U

UOSEN Martin Vanddirektør, B.; f. 10. Okt. 1890 i Skødstrup ved Aarhus; Søn af Mølleejer Jørgen Udsen (død 1923) og Hustru Rasmine f. Mortensen (død 1913); gift (15. Marts 1921) m. Stella U., f. 6. Sept. 1891 i Kbhvn., Datter af Bagermester Carl Chr. Nielsen og Hu­stru Anna Christine f. Hansen (død 1933).

Cand. polyt. (Bygningsingeniør) 1913; Ingeniør ved Kbhvns Vandforsyning s. A.; Afdelingsingeniør smstds. 1923-. Direktør for Kbhvns Vandforsyning 1943. Medlem af Kbhvns Kommunalfor­enings Forretningsudvalg og Hovedbe­styrelse 1920-23; i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund og af Dansk Ingeniør­forenings Repræsentantskab; Medlem »f Dansk Ingeniørforenings Hovedbe­styrelse 1936-42 og 1943-46; Medlem a' Statens Materielprøveraad 1944; Censo i Teknisk Hygiejne ved Danmarks Tek niske Højskole 1945; Medlem af Aka demiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Hydrologische Unter suchungen (s. m. E Buus Lassen, : Ingeniørvidensk. Skrifter A 36) saml forskellige Artikler i Tidsskrifterne In geniøren og Stads- og Havneingeniøren

Adresse: Axeltorv 12, Kbhvn. V.

UHL Erik Overlæge, Dr. med.; f. -Sept. 1908 i Randers; Søn af Korps læge Axel tlhl (død 1919) og Hustm Maria f. Rømer; gift (22. Okt. 1937' m. Grethe U., f. 26. Maj 1915 i Kbhvn

__________________Uhrs

Datter af Hovedbogholder Povl Holmer, og Hustru Kate f. Hauerslev.

Student (Randers) 1927; med. Eks. 1934; Assistent hos Prof. Oluf Thom­sen 1934-35; videnskabelig Assistent ved, Instituttet for alm. Patologi 1935-37; Embedslægeeks. 1936; Dr. med. 1937;. Kandidatstillinger paa kbhvnske Hospi-, taler; assisterende Læge ved Direkto­ratet for Arbejds- og Fabriktilsynet 1937-39; Kredslæge i Kbhvns Amts søn­dre Lægekreds 1939-44; Afdelingsleder ved Statens Vitaminlaboratorium og Statens praktisk-sundhedsmiessige Un­dersøgelser 1939; Bestyrer af samme fra 1947; Skolelæge ved Glostrup kommu­nale Skoler 1942-44: Overlæge i Sund­hedsstyrelsen fra 1944.

Medlem af det i 1944 nedsatte sag­kyndige Udvalg til Bedømmelse af An­søgerne til Professoratet i teknisk Hy­giejne ved Danmarks tekniske Højskole, af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte Kornudvalg og af det af samme nedsatte Røaudvalg 1944; Censor i Hygiejne ved Embedslægeeks­amen fra 1945; Næstformand i Bolig-tilsynsraadet 1946; Medlem af det dan­ske F. A. O.-Udvals; 1946. af Nordisk odontologisk Foreniags Caries-Udvalg

1947. af Statens Hnsholdniugsraad 1947. af Arbejdsraadet 1947 og af Bestyrelsen for Dansk Forening for Folkebade 1947; Medlem af Bestyrelsen for Statena Byg­geforskningsinstitut i 1947-, Formand for den danske Nationalkomité under den •fællesmordiske Metodikkomité for Lev-nedsmiddelundersøgelser 1947; Formand for Indenrigsministeriets Ernærings- og Metodikudvalg 1948; Member of the Royal Sanltary Institut« 1947, Fellow 1949; Member of the Nutrition Society

1948.

Har skrevet forskellige videnskabelige Arbejder indenfor eksperimentel Pato­logi og Hygiejne.

Adresse : Gothersg. 152, Kbhvn. K.

Sommerbolig : Bernstorff, Gentofte.

UHRSKOV Anders Overbibliotekar, For­fatter; f. 30. Dec. 1881 i Tørring; Søn af Husmand Kristen Uhrskoy (død 1919) og Hustru Kirsten f. Nielsen (død 1934); gift (18. Maj 1909) m. Signe U., f. 14. Sept. 1883 paa Brændekildegaard paa Fyn, Datter af Møller og Bager Jens Jakobsen (død 1923) og Hustru Margrethe f. Nielsen (død 1919).

