Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

B

BAAGØ Hans toldforvalter,

BAAGØE Ejnar købmand

BAAGØE Kaj Hedemann dr. med.

BAARING Bernhard direktør;

BAASTRUP Ove 1 forstander, præst,

BACH Andreas civildommer,

BACH Christen Lyngby politimester,

BACH E underdirektør;

BACH H professor, dr. phil.

BACH Jørgen fabrikdirektør.

BACH P J Petersen købmand,

BACH-NIELSEN A overretssagfører

BACHE D G M overretssagfører

BACHE Henrik højesteretssagfører

BACHER Tønnes forstander

BACHMANN Ida overbibliotekar,

BACK Christian J direktør,

BACK H direktør;

BACKER Kaj H læge

BACKHAUS Gregers kontorchef,

BAGER H J fh. søfartschef,

BAGGE ANDERSEN Bernhard direktør

BAGGE Hans forstander;

BAGGE Karen fh. overbestyrerinde,

BAGGE P F civilingeniør, konsul

BAGGE Povl professor, dr. phil.

BAGGER Gregers driftingeniør, cand. poIyt

BAGGER Hans øre- og halslæge, klinikchef;

BAGGER S V overkirurg, dr. med.

BAGGESGAARD RASMUSSEN H professor, dr. phil.,

BAHNSEN Holger kommandør,

BAHNSON J J kaptajn, direktør,

BAHNSON Louis grosserer, direktør,

BAK Børge professor, dr. phil.

BAK Kristian belysningsdirektør, dr. techn.

BAKKE Orla underdirektør,

BALLE Niels fh. statskonsulent og docent,

BALLHAUSEN Carl højesteretssagfører;

BALLING Hans bankdirektør.

BALLISAGER Aksel sparekassedirektør,

BALSLEV Johannes kontorchef;

BALSLEV Mogens direktør, civilingeniør;

BALSLEV Thorvald valgmenighedspræst,

BANG CHRISTENSEN J kontorchef,

BANG Carl præsident for vestre landsret,

BANG Fridtjof læge, dr. med.

BANG Hans Olaf overlæge, dr. med.

BANG Hans direktør;

BANG Henrik fh. rektor,

BANG J C landsretssagfører;

BANG Jens overlæge, dr. med.

BANG Jorgen hospitals- og socialdirektør,

BANG Koj vejdirektør.

BANG Ole overlæge, dr. med.

BANG Oluf forfatter,

BANG Paul guld- og sølvsmed, fh. oldermand;

BANG Thøger professor, dr. phil.

BANG-SØRENSEN Michael maler;

BANGERT Emilius domkantor, professor,

BANGSLEV Carl amtslæge,

BANKE Niels underdirektør, lektor;

BARDENFLETH Gunnar kabinetssekretær, kammerherre,

BARDENFLETH Hemming creditkassedirektør, cand. jur.

BARDENFLETH Karen priorinde;

BARDENFLETH Kristine fh. forstanderinde,

BARFOD Andreas politimester,

BARFOD Poul Tang tømrermester,

BARFOED Aage forfatter;

BARFOED Jens Magnus civilingeniør, direktør;

BARFOED Knud V arkitekt,

BARFOED Sven direktør, civilingeniør;

BARFRED Arne overlæge, dr. med.

BARKHOLT Johs. boghandler,

BARKHUUS Wilhelm direktør;

BARNER-RASMUSSEN Johannes direktør for Det tekniske Selskabs skoler i Kbhvn

BARNER-RASMUSSEN Mogens direktør, landsretssagfører

BARNOW Erik direktør, tømmerhandler;

BARNOW Poul direktør, vicekonsul;

BARR Kaj professor,

BARSLUND Viggo underdirektør, cand. jur.

BARTELS Daniel overlæge,

BARTELS Erik Daniel overlæge, dr. med.

BARTELS Eyvind generalkonsul,

BARTHOLDY Carl Georg oberst, regionsleder,

BARTHOLDY Christian fh. sognepræst,

BASSE Andreas F overretssagfører,

BASSE Niels direktør for Det danske Hedeselskab,

BAST Jørgen forfatter, redaktør,

BASTHOLM Eyvind dr. med.

BATTAGLIA Valborg fh. viceskoledirektør,

BAUMANN Povl arkitekt,

BAUMANN Reimund generalkonsul,

BAUN Christian biskop,

BAUNGAARD Johannes D fabrikant

BAVNGAARD Aage Thomsen skovrider,

BAY Carl stiftsprovst,

BAY Cordt købmand, generalkonsul,

BAY J Christian fh. overbibliotekar,

BAY Oluf overretssagfører;

BECH Emil direktør,

BECH Erik statsadvokat

BECH Holger ambassadør,

BECH Holger vicedirektør,

BECH Jørgen Albert godsejer,

BECH Jørgen Peter godsejer,

BECH Marius direktør,

BECH Oluf fh. filialdirektør i Nationalbanken

BECH Peter handelsgartner,

BECH Øjvind søfartschef;

BECH-BRUUN Helge højesteretssagfører:

BECHER Hans Nobel kriminaldommer;

BECHER Poul civilingeniør, forskningsleder, dr. techn

BECHGAARD Hans Christian civilingeniør

BECHGAARD Poul professor, overlæge, dr. med.

BECHMANN H G præsident for højesteret for restitutionssager for Vest-Tyskland,

BECK Arthur direktør,

BECK Carl Johan sektionsingeniør,

BECK Hans direktør

BECK Johannes distrikts- og havneingeniør

BECKER Carl Johan professor, dr. phil.

BECKER Frits Christian professor, civilingeniør

BECKER Knuth forfatter;

BECKER-CHRISTENSEN Erik grosserer, vicekonsul

BECKER-CHRISTENSEN Kai grosserer, vicekonsul;

BECKER-CHRISTENSEN Poul overlæge, dr. med.

BECKETT Thomas politimester,

BEGTRUP Aksel ligningschef,

BEGTRUP Bodil fh. ambassadør

BEGTRUP Erik dr. med.

BEGTRUP-HANSEN Knud fh. rigspolitichef,

BEGTRUP-HANSEN Otto dommer,

BEGTRUP-HANSEN Theodor overlæge, dr. med.

BEHNKE Helmuth direktør,

BEHRENDT-POULSEN Poul Einar højesteretssagfører;

BEHRENS Vilh. redaktør;

BENDER Max murer;

BENDIX A B direktør,

BENDIX Hans tegner;

BENDIX Oskar underdirektør, cand. jur.

BENDIXEN Hans Christian professor,

BENDIXSEN Axel civilingeniør, dr. techn.

BENDSEN Johan afdelingschef, kaptajn,

BENDTSEN Chr. sektionsingeniør;

BENDTSEN Eiler forstander, mag. art.

BENDTSEN F M fh. bibliotekar, cand. mag.

BENDTSEN Folmer maler,

BENDTSEN Paul H professor, dr. techn.

BENGTSSON Erling Bløndal violoncellist:

BENNIKE Helge oberst,

BENNIKE Ove oberst,

BENNIKE Vagn generalmajor,

BENTHIEN Emil grosserer

BENTSEN Helge fh. landsdommer

BENTSEN Ralph landsretssagfører, translatør:

BENTZEN Alfred Klmidius fængselsinspektør, cand. jur.

BENTZON A Drachmann højesteretspræsident,

BENTZON Henrik skuespiller, teaterdirektør,

BENTZON Inaer forfatter,

BENTZON Niels Viggo komponist;

BENTZON P G K fh. overlæge, dr. med..

BENZON Aage von grosserer, bankier, fondsbørsvekselerer,

BENZON Bøje dr. scient.,

BENZON Niels apoteker, fabrikant,

BERENDT Louis grosserer;

BERG Cai landsretssagfører;

BERG Henrik Willi, overretssagfører

BERG Kaj professor, dr. phil.

BERG Leif direktør, cand. polit.

BERG Niels inspektør, cand. polyt. & mag. scient.

BERG Otto sekretariatschef, landsretssagfører;

BERG Paul redaktør, chef for statsradiofoniens presse- og kortbølgeafd.

BERGGREEN Johannes direktør;

BERGLUND Viggo civilingeniør;

BERGMANN Jacob stadsgartner,

BERGMANN Lorenz professor,

BERGSTRØM Vilh. forfatter, journalist;

BERGSØE Flemming maler, forfatter;

BERGSØE Paul civilingeniør,

BERGSØE Svend fabrikant, ingeniør,

BERING Otto hovedbogholder i Danmarks Nationalbank,

BERLÉME Aage direktør,

BERNER Edwin overretssagfører,

BERNER J A fh. stiftamtmand, kammerherre

BERNER J H overretssagfører;

BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN Hans lensbaron, kammerherre, hofjægermester,

BERNHOFT H A fh. direktør for udenrigsministeriet, kammerherre

BERNILD Holger redaktør;

BERNSTORFF-GYLDENSTEEN Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester,

BERNTSEN Oluf bankdirektør;

BERRING C J direktør,

BERTELSEN Aage rektor;

BERTELSEN Aksel Teiimand byretsdommer,

BERTELSEN Arne professor, overlæge dr. med.

BERTELSEN Erik forfatter;

BERTELSEN Hans gesandt,

BERTELSEN Kai Aage Bjørklund kontorchef,

BERTHELSEN A C oberstløjtnant,

BERTHELSEN André grosserer, direktør,

BERTHELSEN Jørgen Peter byretsdommer;

BERTHING Thorvald fh. højesteretsdommer,

BERTHOLDT Poul C økonomidirektør,

BERTOLT Oluf forretningsfører;

BERTOUCH-LEHN Rudolph baron, gesandt, kammerherre

BERTRAM Agnete cand. mag., gymnastiklærerinde

BERTRAM Robert overtoldinspektør,

BESEKOW Sam. sceneinstruktør, forfatter;

BEUCK Carl fh. sognepræst,

BEWER William skuespiller,

BEYER Aage direktør, vicekonsul,

BEYER Frode biskop,

BEYER Peder C civilingeniør;

BICHEL Jørgen professor, dr. med.

BIDSTRUP Herluf tegner;

BIDSTRUP Magnus Th. købmand, vicekonsul,

BIE Curt afdelingsarkitekt;

BIERFREUND Poul højesteretssagfører;

BIERING Georg overlæge,

BIILGAARD Christian landsdommer.

BIILGAARD Svend overarkitekt,

BIILMANN Chr. H skoleinspektør

BIILMANN Holger skovrider.

BIILMANN PETERSEN Gunnar arkitekt, professor;

BILDSØE Erik Grove overingeniør,

BILDSØE Hans Grave kammerherre, kommandør,

BILFELDT Otto fh. kontorchef,

BILLE Ejler maler;

BILLESKOV JANSEN F J professor, dr. phil.,

BINDSLEV Georg overlæge, dr. med.

BING H I professor, dr. med.;

BING Jens direktør, dr. med.;

BING Kai civilingeniør, konsulent;

BING Ludvig overretssagfører;

BINZER Paul direktør, civilingeniør;

BIRK Carl Georg Ostenfeld landinspektør, kontorchef,

BIRK Johannes Aagaard direktør;

BIRKELUND Palle rigsbibliotekar;

BIRKET-SMITH Kai dr. phil. & scient., overinspektør ved nationalmuseet

BIRKSTED Kaj oberst,

BISGAARD Ivar direktør;

BISGAARD N Finn professor, dr. techn.

BISGAARD Oluf landsdommer,

BISGAARD Otto overretssagfører,

BISGAARD-FRANTZEN Carl Frederik overkirurg, dr. med.

BJARKOV L oberst,

BJARDON G kriminaldommer,

BJARNHOF Karl redaktør,

BJARUP Alfred landsretssagfører, klosterforstander;

BJERGE Torkild professor, dr. phil.,

BJERING Tage Borrebye overlæge, dr. med

BJERKE Kjeld kontorchef, lektor,

BJERRE Axel M politimester,

BJERRE Hans overlæge, dr. med.,

BJERRE Siliom højskoleforstander og valgsmenighedspræst

BJERREGAARD Alfred Jørgen direktør;

BJERREGAARD Jens P professor, tandlæge,

BJERREGAARD Knud fh. kommunaldirektør;

BJERREGAARD Niels fiskeauktionsmester,

BJERREGAARD Olaf oberst,

BJERREGAARD Ove C grosserer,

BJERRING Knud overkirurg, dr. med.,

BJERRUM Anders dr. phil.

BJERRUM Hans Adolf civilingeniør,

BJERRUM Jannik, professor, dr. phil.,

BJERRUM Niels professor, dr. phil. & techn.,

BJERRUM Oluf dr. med., tandlæge,

BJØL Erling journalist;

BJØRK Arne professor, odont. dr. R.

BJØRKE Svend oberst,

BJØRKLUND Alfred forretningsfører, rådmand;

BJØRLING Otto generalkonsul, direktør,

BJØRLØW Gunnar fabrikant,

BJØRLØW Sven fabrikant;

BJØRN Sven Erling apoteker,

BJØRN Tage byretsdommer;

BJØRNEBOE Mogens overlæge, dr. med.

BJØRNEBOE Otto fh. undervisningsinspektør, cand. mag.

BJØRNER Dan grosserer;

BJØRNHOLM Harry Lorenz oberstløjtnant,

BJØRNVIG Thorkild magister, forfatter;

BLIXENCRONE-MØLLER Chr. civilingeniør,

BLACH Mogens civilingeniør, fh. havnedirektør,

BLADT Holger direktør,

BLANG Levy provst, sognepræst,

BLATT Franz professor, dr. phil. & itu;.

BLECHINGBERG Einar ambassaderåd,

BLEGVAD Niels Rh. overlæge,

BLEGVAD Olaf overlæge, dr. med

BLENKER Alfred provst,

BLICHER Jens dommer;

BLICHER Kai direktør, vicekonsul,

BLICHFELDT Axel direktør, civilingeniør;

BLIDDAL Anker provst, sognepræst

BLINDBÆK Alfred direktør;

BLINKENBERG Andreas professor, dr. phil. et litt.

BLINKENBERG NIELSEN Otto sparekassedirektør,

BLINKENBERG Peter Andreas overlæge;

BLIXEN-FINECKE Karen baronesse, forfatterinde,

BLIXENKRONE-MØLLER Niels overkirurg, professor dr. med

BLOCH Erling professor,

BLOCH Kay generalkonsul, grosserer,

BLOM Erik T grosserer,

BLOM Frans arkæolog;

BLOM Gotfred fabrikejer;

BLOM Jakob laboratorieforstander, dr. phil.

BLOM-ANDERSEN Asger landsdommer,

BLUM-HANSEN Volmer grosserer,

BLYTGEN-PETERSEN Emil presseattaché, ambassaderåd,

BLÆHR Albert fh. dommer,

BLØNDAL BENGTSSON Erling violoncellist,

BOAS Arne direktør, civilingeniør;

BOAS Harald overlæge, dr. med.

BOAS Jorgen overlæge;

BOAS Vilhelm departementschef,

BOCK Allan civilingeniør, forfatter;

BOCK Inge-Lise direktør;

BOCK Karl N rektor, dr. phil.

BODELSEN C A professor, dr. phil.

BODELSEN Merete kunsthistoriker;

BOE Jørgen Fr. Mansfeld kreditforenings-direktør;

BOECK Frantz ambassadør,

BOECK Gregers landsretssagfører;

BOECK Hector kaptajn, kammerjunker.

BOECK-HANSEN Emil direktør, civilingeniør,

BOECK-HANSEN Kay arkitekt;

BOEG N V fh. landsdommer,

BOESEN Ejnar sanginspektør

BOESEN Gudmund museumsinspektør,

BOESEN Peter fh. forstander, statsaut. vejer og måler,

BOESGAARD Ejner N L J skibsmægler, generalkonsul;

BOESGAARD Eric redaktør;

BOESGAARD Steen konsul,

BOETIUS Povl kontorchef,

BOETIUS Preben bankdirektør,

BOGASON Pjetur overlæge

BOGH Andreas overretssagfører;

BOHN Axel fh. akademiinspektør;

BOHN-RASMUSSEN C V højesteretsdommer,

BOHR Aage professor, dr. phil.

BOHR Erik direktør, civilingeniør

BOHR Niels professor, dr. phil. & se. & techn

BOISEN Mogens oberstløjtnant,

BOISEN Poul P O rektor,

BOJE Andreas redaktør, cand. theol.

BOJESEN Bo tegner;

BOJESEN Kay sølvsmed,

BOJESEN-TREPKA Vilh. oberst, kammerherre,

BOJLÉN Knud skole-overlæge, karantænelæge.dr, med.,

BOJSEN Fritz direktør,

BOLAND Holger operasanger, sceneinstruktør,

BOLT N P kunstmaler;

BOLT-JØRGENSEN Laurits Bolt gesandt,

BOM Frederik overlæge;

BOM Kaj ordbogsredaktør;

BONDE Hans Peter amtsforvalter,

BONDESEN J H T fh. dommer,

BONDING Ejnor afdelingsarkitekt;

BONDORFF K Æ C professor,

BONFILS Knud kriminaldommer;

BONNESEN Beatrice skuespillerinde;

BONNESEN Merete redaktør;

BONNEVIE Erik dommer,

BONNEVIE Poul professor, overlæge, dr. med.

BONNICHSEN I C Eister dr. phil.,

BONNÉN Folmer kunstmaler;

BONNÉN Helge komponist, pianist;

BOOLSEN Bjørn Watt skuespiller, sceneinstruktør;

BOOLSEN Robert Watt rektor, cand. mag.;

BORBERG Allan overlæge, dr. med.;

BORBERG Niels Chr. overlæge, dr. med.

BORBERG William ambassadør,

BORCH Christen arkitekt,

BORCH-MADSEN Povl overkirurg, dr. med.

BORCHORST Ernst Otto stadsdirektør;

BORCHSENIUS Kaare fh. overregissør,

BORCHSENIUS Poul præst, forfatter,

BORCK K Chr. fængselsinspektør;

BORDING Kristen fh. landbrugsminister;

BORELLA-HANSEN Svend snedkermester;

BORG Anna skuespillerinde,

BORG Ejnar arkitekt, professor;

BORG Erik kommandørkaptajn,

BORGE Victor skuespiller, pianist

BORGSMIDT Johannes fabrikant;

BORK A fh. direktør;

BORNEMANN Ove von direktør;

BORRESCHMIDT Henry statens arbejdsdirektør.

BORRING Alfred Einar underdirektør;

BORUM Erik politimester

BORUM O A professor ved Kbhvns universitet,

BORUP Leo fh. vieebrandchef,

BORUP Marinus forfatter;

BORUP Morten lektor, cand. mag.

BORUP SVENDSEN N landsretssagfører,

BOSERUP C J købmand, konsul,

BOSSE Poul oberst,

BOTVED A P grosserer, konsul

BOUET O fh. maskinmester og rådmand

BOVIEN Prosper afdelingsbestyrer, lektor, dr. phil.

BOYE Georg havearkitekt;

BOYE Niels Holger kontorchef,

BOYE PETERSEN Johannes professor,

BRAAE Karen fh. rådsformand, redaktør,

BRAHE CHRISTENSEN L direktør

BRAHE PEDERSEN Poul direktør, landsretssagfører;

BRAMMER Niels kommandørkaptajn,

BRAMMER Tage amtsforvalter,

BRAMMER Vagn Erik højesteretssagfører;

BRAMS Ingeborg skuespillerinde,

BRAMSEN Bo forlagsdirektør, cand. jur.

BRAMSEN Ernst direktør, cand. jur.;

BRAMSEN Henrik kunsthistoriker, bibliotekar

BRAMSEN Mogens direktør;

BRAMSEN Svend assurandør,

BRAMSNÆS C V fh. nationalbankdirektør,

BRAMSNÆS Frode laboratorieforstander, lektor, civilingeniør;

BRANDE Marlie tegner;

BRANDI-HANSEN Finn direktør;

BRANDRUP Axel skibsmægler, skibsreder;

BRANDSTRUP Ebbe professor, overaccouchør, dr. med.,

BRANDT Ernst direktør, generalkonsul,

BRANDT Frithiof professor, dr. phil.

BRANDT Georg fh. bankdirektør,

BRANDT Karl godsejer,

BRANDT Otto landsretssagfører;

BRANDT-MØLLER Ludvig damefrisør, æresoldermand,

BRANNER H C forfatter

BRANNER Povl forlagsboghandler

BRANNOV Svend direktør, civilingeniør,

BRASCH Sven tegner;

BRASK Aase godsejer, cand. jur.,

BRASK Th J statskonsulent,

BREDMOSE Enevold vicedirektør i Kbhvns skattevæsen cand. jur.

BREDSDORFF Elias docent;

BREDSDORFF Jørgen kontorchef;

BREDSDORFF Kaj lektor,

BREDSDORFF Morten seminarieforstander, mag art.

BREDSDORFF Peter arkitekt, professor;

BREDSTED Aage stadsbibliotekar;

BREGNBAK Ib K J overtoldinspektør,

BREITENSTEIN Niels overinspektør, mag. art

BREJL S C amtsskolekonsulent;

BREMERSTENT Erhard overbibliotekar;

BREMMER Gorm konsul, overretssagfører, direktør,

BREMS Else kgl. kammersangerinde,

BREMS Hans professor, dr. polit.;

BRETTING Aage Einer professor, civilingeniør,

BRETTON-MEYER Hans arkitekt, bygningsinspektør;

BREUNING-STORM Gunna kgl. hof-violinistinde,

BREYEN Birger generalkonsul,

BRIAND de CRÉVECOEUR Emmanuel kontreadmiral,

BRINCH Frederik direktør,

BRINCH Ove læge, tandlæge, dr. med.;

BRINK JENSEN Aage kreditforeningsdi-rektør, landsretssagfører,

BRINK Søren L fh. bankdirektør,

BRINT-NIELSEN Otto amtsligningsinspektør;

BRISSON Carl skuespiller,

BRIX Christ redaktør og bladudgiver,

BRIX Ejnar fh. politimester,

BRIX Ernst politichef,

BRIX Hans professor, dr. phil.

BRIX Hans redaktør,

BRIX Herlav formand for forsikringsrådet,

BRIX Johannes seminarieforstander;

BRIXTOFTE Christen redaktør;

BRO Christian Christoffersen oberstløjtnant;

BRO Vagn politimester,

BRO-JØRGENSEN J O arkivar;

BROAGER Bendt overlæge, dr. med.

BROBY JOHANSEN R forfatter;

BROCH Vilhelm Voigt konsul,

BROCKDORFF Victor Schack von kunstmaler;

BROCKENHUUS SCHACK Frederik greve, kammerherre, hofjægermester,

BROCKENHUUS-SCHACK Henrik greve, direktør,

BROCKENHUUS-SCHACK Kield greve, oberstløjtnant,

BROCKS Harry overkirurg, dr. med.

BRODERSEN Chr. N rektor,

BRODERSEN Paul stiftsprovst, dr. theol.,

BRODERSEN Th. underdirektør, cand. polyt.

BRODTHAGEN Holger folketingsmand

BRODTHAGEN Kaj underdirektør;

BROEGAARD Jørgen direktør, konsul;

BROEGAARD M A direktør, konsul,

BROGE Hans Carl grosserer,

BROGER Erik landsdommer,

BROHOLM H C museumsinspektør, dr. Phil

BROHOLM Svend stadslandinspektør,

BRONDAL Axel direktør,

BRONDBJERG K F præst, seminarieforstander;

BRONDT Povl politiinspektør

BRONØ Axel frihavnsdirektør, civilingeniør,

BRORSEN Søren fh. forsvarsminister,

BRORSON Viktor kommitteret i landbrugsministeriet,

BROWN Peter de Nully direktør;

BRUCKER Knud arkitekt;

BRUDSIG Kristen rektor;

BRUEL Erik landsretssagfører, dr. jur.

BRUEL Gustaf statsskovrider, hofjægermester,

BRUEL Per civilingeniør, dr. techn.

BRUEL Tage lektor, R.p.p

BRUHN Asger direktør, cand. jur.

BRUHN Erik solodanser

BRUHN HOFFMEYER Ada museumsinspektør, dr. phil.

BRUHN Laurits oberst,

BRUMMERSTEDT Kai kommandørkaptajn

BRUN Alice kontorchef,

BRUN Axel læge

BRUN C A C ambassadør,

BRUN Carl Christian direktør;

BRUN Eske departementschef,

BRUN Georg C overlæge, dr. med.

BRUN Gudrun overlæge, dr. med.

BRUN-PEDERSEN Mads stabslæge,

BRUNAA Oluf direktør,

BRUNNICHE Eigil H museumsdirektør;

BRUNSØ Peter kontorchef,

BRUUN Alice direktør for sygekassevæsenet

BRUUN Anders gårdejer.

BRUUN Anton Fr. dr. phil,

BRUUN Egon dr. med.

BRUUN Else Marie kgl. kapelmusica;

BRUUN Erik rektor, cand. mag.

BRUUN Gerda korpschef;

BRUUN Hans C fh. kontorchef, cand. jur.

BRUUN Henry arkivar;

BRUUN Jonas højesteretssagfører;

BRUUN Kai Aage fh. musikchef ved statsradiofonien, magister

BRUUN Kr. fh. rektor;

BRUUN Niels dommer,

BRUUN Otto Johannes direktør,

BRUUN RASMUSSEN Arne kunstauktionsleder, kunsthandler;

BRUUN Sigurd direktør, landsretssagfører,

BRUUN Sv. rektor,

BRUUN Svend T landsretssagfører;

BRUUN-RASMUSSEN Fr. fh. minister, biskop

BRUUN-RASMUSSEN Knud redaktør

BRUUSGAARD Holger kgl. kammersanger,

BRYRUP Niels filialdirektør;

BRÆSTRUP Agnete læge;

BRÆSTRUP Knud direktør, civilingeniør

BRÆSTRUP P W overlæge, dr. med.

BRØBECK Olaf overlæge, dr. med.

BRØCHNER Hans højesteretssagfører;

BRØCHNER-MORTENSEN Knud professor, overlæge, dr. med.

BRØDSGAARD Andreas kontorchef, cand. polit

BRØNDSTED H V professor, dr. phil.

BRØNDSTED Henning Andreas teaterchef,

BRØNDSTED Holger højskoleforstander, dr. phil.

BRØNDSTED Johannes direktør for nationalmuseet, professor, dr. phil.

BRØNDUM Louis Christian præst, forstander;

BRØNDUM Otto Christian oberstløjtnant, regionsleder

BRØNDUM Otto direktør

BRØNDUM-NIELSEN Johannes professor, dr. phil.

BUCH L fh. dommer,

BUCH Carl U grosserer,

BUCH Chr. Emil toldinspektør,

BUCH Gerda dommer,

BUCH Harald M G oberstløjtnant,

BUCH Niels præst,

BUCHARD Hans bankdirektør;

BUCHARDT Eduard sekretariatschef;

BUCHREITZ Georg rektor;

BUCHTHAL Fritz professor, dr. med.,

BUCHWALD N Fabritius professor,

BUCHWALD S A R fh. stiftamtmand, kammerherre,

BUCHWALDT Kay distriktsingeniør;

BUCK Gunnar direktør, konsul,

BUDOLFSEN Svend Erik overlæge, dr. med.

BUDTZ Hanne landsretssagfører;

BUDTZ-JQRGENSEN Jørgen redaktør, mag. art.

BUGGE Aage provst, lektor,

BUHELT Birgitte fh. håndarbejdsinspektør,

BUHL Jon Palle højesteretssagfører;

BUHL Knud overlæge, dr. med

BUHL Marius fh. realskolebestvrer,

BUHL Ole arkitekt;

BUHL Orla direktør:

BUHL Preben politimester;

BUHL Svend Møller direktør, civilingeniør

BUHL Søren byretsdommer;

BUHL Viggo direktør;

BUHMANN Kjeld grosserer;

BUKDAHL Jørgen forfatter;

BUKH Niels overlæge

BULL Tage gesandt,

BULOW Olaf von direktør, civilingeniør;

BULOW V H underdirektør;

BULOW-JACOBSEN B direktør;

BUNCH-JENSEN Kaj højesteretssagfører,

BUNDESEN Helge direktør, orlogskaptajn,

BUNDVAD Kaj arbejds- og boligminister;

BUNTZEN Tage konsul, civilingeniør,

BURE Kristjan forfatter, legationsråd.

BURMEISTER Stanley grosserer;

BUSCH Eduard A V professor, overlæge, dr. med.

BUSCH K F B overlæge, dr. med.

BUSCH-JENSEN Niels overretssagfører, fh. justitsminister;

BUSCH-PETERSEN Corl Axel underdirektør,

BUSCH-SØRENSEN Aage direktør, statsaut. revisor

BUSCK-NIELSEN Gunni fh. departementschef,

BUSCK-NIELSEN Torben ambassaderåd,

BUSK Arne direktør;

BUTZOW Oluf N vekselerer;

BUUS C E Prip overlæge, dr. med.

BUUS Jens overingeniør,

BUUS-PEDERSEN Lars afdelingschef ved statsbanerne,

BYBERG Johannes Raun fh. amtsforvalter,

BYRD AL V overretssagfører;

BYROING Holger professor, kgl. kammersanger

BYSKOV Arne vicedirektør, civilingeniør;

BÆKSTED Anders dr. phil.

BÆRENTSEN Olaf dommer,

BÆRENTZEN Paul Gottlob Soldenfeldt Commissioner af Customs

BØCHER Tyge W professor, dr. phil.

BØGELUND-JENSEN Sven direktør;

BØGELUND-JENSEN Thor tegner og dekorationsmaler,

BØGGILD D H overlæge, dr. med.

BØGGILD Jørgen Kruse professor, dr. Phil.

BØGGILD Mogens professor, billedhugger,

BØGGILD-ANDERSEN C O professor, dr. phil.,

BØGH CHRISTENSEN W administrationschef,

BØGH Frederik rektor,

BØGH Jørgen undervisningsinspektør, fh. højskoleforstander;

BØGH Svend klosterpræst;

BØGH Vilhelm arkitekt, branddirektør;

BØGH-ANDERSEN Niels højskoleforstander;

BØGHOLM Karl redaktør, cand. mag

BØHM Friedrich fh. generalkonsul;

BØLLING Hans redaktør;

BØRCH Poul domorganist;

BØRGE Johannes fh. afdelingsingeniør,

BØRGE Vagn dr. phil.,

BØRGESEN Richardt redaktør, borgmester;

BØRRESEN Johs. E fh. belysningsdirektør,

BØVING Erik politimester;

BØVING Gerhard oberst,

BØYESEN Lars Rostrup museumsinspektør, mag. art.

BØYTLER Evald vicedirektør

BAAGØ Hans toldforvalter, R.; f. 5/3 1895 i Lille Andst, Ribe amt; søn af husmand, skomager og centralbestyrer Hans Jensen Hansen (død 1948) og hustru Karen Margrethe f. Johansen Baagø (død 1915); gift (31/7 1920) m. postassistent Esther B.. f. 16/9 1894 i Lyngby, Djursland, datter af førstelærer Rasmus Pedersen (død 1937) og hustru Karen Marie Grethe f. Pedersen (død 1929).

Præliminæreks. (Vejen private realskole) 1911; toldelev i Grenaa 1912; toldassistent i Marstal 1919; overtoldassist. i Århus 1931; toldkontrollør i Vejle 1939: toldforvalter i Herning 1944. i Frederikshavn 1947, i Vejle 1954.

Medl. af Herning byråd 1946-47 og af folketinget (Frederikshavnskredsen) fra 1950; formand for folketingets lønnings-udvalg fra 1954; formand for Frederikshavns kirkes menighedsråd 1949-54; medl. af bestyrelsen for Det danske Mis-sionsselskab fra 1946, af landsudvalget for KFUM's sociale arbejde fra 1952, af bestyrelsen for De samvirkende Menig-hedsplejer fra 1955 og af bestyrelsen for KFUM's Centralforening i Århus 1924-30; formand for KFUM i Aabyhøj 1932-36 og i Vejle 1943-44; divisionschef for KFUM Spejderne i Kolding 1936-39.

Adresse: Borgvold 16. Vejle.

BAAGØE Ejnar købmand. R.; f. 24/4 1873 i Svendborg; søn af distriktslæge Angelo Petersen (død 1915) og hustru Emilie f. Baagøe (død 1905); gift (25/8 1903) m. Harriet B., f. 8/2 1884, datter af købmand Laurits Bønnelycke (død 1925) og hustru Sophie f. Kisbye (død 1926).

I handelslære hos N M & F Plum, Assens 1889-94, hos Sthyr & Kjær; på Griiners handelsakademi 1895 aftjent værnepligt ved livgarden, løjtnant; indtrådte i onkelens forretning, L J Baagøe, Svendborg 1896, medindehaver 1902, eneindehaver fra 1928.

Medl. af bestyrelsen for Svendborg Handelsforening 1915-17, for Øxenbjerg Dampmølle 1921-27 og for Sydfyenske Dampskibsselskab fra 1928, næstformand 1933-46, formand fra 1946; formand for det Baagøeske Familielegat; medl. af bestyrelsen for stiftelsen Kvindely samt af repræsentantskabet for Svendborg Bank 1925, næstformand fra 1933; formand for nævnet, der vælger nævninge, 1925-35; tidl. chef for Svendborg rekylkorps; filatelist.

Adresse: Svendborg.

BAAGØE Kaj Hedemann dr. med., M.T. Kha.; f. 5/5 1888 i Næstved; søn af apoteker Johannes Schiønberg Baagøe (død 1905) og hustru Louise f. v. Hedemann (død 1944); gift (23/8 1923) m. Mimi B„ f. 30/3 1901 i Helsingør, datter af fabrikant Jørgen Tvede (død 1939) og hustru Ane f. Jacobsen (død 1948).

Student (Herlufsholm) 1906; med. eks. 1913; kandidat ved forsk, kbhvnske hospitaler 1913-19; klinisk assistent ved rigshospitalets børneafd. 1921, 1. reservelæge smstds 1922, ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte 1926; dr. med. s. å.; specialistanerk. i pædiatri 1925, i intern medicin 1930 og i allergiske sygdomme 1954; prakt. i Kolding fra 1930; klinikchef ved Set. Hedvigs klinik fra 1930; læge ved Kolding børnehjem samt ved De Gamles hjem; formand i tilsynsrådet for spædbørnshjemmet Fuglehøj og formand i bestyrelsen for Frk. Maria Mikkelsens børnehave.

Medstifter af Dansk Selskab for Allergiforskning 1946 (medl. af bestyrelsen fra 1947) og af Nordisk Selskab for Al-lergologi 1946; præsident ved 1. nordiske allergologkongres i Kbhvn. 1947.

Har skrevet: Bidrag til Studiet af Asth-ma (disputats, 1926); tidsskriftsartikler om allergologiske emner; redaktør ved Acta Allergologica; medudgiver af: Kolding under Besættelsen.

Adresse: Adelg. 11, Kolding.

BAARING Bernhard direktør; f. 13/2 1906 på Frdbg.; søn af tømrermester H H Baa-ring (død 1913) og hustru Kirsten B. (død 1947); gift (15/4 1933) m. Ella B., f. 9/5 1908 i Kbhvn., datter af materialforvalter O M Palmer (død 1935) og hustru Louise P.

Præliminæreks. 1922; uddannelse i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1922-27; Handelshøjskolens erhvervsøkonomiske eks. (H. A.) 1929; ansat i A/S N Tørring, Odense 1929-30; sekretær i Magasin du Nords organisationskontor 1930; studieophold i forsk, europæiske stormagasiner 1931-32; chef for Magasin du Nords planlægnings- og organisationsafd. 1932, prokurist 1939; underdir. i A/S Th. Wessel & Vetts Fabriker 1944, direktør smstds 1948-55; direktør i Persil Kompagniet A/S 1955-56, i Ballin & Hertz A/S 1956.

Censor ved Handelshøjskolen fra 1941; formand for De Erhvervsøkonomiske Foreningers fællesråd 1942-43 og 1946-49; medl. af bestyrelsen for H. A. Sammenslutningen fra 1936, næstformand 1946-53; medl. af styrelsen for Nordisk Civil-økonomforbund 1947-55, af styrelsen for Foreningen af danske Manufakturgrossisters boligtekstil-sektion 1946-55, af Dansk Nationalkomité for rationel Organisation 1948-54, af bestyrelsen for Danske Damekonfektionsfabrikanters Forening 1951-54, af bestyrelsen for Dansk Textilforskningsinstitut 1954-55 og af hovedbestyrelsen for Textilfabrikantfor-eningen 1954-55.

Adresse: C N Petersens V. 39, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Koglehuset, UdsholtStrand pr. Græsted.

BAASTRUP Ove 1 forstander, præst, R1. p.p.; f. 24/5 1891 i Kbhvn.; søn af direktør f. Det kgl. octr. Sø-Assurancekompagni Peter Vilh. Baastrup (død 1916) og hustru Manon Amalie Ingerslev (død 1934); gift (17/6 1916) m. Karen B., f. 15/10 1894 i Lundby, datter af provst, kgl. konfessionarius Harald Hornbeck (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Emmy f. Voigt (død 1939).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; studerede theologi til 1913, derefter filologi, fonetik og litteraturhistorie; trans-latøreks. (tysk) 1915; døvst. lærereks. 1917; diplomeks. som talelærer 1918; studierejser til Tyskland 1912 (Heidelberg universitet), 1930 og 1938 og til Holland 1947; lærer ved det kgl. døvstumme institut i Kbhvn. (nu statens kostskole for døve i Kbhvn.) fra 1911, inspektør og overlærer 1933, forstander 1937; lærer ved den kgl. ballets læseskole fra 1916, forstander for samme fra 1935; præst for de døvstummes menighed på Sjælland (udenfor Kbhvn.). Lolland-Falster og Bornholm 1923-38; oprettet og ledet kursus for arbejdsløse døvstumme 1934.

Medl. af bestyrelsen for Døvstumme-lærerforeningen 1919-21; formand for samme 1921-35; medl. af Danske Stats-embedsmænds Samråd 1921-35; medl. af statens undervisningsråd for de kgl. døvstumme anstalter og statens tilsynsførende med de private døvstumme skoler fra 1934; medl. af bestyrelsen for Kursch' Legat fra 1934, for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger fra 1937 og for foreningen Effata; præsident for døvstummeforeningen 1940-45; medl. af bestyrelsen for De døvstummes kirke fra 1941, af udvalget ang. omorganisation af døvstummeundervisningen m. v. 1939-50 og af døvenævnet fra 1950.

Har skrevet: Tegnsproget og dets Berettigelse som Hjælpemiddel i og udenfor Døvstumme-Undervisningen samt artikler af faglig og opbyggelig art; medarbejder ved »Undervisning og Opdragelse i Danmark«.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.F.2.

Adresse: Statens kostskole for døve,

Kastelsv. 58, Kbhvn. Ø

Sommeradresse: Trægaarden, Asserbo pr. Frederiksværk.

BACH Andreas civildommer, E.; f. 9/12 1904 i Horsens; søn af entreprenør H C M Bach (død 1945) og hustru Anna f. Johansen (død 1945)1 gift (5/8 1928) m. Betty Margrethe B., f. 14/9 1906 i Kbhvn., datter af skræddermester I Th. Jensen og hustru Hansigne f. Christiansen.

Student (Svanholm gymn.) 1922; cand. jur. 1928; dommerfuldm. i Skern 1928; kst. politiadvokat i Kbhvn.1934; udnævnt 1935; statsadvokat for vestre landsretskreds' 2. statsadvokatur i Viborg 1939; statsadvokat i østre landsretskreds 1944; civildommer i Århus 1954; kst. auditør ved den ekstraordinære tjenestemands-domstol 1946-49; till. ved domstolen for anke af tjenestemandssager 1947-49.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Statsadvokater 1948-54, formand 1949-54; formand for landvæsenskommissionen for Århus amt 1955 og for overvoldgiftsretten for Århus amt i tvistigheder ang. handel med husdyr 1955; udgiver af Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1943-52.

Adresse: Gentoftev. 11, Århus.

BACH Christen Lyngby politimester, K.DM.p.p.; f. 19/4 1878 i Vestervig; søn af købmand I P Bach (død 1916) og hustru Signe f. Breinholt (død 1894); gift (27/5 1908) m. Karen Ida Laura Sofie B., f 27/5 1883 i Lime i Randers amt, datter af kredslæge Niels Blume-Knudsen (død 1923) og hustru Kirstine f. Olsen (død 1928).

Student (Østre borgerdydskole) 1896; cand. jur. 1903; fuldmægtig ved Hassing-Refs herreder 1904; dommerfuldm. smstds 1919; politimester i Aalborg købstad m. v. 1932-48.

Medstifter af Bachs Cane Sugar Co. 1923 og medl. af dette selskabs bestyrelse siden stiftelsen; medstifter af A/S Thylands Bank i Hurup 1925 og næstformand i bankens bestyrelse 1925-32; formand i inspektionen for Aalborg stifts-hospital 1932-48; formand for sundhedskommissionen og for brandkommissionen 1932-33; medl. af retsplejeudvalget 1937-48; censor ved statens politiskole til 1948; medl. af vejkrydsudvalget for Aalborg amt fra 1932; formand for huslejenævnet for Hasseris fra 1951; medl. af bestyrelsen for Nordjydsk Musikkonservatorium og for Frihedsfondens lokalkomité.

Udenl. orden: Sv.Lv.F.T.l.

Adresse: Villa Birken, Hasserisv. 108, Hasseris, Aalborg.

BACH E underdirektør; f. 10/2 1912 i Kbhvn.; søn af vognmand Chr. Kirk Pedersen Bach (død 1932) og hustru Caroline f. Christensen (død 1957).

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring G/S 1928. fuldmægtig og afdelingschef 1941-43; kontorchef i Dansk Arbejdsgiverforening 1943, regnskabschef 1950, underdir. 1955.

Medl. af bestyrelsen for A/S Nationaltidende (Dagens Nyheder).

Adresse: Kirstinedalsv. 16, Kbhvn.

Valby.

BACH H professor, dr. phil., R.; f. 17/7 1905 i Kiel; søn af viceskoleinspektør, translatør Niels Bach og hustru Gertrud f. Brand (død 1948); gift (4/7 1931) m. Inger B., f. 26/8 1909 i Hellerup, datter af grosserer Jens Hald (død 1933) og hustru Mary f. Jensen.

Student (Sønderborg) 1924; cand. mag. 1930; adjunkt ved Frederiksborg statsskole 1930-38; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1930-35; lektor smstds 1935-38; dr. phil. 1937; professor i germansk filologi ved Århus universitet 1938.

Ledende senior i Studenterforeningen i Århus 1941-42, medl. af repræsentantskabet 1942-44; formand for Studenterboligerne 1943-47; censor i tysk ved læ-rereks. fra 1943, ved Handelshøjskolen i Århus fra 1954; medarbejder ved Diplomatarium Danicum fra 1943; medl. af bestyrelsen for Århus museums kunstafd. fra 1945 og for Århusafd. af Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri 1946-50 (formand 1947-50); formand for Humanistisk Samfund 1949-51; udvekslingsprofessor ved universitetet iNottinghaml952;medI. af bestyrelsen for studenterkollegierne i Århus fra 1952, af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut fra 1955 og af præsidiet for Det lærde Selskab fra 1956.

Har skrevet: Laut- und Formenlehre der Sprache Luthers (1934); Die thiirin-gisch-sachsische Kanzleisprache bis 1325 1-2 (1. del disputats 1937, 2. del 1943); Filip af Novara; Frederik 2.s Korstog (1946); Middelalderens tyske Litteratur (1948); Det femte korstog i samtidens franske og tyske Digtning (1952); desuden forsk, afhandlinger.

Adresse: Pilev. 11, Risskov.

BACH Jorgen fabrikdirektør. R.; f. 30/3 1894 i Understed ved Sæby; søn af gårdejer M P Bach (død 1933) og hustru Anna Marie f. Christensen; gift 1. gang (19/7 1923) m. Zina B., f. 7/5 1898 i Aalborg, død 1941, datter af murermester M M Nielsen (død 1937) og hustru Frederikke f. Smidt (død 1928); 2. gang (24/6 1945) m. Else Birgitte B., f. 2/4 1917 i Jungshoved, datter af gårdejer N P Pedersen og hustru Marie f. Johansen.

I maskinlære på Buaas Maskinfabrik, Aalborg 1911-16; dimit. fra Odense Ma-skin-teknikum 1920; salgsing. i Akts. De Forenede Jernstøberier 1920, overing. smstds 1940-45, fabrikdir. 1945.

Formand i bestyrelsen for Boligselskabet af 1940 i Frederiksværk 1942-50; medl. af bestyrelsen og næstformand for Frederiksværk Håndværker- og Industriforening fra 1942 (formand 1949-51) og for Frederiksværk Sejlklub 1942-46;medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Jernstøberier fra 1954.

Adresse: Tranevænget, Frederiksværk.

BACH P J Petersen købmand, R.; f. 28/1 1877 i Klitgaard ved Nibe; søn af lærer J C Petersen Bach (død 1899) og hustru Johanne f. Jensen (død 1926); gift (25/8 1904) m. Louise Johanne B., f. 4/2 1883 i Holstebro, datter af lagerforvalter Chr. Petersen (død 1924) og hustru Signe f. Nielsen (død 1927).

I isenkramlære hos firma Chr. Jørgensen & Co., Aalborg 1891; disponent i firmaet 1898; overtog forretningen 1903.

Næstformand og forretningsfører for Aalborg Skyttekreds og Aalborg Amts Skytteforening 1903-08, æresmedlem af førstn. 1942; medl. af bestyrelsen for Det broderlige Skydeselskab 1917, formand 1929-39, æresmedlem 1941, for A/S Bryggerierne Limfjorden og Urban (næstformand 1932) 1921-44, for A/S Jydsk Handelskompagni 1921-26, for A/S Christiansen og Nielsen fra 1926, for Centralforeningen af danske Sygehus Bestyrelser 1933-37 og for A/S Zoologisk Have i Aalborg 1934-47, formand 1937-47; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Håndværkerforening 1918, æresmedlem 1948, revisor 1925-38 og af repræsentantskabet for Aalborg Grundejerforening 1918-46 og fra 1947; formand for repræsentantskabet i A/S Aalborg Haandværkerbank 1920-25, medlikvidator af samme 1925-27; næstformand for A/S Himmerlands Elektricitetsforsyning 1930-47; medl. af bankrådet for A/S Aalborg Discontobank fra 1931 og af repræsentantskabet for Fjerritslev - Nørresundby - Frederikshavn Jernbane 1934-41; næstformand for Nord-jydsk Udstilling 1933; medl. af bestyrelsen for Den kommunale Vælgerforening

1921-40, næstformand og kasserer 1933-40; medl. af byrådet 1929-41; formand for nævninge-grundlisteudvalget 1937-47.

Adresse: Hasserisg. 35, Aalborg.

BACH-NIELSEN A overretssagfører: f. 25/3 1878 i Kbhvn.; søn af koffardikap-tajn Hans Nielsen (død 1918) og hustru Louise f. Bach (død 1905); gift (18/9

1951)   m. Ellen Annie B-N., f. 2/3 1906, datter af afdelingschef Holger I Jensen (død 1954) og hustru Birtha Marie f. Nielsen (død 1926).

Student (Gammelholms skole) 1896; cand. jur. 1902; overretssagf. 1905. Medl. af bestyrelserne for A/S Reinholdt W Jorck, A/S Justa, Ejendoms-Akts. Rosenborg og Ejendoms-Akts. Vesta; formand for bestyrelserne for A/S Dansk Bandage Industri og A/S Søsum Teglværk; bestyrer af Enkefru A Gerbergs Legat; formand for legatbestyrelsen i Ostegrosserer L H Nielsen og Hustru Caroline Johanne f. Jørgensen Lund's Familielegat.

Adresse: Gardes Allé 15, Hellerup.

BACHE D G M overretssagfører, R.; f. 6/9 1880 på Skt. Thomas; søn af professor O F Bache (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Louise Dorothea f. Monrad (død 1921); gift 1. gang (10/4 1908) m. Ellen B„ f. 8/10 1882 i Kbhvn., død 1928, datter af læge Immanuel Fenger (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Thyra f. Bock (død 1906); 2. gang (9/4 1937) m. Frederikke B., f. Aachmann-Hansen, f. 10/11 1887, datter af overmaskinmester Chr. Hansen (død 1935) og hustru Frederikke f. Aachmann (død 1908).

Student (Herlufsholm) 1898; cand. jur. 1904; overretssagf. 1908, offentlige sager 1916-48; medhjælper for statsadvokaterne ved østre landsret 1919-32.

Medl. af bestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds 1926-32 og af sagførerrådet 1933-37; medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Pakkassefabrik, A/S Det danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, A/S Sagførernes Auktioner og Understøttelsesfonden af 1924.

Adresse: Sortedam Doss. 63 B, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Hornbæk.

BACHE Henrik højesteretssagfører; f. 8/2 1902 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører N H Bache (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952)   og hustru Elisabeth f. Bramsen (død 1941); gift (3/11 1928) m. Karen B., f. 8/1 1903 i Skive, datter af læge Hans Chr. Linde (død 1908) og hustru Olga Elisabeth f. Krøger.

Student (Frdbg. gymn.) 1918; cand. jur. 1924; dommerfuldm. i Silkeborg 1924-25; på sagførerkontor i London 1925-26; sag-førerbestall. 1928; landsretssagf. 1930; højesteretssagf. 1940; forretningsfører for Forsikringsakts. Heimdal 1937-50.

Formand i bestyrelserne for Dansk Driftstabsforsikring A'S, Nord og Syd Forsikrings-Akts., Forsikrings-Akts. Hermes og A'S W Langreuters Eftf.; formand for Dansk Tyveriforsikrings Forening og for det stående udvalg for Kombineret Grundejerforsikring; medl. af sagførerrådets erstatningsudvalg og af bestyrelsen for Kbhvnske Sagføreres Laane- og Hjælpefond; administrator for Maleren Otto Baches Fond, for Georg og Johanne Harders Legat og for Tobaksfabrikant Herman Kriigers Arbejderlegat.

Adresse: Fredensv. 36, Charlottenlund.

BACHER Tønnes forstander; f. 21/4 1895 i St. Magleby på Amager; søn af gårdejer P O Bacher (død 1915) og hustru Ane f. Tønnes Petersen (død 1918); gift (5/6 1919) m. Anna Katrine B., f. 13/3 1895, datter af førstelærer Marcus Esbensen, Dragør (død 1935) og hustru Thyra f. Sørensen (død 1941).

Uddannelse ved handelsgartneri, her-regårdsgartneri og havebrugsforsøgsvæsen samt på havebrugsskole; havebrugs-kand. 1918; assistent ved statens forsøgsvæsen 1918-28; leder af statens væksthusforsøg i Lyngby fra 1928; studierejser i England 1920 og 1922, i Amerika, Master of Science ved Cornell universitetet i staten New York 1927-28, i Holland, Belgien og Tyskland 1935 og i USA 1950; censor ved landbohøjskolen.

Medl. af bestyrelsen for og kasserer i Dansk Chrysanthemumselskab; medl. af bestyrelsen for Alm. dansk Gartnerforenings Lyngby kreds; medl. af forretningsudvalget for prøvedyrkning af køkkenurter og prydplanter og af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af Lyngby-Taarbæk sogneråd i 2 valgperioder.

Har skrevet artikler i Gartneritidende, Tidsskrift for Planteavl, Havebrugsleksikon og dagblade; medredaktør af bogen »Køkkenurter paa Friland og under Glas« og »Blomsterdyrkning under Glas«; skrevet håndbøger til Alm. dansk Gartnerforening m. fl.

Adresse: Statens væksthusforsøg, Virumv. 35, Virum.

BACHMANN Ida overbibliotekar, Chr. X Fr. M.; f. 9/7 1900 i Randers; datter af boghandler Johannes Bachmann (død 1937) og hustru Anna f. Mollerup (død 1913).

Student (Randers) 1919; cand. phil. 1920; bibliotekaruddannelse i Danmark, Norge og USA; eksamen fra statens biblioteksskole 1927; assist. bibliotekar ved Brooklyn Public Library, N.Y., USA 1923-26, ved Kbhvns kommunebiblioteker 1928, ved centralbiblioteket i Esbjerg 1929-31; ledende bibliotekar ved stiftsbiblioteket i Maribo 1931-40; journalist og oversætter i Amerika 1940-46 og 1949-50; knyttet til United States Office of War Information i New York 1942-45, først som radioredaktør, siden som leder af den danske afd.: kst. overbibliotekar ved centralbiblioteket i Holbæk 1947-49; overbibliotekar ved Kolding centralbibliotek 1950.

Medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters stiftsmuseum 1938-40 og af bestyrelsen for Bibliotekarforeningen 1939-40; formand for Danmarks Biblioteksforenings udvalg for bedre biblioteksbenyttelse fra 1951; viceformand for den internationale kvindekommission i Nordkorea 1951; medl. af bestyrelsen for Danmarks demokratiske Kvindeforbund 1953-58.

Har udg. bogen »Amerika! Amerika!« (1947) samt artikler i tidsskrifter og aviser i Danmark og USA; medforfatter til dokumentarfilmen Biblioteket er aabent (1949).

Adresse: Frederik d. 7. V. 6, Kolding.

BACK Christian J direktør, R1.; f. 16/4 1877 på Bakgaard i Lund; søn af gårdejer Jacob Bak (død 1894) og hustru Ane Marie Olsen (død 1918); gift (18/4 1902) m. Andrea B., f. 18/4 1878, død 1926, datter af skræddermester Rs. Andersen, Odense.

Uddannelse ved bl. købmandshandel i Thisted og Århus og på Aalborg handelsskole; direktør for A/S Viby Træskofabrik, Viby J. 1901, for Træskofa-brikernes Salgskontor, Kbhvn. 1907 og for A/S De forenede Træskofabriker, Kbhvn. fra 1917.

Medl. af bestyrelsen for Træindustriens Fabrikantforening igennem 37 år, foreningens formand i 14 år, nu næstformand; medl. af Industrirådet; medl. af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse til 1957; medl. af bestyrelsen for A/S De Forenede Træskofabrikker.

Adresse: Svanemøllev. 10. Kbhvn. Ø.

BACK H direktør; f. 4/10 1907 i Viby ved Århus; søn af direktør Christian J Back (se denne); gift (28/8 1934) m. Else B., f. 7/10 1912 i Kbhvn., datter af grosserer Cai Jørgensen (død 1951) og hustru Margrethe f. Hansen.

Student (Øregaard gymn.) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Skælskør s. å.; sagfører (beskikk. depon.) 1936; sekretær i Industrifagene s. å., kontorchef 1946, direktør smstds fra 1955; till. kontorchef i Skotøjsbranchens merkantile Sammenslutning 1940-54 og ansvarh. redaktør for tidsskriftet Træindustrien fra 1951.

Adresse: Hambros Allé 15, Hellerup.

BACKER Kaj H læge, R1.; f. 9/9 1894 i Kbhvn.; søn af trafikassistent Ole J Backer (død 1902) og hustru Anna f. Jensen (død 1950); gift (22/7 1922) m. Nina B., f._ 3/6 1891 på Thyrasbrønd skovridergård, datter af skovrider Paul Wegge (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Lida f. Peetz.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsgade) 1912; med. eks. 1919; forsk, hospitalsuddannelse 1919-23; prakt. læge i Kbhvn. 1923; jernbanelæge og kredslæge ved De samvirkende Sygekasser s. å.

Medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation 1926-33, formand 1932-33, æresmedlem 1947; redaktør af Maanedsskrift for praktisk Lægegerning og Social Medicin 1927 og ved Nordisk Medicin 1945; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1930-33; formand i bestyrelsen for Den sjælland-falsterske Jerabanelægeforening 1929-33 og for kredsbestyrelsen for Kbhvn. u. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1935-52; konsulent som prakt. læge i sundhedsstyrelsens hygiejnisk-lægelige afd. 1933; medl. af farmakopekommissionen 1933-55, af invalideforsikrings-retten 1943, af befolkningskommissionen af 1935, af mødrehjælpens fællesråd og dettes forretningsudvalg 1939, af Den alm. danske Lægeforenings hygiejnekomité 1936, af bestyrelsen for De danske Lægers Hjælpeforening 1937 (formand 1955), for Medicinsk selskab i Kbhvn. 1944 (præsident 1948) og for Lægernes Pensionskasse 1946-49; medl. af medicinal-nævnet 1940 og af sygeforsikrings-kommissionen af 1954 samt af forretningsudvalget for Socialpolitisk Forening 1957; lærer i social-hygiejnisk lovgivning ved undervisningen af embedslægestuderende 1946.

adresse; Hjalmar Bergstrøms V. 3,

Kbhvn. Valby.

BACKHAUS Gregers kontorchef, R1. p.p.; f. 16/1 1902 i Esbjerg; søn af grosserer August Backhaus (død 1926) og hustru Margrethe f. Christensen; gift m. Bodil B.. f. 2/4 1906, datter af postmester Chr. Faurschou Erichsen (død 1946) og hustru Karoline f. Thomsen.

Student (Frederiksborg) 1920; cand. jur. 1926; dommerfuldm. ved Kbhvns amts søndre birk 1926-27; amtsfuldm. i Svendborg 1927-30; sekretær i handelsministeriet 1930, kontorchef 1943.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.Æ.L.4.; I.Kr.4.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Havneg. 13, Kbhvn. K.

BAGER H J fh. søfartschef, R'.p.p.; f. 27/4 1887 i Kolding; søn af skibsreder L J Bager (død 1930) og hustru Ane Marie Henriette f. Gamst (død 1919); gift (25/10 1919) m. Frederikke B., f. 8/1 1892, datter af lods Christoffer Kofoed (død 1936) og hustru Dorthea f. Skjøth (død 1948).

Præliminæreks. (Kolding) 1902; styrmandseks. 1908; skibsførereks. 1909; reserveløjtn. i marinen 1910; styrmand i DFDS 1912-16; styrmand ved statsbanerne 1916, skibsfører I 1945. søfartsinsp. s. å., søfartschef 1946-56. -Udenl. ordener: N.St.0.3'.; S.V.3'; Æt. S.4.

Adresse: Nyvej 8 B, Kbhvn. V.

BAGGE Hans forstander; f. 11/7 1895 i Sørbymagle; søn af branddirektør I P Bagge (død 1928) og hustru Anna f. Hansen (død 1927); gift (18/9 1921) m. Eli B.. f. 18/9 1896 i Tjæreby, datter af uddeler Jens Nielsen (død 1934) og hustru Sidse f. Jørgensen.

Uddannelse ved praktisk landbrug, ophold på højskole og landbrugsskole; Iandbrugskand. 1918; vidensk. assistent ved statens forsøgsstation ved Tystofte 1918-39; forstander ved statens forsøgsstation ved Aarsiev på Fyn fra 1939; studierejser i Sverige, Norge, Tyskland, Holland og USA.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1952 og af dettes tobaks-fællesudvalg 1940; formand for Sdr. Næraa valgmenighed 1944; medl. af bestyrelsen for Dansk Hørforskningsinstitut 1946, for Pajbjergfonden 1947 og for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1952; medl. af statens bisygdomsnævn 1952.

Har skrevet forsøgsberetninger i Tidsskrift for Planteavl samt afhandlinger i håndbøger m. v.

Adresse: Statens forsøgsstation, Aarsiev.

BAGGE Karen fh. overbestyrerinde, FM. i guld; f. 31/5 1884 i Kbhvn.; datter af landbrugskandidat, redaktør Jacob Bagge (død 1914) og hustru Gertrud Kristine f. Neermann (død 1908); ugift.

Alm. forberedelseseks. (universitetet) 1901; student (N Zahles skole) 1906; cand. phil. 1907; studerede historie, dansk og engelsk ved universitetet 1907-11; faglærerindeeks. (historie og dansk) 1913; ansat ved N Zahles skole fra 1907; inspektrice ved N Zahles gymn. 1913-24; adjunkt 1921; forstanderinde for N Zahles seminarieskole 1924; overbestyrerinde for institutionen N Zahles skole 1931-54, studierejse til Tyskland, Østrig og Schweiz 1929.

Medl. af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1918-24, for N Zahles skole 1924-54 og for Pædagogisk Selskab 1924-33; formand for foreningen Den danske Pigeskole 1926; medl. af repræsentantskabet for Dansk Skolescene 1930-54; medl. af bestyrelsen for Pensionskassen af 1925 for de private Eksamensskoler 1932-49; medl. af bestyrelsen for Frøbelhøjskolen 1933; censor ved faglærereks. 1937-47; medl. af bestyrelsen for faglærerinde- og faglærereks. 1941; formand for Foreningen til Lærerinders Understøttelse 1947.

Adresse: N-Voldg. 7, Kbhvn. K.

BAGGE P F civilingeniør, konsul R., Chr. X. Fr.M. p.p.; f. 2/3 1886 i Kbhvn.; søn af landbrugskandidat, redaktør Jacob Bagge (død 1914) og hustru Gertrud Kristine f. Neermann (død 1908); gift (10.11 1915) m. Tove B., f. 3/3 1887 i Kbhvn.; datter af højesteretssagfører, minister Svend Høgsbro (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Louise f. Raunsøe.

Student (Frdbg. gymn. )1903; cand. po-lyt. 1909; assistent ved polyt. læreanstalt 1909; sekondløjtn. i artilleriet; ingeniør hos F L Smidth & Co. 1910-14; driftsleder af cementfabrikken Granitoid i Bulgarien 1914-15; driftsingeniør ved Tordaer Cementfabriks A.G. i Siebenbur-gen 1915-19, fra 1923 direktør med generalprocura tor Fabrica de Ciment din Turda S. A.; vieedir. a. i. i Dansk Røde Kors 1948-49; delegeret ved den internationale diplomatiske konference i Geneve 1949; administrator for dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig u. Dansk Røde Kors 1950; medl. af Genfer-konventionsudvalget; ulønnet dansk konsul i Turda fra 1928.

Udenl. ordener: Ne.r.K.FK.; Rum. M.C.I.la.; Rum.St.4.

Adresse: Uraniav. 12, Kbhvn. V.

BAGGE Povl professor, dr. phil.; f. 30/11 1902 på Frdbg.; søn af landbrugskandidat,redaktør Jacob Bagge (død 1914) og hustru Gertrud Kristine f. Neermann (død 1908); gift (8/12 1945) m. translatør Gudrun Ørsted B., f. 1/8 1912 i Kbhvn., datter af direktør Valdemar Thiele (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Anna f. Ørsted (død 1918).

Student (Frdbg. gymn.) 1920; elev på Askov højskole 1921-22; cand. mag. 1928; lærer ved Rødding højskole 1927-29; i Moskva 1930-31 som medarbejder ved den danske komité for fællesskan-dinaviske undersøgelser i russiske stats-arkiver; redaktionssekr. ved Dansk biografisk Leksikon 1931-44; dr. phil. 1936; arkivar II ved landsarkivet for Sjælland 1937; landsarkivar ved landsarkivet for Fyn 1946; professor i historie ved Kbhvns universitet 1951.

Medl. af bestyrelsen for Den danske historiske Forening fra 1942 og for Historisk Samfund for Fyns Stift 1946-51; medl. af kommissionen for de humanistiske videnskaber u. statens alm. vi-denskabsfond 1955 og af bestyrelsen for det danske akademi i Rom 1957: medl. af Det lærde Selskab, Århus. 1948, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1950 og af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1951.

Har skrevet: Studier over D G Monrads Statstanker (disputats, 1936) og artikler og afhandlinger i Dansk biografisk Leksikon, i tidsskrifter og samleværker; medudgiver af Europa, Danmark og Nordslesvig 1864-1879 I-III (1939-48) og af Danske politiske Breve I-III 1830-1847 (1945-49); har redigeret: Danske Hjem ved Aarhundredskiftet I-II (1947-49); medredaktør af Centraladministrationen 1848-1948 (1948) og af Historisk Tidsskrift fra 1943; hovedredaktør af Exeerpta Historica Nordica 1955.

Adresse: Kastaniev. 8, Holte.

BAGGE ANDERSEN Bernhard direktør; f. 9/8 1892 i Kbhvn.; søn af købmand R P Andersen (død 1935) og hustru Christine f. Nielsen (død 1945); gift (5'7 1921) m. Anna Victorie B. A., f. 30/8 1895, datter af Partikulier August Richter (død 1939) og hustru Johanne f. Sørensen (død 1939).

Præliminæreks. 1908; lærling i firmaet A Formann & Co., Kbhvn. 1908-12; ansat i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Kbhvn. 1912-17; i Danske

Landboforeningers Frøforsyning, Roskilde 1917-20; atter i FDB fra 1920; direktør for sammes frøafdelinger.

Præsident for Glostrup Rotary Klub 1939-40; medl. af Sø- og handelsretten fra 19a2; medl. af bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening og af landbrugsministeriets udvalg vedr. ind- og udførsel af frø; næstformand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for frøhandel; medl. af frøkontrolkommissionen fra 1953; formand for bestyrelsen tor Forenet Andels Export, Kbhvn. til 1956 og for bestyrelsen for Glostrup og Brøndbyernes Industrisammenslutning.

Adresse: Solv. 3, Glostrup.

BAGGER Gregers driftingeniør, cand. poIyt.; f. 28/7 1907 i Linaa pr. Laven; søn af sognepræst Waldemar Wentzel Bagger (død 1948) og hustru Martha f. Madsen (død 1946); gift (5/8 1933) m. Anna B., f. 2/9 1904 i Kbhvn., datter af fabrikant Julius Koch (død 1949) og hustru Ellen Kathrine f. Weitemeyer (død 1950).

Student (Rungsted) 1926; cand. polyt. 1931; ansat i A/S Dansk Gærings-Industri 1931, i A/S De Danske Spritfabrikkers afd. i Aalborg s. å.; fabrikbestyrer på Spritfabrikkernes afd. i Snaregade i Kbhvn. 1935, till. på afd. på Strandboulevarden 1943; overflyttet til selskabets driftkontor 1947, driftingeniør og leder af dette fra 1949.

Adresse: Nyvej 10 A, Kbhvn. V.

BAGGER Hans øre- og halslæge, klinikchef; f. 2/3 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer Th. Bagger (død 1928) og hustru Anne f. Nielsen (død 1949); ugift.

Student (privat dimit.) 1902; med. eks. 1910; reservelæge ved Faksinge sanatorium 1910-11. ved Holbæk amtssygehus 1912-13; studierejse til Tyskland og Schweiz (otologi) 1913; assistent ved Frdbg. hospitals med. afd. 1914-15, ved otologisk afd. på Kbhvns kommunes po-liklinik 1916-20, ved Kbhvns kommunehospital 1917-18, ved Finsens Institut 1918, ved rigshospitalet 1918-20 og ved Sankt Josephs hospital 1918-20; spe-cialanerk. (otolaryngologi) 1918; prakt. i Århus fra 1920; assistent ved den statsunderstøttede ganespalteklinik i Århus 1921, dennes chef 1924-35; fra okt. 1935 til april 1937 studeret phoniatri og gane-spalte-terapi ved universiteterne i Berlin, Wien, Prag, Miinchen og Paris.

Næstformand for Foreningen af Øre-og Halslæger udenfor Kbhvn. til 1935; generalsekr. for Nordisk Forening for Oto-Laryngologi 1926-30; i bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1928-32; medl. af komitéen for det 8. nordiske særforsorgsmøde (sektion for talelidende); medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Oto-Laryngologi til 1940; medl. af Århus med. unh'ersitetsråd til 1935.

Adresse: Platanv. 18, Kbhvn. V.

BAGGER S V overkirurg, dr. med. R.; f. 19/11 1890 i Ris ved Jelling; søn af distriktslæge Kr. Bagger (død 1930) og hustru Thea f. Kristiansen (død 1937); gift (20/5 1922) m. Anna B., datter af toldfuldmægtig E M Holm og hustru Anna f. Hehl.

Student (Århus katedralskole) 1909; med. eks. 1916; klinisk assistent ved Kbhvns kommunehospital og assistent hos hospitalets prosektor 1919-20; reservelæge ved marinehospitalets kirurgiske og otologiske afd. i 1920; assistent ved statens seruminstitut 1921-22; atter assistent hos kommunehospitalets prosek-torl922-24; assistent ved rigshospitalets poliklinik i 1924; dr. med. (Undersøgelser over Enterococcer) 1925; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1925-27; 1. reservekirurg ved Sundby hospital 1927-31; speeialistanerk. (kirurgi) 1929; prosektor chirurgiæ ved universitetet 1931-34; overkirurg ved Frdbg. hospital 1933.

Adresse: N-Fasanv. 61, Kbhvn. F.

BAGGESGAARD RASMUSSEN H professor, dr. phil., R.DM.p.p.; f. 8/7 1888 i Silkeborg; søn af handelsgartner Carl Rasmussen og hustru Inger Marie f. Bernth-sen; gift 1. gang (5/10 1921)m. Oda B.R., f. Schultze, død 1941; 2. gang (22/11 1942) m. Else B.R., f. Kjeldgaard.

Cand. pharm. 1910; student (privat di-mit.) 1914; dr. phil. 1922; professor i kemi ved Danmarks farmaceutiske højskole siden 1922; censor i kemi ved Danmarks tekniske højskole og ved Kbhvns universitet.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af farmakopekommissionen, af det nordiske farmakopénævn, af Dansk Luftværns Forenings landsråd og af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejdes Kbhvns afd.; æresmedlem af La nationale pharmaceutique i Belgien; æresdoktor ved Paris' universitet, Sorbonne 1954; korresp. medl. af det norske, polske, parisiske, svenske og østrigske farm. selskab samt af det kgl. spanske farm. akademi; medl. af den af Worlds Healths Organization nedsatte »expert committee on the unification of pharmacopoeias« (Geneve); medl. af bestyrelsen for A/S Bang & Tegner 1943 samt for A/S Novo Terapeutisk Laboratorium 1946; konsulent i krigsgasspørgsmål ved civilforsvarsstyrelsen.

Udenl. orden: S.N.2.

Adresse: Heslegårdsv. 15, Hellerup.

BAHNSEN Holger kommandør, R1., HTS. p.p.; f. 29/8 1901 i Odense; søn af købmand Aage Bahnsen (død 1920) og hustru Dagmar f. Hansen; gift (24/9 1927) m. Unnur B., f. 5/1 1906 i Havnefjord, Island, datter af købmand August Flygen-ring (død 1932) og hustru Porunn f. Ste-fansdottir (død 1943).

Student (Odense katedralskole) 1920; søløjtn. II 1923, søløjtn. I 1924; gennemgået École supérieure d'Eleetricité Sec-tion de Radioelectricité. Paris 1933-34: kaptajnløjtn. 1932; orl'.gskapt. 1939; kommandørkapt. 1947 kommandør

1951; chef for søminevæsenets radiosektion 1935, for søværnets televæsen 1951. Har opfundet: flydemagnet til strygning af magnetiske miner.

Udenl. ordener: Fi.Fr. m. Sværd; S. Sv.31.

Adresse: Olaf Poulsens V. 10, Charlottenlund.

BAHNSON J J kaptajn, direktør, K.DM. p.p.; f. 3/11 1875 på Frdbg.; søn af generalløjtnant, fh. krigsminister J J Bahn-son (død 1909) og hustru Christine f. Lundsteen (død 1911); gift (3/3 1921) m. Alice Charlotte B., f. Bartlett.

Student (Metropolitanskolen) 1892; se-kondløjtn. i ingeniørkorpset 1895; pre-mierløjtn. 1895; indtr. i Store Nordiske Telegrafselskabs tjeneste 1900; i London 1901-04; i Østasien fra 1905; kst. med-driftsbestyrer i Østasien 1906-07, driftsbestyrer fra 1908; selskabets direktør i Østasien 1924-35; afsked af hæren, kar. kaptajn 1908.

Medl. af Shanghai Municipal Council 1932-33

Udenl. ordener: Chin.Ch.Y.3.; Chin. D.D.31.; Chin. G.H.3.; J.H.S.2.; J.O.S.3. Adresse: Det Store Nordiske Telegraf-Selskab, Kong. Nyt. 26, 28, Kbhvn. K.

BAHNSON Louis grosserer, direktør, R.; f. 18/8 1891 i Aalborg; søn af apoteker B R Bahnson (død 1924) og hustru Anna f. Haastrup (død 1947); gift 1. gang (15'4 1916) m. Tinny B., f. 8/8 1890 i Køln. død 1935, datter af fabrikant Poul Hiil-ser; 2. gang (2/8 1941) m. Marie Johanne B., f. 1906 i Rø på Bornholm, datter af gårdejer Hans Holm.

Præliminæreks. 1907; ansat hos Moritz Melchior & Co., Kbhvn. 1907-11; på Købmandsskolen 1908-10; assistent i Dresdner Bank, Hamborg 1911-12; bogholder i Schriftgiesserei Genzsch & Heyse, Hamborg 1912-13; korrespondent i Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. pharm. afd., Leverkusen (I G Farben) 1914-15; dansk eksportagent iWienl916; grossererborgerskab i Kbhvn. 1917; repræsentant for udenlandske huse 1917-30; direktør for A/S Bruhn & Lehrmann, Kbhvn. 1930-50, medl. af bestyrelsen fra 1950, formand fra 1953; startede Då-nische Handels-Treuhand G.m.b.H., Berlin, 1947; direktør og formand for bestyrelsen for A/S Louis Bahnson 1952; oprettede Louis Bahnson A/G, Ziirich 1953: medl. af bestyrelsen for Christiansholms Fabriker A/S 1954.

Medl. af ledelsen for Interessentskabet af 14. Sent. 1938 (statens beredskabslager) 1938-57; formand for Fællesudvalget for Importører af Hospitals-, Laboratorie-, Apoteks- og Sygeplejeartikler 1945-50; næstformand for Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche 1946-47; medl. af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930, 1940-55 (1. viceformand 1945-48); medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1941-46, af Grosserer-Societetets Komite fra 1946 og af ligningsrådet fra 1946; under løsning af kommercielle opgaver i Tysklands sovjetiske zone tillagt officersrang med gradsbetegnelse som major 1946-48; medl. af kommissionen ang. kvalitetsmærkning m. v. 1950; handelskyndig dommer ved sø- og handelsretten fra 1953; medl. af akkordretten, af bestyrelsen for Kbhvns Fondsbørs, af ankenævnet for vareforsynings-sager fra 1954 og af medicinalnævnet fra 1957.

Medl. af Retsforbundets formandsskab 1940-42 og af forbundsrådet 1945-46; kandidat ved folketingsvalgene 1935. 1939, 1943 og 1945; redaktør af retspolitisk ugeblad »Vejen Frem« 1941-46.

Ejer af Skovlund ved Tikøb fra 1952.

Adresse: Hattensens Allé 5, Kbhvn. F.

BAK Børge professor, dr. phil.; f. 31/12 1912 i Kbhvn.; søn af snedker Th. Bak og hustru Hilmaria f. Nielsen (død 1952); gift (1210 1939) m. Sonja B., f. 4/4 1914 i Kbhvn., datter af sølvsmed Edmund Jacobsen (død 1934) og hustru Alma f. Poulsen (død 1944).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1931; cand. mag. 1936; univ. guldmed. 1938; dr. phil. 1943; studieophold i Berkeley, Californien 1946-47, i Columbus, Ohio 1950 og i Ottawa 1956; amanuensis I ved Kbhvns universitets kemiske laboratorium 1944; lektor i molekylspektro-skopi ved Danmarks tekniske højskole 1950-57; ekstraord. professor i molekyi-spektroskopi ved Kbhvns universitet fra 1957.

Repræsentant ved Kbhvns universitet for amanuenserne ved det matematisk-naturvidensk. fakultet 1949-57; medl. af bestyrelsen for Foreningen af'videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter 4951-52; formand for Dansk Forening for Molekyl-spektroskopi fra 1955.

Har skrevet: Det indremolekylære Potential (disp., 1943); Elementary Intro-duction to Molecular Spectra (lærebog, 1954); en række vidensk. afhandlinger om molekylstruktur og molekyldynamik.

Tildelt Esso-prisen 1957.

Adresse: Jagtv. 181, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Bakkehuset, Hagelunds-stien. Melby Sjæll.

BAK Kristian belysningsdirektør, dr. techn., R'.; f. 20/5 1892 i Udbyneder pr. Havndal; søn af gårdejer Jens Bak (død 1924) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1927); gift (5/5 1928) m. Karen B., f. 7 7 1902 i Ubberud, datter af gårdejer Edvard Møller (død 1908) og hustru Thora f. Illum (senere gift m. skolebestyrer cand. theol. F C V N Vesterdal, Odense).

Cand. polyt.1917; assistent ved polyteknisk læreanstalts maskinlaboratorium 1917-18; ingeniør ved Kbhvns belysningsvæsen 1918-19; assistent ved Massachusetts Institute of Technology og

Yale University 1919-20; ingeniørassistent, senere tekn. ingeniør hos The Detroit Edison Co., Detroit, Mich. 1920-25; økonomiing. ved Kbhvns belysningsvæsen 1926-28; direktør for A/S Aarhus Mørtel Co., Århus 1928-30; projekterende ingeniør for Kbhvns belysningsvæsen 1930; driftsbestyrer for H C Ørsted værket 1933; overing. for Kbhvns kommunale elektricitetsværker 1940; direktør for Kbhvns belysningsvæsen 1954.

Medl. af bestyrelsen for maskiningeniørgruppen i Dansk Ingeniørforening 1926-28, 1931-34 og 1936-42; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937 og formand for dettes maskintekniske gruppe 1940-43; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1946 og af Den danske Nationalkomité for World Power Conferenee fra 1946; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1954; medl. af bestyrelsen for I/S Kraftimport fra 1954; medl. af elektricitetsrådet fra 1955 og af atomenergikommissionen fra 1955; formand for Danmarks elektriske materielkontrol, prøvnings-udvalget fra 1956.

Rådg. ingeniør ved bygning af fl. elektricitetsværker, bl. a. Kyndbyværket, Skærbækværket og Fynsværket.

Har skrevet forsk, tekniske artikler i udenl. og danske tidsskrifter.

Adresse: C F Richs V. 23, Kbhvn. F.

BAKKE Orla underdirektør, R.; f. 30/12 1899 i Kbhvn.; søn af grosserer Frederik Bakke (død 1945) og hustru Petra f. Bruun; gift (28/5 1932) m. Gerda B„ f. 23/10 1906 på Frdbg., datter af trafikkontrollør S A Otbøll (død 1927) og hustru Bertha f. Rasmussen (død 1940).

Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1924; sagførerfuldm. 1925-28; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1915, assistent 1919, sekretær 1925, fuldmægtig 1934, ekspeditionssekr. 1939, kontorchef 1944, underdir. 1946.

Medl. af bedømmelsesudvalget i Assurandørernes Fælleskartotek.

Adresse: Solbakken 21, Holte.

BALLE Niels fh. statskonsulent og docent, R.; f. 14/12 1877 i Nebel; søn af gårdejer H C Balle og hustru Karen f. Nielsen; gift (19/8 1911) m. Emmy Johanne B., død 1949, datter af bogbindermester Otto Melchior og hustru f. Anderson.

Udlært som maskinarbejder 1898; 1. og 2. del af maskinisteks.; sejlet som maskinmester; cand. polyt. 1910; afde-lingsing. ved Teknologisk instituts mo-torafd. 1915-50; statskonsulent i kraftmaskiner og installationer 1918-47; docent i samme fag ved landbohøjskolen 1918-49.

Har redigeret Maskinbog for Landmænd og Motor- og traktorbogen samt skrevet: Forbrændingsmotorer og traktorer; medarbejder ved Landbrugets Ordbog og fl. tekniske bøger og tidsskrifter.

Adresse: Skt. Kjelds G. 4, Kbhvn. Ø.

BALLHAUSEN Carl højesteretssagfører; f. 9/7 1893 i Korsør; søn af apoteker C A Ballhausen (død 1903) og hustru Josephine f. Schmidt (død 1893); gift (11/5 192:1,) m. Marie Vibeke B., f. 13/9, datter af højesteretssagfører Johannes Stein (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Malling (død 1944).

Student (Sorø) 1911; cand. jur. 1918; landsretssagf. 1922;højesteretssagf. 1932.

Medl. af bestyrelsen for Telefon-Fabrik Automatic A/S, for Chronos Handels-Akts., for A/S Dampskibsselskabet Dannebrog, for Dansk Signal Industri A/S, for A/S L M Ericsson, for Ernst Genkel & Co. A/S, for A/S Ove Haugsted, for A/S C M Hess Fabrikker, Vejle, for A/S S Hess & Søn, Middelfart, for Monteros-si's Bureau A/S, for Carl Schepler & Hustrus Legat, Irma-Fonden samt for forsk, handels- og industriselskaber.

Adresse: Baunegårdsv. 20, Gentofte.

BALLING Ejnar Leth provst, sognepræst; f. 27/11 1896 i Silkeborg; søn af lærer P L Balling (død 1940) og hustru Helga f. Leth; gift (17/10 1922) m. Kornelia B„ f. 26/1 1898 i Svendborg, datter af fisker Johannes van Vugt ( død 1928) og hustru Hansine f. Madsen (død 1954).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1915; cand. theol. 1921; præsteviet medhjælper i Odense 1921; residerende kapellan i Nyborg 1924; sognepræst ved Skt. Stefans kirke, Kbhvn. 1935; provst for Kbhvns nordøstre provsti 1954.

Formand for Studenterkredsen 1919-20 og 1937-38; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Præstekonvent 1945-57; formand for Kbhvns grundtvigske Præstekonvent 1945-51 og for forsk, legater og stiftelser; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns social-filantropiske Boligselskab 1948 og af nævninge-grundlisteudvalget for Kbhvns 12. kreds 1949.

Har udg. Emil Kochs efterladte skrift Syndsforladelse (1924).

Adresse: Stefansg. 2, Kbhvn. N.

BALLING Hans bankdirektør. R.; f. 28/3 1900 i Silkeborg; søn af lærer P L Balling (død 1940) og hustru Helga f. Leth; gift (3/6 1926) m. Karen B„ f. 21/6 1901, datter af læge Josva Truelsen (død 1948) og hustru Laura f. Nielsen (død 1927).

Uddannet i Banken for Faxe og Omegn, Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg og Aarhuus Privatbank, bestyrer for sidstnævntes Nørre Afd. 1926; direktør i Banken for Hobro og Omegn fra 1931.

Medl. af Hobro byråd (Det konservative Folkeparti) fra 1937, borgmester 1946-50, viceborgmester fra 1950; formand i bestyrelsen for Hobro Handelsstandsforening 1939-45, for Amtssygehuset i Hobro, for A/S Jyden, Aalestrup og for A/S Regner Th. Genefke, Hobro; medl. af bestyrelsen for Købstadkommunernes gensidige Forsikringsforening, for A'S Jesper Dinesen, Hobro, for Ho-

bro Kul Kompagni A/S og for A/S Magnus Christiansen, Hobro.

Adresse: Jernbaneg. 46. Hobro.

BALLISAGER Aksel sparekassedirektør, R.DM.; f. 8/2 1874 i Aaes ved Horsens; søn af gårdejer A K P Ballisager (død 1910) og hustru Karen f. Sørensen (død 1920); gift (27/5 1898) m. Marie B„ f. 1/7 1872 i Kattrup, død 1947, datter af gårdejer Andreas Laursen (død 1907) og hustru Kristine f. Jensen (død 1916).

Sognefoged og lægdsmand i Væhr sogn fra 1912; medl. af bestyrelsen for Horsens Landbrugsforening 1912-37, formand 1915-37; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Jydske Landboforeninger, for De samvirkende danske Landboforeninger 1917-37 og for Den Danske Mæl-kekondenseringsfabrik 1947; i direktionen for Landbosparekassen i Horsens fra 1922, formand fra 1936, adm. direktør fra 1938.

Adresse: Stensballe pr. Horsens.

BALSLEV Johannes kontorchef; f. 27/1 1894 i Skanderup sogn, Ribe amt; søn af landinspektør C Balslev (død 1937) og hustru Mathilde f. Fischer (død 1947); gift (2/7 1937) m. Margrethe B., f. 28 8 1897. datter af gas- og vandmester Heinrich Horn (død 1906) og hustru Henriette f. Graff (død 1917).

Student(Horsens)1912; landinsp. 1918: revisor i direktoratet for matrikelvæsenet 1920, fuldmægtig 1928, ekspeditions-sekr. 1945, kontorchef i landbrugsministeriet 1952.

Adresse: Forchhammersv. 15, Kbhvn. V.

BALSLEV Mogens direktør, civilingeniør; f. 3/6 1909 i Kbhvn.; søn af grosserer Johan Balslev (død 1942) og hustru Agnes Johanne f. Ambt (død 1951); gift (2/6 1933) m. Ingrid B., f. 7/10 1913 i Kbhvn., død 1955, datter af overlæge, dr. med. Knud H Krabbe (se denne).

Student (Frederiksborg) 1927; cand. polyt. 1933, ansat i Kbhvns belysningsvæsen 1933, i De forenede Papirfabrikker 1933-39; egen rådg. ingeniørforretning 1939-49 og fra 1953; medl. af bestyrelsen for Foreningen af rådgivende Ingeniører 1942-49; kommerciel direktør i firmaet Thomas B. Thrige, Odense 1949-53.

Adresse: Kalørgaarden pr. Korup, Fyn.

BALSLEV Thorvald valgmenighedspræst, R.; f. 24/7 1871 i Egense; søn af sogne-oræst R L Balslev (død 1896) og hustru f. Leth (død 1908); gift (24/10 1899) m. Eva B., f. 16/1 1879 i Randers, død 1945, datter af herredsfoged N 0 Kampmann (død 1914, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru f. Pontoppidan (død 1904).

Student (Odense) 1889; cand. theol. 1895; lærer ved Vordingborg seminarium 1896-1902; sognepræst til Nørhaa 1902-05; præst for frimenigheden i Ø-Jølby, Mors 1905-25; præst for Vartov valgmenighed, Kbhvn. fra 1925; kst. præst for Vartov hospital og Gammel kloster 1925-35.

Adresse: Vartov, Løngangstr. 24,Kbhvn. K.

BANG Carl præsident for vestre landsret, K.DM.; f. 31/7 1888 i Kbhvn.; søn af borgmester, byfoged Carl Peter Vilhelm Bang, Slagelse (død 1895) og hustru Ingeborg f. Boye (død 1930); gift (7/7 1917) m. Sigrid B., f. 11/8 1897 i Skanderborg, datter af overretssagfører Eduard Rosen (død 1923) og hustru Marie f. Weng (død 1904).

Student (Borgerdydskolen 0.) 1906; cand. jur. 1912; fuldmægtig ved Århus stiftamt 1912-13; fuldmægtig ved Vejle amt 1913-15; assistent i indenrigsministeriet 1915-19; fg. fuldmægtig smstds 1919-20; sekretær i overværgerådet og i 9. værgerådskreds, Kbhvn.; sagfører-fuldm. 1915-20; Amtsassessor i Aabenraa amt 1920; dommer i vestre landsret 1926; præsident for vestre landsret 1947.

Medl. af Aabenraa amtsråd 1^20-26; formand for censorerne ved de juridiske eksaminer ved Århus universitet fra 1938; medredaktør af Vestre Landsrets Tidende 1928-49; medl. af retsplejeudvalget 1947-55, af den særlige klageret fra 1949, og af det af justitsministeriet i 1948 nedsatte udvalg ang. dommeres uddannelse og af det af forsvarsministeriet i 1949 nedsatte udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Danmarks Juristforbund fra 1953; formand for det jydsk-fyenske sagførerkursus fra 1947.

Har udg.: Fattigvæsenet i de sønder-jydske Landsdele (1920); Forsørgelses-lovgivningen i de sønderjydske Landsdele samt Reglerne om Indfødsret (1921); Forsørgelse eller Forsikring (1922), redaktør af Sønderjydsk Kommunaltidende (trykt i Heimdal) 1922-26; har skrevet artikler i Ugeskrift for Retsvæsen (derunder »Passivitetsvirkninger«, 1944) samt i festskriftet til professor, dr. jur. Henry Ussing, 1951 (Erstatning til Enkemænd for Tab af Forsørger).

Adresse: Viborg.

BANG Fridtjof læge, dr. med.; f. 6/12 1883 i Kbhvn.; søn af direktør, cand. po-lyt. Nicolai Bang (død 1932) og hustru Camilla f. Troensegaard (død 1951).

