KRAKS BLÅ BOG 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik RosekampLEVNEDSLØB

A

AABYE Jørgen kunstmaler

AABYE Jørgen S overingeniør,

AABYE Karen journalist, forfatterinde

AAGAARD C E legationsråd,

AAGAARD Kjartan fh. Kriminaldommer;

AAGAARD Knud købmand,

AAGAARD NIELSEN B fabrikant,

AAGAARD Otto C dr. med.

AAKJÆR Svend rigsarkivar,

AALKJÆR Vilhelm professor,

AARKROG Asker overtrafikinspektør,

AARUP HANSEN Benny vicedirektør;

AARUP HANSEN Fr. Bankdirektør,

AASTRUP Henning overlæge,

AASTRUP K L stiftsprovst,

ABEL Albert købmand,

ABELL Kjeld forfatter

ABILDGAARD Just direktør,

ABILDGAARD NIELSEN Erik kaptajn,

ABILDGAARD Ove forfatter

ABILDGÅRD Jørgine højskoleforstander,

ABILDTRUP Anton redaktør;

ABITZ Erik Andreas landsdommer,

ABITZ Oluf overbibliotekar, cand. Mag.

ABRAHAMSEN Charles kommunaldirektør;

ABRAHAMSEN Poul fh. Overtelegrafinspektør,

ABRAHAMSEN Sven Axel direktør;

ABRAHAMSON Martin A ingeniør;

ACHELIS Thomas Otto dr. phil.;

ACKER Sven turistchef,

ACKERMANN K E kommandør,

ADAMSEN Carl elektroinstallatør,

ADOLPH Asger Oswald oberstløjtnant,

ADOLPH Jørgen kaptajn,

ADSERSEN Valdemar

AGDAL Tage direktør;

AGERBAK Harry ambassaderåd,

AGGEBO Anker læge;

AGGER Knud kunstmaler

AHLEFELDT-LAURVIG Hans greve, godsejer

AHLEFELDT-LAURVIG K F S greve, hofjægermester

AHLEFELDT-LAURVIG Kai Benedicht

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gregers greve, hofjægermester

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Axel greve, hofjægermester,

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Christian greve, kammerherre,

AHLEFELDT-LAURVIGEN Adolph greve, proprietær

AHM Jens rektor

ALBECK Georg kontorchef,

ALBECK Kaj kontorchef,

ALBINUS Svend arkitekt

ALBRECHT-BESTE J landsretssagfører

ALBRECHTSEN Aksel kreditforeningsdirektør

ALFELT Else malerinde

ALKIL Niels højesteretssagfører

ALKJÆR Johannes tømrermester

ALKJÆR MOGENSEN Ejler docent

ALKÆRS1G Sven programredaktør

ALLEN Johannes forfatter;

ALLER Claes direktør, civilingeniør,

ALLER Mogens chefredaktør;

ALLER Svend direktør,

ALLERSLEV JENSEN Erik biblioteksinspektør

ALLERUP Flemming Patges højesteretssagfører,

ALLERUP Richard generalmajor,

ALLIN Hanna operasangerinde

ALLING Frants civilingeniør,

ALS-NIELSEN Aage overlæge, dr. med.

ALSING Poul direktør;

ALSTED Gunnar dr. med.

ALSTER Harald landsretssagfører

ALSTRUP Frederik Andersen direktør;

ALSTRUP Knud Andersen direktør,

ALSTRUP Svend afdelingschef,

ALSØE Axel fh. fabrikinspektør, civilingeniør

AMBERG Vitus H C civilingeniør,

AMBY Kristen folketingsmand,

AMMENTORP Kjeld civilingeniør, direktør;

AMMENTORP Verner kontorchef,

AMMITZBØLL Edvard Kindt fh. Fængselsinspektør

AMMITZBØLL Hans kontorchef,

AMMUNDSEN Esther stadslæge

AMMUNDSEN John biskop

AMMUNDSEN Peter kontorchef

AMMUNDSEN Vibeke overbibliotekar;

AMSINCK Ove skibsreder,

AMTRUP Muthis oberst

AMUNDIN C smedemester;

ANDERSEN - HØYER Ulf Schack oberst, civilingeniør,

ANDERSEN A C laboratorieforstander,

ANDERSEN A F professor, dr. phil.

ANDERSEN A I stabsintendant,

ANDERSEN Aage civilingeniør;

ANDERSEN Aksel Harrestrup overlæge, dr. med.

ANDERSEN Aksel Oluf skoledirektør;

ANDERSEN Aksel direktør;

ANDERSEN Aksel hospitalsdirektør;

ANDERSEN Aksel professor;

ANDERSEN Albert Christian værkstedschef, civilingeniør,

ANDERSEN Alma forstander,

ANDERSEN Alsing fh. Minister;

ANDERSEN Anders C M ingeniør;

ANDERSEN Anders overlæge;

ANDERSEN Arne viceskoledirektør;

ANDERSEN Arnold sagfører

ANDERSEN Arthur landsdommer,

ANDERSEN Asbjørn skuespiller;

ANDERSEN Axel Brix civilingeniør;

ANDERSEN Axel H redaktør,

ANDERSEN Axel Rygaard underdirektør, cand. Jur.

ANDERSEN Bength Martin kontorchef,

ANDERSEN Bent professor, overlæge,

ANDERSEN Bodil kontorchef,

ANDERSEN Borge Vilhelm amtslignings-inspektør

ANDERSEN Børge E sognepræst

ANDERSEN C C rektor,

ANDERSEN C F Gerner kommunaldirektør,

ANDERSEN C R la Cour fh. Hospitalsinspektør,

ANDERSEN Carl Angelius redaktør

ANDERSEN Carl Mazanti skibsreder;

ANDERSEN Carl direktør

ANDERSEN Carl fh. afdelingsdirektør

ANDERSEN Carlo kgl. koncertmester,

ANDERSEN Chr. direktør

ANDERSEN Chr. grosserer,

ANDERSEN Christian D A bankdirektør

ANDERSEN E W fh. overingeniør, cand. polyt.

ANDERSEN Egmont fh. landsdommer,

ANDERSEN Eilif direktør, civilingeniør;

ANDERSEN Einar direktør

ANDERSEN Einer opmålingschef

ANDERSEN Einer rektor

ANDERSEN Ellen Willemoes

ANDERSEN Emilie arkivar, mag. art

ANDERSEN Erik Sparre direktør, dr. Phil.

ANDERSEN Erik Wains overlæge

ANDERSEN Erik konsul, grosserer,

ANDERSEN Erik præsident for østre landsret

ANDERSEN Ernst professor, dr. jur.

ANDERSEN Ervin konsul,

ANDERSEN Georg direktør,

ANDERSEN Gotfred husinspektør

ANDERSEN H C vicedirektør,

ANDERSEN Hans C professor, overlæge, dr. med.

ANDERSEN Hans Christian fabrikant

ANDERSEN Hans forbundsformand

ANDERSEN Hans gårdejer,

ANDERSEN Hans kammerherre,

ANDERSEN Hans oberst,

ANDERSEN Harry bibliotekar, dr. phil.

ANDERSEN Holger

ANDERSEN Ib overkirurg, dr. med.

ANDERSEN Ib tegner;

ANDERSEN Ingeborg fh. forlagsdirektør,

ANDERSEN Ingefred Juul rådsformand,

ANDERSEN J M S kontorchef;

ANDERSEN J Oskar professor, dr. theol.

ANDERSEN J Smedegaard landsretssagfører,

ANDERSEN Johannes Gredsted forstander, civilingeniør,

ANDERSEN Johannes advokat,

ANDERSEN Johannes direktør:

ANDERSEN Jons. V overlæge, dr. med.

ANDERSEN Jørgen afdelingschef i finansministeriet

ANDERSEN Jørgen overtoldinspektør,

ANDERSEN K B højskoleforstander;

ANDERSEN K M landbrugskonsulent,

ANDERSEN Karl D F grosserer, generalkonsul,

ANDERSEN Karl direktør for meteorologisk institut;

ANDERSEN Kjeld overlæge

ANDERSEN Knud Hee fh. stiftsprovst.

ANDERSEN Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfører;

ANDERSEN Kristian grosserer;

ANDERSEN L Sperling bankdirektør

ANDERSEN M Siggaard overlæge, dr. med.

ANDERSEN Marinus arkitekt;

ANDERSEN Marius fh. borgmester;

ANDERSEN Martin violinpædagog,

ANDERSEN Max billedhugger;

ANDERSEN Mogens maler;

ANDERSEN N P skoledirektør:

ANDERSEN Niels Evald vicedirektør;

ANDERSEN Niels Knud professor, dr. theol.

ANDERSEN Niels højesteretssagfører

ANDERSEN Nina frue, sekretær;

ANDERSEN Oluf professor, overlæge, dr. med

ANDERSEN Orla kontorchef,

ANDERSEN Osvald direktør, civilingeniør;

ANDERSEN Otto forlagsboghandler,

ANDERSEN P Nyboe professor, dr. oecon.

ANDERSEN Peter Anders fh. fagforbundsformand

ANDERSEN Poul Carit forlagsboghandler,

ANDERSEN Poul bankdirektør,

ANDERSEN Poul professor, dr. jur.

ANDERSEN Poul økonomidirektør;

ANDERSEN Rigmor arkitekt

ANDERSEN Sigurd Juul højskolelærer;

ANDERSEN Sigurd godsejer, hofjægermester

ANDERSEN Steen direktør;

ANDERSEN Sven veterinærinspektør;

ANDERSEN Svend Aage direktør, lektor, civilingeniør;

ANDERSEN Svend E E fabrikinspektør, civilingeniør,

ANDERSEN Svend Olaf fh. Kontorchef,

ANDERSEN Svend afdelingsarkitekt

ANDERSEN Svend direktør;

ANDERSEN Svend vicedirektør,

ANDERSEN Tage forstander;

ANDERSEN Tage generalløjtnant,

ANDERSEN Th. vinhandler, vicekonsul.

ANDERSEN Torben overlæge, dr. med.

ANDERSEN Valdemar mag. scient;

ANDERSEN Viggo direktør, generalkonsul,

ANDERSEN Viggo statskonsulent;

ANDERSEN William Thune overlæge, dr. med.

ANDERSEN Willy landsdommer,

ANDERSSON Josef fh. forretningsfører;

ANDKÆR Ove direktør;

ANDREASEN A C Holger direktør

ANDREASEN A H M professor, dr.techn.

ANDREASEN Hardy dr. jur., landsretssagfører;

ANDREASEN N P parcellist;

ANDREASEN Otto Valdemar bogtrykker,

ANDREASEN Thorvald direktør, vicekonsul,

ANDREASEN Victor institutchef, cand. polit.;

ANDREASSEN Alfred statskonsulent

ANDREASSEN Mogens overlæge, lektor, dr. med.

ANDRESEN Alexis R skibsreder,

ANDRESEN Chr. skibsreder, konsul,

ANDRESEN Hans Corl fh. stadsarkitekt,

ANDRESEN Helge kommandør, kammerherre,

ANDRESEN Henrik politimester,

ANDRESEN Povl Helge overlæge, dr. med.

ANDRESEN Sigurd kriminaldommer,

ANDRÉS D 6 direktør;

ANESEN Niels forfatter;

ANGELO Aage R direktør, dr. techn.

ANGELO Henry S underdirektør, civilingeniør

ANKER-JENSEN Knud overretssagfører,

ANKJÆR Stephan E oberst,

ANTONS Kai overlæge,

APPEL Elin Hegsbro seminarielærerinde, cand. mag.

APPEL Erik fh. domæneforpagter

APPEL Fredrik arkitekt,

ARBO-BAHR Henrv grosserer, assurandør,

ARBOE-RASMUSSEN Erik redaktør;

ARBØL Carsten politimester,

ARCTANDER Philip arkitekt;

ARENDRUP August kommandør,

ARENT Ingvard borgmester;

ARENTOFT Marius sagfører;

ARENTOFT Preben rektor;

ARENTSEN Aron slagteridirektør;

ARFFMANN Svend civildommer,

ARLEY Niels dr. phil.

ARNDAL Aksel rektor,

ARNHOLTZ Arthur professor, dr. phil.,

ARNSKOV V fh. postmester,

ARNSTEDT Christian civilingeniør;

ARNSØ Else overlæge;

ARNTH-JENSEN N E fh. indenrigsminister.

ARNTH-JENSEN Niels direktør;

ARNVIG Jørgen overlæge, dr. med.

ARUM Reinholdt fh. politimester,

ARUP Henning Nyquist landsretssagfører, direktør

ARUP Niels landsretssagfører;

ARUP Ove Nyquist civilingeniør;

ARVIN G J fh. rektor

ASBOE HANSEN Gustav dr. med.;

ASCHENGREEN J Chr. direktør,

ASKGAARD Vagn fh. Overlæge,

ASMUND Find dommer,

ASMUND Johs. provst, sognepræst,

ASMUSSEN Otto fh. postmester,

ASMUSSEN Robert W professor, dr. phil.,

ASMUSSEN William Haagen Wahl direktør;

ASTRUP Poul overlæge, dr. med.

AUDE-HANSEN Carl chef for fængselsvæsenets arbejdsdrift

AUGSBURG Ejner Hugo palæforvalter,

AUGSBURG H V kommandør,

AVNSLEV Henry kontorchef;

AXEL prins til Danmark,

AXELSEN G L direktør,

dAUCHAMP Paul pens. politimester,

ÅKERLUND Henry grosserer,

ABYE Jørgen kunstmaler, R.; f.9/6 1868 i Gadstrup; søn af gårdejer Jørgen Olsen og hustru f. Jørgensen; gift (20/11 1912) m. Ellinor A., f. 4/5 1883, død 1918, datter af overretssagfører Frederik Høst (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ida f. Lyngbye.

Afgangsbevis fra kunstakademiet 1892; elev af Zahrtmann; udstillede første gang på Charlottenborg 1892.

Malerier: Tvillingsøstrene; Portrætgruppe af kendte Kunstnere; Gammel Husmandskone; talrige portrætter, deriblandt: Portræt af min Hustru, grosserer A Fonnesbech (Manufakturhandler-Foreningen), professor Valdemar Schmidt (Frimurerlogen), kammerherre Gjernals (Frimurerlogen), oberst Parkov (Gentofte rådhus), H. k. H. prins Harald (Frimurerlogen), lensgreve og lensgrevinde Schaffalitzky de Muckadell (Arreskov slot), direktør Oskar Hytten (Købmands-bo), lensgreve Molkte-Bregentved (Bregentved slot), kommandør Gustav Holm (Nationalhistorisk museum på Frederiksborg), godsejer Selschau-Hansen (Alslev-gaard), priorinde Ellen v. Rosen (Vemmetofte kloster), hofjægermester Wolff-Sneedorff, hofjægermesterinde Wolff-Sneedorff (Engelholm), direktør A W Schmidt (Manufakturhandler-Foreningen), ingeniør Aage Nielsen (firmaet Christiani & Nielsen), kgl. konfessionarius, provst Michael Neiiendam, indenrigsminister, dr. phil. O Krag (folketinget), udenrigsminister, dr. phil & teol. L Moltesen, professor Absalon Larsen (polyteknisk læreanstalt), direktør L Laursen (Industrifagene), generalmajor, kammerherre H Castenschiold (Dansk Idræts-Forbund), oberstløjtn. Helge Bruhn (foreningen Norden, Hindsgavl), overlæge, dr. med. H A Sølling (Horsens kommune), kgl. solodanserinde Ulla Poulsen, Hds. Højhed prinsesse Ozair af Kedah, landsretssagf. Carl Holst-Knudsen (Århus universitet), biskop Daniel v. Huth Smith (Aalborg domkirke), Direktør SM Buhl (Sydøstsjællands Elektricitets A/S), skibsreder Chr. Harhoff (Handelsbanken), overlæge Sven Kiær (Ortopædisk hospital), civiling. Ejnar Thorsen (Entreprenørforeningen), højesteretsdommer Jørgen Trolle og børneportrætter; motiver fra Skagen, interiører, blomsterbilleder o. s. v.

Adresse: Gothersg. 143, Kbhvn. K.

AABYE Jørgen S overingeniør, cand. polyt., R.p.p.; f. 9/10 1893 i Hillerød; søn af bankdirektør Chr. Aabye (død 1917) og hustru Dora f. Friedrichsen (død 1922); gift (25/4 1918) m. Elise A., f. Ramlau-Hansen, f. 29/9 1895 i Frederikssund, datter af amtslæge Valdemar Hansen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Anna Margrethe f. Koefoed (død 1956).

Student (Frederiksborg) 1911; civiling. (fabriking.) 1917; ansat på Teknologisk institut som laboratorieforstander for Garverforeningens forsøgsstation fra 1917 og for De danske Maleres forsøgsstation fra 1918.

Leder af Nordisk Garverskole; æresmedlem af Nordisk Læderkemikerfor-ening og af Finsk Læderteknikerfor-ening.

Redaktør af Garverbogen og Malerbogen; har skrevet en række tekniske artikler.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Ellevadsv. 33, Charlottenlund.

AABYE Karen journalist, forfatterinde; f. 19/9 i Kbhvn.; datter af grosserer Rud. Aabye (død 1927) og hustru Fran-ciska f. Petersen.

Ophold i Frankrig, medarbejder ved bladet »Skandinaver i Paris« 1929-32; redaktionssekr. ved Politikens Lytterblad 1932-36; korrespondent i England og Frankrig 1936-37; medarbejder ved »B.T.« fra 1937.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1946-50 og fra 1951.

Modtaget Herman Bangs Legat 1945.

Har skrevet: Der er langt til Paris (roman, 1939); En Kvinde har alt (roman, 1940); Vi skal ikke ha Penge tilbage (roman, 1941); Det skete ved Ki-sum Bakke (roman, 1942); Fruen til Kej-sergaarden (roman, 1943); Vi, der elsker Livet (roman, 1944); Jupiter glemmer aldrig (roman, 1945); Vi skal snart hjem (roman, 1946); Kvinde - gaa mod Solen (roman, 1947); Branden i Magasin du Monde (radioroman, 1948); Dejlig at Amerika - (rejsebog, 1949); Martine (roman, 1950); Ferie i Himlen (1951); Min Søn Janus (roman, 1951); Brænd dine Skibe (roman, 1952); Det gyldne Land (roman, 1953); Skibet er ladet med (roman, 1954); Den røde Dal (roman, 1954); Italiensk Romance (roman, 1955).

Adresse; Kisumbakke, Bagsværd.

AAGAARD C E legationsråd, K.DM. p.p.; f. 28/8 1885 i Randers; søn af bryggeridirektør J E Aagaard og hustru Gerda f. Synnestvedt; gift (25/4 1915) m. Hilma Marie A., f. i Randers, datter af kaptajn F Rasmussen (død 1918) og hustru Mine f. Friis.

Alm. styrmandseks. 1907; udvidet eks. 1908; medarbejder ved danske dagblade 1908-13; redaktør af Associated Scan-dinavian Press, London 1913-18; fuldmægtig i udenrigsministeriets pressebureau 1918-19; presseattaché ved den danske ambassade i London 1919; afskediget 1942; genansat 1945; under krigen medl. af det danske råd i London og Danmarks repræsentant i UNIO; Danmarks første repræsentant i UNESCO ved de indledende møder i London; legations-råd s. å.; presseattaché ved den danske ambassade i Stockholm 1947-55, till. ved den danske ambassade i Helsingfors 1948-55

Udenl.' ordener: I.F.2.; S.N.2'.; Stb. G. V.J.M.; Stb.Kr.M. Adresse; Grønnehave blok C, 94, Helsingør.

Sommerbolig: The Homestead, Femmøller Strand, Mols.

AAGAARD Kjartan fh. kriminaldommer; f. 26/9 1884 i Island; søn af birkedommer M M L Aagaard (død 1898) og hustru Agnes f. Grandjean (død 1929); ugift.

Student (Efterslægten) 1903; cand. jur. 1909; fuldmægtig på Nørhald m. fl. herreders kontor 1909-10; byfogedfuldm. i Horsens 1910-19; fuldmægtig hos rigsadvokaten 1919-25; kriminaldommer i Vejle købstad med Nørvang Torrild herreder 1925-53.

Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager for Vejle amt 1939-44.

Adresse: Mølholm pr. Vejle.

AAGAARD Knud købmand, R.; f. 1/8 1891 i Århus; søn af købmand V V Aagaard (død 1917) og hustru Amalie f. Starck (død 1944); gift (29 4 1917) m. Inge A„ f. 11/11 1892 i Birket, datter af sognepræst Erhard Qvistgaard (død 1940) og hustru Jensine f. Wilhelm (død 1950).

Præliminæreks. 1906; handelsuddannet i Århus, Kbhvn. og Hamborg; se-kondløjtn. 1915; overtog faderens forretning 1917.

Formand for Aarhus Handelsforening af 1887 og for sammes stiftelse 1939; medl. af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland 1939, formand 1950; formand for Dansk Handelsblad 1950; medl. af bestyrelsen for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark 1944; næstformand 1952, formand 1956; medl. af Nordisk Købmandskomité 1950; formand for Bu-tikshandelens Fællesråd 1956; medl. af repræsentantskabet for Erhvervenes Op-lysningsråd 1956; medl. af repræsentantskabet for Købmands- og Haand-værkerbanken i Aarhus 1936 og af bestyrelsen for samme 1945, formand 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Principalforening fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Aarhus konservative Vælgerforening; medl. af hovedbestyrelsen for Vanførefonden 1956; handelskyndig dommer ved vestre landsret.

Tildelt De samvirkende Købmandsforeninger i Danmarks hæderstegn i guld 1952. Adresse: Klosterg. 2, Århus. Sommerbolig: Skaade Bakker pr. Højbjerg.

AAGAARD Otto C dr. med., R.; f. 14/12 1883 i Kbhvn.; søn af pressefotograf Julius Aagaard (død 1926) og hustru Vilhelmine f. Brockmeyer (død 1923); gift (7/11 1917) m. tekstilkunstnerinde Gudrun Stig Aa., f. 13/1 1895 i Thorslunde, datter af sukkerfabrikbestyrer, cand. pharm. Ejnar Nielsen (død 1908) og hustru Elisabeth f. Thomsen.

Student (Schneekloths skole) 1902; med. eks. 1909; prosektor ved universitetets normal-anatomiske museum 1909-13; klinisk assistent ved rigshospitalets kirurg, afd. C 1914-16; assistent ved professor Rovsings privatklinik 1914-16 og 1919; reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1916-18 og 1919-21; studierejser (kirurgi) bl. a. til England 1914, Frankrig 1915, Mellemeuropa og Nordamerika 1922-24; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A og gynækologiske afd. I 1924-25; 1. reservelæge og under-accouchør smstds 1925-28, kst. over-accouchør smstds og fg. professor febr.-sept. 1935; prakt. specialist i kirurgi, gynækologi og obstetrik 1928; privatklinik 1928-56; censor i anatomi ved Den alm. danske Lægeforenings massageeks. 1914-47; meddommer i sundhedslære ved Kbhvns maskinistskole 1916-30; censorsuppleant ved lægeeks. i kirurgi 1921-27 og 1931-35; censor i obstetrik og gynækologi 1935-45; tillidslæge ved Kbhvns brandvæsen 1927-54; assistent i kirurgi ved invalideforsikringsrådet 1928-30; medl. af Den danske Kræftkomité 1929 og af komiteen for valg af censorer ved den lægevidensk. embedseks. 1947; medl. af § 14 udvalget 1936-38; suppleant 1942-46; univ. guldmed. (om tungeroden) 1911; dr. med. (Les vaisseaux lymphatiques du coeur) 1924; forsk, anatomiske, kirurgiske og gynækologiske arbejder; privatdocent 1925-28; medarbejder bl. a. ved Vore Sygdomme, Dansk biografisk Leksikon, Dansk Sygeplejeråds Lærebog og Haandbog i Sygepleje, Kvindeni Sundhed og Sygdom, dansk, svensk og norsk udg.

Sekretær i Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1925-33, formand 1933-35; sekretær i det Classenske Litteraturselskab 1929; medl. af bestyrelsen for Nordisk kirurgisk Forening 1935-39 og for Dansk Medicinsk Selskab 1946-51; medl. af Sodra Sveriges Gynekologsallskap 1946 og korresp. medl. af Société fran-caise d'obstetrique et de gynécologie, Paris 1950; tilfordordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn (gynækologi og obstetrik) 1954.

Adresse: Solvænget 18, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Lindevej, Tibirkesand pr.

Frederiksværk.

AAGAARD NIELSEN B fabrikant, civilingeniør, se Nielsen B Aagaard.

ÅKERLUND Henry grosserer, generalkonsul; f. 15/3 1888 i Kbhvn.; søn af skræddermester N J Åkerlund (død 1930) og hustru Henrika f. Ohlsson (død 1910); gift (19/9 1919) m. Gerda A., f. 24/12 1894 i Kbhvn., datter af grosserer Poul Møller (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Ida f. Bornholm (død 1926).

Præliminæreks. (Melchiors skole) 1904; i bankier- & veksellerfirmaet Cohen & Lamm, Kbhvn. 1904-08; videre handelsuddannelse i Tyskland og Spanien 1908-10; ansat i The United Danish Butter Preserving Company 1911; prokurist i The Crown Butter Company 1912, under-dir. 1917; underdir. i Det Transatlantiske Kompagni s. å.; indehaver af jern- og stålfirmaet Chr. C Rahr & Co. 1920, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1954 direktør og formand for bestyrelsen for dette; konsul for Republica de Bolivia 1926, generalkonsul 1952.

Medl. af Fælleskontoret for Jern og Metal fra 1943 til dets ophør 1950, af sø- og handelsretten fra 1947 og af Kbhvns Voldgifts-Udvalg for jern- og metalbranchen fra 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Kristeligt Studenter-Settlement og af repræsentantskabet for Børnehjemmet af 1870.

Adresse: Helleruplund Allé 18, Hellerup.

AAKJÆR Svend rigsarkivar, cand. mag.; f. 20/1 1894; søn af forfatteren Jeppe Aakjær (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og forfatterinden Marie Bregen-dahl (død 1940, se Kraks Blå Bog 19401; gift (19/12 1922) m. Kathrine A., f. 22/6 1896 i Fly, datter af gårdejer Jens Nielsen og hustru Johanne f. Mikkelsen.

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. mag. 1921; gjort tjeneste i Kbhvns rådstuearkiv 1915; arbejdet ved Den danske Ordbog 1916-19, ved stednavneudvalget 1916-24; kst. underarkivar ved rigsarkivet 1924; ansat 1926; landsarkivar for Nørrejylland 1929; kst. stadsarkivar i Kbhvn. 1945, udnævnt 1948; rigsarkivar 1956.

Medl. af bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1913-18; sekretær i Dansk historisk Fællesforening og redaktør af dens tidsskrift Fortid og Nutid 1921-26; næstformand i Selskab for jysk Historie. Sprog og Litteratur og redaktør af Jydske Samlinger 1931-37; sekretær i Selskabet for dansk Kulturhistorie 1950; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie og af Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Kbhvns Historie 1945-56; korresp. medl. af Institut for sammenlignende Kulturforskning i Oslo 1932 og holdt forelæsninger ved instituttet s. å.; forelæsninger 1939 ved Århus universitet over ældre dansk landbrugs- og be-byggelseshistorie; medl. af stednavneudvalget 1943, af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1956 og for Erhvervsarkivet, Århus s. å.; medl. af Kungl. Samfundet for utgifvande af håndskrifter rbrande Skandinaviens hi-storia, Stockholm 1956.

Medudgiver af Danmarks gamle Landskabslove 1921-30; udgiver af H N Jensen: Angeln 1922, af Kong Valdemars Jordebog 1926-45 og af »Maal, Vægt og Takster i Danmark« 1936; medarbejder ved »Samsøs Stednavne«, Historisk Tidsskrift, Det danske Folks Historie, Schultz' Danmarkshistorie, Salmonsens Leksikon, Svensk Uppslagsbok, Dansk biografisk Leksikon, Acta Philologica, Annales d'Histoire Économique et Sociale, Bogen om Rosenholm, Bondesamfundets Historie (Institut for sammenlignende Kulturforskning A. XV bd.) 1933; redaktør af bd. XXIX og XXX af samlingsvær-ket Nordisk Kultur 1926-36; Viborg Købstads Historie I-HI (1940-41); Historiske Meddelelser om København (1945-56); København før og nu (1946-50); Danmark før og nu (1952 ff).

Adresse: Sølvg. 22, Kbhvn. K.

AALKJÆR Vilhelm professor, overkirurg, dr. med.; f. 4/5 1904 i Viborg; søn af bagermester Viggo Aalkjær og hustru Sophie Lizette f. Klein; gift (16/6 1931) m. Erna (Søster) A., f. 18/7 1906 på Frdbg., datter af kontorchef C C Løvschall og hustru Marie f. Christensen.

Student (Viborg) 1922; med. eks. 1929; studierejser (urinvejskirurgi, knogleledkirurgi og sygehusorganisation) til Munchen, Nurnberg, Stockholm og Orebro; uddannelse på hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1929-36; dr. med. 1934; kirurg, uddannelse på Bispebjerg hospital 1936-45, specialistanerk. i kirurgi 1942 og i urologi 1951; ortopædisk uddannelse i Århus 1945-46; afdelingslæge ved Århus kommunehospitals kirurg, afd. og lektor i kirurgi ved Århus universitet 1946, overkirurg ved Århus kommunehospital og professor i kirurgi ved Århus universitet fra 1950.

Formand for det medicinske studenterråd ved Kbhvns universitet 1927-29; næstformand i Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1949-51; formand for Organisationen af Speciallæger i Kirurgi uden for Kbhvn. 1949-55 og for Jydsk medicinsk Selskab 1950-54; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn som kirurg, sagkyndig fra 1949.

Har skrevet; Om rythmiske Svingninger i Blodtrykket (disputats, 1934); Vædskestofskiftet ved kirurgiske Lidelser (overkirurg Svindt's pris 1943 for dette værk); vidensk. arbejder om medicinske, farmakologiske, patologisk-ana-tomiske og kirurgiske emner, særligt inden for knogle-iedkirurgien, urinvejski-rurgien og vædskestofskifteanomalierr.e ved kirurgiske sygdomme.

Adresse: Rønnev. 8, Eisskov.

AARKROG Asker overtrafikinspektør, E.; f. 21/11 1903 i Eoskilde; søn af lokomotivmester Asker Aarkrog (død 1953) og hustru Jenny f. Jensen; gift (3'8 1930) m. Ketty A., f. 13/3 1901 i Kolind, datter af brugsforeningsbestyrer Niels Vinderslev (død 1927) og hustru Eise f. Buur (død 1955).

Elev ved danske statsbaner 1920, assistent 1926, overassist. 1933, trafikkontrollør 1937, overkontrollør 1943, ekspe-ditionssekr. 1946, trafikinsp. 1948, over-trafikinsp. 1954.

Lærer ved jernbaneskolen 1939-54, censor smstds; sekretær og medl. af forsk, administrative udvalg; sekretær i Nordiska Jarnvagsmannasallskapets danske styrelses afd.

Adresse; Schioldannsv. 34, Charlottenlund.

AARUP HANSEN Benny vicedirektør; f. 14/3 1892 i Kbhvn.; søn af overbetjent E C Hansen (død 1924) og hustru Louise-Amalie f. Rasmussen (død 1954); gift (31/5 1931) m. Margith Aa. H., f. 13/10 1897 i Kbhvn., datter af møbelsnedker Carl Joh. Jansson (død 1941) og hustru Ida f. Bjørlin (død 1953).

Assistent i Landmandsbanken 1908, fuldmægtig 1916, kontorchef 1925, un-derdir. 1950, vicedir. 1955.

Formand for nævningegrundlisteudval-get for 1. afstemningskreds.

Adresse: Vesterbrog. 42, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Humlebæk.

AARUP HANSEN Fr. bankdirektør, E.DM.; f. 4/9 1893 i Kbhvn.; søn af overbetjent R C Hansen (død 1924) og hustru Louise-Amalie f. Rasmussen (død 1954); gift (24/1 1922) m. Inge Aa. H., f. 30/7, datter af fuldmægtig N C Brodthagen (død 1931) og hustru Marie f. Christensen (død 1937).

Assistent i Privatbanken 1910; fuldmægtig 1928; kontorchef 1931; sekretær 1935; direktør 1937. Medl. af Danske Bankers Fællesrepræsentation og af bestyrelsen for Danske Bankers Forhandlingsorganisation; formand for bestyrelsen for AS Kbhvns Ejendomsselskab, for A/S The Danish Egg Export Company og for A/S Robinson, Andersen & Co.; medl. af bestyrelsen for A/S Irma Fabrikerne, for A/S Dansk Tør-æg Fabrik og for A/S Franca.

Adresse: Amicisv. 19, Kbhvn. V. AAROE Vilhelm Magens Læssoe direktør, R., Chr. X Fr. M.p.p.; f. 30/12 1886 i Vejle; søn af købmand Gustaf Aarøe (død 1909) og hustru f. Schmidt (død 1933); gift (25/3 1913) m. Anna Margrethe A., f. Sørensen, f. 27/1 1890.

Uddannet på Købmandsskolen i Kbhvn. 1902-04; adm. direktør i Gotlands Smor-& Aggexportforening, Wisby 1915-20; disponent i Mjolkcentralen i Stockholm 1920-32; adm. direktør i Svenska Mejeriernas Riksforening, Stockholm 1932-54.

Tildelt Pro Patrias store guldmedalje.

Udenl. ordener: F1.H.E.3'.; S.V.2.

Adresse: Wittstockgatan 9, Stockholm 0, Sverige.

AASTRUP Henning overlæge, dr. med.; f. 23/7 1898 i Ulfborg; søn af købmand Hans Jacob Aastrup og hustru Mariane f. Andrup; gift (16/4 1929) m. Bodil A.. f. 30/5 1901 i Kalundborg, datter af godsejer Carl Lawetz (død 1944. se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Kirstine f. Gy-ring (død 1954).

Student (Eibe) 1916; med. eks. 1924; reservelæge ved Diakonissestiftelsen, med. afd. og børneafd. 1928-30; 2. reservelæge ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte, med. afd. 1932-34; 1. reservelæge ved Kbhvns amtssygehus på Frdbg., med.-epidem. afd. 1934-39; specialist-anerk. (intern medicin) 1935; dr. med. (Om Elektrokardiogrammernes prognostiske Betydning ved kroniske Hjertelidelser) 1937; overlæge ved centralsygehuset i Slagelse, med. afd. 1939.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1947-51 og for Nordisk Forening for indvortes Medicin 1950-54 samt af det medicinske § 14-råd 1947-54.

Adresse: Slagelse.

AASTRUP K L stiftsprovst, R.; f. 26/11 1899 i Ulfsborg; søn af købmand Hans Jacob Aastrup og hustru Mariane f. Andrup; gift (5/9 1927) m. Vibeke A., f. 16/9 1903 i Kbhvn., datter af grosserer Waldemar C. Th. Birch (død 1934) og hustru Ellen f. Florentz.

Student (Ribe) 1917; cand. theol. 1923: sognepræst i Husby-Sønder Nissum s. å.; till. provst for Ulfborg-Hind herreders provsti 1940; sognepræst ved Odense domkirke, provst for Odense købstad og stiftsprovst over Fyns stift 1949; præst for de danske flygtninge i Skåne og Småland 1944-45.

Skolekommissionsformand fra 1923; medl. af Husby sogneråd 1946; kommunekasserer smstds 1948; medl. af bestyrelsen for Den danske Klub i Malmø og Lund 1944-45.

Har udgivet 2 digtsamlinger (1920 og 1925); Treveje (roman 1932); Ellen Linde (roman, 1933); 4 salmesamlinger (1939, 1941, 1945 og 1949); medarbejder ved Tidehverv.

Adresse; Filosofgangen 10. Odense.

ABEL Albert købmand, R. p.p.; f. 25/7 1878 i Aalborg; søn af Andreas Abel (død 1909) og hustru Fanny f. Zimmermann (død 1915); gift (26/5 1903) m. Antonie A., f. 6/12 1882 i Aalborg, datter af etatsråd, konsul Hans Holm (død 1903) og hustru f. Lassen (død 1934).

Uddannet hos Mackenzie & Pyhlson, Newcastle on Tyne, 1895-97 og hos S Stein, Hamburg, 1899; indtrådte i faderens forretning 1900, eneindehaver fra 1909; vicekonsul for Czekoslovakiet for Aalborg, Hjørring og Thisted amt til 1939.

Formand for Aalborg Handelsstandsforening til 1941; medl. af bestyrelsen for den jydske Handelsstands Centralforening 1930-40, 1. viceformand 1937-40; medl. af sø- og handelsretten i Aalborg og handelskyndigt medl. af vestre landsret til 1948; medl. af bestyrelsen for Danske Salt Importørers Brancheforening, af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1937-40 og af Provinshandelskammeret 1937-40.

Udenl. orden; F.A.D.2.

Adresse: Villa »Poplerne«, Klostermarken. Aalborg.

ABELL Kjeld forfatter; f. 25/8 1901 i Ribe; søn af adjunkt Peter Abell (død 1917) og hustru Susanne f. Jørgensen (død 1907); gift (11/10 1927) m. Grete A., f. 1/5 1902 i Brørup, datter af stationsforstander Carl Kock-Petersen og hustru Gerda f. Johansen.

Student (Metropolitanskolen) 1919; derefter en kort tid på akademiet; cand. polit. 1927; ophold i udlandet, dels i Paris og London, arbejdede som dekorativ kunstner, særlig for teatret, 1927-32, i sæsonen 1930-31 ved Det kgl. Teater; ansat ved kbhvnsk. reklamebureau 1932-34; i Tivolis direktion 1941-49.

Har skrevet: Enken i Spejlet (ballet, Det kgl. Teater, 1934); Melodien, der blev væk (Riddersalen, 1935 og i udlandet, bl. a. i London); Eva aftjener sin Barnepligt (Det kgl. Teater, 1936 og i udlandet); Anna Sophie Hedvig (Det kgl. Teater, 1939); Askepot - og dog (Apolloteatret, 1939) Judith (Det kgl. Teater, 1940); Dyveke (Arneweelteatret, 1940); Guderne ter sig (Apolloteatret, 1940); Dronning gaar igen (Det kgl. Teater, 1943); Silkeborg (Det ny Teater, 1946); Dage paa en Sky (Det kgl. Teater, 1947); Ejendommen Matr. Nr. 267 Øster Kvarter (festspil i anledning af Det kgl. Teaters

200 års jubilæum, 1948); Miss Plinckby's Kabale (Det kgl. Teater, 1949); Vetsera blomstrer ikke for enhver (Frdbg. Teater, 1950); Den blaa Pekingeser (Det kgl. Teater, 1954); Andersen eller Hans Livs Eventyr (Det kgl. Teater, 1955); Filmene: Tak fordi du kom, Nick (1941) og Regnen holdt op (1942).

Tildelt Henri Nathansens Forfatterlegat 1952, Henrik Pontoppidan-Legatet 1953 og Johannes Ewald Legatet 1956.

Adresse: St. Strandsti'. 7, Kbhvn. K.

ABILDGAARD Just direktør, R.p.p.; f. 14/2 1888 i Randers.

Student (Randers) 1906; cand. phil. 1907; praktisk forsikringsuddannelse i ind- og udlandet; diplomeks. i forsikringsvidenskab ved universitetet i Leipzig 1914, etableret assurancefirma s. å.; adm. direktør for Fjerde Søforsikrings-selskab af 1863 fra 1929; till. direktør for Danmark for Sun Insurance Office, Ltd., London fra 1931 samt for Forsikringsselskabet Fylla fra 1936.

Medl. af bestyrelsen for Fjerde Sø-forsikringsselskab og for Forsikringsselskabet Fylla A/S.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Fredericiag. 21, Kbhvn. K.

ABILDGÅRD Jørgine højskoleforstander, frimenighedspræst, R.; f. 21/11 1893 i Brunde, Bjerge herred; datter af gårdejer Rasmus Nielsen, Abildgård (død 1926) og hustru Ane f. Sørensen (død 1926); ugift.

Elev på Sorø højskole 1910-11; gymnastikkursus i Odense 1911, i Hadsten 1912; elev på Vindinge højskole 1915 og gentagne gange på Askov folkehøjskole; eetårigt kursus på statens gymnastikinstitut 1916-17; lærerinde ved Vivild højskole 1919-22; medleder af Skytte- og Gymnastikforeningernes delingsførerkursus i Hadsten samt leder af møder og kursus rundt i landet 1919-25; senere studieophold på Helsingfors universitet hos Elli Bjørkstén og fl. kursus hos samme; oprettede (s. m. Anna Krogh) Snoghøj gymnastikhøjskole 1925, medforstan-der for denne til 1956, derefter eneforstander, till. frimenighedspræst ved den i 1933 byggede kirke i skolen.

Medl. af landsstyrelsen for Danske Kvinders Beredskab fra oprettelsen 1940 til 1945; medarbejder i det grundtvigske salmebogsudvalg 1940-44; medl. af hovedudvalget for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 og af styrelsen for Askov folkehøjskole 1953-55.

Tildelt Nordens Gymnastikforbunds hæderstegn af 1. grad, De danske Skytte,-Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn og Sønderjydsk Idrætsforenings hæderstegn.

Har skrevet: Digte (1936); Min Sjæl, lov Herren (prædikener og folkelige betragtninger, 1940); artiklen »Mens linden mon løves«, en levnedsbeskrivelse i bogen »Sådan blev jeg det« (1953) samt afsnittet »Den levende vej« i bogen »Min tro« (1953).

Adresse: Snoghøj gymnastikhøjskole,

Fredericia. ABILDGAARD Knud fabrikejer, R.; f. 22/2 1901 i Randers; gift m. Gertrud A„ f. Kongsted.

Bankuddannelse i Randers og Kbhvn.; merkantil og teknisk uddannelse i Frankfurt a. M., Berlin, Lyon, Paris og London; indehaver af Løvens kemiske Fabrik og industrielle virksomheder i fl. lande.

Adresse: Brønshøjv. 19, Kbhvn. Brh.

ABILDGAARD Ove forfatter; f. 17/9 1916 i Lemvig; søn af købmand Alfred Abildgaard og hustru Asta f. Dalgaard; gift (5/5 1948) m. Unnur A., f. 12/7 1917 i Isafjord, Island, datter af sagfører Skuli Thoroddsen og Gudrun Skuladottir.

Student (Haslev) 1935; huslærer i Dybvad Skov 1943-44; medarbejder ved redaktionen af Vor Tids Leksikon 1948-51; boganmelder ved Social-Demokraten fra 1953.

Har skrevet: Uglegylp (1946); Hvirvler (1948); Glødende sten (1952); Digte 1946-52 (1953); Sommerens ekko (1954); s. m. Hans Lyngby Jepsen redigeret antologien: I Tiåret efter - (1955).

Tildelt Morten Nielsens Mindelegat 1951, Henri Nathansens Fødselsdagslegat 1954 og Johannes Ewald-Legatet 1955.

Adresse: Solsortv. 74, Kbhvn. F.

ABILDGAARD NIELSEN Erik kaptajn, adjutant hos H. M. kongen, se Nielsen Erik Abildgaard.

ABILDTRUP Anton redaktør; f. 25/9 1886 i Herborg; søn af sparekassedirektør Niels Abildtrup (død 1930) og hustru Else Marie f. Jørgensen (død 1936); gift (3/3 1917) m. Katrine A., f. 18/3 1888 i Alminde, datter af gårdejer Hans J Rasmussen (død 1919) og hustru Jensine f. Jensen (død 1940).

Præliminæreks. 1905; derefter uddannet ved bog- og papirhandelen; journalist siden 1909; medredaktør af Lolland Falsters Venstreblade 1917; redaktør af Venstres Folkeblad, Ringsted, 1920-54 og fra 1956; redaktør af Det radikale Venstres Aarbog og Almanak 1925-43 og af Ugens Politik 1930-52.

Næstformand for den radikale redaktørforening til 1954; medl. af bestyrelsen for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen 1932-54 og af Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1936-54.

Adresse: Ringsted.

ABITZ Erik Andreas landsdommer, dr. jur., R., M.T.Kha.; f. 5/5 1907 i Bogense; søn af skoleinspektør Andreas Abitz (død 1918) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1954); gift (14/5 1932) m. Lisbeth A., f. 9/9 1908, datter af skifteretsfuldmægtig Christian Schultz (død 1923) og hustru Petrea f. Glasius (død 1948).

Student (Roskilde) 1925; cand. jur. 1931; dr. jur. 1950; sagførerfuldm. 1931:

politifuldm. i Voer og Nim herreder 1932, i Neksø 1933, i Rønne 1933-36; amtsråds-sekr. ved Bornholms amtsråd og kontorchef ved Bornholms amt 1936; kst. dommer i vestre landsret 1951, udnævnt 1952.

Har skrevet: Vejenes Retsforhold (Disputats, 1950); artikler i tidskrifter.

Adresse: Danmarksv. 58, Viborg.

Sommerbolig: Lyngby pr. Bedsted Thy.

ABITZ Oluf overbibliotekar, cand. mag.; f. 31/7 1909 i Bogense; søn af skoleinspektør Andreas Abitz (død 1918) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1954); gift (13/4 1938) m. bibliotekar Karen A., f. 28/8 1912 i Horsens, datter af bogholder Anders Johansen og hustru Johanne f. Rasmussen.

Student (Roskilde) 1928; cand. mag. 1934; afgangsprøve fra statens biblioteksskole 1936; studieophold ved Hamburg offentliche Bucherhalle 1934 og ved engelske biblioteker 1938 og 1955, elev ved biblioteket for Vejle by og amt 1934-35, assistent 1936-38 og bibliotekar I ved samme 1938-45; overbibliotekar ved Roskilde bibliotek 1945.

Medl. af biblioteksrådet 1949-53; sekretær i Danmarks Biblioteksforening 1949-53; formand for Bibliotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne og for Bibliotekarforeningen for Provinsens Folkebiblioteker 1949-52 og for Bibliotekarforeningen for Folkebibliotekerne 1952-53; censor ved statens biblioteksskole 1955; sekretær i Kunstforeningen for Roskilde og Omegn 1946; medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhvns Amt.

Redaktør af »Bibliotekaren« 1939-45; har udg.: Litteratur om Vejle Amt (s.m. Aage Bredsted, 1945); Lokalhistorikeren, forfatteren Arthur Fang på 70-årsdagen. En bibliografi (1952).

Adresse: Frederiksborgv. 88, Roskilde.

ABRAHAMSEN Charles kommunaldirektør; f. 6/7 1893 på Lyø; søn af sognepræst M L Abrahamsen (død 1944) og hustru Elna Astrid Eugenie f. Schwalbe (død 1943); gift (14/5 1919) m. Karen Elba A„ f. 16/8 1898 i Kbhvn., datter af restauratør P Petersen (død 1920) og hustru f. Rasmussen (død 1935).

Student (Hesselager) 1911; cand. jur. 1919; sekretær i den overordentlige kommission u. indenrigsministeriet s. å.; sekretær i Kbhvns magistrats 4. afd. 1920, fuldmægtig 1925, ekspeditionssekr. 1936, fg. kontorchef 1937, udnævnt 1939, chef for Kbhvns magistrats 4. afd.'s sekretariat 1945; direktør i direktoratet for staden Københavns bygningsvæsen 1946.

Retskyndigt meJl. af Kbhvns boligkommission 1945; medl. af Kbhvns byg-ningskommission 1947, af byplannævnet (hovedstadsafd.) 1949, af Dansk Brandværns-Komité 1952, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1953 og af komitéen for Nordisk Byggedag 1954

Adresse: Hortensiav. 10, Kbhvn. V.

ABRAHAMSEN Poul fh. overtelegrafinspektør, R.DM.; f. 25/2 1889 i Kbhvn.; søn af overtelegrafbestyrer Albert Abrahamsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Nora f. Petersen (død 1952); gift (7/11 1916) m. Agnes A. f. Madsen, f. 26/2 1893.

Præliminæreks. 1906; adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1910; indtrådt i telegrafvæsenet 1906, fuldmægtig i generaldirektoratet 1921, overtelegraf-kontrollør 1931, telegrafbestyrer i Århus 1932, overtelegrafinsp. 1939-56.