Lærereks. (Gjedved) 1902; t.ærer ved forskellige Skoler 1902-07; ved Frede­riksborg Højskole 1907-34; Lærer ved Hillerød Hnndelsskole 1906-21, Forstan-der for samme 1911-21; Medudgiver af „Folkets Førere" ; Bibliotekar ved Hil­lerød Folkebibliotek 1933, Overbibliote­kar fra 1943.

Medlem   af    Bestyrelsen    for    Frede-

Uhrs_____________________

riksborg Amts historiske Samfund fra 1914 oe for Foreningen for Højskoler ok Lanribrugsfkoler 1919-27; Stifter af og Formand for Nordsjællandsk Muse­umsforening fra 1922; Forstander for Nordsjællandsk Folkemuseum fra 1925. Har udgivet: forskellige Lærebøger, erj Bække Fortællinger, nogle Biogra­fier (Christopher Brnun, P O Bjerre-gaard, Kristian Kongstad) samt følgende Bind Folkeminder, Kulturhistorie m.m.; Nordsjællandsk Landsbyliv i ældre Tid (1919); Nordsjællandsk Folkeliv Bd. 1-5. (I To Nordsjællænderes Erindringer (1921). II Folkesagn (1922), III Sagn og Tro

(1923), IV Højtid (1924), V Dagligt Liv

(1924)); To Gamle fortæller (192?)- Bon­de og Borger (1928); Skæbner (1929); Fynske Sagn (1929); Friskolefolk I-II

(1931): Sjællandske Sagn (1932); Fynsk

Landsbyliv i gamle Dage (1932); Kul­svierbogen (1933); Dansk Folkevid I-II

(1935-36); Fra Stavnsbaand til vore Dage Bd. 1-3. (I Fra Landbruget* Ver­den (1938), II Handel, Haandværk, Fi­skeri (1939), III Fra Land og By

(1940));   Fynbo,  Jyde   og  Sjællandsfar

(1941): Dansk Folkevid III (1942); Fre­deriksborg Amts Landboforening 1843-1943; Uhrskovgaard og Slægten Uhr-skov (1944); Frederiksborg Amt i Litte­raturen. En Bibliografi (1946); Han var min Fader (1948); Redaktør af Hille-rødbogen (1948).

Adresse : Harløsev. l, Hillerød.  

ULDALL Kai Overinspektør, R.; f. 14. Sept. 1890 i Kbhvn.; Søn af Fabri'kejer Ohr. Uldall (død 1919) og Hustru Na­thalie f. Lange (død 1914); gift (18. Dec. 1920, separeret) m. Ellen U., f. 2. Febr. 1895, Datter af Forpagter Poul Krøger og Hustru Antoniie f. Hofmann.

Student; cand. phil. 1912; historiske og etnologiske Studier; Assistent ved Nationalmuseet 1916; Inspektør II 1Y20; Inspektør I ved 3. Afdeling 1937; Over-inspektør 1946; Afdelingsleder for 7. Afd., Frilandsmuseet, 1941; tillige Leder af Statens Arkiv for historiske Film ou Stemmer 1943; Undervisningsministeriets Tilsynsførende med danske kulturhisto­riske Provinsmuseer; Landbrugsministe­riets Tilsynsførende for Dansk Land­brugsmuseum.

Medlem af 'Bestyrelsen for Selskabet Frilandsmuseets Venner, for Frilands­museets Grundkøbsfond, for Foreningen Danmarks Folkeminder og for Dansk Landbrugsmuseum; Medlem af Lyngby-Taarbæk Erhvervsraad; Medlem af Commission internationale des arts et traditions populaires.

Har skrevet: Gammel dansk Fajence (1942); Den gamle Landsby (1944); Gammel dansk Folkekunst (1945) samt adskillig« Afhandlinger vedrørende hi-

_______________________1384_

storisk  Arkæologi  og  Etnologi.      Med­redaktør af Acta ethnologica.

Adresse: Højskolev. 23, Lyngby.