Student (Gammelholms skole) 1903; med. eks. 1911; uddannelse ved kbhvn-ske hospitaler 1911-15 og 1916-18; lægetjeneste i Frankrig under krigen 1915-16; prosektor ved universitetets pathologisk-anatomiske institut 1918-22; klinisk assistent ved rigshospitalets fødeafd. A 1922-24; 2. reserveakkuchør ved sammes afd. B 1924-25; dr. med. 1924; reservelæge ved Skt. Josephs hospitals afd. for kvindesygdomme 1926-31; leder af Radiumstationens patholog.-anatomiske laboratorium 1924-53, af histopatholo-gisk laboratorium fra 1954; speeialist-anerk. (kvindesygdomme og fødselshjælp) 1926 og (diagnostisk vævspatho-logi) 1934.

Medl. af Leeuwenhoek-Vereeniging for international eksperimentel kræftforskning; korresp. medl. af l'Association frangaise pour l'étude du Cancer og af La Sociedad de Anatomiå Normal y Pa-tologica, Buenos Aires; delegeret ved cancer-kongressen i London 1928; medl. af bedømmelseskomitéen og opponent ex officio ved doktordisputats ved det medicinske fakultet i Oslo 1932; medl. af Sydslesvigsk Udvalgs Kbhvnsudvalg 1947; medl. af la Société des Amis de Gustave Roussy, Paris, 1952.

Har skrevet: Experimentel Paavisning af en Latenstid ved Kræftudvikling; Bidrag til Studiet af Kræftsygdommens Klinik og Pathogenese (disputats 1924); Kliniske og eksperimentelle Studier af Kræft i Ar: Det cancrøse Focus (1951) m. m.; Sydslesvig i Forbund med Danmark (1948).

Adresse: Bredg. 67, Kbhvn. K.

BANG Hans direktør; Chr. X Pr. M„ Chr. X Kr. E. M.; f. 25/3 1912 i Esbjerg; søn af sagfører, branddirektør Hans Bang (død 1945) og hustru Bolette f. Lund (død 1947); gift (26/12 1936) m. Inger B„ f. 8/5 1912 i Sorø, datter af direktør Chr. Emborg (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Christense f. Nielsen (død 1926).

Realeks. 1928; ansat i Dansk Andels Smøreksportforening, Esbjerg 1928-31; Niels Brocks handelsskole 1931-33; Fel-low Scandinavian-American Foundation 1933-34; afdelingsleder i A/S De forenede Isværker, Esbjerg 1935; afdelingsleder i landbrugsministeriets baconudvalg 1936-37; underdir. i A/S De forenede Isværker, Esbjerg 1938; afdelingsleder i Danish Bacon Co. Ltd. 1939; United Kingdom Re-presentative for Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening siden 1939.

Officer i Royal Air Force 1941-45.

Bestyrelsesmedl. i The Danish Club, London 1946-52; medl. af Londonkomiteen for Den danske Købmandsskole i Ealing siden 1948; bestyrelsesmedl. i The Scandinavian Benevolent Society siden 1951.

Esbjerg bys ærespris 1953.

Udenl. ordener: Stb. Atl. St.; Stb. D.M.; Stb. Kr. M.; Stb. Kron. M. E. II.; Stb. 1939-45 St.

Adresse: 5. Longcroft Avenue, Harpenden, Herts, England.

BANG Hans Olaf overlæge, dr. med.; f. 19/1 1913 i Nakskov; søn af dommer Christian Frederik Bang (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Nina f. Rieper (død 1943); gift (29/6 1937) m. Gertrud B., f. 27/4 1914 i Kbhvn., datter af grosserer Holger Prior (død 1948) og hustru Valborg f. Baumann (død 1943).

Student (Hjørring højere almenskole) 1931; med. eks. 1938; uddannet væsentligst ved kbhvnske hospitaler; dr. med. 1944; speciallæge i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947 og i intern medicin 1948; studierejse til USA 1950; overlæge ved centrallaboratorierne ved Aalborg amtssygehus og Aalborg kommunehospital fra 1952; oprettede i 1943 (s. m. Poul Bechgaard) Lægelaboratoriet for Gentofte og Omegn.

Næstformand for Danske Laboratorie-lægers Organisation fra 1955; medl. af den af indenrigsministeriet nedsatte kommission til nyordning af laborantuddannelsen 1955-56, af redaktionen for Scan-dinavian Journal of Clinical and Labo-ratory Investigation fra 1955, af bestyrelsen for Dansk Selskab for klinisk Kemi og klinisk Fysiologi fra 1956 og af tilsynsrådet ved laborantskolen på Teknologisk institut fra 1949.

Har skrevet: Bi-Vitaminstudier ved Hjælp af Phycomycesmetoden (disputats, 1944); Laboratorieundersøgelser (1956) samt lægevidensk. tidsskriftsartikler, væsentlig om Bi-vitaminbestemmelser, nyrefysiologiske og klinisk-kemiske emner.

Adresse: Klostermarken 47, Aalborg.

BANG Henrik fh. rektor, K.DM.; f. 11/8 1882 i Øverød; søn af boghandler August Bang (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Margrethe f. Krull (død 1923); gift 1. m. Inge B., f. 6/3 1892 i Vig, død 1932, datter af sognepræst J J V Prytz (død 1921) og hustru Marie f. Bloch (død 1912); 2. (ægteskabet opløst) m. Bodil B., f. 16/6 1897 i Skelby, datter af skovrider Sophus Kaas (død 1916) og hustru Bertha f. Sørensen; 3. m. Agnete Nathalie B., f. 15 8 1900, datter af forretningsfører Ej-lert Malmgreen.

Student 1900, cand. mag. 1908; lærer ved forsk, skoler og kursus i Kbhvn. 1908-09; adjunkt ved Herlufsholm skole 1909; rektor for Aalborg katedralskole 1921, for Ordrup gymnasium 1927, for statsgymnasiet Schneekloths skole 1932, for Metropolitanskolen 1940-52; kst. un-dervisningsinsp. for gymnasieskolerne 1942-45; censor ved eksamen i theoretisk pædagogik og skolehygiejne.

Formand for Danske Statsembeds-mænds Samråds Enkeboligselskab; medl. af bestyrelsen for Dronning Louises Stiftelse; medl. af den danske UNESCO na-tionai-kommission 1945-55; formand for og medl. af kommissioner og udvalg u. finansministeriet, undervisningsministeriet og forsvarsministeriet; formand for Statsskolernes Lærerforening 1927-45 og for Danske Statsembedsmænds Samråd 1938-49; medl. af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1927-45.

Adresse: Biilowsv. 9, Kbhvn. V.

BANG J C landsretssagfører; f. 22/12 1913 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører Otto Bang (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Kate f.Herforth; gift (1/8 1939) m. Inge B., f. 10/4 1916 i Kbhvn., datter af korngrosserer C G Petersen (død 1954) og hustru Meta f. Petersen.

Student (Østre borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1939; landsretssagf. 1942.

Formand for bestyrelsen for A/S C G Petersen m. fl.; medl. af bestyrelsen for A/S Ferrosan, Kemp & Lauritzen A/S, A/S Rosenborg Brøndanstalt, A/S C L Seifert, A/S Snedkermestrenes Træ- og Finérskæ-reri, A/S Søvang, A/S Weilbach & Cohns Fabriker m. fl.; medl. af tilsynsrådet for Grundejernes Hypotekforening og af bestyrelsen for Kbhvnske Sagføreres Hjælpe- og Understøttelsesfond; hovedkasserer for Julemærkekomitéen; formand for Frk. Josephine Schneiders Børnehjem; administrator af Aage Bangs Fond og Nelly Zachariaes Mindelegat m. fl. legater.

Adresse: Eggersv. 9, Hellerup.

BANG Jens overlæge, dr. med.; f. 17/6 1908 i Kbhvn.; søn af toldinspektør Frans Djørup Bang (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Louise f. Mynster; gift (4/5 1945) m. Merete B., f. 11/7 1919 i Nyborg, datter af overlærer Ejnar Bertelsen og hustru Agnes f. Clausen.

Student (Aarhus katedralskole) 1926; med. eks. 1938; embedslægeeks. 1944; dr. med. 1947; specialistanerk. (fysiurgi) 1948; uddannelsesstillinger ved forsk, kbhvnske hospitaler; afdelingslæge ved Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger 1948-50; chef for Lyngby sygekasses fysiurgiske klinik 1950-52; overlæge ved Ortopædisk hospital i Kbhvn. fra 1952.

Vidensk. arbejder: Den sene Prognose ved Difterimyocarditis (disputats, 1947) samt tidsskriftartikler om medicinske og fysiurgiske emner.

Adresse: Lundegårdsv. 26, Hellerup.

BANG Jorgen hospitals- og socialdirektør, R.; f. 29/11 1902 på Frdbg.; søn af læge Oscar Bang (død 1952) og hustru Ellen Margrethe f. Juncker (død 1947); gift (20/6 1934) m. Inger B„ f. 4/9 1907 i Ordrup, datter af grosserer Carl I Rasmussen og hustru Ella f. Tillge.

Student (Helsingør) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Helsingør 1928; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1929 dommerfuldm. i Varde s. å.; fuldmægtig i Kbhvns almindelige Boligselskab 1932; fuldmægtig i Frdbg. kommunes økonomiske forvaltning 1934, kst. kontorchef 1938, underdir. i den økonomiske forvaltnings sekretariat og for den sociale forsorg 1939, underdir. for hospitalsvæsenet og for den sociale forsorg 1953; direktør for Frdbg. kommunes hospitals-og socialforvaltning 1956.

Formand for Frdbg. kommunes boligan-visningsudvalg 1945, for tilsynsrådet for Sletten spædbørnehjem 1947 og for bestyrelsen for Louis Petersens børnegård 1952; medl. af sygehusberedskabsnævnet for Storkbhvn. 1956.

Adresse: N-Fasanv. 51, Kbhvn. F.

BANG Koj vejdirektør. R.DM.; f. 9/3 1904 i Silkeborg; søn af professor, dr. med. Sophus Bang (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Anna f. Brandt Christensen; gift (3/2 1938) m. Karen Charlotte B., f. i Kbhvn., datter af ingeniør J Chr. D Knudsen (død 1933) og hustru Dagmar f. Michaelsen (død 1910).

Student (Østre borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1928; sekretær i ministeriet tor offentlige arbejder 1930, chef for vejkontoret 1942, for statens vejdirektorat 1949.

Formand for det rådg. udvalg ang. krydsninger mellem jernbaner og veje; formand for eller medl. af forsk, kommissioner vedr. vej- trafik- og motorbeskatningsforhold; medl. af Rådet for større Færdselssikkerhed; medl. af telefontilsynet og telefonvoldgiftsnævnet; formand for Nordisk vejteknisk Forbund og for dettes danske afd.; medl. af den internationale vejassociations permanente komité.

Adresse: Frugthegnet 77, Virum.

BANG Ole overlæge, dr. med., R.; f. 22/3 1901 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Sophus Bang (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Anna f. Brandt Christensen- gift (17/10 1930) m. Bodil B., f. 19/5 1906 i Kbhvn., datter af overlæge Erik Christensen (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Ellen f. Hallager.

Student (Østre borgerdydskole) 1919; med. eks. 1927; reservelæge i flåden s. å.; hospitalsansættelser i Kbhvn. 1928-42; studieophold i England 1937. 1939, 1947 og 1956; specialist i intern medicin (hjær-te- og blodsygdomme) 1938 og i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947; konsulent i statens civile luftværn 1939-42 og ved Jydsk Telefon Akts. fra 1948; læge ved Kbhvns fængsler 1942; overlæge ved centralsygehuset i Randers med. afd. 1942.

Tildelt Pasteur-Selskabets Legat 1937; medstifter af og medl. af forretningsudvalget for Frihedsfonden 1945.

Har skrevet: Undersøgelser over Mælkesyren i Blodet ved Muskelarbejde (disputats, 1935); lægevidensk. arbejder i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Klosterg. 2. Randers.

BANG Oluf forfatter, R.; f. 22/8 1882 i Kbhvn.; søn af premierløjtnant Nicolai Bang (død 1885) og hustru Vilhelmine f. Rauberg (død 1921); gift (2/3 1946) m. cand. mag. & med. Ulla B., f. 16/8 1908, død 1954, datter af bankdirektør Jacob Brandt (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Betty f. Seiersen.

Cand. jur. 1905; sagførerfuldm. 1905-08; assistent i finansministeriet 1908, i ministeriet for off. arb. 1909, medarbejder ved Vort Land 1908-15; korrespondent til forsk, norske blade fra 1912: kst. byretsdommer 1920-22: fuldmægtig i ministeriet for off. arb. 1922-28; konsulent for Danske Privatbaner fra 1928; 1. instruktør ved statsradiofonien.

Sekretær i Det konservative Folkepartis forretningsudvalg 1911-19; ledende senior i Studenterforeningen 1912-13; folketingskandidat i Helsingørkredsen 1913 og 1918.

Litterære arbejder: Kristiern d. 2. (Dagmarteatret 1921); Det sidste Ord

(Dagmarteatret 1924); Byen (roman, 1924); Dommeren (Dagmarteatret 1925); For Claras Skyld (Det ny Teater 1926); Kvinden paa Fyrre (Dagmarteatret 1927); Ære (Dagmarteatret 1927); Fru September (Dagmarteatret 1933); Judas (Det kgl. Teater 1935); Nævning Olsen (Folketeatret 1939); Gudernes Gave (Det kgl. Teater 1944); desuden talrige hørespil.

Adresse: Virumg. 24, Virum.

BANG Paul guld- og sølvsmed, fh. oldermand; f. 19/8 1911 i Kbhvn.; søn af grosserer Holger Bang og hustru Ingeborg f. Lange; gift (26/1 1936) m. Kamma B., f. 27/1 1912 i Kbhvn., datter af konditor Einar Parthen og hustru Laura f. Larsen (død 1946).

Udlært sølvsmed 1932; etableret egen forretning og værksted 1935.

Oldermand for Kbhvns Guldsmedelaug 1950-56; medl. af svendeprøvekommissionen for guld- og sølvsmedefagene; medl. af repræsentantskabet for Håndværksrådet.

Adresse: Blytsv. 14, Kbhvn. F.

BANG Thøger professor, dr. phil.; f. 27/6 1917 på Frdbg.; søn af underarkivar ved rigsarkivet Thomas B Bang (død 1920) og hustru registrator ved rigsarkivet Bodil B., f. Hee Andersen; ugift.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1934; cand. mag. (matematik) 1939; univ. guld-med. 1943; dr. phil. 1946; lærer ved adgangskursus til polyteknisk læreanstalt 1940-49; assistent ved Kbhvns universitet 1942, amanuensis 1950, lektor 1954; professor i matematik smstds 1956; studieophold i Frankrig, England, USA og Spanien.

Medl. af Videnskabernes Selskab fra 1955; medredaktør af Acta Mathematica fra 1955; censor ved polyteknisk læreanstalt fra 1944.

Har skrevet: Om quasianalytiske Funktioner (disputats, 1946) samt matematiske afhandlinger.

Adresse: Rosenørns Allé 46, Kbhvn. V.

BANG CHRISTENSEN J kontorchef, cand. jur., se Christensen J Bang.

BANG-JENSEN Povl F N embedsmand, R.; f. 6/4 1909 i Kbhvn.; søn af direktør J C Jensen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Frida f. Emde; gift (29/3 1943) m, Helen Jean B-J., f. 6/6 1914 i Port Jer-vis, USA, datter af Thomas R Nolan og hustru Mae f. Burns.

Student (Frdbg. gymn.) 1927; cand. jur. 1933; landsretssagf. 1937 (bestall. depon. 1950); studieophold i Geneve 1930. i Tyskland og England 1933, i Norge, England og Frankrig 1938 og i USA 1939; medarbejder i gesandtskabet i Washington fra 1939, anmeldt som legationsråd 1943; ambassaderåd 1947-49; samtidig midlertidigt chargé d' affaires i Mexico City og mellemamerikanske stater 1944 og i Washington 1946; delegeret til ICAO's første plenarforsamling i Montreal 1947; politisk rådgiver i FN's departement for Sikkerhedsrådet fra 1949; principal sekretær for FN's freds observerings kommission og FN's mæglings-kommission for Palæstina fra 1955 og for FN's komité vedr. ungarske problem 1957.

Har skrevet: Mindstepris og Undersalg (Ørstedske prismedalje 1934) samt artikler og afhandlinger om juridiske, økonomiske og udenrigspolitiske emner i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: 18 Old Farm Road, Lake

Success, Long Island, N.Y., USA.

BANG-SØRENSEN Michael maler; f. 25/6 1884 i Randers: søn af pakmester ved statsbanerne J Sørensen (død 1930) og hustru Johanne f. Bang (død 1897); gift (22/4 1910) m. Martha B-S., f. 14/5 1885 i Kbhvn.

Malersvend 1904; elev af kunstakademiet 1904-07; tegnelærer ved de Reier-senske tegneskoler 1906-14; udstillede første gang på Efterårsudstillingen på Charlottenborg 1903; studierejser til Frankrig, Spanien, Tyskland og Italien; assistent hos Carl Lund 1911-19; teatermaler ved Scala Teater 1919-29 og ved Dagmarteatret 1919-37. Udført dekorationer til Landsbyen hos Lorry 1930 og ombygningen 1945; har udført dekorationer til Casino, Det kgl. Teater, Nørrebros Teater, Frederiksberg Teater, Det ny Teater, Folketeatret og Tivoli og arrangeret en del udstillinger bl. a. i den danske pavillon i Antwerpen 1930; kunstnerisk arrangør af Iandsudstillingen for hotel- og restauranterhvervet i Tivoli 1934; overtog den kunstneriske ledelse af det ny National-Scala's indvendige dekoration 1931-32; udført billeder til vægfrisen på den danske afd. på Chicago udstillingen 1933.

Medl. af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg 1938-47, af hovedkomiteen fra 1947 og af bestyrelsen for Aktiétea-tret Nørrebros Teater 1939-52.

Adresse: Blomstervænget 49, Lyngby.

BANGERT Emilius domkantor, professor, R'.p.p.; f. 19/8 1883 i Kbhvn.; søn af kontorchef Conrad Bangert (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ida f. Andersen (død 1904); gift (2/4 1909) m. Astrid B„ f. 29/1 1889 i Kbhvn., datter af kaptajn Georg Schack (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Dagmar f. Fischer (død 1898).

Student (Borgerdydskolen 0) 1902; cand. phil. 1903; ansat ved Landbygnin-gernes Brandforsikring 1903-18; studerede musik (komposition, klaver og orgel); Anckerske Legat 1913; organist ved Skovshoved kirke 1915, ved Jesuskirken 1916; kantor ved Roskilde domkirke 1919-55; till. organist 1946-55; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1925-54, professor 1949-54.

Formand for Dansk Organist- og Kantorsamfund af 1905, 1934-53, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Edition Dania fra 1936 og for Samfundet til Udgivelse af dansk Musik fra 1938;

medl. af Dansk Tonekunstnerforening, Musikrådet 1937-53 og af repræsentantskabet for Dansk Korforening fra 1940; æresmedlem af Finland, Sverige, Norges og Islands organistforeninger.

Kompositioner: en symfoni, ouverture, strygekvartet, sonater, korværker og sange.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; I.F.2.; N.St. 0.31.; S.N.3.

Adresse: Roskilde.

BANGSLEV Carl amtslæge, R.; f. 12/5 1891 i Tved ved Thisted; søn af gårdejer-Jørgen Jensen og hustru Larsine f. Caspersen; gift (17/4 1922) m. Carla Helga B., f. 12/8 1894 i Svendborg, datter af fiskeridirektør F V Mortensen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Christiane f. Hansen.

Student (privat dimit.) 1913; med. eks. 1921; reservelæge ved amtssygehuset i Skanderborg 1922, ved amtssygehuset i Tranebjærg på Samsø s. å.; kommunelæge i Vaag på Færøerne 1922-27; ansat ved Oringe sindssygehospital og Århus kommunehospital 1927-28; reservelæge ver Marselisborg hospital i Århus 1928-32; prakt. i Vejgaard ved Aalborg 1932-42; kredslæge i Aalborg amts sønden-fjordske lægekreds 1934; kst. amtslæge i Aalborg amt og kredslæge i Aalborg by 1942, udnævnt 1944.

Adresse: Algade 54, Aalborg.

BANKE Niels underdirektør, lektor; f. 29/9 1907 i Esbjerg; søn af biblioteks-konsulent Jørgen Banke (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Regine f. Stockholm Bruun (død 1947); gift (9/8 1931) m. Elsebet Munk B„ f. 30/4 1907 i Hvejsel, datter af provst Marius Nielsen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Eli Margrete f. Monrad (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1925; cand.po-lit. 1930;lærer ved Borups højskole 1930; fg. sekretær i overskyldrådet 1931-32; i indenrigsministeriet 1932; lærer ved Den danske andelsskole ved Middelfart 1932-36; fg. sekretær i landsoverskatterådet 1936; sekretær i statens ligningsdirekto-rat 1938, fg. fuldmægtig 1940; ekspedi-tionssekr. ved priskontrolrådet 1941; fg. kontorchef i prisdirektoratet 1944, udnævnt 1946, underdir. s. å., fra 1955 i monopoltilsynet; lærer ved Handelshøjskolen 1932 og fra 1936, lektor 1939.

Medredaktør af Det tredie Standpunkt 1936-37; økonomisk medarbejder ved Kristeligt Dagblad 1936-37; redaktør af Revision og Regnskabsvæsen 1938-39; medstifter af Dansk Samling 1936; medl. af Frihedsrådet 1945 og af erstatningsrådet; medl. af handelsministeriets kommission for kvalitetsmærkning og af licitations-kommissionen af 1955.

Har skrevet: Konjunkturer og Kriser (1936); Dansk Erhvervsliv (1941-43-48 og 51, s. m. J Toftegaard, K O Vedel-Petersen m.fl.): Konjunkturer og Kriser (1952, s. m. Poul Winding); Politisk A.B.C. (1953); afsnit af Det danske Samfund; artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift og dagspressen m. v.

Adresse: Caroline Amalie V. 12, Lyngby.

BARDENFLETH Gunnar kabinetssekretær, kammerherre, SK.DM., Chr.X M.T.p.p.; f. 1/3 1889 på Frdbg.; søn af kammerherre, stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (5/5 1916) m. Agnete B., f. 12/6 i Kbhvn., død 1957, datter af bankbestyrer Ludvig Theisen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Charlotte f. Ehlers (død 1936).

Student (Vejle) 1908; cand. jur. 1915; fuldmægtig ved Vejle amt 1915; sekretær i indenrigsministeriet 1917; sekretær hos indenrigsministeren 1919-28; fuldmægtig i socialministeriet 1925; kst. amtmand over Hjørring amt 1928-29; ekspeditionssekr. i socialministeriet 1931; kontorchef smstds 1934; kabinetssekretær hos H. II. kongen 1936; ordenssekr. s. å.; udgiver af Statshåndbogen fra 1936.

Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1917-34; kgl. patron for St. Petri tyske kirke i Kbhvn. og for Brødrene Petersens jomfrukloster 1938; formand for Kbhvns Understøttelsesforening 1939, for Asylbestyrerindernes Pensionskasse og for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede legat; medl. af Julemærkekomitéen, af bestyrelsen for Car-negies Belønningsfond, for Kong Christian X's og Dronning Alexandrines Grønlands Fond, for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland, for Dronning Louises Asylselskab, for Foreningen af 23. April 1882 (børnehjemmet Dohns Minde) og for Welanderhjemmene; medl. af repræsentantskabet for Børnehjemmet af 1870 og for Kbhvns Kreditforening 1940, af kontrolkomitéen i Livsforsikringsselskabet Hafnia 1943, af repræsentantskabet i Kbhvns Brandforsikring 1944 og af dettes faste udvalg 1945; formand for bestyrelsen for A/S Kbhvns Sommer-Tivoli 1955 (medl. 1947).

Udenl. ordener: Fi.H.R.l.; F.Æ.L.I.; I.F.I.; N.O.H.I.; N.St.0.1.; S.Kr.l.; S.N.I.; Æt.M.II. 1.

Adresse: Amalieg. 40, Kbhvn. K.

BARDENFLETH Hemming creditkassedirektør, cand. jur., R.; f. 8/1 1896 i Kbhvn.; søn af kammerherre, stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Agnete f. Brandt (død 1946); gift (10/8 1923) m. Elisabeth B., f. 5/6 1899 på Frdbg., datter af ekspeditionssekretær, cand. jur. Thøger Holm (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Cecilie f. Grimer (død 1940).

Student (Vejle) 1913; cand. jur. 1926; assistent i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1917, fuldmægtig og i ekspeditionssekr. smstds 1928. kontor-I chef 1938, direktør 1942.

Adresse: Dronningemarken 5,

Gentofte.

BARDENFLETH Karen priorinde; f. 28 2 1892 på Frdbg.; datter af kammerherre, stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Agnete f. Brandt (død 1946).

Student (privat dimit.) 1913; lærer-indeeks. (N Zahles seminarium) 1918; på St. Colm's College, Edinburgh 1919-20; missionær i Det danske Missionssel-skabs tjeneste i Sydindien 1921-39; leder af bibelskolen i Cuddalore 1930-39; i Missionsselskabets hjemmearbejde i Danmark 1939-46; i arbejdet i Sydindien 1946-50; medarbejder ved Missionary Settlement for University Women i Bombay 1950-51; priorinde for Vemmetofte kloster 1952.

Adresse: Vemmetofte kloster pr. Fakse.

BARDENFLETH Kristine fh. forstanderinde, FM. i guld; f. 12/7 1890 på Frdbg.; datter af kammerherre, stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Agnete f. Brandt (død 1946).

Leder af Marthahjemmet i Brohusgade 1926-38; forstanderinde for Diakonisse-Stiftelsen 1938-55.

Adresse: Vedbygaard pr. Ruds-Vedby.

BARFOD Andreas politimester, R.; f. 28/8 1890 i Skævinge; søn af provst Gustav Barfod (død 1919) og hustru f. Schack (død 1906); gift (25/4 1919) m. Margrethe B., f. i Kbhvn., datter af bogtrykker Jacob Græbe og hustru f. Petersen (begge døde).

Student (Frederiksborg) 1908; cand. jur. 1914; assistent i Kbhvns magistrats 1. afd. 1916, fuldmægtig 1919; politi-fuldm. i Hjørring 1920; politimester i Hobro m. v. 1937.

Adresse: Mariagerv. 37, Hobro.

BARFOD Poul Tang tømrermester, R.; f. 20/3 1881 i Aalborg; søn af hospitalsfor-stander Hans Peter Barfod (død 1892) og hustru Marie Chatrine f. Tang (død 1928); gift (10/11 1910) m. Anna Elisabeth B., f. 4/12 1880 i Regstrup, datter af stationsforstander Johan Raffenberg (død 1934) og hustru Elisabeth f. Giersing (død 1934).

Præliminæreks. (Aalborg katedralskole); uddannet som tømrer; gennemgået Det tekniske Selskabs skole i Kbhvn.; derefter arbejdet som tømrer i Kbhvn. og i England, Tyskland og Schweiz; konduktør hos forsk, arkitekter og entreprenører; konduktør i tømrer- og entreprenørfirmaet Julius Nielsen, senere Julius Nielsen & Søn, Kbhvn. 1907, medindehaver af dette firma fra 1927.

Vurderingsmand i Kbhvns Brandforsikring, i Bikuben og i undervisningsministeriets vurderingskommission for seminarier, højskoler m. m.; medl. af bro- og bolværkskommissionen i Kbhvn. og af I kommissionen vedr. boligtilsyn og sanering af usunde boliger; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Tømrerlaugs Understøttelsesforening fra 1941; skuemester ved svendeprøver 1925; æresmedlem i Kbhvns Tømrerlaug.

Adresse: Valdemarsg. 12, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Poppel Allé 36, Holte.

BARFOED Aage forfatter; f. 2/5 1879 på Frdbg.; søn af kontorchef, ritmester V H V Barfoed (død 1905) og hustru Frederikke f. Andersen (Mundelstrupgaard) (død 1924).

Gennemgået Schneekloths latin-skole; ansat ved de danske statsbaner som assistent 1897-1904; foretaget rejser i Tyskland, Østrig, Italien, Afrika og Frankrig; studeret engelsk klassisk litteratur ved universitetet i Oxford, samt kunst og litteratur i Italien og Frankrig.

Litterære arbejder: Viljer (fortælling 1904); Væven (skuespil 1905); Asta Kan-ning (Det kgl. Teater 1906); Skyggen (skuespil 1907); Skytten (fortælling 1907; Blodet (italienerfortællinger 1908); Solfolket (araberfortællinger 1908); Jørgen Gylling (skuespil 1909); Ovnen (roman 1910); Mørkets Kontrakt (roman 1912); Granatæblet (roman 1913); Madonnas Ansigt (roman 1916); Duen og Slangen (roman 1923); Under Ørnens Vinger (roman 1925); Storhedstid i Danmark, en cyclus danske historiske romaner fra reformationen; Herremanden paa Kaas (1915), Den store Bryllupsfest (1922), Den udvalgte Konge (1923), Staden falder (1924); Duen og Slangen (operatekst, 1925); Leonora Christina (digtning, operatekst, Det kgl. Teater, 1926); Ivar paa Storfangst (drengebog 1933); Tempelherrerne (historisk roman 1934, ny udg. 1952); Madonnas Ansigt (dramatisk digtning, operatekst, Det kgl. Teater, 1935); Tyge Brahe (hist. skuespil, 1938, opført i radioen 1940); Guds Stemme (under pseudonym; Victor Fabricius. 1939); Aandelige Sange (m. musik af Daniel Andersen, 1939); Leonora Christina i Maribo (skuespil, 1943).

Adresse: Poppel Allé 14, Holte.

BARFOED Jens Magnus civilingeniør, direktør; f. 1/12 1914 i Kbhvn.; søn af maskinfabrikant Erik Barfoed og hustru Anna f. Bech; gift (12/10 1940) m. Astrid Marie B., f. 9/8 1915 i Kbhvn., datter af øjenlæge, dr. med. Harald Larsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Meta f. Egebjerg.

Student (Frederiksborg) 1933; cand. polyt. 1939; ingeniør på skibstegnestuen hos A/S Burmeister & Wain 1939; ingeniør ved orlogsværftet 1940, udnævnt til ingeniør i søværnet 1941, ingeniør II og chef for skibstegnestuen 1942; atter ansat hos A/S Burmeister & Wain 1943, teknisk sekretær hos skibsbyg-ningsdirektøren 1945, overing. på skibsværftet 1949, underdir. og chef for skibstegnestuen 1950, skibsbygningsdir. 1952.

Formand for arbejdsgruppen for skibsbygning u. Dansk Ingeniørforening 1952-

57; medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere inden for Jern- og Metalindustrien i Danmark 1953, af Lloyds Register of Shipping's danske komité 1954, af bestyrelsen for AS Holeby Dieselmotor Fabrik 1957 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957; Member of the Institution of Naval Arehitects og Member of The North East Coast Institution of Engineers & Shipbuilders.

Adresse: Høeghsmindev. 54, Gentofte.

BARFOED Knud V arkitekt, R.; f. 1/3 1888 i Hørsholm; søn af sognepræst Chr. Barfoed (død 1935) og hustru Thora f. Læssøe (død 1917); gift (6/5 1917) m. Maggie B., f. 6/5 1888 på Kragerupgaard ved Ruds Vedby; datter af forpagter Carl Trock (død 1910) og hustru Agnes f. Castenschiold (død 1941).

Student 1907; elev på Teknisk skole 1907-08 og på akademiet 1908-10; foretog opmålinger af landsbykirker og af Gjorslev slot for nationalmuseet 1916; konduktør ved fyrvæsenet 1917-19; afgang fra akademiet 1918; konsulent for gymnastikinspektoratet fra 1924; medhjælper hos Christen Borch fra 1937.

Medl. af naturfredningskomitéen langs stranden ved Køge Bugt 1925.

Arbejder: Svaneke fyranlæg. Svaneke skole og bypark; Hareskov kirke; en række gymnastikhuse; skovlunde nye skole; bibliotek ved statsseminariet i Tønder; ombygninger for Kristelig Forening til Børns Redning; udvidelse af Set. Maria hospital i Roskilde; Ombygning af Voss' Fabrik i Fredericia, af Roskilde Bank og af Roskilde Sparekasse; istandsættelse af Ferslev kirke; ombygning af Aakirkeby skole m. m.

Har skrevet artikler i Naturfredningsforeningens årsskrift og i dagspressen.

Adresse: Ø-Søgade 8, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Firkløverhuset, Hundige

Strand pr. Greve Strand.

BARFOED Sven direktør, civilingeniør; f. 24/1 1917 i Bogense; søn af maskinfabrikant Erik Barfoed og hustru Anna f. Bech; gift (21/10 1944) m. Grete B., f. 8/3 1921 i Kolding, datter af direktør Thorvald Andersen og hustru Caroline Mathilde f. Howalt.

Student (Frederiksborg) 1936; cand. polyt. 1941; ansat hos rådg. ingeniør Erik V Ramsing, Kbhvn. 1941-42, hos ci-viling. K Hindhede, Kbhvn. 1942-46 og i A/S Frederiksholms Tegl- og Kalkværker. Holte fra 1946, direktør 1949.

Medl. af bestyrelsen for A/S Teglværkernes Centralkontor 1955.

Adresse: Enemarksv. 3, Gentofte.

BARFRED Arne overlæge, dr. med.; f. 22/4 1906 på Frdbg.; søn af grosserer Henning Barfred (død 1920) og hustru Gerda Margrethe f. Degn; gift (21/11 1931) m. Grete B., f. 7/7 1908 i Frederikssund, datter af kreditforeningsdirek-tør O Schibbye (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Agnete f. Henrichsen (død 1956).

Student (Stenhus) 1924; med. eks. 1931; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen; reservelæge ved Odense amtssygehus 1942-52; dr. med. (Investigati-ons into the Biologieal Effects of Liver Extracts) 1942; studierejse til USA 1947; overlæge ved Viborg amts og bys sygehus, med. afd. 1952.

Adresse: Viborg.

BARKHOLT Johs. boghandler, R.p«p.; f. 19/12 1897 i Bindslev i Hjørring amt; søn af gårdejer Kr. Hansen Barkholt (død 1929) og hustru Andrea f. Lykkegaard (død 1939); gift (15/5 1923) m. Asta B., f. 27/4 1900 i Kolding, datter af lærer S P Klausen (død 1945) og hustru Elisabeth f. Ravn (død 1926).

Ansat i J Jepsens bog- og papirhandel i Sindal 1912, i Mandrup Poulsens boghandel i Brønderslev 1916, i P Blichers boghandel i Kolding 1919-20; overtog sidstn. 1921.

Næstformand i Den danske Provinsboghandlerforening 1935, formand 1937; medl. af Boghandlerrådet 1935. næstformand 1937; medl. af bestyrelsen for Danske Boghandleres Kommissionsan-stalt og Boghandlernes Hus (næstformand 1937), for Danske Boghandleres gensidige Kautionsfond 1935, for Boghandlerfagskolen 1937-45 og for stiftelsen Boghandler-Bo 1938; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Forfatterfond 1944, af foreningen Nor-den's repræsentantskab 1951, af bestyrelsen for Kolding Handelsstandsforening 1953 (næstformand 1954) og af hovedbestyrelsen for De danske Handels-foreningers Fællesorganisation 1953; formand for Fællesudvalget for Butikslær-linge 1956.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Slotsg. 2, Kolding.

BARKHUUS Wilhelm direktør; f. 19/10 1870 i Kalundborg; søn af barber Jørgen Barkhuus (død 1917) og hustru Emilie f. Bache (død 1925); gift (4/4 1906) m. Asta B., f. 21/5 1884 i Kbhvn., datter af kir. instrumentmager Axel Svendsen (død 1893) og hustru Anna f. Lublin (død 1896).

Student (Borgerdydskolen 0) 1889; cand. polyt. 1895; ingeniør ved statsbaneanlæggene 1895-97; i Amerika 1897-99; ingeniør hos Fr. Johannsen & Saabye 1900-05, hos Saabye & Lerche 1905-13; overing. i A/S Titan 1913, underdir. i samme 1923, direktør 1937-41.

Medl. af Dansk Ingeniørforenings bestyrelse 1924-31 og af dansk standardiseringsråd 1926-32.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 3,

Kbhvn. V.

BARNER-RASMUSSEN Johannes direktør for Det tekniske Selskabs skoler i Kbhvn.. K.DM.p.p.; f. 21/12 1891; søn af forstander for Odense tekniske skole, overlærer M Rasmussen (død 1942) og hustru Johanne f. v. Barner (død 1955); gift m. Valborg B-R., f. i Berufjord i Island, datter af købmand St. Gudmunds-son og hustru Andrea f. Weywadt.

Student (Odense) 1909; assistent i finansministeriet 1913, sekretær 1919; chef for bogholderkontoret under Grønlands styrelse 1925-28; lærer ved Det tekniske Selskabs skoler fra 1919; forstander for Taastrup tekniske skole 1920-28; forstander for Det tekniske Selskabs skoler i Kbhvn. 1928, direktør fra 1943.

Medl. af skolerådet for den tekniske undervisning; næstformand i bestyrelsen for Teknisk Skoleforening; medl. af bestyrelsen for Dansk Studiefond og af bestyrelsen for Håndværkerkollegiet m. m.; redaktør af Teknisk Skoletidende.

Tildelt Lasenius Kramps medalje 1948.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; I.F.2.; S.N.3.

Adresse: Strandv. 427, Klampenborg.

Sommerbolig: Asserbo.

BARNER-RASMUSSEN Mogens direktør, landsretssagfører; f. 3/1 1919 i Kbhvn.; søn af direktør Johannes Barner-Rasmus-sen (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1936; cand. jur. 1942; sagfører i Kbhvn. 1945, landsretssagf. 1946; direktionssekr. i A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt 1947, vi-cedir. 1949, direktør 1952, adm. direktør 1956; till. adm. direktør for A/S Dansk Brandforsikringsanstalt 1956.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Brandforsikringsanstalt, for A/S Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 og for A/S Livs- og Genforsikringsselskabet Dana; medl. af Komiteen for mindre gode Liv, af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening og for For-sikringsvæsenets akkvisitørskole samt af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse; formand for Forsikringsforeningens bibliotek; formand for bestyrelsen for Skandinavisk Grammophon A/S, Skandinavisk Odeon A/S og Imudico A/S.

Adresse: Strandv. 419, Klampenborg.

BARNOW Erik direktør, tømmerhandler; f. 28/4 1904 på Frdbg.; søn af tømmerhandler, konsul Niels Barnow (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Frida f. Pedersen (død 1949); gift (16/3 1952) m. Else Vibeke B., f. 29/9 1925 i Århus, datter af assurandør H Michelsen og hustru Ellen f. Rasmusen.

Realeks. (Bogø kostskole) 1919; læretid i trælastbranchen hos Wilh. R. Maegaard, Odense 1919-22; afgangseks. fra Tekniska Skogs- & Sågverksskolan i Hernosand, Sverige og praktikant i Sva-no Aktiebolag 1923; afgangseks. fra Pittmann's School og funktionær i kul-og shippingfirmaet Wm. Cory & Son, Ltd., London 1924; ansat i trælastagenturfirmaet Carl Jul. Olsen, Kbhvn. 1926-28; funktionær i Aarhus Tømmerhandel, Barnow & Henrichsen 1929, prokurist 1934, medindehaver af Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. 1939-47; assist. Manager i det svenske trælasteksportfirma Stora Kopparbergs Bergslags A/B's Agen-cy i Den Sydafrikanske Union og hos Messrs. P Christensen & Co. i Cape Town 1947-49; genindtrådt i Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. 1950, direktør i og medl. af bestyrelsen for virksomheden ved dens overgang til aktieselskab 1954.

Formand i bestyrelsen for Savværket og Trævarefabriken i Arden; medl. af bestyrelsen for fl. handelsselskaber.

Adresse: »Arnen«, Niels W Gades V.

18, Århus.

Sommerbolig: »Haalenhus« pr. Femmøller.

BARNOW Poul direktør, vicekonsul; f. 28/12 1907 i Århus; søn af tømmerhandler, konsul Niels Barnow (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Frida f. Pedersen (død 1949); gift (9/12 1952) m. Annalise B., f. 21/9 i Århus, datter af grosserer Johan Jensen og hustru Ingeborg f. Jeppesen.

Realeks. (Århus katedralskole) 1924; uddannet i Johan Andersens Trælastforretning, Vejle 1924-27; handelseks. (Den jydske Handelshøjskole) 1929; ansat ved svenske savværker og skovbrug 1929-30; sprog- og forretningsstudier i Tyskland og England 1930-33; prokurist i Aarhus Tømmerhandel, Barnow & Henrichsen 1933, medindehaver af Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. 1939, direktør i og medl. af bestyrelsen for virksomheden ved dens overgang til aktieselskab 1954; svensk vicekonsul i Århus fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Garderforeningen for Aarhus og Omegn 1944-49, af bestyrelsen for foreningen Nordens Århus afd. fra 1949 og af hovedbestyrelsen for Dansk Korforening fra 1945, formand for sammes nordjydske kreds fra 1945; medstifter af og formand for Operaklubben af 1952, Århus 1952, har i dennes opførelser udført hovedpartierne: Mefistofeles i Faust, Sarastro i Tryllefløjten og Scarpia i Tosca.

Adresse: Strandvænget 5, Risskov.

BARR Kaj professor, R.; f. 1896 i Kbhvn.; søn af mekaniker F E Barr og hustru Frederikke f. Frederiksen; gift (1927) m. Johanne B., f. 1900 i Kbhvn., datter af overretssagfører P E Jacobsen og hustru Dagmar f. Nielsen.

Adgangseks. til polyt. læreanst. 1914; student (privat dimit.) 1917; mag. art. 1925; studieophold i Gottingen; assistent ved kommissionen for Corpus Lexico-graphorum Graecorum 1923-33, medl. af samme kommission 1947; lektor i klassisk filologi ved Kbhvns univ. 1935; professor extraord. i iransk filologi smstds 1945.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1945, af Vetenskaps-Societeten i Lund 1949 og af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952.

116

Litterære arbejder: Bruchstiicke einer Pehlevi-Ubersetzung der Psalmen von F C Andreas. Aus dem Nachlass heraus-gegeben von K. B. (1933); Remarks on the Pahlavi Ligatures, (London, 1936): afsnit »Kurdische Dialekte« i Iranische Dialektaufzeichnungen aus dem Nachlass von F C Andreas (Berlin, 1939); bidrag til sigøjnerdialekternes grammatik (In Memoriam Kr. Sandfeld,1943); medudgiver (s. m Hans Ellekilde) af Øst og Vest (afhandlinger tilegnede prof. Arthur Christensen, 1945); medarbejder ved bd. VII-XII af Codices Avestici et Pahlavici Bi-bliothecae Universitatis Hafniensis (1937-44); Avesta (1954).

Modtaget Munksgaard-prisen 1957.

Adresse: Dantes Plads 3, Kbhvn. V.

BARSLUND Viggo underdirektør, cand. jur.; f. 22/8 1906 i Esbjerg; søn af fabrikant Hans Jensen Barslund (død 1932) og hustru Karen f. Jensen (død 1949).

Student (Rungsted) 1924; cand. jur. 1942; ansat i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1924, fuldmægtig 1942, ekspedi-tionssekr. 1943, kontorchef 1944, under-dir. 1950.

Medl. af bestyrelsen og hovedkasserer for Ensomme Gamles Værn fra 1950.

Adresse: Solbakken, Rungsted Kyst.

BARTELS Daniel overlæge, R., M.T.Kha. p.p.; f. 18/7 1884 i Kbhvn.; søn af apoteker C Barteis (død 1928) og hustru Karen f. Rasmussen (død 1923); gift 1. gang (5/11 1910) m. Else Marie B., f. 30/7 1884 i Give, datter af gårdejer Kristen Schou og hustru Johanne f. Pagh, 2. gang (13/4 1943) m. Karen B..TE. 7/3 1900 på Lunddorfgaard, datter al rentier L Christensen og hustru f. Kjærholm.

Student (Vejle) 1902; med. eks. 1909; prakt. læge i Kbhvn. 1911-20; 2. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospital afd. I 1915-16; reservelæge ved Kbhvns amtssygehus 1917-19; reservekirurg ved Frdbg. hospital afd. A 1919-21; assist. læge ved Radiumstationen i Kbhvn. 1916-19, leder af Radiumstat. 1920; overlæge ved Viborg sygehus 1921, overkirurg 1922-52.

Næstformand for Viborg Amts Sygeplejerforening 1921; formand for Viborg Lægeselskab 1927; medl. af Kræftkomitéen 1929, af forretningsudvalget for radiumstationen i Århus 1930, af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab, af komitéen til islandske lægers uddannelse i Danmark 1933 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1936 og af bestyrelsen for Kirurgisk Selskab.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Viborg.

Sommerbolig: Lille Harildgaard pr.

Fasterholt.

BARTELS Erik Daniel overlæge, dr. med.; f. 16/6 1912 i Kbhvn.; søn af overlæge Daniel- Barteis (se denne) og hustru Else Marie f. Schou; gift (10/6 1945) m. Esther B., f. 4/3 1920 på Frdbg., datter af departementschef Paul Stahlschmidt (se denne).

Student (Viborg) 1930; med. eks. 1937; assistent ved universitetets arvebiologiske institut 1938-41; derefter specialuddannelse i intern medicin, herunder 2. reservelæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte afd. B 1945-48, reservelæge ved Niels Steensens hospital 1948-49 og ved Blegdamshospitalet i 1949, 1. reservelæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte afd. F 1949-54; overlæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte afd. N fra 1954; dr. med. 1941; specialistanerk. (intern medicin med organspecialet stofskiftesygdomme) 1947.

Formand for Danske Stofskiftelægers Organisation fra 1954.

Har skrevet: Heredity in Graves' Di-sease (disputats, 1941) samt bøger og tidsskriftartikler om arvebiologiske og internmedicinske emner.

Adresse: Nørre Allé 46, Glostrup.

BARTELS Eyvind generalkonsul, R'.p.p.; f. 13/1 1916 i Kbhvn.; søn af overingeniør cand. polyt. Knud Barteis (død 1918) og hustru Gudrun f. Sinding; gift m. Jytte B., f. i Kbhvn., datter af disponent Kay Larsen (død 1951) og hustru Julie f. Breum.

Student (Herlufsholm) 1934; cand. po-Iit 1941; sekretær i udenrigsministeriet 1944, fuldmægtig 1946, samtidig uni-versitetsmanuduktør i nationaløkonomi, kontorchef 1949: Danmarks faste delegerede ved OEEC og medl. af OEEC's eksekutivudvalg 1950; till. Danmarks repræsentant ved Schumanorganisationen 1953; medl. af European Steering Board for Tråde 1952-54: titel af gesandt 1953; generalkonsul i New York 1954, uden for nr. fra 1956; administrator for Suezkanalens bruger-organisation (SCUA) 1956-57.

Har skrevet diverse artikler i danske og udenl. tidsskrifter og aviser, fortrinsvis om økonomiske emner.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; Gr.Ph.2.; N.St.0.21.

Adresse: Udenrigsministeriet, Christiansborg, Kbhvn. K.

BARTHOLDY Carl Georg oberst, regionsleder, E.DM.; f. 6/3 1895 i Laurbjerg: søn af sognepræst J P Bartholdy (død 1928) og hustru Marie f. Gad (død 1943); gift (14/5 1937) m. Ellen B., f. 17/5 1894 i Helsingør, datter af direktør, landstingsmand Charles Tvede (død 1931. se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Elizabeth f. Gradman (død 1945).

Student 1912; premierløjtn. i fodfolket 1916; lærer ved hærens gymnastik-skole 1921 og ved fodfolkets kornetskole 1922-23: i reserven 1924; farmer i Alberta, Kanada 1925-30; kaptajn 1931; sekretær for Det unge Grænseværn og De danske Samfund i Grænselandet 1933-38; tjenstg. ved den internationale kontrol i Pyrenæerne under den spanske borgerkrig 1938-39; deltog i kampen ved Bredevad 9. april 1940; interneret af Gestapo 1944-45; kommandant i Faarhus-Iejren 1945; oberstløjtn. af forstærkningen og chef for 23. batl. 1947; regions-leder i hjemmeværnet, region III (Sydjylland) 1949; oberstløjtn. i hjemmeværnet 1952; chef for den ægyptiske-israel-ske våbenstilstands-kommission 1954-55; oberst i hjemmeværnet 1956; afsked 1957.

Medl. af. folketinget (Det kons. Folkeparti) 1945-49; medl. af Terrainsport-Rådet, og af. bestyrelsen for Frivillig Dansk Arbejdstjeneste 1940-45, af for-svarskommissionen af 1946, af hovedstyrelsen for Grænseforeningen 1945-54 og af bestyrelsen for Rinkenæs ungdomsskole.

Adresse: Munkemølle pr. Rinkenæs.

BARTHOLDY Christian fh. sognepræst, R1.; f. 21/3 1889 i Laurbjerg; søn af sognepræst J P Bartholdy (død 1928) og hustru Christiane Marie f. Gad (død 1943); ugift.

Student (Kolding) 1906; cand. theol. 1912; manuduktør 1912-16; ansat på kirkefondets kontor 1914-16; ordineret medhjælper hos sognepræsten på Turø 1916; sognepræst i Sebber-Store Ajstrup 1918, i Brorstrup-Ravnkilde 1925, i Haslev-Freerslev 1943-54.

Medl. af kommissionen til oversættelse af Det nye Testamente 1929, af bestyrelsen for Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark fra 1929 (formand 1934) og af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond fra 1930 (næstformand 1932).

Har udg.: Paradisvejen fundet (7 juleprædikener, 1932); Bange for Døden (1941); Andagt i Hjemmet (1941); Lav os en Gud (1942); Himmerlandsprædike-ner (1942); De ti Bud (1944); Fadervor (1945); Forklaring til 1. Mosebog (1949); Forklaring til Johannes Evangelium; Forklaring til Johannes Aabenbaring; Forklaring til Jeremias' Bog og Ezekiels Bog (1956).

Adresse: Falkev. 13, Kolding.

BASSE Andreas F overretssagfører, R. p.p.; f. 10/5 1877 i Århus; søn af etatsråd, herredsfoged M A Basse (død 1925) og hustru Laura f. Timm (død 1932); gift m. Johanne B., f. 7/8 1894 på Stokkerup, Taarbæk, datter af apoteker, fabrikejer Alfred Benzon (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Johanna f. Bissen (død 1930).

Student (Odense) 1896; cand. jur. 1904; fuldmægtig på Arts-Skippinge herreds kontor, Kalundborg 1904-09; over-retssagf. i Kalundborg 1909-15, i Kbhvn. 1915-20; attaché, senere Iegationssekr. ved det danske gesandtskab i Rom 1920-26: konsulent ved danske afd. af Istituto Italiano di Studi Germanici i Rom.

Medstifter af Kbhvns Bank og medl. af dennes bankråd til 1920; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Forening i Rom, foreningens administrator 1927-32 og dens formand 1935-36.

Udenl. ordener: I.Kr.5.; I.M.&L.5.

Adresse: Via Bruxelles 53, Roma,

Italien.

BASSE Niels direktør for Det danske Hedeselskab, R. DM.; f. 7/11 1888 i Blegind ved Århus; søn af gårdejer M M N Basse (død 1927) og hustru f. Krarup (død 1931); gift (7/11 1917) m. Sigrid B., f. 13/1 1895 i Viborg, død 1955, datter af købmand L H Schram (død 1920) og hustru f. Bonn-Rasmussen (død 1928).

Landbrugskand. 1910; ansat ved statens forsøgsvirksomhed i Lyngby 1910; i Det danske Hedeselskab s. å., distrikts-bestyrer (Viborg-distrikt) 1916, afdelingsleder for mose- og engafd. 1918, direktør 1943; landvæsenskommissær 1925; leder af selskabet Hedebrugets faglige virksomhed fra 1932; direktør for A/S Jydsk Landvinding fra 1937; medl. af statens landvindingsudvalg fra 1940, af statens Mergeludvalg fra 1943 og af landbrugsministeriets brændselsudvalg fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for Viborg Amts landøkonomiske Forening fra 1918, af bestyrelsen og forretningsudvalget for selskabet Hedebruget fra 1932, af bestyrelsen for institutionen Arnborg Hedegaard, af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening og af bestyrelsen for Asmildkloster landbrugsskole; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; formand i bestyrelsen for Kon-genshus Mindepark for hedens opdyrkere 1943 og for AS Troldhede Pladeindustri 1956.

Har skrevet: Grundforbedringsarbejder samt Mose- og Engkultur samt forsk, skrifter og afhandlinger vedr. grundforbedring og opdyrkningsarbejder, fortrinsvis i Hedeselskabets Tidsskrift og Landbrugets Ordbog; medredaktør af Hedeselskabets Tidsskrift 1926-43.

Adresse: Villa Tatoi, Viborg.

BAST Jørgen forfatter, redaktør, R.p.p.; f. 25/9 1894 i Vejle; søn af pastor Anton Bast (død 1937) og hustru Marie f. Michelsen (død 1920); gift (25/1 1929) m. læge fru Helga Bast, f. 4/7 1882, død 1956, datter af overlærer Frederik Petersen (død 1909) og hustru Alma f. Schøning (død 1933).

Student (Øster Søgades gymn.) 1912; medarbejder ved Berlingske Tidende 1914-16, ved B. T. 1916-17 og fra 1920; redaktør af B. T. 1926-36, i Berlingske Tidendes redaktion fra 1936; redaktør af Berlingske Søndag; soldat i den canadiske hær 1918-19; vinder af kapløbet Jorden rundt 1928; Berlingske Tidendes udsendte korrespondent i en række lande, bl. a. i Østrig og Tjekoslovakiet 1938. Tyskland, Polen og Finland 1939-40, i Rom 1940-41, i Spanien 1946, i Grækenland og Palæstina 1947, i Frankrig, Italien og England 1949.

Har skrevet: En Konge valgte - (1937); Afrika kalder (1938); To Krige men ikke eet Skud (1939); De sidste Dage (1942); Mænd, der skabte Freden (1945); To Vandringer fra Rom (1945); Italien (1946); Rejseglimt (1948); Paris (1949); Marseille (1949); Ferie i Frankrig (1950); Rejse i England og Skotland (1950); Til Østrig (1950); Rom (1950); Lissabon (1951); Gennem Schweiz til Italien(1952); Spanien (1953); Tyskland (1954); talrige artikler og short stories i inden- og udenlandske dagblade og tidsskrifter.

Udenl. ordener: Fi.M.M.4.; F.Æ.L.5.: Stb.Kr. M.

Adresse: Trongårdsv. 3, Klampenborg.

BASTHOLM Eyvind dr. med.; f. 26/8 1904 i Kbhvn.; søn af funktionær ved Frdbg. kommune N Chr. Bastholm og hustru Anna f. Poulsen; gift (30/9 1932) m. Edith B., f. 25/2 1905 i Krummerup-Fuglebjerg, datter af gårdejer Andreas Nielsen (død 1928) og hustru Laura f. Christensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1924; med. eks. 1932; dr. med. 1950; hospitalsud-dannelse 1932-33; assist. læge i Juliane-haab, Grønland 1933-34; reservelæge ved sygehuset i Brande 1935, i hæren s. å.; prakt. i Vemmelev 1935-54; skolelæge i Slagelse købstad fra 1954 og till. i Sorø amts 7. skolelægedistrikt; idræts-læge 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk medi-cinsk-historisk Selskab fra 1947, for Sydvestsjællands Lægekredsforening fra 1949 og for Dansk Skolelægeforening fra 1952; korresp. medl. af Svenska Lakare-sallskapets medicinsk-historiska sektionen 1953.

Har skrevet: Sygdomme i Danmarks Middelalder (1942, prisbelønnet af Dansk medicinsk-historisk Selskab); The Histo-ry of Muscle Physiology (disputats, 1950); mindre arbejder om medicinsk-historiske emner; redaktør af Ciba-Tidsskriftet (me-dicinsk-kulturhistorisk tidsskrift).

Adresse: Slagelse.

BATTAGLIA Valborg fh. viceskoledirektør, kgl. belønningsmedalje i guld m. krone; f. 6/9 1887 i Kbhvn.; datter af viktualiehandler Valentin Battaglia (død 1913) og hustru Julie f. Petersen (død 1924).

Lærerindeeks. (N Zahles seminarium) 1908; faglærerindeeks. i naturhistorie 1912; lærerinde ved N Zahles skole 1908-13; vikar ved Kbhvns skolevæsen 1913, ansat 1916; inspektør ved Jagtvejens skole 1928-36: viceskoledir. 1936-52.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Skoleinspektørforening 1932-36 og af fælles-lærerrådet 1934-36.

Adresse: Amager Boulevard 127,

Kbhvn. S.

BAUMANN Povl arkitekt, RDM.; f. 9/11 1878 i Kbhvn.; søn af translatør H R Baumann (død 1912) og hustru Augusta f. Riise (død 1935); gift (20/11 1913) m. Elisabeth B., f. 18/9 1888. datter af organist Otto Roerup og hustru Christine f. Jensen.

Student (Lyceum) 1897; cand. phil. 1898; uddannet på teknisk skole, på akademiet og hos P V J Klint; deltog i Carlsbergfondets udgravningsekspedi-tion på Rhodos 1903-04.

Formand for Den fri Architektforening til dens opløsning 1919; medl. af akademirådet 1922-49; formand for statens bygningsråd 1931-43; medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1940-42; medl. af firemandsudvalget for genopbygningen af Borgergadekvarteret 1942; tekn. konsulent ved statens byg-ningsdirektorat 1943; medl. af bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1948-52.

Har bygget villaer og beboelseshuse i Kbhvn. og omegn bl. a. vekselerer Aage Lunns villa ved Svanemøllevej (1916); Raagegaard i Raageleje (1915); Hakon Sehmedes' landhus ved Kokkedal (1916); indenrigsminister Ove Rode's sommerhus i Kregome (1917); Kbhvns kommunes beboelseshuse i Struenseegade (1920); andelsboligselskabet Møllegaardens ejendom ved Amager Boulevard (1922); brygger Vagn Jacobsens landsted Svastika ved Rungsted Kyst (1927); boligselskabet Vibevænget (1928); boligselskabet Fuglevænget (1929); kommunale beboelsesbygninger ved Åboulevarden (1930 og 31); Ryparken ved Lyngbyvej (1933 og 1934); Nordre Vænge ved Nattergalevej (1936); Storgaarden, Vinkelgaarden og Klokkergaarden (s. m. arkitekt Knud Hansen 1935, 1937 og 1938); Industrifagenes og Jernindustriens bygning ved Nørre Voldgade (1938-39); Ved Skolen (1939-40); Klerkegaarden (s. m. Aage Muller 1942); aldersrenteboliger og Ellebjerg-skolen ved P Knudsens Gade (1949); kontorbygning ved Nyropsgade (1949); konservesfabrik for A/S Plumrose ved Høff-dingsvej (s. m. Aage Muller, 1949); hovedbygning til Jørgenssæde (1953); kommunebiblioteket ved P Knudsens Gade (s. m. Aage Muller, 1954).

Præmieret af Gentofte kommune 1913, 1915 og 1919, af Kbhvns kommune 1918, 1920, 1928, 1931, 1932, 1936, 1939. 1941, 1944 og 1950.

Adresse: Bredg. 4, Kbhvn. K.

BAUMANN Reimund generalkonsul, K1. DM.; f. 10/6 1874 i Korsør; søn af skibsfører H J Baumann (død 1889) og hustru f. Bueh (død 1911); gift (17/12 1908) m. Margaret Ingeborg B., f. 21/3 1886, død 1955, datter af købmand J V Bache (død 1888) og hustru Margaret f. Hassel (død 1933).

Student 1893; cand. jur. 1899; fuldmægtig i Frdbg. birk 1900; fuldmægtig u. gouvernementet for de dansk-vestindiske øer s. å.; underdommer, skriver og politimester i Christianssted, St. Croix 1904; gouvernementssekr. 1912; speeial-kommissær ved afviklingen af de danskvestindiske øers forhold til Danmark og honorær generalkonsul for de dansk-vestindiske øer 1917-20; konsul i Chicago 1921-47 (afskediget 1941, genansat 1945); taget ophold i Danmark 1948.

Medl. af bestyrelsen for A/S St. Croix Sukkerfabrik 1904-21; formand for lokalkomitéen for Dronning Louises Forening for syge- og børnepleje på de dansk-vestindiske øer 1908-12.

Adresse: Malmøg. 4, Kbhvn. Ø.

BAUN Christian biskop, R*.; f. 10/2 1898 i Taps sogn; søn af gårdejer Søren Baun (død 1918) og hustru Marie f. Rudolph (død 1953); gift (25/4 1924) m. Marie Cathrine B., f. 15/12 1898 i Hjortlund, datter af lærer P N Mygind (død 1934) og hustru Christiane f. Bogh (død 1930).

Student (Kolding) 1917; cand. theol. 1924; sognepræst i Dybe-Ramme 1924; andenpræst ved Hans Egedes kirke i Kbhvn. 1928; generalsekr. for KFUM og KFUK i Danmark 1931; sognepræst ved Set. Mortens kirke i Randers 1940; sognepræst ved Viborg domkirke, provst for Viborg købstads provsti og stiftsprovst over Viborg stift 1945; biskop over Viborg stift 1951.

Medl. af bestyrelsen for landsforeningen Højskamling 1917-20 (formand 1919-20) og for Sønderjydske Foreningers fællesråd 1919-20; næstformand for Studenterforeningen Heimdal 1919-20; medl. af bestyrelsen for KFUM's seminarium; medl. af komitéen og sekretær for den kristelige seminaristbevægelse i Danmark 1933-49, af landsudvalget for det kristelige gymnasiastarbejde, af KFUM-spejder-nes hovedbestyrelse og af KFUM's mis-sionskomité og verdenskomité til 1940; livsvarigt medl. af Det kbhvnske Kirkefonds repræsentantskab; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Indre Missions Diakonhøjskole, Århus 1933-36; næstformand og sekretær for Aarhus kristelige Studenterforbund 1932-36; medl. af repræsentantskabet for Det Danske Missionsselskab til 1941; redaktør af Ungdomsarbejderen 1932-36; formand for den danske komité for den økumeniske verdenskonference for kristen ungdom 1939 og for fællesrådet for Det kristelige Studenter- og Gymnasiast-Arbejde i Danmark 1939-41; sekretær for den danske menigheds hjælpearbejde blandt krigsfanger og internerede 1939-40; medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Forbund til 1950; medl. af bestyrelsen for Dansk Bibelskole til 1944; medl. af bestyrelsen for Århus seminarium; formand for Sydslesvigsk Udvalg i Viborg amt og for Sydslesvigsk Landsdelsudvalg for Nordjylland til 1952; formand for Folkekirkeligt Oplysningsforbund 1953.

Har udgivet: Gør vi Alvor af de Kristnes almindelige Præstedømme? (1936); Ægteskabets Krise (s. m. H P Honoré. 1937); Guds Bud og vor Tids Mangel paa Moral (1937); Ved Lønkammerdøren (1939).

Adresse: Viborg.

BAUNGAARD Johannes D fabrikant; f. 14/8 1908 i Kbhvn.; søn af fabrikant K Baungaard (død 1945) og hustru.

Handelsuddannet i papir- og pap-firmaet Knud Lous, i det tyske konsulat i Messina og på Klemische Handelsschule, Dresden; disponent for K Baungaards Papvarefabrik fra 1928; direktør for A/S Columbusemballage fra 1945; medindehaver af K Baungaards Papvarefabrik, A/S Columbusemballage, A/S Holbæk Papfabrik. Jysk Bølgepapfabrik, I/S Colon Klæ-beruller, I/S Nivea, Frederiksborg Email-leværk, Hillerød, Pappaverksmidjan (Reykjavik), P/F Føroya Tunnuvirki (Klaksvik), Kenya Box Factory (Mombassa), af Fabriken Viking og Kenya Paper Mill smstds samt af Columbus Company (Trinidad) og af N V Pabriek Kertas Raha-ju/Columbus (Columbus Company Ltd.) (Djakarta, Indonesien); till. direktør for salgskontoret Columbus Import & Export, Lima (Peru).

Medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring G/S.

Adresse: Holmbladsg. 126, Kbhvn. S.

Sommerbolig; Frederikshøj pr. Undløse.

BAVNGAARD Aage Thomsen skovrider, R.; f. 19/3 1898 i Kousted; søn af sognepræst Kristen Thomsen (død 1900) og hustru Mette Marie f. Pedersen (død 1927); gift (23/4 1926) m. Gudrun Amalie B., f. 4/2 1907 i Hammel, datter af realskolebestyrer Anders Nielsen Andersen (død 1930) og hustru Elisa f. Nyborg (død 1920).

Student (Randers) 1917; forstkand. 1923; planlægningsarbejder 1923-25; skovrider på Valdemar slot og Schelen-borg skovdistrikter 1925; godsforvalter for samme 1928; till. skovtilsyn med Hverringe skovdistrikt fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skovforening fra 1935, medl. af handelsudval-get 1933 og dets formand fra 1946, medl. af frøudvalget 1937, formand for samarbejdsudvalget 1955; formand for Fyenske Skovbrugs Salgsforening og Fyens S.S.T. fra 1933; medl. af handelsministeriets skovindustriudvalg; formand for Danske Forstkandidaters Forening 1935-42.

Medl. af over-skyldrådet 1936-38 og af ligningsrådet fra 1938.

Har skrevet om skovene i »Herregaar-dene og Samfundet« samt forsk, artikler i »Dansk Skovforenings Tidsskrift«.

Adresse: Skovridergården, Troense.

BAY Carl stiftsprovst, R.; f. 2/3 1900 på Båckaskog Kungsgård, Kiaby, Sverige; søn af godsejer Oskar Rasmus Bay (død 1934) og hustru Ulla Ingeborg f. Nielsen (død 1942); gift (25/5 1930) m. Clara B., f. 8/7 1910 på Krabbesholm, Gershøj sogn, datter af baron Henrik Georg Wedell-We-dellsborg (død 1948) og hustru Karen Amy f. komtesse Danneskiold-Samsøe (død 1931).

Student (Sorø) 1918; cand. theol. 1925; hjælpepræst for Stouby-Hornum menig- I

120

heder 1925; sognepræst i Lyngaa-Skjød 1929; resid. kapellan i Vejlby (Risskov) ved Århus 1934; sognepræst i Risskov 1940- till. præst ved sindssygehospitalet ved Århus 1935-51; sognepræst ved Aalborg domkirke (Budolfi kirke), provst for Aalborg købstads provsti og stiftsprovst over Aalborg stift 1951.

Medl. af Kirkelig Centrums bestyrelse 1931-35; medl. af bestyrelsen for Den danske Præsteforening 1934-37 og 1945, formand for forretningsudvalget 1947, for foreningen 1950; kredsformand i præsteforeningens Århus amtskreds 1945-50; medl. af bestyrelsen for Østerlandsmis-sionen 1936-56; næstformand for Aarhus kristelige Studenterforbund 1936-44; leder af P. u. F. (Præsternes uofficielle Forening) i Århus stift under besættelsen, arresteret af Gestapo 1944; medl. af Vejlby-Risskov skolekommission 1936 -51; formand for Vejlby-Risskov ungdomsskolenævn 1946-51; medl. af Det danske Pigespejderkorps' korpsråd 1948 -57 og af bestyrelsen for Jydsk nervesanatorium 1950; formand for Foreningen for Kirkegaardskultur 1952 og for Foreningen Dannevirke's lokalforening i Aalborg 1954.

Adresse: Dronn. Christines V. 20,

Aalborg.

BAY Cordt købmand, generalkonsul, K. DM., Chr. X Fr. M.p.p.; f. 16/9 1883 i Randers; søn af læge N H Bay (død 1900) og hustru Anna f. Gotzsche (død 1889); gift (16/1 1910) m. Ermyntrude Beatrice, f. 15/1 1888 i Sliema, Malta, død 1955, datter af telegrafbestyrer T Wright og hustru Anne f. Scargoll.

Præliminæreks. (Randers latinskole) 1899; i handelslære hos grosserer Just Abildgaard 1899-1903; ansat i Thor E Tu-linius' Dampskibseksped., Kbhvn., 1904; hos Cornford & Co., London, 1905; hos Humbert Balguerie, Bordeaux, 1907; korrespondent i firmaet Holbek y Ca., Cadiz 1909; forretningsfører i samme firma 1911; selvstændig forretning siden 1914.

Varetager fl. skandinaviske og engelske skibsrederes og assuranceselskabers interesser; repræsentant for Danske Rederes Retsværn, Nordisk Skibsrederfor-ning, Baltic and White Sea Conference, norske Veritas m. m.; medl. af bestyrelsen for firmaet Comercial Ibero Danesa, S. A., Madrid, for Davur, S. A., Madrid o. a.; svensk konsul 1911-53, dansk konsul siden 1911; personlig titel af og rang som dansk generalkonsul 1951.

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Cadiz, Spanien.

BAY J Christian fh. overbibliotekar, K., Chr. X Fr. M.; f. 12/10 1871 i Rudkjøbing; søn af skibsfører Lars H Bay og hustru Doris f. Christiansen; gift (25/10 1893) m. Dora Elisabeth B., f. 12/8 1873 i Bux-tehude. død 1956, datter af Ludwig Detjen og hustru f. Hoeft.

Studerede plantefysiologi i Kbhvn.; assistent ved Missouri Botanical Garden 1892-94: bakteriolog ved Iowa State Board of Health 1894-99; forstander for Ashland højskole 1900-01; assistent ved Library of Congress i Washington 1901-05; ansat ved John Crerar Library i Chicago 1905-47, fra 1917 som Medical Reference Librarian, fra 1928 som overbibliotekar.

Medl. af Bibliograph, Society of America og af American Library Institute; livsvarigt medl. af Dansk Folkesamfund og American Library Association; Hono-rary Fellow, Institute of Medicine of Chicago og State Histor. Soc. of Missouri; Hon. Member, Fort Dearborn Commission; æresmedlem af Dansk Bibliofilklub i Kbhvn. og af Harmonien og Caxton Club, Chicago.

Akademisk æresgrad, Northwestern University 1932, dr. litt. h. c, Elmhurst College 1936.

Litterære arbejder: Danish Fairy and Folk Tales (1898); Hvad Gud har sammenføjet - (1908); Denmark in English and American Literature, a Bibliography (1915); Conrad Gesner (1916); Echoes of Robert Louis Stevenson (1920); The Cha-lice (1922, 2. udg. 1946); Rare Imprints of Chicago (1922); Edward Everett Ayer (1927); Kilden i Urskoven (1929); Unpu-blished Chapters of Stevenson's Records of Family of Engineers (1929); Origin of Shakespeare's Hamlet (1931); Jeppe Aakjærs Minde (1930); Inter arma loquantur musae (1930): Daniel Drake (1932); Om Danskhedens Væsen (1933); Bibliophili epistela (1935); A Handful of Western Books (1935); Bibliophili epistola II (1936); Bibliophili epistola III (1937); Bibliophili epistola IV (1938); Bibliophili epistola V (1939); Dr. Christian Fenger, the Man and his Work (1940); The Fortune of Books <1941); Bibliophili epistola VI (1942); William Trelease: 1857-1945 (1945); The John Crerar Library: 1895-1945 (1945); Second Handful of Western Books (1936); Third Handful of Western Books (1937); In the House of Memories (1946); Biography and Biographies (1948); Der kommer en Drøm - (1949); Onkel Toms Hytte efter 100 Aar (1950); Journeys and Voyages to Nature (1950); Ad Lysets Vej (1951); Going West (1951); Tvende bogstærke Jyder (1952); Mississippi (1952); The Bookman is a Hummingbird (1952); En Tidselblomst fra Prærien (1953); Frederik L Grundtvig (1954); Frisk Luft (1954); Bog-Ormens Metamorfose (1954); Mod og Mands Hjerte (1955); udgiver af H Lewis, Das illustrierte Mississippithai (Florents, 1923); Collot, Journey in the Mississippi Valley I-III (1924); Wm. Oliver, Eight Months in Illinois (1925); Se-lect Works of Young E Allison (1935); God Speede the Piough (1953); Geo. Washingtons Journal of an Expedition 1754-55 (1955); fl. botanisk-bibliografiske skrifter, engelske oversættelser af dansk

litteratur, artikler i danske blade, særlig om Langelands historie, etc.

Bolig: 210 Elm Avenue, Elmhurst,

Illinois, USA.

BAY Oluf overretssagfører; f. 27/10 1877 i Nakskov; søn af dampmøller A V Bay (død 1897) og hustru Ellen f. Arctander (død 1938); gift (16/2 1911) m. Sophie Magdalene B., datter af provst, kgl. konfessionarius, dr. theol. H M Fenger (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Olivia Theodora f. Norup (død 1916).

Student (Borgerdydskolen på Krst.hvn.) 1895; cand. jur. 1901; overretssagf. i Kbhvn. 1904.

Formand i bestyrelsen for A/S Kbhvns Asfaltkompagni, for A/S Baltisk Lloyd, for A/S Galochekompagniet, for A/S Ejendomsselskabet Ørstedhus og for A/S Adolph Trier & Goldschmidt; næstformand i bestyrelsen for A/S Sthyr & Kjær; medl. af bestyrelsen for A/S Hørfabriken i Tommerup.

Adresse: Vodroffslund 7, Kbhvn. V.

BECH Emil direktør, R„ Chr.X.Fr.M.; f. 2/10 1896 i Storehedinge; søn af købmand Th. Bech (død 1928) og hustru Dagmar f. Schou (død 1924); gift m. Edith B., f. i Randers, datter af købmand Emil Larsen og hustru Anna f. Dela.

Uddannelse på Købmandsskolen 1915-16; sekondløjtn. i infanteriet 1918; ansat i firmaet F & A Delcomyn, London 1919-22; eget firma i London 1922-24; bestyrer af Den kgl. Porcelainsfabriks udsalg i London 1924-30; direktør for The Royal Copenhagen Porcelain Co., Ltd., London 1930-52; afdelingsdir. for Den kgl. Porcelainsfabriks udsalg i Kbhvn. fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Danish Club 1925-30 og 1933-43, af Danish Club (Tru-stee) Co. Ltd. 1936-52, af det danske råd i London ved dettes stiftelse i 1940, af dets informations udvalg 1942-45 og af bestyrelsen for Anglo-Danish Society i London 1925-45; Fellow of The Royal Society of Arts 1948.

Adresse: Amaliev. 23, Kbhvn. V.

BECH Erik statsadvokat; f. 17/10 1910 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Karl Bech (død 1932) og hustru Marie f. Schelde (død 1941); gift (30/5 1943) m. Lis B., f. 1/12 1916 i Hørsholm, datter af overretssagfører Gottlieb Jacobsen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Elisabeth f. Hansen.

Student (Schneekloths skole) 1928; cand. jur. 1934; dommerfuldm. ved kriminaldommerkontoret i Aalborg s. å.; fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1937; politiadvokat 1942; statsadvokat for Kbhvn. 1950; till. lærer ved statens politiskole 1946.

Adresse: Øresunds Allé 9, Dragør.

BECH Holger ambassadør, K. DM.p.p.; f. 19/2 1896 i Århus; søn af fh. filialdirektør i Nationalbanken Oluf Bech (se denne); gift (28/4 1928) m. Inger Johanne B., f. 31/10 1904 i Kolding, datter af dommer L J K Schjørring (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Inger f. Petersen.

Student (Kolding) 1914; cand. jur. 1921; sekretær i udenrigsministeriet s.å.; vicekonsul i Chicago 1926-28; atter sekretær i ministeriet 1928, fuldmægtig 1932-35; legationssekr. i Geneve 1935-37 og i Helsingfors 1937-42; fuldmægtig i ministeriet 1942, kontorchef 1945; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets administrationsafd. 1949; personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1951; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Rom 1953; ambassadør 1956.

Har skrevet en række afhandlinger og artikler samt holdt oplysende foredrag over internationale emner.

Udenl. ordener: B.K.3.; Fi.H.R.2-.; F.O. I.P.; F.Æ.L.3.; I.F.2*.; L.E.2.; Le.S.4.; N.O.N.I.; N.St.0.21.; S.N.21.

Adresse: Den danske ambassade, Via . XXIV Maggio 14, Rom, Italien.

BECH Holger vicedirektør, R'.p.p.; f. 2/12 1891 i Helsingør; søn af rektor, cand. mag. Herman Bæk (død 1931) og hustru Betty f. Lund.

Student (Hesselager) 1910; assistent i Landmandsbanken 1915; fuldmægtig i 1918; kontorchef i Kbhvns Handelsbank 1920; underdir. 1934; vicedir. 1954.

Formand for Studenter-Sangforeningen 1930-34; formand for Helsingør Golf Club 1943-46, medl. af bestyrelsen fra 1957; medstifter af og kasserer for Norges-fonden 1942-46; kasserer for Fondet for dansk-norsk Samarbejde fra 1948; medl. af bestyrelsen for Carl Strakosch A/S og for Brasiliansk Kaffe Kompagni A/S.

Udenl. ordener: Le.S.4.; N.St.0.2!.; S.V.3'.

Adresse: Dronn. Tværg. 16, Kbhvn. K.

BECH Jørgen Albert godsejer, R.DM.; f. 14/1 1881 på Kruusesminde; søn af godsejer Alexander Bech (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Josefa f. Trap (død 1922); gift (14/10 1908) m. Clara Esther B., f. Suhr-Hansen, f. 27/4 1882 i Kbhvn., datter af godsejer Emil Edvard Hansen og hustru Marie Laurine Suhr.

Uddannet ved landbruget; løjtnant i artilleriet 1904; forpagter af Kruuses-minde 1908, ejer af denne 1921.

Formand for Sorø Amts landøkonomiske Selskab 1928-46 og for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen 1945-46; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse i 1946 og af repræsentantskabet i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1952.

Adresse: Kruusesminde pr. Korsør.

BECH Jørgen Peter godsejer, hofjægermester; f. 30/11 1905; søn af godsejer, hofjægermester August Bech (død, 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Onse Marie f. Pontoppidan (død 1952); gift (31/10 1933) m. Anna Elisabeth B., f. 5/1 1912 på Havgaard, Longeise, Langeland,

datter af jægermester Oscar Malling og hustru Ragnhild f. Dons, adopteret Maegaard.

Realeks. (Sorø) 1923; landvæsenselev på Brorup, Sofiendal og Juellinge; forstuddannelse på Stenderup statsskovdistrikt; forpagter af Knudsrød 1931-37, af Brorup 1937-48; derefter ejer af denne; ejer af Valbygaard fra 1940 og af Lange-bjærg fra 1949.

Medl. af sognerådet for Set. Mikkels landsogn 1943-50, af tilsynsrådet for Sparekassen for Slagelse og Omegn og af bestyrelsen for Sorø Amts landøkonomiske Selskab.

Adresse: Brorup pr. Havrebjerg.

BECH Marius direktør, R., Chr.X Fr. M.; f. 4/9 1879 i Lemvig; søn af boghandler Herman Bech (død 1915) og hustru Sara (død 1912); gift m. Hilda Beatrice B., f. 7/9 i Manchester, datter af kontorchef William Wainwright (død 1913) og hustru Elizabeth (død 1931).

Præliminæreks. 1895; lærling hos HP Rosenvinge og Grenaa Dampvæveri 1895-99; sekretær hos konsul PA Paulsen, Manchester 1901-02; medhjælper hos Fr. Seyd & Sohne, Elberfeld 1903-04; elev på Technikum fur Textilindustrie, Reut-lingen 1904-05; forretningsfører hos Paulsen Køedt & Co., Manchester 1905-10; oprettede firmaet Marius Bech & Co., Manchester 1911, eneindehaver 1922.

Attacheret The Danish Tråde Office i London som tillidsmand for Grosserer-Societetet og Foreningen af kbhvnske Manufaktur Grossister 1916-18; delegeret som Danmarks repræsentant i komiteerne for Clothing & Textiles nedsat af The Inter-Allied Committee on Post War Requirements og UNRRA 1943-45; medl. af det danske råd i London 1940-45.

Adresse: 15, Grosvenor Road, Birkda-

Ie, Lancs., England.

BECH Oluf fh. filialdirektør i Nationalbanken, R. DM. p.p.; f. 8/10 1865 i Århus, søn af købmand Oluf Bech (død 1905) og hustru Eliza f. Robinson (død 1908); gift (30/10 1894) m. Elisabeth B.. f. 28/1 1867 i Århus, død 1955, datter af hofjægermester Th. Quistgaard, Tous-gaard (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Elisabeth f. Ingerslev (død 1871).

Alm. forberedelseseks. (Århus) 1883; uddannet i Aarhuus Privatbank 1883-88; assistent i Nationalbanken med ansættelse ved bankkontoret i Århus 1888; bogholder ved Nationalbankens filial i Aalborg 1900; fra 1901 leder af Nationalbankens filial i Kolding, af dens filial i Århus 1923-36; borgmester i Kolding 1916-23; finsk vicekonsul 1923, konsul 1933-36.

Medl. af Kolding byråd 1909-23; medl. af Højres amtsudvalg for Vejle amt 1909-19; formand for Provinshandelsforenin-gernes skoleudvalg 1913-49; medl. af opgave-kommissionen for de statskontrollerede handelsdagskoleeksaminer 1913-48 og af handelsskole-kommissionen af 1918; medl. af forretningsudvalget i Sammenslutningen af danske Havne, foreningens formand 1921-24; formand for Kolding kunstforening 1903-23; æresmedlem af denne; værge for Kolding kirke 1911-23; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelshøjskole 1918-24 og lånekassen for de sønderjydske landsdele 1920; medl. af handelsskolerådet til 1947 og af kroneudvalget 1920; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1921-23; næstformand i bestyrelsen for Aarhus Handels-forening 1923-36; medl. af statens tilsynsråd for handelshøjskolen i Kbhvn. 1926-51; medl. af bestyrelsen for Århus museums historiske afd. 1927-37; næstformand i likvidationskomitéen for Skive Bank A/S i likvidation fra dec. 1928; medl. af bestyrelsen for Universitets-samvirket i Århus fra 1926 og af bestyrelsen for Understøttelsesfondet for fremmede Magters Konsuler i Danmark fra 1936.

Udenl. orden: Fi.H.R.2!. Adresse: Viggo Rothes V. 13, Charlottenlund.

BECH Peter handelsgartner, R.DM.p.p.; f. 20/7 1885 i Valby; søn af gårdejer Ludvig Bech (død 1924) og hustru Marie f. Andersen (død 1944); gift m. Karen B., f. Oxvang, f. 15/9 i Aalborg.

Præliminæreks. (Frdbg. gymn.) 1901; sekondløjtn. 1906; uddannelse på Koldemosegaard planteskole i Sorø og Mathiesens planteskole i Korsør samt hos Moser et fils i Versailles, Chouette-Theodet i Orleans og Schmidt Baumsehule i Holsten; etabl. gartneri i Valby 1909, i Hvidovre 1919; købte Baltica frugtplantage, Bakkebølle 1928; formand for Nordiske Gartnertoreningers Samvirke 1948-50 og 1956-58.

Formand fra 1939 for Alm. dansk Gartnerforening, Gartnernes Hus, Gartnernes gensidige Ansvars- og Ulykkes-forsikringsselskab og Gartnernes gensidige Storm- og Haglskadeforsikring; præsident for »Gartnernes Landsudstil-Iing«, Forum 1956; formand for Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl 1939-49; næstformand for Havebrugets Forskningsfond; medl. af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel; jurisdiktionsformand i Forenede danske Motorejere; medl. af Hvidovre kommunalbestyrelse og magistrat. 2. viceborgmester; medarbejder ved bogen Danske Gartnerivirksomheder. Udenl. orden: Fi.H.R.31. Adresse: Ishøjvej. Greve Strand.

BECH Øjvind søfartschef; f. 4/7 1910 i Græse; søn af førstelærer A N Bech (død 1928) og hustru Margrethe f. Sørensen Heilskov; gift (21/11 1937) m. Grete B., f. 11/7 1915, datter af fh. bødkermester Robert Møller og hustru Aff f. Lindgreen.

Sømandsuddannelse fra 1925; styrmands- og skibsførereks. 1933; styrmand i ØK 1933-34; søløjtn. I i reserven 1936; styrmand i DFDS 1936-37; styrmandsaspirant ved statsbanerne 1937, styrmand II smstds 1939, styrmand I 1946, tjeneste i generaldirektoratet (søfartsvæsenet) fra 1951, skibsfører 1952, søfartschef 1956.

Adresse: Valby Langg. 21 B, Kbhvn.

Valby.

BECH-BRUUN Helge højesteretssagfører: f. 25/10 1901 på Frdbg.; søn af grosserer J A Bech-Bruun (død 1939) og hustru Asta f. Wilstrup; gift m. Lis B-B., f. 71, datter af assurandør Aage Møller (død 1954) og hustru Sophie f. Petersen.

Student (Svanholm) 1920; cand. jur. 1925; landsretssagf. 1929; højesterets-sagf. 1941; offentlige sager 1945.

Direktør i og medl. af bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab; formand i bestyrelsen for A/S Engelsk-Dansk Bi-scuits-Fabrik, A/S British Motors, A/S Nordisk Karosserifabrik, A/S Dansk Galoche- og Gummifabrik og A/S N L Dehns Dampvaskeri; medl. af styrelsen forScan-dinavian Airlines System og af bestyrelsen for Sas-Invest A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Kampmann & Herskind, A/S L M Thurøe & Co.'s Eftf., A/S Dampskibsselskabet Vendila, A,S Alfred Benzon, AS Zoologisk Have, A/S C K Alling, A/S Assurance-Compagniet Baltica, AS Georg E Mathiasen, Fru Elisabet^ Staus Rekreationshjem og A/S F L Smidth & Co.'s Jubilæumsfond.

Adresse: Kirkev. 2, Rungsted Kyst.

BECHER Hans Nobel kriminaldommer; f. 10/5 1903 i Fredericia; søn af dommer Chr. Becher (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Margrete f. Kampmann (død 1945); gift (2/6 1934) m. Birgitte Elisabeth B.. f. 1/3 1915 i Odense, datter af ingeniør Regnar Gad (død 1939) og hustru Harriet f. Brenneche (død 1939).

Student (Nykøbing F.) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Bogense 1927, i Nakskov 1929, i Haderslev 1937; kst. dommer i vestre landsret i 1951; kriminaldommer i Kbhvns amts nordre birk s. å.

Adresse: Høyrups Allé 5, Hellerup.

BECHER Poul civilingeniør, forskningsleder, dr. techn.; f. 19/9 1910 i Kbhvn.: søn af guldsmedemester Alfred M Becher (død 1944) og hustru Elna f. Jensen (død 1954); gift (29/5 1936) m. lærerinde Ellen B., f. 82/7 1909 i Kbhvn., datter af maskinmester Paul Nielsen (død 1952) og hustru Inger f. Bynck (død 1953).

Student (Øregård gymn.) 1929; cand. phil. 1930; cand. polyt. 1935; dr. techn. 1949; ingeniør hos rådg. ingeniører Birch & Krogboe 1935-45, konduktør ved opførelsen af Radiohuset i Kbhvn. 1938-45; ingeniør i ingeniør- og handelsfirmaet Helweg-Jørgensen, Frigidaire, Kbhvn. 1945; forskningsleder ved statens byggeforskningsinstitut fra 1947; talrige studierejser.

Medl. af Institution of Heating and Ventilating Engineers, England, af American Society of Heating and Air-Con-ditioning Engineers, USA og af forsk, udvalg u. Dansk Ingeniørforening, Dansk Standardiseringsråd, boligministeriet og Statens Namnd for Byggnadsforskning, Stockholm.

Har skrevet: Om beregning af indblæs-ningsåbninger (1949); Økonomisk varmeisolering (1950); Bedre varmeisolering er billigere (i samarb. m. Byggebogen, 1950); Some Two-Dimensional Heat-Flow Problems (s. m. N S Billington, Journal of IHVE, England, 1950); Fugt og isolering (s. m. V Korsgaard, 1951); Skorstene for småhuse (1951); Instruks for varmemestre (s. m. Fr. Olsen, 1953); Fejl ved projektering af centralvarmeanlæg (1955); økonomisk rørisolering (1957); artikler i danske og udenlandske tekniske tidsskrifter.

