vw

W AAGE Olaf Universitetssekretær, B.; f. 8. Juli 1897 i Kbhvn.; Søn af fh. Departementschef Holger Waage (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hu­stru Christiane f. Munck; gift (16. Maj 1924) m. Asta Strange \V., f. 24. Juni-1895 i Kbhvn., Datter af Etatsraad, Fabrikejer Vilhelm Hansen (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1925) og Hustru Marie f. Strange (død 1921).

Student (Ordrup) 1915; cand. mag. 1923; Studierejser i Tyskland 1925, 1931, 1933 og 1937; Timelærer ved forskellige kbhvnske Skoler og Kursus 1923-30: Se­kretær ved Konsistorialkontoret 1924, Fuldmægtig 1938, Universitetssekretær og Chef for Konsistorialkontoret 1948; tillige Assistent ved Folkeuniversitets-udvalget 1921-25 og Sekretær ved det lægevidenskabelige Fakultet ved Kbhvns Universitet 1925^8; Medarbejder ved Dansk Studiefond 1924-40.

Medlem af Bestyrelsen for Det filolo-gisk-historiske Samfund fra 1920.

Har udgivet filologisk-musikvidenska-belige Afhandlinger om Richard \Vag-ners Musikdramer; Artikler og Skrifter om Universitetsforhold, bl. a. The Uni-versity of Copenhagen (s. m. C A Bo­delsen, 1938).

Adresse: Peter Bangs V. 211, Kbhvn. Valby.

WAAGE JENSEN Otto Dommer, R.DM.; f. 25. Nov. 1879 i Odense; Søn af Oberstløjtnant F C C Jensen (død 1908) og Hustru f. Crone (død 1930); gift (S. Nov. 1909) m. Rigmor W. J., f. 20. Sept. 1878 i Uldum, Datter a.f Provst, Dr. theol. A Andersen (død 1919, se

_1389_______________________

Kraks Blaa Bog 1918) og Hustru Louise f. Paludan-Muller  (død  19J7).

Student (Odense) 1898; cand.jur. 1904; Assistent i Knltusministeriet 1908; Fuld­mægtig i Kirkeministeriet' 1919; kst. Kontorchef 1921; Lærer ved Statens Læ­rerhøjskole 1914-23; fest. Dommer i Kbhvns Byret 1922;/Kriminaldommer i Aalborg Købstad'med Aalborg Birk ok Fleskum :Herred 1923: Dommer i Faaborg Køfetad og Salling Herred m. v. 1910.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Høj­res Arbejder- og Vælgerforening 1903-04; iløjres Kandidat i Valby-Kredsen 1906; /Formand for Akademisk Orkester 1909-/ 11; Medlem af Folkpregisterkommissio-nen 1920-22; juridisk Manuduktør 1906-23; Medlem af Hasseris Sogneraad 1925-29; Medlem af Bestyrelsen for den danske Dommerforening 1930-39; For­mand for Fredningsnævnet for Svend­borg Amt 1933; Formand for Faaborg \ Købstads Ligningskommission 1933-46. > Medudgiver al Juridisk og etmsviden-skabelig Stat 1910, 1913 og 1923; Med-a rbejder ved Hagerupa Konversations­leksikon.

Adresse:   Faaborg.

WAD Gunnar Overlæge; f. 5. Dec. 1904 paa Bogø; Søn af Skolebestyrer, cand. theol. & mag. Chr. Wad (død 1926) og Hustru Anna Elisabeth f. Friis (død 1938); gift (7. Febr. 1931) m. Edel Mar­grethe W., f. 29. Aug. 1904 i Hamborg, Datter af Grosserer H J Preuthun Ri­ber (død 1945) og Hustru Tony Karo­line f. Andersen.

Student (Ordrup Gymnasium) 1923; med. Eks. 1931; Reservelæge i Søvær­net 1931-32, ved Den Kellerske Aands-svageanstalt 1932-33 og ved Ærø Syge­hus 1933-34; Reservelæge ved Den Kel­lerske Aandssvageanstalt 1934; Afde­lingslæge smstds. 1936; Overlæge ved Aandssvageanstalten ved Vodskov 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen Aandssvagesagens Venner 1939.

Adresse :   Vodskov.

WAD   Torkel Bankdirektør; f. 1896 l Kbhvn.; Søn af Skolebestyrer, cand. theol. & mag. Chr. Wad, Bogø (død 1926) og Hustru Anna Elisabeth f. Friis (død 1938); gift (1923) m. cand. mag. Sigrid W"., f. 1895 i Danzig, Dat­ter af Direktør, dansk Konsul P L Mul­ler (død 1935) og Hustru Marie 1. Roose.

Student (privat dimit.) 1913; cand. jur. 1920: i Handelsvirksomhed i Chi-cago og San Francisco 1920-21; Sekre­tær i Invalideforsikringsretten 1922; Sekretær i Banktilsynet s. A„ Fuld­mægtig 1924, Inspektør I 1931; Direktør i Haandværkerbanken i Kjøbenhavn 1935.

Studeret amerikansk Banklovgivning i

__ Wads

Washington og haft Fellowship i Gua-ranty Trust Co. i New York under Orlov i 1926.

Sekretær i Danske Stormagasiners Fællesraad 1932-35; Denominator til Elers Collegium; Kasserer for Elersia-ner-Samfundet.

Har udgivet: Domssamling for Ban­ker (1926); Bankloven af 1930 med Kommentar (1930).

Adresse : Vilhelrnshaabv. 7, Charlotten­lund.

WADGAARD Peder Gaardejer, R.; f. 23. Sept. 1882 paa Stenild Mosegaard; Søn af Gaardejer Kristen Wadgaard »g Hustru Maren Kirstine f. Møller; gift (3 Maj 1910) m Kirsten Marie W., f. 22. Sept. 1881 i Stenild, død 1948, Dat­ter af Gaardejer Niels Olsen (død 1903 og Hustru Ane Margrethe f. Sørensen (død 1914).

Uddannet ved Landbruget paa forskel­lige Gaarde; Elev paa Testrup Højskole 1900-01 ng 1901-02, paa Aars Landbrugs­skole 1903-04, paa Malling Landbrugs­skole 1904-05 og paa Askov Højskole 1906-07; Bestyrer paa Dolbygaard ved Skive 1907-08; Ejer af Kræmrnergaarden i Hørby 1910-13, af Kærgaarden i Dø­strup 1913-17 og af Stenild Mosegaard fra 1917.

Formand for Himmerlands samvirken­de Landboforeningers Planteavlsudvalg 1915-17 og for Sydhimmerlands Heste-avlsforening fra 1920; Medlem af Besty­relsen for Akts. Hobroegnens Venstre­presse fra 1920 (Formand 1922-25), for Hobro og Omegns Landboforening fra 1923 (Næstformand fra 1931), for De samvirkende jydske Hesteavlsforeninger fra 1924 (Formand fra 1937) og tor Ho­bro og Omegns Andelsslagteri fra 1925 (Formand 1928-33); Medlem af Land­brugsministeriets Hesteeksportudvalg fra 1937; Formand for De samvirkende dan­ske Hestca visorganisationer fra 1947.

Adresse: Ny vej 13, Hobro.

WADSTED Otto Gesandt, K'.DM.p.p.; f. 19. Aug. 1881 i Kbhvn.; Søn af Over­retssagfører Otto Wadsted (død 1932) ok Hustru Augusta f. Goos (død 1934), gift (22. Sept. 1926) m. Maria Conccp-cicSn W., f. i Montevideo, Datter af Gustavo Arcadio Carafi (død 1925) rg Hustru Concepcion Areta Platero (død 1902>.

Student (Jpswns SkolfVl 1898: ranH jur. 1904; Sagførerfuldmægtig 1904-07 (hos Kammeradvokaten 1905-07); kst. Assistent i Udenrigsministeriet 1906; Konsnlatssekretær i New York 1907-08; Studieophold i Paris 1909-10; Fuldmæg­tig i Udenrigsministeriet 1910; s. A. fung. Legationssekretær i Berlin; cand. polit. 1911; kst. Generalkonsul og f ung. Chargé d'Affaires i Buenos Aires 1912;

Wads___________________

Konsul i San Francisco 1914-16; reeid. Kommissær ved Verdensudstillingen der i 1915—1914-16; Generalkonsul for den australske Forbundsstat og Ny Zealand 1917; Generalkonsul og Chargé d'Affai-res a.i. i Buenoe Aires 1919; overordent­lig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Buenos Aires 1921; Gesandt i speciel Mission ved Republikken Perus Hun-dredaarsfbster i Juli-August 1921; til­lige akkrediteret i Monteyideo 1923; Chef for Udenrigsministeriets Retsaf-delinft 1925; Medlem af det af Inden­rigsministeriet nedsatte Udvalg vedrø­rende Udvandringsyæsenet 1927; Chef for Udenrigsministeriets politisk-juridiske Afdeling 1928; udarbejdet Udkast til ny alm. Instruks for Udenrigstjenesten 1928; Suppleant-Delegeret ved Folke­forbundets Forsamling Sept. 1928; over­ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Washington 1930; i Bom

1939-45; tillige akkrediteret  i Budapest

1940-41; tjenstgørende i Udenrigsmini­steriet 1945-47; overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Eio de Ja-neiro fra 1947.

Udenl. Ordener: B.K.2.; F1.H.R.2'.; J.O.S.4.. N.A.4.; PJ3.1.; Sp.C.III.2".; U.F.l.

Adresse: Legation Royale de Dane­mark, Rio de Janeiro, Brasilien.

WACN Thura Oberstløjtnant, R.DM. HTH.; f. 27. Marts 1897 i Aarhus; Søn af Stationsforstander Oscar Wagn (død 1928) og Hustru Marie f. Nielsen; gift (18. August 1935) m. Karen W., f. 7. Juli 1903 i Kbhvn., Datter af Lektor Albert Stockmarr (død 1929, se Kraks B!aa Bog 1928) og Hustru Gertrud f. Schellmann.

Præliminæreks. 1913; Kornet 1917; Premierløjtnant 1919; Adjutant ved 1. Bataillon 1922-24; Officersskolens Geodætiske Kursus 1924-26 og General­stabskursus 1926-28 samt Skydeskolen for Haandvaabens udvidede Kursus 1928-30; teknisk Lærer og Forsøgsleder ved Skydeskolen 1930-36; Kaptajn 1932; Kompagnichef 1936-39; Chef for Skyde­skolen for Haandvaaben 1939; inter­neret af Tyskerne Aug;.-Okt. 1943; Chel for Den Danske Brigades 5. Bataillon April 1944-Julil945; Oberstløjtnant 1945; atter Chef for Skydeskolen 1945.

Medlem af Krigsministeriets V'aaben-og Materielkommission vedr. Hærens Genopbygning efter Besættelsen og af Krigsministeriets og Marineministeriets Udvalg ang. Forsvarets Skarpskyd-ningsarealer; Formand for Den Danske Brigadeforening (Danforce).

Har skrevet Artikler i Militært Tids­skrift m. m.

Adresse: Skydeskolen for Haandvaa­ben, Chrsthvns Voldg., Kbhvn. K.

_______________________1390

VAGN-HANSEN Cai Rigsombudsmand f. 14. Okt. 1911 i Kbhvn.; Søn af Kabinetssekretær. Kamjnerherre C P M Hansen (se denne); gift (5. Jund 1945) m. Inger V-H.. f. Stookmarr, f. 14. Febr. 1924, Datter af Direktør A P Ras­mussen (se demne).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1929; Ophold l Frankrig 1929^0; cand. jur. 1936; Dommerfuldmægtig ved Frdbg. Birk 1936; Sekretær i Inden­rigsministeriet 1937; Fuldmægtig hos Kammeradvokaten 1940-43; Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1945; kst. Land­foged paa Færøerne 1945; kst. Amtmand smstds 1945; Rigsombudsmand smstds. 1949 efter Konstitution i Embedet fra 1948.

Formand i Bestyrelsen for Dronning Alexandrines Hospital i Thorshavn; Medlem af Bestyrelsen for Carl Plougs Legat; Formand i Bestyrelsen for Ju-lamærkelegatet til Fordel for syge og svagelige Børn paa Færøerne, for Kong Christian X og Dronning Alexandrines Legat til Fordel for Færø Amts Hospi­tal ved Thorshavn, for Amtmand Dah-lerups Mindelegat og for Fonden for forulykkedes Efterladte paa Færøerne.

Har udgivet: Kommentar til Lov Nr. 331 af 8. Juli 1943 amg. Erhvervelse a.f fast Ejendom.

Adresse: Thorshavn, Færøerne og Svanevænget 16, Kbhvn. Ø.

WAGNER Aage Overlæbe. Dr. med.; f. 11. Aug. 1897 j Odense; Søn af Grosserer Hans Wagner (død 1938) og Hustru Marie f. Jacobsen (død 1934); ugift.

Student (Aalborg) 1915; med. Eks. 1923; derefter ansat ved forskellige Ho­spitaler i Kbhvn. og Provinsen og fri­villig Assistent ved Universitetets pato-logiske-anatomiske Institut; Assistent hos Prosektor i Aarhus 1927; Reserve­læge ved Radiumstationen for Jylland og ved Aarhus Kommunehospitals Rønt-genafd. 1927-29; Rcservekirurg ved Aar­hus Kommunehospital 1929-31; 1. Assi­stent ved Rigshospitalets Røntgenafd. 1931; Overlæge ved Røntgenafd. paa Aarhus Amtssygehus 1933; Dr. med. s. A.; Specialistanerkendelse (Radiologi) s. A.; Studierejser til Stockholm, Am­sterdam, Paris og Frankfurt a. M.

Har skrevet: Undersøgelser over Can-cerrisistensen hos hvide Mus (Disputats, 1933), samt en Række Tidsskriftartikler om røntgenologiske og patologisk-ana-tomaske Emner.

Adresse: Ryesg. 8, Aarhus.

WAGNER Carl L G Fabrikinspektør, Civilingeniør; f. 16. April 1898 i Kbhvn.; Søn af Præst ved Aarhus Dom­kirke Carl F Wagner (død 1944) og Hustru Ellen Marie Johanne f. Blan-kensteiner; gift (9. Okt, 1923) m. Edith

1391________________________

W., f. 17. Marts 1901 i Aarhus, Datter af Banegaardsrestauratør N Laursen (død 1942) og Hustru Johanne f. Lund. Student (Marselisborg) 1918; cand. polyt. (Fabriking.) 1924; Tilsynsassi­stent ved Arbejds- og Fabriktilsynet, Aarhus 1925-32; under Orlov ansat i privat industriel Virksomhed 1932-34; Til­synsassistent i Kbhvn. 1934, Ingeniør 1936, Fabrikinspektør II 1939, tung. Kredsin-spektør i Kbhvns søndre Kreds 1941-45; Specialinspektør under Arbejds- og Fa­briktilsynet og tillige teknis^ Chef for Arbejds- og iFabriktilsynets < Laborato­rium for Arbejdshygiejne 1946.

Tilsynsførende Fabrifcinspektør ved Hærens Krudtværk, Frederiksværk fra 1939; Msdtem af Justitsministeriets "Ud­valg til Revision af de gældende Be­stemmelser ora Sprængstoffer 1939-43; sagkyndigt Medlem af Ungdomskom-missionen, Udvalg I, Arbejdsgruppe 3 vedr. Beskyttelse af unge Mennesker 1946; Lærer ved Den socialdemokratiske Arbejderskole i Arbejderbeskyttelse fra 1936.

Formand for Det danske Spejder­korps' Østerbro Division fra 1938.

Medforfatter af Bogen Arbejder­beskyttelse (1943); endvidere skrevet Ar­tikler om Arbejderbeskyttelse i forskel­lige Fagblade.

Adresse : Nøjsomhedsv. 17, Kbhvn. Ø. Sommerbolig : GI. Smedie, Nakke pr. Nykøbing S.

WAGNER Olga Billedhuggerinde; f. 24. Maj 1873 i Kbhvn.; Datter al Grosse­rer Carl Packness (død 1882) og Hu­stru Marie f. Martin (død 1908); gift m. Billedhuggeren Siegfried Wagner (se denne).

Medlem af Den frie Udstilling. Adresse:  Hummeltoftev. 21,  Lyngby.

WAGNER Siegfried Billedhugger; f. 13. April 1874; Søn af Gas- og Vandmester Josef Wagner (død 1919) og Hustru Ju­lie f.  Philipsen   (død 1917);  Adoptivsøn af Julius  Heine  (død 1910)  og  Hustru Frederikke f.  Wagner  (død 1907);  gift m. Billedhuggerinden Olga W. (se denne}. Medlem af Den frie Udstilling. Adresse:  Hummeltoftev.  21,  Lyngby.

WAGNER   Svend   Oberstløjtnant;   f.   S. Juni  1895 i  Kbhvn.;  Søn af  fh.  Gar­versvend  Heinrich  Wagner  og  Hnstru Johanne f.  Jensen; gift  (2. Juli 1922) m. Ingeborg W., 1. 10. Mai 1903, Dat­ter af Anders Nielsen Andersen.

Snedkersvend 1915; Sergent ved, In-geniørregimentet; Ingeniørassistent ved Strandvejsgasværket 1920-31; Arbejds­mand ved Gentofte Kommunes Vejvæ­sen 1931-41; arresteret 22. Juni 1941, i Vestre Fængsel og Horserødlejren til 29. Aug. 1943; Organisator al Modstands-

___________________Vald

bevægelsens militære Afd. fra Okt. 1943; Medlem af Frihedsraadets første Militærudvalg Dec. 1943 og af dets Kommandoudvalg Maj 1944 („General Johansen"); civilt Medlem af General­kommandoen 5. Maj 1945; Oberstløjt­nant af Forstærkningen 1946.

Hjemmeværnsforeningernes Landsfor­bunds første Formand i 1945; Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse 1946.

Udenl. Orden :  F.K.K. m. Palmer.

Adresse: Rygaards Allé 66, Hellerup.

W AH L Harald kgl. Kommissarius, K". DM.; f. 25. Aug. 1880 paa Alslevgaard ; Søn af Forpagter W Wahl (død 1897) og Hustru Therese f. Volck (død 1921); gift (4. Nov. 1913) m. Sophie W., f. 12. Marts 1884 i Aarhus, død 1935, Datter af Generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Sophie f. Neergaard (død 1910).

Student (Lyceum) 1898; cand. jur. 1905; Volontør ved Kbhvns Amts nor­dre Birk 6. A.; By- og Herredsfuld-mægtig i Bogense s. A. og i Frede­rikssund 1907; Amtsfuldmægtig i Vejle 1908; Sekretær i Ministeriet for offent­lige Arbejder 1909; Fu"•-•—-io- 1926: Ekspeditionssekretær 19:,. missarins ved Anlæg af Jernbaner m. v. i Jylland 1935.

Medlem af Kbhvns Havnebestyrelse; Formand for Indenrigsministeriets Af-viklingskorninission for Skøde-Klausul­ejendomme.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

VALDORF-HANSEN V H Bankdirektør, R.p.p.; I. 3. Febr. 1883 i Trørød; Søn af Vognmand Niels Hansen (død 1906) og Hustru Sophie f. Olsen (død 1940); gift (7. Jan. 1928) m kgl. Translatrice Jo­hanne V-H., f. 29. Sept. 1894 i Vejby Præstegaard, Datter af Proprietær Laurs Jensen og Hustru Caroline f. Hansen.

Alm. Forberedelseseks. 1896; paa Køb-maJideskolen og Ni«ls Brock's Handels­skole; ansat i Handelsvirksomhed 1898-1901; ansat i Landmandsbanken 1901-16; Direktør for Banken, for Ringsted ot? Omegn fra 1916.

Medlem af Menighedsraadet 1922-24; Kirkeværge for Sankt Bendts Kirke 1922-24; Medlem af Repræsentantskabet for Bryggeriet Alliance og af Bestyrel­sen for Danske Provinsbanklederes Un­derstøttelsesfond samt for Historisk Samfund for Sorø Amt; Formand for Repræsentantskabet for Køge—Ringsted Jernbane, <for Bestyrelsen for Akts. Ringsted Motorcompagni og for Besty­relsen for Niels Juel Langes Minde­legat til St. Bendts Kirke.

Udenl. Orden : C.II.L.5.

Adresse -. Villa Gilsagre, Ringsted.

Vale__________________

VALENTINER   Ludvig Provst, Sogne­præst, R.; f. 10. Ma.i 1881 paa Frdbg.; Søn af Bankdirektør Julius Valentiner (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Sophie f. Lind (død 1920); gift (3. Juni 1910) m. Elisabeth V., f. 15. Nov. 1889 paa Frdbg., Datter af Provst V Glahn (død 1908) og Hustru Ellen f. Wielie (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. theol. 1905; ordineret Medhjælper ved Frdbg. Kirke 1906; Kaldskapellan i Odder 1910; Sognepræst i Viby paa Fyen 1916; Provst for Bjerge-Aasum Herreders Provsti 1923; Sognepræst i Mesirige-Viby 1925.

Deltog i Oprettelsen af Landsforbun­det Frivilligt Drenge-Forbund 1902. Landsforbundets Formand fra 1909; Medlem af Skoledirektionen for Odense Amtsraadskreds fra 1935.

Adresse: Mesinge.

VALENTINER P A Godsforvalter, Over­retssagfører, R.; f. 18. Okt. 1875 paa Bødstrup; Søn af Bankdirektør Julius Valentiner (død 1915, se Kraks Blaa Bog 1915) og Hustru Sophie f. Lind (død 1920); gift (27. Jan. 1903) m. Ida Johanne V., f. 27. Marts 1876, død 1941, Datter af Læg« Atke Castberg Bentsen (død 1916) og Hustru Nathalie f. Hertel (død 1911)

Student (Sehneekloths Skole) 1893; c»nd. jur. 1899; Sekondløjtnant 1901; Overretssagfører i Kbhvn. 1903-06; Gods­forvalter hos Grev Rantzau, Krengc-rup, 1906-17, paa Kqrselitse Gods under det Classenske Fideikommie fra 1917.

Adresse:  Korselitse pr. Egebjærg.

VALEUR Erik fh. Kommitteret i Uden­rigsministeriet, R.DM.p.p.; f. 7. Juni 1877 i Aalborg; Søn af Hirkcdornmer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Crrcilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift 1. Gang (15. Nov. 1905) m. Antonie V. (død 1924). Datter af Grosserer Eduard Kipp (død 1906) og Hustru f. Lorentzen (død 1943): 2. Gang (9. Nov. 1938) m. Kir­sten V., f. 19. Febr. 1897, Datter af Landinspektør Friis (død 1898) og Hu­stru Rigmor f. Hein.

Grossererborgerskab 1903; Chef for Udenrigsministeriets Oplysningsbureau for Erhvervene 1921; Ministeriets Kom­mitterede i Handelssager 1928-33.

Medlem af Bestyrelsen for Damps-kibfr selskabet Pacific, for Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg., for Akts. Kemidroga og for Akts Dansilfa.

Udenl. Ordenei : Fi.H.R.21.; F.O.A., I.Kr.2.; N.O.N.2.

Adresse: Raadhusv. 56. Charlotten-lund.

VALEUR   Holger Direktør; f. 30. Jan 1909 paa Frdbg.; Søn af fh. Kommitte­ret i Udenrigsministeriet Erik Valeur (se denne); gift (10. Nov. 1933) m. Ka­ren V., f. 11. Juni 1910 i Kbhvn., Dat­ter af Direktør Th. Hartvig Thomsen (død 1941) og Hustru Josefine f. Wic-gand.

Student 1928; Filosofikum (Aarhus) 1929; Afgangseks. fra Niels Brocks Han­delsskole 1931; Handelshøjskolens Di­plomprøve (H.D.) 1939; Sekretær i Grosserer-Societetets Komite 1932, Kon­torchef 1947; adm. Direktør for A/S Einar Willumsen fra 1948.

Næstformand for Essensfabrikantfor-eningen fra 1948; Medlem af Bestyrel­sen for A/B Einar Willumsen, Malmii.

Adresse : Ridehusv. 7, Gentofte.

VALEUR Johannes Meller Direktør, R.; f. 5. Juli 1389 i Aalborg; Søn af Birke­dommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Cæcilie f. Høyer-Møller (død 1946)- gift (4. Sept. 1937) m. Bertha V., f. 30. Juli 1912 i Hobro, Datter af afdøde Gasværksbe­styrer H C Morell-Jørgensen og Hustru f. Schrøder.

Student (Østre Borgerdydskole) 1907; cand. jur. 1915; Dommerfuldmægtig ved Kronborg vestre Birk 1915; Sag­førerfuldmægtig 1916; ansat i Forsik­rings-Akts. Skandinavia og hos H l1' il Mutzenbecher i Hamborg; Direktør for Dansk Kautionsfor.sikrings-Akts. Ira 1919, tillige Direktør for Dansk Hypo­tekforsikring, Akts. fra 1927, for Indu­strielt Disconto-Akts. fra 1934 og for Dansk Investerings Kompagni, Aku fra 1938.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk In­vesterings Kompagni, Akts., for Kredii Financierings Kompagniet, Akts. og for Mikroværk, Akts.; Formand i Besty­relsen for Det Deichmaunske Legat.

Adresse:  Hurdlev. 5, Klampenborg.

VALEUR Ove Filialdirektør i Danmarks Nationalbank; f. 14. Febr. 1888 i Aal­borg; Søn af Birkedommer Carl Va­leur (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru CæcilSe f. Høyer-Møller (død 1946); gift (31. Marts 1915) m. Alice V.. f. 26. Juni 1893 paa Kronborg, Dat­ter alf Oberstløjtnant, Kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og Hustru Constance f. Unnérus (død 1943).

Assistent i Privathanken i Kjøben-havn> 1906-10; ansat i Nordische Salpeter Gesellschaft, Hamburg 1911; Assistent i Nationalbankens Filial i Aalborg 1912; Kontorchef i Den Danske Andelsbank, Kbhvn. 1919; Assistent i Nationalban­ken i Kjøbenhavn 1925; Bogholder i Nationalbankens Filial i Kolding 1926;

1393________________________

Filialdirektør    i    Danmarks    National­banks Filial i Aalborg fra 1937. Adresse:   Gammel  Torv 8,  Aalborg. Sommerbolig: Flintholm, Ketbingskov, Als.

'VALEUR   Povl KrediMoreningsdirektør, R.; f. 27. Marts 1895 i Randers; Søn af Birkedommer Carl Valeur (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1928) ok Hustru Cæ­cilie f. Høyer-Møller (død 1946); gift (2. Jan. 1933) m. Kirsten V., f. Han­sen, f. 16. Juni 1911.

Student (Østre Borgerdydskole) 1913; cand jnr. 1920 •. f g. Sekretær i Inden­rigsministeriet 1920; udnævnt 1924; til­lige CivildommerfuldmæirtiK i Kbhvns Amts nordre Birk 1922-32: adm. Direk­tør for Jydsk Land-Hypothekforening i Aarhus 1932; adm. Direktør for Den ves^. og sønderjydske Kreditforening i Rinek-jøhing fra 1932.

Adresse ; Ringkøbing. VALEUR   MELLER   Svend   Amtsvejin­spektør, se MeTlér Svend Valeur.

WALLMANN    M   J    Civilingeniør,    fh. Telefondirektør,   K'.DM.;    f.   13.   Jan. 1877  i   Kbhvn.;    Søn   af   Fabrikant  ,7 Wallmann    (død   1923)    og   Hustrn   f Mund  (død 1890); gift  (25.  Sept. 1935i m.   Dagny  W.,  f.  Sommer,  f.  2.  Jan. 1902.

Exam. polyt. 1894; cand. polyt. 1900; Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1901; Ingeniørassistent ved Telegrafvæsenet 1903; Telegraf ingeniør 1907; Chef for 2. Ingeniørdistrikt 1910; adm. Direktør for Jydsk Telefon-Aktieselskab 1919-47.

Medlem af den militære Telegraf- og Telefonkommission og af Dansk Arbejds­giverforenings Repræsentantskab Ii20-47; Formand for Dansk Ingeniørfor­enings Afdeling for Aanhus og Omegn 1927-31; Formand for Akts. Aarhus Red­ningskorps 1927-35; Medlem af Repræ­sentantskabet for Aarhuus Privatbank, af Bestyrelsen for Aarhus Philharmo-niske Selskab og af Forretningsudvalge.! for Aarhus Byorkester.

Adresse : Møllegaarden pr. Gug.

WALSØE C E fh. Distriktsingeniør, R.; f. 25. Maj 1870 i Kbhvn.; Søn af Agent N Walsøe (død 1902) og Hustru f. Niel­sen (død 1937); gift (14. Aug. 1900) m. Ingrid W., I. 11. Marts 1879 i Kbhvn., Datter af Bager Viggo Schulstad (død 1921) og Hustru f. Holm (død 1929).

Cand. polyt. 1896; Ingeniørassistent ved Statsbanerne 1897; Telegraf ingeniør ved Telegrafvæsenet 1903; Distriktsin­geniør ved Post- og Telegrafvæsenet 1926-40.

Formand for Almindelig Dansk Hjæl­pe-Forening (A. D. H. F.) 1906.

Har skrevet: Jærnbaneulykker. Hvil­ken Sikkerhed byder Statsbanerne de Rejsende (1905); Den ny Naturvideii-

_________________Wamb

skab og vor gamle Kristentro. Et For­søg paa en principiel Orientering (1938); De tre Planer. Legeme, Sjæl, Aand. (1947).

Adresse: Ordrup Jagtv. 175, Charlot-tenlund.

WAMBERG  A M Kontorchef, R.; f. 22. Marts 1910 i Helsingør; Søn af Vice­skoleinspektør K Wamberg og Hustru Lydia f. Hansen; gift (27. Aug. 1935) m. Evelyn Ester Margrethe W., f. 10. Jan. 1916 i Kbhvn., Datter af Laborant Carl Johannes Jørgensen og Hustru El­vira Trein f. Jespersen (død 1943).

Student (Helsingør) 1927; cand. jur. 1933; Sagførerfuldmægtig s. A.; f ung. Sekretær u. Kbhvns Magistrat 1934; Sekretær i Indenrigsministeriet s. A„ Fuldmægtig 1942; Ekspeditionssekretær i Statens Bygningsdirektorat 1946, fung. Kontorchef s. A.; Kontorchef d Mini­steriet for Byggeri og Boligvæsen 1948. Sekretær for Fællesorganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyg­gelse fra 1943; Medlem af Bestyrelsen for Afviklingskassen for salgbare Apo-teksprivilegier fra 1944; tung. Formand far Erhvervsskatteud'valget fra 1948.

Adresse: Christian den X's Allé 51, Lyngby.

WAMBERG  F C Radiodngeniiør, R., Fr. VIII M.M.:, f. 18. Dec. 1885 i Hersted-vester Sogn; Søn ni fh. Overbetjent F C Wamberg (død 1926) og Hustru Doris f. Barg (død 1920); gift (27. Maj 1914) m. Ellen W., f. 31. Marts 1886 i Ørum pr. Grenaa, Datter af Assistent M Møller (død 1934) og Hustru Petra f. Herre­borg (død 1940).

Student 1905; cand. phil. 1906; cand. polyt. 1912; Eksamen i Radioteknik ved l'Ecole Superieure d'Electricité Pa­ris 1922.

Ansat ved' Universal Radio Syndicate Ltd. London 1912-15; hos Firmaet Sie­mens Brothers & Co. Ltd. London, Le­der af deits TelefonJaboraitorium 1915-19; Hjælpeingeniør ved Telegrafvæse­net 1919-21; Ingeniørassistent 1921; Tele­graf ingeniør af 2dcn Grad 1924; Leder af Radioingeniørkontøret; Telegrafinge­niør af 1. Grad fra 1926; Chef for Radioingeniørt jenesten; Radioingeniør i Post- og Telegrafvæsenet 1946; Delegeret ved den internationale Radiotelegraf-konferaice i Washington 1927; Delegeret og Vicepræsident ved- C.C.I.R."s (Comité consultatif international technique des Communiication radiælectrique) Konfe­rence i Kbhvn. 1931; Chef for Den dan­ske Delegation ved C.C.I.R.'s Møde i Lissabon 1934 ng i Stockholm 1948.

Medlem af Bestyrelsen for Ingeniør­foreningens elektrotekniske Sektion 1925-28; Næstformand i Radioraadet fra

Wamb

1394

1926; Radioraadets Repræsentant i Ud­valget for Radiofoniforstyrrelser fra 1931; Medlem af Den militære Telegraf- og Telefonkommission 1928-39; Membre de la Société des Amis de la Télégraphie sans fil., Paris.

Har skrevet flere Artikler af radiotek­nisk Art i Dag- og Ugeblade, i elek­trotekniske Fagblade samt i Hjemmats Bibliotek; Meddelelsesteknikens Udvik­ling i Rids; Medarbejder ved Gylden­dals Leksikon. Har oversat: G. Buscher, Elektricitet, Hvorfor — Fordi.

Adresse : Søtoften 4 A, Gentofte.

WAMBERG Helge Legationsraa-d. R. DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 14. Juli 1888 i Sorø; Søn af Sognepræst Harald Wam-berg (død 1904) og Hustru Sophie f Juel Fossum (død 1940); gift (15. Dec. 1916) m. Sascha W., f. 28. Aug. i Dris-så i Rusland, Datter af Fabrikejer It-schof Zelikowitz Kraitschik (død 1913) og Hnstru Ida f. Galoscker (død 1544).

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1907; Medarbejder ved Poli-tiken 1909-20; Korrespondent, bl. a. i Paris 1912 og i Verdenskrigens før­ste Uger i Paris 1914; Delegeret ved den internationale Journalistkongres i Kbhvn. 1914; Redaktør af Pressens Magasin 1920; Sekretær i Udenrigsmi­nisteriet s. A.; Presseattaché ved Ge­sandtskabet i Paris fra 1. Aug. 1920; 1924 tillige tjenstgørende ved Gesandt­skabet i Bryssel; attacheret den dan­ske Delegation ved den økonomiske Konference i Genua April-Maj 1922; délégué technique ved Folkeforbunds-forsamlingen 1931 og ved Forenede Na­tioners Generalforsamling i Paris Sept.-Dec. 1948; Medlem af den danske De­legation ved Domstolen i Haag 1932; midlertidig til Tjeneste i Udenrigsmini­steriet 1942-45; Legationsraad og paa-ny Presseattaché i Paris 1945.

Medlem af Journalistforbundets Be­styrelse 1917-20, af Den sønderjydske Fonds Centralkomité fra 1918 til Fon­dens Ophævelse 1937 og af Fondens Forretningsudvalg 1918-21; Generalse­kretær for Den danske Kunstudstilling i Paris 1928 og i Komitéen for Opførel­se af et dansk Kollegium i Cité Uni-versitaire i Paris, Vice-Président i dets Conseil d'Administration 1932; Med­lem af Dansk Kommissariat for Ver­densudstillingen i Barcelona 1929;,Kom­missær for H C Andersen-Udstillingen i Paris 1930; General-Kommissær adjoint ved Danmarks Deltagelse i Internatio­nal Koloni-Udstilling, Paris 1931 og i international Udstilling for Koloni-Kunst Rom 1931; Generalkommissær for Danmark paa Verdensudstillingen i Bryssel 1935 og i Paris 1937; Medlem af Den Danske Nationalkomité i det

internationale Handelskammer og af Frankrigshjælpens Komité; Vicepræsi­dent i Informations-Kommissionen i U.N.E.S.C.O., Paris 1946 og i Juryen for International Films-Festival, Cannes s. A.

Æresborger i Byen Braine (Aisne).

Bidragyder til: Verdenskrigen paa nært Hold (1915); udgivet bl. a. Rigs-dagsliaandbogen (1919); redigeret l'Art Danois (Mindebog over Udstill. \ Paris) (1928); udgivet Beretninger om Dan­marks Deltagelse i Bruxelles 1935 (1936) og i Paris 1937 (1938); har oversat: Ferrero: Talleyrand a V'ienne (1945).

Udenl. Ordener: B.K.2.; Fi.H.R.21.; F.M.R.I.; F.O.I.P.; F.S.S.2.; F.Æ.L.3.; I.St.2; Sp.C.F.2.

Adresse:  Den  Danske  Ambassade, 77  Avenue  Marceau,  Paris XVI, Frankrig.

WANDEL  Gertie Frue; f. 7. Nov. 1894 i Kbhvn.; Datter af Grosserer Bmilins Meller (død 1927) og Hustru Magda f. Jessen (død 1914). gift (4. Jan. 1919) m. Grosserer Helge Wandel, f. 22. Juli 1891 i Kbhvn., Sen af Konsul Einar Wan­del (død 1934. se Kraks Blaa Bog 1934) æ Hustru Emilie f. Wulff (død 1941).

Student (Zahles Skole) 1914; cand. phil. 1915; Medlem al Bestyrelsen for Selskabet til Haandarbejdets Fremme fra 1928, Formand i Selskabets Besty­relse fra 1944 og Formand for dets For­retningsudvalg 1930; Medlem af Hoved­bestyrelsen for Dansk Arbejde fra 1936 og af Bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk og Kunstindu­stri; Formand for Foreningen Grøn­landsk Husflid; Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse 1943 og af Gen­tofte Skolekommission; Næstformand i Foreningen af Børnevenner i Gentofte Kommune 1946.

Udenl.  Ordener:  F.O.A.; S.V.M.

Adresse :  Parkovsv. 19. Gentofte.

Sommerbolig: Asserbo pr. Frederiks­værk.

WANDRUP   H C Overretssagfører, R. DM.p.p.; f. 3. Nov. 1874 i Kbhvn.; Søn af Blikkenslagermester, Oldermand H J Wandrup (død 1886) o« Hustru f. Chri­stensen (død 1895); ffift (10. Juni 1905) m. Hedevig Benedicte Christine W., f. 2. Dec. 1881 i Ordrup, Datter af Murer­mester Nic. Petersen (død 1918) og Hu­stru f. Nielsen (død 1908).

Student (Efterslægtsselskabets Skole) 1892; cand. jur. 1898: Overretssagfører 1901; Juridisk Konsulent for de hervæ­rende svenske og norske Ambassader; Kommitteret i Amagerbanken 1906, For­mand for Bankens Repræsentantskab og Bestyrelse 1931; Kontorchef i Det Clas-senske Fideikommis 1916.

Formand    i    Bestyrelsen    for   nogle

1395________________________

Ejendoms-   og   Handelsakts.   samt   for­skellige  Legater.

Udenl. Ordener: F.O.I.P.; I.Kr.4 ; I.M.&L.5.; N.St.O.21 . 8.N.3.; Sp.C. 1II.3.: SV.31.

Adresse:  Amalieg. 40, Kbhvn. K.

VANG   Felix   Højesteretssagfører;   f.  16. Febr. 1905 i Hellerup; Søn af Ingeniør -—Andreas   Vaag   (død  1916)   og   Hustru Alice -f.-Lewald   (død  1941);  gift   (19. Marts  1932)   m.   Maja  V.,   f.   2.   Juli 1910,    Datter   af   Disponent   Carl  Flei-scher,  Kågerod,  Sverige   (død 1937)    og Hustru Karen f.   Balle.

Student (Øregaard) 1923; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig s. A.; fung. Sekretær i Justitsministeriet 1928-31; Landsretssagfører 1932; offentlige Sager 1939; Højesteretssagfører 1944.

Medlem af Repræsentantskabet for Købmandsbanken og af Bestyrelsen for forskellige erhvervsdrivende Selskaber; Medlem af Bestyrelsen for Sagførerfor­eningen af 1924 1945-48.

Adresse: Raadhusv. 59, Charlotten-lund.

VANGSAAE   Mona Solodanserinde; f. 29. April 1920 i Kbhvn.; Datter af Skomagermester Albert Vangsaae og Hustru Elise f. Andersen.

Elev paa Det kgl. Teaters Balletskole 1926; studeret i Paris 1937-38; Solodan­serinde 1942; Optræden i Paris 1937, i Stockholm og Berlin og Paris 1938.

Hovedroller:   Amelde   i   Drømmebille­der;   Kvinden    i   Bolero;    Kvinden    i Quasi una  Fantasia; Elise i Konserva­toriet; Etik  i Cirklen; Adagiobruden  i Enken   i   Spejlet;   Vaaren   i   Vaarcn; Den   Ensomme   i   Passiones;   Pas   de trois i Syanesøen; Pas de six i Napoli; Myrtha i Giiselle; Sophie i Liv jægerne paa  Amager;   Gadedanaerinden  i   Den skønne Donau; Den Elskede i Episode; Valsena Genius  i  La  Valse. Adresse: Venderes.  6,  Kbhvn.  K. Sommerbolig:   Solgaarden,  Klint pr. Nykøbing S.

WANSCHER   Ole Arkitekt; f. 16. Sept. 1903 paa Frdbg.; Sen af Professor Vilh. Wanscher o« Hustru Laura f. Zeuthen; gift (22. Sept. 1932) m. Hilda W., f. 2. Marts 1906 i Ziirich, Datter af Konsul W Pestalozzi (død 1945) og Hnstru Ellen f. Karbers; (dod 1944).

Udgaaet fra Plockross' Skole og Det tekniske Selskabs Skole; deltog for-Na­tionalmuseet i Opmaalingen og Under­søgelsen af Vitskel Kloster i 1924; Stu­dier ved Kunstakademiet; Medlem aif Akademisk Arkitektforening 1929 og Sekretær for sammes Konkurrencead-valg 1939-49; teknisk Konsulent for Dan­marks Naturfredningsforening 1937-44.

Medlem af Kunstakademiets Jury fra 1940.

__________________Warrj

Har skrevet: Møbelkunsten i udvalg­te Eksempler (1928); Møbeltyper (1932); Møbelkunstens Historie i Oversigt (1941); A Michelsen og dansk Sølv­smedkunst (s. m. Erik Lassen, 1941); Engelske Møbler (1944); Afhandlinger og Artikler om Arkitektur og Kunst­industri; sammen med Professor Gre­gor Paulsson Redaktør for Værkerne Møbelsnedkeri (1937). Murværk og Jern­beton (1938) og Møbelkunsten (Udg. beg. 1947).

Adresse: Gotfred Rodes V. 5, Char-lottenlund.

WANSCHER Oscar Prosektor, Dr. med.; f. 2. Aug. 1906 i Kbhvn.; Søn af Over­læge Emil Wanscher (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Johan­ne f. Michelsen; ugift.

Med. Eks. 1932; uddannet paa Hospi­taler i Kbhvn. og Provinsen 1932-43; Dr. med. 1939; Specialistanerk. (patolo­gisk Anatomi og Vævsmikroskopi) 1940; Prosektor ved Nørre Hospital og De Gamles By 1943; Censor i patologisk Anatomi ved Kbhvns Universitet 1944 og ved Danmarks Tandlægehøjskole 1946.

Næstformand i Nicolaus Stenos Gilde (Foreningen af danske katolske Læger). Har skrevet Avitaminosis D hos Kyl­linger (Disputats, 1939); Arbejder over Vitamin- og Stofskiftespørgsmaal cg over Leverens Patologi.

Adresse: Upsalag. 3, Kbhvn. &.

WARBURG Erik Professor, Dr. med., K. DM.j f. 3. Febr. 1892 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Alexander Warburg (død 1933) og Hustru Agnes f. Levy (død 1947); gift (28. April 1925) m. Vigga W., f. 18. Jan. 1900 paa Sallerupgaard, Datter af Hofjægermester A H Valen-tiner (død 1942, se Kraks Blaa Bog 1942) og Hustru Thyra f. Wolff-Snee-dorff (død 1919).

Student (Gammelholms Skole) 1909; med. Eks. 1916; Assistent ved Fineena Lysinstituts Laboratorium 1916-18; Ue-fwrve.læire ver! Kommunehospitalets Afd. II 1922-28-. Dr. med. 1922; Specialist­anerkendelse (medicinske Sygdomme) 1925; Reservelæge ved De Gamlen By 1928-30 og ved Militærhoapitalet 1930-31; Chef for Kommunehospitalets medicin­ske Poliklinik 1930-31; Professor i intern Medicin ved Kbhvns Universitet 1931; Chef for Rigshospitalets medicinske Po-liklink 1931; Overlæge ved Rigshospi­talets med. Afd. B 1932.

Redaktionssekretær ved Hospitalsti-dende 1925-28; Censor i Fysiologi ved Statens Gymnastikinstitut 1927; Cenger-suppleant i Fysiologi ved det lægeviden-ekabeiige Fakultet 1928; Medlem af Redaktionskomitéen for Nordisk Medi­cinsk Tidsskrift fra 1929 og for Acta Medica Scandinavica fra 1935; Farmand

Warb

1396

tor Dansk Selskab tor intern Medicin 1934-37, for foreningen af offentligt an­satte Overlæger og Klinikchefer i Kbhvn. og Frdbg. fra 1938 og for Det Classen-ske Litteraturselskab fra 1938; Medlem af Retslægeraadet fra 1939; korrespon-derende Medlem af Svenska Lakare-sållskapet fra 1939 og af Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires fra 1944; Formand l'or Dansk medicinsk -historisk Selskab fra 1945; Medlem af Konsistorium fra 1943. af Farmakopé-kommissionen fra 1945; Formand for Farmekopékom missionens Specialitets-udvalg fra 1945; Æresmedlem af Gote-borgs Låkaresjiliskap J'ra 1945; Medlem af Kungl. fysiografiska Sållskapet i Lund fra 1948; udenlandsk Medlem af det finske Lægeselskab Dnodecim; la> gelig Leder af Socialministeriets Un­dersøgelse af langvarigt understøttede fra 1945; Æresmedlem af den II inter-amerikanske cardiologiske Kongres 1946 ; Medlem af Kommissionen til Undersø­gelse af Videnskabens Kaar 1946 og af Kommissionen vedr. Lovgivningen vedr. Apoteksvæsenet 1947.