ULLSTAD Johan Grosserer, Papirhand-ler, E.p.p.; f. 20. April 1892 i Kbhvn.: Søn af Grosserer, Papirhandler J C S Ullstad (død 1931) og Hustru A F V J f. Jacobsen; gift (6. Juni 1917) m. Sig­rid U., f. 19. Juli 1891 i Ordrup, Datter af Overretssagfører Valdemar Friis (død 1906) og Hustru Augusta f. Richtcr (død 1937).

Ansat i Firmaet Johan Ullstad & Søn­ner 1906, Prokurist 1916, ansvarlig In­dehaver 1923.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Pa-pirhandlerforening 1936, Formand fra 1946, Formand for Foreningens Under­støttelsesfond s. A.; Medlem af Eepra--sentantekabet for Grosserer-Societetet 1938-42; Formand for Karl Engeisens Legat 1946; Medlem af Bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet og af Den Danske Nationale Komité under Inter­national Chamber of Commerce fra 1948.

Udenl. Orden : Fi.H.R.3'.

Adresse : Lykkev. 5, Charlottenlund.

ULMER Einar Overlæge, fi.; f. 6. Nov. 1881 i Tingsted; Sen af Sognepræst C V Ulmer (død 1922) og Hustru Agnes f. Juul (død 1946); gift (7. April 1914) m. Ellen U., f. 13. Aug. 1886, Datter af Direktør N P Madsen.

Student (Nykjøbing F.) 1901: med. Kks. 1909: Reservelæge ved Garnisons Sygehus 1909, ved Helsingør Sygebus 1909-10; kst. Overlæge smstds. og kst. Stadsfysikus 1910; prakt. Læge i Hol­bæk 1911-13; Korpslæge og Ohef for Garnisons Sygehus i Holbæk 1913; kst. Overlæge ved Helsingør Sygehus 1918; Overlæge i Hæren og Chef for Garni-sonssygehuset i Helsingør 1921; Afsked med Ventepenge 1927; Læge ved Kornet-skolen paa Kronborg 1927; Læge ved Helsingør alm. Hospital 1929; prakt. Læge i Helsingør fra 1918.

Adresse : Axeltorv 18, Helsingør.

ULRICH Emilie kgl. Kammersanger­inde, Ml&A.; l. 26. Nov. i KrersN'V. Datter af l.æeo Otto Boserup (død 1923) og Hustru Anna f.Faaborn (død 1930); gift (21. Juli 1899) m. Oberstløjtnant Kay Ulrich, f. 21. Dec. 1866 paa Juel-linge (død 1926, se Kraks Blaa Boe 1926), Søn af Foretinspektør G A Ul­rich (død 1884) og Hustru Doris f. Kemp (død 1909).

Elev af Fru Keller: debuterede paa Det kgl. Teater 1894 som Margrethe i Mefistofeles: Afsked 1917.

Roller.- Senta i Den flyvende Hol­lænder ; Elsa i Lohengrin; Julie i Ko-meo og Julie; Violetta i La Traviata: Nedda i Bajadser; Bosina i Barbe-

1385______________________

ren; Zerlina i Don Juan; Angela i Den sorte Domino; Lotte i Werther; Santuzza i Cavalleria rusticana; Eva i Mestersangerne; Martha i Tiefland; Margrethe i Faust: Aase i Drot og Marsk; Prinsessen i Vikingeblod; Mimi i Boheme; Michael i Saul og David; Pulcheria i Et Bryllup i Katakomber­ne; Grevinden i Figaros Bryllup; Pa-mina i Tryllefløjten; Nicolete i Au-cassin og Nicolete; Gulnare i Aladdin; Marskalinden i Eosenkavaleren. Adresse : Classensg. 17, Kbhvn. Ø.

ULRICH    Georg Inspektør, cand. jur., UDM.p.p.- f. 3. Jan. 1893 i Vejle; Søn uf Apoteker C F C Ulrich (((ml 1906) oft Hustru Kirstine f. Seligmaim (død!926); gift (1929) m Else U., Datter af Instru­mentmager Victor M Bldch og Hustru Louise f. Arnesen. j

Student (Vejle) 1912; cbnd. jur. 1920, Sekretær i Undervisningsministeriet s. A.; Ministersekretær* 1925-35; In-spcklør ved Danmarks tekniske Høj­skole 1935. \

Medlem af Bestyrelsen l for G A Hagemanns Kollegium og |for Polytek­nisk Understøttelsesforening; Sekretær i Udvalget for Den polyleWniske Lære anstalts Udvidelse, i Deii kulturelle Fond og for Kksanietisk»tmnissioner] for Studentereksamen og for Adgangs­eksamen t,il Civilingeniørstudjet m. v. j Medlem af Repræsentantskabet for nog­le af de af Akademiet for de tekniske Videnskaber oprettede InstitutteX; Med­lem af Legatbestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asylskole.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; I.F.2.; I.Kr.5.