Adresse; Amager Boulevard 127,

Kbhvn. S.

BECHGAARD Hans Christian civilingeniør, R.p.p.; f. 30/10 1895 i Lemvig; søn af købmand Hans Bechgaard (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Kirstine f. Schou (død 1955); gift (1943) m. Ella B., f. 22/3 1899 i Kbhvn., datter af bogbindermester Sophus Sørensen og hustru Augusta f. Nielsen.

Student (Århus katedralskole); cand. polyt. 1926; ansat hos F L Smidth & Co. A/S 1927-30, på cementfabrikken Tunnel, VVest Thurrock, England, 1930-31; adm. direktør for cementselskabet Secil, Companhia Geral de Cai & Cimen-to, Lda, Lissabon, fra 1931.

Repræsentant for Dansk Samvirke fra 1946.

Udenl. orden: P.M.A.I.3.

Adresse: Mata de Sao Mateus, Alto

Dafundo, Portugal.

BECHGAARD Poul professor, overlæge, dr. med.; f. 18/5 1912 i Århus; søn af lærer ved Den jydske Handelshøjskole, cand. polit. Carl Bechgaard (død 1927) og hustru Anna f. Andersen; gift (20/5 1939) m. Helga Johanne B., f. 31/12 1913 på Frdbg., datter af underdirektør i Kbhvns Handelsbank Carl Graae (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Elisa f. Saenger (død 1948).

Student (Marselisborg skole) 1931; med. eks. 1938; dr. med. 1946; specia-listanerk. i intern medicin 1948, i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947; overlæge ved Århus amtssygehus, med. afd. 1955; professor ved praktikantundervisningen ved Århus universitet 1956; oprettede i 1943 (s. m. Hans Olaf Bang) Lægelaboratoriet for Gentofte og Omegn.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1946-47, for Sygehusoverlæger i Provinsen 1954-55, for Aarhus Lægekredsforening 1955, for Laborato- '

rielægeforeningen 1947-51 og for Jydsk Medicinsk Selskab 1955.

Har skrevet: Arterial Hypertension (disputats, 1946); Surgical Treatment of Arterial Hypertension (s. m. Sven Ham-marstrbm, 1950, tildelt Holmerprisen); tidsskriftartikler.

Adresse: Skovdalsv. 12, Århus.

BECHMANN H G præsident for højesteret for restitutionssager for Vest-Tyskland, K'.DM.p.p.; f. 29/6 1883 i Vindeby på Lolland; søn af sognepræst Julius Bechmann (død 1924) og hustru Marie f. Mathiassen (død 1937); gift (19/10 1906) m. Margrethe B., f. 23/2 1869 på Kjærsgaard, død 1953, datter af fideikommisbesidder Holger Reedtz (død 1869) og hustru Charlotte f. Bechmann (død 1906).

Student (Nykjøbing F.) 1900; cand. jur. 1905; assistent i justitsministeriet 1907; assessor i kriminalretten 1916-19; dommer i Kbhvns byret 1919-22; medl. af de internationale domstole i Ægypten fra 1922; præsident for domstolen i Man-sourah 1925-26, for domstolen i Cairo 1940-46; dommer i domstolens højesteret 1946-49; kst. dommer i østre landsret 1949-53; præsident for højesteret for restitutionssager (for Vest-Tyskland) i Niirnberg 1955.

Medarbejder ved professor Bentzons Familieret 1909-10; sekretær i den fæl-lesskandinaviske familieretskommission fra 1910, medl. af samme 1919-33.

Udenl. ordener: Gr.Fr.4.; I.Kr.3.; S.N.22.; Æ.N.2.

Adresse: Heilsmindev. 4, Charlottenlund og Fiirtherstrasse 110, Niirnberg.

BECK Arthur direktør, R., Chr.XFr.M.; f. 17/1 1895 i Kbhvn.; søn af håndværker Georg Beck (død 1955) og hustru Jensine f. Meilby (død 1955); gift (14/4 1927) m. Ketty B., f. 7/7 1903, datter af pressefotograf W Månsson.

Gennemgik søværnets maskinelevsko-le; kom til Ford Motor Company 1919, rejseinsp. i Skandinavien 1921, servicechef 1924, salgschef i Stockholm 1933, direktør smstds 1945, adm. direktør i Ford Motor Company, Kbhvn. 1949.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm 1939-48, for Ford Motor Co. A/S fra 1951, for Ford Fonden 1949, for Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter og Importører og for Danmarks amerikanske Selskab; medl. af Industrirådet fra 1955.

Adresse: Richelieus Allé 9, Hellerup.

BECK Carl Johan sektionsingeniør, R. DM.; f. 11/1 1889 i Store Heddinge; søn af købmand Niels Laugesen Beck (død 1935) og hustru Mathea Ivarine f. Hasselbalch (død 1951); gift (4/11 1939) m. Vigga Amalie B., f. 3/4 1911 på Frdbg., datter af grosserer Theodor Madsen (død 1915) og hustru Elisabeth f. Morell (død 1924).

Cand. polyt. 1913; ansat i firmaerne Winkel & Werner og Dansk Betonbjælke Co.; ansat ved de danske statsbaner fra 1914, fastansat 1916; baneing. af 2. grad 1919, af 1. grad 1928, sektionsing. 1946; leder af 3. banesektion i Roskilde, Adresse: Dronning Sofie V. 8, Roskilde.

BECK Hans direktør; f, 30/7 1899 på Frdbg.; søn af grosserer Hans Beck (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Dagmar f. Falkenstjerne (død 1944); gift (28/5 1924) m. Grete B., f. 12/5 1902, datter af grosserer A W Sjøqvist (død 1922) og hustru Ellen Beate f. Harild.

Udgået fra Ordrup gymn. 1915 og fra Købmandsskolen 1917; uddannet hos Jacob Holm & Sønner A/S og hos Melchior, Armstrong & Dessau Inc., New York og London; ansat i A/S Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik 1924, prokurist 1935, underdir. 1943, adm. direktør 1952; till. direktør for A/S Albion Food & Tra-ding Company s. å.; leder af Kellogg koncernens danske organisation.

Formand i bestyrelsen for Hans Beck A/S; næstformand i bestyrelsen for Selskabet Lysglimt; medl. af bestyrelsen for Albion Fondet; tilforordnet chokoladenævnet som sagkyndig for kiksindustrien. Adresse: Fabritius Allé 14, Klampenborg.

BECK Johannes distrikts- og havneingeniør, R.; f. 21/9 1896 i Saxild ved Odder; søn af gårdejer P Beck (død 1918) og hustru Mathilde f. Breinholm (død 1902); gift (14/1 1927) m. Ingrid B., f. 21/4 1901 i Løgstør, datter af direktør Hans Østergaard, Hjørring (død 1934) og hustru Sofie Marie f. Dall (død 1944).

Cand. polyt. 1920; assist. ingeniør ved vandbygningsvæsenet s. å., ingeniørassist. i Sønderborg 1922, ingeniør i Lemvig 1931, i Esbjerg 1946, distriktsing. i Lemvig 1949; distrikts- og havneing. i Esbjerg 1951.

Sekretær ved Esbjerg havneråd 1946-49; fg. formand 1951-53; formand for fjordudvalget, Aalborg 1949-52; medl. af bestyrelsen for Havdiget på Mandø 1952. Adresse: Havneingeniørboligen, Esbjerg. 3ECK Johannes V provst, R'.; f. 22/4 1887 i Odense; søn af indremissionær Hans Chr. Beck (død 1916) og hustru Juliane Marie f. Pedersen (død 1936); gift (23/5 1913) m. Emilie B., f. 13/11 1887 i Roskilde, datter af overlæge Alexander Schiøtz (død 1918) og hustru Helene f. Rieper (død 1941).

Student (Århus katedralskole) 1905; cand. theol. 1911; højskolelærer i Haslev s. å.; præsteviet medhjælper ved domkirken (Budolfi kirke) i Aalborg 1912; 2. res. kapellan smstds 1916; sognepræst i Haarby på Fyn 1922, i Ring-r::-BenIøse 1927-57; till. provst i Ring-og Alsted herreders provsti 1933->7 og medl. af Sorø amts skoledirektion fra 1940.

Adresse: Ringsted.

BECKER Carl Johan professor, dr. phil.; f. 3/9 1915 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Carl Becker (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Henny f. Dø-cker; gift (1/10 1949) m. Birgit B„ f. 18/5 1927 på Frdbg., datter af højesteretsdommer Carl Aage Hilbert (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Gudrun f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; univ. guldmed. 1936; mag. art. (forhist. arkæologi) 1939; dr. phil. 1948; vidensk. medhjælper ved nationalmuseets 1. afd. 1934. inspektør II smstds 1941; professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Kbhvns universitet 1952.

Hovedredaktør for tidsskriftet Acta Archaeologica fra 1948; medl. af Deut-sches Archalogisches Institut 1954; korresp. medl. af The Prehistoric Socie-ty (London) 1956.

Vidensk. arbejder: Enkeltgravkulturen paa de danske Øer (årbøger f. nord. Oldk., 1936); Mosefundne Lerkar fra Yngre Stenalder (disputats, 1948); Den grubekeramiske kultur i Danmark (1950); Maglemosekultur paa Bornholm (1951); Die mittel-neolithischen Kulturen in Siid-skandinavien (1955); artikler i inden- og udenlandske fagtidsskrifter, leksika etc.

Adresse: Egernv. 23, Kbhvn. F.

BECKER Frits Christian professor, civilingeniør, R.DM.; f. 15/10 1882 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig i DFDS Frederik Becker (død 1925) og hustru Agnes adopt. Trier (død 1934); gift (3/8 1922) m. Ruth B., datter af grosserer C C E Gregersen (død 1936) og hustru Margr. f. Jiirgen-sen (død 1923).

Cand. polyt. 1904; først assist., senere ledende ingeniør ved forsk, af statens byggearbejder; lektor 1919, docent 1927, professor i opvarmning og ventilation ved Danmarks tekniske højskole 1935-53.

Adresse: Spurveskjul 10, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Vejby Strand pr. Vejby.

BECKER Knuth forfatter; f. 21/1 1893 i Hjørring; søn af detailhandler Johan Henrik Becker (død 1924) og hustru Sophie f. Dittmann (død 1919); gift (31/10 1917) m. Mette B., f. 18/7 i Linderum pr. Sindal, datter af landmand Kresten Pedersen (død 1905) og hustru Johanne f. Wittrup (død 1943).

På Holsteinsminde opdragelsesanstalt; landvæsenselev 1909-12; medhjælper i faderens maskinforretning 1913; maskinhandler i Hjørring 1917-32.

Litterære arbejder: Digte (1916); Sil-houetter (digte, 1921, 1923 og 1928); I som præker (skuespil, 1923); romanerne: Det daglige Brød (1932), Verden venter I-II (1934, tildelt Videnskabernes Selskabs diplom 1935), Uroligt Foraar I-III (1938-39), Naar Toget kører I-II (1944); Sind og Stof (digte i udvalg 1951, gennem Dansk Forfatterforening tildelt kollegernes ærespris 1951); Marianne (roman, 1956).

Tildelt Otto Benzons Legat 1935, Martin Andersen Nexø-Legatet 1946, Det An-ckerske Legat 1947, Henri Nathansens Mindelegat 1953, Holberg-medaljen 1955, Henrik Pontoppidans Hæderslegat 1956 og Martin Andersen Nexø's ffireslegat 1956.

Adresse: Waar pr. Sebbersund.

BECKER-CHRISTENSEN Erik grosserer, vicekonsul; f. 2/2 1911 i Vejle; søn at grosserer, konsul Gottfried Becker-Christensen og hustru Bertha t. Brincker (død 1952); gift (26/11 1936) m. Sonja B-C, f. 27/3 1912 i Kbhvn., datter af grosserer Henrik Nissen (død 1953) og hustru Dora t. Hansen (død 1954).

Realeks. (Vejle højere almenskole) 1927; handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1929; uddannet i rederifirmaet Turner, Brightmann & Co., London, kulfirmaet Georg von Giesche's Erben, Berlin og rederi- og kulfirmaet Sauber Gebr., Hamborg; konsulatssekr. ved det danske gesandtskab i Helsingfors og ved det danske generalkonsulat i Bremen; ansat i firmaet Becker-Christensen, Vejle 1934, prokurist 1935, medindehaver fra 1941; græsk vicekonsul i Vejle fra 1948.

Medl. af rådet i Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark.

Udenl. orden: Gr.G.1.5.

Adresse: Svinget 1, Mølholm pr. Vejle.

BECKER-CHRISTENSEN Kai grosserer, vicekonsul; f. 24/6 1904 i Vejle; søn af grosserer, konsul Gottfried Becker-Christensen og hustru Bertha f. Brincker (død 1952); gift (6/6 1930) m. Gerda Elisabeth B-C; f. 20/9 1908 i Ringkøbing, datter af stationsforstander F J E Muller og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1942).

Realeks. 1921; handelseks. (Købmandsskolen i Kbhvn.) 1922; uddannet i A/S Aalborg Trælasthandel, Messrs. Mackie, Koth & Co., Ltd., kuleksportører, Leith, Glasgow, rederi- og mæglerfirmaet Johs. Thode, Altona og kulfirmaet Raab, Kar-cher & Thyssen, Hamborg; ansat i firmaet Becker-Christensen 1927, prokurist 1929, medindehaver fra 1941; finsk vicekonsul i Vejle fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for A/S Vejle Kalkværk fra 1931, næstformand fra 1951.

Adresse: Tidseltoft 6, Mølholm

pr. Vejle

BECKER-CHRISTENSEN Poul overlæge, dr. med.; f. 8/11 1908 i Vejle; søn af grosserer, konsul Gottfried Becker-Christensen og hustru Bertha f. Brincker (død 1952); gift (14/8 1937) m. Inge Elisabeth B-C, f. 14/3 1918 i Kbhvn., datter af læge C C Christensen (død 1949) og hustru Edith Karen f. Jespersen.

Student (Vejle) 1927; med. eks. 1935: hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn.; påbegyndt otologisk specialuddannelse 1939; klinisk assistent og 2. reservelæge ved rigshospitalets øreafd. 1942-46; 1. reservelæge ved øreafd. på Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1946-

48; klinikchef ved Set. Maria hospitals øreafd.. Vejle 1949, overlæge smstds fra 1953; frivillig assistent ved Kbhvns universitets farmakologiske institut 1942-47; specialistanerk. (oto-Iaryngologi) 1944; dr. med. 1948.

Sekretær i Dansk otolaryngologisk Selskab 1943-45, næstformand 1954-56.

Har skrevet: Undersøgelser over Sulfonamidernes Indvirkning paa Organismens Syre-Baseligevægt (disputats, 1948) samt forsk, otologiske og farmakologiske arbejder.

Adresse: »Mariehøj«, Mølholm

pr. Vejle.

BECKETT Thomas politimester, R.; f. 10/1 1903 på Frdbg.; søn af dr. phil. Francis Beckett (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Margrethe f. Mørch (død 1903); gift 1. gang (22/3 1932) m. Lizzie Maja B., f. 11/12 1903 i Esbjerg, død 1953, datter af grosserer August Hansen-Backhaus (død 1926) og hustru Margrethe f. Christensen; 2. gang (29/12 1956) m. Bertha B., datter af kordegn Fenger-Eriksen (død 1949) og hustru f. Krogh.

Student (Herlufsholm) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. ved Kbhvns amts søndre birk 1928; sekretær ved Kbhvns byret 1930; fg. fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1934; politiadvokat 1935; politimester i Middelfart m. v. 1945, i Helsingør købstad m. v. 1955. Adresse: Højvænget 4, Helsingør.

BEGTRUP Aksel ligningschef, R.DM.; f. 28/5 1899 på Frederiksborg højskole; søn af højskoleforstander Holger Begtrup (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Johanne f. Lange (død 1950); gift (27/2 1925) m. Inger B., f. 22/2 1904 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Chr. Fink-Jensen 'død 1956) og hustru Anna f. Lum-holdt (død 1944).

Student (Frederiksborg) 1917; cand. polit. 1923; fg. sekretær i invalideforsik-ringsfonden 1923: sekretær ved lands-overskatterådet 1924, fuldmægtig 1930, ekspeditionssekr. 1935, ligningsinsp. i statens ligningsdirektorat 1938, ligningschef 1946.

Medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1951.

Adresse: Æblevænget 13, Lyngby.

BEGTRUP Bodil fh. ambassadør. R1., D.r.K.M.p.p.; f. 12/11 1903 i Nyborg; datter af dommer Christian A Andreasen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Carla f. Locher; gift 1. gang m. dr. med. Erik Begtrup (se denne); 2. gang (14/5 1948) m. gesandt Laurits Bolt Bolt-Jørgensen (se denne).

Student (Aalborg) 1921; cand. polit. 1929: filmcensor 1939-48; gesandt i Reykjavik 1949, ambassadør 1955; kontorchef i udenrigsministeriet 1956; Danmarks faste repræsentant ved Det Europæiske Råd i Strasbourg 1956.

Dr. jur. h.e. ved Smith College i Massachusetts 1949.

Medl. af danske Kvinders Nationalråds styrelse 1929, næstformand 1931, formand 1946-49; medl. af mødrehjælpens fællesråd 1939; medl. af den danske delegation til Folkeforbundets 19. forsamling 1938 og af den danske delegation til UN i London, New York 1946, 1947, 1949,1950 og 1952 og Paris 1948 og 1951; formand i UN's kommission for forbedring af kvinders samfundsmæssige stilling 1947, medl. af samme kommission 1948-49; medl. af foreningen Norden's råd 1956; formand for Dansk Samråd for de Forenede Nationer 1956.

Udenl. orden: I.F.l.

Adresse: Rosenvængets Allé 11,

Kbhvn. Ø.

BEGTRUP Erik dr. med.; f. 2,1 1888 i Askov; søn af højskoleforstander Holger Begtrup (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Johanne f. Lange (død 1950); gift (11/4 1936) m. Bodil M B„ f. 18/6 1902 i Roskilde, datter af overretssagfører Peer Holm og hustru Sigrun f. Schalburg.

Student (Frederiksborg) 1906; med. eks. 1913; assistent ved Kbhvns kommunehospitals 2. afd. 1915-16: prosektor-assist. smstds 1916-20; reservelæge ved Bispebjærg hospital afd. B 1922-27; spe-cialistanerk. 1924; prakt. i Kbhvn. fra 1924; dr. med. 1925; leder af Kbhvns universitets kurser i madlavning og ernæringslærens praxis fra 1926; visitator ved Kbhvns kommunehospital 1927-33; eksamen som fagudlært kok 1929.

Har skrevet en række vidensk. og populære artikler og bøger, hovedsagelig om stofskifte og ernæringsspørgsmål.

Adresse: Holm. Kan. 40, Kbhvn. K.

BEGTRUP-HANSEN Knud fh. rigspolitichef, K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 15/8 1882 i Aalborg: søn af sognepræst O F Begtrup Hansen (død 1909) og hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift (1/5 1915), m. Helga B-H., f. 9/5, datter af sognepræst, komponisten J Fr. Wiel-Lange (død 1925) og hustru Minna, f. Friis (død 1942).

Student (Aalborg) 1901; cand. jur. 1907; fuldmægtig ved Sunds Gudme herreder 1907-08, ved Vindinge herred 1908-11; assistent ved statspolitiet 1911; po-litiinsp. ved samme 1919; vicepolitichef 1938: kst. rigspolitichef 1941, fast udnævnelse 1949; afsked 1952.

Medl. af Dansk Luftværnsforenings landsstyrelse 1934-41; medl. af bestyrelsen for foreningen Fængselshjælpen og for Fængselsselskabernes og Fængsels-hjælpens Samvirke; medl. af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab 1941-52; formand for politiskolens rådg. skoleudvalg; medl. af retsplejeudvalget 1941-52 og af Commission internationale de Police criminelle; formand for det af justitsministeriet nedsatte tjenesteord-ningsudvalg for ordenspolitiet; æresmedlem af foreningen af politifolk fra den

tidligere politivagt på Amalienborg slot (Amalienborg-klubben).

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.O.N.4.; N.St.O.31.; Po.P.R.4.; S.N.21.; S.V.22.; Sv.Lv.F.T.l.; U.F.K.4.

Adresse: Sortedam Doss. 93 A,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Rylen«, Korshage

pr. Rørvig.

BEGTRUP-HANSEN Otto dommer, R1.; f. 18/7 1888 i Aalborg; søn af sognepræst O F Begtrup Hansen (død 1909) og hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift (12/6 1934) m. Else B-H., f. Høft Larsen, f. 17/10 1910 i Silkeborg.

Student (Aalborg) 1907; cand. jur. 1914; by- og herredsfuldm. i Holstebro 1916; by- og birkefuldm. i Silkeborg 1917; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Nykøbing M. købstad og Morsø herreder 1936.

Medl. af tilsynsrådet for Nykøbing M. og Omegns Sparekasse 1936; formand for fredningsnævnet for Thisted amt 1937-49.

Adresse: Nykøbing M.

BEGTRUP-HANSEN Theodor overlæge, dr. med., R.; f. 1/2 1880 i Aalborg; søn af sognepræst O Begtrup Hansen (død 1909) og hustru Nancy f. Thaning (død 1895); gift 1. gang (1906) m. Julie Gjerstrup (ægteskabet opløst); 2. gang (2/12 1925) m. Edith B-H., f. 27/7 1895, død 1935, datter af manufakturhandler I Sennels, Hobro og hustru Elvine f. Springborg; 3. gang (15/10 1938) m. Gerda Agnete B-H., f. 31/5 1884, datter af overretssagfører H E Ovesen, Store Heddinge, og hustru Thyra f. Thaning.

Student (Aalborg) 1897; med. eks. 1905; reservelæge ved Silkeborg sanatorium 1905-07, ved Vejlefjord sanatorium 1907-10, ved Øresundshospitalets tuberkuloseafd. 1911-13; dr. med. (Den kunstige Pneumotorax i Phtisisbehand-lingen) 1912; overlæge ved Silkeborg sanatorium 1913-50; leder af tuberkulosestationen for Skanderborg amt 1929-50; kst. overlæge ved Præstø amts tuberkulosehospital i Fakse 1950-53.

Korresp. medl. af den internationale forening mod tuberkulosen; medl. af bestyrelsen for Dansk Tuberkuloselægesel-skab, viceformand 1927-34, formand 1934-37, æresmedlem 1957; formand for Danske Tuberkuloselægers Organisation 1937-46; medl. af Svenska Lakaresall-skapet, Stockholm 1948.

BEHNKE Helmuth direktør, R.p.p.; f. 11/4 1908 i Graasten; søn af Barber Behnke og hustru f. Rolhlk; gift (13/4 1934) m. Sørene B., f. 10/5 1909 i Bovrup, datter af bygmester Søren Smidt og hustru f. Hansen.

Realeks. 1924; ansat på Graasten Andelsslagteri 1924-29, i Danish Bacon Co., London, 1929-30; bogholder ved Samsø Andelsslagteri 1930-31; bogholder på De samvirkende danske Andelsslagteriers

Fælleskontor 1931; fuldmægtig smstds 1933-41; direktør for Andelsslagteriernes Fællesstyrelse, leder af fælleskontoret og dets Ulykkes-, Sø- og Brandforsikringsselskaber fra 1941.

Sekretær for Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforeninger, for landsudvalget for svineavlens ledelse, for foreningen Andelsslagteriernes Kødfoderfa-briker og for Fond for Andels- og Privatslagteriernes forsøgsslagteri, laboratorium og slagteriskole; direktør for Eksport-Svineslagteriernes Salgsf orening; formand for Kødkonservesfabrikkernes Eksportsammenslutning og for Andels-og Privatslagteriernes tekniske udvalg; medl. af forretningsudvalget for Slagteriernes forskningsinstitut, af repræsentantskabet for A/S Dansk Køleinstitut og af bestyrelsen for Haslev Træindustri.

Udenl. orden; Fi.H.R.3.

Adresse; Nordkrog 24, Hellerup.

BEHRENDT-POULSEN Poul Einar højesteretssagfører; f. 28/5 1909 i Kbhvn.; søn af fh. højesteretsdommer P C Poulsen (se denne);_gift (11/5 1935) m.læge Edith Krabbe, f: 4/3 1912 på Frdbg., datter af overlæge dr. med. Knud H Krabbe (se denne).

Student (Øregaard gymn.) 1927; cand. jur. 1934; landsretssagf. 1938; højeste-retssagf. 1947; offentlige sager 1953; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1942-53; lærer i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1935-51.

Medl. af bestyrelsen i forsk, aktieselskaber.

Adresse: Ridebanevang 4, Gentofte.

BEHRENS Vilh. redaktør; f. 2/12 1897 i Frederikshavn; søn af cementarbejder Johan Behrens (død 1945) og hustru Marie f. Behrens (død 1905); gift (29/10

1922)   m. Ellen B., f. 24/12 1898 i Jels, datter af bygmester Hans Baagøe (død

1923)    og hustru Elisabeth f. Jegsen (død 1949).

Uddannet som mejerist; journalist ved Aalborg Amtstidende 1918; journalist ved Kolding Folkeblad 1920, redaktions-sekr. 1922, forretningsfører 1929; redaktør for Holstebro Dagblad 1933, for Kolding Folkeblad fra 1944.

Formand for Kolding Venstreforening og næstformand for Koldingkredsens Venstre; medl. af Kolding byråd fra 1954.

Adresse: Jernbaneg. 35, Kolding.

BENDER Max murer; f. 28/2 1885 i Kbhvn.; søn af murer Chr. Bender (død 1932) og hustru f. Hygom (død 1935): gift (21/12 1913) m. Laura B„ f. 16/12 1892 i Vigersted sogn. datter af husmand Niels Hansen (død 1923) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1928).

Aflagt svendeprøve i murerfaget i Kbhvn. 1902; ophold i Tyskland 1905-10; formand for Murersvendenes Fagforening i Kbhvn. 1938-40; sekretær i Murerfor-bundet i Danmark 1941-45; kommunalrevisor 1945-55.

Medl. af Kbhvns skoledirektion 1934-43, af Kbhvns borgerrepræsentation 1938-45; og af landstinget 1939-45; medl. af bestyrelsen for murersvendenes A/S 1936-46; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1939-57.

Adresse: Gustav Bangs G. 21, Kbhvn. SV.

BENDIX A B direktør, R'.p.p.; f. 16/2 1902 i Kbhvn.; søn af grosserer Georg S Bendix (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Olga f. Bing (død 1947); gift (19/2 1927) m. Karen Margrete B., f. 11/3 1906, datter af etatsråd Martin Dessau (død 1919, se Kraks Blå Bog" 1919) og hustru Ellen Margrete f. Salomonsen (død 1916).

Student (Østre borgerdydskole) 1920; ansat i A/S De forenede Papirfabrikker fra 1925, adm. direktør 1938.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1939-57 og af forretningsudvalget for samme 1952-57, af Industrirådet 1939, af forvaltningsnævnet for Dansk Krigsforsikring af Løsøre 1940-45 og af forretningsudvalget for Industrifagene 1945, formand 1951-56; medl. af bestyrelsen for A/S Porcelain-fabrikerne Bing & Grøndahl og Norden 1952 og for A/S De danske Sukkerfabrikker 1956; medl. af sø- og handelsretten 1948-55 og af Fondsbørsens bestyrelse 1950; medl. af legatbestyrelsen for H V Clausen og Johan Ottosens Legat 1951.

Udenl. orden: Fi.H.R.22.

Adresse: Helleruplund Allé 7, Hellerup.

BENDIX Hans tegner; f. 19/1 1898 i Kbhvn.; søn af grosserer Louis Bendix (død 1923) og hustru Minna f. Pedersen (død 1925): gift (2/3 1925) m. Karen B., f. 27/11 1900 i Esbjerg, datter af maskinmester Johan Petersen (død 1924) og hustru Kirstine f. Andersen (død 1922).

Tegner ved Social-Demokraten 1922-49: medredaktør af »Hjemmets Søndag« 1948-50; tegner ved Politiken fra 1950; fik Købke-stipendiet 1925; tegner ved le Quotidien i Paris s. å.; medl. af Grønningen fra 1927, repræsenteret på Na-sjonalgalleriet i Oslo, Bergen, Stockholm og Kbhvn.; tildelt Eckersberg-medaljen 1951.

Formand for Danske Bladtegnere og for Ligaen for Tolerance.

Har tegnet politiske og satiriske tegninger og illustrationer i Social-Demokraten, Blæksprutten, almanaker, bøger etc.; har illustreret bøger af Jules Romanis og (1953) Knud Poulsens Rejse i Spanien; plakater, litografier og raderinger; har udg. bøgerne: Paradisiske Døgn (1929), Med Ryggen til Europa (1939) og Afsked med Frihedsgudinden (1946) med egne illustrationer fra Syd- og Nordamerika samt Teater (1948) og bog om Danmark med egne tegninger »Sådan ligger landet« (1953, engelsk udg.: Won-derful, wonderful Denmark); »Hjemme hos -« (interviews med berømte kunstnere, 1954); Rejse i Middelhavet (1955).

Udgiver af »Aandehullet«, »De Udstødte« og en satire-samling »Tegning af Tiden« (1933-38). Fra 1940-45 i Amerika, leder af Office of war information's danske afd. 1942-44. Skrev og tegnede for amerikanske tidsskrifter m. m. og udgav »The Lady who kept her promise«; illustrator ved amerikanske bogforlag.

Adresse: Svanevænget 42, Kbhvn. 0.

BENDIX Oskar underdirektør, cand. jur., R\ Chr.X Fr.M.p.p.; f. 3/9 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer Martin Bendix (død 1928) og hustru Emmy f. Philipson (død 1933); gift (31/8 1928) m. Tilly B., f. 18/3 i Bournemouth i England, datter af Sir Dan Godfrey (død 1939) og hustru Jessie Ann f. Stewart (død 1925).

Student 1907; cand. jur. 1914; se-kondløjtn. 1916; ansat i Landmandsbanken; ansat i Hambros Bank, Ltd. i London 1920, chef for bankens oplysnings-og statistikafd. 1926, underdir. 1949.

I forsk, perioder medl. af bestyrelsen for Den Danske Klub, London; medl. af bestyrelsen for Anglo Danish Society, London 1926-28 og fra 1950; medstifter af og formand for selskabets »Students Section« fra 1951; Hon. Treasurer i Anglo Danish Students Bureau, London fra 1920; Hon. Treasurer og medl. af bestyrelsen i The Scandinavian Benevolent Society, London fra 1936.

Udenl. ordener: I.F.2.; Stb.D.M.

Adresse: 315 Latymer Court, London W. 6, England.

BENDIXEN Hans Christian professor, R. DM.p.p.; f. 12/7 1897 i Bredsten; søn af snedkermester Hans Bendixen (død 1942) og hustru Sofie f. Kristensen (død 1939); gift (6/6 1925) m. Bertha B., f. 19/6 1895, datter af pottemager Hans Eggertsen (død 1953) og hustru Emma f. Bergstrøm (død 1922).

Ved landvæsen til 1914; dyrlægeeks. 1921; assistent ved veterinær- og landbohøjskolens stationære klinik for større husdyr og afd. for speciel patologi 1923; till. dyrlæge ved Kbhvns kommunes kødkontrol 1923-34; studierejse til forsk, lande i Europa 1931-32; professor i bakteriologi, kød- og mælkekontrol og veterinær parasitologi ved veterinær- og landbohøjskolen 1935; professor i speciel patologi og terapi og forstander for den stationære klinik for større husdyr, med. afd. smstds 1937; u. orlov fra højskolen ansat ved FAO's arbejde vedr. bekæmpelse af husdyrsygdomme i de FAO tilsluttede lande, Rom, 1951-52; konsulent for FAO vedr. husdyrsygdomme 1952-56.

Æresmedlem af Sorø Amts Dyrlægeforening 1949, af Veterinærmedicinsk Forening 1952 og af Société Veterinaire Helenique 1953; Honorary Associate of The Royal College of Veterinary Sur-geons, London 1953; korresp. medl. af Societa Italiana per il Progresso della Zootecnica, Milano 1951.

Medl. af kommissionen til behandling af statens forhold til videnskaben 1946; af kommission for statens almindelige videnskabsfond 1952-56, af det veterinære sundhedsråd 1955 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Lærere ved Universitetet og de højere Læreanstalter 1948, for Det danske Spejderkorps 1948 og for Zoologisk Have 1955.

Har foretaget undersøgelser vedr. skimmelsvampe som årsag til kastning hos kvæg, infektioner i koens mælkekirtler og brucellainfektioner hos kvæget samt offentliggjort arbejder vedr. en række andre husdyrsygdomme.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Biilowsv. 15, Kbhvn. V.

BENDIXSEN Axel civilingeniør, dr. techn. R.DM., Chr. X.Fr.M.; f. 3/11 1884 i Thisted; søn af bankdirektør C F Bendixsen (død 1936) og hustru Elise f. Jansen (død 1942); gift (22/4 1912) m. Johanne B., f. 28/4 1887, datter af manufakturhandler Eiler Holch (død 1905) og hustru Henriette f. Krogh (død 1940).

Student (Aalborg) 1902; cand. polyt. (bygingsing.) 1907; ansat i firmaet Carl Brandt, Diisseldorff og Bremen 1907-10, i firmaet Rud. Wolle, Leipzig til 1912; i hollandsk regeringstjeneste som ingeniør ved havnevæsenet i Nederlandsk Indien (Batavia) 1912-17; ansat i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. til 1919, ingeniør og direktør i dette firmas Buenos Aires afd. 1919-46; dr. techn. h.c. ved polyteknisk læreanstalt 1929.

Under verdenskrig II formand for foreningen Danmarkshjælpen i Argentina; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke 1948-52; æresmedlem af Den danske Klub i Buenos Aires 1955.

Har skrevet: Die Methode der Alpha Gleichungen zur Berechnung von Rah-menkonstruktionen (1914) o. a. tekn. afhandlinger.

Adresse: CC. 14 Gral. Pacheco, FCN.

Mitre. Argentina.

BENDSEN Johan afdelingschef, kaptajn, R'.,HTH.; f. 21/7 1893 i Kbhvn.; søn af vognfabrikant I C Bendsen (død 1924) og hustru Agnes f. Wennegaard (død 1912); gift (1/5 1921) m. Katrine Isabella B., f. 23/2 1894 i Kbhvn., datter af kommunelærer Marius Thiesen (død 1953) og hustru Marie f. Thiesen (død 1957).

Student 1912; cand. phil. 1913; eksam. polyt. 1916; ingeniørløjtn. 1918, pre-mierløjtn. 1920; gennemgået geodætisk kursus og generalstabskursus på hærens officersskole; kaptajn 1934, afsked fra hæren 1939; ved geodætisk institut fra 1928, chef for dettes tekniske afd. fra 1939; tillige lærer ved hærens officersskole fra 1933.

Adresse: S-Fasanv. 93, Kbhvn. Valby.

BENDTSEN Chr. sektionsingeniør; f. 27/9 1914 i Kastrup; søn af murermester Carl Bendtsen og hustru Agnete f. Johansen; gift (13/4 1939) m. Inga B., f. 21/3 1913 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Svend Troest (død 1937) og hustru Agnesa f. Christensen (død 1954).

Student 1933; cand. polyt. 1940; eks-traing. ved statsbanernes 2. maskinsek-tion, Fredericia s. å., maskining. smstds 1942, ved statsbanernes 2. distrikt, Århus 1950, honorarlønnet ingeniør smstds 1953, sektionsing. 1955; erhvervsflyvercertifikat 1948.

Adresse: L A Rings V. 83, Højbjerg.

BENDTSEN Eiler forstander, mag. art., R.; f. 21/7 1892 i Kbhvn.; søn af grosserer A 0 Bendtsen (død 1921) og hustru Alma f. Christensen (død 1929); gift (15/11 1919) m. Misse B., f. 20/10 1895 i Silkeborg, datter af cand. pharm. M Efsen og hustru Maja f. Steffensen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1910; mag. art. (engelsk) 1916; lærer ved Den jydske handelshøjskole 1917-18; adjunkt ved Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole tKbhvn. 1922; lektor ved Handelshøjskolen 1932 og ved Niels Brocks handelsskole 1934; forstander for Den jydske handelshøjskole 1938 og for Handelshøjskolen i Århus 1951.

Medl. af handelsskolernes eksamens-kommission.

Adresse: Tietgens PI. 2, Århus.

BENDTSEN F M fh. bibliotekar, cand. mag., R.; f. 2/3 1886 i Bølling ved Skjern; søn af lærer N Bendtsen (død 1913) og hustru Dorthe Marie f. Madsen (død 1931); gift (1/5 1912) m. Anna B„ f. 6/6 1887 i Reykjavik, datter af bygmester GuSmun-dur Jakobsson (død 1933) og hustru Thu-riSur f. Thorarinsdottir (død 1942).

Student (Ribe) 1905; cand. mag. 1913; lærer ved Hesselager kostskole s. å.; kst. underbibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1915, underbibliotekar 1917. bibliotekar I 1942-55.

Har skrevet: Synspunkter for Klassifikation (afhandling i statsbibliotekets festskrift, 1952).

Adresse: Vejlby pr. Risskov.

BENDTSEN Folmer maler, M.T.Kha.; f. 8/2 1907 i Kbhvn.; søn af møbelhandler Christoffer Larsen og Christine Bendtsen.

Tidl. sømand; debuterede som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling 1935; udstillede på Charlottenborg 1936, i Kunstforeningen 1945, på udstillingen Dansk Kunst, Oslo 1945, på Nordisk Kunstforbunds udstilling i Stockholm, 1946, på UNESCO's verdensudstilling i Paris 1946 og på separat udstilling i Kunstnerforbundet i Oslo 1948; gæst på Grønningen 1952, medl. af Grønningen 1953; medl. af malersammenslutningen Kammeraterne 1937-47; tildelt Neuhau-ske præmie 1939, Det Oluf Hartmannske Legat 1941, J R Lunds Rejselegat 1945 og 1946 samt Henri Nathansens Kunstnerlegat 1955.

Medl. af komitéen for udstillinger i udlandet 1941-47, af akademirådets jury 1943-50, af akademirådet 1956, af modstandsbevægelsens kunstneriske udvalg, af bestyrelsen for Nordisk Kunstforbund 1945-48 og for statens kunstfond 1956.

Billeder på statens museum for kunst, på forsk, provinsmuseer, i Nasjonal-Gai-leriet i Oslo, i Sejerstedts-Bødtchers samlinger i Oslo, i Kunstmuseet i Lund og grafiske arbejder i kobberstiksamlingen; repræsenteret med farvelitografier i Victoria & Albert Museum, London og Cincinnati Art Museum, Amerika.

Malerier: Ung Mand, Lossepladsen, Cirkus i Forstaden, To gamle Mennesker (statens museum for kunst); Begravelse, Assistens Kirkegaard (Århus museum): Musik i Gaarden (Oslo Nasjonalgalleri); forstadsbilleder og figurkompositioner væsentligst med motiver af søfolk og arbejdere. Udsmykning af byrådssalen i Korsør ny rådhus (1942) og af radiohuset i Kbhvn. (1951).

Adresse: GI. Kongev. 136, Kbhvn. V.

BENDTSEN Paul H professor, dr. techn.; f. 13/8 1907 på Frdbg.; søn af fabrikant Kr. Bendtsen (død 1951) og hustru Louise f. Sørensen (død 1926); gift (12/6 1951) m. Nelly B., f. 3/1 1915, datter af kaptajn H F J Beldring (død 1928) og hustru Hendrika f. Taselar.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1926; cand. polyt. 1931; dr. techn. 1939; ingeniør ved statsbanerne 1931-49; professor i vej- og jernbanebygning samt byplanlægning ved Danmarks tekniske højskole 1949; formand for fagrådet for de bygningstekniske ingeniørvidenskaber 1952.

Medl. af den kbhvnske trafikkommission af 1. juli 1944, 1949-53; 1. viceformand i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fra 1949; medl. af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte traktionsudvalg 1951-56 og af Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg fra 1951; sagkyndigt medl. af byplannævnets Kbhvns afd. fra 1950; medl. af Byplanlaboratoriets bestyrelse fra 1956; formand for Polyteknisk Understøttelsesforening 1953; medl. af Rødby-Femern komitéen 1954; medl. af reguleringskommissionen for Kbhvns kommune 1955 og af Jydsk Byplanråds repræsentantskab 1956.

Har skrevet: Urban and Suburban Rail-ways (disputats, 1938); redaktør af Teknisk Leksikon, bd. 2 (1946); Moderne Jernbanestationer (1950); Byplanlægning I (1951), II (1955); Jernbanespor (1953).

Adresse: Hesselvang 12, Hellerup.

BENGTSSON Erling Bløndal violoncellist: f. 8/3 1932 i Kbhvn.; søn af musiker Valdemar Bengtsson og hustru Sigridur f. Nielsen (død 1956).

Debuterede 4'/2 år gammel ved Politikens julekoncert 1936; første koncert med orkester (u. Thomas Jensens ledelse) i Tivoli 1942; tildelt Musikanmelderringens ærespris 1946; rejste til USA 1948; studerede ved The Curtis Institute of Mu-sic i Philadelphia; efterfulgte Gregor Piatigorsky som lærer smstds 1950; koncertrejser i USA og Europa; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1953.

Adresse: Gyrstingev. 13, Kbhvn. Brh.

BENNIKE Helge oberst, K. DM., HTH.p.p.; f. 11/1 1886 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og hustru Estrid f. Høgsbro (død 1944); gift (14/8 1913) m. Gerda Elisabeth B., f. 10/4 1891 på Nislevgaard ved Otterup, død 1947, datter af forpagter C Berthelsen (død 1935) og hustru Agnes f. Otterstrøm (død 1935).

Student (Øster Søgades gymn.) 1903; sekondløjtn. og premierløjtn. ved 6. regiment 1906; til generalstaben 1913; kaptajn 1918, kompagnichef i Viborg og i Kbhvn.; stabschef ved 1. jydske division i Sønderborg 1927-30 ;oberstløjtn. og chef for 9. batl. i Aalborg 1930; oberst og chef for generalstabsafd. 1936; chef for 4. regiment 1937; chef for 1. regiment 1945; afsked 1948.

Instruktør ved Kongens Livjægerkorps 1911-13 og ved Akademisk Skyttekorps 1916-18; chef for Dansk Spejderforbund 1922-24 og for Kbhvns Amts Skyttekorps 1924-27.

Udenl'. ordener: F.M.R.3.; F.Æ.L.4.

Adresse: Fyrregaarden, Karsemose pr. Frederiksværk.

BENNIKE Ove oberst, K. DM., HTH.; f. 6/4 1898 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant H F Bennike (død 1920 og hustru Estrid f. Høgsbro (død 1944); gift (6/3 1928) m. Bodil B., f. 20/4 1899 på Frdbg., datter af sognepræst Adser N Østergaard (død 1917) og hustru Sigrid f. Høgsbro.

Student 1915; premierløjtn. 1919; tjeneste i den franske hær 1921-22; hærens officersskoles generalstabskursus 1924-26; ansat ved generalstaben 1927-33; kaptajn ved 2. regiment 1933; ved generalstaben 1938-45; i den danske brigade 1944-45; oberstløjtn. og chef for 3. batl. 1945; chef for I batl. af 2. regiment 1951; oberst i res. og stedfortrædende regionschef ved region III 1952.

Adresse: S-Ottingg. 18, Haderslev.

BENNIKE Vagn generalmajor, K'.DM. HTH. p.p.; f. 6/1 1888 på Frdbg.; søn af oberstløjtnant H F Bennike (død 1920) og hustru Estrid f. Høgsbro (død 1944); gift (31/3 1915) m. Gerda B„ f. 9/3 1890 på Frdbg., datter af grosserer Valdemar Paulsen (død 1937) og hustru Ella f. Thomsen (død 1937).

Premierløjtn. 1912; kaptajn 1922; lærer i krigsbygningskunst ved hærens officersskole 1923-45; chef for ingeniørkorpsets 2. bygningsdistrikt i 1930; stabschef ved ingeniørkorpset 1930-32; stabschef hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1932-37; oberstløjtn. og chef for 1. pionerbatl. 1937; leder af modstandsbevægelsen i Jylland 1944-45; generalmajor og chef for jydsk-fynske kommando 1945;generalinsp. for ingeniørtropperne 1946; afsked 1953; Chief of Staff for FN's våbenstilstands-organisation i Palæstina 1953-54; til rådighed for hjemmeværnet 1954.

Medl. af bestyrelsen for Anders Lassens Mindefond; formand for forsvarets ABC-udvalg af 1952 til 1953.

Har udg. forsk lærebøger i krigsbygningskunst.

Tildelt dekorationen: Kommandør af Den Hellige Gravs Kors.

Udenl. ordener: A.F.M.; F.K.K.; Jo.S.l.; N.O.N.4.; N.St.O.21.; Stb.B.E.3.; Sy.F.M.

Adresse: Rakelsv. 6, Hellerup.

Sommerbolig: Krathuset, Kokkedal.

BENTHIEN Emil grosserer; f. 24/9 1882 i Kbhvn.; søn af grosserer Emil Benthien (død 1885) og hustru f. Nielsen (død 1912); gift (25/4 1917) m. Gerda B., f. 28/10 1895 i Kbhvn., datter af sagfører, kredittoreningsdirektør Carl Herforth (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru f. Petersen.

Præliminæreks. (Birkerød) 1900; handelsuddannelse herhjemme, i Hamborg og i London; indtrådte i firmaet E Rubow's Eftf. 1910, eneindeh. fra 1912.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bager-laug 1925-33.

Adresse: Nordvanggaard pr. Birkerød.

BENTSEN Helge fh. landsdommer, K.DM.; f. 2/7 1874 i Kbhvn.; søn af læge Atke Bentsen (død 1916) og hustru Nathalie f. Hertel (død 1911); gift 1. gang (5/12 1903) m. Magda B., datter af digteren Christian Richardt (død 1892) og hustru Marie f. Hammerich; gift 2. gang (23/10 1910) m. Lauritsstine B., f. 15/7 1881 på Lundergaard ved Hjørring, datter af proprietær Laurits Ifversen (død 1921) og hustru f. Segelcke (død 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. jur. 1898; fuldmægtig ved Hellum-Hindsted herreder 1900; by- og herreds-fuldm. i Hjørring 1901; dommer i vestre landsret 1919-44.

Formand for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige 1911-19, for ligningskommissionen i Hjørring 1915-19; for den - stående voldgiftsdomstol for Hjørring amt 1915-19; for det kommunale arbejdsanvisningskontors bestyrelse smstds 1915-19 og for ligningskommissionen i Viborg 1921-25; censor ved politiskolen i Kbhvn. 1914-19.

Adresse: Set. Mathias G. 66, Viborg.

BENTSEN Ralph landsretssagfører, translatør: f. 15/10 1896 i Kbhvn.; søn af gas-og vandmester Frederik Julian Bentsen (død 1914) og hustru Erika f. Olsson (død 1940); gift (20/7 1929) m. Agnes Ludovica B., f. 9/11 1897 i Thorshavn, datter af dommer TE Bang (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Ludovica f. Bruhn (død 1897).

Præliminæreks. 1912; ansat i Kbhvns belysningsvæsen 1913-38; translatør i engelsk 1924; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1932; cand. jur. 1938; landsretssagf. 1941; offentlige og beneficerede sager 1948.

Medl. af translatøreksamenskommis-sionen 1945; kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1949; medl. af forsk, aktieselskabsbestyrelser.

Adresse: Strandv. 153, Hellerup.

BENTZEN Alfred Klmidius fængselsinspektør, cand. jur., R.; f. 26/2 1903 i århus; søn af skræddersvend Jens Bentzen og hustru Marie f. Larsson (død 1941); gift (17/3 1934) m. Karen B., f. 27/8 1904 i Kbhvn., datter af kunsthandler J L Wisbech (død 1944) og hustru Alma f. Meier (død 1949).

Student (Marselisborg) 1922; cand. jur. 1929; sekretær i direktoratet for fængselsvæsenet s. å.; kst. Vicefængselsinsp. ved statsfængslet i Vridsløselille 1933, udnævnt 1934; til rådighed i direktoratet for fængselsvæsenet 1937, fængselsinsp. smstds 1943, chef for afd. vedr. arrest-væsenet.

Sekretær for fængselsnævnet fra 1937.

Adresse: Dronningensg. 59, Kbhvn. K.

BENTZON A Drachmann højesteretspræsident, SK.DM.p.p.; f. 29/12 1887 i Mun-chen; søn af professor, dr. jur. Viggo Bentzon (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Martha f. Drachmann (død

1912,  se Kraks Blå Bog 1912); gift (9/10 1913) m. Eva B., f. 15/11 1890 på Løvenholt, Tern sogn, datter af proprietær Holger Weis (død 1933) og hustru Johanne f. Weis (død 1941).

Student (Slomanns skole) 1905; cand. jur. 1911; fg. assistent i justitsministeriet

1913,  assistent 1916, sekretær 1919, fuldmægtig 1920; kst. assessor i Viborg overret i 1918, i landsover- samt hof- og stadsretten i 1919; dommer i Kbhvns byret 1923, i østre landsret 1933, i højesteret 1940; præsident for højesteret 1953.

Sekretær i den skandinaviske forsik-ringslovskommission 1919-25; i akkordretten 1921-30; lærer ved Forsikringshøj-skolen 1924-31, censor ved samme 1931-53; medl. af bestyrelsen for Fængsels-selskabet i Kbhvn. 1923-25, for Personal-historisk Samfund fra 1927 og for Juridisk Forening 1929-40; medl. af forsikringsrådet 1931, af den nordiske gælds-brevskommission 1932-36 og af retsplejeudvalget i 1933; formand for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde 1937-53; næstformand i den faste voldgiftsret 1937, formand 1944-53; formand for rigsretten 1953; dommer i den stående voldgiftsdomstol i Haag 1953; formand for udvalget til revision af afbetalingsloven 1938-51; medl. af de nordiske juristmøders danske styrelse 1948, formand 1956 (fg. 1954); medl. af bestyrelsen for A S Ørsteds Prismedaljelegat 1951; formand for bestyrelsen for Kong Christian den 10-endes Fond 1953 og for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond s. å.

Har skrevet: Kommentar til Forsikringsaftaleloven af 15. April 1930 (1931, 2. udg. i samarbejde m. Knud Christensen, 1952-54), samt artikler i forsk, tidsskrifter; medarbejder ved 2. udg. af Salmon-sens Konversationsleksikon.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.St.0.2V, S.N.21.

Adresse: Tranegårdsv. 96, Hellerup.

BENTZON Henrik skuespiller, teaterdirektør, MI & A.; f. 5/5 1895 i Bergen; søn af kaptajn Henrik Bentzon og hustru Dina f. Norstrand.

Student (Sorø) 1913; cand. phil. 1914; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1921-22; debut på Betty Nansen Teatret som Ejlert Løvborg i Hedda Gabler 12. jan. 1924; skuespiller ved Betty Nansen Teatret til 1942; derefter sceneinstruktør og skuespiller ved Folketeatret; direktør for Frederiksberg Teater 1949-50; skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1956. Ved Dagmarteatret en enkelt sæson; gæstespil på Kungl. DramatiskaTeatern i Stockholm i 1925 og på Teatre L'Ouvre i Paris i 1925; turnéer i Sverige, Norge og Danmark.

Hovedroller: Osvald i Gengangere;Hamlet; Tsar Paul i Patriot; Nils Lykke i Fru Inger til Ostråt; Karl Thomas i Hopla, vi lever; Morderen i Grunden hvorfor; Leicester i Marie Stuart; Dr. Gadarin i Pas paa Malingen; Rosmer i Rosmersholm; Johannes i Ordet; Professor Krater i I Brændingen; Sir Peter i Bagtalelsens Skole; Dr. Valkonen i Og Nat skal ikke være; titelrollerne i Amfitryon, Excellencen, Poul Lange og Tora Parsberg, Vores Far, En Inspektør ringer paa, Cléram-bard, En Folkefjende og Ornifle.

Adresse: Slotsv. 79, Charlottenlund.

BENTZON Inaer forfatter, R.; f. 12/7 1886 i Kbhvn.; datter af etatsråd Povl Bentzon (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Harriet f. Drachmann (død 1945); gift (15/12 1905) m. cand. jur. Tycho Cosmus Wimpffen Bræstrup, f. 5/3 1881, død 1919, søn af byfoged Andreas Bræstrup (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Maria f. v. Wimpffen (død 1939).

Elev fra Zahles skole; formand for Zah-lensersamfundet 1914-16; medl. af Børne-hjælpsdagens hovedkomité 1932, af Forfatterforeningens bestyrelse 1932-39, 1940-45 og fra 1950 samt af Danske Dramatikeres bestyrelse fra 1946.

Har skrevet en lang række børne- og ungdomsbøger samt pseudonymt (Otto Kampen) romanerne: Mødrenes Synder (1925), Daaren (1926) og u. eget navn: Det gule Hus (1932). Niende Maj (1934), Rette Ægtefolk at være (1935), Klavs Hanssøns Børn (1937), Kransen (1941), Lyme (1945), Kanta (1946), Frøken Leonora (1946) o. u. a. pseudonymer en række folkelige romaner. Desuden skuespillet Hvo, som forarger - (Det kgl. Teater 1937) og en række hørespil.

Adresse: N-Strandv. 447, Hornbæk.

BENTZON Niels Viggo komponist; f. 24/8 1919 i Kbhvn.; søn af professor, dr. jur. Viggo Bentzon (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Karen Emma f. Hartmann; gift (13/9 1945) m. Gudrun Valborg Gerda B., f. 21/8 1918 i Kbhvn., datter af fabrikant Otto Erik Johan Theodor Køhn-ke og hustru Ester f. Lemme.

Det kgl. danske musikkonservatoriums store eks. (teori og klaver) 1941; orga-nisteks. 1942; debut som pianist (konservatoriets solistklasse) 1943; lærer i musikteori og klaver ved Jydsk Musik-Akademi, Århus fra 1945, i formlære ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1950 og i teori smstds fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Det unge Tonekunstnerselskab.

Kompositioner; klaverværker; Toccata, opus 10; Partita, opus 38; Passacaglia, opus 31; 4 sonater; - kammermusik; 4 blæserkvintetter; 3 strygekvartetter; værker for blandede besætninger; — orkestermusik; 6 symfonier; Klaverkoncert, opus 49; Violinkoncert, opus 70; III. Strygekvartet, opus 72; Variazioni breve, opus 75; symfoni VII, opus 83; III. Klaverkoncert, opus 87; VI. Klaversonate, opus 10; Symfoniske Variationer, opus 92; Strygekvartet Nr. 4, opus 95; Klaverkoncert IV, opus 96; Pentachord for Soloklaver, opus 97. — Balletterne Metaphor og Kurtisanen; — underlægningsmusik til kortfilm.

Tildelt Henri Nathansens Mindelegat 1954.

Adresse: Kystv. 4, Hornbæk.

BENTZON P G K fh. overlæge, dr. med.. R.; f. 22/2 1891 i Kbhvn.; søn af etatsråd, civilingeniør og landinspektør Povl Bentzon (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Harriet f. Drachmann (død 1945); gift (16/5 1917) m. cand. polyt. Johanne B., f. 24/4 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Johansen (død 1941).

Student (Slomanns skole) 1908; med. eks. 1914; assistent ved professor Slomanns ortopædiske klinik 1917-19; reservelæge ved Randers amts sygehus 1920-21; dr. med. 1922; medindehaver af professor Slomanns klinik 1922, indehaver af denne 1926; overlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføres ortopædiske hospital, Århus 1935-52; konsulent ved Dansk Røde Kors' folkekuranstalt ved Hald 1936-52.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1919-20; generalsekr. i Nordisk ortopædisk Forening 1925-31; medl. af Den alm. danske Lægeforenings hovedbestyrelse 1926-29; formand for Organisationen af danske Ortopæder 1928-35; redaktør af Acta orthopaedica Scandinavia 1930-56; delegeret for Skandinavien i So-ciété Internationale de Chirurgie Ortho-pédique 1930-50; korresp. medl. af Reunion d'Orthopedie (Bordeaux) 1933 og af British Orthopedic Association 1949; æresmedlem af Société francaise d'Orthopedie 1934; præsident for Nordisk ortopædisk Forening 1930 og 1948, æresmedlem 1952; formand for Dansk ortopædisk Selskab 1948-50; medstifter af og sekretær for Foreningen af Indskydere i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank i Likv. 1924-31; formand for Kbhvns fotografiske Amatørklub 1931-33 og for Stereoskop-Klubben 1953.

Adresse: Elverdalsv. 147, Højbjerg,

Århus.

BENZON Aage von grosserer, bankier, fondsbørsvekselerer, R.p.p.; f. 16/2 1893 i Skælskør; søn af redaktør, mag. art. Carl von Benzon (død 1906) og hustru Emma f. Benzon (død 1917); gift 1. gang (10/1 1917) m. Karen Margrethe v. B. (død 1925), datter af kontorchef ved Det kgl. Landhusholdningsselskab Hans Hertel (død 1927. se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Emilie f. Schmidt (død 1919); 2. gang (1/5 1926) m. Aase v. B., f. 19/12 1899 i Hobro, datter af amtslæge N C Ramm (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ottilia f. Thurmann (død 1949).

Afgangseks. fra Købmandsskolens dag-skole 1910; tilknyttet vekselerer- og bankiervirksomhed 1910-35; vekselererborgerskab 1926; student (privat dimit.) 1932; cand. phil. 1933; stiftet eget firma, Benzon & Sundberg, 1935; medl. af Kbhvns Fondsbørs 1936.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Alderdomsfriboliger fra 1937 og af for-valtningsrådet for Sankt Therese kirke, Hellerup fra 1942; medl. af tilsynsrådet for Østifternes Land-Hypotekforening fra 1943, næstformand fra 1944; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog fra 1943, formand 1945; medl. af bestyrelsen for Kbhvn.-Frdbg. kredsen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1944, af sammes forretningsudvalg fra 1947, hovedkasserer for landsforeningen fra 1950; Treasurer of 7th International Congress of Radiology (Copenhagen, 1953); medstifter af og medl. af bestyrelsen for Fondet til Fremme af dansk Radiologi 1955; medl. af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788 fra 1945 og af sammes forretningsudvalg fra 1951; medl. af bestyrelsen for Det Grønlandske Fiskeri-Kompagni A/S fra 1948; medl. af repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1948; medl. af bestyrelsen for A/S De danske Cichoriefabriker, for A/S De forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker, for A/S De forenede Cichorietørrerier og for A/S C F Rich & Sønner's Handelskompagni Mercantila fra 1950, for A/S Edvard Storr fra 1954 og for Financi-eringsselskabet Lyon A/S; kommitteret i Dampskibsaktieselskabet Progress fra 1956; medl. af bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder fra 1955 og for forsk, legater og fond.

Har skrevet en række artikler i dagblade og tidsskrifter om forsk, økonomiske emner; medarbejder ved Haandbog i Kredit- og Hypotekforeningsforhold (1944); har udg.: Om Fondsbørsen (1944).

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse: Heslegårdsv. 1, Hellerup.

Sommerbolig: Villa Strandkløv,

Tisvildeleje.

BENZON Bøje dr. scient., K.DM.; f. 11/8 1891 i Ordrup; søn af apoteker, fabrik-ejer Alfred Benzon (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Johanne f. Bissen (død 1930); gift (2/5 1920) m. Else B., f. 27/4 1895 på Binnitze, datter af godsejer Axel Nielsen (død 1933) og hustru Anna f. Tidemand (død 1937).

Student 1909; eand. phil. 1910; cand. pharm. 1915; studier ved Polytechnicum i Ziirich 1916-17; delegeret ved Dansk Røde Kors i Rusland 1918-19; medarbejder ved Institut Pasteur i Paris 1920-23; dr. scient. ved Sorbonne 1923; assistent ved Tuborgs Laboratorium 1924-25; medindehaver af firmaet Alfred Benzon 1928-36; direktør og formand i bestyrelsen for A/S Alfred Benzon fra 1936 og for Alfr. Benzons Fond fra 1952.

Formand i bestyrelsen (og 1955-56 direktør) for Zoologisk Have i Kbhvn.; formand i bestyrelsen for De forenede Gummi- og Luftringefabriker og for Dansk Havjagtforening; medl. af bestyrelsen for Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme, for Motorbådsforeningen og for Etnografisk Samlings Venner; næstformand for jagt- og skovbrugsmuseet i Hørsholm; vicepræsident for Conseil international de la chasse; Member of the executive Board of the international Wild-fowl Research Bureau; medarbejder ved Haandbog for Jægere, Danmarks Pattedyr og Dansk Jagtleksikon; Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant og formand for den danske sektion i The International Committee for Bird Preservation, formand for den europæiske afd. af samme; bestyrelsesmedl. i l'Union internationale pour la protection de la nature; korresp. medl. af The Zoologicai Society of London; medl. af Society for the Promotion of Nature Reserves, af The International Union of Biological Sciences, af The Fauna Preservation Society og af Kenya Life Society; æresmedlem af The East African Professional Hunters Association, af The Shikar Club, af Foreningen af Fuglevenner og af Dansk or-nithologisk Forening. Sølvmedalje (for undersøgelser om zink i planter) fra Académie d'Agriculture de France 1929; Motorbådsfoieningens ærestegn i guld 1938; mindetegn om »Galathea«s jordomsejling 1951 samt Galathea-medal-jen; tilkendt Geoffroy St. Hilaires store guldmedalje af Société Nationale D'acclimatation de France 1952; Hunting-Safari for Kbhvns universitets zo-

ologiske museum i Kenya jan.-marts 1935, Kenya Uganda dec. 1936-febr. 1937, Congo, anglo-ægyptisk Sudan og Mombasa nov. 1946-april 1947 (universitetets Centralafrika ekspedition) og Cameroun april 1955; deltog i »Gala-thea«s jordomsejling som skytte dec. 1951-jan. 1952; CIPO's observatør ved La Conférence Internationale pour la Protection da la Faune et de la Flore en Afrique i Bukavu, Congo Beige, okt. 1953; formand for den internationale kommission for undersøgelse af ødelæggelse af fældende gravænder ved RAF bombardement i den tyske bugt, aug. 1955.

Har skrevet: La présence de zinc dans les aliments d'origine végétale Contribu-tions å l'etude du r6Ie physiologique du zinc les animaux (disputats, Paris 1923); Mine afrikanske Udflugter (1948).

Adresse: Stokkerup, Springforbi.

BENZON Niels apoteker, fabrikant, R.; f. 22/4 1893; søn af forfatter, apoteker Otto Benzon (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Emma f. Hansen (død 1949); gift (27/3 1954) m. Lise B., f. 28/4 1904 i Aalborg, datter af forfatter, kaptajn Ove Bauditz (død 1936) og hustru Ellen f. Rasmussen.

Student (Rungsted) 1911; cand. phil. 1912; cand. pharm. 1916; kommerciel uddannelse i USA 1917-21; indehaver af firmaet Benzon Trading Co. og af Svaneapoteket i Kbhvn.

Formand for bestyrelsen for United Plantations Ltd., for Bernam Oil Palms Ltd., for A/S Britgoods, for Det kgl. Skuespillerpersonales private Fond, for A/S Lustra, for A/S Kemi-Casco, for Kgl. Dansk Yachtklub 1932-48 og for Dansk Golf Union 1919-46; medl. af bestyrelsen for Otto Benzons Forfatterlegat, for A/S Benco, for A/B Alfred Benzon & Co., Malmø og for A/B Benco-Verken, Malmø.

Adresse: Borgm. Fischers V. 6, Kbhvn.

Valby.

BERENDT Louis grosserer; f. 12/9 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer Adolf Berendt (død 1933) og hustru Bertha f. Bloch (død 1938); gift (30/5 1930) m. Zenia B., f. 11/7 1903 på Frdbg., datter af Einar Munk (død 1953) og hustru Anna f. Petersen (død 1933).

Efter endt skolegang i lære 1904 i manufakturforretning i Randers og senere i Nakskov; kommis i manufakturforretning i Horsens; derefter Vs år i Tyskland (Auerbach i Vogland); ansat i faderens firma 1908, optaget som medindehaver 1930.

Medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1934 og af Grosserer-Societetets Komite fra 1956.

Adresse: Gi. Kongev. 150, Kbhvn. V.

BERG Cai landsretssagfører; f. 3/9 1891 i Kbhvn.; søn af materialforvalter i hærens tekn. korps Olaf Berg (død 1953) og hustru Louise f. Meyer (død 1939); gift (19/5 1923) m. Ebba B., f. 16/7 1900 på Kongsdal Cementfabrik, datter af driftsbestyrer, konsul Jes Rosenberg (død 1928) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1943). Student (Østre borgerdydskole) 1910: cand. jur. 1916; herredsfuldm. i Holbæk 1916-17; sekretær i generalsekretariatet for statsbanerne 1917-19; sagfører i Køge 1920; i Kbhvn. fra 1921; landsrets-sagf. 1923; sekretær for Automobil- og Cyele-Grosserer Foreningen og tilsluttede foreninger 1931-51.

Sekretær for Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter og Importører fra 1940 og administrator for alle af denne sammenslutning i Forum afholdte automobiludstillinger; sekretær for Motorbranchens Fællesråd fra 1934; juridisk konsulent for Udstillingshallen Forum A/S fra 1932; medl. af finans- og arbejdsudvalget for Motorsagens Oplysningsråd fra 1952; medl. af bestyrelsen for foreningen »Borgerdyden«; formand for fonden »Ordblindeinstitutet«.

Adresse: Grønnevænge 2, Charlottenl.

BERG Henrik Willi, overretssagfører. R.; f. 3/10 1886 på Ulkendrup; søn af forpagter O H C Berg (død 1918) og hustru Elisabeth Mathilde f. Krøyer (død 1947); gift (14/7 1915) m. Karen Margrethe B., f. 6/10 1893, datter af sagfører, kancelliråd Carl Petersen (død 1917) og hustru Hansigne Mathilde f. Madsen (død 1938).

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1910; byfogedfuldm. i Horsens 1910; sagfører-fuldm. i Odense 1912; sagfører i Odense 1913; overretssagf. 1916 (offentlige og beneficerede sager fra 1931).

Medl. af kredsbestyrelsen for 5. sagførerkreds 1921-29 (formand 1926-29); formand for Odense Sagførerforening 1931-37 og 1944-46; medl. af sagførerrådet 1946-53; medl. af bestyrelserne for Grosserer Søren Møllers Familielegat, Marie og P C Rasmussens Alderdomshjem for trængende gamle Købmænd i Odense, A/S Dampmøllen Victoria, Odense, A/S De forenede Teglværker i Stenstrup, Maskin-fabriken Phønix, Odense, A/S, Entreprenørfirmaet Carl Nielsen A/S, Odense og Chr. Hansen & Co., Konservesfabriken 555, Kerteminde A/S; administrator for De Petersdorffske Familielegater.

Adresse: Filosofgangen 3, Odense.

BERG Kaj professor, dr. phil., R.; f. 13/5 1899 i Århus; søn af toldklarerer Aage Ben> (død 1928) og hustru Marie f. Sørensen (død 1944); gift m. Agnete B., f. 18/6 1911 i Næstved, datter af kommunelærer Niels Ødum (død 1926) og hustru Dagmar f. Agerlin (død 1954).

Student (Århus katedralskole) 1918; cand. mag. 1925; assistent ved universitetets ferskvandsbiologiske laboratorium i Hillerød 1925; univ. guldmed. 1928; dr. Phil. 1931; professor i ferskvandsbiologi ved Kbhvns universitet 1939.

Medl. af det naturvidenskabelige udvalg i Danmarks Naturfredningsforening 1928 og af Dansk Ingeniørforenings spildevandskomité 1944; formand for styrelsen for stiftelsen »Sophienborg Lære-gaard og Strødam« 1952; medl. af det finske zoologisk-botaniske selskab Vana-mo 1945, af Koninklijke Vlaamse Aeade-mie voor Wetenshappen, Bruxelles, 1950, af Finlands limnologiske Selskab 1953 og af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1954; medudgiver af Folia limnolo-gica scandinavica 1943 og Hydrobiologia. Haag 1948.

Har skrevet: Studies on the Plankton in the Lake of Frederiksborg Castle (s. m. G Nygaard, 1929); Studies on the Genus Daphnia with especial Reference to the Mode of Reproduction (disputats, 1931); Studies on the Bottom animals of Esrom Lake (1938); Studies on the River Susaa I-II (1943-48); Studies on the humic acid Lake Gribsø (s. m. Clemens Petersen, 1956); biologiske afhandlinger i inden-og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Chr. d. 4. Vej, Hillerød.

BERG Leif direktør, cand. polit.; f. 20/1 1900 i Kbhvn.; søn af redaktør Theo Berg (død 1954) og hustru Wilhelmine f. Brand-strup (død 1936); gift (19/12 1922) m. Mildred B., f. 10/1 1901 i Aalborg, datter af direktør Herman Wiese (død 1951) og hustru Isabel f. Coleman.

Student (Herlufsholm) 1919; cand. polit. 1926; journalist ved Dagens Nyheder og Nationaltidende 1926-29; ansat i det amerikanske reklamebureau J Walter Thompson Company 1929-33; i Guten-berghus Reklamebureau 1933. prokurist 1936. direktør 1938; till. direktør for Gutenberghus Reklame Film 1945; i direktionen for virksomhederne u. Egmont H Petersens Fond fra 1955.

Medl. af repræsentantskabet for Salgs-og Reklameforeningen fra 1945, af bestyrelsen for Danske Reklamebureauers Brancheforening fra 1947, formand fra 1957 og af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fra 1949; vicepræsident for Nordisk Reklamebureau-Forbund 1952-53; næstformand i Reklamebureauernes og de kbhvnske Dagblades Samarbejdsudvalg 1953, formand 1954; medl. af the Executive Council of ISAS (International Screen Advertising Services) fra 1955; vicepræsident ved Nordisk Reklamebureau kongres i Kbhvn. 1956.

Medarbejder ved revyer til bl. a. Scala Teatret, Co-optimisterne og Tivoli 1926-32.

Adresse: Overg. o. V. 52, Kbhvn K. Sommerbolig: Pilehuset, Tisvildeleje.

BERG Niels inspektør, cand. polyt. & mag. scient.; f. 21/1 1903 i Hellerup; søn af fabrikant Steffen Berg og hustru Asta f. Olsen (død 1940); gift (14/5 1932) m. Helle Vibeke B., f. 21/7 1910 i Hellerup, datter af civilingeniør M Ib Nyeboe (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Dagmar f. Helms (død 1944).

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. polyt. 1927; mag. scient. (kemi) 1930; honorarlønnet vidensk. assistent ved Kbhvns universitets kemiske laboratorium 1931, fast vidensk. assistent 1936; lektor ved universitetet 1944; amanuensis I 1947; inspektør ved Kbhvns universitets kemiske laboratorium 1954.

Adresse: Blidahpark 30, Hellerup.

BERG Otto sekretariatschef, landsretssagfører; f. 13/6 1912 i Kbhvn.; søn af ritmester Jens Berg (død 1939, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Gulla f. Wendel-boe; gift (8/12 1944) m. Inga B., f. 8/2 1917 i Kbhvn., datter af fabrikant Johan Richardt og hustru Viola f. Hansen (død 1940).

Student (Østersøgades gymn.) 1931; cand. jur. 1937; sekretær i direktoratet for stadens faste ejendomme 1937; fuldmægtig 1940, ekspeditionssekr. 1946, vicekontorchef 1949; sekretariatschef hos overborgmesteren i Kbhvn. 1950; sagfø-rerbestall. 1947; landsretssagf. 1951 (be-stall. depon. 1952).

Medl. af Kbhvns kommunes personalenævn og sekretær for fl. kommunale udvalg.

Adresse: Svejagerv. 32, Hellerup.

BERG Paul redaktør, chef for statsradiofoniens presse- og kortbølgeafd.; f. 3/8 1897 i Roskilde; søn af guldsmed O I Berg (død 1955) og hustru Agnes f. Neumann (død 1942); gift (2/8 1924) m. Eli B„ f. 15/2 på Frdbg., datter af smedemester Sophus Breckwoldt (død 1947) og hustru Helga f. Damm (død 1933).

Realeks. 1913; udlært som typograf 1918; student (privat dimit.) 1919; cand. phil. 1920; journalist ved Horsens Soci-al-Demokrat s. å.; redaktionssekr. ved Nordjyllands Social-Demokrat, Aalborg 1929, ved Fyns Social-Demokrat, Odense, 1933; telegramredaktør v. Social-Demo-kraten. Kbhvn. 1935, redaktionssekr. 1936; chef for statsradiofoniens presse-afd. 1946, till. for kortbølgeafd. 1953.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforeningen i Kbhvn. 1936-45 og for Børnenes Kontor fra 1943, næstformand i sidstn. fra 1945; medl. af repræsentantskabet for Journalistforbundet i Kbhvn.

Adresse: Grønnev. 264, Virum.

BERGGREEN Johannes direktør; f. 19,2 1878 i Skjødstrup; søn af malermester A Berggreen (død 1905) og hustru Laura f. Frederichsen; gift 1. gang (8/6 1914) m. Sofie B., f. Larsen, død 1920; 2. gang (26/6 1926) m. Tove B., f. 27/6 1901, datter af gårdejer Vilhelm Schou (død 1912) og hustru Emilie f. Bagger (død 1941).

Uddannelse i det engelske selskab Pa-latine's kontor for Skandinavien, fuldmægtig i samme til 1908; adm. direktør for Danske Grundejeres Brandforsikring for fast Ejendom og Løsøre 1908-57, derefter kommitteret i selskabet; stifter af Det gjensidige Forsikringsselskab Samvirke, medl. af dets direktion til 1928, derefter af dets bestyrelse; i bestyrelsen for Forsikringsakts. Palnatoke og Forsik-ringsakts. Gefion; direktør i og formand

for bestyrelsen for Forsikringsakts. Ber-gia fra 1956.

Medstifter af Forsikringsforeningens bibliotek; medl. af det af justitsministeriet nedsatte brandforsikringsudvalg 1911-17; formand for Bygningsbrandfor-sikringsnævnet 1936-39, derefter medl. af forretningsudvalget, næstformand i nævnet 1949-55; i repæsentantskabet for Kbhvns almindelige Boligselskab; medl. af Assurandør-Societetets komité 1936-44, af Dansk Brandværns-Komité og af sammes brandtekniske udvalg; i forretningsudvalget for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber 1936-44; formand for Bygnings-brandforsikringsforeningen 1943-45, derefter medl. af bestyrelsen; medl. af forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger i Kbhvn., for Krigsforsikringen for bymæssige Bebyggelser i Landkommuner, for Krigsforsikringen af Landbrugets Løsøre og for Krigsforsikringen af Landbrugsjord.

Adresse: V-Voldg. 8, Kbhvn. V.

Sommeradresse: Kystv. 38, Hornbæk.

BERGLUND Viggo civilingeniør; f. 4/12 1899 i Kbhvn.; søn af skrædder Bernhard Berglund (død 1940) og hustru Ida f. Akesson (død 1950); gift (11/6 1927) m. Esther B., f. 9/7 1900 på Frdbg., datter af kontorchef Peter Jahnsen (død 1916) og hustru Ellen f. Johansen (død 1942).

Student (Frdbg. gymn.) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1923; vidensk. assistent ved Kbhvns universitets institut for teoretisk fysik s. å.; ingeniør ved Den skandinaviske Bryggerhøjskole 1925, inspektør 1928, forstander 1939.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1940 og af Den skandinaviske Bryggerhøjskoles forstanderskab fra 1939; korresp. medl. af Norsk Bryg-gerlaug og Svensk Bryggeriteknikerfor-ening fra 1950; medl. af The Institute of Brewing, London fra 1935, af American chemical Society fra 1935 og af American Society of Brewing Chemists fra 1947 samt af European Brewery Conven-tion's analysekomité fra 1948.

Har skrevet vidensk. artikler om Zir-konium og Hafnium; tidsskriftartikler om danske bryggerimaskiner og om danske alkoholholdige drikkevarer; afsnit om kornsorternes behandling ved ølfremstil-lingen samt om øllets beskatning i diverse levnedsmiddelhåndbøger.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Forhåbningsholms Allé 24.

Kbhvn. V.

BERGMANN Jacob stadsgartner, R.; f. 6/1 1899 i Randers; søn af væver C AH Bergmann og hustru Ingibjørg f. Haldors-dottir; gift (9/7 1927) m. Edith B., f. 24/12 1904 i Hellerup, datter af tømrermester A Rasmussen og hustru f. Petersen.

I gartnerlære 1913-18; gartnereks. fra Vilvorde havebrugshøjskole 1919; beskæftiget ved havearkitektvirksomhed 1919-27; tilsynsførende u. stadsingeniørens direktorat i Kbhvn. 1927, tekn. assistent 1933, stadsgartner 1936.

Adresse: Bispebjergv. 20, Kbhvn. NV.

BERGMANN Lorenz professor, R1.; f. 4/7 1875 i Kbhvn.; søn af rektor ved Metro-politanskolen L A C Bergmann (død 1885) og hustru Jenny f. Bøggild (død 1914); gift 1. gang (8/7 1902) m. Johanne B., f. 13/6 1876 i Kbhvn., død 1926, datter af kommandør Nicolai Jacobsen (død 1904) og hustru Laura f. Jacobsen (død 1901); 2. gang (15/10 1927) m. Christiane B., f. 19/12 1900 i Kbhvn., datter af speditør Th. Erritzøe (død 1946) og hustru Augusta f. Bøgsted (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. theol. 1899; assistent ved teologisk laboratorium 1903-16; lærer ved N Zahles seminarium 1902-46, ved Blaagaards seminarium 1910-12, ved statens lærerhøjskole fra 1914; lektor i missionshi-storie ved Kbhvns universitet 1918, docent 1923, professor extraord. 1939-47.

Medl. af Dansk Missionsråd 1912-54, æresmedlem 1955; medl. af styrelsen i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie fra 1931.

Litterære arbejder: Missionens Betydning for Kirken og Teologien (1901); Kineserne og den kristne Mission (1901); Missionen i Japan (1906); Kirkehistorie I-II (1908-10, 7. udg. 1950-54); Den kristelige Lære (1917, 5. udg. 1956); Mis-sionsvidenskaben paa Universitetet (1918); Arbejdet for at fremme Missions-livet indenfor Hjemlandets Kirke (1924); Zinzendorfs Indsats i Missionens Historie (1935); Den lutherske Reformation og Missionen (1936); Hvorledes maa den kristne Mission betragte de ikke-kristne Religioner? (1940); afhandlinger om D G Monrad, H N Clausen og Chr. Kaikar i Kirkehistoriske Samlinger 1945, -46, -49 og -53. Udg.: P Madsens Den kristelige Troslære (1912-14); afhandlinger og anmeldelser i Teologisk Tidsskrift og Nordisk Missions-Tidsskrift; medarbejder ved Salmonsens Leksikon, Den lille Sal-monsen, Raunkjærs Leksikon, Illustreret Religionsleksikon og Dansk biografisk Leksikon.

Adresse: Classensg. 36, Kbhvn. Ø.

BERGSTRØM Vilh. forfatter, journalist; f. 19/11 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer F V Bergstrøm (død 1925) og hustru Christiane f. Petersen (død 1944); gift (19/2 1932) m. Elsa B„ f. 21/2 1904 i Kbhvn., datter af skrædder Nilsson (død 1939) og hustru f. Ljung (død 1944).

Præliminæreks.: medarbejder ved Nationaltidende 1917-24, ved B.T. 1924-26, ved København 1926-28, ved Politiken 1928-52. Redaktør af Kriminalpolitibladet fra 1942.

Formand for Kbhvns Politireporteres Sammenslutning 1947-52.

Litterære arbejder: Stempler og Hjul (1911, ny udg. 1936); Tjep og Rudolf Se-

verinsen (1912); Ocarino (1918); En haard Negl (1920); Magasinpigen (1921); De fortabtes Hus (1923); Under Byens Himmel (1924); Sumpen (1926); Københavnerdrengen (1927); Gode Danskere -og mindre gode (1946); Istedgade overgiver sig aldrig (1946); En borger i Danmark under krigen (det kgl. bibliotek, 1948); medarbejder ved Journalistforbundets jubilæumsbog 1954 (politireportagens principper m. m.); kroniker og noveller til forsk, tidsskrifter og blade.

Adresse: Amagerbrog. 20, Kbhvn. S.

BERGSØE Flemming maler, forfatter; f. 12/1 1905 på Frdbg.; søn af civilingeniør, dr. techn. Paul Bergsøe (se denne) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1933); gift m. Maria B., datter af maleren Mogens Kai Nørregaard.

Uddannelse på kunstakademiet 1925-31; udstillet første gang på Charlottenborg 1927, senere på Den Fries Efterårsudstilling samt på udstillingen »Dansk Maleri og Skulptur i Dag« (kunstmuseet, 1941), »Dansk Kunst i Dag« (Charlottenborg, 1947) og på udstillinger i Sverige og Norge; medstifter og medl. af Corner-og Høstudstillingen 1936-46; medl. af Den polykrome 1949-56; arbejder på statens museum for kunst, Vejle museum og Esbjerg museum.

Medl. af uddelingskomitéen for Det Oluf Hartmannske Mindelegat 1939-51, af komitéen for udstillinger i udlandet 1954 -57 og af kunstakademiets jury.

Har hovedsagelig malet danske landskaber og portrætter, men har også arbejdet i Frankrig og England; har illustreret enkelte bøger: har skrevet: Sytten uden Ramme (1939); Fra Gader og Stræder (1940); Det underlige Aar (1945); Mellem Halvbrødre (1946); Logi på Rejsen (1947); Danskere (1948); John Bull og hans nabo (1950); Dyrehavsbakken (1952); Børnene på kuglen (1952); har fordansket Geoffrey Chau-cer: Konen fra Bath (1943); medstifter og redaktør af kunsttidsskriftet Aars-tiderne 1941.

Adresse: Bøgelunde pr. Sønder-Bjerge.

BERGSØE Paul civilingeniør, R. MI&A.; f. 22/12 1872 i Kbhvn.; søn af forfatteren Vilhelm Bergsøe (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Margrethe f. Smidth (død 1922); gift 1. gang (29/8 1901 m. Margrethe Agnes B., f. 24/8 1880 i Præstø, død 1933, datter af herredsfoged Gustav Hansen og hustru Agnes f. Mogensen; 2. gang (16/11 1941) m. fh. operasangerinde ved Det kgl. Teater Lise B„ f. 21/1 i Kbhvn., datter af folketingsmand A C Meyer (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Dagmar f. Rantzau.

Cand. polyt. (fabriksing.) 1899; opfandt en metode til aftinning af blikaffald 1900. anvendt af A/S Dansk elektrokemisk Fabrik, stiftet 1902; overtog dette selskab 1905, fortsattes u. firmanavn Paul Bergsøe som metallurgisk fabrik, der fremstillede hvidtmetal, loddetin og, senere, metaller til de grafiske fag; fra 1935 under firmanavn Paul Bergsøe & Søn.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1917-26 (næstformand 1923-26) og for A/S Dansk Galoche- & Gummifabrik fra 1925 (næstformand fra 1931); medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af akademirådet 1940-42.

Dr. techn. h. c. 1940.

Har udg. to arbejder om de præcolum-bianske indianeres fremstilling og bearbejdning af platin, guld og kobber (Ingeniørvidenskabelige Skrifter, 1937 og 1938); endv.: Where did the Eskimo get there Copper? Etnographical Studies. (1941).

Forfatter og radioforedragsholder efter at have trukket sig tilbage i 1935. Har skrevet: Stjernens Skygge (roman, 1932); Ti Radioforedrag (1935); Fra Amerika til Mølleaaen (1936); Fra Himmelens Stjerner - til Menneskets Bomber (1938); Maa-Ieligt - men ufatteligt (1939); Naturen og - Mennesket (1940); Lys og - Mørke (1941); Kæmpekanonen og Maanen (1942); Kemi paa en anden Maade (1942); De tre Vinduer. Erindringer og Tidsbilleder (1945); Vejen til Atombomben (1946); Borger i universet (1948); Den virkelige Hamlet og Shakespeare (1949); Udvalgte arbejder (1952); Fra Biilowsvej til Glostrup (s. m. Svend Bergsøe, 1952); redaktør af »Vor Viden« 1949-51; redaktør (s. m. Michael Schrøder) af radioens »Teknisk Magasin« fra 1949, forfatter af fl. »radiofeatures«.

Adresse: Skt. Knuds V. 36, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Koefoedsminde, Nærum.

BERGSØE Svend fabrikant, ingeniør, R.p. p.; f. 15/9 1902 på Frdbg.; søn af civilingeniør, dr. techn. Paul Bergsøe (se denne) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1933).

Realeks. (Østre borgerdydskole); i købmandslære i Præstø; paa Købmandsskolen i Kbhvn.; efter et kort ophold i England prokurist i firmaet Paul Bergsøe Metalværk 1922; indehaver af firmaet Paul Bergsøe & Søn fra 1942.

Fik patent paa den såkaldte »Fenico-Process« 1933 og har udarbejdet fl. me-tallurgiske processer; medl. af Dansk Ingeniørforening 1953.

Grundlægger af Paul Bergsøe & Son A/B, Landskrona 1943, medl. af bestyrelsen og direktør for denne fabrik, der påbegyndte sin virksomhed 1944; grundlagde Norsk A/S Paul Bergsøe & Søn, Oslo 1948 samt Suomalainen OY Paul Berg-soe & Son, Helsingfors 1950; indregistreret Paul Bergsøe & Son (Scandinavian Metal Corporation) Ltd., London 1953, formand for dette firmas bestyrelse; grundlægger af og præsident for Berg-soe Corporation, New York 1954; fabriks-virksomhed i Finland påbegyndt 1956.  Ejer af godset Astrup ved Jyderup fra i 1952.

Medl. af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1937-48, formand 1944-48 og af justitsministeriets propagandaudvalg fra 1940 til dets ophævelse 1945; formand for Rådet for Større Færdselssikkerhed fra 1953; formand for den nordiske trafiksikkerhedskomité; medl. af bestyrelsen og i forretningsudvalget for foreningen »Pas paa« (arbejderbeskyttelse) fra 1940 til dens ophævelse 1946; medl. af Dansk Arbejdes repræsentantskab og i hovedbestyrelsen 1941-53; medl. af Industrirådets metaludvalg fra 1940, af metaludvalget u. Fælleskontoret for Jern og Metal 1940-45, af det af handelsministeriet og direktoratet for vareforsyning nedsatte rådg. metaludvalg 1951-53 og af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte metaludvalg for »Ikke-jernmetaller« fra 1955.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.V.31.

Adresse: Steen Blichers V. 23, Kbhvn.

F. og Dalagatan 6, Stockholm, Sverige.

BERING Otto hovedbogholder i Danmarks Nationalbank, R.; f. 10/7 1896 i Århus; søn af byfogedfuldmægtig Henrik Bering (død 1905) og hustru Elisabeth f. Nielsen; gift (4/6 1932) m. Emilie Mathilde B., f. 9/5 1903 i Rude, datter af læge Johan Stage (død 1932) og hustru Magda f. Scheibye (død 1945).

Ansat i Købmands- og Haandværker-banken i Aarhus 1914-17; ansat i Nationalbanken 1918-21; i tysk bankvirksomhed 1921-22; atter ansat i Nationalbanken 1922; fuldmægtig 1929; kontorchef 1940; hovedbogholder s. å.

Medl. af statens eksport-kreditudvalg.

Adresse: Callisensv. 44, Hellerup.

BERLÉME Aage direktør, R.; f. 3/8 1886 i Kbhvn.; søn af læge Fritz Berléme (død 1890) og hustru Ingeborg f. Høepfner (død 1943); gift m. Ibba B„ f. 5/1., datter af kgl. vejer og måler Aage Møller, Esbjerg (død 1935) og hustru Thora f. Carstensen.

Student (Gammelholms latin- og ip-alskole) 1903; uddannet i bedstefaderens firma Carl Høepfner og indtrådte i 1910 som ansvarlig deltager i dette.

Direktør for samt formand for bestyrelsen for A/S Carl Høepfner; medl. af re-i præsentantskabet for A/S Investor, af bestyrelsen for Det kgl. oct. alm. Brandassurance Compagni, for Forsikrings-Akts. Nord og Syd og for A/S Elizabeth Arden.