Har skrevet : Carbonic Acid Com-pounds and Hydrogen Ion Activitives in Blood and Salt Solutions (Disputats, 1922) ; Subacute and Chronic Pericardial and Myocardial Lesions Due to Non-Penetrating Traumatic Injuries (1938) ; Arbejder fra Bigshosp.'s Afd. B. 2. Ser. I-V (1931-46); Kredsløbssygdommene (i Nordisk Lærebog i intern Medicin) ; talrige fysiologisk-kemiske, fysiske og kliniske Arbejder m. m. i danske og udenlandske Tidsskrifter.

Adresse: Fred. d. 5. Vej 3, Kbhvn. Ø.

VARMING   Agnete    Malerinde;    f.    23.

Febr. i Guldager ; Datter af Provst Ctor.

Varming og Hustru Clara f. Iloffmann.

Uddannelse paa Kunstakademiet; Meiarbejder ved Udsmykningen af Lunds Domkirke 1925, 26 og 27; Vær­ker : Eva Mosaikken, Afrodite og Ado­nis, Aktæon og Hundene, Theseus og Minotaurns (for Joakim Skovgaard, Kunstindustrimuseet) ; 2 Mosaikker til Mausoleum paa Søllered Kirkegaard; Mindesten for Lægen Harald Jakob­sen; Billeder; Portrætter og Landska­ber; Kopi af Ole Rømers Portræt paa Observatoriet (til Politigaardi'n) ; Ud­smykning af Tølløse Kirke og af Ve­stre Kapel paa Kirkegaarden i Aarhus.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Adresse : Bakkev. 35, Kbhvn. F.

WARMING Kai Civilingeniør; f. 6. Juli 1875 i Kbhvn.; Sen af Læge P H War-ming (død 1892) og Hustru Gerda f. Paulsen (død 1929) ; gift (27. Marts 1903) m. Agnete W. (dekor. m. d. kgl. Belønningsmed, i Guld m. Krone), f. 20.

April 1878 i Kbhvn., Datter af Etats-raad, Overretsprokurator Ferd Tver-moes (død 1912, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ida f. Buohwald (død 1932).

Cand. polyt. 1899; Chef de laboratoire hos Pouienc fréres i Par-is 1900-05: Fa-brikbestyrer i Upines électrochimiques de Hafslund. Norge, 1906-07; Overinge-niør i Akts. Dansk Svovlsyre- & Super-phosphatfabrik, Kbhvn. 1907-40. Redak­tør af Tidsskriftet Ingeniøren's Afd. Kemoteknik 1942-49 (fra 1948 Kemiinge­niøren) .

Medlem af Danske kemiske Forenin­gers Fællesraad for internationalt Sam­arbejde 1920-49; Medlem af Arbejds­giverforeningens og Industrifagenes Ho­vedbestyrelse 1922-41; Formand for den Kemisk-tekniske Sektion i Dansk Inge­niørforening 1926-32; Medlem af Aka­demiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Adresse.: V-Voldg. 108, Kbhvn. V.

Sommerbolig : Attemosev. 40, Søllerød pr. Holte.

WARMING Knud Hospitalsdirektør, R., M.T.Kha.p.p.; f. 28. Jan. 1894 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Thorvald Warming (død 1932) og Hustru Marie f. Nielsen; gift (27. Jan. 1922) m. Karen W., Bat­ter af Entreprenør Ole Sørensen (død 1912) og Hustru Kirsten f. Larsen (død 1938).

I Lære hos Købmand J J Lotz i Skælsker' 1909-13 ; Handelseks. 1912 ; an­sat i Firmaet lohn Miller & Oo., Liver­pool, 1913-16; derefter Ophold i Ameri­ka, Japan og Syd-Sibirien; Inspektør ved Den Kelterske Aandssvageanetalt i Brejning 1921-26; Inspekter ved Khhvns Amts Sygehus i Gentofte 1926, tillige ved Amtssygehuset paa Frdbg. 1927 og ved Kbtrvns Amts Tuberkmtoeehospiiia'l 1929; Direktør for Kbhvns Amte Syge­husvæsen fra 1936.

Medlem af Bestyrelsen for Hellerup og Omegns Bank, for Sygehusinspektør-foreningen i Danmark 1930-45, for Lo­kalforeningen for Gentofte under Landsforeningen til Kræftens Bekæm­pelse og for Statshospitalet i Sønder­borg; Medlem af Luftværnsudvalget, af forskellige Udvalg i Standardiserings-raadet samt af Statsministeriets Udvalg vedr. Dansk Sundhedstjeneste i Syd­slesvig til dels Ophævelse 1948, deref­ter Medlem af samme Udvalg under Dansk Bøde Kors: Medlem af Kreds-bestyrelsen for Dansk Røde Kors, Gen­tofte Kreds, af Hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors, af Bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald og af for­skellige Legatbestyrelser.

Udenl. Orden :  F.O.S.P.

Adresse:   Amtssygehuset,   Hellerup.

1397

WARMING    Palle fh. Generalmajor i Siams Tjeneste, Generalkonsul, K'.DM. p.p.; f. 19. Sept.'1878; Søn af Professor Ernst Warming (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Marie f. Grabow (død 1885); gift (16. Dec. 1907) m. Marie W., f. 12. Nov. 1882, d»d 19417, Datter af Bankdirektør CaJ'l Høeg og Hustru Johanne f. Høegh.

Sekondløjtnant ved 8. Regiment 1902; Premierløjtnant i Siams Gendarmeri 1.903, Kaptajn 1904, Major 1911, Oberst 1916, Generalmajor 1920; Generalinspek­tør for Gendarmeriet 1922; Adviser til Indenrigsministeriet 1924; Tliird Grand Councillor 1928; Afsked 1932; General­konsul for Slam 1932-43.

Medlem af Hestyrelsesrnndet for Det Ostasiatiske Kompagni 1933.

t'denl. Ordener: F.Æ.L.4.; S.C.C.K.2V; S.rh.M.; S.E.M.; 8.H.E.2.; S.Jub.M.; S.Kr.l.; S.Kr.M.: S.R.P.4.: Ø.r.K.O.

Adresse ; Urauiav. 14, Kbhvn. Y.

WARMING Svend Overingeniør; f. 28. Jan. 1879 i Kbhvn.; Søn af Professor, Dr. phil. & scient. Eugeuius Warming (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Johanne Margrethe f. Jes­persen (død 1922); gift 1. Gang (21. Dec. 1907) m. Valborg W., f. 18. Okt. 1880 i Kbhvn., død 1935, Datter af Grosserer Ch. Em. Jørgensen og Hu­stru Anna f. Claussen; 2. Gang (3. Sept. 1936) m. Karla W., f. 7. Jan. 1905 i Glostrup, Datter af Købmand N A Pedersen og Hustru Johanne f. Holgersen.

Cand.   polyt.  1905;   Ingeniør   i   Akt«, Burmeister & Wain,  Skabsbygningsafd. 1905-07; Rejse i U. S. A. 1908; atter an­sat   hos   Burmeister   &   Wain   fra   1909. Chef for Beregningskontoret 1915, Over-ingeniør    i    Skibsbygningsafd.    1927-47. Medlem   af   Bestyrelsen   for   Amager Travs«lskab fra 1931 og af Sø- og Han­delsrettens Overskibssyn fra 1944. Adresse:   Svalev.  26,  Hellerup. WASSARD  Laurits Direktør, R.; f. 21. Jan. 1877 i Kbhvn.; Søn af afdøde Sko­magermester  P  C   Wassard  og  afdøde Hustru   Hansine  f.  Petersen;   gift   (15. Juli  1920)   m.   Ingeborg W.,  f.  4.  Sept. 1891,   død   1945,    Datter   af   Proprietær Ludolph  Krolm   (død   1915)   og   Hustru Elisabeth  f.   Lutzhøft   (død 1898).

Uddannelse i forskellige kbhvnske,For­retninger; indtraadte i Iiet Østasiatiske Kompagni 1901, Filialbestyrer ved for­skellige Afdelinger i Østen til 1914, ved London Afdelingen til 1917, Prokurist ved Hovedkontoret til 1920; Direktør for Akts. Dansk Sojakagefabrik 1920-47.

Medlem  af  Industriraadet 1938-47  og af Bestyrelsen for Det Østasiatiske In­dustri og  Plantage  Kompagni fra 1946. Adresse : Høyrups Allé 31, Hellerup.

WASSARD   Mathias   Gesandt,   K;. DM. p.p.; f. 19. Febr. 1893 i Frederikshavn; Søn af Toldforvalter, cand. polit. Theo­dor   Wassard    og   Hustru   Birgitte   f. Svendsen;    gift    (14.    Jan.    1927)    m. Esther   W..    Datter   af    Kammerherre, Hofjægermester, Baron Ludvig Wedell-Wedellsborg   (død  1948,   se  Kraks  Blaa Bog 1947)  og Hustru  Marie  f.  Lerclie. Student  (Sorø)  1910; cand. jur. 1916; Fuldmægtig ved Vejle Amt 1916:  Assi­stent i Indenrigsministeriet 1918, Sekre­tær 1919;   Fuldmægtig i   Udenrigsmini­steriet  1921;   Legationssekretær   i   Lon­don 1925; atter Fuldmægtig  i Ministe­riet   1928;    Legationssekret;er   i   Hnag 1931;    Kontorchef    i    Ministeriet    1934, Afdelingschef  1941;   Danmarks  Delege­rede  ved  Erstatningskonferencen  i Pa­ris 1945;  Gesandt  i Haag 1946.

Udenl. Ordener : FLI1.R.3'.; F.Æ.L.4.; I.Kr.2.; Ir.H.3.; N.O.N.4.; N.St.0.21.; S.H.E.3.; U.F.2.

Adresse: Det Dansko Gesandtskab, Sophialaan 13. Haag, Nederlandene.

WEBER Georg Professor, Civilingeniør; f. 29. Dec. 1903 i Dalum; Søn af Skibskonstruktør Johan C Weber (død 1934) og Hustru Ingeborg f. v. d. Hu-de (død 1930); gift (1935) m. Inge Eli­sabeth W, f. 1909 i Kbhvn., Datter af Fuldmægtig H H Muller og Hustru Marie f. Petersen (død 1943).

Cand. polyt. 1929; Assistent ved Den polytekniske Læreanstalt 1930, Amanu-ensis I 1946, Professor 1948. Studierejser til Tyskland, Schweiz, Holland og Frankrig.

Medlem af do særlige Patentkommis­sioner 1938; Formand i Standardise-ringsudvalget for Belysning 1943; Med­lem af Dansk elektroteknisk Komité 1946; Formand for Lysteknisk Selskab 1948; Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1949.

Konstruktive Arbejder, bl. a.: Foto­elektriske Eegistrerfotometre, lysteknisk Specialplanimeter, registrerende foto­elektrisk Spektrosensitograf.

Litterære Arbejder : Belysningsteknik I (Fysiologisk Optak og Fotometri, 1937); Belysningsteknik II (Lyskilder­ne, 1941); Belysningsteknik III (Belys-ningspraksis, 1945); Lille Belysningstek­nik (1943); Lille Elektroteknik (1943) samt lystekniske Artikler i inden- og udenlandske Faigblade.

Tildelt G A Hagemanns Guldmedalje for ingeniørvidenskabelig Forskning

1942. Adresse : C N Petersens V. 3, Kbhvn.

F.

WEBER  S Th. HOLST- Direktør, Gene­ralkonsul, Dr. phil., R.,M.T.Kha.; f. 12. Okt. 1886 i Allindelille ved Ring­sted; Søn af fhv. Førstelærer P W

webo__________________

Weber   og    Hustru   f.   Petersen;    gift 1916,   Ægteskabet  opløst   1921;   gift   2. Gang  (28. Maj 1937) m. Erna H-W., f. 27. Juni i Banders, Datter af fh. Ud-skrivningschef,   Ritmester   J   B   Grøn-bech  og Hustru  Ida f. v.  Freiesleben. Student (Sorø) 1904, cand. mag. (Fy­sik)    1910;      Assistent   hos    Professor Martin  Knudsen 1910, ved Polyteknisk Læreanstalt   1911,    red   Natuurkundig Laboratorium  i Leiden 1912,  ved  Uni­versitets      medico.-fys.      Laboratorium 1913;  Fysiker  ved N V Philips Gloeilam-penfabrieken  (Holland)   1914;  Dr. phil. ved Kbhvns Universitet  (Undersøgelser over   Luftarternes   Varmeledningsevne) 1916;  Direktør i N V v/h  E M Beuth & Zonen, Leiden,  1917;  Direktør for N V Algemeene Handel en Crediet Maat-schappij, Leiden, 1928; dansk Konsul i Leiden 1953;  Leder »f  Danmarks kon­sulære Repræsentation for Nederlandene 1940;  Generalkonsul 1942; Handelsraad-giver   ved   det   Danske   Gesandtskab   i Haag 1947.

Medlem af Bestyrelsen for N V La-had Datu Cnltuur Maatschappij og N V Tabak Maatschappij Batu Pnteh, British North Borneo, for N V Neder-landsche Fabriek van Verdunrzaamde Levensmiddelen v/h W Hoogenstraaten en Co.. Alkmaar, for A/G Wattefabrik Johann Borgers, Bocholt in Westfalen og for Koninklijke Ned. Fabriek van Wollen Dekens v/h I C Zaalberg & Zoon, Leiden. Endvidere Medlem af Bestyrelsen for den tekniske Skole, Ma-thesis Scientiarum Genesis og for Ver-eeniglng ter opleiding van Instniment-makers i Leiden; Delegeret ved 7. Oon-grés International du Froid, La Haye- l Amsterdam 1936.

Har skrevet: Undersøgelser over Molerets fysiske Egenskaber (Univ. Guldmed. 1913), Undersøgelser over Isens Damptryk (Vid. Selskabs Gnld-med. 1915) o. fl. Afhandlinger over aerodynamiske og luftkinetiske Emner.

Adresse: Leidsche Straatweg 15, Oegstgeest,   Nederlandene.

WEBERG   Oscar Afdelingsingeniør ved Statsbanerne, cand. polyt., E.DM.; f. 4. Juni 1886 i Kbhvn.; Søn af Handels-fnldmægtig Ludvig F A Weberg (død 1923) og Hustru Cathrine f. Andersen (død 1922); gift (11. Nov. 1922) m. A-g-nes W., t. 24. April 1897 i Klitgaard Skole, Datter af Lærer H Chr. Søren­sen (død 1941) og Hustru Petrine f. Larsen.

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. polyt. 1910; Ekstramaskintegner ved Statsbanerne 1910; Ingeniørassistent 1913; Ekspeditionssekretær 1918; Ma­skiningeniør II 1920; Maskiningeniør I

_______________________1393

1933; Afdelingsingeniør 1946; Chef for Maskinafdelingens Tegnestuer fra 1933. Censor i mekanisk Teknologi ved Den polytekniske Læreanstalt (Dan­marks tekniske Højskole) fra 1924; Medlem af Bestyrelsen for Jernbanefor­eningens 14. Kreds 1925-46, af Repræ­sentantskabet for Dansk Køleinstitut fra 1939 ns af Dansk Standardiseringsraad fra 1941; Censor ved Jernbaneskolen fra 1941; i Personalhistorisk Tidsskrift 1916 s. m. P Grønvold foreslaaet ny Metode til Personibetegnelse i Slægtskabstaivler med Supplement 1947; Medarbejder ved den danske Udgave af Teknikkens Vid­undere og ved „De Danske Statsbaner 19*7-1947".

Adresse : C N Petersens V. 6, Kbhvn.F.

WECHSELMANN Sigurd Amtmand, B.p'.p.; f. 3. Maj 1904 i Kbhvn.; Søn af Maskintekniker Adolf Wechselmann og Hustru Klara f. Kaufmann; gift (1. April 1941) m. Karen Margrethe W., f. 9. Juni 1909 i Hurup, Datter af Sagfører Valdemar Herland (død 1937) og Hustru f. Nielsen.

Student (St. Jørgens Gymnasium) 1922; cand. jnr. 1928; Sekretær i Social­ministeriet 1930; Fuldmægtig 1936; Eks­peditionssekretær 1938: Kontorchef i Arbejds- og Socialministeriet 1941, i So­cialministeriet 1942; Souschef, senere Chef for den danske Flygtningeadmini­stration i Sverige 1943-45; Departement­schef i Ministeriet for særlige Anlig­gender 1945; Chef for Forvaltningsnæv-nets Sekretariat 1947: Amtmand over Præstø Amt 1949.

Sekretær ved Overværgeraadet 1930-31, i Direktoratet for Arbejds- og Fabrik­tilsynet 1932; knyttet til Direktoratet for Ulykkesforsikringen 1934-41; kst. Chef for Statens Udvandringskontor 1987 og 1938-39; Sekretær ved Udvalget angaa-ende Socialreformen 1938-41, ved Ud-valget om Ændringer i den sociale Lov­givning 1941-42 og ved Sygekassenævnet« Overflytningsudvalg 1943; Formand for Erstatningsraadet vedr. Erstatning til Besættelsestidens Ofre 1945, for Over-landvæsen?kommissionen for Præstø Amtsraadskreds 1949 og for Tilsynsraa-det for Sparekassen for Næstved og Omegn 1949: Medlem af Dispensations-nævnet vedr. tysk og japansk Ejendom til 1949; Medlem af Redaktionen af So­cialt Tidsskrift. Udenl. Orden : S.N.2'. Adresse: Næstved.

VEDEL  A H Viceadmiral. SK.DM., FM. i Sølv, HTS.,D.r.K.H.p.p.; f. l.Sept. 1894 i Kbhvn.; Søn af Underdirektør ved Orlogsværftet Helge Vedel (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Char­lotte f. Braém (død 1943); gift (18. Dec. 1921) m. Kirsten V., f. 10. Aug. 1899 i

1399

Thorshavn, Datter af Købmand, transk Konsularagent Jacob Lutzen (død 1920) og Hustru f. Restorff (død 1922)

Kadet 1912; Sekondløjtnant 1916; Pre­mierløjtnant 1917; Kaptajnløjtnant 1923; Orlogskaptajn 1932; Kommandørkaptajn 1939; Kontreadmiral 1941; Viceadmiral s. A.; Chef for Søværnskommandoen og Direktør for Marineministeriet.

Formand for Søe-Lieutenant Selskabet 1926-28; Medlem af Bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab 1929-34 og for Stiftelsen Georg Stages Minde fra 1929; Vicepræsident i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab fra 1946; Formand for den danske Delegation af den skan­dinaviske Forsvarskomité 1948.

TJdenl. Ordener: Br.M.N.2.; F.Æ.L.2.; I.F.I.; N.St.0.1.; S.Kr.3.; S.Sv.l.; Stb.B.2.

Adresse : Rypev. 13, Hellerup.

VEDEL-PETERSEN K O Kontorchef, Lektor, R.; f. 24. Marts 1892 i Horsens; Søn af Sagfører, Hospitalsforstander R Petersen (død 1931) og Hustru Petra f. Vedel (død 1927).

Student (Horsens) 1910; cand. polit. 1916; Assistent i Hovedrevisoratet for Statsbanerne s.A.; i Statistisk Departe­ment 1917; Fuldmægtig i Hovedreviso­ratet for Statsb. 1919; Sekretær i Sta­tistisk Departement 1920; Kontorchef for Centralarbejdsanvisningskontoret 1922, herunder oprettet Afd. for psyko­teknisk ErhvervsvejledninK 1924: Magi­stratens Tilsynsførende ved Politigaar-den 1924-38: Lektor i Statistik ved Kbhvns Universitet 1940; Stedfortræder for Forligsmændene 1946.

Formand   for   Socialøkonomisk   Sam­fund 1926.

Har udarbejdet : Ixwaes of Lite in ttie World War. udg. af Carnesne Endow ment for International Peace (1923): Fra Skolebænk til Værksted (1925): B» folkningsspergsmaalet i Serien Kultur oe Videnskab (1926); Alm. Erhvervslære (1928); Psykoteknisk« Undersøgelser ved Landstormen (1929); Københavns Kommune i Aarene 1914-1921 (1931); Samfundslære for Folkeskolen (1934); Erhvervskartotek til Skolebrug (1935); Mangler Landbruget Arbejdskraft f (1936). Hvilken Livsstilling skal jed vælge? (1937): Lærebog i Danmarks Statistik (3. Udg. 1946).

Adresse: Smalleg. 26A, Kbhvn. F.

WEDELL Inger Overhofmesterinde, Lens­grevinde; f. 26. Juni; Datter af Kam­merherre, Lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1923, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Fritze f. Kom­tesse Dannesklold-Samsøe; gift (26. Jan. 1907) m. Kammerherre, Hofjægermester, Lensgreve Julius Wedell (se denne).

__________________Wede

Besiddelse: Frijsenborg Gods. Overhofmesterinde hos   H.  M.   Dron­ning Alexandrine fra 1935.

Formand for Komtesse Agnes Frij's Stiftelse; Præsident for Selskabet Haandarbejdets Fremme.

Adresse.: Wedellsborg pr. Ejby, Frij­senborg pr. Hammel og Ny Kongensg. l, Kbhvn. K.

WEDELL  Julius Lensgreve, Kammer­herre, Hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 26. Juli 1881; Søn af Kammerherre, Lens­greve Bendt Wedell (død 1922, se Kraks Blaa Bog 1922) og Hustru Maria f. Komtesse Knuth (død 1904); gift (26. Jan. 1907) m. Inger Wedell (se denne). Besiddelse (fra 1920) : Grevskabet Wedellsborg.

Cand. phil.; Formand for Lensgreve Karl Wedells Stiftelse; Næstformand for De samvirkende fynske Hestcavls-foreninger for jysk Avl.

Udenl. Ordener: P.Chr.1.; S.N.21.; Stb.Kr.M.

Adresse : Wedellsborg pr. Ejby og Ny Kongensg. l, Kbhvn. K.

WEDELL-WEDELLSBORG Kar! Ba­ron, Oberstløjtnant, Kammerherre, R. DM.,HTH.p.p.; f. 25. Juli 1877 i Hjør­ring; Søn af Kammerherre, Baron Vil­helm Wedell-Wedellsborg (død 1914, se Kraks Blaa Bog 1914) og Hustru Loui­se f. Komtesse Schulin (død 1904); gift (11. Okt. 1907) m. Ettie Caroline W-W., f. 18. Marts 1884 i Kbhvn., Datter af Etatsraad F V Blom (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Ellen Marguerite f. Halkier (død 1940).

Premierløjtnant i Livgarden 1901; l Aar i fransx Tjeneste; Kaptajn ved 6. Batl. 1913; forsat til Livgarden 1915. til Reserven 1929; Obersltøjtnant 1931; Afsked 1932; Revisor i Ordenska-pitulet.

Udenl. Ordener: B.L.5.; F.Cb.4.; Gr.Fr.5.; N.O.N.4.; N.St.O.J'.; Pr.R.Ø.«.; R.St.Stan.3.; S.Kr.4.

Adresse : Mariev. 23, Hellerup. WEDELL-WEDELLSBORG Vilhelm Ba­ron, Kontorchef, E.; f. 12. Nov. 1908 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant, Kam­merherre, Baron Karl Wedell-Wedells-borg (se denne); gift (26. Sept. 1942) m. Birte Engelke W-W., f. 5. Aug. 1921 paa Margrethesminde, Ulbølle Sogn, Dat­ter af Baron Johan Ludvig Schaffa-litzky de Muckadell til Eødkilde og Hu­stru Else f. Gyth.

Student (GI. Hellerup Gymnasium) 1927; cand. jur. 1933; Dommerfuldmæg­tig i Helsingør s. A.; tung. Sekreta;r i Socialministeriet s. A., udnævnt 1936, Fuldmægtig 1941, Ministersekretær 1942-46, Ekspeditionssekretær 1946; Kontor­chef i Arbejdsministeriet fra 1948; Lærer ved Den sociale Skole.

Wede____________________

Formand for Ministerialforeningen og Medlem af Bestyrelsen for Danske Statsembedsmænda Samraad fra 1944; Formand for og Medlem af en Bække Kommissioner og Udvalg.

Medredaktør af Værket Centraladmi­nistrationen 1848-1948.

Adresse : Ny Toldbodg. 5, Kbhvn. K.

WEDERKINCH Holger Billedhugger, f 3. Mnrts 1586 paa Femø: Son af Kul. Translatør, Folketingsmand J Weder-kinch-Madsen (død 1920) og Hustru Marjrretfoe f. Pedersen: jrift 1. Oana- '5. Juli 1918) m Elsie W., død 1924, Dat ter af Grosserer Andreas Peschckr Køedt (død 1929. se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f Duval; gift 2. Gane (19. Nov. 1927) m. Margit W., f. 5. Febr., Datter af Direktør Wm. Frank-Olwn (<!nd 1918) og Hustru f. Dan (død 1936).

Udstillede første Gang paa Charlotten-borg 1905; besøgte derefter Kunstakade­miet 1905-08; bosat i Paris 1910-11; Sær­udstilling i den Frie Udstilling ,1923; har siden udstillet i Paris paa Société Nationale og paa Salon d'Automne, samt i Munchen, Berlin og paa Royal Academy i London; endvidere efter Ind­bydelse paa Eoyal Glasgow Institute of fine Arts 1924 og med retrospek­tiv Udstilling paa Oharlottenborgs Bf-teraarsudstilling 1936; Medlem af den danske Komité ved den internationale Kunstudstilling i "Miindien 1909; Næst­formand for Kunstnernes Bf teraarsud­stilling til 1917; Censor ved Cbarlotten-borgs Foraarsudstilling 1917; Næstfor­mand for Dansk Billedhugger Sam­fund til 1918; Membre Associé de la Société Nationale des Beaux-Arts. Pa­ris, 1924; dettes højeste Udmærkelse, Sociétaire og Hors Cbncours 1929; Med­lem af Royal Society of Arts, London 1930; Medlem af Akademiet og Akade-miraadet 1934 samt af Juryen 1937.

Hovedværker ; Ørn-Los-Hare; Maar og Egern; Los og Hornugler; Vildsvaner­ne; Elskovsgruppen, Skandinaviske Los ser; Snehare og Hermelin; Los-Ræv Urhane; Opvaagnende Los; Fontænen Pelikanen med Guldfiskene; Brunst­kampen, 3 Losser; Maar og Hare; Hornugle og Hare; I Solen, Los: Is­bjørn os Vildsvane; Rytterstatuen Jean­ne d'Arc i overnaturlig Størrelse; Mo­skusokse og Polarulv; Sangsvanernes Træk, Gravmæle, Vestre Kirkegaard; Departementschef Rentzmann i Mørks Stiftelse; Mindesmærke i Grønlandsk Marmor over Forlagsboghandler Ohr. Erichsen paa Taarbæk Kirkegaard; Loven foran Havslunde, Springforbi; Isbjørnene paa Langelinie i Kbhvn,; Maleren. Professor Gustaf Cederstram paa Nationalmuseet i Stockholm; Over-

_______________________1400

kirurgen, Professor Axel Lendorf, Rigs­hospitalet; Direktør H P Hjerl Hansen og Hustrus Buster paa den fredede Hjerl Hede; Statuen af Ella Unger-mann i Det fegl. Teater.

Adresse: Dronn. Louises V. 7, Char-lottenlund.

Sommerbolig: Veddingo Bakker pr. Faarevejle.

VEDSØ  Fred. Maskinmester; f. 4. Okt. 1883 i Driftebrohus ved Kjøge; Sen af Gaardejer senere Fabrikant Jacob Ved-sø og Hustru Anna f. Schnack; gift (18. Marts 1910) m. Nora f. Jensen, f. i Kbhvn,

Præliminæreks. (Køge); Maskinarbej­der; forskellige .Maskinisteksaminer, sej­lede som Maskinmester; ansat under Kbhvn!« Kommune fra 1910.

Forskellige tidligere Hverv indenfor Arbejderbevægelsen, se Aargang 1934; Medlem af Bestyrelsen for Hovedsta-—dens Brugsforening 1932, af Kontrol-koniiteea- for-_4en_ socialdemokratiske Presse 1935 og af Bestyrelsen for Ar­bejdernes Fællesbageri 1938; Borger­repræsentant 1929; Medlem af Khh.vn? Skoledirektion 1938; Formand for By­planudvalget 1938; Medlem af Trafik­kommissionen 1944 og af Bestyrelsen for Bispebjerg Kulturcentrum 1945; Vurderingsformand for Utterslev Skyld­kreds 1932-37 og for Voldkvarterernes fra 1937; Medlem af Handelsdelegatio-nen til Forhandling med England 1932-33; Medlem af Bestyrelsen fur Dansk Engelsk Selskab 1933.

Har skrevet Jordspørgsrnaalet (1925) ; Danmarks Industri (1928): Regnskahs-lære (sammen med Revisor Nordland) 1928: Samfundskundskab (sammen med E Dige) 1930: Da England blev Ver­dens Værksted (1931); Danmark det, folkestyrede Land (1934); Fra Smedie til Storbedrift (1940); Artikler i for­skellige Tidsskrifter og Dagblade. Adresse • Brønshøi Kirkev. 59, Kbhvn. Brh.

WEEL  Arne Teaterdirektør; f. 15. Jan. 1891 i Aarhus; Søn af Fuldmægtig ved Statsbanerne Halvor Wee! (død 1914) og Hustru Nathalia f. Willemann (død 1933); gift (25. Aug. 1947) m. Skue­spillerinde Karen Marie Løwcrt, f. 27. Jan. 1918 i Kbhvn., Datter nf Tele-grafkontrolør Cai Løwert og Hustru Ellen f. Gliising.

Debuterede paa Den frie Scene 30. Okt. 1908; ved Dagmarteatret 1909-11; ved Casino 1911-12; atter ved Dagmar­teatret 1912-14; ved Scala-Teatret 1914-25; tillige ved Det lille Teater 1921-22; ved Nelson Teatret i Berlin 1926-27; Gæstespil paa forskellige kbhvnske Teatre, i Stockholm, Gøteborg, Oslo, Bergen og i de danske og norske Pro-

1401__________________

vinser; optraadt i Films ved Films-selskaber i Kbhvn., Stockholm og Ber­lin; Direktør for Riddersalen 1930-33 og fra 1940, for Nørrebros Teater 1933-35; Danrnarkstournéer 1935-36; i Direktionen for Det ny Teater 1936-37; Direktør tor Dagmar-Teatret Sommeren 1942; har iscenesat 17 Film (16 danske og l svensk) for hhv. Aea og Palladium; Leder af Danmarkstourneer fra 1944.

Formand for Skuespillerforemngen af 1879 1940-43.

Udenl. Orden :  F.O.A.

Adresse:  Tjørnehuset,  Lyngby. WEEU  Liva Skuespillerinde; f. 31. Dec. 1897 i Kbbvn.;  Datter af Kriminalassi­stent Carlo Olsen (død 1931)  og Hustru Christine f. Petersen   (død 1920).

Debut i Odder 1917; derefter ved Scala-Teatrct; Nørrebros Teater; Gæste­spil paa Det kgl. Teater (Pernille i Den Stundesløse) 1930; Riddersalen; Folketeatret; Cirkus Revyen; Bellevue Teatret; Betty Nansen Teatret; Dagmar Teatret; Frederiksberg Teater; Gæste-spil i danske Provinser bl. a. Sigbrit i Diktatorinden og Dyveke i Dyveke. Tildelt Tagea Brandts Legat 1941 og Teatermedarbejderforeningens Teater, pokal 1942.

Adresse : V-Farimagsg. 37, Kbhvn. V.

WEGENER Carl Christian Provst, Sog­nepræst, R.; f. 13. Juni 1894 i Viby paa Fyn; Søn af Biskop Caspar Fr. J Vfe-gener (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Nathalie f. Komtesse Ahlefeldt-Laurvigen (død 1913); gift (2. Dec. 1921) m. Esther W., f. 25. Sept. 1896 i Kbhvn.. Datter af Figurmaler Luplau Janssem (dødi 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Marie f. Bo­rup (dødi 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1912; studerede Medicin 1912-14; cand. theol. 1920; Sognepræst i Skibet 1921-33; til­lige Valgmenighedspræst i Vejle 1927-33: Sognepræst i Kværndrup 1933-48; Provst for Sunds Herred 1937-48; Sognepræst ved Christiansborg Slotskirke fra 1948.

Medlem al Bestyrelsen for Grundt­vigsk Landskonvent 1926-41 og for For­eningen Norden's Svendborg Afd. 1947-48; Formand for Sunds Herreds Præ­stekonvent 1938-48.

Adresse: Strands. 24, Kbhvn. K.

WEGENER Ejnar Kontorchef, Kp.p.; f. 19. Maj 1887 ved StrandmalJen; Søn af Papirarbejder Chr. Wegener (død 1927) osr Hustru Larsine f. Svendsen (død 1945); gift 1. Gang (1914) m. Ca­milla W., f. Simonsen, død 1942; 2. Gang (1943) m. Vera W., f. Brinkmann, f. 8. Aug. 1910.

Student (Horsens) 1906; cand. polit. 1912; Assistent i Arbejderforsikrings-

___________________Veib

raadet samme Aar, Fuldmægtig 1918; Afdelingschef 1919; Kontorchef i Arbejds­direktoratet og Chef for Direktoratets Kontor for Arbejdsløshedsforsikring 1922-32; Kontorchef under Arbejderforsik-rings-Raadet (nu Direktoratet for Ulyk­kesforsikringen) fra 1932.

Tilforordnet (Suppleant) ved Invalide, forsikringsretten fra 1933; Medlem af Skatteraadet for Gentofte Skattekreds 1934, af Kbhvna Amtsraad 1945-46 og af Kbhvns Amts Skoledirektion 1945-46; Formand for de i H. t. Gentofte Kom­munes Vejvedtægt af Stiftamtet i 1944 nedsatte Overtaksationskommissioner.

Har bl. a. skrevet Afsnit af Haand-bog i Arbejdsløshedsloveivningen (1925) ojj af Arbejdsløshedslovgivningen i Dan­mark gennem 25 Aar (1932)

Udenl. Orden: S.N.3.

Adresse :  Eivindsv. 50, Gharlottenlund.

WEGENER Peter Dommer; f. 17. April

1877 i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører

H C Wegener (dud 1900) og Huatru Olga

f.  Gyldenfeldt  (død  1918).

Student (Metropolitanskolen) 1895; cand. jur. 1902, succederet i Besiddel­sen at det VVegenerske Familielegat 1900; By- cg Herredsfuldmægtig l Skanderborg 1903-19; Politimester i Bogense Købstad med Lunde-Skam og Skovby Herreder otr Grevskabet Roeps-torffe Birk 1919; Dominer i Gørdlng-Malt Herreder 1932-46.

Formand for Naturfredningsnævnet for Ribe Amt 193J-37.

Adresse: Holsted.

VElBEL Stig Professor, Dr. phil.; f. 19. April 1898 i Korsør; Søn af Stations-foretander B C Veibel (død 1929) og Hu­stru Vilhelmine f. Petersen (død 1928); gift m. Ellen V., f. 20. Sept. 1902 i Hadsund, Datter af Læge Christen Kirk (død 1938) og Hustru Johanne f. An­dersen.

Student (Nykøbing F.) 1915; cand. po-lyt. (Fabrikingeniør) 1920; Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium s. A.; Dr. phil. 1929; Studieophold i Berlin (Rockefeller-Stipendiat) 1930-31; Amanuensis ved Kbhvns Universitet 1931; tillige Lektor i Organisk Kemi ved Danmarks tekniske Højskole 1932; Professor i Organisk Kemi ved Høj­skolen 1944.

Formand for Studentersamfundet 1932-33; Medlem af Akademiet for de tekni­ske Videnskaber 1943; Formand for Danske kemiske Foreningers Fællesraad for internattonalt Samarbejde 1946 og for Kemisk Forening 1947; Kasserer i Danmarks internationale Studenterko­mité 1948.

Litterære Arbejder: Vejledning i or­ganiske stoffers identifikation (1926, 1937, 1947); Studier over Nitreringspro-

Veib_____________________

cessen (Disputats, 1929); Sophus Claus-sen-Bibliografi (s. m. Poul Uttenreitter, 1927); Kemiens historie i Danmark (1939); Dansk kemisk Bibliografi 1800-1935 (1943); Afhandlinger i Videnska­bernes Selskabs Meddelelser og i uden­landske kemiske og biokemiske Faghds-skrifter.

Adresse : Enighedsv. 4, Charlottenlund.

WEIBULL Vilhelm Chef for Fængsels­væseneta Arhejdsdrift, K".DM.p.p.; f. 8 Marts 1878 i Baarse Snen; Sen af Handelsgartner Chr. V Larsen (død 1922) og Hustru Andrea f. Nielsen (død 1907); gift (6. Febr. 1910) m. Alma W., f. 17. Maj i Næstved, Datter af Bank­bogholder C S Larsen (død 1912) og Hustru Johanne f. Schmidt (død 1906).

Student (Herlufsholm) 1895; cand. jur. 1901-, Prokurist i Firmaet August Birch, udenrigsk Træafdeling, Kbhvn. 1905; Overretssagfører 1905: Kontorchef ogr Hovedkasserer i Nationalforeningen til Tuberkulosens Btkæmpelse 1909; Chef for Kontoret for Fængselsvæsenets Ar-bejdsdrift 1914; tillige kst. Inspektør for Chrsthvns Straffeanstalt 1915-20; Leder af Arbejdsdriften i Straffeanstal­terne 1926; Chef for Fængselsvæsenets Arhejdsdrift 1946.

Formand i Bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Frelsens Hærs Fængsels-arbejde og for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Piledyrkerforening og af Be­styrelsen og Forretningsudvalget for Akts. Blindes Arbejde 1929-48.

Udenl.  Orden :   S.V.21.

Adresse: Østerbrog. 68, Kbhvn. Ø.

WEIHE Valdemar Fabrikant, K. DM.; f. 25. Jan. 1885 i Kbhvn.; Søn af Kap­tajn, Fabrikant L Weihe (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1912) og Hustru Ange-lica f. Bodin (død 1923); gift (26. Maj 1911) m .Johanne W., f. 26. Fehr. paa Frdbg., Datter af Rodemester C Brinck-Rasmussen (død 1913) ok Hustru Poii-line f. Schmidt (død 19261.

TJdgaaet fra Jessens Latin- og Real-skole; Uddannelse som Mekaniker; paa Teknisk Skole og paa Handelsskoler; ansat paa Dansk Lakfernisfabrik 1905, Prokurist 1912, Leder af Fabrikken 1913. Ejer af samme fra 1919; overtog 1914 Lakfabriken Meler & Hansen's Eftf., der 1915 sammensluttedes med Dansk Lakfernisfabrik.

Medlem af Bestyrelsen og Sekretær for Kbhvns Farvehandlerforening 1920-35; Næstformand for sammes Arbejds-givera/deling for Fabrikanter og Gros­sister 1921-25, Formand 1925-35; Med-leder af Malerfagots liuportudvalg 1932-45; Formand for Brancheforeningen for Lak og Farveindustri 1935-48, derefter Æresformand; Branchens Repræsentant

______________________1402

i flere Udvalg under Direktoratet for Vareforsyning l Krigsaarene 1939-45; Medlem af Linolie-Udvalget fra 1941 oa af Fællesudvalget vedr. Kemikalier m. y. 1947-48; Indnstriraadets Repræsentant i Udvalget, vedr. Olieplanter 1941-48; Medlem af Industriraadet fra 1948; Ad­ministrator for Firma HostB^ann-Stein-bergs grafiske Farvefabrik Alets. under Administration fra 1945, senere Likvi­dator til 1948; Medstifter af og\ Med­lem af Bestyrelsen for Lak- og Farvein-dustriens Forskningslaboratorium 1946-48.

Adresse:  Øresundshøj  7,  Charlotterr-lund.

WEIKOP Ove Grosserer, Raadmand, R., f. 21. April 1897 i Kbhvn.; Søn af Gros­serer Hans Weikop (død 1937) og Hu­stru f. Andersen; gift (30. Juli 1918) m. Emmy W., f. 6. Okt. i Kbhvn., Dat­ter af Slagtermester H Hansen.

Prokurist i Akts. Østerbro« Messe 1916-18; Indehaver af Firmaet Øster­bros Messe fra 1918; Grossererborger­skab 1918; Raadmand for Magistratens 5. Afdeling 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Manufak­turhandler-Foreningen i Kbhvn. frn 1930, Formand 1934-37; Næstformand i Dansk Textil Union 1931. Formand 1936-37 og fra 1938; Medlem af Køb-mandsraadets Komité 1932-37, Næstfor­mand 1936-37; Medlem af Kbhvns Bor-gerrepra-sentation 1933-41 og af Sø- ou: Handelsretten fra 1940: Medlem af Bi-­styrelsen for Akts. Mogensen & Dessaii fra 1940 (Formand fra 1946), for Akts. Otto Piper fra 1941 (Formand fra 1944) og af Repræsentantskabet- for Det dan­ske Lnf tf artselskab fra 1941; Næstfor­mand for Telefonabonnenternes Repræ­sentantskab 1944; Medlem af Folketin­get (Det kons. Folkeparti!) fra 1947.

Adresse • Østerbrog. 142, Kbhvn. Ø.

WEILBACH Else Sekretær. Inspektør, kgl. Belønningsmed, i Guld m. Krone; f. 26. Aug. 1890 i Kbhvn.; Datter af Grosserer, Fabrikant J S V Weilbach (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Charlotte f. Bagger (død 1933); gift (1917) m. Stabsintendant H A Tam-boe (Ægteskabet opløst 1921),

Assistent ved Charlottenborgudstillin-gen 1908-17 og 1921-30; Inspektør og Sekretær sammesteds fra 1930; Forret­ningsfører i Tombolakomitéen fra 1933.

Udenl. Ordener: Le.S.5.; Po.F.K.l.

Adresse : Niels Juels G. 6, Kbhvn. K

WEILBACH Johannes Grosserer, Sejl­og Flagfabrikant, kgl. Hofleverandør, R.DM.p.p.; f. 17. Juni 1892 i Ordrup; Søn af Grosserer, Sejl-og Flagfabrikant J 8 V Weilbach (død 1925, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Charlotte f. Bagger (død 1933); gift (12. Aug. 1917) m. Mar­grethe W., f. 7. Maj 1890 i Horsens,

1403________________________

Datter af Købmand Henrik Bæhr (død 1941) og Hustru Nanna f. Bjørn (død 1934).

Uddannelse i Faderens Firma, J S V Wedlbaoh; teknisk Leder af Firmaet I H Koebke, St. Petersborg 1911-13; Borger­brev 1917; overtog Faderens Firma 1929; Grossererborgerskab s. A.

Viceoldermand i Sejl-, Flag- og Kom-pasmagerlauget 1925-35, Oldermand fra 1935, Sekretær og Kasserer fra 1936; Medlem af Repræsentantskabet for Haandværkerforeningen fra 1927 og for Kbhvns Grundejerforenings Renhold-ningsselskab 1927-38; Styrelsesmedlem i Fæstningsartilleriforeningen i Kbhvn. fra 1930, Næstformand 1945; Delegeret i Haandværkerforeningena Stiftelse Al-derstrøst fra 1935; Medlem af Besty­relsen for den selvejende Institu­tion Dybbøl Mølle fra 1937; Med­lem af Det 19. faglige Lærlinge-Udvalg 1938; Æresmedlem af Sønder­jysk Rytteriforening* 1941; Formand for Svendeprøve-Kommissionen 1941; Revisor i De Massmannske Søndags­skoler 1941 og i Haandværkerfor-eningiens Begravelseskasse 1941-47, Med­lem af sidstnævntes Bestyrelse fra 1947; Medlem af det administrative Udvalg vedr. Sejl- og Presenniagsdugsordningen i Dir. for Vareforsyning 1941 til dets Ophævelse 1946; Æresmedlem af Samsø Rytteriforening 1942, af Danske Rytteri-foremingers Fællesrepræsentation 1943 og af Marineforeningen i Kbhvn. 1944; Formand for Lokalkomiteen for Sol­datens og Ortagsgastens Da« 1943; Med­lem af Hovedkomiteen for Soldatens og Orlogsgastena Fond 1944: Revisor i Baandværkerfor«nin«-en 1946; Repræsen­tant *og Revisor i Haandværkerforenin-gens Understøttelsesfond 1946; Medlem af Bestyrelsen for Instrumentmager Iver O Weilbachs Legat 1946 og af Haand-værketa Fællesrepræsentations faglige Udvalg 1947; Æresmedlem af Rytteri­foreningen for Køge og Omegn 1947 og af De danske Fæstningsartilleriforenin-ger 1948; Revisor i Vognfabrikant S C W Knudsens Legat 1948.