Adresse :  0-Voldg. 10, Kbhvn. K.

ULRICH  K F Direktør, Ingeniør; f. 21. Juli 1901 i Slagelse; Søn af Købmand L Ulrich og Hustru Gunhild f. Topfer; gift (17. Febr. 1928) m. Frida D., f. 22. Nov. 1905 i Hellerup, Datter uf Grosse­rer F C Nørgaard (død 1931) og Hustru Olga f. Bredahl (død 1930).

Eksamen fra Odense Maskinteknlkiim 1923- ansat ved C M Hess' Fabriker i Vejle s. A.; Studierejse til U. S. A., s. A • Ansættelser i forskellige teknteke Virksomheder i U. S. A. til 1927; ansat ved De Forenede Jernstøberier, Hoved^ kontorets tekn. Salgsatd. til 1932; Direk­tør for Akts. Ulrichs Metalstøberi 1932 og fra dette Selskabs Overgang til Akts. De Forenede Jernstøberier i 1939, tek­nisk Direktør og fra 1940 adm. Direk­tør i dette Selskab.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ulrich'8 Metalstøberi, for Caminua, Akts. og for Rørlednings- & Ventilations A/13 Valva, Stockholm ;Medlem af Repræsen-

___________________Unge

tantskabet    for    HiUerød-Frederiksværk Jernteae.

Adresse:  Hambrosg. 4, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Bungsted Strandv. 11, Vedbæk.

ULRICH   Niels Brook Direktør for Stats­skovbruget, E.; f. 31. Aug. 1907 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor, Direk­tør for Krigsministeriet N B Ulrich (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Karen f. Hjort; gift" (15. lians 1932) rn. Ellen U., f. 6. Apnl i Gjer­rild, Datter af Skovrider Holger Blu-mann (se denne).

Student (Østre Borgerdydskole) 1325; Forstkand. 1931; Skovrider ved I/S Linaa Vesterskov 1934-35; Forstassistent ved Statsskovvæsenet 1935, Skovrider 1942, Direktør for Statsskovbruget 1946; tillige Overinspektør for Sorø Akademis Skove 1948.

Formand for Den forstlige Forsøgs-kommission, for Udvalget vedrørende Driften af Jægersborg Dyrehave og Jæ­gersborg Hegn, for Statsskovenes Re­servatudvalg, for Kmh. F Eides og Hustru, f. Sarauws Legat samt andie forstlige Legater; Næstformand i Dansk Skovforening; Medlem af Sia-tens Skovnævn, af Bestyrelsen for Jagt­og Skovbrugsmuseet, af Den nationale danske F. A. O. Komité og af Repræ-sentantskabet for Nordisk Skov-Union.

Adresse: Carl Johans G. l, Kbhvn. Ø.

ULRICH Wilkens Oberstløjtnant, Kam­merjunker, R.DM., HTII.p.p.; f.27.Fehr. 1894 i Kbhvn.; Søn af Generalmajor, Direktør for Krigsministeriet N B Ul­rich (død 1926, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Karen f. Hjort; gift (14. Nav. 1919) m. Agnete U., t. 1. Marts 1898, Datter af Hofjægermester A H Valentiner (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Thyra f. Wolff-Sneedorff (død 1919).

Student (Østre Burgerdydskole) 1911; Premierløjtnant i Fodfolket 1915; Geo­dætisk Kursus 1917-19; i Generalstaben 1919-28; Generalstabskursus 1920-22; Kap­tajn 1928; tjenstgørende ved Geodætisk Institut 1928-31; Kompagnichef ved 18. Bataillon 1931-32 og ved 1. Livgardeba-taillon 1932-38; Lærer ved Hærens Offi­cersskole 1935-38; Oberstløjtnant 1938; Chef for 6. Bataillon s. A.; til Eaadig-hed for 3. Eegiment 1945; tjenstgørende ved Geodætisk Institut 1946; har del­taget i Opmaaling i Island 1919, 1920, 1930 og 1935, som Leder af Opmaalin-gen 1935.

