoptræden paa Det kgl. Teater som Walther i Tannhåuser; Gæstespil ved de internationale Opera­festspil i Plzu'i (Tjekusiovakiat.) 1958, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947 og 1948; Gæ­stespil 1941, 1942, 1946 og 1947 paa Na­tionalteatret i Prag samt Operaerne i Briinn, Opava, Ostrava, Olmiitz og Bra-tislava; Gæstespil paa Operaen i Stock­holm 1942, 1944 og 1946 og paa Operaen i Helsingfors 1944 og 1947; med Orlov fra Det kgl. Teater engageret som Gæst ved Operaerne i Helsingfors, Prag, Nice, Vichy, Paris (Store Opera og Opera Co-mique) og La Scala Operaen i Milano Jan. 1947-Juli 1948 samt ved Teatro Liceo i Barcelona 1949; Gæstespil paa Den jydske Opera i Aarhus 1947, 1948 og 1949.

Hovedroller : Grev Almaviva i Barberen i Sevilla; Jonathan i Sanl og David; Gustav III (Riccardo) i Maskehaliet; Don Alvaro i Skæbnens Magt; Rada-més i A'ida; Sergei i Katerina Ismai-

1360^

lova; Hoffmann i Hoffmanns Eventyr; Pinkerton i Madame Butterfly; Kodul-phe i Boheme; Cavaradossi i Tosea; Don José i Carmen; Manrico i Truba­duren ; Leander i Maskerade; .Max i J æ-geirbruden; Florestan i Fidelio; Pedro i Lavlandet; Ujarak i Kaddara; Turiddu i Cavalleria rusticana; Mylio i Le lloi d'Ys; Ctirad i Sårka: samt Titelpartier­ne i André Chénier, Faust, Lohengrin, Dalibor og Holger Danske m. fl.

Medlem af Bestyrelsen for Toneknnst-nerfonden af 1941 og for Dansk-Tjeku-slovakisk Selskab fra 1946.

Har til Det kgl. Teater oversat Teksten ti! Verdi's Opera La forza del destino.

Udenl     Ordenor:     C.H.L.4.;   Fi.BH.; Fi.p.F.;  "F..E.L.5. Adresse:  Amalieg.  6,  Kbhvn.  K. Sommerbolig :   GI. Skovhus, Hellehæk.

THYGESEN Thyge Oberst, Direktør lor Krigsministeriet, R.DM.,HTH.,M.T.Kha. p.p.;   f.  30.   Aug. 1895 i  Ftamlev;   Søn af  Gaard«jer  Christen1  Thygesen   (død 1929) og Huefcru Marie Severine f. Ole­sen  (død 1944); gift (8. Febr. 1934) m. Edith  T., f.  17.   Marte 1894  i  Koldfag, Datter »f Skihsmægler. Konsul Edouard von' Meturen  (død 1911) og Hustru Ka­thrine f.  Frederiksen  (død 1945).

Sekondløjtnant 1917; Premierløjtnant 1919; Hærens Officersskoles General stabskursus 1924-26; i Generalstaben 1928-32; Fuldmægtig i Krigsministeriet 1930-34; Kaptajn 1932; Chef for Krigs ministeriets 1. Kontor 1937-42, tung. Afdelingschef 1945; Oberstløjtnant, s. A.; Oberst 1946; Direktør for Krigsministe­riet s. A.; Tjenesterejser i England, Sverige, Schweiz m. m.

Medlem af Bestyrelsen for det krigs­videnskabelige Selskab og Sekretær i Selskabet 1930-35; Medlem af Hovedbe­styrelsen for F.Tllesorganisationen for Officerer o. 1.: Medlem "af Bestyrelsen for Understøttelseforeningen for Haircns faste Officerer o. 1.

Udenl. Ordener: Fi.Fr.3,: 7..1I.L.3.: S.Sv.2".

Adresse: Jægersborg Allé 150, Gen­tofte.

THYGESEN  V Konsul, Gaardejer; f. 28. Nov. 1890 i Grove; Søn af Lærer J P Thygesen og Hustru Johanne f. An­dersen (død 1934); gift (27. Nov. 1920) m. Helga T., f. 4. Juni 1893 i Hobro. Datter af Købmand N P Kjeldsen (død 1934) osr Hustru Maren f. Christensen (død 1931).

Prokurist i Akts. Nordisk-Overswsk Handelsselskab 1918-24; adm. Direktør for Akts. Externa og Tilsynsførende med fl. Selskaber 1926-33; teknisk Kon siilent i Landmandsbanken fra 1934. Ungarsk Konsul i Kbhvn. 1926-46.

1361_______________________

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Carl Jensen & Søn, Nykøbing S., for Akts. Dampmøllen, Nykøbing F., for Akts. Dansk Normal-Tid, for Akts. De dan­ske Maltfabrikker, for Akts. Galoche­kompagniet, for Akts. Gjesten Køb-mandsgaard, for Akts. Hellesens Enke & V Ludvigsen, for Akts. Jydsk Mark­frøkontor, Randers, for Akts. P O Poul­sen, Thisted, for Akts. Sjølund Mølle, for Tungsram Elektricitets Akts., for Akts. Valsemøllen, Esbjerg og fl. a. Selskaber; Medlem af Fiskeriraadet 1930-33, af Bestyrelsen, lor Kongeriget Danmarks Fiskeribank 1932-36, af Fi­skerikommissionen af 27. Nov. 1935 as af Bestyrelsen for Danmarks Fiskehan­dels- og Havfiskeri-Forening.

Udenl. Ordener: U.F.3.; U.F.K.4.; U.K.M.

Adresse; Thorstedlund pr. Frederiks­sund.

THYREGAARD   Anton Forstander; f. 21. Nov. 1889 i Kværkeby ved Ringsted: Søn af Parcellist Chresten Olsen (død 1898) og Hustru Sofie f. Pedersen (død 1935). gift (15 April 1918) m. Lærer­inde Sørtne T., f. 11. Juli 1883 i Vilsl«v ved Ribe. Datter af Parcellist Niels Pe­dersen (død 1941) og Hustru Johanne f. Sørensen (død 1935).

Lærereks. (Skaarup) 1910; Vikar i Vejby i Salling s.A.; Lærer ved Efter­skolen i Bwmdum ved Skive 1911 og 1915; Lærer ved Kærehave Hnsmands-skole ved Ringsted 1913-21; Forstander for Salling Ungdomsskole fra 1921; Stu­dierejser i Sverige, Norge og Tyskland.

Medstifter af og Sekretær for Studie-. kredsforeningen 1918-22; Formand for Hovedkredsen af De danske Ungdoms­foreninger i Salling og Fjends Herred 1922-37; dansk Medarbejder i Arbejdet for Udveksling af nordisk Landboung­dom 1926-40; Medlem af Styrelsen for Dansk Alftenskoletforening (Ungdoms­skoleforeningen) 1927-35; Medlem al1 Hovedstyrelsen for De danske Ung­domsforeninger 1931-S7; Formand for Landsforeningen Danske Folkedansere fra 1937: Sekretær i Foreningen Nordens Komité for nordisk Sajnarbejde fra 1937; Formand for Foreningen for private Ef­terskoler 1938-47; Medlem af det af Un­dervisningsministeriet nedsatte Ung­domsudvalg 1939-41; Undervisningsmini­steriets Tilsynsførende med frie Ung­doms- og Efterskoler fra 1947.

Adresse: Salling Ungdomsskole pr. Jebjærg.

THYSSEN    Erik Pontoppidan Stifts­provst, R.; f. 4. Nov. 1881 i Lyngby; Søn af Overlærer A D Thyssen (død 1933) og Hustru Petra Louise f. Telling (død 1934); gift (18. Maj 1910) m. Gcr-

________________________Tiløg

trud T., f. 27. Maj 1882 i Salo i Fin­land, Datter af Købmand, Sparekasse­direktør B M Fredrikson (død 1915) og Hustru Edla Alexandra f. Sohlman (død 1940).

Student (Birkerød) 1900; cand. theol. 1907; Lærer ved Lyngby Realskole 1907-10; Valgmenighedspra-st ved Bornholms Valgmenighed 1910-17; Sognepræst i Køng paa Fyn 1917, ved Ansgars Kirke i Odense 1923, for GI. Haderslev 1940; tillige Stiftsprovst for Haderslev Stift s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Østerlands-missionens Hjemlandsndvalg, for Dansk Kirke i Udlandet og for Rnslandsmis-sionen; Formand for Odense Skolekom­mission 1931-34, for Foreningen af Me-nighedsraadsmedlemmer i Fyns Stift, for Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense og dennes Hjem for kronisk Syge, for Redningsarbejdet for Kvin­der i Fyns Stift og for Sønderjydsk Forening for Odense og Omegn til 1940; Medlem af Bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab, for Sydslesvigsk Udvalg, Haderslev og for Vojens Ungdomsskole: Formand for Haderslev Provsti's dan­ske Præstekonvent.

Har udgivet: Vor Gudstjeneste som Gave og Opgav« (1937); Tro paa Gud. Prædikener (1940); har desuden skrevet en Række Artikler af oplysende og op­byggeligt Indhold.

Adresse:  Haderslev.

THØGERSEN   Hans Havnekaptajn, R.; f. 6. Juli 1893 i Nordby paa Fanø; Søn af Skibsfører Jens Thøgersen (død 1931) og Hustru Mette f. Andersen; gift (4. Sept. 1920) m. Olivia T., f. 14. Marts 1894 i Horsens, Datter af Tømrermester An­dreas Jensen (død 1941) og Hustru Ma­rie f. Sørensen (død 1914).

Til Søs 1910; Styrmand*- og Skibs-førereks. fra Fanø Navigationsskole 1915; Løjtnant j Marinen 1918; Skibs­fører i Konsul Lauritzens Rederi 1922; i Havnevæsenets Tjeneste 1923; Havne­kaptajn ved Kbhvns Havn 1939.

Adresse:   Strandboulevarden  21. Kbhvn. Ø.

THØGERSEN  M Refsgaard Gaardejer; f. 18. Aug. 1884 i Dybebjerg; Søn af fh. Lærer Knud Thøgersen.

Medlem af Bestyrelsen for forskellige lokale Foreninger; Sogneraadsmedlem i to Valgperioder; Medlem af Bestyrelsen for Jydsk Andels Foderstofforretnin^r 1924-34; Næstformand i Bestyrelsen for Andels Laaneforeningen fra 1937; Med­lem af Bestyrelsen lor Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1932, Næstformand f rå 1937: Medlem af Besty­relsen for Det danske Forlag fra 1941,

Thag

for   Vejle  Dampmølle  fra  1945  og, for Svendborg Konservesfabrik  fra 1946.

Adresse: Kristrup pr. Randers.

TIDEMAND Gebhardt Konsul, R.p.p.; f. 27. Sept. 1877 i Kbhvn.; Søn af Skibs-inspektør Odin Tidemand (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Marie f. GeMiardt (død 1918) : gift (9. Jan. 1905) m. Hedwig T., f. 9. Sept. 1877 i Bahtshof i Livland, Datter af Land­mand Charles Brown (død 1906) og Hustru Minna f. Rosenpflanzer (død 1911).

4. Kl. Hovedeka. 1895; Lærling hos Hecksher & Søn, Kbhvn. 1895-99; Kor­respondent i Firmaet H I Pallisen, St. Petersborg 1899-1900. i Firmaet Erhard Deliio, Reval 1900-03; Korrespondent og Sekretær i Firmaet Andr. Nissen ok dansk Konsul i Rosfoff-Don 1903-04; Kontorchef i New York Life Insurance Co., Tiflis 1904-07; Befragter hos P Bornholdt A Co.. Liban 1907-15 og 1920-24, bos A P Møller, Kbhvn. 1916-20; Agent for D. F. D. S. i Libaii 1925-40; belgisk Konsul i Libau 1922-40; dansk Vicekonsul i Libau 1924-40.

Æresmedlem   af   Prins   Valdemar   og Prinsesse  Maries  Fond.   Kbhvn Udenl. Ordener ;  B.K.5. ; B.L.5. Adresse :   Holbækg.   3.   Kbhvn.   Ø.

TIDEMAND-DAL   C   J   Arkitekt;   f.   13 Marts 1882  i   Kbhvn.; Søn alf Professor ved   Landbohøjskolen.    Dr.  phil.   Odin Christensen   (død   1914   se  Kraks  Blaa Bog  1913)   og  Hustru   Maria  f.   Balle (død   1936);   gift   (28.   Marts  1915)   m. Marie T-D.,  f.   28.   Nov.  1884   i   Førslev ved Næstved, Dauer af  Vejaswislent  H Ohr. Staal  (død 1928) og Hustru Marie f. Bock  (død 1884).

Student, (Sehneekloths Skole) 1899; Aifgang fra Teknisk Skole 1902 og fra Ingeriiørregimentots Sekondlejtnantskole 1903: Studieophold i Italien, Frankrig og Belgien i 1907; Afgang fra Akade­miet 1910; selvstændig Arkitekt i Næs­tved s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforenings Sektion fnr Østifterne, for Historisk Samfund for Prfrøtø Am l ug for Sydsjællands Ligbnrndingsfor-ening; Medlem af Na'stved Erhvervs-raad, af Bestyrelserne for Næstved Mu­seumsforening, Næstved Turistforening, Næst-ved Industriforening og Næstved tekniske Skole 1939^13 ; Formand for Syd­sjællands Pionerforening 1922-48. Har som Købstadsrepræsentant været Med­lem af en Række Landvæsenskoinmissio-ner om Vandimlvindingsret.

Har bl. a. opført Alderdomshjem, Vundtaaj-n, Skoler. Krematorium og Set. Elisabeths Hospital i Næstved; har om­bygget og udvidet Kommuneskolen, Sy­gehuset og Sindssygeanstal'ten i Stege,

ForsOTgelsesanslalton, Ting- og Arrest­huset i Næstved og Set. Elisabeths Hu-apitol i Kbhvni.; har opført flere ka­tolske Kirker og foretaget Istan<fca::-telso af Kirkerne i Vordingborg og Na-s-tved samt Restaurering af Helligand* husot og Komipagnihuset i Næst-ved in. m.

Adresse :  Set. Peders Kirkcpl. 12, Næstved.

TIEMROTH Christian Overretssagfører R.p.p.; f. 13. Dec. 1879 i Kbhvn.; Søn af Direktør C F Tiemroth (død 1905) ok Hustru f. Nielsen (død 1919); gift (11. Dec. 1906) m. Karen Margrethe T., f. 6, Dec. 1882, Datter af Konferensraad Jean Hansen (ded 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Signe f. Hansen (død 1932).

Student     (Metropolitanskolen)     1W8, cand.   jnr.  1905;  Overretssagfører 1907. Formand   i   Bestyrelsen   for   Det   Lol­land-Falsterske Jernbaneselskab, Gjedser Jernbaneselskab og for Maribo-Bandholni Jernbaneselskab; Formand i Bestyrelsen for  Forsikringsselskabet   Codan   fra 1928 og for Akts. Electrical Fono Films Co.; Bestyrelsesmedlem   i   Akts   tlnited Rub­ber 0(i. 1923-48, i Akts. Afridana 1932 o-d Danske Privatbaners Pensions- og En kekasse; Revisor i Akts. Faxe Kalkbrnil og i Nordsjællands Elektricitets og Spur vejsAkts. samt ved Privatbanernes Fa: lesrepræsentation;  Likvid-at-or i Akts. M;t ribo-Torrig Jernbane;   Medlem  af Eks­propriationskommissionen     for    Motor­vejen fra  Rød'by  Havn  til  Storstrøms­broen

Ddenl.  Orden :  S.V.3'. Adresser   Nøjsomhedsv.   15,   Kbhvn. Ø

TIEMBOTH   Edvin  Skuespiller,  Scenein­struktør:   f.   18.   Febr.   1915 i   Kbhvn.. Søn af Overretssagfører Christian Tiein roth   (se  denne);  gift   (11.   Febr. 1941) m.   Skuespillerinden   Clara Østø,   f.  14 Jan.   1917  i Aarhus.   Datter  af  Gaard ejer Laust Østergaard og Hustru Sigrid f. Brøchner Jacobsen.

Student     (Metropolitanskolen);     gen-nemgaaet   Det   kgl.   Teaters   Elevskole 1934-36; Debut som Frands Lehn i Tor­denskjold 28. Nov. 1935; Skuespiller ved Det kgl. Teater 1936, ved Odense Teater 1937,  ved   Riddersalen  1938.   ved Frdby Teater   1940-41   og   1943-45;   Debut   som Instruktør   mod   Seks  i   Ilden    (Rialto-Teafret) Maj  1944:  frec lanee Skuespil­ler og Instruktør i Khlivn., Bereen, O-lu fig  Reyk.iavik;   Lærer ved   Frdbg.   Ten ters og Det nv Teaters Elevskoler 1943 46.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Sceneinstruktører fra 1948.

Hovedroller : Lennie, i Mus og M;rnd Meldreth i De syv Dødsdyder: Studen­ten i Silkeborg; Baronen i Natteher-

1363

Till

bcrget; Bill Page i Turtelduernes Kur­ren; Filmsrollerne Maleren i Naur man kun er ung og Lars Peter i Ditte Men­neskebarn ; Iscenesættelser: Seks i Il­den; Tre Valse; Hamlet; Bagtalelsens Skole; Teater; Silkeborg; Edward, min Søn; Hjertets Renhed.

Adresse: Christiausv. 22, Cliarlotlen-lund.

TIEMROTH     Einar Oberst, E.DM., HTH.p.p.; f. 23. Jan 1894; Søn af Bog­holder Francis Tiemroth (død 1916) og Hustru Anna f. Andersen (død 1928); gift (4. Maj 1918) m. Inger T., f. 30. Okt. 1893 paa Frdbg., Datter af Tegner Albert Holm (død 1938) og Hustru Ber­tha f. Jonassen (død 1936).