Adresse: Fuglegårdsvænget 45, Gentofte.

BERNER Edwin overretssagfører, R.DM.; f. 24/11 1883 i New York; søn af grosserer C H A Berner (død 1931) og hustru Amelia f. Sheffield (død 1939); gift (2/5 1919) m. Anna Emilie B., f. 30/5 1891 i Aalborg, datter af fabrikant A J Kjærsgaard (død 1945) og hustru Kirstine f. Andresen (død 1924).

Student (Østre borgerdydskole) 1901;

139

cand. jur. 1907; fuldmægtig ved Øster Flakkebjærg herred 1909-11; overrets-sagf. i Kbhvn. fra 1913; befuldmægtiget for Det Scavenius'ske familiefideicom-mis.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Frejr, Aiidelsforsikringsselskabet Frejr, AS Felix Lueas, A/S Klampenborg Væddeløbsbane, A/S Hvidegaard, B F Kjellsson A/S, Landbrugslotteriet m. fl.J formand for Odd Fellow Palæets forretningsudvalg; medl. af bestyrelsen for Rebekka-Søstrenes spædbørnshjem i Hørsholm og for en del legater; stor-skat-mester for Odd Fellow Ordenen i Danmark fra 1934.

Adresse: Gentofteg. 101, Gentofte.

BERNER J A fh. stiftamtmand, kammerherre, K'.DM.; f. 30/8 1886 på Holstens-huus; søn af kammerherre, hofjægermester, lensbaron Adam Berner-Schilden-Holsten (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (22/5 1931) med Louise B., f. 27/12 1906, datter af oberst, kammerherre, baron V Wedell-Wedellsborg (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Louise f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1932).

Student (Odense) 1904; cand. jur. 1911; ansat ved Svendborg amt 1911-14; ansat i indenrigsministeriet 1914, fuldmægtig 1920; fuldmægtig i socialministeriet 1924; kontorchef i indenrigsministeriet 1926; kst. præsident for invalideforsik-ringsretten 1925-27; kst. stiftamtmand i Viborg febr.-maj 1928 og marts-juni 1929; kontorchef i ministeriet for sundhedsvæsen 1928 (fra 1929 socialministeriet); stiftamtmand over Aalborg stift og amtmand over Aalborg amt 1931-52.

Adresse: Holstenshuus pr. Faaborg.

BERNER J H overretssagfører; f. 3/2 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer C H A Berner (død 1931) og hustru Amelia f. Sheffield (død 1939); gift (18/3 1920) m. Elise B., f. 30/6 1896 i Oslo, datter af bureauchef F Stang Conradi (død 1931) og hustru Anna f. Christensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1904; cand. jur. 1911; assistent i sø- og handelsretten 1911-12; fuldmægtig ved gu-vernementet for de dansk-vestindiske øer 1912-17; overretssagf. i Kbhvn. fra 1918.

Medl. af bestyrelsen for Emma Bærentzen f. Zoffmann's Legat for Skibsreder F Stage og Hustru f. Engelsteds Legat, for Det Tuteinske Familielegat, for Forsikrings-Aktieselskabet Absalon, for Handels- og Financieringsselskabet Aashøj A/S, for A/S Hellebæk Fabrikker, for A/S Axel Prior og for A/S Bloch & Andresen m. m.

Adresse: Tranegårdsv. 24, Hellerup.

BERNER-SCHILDEN-HOLSTEN Hans lensbaron, kammerherre, hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 18/7 1881 på Holstenshuus. søn af kammerherre, hofjægermester, lensbaron Adam Berner-Schilden-Holsten I (død 1927. se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Louise f. Quaade (død 1947); gift (3/12 1904) m. Louise B-S-H. (dekoreret m. D.r.K.M.), f. 26/6 1882 på Østergaard, datter af kammerherre, greve Christopher Knuth (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Ille f. komtesse Lerche (død 1942V

Student 1899; cand. phil. 1900, administrator af Langesø fra 1911; ejer af Langesø fra 1923 og af Clausholm 1929-55: medejer af Holstenshuus 1923-50.

Formand for Nordfyns Museumsforening fra 1933 og for Historisk Samfund for Fyns Stift fra 1939; medl. af redaktionen af Danske Herregaarde ved 1920, 1918-23: formand for Vigerslev sogneråd 1921-29: medl. af bestyrelsen for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie fra 1921 og af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse fra 1942.

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses sølvmedalje 1941.

Udenl. orden: S.V.2'.

Adresse: Langesø pr. Langesø.

BERNHOFT H A fh. direktør for udenrigsministeriet, kammerherre. SK. i diamanter DM., FM. i guld, M.T.Kih.p.p.; f. 1/10 1869 i Barcelona; søn af svensk og norsk generalkonsul H S Bernhoft (død 1894) og hustru Rita f. Heegaard (død 1936); gift (31/10 1942) m. Laura B., f. 12/8 i Kbhvn.. død 1953. datter af direktør Eduard Rée (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru f. Berendt (død 1920).

Student (Borgerdydskolen på Krsthvn.) 1888; naturaliseret 1889; cand. jur. 1894; assistent 1896; fuldmægtig 1899; kontorchef i udenrigsministeriet 1908; gesandt i Wien og Rom 1908-10; departementschef i udenrigsministeriet 1910; gesandt i Paris, Madrid og Lissabon 1913; direktør for udenrigsministeriet 1932-36; kst. gesandt i Frankrig 1939-45.

Æresborger i byen Braine, Aisne.

Udenl. ordener: B.L.5.; Bulg.C.F.l.; Chin.D.D.3.; Co.B.l*.; Fi.H.R.l.; F.M.R.I.; F.Æ.L.I.; I.F.I.; I.Kr.l.; Mon.H.C.l.; N.O.N.I.; N.St.O.l.; P.Chr.l.; P.V.V.3.; R.St.Stan.2.; S.H.E.5.; S.Kr.l.; Sp.C.F.l.; Sp.I.K.l.; Ø.J.Kr.l.

Adresse: Kastelsv. 24, Kbhvn. Ø.

BERNILD Holger redaktør; f. 20/4 1878 i Maribo; søn af skomagermester Jens Hansen (død 1906) og hustru Ane Marie f. Samuelsen (død 1883); gift (4/11 1905) m. Maren B., f. 6/9 1884 i Århus, død 1957. datter af tømrer og møllebygger L J Damgaard (død 1911) og hustru Kathrine f. Bukdahl Petersen (død 1927).

Efter præliminæreks. ansat på sagfører- og godskontor; derefter exam. jur.; gik i 1902 over til journalistik; arbejdede et par år ved jydske venstreblade; ophold i udlandet: redaktør af Nordsjællands Venstreblad 1905-32; sekretær i udenrigsministeriets pressebureau 1932-48. Medstifter af Det radikale Venstre 1905; formand for foreningen Den radikale Venstrepresse 1916-32, æresmedlem 1932; medl. af Pressens fællesråd og forretningsudvalg og af Pressens Telegramudvalg til 1932; næstformand i Journalistforeningens repræsentantskab; medl. af foreningen Norden's råd og af direktionen for Den sønderjydske Fond, fra 1938 medl. af fondens afløsningsudvalg til dens ophør 1953; næstformand i Hillerød-Frederiksværkbanens repræsentantskab.

Adresse: »Hegnet«, Hillerød.

Sommerbolig: Lisevænget, Liseleje.

BERNSTORFF-GYLDENSTEEN Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester, R. DM.; f. 26/6 1883 på Raguth i Mecklen-borg; søn af lensgreve Hugo Bernstorff-Gyldensteen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1919); gift (1/8 1914) m. (Sophie) Agnes B., f. 25/10 1892 på Frijsenborg, datter af Kammerherre, lensgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Frederikke (Fritze) Sophie Elisabeth f. komtesse Danne-skiold-Samsøe (død 1949).

Referendar; forpagter af Gyldensteen 1913; besidder af grevskabet Gyldensteen fra 1919 til dets afløsning 1922, derefter ejer af Gyldensteen gods til 1955.

Formand for Majoratsforeningen.

adresse: Gyldensteen pr. Bogense.

BERNTSEN Oluf bankdirektør; f. 5/11 1891 i Kbhvn.; søn af konseilspræsident Klaus Berntsen (død 192Y, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Anny f. Thomsen (død 1902); gift (19/2 1920) m. Juliette B., f. 18/8 1893 i Paris, datter af kunstmaler Albert Willms (død 1902) og hustru Léontine f. Gonchon (død 1916).

Studier i Kbhvn. og Paris; i kanadisk statstjeneste 1914-15; i Argentina 1915-16: i Banque des Pays du Nord, Paris 1917-20; i Bankers Trust Company of N. Y., Paris 1920, London 1929-31; kgl. bankkommissærs kommitterede i valutasager, Kbhvn. 1931-36; i Bank for International Settlements, Basel 1946-56.

Adresse: Paris, Frankrig.

BERRING C J direktør, R.; f. 26/5 1892 i Kolding; søn af købmand J P Berring (død 1937) og hustru Karen Dorthea f. Sørensen; gift (15/11 1919) m. Betty Louise B., f. 14/6 1897, datter af manufakturhandler Chr. S Hansen og hustru Andrea f. Heiberg.

Præliminæreks. 1906; i handelslære hos P Buch Petersen i Kolding 1906-11; handelsskoleeks. 1908; ophold i Sibirien og Rusland 1911-16 og i London 1916-22; adm. direktør for A/S Toldbodmøllen i Kbhvn. fra 1922.

Medl. af Industrirådet fra 1938 og af sammes bestyrelse 1949-54, af Kbhvns havnebestyrelse fra 1948, af tilsynsrådet for handelshøjskolerne fra 1946 og af havnekommissionen af 1942; formand for Kbhvnske HandelsmøIIers Arbejdsgiverforening fra 1943, for Foreningen af Danske Handelsmøller 1938-41 og for brødkorns-kontoret 1939-47, medl. af statens kornnævn 1938-47, af mel- og brødnævnet 1939-47, af benzinnævnet 1948-50 og af revisorkommissionen 1943-49.

Medl. af bestyrelserne for A/S Toldbodmøllen, A/S Dansk Svovlsyre- og Su-perphosphat-Fabrik og datterselskaber, A/S Det danske Medicinal- og Kemikalie Kompagni, A/S Slagelse Dampmølle, Slagelse og A/S Øxenbjerg Dampmølle, Svendborg; næstformand og kasserer i »Julies Fond«; medl. af Garnisons kirkes menighedsråd og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1945.

Adresse: Toldbodg. 51, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Strandv, 139, Espergærde.

BERTELSEN Aage rektor; f. 6/11 1901 i Silkeborg; søn af købmand H P Bertelsen (død 1930) og hustru Marie f. Vestergård; gift (17/10 1931) m. Gerda B.. f. 16/3 1911 i Horsens, datter af overlærer Johannes Thorlund og hustru Johanne f. Gerding.

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1920; ansat ved præliminæreksamenskursus Kornmod, Silkeborg 1920-21; cand. mag. 1927; ansat ved Akademisk kursus, Kbhvn. 1927-28; lærer ved Th. Langs seminarium og gymnasium i Silkeborg 1928-38; till. indehaver af hovedagenturet for Statsanstalten for Livsforsikring i Silkeborg 1930-38; lektor ved statsskolen i Lyngby 1938; iøvrigt undervist ved statens politiskole og ved statens lærerhøjskole; ophold i Sverige 1943-45, lærer ved den danske skole i Lund og formand for skolens styrelse 1944-45; rektor ved Århus katedralskole 1947.

Har udg.: Vejledning i Det gamle testamente (1935); Træk af det nye testamentes tilblivelseshistorie (s. m. Holger Mosbech, 1943); Nordisk Sprogrøgts betænkning til Udvalget for oversættelsen af Det nye testamente (1943); »Oktober 1943«, oplevelser og tilstande under jødeforfølgelsen i Danmark, amerikansk udg. 1954), engelsk og hebraisk udg. (1955); artikler om pædagogiske spørgsmål.

Adresse: Mejlg. 6, Århus.

BERTELSEN Aksel Teiimand byretsdommer, R.; f. 29 4 1908 i Kbhvn.; søn af lektor, cand. mag. B P Bertelsen (død 1944) og hustru Ane f. Teiimand; gift (27/7 1946) m. Gudrun B., f. 15/11 1911 i Ronæs ved Nørre Aaby, datter af fh. gårdejer Axel Hansen og hustru Ingeborg f. Rasmussen.

Student (Østersøgades gymn.) 1927; cand. jur. 1934; sekretær ved østre landsret 1934, fuldmægtig 1939, ekspe-ditionssekr. 1947; kst. dommer i Kbhvns byret 1945, udnævnt 1949.

Adresse: Holsteinsg. 61, Kbhvn. Ø.

BERTELSEN Arne professor, overlæge dr. med.; f. 11/10 1910 i Birkerød; søn af kunstmaler Aage Bertelsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Karen Dorothea f. Schmidt; gift (10/1 1934) m. Beatrice B., f. 19/11 1911 i Vesterås, Sverige, datter af ingeniør, dr. ing. & techn. h. c. J L la Cour (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Anna Maria f. Kapferer.

Student (Birkerød) 1928; med. eks. 1935; dr. med. 1938; reservekirurgtjene-ste og supplerende uddannelse overvejende på rigshospitalet 1938-49; reservelæge, senere afdelingslæge på ortopædisk hospital i Kbhvn. 1949-52, overlæge ved samme hospitals 1. afd. fra 1952; lektor i ortopædi ved Kbhvns universitet 1953, professor fra 1957; prosektor anatomiae ved Århus universitet 1935-37; prosektor chirurgiae ved Kbhvns universitet 1948-50; studierejser til Wien 1935, Østkarelen (krigskirurgi) 1941, England, USA og Canada 1946-47, London 1952 og Paris 1953.

Har skrevet: Beitrag zur Frage der normalen Genese der Blutzellen (disputats, 1938) samt vidensk. tidsskriftartikler om pathologisk-anatomiske, kirurgiske og ortopædiske emner.

Udenl. orden: Fi.Fr.4.

Adresse: Malmøg. 4, Kbhvn. Ø.

BERTELSEN Erik forfatter; f. 25/9 1898 på Harboør; søn af fisker Søren Bertelsen (død 1950) og hustru Kristine f. Jørgensen (død 1954); gift 1. gang (1922) m. Ella B., f. Petersen; 2. gang (1954) m. Viola B., f. Riis, f. 23/1 1896.

Uddannelse på Nr. Nissum og Skaarup seminarier og på Ollerup gymnastikhøjskole; fisker, lærer og fabriksarbejder til 1930. W Nygaards Forfatterlegat (norsk) 1931; Henrik Pontoppidan-Legatet 1943; Kapt. H C Lundgreens Legat s. å.; Emma Bærentzens Legat 1944; Sophus Michaelis' Legat 1950; Tørsleffs

Har skrevet: Havets Børn (1921); Vestkystfiskere (1925); Rent tilfældigt (1929); Revlernes Ridder (1930); Folk på en Fabrik (1932); Over på Solsiden (1937); Dagen bryder frem (1938); Sværd og Plov (1938); Blæst og blaa Vande (digte, 1939); Mænd paa Havet (1939); Kvinder ved Stranden (1940); Fugle i Kikkerten (1941); Jeg vil sejre (1941); Fjeldvandrere (1942); Følg med os ud (digte 1943); Den unge Slægt (1943); Blus (1944); Red-ningsbaaden (1944); Fiskerliv (1946); Bent og hans Venner (1946); Pirater paa Isef jorden (1947); Kølvandet glitrer (digte, 1948); Svend Ligefrem (1949); Paa den grønne Bænk (1950); Haarde Byger (1950); Strejftog i Naturen (1951); oversættelser fra svensk, norsk, hollandsk og engelsk.

Adresse: Søstræde 7. Gilleleje.

BERTELSEN Hans gesandt, R'.p.p.; f. 5/2 1906 i Kbhvn.; søn af undervisningsinspektør, dr. phil. Henrik Bertelsen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru mag. art. Sophia f. Olsen (død 1934); gift (20/7 1935) m. Kirsten B., f. 30/11 1909 i Roskilde, datter af grosserer Viggo Boserup (død 1931) og hustru Else f. Volkersen.

Student (Sortedam gymn.) 1924; cand. jur. 1931; ansat i udenrigsministeriet 1931; sekretær 1933; sekretær ved den danske Folkeforbunds-delegation i Geneve 1932 og 1933; direktionssekr. i Det Store Nordiske Telegrafselskab 1935-36; atter sekretær i udenrigsministeriet 1936; legationssekr. i Bryssel 1937; atter sekretær i ministeriet 1938; sekretær for den danske handelsdelegation i London 1939-40; legationssekr. i Rom 1940; chef for det danske generalkonsulats arbejderkontor i Hamborg 1942; arresteret af Gestapo april 1944 og fængslet i Tyskland til maj 1945; legationssekr. i Stockholm i 1945; fuldmægtig i udenrigsministeriet s. å.; legationsråd i Washington 1946, ambassaderåd 1947; fg. kontorchef i udenrigsministeriet 1949, udnævnt 1950; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Mexico, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske Republik, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama og Salvador 1953; ambassadør i speciel mission ved præsidentskifterne i Cuba febr. 1955, El Salvador sept. 1956 og Panama okt. s. å.

Udenl. ordener: B.L.5.; F.Æ.L.3.; I.K.5.; L.E.5.; N.O.N.2.; S.N.22.; Stb.M.C.F.

Adresse: Real Legacion de Dinamarca,

228 Paseo de la Reforma, Mexico, D.F.

BERTELSEN Kai Aage Bjørklund kontorchef, R.; f. 12/9 1910 i Kbhvn.; søn af fh. smedemester Niels Bertelsen og hustru Martha f. Bjørklund; gift (20/7 1949) m. Daisy B., f. 5/11 1917 i Kbhvn., datter af grosserer, direktør Ernst Michaelsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Vera f. Ove-Christensen (død 1954).

Student (Østre borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., sekretær 1938, fuldmægtig 1943; fuldmægtig i statens bygningsdirektorat 1945; ekspeditions-sekr. i ministeriet for byggeri og boligvæsen 1948, i indenrigsministeriet s. å.; kontorchef i indenrigs- og boligministeriet 1953, i indenrigsministeriet fra 1955.

Sekretær i ernærings- og husholdnings-nævnet 1940-45, for Nordisk Metodikkomité for Levnedsmidler (det danske udvalg) fra 1949 og for specialitetsnæv-net fra 1955.

Adresse: Hundesøv. 6, Gentofte.

Sommerbolig: Dagløkkev. 20, Humle-

BERTHELSEN A C oberstløjtnant, R.DM., HTH.p.p.; f. 30/8 1892 i Kbhvn.; søn af skræddermester Joh. W Berthelsen (død 1925) og hustru Cathinka Marie f. Ludvigsen (død 1950); gift (4/4 1925) m. Lily Rigmor B., f. 4/3 1902 i Kbhvn., datter af inspektør i Magasin du Nord Vilhelm Willumsen (død 1941) og hustru Dagmar f. Bentzen (død 1947).

Student (Østre borgerdydskole) 1911; sekondløjtn. 1915; premierløjtn. 1917; officersskolens ældste klasse, geodætisk kursus 1920-21 og generalstabskursus 1922-24; i generalstaben 1924-28; deltog i generalstabens ekspedition til Vestgrønland 1927; til stadig tjeneste ved geodætisk institut 1928-34; kaptajn 1931; ved 17. batl. i Roskilde 1934; ved 14. batl. i Slagelse 1934-39; leder af geodætisk instituts opmålingsekspedition til Island 1938 og af dets ekspedition til Island 1939: til tjeneste ved geodætisk institut 1938-41; oberstløjtn. og chef for 19. batl. 1941; til stadig tjeneste ved geodætisk institut 1945; oberstløjtn. i nr. i res. og til rådighed for generalinspektøren for fodfolket 1952.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Frølichsv. 1, Klampenborg.

BERTHELSEN André grosserer, direktør, R.; f. 9/11 1891 i Kbhvn.; søn af fotograf Wm. Berthelsen (død 1935) og hustru Theodora f. Schmidt (død 1943); gift (27/5 1915) m. Rosa B., f. 27/6 1893 i Roskilde, død 1952, datter af grosserer Niels Petersen (død 1914) og hustru Emmy f. Petersen (død 1934).

Uddannet i Folkebanken og i Haand-værkerbanken. Kbhvn.; disponent i Skandia Læderfabrik A/B, Malmø 1917; prokurist i læderfirmaet Ivan Polack & Co. 1924; direktør hos A/S M J Ballins Søn-ner's og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker 1931-39; indehaver af firmaet Søren Tonsgaards Eftf. 1940, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1954 direktør og medl. af bestyrelsen for dette.

Medl. af sø- og handelsretten fra 1949, af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1949 og af Grosserer-Societetets Komité fra 1953; næstformand for Dansk Lædergrossistforening fra 1940; medl. af bestyrelsen for Garverforeningen i Danmark og af bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet; formand for Sko-tøjsbranchens merkantile Sammenslutning 1934-39; medl. af bestyrelsen for Skotøjsbranchens Kreditorforening; medl. af boligretten for Kbhvn. fra 1954 og af den nationale komité u. International Chamber of Commerce fra 1955; medl. af bestyrelsen for A W Coldings Eftf. A/S fra 1955 og for O J Olesen & Co. A/S fra 1956; formand for kommunalforeningen for Skodsborg og Omegn fra 1954.

Adresse: Strandv. 159, Skodsborg.

BERTHELSEN Jørgen Peter byretsdommer; f. 23/5 1895 i Kbhvn.; søn af fh. inspektør A P Berthelsen og hustru Anna Sophie f. Jørgensen; gift (1919) m. Carla B., f. 11/1 i Århus, datter af kaptajn G C Fricke og hustru Hedevig f. Kæmpfner.

Student (Vestre borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1919; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., udnævnt 1922; til tjeneste i indenrigsministeriet 1924-25; kst. landsfoged i Nordgrønland 1928-29; fuldmægtig i justitsministeriet 1932; kst. byretsdommer s. å., udnævnt 1933; næstformand for boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1943-48; formand for naturfredningsnævnet for Kbhvn. og for husdyrvoldgiftsretten for Kbhvn.; næstformand for vurderingskommissionen for Kbhvn. for biler til brug for krigsmagten.

Sekretær ved Grønlands styrelse og for kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1925-34.

Adresse: Ingersv. 24, Charlottenlund.

BERTHING Thorvald fh. højesteretsdommer, SK.DM.; f. 19/6 1881 i Hornslet; søn af murermester H H Petersen (død 1902) og hustru Marine f. Jepsen (død 1936): gift 1. gang (3/11 1910) m. Louise B., f. 6/11 1885 i Kbhvn., død 1929, 2. gang (29/7 1932) m. Margrethe B.. f. Hiittel, f. 11/2 1900 i Sæby.

Student (Sorø) 1900; stud. theol. 1900-02; cand. jur. og sagførerfuldm. 1906; by- og herredsfuldm. i Middelfart 1907; till. sekretær ved Middelfart byråd m. v. 1910; byfogedfuldm. i Vejle 1913; 1. politiassessor i Kbhvn. 1919; kst. statsadvokat ved søndre landsret 1920; statsadvokat i Viborg s. å., fra 1928 for Viborg, Århus og Ringkjøbing amter; dommer i vestre landsret 1931, i højesteret 1936-51.

Formand for den stående voldgiftsdomstol for Viborg amt ang. handel med husdyr 1929-36; medl. af overfredningsnævnet 1938-53; præsident for den særlige klageret 1939-49; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer fra 1944 og formand for censorerne 1949-56; formand for voldgiftsretten i Kbhvns kommunes tjenestemandssager 1947-52, for voldgiftsretten i statstjenestemandssagei 1949-52 og for akkordretten 1949-55.

Adresse: Lemchesv. 20, Hellerup.

BERTHOLDT Poul C økonomidirektør, R1. p.p.; f. 28/1 1901 i Kbhvn.; søn af guldsmedemester William A Bertholdt (død 1944) og hustru Bodil Camilla f. Andersen (død 1935).

Reaieks.; assistent ved Det kgl. Teaters bureau 1918, chefsekr. 1931, hovedkasserer 1933, till. kasserer ved teatrets pensionsfond 1934, kst. økonomiinsp. 1939, udnævnt 1945, økonomidir. 1950.

Medl. af Lyngby-Taarbæk skoleråd 1937-42.

Udenl! ordener: Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; I.F.2.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Sortedam Doss. 63 A,

Kbhvn. Ø.

BERTOLT Oluf forretningsfører; f. 30/5 1891 i Århus; søn af kusk Jens Jensen (død 1948) og hustru Marie f. Christensen (død 1926); gift (9/5 1919) m. Else B., f. 2/9 1892 i Engum, datter af sognepræst Harald Brix (død 1942) og hustru Hertha f. Møller (død 1928).

Malersvend i ind- og udland til 1915: på Askov højskole 1911-12 og 1912-13; student 1914; lærer ved Esbjerg arbejderhøjskole 1915-20; journalist ved Vestjyllands Social-Demokrat 1920-23; lærer ved Høng højskole 1923-25; ansat ved Arbejdernes Oplysningsforbund 1925, sekretær 1930, forretningsfører 1947-57; arkivar ved Arbejderbevægelsens Arkiv 1925-37; redaktør af Socialisten 1933-39; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

Har i en årrække været medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse og magistrat, af Frdbg. skolekommission og af bestyrelsen for Frdbg. kommunebiblioteker; medl. af statsradiofoniens programudvalg, af udvalget for social litteratur, af folkeuniversitetsudvalget, af udvalget for folkeoplysnings fremme, af Nordisk Kulturkommission og af den danske UNESCO-nationalkommission; formand for Esbjerg højskole til 1957 og for Kbhvns aftenseminarium.

Har skrevet el. redigeret: Tre danske Arbejderes Livserindringer (1925); Vers og Værktøj (1932 og s. m. Hagm. Hansen, 1951); Pionerer (1938); Stauning-Bogen (1942); Dansk Folkeoplysning (1942); M C Lyngsie (1944); Fagfor-eningskundskab (1946); Mikrofon og højttaler (1949); En bygning vi rejser I-III (s. m. Ernst Christiansen og Poul Hansen, 1954-55); medarbejder ved forsk, håndbøger.

Adresse: Vagtelv. 32, Kbhvn. F.

BERTOUCH-LEHN Rudolph baron, gesandt, kammerherre, K.DM.,M.T.Kfh.p.p.; f. 27/4 1891 på Sophiehøj ved Rødby; søn af kammerherre, lensbaron Poul Bertouch-Lehn (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Sophie f. Løvenskiold (død 1937); gift (19/4 1916) m. Olga B-L., f. 4/12 1890 i Monterry (Mexico), datter af konsul Paul V Burchard (død 1936) og hustru Anita f. Trevifio (død 1898).

Student (Nykjøbing F.) 1909; cand. jur. 1915; fuldmægtig ved Frdbg. birk 1915; volontør ved Lolland-Falsters stiftamt 1916; sekondløjtn. i livgarden 1917; indtrådt i udenrigsministeriet 1918; Iega-tionssekr. i Berlin 1919, i Paris 1924; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1927; chef for udenrigsministeriets politisk-ju-ridiske afd. 1. kontor 1932; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Tokyo 1935, udenfor nr. 1939; afsked 1941; midi. tjenstg. i udenrigsministeriet 1945-46; overtaget administrationen af Højbygaard og Lungholm godser 1941-47 og driften af Højbygaard hovedgård fra 1947.

Har deltaget i en række internationale konferencer o. 1. (se Kraks Blå Bog 1942) og skrevet bidrag til danske og udenl. publikationer vedr. økonomiske, kulturelle og personalhistoriske emner.

Eforus for Emilie Nansens Legat fra 1940; formand i bestyrelserne for Det Bertouch-Lehn'ske Fond fra 1948 og for Lolland-Falsters stiftsmuseum fra 1955; medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters historiske Samfund fra 1950 (årbogs-redaktør fra 1954) og sammes repræsentant i institutionen »Statsminister C D F Reventlows Minde«; medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen for Maribo Amt fra 1956, af forretningsudvalget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1934. af arbejdsudvalget u. Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af Kilder til dansk Historie i Privateje fra 1940 og af repræsentantskabet for Disconto- og Laaneban-ken i Maribo fra 1954 (formand fra 1956).

Ejer af Højbygaard gods fra 1937.

Udenl. ordener: B.Kr.4.; Chin.G.H.3.; F.Æ.L.5.; Gr.Ph.l.; J.H.S.I.; S.Kr.4.; Ø.r.K.2.

Adresse: Højbygaard pr. Rødby.

BERTRAM Agnete cand. mag., gymnastiklærerinde; f. 8/10 1893 i Kbhvn.; datter af arkitekt Viggo Bertram (død 1915) og hustru Astrid f. Wesenberg (død 1930); gift (10/2 1925) m. gymnastikinspektør N C D Petersen, f. 29/4 1892 i Svendborg, søn af kaptajn I L Petersen og hustru Sophie f. Danielsen.

Student (M Kruses skole) 1912; cand. mag. 1920; begyndte at undervise i gymnastik 1915 og udviklede efterhånden en ny gymnastik for kvinder; medarbejder ved Den danske Ordbog 1917-19; første gymnastikopvisning 1918; gymnastiklærer ved universitetet fra 1920; grundlagde s. å. »Agnete Bertram Kvindegymna-stikskole«; foredrag, kursus og opvisninger i udlandet fra 1925; kursus i Kbhvn. for englænderne fra 1927, for amerikanere fra 1928, for polakker fra 1929; begyndte 1928 skole for gymnastiklærerinde uddannelse; forelæsninger og opvisninger ved en række universiteter i USA og Canada 1931; formand for den danske komité for International Congress for Physical Education for Girls and Women i Kbhvn. 1949; Danmarks repræsentant i Ligue International Gymnastique Moderne; medl. af Executive Committee of the International Association of Physical Education and Sports for Girls and Women; korresp. medl. af American Acade-my of Physical Education.

Har skrevet: Hjemmegymnastik (1927); udg. musikbøger I, II, III samlet som ledsagelse til gymnastik 1928, 1929, 1930; Gymnastikplaner for Børn (1931); Naturlig Gymnastik (1932); Om gymnastisk Behandling af Astmapatienter (1935); Bevægelseslove (1937); Holdningsbestem-melse (1939); om Holdningen udfra et Balancesynspunkt (1951); Børnegymnastik (1953); Ligevægts-Øvelser (1956) samt afhandlinger i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Otto Mønsted-hallen,

Nørre Allé 53, Kbhvn. N.

BERTRAM Robert overtoldinspektør, R1.; f. 17/12 1900 i Kbhvn.; søn af toldvagtmester Wilhelm Bertram (død 1925) og hustru Anne Marie f. Lindberg (død 1936); gift 1. gang (4/6 1924, ægteskabet opløst) m. Helga B., f. Hult; 2. gang (5/8 1950) m. Inge B., f. Jørgensen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1919; cand. polit. 1927; sekretær i finansministeriet, departementet for told-og forbrugsafgifter 1929, fuldmægtig 1935, ekspeditionssekr. 1938, kontorchef 1946; overtoldinsp. 1950.

Medarbejder ved overskyldrådet 1927-38 og ved statens ligningsdirektorat 1938-50; sekretær for nævnet for omsætningsafgift af motorkøretøjer 1946-50; toldsagkyndig medarbejder ved det fælles nordiske udvalg for økonomisk samarbejde 1948-54; formand for vurde-ringsnævnet for motorkøretøjer i Kbhvn.

Adresse: Peter Bangs V. 92, Kbhvn. F.

BESEKOW Sam. sceneinstruktør, forfatter; f. 26/1 1911 i Kbhvn.; søn af skræddermester Leo Besekow og hustru Sonia f. Besekow; gift (3/1 1942) m. Henny Krause, datter af skuespiller ved Det kgl. Teater Bertel Krause (død 1924) og hustru Emilie f. Aakvist (død 1908).

Student (Johannesskolen) 1930; studeret teaterhistorie hos professor Rutscher, Minienen; instruktørelev hos Max Reinhardt og Erwin Piscator; på Det kgl. Teaters elevskole og derefter skuespiller ved teatret; instruktør og skuespiller ved Odense teater 1936-38; direktør, instruktør og skuespiller ved Riddersalen 1938-40; gæsteinstruktioner: Oslo, Stockholm, Helsinki o.s.v.; interneret i Horserød okt. 1943; ophold i Sverige indtil krigens ophør; derefter free lance iscenesætter ved danske teatre, dog særlig knyttet til Det kgl. Teater.

Medl. af bestyrelsen for Instruktørforeningen siden dens stiftelse; medl. af Skuespillerforbundets eksamenskommis-sion og af bestyrelsen for Andels-Teatret, Musik- og Teaterorganisationen Arte og A/S Den nationale Friluftsscene på Kronborg.

Har udg.: Hecuba (1951); Violinen (1953); Guds Gøglere (1954); Fem Forelæsninger (Helsinki, 1952).

Adresse: Ceresv. 20, Kbhvn. V.

BEUCK Carl fh. sognepræst, R. p.p.; f. 17/11 1887 i Holbøl, Aabenraa amt; søn af sognepræst J O Fr. Beuck (død 1942); og hustru Maria f. Jacobsen (død 1931); gift (18/4 1922) m. Magda B., f. 13/9 1896 i Højer, datter af vognfabrikant I H Jensen (død 1947) og hustru Rosamine f. Jensen (død 1949).

Student (Haderslev) 1907; theol. kandidat efter uddannelse ved universiteterne i Greifswald, Erlangen, Kiel og Leipzig 1907-11; deltog som officer i verdenskrigen 1914-17; i engelsk krigsfangenskab 1917-19; andenpræst i Sønderborg 1919; sognepræst for den tyske menighed i Tønder 1920-36, for den tyske menighed i Aabenraa 1936-55.

Næstformand i menighedsrådet fra 1920.

Udenl. ordener: H.H.K.; Pr. Hoh. H.3.; Pr.J.K.2. og 1.

Adresse: GI. Kongev. 63, Aabenraa.

BEWER William skuespiller, R.; f. 16/1 1867 i Kbhvn.; søn af teaterdirektør Wilhelm Bewer (død 1878) og hustru Marie f. Boysen (død 1927); gift m. Mary Theodora B., f. 14/3 1872 i Idestrup, Falster, datter af gårdejer Christoffer Rasmussen (død 1886) og hustru Rasmine Kristine f. Andersen (død 1918).

Oprindelig kontorist og bogholder; debut i provinsen som skuespiller 1889; rejste derefter fl. år med teaterselskaber i provinsen samt fl. sæsoner i Norge, deraf én i Kristiania (Oslo); efter at have afsluttet provinsvirksomheden ved Odense gamle Teater, debut i Kbhvn. 1904; derefter knyttet til de fleste kbhvnske teatre, hovedsagelig Folketeatret (16 år); i fl. år leder af forsk, sommerteatre og forfatter af de opførte revyer; hovedforfatter til Nørrebros Teaters Kristiania revy 1900 og vinterrevyen smstds; har holdt 12 radioforedrag om gammelt dansk teater og forlystelsesliv.

Har spillet ca. 4-500 roller, af disse kan særlig nævnes: Dr. Juttner i Hans Højhed og Menneske-Mortensen i Tum-melumsen (begge på Folketeatret), Onkel Bræsig i Landmandsliv (Odense Teater) og Ole Kaninstok i Capriciosa (Ca-sino).

Adresse: Gernersg. 11, Kbhvn. K.

BEYER Aage direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 28/2 1886 i Viborg; søn af hospitals-forvalter, sparekassedirektør A F Beyer (død 1907) og hustru Maria f. Jørgensen (død 1919); gift 1. gang (11/11 1909) m. Elisa B., f. 4/3 1887 i Brønderslev, død 1952. datter af manufakturhandler Johan Cortsen (død 1921) og hustru Charlotte f. Blichfeldt (død 1939); 2. gang (10/10 1952) m. Annelise B., f. 9/4 1913, datter af proprietær Knud Thyssen (død 1947) og hustru Ida f. Vilsoét.

Udgået fra Viborg latinskole; uddannet hos tømmerhandler Chr. Schourup, Viborg; afgang fra Handelshøjskolen i Århus; ansat i Johan Andersens Trælastforretning, Vejle 1906, i F A Hansens Tømmerhandel, Køge 1909, i firmaet H H Christiansen, Holbæk 1916-18; medstifter af og adm. direktør for Holbæk Tagpap-fe Cementvarefabriker, A/S (nu A/S Ho-taco) 1918; medstifter af Holbæk Trælasthandel, A/S s. å.; direktør for samme 1918-25; medstifter af og medl. af bestyrelsen for betonvarefabriken Sjælland, A/S, Roskilde 1941; formand for bestyrelsen for Th. Gjerstrup A/S 1951.

Svensk vicekonsul 1923; formand for Foreningen af Førstehåndskøbere u. A'S Dansk Cement Central på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Samsø udenfor Kbhvn. 1928 og for Centralorganisationen Førstehåndskøbere u. A/S Dansk Cement Central udenfor Kbhvn. 1942; medl. af repræsentantskabet for Kgl. dansk Automobil Klub fra 1931 (formand for repræsentantskabet og medl. af bestyrelsen 1936-38); medstifter af Holbæk Erhvervsråd og medl. af dettes forretningsudvalg 1932-54; medl. af Holbæk havneudvalg 1933-43; præsident for Holbæk Rotaryklub i 1937; medl. af Telefonabonnenternes repræsentantskab 1938-46; medl. at Holbæk byråd 1942-43; næstformand for Dansk Betonvare Indu-stri's afd. for Sjælland, Lolland-Falster og Møen 1943-54; medl. af repræsentantskabet for Den danske Landmandsbanks Holbæk-Afd. 1943, formand 1953; medl. af statens byggenævn 1943; medstifter af og formand for Holbæk Industriforening 1945; stifter af og 1954 formand for Foreningen af Sveriges Konsuler i Danmark; forretningsfører for Det Danske Hedeselskab for Holbæk by og en del af Holbæk amt fra 1931; medstifter af SISO-Samarbejdende Industriers Salgs Organisation; SISO's første formand (1953-54); medl. af hovedbestyrelsen og kommitteret i forretningsudvalget; formand for bestyrelsen for Fondet for Centralorganisationen af danske Cementimportører udenfor Kbhvn. 1954 og for Proprietær Alfred Beyers Familielegat 1955.

Ud'enl. orden; S.V.31.

Adresse: Kalundborgv. 50, Holbæk.

Sommerbolig: Skovhuset. Skærby

Strand pr. Nykøbing Sjæll.

BEYER Frode biskop, R.; f. 18/6 1894 i Kbhvn.; søn af apoteker Andreas Beyer (død 1911) og hustru Vilhelmine f. Thaning (død 1909); gift (16/5 1922) m. Karen Elisabeth B., f. 10/9 1901 i Kbhvn., datter af cand. pharm. Bodolf Bodelsen (død 1906) og hustru Ida f. Lauritzen (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1913; eand. theol. 1920; kaldskapellan ved Frdbg. kirke 1921; sognepræst i Rinkenæs 1924; provst i Aabenraa provsti 1937; biskop over Haderslev stift 1956.

Medl. af bestyrelsen for Præsteforeningen 1929-49 og for Centralforeningen for Hjemmesygeplejevirksomheder 1931-37 og 1945-48; formand for Amtsforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheder i Aabenraa amt 1937-47; medl. af Aabenraa amts skoledirektion 1937-56.

Adresse: Haderslev.

BEYER Peder C civilingeniør; f. 31/5 1918 i Bramminge; søn af gårdejer Simon Beyer (død 1918) og hustru Both. f. Christensen; gift (31/12 1942) m. Edith B., f. 2/2 1920 i Esbjerg, datter af hovmester Johannes Samson (død 1952) og hustru Mary f. Hansen (død 1944).

Student (Esbjerg) 1936; deltager i dr. Lauge Kochs ekspedition til Østgrønland 1937; cand. polyt. 1942; ansat i firmaet Aagaard Radio s. å., i Dansk Industri Syndikat A/S fra 1946, leder af afdelingen Disa Elektronik.

Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse.

Har været medarbejder og teknisk redaktør ved forsk, radiotekniske tidsskrifter; medredaktør ved udg. af Radioteknik og Elektroakustik (1948) og Kortbølge-Amatørens Håndbog (1951). Adresse: Byagerv. 16, Virum.

BICHEL Jørgen professor, dr. med., M.T.Kha.; f. 20/8 1909 i Rynkeby på Fyn; søn af læge H C P Bichel (død 1934) og hustru læge Anna Margrete f. Jørgensen (død 1936); gift (2/2 1935) m. Johanne B., f. 4/1 1910 i Bandholm, datter af rentier Thorvald Andersen og hustru Dora f. Jørgensen.

Student (Odense) 1928; med. eks. 1935; hospitalsuddannelse i Århus og Kbhvn. 1935-40; dr. med. 1939; reservelæge ved radiumstationen for Jylland 1938-39; ved Niels Steensens hospital, Gentofte 1941-43; leder af det vidensk. arbejde på radiumstationen for Jylland fra 1943; docent i patofysiologi ved Århus universitet 1943 og i arvebiologi 1951, designeret professor i alm. patologi smstds 1950, udnævnt 1952; studierejser i Tyskland, USA, England og Sverige.

Har skrevet: On the cultivation of a mouse leukosis in vitro (disputats 1939); vidensk. afhandlinger, hovedsagelig vedr. ondartede blodsygdomme og kræft.

Adresse: Hans Broges V. 10, Brabrand.

BIDSTRUP Herluf tegner; f. 10/9 1912 i Berlin; søn af maler Hermod Bidstrup og hustru Bertha f. Schmidt; gift m. Ellen B., f. Olsen, f. 3/1 1917 i Sorø.

På kunstakademiet 1931-35; tegner ved Social-Demokraten 1936-45; medarbejder ved Land og Folk og Frit Danmark fra 1945; har desuden tegnet bladtegninger og satiriske tegninger til Kulturkampen, Blæksprutten, Svikmøllen, Folkets Jul samt blade i Skandinavien og øvrige Europa, Sovjetunionen, USA, Kina og Japan. Har gennem en årrække udg. tegninger i udvalg: »Bid og Vid« og »Dagens Bidstrup«; bøgerne: Tegninger gennem 20 år (1952) og Kinarejse (1956).

Adresse: Melchiorsv. 8, Allerød.

BIDSTRUP Magnus Th. købmand, vicekonsul, R'p.p.; f. 11/8 1883 i Rønne; søn af købmand Chr. Bidstrup (død 1923) og hustru Marie Cecilie f. Jensen (død 1932); gift (8/7 1910) m. Ingeborg Elisabeth B., f. 12/10 1884 i Rønne; datter af rentier fh. bygmester Otto Bidstrup og hustru Petra Elisabeth f. Hansen.

Uddannelse på Bornholms handelsakademi og i faderens forretning; medindehaver af denne (firmaChr.Bidstrup) 1918; eneindehaver 1932; vicekonsul for Estland 1930.

Medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm fra 1915 (formand 1935), for A/S Bornholms Maskinfabrik fra 1920 (formand 1927), for A/S Bornholms Telefonselskab 1930-46, for Bornholms TrælasthandlerfoTening 1935-42, for dagbladet Bornholms Tidende fra 1935 og for Rønne Handelsstandsforening 1936-47; medl. af tilsynsrådet i A/S Kbhvns Handelsbank fra 1938 og af tilsynsrådet for Kbhvns Telefon Akts., Bornholms afd. fra 1946; medl. af Rønne byråd 1921-46 og af Bornholms amtsråd fra 1946; medl. af bestyrelsen for Provins-Kulimportører paa Sjælland, Lolland-Falster, Møen og Bornholm fra 1948.

Udenl. orden: E.H.S.5.

Adresse: Rønne.

BIE Curt afdelingsarkitekt; f. 1/8 1896; søn af herredsfoged H A Bie (død 1926, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Caroline f. Grønning (død 1942); gift m. Edith B., f. i Kbhvn.

Student (Horsens) 1914; elev af kunstakademiet; studierejser bl. a. i Frankrig og England; medarbejder hos private arkitekter, særlig L Hygom, 1917-25; ansat i stadsarkitektens direktorat, Kbhvn., 1925, afdelingsarkitekt 1949; har udført ny- og ombygninger i Kbhvn. og omegn; tildelt præmier i konkurrencer vedr. dekorative arbejder, bygninger og byplanlægning, sidstn. i samarbejde med V Dam-Jensen og afd. Tage Matthissen; stadsarkitektens medarbejder ved planlæggelse af Enghaven, bebyggelserne vest og nord for samme, Hans Nansens Gaard m. v.

Adresse: Hillerødg. 73, Kbhvn. N.

BIERFREUND Poul højesteretssagfører; f. 3/12 1902 i Holstebro; søn af dommer Axel Bierfreund (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Harriet f. Faber (død 1930); gift (26/2 1935) m. Inge B., f. 23/6 1909, datter af grosserer H R Ricklefs og hustru Thora f. Sell (død 1942).

Student (Silkeborg) 1921; cand. jur. 1927; landsretssagf. i Kbhvn. 1931; høj-esteretssagf. 1940.

Adresse: Dronningemarken 6, Gentofte. BIERING Erik gesandt, SK.DM., D.r.K.H., M.T.Kfh.p.p.; f. 23/12 1876 i Svindinge; søn af pastor F F Biering (død 1879) og hustru Hansine f. Clausen (død 1912); gift (11/10 1904) m. Sigrid B., f. 15/1 1883, datter af direktør, ingeniør P Sjbwall (død 1933) og hustru Hanna f. Eklund (død 1921).

Præliminæreks.; handelsuddannelse i Danmark og Tyskland; sekondløjtn. 1899; grundlagde 1901 firmaet E F Biering & Co. teknisk kommissions- og agenturforretning i Baku, Rusland; indehaver af fabrik og entreprenørforretning for naftaboringer fra 1906; indehaver af telefonkoncessionen for Baku med naftadistrikter fra 1907; formand i bestyrelsen for handels- og industriselskabet Orient og for Banke-Fiskeriselskabet; medl. af bankrådet for Baku Handelsbank; formand for den evangelisk-Iutherske kirke og skoleråd i Baku 1911-20.

1918 befuldmægtiget ordførende for Bakus regering til våbenstilstandsfor-handlinger med den belejrende tyrkiske hær.

Dansk vicekonsul fra 1904 og norsk vicekonsul i Baku fra 1905; dansk konsul for Kaukasus fra 1908; udsendt dansk konsul for Litauen 1921, generalkonsul 1923; anmeldt som chargé d'affaires og legationsråd 1925-30; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Bukarest, Sofia og Beograd 1930-47; chef for den danske militærmission i Berlin, med titel af generalmajor, 1947-49; i særlig mission til Vesttyskland 1949, afsluttede med landsregeringen i Kiel overenskomst om dansk bistand til borttransport af tyske flygtninge fra Sydslesvig.

Udenl. ordener: Bulg.C.F.l.; Ju.Kr.l.; Ju.St.S.l.; Li.G.l.; N.O.N.3.; N.St.O.31.; Pr.r.K.2&3.; R.St.A.3.; Rum.Kr.l.; Rum.St.l.; Ø.r.K.O.

Adresse: Teglgårdsv. 26, Charlottenlund.

Sommerbolig: Vibevej, Smidstrup

Strand pr. Gilleleje.

BIERING Georg overlæge, R.; f. 21/2 1878 i Kbhvn.; søn af generallæge Frederik Biering (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Vilhelmine f. Cathala (død 1898); gift (7/9 1911) m. Lili B., f. 15/2 1890 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Søren T Sørensen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Mimi f. Wilstrup.

Student (Metropolitanskolen) 1896; med. eks. 1902; reservelæge ved gar-nisonssygehuset i Kbhvn. 1903-05; assistent ved Kbhvns kommunehospitals røntgenklinik 1908-16; korpslæge i hæren 1911-15; overlæge 1915-23; spe-cialistanerk. (radiologi) 1918; visitator ved kommunehospitalet 1919; læge ved Livsforsikringsselskabet Danebroge 1919-50; chef for kommunehospitalets røntgenklinik og iysbehandlingsanstalt 1922-48.

Formand for Dansk radiologisk Selskab 1931-32.

Adresse: Ø-Farimagsg. 30, Kbhvn. Ø.

BJERRING Knud overkirurg, dr. med., R.p.p.; f. 7/4 1893 i Kbhvn.; søn af kreditkassedirektør Jacob Bierring (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Maria f. Bielefeldt (død 1903); gift 1. gang (20/10 1925) m. Ester B., f. 8/4 1901 i Kbhvn., død 1942; 2. gang (14/3 1944) m. Hannah B., f. 28/11 1911 i Vedbæk, døtre af kommandør, navigationsdirektør V L Lorck (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Marie f. Hvidt.

Student (Metropolitanskolen) 1911; med. eks. 1918- hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn. 1918-34; speciallæge i kirurgi, gynækologi og obstetrik; overlæge ved direktoratet for ulykkesforsikringen fra 1939; dr. med. (Spondylitis tuberculosa og Albee's Operation) 1934; overkirurg ved Roskilde amtssygehus 1934, ved Roskilde amts og bys sygehus 1940.

Censorsuppleant (kirurgi) ved læge-vidensk. embedseks. 1934-39; formand for Lægekredsforeningen for Roskilde og Omegn 1937-41 og for Organisationen af Speciallæger i Kirurgi udenfor Kbhvn. 1937-46; medl. af bestyrelsen for Speciallægeorganisationernes Sam-! menslutning 1939-46, af bestyrelsen I for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1942-46, af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1946-49 og af Roskilde sundheds-kommission 1937-43; formand for Dansk kirurgisk Selskab 1953-55; næstformand i indenrigsministeriets blodtransfusionsnævn fra 1954; medl. af Svenska Lgkare-sallskapet fra 1954. Udenl. orden: N.A.4. Adresse: Roskilde amts og bys sygehus, Roskilde.

BIILGAARD Christian landsdommer. R1.; f. 1/10 1900 i Skamby; søn af kommunelærer Hans Sørensen (død 1954) og hustru Anna Adolfine f. Dame (død 1951); gift (6/7 1938) m. Esther B., f. 29/10 1906 i Varde, datter af fuldmægtig i landsoverskatterådet Oscar Emil Karmark (død 1933) og hustru Dagmar Kirstine f. Munch.

Student (Metropolitanskolen) 1917; eand. jur. 1925; sagførerfuldm. s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1926, udnævnt 1932, fuldmægtig 1936, eks-peditionssekr. 1939; dommer i Kbhvns byret 1939, i østre landsret 1949.

Politifuldm. i Tønder 1928-30; sekretær hos rigsadvokaten 1933-38; kst. politimester i Middelfart 1935-36. Adresse: Sophus Bauditz V. 19, Charlottenlund.

BIILGAARD Svend overarkitekt, R.; f. 27/9 1906 i Øverød; søn af kommunelærer Hans Sørensen (død 1954) og hustru Anna Adolfine f. Dame (død 1951); gift m. Bente B., f. 8/6 i Kbhvn., datter af kaptajn, våbeningeniør C J V Berg (død 1945) og hustru Ellen f. Hviid.

Præliminæreks. 1922; murersvend 1926; afgang fra Det tekniske Selskabs skole 1927 og fra kunstakademiet 1938; medarbejder hos forsk, arkitekter 1928-38; ansat ved hærens bygningstjeneste 1938; overarkitekt ved forsvarets bygningstjeneste fra 1954.

Adresse: St. Kongensg. 75, Kbhvn. K.

BIILMANN Chr. H skoleinspektør; f. 23/6 1898 i Kbhvn., søn af måler og vejer Otto Rudolph Biilmann (død 1939) og hustru Elise f. Holm (død 1942); gift (2/7 1924) m. Kirstine B., f. 12/4 1897 i Assing, datter af gårdejer Niels Peder Hansen og hustru Madsine f. Nielsen (død 1952).

Ansat i ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen 1914-18; lærereks. (Jonstrup) 1921; gennemgået Det Trierske faglærerkursus 1923-24; statens årskursus i tysk 1932-33; studierejse til Tyskland. Østrig, Czekoslovakiet, Sverige og Norge 1933; lærer ved Stenlille realskole 1921, ved Skanderborg realskole 1922; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen fra 1923; till. lærer ved Teknisk skole, Købmandsskolen og Kbhvns kommunes aftenskole; forstander ved Kbhvns kommunes fortsættelseskursus 1934-40; leder af kommunens aftenhøjskole 1945-52; skoleinsp. og leder af Kbhvns kommunes aftenskole 1952.

Medl. af Bestyrelsen for Foreningen til nordisk Sprogrøgt 1941-45 og for Lærernes Hus fra 1949.

Har skrevet: Lærebog i Regning og Kalkulation (1931); Hvad kan den københavnske Kommuneskole gøre for at forberede Eleverne til det praktiske Erhvervsliv (prisbelønnet prisopgavebesvarelse, 1934); Københavns Kommunelærerforening 1895-1945 (jubilæumsskrift, 1945); medarbejder ved Leksikon for Opdragere fra 1945; redaktør af Københavns Kommuneskole 1940-45 og af Aftenhøjskolen i Kbhvn. 1948; faglige og skolehistoriske artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Amsterdamv. 11, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Kobbelhuset, Koblerne,

Jægerspris.

BIILMANN Holger skovrider. R.DM. p.p.; f. 3/7 1877 i Grevinge i Odsherred; søn af lærer Lauritz Bang Biilmann (død 1888) og hustru Dina f. Krause (død 1935); gift (8/5 1908) m. Marie B., f. 9/9 1882 i Kbhvn., datter af prokurist Thorvald Røder (død 1905) og hustru Karen f. Ørum (død 1884).

Forstkand. 1900; forstassist. 1900-02; udført planlægningsarbejder på godserne Boller, Frijsenborg og Langeland 1903-07; assistent ved Palsgaard statsskovdistrikt 1907; skovrider ved Benzon gods 1908, till. på Meilgaard 1911; skovrider for Frijsenborg sydlige distrikt 1919, for hele Frijsenborg skovbrug 1940-53.

Medl. af Dansk Skovforenings tekniske udvalg 1921-44, af foreningens bestyrelse 1934-45, chef for dens nord-jydske salgskreds 1916-44; medl. af statens skovnævn 1935-53; censor ved forsteks. 1935-51; formand for Danske Forstkandidaters Forening 1925-35 og for Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Jylland 1942-53; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet en del artikler i Dansk Skovforenings Tidsskrift og en afhandling i Danmarks Skove (1938) m. m.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: St. Skullerupgaard pr.

Glumsø.

BIILMANN PETERSEN Gunnar arkitekt, professor; f. 17/11 1897 på Frdbg.; søn af grosserer H C Petersen (død 1932) og hustru Marie f. Biilmann (død 1916). Uddannet på kunstakademiet (afgang 1922); tilsynsførende med institut for metalarbejdere 1924-26; forstander for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1924-29; leder af Den nye Skole for Tegning og Håndværk 1930-32; lærer ved kunstakademiets grafiske skole 1925-46; lærer ved akademiets billedhuggerskole 1928-46; professor ved akademiet 1951.

Adresse: Allég. 4, Kbhvn. F.

BILDSØE Erik Grove overingeniør, R.; f. 13/11 1891 i Kbhvn.; søn af na-vigationsdirektør, kommandør J A D J Bildsøe (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Manna Helene f. Grove (død 1903); gift (20/5 1920) m. Bodil Kirstine Magdalene B., f. 25/1 1894 på Frdbg., datter af kgl. borgmester P D Swane (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Elise f. Købke (død 1940).

Cand. polyt. 1915; ansat hos A/S Nielsen & Winther, Kbhvn. 1916-17; internationalt flyvercertifikat 1916; studieophold ved Mass. Institute of Technology (Fellow of the American Scandi-navian Foundation) og arbejdet ved forsk, virksomheder i USA, bl. a. ved Curtis Motor and Aeroplane Co., Buf-falo 1917-19; afdelingsing. ved Teknologisk institut, smede- og maskinafd. 1919, overing. 1949-57.

Medl. af Værkstedsfunktionærskolens tilsynsråd fra 1937.

Har skrevet Smedebogen, Teknisk Engelsk for Maskinfaget, Pladeudfoldninger og andre fagbøger.

Adresse: Tranegårdsv. 59, Hellerup.

BILDSØE Hans Grave kammerherre, kommandør, K'.DM., Chr.XM.T., HTS. p.p.; f. 24/2 1888 i Kbhvn.; søn af navigati-onsdirektør, kommandør J A D J Bildsøe (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Manna Helene f. Grove (død 1903); gift (11/8 1915) m. Ella B., f. 26/9, datter af fabrikant V V Bisted (død 1923) og hustru Anna f. Albrechtsen (død 1925).

Sekondløjtn. i marinen 1910; premier-løjtn. 1911; kaptajn 1920; orlogskapt. 1927; kommandørkapt. 1935; kommandør 1940; adjudant hos H. k. H. kronprins Frederik 1921-26; vagerinsp. 1926-30; chef for inspektionsskibet på Island og Grønland 1930-31; kontorchef i marineministeriet 1932-35; chef for under-vandsbådsdivisionen 1935-39; chef for artilleriskibet Niels Juel 1939; chef for skibsdivisionen 1940-41; stabschef ved flådestationen 1940, ved kystflåden 1941; jagtkaptajn hos H. M. kongen og chef for H. M. kongens adjutantstab af søværnet 1942-48; afsked 1948.

Medl. af sø- og handelsretten.

Udenl. ordener: F.O.A.; F.Æ.L.4.; Gr.G.1.3.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; N.St.O.21.

Adresse: Amagerbrog. 4, Kbhvn. S.

BILFELDT Otto fh. kontorchef, K.DM. p.p.; f. 20/12 1883 i Faaborg; søn af exam. pharm. H A B Bilfeldt (død 1904) og hustru f. Friderichsen (død 1907); gift (8/7 1911) m. Agnes B., f. 12/10 i Kbhvn., død 1935, datter af grosserer Fritz Henningsen (død 1891) og hustru f. Halby (død 1924).

Student (Østersøgades gymn.) 1902; cand. jur. 1908; assistent i justitsministeriet 1913; kst. assessor i lands-over- samt hof- og stadsretten 1916-19; fuldmægtig i justitsministeriet 1919; kontorchef 1921-53; justitsministeriets kasseinspektør ved dommerembederne 1929-54

Udenl'. ordener: Fi.H.R.31.; N.O.N.4.; S.H.E.3.

Adresse: Stoltenbergsg. 9, Kbhvn. V.

BILLE Ejler maler; f. 6/3 1910 i Odder; søn af redaktør Torben Bille (død 1922) og hustru Anna; gift (1/6 1944) m. Agnete B., f. 10/5 1900 i Darum, datter af gårdejer Søren Therkildsen og hustru Kathrine.

Student (Birkerød) 1930; optaget på kunstakademiet 1933; debuteret på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1931; skulptur og maleri på »Linien«s udstilling på Charlottenborg 1934; medl. af Corner og af Høstudstillingen 1938-50; har udstillet på Martsudstillingen fra 1951; separatudstilling i Kbhvns Kunstforening 1947.

Repræsenteret med billeder på statens museum for kunst og på Esbjerg og Randers museum.

Tildelt Oluf Hartmanns Mindelegat 1954.

Har udg.: Picasso, Surrealisme Abstrakt Kunst (1945).

Adresse: Willemoesg. 70, Kbhvn. Ø.

BILLESKOV JANSEN F J professor, dr. phil., R.p.p.; f. 30/9 1907 i Hvidbjærg; søn af overretssagfører H Billeskov Jansen (død 1943) og hustru Bothilde f. Schack-Schou; gift (22/10 1938) m. Vibeke B. J., f. 9/5 1914 på Frdbg., datter af overingeniør A Collet Henrichsen (død 1950) og hustru Emmy f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1926; cand. mag. (dansk og fransk) 1932; studieophold i Frankrig 1928 og 1934; univ. guldmed. (alm. litteraturvidenskab) 1936; lærer ved N Zahles skoles faglærerinde-kursus 1932-38 og ved hærens officersskole 1935-38; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1935-38; dr. phil. 1938; lektor i dansk ved universitetet i Paris 1938-41; docent i dansk litteratur ved Kbhvns universitet 1941, professor 1946; censor ved faglærereks. fra 1944; gæsteforelæsninger ved universiteterne i Stockholm 1948, Paris 1948 og 1953, Lund 1950, Uppsala 1951, Rom, Lyon og Strasbourg 1955; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, af Videnskabernes Selskab og af Vetenskaps-So-cieteten i Lund.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Professorer ved de højere Læreanstalter fra 1943, for Universitetsjubi-læets danske Samfund fra 1944, for HC Andersens mindemedalje fra 1946, for Dansk Magisterforening 1946-52, for Selskabet for nordisk Filologi 1947-52, for Søren Kierkegaard Selskabet fra 1948, for Studentergården fra 1952 og for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard fra 1953.

Modtog prisbelønning fra Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse 1948.

Har skrevet: Sources vives de la Pensée de Montaigne (1935); Holberg som Epigrammatiker og Essayist, I Epigrammatikeren (disputats, 1938), II Essayisten (1939); poetik I (1941, 2.udg. 1946), II (1945, 2. udg. 1948), Esthé-tique de l'oeuvre d'art littéraire (fransk udg. af Poetik I-II, 1948); Aandsviden-skaber og Digtning (i Dansk Daad, 1943); Danmarks Digtekunst I (1944), II (1947); Inderlighed og Klarhed (essays, 1948); Naturen, Menneskene og Bøgerne (essays, 1951); Søren Kierkegaards litterære Kunst (1951); L'Age d'or (1953). Litterære afhandlinger og anmeldelser i Edda, Danske Studier, Acta Phil. Scand., Kirkehistoriske Samlinger, Gads danske Magasin, Orbis Litterarum, Historisk Tidsskrift og Erasmus; artikler i Dansk biografisk Leksikon og Encyclopaedia Hebraica. Udg.: Ludvig Holbergs Moralske Tanker (1943); sammes Memoirer (1943), Epistler (1944-54), Fem Komedier (1948), Théåtre de Holberg (1955); Søren Kierkegaards Værker i Udvalg (1950, svensk udg. 1954-57); Thomas Kingos Samlede Skrifter (1939 ff, s. m. Hans Brix og Paul Diderichsen); Et Hundrede danske Digte (1947). Redaktør af Orbis Litterarum 1943-50

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Frydendalsv. 20, Kbhvn. V.

BINDSLEV Georg overlæge, dr. med.; f. 14/4 1904 i Esbjerg; søn af borgmester i Silkeborg Rasmus Bindslev (død 1951) og hustru Otthea f. Svendsen; gift (12/5 1935) m. Else B., f. 2/4 1904 i Odense, datter af skomager Adolf Hansen og hustru Anea f. Nielsen.

Student (Th. Langs skoler) 1922; med. eks. 1929; kandidat ved en række hospitaler; 2. reservelæge ved Øresunds-hospitalets med. afd. 1935-36; 1. reservelæge ved sammes afd. I 1936-38; assistent ved centralstationen for tuberkulosebekæmpelse i Kbhvn. 1935-36; vidensk. medarbejder i tuberkuloseafd. på statens seruminstitut 1932-38; spe-cialistanerk. (lungetuberkulose) 1937; dr. med. (Overfølsomhed og Immunitet ved Tuberkulose) 1939; overlæge ved Krabbesholm sanatorium 1938; till. leder af Viborg amts tuberkulosestationer fra 1941 og af Thisted amts tuberkulosestationer fra 1949.

Formand for bestyrelsen for Skive museum 1944-57 og for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse's kredsbestyrelse for Viborg amt 1953; medl. af Red Barnet's landskomité 1956.

Adresse: Krabbesholm sanatorium pr.

Skive.

BING H I professor, dr. med.; f. 26/10 1871 i Kbhvn.; søn af etatsråd Jacob Martin Bing (død 1903) og hustru Amalia f. Warburg (død 1916); gift (9/10 1904) m. Ebba B., f. 9/4 i Kbhvn., datter af vekselerer Otto Henriques og hustru Elisa f. Bendix (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1888; med. eks. 1895; dr. med. 1899; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1901-03, ved kommunehospitalets afd. III 1903-07; korpslæge i hæren 1908; afsked 1913; læge ved tuberkulosestationen 1908-11; overlæge ved kommunehospitalet 1911, ved Alm. hospital 1913, ved Bispebjærg hospital 1916, ved kommunehospitalets 2. afd. 1921-41; censor ved med. embedseks. 1914-18; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1934-41.

Medl. af bestyrelserne for Kbhvns Sygehjem 1921-45, for Vejlefjord sanatorium til 1945, for Silkeborg Bad til 1945 og af Gensidig kvindelig Hjælpeforening; medredaktør af Acta medica scandinavica; medl. af Svenska La-karesallskapet og af Selskabet for intern Medicin i Buenos Aires.

Adresse: Malmøg. 2, Kbhvn. Ø.

BING Jens direktør, dr. med.; f. 19/12 1906 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. H I Bing (se denne); gift (2/7 1931) m. Else B., f. 22/1 1908 i Skagen, datter af politimester M M Caspersen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Henriette f. Andersen.

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. eks. 1931; studierejser i England 1934, 1936 og 1947; dr. med. 1936; reservelæge ved kommunehospitalets 7. afd. 1937-40; assistent ved universitetets fysiologiske institut 1931-41, lektor i almindelig patologi og leder af det patofysiologiske laboratorium på universitetets institut for almindelig patologi 1941; direktør for den medicinske afd. af Kbhvns universitets institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning fra 1955; specialistanerk. i intern medicin 1941 og i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947; censor i biokemi 1941-45; konsulent ved A/S Ferrosan fra 1947; ophold ved Karolin-ska Instituttets fysiologiske institut, Stockholm 1943-45.

Formand for Selskab for teoretisk og anvendt Therapi i 1941; medl. af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1956 og for Dansk Selskab for klinisk Kemi og Laboratorieteknik 1956.

Har skrevet: Studies on Proteinuria (disputats, 1936); De medicinske Nyrelidelser (s. m. T Bjering og P Iversen, 1941 og 1945); Infektionspatologi (s. m. K A Jensen, 1945); Plombage in Pul-monary Tuberculosis (s. m. E Hart Hansen, K Linden og E v. Rosen, 1951); afhandlinger om patofysiologiske emner, specielt omhandlende serumproteiner, nyrefunktion, blodtryk og medicinsk anvendelse af plastic-stoffer; medarbejder ved Nordisk Medicin fra 1941; medredaktør af Scandinavian Journal for Clinical and Laboratory In-vestigation fra 1952.

Adresse: Nørre Allé 71. Kbhvn. Ø.

BING Kai civilingeniør, konsulent; f. 16/2 1880 på Frdbg.; søn af bankier Laurids M Bing (død 1903) og hustru Amalie f. Bendix (død 1933); gift (3/7 1908) m. Kathrine Maria B., f. 6/7 1887, datter af grosserer Jacob Stilling-Andersen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Marie f. Tranberg (død 1936).

Student (Slomanns skole) 1898; cand. Phil. 1899; cand. polyt. 1904; kemiker hos Blauenfeldt & Tvede 1904-05; la-boratoriekemiker i Berlin 1905-06; drifts-kemiker hos Max Frænkel & Runge, Spandau 1906-14; direktør for A/S Drubin, Fabrik for Trykfarver 1915-19.

Medl. af bestyrelsen for A/S Schiøn-ning & Arve 1915-44; bestyrelsens kommitterede 1924-43; assistent hos professor, dr. J A Hedvall ved Chalmers tekniska hogskola i Goteborg nov. 1943-maj 1945. Medl. af bestyrelsen for A/S Skandinavisk Gummi Co. 1916-40, for A/S Dansk Sæbeindustri 1918-30 og for oliefirmaet A/S Edelstein, Olsen & Co. 1919-24; medl. af bestyrelsen og dennes kommitterede i A/S Drubin, Fabrik for Trykfarver, fra 1919; medl. af repræsentantskabet for Forsikrings-Akts. Norden 1923-32; medarbejder ved Pensions- og Livrente-Institutet af 1919 A/S fra 1931; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Byggeforening fra 1934.

Litterære arbejder; bogen om »Ud-blomstringer paa Murværk« (1947); afhandlinger om kautsjuk og tørrende olier i De tekniske Vetenskaperne; artikler ang. kautsjukkemi i Ingeniøren, Gummizeitung, Zeitschrift fiir angew. Chemie o. a. tidsskrifter.

Opfindelser: metoder til afvulkanise-ring af gammelt gummi.

Adresse: Brodersens Allé 9, Hellerup.

BING Ludvig overretssagfører; f. 22/3 1892 i Kbhvn.; søn af porcelænsfabri-kant Harald Bing (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Harriet f. Levin (død 1919); gift (12/12 1918) m. Sigrid B., f. 3/12 1894 i Kbhvn., datter af konsul, grosserer Just Abildgaard (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Elise f. Berg (død 1939).

Student (Frederiksberg gymn.) 1909; cand. jur. 1916; overretssagf. 1919; offentlige sager 1939.

Medl. af kredsbestyrelsen for I. sagførerkreds 1928-36, formand for samme 1933-36; medl. af sagførernævnet 1946-53; formand i bestyrelsen for A/S Por-celainsfabrikerne Bing & Grøndahl og Norden, for A/S Christianshavns Oplagspladser (Investeringsselskab) og for A/S Nordisk Gummi og Guttapercha Co.; medl. af bestyrelsen for A/S A M Hirsch-sprung & Sønner, for A/S Dagbladet Politiken og for A/S Tivoli; formand for A/S Sagførernes Auktioner; medl. af bestyrelsen for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustrus Fond og for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustru Ida Rubens Mindelegat; kasserer for foreningen Smaabørns Vel; formand i bestyrelsen for Kunstnernes Understøi-teiseskasse; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Det danske Kunstindustrimuseum samt af bestyrelsen for foreningen Kunstindustrimuseets Venner. Adresse: Jens Kofods G. 1, Kbhvn. K.

BINZER Paul direktør, civilingeniør; f. 22/12 1909 i Kbhvn.; søn af elektro-installatør Charles Binzer (død 1947) og hustru Ingeborg f. Jørgensen; gift (14/3 1944) m. Marianne B., f. 5/6 1915 på Frdbg., datter af komponisten Viggo Brodersen og hustru Julie f. Rasmussen.

I kleinsmedelære hos Carl Seifert 1924-28; i elektrikerlære hos Binzer & Co. 1928-30; student (privat dimit.) 1935; cand. polyt. 1941; assistent hos professor P 0 Pedersen 1941; vidensk. assistent ved polyteknisk læreanstalt 1941-43; ingeniør ved ASEA, Vaster-ås, Sverige 1944-45; ingeniør i Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen. A/S 1945, direktør 1949, adm. direktør fra 1952.

Adresse: Ved Bommen 17, Gentofte.

BIRK Carl Georg Ostenfeld landinspektør, kontorchef, R.; f. 25/4 1894 i Kbhvn.; søn af landinspektør Axel Georg Birk (død 1940) og hustru Olga Marie f. Ostenfeld (død 1947); gift (9/8 1919) m. Lilli B., f. 8/1 1897 i Århus, datter af prokurist Jens Nielsen (død 1933) og hustru Jacobine f. Larsen (død 1953).

Landinspektøreks. 1917; bestall. s. å.; revisor i direktoratet for matrikelvæsenet 1919, overrevisor 1920, fuldmægtig 1928, ekspeditionssekr. 1942, kontorchef i landbrugsministeriet 1946.

Adresse: Sundvænget 10, Hellerup.

BIRK Johannes Aagaard direktør; f. 17/10 1895 i Ikast; søn af husmand Peder Birk (død 1947) og hustru Ane Jensine f. Fløe (død 1934); gift (26/4 1925) m. Ellen Mary B„ i. 13/3 1902 i Vordingborg, datter af overtoldassistent Julius Mølner (død 1942) og hustru Marie f. Aagaard (død 1954).

Lært isenkram i Herning 1909-13: handelsskoleeks.; ansat hos grosserer Ludvig Koch, Århus 1915, hos grosserer Carl Rasmussen, Kalundborg 1919; fuldmægtig i Skotøjsfabrikken Jørgen Petersen & Co. A/S 1923, prokurist 1928, direktør smstds fra 1930.

Formand for Foreningen af Kbhvns Skotøjsfabrikanter 1953-57; medl. af Industrifagenes hovedbestyrelse fra 1954, af Industrirådet fra 1954 og af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1954-57.

Adresse: Grøndalsv. 65, Kbhvn. F.

BIRKELUND Palle rigsbibliotekar; f. 29/1 1912 i Nimtofte; søn af førstelærer Hans Birkelund (død 1936) og hustru Fanny f. Møller (død 1935); gift m. sekretær cand. jur. Gerda B., f. Schwartz, f. 27/9 1923.

Student (Århus katedralskole) 1930; eand. jur. 1944; assistent ved statsbiblioteket i Århus 1930, ved universitetsbiblioteket 1936, bibliotekar II smstds 1944, ved det kgl. bibliotek 1948, bibliotekar I ved rigsbibliotekarembedet 1949; studieophold i USA (Unesco-stipendiat) i 1949; rigsbibliotekar 1952.

Sekretær i Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige Biblioteker 1948-52; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening fra 1951; medl. af Fællesrepræsentationen for den danske Bibliotekarstand fra 1949, næstformand 1951; næstformand for Dansk bibliografisk kontor; formand for Sammenslutningen af Danmarks videnskabelige og faglige Biblioteker, for dansk fokemin-deråd og for landsudvalget til indsamling af gamle fotografier; medl. af biblioteksrådet, af den danske UNESCO-nationalkommission, af Arktisk Instituts råd, af bestyrelsen for Det danske Pressemuseum og Arkiv, af hovedbestyrelsen for Forening for Boghåndværk (næstformand fra 1955) og af bestyrelsen for Dramatisk bibliotek.

Medredaktør af Nordisk Leksikon for Bogvæsen 1947 ff og Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksvasen; bidrag til forsk, samleværker, tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Overg. o. V. 52, Kbhvn. K.

BIRKET-SMITH Kai dr. phil. & scient., overinspektør ved nationalmuseet, R1., FM. i sølv p.p.; f. 20/1 1893 i Kbhvn.; søn af overbibliotekar, dr. phil. Sophus Birket-Smith (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Ludovica f. Nielsen (død 1927); gift (10/7 1920) m. Minna B-S., f. 25/6 1894 i Kbhvn., datter af grosserer Carl Hvilsom (død 1923) og hustru Wilhelmine f. Rohde (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1910; mag. scient. 1917; dr. phil. 1929; æresdoktor ved University of Pennsylvania, Philadelphia 1937 og ved Oslo universitetet 1951; underinsp. ved nationalmuseet 1929; inspektør II 1931; inspektør I 1938; leder af den etnografiske afd. 1940; overinsp. 1946; till. lektor i etnografi ved Kbhvns universitet 1945; deltager i den zoologiske ekspedition til Syd-Grønland 1912; etnografisk forskningsrejse til Nord-Grønland 1918; deltager i 5. Thule-ekspedition til arktisk Nord-Amerika 1921-23: arkæologisk og etnografisk forskningsrejse til Alaska 1933; studierejse til Philippinerne og Oceanien 1951.

Viceformand i Dansk-Indisk Forening; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, af det Norske Videnskabs-Akademi, Oslo, af Det kgl. Videnskabsakademi i Goteborg, af det Finske Videnskabs-Societet, af Det kgl. danske geografiske Selskabs råd, af direktionen for Knud-Rasmussen-Fondet og for Dansk Ekspeditionsfond, af kommissionen for Grønlands undersøgelse, af det permanente råd for internationale antropologiske og etnologiske kongresser og generalsekr. ved kongressen i Kbhvn. 1938 og i Bruxelles 1948; præsident for den internationale amerikanistkon-gres i Kbhvn. 1956; æresmedlem af Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland og af Geographi-che Gesellschaft, Hamburg; korresp. medl. af La societé des américanistes de Paris, af Anthropologische Gesellschaft, Wien, af American Museum of Natural History, New York, af Tromsø museum og af Westermarck Society, Åbo; tildelt Det kgl. geografiske Selskabs Hans Egede medalje, Royal Anthropological Institutes Huxley medalje, Svenska sallskapet for geografis An-drée-plakette og den franske Prix ån-grand; modtog Loubat-prisen 1938 af Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm.

Litterære arbejder: Early History of the Algonquian Indians (1918); Ethno-graphy of the Egedesminde District (1924); Eskimoerne (1927, engelsk udg. 1936, fransk do. 1937, schweizisk do. 1948, spansk do 1953); Physiography of West Greenland (1928); The Greenlanders of the Present Day (1928); 500 Eskimo Words (1928); The Caribou Eskimos I-II (II, disputats, 1929); Contribu-tions to Chipewyan Ethnology (1930); Den nye Verden (1931); Geographical Notes on the Barren Grounds (1933); Naturmennesker I-II (1934, svensk udg. 1937); Guld og grønne Skove (1935); Saga Knuts Rasmussens (på islandsk, 1935, dansk udg. 1936, svensk udg. 1937); The Eyak Indians (s. m. F de Laguna, 1938); Anthropological Observations on the Central Eskimos (1940); Vi Mennesker (1940, svensk udg. 1944, schweizisk udg. 1944, argentinsk og finsk udg. 1949); Early Collections from the Pacific Eskimo (1941); Kulturens Veje I-II (1941-42. svensk udg. 1943, schweizisk udg. 1946, hollandsk udg. 1950, finsk udg. 1951, argentinsk udg. 1952. fransk udg. 1956); The Origin of Maize Cultivation (1943); Ethnographi-cal Collections from the Northwest Passage (1945); Tro og Trolddom (1946); The Chugach Eskimo (1953); Ethnological Sketch of Renneil Island (1956).

Udgiver af Jens Munk's Rejse (1929); St. Bille, Galathea's Rejse omkring Jor- i den (I-II, 1930; Graah, Undersøgelses-Rejse til Østkysten af Grønland (1932); Knud Rasmussen, mindeudgave (s. m. P Freuchen og Th. Mathiassen, 1934-35); Danmark og Verdenskulturen (1943); Lægekunsten gennem Tiderne I-IV (1945-46); Grønlandsbogen I-II (1950).

Tildelt Galathea-medaljen.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.O.A.; S.N.3.

Adresse: Drosselv. 25, Kbhvn. F.

BIRKSTED Kaj oberst, R.DM., Chr. X Kr.E.M.p.p.; f. 2/3 1915 i Kbhvn.; søn af afdøde købmand Viktor Birksted og hustru Ane Marie f. Larsen; gift (9/6 1945) m. Sonia B., f. 29/6 1922 i London, datter af direktør Erik Irgens (død 1946) og hustru Janicke f. Knudt-zon.

Luftmilitær rådgiver i krigs- og marineministerierne 1945-50; oberstløjtn. i flyvevåbnet og chef for flyvevåbnets stab 1950; oberst s. å.; chef for vestre flyvebasiskommando 1953; til tjeneste ved SHAPE, Paris 1954.

Udenl. ordener: N.St.0.21.; norsk krigskors med sværd og stjerne, norsk krigsmedalje og kong Haakon VII.s 70 år medalje; N.D.M. med stjerne; Stb. B.E.4.; Stb.D.F.C; Stb.D.S.O.

Adresse: Skt. Annæ Plads 19.

Kbhvn. K.

BISGAARD Ivar direktør; f. 1896 i Kbhvn.; søn af kunstmaler Jens Bisgaard (død 1900) og hustru Agathe f. Flinker; gift m. Astha Gudrun B., f. 1897 i Kbhvn., datter af maskinmester ved rigshospitalet Gustav Jacobsen (død 1937) og hustru Alvilda Marie f. Henningsen (død 1918).

Elev af Det kgl. Vajsenhus; i handelslære hos firmaet C J Carøe, Kbhvn. 1910; bogholder og kontorchef i A/S Kbhvns Fodtøjsfabrik 1914-19; direk-tionssekr. i A/S M I Ballins Sønner & Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker 1920, kontorchef 1927, underdir. 1938, direktør 1952; HIL direktør for A/S Dansk Garveekstraktfabrik 1942-53.

Medl. af bestyrelsen for A/S Badilin 1950-55 og for Foreningen af danske Læderfabrikanter fra 1955.

Adresse: Laurids Bings Allé 2,

Kbhvn. F.

BISGAARD N Finn professor, dr. techn.; f. 3/6 1910 i Kbhvn.; søn af overlæge dr. med. Axel Bisgaard (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Vilhelmine f. Schmidt; gift (2/5 1935) m. Eva B., f. 2/5 1911 i Århus, datter af konditor E Leonard og hustru Kristine f. Hinge.

Student (Roskilde) 1928; cand. polyt. 1935; ansat hos Burmeister & Wain s. å.; vidensk. assistent ved Danmarks tekniske højskole 1936; dr. techn. 1952; professor i opvarmning og ventilation ved Danmarks tekniske højskole 1953; studierejse i USA i 1953 (u. Scandinavian-American Foundation).

Medl. af en række udvalg u. Dansk Ingeniørforening for udarbejdelse af normer og regler; medl. af Institut International du Froid, Commission VI og af bestyrelsen for Dansk selskab for opvarmnings- og ventilationsteknik; medl. af bestyrelsen for A/S Wahl Asmussen, A/S af 30. marts 1951 og A/S af 12. september 1955.

Har skrevet: Retningsbestemte termiske Felter (disputats, 1952) o. a. vidensk. afhandlinger (delvis s. m. F C Becker). Har udtaget en række patenter.

Adresse: Clausholmv. 25, Kbhvn. Vanløse.

BISGAARD Oluf landsdommer, R1.; f. 8/1 1897 i Silkeborg; søn af sagfører, bankdirektør Anton Madsen Bisgaard (død 1920) og hustru Bolette Marie f. Lassen (død 1897); gift (3/3 1946) m. Gerda B., f. 2'9 1909 i Silkeborg, datter af slagtermester Anders Aagaard Jensen og hustru Anna f. Bjerregaard.

Student (Th. Langs skole) 1915; cand. jur. 1921; politifuldm. i Nykøbing S. 1923; dommerfuldm. i Ning og Hasle m. fl. herreder, Århus 1926; dommer i vestre landsret 1944.

Overligningskommissær for Viborg købstad 1950.

Adresse: Bispevænget 5, Viborg.

BISGAARD Otto overretssagfører, R.; f. 25/1 1888 i Silkeborg; søn af sagfører, bankdirektør Anton Madsen Bisgaard (død 1920) og hustru Bolette Marie f. Lassen (død 1897); gift (25/9 1926) m. Esther Mary B., f. 9/1 1904 i Herlufs-magle, datter af partikulier Niels Nielsen (død 1932) og hustru Hansine Marie f. Mortensen (død 1944).

Student (Horsens) 1906; cand. jur. 1912; overretssagf. i Silkeborg 1917; egen forretning fra 1918.

Medl. af Silkeborg ligningskommission 1921-25; overligningskommissær 1927; medl. af bestyrelsen for 10. sagførerkreds 1938-42, for A/S Silkeborg Bad, for amtsudvalget for Det konservative Folkeparti i Skanderborg amt, for Historisk Samfund for Aarhus Stift og for Th. Langs skoles Samfund; formand for Silkeborg museumsforening.

Har skrevet: Fra Silkeborgs Nybyg-gertid (1935); Af Silkeborg Hovedgaards Historie 1794-1846 (1937); Af Silkeborg Handelsplads' Historie 1860-1900 (1942).

Adresse: Vesterg. 17. Silkeborg.

BISGAARD-FRANTZEN Carl Frederik overkirurg, dr. med.; f. 27/10 1914 i Skagen; søn af cementstøber Thv. Frantzen og hustru Bertha f. Bisgaard; gift (2/6 1941) m. Johanne B-F., f. 4/6 1909 i Tindbæk, datter af gårdejer Niels Svendsen (død 1935) og hustru Rasmine f. Nielsen. Student (Rungsted) 1934; med. eks. 1941; accessit for Kbhvns universitets prisopgave 1943; specialistanerk. i neurokirurgi 1951; dr. med. 1955; overlæge ved neurokirurg. afd. ved Odense amts og bys sygehus 1955.

Har skrevet; Om splanchnicectomiens indflydelse paa ventriklens funktion (disputats, 1955) desuden fl. arbejder med smertekirurgisk og hjernetraumatisk emne.

Adresse: Odense amts og bys sygehus, Odense.

BJARDON G kriminaldommer, R.; f. 9/9 1892 i Dalbyover; søn af gårdejer, sognefoged Rasmus Rasmussen (død 1927) og hustru Anna Kirstine f. Jensen (død 1931); gift (24/9 1919) m. Anne Marie B., f. 15/11 1889 i Engom, datter af gårdejer Niels Peter Andersen (død 1920) og hustru Sofie f. Sørensen (død 1940).

Student (Randers) 1911; cand. jur. 1918; amtsfuldm. på Århus stiftamts kontor s. å.; herredsfuldm. i Holbæk s. å.; dommerfuldm. smstds 1919; kriminaldommer i Århus 1943.

Adresse: S-Ringg. 7, Århus.

BJARKOV  L oberst, K.DM.,HTH.p.p.; f. 7/6 1891 i Sæby i Horns herred; søn af gårdejer Christian Nielsen (død 1943) og hustru Marie f. Petersen (død 1923); gift (28/10 1921) m. Gerda Margrethe B., f. 3/11 1891, død 1952, datter af bagermester Jens Nicolai Nielsen (død 1940) og hustru Marie (død 1929).

Militæruddannelse; tjenstg. i det franske og italienske flyvevæsen 1920-21 og i det engelske flyvevæsen i 1932; oberst-løjtn. og chef for sjællandske flyverafd. 1937; chef for hærens flyvertroppers tekniske tjeneste 1940, for sjællandske flyverafd. 1948-51; i reserven i flyvevåbnet 1951; chef for flyvestation Vedbæk 1952-53; flyverhjemmeværnsinsp. og chef for luftmeldekorpset 1953-56; oberst af res. i flyvevåbnet 1955; afsked 1956.

Tildelt Medaille D'Honneur fra Ligue Internationale Des Aviateurs 1927 og Federation Aeuronautique Internationa-Ie's Tissandier-diplom 1956.

Udenl. ordener: B.L.5.; S.V.31.

Adresse: Adolphsv. 47, Gentofte.

BJARNHOF Karl redaktør, forfatter, R. P.p.; f. 28/1 1898 i Vejle; gift m. Ebba B., f. von Halle.

Redaktør af Social-Demokratens kronik til 1947, derefter medarbejder ved statsradiofonien, fra 1952 som chef for speakertjenesten.

Medl. af præsidiet for De danske folkemusikskoler fra 1950 og for Musik og Ungdom fra 1956, af hovedbestyrelsen for Vanførefonden fra 1955 og af statens blindenævn fra 1956.

Litterære arbejder: Men hver sin Vej (1932); Møl og Rust (1935, ny udg. 1957); Livets Elskere (1937); I hvert fald Solskin (1948); I Pauserne (1952); Stiærnerne blegner (1956).

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.N.3.

Adresse: Vejrøg. 6, Kbhvn. Ø.

BJARUP Alfred landsretssagfører, klosterforstander; f. 3/3 1906 i Sorring; søn af købmand P J Petersen (død 1926) og hustru f. Knudsen (død 1953); gift (18/3 1933) m. Marie Elisabeth B., f. 25/9 1903 i Kbhvn., datter af cand. mag. L Eggert Madsen (død 1912) og hustru f. Petersen (død 1948).

Student (Silkeborg) 1925; cand. jur. 1931: sagførerfuldm. i Silkeborg 1931-37; landsretssagf. 1935, i Århus 1937; till. auktionsleder i Ning og Hasle m. fl. herreder 1939-45; offentlige sager 1945; forstander for Vor Frue kloster (Århus hospital) fra 1950.

Medl. af reguleringskommissionen fra Århus købstad fra 1955, af bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening 1941-55, af kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds 1947-49, af sagførerrådet 1949-56 og af Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond fra 1952; medl. af justitsministeriets udvalg ang. udlæg og udpantning fra 1952; medl. af bestyrelsen for I/S Sagførerauktionerne i Århus fra 1946, for Aarhus Brændsels Compag-ni A/S o. a. selskaber.

Adresse: Vor Frue kloster, Århus.

Sommerbolig: Birkev. 18, Risskov.