Har udgivet: Dannebrog og dets Brug (1940) og Blade af Sejl- Flag- og Kom-pasmagerlaugets Historie 1591-1741-1941; har endvidere skrevet Artikler i Dansk Haandværk (1944) og i Textilbogen (1946).

Udenl. Orden : Fi.K.M.39-40.

Adresse : Biilowsv. 5 B, Kbhvn. V.

WEILBACH Philip Carl Kommandør­kaptajn, R.,HTS.p.p.; f. 6. Okt. 1900 i Kbhvn.; Søn af Oberst Philip Bjørn­stjerne Weilbach (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Gudrun f. Schousboe; ugift.

Student    (EfterelægtM=l<abet«   Skole)

___________________Weln

1918; Sekondløjtnant 1922; Søløjtnant I 1923; Kaptajnløjtnant 1932; Orlogskap­tajn 1939; Kommandørkaptajn 1947; IlndCTvandsbaadschef 1928-52 og 1933-38; Adjutant hos H.K.H. Kronprinsen 1938-45; Chef for Bornholmske Marinedistrikt 1945-47.

Formand for Søe-Lieutenant Selskabet 1936-38.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.3'.; S.Sv.3'.

Adresse: Rosenv. Allé 40 B, Kbhvn.Ø.

WEINOLD Ernst Direktør, Hotelejer, R. p.p.; f. 24. Aug. 1888 i Kbhvn.; Søn af fh. Lagerforvalter Niels Jensen og Hu­stru Faldine f. Weinholt; gift (5. Mart? 1916) m. Olga W., 1. 25. Dec. 1895, Dat­ter af Stabsofficiant Alex Dalgaard og Hustru Hansine D.

Uddannet paa Hotel Bristol, Hotel d'Angleterre og paa Hoteller i Berlin, London, Paris og i Schweiz; ansat paa Hotel Bristol til 1917; paa Hotel Cosmc-polite til 1923; Indehaver af Restaurant Gamma 1923-24 og af Weinolds Sel­skabslokaler 1924-34; Direktør for Ska­gens Badehotel, Grenen i 1927 og Leder af Kurhotellet paa Fane 1950-36; For­pagter af Grand Hotel, Kbhvn. 1936; Ejer af Grand Hotel og Hotel Regina fra 1937 samt af Hørsholm Hotel.

Medlem af Bestyrelsen for Selskabs-værternes Forening 1924-36 (Formand 1928-36) og for Restauratørforeningen for Kbhvn. og Omegn fra 1932 (For­mand 1934-44); Formand for Fælles­udvalget for Hotelvært- og Restauratør­foreninger for Storkbhvn. 1935-37 og for Restauratørafdelingen indenfor Central­foreningen af Hotelværtforeninger og Restauratørforeninger i Danmark fra 1936, Formand for nævnte Centralfor­ening 1938-46; Formand for Hotel- og Restaurationsfagenes Fællesudvalg til 1946; Medlem af Hovedbestyrelsen Jor International Hotel Association, af Domstolen i Selskabet De Danske For­svarsbrødre, af Bestyrelsen for Akts. Marienlyst Kur- og Søbad 1943-48 og for Hotel- og Restaurationsbranchens Ved­ligeholdelses- og Fornyelsesfond.

Udenl. Ordener:  Fi.B.II.; S.V.31.

Adresse:   Reventlowsg. 4, Kbhvn. V.

Sommerbolig:   Strandv.  186,   Skods-borg.

WEINREICH Gustav Direktør, R.; f. 12. Okt. 1886 i Kbhvn.; Søn af Tapetserer-mester Emil Weinreich (død 1941) og Hustru Bolette f. Sivertsen (død 1893); gift (2. Juli 1909) m. Hertha W., f. 21. Nov. 1885, Datter af Pensionist Jør­gen Jørgensen og Hustru Kirsten f. Hansen (død 1934).

Uddannelse i Firmaet Larsen & An­dersens Møbelsnedkeri, Kbhvn. og paa Teknologisk Institut; selvstændig Me­ster 1909-17; Leder a-f Akts. Lysberg

Weln____________ ______

& Hansens Møbelfabrik 1917; startede Møbelfabrikken Normina 1928, Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Normina.

Oldermand i Billedskærerlauget; Med­lem af Bestyrelserne for Haandværker-foreningen, for Stiftelsen Alderstrøst og for Haand værkets Fællesrepræsentation; Formand for Billedskærerfagets Lærlin­geudvalg og for Maskinsnedkerfagets Svendeprøvekommission.

Adresse :  Dronninggaards Allé 37, Holte.

WEIS  Flemming Organist, Komponist; f. 15. April 1898 paa Frrlbg.; Søn af Lektor August Weis (død 1921) og Hu­stru Marie f. Erdmann; gift (6. Maj 1927) m. Ingeborg Marianne W., f. 20. Fehr. 1902 paa Frdbg., Datter af Over­retssagfører Isidor Trier og Hustru Jo­hanne f. Grundtvig (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1916; Or-ganisteks. 1920; Afgangseks. fra Hoch-schule der Musik. Leipzig, 1923; Orga­nist ved Annakirken 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Det unge Tonekunstnerselskab fra 1926, i flere Perioder Næstformand. Formand fra 1942; Medlem af Musikraadet og af Kodas Vurderingsraad; tildelt det An-ckerske Legat 1942.

Har komponeret en Bække Orkester-, Kammermusik- og Vokal-Værker.

Adresse : Gotfred Rodes V. 20, Char-lottenlund.

WEISHAUPT Johannes Boghandler; 1. 16. Mej 1887.

Lærling i Hempelske Boghandel i Odense 1902, Medhjælper 1905, Medinde­haver 1920, Eneindehaver 1930; overtog Miloske Boghandel og Forlag 1922.

Medlem af Bestyrelsen for K. F. U. M. i Odense 1911-30, af Foreningsraadet for K.F.U.M., Odense 1930, af Bestyrelsen for K. F. U. M.'s Seminarium 1919, for Etatsraad Wilhelm Petersen og Hnstrus Legat 1924, for Odense Understettelses-forening 1935, Formand 1939 og for Den danske Provinsboghandlerforening 1929-J6, Formand 1934-36; Formand for Oden­se Boghandlerforening 1923; Værge for Odense Domkirke, Set. Knuds Kirke 1934.

Adresse: Dglehuset, Hunderupv. 105, Odense.

WEITEMEYER R E Kontorchef, R.DM.; f. 4. April 1889 paa Frdbg.; Søn af Pro­fessor Harald Weitemeyer (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Ama­lie f. Weitemeyer (død 1913); gift <15. April 1920) m. Margit W., f. 2. Aug. 1894 i Aarhus, Datter af Intendant A Andersen (død 1897) og Hustru f. Rahr (død 1897).

Student (Schneekloths Skole) 1907. canri. polit. 1945; Telegrafist i Det

_______________________1404

Store Nordiske Telegraf-Selskab 1908-10; Assistent i Overformynderiet 1912-18; Assdatent i Statsbaintemes Hoved­revisorat 1M8; Fuldmægtig 1919; Fuld-mægtig i [Finansmrniijsteriets 2. Hoved­revisorat 1927, Ekspeditionssekretær 1931, Kontorchef 1934.

Redaktionssekretær ved Traps Dan­mark 4. Udg. (1922-28); Revisor i Sta­tens Telefontilsyn, fra 1932.

Adresse ; Kildetraardsv 12R Hellerup

WEITZMANN Herman Direktør, R. p.p.; f. 4. Nov. 1870 i Grevinge; Søn af Købmand R C Weitzmann (død 1898) og Hustru Marie f. Ritter fdød 1917): gift 1. Gang (27. Juni 1897) m. Mar­grethe W., f. 25. Juli 1875 i Odense, død 1941, Datter af Snedkermester Henning-Hansen (død 1923) og Hustru Hanne f. Jørgensen (død 1913); 2. Gang (23. Juni 1943) med Ingeborg Bene­dicte W., f. i Kbhvn.. Datter af Di­rektør Chr. Nielsen og Hustru Mathilde f. Stølten.

Discipel paa Næstved Løveapotek 1887; cand. pharm. 1894; Direktør for A/B Malmø Kaffekompagni 1898-1924 og Med­lem af dets Bestyrelse fra 1898; Inde­haver af A/B Remedia. Malmø; Med­stifter af A/B Ferrosan, Malmø, 1919, Akts. Ferrosan. Kbhvn., 1920 og Dansk Chemo therapeutisk Selskab Kbhvn., 1924, Direktør (til 1943) og Medlem af Bestyrelsen for disse Selskaber fra Stif­telsen til 1948: Medstifter af Akts. Vita-pan, Aalesnnd, Norge 1936.

Tildelt Fortjenstmedaljer i Guld fra Kungl. Sållskapet Pro Patria og Kungl. patriotiska Sållskapet.

tldenl.   Orden:   S.V.3.

Adresse • Svanemøllev. 2. Kbhvn. Ø.

WELLEJUS Theodor Redaktør; f. 11. Jan,. 1889 i Randers; Søn af ToWforval-ter Eduard Wellejus (død 1909) og Hu­stru Mat.th.ea f. Sørensen (død 1935); gift (6. Juni 1914) m. Ingeborg W., f. 9. Juni 1885 i Nyborg, Datter af Bar­bér Cbr. Rademacher (død 1903) og Hustru f. Hansen (død 1944).

Redaktionssekretær ved Nyborg Avis 1906-08, Svendborg Amtstidende 1908-11 og Nakskov Tidende 1911-18; Redak­tionssekretær ved Roskilde Dagblad 1918, Medredaktør 1920, ansvarshavende Redaktør 1922-27; Redaktør af Viborg Stifts Folkeblad fra 1927.

Formand for Viborg Bys Vcnstrefor-ening- Folketingskandidat i Viborg Amt 1943; Medlem af Byraadet 1937-46, Viceborgmester 1943-46; Medlem af Købstadsforeningens Repræsentantskab, af Bestyrelsen for Sammenslutningen af Købstædernes sociale Udvalg, for Vi­borgegnens sønderjydske Fadderskab og i'or Folkelig Universitetsforening; Præ­sident for Viborg Rotaryklub 1937; I'or-

1405_______________________

niand for Venstres Pressebureau; Med­lem af Distriktsudvalget for Hjemme­værnet i Viborg Amt, af Udvalget for Tilrettelæggelse af Journalistkursus ved Aarhus Universitet og af Grønlands-kommissionens Underudvalg ang. Kir­ke, Skole, Radio og Presse.

Har skrevet: Sætternissen (1940); End er der Sang i Skoven, Biografier af dan­ske Tonekunstnere (1941).

Adresse : Viborg.

VELi-lNG A J Kredsdyrlæge; f. 30. Aug. 1891 i Hornbæk ved Randers; Søn af Gaardejer Jens A Velling (død 1942) og Hustru Ane Sophie f. Lerke (død 1938): gift (4. Maj 1924) m. Maria V., f. 7. Juli 1901 i Hornbæk ved Randcri, Datter af Gaardejer Kr. Moesgaard og Hustru Trine f. Poulsen.

Dyrlægeeks. 1916; Assistent- og Vi­karstillinger til 1919; Assistent ved Den kgl. Veterina>r- og Landbohøjskoles med. og kir. Klinik til 1926; prakt. Dyrlæge og Kødkontrolør i Randers fra 1926; Kredsdyrlæge fra 1935; Medlem af Det veterinære Sundhedsraad fra 1941.

Formand for Dyrlægcforeningen for Randers og Omegn 1932-33; Medlem af Bestyrelsen for Den danske Dyrlægefor­ening 1933-36.

Har skrevet: Tuberkulinprøver hos Kvæg (s. m. Prof. Oluf Bang, 1922); Tandrækkens Forhold og Tandslidet hos Hesten (1925), begge i Den kgl. Veteri­nær- og Landbohøjskoles Aarsskrifter; desuden mindre Tidsskriftartikler.

Adresse: Viborgv. 13, Randers.

WENCK Hans Legationeraad, R., M.T. Kha.p.p.; f. 23. Okt. 1B92 i Helsingør; Søn af Obersttøjtnant Emil G C Wenck (død 1936. se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustro Fanny f. Quist (død 1935); gift (28. Febr. 1924) m. Haldis W., f. 20. Aug. 1904 i Oslo, Datter af Direktør, Ingeniør Aage Kvenild og Hustru Ag­nes f. Jacobsen.

Premierløjtnant i Artilleriet 1912; Af­sked efter Ansøgning 1919; kst. Sekre­tær i Udenrigsministeriet 1921, Fuld­mægtig 1939; Leder af Udenrigsministe­riets Oplysningskontor paa Verdensud­stillingen d Bruxelles 1935 og paa Den internationale Udstilling i Paris 1937; Medlem — med1 Karakter af Oberstløjt­nant — a.8 Den danske Militærmission ved Den allierede Kontrolmyndighed i Tyskland 1946; Legationsraad ved Ge­sandtskabet i Helsingfors 1948.

Medudgiver (s. m. Povl Boétius) af Eksporthaandbogen (1933); har udgivet: Dansk Ungdom tager fat (1941).

Udenl. Ordener: B.K.4.; F.Æ.L.5.; I.Kr.4.

Adresse : Sjiitullstorset 6A, Helsing­fors, Finland.

_________________Wend

VENDSYSSEL   Adolph Direktør, mag. scient., R.; f. 31. Aug. 1886 i Hjørring; Søn af Konsul, Fiskeeksportør K M Vendsyssel (død 1932, se Kraks Blaa Bog 19J1) og Hustru Franziska f. Hau-semann (død 1922); gift (27. Nov. 1913) m. Gerda V., f. 9. Maj 1892 i Kbhvn., død 1946, Datter af Snedkermester C Kampmann Lassen (død 1916) og Hu­stru Anna f. Kofoed (død 1931).

Mag. scient. (Matematik) 1908; adm. Direktør for Akts. The Vendsyssel PacK-ing Co., Kbhvn. og V. S. A. fra 1923; Président du Conseil for Maison Vend­syssel, S. C., Bruxelles; Medindehaver af Firmaet Vendsyssel & Cie, Paris.

Formand for Danmarks Fiskehandels og Havfiskeriforening fra 1933; Medlem af Fiskerikommissionen af 27. Nov. 1935, af Fiskeriraadet fra 1938 og af Fiskeri­ministeriets Eksportudvalg; Fiskeriraa-dets Repræsentant i Dansk Køleinstitut. Adresse: Kristianiag. 16, Kbhvn. Ø.

WENDT C J Overingeniør; f. 4. Sept. 1904 i Kbhvn.: Søn af Ekspeditionsse­kretær A Wendt (død 1928) og Hustru Emmy f. Nielsen (død 1948): ugift.

Student (Schneekloths Skole) 1922; cand. polyt. 1928; Ingeniør ved Laur. Knudsens mekaniske Etablissement s. A., ved Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab 1929, Afdelingsingeniør smstds 1947, Over-ingenør og Chef for Selskabets Drifts-afd. 1948.

Medlem af Telefonfordelingsnævnct 1948.

Adresse : Madvigs Allé 12, Kbhvn. V.

WENDT Frantz Wilhelm Kjerulff Di­rektør; f. 24. Febr. 1905 paa Hørby-gaard ved Holbæk; Søn af Godsinspek­tør Hans Wendt (død 1944) og Hustru Nitetis f. Kjeruttf; gift (14. Febr. 1930) m. Elizabeth (Eve) May W., t. 4. Sept. 1902 i New York, Datter af Kontorchef, Boghandler Viggo Con-radt Eberlin (død 1939, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Jennie f. Green (død 1941).

Student (Herlufsholm) 1923; cand. mag. (Historie og Fransk) 1930; Stu­dieophold ved la Sorbonne 1925-26 og ved Harvard University 1930-31; Un­dervisningsassistent i moderne Histo­rie og Samfundskundskab ved Kblivns Universitet 1931-33, Lektor 1935-43; Sekretær ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi og Leder af dettes historiske Afdeling 1936-44; Direktør i Forenineen Norden fra 1943 og for Akts. Hindsgavl fra 1945.

Medlem af Styrelsen for Foreningen Norden 1941-43, for Akts. Hindsgavl fra 1944, for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1944 og for Femte Maj-Fonden i Goteborg fra 1946. Har bl. a. udgivet: Haandbog i Dan-

Wend___________________

marks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage (s.m. Povl Engels-toft, 1934); Den franske Revolution (en Kildesamling, 1935); De Danskes Veje

(1942); Folkets Røst i Danmarks Kigs-dag (s. m. Victor Elberling, 1945).

Adresse: Ahlmanna Allé 11, Hellerup.

VENNDT Helg« Amtslæge; f. 16. Marts 1910 i Kbhvn.; Sen af Grosserer Th. Venndt (død 1936) og Hustru Anna f. Olaen; gift (2. Jmni 1945) m. Else V., f. 30. Okt. 1919 i Aarhus, Datter af Fabri­kant Johannes Nielsen og Hustru Eleo-nora t. Nielsen (død 1923).

Student 1929; med. Eks. 1936; Em-bedsléegeeks. 1946; Studierejse til Eng­land 1936; Kandidat ved Radiumsta­tionen, Kbhvn. 1937-38 og ved Ortopæ­disk Hospital, Kbhvn. i 1938; viden­skabelig Assistent ved Biokemisk Insti­tut, Kbhvn. 1938-40; Kandidat ved Blegdamshospitalet 1940-41, ved Sundby Hospitals Børneafd. 1941-42 og ved Rigshospitalets med. Afd. B 1942-43; Assistent ved Rigshospitalets med. Poli-klinik 1943-47, 1. Assist. 1944; Kandi­dat ved Rigshospitalets psykiatriske Afd. 1947; kst. Amtslæge i Viborg 1947-48; Amtslæge i Hjørring fra 1947.

Litterære Arbejder: Kliniske og bio­kemiske Arbejder i Acta medica scan-dinavica, Ugeskrift for Læger og The Lancet.

Adresse:  Hjørring.

WENØ  Emil Direktør; f. 4. Juni 18% i Aalborg; Søn af Manufakturhandler J P Wenø (død 1948. se Kraks Blaa Bog 1948) og Hustru Ellen Kirstine f. Pe­tersen (død 1943); gift (27. Marts 1923) m. Erna Marie W., f. 17. Maj 1902 i Vejle, Datter af Fabrikant C W Mul­ler og Hustru f. Westberg.

Student (Aalborg Katedralskole) 1914; ansat hos C Niemann, Frederikshavn, hos Sjørup Jørgensen, Aarhus og nos R O Davies, London; Prokurist i Akts. Mogensen og Dessaus Væverier, Odense 1923, adm. Direktør fra 1929; estnisk Vicekonsul 1936-40.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Set. Clara Mølle, Roskilde 1935; Formand for Odense Turistforening fra 1942; Medlem af Forretningsudvalget for Samvirkende Turistforeninger i Fyns Stift fra 1945, af Forstanderskabet for Dronningens Asyl i Odense fra 1945 o? af Hovedbestyrelsen for Textilfabrikant-foren ingen fra 1946.

Adresse:  Langelinie 173,  Odense.

Sommerbolig: Langø pr. Martofte.

WERMUTH Niels Kontorchef, R.; f. 2. Febr. 1907 i Løgstør; Søn af Borgmester, Bankdirektør T A Wermuth (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Emma f. Hansen; gift (14. Jan. 1940)

______________________1406^

m. Inger W., f. 8. Febr. 1915 i Kbhvn., Datter af Styrmand i D. F. D. S. Ivar Bøye (død 1934) og Hustru Kristine f. Rasmussen.

Student (Aalborg) 1924; cand. jur. 1931; Dommerfuldmægtig i Aabenraa og Herning s. A.; f ung. Sekretær i Landbrugsministeriet 1932, Sekretær 1933, Fuldmægtig 1937, Ekspeditionssek­retær 1940, kst. Kontorchef 1944; Kon­torchef i Statens Jordlovsudvalg 1945, i Landbrugsministeriet 1946; Medarbej­der ved Landsskatteretten fra 1939/

Medlem af Bestyrelsen for Brødkorns-Kontoret for indenlandsk Korn fra 1944 og for Brødkorns-Kontoret for uden­landsk Korn fra 1945.

Adresse: Brøndumv. 3, Kbhvn. Van!.

WERN Eigil Orlogskaptajn, Adjutant, hos H. M. Kongen, R.p.p.; f. 20. Juli 1912 paa Tømmerupgaarden ved Mørkøv; Søn af Forpagter, Landbrugskandidat Holger Wern (død 1946) og Hustru f. Dons; gift (27. Dec. 1938) m. Grete W., f. 8. Febr. 1913 i Horsens, Datter af Fabrikant Emil Madsen og Hustru f. Jacobsen.

Student (Roskilde) 1930; Søløjtnantll 1935, Søløjtnant I 1936, Kaptajnløjtnant 1940;   Chef   for   Søværnets Dykkerskole 1941^18; Lieutenant H.N.R. i den engel­ske Flaade 1944-45; Orlogskaptajn 1947; Adjutant hos H. M. Kongen fra 1948. Udenl. Orden: N.St.O.31. Adresse : Hesselvang 9. Hellerup.

WERNER   Hans Afdelingschef ved State­radiofonien,   R.;    f.   15.   Febr.   1894   i Kbhvn.; Søn af Overretssagfører Johan­nes Werner   (død 1934,  se Kraks  Blaa Bog 1933)   og Hustru  Ellen f. Jantzen (død  1943).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1913; mag. art. 1923; Lærer ved kbhvnske Skoler 1913-23: Inspekter ved Dansk Skolescene 1924-26 og ved Ar­bejdernes Teater 1926-27: Redaktør af Tidsskriftet Teatret 1927-31; litterær Konsulent ved Statsradiofonien 1927, Program8ekretærl931, Afdelingschef 19i7. Litterære Arbejder: Else (1916); Lud­vig Holstein (1919); Sangerens bok (1920); Solstrejf (1923); Dyveke (1928); T M Werner og hans Slægt (1931); Litteraturbilleder (1932); Godtfolk i Lilleby (1934); Ægteskab (1935); Fabler og Profiler (1935); Fogelberg og andre Atomer (1936); Hørespillet (1940); Tre Hørespil (1941); Michael Rondis Elskov (1944); Under mørke Skyer (1945).

Adresse : Offenbachsv. 23, Kblivn. SV.

WERNER l Vilh. Forrehtingafører.Borg-mester; f. 8. Sept. 1881 i Skinnerup ved Thisted: Søn af Bogholder I VUh. Wer-ner (dod 1901) og Hustru Laura W (død 1881); gift (U. Maj 1907) m. Ma­rie Kirstine W., f. 23. Aug. 1882, Datter

1407_______________________

af   Arbejdsmand   Ole  Madsen  og   Hu-strn Ane Kristine M.

Uddannet som Maskinarbejder ved De forenede Jernstøberier i Aarhus; Maskinarbejder ved Akts. ABerups nye Maskinfabrik i Odense 1902-17; For­mand for Dansk Smede- og Maskinar­bejder Forbunds Odense Afd. 1905-50; Forretningsfører for Dagbladet Fyn« Social-Demokrat 1931-45.

Medlem af Bestyrelsen for Odense Købstads Svendehjem fra 1908 ok for Samaritanen i Odense fra 1909; Medlem af Forretningsudvalget for De samvir­kende Fagforeninger i Odense fra 1913 og for Folkets Hus i Odense 1913-37 (•Formand i 17 Aar): Medlem af Oden­se Byraad fra 1917, Borgmester fra 1937; Medlem af Repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Dan­mark fra 1935, Næstformand fra 1940, og af Tiisynsraadet for Fyns Stifte Sparekasse fra 1939; Formand for For­eningen af købstadskommunale Elektri­citetsværker fra 1941 og i Bestyrelsen for Den danske Købstadforening fra 1943; Medlem af Overbevillingsnævnet fra 1948 og af Bestyrelsen for Arbejder­nes Aktiebageri fra 1930 (F'ormand fra 1945); Formand for Odense-Kjerteminde-Martofte Jernbaneselskab fra 1949.

Adresse : Store Glasv. 43, Odense.

WERNER Knud Overretssagfører; f. 12. Jan. 1893 i Kbhvn.; Søn af Direktør Jean Werner (død 1938) og Hustru Sofie f. Svendsen (død 1937); gift (1. Dec. 1923) m. Gunhild W., f. 8. April i Kbhvn., Datter af Arkitekt C Stamer (død 1930) og Hustru Agnes f. Sjøgren (død 1945).

Student (Østre Borgerdydskole) 1911; cand. jur. 1916; Overretssagfører i Kbbvn. fra 1919.

Adresse: Dronuinggaard Allé 110, Holte.

WERNER Sigvart Grosserer; f. 13. Juni 1872 i Kbhvn.; Søn af Isenkræmmer T M Werner (død 1902) og Hustru Villiel-mine f. Aagaard (død 1883); gift (18. Maj 1897) m. Inger Marie W., f. 30. Sept. 1876 i Kbhvn., død 1947, Datter af Stabsintendant F F Jantzen (død 1912) og Hustru Ebba f. Withusen (død 1934).

Medindehaver af Firmaet T M Wer­ner 1903-31: Medlem af Hovedbestyrel­sen og Forretningsudvalget for Dan­marks Naturfredningsforen'ing fra 1919, Æresmedlem af Naturfredningsforenin-gen 1937 og af Kbhvns fotografiske Amatørklnb 1943.

Har udgivet: 1919, Dyrehaven og Jægersborg Hegn; 1927-40, Aarlige Bil­ledværker fra danske Landsdele, som i 1940 samledes i Hovedværket: Dan­mark, Bind I-II; 1944, Borg og Slot,

__________________Vern

Danske Kirker; 1946, Dyrehaiven; 1946, Danske Skove og Træer; alle med Tekst af danske Forfattere.

Adresse: Schimmelmannsv. 43, Char-lottenlund.

WERNER Sven Professor, Dr. phil., Ci­vilingeniør, R.: t. 5. Sept. 1898 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Sigvart Werner (se denne); gift (7. Maj 1927) m. Inger Dorthe W., f. 19. April 1905 i Vejle, Datter af Grosserer Knud L Utke og Hustru Jutta f. Holm.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1921; As­sistent ved Universitetets Institut for teoretisk Fysik 1924-27; Dr. phil. 1927; Docent i Fysik ved Danmarks tekniske Højskole 1927. Professor smstds. 1936-38; Professor i Fysik ved Aarhus Universitet samt Leder af dettes fysiske Institut 1938; Lærer ved Søofficersskolen 1927-38; Studieophold London (Fowler) 1925, Ber­lin (G Hertz) 1933-34. Fysisk Konsulent for Jydsk Telefon A/S 1941.

Medlem at' Bestyrelsen for Fysisk Forening 1923-26 og 1930-33, Formand 1931-33; Sekretær i Selskabet for Na­turlærens Udbredelse 1928-38; Formand for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1940-42.

Har skrevet: Spektroskopiske Lys­kilder (Disputats, 1927); en Række fysi­ske Eksperimentalarbejder og Tids­skriftartikler særlig om Atomfysik; Lærebog i Elektricitetslære (1935).

Adresse : Otto Benzons V. 13, Aarhus.

WERNER Viggo Grosserer, R.; f. 4. Juni 1874 paa Frdbg.; Søn af Isenkræm­mer T M Werner (død 1902) og Hu­stru Vilhelmine f. Aagaard (død 1883); gift l. Gang (1. Maj 1902) m. Anna W., f. Olsen, død 1915; 2. Gang (3. Marts 1916) m. Johanne W., f. 2. Maj 1873 d Tern, Datter af Mejeri­konsulent Sophns Hansen (død 1900) og Hnstru Birgitte f. Aude (død 1895).

Medindehaver af Firmaet T M Wer­ner 1902, Eneindehaver 1931, optaget to Sønner som Medindehavere 1941, ud-traadt 1947.

Næstformand  for  Kbhvns Understøt­telsesforening   1904-06;   Medlem   af   Be­styrelsen     for    Hjælpekassen   i   Gjen-tofte  Kommune   1911-14;   Administrator i Borgervennen af 1788. Adresse: Hauserg. 11, Kbhvn. K. Sommerbolig:  Spurveskjul, Frederiks-dal.

VERNING  Peter Overlæge; f. 24. Sept. 1885 i Verninge; Søn af Læge M P Han­sen og Hustru Hanne Marie f. Nyborg (ded 1918); gift (31. Marts 1915) m. Nan­ny V., f. 30. Sept. 1893 paa Rudegaard, Datter af Proprietær Hane Angel (død

Vern

1408

1931) og Hustru Marie f. Drost (død 1939)

Student (Odense) 1904; jned. Eks. 1911; Reservelæge i Marinen 1912-15; Reservelæge ved Frederiksberg Hospi­tals iryna>kolosriske Afd. 1916-18. Assi­stent hos Prosektor sammesteds 1918-19; 2. Reservelæge ved Rigshospitalets fø­deafdeling B 1919-22, Underacconchør osr 1. Reservelæge sammesteds 1923-29; Specialistanerkendelse (Gvnækologi os; Obstetrik) 1921; ved Dr. Esmanns Kli­nik 1926-30; Privatklinik for Fødsler og Kvindesygdomme fra 1930; Leder af Skt. Josephs Hospitals Fødeafdeling 1932, Overlæge ved samme fra 1934; Over­læge ved Kbhvns Kommunes Fødeafd. paa Skt. Josephs Hospital fra 1942; gentagne Studierejser i Udlandet.

Censorsnppleant ved medicinsk Em­bedseksamen 1929-36; Tilforordnet Spe-o.ialistnævnet (Gynækologi og Obstetrik) 1935-39; Formand for Foreningen af Privatkliniker 1940.

Adresse:   Vodroffsv.  50 B,  Kbhvn.  V.

Sommerbolig: Taarbæk Strandv. 684, Springforbi.

WESCHE Albert fri. Laboratorieforstan-der. R.DM.; f. 24. Maj 1871 i Kbhvn.;

Søn af Grosserer, Skiferdækkermester H W Wesche (død 1876) og Hustru Elisabeth f. Schumacher (død 1904); gift (24. Nov. 1905) m. Ingeborg W., f. 7. Juni 1876 i Kbhvn., Datter af Grosserer C E Schou (død 1896) og Hustru Johanne f. Kruger (død 1902).

Student (Bfterslægtssetekabets Skole) 1888; cand. phil. 1889; cand. polyt. (Fabrikingeniør) 1894; Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelser 1894-95; studerede Gæringsfysiologi og Spiritusfabrikation i Tyskland (Larsens Legat) 1896; Ingeniør i Handelsfirma i Kbhvn. 1897-1900; Montage- og Anlægs-ingeniør i Tyskland 1901-02; raadgiven-de Ingeniør i Kbhvn. 1903-12, selvstæn­dig Virksomhed 1907; Ekstraingeniør ved Statsbanernes Laboratorium 1912, fast ansat Kemiker 1919, Laboratorde-forstander s. A.; Afsked 1936.

-Medlem at Bestyrelsen for Studenter­samfundet 1905-06; Værgeraadsmedlem og -Suppleant i 9. .Kreds 1912-20; Med­lem af Valgbestyrelsen i 12. Kreds 1920 og af Skolekommissionen for Husum-gades Skole 1921-34; Trafikministeriets Tilforordnede i Kommissionen vedrø­rende Statens Laboratorier 1923-24; For­mand for en international Kommission i Bern 1923, der behandlede Bestemmel­serne vedrørende Forsendelsen af eksplo­sive, brandfarlige og giftige Stoffer; Formand i Standardiseringsudvalget for Olier til teknisk Brug 1931-45; Formand i Standardiseringsudv. for Vandunder-

søgelser   1935-45;   Censor  i   Materiallære ved Polyteknisk  Læreanstalt 1935-45. Adresse: Harsdorffsv. 4 B, Kbhvn. V.

WESENBERGLUND     Carl     Professor,

Dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 22. Dec. 1867 i Kbhvn.: Søn af Skibsfører C T V Lund (død 1870) og Hustru Manna f. Wesen-bcrg (død 1929); gift m. Jenny W-L., f. 11. Okt. 1867 i Hillerød, Datter af Købmand Axel O Knudsen (død 1885) og Hustru Laura f. Mengel (død1 1913).

Student (Frederiksborg) 1887; mag. scient. 1893; Assistent ved Undervis­ningen paa Landlbohøjskolen 1894; Universitetets Guldmedalje 1895; Del­tager i Ingolifekspeddtionen; Leder af Universitetets biologiske Ferskvands-LalMMViitorier i Hillerødi. oprettet 1911, egen Bygning 1930, købt og udstyret af Carlsbcrgfondet, og i Suserup Skov ved Tjustrnp Sø. oprettet 1916; Dr. phil. (Danmarks Rotifera I) 1899: Medlem af Videnskabernes Selskab 1918; Profes­sor i Ferskvands-Biologi ved Kbhvns Universitet 1922-39.

Æresborger i Hillerød 1947; Æresmed­lem af la Société zoologique de France (1913). af les Naturalistes belges Brys-sel (191Y), af the Quekett Microscopical Club London (1923), af Na.tnrforsker-selskabet Mosoou (1923) og af Ento­mologisk Selskab Helsingfors 1930; Med'lem af Societas pro fauna et flora Fennica Helsingfors (1918), af Viden­skabernes Selskab Upsala (1922) og af kgl. Fysiografisk Selskab, Lnnd, 1925; Korresponderende Medlem af Zoo-logical Society, London, 1926; Medlem af Preussische Academie der Wis-senschaften, Berlin 1935; Æresmedlem at Svensk entomologisk Forening Stock­holm 1936. af Kungl. Svenska Veten-skaps-Akademien, Stockholm 1937 og af Kaiserliche Leopoldimisch-Carolinische deutsohe Akademie der Naturforscher 1937; Udenlandsk Medlem af the Lin-nean Society of London 1938 og af Vi­denskabernes Selskab i Warschau 1938; Medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939; Medlem af Commit. internationale Malariol, Rom 1927-32; Formand for den danske Sektion for International bird protection, New York, 1928-35; Medlem af Comité Beige pour la protection de la Nature, Bryssel, 1928; Dr. phil. h. c. i Upsala 1932; Med­lem af Bestyrelsen for E Herborgs Le­gat 1929-41; Æresmedlem af det rumæn­ske Akademi, Bukarest 1942; Interna­tionale Limnolog Vereins Naumannme-dalje 1942; Medlem af Academia Scien­tiarum Fennica, Helsingfors 1946; Æres­medlem af Societas pro Fauna et Flora Fennica 19W og af Entomologisk For­ening, Lund 1947; modtog en Guldme-

daljo for videnskabelig Virksomhed fra nordiske Biologer 1947.

Har udgivet: De danske Søers Plankton 4 (1904-08); Inæktliwt i fer­ske Vande (1915); udgivet og omar­bejdet V Bergsøe: Fra Mark og Skov (1915-16); Furesøstudier (1917); Contri-liuf.ions to the Biology of the Danish Culicddæ 1921; Rotifera (1923 og 1930); Trematoda I (1932) II (1934); Fra Sø og Aa (1922): Ferskvandafannaen biologisk IxJ.ys-t (1937, tysk L'dg. 1959); Bdologie der Siisswasserineekten (1943); Fra Sø og Aa (1945); Medudgirer og Medstifter af Internationale Rcvue der gesarnten HydTobiologie und' Hydrographie, Leip-zig, sammen med Prof. R Woltereck Rodaktør af samm« Tidsskrift 1921-24; M'odarlK'jder ved Kukentlial; Handbuch der Zoologie og ved, Salmonsens Leksi­kon; talrig« Arbejder i inden- og uden­landsko Tidsskrifter, de fleste i Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrif­ter.

Udenl Ordener: 8.V.2'.: 8v.J.J.M.

Adresse : Villa Alba, Hillerød.

VEST Johan Hofmarskal, Kammerherre, Kommaudørkaptajn, K'.DM.p.p.; f. 14. April 1893 i Kornerup; Søn af Sogne­præst K T Vest W»4 1925) og Hustru Thyra f. Jensen (død 1922); gift (7. Juli 191T) m. Frida Elisabeth V., f. 2. Febjk 1897 paa Frdbg., Datter af Pro­fessor AMT Westermann (død 1935, se Kraks Rlaa Bos 1934) og Hustru Henrielte Jacobina f. Petersen (død 1920).

Sekondløjtnant 1914; Premierløjtnant 1915; Kaptajnløjtnant 1923; Kaptajn 1928; Orlogskaptajn 1932; Orlogskap­tajn i Reserven 1937; Kommandørkap­tajn i Reserven s. A.; Ad j utant hos H. K. 11. Kronprinsen 1932: Hofchef hoa 1). K. H. Kronprinsen og Kronprinses­sen 1937; Hofmarskal hos D. M. Kongen og Dronningen 1947.

Flere ' Udkommandoer som Chef for Torpedobaade; sejlet som 1. Styrmand i Koffardlifart 1922; Ul Assistance for Orlogsværftet som tilsynshavende Offi­cer ved Marinens Nybygninger 1928-35.

Medlem af Bestyrelsen for Dampskibs­selskabet Norden 1938.

Udenl. Ordener: B.L.H.3.; I.F.3.; N.St.O.l.: S.Kr.3.: 8.N.I.; S.Sv.3'.; Stb.Kr.M.; Sth.V.2.; S.V.2*.

Adresse : Christiansborg Ridebane 9, Kbhvn. K.

VESTBERG  Jens Børssekretær, R.p.p.; f. 26. Sept. 1893 paa Rydholt ved Sølle­rød; Søn af Brygger Carl Vestberg (død 1920) og Hustru Marianne f. Petersen (ded 1926); gift (14. Juli 1926) m. Mar-KOt V., f. 12. Deo. paa Frdbg., Datter af Grosserer Chr. U v. Kauffmann (død 1934) og Hustru Fanny f. Just-Nielsen.

__________________West

Student (Østersøgades Gymnasium) 1911; cand. pplit. 1917; Redaktions­sekretær ved Finanstidende 1915-17; na­tionaløkonomisk Medarbejder ved Ber-lingske Tidende 1918-20; RedalUør af Sparekassetidende 1919-21; Sekretær ved Den overordentlige Kommission af 1914 1920-21; Sekretær ved Grosserer-Societe­tets Komite fra 1921.

Sekretær ved Femern-Rute-Komitéen fra 1921; Kommitteret i Dampskibs-Akts. Progress fra 1936.

Forfatter til Verdensmarkedet og Dan­mark fra 1922; Redaktør af Komitéens Handelsberetning fra s. Aar; har skre­vet adskillige Biografier i Dansk Bio­grafisk Leksikon.

Udenl. Ordenor :   Riim.M.C.I.l.; S.Kr.4.

Adresse: Kastelsv. 36, Kbhvn. O.

VESTBIRK Anthon Generalkonsul, K!. DM.p.p.; f. 30. Marts 1894 i Horsens; Søn af Skomagermester M P Jensen (død 1940) og Hustru Kirstine f. Ras­mussen (død 1911); gift (24. Okt. 1917) m. Tonny V., f. 22. Aug. 1894, Datter af afdøde Anlægsgartner C P Winter-skov og Hustru.

Student (privat dimit.) 1914; cand. polit. 1920; ansat ved Toldvæsenet 1910-20; Sekretær i Departementet for Told-og Forbrugsafgifter 1920-21; iudtraadt i Udenrigsministeriet 1921; Vicekonsul i London 1925-31; Fuldmægtig i Uden­rigsministeriet 1931-34; Chef for Uden rigsministeriets økonomisk-politiske Af­delings 2. Kontor (Erhvervskontoret) 1934; Generalkonsul i London og Han-delsraadgiver ved Ambassaden smstds 1945.

Formand for Socialøkonomisk Sam­fund 1922-23; Sekretær for det danske Udvalg for nordisk økonomisk Samar­bejde 1934-37 og Medredaktør af De nor­diske Lande i Verdensøkonomien (1937); Medlem af Statsministeriets Udvalg vedr. Varetilførsler under vanskelige Til ferselsforhoid 1937-46: Censor ved Han delshejskolen i Forretningsorganisation og Vareliandel 1941-46; Formand for Regeringsudvalget til Behandling af Vareudvekslings- og Betalingsspørgs maal med Sverige 1942-45; Formand for Danish Supply Mission i London 1945; Danmarks Repræsentant i Den euro­pæiske Kulorganisation 1945-47.

Udenl. Ordener : B.K.3.; Fi.H.R.2'.; F.Æ.L.4.; N.O.N.4.; N.St.O.2'.; S.N.2".

Adresse: Det Danske Generalkonsulat, 67 Pont Street, London S. W.L, England.

 WESTENHOLZ Thomas E Godsejer, Løjtnant; f. 2. Juli 1891 paa Matrnp; Søn af Hi. Godsejer R A Westenholx (død 1925, se Kraks Hlaa Bog 1924) or Hustru Ulla f. Grut (død 1940); gift (20. Febr. 1926) m. Ingeborg W., Dat­ter af Stiftamtmand, Kammerherre R

West      ______________

Howard Gran (død 1934, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ida f. Hansen (død 1937).

Ejer af Matrup fra 1920. Adresse:   Matrup   pr.   Klovborg.

VESTERAGER Anthon fh.Lærer, R.; f 12. Marte 1870; Son al Husmand Niels Ohr.  Nielsen Vestørager  (død 1918)  og Hustru    Thomasine   f.    Giesten    (død 1891);   ugift.

Vinterlærereks. (Staby); derefter en Sommer paa N-Nissum Seminarium og 2 Aars Kursus paa Undervisningsanstal­ten København; Lærer ved Remmerhus Skole, Vorgod Sogn, 1909-35; Medlem af Folketinget (Det konservative Folke­parti) for Ringkøbing Amtskreds 1918-45.

Adresse: Vorgod pr. Herning.

WESTERBY Laurenz Grosserer; f. 25. Maj 1877 i Hjørring; San af Proprietær I O Westerby (død 1921) og Hustru Laurenze f. Bach (død 1920): gift (2. Juli 1936) m. Grete W., f. J?eu, f. 20. Maj 1893 i Kbhvn.

PræMminæreks. 1892; i Handelslære hos Julius Michelsen, JUnders; Han-delseJcs. 1896; videre Uddannelse hos Seeler & Cohn, Berlin; etablerede Fir­maet Brødrene Westerby, Aalborg, 1900 og Firmaet L Westerby, Kbhvn., 1904; Grossererborgerskab 1912.

Medlem af Bestyrelsen for Manufak­turhandler-Foreningen i Kbhvn. 1911-16, Formand 1928-31 ob 1937-38; Medstifter af Dansk Textil Uniion 1915, Formand 1928-51 og 1937-38; Næstformand i Kbhvns liberale Ventitreforening 1920-24. Adresse: Villa Feu. Frederiksborg'Allé 18, Randeis.

WESTERBY   Niels Politimester; f. 23. Febr. 1900 paa Frdbg.; Søn af Tand­læge Niels Westerby og Hustru Olga f. Frederiksen (død 1917); gift (16 Febr. 1925) m. Agnete W., f. 24. Dec. 1904 i Kbhvn., Datter af Amtsforvalter Arthur Palsbo (se denne).

Student (Ordrup Gymnasium) 1918; studerede Teologi 1918-20; canri. jur. 1928; Politifuldmægtig i Aabenraa s. A.; Landfoged (Politimester) paal Færøerne 1935: Politimester i Odense Herred m. v. 1946.

Formand for Inspektionen for Dron­ning Alexandrines Hospital, Thorshavn 1935-39, for Bestyrelserne for Sygehusene paa Færøerne 1940-46 og- for Overlig-ningskommissionen i Thorshavn 1935-46; Lærer i Søret ved Thorshavn Naviga­tionsskole 1935-46; Statens Tilsynsførende ved Forsikringsforbundet paa J?ærøerne 1939-46; Formand for Elektricitetsnæv-net paa Færøerne 1940-46.

Adresse: Set. Anne, FUosofgangen 9, Odense.

__________________   __1410_

WESTERGAARD A Chr. Skoledirektør, Forfatter; f. 24. Dec. 1888 i Kbhvn.; Søn af Stationsbud J Chr. Westergaard (død 1938) og Hustru Kirsten f. Niel­sen (død 1941); gift (4. Marts 1916) m. Anna W., f. 19. Nov. 1892 i Almind, Datter af Gaardejer Iver Koed (død 1925) og Hustru Kirstine f. Thuesen (død 1900).

Præliminæreks. 1906; Lærereks. (Ged­ved) 1913; Førstelærer i Fjaltring 1?15; Kommunelærer i Køge 1924; Overlærer i Fredericia 1934, Skoleinspektør 1936; Skoledirektør smstds 1947.