Student 1912; Premierløjtnant 1916; Kaptajn 1928; Oberstløjtnant i Hærens tekniske Korps 1941; Oberst 1945; Felt-tøjmestcr 1949; Kontrolofficer i England 1931-32.

Medlem af Dansk Ingeniørforening; Sekretær i Gaskommissionen af 1922 fra 1923-31; Medlem af Bestyrelsen for Ar-tilleriofficersforeiningcn 1925-30, af Be­styrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1932-36 og af Direktionen ior Officersforcningen fra 1946; Formand for Vaabenkommissiotnien 1945-47.

tJdenl. Orden : Stb.B.E.4.

Adresse:   Jacobys Allé 14,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig: Strandv. 182, Snekker­sten.

TILLGE   Paul Direktør, R.p.p.; f. 26. Juni 1890 i Kbhvn.; Søn af Overbetjent i Opdugelsespolitiet C A Tillge (død 1920) oe Hustru Mama 1. Kirk (død 1948); gift 1. Uang (19. Jan. 1921) ni. Annette T., f. 18. Okt. 1894 i Kbhvn., død 1937, Datter af Grosserer Waldemar Davidsen (død 1921) og Hustru Mathil­de f. Hansen (død 1946); 2. Gang (19. .Maj 1943) m. Tandlæge Karen Svend­sen, f. 18. Ans. 1907.

Præliminæreks. 1906; ansat i Firmaet Kampmann & Herskind 1906-12; Kon­sulatesekretær i Neapel 1912-15; ansat i Bankhnset Fredh. Huth & Co., London 1915-17; i National City Bank, Genua Afdeling 1917-48; Kontorchef i Erhvervs-banken, Kbhvn. 1918-20; Prokurist i Firmaet K P M Dons 1921-25: Direk­tør i Akts. Bakteriologisk Laboratorium liatin fra 1926; Medlem af Bestyrelsen for samme 1934.

Formand for Kebmandsskolens Elev-samfund 1920-24. Æresmedlem 1947; Næstformand for Dansk Reklamefor­ening 1929-35 og Medlem af Repræsen­tantskabet fra 1935; Medlem af Præsi­diet for Nordisk Keklameforhund 1931-35 og fra 1946, Formand 1931-33; Med­lem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse fra 1951. Næstformand 1937. .Formand 1944:

Medlem af  Haiidelsskoleraadet  1944  og af Slateus Tilsynsraad for Handelshøj­skolen 1949. Censor  ved  Handelshøjsko­len ;   Na'st l'ormand  i   Dausk-Czekoslova-kisk Selskab 1947. Udenl. Orden :  Ne.r.K.Fk. Adresse:   Lundsg.  8,  Kbhvn. Ø.

TILLGE-RASMUSSEN   Sven   Redakt-ør, cand. polit.; f. 24. Dec. 1902 paa Frdbg.; gift  (13. Juni 1931)  m. Marianne T-R., f.   Bojsen-Meller,   f.   10.  April   1904 paa Frdbg.

Student (Helsingør) 1920; deltog i Eks­peditionen til iScoresbysund 1924; cand. potit. 1926-, Medarbejder ved Politiken fra 1926. tildels som Redaktionssekretær; Korrespondent i Paris 1931-32; i Abessi-nien 1935-36; i Manchuriet, Japan og Kina 1936-37. i London 1938-46; rejsl som udsendt Medarbejder i Canada og U.S.A.

Medlem   af   Det   Danske   Raads   Ar­bejdsudvalg   1941-45   og   attacheret   Det Danske Gesandtskab  i  London  1943-45. Har skrevet:   Abessinien i Krig (1936); En   Tredjedel  af  Verden   (1937).

Postadresse : Politiken, Raaojhuspl. 37, Kbhvn. V.

TILLISCH   Carl Johan Vekselerer; l. 17. Okt. 1864 paa Gunderup; Søn al Forpagter Nicolaj Tilli£ch (død 1917, se Krakis Blaa Bog 1916) og Hustru Ade-laide f. Sølttrft (død 1933); ugift.

Ansat i Bankoerfirmaet Rubin ,V Bing 1901-06; i Kbhvns Laane- og Dis kontobank 1906-08; i American Express Co., Financial Department i Paris 1903 -10; Kontorchef i Kbhvns Laane- og Diskontobank indtil 1918; etableret Fir­maet Biitzow & Tillisoh 1918.

Adresse :   Hammerensg. 1. Kbhvn. K.

TILLISCH   Christian    F   F   Oberstløjt-

[     nant. Kammerjunker, R. DM., HTH., M.T.Kha.p.p.; f. 5. Aug. 1886 paa Aun-søgaard; Sen af Kammerjunker, For­pagter Frits Tillisch (død 1900) og Hu­stru Marie f. Brockdorff (død 1920); gift (4. Juli 1912) m. Emma T. (dek« reret med D.r.K.H.; M.T.Kha.; B.K.6.; F.M.R.2. Sv.r.K.F.T.), f. 4. Marts 1689 paa Eynkebygaard; Datter af Hofja:-germester Baron C B Schaffalitzsky de Muckadell (død 1930. se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru f. Hansen (død 1922). Student (Metropolitanskolen) 1904;

i     Sekondløjtnant og Premierløjtnant 1908;

i     ved Livgarden 1914-19; Kaptajn 1919, ved 3. Bat.1., Helsingør 1920, ved Liv

1     gården fra 1923, i Reserven fra 1938; Oberstløjtnant i Forstærkningen Ii39-46; Lærer ved Fodfolkets Kornet skole 1913-14; Chef for Kongens Livjægerkorps 1925-31.

Tropsraadsformand for Det Danske Spejderkorps' 1. Ordrup Trop ag Flok

Till_____________  _________

1925-45 og Divisionsformand for Bern-storffdivisionen 1932-45; Formand for Livjægerskydeselskabet af 1817, 1940-45: Afdelingschef i Dansk Røde Kors, Kon­toret for udenlandske Anliggender og Krigshjælp 1939-^18.

Udenl. Ordener: B.L.4.; B.L.II.4.; B.r.K.M.; Fi.Fr.4.; Fi.H.R.3'.; Fi.M.Af.: Fi.S.F.; F.Æ.L.4.; Ne.r.K.Fk.; JS'.H. VlI.Fr.K.; N.St.O.3'.; Sv.r.K.F.T.

Adresse: Viggo Rothes V. 27, Char-lottenlund.

TILLITSE   Lars Gesandt, R.DM.p.p.; t. 12. Okt. 1891 i Toxværd; Sen af Forpag­ter P H Pedersen, Brødebæk (død 1914) og Hustru Vilhelmine f. Larsen (død 1925); gift (16. Sept. 1924) m. Therese T., f. 6. Aug. 1890, Datter af Hofjæ­germester Poul Bruun de Neergaard (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) og Hustru Andrea f. Jacobsen (død 1926).

Cand. j ur. 1916; Løjtnant i Garde-liusarregimentet 1918; ansat i Uden­rigsministeriet 1919, Fuldmægtig 1921; Legationssekretær i Bern 1922; atter Fuldmægtig l Ministeriet 1923; Les?a-tionssekretær i Peking 1924, kst. Ge­neralkonsul i Shanghai 1929-30; Fuld­mægtig i Udenrigsministeriet 1930; 1. Legationssekretær i Stockholm 1933; Le-gationsraad i London 1935; overordent­lig 'Gesandt og befuldmægtiget Minister i Tokio 1939-45; tillige i Hsingking, Manchukuo 1942-45; til Tjeneste i Uden­rigsministeriet 1945; dansk diplomatisk Eepræsentant i Tokio 1946.

Udenl. Ordener: B.L.H.2.; I.Kr.5.; ].St.4.; N.O.N.2.; S.N.3.; S.V.2'.; Ø.r.K.2.

Adresse: Danish Diplomatic Mission, c/o G. 2., Foreign Liaison, A.P.O. 500, c/o Postmaster, San Francisco, Califor-nia, U. S. A.

TIMM   Svend A Godsejer, Hofjægerme­ster; f. 3. Jan. 1896 i Kbhvn.; Søn al Gods- og Fabrikejer, Landbrugskandi­dat T Timm (død 1922) og Hustru Hel­ga f. iFriis (død 1923); gift (5. Febr. 1924) m. Ida T„ f. 13. Dec. 1900, Dat­ter af Justitiarius, Dr. jur. Niels Las­sen (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Henriette i. Pers (død 1908). Student (MetropolitanskoJen) 1913; Fi­losofikum; Forstkandidat 1921; beskæf­tiget ved Skov- og Landbrug paa Ag-gersvold 1921-24; Ejer aif Aggersvold fra 1924.

Medlem af Tilsynsraadet for Holbæk Amts Sparekasse 1933, Næstformand 1941; Formand for Snerfcinge Belgiske Hesteavlsforening 1934; Landvæsens-kommissær for Holbæk Amt 1937; Medlem af Overvoldgiftsretten for Han­del med Husdyr 1941, af Bestyrelsen for Dansk Skovforening 1941, af sam­me« Handelsudvalg 1947, af Bestyrelsen for Holbæk Amts økonomiske Selskab

_______________________1364

1947 og af Bestyrelsen for Dansk 'Ken­nelklub 1938-48; Formand i_ Bestyrelsen for Kreaturforsikringsforeningen Øerne fra 1947.

Adresse : Aggersvold pr. Jyderup.

TIND-CHRISTENSEN C J Forstander; f. 3. Juli 1883 i Hindbjærg ved Kelle-rup; Søn af Gaardejer Jørgen Christen sen (død 1900) og Hustru Maren f. Eriksen; gift (10. Maj 1912) m. Kristine T-C., f. 6. Febr. 1890 i Nyrup ved Nibe. Datter af Kreaturkommissionær Søren Sæderup og Hustru Kirstine f. Christen­sen.

Præliminæreks. 1899; Uddannelse i praktisk Landbrug og Gartneri; Land-brugseks. 1905; Assistent ved Lyngby Forsøgsstation 1905; Lærer ved Forsingo Landbrugsskole 1905-06 og ved Sorø Hus holdningsseminarium 1906-07; Assistent ved Studsgaard Forsøgsstation og Lærer ved Borris Landbrugsskole 1907-08; As­sistent ved Statens Moseforsøg, Herning 1909-16, Afdelingsbestyrer ved samme 1916-23; Forstander ved Statens Marsk­forsøg fra 1923.

Formand for Hammerum Herreds Landboforenings Planteavlsudvalg 1916-23 og for Ribe og Omegns Landbofor-enings Planteavlsudvalg fra 1929; Sled lem af Bestyrelsen for Foreningen al danske Landbrugskandidater 1929-37, Formand for Sydjydsk Landbrugskandi-datklub 1933-43; Medlem af Ribe By-raad 1933-43; Formand for Ribe radi­kale Venstreforening fra 1938; Medlem af Vadehavsudvalget af 1941 og af Slu­seudvalgene for Ringkøbing Fjord cg Nissum Fjord fra 1947.

Har skrevet en Hække Forsøg^oeret-ninger i Tidsskrift for Planteavl m. m.

Adresse : Albert Skeels G., Ribe.

TJØRNEHØJ Erik Økonomidirektør; f. 21. Febr. 1911 i Bramminge; Søn af Stationsforstander L Tjørnehøj og Hu­stru Agnes f. Frost; gift (23. Mai 1936) m. Kaja T., f. 17. April 1910 i Kbhvn., Datter af Husejer Peter Win-ther Sørensen og Hustru Christiane f. Larsen.

Student (Esbjerg) 1929; cand. polit. 1936; Sekretær i Direktoratet for Kbhvns Hoved bogholderi og Revision s. A.; Fuldmægtig i Direktoratet for Kbhvns Kommunes Regnskabsvæsen 1937; Kontorchef under Økonomidirek­tøren i Aarhus 1939; Chef for den komm. Administration i Holbæk 1943; Økonomidirektør i Aarhus 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Kæmnei-foreningen i Danmark, af Indenrigsmi­nisteriets Uddannelseskommission og af Indenrigsministeriets Kommission vedr. Omlægning af Købstadkommunernes Regnskabsvæsen: Formand for Tilsyns­raadet for Aarhus zoologiske Have; Aar-

bus Kommunes Tilsynsførende med so-dale Boligselskaber; Medlem af Besty­relsen for Aarhus Tørreri og Foderfa­brik, Akts.; Censor ved Kbhvns Univer­sitets statsvidenskabelise Eksamen samt ved Aarhus Universitets økonomiske Ek­samen.

Har skrevet Artikler i Fagtidsskrif­ter.

Adresse: Observatoriets Direktørbolig, Aarhus.

TOBIESEN    Erik Landsretssagfører; f. 4. Juli 1899 i Kbhvn.; Søn af Over­læge, Dr. med. Frits Tobissen (se den­ne); gift (30. Okt. 1924) m. Vibeke 'l'., f. 13. Sept. 1900 paa Frdbg., Dat­ter af Kontorchef Olaf Godske-Nielsen (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Ragna f. Christensen.

Student (Metropolitanskolen) 1917; cand. jur. 1922; Volontør ved Sjællands Stiftamt 1922; Sagførerfuldmægtig s. A.; Landsretssagfører i Kbbvn. 1926; fast Medhjælper ved Sø- og Handelsretten? SkifteretsafdeJing 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Hinds­gavl fra 1934 og for Dansk Ornitholo-gJsk Forening fra 1948; Forretningsfører for Kunsthandler Eich. Wilstrup og Hustru Franciska, f. Jensens Legat fra 1940.

Adresse: Skovv. 64, Charlottenlund.

TOBIESEN Frits Overlæge, Dr. med., E.DM.; f. 24. April 1866 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant H J C Tobiesen og Hustru Augusta Henriette f. Rist; gift m. Ella T., f. 14. Aug. 1875 i Kbhvn., død 1944, Datter af Grosserer C A Leth og Hustru Harriet f. Wulff.

Student (Metropolitanskolen) 1884; med. Eks. 1891; Dr. med. 1895; Reser­velæge i Hæren 1895-96 og 1900-01, ved Kommunehospitalet Afd. II 1896-1900; J L Smiths Stipendium 1899-1903; Vi-sitator ved Kommunehospitalet 1900-04; Skolelæge 1903-06; Kredslæge 1903-06; Afdelingslæge ved Poliklinikens me­dicinske Afd. 1904-06; Overlæge ved Øresundshospitalets Tuberkuloseafdeling 1906, ved samme Hospitals medicinske Afdeling 1916-36.

Medredaktør af Ugeskrift for Læger 1904-08; Medlem af Bestyrelsen for Kysthospitalet paa Refsnæs 1907-20 og for Kredsforeningen for Kbhvn. af Na­tionalforeningen til Tuberkulosens Be­kæmpelse 1907-33; Medlem af Julemær-kekomitéen 1912-36.

Adresse : Østerbrog. 44, Kbhvn. Ø.

TOFT Gustav Amtmand, K'.DM.p.p.; f. '0. Febr. 1879 i Kbhvn.; Søn af Kommu-

elæge, Dr. med. L F Toft (død 1901)  og

[ustru  Augusta f.  Ortved  (død  1928);

ift  (SO. Okt   1909)  m. Sophie T., f. 4.

ug. i Aarhus, Datter af Etatsraad i ritz Kier (død 1927, se Kraks Blaa

________________________Toft

Bog  1927)  og  Hustru  Amaliie f.  Buch-wald (død 1924).

Student (Gammelholms Latinskole) 1897; cand. jur. 1905; Fuldmægtig ved Sjællands Stiftsamt 1905-15; Assistent i Indenrigsministeriet 1909; f ung. Fuld­mægtig 1915, Fuldmægtig og Ekspedi­tionssekretær 1917; kst. Amtmand over Thisted Amt 1919; kst. Kontorchef i Indenrigsministeriet 1920; kst. Stift­amtmand over Sjællands Stift og Amt­mand over Kbhvns Amt 1920; Amt­mand over Ringkiøbing Amt 1920, over Præstø Amt 1926-49.

Formand for Tilsynsraadet ved Spare­kassen for Næstved og Omegn til 1949; Medlem af Sogrieraads-Tidendes Redak­tion 1914-20; Formand for Kallehayeba-nens Repræsentantskab: Medlem af Be­styrelsen for Næstved-Præstø-Mern Jern­bane; Formand i Bestyrelsen for Danske Privatbaners Pensions- og Enkekasse af 1898; Formand for historisk Samfund for Præstø Amt og for Vordingborg Se­minarium; Medlem af det i Henhold til Landkommunalloven nedsatte Indlem-melsesnævn 1933-49.

Udenl. Orden :  S.N.3.

Adresse:   Næstved.

TOFT Paul Underdirektør, R.p.p.; f. 17. Jan. 1894 paa Frdbg.; Søn af flt. Post-ekspediter Hans Toft (død 1940) og Hu­stru Adele f. Reiter (død 1920); gift (15. Sept. 1926) m. Bodil T., f. 18. Juli 1905 i Kbhvn., Datter af Grosserer Vig­go Øberg og Hustru Marie f. Bisgaard.

Student (Ordrup Gymnasium) 1911; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, i London 1912, i Newcastle 1913, i Skt. Petersborg 1913, i Kbhvn. 1915, Driftsinspektør 1927, Underdirektør 1946.

Udenl. Orden :  I.F.3.

Adresse: Paa Højden 16, Hellerup.

TOFTDAHL MØLLER Kristen Stats­konsulent, R.; f. 20. Må i 1893 i Skyum ; Søn af Gaardejer L Møller (død 1946) og Hustru Maren f. Toftdahl (drot 1936); gift m. Margrethe T. M., Datter af Slagtermester M Nielsen (død 19451 og Hustru Nielsine f. Aarris (død 1942).

Lærereks. 1917; videre Tiddannelse paa Kursus og ved Studierejser i Udlandet; Lærer forskellige Steder ved Kommune­skoler, Højskole, Aftenskole m. in.; Læ­rer ved Teknisk Skole i Esbjerg 1922; Konsulent ved Statens Tilsyn med Haandva-rkeriiiiiltTvisninKei) 1930, Ståls-konsulent 1939.