BJERGE Torkild professor, dr. phil., R.; f. 8/3 1902 i Kbhvn.; søn af distriktslæge CSC Bjerge (død 1910) og hustru Thora Marie f. Hansen (død 1915); gift (22/5 1931) m. Jonna B., f. 12/5 1908 i Kbhvn., datter af direktør Johs. Gandil (død 1956) og hustru Agnete f. Rørdam (død 1945).

Student (Vestre borgerdydskole) 1920; cand. polyt. 1926; mag, scient. 1931; dr. Phil. 1938; assistent ved Danmarks tekniske højskoles fysiske laboratorium 1928-36 og ved universitetets institut for teoretisk fysik 1937-39; lærer i fysik ved officersskolen 1937-48; professor i fysik ved Danmarks tekniske højskole 1939, uden for nr. fra 1956; adm. leder af atomenergikommissionens forsøgsanlæg fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for G A Hagemanns kollegium 1943-56; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1950, af forsvarets forskningsråd 1952-56 og af atomenergikommissionen 1955-56.

Adresse: Vesperv. 3. Hellerup.

BJERING Tage Borrebye overlæge, dr. med., R.; f. 11/11 1899 i Kbhvn.; søn af grosserer Emanuel Borrebye (død 1900) og hustru Marie-Louise f. Sørensen (død 1944); gift (7/5 1927) m. Ellen B., f. 24/9 1908 i Skive, datter af konsul, købmand Knud Kielgast (død 1925) og hustru Elin Louise f. Jacobsen.

Student (Skt. Andreas kollegium) 1918; med. eks. 1926; ansat på by- og amtssygehuset i Skive 1926-29 og på forsk. kbhvnske hospitaler 1929-31; 2. reservelæge ved kommunehospitalets 7. afd. 1931; dr. med. 1932; visitator ved kommunehospitalet 1934; assistent ved kommunehospitalets med. poliklinik 1935; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1935-36; 1. reservelæge ved kommunehospitalets 2. afd. 1936-41; assist. læge ved invalideretten 1940-52; læge ved Pensionsforsikringsanstalten 1941; overlæge ved kommunehospitalets 7. atd. 1942; leder af Kbhvns kommunes »ernæringsfysiologisk laboratorium« 1955. Har skrevet: Om Glukosens Indvandring i de røde Blodlegemer (disputats, 1932) og (s. m. Poul Iversen og Jens Bing) De medicinske Nyrelidelser, Fysiologi, Patofysiologi og Klinik (1941) samt om nyrernes normale og patologiske fysiologi og om sukkersyge. Adresse: Sortedam Doss. 63 B, Kbhvn. Ø.

BJERKE Kjeld kontorchef, lektor, E.; f. 29/8 1904 i Kbhvn.; søn af kontorchef O H Bjerke og hustru Erna Julie f. Huld; gift (17/4 1935) m. Ase B„ f. 15/11 1910, datter af grosserer Robert Rømer og hustru Ingeborg f. Just.

Student (privat dimit.) 1923; cand. polit. 1929; sekretær i det statistiske departement 1930, fuldmægtig 1938, ek-speditionssekr. 1946, kontorchef 1949; till. lektor ved Handelshøjskolen og statistisk-økonomisk konsulent for Gu-tenberghus.

Formand for International Association for Research in National Income and Wealth.

Har skrevet: Statistik i teori og praksis (s. m. H Colding-Jørgensen); Omsætningen og salgsprisen for landejendomme 1902-42; skuespillet »Valget«.

Adresse: Skansev. 19, Dragør.

BJERRE Axel M politimester, R., M.T. Kha.; f. 18/2 1895 på Sorø højskole; søn af højskoleforstander, sognepræst K Bjerre (død 1937) og hustru Elise f. Møller (død 1956); gift (30/9-1921) m. Lilly B., f. 11/12 1898 i Kbhvn., datter af grosserer Sophus Hald (død 1927) og hustru f. Kluwer (død 1948).

Student (Sorø) 1913; cand. jur. 1920; fg. sekretær i skattedepartementet 1920; politifuldm. i Ribe 1921; amtsfuldm. i Aabenraa 1924, i Sønderborg 1930; politimester i Lundtofte og Nybøl herreder 1932.

Formand for Venstreforeningen for Graasten og Omegn, for lokalforeningen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og for foreningen Norden's lokalforening for Graasten og omegn; næstformand for Venstrevælgerforeningen for Sønderborg opstillingskreds; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1945-49 og for Den danske Kræftkomité; medl. af foreningen Nordens råd 1952; medl. af landstinget 1943-53, af rigsretten 1947- 53, af forfatningskommissionerne 1949 og 1951, af Det nordiske Råd 1952-53 samt af landsnævnet vedr. omnibus- og fragtmandskørsel 1950; censor ved statens politiskole; medl. af Aabenraa amtsråd 1954.

Adresse: Politigården, Graasten.

BJERRE Hans overlæge, dr. med., f. 8/2 1902 i Århus; søn af valgmenighedspræst, cand theol. Jacob Bjerre (død 1933) og hustru Marie f. Berthelsen; gift (3/8 1929) m. Solvejg B„ f. 8/10 1908 i Grinderslev, datter af forfatteren Jeppe Aakjær (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Nanna f. Krog.

Student (Viborg) 1920; med. eks. 1927; kandidattjeneste ved sygehuse i Århus, Roskilde og Kbhvn. 1927-33; prosek-tor ved Kbhvns univ.'s pathologisk-anatomiske institut 1933-34; 2. reservekirurg ved Odense amts- og bys sygehus 1934-37; dr. med. (Undersøgelser over Kryptorchisme) 1935; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. B 1937-38; 1. reservekirurg ved Odense amts- og bys sygehus 1938-41 og ved amtssygehuset i Gentofte afd. A 1941-43; overlæge ved amts- og bysygehuset i Faaborg 1943.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1933-36 og for Dansk kirurgisk Selskab 1937-41; medl. af sundhedsstyrelsens specialistnævn 1938-42 og af det i h. t. lægelovens § 14 nedsatte kirurgiske udvalg 1946-50; suppleant til Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsret 1942-45 og til Lægeforeningens responsumudvalg 1946; medl. af bestyrelsen for Fyns Stifts Lægekredsforening 1947-49; formand for Organisationen af Speciallæger i Kirurgi udenfor Kbhvn. 1948-50; medl. af bestyrelsen for Sygehuslægeforeningen 1949-50 og af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1949, næstformand 1954; suppleant til det u. socialministeriet i h. t. svangerskabsloven nedsatte centralnævn 1956; folketingskandidat (Det radikale Venstre) i Odensekredsene I-II 1953.

Adresse: Faaborg.

BJERRE Siliom højskoleforstander og valgsmenighedspræst; f. 9/4 1901 på Lomborg Kirkegaard; søn af gårdejer Mads Fiskbæk Bjerre (død 1945) og hustru Martine f. Kristensen (død 1946); gift (2/5 1931) m. Ingeborg B., f. 5/1 1906, datter af gårdejer Peder Rasmussen og hustru Katrine f. Ludvigsen.

Landbrugskand. 1923; lærer ved Lollands højskole 1923-24; assistent ved De samvirkende sjællandske Landboforeningers sekretariat 1924-26; lærer ved Stevns højskole 1926-28 og ved Dalum landbrugsskole 1928-37; forstander for Høng husmandsskole 1937-48; præst for Træden valgmenighed 1948 og forstander for Vestbirk højskole 1949.

Medl. af repræsentantskabet for »Information«, af bestyrelsen for foreningen Norden's afd. for Horsens og omegn, for Den frie lærerskole i Olle-rup og for Andelsteatret.

Litterære arbejder: Kemi, lærebog for høj- og landbrugsskoler; Dalum Landbrugsskole 1886-1936; Høng og Omegns Brugsforening 1920-1945; De unges Regnskabsbog; medarbejder ved Landbrugets Ordbog, Dansk Husmoderleksikon, Dansk Konversations Leksikon, Det danske Landbrug; Min Hjemstavn, Sydøstfyn og Nordvestfyn, Haandbog for det mindre Landbrug og Min Vej til Præstegerningen.

Adresse: Vestbirk folkehøjskole,

Vestbirk.

BJERREGAARD Alfred Jørgen direktør; f. 2/5 1896 i Kbhvn.; søn af cigarfabrikant A J Bjerregaard (død 1938) og hustru Laura f. Petersen (død 1938); gift m. Adda B., f. 11/8, datter af postmester Axel Neergaard Schoug (død 1930) og hustru Eleonora f. Husted.

Udgået fra De forenede kirkeskoler; realeks. 1912; ansat hos Thos. Cook & Son rejsebureau, Kbhvn. og London til 1918; salgschef i firmaet Armour & Co. 1918-30, prokurist 1926; kommitteret i A/S Det danske Mælke-Compagni 1930-32; direktør smstds 1932-39: direktør for A/S Bladkompagniet fra 1939.

Medl. af Det kbhvnske mælkenoterings udvalg 1932-39, af Bladudgivernes Forhandlernævn fra 1943 og af den nordiske samarbejdskomité inden for Rotary International (formand 1957-58); District governor for Rotary Internatio-r.als 80. district, Danmark 1955-57; formand i Københavns Privatklub af 1906.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: N-Fasanv. 82, Kbhvn. F.

BJERREGAARD Jens P professor, tandlæge, R.; f. 24/7 1894 i Esbjerg; søn af maskinmester Jens Bjerregaard og hustru Christine f. Spanggaard (død 1920); gift (31/1 1920) m. Emmy B., f. 19/9 1896. datter af købmand C C Christensen (død 1922) og hustru Julie f. Jahn-ke.

Realeks. (Hobro) 1909; exam. pharm. 1913; tandlægeeks. 1918; videre uddannelse på Kbhvns kommunehospital, i Erlangen, Jena og Berlin; professor ved Danmarks tandlægehøjskole 1927-47.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Tandlægeforening 1920-21; medl. af statens røntgenkommission og af undervisningsministeriets kommission ang. tandlægeuddannelsen; korresp. medl. af Syd-svenska Tandlakaresallskap; æresmedlem af Foreningen for Tandlægestuderende.

Adresse: Anemonev. 60, Gentofte.

BJERREGAARD Knud fh. kommunaldirektør; f. 8/9 1885 i Kbhvn.; søn af afdøde købmand N P A Bjerregaard og afdøde hustru Augusta Johanne f. Henning; gift (1/11 1913) m. Paula Marie B.,

f. 13/6 1886, datter af glas- og porce-Iænshandler P Lihme (død 1893) og hustru Marie Cathrine f. Cordes (død 1926).

Student (Horsens) 1904; cand. jur. 1910; assistent i Kbhvns magistrat 1910; overretssagf. 1914; fuldmægtig i Kbhvns magistrat 1916, ekspeditionssekr. 1918, kontorchef 1929; direktør for stadens faste ejendomme 1930-55.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Idrætspark; formand i bestyrelsen for A/S Dansk Shell. Adresse: Borgm. Jensens Allé 22, Kbhvn. Ø.

BJERREGAARD Niels fiskeauktionsmester, R.; f. 7/10 1899 i Frederikshavn; søn af rentier Søren Nielsen Bjerregaard (død 1953) og hustru Nielsine f. Sørensen (død 1932); gift (28/12 1924) m. Emilie Rebekka B., f. 22/2 1902 i Flade sogn, datter af smedemester Graves Larsen og hustru Emma f. Jensen.

Uddannet maskinmontør; begyndte selvstændigt fiskeri 1924; medindehaver af firmaet S Bjerregaard & Sønner 1925; oprettet fabrik for filet og halv-konser-ves samt sildeolie- og fiskemelsfabrik i Frederikshavn. Hirtshals og Holbæk.

Formand for Frederikshavn Fiskeriforening fra 1938 og for Centralforeningen af Fiskeriforeninger i Vendsyssel fra 1939; medl. af bestyrelsen for Dansk Fiskeriforening fra 1940, formand fra 1947; medl. af Fiskerirådet 1947-53; formand for Fiskeriets Erhvervsråd fra 1954; medl. af vareudvekslings-udvalget fra 1947, af brændselsolienævnet fra 1947, af fiskeriministeriets eksportudvalg fra 1948, af toldrådet fra 1952, af kommissionen for fiskeri- og havundersøgelser fra 1947, af søfarts-kommissionen fra 1947 og af kommissionen til revision af saltvands- og ferskvandsfiskeriloven; søretsmedlem fra 1944; medl. af Frederikshavns havneråd; medl. af tilsynsrådet for Frederikshavn og Omegns Sparekasse fra 1944, af fiskerflådens fornyelsesnævn, af Danske Fiskeres kulturelle Fond, af kommissionen til revision af sømandsloven, af fiskeriministeriets bevillingsudvalg og arbejdsudvalg, af det sagkyndige udvalg for opførelse af en havn ved Hanstholm, af bestyrelsen for Frederikshavns Skipperforening, af ungdomsskolenævnet, af fiskeriministeriets kvalitetsudvalg, af bestyrelsen for Krigs-forsikringen for danske Fiskefartøjer, af bestyrelsen for A/S Frederikshavns Sildeoliefabrik og af Komitéen for Udstillinger i Udlandet; formand for Sætte-og fiskeskipperskolen i Frederikshavn fra 1941.

Har skrevet fl. artikler i undervisnings-og fagbøger for dansk fiskeri.

Adresse: Frydenstrand, Frederikshavn.

BJERREGAARD Olaf oberst, R.DM., HTH.; f. 23/10 1894 i Fredericia; søn af stabs-sergent C C Bjerregaard (død 1941) og hustru Barbara f. Larsen Schjodt (død 1938); ugift.

Premierløjtn. 1919; tjenstg. ved 2. regiment 1919-28; adjutant ved 2. regiment 1928-29 og hos generalinspektøren for fodfolket 1929-30; gennemgået officersskolens generalstabsklasse; tjenstg. i generalstaben 1930-34; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1933; kompagnichef ved 13. batl. og chef for jydske divisionskor-poralskole i Haderslev 1934-39; til rådighed for kommandanten i Kbhvn. 1939-41; skoleoffieer ved hærens officersskole 1941-45; leder af hærens officersskoles »kursus 1943«, 1943-45; oberstløjtn. og chef for 5. batl. 1945; oberst af fodfolket 1946; chef for 2. regiment 1946-49; gennemgået Senior officers' school, Er-lestoke Park, Devizes, England 1947; stabschef ved den danske brigade i Tyskland 1948; chef for det danske kommando i Tyskland 1949; til rådighed for hærkommandoen 1951; afsked 1952.

Har skrevet lærebøger til brug for fodfolkets befalingsmandsskoler.

Adresse: Axelhøj 71, Rødovre, Vanløse.

BJERREGAARD Ove C grosserer, R1.; f. 8/10 1888 i Kbhvn.; søn af sadelmagermester Niels Bjerregaard (død 1926) og hustru Anna f. Hadberg (død 1947); gift (5/7 1930) m. Johanne Margrethe B., f. 21/9 1904 i Kbhvn., datter af landmand Niels Christian Christensen (død 1907) og hustru Elisabeth f. Jørgensen (død 1953).

Uddannet i isenkram, glas og porcelæn i firmaet S W Krogh til 1911; derefter ansættelse hos A/S Ernst Voss Fabrik, Kbhvns afd. og hos Magasin du Nord som repræsentant; etableret eget firma 1913.

Formand for Garderforeningen i Kbhvn. 1941-49; vicepræsident i Præsidiet for de danske Garderforeninger fra 1942; administrator af Garderbladet 1926-29 og fra 1934.

Adresse: Trommesalen 3, Kbhvn. V.

BJERREGAARD Valdemar generalmajor, K'.DM., HTH.; f. 29/7 1892 i Fredericia; søn af stabssergent C C Bjerregaard (død 1941) og hustru Barbara f. Larsen Schjødt (død 1938); gift (31/10 1937) m. Else B., f. 1/2 1911 på Frdbg., datter af boghandler Asker Koefoed og hustru Elisabeth f. Munck-Kastoft.

Premierløjtn. 1914; kaptajn 1926; oberstløjtn. og chef for 11. batl. 1936; til rådighed for 1. regiment 1939; lærer ved hærens officersskole 1930-45; chef for 1. batl. 1942; generalmajor og chef for sjællandske division 1945; chef for østre landsdelskommando 1950; til rådighed for hærkommandoen 1957.

Formand for Det krigsvidenskabelige Selskab 1945-51.

Adresse: Vesterbrog. 189, Kbhvn. V.

BJERRUM Anders dr. phil.; f. 12/3 1903 i Vodder sogn; søn af landmand Poul Bjerrum (død 1952) og hustru Anne f. Varming (død 1940); gift (2/4 1948) m. mag. art. Marie B., f. 9/5 1920 i Felsted sogn, datter af gårdejer Hans J Lorensen og hustru Bothilde f. Kunstmann.

Student (Statens kursus) 1924; cand. mag. 1930; dr. phil. 1944; ansat i stednavneudvalget fra 1928, i udvalg for folkemål 1930-45; docentstipendiat ved Goteborgs Hogskola 1945-46; leder af stednavneudvalgets kontor 1953; till. lektor i navneforskning ved Kbhvns universitet 1953.

Medl. af styrelsen for Danmarks Folkeminder og af International Committee of Onomastic Sciences.

Har skrevet: Fjoldemålets Lydsystem (disputats, 1944); sprogvidensk. tidsskriftafhandlinger m. v. Adresse: Skovgårdsv. 8, Charlottenlund.

BJERRUM Hans Adolf civilingeniør, R.; f. 8/9 1899 i Hellerup; søn af øjenlæge, professor, dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Johansen (død 1941); gift (21/10 1924) m. Karen Gertrud Caroline B., f. 15/6 1900 i Enfield, Middlesex, England, datter af gartneriejer Jacob Nielsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Johanne f. Milne (død 1956).

Student (H Adlers skole) 1918; cand. polyt. 1923; ingeniør hos A/S Danalith i Kbhvn. 1923, i dettes London afd. 1924-26; ingeniør hos K Holst & Co. i London 1926-27; medindehaver af ingeniørfirmaet Bierrum & Partners i London fra 1927, direktør i og medindehaver af Bierrum & Partners Ltd. fra 1938; direktør i J Nielsen Ltd. fra 1946.

Medl. af bestyrelsen af Anglo Danish Society fra 1934, for Society of Danish Civil Engineers in Great Britain and Ire-land 1942-50 og for Den danske Klub i London 1943-51, formand 1952-57; Mem-ber of The Institution of Civil Engineers.

Adresse: »The Orchard«, Sudbury Hill,

Harrow-on-the-Hill, England.

BJERRUM Jannik, professor, dr. phil., R.; f. 5/4 1909 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. & techn. Niels Bjerrum (se denne); gift (24/11 1937) m. Grethe B., f. 2/7 1918 i Kbhvn.. datter af direktør, guldsmedemester August Ehlers (død 1948) og hustru Agnes f. Rechendorff.

Student (Sortedams gymn.) 1927; mag. scient. (kemi) 1932; dr. phil. 1941; vi-densk. assistent ved Kbhvns universitets medicinsk-fysiologiske institut 1933-34; stipendiat ved Roekefeller Institutet i New York 1935; vidensk. assistent ved universitetets kemiske laboratorium 1936; amanuensis smstds 1938; professor i kemi ved Kbhvns universitet 1948; bestyrer af den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske højskole's kemiske laboratorium A s. å.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1948; formand for Kemisk Forening 1954-56.

Har bl. a. skrevet: Metal Ammine Formation in Aqueous Solution (disputats, 1941).

Tildelt Otto Bruun-prisen 1957.

Adresse: Ingolfs Allé 37, Kbhvn. S.

BJERRUM Niels professor, dr. phil. & techn., K'.DM.p.p.; f. 11/3 1879 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Johansen (død 1941); gift (28/3 1907) m. Ellen B., f. 4/9 1885 i Randers, død 1934, datter af vinhandler, konsul Peter Dreyer og hustru f. Hennings.

Student (Metropolitanskolen) 1897; mag. scient. (kemi) 1902; assistent ved universitetets kemiske laboratorium s. å.; dr. phil. 1908 (Studier over basiske Kromiforbindelser); docent i kemi ved universitetet 1912-14; professor i kemi ved landbohøjskolen 1914-49; direktør for højskolen 1939-46.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1916, af Rask-Ørsted-fondets bestyrelse 1920 og af det kgl. fysiogra-fiske Selskab i Lund 1922; modtog H C Ørsted medaljen 1928; æresmedlem af Nederlandsche chemische Vereeniging 1928; medl. af The American scandina-vian foundation's danske komité 1930; medl. af Carlsbergfondets direktion 1931-56, af bestyrelsen for A/S De danske Sukkerfabrikker 1931 (formand 1941-53), af bestyrelsen for Carlsbergfondets biologiske Institut 1932-56, af Akademie der Wissenchaften, Wien 1933, af Svenska Lantbruks-Akademien 1937, af det norske Videnskabs Akademi 1937, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af bestyrelsen for Dansk Svovlsyre-og Superphosphat-Fabrik 1945; formand i bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium 1937-56; æresmedlem af Chemical Society, London 1938; medl. af Kungl. Vetenskaps Societeten, Upsala 1939, af den vidensk. komité for l'In-stitut Solvay de chimie, Bruxelles 1939-52, af Ingeniors Vetenskaps Akademien, Stockholm 1945 og af Royal Institution, London 1947; æresmedlem af Société chimique de Belgique 1947, af Schwei-zerische chemische Gesellschaft 1947 og af Kemiska foreningen, Lund, 1948; medl. af The New York Academy of Sciences 1947 og af National Academy of Sciences, USA, 1952; dr. rer. nat. h. c. ved universitetet i Gottingen 1949; jubilee memorial lecturer for 1952 of the Society of Chemical Industry, London; æresmedlem af Faraday Society, London 1953; medl. af Det kgl. norske Videnskabernes Selskab, Trondheim 1953; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1954; æresmedlem af det tyske Bunsengesellschaft 1954 og af Kemisk Forening, Kbhvn. 1954; medl. af Acad. scient. Fennica, Helsingfors 1954 og af Acad. royale Belgique 1954; dr. phil. h. c. ved universitetet i Turku 1955.

Udenl. ordener: N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse: Bjerregårdsv. 1, Valby.

BJERRUM Oluf dr. med., tandlæge, R.DM.; f. 28/5 1882 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Johansen (død 1941); gift (1/5 1909) m. tandlæge Anne Bjerrum, f. 10/8 1884 i Randers, datter af tandlæge F C Muller (død 1917) og hustru tandlæge Nicoline M., f. Hennings (død 1931).

Student (Østre borgerdydskole) 1902; med. eks. 1909; assistent ved Skt. Lukas Stiftelsen, kir. afd. 1909-10 og ved Kbhvns poliklinik, tandafd. 1910-11; prakt. som tandlæge i Kbhvn. fra 1910; gentagne studierejser i Tyskland og Amerika; leder af rigshospitalets tandklinik 1917-53; reservelæge i hæren 1918; censor ved Danmarks tandlægehøjskole (kirurgi) 1921; konsulent ved Kbhvns amtssygehus 1922-54; dr. med. (Om Underkæbebrud) 1932; medleder af rigshospitalets kæbekirurgiske service 1944-53.

Næstformand i Kbhvns Tandlægeforening 1926-30 og i Dansk Tandlægeforening 1927-30; korresp. medl. af Syd-svenska Tandlakare Sallskapet fra 1933.

Har skrevet talrige artikler om faglige emner.

Adresse: Strandv. 67 B, Kbhvn. Ø.

BJØL Erling journalist; f. 11/12 1918 i Kalundborg; søn af HH J Bjøl og hustru Johanne f. Nielsen; gift (28/10 1946) m. Denise B., f. 22/10 1924 i Paris, datter af Jules Victor Séheux og hustru Marie-Josephe f. Henrio.

Student (Rungsted) 1937; medarbejder ved United Press 1938-40; korrespondent i Stockholm for Nationaltidende 1942-43, fra 29. aug. 1943 ved Dansk Pressetjeneste; medarbejder ved BBC's danske afd. 1944; De frie Danskes presserepræ-sentant i Paris i 1945 indtil befrielsen; medarbejder ved dagbladet Information fra 1945; mag. art. 1948; korrespondent for Information i Paris 1948-49, for Information og Pressens Radioavis i New York 1949-51, i Paris 1951-52; udenrigspolitisk redaktør ved Information fra 1952.

Har skrevet: Bag lukkede grænser (1947); Frankrig (1950); USA bag facaden (1952).

Udenl. orden: Tun. N.I.3.

Adresse: Søndervangen 88, Birkerød.

BJØRK Arne professor, odont. dr. R.; f. 22/12 1911 i Ludvika, Sverige; søn af godsejer Karl Bjork og hustru Erika f. Wikstrom; gift (4/12 1937) m. Britt B., f. i Oslattfors, Sverige, datter af bruks-patron August Lundeberg (død 1944) og hustru Brita f. Bratt (død 1937).

Student (Uppsala Enskilda gymn.) 1932; tandlægeeks. (Stockholm) 1936; privat praksis i Vasterås 1937-51; odont. dr. 1947; studierejse til Sydafrika (antropologi og odontologi) 1948; kst. professor i ortodonti ved Malmø tandlægehøjskole 1949 og 1950; Research Fellow og gæsteforelæser ved Northwestern Uni-versity, Dental School, Chicago 1949-50; kst. professor i tand- og kæbeortopædi ved Danmarks tandlægehøjskole 1951, udnævnt 1955.

Har skrevet forsk, vidensk. arbejder om fysisk antropologi og ortodonti.

Adresse: Wilh. Smidts V. 7, Gentofte.

BJØRKE Svend oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 12/4 1893 på Frdbg.; søn af rodemester I B I Bjørke (død 1938) og hustru f. Berg (død 1933); gift (30/3 1926) m. Tove B., f. 19/1 1899, datter af grosserer C L G Sendrup Olsen (død 1934) og hustru f. Schieltved (død 1922).

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. phil. 1913; premierløjtn. i ingeniørkorpset 1916; officersskolens specialklasse ingeniørafd. 1920-23; tjenstg. ved søbefæstningens bygningsdistrikt 1926-29; kaptajn 1930; tjenstg. ved de svenske ingeniørtropper 1934; chef for ingeniørtroppernes befalingsmandsskoler og lærer ved pioner- og telegrafskolen 1934-37; chef for 2. bygningsdistrikt 1938-42; oberstløjtn. 1942; chef for krigsministeriets 4. kontor 1942-45; chef for 1. pio-nerbatl. 1945; oberst og chef for ingeniørregimentet 1947; chef for sjællandske ingeniørregiment 1951-55; i nr. i res. og ansat til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne 1955; krigsministeriets repræsentant i teknikerudvalget ang. Kbhvns havns fremtidige udvidelsesmuligheder 1940; formand for krigsministeriets og marineministeriets udvalg ang. forsvarets skarpskydnings-arealer fra 1946; krigsministeriets repræsentant ved inddæmningsarbejdet i Kalvebod Strand 1946-49.

Formand for Ingeniørløjtnantselskabet 1928-30; redaktør af Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1930-39; medl. af styrelsen for Selskabet til Udgivelse af et Tidsskrift for Ingeniørofficerer fra 1940, formand 1946-55; formand for Kbhvnske Officerers Pistolskydeforeninger 1945-55; næstformand i Foreningen Dannevirke 1946-53; medl. af udvalget for det grundtvigske soldaterarbejde 1948-53; næstformand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1953 samt formand for dets afd. for Storkbhvn. fra 1949; medl. af Garnisons sogns menighedsråd fra 1953; tildelt Det Krigsvidenskabelige Selskabs guldmedalje for en afhandling om overvindelse og forsvar af vandhindringer 1930.

Udenl. orden: Æt.S.2.

Adresse: Hellerupv. 48, Hellerup.

BJØRKLUND Alfred forretningsfører, rådmand; f. 31/12 1901 i Kbhvn.; søn af bager Louis Bjørklund (død 1942) og hustru Ingeborg f. Nielsen; gift (24/1 1930) m. Edith B., f. 12/12 1903 på Frdbg., datter af kommunalarbejder Carl Koch og hustru Emilie f. Olsson.

Udlært som smed og maskinarbejder 1921; maskinarbejder ved forsk, virksomheder 1921-32; kasserer i Metalarbejdernes Centralafd. i Kbhvn. 1932-38; sekretær 1938-41; forretningsfører fra 1941.

Forsk, tillidshverv indenfor den socialdemokratiske ungdoms- og lærlingebevægelse 1916-23; tillidsmand og fællestillidsmand hos Burmeister & Wain 1925-32; medl. af hovedledelsen for Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund 1938-56; formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. fra 1944; medl. af Socialdemokratiets forretningsudvalg fra 1944; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1946; rådmand i magistratens 4. afd. fra 1954; medl. af landstinget 1947-53; formand for bestyrelsen for A/S Arbejdernes Fællesorganisations Brændsels-forretning, for A.F.B. Benzin & Olie A/S fra 1955 og for Fællesrådet for Arbejdernes Brændselsvirksomheder i Danmark fra 1956.

Adresse: Holmbladsg. 6, Kbhvn. S.

BJØRLING Otto generalkonsul, direktør, K. DM.p.p.; f. 29/9 1886 i Kbhvn.; søn af tilskærer G Bjørling (død 1938) og hustru Andrea f. Bendrodt (død 1939); gift (10/8 1924) m. Edith Wanda B., f. 8/12 i Kbhvn., datter af rentier OscarH Hirsch-sprung (død 1945) og hustru f. Cohn (død 1920).

Handelsuddannelse i firmaet S Seidelin 1902-10; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1911; ved Singapore filialen 1911 og ved Bangkok filialen 1912; bestyrer af Bangkok filialen 1921-27; dansk generalkonsul i Bangkok; kontorchef ved Det Østasiatiske Kompagnis hovedkontor i Kbhvn. 1927; direktør 1937; adm. direktør 1938-52; medl. af bestyrelsesrådet for A/S Det Østasiatiske Kompagni, af bestyrelsen (næstformand) for Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni og for Nakskov Skibsværft; generalkonsul for Thailand 1943.

Udenl. ordener: S.H.E.3.; S.Kr.2.; Sp. I.K.2.

Adresse: Maglemosev. 63, Charlottenlund.

BJØRLØW Gunnar fabrikant, R.p.p.; f. 28/9 1900 i Valby; søn af fabrikejer H O Bjørløw (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Christine f. Sørensen (død 1930); gift (14/10 1921) m. Karen B., f. i Taastrup, datter af grosserer Rudolph Gnatt (død 1933) og hustru Julie f. Møller (død 1924).

Lært garverfaget i H O Bjørløws Chromlæderfabrik 1916-19; videre uddannelse og ansættelse i Monarch Lea-ther Co., Chicago og ved andre amerikanske læderfabrikker 1919-20; medarbejder i faderens firma 1921, medindehaver 1926 og samtidig hermed borgerskab som garvermester; adm. direktør for A/S H O Bjørløw, Chromlæderfabrik, fra 1933.

Medstifter af og medl. af bestyrelsen for Bjorlow (Great Britain) Ltd. Chrome Tanners, Grantham, England 1934; medl. af bestyrelsen for A/S H O Bjørløw fra 1933, for Garverforeningens forsøgsstation fra 1933 og for Foreningen af danske Læderfabrikanter fra 1934 (formand for sidstn. fra 1937); bisidder i Kbhvns Garverlaug; medl. af bestyrelsen for Dansk Chromlæderfabrik A/S; medl. af repræsentantskabet for Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg. fra 1935 og af sammes bestyrelse fra 1949; medl. af Industrifagenes hovedbestyrelse fra 1938, af sammes forretningsudvalg fra 1946, næstformand fra 1952; medl. af hudenævnet 1939-51 og af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe fra 1940; næstformand i bestyrelsen for Udligningskassen for Læder og Skotøj 1942-51; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1946 og af invalideforsikringsretten fra 1951; medl. af industrirådet fra 1952.

Udenl. orden; Fi.L.31.

Adresse: Ole Olsens Allé 9, Hellerup.

BJØRLØW Sven fabrikant; f. 7/6 1905 i Kbhvn.; søn af fabrikejer H O Bjørløw (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Christine f. Sørensen (død 1930); gift (19/7 1930) m. Ellen B., f. 12/9 1908 i Kbhvn., datter af skotøjsfabrikant Karl K Kristensen (død 1938) og hustru Mary f. Christensen (død 1946).

Lært garverfaget i HO Bjørløws Chromlæderfabrik 1921-24; videre uddannelse i garverier og skotøjsfabriker i Tyskland, Sverige og USA 1925-28; medarbejder i faderens firma fra 1928; prokurist i HO Bjørløws Chromlæderfabrik A/S 1933, tekn. direktør fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for H O Bjørløw Chromlæderfabrik A/S fra 1933, for Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarter I fra 1942 og for børnegården Benediktegården; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors' Afd. for Kbhvn. og Omegn fra 1950 og medl. af sammes forretningsudvalg fra 1951; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors fra 1955; præsident i Valby-Vesterbro Rota-ry Klub 1953-54; formand for Garverforeningen i Danmark fra 1955.

Adresse: Henningsens Allé 41, Hellerup.

BJØRN Sven Erling apoteker, R.; f. 9/11 1902 i Nykøbing F.; søn af købmand Johan Henrik Bjørn (død 1939) og hustru Maria Kirstine f. Jensen (død 1948); gift (7/9 1937) m. Inge B., f. 23/7 1917 i Thisted, datter af apoteker Gustav Møller (død 1932) og hustru Ingeborg f. Weincke (død 1936).

Cand. pharm. 1925; sekretær for Danmarks Apoteker-Forening 1930-49 og hovedkasserer for samme 1931-49; redaktør af Archiv for Pharmaci og Chemi 1931-49; indehaver af apoteket Trianglen, Kbhvn. fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Farmaceutforening 1927-30 og af sammes forhandlingsudvalg 1929-30; medl. af bestyrelsen for Farmacevtisk Lønkontor 1937, for Farmaceuternes Arbejdsløshedskasse 1940-54 (formand 1948-54), for Farmaceutisk løntilskudsfond 1943-54 og for Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1949; medl. af komitéen (kasserer) for oprettelse af Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond 1944, af bestyrelsen for Det pharmaceutiske Understøttelsessel-skab 1946 og af Det farmaceutiske Personalenævn 1946-49; Danmarks Apotekerforenings delegerede i La Federation Internationale Pharmaceutique 1948 og medl. af dennes Conseil fra 1952; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening fra 1950 (næstformand 1951, formand fra 1954) og formand for foreningens kompositionsudvalg (DAK) fra 1954; medl. af administrationen af Danmarks Apotekerforenings Lønfond 1954, af administrationen af H C Ørsteds Rejselegat for Farmaceuter og af bestyrelsen for Apoteker J B Mikkelsen og Hustrus Legat; medl. af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse 1951-54 og af landsrådet 1951-56; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Oplysningsråd 1952-56, af Den danske Kræftkomité 1954, af den af indenrigsministeriet i 1952 nedsatte kommission vedr. revision af apotekervareanordningen og af den af indenrigs- og boligministeriet i 1954 beskikkede bestyrelse for apotekervæsenets pensionsordning; medl. af bestyrelsen for Fonden til det pharmaceutiske Studiums Fremme 1954; præsident for det 8. nordiske apoteker- og farmaceut-møde i Kbhvn. i 1954; sagkyndig i apotekervæsen for retslægerådet 1955; medl. af det af indenrigsministeriet i 1955 nedsatte nævn vedr. reklamering for lægemidler.

Adresse: Svanevænget 24, Kbhvn. Ø.

BJØRN Tage byretsdommer; f. 17/3 1914 på Frdbg.; søn af prokurist Henry V J Bjørn og hustru Ingeborg f. Christophersen; gift (17/6 1944) m. Anne-Lise B., f. 10/3 1922 i Kbhvn., datter af bankprokurist Svend Aage Hansen og hustru Edith Johanne f. Jacobsen.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1932; cand. jur. 1939; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; dommerfuldm. 1941; påny fg. sekretær i justitsministeriet 1943, sekretær s. å., fuldmægtig 1946; kst. dommer i østre landsret 1948, i Kbhvns byret s. å.; påny fuldmægtig i justitsministeriet 1949; kst. dommer i vestre landsret s. å., i Kbhvns byret 1950; ekspeditionssekr. i justitsministeriet 1952; dommer i Kbhvns byret 1952.

Adresse: Kløverbakken 7, Virum.

BJØRNEBOE Mogens overlæge, dr. med.; f. 29/6 1910 på Frdbg.; søn af fh. undervisningsinspektør, cand. mag. Otto Bjør-neboe (se denne); gift (20/5 1939) m. Ida B., f. 3/7 1919, datter af bankfuldmægtig K O Carstensen og hustru Elisabeth f. Rathje.

Student (Metropolitanskolen) 1928; med. eks. 1936; dr. med. 1941; specia-listanerk. (intern medicin) 1945; assistent ved statens seruminstitut 1937-39; reservelæge ved kommunehospitalets 3. afd. 1943-51; stipendiat fra The Com-monwealth Fund, New York i USA 1949; reservelæge ved Blegdamshospitalet (epidemihosp.) 1951-53; overlæge ved samme hospitals med. afd. 1953-57, ved Bispebjerg hospitals med. afd. B fra 1957.

Generalsekr. for den 4. internationale mikrobiologkongres i Kbhvn. 1947; medl. af bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1953-56, formand 1954-55; censor ved den læge-vidensk. embedseks. (intern medicin) fra 1954; assist. læge ved Komitéen for mindregode Liv fra 1954; medl. af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. fra 1956 og af farmakopékommissionen fra 1956.

Har skrevet; Studier over Antistof proteinet i Kaninpneumokoksera (disputats, 1941); vidensk. arbejder bl. a. om antistofdannelse, nyre- og leversygdomme.

Adresse; Dreyersv. 45, Rungsted Kyst.

BJØRNEBOE Otto fh. undervisningsinspektør, cand. mag., K. DM.; f. 14/3 1879 i Kbhvn.; søn af malermester S V Larsen (død 1919) og hustru Isidora f. Stripp (død 1934); gift (1/1 1908) m. Agnete B., f. 20/4 1885 på Frdbg., datter af skolebestyrer Hans Gregersen (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Elisabeth f. Jensen (død 1938).

Student (Gammelholms skole) 1898; cand. mag. 1906; lærer ved Gregersens skole 1905, inspektør 1906, medbesty-rer 1916; ved overskolens overgang til Frdbg. kommunes skolevæsen enebestyrer af mellemskoleklasserne og realklassen 1919; inspektør ved Niels Ebbesens Vejs skole 1922 og samtidig bestyrer af de resterende overskoleklasser ved Gregersens skole; lærer ved Købmandsskolen 1907-24; undervisningsinsp. for mellem- og realskolerne 1924-49.

Formand i bestyrelsen for faglærer og faglærerindeeks. til 1954; formand for bestyrelsen for Det forenede Velgø-renhedsselskab; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Lærerinders Understøttelse; formand for Gregersens Skoles Forening; medl. af seminariekommis-sionen af 1947 til 1951.

Adresse: Filippav. 8, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Solbakkehuset, Gyvelvej, Hornbæk.

BJØRNER Dan grosserer; f. 4/10 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer J L Bjørner (død 1954) og hustru Signe f. Lyngholm; gift (12/5 1937) m. Gudrun B., f. 17/4 1917 i Kbhvn., datter af læge W H Averhoff (død 1947) og hustru Thyra f. Scherling.

Afgang fra Niels Brocks handelsskole 1930; handelsuddannelse i Tyskland, Frankrig og USA.; disponent i firmaet Trækontoret, medindehaver 1940, eneindehaver 1950. Sekretær i den danske Henry George Forening fra 1947; formand for Sektionen for oversøisk og hårdt Træ fra 1951; medl. af bestyrelsen for Krydsfinerimportør Foreningen fra 1950, af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1930 (formand fra 1954) og af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet fra 1954. Adresse: Østerled 28, Kthvn. 0. Sommerbolig: Bjørnehuset, Gilbjerg-stien, Gilleleje.

BJØRNHOLM Harry Lorenz oberstløjtnant, R.DM., HTH.; f. 20/7 1891 i Rusland; søn af grosserer Otto Bjørnholm (død 1949) og hustru Amalie Mathilde f. Christensen (død 1920); gift (8/3 1924) m. Inger B., f. 12/6 1902 på GI. Kirstineberg på Falster, datter af godsejer Axel Hillerup (død 1935) og hustru Ellen f. Uldall.

Premierløjtn. 1912; ritmester 1923; søgt afsked 1942; ansat i statens civile luftværn 1942-44; chef for flygtningelejren i Oksbøl 1945-46; oberstløjtn. af forstærkningen 1946, af linien 1948; afsked 1950.

Adresse: Classensg. 21, Kbhvn. Ø.

BJØRNVIG Thorkild magister, forfatter; f. 2/2 1918 i Århus; søn af fabrikinspektør, cand. polyt. Theodor Bjørnvig og hustru Adda f. Hummel Jensen (død 1957); gift (21/9 1946) m. Grete B., f. 19/2 1922 i Kolding, datter af købmand Peder Damgaard Pedersen og hustru Mary Elise f. Christensen (død 1936).

Student (Århus katedralskole) 1938; mag. art. (sammenlign, litteraturhistorie) fra Århus universitet 1947; studieophold i Paris 1950, Bonn 1951 og Uppsala 1955; medstifter og medredaktør af tidsskriftet Heretica 1948-50.

Har skrevet: Rainer Maria Rilke og tysk Tradition (prisopgave, Kbhvns univ. guldmed. 1946); Stjærnen bag Gavlen (digte, 1947); et bind Rilke-oversættelser og en bog om Martin A Hansens digtning (1949); Anubis (digte, 1955).

Tildelt Aarestrup-medaljen 1956.

Adresse: Dageløkkev. 16, Sletten,

Humlebæk.

BLACH Mogens civilingeniør, fh. havnedirektør, K.DM.p.p.; f. 27/8 1888 på Ru-gaard ved Hyllested; søn af godsejer Jørgen Blach, Lykkesholm (død 1929) og hustru Antoinette Frederikke f. Krag (død 1954); gift (7/10 1913) m. Antoinette B., f. 16/6 1888 på Balle Mølle-gaard, datter af proprietær O Mønsted (død 1918) og hustru Dagmar f. Schaf-fer (død 1917).

Student (Århus katedralskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. (bygnings-ing.) 1911; jernbaneing. ved Canadian Pacific Railway 1912-19; egen entreprenørvirksomhed i Winnipeg 1919-21; ingeniør ved havneanlægene i Aalborg 1922-26; ingeniør ved de svensk-danske jernbaneanlæg i Tyrkiet 1927-31; leder af Kampmann, Saxild & Co.'s filial i Ægypten 1931-33; overing. ved Kampsax's jernbaneanlæg i Iran 1933, under-dir. 1937-38; havnebygmester ved Kbhvns havnevæsen 1938; havnedir. 1945-55; derefter knyttet til ingeniørfirmaet Kampsax.

Medl. af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Havne 1945, af is-brydningsrådet 1945-55, af karantænekommissionen 1945, af havnekommissionen 1945. af udvalget vedr. Hanstholm Havn 1948, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1949 og af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1952-57.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; Ir.H.5.; N.St.0.31.

Adresse: Østerbrog. 50, Kbhvn. 0.

BLADT Holger direktør, E,; f. 28/7 1901 i Aalborg; søn af direktør P Bladt (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Haurum (død 1953); gift (8/10 1932) m. Ellen B., f. 18/1 1908 i Skæve, datter af afdøde proprietær H H Jensen Thrane og hustru Eleonore f. Holm.

Realeks. (Aalborg katedralskole) 1917; lærling i A/S Aalborg ny Dampmølle 1917-19; på Niels Brocks handelsskole 1919-21; ansat i Nordisk Oversøisk Handelsselskab, Kbhvn. 1921; videre uddannelse i Hamburg 1922, i Equitable Ernst Co. i New York 1923-24 og i Californien 1924-25; ansat hos M B Cohn, Kbhvn. 1926 og i Seabord National Bank. New York 1927; laborant i A/S Aalborg ny Dampmølle 1928, prokurist 1931, meddirektør 1940, enedirektør 1945.

Tidl. formand for amtsudvalget for K. U. Aalborg amt og medl. af bestyrelsen for Danmarkssamfundet, Aalborg afd.; medstifter af Det frie Nord's Aalborg afd. og medl. af repræsentantskabet; tidl. næstformand for foreningen Norden, Aalborg afd. og for rugcentralen; medl. af Rebild National Park Board, inc. fra 1935, præsident fra 1947; formand for Aalborg Blindekreds; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Aalborg og Omegn, for Dansk Spareselskab, Kbhvn., for Sammenslutningen af Danske Handelsmøller og for Danske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening.

Adresse: Nordvestv. 2, Hasseris,

Aalborg.

BLANG Levy provst, sognepræst, R.; f. 30'11 1889 i Rønne; søn af afdøde afdelingschef H J Blang og hustru Christine f. Jensen; gift (25/9 1914) m. Dora B., f. 4/7 1893 i Vestermarie sogn, datter af gårdejer H P Ipsen og hustru Olivia f. Jensen.

Student 1909; cand. theol. 1914; personel kapellan for Gelsted-Rørup 1914; sognepræst til Pedersker 1914; provst for Bornholms østre provsti 1927; kst. provst for Bornholms vestre provsti 1935-36.

Formand for Pedersker værgeråd og kommunale børnetilsyn 1914-33; formand for Pedersker menighedsråd og skolekommission; medl. af Bornholms amts skoledirektion fra 1935; kredsformand for Præsteforeningen for Bornholm; formand for Bornholms østre Præstekonvent; medl. af bestyrelsen for Danmarks gejstlige Brandsocietet. — Forfatter til en række artikler vedr. kirke- og skolespørgsmål i dagspressen og kirkelige ugeblade.

Folketingsmand (Venstre) for Bornholms amtskreds (1920-28); landstingsmand for 3. kreds (Bornholm) 1928-34.

Adresse: Pedersker.

BLATT Franz professor, dr. phil. & ltu;., R. DM.p.p., f. 31/8 1903 på Frdbg.; søn af direktør J Blatt (død 1950) og hustru Berta f. Spieler (død 1950); gift (12/5 1928) m. Ulla B., f. Schottlander.

Student (Metropolitanskolen) 1921; mag. art. (klassisk filologi) 1926; undervist ved kbhvnske skoler og kursus 1926-28; medarbejder ved Thesaurus lin-guae latinae i Munchen 1928-30; dr. phil. 1930; docent i klassisk filologi ved Århus universitet 1930, professor 1934; universitetets rektor 1949-51.

Leder af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave af Danmarks Riges Breve og redaktør af tidsskriftet Classica et Mediaevalia; medl. af bestyrelsen for Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse, af viden-skabskommissionen og af bestyrelsen for det danske akademi i Rom; formand for Dante Alighieri i Århus; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, Vetenskapssocieteten i Lund, Kgl. Ve-tenskaps- och Vitterhetssamhållet i Gb-teborg og de Koninkiijke Vlaamse Aca-demie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgié; medl. af den internationale kommission for Thesaurus linguae latinae i Munchen; dr. jur. h. c. ved universitetet i Glasgow; medl. af Rask-Ørsted fondets forretningsudvalg og af bestyrelsen for statens almindelige videnskabsfond; medl. af Carlsbergfondets direktion og af Glyptotekets bestyrelse 1957.

Litterære arbejder: Acta Andreae et Matthiae apud anthropophagos (1930); Jacobus Matthiae, Sein Text und seine Quellen i Acta Jutlandica III, 1. (1931); Døde Byer i det romerske Rige (1933); Oldtidskulturens Undergang, en Orientering (1934); Ordbog til Saxo (1935 ff.); Diplomatarium Danicum II, 1 ff. (1938 ff.) i forbindelse med G Hermansen, Adam Afzelius, Kaare Olsen og C A Christensen; Danmarks Riges Breve II, 1 ff. (1938 ff.); Corpus Diplomatum Regni Danici (1938), i forbindelse med C A Christensen; Fra Cicero til Coperni-cus (1940); Under vor Haand og Segl (1943); Alfabetets Historie (1945); Latinsk Syntaks i Hovedtræk (1946, fransk udg.. 1952); Midt i et Sekel (1952).

Udenl. orden: It.F.4.

Adresse: Universitetet, Århus.

BLECHINGBERG Einar ambassaderåd, R. P.p.; f. 29/9 1895 på Frdbg.; søn af amtsforvalter Einar Blechingberg (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Sigrid f. Madsen (død 1942); gift (16/6 1939) m. Karen B., f. 27/5 1894, datter af tidl. ejer af hovedgården Mariager Kloster, Christian Møller (død 1944) og hustru Laura, f. Larsen (død 1934).

Student (Herlufsholm) 1914; cand. jur. 1920; ansat i udenrigsministeriet s. å.; vicekonsul i Melbourne, senere i Sydney 1922-25; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1926; chargé d'affaires i Bern 1929; legationssekr. i Warszawa 1930; chargé d'affaires og legationsråd i Teheran 1933, i Mexico 1939, varetog samtidig de britiske interesser, legationsråd i Washington 1940; chargé d'affaires i Washington 1941; midlertidig til tjeneste i udenrigsministeriet 1941, kontorchef 1947, assist. chef for den økonomisk-politiske afd. 1953; ambassaderåd for økonomiske og finansielle anliggender ved ambassaden i Bonn 1956.

Sekretær hos præsidenten for konferencen om toldvåbenhvile i Geneve i 1930 og ved Folkeforbunds-delegationen i Geneve 1928 og 1929; medl. af Færø-udvalget 1948; medl. af Danmarks delegation ved de internationale forhandlinger om handels- og toldforhold (GATT), Annecy 1949; formand for Danmarks delegation ved Europas økonomiske kommissions 10. samling i Geneve 1955; har i en årrække været formand for Danmarks delegationer til finans- og handelsforhandlinger med øst- og vesteuropæiske lande; medl. af dispensations-nævnet vedr. tysk og japansk ejendom.

Har skrevet artikler og holdt foredrag om handelspolitiske emner.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Gr.Ph.3.; Ir.H.3.; Po.P.R.3.; Ø.r.K.2.; S.V.22. Adresse: Den danske ambassade, Pop-pelsdorferallé 45, Bonn. Tyskland.

BLEGVAD Niels Rh. overlæge, R.DM.p.p.; f. 20/2 1880 på Samsø; søn af skolebestyrer Michael Blegvad (død 1917) og hustru Sofie f. Lund (død 1927); gift m. Bente B., datter af grosserer Alex. Hørup og hustru f. Hvilsom (død 1934).

Student (Odense) 1897; med eks. 1904, assistent ved kommunehospitalets øre- og halsklinik 1904-17; studierejse (otolaryngologi) til udlandet 1907-08; prakt. i Kbhvn. fra 1908; leder af Øre-sundshospitalets hals- og øreklinik 1916-50; overlæge smstds 1937-50; oto-la-ryngolog ved Boserup sanatorium 1928, ved Avnstrup sanatorium 1940-50; læge ved Det kgl. Teater fra 1944.

Repræsentant i Almindelig Dansk Lægeforening 1911-16 og 1931-39; formand

for Kbhvnske Øre- og Halslægers Organisation 1917-42; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1931-39; formand for Specialistorganisationernes Sammenslutning 1939-40; medl. af hovedbestyrelsen for Alm. Dansk Lægeforening 1942-46; formand for Lægernes Forsikringsforening 1941; korresp. medl. af Société francaise d'oto-rhinolaryngo-logie 1912; formand for Dansk oto-la-ryngologisk Selskab 1919-21 og 1947-49; dommer-suppleant ved konkurrencen om irofessoratet i oto-laryngologi ved Kbhvns universitet 1927; generalsekr. ved den 1. internationale oto-laryngolog-kongres i Kbhvn. 1928; korresp. medl. af Rhinolaryngolische Gesellschaft i Wien 1931, æresmedlem 1948; præsident for Collegium oto-rhinolaryngolocicum amieitiae sacrum 1948; udenl. medl. af Finska Låkaresallskapet 1950; æresmedlem af Dansk talepædagogisk Forening 1950 og af The Royal Society of Medicine, London, 1951; sagkyndig ved statens tunghøre-nævn 1950-54; medl. af Norges medicinske Selskab 1954; medl. af statens talelærerudvalg 1956; æresmedlem af Ges. Deutscher Hals-Na-sen-Ohrenarzte 1956. Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.N.3. Adresse: GI. Vartov V. 6, Hellerup.

BLEGVAD Olaf overlæge, dr. med.; f. 30/11 1888 på Samsø; søn af skolebestyrer Michael Blegvad (død 1917) og hustru Sofie f. Lund (død 1927); gift (29/12 1914) m. Gudrun B., f. 20/5 1892 i Kolding, datter af direktør Jens Schrøder (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Helga f. Schjørring (død 1948).

Student (Hesselager) 1907; med. eks. 1914; 1. reservelæge ved Aalborg amtssygehus 1914-16; kandidat ved rigshospitalets øjenklinik 1917-18; 2. assistent ved Kbhvns kommunes polikli-niks øjenafd. 1918-19; assistent ved rigshospitalets øjenklinik 1920-27, reservelæge ved Garnisonssygehusets øjenafd. 1918-28; assist. læge ved militærhospitalets øjenklinik 1928-29; dr. med. (Om Xerophthalmien og dens Forekomst i Danmark i Aarene 1909-20) 1923; deltog i konkurrencen om professoratet i oftalmologi 1925; prakt. som øjenlæge i Kbhvn. 1922; øjenlæge ved Bispe-bjærg hospital 1929-33 og ved Finsens med. Lysinstitut 1929; overlæge ved Finseninstitutet og Radiumstationens øjenafd. 1933.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Øjenlægers Organisation fra 1932, formand 1937-46; formand for Det oftal-mologiske Selskab i Kbhvn. 1935-38; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1935-40, for Sygekasselægernes Organisation 1935-46 og for Dansk medicinsk Selskab 1936, formand for sidstn. 1942-45; udenl. medl. af Svenska Låkaresallskapet 1945.

Har skrevet vidensk. afhandlinger i oftalmologiske tidsskrifter.

Adresse: Øresundshøj 3 A, Charlottenlund.

BLENKER Alfred provst, R.; f. 11/2 1893 i Odense; gift (1/6 1920) m. Inger B., f. 17/12 1890 i Kbhvn., f. Kildeby.

Student (Vejle) 1912; cand. theol. 1919; ordineret medhjælper ved Kapernaums-kirken, Kbhvn. 1919; sognepræst i Hvam og Hvilsom 1920, i Linaa og Voel fra 1925; provst for Hjelmslev og Gjern herreder fra 1945; seminarielærer ved Th. Langs seminarium fra 1927, till. ved Th. Langs forskoleseminarium 1927-46.

Har udg.: Indførelse i Det gamle Testamente (1933, 2. udg. 1952); Bibelkundskab for Gymnasiet (1933); Vejledning til Religionstimen I. Bibelhistorie (1944, 2. udg. 1949). II. Bibellæsning (1950), III. Kirkehistorie (m.salmegennemgang) (1956) (s.m. Karen Linderstrøm-Lang); Indførelse i Det nye Testamente (1947, 2. udg. 1952); Bibelhistorie med Kirkehistorie s. m. Karen Linderstrøm-Lang. Illustreret af Viggo Bang (1948, 4. udg. 1956); Luthers Katekismus med en kort forklaring ved biskop C F Balslev i ny udgivelse (1950); redaktør (s.m. Skat Hoffmeyer) af Det ny Testamente, gengivet af danske Digtere, illustreret af danske kunstnere (1944).

Adresse: Linaa pr. Silkeborg.

BLICHER Jens dommer; f. 18/4 1906 i Nørresundby; søn af godsekspeditør Steen Blicher (død 1949) og hustru Astrid f. Bøhme (død 1939); gift (22/11 1935) m.Inger Margrethe B., f. 1/5 1910 i Randers, datter af fabrikant Christian Meyer (død 1941) og hustru Anna f. Jacobsen.

Student (Esbjerg) 1924; cand. jur. 1931; dommerfuldm. i Nykøbing S. s. å., i Skanderborg 1932; politifuldm. i Århus 1933; statsadvokatfuldm. i Viborg 1937, hos statsadvokaten for Fyn m. v., Kbhvn. 1942-56; kst. statsadvokat for Sjælland 1945-46; kst. dommer i østre landsret 1946-50; dommer i Odense byrets 2. afd. fra 1956.

Adresse: Henrik Hertz V. 22, Odense.

BLICHER Kai direktør, vicekonsul, R.DM. P.p.; f. 11/1 1889 i Århus; søn af bogholder P M Blicher (død 1929) og hustru Emma Valborg f. Petersen (død 1936); gift (31/3 1915) m. Ebba B., datter af tandlæge I E Møller (død 1893) og hustru Marie f. Kunze (død 1933).

Uddannet i firmaet Joh. Baune & Co. og i A/S Korn- og Foderstof Kompagniet i Århus; direktør for A/S Østjydsk Korn-fe Foderstofforretning og for A/S Aarhus Dampmølle; brasiliansk vicekonsul 1931-42.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Handelsstandsforening 1928-50, formand 1937-50, derefter æresmedlem; æresmedlem af Handels- og Kontoristforeningen i Århus 1955; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening 1937-49, 2. viceformand 1940,

formand 1942-49; medl. af Provinshandelskammeret 1940-49, formand 1944-49; medl. af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentations forretningsudvalg 1940-49 og af vareforsyningsrådet 1944-49; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Kornexportører; formand for Foreningen af danske Handelsmøller 1954: formand for Sammenslutningen af jydske Handelsmøller, for brødkornskon-toret for udenlandsk korn og brødkorns-kontoret for indenlandsk korn til 1950; formand for rugcentralen og for brødkornkontoret 1951-52; medl. af kornnævnet og kornexportudvalget; medl. af sø- og handelsretten i Århus; handels-kyndigt medl. af vestre landsret 1932-53; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Schourup, Århus, for Aarhus-Hal-len A/S, for Kreditforeningen af 2. Aug. 1905, for E R Rasmussens Fond og for Århus universitet samt af kontrolkomitéen for Det Forenede Danske Livs-forsikringsaktieselskab Hafnia og af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; formand for bestyrelsen for Østjydsk Korn- og Foderstofforretning A/S, Århus, for A/S Aarhus Dampmølle, for Samsø Korn- & Foderstofforretning, A. Heegaard Hansen A/S, Ballen og for A/S Mads Amby, Aalborg; medl. af Århus byråd 1934-52 og fra 1954.

Erhvervet Idrætsmærket i guld 1934 og 1956.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Marselisv. 21, Århus.

BLICHFELDT Axel direktør, civilingeniør; f. 7/1 1895 i Århus; søn af købmand Christen Petersen (død 1910) og hustru Alvilda f. Blichfeldt (død 1943); gift (6/7 1918) m. Charlotte B., f. 10/8 1893 i Ravnholt skovridergård. Fyn, datter af skovrider Kristian Mørk-Hansen (død 1939) og hustru Inge f. Wedel (død 1954).

Student (Århus katedralskole) 1912; cand. phil. 1913; cand. polyt 1917; assistent ved polyt. læreanst. s. å.; ingeniør i firmaet Johs. Thornam 1918; ingeniør i R Collstrop, A/S 1919, prokurist 1933, direktør 1945-54, derefter tekn. konsulent for selskabet.

Medl. af repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Jylland 1923, af bestyrelsen for samme 1954, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde og af bestyrelsen for Skjult Nød (Alm. dansk Hjælpeforening) samt i nogle år været medl. af repræsentantskabet for Kbhvns alm. Boligselskab; medarbejder ved Teknisk Hjælp for Ubemidlede.

Adresse: Lundeskovsv. 27, Hellerup.

Sommerbolig: Betula, Lyngvænget,

Rørvig.

BLIDDAL Anker provst, sognepræst; f. 22/1 1904 i Snejbjerg, Ringkøbing amt; søn af gårdejer Niels Bliddal (død 1951) og hustru Kristine f. Jeppesen; gift 1. gang (11/9 1930) m. Ellinor B., datter af professor dr. theol. Eduard Geismar (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Lina f. v. Prziemska (død 1942); 2. gang (31/8 1946) m. Thora Marie B., f. 29/11 1909, datter af gårdejer Christen Hvelplund (død 1956) og hustru Pe-trine f. Klemmensen.

Student (Viborg) 1924; cand. theol. 1930; sognepræst i Gunderup-Nøvling s. å.; 2. resid. kapellan ved Kbhvns domkirke 1938, 1. resid. kapellan smstds 1942; sognepræst ved Jesuskirken 1955; till. provst for Kbhvns vestre provsti 1956.

Medl. af bestyrelsen for P C Ibsens Sønners Legat 1938-42, for Kbhvns Præstekonvent 1939-57, for KFUK's hovedforening 1944-57 og for Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen fra 1941.

Har udg.: Hvordan skal vi leve? (Etik, 1939); Lidt Søndagshjælp til Hverdagsliv (samling af prædikener, 1941); Giv os i dag - (andagtsbog for unge hjem, 1949).

Adresse: Søndermarksv. 9, Kbhvn.

Valby.

BLINDBÆK Alfred direktør; f. 1/3 1905 i Sønderup ved Aalborg; søn af gårdejer Peter Blindbæk (død 1943) og hustru Maren f. Andersen; gift (13/5 1932) m. Else B., f. 9/5 1908 i Kbhvn., datter af afdelingsforstander, dr. phil. Ludvig Walbum (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Louise f. Nielsen (død 1944).

Student (privat dimit.) 1924; cand. jur. 1930; ansat i Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1923, sekretær 1931, fuldmægtig 1932, ekspeditionssekr. 1939; till. sagførerfuldm. 1930-33 og fuldmægtig i prisdirektoratet 1937-38; kontorchef i I/S Berlingske Tidende 1939, vice-dir. 1940, juridisk direktør 1947-50; till. direktør i A/S De Berlingske Virksomheder 1948-50; underdir. i Privatbanken i Kjøbenhavn 1950-52; direktør i Carl Allers Etablissement, A/S 1952.

Medl. af bestyrelsen for Friluftsteatret i Dyrehaven 1941-50, for A/S H Ha-gerups Forlag fra 1953, for Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S fra 1954, for Union Reklamebureau AS fra 1954 og for Aller-Press A/S fra 1957.

Adresse: Laurids Bings Allé 12-14,

Kbhvn. F.

BLINKENBERG Andreas professor, dr. phil. et litt., R'.p.p.; i. 13/2 1893 i Ar-hus; søn af kunstdrejer Johs. Blinkenberg (død 1954) og hustru Helene f. Damsgaard (død 1953); gift (27/7 1920) m. Lillian B., f. 9/3 1894, datter af gas-og vandmester N M Mogensen (død 1928) og hustru f. Scott (død 1941).

Student (Århus) 1911; cand. mag. 1918; adjunkt ved Birkerød statsskole 1918-28; studierejse til England, Frankrig og Italien 1919-20; leder af Dansk Fransk Skolesamvirkes elevhold i le Hav-

re 1920-21; lektor i dansk ved la Sorbonne 1921-23; dr. phil. 1923; assistent i fransk ved Kbhvns universitet 1925-28; docent i fransk ved Århus universitet 1928, professor 1934; rektor for Århus universitet 1937-40.

Medl. af bestyrelsen for Århus universitet 1928-40; formand for Dansk Ung-domssamvirke for Aarhus og Omegn 1940-46; næstformand i bestyrelsen for Institut for jydsk Sprog- og Kulturforskning; medl. af Humanistisk Samfund og af Det lærde Selskab i Århus; medl. af Videnskabernes Selskab 1944 og af Go-teborgs Kungl. Vetenskaps och Vitter-hets-Samhalle 1945; dr. litt. h. c. ved universitetet i Dijon 1946; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission og flere gange delegeret ved UNESCO's og Association Internationale des Universi-tés's generalkonferencer.

Har foruden mindre afhandlinger skrevet: Ernest Renan, Bidrag til Studiet af hans filosofisk-religiøse Ungdomskrise (disputats, 1923); L'Ordre des mots en francais moderne, Premiere partie (Videnskabernes Selskabs Skrifter 1928); Deuxiéme partie (ibid. 1933); s. m. M Thiele o. fl.: Dansk-fransk Ordbog (1930-37); Le Patois d'Entraunes I-II (Acta Jut-landica XI-XII 1939-40); Tankens Vilkår. Betragtninger over nogle Kulturproblemer (1943); har udg. (og s. m. Kari Hornelund oversat) J J Rousseau; Bekendelser (1948); Le Patois de Beuil (Acta Jutlandica XX, 1948); Le Probléme de I'accord en francais moderne. Essai d'une typologie (Videnskabernes Selskabs Skrifter, 1950); Aarhus Universitet 1928-54 (Acta Jutlandica XXV. 1. 1953); s. m. Poul Høybye: Dansk-fransk suppleringsordbog (19o3). Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; It.F.4.

Adresse: Strandvænget, Risskov.

Sommerbolig: Tved Strand pr. Knebel.

BLINKENBERG Peter Andreas overlæge; f. 20/5 1895 på Frdbg.; søn af professor, dr. phil. Chr. Blinkenberg (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Emma Henriette f. Juul (død 1904); gift (13/4 1927) m. Ellen Margrethe B., f. 2/3 1895 i Kbhvn., datter af koffardikaptajn Carl Jeppesen (død 1919) og hustru Mathilde Hansine f. Hansen (død 1900).

Student (Metropolitanskolen) 1913; med. eks. 1920; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1921-27; reservelæge i hæren 1927-29; sundhedslærer ved landstormen 1929-32; specialuddannelse som radiolog fra 1927; specialist-anerk. 1931; reservelæge ved røntgenafdelinger i Kbhvn. og provinsen 1930-39; lektor i radiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1930-35 og 1938-39; overlæge ved røntgenafd. ved centralsygehuset i Slagelse 1939-43, ved røntgenafd. på statshospitalet i Sønderborg 1943; røntgenkonsulent ved sygehusene i Aabenraa og Tønder 1943.

Adresse: Sønderborg.

BLINKENBERG NIELSEN Otto sparekassedirektør, se Nielsen Otto Blinkenberg.

BLIXEN-FINECKE Karen baronesse, forfatterinde, MI & A.; f. 17/4 i Rungsted; datter af godsejer, forfatter Wilhelm Dinesen (død 1895) og hustru Ingeborg f. Westenholz (død 1939); gift (14/1 1914, ægteskabet opløst 1925) m. baron Bror Blixen-Finecke, f. 25/7 1886 på Næsbyholm, Skåne; død 1946, søn af stamhusbesidder, hofjægermester, Baron Frederik Blixen-Finecke (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Clara f. Komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1925).

Ophold i Kenya i Øst Afrika som leder af Karen Farm 1914-32; bosat i Danmark fra 1932.

Litterære arbejder; Seven Gothic Tales (1934), gendigtet på dansk som Syv fantastiske Fortællinger (1935); Out of Afriea (1937), på dansk; Den afrikanske Farm (1937); Winter's Tales (1942), på dansk: Vintereventyr (1942), som alle tre blev Book-of-the-Month i USA; Om Retskrivning (1949); Farah (1950); Daguerreotypier (1951); Kardinalens tredie Historie (1952); Babettes Gæstebud (1952); En Baaltale (1953); Spøgelseshe-stene (1955).

Modtaget H C Andersen-Legatet 1955 og Henri Nathansens Mindelegat 1957; æresmedlem af Det amerikanske Akademi for Kunst og Litteratur 1957.

Adresse: Rungstedlund, Rungsted Kyst.

BL1XENCRONE-MØLLER Chr. civilingeniør, R.; f. 10/10 1895 i Kbhvn.; søn af kaptajn i flåden Frederik Blixencrone-Møller (død 1924) og hustru Augusta f. Ørum; gift (24/3 1937) m. Gudrun B-M., f. 28/9 1908 på Frdbg., datter af forpagter Carl Selchau-Hansen (død 1908) og hustru Ingeborg f. Branth (død 1934).

Student (Østersøgades gymn.) 1914; filosofikum 1915; cand. polyt. 1921; ansat i Kbhvns kommune, stadsingeniørens direktorat 1921-47, i statens tjeneste som konsulent i naturfredningssager u. statsministeriet fra 1947.

Medl. af en række offentlige og private udvak vedr. naturfredning og byplanlægning.

Har i fagskrifter skrevet artikler om naturfredning og byplanspørgsmål.

Adresse: Jægersborg Allé 27 A, Charlottenlund.

BLIXENKRONE-MØLLER Niels overkirurg, professor dr. med.; f. 2/12 1907 på Agersø ved Skelskør; søn af proprietær Herman Blixenkrone-Møller og hustru Marie Kathrine f. Hansen; gift (28/6 1941) m. Edith Alice B-M., f. Larsen, f. 3/3 1921.

Student (Ordrup gymn.) 1925; med eks. 1932; uddannelse i kirurgi og forsk, specialer 1932-40; dr. med. 1938; 2. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospitals 1. afd. 1940-43; 1. reservekirurg ved Århus kommunehospital 1945-50; overkirurg ved Århus kommunehospital 1950; professor i kirurgi ved Århus universitet

s. å.; kirurg ved radiumstationen Århus 1950.

Studierejse til Wien 1938, USA 1946-47, Paris 1950; specialistanerk. i gynækologi (1944), kirurgi (1946), mave-tarmkanalens kirurgiske sygdomme (1949); læge i den finske hærs lægekorps jan.-april 1940; overkirurg på hospitalsskibet Jutlandia febr.-maj 1953.

Har skrevet: Ketonstoffernes Stilling og betydning i det intermediære Stofskifte (disputats, 1938); desuden vidensk. arbejder om vædske-elektrolytforstyrrel-ser, sygdomme i mave-tarmkanalen og alment kirurgisk emner.

Medredaktør for Acta Chirurgica Scan-dinavica 1950 og for Danish Medical Bulletin 1953; næstformand i Dansk-Koreansk Selskab 1954; medl. af skandinavisk delegation til Korea til at undersøge muligheden for en fælles skandinavisk indsats på hospitalsvæsenets område som bidrag til Koreas genopbygning okt. 1953 og okt.-nov. 1955; medl. af Sven-ska Lakaresållskapet 1954; medl. af lokalbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1954, næstformand 1955; medl. af bestyrelsen for det skandinaviske Koreasygehus 1956.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; F.N.T.M. (Korea); K.W.S.M.

Adresse: Tjørnev. 8, Risskov.

BLOCH Erling professor, R.; f. 12/6 1904 i Kbhvn.; søn af kunstmaler V A V Bloch (død 1924) og hustru Birthe f. Jensen (død 1936); gift (8/6 1928) m, skuespillerinde Clara Behrens, f. 20/10 i Kbhvn., datter af redaktør Carl Behrens (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Astrid f. Poulsen (død 1957).

Uddannelse på det kgl. danske musikkonservatorium, hos professor Anton Svendsen, Axel Gade o. a., og i Paris bl. a. hos René Benedetti; debutkoncert 1922; kgl. kapelmusikus 1923-54; medl. af Thorvald Nielsen Kvartetten 1923-33; stifter af Erling Bloch Kvartetten 1933 og af Den danske Kvartet 1935; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1946, professor 1949; koncert-rejser i de fleste europæiske lande.

Medl. af musikkonservatoriets under-visningsråd; medl. af bestyrelsen for foreningen Det kgl. Kapel 1937-49, formand 1947-49; medl. af bestyrelsen for Kammermusikforeningen fra 1954, næstformand fra 1956; næstformand for Privat Kammermusikforening fra 1933; formand for Musikkonservatoriets Lærerforening fra 1952; medl. af repræsentantskabet for Det danske Selskab fra 1952 og af musikudvalget fra 1948.

Har indspillet talrige grammofonplader, bl. a. værker af Carl Nielsen, Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert og moderne værker af Béla Bartok, Strawinskv, Knudåge Riisager, Vagn Holmboe o. a.

Adresse: GI. Strand 52, Kbhvn. K.

BLOCH Kay generalkonsul, grosserer, R. p.p.; f. 29/6 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Oscar Bloch (død 1936) og hustru f. Friedstedt (død 1913); gift (10/12 1910) m. Ellen B., f. 13/8 1888 i Kbhvn., datter af grosserer L Methling (død 1904) og hustru Harriet f. (C K) Hansen (død 1935).

Sekondløjtn. i flåden 1908; premier-løjtn. 1909; afsked 1911; eneindehaver af trælastfirmaet Schmidt & Bloch; rumænsk generalkonsul 1923-24.

Formand i Trælast-Sektionens bestyrelse; medl. af hovedbestyrelsen for Danske Importagenters Forening; medl. af Søofficersforeningens bestyrelse 1921-31; censor ved Handelshøjskolen 1928-31.

Udenl. ordener: F.H.R.3'.; Rum. Kr. 3.; S.N.3.

Adresse: Hammerensg. 1, Kbhvn. K.

BLOM Erik T grosserer, R.; f. 29/9 1893; søn af etatsråd F V Blom (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Ellen M f. Halkier (død 1940); gift m. Ite Marie B„ f. Sulzer, f. i Ziirich.

Uddannelse i Danmark, Sverige, USA og Tyskland 1912-24; sekondløjtn. 1915; grossererborgerskab i Kbhvn. 1924.

Formand for Danske Importagenters Forening 1946; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet 1946 og af Grosserer-Societetets Komite 1947-50; medstifter af Federation of Nordic Com-merciai Agents, fra 1948 medl. af bestyrelsen og 1953-56 formand for samme.

Adresse: Upsalag. 22, Kbhvn. Ø.

BLOM Frans arkæolog; f. 9/8 1893 i Kbhvn.; søn af grosserer Alfred S Blom (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Dora f. Petersen (død 1933).

Cand. phil. (Kbhvns universitet); mag. art. (Harvard University); handelsuddannelse i Danmark, Tyskland og Belgien; kunststudier u. Emil Hannover; rejste til Mexico 1919; på opdagelser for Aguila OU Company; inspektør for forhistoriske monumenter under Direction de Antro-pologia (Mexicos regering); leder af mange vidensk. ekspeditioner i Mellem-Amerika fra 1924; bygningsleder for det an-thropologiske museum, Chicago verdens-udstillins 1933-34; direktør for Middle American Research Institute, Tulane University of Lousiana i 15 år.

Den amerikanske regerings officielle repræsentant ved kongres i Kbhvn.1938.

Counsillor of American Anthropologi-cal Society; medl. af Century, New York og af Mexicos Videnskabernes Selskab; general inspektør for Maya arkæologi i staterne Tabasco, Compeche og Chiapas; den mexicanske regeringsleder af vigtige videnskabelige ekspeditioner 1941-48; leder af Viking Fondets (Wenner-Gren Foundation) ekspeditioner til La-candon urskovene, Chiapas, Mexico 1950 og 1951, af udgravninger af Maya ruiner 1952 og af tre ekspeditioner for Univ.

Calif., Berkeley 1953-54; tildelt Chiapas-Ptæmien 1954 som årets mest fremstående borger; grundlagt Biblioteca Fray Jartolomé.

Litterære og videnskabelige arbejder: I de store Skove; Tribes and Temples I-II og fl. a. værker særlig om Mayaerne samt talrige vidensk. artikler og historiske værker på spansk.

Adresse: Av. Vicente Guerrero 38, San

Christobal Las Casas, Chiapas, Mexico.

BLOM Gotfred fabrikejer; f. 30/9 1888 i Kbhvn.; søn af etatsråd F V Blom (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Slien Marguerite f. Halkier (død 1940); gift (17/4 1915) m. Aagot Charlotte B., f. 9/5 1892 på Frdbg., datter af direktør Aage Bramsen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Ottilie f. Griep (død 1933).

Uddannet i korn- og foderstofforretninger, import- og assuranceforretninger under lOårigt ophold i Tyskland og England; medstifter af firmaet Blom & Jes-Dersen 1915 og medindehaver af dette firma indtil 1921; medstifter af fabriks-virksomheden H P Henriksen & Blom, eneindehaver 1935.

Formand i bestyrelsen for Håndværkerstiftelsen; medl. af Håndværkerforeningens repræsentantskab; forretningsfører for Etatsraad F V Blom og Hustrus Familielegat.

Brevadresse: Ryesg. 48, Kbhvn. 0. og

Regstruplund pr. Jyderup.

BLOM Jakob laboratorieforstander, dr. phil.; f. 22/11 1898 i Notmark på Als; søn af gårdejer Hans Blom (død 1945) og hustru Mette Katrine f. Eriksen (død 1928); gift (30/8 1935) m. Esther B., f. 22/12 1909 i Holte, datter af ingeniør, grosserer J A Kemp (død 1949, se Kraks Alk Bog 1949) og hustru Eva f. Lauritzen.

Student fra Sønderborg; luftskipper og ballonobservatør i den tyske armé 1916-18; studeret kemi, botanik, nationaløkonomi, plantefysiologi, jordbundslære og mikrobiologi ved universiteterne i Kiel, Kbhvn. og New Brunswick (New Jersey) samt ved Technische Hochschule i Ziirich og landbohøjskolen i Kbhvn.; dr. phil. (Kiel) 1924; assistent ved landbohøjskolens plantefysiologiske laboratorium 1924-28; Rockefeller Fellowship 1925; laboratorieforstander ved Tuborgs Bryggerier fra 1929.

Censor i geologi og jordbundslære ved landbohøjskolen fra 1931; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1942, af bestyrelsen for Kemisk Forening 1951-53 og af analysekommissionen for European Brewery Convention fra 1952.

Har skrevet kemiske, plantefysiologiske, biologiske, mikrobiologiske og bryggeritekniske afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Grønnev. 26, Virum.

BLOM-ANDERSEN Asger landsdommer, ; f. 2/7 1908 på Frdbg.; søn af auditør ved statsbanerne Aage Andersen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Julie f. Blom; gift (4/4 1936) m. cand. jur. Elisabeth B-A., datter af vinhandler Henrik Husman (død 1912) og hustru Adelaide f. Jørgensen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1926; cand. jur. 1932; politifuldm. i Assens s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1933, sekretær 1937, fuldmægtig 1940, ekspeditionssekr. 1945, kontorchef 1946; dommer i østre landsret 1952; till. juridisk sekretær i retslægerådet 1933-36, sekretær i overformynderiet 1934-45, kst. politiadvokat i Kbhvn. 1940 og kst. dommer i østre landsret og Kbhvns byret 1943-45 og i østre landsret 1951-52.

Medl. af bestyrelsen for Ministerial-foreningen 1939-44, næstformand 1943-44; formand for filmsrådet 1946; formand for færdselsudvalget 1950-55; formand for Frdbg. østre huslejenævn 1951-52; medl. af landsskatteretten 1956.

Dansk delegeret ved forberedelse og afslutning af den internationale færd-selskonvention i Geneve 1948-49; formand for det internationale udvalg vedr. juridiske transportspørgsmål u. Com-mission économique pour l'Europe 1950-52; medl. af den nordiske færdselslovkommission 1950-52.

Adresse: Schlegels Allé 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig; Springforbiv. 1,

Springforbi.

BLUM-HANSEN Volmer grosserer, R.p.p.; f. 18/5 1899 i Kalundborg; søn af stationsforstander N J Blum Hansen og hustru Amalie f. Svanholm; gift (24/3 1934) m. Inger B-H., f. 23/11 1910 i Kbhvn., datter af overretssagfører Hans Vogt og hustru Ida f. Dahl.

Student (Esbjerg) 1917; afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1918; grossererborgerskab 1923.

Ledende senior i Studenterforeningen 1934-36; formand for økonomiudvalget 1936-39; medl. af (sekretær) dansk komité for nordisk akademisk samarbejde og medl. af kuratelet for Øhlenschlåger-Tegner's og Juel-Westrup's Stipendiefonds.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Wildersg. 29, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Noatun, Tisvildeleje.

BLYTGEN-PETERSEN Emil presseattaché, ambassaderåd, R.DM.; Chr.XFr.M.p.p.; f. 26/8 1905 i Bjergene ved Faarevejle; søn af fh. købmand Jens Petersen og hustru Sofie Elisabeth f. Blyitgen; gift (28/8 1945) m. Margareta B-P., f. 10/2 1914 i Østrig, datter af generalauditør Theodorich Sternat, Wien (død 1940) og hustru Aurelia f. Sablattnigg (død 1948).

Student (Stenhus) 1924; studerede statsvidenskab; medarbejder ved Kristeligt Dagblad og Finanstidende; ved Nationaltidende 1932, bladets London-redaktør 1935-45; kommentator i B.B.C.'s danske udsendelser 1940-45; allieret krigskorrespondent 1944-45; redaktør af Frit Danmark, London 1940-45; medl. af det danske råd i London og af dettes forretningsudvalg samt leder af informationskontoret; chef for udenrigsministeriets pressebureau 1945; presseattaché ved den danske ambassade i Oslo 1950, i Stockholm 1955, med personlig titel af ambassaderåd.

Medl. af ministeriernes filmudvalg 1945-50, af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1945-50, af Turistrådet 1945-50, af bestyrelsen for A/S Den nationale Friluftsscene 1945-50, af Komitéen til Udbredelse af Kendskabet til Danmark i Udlandet 1945-50 og af repræsentantskabet for Dansk Reklame-Forening 1945-50.

Har skrevet: Dansk Krigskorrespondent (1945).

Udenl. orden: N.St.0.2!.

Adresse: Karlavågen 115, Stockholm O.. Sverige.

BLÆHR Albert fh. dommer, R1.; f. 6/2 1887 i Holstebro; søn af bødkermester S N Blæhr (død 1911) og hustru Anina f. Borup (død 1926); gift (28/10 1921) m. Elisabeth B., f. 15/4 1897 i Fjelstrup, datter af sognepræst Hans Clausen Fischer (død 1914) og hustru Marie Elisabeth f. Bahnsen (død 1942).

Ansat på amtstuen i Holstebro 1904-07; exam. jur. 1911; by- og herreds-fuldm. i Næstved 1910-13; vikar, her-redsfuldm. i Svendborg i 1915; student (Svendborg) 1916: assistent i Kbhvns skattedirektorat 1916-18 og i finansministeriet 1918-20; cand. jur. 1920; dom-merfuldm. i Haderslev 1920-37; bestall. som sagfører 1920 og landsretssagf. 1933 (depon.); dommer i Løgumkloster m. v. 1937; dommer i Sønderborg m. v. 1943-57.

Næstformand for selskabet Harmonien i Haderslev 1925-32, formand i 1932, æresmedlem 1937; medstifter af Det danske Kontor i Haderslev, oprettet 1935. medl. af forretningsudvalgetl935-37; statens repræsentant i Haderslev amts jernbaners bestyrelse 1936-37; stifter af foreningen Kjelstrup Strand, formand 1930-36; næstformand i Haderslev Bys Grundejerforening og i Landsforeningen til Kræftens Bekæmoelse, Haderslev afd. 1933-37; medl. af tilsynsrådet for Spare-og Laanekassen i Løgumkloster 1938-43; formand i skolenævnet for Løgumkloster danske skole 1939-43 og for Borgerforeningen i Løgumkloster 1938-43; medl. af bestyrelsen for Sønderjydske Kvinders Hjemmearbeide 1938-56: l'kvidator af Ravsted Andelskasse 1943-47: næstformand i A/S Sønderborghus 1944-52; formand for husdyrvoldgiftsretten i Sønderborg købstad m. v. 1944-57, for vat-deringskommissionen for Sønderborg luftbeskyttelsesområde 1944, for fredningsnævnet for Sønderborg amtsrådskreds 1944-57, for voldgiftsretten vedr. erhvervsmæssige virksomheder for Sønderborg amtsrådskreds fra 1944 og for Folketingsmand J P Nielsen-Fondet s å.; beskikkelse som dommer i de særlige sager 1945; medl. af bestyrelsen for den danske menighedspleje i Sønderborg 1945 og af tilsynsrådet for Sønderborg Bys Sparekasse 1953.

Adresse: Jernbaneg. 46, Sønderborg.

BLØNDAL BENGTSSON Erling violoncellist, se Bengtsson Erling Bløndal.

BO Anne Marie rektor; f. 24/6 1885 i Fredericia; datter af inspektør ved døv-stummeskolen Chr. Johansen (død 1940) og hustru Vilhelmine f. Friis (død 1930); gift (10/7 1914) m. lektor Alf Bo, f. 9/6 1887, søn af friskolelærer Jørgen Bo (død 1923) og hustru Elise f. Jensen (død 1932).

Student (Fredericia) 1903; cand. mag. 1911; pædag. eks. 1909; lærerinde ved Lyngby højere almenskole 1912; adjunkt ved statsskolen i Lyngby 1920; lektor 1930; rektor ved Rysensteen gymnasium 1931-50.

Adresse: Chr. Winthers V. 49, Lyngby.

BOAS Arne direktør, civilingeniør; f. 26/10 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer Anton Boas (død 1937) og hustru Emmy f. Holst (død 1949); gift (5/5 1929) m. Ellinor B., f. 5/8 1904 i Kbhvn., datter af landsdommer Poul Hansen (dødl944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Agathe f. Jørgensen (død 1942).

Student (Østersøgades gymn.) 1919; cand. polyt. 1925; maskinassist. i 0. K. 1925-26; studieophold i USA (American Scandinavian Foundations Fellowship) 1927-28; ingeniør i A/S Dansk Gærings Industri 1928-31; direktør for Hefefabri-ken A.G., Hindelbank ved Bern 1931-37; adm. direktør for A/S Dr. A Wander, Kbhvn. 1937-53 og for A/S Holmegaards Glasværk fra 1953; till. direktør for A/S Fensmark Glasværk fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Myceta S.A., Nyon 1932-37, for A/S Dr. A Wander 1937-54 og fl. a. aktieselskaber; formand og næstformand for Dansk-Schweizisk Selskab 1946-53; formand for Akademisk Skytteforening fra 1952; medl. af komitéen for Dansk Købestæv-ne's kunsthåndværks-afd. fra 1953 og af bestyrelsen og forretningsudvalget for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk fra 1954; kasserer i Foreningen af Fabrikanter i Glas-, Porcelæn- og Isenkrambranchen.

Adresse: Parkovsv. 38, Gentofte.

BOAS Harald overlæge, dr. med., R.; f. 3/3 1882 på Frdbg.; søn af professor J E V Boas (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Agnes f. Jacobsen (død 1923); gift (3/3 1914) m. Kirstine B., f. 29/3 på Samsø, datter af malermester Conrad Georg Hegewald (død 1916) og hustru Anna Theorora f. Erichsen (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1900; med. eks. 1907; dr. med. 1910. Uddannet som dermatolog på kommunehospitalet;

1. assistent ved poliklinikken for ubemidlede; reservelæge ved Rud. Berghs hospital 1910-15, ved Frdbg. hospital 1916-21; kommunal visiterende læge i Kbhvn. 1916-29; afdelingslæge ved poliklinikken 1918-23; leder af Wassermann-stationen på statens seruminstitut 1920-32; overlæge ved Frdbg. hospital 1929-52.

Korresp. medl. af det franske, argentinske og svenske dermatologiske selskab; formand for Dansk Dermatologisk Selskab; 1925-27; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Kønssygdommenes Bekæmpelse; formand for Foreningen til unge Kvinders Oprejsning 1927-50 og for bestyrelsen for Rødovre lærlingeplejehjem 1936-52; medl. af Deutsche Akade-mie der Naturforscher und Arzte 1936; æresmedlem af Deutsche Dermatologische Gesellschaft 1949 og af Berliner Dermatologische Gesellschaft 1950; formand for Dansk Skakproblem Klub 1948-52.

Forfatter af en række, særlig syfilido-logiske og serologiske, arbejder, bl. a. en lærebog i veneriske sygdomme. Adresse: Hartmannsv. 53, Charlottenlund.

BOAS Jorgen overlæge; f. 26/8 1906 i Kbhvn.; søn af grosserer Alex Boas (død 1947) og hustru Karna f. Nordholm (død 1946); gift (13/10 1934) m. Ellen B., f. 25/11 1909 i Vallekilde, datter af biskop Henry Fonnesbech-Wulff (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Elisabeth f. Hastrup (død 1936).

Afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1926; student (privat dimit.) s. å.; med. eks. 1934; hospitalsuddannelse, væsentlig på rigshospitalet; afdelingslæge ved statens sindssygevæsen 1948; overlæge ved Kolonien Filadelfia's psykiatriske afd. fra 1954.

Har skrevet forsk, mindre afhandlinger over psykiatriske emner.