Udsendte  Bogen   Erik  og  Misse  1919 og har siden da  skrevet ca. 60 Bøger, mest   Børnebøger,   30   Bøger   er   udkom met  i Udlandet. Udenl. Orden: Ø.r.K.l. Adresse:  Ridderg.   15,   Fredericia. WESTERGAARD    Anna    Fuldmægtig; f.   8.  Juni  1882   i   Aarhus;   Datter  af Tandlæge,   Kaptajn  C  E  Westergaard (død  1903)  og  Hustru  Cecilie f.  Bedt cher Pape  (død 1945).

Prtplimina-reks. (Universitetet) 1899, Trafikeks. fra Jernbaneskolen 1911; an­sat ved Statsbanerne 1899; Assistent 1907; Trafikkontrolør II 1925; FuUl-ma'glig i Generaldirektoratet 1929.

Medlem af Jernbaneforeningens Ho­vedbestyrelse 1912-28, af Dansk Kvinde­samfunds Fællesstyrelse 1918-23, af Sty­relsen for Danske Kvinders National-raad 1938-46 og af Bestyrelsen for Stats­tjenestemændenes Centralorganisation II 1920-28; Formand for Gentoftekred­sens radikale Venstre 1933-35, for Dansk Kvindesamfunds Gentofte - Charlotten-lund-Kreds 1929-35, for Danske Kvinders Erhvervsraad og for Kvindernes Radio-Landsudvalg; Præsident for Open Door Internationa], London, Næstformand i dennes danske Afdeling; Jledlem at Gjentofte Kommunalbestyrelse 1924-32, af Landstinget 1939 og af Lønnings raadet 1945.

Redaktør af Jernbaneforeningens Blad Vor Stand 1922-28.

Adresse; Villa Egehøj, Egehøjv. 7, Charlottenlund.

VESTERGAARD  HÅB fh. Forsøgsle-der, Dr. agro., R.DM.; f. 25. Sept. 1872 i Nørhaa; Søn af Lærer LOB Vester-gaard (død 1906) og Hustru Nikoline f. Nielsen (død 1925); gift (8. Sept. 1903) m. Maja Johanne V., f. 6. Juli 1876 pa» Brahetrolleborg, Datter af Godsfor­valter Kancelliraad L P Lorentzen (død 1916) og Hustru Maja Elisabeth f. Cra-mer (død 1910).

Oprindelig ved Landbrug; Højskole­ophold i Jebjerg 1889- Præliminæreks. (Kbhvn.) 1891; Landbrugseks. 1893; Lærer ved Brahetrolleborg Højskole 1894-95, ved Den claasenske Agerbrugs-

1411

West

skole paa Næsgaard 1897-1903; Forsøgs­leder ved Abed Planteavlsstation 1905-43; fortsatte her det paa Næsgaard begyndte Forædlingsarbejde med Korn­arterne, hvoraf er fremkommet Sorter­ne: Gul Næsgaard-Havre, Abed Pren-tice-Byg, Abed Juli-Byg (6 r), Ahed Nova-Havre, Abed Binder-Byg, Abed Sølv-Havre, Abed Dania-Hvede, Abed Opal-Byg, Abed Kenia-Byg, Abed Ar-cher-Byg, Abed Ma.ja-B.vg, Abed Mar­morært. Abed Borg-Hvede. Abed Minor-Havre og Abed Rigel-Byg.

Litterære Arbejder: Planteforædling, spec. m. H. t. Kornarterne (1908); Ar­tiklerne Hvede, Forædlingsarbejde, Suk­kerroer i Landbrugets Ordbog (1912) o£ Artiklerne Byg, Forædling, Maltbyg (1937); Gødningslæren (1916); Plante­læren (1920); Plantesygdomme (1922); Arvelighedslære (1931); Afsnittet om Planteforædling i Den ny Landmand -bog (1945).

Æresmedlem! af Sveriges UdBaxlstforemng 1936 og af kgl. svenske La-nrtbrugsaka-demi 1943; Æresdoktor ved Den kgl. Ve­terinær- og Landbohøjskole 1942; Æres­medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943.

Adresse : Enghave 27, Rungsted Kyst.

WESTERGAARD Harald Malcolm Professor, Dr. techn.; f. 9. Okt. 1888 i Kbhvn.; San af Professor Harald We­stergaard (død 1936, se Kraka Blaa Bog 1936) og Hustru Thora Alvilda f. Koch (død 1891); gift (15. Sept. 1925) m. Ba-chel Talbot W., f. 6. April 1896 i Cham-paign, Illinois, Datter af Professor ved University of Illinois, Arthur Newell Talbot (død 1942).

Student (Østersøgades Skole) 1906; cand. polyt. 1911; Studieophold i Got-tiiigen og Miinchen samt forskellige Ingeniørstillinger 1911-14; Fellow of the American Scandinavian Foundation med Studieophold ved University of Illinois 1914-15; Doctor of Philosophy (in En-gineering) ved Univ. of 111. 1916, In structor 1916-19. Associate 1919-21, Assi-stant Professor 1921-24. Associate Pro­fessor 1924-27, Professor of Theoretical and Applied Mechanics 1927-36, ved Univ. of 111. Gordon McKay Professor of Civil Engineering fra 1936 og Dean of the Graduale School of Engineering-ved Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1937-46; Dr.-Ing., Miin­chen 1925; Dr. techn. h.c. ved Den po­lytekniske Læreanstalt i Kbhvn. 1929; Doctor qf Science (honorary) ved Le-high University. Bethlehem, Pennsylva-nia, 1930: Master of Arts (honorary) ved Harvard University 1942.

Senior Mathematician, U.S. Bureau of Reclamation, Denver, Colorado, 1929; Ophold der med Orlov fra TTniv. of 111.

1929-30, beskæftiget med Forstudier for den 225 Meter høje Hoover-Dæmning over Coloradofloden: Consulting Engi-neer for Bureau of Reclamation 1930-32; Consulting Structural Engineer for U.S. Navy Department 1935-37; Lieutenant Commander, Bygningsingeniør Corps, U.S. Naval Reserve, 1936-39, Comman­der 1939, Captain 1946; midlertidig Tje­neste, 9 Ture, 1942-46. incl. Tjeneste i Japan 1945- Consiiltant, Panama Canal. 1946-47; Life Trustee. American Scandi­navian Foundation 1938.

Afhandlinger anganende teknisk Me­kanik og Elasticitetsteori i Fagtids-skrifter: Wason Medaljen 1921 fra Ame­rican Concrete Institiite-. Croes Me­daljen 1935 fra American Society of Civil Engineers; Fellow of the ^Ame­rican Academy of Arts and Sciences 1937; Member of the American Philo-sophical Society 1942.

Adresse • 33 Pinehurst Road, Belmont 78, Mass. U. S. A.

WESTERGAARD Mogens Professor, Dr phil.; f. 12. Juni 1912,i Kbhvn.; Søn at Læge Henrv Westergaard (død 1934) os-Hustru Mathilde f. Wanning; gift (21. Marts 1936) m. Ebba W., f. 1. Dec. 1913 Datter af Politimester M M Cas-persen (død 1935. se Kraks Blaa Bop 1935) og Husrtru Henriette f. Andersen.

Student (Horsens) 1931; mag. scient. (Genetik) 1936; Dr. phil. 1940: Studie­rejser tiJ Berlin 1936, England 1946 oe U.S.A 1946-47; Assistent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohø.iskoles Arvelis-hedsja'boratorium 1936, Amanuensis sm-std« 194049; Lektor i Genetik ved Kbhvns Universitet 1945. ekstraord. Pro­fessor i Genetik smstds 1949.

Repræsentant for Spedal Forces i den militære Københavnsledelse under Be­sættelsen; interneret 1944-45.

Har skrevet: Studies on Cytoloa-y and Sex Determination in Pojyploid Forms flf Melandrium album (Disputats, 1940) og andre videnskabelige Arbejder om Arvelighedsforskning og Celleforskning.

Adresse.:  Spurveskjulsbakken 8, Lyngby.

WESTERGAARD   Niels Direktør; f. I. Juni 1898 i Kbhvn.; Søn af Forretnings­fører Chr. Westergaard (død 1914) og Hustru Hilda f. Nilsson (død 1939); gift (23. Sept. 1930) m. Betty W., Dat­ter af Snedkermester Emil Køhler (død 1926) og Hustru Ragnhilda f. Wulfl (død 1946).

Lærling hos Carøe & Co. 1912; ansat i Det Sibiriske Kompagni 1917, i H Dessau & Co. 1922; Forretningsfører for Akts. Oder Briketliandel 1928; Under-

West         __    _____ ___

direktør  i  Akts. Det  danske  Kulkom­pagni 1943,  Direktør 1946. Adresse:   Mariendalsv.  75,  Kbhvn.   F.

Sommerbolig : Humlehaven, Asserbo.

WESTERGAARD Otto Civilingeniør; f. 31. Jan. 1896 i Kbhvn.; San af Profes­sor Harald Westergaard (død 1936, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Lucie Bolette f. Blædel (ded 1940); gift (15. Juli 1939) i Teheran m. EfFat Alimo-radi, f. 21. Marts 1913, død 1947.

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. (Byg­ningsingeniør) 1919; Ingeniør i Firmaet Peter Lind & Co., London 1919-27; Med­stifter af Firmaet Bierrum & Partners, London 1927-34; i Firmaet J L Kier i: Co., Ltd., London i 1934; 1935 Direktør i N. M. K. Ltd., Teheran, Iran, Entre­prenører for Lot 6 Sud af den Trans-iranske Jernbane; Chief Enginecr i J L Kier & Oo„ Ltd., London 1939.

Adresse : J L Kier & Co., LUI., 7, Ly-gon Place, Westminster, London S.W.l.

WESTERGAARD p N Grosserer; f. 20. Dec. 1876 i Bjerlev ved Jelling; Søn af Gaardejer Niels Mols (død 1930) og Hustru Karen Marie f. Hansen Bank (død 1914); gift (4. Maj 1918) m. Gerda W., f. 6. Maj 1896 i Helsingør, Datter af Købmand Joh. F Paulsen (død 1935) og Hustru Johanne f. Lorentzen.

I Handelslære (Manufaktur) 1892-96; Ekspedient i større Manufakturforret-ninger i Danmark og i Tyskland 1896-1903; Repræsentant for I Levy & Co., Kbhvn. 1903-16; egen en gros Forret­ning fra 1911.

Formand for Grossistforeningeu af Tricotageimportører 1925; Medlem af Grosserer-Societetets Repræsentantskab 1931-34, af Grosserer-Societetets Komité 1934-40.

Adresse : Malmøg. 6, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig:: Volmerhus, Espergærde. VESTERGAARD Paul Dammer; f. 4 Febr. 1899 paa Frdbg.; Søn af Apote­ker C J Vestergaard (død 1929) og Hu­stru Albcrtine f. Knudsen; gift (20. Nov. 1926) m. Elisabeth V., 1. 8. Febr. 1901, Datter tuf Ritmester C C Gether (død 1932) og Hustru Johanne Frede­rikke S. Rohde (død 1931).

Student (Birkerød) 1917: cand. jur. 1924; Dommerfuldmægtig i Viborg s. A., i Aalborg 1934. i Middelfart 1938; Dom­iner i Ærøskøbing fra 1947.

Handelsministeriets Tilsynsførende ved Tramderup Sparekasse.

Adresse: Dommergaarden. Ærøskøbing.

 WESTERGAARD S M Biskop, K'.DM.; f. 4. Febr. 1869 i Randers; Søn af Tøm­merhandler S J Wastergaard (ded 1911) og Hustri) Ane f. Mejsen (ded 1902); gift (19. Okt. 1896) m. Chri-

stiane W., f. 23. Febr. 1877 i Ring­købing, død 1940, Datter af Konsul Chr. Høy (død 1901) og Hustru Christine f. Smith (død 1933).

Student (Randers). rand. theol. 1891; Lærer ved Birkerød Latinskole 1891-95; Sognepræst til Durup-Tønde-ring 1896-1901, til Hjerk-Harre 1901-16 og til Skive-Resen 1916-23; Provst for Salling Herreder 1904-23; Stifteprovst i Ribe 1923; Biskop over Ribe Stift 1930-39.

Adresse: Set. Laurentii G., Ribe.

WESTERGAARD   Svend Fabrikant- f 25. Juni 1895 i Kbhvn.; Søn af Trik'n-tageiabrikant Anton Westergaard (dixl 1923) og Hustru Maren Kirstane f. Christensen; gift (21. Maj 1920) in. Misse W., f. 9. Jan. 1898 i Kbhvn., Datter af Vejer Hans Nielsen (død 1943) og Hustru Anna f. Nielsen (død 1945).

Uddannet i Firmaet Sørensen & We­stergaard, Trikotagefabrik, Kbhvn.; Medindehaver af Firmaet 1920-39; over­tog Akts. Ohr. Nielsen & Co., Triko­tagefabrik, Odense 1939; eget Firma Svend "Westergaard, Trikotage en gros fra 1940; tillige Direktør i Akts. Gre­gers Winkel fra 1948.

Medlem af Hovedbestyrelsen og For­retningsudvalget for Textilfabrikanitfor-emdagen fra 1932 (Næstformand fra 1948) og af Bestyrelserne for Tiiikotage-Gi"<>s-sistforeningen fra 1932 (Formand fra 1939), for Trikotagefabrikjantforeningen og for Den danske Væveskole; Formand i Bestyrelsen for Akte. Chr. Nielsen £ Co., Odense og for Akts. Gregers Win­kel; Medlem af Industriraadet og af Bestyrelsen for Foreningen Vore Smaa-børns Beklædning.

Adresse:  Hambros Allé 18, Hellerup.

WESTERGAARD-JACOBSEN       Anton

Sognepræst, Provst; f. 28. Okt. 1895 i Tandsiet paa Als; Søn af Lærer N Ja­cobsen (dod 1929) og Hustru Henriette f. Hansen; gift (28. Sept 1923) m. Ellen W-J., f. 21. Ane. 1891 i Egen paa Ak, Datter af Gaardejer J Jørgensen (detl 1928) ok Hustru Cathrine f. Jespersen (død 1944).

Student (Flensborg) 1914; studerede ved Universitetet i Tiibingen; deltog i Verdenskrigen 191448; cand. theol. ved Kbhvns Universitet 1923; Sognepræst i Vindeby paa Lolland a. A.; i Uge i Sønderjylland 1929; i Rødding i Sender-Jylland 1936; tillige Provst for Torniu«-len Provsti 1942.

Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Dan­mark fra 1932 og for Diakonhøjskolcn i Aarhus.

1413___________________

Redaktør af den indre Missions Ti­dende fra 1929.

Adresse:  Rødding.

WESTERKJÆR     Erik Byretsdommer; f. 13. Febr. 1903 paa Frdbg.; Søn af Skoleinspektør A Westerkjær og Hu­stru Ellen f. Bentzon; gift (11. Febr. 1939) m. Landsretssagfører Anna John­sen, f. 4. April 1902, Datter af Maskin­chef Harald Peter Johnsen (død 1932) og Hustru Doris Louise f. Bruns.

Student (Østre Borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; Sagførerfuldmægtig 1928-30; Sekretær ved Østre Landsret 1930, Fuldmægtig smstds. 1939; kst. Dommer i Kbhvns Byret 1942, udnævnt 1945.

Adresse:   Herluf Trolles G.  3, Kbhvn. K.

WESTERMANN    Poul Grosserer. For­lagsboghandler; f. 25. Jan. 1902 paa Frdbg.; Søn af Professor AMT We-stermann (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Henrietta f. Pe­tersen (død 1920); gift (3. Sept. 1928) m. Ester W., f. 25. Febr. 1903 paa Frdbg., Datter af Højesteretssagfører J V Møldrup (død 1944, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Margrete f. Falk-Jensen.

Student (privat dimit.) 1920; uddan­net ved Handelen i Danmark, Frankrig og England; Sekretær ved det danske Konsulat i Marseille 1922-25; Filialbe­styrer for Compagnie Francaise de la Cote d'Ivoire i Grand Bassam, Elfen­benskysten og i Bobo Dioulasso, Sudan 1925-27; Filialbestyrer for Compagnie Générale Commerciale i Alexandria 1928-30; ansat i Akts. C Olesen 1930-37, senest som Leder af Firmaets Tæppe-afd.; stiftede Firmaet Westermann, Manufaktur en gros 1937 og Wester-manns Forlag 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Tæppe-, Gardin- og Møbelstofimportørernes Brancheforening 1938-46, for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister fra 1944, af Grosserer-Societetets Repræsen­tantskab 1946-47, af Bestyrelsen for Det østgrentandske Fangstk«impagni Nanok 1947, af Bestyrelsen for Den danske For­læggerforening 1947 og af Bestyrelsen fur Akts. Det Store Nordiske Telegraf­selskab 1947.

Har udgivet:   „Ægte Tæpper"  (1945).

Adresse: Svanemøllev. 43, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Munkholt, Munkerup pr. Dronningmølle.

WESTH    M A Civilingeniør, Direktør, Konsul, KDM.p.p.; f. 18. Nov. 1877 paa Bornholm; Søn af Gaardejer A M Westh (ded 1919} og Hustru Karen Marie f. Lund (død 1925); gift (5. Okt. 1900) m. Eleonora W.

Uddannelse   paa    Helsingørs   Skibs-

______________________West_

værft; Skibsbygmester ved Frederiks­havns Værft; Driftsinspektør ved Aal­borg Skibsværft 1912-18; Direktør for Odense Staalskibsværft 1918-32; norsk Vicekpnsul 1929-32; Direktør for Jern- og Metalindustriens Sammenslutning: 1932-48.

Medlem af Forretningsudvalget for Jern- og Metalindustriens Sammenslut­ning fra 1921, af Bestyrelsen for For­eningen af Jernskibsbyggerier i Dan­mark 1919-40 og af Direktionen for Syd-fyenske Jernbaner 1927-32; Formand for Pyens Jernindustriforening 1926-32 og for Landsforeningen Dansk Arbejdes Odense-Af d. 1923-26; Medlem af Indu-striraadet 1930-48 og af Hovedbestyrel­sen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1937; Medlem af Ingeniørforeningen; Formand for Bestyrelsen for Akts. Bsab fra 1933; Formand for Metalindustriens Lærlingeud-valg, for Fællesudvalget, for Smede- og Maskinarbejderfagets Sven­deprøvekommission og for Metalindu­striens Fagskole; Medlem af det i H. t. Lov om Arbejds- og ForliKsnævnet nedsatte Fællesudvalg.

Udenl. Orden :  N.St.O.3'.

Adresse : Rolighedsv. 11, Skodsborg.

WESTH Th. Claudi Civilingeniør; f. l Febr. 1868 paa st. Hallegaard ved Al­linge ; Søn af Proprietær Th. J C Westh og Hustru f. Lind; gift (15. Maj 1897) m. Katrine W., f. 20. Okt. 1872, Datter af Forretningsfører, Godsforvalter H J H Brasen, Aarhus, og Hustru f. Osten-feld.

Landbrugskandidat 1891; Avisforval-ter paa Pandebjerg til 1893; Leder af Det danske Hedeselskabs Afdeling for Mosekultur og Mergelvæsen 1893-1918; Leder af Statens Grnndforbcdringsvie-sen 1918-22, derefter Landbrugsministe­riets Konsulent i Vandløbssager m. m til 1941. Har foretaget gentagne Studie­rejser til Sverige, Holland og Tyskland.

Medlem af Dansk Ingeniørforening.

Medstifter af det radikale Venstre 1905: Kandidat ved Folketingsvalget i Sk j omkredsen 1906 og i Vojlekredseii 1924 og 1926; Formand for Den radi­kale Venstreforening i Aarhus (1905), i Viborg (1907) og i Gentofte (1922-29, 1932 ok 1941).

Medlem af Bestyrelsen for Viborg Amts landøk. Forening og Formand for Foreningens Pia n tea visudvalg; Næstformand for Asmildkloster Land­brugsskole; Stifter af og fleraarig For­mand for Jydsk Foreruing for Naturvi­denskab; Medlem af en Række Kom­missioner vertr. Ordningen af Afløbene fra Ringkøbing Fjord (Hvide Sande) og fra Nissum Fjord (Thorsminde), af Mergelhanekommissionen af 1916, af Ud­valget af 1917 ang. Udnyttelse af Stats­skovenes Enge og Moser m. m., af

West ____________________

Hede- og Grundforbedringskommissio-nen af 1919. af Kommissionen af 1925 ang. Afvanding af Marsken ved Tønder, af Tidvalget vedrørende Benyttelsen af Sluseanlægene ved Hvide Sande og ved Thorsminde 1931-47, af Kommissioner­ne angaaende Limfjorden 1932, Kolind-snnd 1933, Inddæmningen af Kalvebod-strand 1935 og Dæmningen mellem Søn­derjyllands Vestkyst og Komø 1936, Limfjordstangerne og Thyborøn Havn og Kanal 1937 og Vandløbslovgivnin-gens Revision 1933; Medlem af Vi­borg Byraad 1913-17. af Prisregule-ringskommissioneni i Viborg 1914-18 og af Udvalget ang. Centralbiblioteket i Viborg; Formand for Nordiske Jord­brugsforskeres Forenings Sektion for Kulturteknik 1921-38; Frisindet Med­lem af Hellerup Menighedsraad 1922-29; Medlem af Hovedbestyrelsen for Henry George Foreningen 1925 og for Dansk Freds- og Folkeforbundsforening 1926- I 27; Æresmedlem af Foreningen af dan­ske Landbrugskandidater 1943; korre-sponderende Medlem af den svenske og af den norske Mosekultnrforening; Æresmedlem i Sållskapet for agrono­misk Hydroteknik, Sverige. Adresse: Søbakken 25, Charlottenlund.

WESTH   Thork. Claudi Civilingeniør; f. 12. Maj 1899 i Aarhus; Søn af Civil­ingeniør Th. Claudi Westh (se denne); gift (6. Juli 1930) m. Ilse W., f. 4. Marts 1907 i Højer, Datter af Apoteker Valdemar Nuesse og Hustru Catharine f. Dethlefsen.

Student (Viborg) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; Ingeniør ved Det danske Hedeselskabs kultnrtekniske AM. i Tønder 1925-26; Ingeniør ved Tønder Marskens Afvanding 1926-29; Assistent i Vandløbafagene ved Dan­marks tekniske Højskole 1928-30; Leder af Statens Jordlovsudvalgs Kontor for Sønderjylland fra 1929; Studierejser i Kulturteknik i Sverige, Finland, Tysk­land og Holland.

Medlem af Det Radikale Venstre? Hovedbestyrelse fra 1934; Formand fur Tønder Kredsens Radikale Venstre fra 1936; Kandidat i Tønder Kredsen ved Folketingsvalgene i 1943, 1945 og 1947; Medlem af Bestyrelsen for Sønderjyde!; Ingeniørforening1 193445; Sekretær i Kommissioner« vedr. Tønder Marskens Drikkevandsforsyning fra 1937; Medlem af Afvandingskommissionen for Tønder Amt fra 1941; Formand for Tønder dan­ske Skolenævn 1940-46.

Har skrevet; Nye Sønderjydske Land­bohjem (1943).

Adresse :  Allég. 4, Tønder.

_______________________1414

WESTRUP C W Stiftsskriver, T)r. jur. & at. Saris utriusque, R.DM.p.p.; f.ll.Aug. 1874 ved Helsingør-, Søn af Artilleri-kaptajn J S Westrnp (dåd 1901) og Hu-stru Elisabeth f. Easmussen (død 1875); gift (30. Nov. 1901) m. Sofie Elisabeth "W., f. 3. Marts 1877 paa Merløsegaard, Datter af Forpagter Johannes Helleners (død 1913) og Hustru Fjmma f. Rasmus-sen (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. jur. 1899; Fuldmægtig ved Sjæl­lands Stiftamt 1900-04; Fuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk 1904-12; Stu­dieophold i Paris 1914; Stiftsskriver i Sjællands Stift 1920- Værge for Ros­kilde Domkirke 1920-38; Næstformand i Selskabet f»r kirkelig Kunst fra dets Stiftelse 1926, Formand 1942.

Doctor juris ntrinsque (romersk og kanonisk Ret) ved Universitetet i Miin-chen 1924; jus docendi i Romerret og i alm. og sammenlignende Retshistorie ved Kbhvns Universitet 1927; Medlem af Société d'Histoire du Droit, Paris, af Institut International de Philosophie du Droit et de Sociologie Juridique, Pa­ri? ns af Institut Jean Bodin, Paris.

Redaktør af Sektion „Rome républi-caine" i „Archives d'Histoire du Droh Oriental", Bruxelles 1940; Oonsigliere i Direktionsraadet for Istituto di diritto romano, Roma 1943; Medlem af Cpnseil de Direction ved Revue internationale des Droits de l'Antiquité, Bruxelles 1948.

Har skrevet bl. a. : Stat og Borger i det gamle Babylonien (1913); Histo­risk Romerretsforskning (1919); Intro­duktion til Romerretsstudiet I (1920): ttber den sogenanntcn Brautkauf des Altertums, Stinttgart, (1926, Mflnchener-Docfor-Afhandling); Sur les origines du mariage par „usus" et, du må riage sans manus dans l'ancien droit romain, Paris (1926); La succession primitive devant l'histoire compara-tive (1928); Notes sur Cujas, Pavia (1929). On the Roman Pontifiral College (1929, Videnek. Selsik. Htet.-filol. Medde­lelser) ; Le roi de l'Odyssée et le peuple chez Hpmére, Paris (1930): La notion du Droit, Leyden (1951); IntroducMon to early Eoman Law. The patriarchal joint Family. II Joint Family and Family Property, London-Copenhagen (1934); III Paitria potestas. 1. The nascent Law, London-Copenhagen (1939); I Community of Cult, London-Copen­hagen (1943); Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droil romain (1943, Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser); Notes sur la sponsio et le nexum dans l'ancien droit romaan (1947, Vidensk. Selsk. Hist.-filol. Meddelelser);

1415______________________

Udvalgte danske Afhandl. „Tænkt og skrevet —" : Rettens Opstaaen. Stat og Borger. Mand og Kvinde (1940-41); Stu­dier over det primitive romerske Konge­dømme (1947); De XII Tavlers Love (1947); Medarbejder ved danske og udenlandske Tidsskrifter samt ved Sal-monsens Konversationsleksikon.

Udenl. Orden : I.Kr.4.

Adresse:   Søndermarksv.  8,  Kbhvn. Valby.

VETLI   Erik Kontorchef: f. 7. Jan. 1910 i Aarhus; Søn af Baneingeniør Vilhelm Vetli (død 1935. se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Marv f. West; gift (27. Febr. 1943) m. Bente V.. f. 13. Febr. 1918 i Søllerød. Datter af Chef for Sølle­rød kommunale Forvaltning, cand. jur. Axel Undén og Hustru Anna Christine f. Larsen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1928; cand. jur. 1934; fung. Sekretær i Justits­ministeriet s. A.; Dommerfuldmægtig ved Nordre Birk 1935; atter i Justits­ministeriet 1936, Sekretær 1937, Fuld­mægtig 1941, Ekspeditionssekretær 1946, Kontorchef 1949; tillige Sagførerfuld­mægtig 1936-37; Sekretær hos Rigsadvo­katen 1937-42; Medhjælper hos Statsad­vokaterne ved Østre Landsret 1942-45; Sekretær ved Akkordretten 1941-49, ved Statens Vaabenkontrol fra 1949.

Medlem af Bestyrelsen for Juriatfor-bundet 1948, af Revisionsudvalget for t.vske Betalinger 1949.

Adresse: Strandv. 140. Hellerup.

VIBE-HASTRUP Johs. OverretæatffØ-rer, R.DM.p.p.; f. 16. Okt. 1886 paa Prdbg.; Søn af Fabrikant F Vibe-Ha­strup (død 1904) og Hustru Betty f. Meisner (død 1942); gift (15. April 1914) rn. Agnete V-H., f. 27. Maj 1891 i Tøl­løse, Datter af fh. Formand for Sund­hedsstyrelsen Gabriel Tryde (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; Overretssagfører i Kbhvn. 1913; offentlige Sager 1923.

Formand for Studenterforeningens Økonomiudvalg 1913-16; ledende Seni­or i Studenterforeningen 1920-21; For­mand for Metropolitaner-Samfundet 1926-31; Medlem af Bestyrelsen for Sag­førerforeningen af 1924, 1927-30; For­mand for Kbhvns kommunale Vælger­forening 1930 til denne Forenings Op­hævelse i 1938; Medlem af Bestyrelsen for Den konservative Vælgerforenings 10. Kreds fra 1937 samt af samme For­enings Repræsentantskab og Hovedbe­styrelse fra 1938; Medlem af Borger­repræsentationen og Formand for den borgerlige, senere konservative, Gruppe fra 1933, 1. Viceformand i Burgerrepræ­sentationen 1945-46, 2. Viceformand Ira 1946; Dommersuppleant i Den faste Voldgiftsret fra 1931, Dommer fra 1943;

_________________Vibe

Medlem af Kbhvns Skatteraad 1935-42; Medlem af Sagførerraadet 1937-46 og af Reteplejeudvalget fra 1946; Vurderings-formand for Østerbro Skyldkreds fra 1942.

Sekretær i Dansk Textil Union 1921-46 og dennes Prncipal-Afdeling for Provinsen fra 1921; Medlem af Besty­relsen for Stiftelsen Nørlund; Direktør for Ejendomsselskaberne: Voldgaarden, Bispehusene og Damsøvænget; Formand i Bestyrelsen for Dansk Kuldekonser­vering Akts. (Danish Cold Preserving Ltd.); Medlem af Bestyrelsen for Akts. I P Nielsen, Slagelse, Willi. Sonesson & Co. A/S, Akts. Otto Piper og Akts. Elastolith.

Udenl. Orden :  S.N.3.

Adresse : Scherfigsv. 5, Kbhvn. Ø.

VIBE PETERSEN Johs. Provst, Pastor emer., R.; l, 22. Febr. 1866 paa Louise-lund i Herslev Sogn; Søn af Proprietær Peter Høstmark Immanuel Petersen (død 1916) og Hustru Ingertino f. Ber-thelsen (død 1874); gift (14. Juni 1894) m. Valborg V. P., f. 26. Jan. 1869 i Kbhvn., død 1924, Datter af fh. Tømrer Valdemar Petersen og Hustru Emma f. Jensen.

Student (Kolding) 1886; cand. theol. 1891; personel Kapellan i Hjarup 1892; Sognepræst til Grindsted-Grene 1893, til Hygum-Hove 1900; Provst for Skodborg-Vandfuld Herreders Provsti 1906; Redak­tør af Kristeligt Dagblad 1913; Sogne­præst til Vejlby, Fyn 1914, til Rødding, Sønderjylland 1921; Provst for Tørntag-len Provsti 1921; Afsked 1936.

Æresmedlem af Udvalget for Indre Mdssions BørnegmdBtjenester l Danmark 1943 og Sekretær 1899-:,'34; Medlem af Repræsentantskabet fur Kolonien FUa-delfia fra 1902; Medlem af Bestyrelsen for Indre Missions Børnehjem i Aarhus, ved Vejlefjord og i Bjerre 1905-46 (For­mand 1933-41). af Dansk Missions Sel­skabs Bestyrelse 1913-22. af Bestyrelsen for Tommerup Højskole 1916-46 og for Nordslesvigs Asyl 1922-36.

Har skrevet: Den Synd, der ikke kan forlades (1899); En Præst (1900); For­tællingerne Ved Juletid (1906); Mor­gengryet (1907); Et Mindeblad (1908) ; De, som arbejder og er besværede (1912); Under blaa Himmel (1920); Guds grønne Jord (19E6); Der blive Lys! (1927); Herregaarden og Strand-amedjen (1929); Hjem, Hjem, mit kære Hjem (1931); Emils Ferierejse (1933); Povl og hans Ven (1934); Vogt mine Lam (1934); Digtsamlingen Jnle-Toner

(1936);   Romanen   Monsieur   Ambrosius

(1937); „Og det begav sig —" (8 For­tællinger, 1942); Kaspers Breve (under Mærket Emeritus, 1949; Artikler i for-

Vibe_________________

skellige Blade; Oversættelse af G Top-hel.:   Den  Helligaands Arbejde   (1897) Redaktør af  Hjemmenes  Julebog 1920-40.

Adresse: Strib.

WIBOLTT Eigil Juel Direktør, R..M.T Kha.p.p.; f. 6. Au?. 1896 i Nakskov: Søn af Direktør Alfred Wiboltt (død 1946) og Hustru Asta f. Gottschalk (død 1941); gift 1. Gang (18. Aug. 1918) m Helene Margrethe W., f. 6. Sept. paa Frdbg., død 1943, Datter af Stempelfa­brikant F E W Kiær (død 1936) og Hu strn Louise Maria f. Mattat (død 1913); 2. Gang (3. Ma.i 1945) m. Eva W., f. 13. Sept. i Khhvn., Datter af Redaktør Johs. Jacobsen.

Udgaaet fra Sorø Akademi; Handels­uddannelse i Næstved, i Faderens Fir­ma og i Det almindelige Handelskom­pagni; selvstændig Forretning en gros i London 1919; senere Underdirektør i Falcks Redningskorps i en Aarrække; deretter Medstifter alt og Direktør i Zone-R«dn>ngskorpeet.

Startede   Konens   Redningstjeneste   til Søs    1935    og    Flyveambulancetjeneste 1939; Leder af denne og Medlem af det ,if Indenrigsministeriet nedsatte Tilsyns-raad; Medlem af Udvalg ang.  Beskyt­telse af Befolkningen mod Giftgas 1933; Medlem   af   og-   Sekretær   i   Komitéen Spanske Børns Ophold i Danmark 1937-38   og   af  Dansk-franske   Børns  Ophold i   Danmark   1942-43;   Medlem   af   Fin-landshjælpecs Centralkomité. Uacnl. Orden: N.r.K.M.M. Adresse: Frdbg. Allé 50, Kbhvn. V.

WIBOLTT Erik Juet Oberstløjtnant, R. DM., HTII.; f. l   April 1892 i Nakskov; Søn   af   Direktør   Alfred   Winoltt   (død 1946) og Hustru Asta f. Gottschalk (død 1941); gift  (20. Okt. 1945) m. Tegneren Maud W., f. 10. Marts 1908, Datter af Direktør Michael Mikkelsen og Hustru. Student   (Sore)   1910;   Premierløjtnant 1916; Kaptajn 1930- Oberstløjtnant 1942; Chef for 5. Artilleriafdeling;  Redaktør af Bladet Folk og Værn 1945; Chef for Folk og Værns Presse-, F'ilm- og Radio­tjeneste  1946 og  for  Hærens  Pressetje­neste 1947.

Formand for Holbæk Officergforening og for Holbæk Rideklub 1941-45.

Udenrigs-   og  militærpolitisk   Medar­bejder ved Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse : Sofiev. 9, Hellerup.

WIBRAND Johan Overingoniør, R.DM.; f. 4. Sept. 1882 paa Frdbg.; Søn af Snedkermester Niels P M Petersen (død 1937) og Hustru Olivia f. Mortensen (død 1913); gift (16. Jura 1906) m. Her­dis W., f. 7. Nov. 1885 i Kbhvn., Datter af Skomager Carl Eriksen (død 1901) og Hustru f. Fjeldsted (død 1916).

_________________ ____1416_

Cand. polyt. 1905; ansat i Entrepre­nørfirmaet Wåtzold og Jørgensen 1905 under Anlæget af Tuborgvej, Tagensvej og Amagerbanen; tilsynsførende Inge­niør ved D. D. P. \.'s Tankanlæg i Randers 1907; Ingeniør i Kbhvns Tele­fon Akts. 1907-19; Overingeniør i Jydsk Telefon Akts. med Bopæl i Aalborg fra 1919.

Medlem af Bestyrelsen for Elektro­teknisk Forenings jydske Sektion 1926-1931; tilforordnet den af Ministeriet tor offentlige Arbejder nedsatte Antenne-kommission 1927-29; Medlem af Ud­valget for Samarbejde mellem Poet- og Telegraf væsenet og di; koncessionerede Telefonselskaber vedr. interurbane Ka­belanlæg 1927- Præsident for Aalborg Rotaryklub 1932-33; Medlem af Luft-meldetjenestens Hovedbestyrelse 1937, af Kredsstyrelsen for Aalborg Luftværns-forening 1937, Kasserer 1941, af Næy-ningegrundliste-Udvalget for Hasseris Kommune 1938, Formand 1939, og af Dansk Arbejdsgiverforenings Repræsen­tantskab 1938-43 og fra 1948; Suppleant i Repræsentantskabet for Det gjensidi-ge Forsikringsselskab Danmark 1940: Medlem af Bestyrelsen for Aalborg al­mindelige Understøttelsesforening 1943.

Adresse : Kong Frederiks V. 2, Hasse­ris, Aalborg.

WIBROE l C Direktør, R.DM.,M.T.Kha.; f. 26. Juni 1885 i Helsingør; Søn af Mølleejer Emil Wibroe og Hnst.ru Ern<>-stine f. Bøggild (død 1890); gift C24. Maj 1917) m. Vera Elise W., f. 29. Juni 1896, Datter af Grosserer Carl Schrøder. Nakskov (død 1907) og Hustru Chri stiane f. Sander (død 1913).

Cand. pharm. 1907; uddannet paa kbhvnske Bryggerier, i Bodenbaoh og Saaz; Brygmester ved Slagelse Bryghus 1911; Direktør for Holbæk Bayersk- og IIvidtøtebryggerdl911-19; Brygmester ved Bryggeriet Vendia, Hjørring 1920-22; Direktør smstds. 1922-34; Brygger ved Akts. Wiibroe's Bryggeri, Helsingør 1934-41; Direktør for Akts. Bryggeriet Thor, Randers 1941.

Medlem af Bestyrelsen for Bryggeri­foreningen 1936, for Dansk Brygmester­forening 1937 (Formand 1941), af den skandinaviske Komite for Uddannelse af Brygmestre 1936, af Bestyrelsen for Akts. Bryggeriet Thor, Randers, for Randers Kulkompagni, af Tilsynsraadet for Handelsbanken i Randers og af Be­styrelsen for Akts. Anton Petersen & Henius Eftf. H A Arntz, Kbhvn.; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Randers Korn- ug Foderstofforretaing.

Adresse:  Thorsg. 27,  Randers.

VIBY Marguerite Skuespillerinde; Dat­ter af Politibetjent, Løjtnant Oscar Vi­by (død 1933) og Hustru Emmy f. Steen-berg (dnd 1927).

Ved Helsingør Sommerteater 1927; Provinstournéer Sommeren 1928; op-traadte i Revy og Operetter paa hen­holdsvis Scala og Casino fra Efteraaret 1928 og i P. H. Revy i Riddersalen Sommeren 1931; ansat ved Apolloteatret 1932-39; Gæstespil paa Ohat Noir i Oslo 1935, paa Vasa-Teatern i Stockholm 1940 og paa Folketeatret 1940; har filmet for Palladium, Nordisk Film, Åsa Film og Svensk Film siden 1930.

Adresse: Jlavneg. 51, Kbhvn. K.

VIBÆK Jens Forstander; f. 4. Marts 1905 i Kbhvn,; Søn af Direktør, Dr. rer. pol. Marius Vibæk (død 1938, se Krau.3 Blaa Bog 1937) og Hustru Bar­bara f. Madsen (død 1949); gift (26. Dec. 1932) m. Ruth V., f. 12. Juni 1912; Datter af Stadsdyrlæge L Lindrup (død 1945) og Hustru Cathrine f. Bruun.

Student (Sortedam Gymnasium) 1923; Studieophold i Oambridge 1926; cand. mag. 1930; Undervisningsassistent i Hi­storie ved Kbhvns Universitet 1930-31; Timelærer ved Købmandsskolen og Niels Brocks Handelsskole 1930, Adjunkt og Sekretær smstds. 1932, Overlærer 1937, Forstander 1946; tillige Lærer i Erhvervshistorie ved Handelshøjskolen 1934, Lektor smstds. fra 1939.

Medlem af Bestyrelsen for Historisk Samfund fra 1942 (Formand 1944-48, Næstformand fra 1948) og for Selska­bet for Staden Københavns Historie »;? Topografi fra 1947; Medlem af Dansk Hockey Unions Ordens- og Amatørud-val«.

Litterære Arbejder: Afhandlinger i De danske Handelsforeningers Fælles­organisation 1890-1940 (1940); Høker-forendngen i Kbhvn. Ved 125 Aars Ju­bilæet 1942 (1942); Grosserer-Societetet 1742-1942 (1942); Handelshistorie for Højere Handelsskoler (1943); har ud­givet: Marius Vibæk: Den danske Handels Historie (1938), og sammes: C F Tietgen og hans Samtid, Krisen i 1857 (1943); Medarbejder ved Dan­marks Kultur ved Aar 1940 (V Bind 1942) og Hages Haandbog (1944-45).

Adresse: Classensg. 62, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig : Frihedshøj, Tisvilde.

WICHFELD Hubert Gesandt, K'.DM. p.p.; f. 15. Dec. 1886 paa Engestofte ved Maribo; Søn. af Kammerherre Henning "Wichfeld (død 1907) og Hustru Ellen f. Brun (død 1949); gift (25. Nov. 1930) 111.. lirita W., f. 9. Nov. 1900 i Sverige, Datter af Kammerherre Hans Toll og Hustru f. Falkenberg (død 1928).

Student (-Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910- Sekretær ved General-

___________________W led

konsulatet i Hamborg 1913; kst. Assi­stent i Udenrigsministeriet 1914, fg. Fuldmægtig 1916; kst. Vieekonsul i Lon­don 1917, Vieekonsul 1919: tjenstgørende i Udenrigsministeriet 1919; 2. Lcgatimis-sekretær i Paris 1921; Legationssekre-tær i Tokio 1921, i Stockholm 1924, i Washington 1930, i Rom 1934; Charge d'Affaires i Bern 1940; Legationsraail 1926; Gesandt i Athen 1946; tillige ak-k'rediteret i Cairo 1948.

Udenl. Ordener: I.Kr.3.; J~.H.S.3.; N.St.O.l.; S.N.3.; S.V.2'.; U.F.K.2.. W.r.K.O.

Adresse: Legation de Danemark, 118 Avenue de la Reine Sophie, Athen, Grækenland.

VIDEBECH   Hemming Overlæge; f. 5 Marts 1901 i Kbhvn.; Søn af Overlæge, Dr. med. Poul V'idebech (død 19J3, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Gerda f. Lorck (død 1942); gift (22. Febr. 1930) m. Ingrid V., f. 19. Sept. i Vi­borg, Datter af Dommer Victor Esmann (dod 1933, se Kraks Blaa Bog 1933) og Hustru Anna f. Holst.

Student (Viborg) 1919'; med. Eks. 1927, Assistent bl. a. ved Pinseninståtuteits, Rigshospitalets og Kbhvns Kommune­hospitals Øre-, Næse- og Halaafdelin ger 1927-33; Specialistanerkendelse (Øre-, Næse- og Halseygd.) 1933; Leder af Viborg Amts og Bys Sygehus' Afd. for Øre-, Næse- og Halssygd. 1936; Over­læge smstds. 1939; Konsulent ved Amts­sygehuset i Skive 1936-43; ved Amts sygehuset i Kellerup fra 1936 og ved Krahbesholm Sanatorium 1939-48.

Medlem af Dansk otologisk Selskabs i Henh. til Lægelovens § 14 nedsatte Ud valg og af Bestyrelsen for Jydsk medi­cinsk Selskab 1939-43; Næstformand for Dansk Tunghøreforenings Viborg-Kreds fra 1942.

Har skrevet videnskabelige Arbejder vedrørende Øre-, Næse- og Halssygdom­me.

Adresse: Sevænget 10, Viborg.

Sommerbolig: Villa Firkløver, Fanø Vesterhavsbad, Nordby Fanø.

WIEDEMANN   K J Fabrikejer- f. 28 Febr. 1885; San af Grosserer J Wiede-mann (død 1926) og Hustru Anna f Jørgensen (død 1920); gift (11. Maj 1912) m. Rigmor W., f. 21. Febr. 1893, Datter af Guide i Generalstaben Alex­ander Vogt.

Eneindehaver af Firmaet J Wiede-mann.

.Medlem af Likvidationskomitéen for Kbhvns Discontobank og Revisionsbank fra 1924 til Likvidationens Afslutning

Adresse : Taarbæk Strandv. 32, Klam-penborg.

Wied

1418

WIEDEMANN   Poul kgl. Kammersan­ger, Sceneinstruktør, R.DM.p.p.; f. 9 April 1890 i Kbhvn.; Søn af Grosserer J Wiedemann (død 1926) og Hustru Anna f. Jørgensen (død 1920); gift (4. Juni 1915) m. Dit W., f. 20. Pebr. i Aarhus, Datter af Kulgrosserer N Ø Kampmann (død 1910) og Hustru Abe­lone f. Lass (død 1933).