Medlem af det af Undervisningsmini­steriet nedsatte Ungdomsudvalg 1939-41: Formand for det af Handelsministeriet nedsatte Udvalg vedr. Uddannelsen af unge danske sydslesvigske Haandv ær-kere 1946, for Bestyrelsen for Haand-værkerskolen i Sønderborg 1938 og for

Toft______________________

Fagskolen for Kvinder i Sønderborg 1940; Medlem af Tilsynsraadet for Søn­derborg Fredehjem 1944; Æresmedlem af Sønderborg Amts Smedemesterfor­ening 1945. Adresse: Kongev. 94, Sønderborg.

TOFTE   Axel Overlade; f. 27. Okt. 1883 i Kblivn.; Søn at Grosserer Olaf Fr. Toft« (d«d 1923) og Hustru Harriet f. Frederiksen; gift (3. Juni 1916) m. Ka­ren Marie T., f. 16. Jan. 1892 i Kbhvn., Datter af statsaut. Bevisor Th. Møller (død 1920) og Hustru Karen Marie f. Jørgensen (død 1892).

Student (Metropolitanskplen) 1902; med. Eks. 1909; Assistent ved Prof. Rov sings Privatklinik 1911; Reserveaccou-chør ved Rigshospitalet 1916-21; Specia-listancrkendelse (Gynækologi og Obste­trik) 1918: prakt. som Gynækolog fra 1921; Accouchør ved Rigshospitalets Fødeafdeling C (den kommunale Føde­klinik) 1924; Overlæge ved Kbhvns kommunale Fødeklinik 1941.

Formand for Foreningen af Fødsels-og Kviindelæger 1919-37, for Gynæko­logisk Selskab 1930-32 og for Fribolig for Lægeenker fra 1936; Censor ved Me­dicinsk Embedseksamen 1926-35; Med­lem af Bestyrelsen for Lægernes Enke­kasse fra 1927 (Formand fra 1937) og af Kommissionen til Undersøgelse af Svangerskabsafbrydelses Lovlighed 1932; Formand for Alm. dansk Lægeforenings Overvoldgiftsret 1940-46.

Adresse:   Vodroffsv. 37, Kblivn.  V.

TOFTE Hans V Direktør, R., Chr. X Kr. E.M.p.p.; f. 4. April 1911 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Ø.K. Hans Henrik Ludvig Tofte og Hustru Ulla f. Chri­stensen (død 1921); gift 1. Gang (1938) m. Iris Elisabeth T.. DaMer af Direk­tør Artom Rand (se denne); 2. Gang (1946) m. Marlys T., Datter af Direk­tør August Leister, Anoka, Minnesota, U.S.A. og Hustru Charlotte.

Student (Stenhus) 1929; ansat i Det Østasiatiske Kompagni, Akts. s. A., ved Ø.K.'s Filialer i Manchuriet 1931; Se­kretær ved Kbhvns Frugtauktioner 1938-41; i den britiske Regerings Tjeneste i Østen 1941-42; tjenstgørende i den ame-rik'anske Hærs Faldskærmstropper 1942-46 med aktiv Tjeneste i Nordafrika og Europa; Oberstløjtnant i den amerikan­ske. Hær; amerikansk Statsborger 1943; Direktør for American Overseas Airlines i Kbhvn. 1946-49: Præsident i Klipto Loose Leaf Co., Mason City. la. 1949.

Udeml. Ordener: A.F.L.5.; Bronze Star  i Modal   (U.S.A.); Stb. B. St.

Adresse : 8 Bea,umont Drive, Mason Ci­ty, Tå.. U.S.A. og Waterford, Virginia. U.S.A.

_______________________1366

TOFTEGAARD   Jens Direktør i Biku­ben, cand. polit. R.DM.p.p.; f. 22. L>ce. 1889 i Langaa paa Fyn; Søn af Snedker­mester Rasmus Toftegaard (død 1912) og Hustru Johanne f. Rasmussen (død 1926); gift (25. Okt. 1919) m. Margreto T., f.23. Aug. 1892 i Kolding, Datter af Købmand Hans Uldall Juli! (døl 1941) og Hustru Mary f. Olesen (død 1913).

Student (Hesselager) 1908; cand. polit. 1914; Sekretær i Departementet for Trild- og Forbrugsafgifter 1914; Fuld­mægtig 1919; Inspektør ved Inspektora-'tet for Tobaksbeskatningen 1927-35: Direktør i Bikuben 1935; Formand i Direktionen 1941.

Sekretu'r ved Landbokommissionen ui 1911 1916-20; Kollager i Toldlovsarbcj der 1919-21; Manuduktør (Statistikcns Teori) 1915-17; Assistent ved Universi­tetets statisliske Laboratorium 1917-25; Lærer ved den handelsvidenskabelige Læreanstalt 1926-41; Sekretær i Na­tionaløkonomisk Forening og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1930-35; Censor ved den statsvidenskabens«' Eksamen 1935-45.

Medlem af Bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund 1915-18; i or­mand for Socialøkonomisk Samfund 1917-19; Medlem af Bikubens Tilsyns-raad 1926-35, af Bestyrelsen for Natio­naløkonomisk Forening 1936-42, for Læ­geforeningens Boliger 1936-47 og for Landsforeningen af større Sparekasser i Danmark 1936-47; Medlem af Bestyrel­sen for Evangelisk Alliance fra 1933, for Diakomissestiftelsen fra 1937 og for Understøttelsessetekabet PhiladeJpliia fra 1938; Medlem af Det økumeniske Fæl-lesraad i Danmark fra 1939; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse fra 1943, for Foreningen Norden fra 1944, af Nordens Centrala Sparbankforeningars Delega­tion fra 1946 og af Fællesrepræsentatio nen for de danske Sparekasser 1945-47; Formand for Danmarks Sparekassefor­ening 1947.

Har foruden forskellige Artikler af fagliir Art skrevet.: Vore Skatter (1929. 3. Ude. 1942 s.m. C. Ulrich Mortensen): Bikuben 1907-32 (1932); Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon; Med­redaktør af Statsvidenskabelig Stat (1923 1929) og af Almindelig Hr-hvervslirre (1928. 4. Udg. 1941).

Udenl. Ordener:    Fi.H.R.3'.; Fi.M.M.3

Adresse: Serridslevv. 6, Kbhvn. Ø.

TOLDAM Aage Landsdommer; f. 1. Sept. 1897 i Frederikshavn; Søn af Pastor MorU'n JørgKHiwn Toldam (død 1936) <^ Huslrii Am* f. liulir Hamsen (død 1940) ; gift (15. April 1926) m. Marin T., f 16 Okt. 1898 paa l'rdbjr.. Halter af

1367_______________________

Redaktør   Peter   Olsen    (død   1938)    n<£ Hustru  Minnie f.  Olsen   (d«*d  1906).

Student (Efterslægtselskabets Skole) 1916; cand. jur. 1922; Dommerfuld­mægtig i Sønderborg s.A.; Kriminal­dommer i Viborg 1944; kst. Dominer i Vesiro 7/aridwref 1946, udnævnt 1947.

Medlem af Sønderborg Byraad 1937-44 og Magistrat 1938-44; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Sønderborghus 1937-44 og af Tilsynsniadet for Sønderborg' By« Sparekasse 1938-44.

Adresse : Viborg.

TOLOERLUND   Hother Læge, R.DM. p.p.; f. 5. Okt. 1870 paa Aarup ved Aabenraa; .Son af Forpagter Edvard TohliTlnnd (dinl 1907) og Hustru Hoplm-l'. Dencker (død 1903); gift 1. Gang (29. April 1898) m. Elisabeth T., f 5. Se|)t. 1871 paa Frdbg., død 1899, Datter af Artillcrikiiptajii J S Westrnp (død 1901) og* Hii.stru Elisabeth f1. Ra^mu.st^en (død 1875); 2. Gang (18. Okt. 1902) m. Caroline T., f. 21. Jan. 1882 i Moss i Norge, 'Datter af Grosserer, cand. lur. Sv. P-llolst (død 1925) ng Hustru Marie f. llvislendahl (død 1910). Med Fregatlen Jylland i Vestindien 1386-87; Rtiideni (Sorø) 1889; med. Eks. 1896; Amanuensis hos Sygehuslæge Tol-ilorluml i Thisted s. A.; Rtwervela'gr i Hæren 1896; Kandidat ved Kbhvns. Ani (issy gel i ns 1896-98; prakf. i Horsens 1898-1937- Skolelæge 1903-21; Læge ved Siinkl Josefs Hospital i Horsens 1917-37: Specia l islaiKTkeiidelse (kirurgiske Kvindesygdonime) 1918.

Byraadsmedlem 1909-13; Repræsentant i Den almindelige danske Lægeforening 1909-24 og 1930-34, Medlem af Hovedbe­styrelsen 1924-30, Formand 1934-40; Med­lem af Ma^glingsraadet for kommunal Lægehjælp 1915-35; Formand for Ve.ile og Skanderborg Amters Lægekredsfor-ening 1919-24; Vicepræsident i Den dan­ske Kræftkomité 1934-40; Formand for Den almindelige danske Lægeforenings Hygiejnekomité 1936-40; Vicepræsident i Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1939.

UdcnJ.  Orden:   F.Æ.L.5.

Adresse- Ved Hegnet, Rungsted Kyst.

TOLSTRUP Flemming Administrations­chef, R.; f. 15. Febr. 1906 paa Frdbg.; San af Sognepræst Carl Joh. Tolst-up (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911) og Hustru Marie f. demensen; gift (10. dpi- 1932) m. Gretha T., f. 13. Aug. 1907 paa Frdbg.. Datter af Kontorchef Henrik Dichmann (død 1916) og Hu-tru Anna Elisabeth F. Dichmann (død 1943).

Student (Herlufsholm) 1924; cand. jur. 1930; f ung. Sekretær i Landbrugsmini­steriet 1932, udnævnt 1934; Fuldmæg­tig under Statens Jordlovsudvalg 1935, Ekspeditionssekretær 1938, Kontorchef

Tops

1939, Administrationschef 1947. Sekretær ved Bevillingsudvalget for Akkordlaan til Landbrugere 1932-36 og for Kommis­sionen angaaende Revision af Vandløbs-lovgivningen 1933-41.

Medlem' af Statens Jordlovsudvalg 1947.

Har skrevet: Den danske Landboret (s.m. S Kinoh, 1941).

Adresse: Strandv. 132,  Hellerup.

TOMDRUP   Bernhard Fabrikpier, K.: l 12. Juni 1891 i Kbhvn.; Søn af Skoma­germester M P Tomdrup Rasmussen (død 1921) og Hustru Signe f. Andersen (død 1905); gift (1. Febr. 1917) m Ka­ren T., t. 17. Juli 1891 i Kbhvn., Datter af Fabrikejer, Astronom August Henzc (død 1930) og Hustru Sophie f. Bagge (død 1926).

Handelsuddannelse bl. a. i Firmaet I F Lemvigh-Muller, senere Lemvigh-Miiller & Munck; indtjraadte i Firmaet Brødrene Henze's Skruebolte & Matrik-fabrik 1915, Medindehaver 1917, Eneinde­haver fra 1930; overtog 1936 Kbhvns Bolte- & laetrikfabrik, der nu er en Afd. af Firmaet Brødr. Henzc.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Olie­raffinaderiet Norden; Medlem af flere andre Bestyrelser.

Adresse : Strandv. 191,  Hellerup.

Sommerbolig: Ferrum, Strandv. 259, Skodsborg.

TONBOE   Aage A Direktør; f. 16. Dec. 1898 i Kbhvn.; Søn af fh. kgl. Berider M Tonboe (død 1948) og Hustru Mar­tine f. Pries (død 1930); gift (20 .lån 1927) m. Maria T., f. Holmquist.

Ansat i A/S Det Østasiatiske Kom pagni 1914-15; i A/S Darupskdbsselska bet Orient fra 1915, Disponent 19"25, Direktør 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Dampskibsredtriforeiiirm, Den danske Sømandsfond og Kbhvn« Fondsbørs; Medlem af Direktionen for Kbhvns _Ma-sfcinskole og af Repræsentantskabet for Ulykkcsforsikringsforbundet for dansk Søfart.

Adresse:  Clarasv.   11.  Oharlottenlund.

TOPSØE Flemming Kaptajn, 3t.; f. 29 Nov. 1885; Søn af Dr. phil. Haldor Topsøe (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Johanne Albertine f.

Nørgaard i død 1935); gin dO.Okt 1934) m. Erna T., f. 12. Juni 1895, Datter af Fabrikant C M Hess (d»d 1929. se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Em­ma f. Brincker (død 1928).

Student (MetropoUtanskolen) 1903. cand. phil. 1904; Sekondløjtnant ved Ingeninrtropperne 1906; Premierløjtnant s. A.; Fyrrer i Fysik ved Cifficersskolrn 1911-38; Kaptajn fra 1918; Afsked 1930.

_Tops

'1368

Medstifter og Leder af den i 1920 dan­nede Forening Samfundshjaslpen.

Adresse :  Mandalsg. 4.   Kbhvn.  Ø.

Sommerbolig : Slettermosegaard pr. Nykøbing S.

TOPSØE    Haldor Civilingeniør; f. 24. Maj 1913 i Kblivn.; Søn af Kaptajn Hemming Topsøe (se denne) og Hu­stru Hedvig Sofie f. Andersen ; gift (11. Febr. 1936) m. Inger T., f. 18. April 1913 i Kbhvn., Datter af Gros­serer Aage Kunst (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Alma f. Weng.

Student (Prdbg. Gymnasium) 1931; cand. phil. 1932; cand. polyt. 1936; Ingeniør ved Akts. Aarhus Oliefabrik 1936-39; raadgivenrie Ingeniør i Kbhvn. fra 1940.

Har skrevet: Danmarks Produktions­liv omkring 1935 (tildelt G A Hage-mann-Medaljen, 1944).

Adresse:   Bannegaardsv. 73,  Hellerup.

TOPSØE  Vilhelm Amtmand, K1. DM.: f. 29. Nov. 1885 i Kbhvn.; Søn af Dr. phil. Haldor Topsøe (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Johanne f. Nørgaard (død 1935); gift (3. Maj 1913) m. Julie T., f. 25. Febr. i Vejle, Datter af Fabrikant C Jt Hess (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Em­ma f Brincker (død 1928).

Student     (Metropolitanskolen)     1903; cand.  jur.     1909;     Amitsfuldmsegtig     i Vejle   1911-13:    Assistent    i   Indenrigs­ministeriet 1910; Fuldmægtig 1919, Km torchef 1925; Amtmand over Sorø An 1928.

Medlem   af   Tilsynsraadct   for   Spån kassen for Sorø og Omegn ;  Medlem ; Centralstyrelsen   i Nationalforeningen ! Tuberkulosens    Bekæmpelse;    Formand for   Historisk Samfund  for   Sorø   Amt; Formand  i Direktionen for   Køge-Ring­sted Banen.

Adresse :   Sorø.

TOPSØE-JENSEN    Aage Kommandnr-kaptajn, E.,HTS.p.p. ; f. 22. April 1900 paa Frdbg.; Søn af Kontorchef i Kbhvns Magistrat Jobs. Topsøe-Jensen (dåd 1947) og Hustru Inge Margrethe f. Mygind; gift (10. Aug. 1926) m. In-gibjorg T-J. (dekoreret med M.T.Kha.), f. 16. Juni 1903 i Reykjavik, Datter af Civilingeniør, Borgmester Knud Zimixjn og Hustru Flora f. Heintzelmnnn (død 1927).

Sekondløjtnant 1922; Søløjtnant 1 1923; Styrmand og Lærer for Eleverne paa Barkskibet København til Østasien 1925; gemnemgaaet Sø v a: r n et s Officersskole 1926-28; Inspektionsofficer ved Søartille-riet og Lærer i Artilleri ved Søværnets Skoler 1929-38; Sekretær i ..Krudtkom-missionen af 1921" 1932-38: Kaptajnløjt-

na,nt 1932; Chef for Inspektionsfartøjci Maagen ti! Grønland 1937; Orlogskap­tajn 1939; Chef for Kystdefensioneiis Personelafd. 1940-46; Kommandørkap­tajn 1946; Chef for Math-Kasernen k Mathskolen fra 1946; Chef for Fregat­ten Niels Ebbesen, Øvelsesskib for Mat h-El<ever 1946-47.

Sekretær i Forsvaret« Standardise­ringskomité fra 1947.

Har skrevet:  Lærebog i Ballistik.

Udenl.   Ordener: F.S.S.4.; S.Sv.3'.

Adresse : Maglemosev. 1. Hellerup.

TOPSØE-JENSEN Axel Kontreadmiral, K'.I»M.,HTS.p.p. ; f. 19. Sept. 1872 i Kbhvn.; Søn af Højesteretsassessor Gottlieb Jensen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Maria f. Topsøe (død 1908); gift (12. Dec. 1899) m. Harriet T-J., Datter af Skoleinspek­tør, cand. philol. P G Bohr (død 19112) og Hustru Ottilia f. Westrup (død 1915).

Sekondløjtnant i Søetaten 1894;   Pre­mierløjtnant   1900;   Kaptajn   1910;   Va­gerinspektør   1915-19;   Chef   for   Fiskeri­inspektionen    under    Island    og    Fag­øerne     1919-20;     Fyrinspektør     1920-21; Kommandør  1922;   f ung.   Departements chef i  Marineministeriet 1923;  Chef i'oi Marineministeriets Admiralitetsafd, 1925 Kontreadmiral   og Chef   for  Marinosta-ben 1932;  Afsked 1937.

Formand i Kommissionen af 1925 vedr. Redningsvæsen ; Marineministeriets De­legerede paa 3. og 4. internationale Red-ningskongres henholdsvis i Amsterdam 1926 og i Kbhvn. 1934; Formand i Be­styrelsen for Det østgrønlandske Fangst-kompagni Nanok 1937 og for Dansk Al-deling af Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne 193S 44; Medlem af Sø- og Handelsretten 1938-42.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.21.; I.F.2*. ; N.Kr.M. ; N.O.N.2.; N.St.O.l.; S.V.21.