Medl. af kommissionen for post- og telegrafvæsenets fagprøver til 1956.

Adresse: Sundv. 6, Hellerup.

ABRAHAMSEN Sven Axel direktør; f. 22/8 1913 i Kbhvn.; søn af civilingeniør V K Abrahamsen og hustru Ellen Anna f. Thomsen: gift (8 2 1936) m. Inga A., f. 16/10 1912 i Stege, datter af skoleinspektør A Møller Madsen og hustru Hil-ma Marie f. Rasmussen.

Student (Schneekloths skole) 1931; eand. polit. 1937; sekretær i priskontrol-rådet s. å.; i skattedepartementet 1938; kontorchef i Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation 1940-43; adm. direktør i A/S Det Danske Mælke-Com-pagni 1943-52; direktør i og medl. af bestyrelserne for A/S Danish Milk and Cocoa Products Ltd., og øvrige selskaber tilsluttet The Damico Group, London 1952-54.

Sekretær for handelsministeriets mælkekommission af 1939; formand for Foreningen af Danske Emmenthalerprodu-center 1945-51.

Adresse: Tordenskjoldsg. 7, Frederikshavn.

ABRAHAMSON Martin A ingeniør; f. 12/9 1870 i London; søn af grosserer Arnold Abrahamson (død 1910) og hustru Flora f. de Jongh (død 1922); gift (14/8 1903) m. Emma A., f. 9/2 i Kbhvn., datter af fabrikejer Bernhard Hirsehsprung (død 1909) og hustru Emma f. Bing (død 1910).

Kom fra London til Kbhvn. 1884; uddannet hos Ludvig Lund her og hos Schuckert & Co. i Nurnberg; diplom som elektroteknisk ingeniør fra The Central Technical Institute London 1894.

Medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Hesteskofabrik, for A/S Frichs, Århus for A/S A M Hirsehsprung & Sønner og for AS Nord-Art. Udenl. ordener: I.r.K.; Stb.B.E.2. Adresse: Mynstersv. 1, Kbhvn. V.

ACHELIS Thomas Otto dr. phil.; f. 23/12 1887 i Bremen; søn af gymnasialdirektor, professor, dr. phil. Thomas Achelis (død 1909) og hustru Minna f. Achelis (død 1955); gift (1/7 1921) m. Inger A., f. 26/9 1892 på Fuglsang i Ørsted ved Sommersted, datter af proprietær Laurids Fuglsang Damgaard (død 1942) og hustru Bodil Marie f. From (død 1949).

Student fra Bremen; studerede klas-

sisk filologi, arkæologi, historie og filosofi i Jena, Leipzig og Berlin 1907-10; filol. embedseks. 1911; assistent ved universitetsbiblioteket i Jena 1912-14; dr. phil. 1913; deltog i den første verdenskrig; lærer ved Haderslev lærde skole 1916-24.

Medl. af bestyrelsen for Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte og for Verein fiir Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte; korresp. medl. af Samfundet for dansk Personalhistorie og Genealogi, af Zentralstelle fiir Deutsche Person- und Familiengeschichte i Leipzig og af Zentralstelle fiir nieder-sachsische Familienkunde; livsvarigt medl. af Selskabet for nordfrisisk Historie og af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Litterære arbejder: De Aristophane By-zantio argumentorum fabularum auctore (1913); Die Åsopiibersetzung des Lorenzo Valla (1914); Schulerverzeichnisse hohe-rer Lehranstalten Deutschlands (1920); Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums (1921); Haderslev i gamle Dage (I, 1926 og II, 1929); Schleswig-Holsteiner auf der Universitat Jena 1558-1850 (1932); Haderslev Hjorte-Apoteks Historie (1933); Deutsche und danische Schulen einer Schleswiger Grenzstadt im Wandel der Jahrhunderte (1934); Schleswig-Holsteiner auf der Universitat Wittenberg 1602-1812 (1936); Biirger-buch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 1864 (I, 1940); Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums (1942); Priiflinge der Pharmazie in Schleswig-Holstein 1804-1866. (1952). Udenl. orden: Ty.Æ.K.l. Adresse: Clausewitzstr. 5, Kiel.

ACKER Sven turistchef, R,; f. 27/2 1911 i Kbhvn.; søn af direktør Fr. Acker og hustru Karen f. Frisenette (død 1927); gift m. Drude A., f. 26/3 1915 i Stavanger, datter af politimester Ola Kvalsund og hustru Solveig f. Dehlin.

Student (Ordrup gymn.) 1929; cand. jur. 1940; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder s. å., kontorchef 1956; souschef for FN's vejsektion i den økonomiske kommission for Europa, Geneve 1950-52; turistchef fra 1957; sagfører (bestall. depon.) 1944.

Ministersekr. 1946-48: delegeret ved FN's transportkomité i Geneve og forsk, af komitéens udvalg 1947-50 og 1952-56, ved den europæiske transportministerkonferences stedfortræderkomité 1953 og ved OEEC's turistkomité 1955-56; formand for FN's udvalg Road Transport Regime, Geneve 1954-56; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening, af bestyrelsen for Den danske Ballet og Musik Festival, af sam-virkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet, af fremmedførerkommissionen, af International Union of Official Travel Or-ganizations og af European Travel Commission; sekretær tor Nordisk Turisttra-fikkomité.

Adresse: Hyldegårds Tværv. 10 A,

Charlottenlund.

ACKERMANN K E kommandør, K. DM., HTS. p.p.; f. 10/7 1883 i Kbhvn.; søn af husejer P A Ackermann (død 1916) og hustru Emma Emilie Henriette f. Funcke (død 1939); gift (28/5 1936) m. Roberta Hadkins A., f. 17/5 1893 i New York, datter af grosserer Jens Lars Arneberg (død 1932) og hustru Ida f. Hadkins (død 1930).

Sekondløjtn. 1906; premierløjtn. 1907, fg. næstkommanderende på kadetskolen 1915-19; kaptajn 1919; fyr- og vagerinsp. 1921-26; orlogskapt. 1923; chef for fiskeriinspektionen under Grønland og Island 1927-31; kommandørkapt. 1931; chef for kongeskibet Dannebrog 1932-33; chef for kvartermester- og un-derkvartermesterskolen 1934-36; stabschef ved kystdefensionen 1936-38; kommandant i Nyboder 1939-50; kommandør i res. 1939; afsked 1950.

Direktør for Prinsesse Maries Forening; medl. af sø- og handelsretten 1941-53 og af overskibssynet 1944.

Har udg.: »Den Danske Marine 1814-43«, bind III.

Udenl. ordener: B.K.4.; F.Æ.L.4.; I.F. 3.; N.O.N.5.; S.Kr.3.

Adresse: Søbo, Skodsborg Strandv. 69,

Springforbi.

ADAMSEN Carl elektroinstallatør, R. DM.p.p.; f. 23/7 1869 i Gladsaxe; søn af forpagter Christian Adamsen (død 1906) og hustru Kirsten f. Sørensdatter (død 1905); gift (18/6 1895) m. Anne Sofie A., f. 14/9 1865, død 1940, datter af skovrider Thomas Kjerkgaard (død 1883) og hustru Bodil f. Hansdatter (død 1921).

Udgået fra Vesterbros borger- og realskole; afgangseks. fra læreanstalt for elektroteknik 1899; lærer ved samme 1897-1902; ledende elektrotekniker i firmaet C Jensen & Co. 1900-03; etableret 1903; elektroinstallatøreks. og aut. elektroinstallatør 1904.

Medl. af bestyrelsen for Elektroinstal-latørforeningen for Kbhvn. 1912-56 (formand 1927-56), af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1923-56. af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1920-33, af repræsentantskabet for Håndværkerforeningen 1927-56, af eksamensbestyrelsen for den kommunale elektroinstallatøreks. fra 1927, af bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse fra 1928, af Dansk Brandværnskomité fra 1929, af prøv-ningsudvalget fra 1930, af forsk, stan-dardiseringsudvalg fra 1932 og af repræsentantskabet for Haandværkerbanken fra 1936; formand for svendeprøvekommissionen indenfor elektrikerfaget 1940-55: medl. af Håndværksrådet 1941-51 og af sammes forretningsudvalg 1946-51;

medl. af eksamenskommissionen for elek-troinstallatørprøven af 1952 fra 1952.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Vesterbrog. 88, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Skovbakken, Greve Strand.

ADOLPH Asger Oswald oberstløjtnant, kammerherre, R.DM. HTH.p.p.; f. 12/2 1889 i Bodal Pr. Vedde; søn af godsejer, jægermester Octavius Emil Adolph (død 1929) og hustru Margaret Lumsden f. Masterton (død 1927); gift (14/6 1917) m. Hedvig Emilie (Ivy) A.,f. 4/6 1896, datter af regeringskonsulent, etatsråd Rudolf Schou (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Marie f. Meyer (død 1943).

Premierløjtn. 1911; forsat til livgarden 1914; kaptajn 1923; adjutant ved livgarden 1919-25; kompagnichef ved 9. batl. i Aalborg 1925; forsat til livgarden 1927; oberstløjtn. og chef for 19. batl. 1932; chef for 2. livgardebatl. 1933: afsked 1949.

Instruktionsofficer ved Korps Westenholz 1916-19; chef for motorordonnans-korpset 1921-26; formand for samme 1934-37; medl. af bestyrelsen for Dansk Skytte Union 1928-38 og for Kbhvns Skytteforening 1938; formand for Hellerup Skydeselskab 1933, for Kbhvns Skytteforening 1939-46, for Kbhvns Skytte-Forbund 1946-48 og for Kbhvns Rideklub 1949.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.L.2!.; I.Kr.5.; N.O.N.5.; N.St.O.31.

Adresse: Ordrupv. 72, Charlottenlund.

ADOLPH Jørgen kaptajn, R.p.p.; f. 16/3 1918 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant, kammerherre Asger Oswald Adolph (se denne); gift (4/6 1948) m. Eliane Marie A., f. 17/8 1924 i Paris, datter af mineingeniør Georges Manset (død 1934) og hustru Geneviéve f. Robinson Riley.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1937; sekondløjtn. 1939; premierløjtn. i livgarden 1941; i den danske brigade i Sverige 1943-45: kaptajnløjtn. 1947; kaptajn 1949; adjutant hos H.M. kongen 1950-54: till. tjeneste i forsvarsstaben; ansat ved livgarden 1954, ved hærens officersskole 1956.

Udenl. ordener: I.F.3.; N.A.4.; N.O.H.4.: N.St.0.3!.; S.Sv.31.

Adresse: Høstv. 11, Charlottenlund. ADSERBALLE Vagn landsdommer, R.; f. 12/2 1900 i Battrup, Tiset sogn; søn af lektor R Th. Adserballe (død 1934) og hustru Johanne f. Rahbæk (død 1949); gift (24/1 1932) m. Karen Margrethe A.. f. 22/3 1912 i Skive, datter af købmand Julius Mikkelsen (død 1957) og hustru Ane Marie f. Nielsen.

Student (Hjørring) 1919; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Store Heddinge 1925, i Skive 1929, i Odder 1935; kst. dommer i vestre landsret 1944 og følgende år med en afbrydelse i 1945; dommer i samme 1949.

Adresse: Bruunshaab pr. Viborg.

ADSERSEN Valdemar professor, R. DM. p.p.; f. 3/6 1886 i Kbhvn.; søn af karetmager Ludvig Adsersen (død 1895) og hustru Sophia f. Muller (død 1939); gift 1. gang (12/8 1916) m. Marie A., f. 4/6 1885 i Kbhvn., død 1940, datter af tømrer Frederik Bruun (død 1916) og hustru Jensine f. Jensen (død 1905); 2. gang (17/4 1942) m. Gerda Johanne A.. f. 30/3 1910 i Kbhvn., datter af viceskoleinspektør, forfatter Hermann Jensen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru kgl. translatrice Maren Kirstine f. Hansen (død 1946).

Discipel på Steno apotek i Kbhvn. 1902-05; farmacevtisk medhjælpereks. 1905; farmacevtisk kandidateks. 1907; veterinæreks. 1912; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles serumlaboratorium (nu statens veterinære serumlaboratorium) 1912-23; forsøgsleder ved samme 1923-34; HH. assistent ved nævnte højskoles stationære klinik for mindre husdyr 1914-19; professor i farmakologi 1934-50, i veterinærvidenskab 1950-56; till. efor for højskolens apotek og forstander for kliniken for mindre husdyr (hvortil er knyttet laboratoriet for fjerkræundersøgelser) 1934-57; farmakologisk konsulent for det veterinære sundhedsråd og veterinærdirektoratet 1939.

Formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1917-19; sekretær i Den danske Dyrlægeforening 1920-33 og redaktør af dennes medlemsblad samt af Veterinærkalenderen 1920-38; medl. af justitsministeriets udvalg vedr. dyreforsøg 1937, af farmakopékommissionen 1949-56 samt af specialitetsnævnet vedr. medicinske specialiteter 1955; korresp. medl. af Svenska Veterinårlåkareforenrngen (nu Sveriges Veterinarforbund) 1933; medl. af bestyrelsen for The World's Poultry Science Association 1939; æresmedlem af Foreningen af yngre Dyrlæger 1942 og af Veterinærmedicinsk Forening 1946; medl. af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund 1955.

Har skrevet: Serumterapi og Serodiag-nostik. En kortfattet Fremstilling af Im-munitetslærens Grundtræk (1916, 2. Udg. 1919), Fjerkræsygdomme, deres Forebyggelse og Bekæmpelse (i håndbogen »Fjerkræ«, 1948) samt en del vidensk. arbejder i danske og udenl. veterinærtidsskrifter; har endvidere udg. Bernhard Bang: Selected works (1936) samt 2. delvis omarbejdede udg. af Carl H Hansen: Lærebog i Farmaci og Receptskrivning for Veterinærstuderende (1942); hovedredaktør af Nordisk Veterinærmedicin (1948).

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Stockflethsv. 7, Kbhvn. F.

AGDAL Tage direktør; f. 27/5 1907 i Sønderlev ved Hjørring; søn af forretningsfører Niels Agdal (død 1942) og hustru Marianne f. Pedersen; gift m. Kamma Eva Marie A., f. Jensen, f. 3'12 1918.

Student (Hjørring) 1925; cand. jur. 1931; civildommerfuldm. i Viborg 1932; politifuldm. i Fjends m. fl. herreder, Viborg 1934; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1937, udnævnt 1939, kst. politiinsp. og chef for Kbhvns krisepoliti 1942; direktør i Danmarks Automobilforhandler-Forening 1949.

Manuduktør i strafferet fra 1940; lærer ved politiskolen (strafferet og retspleje) 1940-49; medl. af revisionsudval-get for tyske betalinger 1945-49 og af fl. udvalg indenfor automobilbranchen.

Redaktør af »Bil og Motor« 1950 og af årbogen Bilbogen 1951.

Adresse: Gustav Webers V. 6, Farum.

AGERBAK Harry ambassaderåd, R.; f. 8/9 1910 i Volstrup ved Sæby; søn af formand J K Agerbak og hustru Nora f. Østergaard-Nielsen (død 1956); gift (1/11 1935) m. Gudrun A., f. 22/8 i Arden, datter af inspektør Jørgen Rysgaard og hustru Signe f. Sørensen.

Student (Aalborg) 1929; ansat ved Nordjyllands Social-Demokrat (Ny Tid) s. å.; medarbejder ved Socialdemokratisk Provinspresses bureau, Kbhvn. 1938, ved pressens radioavis 1941; korrespondent i Stockholm for Social-Demokraten 1943; ansat i det engelske Politicai Intelligence Department s. å.; chefredaktør af de danske udsendelser fra The American Broadcasting Station in Europe 1944; korrespondent i London til den socialdemokratiske presse 1945; presseattaché ved den danske ambassade i London fra 1955; kultur- og presseattaché med titel af ambassaderåd 1956.

Præsident for The Foreign Press Association, London 1952-55; medl. af bestyrelsen for Den Danske Klub i London 1954 og for Anglo-Danish Society i London fra 1955.

Adresse: 37, Westleigh Avenue, Put-

ney, London S. W. 15, England.

AGGEBO Anker læge; f. 7/2 1894 i Kbhvn.; søn af bogtrykker P A Aggebo-Nielsen (død 1930) og hustru Amalie f. Larsen (død 1941); gift (4/8 1920) m. faglærerinde Esther A., f. 17/10 1892 i Viborg, datter af overretssagfører J B Jørgensen og hustru Agnes f. Bertelsen.

Student (Schneekloths skole) 1912; med. eks. 1920; reservelæge ved Århus Skt. Josephs hospitals tuberkulose- og med. afd. 1920-21 og 1922-23; assistent ved dr. med. Severin Nordentofts røntgenklinik 1920-21 og kandidat ved Ar-hus amtssygehus 1921-22; prakt. i Århus fra 1922; læge ved mødre- og spædbørnehjemmet Bethesda fra 1923; jern-banelæge 1925; lærer i sygepleje ved Diakonhøjskolen i Århus 1945; skolelæge 1949.

Medl. af menighedsrådet 1923-49, af værgerådet fra 1929-33, af bestyrelsen for Århus' Røde Kors 1936-38, af repræsentantskabet for De danske Lægers Hjælpeforening 1937-53 og af repræsentantskabet for Understøttelsesforeningen for trængende Lægeenker 1937-53, formand fra 1953; formand for Lægeforeningen for Aarhus og Omegn 1948-53; redaktør af nordisk tidsskrift Kristne Læger fra 1957.

Har udg.: Aforismer om Læger og Lægekunst (1934); Fra Hippokrates til Carrel (1939); Asklepios' Tjenere (Danske lægememoirer I-VI, 1937-47); Niels Stensen (1938); Niels Finsen (1940); Hvorfor skal vi lide? (1939); Den anden Virkelighed (1945); Saadan sagde Jesus (s.m. F L Østrup, 1946); Kunsten at være syg (1948); H J Schou - En Mand og hans Værk (s.m. Aage Rehfeldt, 1954); Den sorte Streg. - Samvittighedens Problemer (1955).

Adresse: Ingerslevs PI. 4, Århus.

AGGER Knud kunstmaler; f. 26/9 1895 i Holstebro; søn af overlærer Peder Win-kel Agger (død 1940) og hustru Ingeborg f. Bruun (død 1941); gift (7/5 1921) m. Ingeborg A„ f. 3,7 1896 i Helsingør, datter af skibsfører B L A Stuhlmann (død 1927) og hustru Anna f. Gregersen (død 1940).

Realeks. 1912; gennemgået Kbhvns tekniske skole 1912-13 og 1915; gennemgået kunstakademiets bygningstekniske skole 1915-16 og 1916-17; udstillede første gang (på Charlottenborg) 1922: medl. af Høstudstillingen 1934-38 og af Den frie Udstilling 1939; tildelt Hartmanns Legat 1934, Eckersberg-medaljen 1938 og Den frie Udstillings hæderslegat 1952.

Malerier: Ro (Gøteborg museum); September (Århus museum); Aftenmaaltidet (Esbjerg museum); Portræt, Ved vinduet og I Havestuen (Statens museum for kunst); billeder til udsmykning af Struer gymnasiums festsal, Søllerød rådhus og Stolpedal skole i Hasseris.

Adresse: Maryhill, de Mezas V. 15,

Helsingør.

AHLEFELDT-LAURVIG Hans greve, godsejer;; f. 12/4 1883 i Wiesbaden; søn af kammerherre, lensgreve Christian Ahle-feldt-Laurvigen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru overhofmesterinde Hanne A-L. (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930); gift (22/3 1906) m. Sophy A-L., f. 22/8 1882 på Klintholm, datter af kammerherre Carl Scavenius (død 1901) og hustru Thyra f. Castonier (død 1930).

Forpagter af Hjortholm fra 1908, af Nordenbrogaard 1912-20 og af Brolykke 1914-20; ejer af Herregaardsmejeriet Hjortholm i Tryggelev 1914-20, af hovedgården Hjortholm 1916-28, af hovedgården Juulskov 1918-26, af hovedgården Ulriksholm med Ørnfeldt 1926-28 og af hovedgården Steensballegaard 1928-50.

Formand for Danske Frugtavleres Salgsorganisation 1935-44.

Adresse: Steensballegaard pr. Horsens.

AHLEFELDT-LAURVIG Kai Benedicht lensgreve, kammerherre, hofjægermester, M.T. Kha.; f. 12/2 1903 i Kbhvn.; søn af gesandt, greve Preben Ahlefeldt-Laurvig (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Marie (Mary) f. baronesse de Gohr (død 1954); gift (2/11 1932) m. Thea Ottilie A-L. (dekoreret m. M.T.Kha.), f. 9/12 1910 i Shanghai, datter af generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Stenhus) 1921; cand. phil. 1922; lært landvæsen; sekondløjtn. ved livgarden 1929; forpagter af Nordenbrogaard på Langeland 1930-47 og af Brolykke på Langeland 1937-47; ejer af de under det tidl. grevskabet Langeland og stamhuset Ahlefeldt værende besiddelser fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for Langelands landøkonomiske Forening 1932 (næstformand 1938) og for Langelands museum; medl. af tilsynsrådet for Langelands Sparekasse 1933 og af Magleby sogneråd 1937-47; formand for Langelands konservative Forening 1933-45 og for landbrugsministeriets byggeudvalg for Rudkøbing kredsen 1940-43; medl. af bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskab 1941-54; formand for I/S Magleby Nor 1942-48; næstformand for Fyens Stifts patriotiske Selskab 1945, formand 1946; medl. af bestyrelsen for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift 1946 og for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyens Stift 1946-50; formand for understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd og deres Efterladte i Fyens Stift 1947; kompagnichef i hjemmeværnet. 1949 og afsnitsleder for Langelands hjemmeværn.

Adresse: Tranekær slot pr. Tranekær.

AHLEFELDT-LAURVIG K F S greve, hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 16/10 1890 i Paris; søn af udenrigsminister greve C W Ahlefeldt-Laurvig (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Elisabeth f. comtesse Danneskiold-Samsøe (død 1950; gift (16/10 1920) m. Astrid Ingeborg Margrethe A-L., f. 16/10 1902, datter af generalkonsul Christian Holm (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950).

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1917; assistent i udenrigsministeriet 1917; kst. vicekonsul i London 1919; le-gationssekr. i Kristiania 1920; Iegations-sekr. i Briissel 1921; afsked efter ansøgning 1926; ejer af Linholt (Mørkøv) 1924-36 derefter af Eriksholm.

Formand for bestyrelsen for Dansk Esso A/S og for Dansk Esso Fond; medl. af bestyrelsen for Dampskibs-Akts. Myren; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank.

Udenl. ordener: B.L.4.; Pr.r.K.2.-S.V.31.; T.r.H.M.2.; Ø.r.K.2.

Adresse: Eriksholm pr. Vipperød.

AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE Gregers greve, hofjægermester; f. 14/2 1905 på Skovsbo ved Kerteminde; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Frederik Preben Ahlefeldt-Laurvig-Bille (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eleonore Sophia f. comtesse Bille-Brahe-Selby; gift (11/4 1930) m. Ellen Margrethe Nonni A-L-B., f. 29/9 1909 i Kbhvn., datter af administrator Christian Lassen (død 1954) og hustru Gudrun f. Zahle.

Student (GI.Hellerup gymnasium) 1925; forstuddannelse 1927-29; studierejse til England, Skotland, Holland, Belgien, Tyskland og Tjekoslovakiet 1929; skovrider for Egeskov og Fjellebro skovdistrikter 1930-50. Safari i Britisk Østafrika og Belgisk Kongo 1937; ledede safari i Kenya og Tanganyika for Kbhvns og Århus universiteters zoologiske museer og nationalmuseet 1947; etnografiskzoologisk og jagtiig indsamlings- og forskningsrejse i Tanganyika og Sudan 1951, i Indien 1954; medejer af Interessentselskabet Egeskov og Fjellebro Gods 1943, overtog godsets administration og Egeskovs successorfond 1946. Eneejer efter interessentskabets ophævelse 1948.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1939-41 og for dennes Faaborg politikreds fra 1932; repræsentant for Dansk Jagtforening smstds 1938-45; formand for Kværndrup Jagtforening 1934-45; medl. af bestyrelsen for Rudme Andels-Elektricitetsværk 1932-45, for Fyns S.S.T. (Skove, Savværker og Trælastimportører) fra 1939, af præsidiet for jagtog skovbrugsmuseet i Hørsholm fra 1940 og af sammes bestyrelse fra 1947, af bestyrelsen for Svendborg amt og bys museum fra 1940 samt af repræsentantskabet for Fyns Stifts Historiske Samfund fra 1942; overjagtkonsulent for Danmark fra 1945; medl.. af bestyrelsen for Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok 1945-46, for Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Fyens Stift fra 1945 (formand 1948-51), for Kalø Jagtgaard fra 1950 og for Å/S Dansk Jagtforsikring fra 1954; medl. af Travellers' Club i Malmø fra 1938; æresmedlem af The Shikar Club, England 1951, af The Fauna Society, British Empire 1951, af Associations des Chasseurs de Montagne, Frankrig 1952 og af East African Professional Hunters Ass. 1953; overordentlig medl. af Conseil International de la Chasse, Paris 1951, formand for den danske sektion af samme 1953.

Har udg.: »Impala«, om Storvildtjagt og Bueskydning i Kenya og Kongo (1937); Moderne Bueskydning (1941): »Tandalla« om Den dansk-østafrikanske videnskabelige Ekspedition af 1947 (1948, engelsk udg. 1951, finsk udg. 1954); »Over Bjerge og Dale« om Spanien, Tanganyika og Sudan (1952); medforfatter af forsk, danske og udenl. værker, hovedsagelig

vedr. jagt; har skrevet en række kroniker og artikler til inden- og udenlandske blade. Redaktør af Dansk Jagtleksikon 1941-44 og af Jagt-antologien: Jæger, Jagt og Vildt Verden over 1953-54.

Udenl. orden: Sv.J.J.M.

Adresse: Fjellebro pr. Rudme.

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Axel greve, hofjægermester, godsejer; f. 14/8 1910 på Hvidkilde; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (se denne); gift (17/5 1950) m. Joan A-L-L., f. 9/6 1918 i Eastbourne i England, datter af direktør James Gar-rett og hustru Edith f. Eynott.

Student (Stenhus) 1929; højere handelseks. (Niels Brocks skole); praktisk uddannelse i bankvæsen og godsadministration; godsforvalter på Hvidkilde gods; ejer af Hvidkilde gods fra 1951, af Nielstrup hovedgård fra 1954 og af Hvidkilde skovdistrikt m. m. fra 1955.

Medl. af Egense sogneråd 1943-50 og fra 1954; formand for afløsningen af jagtretten i Svendborg amt fra 1954 og for Naturfredningskomiteen for Svendborg og Omegn fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Den Danske Landmandsbanks Svendborg afd.

Udenl. ordener: Fi.Fr.2.; Fi.M.M.4.

Adresse: Hvidkilde pr. Ollerup.

AHLEFELDT-LAURVIG-LEHN Christian greve, kammerherre, hofjægermester. R.DM.; f. 6/9 1878 på Kjærsgaard i Brænderup sogn; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Frederik (Fritz) Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (død 1909) og hustru Anna, f. baronesse Rosenørn-Lehn (død 1915, se Kraks Blå Bog 1910); gift (6/6 1906) m. Sophie-Magdalene (Lenna) f. baronesse Reedtz-Thott, f. 6/9 1884 på Biskopstorp i Skellerup sogn, død 1951, datter af kammerherre, hofjægermester, baron Axel Reedtz-Thott (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Sophie f. baronesse Berner-Schilden-Holsten (død 1928).

Forstkand. 1904; forpagter af Lehnskov 1906-10; fra 1910 besidder af baroniet Lehn, der i 1925 overgik til fri ejendom u. navnet Hvidkilde gods; overdrog Hvidkilde hovedbygning, Hvidkilde ladegård og Nielstrup avlsgård i 1951 og hele Hvidkilde skovdistrikt med Hvidkilde savværk 1955 til sin søn, greve Axel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Bestyrelsesmedl. i Dansk Skovforenings fyenske afd. 1903-18 (formand for samme 1906-18), i Foreningen til Køre-og Ridehestens Fremme i Fyens Stift 1911-15, i Fyens Stifts patriotiske Selskab 1913-20, i Godsejerforeningen 1916-20, i Understøttelsesforeningen for trængende Landmænd og deres Efterladte i Fyens Stift fra 1913 og i Dansk Skovforening fra 1919-24; amtsrepræsentant for Kgl. Dansk Automobilklub 1917-21; medl. af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Carentia 1911-18; bestyrelsesmedl. i Dansk Hypothekforsikring fra 1917-23; medl. af Egense sogneråd 1909-43, næstformand i samme 1917-33 og 1937-43, formand 1933-37; formand for bevillingshaverne for Svendborg-Faaborg baner 1913-54, for dens bestyrelse 1920-35 og for dens repræsentantskab 1935-54; formand for afløsningen af jagtretten i Svendborg amt 1913-48 og for Svendborg amts brændselsinstitution 1917-20; medl. af brændselsnævnet 1917-20, af statens brændselsadministration 1920-21, af Svendborg amtsråd 1922-28 og af fredningsnævnet for Svendborg amt 1926-43; 2. viceformand og formand for hovedbestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Danmark 1919-20; formand for Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Fyens Stift 1944-48; medl. af bestyrelsen for A/S Fyens Redningskorps fra 1919; medl. af Højres organisation i 6. landstingskreds 1911-15, af det kons. Folkepartis amtsudvalg 1915-20; formand for Den Konservative Vælgerforening for Svendborg og Omegn 1915-16 og for Det konservative Folkepartis Vælgerforening i Svendborgkredsen 1916-21; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1916-20 og af Den konservative Vælgerforening for Egense Sogn 1921-38, formand 1937-38; Højres kandidat i Odense amts 8. valgkreds ved folketingsvalget 1913; landvæsenskommissær i Svendborg amt 1925-49; medl. for Svendborg amt af lånebestyrelsen ang. udlån af umyndiges midler fra 1926; medl. af direktionen for Fyens kommunale Telefonselskab 1929-30; næstformand i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og formand for dennes afd. for land- og skovbrug fra 1929; medl. af direktionen for A/S Det sydfyenske Jernbaneselskab 1929-32 og 1935-38.

Adresse: Lehnshus pr. Kirkeby.

AHLEFELDT-LAURVIGEN Adolph greve, proprietær; f. 31/10 1868 på Ny Ham-melmose; søn af forpagter, greve Chr. Ahlefeldt-Laurvigen (død 1903) og hustru Albertine f. Drejer (død 1877); gift (23/11 1893) m. Agnes A-L., f. 22/11 1869 på Ny Vraa, død 1931, datter af proprietær Lorentzen (død 1896) og hustru Julie f. Buch (død 1912).

Realafgangseks. (Aalborg) 1886; løjtnant 1890; ejer af Tveden fra 1893; pladskommandant i Frederikshavn 1912; kaptajn i fodfolkets res. 1915.

Adresse: Høeghsmindev. 3, Gentofte.

AHM Jens rektor; f. 10/3 1910 i Gjerlev, Jylland; søn af gårdejer Søren Ahm og hustru Ane Dorthea f. Johnsen; gift (6/6 1938) m. Lisbeth A., f. 24/6 1914 på Frdbg., datter af ingeniør Peter Jolis. Petersen (død 1955) og hustru Anna Sofie f. Larsen.

Student (Randers) 1927; cand. mag. (fransk og latin) 1934; eks. fra statens gymnastikinstitut 1935; adjunkt ved Mar-

selisborg gymnasium, Århus 1938, lektor smstds 1952; rektor for Esbjerg statsskole 1956; till. erhvervsvejleder ved amtsarbejdsanvisningskontoret i Århus 1944-55.

Formand for Alliance francaise, Århus 1939-46, for Gymnastisk Selskab, Århus 1943-46, for Dansk Erhvervsvejlederforening 1949-56 og for Nordisk Erhvervsvejlederforbund 1955-56; nationalkorrespondent for Association Internationale d'Orientation Professionelle 1953-56.

Litterære arbejder: Et forsøg med erhvervsvejledning i skolen (i Einer Torsting: Opdragelse og undervisning i Danmark); Før jeg vælger livsstilling, undervisningsvejledning i erhvervsoplys-ning (s. m. 0 Helms); artikler om erhvervsvejledning og beslægtede emner i forsk, tidsskrifter; dansk redaktør af Nordisk erhvervsvejledning.

Udenl. orden: Officier de l'Ordre des Palmes Académiques.

Adresse: Kirkeg. 102, Esbjerg.

ALBECK Georg kontorchef, R.; f. 23/4 1904 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Victor Albeck (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ella f. Zachariae (død 1956); gift (3/9 1938) m. Lis A., f. 21/10 1915 i Århus, datter af repræsentant S. Bræmer og hustru Dagmar f. Madsen (død 1945).

Student (Randers) 1923; cand. polit. 1930; fg. sekretær i finansministeriets 4. hovedrevisorat 1931, udnævnt 1933, fuldmægtig i 1. hovedrevisorat 1939, ekspeditionssekr. i 4. hovedrevisorat 1946, fg. kontorchef i 3.hovedrevisorat 1946, udnævnt 1948.

Leder af 3. hovedrevisorats revision af den internationale tuberkulosekampagne (The joint Enterprise) 1948-52; medrevi-sor af statens byggeforskningsinstitut fra 1948; indenrigsministeriets beskikk. som kritisk revisor af Dansk Røde Kors 1952; medl. af forsk, udvalg.

Adresse: Sortedam Doss. 91, Kbhvn. Ø.

ALBECK Kaj kontorchef, R1.; f. 12/9 1889 i Skanderborg; søn af læge K E Albeck (død 1904) og hustru Ingeborg Margrethe f. Ortmann (død 1952); gift 1. gang (2/9 1916. ægteskabet opløst 1928) m. Gudrun Isa A., f. 12/9 1894 i Kbhvn., datter af stamhusbesidder, ekspeditionssekretær Jens Just Sofus Sommer Jermiin (død 1909) og hustru Olga f. von Nutzhorn (død 1937); 2. gang (22/12 1929, ægteskabet opløst 1950) m. Ellen A., f. 11/11 1906 i Kbhvn., datter af grosserer Hans Tegner (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru kgl. balletdanserinde Ellen f. Braun-stein (død 1957).

Student (Birkerød) 1909; cand. jur. 1916; by- og herredsfuldm. i Hasle og Bornholms nordre herred 1916-18;sekre-tær i finansministeriets 1. revisionsde-partement 1918; i finansministeriets 1. hovedrevisorat 1927; fuldmægtig 1933; ekspeditionssekr. 1937; chef for 1. hovedrevisorats 2. kontor 1939; fg. sekretær i overværgerådet 1918-31; medhjælper hos den af justitsministeriet beskikkede revisor af eksekutorboer i Kbhvn. fra 1922; medl. af Ministerialforeningens repræsentantskab 1934-36; medl. af udvalget vedr. dommernes kasse- og regnskabsvæsen og af udvalget ang. »forenkling« af retsafgifter.

Har skrevet: Behandlingen af Eksekutorboer (1935, ny udvidet udg. 1948). Adresse; Dalgas Boulevard 55, Kbhvn. F.

ALBINUS Svend arkitekt; f. 28/8 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Albi-nus (død 1938) og hustru Signe f. Nissen (død 1956); gift (28/8 1931) m. Elise A.. f. 6/1 1910 på Frdbg., datter af direktør Valdemar Schrøder (død 1942) og hustru Vilhelmine f. Reimer (død 1949).

Student (Østre borgerdydskole) 1920; afgang fra Teknisk skole 1924, fra kunstakademiet 1929; deltog i École Francaise d'Athénes opmålingsarbejder (Delos og Delfi) 1929 og 1933; medarbejder hos professor K Gottlob 1930-39; leder af Kbhvns alm. Boligselskabs arkitektafd. 1939-54; forskningsleder i statens byggeforskningsinstitut 1954-56; chefarkitekt i boligministeriet 1956.

Medl. af dansk standardiseringsråd; tekn. sagkyndig for undervisningsministeriets skolebyggeforskningsudvalg.

Præmierede huse i Kbhvn. og på Frdbg.

Udenl. orden: F.O.I.P.

Adresse: Østerled 15, Kbhvn. 0.

ALBRECHT-BESTE J landsretssagfører, R.: f. 1/1 1893 i Kbhvn.; søn af bagermester Aug. V E Beste (død 1927) og hustru Johanne f. Albrecht (død 1894); gift (20/5 1920) m. Ellen A-B., f. 3/1 1897 i Kbhvn., datter af direktør L Wirenfeldt (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Harriet f. Knutzen (død 1936).

Student (Birkerød) 1911: cand. jur. 1917; landsretssagf. 1923; offentlige og beneficerede sager 1948.

Medl. af bestyrelsen (direktionen) for Det Reiersenske Fond 1930, af bestyrelsen for Direktør Emil Jensen og Hustru Emma Jensen, født Meyers Mindelegat 1932, af direktionen for De Massmannske Søndagsskoler 1933 og af bestyrelsen for fl. erhvervsselskaber; indehaver af Lase-nius Kramps medalje.

Adresse: H C Ørsteds V. 46, Kbhvn. V.

ALBRECHTSEN Aksel kreditforeningsdirektør; f. 28/7 1909 i Spjellerup i Marvede sogn; søn af tømrermester, kreditforeningsrepræsentant N P Albrechtsen (død 1954) og hustru Laura f. Rasmussen (død 1948); gift (24/6 1934) m. Bertha A., f. 8/6 1910 i Tornemark i Fyren-dal sogn, datter af barber- og frisørmester J P Hansen og hustru Anna f. Nielsen.

Udlært som tømrer; afgang fra Odense tekniske skole som bygningskonstruktør 1929; egen tømrerforretning i Næstved 1934; faglærer ved Næstved tekniske skole 1936; vurderingsformand i Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1937; vurderingsmand for Tybjerg herred i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne, bygningskyndig direktør smstds. 1952.

Medl. af bestyrelsen for Næstved Tømrermesterforening 1936-48 og for Haand-værkernes Sygekasse, Begravelseskasse og Stiftelse i Næstved fra 1939-52.

Adresse: Kornmarken 32, Kbhvn. Søborg.

ALFELT Else malerinde; f. 16/9 1910 i Kbhvn.; datter af fuldmægtig i Landmandsbanken Carl Alfelt (død 1954) og hustru Edith f. Thomsen (død 1937); gift (7'12 1934) m. maleren Carl-Henning Pedersen (se denne).

På teknisk skole; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1936; medl. af Høstudstillingen 1942-50; repræsenteret på en række udstillinger her i landet og i udlandet, bl. a.: i Stockholm 1940 og 1948, Goteborg 1943 og 1947, Oslo 1947, Reykjavik 1948, London 1948, Amsterdam 1949 og Paris 1950; separat udstilling i Oslo kunstforening 1948; retrospektiv udstilling på Høstudstillingen 1948. Car-negie Institute, Pittsburgh 1952 og 1955, i Rom og Paris 1955.

Repræsenteret på Randers museum (Grønt Bjærg Landskab, 1943), Århus museum (Det evige Hav, 1948), i Esbjerg kunstforening (Le sacre du printemps, 1939), Aalborg kunstmuseum (Jorden -Vandet og Bjergene, 1952), Kolding kunstforening (Kyklade Landskab, 1952), statens museum for kunst (Blaat Billede med grøn Virkning, 1949). Glasmosaikvæg i Rungsted kommuneskole (1953-56).

Medl. af og næstformand for censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1949 og 1950; medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1949-52.

Studierejser til svensk Lapland 1945-46 og i 1947, til Island 1948, til Nordnorge 1950, til Grækenland og Italien 1951, til Spanien 1953 og Tyrkiet 1955.

Tildelt Ny Carlsbergfondets Romerstipendium 1950.

Adresse: Esplanaden 30, Kbhvn. K.

ALKIL Niels højesteretssagfører; f. 10/2 1914 i Kbhvn., søn af viceskoleinspektør Immanuel Mikkelsen (død 1941) og hustru Agnes Emilie f. Alkil West; gift (13/7 1940) m. Fanny Elisabeth A., f. 13/6 1916, datter af fabrikant Frederik Axel Thiele (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Helga Helene f. Fog.

Student (Østre borgerdydskole) 1932); cand. jur. 1938; juridisk manuduktør 1938-39; universitetsmanuduktør 1939-44; kst. eksaminator ved juridisk em-bedseks. 1940-48; lektor i obligationsret ved Kbhvns universitet 1944-46; landsretssagf. 1941; offentlige og beneficerede sager 1948-51; højesteretssagf. 1951; I offentlige og beneficerede sager 1956.

Forretningsfører for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde, for Danske Skribenters Fællesråd, for Dansk Oversætterforbund, for Foreningen af Danske Skolebogsforfattere, for Dansk Selskab for Ophavsret og for Kunstnersammenslutningen Koloristerne; juridisk sekretær for Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre, for Biografteater-Foreningen for Provinsen og for Win-kel & Magnussens Mindelegat; formand i bestyrelsen for E O Farstrup, A/S, og for A/S N.A.F.; medl. af bestyrelsen for Fritz Carstens engros A/S og Financie-rings-Akts., Chr. Islef & Co., A/S, Siemens Røntgen A/S, Dansk Videnskabs Forlag A/S o. fl. a. erhvervsdrivende selskaber.

Har skrevet artikler bl. a. om selskabsretlige og forfatterretlige spørgsmål i juridiske tidsskrifter; medarbejder ved Hurwitz' kommenterede Lovsamling og ved Haandbog for Grundejerinteresser; redaktør af »Besættelsestidens Fakta« (1945-46).

Adresse: Julie Sødrings V. 3, Charlottenlund.

ALKJÆR Johannes tømrermester; f. 9/8 1885 i Føllenslev; søn af tømrermester Johannes Petersen (død 1886) og hustru Ulrikke f. Hansen (død 1950); gift (28/10 1910) m. Thora A., f. 20/9 1884, datter af boelsmand Hans Larsen og hustru Katrine.

På Haslev højskoles håndværkerafd.; udlært som tømrersvend 1906, tømrermester 1910.

Vurderingsmester i Kbhvns Brandforsikring 1930; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1950-54; medl. af Håndværksrådet, af repræsentantskabet for Håndværkerforeningen i Kbhvn. og for Odd-Fellow-Palæet; medl. af bestyrelsen for Rejsestipendieforeningen for Haand-værkere og Industridrivende.

Adresse: Elmeg. 5, Kbhvn. N.

ALKJÆR MOGENSEN Ejler docent ved Handelshøjskolen; f. 21/10 1912 i Kirke-Værløse; søn af sadelmagermester Jens Mogensen og hustru Inger f. Alkjær: gift (21/10 1937) m. Henny A M„ f. 8/3 1916 i Kbhvn., datter af konditor Wilh. Sieling og hustru Anna f. Pedersen.

Student (Metropolitanskolen) 1931; handelsvidenskabelig afgangseks. 1933; cand. mere. 1938; studieophold i Tyskland 1939, i USA og Canada 1948, i Østen 1950, i Afrika 1951, i USA 1952 og i Sydamerika 1953; sekretær i Magasin du Nord, A/S 1933-37; reklamechef ved Nationaltidende 1936-37; leder af Dansk Reklame-Forenings kontor 1937-42; lærer ved Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole 1934-42; undervis-ningsassist. ved Handelshøjskolen og assistent ved dennes institut for salgsorganisation og reklame 1937, lektor 1939, docent i erhvervsøkonomi fra 1946.

Medstifter af og medl. af bestyrelsen for H. A.-Sammenslutningen 1936; samt Cand. mere. Clubben 1953; medl. af Dansk Reklame-Forenings forskningskomité, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde, af styrelsen for International Association for Aviation Education 1949; korresp. medl. af Det østrigske trafikvidenskabelige Selskab 1951; Fellow of Alpha Eta Rho Fra-ternity, St. Louis University 1952; formand for Kbhvns Turistforening og medl. af Turistforeningen for Danmarks forretningsudvalg 1954, censor ved højere handelseks. 1943.

Har skrevet: Detailhandelens Udvikling (1937); Beliggenhedsproblemet i Detailhandelen (1938); Emballagen i det moderne Produktions- og Afsætningssystem (1939); Markedsøkonomi (1. udg. 1940, 2. udg. 1943, norsk udg. 1945); Haand-værket og dets Kundekreds (1942); Roskilde og dens Opland (1943); De trafikale Fremskridt (1943); Erhvervslivets Beliggenhedsproblemer (1. udg. 1945, 2. udg. 1953); Købstad eller Landkommune (1945); Chancer i Østen (1951) m. m.; artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Nyvej 14 B, Kbhvn. V.

ALKÆRS1G Sven programredaktør; f. 2/9 1904 i Odense; søn af viceskoleinspektør Chr. Alkærsig (død 1936) og hustru Marie f. Hansen; gift (30/3 1930) m. Sonja A., f. 28/3 1910 på Frdbg., datter af trafikmester Fritz Mikkelsen (død 1943) og hustru Maria f. Olesen (død 1939).

Student (Odense) 1923; lærereks. 1926; cand .phil. 1927; studier ved Kbhvns universitet; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1926; fri journalistisk virksomhed til 1938; medarbejder ved statsradiofonien 1938, programsekr. i featureafd. 1946, souchef i reportageafd. 1949, programredaktør 1950.

Adresse: Vagtelv. 5, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Dronningmølle.

ALLEN Johannes forfatter; f. 16/5 1916 i Kbhvn.; søn af fabrikant Poul Allen og hustru Karen f. Schleisner; gift (12/12 1941) m. Lise A., f. 28/10 1912 i Kbhvn., datter af statsmeteorolog, dr. phil. J N Nielsen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Carla f. Lutzen.

Student (Østersøgades gymn.) 1935; journalist ved Det Berlingske Hus 1937-45, ved Politiken 1945-49; derefter freelance forfatter; ophold i Paris 1937, i USA 1939 og 1947; medarbejder ved statsradiofoniens »film-forum«.

Har skrevet: romaner: Det bor i os alle (1941), Hinsides alle drømme (1942). Frihed, Lighed og Louise (1943), Ung leg (1956); novellesamling: En letbenet dame (1946); skuespil: Vorherres Mørkekammer (1947), Harlekins Tryllestav (Det kgl. Teater, 1951); Mennesker ved en Grænse (Det kgl. Teater, 1953); hørespil: Alt for Marie (1943), Hr. Adam smiler (1953), Pas paa bruden (1954); filmmanuskripter bl. a.: My Name is Petersen(1946), Passagerer fra London (1948), Naalen (1950), Café Paradis (1950), Det sande ansigt (efter Gerh. Rasmussens roman, 1951), Vejrhanen (1952), Farlig Ungdom (1953), Guld og grønne skove (1954), Taxa K. 1640 efterlyses (1955), Ung leg (1956, till. iscenesættelse), Natlogi betalt (1957).

Tildelt Landsforeningen for Mentalhy-giejne's Antonius-pris 1951 m. m.

Adresse: Fridtjof Nansens PI, 10,

Kbhvn. 0.

ALLER Claes direktør, civilingeniør, R.; f. 25/2 1905 på Frdbg.; søn af bladudgiver Valdemar Aller (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Valborg f. Alexandersen (død 1948); gift 7/9 1928) m. Edith A., f. 5/11 i Kbhvn., datter af direktør Vilhelm Lodberg og hustru Johanne f. Schwarz (død 1919).

Student (Frdbg. gymn.) 1923; indtrådt i Carl Allers Etablissement A/S s. å., direktør fra 1943; endv. direktør for Allers Familj-Journals Tryckeri A/B. Halsingborg, fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for Allers Familj-Journals Tryckeri A/B, Halsingborg, fra 1928, for Carls Allers Etablissement A/S fra 1931, for Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S fra 1954, for Allers Reklamebureau A/S fra 1955, for Aller-Press AS fra 1957, for Cartoprint A/S fra 1953, for Kemigraflauget i Danmark 1938-44, for Kbhvns Bogtrykkerforening 1941-45, for Dansk Litograflaug 1943-46 og 1956-57; medl. af bestyrelsen for De grafiske Fags Sammenslutning og af sammenslutningens højskoleudvalg fra 1941; censor i reproduktionsteknik ved Danmarks tekniske højskole fra 1953; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Provinsbørns Ferie-Ophold i Kbhvn. 1943-50.