Udenl. Orden:  I.F.3.

Adresse:  Worsaaesv.  2,  Kbhvn.  V.

UNGERMANN JØRGENSEN Arne Teg­ner; f. 11. Dec. 1902; Søn af Politikom­missær Christian Jørgensen og Mathilde

Unge _______________

f.  Ungermann; gift (14.  Maj  1948)  m. Penrille U. J.,  f.  Kirkeby.

Realeks.; i Litograf lære i Odense; paa Teknisk Skole; Rejser i Tyskland, Frankrig og Østrig; Tegner ved Poli­tikens Magasin fra 1930, Medredaktør 1946; Medlem af Grønningen 1935; har udstillet i Helsingfors, Goteborg, Køln og Tokio.

Har udført Illustrationer til Wessels Digte (1936), til Boccaccios Dekameron (1939), til Voltaires Candide (1940) og til Munchhausens Eventyr (1941) samt Dekorationer til Danmarks Hus, For­hallen, Paris (1937).

Sommerbolig: Dagløkkev. 12, Humle­bæk.

UNMACK LARSEN Svend Borgmester, fh. Justitsminister; f. 23. Sept. 1893 i Aarhus; Søn af Fattiginspektør, exam. jur. L M Larsen (død 1926) og Hustru Thyra Vilhelmine f. Unmack (død 1937); gift (27 Nov. 1919) m. Ingeborg Carla U. L., f. 8. Juli 1894 i Aarhus, Datter af Postmester I M Andersen (død 1923) og Hustru Alma Cathinka Jacobine f. Held.

Student (Aarhus Katedralskole) 1912; cand. jur. 1918; Byfogedfuldmægtig i Randers s. A., i Aarhus 1919; Dommer­fuldmægtig i Aarhus Kriminalret s. A.; Politimester i Lemvig 1939; Justitsmi­nister i Ministeriet Stauning 1939-40; Civildommer i Aarhus 1941-49; Borgme­ster i Aarhus 1945.

Formand for Set. Pauls Sogns Hus­lejenævn i Aarhus 1920-24; Medlem af Aarhus Søndre Værgeraad 1929-33; For­mand i Bestyrelsen for Biblioteksfor­eningen i Aarhus 1926-39 og for Amts-Arbejdsanvisningskontoret i Aarhus 1927-37; Medlem af Aarhus Byraad 1933-37. af Naturfredningskomitéen for Aarhus og Omegn 1930-39 og af Aarhus Amts Skoleraad 1934-39; Formand for Fred­ningsnævnet for Aarhus Amtsraads-kreds, for Boligkommissionen i Aarhus og for Bestyrelsen for Selskabet Det sociale Boligbyggeri for Aarhus og Om­egn 1941; Formand for Erhvervsarkivet i Aarhus, Formand for Frihedsfondens Aarhus Afd. 1945 og for De Unges Idræt, Aarhus Fællesledelse 1945, Lands­formand for sidstn. 1947; Medlem &f Repræsenlantskabet for Det Danske Luftfartselskab Akts. 1945; Æresfor-mand for Red Barnet's Lokalkomite i Aarhus 1946 ag Medlem af Landskomi­téen 1947; Formand for Tilsynsraadet for Akts. Arbejdernes Landsbank, Fili­alen i Aarhus 1947.

Adresse :  Raadhnset,  Aarhus.

URBAN   PETERSEN O Dommer, R.; f. 14. Sept  1888 i Aalborg- Søn af Grosse­rer J F Urban Petersen  (død  1897) og Hustru  Bertha  f.  Tønnies   (død  1937);

_______________________1386

gift (30. Juni 1917) m. Estrid U. P., f. 19. Juni i Vridsløselille, Datter af Forstan­der for Kbhvns Kommunes Internat Hans Nielsen (død 1925) og Hustru f. Holm (død 1922).

Student (Aalborg) 1907; cand. jur. 1913; ByfogedifuldmægMg i Helsingør s. A.; Sekretær i Landbrugsministeriet 1916; Fuldmægtig 1927; Ekspeditions­sekretær 1931; tillige Assistent i Justits­ministeriets Udførselskontor 1916-20 og Sekretær i Kbhvns Politi 1924-34; Dom­mer i Ringsted 1936.

Formand for Sorø Amts Overvoldgifts-ret i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr og for Fredningsnævnet ior Sorø Amt.