Adresse ; Upsalag. 26, Kbhvn. Ø.

TOPSØE-JENSEN Helge Overbibliote­kar, Dr. phil.; f. 15. Dec. 1896 i Kbhvn., Søn af Kontreadmiral Theodor Topsoe-Jonsen (død 1941, se Kraks Blaa Boc 1941) og Hustru Johanne f. Vermehren (død 1941); gift (7. Nov. 1921). m. Ca­roline (Lily) T-J., f. 24. Febr. 1898 i Kbhvn., Datter af Læge Alfred Liibbers (død 1923) og Hustru Frederika f. Stakman.

Student (Metropolitanskolen) 1914 ; mag. art, 1920; Studieophold i Paris 1920-21; Underbibliotfkar ved Stats­biblioteket i Aarhus 1921, ved Det kgl. Bibliotek i Kbhvii.. 1927, Bibliotekar 11 1931, Bibliotekar I 1943; Overbibliotekar for Universitetsbibliotekets 1. Afd. 1947 ; Lærer ved Statens Biblioteksskole 1930-38; Medudgiver af Dansk Bogfortegnel­se 193847; Dr. phil. 1940.

1569 ______

Sekretær i Jydsk Forening for Hi­storie og Sprog 1923-27; Medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1931, af Bestyrelsen for samme 1946 (For­mand 1948), af Bestyrelsen for Samfun­det for dansk Oenealogi og Personal­historie 1939 og for H C Andersen-Sam­fundet i Odense 1945.

Litterære Arbejder: Udgave af V Topsøe Udvalgte Skrifter (sammen med Vilhelm Andersen, 1923); Oehlen-schlægers Poetisk« Skrifter (1926-30); H C Andersens Breve til Therese og Mar­tin R Henriqiies (1932); H C Ander­sens Brevveksling med Edvard og Hen­riette Collin (s. m. Ohr. Behrend, I-VI, 1933-37); H C Andersen paa Holsteinborg (1938); H C Andersen Mit eget Even­tyr uden Digtning (1942); H C Ander­sen En Digters Bazar (1943); H C An­dersen At være eller ikke være og Lykke-Peer (1944); H C Andersens Brev­veksling med Jonas Collin d. Æ. I-III (1945-48); H C Andersens Romerske Dagbøger (s. m. Paul V Rubow, 1947); Den skandinaviske Litteratur fra 1870 til vore Dage Y1928); Mit eget Eventyr uden Digtning. En Studie over H C Andersen som Selvbiograf (Disputats, 1940); Omkring LeXtitedsbegtti -C1943); Afhandlinger i Edda, i Danske Sti8rter» i Holberg Aarbogen, i Anderseniana og i Festskrifterne til Vilh. Andersen (1934); Vald. Vedel (1935) og Niels Møller (1939); Medarbejder ved Biogra­fisk Leksikon og Hagerups Konversati­onsleksikon.

Adresse: Bregnerødv. 23, Birkerød.

TOPSØE-JENSEN Vilhelm fh. Høje steretsdommer, SK.DM.p.p.; f. 14. Juni 1874 i Thisted; Søn af Højesteretsasses­sor Gottlieb Jensen (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Maria f. Topsøe (død 1908); gift (11. Marts 1909) m. cand. mag. Mårta Sophia T-J., f. 26. Juli 1884 i Stockholm, Datter af Pro­fessor

ved Generalstaben, fil. dr. P G Rosen (død 1914) og Hustru Maria f. Emanuelsson (død 1925).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-livn.) 1892; Senior i Studenterforenin­gen 1894-95; cand. jur. 1900; By- og Herredsfuldmægtig i Middelfart 1900-01; Assistent i Kultusministeriet 1901-04; Accessit for Kbhvns Universitets jur. Prisopgave 1903; Fuldmægtig ved Sjæl­lands Stiftamt 1902-03; Assistent i Ju­stitsministeriet 1904 og tillige i Over­formynderiet 1906-11; Fuldmægtig hos Kammeradvokaten 1904-06; kst. Asses­sor i Landsover- samt Hof- og Stads-retten i Kbhvn. 1908-11; Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Justitsministeriet 1911; Kontorchef 1915, Justitsministe­riets Kasseinspektør 1913-19: Rigsadvo­kat 1918; Overretssagfører (Beskiksel-

sen deponeret) 1919; Dommer i Højeste­ret  1925-44.

Kgl. befuldmægtiget Delegeret paa Konferencerne i London 1914 og 1929 om Sikring af Menneskeliv paa Søen; Medlem af Retsraadet 1919-24 og af Retsplejeudyalget 1919-25; Formand for det af Justitsministeriet i 1919 nedsatte Udvalg ang. Dommerfuldmægtiges Pri­vatpraksis, for de af Justitsministeriet i 1921 og 1929 nedsatte Udvalg til Æn­dring af Retsplejeloven og for Udvalget af 1936 ang. Sagførervæsenets Ordning 1937; Censor ved juridisk Embedseks­amen ved Kbhvns Universitet 1923-25 og fra 1958, Formand for Censorerne 1944-49; Formand for Overskibssynet 1923; Justitsministeriets Tilforordnede ved Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1925; Formand for Kbhvns 5. Huslejenævn 1925-31; For­mand for Den faste Voldgifteret 1925-37 og for de ved Love af 1934, 1936 og 1940 nedsatte Voldgiftsretter til Afgø­relse af Arbejdsstridigheder; Medlem af Bestyrelsen for den danske Afdeling af do nordiske Juristmoder fra 1922, Formand 1937-49; Medlem af Bestyrel­sen for International Law Associations danske Afdeling 1925-37; Medlem af det svensk-lettiske Undersøgelses- og For-Htsoajvn 192643; Medlem af Besty­relsen Tor "Thorvaldseng Museum 1927-44; Formand for Voldgiftsretten i Stats-tjenestemandssager 1931-46 og i Tjene­stemandssager under Kbhvns Kommune 1940-44; Formand for Statens Vaaben-kontrol 1937: Medlem af den interna­tionale permanente Voldgiftsdomstol i Haag fra 1938; Medlem af Det er­hvervsøkonomiske Raad 1939-40; For­mand for forskellige Vurderingskom-missioner under Krigen 1940-45; Medlem af Bestyrelsen for Tagca Brandts Rej­selegat 1939.

Har udgivet: Stamtavle over Høje­steretsassessor Gottlieb Jensen og Hustru f. Topsøe's Slægter (1911); Dansk Lav-register (aarligt, fra 1928); Den faste Voldgiftsret gennem 25 Aar (1934); Op­tegnelser om Slægten Topsøe (1937); Die nordischen Juristentagungen i „Le Nord" (1939) og forskellige Tidsskrift­artikler; Hovedredaktør af Hvad siger Loven (1948).

Udenl. Ordener; Fi.M.M.3.; N.St.O.l.;

S.N.l. Adresse:  Margrethev.  6,  Hellerup.

TORDRUP    S A Skolepsykolog, mag. art.; f. 9. Juni 1895 i Hvornum ved Ho­bro; Søn af Smed P M Tordrup (død 1936) og Hustru Albertine f. Alander, f. i Goteborg (død 1925); gift (13. Juli 1923) m. Maria Elisabeth T., f. 16. Okt. 1895 i Aabenraa, Datter af Lærer Peter

Tord

1370

Clausen  (død 194dJ o« Hustru Dorothea f.  Sørensen  (død  1944).

Lærereks. 1917; Landsbylærer 1917-20; Lærer l Aabenraa 1920-24; paa Statens Lærerhøjskole 1922-23; Student 1923; Lærer i Taastrup 1924-32; mag. art. (Psykologi) 1930; ansat ved Gentofte kommunale Skolevæsen fra 1932, udført det skolepsykologiske Arbejde fra 1937 og udnævnt til Skolepsykolog smstds. 1942; Lærer ved Blaagaard Seminarium fra 1931 og ved Statens Lærerhøjskole fra 1940.

Har udgivet en Børnepsykolog! U937, 4. Udg. 1947; svenske Udg. 1939 og 1946).

Adresse :  Gentofteg. 56 A,  Gentofte.

Sommerbolig: Lumsaas Lyng pr. Ny­købing S.

TORKILD-HANSEN  Carl Landsretssag­fører; f. 11. Pebr. 1893 paa Frdbg.; Son af ps. Postassistent Valdemar Hansen og Hustru Rosa f. Spring; gift (8. April 1925) m. Kontorchef Estnd Torkild-Hansen (se denne).

Student (Frdbg. Gymnasium) 19U; cand. jur. 1917; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1918-20; Landsretssagfø­rer i Kbhvn. fra 1920.

Medstifter af Sagførerforeningen af 1924 og Medlem af dens Bestyrelse 1924-27; Medlem af Kredsbestyrelsen for Sagførersamfuudets 1. Kreds 1939-40; Medlem af Sagførerraadet 1941-49 og af dettes Forretningsudvalg 1946-49; Medredaktør a,f Sagførerbladet i 1947, Eucredaktør fra 1946; Suppleant i Ejen-domsmæglerkoiuinissionen 1945, Medlem af sainmu fra 1947: Medlem af Oprejs-riingsiuevii 11 for Kbhvn.

Har skrevet forskellige Artikler om juridiske og' sagførermæssigo Ernner, navnlig i Ugeskrift for Retsvæsen eg i Sagførerbladet.

Adresse : Marskeneg. 6. Kbhvn, Ø.

TORKILD-HANSEN     Estrid Kontor­chef; f. 16. Dec. 1891 paa Svejstrup Østergaard ved Skanderborg; Datter af Gaardcjer Anders Nielsen (død 1928, pc Kraks BLaa Bog 1928) og Hustru Kir­stine f. Pedersen (død 1941); gift (B. April 1925) in. Landsretssagfører Carl Torkild-Hansen (se denne).

Student (Mareelisborg) 1911; cand. jur. 1918; Assistent i Overpræsidiet 1918-20; Sekretær i Ondervisningomdnd-steriet 1920, Fuldmægtig 1931, Kontor­chef 1938.

Ministeriets  Repræsentant   i  Bestyrel­sen for Musik'historisk   Museum  1938,   :  i Bestyrelsen  for Claudius's Samling  fra 1946   og i   Bestyrelsen   for   Pensionskas-  l sen  af  1925  for  de  private  Eksamens-  ! skoler   1946;    Formand    for   Undervis-  j nJngsmlnisterfets   Udvalg   vedr.   Børne- l

liaveseniinarier 1946; Medlem af Hiis-lioldtungskommissionen 1938, af Ung­domsudvalget 1938, af Husassistenitkom-misskmen 1942, af fjngdomskommiesio-rien af 1945, af Se-minariekommissionen af 1948 og af L ngdoinsskolekammissio-nen af 1948; Formand for Undervis­ningsministeriets Husholdningsudvalg 1942, for Repnesentaiitskabet vedr. de af Under\»isningsministeriet oprettede Specialkursus i Husholdning vod Aar­hus Universitet 1945 ok for Komitéen for Dronning Caroline Amalies Asyl­skole 1941; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Provinsbørns Ferie-Op­hold i Kbhvn. 1942. Adresse: Marskensg. 6, Kbhvn. Ø.

TORM   Frederik Professor, Dr. theol., K'-DM.p.p.; f. 24. Aug. 1870 i Chefoo, Kina; Søn af Skibsreder D E Torm (død 1907) og Hustru Elise f. Zoega (død 1918); gift (8. Juli 1904) m. Elisif T., f. 20. Marts 1677 paa Frederiksberg, Da.t(er aS Oberstløitnant S L Thaulow (død 1922) og Hustru Alvilda f. Frant-zen (ded 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1888; cand. theol. 1894; Lic. (Dr.) theol. 1901, Professor i Tueologi 1903-40.

formand for Den danske IsraelsmiK-«ion: Redaktør af Teologisk Tidsskrift 1899-1937; Næstformand i Kirkeligt Landsforbund af 1911 til 1933; Æresmed-Jem a.f Bestyrelsen for Kirkeligt For­bund af 1933; Formand i Dansk Missions-raad 1912-46 og Medlem af Nordisk Mis-sionsraad; Medlem af Bestyrelsen for Haas Tavsens Fond fra 1926 (Fornunxl 1935-18); Medlem af Bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet til 1939, af ild kirkelige Udvalg af 1921, af Internatio­nal Missionary Coiincil samt af Be­styrelsen for Kontinental Missionskonfe-renz til 1946; Medle.ni af Bestyrelsen for Det internationale Luther-Akademi: Medlem af Udvalget til Hjælp for ikke-arisko Flygtninge; Medlem af det øku­meniske Fællesraad; Medlem af Konsi­storium og af dettes Forretningsudvalg, af Universitetets Stipendiebestyrelse ogaf Bestyrelsen for l'niversitelets Jubil.-e-umsfond til 1940; Universitetets Eektor 1924-25.

Har udgivet: Valentinianismens Hi­storie og Lære (1901) j Novatianus' Liv og Forfattervirksomhed (1901); Evan­gelierne som Kilder til Jesu Liv (1904); Fortællinger af Israelsmissionens Hi­storie (1909); Den historiske Videnskab og Jesu Liv (1911); Das stellvertretende Leiden im Jndentum und im Christen-tum (1915); De sidste Ting i Biblens Lys (1915); Paulus' Breve til Timoteus og Titus, indledede og fortolkede (1916.

1371

Torp

2. Udg. 1931); Lidelsen i Historiens ojt Verdenskrigens Lys (1917); Forsk-nirijren over Jesu Liv (1918); Den al-ina-gtigre Gud (1919); Indledningen til det ny Testamente (1923, 3. Udg. 1940); Peder Madsen, En Levnedsskildring (1926); Fortolkning til Romerbrevet cg Pastoralbrevene i Bibelselskabets For­tolkning til Ny Testamente; Nytesta­mentlig Ilermenevtik (1928, 2. Udg. 1938); Die Hermeneutik des Netien Test. (1930); Der Glaube und die geschichtliche Wirklichkeit (1930); Die Psychologie der Pseudonymitat (1932); Nytestamentlig Tidshistorie (1934, 2. Udg. 1947); Kirke­kampen i Tyskland (1939); Jødefolket og Verdenshistorien (19,39); Johannes Aabenbaring. En populær Fortolkning (i. og 2. Opl. 1941); Hold ud. Øm Tro og Haab i alvorlige Tider (1942); Kir­kens Kamp i Tyskland under Krigen (1945, norsk og svensk Udg. s.. A.); Den tyske Kirkes Genrejsning (1)48); des-udon skrevet e,u Række mindre Skrif­ter samt. Afhandlinger i Teolokisk Tids­skrift og mange indenlandske og uden­landske Tidsskrifter. i

Uden!. Ordener-  C.H/L.3 ;•"P..1M.4.

Adresse 0<terhr«ir. 106, Kbhvn. Pi.

TORNER N F Direktør, statsautoriseret Revisor, R.; f. 6. Marts 1891 i Svalle-rup; Søn af Gaardejer N 'Nielsen (død 1923) og Hustru Anna f. Nielsen; gift (7. Maj 1921) m. Lissa T., f. 8. Maj.

Prælirninæreks. 1906; Assistent, sene­re Bogholder i Kalundborg os-Qmesrns Bank 1906-13; exam. jnr. 1915; a»Srtt i Privatbanken i Kbhvn. 1914 ok i Ak*s. Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1.915-31; statsautoriseret Revisor 1921; Direktør for Institutets Jyllands-Afd. 1921; Medlem af Institutets Direktion 1927-31; Direktør i Akts. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1931-36, i Akts. Vølund og i Frederiksberg Jern­støberi og Maskinfabrik A/S fra 1942.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Re­visionskontoret, Aarhus; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Gyldendalske Bog­handel, Nordisk Forlag og for Kbhvns Golfklub; Medlem af Bestyrelsen for os1 Kommitteret i Akts. Junckers Sav­værk ns i Akts. M E Grøn A Søn.

Adresse: St-ockholmsg. 57, Kbhvn. Ø.

TORP-PEDERSEN Alf Hove Direktør, cand. jur., H.DM.; f. 31. Okt. 1892 i Viborg; San af Overbetjent J C Torp-Pedersen (død 1933) og Hustru Kirsten f. Hove (død 1926); gift (24. Marts 1923) rn. Astrid Poula T-P.. f. 24. Nov. 1899 i Kbhvn., Datter af Maskinmester Ole Jakobsen (død 1938) og Hustru (død 1943).

Student (privat dimit.) 1915; cand. jur. 1921; Sekretær i Ministeriet for

offentlige Arbejder 1921; Fuldmægtig i Lømiingsraadet 1921; Fuldmiegtig i Finansministeriet 1927; Ekspeditions­sekretær 1931; Sekretær ved Lønnings-raadet 1927-34 og ved Voldgiftsretten i Tjenestemandssager 1931-34; Medar­bejder ved Statsrevisionen 1923-34 og ved Landsoverskatteraadet 1925-34; Læ­rer ved tekniske Skoler 1930-34; adm. Direktør i Købstædernes almindelige Brandforsikring 1934.

Medlem at Bestyrelsen for Tiyprninsrs-hrajidforslkringsforen ingen fur Dansk -^'Brandværns Komité og for Bygnings-brandforsikrings-Nævaet; Medlem af Ska-desførsikringsnævnet op af Bestyrelsen for Dansk Kantionsforsikrings-Akts.; Medlem af Forvaltningsnævnene for Kr'm'.sl'orsLkriiij!:rn af ll.v^nin^er i Knh-stæder og for Krigsforsikringen af Byg­ninger for Industri, Haandvcerk og Handel; Medlem af Repræsentantska­bet for Kbhvns Kreditforening og for Aahus Privatbank samt af Bestyrelsen for Akts. Kymeia; Formand for Hel-lerup-Maglegaard Grundejerforening.

Adresse: Magievænget 5, Chalotten-lund.