Adresse: Dianalund.

BOAS Vilhelm departementschef, K.DM. p.p.; f. 10/6 1898 på Frdbg.; søn af dommer J E Boas (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Caroline Harriet f. Adler (død 1933); gift (15/11 1922) m. Inga B., f. 17/6 1902 i Kbhvn., datter af arkitekt Harald Lønborg-Jensen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Inga Benedicte f. Jensen (død 1939).

Student (Rønne) 1917; cand. jur. 1924; fg. sekretær i sø- og handelsretten og i undervisningsministeriet s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1925, udnævnt 1931, fuldmægtig 1935, ekspeditions-sekr. 1938, kontorchef 1939, departementschef 1950.

Universitetsmanuduktør 1926-28 og 1933-38; sekretær i overværgerådet 1928-33; kst. dommer i østre landsret 1933, i Mariager 1934; kst. kriminaldommer i Roskilde 1935; medl. af udvalget for nordisk lovsamarbejde 1950; filmcensor 1938-53; justitsministeriets kontrollør ved Alm. dansk Vare- og Industrilotteri 1950-54; formand for justitsministeriets brandudvalg 1941-51 og for ministeriernes filmudvalg 1941-50; justitsministeriets tilforordnede ved Kbhvns Brandforsikring 1951 og ved Den alm. Brandforsikring for Landbygninger 1953; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1954 og af bestyrelsen for Landbrugslotteriet 1954.

Udenl. ordener: Fi.L.21.; F.Æ.L.2.; I.F.2*.; N.O.N.2.; S.V.22.

Adresse: Rosenv. Sideallé 1, Kbhvn. Ø.

BOCK Allan civilingeniør, forfatter; f. 9/2 1890 i Kbhvn.; søn af fabrikejer, ingeniør Alexander Bock (død 1900) og hustru Alma f. Fenger (død 1925); gift m. Agnete B., datter af proprietær Jens Bech og hustru f. Laursen.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1908; cand. polyt. 1915; ingeniør ved O F Asps Lys- og Sæbefabrikker 1915; medindehaver af samme fra 1917; medstifter af Det Danske Medicinal- & Kemikalie Kompagni 1919, direktør i samme 1919-24; direktør for The Polish Oversea Trading Co., Ltd. 1924-26; medindehaver af Harild Vandmølle Ørredkulturer til 1934; derefter egen ingeniørvirksomhed; forretningsfører i firmaet Le Klint 1943, direktør for samme 1945, medl. af direktionen for A/S Le Klint 1953.

Konsulent ved Industrirådets studiekommission 1917-19; medl. af Industrirådet 1918-25.

Litterære arbejder: Byen ved Floden, Digte fra Polen (1928); Sang, Hørespil med musik af Ebbe Hamerik (radiofonien 1933); Øen, roman (1942); Bogen om Ruth, fortælling på vers (1955); digte, kronikker m. v. i presse og tidsskrifter. Tekniske arbejder om fiskerispørgsmål, erstatningsproblemer m. v. Har oversat Z Nalkowska, Enkehuset (Det kgl. Teater, 1931).

Adresse: Åboulevard 13, Kbhvn. V.

BOCK Inge-Lise direktør; f. 21/6 1905 i Espergærde; datter af direktør, sagfører Valdemar Nielsen (død 1935) og hustru Emilie f. Hansen; gift 1. gang m. grosserer Oscar Bock; 2. gang (12/4 1935) m. Svend A Holbæk (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1923; kunstnerisk leder af Lorry 1927-44, till. af National-Scala 1931-44; ansat på Tivoli 1948; medl. af direktionen fra 1951.

Adresse: Ole Olsens Allé 12, Hellerup.

BOCK Karl N rektor, dr. phil.; R.; f. 30/9 1897 i Skast, Tønder amt; søn af landmand H C Bock (død 1923) og hustru Ane f. Boysen (død 1942); gift (10/10 1926) m. Norma B., f. 17/8 1896 i Kbhvn., datter af politibetjent Chr. Henriksen (død 1934) og hustru Mathilde f. Frederiksen (død 1947).

Lærereks. (Tønder) 1919; student (privat dimit.) 1920; cand. theol. 1926; cand. mag. 1929; dr. phil. 1933; lærer ved Du-borg-skolen i Flensborg 1926-32; adjunkt ved Haderslev kathedralskole 1932-41;

rektor for Nakskov kommunale gymnasium og skoleinsp. for Nakskov kommunale skolevæsen 1941, stadsskoleinsp. 1946.

Formand for Haderslev-Samfundet 1932-41; formand for Biblioteks- og Foredragsforeningen for Haderslev By og Amt og medl. af bestyrelsen for Haderslev centralbibliotek 1936-41; sekretær i Historisk Samfund for Sønderjylland 1937-41; censor i tysk ved lærereks. fra 1935 og ved skoleembedseks. fra 1939; formand for lokalforeningen Norden i Nakskov 1941-49.

Har skrevet: Niederdeutsch auf dåni-schem Substrat (disputats, 1933); Sprogforholdene i Mellemslesvig, Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie 1900-37; Mittelniederdeutsch und heuti-ges Plattdeutsch im ehemaligen dani-schen Herzogtum Schleswig (Videnskabernes Selskabs historisk-filologiske Meddelelser bind XXXI nr. 1, 1948); desuden en række mindre afhandlinger om slesvigske sprogforhold; har udg.: Faglig tysk Læsebog for Seminarier (s. m. Cl. Eskildsen); medredaktør af Haderslev-Samfundets Aarsskrift (1934-40) og af Sønderjydske Aarbøger (1937-41).

Adresse: Svingelsv. 135, Nakskov.

Sommerbolig: Sønderho, Fanø.

BODELSEN C A professor, dr. phil.; f. 18/11 1894 i Helsingør; søn af vicekonsul N F Bodelsen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Agnete f. Gottlieb; gift (27/3 1931) m. kunsthistoriker Merete Bodelsen (se denne).

Student 1913; cand. mag. 1919; sekretær i traktatkommissionen 1919-23; midlertidig sekretær i udenrigsministeriet 1924 og 1925; dr. phil. 1924; docent i engelsk sprog og litteratur ved Kbhvns universitet 1926, professor 1932; rejse til Australien 1921 og til USA 1945; studieophold i Oxford 1923 og 1925; redaktør ved Gyldendals Bibliotek 1928-30.

Leder af Dansk Studieoplysningskontor fra 1926; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab fra 1931, præs:-dent for selskabet 1933-45; medl. af bestyrelsen for Dansk-Russisk Samvirke 1945-52; næstformand for Lingvistkredsen fra 1942; medl. af Danmarks Frihedsråd dee. 1944-juni 1945, af Frit Danmarks hovedledelse 1943-52, af bestyrelsen for Frihedsfonden fra 1948 og af konsistorium 1945-48; medl. af justitsministeriets navneudvalg fra 1948 og af forretningsudvalget for American Gra-duate School in Denmark fra 1948; medl. af Europarådets kulturelle ekspertkomité fra 1950, præsident 1953-54; Danmarks repræsentant i den Vesteuropæiske Unions universitetskomité fra 1955.

Har udg.: Studies in Mid-Victorian Im-perialism (disputats, 1924); England (1928); Moderne engelsk Skønlitteratur (1929); Det britiske Kolonirige (1937); A Survey of English Institutions (1942); Amerika i Dag (1945,s. m. Merete Bodelsen); Dansk-Engelsk Ordbog (1954 og 1956, s. m. H Vinterberg); lærebøger og afhandlinger; medredaktør af English Studies fra 1948.

Adresse; Travervænget 16, Charlottenlund.

BODELSEN Merete kunsthistoriker; f. 8/12 1907 i London; datter af ingeniør Poul F Christensen (død 1914) og hustru Adolphe f. Hansen (død 1950); gift (27/3 1931) m. professor, dr. phil. C A Bodelsen (se denne).

Student (H Adlers fællesskole) 1926; studerede kunsthistorie ved Kbhvns universitet; rejser i England, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og USA; redaktions-sekr. ved Nyt Tidsskrift for Kunstindustri 1929-31; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon (især 90'ernes malere og billedhuggere) og ved Thieme u. Beckers Kiinstlerlexikon; redaktør af Weilbachs Kunstnerleksikon I-III (3. udg. s. m. Povl Engelstoft 1943-52).

Tildelt Robert Hirschsprungs Mindelegat for Kunsthistorikere 1939.

Medl. af Modstandsbevægelsens kunstneriske udvalg 1945; næstformand i bestyrelsen for Forening forBoghaandværks Kbhvns afd. 1946-53; medl. af Komiteen for godt Bogarbejde 1950-52 og af bestyrelsen for Selskab for Kunstvidenskab 1955.

Har udg.: Dansk kunsthistorisk Bibliografi (s. m. Aage Marcus, 1935); Karl Madsen Bibliografi (1939); Dansk Keramik (s. m. Sigurd Schultz, Samleren, 1939); Emil Hannover Bibliografi (1942); Fransk Kunst. En Bibliografi til den dansk-franske Kunstforbindelse (s. m. Dyveke Brun, 1943); Ludvig Find (1943); Amerika i Dag (s. m. C A Bodelsen, 1945); Stilsøgen i 90'ernes danske Malerkunst (i Strejflys over dansk Malerkunst, statsradiofoniens grundbøger, 1948); Patrick Nordstrom 1870-1929. En Studie i hans keramik (1956); Foreign Artists in Denmark (i Festskrift til Professor Hans VoIImer, Leipzig 1957); Willumsen i 90' ernes Paris. En tolkning af hans symbolisme (i Festskrift til Professor Ragnar Josephson, Stockholm 1957); Gau-guin's First One-Man Exhibition. An Un-published Letter from Theo van Gogh (i The Burlington Magazine, 1957). Adresse: Travervænget 16, Charlottenlund.

BOE Jørgen Fr. Mansfeld kreditforenings-direktør; f. 16/12 1903 i Middelfart; søn af vognmand A Boe (død 1943) og hustru Ane Nicoline f. Hansen (død 1931); gift (25/11 1934) m. Dagny B., f. 7/7 1907 på Skidengaard ved Lemvig, datter af gårdejer Niels Søe og hustru Kirstine f. Thonsbjerg (død 1918).

Ansættelse hos sagfører på Fyn 1920-26 og i Vest- og sønderjydsk Kreditforening, Ringkøbing 1926-34; exam. jur. 1933; bogholder og juridisk sekretær i Lyngby-Taarbæk kommune 1934-42; kæmner og byrådssekr. i Skive 1942-48; kst.

amtsfuldm. u. Viborg stiftamt 1944-45; adm. direktør for Kreditforeningen for mindre Ejendomme (Østifternes Hus-mandskreditforening) 1948, till. juridisk direktør samt formand for direktionen fra 1952.

Indenrigsministeriets tilsynsførende med Skive afd. for Socialt Boligbyggeri og Arbejdernes Andelsboligforening 1942-48; medl. af Kreditforeningernes stående Fællesudvalg.

Adresse: Blåregnvænget 3, Virum.

BOECK Frantz ambassadør, SK.DM.p.p.; f. 4,10 1881; søn af oberst, kammerherre Bianco Boeck (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru f. Bruun (død 1916); gift (11/6 1918) m. Johanne-Sophie B. (dekoreret m. Chr.XFr.M. og M.T.Kha.), f. 5/5, datter af rentier J P Thrane.

Student (Borgerdydskolen) 1899; cand. jur. 1905; fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 1906-09; sekretær i landbrugsministeriet 1908; chef for statens jord-lovsudvalgs kontor 1919-20; chef for Kbhvns Understøttelsesforenings hovedkontor 1909-20; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1920, kontorchef 1921; chef for administrationskontoret 1922-26; 1. legationssekr. i Paris 1926-30; Chargé d'affaires med titel af minister i Rio de Janeiro 1930; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister smstds 1932, i Madrid og Lissabon 1935, i Lissabon 1941, ambassadør 1957.

Medl. af den danske komité for nordisk filantropisk samarbejde 1913; medl. af Dronningens Centralkomité af 1914; næstformand i Kbhvns Understøttelsesforening 1920-27, tilkaldt medl. af foreningens hovedbestyrelse 1927; medl. af traktatkommissionen 1919-20.

Udenl. ordener: Br.S.K.l.; Chin.G.H.2!.; Fi.H.R.21.; F.S.S.2.; F.Æ.L.4.; I.F.I.; I.M. & L.3.; N.St.O.31.; P.Chr.l.; Po.P.R.3.; Po.r.K.2.; S.H.E.3.; S.N.25.; Sp.I.K.l.; Ø.r.K.O.

Adresse: Embajada Real de Dinamarca,

145 Rua Rodrigo da Fonseca, Lissabon,

Portugal.

BOECK Gregers landsretssagfører; f. 7/5 1911 i Kbhvn.; søn af kaptajn, kammerjunker Heetor Boeck (se denne); gift (29/3 1947) m. Eva B., f. 9/5 1916 i Frederiksstad, Norge, datter af grosserer Jacob Hansen (død 1943) og hustru Svea t. Larsen.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. 1935-38; bestall. som sagfører i Kbhvn. 1938, som landsretssagf. 1939; kompagnon med højesteretssagf. O Bondo Svane fra 1939.

Medl. af bestyrelsen og direktør for Finansieringsselskabet af 20. Aug. 1947 A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Palæ-Garagerne, for A/S Sejersen & Hendriksen og for fl. selskaber; medl. af bestyrelsen for Frederik Larsens Fond; formand for Rungsted Tennisklub 1948-52.

Adresse: Christiansgave 11. Rungsted Kyst.

BOECK Hector kaptajn, kammerjunker. R.DM.HTH.,M.T.Kfh.p.p.; f. 13/2 1874 på Laven Hovgaard; søn af proprietær Christian Boeck til Laven Hovgaard (død 1896) og hustru Anne f. Erichsen (død 1930); gift (14/6 1907) m. Frederikke (Friede) Nicoline Mathilde Clara Dorothea Sophie B., f. 18/5 1885 i Fredericia, datter af stationsforstander, løjtnant C O E von Spath (død 1922) og hustru Caroline f. Schæffer (død 1918).

Student 1898; cand. phil. 1899; se-kondløjtn. 1893; premierløjtn. i fodf. ved 12. batl. 1902; gymnastik- og fægtelærer 1903; adjutant ved 7. regiment 1907-09, ved 1. jydske brigade 1909-11, ved generalinspektoratet for fodf. 1911-14; kaptajn og kompagnichef ved 24. batl. 1914-24; ved Røde Kors' krigsfangeafd. 1916-19; medl. af materielintendanturens prøve- og besigtigelseskommission 1919-23; ved hærens tekn. korps 1924-26; kompagnichef i res. ved 4. regiment 1926, i forstærkningen ved 1. regiment 1932; afsked 1934.

Overinsp. i Nordisk Brandforsikring 1926, chefinsp. fra 1928.

Formand for Fredericia Gymnastikforening 1905-09, æresmedlem 1909; Idræts-mærket i guld 1922; æresmedlem af 12. Bataillons Soldaterforening 1947.

Chef for Københavns Amts Skyttekorps 1917-18; formand for »Kronen« 1918-23; medl. af Officersforeningens direktion og tilsynsførende 1923-34 samt af Slesvig-Ligaen (D.D.D.l's styrelse fra 1927, næstformand 1931, formand 1935-46; medl. af Januarforeningen af 1908, 1937-51; medstifter af Komitéen for Hans Nansen-Monumentet 1954 og af Dansk-Skånsk Forening 1954.

Litterære arbejder; Boeck-Genealogi (1904); Familien Bianco i Danmark (1908); Rekylgeværkomoagniet ved Frivillige Korps (1917); Kortfattet Fægt-ningslære (1922): 12. Bataillons Historie 1679-1929 (1929); Personalfortegnelse over Officerer m. fl. ved Jydske Regiment til Fods, Fyenske Infanteriregiment og 12. Bataillon 1679-1929 (1930); Ma-jorinde Maria Christina v. Boeck og hendes Slægt i Vejstrup 1650-1800 (1933); Skytten paa Aunsbjerg, Guillaume de Martonniére, Wilhelm Johansen (1934); redaktør af Officersforeningens Meddelelser 1926-34. af Thyras Vold 1935-46; medredaktør af værket Danmarks Hær I, II (1934-35): Norske, svenske og finske frivillige Officerer og Læger i den danske Hær og Flaade i Krigene 1848-50 og 1864 (1935); udgiver af Familien Neckel-manns Slægtsbog (1936); redaktør af Henrik Lassens Livserindringer, tysk udg. (Seit Menschengedenken) (1936): Kammerherre, Oberst Carl von Spåth's Selvbiografi (1937); Konsistorialraad J F

Boeck og Maribo Domkirke med Præste-gaard paa Frederik VI's Tid (1938); Danske Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland fra Krigene 1813, 1848-50 og 1864 (1940); Krøniker fra Herregaarden Aunsbjerg og Sjørslev Kirke (1942). Udg. Oversigtskort over det historiske Sønderjylland i 1:500.000 (1944); Danmarks Mindesmærker og Krigergrave fra Tre-aarskrigen 1848-49-50 (Tøjhusmuseets bog om Treaarskrigen II, 1949); Kort over Sydslesvig i 1:200.000 i 5 farver (1950, ny udg. 1953); En officersslægt gennem 800 år. Slægten Boeck (forarbejde) (1957).

Udenl. ordener: E.r.K.; Po.r.K.3.; Pr.r.K.3.; U.K.M.; U.r.K.2.; Ø.r.K.2.; Ø.r.K.O.

Adresse: Østerbrog. 102, Kbhvn. Ø.

BOECK-HANSEN Emil direktør, civilingeniør, K. DM.p.p.; f. 25/9 1882 i Kbhvn.; søn af skibsfører Chr. Hansen (død 1894) og hustru Emilie f. Boeck (død 1926); gift (1906) m. Eleanora B.-H., f. 22/10 1883 i Kbhvn., datter af slagtermester Carl Fr. Paulsen (død 1898) og hustru Wil-helmine f. Welløv (død 1935).

Exam. polyt. 1900; i maskinlære på Maskinfabrikken Atlas 1900-01; cand. polyt. 1907; sekondløjtn. i artilleriet 1909; ansat ved Frdbg. tekn. forvaltning 1908-09, i firmaet Fibiger & Villefrance 1909-11, i firmaet F L Smidth & Co. 1912 og af dette ansat som disponent på Hulta Te-gelbruk i Sverige 1912-19: ledende ingeniør på Cementfabriken »Dania« 1919 og till. på Cementfabriken »Kongsdal« 1928; tekn. direktør på begge fabrikker 1931, direktør 1933-37; direktør i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik 1937-50, derefter kommitteret.

Medl. af bestyrelsen for Hulta Tegel-bruk 1913-35; formand for den lokale Arbejdsgiverforening for Mariager og Omegn 1920-56, derefter æresmedlem; formand i foreningen af private Havne ved Mariager Fjord 1922-52; medl. af havnebestyrelsen for Hobro-Mariager fælles havn 1922-51 og af bestyrelsen for Foreningen af industrielle Reparationsværksteder 1923. formand fra 1956; medl. af Falslev-Vindblæs sogneråd 1925-33; formand for Den konservative Vælgerforening for Mariager og Omegn 1927-52 (derefter æresmedlem) og kredsformand 1934-53; formand for Sammenslutningen af konservative Vælgerforeninger i Jylland 1938-41; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening, Frdbg. 1. kreds 1952; medl. af bestyrelsen for Dansk Cementcentral fra 1928; formand for Midtjydsk Ingeniørforening og provinsrepræsentant i Dansk Ingeniørforening bestyrelse 1929-34; medl. af hovedbestyrelsen 1934-41; medl. af bestyrelsen for A/S Ingeniørernes Hus fra 1936; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Cementfabrikker fra 1929; medl. af Hadsund Banks Iikvida-tionskomité 1931-34; medl. af Hadsund Sparekasses tilsynsråd 1939-54; formand for Landsforeningen Frie Erhvervs Værn 1934-55; 1. suppleant i 6. landstingskreds 1932-39; medl. af folketinget 1935-50 (Ribe amt. fra 1939 Randers amt) og af folketingets finansudvalg 1945-50; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1931-37 og repræsentantskab fra 1953; formand for Danmarks-Samfundets Overstyrelse 1936; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1936-57 og forretningsudvalg 1938-57; formand for Selskabet for industriel Udvikling 1937-42; medl. af det erhvervsøkonomiske råd i 1940, af ar-bejdsrådet 1941-54, af forretningsudvalget for Industrifagene 1941 og af toldrådet fra 1944; formand i bestyrelses-rådet for A/S Forenede Assurandører fra 1949: æresmedlem af selskabet De danske Forsvarsbrødre 1949 og af Hadsund Marineforening 1950.

Skrevet adskillige politiske og tekniske artikler. Udenl. orden: S.V.2. Adresse: Nyvej 8 A, Kbhvn. V.

BOECK-HANSEN Kay arkitekt; f. 11/6 1920 i Aalborg; søn af direktør, civilingeniør Axel Boeck-Hansen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Magda f. Nielsen; gift (10/2 1943) m. Grete B-H., f. 31/12, datter af grosserer Harald Nyborg og hustru Bodil f. Soele.

Student (Aalborg) 1940; afgang fra kunstakademiet 1947; selvstændig arkitektvirksomhed i Odense fra 1948; tildelt 1. præmie i følgende arkitektkonkurrencer: A/S Benedikt Kollektivhus og Biograf, Odense; bebyggelsesplan for Svendborg bycentre; forretningsejendom for Odense Vin Kompagni; bebyggelsesplan for Provstegaardens jorder, Odense; de interskandinaviske konkurrencer om udvidelse og ombygning af Odense bys og amts sygehus 1954 og om et nyt rigshospital 1955.

Råds- og jurymedlem af Det fynske Kunstnersamfund; medl. af bestyrelsen for Fyens Stifts Kunstforening. Adresse: Klareg. 27, Odense, Sommerbolig: Kerteminde.

BOEG N V fh. landsdommer, K'.DM. p.p.; f. 2/12 1881 i Nykøbing M.; søn af land-fysikus, dr. med. Andreas Boeg (død 1935. se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ida f. Heckel (død 1914); gift 1. gang (8/1 1909) m. Clara B., f. 10/5 1882 i Sæby, død 1934, datter af sognepræst Harald Skovgaard (død 1921) og hustru Agathe f. Wiedemann (død 1928); 2. gang (8/8 1935) m. Natacha B. (dekoreret m. Chr. X Kr.E.M. F.Æ.L.5., F.O.A.. F.K.K. med stjerne, F.M.R. m. fl.), f. 8/5 1901 i Moskva, datter af advokat Alexander Protassieff (død 1948) og hustru Lydia f. Kanyoff (død 1940).

Student (Sorø) 1900; cand. jur. 1906; juridisk manuduktør 1906-16; assistent i justitsministeriet 1907; fuldmægtig og ekspeditionssekr. 1918; chef for justits-

ministeriets udførselskontor 1914-17; Commercial adviser ved den danske legation i Washington og leder af dennes handelsafd. 1917-18; kst. assessor i den kgl. landsover- samt hof- og stadsret 1919; dommer i Kbhvns byret 1919; medl. af de internationale domstole i Ægypten fra 1921; vicepræsident for tribunalet i Mansourah 1923-25, forflyttet til Cairo 1925; præsident for handelsretten smstds 1927-29; præsident for den græsk-tyrkiske voldgiftsdomstol i Konstantinopel 1929; advokat for Danmark i Grønlandssagen 1932; dommer i østre landsret 1936-51.

Medudgiver af Kongeriget Danmarks Love; udgiver af 3. og delvis 4. tillægs-bind til Dansk Lovleksikon; medarbejder ved Revue de Droit International et de Droit Comparé, Bruxelles; redaktør for Danmark af Nordisk Tidsskrift for International Ret; talrige afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter; medl. af bestyrelser for foreningen Dansk Samvirke fra 1919, formand 1919-22 og 1935-44, derefter æresmedlem af foreningen; formand for forretningsudvalget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1920; medl. af Turistrådet 1935-46 og af bestyrelsen for Alliance Fran-caise 1937-38; formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1937-38; medl. af selskabets bestyrelse 1938-47; præsident for selskabet Dansk Studieudveksling 1938-45; formand for Soransk Samfund fra 1953: formand for den danske afd. af Comité Maritime International og International Law Association 1938; medl. af Associationens Executive Council i London fra 1940 og af ComUeens Bureau Permanent i Antwernen fra 1947: præsident for Internationa' Law Association 1950-52 og for Dansk Komité for sammenlignende Rets-forskning 1952; de'egeret for Danmark ved søretskonferencen i Bryssel i 1952: advokat for den danske stat i sagen mod den belgiske vedr. dampskibene Gorm n» Svava 1952-53; korresp. medl. af The Grotius Society. London 1950; medl. af oræsidiet for Det Danske Selskab 1940: præsident for den danske sektion af Comité France-Eurooe du Nord (Comité Franco-Scandinave) 1945.

Udenl. ordener: B.K.3.: F.Æ.L.4.; Gr.Fr.2.; N.St.0.31.; S.N.3.; Æ.N.2.

»rt-posp: Oresv. 9. Kbhvn. V.

BOESEN Ejnar sanginspektør, R.; f. 2/6 1900 i Vester Vedsted ved Ribe: søn af lærer Peter Boesen og hustru Marie f. Schmidt: gift (22/9 1928) m. Inga B., f. 19'8 1902 på Fuglagergaard ved Sorø, datter af proprietær J J Hetman og hustru Gertrud f. Olsen.

Elev af Oluf Ring og Thorvald Aagaard 1912-18; Iærereks. 1921; uddannet som violinist af Niels Borre og Max Schliiter, i orgel og teori af Sv.-O Møller: statsprøvet musikpædagog; violinist i Unge Tonekunstneres orkester og Slotskirkens kammerorkester 1935-41; studieophold i Berlin 1922 og ved Danmarks lærerhøjskole (tale og sang) 1927-28.

Musiklærer ved Silkeborg seminarium og ved seminariets øvelsesskole til 1930; lærer ved Ribe statsseminarium i sang, violin og orgel 1930-35. ved Jonstrup statsseminarium 1935-47; instruktør i sang ved seminariet i Thorshavn 1936; statens sanginsp. 1947; censor ved læ-rereks.; leder af Danmarks lærerhøjskoles musikafd.; censor ved faglærereks. i musik; medl. af præsidiet for Musik og Unsdom.

Medl. af bestyrelsen for Ribe Musikforening 1931-35 og for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1945-47; oprettede Jonstrup Musikforening 1936, formand for samme til 1950.

Har udgivet en violinskole, en blok-fløjteskole og andre musikpædagogiske arbejder.

Adresse: Jonstrup pr. Ballerup.

BOESEN Gudmund museumsinspektør, R.; f. 4/4 1905 i Vester Vedsted; søn af lærer Peter Boesen og hustru Marie f. Schmidt; gift (2/6 1934) m. Anne Marie B., f. 4/2 1908 i Tommerup, datter af dyrlæge Axel W Brekling (død 1941) og hustru Ingeborg f. Leth-Espensen.

Student (Ribe) 1924; cand. mag. (historie og latin) 1931; studieophold i Paris 1933; undervisningsassist. ved Kbhvns univ. 1934; museumsinsp. ved Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg 1933. ved De danske Kongers kronologiske Samling på Rosenborg fra 1934; till. slotsforvalter på Rosenborg fra 1939.

Medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie fra 1950, af bestyrelsen for Historisk Samfund 1937-42 og for Dansk kulturhistorisk Museumsforening fra 1952; sekretær i Skandinavisk Museumsfor-bunds danske afd. fra 1946 og i Danske Museers Fællesråd fra 1947.

Har udg. Gammelt dansk Sølv (s. m. C A Bøje, 1948); Christian den Femtes Rosenborgtapeter (1949); Gamle Glas (1950); De danske Dronningers Guldtoilette (s. m. Erik Lassen, 1955) samt skrevet tidsskriftartikler og været medarbejder og billedredaktør ved historiske værker.

Adresse: Rosenborg, Ø-Voldg. 4 A,

Kbhvn. K.

BOESEN Peter fh. forstander, statsaut. vejer og måler, R.; f. 17/8 1873 i Kbhvn.; søn af sporvejsfunktionær Chr. Boesen (død 1912) og hustru Karen f. Pedersen (død 1912); gift (10/5 1900) m. Emmy B„ f. 30/11 1872, død 1947, datter af murermester P Gudnitz (død 1898) og hustru Karoline f. Andersen (død 1904).

Præliminæreks.; ansat ved selskabet Larsens Plads 1889, bogholder der til 1925; derefter forstander for den offent-

lige vejning og måling i Kbhvn.; drevet handelsvirksomhed 1904-21.

Formand for Serapions-Ordenen 1916 -18 og 1924-45.

Adresse: Finsensv. 8 A, Kbhvn. F.

Sommeradresse: Greve Strandv. 36,

Greve Strand.

BOESGAARD Ejner N L J skibsmægler, generalkonsul; f. 10/12 1892 i Rudkøbing; søn af advokat V Trave Boesgaard (død 1930) og hustru Johanne f. Rasmussen (død 1917); gift (8/7 1916) m. Lydia B., f. 18/2 1892 i Rokycan, Czeko-Slova-kiet, datter af advokat Vilem Schmidto-va og hustru Anna f. Kodejs.

Indehaver af firmaet Hugo Trumpy indtil 1937.

Udenl. ordener: I.Kr.4.; Fi.H.R.31.

Adresse: Viale Mojon 2, Genua, Italien.

Sommerbolig: Portofino (Genua).

BOESGAARD Eric redaktør; f. 30/11 1899 i Kbhvn.; søn af redaktør Hans Boesgaard (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Anna f. Thomsen (død 1936); gift (27/10 1926) m. Ragnhild Harriet B.

Udgået fra Østersøgades gymn.; medarbejder med Aarhuus Stiftstidende 1919, ved B. T. 1920-27, ved Daaens Nyheder og Nationaltidende 1927-34; redaktør af Nationaltidendes »Søndag« 1934; medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1935; redaktør af tidsskriftet Motor fra 1925. Har redigeret forsk, blade, tidsskrifter og håndbøger vedr. film, turisme og trafik; medarbejder ved Illustreret Dansk Konversations Leksikon og ved Vor Tids Konversations Leksikon; studieophold (turisme, naturfredning, samfærdsel, automobil- og motorindustri, motorisering, færdselssikkerhed m. v.) i Frankrig. England, Italien, Belgien, Tyskland o. a. lande.

Medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1933-34, 1938-40 og 1948-57, af Journalistforbundets bestyrelse 1934-35.

Har skrevet talrige bøger, håndbøger m. m. om dansk natur, folkeliv, turisme og trafik, bl. a. til undervisningsbrug og til justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed.

Tildelt Turistforeningen for Danmark's hæderstegn i guld 1949.

Adresse: Skovbrynet 63, Lyngby.

BOESGAARD Steen konsul, R.; f. 10/2 1906 i Kvistgaard; søn af advokat V Trave Boesgaard (død 1930) og hustru Johanne f. Rasmussen (død 1917); gift (6/2 1937) m. Beatrice B.. f. 13/11 1914 i Genua, datter af bankdirektør, greve Ernesto de Galleani (død 1931) og hustru Léla f. Dawson.

Efter skolegang i Danmark uddannelse på Lyceé Clemeneeau, Nantes og senere i Oxford; indtrådt i skibsmæglerfirmaet Hugo Trumpy, Genua i 1924, prokurist 1933, senere medindehaver; dansk konsul i Genua fra 1946. Adresse: Via Martin Piaggio 17/9, Genua, Italien.

Sommerbolig: Palazzo Miramonti, Salice d'Ulzio (Torino) Italien.

BOETIUS Povl kontorchef, R'.p.p.; f. 23/9 1900 i Kbhvn.; søn af statsaut. revisor C A H Boétius (død 1940) og hustru f. Blad (død 1956); gift (28/2 1925) m. Else Margrete Marie B., f. Seierup, f. 8/6 1902 i Kbhvn.

Eksamen fra Købmandsskolen; revisi-onsassist. i Revisons- og Forvaltningsin-stitutet 1916-18; ansat i Den danske Landmandsbank 1918-20; ansat i Industrirådets sekretariat 1920; leder af Industrirådets Eksportbureau fra 1930.

Sekretær for den danske nationalkomité for The World Power Conference fra 1928 (generalsekr. 1947), ved dansk industridelegation til Sovjet-Unionen i 1931 og ved Komitéen for Udstillinger i Udlandet fra 1934 (kommitteret fra 1952); generalsekr. for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Bruxelles 1935, i Paris 1937, i New York 1939, samt messer i en række lande; medl. af Danmarksfilmskomitéens arbejdsudvalg 1934, af Turistrådet fra 1935, af Den handelsvidenskabelige Læreanstalts eksportudvalg fra 1936 og af repræsentantskabet for Det danske Selskab 1947; formand for komitéen for Danmarks udstilling i Haag 1948; medl. af komitéen og generalkommissær for eksportpropaganda-udstillingen Skibet 1949 og for Danmarks deltagelse i den IX og X Triennale i Milano 1951 og 1954; Danmarks delegerede i The European Tråde Fair Board, Paris 1949; medl. af danske han-delsdelegationer i en række lande, af Erhvervenes Eksportsamråd 1951, af udenrigsministeriets handelsattaché-udvalg 1951, af forretningsudvalget for statsministeriets samvirkeråd for dansk kulturarbejde i udlandet 1952, af bestyrelsen for Selskabet til Fremme af industriel Formgivning 1954 og af Udvalget til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet 1957.

Redaktør af Eksporthåndbogen fra 1932; forfatter af propagandapjecer om dansk eksport; medudgiver bl. a. af propagandaværkerne »Dinamarca« 1940 og »Denmark« (1949).

Æresborger i New York 1940; tildelt Otto Bruun-Prisen 1953.

Udenl. ordener: B.K.4.; F.Æ.L.5.; N.O.N.4.; Rum.M.C.I.l.

Adresse: Bregnev. 19, Gentofte.

BOETIUS Preben bankdirektør, R.; f. 30/8 1896 i Nykøbing F.; søn af rektor Vilhelm Boetius (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Agnes f. Wohldt von Holstein (død 1945); gift (1/12 1920) m. Karen B„ f. 11/12 1894 i Kbhvn., datter af grosserer Martin Jeppesen (død 1938) og hustru Johanne f. Hansen (død 1954). Student (Randers) 1914; ansat i Ban-

ken for Randers og Omegn 1914-16, i Re-visionsbanken i Kbhvn. 1916-20; hos vekselerer Carl Salomonsen, Kbhvn., og i bankierfirmaet L Behrends & Sohne, Hamburg, 1920-21 og i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1921-23; prokurist i Nordjysk Bank, A/S, Aalborg, 1923, direktør smstds 1927, adm. direktør fra 1931.

Formand for Aalborg Reklame-For-eningl933-48, medl. af bestyrelsen 1948-52; medl. af bestyrelsen for Dansk Reklame-Forening 1933-48 og af præsidiet for Nordisk Reklame-Forbund 1938-51; æresmedlem af Aalborg Salgs- og Reklameforening 1955; medl. af bestyrelsen for Aalborg Golf Klub fra 1938; næstformand i Aalborg erhvervsudvalg (nedsat af Aalborg byråd) 1941-55, formand fra 1955 samt formand for dettes luftfartsudvalg; kasserer i indsamlings-komitéen vedr. rejsning af en rytterstatue af H. M. kong Christian X.

Adresse: »Møllen«, Constancev. 4,

Hasseris. Aalborg.

BOGASON Pjetur overlæge; f. 14/12 1882 i Kirkjubæ i Island; søn af distriktslæge Bogi Pjetursson og hustru Kristin Thorarensen; gift (29/8 1910) m. Låra B., f. 8/12 1886 i Reykjavik, datter af kontorchef Indridi Einarsson og hustru Marta Maria Gudjohnsen.

Student (Reykjavik) 1902: med. eks. 1910; reservelæge ved Roskilde amtssygehus 1910-11, ved Faksinge sanatorium 1911-16, ved Vejlefjord sanatorium 1916-19; specialistanerk. 1918; læge ved sanatoriet i Søllerød 1919, overlæge 1925-52.

Har skrevet forsk, lægevidensk. tidsskriftartikler.

Adresse: Østerbrog. 60, Kbhvn. Ø.

BOGH Andreas overretssagfører; f. 2/11 1879 i Lillerød; søn af lærer Mathias Hansen Bogh (død 1928) og hustru Hanne Kirstine f. Toft (død 1921); gift (31/10 1908) m. Gerda B., f. 17/7 1885 i Grønbæk, datter af branddirektør, kaptajn J M Christensen (død 1915) og afdøde hustru Signe f. Hansen.

Student (Birkerød) 1898; cand. jur. 1904; sagfører 1909; overretssagf. i Hobro 1913-54.

Næstformand i bestyrelsen for Banken for Hobro og Omegn 1933-41; overlig-ningskommissær 1933-46; medl. af sagførerrådet 1941-46.

Adresse: Hobro.

BOHN Axel fh. akademiinspektør; f. 22/6 1884 i Kbhvn.; søn af kontorchef E A Bohn og hustru Eulalia f. Buch; gift 1. gang (15/5 1919) m. Jenny Marie B., f. 23/3 1894 i Oslo (død 1933), datter af journalist Theodor Østgaard (død 1898) og hustru Emma f. Erichsen; 2. gang (25/3 1934) m. Ruth B., datter af husejer Albert Engel (død 1952) og hustru Alma f. Friedrichsen.

Student (Østerbros latin- og realskole) 1902; cand. jur. 1907; translatør 1912; assistent i skattedepartementet 1909-17, fuldmægtig 1917-31; tjenstg. i skifterettens assistancekontor 1915-19; i lands-overskatterådet 1919-24; overretssagfø-rerbestall. 1919; inspektør ved kunstakademiet 1931-53.

Adresse: Malmøg. 12, Kbhvn. 0. BOHN Herluf amtsforvalter, R.; f. 14/6 1903 i Klemensker; søn af lærer KVBohn (død 1949) og hustru Ingeborg f. Larsen; gift (29/2 1932) m. Dorothea B., f. 21/1 1908 i Kbhvn., datter af barbermester H C Dyhr (død 1920) og hustru Hanne f. Henriksen (død 1943).

Student (Rønne) 1921; cand. .jur. 1927; sagførerfuldm. i Odense s. å.; fg. sekretær i finansministeriet 1928, sekretær 1930, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1943; amtsforvalter i Vejle 1956.

Revisor i Statsanstalten for Livsforsikring 1950-56; medl. af landbrugsministeriets udvalg vedr. Marshall-lån ih. t. lov nr. 238 af 27. maj 1950, 1950-56 og af landbrugsministeriets udvalg vedr. Marshall-lån i h. t. lov nr. 210 af 7. juni 1952, 1952-56.

Adresse: Vejle.

BOHN-RASMUSSEN C V højesteretsdommer, K'.DM.; f. 15/3 1877 i Viborg; søn af etatsråd Th. Rasmussen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Christine f. Olivarius (død 1916); gift (1/7 1922) m. Sophie B-R., f. 19/9 1888 i Silkeborg, datter af fabrikant S E Briiel, Hillerød (død 1949) og hustru Nelly f. Holbeck (død 1946).

Student (Viborg) 1894; cand. jur. 1900; fuldmægtig ved Bjerge-Aasum herreder 1901; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1903; assistent i justitsministeriet 1905; fuldmægtig og ekspeditionssekr. 1913; i årene 1909-13 gentagende kst. som assessor i de to landsoverretter og i kriminalretten, endv. kst. som herredsfoged i Nakskov og som borgmester, by- og herredsfoged i Næstved og i Stege; byfoged i Odense 1914; statsadvokat ved højesteret 1919-23; dommer i østre landsret 1923, i højesteret 1930-47.

Justitsministeriets kasseinspektør ved politimesterembederne 1919-37; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1926-31 og 1936-49; suppleant for formanden for telefon-voldgiftsnævnet 1926, formand for samme fra 1944; formand for telefonopmandsnævnet fra 1944 og for telefonvoldgiftsnævn II fra 1946; suppleant for formanden i voldgiftsretten for statstjenestemænd 1936, formand for samme 1946-49; suppleant for formanden i voldgiftsretten for kommunale tjenestemænd i Kbhvn. 1940, formand for sidstn. 1944-47; medl. af retsplejeudvalget 1931, formand 1943-46; formand for akkordretten 1937-49 og for presselovens berigtigelsesnævn 1938-47; medbestyrer af Herredsfoged Westrups og Hustrus Legat for ældre Damer af den juridiske Embedsklasse fra 1910; forret-

ningsfører for fh. Landsdommer Rønnenkamp-Holst og Hustru's Familielegat fra 1944.

Adresse: Nordkrog 3, Hellerup.

BOHR Aage professor, dr. phil.; f. 19/6 1922 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. & se. & techn. Niels Bohr (se denne); gift (11/3 1950) m. Marietta B., f. 9/5 1922 i Wien, datter af fh. bankbestyrer Jacques Soffer og hustru Margot f. Jeral. Student (Sortedam gymn.) 1940; mag. scient. (fysik) 1946; tilknyttet Department of Scientific and Industrial Research, London 1943-45; medarbejder ved institut for teoretisk fysik ved Kbhvns universitet fra 1946; studieophold i USA 1948 og 1949-50; universitetsadjunkt 1949-55; dr. phil. 1954; professor i fysik ved Kbhvns universitet 1956.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1955; formand for Fysisk Forening 1956.

Har skrevet: Rotational States of Atomic Nuciei (disputats, 1954) samt afhandlinger over atomfysiske problemer i inden-og udenlandske tidsskrifter.

Tilkendt Ekstrabladets videnskabspris for 1955.

Adresse: Kvædev. 77, Virum.

BOHR Erik direktør, civilingeniør; f. 23/6 1920 i Kbhvn.; søn af professor, dr.phil. & se. & techn. Niels Bohr (se denne); gift (16/6 1942) m. Ulla B., f. 13/9 1921 i Kbhvn., datter af højesteretssagfører Karsten Meyer (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Hetty f. Hughes.

Student (Sortedam gymn.) 1938; cand. polyt. 1943; vidensk. medarbejder ved Kbhvns universitets institut for teoretisk fysik 1943, ved Kungl. svenska Veten-skapsakademiens forskningsinstitut for fysik, Stockholm s. å.; ingeniør ved Løvens kemiske Fabrik 1945, i ingeniørfirmaet Haldor Topsøe 1951; direktør i A/S Kryolitselskabet Øresund 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1956 og for A/S Dansk Gelenkfabrik.

Har skrevet artikler om vidensk. og tekn. emner indenfor radioaktivitet og atomkerneenergi.

Adresse: Lemchesv. 12, Hellerup.

BOHR Niels professor, dr. phil. & se. & techn., RE., SK. i diamanter, DM., FM. i guld p.p.; f. 7/10 1885 i Kbhvn.; søn af professor Christian Bohr (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Ellen f. Adler (død 1930); gift (1/8 1912) m. Margrethe B., f. 7/3 1890 i Slagelse, datter af apoteker Alfred Nørlund (død 1925) og hustru Sophie f. Holm (død 1926).

Student (Gammelholms skole) 1903; mag. scient. (fysik) 1909; tilkendt Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs guldmedalje for en prisopgave om væd-skestrålers svingninger 1907; dr. phil. (Studier over Metallernes Elektronteori) 1911; Docent ved Kbhvns universitet 1913; lektor ved universitetet i Manchester 1914; professor i fysik ved Kbhvns universitet 1916-56; bestyrer af universitetets institut for teoretisk fysik fra dets oprettelse 1920.

Medl. af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1917 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; udenl. medl. af Kgl. Fysiografiska Sallskapet i Lund og Bataafsch Genootschap, Rotterdam 1919; Gesellschaft der Wissenschaften, Gottingen 1920; Société Hollandaise des Sciences, Haarlem 1922; Academia Regia scientiarum Neerlandica, Amsterdam, Academia scientiarum Borussia, Berlin, Det norske Videnskapsakademi, Oslo, Finska Vetenskaps Societeten, Helsingfors, Kgl. Vetenskapsakademien, Up-sala 1923; Accademia Nazionale dei Lin-cei, Roma 1924; National Academy of Science of USA, Washington, Academie des Sciences de l'U.R.S.S., Moscou, Aka-demie der Wissenschaften, Wien og Royal Society, London 1925; Bayerische Aka-demie der Wissenschaften, Miinchen og Franklin Institute, Baltimore 1926; Royal Society, Edinburgh og Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trond-hjem 1927; Accademia delle Scienze, Bologna og Istituto Lombardo, Milano 1928; Vetenskapsakademien i Stockholm og Societå Italiana delle Scienze, Roma 1929; Deutsche Akademie, Halle 1932; Royal Irish Academy, Dublin, Institut de France, Paris og Pontificia Academia Scientiarum, Roma 1936; Société Royale des Siences, Liége og La Société Philo-matique, Paris 1939; American Philo-sophical Society, Philadelphia 1940; Fi-losofiska Foreningen, Helsingfors 1943; Academie Polonaise, Krakow 1948.

Æresmedlem af Royal Institution, London, Physical Society, London og Litte-rary and Philosophical Society, Manchester 1922; Philosophical Society, Cambridge, American Physical Society New York, Deutsche Chemische Gesellschaft, Berlin 1924; Royal Society, Edinburgh 1927; Chemical Society, London 1929; Nordisk Forening for medicinsk Radiologi, Stockholm, Société Francaise des Electriciens, Paris 1933; National Institute of Sciences, Calcutta 1935; Finska Vetenskapssocieteten, Helsingfors 1937; Academie Hongroise des Sciences, Budapest 1938; American Academy of Arts and Sciences, Boston og Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; Société Francaise de Physique, Paris, Society for Visiting Scientists, London og Royal Society, Wellington 1946; Société Beige des Electriciens, Bruxelles og Academie Internationale de Philosophie des Sciences, Bruxelles 1949; Japan Academy, Tokyo 1950; Studenterforeningen i Kbhvn., Dansk Radiologisk Selskab, Kbhvn., The Weizmann Institute of Science, Israel 1953, American Society of Danish Engi-neers, New York 1954.

Dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1929; æresdoktor ved universiteterne i Cambridge og Liverpool 1923,

Manchester 1925, Oxford 1926, Edinburgh og Kiel 1929, Providence 1933, Berkeley 1937, Oslo 1938, Birmingham og London 1939, Paris 1945, Princeton og Montreal 1946, Glasgow 1951, Aberdeen 1952, Athen 1953, Lund og New York 1954, Basel og Århus 1955.

Tilkendt Nobelprisen i fysik 1922 for arbejder over atomernes struktur og de fra dem udgående stråler, H C Ørsted medaljen fra Selskabet for Naturlærens Udbredelse 1924, Guldbergmedaljen fra universitetet i Oslo 1918, Hugh-medaljen fra Royal Society, London 1921, Barnard medaljen fra Columbia University og Ma-teucci medaljen fra Societå Italiana delle Scienze, Roma 1925, Franklin medaljen fra Franklin Institute, Baltimore 1926, Faraday medaljen fra Chemical Society, London, og Planck medaljen fra Deutsche Physikalische Gesellschaft 1930, Copley medaljen fra Royal Society, London 1938, Holger Petersens Belønningslegat 1941, Dansk Ingeniørforenings Niels Bohr-medalje 1955, The Ford Foundation's hæderspris, Atoms for peace award, 1957.

Præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab og for Den danske Kræftkomité; formand i direktionen for Selskabet for Naturlærens Udbredelse; formand for atomenergikommissionen, for bestyrelsen for A/S F L Smidth & Co.'s Jubilæumsfond og for den danske komité for tidsskriftet Ord och Bild; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.I.; J.H. S.2; N.St.O.31.; Ty.F.R.p.le mér.

Adresse: GI. Carlsberg, Kbhvn. Valby.

BOISEN Mogens oberstløjtnant, R., R.O.H. T.; f. 15;2 1910 i Viborg; søn af her-redsfuldmægtig cand. jur. Ejvind Mynster Boisen (død 1919) og hustru Ellen f. Tolderlund; gift (10/7 1936. ægteskabet opløst 1956) m. Inger-Louise B., f. 24/5 1912 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant, civilingeniør Vilhelm Bisgaard (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Ebba f. Jørgensen (død 1941).

Student (Sorø) 1927; premierløjtn. i fodfolket 1932; oberstløjtn. og chef for 6. batl. 1951; til rådighed for hærstaben og leder af hærens brevskole 1952.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Selskabs prismedalje i 1939 for en strategisk afhandling.

Redigeret og forfattet en række militærvidenskabelige arbejder. Har oversat skønlitterære og dramatiske værker fra fransk, tysk, engelsk og svensk. Redaktør af Levende Litteratur (s. m. Jørgen Budtz-Jørgensen).

Adresse: Sønderengen 43 B, Søborg.

BOISEN Poul P O rektor, R.p.p.; f. 8/8 1894 i Højerup; søn af sogner>ræst H Boisen (død 1904) og hustru Christel f. Bock (død 1901); gift (4/10 1919) m. forfatterinden Ebba B„ f. 10/9 1895 i Kbhvn., død 1955, datter af grosserer Axel Falck (død 1926) og hustru Hedvig t. Falken-stjerne (død 1949).

Student (Helsingør) 1912; hebraicum 1913; lærer ved Dansk Missionsselskabs skole og Frederik Barfods skole; cand. mag. 1922; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1922; ved Metropolitanskolen 1927; lærer ved Købmandsskolen, Femmers kvindeseminarium og N Zahles fortsættelseskursus, lektor ved Ordrup gymnasium 1931; ved statsgymnasiet Schnee-kloths skole 1937; rektor for Rungsted statsskole 1944; leder af statsradiofoniens engelskundervisning 192-9-52, af statsradiofoniens engelskundervisning for viderekomne fra 1952 og af statsradiofoniens engelske søndagsudsendelser fra 1949.

Medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af alm. forberedelseseks. m. m. 1930-1944; medl. af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1930-37, for Gustav Wied-Selskabet 1938-46 og for Dansk Oversætterforbund 1944-45.

Litterære arbejder: lærebøger i Engelsk; oversættelser (Fielding; Johnson; Dickens; Hackett; Graham; Allen; Cloete m. fl.).

Udenl. orden: Stb.B.E.5.

Adresse: Rungsted statsskole, Rungsted Kyst.

Sommerbolig: »Søholt«, N-Strandv.

279, Aalsgaarde.

BOJE Andreas redaktør, cand. theol.; f. 27/5 1882 i Aarby sogn; søn af sognepræst A F Boje (død 1921) og hustru f. Scharling (død 1938); gift (18/3 1910) m. Maja B., f. 31/3 i Kbhvn., datter af forpagter H E Paludan (død 1890) og hustru Emmy f. Goos (død 1927).

Student (Metropolitanskolen) 1900, cand. theol. 1907; ansat under Kristelig Forening til Børns Redning 1907-08, ved Kbhvns magistrats 3. afd. 1909-15; sekretær for Det sociale Sekretariat, nu Socialpolitisk Forening, 1913-52; redaktør af Børnesagens Tidende fra 1920.

Medl. af bestyrelserne for Arbejdernes Byggeforening, Hindholm højskole og Den internationale højskole ved Helsingør m. m.

Litterære arbejder: Det tyske Socialdemokrati før og under Verdenskrigen (1916); Politisk Nyorientering (1918); Vort Børne- og Ungdomsværn (1931); »Samfundslivet« i V bd. af Alverdens Viden om Naturen og Menneskelivet (1941); artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter og blade; medforfatter og medredaktør af »Det danske Samfund« (1924, 5. udg. 1942), »Den danske Stat« (1929, 3. udg. 1940), »Dansk Folkeopdragelse« (1929, till. udkommet på engelsk og tysk), »Dansk Folkeoplysning« (1942) samt af pjecerne En dansk Forfatningsændring? (1923), Fritidens Anvendelse og Folkeopdragelsen (1925).

Adresse: Jagtv. 179, Kbhvn. 0.

BOJESEN Bo tegner; f. 22/3 1923 i Aabenraa; søn af boghandler Harald Bo Bojesen og hustru Anna f. Nielsen (død 1935); gift (5/8 1944) m. Ingrid B., f. 26/12 1924 i Vollerup, datter af forstander Carl C Rode og hustru Christine f. Petersen.

Student (Aabenraa) 1942; uddannet på Kunsthåndværkerskolen 1942-44; tegner ved Mandens Blad 1944-47; medarbejder ved Blæksprutten fra 1944 og ved Politiken fra 1947.

Adresse: Thorsv. 11, Birkerød.

BOJESEN Kay sølvsmed, R.; f. 15/8 1886 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Ernst Bojesen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Valborg f. Rønsholdt (død 1933); gift (8/2 1919) m. Erna B., f. 10/4 1894 i Kbhvn., datter af pens. kommunal tjenestemand Ernst Drøge-Møller o» hustru Nora f. Nielsen.

Præliminæreks. 1903; i købmandslære hos Chr. Richter i Store Heddinge, lærebrev 1906; ansat i firmaet Alfred Olsen & Co.; i lære hos sølvsmed Georg Jensen, lærebrev 1910; videre uddannelse ved den kgl. fagskole i Schwab, Gmund-Wiirttemberg, arbejdede derefter som svend i Paris og Kbhvn.; sølvsmedemester i Kbhvn. fra 1913; i Porcelænsfabrikken A/S Bing & Grøndahls kunstneriske administration 1. maj 1930-1. nov. 1931; derefter i bestyrelsen og ledelsen af Den permanente Udstilling for dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri (æresmedlem 1956); oprettet nyt værksted for sølv-og træarbejde samt legetøj 1933 i Kbhvn. u. firmanavnene Kay Bojesens Sølvsmedje og Kay Bojesens Modeller (kgl. hofleverandør 1952); till. kunstnerisk leder af Universal Steel Co., Kbhvn. fra 1946.

Har udstillet arbejder på Charlottenborg, den Frie Udstilling og på Kunstindustrimuseet samt i Stockholm, Gote-borg, Oslo og Paris m. m.

P Salomonsen'ske Legat 1920-21; Dansk Købestævne's sølvmedalje 1941; Landsforeningen Dansk Kunsthåndværks årspris 1951, foreningens æresmedlem 1957; Grand Prix for sølvarbejder på Triennalen i Milano 1951.

Adresse: Strandv. 425, Klampenborg.

BOJESEN-TREPKA Vilh. oberst, kammerherre, K. DM. HTH. p.p.; f. 29/7 1885 i Næstved; søn af oberst T Bojesen-Trep-ka (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Julie f. von Benzon (død 1915); gift (4/10 1918) m. Rigmor B.-T., f. 5/4 1889 på Anissegaard, datter af museumsdirektør EFS Lund (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Charlotte Frederikke f. Funch (død 1941).

Student (Metropolitanskolen) 1903; premierløjtn. 1906, berider 1910; ad-jutant ved gardehusarregimentet 1912-17; ritmester 1918; chef for rideskolen 1923-32; til rådighed for gardehusarregimentet 1932-34; oberstløjtn. 1934; chef for jydske dragonregiment 1934-38; oberst og chef for rideskolen og rytteriets befalingsmandsskoler 1938; formand for remontekommissionen 1943-50; afsked 1945

Udenl. ordener: N.O.N.4.; N.St.0.35.; S.Sv.32.

Adresse; N-Frihavnsg. 83, Kbhvn. Ø.

BOJLÉN Knud skole-overlæge, karantænelæge.dr, med., R.; f. 22/1 1889 i Store Heddinge; søn af gartner Anders Nielsen Christensen (død 1928) og hustru Martha f. Petersen (død 1939); gift (11/11 1932) m. Edith B., f. 14/10 1908 i Randers, datter af overpolitibetjent Søren Bendixen Holst (død 1928) og hustru Karoline f. Olesen.

Student (Rønne) 1907; huslærer 1910-12; med. eks. 1920; hospitalsansættelser i provinsen og Kbhvn. 1920-26; klinisk assistent ved Dronning Louises Børnehospital 1926-28; halvdagsassist. ved statens seruminstitut 1925-28; laborato-rieforstander smstds 1928-33; studiereise (Rockefellerlegat) til England og Tyskland 1929; sundhedsstyrelsens epidemio-log 1930-33; specialistanerk. (pædiatri) 1932; embedslægeeks. 1933; 1. reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1933-37; dr. med. 1934; difterivacci-nator ved statens seruminstitut 1935; 1. reservelæge vedBlegdamshospitalet 1937-42; 1. sanitetslæge u. Kbhvns sundhedskommission 1937-42; studierejse (Det danske Pasteurselskabs rejsestipendium) til Frankrig 1938; karantænelæge i Kbhvn. 1941; skole-overlæge 1942; ledende læge ved børneplejestation 1946-54.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1946, af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1948, af bestyrelsen for Foreningen af 1915 fra 1949, af Red Barnets landskomité 1950 og af Red Barnets arbejdsudvalg 1952.

Har skrevet: Dysentery in Denmark (disputats 1934), forsk, afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter, hånd-bogsartikler etc.

Adresse: Stoekholmsg. 25, Kbhvn. Ø.

BOJSEN Fritz direktør, R.; f. 6/9 1886 i Horsens; søn af redaktør Emil Bojsen (død 1898) og hustru Thyra f. Jørgensen (død 1932); gift (25/9 1914) m. Olga B., f. 18/11 1891, død 1935, datter af købmand Niels Høyrup, Silkeborg (død 1924) og hustru Maren f. Bach (død 1927).

Uddannelse på Horsens og Randers Andelsslagterier, på Pittmanns School i London og i Danish Bacon Co. i London; direktør for Silkeborg Andelssvineslag-teri 1913-22, for Holbæk Amts Andels-Svineslagteri fra 1922 og medl. af direktionen for Danish Bacon Co., London, fra 1930.

Formand for de ægeksporterende Andelsslagteriers organisation.

Adresse: Holbæk Slagteri, Holbæk.

BOLAND Holger operasanger, sceneinstruktør, R.; f. 14/1 1905 i Kbhvn.; adoptivsøn af postpakmester H C Hansen (død 1946) og hustru Camilla f. Boland Peter-

sen; gift 1. gang (6/9 1928, ægteskabet opløst) m. Gudrun Mathilde B., datter af Jens Lægaard og hustru Marie f. Knudsen; 2. gang (9/8 1946) m. Ellen B., datter af væver C C Andreasen og hustru Anna Camilla.

Student (statens kursus) 1925; radiotelegrafist; assistent i telegrafvæsenet; redaktør af Dansk Post- og Telegraftidende 1930-31; afsked efter ansøgning fra post- og telegrafvæsenet 1932; elev ved Det kgl. Teaters operaskole og skue-spilskole 1933; første optræden som Ku-pelwieser i Jomfruburet 23. jan. 1936, senere egentlig debut som Don Bartolo i Figaros Bryllup; ansat ved Det kgl. Teater fra 1936; debut som sceneinstruktør 14. febr. 1946 (Cimarosas Det hemmelige Ægteskab); kunstnerisk leder af Den jydske Opera i Århus fra 1947; gæstespil i Stockholm 1953 og 1954; gæsteinstruktør på Drottningholms Slotsteater 1955 og 1956.

Tidl. viceformand for Dansk Post- og Telegraf forening; Århus Studenterforenings æreskunstner 1954.

Hovedroller: Don Bartolo, Kezal, Le-porello, Don Pasquale, Osmin, Rocco, Johan i Ungdom og Galskab, Saft i Sove-drikken, Dulcamara, Sulpice, Don Alfon-so, Henrik i Maskarade o. m. fl.

Iscenesættelser: Sovedrikken, Bajadser, Carmen, Fidelio, Jægerbruden, Don Juan, Figaros Bryllup, Bortførelsen fra Serailet, Boheme, La Traviata, Rigoletto, Mascarade, Høst, Flagermusen. Fuglekræmmeren m. fl.

Har oversat en række operatekster, især fra italiensk; har (s. m. Tavs Neiiendam) skrevet librettoen til Svend S Schultz' opera Bryllupsrejse (1951); artikler og kroniker i tidsskrifter og dagblade, især om teater og musik.

Adresse: Solsortv. 54, Kbhvn. F.

BOLT N P kunstmaler; f. 13/3 1886 i Kbhvn.; søn af Fernando Bolt og hustru Mathilde f. Christiansen (død 1941); gift (14/8 1912) m. Hanna B„ f. 15/11 1883 i Stavanger, datter af kaptajn Knud Natha-nielsen (død 1900) og hustru Severine f. Gjæsdal (død 1930).

Elev af Teknisk skole, N V Dorphs malerskole (1904-06) og De frie kunstskoler (1907-08); udstillet på de 13's udstilling 1911, på Charlottenborg siden 1916, separatudstilling 1913 og 1926; portrætter, blomsterbilleder og landskaber.

Adresse: Herluf Trolles G. 28,

Kbhvn. K.

BOLT-JØRGENSEN Laurits Bolt gesandt, K'.DM.p.p.; f. 6/3 1882 i Roskilde; søn af stadsingeniør, cand. polyt. Harald Jørgensen (død 1928) og hustru Bertha f. Jørgensen (død 1905); gift (14/5 1948) m. ambassadør Bodil Begtrup (se denne).

Student (Roskilde) 1900; sekondløjtn. i ingeniørkorpset 1903; premierløjtn. s. å., kaptajn 1915; afsked efter ansøgning 1918; i privat forretningsvirksomhed 1918-21; fuldmægtig i udenrigsministeriet og legationssekr. i Helsingfors 1921; chef for udenrigsministeriets politiskhandels-politiske afd.'s 1. kontor 1922; sekretær ved Grønlandsforhandlinger i Kbhvn. og Kristiania 1923-24 og ved dansk-tyske skoleforhandlinger i Kbhvn. 1924; legationsråd ved gesandtskabet i Berlin 1927; chef for udenrigsministeriets administrationskontor 1934; gesandt i Moskva 1938, i Budapest 1941; midlertidig tjenstg. i udenrigsministeriet 1945; afsked 1949: fra okt. 1954 til marts 1955 midlertidig til rådighed for udenrigsministeriet, udsendt som fg. generalkonsul til Øst- og Centralafrika.

Det krigsvidenskabelige Selskabs prisbelønning 1910 og 1914 for militærvidenskabelige afhandlinger om henholdsvis minevæsen og minekrig og feltpioner-troppernes anvendelse.

Udenl. ordener: B.K.2.; C.H.L.2.; Fi.H. R.22.; Gr.Fr.3.; I.F.I.; Ju.Kr.2.; N.O.N.3.; N.St.0.2'.; S.Kr.2.; U.F.l.

Adresse: Rosenvængets Allé 11,

Kbhvn. Ø.

BOM Frederik overlæge; f. 22/3 1909 i Roskilde; søn af fh. realskolelærer Hans R Bom og hustru Agnes f. Jensen; gift (26/2 1936) m. Anna Elisabeth B., f. 26/2 1910 i Vinding ved Vejle, datter af arkitekt Ole Brummer (død 1921) og hustru Inger Johanne, f. Ladegaard.

Student (Roskilde) 1927; med. eks. 1936; specialuddannelse ved neurologiske og psykiatriske hospitals-afd. i Århus og Kbhvn.; specialistanerk. (psykiatri) 1943 og (neurologi) 1947; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Viborg 1947-53; neurologisk-psykiatrisk konsulent ved hospitalsskibet Jutlandia, Korea 1951-52; overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart 1953.

Har skrevet tidsskriftartikler om neurologiske og psykiatriske emner.

Adresse: Sindssygehospitalet, Middelfart.

BOM Kaj ordbogsredaktør; f. 20/1 1914 i Kbhvn.; søn af togfører ved DSB Eivind Bom og hustru Helene f. Nielsen; gift (2/11 1940) m. Elisabet (Lise) B., f. 21/11 1916 på Frdbg., datter af trafikkontrollør ved DSB Anker Henningsen (død 1949) og hustru Laura f. Jensen.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1932; mag. art. (nord. filologi) 1940; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog fra 1934, redaktør fra 1944; forestår det forberedende arbejde ved Ordbog over det ældre danske Sprog (før ca. 1700) fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1934-41 og fra 1952 som næstformand; medl. af Det danske Sprog-og Litteraturselskab fra 1947.

Har skrevet: Slang (1948); Mere om Slang (1950); Dansk i dag (1955); artikler og kronikker især om dansk sprog i pressen, leksika, samleværker og po-pulærvidensk. værker samt anmeldelser (nordisk sprog og kultur) i Social-Demokraten fra 1949; medudgiver af Thomas Kingo's Samlede Skrifter I-VIII.

Adresse: Nørrebrog. 44, Kbhvn. N. BOMHOLT Julius socialminister; f. 11/6 1896 i Alderslyst ved Silkeborg; søn af papirarbejder Martinus Bomholt (død 1955) og hustru Karen Marie f. Roed; gift (30/3 1927) m. Anna Marie B., f. 12 8 1904 i Vejen, datter af sodavandsfabrikant H P Andersen og hustru Johanne f. Lillelund.

Student (Frøken Langs skole, Silkeborg) 1915; cand. theol. 1921; lærer ved Frøken Langs skole 1921, ved Askov højskole 1921-22, ved Arbejderhøjskolen i Esbjerg 1922, forstander for samme 1924-29; medl. af Esbjerg byråd 1933-41; folketingsmand (Socialdemokratiet, Esbjergkredsen) 1929; formand for folketinget 1945-50; undervisningsminister i det første ministerium Hedtoft febr.-okt. 1950, i det andet ministerium Hedtoft 1953, i ministeriet H C Hansen 1955, socialminister fra 1957.

Medl. af forretningsudvalget for Socialdemokratisk Forbund og af overfredningsnævnet; medl. af radiorådet 1934-50 og af dettes programudvalg 1937-50, formand for rådet 1940-febr. 1950 og dec. 1950-53; formand for det udenrigspolitiske nævn 1945-50; medl. i 1953; medl. af Grønlandsudvalget, formand 1949-50; medl. af bestyrelsen for den socialdemokratiske folketingsgruppe og af forfatningskommissionen af 1951; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1952 og af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1953-54.

Har udg.: Dansk Digtning fra den industrielle Revolution til voreDage (1930); Arbejderkultur (1932); Moderne Skribenter (1933); Togter (1935); Harald Berg-stedt (1938); Den danske Folkeskole (1938); Længsel I-II (roman 1944); Nordiske Profiler (1945); Kulturproblemer (1945); Før Uvejret (1947); Blomstrende Grene (1947); Grønland foran en ny epoke (1950); Mennesket i Centrum (1953); Ide og arbejde (1953); Det egentlige (1953); Folkeskolens reform (1953): Fra den billige bog ti! fjernsynet (1954); På vej til livet (1954); Vision og virkelighed (1955); Vinterlys (1956); Himmerigs dør (1956); s. m. H C Hansen: Hans Hedtoft, liv og virke (1955); s. m. Peder Nørgaard: hørespillet Nye Signaler (1932).

Adresse: Provstevænget 11, Roskilde. BOMHOLTZ Edwin kommunaldirektør, statsaut. revisor; f. 25/7 1904 i Kbhvn.; søn af mekaniker i marinen Axel Bom-holtz (død 1920) og hustru Laura f. Hansen; gift (24/3 1932) m. Ruth B., f. 20/3 1904 i Fakse, datter af bankdirektør H P Johannessen (død 1953) og hustru Louise f. Willert (død 1952).

Diplomprøven i regnskabsvæsen ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1934; statsaut. revisor 1937; ansat i Dansk Sojakagefabrik A/S 1920-26, i Olaf H Smith A/S 1926-30 og i Revisions- og Forvaltningsinstituttl A/S 1930-37; ansat u. Kbhvns kommune fra 1937, direktør for direktoratet for stadens revision 1956.

Adresse: Ved Lindevangen 16, Kbhvn. F.

BONDE Hans Peter amtsforvalter, E.DM.; f. 22/1 1894 i Gelballe; søn af købmand Nis Chr. Bonde (død 1910) og hustru Marie f. Lauritzen (død 1943); gift (14/4 1937) m. Asta B., f. 21/6 1897 i Kbhvn., datter af grosserer Conrad Jacob Møller (død 1920) og hustru Betty f. Wittrop.

Student (Kolding) 1912; cand. jur. 1918; herredsfuldm. i Vejle s. å.; ansat i skattedepartementet s. å., assistent 1919, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1938, chef for skattedepartementets 4. kontor 1939; amtsforvalter i Næstved 1946.

Medl. af Næstved byråd siden 1950 og af repræsentantskabet for Næstved Diskontobank, A/S.

Adresse: Næstved.

BONDESEN J H T fh. dommer, R.DM.; f. 4/1 1882 i Ribe; søn af fh. sognepræst Eskild Bondesen (død 1927) og hustru f. Stephensen (død 1922); gift (18/7 1911) m. Gerda B., f. 4/8 1881 i Thisted, død 1940, datter af realskolebestyrer J G Bertelsen (død 1914) og hustru f. Swend-sen (død 1934).

Student (Nykøbing) 1900; cand. jur. 1906; by- og herredsfuldm. i Sæby i 1907, i Stubbekøbing 1907-19; dommer-fuldm. smstds 1919; formand for skatterådet smstds 1916-20. Borgmester i Stubbekøbing 1919-21; politimester i Sakskøbing m. m. 1922; dommer i Middelfart købstad og Vends herred med en del af Wedellsborg birk 1933-52.

Adresse: Middelfart.

BONDING Ejnor afdelingsarkitekt; f. 15/1 1910 i Hammerum. Gjellerup sogn; gift (12/7 1937) m. Ester Tove B., f. Lovkjær, f. 27/2 1910 på Frdbg.

Konstruktøreks. fra Odense tekniske skole 1929; afgang fra kunstakademiets arkitekturskole 1937; ansat ved danske statsbaner 1937, banearkitekt 1948, afdelingsarkitekt 1949.

Adresse: Smakkegårdsv. 1 G, Gentofte.

BONDORFF K Æ C professor, R'.p.p.; f. 18/9 1891 i Kbhvn.; søn af guldsmedemester C J Bondorff (død 1932) og hustru Anna f. Hansen (død 1900); gift (18/6 1939) m. Inger Margrethe B., f. 2/9, datter af professor, dr. phil. Martin Knudsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Ellen f. Ursin.

Landbrugskand. 1913; tillægseks. i jordbrugslære 1916; assistent ved landbohøjskolens plantefysiologiske laboratorium s. å.; afdelingsbestyrer ved statens planteavls-laboratorium 1921; professor i landbrugets jorddyrkning 1923-28, lektor 1928-44; forstander for statens planteavls-laboratorium 1928.

Sekretær for Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings danske afd. 1918-38: medl. af bestyrelsen 1929-51, formand 1938-51; medl. af Det kgl. Landhusholdningsselskabs bestyrelse 1934-49; medl.

af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejde 1944, formand 1952; formand for Erhvervenes Udstillingsudvalg 1952; medl. af Det svenske Landbrugsakademi, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Kungl. fysiografiska Sallskapet 1950. Udenl. ordener: F.M.A.2.; S.N.3.

Adresse: Lottenborgv. 24, Lyngby.

BONFILS Knud kriminaldommer; f. 13/7 1908 i Kbhvn.; søn af kommunelærer, translatør J H Bonfils (død 1948) og hustru kommunelærerinde Karen Louise f. Knudsen (død 1929); gift (8/6 1935) m. Eva B„ f. 30/3 1910 i Kbhvn., datter af grosserer Chr. Nyvang og hustru Emma f. Madsen (død 1949).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1926; cand. jur. 1935; dommerfuldm. i Frederikshavn s. å., i Kjellerup 1943, i Sorø 1949; kst. dommer i østre landsret 1956; kriminaldommer i Frederikshavn 1957.

Adresse: Frederikshavn.

BONNÉN Folmer kunstmaler; f. 17/2 1885 i Randers; søn af købmand Peter F Bon-nén (død 1938) og hustru Christiane f. Friis (død 1929); gift m. Margrethe B., f. 19/4 1902 i Brenderup, datter af snedkermester Vilhelm Pedersen (død 1942) og hustru Marie Martine f. Eriksen.

Elev af Zahrtmann; studerede samtidig sang; debut som maler 1907, som sanger 1915; talrige udenlandsrejser; har udstillet på kunstnernes Efterårsudstilling, medstifter af De trettens Udstilling, på Charlottenborgs Forårsudstilling fra 1914; oprettede en malerskole 1918.

Arbejder: Friluftsbillede med legende Børn; landskaber; kvindeportrætter; figurbilleder, bl. a. Kristusbillede (Hans Tavsens kirke); Tovtrækkende Drenge (belønnet med broncemedalje på Olympiaden i Paris 1924); Unge Mennesker i Aftensol (belønnet med Zahrtmanns Legat); Klippelandskab fra Dstergotland; Ødipus spørger Sfinxen; m. fl.; er endv. repræsenteret på tøjhusmuseet og på fl. museer i provinsen.

Har opfundet en udendørs teknik, Dansk Fresco, som forslag til restaurering af Sonnes frise på Thorvaldsens museum.

Har skrevet: Børnedigte og Dyrefabler; har oversat: Heine: Lyrisk Intermezzo.

Adresse: Stormg. 35. Kbhvn. V.

Sommerbolig: Brevik, Ramfall, Sverige.

BONNÉN Helge komponist, pianist; f. 22/3 1896 i Kbhvn.; søn af købmand Peter F Bonnén (død 1938) og hustru Christiane f. Friis (død 1929); gift (5/3 1921) m. Kamma B., f. 14/5 i Kbhvn., datter af kontorchef Vald. E Jensen (død 1910) og hustru Mary f. Andersen (død 1939).

Melchiors skole; klaverundervisning hos Agnes Adler, Anders Rachlew og Edgar Henrichsen; teoretisk undervisning hos Vilhelm Rosenberg og Edgar Henrichsen; debuterede som komponist og pianist 1916.

Stifter af Unge Tonekunstneres Selskab 1920, dets formand 1920-22 og 1925 -28; redaktør af Dansk Musik Tidsskrift 1925-29; musikmedarbeider ved Radio Magasinet 1927-29 og ved Ugens Radio 1928; medarbejder ved Radiolytteren; stifter af Operaselskabet af 1932 og dettes kunstneriske leder og 1. kapelmester; stifter af Tonekunstnerfondet af 1941 og formand i bestyrelsen 1941-50; medl. af landsudvalget for kulturelt arbejde i Dansk Røde Kors lejre for allierede flygtninge (1947).

Har komponeret: Oratorium, Spoon River Antologien, Pigen og Spejlet, Suomi o. a. større orkesterværker, sange, fl. klaverkomnositioner og en violin sonate.

Har skrevet adskillige artikler om danske komponister og deres værker; hørespillene; Barberen i Sevilla, Mozart, Bi-zet, Beethoven og Bach; har udg. bogen P E Lange-MiUler (1946).

Adresse: Odenseg. 28, Kbhvn. Ø.

BONNESEN Beatrice skuespillerinde; f. 21/10 1906 i Kbhvn.; datter af professor, dr. phil. T Bonnesen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Inger f. Zøylner (død 1954).

Debut 9. april 1922 på Folketeatret; skuespillerinde ved Folketeatret 1922, ved Århus Teater 1927. ved Dagmar Teatret 1929, ved Det kgl. Teater 1931 og ved Dagmar Teatret 1933. free lancing 1937-44, ved Det ny Teater 1944, free lancing fra 1955.

Hovedroller: Hustruen i Hellige Flamme; Hustruen i Kanske en Diktare; Helena i En Skærsommernatsdrøm; Katarina i Trold kan tæmmes; Rachel i Over Evne; Hustruen i Familien Hallam; Tyra i Silkeborg; Kity Packard i Middag Klokken 8; Hustruen i Edward, min Søn; Liz i Liggende Gæster m. fl.; hovedroller i fl. film. Adresse: Sortedam Dossering 103, Kbhvn. 0.

BONNESEN Merete redaktør; f. 26/3 1901 i Kbhvn.; datter af professor, dr. phil. T Bonnesen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Inger f. Zøylner (død 1954).

Journalist ved Politiken fra 1928.

Adresse: Nyropsg. 13, Kbhvn. V.

BONNEVIE Erik dommer, R.; f. 3/5 1904 i Kbhvn.; søn af kgl. pakhusforvalter Asger Bonnevie (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Helga f. Fich; gift (30/4 1932) m. læge Gerda B., f. 13/10 1903 i Kbhvn., datter af redaktør R V Jørgensen (død 1934) og hustru Sofie f. Arfimsnn.

Student (Østersøgades gymn.) 1922; cand. jur. 1928; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1932, fuldmægtig 1938; amtsfuldm. på Færøerne 1929-31; fg. sekretær i overformynderiet 1931-36; sorenskriver (dommer) på Færøerne

1938; dommer i Rudkøbing m. v. 1945, i Århus nordre herredsret 1956.

Formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse 1938-45 og for fredningsnævnet i Århus amt 1957.

Medudgiver af Færøsk Lovsamling (1932).

Adresse: Århus.

BONNEVIE Poul professor, overlæge, dr. med., R.; f. 15/6 1907 i Kbhvn.; søn af kgl. pakhusforvalter, cand. polit. Asger Bonnevie (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Helga f. Fich; gift (13/5 1933) m. Ellen B., f. 26/3 i Silkeborg, datter af driftsbestyrer I P Johansen (død 1956) og hustru Marie f. Jensen.

Student (Østersøgades gymn.) 1925; med. eks. 1932; embedslægeeks. 1936; dr. med. 1939; dermatologisk uddannelse (bl. a. Ziirich); reservelæge ved Finsen-institutet 1938, ved rigshospitalets afd. H 1939 og ved Rudolph Berghs hospital 1940-44; visiterende læge 1944-46; ansat ved fabrikdirektoratets erhvershygiejni-ske undersøgelser 1935, disses leder 1939; læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1938-55; overlæge ved fabriktilsynet 1945-55; chef for rigshospitalets arbejdsmedicinske klinik 1946-54; professor i hygiejne ved Kbhvns universitet 1948; konsulent i hygiejne ved sundhedsstyrelsen s. å.; formand for undervisningsministeriets skolelægekursus-udvalg 1949, for embedslægeeksamens-kommissionen 1954 og for landbrugsministeriets giftnævn 1954.

Formand for Det samlede Studenterråd 1931, for Foreningen af yngre læger 1937-38, for Dansk Selskab for Allergiforskning 1946-49 og for Nordisk Forening for Allergiforskning 1949-54; medl. af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1938-41, af bestyrelsen for Lægernes Pensionskasse og af Lægeforeningens hygiejnekomité; medl. af styrelsen i Selskabet for Sundhedsplejen (formand 1946-54), af forretningsudvalget i Landsforeningen for Mentalhygiejne (formand 1948-55), af Dansk Ingeniørforenings spildevandskomité 1951, af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. og repræsentantskabet for Dansk medicinsk Selskab 1952; præsident for Arbejdernes Samariter Forbund 1952; æresmedlem af Société Francaise d'Aller-gie 1953; næstformand i Dansk Forening for Folkebade 1954; formand for Foreningen af professorer ved de højere læreanstalter 1957.

Faglig-social redaktør af Ugeskrift for Læger 1946; redaktør af »Medicinske Specialer i Lægepraksis« og »Sundhedsplejen«, »Nordisk hygiejnisk Tidsskrift«, »Bibliotek for Læger« og »Danish Medi-cal Bulletin«; medarbejder ved forsk, tidsskrifter og håndbøger.

Har skrevet: Eczenlidelsernes Aarsags-forhold (disputats); Arbejderbeskyttelse; Dermatologi; Arbejdssygdomme; Stamtavlen Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930; Hygiejne; artikler om dermatologiske, allergiske, arbejdsmedicinske og socialhygiejniske emner.

Adresse: Blegdamsv. 21, Kbhvn. Ø

BONNICHSEN I C Eister dr. phil., R.; f. 26/12 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer Chr. Bonnichsen (død 1927) og hustru Charlotte f. Eister (død 1909); gift m. Andrea Emilie B., datter af bogtrykker L D Petersen (død 1937) og hustru Margrethe f. Knudsen (død 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1902; fik accessit 1905 og univ. guldmed. 1908; lærer ved Birkerød kostskole 1908-09; magisterkonferens i tysk 1910; vikar ved Kbhvns skolevæsen 1910, timelærer 1911, fast ansat 1915 og inspektør ved Vanløse skole 1923-51; fængsledes 29. aug. 1943 og sad 3 uger i vestre fængsel; dr. phil 1915 (Metriske Studier over ældre tyske Versformer).

Borgerrepræsentant 1921-46; medl. af landstinget 1943-53; formand for Sophus Baggers Mindelegat og for Frøbelfor-eningens repræsentantskab.

Adresse: Prinsesse Maries Allé 5, Kbhvn. V.

BOOLSEN Bjørn Watt skuespiller, sceneinstruktør; f. 20/6 1923 i Rudkøbing; søn af skoleinspektør Detleff Boolsen (død 1953) og hustru Leonie f. Watt; gift (20/7 1947) m. skuespillerinde Lis Løwert, f. 7/12 i Kbhvn., datter af telegrafkontrollør Cai Løwert (død 1950) og hustru Ellen f. Gliising.

Student (Metropolitanskolen) 1942; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1942-44; debut på Det kgl. Teater 11. april 1943 i En Kvinde er overflødig; skuespiller ved Folketeatret; till. lærer i teaterhistorie og dramatik ved Privatteatrenes elevskole.

Næstformand i Skuespillerforeningen af 1879.

Hovedroller i skuespillene: Moderhjertet, Silkeborg, Efter og Egelykke; i filmene: Det bødes der for. Diskret Ophold, Adam og Eva, Kongeligt Besøg og En Kvinde er overflødig; iscenesættelser: Kærlighed og Lykketræf, Nielsen, Ikke som de andre og En Tjener og to Herrer; har endv. virket som skuespiller og instruktør ved radio og fjernsyn.

Adresse: Bomhoffs Have 8, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lohals. Langeland.

BOOLSEN Robert Watt rektor, cand. mag.; f. 23/3 1917 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør Detleff Boolsen (død 1953) og hustru Leonie f. Watt; gift (13/9 1941) m. husholdningslærerinde Inger-Lene B., f. 23/3 1920 i Rønne, datter af tandlæge Johannes Frederiksen og hustru Inger f. Steffensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1935; ansat ved bogforlag 1936-38; cand. mag. (musik, fransk og tysk) 1944; pædagogikum 1945; erhversveileder ved centralarbejdsanvisningen 1943, sekretær 1944, fuldmægtig 1946, kst. ekspeditionssekr. 1947, udnævnt 1950; lærer ved den so-

ciale skole 1946. rektor fra 1954; till. formiddagssekr. i arbejdsdirektoratet 1947-54.

Formand for Studenterrådet ved Kbhvns universitet 1940-42; sekretær i ungdomskommissionen 1945-52; medl. af Socialpolitisk Forenings repræsentantskab og af udvalget for social litteratur.

Har udg: Hvad skal jeg studere? Studievejledning for Gymnasiaster (1947, 1950 og 1953); Hvad kan jeg blive? Er-hvervsvejledningshaandbog (s. m. Jesper Engelstoft) 1952 og 1954.

Adresse: Aløkkev. 28 B, Kbhvn. F.

BORBERG Allan overlæge, dr. med.; f. 16/8 1912 på Frdbg.; søn af kontorchef i K T A S Poul Borberg (død 1954) og hustru Hulda Marie f. Ørsnes; gift (6/1 1939) m. Jytte B„ f. 16/7 1917 i Schweiz, datter af tandlæge Janus Erichsen (død 1953) og hustru Olga f. Zuschlag.

Student (Schneekloth's skole) 1930; med. eks. 1937; dr. med. 1951; hospitals-ansættelser i Kbhvn. og provinsen, bl. a. 1. reservelæge ved Aalborg kommunehospitals med. afd. 1940-42; reservelæge ved sindssygehospitalet i Vordingborg 1945-46; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd. 1946-48; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Vordingborg 1948-53; overlæge ved sindssygehospitalet i Viborg fra 1953; specialistanerk. i intern medicin (1944) og psykiatri (1947).

Medl. af bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation 1951-54.

Har skrevet: Clinical and Genetic Inve-stigations into Tuberous Sclerosis and Recklinghausen's          Neurofibromatosis,

Contribution to Elucidation of Interrela-tionship and Eugenics of the Syndromes (disputats, 1951) samt afhandlinger om intern-medicinske og neuro-psykiatriske emner i danske og udenl. medicinske tidsskrifter.

Adresse: Sindssygehospitalet, Viborg.

BORBERG Niels Chr. overlæge, dr. med., R.; f. 7/10 1880 i Kbhvn.; søn af læge N Chr. Borberg (død 1896) og hustru Thea f. Hofman-Schmidth (død 1892); gift 1. gang (20/1 1906) m. Karen B„ f. 5/1 1882 i Kbhvn. (ægteskabet opløst), datter af ingeniør Severin Lauritzen (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Dorothea f. Sønderberg; gift 2. gang (28/7 1926) m Sophie Evers B., f. 9/1 1890, datter af distriktslæge Chr. Hansted (død 1911) og hustru Sophie f. Evers (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1899; med. eks. 1905; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1911-12, ved kommunehospitalets 6. afd. 1912-17; dr. med. (Det kromaffine Vævs indre Sekretion) 1912; assistent ved rigshospitalets nervepoli-klinik 1918-20 og atter 1922-26; chef for Frdbg. nervepoliklinik 1926-31; overlæge ved invalideforsikringsretten 1928-51; afdelingslæge ved rigshospitalets neurologiske afd. 1929-51: kst. overlæge ved rigshospitalets neurologiske afd. 1943-45 og kst. professor i neurologi ved Kbhvns universitet i 1945; specialist i nerve- og sindssygdomme.

Medredaktør for Bibliotek for Læger 1914-27; formand for Dansk neurologisk Selskab 1916-19; næstformand i Selskab for psykisk Forskning 1918-20; medl. af Kbhvns værgeråds 1. kreds 1918-22; censorsuppleant ved embedslægeeks. 1919, censor 1930-48; medl. af bestyrelsen for P Carl Petersens Fond og Helbre-delsesfondet fra 1938; vicepræsident i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1942; præsident for samme 1943-44; medl. af Svensk neurologisk Forening 1946 og af Svenska Låkaresallskapet 1950; præsident for 11. nordiske neurologkongres 1950; hædret af Dansk neurologisk Selskab 7. okt. 1950 med indstiftelse af »Overlæge N C Borbergs Pris til Fremme af kliniskneurologisk Forskning.«

Adresse: Strandv. 227 B, Charlottenlund.

BORBERG William ambassadør, SK.DM. p.p.; f. 3/11 1885 i Kbhvn.; søn af læge N Chr. Borberg (død 1896) og hustru Thea f. Hofman-Schmidth (død 1892); ugift.

Student 1904; cand. polit. 1911; studierejse i udlandet 1911-14; sekretær ved Grosserer-Societetets Komité 1915; leder af kontoret for dansk udenrigshandel 1916-19; sekretær i traktatkommissionen 1919; vicekonsul til tjeneste i udenrigsministeriet 1919; til rådighed for kommissionen til organsation af Danmarks udenrigsrepræsentation 1920; kontorchef i udenrigsministeriets poli-tisk-handelspolitiske afd.'s 2. kontor 1921-26; 1. legationssekr. ved gesandtskabet i London 1926-28; Danmarks faste delegerede ved Folkenes Forbund 1928-40; titel af gesandt 1934; midlertidig tjenstg. i udenrigsministeriet 1941; Danmarks faste delegerede ved De Forenede Nationer i New York 1947-56, siden 1952 som overordentlig og befuldmægtiget ambassadør.

Medl. af traktatkommissionen 1921-26; chef for dennes sekretariat 1921-22; attacheret de danske delegationer på de internationale konferencer i Genua og Haag 1922; deltager i en række forsamlinger og konferencer u. Folkeforbundet og De Forenede Nationer siden 1928; Danmarks repræsentant i De Forenede Nationers økonomiske og sociale råd 1948-50, i Sikkerhedsrådet 1953-54 og i nedrustningskommissionen 1953-54.

Udenl. ordener: Fi.H.R.l.; I.F.2.; N.O.N.3.; N.St.O.31.; Po.P.R.3.; S.N.3.; S.V.3-.

Adresse: Ahlmanns Allé 23, Hellerup.