Adresse: Ringsted.

URNE Poul Amtsligningsinspektør, cind. jur.; f. 20. April 1908 i Kbhvn.; søb af Postmester Axel Herman Urne og Hustru Rigmor f. Blum; gift (8. April 1939) m. Aase U., f. 31. Maj 1909 i Fre­dericia, Datter af Socialinspektør L M P M Larsen (død 1937) og Hustru C'a-ra f. Løhde.

Student (Schneekloths Skole) 1926; cand. jur. 1934; Undersøger ved Fæns-selsselskabernes Fælleskontor 1930-34; fung. Sekretær ved Landsoyerskatte-raadet 1935; Sekondløjtnant i Livgar­den 1936; Sekretær under Statens Lig-ningsdirektorat 1938; fung. Sekretær i Skattedepartementet 1939-46; tjenslg. Fuldmægtig under Statens Lignings-direktorat 1943, Fuldmægtig 1944, tung. Ekspeditionssekretær 1945, tjenstg. Eks­peditionssekretær 1946; Amtsligninits-inspektør i Præstø Amt s. A.

Formand for Foreningen af Tjeneste­mænd ved Institutioner under Finans­ministeriet 1944-45.

Adresse: Amtmandse. 11, Næstved.

US8ING Alf Direktør.R.DM.p.p.; f.S.Dec. 1892 i Kbhvn.; Søn af Nationalbankdi­rektør, Dr. jur. Carl Ussing (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Alfhild f. Malling; gift (13. Sept. 1918) m. Lily U., f. 30. Juni 1896 i Kbhvn.; Datter af Højesteretsdommer L J Lu-nøe (død 1917, se Kraks Blaa Bog 1916) og Hustru Annie f. Pettersen.

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. polit. 1915; Volontør og Sekretær i Udenrigsministeriet 1915-17; ansat i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab fra 1917 Underdirektør 1924, Direktør 1932; tillige Direktør for Det Store Nordiske Telegraf Selskabs Holding Co. Akts. 1946.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Ole Sørensen og for Dansk-Kussisk Sam­virke.

Udenl Ordener : Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; I.F.2.; Le.S.2.; S.V.2'.

Adresse: Kong. Nyt. 26, Kbhvn. K.

1387______________________

USSING   Frederik Civilingeniør; f. 1. Febr. 1875 i Frederikssund; Søn af Professor, Læge Conrad V Ussing (død 1914, se Kraks Blaa Bog 191,3) og Hu­stru Mathilde f. Olsen; giftj (24. Aug. 1901) m. Florence U., f. 16./Marfe 1870 i London, død 1949, Datty" af Tømrer­mester Hurrell, London og Hustru Sah-ra Ann f. Ansell.

Præliminæreks. (Borgerdydskolen paa Krsthvn.) 1892; Ingeniør (Elektrotek­nik) fra The Royal Technical College i Glasgow 1998; Varksteduddannelse paa Professor Jiirgetisens mekaniske Etablissement i Kblrvn.; ansat i The British Thomsen Houston Company London 1898-1908, i Union Elektri-zitåts-Gesellschaft, Berlin, Bergmann Elektrizitåts Werke A/G., Berlin, Elek-trizitåts-Gesellschaft. Alioth, Schweiz; Ingeniør i Akts. De forenede Jernstø­berier 1908, senere Fabriksdirektør, Overingeniør ved Hovedkontoret 1931, adm. Direktør 1935-40.

Formand for Arbejdsgiverforeningen for Næstved og Omegn 1923-31; Æres­medlem af Præstø Amts Skytteforenings 6. Kreds.

Adresse :  Hillerød.

USSING   Henry Professor ved Kbhvns Universitet, Dr. jur.; f. 5. Maj 1896 i Vejlby ved Aarhus; Søn af Stiftsprovst, Dr. theol. Henry Braem Ussing (dåd 194J, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Anna Marie Catharina Helene f. Blom (død 1923); gift (16. Juli 1919) m. Christiane Johanne U., f. 4. Nov. 1889 i Kbhvn., Datter af Fabrikant I G Nyebølle (død 1897) og Hustru Marie Louise f. Hertorth (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; studerede i Munchen, Paris og Oxford 1911-13; Docent i Rets­videnskab 1914: Dr. jur. 1914; Professor ved Kbhvns Universitet 1918; Universi­tetets Prorektor 1942-43; referendariua consistorii 1943-44.