TORP-PEDERSEN Christian Sparekas­sedirektør, R.DM.; f. 12. Marts 1891 i Viborg; Søn af Overbetjent J C Torp-Pedersen (død 1933) og Hustru Kirsten t. Hove (død 1926); gift (11. Maj 1919) m. Olga Elisabeth T-P., f. 28. Febr. 1898, ditil 1948. Datter al' Købmand Søren Wintlev-Jensen (død 1948) og Hu­stru Anna Marie f. Andrup.

Uddannet ved Handelen; gennem-gaaet Reserveintendantskolen; ansat i Randers Disconto- og Laanebanl; 1917. Fuldmægtig 1920; adm. Direktør i Spå-rekassen for Nyborg og Omegn fra 1928.

Formand [or De forenede Sparekasser i Fyns Stift; Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Sparekasseforening, af Repræsentantskabet for Landsforenin­gen ar større Sparekasser i Danmark. af Bestyrelsen for Sparekassernes Hjæl­pefond og af Sparekassernes Propagan-(lanilvalg: Medlem af Bestyrelsen fur Foreningen Nyborg Slots Venner; Præ­sident for Nyborg Rotary Klub 1931-J3; Medlem af Bestyrelsen for Nyborg Mæ!-kecentral, Akts. og for Skandinavisk Rammeindustri. Akts.; Formand i Be­styrelsen for Anthon Jensen, Akts.. Randers; Godsforvalter paa Ravnholt pr. Ørbæk.

Adresse :  liaggersg., Nyborg.

Sommerbolig:    Torpenhus,    Nyborg Strand.   Nyborg.

TORP-PEDERSEN    Emil Gesandt, R. DM.p.p.; f. 14. Juli 1894 i Hjørring; Søn af Overbetjent J C Torp-Pedersen (død 1933) og Hustru Kirsten f. Hove

Torp

1372

(død 1926); cift (5. Okt. 1926) m. Karen Margrethe T-P., f. 11. Nov. i Khhvr., Datter af Direktør L Olesen (død 1931) og Hustru Marie f. Bagge (død 1935)

Student (Hjørring) 1912; cand. jur. 1918; Sekretær ved den overordentlige Kommission af 8. Aug. 1914 til Maj 1919; Sekretær i Akts. Det Østasiati­ske Kompagni 1919-21; Sekretær i Udenrigsministeriet 1921, Fuldmægtig 1922; fg. Vicekonsul i Hamburg 1923; Chargé d'affaires i Reykjavik 1924-25, Legationssekretær i Moskva 1925-32; 1932 midlertidigt knyttet til den danske Delegation ved Folkenes Forbund, Ge-néve; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1932; Legationssekretær i Oslo 1937; Le-Kationsraad i Stockholm 1940; Gesandt i den Sydafrikanske Union 1946.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.5.; I.F.3.; I.Kr.5.; N.H.VII.Fr.K.; S.H.E.4.; S.N.2'.; Sth.B.E.4.; Ø.r.K.3.

Adresse: Det Danske Gesandtskab, Pretoria, Sydafrika.

TORPE   Chr. Redakter; f. 1. Dec. 1893 i Hørsted, Thy; Søn af Førstelærer Car­sten Nielsen, senere Tjørnemark, Møn (død 1937) og Hustru Elisabeth t. Pe­dersen Torpe (død 1943); gift (22. Dec. 1921) m. Ingeborg T., f. 1. Dec. 1894 i Holbæk, Datter af Købmand Anders Larsen (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Birthe Marie f. Olsen (død 1937).

Prseliminæreks.; Journalistuddannelse ved Provinsblade fra 1913; Korrespon­dent i Kbhvn. til Provinsblade fra 1917; Redaktør af Sønderjydsk Dagblad i Ha­derslev 1922-27; derefter Korrespondent i Kbhvn. til Østsjællands Folkeblad og Aalborg Stiftstidende, samtidig fra 1929 til 1931 ved B.T. • ved Dagens Nyheder 1933 og ved Berlingske Tidende 1935-45: Redaktør af Ugebladet Landet 1940-43, ved Politiken 1945-46. ved Nationalti­dende 1947-48; Redaktør af og Medar­bejder ved forskellige Værker vedr. Grundlovens 100 Aars Jubilæum i 1949; Medarbejder ved Rigsdagens officielle Jnbilænmsværk (Afsnittet Rigsdagen og Pressen); fru 1948 knyttet til Statsra­diofonien med Politik. Landbrug og Haandv.Trk som særlige Omraader; har skrevet „Christmas Møllers politiske Linje" (i Bogen om Christmas Møller, skrevet af hans Venner).

Tidligere Medlem af Journalistforbun-dets 'Repræsentantskab; Medlem af Be­styrelsen for Rigsdagens Presseloge. Udstillet Akvareller paa Foraarsudstil-lingen paa Oharlottenborg 1943, 1944, 1947 og 1946.

Adresse: Aalholmsv. 78, Kbhvn. Valby.

TORSTENSEN   Rasmus    Direktør,   R.; f. 7. Maj 1890 i Aarhus; Sun af Forret­ningsfører N   P  Rasmussen  og  Hustru

Katrine  f.   Torstensen   (død   1906);  gift (5.   Dec.  1913)  m.  Mary T.,  f.  4.  Scpl 1892 i Kbhvn., Datter af Grosserer P N Andersen   (død   1930)   og   Hustru   Clara f.  Mandahl Nielsen   (død 1928).

Gennemgaaet Aarhus Handelsdagski -le; Handelsuddannelse i Aabenraa 1907-09 og i Berlin i 1910; ansat i Firmaerne Brdr. Dahl, Kbhvn. 1911-12 og Herm Aug. Suhrke, Kbhvn. 1912-14; ansat i Akts. Brdr. Edstrand fra 1914; adin. Direktør for dette Selskab fra 1926.

Formand i Bestyrelsen for Akts. Nord­havns Værftet; Medlem af Bestyrelsen for Nordhavn Holding Akts., for Akts Brdr. Edstrand, for Ejendomsakts. Østerled, for E.iendomsakts. Breidablik, Sorgenfri, for Foreningen af Købmænd i Jern- og Staalbranchen paa øern* og for Odd Fellow Palæet.

Adresse: Strandvænget 9, Kbhvn. Ø. Sommerbolig : Lindevangsv. 6, Trørød.

TORSTING   Einer Rektor, R.; f. 13. April 1893 i Aarhus; Søn af Inspektør for Odd Fellow Palæet Povl Jensen (død 1932) og Hustru Dorthea f. Tor­stensen (død 1942); gift (19. Dec. 1918) m. Anna T., f. 7. Marts 1896 i Dra-strup ved Randers; Datter af Gaard-ejer, Sparekassedirektør Søren Mchlsen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1910; forskellig Lærervirksomhed 1912-17; mag. scient. (Matematik) 1917; Lærer ved Birkerød Kostskole 1917-20; Adjunkt ved Bkkerød Statsskole 1930-25 og ved Ve­stre Borgerdydskole 1925-29; Lektor ved Ordrup Gymnasium og faglig Medlhjæl-per hos Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne 1929-53; Rektor for Ordrup Gymnasium fra 1933.

Medlem af Bestyrelsen for Gymnasie­skolernes Lærerforening 1927-41 (For­mand 1937-41), for Pædagogisk Selskab 1938-48 og for Udvalget for skolepsj-kologiske Undersøgelser 1931-48; Formand for Repræsentantskabet for F. D. F., Frdbg. fra 1929 og for Forbundsraadet i Frivilligt Drenge-Forbund fra 1947; Medlem af Ordrup Sogns Menigheds-raad 1934-45; Formand for Dansk-nor­disk Ungdomsforbund, Kbhvn. 1942-46; Eksaminator ved Maskinisteksamen fra 1937- Lærer ved Hærens Officerskole fra 1945.

Har skrevet: Matematik for det sprog­lige Gymnasium (1936); Geometri for Mellemskolen (s. m. Jakob Jensen, 1939); Matematik for Begyndere (s. m. Jakob Jensen, 1942). Medudgiver af Søren Kierkegaards Papirer 1924-48; Redak­tør af Matematisk Tidsskrift A 1929-41, af Vor Ungdom 1939-47 og af „Opdra-

1373_____________________

gelse og Undervisning i Danmark" VII 1948-49.

Adresse:    Holmegaardsv.    5,   Charlot-tenlund.

h TOUBRO Søren Kristian Direktør, Ci­vilingeniør; f. 27. Febr. 1906 i Slagelse Son af Thorvald Severin Toubro (død

1935)  og Hustru Mette  Margrethe   (død

1936); gift m. Grete T., f. 7. Jan. 1906, Datter af Joseph Maximilian TTh-liz og Hustru Clara Emilie.

Student (Metropolitanskolen) 1924; cand. phil. 1925; cand. polyt. Byg-ninzsing.) 1929; Ingeniør hos F L Smidth * Co., Akts. 1929-34; Chef­ingeniør i Coimhatore Cement Co., Ltd., Sydindien 1934-35: adm. Direktør i Ok-ha Cement Co., Ltd., Indien 1936-37; adm. Direktør i The Associated Cement Co., Ltd., Sind Cement Works, Sukkur, Indien 1937-38: Medstifter af og adm. Direktør i Ingeniørfirmaet Larsen & Toubro Ltd., Bombay; Direktør i og Medlem a.f Bestyrelserne for L Æ T (Management) Ltd., Viking Transport Ltd., Engineerincr Construction Corpo- , ration Ltd., Biochemical Products Ltd., ! Aln Capsules Ltd. og India Crown Cork Compagny Ltd.

Repræsentant for Dansk Samvirke i Indien: dansk Konsul i Teheran 1932-34; Formand i Executivkomitéen for thc Association of free Danes i Indien 1944-45.

Adresse.: „The Anchoraze", I'ali [Till 42, Bombay, Indien.

TOVBORG JENSEN Sigurd Professor ved Landbohajskolen, R.; f. 24. Marts 1895 i Gudnm Sogn ved Lemvig; Søn af Møller og Gaardejer Kr. Tovborg Jensen (død 1920), (se Kraks Blaa Bo« 1920) og Hustru Ane Marie f. Bjerre; gift (15. Sept. 1926) m. Margaret T. J., f. 1. Aug. i East Orange, New Jersey, U. S. A., Datter af Dommer J L Munn (død 1914) og Hustru Elizabeth f. Randall (død 1929).

Cand. polyt. (Fabriksingeniør) 1921; Assistent ved Statens Planteavlslabora-torium 1922-28; Studieophold i U. S. A. 1925-26, Fellow of The American Sean-dinavian Foundation; Master of Science 1926; Afdelingsbestyrer ved Statens Planteavlslaboratorium 1928-31; Profes­sor i Agerdyrkningskemi og Jordbunds­lære ved den kgl. Veterinær- og Land* bohøjskole 1931.

Medlem af det amerikanske viden­skabelige Selskab Sigma Xi, af Statens Planteavlsndvalg, af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Kungl. svenska Lantbruks-Akademien.

Har skrevet en Række Afhandlinger i danske og udenlandske Tidsskrifter over Bmn«r fra Jordbunds- og Gødnings-

__________________Trarn

læren,   særligt   angaaende   Agerjordens Reaktions- og Kalktilstand.

Adresse: Grundtvigsv. 2. Kbhvn. V.

TRABERG Jens Landsretssagfører, R.p.p.; f. 17. Dec. 1880 i Holstebro; Søn af Handelsmand J Harding Trå-berg (d«d 1901) og Hustru f. Jeppe­sen (død 1929); gift (5. Marts 1916) m. Grete T., f. 5. Marts 18%, Datter af •Læge J Jensen, Store Heddinge, og Hustru Petra f. Henriksen.

Exam. jur. 1907; Sagfører i Store Hed­dinge fra 1912; Landsretssagfører 1933; Formand for Danmarks Fjerkræavler-forening fra 1928; Formand for Store Heddinge Ligningskommission; Medlem af Store Heddinge Sundhedskommis­sion og 1925-46 af Skolekommissionen (Formand 1934^46); Medlem af Statens Fjerkræudvalg 1931-49 og af Bestyrel­sen for Worlds Poultry Science Asso­ciation fra 1929; Præsident for Skandi­navisk Fjerkræavlerforbund 1935-37; Æresmedlem af Norges Fjerkræavlerfor-ening; Danmarks officielle Delegerede ved Verdemsf.ierkræavlar-Kongresserne i London 1930, i Rom 1933 og i Leipzig 1936.

Formand for Do samvirkende danske Andels-Fjerkræslagterier samt Medlem af Landbrugsministeriets Fjerkræ-Eks­portudvalg fra 1935; offentlig beskikket Auktionsleder i Store Hedinge og Stevns Herred 1935; Medlem af Andels-udvalget; offentlig Anklager 1944-46; Medtem af Bestyrelsen for 3. Sagfører-kreds 1936-44. Formand 1942-44.

Udenl. Ordener: F.M.A.2.; N.St.O.31.: S.V.S1.

Adresse : Store Heddinge.

TRAMPE Christian Greve, Oberst, K*. DM., HTH.; f. 4. Jan. 1891 i Bræd-strup: Søn af Postmester, Greve C Tram­pe (død 1907) og Hustru Ingebjørg Au-rora f. Sveinbjornson (død 1934); u-ift (14. Febr. 1919) m. Isoide Stephanie T., f. 3. Juni 1897 i Berlin. Datter af Oberstløjtnant E Troost (dod 1910) os Hustru Stephanie f. Twilde.

Student (Sorø) 1909; Premierløjtnant 1912; Kaptain 1924: Oberstløjtnant ok Chef for 10. Bataillon 1935; Oberst 1943: Chef for 7. Regiment 1945.

Adresse: Kummandogaarden, Gothers-gade 20, Fredericia.

TRAMPE Christopher Greve, Kammer­herre, SK. DM..Chr. X M.T., HTH.p.p.: f 9. Juni 1879 paa Frdbg.; Søn af cand polit., Greve Jørgen Trampe (død 1926) og Hustru f. Fridericia (død 18791; gift (10. Okt. 1907) m. Adelgunde T., f. 21. Okt. 1881 paa Nedergaard ved Kolding, Datter af Godsejer Peter von Scholten (død 1900) og Hustru f. Thi­sted (d«i 1882). Premierløjtnant 1903; Kaptajn 1916;

Tram__________________

Adjutant hos Generalinspektøren fur Fodfolket 1914-18; tjenstgørende i Krigs­ministeriet, Adjutant hos Forsvars­ministeren 1920-24; Kompagnichef i Liv­garden 1924-27; Adjutant hos II. M. Kongen 1927-31; Ceremonimester ved If. M Kongens Hof 1931; Hofmarskal ag Chef for Hofmarskallatet 1939; Hofchef Jios H. M. Dronning Alexandrine 1947; Direktør for De danske Kongers kro­nologiske Samling paa Hosen borg 194'8; Formand >i Bestyrelsen for Det national-historiske Museum paa Frederiksborg 1948.

Udenl.  Ordener :  B.L.II.3.;  F.Æ.L 3 I.F.2*.;  IKr.3'.;  M  Gr.3.;   Mon.H.C 2.; N.O.N.I.;        N.St.O.l.:        O.H. & F.3-'.; S.H.E.2.;     S.Kr.3.;     S.N.l.:     Stb.V.2.; S.Sv.3'.r S.V.3'.

Adresse: 0-VoIdg 4 A, Kbhvn,. K.

TRANE Vald. Salmer Fabrikejer, Intre-niBr. K.DM.p.p.; f. 7. Okt. 1875 i Kbhvn.; Søn af Manufakturhandler Carl C Trane (døil 1893) og Hustru Ludovica f. Selmer (dåd 1924): Kift 1. Gang (27. Jan. 1904) m. Meta T., f. 30. Juli 1882 i Berlin, død 1934; 2. Gang (10. Sept. 1938) m. Elisa T., f. Geisler, f. 23. U arts 1892.

Præliminæreks. 1892; i Instrument­magerlære 1893-97; Ingeniøreksamen i Mittweida 1900; Ingeniør i A. E. G., Berlin 1900-03; ansat i forskellige Fir­maer i U. S. A. 1903-06; grundlagde egen Virksomhed. Nordisk elektrisk Apparatfabrik, i Kbhvn. 1906.

Kasserer i Elektroteknisk Forening 1917-23, Næstformand 1924-25; Formand for Dansk Radioklub 1924-26 og for Lytterforeningen 1926-29: Næstformand for Foreningen af Fabrikanter og Gros­sister i Elektricitets-Branchen 1926; Medlem af Eadioraadet 1925; Stifter af Nordisk Tone-Film 1928; Formand i Bestyrelsen og adm. Direktør for Akts. Nordisk Tonefilm og Akts. Nordisk Films Kompagni 1929-36; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Kinopalæet 1929-31, fur Akts. Paladsteatret 1931-38 og for Kongens Livjæger Korps 1933-38: Med­lem af Repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring fra 1925; Formand i Bestyrelsen for Companhia Colonial Nan^ororo, Porto-Amelia, Afrika 1933-38 og for Radiofondet for Blinde og Van­føre 1925-45; Æresmedlem af den dan­ske og den norske Mittweida Ingeniør­forening og af Kbhvns Radioklub.

Udenl.  Orden :   Fi.S.F.

Adresse : Østerled 28. Kbhvn. Ø.

TRAP Fritz Hellmers Kontreadmiral, K'.i)M..,UTS.p.p.; t. 4. .Mari« 1878 paa VMindrupKaard ; Son af Overhanomcstcr Løjtnant Vilh. Trap (død 1925) oe Hu­stru Frederikke f. Ilellmers (død 1906); gift (14. Marts 1905) m. Anna Lundbyi-

_______________________1574

T., f. 17. Sept. 1881. Datler af ("i-.-n-fiibrikant NF Tørring (dild 1900) i^ Hustru Sørine f. Lundb.ve (død 1917). Sekondløjtnant 1899: Premierløjliiaii: 1902; Lærer ved Kadetskolen. 1908-14 ,.-1919; Kaptajn 1914; Orlogskaptajn 19?J KaiMtuandørkaptajn 1929; Kommaml >r 1931; Clief for Søværnets Officerssk'il, 1930-32: Stabschef hos Chefen for Kyst-flaaden 1932-35; Chef for ØveJsewdeliu-gen 1932; Ekvipagemester 1935: Clicl' fe .r Øvelseseskadren 1936, 1937, 1938, og 1939 Chef for 1. Eskadre under Sikringsslv ken 1939-40. Kontreadmiral og Chef fi.r Kystflaaden 1937: Afsked 1940.