BORCH Christen arkitekt, R.; f. 4/3 1883 i Kbhvn.; søn af arkitekt Martin Borch (ded 1937. se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Marie f. Nyrop (død 1943); gift (4 9 1910) m. Helga Louise B., f. 4/9 1884 i Hørsholm, datter af sognepræst Chr. Barfoed og hustru Thora f. Læssøe.

Student (Metropolitanskolen) 1901; elev af Teknisk skole og kunstakademiet, afgang 1909; lille guldmedalje 1910.

Formand i bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen. Tilsynsførende arkitekt ved Carlsbergfondets bygninger, Vor Frue kirke, den kgl. veterinær- og landbohøjskole og det veterinære serumlaboratorium; justitsministeriets tilsynsførende arkitekt 1935-55.

Har restaureret: GI. Carlsberg hovedbygning (æresboligen); Weis' Stue i Ribe, bindingsværkshus på Helligkorsgade i Kolding, Paaskesønnernes Gaard i Randers, Hvidovre kirke, Vor Frue kirke i Kbhvn.; har ombygget og udvidet: den kgl. veterinær- og landbohøjskole, stats-frøkontrollen samt amtssygehuset og katedralskolen i Roskilde; har bl. a. opført Carlsbergfondets Biologiske Institut, rigshospitalets psykiatriske afd. funktionærbolig og radiologisk afd., domhus i Graa-sten, dommer og politimesterbolig i Hobro, ny politigård i Frederikssund samt forsk, bygninger ved statsfængslerne; endv. (s.m. arkitekt Poul Møller) dommergård i Neksø, politimesterbolig i Bogense, den ny politigård i Odense, politi-og dommerkontorbygning i Holstebro, det veterinære serumlaboratorium i Århus, statens politiskole, arresthus og politigård i Esbjerg og politigård i Herning.

Adresse: Blegdamsv. 10, Kbhvn. N.

BORCH-MADSEN Povl overkirurg, dr. med.; f. 15/3 1908 i Tulstrup ved Ry; søn af provst M P Madsen, Faaborg og hustru Frederikke f. Borch (død 1946); gift (24/10 1935) m. Inger B-.M., f. 3/9 1907 i Kirkeby ved Stenstrup, datter af direktør Søren Testrup og hustru Petrea f. Lambertsen (død 1926).

Student (Odense katedralskole) 1926; med. eks. 1933; kirurg og ortopædisk uddannelse; reservekirurg ved amtssygehuset i Næstved 1936-40; specialist-anerk. (kirurgi) 1940 og (orthopædi) 1952; reservekirurg ved amtssygehuset i Gentofte 1942-44; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1942-46; reservelæge ved Ortopædisk hospital 1945-46; 1. reservekirurg ved amtssygehuset i Gentofte 1947-51; medarbejder ved landøkonomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiologiske afd. 1940-48; prakt. i Gentofte 1940-51; dr. med. 1947; overlæge ved amtssygehuset i Nykøbing M. 1951; overkirurg ved amtssygehuset i Holstebro fra 1956.

Har skrevet: Undersøgelser over Betydningen af eksperimentelt fremkaldt Achylia gastrica for Resorptionens Størrelse af Protein, Fedt, Kulhydrater, Kalk og Fosfor hos voksende Svin (disputats, 1947); artikler i fagtidsskrifter.

Adresse: Holstebro.

BORCHORST Ernst Otto stadsdirektør; f. 31/7 1912 i Horsens; søn af politimester Otto Borchorst (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emma Johanne f. Kiørboe; gift (31/3 1953) m. dr. phil. Gertrude B., datter af direktør, dr. phil. Albert Kail, Wien, og hustru Milada f. Dvorak.

Student (Horsens) 1930; cand. jur. 1936; dommerfuldm. i Bjerre-Hatting herreder, Horsens s. å.; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1936-37; sekretær i indenrigsministeriet 1937, fuldmægtig 1945; kommunaldir. i Esbjerg 1947; stadsdir. smstds 1948, sekretær, senere fuldmægtig hos rigspolitichefen 1938-46; lærer ved statens politiskole 1941-46; sekretær for elektricitetssam-menslutningen I/S Vestkraft fra 1947; formand for Sydvestjysk kommunalkursus og for Vestjysk musikkonservatorium; medl. af bestyrelsen for Kæmnerforeningen i Danmark fra 1952; økonomisk sagkyndigt medl. af socialministeriets spareudvalg af 28. nov. 1952 vedr. børneforsorgen.

Adresse; Esbjerg.

BORCHSENIUS Kaare fh. overregissør, R. DM., MI & A.p.p.; f. 1/8 1874 i Kbhvn.; søn af professor, censor ved Det kgl. Teater Otto Borchsenius (død 1925. se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Betty B., f. Guldbrandsen (død 1890); gift (25/1 1921) m. Inger Marie B., f. 18/10 1895 i Kbhvn., datter af smedemester Carl Jørgensen (død 1916) og hustru Maren f. Odder (død 1935).

Student (Mariboes skole) 1892; elev ved Det kgl. Teaters elevskole 1895-97; skuespiller ved Det kgl. Teater 1897-1913, regissør ved skuespillet smstds 1901, overregissør 1930-51.

Har bl. a. oversat: Schønherr: Billedskærerne; Lengyel:Taifun; RunarSchildt: Galgemanden; Nordahl Grieg: Nederlaget; Vilhelm Moberg: En Landstryger (Det kgl. Teater) og Tarjei Vesaas: Tøvejret (statsradiofonien).

Udenl. ordener: F.O.I.P.; N.St.O.3'.; S.V.31.

Adresse: Hyldegårds Tværv. 8,

Charlottenlund.

BORCHSENIUS Poul præst, forfatter, f. 7/7 1897 i Odense; søn af grosserer Werner Borchsenius (død 1932) og hustru Camilla f. Storm (død 1931); gift (7/7 1922) m. Tove B., f. 28/7 1895 i Kbhvn., datter af viceinspektør Henrik Gerner Lund (død 1938) og hustru Caroline Amalie f. Kyndbye (død 1916).

Student (Odense katedralskole) 1915; cand. theol. 1921; præst i Kbhvn. 1921-37, ved Set. Peders kirke i Randers fra 1937; dansk præst i Stockholm og brigadefeltpræst 1943-45; studieophold i London 1937, i Israel 1950, 1955 og 1956.

Har udg.: Danska kyrkan i storm (Stockholm og Geneve, 1945); Kæmp for alt - (1945); Bogen om Leif (1946); Udlændigheds dage (1946); Sol stat stille (1950); Stjernesønnen (1952); De

tre ringe (1954); Syv aar for Rachel (1955); Ben Gurion (1956).

Adresse: Rådmands Boulevard 15,

Randers.

BORCK K Chr. fængselsinspektør; f. 9/9 1903 i Kbhvn.; søn af politiassistent C F T J Borck (død 1930) og hustru Anna Kirstine f. Rasmussen (død 1940); gift (1/3 1940) m. Judith Irene B., f. 14/3 1913 i Vordingborg, datter af ur- og instrumentmager S V Hindberg (død 1919) og hustru Thora f. Berthelsen.

Student 1922; assistent (stenograf) i rigsdagen 1923-35; cand. jur. 1932; aut. retsstenograf 1933; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1934; sekretær i Kbhvns politi 1935; vicefængselsinsp. ved staden Kbhvns fængsler 1938, ved statsfængslet i Vridsløselille 1943; kst. fængsels-insp. smstds 1945, ved fængselsafd. på Sundholm 1946, ved straffelejren i Horserød 1952; fængselsinsp. for statsfængslet ved Horserød 1954; forstander for fængselsvæsenets betjentskole 1948-56.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fængselsinspektører m. fl. i Danmark fra 1946.

Adresse: Horserød pr. Helsingør.

BORDING Kristen fh. landbrugsminister; f. 11/4 1876 i Kragelund pr. Løsning; søn af gårdejer L P Christensen (Bording) (død 1936) og hustru Maren f. Jespersen (død 1926); gift (14/10 1905) m. Helga B., f. 15/11 1886 i Haurum, datter af lærer Elkjær (død 1938) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1924).

Oplært ved landbruget; i halvandet år vognmandskusk i Kbhvn.; ejer af en gård i Bøgballe fra 1903; deltog i husmandsbevægelsen i Vejleegnen; sogne-rådsmedl. 1909-21; medl. af folketinget (Socialdemokratiet, Ringkjøbing amt) 1920-46; landbrugsminister i det første ministerium Stauning 1924-26, i det andet ministerium Stauning 1929-42, i ministeriet Buhl i 1942, i ministeriet Scavenius 1942-45 og i ministeriet Hedtoft 1947-50.

Medl. af landsskatteretten 1945-47.

Adresse: Klitrose Allé 30, Kastrup.

BORELLA-HANSEN Svend snedkermester; f- 6/6 1892 på Frdbg.; søn af handelsgartner M L Hansen (død 1901) og hustru Vibekka f. Borella (død 1912); gift (6/6 1917) m. billedskærer Marie B-H., f. 29/4 1894 i Hillerød, død 1956, datter af snedkermester Martin Olsen (død 1940) og hustru Inger Marie f. Hansen (død 1934).

Udgået fra Birkerød kostskole 1907; uddannet hos Chr. Knag i Bergen og i Magasin du Nord, Kbhvn.; etableret som snedkermester i Hillerød 1918.

Adresse: Stutteriv. 1, Hillerød.

BORG Anna skuespillerinde, MI&A.p.p.; f. 30/7 i Reykjavik; datter af kæmner Borgthor Josefsson (død 1934) og hustru skuespillerinde og teaterdirektrice Stetania Gudmundsdottir (død 1926); gift (5/8 1932) m. skuespiller Poul Reumert (se denne).

Elev på Det kgl. Teaters elevskole; debuterede som Maria i Galgemanden på Det kgl. Teater 22. marts 1929; ved Det kgl. Teater 1928-33; gæstespil 1933-34, ved Dagmarteatret 1934-36; deretter gæstespil; ved Det kgl. Teater 1938; Ull. lærer ved elevskolen.

Medl. af bestyrelsen for Det Kgl. Skuespilpersonales private Fond.

Hovedroller: Valborg i Axel og Valborg; Maria i Væringerne i Miklagaard; Margaretha i Faust; Anne Boleyn i Cant; [phigenia i Iphigenia paa Tauris; Helga Ruhne i Nu er det Morgen; Angelica i Sejren; Marianne i En Idealist; Indras Datter i Et Drømmespil; Maria i Sanct Hansaften Spil; Agnete i Elverhøj; Hilde i Bygmester Solness; Gudrun i Kjartan og Gudrun; Aphrodite i Dage paa en Sky; Dronning Elizabeth i Maria Stuart; Moderen i Blodbryllup; Jeanne d'Arc og Toinette i Den indbildt Syge, som gæst ved Islands Nationalteater. Iscenesættelser på Det kgl. Teater: Magtens Brød og Maskeballet; på Frdbg. Teater: Markurell i Wadkoping.

Æresmedlem af Dansk Sygeplejeråd. Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1948 og Lakerols kulturpris 1955.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; I.F.2.; S.M. l.&a.

Adresse: Stockholmsg. 41, Kbhvn. Ø.

BORG Ejnar arkitekt, professor; f. 21/1 1912 i Vejle; søn af bestyrer Hans Peter Borg og hustru Olga B. (død 1919); gift (11/6 1938) m. Grete B., f. 11/10 1919 i Kbhvn., datter af vognmand Hans Kock (død 1938) og hustru Inger K.

Uddannet på Odense tekniske skole og på kunstakademiet 1929-35; medarbejder hos arkitekt Le Corbusier, Paris 1939; lærer på kunstakademiet fra 1943; professor smstds fra 1955; tildelt Neuhausenske præmie 1939, C F Hansens opmuntringspræmie 1941 og 1. præmien i konkurrencen om rådhus i Skagen 1942.

Medl. af censurkomiteen på Charlottenborg 1943-49.

Har bl. a. (s. m. Willy Hansen) genopbygget Missionshotellet i Rønne (tildelt Bissens Legat 1952) og (s. m. Niels Vognsen) opført fabrik for Junex kon-fektionsakts., Lonsboda.

Adresse: Nyhavn 65, Kbhvn. K.

BORG Erik kommandørkaptajn, R.p.p.; f. 8/2 1913 i Korsør; søn af havnedirektør, kommandørkaptajn Th. Borg (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Karen f. Wilkens (død 1944); gift (25/4 1942) m. Kirsten B., f. 28/12 1917 i Korsør, datter af købmand, vicekonsul Harald Fiseher og hustru Borghild f. Lutzen.

Student (Østre borgerdydskole) 1931; søløjtn. 1936; kaptajnløjtn. 1941; ad-

jutant hos chefen for kystdefensionen 1942-29. aug. 1943; tjenstg. i marinestaben 1946-50; orlogskapt. 1947; ad-jutant hos H. M. kongen 1950-53; kom-mandørkapt. 1952; till. tjenstg. i forsvarsministeriet 1950-53; chef for Bornholms marinedistrikt 1953; Islands Com-mander Faroes og chef for Færøernes marinedistrikt 1956; chef for Storebælts marinedistrikt s. å.

Udenl. ordener: N.O.H.4.; N.St.0.31.; S.Sv.31.

Adresse: Jens Munks G. 5, Kbhvn. Ø.

BORGE Victor skuespiller, pianist, R.; f. 3/1 1909 i Kbhvn.; søn af kgl. kapelmusikus Bernhard Rosenbaum (død 1932) og hustru Frederikke f. Lichtinger (død 1940); gift (marts 1953) m. Sarahbel (Sanna) B. f. Scraper.

Uddannet på det kgl. musikkonservatorium, hos Olivo Krause og Victor Schiøler samt i 2 år hos Frederic Lamond og Egon Petri i Berlin; debut som pianist 21. nov. 1926 i Odd Fellow Palæet i Kbhvn.; debut i revyfaget 1933 i Munch-Petersens »Parketrevy« i Århus; derefter optræden i forsk, revyer, bl. a. Hornbækrevyen 1936 og Cirkusrevyen 1937-38; i Zigeunerhallen (»Firsernes glade Varieté«) 1935-37 og i Bellevue Teatret 1937; i filmene: Frøken Møllers Jubilæum, Der var en Gang en Vicevært, Alarm og De tre, maaske fire 1937-38; i Sverige, bl. a. hos Karl Gerhard 1939-40; rejste i 1940 fra Petsamo til New York; medvirkede i året 1941 i Bing Crosby's radioprogram; af den amerikanske presse udnævnt til årets radiofund 1942; har siden optrådt i radio-og fjernsynsprogrammer i USA; amerikansk statsborger 1948; gav s. å. en række koncerter til forsk, velgørende formål i Danmark; egen forestilling »Co-medy in Music« på The Golden Theatre, New York 1954-56; første een-times fjernsynsprogram over Columbia Broad-casting USA, 14. juni 1956, over BBC, England, 31. juli s. å. Adresse: Vibo farm, Southbury, Connecticut, USA og Frydenlund pr. Skodsborg.

BORGSMIDT Johannes fabrikant; R.; f. 16/2 1887 i Kbhvn.; søn af toldforvalter Johs. Henning Hansen (død 1935) og hustru Laurine Christiane f. Jelstrup (død 1915); gift 1. gang (16/2 1911) m. Ellen Margrethe B., f. Schleisner (død 1940); 2. gang m. Helga Gudrun B., f. 9/2 1901, datter af murermester Poul Gerhard Hansen (død 1906) og hustru Dagmar Gudrun f. Petersen (død 1954). 4. kl. hovedeks. (Østersøgades gymn.) 1903; ansat i Østifternes Kreditforening 1903-24; exam. jur. 1910; direktør i firmaet C Schleisner kgl. Hof-Farveri & kem. Tøjrensning fra 1924; till. direktør i A/S Goldschmidt & Nordholm, farveri. Medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Textilfabrikantforeningen samt af bestyrelsen for Textilindu-striens Ulykkesforsikring; formand for 19. faglige lærlingeudvalg, for Dansk Farverforening af 1888 og for Understøttelsesforeningen for Farvere i Kbhvn. og deres Enker; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening og for industriforeningen.

Adresse: Strandboulevarden 64,

Kbhvn. Ø.

BORK A fh. direktør; f. 7/2 1881 på Frdbg.; søn af skoleinspektør L Petersen (død 1930).

Præliminæreks. 1897; ansat i orlogs-værftets regnskabsafd. s. å.; assistent i Dansk Arbejderbank 1898; fuldmægtig 1912; kontorchef og bankbestyrer i Kbhvns private Laanebank 1920-25; kontorchef i De danske Livsforsikringsselskabers Garanti- og Hjælpekasse 1925-39.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1933-43; medl. af bestyrelsen for Frdbg. poliklinik 1931-41 (formand 1934-41); medl. af bestyrelsen for Frdbg. tekniske Selskab 1933-40; formand for A/S Frdbg. Bade- og Svømmeanstalt 1938-43, direktør smstds 1943-53; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg.. Frdbg. 1. kreds fra 1929 (næstformand 1936-45); medl. af ejendomsskyld-vurderingsrådet i Frdbg. skyldkreds 1936-48 og af Frdbg. skatteråd 1945-50; vurderingsmand i h. t. lov om udlån af umyndiges midler 1941-42.

Adresse: Danas Plads 10, Kbhvn. V.

BORNEMANN Ove von direktør; f. 5/11 1894 i Kbhvn.; søn af kammerherre Cosmus von Bornemann (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru, fh. hofdame hos kronprinsesse Victoria af Sverige, Juliane f. Anker (død 1939); gift (9/11 1929) m. Liselotte Gerda von B., f. 18/6 1906 i Hoch-Emmerich, datter af kontorchef Emil Beringer og hustru Clara f. Busse.

Sekondløjtn. i marinen 1917, premier-løjtn. 1918; sekretær i udenrigsministeriet 1921; afdelingschef i General Motors 1926; direktør for Rigsforeningen ti! Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1943-56.

Æresmedlem af Ligue Internationale contre le Rhumatisme 1953 og af Rigs-foreningen til Gigtens Bekæmpelse 1957. Medl. af bestyrelsen for A/S Harlang & Toksvig, Reklamebureau og for A/S Em. Z Svitzers Bjergningsentreprise. Adresse: poste restante, Cannes, Frankrig.

BORRESCHMIDT Henry statens arbejdsdirektør. R1., M.T.Kha.; f. 30/12 1907 i Kbhvn.; søn af inspektør Aage Petersen (død 1950) og hustru Johanne f. Petersen; gift (16/5 1935) m. Asta B., f. 14/8 1911 i Kbhvn., datter af inspektionsbe-tjent Anton Hornslet (død 1946) og hustru Else f. Holmslykke (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1932; sekretær i Kbhvns magistrat 1932; sekretær i socialministeriet 1933, fuldmægtig 1941; till. medarbejder ved landsnævnet for børneforsorg 1935-40 og direktoratet for arbejds- og fabriktilsynet 1940-44; kontorchef i arbejds- og socialministeriet 1946, i økonomi- og arbejdsministeriet 1953; ar-bejdsdir. 1955.

Sekretær ved og medl. af forsk, udvalg og kommissioner m. v., bl. a. sekretær i lærlingerådet 1937-45 og ved statens forligsinstitution 1949-55; medl. af bestyrelsen for A/S Det bornholmske Ejendomsselskab 1945. af lærlingerådet 1949-55 og fra 1956; fra 1955 formand for arbejdsnævnet og for arbejds-løshedsfondens bestyrelse samt medl. af økonomi- og arbejdsministeriets beskæftigelsesudvalg, af arbejdsmarkedskom-missionen, af det nordiske arbejdsmarkedsudvalg og af det rådg. udvalg vedr. erhvervsvejledning (formand 1953-55).

Adresse: Nordborgg. 4, Kbhvn. Ø.

BORRING Alfred Einar underdirektør; f. 31/3 1902 i Kbhvn.; gift 1. gang (7/5 1925) m. Oda B., f. Arentoft, f. 2/11 1898, død 1954; 2. gang m. Grethe B., f. Rydberg, f. 10/9 1910.

Efter afsluttet skolegang 3-årigt kursus på Købmandsskolen; ansat i Forsikrings-Akts. Trekroner 1919. i Forsikrings-Akts. Dannevirke, Fredericia 1920 og i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 fra 1923, fuldmægtig 1928, kontorchef 1933. akkvisitionschef 1935, under-dir. fra 1944; till. direktør for Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S fra 1954.

Næstformand i bestyrelsen for Akkvi-sitionschefernes Fællesråd 1945-48, formand 1948-53; medl. af bestyrelsen for Assurandørernes Pressebureau fra 1950; næstformand i bestyrelsen for Forsik-ringsvæsenets akkvisitørskole samt medl. af skolerådet.

Adresse: GI. Kongev. 140, Kbhvn. V.

BORUM Erik politimester; f. 27/2 1908 i Middelfart; søn af civildommer Johannes Borum (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Inger f. Gimbel (død 1938); gift (8/2 1937) m. Hildegard B., f. 11/4 1914 i Breslau, datter af landsretssagfører Willy Janower (død 1935) og hustru Liddy f. Birnbaum.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1932; dommerfuldm. i Løgstør og Nibe s. å.; fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1934; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1937; udnævnt 1939; politimester i Frøs herred m. v., Toftlund, 1952.

Leder af den danske politiafd. i Stockholm 1943-45 og af centralkartoteket 1945-46; formand for Politiadvokatforeningen 1945-46.

Adresse: Toftlund.

BORUM O A professor ved Kbhvns universitet, dr. jur., K.DM.p.p.; f. 30/7 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer Olaf Borum (død 1932) og hustru Bertha f. Gliick-stadt (død 1955); gift (3/2 1923) m. Ebba B., f. Konig Petersen, f. 27/2 i Kbhvn.

Student (Henrik Madsens skole) 1912; cand. jur. 1919; sekretær i justitsministeriet 1920; studieophold i Frankrig og England 1923-24; dr. jur. 1927; kst. dommer i østre landsret og Kbhvns byret 1928-30; professor ved Kbhvns universitet 1930; universitetets prorektor 1947-48.

Formand i bestyrelsen for Juridisk Forening og i repræsentantskabet for A/S Investor; medl. af bestyrelsen for International Law Associations danske afd., af bestyrelsen for A/S De forenede Bryggerier, for Tuborgfondet, for Sonninglon-den og for Rominstitutet; formand for bestyrelsen for Ejendomsakts. GI. Kongens Bryghus; formand for arverets-kommissionen af 1936 (betænkning 1941 og 1945) og for familieretskommissionen af 1949.

Har skrevet: Personalstatutet efter dansk og fremmed Ret (disputats,1927); Oversigt over den sønderjydske Særlovgivning (1931); Lovkonflikter (intertem-poral og international privatret, 1931); Familieretten I (1936), II (1941); Personretten (1942\ Arvefaldet (1949); Arveretten (1950); har s. m. Stig Iuul udg. Juridisk Ordbog (1954).

Udenl. orden: S.N.22.

Adresse: Ehlersv. 17, Hellerup.

BORUP Leo fh. vieebrandchef, R.DM.; f. 15/12 1883 i Horsens; søn af hattemager P A Borup (død 1920) og hustru Cathrine f. Rasmussen (død 1941); gift (7/4 1909) m. Anna B., f. 30/4 1882 på Frdbg., datter af snedkermester W Muller (død 1930) og hustru Valborg f. Schrøder (død 1930).

Student (Horsens) 1901; cand. phil. 1903; cand. polyt. (bygningsing.) 1907; sekondløjtn. 1909; ingeniør ved Kbhvns kommunes vej- og kloakanlæg 1908; indtrådt i Kbhvns brandvæsen som ingeniør ved brandtelegrafen 1913; reservebrand-insp. s. å.; brandinsp. 1916; vieebrandchef 1938-53.

Medl. af forsk, udvalg.

Konstruktør af forsk, vejtekniske maskiner m. m.

Dekoreret af Norfolk Fire Brigades Association og af F N des Sapeurs-Pom-piers Francais; har modtaget kong Christian IX's hæderstegn for 25 års god tjeneste i Kbhvns brandvæsen.

Adresse: Jægerbakken 8, Gentofte.

BORUP Morten lektor, cand. mag., R.; f. 10/11 1894 på Frdbg.; søn af ingeniør Frits Borup (død 1895) og hustru Ellen f. Lund; gift 1. gang (7/7 1927) m. Ingegerd B.. f. 5/10 1903, død 1936, datter af provst, dr. theol. Emanuel Beskow og hustru Nanna f. Hildebrand; 2. gang (1/7 1938) m. Barbro Sophia B., f. 4/3 1910, datter af afd. kaptajn Ivar Carlborg og hustru Ella f. Åkerlund.

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. mag. 1921; medarbejder ved Ord-

bog over det danske Sprog fra 1915, redaktør ved samme værk 1921-26; timelærer ved Skt. Jørgens gymnasium fra 1921, adjunkt smstds 1926, lektor 1940, virkede i efteråret 1924 som lektor i dansk sprog og litteratur ved Goteborgs hogskola; anmelder af svensk litteratur ved De Ferslevske Blade 1927-31; udgiver af skolebøger; medl. af det danske Sprog- og Litteraturselskab; medl. af bestyrelsen for Dansklærerforeningen 1933-47; formand for foreningen Nordens Birkerød-afd. 1946-48 samt medl. af Birkerød menighedsråd 1945-49.

Litterære arbejder: Joh. Ludv. Heiberg (1947-49); Christian Molbech (1954); s.m. Georg Christensen udgiver af J P Jacobsens Samlede Værker (1924-29); s. m. Valfrid PalmgrenMunch-Petersen: Svensk-Dansk Ordliste; s. m. Francis Bull og John Landquist: Georg og Edv. Brandes' Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd (1939-42); Heibergske Familiebreve (1943); s. m. D Preisz m. fl.: Breve fra og til Adam Oehlen-schlager (1945-47); Breve og Aktstykker vedrørende J L Heiberg 1947-50); Chr. Molbechs Brevveksling med svenske Forfattere og Videnskabsmænd (1956).

Adresse: Skolev. 5, Birkerød.

BORUP SVENDSEN N landsretssagfører, se Svendsen N Borup.

BOSERUP C J købmand, konsul, K.DM. p.p.; f. 31/3 1879 i Kbhvn.; søn af brænderiejer P I Boserup (død 1921) og hustru Anna f. Jansen (død 1886); gift 1. gang (ægteskabet opløst) m. Julie B., f. Lund; 2. gang (20/11 1940) m. Kylle B., f. 16/1 1901 i Odder, datter af købmand V Hammer og hustru f. Larssen.

Uddannet i korn- og foderstofforretninger i ind- og udland; overtog Chr. Prips forretning i Fakse 1903; norsk vicekonsul 1906, konsul 1949-53.

Værge for Fakse kirke 1903-40; formand i bestyrelsen for Sparekassen for Fakse og Omegn; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører for Sjælland, Lolland Falster til 1953, derefter æresmedlem; formand i bestyrelsen for Danske Korn- og Foderstof Importørers Fællesorganisation 1935-54, derefter æresmedlem; medl. af Bedømmelses- og Voldgiftsudvalget for korn- og foderstof-handelen på Kbhvns Børs og af landbrugsministeriets kornnævn fra 1937; formand for bestyrelsen for centralkontoret for indkøb af korn-og foderstoffer 1939-53; medl. af centralkontorets likvidationsudvalg 1953-57; medl. af repræsentantskabet for Nordisk Livsforsikrings-Akts. 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1936; medl. af Privatbankens repræsentantskab 1934 og af Fragtnævnet 1945-49.

Udenl. orden: N.St.0.31. Adresse: Fakse.

BOSSE Poul oberst, K.DM., HTH.; f. 16/10 1897 i Odense; søn af oberst A Bosse (død 1953) og hustru 1 A f. Esmann (død 1946); gift (20/6 1922) m. Dagny B., f. 29/10 1895 i Århus, datter af toldassistent Hans Jensen (død 1921) og hustru Laura f. Høeg (død 1947).

Student (Roskilde) 1916; uddannelse på hærens officersskole, geodætisk kursus og generalstabskursus; premierløjtn. 1920; deltaget i opmålingen af Nordvestgrønland 1929 og 1930; tjenstg. i krigsministeriets mobiliseringskontor 1930-35; kaptajn 1934; chef for 3. batl.'s 5. kompagni i Haderslev og deltaget i forsvaret af Haderslev 9. april 1940; lærer ved fodfolkets kornet- og løjtnantsskole 1938-41, næstkommanderende ved samme 1942-43; forbindelsesofficer med den tyske hær i Helsingør 1941-42; interneret 29. aug. 1943; ved den danske brigades stab i Stockholm okt. 1943-april 1944, derefter chef for brigadens 3.batl.; oberstløjtn. og chef for 8. batl. i Holbæk 1945; oberst og chef for 3. regiment 1951.

Adresse: Kasernen, Viborg.

BOTVED A P grosserer, konsul, FM. i sølv p.p.; f. 20/6 1895 i Kallundborg; søn af proprietær Mads Petersen 'død 1939) og hustru Karen f. Hansen (død 1939); gift (16/3 1922) m. Carmen B„ f. 5/12 1893 i Danzig, datter af ingeniør H A Otterstrøm (død 1916) og hustru Emilie f. Steen.

Premierløjtn. i fodfolket 1916; militærflyvercertifikat 1919; uddannet i det franske militære flyvevæsen 1920, i det italienske militære flyvevæsen 1920; uddannet på observatørskole i Frankrig 1922; flyvning til Østasien 1926; kaptajn 1926; afsked 1931. Stifter og indehaver af firmaet A P Botved 1932, efter omdannelse til aktieselskab i 1956 direktør for dette; till. indehaver af Botved Boats.

Medl. af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab, af bestyrelsen for A/S Hotel Europa, for A/S Oscar Petersen & Co., for A/S Scandinavian F.E.B. og for F.E.B. (Great Britain) Ltd.; formand for bestyrelsen for A/S Set. Annæ Palæ-Selskab for Kapitalanlæg; konsul for Ecuador.

Har udg. København-Tokio gennem Luften (1926).

Udenl. ordener: F.A.D.4.; J.H.S.S.

Adresse: Enggaarden, Tipperup pr.

Espergærde og Nyhavn 38, Kbhvn. K.

BOUET O fh. maskinmester og rådmand, K.DM.p.p.; f. 25/3 1879 i Kbhvn.; søn af skibsfører L S C Bouet (død 1904) og hustru Christine f. Sørensen (død 1901); gift 1. gang (9/7 1903) m. Ida B., f. 19/11 1885 i Kbhvn., død 1929, datter af fabrikant S Nielsen (død 1909) og hustru Trine f. Bendt (død 1904); 2. gang (2/5 1937) m. Bente B., f. 30/11 1905, datter af fh. gårdejer P Eriksen og hustru Kirstine f. Nielsen.

I lære hos Burmeister & Wain; maskinisteks. 1. og 2. del samt tillægsprøve i elektroteknik; l*/s års ophold i Leningrad; maskinfører ved Kbhvns vandværk 1902; maskinmester smstds 1906; værk-og maskinmester ved Valby gasværk 1907-48.

Viceformand for Maskinmestrenes Forening 1908-12 (i bestyrelsen fra 1906): formand for Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger 1910-56, derefter æresmedlem; medstifter af Nordisk Arbejdslederunion og medl. af dennes ledende råd 1922-54, unionens ærespræsident 1954; æresmedlem af Sveriges Arbets-ledarefbrbund fra 1922 og af Norges Arbejdslederforbund fra 1930; redaktør af Tidsskrift for Maskinvæsen 1911-18, af Maskinmesteren 1918-24; redigeret: Haandbog for Maskinmestre (1. udg. 1917) og skrevet: Den tekniske Funktio-nærstands Udvikling (1935); medl. af forretningsudvalget for Kbhvns kommunale Vælgerforening 1917-20 og 1934-37; medl. af bestyrelsen for A/S Pensions-forsikringsanstaiten fra 1917 og af sammes kontrolråd og forretningsudvalg fra 1920 samt af bestyrelsen for Kbhvns alm. Boligselskab fra 1920; næstformand for Danmarks Arbejdslederinstitut 1948-56; næstformand for Den konservative Vælgerforenings 14. kreds 1919. formand 1925-56 og medl. af samme forenings repræsentantskab fra 1919 og af dens hovedbestyrelse fra 1920; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1931-45; medl. af komitéen til belysning af statsmonopoler 1919; borgerrepræsentant 1921-33 og 1937-40; rådmand i magistratens 3. afd. 1940-46; medl. af folketinget 1924-29, 1932-35 og 1939-44, af landstinget 1944-53.

Medl. af aldersrentekommissionen af oktober 1922 til 1926, af funktionærudvalget af 1923 til 1929. af arbejdskom-missionen af 5. maj 1925 til 1927 og af udvalget af 20. juli 1934 til bearbejdelse af forslag til lovgivning ang. pensionskasser til 1935; formand for Funktionærforeningens socialpolitiske udvalg 1923-30; medl. af pristalsnævnet af 1948, 1952-56, af kommissionen af 10. febr. 1950 vedr. funktionærers og arbejderes ret til de af dem gjorte opfindelser, fra 1951; medl. af udvalget ang. spiritus- og gærordningen fra 1952 og af arbejds-nævnet vedr. arbejdsløshedsforsikring 1952-54.

Udenf. orden: S.N.3.

Adresse: Flidsagerv. 18, Kbhvn. Valby.

BOVIEN Prosper afdelingsbestyrer, lektor, dr. phil., R.; f. 27/10 1894 i Kbhvn.; søn af lektor Edvard Bovien (død 1931) og hustru Caroline f. Trane (død 1938); gift (19/10 1929) m. Rigmor B., f. 9/7 i Kbhvn., død 1953, datter af grosserer Harald Elben (død 1904) og hustru Thyra f. Bryde (død 1933).

Student (Østre borgerdydskole) 1913; mag. scient. (zoologi) 1919; honorarlønnet assistent på universitetets zoologiske museum til 1920; i hollandsk tjeneste på Java, knyttet til Het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie 1920-25; underbibliotekar ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1925; afdelingsbestyrer ved statens planteDatologiske forsøg i Lyngby (zool. afd.) fra 1928; till. lektor i land- og havebrugszoologi ved landbohøjskolen fra 1936; dr. phil. 1937.

Formand for Entomologisk Forening i Kbhvn. 1940-56: tilforordnet plante-sundshedsrådet fra 1949 og medl. af landbrugsministeriets udvalg vedr. bekæmpelse af kornskadedyr m. m. fra 1952; æresmedlem af Association of Applied Biologists, London 1954; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957.

Har skrevet: Some types of association between nematodes and insects (disputats, 1937); en række afhandlinger om parasitologiske emner samt skadelige insekter på kulturplanter; medudgiver af hånd- og lærebøger.

Adresse: Ved Klosteret 8, Kbhvn. 0.

BOYE Georg havearkitekt; f. 17/3 1906 i Kolding; søn af sagfører, cand. jur. Georg Boye (død 1906) og hustru Edel f. Secher; gift (17/3 1933) m. Karin B., f. 3/2 1902 i Stockholm, datter af stads-plandirektør, arkitekt P O Hallman (død 1941) og hustru Agnes f. Wessberg.

Havebrugskand. 1930; assistent hos stadsgartneren i Århus 1930-35; havearkitekt i Århus 1935-37; medarbejder hos havearkitekt C Th. Sørensen 1937-43; havearkitekt i Kbhvn. fra 1943; havearkitekt for Det kgl. danske Haveselskab og forstander for dettes Anlægsgartner-skole fra 1949; redaktør af »Havekunst« 1952-55.

Næstformand for Dansk Havearkitektforening 1948, formand fra 1949; medl. af kunstakademiets udvalg for havekunst 1952.

Har udført haveanlæg ved socialt boligbyggeri, offentlige parker i Svendborg og Herning, kirkegårde i Venge, Risskov og (s. m. Knud Preisler) i Næstved.

Adresse: Grønning, Kokkedal.

BOYE Niels Holger kontorchef, R.p.p.; f. 7/4 1893 i Århus; søn af vinhandler Christian Boye (død 1937) og hustru Anne Marie f. Nielsen (død 1936); gift (4/5 1918) m. Blanche Marguerite B., f. 9/1 1888, datter af ingeniør Peder Hofman-Bang (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Emma Desirée f. Bachem (død 1913).

Uddannelse som forst- og landmand, senere ved handelen; officer i artilleriet; kaptajn i res. til 1942; ansat u. fængselsvæsenet 1919; fuldmægtig ved statsfængslet i Nyborg 1920, i direktoratet for fængselsvæsenet 1922, kgl. udnævnt 1927; ekspeditionssekr. smstds 1939, kontorchef 1950.

Sekretær for tilsynsrådet vedr. fængselsvæsenets arbejdsdrift.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Tranegårdsv. 67, Hellerup.

BOYE PETERSEN Johannes professor, dr. phil., se Petersen Johannes Boye.

BRAAE Karen fh. rådsformand, redaktør, K.; f. 18/2 1882 i Aalborg; datter af proprietær Martin Tygstrup (død 1915) og hustru Ottilie f. Lundbye (død 1926); gift (1911-39) m. tandlæge Niels Braae, f. 9/9 1882 i Næstved, søn af papirhandler H F Braae (død 1924) og hustru Augusta f. Jørgensen (død 1940).

Faglærerindeeks. i engelsk og skolekøkkenundervisning 1908-10; lærerinde ved de kommunale fortsættelseskursus 1910-15.

Næstformand i bestyrelsen for Kbhvns Husmoderforening 1917, formand 1922-24 og 1930-36; formand for Kbhvns radikale Vælgerforenings 3. kreds 1924-29; næstformand i Kbhvns radikale Vælgerforenings hovedbestyrelse 1929-32; medl. af borgerrepræsentationen 1925-35, 2. viceformand 1929-33; formand og ordfører for den radikale gruppe 1933-35; kommunalrevisor 1935-39; Kbhvns kommunes repræsentant i Kunstindustrimuseets bestyrelse 1931-43; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1933; redaktør ved Dagbladet Politiken 1929-35; formand for statens husholdningsråd 1935-52; medl. af priskontrolrådet 1937-o5, af statsministeriets husholdningskommission 1938, af handelsministeriets mælkekommission 1939-40, af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40, af ernæringsnævnet og kartoffelnævnet 1939-46, af handelsministeriets rådg. mælkeudvalg 1940, af Århus Universi-tetssamvirkes udvalg ang. oprettelse af en vidensk. husholdningshøjskole 1941-42, af socialministeriets husassistentkommission 1942-43 og af undervisningsministeriets repræsentantskab for specialkurser i husholdning ved Århus universitet 1945-52; præsident for den VI internationale kongres for husholdningsun-dervisning i Kbhvn. 1939; formand for nationalkomitéen for husholdningsunder-visning 1939-50; medl. af undervisningsministeriets rådg. husholdningsudvalg 1942-49; hovedredaktør af Dansk Husmoderleksikon 1946-49; medl. af udvalget for fællesnordisk husholdnings-forskning 1946-52, af dansk nationalkomite for rationel organisation 1946-52, af repræsentantskabet for Dansk Køleinstitut 1946-52, af Akademiet for de tekniske Videnskabers forskningsråd 1946-52, af indenrigsministeriets ernærings-og metodikudvalg 1948-52 og af handelsministeriets varemæglingskommis-sion 1950-51.

Adresse: Teglværksg. 3, Kbhvn. Ø.

BRAHE CHRISTENSEN L direktør, RDM. p.p.; f. 3/9 1885 i Skivholme; søn af lærer Chr. Carl Christensen (død 1924) og hustru Charlotte Mathilde f. Bøggild (død 1926); gift m. Christine C, f. 13/8 1885 i Rønne, datter af telefoninspektør N Espersen (død 1930) og hustru Jensine f. Folkmann (død 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. phil. 1904; 1. del af polyt. eks. 1907; sekretær ved Industrifagene 1909; kontorchef i Textilfabrikantforeningen 1917; direktør smstds 1939-53; direktør for Textilindustriens Ulykkesforsikring 1924-53.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening, af bestyrelsen for Danmarks Textil-fagskole, for Danmarks textiltekniske Forening og for Dansk Textilforsknings Institut; formand i bestyrelsen for Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 1927-45; formand for fællesrådet for Gentofte Kommunes samarbejdende Grundejerforeninger 1943-45; medl. af tilsynsrådet for fængselsvæsenets arbejdsdrift 1932-56.

Udenl. ordener: I.Kr.5; S.V.2.

Adresse: Strandv. 269, Charlottenlund.

BRAHE PEDERSEN Poul direktør, landsretssagfører; f. 24/10 1910 i Heidelberg; søn af civilingeniør C V Pedersen (død 1937) og hustru Charlotte f. Brahe Christensen (død 1945); gift (8/6 1935) m. Else B. P., f. i Oslo, datter af civilingeniør Asger Smitt (død 1925) og hustru Anna f. Matthiesson (død 1937).

Student (Ordrup gymn.) 1928; afgangseks, fra Niels Brocks handelsskole 1929, praktisk handelsuddannelse 1929-31; sekretær ved de fire nordiske Iandes arbejdsgiverforeningers kontor i Bruxelles 1931-34; ansat i overformynderiet 1935-37; cand. jur. 1937; sekretær i Berlingske Tidendes redaktion s. å.; redaktions-sekr. ved B.T. 1940, chefredaktør 1944-54, direktør i virksomhederne under Egmont H Petersens Fond fra 1955.

Senior i Studenterforeningen 1930 og 1931; formand for Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening 1947-55, sagfø-rerbestall. 1947; bestall. som landsrets-sagf. 1952; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1954.

Adresse: Emiliekildev. 56, Klampenborg.

BRAMMER Niels kommandørkaptajn, R1., HTS.; f. 9/9 1903 i Kbhvn.; søn af gene-ralintendant Gerhard Brammer (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Violet f. Herskind; gift 1. gang (8/5 1931, ægteskabet opløst) med Ulla B., f. Sjøqvist, f. 10/5 1908 på Frdbg.; 2. gang (28/10 1946) m. Else B. f. Beagley, f. 16/1 1914 i London.

Søløjtn. II 1926; søløjtn. I 1927; kap-tajnløjtn. 1936; orlogskapt. 1940; kom-mandørkapt. 1950; i den danske brigade i Sverige 1943; assist. marineattaché i London 1945; chef for bornholmske marinedistrikt 1947, for søværnsstabens kommandosektion 1951, for søværnets kaserne 1952, for marinestation Århus og for Lillebælts marinedistrikt samt stabschef ved bælternes marinekommando 1956.

Medl. af bestyrelsen for Det Danske Spejderkorps 1932-42,leder af dettes sø-spejderarbejde 1932-35, distriktsassist. i korpsets kbhvnske distrikt 1936-43; sekretær for landsrådet for Spejdernes Hjælpekorps 1940-43.

Adresse: Merkurv. 14, Århus.

BRAMMER Tage amtsforvalter, R.; f. 12/8 1899 på Frdbg.; søn af overførster Frederik Brammer (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Margrethe f. Jantzen; gift (28/12 1932) m. Else B., f. 10/6 1903 på Frdbg., datter af læge, dr. med. H J Panner (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Olga f. Maag (død 1955).

Student (Herlufsholm) 1918; studerede medicin 1918-19; assistent i Kbhvns Handelsbank 1920-21; cand. jur. 1929; sekretær i Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1929-30, i finansministeriet 1930-40; till. sekretær for bevillingsudvalget for akkordlån til landbrugere 1931-38 og for bevillingsudvalget for saneringslån til landbrugere 1936-40; amtsforvalter og skovkasserer i Aabenraa-Sønderborg 1940; amtsforvalter i Slagelse 1946.

Medl. af bestyrelsen for Intendanturforeningen 1930-35, for Aabenraa Turistforening 1943-46 og for Sønderjydsk Forening for Slagelse og Omegn fra 1950; revisor i Den Suhrske Stiftelse fra 1956.

Adresse: Ingemannsv. 6, Slagelse.

BRAMMER Vagn Erik højesteretssagfører; f. 4/10 1902 på Frdbg.; søn af over-farster Frederik Brammer (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Margrethe f. Jantzen; gift (13/11 1929) m. Kate B., f. 5/1 1900 i Ordrup, datter af læge Georg Danielsen (død 1941) og hustru Karen f. Jensen (død 1953).

Student (Herlufsholm) 1920; cand. jur. 1926; landsretssagf. 1931; offentlige sager fra 1939; højesteretssagf. 1956. Adresse: Løvsangerv. 14, Hellerup. Sommerbolig: »Bjælkestuen«, Tisvildeleje.

BRAMS Ingeborg skuespillerinde, R.; f. 9/12 1921 i Hobro; datter af overdyrlæge L Brams og hustru Olga f. Jensen; gift (10/11 1951) m. journalist Sten Uldall Rasmussen, f. 15/2 1923.

Det kgl. Teaters elevskole 1939-41; skuespillerinde ved Det kgl. Teater 1941-51 og 1952, ved Frederiksberg Teater 1951-52.

Hovedroller: Ullabella i Ullabella; Pernille i Henrik og Pernille; Cleopatra i Cæsar og Cleopatra; Elektra i Fluerne; Agnes i Fruentimmerskolen; Puk i en Skærsommernatsdrøm (Friluftsteatret); Hedvig i Vildanden; Eleonore i Paaske; Celia i Som man behager; Ophelia i Hamlet; Jeanne d'Arc i Jeanne d'Arc paa Baa-let; Maria Stuart i Maria Stuart; Nora i Et Dukkehjem.

Studenternes æreskunstner 1951; tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1952 og Teaterpokalen 1954.

Adresse: Dronning Olgas V. 12,

Kbhvn. F.

BRAMSEN Bo forlagsdirektør, cand. jur.; f- 6/10 1912 i Vedbæk; søn af gehejme-etatsråd, fh. indenrigsminister Ludvig Bramsen (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Astrid f. Branth; gift (2/6 1941) m. Marie-Louise B., f. 5/2 1920 i Birkerød, datter af generaldirektør Vilhelm Meyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Kirsten f. Bramsen (død 1934).

Student (Stenhus) 1931; eand. jur. 1937; forlagssekr. på Gyldendalske Forlag 1937; sekretær ved Politikens administration 1937-39; medredaktør af Hvem-Hvad-Hvor fra 1939; sekretær hos rigspolitichefen 1939-42; forlagsleder på Politiken 1942-47; direktør for Politikens Forlag fra 1947.

Efter kortvarig internering i Horserød aug.-nov. 1943 flygtning i Sverige 1943-44; chef for den militære pressecensur i Danish Military Mission to SHAEF, London 1944-45.

Formand for den danske studenterpresse 1940-43; næstledende senior i Studenterforeningen 1945-46; redaktør af Det danske Bogmarked 1948; næstformand i Boghandlerklubben 1949; medl. af bestyrelsen for den danske Forlæggerforening 1951, næstformand 1952; medl. af Boghandlernævnet 1952.

Har skrevet: Louis Bramsens Efterkommere (1949); Gamle Danmarkskort (1952); Forlagskalkulation (1952) samt faglige artikler i dansk boghandlerpresse; hovedredaktør af Politikens håndbogsserie fra 1945.

Adresse: Ved Volden 13, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Elverdalen, Rørvig.

BRAMSEN Ernst direktør, cand. jur.; f. 1/11 1911 på Frdbg.; søn af assurandør Svend Bramsen (se denne); gift (1/7 1938) m. Ebba Cecilia B., f. 1/3 1914 i Bangkok, datter af svensk generalkonsul William Lennart Grut (død 1949) og hustru Helen f. Conder.

Student (Schneekloths skole) 1929; cand. jur. 1938; medindehaver af firmaerne Svend Bramsen og Aage Bramsen 1938-50 og af Svend Bramsen & Co. og Bramsens Havaribureau 1943-50; sekretær i Krigsforsikringen for danske Skibe 1939-50; direktør i A/S De Private Assurandører 1951-55; direktør i A/S De Forenede Vagtselskaber fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-roreningen 1948-52; næstformand i bestyrelsen for A/S Skandinavisk Moler Industri fra 1950; medl. af bestyrelsen for | S Nord-Moler fra 1956 og for A/S C Nyberg & Co. fra 1956; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen fra 1948.

Adresse: Ordrup Jagtv. 213, Charlottenlund.

BRAMSEN Henrik kunsthistoriker, bibliotekar; f. 11/6 1908 på Frdbg.; søn af assurandør Svend Bramsen (se denne); gift (11/5 1934) m. Inger B., f. 4/6 1912 i Kbhvn., datter af assurandør Asger Jensen (død 1956) og hustru Frida f. Mortensen.

Student 1927; kunsthistoriske studier i Danmark og udlandet; bibliotekar ved kunstakademiet 1936.

Medl. af bestyrelsen for Ribe stiftsmuseum 1938-51; medredaktør af kunsttidsskriftet Aarstiderne 1946-52.

Kunsthistoriske bidrag til fagtidsskrifter, samleværker, leksika og dagspresse; har udg. kunsthistoriske studier, især over dansk kunst i det 19. århundrede.

Modtog Ny Carlsbergfondets Romerlegat 1947.

Adresse: Åbrinken 96, Virum.

BRAMSEN Mogens direktør; f. 30/11 1905 på Frdbg.; søn af direktør Eigil Bramsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Louise f. Busse; gift (23/5 1933) m. Antoinette B., f. 20/9 1912 i Schweiz, datter af fabrikant Charles Rothen og hustru Marguerite f. Berthoud.

Student 1925; ansat i assurancefirmaet Klee & Schack, Kbhvn. 1925-26, i Pala-tine Insurance Co.'s danske afd. 1926-27 og i Nye Danske 1928-31; ophold i London og Schweiz 1931-32; prokurist i firmaet Klee & Schack 1933, medindehaver 1938, eneindehaver 1952; till. adm. direktør i A/S Dansk Driftstabsforsikring 1942; generalagent for The London Assurance 1934.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forsikrings Samfund 1940-48 (formand 1943-45), for Forsikringsforeningen 1943-45, for Forsikringsforeningens Understøttel-sesselskab fra 1955, for Forsikrings-Akts. Dannevirke fra 1942 (næstformand fra 1955) og for Forsikrings-Akts. Heimdal 1944-49; formand for Forsikrings-Idræts-Klubben fra 1947; medl. af Dansk Tarifforenings komité fra 1947 og af kontrolkomitéen for Forsikringsakts. Nye Danske af 1864 fra 1952.

Adresse: Øverødv. 58, Holte.

BRAMSEN Svend assurandør, K.DM.p.p.; f. 19/12 1878 på Frdbg.; søn af sparekassedirektør Julius Bramsen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Camilla f. Smith; gift (23/5 1907) m. Irene B., f. 1/6 1882 i Århus, datter af statsbanedirektør Otto Busse (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Marga-rethe f. Jacobi (død 1940).

Uddannet i søforsikringsinstitutioner i Schweiz og England; agent for udenl. sø-forsikringsselskaber; forretningsfører for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer 1914-21; direktør for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og for Krigsforsikringen for danske Skibe 1939-52.

Medl. af sø- og handelsretten 1917-29; medl. af bestyrelsen og kasserer for Foreningen Broen fra 1922; medl. af bestyrelsen for og kommitteret i Den Kbhvn-ske Sø-Assurance-Forening 1925-53; medl. af bestyrelsen for Reassurance-Compagniet Salamandra 1931, formand 1932-55; medl. af bestyrelsen for Genforsikrings-Aktieselskabet Rossia 1937, formand 1937-55.

Udenl. orden: S.V.2!.

adresse: Lundehusv. 4, Kbhvn. Ø.

BRAMSNÆS C V fh. nationalbankdirektør, FM. i guld; f. 12/6 1879 i Aagerup sogn; søn af husmand P Christensen (død 1934) og hustru Marie C. (død 1935); gift m. Henriette B„ f. 6/9 1881 i Ruds Vedby.

Udlært som typograf i Holbæk 1898; elev på Askov højskole 1899-1900 og 1900-1901; typograf i Kbhvn. til 1907; student (privat dimit.) 1908; cand. polit. 1914; assistent i det statistiske departement 1914, sekretær 1919, fuldmægtig 1923; lektor i socialpolitik ved Kbhvns universitet 1921; finansminister i ministerierne Stauning 1924-26 og 1929-33; direktør i Nationalbanken 1933; kgl. direktør og formand for direktionen i Danmarks Nationalbank 1936-49.

Medl. af bestyrelsen for Typografernes Fagforening i Kbhvn. 1904-07; medl, af Frdbg, kommunalbestyrelse 1909-24; rådmand 1919-24; medl. af hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund 1912-49; medl. af landstinget 1918-39, af rigs-dagsdelegationen til fredskonferencen i Paris 1919, af statsregnskabskommis-sionen 1921-26, af universitetskommis-sionen 1935 og af vareforsyningsrådet 1940-50; formand for produktions- og råstofkommissionen af 1937; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank fra 1949, af tilsynsrådet for Bikuben 1949 og af bestyrelsen for Det danske Staalvalseværk.

Regeringsdelegeret ved Den internationale Arbejdsorganisations konferencer 1919, 1922-39 og 1945-56. præsident for konferencen 1936; medl. af styrelsesrådet for Den internationale Arbejdsorganisation 1931-34, præsident for rådet 1933-34; medl. af Folkeforbundets økonomiske kommission 1933-36 og af sammes finansielle kommission 1936-39, præsident for kommissionen 1938-39; medl. af Board of Governors i Den internationale Valutafond og Den internationale Bank i Washington 1946-50; medl. af Forenede Nationers ekspertkomité til udarbejdelse af finansplan for underudviklede lande 1953.

Medl. af foreningen Nordens styrelse siden oprettelsen 1919, formand 1939; formand for centralkomiteen for Finlandshjælpen 1940; formand for Det nordiske Regeringsudvalg for nordisk økonomisk samarbejde 1948-54.

Formand for Arbejdernes Oplysningsforbund i Danmark fra dets oprettelse i 1924 til 1949, derefter æresmedlem; formand for Arbejdernes Andels-Boligforening 1928-38, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørstedfonden 1928-45; vicepræsident i Dansk-Engelsk Selskab; medl. af bestyrelsen for Instituttet for Historie og Samfundsøko-

nomi og for Dansk Kunstmuseumsforening; medl. af styrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af det teknisk-videnskabelige forskningsråd; formand for Nationaløkonomisk Forening 1937-52, derefter æresmedlem af foreningen; formand for stipendie-foreningen Studenternes Venner fra 1942.

Har skrevet: Taylorsystemet (1917); Karl Marx' økonomiske System (1918); Nutidens sociale Problemer (1921); Centralbankerne og Staten (mindeskrift for professor Axel Nielsen, 1952); Finanslov og Finansstyre 1894-1949 (1955); »Bikuben« i hundrede år (jubilæumsskrift for sparekassen »Bikuben«, 1957).

Tildelt Tietgen-medaljen 1952.

Adresse: Kronprinsensv. 22, Kbhvn. F.

BRAMSNÆS Frode laboratorieforstander, lektor, civilingeniør; f. 18/10 1913 i Kbhvn.; søn af fh. nationalbankdirektør C V Bramsnæs (se denne); gift (19/5 1943) m. Karen B., f. 26/1 1919 i Kbhvn., datter af driftsbestyrer Edmund Baht og hustru Karen Marie f. Hansen.

Student (Frdbg. gymn.) 1932; cand. po-lyt. (fabriking.) 1937; ingeniør i Imperial Chemical Industries, London 1937-38, i The Gas, Light &Coke Company, Southai', England i 1938, i Union Chimique Beige, Bruxelles 1938-39 og i A/S Sapolite, Kbhvn. 1939-42; assistent ved fiskerimi-steriets forsøgslaboratorium 1942, forstander for samme 1949; medl. af patentkommissionen 1943-52; lektor i fiskeriindustri ved Danmarks tekniske højskole samt medbestyrer af laboratoriet for levnedsmiddelkonservering og medl. af lærerrådet smstds fra 1949.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1952, af tilsynsrådet for laboratoriet for industriel udnyttelse af frugt og grøntsager fra 1952, af bestyrelsen for Køleteknisk Forskningsinstitut fra 1953, af fiskeriministeriets ankeud-valg for fiskeriprodukter fra 1954. af Det internationale Fryseinstituts kommission for kulde til levnedsmidler fra 1952 og dette instituts repræsentant i FAO fra 1956; formand for FAO's arbejdsgruppe vedr. køling af fisk fra 1956; censor i teknisk biokemi ved Danmarks tekniske højskole fra 1957.

Har skrevet: Saltbehandling af Sild (1946); medarbejder ved »Levnedsmiddelbogen« (1946).

Adresse: Stægers Allé 20, Kbhvn. F.

BRANDE Marlie tegner; f. 29/9 1911 i New York; datter af maler Knud Pedersen (død 1912) og hustru Johanne f. Madsen; gift (23/4 1935, ægteskabet opløst) m. docent Elias Bredsdorff (se denne).

Uddannet på kunstakademiet og på grafisk skole; elev af professor Sigurd Wandel og professor Kræsten Iversen: medl. af Grønningen's tegnersektion fra 1946; bosat i England 1947-52. Kunstneriske arbejder: illustrationer til Edgar Lee Masters: Spoon River Antologien, Fra Eventyrets Verden, Holberg: Peder Paars, H C Andersen: Billedbog uden Billeder (ophængt i H C Andersens Hus i Odense), Ingjaldskvadet og til Jysk Antologi; illustrator ved Hjemmets Søndag fra 1935 og ved forsk, andre blade og tidsskrifter.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1955.

Adresse: Attemosev. 46, Holte.

BRANDI-HANSEN Finn direktør; f. 9/4 1909 i Oddesund; søn af overinspektør K E Brandi-Hansen (død 1955) og hustru Molly Elise f. Fenger (død 1939); gift (2/7 1937) m. Grethe B-H., f. 30/1 1916 i Mariager, datter af borgmester, skibsmægler Paul Rudbeck Larsen (død 1922) og hustru Gudrun f. Refer.

Præliminæreks.; i købmandslære; afgang fra Niels Brocks handelsskole 1932; disponent ved C Schous Fabriker A/S 1934; fuldmægtig ved Fabriken Ilka A/S 1935, prokurist 1938, underdir. 1946; adm. direktør for Danske Oliemøller og Sæbefabrikker A/S 1953; till. direktør for Technopol Packers A/S 1954.

Medl. af bestyrelsen for Normeat, A/S, Ltd. 1948, for Norproduct A/S, Ltd. 1949, for Premier Jus Fabrikantsammenslutningen i Danmark 1953 og for Brancheforeningen for Parfumeri- og Toiletartikler 1956; formand for Danske Sodafabrikkers salgskontor 1953.

Adresse: Christiansholms Tværv. 16,

Klampenborg.

Sommerbolig: »Rugosa«, Kongstrup pr. Kalundborg.

BRANDRUP Axel skibsmægler, skibsreder; f. 26/2 1895 i Nakskov; søn af grosserer Harald Jensen (død 1915) og hustru Anna f. Brandrup (død 1938); gift (10/5 1941) m. Else B„ f. 7/6 1904 i Kbhvn., datter af skotøj sfabrikant Jakob Nielsen (død 1955) og hustru Agnes f. Nielsen.

Ansat i skibsmægler- og rederifirmaet Holm & Wonsild 1912, prokurist 1934, medindehaver af firmaet samt medl. af direktionen for Dampskibs-Akts. Myren fra 1945; skibsmæglereks. 1922; bestall. som edsv. skibsmægler 1925.

Adresse: Holmegårdsv. 4, Charlottenlund.

Sommerbolig: Hornbæk.

BRANDSTRUP Ebbe professor, overaccouchør, dr. med., R., M.T.Kha.p.p.; f. 23/10 1898 i Kbhvn.; søn af billedhugger Ludvig Brandstrup (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Bertha Nancy f. Hirschsprung; gift (11/5 1926) m. Inger B., f. 13/12 i Kbhvn., datter af grosserer Louis Nathan og hustru Ingeborg f. Se-ligmann (død 1949).

Student (Frdbg. gymn.) 1916; med. eks. 1925; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1925-30; dr. med. (Om nogle Stoffers Overgang fra Moder til Foster) 1930; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A 1930; 2. reservekirurg ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte 1931-32;

studierejser i Europa i 1930, 1932, 1933, 1934; specialistanerk. (gynækologi og obstetrik) 1934; 1. reservelæge ved amtssygehuset i Sønderborg 1934; 1. reservelæge ved statshospitalet smstds 1934-35; deltog i konkurrencen om professoratet i obstetrik ved Kbhvns univ. 1935; underaccouchør ved rigshospitalets fødeafd. A 1935; assist. og indlæggende læge ved Skt. Lukas Stiftelse 1938; overac-chouchør ved rigshospitalet og professor ved jordemoderskolen fra 1941; ved Ka-rolinska Sjukhuset i Stockholm 1943-44; lektor ved Bristols universitet og leder af Southmead Hospitals gynækologiskobstetriske afd. 1944-1945.

Formand for indenrigsministeriets udvalg vedr. fødselshjælp m. v. 1948-56, for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1949-51 og for jordemodereksa-minationskommissionen; medl. af retslægerådet, af bestyrelsen for mødrehjælpen og af bestyrelsen for Støtteforeningen for Mødre og Børn; medl. af Sven-ska Låkaresållskapet 1945; æresmedlem af Glasgow University medicochirurgical Society 1948; korresp. medl. af Societé Frangaise de Gynecologie 1949, æresmedlem af samme 1954; æresmedlem af Royal Society of Medicine, London 1951.

Udenl. orden: Stb.M.S.F.

Adresse: Juliane Maries V. 8, Kbhvn.Ø.

BRANDT Ernst direktør, generalkonsul, R.; f. 14/11 1885 i Kbhvn.; søn af inspektør Mozart Th. J E Brandt og hustru Camilla f. Jensen; gift (18/11 1919) m. Thelxinoy B., f. 6/8 1896 i Konstantinopel, datter af købmand Basile Gluldjides (død 1912) og hustru Marie f. Condofriou.

Præliminæreks. 1900; ansat i firmaet Holger Petersen 1901; korrespondent i ægyptisk handelshus 1905; etablerede firmaet Ernst Brandt 1908, adm. direktør efter firmaets overgang til aktieselskab for A/S Brandt & Co., Cairo & Alexandria, 1917-53, for A/S Ernst Brandt, Cairo & Alexandria, fra 1954.

Attacheret den amerikanske legation i Cairo 1916-17; medl. af bestyrelsen for A/S Brandt & Co. fra 1917; formand i den slesvigske krigsfangekomité, Cairo, i 1919; dansk konsul smstds 1926, personlig titel af og rang som generalkonsul 1951.

Adresse: 4 Rue Soliman Pacha, Cairo.

BRANDT Frithiof professor, dr. phil.; f. 23/5 1892 i Horsens; søn af købmand J H Brandt (død 1936) og hustru Marie f. Wiggers (død 1935); gift (28/9 1920) m. Elisabeth B., f. 8/6 1897 i Kbhvn., datter af dampskibsfører E Thorkelin (død 1927) og hustru Johanne f. Thomsen.

Student (Henrik Madsens skole) 1910; magisterkonferens 1916; manuduktør til filosofikum 1916-19; studieophold i Paris 1919-21; dr. phil. 1922; professor i filosofi ved Kbhvns universitet 1922-31. jan. 1958; medl. af Vetenskaps-Societe-ten i Lund fra 1932 og af Videnskabernes Selskab fra 1948; medl. af bestyrelsen for Ralph Harman Booths Kunstnerlegat fra 1938; Consulting Editor ved Theoria, Swedish Journal of Philosophy and Psychology, fra 1941.

Har bl. a. skrevet: Den mekaniske Naturopfattelse hos Thomas Hobbes (1922, engelsk udg. 1928); Den unge Søren Kierkegaard (1929); Den nyere Filosofi (1930): Formel Logik (4. udg. 1933); Psykologi I (1934); Søren Kierkegaard og Pengene (s. m. Else Rammel, 1935); Kierkegaardmanuskripter: Diapsalmata (i serien Danske Digtere ved Arbejdet, 1935); Søren Kierkegaard og Mozarts Don Juan (Theoria, 1935); Correspondance entre Harald Høffding et Emile Meyerson (s. m. Hans Høffding og Adigard des Gautries, 1939); Psykologi II (1940); Aandslivet efter 1900 (Schultz Danmarkshistorie bd. VI. 1943); Videnskaben i Dag I-II (s. m. Kaj Linder-strøm-Lang, 1944); Maximer og Sentenser (1945); Søren Kierkegaard i Udvalg I-II (i serien Udødelige Tanker, 1943); Billedhugger Axel Poulsen (1947); Vor Tids Kunst og Digtning i Skandinavien (s. m. Hakon Shetelig og Alf Nyman, 1948); Søren Kierkegaard (i serien Varlds-forfattare, 1956).

Adresse: Sortedam Doss. 95 A,

Kbhvn. Ø.

BRANDT Georg fh. bankdirektør, R.; f. 17/3 1882 på Christianshavn; søn af grosserer, islandsk købmand I C Brandt (død 1889) og hustru Petrea f. Schrøder (død 1913); gift (5/12 1908) m. Valborg B., f. 24/2 i Kbhvn., datter af fabrikant VV Bi-sted (død 1913) og hustru Anna f. Albrechtsen (død 1925).

Student (Vestre borgerdydskole) 1900; ansat i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1900; bestyrer af bankens østre afd. 1907-21 og af Amagertorv afd. 1921-22; direktør i Hellerup Bank 1922-55.

Medl. af bestyrelsen for Hellerup Bank, for Olieraffinaderiet Norden og for Søn-derjydsk Samfund; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Grundejerforening og for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: Bredg. 77, Kbhvn. K.

BRANDT Karl godsejer, R.p.p.; f. 7/6 1885 i Odense; søn af klædefabrikant S Chr. Brandt (død 1905) og hustru Oluffa f. Dahlerup (død 1945); gift (9'5 1914) m. Karen Marie B., f. 29/12 1887 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Ernst Schmiegelow (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Dagmar f. Ohlsen (død 1938).

Ejer af hovedgården Lehnskov fra 1925.

Medl. af fl. bestyrelser.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.M.M.3.

Adresse: Lehnskov pr. Egense.

BRANDT Otto landsretssagfører; f. 12/5 1890 i Nyborg: søn af købmand Jacob Jens Christian Frantz Brandt (død 1937) og hustru Julie f. Petersen (død 1929); gift (14/7 1928) m. Olga Margrethe Vilhelmine B., f. 16/5 1895 i Nykøbing M., død 1950, datter af ejendomshandler Niels Vilhelm Olesen og hustru Marie f. Bunch.

Student (Herlufsholm) 1909; cand. jur. 1916; byfogedfuldm. i Køge 1916-19: sagførerbeskikk. 1919; dommerfuldm. i Køge 1919-20, i Skanderborg 1920-22; sagfører i Nyborg fra 1922; landsrets-sagf. 1934; offentlige sager 1937; auktionsleder 1938.

Medl. af bestyrelsen for Sagførersamfundets 5. kreds 1937-45; medl. af sagførernævnet 1946-53.

Adresse: Humlevænget 31, Nyborg.

BRANDT-MØLLER Ludvig damefrisør, æresoldermand, R.;f. 26 9 1876 i Kbhvn.: søn af fotograf P N Brandt-Møller (død 1929) og hustru Marie Sophie f. Jørgensen (død 1919); gift (23/6 1907) m. Martine B-M., f. 23/4 1881, datter af vognmand Gotfred Henriksen (død 1923) og hustru Jacobine f. Krogh (død 1908).

Uddannet som damefrisør og parykmager; derefter 7 års svendeoohold i Tyskland, Østrig. Schweiz, Frankrig og England; etableret i Kbhvn. 1903.

Stifter af Kbhvns Damefrisør- og Pa--ykmager Laug 1912, oldermand for samme 1912-45, æresoldermand 1946; stifter af Danske Damefrisørers Landsforening 1924 og formand for samme 1924-45, æresoldermand 1946 og æresmedlem s. å.; medstifter af Association Internationale des Maitres Coiffeur de Dames 1925 og præsident for samme 1933-37; ærespræsident for Young Hair-dressers Movement 1935 og for den danske sektion af Damefrisørernes Internationale Selskab 1952; æresmedlem af og tildelt hæderstegn af en række organisationer indenfor branchen herhjemme og i udlandet; har skrevet forsk, faglige læ--ebøger og holdt en række faglige foredrag herhjemme og i udlandet.

Adresse: Laurids Skaus G. 15,

Kbhvn. N.

Sommerbolig: Solrød Strand.

BRANNER H C forfatter; f. 23/6 1903 i Ordrup; søn af rektor Christian Branner (død 1908) og hustru Fanny f. Frederiksen; gift (20/6 1930) m. Karen Margrethe B., f. 9/12 i Kbhvn., datter af hovedkasserer i Det kgl. oct. Brandassurance-Comp. Fr. Vilh. de Moldrup (død 1927) og hustru Ingeborg f. Wiboltt (død 1949).

Student (Ordrup) 1921; cand. phil. 1922; ansat i V Pios Forlag 1923-27 og i JesDersen & Pios Forlag til 1932.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1940-46.

Anckerske Legat 1947; Holberg-medaljen 1954; Adam Oehlenschlager-Legatet 1955; Drachmann-Legatet s. å.

Har skrevet: Legetøj (roman, 1936); Barnet leger ved Stranden (roman, 1937); Om lidt er vi borte (novellesamling, 1939); Drømmen om en Kvinde (roman. 1941); Historien om Børge (1942): To Minutters Stilhed (novellesamling. 1944): Angst (novelle. 1947); Rytteren (roman og skuespil, 1949); Søskende (skuespil, 1951); Bjergene (to noveller, 1953); Ingen kender Natten (roman, 1955); Vandring langs Floden (prosastykker, 1956); samt en række noveller og hørespil.

Adresse: Torveg. 53, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Vester Bøgebjerg pr.

Korsør.

BRANNER Povl forlagsboghandler; f. 11/6 1883 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler, cand. med. T Branner (død 1913) og hustru Agnes f. Pio (død 1924); gift 1. gang m. Ellen Elisabeth f. Nielsen (ægteskabet opløst 1925); 2. gang (29/6 1935) m. Else B., f. 19/2 i Kbhvn., datter af antikvitetshandler Andreas Larsen .

Lært boghandel hos Otto Grøn 1899-1903; hos Kegan Paul i London 1904-05, derefter i V Pio's Boghandel; overtog 1. juni 1911 sidstn. firma, som han var eneindehaver af indtil 1. juli 1928; medindehaver af firmaet Jespersen og Pios Forlag 1928-32; derefter eneindehaver af Povl Branners Forlag til 1942, medindehaver til 1947, da forlaget omdannedes til aktieselskab; medl. af bestyrelsen for A/S Branners Bibliofile Antikvariat 1946; direktør i Povl Branners Forlag A/S 1947, i A/S Branner og Korchs Forlag 1949-52, derefter formand for sammes bestyrelse.

Medl. af bestyrelsen for Boghandlerklubben 1917-28, formand 1933-40 og 1952-53; medl. af bestyrelsen for Boghandler-Bo fra 1941 og for Danske Boghandleres Kommissionsanstalt fra 1930, formand for samme fra 1938, af Boghandlerrådet, af Nordisk Digterklub's repræsentantskab 1932-38 og af Dansk-Norsk Skiforenings bestyrelse 1936-38; medl. af bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1951-56.

Udeni. ordener: B.L.H.4.; I.Kr.5.; Stb.B.E.5. Adresse: Ordrupv. 55 A, Charlottenlund.

BRANNOV Svend direktør, civilingeniør, R.DM.; f. 3/6 1895 på Frdbg.; søn af landinspektør S Jensen (død 1910) og hustru Anna Marie f. Jensen (død 1932); gift (27/8 1921) m. Irene B., f. 21/7 1898 i Kbhvn., datter af departementschef A P Weis (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Helga Weis (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946).

Student (Schneekloths skole) 1913; cand. phil. 1914; cand. polyt. 1918; ansat i firmaet Christiani & Nielsen s. å.; ingeniør ved statsbanerne 1919-29; vi-densk. assistent ved Danmarks tekniske højskole 1920-33; tekn. sekretær for ministeriet for offentlige arbejder i ruteau-tomobilkommissionen 1923-26, i automobiludvalget 1925 og i omnibus- og fragt-automobiludvalget 1927-29; ingeniør ved Dansk Tarifforening 1929, chef for tarifkontoret 1930 og senere direktør for Dansk Tarif forening; direktør i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger 1937, formand i direktionen 1950. Formand for Bygningsbrandforsik-ringsnævnet 1939-50, for Bygningsbrand-

forsikringsforeningen 1947-49, for For-sikringsforeningen 1950-52, for Foreningen af gensidige danske Brandforsikringsselskaber 1953 og for Alm. Grundejerforsikring A/S 1956; næstformand i brandslukningsudvalget af 1950; medl. af Assurandør-Societetets komité 1943-49, af Dansk Brandværns Komité's forretningsudvalg, af bestyrelsen for A/S Privatbanken, for A/S De Forenede Vagtselskaber, for Forsikrings-Akts. Skandi-navia og for A/S Samvirkende Boligselskaber, af forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger i Kbhvn., for Krigsforsikringen af Landbrugsbygninger, for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel og af Nordisk Byggedags komtié; formand for Selskabet til Udgivelse af Skrifter om danske Mindesmærker; næstformand i bestyrelsen for Foreningen til gamle Bygningers Bevarelse; medl. af bestyrelsen for Frants Schwartz' Legat.

Har skrevet forsk, trafik- og bygningstekniske artikler i Arkitekten. Ingeniøren, Dansk Vejtidsskrift og i Dansk Byplanlaboratoriums årsskrift m. m.; medforfatter af forsk, byplanprojekter; medarbejder ved Haandbog for Bygningsin-dustrien.

Adresse: Hvidørev. 40, Klampenborg.

BRASCH Sven tegner; f. 29/1 1886 i Borup på Sjælland; søn af malermester Ad. Brasch og hustru Elisabeth f. Berthelsen.

Præliminæreks. fra Gammelholms latin- og realskole 1900; uddannelse i Tyskland og Frankrig, medarbejder ved inden- og udenlandske blade og forlag. Medl. af Union Internationale des Beaux-Arts et des Lettres og af Société des Ar-tistes Humoristes.

Guldmedalje for plakater på den internationale kunstindustriudstilling, Paris 1925.

Adresse: Tranegårdsv. 19, Hellerup.

Sommerbolig: »Birkene«, Udsholt

Strand pr. Græsted.

BRASK Aase godsejer, cand. jur., R.; f. 23'9 1892 på Haraldsmark; søn af godsejer Chr. Brask (død 1940) og hustru Christine f. Steenild (død 1944); ugift.

Student (Randers) 1910; cand. jur. 1916; by- og herredsfuldm. i Korsør og Hobro 1916-19; sagførerbestall. 1919 (de-pon.); sekretær ved lensnævnenes kontor 1919 og till. i lenskontrollen 1920; chef for lensnævnenes kontor 1929; eks-peditionssekr. (fuldmægtig) i overformynderiet 1931; afsked efter ansøgning 1940; ejer af Valhall m. v. i Skåne 1928-30 og af Christianslund fra 1934.

Formand for Smaaskovsforeningen for Randers og Viborg Amter fra 1943 og for De samvirkende danske Smaaskovsfor-eninger fra 1944; medl. af bestyrelsen for Dansk Skovforening fra 1946, af repræsentantskabet for Randers Disconto-og Laanebank fra 1944, af bestyrelsen for Det Kjeldsenske Familielegat fra 1940 og for Randers Amts historiske Samfund fra 1948.

Har skrevet: Kjellerup, en jydsk Her-regaard fra Vikingetid til Nutid (1943); Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt, en gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt (1947); Volstrup, en gammel himmerlandsk Gaard og dens Beboere (1950); Den skalkagtige Schade og andre Skæbner, en jydsk Familiekreds fra 1600 Tallet (1952); Tordrup og Marsk Stigs Slægt, fra Stormandsborg til Husmandsbrug (1953) samt artikler af juridisk, økonomisk og historisk indhold.

Adresse: Christianslund pr. Randers.

BRASK Th J statskonsulent, R.; f. 16/3 1879 på Ø-Nørbygaard; søn af gårdejer P J Brask (død 1921) og hustru Ane f. Løkke (død 1894); gift (2/2 1908) m. Gerda Marie B., f. 9/6 i Landet, død 1949, datter af lærer P H Lund og hustru f. Heje.

Lært mejerifaget; elev på Salling højskole og Ladelund mælkeriskole; land-brugskand. 1904; højskolelærer 1904-05; i Tyskland 1905; i Amerika 1905-08; eks. fra mejeriskolen i Madison, Wis, 1908; statskonsulent i mejeribrug for Fyen og det sydøstlige Jylland 1908-49.

Formand for Fredericia Skytteforening 1913-43; medl. af udvalget vedr. konsulentmøderne 1920-53; medl. af statens mejeriudvalg 1926-49, næstformand 1938-49.

Har skrevet faglige artikler i forsk, tidsskrifter samt en del oversættelser og referater fra udenl. skrifter.

Adresse: Sandal, Fredericia.

BREDMOSE Enevold vicedirektør i Kbhvns skattevæsen cand. jur., R.; f. 19/11 1897 i Humble; søn af postmester A Bredmose (død 1924) og hustru Agnes f. Wolder (død 1949); gift (27/7 1926) m. Edith B., f. 24/12 1901 i Kbhvn., datter af fabrikant F Grugni (død 1945) og hustru Johanna f. Pfaffstetter.

Student (Sorø) 1916; cand. jur. 1923; sekretær i Kbhvns skattedirektorat s. å., fuldmægtig 1930, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1947, vicedir. smstds 1948.

Adresse: Peter Bangs V. 114, Kbhvn.F.

BREDSDORFF Elias docent; f. 15/1 1912 på Roskilde højskole; søn af højskoleforstander Thomas Bredsdorff (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Margrete f. Lunn; gift 1. gang (23/4 1935) m. tegneren Marlie Brande (se denne); 2. gang (9/1 1954) m. Anne Lise B., f. 26/2 1921 i Kbhvn., datter af direktør, fabrikant Hother Neckelmann (se denne) og fh. hustru Karen f. Behrend.

Student (Roskilde) 1930; ophold ved University College, London 1934; cand. mag. 1938; lærer ved Vordingborg seminarium 1939; medredaktør af ugebladet Frit Danmark maj 1945-maj 1946; Queen Alexandra Lecturer i dansk ved University College, London, Visiting Lecturer i dansk ved universitetet i Cambridge og leder af det danske studieoplysningskontor i London 1946-49; University Lecturer i dansk ved Cambridge University fra 1949; M.A. (Cantab.) 1949; medl. af Trinity College, Cambridge; studierejser til Kina og Italien 1955-56.

Formand for studenterrådet ved Kbhvns univ. 1932-33 og for Studentersamfundet 1933-34; sekretær i landsforeningen Frisindet Kulturkamp 1935-36 og 1938-39; medl. af Frit Danmarks hovedledelse 1943-46; medl af The Exe-cutive Committee in London for den danske kunstudstilling i London 1948; medl. af bestyrelserne for Cambridge Scandi-navian Society fra 1949, Cambridge Modem Language Society 1950-54 og Cambridge Peace Council 1952-55.

Litterære arbejder: D H Lawrence. Et Forsøg paa en politisk Analyse (1937); Corsaren (1941); John Steinbeck (1943); A Bibliography of Danish Literature in English Translation (1950); kapitlerne om dansk litteratur i An Introduction to Scandinavian Literature (1951); H C Andersen og Charles Dickens (1951, engelsk udg. 1956); H C Andersen og England (1954); Danish: An Elementary Grammar and Reader (1956); Drama i Syrakus (1956); kroniker og artikler i dagblade og tidsskrifter; oversættelser fra engelsk og amerikansk; medarbejder ved Cham-ber's Encyclopædia, Cassell's Encyclo-pædia of Literature og Encyclopædia Britannica.

Adresse: 35, Millington Road, Cambridge, England.

BREDSDORFF Jørgen kontorchef; f. 17/5 1915 i Kbhvn.; søn af lektor Kaj Bredsdorff (se denne); gift (10/9 1938) m. Ingegerd B., f. 29/1 1916 i Hillerød, datter af afdøde grosserer Carsten Scheibel og hustru Karen f. Hansen.

Student (Frederiksborg) 1932; cand. polit. 1939; sekretær i hovedrevisoraterne i finansministeriet s. å.; fuldmægtig 1951; kontorchef i 4. hovedrevisorat fra 1952; sekretær i statsregnskabsrådet fra 1946; till. ansat i prisdirektoratet 1940-47; udlånt til tjeneste som sekretær i forvaltningskommissionen og fuldmægtig i forvaltningsnævnets sekretariat 1947-51; sekretær for statens nævn for papir og tryksager 1946-53; bogholder i den Hielmstjerne-Rosencroneske Stiftelse fra 1946.

Formand for »Socialvirke« 1939-40.

Adresse: Kirsteinsg. 2, Kbhvn. Ø.

BREDSDORFF Knj lektor, R.; f. 6/3 1880 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer Chr. Bredsdorff (død 1892) og hustru Hanne f. Købke (død 1942); gift (2/8 1910) m. Gønna B., f. 22/2 1879 i Kbhvn., datter af Iandøkonom Erhard Frederiksen (død 1903) og hustru Sigrid f. Topsøe (død 1925).

Student (Nørrebros latin- og realskole) 1898; cand. mag. 1904; lærer ved Rungsted statsskole 1904-07, ved kbhvnske skoler og kursus 1907-11; timelærer ved Frederiksborg statsskole 1911, adjunkt 1912, lektor 1921-48.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. 1930-42.

Litterære arbejder: To afhandlinger om engelsk litteratur (i Edda, 1920 03 1922); Breve til en Student (1932); Modem English Poems (1935); From Beo-wulf to Kipling (1943); Aaret rundt med en Skolemand (1946); From Bernard Shaw to T S Eliot (1951); Engelsk Skole-grammatik o. a. engelske skolebøger; medarbejder ved Hagerups Konversationsleksikon.

Adresse; Langesv. 19, Hillerød.

Sommerbolig; Asserbo pr. Frederiksværk.

BREDSDORFF Morten seminarieforstander, mag art., R.; f. 21/1 1901 på Frederiksborg højskole; søn af forstander for Roskilde højskole Thomas Bredsdorff (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) 03 hustru Margrete f. Lunn; gift (8/8 1928) m. Frieda B., f. i Egnach i Schweiz, død 1956. datter af lærer Jacob Brack og hustru Elise f. Ziillig.

Student (Roskilde) 1920; mag. art. 1927; studieophold i Munster 1921, i Oxford (Ruskin College) 1924, i Geneve 1931 og i USA 1953; lærer ved Roskilde højskole 1925-27; forstander for Roskilde højskole 1927-30; lærer ved Ollerup folkehøjskole 1930-35 og ved Silkeborg seminarium 1935-37; forstander for statsseminariet i Tønder 1937, for Haderslev statsseminarium 1947, for Vordingborg seminarium fra 1949.

Formand for Silkeborg Fadderskabs-forening 1936-38.

Har skrevet: Litterære afhandlinger i Edda, Højskolebladet og i festskrift til Valdemar Vedel 1934; Aldous Huxley (1938); medarbejder ved »Tønder gennem Tiderne« (1943); Thomas Bredsdorff en dansk Højskolemand (1953); Den danske folkeskoles historie (1956).

Adresse: Vordingborg.

BREDSDORFF Peter arkitekt, professor; f. 26/11 1913; søn af lektor Kaj Bredsdorff (se denne); gift (8/5 1937) m. Ruth B., f. 17/5 1917 i Kbhvn. datter af telegrafkontrollør Johannes Poulsen og hustru Ruth f. Poulsen (død 1933).

Student 1932; uddannelse på kunstakademiet 1932-35; medarbejder hos professor Steen Eiler Rasmussen 1935-42; lærer ved kunstakademiet fra 1939; selvstændig konsulentvirksomhed fra 1940; leder af egnsplankontoret (udvalget til planlægning af Kbhvns-egner) 1945-49; sagkyndigt medl. af byudviklingsudvalget for Kbhvns-egnen og leder af udvalgets sekretariat 1949-52; afde-lingsarkitekt i Kbhvns kommune (byplankontoret, stadsingeniørens direktoral) 1952-55; professor ved kunstakademiets arkitektskole (byplanlægning) fra 1955.

Medl. af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse fra 1942; medl. af akademirådet fra 1949 og formand for dettes arkitektsektion fra 1952; medl. af byplannævnet fra 1956.

Har udarbejdet byplaner og bebyggelsesplaner for forsk, kommuner og boligselskaber.

Tilkendt kunstakademiets store guld-med. 1939.

Adresse: Sortedam Doss. 89, Kbhvn. Ø

BREDSTED Aage stadsbibliotekar; f. 13/2 1896 i Øster Jølby på Mors; søn af friskolelærer Ole Jakobsen (død 1941) og hustru Hansine f. Hansen (død 1898); gift (16/11 1923) m. Ragna B., f. 4/6 1898 i Kbhvn., datter af kaptajn i hæren Carl von Bülow (død 1905) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1934).

Student (privat dimit.) 1917; cand. phil. 1918; assistent ved statistisk departements bibliotek 1918-20; bibliote-kareks. (New York State University 1921, Fellow of The American Scandinavian Foundation d. A.); læsesalsinsp. ved Kbhvns kommunebiblioteker 1921-23; overbibliotekar ved biblioteket for Vejle by og amt 1924; stadsbibliotekar ved Århus kommunes biblioteker 1946.

Medl. af bestyrelsen for Bibliotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne 1937-47, for Danmarks Skolecentraler 1938-56, for Danmarks Skolebiblioteksforening 1946-47 og fra 1956, for Aarhus Kunst- og Litteraturforening 1946, for foreningen Norden's Århus afd. 1947 (formand fra 1954), for Østjydsk Hjemstavnsforening 1947, for Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor (nu Dansk bibliografisk Kontor) 1947, af statens komité vedr. overcentralen for folkebibliotekerne 1947, af bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab's Århus afd. 1951-53, af bestyrelsen for Århus aftenseminarium 1952 og af komitéen for Århus-udstillingen 1953; sekretær i Århus byhistoriske udvalg.

Har skrevet: Biblioteket i Undervisningens Tjeneste (s. m. Jørgen Banke, 1933, 2. udg. 1941); Vejle Amt. En Hjemstavns-bog (s. m. R Mortensen og M Hansen, 1934); Biblioteket for Vejle By og Amt 1914-39 (1939); Litteratur om Vejle Amt (s. m. O Abitz, 1945); Bøger, læsning og biblioteker (1948); medforfatter af Decimal-Klassedeling (4. udg. 1954); Lærebog i Biblioteksteknik (3. udg. 1951-52); Katalogisering (1951); redaktør af Jul i Vejle 1936-46 og af Så brændte steppen 1957. Medredaktør af Vejle Amts Aar-bøger 1941-46, af Østjysk hjemstavn fra 1948 og af Barn i Århus fra 1956.

Adresse: Rungstedv. 18, Århus.

BREGNBAK Ib K J overtoldinspektør, R1;. f. 13/4 1895 i Hassing sogn, Thisted amt; søn af kreaturhandler og slagter Kristian Nielsen Bak (død 1912) og hustru Ane f. Nielsen (død 1931); gift (30/11 1923) m. Frederikke B., f. 28/5 1899, datter af gårdejer Kristian Olesen (død 1940) og hustru Sofie f. Thomsen (død 1951).

Toldelev i Frederikshavn 1912; assistent i Esbjerg 1919; overtoldassist. i Kbhvn. 1933; toldkontrollør 1937; vice-toldinsp. i inspektoratet for øl- og spiritusbeskatningen 1940; toldinsp. smstds 1946; overtoldinsp. for Jylland 1955.

Adresse: Dalgas Avenue 46, Århus.

BREITENSTEIN Niels overinspektør, mag. art, E.; f. 22/4 1904 i Ullerslev på Fyn; søn af møller Vilhelm Breitenstein; gift (24/10 1930) m. Thora B., f. 20/12 1905 i Vejen, f. Favrholdt.

Student (Odense) 1921; mag. art. (klassisk filologi) 1927; inspektør II ved nationalmuseet 1927, inspektør I 1940, leder af antiksamlingen 1949, overinsp. 1952.

Har bl. a. udg.: Danish National Museum. Dep. af Oriental and Classical An-tiquities. Catalogue of Terra Cottas (1941), Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal Collection of Coins and Me-dals, Danish National Museum (1942-48), Christian VIII's Vasecabinet (1951), Hans West (1955), Corpus Vasorum Antiqvo-rum, Danemark, Fase. 7 (s. m. K Friis Johansen, 1956) samt talrige afhandlinger i numismatiske og arkæologiske tidsskrifter.