Redaktør af den litterære Afdeling af Ugeskrift for Retsvæsen 1920-45; For­mand for den danske Gældsbrevskom-mission, der var Led i det fællesnordi-ske Lovgivningsarbejde 1932-36; For­mand for Juridisk Forenings Bestyrelse 1929-46; Medlem af Kontrolkomitéen for Dansk Folkeforsikringsanstalt 1929 (Formand 1931), af Nationalbankens Repræsentantskab 1930 (fra 1936 Dan­marks Nationalbank) og af Kbhvns Kreditforenings Repræsentantskab 1936; Medlem af det kbhvnske Kirkefonds Repræsentantskab 1931 og af Bestyrel­sen for Raskørsted Fondet 1947.

Medlem af Det norske Videnskaps-Aka-demi i Oslo 1938, af Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1941 og ar Kungl. Svenska Vetenskapsakademien

___________________Utte

1945; Æresmedlem af Juridiska For­eningen i Finland 1942 og af Suomalai-nen Lakimiesyhdistys 1948; tildelt AS Ørsteds Hædersmedalje 1943; Æresdok­tor ved Oslo Universitet 1946.

Har foruden mindre Afhandlinger skrevet- Skyld og Skade (Disputats, 1914); Bristende Forudsætninger (1918); Partier af Jul. Lassen og H U : Haandbog i Obligationsretten, speciel Del I (1923); Kaution (1928); Aftaler paa Formuerettens Omraade (1931); Dansk Obligationsret, almindelig Del (1935-37); Erstatningsret (1937); Gælds-brevslovene (s. m. C C Dybdal, 1938); Køb (1939); Enkelte Kontrakter (1940); Retstridighed (1949).

Adresse.:  Hjortevangen 11, Charlot-tenlund.

USSING Jons. Overlæge, R.DM.: f. 14. Nov. 1877 i Frederikssund; Søn af Pro­fessor Conrad V Ussing (ded 1914, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Ma­thilde f. Olsen; gift (17. Juli 1908) m. Caroline Sofie U., f. 5. Jan. 1879 i Bir­kerød, Datter af Købmand C F V La-vigné (død ca. 1885) og Hustru Marie f. Hansen (død ca. 1880).

Student (Schneekloths Skole) 1897; med. Eks. 1906; Reservelæge ved Syge­huset i Holbæk 1906-07; Kandidatplad­ser ved kbhvnske Hospitaler 1907-08; prakt. i Frederikssund fra 1908; Syge­huslæge ved Sygehuset 1911-39; Sygehus­konsulent for Frederiksborg Aintsraad fra 1939.

Medlem af Byraadet 1921-25 og 1929-33; Formand for Frederikssunds Mel­lem- og Realskoles Bestyrelse 1917-27; Formand for Foreningen af Sygehus­læger i Provinsen 1921-32, derefter Med­lem af Bestyrelsen, atter Formand i 1938; Medlem af Lægelovens kirurgiske raadgivende Raad for Sundhedsstyrel­sen, af Forretningsudvalget for Cen­tralarkiv for danske Sygehuse, af For-valtningsraadet for det internationale Sygehusselskab og af Hovedbestyrelsen for Den almindelige danske Lægefor­ening 1938-44.

Adresse: Helsingørsg. 6, Hillerød.

UTTENREITTER Poul Ekspeditions­sekretær, Forfatter; f. 15. Dec. 1886 i Kbbvn.; Søn af Kontorchef i Stats­anstalten for Livsforsikring Henry Uttenreitter (død 1925) og Hustru Vil­helmine f. Elgstrøm (død 1938); gift (14. Dec. 1935) m. Helene U., f. 29. Sept. 1891 i Kbhvn., Datter af Vogn­mand Christian Olsen (død 1928) og Hustru Wilhelmine f. Schock (død 1943).

Student (Frdbg. Latin- og Realskole) 1906; cand. jur. 1913; By- og Herreds-fuldJnægtig i Thisted s. A.; i Kerte­minde 1916; fung. Sekretær i 1. R«vi-

Utte

1383

sionsdepartement 1921, ved Invalidefor-sikringsretten 1924, Fuldmægtig smstds. 1934, Ekspeditionssekretær 1944.