Medarbejder ved Opfindelsernes l!«.1 oti' ved Grectiland; har skrevet ArtiK!'-i Tidsskriftet for Simesen.

Udenl. Ordener: F.O.A.; Mar.Q.A 3 ; N.St.O.1.; S.Kr.5.; S.Sv.31.

Adresse: Magievænget 3, Charlotteii-Innd.

TRAP    Peder M Gymnastikinspektør. U.DM.; f. 1. Okl. 1.885 i Spenlrup vn; Randers: Søn af Gaarde.ier J C Trap (død 1890) og Hustru Maren f. Bæk (død 1940)- gift (3. Maj 1912) m. Olga Kirstine T., f. 22. Sept. 1886 i Kollerup ved Fjerritslev, Datter af Gaarde.ier Stephan Jensen (død 1924) og Hustru Kirsten f. Olsen (død 1932).

Lærereks. (Ranum) 1906; Uddannelse i Gymnastik og Sprog paa Lærerhøj skolen 1906-07 og 1909-10; Lærer ved Neksø Seminarium 1907-08, ved Randers kommunale Skolevæsen 1908-12 og ved Skaarup Seminarium 1912-34; Gymna­stikinspektør 1934.

Medlem af Hovedliestyrelsen for Gymnastisk Selskab 1916-22; Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1932-34.

Redaktør af Gymnastisk Tidsskrif! 1916-22 og af Dansk Seminarieblad 1927 31.

Medudgiver af Grundtræk af Gym­nastikkens Historie (s. m. N Illeris, 1909); medvirkende ved Johs. Molle­rup : Matematik for Seminarier (1931): Kortfattet. Lærebog i Gymnastik (s. m. L E Christensen, 3. Udg. 1948; engelsk Udg. 1938).

Adiresee: Ved Lindevangen 28, Kbhvn:.   F.

TRAULSEN   H A C Kontorchef; f. 21. Juli 1883 i Kbhvn.; Søn af Underoffi­cer H E Traulsen (ded 1898) og Hustru Wilhelmine f. Christensen (død 1919); gift (3. Juni 1915) m. Elna T., f. 25. Dec. 1884 i Aarhus, Datter af Maski­nist A v. d. Recke (død 1897) og Hu­stru Christine f. Madsen (død 1903).

Præliminæreks. 1899; ansat ved Stats­banerne 1900; Assistent 1908; Fuldmæg­tig i Hovedrevisoratet for Statsbanerne 1920; i Finansministeriets 4. Hovedrevi-

' sorat   1927;   Ekspeditionssekretær   19J1; ' Kontorchef   i  2.   Hovedrevisorat    1939; Lodsrevisor  1929-46.

Adresse: Silkeborgg. 30 Kbhvn. Ø.

TRESCHOW Ceoil Ur. agro.; f. 8. Juli 1902 i Kbhvn.; Søn af Redaktør Hans Treschow (død 1917) og Hustru Ellen f. Nyholm; gift (12. April 1930) m. Erna T., f. 16. Juni 1906 i Randers, Datter af Snedkermester Jens Nelle-mann og Hustru Karen f. Gjessing.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1920; Forstkandidat 1926; Dr. agro. 1943; Underdirektør ved Løvens kemi­ske , Fabrik 1947.

Ilar skrevet: Nutrition ol the cultiva? te4 mushroom (Disputats, 1943); Af­handlinger i inden- og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse.-   Lollikgaard pr.  Holte. f

TRESCHOW   Frederik   Wilhelm   Kam-merherM, Godsejer, Løjtnant, R.; f. 22. Jan.  1871;  Søn   af   Kammerherre,   Jæ­germester Garl  Tresohow  (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Sophie •'.  Rantzau   (død 1911);   gift  (18. Sept. '910)   m.   Louise   T.,   f.   29.   Dec.   1887, lød  1945,   Datter af Godsejer Bencard. Ejer af  Brahesborg fra 1911. Adresse:  Brahesborg pr. Assens < RESCHOW  P O Gesandt, K'.DM., M.T, Kha.p.p.; f. 16. Juli 1390 paa Sannarp, Sverige;  Søn af Godsejer  M  Treschow (død 1919) og Hustru Alexandra f. Bei-icr-Schilden-Holsten   (død  1931);   agilt. Student   (Birkerød)   1908;    cand.   jur. .915; ansat  i Udenrigsministeriet  1915; V'icekonstil  i New York og tung. Kon­sul  i  Chicago   1918-20;   Legationssekre-ær   i   Stockholm   1920,    i   Rom    1922; Fuldmægtig i Udenrigsministeriet 1925; første    Legationssekretær   i   Washing­ton   1925;   Kontorchef   i   Udenrigsmini­steriet 1930; Legationsraad 1936; Chargé d'affaires i Warszava 1936, i Riga 1937; midlertidig   Tjeneste    i   Udenrigsmini­steriet 1940; Gesandt i Praha 1946.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; I.Kr.3.; Le.S.2.; Po.P.R.2.; S.N.3.

Adresse: Det danske Gesandtskab, Kopernikova ul. 10, Praha XII, Ozeko-slovakiet.

TRETOW-LOOF  Valdemar Oberst, KJ. DM., HTH., M.T. Kfh.p.p.; f. 14. Maj 1878 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant L L Tretow-Loof (død 1915) og Hu­stru Laura f. Thygesen (død 1936); gift

1. Gang (1905, Ægteskabet opløst 1924);

2. Gang  (1924)  m.  Mitten  T-L.,  f. 25. Marts   1892,   f.   Schmidt.

Lærling i Marinen 1893-94; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1898; Premierløjt­nant 1898; Kaptajn 1911; deltaget i Op-maalinger her i Landet og paa Island 1906-23; til Assistance for Dansk Bøde Kors ved Krigsfangelejrene i Tyskland

__________________Trie

1918-19; Medlem af den internationale Kommission i Flensborg 1920; Chef for 20. Bataillon 1924; Oberstløjtnant 1925; Chef for 4. Regiment 1929; Oberst og Chef for 1. Regiment 1930; Afsked 1940; Chef for „Danske Korps" i Finland og finsk Oberst 1940.

Udenl.   Ordener:   B.K.5..   Fi.H.R.2'.; K.K.M.;  Ruin.  St.4.;  S.Sv.21.

Adresse.: Bergmaudsdal, S-Strandv. 54 A, Helsingør.

TRIER Ludvig Bankier, Vekselerer, R.; f. 6. Au g. 1886 i Skovshoved; Søn af Vekselerer Louis Trier (død 1919) og Hustru Betz.y f l'riedlander (død 1945); gift (18. April 19311 m. Grethe T., f. Kølle, f. 3. Okt. 1896.

Uddannelse i Firmaerne Moses & Søn G Melchior Brødr. Trier og i Han­delsbanken 1904^08 i Jiankierfirmaet Wilhelm Rée, jr., Hamborg 1908-09, i Swiss Bank, London 1909-1U ug i Bau-co Espauol del Rio de la Plata, Paris 1910-11; Prokurist i Firmaet Brødr. Trier 1912; Firmaets Chel 1919.

Medlem af Sø- og Handelsretten fra 1937; i Repræsentantskabet for Med­lemmer af Kbhvns Fondsbørs 1940-44; Medlem af Bestyrelsen l'or Vekselerer­nes Understøttelseskasse fra 1936; For­mand i Administrationen for Praanie-selskabet for Kunst og liaandværk; Medlem af Bestyrelsen for Akts. In­vestor fra 1928, for Akts. Dausk Pres-set'abrik, for Akts. Dansk l'apduasefa-brik og for Investeringsakts. af 28. Aug. 1941.

Adresse: .Soholmparkeii 3, llclk'rup.

TRIER Mogens AmtsheKu, Dr. med.; f. 18. Juli 1909 i Kbhvn.; Søn af Læge Harald Trier (død 1922) os Hustru Olga f. Larsen (død 1920); gift (31. Juli 1935) m. luger T., f. 2. Juni 1914 paa Frdbg., Datter af Arkitekt Alfr. Co'ck-Clausen (se denne).

Student   (Rungsted)   1927;   med.   Eks.

1934-,    ansat   ved  kbhvnske   Hospitaler

1935-43; klinisk Assistent ved Rigshospi­talet, med. Afd. B 1936-39; Reservelæge ved Frederiksborg Amts Centralsygehus, med. Afd. 1943-47-, ansat ved Central­lazarettet i Kristianstad, Sverige 1943-47; LieRe ved Den danske Brigade i Sverige 1944-45; Rcservela'ge ved Rigs­hospitalet, med. Afd. B. 1947-48; Em-bedslægeeks. 1942; Dr. med. 1943; Spe-cialistanerk. i medicinske Sygdomme 194V og i Hjertesygd. 1948; Amtsla;ge i Ribe Amtslægekreds og Kredslæge i Ribe Lægekreds 1948.

Har skrevet: Kliniske undersøgelser over det menneskelige legemes elektriske ledningsevne ved sygdomme i skjold­bruskkirtlen (Disputats, 1943) samt en Del andre lægevidenskabelige Arbejder i danske og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse : Knrveholmen 8. Ribe.

Troc______________________

TROCK   Eduard Elektroingeniør; f. 10. Nov. 1890 paa Kragerupgaard ved Sla­gelle; Stm af Fabrikant P H G Trock (død 1920) og Hustru f. Siinckenberg (død 1937); gilt (14. Okt. 1925) m. Gud-rnn T., f. 12. Dec. 1902 paa Frdbg., Datter af Grosserer Marius Hauustrup (død 1947, se Kraks Blaa Bog 1947) cg Hustru Cecilie f. Sørensen (død 1947).

Student 1911; Elektrokonstruktør (Det Tekniske Selskabs Skole) 1919; ansat i Firmaet Thomas B Thrige, Odense 1912-15, hos Burmeister & Wain 1915-16, i Peerles Motorcar Oo., Cleveland, U.S.A. 1916-17, i Ingeniørfirmaet H T Krebs, Kbhvn. 1919-20 og hos Andersen & Meyer, Shanghai 1920-22; stiftede In­geniør- & Importfirmaet Larsen A llrock, Shanghai 1922, passiv Medinde­haver fra 1946; Direktør for og Med­lem af Bestyrelsen i Akts. M J Qrøn-bech & Sønner 1948.

Kirkeværge for den danske Kirka i Shanghai fra 1927; Formand for den danske Skoleforening i Shanghai 1929 og (or det danske Kirkesamfund t Shanghai 1930; Repræsentant for Dansk Samvirke 1930-46.

Adresse :  V-Søgade 4. Kbhvn.  V.

TROCK-JANSEN  Erik Grosserer; f. 26. Sept.   1891   i   Kbhvn.; Søn  af  Kommu­nelæge PUG Trock-Jansen og Hustru Augusta   f.   Carøe;   gift   (1918).

Student 1910; Handelsuddannelse i Kbhvn., Udlandet og Provinsen; Pro­kurist i Langelands Korn- & Foderstof-forretning 1918; Direktør i Dansk Saa-sæd Kompagni 1920; startede eget F'irma 1921; indtraadte i Direktionen for Akts. Gulbrandsen, Andersen & Co. 1929.

Medlem af Grosserer-Societetets Ko­mité, af Priskontrolraadet, af Bedøm­melses- og Voldgifteudvalget for Kolo­nialhandelen paa Kbhvns Børs, af For­eningen Nordens Styrelse, af Bestyrel­sen for Det udenrigspolitiske Selskab og af Bestyrelsen for Akts. A Søeborgs Fabriker; Næstformand i Britisk Im­port Dnion; Formand i ok Medlem af en Række Bestyrelser; Næstformand i Forvaltningsraadet for Danske Koloni-al-Grossisters Centralkontor.

Udenl. Orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Trondh.jemsg. 7, Kbhvn Ø.

TROEDSSON Alex. Landsretssagfører, R.M.T.Kfh.p.p.; f. 17. Juli 1884 i Kbhvn.; Søn af Skræddermester Axel Troedsson (død 1923) og Hustru Anna f. Jakobsen (død 1925); gift (1926) rn. Sigrid T., f. 5. April 1896 i Hamborg, Datter af Grosserer Erik Moller og lln-sfru Ellen f. Bruce.

Student (Schneekloths Skole) 1903; Lærer ved Krebs' Skole 1907-09; cand. theol. 1910; i Udlandet 1910-12; Trans-

latør i Fransk 1913; Lærer for Kron­prins Frederik og Prins Knud samt ved Hellerup Gymnasium 1913-17; Dansk Røde Kors' Delegeret i Frankrig 1917-18; cand. jur. 1921; Fuldmægtig i Udenrigministeriet s. A.: Vicekonsul i San Franciseo 1923; i Hamborg 1925; atter Fuldmægtig i Ministeriet 1927-28; Medlem af Danmarks Delega­tion vod Konferencen i Rom i 1928 til Værn for litterære og kunstneriske Vær­ker; Landsretssagfører 1930.

Formand for Baukraadet for Akls. Kbhvng Kreditbank, for Bestyrelsen for Akts. Frederikslund og for Bestyrelsen for Schneeklothianersamf undct; Medlem af Danmarkssamfundets Overstyrelse, af Bestyrelsen for Det danske Pigespejder-karps og for Den permanente Udstil­ling for Dansk Kunsthaandværk os Kunstindustri; Medlem af Repræsen­tantskabet for Dansk Kulturfilm, af Kunsthaandværkets Fællesraad og, af Association Litteraire et Artistique' [n-ternationale, Paris, m. m.

TJdenl. Ordener: Bulg.r.K.2.; I.Kr.4.; Ø.r.K.O.

Adresse; Jægersborg Allé 61, Charlot-tenlund.

Sommerbolig : Lillehytten, Tornby.

TROENSEGAARD Niels Dampmøller, R.; f. 16. Sept. 1873 paa Thurø; Søn af Dampmøller og Skibsbygmester P Tro-ensegaard (død 1910) og Hustru Chri­stiane f. Christiansen (død 1935); gift (9. Jan. 1903) m. Julie T., f. 28. Sept. 1874, død 1935, Datter af Underofficer Chr. Sorterup (død 1888) og Hustru Signe f. Benning (død 1831).

Cand. pharm. 1895; cand. polyt. 1900; Formand i Bestyrelsen for Akts. Told­bodmøllen, for Akts. Slagelse Damp­mølle og for Akts. Øxenbjerg Damp­mølle i Svendborg.

Medlem af American Association for the Advancemenjt of Science.

Har skrevet kemiske Afhandlinger i udenlandske Tidsskrifter-. Cber die Struktur des Proteinmolekuls. Eine Ohe-mische Untersuchung (1942); On The Structure of The Protein Molecule (1944).

Adresse: Jacobye Allé 17, Kbhvn. V.

TROJEL Aage Postmester, cand. polit., R.; f. 25. Febr. 1881 i Ørre; Søn af Sog­nepræet Chr. T Trojel (død 1928) og Hustru Anna f. Mackcprang (død 1947); gift (Ægteskabet opløst) m. Yelva T., f. 15. April 1911 paa Frdbg., Datter af Hovmester Magnus Rasmussen (død 1926) og Hustru Yelva. f. Olsen.

Student (Odense) 1900; cand. polit. 1905; Assistent (Sekretær) i Generaldi­rektoratet for Postvæsenet 1906; Fuld­mægtig 1915: Ekspeditionssekretær 1913;

1377

Postinspektør i 2. Overpostønspektorait i Odense 1922 og ved Kbhvns Overpodt-mesterembede 1924; Chef for Østerbro Post- og Telegraf kontor 1933; Lærer ved Statens Postkursus og Fagprøver 1911-20.

Senior   i  Studenterforeningen   1906-07.

Har skrevet forskellige postale og biografiske Artikler i FaBtidsskriftér samt politisk-historiske Kronikker i Jyllandsposten og Kristeligt Dagblad.

Adresse: 0-Allé l, Kbhvn. Ø.

TROLLE Alf Kaptajn, R.DM.FM. i Sølv p.p.; f. 4. Okt. 1879 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn, Assurancedirekter Carl Trolle (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Alma f. Martin (død 1907): gift (4. Jan. 1910) m. Bergliot T., f. 21. Marts 1885 i Kristiania, død 1943, Datter af Sanatorietege I Cttelrn og Hustru f. Jakobsen (ded 1904).

Sekondløjtnant i Søetaten 1899, Pre­mierløjtnant 1903; Kaptajn 1914; Af­sked 1916.

Deltog i Valkyriens Togt til Østasien 1899-1900 og i Daumarkekspeditionen til Grønlands Nordøst kyst 1906-08 som Fører af Ekspeditionsskibet Danmark 02 som Hydrograf, var Ekspeditionens Næstkommanderende og førte den efter Myliuu linchseii? Død tilbage til Dan­mark: Deltog i Gefion Ekspeditionen til Grenlands Nordostkyst ok Danmarks Havn 1932; stiftede i 1933, sammen med sin Hustru Fru B Trolle, Kaptajn Alf Trolle og Hustrus Legat til Minde nm Danmark Ekspeditionen 1906-08 nu i 1936 et Legat til Minde om Marine­kaptajn Carl Ludvig August Trolle til Fordel for Søe-Lieutenant-Selskabet, er Formand for Bestyrelserne for disse. Udsendte i 1934 M/S Thor paa ocean­ografisk Krydstogt i Østgrønlands Ha­vet og deltog selv i Togtet som Reder, Skipper og Hydograf.