Forskningsarbejder over offsettryk med bimetalliske plader og opfinder af den under navnet »The Aller Process« kendte metode for offsettryk; medl. af Dansk Ingeniørforening fra 1949.

Adresse: Skovbogåids Allé 8, Kbhvn.

Valby.

ALLER Mogens chefredaktør; f. 22/10 1909 i Kbhvn.; søn af bladudgiver Valdemar Aller (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Valborg f. Alexandersen (død 1948); gift (6/2 1935) m. Elinor A., f. 13/4 1914 i Kbhvn., datter af brygger, direktør Otto V K Vogler (død 1941) og hustru Charlotte f. Hammer (død 1931).

Indtrådt i Carl Allevs Etablissement A/S 1927, chefredaktør fra 1935; endv. forlagschef ved Allers Fam.lj-Journals Tryckeri A/B, Halsingborg, fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Carl Allers Etablissement A/S fra 1944, for Foreningen til Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn. 1950-52, for Cartoprint A/S fra 1953, for Union Reklamebureau A/S fra 1954. for Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S fra 1955 og for Aller-Press A/S fra 1957.

Adresse: Skovbogårds Allé 11, Kbhvn.

Valby.

ALLER Svend direktør, R.; f. 7/4 1904 i Kbhvn.; søn af direktør Axel Aller (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Emma f. Zimmermann (død 1940); gift (5/7 1927) m. Ragna A., f. 29/7 i Algier, datter af grosserer Harald Lindseth (død 1938) og hustru Elise f. Hansen (død 1946).

Student (Frdbg. gymn.); indtrådt i Carl Allers Etablissement, A/S, 1923; bosiddende i Oslo 1925-34, direktør for Allers familiejournal smstds; direktør i Carl Allers Etablissement, A.'S, 1943; direktør for Bianco Luno's Bogtrykkeri, A/S s. å.

Medstifter af og næstformand for Den illustrerede Presses Udgiverforening; medl. af bestyrelsen for Carl Allers Etablissement, A/S, 1937, for Københavns Bogtrykkerforening 1949, for Reklameforeningen 1953, for A/S Union Reklamebureau 1954, for Bianco Lunos Bogtrykkeri, A/S, 1954 og for A/S Aller-Press 1957.

Adresse: Lemchesv. 19, Hellerup.

ALLERSLEV JENSEN Erik biblioteksinspektør; f. 22/5 1911 i Holstebro; søn af overlærer Sigurd Jensen (død 1947) og hustru Meta f. Hansen (død 1949); gift 2. gang (9/7 1938) m. børnebibliotekar Gudrun Franck, f. 12/9 1906 på Frdbg., død 1956, datter af skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magna f. Schou.

Student (privat dimit.) 1929; filosofikum 1931; statens biblioteksskole 1933; ansat ved Frdbg. kommunebiblioteker 1930-37; leder af statens bibliotekstilsyns afd. for trykte kort 1937-42; forretningsfører for Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor 1939-46; biblioteks-insp. ved statens bibliotekstilsyn 1946.

Lærer ved statens biblioteksskole fra 1938, administrator af denne skole 1946 -56; leder af den fællesnordiske fort-sættelsesskole for bibliotekarer i Go-teborg fra 1957; medl. af »Ringen«s hovedledelse 1941-45; formand for Frit Danmarks bibliotekargruppe 1944-45.

Har bl. a. udg.: Dansk Bogfortegnelse (fra 1935); Decimal-Klassedeling (4. udg. 1954); Avis-Kronik-Index 1943-46; Lærebog i Biblioteksteknik (3. udg. 1951 -53); Dansk Tidsskrift-Index 1946-54; Dansk bibliotekslitteratur. Bidrag til en bibliografi (1950); Katalogisering (1951); Klassifikation (1952); Oplandsarbejde. Festskrift til H Hvenegaard Lassen (1956); Biblioteker og læsning I (1956); Vejledning ved ordningen af biblioteker, der ikke anvender Cutter-numre (1957); artikler i inden- og udenlandske bibliotekspublikationer.

Adresse: Frdbg. Allé 34, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Fyrrebakken 5, Bistrup pr. Birkerød.

ALLERUP Flemming Patges højesteretssagfører, R!.; f. 9/8 1893 i Odense; søn af oberst Ove Allerup (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Jenny f. Ha-nisch (død 1925); gift (19/12 1947) m. Aase A,, f. 31/3 1922 i Nykøbing F.

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; assistent i indenrigsministeriet 1917; overretssagf. 1919, højesteretssagf. 1932.

Medl. af sagførerrådet 1936-41, af sagførernævnet 1941-53 (formand 1947-53), af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens bekæmpelse fra 1937, af Højesteretsskrankens bestyrelse 1939-42 og af administrationen for C W Strandes Legatfond fra 1940; formand for Studenter-Sangforeningen 1928-30 og for Dansk Sygeplejeråds rekreationshjem for sygeplejersker; formand for bestyrelsen for A/S Just Andersen, for A/S Aage Lichtinger og for A/S M J Grønbech & Sønner; medl, af bestyrelsen for A/S Haustrups Fabriker, for A/S Andersen & Bruuns Fabriker m. fl. selskaber; æresmedlem af Dansk Sygeplejeråd.

Adresse: Høyrups Allé 8, Hellerup.

ALLERUP Richard generalmajor, K1. DM. HTH.p.p.; f. 18/4 1890 i Vejle; søn af købmand S Allerup (død 1933) og hustru Marie f. Jensen (død 1936); gift (25/10 1935) m. Ingeborg Margrethe A., f. 15/2 1899 i Kolding, død 1950, datter af grosserer L C Heisel (død 1924) og hustru Katy f. Jacobsen.

Sekondløjtn. 1915; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1928; kontorchef i krigsministeriet 1930-37; oberstløjtn. 1937; chef for 21. batl. 1938; lærer ved hærens officersskole i krigshistorie og krigskunst; oberst og chef for 5. regiment 1945; generalmajor 1946 og chef for den danske brigade i Tyskland 1947; til rådighed for generalkommandoen 1949; chef for region III 1950; till. chef for 3. division 1952; afsked 1955; militærkonsulent ved Dansk Industri Syndikat A/S fra 1955.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3'.: Fi.S.F.; N.St.O.21.; S.Sv.31.

Adresse: Strandv. 163, Hellerup.

ALLIN Hanna operasangerinde; f. 5/9 i Gentofte; datter af kontorchef Carl Robert Allin (død 1954) og hustru Ellen f. Gericke; ugift.

Elev i sang af Kirstine Linnemann og Margrethe Ernst samt af Maestro Rizzo, Napoli, og Marie Rado, Wien; dramatisk uddannelse hos kgl. kammersangerinde Ingeborg Steffensen.

Debut i Tivoli's koncertsal 1939; debuterede på Det kgl. Teater 1940 som Margrethe i Faust; provinsturné i 1941 som Mimi i Boheme; fast tilknyttet Det kgl. Teater fra 1944.

Hovedroller: Etle og Liden Kirsten i Liden Kirsten; Charlotte i Sovedrikken; Mimi i Boheme; Serena i Porgy & Bess; Kaddara; Donna Anna i Don Juan; Mrs. Ford i Falstaff: Cleopatra i Julius Cæsar; Ellen Orford i Peter Grimes; Dron- I

ning Elisabeth i Don Carlos; Mikal i Saul og David; Agathe i Jægerbruden og Aida; Eurydike i Orfeus og Eurydike.

Vandt broncemedalje ved international musikkonkurrence i Wien 1938.

Adresse: Ibstrupv. 39, Gentofte.

ALLING Frants civilingeniør, R1.; f. 7/9 1874 i Nibe; søn af sparekassedirektør Peter Alling (død 1920) og hustru Else f. Hansen (død 1879); ugift.

Uddannet ved handel; student (privat dimit.) 1898; cand. phil. 1899; cand. polyt. 1903; ansat på ingeniørkontorer i USA 1904-05; ingeniørforretning med trykluftmateriel som speciale i Kbhvn. 1905-22; bosat i Marokko fra 1926, indehaver af firmaet F Alling, Rabat fra 1929.

Udgiver og redaktør af fagbladet Pneumatisk Journal 1906-31.

Postadresse: Kastelsv. 8, Kbhvn. Ø.

ALS-NIELSEN Aage overlæge, dr. med.. R.; f. 3/9 1890 i Ulstrup på Røsnæs; søn af lærer Jens Nielsen (død 1908) og hustru Andrea Elise f. AIs (død 1939); gift 1. gang (2/12 1922) m. Inger A-N., f. 18/7 1886 i Kbhvn., død 1932, datter af inspektør L J Ipsen (død 1913) og hustru Laura f. Holst (død 1918); 2. gang (3/9 1935) m. Doris A-N., f. 3/3 1896 i Tørslev, datter af ornitolog, direktør A L V Manniche (død 1957, se Kraks Blå 1956) og hustru Karen f. Bang (død 1936).

Student (Sorø) 1909; med. eks. 1917; kandidat og vikar, reservelæge ved Århus kommunehospital og ved Århus amts sygehus 1917-19; turnuskand., assistent på røntgenklinikken og vikar, reservelæge på Kbhvns kommunehospital 1919-22; reservekirurg ved Odense amts-og bys sygehus 1922-27; 1. reservekirurg ved Bispebjærg hospitals afd. D 1927-31; kirurg ved Blegdamshospitalet, assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen, kandidat ved fødselsstiftelsen, assist. læge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre og prakt. i Kbhvn. 1931-33: specialistanerk. i kirurgi (mave- og tarmsygdomme) 1925 og i gynækologi 1932; overlæge ved by- og amtssygehuset i Silkeborg 1933; dr. med. 1936: overkirurg ved amts- og bysygehuset i Skive 1937.

Medl. af Societé internationale de chi-rurgie.

Har skrevet: Om lumbalanæsthesi med tropacocain (disputats) samt talrige afhandlinger, navnlig over kirurgiske emner.

Adresse: Skive.

ALSING Poul direktør; f. 16/11 1893 i Svendborg: søn af maskinmester Ad. C Alsing (død 1937) og hustru Wilhelmine f. Rasmussen (død 1948); gift (20/11 1923) m. Esther A., f. 19/1 1902 i Aalborg, datter af avispostmester S V Steener (død 1937) og Hustru Ellen f. Selig-mann.

Handelsuddannelse i Kbhvn.; kontorchef i A C Illum A'S 1919, prokurist 1941. underdir. 1944, direktør 1947; till, direktør i A. C, I. A/S 1953.

Adresse: Carlsmindev. 12, Søllerød pr.  Holte.

ALSTED Gunnar dr. med., D.r.K.M., M. T. Kha.; f. 18/10 1905 i Kbhvn.; søn af konsul A P Jensen (død 1919) og hustru Helga f. Mouritzen (død 1955); gift (1/12 1948) m. Grethe A., f. 4/10 1916 i Kbhvn., datter af overlærer C R Durck og hustru Anna f. Jensen.

Student (Østersøgades gymn.) 1923; med. eks. 1930; dr. med. 1935; specialist i intern medicin 1939; uddannelse ved kbhvnske hospitaler; reservelæge ved Bispebjerg hospital 1937-39. ved Frdbg. hospital 1939-48; Research-Fellow in Medierne ved Harvard University Medical School 1936; leder af det danske gesandtskab i Stockholms ambulante tuberkulosestation for danske flygtninge i Sverige 1944; Acting Chief Physician ved Bal-lochmyle Hospital i Skotland 1944-45; privatdocent ved Kbhvns universitet 1940-44; Directeur du Bureau d'Hygiéne. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 1949-54 og sekretær for ligaens Comité Consultatif d' Hygiéne 1950-54; udsendt som konsulent i sundhedsspørgsmål til Iraks Røde Halvmaaneselskab, Bagdad og Irans Røde Løve og Solselskab, Teheran 1952 samt jugoslavisk Røde Kors, Beograd 1953; specialpraksis i Kbhvn. 1939-49 og fra 1955.

Formand for Nordisk Club i Geneve 1950 og 1951; medl. af bestyrelsen for Société Internationale de Transfusion Sanguine 1951; medarrangør af lére Ex-position Mondiale du Sang, Lissabon 1951 og af 5. internationale blodtransfusions kongres, Paris 1954; medl. af Commission Internationale du Materiel Sanitaire 1952; sekretær for hygiejne kommissionen, 18. internationale Røde Kors konference, Toronto 1952; delegeret ved World Health Assemblies i Rom 1949, i Geneve 1950-54; med. konsulent for Dansk Røde Kors 1955.

Har skrevet; Experimentelle Undersøgelser over Bartonella-anæmi (disputats, 1935); The changing incidence of peptic uleer (1939): The incidence of Peptic Ulcer in Denmark (1953); Red Cross Achievements in Public Health (1953) samt en række mindre, vidensk. arbejder.

Udenl. orden: Ir.H.3.

Adresse: Ø-Søgade 100, Kbhvn. Ø.

ALSTER Harald landsretssagfører; f. 3/10 1885 i Frederikshavn; søn af vognmand Chr. Jensen (død 1921) og hustru Ane f. Jacobi Larsen (død 1915); gift (11/5 1915) m. Ragnhild Sigrid Johanne A., f. 13/12 1892 i Kbhvn., datter af fiskeeksportør Oscar Sigfred Madsen (død 1932) og hustru Jacobine Frederikke f. Flies (død 1942).

Præliminæreks. 1902; exam. jur. 1908; sagførerfuldm. i Kbhvn. og Silkeborg 1908-17; sagførerbestall. 1912; sagfører i Frederikshavn fra 1917; offentlige sager 1922; landsretssagf. 1935.

Medl. af kredsbestyrelsen for 6. sagførerkreds 1932-42; medl. af sagførernævnet 1946-53; formand for Hjørring Amts Sagførerforening. Kommunal revisor og medl. af ligningskommissionen 1921-25;medl. af Frederikshavn byråd 1925-38, borgmester 1936-37; overlignings-kommissær; medl. af repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring; næstformand i tilsynsrådet for Jydsk Hy-pothekforening; formand for bestyrelsen for A/S Johs. Johansens Trælasthandel. Frederikshavn, for A/S Frederikshavn MotorCompagni og for A/S Frederikshavns Læderhandel og Skotøjsfabrik, Chr. Jensen.

Adresse: Frederikshavn.

ALSTRUP Frederik Andersen direktør; f. 5/12 1886 i Viborg; søn af købmand Frederik Andersen Alstrup og hustru Louise Amalie f. Holm; ugift.

Uddannet i A/S J D Koopmanns Svineslagterier; direktør og formand i bestyrelsen for A/S J D Koopmanns Svineslagterier til 1953, derefter kommitteret.

Medl. af bestyrelsen for Privatslagteriernes Arbejdsgiverforening og til 1956 for Eksport-Svineslagteriernes Salgsforeninff.

Adresse: Østerg. 34, Næstved.

ALSTRUP Knud Andersen direktør, M.T. Kha.p.p.; f. 19/8 1901 i Århus; søn af købmand J A Alstrup (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Anna f. Petersen (død 1931); gift (6/7 1928) m. Madeleine A., f. 28/8 1904 i Harchies, Belgien, datter af entreprenør Joseph Duquesne (død 1929) og hustru Celina f. Robette (død 1951).

Uddannet hos Aage Selchau, Skive og i forsk, forretninger i Tyskland og Belgien; ansat i Randers Kul-Kompagni A/S 1928, i Aarhus Kul-Kompagni A/S 1929; direktør i Randers Kul-Kompagni A/S 1940, kommitteret smstds 1953; adm. direktør i Aarhus Kul-Kompagni A/S fra 1953.

Formand for bestyrelsen for J A Alstrup A'S, Århus, for Lemvig Kul-Kompagni A/S og for Ebeltoft Kul-Kompagni A/S; formand for bestyrelsen for Foreningen af jydske Kulimportører fra 1947; medl. af bestyrelsen for B F Kjellsson AS, Kbhvn., for Struer Kul-Import A/S, for Danske Kulimportørers Association, for Dansk Brændselsolie Transport, Fredericia A/S og for AS Georg Nielsen, Odder.

Udenl. orden: BX.II.4.

Adresse: Havneg. 6, Århus.

ALSTRUP Svend afdelingschef, R1.; f. 2011 1901 på Vintersborg på Lolland; søn af godsejer Michael P N Alstrup (død 1933) og hustru Rigmor f. Foss (død 1929); gift (16/2 1929) m. Karen Ingeborg A., f. 8/12 1895. datter af konforchef Wilhelm Kann (død 1951) og hustru Fanny f. Dederding (død 1930).

Student (Birkerød) 1920; cand. jur. 1928; assistent i finansministeriet 1922, sekretær 1928, fg. ekspeditionssekr. 1934; udnævnt 1935, kontorchef 1941; chef for budget- og statsgældsafd. i departementet for finansvæsenet 1957. Medl. af statens landvindingsudvalg 1940, statens vandløbsudvalg 1943-55, klasselotterinævnet 1953-57 samt af bestyrelsen for Kongeritet Danmarks Fiskeribank 1954-57 og for Statsanstalten for Livsforsikring 1957.

Adresse: Dr. Priemes V. 10, Kbhvn. V.

ALSØE Axel fh. fabrikinspektør, civilingeniør, R.; f. 22/5 1881 i Kbhvn.; søn af afdelingschef i A/S Burmeister & Wain J P Alsøe (død 1932) og hustru Betty f. Wilmann (død 1933); ugift.

Lærling på orlogsværftets smede- og maskinværksted 1895-99; svendeprøve 1899; exam. polyt. 1906; cand. phil.: cand. polyt. (maskining.) 1915; ansat ved statstelegrafen 1900-01, i Store Nordiske Telegrafselskab 1901-04; gennemgik kursus i svagstrømselektroteknik ved The Durham College of Science i Newcastle-upon-Tyne, 1903-04; efter ansættelse i forsk, ingeniørfirmaer tilsynsassist. i ar-bejds- og fabriktilsynet 1916, fuldmægtig 1919, fabrikinsp. II s. å., fabrikinsp. I 1925-51; (elevatorinsp. for Kbhvn. & Frdbg. 1921 og for Kbhvn., Frdbg. & omegn 1935-51). Tjenestestudierejser i Sverige 1921 og 1927 og i Tyskland 1930 og 1931.

Arbejds- og fabriktilsynets repræsentant i standardiseringskommissionens udvalg vedr. standards for ståltovværk 1926-28; medl. af bestyrelsen for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1943, sekretær 1947; udnævnt til overordentligt medl. af Dannebrogsmændenes Forening 1944; medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening 1946; revisor i Dansk Heraldisk Samfund af 1946 fra 1947; formand for udvalget om revision af indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 381 af 22. aug. 1922 om indretningen og brugen af mekanisk drevne elevatorer 1934; medarbejder ved Socialt Tidsskrift (arbejderbeskyttelse og dermed beslægtede emner) 1930-35 og ved Haandbog for Bygningsindustrien 1932-52; censor i arbejds- og industriret ved Købmandsskolen ved afgangsprøven fra skolen for lærlinge på fabrikkontorer 1933. Tildelt Arbejderbeskyttelses-Fondets legat 1923.

Har skrevet mange artikler om arbejderbeskyttelse og dermed beslægtede emner i Socialt Tidsskrift, Ingeniøren, Den tekniske Forenings Tidsskrift og Socialisten og holdt foredrag om de samme emner i foreninger og i radioen.

Adresse: Enighedsv. 9, Charlottenlund.

AMBERG Vitus H C civilingeniør, R., Chr.X Fr.M.; f. 10/3 1887 i Kbhvn.; søn

af direktør Vithus Frideriehsen og hustru Ingeborg f. Amberg; gift (5/12 1918) m. Hilda Mary A., f. 27'6 1892 i Tenbury-Wells, datter af farmer Arthur Morgan (død 1907) og hustru Katherine f. Ban-field (død 1934).

Cand. polyt.; ingeniør ved Western Electric Co., Ltd., Antwerpen og London 1912-18; rådg. ingeniør for den italienske regering 1916; rådg. ingeniør i London 1918-20. Adm. direktør for The Express Lift Co., Ltd., London; till. direktør for The Reliance Telephone Co., Ltd., The Telephone Supplies, Ltd., London og Relay Automatic Telephones, Ltd., London (Chairman); tidl. direktør for British Talking Pictures, Ltd., London (Chairman), Associated Sound Film Industries, Ltd., Wembley, Coventry Automatic Telephones, Ltd., samt Radio Relays Ltd., Blackpool; afdelingschef i General Electric Co., Ltd., London.

Mangeårigt medi. af bestyrelsen for Foreningen Danmark i London, formand 1929-30, næstformand 1930-38; Free-man City of London siden 1936; Presi-dent Engineering and allied Employers' Leicester and District Association 1948-49; President Northampton and County Chamber of Commerce 1953 og 1954.

Adresse: »Tregenna«, 57, Abington

Park, Crescent, Northampton, England.

AMBY Kristen folketingsmand, R.p.p.; f. 4/3 1894 i Skive; søn af pakmester ved statsbanerne Martin Amby og hustru Hansigne f. Nielsen (død 1922); gift m. Kirsten Mossin A. f. Westh, f. 31/12 1919.

Student (Sorø) 1914; cand. theol. 1920; medredaktør af Den ny Tid 1920-23; præst ved fængslet i Nyborg 1923-25; sognepræst i Skuldelev-Selsø 1925-38; fængselspræst i Kbhvn. 1938-48.

Det kons. Folkepartis kandidat ved folketingsvalgene i 1920-29; medl. af folketinget 1932-53, af landstinget i 1953 og atter af folketinget fra 22. sept. 1953, af landsskatteretten 1938-49, af indenrigsministeriets boligudvalg af 1941 ang. parcelbyggeri, af radiorådet fra 1945 og af dettes programudvalg fra 1946, næstformand for samme fra 1950; formand for den kons. folketingsgruppe og for den kons. rigsdagsgruppe i 1945 samt for udvalget til udarbejdelse af det nye konservative program i 1945; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1947-48 og fra 1950; medl. af den danske delegation til FN fra 1948 og af den danske delegation til Europarådet 1948-53; medl. af Nationalbankens repræsentantskab fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Det unge Danmark 1919-25 og for Fængselsselskabet i Kbhvn. fra 1938; formand for Kristeligt Studenter-Settlement 1939-43 og for Den konservative Klub 1941-45; formand for Dansk Almennyttigt Boligselskab af 1942: næstformand i Verdens Venskabs Forbundet fra 1953.

Har skrevet en del artikler og essays i tidsskrifter og dagblade. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: Herluf Trolles G. 25, Kbhvn. K.

AMMENTORP Kjeld civilingeniør, direktør; f. 10/11 1895 på Frdbg.; søn af stiftamtmand, kammerherre C E A Am-mentorp (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f. Hedemann (død 1943); gift (1/5 1920) m. Tordis A., f. 5/1 1898 i Charkow i Rusland, datter af ingeniør Hans Emil Giersing og hustru Sophie Therese f. Kofoed (død 1915).

Student (Roskilde) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. (bygningsing.) 1919; ingeniør i A/S Danalith, Kbhvn., s. å.; rejste til London i 1920; ingeniør i F Møhl. Ltd., London til sept. s. å.; ingeniør i Industrial Constructions, Ltd., London til 1927; direktør for Davidsons Patents, Ltd., London til 1930; direktør og manager for firmaet Ready Mixed Con-crete, Ltd., London, fra 1930.

Medl. af bestyrelser, for Davidsons Patents, Ltd. fra 1527-30 og for Ready Mixed Conerete, Ltd. fra 1930; formand for British Ready Mixed Conerete Association 1950-54; medl. af bestyrelsen for Society of Danish Civil Engineers in Great Britain & Northern Ireland 1951-55.

Adresse: The Cedars, Cranford,

Hounslow, Middlesex, England.

AMMENTORP Verner kontorchef, R. p.p.; f. 22/5 1894 på Frdbg.; søn af stiftamtmand, kammerherre C E A Ammentorp (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Mathilde f. Hedemann (død 1943); gift (30/8 1923) m. Judith Blenda A., f. 24/8 1896 i Finland, datter af direktør Gustav Axi (død 1924) og hustru f. Sundquist (død 1950).

Student (Roskilde) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i udenrigsministeriet 1919; konsulatssekr. i San Francisco 1920; legationssekr. i Helsingfors 1922; sekretær i invalideforsikringsretten 1923; fuldmægtig i direktoratet for sygekassevæsenet 1927, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1943. Forsikringsrådets tillidsmand 1930; sekretær ved sygekassenævnets overflytningsudvalg 1943; tilsynsførende med godkendte rekonvalescenthjem 1948.

Medstifter af A/S Rungsted Golfbane og medl. af bestyrelsen 1936-5S; redaktør af tidsskriftet Golf 1943-56; medl. af bestyrelsen for »Danmarks Blinde« fra 1947.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: V-Voldg. 6, Kbhvn. V.

AMMITZBØLL Edvard Kindt fh. fængselsinspektør; f. 20/9 1885 i Vridsløselille; søn af fængselsinsp. Frederik Ammitzbøll (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Cæcilie f. Kindt (død 1918); gift (17/10 1931) m. Elna A., f. 17/10 1901, datter af hattemager Carl Nielsen (død 1929) og hustru Inger f. Olsen (død 1948).

Student 1904; i mejerilære 1905-06; i USA som mejerist 1906-16, deraf 7 år som Superintendent for The David Cole Creamery Co. i Omaha; cand. jur. 1921; fg. sekretær ved Kbhvns byret s. å.; vi-ceinsp. ved staden Kbhvns fængsler 1922, ved statsfængslet i Horsens 1937, atter ved Kbhvns fængsler 1943; leder af fængselsafd. ved Faarevejle 1944-46; till. kst. fængselsinsp. for straffelejren ved Horserød pr. Helsingør 1945-52.

Adresse: Hejreskov Allé 10, Humlebæk.

AMMITZBØLL Hans kontorchef, R1.; f. 7/10 1893 på Gettrup; søn af forpagter Elis Ammitzbøll (død 1923) og hustru f. Barfod (død 1948); gift (4/6 1931) m. Laura A., f. 3/7 1893, død 1949, datter af grosserer Axel Rindom (død 1919) og hustru f. Harboe (død 1928).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. jur. 1917; amtsfuldm. i Viborg 1917; sekretær i indenrigsministeriet 1919; kontorchef i direktoratet for statens sindssygehospitaler 1933.

Sekretær i invalideforsikringsretten1927-31; sekretær i sundhedsstyrelsen1931-33; formand for voldgiftsretten ilærlingeforhold på Frdbg. 1927-32.

Adresse: N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K.

AMMUNDSEN Esther stadslæge, dr. med., R.p.p.; f. 11/8 1906 i Kbhvn.; datter af biskop dr. theol Valdemar Ammundsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Charlotte f. Balslev; ugift.

Student (Haderslev) 1925; med. eks. 1933; uddannelse på kbhvnske hospitaler 1933-44; specialist i intern medicin 1944; dr. med. 1939; embedslægeeks. 1940; afdelingschef i Dansk Røde Kors (flygt-ningeafd., senere tuberkuloseafd.) 1945; afdelingslæge ved The international Tu-berculosis Campaign 1948; skolelæge i Kbhvns kommune 1948; læge ved sundhedsstyrelsens medicinal-statistiske kontor 1951; stadslæge i Kbhvn. s. å.; medl. af sundhedskommissionen, karantænekommissionen, bygningskommissionen og boligkommissionen samt af indenrigsministeriets udvalg vedr, helbredsundersøgelser af børn 1951.

Medl. af hovedbestyrelsen og arbejdsudvalget for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio), af Den danske Kræftkomité og af den danske UNICEF-komité; medl. af repræsentantskabet (skolerådet) for Den internationale højskole i Helsingør 1956 og af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1956; medl. af den danske delegation til FN's generalforsamling i New York 1954 og 1955.

I 1942 arresteret på grund,af antitysk virksomhed og fængslet i 11 mdr. (Vestre Fængsel).

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1946.

Har skrevet: Om ikke kuliltebindende Hæmoglobin i Blodet (disputats 1939); samt forsk, mindre, vidensk. arbejder.

Udenl. ordener: Ne. r. K. M. 2.; N.r. K.M.M.; Po. F.K.2.; Rum. D.M.I.; Rum.r.K.

Adresse: Marskensg. 2, Kbhvn. Ø.

AMMUNDSEN John biskop, K'.DM.; f. 1/5 1872 i Fjeldsted sogn, Fyen; søn af sognepræst Peter Ammundsen (død 1889) og hustru f. Sørensen (død 1920); gift (9/7 1907) m. Henriette A., f. 26/6 1883 i Gangsted, død 1921, datter af sognepræst Rasmus Balslev (død 1915) og hustru f. Søltoft (død 1923).

Student (Borgerdydskolen på Christianshavn) 1891; cand. theol. 1898; huslærer 1899-1904; sognepræst for Klovborg-Thyrsting 1904-14; provst for Thyrsting-Vrads herreder 1908-14; sognepræst i Silkeborg 1914; biskop over Lolland-Falsters stift 1923-42.

Adresse: Morudskov pr. Morud.

AMMUNDSEN Peter kontorchef; f. 28/3 1908 i Kbhvn.; søn af biskop dr. theol. Valdemar Ammundsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Charlotte f. Balslev; gift (9/2 1939) m. malerinden Margrethe (Grethe) A., f. 12/2 1906 på Frdbg., datter af direktør Lars Andersen (død 1949) og hustru Pouline f. Jørgensen (død 1951).

Student (Haderslev) 1926; cand. theol. 1933; ansat ved Møltrup Optagelseshjem 1933-36 og som lærer ved Holtbjerg drengehjem 1936; sekretær ved statsfængslet i Horsens 1936, forsorgssekr. smstds 1939; afdelingsleder ved statens helbredelsesanstalt for drankere »Kærshovedgaard« 1944; afdelingsinsp. og leder af fængselsvæsenets forsorgs-kontor, Kbhvn. 1946; kontorchef i Dansk Forsorgsselskab fra 1951.

Medl. af justitsministeriets strafferegisterudvalg fra 1948; suppleant i fæng-selsnævnet fra 1954.

Har skrevet tidsskriftartikler m. m.; medarbejder ved Hagerups Leksikon.

Adresse: Magnoliav. 9, Birkerød.

AMMUNDSEN Vibeke overbibliotekar; f. 22/12 1913 i Kerteminde; datter af viceskoleinspektør Steffen Simonsen (død 1930) og hustru Ane Dorthea f. Nielsen; gift (8/7 1936) m. vicedirektør, cand. po-lit. Johannes Ammundsen, f. 10'3 1913 i Kbhvn., søn af biskop, dr. theol. Valdemar Ammundsen (død 1936. se Kraks Blå Bo« 1936) og hustru Charlotte f. Balslev.

Student (Haderslev) 1932; cand. mag. 1939; studieophold i England og USA; ansat i udenrigsministeriet 1940, ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek 1941, kst. bibliotekar smstds 1942, udnævnt 1944; overbibliotekar ved Danmarks tekniske bibliotek 1957; till. lærer ved statens biblioteksskole fra 1951. Medl. af bestyrelsen for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige Biblioteker fra 1946 (formand 1951-53). af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening fra 1949, af Fællesrepræsentationen for den danske

Bibliotekarstand fra 1949 (sekretær fra 1955), af statens komité vedr. overcentralen for folkebibliotekerne fra 1953, af bestyrelsen for dansk bibliografisk kontor fra 1954 og af UNESCO's nationale bibliografiske komité fra 1956; formand for Nordisk vidensk. Bibliotekarforbunds statistikudvalg fra 1955; er eller har været medl. af forsk, faglige bestyrelser og udvalg.

Har skrevet: Engelske læsestykker (1948); Nyere dansk Iandbrugslitteratur (1952); redaktør af den kgl. veterinær-og landbohøjskoles årsskrift 1954-57; artikler i fagtidsskrifter.

Adresse: Kronprinsesseg. 16, Kbhvn. K.

AMSINCK Ove skibsreder, R.; f. 14/10 1901 i Kbhvn.; søn af kontorchef i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn J Amsinck (død 1940) og hustru Ellen f. Fritzsche (død 1949); gift (19/9 1925) m. Anna A., f. 19/8 1901 i Esbjerg, datter af grosserer H J Barslund (død 1932) og hustru Karen (død 1949).

Student (Østre borgerdydskole) 1919; cand. phil. 1920; ansat i Dampskibs-Akts. Progress og skibsmæglerfirmaet Marius Nielsen & Søn 1919; skibsmæg-lereks. 1922; prokurist i ovennævnte virksomheder 1932; statsaut. skibsmægler 1933; underdir. i Dampskibs-Akts. Progress 1945, direktør smstds 1950.

Medl. af Mæglerkorporationens præsidium og af bestyrelsen for Unionen af danske Skibsmæglere og Agenter 1946-50, af befragtnings- og klareringsrådet 1944-49, af Baltic & International Maritime Conference's Documentary Council fra 1947 og af samme Conferences bestyrelse fra 1953. Medl. af bestyrelsen for A/S H H Andersen & Co. fra 1949; formand i bestyrelsen for Mæglernes Understøttelsesforening fra 1951; medl. af isbrydningsrådet fra 1952.

Adresse: Damgårdsv. 32, Klampenborg.

AMTRUP Muthis oberst, R1., HTH.; f. 29/10 1904 i Kbhvn.; søn af intendant K Amtrup (død 1911) og hustru Kirstine f. Pedersen; gift (11/7 1934) m. Else A., f. 5/8 1909 i Taarnborg sogn, datter af driftsleder, cand. pharm. Alfred Svan-holm (død 1954) og hustru Karen Elisabeth f. Sommer (død 1922).

Premierløjtn. 1931; gennemgået generalstabskursus 1936-38; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1942; oberstløjtn. 1950; oberst 1956; tjenstg. ved generalstabens operationssektion 1938-47; kompagnichef ved 21. batl. i Høvelte 1947-48; tjenstg. ved generalstaben 1948-51; chef for hærstabens operationsafd. 1951-54; gennemgået NATO Defence College 1953; chef for II/5 regiment 1955-56; souschef ved forsvarsstaben 1956.

Medl. af den danske delegation ved Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1949-50; medl. af civilforsvarsrådet 1956; lærer ved hærens officersskole i taktik og stabstjeneste 1940-51;

lærer i krigskunst ved forsvarsakademiet 1951-54.

Adresse: Arendalsg. 2. Kbhvn. Ø.

AMUNDIN C smedemester; t. 4/3 1863 i Kbhvn.; søn af portrætmaler, kontrollør i Nationalbanken H P S Jørgensen (død 1887) og hustru f. åmundin (død 1903); gift (12/9 1899) m. Ludoviea A. f. Hansen, f. 14/8 1868, død 1944.

Udlært hos smedemester F Rasmussen, Kbhvn.; videre uddannelse i Berlin, Dresden, Wien, Miinchen og Rom 1883-88; oprettede selvstændig forretning 1901; overtog F W Doberck & Søn's Kunstsmedie 1913; direktør og formand for bestyrelsen for A/S F W Doberck & Søn's Eftf., C Amundin 1955.

Adresse: St. Strandstr. 11, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aage civilingeniør; f. 1/12 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer A C Andersen og hustru Betty f. Jørgensen; gift (12 4 1911) m. Astrid Louise A., f. 12/4 1892 i Århus, datter af oberst Vilhelm Giersing (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Pauline f. Bang (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1902; cand. phil. 1903; cand. polyt. (fabriking.) 1907; ingeniør ved Milka Nåhrmittelfa-brik i Leipzig 1908-09 og ved Otto Mønsted, Ltd. i London 1910-14; ingeniør ved Lever Brothers Ltd., Port Sunlight, Cheshire i England og samtidig tekn. direktør for datterselskabet Planters Foods Ltd., Bromborough, Cheshire 1914-31; rådg. ingeniør og tekn. direktør ved Lever Brothers and Unilever Ltd., London og samtidig direktør for Planters Foods Ltd. 1931; direktør i Chr. Hansen's Labo-ratory Ltd., London and Reading 1952-55; selvstændig rådg. ingeniørvirksomhed fra 1949.

Medl. af forsk, engelske kommissioner under regeringen ang. næringsmiddellovgivning og -forsyning.

Member of Institution of Chemical Engineers, Gt. Britain og Society of Public Analysts, Gt. Britain; Fellow of The Royal Institute of Chemistry.

Medarbejder ved forsk, engelske tekniske værker og vidensk. tidsskrifter; forfatter af engelske værker ang. olie-og fedtindustriens teknologi.

Adresse: 41, Lyndale Avenue, London

N. W. 2, England.

ANDERSEN A C laboratorieforstander, R.DM.; f. 19/9 1882 i Taarbæk; søn af restauratør Wm. Andersen (død 1925) og Hustru f. Svendsen (død 1936); ugift.

Exam. polyt. 1900; cand. polyt. 1904; assistent ved Carlsberg-Laboratoriets kem. afd. 1904-08, ved universitetets fysiologiske laboratorium 1908-14 og ved landøkonomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiologiske afd. 1914-18; forstander for landøkonomisk forsøgslaboratoriums kem. afd. 1918-52; till. leder af forsøgsvirksomhedens kontor og sekretær for statens husdyrbrugsudvalg 1934-47 samt leder af forsøgslaboratoriets foderstofkontrol (fra 1938 statens foderstofkontrol) 1926-49.

Formand for Kemisk Forening 1916-19 og for Biologisk Selskab 1926-28; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Centralforening 1913-32; medl. af Carlsberg-Laboratoriets bestyrelse fra 1925; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Censor i kemi ved den polytekniske læreanstalt fra 1919 og ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1920.

Litterære arbejder: Lærebog i fysiologisk Kemi (1911, 1918); vidensk. afhandlinger, hovedsagelig i uden!, tidsskrifter. Adresse: Holmegårdsv. 4, Charlottenlund.

ANDERSEN A F professor, dr. phil.; f. 10/2 1891 i Fodby; søn af gårdejer A Andersen (død 1928) og hustru Betty f. Hansen (død 1929); gift (31/7 1928) m. Poula A., f. 19/11 1903 i Kbhvn.

Student (Sorø) 1909; univ. guldmed. 1913; cand. mag. 1915; lærer ved Skt. Jørgens gymnasium 1912-34; studierejse til Paris 1921; assistent ved polyteknisk læreanstalt 1916; lektor i matematik smstds 1923; dr. phil. 1922; docent i matematik ved landbohøjskolen 1925; professor i matematik ved polyteknisk læreanstalt (Danmarks tekniske højskole) 1930.

Medl. af bestyrelsen for Matematisk Forening 1917-30; censor i matematik ved seminarierne fra 1938; formand for lærerrådet ved Danmarks tekniske højskoles forberedelseskursus fra 1938; medl. af livsforsikringsnævnet fra 1950. Har skrevet: Studier over Cesåro's SummabiUtetsmetode (disputats, 1922); en del mindre arbejder, særlig over rækketeori, og en række lærebøger.

Adresse: Parkvænget 28, Charlottenlund.

ANDERSEN A I stabsintendant, K. DM. HTH.: f. 23/2 1867 i Nørre Tvede; søn af sognefoged, gårdejer Lars Andersen (død 1915) og hustru Marie f. Jensen (død 1907); gift (19/5 1899) m. Agnes Harriet A., f. 7/12 1871 i Helsingør, død 1950, datter af sagfører, branddirektør J M Ditzel (død 1927) og hustru f. Schmidt (død 1923).

Sekondløjtn. i fodf. 1889; reservein-tendant 1896; intendant 1898; overinten-dant 1911; stabsintendant 1922; ligestillet med oberst 1923; generalkommando-intendant ved 2. generalkommando 1919 -23 og ved generalkommandoen i Kbhvn. 1923; afsked 1930.

Tidl. medl. af kommissionen til revision af indkvarteringslovgivningen; værge for Garnisons kirke 1930-47; æresmedlem af intendanturofficersforeningen og af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse.

Adresse: Vodroffsv. 7, Kbhvn. V.

ANDERSEN Aksel direktør; f. 12/9 1905 i Kbhvn.; søn af tjenestemand Martin Andersen (død 1945) og hustru Thora f. Nielsen; gift (3/4 1937) m. Else A„ f. 14/1 1912 i Kbhvn., datter af aut. taksator H Bille Nielsen (død 1956) og hustru Frida f. Bodin.

Realeks.; på Købmandsskolen; og Handelshøjskolen; lærlingeuddannelse i firmaet Beckett & Meyer, Kbhvn. 1923-29; ansat i Compagnie du Niger Francais og Shell koncernen, Frankrig og Fransk Vestafrika 1929-33; fuldmægtig i Aarhus Oliefabriks filial i Marokko 1933-36; direktionssekr. i A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1936, prokurist 1941, un-derdir. 1950, direktør 1953; till. prokurist i Nordisk Industri Holding A/S 1949.

Medl. af bestyrelsen for Interessekontor-Centralen for Kbhvn. fra 1950; næstformand i bestyrelsen for Davum A/S fra 1955; Danmarks repræsentant ved OEEC organisationens metalkomité fra 1948.

Adresse: Steenstrups Allé 15, Kbhvn. V.

Sommerbolig; »Billebo«, Karlslunde

Strand pr. Greve Strand.

ANDERSEN Aksel hospitalsdirektør; f. 16/5 1895 i Martofte; søn af forpagter Poul Andersen (død 1921) og hustru Johanne Kristine f. Pedersen (død 1911); gift 1. gang (8/4 1921) m. Gudrun Kirsten A., f. Holm (død 1939); 2. gang (2/12 1947) m. Kirsten A., f. Stephensen, f. 18/4 1910.

Student (Odense katedralskole) 1915; cand. polit. 1920; sekretær i direktoratet for Kbhvns hovedbogholderi og revision s. å., fuldmægtig 1921, i direktoratet for Kbhvns kommunes lønnings- og pensionsvæsen 1926; kontorchef i magistratens 2. afd.'s sekretariat 1928; direktør for Kbhvns hospitalsvæsen 1945.

Formand for Foreningen Socialvirke 1922; sekretær i Kbhvns kommunes regnskabskommission af 1929, for den kbhvnske delegation i Kbhvn. -Frdbg.-kommissionen af 1930, for fællesudvalget til forhandling mellem Kbhvns, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, for Den skandinaviske Kommunalkonference 1937, for fællesudvalget til overvejelse af ændringer i Kbhvns kommunes forfatning 1937-38, og i Storkbhvns kommunale mælkeudvalg 1940-45; formand for Kbhvns mælkenoteringsudvalg fra 1941; konsulent for Den Danske Købstadforening 1943-45; sekretær for Kbhvns hospitalskommission, medl. af denne fra 1945; formand for indenrigsministeriets udvalg ang. den obligatoriske sygehustjeneste (turnusudvalget) for lægevidensk. kandidater; medl. af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg ang. sygeplejerskernes forhold, af Den danske Kræftkomité, af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors samt af bestyrelsen for Folkekuranstalten ved Hald, for nervesanatoriet Montebello og for International Hospital Federation.

Adresse; Ø-Farimagsg. 7, Kbhvn. K.

ANDERSEN Aksel professor; f. 19/3 1912 i Ruskin, Nebraska, USA; søn af pastor emer. Kristian Andersen og hustru Gudrun f. Østergaard; gift (21/4 1934) m. Katrine A., f. 25/9 1911 i Outrup, datter af gårdejer Johann Friederich Wulff (død 1949) og hustru Ane f. Olesen (død 1930).

Organisteks. (det kgl. danske musikkonservatorium) 1931; organist ved Vartov kirke s. å., ved Skt. Jacobi kirke i Varde 1932-48; till. lærer ved Vestjydsk Musikkonservatorium, Esbjerg 1946-49, pædagogisk leder smstds 1947-49; sanglærer ved Esbjerg statsskole 1947-48; organist og kantor ved Skt. Pauls kirke i Århus 1948-55; lærer ved Det jydske Musikkonservatorium, Århus, 1948-55; professor i orgelspil og teori ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1955; medl. af undervisningsrådet ved konservatoriet og leder af dets kantorkursus; kirkeministeriets konsulent i orgel- og klokkesager fra 1955; organist og kantor ved Eliaskirken fra 1956; censor ved seminariernes lærereks.

Medl. af bestyrelsen for Vestjydsk Musikkonservatorium 1946-49 og for Det jydske Musikkonservatorium 1949-55.

Har komponeret sange, salmer, kantater, motetter, orgelværker m. m.; har skrevet artikler om kirkemusikalske forhold. Musikanmelder.

Adresse; Ellesøparken 37, Vedbæk.

ANDERSEN Aksel Harrestrup overlæge, dr. med.; f. 13/5 1911 i Odense; søn af musiker Peder Andersen og hustru Kirstine f. Harrestrup (død 1946).

Student (Odense katedralskole) 1929; med. eks. 1936; kandidatstillinger i Odense og ved forsk, kbhvnske hospitaler; assistent ved universitetets farmakologiske institut 1938-41; univ. guld-med. (teoretisk medicin) 1939; dr. med. 1942; assist. lektor ved Danmarks farmaceutiske højskole 1945-52; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospitals med. afd. C 1944, 1. reservelæge smstds 1947; 1. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1950; reservelæge ved Skt. Lukas Stiftelsens med. afd. 1951, overlæge smstds 1954;2. læge i Statsanstalten for Livsforsikring 1947, enelæge 1953-55; specia-listanerk. i intern medicin 1946 og i mave-tarmsygdomme 1953.

Medl. af farmakopekommissionen fra 1947 og af dennes specialitetsudvalg fra 1955 samt af medicinalnævnet fra 1948; suppleant i Nordisk Farmakopenævn; sundhedsstyrelsens konsulent i farmakologi og toksikologi fra 1948; medl. af Komitéen for mindre gode Liv 1953-55, af nævnet for helbredsbedømmelser i tjenestemandssager 1953 og af det medicinske § 14 råd fra 1955; medl. af bestyrelsen for P Carl Petersens Fond.

Har skrevet: Eksperimentelle Undersøgelser over Kullets Farmakologi (disputats, 1942) samt arbejder over forsk, kliniske og farmakologiske emner. Adresse: Bernstorffsv. 120, Hellerup.

ANDERSEN Aksel Oluf skoledirektør; f. 20/1 1896 i Sakskøbing landsogn; søn af tømrer Hans Andersen (død 1930) og hustru Martina f. Sjøstad (død 1951); gift (20/3 1921) m. Gudrun A., f. 1/12 1903 i Korsør, datter af købmand Marius Schou (død 1910) og hustru Leontine f. v. Stø-cken (død 1951).

Lærereks. (Skaarup) 1917; kursus på Danmarks lærerhøjskole 1925, 1926 og 1927, årskursus smstds 1929-30; student 1929; filosofikum 1930; studier ved Kbhvns universitet 1930-32; studierejse til England 1948; lærer ved Haahrs skole, Svendborg 1917-19, i Korsør 1920; enelærer i Tulstrup ved Hillerød 1921; kommunelærer i Holbæk 1924; overlærer ved Langelinies skole i Vejle 1934; skole-insp, ved Hvidovre kommunale skolevæsen 1943, skoledir. smstds 1953.

Formand for Kommunelærerforeningen i Holbæk 1931-33; stifter og leder af Holbæk Motetkor; leder af Vejle Korforening 1934-43; formand for Børnenes Vel i Vejle 1935-43; medl. af børneværnet og af bestyrelsen for forsk, børneinstitutioner i Hvidovre 1949-55; formand for menighedsrådet i Hvidovre 1950-53; medl. af styrelsen for foreningen Norden's Hvidovre afd. 1952-55.

Har udg.; Jens Kristian og Mereta (roman 1942); Praktisk Engelsk I og II (1938 ff); artikler i fagskrifter.

Adresse: Hvidovrev. 258, Kbhvn.

Valby.

Sommerbolig; Granskoven, Revet, Korsør.