Student 1908; cand. phil. 1909; gen-nemgaaet Musikkonservatoriet 1908-11; Elev af V Lincke, af Jean og Ednuard de Reszke. Paris 1912-13, af Raymond von Zurmiihlen, London 1920, »f Prof. Spiro, Kbhvn. 1927-28 og af In-genius Bentzar, Kbhvn. 1929-30-31; 1. Optræden paa Det kgl. Teater 14. Febr. 1914; kg!. Kammersanger 1931.

Gæstespil paa La Monna-ie i Bruxel­les. Marts, April og Maj 1924, i Stock­holm Maj 1927 og Januar 1926, i Lii-beck September 1927, i Bayreutih Som­meren 1928.

Hovedroller: Parsifal; Lenski j Eugen Qnegin; Cavaradossi i Tosca; Kong Erik i Drot og Marsk; Leander i Maskarade; Herodes i Salome; Dr. Hflyer i Den kongelige Gæst; Sam­son i Samson og Dalila; Florestan i Fidelio; Ujarak i Kaddara: Siegmund i Valkyrien; Canio i Bajadser; Don José i Carmen; Den lille Marat-. Tri-6tan i Tristan og Isoide; Pedro i Da­len; Papageno i Tryllefløjten; Rodolphe i Boheme; Pelléas i Pelléas og Meli-sande; Stepan i Stepan; Corfits Ulfeldt i Leonora Christina; Othello i Othello:. Turiddo i Cavalleria rusticana: Mester Corfitz i Stærstikkeren; Taunhauser i Tannhåuser; Jean i Jeannettes Bryllup; Don Juan i Anathema; JJejseren j Kej­serens aye Klæder; Jonathan i Saul og David; Gwynplaine i Komedianter; Siegfried i Siegfried; Eisenstcin i Fla­germusen; Wenzel i Den solgte Brud; Max i Jonny; Leonard i Maskarade : Pluto i Orfeus i Underverdenen; Figaro i Barberen i Sevilla; Marcel i Boheme; Don Alt'onso i Cosi fan tutte; Ramiro i L'Heure espagnole; Rendegarn i En SkEursommernatsdrøm: Narren i Dron­ningen; Johan i Ungdom og Galskab; Arv i Kilderejsen; Arv i Maskerade; Sporting Life i Porgy og Bess; Vølund Smed; Calinus i Saturnalia; Kongen i Rejsekammeraten; Bardolf i Falstaff; Pastoren i Peter Grimes; Narren i Mo­deren • Vaudevilleroller, Holbergroller samt 'Bjørn i Balletten Valkyrien og Kaptajnen paa Fregatten i Fjernt fra Danmark. — Sammen med Kai Friis Møller oversat Polléas og Melisando til Det kgl. Teater; Gæsteinstruktør ved Finske Opera i Helsingfors i 1948.

LaTer  ved Det kgl. Teaters Elevskole

samt Lærer ved Det kgl. danske Musik­konservatorium.

Medlem af Bestyrelsen for Skuespil­lerforeningen af 1879 fra 1927; Medlem af Bestyrelsen for Solistforenin^en af 1921 og af Radioraadets Programudvalg 1937.

Udenl.  Orden :  P.O.I.P.

Adresse : Henriettev.29, Charlotlenlund,

WIENE   Søren Boghandler, R.; f. 6. Ang. 1882 i Kbhvn.; Søn af Boghandler Emil Wienc (død 1892) og Hustru Hede­vig f. Møller (død 1932); gift 1. Gang (9. Juni 1911) m. Gerda W., f. 28. Nov. 1878 i Heilskov Præstfgaard, dåd 1922, Datter af Provst Th. Petersen (dødl902) og Hustru Hermine f. Faye (død 1889); 2. Gang (28.Okt.1923) m. Mary W., f. 24. April 1892 i Kbhvn., Datter af Maskin-konstruktør S P Christensen og Hustru Frederikke f. Rasmussen.

Uddannet hos Carl M Berthelsen, Aar­hus, Jacob Lund og L Levison jun.; Bestyrer af Firmaet Emil Wienes Bog-og Papirhandel 1904-10, Indehav«- af Firmaet 1910-44; Formand i Bestyrelsen og Direktør for Akts. Emil Wiene 1944. (Formand i Kbhvns Boghandlerfor­ening 1917-22 og 1924-41, /Eresmedlem 1943; Formand for De kbhvnske Han-delsforeningers Fællesrepræsentation 1930

-37 og for Købmandsrapdets Komité 1933

-37: Medlem af HovedbestyreLsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af Repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde og af Naturfredningsfor-eningens Hovedbestyrelse. Adresse: Almevej 4, Hellerup.

WIESE   Knud Politimester; f. 4. Aug. 1905 i Daugbjærg; Søn af Sognepræst Ernst Wiese og Hustru Ellen f. Peter­sen; gift (21. Aug. 1931) m. Alice Jn liane W., f. 21. Febr. 1911 i Ring­købing, Datter af Overretssagfører Pe­ter Grove (død 1921) og Hustru Louise f. Hoppe.

Student (Aarhus Katedralskole) 1923; cand. jur. 1929; Politifuldmægtig i Ringkøbing s. A., i Horsens 1935, Po­litiassistent s. A., Politikommissær smstds. 1938, ved Kbhvns Politi 1939, senere hos Rigspolitichefen; Politime­ster i Horsens 1945.

Adresse :  Dommergaarden, Horsens.

WIETH Mogens Skuespiller; f. 16. Sept. 1919 i Kbhvn.; Søn af Skuespiller ved det kfc-1. Teater Carlo Wieth (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Agnes Thorberg f. Sommer.

Student (Skt. Jørgen? Gymnasium! 1937; Det kgl. Teaters Elevskole 1937-39; Debut som Ludvig i Sanct Hans Aften-Spil 23. Nov. 1939; Skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1939; tildelt

J.4J.9_____ _ _______________

Gtcisla Ekman  Prisen 1942, Teaterpoka­len  1948  og   Filmprisen 1949.

Frivillig i The British Army Marts 1945, 1. Lieutenant i Royal Buffs, Special Forces Mission, Denmark til Sept. 1945.

Medlem af Bestyrelsen for Det kgl. Teaters private Pensionsfond og for El­len Rasmussen, f. "Wieth's Minde-Legat. Hovedroller: Grundtvig i Egelykke; Nicolai i Sparekassen; Kejser i lle-scensenten og Dyret; Bo i Sweden-hielms; Narren i Hellig Tre Kongers Aften; Knud i Fiskerne; Malcolm i Macbeth; Mats i Et Spil om en Vej, som til Himlen gaar; Peer Gynt; Algernon Moncrieff i Bunbury; For­tælleren i Historien om en Soldat; Prinsen i Der var engang; Ort'eus i Jiurydike : Orestes i Fluerne; Horace i Fruenjtimrnerskolen; Klint iGjenboerne; Hickey i Ismanden kommer; Othello; Gregers Werle i Vildanden; Struense i Paladsrevolutionen; Hoederer i Urene Hænder; endvidere Roller i Filmene Barnet, En Herre i Kjole og Hvidt, Drama paa Slottet, Jeg mødte en Mor­der, Natexpressen, Den usynlige Hær, l'eter Sabroe i Kampen mod Uretten og Orla Lehmann i Grundlovsfilmen.

Adresse : Bomhoffs Have 12, Kbhvn.V.

WIETH-KNUDSEN Knud Asbjørn Pro­fessor, Konsul, Dr. polit., R.p.p.; f. 8. Jan. 1878; Søn af Redaktør Niels Knud­sen (død 1895) og Hustru Viceinspek-trice R Knudsen f. Wieth (død 1917).

Student (Metropolitanskolen) 1897; Universitetets Guldmedalje 1900; cand. polit. 1902; Beregner i Mundus 1902-03; Studierejser i Tyskland, Frankrig og Schweiz 1904-07; Dr. polit. 1908; Kontorchef i det internationale Land-brugsinstitut i Rom 1909-13; Pnvat-docent ved Universitetet i Kbhvn. fra 1. Febr. 1914, forelæser i Sociologi ira 1948; Lektor i Alm. økonomi ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1920-22; Professor i Socialøkonomi, Finans-videnskab og Retslære ved Norges tek­niske Højskole i Trondhjem 1921-42; dansk Konsul smstds 1924-42.

Dansk Delegeret i den italienske Kom­mission for den historiske Kunstudstil­ling i Rom 1911; Præsident for Skan­dinavisk Forening i Rom 1910-12. Med­lem af Kgl. Norske Videnskabers Sel­skab 1927; Æresmedlem af „Dresdner Liedertafel" 1939; Medlem af Institut International de Finances publiques. Paris 1947.

Hovedværker: Formerelse og Frem-skridt(1908, fransk Udg., Paris 1938); Ho­vedtræk af Landboreformerne i Rusland (1911); Der Menech (Forsøg til en antro­pologisk Systematik, 1912); Bauernfrage und Agrarreform in Russiand (1913); Ver-

_____________________Vig

denspolitiske Kriser (1917); Mellemeuro-I>as Krigsøkonomi (1917); Økonomisk-tekniske Afhandlinger (1. Bind 1922); Feminismen (1924, svensk Udg. s. A., tysk 1926, engelsk 1928, 2. Udg. 1930, fransk Udg. 1931); Darwi­nismen i Likvidation (1925); So­ciologiens Kvintessens (1927, udvidet Udg. 1931); Den europæiske Musiks Skæbnetime (1928); Dansk Skattepolitik fra Enevælde til Folkestyre (1928); Be-volkerungsfrage, Sexualmoral und Fe-minismus (1929); Mit videnskabelige Livs Drama (19oO); Verdenskrisen og det daglige Brød (s. m. Ingeniør K Einarsen, 1934); Hvad vi ved om Sov­jetrusland (1935); Sydslesvig nu eller aldrig (1946); Atlanterhavs-Skandinavis-me? (1949); har desuden skrevet et Hel-aftens Skuespil „Æren" (1945) samt et stort Antal Afhandlinger især i dan­ske, norske og tyske Tidsskrifter om økonomiske, antropologiske, politiske og militære Emner; Udenrigspolitisk Med­arbejder ved „København" 1908-14, ved „Vort Land" 1915-18; udenrigspolitisk Hedaktør ved Tidsskriftet „Det nye Nord" 1919; Medarbejder ved „Skatte­borgeren" 1924-30 og fra 1944; Stifter af Tidsskrift for Dansk Folkemusik 1949.

Oprindelig uddannet i Klaver og Klarinet; studerede efter Kandidat­eksamen Musikteori hos Otto Malling her og Felix Draeseke i Dresden; har udgivet en Række Kompositioner, især Kammermusik og Korværker, en Vio­linkoncert (1939), en Klaverkoncert med Orkester (1949) og en Kvartet for 4 Klarinetter (1947) samt Operaen Den evige Gaade; har givet Koncerter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland ; Lærer i Musikteori. Udenl. Orden: I.Jsk.M.2. Adresse: Zeuthens Allé 14, Hellerup.

VIG-NIELSEN Søren Arkitekt; f. 8. April 1876 i Rødvig; San aif Skipper Jørgen Nielsen (ded 1929) og Hustru Ane f. Andersen (død 1915); gift (7. Sept. 1901) m. Anne Kristine V-N.. f. 14. April 1876 i Alslev, Datter af Skrasd-dermester Hans Christiansen (død 1927) og Hustru Ane Margrethe t. Andreasen (død 1897).

Uddannet i Tømrer- og Bygnings-•wilkerfagcl ; aflairt .Svendeprøve 18W; .HisaiiK l'ra Teknisit .Skule 1900; Hyg-ningskonduktør 1900-06; selvstændig Ar­kitektvirksomhed i Viborg fra 1905; Forstander for Viborg tekniske Skole 1915-23.

Har bl. a. opført Teatret, Elektrici­tetsværk, Brandstation, offentlige Slag­tehuse, Borgmesterbolig, Amts- og By-sygehus, Handelsbanken, Andelsban­ken, K.F.U.M. og K.F.U.K., Hans Tau-

Vig_________________

sens Hus, Gencralkommandobygnmgen, Det kommunale Alderdomshjem, De Kroghske Tobaksfabrikker m. m. i Vi­borg; Amtssygehusene i Viborg og Kjel-lerup; Viborg nye Kommuneskole; Landstedet Rolighed, Vedbæk; Guden-aacentralens Bygning, Holstebro Post-li us, Statsungdomslejren Taarupgaard, Vindum Overgaard. nye Fabrikker i Gedsted, talrige Præstegaarde og Lands­byskoler: Restaiirerins af talrige jyd-skc Landsbykirker etc.

Formand i Bestyrelsen for Viborg tek­niske Skole; Medlem af FredningskomJ.-téen for Viborg og Omegn.

Adresse : Set. Mogens G. 7, Viborg.

VIGILD Aksel Amtsligningsinspektør, cand. jur.; f. 23. Febr. 1909 i Kerte ved Aarnp, Fyn; Søn af Førstelærer P Vigild og Hustru Rigmor f. Wildt An-lersen- gift (3. Marts 1935) m. Clara V., f. 19. Juni 1909 i Tølløse, Datter af Lokomotivmester L Petersen og Hustru Johanne f. Olsen (død 1936).

Student (Høng) 1928; cand. jur. 1935; Sagførerfuldmægtig i Roskilde s. A.; fung. Sekretær i Ministeriet for Land­brug og Fiskeri 1936, Sekretær 1938, Fuldmægtig 1943, kst. Ekspeditionssek­retær 1946; tillige Modarbejder i Lands-overskatteraadet og Landsskatteretten 1936-46 samt Sekretær i Landbrugsmini­steriets Brændselsudvalg 1940-46; Amts-ligningsinspektør for Ribe Amt og Med­lem af Amtsskatteraadet for Ribe Amt 1946.

Adresse :  Englandsg. 45,  Esbjerg.

Sommerbolig : Stenstuen. Esbern Sna­res V., Tibirke Sand pr. Frederiksværk.

WIINBLAD Georg Bedakter; f. 15. April 1880 i Kbhvn.; Søn af Rodakt« Emil Widnblad (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1935) og Hustru Olga f. Lud­wig (ddd 1942); gift .(20. Nov. 1931) m. Harriet W., f. 26. Dec. 1899 i Chi-caeo, Datter af Redaktør Aage Juul (død 1939) og Hustru Marie f. Nielsen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1899; ca/nd. phil. 1900; Journalist og Rejse­korrespondent ved Social-Demokraten 1900-10; samtidig Studieophold i for­skellige Lande, bUa. to Aar i Østasien; Litteratur-, Teater- og Fllmskritiker ved Social-Demokraten fra 1910.

Adresse: Fælledv. 6, Kblivn. N.

WILCKE Julius Washington Dr.polit. K'.BM.p.p.; f. 24. Okt. 1875 paa Frdbg.; Søn af Snedkermester J J Wilcki(e), San Francisco (død 1924) og Hustru f. Holm (død 1945); gift m. Agnete W., f. 23. Jan., Datter af Entreprenør F Lar­sen (dwl 1942) or Hustru Hanne f. Jo-hanson, Korsør.

Student (Schneekloths Skole) 1893: canrt. jmr. 1899; Fuldmægtig hos Ovea--

__ _______________ _____1420

retssagfører A SaJIy 1899-1912 og luvs Overretssagfører Greve R Trajnpe 1903-04; Assistent i Landbrugsministeriet 1902; kst. Assessor i Viborg Overret og i Kbhvns Kriminal- og Politiret 1904-08; Fuldmægtig i Landbrugsministeriet 1916. Kontorchef 1922, Departementschef 1934-45; D r. polit. 1919.

Medlem af og Formand for en Række Udvalg og Kommissioner vedr. Land­brug, Skovbrug og Fiskeri 1913-46. Æresmedlem af Norsk Numismatisk Forening; Jurisdiktionsformand i For­enede danske Motorejere; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Georg Bestie, for Akts. Riis og Dreyer og af Hovedbe­styrelsen for Danmarks Naturfrednings-forening.

Har skrevet: Christian IV's Mønt/poli­tik 1588-1625 (Disputats, 1919): Mønt-væsenet under Christian IV og Frederik III 1625-70 (1924); Kurantmønten 1726-1788 (1927); Specie-, Kurant- og Rigs-bankdalOT 1788-1S45 (1929); Sølv og Guld­møntfod 1845-1914 (1930); Daler, Mark og Kronor 1481-1914 (1931); Sydslesvig* Genforening nied Danmairk (s. m. Oberst T P A Ørum, 1945). Udenl. Orden: N.St.O.Z1. Adresse : Amalieg. 32, Kbhvn. K.

WILCKEN   J   A    Dr. phil.;   f.   16.   Alaj 1881   i   Aarhus;   Søn   af   Bankdirektør

C   V L Vilcken (død 1930, se Kraks Blaa Bog 1930) o« Hustru Emma f. Lassen (død 1945).

Student (Aarhus Katedralskole) 1899; cand. phil. 1900; cand. polyt. 1906; Dr. phil., Universidad Nar.ional de la Plata 1917; Cambridge University; B. Se., Uni-versity of London 1926; Ingeniør ved Aarhus Belysningsvæsen 1906-fl9 og ved Westinghouse Elect. £ Manufacturing Oo. i Pittsburg 1910; Afdelingschef ved Meteorologisk Institut i Buenos Aires 1911-16; Professor i Fysik ved Colegio Nacional Belgrano i Buenos Aires 1914-20; Docent ved Sunderland Technica! College 1921-24; Professor i Elektrotek­nik ved Durham Universitet 1924-37; Redaktør af Science Abstracts 1937-45; Redaktør (for Udlandet) af Endeavour 1945; Medarbejder ved Kver.vman's Ency-clopaedia og ved Chamber's Encyclo-paedia.

Medlem af Bestyrelsen for Skandina­visk Roklub i Biienos Aires 1913-14, for Sunderland Music Club 1923-29, for Bri-tish Music Society i Newcastle n. T. 1925-37 og for Philiharmonic Society sammesteds 1935-37; Kasserer for Stu-denterraadet ved Armstrong College 1924-37 og for Studenter-Hjælpen sam­mesteds 1926-37; Medlem af Finans-Kommissionen for Durhain University Athletic Union 1936-37, af Bestyrelsen

for Brifcish Society for International Bibliography 1939-46 og af den britiske Kommission for Decimal-Klassifikation 1943.

Uddannet som Klaverspiller hos Pro­fessor Ove Christensen i Kbhvn.; Kon­certer i Aarhus (1908-09), i Buenos Ai­res (1911-19), i Sunderland (1922-24) og i Newcastle u. T. (1927-34).

Har skrevet forskellige videnskabeli­ge Afhandlinger, navnlig i Philosophical Magazine.

Adresse: Imperial Chemical Industri­es (l'iiblications), Nobel House, Lon­don S.W.I., England.

WILDE Frank Overretssagfører; f. 13. Juni 1884 i Kbhvn.; Sen af Amtsfor­valter J S J A Wilde (død 1929, se Kraks Blaa Bog 1929) og Hustru Jo­hanne f. Køhke (død 1942); gift (9. Marts 1929) m. Lulu W., f. Levi, f. 25. Juli 1893 i Colon i Panama.

Student (Herlufsholm) 1902; cand. jur. 1908; Overretssagfører i Aarhus fra 1912.

Formand i Bestyrelsen for Juridisk Forening i Aarhus 1929-36 og for Aar­hus Museum's Kunstafdeling; Næstfor­mand for Aarhus nordre Værgeraad 1918-33; Direktør for Akts. Aarhus Kunstbygning; Formand for Danmarks Naturfredningsforenings Aarhus Ko­mité; Sekretær i Akts. Østjydske Bryg­gerier; Formand for Bestyrelsen for 10. Xafrfonerlvrods 1941-15.

Adresse: Ellemarksv. 11, Aarhus.

WILDENSKOV H O Overlæge, It.DM. p.p.; f. 9. April 1892 i Kbhvn.; Srø af f h. Toldforvalter E Vildenskov (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hu­stru Johanne f. Blichfeld (død 1939); gift (4. Jan. 1922) m. Edith W., f. 25. Maj 18% i Buenos Aires, Datter af Grosserer William Messerschmidt og Hustru Margrethe f. Biichfeld.

Student (Esbjerg) 1910; med. Eks. 1918; 1. Reservelæge ved den Kellerske Aandssvageanstalt 1921, 2. Overlæge 1929, Overlæge 1932.

Formand for Foreningen Aandssvage-sagens Venner 1932; korrosponde.remle Medlem af The International Federa­tion of Eugenic Organizations 1933.

Har skrevet: luvestigations into the causes of mental deficieucy (1934) samt Arbejder særlig om Intelligensmaalmp;, St erilisation og Aandssvageforsorg; Med­redaktør af Nordisk Tidsskrift for Sin-neslovård 1932.

Udenl.  Orden :  N.r.K.H.

Adresse : Bregning.

VILDRIK Folmer Landsdommer, II.; f. 4. Jan. 1895 iTonung; Søn af Husmand Carl Vildrik (død 1900) og Hustru Kir-sline Jac.obine f. Sørensen (død 1937);

_______    _________Wilh

gift 1. Gang (1. Nov. 1921) m. Thora Emmy V., f. Hansen (død 1943); 2. Gang (24. Dec. 1944) m. exam. jur. Johsinno Salvesen V., f. 24. Maj 1893 i Lagstør, Datter af Skipper Niels Simon­sen (død1 1919) og Hustru Ane f. Hjorth (død 1939).

Student (Randers) 1915; cand. jur. 1921; Civildommerfiildmægtig i Hjør­ring s. A., Dommerfuldmægtig ved Kon-torafd. i Brønderslev 1926; Dommer­fuldmægtig ved Kbhvns Amts søndre Birk med Amager Birk 1935; Dommer i Vestre Landsret 1943.

Medlem af Brønderslev Byraad 1929-33; Overligningskommissær i Brønder­slev 1929-32; Formand for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1940-43.

Adresse: GI. Asmild, Viborg.

WILHJELM Benedicte, f. 19. Nov. 1895 i Kbhvn.; Datter af Kontorchef i Fi­nansministeriet Mathias H Wilhjelm (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) os Hustru Bodil Kirstine f. Zahrtmann (død 1941).

Student (N Zahles Skole) 1915; cand. phil. 1916; uddannet som KFUK-Sekre-tær paa Menighedshøjskolen Marthabo, Kbhvn. og paa Y.W.C.A. Training Col-lego i Birmingham; Sekretær for Ung-donisafdelingen i KFUK's Hovedfor­ening i Kbhvn. 1925, for Ungdomsarbej­det paa Ceylon 1930-33: GeneralseKreta:r for KFUK paa Ceylon 1934-38; Sekretær i KFUK's Verdensforbund med Bopæl i Genéve 1939-30. Nov. 1949; Møderejse for KFUK gennem U.S.A. 1933; Sekre­tær (administrativ) ved KFUK's Vcr-densraadsmøde i Kina 1947.

Adresse: 2, chomin de Roches, Genéve, Schweiz.

Sommerbolig : Firkanten, Dreyersv. 23, Rungsted Kyst.

WILHJELM Paul Grosserer, U.;f. 18 Jn!.; 1893 i Maribo; Søn af Direktør Richard VVilhjelm (død 1915) og Hustru Pauline f. Møller; gift (15. Maj 1924) m. Her­dis W., f. 25. A ug. 1900 i Odense, Dat­ter af Murermester Knud Rasmussen (død 1936) og Hustru Kirstine f. Han sen.

Ansat i Speditionsfirmaet, Andreas Hansen, Hamborg, 1912-14, i Firmaet, Andersen & Vilmann, Kbhvn. og i Akts. Det alm. Handelskompagni. Kbhvn. 1914-18, i The General Com-mcrcial Co., Ltd., Yokohama og Kohe 1918-21 samt i Firmaet Langelandskorn, Kbhvn. 1921-22, overtog Konsul Valde mår Gædeckens Forretning i Odenso 1922.

Medlem af Odense liyraad 1937-43, af Sø- og Handelsretten i Odense og al Ucpr.wentantøkabot for Fyens Digoont« Kasse; Medlem af Bestyrelsen for Oden-

Wilh

1422

so   Handelsstandsforening,   for   Dansk t'rovins Kolonial Grossist Forening, for .Danmarks Importører og Grossister i Mel­branchen, for Akts.  A Søeborgs Fabri­ker og for Akts. Aug. Christgan; For­mand   for   den   fyenske  Handelsstand* Centralforening  og Medlem af Provins-liandelskammeret 1944-49. Adresse:   Kastaniev. 59, Odense. Sommerbolig:  Lysemose Strand pr. Ullerslev.

WILKEN  Charles Skuespiller, K.; t. 8. Nov. 1866 i Kbhvn.; Søn af Tømrer Carl Wilken (død 1890) og Hustru Ida f. Thomsen (død 1888); gift (Nov. 1893, Ægteskabet opløst 1900) m. Skuespiller­inde Ingeborg Betzonich, f. 1872, død 1938, Datter af afdøde Forlatter Georg Betzonich og afdøde Hnstru Signe f. Møller.

Paa Det kgl. Teaters Elevskole 1887-88; debuterede i Aarhus 1888; Skuespil­ler ved forskellige Provinsteatre til 1897; ved Casino til 1908; ved Det ny Te­ater til 1911; v* Dagmarteatret til 1914; ved Det ny Teater til 1918; ved Betty Nansen Teatret til 1930; ved Det kgl. Teater fra 1930.

Medlejn af Bestyrelsen for Skuespiller-ForenJngen af 1879, 1919-46 (Næstfor­mand 1927-43) og for Foreningen aif Skuespil- og Operapersonale ved Det kgl. Teater.

Hovedroller: Grev Geert i Ridderen at Banders Bro; Achilles i Den skønne Helene; Ludvig d. XI i Gringodre; Pa­stor Manders i Gengangere; Gartneren i Borgmesteren fra Stilemonde; Jeroni­mus i Erasmus Mpntå'nus; Prins Paris i Ulysses von Ithacda; Trop i Recensenten og Dyret; Assessor Sviale i Eventyr paa Fodrejsen; Kongen i Der var engang; Titelrollerne i Michel Perrdn og Den gamle Pianist m. m.

Adresse:  Peter Rerdams V. 24, Kbhvn.  NV.

VILLADSEN    Christian Direktør, R OAl.p.p.; t. 6 Juni 1878 paa Frdbg.; Søn af Tømrermester Jens Villadsen (død 1910) og Hustru Johanne, f. Bag-tresen (død 1910); gift (1911) m. Inge­borg V., f. 29. Juni i Helsingør, død 1948, Datter af Sparekassedirektør Peter Muller (død 1929) og Hustru Adelheid C. Brieghel (død 1912).

Købmandsuddannelse i Danmark og Udlandet; Formand: i Bestyrelsen for Akt«. Jens Villadsens Fabriker; Direk­tør for A/B Svenska Icopal- og Takpix-l'abriken, Malmø og for Akt«. Fjeld-hamniar Brug, Oslo.

Uden].   Ordener:  N.St.O.3'.;  S.V.3'.

Adresse :  Kalvebod Brygge 2, Kbhvn.V.

Sommerbolig,: Strandhrgn, Skotterui) pr. Sn^kkersten.

VILLADSEN Peter Afdelingschef i Han­delsministeriet; R.DM.p.p.j f. 28. Maj 1895 i Egaa; San af Gaardejer Villads Villadsen (død 1927) og Hustru Ane Kir­stine f. Jacobsen (død 1936) • gift 1. Gang (1921) m. Rosa V., f. Jensen (død 1927): 2. Gang (12. Marts 1929) m. Esther V., f. Nicola.jsen Bach.

Student (Aarhus Katedralskole) 1914; cand. jur. 1919; Sekretær i Handelsmi­nisteriet s. A.; Fuldmægtig i Søfarts-ministeriet 1929; i Handelsministeriet 1934; Ekspeditionssekretær 1935; Kon­torchef 1937: midlertidig Afdelingschef 1943; kgl. Udnævnelse 1946.

Medlem af Patentkommissionen 1937; Danmarks Delegerede ved The Inter-allied Reparation Agency, Bruxedles, 1946; Medlem af Forvaltningsnævnet for Krigforsikringen af privat Indbo, af Bestyrelsen for Aktieselskabet af 6. Fe bruar 1943 og af Grønlaiidskommissiiu-nen af 1948.

Udenl. Ordener: Fi.H.R.2'.; I.Kr.3.; N.St.O.31.; S.H.E.3.; S.N.3.; S.V.3'.

Adresse :  Herluf Trolles G. 23, Kbhvn   K.

VILLADSEN    Viggo Direktør; i 26. April 1913 i Bramminge; Søn ar Ma­skinhandler Hannibal Villadsen ot^ Hn­stru Alma Marie f. Svendsen (clød 1942); gift (30. Maj 1936) m. Ingrid V.. f. 22. Sept. 1914 i Odense, Datter af Restauratør Isak Sidenius Madsen (død 1932) og Hustru Johanne f. Pedersen.

Student (Ribe) 1931; cand. polit. 1938; Sekretær i Det statistiske Departement 1938-41; Personalechef i Magasin d" Nord 1941, Prokurist 1944, UnderdirtK tør 1946, Direktør 1947; Kommitteret i Jlandekininisteriet 1947^18.

Medlem af Hovedbestyrelsen for den illegale Organisation Ringen 1942, af Kbhvns militære Distriktsledelse i>'ebr. 1945 og af Forvaltningskommissioncn al1 1946; Næstformand for sidstnævnte 1948; Næstformand for Bestyrelsen for Dag­bladet Information.

Medarbejder ved Hages Haandhog og ved Be»a;ttelsetitidens Fakta; Medfor­fatter af Rationalisering og Arbejds­studier 1948.

Adresse: Lysagerv. 5, Charlottenlund.

WILLEMANN Georg Postmester; f. 15. April 1884 i Kbhvn.; Søn af Postekspe­dient S F Willemann (død 1906) og Hustru Mathilde f. Fritz (død 1944); gift (14. Maj 1910) m. Nancy Andrea W., f. 6. Juni 1887 paa Frdbg., Jød 1946, Datter af Papirmester Daniel Hansen (død 1923) og Hustru Anna f. Frederiksen.

Ansat i Postvæsenet 1900; Fuldmæg­tig i Generaldirektoratet for Postvæse­net 1924: Postmester ved Kbhvns Pak­kepostkontor 1939.

1423

Wlll

Redaktør af Dansk Postblad 1913-24; Formand for Dansk Postforening 1919-24 og for Trafikstaternes Centralorgani­sation (Embedsklasserne) 1920-22; Med­lem af Frdbg. Kommunalbestyrelse fra 1937.

Adresse: Jacobys Allé 16, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Slugtvej, Tisvildeleje.

VILLEMOES  J fh. Handelsminister, R DM.p.p.; f. 28. Sept. 1880 i Ulfborg; Søn af Fabrikant N Villemoes (død 1934); gift m. Dagny V., f. 6. Dec. 1883, Datter af Ttedaktør Jørgen Lund (død 1943).

Ved Handelen herhjemme og i Ud­landet 1897-1907; etableret i Esbjerg 1907.

Formand for Esbjerg Handelsstands­forening til 1930, Æresmedlem 1943; Formand for Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker til 1929; Medlem af Landmandsbankens Bankraad 1922-46; Medlem af Provinshandelskammeret og af Forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1932-34; Medlem af Lnftfartsraadet, af Toldraadet, af Fragtna;vnet og af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939; Medlem af Esbjerg Byraad 1920-29; tingvalgt Landstingsmand (Venstre) fra 1928: norsk Viceknnsul; Minister for Handel. Industri og Søfart i Ministeriet Knud Kristensen 1945-47.

Udenl.  Orden :   N.St.0.31.

Adresse : Havneg. 10, Esbjerg og Ons-gaardsv. 19, Hellerup.

WILLEMOES Carl d'Obry Redaktør,K'. DM.p.p.; f. 22. Marts 1867 i Flensborg; Søn af Lærer, f h. Redaktør af Flensborg Avis C A Willemoes (død 1914) og Hustru Mariane f. von Scharffenbers (død 1918); gift (17. Sept. 1898) m. Henriette W., f. 24. Juli, Datter af Vinhandler Chr. Sidenius i Nykjøbing F. (død 1872) og Hustru Anna f. Bech (død 1917).

Uddannet hos Faderen; Løjtnant i Fæstn inKsartilleriet 1890; Redaktions­sekretær ved Sjællandsposten 1889-90; Redaktør af Bornholms Avis 1890-91, af Nordjylland 1892-95, Redaktionssekre­tær ved Lolland-Falsters Stifts-Tidende 1895-98; Redaktør af Ribe Stifts-Tiden­de 1898-1937.

Stifter og Leder af Ribe Turistten ni;m 1899, Næstform. 1901, Formand fra 1908 ; Medlem aif Turistraadet fra 1938, af Turistforeningernes raadgivende Lands­udvalg og aif de samv. jydske Turist­foreningers Hovedstyrelse fra 1939; Medlem af Det konservative Folke­partis Repræsentantskab og Formand for dets Amtsorganisation fra Opret­telsen 1915 indtil 1936, Formand for dets Organisation i Ribekredsen 1916-44; Medlem af jydske Sammenslutnings Repræsentantskab; Medlem af Bestyrel-

sen for Foreningen for den konserva­tive Presse i Danmark 1915-38; derefter Æresmedlem af Foreningen; Medlem af Bestyrelsen for den danske Presses Fæl­les-Indkøbsforening 1918-37 og af Pres­sens Fællesraad fra 1934 til Raadets Ophør 1937; Medstifter af Den danske Grænseforening og Medlem af dens Hovedbestyrelse indtil 1929, Æresmed­lem af Foreningen fra 1937; Medstifter af og Formand i Bestyrelsen for Græn­sefonden af 31. Maj 1924; Formand for de samvirkende sønderjydske Forenin­ger i Ribe Amt til 1927 og for Sønder-jydsk Forening for Ribe og Omegn til 1928; Medlem af Bestyrelsen for Nord­borg Slots Efterskole og Formand for Hejls Efterskoles Fond; Formand i Komitéen for den nationalhistoriske Dag i Ribe 3. Juli 1921. Medlem af Tilsynsraadet for Spare- og Laanekas sen for Ribe og Omegn; Næstformand i Menighedsraadet for Ribe Domsogn og i Bestyrelsen for RUte Domkirke 1922-54; Formand i Udvalget af 1913 til Videreførelse af Kinchs Va^rlc om Ribe; Formand for Historisk Samfund for Ribe Amt 1931-34 og for Rihefon-(len til Fuldførelse af Ril« Domkirkes Montering og de gamle Bygningers Re­staurering m. v.; Medlem af Bestyrel­sen for Lokalforeningen i Ril*> til Kræftens Bekæmpelse; Sekretær i Skam-lingsnanke-Komitéen af 1938; Medlem af Forretningsudvalget for Hans Tavsen Komitéen fif 1940; Formand i Bestyrel­sen for Riberhus Slotsbanke fra 1942-. Medlem af Udvalget for Tilvejebringel­se af Ribe Katedralskoles Historie gen­nem 800 Aar ok af Komiteen for Op­rettelse af Jacob A Riis-Bwnehaven i Ribe; Æresmedlem af Sønrterjydsk For­ening for Ribe og Omegn, af De sam­virkende jydske Turistforeninger, af Ri­be Turistforening og af Ribe konser­vative Vælgerforening; Æresborger i Ribe 1946.

TTdenl.   Orden:   F.O.I.P.

Adresse :   Ribe.

WILLER-PETERSEN Otto Grosserer og Fabrikant. R.p.p.: f. 2. Maj 1885 i . Kbhvn.; Søn af Grosserer og Fabri­kant Peter Petersen (død 1932, se Kraks Blaa Bog 1931) ng Hustru Margrethe f. Willer; gift (18. Ang. 1917) m. Carla W.-P.. f. 15. Okt. 1893, Datter af Gros­serer Robert Nienstædt (dod 1915).

Uddannet i Jern- og Metalbranchen, specielt i Skibsophugnlng, i Tyskland, Holland, England og Sydafrika; Inde haver af Firmaet Petersen ,t Albecl;; oprettet Metalsmeltevrrrk 1932.

Bestyrelsesmedlem i Sportsrideklub-!ien 1912-14, Master of hounds i denne 1917-19, Jagtledelsens Formand 1919-46 og 1939-47 Klubbens Næstformand; Mej-

Will      ___________________

lem af Kbhvns V'oldgiftsudvalg for Jern an  MeUi'Ibranohen   fra   1918.

Udenl.  Orden :  S.V.3'.

Adresse : Attemosev. 29, Søllerød, Holte.

WILLESEN J C Sognepræst; f. 20. Febr. 1893 i Vejrum ved Viborg; Søn af Læ­rer Niels Stokholm Willesen (død 1897) og Hustru Kaja f. Dyhrberg; gift (29. Sept. 1918) m. Inger W., f. 13. Aug. 1890 i Ruds Vedby, Datter af Vejassi­stent Jens Volkersen, Tranebjerg, Samso (død 1947) og Hustru Ane Marie f. Jen­sen (død 1903).

Student (Viborg) 1913; cand. theol. 1918; politisk Medarbejder ved Dagbla­det Hovedstaden 1918-19; Sognepræst i Agri-Egens paa Mols 1919, i Aagerup ved Holbæk 1927. i Hvalsø fra 1933.

Medlem af Folketinget (Retsforbun­det) 1926-29; Landsformand for Retsfor­bundet 1932-36; Medlem af Hovedbesty­relsen for Dansk Samling fra 1946 og for Det frie Nord 1942-44.

Har skrevet : Diktatur eller Frihedens Genfødelse? (1934): Kristendom og social Retfærdighed (1936); Fra den første til den anden Verdenskrig (1943); Er Nor­dens Enhed RealitetspoIitikP (1944); Medredaktor af Maanedsskriftet. Tids­skifte 1941-42; udenrigspolitisk Medar­bejder ved Tlolba-k Amtstidende.

Adresse:  Hvalsø.

WILLESEN L D G Rektor. ll.DM.; i. 6. Nov. 1886 i Nørremølle ved Viborg- Søn af Mølleeier L G Willesen (død 1931) og Hustru Bodil f. Schou (død 1919); gift (8. Juli 1917) m. Ida W., f. 2. Jan. 1887 paa Frdbg., Datter af Gros­serer P l Jensen (død 1888) og Hustru Hunsine Marie f. Olsen (død 1912).

Student (Viborg) 1904; cand. mag. 1910- Lærer ved Østre Borgerdydskole 1908-10: Adjunkt ved Herlufsholm 1910. ved Randers Statsskole 1917; Lektor ved Haderslev Katedralskole 1920; Rek­tor for Katedralskolen i Nykøbing F. 1930.

Medlem al Skolekommissionen i Ran­ders 1917-20, alf Bestyrelsen for Almin­delig dansk cand. mag. Organisation "1925-30 og »f Opgavekommissionen lor Studentereksamen 1931-42; Censorsup­pleant ved Skoleerabedseksamen 1931; Medlem af Bestyrelsen for Statsskoler­ne« Rektorforenintr.

Har udgivet r Lærebog i Matematik for det sproglige Gymnasium.

Adresse: Nykøbing F.

WILLUMSEN Aage Rektor, K.DM.; f. 15. Marts 1877 i Roskilde; Søn. af Køb­mand ,1 ulins Wedel Willumsen (død 1906 )og Hustru f. Hansen (død 1915); gift (29. Dec. 1914) m. Sophy W., f. 27. Juni 1895 i Terslev pr. Haslev, Datter af Pastor Otto Skårup (død 1900) og

1434

Hustru    Louise      f.   Christensen    (død 1921).

Student (Roskilde) 1895; cand. polyt. 1900; Sekondløjtnant ved Ingeniørregi­mentet 1902; Ingeniørassistent hos Stadsingeniøren i Kbhvn. 1902; Adjunkt ved Herlufsholm Skole 1904, ved Roskil­de Katedralsko.e 1909; Rektor ved Rrtbe Katedralskole 1920-47.

Medlem af Roskilde Byraad 1917-20 og af Ribe Byraad 1925-46, Borgmester 1939-46.

Adresse ; Hindeleddel 37, Bagsv.-rnl.

WILLUMSEN Fr. Sogneraadgformand; f. 4. Juli 1882 i Snesere; Søn af Han­delsmand Peter Willumsen og Hustru Sophie f. Christensen; gift (17. Febr. 1905) m. Severine Martine W., f. 1. Febr. 1883 i Randers, Datter af Skræd-der F Thøgersen (død 1886J og Hustru Laurette f. Falkenberg (død 1941).

Uddannet som Cigarmagcr; arbejdet i Danmark og Tyskland; Formand for Tobaksarbejderforbundets Kbhvns Afd. 1918-31; Formand for Qladsaxe Sogne-raad fra 1929 og for Slangerupbanens Bestyrelse fra 1932; Medlem »f Lands­tinget fra 1941.

Adresse : Maglegaards Allé 28, 8øbnrg

WILLUMSEN Jens Ferd. Kunstmaler. Billedhugger; f. 7. Sept. 1863 i Kbhvn.. Søn af Herreekviperingshandler Hans Willumsen (død 1910) og Hustru f. Jen­sen (dfld 1899); gift 1. Gang m. Billed hnggerinden Juliette f. Jleyer (Ægte­skabet opløst), 2. Gang (1. Jan. 19031 m. Billedhuggerinden Edith W., f. l Jan. 1875 i Aalborg, Datter af Manu­fakturhandler, Konsul Herman Wessel (død 1926, se Kraks Blaa Bo« 1925) og Hustru Mathilde f. Sødring (død 1923) Afgang fra Thorsøes Handelsakade­mi 1878; i Snedkerlære 1879-81; Elev af teknisk Institut; Elev paa Kunstakade­miet (1881-84) og paa Krøyers Skole 1883; udstillede første Gang 1883; kunst nerisk Direktør for Bing & Grwndahlf Fabrik 1897-1900.

Medstifter af Den frie Udstilling 1891, af Selskabet for dekorativ Kunst, af Malende Kunstneres Sammenslut­ning og af Billedhuggerforeningeu; Æresmedlem af Billedhuggerforeningen, af Grafisk Kunstnersamfund og at Ma­lende Kunstneres Sammenslutning; Ko-mitémedlem for Friluftsteatret i Dyreha­ven; Medlem af Société national des béaux Arts i Paris 1891; tildelt Thor-vaJdsen-Mcdaljen 1947 og Prins Eugen Medaljen 1947.

Malerier: Debut, Interiør fra Krist.Vil Palæ (1883); En Bjerghestigerske Nr. l og en Fysiker (Hagemanns Kollegium); Jotnnheimen; Sol over Sydens Bjærge (TMells Galleri i Stockholm); Legende Amoriner (Hirschsprungs Samling);

Efter Stormen og Arabere ved Kilden (Oslo Galleri); Dobbeltportræt al Borg­mester Marstrand og Raadmand Phi­lipsen (Kbhvns Raadhus); Sophus Claussen læser sit Digt Imperium højt (Aarhus Museum); Slenhrud Nr. l (Kunstmuseet); Stenbrud Nr. 2 (Gott-hardts Samling i Malmo); Badende Børn og Vaskeriet (Goteborg Museum); Svæ­vende Drenge (Kunstmuseet); Maleren og hans Familie (National Galleriet i Stockholm); Krigsinvalider (1928, Kunst­museet); Johannes Poulsen komponerer sin Henrik VIII (1933, Det kgl. Tea ter); En Serie sammenhørende Billeder : 1. Titian døende (1935). 2. Stenstatuen (1937), 3. Himmelgaaden (1938); Elle­mose (1940); Tanagra (1940); Café de Provence (1943); — Kunstneren giver sin Samling af gammel Kunst og en Del af sin egen Produktion som Gave til den danske Stat 7. Sept. 1943; — Kaalen vandes (1943); Fødselsdagskagen (1943); Den kvindelige Student (1944); I Kafeen om Aftenen (1945); Dame sidder ved et Bord og strikker. Paa Bordet angriber en Kat hendes Garn­nøgle (1945); To Selvportrætter paa samme Lærred (1946).

Skulpturer: Mindesmærker over Kunstnerens Forældre (Vestre Kirke-gaard); Hørups Monument (Kongens Have); Pietro Krohns Mindetavle i Kunstindustrimuseet; Det store Relief (1893-1928, Kunstmuseet); Statue af Sangerinden E Don« (l)et kgl. Teater); Statue af Pnrsten Nordahl Brun (Mar­morkirken, 1947). — Raderinger: Valg i 5. Kreds; Aborreparken; De tre Slags Fanger; Invasionen; ny Samling Ra­deringer og Træsnit (194445). — Lito­grafier : Moder med Barn; Ugle og Hund. — Arkitektur : Har givet Teg­ning til den frie Udstillings Bygning, til sin egen Atolierbygning og til Fri-luftwteatret. — Keramisk Kunst: En Samling i Kunstinduslrimuseet og oaa Kbhvns Raadhus.

Udgav 1927 : La Jeunesse du Peintre El Greco.

Adresse: Villa „Le Lido", Route de Fréjtis, Cannes, France (A.M.).

Sommerbolig: Strandagerv.28, Hellerup.