Kurrespunderende Medlem af det geografiske Selskab i Wien og af det kitl. italienske geografiske Selskab i Rom; Æresmedlem af det geocrafiske Selskab i Antwerpen: bar modtage« Royal Scottish ueographical Societys Medalje. „,

Har udgivet: Hydrographical Obser­vations from the Danmark Expediuon 1906-08; Rapporter fra L Mylins Erich-sen og Alf Trolle om Danmark Ekspe­ditionen til Grønlands N.O. Kyst 1906-08 og fra M/S Thors Havundersøgelses-togt 1934. Har støttet Udgivelsen af Einar Mikkelsens Bog om Østgrønland og af Søløjtnantselskabets 150 Aars Mindeskrift.

Udenl Ordener: F.O.A.; I.Kr.5.; N.St.O.3'.; Pr.R.0.4.

Adresse:   Roskilde.

Sommerbolig :   Trollesminde,   Rørvig.

_____________________Trol

TROLLE Esbern Højesteretssagfører, K'. DM.; f. 21. Juni 1875 i Kbhvn.; Søn af Overformynder Marius Trolle (død 1912, se Kraka Blaa, Bog 1912) og Hu­stru Frederikke f. Knudsen (død 1913); gift (1910) m. Emilie T. (R.r.K.), f. 14. Marts 1885 i Dalbyovre. død 1947, Datter af Læge Gunni Teisen (død 1904) og Hustru Fernanda f. Baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1893, cand. jur. 1899; Overretssagfører 1903; Højesteretssagfører 1911.

Juridisk Konsulent for Kbhvns Ma­gistrat og for Overformynderiet; Vær-geraadsf ormand i Kbhvn. 1907-11; Ledende Senior i Studenterforeningen 1925-26- Medlem af den faste Voldgifts­ret for Arbejdsstridigheder 1914-27; af Garnisons Kirkes Menighedsraad 1914-34; Administrator for Grevskabet Ohri-stianasædes Siiccessorfond 1932-34; Med­lem af Legatbestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylskole fra 1921, af Kontrolkomitéen for C. A. 28. Juni fra 1926; Formand for Olfert Ri-card's Mindelegat fra 1930; Formand for Garnisons Sogns Menighedsraad fra 1938.

Har udgivet: Prædikener, som ikke blev holdt (1936)-. Forskellige Fersk­vandssøer (1942).

Adresse :   Bredg.  71,  Kblivn. K.

TROLLE   H Bogtrykker-. f. 6. Aug. 1886 i Kbhvn.; Søn af Direktør for Akts. De forenede Papirfabrikker H Trolle (død 1908) og Hustru Anna f. Haugsted1 (død 1920)- gift 1. Gang (8. Juni 1917) m. Ester Agnete T., f. 19. Sept., død 1940, Datter af Arkitekt Knud Arne Petersen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Karen f. Jiirgensen (død 1932); 2. Gang (29. Maj 1942) m. Inge T., f. 6. Sept., Datter af Assurandør Aage Møller.

I Handelslære i Odense; videre Ud­dannelse paa Grimers Handelsakademi, i Akts. De forenede Papirfabrikker, hos Conrad Hinrich Donner i Hamborg og hos Louis Dreyfus & Co. i London; Medindehaver af Bogtrykkerfirmaet O C Olsen &, Co. 1915-22, Eneindehaver fra 1923.

Medlem af Bestyrelsen fur Akts. Emil Jensen.

Adresse : Svanemøllev. 94, Hellerup.

TROLLE Jørgen Statsadvokat, R.; t 8. Marte 1905 i Kbhvn.; Søn af Højeste­retsdommer Erik Trolle (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Val­borg f. Hindenburg (død 1917): gift (26. Sept. 1930) m. Eva T., f. 30. Jan. 1907 i Kbhvn., Datter af Repræsentant Georges Christiansen ok Hustru Sophie f. Gad (død 1929).

Trol_____________________

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. jur. 1928; fung. Sekretær i Ju­stitsministeriet 1929, udnævnt 1933, Fuldmægtig 1938, Ekspeditionssekretær 1940; -Medhjælper hos Statsadvokaterne ved Østre Landsret 1936; Statsadvokat for Kbhvn. 1941.

Sekretær tor Arveretskommissionen 1936; Medlem af Bestyrelsen for Juri­disk Forening 1941 og for Dansk Kri­minalistforening 1942; Censor ved Kbhvns Universitets juridiske Eksami­ner 1945; delegeret til at bistaa franske Anklagere i Niirnbergprocessen 1945-46.

Har skrevet: Syv Maaneder uden Po­liti (1945); Lov om borteblevne (s. ni. O A Borum, 1946) samt Artikler i Fag­pressen.

Adresse : Maltevangen 11, Gentofte.

TROLLE THOMSEN Carl Fiskeridirek-tør, K'.DM.p.p.; f. 10. Aug. 1878 i Frede­ricia; Søn af Toldassistent Carl Thom­sen (død 1886) og Hustru Ida f. Trolle (død 1939); glift (17. Nov. 1908) m. Odine Valdborg T. T„ f. 22. Aug. 1879 i Svend­borg, død 1940, Datter af Møller P Chri­stiansen (død 1923) og Hustru Hansigne f. Larsen (død 1915).

Skibsfører; deltaget i praktisk Salt­vandsfiskeri; indtraadt i Fiskerikontrol­len 1905; Fiskerikontrolør 1917; Fiske­ridirektør 1935-48.

Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Akvarium 1938-48; Formand for Fiske-riraadet og for Aalegaards-Overnævnet 1935-48, for Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 1936-48 og for Fiskeflaadens Fornyelsesnævn 1938-48; Formand i Bestyrelsen for Konge­riget Danmarks Fiskeribank; Medlem af Bestyrelsen for Krigsforsikringen for Danske Skibe. Fiskeriafd. og for Akts. Færøske Fiskeskibe; Æresmedlem af Vestjydsk Fiskeriforening 1942 og af Dansk Fiskeriforening 1948.

Udenl.  Orden :  N.St.O.31.

Adresse: S-Pasanv. 51, Kbhvn. F.

TRYDE Gabriel f li. Formand for Sund­hedsstyrelsen, K'. DM. D.r.K.H.p.p.; f. 20. Sept. 1860 i Holbæk; Søn af Kam-merraad, fh. Lærer Frederik Tryde (død 1896) og Hustru Dorothea f. Pe­tersen (død 1908); gift (2. Sept. 139U) m. Thora T., f. 16. Sept. 1859 i Mid­delfart, død 1927, Datter af Distrikts­læge J P Blicher (død 1889) og Hustru Juliane f. Mantzius (død 1869).

Student (Herlufsholm) 1879; med. Eks. 1886; Universitetets Guldmedalje 1892; Læge i Ivigtut 1886-87; Kandidat paa Frederiks Hospital 1887-89; Læge paa Udvandrerskib 1889; praktiserede i Tølløse 1890, i Helsingør 1893; Reserve­læge i Hæren 1893-98; Overlæge ved -Øresundshospitalet i Helsingør 1898;

______________________1378

Stadsfysikus 1899-1915; Formand for Sundhedsstyrelsen 1918-28.

Medlem af Distriktslægeforenineens Bestyrelse fra 1907; Formand for Nord­sjællands Lægekredsforening 1908-13; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1909-18 og for Fru Heises Børnesanatorium i Snek­kersten til 1942 samt af Bestyrelsen for Nivaagaards Hospital til 1939; Medlem af Medicinalkommissionen 1910, af Can­cerkomitéen 1913-28 og af Arbejderforsik-ringsraadet for Søfart og Fiskeri 1919-33; Formand i Bestyrelsen for Krigs­invalideskolen i Sønderborg 1921; Med­lem af den antropologiske Komité 1922-29; Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen til Hjælp for grønlandske Børn 1924-35 og 1927-33 af Bestyrelsen for Danske Kvinders Velfærd.

Har udgivet: „Frederiks Hospitals Oprettelse" samt Oversættelse af nogle af Th. Bartholins Skrifter om Opda­gelsen af Lymfekarrene m. m.

Ddenl. Ordener: S.H.E.4.; S.V.2'.

Adresse : Scherfigsv. S, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Villa Strandbakken, pr. Helsingør.

THYDE   Ove   Boghandler,   cand.  theol.; E.DM.p.p.; f. 29.  Nov.   1870  i  Kbhvn.;

Søn af Etatsraad Vilhelm Tryde (død 1918, se Kraks Blaa Bog 1917) og Hu­stru Ovine f. Tryde (død 1921); gift (8. Juli 1903) m. Emma Tryde, f. 23. Nov. 1879 i Kbhvn., død 1945, Datter af Fabr. Th. Bich (død 1920) og Hustru Emma f. Gjede (død 1879).

Student (Borgerdydskolen paa Krst-havn) 1888; cand. theol. 1894; Bog­handlermedhjælper i Forretninger i Ber­lin, Paris og London 1894-97; 1897 Pro­kurist i og 1901 Medindehaver af Fir­maet Vilhelm Tryde, Eneindehaver 1913-38.

Senior i Studenterforeningen 1897-98; Repræsentant for DenDanskeBoghandler-forening ved flere Kongresser i Udlandet; Dansk Delegeret i Le Congrés internatio­nal des Éditeurs 1909, Vicepræsidentl922-29. Præsident for samme 1929-31; Formand for Den Danske Boghandlerforenings lit­terære Tilsynsudvalg 1913-19; Næstfor­mand i Den Danske Boghandlerforening 1935-37; Formand for De danske Bog­handleres Hjælpekasse; Direktør i Un­derstøttelses-Anstalten for trængende Frfterslægt; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning; Kasserer i Det kgl. nordi­ske Oldskrift-Selskab; Medlem af For­retningsudvalget for Bogudsfcillingerne i Leipzig 1914 og i Kbhvn. 1922 samt af Juryen ved Kunstindustri Udstillingen i Paris 1925; Medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon; korresponderende

1379_______ ______________

Medlem af Association Francaise d'Ac-ffion ArtSstique i Paris og af det Skan-dinarlsk-Nederlandske Institut i Prag; Æresmedlem af Le Congrés internatio­nal des Editeurs og af Den Danske Bog­handlerforening.

Har skrevet Artikler i danske og uden­landske Tidsskrifter om internationale Bogtiandlerforhold, Kunstnerret, Kon­gresser, Biografier m. m.

Udenl.   Ordener:   F.O.I.P.:   F.Æ.L.5.

Adresse : Ole Olsens Allé 24, Hellerup.

TULINIUS Finn Sognepræst; f. 18.Sept. 1893 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Thor E Tulinius (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Helga f. Frich (død 1935); gift (17. Juli 1931) m. Ulla T., f. 30. Sept. 1907 i Hull, Datter af Grosserer Henning Friis Barfred (død 1920) og Hustru Gerda Margrethe f. Degn.

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. theol. 1920; Huslærer paa Aal-holm 1913-15; Lærer ved Østersøgades Gymnasium 1915; Forstander for sam-mes ForberedeJsesskole 1920; Stifter al og Leder af Finn Tulinins' Skole, Kbhvn. 1922-39; Divisionschef i K. F. U. M.-Spejderne; Sognepræst i Strø-Gørløse 1939.

Sekretær for Dansk-Islandsk Kirkesag 1939.

Har udgivet: Arni Helgason og hans Helgidaga Predikanir (1939); Olfert Ri-card i Konfirmandstuen (i Mindebogen om Olfert Ricard, 1942); Drenge i Bi­belen (1945); Andagter for Børn (1946); Kvinder i Bibelen (1946); Fortællinger til Det nye Testamente (1948); Tids­skriftartikler og Fortællinger. Redaktør af Spejderjul (1926); Medarbejder ved de islandske Tidsskrifter Kirkjuriti6, Vi3forli og Bjarmi samt ved Præste­foreningens Blad.

Udenl. Orden : I.F.3.

Adresse : Strø pr. Skævinge.

Sommerbolig: Solsæter, Strandvang pr. Nykøbing S.

TULSTRUP S N Sektionsingeniør, R.; f. 31. Ofct. 1888 i Nøro-e Tulstrup; Søn af Gaardejer N S Tulstrup (død 1925) og Hustru Marie Cathrine f. Nielsdatter (død 1915); gift (23. Jan. 1919) m. Marie T., f. 24. Marts 1886 i Store Heddinge, Datter af Gaardejer P N Poulsen (død 1923) og Hustru Marie f. Nielsen (død 1925).

Student (Viborg) 1908: cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; Sekondløjtnant 1915; ansat ved de danske Statsbaner fra 1916; Ingeniørassistent ved Aarhus Banegaardsanlæg 1918; Baneingeniør II ved 3. Distrikt, Struer, 1926; Chef for 14. Banesektion i Herning 1929, for 4. Banesektion i Næstved 1934; Bane-

__________________T lixe

ingeniør I 1938; Chef for 1. Tilsyns-omraade i Kbhvn. 1945; Sektionsinsre-niør 1946.

Adresse: Friscrsv. 22. Charlottenlund.

TUXEN Erik Kapelmester; f. 4. Juli 1902 i Mannheim; Søn af Direktør, Ci­vilingeniør O A Tuxen (se denne) og Hustru Louise f. Hansen; gift (15. Sept. 1936) m. Ettie T., f. 5. April 1913 i Kbhvn., Datter af Direkter, Grosserer Carl J Michaelsen (se denne).

Student (Odense Katedralskole) 1920; Afgang fra Akademiets bygningstekni-ske Skole 1923; Musikstudier hos Dr. Rudolph Bergh, Domorganist N O Raa-sted og Victor Schiøler og under et tre-aarigt Studieophold i Berlin og Wien, bl. a. hos Komponisten Ernst Toch; ansat ved Operaen i Lubeck 1937-29; ved Friluftsteatret i Dyrehaven i 1929 og 1930; ved Det ny Teater 1929-30; ved Det kgl. Teater 1930-32; ved Nørre­bros Teater 1932-33; derefter Leder af Erik Tnxens Orkester; Kapelmester ved Statsradiofonien fra 1936; Gæstedirigent ved Radiotjiinst og Musikleder ved Svensk Filmindustri, Stockholm 1943-45; Koncerter i Stockholms, Gfltcborgs og Oslos Kdncertinstirutioner samt Radio­fonierne i London, Paris og Hilversurn ; konsultativ Virksomhed ved Dansk Kul-turfilm.

Formand i Bestyrelsen for Solfege-lærerforeningen og for Selskabet for Hytmik og Afspænding.

Kompositioner: Scenemusik bl. a. til Holbergs Jeppe paa Bjerget,. Sohiller? Røverne og Goethes Faust samt. forskel­lig Tonefilmsmusik.

Adresse: Havneg. 51, Kbhvn. K.

TUXEN Henrik Bogtrykker, R.DM.p.p.: f. 7. Nov. 1888 paa Frdbg.; Søn af Professor, Dr. phil. S L Tuxen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hu­stru Johanne Margrethe f. Jørgensen; gift 1. Gang (15. Sept. 1912) m. Alma T., død 1928, Datter af Dr. phil. W Mollerup; 2. Gang (1. Febr. 1929) m. Else T., f. 2. Maj 1898 i Svendborg, Datter af Navigationsskoleforstander Aage V Tuxen (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1934)' og Hustru Ellen f. Bruun.

Student (Østre Borgerdydskole) 1907; cand. phil. 1908; ansat ved J Jørgen­sen & Co.'s Bogtrykkeri 1911; Med­indehaver af dette Firma fra 1932.

Medlem af Bestyrelsen for Ordrup Kommunal og Grundejerforening 1916-22, for Kbhvns Bogtrykkerforening 1923-26 og fra 1928, Formand fra 1940; Med­lem af Bestyrelsen for Fagskolen for Boghaandværk fra 1938; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Reklameforening, af Repræsentantskabet for Haandyær-kerforeningen og Pensionsforsikrings-

Tuxe_________________

anstalten,   af  Nordisk  Bogtrykkerraad, af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejds­giverforening   fra   1940.   af dennes   For­retningsudvalg   fra   1945   (Næstformand s. A.);   Medlem  af Overenskomstna'vnet af 1939, af Samarbejdsnævnet, af Dansk Brandværns-Komité   og   af  Bestyrelsen for   Haandværkerbanken:   Formand   for de   grafiske Fags Sammenslutning  fra 1941 og for  Bestyrelsen  for Danmarks Arbejdslederinstitut fra 1948. TJdenl.  Orden :   S.V.3'. Adresse:  Abildgaarden,  Vallerød pr. Rungsted   Kyst.

TUXEN   Henry Direktør, Civilingeniør, R.DM.; f. 10. Ma.i 1890 i Kbhvn.; Søn af Kaptajn i Marinen Carl L Tuxep (død 1920) og Hustru Minna f. Wolf-bagen (død 1939); gift (11. Nov. 1916) m. Inger T., f. 21. Jan. 1894 i Kbhvn., Datter af Overretsassessor, Formand for Overværgeraadet L O Brun (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Johanne f. Buchwald (død 1932).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1908; cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; In­geniør ved Øresunds chemiske Fabri­ker 1916, Prokurist 1926; Ingeniør og Prokurist i Kryolitselskabet Øresund A/S siden dettes Overtagelse af Øre­sunds cliemiske Fabrikers Kryolitforret-ning- 1940, adrn. Direktør i Selskabet 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Østgrøn­landsk Fangstkompagni „Nanok" A/S fra 1929, for Foreningen af Fabrikanter og Importører af Plantebeskyttelsesmid. ler 1937-47 og for Kemikaliebranchefor-eningen 1939-41; Formand i Bestyrelsen for Dansk Moler Industri A/S 1940-42. Adresse: Wernersv. 11, Charlottenlund.

TUXEN O A Direktør, Civilingeniør, R.; f. 2. Okt. 1874 i Svendborg; Søn af Na­vigationsskoleforstander A O Tuxen (død 1909) og Hustru f. Simonsen (død 1909): gift 2. Gang m. Margrethe T., f. 4. Dec. i Kbhvn., Datter af Forstander, Lektor HOF Hansen (død 1934) og Hustru f. Christensen (død 1932).