ANDERSEN Albert Christian værkstedschef, civilingeniør, R.; f. 13/7 1905 i Masnedsund; søn af skibskaptajn ved DSB Carl Andersen (død 1932) og hustru Maren f. Hansen; gift (11/12 1932) m. Olga A., f. 3/11 1909 i Struer, datter af snedkermester Ole Olesen og hustru Petrine f. Davidsen (død 1943).

Cand. polyt. (maskining.) 1928; ansat ved A/S FL Smidth & Co. 1929-32 og ved A/S Maskinfabrikken Atlas 1932-34; antaget ved danske statsbaner 1934, ansat 1936, ved centralværkstedet, Århus fra 1938, maskining. II 1941; udlånt som leder af Sydfyenske Jernbaners maskinafd. 1944-49; afdelingsing. 1948, ved centralværkstedet, Århus, 1949; værkstedschef ved centralværkstedet i Kbhvn. fra 1952; till. maskintekn. konsulent for Nordvest-fyenske Jernbane og Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane, Odense fra 1944.

Udvalgsmedl. af dansk standardiseringsråd fra 1953.

Adresse: Nærum Vænge 62, Nærum.

ANDERSEN Alma forstander, R.; f. 23/6 1892 i Silkeborg; datter af lærer S Andersen (død 1935) og hustru Ane Cathrine f. Pedersen (død 1933); ugift.

Husholdningslærerindeeks. 1913; med-forstander for Vivild højskole 1914-17; lærerinde ved Grundtvigs højskole i Lyngby 1918-28 og ved Husassistenternes fagskole og Købmandsskolens kvin-

deafd. 1928-38; forstander for Husassistenternes fagskole fra 1938.

Medl. af Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelse fra 1936 og af forretningsudvalget 1937-49, kasserer 1938-49; medl. af statens husholdningskommissi-on 1938-39, af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning fra 1938, af bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige Kvinder fra 1945, af bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1946-48, af Simeons sogns menighedsråd fra 1949 og af repræsentantskabet for specialkursus i husholdning ved Århus universitet fra 1953.

Har udg.: Regnskabsbog for Hushold-ningselever; Regnskabsbog for Husmoderen; Hjemmenes Økonomi, En Vejledning i Budgetlægning og Regnskabsføring; Regnskabsbog for unge Piger.

Adresse: Fensmarkg. 65, Kbhvn. N.

ANDERSEN Alsing fh. minister; f. 5/2 1893 i Kbhvn.; søn af rådmand Fr. Andersen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Cecilie f. Svendson; gift (6/6 1919) m. Else A., f. 28/7 1892 i Slagelse, datter af tandlæge Bertel Obel og hustru Thyra f. Frich (død 1948).

Student (Henrik Madsens gymn.) 1910: stenografassist. i rigsdagen 1910-17; cand. mag. 1917; sekretær for Socialdemokratisk Forbund fra 1917 og desuden for Socialdemokratiets rigsdags-gruppe fra 1918; formand for sidstn. 1932-35, 1940-42 og maj-nov. 1945; vice-forretningsfører i Socialdemokratisk Forbund 1935-41 og fra 1945, forretningsfører 1941-45; forsvarsminister i i ministeriet Stauning 1935-40; finansminister i ministeriet Buhl juli-nov. 1942; indenrigsminister i ministeriet Hedtoft 13.-23. nov. 1947.

Formand for Socialdemokratisk Forening i Kbhvns 11. kreds 1920-23; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings-Forbund; medredaktør af Det danske Socialdemokratis Historie (1921); medl. af Socialistisk Internationale's Eksekutivkomité 1929-35 og fra 1946; i forsk, perioder medl. af forretningsudvalgene for De samvirkende Fagforbund og Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. og af kontrolkomitéen for den socialdemokratiske presse: medl. af Det kgl. Teaters tilsynsråd fra 1947 (formand fra 1954), af bestyrelsen for den kulturelle fond fra 1947 og af komitéen for Rask-Ørsted fonden 1947-51; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. fra 1949.

Folketingsmand (Frdbg. 3. kreds) 1929, (Kbhvns 13. kreds 1932; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1932-35, 1940-42 og fra 1945; medl. af Danmarks delegation til FN's generalforsamling fra 1948; medl. af Interparlamentarisk Unions råd fra 1950, formand for unionens danske afd. fra 1955.

Adresse: Grøndalsvænge Allé 1, Kbhvn. F.

ANDERSEN Anders overlæge; f. 14/7 1883 i Aalborg; søn af agent Søren Andersen (død 1941) og hustru Maren f. Nielsen (død 1919); gift (4/2 1916) m. Ebba A., f. 21/3 1885 i Kbhvn., datter af toldassistent August Schmitt (død 1930) og hustru Camilla f. Scheller (død 1949).

Ved handelen i 6 år; student (privat dimit.) 1907; med. eks. 1914; ansat ved Skodsborg Badesanatorium 1915; overlæge smstds 1936; studierejser i USA 1S21-22, 1934-35 og 1946, til Østrig 1929, England 1925 og 1938 og Tyskland 1938.

Redaktør af Sundhedsbladet 1942; medl. af bestyrelsen for Skodsborg Kommunalforening og for foreningen Nor-den's lokalforening.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Høje Skodsborgv. 8, Skodsborg.

ANDERSEN Anders C M ingeniør; f. 20/10 1875 i Thisted; søn af lærer M S Andersen (død 1925) og hustru f. Nørgaard; gift (4/12 1912) m. Agnes Elisabeth A. (død 1922), datter af grosserer Andreas Jørgensen i Kbhvn. (død 1920) og hustru Elvine f. Sørensen (død 1949).

Begyndte 1892 i den danske statstele-graf; gik i 1895 til Store Nordiske, Finland, Rusland, England; overgik til Østasien i 1900; stationsbestyrer 1911, chef for Østasiens tekniske afd. og medl. af driftsbestyrelsen 1914-28.

Medl. af Institution Electrical Ingi-neers, London, 1915.

Udenl. ordener: Chin.G.H.4.; J.H.S.5.

Adresse: Fortunv. 36, Charlottenlund.

ANDERSEN Arne viceskoledirektør; f. 3/2 1907 i Hørup ved Slangerup; søn af kommunelærer Lars Peter Andersen (død 1939) og hustru Karen f. Andersen (død 1943); gift (19/10 1936) m. Inge A., f. 14/9 1913 i Kbhvn., datter af kommunelærer Holger Larsen (død 1919) og Olivia f. Jensen.

Realeks.; telegrafist i Store Nordiske Telegrafselskab (Newcastle og London) 1924-27; lærereks. (Blaagaard) 1931; faglærereks. (engelsk) 1935; anden uddannelse på Kbhvns translatørskole og på statens lærerhøjskole; lærer ved Roslev kommunale realskole 1932-33; vikar ved Kbhvns skolevæsen 1933, fast ansat ved Vigerslev Allé skole 1934, ved Lykkebo skole 1941; vice-skoledir. ved Gentofte kommunes skolevæsen 1947.

Lærer i engelsk ved Kbhvns kommunes fortsættelseskursus fra 1934, forstander 1944-47; Deputy Director i United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Tyskland) 1946.

Sekretær for Gentofte kommunes ungdomsnævn 1950; medl. af bestyrelsen for Sproglærerforeningen, for Sekretærforeningen 1942-46 og for Blaagaard seminarium.

Adresse: Helmsv. 16, Bagsværd.

ANDERSEN Arnold sagfører, R1.; f. 3/7 1879 i Odense; søn af skibsfører HP Andersen (død 1885) og hustru Laura f. Larsen (død 1940); gift 1. gang (30/5 1928) m. Agnes A., f. i Thisted (død 1938), datter af direktør i Østifternes Kreditforening C Frederiksen (død 1900) og hustru Thema f. Printz (død 1928); 2. gang (4/2 1941) m. Maja A„ f. 17/9 1906 i Kbhvn., datter af vagtmester ved statens seruminstitut Viggo Sørensen og hustru f. Nielsen (død 1928).

Exam. jur. 1902; sagfører i Kbhvn. fra 1905.

Medl. af bestyrelsen, sekretær og kasserer for Danmarks Fiskehandels-og Havfiskeriforening fra 1910; sekretær og kasserer for Foreningen af Grossister i Ostebranchen 1912-53; medl. af sagførerrådet 1923-33; stifter af, næstformand, sekretær og kasserer for Motorbaadsforeningen fra 1926; leder af Dansk Motorbaads Union 1932-54, derefter æresmedlem; æresmedlem i Kbhvns Motorbaadsklub; medl. af repræsentantskabet for foreningen Nordens danske afd.

Redaktør af »Motorbaaden«; har skrevet fortællinger i ugeskrifter og en roman.

Tildelt ærestegnet i guld fra Motorbaadsforeningen.

Adresse: Tesdorpfsv. 48 D, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Villa »Tant pi«, Høve Strand pr. Asnæs.

ANDERSEN Arthur landsdommer, R. DM.; f. 20/9 1896 i Kbhvn.; søn af rentier Niels Andersen (død 1931) og hustru Marie f. Jønsson (død 1945); gift (4/4 1936, separeret 1946) m. Elisabeth A., f. 26/8 1906, datter af bogtrykker Anton M Jensen, Kbhvn.

Student (Efterslægtens skole) 1914; eand. jur. 1920; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1920; fg. sekretær i statsbanernes generalsekretariat s. å.; dommerfuldm. ved Frdbg. birk 1921; politiadvokat i Kbhvn. 1932; dommer i Kbhvns byret 1936, i østre landsret 1949.

Medl. af boligtilsynsrådet 1953.

Adresse: Sponnecksv. 2, Gentofte.

ANDERSEN Asbjørn skuespiller; f. 30/8 1903 i Kbhvn.; søn af rangermester Jens Andersen (død 1939) og hustru Maren f. Hansen (død 1941); gift (14/11 1945) m. Tove Ulla A., f. 18/7 1920 på Frdbg., datter af direktør V Høffding Dyrhauge (død 1952) og hustru Frida f. Nielsen.

Præliminæreks. 1922; ansat i land-brugsmaskinforretning s. å., ved toldvæsenet 1924-25; skuespillerelev på Betty Nansen Teatret 1926-28; debut smstds 9. jan. 1927 som Studenten i Hopla vi lever; engageret ved samme teater i 9 sæsoner, og senere i årenes løb ved samtlige kbhvnske privatteatre, ved Det kgl. Teater fra 1957; studerede filminstruktion i England Vs år i 1939.

Hovedroller i skuespillene: Parasitterne, Ned med Krigen, Rundhoder og Spidshoder, Manden der kom til Middag, Derfor dræber jeg, Geografi og Kærlighed, Alle mine Sønner, Spøgelsesto-get, En Sælgers Død, Vintersolhverv, Eventyr paa Fodrejsen, Huset i Montevideo og Kat paa et varmt Bliktag. Filmiscenesættelser: Lille Martha, De lyse Nætter, Mens Porten var lukket, John og Irene, Hjortholm, 24 Timer, Bag de røde Porte og Kærlighedsdokto-ren.

Adresse: Ribeg- 8, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Bjerghammer, Falsled, Fyn.

ANDERSEN Axel Brix civilingeniør; f. 2/7 1907 i Kbhvn.; søn af ingeniør A E Andersen (død 1914) og hustru Emilie f. Røder; gift (17/8 1934) m. Inger A., f. 21/5 1909 i Kbhvn., datter af optiker Anton Green (død 1944) og hustru Anna f, Estrup.

Cand. polyt. 1931; ansat i A/S Atlas 1933, i FL Smidth & Co., A/S, Kbhvn. 1934, i FL Smidth & Co., Ltd., London 1936; direktør i FL Smidth & Co. (Bombay), Ltd., Bombay 1937; ansat i F L Smidth & Co., New York 1940, atter i F L Smidth & Co., A/S, Kbhvn. 1946; repræsentant for FL Smidth & Co. i Australien og New Zealand 1947; ansat i F L Smidth & Co., New York fra 1951, vicepræsident i samme og i F L Smidth & Co. of Canada, Ltd. 1953; vicepræsident og medl. af bestyrelsen i International Incinerators Inc., Atlanta, Georgia 1955.

Vicepræsident for American Society of Danish Engineers i New York fra 1957.

Adresse: 16, Ocean Avenue, Larchmont, N. Y., USA.

ANDERSEN Axel H redaktør, Chr. X Fr.M.; f. 7/5 1877 i Kbhvn.; søn af trævarefabrikant Rasmus Andersen (død 1926) og hustru Marie f. Petersen (død 1890); gift (17/4 1909) m. Helene A., f. 13/8 1887 i Kansas City, datter af redaktør R Tofteman Frederiksen (død 1911) og hustru Anne f. Mailand.

Elev af A Schmidts borger- og realskole i Kbhvn.; medredaktør ved Den danske Pioneer i Omaha 1900-11, redaktør 1911-14; dansk boghandel i Omaha 1914-24; redaktør af Det danske Brodersamfunds blad 1915-24; udgiver af The Tyler Journal i Tyler 1924-29; redaktør af Det Danske Ugeblad i Minneapolis fra 1929, bladet udkommer på engelsk med titlen Midwest Scandinavian fra 1945.

Har tidl. udg. Julemagasinet Misteltenen og Andersens Almanak og Aar-bog samt skrevet mange fortællinger; organisationsformand for Jacob A Riis

League i 1918. Adresse: 425 South 5 th. Str., Minneapolis 15, Minn., USA.

ANDERSEN Axel Rygaard underdirektør, cand. jur.; f. 18/4 1907 i Nyborg; søn af maskinmester Peter Andersen (død 1917) og hustru Dorthea f. Rygaard; gift (17/5 1935) m. Dora A., f. 3 8 1906 i Århus, datter af malermester Jørgen Rygaard (død 1911) og hustru Anna f. Clausen (død 1928).

Student (Birkerød) 1926; cand. jur. 1935; ansat i Frdbg. kommune s. å.; un-derdir. i Frdbg. kommunes tekniske forvaltning fra 1955.

Medl. af repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund fra 1953, af bestyrelsen for Foreningen af juridisk uddannede kommunale Tjenestemænd i Danmark og af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti.

Adresse: S-Fasanv. 80 H, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: »Ryhage«, Ahl Strand, Ebeltoft.

ANDERSEN Bent professor, overlæge, dr. cand. jur.; f. 28/10 1918 i Kbhvn.; søn af maskinhandler Martin Andersen (død 1952) og hustru Sigrid f. Lang; gift (10 7 1948) m. Else A., f. 6/1 1919 i Skive, datter af gårdejer Emil Kristensen (død 1952) og hustru Pouline f. Toft.

Præliminæreks. 1934; elev i post- og telegrafvæsenet 1935; student (privat di-mit.) 1941; assistent i post- og telegrafvæsenet 1942; cand. jur. 1947; sekretær i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1947, fuldmægtig 1948, ek-speditionssekr. 1952, kontorchef 1953.

Medl. af statens nævn for papir og tryksager fra 1957, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut fra 1956 og af post- og telegrafvæsenets samarbejdsudvalgs hovedudvalg fra 1954.

Adresse: Ingerslevsg. 142, Kbhvn. V.

ANDERSEN Bength Martin kontorchef, med., R.p.p.; f. 4/3 1902 i Faaborg; søn af bibliotekar J J Andersen (død 1933) og hustru Ida Camilla f. Raahauge (død 1948); gift (18/1 1930) m. Annelise A., f. 27/11 1904 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. & med. & techn. S P L Sørensen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Anna Louise f. Willumsen (død 1950).

Student (Sorø) 1920; med. eks. 1928; kandidatpladser på Kbhvns amtssygehus, rigshospitalet, børnehospitalet på Fuglebakken og Sundby hospitals børneafd. 1928-33; reservelæge ved børnehospitalet på Fuglebakken 1934-39; lægeassist. ved rigshospitalets poliklinik for børnesygdomme 1939; dr. med. (Undersøgelser over spæde Børns Ventrikelsekret med særligt Henblik paa Pepsin-Løbeproble-met) 1936; overlæge ved Århus kommunehospitals børneafd. og professor ved Århus universitet 1940.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Skovv. 4 B, Århus.

ANDERSEN Bodil kontorchef, R.; f. 27/2 1911 i Glenstrup; datter af lektor Carl E Andersen (død 1954) og hustru Julie f. Rosen.

Student (Sønderborg) 1929; cand. jur. 1935; sekretær i finansministeriet s. å., ministersekr. 1938-45, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1947, kontorchef i departementet for finansvæsenet (chef for lønningskontoret) 1952; sekretær ved lønningskommissionen af 1943 og for forvaltningsnævnet 1947-51; medarbejder ved lønningsrådet 1951; medl. af bestyrelsen for Vanføreinstitutionens pensionskasse 1951, af det grønlandske pris-og lønnævn 1951 og af statsstyreisernes tjenestetidsnævn 1951; tilforordnet ved invalideforsikringsretten 19o3; sekretær ved lønningskommissionen af 1954.

Adresse: Lipkesg. 21, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Børge E sognepræst; f. 20/10 1906 i Kbhvn.; søn af chauffør P L Andersen (død 1932) og hustru Emilie f. Hansen (død 1955); gift (26/2 1933) m. Agnes A., f. 11/12 1898 i Kbhvn., datter af magistratsbud Vilhelm Schmidt (død 1929) og hustru Anna f. Jacobsen (død 1948).

Student (Østre borgerdydskole) 1925; cand. theol. 1932; sognepræst i Haderup 1933; res. kapellan ved Kapernaums kirken 1938; distriktspræst ved kirken på Landsdommervej 1945; sognepræst ved Tagensbo kirke 1946; till. præst ved Bispebjerg hospital fra 1946.

Sekretær i Folkekirkeligt Filantropisk Forbund 1944, inspektør og lærer ved forbundets kursus for socialhjælpere 1945; sekretær i Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1944-54; medl. af Den danske Folkekirkes Nødhjælp 1954, af den danske komité for Det lutherske Verdensforbund (sekretær 1944, till. kasserer 1948, formand 1954), af hovedbestyrelsen for Blaa Kors 1945 (næstformand

1950,   formand 1951), af Kolonien Fila-delfias tillidsråd 1946 og af komitéen for opførelsen af en dansk kirke i Paris 1947; formand for kurhjemmene Ørs-holt og Tjørring Nygaard 1948 og Taastrup kurhjem 1949; medl. af centralkomitéen for det internationale Blaa Kors

1951,  af bestyrelsen for Danske Afholds-selskabers Landsforbund 1952 og af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd (næstformand i styrelsen) 1954; formand for børnehaven Det hvide Baand 1956.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Frederikssundsv. 37, Kbhvn. NV.

ANDERSEN Borge Vilhelm amtslignings-inspektør; f. 16/8 1895 i Roskilde; søn af lokomotivfører Georg Andersen (død 1919) og hustru Johanne f. Larsen (død 1937); gift (2 12 1921) m. Dagny A., f. 10/5 1896 i Roskilde, datter af konditor Theodor Wolffhechel (dad 1933) og hustru Marie f. Clausen (død 1944).

Efter realeks. uddannelse på kommunale kontorer; assistent på Ringsted kæmnerkontor 1915-18; byrådssekr. og kommunebogholder i Varde 1919-32; social- og sygehusinsp. i Korsør 1932-34; kommunesekr. i Nr. Tranders kommune 1935-41; kontorchef smstds 1941-46; amtsligningsinsp. for Skanderborg amt 1946.

Medl. af bestyrelsen for Skanderborg Turistforening 1948-54 (Formand 1950-54)og af bestyrelsen for A.'S Ejer Bavnehøj; medl. af Danmarks-Samfundets lokalkomité.

Adresse: Skanderborg.

ANDERSEN Carl fh. afdelingsdirektør, R.; f. 14/10 1877 i Fredericia; søn af avlsbruger N J Andersen (død 1908) og hustru Birtha (død 1916); gift (7/8 1909) m. Inger Olivia A., datter af forvalter Holm, Sukkerkogeriet i Odense.

Ansat i A/S De Danske Spritfabrikker i Fredericia 1895, i Randers 1901, i Kbhvn. 1902, forretningsfører i Roskilde 1915, i Odense 1918, afdelingsdir. i Odense 1924 -47.

Adresse: Frederikslundsv. 4, Holte.

ANDERSEN Carl direktør, R.; f. 20/11 1885 i Kbhvn.; søn af porcelænsdrejer E A Andersen (død 1905) og hustru Sabine f. Jensen (død 1943); gift 1. gang (1909-42) m. Olga A., f. 11/6 1886; 2. gang (1943) m. Karen A., f. Post, f. 1/9 1895.

Ansat hos vekselerer Aug. Øster 1900; fuldmægtig i Revisions og Forvaltnings-institutet 1912, kontorchef 1915, under-dir. 1918, direktør s. å., administrator 1928-57.

Medl. af bestyrelsen for A/S Oversea Films Trading Co. 1917-23, for A/S Paladsteatret 1916-26, for A/S Hotel d'Ang-leterre 1917-22; medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening 1911-19, for De hjemløses Venner 1919-27; medl. af bestyrelsen for Dansk Jagtforening 1931-37, næstformand 1934-37; medl. af kontrdlkomitéen for forsik-ringsakts. Haand i Haand fra 1937, for Forsikringsakts. Terra fra 1940, for Livsforsikringsselskabet Danebroge fra 1942 og for Forsikringsakts. National fra 1949; medl. af bestyrelsen for A/S Odense Paladsteater fra 1949 og for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab fra 1950.

Adresse: Østbaneg. 21, Kbhvn.Ø.

ANDERSEN Carl Angelius redaktør; f. 25/9 1895 i Kbhvn.; søn af rådmand Pr. Andersen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Cecilie f. Svendson (død 1943); gift (22/4 1944) m. Sonja Estella A., f. Jensen, f. 1/7 i Kbhvn.

Uddannet som typograf; journalist ved Social-Demokratens provins redaktion 1918; korrespondent i England 1922 og i Paris 1923; redaktionssekr. ved Social-Demokraten 1924; udenrigspolitisk redaktør 1926; korrespondent i Paris 1928; redaktør ved Social-Demokraten 1929; till. korrespondent til Daily Herald og The People, London, fra 1924.

Medl. af hovedbestyrelsen for dan-marks Naturfredningsforening 1924-37 og af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab 1930; medstifter af selskabet Dansk Kulturfilm 1932 og medl. af dettes repræsentantskab; Danmarks repræsentant i Folkeforbundets film-institut i Rom 1933 til dets ophævelse; medl. af bestyrelsen for journalistforeningen 1945.

Har skrevet skuespillet Hjem og jord (Det ny Teater, 1927), hørespillene Solo-Teatret brænder (1937), »Tivoli« (1942), Flammer over Set. Croix (1948); skuespillet Nytaarsklokkerne (Odense Teater, 1937) samt en række romaner.

Adresse: Vodroffslund 2, Kbhvn. V.

ANDERSEN Carl Mazanti skibsreder; f. 12/11 1893 i Svendborg; søn af gasværksbestyrer Carl Andersen (død 1947) og hustru Betty f. Mazanti (død 1926); gift (24/4 1923) m. Ingermarie A., f. 15/1 1898 i Kbhvn., datter af manufakturhandler Oscar Thorvald Rasmussen (død 1945) og hustru Mette Cathrine f. Rasmussen.

Uddannet i assurance, bankvæsen og shipping; ansat i Dampskibsselskabet Torm 1916, prokurist 1927, korresponderende reder 1950.

Adresse: Skovgårdsv. 17, Charlottenlund.

ANDERSEN Carlo kgl. koncertmester, R.p.p.; f. 13/6 1904 i Kbhvn.; søn af kgl. kapelmusikus William Andersen og hustru Johanne f. Mikkelsen (død 1911); gift (28/12 1929) m. Lilli Gudrun Olga A., f. 28/7 1906 på Frdbg., datter af Carl Christian Wendelboe og hustru Bertha f. Storm Poulsen.

Uddannet i violinspil af faderen, af prof. Willy Hess, Berlin og prof. Fermin Touche, Paris; koncertmester i Kbhvns Filharmoniske Orkester 1926; violinist i Det kgl. Kapel 1930, koncertmester 1934.

Har dannet strygekvartet 1935.

Har komponeret: violinkoncert med orkester, strygekvartet, strygetrio, orkestersuiter o. s. v.

Diplom med udmærkelse ved international konkurrence i Wien 1932.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: H C Ørsteds V. 49A, Kbhvn. V.

ANDERSEN C C rektor, R.; f. 25/2 1896; søn af malermester I Andersen (død 1941) og hustru Vilhelmine f. Jensen (død 1951); gift (22/12 1951) m. kassekontrollør i Nye Danske af 1864 Ketty Federspiel.

Student (Sorø) 1914; cand. mag. 1920; adjunkt ved Rønne statsskole s. å., ved Sorø Akademis skole 1925; lektor ved Ordrup gymnasium 1933; rektor ved Gentofte statsskole 1947; faglig medhjælper hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne 1933-47; lærer ved N Zahles privatseminarium fra 1944 og ved Danmarks lærerhøjskole fra 1952.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. 1930-47, af opgavekommissionen for mellem-, real- og alm. forberedelseseks. 1933, af kommissionen til afholdelse af adgangseks. til polyteknisk læreanstalt, Danmarks farmaceutiske højskole, Danmarks tandlægehøjskole 1940; censor ved officersskolen og ved kunstakademiet.

Har skrevet: Opgaver i Matematik for det matematisk-naturvidenskabelige Gymnasium I-III samt lærebøger i regning og aritmetik (s. m. J Damgaard Sørensen).

Adresse: Jægersborg Allé 23, Charlottenlund.

ANDERSEN C F Gerner kommunaldirektør, R1.; f. 2/12 1897 i Kbhvn.; søn af toldkasserer G R J F Andersen (død 1932) og hustru Bertha Marie f. Martensen (død 1944); gift (29/3 1923) m. Anna Marie A., f. 23/11 1898 i Ærøskøbing, datter af boghandler C Th. Creutz (død 1946) og hustru Anna f. Petersen (død 1955).

Student (Østre borgerdydskole) 1916; cand. jur. 1921; sekretær i indenrigsministeriet s. å.; i landbrugsministeriet 1924; i socialministeriet 1926; kontorchef ved Frdbg. kommunes juridiske forvaltning 1931; direktør for sammes økonomiske forvaltning 1939.

Fuldmægtig i indenrigsministeriets bo-ligafd. 1922-30; sekretær i overinspektionen for opdragelseshjemmene 1922-31 og for Børnesagens Fællesråd 1927-39; generalsekr. for 5. nordiske børne-værnskongres i Kbhvn. 1937.

Medl. af bestyrelsen for Dronningens Centralkomité af 1914, 1939 og af det statskommunale fredningsudvalg 1940; formand for bestyrelsen for børne- og optagelseshjemmet Jens Jessens Vej og for foreningen »Helsehjem«; medl. af tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening 1945 og af Dansk Arbejdes Kbhvns udvalg 1947; medl. af voldgiftsretten i h. t. loven om økonomisk udligning mellem Kbhvn., Frdbg. og Gentofte 1946, 1953 og 1955.

Adresse: Falkoner Allé 116A, Kbhvn. F.

ANDERSEN Chr. direktør; f. 28/9 1889 i Sevel ved Vinderup; søn af gårdejer Gregers Andersen og hustru Kirstine f. Christensen; gift (12/4 1916) m. Ella A., f. 24/8 1892 i Kbhvn., datter af restauratør Carl Hatting (død 1917) og hustru Nathalie f. Jacobsen (død 1942).

Uddannelse i forsk, korn- og foderstofforretninger i Jylland 1905-10; på Købmandsskolen i Kbhvn. 1911-12; ansat i A/S Dansk Svovlsyre- & Superphos-phat-Fabrik, Kbhvn. 1912-25; direktør for Aktieselskabet for Kemisk Industri, datterselskab af Dansk Svovlsyre- & Su-perphosphat-Fabrik 1925-43; direktør for Chr. Andersen, Bygningsmaterialer AS, Kbhvn. fra 1945, for A/S Vanløse Tømmerhandel fra 1947 og for A/S Taastrup Teglværk af 1949 fra 1949.

Forretningsfører for A/S Spraymuls, Kbhvn. 1930-43; medl. af bestyrelsen og forretningsfører for Dansk Glasuldfabrik, Kbhvn. 1935-43.

Adresse: Ringv. 1, Taastrup.

ANDERSEN Chr. grosserer, K.DM.; f. 30/6 1870 i Odense; søn af købmand Chr. Andersen (død 1893) og hustru f. Høybye (død 1933); gift (22/5 1896) m. Margrethe Kirstine A., f. 17/10 1870, død 1936, datter af proprietær J Stokholm Munch (død 1908) og hustru f. Sand (død 1926).

Uddannet i Tyskland og England; overtog 1. jan. 1901 det af faderen grundlagte firma, C Andersen jun.

Medl. af Odense Handelsstandsforenings bestyrelse (sekretær) 1909, dens formand 1915-43, derefter æresmedlem; formand for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1920-29; formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Odense Havn 1917-21 og for Handelsskolen i Odense 1916-43; medl. af Odense kanal-og havneudvalg 1917-29; medl. af forretningsudvalget i Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og af Provinshandelskammeret 1920-29; medl. af Odense byråd 1921-29; næstformand i byrådet 1925-29; medl. af Fyens Stifts Sparekasses tilsynsråd fra 1921, dets formand fra 1929; medl. af bestyrelserne for A/S Chr. Olsen, Odense, fra 1920, for A/S H Rasmussen & Co., Odense, fra 1920, for Nordisk Livsforsikrings-Akts. 1897, for Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1925, for A/S N Petersens Trælastforretning, Odense, fra 1932 (formand fra 1937), for A/S Homann, Brandt & Co. 1935-49 og for A/S Sydfyenske Dampskibsselskab fra 1917; medl. af repræsentantskabet for A/S Det sydfyenske Jernbaneselskab 1923-49; formand for Dansk Ligbrændingsforenings Odense afd. 1923-37; næstformand i Provinshandelsstandens Understøttelsesforening 1923-36, formand 1936-54, derefter æresmedlem; formand i bestyrelsen for Etatsraad Høegs Legat fra 1940; medl. af bestyrelsen for Konsul Aug. Christgaus Legat fra 1938, formand fra 1945; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Eksportører af dansk Smør 1916-32; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af danske Havne 1925-29, formand 1927-29; medl. af bestyrelsen for Tietgen-Fonden 1929-46; medl. af Odense Rotary Club. dens præsident 1931-32, æresmedlem 1949.

Adresse: Sønderg. 7, Odense.

ANDERSEN Christian D A bankdirektør, K'.DM.; f. 27/8 1878 på Nebelgaard ved Horsens; søn af proprietær Christian Andersen og hustru Thora f. Nielsen; gift 2. gang (10/1 1932) m. Ella Elisabeth A., f. 22/12, datter af telegrafdirektør Niels Meyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934)

og hustru Katharina Elisabeth f. Tuxen (død 1927).

Assistent i Esbjerg-Fanø Bank 1895-99; bogholder i Nørresundby Bank 1899-1910; direktør i Morsø Bank 1910-11; bestyrer af Landmandsbankens Aalborg afd. 1911-16; direktør i Aarhuus Privatbank 1916-52, derefter kommitteret i banken.

Byrådsmedl. i Nørresundby 1909-10; formand i bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts. 1916-31; næstformand i bestyrelsen for A/S Aarhus Oliefabrik til 1957; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Ilt-og Brintfabrik; formand i bestyrelsen for A/S Brdr. Kier; formand i bestyrelsen for A/S Hans Schourup til 1958; formand for Marselisborg Mindeparks repræsentantskab; formand for De Danske Provinsbankers Forening 1928-48; medl. af bestyrelsen for A/S Danilbo og for AS Plantningsselskabet Sønderjylland; formand for Jydsk teknologisk instituts økonomiudvalg.

Adresse: H C Lumbyes V. 1, Århus.

ANDERSEN C R la Cour fh. hospitalsinspektør, R.; f. 17/3 1885 i Trangisvaag, Færøerne; søn af distriktslæge Sophus Carl Andersen (død 1897) og hustru Anna f. Andersen (død 1935); gift l.gang (28 6 1913) m. Laura Elisabeth A., f. 4/9 1882. død 1925, datter af justerdirektør KHJ Monrad (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) os hustru Thora f. Knudsen (død 1919); 2. gang (17/9 1927) m. Ingeborg A., f. 17/5 1894, datter af sognepræst K Vest (død 1925) og hustru Thyra f. Jensen (død 1922).

Student (Herlufsholm) 1904; cand. po-lit. 1911; ansat ved Kbhvns kommunehospital 1911; assistent ved Kbhvns hospitalsvæsen 1912; fuldmægtig 1916; inspektør ved Kbhvns kommunehospital 1920, ved Skt. Hans hospital 1940-52.

Revisor ved Welanderhjemmene; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Nor-mannia.

Adresse: Jagtv. 200, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Egmont fh. landsdommer, K. DM.; f. 21/11 1874 i Kbhvn.; søn af musikdirektør, kammerråd C A Andersen (død 1933) og hustru Adelheide f. Grone-mann (død 1926); gift (12/9 1910) m. Helene A., f. 3/7 1879 i Leipzig, datter af urmagermester Poul Møhring og hustru Wilhelmine f. Leistner.

Student (Lyceum) 1893; cand. jur. 1899; assistent i justitsministeriet 1905; fuldmægtig og ekspeditionssekr. 1912; kst. birkedommer i Frijsenborg-Faurskov birk 1913; assessor i landsoverretten for Nørrejylland 1914; dommer i vestre landsret 1919-44; formand for nævningetinget i de sønderjydske landsdele 1928-44; formand for Viborg Amts juridiske Forening 1933, æresmedlem 1949; censorsuppleant ved juridisk eks. 1. del ved Århus universitet 1938.

Formand for Viborg amts overnævn i huslejesager 1918; suppleant for formanden for Viborg købstads værgeråd 1919; kontrollør i Kreditforeningen af Land-ejendomsbesiddere i Nørrejylland 1920; formand i bestyrelsen for Viborg for-beredelsesskole 1924; formand for Viborg katedralskoles Forældreforening 1926.

Litterær virksomhed, derunder juridiske artikler i Ugeskrift for Retsvæsen samt i tyske og franske fagskrifter; accessit for besvarelse af en processuel prisopgave. Juridisk manuduktør.

Adresse: Viborg.

ANDERSEN Eilif direktør, civilingeniør; 15/8 1908 i Tranderup ved Skælskør; søn af kriminalassistent Johannes Andersen (død 1939) og hustru Maren Kirstine f. Larsen; gift (25/6 1943) m. Eva A., f. 9/7 1920 i Holeby, datter af direktør, civilingeniør CV Kayser og hustru Frida f. Rasmussen.

Cand. polyt. 1936; ansat hos Motor-fabriken Bukh A/S, Kalundborg s. å., overing. 1942, adm. direktør 1945.

Adresse: Strandstien 30, Kalundborg.

ANDERSEN Einar direktør for geodætisk institut, professor, dr. phil., R'.,H.T.Fo.; f. 16/9 1905 i Kbhvn.; søn af prokurist Carl Andersen (død 1950) og hustru Louise f. Frandsen (død 1950); gift (25/10 1929) m. Inger A., f. 26/8 1904 i Viby på Sjælland, datter af stationsforstander Niels Remmer (død 1946) og hustru Oline f. Kesselhahn (død 1951).

Student (Østre borgerdydskole) 1923; assistent ved den danske gradmåling 1926-28; deltager i den danske gradmålings ekspedition til Grønland 1927; mag. scient. 1928; afdelingsgeodæt ved geodætisk institut s. å.; studierejse til Holland 1929; udført vidensk. målinger for den baltisk geodætiske kommission i Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Danzig og Tyskland 1930 og i Tyskland 1935; leder af tyngdemå-lingsekspedition til Vestgrønland 1950; dr. phil. 1932; statsgeodæt 1940; chef for geodætisk instituts afd. I; direktør for geodætisk institut 1955; till. lektor i geodæsi ved Kbhvns universitet 1950, professor smstds 1956.

Medl. af nationalkomiteen for geodæsi og geofysik 1947, formand 1955; privatdocent 1947; medarbejder ved Den nye Salmonsen 1947, ved Salmonsens Leksikon-Tidsskrift 1948 og ved Hagerups Konversationsleksikon 1948; delegeret ved Union géodésique et géophysique in-ternationale's møder i Oslo 1948, Bruxelles 1951 og Rom 1954; medl. af standar-diseringsudvalget for enheder og formeltegn 1950, af Commission Gravimé-trique Internationale 1951, af komitéen for det geofysiske år 1957-58, af Commission internationale des triangulations européennes, af Nordiska Kommissionen for Geodesi 1953, af Groupe d'études spécial nommé pour étudier les condi-tions d'étalonnage des gravimétres et de I'établissement d'une base d'étalonnage en Europe, af udvalget for tilsynet med rigsprototypernes opbevaring, af bestyrelsen for Regnecentralen, Dansk Institut for Matematikmaskiner, af kommissionen for vidensk. undersøgelser i Grønland, af stednavneudvalget for Grønland og af komiteen for Conseil International des Unions Scientifiques 1955; formand for kortkommissionen 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af stednavneudvalget 1956.

Har skrevet: Beitrag zur Mitschwing-ungstheorie der relativen Pendelmess-ungen (disputats, 1932); Relative Be-stimmung der Schwerkraft auf den Stationen København, Potsdam, Stockholm, Helsinki, Pulkowo, Tallinn, Riga, Kaunas und Danzig (Helsinki, 1937); Grundlæggende Etalonneringer (1946); Gravity Measurements in Sjælland, Møen, Falster, and Lolland (1947); Geodesy, Gravity Measurements and Seismology. Danish Scientific Activities during the Second World War (1947); Solution of Great Systems of Normal Equations (1947); Determination of Latitude at Buddinge (1947); Formulas for Calculation of Geo-graphical Coordinates (1953); Mesures des Bases 1932-34 (s. m. A Schneider, 1954); Adjustment of Observations (1955); C C G Andræ (1955); 200 aars videnskabelig geodætisk virksomhed i Danmark (1957) samt afhandlinger i vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Østerbrog. 41, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Einer opmålingschef, R.DM.; f. 8/12 1887 i Holbæk; søn af fabrikejer W I Andersen (død 1920) og hustru Anna f. Sæbye (død 1938); gift (8/12 1912) m. Sigrid A., f. 17/12 1883 i Kjøbelev, datter af landbrugskonsulent, justitsråd Ludvig Friis (død 1911) og hustru Euge-nie f. Onsberg (død 1955).

Landinspektøreks. 1911; landinspek-tørassist. 1911-15, revisor i matrikelkontoret 1912, overrevisor 1917; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1919, ekspe-ditionssekr. 1931, kontorchef 1932, chef for matrikeldirektoratets opmålingsafd. 1954.

Censor ved landbohøjskolen fra 1935.

Adresse: Vasehøjv. 10, Charlottenlund.

ANDERSEN Einer rektor, R.DM.p.p.; f. 13/9 1880 i Kbhvn.; søn af urmager Jens Andersen (død 1890) og hustru Jakobine f. Jørgensen (død 1905); gift 1. gang (29/2 1908) m. Anna A., f. 12/3 1885 i Kbhvn., død 1925; 2. gang (19/10 1926) m. Grethe Grønbech (enke efter apoteker Johan Grønbech).

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1897; cand. mag. (dansk) 1904; lærer ved Efterslægten 1898-1902, ved Det danske Selskabs skole 1905-11, Schneekloths skole 1910-24; adjunkt ved Svanholm gymnasium 1919, lektor 1921; rektor for Østre borgerdydskole 1924-49.

Medl. af Studentersamfundets bestyrelse 1902-05, af bestyrelsen for De højere Skolers Kunstaftener fra 1923, af repræsentantskabet for Institutionen Dansk Skolescene fra 1923 (formand fra 1954), af komitéen til afholdelse af aka-demisk-sociale foredrag på universitetet 1926-38, af opgavekommissionen til stu-dentereks. 1927-39; næstformand i bestyrelsen for Foreningen til Kønssygdommenes Bekæmpelse fra 1929; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1939-55, derefter æresmedlem; lærer ved statens lærerhøjskole 1926-34; redaktør af »Gymnasieskolen« 1927-32; lærer i dansk ved statsradiofonien 1931-34.

Har udg. forsk, skolebøger og en række oversættelser fra engelsk og tysk af klassiske og moderne værker. Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Høeghsmindev. 39, Gentofte. ANDERSEN Ejnar direktør, bogtrykker; f. 9/4 1899 i Hee sogn; søn af gårdejer Anders Andersen (død 1939) og hustru Karen Johanne f. Larsen (død 1949); gift 1. gang (14/4 1927) m. Jørgine A., f. 25/5 1900, død 1946, datter af plantør Niels Ludvig Rømhild (død 1928) og hustru Nicoline Marie f. Thomsen (død 1932); 2. gang (2/4 1949) m. bogtrykker Maja Sonja A., datter af rentier Erik V. Olsen og hustru Alma Jensine f. Truelsen.

Præliminæreks. ved universitetet 1917; handelsuddannet i firma Philip W Hey-man 1919-22; studierejse i Tyskland i 1922; ansat i Revisions- og Forvaltnings-institutet 1923-31; kontorchef i A/S Boghallen Alfred G Hassing 1931, adm. direktør 1939; adm. direktør for A/S Alfred G Hassings Forlag 1946-51. Indehaver af H P Hansens Bogtrykkeri, efter firmaets overgang til aktieselskab 1954 adm. direktør og formand for bestyrelsen for dette til 1955; indehaver af Ejnar Andersens Forlag fra 1954 og af H Chr. Bakke's Eftf. Antikvariat og Forlag fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for A/S Forlaget Hermes.

Adresse: Duev. 3, Kbhvn. F.

ANDERSEN Ellen Willemoes frue, R.; f. 27/4 1895 i Billumtarp ved Varde; datter af gårdejer Thomas Thomsen (død 1922) og hustru Karen f. Sørensen (død 1937); gift (20/9 1917) m. gårdejer Peder Villemoes Andersen, f. 9/4 1884, død 1956. søn af gårdejer Niels Andersen, Stenstrup ved Nykøbing S. (død 1931) og hustru Maren f. Jørgensen Stampe (død 1933).

Elev på Vallekilde højskole 1913, på Askov udvidede højskole 1915-16 og på Ankerhus husholdningsskole 1917; medl. af Egebjærg sogneråd 1933-38; formand for De samvirkende danske Husholdningsforeninger fra 1934; næstformand i statens husholdningsråd fra 1935; formand for De sjællandske Landboforeningers husholdningsudvalg; formand for Nordens Landbokvinder 1946-49; medl. af landbrugsministeriets FAO udvalg fra

1946, af priskontrolrådet 1947-55 og af undervisningsministeriets husholdningsudvalg fra 1947; programkonsulent ved statsradiofonien fra 1949; formand for Husmødrenes Filmudvalg fra 1953; medl. af forretningsudvalget for Danske Husmødres Forbrugerråd fra 1957.

Adresse: Egebjerg pr. Braade.

ANDERSEN Emilie arkivar, mag. art.; f. 26/3 1895 i Grøde, Ikast sogn; datter af gårdejer Chr. Andersen (død 1938) og hustru Kirsten f. Larsen (død 1947); ugift.

Student (privat dimit.) 1914; mag. art. (historie) 1922; studierejser i Nordtyskland, Holland og Sverige; ansat ved Dansk-Islandsk Nævn 1920-24; vikar-arbejde i statens arkiver 1931-32; medarbejder ved Diplomatarium Danicum 1932-33; ansat ved landsarkivet for de sønderjydske landsdele, Aabenraa 1933, ved landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, Kbhvn. fra 1935, arkivar I 1953.

Medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1939.

Har skrevet: Grams Historie (1926); har udg.: De Hansborgske Registranter (I 1943, II 1949); Malmøkøbmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog. Et bidrag til Danmarks handelshistorie i det 16. årh. (1954); artikler og anmeldelser i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Vikkevangen 6, Kbhvn. Brønshøj.

ANDERSEN Erik konsul, grosserer, R.DM. p.p.; f. 14/5 1887 på Christianshavn; søn af grosserer F W Andersen (død 1897) og hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (22/5 1914) m. Emmy A., f. 10/8 1886, datter af konsul F de Ipanema Langgaard (død 1923) og hustru f. Brorson (død 1931).

I handelslære hos Th. Trojel, Stubbekøbing, 1903-07; i Bingen am Rhein, London og Bordeaux 1907-09; prokurist i firma William Andersen & Co. 1910; fortsat dettes vinagenturforretning under eget firma fra 1911.

Medl. af bestyrelsen for »Vin-Seetio-nen« 1912-35, formand 1928-35; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer 1928-50 og af bestyrelsen for Turistforeningen for Danmark 1. afd. fra 1924, formand 1924-35; brasiliansk vicekonsul i Kbhvn. fra 1917; brasiliansk konsul for Danmark 1920-31; formand for Kjøbenhavns Rotary Klub 1925-26; kasserer for understøttelsesfondet i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark fra 1928 og medl. af foreningens råd fra 1932; medl. af bestyrelsen for Cuprinol Ltd., London 1933-50; medl. af Grosserer-Societetets Komité 1934-50 og af sammes repræsentantskab fra 1950; Grosserer-Societetets Komités repræsentant i direktoratet for vareforsynings vareudvekslings-udvalg 1935-48; medl. af Turistrådet 1935-36 og 1937-53; medl. af bestyrelsen for Cossart, Gordon & Co. Ltd., London og Madeira 1939, for Dampskibsselskabet Heimdal fra 1945, for Kbhvns Fondsbørs 1945-50 og for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg fra 1939; medl. af handelsministeriets ek-samenskommission for de højere handelsskoler 1945-53 og af vareforsynings-ankenævnet 1945-50.

Udenl. ordener; F.Æ.L,5,; S.V.31.

Adresse: Kristianiag. 14, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Erik præsident for østre landsret, UK; f. 20/11 1907 i Kbhvn.; søn af overassistent i toldvæsenet Theodor Andersen (død 1957) og hustru Karna f. Holmsted; gift (23/12 1940) m. kontorchef ved mødrehjælpen, cand. jur. Birgitte A., f. 29/9 1911 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Erik Faber (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Alma f. Olsen.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1926; eand. jur. 1932; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1937, fuldmægtig 1940, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1945; kst. dommer i østre landsret 1948-50; dommer i østre landsret 1952; præsident for østre landsret 1955; till. sekretær hos statsadvokaterne ved østre landsret 1933; medhjælper smstds 1938-46; kasseinsp. ved politimesterembederne 1946-54; formand for ministeriernes filmudvalg 1951-53; leder af revisionen af eksekutorboer i Kbhvn. 1955; suppleant for formanden i fæng-selsnævnet 1955; formand for akkordretten 1955; suppleant for formanden i ålegårdsafløsningskommissionen 1956.

Adresse: Frederikkev. 23, Hellerup.

ANDERSEN Erik Sparre direktør, dr. Phil.; f. 29/12 1919 i Kbhvn.; søn af direktør Albrecht Andersen og hustru Paula f. Sparre Pedersen; gift (17/12 1943) m. husholdningslærerinde Kirsten A., f. 31/5 1920 i Hjørring, datter af godsejer, ingeniør Olaf Kirketerp-Møller (død 1938) og hustru Astrid f. Laursen.

Student (Odense katedralskole) 1938; mag. scient, et cand. mag. 1943; ansat i Livs- og Genforsikringsselskabet Dana A/S 1945-50; underviste samtidig ved Kbhvns universitets matematiske institut 1947-48; studieophold ved Cornell University, USA 1948-49; aktuar i Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S 1950-55; dr. phil. 1955; underdir. i Livs-og Genforsikringsselskabet Dana A/S 1955, direktør fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S fra 1956; formand for Komitéen for mindregode Liv fra 1956; medl. af bestyrelsen for Comité Permanent' des Congrés Inter-nationaux d'Actuaires fra 1956.

Har skrevet: Fluktuationer af summer af stokastiske variable (disputats, 1955) samt matematiske og forsikringstekniske afhandlinger.

Adresse: Søager 18, Gentofte.