WILMANN Preben Forfatter, Redaktør; f. 10. Dec. 1901 i Vedbæk; Søn af Redaktør, Folketingsmand "Johan Wil-mann (død 1928, se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru f. Rnbertson (død 1932)

Antaget paa Akademiet 1920; udstillet paa Kunstnernes Efteraarsudstilling 1921-33, paa Forumudstillinswn 1929 «K som Gæst paa Grønningen 1934; Journa­list ved Scx-i-.il-ntviiiokra.tni 1920. Hladet,-Kunstannielder fru, 1930, Redaktionschef 1946, Medredaktør 1947; Redaktør at

Souilugrililla-get Hjemmel«  Søndag  1938 -46.

Formand for Arbejdernes Kunstfor­ening.

Har udgivet: Dansk Kunst (1934, 2. Udg. 1941); Ung Tegnekunst (1936); Jens Birkholm (1941).

Adresse : O F Richs V. 99 A. Kbhvn. F

WILS Vilhelm Kunstmaler; f. 5. \ug. 1880 i Kolding: Søn af Fotograf Lau­rids Oskar Wils og Hustru Cristence Marie Frederike Laurence f. Hassen-kam; ugift.

Var oprindelig Fotograf; Uddannelse hos P A Schou og Zahrtmunns Skole under Johan Rohtle; Rejser i Norso, Tyskland, Frankrig og Italien; Med­lem af Den frie Udstilling 1931; repræ­senteret paa Statens Musoum for Kunst.

Adresse:  Herluf   Trolles  G.  18, Kbhvn. K.

VILSBOE Holger Civilingeniør, U.p.p., f. 27. Aug. 1888 i Kbhvn.; Søn at Køb­mand J C A Nielsen (død 1922) og Hu­stru Maria f. Hansen (død 1913); gift (22. Okt. 1915) m. Anna V., f. 29. Juli 1885 i Nibe, død 1949, Datter af Sogne­præst F H Christian! (død 1931) og Hustru Cujcilie f. Pontoppidan (død 1936).

Student 1906; Filosofikum 1907; cand. polyt. 1911; Ingeniør i Firmaet Christi­an! & Nielsen, Kbhvn. s. A.; Direktør for Etablissement Chrisiiani \. Nielsen, Paris 1920-45; raadgivende Ingeniør i Paris fra 1946; Medindehaver af Firmaet Société Générale d'Etude (J Cambon A Cie), Paris fra 1947.

Medlem af Dansk Komité i Paris, al Kirkeraadet for den dansku Kirke i l'aris, af Komitéen for l let danske Stu­denterhus i Paris og af den interna­tionale Jury for Verdensudstillingen i l'aris 1937.

Udenl. Orden :  F..10.L.5. Adresse.:   8   Hue   Kdouard   Fouruier, l'aris XVI.  Frankrig.

VILSTRUP   Harald    Sognepræst,    For­fatter;   f.   28.   Dec.   1900   i   Bjerregrav; Søn af Læge Harald Vilstrup  (død 1900) og Hustru Emilie f. Forchhammer; gift (4. April 1928) m.  Gerda V., f. 22. Maj 1905  i  Klampenborg,   Datter af  Kunst­maler   Christian   Asmussen   (død   1940) og Hustru Anna f. Sørensen.

Student (Plockross' Skole) 1919; mu­sikalske Studier; cand. theol. 1928; Sognepræst i Guldbjærg-Nørre Sand­ager, Fyn 1928-38; Sognepræst i Her-dc\-Goviungo fra, 1938.

Næstformand   for   Samfundet   Dansk Kirkesang 1939-43 og 1946-47; Medredak­tør   af  Samfundets   Aarsskrift   1940-47; Formand    for     Grundtvigsk    kirkeligt Staivne for Roskilde og Omegn fra 1943. Litterære    Arbejder:    Digte    (1923); 90

Vils

1427

1426

De hemmelige Veje, Digte (1933); Pru-log, Kantater m. m. ved Reformatnn^ festerne (1936); Troens Himmelga>e og Syngende Himmellyst, Salmer og Sange (1937); Et lille Krybbespil (1937), har oversat: Gerh, Tersteegens Aande Uge Blomsterhave i Udvalg (1934), samt Digto i C Roos: Tank Poesi; Johan Se­bastian Bach : Aaudelige Sange og Arier, danske Tekster (1947): Oversæt­telser af Musiktekster, bl. a. til Handels Oratorier Messias, Samson og Salomon, Carissimi's Jephtas Datter og Jonas, Buxtehudes Dommens Dag; Honegger : Kong David; Afliandlinger om Salme-digtnins i Tidsskrifter m. m.

Adresse:   Herslev Præstegaard pr. Roskilde.

VILSTRUP H K Dominer, R.DM.; f. 7. Apri! 1871 i Resen; Søn af Sogne­præst Chr. J L Vilstrup (død 1891) og Hustru Caroline f. Tørsleff (død 1911); gift (2. April 1930) m. Forsorgssekretær ved Statsfængslet for Kvinder Karen Margrethe ?., f. 26. Maj i Skærbæk, Sønderjylland, Datter af Frimenigheds præst J L Jørgensen og Hustru Pouliue f. Horluck.

Student (Herlufsholm) 1890; cand. jur. 1896; Sagførerfuldmægtig i Kol­ding og Aarhus 1898-1901; Fuldmægtig ved Kolding Herred 1901-19; Politime­ster i Le Herred med Løgumkloster Birk 1920, i Lundtofte og Nybøl Htr-reder 1923: Dommer i Haderslev Køb­stad m. v. I Afdeling 1932^11.

Adresse: Amicisv. l, Kbhvn. V.

VILSTRUP Vilh. Aug. Direktør: f. 6. Jan. 1884 i Barløse; Søn af Sogne­præst Chr. J L Vilstrup (død 1891) og Hustru Caroline f. Tørsleff (døii 1911); gift (24. Aug. 1915) m. Maria V., f. 30. April 1889 i Strasbourg, Dat­ter af Konkursforvalter Ernst Sommer (død 1923) og Hustru Anna f. Jere­mias.

Student (Lyeeum) 1902; cand. polyt. 1908; Lalxwaloriiiiiirforstander og Drift-s-leder ved kemiske Fabriksvirksomheder l Østrig, Tyskland og Schweiz 1908-18; Ke­miker ved Fællesforeningen for Dan­marks Brugsforeningers Fabrikker i Vi­by J. i 1919; Direktør for F. D. B.'s Fabrikker i Kolding (Chokolade- og Sukkervarefabrik m. m. samt Kaffe­risteri) s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Office In­ternational du Cacao et du Chocolat og Medlem af samme Forenings Eks­pertudvalg.

Har skrevet flere Afhandlinger om faglige Emner i Udlandets Fagskrifter, den danske Andeispresse, Kemfck-Tek-nisk Haandliog ost Lcvnedsamiddelbogen.

Adresse :  Rædersv. 8, Kolding.

WILTON  Ebba kgl. Kammersangerinde; f. 13. Dec. i Rødvig; Datter af Restau­ratør C C Petersen (død 1939) og Hu­stru f. Madsen; gift (22. Juni 1922) m. Operasanger Einer Wllton, f. 18. Okt. 1888 i Kbhvn. (død 1932).

Uddannelse paa Den kgl. Operaskole og hos Einer Wilton; debuterede paa Det kgl. Teater 14. Dec. 1924 som Nat­tens Dronning i Tryllefløjten; kgl. Kammersangerinde 1941.

Hovedroller: Nattens Dronning; Ma­rie i Regimentets Datter; Frederikke i Eventyr i Rosenborg Have; Aase i Drot og Marsk; Nadja i Stepan; Mu nika i Siarrstikkeren: Wilhelmine i Ungdom og Galskab; Jeannette i Jenn-nettes Bryllup; Micaela i Cannen ; Gilda i Rigoletto; Dukken Olympia i Hoff-manns Eventyr; Susanne i Figaros Bryl­lup; Zerlina i Don Juan; Rosina i Bar­beren i Sevilla; Constance i Bortførel­sen fra Serailet; Mart'ha i Martha.

Gæsteoptræden i Paris, Berlin, Riga, Stockholm, Goteborg og Bergen.

Har modtaget Tagea Brandts Rejse­legat 1947.

Adresse : Skovv. 22. Gcnloftc

VIMTRUP Bjovulf Prosektor, Dr. med.. f. 30. Dec. 1890 i Krejbjerg; Søn af Lærer J P Vimtrup (død 1908) og Hu­stru Nlkoline f. Nielsdatter; gift (17. Maj 1927) m. Astrid V., f. 1. Maj 1892 i Holstebro, Datter af Boghandler Chr. Jensen (død 1914) Qg Hustru Johanne f. Brandt (død 1926).

Student (privat dimit.) 1911; med. Bks. 1918; Dr. med. (Beitråge zur Ana tomie der Capillaren) 1922; deltog i Kon­kurrencen om Professoratet i pat hol o-gisk Anatomi ved Kbhvns Universitet 1928.

Hospitalstjeneste i Kbhvn. 1919-22; As sistent ved Kbhvns Universitets zoof.v-siologiske Laboratorium 1919-22; Prosek­tor ved Kbhvns Universitets pathologisk-anatomiske Institut 1922-29; Prosektor ved Bispebjærg Hospital fra 1929; Cen­sor i pathologisk Anatomi ved Landbo-højskolen fra 1927; Lektor i paihologisk Anatomi ved Kbhvns Universitet "fra 1944; Studierejser til Berlin, Leipzig og Jena 1919 og 1921; Studieophold ved University of Chicago 1926-27 og 1949

lellow of the Rockefeller Foundation foreign Fellowship 1926; Medlem af det Amerikanske videnskabelige Selskab Sigma Xi 1927; den danske Regerings Delegerede ved I Congres international de gastroenterologie, Bruxelles 1J35; Formand for Danske Pathologers Orga­nisation fra 1946.

Videnskabelige Arbejder om patholo-gri$k-;inatomiske Emner i danske o^r fremmede faglige Tidsskrifter.

Adresse: Slotsv.  28,  Charlotteiilund.

VIND Ove Godsejer, Kammerherre, Hof­jægermester,   ll.DM.,   M.T.Kfli.p.p.;   f. 29. Juli 1877; Søn af Kammerherre, Hof­jægermester Sophus Vind  (død 1913, se Kraks Blaa Bog 1913) og Hustru Adel-gunde f. Tesdorpf  (død  1890); gift  (2. Maj 1917) m. Elsa V., f. 5.  Dec. 1891. Datter    af     Overkammerherre     Oscar O'Neil OxhoLm (død 1926, se Kraks Blaa Bog   1926)   og  Hustru  Fritze  f.  Kom­tesse Holstein-Holsteinborg   (død  1942). Student   (Odense)   1895;    cand.   polit. 1900; Løjtnant i Artilleriet 1902; ansat i Udenrigsministeriets Tjeneste l Stock­holm,   Berlin,  St.   Petersborg  og Wien 1903-07; Medlem af det til Notificering af Tronskiftet 1912 til London, Paris og Madrid    udsendte    ekstraordinære   Ge­sandtskab; Besidder af Det Vindske Fi-deikommis; Ejer af Sanderumgaard og Nonmebozaa«! fra 1909.

Dansk Røde Kors Delegeret til Krigs-fangelejrene i Rusland og Sibirien 1915-16; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Mælke Compagni 1915-39; For­mand for Dansk Jagtforening 1921-34, Æresmedlem af samme 1944; Medstifter af og Medlem af Conseil international de la Chasse 1930; Medstifter af og Formand for Fadderskabsforeningen for Højer Sogn m. m. 1935; modtog 1934 en af Landbrugsministeriet præget Guldmedalje som Tak for 50 Aars Sam-virksomhed som Forsøgsvært for Sta­tens Forsøgslaboratorium.

Udenl. Ordener: F.Æ.L.4.; Pr.R.0.4.; R.St.A.3.; R.r.K.2.; Sp.C.III.2.; Stb. Kr.M.; Stb.V.3.; Sv.J.J.M.; Ø.r.K.O.

Adresse: Sanderumgaard pr. Maralev.

WINDFELD   Ib   fu.   Inspektør,  R. DM. p.p.; f. 26. Okt. 1875 paa Tanderup ved Uibe; Søn af Proprietær T I Windfeld (død 1900) og Hustru Nielsine f. Wind-feld (død 1912); gift 1. Gang  (28. April 1904)   m.  Marie W.,  f. 18.  Maj 1872 i Rskelund ved Brørup, død 1912,  Datter af Sognefoged H M Mortensen og Hu­stru Maren f.  Sørensen;  gift 2.  Gang (25. Okt. 1913) m. Amie W., f. 9. Dec. 1876 i Kblivn., Datter af Grosserer C P Gjellerup og Hustru Margarethe f. Beck. Præliminæreks.   (Ribe) 1892; praktisk Landbrugsuddannelse   1892-1900;    Land­brugskandidat  1902;    Overassistent  ved Kentabilitets-Fodringsforsøgene   1902-04; Forretningsfører    for    Foreningen     til Fremme af  Landbrugets Udførsel 1903-11;    Redaktionssekretær   ved  Ugeskrift for   Landmænd   1905-06;   Sekretær   for Foreningen   De  danske  Allanterliavsøei og  Redaktør af Atlanten  1906-20; Kon­sulent   for   Det • danske  Gødnings-Kom­pagni 1905-21;  Leder af   Det kgl. Land husholdningsselskabs       landøkonomiske Rejsebureau 1912-21;  Sekretær  for For­eningen   af   danske   Landbrugskandida-

_________________Wind

ter 1915-21; Sekretær for Landbrugets Studiefond fra 1921; Inspektør og Kas­serer ved Den kgl. Veterinær- og Land­bohøjskole 1921-45.

Revisor i Dansk Røde Kors 1912-26 og i Det kgl. danske Landhusholdnings­selskab 1933-48; Æresmedlem af For­eningen af danske Landbrugskandidater 1946.

Har udgivet: Danske Landbrugskan­didater   (1918);  Medarbejder   ved  land­økonomiske Værker. Udenl.  Ordener:   F.M.A.3.;  I.F.3. Adresse : Allég. 15, Kbhvn. F.

WINDFELD  Peter Overkirurg. Dr.med.; f. 6. Juni 1900 i Hjerting ved Esbjerg; Søn af Gaardejer, Købmand  Peter Ma­thias  Windfeld   (død  1900)   og  Hustru Jensine f. Hansen  (død 1921); gifi  (1. Aug. 1930)  m. Marenjohanne W., f. 12. Aug. 1903 i Odder, Datter af Civilinge­niør,  Entreprenør   Christian  Hoffmann (død 1935) og Hustru Metha f. Nielsen (dfld 1933).

Student (Esbjerg) 1918; med. Eks. 1926; Reservelæge i Søværnet s. A.: Rc-servekirurg ved Rigshospitalet 1932-35 og 1936-41; T)r. med. 1933; kst. Chef for Rigshospitalets kirurgiske Poliklinik 1941-43; assisterende Læge i Direkto­ratet for Ulykkesforsikringen 1942-44; Reservelæge ved Ortopædisk Hospital i Kbhvn. 1943-46; assisterende Læge i In-valideforsikringsretten 1944-46, Overki­rurg sammesteds i 1946; Overkirurg ved Statshospitalet i Sønderborg s. A.; Spe-cialistanerk. i Kirurgi og Ortopædi; Konsulent i Kirurgi ved Invalidenæv­net i Sønderborg; Overlæge ved Invali­denævnets Bandagen i Sønderborg 1947. Har skrevet: Beitråge zur Kenntnis

af den operative Behandling af Base-dow, samt om Insulin producerende Svulster i Pancreas.

Adresse:  Engelshøjg.  17, Sønderborg.

Sommerbolig : Hjerting.

WINDFELD-HANSEN Erik Direktør, Civilingeniør; f. 13. Maj 1897 i Kbhvn.; Søn af Fabrikant, cand. pharm. J A Windfekl-Ilansen (død 1936, ee Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru Jensine Ma­rie f. Bertelsen; gift (9. Juni 1922) m. Esther Susanna \V-H., f. 13. Marts 1903 i Kbhvn., Datter af Forfatteren Louis Levy (død 1940, se Kraks Blaa Bog 1939) og Hustru Redaktør Clara Levy f. Larsen.

Student (Plockross' Skole) 1915; cand. polyt. (Bygningsing.) 1921; Værketeds-prakste ved F L Smidtb & Co.'s Værk­steder s. A.; Medindehaver af Firmaet Theodor Møllers Olieraffinaderi, Kbhvn.

Wind

1429

Wing

1922-29; adm. Direktør for og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Theodor Møl­lers Olieraffinaderi fra 1929, fra 1930 tillige kaldet Akts. Dansk Mineralolie­fabrik; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Smøreolie Akts. fra 1922; adin. Direktør og Medlem al Bestyrelsen for Akts. Dansk Tank-Import 1936; Med­indehaver af Interessentskabet Dansk Tank-Import 1941.

Medlem af Brændsels-Olionævnei og af dettes Arbejdsudvalg 1939; Næstfor­mand i Styrelsen for Mineralolie Bran­cheforeningen ifra 1932; Næstformand i Mineralolie Brancheforeningens Indkølis-æntral 1941-46; Medlem af Grosserer-Societetet? Repræsentantskab fra 1943.

Adresse: Kratvænget 11, Charlotten-lund.

WINDFELO-HANSEN   H J Konsul. Di­rektør, R.p.p.; f. 31. Marts 1888 i Vejle; Søn af Konsul, Direktør Marius Wind-feld-Hansen (død 1937, se Kraks Blaa Bog 1936) og Hustru f. Christensen; gift m. Signe W-H., f. Knudsen.

Uddannet i England red- Manchester Univeraity og ved Manchester College <if Technology.

Bosat i Amerika 1909-14; Direktør for Akt«. Mogensen & Dessaus Væverier i Odense 1915-29; Formand for Bestyrelsen for og adm. Direktør i Akt«. Wind-feld-Hansens Bomuldsspinderi i Vejle fra 1929.

Norsk Vicekonsul for Odense Amt ti] 1929; nederlandsk Vicekonsul i Vejle 1938; Medlem af Akademiet for de tek­niske Videnskaber, af Bestyrelsen og Repræsentantskabet for Danmarks Na­tionalbank, af Bestyrelsen for Interna­tional Federation of Master Cotton Spinners, Manchester og af Bestyrelsen for Akts. Danske Lloyd; Formand for Bestyrelsen for Financierings-Akts. af 1941 og for Konsul M Windfeld-Hansens & Hustrus Legat.

Udenl. Orden :  N.St.O.3'.

Adresse: Møllebakken, Ve.jle. VINDING Andreas Forfatter, Journa­list. KM)M.p.p.; f. 23. Okt. 1881 i Seem; Søn af Pastor Kruse Vinding (død 1920) og Christine f.Bech (død!927); gift m. Bogbinder Kirsten V., Datter af Tandlæge Johan Møhl, Svendborg og Hustru Viveke. f. Wingers Kiær.

Shident 1900; cand. pliil. 1901; Medar­bejder ved Demokraten 1902; ved Poli-tiken 1905; udsendt Korrespondent fra 1911; fast Ophold i Paris 1913, i Kom 1914; bosat i Paris som Korrespondent fra den franske Front 1914-18; saaret paa Somme-Fronten 1916; Krigen i Øst-Karelen 1919; bosat i Genéve 1919-21, i Frankrig 1926^6 og fra 1938; den span­ske Borgerkrig 1936-39; den franske

Front 1940; Leder af dem franske Rn-dios danske Afo^. 9. April-10. Juni 1940; Paris-Korrespondent til Politiken.

Præsident for Folkeforbundets Jour-naHster i Genéve 1933-34; Vice-Præsident for den udenlandske Presses Forening i Frankrig til 1540, nu Æresmedlem; Ad-ministrateur i Association Franco-Da-noiee; Medlem af P. E. N. Club; Kap­tajn i den amerikanske Hær.

Har skrevet: De blanke Facader (Ca-sino 1909); Den skønne Ubekendte (1912); Ingeborg Jarl; Krigsidyller; Rosen og Martyren; Ærens Land; Hvor Livet be-gyndw forfra; Vagabond i Evropa; Glæ­dens Stad; Glæde over Danmark; Om­gang med Mennesker (sammen med Tage Heft); IYa Randers til Athen; Hejsen til Randers; Sorgløse Tider; Rejse til Syden; Maleren Hans Hen­ningsen; Do Randers Gader; General do Gaulle; Rejso i Frankrig.

Udenl. Ordener: B.L.5.; B.L.H.3.; F.A.St„3.; Fi.H.R.3'.; F.Æ.L.4.; Gr.O.1.5.

Adresse; 31, Avenue Gambetta, Ville d'Avray (S. &O.), Frankrig.

VINDING Ole Journalist, Forfatter; f. 5. Febr. 1906 i Kbhvn.; Søn af For­fatter, Journalist Andreas Vinding (se denne) og Hnstra, Skuespillerinden Antoinette (Agis) Winding, f. Nielsen (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1942); gift m. Marie Louise V., Datter af Jo-han Lorentz Castenschiold (død 1924) og Hustru Paula f. Bertelsen.

Studerede Kunst i Paris; Korrespon­dent til danske og fransko Blade 1926-35: ved Ekstrabladet 1935^15. derefter rejsende Korrespondent og Kronikør; modtog Cavling-Prisen 1946.

Har bl. a. udgivet Reportager fra Spanien, Frankrig og Grønland; En an­den Verden; Biografierne „Renoir" , „Laulroc", „Syner og Virkelighed" ; Essay „Kunsten og Tiden".

Adresse: Jægerhus pr. Skælskør.

VINDING Povl Dr. techn., Brandchef. B..DM.P.P.; f. 5. April 1836 i Nykjøbing S.; Søn af Dyrlæge Peter Vinding (dart 1912) og Hustru Ililma f. Olsen (ded 1923); gi.ft (5. Maj 1917) m. Lilian V.. f. 19. Jumi i Rosario, Argentina, Datter af Direktør Ricard Claudi Magnussen (død 1945) og Hustru Ann Eliza f. Leudesdorff (død 1934).

Exam. polyt. 1903; cand. polyt. 1909; Assistent ved Polyteknisk Læreanstalts elektrotekniske Konstruktionsøvelser 1910-14; Sekondløjtnant i Artilleriet 1912; Brandinspektør i Kbhvn. 1914; . Dr. .tecthn. 1935; Jlrandelnif i Kblmi. 1936; Medlem af Centralkommandoen for det storkbhvnske Luftbeskyttelsesom-raade og Overleder af Brandvæsenerne i dette 1940; taktisk Overleder og Sted­fortræder for Luftværnschefen 1944.

Medlem    af    Bestyrelsen   for    Dnn«k Ingeniørforening    1914-17    og    1930-35; Formand  for   Dansk   Ingeniørforenings elektrotekn. Sektion 1916-24; Medlem af H C Ørsted Komitéen 1920; Formand for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1921 -35;     Medlem   af   Dansk    Ingeniørfor­enings Repræsentantskab 1921-34 og af Khhvns    Kommunalforenings   Hovedbe­styrelse   og   Forretningsudvalg   1921-35; Redaktør af Polyteknisk Tidsskrift 1928-30;  Dansk  Ingeniørforenings Repræsen­tant i Dansk Brandværns Komité fra 1920 og Medlem af Komitéens Forretningsud­valg   fra  H935;    Formand   for  Udvalget for    brandfekniisko    Undersøgelser    fra 1937;    Medlem   af   Dansk   Ingeniørfor-(imnigs  Hjælpefonds   Bestyrelse   1923-35; Medlem  af  Den  Danske  National  Ko-irril-é for World  Power Conference 1924; Generalsekretær for Det nordiske Inge­niørmøde i 1929 i AnJedntag M Den Po­lytekniske Læreanstalts 100 Aars Jubi­læum;  Medlem af Dansk Lnftiværnsfor-enings Hovedbestyrelse 1934; Repræsen­tant for Danmark i ,.Com.ité techniqiie International   de   Prévention   et   d'Ex-tinction   du  Fen"   udpeget   af  Justits­ministeriet;  Medlem  af  Kbhvns Bolig­kommission  af 1939,   af Akademiet  for do   tekniske  Videnskaber  samt  af det-trø KsissekommLssion  1937-47 og  af  Ju­stitsministeriets  Brandudvalg  fra  1941; Formand  for Justitsministeriets   Pxøve^ kommission for Filmsoperatører fra 1947 Paabegyndte Udgivelsen af en dansk Elektricitetsværkstatistik   1911   (overta­get   af   Statistisk   Departement   1923); angav Strømliniekonstrnktionen af Vind­motorer 1918; Medarbejder ved Opfindel­sernes   Bog,   ved  Salmonsens  Leksikon oe ved Dansk biografisk Leksikon; Bi­dragyder  til  The  american  society  of mechanical Engineers Festskrift ved Ju­bilæet 1930;  redigerede den  1929-31  ud­givne Brandværns Haandbog   (2.   Udg. 1940);  Dansk Teknik gennem  100 Aar, belyst    i    Levnedsskildringer    (1939,   2. Udg. 1941); G A Ilagemann. en dansk Ingeniørs Levnedsløb (1942).

Har   modtaset,   Kong   Christian   X's Hæderstegn   for  25  Aars   god  Tjeneste i  Kbhvns Brandvæsen. Skånska Brand-forsakringsinråttningens     GuMmedaille og Finska Brandofficersforbundets For-t.jiinsttecken;   Æresmedlem   af  Svenska Brandbefiilsforbundet  1944. Udenl.   Ordener:   N.St.O.Z'.;   S.N.3. Adresse: V-Boulevard 23, Kbhvn. V.

WINEKEN   Kai Hugo Politimester, R, p.p.; f. 28. Marts 1087 i Mariager; Søn at By- og Herredsfoged O A C Wineken (død 1890) og Hustru Julie f. Andersen (død 1943); gift (S. Juli 1924) m. Gud­run Ellen Margrethe W., f. 18. Okt. 1903

i Sandvig, Datter af Overpakmester Alfred P M Ringdal og Hustru Chri­stine f. Christensen.

Student   (Frederiksborg)   1904;   r.an'l. jur. 1910; Byfogedfuldmægtig i Holbæk 1910;     Dommerfuldmægtig    sammesteds 1919; Politimester i Assens Købstad m. v. 1932, i Helsingør Købstad m. v. 1937. Medlem   af   Delegationen   for   Land­mandsbankens  Holbæk   AM.   1920-32, »f Assens  Byraad 1937,  af Vejkrydsndngs-udvalget  for  Frederiksborg  Amt og af Inspektionen  for Helsingør almindelige Hospital;   Statens   Repræsentant  i For-pastninsrsbestyrelsen      for     Helsingør-Hornhæk-Gilieleje   Jernbane  1944;   (Vil-sur ved Statens Politiskole, l'den'..   Orden :   S.N.3. Adresse :   Helsingør.

WINGE Knud Overlæge, Dr. med.-, f. 16. Nov. 1899 i Kbhvn.; Søn af Kam­merherre. Oberstløjtnant M E Winge (død 1938, se Kraks Blaa Bog 1937) og Hustru Thora f. Andersen (død 1926); gift (9. Jan. 1925) m. Gerda W., f. 9. Jan. 1903 paa Frdbg., Datter af For-slander Otto J Wiistenberg (dåd 1946. se Kraks Blaa Bog 1943) ok Hustru Dorthea Marie f. Ingerslev (død 1936). Student (Østre Borgerdydskole) 1917; med. Eks. 1924; 2. Reservelæge ved Amtssygehuset i Skive, kir. Afd.; Kan­didattjeneste ved forskellige kbhvnske Hospitaler 1926-30; 2. Reservelæge ved Kommunehospitalets 2. Afd. 1930-32; 1. Reservelæge ved Øresundshospitalets med. Afd. 1932-35; Dr. med. 1934; Over­læge ved Centralstationen for Tuberku­losebekæmpelsen i Kbhvn. 1935.

Specialistanerkendelse i Intern Medi­cin med Organspeciale 1933, i Lunge-tuberkulose 1935.

Medlem af Bestyrelsen for Trængen-des Landophold 1939, af Bestyrelsen »K Forretningsudvalget for Nationalfor­eningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1942 og af Bestyrelsen for HjælpeKOni-set paa Kalvebod Bastion 1946.

Adresse: Østerbrog. 140, Kbhvn. Ø. WINGE Øjvind Professor, Dr. phil., R DM.p.p.; f. 19. Maj 1886 i Aarhus; Son af Sagfører Sigfred Winge (død 1945. se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Petra f. Rian (død 1949); gift (8. Må; 1913) m. Julie W., f. 14. De,c. 1893 i Kbhvn., Datter af Grosserer Oscar Bis­trup M.øller (død 1945) og llnslru Al vilde f. Jørgensen (død 1937).

Student (Marselisborg) 1905; mag. soient. 1910: studerede ved Universite­terne i Stockholm, Paris, Ohicago-, Assi­stent ved Carlsberg Laboratoriet« fysio­logiske Md. 1911-21; Dr. phil. (Studier over Planterigets Ohromosomtal og Chromosumernes Betydning) 1917; l'r<>

Wing_____________

fessor i Arvelighedslære ved Landbohej-skolen 1921-33; Professor ved Carlsberg Laboratoriet og Forstander for den fy­siologiske Afdeling 1953; varetog Under­visningen i Arvelighedslære ved Univer­sitetets matematisk-naturvidenskabelige Fakultet 1929-35; Forelæsninger ved ame­rikanske Universiteter 1932; Leder af Carlsberg Bryggeriernes Forsøgsgaard „Nordgaarden" ved Herfølge fra dens Oprettelse 1938.

Formand for Bestyrelsen for Forenin­gen til Svampekundskabens Fremme 1925-30; Medlem af Videnskabernes Sel­skab 1927, Formand for Selskabets naturvidenskabelig-matematiske Klasse l rå 1946; Medlem af Komitéen for de in-lf.rnaiionale Arvelighedsforskerkongresser 1927-48; Generalsekretær for det 18. Skandinaviske Naturforskermøde 1929; Medlem af Bask-Ørsted Fondets Besty­relse 1930-33 og af Statens Planteavlsud-ralg 1930-37; Formand i Bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening 1932-37, for Professor Johs.Schmidt's Studielegat for Havforskere 1933-46 og for Emil Chr. Hansen-Fondet fra 1935; Medlem aif Be­styrelsen for Pasteur-Selskabcit; Formand tor Kbhvn.-Frdbg. Jagtforening under Dansk Jagtforening fra 1940 og for Det kgl. danske Haveselskab fra 1944; Medlem af Naturiredniingsraadet 1944 46; korresponderende Medlem af Sven-ska Botaniske Foreningen 1932 og af Schweizerische Gesellschaft fur Verer-Imigsforschunig 1946; /Kresmedlem aif Ge-netical Society of Great Britain 1947; Medlem af Finaka Vetenskaps-Societeten 1937, af Kung%a Fysiografiska Sall-skapet a Lund 1940, af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien 1942, af det norske Vetenskapsakademi 1946, af Royal So­ciety, London 1947 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; tildelt .Scheelc-Medaljen for biokemisk Forsk­ning, Stockiholm, 1942 og Dansk Gæ­rings Industris Pris 1946.

Litterære Arbejder: En Hække Af­handlinger i inden- og udenland-ske Tidsskrifter, mest med Emner vedrø­rende Botanik (Svampe), Cytologi og Arvelighed. Desuden : Arvelighedslære paa eksperimentelt og cytologisk Grund­lag (1928, 3. Udg. 1945); Mykologisk Ekskursionsftora (1928, 2. Udg. 1943, i Forening med Professor C Ferdinand­sen); Arvelighed hos Hunde (1945). Udenl. Ordener: Fi.H.R.3'.; S.N.3. Adresse : GI. Carlsberg V. 10, Kbhvn. Valby.

WINKEL Per Oberstløjtnant, Kammer­junker, U.p.p.; f. 23. Aus. 1906 paa l-'rdbg.; Søn af Oberstløjtnant O H Winkel (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Magdalene f. Tage-llansen (død 1932); gift (14. Okt. 1936)

m. Regitze W., f. 24. Marts 1910 i Her­lufsholm, Datter af Oberstløjtnant R Keyper og Hustru Alice f. Banmann.

Student (Frdbg. Gymnasium) 1925; Premierløjtnant i Fodfolket 1929, Kap-Iajnløitnantl935, Kaptajn 1940, Oberst­løjtnant 1949.

Udenl. Ordener: A.M.F.3.- Fi.Sk.F.; N.O.N.5.; N.St.O.3'.; Stb.M.C.F.; S.Sv.3'.; S.V.3'.

Adresse : Bomhusv. 7 A, Kbhvn. Ø.

WINKEL Poul Kontorchef, Landsrets­sagfører; f. 4. Mai 1908 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant O H Winkel (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Magdalene f. Tage-Hansen (død 1932); gift (3. Febr. 1933) m. Grethe W., f. 29. Marts 1909 i Aalborg, Datter af Kon­torchef Olkjær Hald (død 1918) og Hu­stru Sigrid f. Fabritius (død 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1932; Sekretær i Skattede­partementet s. A., Fuldmægtig 1938, .Ekspeditionssekretær 1943, Kontorchef fra 1948; Landsretssagfører s. A.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Skytteforening i en Aarrække; Delings­fører i Akademisk Skyttekorps o<? i Modstandsbevægelsen.

Adresse :  Ahlmanns Allé 27, Hellerup.

WINSLØW Carl Kontorchef, R.; f. 24. Dec. 1886 paa Frdbg.; Søn af Direktør Carl Winsløw (død 1941. se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Christine f Kra­rup (død 1943); gift (4. Okt. 1922) m. Ida W., f 3. A ug. 1898 i Kblivn., Dat­ter af Grosserer Oluf Wahlstrøm og Hustru Hnlda f. Scheelke.

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; Byfogedfuldmægtig s. A.; Assistent i Trafikministeriet 1913; Assistent ved Kbhvns Havnevæsen 1916. Fuldmægtig 1918, Kontorchef 1921-45.

Adresse: L E Bruuns V. 27, Charlot-tenlund.

WINTHER Carl Assurance-Direktør, Ge­neralkonsul, R.DM.p.p.; f. 25. Nov. 1878 i Nykøbing M.; Søn af Kasserer, cand. jur. L F Winther (død 1910) og Hustru Augusta f. Koefoed (død 1917); gift (20 Juni 1911) m. Germaine W., f. i Madrid, død 1946, Datter af Directeur des Che-min de fer du Nord de l'Espagne Leon Waldmann (død 1910) og Hustru Hen­riette f. Polack (død 1946).

Uddannet i AssurancevirkRomheder i Danmark ok Frankrig; ansat i Nordisk Gjcnforsikring (Kbhvn. og Paris) ind­til 1902; Sousdirektør i „La Union y E! Fenix Espaflol" indtil 1914; siden .--e!vsl;<•]!(li*4' Uea^siinuin'virksinnhed su.ih! Direktør for Frankrig for Forsikrings-akts. „Skandinavia"; ulønnet dansk Konsul i Paris med Titel og Rang af

1431

Generalkonsul 1933; udnævnt til Gene­ralkonsul 1935: Afsked 1945.

Medlem af Bestyrelsen for l'Assoeia-tion Franco Danoise; Æresborger j Byen Braine (Alene).

Udenl.   Orden ;  N.St.O.3'.

Adresse: 18 avenue Bugeaud, Paris XVI, Frankris.

WINTHER Chr. Provst, K'.DM.; f. 14. April 1865 i Humble; Søn af Lærer J R Wiuther (død 1910) og Hustru Frederikke f. Ottesen (død 1913); gift (3. Jan. 1899) m. Ingeborg W., f. 7. Jan. 1864 i Gjødding Skovridægaard, død 1947, Datter af Forstraad, kgl. Skov­rider F Bang (død 1902) og Hustru Ca­roline f. Jørgensen (død 1869).

Student (Sorø Akademi) 1885; cand theol. 1891; Kateket ved Holmen« Kirke 1892; Sognepræst i Hodde-Tistrup 1895, i Ørsted 1907; Provst for Kougso-S»n-derhald Herreder 1915-18 (indtil 1917 tillige for Nørre-Herred); Sognepræst ved Frederikskirken 1918-35; Præst ved Gammel Kloster 1935.

Medlem af Udvalget for Østerlandsmis-sionen til 1933 samt af Bestyrelsen og For­retningsudvalget for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1920-39; Medlem af Be­styrelsen for Dansk Kirke i Ud­landet til 1947; Formand for Kirkelis Ungdomsforening fra 1919 og for Ko­mitéen for Caroline Amalies Asylskole til 1937-, Medlem af Dannevirkes Re­præsentantskab samt af Udvalget for det grundtvigske So'.daterarbejde til 1937; Medlem af Kirkefondets Repræsentant­skab samt af Repræsentantskabet for Kristelig Forening for Børneforsorg; Formand for Kbhvns Arbejdshjem.

Adresse: Strandv. 193, Hellerup.

WINTHER Christian Professor, Di. phil., K'.DM.; f. 4. Juli 1873 i Rudkø­bing; Søn af Bankdirektør. Købmand M Winther (død 1930) og Hustru Marie f. Madsen (død 1912); gift 1. Gang (25. Maj 1900) m. Ellen W., f. 8. Juni 1875 l Rudkøbing, død 1943, Datter af Sag­fører, Bankdirektør l' Vognsen i.aød 1891) ogHustru Camilla f. Melson (død

1935); 2. Gang (6. Febr. 1949) m. Overassistent ved Telegrafvæsenet Eli­sabeth W. f. 18. Jan. 1891 i Odense, Datter af Skibsmægler O M Friis (død

1936) og Hustru Karen f. Olsen (døfl 1940).

Student (Aarhus) 1891; mag. scient 1897; Videnskabernes Selskabs Guldme­dalje 1906; Dr. phil. 1907; Assistent ved Universitetets kemiske Laborato­rium 18994915: Docent i Fotokemi red Polyteknisk Læreanstalt 1912, i Foto­kemi oe videnskabelig Fotografi smstds

1914-   Docent i   Kemi   ved   Universitetet

1915-19;  Professor i Kemi  ved polytek-

__________________Wint

nisk Læreanstalt 1919-43; tillige Lek­tor i Kemi ved Tandlægeskolen 1933-46. Formand for kemisk Forening 1913-16; Medlem af Bestyrelsen for Selskabet for psykisk Forskning fra 1921, Formand 1923-40.

Har udgivet videnskabelige Arbejder over optisk Drejning 1895-1907-, over fotokemiske og fotografiske Emner fra 1908: Universitetslærebøger om forskel­lige Grene af den analytiske Kemi; Vejledning til fotografiske Øvelser 1915-16-19-35; Lærebog i Kemi (1922-23 40); Materiallære for Tandlæger (1940). Adresse : Tornagerv. 6, Oharlot'eu-lund.

WINTHER   Frederik Højesteretssagfø­rer, R.p.p.; f. 13. Juni 1876 i Nykjøbing M.; Søn af Kasserer, cand. jur. L F Winther (død 1910) og Hustru Augusta f. Koefoed (død 1917); gift 1. Garn: (1914, Ægteskabet opløst) m. Astrid W., f. Larsen; 2. Gang (1925) m. Edith W., f. Prahl (død 1946).

Student (Metropolitanskolen) 1894; cand. jur. 1900; Byfoged- og Herreds-fuldmægtig i Sæby (Dronninglund Herred) 1900-01; Fuldmægtig ved Dansk Tarifforening (Brandforsikring) 1902, Sekretær og Kontorchef 1903-06; Sekre­tær for Forsikringsforeningen i Kbhvn. 1903-05; Overretssagfører 1905; Højeste­retssagfører 1918; Medhjælper hos Stats­advokaterne ved Østre Landsret 1919-28. Formum! for I);in*k TariffororLing, lur Dansk Autompbilforsikringsforbund, for Dansk Forening for international Mo-torkøretøjsforsikriug, for Forening*'!! at AnsvarsforsikriUKfsvIfkabcr, for Dansk Tyverifors-ikrings Forening og for Dansk Glasforsikrings-Forening; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Assu­randørernes Hus: Kresjiu'dlem af Daitk Forsikring Samfund.

Medlem af Bestyrelsen for Kbhvnx Jagtrideklub 1911-14, for Sportsridekjiib ben 1914-18 ok for Dansk Ride-Forhunrt 1918-23, Formand for Forbundets Ama­tør- og OrclensudvalR 1938-45-, Formand for Foreningen til den ædle Heste J vis Fremmes Ov-ervoldgiftsret 1938-47.

Indehaver af Dansk Idræts-Forbunds Ærestegn.

Juridisk Sekretær for Dansk Skue-spillerforliund 1907-13, Forbundets For­mand 1913-14.

Vicepræsident i Kgl. Dansk Automo­bil Kluh 1929-35.

Har skrevet : Kortfattet Forsikrings-lære (1908); Dansk Tarifforenings Hi­storie i 25 Aar (1921); forsikringskyndig Medarbejder ved Landbrugets Ordbog (1908-18).

Udenl.   Orden:   S.N.3. Adresse:   Frdbg.  Allé  43,   Kbhvn.   V.

Wint__ __  _ ___

WINTHER   Jacob Overretssagfører-, r 16. Sopt. 1881 paa Frdbg.; San af Kas­serer, eand. jur. L F Winther (død 1910) og Hustru Augusta f. Koefoed (død 1917); gift (10. Maj 1913) m. Inger Sophie W., f. 24. Aug. i Grenaa, Datter af Apoteker N P V E Hoffmeyer (deri 1910) og Hustru Caroline f. Kiær (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1905; Overretssagfører 1911.

Formand1 i Bestyrelsen for Akts. Det nordiske Kauigarnspinderi Næstfor­mand i Bestyrelsen for ForsikTingsakts. Dannevirke; Medlem af Bestyrelsen for A'fcts. Ihuwk Rayon Væveri Hg for Franz Koenigs' Legat; Medlem af Repræsen­tantskabet for Borgervenneii af 1788.

Medudgiver af Kongeriget .Danmarks Love 1910-15. af Do Nordiske Sølove 1914.

Adresse: Rosenv. Sideallé 9, Kbhvn.Ø.

Sommerbolig:   Rudegaards  Allé  47, Holte.

VINTHER J C Provst, li.; f. 10. Jan. 1895 i Kettrup ved Fjerriislev; Søn af Gaard-

ejer Niels Vinther (død 1946) og Hu­stru Sine f. Jacobsen (dåd 1940); gift (27. April 1921) m. Anna Kristine V., f. 14. April 1896 i Kettrup, død 1933, Datter af Sognepræst C A Hansen (død 1935) ok Hustru Marie Kristine f. Han-sen.

Student (Aalborg) 1913; cand. theol. 1920; Sognepræst i Vester- og Øster Vandet 1921; Sognepræst i Skørping -Fræer fra 1926; Præst ved Skørping Sanatorium fra s. A.; tillige Provst for Helium og Hiindsted Herreders Provsti 1940; Medlem af Aalborg Amts Skole­direktion 1941; Formand for Præste-forenmgen i Aalborg Amt 1942 og for Foreningen af Skolekommissioner i Aal­borg Amt 1948.

Adresse: Skørping.

WINTHER Jens Købmand; f. 16. Dec. 1863; Søn af Bankdirektør, Købmand M WiutiiLT (død 1930) og Hustru Mark' f. Madsen (død 1912).

Købmand i Rudkøbing fra 1892; Be­styrer aJ Lån gelands Museum.

Har skrevet: Lindø, en Boplads fra Danmarks yngre Stenalder I og II; Langeland, Stenalders Enkeltgrave. Bronoealriers Brandgrave, Broncealders Offerplads; Troldebjerg, en bymæssig Bebyggelse fra Danmarks yngre Sten­alder; Troldebjerg-Tillæg: Blandebjerg.

Den Hielmstjernc-Rosenoroneske Stif­telses Sølvmedalje 1930.

Adresse: Rudkøbing. WINTHER Knud Læge, Dr. med.; f. 3. Seipt. 1895 i Aalborg; Søn af Hanofabri-kant Clir. B Winther (død 1946) 014' Hustru Charlotte f. liahr (dåd 1933); gift (28. Aug. 1920) m. Alfhild W., f.

__    ______ _______1432

21. Dec. 1896 i Arendal, Datter af Kun sul Bertrand Jacobsen (død 1940) o-Hustru Josephine f. Beruntsen (dod 1943).

Student (Østersøgades Gymnasium) 1911; med. fiks. 1918; Reservelæge ved Sk t.Hans Hospital 1919-21; Assistent vud Kbhvns Kommunes PolikJiniiks Nervc-afd. 1921-22 og ved Rigshospitalets neu­rologiske PoMkMnlik 1923-25; Specialist-anerkendelse (Neurologi) 1924 og (Psy­kiatri) 1927; Reservelæge ved Alininde-llig Hospital 1925-27 og ved Kommune­hospitalets Nerveafd. 1927-33; Lsege veo Tn<valideforsikringsrettenl926-31; Dr.med. 1927; Assistent ved Kommunehospitalets 6. Afd.'s Filial paa Balders Hospital 1933-38 og ved Kommunehospitalets neurologiske Laboratorium og Polikli-nnk 1938-40; neurologisk Konsulent ved Kuranstalten Montebello 1930-38 og ved Kbhvns Amts Sygehus i Gentofte fra 1937. Censorsuppleant ved med. Em-bedseks. fra 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation 1931-33 og fra 1943 (Formand fra 1945) og af Repræ­sentantskabet for Dansk medicinsk Sel­skab 193&47; Formand for Dansk neu­rologisk Selskab 1933-36; Sekretser for Nordiske neurologiske Kongres i Kbhvn 1932; Redaktør for 3. internationalt' Neurologkongres' Forhandlinger 1939; Generalsekretær for Nordisk neurologisk Forening 1948; Medlem af Sundhedssty­relsens Specialistnævn 1947 og af l,a -geforoningens Neuroseudvalg 1948; Kor-responderende Medlem af Société <lr Neurologe i Paris.