Studerede — efter 3 Aars praktisk Uddannelse i Elektricitetsfirmaet Voigt & Håfner, Frankfurt a.M. — i London og bestod Ingeniøreksamen 1898; In­geniør i et engelsk Firma 1898^9; In­geniør i Elektricitetsfirmaet Brown Boweri & Co., Mannerheim, 1899, Over-ingeniør 1904, Direktør 1912-17; Direktør i Akts. Nordiske Kabel- og Traadfabri-ker og Leder af dettes Fabriksvirksom-hed i Middelfart 1917-40. Direktør for Fælleskontoret for Jern og Metal fra 1940.

Medlem af Dansk Ingeniørforening og Medlem af dennes Repræsentant­skab og Hovedbestyrelse 1928-34; For­mand for Fyens Ingeniørforening 1928-

_______________________1380

32; Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening og af Ho­vedbestyrelsen for Industrifagene 1929 -40 samt af Jernindustriens Forret­ningsudvalg 1920-40; Medlem af Re­præsentantskabet for Foreningen Nor­den og af Repræsentantskabet for For­eningen Dansk Samvirke; Medlem ai1 Bestyrelsen for Akts. Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Oslo, 1910-19; Formand for Bestyrelsen for Akts. Nordisk Brown-Boveri, Kbhvn.; Medlem af Be­styrelsen for Akts. Jerntraadsspinderierf i Varde og for Bloch og Andresen, Nor­disk Tekstil A/S. ...---

Adresse : Eremitagej,-3-,1fiampenborg.

TUXEN Poul Processor, Dr. phil.; f. 8. Dec. 1880 paaEfdbg.; Søn af Professor, Dr. phil. S L Tuxen (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919^ og Hustru Johanne Mar­grethe f. Jørgensen; gift 1. Gang (16. Okt. 1907) m. Anne Margrete T. (død 1928), Datter af Dr. phil. \V Mollerup; 2. Gang (23. April 1930) m. Ebba T., f. 23. Juli, Datter af Fuldmægtig P Larsen.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1899; mag. art. (Tysk) 1903; Universite­tets Guldmedalje 1905; ansat ved Det kgl. Bibliotek 1903-28; Dr. phil. 1911: Studierejse til Bagindien 1921-22 og til Forindien 1936-37; Professor i indisk­østerlandsk Filologi ved Kbhvns Uni­versitet 1928; Medlem af Konsistorium 1935-40; Gæsteforelæsninger ved Univer­siteterne i Warszawa 1935 og Madras 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Orientalsk Samfund og af Bestyrelsen for bel-skabet af 1916 til gensidigt Kendskab af tysk og dansk Kultur 1916-26; Æres­medlem af The Siam Society, Bangkok 1922; Medlem af Vetenskapssocieteten : Lund 1923, af Videnskabernes Selskab 1928, af Nathan Soderblomsallskapet i Uppsala 1942 og af Det norske Viden-skaps Akademi 1947; Medarbejder ved Bibliographie Bouddhique 1930 tf; Mid-lem af Carlsbergt'ondets Direktion 1933 og af Ny Carlsberg Glyptoteks Besty­relse 1938; Formand for Dansk-Indisk Forening 1948.

Litterære Arbejder: Richard Wagner som Dramatiker (1904); Yoga, En Over­sigt over den systematiske Yogafilosoli (1911); Afsnittet „Indien" i Teuxfaucii zar Religionsgeschichte (1912); An In-dian Primer of Philosophy (1914); Sja--leforestillingen i Rigveda (1919); Af­snittet Brahmanismen i Religionsnisto-riske Tekster (1919); Dhammapada (1920); Bhagavadgita (1920); De æld­ste Upanishader I-II (1921-22); Æven-tyr fra det gamle Indien (1924); url;;. Sibbern, Gabrielis' Breve (1927); Buddha, hans Lære, dens Overlevering og (Jens

1381______________________

Liv i Nutiden (1928); Buddha ocli hans låra (1930); Opdagelsesrejser og Togfer i de indiske Lande (1931); Buddhistisk Relativisme (1936); Indledning til ..Sa-kuntala,. (1942); Kvinden i det gamle Indien (1944); Brahmanismen Og Budd­hismen (i Værket Illustreret Religions­historie-, 1948); Religions of India (s. ~m.~ Sten Konow, 1949); Afhandlinger vedr. indisk Litteratur og Filosofi.

Adresse: Ny Vesterg. 21, Kbhvn. V.

TUXEN Valdemar Rektor, R.; f. 23. Mai 1890 i Ribe; Søn af Sparekassedi­rektør Carl Tuxen (død 1935) og Hustru Margrethe f. Givskov- gift (11. Okt. 1917) m. Inger T., f. 23. Nov. 1891 i Hibe, Datter af Boghandler Kristian Kristensen (død 1891) og Hustru Marie f. Thygeeen (død 1945).

Student (Ribe) 1909; cand. mag. 1915; Lærer ved Krebs' Skole 1915-16; Time­lærer ved Metropolitanskolen 1916; Ad­junkt 1917; Lektor 1927; Skolens Inspek­tor 1931; Rektor for Statsgymnasiet Schneekloths Skole 1940.

Censor ved Skoleembedseks. i Anato­mi fra 1933 og i Zoologi fra 1939; Censor i Handelsgeografi ved højere Handels-cks. fra 1936; Censorsuppleant i Gymna-stikteord ved Skoleembedseksamen fra 1918.

Adresse : Glahns Allé 29 Kbhvn. F.

TVEDEGAARD Jacob Gaardejer, K". DM.; f. 25. Juni 1872 paa Tvedegaarden i Sliminge; Søn af Forpagter Frederik Jensen (død 1913) og Hustru Kirsten f. Hansen (død 1877); gift (23. Juni 1899) m. Helene T., f. 27.Maj 1874 i Sliminge, rtød 1949, Datter af Gaardejer Hans Frederiksen og Hustru Ane f. Schnack (død 1894).

Paa Dalum Landbrugsskole 1892-93; Bestyrer af Tvedegaarden 1891, For­pagter af samme 1896. tillige Forpag­ter af Egelund (i Sliminge) 1919; Ejer af Langemosegaard fra 1922.

Næstformand for de samvirkende sjællandske Landboforeninger 1920, For­mand 1927-47; Medlem af De samvir­kende danske Landboforeningers Forret­ningsudvalg fra 1920; Formand for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Danske Landboforeningers Frøforeyning 1920-26, for De sjællandske Landbofor­eningers Planteavlsudvalg fra 1918, for Ring-sted Andels Svineslagteri 1918-28, for Øernes Andelsselskab 1919-28 og for Akts. Ole Sørensen & Co. fra 1926; Medlem af Bankraadet for1 Banken for Ringsted og Omegn 1917-29; Partiet Venstres Kandidat i Stubbekjøbing 1918. i Storehedinge 1920 og 1924, i Næstved 1926; Medlem af Forretningsudvalget for Banken for Ringsted og Omegn 1922 -28; Medicin af Landbrugsministeriet;-

_____________________Twor

Bacon- og Svinereguleringsudvalg samt Kvægeksport og Kødreguleringsudvalg fra 1933, Formand for disse to Udvalg fra 1936; Formand for Hude-Nævnet og Næstformand for Fedt-Nævnet fra 1940 samt Formand for Landbrugsministe­riets Kødforsyningsudvalg fra 19421 Med­lem af Landbrugsraadets Præsidium fra 1933; Medlem af Folketinget (Venstre) 1928-29; Branchekyndig Medlem af Ai-kordretten 1928^12; Medlem af Turist-raadet 1935-42: Medlem af Bevillings-udvalget for Akkordlaan fra 1933 og for Saneringslaan fra 1937, af Statens Kaik­og Mergeludvalg 1934-49 og af Forvalt-ningsnævnet for Krissforsikringen af Landbrugsbygninger.

Adresse ; Langemosegaard pr. Ring­sted.

TVERMOES   Halfdan Fabrikant, Civil­ingeniør; f. 16. Okt. 1883 i Kbhvn.: Søn a.f Grosserer, Fabrikdirektør Otto Tver-moes (død 1903) og Hustru Emilie f, Witzansky (død 1923); gift (24. Okt. 1911) m. Helene T., f. 5. Dec. 1891 i Oberlungwitz i Saclisen, Datter af Fa­brikant Wilhelm Bahner (død 1919) og Hustru Helene f. Ebert (død 1930).

Uddannelse paa Bismarck-Technikum i Berlin 1898-1901; Ingeniør ved Pro­jektering og Bygning af elektriske An­læg i Berlin, Breslau og Kattowitz 1901-04; Ingeniørassistent ved de elek­triske By- og Oplandscentraler i Deutsch-Lissa og Weiswasser o. L. 1904-08; Driftsbestyrer ved By- og Op-landscentralerne i Soest og Werl i Westfalen 1908-10: Direktør for den elektriske Oplandscentral i Oberlung­witz 1910-18; Medlem af Bestyrelsen for A. E. G., Dansk Elektricitets Akts. i Kbh\n. 1918-35, dette Selskabs Direk­tør 1S18-34; Medlem af Bestyrelsen fnr Osram. Akts., Kbhvn. 1920-35; Medlem af Beftvrelsen for Europas Skrivema­skine Depot, Akts.. Kbhvn. 1930-35 og for Akts. Nordisk Glødelampe Industri, Kbhvn 1931-35- Stifter af Firmaet Fa­brikken Ambi 1935: Ejer af Holbæk Savværk, Holbæk 1936.

Adresse : Rosbnckpv. 15. Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Solkrogen, Tisvildeleje.

TWOREK Wandy Violinist; f. 25. Juni 1913 i Kbhvn.; Søn af Kommunalarbej­der Johan Tworek (død 1948) og Hu­stru Ludvika T.; gift (2. Ma.i 1941) m. Else T., f. 3. Okt. 1913 i Assens, Datter af Maskinpasser Aksel Edward WilMam Sørensen og Hustru Nathalie Augusta Dorthea Løwe f. Pedersen.

Elev af Max Schliiter; debuterede som otteaarig: Kapelmester som femten-aarig; Engagementer i National Scala. Lorry og Kigeunerhallen; Tournéer i Dan-mark; Klassisk Debut 1944; Koncer­ter med Det kgl. Kapel; Koncertrejstr

Twor___________________

til Gøteborg1 og Oslo-, har indspillet Grammofonplader d London; Tourné i Island.

Har komponeret: Capriccietto, Violin­solo; Gøglerens Drøm; Elselil og Væb­ner Karl; Foraarsserenade; Blomster-sangen: En Nat i Mexico's City; m. m.

Adresse :  Peblinge Dossering 48, Kbhvn. N.

TYLVAD    Kristian Amtevanddnspektør, Civilingeniør, R.; f. 4. Marts 1894 i Han-ning Sogn: Søn af Gaardeier, Sognefo­ged Niels Tylvad (død 1934) og Hustru Ane Katrine f. Clausager (død 1947); gift (4. Marts 1933) m. Lilie T., t 14. Tebr. 1906, Datter af Christian Chri­stensen (død 1906) og Hustru Hasmine f. Jacobsen.

Student (Ribe) 1913; cand. polyt. 1918: Studierejser til U. S. A. 1921-22 og til Tyskland og Holland i 1925 og 1926; an­sat i Ingeniørfirmaet Knudsen & Søren­sen, Kbhvn. 1918-19, ved Statens Grund-forbedringsvæsen fra 1919 til dets Ophæ­velse i 1922 og ved Det danske Hedesel­skab, Viborg 1922-28; tillige Assistont ved Polyteknisk Læreanstalt 1923-28: Amtsvandinspektør for Randers Amt fra 1928.

Censor ved Polyteknisk Læreanstalt 1928-40; Formand for Kystkommissio­nen for Randers Amt fra 1929; Medlem af Grundforbedringsudvalget for Randers Amt fra 1933; Landvæsenskommissær fra 1934; Medlem af Kolindsundkom-missionen 1933-39 oer af Vandlovskom-missipnen 1933-41; Formand for Amts-vandinspektørforeningen 1934-39; Med­lem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniør­forenings Bygningsingeniørgruppe 1942-45; Medlem af Statens Landvindings-udvalg fra 1940, af Kommissionerne vedr. Vandkraftanlæg ved Karlsgaarde og Holstebro fra 1944 og af Dansk Ingeniørforenings Spildevandskomite.

Har skrevet Artikler vedr. kulturtek­niske Spørgsmaal i Ingeniøren, i Hede­selskabets Tidsskrift og i Opfindelsernes Bog.

Adresse : Dronningborg, Randers.

TØLBØLL Einer Overkirurg; f. U. Aug. 1899 i Sønderhaa i Thy; Søn af Proprietær Mads Tølbøll og Hustru Mariane f. Nyeboe (død 1942); gift (29. Marts 1931) m. Ester Margrethe T., f. 26. Juni 1907 i Nakskov, Datter af Landsretssagfører Sigurd Hoff og Hustru Anna f. Jagd.

Student (Viborg) 1917; med. Eks. 1924; Reservelæge i Søværnet 1924-26; Ansæt­telser ved Hospitaler i Kbhvn. og Pro­vinsen 1926-31; 2. Reservekirurg ved Aarhus Kommunehospital 1931; 1. Re­servelæge ved Horsens Kommunehospi­tal 19i2; Specialistanerkendelse (Kirurgi og Gynækologi) 1935; Reservelæge ved

_______________________1382

Fødselsanstalten i Aarhus 1937; 1. Beser-vekirure ved Amtssygehuset i Hjørrins 1937; Overkirurg ved Amtssygehuset i Herning 1938.

Adresse: Dalgas Allé 28, Herning.

Sommerbolig:  Klithuset,  S-Lyngvig pr.  Ringkøbing.

TØNNESEN Hans Overkirurg. Dr.med.; f. 13. Jiunii 1899 i Kbhvn.; Søn af Apo­teker Andreas Tønnesen (død 1922) og Hustru Marie t Skrydstrnp (død 1929); Rift (5. Sept. 1925) m. Ida T., f. 16. Sept. paa Sejr«, Datter af Læge Knud Lau og Hustru Kari f. Christoffersen

Student (Rosikilde) 1917; med. Bks. 1924; Dr. med. 1931; kirurgisk Uddan nelse paa Rigshospitalet, Kommuneho­spitalet og Sundby Hospital; assisteren­de Læge ved Direktoratet for Ulykkes­forsikringen 1936-37; Overkirurg ved Amtssygehuset i Næstved 1937.

Medlem af Bestyrelsen for Mødre-hjælpsinstitutionen for Præstø, Maribo og Holbæk Amter og af Frihedsbevæ­gelsens Samraad 1945-46.

Adresse: Næstved.

TØRNING   Kjeld Overlæge, Dr. med.; f. 29. Juni 1899 i Kbhvn.; Søn af f h Kommunelærer Jakob Tørning og Hustru Anna f. Damm; gift (23. Juni 1931) m. Birgit T., f. 17. Nov. 1901 i Valby. Datter af Billedhugger Ludvig Brand-strup (død 1935, se Kraks Blaa Bo? 1935) og Hustru Berta f. Hirschspruns (død 1918).

Student (Bfterslægtsselskabets Skole) J916; med. Eks. 1924; Hospitalenddan-nelse fortrinsvis paa Tuberkuloseafde-linger og Sanatorier; Dr. med. (Eks­perimentel Pneumothorax) 1933; Afde­lingslæge ved Øresundshospitalet 1935: Overlæge ved Øresundshospitalets Afd. II 1936, ved hele Øresundshospitalet 1940.

Adresse: Vestagerv. 27, Hellerup.

TØRRING Ludvig Direktør, R.DM.; f. 24. Febr. 1875 i Odense- Søn af Cigar­fabrikant N F Tørring (død 1900) o« Hustru Sørine f- Lundbye (ded 1917); gift (7. Dec. 1922) m. Sigrid T., f. 22. Sept. 1896 i Kbhvn., Datter af Tandlæge N J Wulff (død 1944) og Hustru f. Tychsen.

Overtog Firmaet N Tørring 1906; Di­rektør i Akt«, af samme Navn fra 1920.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Bryggerierne Albani fra 1934, for Akts. Hagen og Sivertsen fra 1926 (Formand fra 1939) og for Det fynske Fængsels-selskab fra 1933: Formand for Akts. I I Larsen fra 1942.

Adresse: Vesterg. 13. Odense.

TØRSLEFF   August   Maler;   f.   8.   Okt. 1884 i Flensborg; Søn af Sangpædagog L O  Tørsleff    (død   19Wi   og   Hustru Augusta f. Elley  (død 1891).

1383

Studerede herhjemme (Grønvold,Tuxen, Krøyer) og i Paris (Vuillard.Serussier); Udstiller siden 1902 paa Charlottenborg; har skrevet flere Kunstafhandlinger, Essays og Kroniker i Dagblade.

Hovedværker: Fastelavnsbørn; Grup­pe i en Skov; Hyrdedreng med Køer ved Kalø Ruin; Høstmænd sætter Rug; en Række Mandsportrætter i offentlig eller Privateje, bl.a. flere af H.M. Kong Frederik IX (1948-49), Professor, Dr.phil. Vilhelm Andersen. Forfatteren Martin -Andersen Nexø, Maleren Joakim Skov-gaard, Georg Brandes, fh. Justitsmini­ster B Thune Jacobsen, fh. Minister C N Hauge, Direktør Ohr. H Olesen, Skue­spiller Poul Reumert, Stiftamtmand Svend Neumann. Stiftamtmand P Hers-chend, Stiftamtmand Vakl. Hvidt, Na-tionalbanikdirek'tør C V Bramsnæs, Pro­fessor, Dr. theol. & phil. Vilh. Grøn-bech, Direktør A Fløtkjær, fh. Kirke­minister V Fibiger; desuden mange Kvinde- og Børneportrætter bl. a. Prin­sesse Elisabeth. Adresse : 0-Voldg. 4 B, Kbhvn. K.