ANDERSEN Erik Wains overlæge; f. 29/1 1919 i Kbhvn.; søn af grosserer Theodor Marius Andersen (død 1941) og hustru Ella f. Larsen; gift (29/8 1953) m. May A., f. 29/1 1929 i Gentofte, datter af direktør A F Deane og hustru Alice.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1937; med. eks. 1945; kirurg, uddannelse ved rigshospitalet; narkoseuddannelse i Boston, USA 1947-48; narkoselæge ved Kbhvns amts sygenus i Gentofte 1948, anæsthesi-overlæge 1954; specialistanerk. (anæsthesiologi) 1951; sekretær og instruktør ved »Anesthesiology Center«, Kbhvn. u. Kbhvns universitet, sundhedsstyrelsen og World Health Organization fra 1950; udsendt af WHO i undervis-ningsøjemed i 1950 til Tyrkiet og Israel, i 1952 til Indien, Burma, Ceylon og Tyrkiet, i 1955-56 til Ceylon.

Formand for Dansk Anæsthesiologisk Selskab 1951-53 og for Danske Anæsthe-siologers Organisation 1951-53; korresp. medl. af Société Franeaise d'Anesthésie et d'Analgésie og af Giornale Italiano di Anestesiologia.

Har skrevet tidsskriftartikler om lungekirurgiske og anæsthesiologiske emner.

Adresse: Niels Andersens V. 76, Hellerup.

ANDERSEN Ernst professor, dr. jur.; f. 12/9 1907 i Herning; søn af bankrevisor A T B Andersen (død 1929) og hustru f. Nørgaard; gift (3/6 1932) m. cand. jur. Gudrun Engberg, f. 23/10 1909 i Hjørring, datter af sognepræst Johannes Engberg og hustru Eva f. Grønning (død 1931).

Student (Sorø) 1925; assistent i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1925-28; cand. jur. 1931; sekretær i indenrigsministeriet 1931; dr. jur. 1940; kontorchef i indenrigsministeriet 1943; professor ved Kbhvns universitet 1944.

Sekretær for kredit- og hypotekfor-eningskommissionen af 1933; medl. af og sekretær for udvalget af 1939 vedr. krigsforsikring af bygninger og af en række andre udvalg og kommissioner; revisor ved Husejernes Kreditkasse 1941; medl. af bestyrelsen for foreningen Socialt Boligbyggeri i Kbhvn. 1947, formand 1951, af bestyrelsen for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark 1948, af Vartov valgmenigheds nævn 1952-55 og af Sonningfonden 1956.

Litterære arbejder: Administrativt Tilsyn med Kommunalforvaltningen (1940); Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn (1947); Forfatning og Sædvane (1947); Dansk Statsforfatningsret II (1948, s. m. Alf Ross); Fra Juraens Overdrev (1953); Ægteskabsret I (1954) oe II (1956).

Adresse: Egernv. 41, Kbhvn. F.

ANDERSEN Ervin konsul, R.; f. 27/3 1893; søn af fabrikant N P Andersen (død 1913) og hustru Caroline f. Nilsdotter; gift (23/9 1926) m. Lucie A., f. 16/5, datter af grosserer Chr. A Bugge (død 1933) og hustru Frederikke Margrete f. Geisted.

Handelsuddannelse hos firmaet N C Nors Enke i Horsens 1907-12; derefter hos Chr. Boldsen i Randers; aktiv engelsk krigstjeneste i Øst-Afrika (Tanganyika) 1914-17; uddannet i plantagedrift 1917-18; leder og medindehaver af kaffeplantagen »Cotswold Estate«, Kiambu, Kenya Colony 1918-28; direktør og medindehaver af Lime Ltd., kalkfabrik, Kiambu fra 1928; medl. af bestyrelsen for The East African Portland Cement Co., Ltd., Nairobi 1933-36; leder og medindehaver af Bamboo Korest Farms, Kijabe fra 1935 og af blyminen Vitengini, Kilifi fra 1937.

Kgl. dansk konsul for Britisk Øst-Afrika 1924-54; medl. af East African Board, London, fra 1929.

Udmærkelsestegn for krigstjeneste: 1914 Star; Victory Medal; Oversea Service Medal.

Adresse: Kenya, Britisk Østafrika (P.O. Box 412, Nairobi, Kenya).

ANDERSEN E W fh. overingeniør, cand. polyt., R.; f. 16/12 1879 i Kbhvn.; søn af grosserer F W Andersen (død 1897) og hustru Eleanor f. Ahrends (død 1916); gift (10/5 1906) m. Else A., f. 14/1 1880 på Fredskovsminde skovridergård ved Sorø, død 1947, datter af overførster, kammerherre, hofjægermester R B Leth (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Emmy f. Moltke (død 1938).

Student (Vestre borgerdydskole) 1897; cand. phil. 1898; cand. polyt. 1903; se-kondløjtn. ved fæstningsartilleriet 1905; kemiker og driftsleder ved H Steensens Margarinefabrik, Vejle 1904; driftsbestyrer ved A/S Kbhvns Oliefabrik, Glostrup 1908; ingeniør ved Aarhus Oliefabrik 1909; overing. smstds 1930-52.

Formand for Foreningen af Arbejdsgivere ved Aarhus Havn og for Foreningen af Arbejdsgivere i Aarhus 1943-54; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisationer i Danmark fra 1952; næstformand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus og omegn 1938-41; medl. af bestyrelsen for Foreningen af industrielle Reparationsværksteder, Kbhvn.

Adresse: Marselisv. 5, Århus.

ANDERSEN Georg direktør, R.; f. 27/10 1905 i Kbhvn.; søn af bagermester J A Andersen og hustru Christine f. Christensen (død 1942); gift (6/7 1930) m. Ebba A.. f. Herrig, f. 2/10 1906.

Realeks.; ansat i Det Forenede Dampskibs-Selskab fra 1922; i New York og Montreal 1927-28; fuldmægtig ved selskabets Amerika linier 1934; kontorchef ved samme 1941; prokurist 1941; under-dir. 1945; direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Frihavns-Akts. og for Ulykkesforsikrings-forbundet for dansk Søfart.

Adresse: Vedbæk Strandv. 434, Ved-

ANDERSEN Gotfred husinspektør, FM. i sølv; f. 12/5 1887 i Kbhvn.; søn af hattemager Ludvig Vilh. Andersen (død 1914)

og hustru Marie f. Pedersen; gift (30/4 1911) m. Nelly A„ f. 5/2 1888 i Kbhvn., datter af skomagermester Bengt Andersen (død 1929) og hustru Caroline f. Sjøstrøm (død 1932).

Udlært som kleinsmed i Kbhvn.; videre uddannelse i Tyskland og Schweiz 1905-09; selvstændig kleinsmedemester 1924-37; inspektør ved Kbhvns kommunes beboelsesejendomme fra 1937; hus-insp. for Kbhvns kommunes aldersrenteboliger fra 1943; till. leder af Husum-Biografen fra 1955.

Formand for Haveforeningen Vennelyst 1915-50; medl. af bestyrelsen for Kolonihaveforbundets Kbhvns kreds 1919-22; sekretær i hovedbestyrelsen for Kolonihaveforbundet for Danmark 1923-41, formand fra 1941; ansvh. redaktør af Havebladet fra 1943; medl. af bestyrelsen for Sygekassen Fremtiden 1925-50, næstformand 1930-50; formand for Sygekassen Enghave fra 1950; medl. af borgerrepræsentationen fra 1943, af radioudvalget for gartneri og havebrug og af fællesudvalget for frugtavlsøkonomi.

Adresse: S-Boulevard 114, Kbhvn. V.

ANDERSEN Hans forbundsformand; f. 3/4 1902 i Randers; søn af skomager Hans Andersen (død 1955) og hustru Ane f. Johansen (død 1918); gift (15/8 1922) m. Margrethe A., f. 4/12 1901, datter af avlsbruger Chr. Jensen (død 1950) og hustru Mette Marie f. Larsen (død 1935).

Snedker; stiftede Boligselskabet Lejerbo 1944, formand for og adm. leder af dette.

Formand for Kbhvns huslejerforeninger 1940-51; forbundsformand for Danmarks lejerforbund 1941; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation (Socialdemokratiet) 1946-54, af Kbhvns kommunes fremlejenævn og boligudvalg til 1951 og af borgerrepræsentationens budgetudvalg til 1954 m. m. samt af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1953-54; har haft fl. tillidshverv i faglige og politiske ungdomsforeninger.

Adresse: »Bakkebo«, Hornbæk.

ANDERSEN Hans gårdejer, R.DM.; f. 29/1 1886 i Kongsbjerg, Tønder amt; søn af gårdejer Peter Lorenzen Andersen (død 1916) og hustru Nikoline f. Andersen (død 1920); gift 1. gang (2/10 1913) m. Cecilie A., f. 13/3 1883 i Løgumkloster landsogn, død 1931; 2. gang (27/4 1934) m. lærerinde Kristine A., f. Nissen, f. 1894 i Skærlund, Brande sogn.

Elev på Hejls efterskole 1901-02 og på Dalum landbrugsskole 1908-09; overtog fødegården 1913; sekretær for Slogs Herreds Landboforening s. å.; deltog i krigen fra 1915, i fangenskab 1918-19; kommuneforstander 1919; amtsforstan-der (udnævnt af den internationale kommission) 1920; formand for foreningen Landeværnet 1927 og for De sønderjyd-ske danske Samfund 1940; medl. af bestyrelsen for Tønder Landmandsbank 1934, formand 1950, af bestyrelsen for H P Hanssens Mindefond 1937 og af kontrolkomitéen for Livsforsikringsakts. Hafnia 1946; formand for bestyrelsen for Købmand L Sørensen og Hustrus Legat 1956.

Adresse: Kongsbjerg pr. Tønder.

ANDERSEN Hans kammerherre, fh. amtmand, SK.DM.; f. 7/3 1868 i Gundsølille; søn af gårdejer Anders Larsen og hustru Sidse f. Hansdatter; gift (2/5 1894) m. Fanny A., f. 13/5 1868 i Kbhvn., død 1943, datter af typograf S C Hansen og hustru Vilhelmine f. Olsen.

Student (v. Westenske institut) 1885; eand. jur. 1891; assistent i indenrigsministeriet 1894, fuldmægtig 1907, kontorchef 1909; amtmand over Randers amt 1910-38.

Formand i bestyrelsen for Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa Jernbaneselskab 1912-48, for Randers-Hadsund Jernbane 1920-48 og for Privatbanernes Pensions- og Enkekasse 1916-46; formand i tilsynsrådet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1916-49; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Randers 1928-43, formand 1938-43.

Adresse: Randers.

ANDERSEN Hans oberst, R.DM..HTH.; f. 7/8 1900 i Hobro; søn af avlsbruger Mogens Andersen (død 1928) og hustru Bodil f. Andersen (død 1913); gift (14/11 1929) m. Inger Margarete A., f. 14/9 1908 i Berlin, datter af hotelejer Rein-hold Kerzel (død 1927) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1947).

Premierløjtn. 1926; kaptajnløjtn. 1935; kaptajn 1938; oberstløjtn. og chef for 3. artilleriafd. 1947; chef for generalstabens kommandoafd. 1950; chef for hærstabens adjutanturafd. 1951; oberst 1952; chef for 3. feltartilleriregiment 1956.

Adresse: Høegh Guldbergs Gades kaserne, Århus.

ANDERSEN Hans C professor, overlæge, dr. med.; f. 2/4 1905 i Randers; søn af dyrlæge N C Andersen (død 1932) og hustru Kirsten f. Jensen; gift (12/4 1933) m. Gudrun Cecilie A., f. i Varde, datter af grosserer Emil Voigt og hustru Nanna f. Fabritius Nørregaard.

Student (Randers) 1923; med. eks. 1930; dr. med. (Nasal Polyps and Hyper-plastic Sinusitis) 1943; konsulent i øre-, næse- og halssygdomme ved Århus kommunehospital 1944; professor i otolar-yngologi ved Århus universitet og overlæge ved Århus kommunehospitals øre-afd. 1952.

Formand for Dansk otolaryngologisk Selskab 1949-ol; medl. af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1947-53.

Adresse: H C Lumbyes V. 4, Århus.

ANDERSEN Hans Christian fabrikant; f. 6/9 1918 i Horsens; søn af farvehandler Carl Peter Andersen og hustru Marie f. Jensen; gift (8/7 1942) m. Agnete A., f. 29/5 1920 i Vejle, datter af direktør for

A/S Korn- og Foderstofkompagniet, Horsens, Frede Guldmann og hustru Johanne f. Ellermann.

Uddannet i handel og industri i såvel ind- som udland; startede 1947 strømpefabrikken Scandinavian-American Nylon-Hosiery i Nærum; eneindehaver af dette firma.

Medl. af bestyrelsen for Nærum Nylon A/S, Strumpf-Industrie Reinfeld G.m.b. H., Reinfeld og Hamburg og Danlon Fa-brieken N. V., Emmen og Amsterdam.

Adresse: Hegnsv. 45, Nærum.

ANDERSEN Harry bibliotekar, dr. phil., lektor; f. 21/2 1901 i Kbhvn.; søn af murermester Paulus Andersen (død 1930) og hustru Ida f. Nielsen (død 1946); gift (30/5 1931) m. Inga A., f. 19/1 1905 på Frdbg., datter af postmester Holger Petersen (død 1946) og hustru Dagmar f. Petersen (død 1954).

Student (GL Hellerup gymn.) 1919; mag. art. (nordisk filologi) 1926; under-visningsassist. ved Kbhvns universitet 1928; dr. phil. 1936; assistent ved universitetets filologiske laboratorium 1939; bibliotekar II ved universitetsbiblioteket 1944, bibliotekar I 1952; lektor ved Kbhvns universitet fra 1947.

Litterære arbejder: Grønne Trær (digtsamling, 1930); Oldnordisk Grammatik (1936, 3. udg. 1954); Studier i Johs. V Jensens Lyrik. Verseteknik, Sprog og Stil (disputats, 1936); Dansk Begrebsordbog (1945); Aarenes Sang (digtsamling, 1948); Bibliografisk vejledning til nordisk litteraturforskning, ved Harry Andersen, Kjeld Birket-Smith og Claus Ingemann Jørgensen (1953); Runestenenes forbandelsesformularer (i Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 221, 1953); Ludvig Holsteins kunst (i festskrift udg. af Kbhvns universitet i anledning af universitetets årsfest, 1956); sproglige, runologiske, stilistiske og litterære afhandlinger i fagtidsskrifter (bl. a. Edda og Ord och bild); medredaktør af den årlige bibliografi i Acta Philologica Scandinavica I-XXI (1927-52).

Adresse: Asmussens Allé 2, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Noatun, Toftemosevej, Hornbæk.

ANDERSEN H C vicedirektør, R. DM.; f. 25/10 1906 på Frdbg.; søn af overpostbud A P Andersen (død 1954) og hustru Hilda Kirstine f. Knudsen; gift (4/6 1932) m. Else Mary A., f. 24/5 1907 på Frdbg., datter af fabrikant Georg Feldthusen (død 1949) og hustru Valborg f. Petersen.

Student (Frdbg. gymn.) 1924; ansat i Forsikringsselskabet Danmark 1925-30; cand. jur. 1931; fg. sekretær i finansministeriet 1932, udnævnt 1934. fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1941, kontorchef 1942, kst. afdelingschef s. å.; afsked 1951; till. ansat i Forsikringsselskabet Danmark 1932-42; Director of Bureau of Finance i United Nations 1946-55; vieedir. i Forsikringsselskabet Danmark fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank 1942, af fiskerflådens fornyelsesnævn 1942, af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1942 og af revisionsudvalget for tyske betalinger 1945-46.

Adresse: Valbirkv. 10, Hellerup.

ANDERSEN Holger fh. præsident for den græsktyrkiske udvekslingskommission, cand. theol., K.DM.p.p.; f. 11/4 1890 i Haderslev; søn af lærer Lars Andersen (død 1920) og hustru Cathrine f. Keiff (død 1932); gift 1. gang (11/5 1932) m. Ella A., f. 8/12 1888, død 1945, enke efter generalløjtnant Palle Berthelsen, datter af grosserer Holger Fridericia (død 1902) og hustru Augusta f. Melchior (død 1918); 2. gang (14/5 1951) m. Misse A., f. 16/1 1891, datter af frøhandler Johan Jensen (død 1922) og hustru Birthe (død 1922).

Student (Haderslev) 1908; studerede i Jena, Halle, Berlin og Kiel 1908-13; medarbejder ved Ugens Tilskuer 1916-20, ved Grænsevagten 1918; medredaktør af Ribe Stiftstidende 1919.

Folketingsmand (Det kons. Folkeparti) 1920-32 (orlov fra jan. 1930); landstingsmand 1936-39; medl. af Den sønderjyd-ske Fonds bestyrelse og direktion 1923-37 og derefter af fondens afløsningsud-valg til dens ophør 1953; formand for Brødrene Brousts Legat til Støtte for Danskheden i Slesvig, for Dansk Hjælpefond for Slesvig, for kgl. Skovrider Pipers Legater og for Martin og Margrethe Skjerbæks Legat; medl. af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund, H P Hanssens Mindefond, Oberst Parkovs Mindefond, Telegrafbestyrer Ludvig Heinrich Claudius og Hustru Caroline Claudius' Mindelegat og Sydslesvigsk Kultursamfund; medl. af den danske delegation ved Folkenes Forbunds dele-geretforsamling i Geneve 1922-32, 1935 og 1937-39, af det udenrigspolitiske nævn 1923-30 og 1936-39 og af Komitéen for Det danske Studenterhus i Paris; medl. af styrelsen for foreningen Norden; næstformand for foreningen Dansk Samvirke fra 1944 og medl. af forretningsudvalget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1931; formand for Grænseforeningen fra 1943; næstformand for Foreningen for National Kunst; formand for H C Andersen-Samfundet i Kbhvn.; præsident for Commission mixte pour l'échange des populations grecques et turques i Istanbul (udnævnt af Folkeforbundsrådet) dec. 1929-okt. 1934; medl. af de »stående forligsnævn mellem Luxembourg og Portugal samt mellem Danmark og Tyrkiet; medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab; præsident for den neutrale observatørkommission i de tidl. franske besiddelser i Indien 1949-54; formand for Alliance Frangaise fra 1953; direktør for Office des Réfugiées de la Commission de con-ciliation pour la Palestine i Jerusalem 1951-52.

Har skrevet: Stemmeretsreglerne i Versaillestraktatens slesvigske Artikler og Den sidste Fase (i det af L P Christensen redigerede værk Slesvig delt, 1922); Østersøproblemer (1928); Den græsk-tyrkiske Befolkningsudveksling 1936; medarbejder ved Gyldendals værk Christian X, Konge af Danmark og Island (1937); Danmark og Frankrig 1871-1914 og Slesvig i Paris 1914-1920 (i Danske i Paris gennem Tiderne, u. redaktion af Franz v. Jessen, II, 1938); Mindretals-ordningen og den almindelige sønderjyske Lovgivning (i Danmarks Kultur ved Aar 1940, I, 1941); Genforeningen (i Christian X's Danmark, u. redaktion af J Byskov, I, 1947); Den danske Rigsdag og det interparlamentariske Arbejde (i Den danske Rigsdag 1849-1949, bind VI); De nordiske lande i folkeforsoningens tjeneste (i statsradiofoniens grundbog om nordisk samarbejde, 1954); talrige artikler og afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2!.; F.Æ.L.3.; Gr.Fr.2.; Le.S.3.

Adresse: Duntzfelts Allé 26, Hellerup.

ANDERSEN Ib overkirurg, dr. med.; f.17/4 1910 i Kbhvn.; søn af overlærer Martin Valdemar Andersen og hustru Alma f. Nielsen (død 1944); gift (26/3 1935) m. Gudrun A„ f. 31/1 1914 på Frdbg., datter af læge Aksel Briicker og hustru Astrid f. Salling.

Student (Svanholm gymn.) 1928; med. eks. 1935; dr. med. 1943; uddannelse ved hospitaler i provinsen og i Kbhvn. 1935-42; 2. reservekirurg ved Roskilde amts og bys sygehus 1942-43, ved Bispebjerg hospitals afd. D 1943-46; reservekirurg ved rigshospitalets kirurgiske po-liklinik og thoraxkirurgiske Afd. 1946-48; 1. reservekirurg ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1948-52; afdelings-kirurg smstds 1952, overkirurg 1954; specialistanerk. (kirurgi samt kirurgiske hjerte- og lungelidelser) 1949 og (urologi) 1954; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1944-49; studierejser til Stockholm, London og Oslo, til USA 1948 og i 1953 paa et World Health Organization-stipendium til studier af hjertekirurgi.

Vidensk. arbejder: Virkningen af thy-reotrope Hypofyseforlappræparater (disputats 1943) samt adskillige tidsskriftsartikler om kirurgiske, hjerte- og lungekirurgiske og hormonale emner.

Adresse: Vemmetofte Allé 3, Gentofte.

Sommerbolig: Vejby Strand pr. Vejby.

ANDERSEN Ib tegner; f. 21/8 1907 på Frdbg.; søn af tegneren og maleren Valdemar Andersen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928).

Student 1926; kunstakademiets arkitekturskole til 1929; medl. af Grønningen og af Alliance Graphique Internationale; medarbejder ved Politiken.

Adresse: Fredensborg.

ANDERSEN Ingeborg fh. forlagsdirektør, R.p.p.; f. 29/11 1887 i Fredensborg; datter af købmand Niels Andersen (død 1928) og hustru Karen Marie f. Hansen (død 1905).

Student 1908; mag. art. (engelsk) 1915; studieophold i Oxford og London 1915 og 1916; oversættervirksomhed fra dansk til engelsk 1916-21; konsulent ved Gyldendalske Boghandel 1921, leder af børnebogs- og oversættelsesafd. 1926, underdir. 1936, direktør s. å., adm. direktør 1940-53.

Medl. af bestyrelsen for A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag fra 1954, af Det nordiske Forlæggerråd til 1954, af præsidiet for Det Danske Selskab, af repræsentantskabet for Studenternes Venner og af bestyrelsen for Etnografisk Selskabs Venner til 1954; medl. af Hørsholm sogneråd 1946-50 og af bestyrelsen for jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm 1946-50; formand for Museumsforening for Hørsholm og Omegn 1952; medl. af bestyrelsen for Henrik Pontoppidans Mindefond, for Carl Møllers Legat og for Dansk Ekspeditionsfond; medl. af præsidiet og kasserer for 3. danske centralasiatiske ekspedition; medl. af Fællesrådet for Dansk Kulturs Udbredelse i Udlandet; æresmedlem af Dansk Forfatterforening 1954.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; F.O.I.P.

Adresse: Hannebjergv. 4, Rungsted Kyst.

ANDERSEN Ingefred Juul rådsformand, R.; f. 26/12 1899 på Mosegaard; datter af gårdejer, sognefoged A J Andersen (død 1935) og hustru Johanne f. Christiansen (død 1925).

På Askov højskole 1917-18 og 1918-19; husholdningslærerindeeks. (Ankerhus hus-holdningsseminarium) 1924; ejer af Mosegaard ved Ejby fra 1935; formand for statens husholdningsråd 1952.

Formand for Foreningen af danske Husholdningslærerinder 1932-52, for Dansk Kvindesamfunds Balslev-Ejby kreds 1928-35, for Balslev-Ejby kommunes aftenskolenævn og børneværnsud-valg og for tilsynsrådet for Udby pigehjem, Nørre Aaby børnehjem og Saxoly børneinstitution og fritidshjem 1954; næstformand for De samv. fynske Landboforeningers husholdningsudvalg 1935-52; medl. af undervisningsministeriets husholdningsudvalg, af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, af hovedbestyrelsen for Dansk Forening for Folkebade, af Sparekassen Bikubens tilsynsråd 1953, af Assens amts ungdomsskolenævn, af repræsentantskabet for specialkursus ved Århus universitet, af Balslev-Ejby sogneråd 1946-50, af skolekommissionen fra 1950, af monopolrådet fra 1955 og af dansk stan-

dardiseringsråd fra 1956; medl. af landstinget (Venstre) 1947-53 og af forsk, kommissioner og nævn.

Adresse: Mosegaard pr. Ejby.

ANDERSEN J M S kontorchef; f. 10/4 1897 i Aarup, Fyn; søn af skrædermester A P Andersen (død 1925) og hustru Ane f. Simonsen (død 1943); gift (4/9 1932) m. Hedvig Marie A., f. 14/12 1900 i Middelfart, datter af postbud J M Johansen (død 1953) og hustru Ane f. Rasmussen (død 1954).

Postelev 1913; student (privat dimit.) 1918; assistent i Postvæsenet 1919; translatør i fransk 1931; fuldmægtig i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1936. ekspeditionssekr. 1943, kontorchef 1953.

Formand for bestyrelsen for dansk post- og telegrafmuseum fra 1953; delegeret ved verdenspostkongressen i Bruxelles 1952.

Adresse: Jægersborgv. 27, Lyngby.

ANDERSEN Johannes advokat, RDM.; f. 9/5 1885 i Haderslev; søn af kommunelærer Lars Andersen og hustru f. Reiff; gift (25/12 1912) m. Marie A„ f. 24/9 1887 i Assens, død 1950, datter af konditor Chr. Gleerup og hustru f. Schmidt.

Student (Haderslev) 1904; uddannelse ved universiteterne i Jena, Heidelberg, Leipzig og Berlin samt ved domstolene i Haderslev, Flensborg, Berlin og Kiel, rpferendareks. ved overlandsretten i Kiel 1907; assessoreks. i det prøjsiske justitsministerium i Berlin 1912 og derefter advokat i Haderslev; kst. notar i grundbogssager1920;landsretssagf. 1922; polsk konsul 1927.

Medl. af tilsynsrådet for Vælgerforeningen for Nordslesvig fra 1913 og af Commission Internationale Slesvig's overordentlige domstol 1920; medl. af den mellemslesvigske deputation til Paris og London 1920 og af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1922-26; næstformand i Grænsefonden og i Jysk Børneforsorg; medl. af bestyrelsen for A/S Flensborg Avis.

Adresse: Haderslev.

ANDERSEN Johannes direktør: f. 11/10 1913 i Hjallese på Fvn: søn af gårdejer H C Andersen (død 1936) og hustru Ingeborg f. Christensen (død 1944); gift (23'7 1939) m. Annelise A., f.20/9 1914 i Brædstrup, datter af bankdirektør S Jensen (død 1951) og hustru Anna Marie f. Won-ge fdød 1929).

Student (Odense katedralskole) 1932; nå Handelshøjskolen i Kbhvn. 1932-34, H. A. fra samme 1934; forretningsmæssig uddannelse, bl. a. i frøfirmaet A/S Stallknecht & Meyer og i A/S Dansk Epso 1934-37; organisationsassist. i AS Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord 1938, prokurist 1947, underdir. 1951, direktør 1952.

Medl. af bestyrelsen for I. G. Huset, Odense, for A/S Magasin du Nord i Aarhus, for A/S Th. Wessel & Vett's Fabriker og for Kevi A/S.

Adresse: Henriettev. 45, Charlottenlund.

ANDERSEN Johannes Gredsted forstander, civilingeniør, R.; f. 3/5 1899 i Frederiksborg slotssogn; søn af lektor Andreas Andersen (død 1952) og hustru Marie f. Clausen (død 1947); gift (6/5 1942) m. Margrethe A., f. 22/9 1905 i Kbhvn., datter af viceskoleinspektør Anton Skytte (død 1947) og hustru Marie f. Hansen.

Student (Frederiksborg) 1917; cand. polyt. (fabriking.) 1922; kemiker ved Dansk Glukose- og Kulørfabrik 1922; assistent ved landøkonomisk forsøgslaboratorium s. å.; fast vidensk. assistent ved samme 1929; till. kontrollør , senere inspektør, ved forsøgslaboratoriets afd. for foderstofkontrol 1926 (fra 1938 statens foderstofkontrol); kgl. udnævnelse som inspektør ved statens foderstofkontrol 1941; forstander for samme 1949.

Formand for det af landbrugsministeriet i medfør af foderstofloven nedsatte tilsynsudvalg vedr. foderstoffer 1949. Adresse: Rathsacksv. 32, Kbhvn. V.

ANDERSEN Jons. V overlæge, dr. med., R.; f. 27/11 1894 i Tryggelev på Langeland; søn af mejeriejer Andreas Andersen (død 1895) og hustru Mathilde f. Madsen (død 1926); gift (27/5 1922) m. Ellen Catharina A., f. 11/1 1899 i Tøns-berg, Norge, datter af konsul, skibsreder Hans Krogh-Hansen (død 1946) og hustru Magdalene f. Ambjørnsen (død 1950).

Student (Østersøgades gymn.) 1912; i Kina i 1917; med. eks. 1920; skibslæge på hvalfangst i Sydishavet 1920-21; kirurgisk, gynækologisk og ortopædisk uddannelse; reservekirurg på Frdbg. hospital 1931-39; dr. med. 1934; forsk, studierejser til Tyskland, Frankrig, England og i 1939 til Amerika; overlæge ved Esbønderup sygehus 1942.

Formand for Esbønderup-Nødebo sundhedskommission.

Har skrevet: tjber Carcinome, Sarcome und Lymphomatosis infiltrans bei weissen Mausen (disputats 1934); det kirurgiske afsnit i lægebog for søfarende samt forsk, publikationer, specielt om kræft.

Adresse: Esbønderup pr. Esrum.

ANDERSEN J Oskar professor, dr. theol., K'.DM.p.p.; f. 15/5 1866 på Frdbg.; søn af sagfører, justitsråd Ole Andersen (død 1905) og hustru Anna f. Petersen (død 1908).

Student (Schneekloths skole) 1884; cand. theol. 1890; univ. guldmed. 1892; midlertidig docent i kirkehistorie ved Kbhvns universitet 1903; docent i nordisk kirkehistorie 1908; professor theol. ekstraord. 1913; dr. theol. h. c. 1917: professor ord. 1920-36; valgt medl. af konsistorium 1929-36; universitetets rektor 1929-30; æresdoktor ved Oslo universitet 1938. ved Lunds universitet 1941

og ved Århus universitet 1946; æresmedlem af Finsk kirkehistorisk Samfund 1944, af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1949, af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1949 og af Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst 1952; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1921, Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1911, kgl. humanistiska Vetenskapssam-fundet i Lund 1925, Det norske Viden-skaps-Akademi i Oslo 1937; tildelt Videnskabernes Selskabs guldmedalje 1952.

Folketingsmand (Det kons. Folkeparti) 1918-39; medl. af rigsdagspartiernes søn-derjydske udvalg 1919-20, af den store skolekommission 1919-23, af kommissionen for omordning af det kgl. akademi for skønne kunster af 1920, af de kirkelige udvalg af 1921 og af 1928, af Det kgl. Teaters kontrolkomité 1930-32, af teaterkommissionen 1933-34 og af uni-versitetskommissionen af 1935 til 1943; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Literatur og Kunst 1901-46 (æresmedlem 1952) og af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie 1905 (formand 1913-49, derefter æresmedlem); formand for Foreningen for National Kunst 1932-51, æresmedlem 1951; fg. formand for Dansk-Islandsk Kirkesag 1939-51; medl. af udvalget for Valdesermissionen 1900-53 (æresmedlem 1953), af Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1930-53, af Det lutherske Verdensforbund 1930-53, og af Det økumeniske Fællesråd 1935-52; æresmedlem af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie 1949. Medredaktør af Teologisk Tidsskrift 1899-1938; udgiver af Kirkeleksikon for Norden 1907-29 og af Kirkehistoriske Samlinger 1933-49; medl. af Solbjerg sogns menighedsråd 1919-38; repræsentant ved de okumeniske Kirkemøder i Stockholm 1925. i Lausanne 1927, Edinburgh 1937, ved Det lutherske Verdenskonvent i Kbhvn. 1929 og i Lund 1947.

Medl. af bestyrelsen for Rask-Ørstedfondet, Selskabet for kirkelig Kunst, den kulturelle fond til fremme af tonekunsten, Historisk-topografisk Selskab for Frdbg. og af repræsentantskabet for foreningen Norden; formand for historisk fællesfond.

Skrifter: Holger Rosenkrantz den Lærde (1896); Novatian (1901); Det moderne Italiens Forhold til Kristendom og Kirke (1903); Kirkeorganisation udenlands (1905); Fra Trankebarmissionens Begyndelsestid (1906); Den tyske Original til Peder Smid og Atzer Bonde (1907); Overfor Kirkebruddet (1917); festskrift i anledning af Dansk Missions Selskabs jubilæum (B F Rønnes Liv) 1921; Om »Kirkens Gienmæle« 1825 (1925); Ansgars Betydning for det nordiske Missionsarbejde (1926); Reformationens Begyndelse og Hans Tausen (1926); H N Clausen og hans Bog om Catholicisme og Protestantisme (1926); Herredagen 1527 (1927); Kirkeforstaaelsen og Kirkens Selvstændiggørelse (1929); Survey of the History of the church in Denmark (1930); Stat og Kirke (1930); Dansk Syn paa Fromhed og Gudfrygtigheds Øvelse i ældre luthersk Tid (indledning til Kingos Sjungekor, 1931); H L Martensens Ungdom (1933); Der Reformkatholizismus und die danische Reformation (1934); Om Kingos Psalmedigtning (1934); De kirkehistoriske Kingo-Problemer (1935); Paulus Helie I (1936); Luthers Arv og den danske Kirke (1938); Om Niels Hemmingsens Teologi (1941); Om Skibykro-niken (1945); Forstaaelsen af Gudstjenesten (1947); Symbolik og Realisme i kirkelig Kunst (1950); Ærkebispevalget i Lund 1177 (i »Scandia«, 1956) samt mange bidrag til Dansk biografisk Leksi-kon's 2. udg. og i Kirkeleksikon for Norden.

Udenl. ordener: N.St.0.21.; S.N.21.

Adresse: Rathsacksv. 5, Kbhvn. V.

ANDERSEN J Smedegaard landsretssagfører, hypotekforeningsdirektør, R.; f. 6/8 1893 i Velling; søn af gårdejer Chr. Sandager Andersen og hustru Anna f. Smedegaard; gift (17/11 1922) m. Maria S. A„ f. 9/2 1901 i Rind, datter af rentier, fh. sognerådsformand N P Madsen og hustru Anna f. Corneliussen.

Exam. jur. 1917; sagfører i Herning fra 1920; landsretssagf. 1933; direktør i Jydsk Hypothekforening 1943.

Medl. af Herning byråd 1929-45 og af Herning skolekommission 1937-45; formand for kredsbestyrelsen for 9. sagførerkreds 1931-41; medl. af sagførerrådet 1941-46 og af bestyrelsen for Den danske Sagførerforenings understøttelsesfond 1945; medl. af tilsynsrådet for Jydsk Hypothekforening fra 1932 og sidst formand til 1943; formand for Herning Venstrevælgerforening 1933-45; medl. af repræsentantskabet for Det gensidige Forsikringsselskab Danmark og af bestyrelserne for fl. aktieselskaber og foreninger.

Adresse: N-Allé 1, Herning.

ANDERSEN Jørgen afdelingschef i finansministeriet, K. DM.; f. 28/9 1893 i Helsingør; søn af graver Jørgen Andersen (død 1947) og hustru Emma f. Petersen (død 1912); gift (16/10 1919) m. Ellen A„ f. 14/9 1893 i Nyborg, datter af postekspedient Emil Jørgensen (død 1924) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1953).

Student (Helsingør) 1911; cand. jur. 1917; fg. assistent i justitsministeriets udførselskontor 1918; sekretær i finansministeriet 1919, fuldmægtig 1930, ekspeditionssekr. 1932, kontorchef 1935, kst. afdelingschef 1950, udnævnt 1951; medl. af direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1952-54, kommitteret fra 1954.

Sekretær ved invaliderådet for de søn-derjydske landsdele fra 1929; kasserer og forretningsfører for Landbrugskolonierne for fattige Børn fra 1923, formand fra 1937; landsretssagf. (bestall. depon.) 1930; medl. af bestyrelsen for A/S Det Danske Staalvalseværk, for den grønlandske erhvervslånefond, for A/S Det grønlandske Fiskeri-Kompagni, for A/S Nordisk Mineselskab, for A/S Lollandsbanen m. m.

Adresse: Vesterbrog. 178, Kbhvn. V.

ANDERSEN Jørgen overtoldinspektør, R. DM.; f. 27/11 1891 i Odense; søn af landinspektør A N Andersen (død 1900) og hustru Lene f. Jørgensen (død 1945); gift (22/11 1951) m. overassistent i departementet f. told- og forbrugsafgifter, cand. Phil. Anni Margrethe A., f. 1/5 1903, datter af gårdejer HEL Nielsen, Nyker (død 1939) og hustru Petrea f. Koefoed (død 1942).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. jur. 1917; sekretær i finansministeriet 1918; fuldmægtig i departementet for told- og forbrugsafgifter 1922; ekspeditionssekr. 1931; overtoldinsp. for Jylland 1932, for østifterne 1941.

Lærer ved grænsegendarmeriets fagkursus i 1930 og 1931; censor ved fag-eks. for toldelever og toldbetjente fra 1941 og senere till. ved fagkursus for kontorassistenter og kontorister.

Har udarbejdet lærebogen Vejledning for Toldelever.

Adresse: Ryvangs Allé 78, Hellerup.

ANDERSEN Karl direktør for meteorologisk institut; f. 30/10 1915 i Gilleleje; søn af tømrermester Peter Chr. Andersen (død 1943) og hustru Anna f. Andersen; gift (9/4 1941) m. læge Eva A„ f. 12/7 1919 i Helsingør, datter af fh. rektor Kr. Bruun (se denne).

Student (Frederiksborg) 1934; skole-embedseks. (hovedfag: fysik) 1940; ansat ved meteorologisk institut som fast vidensk. assistent og afdelingsmeteoro-log 1940-53; vejrtjenesteinsp. ved flyverkommandoen 1953-56; direktør for meteorologisk institut fra 1956.

Adresse: Blomstervænget 32, Lyngby.

ANDERSEN Karl D F grosserer, generalkonsul, R.DM.p.p.; f. 7/7 1885 i Kolding; søn af grosserer, brandinspektør Conrad Andersen (død 1930) og hustru f. Koops (død 1937); gift m. Inger Margrethe A., f. 23/2 1916, datter af fru Ella Raaschou, Hillerød.

Præliminæreks. 1900; handelseks. 1903; handelsuddannelse i Danmark og udlandet; medindehaver af firmaet Andersen & Husum, Successores af Carl Wandel, Lissabon, Portugal; medstifter og medl. af bestyrelsen for A/S Vilh. Langes Cigar- og Tobaksfabrikker, Slagelse.

Medl. af hovedbestyrelsen for Portugals Røde Kors organisation; stifter af og vicepræsident i Foreningen for udenlandske Magters Konsuler i Portugal; generalkonsul for Estland 1928; medl. af det nationale kork-nævn (Junta Nacional de Cortica) 1936; generalkonsul i Lissabon fra 1948.

Udenl. ordener: E.r.K.l5.; E.Ø.K.3.; P.Chr. 2=.; P.C.V.; P.r.K.l.

Adresse: privat: Quinta dos Lagos,

Sintra, Portugal eller: Rua Aurea 101, Lissabon, Portugal.

ANDERSEN K B højskoleforstander; f. 1/12 1914 i Kbhvn.; søn af snedkermester A Chr. Andersen (død 1946) og hustru Karen f. Andersen; gift (31/10 1943) m. væve- og gymnastiklærerinde Ellen Margrethe A., f. 8/11 1919 i Sønderborg, datter af grosserer P H G Trock (død 1954) og hustru Helga f. Laursen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; cand. polit. 1940; arbejdet med journalistik siden 1933; medarbejder ved statsradiofonien 1935, programsekr. i fore-dragsafd. 1940, afdelingschef 1948; till. lærer ved Krogerup højskole 1946-50; forstander for Roskilde højskole 1950-aug. 1957 og for den nordiske folkehøjskole i Geneve sommeren 1953; studierejse til USA 1955; undervisningskonsu-lent for fængselsvæsenet fra 1957.

Medl. af ungdomsorganisationernes fællesråd 1945-47; næstfbrmand i Skt. Stefans sogns menighedsråd 1946-49; formand for studenterkredsen 1940-41 og 1943-44; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1949, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1952, af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954, af Himmelev sogneråd og menighedsråd 1954-57 og af undervisningsministeriets højskoleudvalg 1954; medl. af folketinget (Socialdemokratiet, Kbhvns 15. kr.) 1957.

Medredaktør af Kirkeligt Samfunds blad Menighedsbladet 1943-46; redaktør af Lederbladet 1946-47; medredaktør af tidsskriftet Verdens Gang fra 1953; har skrevet artikler i bøger, tidsskrifter og dagblade, væsentlig om samfundsforhold og folkeoplysning.

Adresse: Urbansg. 2, Kbhvn. Ø.

ANDERSEN Kjeld overlæge; f. 18/2 1906 i Odense; søn af vinhandler, vicekonsul Th. Andersen (se denne); gift (19/2 1932) m. Ebba A., f. 27/5 1907 på Frdbg., datter af telegrafkontrollør Ole Kielberg og hustru Rose f. Graff (død 1944).

Student (Odense katedralskole) 1924; med. eks. 1932; ansat ved hospitaler i Odense og Kbhvn. 1932-38; reservelæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1938-40, ved Radiumstationen i Kbhvn. 1940-41, ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, røntgenafd. 1941-45 og ved rigshospitalets radiologiske afd. 1945-46; specialistanerk. i radiologi 1942; overlæge ved Aalborg kommunehospitals røntgenafd. 1946, ved Bispebjerg hospitals røntgenklinik 1951.

Næstformand i Dansk radiologisk Selskab 1945-46; medl. af bestyrelsen for A S C F Sehalburg, Nyborg.

Har skrevet forsk, vidensk. afhandlinger, bl. a. om Ileus.

Adresse: Skt. Annæ PI. 11, Kbhvn. K.

ANDERSEN K M landbrugskonsulent, R.; f. 19/2 1894 i Øster Velling ved Langaa; søn af gårdejer Ulrik Andersen (død 1906) og hustru Hedevig f. Andersen (død 1906); gift (3/4 1926) m. Karen A., f. 3/11 1897 i Roskilde, datter af fh. gasværksbestyrer A F Kalistrøm og hustru Jenny f. Henriksen.

Vogterdreng; tjenestekarl; på landbrugsskole 1915-16; landbrugskand. 1919; lærerkursus på Askov folkehøjskole; lærer ved Tune landboskole 1919-21; konsulent i husdyrbrug for de tre landboforeninger i Kbhvns amt og leder af de lokale svineforsøg fra 1921; studieophold v. College of Agriculture, University of Minnesota, USA 1924-25; leder af Søndermarksgaard, station for svineforsøg, fra 1930.

Medl. af ligningskommissionen i Roskilde 1933-38; censor i husdyrenes fysiologi ved landbrugseks. 1934-56; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1936 (formand fra 1944), af landbrugets radioudvalg 1936, af bestyrelsen for den danske afd. af Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1938-54, af udvalget for det landøkonomiske oplysningsarbejde 1944, af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab s. å. og af Roskilde byråd (Venstre) 1946-50; formand for udvalget til afgivelse af betænkning om ændringer i landbrugs-undervisningen ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1948-49.

Har skrevet beretninger om svineforsøg, jubilæumsskrift for GI. Roskilde Amts Landboforening 1945 samt artikler i fagtidsskrifter; medarbejder ved Danmarks Kultur ved Aar 1940, ved Dansk Landbrugsleksikon 1944; redigeret Haandbog i Kvæghold 1946; medforfatter til »Landbrugets Oplysningstjeneste«, rapport fra en studierejse i USA 1951 under Marshallplanen; redaktør af Ugeskrift for Landmænd.

Adresse: Knud den Stores V. 9, Roskilde.

ANDERSEN Knud kreditforeningsdirektør, landsretssagfører; f. 26/8 1911 i Horsens; søn af revisor Anders Peter Andersen (død 1944) og hustru Karen f. Møller (død 1956); gift (3/7 1937) m. Lise A., f. 27/4 1909 i Svendborg, datter af sagfører Chr. Poulsen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Inger f. Nygaard.

Student (Christianshavns gymn.) 1929; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. i Odense s. å.; landsretssagf. 1939; offentlige og beneficerede sager 1944-56; direktør i Fyens Stifts Kreditforening fra 1955.

Medl. af Odense byråd 1950, 2. viceborgmester 1954; medl. af bestyrelsen for Odense Sagførerforening 1946-50; kasserer og næstformand for Sønder-jydsk Forening for Odense og Omegn 1947; medl. af bestyrelsen for Grænseforeningen 1955; formand for bestyrelsen for Raagelund drenge- og lærlingehjem og for bestyrelsen i A/S Hotel Windsor, Odense; medl. af bestyrelserne for Ingeniør N M Knudsen's Fond, Fynsværket, A/S Værktøjsfabriken Dana, Odense, Plovfabriken A Jacobsen, Fraug-de A/S, A/S Plovfabriken Sanderum, Fruens Bøge, Plum Handelsaktieselskab, Assens, A/S Fyens Stiftstidende. Odense Teater og Ejendomsaktieselskabet Folkebo, Odense m. v.: medl. af repræsentantskabet for A/S Fyens Discon-to Kasse.

Adresse: Læssøeg. 141, Odense. ANDERSEN Knud rektor; f. 9/2 1904 i Nørup; søn af provst Søren Andersen (død 1938) og hustru Julie Eleonore f. Mygind (død 1939); gift (25/10 1931) m. overlærer Karen A., f. 12/6 1903 i Horsens, datter af kunstdrejer Jens Chr. Mikkelsen (død 1908) og hustru Mette f. Larsen.

Student (Haslev) 1922; cand. theol. 1929; cand. mag. 1931; timelærer ved N Zahles skole 1932, ved Ordrup gymnasium s. å.; adjunkt ved sidstn. 1937; adjunkt ved Falkonergårdens gymnasium 1944, lektor 1952, rektor 1956.

Adresse: A D Jørgensens V. 29, Kbhvn. F.

ANDERSEN Knud Hee fh. stiftsprovst. R1.; f. 13/4 1886 i Tømmerup; søn af sognepræst Alfred Andersen (død 1933) og hustru Louise f. Gylding (død 1925); gift (12/5 1925) m. Asta A., f. 10/12 1899 i Næstved, datter af skibsmægler Anton V Mikkelsen (død 1910) og hustru Alma f. Willumsen (død 1956).

Student (Herlufsholm) 1904; univ. guldmed. 1909; cand. theol. 1910; studierejse i udlandet 1910-12; sekretær i KFUM, Kbhvn. 1913-20; krigsfange-sekr. i England 1919; sognepræst til Herlufsholm 1920: till. provst for Vester og Øster Flakkebjærg herreder 1940; sognepræst ved Maribo domkirke, provst for Fuglse herreds provsti og stiftsprovst over Lolland-Falsters stift 1947-54; medl. af KFUMs verdensbesty-relse 1926-37 og af Nyborgmødernes bestyrelse 1934-49; formand for Den private Salmebogskreds 1949-53.

Litterære arbejder: Ungdomsarbejde (1918); Naar du beder (1918); G K Chesterton (2. opl. 1945); Mark og Skov og grønne Enge (1924): Aaret i min Have (2. opl. 1945); Paa Opdagelse i Naturen (4. opl. 1947 s. m. H Ødum); Blomster ved Alfarvej (1930. s. m. Jens K Jørgensen); Striden og Freden (1930); Stærkere end Døden (1931); Jesus af Nazareth (1933); Oxford og Danmark (1934): Danmarks kommende Dage (1940); Det levende Danmark (1940); redigeret konfirmandbogen Ungdomsaar (1939); adskillige oversættelser (Forbes Robinson, Ralph Connor, Basil Matthews. Stanley Jones, Charles Gore, A J Russell. Emil Branner, Beverley Nichols, H V Morton, Oswald Chambers, Peter Howard, John Bunyan, Werner Keller o. fl.).

Adresse: Kornagerv. 63, Lyngby.

ANDERSEN Kristian grosserer; f. 4/12 1896 i Kbhvn.; søn af grosserer H P Andersen (død 1952) og hustru Kristine f. Hansen; gift (27/2 1945) m. Ingeborg A., f. 9/12 1908 i Kbhvn., datter af tilskærer Marinus Andersen (død 1940) og hustru Elisabeth f. Sandberg (død 1947).