Har skrevet : Encephalitis epid. med Optikusforandringer (Disputats, 1927) og flere neurologiske Afhandlinger.

Adresse : Frimodtsv. 3, Hellerup. VISBY Vilhelm Præst, Forstander, K.; f. 8. Okt. 1873 i Aarhus; Søn af Assi­stent i Kbhvns Magistrat C P Visby (dfld 1926) og Hustru Anne Marie f. Arffmann (død 1931); gift (23. Okt. 1912) m. Karen V., f. 5. Au«. 1880 i Ters-løse, Datter af Overlæge Adoiph Sell (død 1921, se Kraks Blaa bok 1921) ok Hustru Johanne f. Keilgaard (død 1889). Student (Vestre Borgerdydskole) 1893-cand. theol. 1899; Huslærer 1899-1900: Privatlærer i Kbhvn. 1900-07; cand. mag. 1904; uordineret Prædikant og Lærer ved Kolonien Filadelfia 1907; Præst smstds. 1911-44; tillige Forstan­der for Søster- og Diakonskolen og for Diakoaissehuset smstds. til 1944.

liedlem af Bestyrelsen for Kolonien Filadelfia 1917-44, for Kolonien Filadel, fias Diakontorbund 1925-44 og for Ko­lonien Filadelfias Moderationsfond 1932 44; Medlem af Folkekirkeligt Filan­tropisk Forbunds Raad fra 1931; Æres-

_1433___________ ___________

medlem   af   Kolonien   Filadelfias   Dia­konforbund  1944.

Har skrevet: Kolonien Filadelfia 1897-1921, Lægen Adoiph Sell (s. m. II P Stubbe Teglbjærg, 1949) samt forskel­lige Tidsskriftartikler og oversat v. Bo-delschwinghs Levned.

Adresse:   Bagsværd Hovedg. 7-11, Bagsværd.

WISSENBACH   Johan fh. Stationsfor­stander, R.DM.; f. 9. Sept. 1868 i Kbhvn.; Son af Garver Th. Wissenhach (død 1896) og Hustru Margrethe f. Wunholt (død 1899); gift 1. Gang (12. Maj 1895) m. Hedevig Antoinette W-, død 1912, Dat­ter af Stationsforstander Miillertz (død 1918); 2. Gang (5. Maj 1925) m. Marie W-, f. 3. April 1872 i Frederikshavn, død 1943, Datter af Hotelforpagter I F Hornstriip (død 1934) og Hustru Anna f. Bærenlzen (død 1505).

Alm. Forne redelseeeks. 1885; ansat ved Statsbanerne s. A.; Assistent 1888; Overassistent II i Næstved 1909; Over­assistent I i Esbjerg 1911; Stationsfor­stander i Tinglev 1920, i Esbjerg 1925-33.

Medlem af Statsbanernes Eksamens-kommission 1912-24 og af Bestyrelsen for Stationsforstanderforeningen 1930-33.

Adresse: Kildegaardsv. 14A, Hellerup.

WISSING    Ove   Dr.   med.;   f.   8.   Okt.

1883 paa Skt. Thomas; Søn af Læge Johs. Wissing (død 1894) og Hustru Frederikke f. Brandt (død 1939); gift 1. Gang (21. Juni 1928, Ægteskalwt op­løst 1945) m. Esther Louise W., f. 9. Okt. 1905 i KWivn., Datter af Direktør Axel Klingenberg; 2. Gang (2. Aug. 1947) m. Ebba W., f. 18. Jan, 1906 i Kbhvn., Datter aif Kontorchef A C An­dersen.

Student (Schneekloths Skole) 1901. med. Eks. 1909; Reservelæge ved Frdbg. Hospital 1913-15; Dr. med. 1916; 2. Reservekirurg ved Kommunehospita­let 1916-17; Chef for den danske Am­bulance i Petrograd 1917; Assistent ved Rigshospitalets Røntgenklinik 1918-23. Visitator ved Kommunehospitalet 1918-22; Korpslsege i Hæren 1918-22, Overlæge uden for Nummer 1923; Chef for Garnisonssygehusets Røntgenklinik 1920-22; overtog Professor Fiscbers Køntgenklinik 1922; Radiolog ved Skt. Elisabeths Hospital 1925-31 og ved Skt. T,ukas Stiftelse 1927. Overlæge 1941-, Itøntgenkonsulent ved Ortopædisk Ho­spital 1935.

Formand for Dansk radiologisk Sel­skab 1929-31; Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Legeforening 1948.

Adresse : Rosenstandsv. 13. Charlotten-lund.

___________________Wist

VISSING Poul Direktør, R.; f. 13 Nov. 1909 i Kbhvn.; Søn af Direktør J Vis­sing (død 1945, se Kraks Blaa bob 1943) og Hustru Agnes f. Bay (død 1927); gift (14. Okt. 1937) m. Ingrid V., f. 12. Marts 1908, Datter af Sagfører Emil Hansen-Backhaus og Hustru Sara f. Lauritzen.

Student (Østre Borgerdydskole) 1928, cand. jur. 1934; Uddannelse i danske og udenlandske Forsikringsselskaber 1934-36; Sekretær i Akts. Det kgl. octroierede alm. Brandassurance-Com pagni 1936, Underdirektør 1939 Direk­tør 1943.

Medlem af Bestyrelsen for Akts. Det kbhvnske Reassurance-Compagni ag for Akts. Dansk Driftsiabsforsikrins; Med­lem af Forvaltningsnævnet for Krigsfor sikringen af privat Indbo 1945 og af Bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Nord og Syd.

Adresse.-. Bøgfbjerggaard, Keltinge pr Hørsholm.

WISSUM   Emil Oberst, R. DM., HTH. p.p.; f. 3. Juni 1896 i Kbhvn.; Søn af kgl. Kabinetsbud Peder Wissum og Hu­stru Emilie f. Wucberpfennig; gift (31. Maj 1925) m. Agnes W., f. 24. April 1894 i Fcnsmark Sogn, Datter af Johs. 7ollfranck (død 1940) og Hustru Karen Marie, f. Fog Hansen (død 1940).

Student     (Metropolitanskolen)     1914: cand. phil. 1915;  Premierløjtnant 1918; Hærens     Officersskoles     Specialklasses Ingeniørkursus   og   Generalstabskursus; Kaptajn  1931;   Chef   for   5.   Bygnings­distrikt,   Viborg 1934-42;   Stabschef   bos Generalinspektøren for Ingeniørtropper­ne 1942-46;  Oberstløjtnant  af  Ingenwr-tropperne 1945; Chpf for Generalstabens (Jeneralstalwat'di'ling 1946;  Oberst   1949 Har   forestaaet   Opførelsen   af   bl. a Jydske  Arsenal  i  Hjørring  og  Jydske Dragonregiments Kaserne i Randers. Udenl.  Orden:   F.O.A. Adresse:   Ribeg.  17,  Kbhvn. Ø.

WISTI   Folmer Magister; f. 8. Maj 1903 i   Vrov,   Viborg   Amt;   Søn   af   Maler­mester Emil Jensen og Hustru  Edel.

Ved Landbruget og i Malerlære 1918-23; Præliminæreks. (Silkeborg) 1925. Student (Slatens Kursus) 1927; Studie­ophold i Jugoslavien, Czechoslovakiet, Bulgarien os Polen 1927-35; Balkan-korrespondent for De Bergske Blade 1930-32; mag. art. (Aarhus Univ.) 1936; Lektor i dansk Sprog og Kultur ved Universitetet i Krakow 1936-37; Leder af Det danske Institut i Polen og Lek­tor ved Universitetet i Warszawa 1937-39; organiserede polske Studenterrejser Danmark rundt 1937-38; nordisk Kro­nikør ved Polens Radio 1939; varetog Undervisningen i Polsk ved Kbhvns

wist_____________

Universitet   1939-42;    Direktør   for   Det danske Selskab 1946.

Sekretær for Det danske Selskab fra dets Stiftelse 1940 til 1946; Sekretær for Redaktionsudvalget for Selskabets Værk Danmarks Kultur ved Aar 1940 fra 1941-43; forestod Udarbejdelsen af Selskabets Sprogplader til Brug for Danskunder­visning 1942-48; forhandlede som Sel­skabets Repræsentant i Stockholm om Overenskomsten mellem Kungliga Skol-overstyrelsen og Det danske Selskab om gensidig Udveksling af danske og svenske Sprogp'atier ui Brug ved d« højere Skoler og Folkeskolen i Sverige og Danmark 1943; Redaktør af Selska­bets Grundbøger for Oplysning om Dan­mark fra 1943 og af Selskabets „Danish Information. Iland booke" fra 1947; ciel-tug i Summer-schools i Bristol, Liver­pool og Oxford og forhandlede som Sel­skabets Repræsentant med1 The British Council o« Tlie Workers' Educational Association, London, om Samarbejde med Det danske Selskab 1946; Leder af Selskabets dansk-britiske Sommerskole Aug. 1947.

Har skrevet: Bondeproblemet i Po­lens Skønlitteratur (Frisopgave, udsat af Aarhus Univ., 1938); Redaktør og Medforfatter af „Dania, Kraj uni-wersytetow ludowych i spoldzielczoaci" (Warszawa. 1938); Bidrag til 8. Bind af Danmarks Kultur ved Aar 1940 (1943); Krooiker, Interviews m. m. i danske, bulgarske og polske Blade og Tidsskrifter.

Erhvervet Idrætsmærket iBronce!941. Udenl. Orden :  Po.P.R. Adresse:  Niels Hemmlngsens G. 8, Kbhvu.   K.

WISTOFT   Knud Direktør, cand. jur.; f. 15. Marts 1895 i Aarhus; Søn af Di­rektør Elvin Wistaft (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1926) og Hustru Fre­derikke f. Knudsen (død 1918); gift 1. Gang (6. Sept. 1921) m. Else W., f. Jo­hansen (dåd 1932); 2. Gang (14. April 1936) m. Ada W., f. Jacobsen (død 1944).

Student (Aarhus) 1914; cand. jur. 1921; Direktionssekretær i Jydsk Brand-forsikrinesforening for Bygninger og Løsøre 1921; Sagførerfuldmægtig i Rød­by 1922-26; Sagfø-rerbestalling 1925; Di­rektør for „Jydsk Brandforsikring" 1927.

Medlem af Bestyrelsen for Forenin­gen af gensidige, danske Brandforsik­ringsselskaber og af Forretningsudval­get for Bygningsbrandforsikringsnæv-net.

Adresse:   N  W Gades V. 14. Aarhus

WITH   Elisabeth   Sygeplejerske;   f.   14. Aug. 1892 i Løsning; Datter af Sogne­præst Enrique With (død 1932, se Kraks

_________________1434

Blaa  Bog 1931)   og  Hustru  Camilla f. Andersen   (død 1913);  ugift.

Student (Marie Kruse's Skole) 1911; cand. phil. 1912; Elev ved Rigshospita­lets Sygeplejeskole 1913-16; Røntgenud­dannelse paa Rigshospitalet og paa Dr. Panners Klinik i 1923; deltog i Tilba-gesendelsen af britiske Tropper under Britisk Røde Kors 1918-19; ved York-hill Hospital for Børn i Glasgow og ved The Royal Sussex County Hospital i Brighton i 1919; Privatsygeplejerske i Britisk Indien til 1923; Timesygeplej­erske ved Dansk Sygepiejeraads Bureau 1923; Assistent ved den kommunal« Hjemmesygepleje under Kbhvng Hospi­talsvæsen 1924; Bestyrerinde f or Kbhvn i Kommunes Rekreationshjem Næsseslot-tet 1942.

Formand for Dansk Sygeplejeraad 1935 -41; Medlem af Repræsentantskabet for Kbhvns kommunale Sygeplejerskefor­ening, af Repræsentantskabet for Alder-domskassen for Sygeplejersker, af For­retningsudvalget for Dansk Sygepleje-raads Rekreationshjem i Vedbæk, af Bestyrelsen for Sygeplejerskernes Sam­arbejde i Norden og af Dansk Luft-værnsforenings Landsstyrelse.

Adreese: Næsseslottet. Holte.

WITH   Erik Generalløjtnant, SK.DM., Chr.XOff.E.T., HTH., M.T.Kha.p.p.; l. 20. Nov. 1869 i Kbhvn.; Søn af Høje-steretsassessor R C With (død 1893) og Hustru Ina f. Binzer (død 1901); gift (16. Dec. 1899) m. Gustava W., f. 1. Febr. 1872 i Farsund i Norge, Datter af Skibsreder David Davidsen og Hu­stru Antoinette f. Wollan (død 1918).

Lærling i Flaaden 1884-85; Sekond­løjtnant i Fodfolket 1891; Kaptajn 1908;-Clief for Generalstabens Efterretnings­væsen 1911-18; Oberstløjtnant og Chef for 27. Bataillon 1918; Chef for 24. Ba-taillon 1921, tillige for 1. Landstorms-batoillon 1923, Oborstløj'tnant i Gene­ralstaben 1923, Oberst 1924; Stabschef lios Generalinspektøren for Fodfolket 1923-27; Chef for Generalstabens Takti­ske Afdeling 192(7; Generalmajor og Chef for Sjællandske Division 1930; til Raadigihed for Generalkommandoen 1931; Generalløjtnant ok Chef for Gcm-ralkommandoen 1931-39.

Har foretaget Tjenesterejser til Ser­bien, Grækenland, Tyrkiet og Bulga­rien for at studere Balkaakrigen i 1913; var i 1930 udkommanderet tU Overvæ­relse af cte_ engelske Hærmaiievrer til Special-Studium af de mekaniserede og motoriserede Tropper o(t i 1932 til Over­værelse af den svenske frivillige Land­storms Feltøvelser og Idrætsstævne ved Linkøping i Anledning af Landstorm-Centralkomitéens 20 Aars Jubilæum.

i

J.435________________ _   __ ___

Skoleforstander for Akademisk Skytte­korps 1901-03;  Chef for samme 1911-17: Formand for Akademisk Skytteforening 1939-42;   Formand   for  Skydeudvalget   i Overbestyrelsen for  De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger 1939 og for   Foreningen  af  Officerer   uden   for aktiv Tjeneste 1939; Æresmedlem af Aka­demisk     Skyttekorps    Underofficersfor-ening og Skyttelaug; Præsident for-De danske Brevdueforeninger 1911-18, Æres­medlem 1922; Kommandant for de engel­ske hjemsendte Krigsfanger i Barfred?-højlejren  Dec.   1918-Marts  1919;    Med­lem   af   Landstormskommissionen   1922, Frømand   fra  1930;  Chef  for Landstor­men   1930;     Formand   for   Officersfor-eningen i Khlivn. 1930-31 og for Fælles­organisationen af Officerer og ligestil­lede af  Hæren 1931.   Tildelt  ile  danske Brevdueforeningers   Guldmedaille   1932; Æresøvejste i Selskabet De danske For­svarsbrødre 1932;   Æresmedlem af 4. og 7.    Regiments   Soldaterforeninger   1933; Ærespræsident i Det kgl. danske aero-nautiske   Selskab   1933;    Formand   for Komitéen  for  Rejsning  af Mindesmær­ker  for  de  nordiske frivillige, deltaget i Krigene 1848-50 og 1864, rejst paa Dybbøl Banke 1936; Ærespræsident for Danske Soldaterforeningers Samvirke  for Kbhvn. og Omegn 1939; Medlem af Bestyrelsen for   Kbhvns   Telefon   Akts.   1937;   Pro-tektor   for   Foreningen   af   hjernsendte Løjtnanter og Kornetter 1938; Formand for Komitéen  for Rejsning af en Min­destøtte  i  Charlottenlund Slotspark ior Kong    Frederik   VIII    og    Dronning Louise   1938;   Formand   for   Det   kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Bro­derskab 1939-46  og for Foreningen Det Frie   Nord   1940-45;   Medlem   af  Besty­relsen   for   Grænsefondet   1939;   Æres­medlem af Dansk-Jugoslavisk Forening 1940; Medlem af Bestyrelsen for Dansk Samvirke 1940-47; Medlem af Finlands-hjælpens    Arbejdsudvalg    og   af   Fin­landshjælpens   Udvalg   for finske Børns Ophold i  Danmark  1942;  Formand  for Foreningen   Kbhvns   frivillige   Luftfor­svar   1945;   Præsident   for   Lo   souvenir francais   i   Danmark   1947;   har   taget Idrætsmærket i  Guld 1923: tildelt Hel­singfors Skyttekreds Fortjenstmedalje i Guld,   Stockholm   Skytteforbunds   falt-skyttejetong, Oslo Skyttesamlags Alres-medalje 1934,    Finlands  Skvtteforbunas Fortjensttegn i Guld 1947, Svensk Skyt­tejeton i Sølv „For Fortjånster Om Det Frivilliga  Skytbevasendet" 1947  og   De danske Skytte-. Gymnastik- og Idræts­foreningers   Hæderstegn   for   fortjenst-fuldt Arbejde 1948.

Udenl.  Ordener:  Fi.B.H.;   Fi.H.B.l.) Fi.M.M.2.; Fi.r.K.2.; Fi.S.F.; F.Æ..L,?.;

______ _____________ VtiU

Ju.Kr.1.; Ju.St.s.4.;   N.St.O.21.; S.Sv.l.; Stb.B.E.3.

Adresse:  Malmøg.   4, Kbhvn.  Ø.

WITH    Kai   Direktør;   f.   27.   Nov.   1887 i   Kbhvn.;    Søn   af   Instrumentmager Th.   With   (død   1930)   og   Hustru   f. Hertz  (død 1908); gift   (11.  Jan. 1918) m.   Ebba   W.,   Datter   af   Sognepræst Sophus   Miiller    (død   1934,   se   Kraks Blaa   Bog   1934)   og   Hustru   Alice   f. Puggaard   (død  1913).

Præliminæreks. 1905; Eksamen i Bank- otr Børsvæsen fra Køhmands-skolen 1909; ansat i Grossererfirmaet Chr. Rasmussen & Co. 1905-06, i Ban kierfirmaet D B Adler & Co. 1906-08 og i Den danske Landmandsbank 1908-11; Studierejse til England med Ansæt­telse i Midland Bank, Ltd. 1911-13; derefter atter ansat i Landmandsban­ken, Chef for den engelske Korrespon­dance til 1930; udnævnt til Fondschef opr til Bankens Børsrepræsentuut 1930; Underdirektør 1934.

Administrator af P M Wessels Fond; Næstformand i Bestyrelsen for Akts. Henriques & Løvengreen's Trikotage­fabrikker og for Akts. C Olesen; Med­lem af Bestyrelsen tor Akts. De forene­de Papirfabrikker.

Ejer   af Birket pr.   Grevinge. Adresse:   Kimtoft«,  Søholmparken   2, Hellerup.

Sommerbolig : Rørvighus, Rørvig:.

WITH-SEIOELIN C J Overretssagfører; f. 30. Jnli 1892 i Kbhvn.; Sen af Kom­mandør Carl With-Seidelin (dnd 1924, se Kraks Blaa Bog 1924) og Hustru Marie Elisabeth f. Brinck-Seidelin (død 1926). gift (15. Juli 1927) m. Else W-S., f. 4. Dec. 1900 i Kbhvn., d«l 1946, Datter af Tømrermester Chr. Ras­mussen (død 1913) og Hustru Kart-n t Pedersen (død 1944).

Student (MetropolitanskolenJ 1910; cand. jnr. 1915; Overretssagfører 1918. Medlem af Bestyrelsen for Akte. Hel­lebæk Fabrikker fra 1931 os for Akts. Frdbg. Jern af 1872, 1936-41; For­mand i Bestyrelsen for Akts. Grafisk Compagni fra 1940; Medlem af Besty­relsen for Rederi-Akts. Codan, Svend­borg.

Adresse:  Gustav Adolfs  G.  3, Kbhvn. Ø.

WITTIG  Franz Direktør, Civilingeniør, f. 15. Dec.1896 i Kbhvn.; Søn af Møbel­arkitekt Johann Wittig (død 1933) og Hustru Dorothea f. Petersen (død 1936); gift (26. Nov. 1925) m. Clara W., f. 13. Dec. 1899 paa Frdbg., Datter af Ma­skinmester Vald. Valentin (død 1937) og Hustru Grethe Bolette f. Andersen Rød. Student (Vestre Borgerdydskole) 1914; Uddannelse i Udlandet 1915-19; tekn. Konsulent ved Forenede Danske Motor-

Witt_____________________

ejere, Kbhvn. 1920-30; cand. polyt. 1923;

justitamdnisteriel Motorsagkyndig i KhhvDi. 1930-40; 'Fagredaktør (Automo-bilteknik) ved Ingeniøren 1932-33; Di­rektør for OForenod« Danske Motorejere 1940.

Medlem af Bestyrelsen for Landsfor­eningen af Justitsministeriets Motorsag­kyndige 1934-37, af Justitsministeriets Automobillygteudvalg 1930, af Justits­ministeriets Typeudvalg 1931-40, af Vej­krydsudvalget 1936-40, af Færdaelsudval-get 1940, af Trafikministeriets Vej­udvalg af 1940, af Vejkomiteen 1940, af do nordiske Motororganisationers per­manente Komite 1940, af Nordisk Vej-teknisk Forbund 1940. af Henlæggelses-fondet for Automobilejere 1944, af Fi­nansministeriet« Motoraifgiftskommissdprj 1947. af Justitsministeriet« automobil-tefcn'iske Udvalg 1948 og af Trafikmini­steriet« Udvalg vedr. Bygningen af en Storebæltsbro 1948.

Har skrevet „Køreskolen" samt Ar­tikler i Fagblade og tekniske Afhand­linger, bl. a.: Sikkerheden ved abe-vogtede Niveauskæringer; Hvorledes undgaas Blændingen; Bremser og Bremsning.

Adresse:  Carl  Feilbergs V.  18, Kbhvn.  F.

WITTMAACK  Arthur Arkitekt, B.; f. 2. Juni 1878 i Malmø; Søn af Hotel­ejer Jolis. Wiittmaack (død 1934) og Hustru Adamine f. Petersen (død 1919); gift (30. Aug. 1910) m. Emilie W., f. i Kbhvn., Datter af Direktør Herman Wittmaack (død 1924) og Hustru Agnes f. Kiise (død 1919).

Tømrersvend 1898: Afgang fra Teknisk Skole i Kbhvn.; paa Akademiet i Wien 1899-1900; Studierejser l Udlandet; Kon­duktor hos Arkitekterne Bugen Jørgen­sen o# Søren Lemche; i Samarbejde med Arkitekt Vilhelm Hvalsøe f rå 1916; har udstillet paa Charlottenborg og paa internationale Udstillinger i Udlandet; modtaget 1. Prætnie j Konkurrencer om K.F.U.K.'s Bygning og Axelborg.

Har s. m. Arkitekt V Hvaisøe bl. a. opført : K. F. U. K.s Bygning i Store Kannikestr., Indre Mission? Hus i Bernstorffsg.: Axel bore: A'hKalonskir-ken; Hans Egede« Kirke; Tribuner l Idrætsparken; Bygninger paa Stadion; Parkteatret med Restaurant og Selskabs­lokaler; Stadions Hovedportal; Svømme­hallen ved Idrætsparken; Tennis- og Badmintonhaller paa Ryparksbanerne: Sportshal i Sundby Idrætspark; Set. Clemens Hus; Trygs Ejendom; Bio­grafteatrene Odeon, Lyngbyvejens Kino, Bpulevardteatret, Nora-Bio, Toftegaards Bio, Amager Bio og Saga Bio; Kbhvns Sukkerraffinaderi; Tilbygning til og Om­bygning af Statsanstalten for Livefor-

_______________________1436

sikring's Hovedsæde; Tilbygning i Gaar-den til Forsikringsselskabet Hafnia'sllo-vedsæde; Administrationsbygning for Akts. Schouw & Go., Kapelvej 47; Akts Simonsen & Nielsen, Vandkunsten; Bog­handlernes Hus, Nyropsgade; Kbhvns Badmintonhal, Randersgade; Boligkar­réer, bl. a. Solborgen paa den gi. Lade-gaards Plads; Bartholomæus Gaard i Torvegade; Mariendals Have, Ane Ka trines Vej: Østbanehus, Fridtjof Nan-sens Plads; Svanemellebo; Salvator-gaarden, Torvegade; Ved Eltham, Strandvejen; Richmond, Vester Fari-magsgade; Taarbækhave; Høje Skods-borg; Nyvej 12-14; Søndermarksvænget; Vennelyst paa Amagerbrogade; Strand-gården, Falkoner Allé; Postparken i Kastrup; Rækkehuse, Villaer, Fabrikker m. m.

Adresse: Høje Skodsborgv. 16, Skods-borg.

WITZKE   Ingolf Direktør, li.; f. 26. Mai 1897 i Kbhvn.; Søn af Direktør Wil­helm Witzke (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Ingeborg f. Doii-ner (død 1914).

Uddannelse i Assurancefaget paa for­skellige Assurancekontorer i Kbhvn.. Oslo, London. Marseille ok Paris: Di­rektør i Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia og i Akts. Grøn & Witzke.

Formand i Bestyrelserne for Ingeborg Witzkes Mindelegat og for Direktør W Witzkes Studiefond af 1924; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1952, for Dansk Krigs-Søfprsikring for Varer fra 1939, for Forsikringsforeningen 1942-46, for Forsikrings-Akts. Dansk Merkur f rå 1946 og for Akts. Grøn & Witzke fra 1945.

Adresse:   Kongens Nytorv  6, Kbhvn. K.

WIUFF  Martin Rentier, R.; f. 3. Juli 1873 i Sillerup; Søn af Gaardejer P H Wiuff (død 1912) og Hustru Inger f. Nissen (død 1896); gift (25. Juli 1902) m. Kirstine W., f. 22. Sept. 1878 paa Sillernpgaard, Datter af Gaardejn Hans Bjørnshauge (død 1901) og Hustru Marie f. Brunsvig (død 1916).

Deltog i Verdenskrigen som Land stormsmand 1914-16; Formand for Ha­derslev Amts Landboforening 1920-32.

Adresse: Villa Bjørnshauge pr. Fjel-strup.

WIVEL    Carl Eilert Grosserer; f. 25 Febr. 1891 i Kbhvn.; Søn af Grosserer August Wivel (død 1936) og Hustru Harriet f. Rasmussen (død 1897); gift (l Juni 1917) m. Karen-Margrethe W., f. 20. Dec. 1897 i Kbhvn., Datter af Grosserer, Fabrikant Julius Tafdrup (død 1949, se Kraks Blaa Bog 1948) w Hustru Mary f. Larsen (død 1938).

Udgaaet   fra  de   Brockske  Handel=-

1437_______

skoler 1907: Uddannelse i Tyskland, England og Frankrig 1907-11; indtraadt i Firmaet Madsen & Wivel 1912, Pro­kurist 1917, Medindehaver af Firmaet Parfumerie Breining, kgl. Hofleveran­dør, og af Firmaet Madsen & Wivel fra 1921.

Medstifter af og Medlem af Besty­relsen for Brancheforeningen for Par­fumeri- og Toiletartikler fra Stiftelsen i 1932.

Adresse:  Vesterbrog. 9 B, Kbhvn. V. Sommerbolig:   Strandv.  424,   Vedbæk.

WIVEL  Svend   Grosserer;   f.   10.   Febr. 1901   i   Kbhvn.;   Søn  af  Grosserer  Au­gust Wivel (død 1936) og Hustru Louise f. Hansen; gift (5. April 1930) m. Hil-levi W., t. 24.  Aug.  1905 i Stockholm, Datter af Overbanemester Nils O lalk (død 1915) og Hustru Hulda f. Anders-son.

Uddannelse i Frankrig og England 1920-23; indtraadt i Firmaet Madsen & Wivel 1917, Prokurist 1929, Medinde­haver af Firmaet Parfumerie Breining, kgl. Hofleverandør, ag af Firmaet Madsen & Wivel fra 1931.

Adresse:   Dronningemarken 18,   Gen­tofte.

Sommerbolig: Arken, Vejby Strand pr. Vejby

WODSKOU   Ludvig Vcterinærinspektør, Kaptajn, R.; f. 21. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn af Detailhandler Ludvig Wodskou (død 1928) og Hustru Maren Jeanette f. Jeberg (død 1930); gift (5. Juni 1917) m. Marie W., t. 29. Nov. 1891 paa Frdbg., Datter af Anders Peter Peter­sen (død 1917) og Hustru Louise f. Ol­sen (død 1941).

Premierløjtnant i Fodfolket 1911; gen-nemgaaet Generalstahskurgus 1918: Kap­tajn 1921, af Reserven 1924, af For­stærkningen 1933; Afsked 1939; Dyrlæge-cks. 1929-, Inspektør ved Akts. Det dan­ske Mælkccompagni 1929-37, studerede Mejeriforhold under Tjenesterejser i l'dlandet, Dyrlæge ved Selskabets He­stebestand 1932-43; Veterinærinspektør ved Veterinærdirektoratet« Afd. for Mælkekontrol 1938; kgl. udnævnt 1940. Adresse : Carit Etlars V. 13, Kbhvn.V.

VOEGTLE Peter Fabrikant; f. 2. Dec, 1864 i Kbhvn.; Søn af Bogrbindermester Alfred Hansen (død 1892) og Hustru Anna f. Christiansen (død 1942); gift (26. Nov. 1937) m Agnes V., f. 13. DSc. 1908 i Gundsølille, Datter af Proprietær H P Hansen (død 1943) og Hustru Marie f. Larsen (død 1931).

Student (Industribygningens Skole) 1902; cand. phil. 1903; Prokurist i Fir­maet P Christiansen, Papirvarefabrik 1905; overtog Firmaet 1908; Direktør og Medlem atf Bestyrelsen for Akts. P Chri­stiansen, Papirvarefabrik 1925, Eneinck-

__________________Woel

haver af Firmaet 1945-48 •. Direktør ok Medlem af Bestyrelsen for Schurs Lito­grafiske Akts. fra 1948.

Kasserer i Bogbinderlauget og Med­lem af dettes faglige Voldgiftsret 1925-34; Revisor i Bogbinderlauget 1934-47; Medlem af Litografernes skandinaviske Rand 1934-27 og 1941-4(7. af Bestyrelsen 'for Dansk litografisk Principalforening 1924-27 og af Voldgiftsretten i det lito. grafiske Fag 1927-41; Sekretær for Im­portørudvalget for De grafiske'FagsSam-ni/enslutniinig 193S-47; Medlem af Besty­relsen for Akts. Recato 1936-46; Older­mand i Dansk Litograflaug 1941-47; ekstraordinært Medlem af Haandværks-raadet fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Haandværkerforeninsen i Kbhvn. 1942-47 og for De grafiske Fags Sam­menslutning 1942-47.

Adresse : Søhuset, Bagsværd.

WOEL Cai M Forfatter, R.; f. 28. Okt. 1895 paa Frdbg.; Søn aif Købmand J W Woel, Aarhus (død 1910) og Hustru Dagmar t. Weiersøe (d»d 1942); gift m. Xenia W., f. Bruun; .Ugteskabet op­løst.

Udgaaet fra Roskilde Katedralskok'; 1. Del af Lærereks. (Blaagaards Semi­narium); i Boghandlerlære; ansat ved Henrik Koppels Forlag 1930-22; Bog­handler og Forlægger 1922-29; Direk­tør for Akts. Woels Forlag 1929-31.

Formand  for Forfatterforbundet 1942-45;  Medlem  af  Bestyrelsen  for  Dansk Forfatterforening  1945,   Formand   1946; Formand   for   Gustav   Wied   Selskabet fra 1945 og for Skandinavisk Kunstner-kres' danske Fraktion. 1946-47; Medlem af Komitéen   for  Holberg-Medaljen  og  a? Bestyrelsen for Dansk Furfatterfond < af   det   nordiske   Forfatterraad;    F-n mand for Henrik Pontoppidans Mind, fond, for Kaptajn H O Lundgreena li gat 1946 og (or Den olympiske Komil' Kunstfraktionen,   1947-48;    raadgivemi. Repræsentant   for   Den   fællesnordieke Forfatter- og  Kunstnejrete Kommission 1947; Medlem af Fællesraadet for dansk Kulturs Udbredelse i Udlandet 1948; iu-taneret af Tyskerne 29. Aug. 1943 pau Aisgades Skole on l Horserødlejren.

Modtaget Astrid Goldschmidts Legat (1933), Emma Bærentzens Forfatter-legat (1935), Sophus Michaél'is Minde­legat (1939) og Det Suhrske Forfatter­legat (1941).

Har udgivet: Livet begynder en Gang igen (1945); Kærlighedens A'dre (1945) Paa Livets Bund (1945); Hen­rik Pontoppidan I-II (1945); Jeg bælter mit Haab til Havet (1946); Inden-sogns (1946); En Mand kommer hjem (1941?); Gøngehøvdingen Svend Povlsen (1947); Unge Mennesker (1947); Dagen derpaa — (Eoman, 1948); H C An-

Woel

1438

dersens Liv og Digtning (1949); Dansk Forfatterleksikon (1944). (Se iøvrigt Kraks Blaa Bog 1944-46). Redigeret for­skellige Tidsskrifter, Hykketskrifter (L'n-ge Digteres Hyldest til Johs. V Jensen), Danmarksværkets Sjællandsbind, Landet mellem Sund og Bælt, 194748) og Anto­logier over moderne dansk Lyrik og Prosa; Kroniker i Politiker! og Berling-ske Tidende.

Adresse: Gammelmosev. 78, Lyngby.

VOGEL-JØRGENSEN T Redaktør; f. 29. Juni 1891 i Svendborg; Søn at Bedaktør M Vogel-Jørgensen (død 1905) og Hu­stru Dagmar f. Mentzler (død 1933); gift (20. Juni 1913) m. Pianistinden Edel V-,T., f. 10. Marts, Datter af Bog­trykker B Thomsen (død 1927) og Hu­stru Olga f. Rasmussen (død 1941).

Journalist 1909; Redaktør af Verden og Vi 1920-26; Medarbejder ved Ber­lingske Tidende 1922; Redaktionssekre­tær 1926-33; Redaktør af Illustreret Dansk Konversations-Leksikon 1935-37; Redaktør af Søndags-B. T. fra 1926 og af Berlingske Søndag 1934-37; Leder af Berlingske Forlas fra 1937; Berlingske Tidendes Korrespondent i Stockholm 194345.

Medlem af Bestyrelsen for Journal!*' forbundet 1915-22; Redaktør af Joum: listem 1919-21.

Har skrevet : Rasputin (1917); Mygn dans (1918); Peter Lassen af Californ: (1937); Verden siden 1914 (1939); Vi' den siden 1939 (194647); Bevingede Oi (1940, nyo reviderede Udg. 1945 og 1948 Svenskt tiisen och danakt (StockJioln 1943); Winston Churcliill (1945)'; Bc lingske Tidende gennem to Hundred Aar, 1—3 (1949) m. fl.; talrige Krim minalromaner: Bøger oversat tii Engelsk, Italiensk, Tysk, Norsk, Svensk og Finsk.

TJdenl.  Orden: S.V.31.

Adresse: Henrik Hertz V. 21, Char-iottenlund.

VOGT Valdemar Kommunaldirektør; f. 5. Nov. 1884 paa Sehackenborg; Søn af Godsinspektør Falle Vilh. Vogt (død 1902) og Hustru Ibine Margrethe f. Ellung (død 1938); gift (24. Juni 1927) m. Christine Caroline V., f. 16. Sept. 1893, Datter af Murermester H C Biich-ler (døa 1943) og Hustru Caroline Ma­thilde f. Petersen (død 1922).

Student (Ribe) 1902; cand. jur. 1908; Medarbejder hos Sagfører Mandal Ber­telsen og Overretssagfører Axel Kaae, Kbhvn. 1908-20; Overretssagfører 1913; offentlige Sager 1920-39: Fuldmægtig u. Gentofte Kommunes økonomiske For­valtning 1920; Kontorchef 1929; Direk­tør for Gentofte Kommunes økonomi­ske Forvaltning 1939; tillige Kommu-

nalbestyrelsens   Sekretær   fra  1921    og Magistratens Sekretær fra 1934.

Adresse: Kastelsv. 19, Kbhvn. Ø.

WOHLERT Jens Direktør; f. 26. Marts 1891 i Aarhus; Søn af Fabrikant V Wohlert (død 1931) og Hustru Antoi­nette f. Tarp (død 1940); gift (18. Maj 1920) m. Emmy W., f. 7. Marts 1899 i Aarhus, Datter af Direktør Chr. S Niel­sen (se denne).

Udgaaet fra Aarhus Katedralskole; i Handelslære i 4 Aar; ansat i Waren haus Braun i Ziirich i 2 Aar; ansat i Firmaet J Chr. Møller & Co., Aar­hus 1914; Medindehaver 1920; fra Fir­maets Omdannelse til Aktieselskab, Direktør til 1930; Direktør i Akts. Hen-nques & Løvengreens Trikotagefabrik­ker, Kbhvn. 1930.

Adresse : Strandv. 227 A, Charlotten-lund.

WOHLERT   Ludvig Fabrikant, Konsul. R.; f. 15. Juli 1889 i Kbhvn.; Søn al Fabrikant V Wohlert (død 1931) og Hu­stru Antoinette f. Tarp (død 1940); gift (8. Nov. 1918) m. Gudrun W., f. 20. Sept. 1899 i Aarhus, Datter af Choko­ladefabrikant Frits Clausen (død 1927) ok Hustru Marie f. Nielsen (død 1933). Uddanneiso i Hamborg 1907-10; Med­indehaver af Firmaet J Chr. Møller & Co., Aarhus 1914-24; Medstifter af Akts. J Chr. Møller & Co. 1924. adm. Direk­tør i dette Selskab 1924-27; eget Firma (Konfektionsfabrik) 1927; tysk Konsul for Aarhus Amt 193143.

Formand for Aarhuus Privatbanks Reprsesentantskab og Bestyrelse; For­mand for Akts. P Chr. Petersens Eftf., Chokoladefabriken Elvirasminde, Aar­hus, 1927-35; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Aarhus Oliefahrik 1944, for Akts. H C Møllers Sæbefabrik og Olie­mølle, Aarhus, 1929, for Akts. Hans Schourup og Jyllands Staal- og Maskin-forretning, Aarhus, 1936, for Akts. Øst-grønilandsk Fangst Kompagni Nanok, for Aarhus Købmænds Hjælpekasse og af økonomiudvalget for Jydsk Teknolo­gisk Institut-, Formand for Komitéen ti! Opførelse af Frederikskirken i Skaade Bakker 1941 og Kirkeværge 1945.

Adresse: Arnak, Skaade Bakker pr. Højbjerg.

WOLDBYE Ernst Redaktør; f. 31. Okt. 1894 i Kbhvn.; Søn af Arkitekt Viggo Woldbye og Hustru Emilie f. Høst . (død 1945); gift (24. Febr. 1929) m. Estrid \V., f. 24. A ug. i Brabrand, Dat­ter af Godsejer Morten Petersen og Hustru Vita f. Juncker (død 1911).

Student (Birkerød) 1912; cand. polit. 1918; Redaktionssekretær ved Finans-tidende 1918-20: Medarbejder ved Ber-lingake Tidende fra 1920 (Erhvervsfor­hold og økonomiske Spørgsmaal), Re-

J439__________________

daktionssekretær 1929, Redaktør 1934; Leder af Beriingske Tidendes Arkiv 1946.

Medlem af Journalistforbundets Be­styrelse og Pressens Fællesraad 1922-23.

Cdenl. Orden ;  B.L.II.5.

Adresse: Vinterv. 10, Charlottenlund.

Sommerbolig: Tibirkelunde, Tisvilde-leje.

WOLF  Georg Kommandørkaptajn, R.. HTS.; f. 31. Maj 1901 i Langaa; Søn af Stationsforstander C V B Wblf (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1938) og Hu­stru Edel f. Bang; gift (21. Sept. 1930) m. Stella W., f. 13. April 1906 i Reykja-vik, Datter af Departementschef i Is­lands Justitsministerium G Sveinbjørns-son og Hustru Louisa f. Pålmadottir.

Student (Aalborg) 1921; Søløjtnant II 1924. Søløjtnant I 1925, Kaptajnløjtnant 1934"; Adiutant hos Chefen for Søværns­kommandoen 1938; Orlogskaptajn 1939; Adjutant hos Chefen for Kystflaaden s. A.; Sektionschef i Marinestaben 1941-43; Chef for 1. Minestrygerflotille 1945-46; Kommandørkaptajn 1948; Chef for Fiskeriinspektionen i danske Farvande, i Nordsøen og ved Færøerne s. A.

Adresse : Gernersg. 24, Kbhvn. K.

WOLF  Johannes Slotsforvalter, Ritme­ster, R,, HTH.; f. 1. Dec. 1890 i Aar-nus; Søn af Oberstløjtnant H E Woll og Hustru Andrea f. Boje (død 1925); gift (8. Maj 1934) m. Lise W., f. 6. Aug. 1911 paa Frdbg.; Datter af Kon­torchef i Landmandsbanken L M Lani-brethsen (død 1937) og Hustru Val­borg f. Olsen.

Student (Metropolitanskolen) 1908; Premierløjtnant 1911; Lærer ved Hæ­rens Rideskole 1919-20 og 1923-26; Bit-mester 1920; Chef for Rytterstyrken i Tønder 1921-23; Jiskadronchef 1926-33; Leder af Hærens Rideskole 1932-38; Skoleofficer ved Hærens Officersskole 1938-42; derefter Afsked af Linien; In­spektør ved Dansk Tarifforening 1939-43; Sekretær i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1943; Slotsforvalter paa Fredensborg Slot s. A.

Formand for Tønder Rideklub 1921-23 og for Randers Rideklub 1929-32; Næst­formand i Dansk Rideforbund 1940-42: Medlem af Bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1945 »S for Forcnittiffen Nordens"Lokalafil. 1946; tildelt Dansk Idrætsforbunds Ærestegn 1936.

Har skrevet: Den militære Ridein­struktion (1939) og (s. m. Ritmester J Rantzau) den hippologiske Bog „Er du Kusk, saa husk".

Adresse: Fredensborg Slot, Fredens­borg.

___________________Wolt

WOLF   Mogens kst. Vicepolitiinspektør; f. 26. Maj 1903 i Langaa; Søn af f h. Stationsforstander C V B Wolf (død 1943, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hu­stru Edel f. Bang; gift (24. Juni 1939) m. Hilda Eleonora Kristine W., f. 28. Sept. 1905, Datter af afd. Trikotage-handler C J Pedersen.

Student (Aalborg Katedralskole) 1922; cand. jur. 1928; Betjent i Kbhvns Politi 1930; Inspektionsbetjent 1935; Politiassi­stent 1937, Politikommissær 1938; Chef for St. Kongensgades Politistation s.A.; kst. Politiinspektør 1943; kst. Vice-politinspektør 1946.

Lærer ved Statens Politiskole 193946.

Udenl. Orden: Stb.M.C.F.

Adresse:  Jac.   Erlandsens   G.  11, Kbhvn.  Ø.

WOLFF-SNEEDORFF  Knud Hofjæger

mester, Godsejer; f. 8. Febr. 1888 paa Grevensvænge; Søn af Hofja-germester Gerner Wolff-Sneedorff (død 1931. se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Loui­se f. Bornemann (død 1889), gift (10. Marte 1915) m. Marie Louise W.-S., f. 26. Marte 1887 i Kollerup, Datter af Provst A Lassen (død 1924) og Hustru Marie f. Friderichsen (død 1934).

Student (Herlufsholm) 1908; derefter Landvæsensuddannelse; Forpagter af Engelholm 1915; Ejer af Engelholm 1925, af Grevensvænge 1931 og af Mo­genstrup 1931; Besidder af det 3. Ha-ben-Levetzaus Bornemannske Fideikom-mis.

Formand for Tilsynsraadet for Spare­kassen for Præstø By og Omegn; Med­lem af Repræsentantskabet for Næstved-Præstø-Mern Jernbaneselskab; Repræ­sentant i Dansk Jagtforening for Præstø Politikreds; Medlem af Snesere Sogne-raad 1943-46.

Adresse:  Engelholm  pr.  Tappernaje.