Medredaktør af „Klingen" 1917-19; Medarbejder ved „Danmarks Maler­kunst" (1937) samt ved forskellige Lek­sika, Blade og Tidsskrifter; har bl. a. skrevet om Olaf Rude, Sigurd Swane, Vilhelm Lundstrøm, Adam Fischer, Chri­stine Swane, John Christensen, Albert Gottschalk og Povl Schrøder i Serien „Vor Tids Kunst" samt Monografier af Fritz Syberg (1935), Olaf Rude (1946) og Niels Bjerre (1949).

Adresse: Brede Allé 68, Lyngby.

UTTENTAL Valdemar Godsejer, Hof­jægermester R.DM. Besidder af Løven­holm Gods, Eldrup, GI. Estrup Skov­gods og Stadsborg. Formand i Besty­relsen for Akts. Schlichtkrull & Utten-tal; Medlem af Direktionen for Løven­holm Fonden.

Næstformand i Scoresbysund Komi­téen-, Medlem af Bestyrelsen for den Internationale Højskole i Helsingør; Medlem af Direktionen for Museet paa GI. Estrup; Medlem af Bestyrelsen for Kunstindustrimuseet i Kbhvn.

Adresse : Løvenholm pr.  Avning og „Uglemose", Charlottenlund.

UTZON-FRANK   Einar   Professor,   Bil­ledhugger, K'.DM.; f.  30.  Marts 1883 i Kbhvn.; gift m.  Gerda  f.  Christensen.

Elev af Kunstakademiet; udstillede første Gang paa Charlottenborg 1907; Professor i Billedhuggerkunst ved Aka­demiet 1918; Medlem af Akademiraa-det; Direktør for Kunstakademiet 1925-28 og 1934-37; Medlem af Gallerikom-missionen 1929-34 og fra 1937; Medlem af Bestyrelsen for Kunstnernes Under-støttelseskasse, Thorvaldsens Museum og Dansk Skulpturforening.

Thorvaldsen-Medaljen 1944; Anckerske U'gatt 1946.

Værker: Kullæmper (1907); Barne­busten Grete (1909, Kunstmuseet); Sid­dende Pige (1910, Brighton Museum); Amleth (1911, Kunstmuseet); David fæl­der Goliath (1911); Barnebusten Hen­rik (1912); Herodias Datter (1912); Eva (1913); Paris (1914); Mandspnrtræt (1914, Kunstmuseet); Afrodite (1915, Al-bertina i Dresden og Kunstmuseet); Knælende Afrodite (1916, Kunstmuseet og Nationalmuseerne i Stockholm og Oslo); Artemis (1917) og Afroditehoved (Nationalmuseet i Oslo og Bergens Museum); Apollo (1918, Kunstmu­seet) ; Justitia (Frederiksberg Politi-gaard); Sarkofagen for Frederik d. 8. (Roskilde Domkirke); Mnrtin Nyrpps Buste (Raadhuret); Poesiens Geniusj (Dantesøjlen); Retfærdigheden (Kbhvna Politigaard):, Slangedræber (Kunstmu? eeet): Mindebrønd for Erik af Pommern

(Helsingør); Hamlets Mindegrav (Hel­singør) ; Barnebusten Nan (Kunstmu­seet, 1924); Festsalsfrisen i Borups Høj­skole (1926-28); Hovedportaieu paa Søndermarks Krematorium (1929); Sta­tuerne paa Statsradiofonibygningen (1930); Mindesmærket for Dronning Margrethe (Christiansborg Slot, 1931); Athena, Paris, Venus og Jnno (Kbhvns Svømmehal, 1931) ; Fru II. S. (Kunst-murieet, 1932); Acheiiiu hkabelse (Gen­tofte Statsskole, 1932); Afrodite (Statue i overnaturlig Størrelse, opstillet i Zii-rich 1933); Adam og Eva (Statsmnseet i Amsterdam, 1934); Tyren (Kødbyen i Kbhvn., 1934); Festsalen i Dausk lii-yi'iuørl'ureniug Hus (1935); Vejrpigeni.1 (Bichs Huset, 1936); Flyvermindesmær-ket (Chrsthvns Vold, 1938); Restaure­ring af Christian V's Rytterstatue (1947); Morter til Alfred Benzons 100 Aars Jubilæum (1948).

Adresse: Heibergsg. 9, Charlotten­borg, Kbhvn.  K.