Realeks. fra Kbhvns belønnings- og betalingsskole 1912; lært handel i islandsk kommissionsfirma Chr. Nielsen, Kbhvn.; grossererborgerskab 1921; begyndt fabrikation af beklædning 1929.

Formand for Foreningen af danske Herrelingerifabrikanter (nu Skjortefabrikant-Foreningen) fra 1944; viceformand i Beklædningsindustriens Sammenslutning; medl. af Nordisk Konfektionsråd; medl. af Industrirådet fra 1954 og af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse fra 1957.

Adresse: JC Schiødtes V. 7, Kbhvn.F.

ANDERSEN L Sperling bankdirektør, R.; f. 8/8 1893 i Saksild ved Odder; søn af lagerforvalter Adolph Andersen (død 1930) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1953); gift 1. gang (24/4 1918) m. Ingrid A., f. 1894, død 1929, datter af sten- og billedhugger Martin Jensen; 2. gang (9/11 1930, ægteskabet opløst 1951): 3. gang (3/7 1954) m. Ellen A., f. 17/10 1907, datter af stiftamtmand, kammerherre Carl Otto Bache (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Johanne f. Fechtenburg (død 1953).

Ansat i Aarhuus Privatbank, Århus og i Nordivdsk Bank, Aalborg 1911-22; adm. direktør for Brønderslev Bank 1922-33 og for Hjørring Diskontobank fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Brønderslev Handelsstandsforening 1928-33; forstander for Brønderslev handelsskole 1927-33; medl. af Brønderslev byråd 1929-33; medl. af bestyrelsen for A/S Pe-dershaab Maskinfabrik, Brønderslev fra 1933 (formand fra 1936), af bestyrelsen for A/S Peder Nielsen, Brønderslev 1933-44 og fra 1949 (formand fra 1949) og af bestyrelsen for Bryggeriet Vendia, Hjørring, fra 1944 (formand fra 1951); formand i bestyrelsen for A/S Pedershaab Jernstøberi, Brønderslev fra 1950, for A/S De forenede Klædefabrikker, Hjørring 1952-56, for Vacuum Con-crete A'S fra 1955 og for M Bechs Udsalg A/S fra 1955.

Adresse: Østerg. 19-21, Hjørring.

ANDERSEN Marinus arkitekt; f. 1895 i Aalborg; søn af tømrer Anders Lauritz Andersen (død 1914) og hustru Jensine f. Lassen (død 1932); gift m. Gerda Julie A., datter af direktør, vicekonsul A F Olsen (se denne).

Lært tømrerfaget; gennemgået kunstakademiet 1916-25; lærer ved kunstakademiets arkitekturskole 1924-38; medl. af Ecole Frangaise d'Athenes; arkitektvirksomhed fra 1930.

Adresse: Frederiksborgg. 28, Kbhvn. K.

ANDERSEN Marius fh. borgmester; f. 22/10 1881 i Aalborg; søn af tobaks-spinder Frederik Andersen (død 1895) og hustru Marie f. Larsen (død 1904); gift (26/10 1909) m. Margrethe A., f. Larsen, f. 13/10 1884 i Aalborg.

Udlært maskinarbejder 1900; ansat ved Aalborg Privatbaners maskinafd. 1904-18; forretningsfører for Smedenes og Maskinarbejdernes Fagforening i Aalborg 1911-37; forretningsfører for Nordjyllands Social-Demokrat 1937-45; medl. af Aalborg byråd fra 1919, viceborgmester 1937-45, borgmester 1945-54.

Adresse: Danmarksg. 43, Aalborg.

ANDERSEN Martin violinpædagog, R.; f. 13/3 1886 i Bovense på Østfyn; søn af bødkermester Lars Andersen (død 1954) og hustru Karen Kirstine f. Rasmussen (død 1948); gift (29/12 1925) m. Hansine A., f. 25/7 1896 i Daug-strup, datter af planteskoleejer Knud Damsted (død 1950) og hustru Karen Dorthea f. Rasmussen (død 1906).

Elev af kgl. kammermusikus Peder Møller, Emil Telmanyi og professor V Frait, Prag (i violinspil) og af professor Nicolai Malko (i direktion); har virket som violinpædagog fra 1918; statsprøvet violinpædagog 1940; ansat i Malmø koncerthus' symfoniorkester 1925; studierejse til Leipzig og Dresden 1939, til Østrig 1955; medstifter og leder af Det fynske Musikkonservatorium fra 1929; stifter af det fynske kammerorkester 1931 og af Odense bys symfoniorkester, 1945; har givet en lang række koncerter med det fynske kammerorkester i Kbhvn. og provinsen og i radioen; har uropført fl. danske værker.

Medarbejder ved Leksikon for Opdragere.

Adresse: Villa Fidula pr. Søhus.

ANDERSEN Max billedhugger; f. 24/5 1892 i Kbhvn.; søn af handelskommis Vald. Andersen og hustru Katrine f. Clausen (død 1922); gift (9/12 1919) m. Anna A.. f. 2/7 1887 i Strøby Egede, datter af Fisker Niels Jensen (død 1923) og hustru Marie f. Hansen (død 1928).

Elev af kunstakademiet; udstillede første gang på Charlottenborg foråret 1910; medl. af udstillingskomitéen 1929, 1935 og 1952; medl. af bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Nov. fra 1927, af bestyrelsen for dens grund- og understøttelsesfond fra 1935 og af bestyrelsen for Otto Baches Fond.

Tildelt kunstakademiets rejselegat 1919; studierejse i Italien 1920; tildelt Camilla Tacks Legat 1937.

Værker: »Faun med Vinkrukke« i bronce (1918, Dansk Skulpturforening); »Amorin« i bronce (1919, Dansk Skulpturforening); springvand i rigshospitalets grønnegård (1923); springvandsfi-gur Triton (1924, Det kgl. danske Haveselskab); portrætbusten Henning (1927, Kolding museum); portrætbuste af prof. H O G Ellinger (1928, landbohøjskolen); springvandsfigur Herkules som Slangedræber (1930, Frdbg. politigård); portrætbuste af kgl. kammersangerinde Tenna Kraft (1933, Det kgl. Teaters foyer); udsmykning af Søndermarksskolen (1933 -34); udsmykning af prædikestol i Ab-salonskirken (1934); minderelief af arkitekten F Meldahl (1936, Kunstnerhjemmets vestibule); portrætbuste af direktør Hjelte Claussen (1937, Carlsberg Bryggerierne); portrætbuste af afd. direktør v. d. Aa Kiihle (1937, Carlsberg Bryggerierne); portrætbuster af afd. brygger, dr. phil. Carl Jacobsen (1940, Bryggeriforeningen og 1942, Studenterforeningen); Døbefonten i Jægersborg kirke (1942); reformationsmonumentet på Bispeorvet (1943); monument over borgmester Niels Nielsen, Rønne (1943); monument »Sædemand« Søndre Sejrslev. Sønderjylland (1944); portrætrelief af biskop H Ostenfeld (1945, bispegårdens vestibule); relief »Bøn og Arbejde« i Sundby kirke (1945); relief »Bøn og Arbejde« i Absalonskirken (1946); »Carlsbergbrønden« foran Carlsbergbryggeriernes hovedbygning (1947); Sø-fartsmonumentet på havnen i Rønne (1949); »Tritonspringvand« på torvet i Neksø (1950); monument for de omkomne ved flyvekatastrofen 1945 på Jeanne d'Arc-skolen Frdbg. Allé (1953); minderelief af kordegn Hans Chr. Kofoed (1954. Kofoeds skoles vestibule).

Adresse: Gothersg. 143, Kbhvn. K.

ANDERSEN Mogens maler; f. 8/8 1916 i Kbhvn.; søn af teknisk konsulent Einar F T Andersen og hustru Ingeborg; gift (28/11 1947) m. violinistinden Inger Therkildsen, f. 18/11 1917 i Kbhvn., datter af violinist Harald Therkildsen og hustru Karen Margrethe f. Jørgensen.

Elev af Peter Rostrup Bøyesen 1933-39; videreført dennes malerskole fra 1952; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1935 og 1937-40. på Bølleblomsten 1942-48; medl. af Grønningen fra 1953: udstillet i Paris 1954 og på Salon de Mai, Paris 1950-57; retrospektiv udstilling i Kunstforeningen 1955; od-hold i Paris 1945-47 og 1949-51 o. fl. mindre ophold i Frankrig, i Italien og Grækenland 1955; repræsenteret på statens museum for kunst og kobberstiksamlingen, på museet i Reykjavik, på »Lousiana« og på museerne i Odense, Aalborg, Århus, Vejen, Esbjerg og Ma-rioo.

Medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen 1956.

Har malet store figurbilleder, nature morter og kvindenortrætter.

Har skrevet: Moderne fransk Malerkunst (1948) og artikler i tidsskrifter og ' dagblade.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1949, Oluf Hartmanns Legat 1952, Henri Nathansens Mindelegat 1953, Ny Carlsbergfondets lejsestipendium 1955 og Ralph H Booths Mindelegat 1957.

Adresse: Filippav. 8, Kbhvn. V.

ANDERSEN M Siggaard overlæge, dr. med.; f. 12/7 1892 i Give; søn af di-striktsdyrlæge A P Andersen (død 1929) og hustru Marie f. Olesen (død 1940); gift (29/9 1929) m. Oda A., f. 15/4 1899 i Herlufmagle, datter af godsejer Niels Høg (død 1944) og hustru Thyra f. Pedersen (død 1950).

Student (Vejle) 1911; med. eks. 1918; derefter hospitalsuddannelse med reservelægetjeneste på Blegdamshospitalet, rigshospitalet, Kbhvns kommunehospital og Almindeligt hospital; dr. med. 1926; overlæge ved amtssygehuset i Gentofte, med. afd. C 1936.

Tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn for intern medicin fra 1947.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1924-26, for Foreningen af Hjerte-, Nyre- og Lungespecialister 1932-53 og for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1938-53; medl. af hovedbestyrelsen for Alm. dansk Lægeforening 1929-32, af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1932-36, af bestyrelsen for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1935-53, af bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem 1938-47 og af bestyrelsen for Danske interne Medicineres Organisation 1947-50; medstifter af og næstformand for den cardiologiske frac-tion af Dansk Selskab for intern Medicin (Dansk cardiologisk Selskab) 1948. Modtaget Lægeforeningens ærespris 1953.

Har skrevet: Skarlagensfeber-Strepto-coccer (disputats, 1926); professorkon-kurrence-afhandling om hjertelidelser under og efter difteri (1933), samt en række artikler fra den interne medicins områder.

Adresse: Ammentorpsv. 11, Hellerup.

ANDERSEN Niels højesteretssagfører; f. 30/3 1907 på Frdbg.; søn af civildommer Chr. Andersen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Julli f. la Cour; gift (28/11 1947) m. Ketty A., f. Larsson.

Student (Haderslev) 1925; cand. jur. 1931; ansat hos højesteretssagførerne C B Henriques og Karsten Meyer og lands-retssagf. Erik Tobiesen s. å.; landsrets-sagf. og kompagnon fra 1935; offentlige sager 1939; højesteretssagf. 1949; direktør for Investor Akts. for Kapitalanlæg fra 1943 og for A/S Chr. Olsen fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp 1934-52; medl. af hovedledelsen for landsorganisationen Frit Danmark til 1956; delegeret til at bistå franske anklagere i Niirnbergproces-sen 1945-46; medl. af justitsministeriets lovgivningsudvalg om krigsforbrydere 1946; medl. af hovedbestyrelse og forretningsudvalg for Dansk Røde Kors 1950; formand for kontrolkomitéen (bestyrelsen) i A/S Kastrup Glasværk, for bestyrelsen for Forsikringsakts. Nordeuropa, for Skandia. Nordisk Restaurant A/S og for P Wulff A/S, medl. af bestyrelsen for Dansk Kautionsforsikrings-Akts. og for A/S Chr. Olsen. Adresse: Kastelsv. 26, Kbhvn. 0.

ANDERSEN Niels Evald vicedirektør; f. 23/3 1910 i Vejen; søn af fabrikant Rudolf Andersen (død 1949) og hustru Marie f. Hvims (død 1951); gift (29/5 1952) m. Evi A., f. Gerber, f. 17/12.

Student (Kolding) 1929; cand. aet. 1937; ansat i Det Forenede Danske Livsforsikringsaktieselskab Hafnia 1932, fuldmægtig 1942, afdelingschef 1947, prokurist og aktuar smstds 1949. under-dir. 1952, vicedir. fra 1955; till. aktuar i Forsikringsselskabet Utrecht 1946-49.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Aktuarforening 1944-48, for Forsikrings-foreningen 1950-54 og for Livsforsikringsselskabernes Forening fra 1955; medl. af Komitéen for mindregode Liv fra 1955 og af kredsbestyrelsen (kasserer) for Kbhvn. for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1955; censor ved Kbhvns universitet ved eksamen i forsikringsvidenskab og statistik fra 1955.

Har skrevet afhandlinger i faglige tidsskrifter m. m.

Adresse: Grønnev. 94, Virum.

ANDERSEN Niels Knud professor, dr. theol.; f. 22/11 1916 i Marstal; søn af smedemester Herluf Andersen (død 1956) og hustru Karoline f. Knudsen (død 1956); gift (28/1 1944) m. Emmy A., f. 23/2 1920 i Kbhvn., datter af afdelingschef Witus Beck-Jensen og hustru Lydia f. Dechmann.

Student (Haslev) 1935; univ. guld-med. 1940; cand. theol 1942; universitetsadjunkt 1943-49; hjælpepræst ved Jesuskirken. Kbhvn. 1949-51; resid. kapellan ved Skovshoved kirke 1951; dr. theol. 1954; ekstraord. professor i dansk kirkehistorie ved Kbhvns universitet 1957.

Medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift fra 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Centrum fra 1957. Har skrevet: Ærkebiskon Jens Grand, en kirkeretshistorisk Undersøgelse I-II (1943-44); Confessio Hafniensis. Den københavnske Bekendelse af 1530 (disputats, 1954); desuden fl. mindre arbejder. Adresse: Korsgårdsv. 22, Charlottenlund.

ANDERSEN Nina frue, sekretær; f. 1900 i Horsens; datter af redaktør Peter Andersen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Johanne f. Schaltz (død 1949).

Stenografi- og sproguddannelse på aftenkursus; besøgt den socialdemokratiske arbejderskole 1923-24, 1924-25 og 1926-27; studieophold på højskolen Tinz i Thiiringen i 1927 og i England, bl. a. på Morley College, på London School of Economics, i 1934 og på Ruskin College, Oxford, 1938; forsk, tillidsposter indenfor den socialdemokratiske ungdomsbevægelse i Kbhvn. 1926-31; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings Udvalg for Kbhvn. 1929-31, for Roskilde højskole 1929-31, for Socialdemokratisk Vælgerforening, 11. kreds 1929-37. 9. kreds 1937-38, 7. kreds 1938-41, for Handels- og Kontormedhjælperforeningen i Kbhvn. 1930-37, for Sygekassen Fremtiden 1931-32 og for Folkeuniversitets-foreningen 1934-49; medl. af Socialdemokratisk Forbunds hovedbestyrelse 1931-39 og af forretningsudvalget fra 1939; medl. af Den internationale soc. Kvindekomité fra 1934; formand for Socialdemokratiske Kvinders internationale Råd fra 1955; medl. af DUI's sekretariat 1934-46 og af Kbhvns kommunebibliotekers bestyrelse 1936-53; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1933-54 (2. viceformand 1950-54), af folketinget 1936-43 samt i 1945 og fra 1950, af radiorådet fra 1942 og af Det nordiske Råd fra 1953; medl. af Danske Kvinders Beredskabs kvindekomité 1939-46 og af præsidiet for Danske Kvinders Samfundstjeneste fra 1940; sekretær i Socialdemokratisk Forbund fra 1943.

Adresse: Amager Boulevard 131,

Kbhvn. S.

ANDERSEN N P skoledirektør: f. 8/4 1898 i Store Heddinge; søn af tømrer Lars Jacob Andersen (død 1946) og hustru Ane f. Andersen; gift (15/7 1927) m. Valborg Rigmor A., f. 25/12 1901 i Kbhvn., datter af skomagermester Chr. Ravn (død 1927) og hustru Ellene f. Andersen (død 1949).

Præliminæreks. (Karise realskole) 1914; lærereks. (Jonstrup) 1919; lærer i Nakskov 1919-20; ansat v. Frdbg. kommunale skolevæsen 1921; skoleinsp. ved Søndermarksskolen 1939; skoledir. i Esbjerg 1948.

Medl. af bestyrelsen for Skolebiblioteksforeningen af 1917 fra 1936 (sekretær og kasserer 1937-44, formand 1944-48); sekretær og kasserer i Danmarks Skolebiblioteksforening 1945-51, formand 1951-52; forstander for Esbjerg aftenseminarium 1950-55.

Medforfatter til lærebøger i naturhistorie, biologi og bibliotekskundskab.

Adresse: Havneg. 83, Esbjerg.

ANDERSEN Oluf professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 24/6 1901 i Vejby ved Hjørring; søn af sognepræst A H J Andersen (død 1937) og hustru Henriette Amalie Erika f. Bagger (død 1939): gift 1. gang (20/3 1931) m. læge Bodil Margrethe A., f. 1/3 1902 i Slagelse, død 1948, datter af bagermester Johs. E G Høyer og hustru Margeret Caroline f. Dietrich; 2.

gang (11/1 1949) m. amtsfuldmægtig, cand. jur. Gudrun Elsebeth A., f. 1/1 1917, datter af overretssagfører N I H Jespersen og hustru Petra Georgia f. Høyer.

Student (Hjørring) 1919; med. eks. 1927; assistent ved Forschungsinstitut fur Hygiene und Immunitatslehre i Berlin 1929-30; klinisk assistent ved rigshospitalets børneafd. 1933-34; 2. reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1934-36; 1. reservelæge smstds 1937-39, overlæge fra 1940; dr. med. 1936; specialistanerk. (børnesygdomme) s. å.; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1940; konsulent i børnehygiejne ved sundhedsstyrelsen s. å.; chef for pædiatrisk modtagelsesafd. ved Finsen Institutets lysambulatorium og for pædiatrisk afsnit ved Kysthospitalet på Refsnæs 1948.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1934-40 og af voldgiftsretten 1936-40; formand i bestyrelsen for Undløse drengehjem 1937-54; formand i bestyrelsen for Frøken Schneiders børnehjem 1942-48. Tilsynsførende læge ved det Classenske fideicommis spædbørnehjem Ordruphøj 1942-48; medl. af epileptikerkommissionen af 1943; medl. af kornudvalget 1944; sekretær i Dansk pædiatrisk Selskab 1945-47; medl. af farmakopékommissionen og af dennes specialitetsudvalg 1945-54 samt af spe-cialitetsnævnet 1955; redaktør ved Acta paediatrica 1946; delegeret for Danmark ved The International Health Conference, New York 1946, ved World Health As-sembly, Geneve 1948, 1950-54 og 1956, Rom 1949, Mexico 1955; repræsentant for Danmark i Verdens Sundhedsorgani-sations (WHO) eksekutivkomité 1952-55; vicepræsident 1954-55; medl. af bestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1946, af forretningsudvalget for samme 1951; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1946; formand for indenrigsministeriets udvalg til undersøgelse af muligheden af at bekæmpe sygeplejerskemangelen 1946, for udvalget vedr. hjem-mesygeolejen 1947 og for udvalget vedr. de profylaktiske undersøgelser af børn 1947; medl. af ernærings- og metodikudvalget 1948; medl. af bestyrelsen for Nordisk pædiatrisk Forening 1950; medl. af socialministeriets udvalg vedr. til-pasningsvanskelige børn 1951 og udvalget vedr. åndssvageforsorgen 1954; konsulent i Dansk Røde Kors 1955: medl. af udvalgene vedr.: fluortilsætning til drikkevand 1955, jordemoderuddannelsen 1956, mødrehjælpen 1956 og et fællesnordisk ernæringsinstitut 1956; formand for sygeplejerskeuddannelsesnævnet 1956.

Har skrevet: Undersøgelser over Vaccinevirus, det virusneutraliserende Antistof samt Vaccinevirus dyrket in Vitro (disputats); samt en række vidensk. afhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter.

Adresse: GI. Vartov V. 14, Hellerup.

ANDERSEN Orla kontorchef, R.; f. 14/12 1906 i Kbhvn.; søn af malermester Anders Andersen (død 1929) og hustru Josefine f. Delfs; gift (2/3 1935) m. Else A., f. 26/1 1910 i Kbhvn., datter af laboratoriemester Jens Liebach (død 1934) og hustru Esther f. Jensen.

Efter realeks. volontør i Grønlands styrelse 1926, fg. assistent 1928, assistent 1932, overassist. 1946, koloni-fuldm. 1947; fg. bestyrer af kolonien Holsteinsborg 1939-40; fg. fuldmægtig u. Grønlands administration i Godthaab, Grønland, 1941-45; fg. fuldmægtig på styrelsens revisionskontor 1946; kontorchef smstds 1947, i statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet) 1950, i Den kgl. grønlandske Handels personalekontor 1952.

Adresse: Berberisvænget 31. Virum.

ANDERSEN Osvald direktør, civilingeniør; f. 1/8 1892 i Kbhvn.; søn af restauratør Peter Andersen (død 1951) og hustru Kirsten f. Olsen (død 1940); gift (27/1 1923) m. Karen Marie A., f. 20/3 1898 i Horne, Fyn, datter af kantor Larsen, Skagen (død 1949) og hustru Mette Marie f. Nielsen (død 1939).

Cand. polyt. 1915; ingeniør i Kbhvns havnevæsen 1915-16, i firmaet Christiani & Nielsen 1918-20, i Det danske Petroleums-Akts. 1920 og i firmaet J Saabye & O Lerche s. å.; adm. direktør for Akts. J Saabye & O Lerche fra 1953.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1949-56.

Adresse: Torkel Badens V. 20, Hellerup.

ANDERSEN Otto forlagsboghandler, R.; f. 10/11 1894 i Kbhvn.; søn af vognmand Paul Andersen (død 1932) og hustru Frederikke f. Mikkelsen (død 1936); gift (10/7 1921) m. Christie A., f. 3/6 1902 på Frdbg., datter af købmand H C Andersen (død 1927) og hustru Emilie f. Hansen (død 1946).

Ansat hos Erslev & Hasselbalch, Kbhvn. 1909, hos V Kristoffersen, Nykøbing F. 1915-16 og ved Steen Hasselbalchs Forlag 1917; leder af Wettergreen & Ker-ber's udenlandske afd., Gøteborg i 1918; fuldmægtig i Gyldendals Sortiment, Kbhvn. s. å.; leder af Gyldendals Sortiment i Nykøbing F. 1922; fuldmægtig i Gyldendals salgskontor 1923, i forlags-kontoret 1926, direktør for C A Reitzels Forlag, A/S 1933; knyttet til P Haase & Søns Forlag 1938.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Boghandlermedhjælperforening 1918-29, formand 1925-26, redaktør af »Bogormen« 1924-29; medl. af bestyrelsen for Boghandler-fagskolen 1925, formand 1940; forstander for Provinsboghandler-fagskolen 1932; medl. af bestyrelsen for Forening for Boghaandværk s. å., kasse-

rer 1944-51; kasserer for Boghandler klubben 1940-45.

Har udg.: Bogen, dens Historie, Fremstilling og Udbredelse (1925), Bogladen, dens Ydre og Indre (1926) samt Bøger og Boghandel (1944) (s. m. Aleks. Frøland), har skrevet: Boghaandværket (1937, 3. udg. 1954); Fra Klareboderne til Løvstræde (1945); Boghandleruddannelse i Danmark (1947); medarbejder ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen. Adresse: Løvspringsv. 1 C, Charlottenlund. ANDERSEN Paulli vicedirektør; f. 1/8 1903 i Kbhvn.; søn af Lars Andersen (død 1951) og hustru Johanne f. Jensen; gift (5/5 1936) m. Inger A., f. 26/1 1911 i Kbhvn., datter af grosserer Hilmar Se-ligman og hustru Grethi, f. Clausen.

Ansat i A/S Nordisk Gjenforsikrings-selskab 1919, i Genforsikringsselskabet Nerva, A/S 1920, i assurancefirmaet Gustaf Nilsson & Co., A/S 1921, i Fjerde Søforsikringsselskab, Lmt. 1923, fuldmægtig smstds 1929-44; sekretær i Foreningen af danske Søassurandører og øvrige u. Assurandør Societetets fællessekretariat hørende organisationer 1944-48; till. knyttet til Dansk Krigs-Søfor-sikring for Varer 1940-48; underdir. i Assurance-Compagniet Baltica, A/S 1948, vicedir. fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for A/S Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd fra 1953.

Adresse: Bredg. 51, Kbhvn. K.

ANDERSEN Peter Anders fh. fagforbundsformand; f. 28/9 1877 i Stege; søn af kusk Jørgen Andersen (død 1917) og hustru Vilhelmine f. Frederiksen; gift (14/2 1919) m. Gudrun Charlotte Marie A., f. 29/1 1890 i Lyngby, datter af Thorv. De-mant (død 1930) og hustru Charlotte f. Bentsen.

Udlært som smed i Neble på Møen; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Smede- og Maskinarbejder-Forbund 1909-44, sekretær 1919, formand for samme samt for Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark 1935-44; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1937-46, af repræsentantskabet i Arbejdernes Landsbank 1937-55, af lærlingerådet 1937-49, af ligningsrådet 1938-50, af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1938-47, af arbejdsfordelings-nævnet 1940-46 og af bestyrelsen for Teknologisk institut 1941-47.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 10,

Kbhvn. Ø.

ANDERSEN P Nyboe professor, dr. oecon.; f. 23/11 1913 i Ladelund pr. Brørup; søn af gårdejer, landbrugskandidat A Andersen og hustru Kristine f. Nyboe; gift (1938) m. Edith A„ f. 7/4 1913 i Aulum, datter af malermester E Råben og hustru Kathrine f. Jeppesen.

Cand. polit. 1939; journalist; univer-sitetsmanuduktør; undervisningsassist. ved Århus universitet; dr. oecon. (Århus univ.) 1946; lærer ved Krogerup højskole v. Humlebæk fra 1946; studieophold i USA 1947; docent i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen 1948, professor 1950.

Medl. af trustkommissionen 1949, af udvalget vedr. lønregulering efter pristallet 1951-52 og af formandsskabet for samordningsudvalget 1956; formand for undervisningsministeriets udvalg vedr. folkehøjskolen 1954; Director, Danish Group Training Course in Cooperation, 1953, medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1951; medl. af repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1953, formand for bestyrelsen 1956; næstformand i Andelsudvalget 1956.

Har skrevet: Penge og Penges Værd (1941); Danish Exchange Policy 1914-39 (1942); Fra Guldfod til Clearing (1942); Bilateral Exchange Clearing Policy (disputats, 1946); Laanerenten (1947); Den økonomiske Sammenhæng (1947); Kortfattet Lærebog i Nationaløkonomi (1948); Land og by (1949); Nationaløkonomi (1952, s. m. Bjarke Fog og Poul Winding); Udenrigsøkonomi (1955) samt tidsskriftartikler m. v.

Adresse: Krogerup højskole pr. Humlebæk.

ANDERSEN Poul bankdirektør, K'.DM. p.p.; f. 8/10 1889 i Frederikshavn; søn af sparekassedirektør, borgmester Elius Andersen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Georgine f. Nielsen (død 1893); gift (22/12 1920) m. Bodil A., f. 2/1 i Odense, død 1955, datter af konsul, direktør Harry Dessau (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Frederikke f. Nathansen (død 1940).

Student (Aalborg) 1908; cand. jur. 1914; ophold i udlandet 1914-15; over-retssagf. 1919; prokurist i firmaet D B Adler & Co. 1917-22; direktør i Hellerup Bank juli-sept. 1922; ansat i Kbhvns Handelsbank 1922-24; likvidator i Diskontobanken og Revisionsbanken 1924; direktør i Privatbanken 1928, adm. direktør 1937-53, derefter formand for repræsentantskabet og bestyrelsen samt bestyrelsens kommitterede.

Næstformand i bestyrelsen for Det forenede Dampskibs-Selskab; medl. af bestyrelsen for Tietgen Fonden; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. ordener: I.F.2*.; S.V.2'.

Adresse: Sølvg. 24, Kbhvn. K.

ANDERSEN Poul professor, dr. jur., K. DM.; f. 12/6 1888 på Midskovgaard; søn af gårdejer Anders Andersen og hustru Ane f. Knudsen; gift (2/3 1917) m. Berta Sigrid A., f. 12/7 1891, datter af gårdejer, branddirektør H P Madsen og hustru Johanne f. Madsen (død 1899).

Student (Odense) 1910; cand. jur. 1916; assistent (sekretær) i indenrigsministeriet (1917), fuldmægtig fra 1924; studierejse 1920-22; dr. jur. 1924; kst. docent i retsvidenskab ved Kbhvns universitet

1924; ekstraord. professor i offentlig ret 1928; professor ord. 1934; universitetets prorektor 1938-39; medl. af Kungl. Sven-ska Vetenskapsakademien og af Institut International de Droit Public; tildelt den Anders Sandøe Ørstedske hædersmedalje 1955; æresdoktor i stats- og retsvidenskab ved Stockholms hogskola 1957.

Sekretær i majsnævnet 1917-20 og i kommissionen vedr. de værnepligtiges tjenstdygtighed m. v. 1923-24; medl. af og sekretær i indkvarteringskommis-sionen af 1923; kst. mønstringsbestyrer i Kbhvn. 1922 og 1924; stedfortræder for forligsmændene 193P-35; formand for taksationskommissionen i h. t. Kbhvns byggelov, overfredningsnævnet, ejendomsmæglerkommissionen og ekspropriationskommissionen i h. t. stiloven; medl. af monopol-ankenævnet og kommissionen vedr. offentlighed i forvaltningen; tilforordnet i forfatningskommissionen 1946-53; formand for udvalget til undersøgelse af spørgsmålet om lovgivning ang. statens og kommunernes erstatningsansvar; næstformand i næringslovkommissionen af 1954; medl. af den mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater oprettede undersøgelseskommission; formand i bestyrelsen for Ejendoms- og Fi-nansaktieselskabet af 1929 (det gamle banegårdsterrain), bestyrelsen i A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag og bestyrelsen i Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening; medl. af bestyrelsen i Abels Saltimport A/S.

Efor for Valkendorfs kollegium 1936-55; medl. af direktionen for Carlsen Langes Legatstiftelse og af bestyrelsen for forsk, legater.

Har skrevet: Ugyldige Forvaltningsakter (1924, disputats, tysk udg. 1927); Dansk Statsborgerret (1928); Hovedpunkter af Forvaltningsretten (1930); Næ-ringsretten (3. udg. 1944); Dansk Forvaltningsret (3. udg. 1956); Offentligretligt Erstatningsansvar (1938); Grundtvig som Rigsdagsmand og andre Afhandlinger (1940); Dansk Statsforfatningsret I (1944); Rigsdagen og domstolene (i Den danske Rigsdag VI); Dansk Statsforfatningsret (1954); afhandlinger i juridiske fagskrifter.

Adresse: Rungstedv. 13, Rungsted Kyst.

ANDERSEN Poul økonomidirektør; f. 12/3 1900 i Kbhvn.; søn af kelner Jens Peter Andersen (død 1924) og hustru Ingrid Jønsdotter (død 1949); gift (25/10 1930) med Ingeborg A., f. 9/10 1902, datter af kontorchef i finansministeriet Severin Bolwig (død 1945) og hustru Helene f. Herling (død 1942).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; ansat i Centralanstalten for Revision og Th. Møllers Revisionsfirma 1918-21, i finansministeriet 1921-41, fra 1936 som ekspeditionssekr.; cand. jur. 1928; kontorchef ved Gentofte kommune 1941, økonomidir. 1955. Medl. af bestyrelsen for A/S C May-land.

Adresse: Bekkasinv. 4, Hellerup.

ANDERSEN Poul Carit forlagsboghandler, se Carit Andersen Poul.

ANDERSEN Rigmor arkitekt; f. 11/12 1903 i Århus; datter af journalist Emil Andersen (Emil Aars) (død 1930) og hustru Nancy f. Klingstrøm (død 1948); gift (21/4 1932) m. arkitekt Henry Kryger, f. 7/5 1902 i Kbhvn.

Student (1922); cand. phil.; gennemgået kunstakademiets arkitektskole 1923-28; medarbejder på Kaare Klints tegnestue 1929-39; lærer ved kunstakademiets forskole fra 1944; assistent ved kunstakademiets skole for møbel og rumkunst fra 1950. Bernhard Hirschsprungs Legat.

Har udført forsk, kunstindustrielle arbejder og tegnet møbler og inventar bl. a. til Kvinderegensen; repræsenteret på Det Danske Kunstindustrimuseum med et sølvtøjsskab.

Adresse; Dronninggårds Allé 35 A, Holte.

ANDERSEN Sigurd godsejer, hofjægermester; f. 2/8 1894 i Bangkok; søn af etatsråd H N Andersen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Maria f. Bene-dictsen (død 1940); gift (5/3 1947) m. Maria A., f. Kokholm, f. 17/1 1906.

Ejer af Oxholm siden 1918; medl. af Øland sogneråd 1925-33; medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni.

Adresse: Oxholm pr. Halvrimmen.

ANDERSEN Sigurd Juul højskolelærer; f. 2/7 1898 på Mosegaard i Balslev Sogn; søn af gårdejer A J Andersen (død 1936) og hustru Johanne f. Christiansen (død 1925); ugift.

Student (Odense katedralskole) 1917; elev på Askov højskole 1917-18; cand. phil. 1918; studerede ved Kbhvns universitet, ved universitetet i Jena 1921, i Berlin 1922 og i Strasbourg 1923; lærer på Grundtvigs højskole, Lyngby 1923-26, på Roskilde højskole 1926-27 og på Askov højskole fra 1927; leder af den nordiske folkehøjskole i Geneve 1936-38.

Adresse: Askov pr. Vejen.

ANDERSEN Steen direktør; f. 17/5 1904 i Kbhvn.; søn af grosserer Ferdinand Andersen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magda f. Nissen (død 1934); gift (20/1 1954) m. Gerda A., f. 9/10 1918 i Kbhvn., datter af hofmarskal, kammerherre, kommandørkaptajn Johan Vest (se denne).

Uddannelse på Handelshøjskolen i Kbhvn., i firmaet Parke, Davis & Company, London og i Société d'Importation et de Commission, Ane. Maison Keinhart, Le Havre; ansat i medicinalfabriken A/S Ferrosan, Kbhvn. 1929, prokurist 1932, adm. direktør 1944.

Formand for bestyrelsen for A/S Ferrosan; medl. af bestyrelsen for A/S Ke-movit, A/S Dronningmølle Teglværker. A/S De Forenede Kaffebrænderier, A/S Urtekræmmernes Kaffebrænderi m. fl. Adresse: Bernstorffsv. 185, Charlottenlund. Sommerbolig: Dronningmølle.

ANDERSEN Sven veterinærinspektør; f. 18/4 1910 i Kbhvn.; søn af direktør Vigo Andersen (død 1949) og hustru Laura f. Heckmann; gift (21/4 1931) m. Herdis A., f. 27/2 1911 i Kbhvn., datter af kontorchef Christen Jacobsen (død 1931) og hustru Karen f. Mohr (død 1924).

Dyrlægeeks. 1933; assistent- og vikarstillinger hos prakt. dyrlæger 1933-34; assistent på laboratoriet for fjerkræundersøgelser fra 1934; ansat i veterinærdirektoratet fra 1936; veterinærfuldm. i afd. for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme, ind- og udførsel m. m. 1938, veterinærinsp. II 1946, veterinær-insp. I (for Jylland) 1949.

Redaktør af årsberetning fra det veterinære sundhedsråd fra 1942; har skrevet enkelte artikler i fagblade om bekæmpelse af hønsetyfus og om anvendelse af vaccine mod mund- og klovesyge.

Adresse: Krathusv. 8, Risskov.

ANDERSEN Svend afdelingsarkitekt; f. 26/6 1914 i Kbhvn.; søn af salgskusk Haagen Andersen og hustru Sofie f. Petersen; gift (21/12 1946) m. Sigrid A., f. 29/5 1910 i Thyborøn, datter af di-striktsingeniør i vandbygningsvæsenet I K Danø (død 1946) og hustru Asta f. Jørgensen (død 1949).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1932; bygningskonstruktar og murersvend 1936; afgang fra kunstakademiet 1943; arkitekt u. Frdbg. kommune 1946, afdelingsarkitekt 1957.

Adresse: Hjortekærskrænten 15, Klampenborg.

ANDERSEN Svend direktør; f. 24/11 1923 på Frdbg.; søn af slagtermester Emi-lius Andersen (død 1942) og hustru Hertha Cecilia Margrethe f. Nilsson; gift (19/4 1954) m. cand. mag. Tove A., f. 28/11 1928 i Nordby, Fanø, datter af skoleinspektør Niels Hansen Nielsen Birkelund og hustru Ellen Johanne f. Toftrup.

Student (Østre borgerdydskole) 1943; cand. mag. (zoologi) 1953; studierejser i Europa og Nordamerika; på bevilling fra statens alm. videnskabsfond arbejdet med zoologisk museums am-phipodsamlinger 1953-55; lærer ved Blågårds seminarium fra 1953; pro-gramsekr. ved folkeuniversitetet 1955; direktionssekr. ved Zoologisk Have 1955, underdir. s. å., adm. direktør 1956.

Næstformand for studenterrådet ved Kbhvns universitet 1950-51; medl. af Danske Studerendes Fællesråd 1950-51, af bestyrelsen for Dansk Naturhistorisk Forening fra 1953 og af bestyrelsen for Helge Jacobsens Legat fra 1956.

Adresse: Roskildev. 36, Kbhvn. F.

ANDERSEN Svend vicedirektør, cand. aet.; f. 19/9 1913 i Kbhvn.; søn at tømrer Jens P Andersen (død 1951) og hustru Ingeborg t. Petersen (død 1931); gitt (26/12 1942) m. Else A„ f. 21/5 1916 i Holbæk, datter af elektromekaniker W Larsen og hustru Nancy f. Larsen.

Realeks. 1930; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1935; cand. aet. 1942; studieophold i London ved Institute of Actuaries samt engelske selskaber 1947; ansat i Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S og Forsikringsakts. Terra 1930, fuldmægtig i Danebroge 1942, kontorchef 1946, prokurist s. å., underdir. 1952, vicedir. 1956.

Medl. af Komitéen for mindregode Liv fra 1957.

Adresse: Emdrup Banke 38, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Solstie.n, Hundige Strand.

ANDERSEN Svend Aage direktør, lektor, civilingeniør; f. 15/9 1897 på Frdbg.; søn af snedkermester V T Andersen (død 1937) og hustru Frederikke f. Gøtje (død 1952); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polyt. 1922; ingeniør ved A/S Atlas 1922-26; tekn. forskning 1926-28; direktør i Evercold, Dansk Køleindustri, A/S 1928-32; indehaver af Nordisk Køleteknik 1932 til dets omdannelse til aktieselskab 1939, derefter direktør for aktieselskabet til 1949; lektor i køleteknik ved Danmarks tekniske højskole og direktør for Køleteknisk Forskningsinstitut u. Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for KFUM i Frdbg. sogn 1918-34; sekretær i Den tekniske Forening og redaktør af foreningens tidsskrift 1923-34; medl. af bestyrelsen for Dansk Køleforening 1923-46, af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1934-40, af bestyrelsen for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1934, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af bestyrelsen for Køleteknisk Forskningsinstitut fra 1940; vicepræsident og Danmarks delegerede i Institut international du Froid, Paris fra 1948; formand for landbrugsministeriets udvalg vedr. kuldekonservering fra 1953; gæsteforelæsninger ved Norges tekniske Høgskole 1957.

Har udg.: 1. bind af Lærebog i Køleteknik; hovedredaktør af La Chaine du Froid aux Etats Unis og af Den kolde kæde i USA og Danmark; artikler i den tekniske Presse.

Adresse: Steenstrups Allé 3, Kbhvn. V.

ANDERSEN Svend E E fabrikinspektør, civilingeniør, R.; f. 24/6 1896 i Kbhvn.; søn af marinestabsingeniør Engelbrecht Andersen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Ingeborg f. Petersen (død 1910); gift (19/2 1926) m. Inger Gjellerup A., f. 12/2 1897 i Kbhvn., datter af forlagsboghandler Julius Gjellerup (død

1917, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Anine f. Johansen (død 1943).

Adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1914; cand. polyt. 1924; assistent ved polyteknisk læreanstalts landmålerundervisning 1922-24; ingeniør ved søværnets bygningsvæsen 1925; tilsynsas-sist. i arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955: arbejdstilsynet) 1926; ingeniør smstds 1935; fabrikinsp. 1938; bageri-insp. 1946; kredsinsp. i Kbhvns søndre kreds 1949.

Medl. af bestyrelsen for Fabrikinspek-tørforeningen 1934-45, formand fra 1949; medl. af dansk standardiseringsråds udvalg for markeringsfarver og symboler. Adresse: Overg. o. V. 50, Kbhvn. K. Sommerbolig: Gjelleruphus, Tisvildeleje.

ANDERSEN Svend Olaf fh. kontorchef, R.; f. 12/6 1887 i Kbhvn.; søn af ingeniør, cand. polyt. Eduard Andersen (død 1910) og hustru Anna f. Poulsen (død 1935); gift (12/11 1920) m. Anna Marie A., f. 20/9 1893 på Frdbg., datter af stationsforstander N C Henriksen (død 1948) og hustru Hansine f. Thomsen (død 1950).

Student (Vestre borgerdydskole) 1904; cand. phil. 1905; landinspektøreks. 1910; landinspektørassist. i Århus, Kalundborg og Hjørring 1910-15; praksis i Frederikssund 1915-17; revisor i matrikulskonto-ret 1917; overrevisor 1919; fuldmægtig i landbrugsministeriet 1926; ekspediti-onssekr. 1933; kontorchef 1941-52.

Adresse: Pile Allé 19 A, Kbhvn. F.

ANDERSEN Tage forstander; f. 26/10 1909 i Stenum; søn af mejeribestyrer N O Andersen og hustru Marie f. Nielsen (død 1949); gift (23/4 1938) m. Esther Holmen A., f. 1/2 1907 i Hjørring, datter af bankdirektør Thomas Chr. Christensen (død 1927) og hustru Alma f. Nielsen.

Uddannet på Vraa højskole og Ladelund landbrugsskole; landbrugskand. 1936; assistent ved statens forsøgsstation, Tylstrup s. å.; lærer ved Uldum højskole s. å.; assistent ved Foreningen af jydske Landboforeninger's planteavls-kontor 1937; konsulent i planteavl for Foreningen af jydske Landboforeninger 1938; sekretær for Foreningen af jydske Landboforeninger's ungdomsudvalg 1939; kontrolleder for Fælleskontrollen for Kartoffelfremavl 1943, sekretær for samme 1949; forstander for statens forsøgsstation, Tylstrup 1950.

Formand for kartoffelfondens samarbejdsudvalg 1949; medl. af De danske Spritfabrikkers kartoffeludvalg 1951 og af Aalborg Amts Landboforenings plan-teavlsudvalg 1952; medl. af bestyrelsen for Danske Kartoffelsektioners Fællesråd 1955. Adresse: Statens forsøgsstation, Tylstrup.

ANDERSEN Tage generalløjtnant, K.DM., HTH. p.p.; f. 4/3 1899 i Mariager; søn af inspektør A Andersen (død 1954) og hustru Meta f. Wissing (død 1933); gift (1/5 1936) m. Sigrid A., t. 27/1 1907 i Kbhvn., datter af oberst P C Anning-Pe-tersen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Gerda f. Bloch.

Student (Herlufsholm) 1917; premier-løjtn. i rytteriet 1921; militærflyver 1925; kaptajn 1929; oberstløjtn. 1934; oberst 1940; chef for sjællandske flyver-afd. 1932; chef for jydske flyverafd. 1937; chef for hærens flyvertropper 1945; chef for vestre flyvebasiskomman-do 1P50; generalmajor 1951; til rådighed for flyverkommandoen 1953; atter chef for vestre flyvebasiskommando 1954; chef for flyverstaben 1955; gene-ralløjtn. og chef for flyvevåbnet s. å. Tildelt Kgl. Dansk Aeroklubs ærespo-kal for 1956.

Udenl. orden: S.Sv.2.!.

Adresse: Lille Værløse.

ANDERSEN Th. vinhandler, vicekonsul. K.DM.p.p.; f. 24/11 1871 i Svendborg; søn af sadelmager Chr. Andersen (død 1884) og hustru f. Hansen-Dinesen (død 1916); gift (16/12 1902) m. Inger A., f. 25/4 1879, død 1952, datter af overlærer Karl Schmidt (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Frederikke f. Clausen (død 1912).

I handelslære i Odense 1885; ansat i vinfirmaet Hansen & Co. i Svendborg 1892; medstifter af firmaet Odense Vin Kompagni 1895, eneindehaver fra 1921, till. indehaver af firmaet Niels Jensen & Co., grundlagt 1821, fra 1924, endv. af firmaet J J Jacobsens Eftf., Faaborg, grundlagt 1841. fra 1928; 1. juni 1940 indgik firmaet Gamle Hestehauge (grundl. 1882) i koncernen. Italiensk konsular-agent i Odense 1921-23; brasiliansk vicekonsul 1923-32; portugisisk vicekonsul fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Vinhandler-foreningen i Danmark 1920-30, æresmedlem 1945; formand for Falcks Redningskorps i Odense; medl. af bestyrelsen for A/S Falcks Redningskorps i Århus til 1950 og for A/S Falcks Redningskorps for Kbhvn. og Frdbg. til 1950; medl. af tilsynsrådet i Handelsbanken i Odense 1927-38; medl. af det kateketiske sko-lekollegium i Odense; medl. af inspektionen for Lahns Stiftelse for hjælpeløse Børn i Odense, kasserer 1920-38; formand i bestyrelsen for lærlingehjemmet Ny Møllegaard, Odense til 1943; medl. af bestyrelsen for psykoteknisk institut i Odense til 1947; formand for Hestens Værn's Odense afd. 1909-47; medl. af bestyrelsen for Foreningen i Odense til Værn for enligtstillede Kvinder; kirkeværge for Thomas Kingo kirken i Odense til 1941; formand i bestyrelsen for A/S C F Schalburg, grundlagt 1817, for A/S ,1 P Axelsen & Co.. Slagelse til 1957 og for A/S Wellejus Vinhandel, Slagelse til 1957; medl. af bestyrelsen for Det fyen-ske Fængselsselskab til 1951; medl. af rådet for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark til 1957; medl.

af bestyrelsen for A/S Munke Mølle, Odense.

Oprettede 1951 Vingaardens Legat, Vinhandler, Konsul Th. Andersen og Hustrus Fond. Vingaarden, Odense.

Ejer af Frederiksgave pr. Ebberup til 1954.

Udenl. ordener: F.M.A.3.; F.O.A.; I.Kr.5.

Adresse: Vingaarden, Odense.

ANDERSEN Torben overlæge, dr. med.; f. 14/4 1904 i Tolstrup, Hjørring amt; søn af sognepræst A H J Andersen (død 1937) og hustru Henriette Amalie Erika f. Bagger (død 1939); gift (29/12 1931) m. læge, specialist i hud- og kønssygdomme Mil-drid A. (dekoreret med MfDR. og Pr.Red. Med.), f. 6/4 1903 i Kbhvn., datter af kommandør Magnus Bojesen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Kirsten f. Svendsen (død 1922).

Student (Sorøl 1923; med. eks. 1931; ansat på hospitaler i Århus og Kbhvn. 1931-37; klinisk assistent ved rigshospitalets afd. for børnesygdomme 1935-36; dr. med. 1937; reservelæge ved amtssygehuset i Gentofte, med. afd. B 1937-39 og ved rigshospitalets med. afd. B 1939-42; specialistanerk. (hjerte-, mave-og tarmsygdomme) 1940; overlæge ved Frederiksborg amts centralsygehus i Hillerød, med. afd. 1942.