WOLFHAGEN  Vilhelm Oberst, R.DM., HTH.; f. 11. Nov. 1889 i Kbhvn.; Søn af Oberstløjtnant Fredrik Wolfhagen

(død 1931) og Hustru Nanna Cathrine Elisabeth f. Gudmann Burmeister (død 1922); gift (1. Dec. 1916) m. Helga W., f. Sandbech-Petersen.

Premierløjtnant 1911; tjenstgørende i Krigsministeriet 1922-25, Fuldmægtig 1923; Kaptajn 1924; Batterichef 1925-31: Chef for Artilleriskydeskolens Forsøgs-afd. 1932-36; Oberstløjtnant 1936; Ohef for 4 Artilleriafd. 1936-38 og for 12. Artilleriafd. 1938-45; Oberst 1942; Chef for 3. Feltartilleriregiment 1945; Afsked s. A.; Generalsekretær i Dansk Bold­spil-Union 1946.

Sølvmedalje som Deltager paa det danske Fodboldhold ved Olympiaden l London 1908 og i Stockholm 1912.

Adresse: Amaliev. 16, Kbhvn. V.

 

Volk_     .___ ______   ____

VOLKERSEN   Svend Uomnier, Kam merjunker, H.; f. 25. April 1886 i Hel singør; Sen af Oberstløjtnant F D Vol kersen (død 1920) og Hustru Alvini f. Svendsen (død 1924;; ugift.

•Student (Helsingør) 1904); cand. jur 1910; By- og Hcrredsf uldmægtig i Stort Heddinge 1911-14; Assistent i General tolddirektoratet 1915-19; Auditør i Hæ­ren 1919-34; Kriminaldommer i Viborg Købstad med Fjends-Nørlyng og Mid delsom-Sønderlyng Herreder 1954; Dom mer i Kronborg vestre Birk 1941.

Formand for det ved Justitsministe­riets Bekendtgørelse af 29. Okt. 1945 oprettede Oprejsningsnævn for Frede­riksborg Amt.

Aflre-sse :   Helsinge.

WOLL Vilh. fli. Politimester, B.; f. 11. i\ov. 1868 i Kbhrai.; Søn af Drejer-mester Carl Woll (død 1898) og Hustru Margrethe f. Poulsen (død 1929); Rift (23. Nov. 1898) m. Mary W., f. 31. Okt. 1874 i Kbhvn.; Datter af Snedkermester Peder Pedersen (død 1917) og Hustru Anne S. Bertelsen (død 1918).

Student (Haderslev Læreres Skole) 1886; rand. .jur. 1892; Byfogedfuldmæg-tig i Fredericia 1892; Fuldmægtig ved Flesknm Herred 1895; tillige Amanu-eusis ved Aalborg Bispekontor 1903; Borgmester, By- og Herredsfoged i Kerteminde 1913, fratraadt som Borg­mester 1918; J'olHimester i Kerteminde m. v. 1919-33.

Medlem af Bestyrelsen for Politi-mcst<>rfor<'niiigen i Danmark 1919-35; Direktør i Spare- og Laanekassen fer Kerteminde og Omegn 1933-43; Repræ­sentant i Historisk Samfund for Fyns Stift.

Har udgivet: Fra Kertemindes For­tid I-II samt publiceret adskillige Ar­tikler i Historisk Aarbog for Odense og Assens Amter, i Fynske Aarbøger samt i Tidsskrifter og Dagblade.

Adresse: Kerteminde.

WOLLESEN Jens Overlæge, Dr. med.; f. 29. Aug. 1899 i Ottersbøl; Søn af Landmand Jens Wollesen (død 1945) og Hustru Ane Marie f. Andersen (død 1915); gift (20. Aug. 1927) m. Ellen W., f. 6. April 1902 i Kbhvn., Datter af Fabrikant Michael Jensen (død 1932) og Hustru Nicoline Mathilde f. Niel­sen.

Student (privat dimit.) 1919; med. Eks. 1925; Uddannelse paa Sygehuse i Randers, Nyborg, Odense, Nakskov og Aarhus; Reservelæge i Hæren 1928; Specialistanerk. i Kirurgi 1935; Over­læge ved Amtssygehuset i Aabenraa fra 1957; Studierejser i Udlandet; Dr. med. 1940; Medlem af Byledelscn i Aabenraa 1944, arresteret Okt. 1944-Maj 1945.

_______________ __ ____1440

Medlem   af   Association   Francaise   de chirurgie  1937.

Næstformand for Den Sønderjydsse Lægekredsforening fra 1945 og for Jydsk medicinsk Selskab fra 1946; Medlem af Hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rhenmatiske Syg­domme og af Hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger samt Formand for disse Foreningers Kreds­foreninger for Aabenraa Amt fra 1946; Medlem af Hovedbestyrelsen for Lands­foreningen af Besættelsestidens poli­tiske Fanger fra 1946; Formand for vSønderjydsk Fællesrepræsentation 1946-48.

Har skrevet: Graviditet og Galdesten (Disputats, 1940) og en Del mindre Afhandlinger om Galdesten og andre Emner.

Adresse ; Overlægeboligen, Bjergg. 8, Aabenraa.

WOLMAR   Carl Arkitekt, fh. Ohef for Kbhvns Kommunes Haandværksafde-ling; f. 25. Sept. 1876 i Fredericia; Søn af Murermester C M Hansen (død 1907) og Hnstru Marie f. Delenran (død 1923); gift (3. Maj 1912) m. Mår. grethe W., f. 7. Febr. 1886 i Thisted, Datter af Købmand Niels Poulsen (død 1927) og Hustru Ingeborg f. Back. I Murerlære 1891-95; gennemgaaet Odense tekniske Skole 1895-98, Afgang herfra 1898; Konduktør ved forskellige Bygningsarbejder; Tegner hos Richardt Bergman 1901-03 og hos Philip Smidth 1903;08; Studierejse til Tyskland os-Italien 1904; Afgang fra Kunstakade­miet 1906; Neuerhausenske Præmie 1909; ansat hos Stadsarkitekten 1909-20 og i Afdelingen for Stadens Bygningsved­ligeholdelse 1920-31; kst. Chef for denne Afdeling 1931; Chef for Kbhvns Kom­munes Haandværksafdeling 1934-46.

Medlem af Bestyrelsen for Hjemmet Caritas i Rungsted.

Har bygget: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Bygninger i Njalsgade (tildelt 1. Præmie i Kon­kurrencen, s. m. Philip Smidth); F.D. B.'s Garveri i Roskilde, Frøafdeling i Glostrup og Skotøjsfabrik i Gullfoss-gade. Desuden Villaer m. m.

Adresse: Exnersv. 40, Klampenborg.

VOLQUARTZ Hans Haagen Politime­ster, R.; f. 22. Jnni 1887 i Ørre; San af Sognepræst Johannes Volquartz (død • 1927) ug Hustru Jutta f. Nyegaard; gift (6. Nov. 1911) m. Else V., f 3. Jan. 1891 i Kbhvn., Datter af Koffardi-kaptajn Anthony \Varming (død 1905) og Hustru Helga f. Hånschell (død 1895).

Student (Sorø) 1905; cand. Jur. 1911; Assistent i Universitetskvæsturen 1911;

1441

Vont

By- og Herredsfuldmægtig i Mariager 1913; Assistent i Statspolitiet 1918; Po­litiinspektør i samme 1919; Chef for Kbhvns Opdagelsespoliti 1924-26; Censor ved Statens Politiskole fra 1923; Politi­mester i Randers 1931; efter tysk For­langende fjernet fra Embedet Febr. 1944-Maj 1945; tjenstgørende hos Rigs-.politichefen Febr.-Sept. 1944.

Formand for Inspektionen for Ran­ders Hospital fra 1931 og for Randers Boligkommission fra 1941; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Politi­mestre i Danmark (Næstformand 1948) og sammes Repræsentant i Dansk Brand­værns-Komité fra 1945.

Har skrevet: Kriminalteknik og Krl-minaltaktik (1929).

Adresse:   Randers.

VOLTELEN Jørgen Civilingeniør; f. 12. Nov. 1905 i Lundby, Landet Sogn; Søn af Læge C J Voltelen og Hustru Anna f. Ammitzbøll; gift (1934) m. cand. polyt. Ebba V., f. 31. Juli 1906 i Kbhvn., Datter af fh. Laboratone-forstander. Civilingeniør Albert Wesche (se denne).

Student (Vestre Borgerdydskole) 1924; cand. polyt. 1932; ansat i forskellige Firmaer 1932-33, i Statens Færdselspoliti 1933-39; Politiingeniør hos Rigspoliti­chefen 1939-45; Leder af de motorsag-kyndiges Kontor i Kbhvn. og Justits­ministeriets Motorsagkyndige for Sta­den Kbhvn. og Kbhvns Amtsraadskreds fra 1945.

Medlem af Bestyrelsen [or Dansk In­geniørforenings Sektion for Automobil­teknik og -trafik fra 1941; Konsulent i færdselstekniske Spørgsinaal for Tek­nisk Central, senere Anlægsdirektorates under Ministeriet for offentlige Arbej­der 1942-47; teknisk Konsulent for Vare­direktoratet og Benzinnævnet fra 1945; automobilteknisk Konsulent for Sund­hedsstyrelsen fra 1945; Medlem af for­skellige- ministerielle Udvalg, bl.a. Vej­krydsudvalget, Vejregeludvalget og Vej-belysningsudvalget; Formand for Ud­valget til Typegodkendelse af Motor­køretøjer.

Adresse : Godthaabav. 142, Kbhvn. F.

VOLTELEN Mogens Arkitekt; f. 16. Maj 1908 i V-Ulslev, Lolland; Søn af Læge C J Voltelen og Hustru Anna f. Ammitzbøll; gift (27. Febr_ 1937) m, Tandtekniker Gudrun V., f. 11. Sept. 1914 i Aarhus, Datter af Grosserer Aage Lindemann (død 1920) og Hustru Ma­ne f. Thomas.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1925; Elev paa Kunstakademiets Bygnings-skole s. A.; Medarbejder hos Poul Hen-ningsen og hos Vilh. Lauritzen: Med-redaktor af HaandboK for Bygnings-mdustnen fra 1930. Redaktor 1942-45;

Leder af Junckers Savværks Kbhvns Afd. 1934-36: Lærer i Belysningsltere ved Kunstakademiets Bygningsskole fra 1940; Forskningsleder i Statens Bygge­forskningsinstitut fra 1947.

Medlem af Bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1945, for Lydteknisk Laboratorium 1946 02: for Lysteknisk Selskab 1948; Medlem af Standardise-ringsudvalget for Belysning og af Bo­ligministeriets Udvalg for Rationalise­ring 1949.

Har udgivet: Beregning af Belysning (1944); har udarbejdet Halvkubusmeto-den til Beregning af Dagslys og skre­vet en Række Artikler i forskellige Tidsskrifter. Leksika m. v.; Medarbej­der og Redaktionssekretær ved Kritisk Revy 1927-29: Medredaktør af Kultur­kampen 1936-39.

Adresse: Thorupgaard Allé 27, Kbhvn. Vanløse.

WONSILD  Paul Direktør, R.DM.; f. 6. Marts 1886i Kbhvn.. Søn af Skibsmægler V L Wonaild (død 1932) og Hustru T. Sie-gumfeldt (død 1938); gift m. Elise W., f. 12. April 1891, Datter af Apoteker S A Colding (død 1940).

Ansat i Akts. Joseph Levin i Co. 1901, ved Dansk Svovlsyre- & Super-phosphat-Fabrik 1904. i llet Ostasiati­ske Kompagni 1905. atter ved Dansk Svovlsyre- & Superphospha't-Fabrii; 1913; Direktør for dette Aktieselskab 1921-43; Medlem af Industriraadet og af dettes staaende Udvalg; Viceformand i Indu­striforeningens Bestyrelse og i Industri­raadet 1947, Formand 1948; Formand for Komitéen for Udstillinger i Udlandet; Medlem af Privatbankens Repræsentant­skab fra 1928, af Fondsbørsens Besty­relse fra 1930. af Akademiet for de tek­niske Videnskaber 1937, af Bestyrelsen for Akts. De danske Sukkerfabrikker 1939, af Fragtnævne.t 1939, af Bestyrel­sen for Akts. Dansk Svovlsyre- og Su-perpJiosphat-Fabrik 1944, af Bestyrelsen fur Nationaløkonomisk Forening 1944, af Landsskatteretten 1945. af Bestyrelsen for Fos i Mørup. Akts. 1948 og af Bestyrelsen for Akts. Nordisk Fjerfa­brik 1949; Administrator for Akts. Per-sil Kompagniet.

Adresse : Helleruphmd Allé 8, Hell.

VONTILLIUS A J H Stationsforstander, R.DM.p.p; f. 1. Marts 1880 i Kbhvn.; Søn af Snedker Henning Vontillius (død 1890) og Hustru Eline f. Christensen (død 1881); gift (30. April 1907) m. Edla Marie Sofie V., f. i Ho'.mstrup paa Fyn, Datter af Fyrskibsfører Carl Jeppe Jeppesen (død 1905) o? Hustru Kirstine Marie f. Knudsen (død 1927).

Alm. Forberedelseseks. (Kjær og Lyngbyes Realskole) 1896; Elev ved Statsbanerne 1897; Assistent 1899; efter

Vont

1442

Tjeneste ved forskellige sjællandske Stationer, bl.a. Holbæk og Fredensborg,

ved Frdbg. Station fra 1906; Trafikkon­troler ved Kbhvns Hovedbanegaard 1925; Overkontrolør ved Østerport Sta­tion 1934; Forstander for Kbhvns Ho­vedbanegaard 1937.

Løjtnant i Fodfolket 1903; Løjtnant af Reserven under Sikringsstyrken 1916 -19.

rdenl.  Ordener:   N.St.O.3'.; SÅ*.3.

Adresse ; Jakob Dannefærds V. 4 A, Kbhvn. V.

WORM   Aage Fængselsinspektør; f. 16. Dec. 1908 i Kbhvn.; Søn af Grosserer Christian August Worm og Hustru El­len f. Friinodt; gift (26. Dec. 1938) m. Karen Maria W., f. 28. Maj 1907 paa Frdbg., Datter af Lektor Peter Emil Langballe (død 1942) og Hustru Anna f. Jensen Hein.

Student (Østra Borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1933; Dommerfuldmægtig i Holbæk 1933-34; f ung. Sekretær i Direk­toratet for Fængselsvæsenet 1934; Tje­neste som Fængselsbetjent ved Stats­fængslerne i Vridsløselille og Nyborg 1934-35; Studierejse i Holland, Belgien og England 1935-36; Sekretær i Direk­toratet for Fængselsvæsenet 1936-37; Vi­eefængselsinspektør ved Statsfængslet i Vridsløselille 1937-43, i Direktoratet for Fængselsvæsenet 1943-45; kst. Fængsels­inspektør for Fængselsafd. paa Sund­holm, herunder Statens Kvindefængsel, 1945: Fængselsinspekter for Stutsfængs­let i Horsens 1946.

Medlem af Udvalget af 1946 til Be­handling af Spørgsmaal vedr. Fuldbyr­delse af Fængselsstraf m. v.

Medarbejder ved Den lilie Salmonsen; har skrevet forskellige Afhandlinger i Nordisk Tidsskrift for Strafferet.

Adresse : Horsens.

WORNING   Børge Overlæge, Dr. phil.; f. 16. Okt. 1897 i Vejle; Søn af Fabri­kant J P Worning (død 1933) og Hu­stru Dagmar f. Møller (død 1945); gift (24. Juli 1924) m. Agnete W., f. 17. Marts 1902 i Hellerup, Datter af Di­rektør Aage Hostrup (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1940) og Hustru Mar­grethe f. Jensen.

Student (Vejle) 1915; med. Eks. 1924; Reservelæge ved Amtssygehuset i Lem­vig 1924-25; Uddannelse paa Amtssyge­huset i Gentofte, Rigshospitalets Rønt-uenklinik og paa Finseninstitutets Røntgenafd. 1927-33; Specialistanerken­delse i Radiologi 1932; privat Røntgen­klinik 1933; Klinikchef ved Finseniu-stitutet 1933; Overlæge ved Finsenin­stitutets Røntgenafd. fra 1935; Dr.

phil.    (A   Quantitative   Roentgen-Bioio-gical  Method)  1937.

Adresse :  Brodersens Allé 3, Hellerup.

Sommerbolig:   Udsholt   Strand   pr. Gilleleje.

WRIGHT Harry Karsten Civilingeniør, K.p.p.; f. 2. Sept. 1891 i Kbhvn.; Adop­tivsøn af Konsul Albert Wrigit, Hel­singør (død 1926) og Hustru Kathlnka. f. Karsten (død 1904); Son af Stadsin­geniør A C Karsten (død 1931, se Kraks Blaa Bog 1930) og Hustru Dagmar f. Lassen (død 1915); gift (17. Juni 1941) m. Grete W., f. 9. Okt. 1908 i Kbhvn., Daitter af Kont-orchef Lorentz Bie og Hustru Kirsten f. Helle-Broe.

Student (Helsingør) 1909; cand.polyt. 1914; Ingeniør i Firmaet J Saabye & O Lerche 1916-18; Medindehaver af Firmaet Wright & Thomsen, Aalborg 1918-19, af Firmaet Wright, Thomsen * Larsen, Aalborg 1919-23 og af In­geniør- og Entreprenørfirmaet Wright, Thomsen & Kier 1923-44; Direktør og Medlem af Bestyrelsen for Akts. Wright, Thomsen & Kier 1944; udførte Jernbanearbejder i Tyrkiet 1928-30; Di­rektør i Konsortiet Kampsax, der byg­gede den transiranske Jernbane 1933-37.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Afd. for Aalborg og Omegn 1918-28; Formand for Akts. Wetek fra 1928; Medlem af Bestyrelsen for Akts. Dakmi fra 1938, for Akt«. Automobilhnset Ejendomsselskab, Aal­borg, fra 1938 og for Ejendomsakts. af 1. April 1941.

Udenl. Orden: Ir.H.5.

Adresse:   Bredg.  77, Kbhvn.  K.

Sommerbolig : Almas, Boko, Sverige og: GI. Toldsted, Strandv. 112, Snekker­sten.

WULFF Carl Direktør; t. 25. Marts 1906 i Pfalz i Tyskland; Søn af Cigarfabri­kant Paul Wulff (død 1941, se Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Bertha f. Grahmann; gift (28. Maj 1942) m. Mar­git W., Datter af Grosserer K Nordnes, Bergen <død 1941).

Realeks. (Ordrup Gymnasium); udgaaet fra Niels Brocks Handelsskole 1925; Bogholder i Korn- og Foderstoffirmaet Akts. Fritz Thaysen & Go. 1925-28; ansat i Firmaet P Wulff 1928: Ud­dannelse hos CFG Schmidt, Cigarfa­brik, Lobenstein, Thuringen, og hos Natermann & Hurm, Raatobakhandel, Bremen 1929-30, hos A L van Beek, Eaatobak ost Hollandsh Turksche Tabak Mij, Rotterdam 1931, samt hos Carl Leoni & Cia., Raatobak, Bahia, Brasi­lien 1935; Prokurist i Firmaet P Wulff 1934; Direktør i Akts. P Wulff 1939. Medlem af Bestyrelsen for Cigar- og

1443____________ ________

Tobaksfabrikanternes   Forening   af   20. Juni   1875   fra   1939.

Adresse: Tesch Allé 11, Holte.

WULFF Ferdinand Overlæge, Dr. med.; f. 21. Dec. 1891 i Skanderborg; Sun af Toldkontroler CVA Wulff (død 1939} og Hustru Anna Maria f. Schneekloth (død 1941); gift (28. Dec. 1927) m. Læge Ingrid W., f. 1. Febr. 1897 i Frederiks-sted, St. Croix, Datter af Generalmajor H U Ramsing (død 1946, se Kraks Blaa Bog 1943) og Hustru Julie Sam­sing (se denne).

Student (Horsens) 1909; med. F.kfi. 1916; Assistent ved Statens Serumin­stitut 1917-20; Dr. med. (Undersøgelser over Meningococtyper) 1921; Reserve­læge ved Blegdamshospitalet 1922-24, ved Kbhvns Amts Sygehus F. og G. med. Afd. 1924-27; Specialistanerkendelse i Medicinske Sygdomme 1926; Overlæge ved Kbhvns Amts Sygehus, Frdbg., med.-epid. Afd. 1927-39, ved Kbhvns Amts Sygehus, Gentofte, med. Afd. i\ fra 1939.

Formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1940: Medlem af Bestyrelsen for Kbhvns Sytreh.iem fra 1947.

Adres?e : Niels Andersens V. 74, Hel­lerup.

WULFF   Flemming G Vekselerer, oand. jur.; f. 10. Febr. 1890 i Kbhvn.; Søn a( Departementschef Louis E WuM (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Anna f. Kiær (død 1919); gift (20. Maj 1915) m. Yvonne W., f. 1. Maj i Rebecq, Belgien. Datter af Kunstmaler. Professor Lauritz Tuxen (død 1927, se Kraks Blaa Bog 1927) og Hustru Ursule f. de Baisieux (død 1899). Student 1908; cand. jur. 1915; ansat i Landmandsbanken s. A., Fuldmægtig 1918; Fuldmægtig i Andelsbanken og Chef for Fondsafd. 1921. Kontorchef 1923 •. eget Vekselererfiirma 1925; Medlem af Fondsbørsen s. A.

Censor ved Handelshøjskolen fra 1937: Medlem    af    Bestyrelsen   for    Admiral Winterfeldts    Stiftelse,    for   Akts.    W Langrenters  Eftf.  fra  1946;  Medlem   ,if Fondsbørsens Repræsentantskab fra 1947 og af So- ok  Handelsretten fra 1948. Adresse : Malnrøg. 4, Kbhvn. Ø. Sommerbolig :  Bella vista, Kokkedal.

WULFF  Hans Læge,  Overkirurg, R.; f. 21. Ausr. 1887 i Hellerup; Søn af Fabri­kant   P   Wulff   (død   1898)   og   Hustru Emma f. Heydorn  (død 1926) • gift (4. Jan.    1915)    m.    Ingeborg    W.,   f.   5. Juni 1884 paa Dallund. Datter af Gods­forvalter  Christian   Larsen   (ded  1920) og Hustru Gertrude f. Lund (ded 1932). Student (Hesselager) 1906; med. Eks. 1913;  kst.  2.  Reservelæge  ved  Rigsho­spitalet  1915;  kst.  2   Reservelæge  ved Kommunehospitalet    1917-18.    kst.    R«-

_____ ____       __ _____WUlf

servelæge ved Kbhvns Amtssygehus F. 1918; Reservelæge ved Frdbg. Hospital

1918-19;    ved   Kbhvns   Amtssygehus   F.

1919-20; Reservekirurg smstds. 1920-26; Overkirurg ved samme 1927; Overkirurg ved Amtssygehuset i Gentofte 1939; Specialistanerkendt (Obstetrik) 1918, (Kirurgi og Gynækologi) 1923; prakt. t Kbhvn. fra 1916; kst. assist. Læge i Arbejderforsikringsraadet 1918, fast an­sat 1919; Overlæge i Direktoratet for Ulykkesforsikringen 1925-39; Læge ved Mejeriernes og Landbrugets Ulykkes­forsikring fra 1939.

Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1941-43; Vicepræsident i Det medicin­ske Selskab i Kbhvn. 1943, Præsident 1944-45; Medlem af Svenska Lakaresåll-skapet og af Sodra Sveriges Gynekolog-sållskap 1946.

Adresse : Ledreborg Allé 34. Gentofte.

 WULFF Hans O Direktør; f. 16. April 1904 i Ptalz i Tyskland. Sen af Cigar-fabrikant Paul Wulff (død 1941. 66 Kraks Blaa Bog 1941) og Hustru Ber­tha f. Grahmann; gift (12. Marts 1932) m. Tove W,, f. 26. Maj i Kbtwn., Dat­ter af Glarmester H O Larsen os Hu­stru Sigrid f. Hansen.

Realeks. (Ordrup Gymnasium) 1920; faglig Uddannelse i Firmaet Harald Halberg, Svendborg; derefter i Amster­dam, Boston Mass. og Trier samt Stu­dieophold paa Kuba; Leder af Firmaet P Wulffs Filialfabrik 1927-29, Uddan-nelsesrejser; Prokurist i Firmaet P Wulff 1931; Direktør i Akts. P Wulff 1939 og Medlem af Selskabets Bestyrelse 1941.

Næstformand i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark; Formand for Tobaksfage-nes Fællesudvalg.

Adresse : Hut'Khsmindev. 46, Gentofte.

WULFF Heinrich (Enrique) Ingeniør; f. 17. Marts 1880 i Hellerup; Søn af Cigarfabrikant P Wulff (død 1898) og Hustru Emma f. Heydorn (død 1926); ugift.

Afgangseks. fra Elektroteknisk Lære­anstalt i Kbhvn. 1900; ansat i danske og tyske Selskaber 1900-05; udvandre­de til Argentina 1905; ansat ved Com-pania de Tranvias Anglo Argentina Ltda. i Buenos Aires 1905-11; Direktør for Selskabet Empresa de Luz y Fuer-za i Mendoza 1911-20; Rejse til Nord­amerika. Orienten og Europa 1920-22; dansk Vicekonsul i Mendoza 1922-24; Direktør for Sociedad de Electricidad de Rosario i Rosario de Santa Fe 1924-29; Æresmedlem af Alliance Francaiae i Rosario de Santa Fe fra 1929; Lyst-rejs« gennem Afrika og Europa 1930; for Telefonaktiebolaget L M Ericsson i Stockholm i speciel Mission til Argen­tina i 1931 og til Mexico i 19J2.

Wulf_________     ___ _____

Medlem af Bestyrelsen for Akts. P Wulffs Cigarfabrik, for Akts. Louis Poulsen & Go., for Akts. Lauritz Hen­rikseng Metalvarefabrik ag for Det Forenede Olie Kompagni Akts.

Adresse • LI. Strandstr 24. Kbhvn. K.

WULFF Hertel £h. Hovedrevisor; f. 29. Sept. 1878 paa Frdbg.; Søn af Køb­mand M F Wulff og Hustru Marie f. Hertel- gift (1904) m. Jenny \V., Dat­ter af Murermester Malmberg.

Student (Henrik Madsens Skole) 1897; cand. polit. 1902; Assistent i Finansmi­nisteriet 1902; Fuldmægtig og Ekspedi­tionssekretær 1911; Kontorchef i Ho­vedrevisoratet for Statsbanerne 1916; Hovedrevisor 1926, Chef for 4. Hoved­revisorat 1927-45.

Medlem  af  Statsregnskabsraadet 1927-45;   Direktør  i  De danske  Provinsban-Kers Forening og Sekretær i De danske Provinsbankers Pensionskasse. Har  udgivet:  Penge. Adresse:   Strandv.  875,   Springforbi. WULFF Johan Civilingeniør, K., Chr.X. Fr.M.; f. 11. Juni 1885 i Helsingør; Søn af Fabrikant Johs. Wulff (død 1942) og Hustru f. Christen (død 1933); gift (29. Jan.  1916)  m. Judithe  W.,  f.  25.  Maj paa   Frdbg.,   Datter   af   Professor,   Dr. jur.   &  polit.   William   Scharling   (død 1911, se Kraks Blaa Bog 1911)  og Hu­stru Julie  f.  Tuxen   (død 1935).

Student (Frdbg. Gymnasium) 1903; cand. polyt. 1908; Ingeniør under Stads­ingeniøren i Kbhvn. 1908-10, i Firmaet Carl Brandt, Dusseldorf & Saarbru-cken 1910-12, i Trussel Concrete Steel Co., Detrpit, U. S. A. 1912, ved Cana-dian Pacific Railway 1913, i Firmaet Christian! & Nielsen, Kbhvn. fra 1914, bosat i London fra 1919; Direktør for sidstnævnte Firmas London Afdeling fra 1925.

Formand for Society of Danish Civil En?ineers in Great Britain and Ire-land 1940-44 o? for The Danish Club 1949.

Adresse: The Ship House, Burstead Close Cobham, Surrey, England.

WULFF Johannes Forfatter- f. 11. Jan. 1902 i Kbhvn.; Søn af Kustode ved Universitetsbiblioteket Adolf Wulff (dåd 1949) og Hustru Johanne f. Marcussen (død 1943); gift 1. Gang (27. Juni 1931) m. Thyra W., f. 1. Marts 1907 i Kbhvn., død 1942, Datter af Entre­prenør Søren Larsen (død 1934) og Hu­stru Thekla f. Larsen: 2. Gang (31. Okt. 1944) m. Mary W., f. i Frede­ricia. Datter af Kirketjener Waldemar Vilain og Hustru Mette Kirstine f. Jen­sen.

Student (Vestre Borgerdydskole) 1921; studerede Tysk og Fransk ved Kbhvns Universitet; Journalist ved Morgenbla-

____________________ 1444

det 1928: tildelt Carl Møllers Legat 1930, H C Andersen-Mindemedaljen 1931, Georg Brandes Legatet og Astrid Gold-schmidts Legat.

Litterære Arbejder: Digtsamlingerne Kosmiske Sange (1928), Nyt Harpespil. Sange fra Jorden, Fra Midnat til Dæm­ring og Udvalgte Digte (1942), Opstan­delse (1946); Bomanerne O, Ungdom (1929), Det gode Land. Elskovs Under, Lykken kommer flyvende, Et Menneske saar og høster. Fast ansat. Midt i Li­vet (1944) og Den anden Ungdom (1948); endvidere Man gaar og mumler, Nye Mumlerier og Trolle-rolle; Vaagne Drøm­merier (1944, Noveller ok Skitser); Over­sættelser, Hørespil og Kroniker.

Adresse:   Elme  Allé  19,  Hareskov.

WULFF  Johannes   Købmand;   f.    16. Sept. 188* i Randers; Søn  af Klubvært G Wulff; gift m. Mathilde W.

Ansat hos N I Caorani. Randers 1900-04;  hos Lago  Nørgaard, Horsens 1904-07;   hos   S   P   Møller,   Hobro   1907-15; Købmandsborgerskab  1915. Medlem af So- og Handelsretten. Adresse:   Hobro.

WULFF   Magnus fh. Amtmand, Kam­merherre, K'.DM.p.p.; f. 27. Febr. 188« i Kbhvn.; Søn af Departementschef Lonis E Wulff (død 1921, se Kraks Blaa Bog 1921) og Hustru Anna f. Kiær (død 1919); gift (17. Okt. 1922) m. An­ne Beate W., f. 19. Juni 1894 i Kbhvn., Datter af Politiinspektør Carlo Sehe-sted Gyldenfeldt (død 1928. se Kraks Blaa Bog 1928) og Hustru Gerda f. Wang (død 1938).

Student (Metropolitanskoleii) 1903; cand. jur. 1909. Fuldmægtig ved Nor­dre Birk 1911-16; Assistent i Indenrigs­ministeriet 1913, Fuldmægtig 1919, Kon­torchef 1926-29; Amtmand over Hjør­ring Amt 1929-41.

Kasserer for Det søsterlige Velgøren­heds-Selskab 1911-29; Assistent i Stats-inventarie-Kommissionen 1916-26; Se­kretær i 2. Ædruelighedskommission 1920-27; Formand i Bestyrelsen for Det Warbnrgske Legat: Formand i Besty­relsen for Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane 1929-39, for Hjørring-Hørby Jernbane 1929-39 og for Hjørring-Hirts-hals Jernbane 1933-39; Formand i Be­styrelsen for Hjørring Privatbaner 1939-41; Medlem af Repræsentantskabet for Hjørring Diskontobank 1931-36. Udenl. Orden: Fi.H.R.21 Adresse: Østerbrog. 60, Kbhvn. Ø.

 WULFF Ove Overlæge, Dr. med.. R..M.T. Kfh.p.p.; f. 1. Sept. 1883 i Kbhvn.; Søn aS Skibsmægler Olaf Wulff (død 1919, se Kraks Blaa Bog 1919) og Hustru Ville f. Fauerholdt (død 1913) • gift (15. auøt. 1911) rn, Johanne W., f! 5. Febr. 1889 i Kbhvn.. Datter af Manufaktur-

handler C E Krarup (død 1927) og Hu­stru Anna f. Bonnesen (død 1908).

Student (Østre Borgerdydskole) 1901; med. Eks. 1908; Dr. med. 1911; Reser­vekirurg ved Rigshospitalet 1912-17; Overlæge i Hæren og Chef for den kirurgiske Service i Lazaretleiren ved Horserød 191748; Specialistanerkendel-så (Kirurgi) 1918; prosector chirurgiæ 1919-21; kontrollerende Læge ved Inva-lideforsikringsretten fra 1927, kontr. Overlæge smstds. fra 1935.

Medlem af Jernbaneerstatningskom-missionen fra 1922, af Arbejderforsik-ringsraadets Landbrugsafd. 1929-33 og af Ulykkesforsikringsraadet fra 1933; Censor i Kirurgi ved Kbhvns Universi­tet fra 1930; Medlem af det tyske, franske, internationale og italienske urologiske Selskab.

Har skrevet: Studier over Fagocy-tose, Opsoniner og Vakcinebehandling ved Urinvejsinfektioner (Disputats. 1911); en Række Arbejder over bakte­riologiske, serologiske, kirurgiske og urologiske Emner.

Udenl. Orden :  R.r.K.2.

Adresse: Raadhusstr. l, Kbhvn. K.

WULFF Vald. J F Oberst, Direktør for Ha-rens Bygningstjeneste.K!.DM.,HTH.: f. 7. Jan 1890 i Hjørring; Søn af Kon­sulent, Folketingsmand Julius Wulff (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Oscarline f. Frantzen (død 1914); gift (1913) m. Lilli W., f. 11. Maj i Sakskøbing, Datter af Sagfører S E Ro-sendahl (død 1903) og Hustru Elise f. Ottosen (død 1929).

Student (Stomanns Skole): Premier­løjtnant i Ingenierkorpset 1912; Hærens Officersskoles Ingeniørklasse 1918-20; Chef for 2. Ingeniørkompagni 1921, for 5. Ingeniørkompagni 1926; Kaptajn 1926; Tjenesteophold ved Pionertropper i Sverige ug Østrig 1929; Chef for 2.. 5. og 4. Bygningsdistrikt 1930-37; Oberstr løjtnant 1937: Kontorchef i Krigsmini­steriet 1937; Chef for 2. Pionerbalailloai 1941, Oberst 1945; tjenstgørende ved Hæ­rens Bygningstjeneste s. A.; Chef for denne 1947.

Forestod 'Opførelsen af Tønder. Frede­ricia og Søøaard Kaserner 1934-37.

Adresse: Bryghuse. 2, Kbhvn. K.

WÆRUM Ejnar Gesandt, Udenrigsraad, K'.DM.p.p.; f. 7. Juli 1890 i Aarhus; Søn af Maskiningeniør ved Statsbaner­ne H V Wærum (død 1922) og Hu­stru f. Koch (død 1931); gift (1912) m. Elise f. Nielssen (Ægteskabet op­hævet 1922).

Student (Schneekloths Skole) 1909; cand. phil. 1912; uddannet og derefter Bogholder hos Akts. Otto Mønsted 1909-15; ansat i Udenrigsministeriet 1916;

___________________Wahl

cand. polit. 1920: Kontorchef i Uden­rigsministeriets poUtisk-handelspolitiske Afdelings 3. Kontor 1921; Legations-raad og Chargé d'affaires a.i. i Tokio 1924; Kontorchef i Udenrigsministeriet! økonomisk-politiske Afdeling 1. Kontor 1928; kst. Chef for samme Afdeling 1936, udnævnt 1937; Udenrigsraad 1945; personlig Titel af og Rang som over­ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister s. A.

Medlem af Traktatkommissionec 1928-30, af Valutaraadet 1936-40 og af Det erhvervsøkonomiske Raad 1939-40; Dan­marks Repræsentant i Emergency Eco-nomic Conimntee for Europe 1945 og i Economic Commission for Enrooe 1947, Formand for sidstnævnte 1947-48.

Udenl. Ordener: B.L.2.; Fi.H.R.21.; F.Æ.L.3.; I.Kr.3.; lr.H.2; J.O.S. 3.; Li.Vau.3.; N.St.0.2'.; Rurn.Kr.3.; S.H.E.2.: SX21. Ø.F..K.T.4*.

Adresse: Vodroffsv. 37, Kbhvn. V.

WÆRUM Johannes Direktør, R.; f. 14. Maj 1889 i Aarhus; Søn af Maskininge­niør ved Statsbanerne HV Wærum (død 1922) og Hustru f. Koch (død 19S1); gift (25. April 1936) m. Gerda Marie W., f. 1. Juli 1904 i Randers. Datter af Ren­tier Hans Jensen (død 1939) og Hustru Marie f. Jensen (død 1933).

Student (Schneekloths Skole) 1907; cand. polyt. 1914; Ingeniør ved Vogn­fabrikken Scandia i Randers s. A.; Di­rektør sammesteds 1929.

Medlem af Repræsentantskabet for Industriforeningen og af Industriraadet; Formand for Randers-Afcl. af Dansk Lnftværnsforening og for Psykoteknisk Forening i Randers; Medlem af Akade­miet for cie tekniske Videnskaber.

Adresse : Scandia, Randers.

WØHLK Einar Christensen Oberst, K. DM..HTH.; f. 29. Maj 1885 i Frede­rikshavn; Søn af Mægler Harald Chri­stensen (død 1919) og Hustru Betty Elisa f. Wøhlk; gift (9. Okt. 1911) m. Ellen Kristine W., f. 11. Juni 1889, Datter af Blomsterhandler Herluf Skjoldager og Hustru Aurelia f. Jen­sen.

Sekondløjtnant 1905; Premierløjtnant 1909; Kaptajn 1919; Stabschef ved 2. Jydske Division 1924; Tjenesterejse i Sverige 1929; Oberstløjtnant og Chef for 3. Bataillon, Haderslev 1931; Chef for 14. Bataillon og Garnisonskomman-dant i Slagelse 1932; Oberst 1937; Chef for 3. Regiment 1938; Afsked 1945.

Medlem af Hovedbestyrelsen for Det danske Spejderkorps fra 1930; Chef for Nørrejydske Spejderdivision 1927-32; Med­arbejder ved Hagerups Konversations­leksikon.

Adresse:   Hultmannsv.  5,   Hellerup.

Veht___________________

VØHTZ  Agnete Kontorchef; f. 18. Sept. 1895 paa Eriksholm Forpagtergaard, Holbæk Amt: Datter af Kommandør J A Vø'htz (død 1955, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Julie Marie f. Larsen (død 1922); ugift.

Student (N Zahles Skole) 1914; cand. jur. 1921; 'Sekretær i Undervisningsmi­nisteriet s. A., Fuldmægtig 1936, Eks­peditionssekretær 1939. Kontorchef 1947; Sekretær for Undervisningsministeriets Husholdningsudvalg 1942-47; Medlem af Undervisningsministeriets Udvalg vedr. Børnehaveseminarier 1946: Formand for Udvalget at 1943 ang. Statstilskud til kommunale Eksamensskoler ; Medlem af Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glypto­tek, for Museet i Liselund gamle Slot og for Dansk Kulturfilm.

Næstformand i Bestyrelsen for Sel­skabet til Haandarbejdete Fremme; Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Grønlandsk Husflid.

Adresse : 'Østerbrog. 35, Kbhvn. Ø.

VØHTZ Gustav Landsretssagfører; f. 17. Okt. 1896 i Kbhvn.; Søn af Kommandør 3 A Tøhtz (død 1935, se Kraks Blaa Bog 1934) og Hustru Julie Marie f. Larsen (død 1922); ngift.

Student (Østre Borgerdydskole) 1914: cand. jur. 1920: Landsretssagfører i Kbhvn. fra 1924: offentlige Sager fra 1931.

Medlem af Bestyrelsen for Foreningen Hestens Værn; Formand i Bestyrelsen for Severin Petersen & Co., A'S.

Adresse: Østerbrog. 35, Kbhvn. Ø.

WØLDIKE Mogens Dirigent, Organist, B., MU-A.; f. 5. Juli 189-7 paa Frdbg.: Søn af Lektor Uffe Woldike (df»d 1926, se Kraks Blaa Bog 19E6) og Hustru Kir­stine f. Boisen (død 1933); gift (17. Sept. 1920) m. Edith W., f. 23. Marts i Kbhvn., Datter af Vekselerer N I Moritz (død 1914) og Hustru Maria f. Meyer.

Student (Schneekloths Skole) 1915; Organisteks. ved Det kgl. danske Musikkonservatorium 1916; Magister­konferens i Musikhistorie ved Kbhvns Universitet 1920; fortsat Uddannelse hos Thomas Laub og Carl Nielsen. Organist og Kantor ved Tysk-Fransk Reformert Kirke 1919-21; Kantor ved Holmens Kirke 1921; Organist smstds. 1925; Organist ved Christiansborg Slots­kirke 1931. Sanginspektør 1926-S9 (k«l. Udnævnelse 1931), Dirigent for Kbhvns Drengekor, stiftet 1924 og i 1929 knyt­tet ti! den af Kbhvns Kommune op­rettede Sangskole; ansat 1936 af Kom­munen som sanglig Leder af denne Skole og af Drengekoret.

Dirigent for Palestrinakoret 1922-35, i Cæciliaforeningen 1931-34 og f or Stats­radiofoniens Madrigalkor 1937; Kapel-

_______________________1446

mester ved Radiotjanst, Stockholm 1943-45; Leder af Korskolen ved Det kgl. danske Musikkonservatorium 1931-37; Censor ved Konservatoriets Organist-og Kantoreksamen og i Musik ved Sko­leembedseksamen ; Formand for Samfun­det Dansk Kirkesang; Medlem af Be­styrelsen for Musikhistorisk Museum og af Repræsentantskabet for Dansk Tone­kunst nerf orcn,iag.

Adresse: Steenwinkelsv. 12, Kbhvn. V.

WØLLER Johan Læge, Forfatter, K. p.p.; f. 30. Au<j. 1878 i Nykøbing M.: Søn af Købmand F M VTøller (død 1890) og Hustru Hedevig f. Mathiassen (død 1936); gift 1. Gang (20. Jan. 1904) m. Helga W., f. Erichsen, f. i Tester Skerninge 1879, død 1910; 2. Gang (18. Marts 1914) m. Anna \V., f. 15. Jan. 1873 i Fredericia. Datter af Fabrikant N C Petersen, Svendborg.

Student (Herlufsholm) 18%; med. Eks. 1903; Militærlæge i Holllandsk In­dien 1904^09; deltog i Atjeh-Krigen 1905-08: kirurjrisk Uddannelse i Hollandsk Indien og i Europa 1909-10; prakt. Ki­rurg i Semarang paa Java 1911-33; Overlæge ved Centralhospitalet for de Tegalske Sukkerfabrikker 1920-23; vend­te tilbage til Danmark 1933.

Dansk Vicekonsul i Semarang 1929.

Medlem af Bestyrelsen for Dansk Samvirke og af Repræsentantskabet for Foreningen Norden; Formand for .T"he Adventurers Club of Denmark; var Be­styrelsesmedlem og Sekretær i den vi­denskabelige Lægeforening og i Kunst­foreningen paa Midt-Java.

Tildelt Erindringskorset for Deltagelse i Atjeh-Krigen.

Har skrevet: Fra Limfjorden til Bo-robudur (1935); Rejsen til Insulinde (1938): Rejsemosaik (1942); samt en Del Artikler i Ugens Tilskuer og i Ugeskrift for Læger.

Uden1.   Orden :   X.O.X.4.

Adresse: Søvej 5. Holte

WØB1SHØFFER T J Oberst, Kammer­junker, K'.DM.,HTH.p.p.; f. 11. Juni 1870 i Kbhvn.; Søn af Oberst, Kam­merjunker Theodor von Wørishøffer (død 1924, se Kraks Blaa Bog 1923) og Hustru Jutta f. Jensen (død 1910); gift (20. Okt. 1899) m. Karen Emilie W., f. 4. Aug. 1879, Datter af Konsul V Bøttern (død 1909) og Hustru f. Pagh (død 1930).

Sekondløjtnant 1891; Premierløjtnant 1R93, i Generalstaben 1905-09; Kaptajn 1909; forsat til Generalstaben 1911; Chef for Krigsministeriets Mobiliseringskon-tor 1911-21; Oberstløjtnant 1919; Kom-mandår for 17. Bataillon 1921: til Raa-dighed lor 4 Regiment 1924; Chef fol 8. Regiment 1925; Oberst 1927; Afsked 1932.

1447_______________________

Formand for Roskilde-Kage og Om­egns Dansk Røde Kors Afdeling 1926-32; Ærespræsident for Foreningen 8. Regiment; Medlem af Bestyrelsen for Nyborg Pakhusforretning og for Ejen-domsakts. Bremergaarden.

Udenl. Ordener : Fi.H.R.3'.; I.M.&L.3.

Adresse :  Rungsted  Kyst.