Forsk, kollegiale og faglige tillidshverv, bl. a. medl. af Foreningen af yngre Lægers repræsentantskab 1931-41, af dens bestyrelse 1937-39 og voldgiftsret 1940-42; medl. af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1937-42, af Nordsjællands Lægekredsforenings voldgiftsret fra 1945, af Landsforeningen for Sukkersyges lægeråd fra 1950 og af indenrigsministeriets kommission vedr. statens sindssygevæsen 1952-56.

Har foruden disputats (1937) publiceret en del andre lægevidensk. afhandlinger.

Udenl. orden: I.F.3. Adresse: Hillerød.

ANDERSEN Valdemar mag. scient; f 10/4 1899 i Kbhvn.; søn af husejer R Andersen (død 1936) og hustru Wilhelmine f. Olsen (død 1943); gift (23/12 1929) m. Else A„ f. 6/1 1908 i Kbhvn., datter af maleren Poul Hagen og hustru Tyra f. Levison (død 1955).

Student (privat dimit.) 1916: accessit for universitetets prisopgave 1920; mag. scient. 1921; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Akademisk kursus 1924; leder af Akademisk kursus 1930-45, formand for bestyrelsen fra 1945 til kursus' ophævelse 1948.

Adresse: Frdbg. Allé 88, Kbhvn. V. og

Hulsø Ege, Rungsted Kyst.

ANDERSEN Viggo direktør, generalkonsul, R.DM., Chr.XFr.M.p.p.; f. 29/9 1894 i Odense; søn af husejer M Chr. Andersen (død 1929) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1934); gift m. Esther A., f. 10/11 i Helsingør, datter af slagtermester Sofus Blomsterberg (død 1918) og hustru Emma f. Frederiksen.

Hos Mogensen & Dessau, Odense 1911-17, i Forsikringsakts. Selandia, Kbhvn. 1918; direktør for Almindeligt Assuranceselskab af 1896, Kbhvn. 1926; under-dir. i A/B Reassurance, Stockholm 1930, adm. direktør fra 1933; dansk generalkonsul i Stockholm fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm 1934-54, formand 1947-54; formand for Hjælpeforeningen Dana, Stockholm; Dansk Samvirkes repræsentant for Stockholmsdistriktet; overordentligt medl. af Intendanturforeningen, Kbhvn.; medl. af den svenske rigskomitées udvalg for hjælp til danske flygtninge 1940 og af foreningen Nordens hjælpekomité for flygtninge 1943-45; medl. af præsidiet for udstillingen »Christian X's København« i Stockholm 1949 og af æreskomitéen for udstillingen »Dansk Dekorativ Kunst 1900-1950« i Stockholm 1950; viceformand for Foreningen Danmarks Konsuler i Sverige.

Tildelt foreningen Norden's sølvpla-quette »For nordisk Gerning«.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; S.N.3.

Adresse: Birger Jarlsgatan 15, Stockholm, Sverige.

Sommerbolig: Villa »Højen«, Gilleleje.

ANDERSEN Viggo statskonsulent; f. 28/9 1910 i Kosterslev, Særslev sogn; søn af husmand Anton Andersen (død 1954) og hustru Anna f. Endrup; gift (17/9 1940) m. Marie A., f. 16/7 1909 i Haugesund i Norge, datter af lærer Olav Sande (død 1935) og hustru Sina f. Hagland.

Uddannet ved landbruget; på Særslev højskole 1928-29, Askov højskole 1932-33 og 1933-34 og Ladelund landbrugsskole 1934-35; landbrugskand. 1938; elev på den nordiske folkehøjskole i Geneve s. å.; ansat ved Det landøkonomiske Driftsbureau 1938-41, ved De samv. danske Husmandsforeninger 1941, sekretær smstds 1946-53; statskonsulent til rådighed for landbrugsministeriet 1953.

Medl. af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1953; formand for det danske FAO-udvalg 1953, for landbrugsministeriets OEEC-udvalg og technical assistance-udvalg; næstformand i landbrugsministrenes stedfortræderkomité u. OEEC 1955; medl. af regeringsudvalget for teknisk bistand under FN 1954; har endv. været medl. af forsk, landbrugsministerielle udvalg og nævn. Adresse: Rødtjørnev. 10, Kbhvn. Vanløse.

ANDERSEN William Thune overlæge, dr. med.; f. 1/1 1900 i Kbhvn.; søn af grosserer Andreas F Andersen (død 1911) og hustru Gerda Thune f. Jacobsen (død 1931); gift (4/3 1926) m. Guri T. A., f. 20/1 1900 i Kbhvn., datter af maleren Axel Johansen (død 1938) og hustru Harriet f. Johansen (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1918;

med. eks. 1925; forsk, kandidatpladser og læge et år i Ivigtut 1925-29; klinisk assistent u. professoratet i klinisk medicin ved Kbhvns universitet 1929-33; dr, med. 1933; 2. reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals afd. III 1933-35; specialist i med. sygdomme 1936; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1935-36; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals afd. B 1936-40; overlæge ved Svendborg centralsygehus' med. afd. 1940.

Medl. af bestyrelsen for Medicinsk Selskab for Fyens Stift fra 1948, formand fra 1956; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1950, formand for landsforeningens kredsforening for Svendborg amt fra 1950.

Har skrevet: Studies on Blood Sugar and Glycosuria in Exophthalmic Goitre (Disputats, 1933) og forsk, mindre arbejder; accessit for universitetets prisopgave i klinisk medicin 1929.

Adresse: Villa Egehøj, Christiansmindev. 4. Svendborg.

ANDERSEN Willy landsdommer, R1.; f. 20/10 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer Valdemar Andersen (død 1927) og hustru Ulofa f. Sørensen (død 1945); gift (1929) m. Marguerite Agnete A., f. 11/10 1908 i Ordrup, datter af fuldmægtig i Nationalbanken Paul Odewahn (død 1953) og hustru Agnete f. Grønqvist (død 1952).

Student (Østre borgerdydskole) 1920: cand. jur. 1928; sekretær ved sø- og handelsretten 1929; dommer i Kbhvns byret 1942, i østre landsret 1951.

Tilforordnet i toldrådets appeludvalg; medl. af Dansk Idræts-Forbunds amatør-og ordensudvalg 1946; redaktør af Sø-og Handelsretstidende 1932-42.

Adresse: Magdelonev. 22. Kbhvn. NV.

ANDERSEN - HØYER Ulf Schack oberst, civilingeniør, K.DM., HTH.p.p.; f. 24/8 1887 i Kbhvn.; søn af oldermand H F Andersen-Høyer (død 1918) og hustru kommunelærerinde H S Andersen-Høyer (død 1908); gift 1. gang (9/5 1920) m. Astrid A-H., f. 28/3 1889, død 1937, datter af rentier P C C Lund (død 1916) og hustru f. Hansen (død 1912); 2. gang (28/1 1938) m. Alice A-H., f. 28/8 1906 i Kbhvn., datter af grosserer Frode Koefoed og hustru Augusta f. Sandgreen (død 1955).

Cand.polyt. 1910; premierløjtn. i artilleriet 1912; til tjeneste i hærens tekniske korps fra 1918; kaptajn 1923: un-derdir. i hærens tekniske korps 1924; oberstløjtn. og direktør i hærens tekniske korps samt chef for konstruktions-afd. 1930: oberst og felttøjmester i hærens tekniske korps 1937; afsked 1949.

Lærer i ballistik og elektroteknik ved hærens officersskole 1918-51; medl. af skolerådet; formand for hærens fabriktilsyn 1927-33, for hærens tekniske korps' gaskommission 1934 og for krudtkommissionen af 1921; medl. af kommissionen ang. beskyttelse af befolkningen mod giftgas m. v. i 1935; medl. af bestyrelsen for Artilleriofficersforeningen 1920-24, af Officersforeningens direktion 1930-33; redaktør af Dansk Artilleritidsskrift 1930-54; medl. af dansk standardiseringsråd fra 1928 og af hærens motorkøretøjsnævn; medl. af Dansk Luft-værnsforenings landsråd 1936; formand for hæren og søværnets krudt- og gaskommission af 1942 og for krigsministeriets udvalg til undersøgelse og overvejelse vedr. hærens krudtværks fremtidige ordning 1946; i tysk fangenskab 29. aug. -1. nov. 1943; formand for forsvarets standardiseringskomité af 1947; medl. af bestyrelsen for A/S L M Ericsson.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; N.St.0.22.; S.V.2*.

Adresse: Carit Etlars V. 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nødebo Huse pr. Dyssekilde.

ANDERSSON Josef fh. forretningsfører; f. 18/1 1885 i Hallaryd i Sverige; søn af gartner Anders Johnsson (død 1928) og hustru Bengta J. (død 1889); gift (15/12 1911) m. Magda A., f. 16/1 1893 i Odense, datter af skræddermester M Andersen og hustru Kristine A.

I skrædderlære i Kbhvn. 1899; ophold i udlandet 1905-11; sekretær i Dansk Skrædderforbund 1919; forretningsfører for dette forbund og formand for Skrædderfagets Arbejdsløshedskasse 1925-53.

Sekretær for Skandinavisk Sammenslutning i Beklædningsindustrien 1925-53; formand for kontrolkomitéen for Den socialdemokratiske Presse 1935-52; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1929-55; medl. af borgerrepræsentationen 1932-50 og af landstinget 1939-47; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde og af tilsynsrådet for fængselsvæsenets arbejds-drift; formand for Telefonabonnenternes repræsentantskab 1944-51 og for bestyrelsen for Arbejdernes Landsbank 1946.

Har skrevet: Festskrift ved Skræddernes Fagforening af 1873' 50 Aars Jubilæum (1923); Festskrift ved Dansk Skrædderforbund's 50 Aars Jubilæum (1937); Vejen frem. Minder og Synspunkter (1954).

Adresse: Enghavev. 64, Kbhvn. V.

ANDKÆR Ove direktør; f. 26/3 1889 i Ladby; søn af gårdejer A C Andkær (død 1931) og hustru Johanne f. Møller (død 1937); gift (25/4 1916) m. Hedvig A„ f. Beichler, f. 9/7 1889 i Tyskland.

Uddannelse på Glasværket i Odense, på Købmandsskolen og i Tyskland; ansat i firmaet Jørgen Jensen's Eftf. 1914-29 (prokurist 1925); egen agenturforretning i frø 1929-33; direktør i K K K K A/S 1933; efter at dette selskab i 1940 blev overtaget af A/S De forenede Conserves-fabriker direktør for sidstn. aktieselskab til 1954, derefter medl. af selskabets bestyrelse.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Hørkram Grossister i Kbhvn. 1940-49 (formand 1940-44), for Danske Konservesfabrikanters Arbejdsgiverforening

1942-53 og for Sammenslutningen af

Hørkram Grossister i Danmark 1942-54.

Adresse: Ringerbakken 27, Virum.

ANDREASEN A C Holger direktør; r. 20 R 1911 i Kbhvn.; søn af ingeniør Holger Andreasen (død 1936) og hustru Agnes Villa Eleonora f. Christensen; gift (1935) m. Gladys A„ f. 24/3 1908 i Kbhvn., datter af grosserer Niels Schibbye (død 1931) og hustru Emilie f. Kunz (død 1938).

Eealeks.; merkantilt uddannet i ind-og udland; ansat i faderens firma Holger Andreasen, Kbhvn. 1932, medindehaver og direktør 1936, eneindehaver fra 1956; arresteret af Tyskerne 1944, i tyske fængsler og koncentrationslejre til krigens afslutning.

Næstformand i Foreningen 50'erne fra Porta (forening af koncentrationslejrfanger) fra 1946; formand for Brancheforeningen for Importører af Trækul og Trækuldestillater i Danmark fra 1942; formand i bestyrelserne for Holger Andreasen A/B, Orebro og GBteborg, Holger Andreasen A/S, Oslo, Holger Andreasen A/G, Bern, Holger Andreasen, Inc., San Francisco og Chicago og for B. I. X., Ltd., London.

Adresse: Baunegårdsv. 75, Hellerup.

Sommerbolig: Grønnebakken pr. Hul-sig St.

ANDREASEN A H M professor, dr.techn.. E.DM.; f. 1/6 1896 i Kalundborg; søn af kommunal bestillingsmand Andreasen (død 1946) og hustru f. Nissen (død 1927); gift (18/8 1933) m. Carla A., f. 22/3 1913, datter af skrædermester Vilh. Madsen og hustru Mary f. Jørgensen.

Student (Horsens) 1913; cand. polyt. 1918; vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalt, Danmarks tekniske højskole 1919-28; professor i teknisk kemi smstds fra 1928; prorektor ved højskolen 1947-50; dr. techn. 1929; medl. af patentkommissionen 1934-55; næstformand for de særlige patentkommissioner 1956; Industrirådets ekspert ved vareforsendelser 1939. Formand for udvalget for Danmarks tekniske bibliotek; medl. af bestyrelsen for Dansk Brændselskontrol-forening 1940-53. derefter for Dansk Kedelforening; medl. af socialministeriets arbejdsråd 1948 og af trustkommissionen 1955.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; æresmedlem af American Ceramic Society; udenl. medl. af den kgl. svenska Ingenidrsvetenskapsakade-mien; medl. af det tekniskvidenskabelige forskningsråds repræsentantskab og af Det Danske Selskabs repræsentantskab; medl. af styrelsen for International Com-mission on Glass samt af styrelsen for Association Europeenne de Ceramique; formand for polyteknisk læreanstalts fond for teknisk kemi.

Litterære arbejder: Zur Kenntnis des Mahlgutes (disputats, 1928); ea. 100 vi-densk. afhandinger, sammenlign Verein Deutscher Ingenieure, Forschungsheft nr. 399 (1939); Den polytekniske læreanstalts 125-Aars Jubilæumsskrift (1954).

Adresse: Dalsgårdsv. 8, Klampenborg.

ANDREASEN Hardy dr. jur., landsretssagfører; f. 14/12 1914; søn af ingeniør Carl Anton Andreasen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Huldfried Cecilie f. Johansen (død 1930); gift (31/3 1955) m. Gerda A., f. 19/1 1916, datter af bankdirektør Einar Holst og hustru Gudrun f. Madsen (død 1950).

Student (Odense) 1933; handelseks. 1934; ansat ved Odense Patentbureau og ved kbhvnske og udenl. patentbureauer 1933-36; studieophold ved universitetet i Berlin 1935-36; cand. jur. 1942; dr. jur. 1948; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1942-46. i Randers 1946-47; landsretssagf. 1946; egen sagførerforretning i Odense fra 1947; studierejser til Schweiz og Italien 1947 og til USA 1948.

Formand for Salgs- og Reklameforeningen i Odense 1949-55; næstformand i Dansk Salgs- og Reklameforbund; medl. af varemærkelovkommissionen af 8. dec. 1949; dansk delegeret ved de fællesnordiske varemærkelovgivningskonferencer fra 1950; medl. af bestyrelserne for A/S Tetra Pak og for Hansen & Comp. A/S.

Har skrevet: Varemærkesystemerne og Varemærkets Virkeformer (1941); Om Patentering af Lægemidler (1942); Tvangslicenssystemet (patentlovens § 23) (1943); La jurisprudence danoise en matiére de brevets (1945); Varemærkeretten i konkurrenceretlig Belysning (disputats, 1948); korrespondent til udenl. fagtidsskrifter.

Adresse: »Hegnedshuset« pr. Dalby.

ANDREASEN N P parcellist; f. 25/7 1881 i Fuirendal sogn; søn af husmand Jørgen Andreasen og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1917); gift (15/5 1909) m. Karen A., f. 28/2 1885 i Finderup sogn, datter af skrædder Niels Petersen (død 1927) og hustru Katrine f. Hansen (død 1932).

Ophold på forsk, høj- og landbrugsskoler; sognerådsmedlem 1912-24; amtsrådsmedlem 1916-35; medl. af bestyrelsen for De sjællandske Husmandsforeninger fra 1912 (formand 1929-51) og for De samvirkende danske Husmandsforeninger 1912-51 (formand 1936-51, derefter æresmedlem af foreningen); medl. af bestyrelsen for Landbrugslotteriet fra 1918 (formand fra 1937) og for Østifternes Brandforsikring fra 1922; medl. af Landbrugsrådets præsidium 1932-40, stedfortræder for den ledende præsident 1936-40; medl. af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank til 1948; tilsynsmand ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole til 1953; medl. af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40, af vare-forsyningsrådet 1940-52 og af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Landbrugsbygninger; medl. af folketinget 1929-47.

Adresse: Jyderup.

ANDREASEN Otto Valdemar bogtrykker, R.; f. 18/1 1895 i Kbhvn.; søn af arbejdsmand Christen Andreasen (død 1941) og hustru Anna f. Schløtel (død 1928); gift (16/11 1918) m. Mary A., f. 5/10 1896, datter af gårdejer Niels Andersen (død 1896) og hustru Margrethe f. Jensen (død 1952).

Udgået fra folkeskolen 1909; udlært som typograf 1914; etableret egen virksomhed 1924.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening fra 1941, næstformand 1949-55, formand fra 1955; medl. af Nordisk Bogtrykkerråd fra 1949.

Adresse: Frederikslundsv. 33, Holte.

ANDREASEN Thorvald direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 8/12 1892 på Thurø; søn af skibsreder L S Andreasen (død 1940) og hustru Elfriede f. Rasmussen (død 1950); gift (24/7 1924) m. Inge A. f. Huusom, f. 2/10 1901 i Kolding.

Efter udstået læretid 8 års ophold i forsk. lande; fuldmægtig i A/S Sydjydsk Korn- og Foderstof-Kompagni, Kolding 1920, eneprokura 1932, adm. direktør fra 1942; finsk vicekonsul fra 1953.

Formand, næstformand eller bestyrel-sesmedl. i fl. landsorganisationer og lokale foreninger af national, nordisk eller branchemæssig karakter; kommunal revisor.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.L.31.

Adresse: Strandvejen 2, Kolding.

ANDREASEN Victor institutchef, cand. polit.; f. 18/2 1920 i Raarup; søn af cementstøber Peter Andreasen (død 1954) og hustru Aniéla f. Smolenska; gift (4/8 1951) m. forfatterinden Tove Ditlevsen (se denne).

Student (Th. Langs skole. Silkeborg) 1939; cand. polit. 1947; sekretær i statistisk departement 1947-50; medarbejder ved Finanstidende 1947-52; fra 1948 medarbejder ved og fra 1952 leder af Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets Erhvervsøkonomiske Institut og redaktør af institutets tidsskrift Erhvervsøkonomiske Meddelelser.

Har skrevet: Alm. Del af Dansk Industriberetning (1949-55); medforfatter til Bankerne og Samfundet (1955); artikler og kronikker om økonomiske og politiske emner i forsk, tidsskrifter og i dagspressen.

Adresse: Bistrupv. 44, Birkerød.

ANDREASSEN Alfred statskonsulent for undervisningsministeriet i sager vedr. folkeskolen og seminarierne; f. 17/4 1894 i Ollerup, Fyn; søn af gartner Anders Andreassen og hustru Kristiane f. Clausen (død 1937); gift (30/4 1920) m. Dagny A., f. 1/4 1892 i Ollerup, Fyn, datter af førstelærer Kresten Baltsersen (død 1934) og hustru Jensine f. Munk Jensen (død 1952).

Lærereks. 1915; afgangseks. fra statens gymnastikinstitut 1916; lærer ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1916, sko-leinsp. ved Lindevangsskolen 1935-49; statskonsulent for undervisningsministeriet i sager vedr. folkeskolen og seminarierne 1949.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1942-50 og af Frdbg. skolekommission 1938-49; formand for Frdbg. Kommunelærerforening 1933-35; formand for Dansk Kulturfilm 1950-57.

Har skrevet lærebøger i gymnastik.

Adresse: Skt. Thomas Allé 13, Kbhvn. V.

ANDREASSEN Mogens overlæge, lektor, dr. med.; f. 11/7 1911 i Vejlø ved Næstved; søn af forpagter H C Andreassen (død 1928) og hustru Johanne f. Heining (død 1952).

Student (Herlufsholm) 1929; med. eks. 1937; uddannet ved kbhvnske hospitaler; dr. med. 1943; specialist i kirurgi og kirurg, kvindesygdomme 1950; prosector chirurgiae 1951-54; lektor i kirurgi ved Kbhvns universitet fra 1954; assist. overlæge ved rigshospitalets afd. D fra 1955; konsulent i børnekirurgi ved Dronn. Louises Børnehospital fra 1955.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1954.

Har skrevet: Hæmofili i Danmark (disputats, 1943) samt vidensk. arbejder om kirurgiske emner.

Adresse: Falkoner Allé 19, Kbhvn. F.

ANDRÉS D 6 direktør; f. 15/7 1896 i Porto Alégre i Brasilien; søn af direktør H I Andrés (død 1930) og hustru Vilhelmine f. Thurmann; gift 25/9 1923) m. Ebba A., f. 30/12 1901 i Hellebæk, datter af forpagter Ludvig Harboe (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Marie Amalie f. Jensen.

Uddannet hos A/S Hellebæk Fabriker på Preussische hohere Fachschule fflr Textilindustrie i Cottbus og hos firmaet Campomar y Soulas, Buenos Aires; direktør i Angel Braceras S. A., Buenos Aires 1922-26, i A/S Hellebæk Fabriker 1930-32, i A/S De forenede Klædefabriker, Hjørring 1932-33, i Svendborg Tex-tilfabrik 1939-50 og i A/S J C Modeweg & Søn fra 1950.

Adresse: Engelsborgv. 29, Lyngby.

ANDRESEN Alexis R skibsreder, R.; f. 29/5 1902 i Esbjerg; søn af skibsreder, konsul Chr. Andresen (se denne); gift (4/6 1927) m. Tove A., f. 29/6 1904 i Kbhvn., datter af grosserer Chr. Andersen (død 1928) og hustru Laura f. Amtoft (død 1953).

Student (GI. Hellerup Gymn.) 1920; uddannet i forsk, rederier og skibsmæglerfirmaer i Hamborg, Newcastle o/Tyne og Bordeaux 1922-25; ansat i A/S Dampskibsselskabet Dania, Kbhvn. 1926, prokurist 1928, medl. af bestyrelsen for samme 1944, korresponderende reder 1946.

Medl. af repræsentantskabet for Ulyk-kesforsikringsforbundet for dansk Søfart; medl. af bestyrelsen for Dansk

Dampskibsrederiforening, for Danske Rederes Retsværn, for Assuranceforeningen Skuld, for A/S Generalagenturet for Assuranceforeningen Skuld (gjensidig) Norge, for The Baltic and International Maritime Conference, for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond og for Dansk Golf Union; honorær kasserer for Arveprins Knuds Kollegiums Fond; formand for the Documentary Council of the Baltic and International Maritime Conference.

Adresse: Tuborgv. 100 A, Hellerup.

Sommerbolig: »Hamamatsu«, Asserbo.

ANDRESEN Chr. skibsreder, konsul, R. DM.p.p.; f. 11/3 1875 på Rømø; søn af dampskibsfører I A Andresen (død 1915) og hustru f. Michelsen (død 1919); gift (26/8 1899) m. Elie A„ f. 18/8 i Antwerpen, datter af havnemester Frangois-Joseph Storms (død 1892) og hustru f. Storms (død 1904).

Uddannet i skibsmæglerforretninger og andre kontorer i Kbhvn., Newcastle o/ Tyne, Hamborg, Antwerpen og Rotterdam; blev prokurist i sidstn. by 1898; medstifter af Dampskibsselskabet Dania i Esbjerg 1900 og dettes leder til 1946; derefter formand for bestyrelsen til 1955; belgisk konsul i Esbjerg 1906-16, derefter honorær konsul.

Medl. af bestyrelsen for Baltic and International Maritime Conference og dennes eksekutiv-komité 1911, vicepræsident 1929, æres-vicepræsident fra 1947; medl. af bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforening 1921-24, næstformand 1924-33; medl. af bestyrelsen for Danske Rederes understøttelsesfond fra oprettelsen 1920 til 1946; formand i Danske Rederes Retsværn og for Assuranceforeningen Skuld til 1947; næstformand i Sø-fartsrådet 1927-33; medl. af bestyrelsen for Georg Stages Minde 1928-37 og for Dansk-Fransk Dampskibsselskab.

Udenl. ordener: B.K.4. & 5.

Adresse: Onsgårdsv. 16, Hellerup.

ANDRESEN Hans Corl fh. stadsarkitekt, R.; f. 12/11 1891 i Brønderslev; søn af sognepræst V A E V Andresen (død 1918) og hustru L M f. Carl (død 1933); gift (27/6 1919) m. Ida A., f. 8/5 1889 i Kbhvn., datter af arkitekt E F Jeppesen (død 1934) og hustru Louise f. Floor (død 1929).

4 kl. hovedeks. (Frederiksborg); håndværkeruddannelse som snedker; afgangs-bevis fra kunstakademiet 1924; tegnestueuddannelse hos kgl. bygningsinsp. Magdahl Nielsen; arkitekt ved Frdbg. kommunes tekniske.forvaitning 1918, afde-lingsarkitekt 1943, stadsarkitekt 1951-56.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg fra 1935, leder af udvalget 1938-44.

Har opført hospitalsbygninger i Hjørring (s. m. Asger Jeppesen) og amtssygehus i Dronninglund.

Adresse: Hoffmeyersv. 69, Kbhvn. F. Sommerbolig: Skovvænget 17, Hornbæk.

ANDRESEN Helge kommandør, kammerherre, K'.DM., HTS.p.p.; f. 2/3 1895 på I Frdbg.; søn af styrmand Jens Christian Andresen (død 1898) og hustru Maria f. Monberg (død 1940); gift (21/1 1928) m. Ellen Margrethe A, (dekoreret medF.O.A.), f. 14/6 1902 i Århus, datter af direktør Viggo Bie (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Anna f. Schiødt (død 1951).

Sekondløjtn. 1917; premierløjtn. 1918; styrmand i Det Forenede Dampskibsselskab 1919-20; kaptajnløjtn. 1924; diplom som radioingeniør fra École supé-rieure d'Electricité, Paris 1925; lærer ved søværnets officersskole 1928; orlogs-kapt. 1934; kommandørkapt. 1939; chef for torpedosektionen 1932-47; kommandør 1947; i reserven 1957; chef for jyd-ske marinekommando 1947-48; jagtkaptajn hos H.M. kongen 1948-57. Chef for kongedelingen til Stockholm i 1948. til Færøerne i 1949, til Grønland og Færøerne 1952 og til Oslo i 1953.

Formand for Hovedorganisationen for Søofficerer fra 1943; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd fra 1943, næstformand 1949-56, fg. formand 1956-57; medl. af bestyrelsen for Statsembedsmændenes Enkebolig fra 1957; medl. af den ekstraord. tjeneste-mandsdomstol og den ekstraord. undersøgelseskommission 1946-48 og af sø-og handelsretten i Århus 1947-48 samt af domstolen for anke af tjenestemandssager 1948.

Har skrevet lærebøger om torpedoer og torpedomateriel.

Udenl. ordener: Br.M.N.3.; Fi.H.R.31; F.Æ.L.2.; N.O.H.2.; N.St.0.22.; S.Kr.3.; S.N.21.; S.Sv.21.; Stb.V.2.; Sv.G.V.M.T.; Æt.S.l.

Adresse: Høeghsmindeparken 3. Hellerup.

ANDRESEN Henrik politimester, R.; f. U/7 1892 i Dalby ved Kolding; søn af proprietær Peter Eskildsen Andresen og hustru Andrea Christine f. Petersen; gift 1. gang (27/3 1926, ægteskabet opløst 1932); 2. gang (30/3 1944) m. Gudrun A., f. Søgaard Petersen f. 24/12 1909.

Student (Rungsted) 1911; cand. jur. 1919; herredsfuldm. i Merløse-Tuse herreder s. å.; politifuldm. i Helsingør 1920; politimester i Ribe 1942, i Assens m. v. 1945.

Adresse: Assens.

ANDRESEN Povl Helge overlæge, dr. med.; f. 23/7 1897 i Ordrup; søn af læge Ludvig Andresen og hustru Astrid f. Jacobsen Ellegaard (død 1944); gift (21/9 1924) m. Else A„ f. 10/1 1902 i Ordrup, datter af islandsk købmand Christian Lehmann Gram (død 1906) og hustru Ella f. Nielsen (død 1936).

Student (Ordrup gymn.) 1915, med. eks. 1922; dr. med. 1929; embedslægeeks. 1931; foruden forsk, klinisk uddannelse arbejdet videnskabeligt på universitetets institut for almindelig pathologi 1926-28 og på statens seruminstitut 1928-31; I assistent på universitetets retsmedicinsk institut 1931, amanuensis 1938, afdelingsleder 1943; overlæge ved Bispebjerg hospitals blodbank 1951 samt chef for Kbhvns kommunes hospitalers blodbanker 1956; censor i biokemi ved med. em-bedseks. fra 1929; studierejser til fl. lande i Europa; forelæsninger ved amerikanske universiteter 1955.

Stiftede Association of Mutual Information on Blood Groups 1948 og har siden udgivet den internationale bibliografi Blood Group News.

Medl. af det interskandinaviske udvalg vedr. lovgivning om spirituspåvirkede trafikanter 1953-54; medl. af indenrigsministeriets blodtransfusionsud-valg 1954.

Har skrevet: Nogle Stoffers hæmmende Virkning paa Bakterievæksten (disputats, 1929); Menneskets Blodtyper — anvendelsen i Retsmedicinen (1948, engelsk udg. 1952); andre vidensk. arbejder indenfor bakteriologi, biokemi, retsmedicin og blodtypeserologi samt vidensk. og populære artikler mod misbrug af alkohol indenfor trafikken.

Adresse: Rosenvængets Sideallé, 5, Kbhvn. Ø.

ANDRESEN Sigurd kriminaldommer, R.; f. 15/12 1892 i Holstebro; søn af sagfører Jens Andresen (død 1923) og hustru Ellen Marie f. Balle (død 1949); gift (5/7 1921) m. Karen A., f. 20/2 1898 i Kbhvn., datter af grosserer J Laursen Haars-bjerg (død 1939) og hustru Anna Julie f. Jensen.

Assistent i Holstebro Bank 1909-13; student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1921, civildommerfuldm. i Århus s. å.; fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Kolding 1926; hos statsadvokaten i Sønderborg 1928; udnævnt 1931; kriminaldommer i Haderslev m. v. 1941; till. dommer for den danske brigade i Tyskland fra 1949; kst. dommer i vestre landsret 1947-48.

Formand for jordfordelingskommissio-nen for Haderslev og Sønderborg amtsrådskredse i tilfælde, hvor jordfordeling skal gennemføres ved kendelse fra 1950 og for Civilforsvarsforbundets Haderslev kreds; medl. af Civilforsvarsforbundets landsstyrelse; formand for huslejenævnet i Haderslev købstad m. v. fra 1951.

Adresse: Ny Allég. 9, Haderslev.

ANESEN Niels forfatter; f. 22/2 1896 i Horsens-Hammer kommune i Vendsyssel; søn af husmand Jens Marthinus Anesen (død 1933) og hustru Karoline f. Nielsen (død 1923); gift (11/11 1944) m. Ruth A., f. 28/6 1908 i Nykøbing F., datter af købmand Herman Jensen, Storehedinge (død 1940) og hustru Christine f. Jørgensen.

Tjenestedreng på bøndergårde fra 6 års alderen; arbejdede som voksen ved mergelarbejde, banebygning o. a. og senere i fire år ved mejeribrug; ophold på Aaby folkehøjskole; debuterede med et digt i Aalborg Stiftstidende i 1924; rejse i Kanada for at studere emigranternes livsvilkår 1929-30; senere rejse i Kanada, USA og Mexico og fra 1932 i Tyskland (et års ophold), Holland, Belgien, Sverige, Norge og Færøerne; ejer af et husmandssted i Sulsted 1917-41 og af Tvillingegaarden ved Maaløv 1941-44.

Har holdt talrige foredrag over indtryk fra rejserne og over tidens problemer.

Har skrevet: Poemets Magt (digte, 1928); romanerne: Blod og Staal (1931); Ved Agerens Ende (1932); Jorden gav (1934); Stærk Ungdom (1935); Svømmeturen (1937); Børnenes Verden (1939); Skaf os et nyt Ansigt (1943); Den store Høst (1945); Manden fra Floden (1945); Altid Ungdommen (1948); Stærkere end Stormen (1950); De mange Fold (1951); De graa Sokler (1952); Græsset kommer altid igen (1954); Lygten ved Vejen (1955); Hverdagen er vor lykke (1956) samt talrige bladartikler og kroniker bl. a. i Politiken og ugebladet Landet.

Adresse: Vedde.

ANGELO Aage R direktør, dr. techn. h.c., K'.DM.p.p.; f. 10/1 1875 i Nakskov; søn af redaktør S H Angelo (død 1926) og hustru Therese f. Rørbye (død 1929); gift (4/4 1902) m. Eleonore Johanne A., f. 11/1 i Kbhvn., datter af professor V Stein (død 1905) og hustru f. Rørbye.

Student (Viborg) 1893; cand. phil. 1894; cand. polyt. 1899; studerede elektroteknik ved Polytechnicum i Zilrich 1899; ansat hos Union Elektricitåts Ge-sellschaft og hos Siemens og Halske i Berlin 1900 samt hos Fr. Johannsen i Kbhvn. 1901; ingeniør ved A/S De kbhvnske Sporvejes tekniske administration 1902, afdelingsing. ved samme 1905, direktør 1909; direktør for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab 1911-51, kommitteret fra 1951.

Medl. af Elektroteknisk Forenings bestyrelse 1909-17, dens formand 1928-32, æresmedlem 1943; medl. af Dansk Inge-niørsforenings bestyrelse 1913-22, dens formand 1940-44; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité (præsident 1935-46) og af elektricitetsrådet 1916-53; medl. af direktionen for Nordvestsjællands Elektricitetsværk fra 1918; formand for det af de danske, norske og svenske kraftoverføringskommissioner i 1921-22 nedsatte tekniske udvalg; medl. af Studieselskabet for norsk Krafteksport 1945-49; præsident for World Power Conference's danske national-komité 1928-32; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Understøttelse af Danne-brogsridderes Efterladte fra 1934; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og af det af akademiet nedsatte traktionsudvalg af 1951; medl. af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening 1924-51, æresmedlem 1951; medl. af Kbhvns trafikkommission af 1944 og af ministeriets samfærdselskommission af 1950; dr. techn. h.c. ved Danmarks tekniske højskole 1954.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Egebjerg Allé 5, Hellerup.

ANGELO Henry S underdirektør, civilingeniør; f. 6/9 1903 i Kbhvn.; søn af direktør, dr. techn. Aage R Angelo (se denne); gift (18/3 1932) m. Valborg Rigmor A., f. 24/4 1905 i Vangede, datter af grosserer O L Olsen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Agnes Dorthea f. Nielsen.

Student (Rungsted) 1921; cand. polyt. 1928; studier i bygningsstatik, jernbeton og jernkonstruktioner ved Danmarks tekniske højskole 1928-29; ingeniør ved entreprenørfirmaet Barney Ahlers, New York 1929, ved entreprenørfirmaet Gibbs and Hill (Pennsylvania Railroad), New York 1930 og ved The Bell Tele-phone Laboratories (The Western Electric Co.), New York 1930-31; studier i organisation og driftsøkonomi ved Co-lumbia University, New York 1929-31; ingeniør ved Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. (NESA) 1932, afdelingsing. smstds 1937, overing. 1944, underdir. 1950; till. underdir. i Elektricitetsselskabet Isefjordværket I/S (I F V) fra 1950; kompagnichef i hjemmeværnet.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Industrisektion, af bestyrelsen for Foreningen ELRA (elektricitetens rationelle anvendelse), af stan-dardiseringsudvalget for papir og tryksager og af en række udvalg u. Dansk Ingeniørforening og Dansk Forening for Rationel Organisation m. fl.

Har skrevet artikler om virksomhedsledelse og -organisation; medarbejder ved Dansk Ingeniørforenings, Industri-raadets, Dansk Nationalkomité for Rationel Organisations og Arbejdsgiverforeningens kursusvirksomhed. Adresse: Mellemskovgård, Kollerød pr. Allerød.

Sommerbolig: »Brændepladsen«, Dronningmølle.

ANKER-JENSEN Knud overretssagfører, R1.; f. 7/4 1882 i Kbhvn.; søn af fabrikant Julius Jensen (død 1923) og hustru Anna f. Jensen (død 1920); gift (27/10 1908) m. Elisabeth A-J., f. 21/8 1883 på Bødstrup ved Slagelse, datter af justitsråd Chr. Gram-Hanssen (død 1925) og hustru Marie f. Willerup (død 1942).

Student (Gammelholms latinskole) 1900; cand. jur. 1907; sagførerfuldm. 1907-10; overretssagf. 1910; offentlige sager siden 1916.

Medl. af fængselsnævnet fra dettes oprettelse i 1933 til 1954; suppleant i den særlige klageret 1939-49; medl. af bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Straffeanstalters forenede Fængselsselskab 1923-51; medl. af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsseiskab fra 1951; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening, af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1926-32 (formand 1928-32) og af sagførernævnet 1933-41; formand for Foreningen af benefieerede Sagførere i Kbhvn. 1935-41.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1929-31 og for Det Madelungske Legat 1929-42; forretningsfører for Frk. Hedevig Roulunds Legat, for Adam Biering og Hustrus Legat, for Kommunelæge Vilh. Eilschou Holms Legat, for Kabelingeniør John Louis Rohdes Legat og for Legatet Betty Nansens Hus paa Skagen; efor for det Schiinemannske Legat; bestyrer af kgl. Kapelmusikus Jens Mikkelsen og Hustrus Legat.

Formand i bestyrelsen for A/S F Jensen & Søn; medl. af bestyrelsen for A/S Peter Hansens Møbelforretning og for Norva Maskinfabrik A/S.

Adresse: Højbro Pi. 15, Kbhvn. K.

Bolig: Amalieg. 13, Kbhvn. K.

ANKJÆR Stephan E oberst, K.DM., HTH.; f. 14/7 1888 i Viborg; søn af justitiarius S H Ankjær (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Minna f. Kattrup (død 1946); gift 1. gang (1918) m. Vibeke A. (død 1934), datter af kammerherre, lensbaron Christian F A Juul-Rysensteen (død 1907); 2. gang (1939) m. Magda A., datter af landinspektør A N Andersen, Odense (død 1900).

Student 1905; sekondløjtn. i artilleriet 1908; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1919; chef for kystartilleriets befalingsmandsskoler 1923-24; lærer ved artilleriskydeskolen 1930-32; oberstløjtn. 1932; chef for 11. artilleriafd. 1932-38, for artilleriets befalingsmandsskoler 1938-45; oberst 1939; chef for 1. feltartilleriregiment 1945; chef for grænsegendarmeriet (fra 1952 toldgrænsekorpset) 1946.

Formand for Artilleriofficersforeningen 1945-46 og for Fællesorganisationen af Officerer og ligestillede af Hæren i 1946.

Adresse: Graasten.

ANTONS Kai overlæge, R.; f. 27/11 1896 på Frdbg.; søn af apoteker A Antons (død 1920) og hustru Mathilde f. Bache (død 1921); gift (31/3 1938) m. Ellen Agnete A., f. 21/7 1918 i Lemvig, datter af ingeniør Hj. Hasle (død 1944) og hustru Valborg f. Sørensen (død 1947).

Student (Schneekloths skole) 1915; med. eks. 1927; uddannelse på hospitaler i Kbhvn.; overlæge ved Kbhvns militærhospitals røntgenafd. fra 1938.

Adresse: Alexanderv. 2, Charlottenlund.

APPEL Elin Hegsbro seminarielærerinde, cand. mag.; f. 5/3 1913 i Des Moines, Iowa, USA; datter af fh. domæneforpagter Erik ADpel (se denne).

Student (Tønder) 1930; cand. mag. (historie og dansk) 1937; lærerinde ved Kerteminde højskole 1938-41, ved Te-

strup højskole 1941-47; medforstander for Vestbirk højskole 1948-49; timelærerinde ved Emdrupborg statsseminarium 1949-56, ved kursus for småbørnspædagoger 1953 og ved Bernadottesko-len 1954; censor i dansk ved seminarierne 1947-49.

Medl. af folketinget (Venstre) 1945-50: medl. af Verdensfredsrådet 1951 og af Det mellemkirkelige Råd 1954-56.

Adresse: Skelv. 7, Allerød.

APPEL Erik fh. domæneforpagter, R.; f. 2/11 1880 på Rødding højskole; søn af højskolelærer, redaktør Mathias L Appel (død 1916) og hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (31/10 1907) m. Herdis A., f. 2/3 1884 i Kbhvn., datter af højesteretssagfører, justitsminister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Louise f. Raunsøe (død 1946).

Student (privat dimit.) 1900; cand. mag. 1906; elev og medhjælper på Askov højskole 1906-07; lærer ved Grand View College i Des Moines Iowa 1907-13, ved Roskilde højskole 1913-20; forstander for Rødding højskole 1920-26; forpagter af Ellehus domæne 1926-51.

Medl.af udvalget fordansk-amerikansk mission fra 1917; formand for Elektricitetsselskabet for Rødding og Omegn 1921-26; leder af Ellehus privatskole 1927-47; formand for planteavlsudvalget i Slogs herred 1929-35; formand for Dansk Samfund i Øster Højst sogn 1934-51; medl. af folketinget 1939-50; formand for Erhvervskontoret for tunghøre og døvblevne fra 1944; næstformand i bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblinde 1946-51; æresmedlem af Foreningen af private Ordblindepædagoger 1950; med. af bestyrelsen for Skibelund efterskole fra 1952; formand for Skibelundforeningen fra 1954.

Litterære arbejder: Præsident Wilson (1919, i serien Folkets Førere); De Forenede Stater siden Borgerkrigen (1922, i Verdenshistorien siden 1866); En fri dansk Lærerskole (1945); Det tyske Mindretals Stilling i Riget gennem 25 Aar (1946); Sydslesvig, en tidsbetragtning (1950); Sofus Høgsbros folkelige og politiske Gerning (1953); Svend Høgsbros folkelige og politiske Gerning (1955); artikler i Højskolebladet, Dansk Udsyn, Tilskueren m. fl.

Adresse: Krathuset, Skibelund pr. Vejen.

APPEL Fredrik arkitekt, R.DM.; f. 18/8 1884 i Rødding højskolegård; søn af højskolelærer, redaktør Mathias L Appel (død 1916) og hustru Sofia f. Hansen (død 1929); gift (20/9 1908) m. Gerda A., f. 25/10 1886 i Rødby, datter af etatsråd, borgmester Georg Sørensen (død 1916) og hustru Helga f. Simesen (død 1888).

Afgang fra Teknisk skole i Odense 1903, fra kunstakademiet 1913; ansat som ekstraarkitekt ved de danske statsbaner 1916, arkitektassist. 1919, banearkitekt 1923, afdelingsarkitekt 1946-49.

Forstander for Taastrup tekniske skole og Taastrup handelsskole 1928-39.

Har bl. a. opført Teknisk skole i Taastrup (1915), kommuneskole samme sted (1920 og 1924) og hovedbygningen ved Rødding højskole (1920); Ansgar kirke i Hedehusene (1921 og 1940); Hans Tavsens kirke i Kbhvn. (s. m. Kristen Gor-ding, 1915 og 1922-24); mindesmærke på Kollekolle ved Bagsværd for proprietær Grut-Hansen (relief af billedhugger Carl Martin-Hansen); kommuneskole i Hedehusene 1927; beboelsesejendom Frederiks-sundsv. 312, Husum 1930-31; beboelsesejendom Køgev. 2 A, Taastrup 1935.

Adresse: Herluf Trolles G. 28,

Kbhvn. K.

ARBO-BAHR Henrv grosserer, assurandør, E.; f. 16/9 1885 i Kbhvn.; adoptivsøn af grosserer, direktør C F Arbo-Bahr (død

1920)   og hustru Marie f. Boesen (død 1934); gift (7/5 1914) m. Edla A-B., f. 12/12 1896 i Kbhvn.. datter af grosserer, kaptajn Jacob Holst (død 1918) og hustru Theresia f. Konig (død 1936).

Handelsuddannelse i Fredericia 1901-04; ansat hos firmaerne Holm & Won-sild 1905, Johs. Grønsund & Co. i London 1906-08: ansat i assurancefirmaet Ditz Schweitzer 1908; prokurist i dette firma 1913, medindehaver 1916; medindehaver af firmaet Gerson Melchior & Co.'s Eftf. fra 1932.

Medl. af sø- og handelsretten 1940-55; medl. af Assurandør Societetets komité 1932-55, af Dansk Tarifforenings komité 1925-27 og 1931-56, af bestyrelsen for Forsikringsforeningen 1919-22 og 1929-34, for Foreningen af danske Søassuran-dører, for Dansk Automobilforsikrings-forbund 1928-50, for A/S Assurandørernes Hus 1938-55 og for Assurandørernes Pressebureau 1938-40; formand i bestyrelsen for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske Forsikringsselskaber 1935-55; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Hermes.

Adresse: Ellehøj, Holte.

ARBOE-RASMUSSEN Erik redaktør; f. 6/4 1893 i Gjøl; søn af pastor NP Arboe-Rasmussen (død 1944, se Kraks Blå Bog

1921)   og hustru Emmy f. Birkerod (død 1943); gift (2/5 1918) m. Malle A-R., f. 26/1 1898 i Næstved, død 1951, datter af karetmager Lars Hansen (død 1933) og hustru Ane Margrethe f. Mathiasen (død 1941).

Ved farmacien 1910-13; journalist ved Sydsjællands Venstreblad i Næstved 1913; senere redaktionssekr. ved B.T. og ved Ekstrabladet; chefredaktør ved Ekstrabladet 1936-46.

Formand for Frisindet Ungdom 1919-20; medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1923-24; næstformand i den tidligere illegale sammenslutning Den sjællandske Organisations Efterretnings-Tjeneste; presseofficer i hjemmeværnet; leder af pressesektionen ved region VI til

1953; medl. af Frihedskampens Veteraners samråd.

Har s. m. sin afdøde hustru stiftet Journalist Jørgen Arboe-Rasmussens Mindelegat.

Har skrevet: Den Første (1954).

Adresse: Ridehusv. 10, Gentofte.

ARBØL Carsten politimester, R.; f. 12/7 1900 i Taarbæk; søn af skræddermester M Arbøl og hustru Hilma f. Åchermann; gift (18/7 1951) m. Inger Margrethe A., f. Petersen, f. 24/1 1921 i Helsingør.

Student (Østersøgades gymn.) 1919; cand. jur. 1925; politifuldm. i Roskilde s. å.; betjent i Kbhvns politi 1927; in-spektionsbetjent 1928; tjenstg. i opda-gelsespolitiet 1929-30; politiassist. (politikommissær) 1931; kst. politiinsp. 1937;

4.   politiinsp. 1938; politiinsp. hos rigspolitichefen (ordens- og færdselspolitiet) 1941; politimester i Holbæk og Nykøbing 5.  m. v. 1943.

Lærer ved statens politiskole 1933-43, censor ved samme fra 1942; medl. ai benzinnævnet 1939-42, af næringslovkommissionen 1955 og af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Omegn fra 1946.

Foruden artikler og afhandlinger om faglige emner udgivet: Lærebog (for politiskolen) i Næringsret I (1936); kommenterede udgaver af Politivedtægten for Kbhvn. (1939), Beværterloven (3. udg. 1948) og Næringsloven (2. udg. 1948).

Adresse: Holbæk.

ARCTANDER Philip arkitekt; f. 14/6 1916 i Kbhvn.; søn af direktør Paul Arctander og hustru Frida f. Lund (død 1955); gift (5/7 1944) m. Lizzie A., f. 2/4 1921 i Kbhvn., datter af direktør, konsul Thomas Schytte og hustru Edrie f. Riis (død 1951).

Gennemgået kunstakademiets bygnings-skole; ansat på arkitekt Frits Schlegels tegnestue 1937-39; egen tegnestue fra 1939; rådgiver i bygge- og boligspørgsmål ved Forenede Nationers økonomiske kommission for Europa, Geneve 1951-52; forskningsleder ved statens byggeforskningsinstitut fra 1947.

Formand for Akademisk Arkitektforening fra 1955.

Artikler og publikationer om byggeforskning og byggeri.

Adresse: Fruev. 45, Søborg.

ARENDRUP August kommandør, R1., HTS. p.p.; f. 12/6 1900 på Skt. Croix; søn ai plantageejer Herluf Arendrup (død 1901) og hustru Margaret f. Moore Bell (død 1908).

Kadet 1918; søløjtn. II 1923; søløjtn. I 1924; gennemgået flådens officersskole 1926-28; tjenstg. i den italienske flåde 1930-31; kaptajnløjtn. 1932; orlogskapt. 1939; kommandørkapt. 1947; kommandø! 1951; gennemgået NATO Defence College i Paris 1953-54; tjenstg. ved Allied Forces Northern Europe, Norge 1954-56; chef for Bælternes marinekommando 1956.

Medl. af bestyrelsen for Søofficersfor- I eningen 1931-35; næstformand i repræ- I sentantskabet for Hovedorganisationen for Søofficerer 1951-53.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Strandv. 92, Århus.

ARENT Ingvard borgmester; f. 28/5 1889 i Fredericia; søn af stabssergent Niels Arent (død 1912) og hustru Ane f. Jochumsen (død 1929); gift (1/11 1913) m. Elna A., f. 5/11 1891, datter af skræddermester Frederik Nielsen (død 1920).

Udlært som typograf; arbejdet som faktor; senere forretningsfører og redaktør ved Fredericia Social-Demokrat til 1940; medl. af byrådet fra 1929, borgmester fra 1940.

Æresmedlem af Fredericia Boldklub.

Adresse: Jydegaarden, Jyllandsg. 47,

Fredericia.

Sommerbolig: »Jubækhus«, Treide

Klint pr. Fredericia.

ARENTOFT Marius sagfører; f. 24/2 1880 i Gilbjerg, Hejnsvig sogn; søn af landmand Niels Nielsen (død 1934) og hustru Maren f. Knudsen (død 1901); gift 1. gang (4/5 1912) m. Hanna A., død 1918, datter af fabrikant Max Røhlich, Berlin, og hustru Agnes f. Muller; 2. gang (13/5 1922) m. Daisy A., Datter af grosserer Martin Meyer (død 1938) og hustru Louise f. Harboe.

Præliminæreks. (universitetet) 1900; exam. jur. 1905; sagfører i Kbhvn. fra 1908. Medl. af bestyrelsen for fl. aktieselskaber og ejendomsselskaber.

Adresse: Esperance Allé 13, Charlottenlund.

ARENTOFT Preben rektor; f. 3/9 1903 på Frdbg.; søn af kommunelærer Anders Arentoft (død 1947) og hustru Dagmar f. Sørensen (død 1946); gift (3/1 1931) m. Agnete A., f. 21/9 1905 på Frdbg., datter af sagfører Marius Balle (død 1925) og hustru Ragnhild f. Schiønning (død 1955).

Student (Schneekloth's skole) 1922; mag. art. (historie) 1929; studieophold på Rockefeller-Stipendium ved Institut Uni-versitaire des Hautes Etudes Internationales i Geneve 1929-30; timelærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen 1930, adjunkt 1931, ved Efterslægtselskabets skole 1936; lektor ved Nykøbing katedralskole 1942; rektor ved Birkerød statsskole 1948.

Medl. af Nykøbing F. byråd 1946-48 og af samme bys magistrat 1947-48; medl. af Birkerød kommunalbestyrelse fra 1950.

Har udg.: Lærebog i Historie for Gymnasiet I-III.

Adresse: Statsskolen, Birkerød.

Sommerbolig: »Varden«, Raivig.

ARENTSEN Aron slagteridirektør; f. 5/11 1905 i Esbjerg; søn af agent Jacob Arent-sen (død 1935) og hustru Theresa f. Jensen (død 1937); gift (21/10 1928) m. Martha A., f. 14/8 1904 i Darum, datter af eksportør Laurids Pedersen (død 1937) og hustru Petrea f. Nielsen (død 1943).

Ansat ved Esbjerg Andels-Svineslagteri 1921-28, tre måneders ophold hos Hey-wood & Son. London i 1925; bogholder på Graasten Andelsslagteri 1928-30; direktør for Thisted Andels-Svineslagteri 1930-50 og for Struer Andels-Svineslagteri fra 1950.

Medl. af Thisted byråd 1943-50, af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbank, Thisted afd. 1934-51, af bestyrelsen for N.A.F.A.; Nørresundby 1940-50, af bestyrelsen for Slagteriernes Fællesindkøbsforening 1950, af bestyrelsen for Foreningen af Direktører ved danske Andelssvineslagterier 1951, af Andelsslagteriernes          fællesbestyrelse

1951, af dommerudvalget ved flæskebedømmelser 1953 og af Andelsudvalget 1956.

Adresse: Rolighedsv. 15, Struer.

ARFFMANN Svend civildommer, R.; f.1/10 1890 i Faaborg; søn af læge Theodor Arffmann (død 1932) og hustru Elisabeth f. Linnemann (død 1944); gift (29/9 1923) m. Anna Margrete A., f. 5/10 1903 i Randers, datter af lektor E F Rahr (død 1937) og hustru Birgitte f. Sandberg (død 1944).

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1914; borgmesterfuldm. i Esbjerg 1915; fuldmægtig ved Ribe stiftamt 1918; sag-forer (bestall. depon.) 1919; kriminal-dommerfuldm. i Odense 1919; dommer i Randers købstad 1936; civildommer i Roskilde købstad med Ramsø-Tune herreder samt Lejre herreder 1948.

Formand for landvæsenskommissioner-ne i Roskilde amtsrådskreds 1949.

Adresse: Roskilde.

ARLEY Niels dr. phil., R.; f. 7/2 1911 i Kbhvn.; søn af læge Hjalmar Petersen (død 1949) ug hustru Ragnhild f. Petersen (død 1933); gift (26/6 1935) m. lektor, cand. mag. Ellen Margrete A., f. 12/8 1912 i Skive, datter af landbrugskonsulent Ingvor Bruun (død 1952) og hustru Kristine f. Dahlgaard (død 1925).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1929; mag. scient. i matematik og teoretisk fysik 1935; dr. phil. 1943; assistent II hos prof. Jul. Hartmann, fysisk laboratorium 2, Danmarks tekniske højskole 1931; lærer i matematik ved søofficerskolen fra 1935; vidensk. medarbejder hos professor Niels Bohr 1936-40; vidensk. assistent ved Kbhvns universitets institut for teoretisk fysik 1940, lektor smstds 1946-54, amanuensis II 1947, amanuensis I 1954; lektor i fysikkens biologiske anvendelse ved Kbhvns universitet fra 1955; vidensk. assistent ved universitetet i Bristol 1937-38; censorsuppleant i geometri ved Danmarks tekniske højskole fra 1945; visiting assistant professor ved universitetet i Princeton, N.J., USA 1946-47; leder af Kbhvns uiversi-tets geofysiske forskning 1947-53; medl. af komitéen for den danske dybhavs-ekspedition som leder af dennes magnetiske undersøgelser 1950-52; medstifter af og sekretær for Fællesvidenska-beligt Kollokvium 1951-53; associate Editor for Journal of Geophysical Research fra 1952; medarbejder ved Norsk Hydros institut for kræftforskning, Oslo 1953-54; gæsteforelæser over radiobiologi ved Oslo universitet 1953, ved Uppsala universitet 1954; censor i elektromagnetisk feltteori og i geometri ved Danmarks tekniske højskole fra 1954; medarbejder ved J W Gibbs Research Laboratories Biophysics Department, Yale University, Conn., USA 1956.

Kasserer i Fysisk Forening 1939-42; medl. af bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter 1945-47; repræsentant for amanuensisgruppen ved det matematisk-naturvidenskabelige fakultet 1947-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1948-54, næstformand 1950-51 og 1952-54, formand 1951-52; medl. af styrelsen for Dansk Magisterforening 1952-54.

Litterære arbejder: Sandsynlighedsregning (s. m. K R Buch, 1940, 4. udg. 1950, amerikansk udg. 1950); Stochastic Processes and Cosmic Radiation (disputats, 1943); afhandlinger i danske, engelske og amerikanske vidensk. tidsskrifter (speciale: sandsynlighedsregning og dens anvendelse i atomfysik, radiobiologi m. m.). Har oversat: Einstein & Infeld: Det moderne Verdensbillede (1939); Bell: Matematikens Mænd (1944).

Adresse: Polarv. 12, Hellerup.

ARNDAL Aksel rektor, R.; f. 29/4 1904 i Kbhvn.; søn af ingeniør H Henriksen og Bolette Hansen; gift (14/11 1926) m. cand. phil. Karen A., f. 6/3 1907 i Hillerød, datter af købmand Laurits Jacobsen og Fanny Petersen.

Student (Sorø) 1923; cand. mag. 1929; pædag. eks. s. å.; lærer ved Odder private realskole 1929; adjunkt ved Metro-politanskolen 1931; rektor ved Vestjysk gymnasium, Tarm 1938.

Adresse: Vestjysk gymnasium, Tarm.

ARNFRED J Th. civilingeniør, fh. højskoleforstander, FM. i guld p.p.; f. 19/12 1882 i Sønderbøl pr. Oxbøl; søn af gårdejer Niels Jensen (død 1920) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1931); gift (1/8 1911) m. Karen A., f. 7/2 1884, datter af valgmenighedspræst Axel Helweg (død 1914) og hustru Thalitha f. Spur (død 1937).

Ved landbrug til 1901; student (privat dimit.) 1904; cand. polyt. 1910; leder af statens forsøgsmølle i Askov samt lærer ved højskolen 1910 og medbestyrer 1922, forstander 1928-53.

Formand for Malt Sogns Andelskasse 1919-30; medl. af Malt sogneråd 1921-29; formand for Askov Brugsforening 1921-43; repræsentant i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1923 og formand for repræsentantskabet 1927; formand for Andelsbankens re-

præsentantskab og medl. af dens likvi-dationskomité 1925; medl. af Andelsud-valget 1926; formand 1927-29; medl. af bestyrelsen for International co-operati-ve Alliance 1929; medl. af bestyrelsen for Høj- og Landbrugsskoler fra 1929, formand 1944; medl. af Sprogforeningens bestyrelse 1936; foreningens formand 1953; formand for bestyrelsen for Det danske Forlag 1941 og for Dansk Folkeoplysnings Samråd 1944; medl. af ungdomsudvalget 1946; medl. af bestyrelsen for A.m.b.A. Dansk Durisol 1948-56, for S. B. Salgsselskabet for Byggematerialer A.m.b.A. 1956-57 og for Andelsselskabet Tectum fra 1957; formand for Skibelundforeningen 1949-54; medl. af udvalget vedr. 18 mdr.s tjenestetid 1952.

Redaktør af Tidsskrift for Vind-Elektricitet 1910-16, af Dansk Udsyn 1921-56 og af Sløjdbladet 1924-28; har udg.: Elektriciteten i Landbrugets Tjeneste (1916); En Levnedsskildring af Severin Jørgensen (1942).

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Askov pr. Vejen.

ARNHOLTZ Arthur professor, dr. phil., R.; f. 28/11 1901 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. & med. & techn. S L P Sørensen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Anna Louise f. Willumsen (død 1950); gift (8/9 1928) m. Karen Marie A., f. 19/1 1904 på Frdbg., datter af arkitekt, maler Thor Beenfeldt (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Henriette f. Hansen (død 1949).

Student (Sorø) 1920; matrikuleret i Cambridge 1924, i Freiburg i B. 1925; cand. mag. 1928; adjunkt ved Aabenraa statsskole 1928-33; fortsatte rytmiske og musikalske studier u. Ed. Sievers i Leipzig 1930 og i Kbhvn.; lektor i dansk ved Berlins universitet 1933-38; dr. phil. 1938; adjunkt ved Lyngby statsskole 1938, lektor 1945; till. undervisnings-assist. ved Kbhvns universitet 1939 og lektor ved samme i talens og sangens historie og æstetik 1943; ekstraord. professor i foredragslære og metrik ved Kbhvns universitet 1949; lærer i stemmebrug ved pastoralseminariet fra 1942.

Medl. af repræsentantskabet for Talepædagogisk Forening 1944, for Ensomme Gamles Værn 1949 og for Studenter-Sangforeningen 1953.

Modtaget pris fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1952.

Har skrevet: taleteoretiske arbejder: Einfiihrung in das danische Lautsystem mit Schallplatten (Leipzig, 1936, s. m. C A Reinhold); Studier i poetisk og musikalsk Rytmik (disputats, 1938); Den sapfiske Strofe i Danmark (1946); Det mundtlige Foredrag I-II (1948); Foredragslære (i Nord. Lærebog for Talepædagoger I, 1954). - Sangteoretiske Arbejder: Brorson's »Svanesang« (1943); Om Sangforedrag (1946); Folkelig kunstsang (1948); Det sangbares Problem (1949); Lille dansk Sangleksikon (1951); Grundtvigs Salmer og deres Melodier (1952); Brorsons Vers- og Sangkunst (1956). - Udgiverarbejder: Gamle danske Viser I-V (1941-42, s.m. Nils Schiør-ring og Finn Viderø); Festsange (1947, s. m. K Clausen og Finn Viderø); Edition Astrea I (1948); Danske metrikere I-II (1953-54, s. m. Erik Dal og Aage Kabell) samt en række mindre, æstetiske, pædagogiske og historiske afhandlinger og publikationer.

Adresse: Jernbanev. 19, Lyngby.

ARNSKOV V fh. postmester, R.DM.; f. 24/12 1885 i Kbhvn.; søn af købmand Anders Andersen (død 1932) og hustru Dorthea f. Hansen (død 1936); gift (24/10 1908) m. Juliane Marie A., f. 16/12 1885 i Kbhvn., datter af typograf Olaf Jensen (død 1887) og hustru Caroline f. Larsen (død 1944).

Indtrådt i postvæsenet 1902; assistent 1911; kontrollør II 1926; kontrollør I 1927; driftsbestyrer ved postautomobilerne 1929; postmester ved Kbhvns pakkepostkontor 1931; ved Vesterbro postkontor 1939-55.

Forretningsfører for Post- og Telegrafvæsenets Forsikrings-Forening 1927-52; næstformand for Kbhvns Understøttelsesforening.

Adresse: Herman Triers PI. 6,

Kbhvn. V.

Sommerbolig: Poppelv. 9, Allerød.

ARNSTEDT Christian civilingeniør; f. 18/8 1924 på Frdbg.; søn af gesandt N P Arnstedt (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Johanne f. Larsen; gift (27/6 1950) m. Aline A., f. 26/7 1929 i Paris, datter af professor Alfred Jo-livet og hustru Madeleine f. Peronneau.

Student (Herlufsholm) 1942; cand. po-lyt. 1949; ansat i F L Smidth & Co. A/S 1950, prokurist 1955, underdir. fra 1957; direktør i Cement Investments A/S fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co. A/S og for andre danske selskaber.

Adresse: Baunegårdsv. 81, Hellerup.

ARNSØ Else overlæge; f. 10/5 1917 på Frdbg.; datter af fh. kommunelærer Holger Pedersen og hustru Cecilie f. Pedersen; gift (1945, ægteskabet opløst 1950) m. læge Folmer Arnsø.

Student (Nørre gymn.) 1935; med. eks. 1943; specialistanerk. i fysiurgi 1953; afdelingslæge u. Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) ved klinikken på Tuborgvej 1953; bedriftslæge ved fabri-ken »Erfa« 1954-56; overlæge u. Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1956.

Adresse: Grøndals Parkv. 32, Kbhvn. F.

ARNTH-JENSEN N E fh. indenrigsminister. K.DM.p.p.; f. 27/9 1883 i Gjerlev ved Slagelse; søn af uddeler J Chr. Jensen og hustru Karen f. Hansen; gift (11/12 1908) m. Karen A-J., f. 22/4 1887 i Lund-forlund, datter af gårdejer Niels Jensen (død 1903) og hustru Marie f. Hansen.

Lærereks. (Vordingborg) 1904; lærer ved Ryslinge højskole 1904-05, elev på Askov udvidede højskole 1905; vikar hos læreren i Gjerlev 1906-08, førstelærer smstds 1908-38; indenrigsminister i ministeriet Knud Kristensen i 1947.

Formand for De vestsjællandske Ungdomsforeninger 1906-31; sognerådsformand 1917-28; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Ungdomsforeninger 1920-29; formand for Slagelseegnens Sogneraadsforening 1925-30, for Sorø Amts Skytte- og Gymnastikforening fra 1925 og for repræsentantskabet for Landbobanken i Slagelse 1925-39, derefter medl. af bestyrelsen for samme; medl. af overbestyrelsen for de danske Skytte- og Gymnastikforeninger fra 1926, forretningsudvalgets formand fra 1928, overbestyrelsens formand fra 1934; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Tipstjeneste fra 1948; folketingsmand (Venstre) 1927-57; 1. næstformand i folketinget 1945-57; medl. af forsvarsministerens foredragsudvalg 1948, af Folk og værn udvalget 1952 og af lønningsrådet 1953-57; præsident for Nordens Gymnastikforbund fra 1952; formand for Selskabet for Institutionsbyggeri i Danmark fra 1955.

Tildelt Ling-medaljen, hæderstegnet af 1. grad i Nordens Gymnastikforbund, Lingiademedaljen, Norges Gymnastik- og Turnforbunds fortjenstmedalje i guld, Stockholms Skytteforbunds guldmedalje, Sveriges frivillige Skyttevæsens hæderstegn, Norges Skytteforbunds hæderstegn i guld, Finske Skytters hæderstegn og Danske Skytters hæderstegn.

Udenl. orden: S.N.2.

Adresse: Gerlev pr. Slagelse.

ARNTH-JENSEN Niels direktør; f. 15/10 1909 i Gerlev ved Slagelse; søn af fh. indenrigsminister N E Arnth-Jensen (se denne); gift (5/7 1934) m. Inger A-J„ f. 28/7 1909 i Slagelse, datter af bogholder Waldemar Theen (død 1948) og hustru Sigrid f. Hansen.

Realeks. (Slagelse) 1925; handelslærling 1925-28; højere handelseks. (Niels Brock) 1930; ansat på Slagelse Andels Svineslagteri 1930-32; volontør hos RH Gtittsche, Hamborg 1932, hos Danish Bacon Co., London og Hull 1933; bogholder ved Esbjerg Andelssvineslagteri 1933-38; assistent ved A/S C Schous Fabriker 1938, salgschef 1939, chef for butiksad-ministrationen 1942; direktør for Suk-kerfabriken Nykøbing, Ltd. 1943-55; direktør i A/S De danske Sukkerfabrikker 1955, enedirektør 1957.

Medl. af bestyrelsen for Investerings-akts. K.S.R. fra 1945 og af forsøgsud-valget for sukkerroedyrkning 1952; medl. af Industrirådet 1956 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957.

Adresse: Valeursv. 7, Hellerup.

ARNVIG Jørgen overlæge, dr. med.; f. 13/4 1908 på Frdbg.; søn af skoleinspektør v. Kbhvns komm. skolevæsen H N A Arnvig (død 1957) og hustru Augusta Vilhelmine Maren f. Hørving (død 1946); gift (17/8 1934) m. Karen A., f. 17/8 1909 i Colombo, datter af fh. dansk konsul på Ceylon Einer Lutken og hustru Kathinka f. Bahnson Henriksen.

Student (Schneekloths skole) 1927; med. eks. 1934: uddannet ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1934-40 samt specialuddannelse ved Kbhvns kommunehospital og Øresundshospitalet 1940-46; specialistanerk. i oto-Iaryngologi 1941; privatpraksis i Kbhvn. 1942-55; 1. reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals øreafd. 1946-50; dr. med. 1948; klinikchef ved statens kostskoler for døve i Kbhvn., Nyborg og Fredericia samt socialministeriets konsulent i lægelige spørgsmål vedr. døve børn 1948-56; overlæge ved statshospitalet i Sønderborg, øre-, næse-, og halsafd. 1955.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Øre- og Halslægers Organisation 1950-55, formand 1953-55 og af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1953-55; medl. af CoIIegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amieitae Sacrum 1952.

Har skrevet: Cerebrospinalvædskens Produktion og Resorption (disputats, 1948) (prisbelønnet af Dansk oto-neuro. oftalmologisk Selskab 1950); Relation of the Ear to the Subarachnoid Space and Absorption of the Labyrinthine Fluids (i Acta oto-laryngologica, Supplementum 96, 1951) samt en række vidensk. afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Sundquistg. 38, Sønderborg.

ARUM Reinholdt fh. politimester, R.; f. 12/1 1885 i Frederikshavn; søn af lokomotivfører H F Arum (død 1917) og hustru Nancy f. Johansen (død 1947): gift (20/10 1923) m. Else A., f. 24/8 1896 i Odense, datter af prokurist Carl Rude (død 1931) og hustru Ida f. Hansen (død 1931).

Student (Odense) 1906; cand. jur. 1913; byfogedfuldm. i Odense 1913; fuldmægtig v. Præstø amt 1914: sagfø-rerfuldm. i Viborg 1915: herredsfuldm. i Odense 1917; dommerfuldm. i Odense 1919; politimester i Nørresundby m. v. 1934-48.

Adresse: Torpenvangen 15, Humlebæk.

ARUP Henning Nyquist landsretssagfører, direktør; f. 9/2 1898 i Hamborg; søn af veterinærkonsulent Johannes Arup (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Mathilde f. Nyquist (død 1931); gift (2/8 1926) m. Anna A., datter af lærer N A Jørgensen (død 1908) og hustru Karen f. Krarup (død 1930).

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. jur. 1922; landsretssagf. 1926; prakt. i Kbhvn. fra 1927; direktør for A/S Grenaa-Hundested Færgefart fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Grønlands Industri og Handels Kompagni A/S og Nordafar A/S.

Adresse: Christiansholms Parallelv. 6, Klampenborg.

ARUP Niels landsretssagfører; f. 3/7 1909 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. Erik Arup (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Klara Sanny f. Dahl.

Student (Ordrup gymn.) 1927; medarbejder ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi; cand. jur. 1935; landsretssagf. 1946.

Ansat i centraladministrationen 1945-48; ministersekr. i statsministeriet 1945-48. Virksomhed som sagfører og i erhvervslivet siden 1948.

Initiativtager til og forretningsfører for A/S Færøske Fiskeskibe 1944-50; medstifter af og bestyrelsesmedl. i A/S Grønlands Industri- og Handelskompagni og A/S The Davis Strait Co., Ltd.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation (Socialdemokratiet) 1947-50 og fra 1954.

Formand for Jysk Ekspeditionskomi-té 1950.

Undervisningsassist. i folkeret ved Kbhvns universitets filosofiske fakultet 1940-41; forelæsninger over forfatnings-problemer på Århus universitet 1950.

Har skrevet en række kronikker i danske og udenl. blade og tidsskrifter, bl. a. vedr. forvaltningens rationalisering samt økonomiske, politiske og juridiske emner.

Adresse: Strandboulevarden 60, Kbhvn. Ø.

ARUP Ove Nyquist civilingeniør; f. 16/4 1895 i Newcastle o. Tyne, England; søn af veterinærkonsulent Johannes Arup (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Mathilde f. Nyquist (død 1931): gift (13/8 1925) m. Ruth A„ f. 31/7 1902 i Kbhvn., datter af civilingeniør, fh. vanddirektør Poul Sørensen (se denne) og hustru Dagmar f. Samuel.

Skolegang i Hamburg til 1907; student (Sorø) 1913: studerede filosofi og matematik ved Kbhvns universitet 1913-16; cand. polyt. 1922; ansat hos Christiani & Nielsen, i Hamburg 1922-23 og i London 1923-34; direktør i J L Kier & Co., London 1934-38; medindehaver af ingeniør og entreprenørfirmaet Arup & Arup Ltd., London 1938-46; egen rådg. ingeniørvirksomhed i London 1946-49; senior partner i Ove Arup & Partners, rådg. ingeniørfirma. London fra 1949.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956.

Har skrevet talrige artikler i fagtidsskrifter; medudgiver af Architects' Year Book fra 1947.

Udenl. orden: Stb.B.E.3. Adresse: 6 Fitzroy Park, Highgate, London. N. 6, England.

ARVIN G J fh. rektor ved Danmarks lærerhøjskole; f. 31/5 1880 i Ulbølle; søn af førstelærer Henrik Jensen (død 1902) og hustru f. Jensen (død 1889); gift (6/7 1907) m. Elisabeth Mathilde Johanne A., f. 9/11 på Frdbg., datter af skoleinspektør L Petersen (død 1930) og hustru f. Olsen (død 1904).

Lærereks. (Skaarup seminarium) 1901; lærer ved Faaborg realskole 1901-02, ved Frdbg. skolevæsen 1902-18; student (Dø-ckers kursus) 1907; cand. mag. 1912; sløjdlærereks. 1914; leder af Arvins kursus til studentereks. for lærere og lærerinder 1908-18; skoleinsp. på Frdbg. 1918-39; rektor for Danmarks lærerhøjskole 1939-50; lærer i regnemetodik ved Danmarks lærerhøjskole fra 1920; censor i praktik ved lærereks. 1926-53; konsulent for radiorådets programudvalg for skole-og ungdomsudsendelser fra 1937; formand for skoleradioens arbejdsudvalg 1947-54.

Formand for Skolebiblioteksforeningens arbejdsudvalg 1917-26, for Danmarks Overlærerforening 1918-27, for Pædagogisk Selskab 1922-25, for Frdbg. Kommunelærerforening 1927-29, for landsforeningen Den frie Skole 1928-31 og for Social-pædagogisk Forening for ny Opdragelse 1940-51, derefter æresmedlem; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1929-46; stifter af Bernadottesko-len 1949 og rektor for samme 1949-50; formand for det af undervisningsministeriet i 1950 nedsatte udvalg til oprettelse af et pædagogisk forskningsinstitut.

Har udarbejdet en række anskuelses-midler til brug ved den grundlæggende regneundervisning; udgav 1921 Vejledning i den grundlæggende Regneundervisning og 1956 Arbejdsskolemetodik i Grundskolens regneundervisning for hjem og skole; redaktør af Vore Børn og Skolen 1932; medudgiver af Regnebog for Folkeskolen; redaktør af statsradiofoniens grundbog: Folkeskolen - Folkets Skole 1951.

Adresse; Emil Chr. Hansens V. 2, Kbhvn. F.

ASBOE HANSEN Gustav dr. med.; f. 12/8 1917 i Haderslev; søn af kontorassistent Jes Frederik Hansen (død 1917) og hustru Frida f. Dose; gift (2/4 1944) m. Thyra A. H., f. 17/2 1917 i Torslev sogn, datter af førstelærer Søren Nielsen og hustru Anna Beate f. Højberg.

Student (Haderslev) 1936; med. eks. 1943; dr. med. 1951; specialistanerk. (hud- og kønssygdomme) 1951; hospi-talsuddannelse i provinsen og Kbhvn.; 2. reservelæge ved Finseninstitutet 1949, ved Rudolph Bergs hospital 1951; 1. reservelæge ved Finseninstitutet 1952; leder af bindevævslaboratoriet ved universitetets medicinsk-anatomiske institut fra 1950; studieophold i Sverige (prof. dr. med. Carl Rasch's rejsestipendium) 1953, i USA og Canada 1954; gæsteprofessor ved Montréals universitet 1954.

Deltager i Macykonferencen om bindevæv i Princeton, N. J., USA 1954 og UNESCO-symposiet om bindevæv i London 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Dermatologisk Selskab 1953-55, af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning fra 1953 (formand fra 1955) og af det amerikanske selskab for eksperimentel biologi og medicin fra 1954; medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1955-56.

Collaborant ved Acta endocrinologica, Acta rheumatologica scandinavica og Acta morphologica neerlando-scandinavica. Modtaget Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat 1954 og hædersgave af Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1955.

Har skrevet: Om bindevævets muci-nøse substanser. Experimentelle undersøgelser over hyaluronsyrens oprindelse, forekomst og variabilitet i mesenchy-male væv, specielt i huden (disputats, 1951); 65 vidensk. afhandlinger over medicinske, dermatologiske, venerologiske og histologiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter; redaktør af Con-nective Tissue in Health and Disease (1954).

Adresse: Skovagerv. 18, Charlottenlund.

ASCHENGREEN J Chr. direktør, R1.; f. 17/1 1896 i Kbhvn.; søn af bagermester J C Aschengreen (død 1919) og hustru Frederikke f. Ewers (død 1930); gift (22/5 1926) m. Asta A., f. 6/11 1898 i Særløse, datter af proprietær Christoffer Nielsen og hustru Kirstine f. Christensen.

Realeks. 1911; ansat i Det Østasiatiske Kompagni s. å., tjeneste ved kompagniets filialer i Manchuriet 1919-28, filialbestyrer af kompagniets filialer i Indien 1928-36, prokurist ved hovedkontoret 1939, underdir. 1948, adm. direktør 1952.

Medl. af Kbhvns havnebestyrelse, af bestyrelsen for Dansk-Indisk Forening, for Sømandsforeningen af 1856, for Dansk Dampskibsrederiforening, for statens skoleskib Danmark, for stiftelsen Geore Stages Minde, for Dampskibsakts. Myren og for Avigdor & Co., Ltd., Genoa.

Adresse: Carlsmindev. 5, Holte.

ASKGAARD Vagn fh. overlæge, R1.; f. 17/4 1889 i Kirke Skjensved; søn af førstelærer Jens Askgaard (død 1912) og hustru Mette Marie f. Jensen (død 1928); gift (2/8 1916) m. Gudrun A., f. i Kbhvn., datter af dr. med. P D Koch (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Antoinette f. Lassen (død 1910).

Student (Roskilde) 1907; med. eks. 1914; reservelæge i marinen 1914-17; assistent ved Kbhvns polikliniks nerve-afd. 1916-18; assistent og 2. reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals VI afd. 1918-20; assistent ved rigshospitalets nervepoliklinik 1920-21; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. 1921-22, ved St. Hans hospital 1922-27; overlæge ved Viborg sindssygehospital 1927, ved sindssygehospitalet i Vordingborg 1937-54.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen; formand for Dansk psykiatrisk Selskab 1942-45.

Adresse: Camilla Nielsens V. 5, Kbhvn. F.

ASMUND Find dommer, R.; f. 4/7 1903 i Helsingør; søn af lektor Sofus Asmund (død 1939) og hustru Johanne f. Rode (død 1946); gift (31/10 1942) m. Birte A., f. 13/10 1911 i Kbhvn., datter af fh. dommer A P Larsen (se denne) og hustru Ingrid Larsen (se denne).

Student (Helsingør) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. 1928; dommer-fuldm. i Store Heddinge 1929: i Køge 1935, atter i Store Heddinge 1936, i Helsinge 1941; kst. landsdommer 1946-49; dommerfuldm. ved Århus civilret 1949, dommer i Rønne købstad m. v. 1950.

Formand for afvandingskommissionen for Bornholms amt og for overvoldgifts-retten for Bornholms amt ang. husdyrvoldgiftssager.

Adresse: Dommerboligen, Damg. 4 A,

Rønne.

ASMUND Johs. provst, sognepræst, R.; f. 29/10 1906 i Herstedvester sogn; søn af indremissionær A S Pedersen og hustru Anna Boline f. Andersen (død 1944); gift (15/6 1931) m. Kirsten A., f. 30/10 1908 i Kbhvn. datter af kommunelæge Vilhelm Asmund (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Ellen f. Møller (død 1934).

Cand. theol. 1931; sognepræst i Søby-Skader-Halling s. å.; provst for Rougsø-Sønderhald herreders provsti 1940; sognepræst i Ørsted s. å.; studierejser til Tiibingen, Basel og Sheffield; medarbejder ved den teologiske undervisning ved Århus universitet 1933-37; kst. dansk sømandspræst i Lissabon i 1953.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhvns universitet 1928-29; formand for Ørsted skolekommission 1941-49, medl. 1950-54; næstformand for Menig-hedsrådsforeningen for Randers og Omegn.

Medudgiver af Kirkeaarets Texter I og II (1941 og 1942); medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende fra 1932 og ved Kirkelig Haandbog fra 1947 (kirkeretlige oplysninger); medarbejder ved Svenska Kyrkans Årsbok fra 1951.

Adresse: Ørsted.

ASMUSSEN Otto fh. postmester, R.DM.; f. 30/11 1877 i Kbhvn.; søn af jæger J P Asmussen (død 1887) og hustru Christine Kjeldsine f. Petersen (død 1909); gift (11/10 1907) m. Lilly A., f. 28/6 1885 i Kbhvn., død 1944. datter af postmester J C Jacobsen (død 1916) og hustru Sophie f. Tesch (død 1934).

Præliminæreks. (Efterslægtens skole) 1893; indtrådt i postvæsenet 1893; postkontrollør 1918; fuldmægtig i distrikts-styrelsen 1919; postmester ved Nørre Voldgades postkontor 1930, ved avispostkontoret 1938-47.

Medarbejder ved Urania observatoriet 1901-04; astronomisk medarbejder ved Nationaltidende 1905-10 og 1943-50, ved Riget 1910-13; redaktionssekr. ved Gads danske Magasin 1908-12; sekretær i Forskønnelsesforeningen 1908-38, kasserer 1915-35, medl. af foreningens rådg. udvalg 1939, af bestyrelsen (kasserer) 1949-51; redaktør af Forskønnelsen 1911-29 og 1938 samt af værket »København - som det er — og som det burde være« (1914) og af »Villaen« 1. årg. (1916); sekretær i Voldkomitéen 1913-38; medl. af Astronomisk Selskabs bestyrelse 1920-29, sekretær 1920-24; medl. af Hørsholm værgeråd 1922-33; formand for Kbhvns Postcirkel 1942-48.

Medarbejder ved Weilbachs Kunstner-Leksikon.

Adresse: Mathildev. 22, Kbhvn. F.

ASMUSSEN Robert W professor, dr. phil., R.; f. 26/3 1903 i Viborg; søn af skomagermester F P W Asmussen og hustru Petra f. Sørensen; gift (5/1 1937) m. Grethe A., f. 7/12 1911 i Århus, datter af direktør Niels Abildgaard (død 1953) og hustru Caroline f. Pors.

Student (Viborg) 1923; assistent ved kemisk laboratorium A, polyteknisk læreanstalt 1926-29 og 1932-43; kemiker ved Biologicai Associations biofysiske laboratorium, Long Island, USA, 1929; ansat ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 1930; magisterkonferens i kemi 1932; studieophold i Leiden 1935 og i Danzig 1936; lærer i kemi ved den polytekniske læreanstalts forberedelseskursus 1939-43; dr. phil. 1944; professor i kemi ved den polytekniske læreanstalt 1944 og bestyrer af dennes kemiske laboratorium B; prorektor ved den polytekniske læreanstalt 1956.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; medl. af bestyrelsen for Kemisk Forening 1941-44 og fra 1950 (formand 1950-53) og for Selskabet for Analytisk Kemi 1944-47 (formand 1945-46); indrettede 1944 Dansk Textilforsk-nings Instituts laboratorier og har siden ledet dettes forskningsarbejde; medstifter af Skandinaviska Ffireningen for Elektronmikroskopi 1949, medl. af dennes bestyrelse 1949-55 og af bestyrelsen for Holstebro Jernstøberi.

Litterære arbejder: Magnetokemiske Undersøgelser over uorganiske Kompleksforbindelser (disputats, 1944); Forelæsninger over Kemi (1946-53 årligt); Almen Kemi I (1955); afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Sølvg. 83. Kbhvn. K.

ASMUSSEN William Haagen Wahl direktør; f. 2/9 1901 i Vordingborg; søn af fabrikant Carl Wilhelm Wahl Asmussen og hustru Ida f. Voldby Schwensen; gift (19/3 1943) m. Bonnie Eli A., f. 14/3 1913, datter af grosserer Oscar Knud Hansen.

På Herlufsholm 1911-16; ansat i firmaet Hans F Carøe, Stege 1916-19, i USA 1920-29; forretningsfører i Gutenberghus Reklamebureau 1929-34; direktør i firmaet Wahl Asmussen 1934-51; bestyrelsens kommitterede i Wahl Asmussen A/S 1951-55.

Medl. af bestyrelsen for Wahl Asmussen A/B, Stockholm til 1955, for Norsk Gallup Institutt A/S, Oslo til 1954, for Wahl Asmussen & Co., London til 1955 og for Wahl Asmussen, Inc., New York til 1955.

Har skrevet: »Kunder i Tusindtal« samt talrige artikler og foredrag om salgsteknik, markedsforskning og reklame.

ASTRUP Poul overlæge, dr. med.; f. 14/8 1915 i Søndbjerg; søn af lærer Anders Astrup (død 1936) og hustru Louise f. Biørndahl (død 1953); gift (7/6 1942) m. Bente A., f. 19/3 1917 i Kbhvn., datter af statsskovrider, hofjægermester Gustaf Briiel (se denne).

Student (Birkerød) 1933; med. eks. 1939; dr. med. 1944; vidensk. assistent ved Kbhvns universitets biokemiske institut 1940-44 og på Finsenlaboratoriet 1944-46; kandidatstillinger på rigshospitalet og Blegdamshospitalet 1946-48; 2. reservelæge i De gamles by 1948-50, ved Blegdamshospitalets med. afd. 1950-52; laboratorieforstander ved Blegdamshospitalet 1952-54; overlæge ved rigshospitalets centrallaboratorium 1954.

Formand for Studentersamfundet 1939-41; medl. af tilsynsrådet for undervisningen af hospitalslaboranter ved Teknologisk institut 1954; censor i skriftlig biokemi og fysiologi ved Kbhvns universitet 1955; medredaktør af Behrnt og Hagens: Medicinsk Kompendium 1955; formand for Dansk Selskab for Klinisk Kemi cg Klinisk Fysiologi 1956; medl. af byggeudvalget vedr. rigshospitalet 1956.

Har skrevet: Heparinundersøgelser (disputats, 1944); kapitlerne om uorganiske stoffer og klinisk laboratoriediagnostik (i Medicinsk Kompendium, 1955) samt en række biokemiske og klinisk-kemiske arbejder, specielt vedr. organismens syre-base-stofskifte.

Adresse: Rudersdalsv. 25, Holte.

d'AUCHAMP Paul pens. politimester, E. DM.; f. 9/11 1879: søn af herredsfoged H d'Auchamp og hustru Louise f. Westrup; gift (24/7 1920) m. Bodil d'A., f. 23/5 1894, datter af dr. phil. H L Møller (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Mariane f. Nieuwenhuis.

Student (Odense) 1897; cand. jur. 1909; fuldmægtig på Svendborg amts kontor 1909; sekretær i landbrugsministeriet 1911; politimester i Hassing-Rets herreder 1919. i Hads-Ning herreder 1927, i Rønne købstad m. v. 1933-49.

Adresse: Rønne.

AUDE-HANSEN Carl chef for fængselsvæsenets arbejdsdrift; f. 7/1 1914 i Nyborg; søn af fængselsinspektør, senere landsretsfuldmægtig Fritz Aude-Hansen (død 1950) og hustru Jutta f. Petersen (død 1957); gift (1941) m. Gunver A-H., f. 18.5, datter af overretssagfører Harald Christensen og hustru Edith f. Henningsen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; cand. jur. 1939; manuduktør og sagfø-rerfuldm.; fg. sekretær i justitsministeriet 1940, udnævnt 1945; kst. vicefæng-selsinsp. ved statens arbejdshus ved S-Omme tildels med tjeneste som leder af arbejdshusets afd. i Renbæk i Sønderjyll. 1943-45, kgl. udnævnelse 1946; fast konstitution som fængselsinsp. for straffe-lejren Møgelkær ved Horsens 1945-49; kst. chef for fængselsvæsenets arbejdsdrift 1949, udnævnt 1950; till. forstander for fængselsvæsenets betjentskole fra 1956.

Medl. af justitsministeriets udvalg vedr. tilvejebringelse af nye regler for fuldbyrdelse af frihedsstraf fra 1946 og af tilsynsrådet for fængselsvæsenets arbejdsdrift fra 1949.

Har skrevet: Fra fsangsel til frihed. Kriminalforsorg i Danmark (1952) samt artikler i dagblade og faglige tidsskrifter.

Adresse: Bregnerødv. 19, Birkerød.

AUGSBURG Ejner Hugo palæforvalter, oberstløjtnant, kammerjunker, R.DM., HTH.p.p.; f. 26/4 1892 i Roskilde; søn af justitsråd, apoteker Jannik Augsburg (død 1930) og hustru Emilie f. Hansen (død 1929); gift (11/11 1927) m. Aase A., f. 19/10 1900 i Kbhvn.. datter af oberstløjtnant Kay Ulrich (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru kgl. kammersangerinde Emilie Ulrich (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951).

Premierløjtn. 1916; kaptajn 1931; oberstløjtn. 1940; gennemgik hærens gymnastikskole 1919-20 og kursus på skydeskolen for håndvåben 1929-30; har gjort tjeneste ved 1., 5., 6. og 9. regiment samt ved livgarden; chef for 7. batl., Vordingborg 1940-45 og for 1. liv-gardebatl. 1945-51; til rådighed for livgarden 1951; afsked 1952; i nr. i res. 1952-57; palæforvalter ved Amalienborg 1952.

Deltog i moderne femkamp s. m. danske officerer i olympiske lege i Antwerpen 1920; har deltaget i internationale officersfægtestævner i Holland 1922 og 1927, i Frankrig 1923 og i Ungarn 1929 samt i de danske militære idrætsstævner

Udenl. ordener: I.Kr.5.; N.O.H.3.; N.St.0.3!.

Adresse: Amalienborg, Chr. d. 7. palæ.

Kbhvn. K.

Sommerbolig: »Kastellet«, Asserbo pr. Frederiksværk.

AUGSBURG H V kommandør, K.DM., HTS. p.p.; f. 26/4 1885 i Hørsholm; søn af justitsråd, apoteker Jannik Augsburg (død 1930) og hustru Emilie f. Hansen (død 1929); gift (3/11 1909) m. Anna A„ f. 25/2 1886 i Roskilde, datter af boghandler E S Flensborg (død 1910) og hustru Agnes f. Anger (død 1936).

Sekondløjtn. 1907; premierløjtn. 1908; kaptajn 1919; orlogskapt. 1923; komman-dørkapt. 1932; kommandør 1937.

Afdelingschef i marinestaben 1919-23 og 1926-32; souschef i eskadren 1926; chef for torpedobådsflotillen i årene 1929-35; stabschef hos viceadmiralen 1931-32; chef for torpedobådsdivisionen i årene 1932-36; chef for orlogsskibet Niels Juel i 1936; stabschef ved kystflåden 1937-39; stabschef i øvelses-eskadren 1937, -38 og -39; stabschef i 1. eskadre u. sikringsstyrken 1939; sømilitær distriktschef for det nordlige Jylland (Skagen) 26 dec. 1939-16. april 1940; chef for kystdefensionen fra 1. aug. 1940 til 1. aug. 1941; afsked 1946.

Forfatter af den i 1925 indførte Kode-Evolutions- og Signalbog for Flaaden (1925); tildelt Sø-Løjtnant-Selskabets sølvmedalje for en prisafhandling »Betragtninger over Torpedobaades Anvendelse med særlig Henblik paa danske Forhold« (1930).

Udenl. ordener; S.Sv.31.; S.V.22.

Adresse: Rheden, Bloksbjerget 20, Klampenborg.

AVNSLEV Henry kontorchef; f. 18/3 1905 i Simested; søn af lærer Anders Andersen (død 1948) og hustru Anna f. Nielsen; gift (25/4 1935) m. Lise A., f. 1/12 1912 på Frdbg., datter af grosserer Paul Gerlach og hustru Ida f. Bjørner.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1925; cand. jur. 1936; ansat i Kbhvns hospitalsvæsen 1921, orlov og ansat hos Christiani & Nielsen i Paris 1928-29; fuldmægtig i direktoratet for Kbhvns hospitalsvæsen 1935; inspektør ved Avnstrup sanatorium 1938; kontorchef i direktoratet for Kbhvns hospitalsvæsen 1946; HIL forretningsfører for Dronning Louises Børnehospital fra 1947.

Formand for sygehusinspektørforenin-gen i Danmark 1946-54; medl. af bestyrelsen for centralbiblioteket for tuberkulosepatienter fra 1946; korresp. medl. af Norske sykehusforvalteres landslag, af Svenska Sjukhusfbrvaltningens Tjan-stemannaforbund og af Sjukhusekonomi-fbreningen i Finland.

Adresse: Østerbrog. 84, Kbhvn. Ø

AXEL prins til Danmark, viceadmiral, fh. direktør i A/S Det Østasiatiske Kompagni, RE.SKmd.DM., Gb.E.T..M.M. 8. Apr. 1818-1918, M.M. 3. Juni 1843-1943, HTS.p.p.; f. 12/8 1888 i Det Gule Palæ i Kbhvn.; søn af prins Valdemar til Danmark (død 1939) og prinsesse Marie f. prinsesse af Orleans (død 1909); gift (22/5 1919) m. prinsesse Margaretha, f. 25/6 1899 i Stockholm, datter af prins Carl af Sverige, hertug af Vastergotland (død 1951) og prinsesse Ingeborg f. prinsesse til Danmark.

Sekondløjtn. i søværnet 1908; premierløjtn. 1909; kaptajn 1919: orlogskapt. 1922: kommandørkapt. 1931: kommandør 1935; kontreadmiral 1939; viceadmiral 1945; indtrådt i A'S Det Østasia-

tiske Kompagnis tjeneste 1921, direktør i selskabet 1934-53.

Medl. af bestyrelsen for Det Østasiatiske Kompagni fra 1927, formand 1938; formand for bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Industri & Plantage Kompagni fra 1955; præsident for Kgl. Dansk Automobil Klub 1920-38, derefter æres-formand for samme, formand 1955-56, derefter igen æresformand; den internationale olympiske komité's repræsentant i Danmark fra 1932; protektor for Astronomisk Selskab; medl. af bestyrelsen for United Baltic Corporation, London fra 1938; medl. af fragtnævnet til 1946; medl. af bestyrelsen for Scandi-navian Airlines System, for A/S Det Danske Luftfartselskab, for A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri og for A/S Zoologisk Have i Kbhvn.; proktektor for Landsforeningen for Mentalhygiejne; formand for Danske Søfarendes Mindefond af 1945; medl. af hovedledelsen for Det internationale Jagtråd fra 1954; modtaget Federation "Aeronautique Internationale's Tissandier-diplom 1954.

Udenl. ordener: B.L.I.; F.Æ.L.I.; Gr. Fr.l.; I.M. & L.I.; I.Jsk.M.l. & 2; J.O.S.l. med Pavlonia; M.Gr.l.; N.L.I.; N.St.O.l.; Po.P.R.l.; Pr.S.Ø.; Pr.R.0.1.; Stb.V.l.; S.Kr.M.; S.M.C.; S.Sph.; Sv.G.V.J.T.; Sv.S.J.M.; T.O.l*.

Adresse: Bernstorffshøj, Gentofte.

AXELSEN G L direktør, f. 10/4 1891 i Ulfborg; søn af smedemester A Axelsen og hustru Ane f. Iversen; gift (10/7 1923) m. Kate A., f. 24/12 1895 i Herfølge, datter af møller, brygger og bageriejer Niels Graulund (død 1927) og hustru f. Nielsen (død 1944).

Uddannelse i forsk, forretninger og på Den jydske Handelshøjskole; ansat i A/S Sadolin & Holmblad 1915, prokurist 1917, underdir. 1932, direktør 1945, adm. direktør 1949.

Næstformand i Bestyrelsen for Brancheforeningen for Farve- og Lakindustri; formand i bestyrelsen for Kemo-Skan-dia A/S.

Adresse: Peder Lykkes V. 36, Kbhvn. S.