Adresse: N J Fjords Allé 16, Kbhvn. V.

BREJL S C amtsskolekonsulent; f. 28/10 1893 i Ejstrup sogn, Skanderborg amt; søn af gårdejer Knud P Knudsen (død 1948) og hustru Birthe Marie f. Pedersen (død 1942); gift 1. gang (25/11 1927) m. Jessie B., f. 11/2 1906, død 1947, datter af gårdejer Karl Heseler Lytsen (død 1931) og hustru Mariane f. Andersen (død 1948); 2. gang (19/10 1948) m. Doris B., f. 6/2 1898, datter af grosserer J Christiansen (død 1946) og hustru Sine f. Sørensen (død 1932).

Lærereks. (Nørre Nissum); lærer ved Esbjerg kommunale skolevæsen 1916-25; studierejse til skoler i USA 1922-23; lærer ved Tønder seminariums øvelsesskole 1925-41; viceinsp. ved samme skole 1941-46; leder af de offentlige tyske særklasser ved Tønder kommuneskole 1946; kst. skoleinsp. ved Tønder første danske kommuneskole aug.-dec. 1946; till. forstander for Tønder oplands handelsskole 1938-47 og for Tønder handelsskole 1941-47; amtsskolekonsulent for Tønder amt fra 1947.

Formand for Foreningen af Lærere og Lærerinder ved Statsseminariernes Øvelsesskoler 1944-46; medl. af Tønder menighedsråd fra 1945.

Adresse: Leos Allé 48, Tønder.

BREMERSTENT Erhard overbibliotekar; f. 16/4 1894 i Eskebjærg; søn af gartner J Rasmussen (død 1936) og hustru Olivia f. Hansen (død 1948); gift (1919) m. Eleonora B„ f. 14/3 1899 i Kbhvn., datter af repræsentant A Hauptmann (død 1938) og hustru Marie f. Nielsen (død 1948).

Student (Odense katedralskole) 1915; uddannelse ved Kbhvns kommunebiblioteker 1918-20; afgangsprøve fra statens biblioteksskole 1921; overbibliotekar ved Bornholms amts-bibliotek i Rønne 1921

og ved Nordsjællands centralbibliotek i Helsingør fra 1924.

Medl. af biblioteksrådet 1938-50 og af bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening 1928-50, æresmedlem af sidstn. 1950; formand for Bibliotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne 1937-4.9 og for Bibliotekarforeningen for Provinsens Folkebiblioteker 1937-49; medl. af bestyrelsen for Bibliotekarforeningen for Folkebibliotekerne fra 1952; formand for Arbejdernes Oplysningsudvalg i Helsingør 1924-49 og for Helsingør ungdomsskolenævn og aftenskole.

Adresse: Helsingør.

BREMMER Gorm konsul, overretssagfører, direktør, R'.p.p.; f. 2/1 1886 i Faaborg; søn af vinhandler O Jensen (død 1902) og hustru Cecilie f. Bendtzen; gift (12/5 1914) m. Lilli B., f. 29/8 1890 i Aalborg, død 1953, datter af etatsråd, direktør C Langer (død 1913) og hustru Augusta f. Bode (død 1908).

Student (Aalborg) 1906; cand. jur. 1911; sagførerfuldm. i Århus 1912, i Randers 1913, i Aalborg 1914; sagfører i Aalborg 1915; overretssagf. 1918; adm. direktør for A/S De forenede Textilfa-brikker i Aalborg fra 1919. Østrigsk konsul for Jylland 1922-38.

Formand for bestyrelsen i A/S De forenede Textilfabrikker i Aalborg fra 1913; medl. af bestyrelsen for Textilfabrikant-foreningen fra 1927; formand i bestyrelsen for A/S H Klingenberg, Aalborg; formand for delegationen i Landmandsbankens afd. i Aalborg fra 1920; formand for Aalborg Golf Club og for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Aalborg; medl. af bestyrelsen for Dansk Pensionsforsikrings-Anstalt og for Selskabet til Håndarbejdets Fremme; medl. af Landmandsbankens bankråd.

Udenl. ordener: Ø.F.Æ.T.6.; Ø.r.K.2.

Adresse: Hasseris, Aalborg.

BREMS Else kgl. kammersangerinde, MI & A.; datter af koncertsanger Anders Brems og hustru Gerda f. Rasmussen.

Elev af Anders Brems; senere studier i Paris hos professor Cunelli, i Berlin hos Madame Cahier og i New York hos Enrico Rosati; debutkoncert i Kbhvn. 1928; debuterede som Carmen på Det kgl. Teater 1930; ansat ved Det kgl. Teater fra 1931; kgl. kammersangerinde 1946; gæsteoptræden på operaen i Wien, Budapest, Prag, Warszawa og Stockholm, Covent Garden i London (1948) og som solist ved Chicago symfoniorkestret

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1945 og Ingrid Jespersens Legat 1955; studenternes æreskunstner 1950.

Adresse: Kastelsv. 30, Kbhvn. Ø.

BREMS Hans professor, dr. polit.; f. 16/10 1915 i Viborg; søn af motorsagkyndig Holger Brems (død 1950) og hustru Andrea f. Golditz (død 1953); gift 20:5 1944) m. Ulla Constance B., f. 20/11 1920, datter af kontorchef Emil Simoni og hustru Ellen f. Hoeck.

Student (Viborg) 1934; cand. polit. 1941; univ. guldmed. 1942; studieophold i USA 1946-47 og 1949; dr. polit. 1950; lektor i statsvidenskab ved Kbhvns universitet 1943; assistant professor ved University of California 1951; associate professor ved University of Illinois 1954, professor smstds 1956.

Hovedværker: Reklame, købelyst og købeevne (1950); Product Equilibrium under Monopolistic Competition (1951). Adresse: University of Illinois, Department of Economies, Urbana, Illinois. USA.

 BRETTING Aage Einer professor, civilingeniør, R.DM.; f. 17/1 1888 i Struer; søn af postmester August Bretting (død 1927) og hustru Magdalene f. Thorstenson (død 1946); gift m. børnelæge dr. med. Elisabeth Svensgaard (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952), datter af købmand Christen Svensgaard (død 1942) og hustru Agnes f. Hertz (død 1948).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1905; cand. polyt. (bygningsing.) 1910; ingeniør ved Kbhvns vandforsyning s. å.; driftsbestyrer ved statens kulbrud i Grønland 1910-12; ansat i Grønlands styrelse som leder af kulundersøgelser i Grønland 1912-21; ingeniør ved statsbanernes brokontor 1921-24; tekn. konsulent for Grønlands styrelse, bl. a. ved bygning af radiostationerne i Grønland, 1924-27; chef for brokontoret i firmaet Nydqvist &Hohn, Stamboul (den svensk-danske gruppe for bygning af jernbaner i Tyrkiet) 1927-29; overing. i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn., chef for centraltegnestuen 1929-40; professor i vandbygning ved Danmarks tekniske højskole 1940-31. jan. 1958.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; udenl. medl. af Ingeniørs Vetenskapsakademien, Stockholm, holm, 1945.

Adresse: Jakob Knudsens V. 12, Birkerød.

BRETTON-MEYER Hans arkitekt, bygningsinspektør; f. 9/12 1902 i Kbhvn.; søn af læge, violoncellist Carl Bretton-Meyer (død 1939) og hustru Astrid f. Wain Prior (død 1947); gift (31/8 1928) m. Karen B-M., f. 9/8 1904 på Frdbg., datter af apoteker P C Tang Barfod og Hustru Marie f. Lønborg (død 1926).

Student (Østersøgades gymn.) 1922; på tegnestue hos kgl. bygningsinsp., arkitekt K Varming; afgang fra kunstakademiet 1937; ansat i Frdbg. kommunes tekn. forvaltnings bygningsinspektorat 1929, fuldmægtig 1938; bygningsinsp. for Frdbg. kommune fra 1951; till. lærer ved Teknologisk institut i brandpolitilov og byggelov og ved Den danske Skor-tiensfejer-fagskole m. m. fra 1934 samt ved Det tekniske Selskabs skole fra 1950. Sekretær i Akademisk Arkitektforenings retsudvalg 1939-45, medl. af udvalget fra 1945 samt af Danske Arkitekters Landsforbunds retsudvalg fra 1953.

Har opført villaer, sommerhuse m. m.; tildelt Kbhvns kommunes præmie for gode og smukke nybygninger 1937.

Adresse: Kaløv. 17, Kbhvn. Vanløse.

Sommerbolig: »Kvann« Hundorp,

Gudbrandsdalen, Norge.

BREUNING-STORM Gunna kgl. hof-violinistinde, MI & A.; f. 25/1 1891 i Kbhvn.; datter af stabslæge Hoter Breuning-Storm (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Gabriele f. Borchorst (død 1921); ugift.

Elev af professor Anton Svendsen og af professor Henri Marteau i Berlin; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1918-23; 1. violin i Københavner-Strygekvartetten; violinist i Det kgl. Teaters kapel 1926-56; dirigent i musikforeningen Eufrosyne 1926-55; medl. af bestyrelserne for Kvartetselskabet Breu-ning-Bache, for Dansk Tonekunstnerforening 1919-24, for Dansk Koncertforening 1924-27 og for Østerbro Kammermusikforening 1936-40.

Adresse: Upsalag. 4, Kbhvn. Ø.

BREYEN Birger generalkonsul, K.DM.p.p.; f. 27/12 1876 i Kbhvn.; søn af toldkasserer H F Breyen (død 1916) og hustru Laura f. Christensen (død 1906); gift (15/4 1909) m. Francesca B., f. 19/7 1887 i Torino, død 1950, datter af grosserer F Barelli (død 1906) og hustru Enfrosina f. Lupotti (død 1927).

4. kl. hovedeks. 1897; ansat i A/S Nordisk Gjenforsikrings-Selskab 1898-99, i Forsikrings-Akts. Skandinavia 1900-01; kontorchef i det italienske forsikrings-akts. Savoia, Torino 1902-05, i Forsikrings-Akts. Danske Lloyd 1906-07; generalagent for Danmark for forsk, udenl. forsikringsselskaber 1908-09; direktør for Max Levig & Co.'s Jyllandsfilial i Århus 1910-16; italiensk konsul i Århus 1910-16; import- og eksportforretning i Kbhvn. 1917-18; import- og eksportforretning i Torino fra 1919; dansk konsul i Torino 1923, generalkonsul 1947.

Udenl. orden: I.Kr.3.

Adresse: Corso Vittorio Emanuele 72,

Torino, Italien.

BRIAND de CRÉVECOEUR Emmanuel kontreadmiral, K'.DM.HTS.p.p.; f. 18/6 1882 i Århus; søn af oberstløjtnant Holger Prytz (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Antonie Betzy Philibertha f. Briand de Crévecoeur (død 1938); gift m. Anna f. Hermansen, f. 6/6 1896.

Sekondløjtn. 1902; premierløjtn. 1905; kaptajn 1916; orlogskapt. 1923; chef for inspektionsskibet Islands Falk 1923, for krydseren Gejser 1926 og 27 og for kongeskibet Dannebrog 1928 og 1929; kom-mandørkapt. 1930; kommandør 1932; chef for Kbhvns sødefension 1. juni-1. nov. 1932; chef for kystdefensionen 1932-marts 1940 og 1941-29. aug. 1943; kontreadmiral 1937; chef for kystflåden 1940; kst. som chef for søværnskommandoen og direktør for marineministeret 1940-41; afsked 1945.

Medl. af Den franske reformerte kirkes konsistorium 1924-48; æresmedlem af Kystartilleriforeningen 1943.

Har skrevet biografier over Olfert Ficher, Iver Huitfeldt og Peder Skram, kapitlet »Søkrigshistorie« i værket »Danmark og Havet« (1948) og kapitlet »Vort Søværns Historie 1720-1843« i værket »Marineforeningen i Danmark« (1949); har oversat: Eventyrlige Sejladser og Eventyrets Øer af Claes Krantz.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.3.; N.O.N.4.; S.Sv.31.

Adresse: Skolebakken 4, Humlebæk.

BRINCH Frederik direktør, R.DM.p.p.; f. 23/10 1880 i Esbjerg; søn af fabrikant P Brinch (død 1908) og hustru Amalie Caroline f. Lorentsen (død 1881); gift (23/10 1905) m. Agnes Margrethe B., f. 2/5 1882 i Newcastle, død 1949, datter af skibsmægler Christian Rasmussen (død 1900) og hustru Wilhelmine f. Petersen (død 1899).

Begyndte, efter uddannelse på væve-og farveskoler i Tyskland, farveri og tøjrensning i Esbjerg 1903; direktør for A/S Hannibal Sander's Farverier, Emdrup fra 1911.

Formand for Farvernes svendeprøvekommission, for Foreningen til Lærlinges Uddannelse 1944 og for arbejderhjemmet Fredenshus; medl. af hovedbestyrelsen for Kunstindustrimuseet, af bestyrelsen for Varelotteriet (næstformand 1952-54, formand fra 1954), for A/S Hannibal Sanders Fond og for Margrethe Brinchs Legat; æresmedlem af Håndværkerforeningen i Kbhvn. og tildelt Lase-nius Kramps medalje 1949, af Dansk Farverforening af 1888, 1949, af Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Håndværk og Industri 1951, af Foreningen til Lærlingehjemmets Minde af 1902, 1948 og af Emdrup Grundejerforening 1956.

District governor for Rotary Interna-tional's 80. (østdanske) distrikt 1950-52.

Udenl. ordener: I.F.2.; I.S.I.2.; Ty.r. K.Æ.2.

Adresse: Emdrupv. 54, Kbhvn. NV.

BRINCH Ove læge, tandlæge, dr. med.; f. 9/9 1897 i Esbjerg; søn af overlæge ved Spangsbjærg sanatorium Thomas Brinch (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Agnes f. Friis (død 1926); gift

1.   gang (28/3 1925, ægteskabet opløst) m. Rigmor B., f. 1/10 1892 i Kbhvn., død 1956, datter af sognepræst Julius Steen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Dagmar f. Køhler (død 1928);

2.   gang (2/4 1947) m. Elsa B.. f. 28/10 1906 i Kbhvn., datter af fabrikant Hans Spehr (død 1942) og hustru Camilla f. Petersen (død 1948).

Student (Esbjerg) 1915; med. eks. 1925; assistent ved De samvirkende Sygekassers massageklinik i Kbhvn. 1925-27 og ved Kirurgisk poliklinik i Lønporten 1925-26; prakt. i Kbhvn. fra 1929; tandlægeeks. 1930; prakt. tandlæge i Kbhvn. s. å.; studierejser (Miinchen og

Hamborg) i 1929 og (Oslo) 1930 og 1931; vikar, assistent ved Kbhvns kommunehospitals pathologiske institut i 1935; dr. med. s. å.

Medstifter af og sekretær i Den danske Arbejdssammenslutning for Paradentoseforskning (u. ARPA internationale); næstformand for Dansk odontologisk Selskab 1935-36; formand for ARPA's internationale kommission til undersøgelse af C-vi-taminmangel 1937; æresmedlem af den italienske arbejdssammenslutning for paradentoseforskning, af Finska Tandlaka-resallskapet og af Goteborgs Tandlaka-resallskap; korresp. medl. af Sydsvenska Tandlåkaresallskapet, af Svenska Tand-låkaresållskapet og af Deutsche Gesell-sehaft fur Zahn- Mund- und Kieferheil-kunde.

Har skrevet: Experimentelle og kliniske Undersøgelser over Rodbehandling af Tænder med højfrekvent Vekselstrøm (Diathermi) (disputats, 1935); Vore Tandsygdomme (1944); samt en række odontologiske og medicinsk-historiske afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter. Medudgiver af Nordisk medicinsk-odon-*ologisk Haandbog 1. udg. (Kbhvn. 1943), hovedredaktør af 2. udg. (Kbhvn. 1953).

Adresse: Ørnekulsv. 28, Charlottenlund.

BRINK Søren L fh. bankdirektør, R.; f. 20/8 1881 i Askov; søn af bygmester Laurids Foss Brink (død 1894) og hustru inne Marie f. Sørensen (død 1936); gift 1. gang (5/8 1907) m. Gudrun B., f. Råben, f. 1882, død 1908; 2. gang (15/7 1911) m. Marie B., f. 15/11 1883 på Frdbg., datter af overretsprokurator H F Møller (død 1902) og hustru Marie f. Haagensen (død 1927).

Præliminæreks. 1898; ansat på Kolding herreds kontor 1898, i Landmandsbankens Kolding afd. 1900, i Frederikssund og Omegns Bank 1907 og i Industribanken i Nykøbing F. 1914; direktør i Frederikssund og Omegns Bank 1916-53, derefter medl. af bankens bestyrelse.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1928-51 og for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1949-51; formand for bestyrelsen for Danske Provinsbanklederes Understøttelsesfond til 1953; medl. af repræsentantskabet i Kjøbenhavns Telefon Akts., af censorudvalget for handelsmedhjælper-eks. og af bestyrelsen for A/S Søsum Teglværk.

Har skrevet Frederikssund & Omegns Banks Jubilæumsskrift 1957.

Adresse: Færgev. 24, Frederikssund.

BRINK JENSEN Aage kreditforeningsdi-rektør, landsretssagfører, R.; f. 23/8 1892 i Slagelse; søn af direktør i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse Chr. Jensen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Elisabeth f. Ingwersen (død 1953); gift (3/12 1920) m. Hulda Sofia B J., f. 22/4 1896 i Kbhvn., datter af sognepræst Hans Rasmussen (død 1912) og hustru Caroline Hansine t. Christoffersen (død 1932).

Student (Vestre borgerdydskole) 1911; cand. jur. 1918; byfogedfuldm. i Horsens 1918-19; sagførerfuldm. smstds 1919-21 og i Kolding 1921-22; sagførerbestall. 1921; sagfører i Aabenraa 1922; offentlige sager 1923; landsretssagf. 1923; adm. direktør i Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland (Jydsk Husmandskreditforening), Aalborg 1933, formand for direktionen 1943.

Medl. af bestyrelsen for 12. sagførerkreds 1926-32, næstformand 1929-32; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab 1941-53 og fra 1956.

Adresse: Boulevarden 43, Aalborg.

BRINT-NIELSEN Otto amtsligningsinspektør; f. 18 2 1903 i Aalborg; søn af ølhand-ler N C Nielsen (død 1940) og hustru Elise f. Petersen (død 1945); gift (22/11 1931) m. Sophie B-N., f. 21/6 1908 i Aalborg, datter af pakmesterformand P Jørgensen og hustru Dorthea f. Sloth.

Handelsskoleeks.; bogholderiassist. i C Loehrs Fabriker, Fredericia 1919-23; assistent ved Aalborg kommune 1924: fuldmægtig ved Randers kommune 1935; skatteinsp. ved Frederikshavn kommune 1939; amtsligningsinsp. for Aalborg amt 1946.

Forretningsfører for og medl. af amts-skatterådet for Aalborg amt.

Adresse: Jennysv. 2, Hasseris, Aalborg.

BRISSON Carl skuespiller, R., Chr.XFr. M.p.p.; f. 23/12 1893 i Kbhvn.; søn af arbejdsmand Carl Pedersen (død 1931) og hustru Kirsten Madsdatter (død 1925); gift (24/10 1915) m.Maria Laurenze (kaldet Cleo), f. 13/9 1894 i Kbhvn., datter af maskinarbejder Carl Jørgensen (død 1940) og hustru Mathilde f. Wenck (død 1925).

Mælkedreng, bryggeriarbejder, bokser; danser og skuespiller med første optræden på Sommerlyst i Kbhvn. 1916; optræden i Stockholm 1917; skuespiller i London 1919, ved Dalys Theatre; rejse til Sydafrika 1920-21; begyndte at optræde i films i England 1925; direktør for eget teater i London 1926-33; filmskuespiller hos Paramount i Hollywood, Amerika, fra 1934; Carl Brisson Production, London 1940; optræden med »One man show« på hoteller og klubber i USA fra 1942; Prince Danilo og Merry Widow i Philharmonic Auditorium, Los Angeles, 1951; »Television Show«, New York 1955.

Hovedroller: Danilo i Den glade Enke; Prins Carl i Katja danser; Max i Yvonne; Harry Conder i Dollarprinsessen; d'Ar-tagnan i Tre Musketerer; Apachen i Apachen; Harry i Wonderbar; Løjtnant Gregory i The Forbidden Melody (New York); Rosza Sandor i Venus in Silk; Nutana i Aloma and Nutana; koncerter i Danmark ?g Sverige, genoptræden på Palladium, London 1949 og 1952 samt i Café de Paris, London 1955; gæsteoptræden i Am-bassadeur, Kbhvn. samt i Århus og Oslo 1956.

Æresborger i Washington D. C, Hartford, Connecticut og Minneapolis, Minnesota.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: 112 Central Park South, New

York 19, N. Y., USA.

BRIX Christ redaktør og bladudgiver, Chr.XFr.M.; f. 1/2 1897 i Randers; søn af Peder Christensen Brix og hustru Marie f. Jensen; gift (22/11 1919) m. Martha B., f. Bøgh Hansen.

Realeks.; rejste til Amerika i 1916; amerikansk statsborger 1928; reporter 1916-17; bogtrykkervirksomhed 1918-20; reklamechef i Frederick H Bartlett Real-ty Co. 1920-22; udgiver af Northwest-town Journal 1922-34; reklamearbejde i Danmark 1934-38; rejste derefter tilbage til Amerika og var udgiver og redaktør af Dansk Tidende i Chicago indtil bladets sammenslutning med Den Danske Pioneer i 1952; deltog i verdenskrigen i 1944, tjeneste ved Office of Strategic Services samt maj-okt. i oversøisk tjeneste; udgiver og redaktør af Northwest Times samt indehaver af Brix Publishing Co. og Brix Travel Service fra 1943.

Præsident for Kiwanis Club 1953.

Adresse: 3821 W. North Ave., Chicago

47, HL, USA.

BRIX Ejnar fh. politimester, R.; f. 12/6 1877 i Hjørring; søn af lærer Frants Brix (død 1887) og hustru Elsigne f. Bremer (død 1926); gift (23/12 1922) m. Inger B., f. 6/4 1900, datter af lektor V Bang (død 1944) og hustru Asta f. Hansen.

Student (Randers) 1897; cand. jur. 1904; byfogedfuldm. i Slagelse 1905; løjtnant i artilleriet 1906; assistent i landsover- samt hof- og stadsretten i Kbhvn. 1910; sekretær ved Kbhvns byret 1919, fuldmægtig smstds 1927; sekretær ved de kbhvnske huslejenævn 1919-22; sagførerbestall. (depon.) 1919; politimester i Thisted købstad og Hillerslev-Hundborg herreder samt Øster og Vester Han herreder 1931-47.

Adresse: Jægerspris.

BRIX Ernst politichef, R.; f. 12/6 1902 i Sorø; søn af oberstløjtnant Gustav Brix og hustru Elisabeth f. Black; gift (4/5 1928) m. Jonna B., f. 11/8 1904, datter af fuldmægtig, cand. polit. Christian Wie-he (død 1913) og hustru Anna Marie f. Jastrau (død 1928).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1920; cand. jur. 1927; politifuldm. i Roskilde s. å.; kst. politimester i Tønder 1943; politimester i Aabenraa 1945; till. beskikket som politikommandør for Sydjylland 1945-46; beskikket til varetagelse af visse særlige opgaver i Sønderjylland 1946; kst. vicepolitichef og chef for politiets efterretningstjeneste 1950; udnævnt til chef for efterretningstjenesten 1954.

Formand for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1936-43; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1936-39, af tilsynsrådet for statens politiskole 1938-43, af bestyrelsen for foreningen af Politimestre i Danmark 1949-54 og af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd 1950; censor ved statens politiskole; medl. af en række ministerielle og administrative udvalg.

Adresse: Juul Steens Allé 8, Hellerup.

BRIX Hans professor, dr. phil., R.DM.; f. 24/10 1870 i Vejle; søn af kaptajn, skolebestyrer Nicolaus Brix (død 1912) og hustru Anna f. Ohrt (død 1893); gift (5/9 1903) m. Johanne B., f. 6/7 1882, datter af apoteker Herlov Scholl (død 1914) og hustru Malfridur f. Øgmundsen (død 1920).

Student (Ribe) 1887; cand. mag. 1894; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1906; dr. phil. 1907; docent i dansk litteraturhistorie ved Kbhvns universitet 1919, professor 1924-41. Litterær konsulent for Det kgl. Teater 1924-31.Litterær medarbejder ved Politiken 1908-15, ved den Ferslewske Presse (Dagens Nyheder) 1915-36, ved Bogvennen 1916-18 og ved Illustreret Tidende 1918-21; teateranmelder ved Forum 1933-34, ved Dagens Nyheder 1934-36; litteratur- og teateranmelder ved B.T. 1936, ved Berlingske Tidende fra 1940.

Tildelt Blicher-prisen 1955.

Har skrevet: H C Andersen (1907); Fagre Ord (1908); Gudernes Tungemaal (1911); Tonen fra Himlen (1912); Johannes Ewald (1913); Blicher-Studier (1916); Vers fra gamle Dage (1918); Danmarks Digtere (1925-26, ny udg. 1944 og 1951); Indledning og Bem. til Palladius' Visitats-bog (1927); Studier i nordisk Runemagi (1928); Dansk Lyrik gennem tre Aarhun-dreder (1929, ny udg. 1948); Systematiske Beregninger i de danske Runeindskrifter (1932); Analyser og Problemer I (1933), II (1935), III (1936), IV (1938), V (1940), VI (1950), VII 1. del (1955); Ludvig Holbergs Komedier (1942); Digterne og Fædrelandet (1942); Hurtigt svandt den lyse Sommer! (1946); Nis Petersens Liv og Digt (1947, ny udg. 1948); Guldhornene fra Gallehus (1949); Karen Blixens Eventyr (1949); Indledning til Vægterversene (1951); Emil Aarestrup I-II (1952). Udgivet: Holbergs Komedier (1922-23); H C Andersens Levnedsbog (1926); Emil Aarestrup: Digte (1930); De første Skridt (1943); Dansk Lyrik (2. udg., 1948); Den danske Lyrik (1949); Nis Petersen: Lyrik; Kaj Munk: Manuskripter; s. m. Anker Jensen: Wadskiærs udv. Skrifter og H C Andersens Eventyr; s. m. Palle Raunkjær: Aarestrups samlede Skrifter; s. m. Diderichsen og Billeskov Jansen: Kingos samlede Skrifter I-V.

Adresse: Henningsens Allé 36,

Hellerup.

BRIX Hans redaktør, R.; f. 27/5 1897 i Rødby; søn af provst J A Brix (død 1913) og hustru Charlotte f. Tobiesen (død 1905); gift (1919) m. Eleonora Antoinette Bodil B., f. 28/2 i Argentina, datter af ingeniør Nicolaj Smith (død 1903) og hustru Ida Augusta, f. Henningsen (død 1924).

Student (Sorø) 1915; cand. phil. 1916; studerede teologi; medarbejder ved Holbæk Amtstidende 1919, redaktionssekr. 1920, ansvarh. redaktør 1936; ansvarh. redaktør af Frederiksborg Amts Avis 1955

Medl. af Holbæk byråd 1937-50, af Danske Dagblades Fællesrepræsentation og af bestyrelsen for Provinspressens Pensionsfond; næstformand for Foreningen af Venstreblade i Danmark.

Adresse: Hillerød.

BRIX Herlav formand for forsikringsrådet, R.; f. 4/10 1908 i Aalborg; søn af professor, dr. phil. Hans Brix (se denne); gift (20/4 1934) m. Ritha B., f. 5/1 1913 på Frdbg., datter af boghandler Edwin Grove og hustru Ulla f. Hedemann (død 1954).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1926; cand. jur. 1933; sekretær i handelsministeriet 1933, fuldmægtig 1940, ekspedi-tionssekr. 1944, midlertidig kontorchef 1947, udnævnt 1950; næstformand for forsikringsrådet 1953, formand 1957.

Handelsministeriets repræsentant i forsk, udvalg og nævn samt dets tilforordnede i priskontrolrådet 1951-53.

Adresse: Blytsv. 11, Kbhvn. F.

BRIX Johannes seminarieforstander; f. 17/2 1909 i Aulum; søn af gårdejer Jens Brix (død 1938) og hustru Mette Marie f. Mikkelsen; gift (10/10 1942) m. Ingrid B., f. 27/12 1910 i Kbhvn., datter af provst Karmark Tonsgaard (død 1936) og hustru Anna f. von Biilow (død 1951).

Student (Herning) 1929; cand. theol. 1937; manuduktør; cand. mag. 1943; lærer ved studenterkursus, ved statsseminariet i Ranum 1945-48 og ved statsseminariet i Ribe 1948-53; forstander for Jelling statsseminarium fra 1953.

Adresse: Jelling.

BRIXTOFTE Christen redaktør; f. 22/5 1885 i Køge landsogn; søn af handelsmand Frederik Christensen (død 1895) og hustru Ane Kirstine f. Nielsen (død 1916); gift (10/11 1908) m. Ellen B., f. 21/3 1885, datter af maltgører Hans Haagensen (død 1909) og Vilhelmine f. Larsdatter (død 1917).

Uddannet som typograf på Køge Avis' bogtrykkeri; faktor ved Varde Folkeblad 1908-11; trykkerileder ved Fyns Venstreblad 1911-28, medredaktør 1928, eneredaktør 1929-43.

Medl. af Odense byråd 1933-37; formand for Odense radikale Venstreforening 1920-33; næstformand for IOGT i Danmark 1924-41; næstformand i bestyrelsen for A/S Den danske Afholdspresse 1918-33; formand for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen fra 1939; redaktør af »Dansk Presse«; medl. af forretningsudvalget og næstformand for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, af bestyrelsen for Den danske Presses Fællesindkøbsforening, af bestyrelsen og administrationsudvalget for I/S Ritzaus Bureau og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening; medl. af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; formand for Provinspressens Pensionsfond og for A/S Kliché-Service fra 1942; medl. af forretningsudvalget for De grafiske Fags Sammenslutning og for Den grafiske højskole; formand for Nordiske Bladudgiveres samarbejdsnævn 1949-51; næstformand i bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet; formand for bestyrelsen for Nordisk journalistkursus; medl. af bestyrelsen for Dansk Pressemuseum.

Adresse: Strandv. 140 A, Hellerup.

BRO Christian Christoffersen oberstløjtnant; f. 6/1 1908 på Braaskovgaard; søn af forstander Anders Jørgen Christoffersen Bro (død 1926) og hustru Anna f. Bakkestrøm (død 1951); gift (29/10 1936) m. Ruth B., f. 29/6 1913, datter af købmand Anthon Thobo Carlsen (død 1955) og hustru Louise f. Brock Nielsen.

Uddannet i manufakturbranchen; afdelingsleder i udstyrsfirmaet Arthur Hansen, Odense, til 1946.

Gennemgået fodfolkets kornetskole 1929-30; medl. af modstandsstyrkernes byledelse i Odense 1944-45; chef for modstandsstyrkerne i Odense 5. maj 1945; oberstløjtn. af forstærkningen 1946, af linien 1948; gennemgået skolen for modstandsbevægelsens befalingsmænd, Jægerspris 1946 og kursus for modstandsbevægelsens befalingsmænd, hærens officersskole 1947-48; chef for IH/6 regiment 1952-56; gennemgået »As-sociate Infantry Officer Advanced Cour-se« ved The Infantry School, Fort Ben-ning, USA 1953-54; til rådighed for 6. regiment 1956.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Løjtnanter og Kornetter 1934-36 og 1940-43 og af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening i Odense 1946.

Adresse: Carl Bernhards V. 45,

Odense.

BRO Vagn politimester, R'.p.p.; f. 17/2 1894 i Kolding; søn af overlærer J C Bro (død 1941) og hustru Nicoline f. Hansen (død 1938); gift (23/1 1949) m. Ane B., f. i Ejerrode, datter af gårdejer Rs. Nielsen og hustru Ingrid f. Persson.

Student (Kolding) 1912; cand. jur. 1919; Det Oehlenschlæger-Tegnérske stipendium 1916; medredaktør af Dansk Folkestyre 1915-16; juridisk manuduktør 1919-28; sekretær i østre landsret 1919; till. sekretær i finansministeriet 1919-20: kst. politimester i Præstø købstad og Vordingborg nordre birk 1928-30; fuldmægtig ved østre landsret 1930; kst. politimester for Hasle m. fl. herreder i samt Frijsenborg-Faurskov birk 1934; politimester i Præstø m. v. 1935, i Køge og Haslev m. v. 1943. Medl. af folketinget (Stege-Vordingborg) i 1920, (Bogense-Middelfart) 1926-35, (Ruds Vedby) 1939-45 og (Vejle amt) fra 1953.

Sekretær ved østre landsrets understøttelsesfond og tilsynsførende ved rettens bibliotek 1921-28; medudgiver af Møens Dagblad 1921; medl. af bestyrelsen for Den liberale Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1922; næstformand i bestyrelsen for A/S Dansk Folkestyre 1922-35: medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Venstrepresse 1922-32 og i Foreningen for Provinsbørns Ferie-Ophold i Kbhvn. fra 1929; medl. af Studenterforeningens stående domstol fra 1932; medl. af indlemmelseskommissionen vedr. dele af Harte-Bramdrup og Seest sogne i Kolding 1928; medl. af Venstrepartiets repræsentantskab (hovedbestyrelse) 1932-36; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Staalkonstruktions A/S 1933-39; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Den personlige Friheds Værn fra 1938 og af forretningsudvalget for foreningen Det frie Nord fra 1940; kommitteret, nu medl. af bestyrelsen i A/S Næstved Tidende fra 1938; repræsentant for foreningen Dansk Samvirke fra 1938; censor ved statens politiskole fra 1941; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Præstø By og Omegn 1943-44; medl. af bestyrelsen for Køge museum fra 1946, formand fra 1956; medl. af foreningen Norden's råd fra 1949; medl. af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse fra 1954.

Hovedredaktør af Den liberale Venstre-Almanak 1933-53, derefter medl. af redaktionen; formand for Sønderjydsk Forening for Præstø, Fakse og Omegn 1936-43; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse fra 1941, af forretningsudvalget fra 1954 og af Grænseforeningens legatudvalg fra 1941.

Har skrevet en afhandling om Rigs-dagsmedlemmernes Retsstilling i det af den danske stat i anledning af grundlovens 100 års dag udgivne værk, en afhandling om Kong Frederik VIII i værket om de danske konger under grundloven samt fl. artikler.

Udenl. ordener: Fi.M.M.3.; Le.S.4.

Adresse: Køge.

BRO-JØRGENSEN J O arkivar; f. 29/12 1902 i Vesterbølle; søn af sognepræst Rasmus Jørgensen (død 1931) og hustru Anna f. Bro; gift (5/9 1931) m. Magda B-J., f. 30/9 1904 i Helsingør, datter af konduktør Hans Peter Jensen (død 1921) og hustru Ellen f. Andersen (død 1913).

Student (Roskilde) 1921; mag. art. (historie) 1929; på Askov højskole 1921-22; ansat i rigsarkivet 1934, arkivar II 1936, arkivar I 1949.

Sekretær i Dansk historisk Fællesforening og redaktør af foreningens tidsskrift Fortid og Nutid 1932-36; medl. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 1940 og af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1953.

Har skrevet: Forsikringsvæsenets Historie i Danmark indtil det 19. Aarhun-drede (1935); Industriens Historie i Danmark 1730-1820 (i 2. bd. af Industriens Historie i Danmark, 1943); afsnittet om Dansk Vestindien indtil 1755 (i Vore gamle Tropekolonier, 1953); medudgiver af Udvalgte Breve, Betænkninger og Optegnelser af J O Schaek-Rathlous Arkiv 1760-1800 (1936, s. m. Th. Thaulow) og af Prins Christian (V)s Breve II (1956, s.m. E Marquard); desuden enkelte mindre afhandlinger og artikler.

Adresse: Strandv. 36 A, Hellerup.

BROAGER Bendt overlæge, dr. med.; f. 22/7 1908 i Nakskov; søn af direktør Peder Dorph Broager (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Elisabeth f. Hougthon Larsen (død 1955); gift (24/9 1938) m. Lidde B., f. 13/7 1917 i Faaborg, datter af tandlæge Aage Valton og hustru Ellen f. Winther Bonnesen.

Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; reservelæge i Stege 1935-37; reservekirurg ved rigshospitalets neurokirurg. afd. 1940-47; afdelingslæge smstds 1947-52; overlæge ved Bispebjerg hospitals neurokirurg. afd. 1953: dr. med. (Det spinale Neurinom) s. å.

Næstformand for Dansk Neurologisk Selskab 1951-54.

Adresse: Kildeskovsv. 10, Gentofte.

BROBY JOHANSEN R forfatter; f. 25/11 1900 i Aalborg; søn af gartner Rasmus Johansen (død 1913) og hustru Anna f. Andersdatter (død 1943); gift 1. gang (1924) m. Karen B. J., f. 4/9 1901 i Køln, død 1927, datter af ingeniør Charles Bjarnov og hustru Susanne f. Bjerregaard; 2. gang (1938) m. Aina B. J., f. 10/6 1912 i Irkutsk, datter af fabrikant Jakob Pogins og hustru Anna f. Deick-man.

Student (Haslev) 1919; studier ved Kbhvns universitet; vagabondage i mange lande; kunst- og socialpolitisk free-Iancing journalistik 1920-35, ved ugebladet Pressen 1922-23 og ved Skandinavisk Monde 1928-32; medstifter af Forsøgsscenen og af skriftserien Social Kunst; redaktør af Frem 1932-35; kunst-og kulturhistoriske studier fra 1935 og forelæsningsvirksomhed i de skandinaviske lande; i de senere år kunstkursus på Siljanskolen i Dalarne og på Vraa højskole i Vendsyssel.

Formand for Studentersamfundet 1930-31.

Har skrevet: Kunsthistoriske Arbejder: Hverdagskunst - Verdenskunst (1942); Danmarks ældste Maleri (1945); Den danske Billedbibel i Kalkmalerier (1947); Omrids af Modens Historie (1947); Gennem det gamle København (1948); Verdensmestre (1951); Krop og Kiær, Klædedragtens Kunsthistorie (1953); Digte og Gendigtninger; Blod (1922); Bods-spil

ri925); Kina klager (1933);Dainas (1938); Den lille Æsop (1943); oversættelser: Néverov's Taschkent, Det forjættede Land (1928); Scholochoff's Stille flyder Don (1933); Den store Plan (1932); Scott Wood's Pax vobiscum (1952); Det grønlandske Atlakvad (1953); børnebogen Gaga, Siksak og Holger (1949).

Adresse: Solsortv. 74, Kbhvn. F.

BROCH Vilhelm Voigt konsul, R'..M.T. Kfh., M.T.Kha.p.p.; f. 2/6 1893 i Kbhvn.; søn af viktualiehandler Peter Charles Broch (død 1917) og hustru Vilhelmine (død 1918); gift 1. gang m. Karen B., f. Hviid; 2. gang m. Martha, f. Vellusig, f. 11/3, død 1955.

Realeks. (Østersøgades gymn.) 1909; efter ophold i England og Rusland ansat ved det danske gesandtskab i Petrograd og medarbejder ved Dansk Røde Kors' kontor i Petrograd 1915-18; sekretær ved generalkonsulatet i Wien 1919 og ansat ved gesandtskabet smstds, vicekonsul i Wien 1920, konsul 1946; midlertidig leder af gesandtskaberne i Wien og Buda-nest i egenskab af chargé des affaires 1930-32; attaché ved gesandtskabet i Wien 1946; chargé d'affaires a. i. i Wien 1954.

Udenl. ordener: Chin.G.H.7.; F.S.S.4.; N.H.VIIFr.K.; R.r.K.2.; Ø.F.6.; Ø.r.K.2.

Adresse: Fleischmarkt, 7, Wien I,

Østrig.

BROCKDORFF Victor Schack von kunstmaler; f. 11/10 1911 på Frdbg.; søn af kaptajn Carl Julius Schack von Brock-dorff (død 1930) og hustru Elise Lida f. Hartig (død 1945); gift (1952) m. Alice Zollfranck.

Debuterede på Efterårsudstillingen 1930: medl. af Cornerudstillingen fra 1932; har udstillet på den danske udstilling i Amsterdam 1934, Århus bys jubilæumsudstilling 1941, kunstmuseets tegneudstilling 1941, kunstmuseets sommerudstilling 1941. Salon d'Automne i Paris 1947 og 1949 og Salon des Inde-"endants 1949. -50 og -51, Lyon 1950. Perlin 1951. Tokio 1954; bosat i Paris 1946-51.

Repræsenteret på museer med følgende arbejder: Gadebillede (1934, Veile museum); Interiør med Figurer (1936, Esbjerg museum); Have (1940. Århus museum); Pige i Haven (1941, kunstmuseet): Vejrhøj (1942, kunstmuseet); Pige i rød Frakke (1947, kunstmuseet); tegninger i kobberstiksamlingen.

Adresse: Nannasg. 27, Kbhvn. N.

BROCKENHUUS SCHACK Frederik greve, kammerherre, hofjægermester, R.; f. 13/8 1882 på Spanager; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Adolph Brocken-huus-Schack (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Agnes f. Basse Fønss (død 1918); gift 1. gang 7/6 1926 m. Olga B.S., f. 24/8 1899, død 1930, datter af senator van der Vliet og hustru f. com-tesse Todleben; 2. gang (16/2 1932) m. Marion B.S., f. Steere, f. 21/5 1890 i Boston.

Ejer af Giesegaard gods fra 1924.

Medl. af direktionen for den Carlsen-Langeske Legatstiftelse 1948 og af bestyrelsen for A/S Gram og Nybøl Godser 1949.

Adresse: Giesegaard pr. Kværkeby.

BROCKENHUUS-SCHACK Henrik greve, direktør, R., Chr. X Fr.M.p.p.; f. 17/4 1900 i Stockholm; søn af kammerherre, greve Frands Brockenhuus-Schack (død

1948,  se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Dagmar f. komtesse Danneskiold-Samsøe (død 1939); gift (7/10 1932) m. Alette B-S., f. 21/2 1909 på Halsted kloster, datter af hofjægermester, lensgreve Frederik Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Helle f. komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs.

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. polyt. 1924; ansat i Det Store Nordiske Telegrafselskab 1925, i England 1926, i Frankrig 1927, i England 1927-29, i Kbhvn. 1930, i Shanghai 1931-38, i London fra 1939; direktør for selskabets afd. i England fra 1946.

Trustee for Foreningen Danmark's Trust Funds fra 1946; Chairman for The Anglo-Danish Society fra 1954.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; Stb.B.E.5. Adresse: 67 Ennismore Gardens, London S.W. 7. England.

BROCKENHUUS-SCHACK Kield greve, oberstløjtnant, R1., HTH.p.p.; f. 8/1 1900 på Skovsbo ved Rynkeby, Fyn; søn af hofjægermester, greve Ludvig Brockenhuus-Schack (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Agnete f. komtesse Ah-lefeldt-Laurvig (død 1940); gift (15/10 1930) m. Merete B-S., f. 9/11 1911 i Kbhvn.. datter af ritmester, greve Knud Danneskiold-Samsøe (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1918; cand. polit. 1925; sekondløjtn. ved 7. regiment 1929; premierløjtn. 1929: til livgarden 1930; kaptajnløjtn. 1936; kaptajn 1941; souschef ved den danske brigade i Tyskland 1947-49; oberstløjtn.

1949,   chef for III batl. af 7. regiment; stabschef ved 7. regiment 1955; i nr. i livgarden 1957.

Tidl. medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening og i fl. perioder af bestyrelsen for Kbhvns Officersforening; administrator for officershjemmet i Snekkersten 1938-46; vicepræsident i De Danske Garderforeninger; formand for bestyrelsen og adm. direktør for Gram og Nybøl Godser A/S; medl. af bestyrelsen for A/S Hasselbalch & Co. og for Dansk Ravon Væveri A/S.

Udenl. ordener: N.St.O.3'.; S.Sv.3!.

Adresse: Barritskov pr. Barrit.

BROCKS Harry overkirurg, dr. med.; f. 55 1908 i Kbhvn.; søn af kaptajn Johan Heinrich Brocks (død 1935) og hustru Benedicte Marie f. Dahlsen (død 1917); gift (29/1 1936) m. Annemarie B., f. 14/10 1912 i Broager, datter af gros-

serer Mathias Zachariassen og hustru Gertrude f. Nielsen.

Student (Herlufsholm) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1945; hospitalsuddannel-se i provinsen 1935-38; assistent ved Kbhvns universitets retsmedicinske institut 1938-40; derefter hospitalstjene-ste i Kbhvn., bl. a. som 2. reservekirurg ved Skt. Josephs hospital 1941-42 og ved Kbhvns amts sygehus 1942-45; assistent ved Kbhvns kommunehospitals røntgen-afd. 1946; 1. reservekirurg i Holstebro s. å., ved Kbhvns amts sygehus 1946-51; hospitalschef og overkirurg på hospitals-skibet Jutlandia 1951; 1. reservekirurg ved Diakonissestiftelsen 1952-53; overkirurg på centralsygehuset i Hjørring 1953-56, på Diakonissestiftelsen fra 1956; specialistanerk. i kirurgi og kirurg, kvindesygdomme 1946 og i urinorganernes kirurg, sygdomme 1951; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1952-53;lærer ved Mariaforbundets prak-tisk-sociale kursus i sundhedslære fra 1956; studierejser til Stockholm 1947 og til USA (bl. a. studieophold ved Mayo Clinic) 1949.

Medl. af bestyrelsen for Danske Studenters Roklub 1929-30, af tilsynsrådet for Samfundet og Hjemmet for Vanføre's træningsværksteder i Hjørring 1954-56, af Vanførefondens hovedbestyrelse 1955 og af bestyrelsen for Dansk Koreansk Selskab 1957.

Har skrevet: Arteriosclerosens patho-genese (disputats, 1945) samt tidsskriftartikler om hæmatologiske, pathologisk-anatomiske, urologiske og abdominal-kirurgiske emner.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); K.W. S.M.

Adresse: Dronningensv. 12, Kbhvn. F.

BRODERSEN Chr. N rektor, R.; f. 23/4 1905 i Skrydstrup; søn af gårdejer Rasmus Brodersen (død 1943) og hustru Marie f. Thomsen (død 1936); gift (6/7 1934) m. Adda B., f. 5/1 1915 i Århus, datter af trafikkontrollør Anders Mill og hustru Rigmor f. Paludan Nielsen (død 1928).

Student (Haderslev) 1924; cand. mag. 1930; vikaroladser 1930-31; timelærer ved Århus katedralskole 1931, adjunkt 1933; till. undervisningsassist. i oldnordisk samt dansk sprog og litteratur ved Århus universitet 1931-44; litterær medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1934-38; lærer i dansk sprog og litteratur ved Århus lærerhøjskolekursus 1940-44; rektor for Hjørring kommunale gymnasium 1944.

Medl. af landsstyrelsen for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt fra 1943, af samme forenings sproglige udvalg i Århus 1942, af bestyrelsen for Jydsk Selskab for nordisk Filologi fra 1943-44, af bestyrelsen for foreningen Norden, Hjørring afd. fra 1945 (formand 1950-54) og af foreningens hovedbestyrelse fra 1953; medl. af Hjørring byråd 1946-50.

Litterære arbejder: Thøger Larsen l-II (1942-50); Thøger Larsen-Manuskripter (1943); Egil Skallagrimssons Saga, oversat af Johs. V Jensen (1943); artikler og afhandlinger.

Adresse: Skoleg. 6, Hjørring.

BRODERSEN Paul stiftsprovst, dr. theol., R.DM.; f. 15/12 1892 på Frdbg.; søn af kommunaldirektør C J Brodersen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Hanne f. Holm (død 1930); gift (11/9 1925) m. Gudrun B., f. 17/9 1901, datter af dr. phil. direktør for handelsskoleundervisningen H L Møller (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Mariane f. Nieuwenhuis.

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; eand. theol. 1917; manuduktør 1917-20; studieophold i England, Tyskland og Amerika 1920-22; sognepræst i Kvisle-mark-Fuirendal 1922; deltog i konkurrencen om docenturet i systematiske theologi 1925; sognepræst ved Jesus-kirken i Valby 1931; dr. theol. 1931; sognepræst ved Kbhvns domkirke, provst for Vor Frue provsti og stiftsprovst for Kbhvns stift 1934.

Formand for Danmarks kristelige Studenterforbund 1918-19; medl. af bestyrelsen for Kristeligt-socialt Forbund 1931-37; censor ved theologisk embeds-eks. fra 1932; medl. af Kbhvns skoledirektion 1933-34.

Har skrevet: De dødes Opstandelse og Kristi Genkomst (1925); Den kristne Tro paa den levende Gud og det videnskabelige Aarsagsprincip (konkurrenceafhandling, 1925); Gudsbegrebet i nyere engelsk og amerikansk Filosofi (disputats, 1931); Er Gud en Virkelighed? (Brevveksling om Religion og Videnskab med Professor Jørgen Jørgensen, 1935); Han skal herske, Prædikener (1937); Danmarks Skæbnetid og Guds Tale (1941); Lys i Natten. Prædikener (1943); Det kan blive anderledes (1947); Den virkelige Stormagt (1952).

Adresse: Fiolstr. 8, Kbhvn. K.

BRODERSEN Th. underdirektør, cand. polyt., R.p.p.; f. 7/12 1890 i Lyngby; søn af læge Joh. Brodersen (død 1911) og hustru Nelly f. Heikel (død 1921); gift (30/11 1917) m. Nelly B., f. 31/7 1892 på Frdbg., datter af ingeniør V Engelhardt (død 1915) og hustru Ingeborg f. Seidelin (død 1945).

Cand. polyt. 1914; ingeniør i Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. NESA 1914, driftsbestyrer 1925, overing. 1937, underdir. 1950; underdir. i Elektricitetsselskabet Isefjordværket 1955.

Har forestået projektering og opførelse af bl. a. Kyndby værket og Asnæsværket.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Søbakkev. 10, Holte.

BRODTHAGEN Holger folketingsmand; f. 8/12 1896 i Tornemark på Sjælland; søn af barbermester Christian Brodthagen (død 1953) og hustru Christine f. Rasmussen (død 1939); gift (20/4 1924) m. Gertrud B., f. 2/3 1901 i Sundsvall, Sverige, datter af maskinsnedker Karl Vilhelm Sa-lomonsson (død 1947) og hustru Ida f. Holmblad (død 1947).

Uddannet som typograf; formand for Arbejdernes Fællesorganisation, Nykøbing F. 1944-46; medl. af Nykøbing F. ligningskommission 1933-43 og af byrådet 1937-54, borgmester 1946-54; formand for socialdemokratisk kredsorganisation i Maribo amts 4. valgkreds; medl. af landstinget 1951-53. af folketinget fra 1953 og af dettes finansudvalg fra 1956.

Adresse: Markedsg. 15, Nykøbing FL

Sommerbolig: Sneppevej, Marielyst,

Falster.

BRODTHAGEN Kaj underdirektør; f. 27/2 1901 i Ringsted; søn af togfører Johan Nielsen (død 1946) og hustru Birgitte f. Jørgensen (død 1942); gift (12/7 1925) m. Anna B., f. 6/1 1897 i Kbhvn., datter af skomagermester C Christensen og hustru Marie f. Petersen (død 1948).

Handelshøjskolens diplomprøve (H.D. i bankvæsen) 1927; ansat i vekselererfirmaet A Vollmond & Co. 1917-32; fuldmægtig i Landmandsbanken (fondsafd.) 1932, kontorchef 1942, underdir. 1953; till. lektor i bankvæsen ved Handelshøjskolen 1942-46.

Adresse: Lipkesg. 4, Kbhvn. 0.

BROEGAARD Jørgen direktør, konsul; f. 24/5 1913 i Esbjerg; søn af direktør, konsul M A Broegaard (se denne); gift (7/5 1936) m. Ingrid B., f. 26/4 1912 i Esbjerg, datter af postmester H Pedersen og hustru Johanne Cecilie f. Jørgensen.

Student (Esbjerg) 1931; Niels Brocks højere handelseks. 1932; 1 års ophold i handelshus i London; ansat i A/S Esbjerg Tovværksfabrik 1934, prokurist 1940, underdir. 1945, direktør 1952, adm. direktør fra 1955; finsk konsul fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for A/S Esbjerg Hermetikfabrik fra 1938. for A/S Esbjerg Tovværksfabrik fra 1944, for Dansk Engelsk Forening fra 1945, for Foreningen af Danske Tovværksfabriker fra 1954 og for Esbjerg Handelsstandsforening fra 1955.

Adresse: Peder Gydes V. 8, Esbjerg.

BROEGAARD M A direktør, konsul, R'. p.p.; f. 14/1 1881 i Magleby på Langeland; søn af gårdejer Jørgen Andersen (død 1900) og hustru Jørgine f. Hansdatter (død 1924); gift (28/5 1909) m. Johanne B., f. 20/12 1880 i Rudkøbing, død 1955, datter af kaptajn Oluf Henriksen (død 1884).

Medstifter af A/S Esbjerg Tovværksfabrik, direktør for samme 1909-55; est-nisk konsul 1926-40.

Medl. af bestyrelsen for A/S Esbjerg Tovværksfabrik fra 1909, for Sydvest-jydsk Samfund fra 1920, for Dansk Arbejdes Esbjerg afd. fra 1911, formand fra 1925; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Tovværksfabriker 1912, formand fra 1932; formand i tilsynsrådet for Kbhvns Handelsbank, Esbjerg afd.; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Isværker, Esbjerg; medl. af Industrirådet og af repræsentantskabet for Industriforeningen til 1952 samt af hovedbestyrelsen for Industrifagene til 1949; handels-kyndigt medl. af vestre landsret.

Udenl. orden: E.Ø.K.5.

Adresse: Ø-Havnev. 6, Esbjerg.

BROGE Hans Carl grosserer, R.; f. 19/4 1882 på Gammelgaard pr. Galten; søn af proprietær H B Broge (død 1921) og hustru Agnete f. Lundbye (død 1927); gift (4/1 1911) m. Paula B., f. 28/8 1887 i Viborg, datter af rektor Frode Giersing (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Elisabeth f. Aggersborg (død 1939).

Medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Teglværker fra 1917, formand fra 1932.

Adresse: Løjstrup hovedgård pr.

Laurbjerg.

BROGER Erik landsdommer, R.; f. 7/8 1905 på Frdbg.; søn af direktør for A/S Toldbodmøllen Martin Christensen (død 1917) og hustru Dorothea f. Eskesen (død 1919).

Student (Østersøgades gymn.) 1923; cand. jur. 1929; gennemgået Det kgl. Teaters elevskole 1930-32; fg. sekretær i justitsministeriet 1932, i indenrigsministeriet 1933, sekretær smstds 1935, fuldmægtig 1939, ekspeditionssekr. 1943; till. sekretær ved voldgiftsretten i boligsager for Kbhvn. m. v. 1937-43; kst. dommer i Kbhvns byret 1943, udnævnt 1945; till. næstformand ved voldgiftsretten i boligsager for Kbhvn. m. v. 1946-49; kst. dommer i østre landsret 1951, udnævnt 1952.

Medl. af det af forsvarsministeren i 1949 nedsatte udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning og af det militære retsplejeudvalg af 1954; formand for forsvarsministerens klageudvalg 1954 og for værnepligtsnæv-net 1955; kgl. kommissarius ved den kbhvnske vandafledningskommission 1951; formand for Kbhvns 1. huslejenævn 1951 og for Forsikringsbranchens Fællesnævn 1953-55; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer.

Adresse: Upsalag. 5, Kbhvn. Ø.

BROHOLM H C museumsinspektør, dr. Phil., R1.; f. 8/3 1893 i Bellinge; søn af dyrlæge, gårdejer H P Hansen (død 1918) og hustru Laurine f. Jørgensen (død 1950); gift (20/5 1927) m. Ellen B., f. 21 6 1895, datter af gårdejer Johs. Rasmussen (død 1928) og hustru Margrethe Hansen (død 1940).

Student (Odense katedralskole) 1912; Cind. mag. (historie, græsk og latin) 1919; underinsp. ved nationalmuseet s. inspektør II 1931; inspektør I, 1936; undervisningsministeriets tilsynsførende med provinsmuseernes oldsag-samlinger fra 1941; medl. af museumsrådet fra 1941; dr. phil. 1933; talrige studierejser; modtog 1947 Brygger Carl Jacobsens Fødselsdagslegat som belønning for værket Danmarks Bronzealder.

Medl. af Det kgl. nordiske Oldskrift-selskabs oldsagsafd. 1934, af de internationale arkæolog-kongressers Conseil permanent 1934 og af nordisk museumsråd for afholdelse af nordiske arkæologmøder 1937; medbestyrer af Glashandler Niels Hansen og Hustru f. Henningsens Legat fra 1940; næstformand i Holberg-Samfundet af 3. Decbr. 1922, 1947, formand fra 1953; æresmedlem af Société Préhistorique Polonaise, Poznan.

Litterære arbejder: Studier over den yngre Bronzealder i Danmark med særligt Henblik paa Gravfundene (disputats, 1933); Harpyiemonumentet i Xanthos (1923); Kyrene, en mykensk Gudinde (1925); La ceramique de l'åge du Bronze (1933); Danske Bronzealders Dragter (s. m. Margrethe Hald, 1935); Skrydstrupfundet (s. m. Margrethe Hald o. fl., 1939); Costumes of the Bronze Age in Denmark (s. m. Margrethe Hald, 1940); The people of the Bronze Age in Denmark; Danmarks Bronzealder I (1943), II (1944), III (1946), IV (1949); The lures of the Bronze Age (s. m. William P Larsen og Godtfred Skjerne, 1949); Danske Oldsager III-IV (1952-53); Danmark og Romerriget (1952); desuden talrige afhandlinger i Aarbøger for Nordisk Oldkyndig-hed i Acta Archaeologica og i »Fra Nationalmuseets Arbejdsmark«.

Adresse: Amagerfælledv. 27, Kbhvn. S.

BROHOLM Svend stadslandinspektør, R.; f. 10/10 1889 i Vejle på Fyn; søn af dyrlæge I A Broholm (død 1927) og hustru Karen Dorthea f. Hansen (død 1941); gift (10/9 1921) m. Kylle B., f. 18/10 1900 i Ebeltoft, død 1956, datter af kommunelærer og kantor H A Nielsen (død 1945) og hustru Marie f. Hjermind.

Landinspektøreks. 1914; assistentstillinger 1914-17; ansat i matrikulsdirekto-ratet 1917-18, ved Frdbg. kommunes ma-trikulsvæsen 1918, stadslandinsp. smstds 1929.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening 1939-48.

Har skrevet: lokalhistorisk afhandling i værket Frederiksberg gennem Tiderne II (1948).

Adresse: Hartmannsv. 61, Charlottenlund.

BRONDBJERG K F præst, seminarieforstander; f. 4/8 1907 i Staby pr. Ulfborg; søn af gårdejer Morten Olesen Brandbjerg og hustru Nielly Marie f. Nielsen; gift (22/10 1940) m. cand. mag. Inger Rø-boe B., f. 10/1 1911 i Rønne, datter af bygmester Chr. Dam og hustru Anna Marie f. Vest.

Udlært som bygningshåndværker 1926: på konstruktørskole 1927-28; student (Rønde) 1931; cand. theol. 1937; lærer ved Hånd.værkerhøjskolen i Haslev s. å.; lektor smstds 1944; sognepræst i Dres-lette på Fyn 1946; seminarieforstander ved Haslev seminarium 1950.

Formand for menighedsråd, skolekommission og børneværn 1946-50; sekretær for De unge Præsters konvent 1948-55, formand 1955; medl. af skolekommission 1954; medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1956.

Adresse: Søndergade, Haslev.

BRONDT Povl politiinspektør; f. 14/2

1907   på Frdbg.; søn af byretsfuldmæg-tig, cand. jur. Carl Brondt (død 1923) og hustru Christine f. Olsen (død 1955); gift (21/11 1933) med Anne Marie B., f. 20/12

1908    i Klakring, datter af proprietær Rasmus Ravnsborg (død 1946) og hustru Julie f. Petersen.

Student (Frdbg. gymn.) 1925; cand. jur. 1932; fg. sekretær ved Kbhvns byret 1932; politifuldm. i Kolding 1933; sekretær i statspolitiet 1936; fuldmægtig hos rigspolitichefen 1938; politikommissær 1939; kst. vicepolitiinsp. 1943; fg. chef for ordenspolitikommandoen for Jylland-Fyn i Århus 1944; i koncentrationslejren Buchenwald 1944-45; vicepolitiinsp. 1949; politiinsp. 1953; tjenstg. hos rigspolitichefen (ordenspolitiet).

Lærer ved statens politiskole fra 1937; medl. af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1945-53; af Rådet for større Færdselssikkerhed 1953, af forretningsudvalget vedr. rejsning af et mindesmærke for grev Folke Berna-dotte 1948, af justitsministeriets udvalg ang. revision af færdsels- og motorloven 1949 og af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse 1952.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.N.4.

Adresse: Svinget 12, Kbhvn. S.

BRONØ Axel frihavnsdirektør, civilingeniør, R.; f. 23/11 1906 i Kbhvn.; søn af revisor Niels Bronø og hustru Camilla f. Evensen (død 1955): gift (2/5 1943) m. Else B., f. 30/7 1916 i Kbhvn., datter af amtsrådssekretær Einar Waagechristen-sen og hustru Karen f. Grauer (død 1951).

Student (Frdbg. gymn.) 1924; cand. phil. 1925; cand. polyt. 1930; studierejser (m. støtte fra Laur. Andersens Fond) til England. Frankrig, Belgien og Tyskland 1936-37, til USA 1950 og 1952; assistent hos professor P O Pedersen ved laboratoriet for telefoni og telegrafi 1930; ingeniør i post- og telegrafvæsenet, telegraflaboratoriet s. å., ved kabel-ingeniørtjenesten 1933, kontorchef i generaldirektoratet 1937; direktør i A/S Telefon Fabrik Automatic 1943. adm. direktør 1946; adm. direktør for Kbhvns Frihavns-Akts. 1953; censor ved Kbhvns elektroteknikum (svagstrømselektrotek-nik) 1948-51.

Medl. af Comité consultatif international téléphonique 1938-43 og af telefontilsynets automatiserings- og transmis-sionsudvalg 1939-41: medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1934-36, for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste 1938-43 og for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1940-51; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1939 og 1943-49 samt af dennes forretningsudvalg 1946-49; næstformand for Dansk Ingeniørforening 1947-49; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus 1948-50 (næstformand 1949-50); medl. af boligministeriets udvalg vedr. kollektive anlæg 1948-51; formand for Sammenslutningen af Virksomheder i Gladsaxe Industrikvarter 1947-51; formand for Dansk Nationalkomité for rationel Organisation 1949-51; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde og af Kbhvnsafd.'s bestyrelse 1949-51 samt af repræsentantskabet 1954 og af Kbhvns-udvalget 1956; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1950-53, af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn 1953 og for Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorga-nisationer 1955.

Har skrevet: Lærebog i Telegraf- og Telefonteknik, afsnit telegrafi (1944), samt artikler i fagblade; medl. af »Ingeniøren«'s redaktionsudvalg 1943-49.

Adresse: Ellevadsv. 7, Charlottenlund.

BRORSEN Søren fh. forsvarsminister, K.; f. 1/7 1875 i Farup ved Ribe; søn af gårdejer Anders Brorsen og hustru Kirsten f. Hansen; gift 1. gang (5/6 1903) m. Karoline f. Schack, f. 28/11 1881 i Astrup i Sønderjylland, død 1911; 2. gang (25/10 1913) m. Karen, f. Søndergaard, f. 27/7 1877, død 1941.

Præliminæreks. (Ribe katedralskole) 1892; på Dalum landbrugsskole 1895-96, på Askov folkehøjskole 1902-03; overtog fædrenegården 1903; sognerådsformand 1906-07; formand for Ribe og Omegns Landboforening 1905-21, æresmedlem 1936; medl. af statens jordlovsudvalg 1919-40; folketingsmand (Venstre) for Ribekredsen 1907-29, for Kjellerupkredsen 1932-45; medl. af medicinalkommissionen, af folketingets finansudvalg 1920-22, af landbokommissionen af 1931 fra 1933 samt af forfatningskommissionen af 1937; formand for Venstres rigs-dagsgruppe og partiets politiske ordfører 1920-22 og 1936-40.

Forsvarsminister i ministeriet Neergaard 1922-24 og i ministeriet Madsen-Mygdal 1926-29; minister u. portefeuille i ministeriet Stauning april 1940, forsvarsminister juli s. å.; forsvarsminister i ministeriet Buhl 1942 og i ministeriet Scavenius 1942-45.

Adresse: Ved Klosteret 10, Kbhvn. Ø.

BRORSON Viktor kommitteret i landbrugsministeriet, R'.M.T.Kha.p.p.; f. 27/1 1902 i Helsingfors; søn af grosserer Svend Brorson (død 1928) og hustru Marie f. Illum (død 1956); gift m. Eileen B., f. 7/4, datter af proprietær Christian Rahlff (død 1940) og hustru Kate f. Chal-mers (død 1937).

Student (Sorø) 1921; cand. iur. 1927; fg, sekretær i udenrigsministeriet 1922-25; fg. sekretær ved invalideforsikringsrådet 1927; vikariater som sagfører-, dommer- og amtsfuldm.; sekretær i landbrugsministeriet 1929; fg. fuldmægtig 1933, udnævnt 1936; fg. ekspeditions-sekr. s. å., udnævnt 1940; fg. kontorchef 1939, udnævnt 1941; landbrugsministeriets kommitterede i eksportsager 1947; kgl. udnævnelse 1950.

Formand for den overordnede fæsteaf-løsningskommission fra 1938 til dens ophævelse i 1952; landbrugsministeriets tilforordnede i priskontrolrådet 1941-55, i monopolrådet fra 1955; landbrugsministeriets repræsentant i forsk, udvalg samt ved forsk, handelspolitiske forhandlinger med fremmede lande og visse forhandlinger i Paris i OEEC; formand for den danske delegation til interimkomi-téen ang. den grønne plan (tilvejebringelsen af et europæisk enhedsmarked for landbrugsprodukter).

Har skrevet: Lovene om Begunstigelser for Mergelselskaber med Kommentarer (1939) og enkelte bladkroniker.

Udenl. ordener; B.L.H.3.; Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.4.; I.Kr.4.; N.O.N.3.; N.St.0.31.; S.N.22.; Ty.F.R.F.2J.

Adresse: Falkoner Allé 26 A, Kbhvn.F.

BROWN Peter de Nully direktør; f. 18/2 1884; søn af skibsreder Peter de Nully Brown (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Julie f. Halberg (død 1936); gift (14/7 1906) m. Edith Ida B., f. Haug, f. 23/10 1884 i New York, død 1955.

Indehaver af Firmaet P Brown jun. & Co. direktør for A/S Dampskibsselskabet Norden.

Adresse: Jægersborg Allé 45, Charlottenlund.

BRUDSIG Kristen rektor; f. 27/5 1901 i Kbhvn.; søn af malermester Gustav Brud-sig (død 1934) og hustru Anna f. Nielsen (død 1938); gift (5/7 1930) m. Alfrida B„ f. 22/3 1894 i Holbøl, datter af sognepræst Johan Zerlang (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Caroline f. Ferslev (død 1950).

Student (Ribe) 1919; cand. mag. 1928; lærer ved Høng gymnasium s. å.; adjunkt ved Herlufsholm skole 1929; lærer ved Høng gymnasium 1931; adjunkt ved Slagelse gymnasium 1935, lektor smstds 1938, skolens inspektor 1941; rektor ved Nykøbing M. kommunale gymnasium 1948.

Medl. af bestyrelsen for Slagelse konservative Vælgerforening 1938-48 og for Grænseforeningen for Slagelse og Omegn 1939-48; medl. af Slagelse byråd 1943-48; formand for grundlisteudvalget for Slagelse 1946-48; medl. af Sorø amts skoleråd 1947-48; formand for foreningen Norden's Morsøafd.; medl. af Nykøbing M. menighedsråd 1949-53 og af Ny-sebing M. byråd fra 1950; formand for

inspektionen for amts- og bysygehuset i Nykøbing M. fra 1950; medl. af Thisted amts skoleråd fra 1954.

Adresse: Nygade 1, Nykøbing M.

BRUHN Asger direktør, cand. jur., R. DM.p.p.; f. 24/11 1870 i Odense; søn af herredsfoged Fr. Chr. Bruhn (død 1912) og hustru Elisabeth f. Meyer (død 1909); gift (24/6 1904) m. Gerda B., f. 26/6 1881 i Kbhvn., datter af herredsfoged Georg Mangor (død 1911) og hustru Elise f. Rohde (død 1913).

Student (Viborg) 1890; cand. jur. 1898; fuldmægtig ved Middelsom-Sønderlyng herreder s. å.; borgmesterfuldm. i Esbjerg 1899; direktør for A/S Sagførernes Auktioner 1903-53.

Næstformand i Sønderjydsk Centralforenings bestyrelse fra 1907; formand for Studentersangforeningen 1917-25; medl. af Foreningen Dannevirkes og Studenter-Sangforeningens repræsentantskaber; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af Auktionsledere i Danmark 1938-48, derefter æresmedlem af foreningen.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Nøjsomhedsv. 22, Kbhvn. Ø.

BRUHN Erik solodanser; f. 3/10 1928 i Kbhvn.; søn af ingeniør Ernst Bruhn og hustru Ellen f. Evers.

Antaget som balletelev på Det kgl. Teater 1937; balletdanser 1947; solodanser 1949-56; lærer for de yngste balletelever 1952-56; i længere perioder i årene 1947 -52 (med orlov fra Det kgl. Teater) gæ-ste-solodanser ved Metropolitan Ballet, England og ved Ballet Theatre, USA; Solodanser ved Ballet Theatre, USA fra 1956.

Hovedroller: Prins Siegfried i Svanesøen; Prins Albrecht i Giselle; Rosens Aand i Rosendrømmen; Poeten i Chopi-niana; Husaren i Den skønne Donau; Etude; Junker Ove i Et Folkesagn; James i Sylfiden; Idolon; Design with Strings m. fl.; har medvirket i »Skøjteballetten« i den amerikanske H C Andersen-film.

Har komponeret og iscenesat balletten Concertette (1953) og balletten Fiesta (New York. 1957); iscenesat pas de deux'erne af Nøddeknækkeren og Den sorte Svane (1953-54).

Adresse: American Ballet Theatre, 1790

Broadway, N.Y.C., New York, USA.

BRUHN Laurits oberst, K.DM., FM. i sølv, HTH. p.p.;f. 6/6 1892 i Nyborg; søn af lærer N L Bruhn (død 1927) og hustru Elisabeth f. Lund (død 1928); gift 1. gang (31/3 1919) m. Olga B., f. Warncke, død 1920; 2. gang (27/7 1921) m. Ida B., f. 30/8 1895 på Nøragergaard, datter af proprietær Henrik Kjeldsen (død 1927) og hustru Johanne f. Holst.

Premierløjtn. i fodfolket 1912; geodætisk kursus på officersskolen 1917-19 og taktisk kursus smstds 1920-22; ansat i generalstaben, topografisk afd. 1919-23 og 1926-28; kaptajn 1923; tjenstg. i geodætisk institut, chef for fotogrammetrisk sektion 1928-34; oberstløjtn. 1932; chef for 15. batl. 1934; chef for geodætisk instituts topografiske afd. 1938-54; oberst 1941; i nr. i res. og til rådighed for geodætisk institut 1954; afsked 1957.

Foretaget fotogrammetrisk opmåling i Island i 1930; ledet opmåling ved flyvefotografering i 1937; leder af opmåling ved flyvefotografering u. den treårige ekspedition til Chr. X's Land, Østgrønland; lærer ved officersskolen 1928-45; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske geografiske Selskab; tidl. medl. af stednavneudvalget for hhv. Danmark og Grønland.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Fuglebakkev. 76, Kbhvn. F.

BRUHN HOFFMEYER Ada museumsinspektør, dr. phil.; f. 1/12 1910 i Roskilde; datter af politikommissær Lauritz Bruhn og hustru Alfa f. Larsen; gift (3/7 1951) m. overbibliotekar Erling Hoffmeyer, f. 13/3 1901 i Store Heddinge, søn af grosserer Wilhelm Hoffmeyer (død 1948) og hustru Hedvig f. Sørensen.

Student (Roskilde) 1929; mag. art. (klassisk arkæologi) 1936; dr. phil. 1954; assistent ved Ny Carlsberg Glyptotek 1934, ved tøjhusmuseet 1939, museums-insp. smstds fra 1942, leder af afd. for blanke våben og harnisker; i årene 1935-57 talrige studieophold i Skandinavien og øvrige Europa, bl. a. i Rom på Ny Carlsbergfondets Studielegat samt i USA.

Præsident for Frdbg. -Gentofte Sor-optimistklub 1949-52; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Kvindesamfund og 1945-54 næstformand for dettes Frdbg.-Hvidovre kreds, formand for samme fra 1957.

Tildelt The Aurelia Henry Reinhardt Fellowship, USA (American Association of University Women) 1948; Carl Jacobsens Museumsmandslegat 1951; Dr. Maria Delcourt-Derscheid Grant 1956; æresmedlem af Accademia di S. Marciano, Torino 1955; korresp. medl. af Association Beige, Armes et Armures og af Arms and Armour Society, London.

Har skrevet: Oltos and Early Greek Vase Painting (1943); Sværdfegeren Gottfried Leygebe (1946); Rustninger og gamle Vaaben (1947); Klassisk Kunst (s. m. Leo Hjortsø, 1947); Et Hundredårs-minde om Tre-årskrigen 1848-49-50 (1948); Spanien på Kryds og Tværs (s. m. Erling Hoffmeyer, 1952); Middelalderens tveæggede Sværd I-II (disputats, 1954); artikler i forsk, vidensk. og po-pulærvidensk. inden- og udenlandske tidsskrifter og i Dagblade; medarbejder ved Hagerups Konversationsleksikon og ved Kulturhistorisk Leksikon for Nordens Middelalder.

Adresse: Henning Bojesens V. 5,

Gentofte.

BRUMMERSTEDT Kai kommandørkaptajn, R.DM., HTS.p.p.; f. 16/1 1895 i Helsingør; søn af malermester Martin Brummerstedt (død 1909) og hustru Anny f. Petersen (død 1943); gift m. Arla B„ f. Norvan, f. 14/7 1901 i Kbhvn., datter af assistent Carl Hansen (død 1942) og hustru Ida f. Jensen (død 1926).

Student (Helsingør) 1913; sekondløjtn. 1917; premierløjtn. 1918; kaptajnløjtn. 1925; orlogskapt. 1936; kommandørkapt. 1939; i reserven 1955; kommandant i Nyboder 1950.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31.; S.Sv.31.

Adresse: Dalgas Boulevard 63,

Kbhvn. F.

BRUN Alice kontorchef, R.; f. 25/2 1904 i Kbhvn.; datter af artillerikaptajn Alf Brun (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Dagmar f. Hage (død 1942).

Student (Ordrup gymn.) 1921; cand. polit. 1930; sekretær i finansministeriet 1934, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1942, ministersekr. 1945-46, fg. kontorchef for sekretariats- og budgetkontoret 1946, kontorchef 1948.

Medl. af forsk, ministerielle kommissioner og udvalg, af handelsflådens vel-færdsråd 1948, af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1949, af regeringsudvalget for teknisk bistand til underudviklede lande 1951 og af sygehusrådet 1953; formand for Socialvirke i 1935; medl. af Det nordiske administrative Forbunds hovedbestyrelse 1946, af forretningsudvalget 1950; medl. af styrelsen for Kvindelige Akademikere 1954; medl. af administrationen for Caspar Peter Bugels Familiestiftelse 1952.

Adresse: Herthav. 19, Charlottenlund.

Sommerbolig: Gråne Plantage

pr. Vrads.

BRUN Axel læge; f. 3/6 1870 i Kbhvn.; søn af kammerherre, generalmajor Adelbert Brun (død 1898) og hustru Ella f. Bluhme (død 1905); gift (31/5 1913) m. Margrethe B., f. 16/3 1884 i Kbhvn., datter af professor Arnold Krog (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Eu-femina f. Henningsen (død 1939).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1887; studerede forstvæsen til 1891; med. eks. 1896; reservelæge ved Vejle amtssygehus 1899-1900; prakt. læge i Glumsø 1900; læge ved Christiansdal kloster 1900-05; kandidattjeneste 1905-08; reservelæge ved det militære epidemihospital 1908-10, ved rigshospitalets fø-deafd. 1910-15; studierejser (gynækologi og obstetrik) 1904, 06, 09 og 10; kirurg ved det danske lazaret i Tréport 1915; leder af 1. danske ambulance i Serbien 1915; overlæge ved Frantz Howitz (Frdbg.) Fødehjem 1920-42.

Adresse: Bredg. 25 A, Kbhvn. K.

BRUN C A C ambassadør, K.DM.p.p.; f. 11/9 1897 i Kbhvn.; søn af øjenlæge Erik Brun (død 1915) og hustru Margrethe f. Grønbech (død 1953); gift (15/12 1928) m. Karin B. (dekoreret med Chr. XFr.M.), f. 11/2 1904 i Kbhvn., datter af oberst, kammerherre Oluf Dalberg (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Elisabeth f. Harhoff (død 1905).

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. jur. 1921; kst. sekretær i udenrigsministeriet s. å.. udnævnt 1923, mi-nistersekr. 1923-25: vicekonsul i Shanghai 1925-29. fg. generalkonsul og konsuldommer 1928-29: atter sekretær i ministeriet 1929; fg. fuldmægtig i ministeriets Grønlandskontor og sekretær for delegationen i Haag 1932-33 ved processen om Østgrønlands retsstilling 1931-33; fuldmægtig i ministeriet 1933; studierejse til Grønland 1934; legationsråd i Island 1936; stillede sig til rådighed for minister Henrik Kauffmann i Washington 1941; tjenstgjorde som legationsråd ved gesandtskabet i Washington 1941-45; gesandt i Reykjavik 1946; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets politiskjuridiske afd. 1948; gesandt i Bern 1953, ambassadør 1957, till. akkrediteret i Wien 1953; medl. af den danske delegation til EN's 6. plenarforsamling 1951-52.

Medl. af UNESCO's nationalkommission for Danmark 1948-51, af samarbejdsudvalget for internationalt hjælpearbejde 1948-53, af udvalget til koordination af forsk, opgaver på Grønland 1948-53; tilforordnet i forsvarskommissionen af 1946. 1949-50; medl. af bestyrelsen for dansk-islandsk fond 1953 og af komitéen for Gaiathea ekspeditionen 1951-53; næstformand i det rådg. udvalg for Jutlandia-ekspeditionen 1950-53; formand i det interministerielle koordinationsudvalg til behandling af NATO sager 1951-53; ærespræsident i Dansk-Østrigsk Sel-

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Gr.G.1.2.;

I.F.I.; I.M.&L.5.; Li.Vau.5.; N.St.0.21.;

S.N.21.; S.V.3'. Adresse: Den danske »mbassade, Thunstrasse 95, Bern, Schweiz.

BRUN Carl Christian direktør; f. 17/7 1886 i Kbhvn.; søn af maskinist F A Brun (død 1902) og hustru Pouline f. Poulsen; gift 1. gang (26/3 1915) m. Mary B.. f. 1/11 1881 i Ry, død 1952, datter af skibsfører A P Jakobsen (død 1911) og hustru Maren f. Hansen (død 1921); 2. gang (15/9 1953) m. Ellen Augusta B., f. 15/11 1899, datter af slagtermester Ludvig Levin (død 1943) og hustru Ingeborg f. Schultz (død 1929).

Formand for Støberi-. Soecial- og Ma-skinfabrikarbeidernes Forbund 1916-30; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsmands Forbund og for Arbejdsmændenes Arbejdsløshedskasse 1919-30; medl. af bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fællesledelse for Kbhvn. og Omegn 1918-29, formand for samme 1929-30; sekretær i De samvirkende Fagforbund 1930-36; direktør for Kbhvns kommunes kørsels-afd. 1936-53; medl. af borgerrepræsentationen 1927-36.

Adresse: Vigerslevv. 301, Kbhvn.

Valby.

BRUN Eske departementschef, K.DM.p.p.: f. 25/5 1904 i Aalborg; søn af kammerherre, stiftamtmand Charles Brun (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Rigmor f. Hansen (død 1948); gift (1937) m. Ingrid B.. f. Winkel.

Student (Ordrup gymn.) 1922; cand. jur. 1929; sekretær i skattedepartementet s. å.; sekretær i Grønlands styrelse 1934; fuldmægtig 1937: kst. landsfoged i Nordgrønland 1932-33 og 1935-36, i Sydgrønland 1934-35: landsfoged i Nordgrønland 1939; vicedir. i Grønlands styrelse 1947, direktør 1949; ehef for statsministeriets 2. departement (Grønlands-departementet) 1950; departementschef i ministeriet for Grønland 1955.

Formand i bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund 1950; næstformand for kommissionen for vidensk. undersøgelser i Grønland 1949, for styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1950 og for bestyrelsen for A/S Nordisk Mineselskab 1952; medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1952 og af bestyrelsen for Arktisk institut 1954.

Udenl. orden: N.St.0.28.

Adresse: Rønnebærv. 140, Holte.

BRUN Georg C overlæge, dr. med.; f. 6/10 1905   på Gedsergaard; søn af forpagter cand. jur. Constantin Brun (død 1944) og hustru Margrethe f. Kriiger (død 1906); gift (29/6 1933) m. overlæge, dr. med. Gudrun Brun (se denne).

Student (Herlufsholm) 1923; med. eks. 1932: kandidat ved forsk, kbhvnske hospitaler 1932-38; amanuensis ved Kbhvns universitets farmakologiske institut 1938: dr. med. 1939; lektor i farmakologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1939; farmakologisk konsulent ved Medicinalfabrikken Ferrosan fra 1943; censor i fysiologi ved den lægevidensk. embedseks. 1938-52; sekretær i farmakopékommissionen 1939-52; designeret professor i farmakologi ved Århus universitet 1950; overlæge ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte 1950; specialistanerk. (klinisk kemi og laboratorieteknik) 1952.

Har skrevet: Cholesterol Content of the Red Blood Cells in Man (disputats, 1939); eksperimentelle arbejder inden for farmakologien og kredsløbsfysiolo-gien.

Adresse: Hellerupv. 57. Hellerup.

BRUN Gudrun overlæge, dr. med.; f. 5/12 1906   i Hurup. Thy; datter af amts- og kredslæge Vilhelm Kjær (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Johanne f. von Baggesen ; gift (29/6 1933) m. overlæge, dr. med. Georg C Brun (se denne).

Student (Karen Kjærs skole, Kbhvn.) 1926; med. eks. 1934; dr. med. 1940; specialist i psykiatri 1944 og i børnepsykiatri 1954; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospitals psykiatriske afd. 1943-46, ved den børnepsykiatriske afd. 1946, afdelingslæge ved samme 1949, overlæge 1954; studieophold (børnepsykiatri) i Philadelphia og New York 1950-51.

Har skrevet: Changes in the Lipide Contents of Serum in Patients with Manic-Depressive Psychosis (disputats, 1940); Gipsies in Denmark. A Socialbio-logical Study (s. m. E Barteis).

Adresse: Hellerupv. 57, Hellerup.

BRUN-PEDERSEN Mads stabslæge, K.DM., HTS.; f. 18/12 1890 i Haugbølle på Langeland; søn af gårdejer Christen H Pedersen (død 1937) og hustru Anine f. Brun (død 1944); gift (4/8 1933) m. Helene B-P.. f. 23/7 1896, datter af vejer Hans Nielsen (død 1943) og hustru Anna f. Nielsen (død 1945).

Student (privat dimit.) 1908; med. eks. 1915; 2. reservelæge ved kommunehospitalets afd. IV 1918-20; 1. reservelæge smstds 1921-25; visitator ved kommunehospitalet 1925-37; specialistanerk. (hudsygdomme) 1918; prakt. i Kbhvn. fra 1918; reservelæge ved marinehospitalet 1915-20; korpslæge i søværnet 1920; overlæge II 1923; stabslæge og chef for søværnets lægevæsen 1937; stabslæge i forsvarets lægekorps 1951; chef for marinehospitalets dermatologiske afd. 1921-28; overlæge ved Kbhvns militærhospitals dermatologiske afd. 1928-38; læge ved Welanderhjemmet, Bispebjerg 1932-54.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1920-22, for Organisationen af kbhvn-ske Dermato-Venerologer 1921-22 og 1927 og for Organisationen af Søværnets Læger 1924-38; medl. af bestyrelsen for Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse fra 1922, formand fra 1937, af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1923-26 og 1936-42, af bestyrelsen for Søofficersforeningen 1926-35; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening 1928, af dens bestyrelse 1931, foreningens formand 1931-36; medl. af bestyrelsen for A/S Lægernes Hus 1932-44; medl. af bestyrelsen for Dansk Luftværnsforenings Kbhvns kreds 1936-38 og af landsstyrelsen for Dansk Luttværnsforening 1938; formand i Dansk Dermatologisk Selskab 1937-39; Conseiller tecnique i Union internationale contre le peril venerien 1937, Secre-taire General adjoint 1946; adskillige tillidshverv indenfor roidrætten.

Medarbejder ved Klinisk Ordbog (redigeret af Secher); forsk, arbejder over dermato-venerologiske emner.

Adresse: Frederiksborgg. 7, Kbhvn. K.

BRUNAA Oluf direktør, R.; f. 4/7 1890 i Lohals; søn af savværksejer Hans Jensen (død 1933) og hustru Annine f. Brun (død 1942); gift (4/7 1922) m. Vibeke B., f. 11/10 1899 i Bagsværd, datter af gårdejer Poul Teglers (død 1953) og hustru Anna f. Nielsen.

Gennemgået Teknisk Selskabs skole i Kbhvn. 1907-10; uddannet i savværks-drift; direktør for Jyderup Savværk og Stavfabrik u. De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik 1929; virksomheden omorganiseret 1955 u. navnet: Mejeribrugets Emballagefabrik, A.m.b.a.. adm. direktør for dette selskab.

Har (1933) opfundet den sømløse bø-getræskasse til pakkesmør og (1952) en papemballage til pakkesmør, som er patenteret i alle smøreksporterende lande og stillet til rådighed for det danske mejeribrug.

Adresse: Slagelsev. 15, Jyderup.

BRUNSØ Peter kontorchef, R.; f. 18/1 1902 i Odense; søn af murermester Laurits Brunsø (død 1946) og hustru f. Nielsen; gift (7/3 1924) m. Alfrida B., f. Breier, f. 5/4 1898 i Kbhvn.

Realeks. 1918; trafikelev ved danske statsbaner 1919, trafikassist. 1925, over-trafikassist. i tarifkontoret 1936. ekspe-ditionssekr. 1943, kontorchef 1949.

Medl. af statsbanernes eksamenskom-mission og af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark.

Adresse: Lyngv. 14, Lyngby.

BRUUN Alice direktør for sygekassevæsenet, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 19/10 1902 i Ordrup; datter af oldermand, murermester J J Bruun (død 1932, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Ella f. Holbøll (død 1943).

Student (N Zahles skole) 1921; cand. jur. 1927; studierejser i USA, Sverige. Finland, Rusland og Tyskland; leder af Mødrehjælpen 1927-31; fg. sekretær i socialministeriet 1931, sekretær 1934, fuldmægtig 1938; ekspeditionssekr. i arbejdsministeriet 1942; kontorchef i ar-bejds- og socialministeriet 1945; direktør for sygekassevæsenet 1953, herunder bestyrer af invalideforsikringsfonden; till. sekretær og senere ekspeditionssekr. i landsnævnet for børneforsorg 1933-43: kasserer for de kgl. døvstum-meanstalter 1938-53.

Formand for sygekassenævnet; tilforordnet invalideforsikringsretten; sekretær ved og medl. af forsk, nævn og kommissioner vedr. sociale forhold; medl. af hovedbestyrelsen for Rigstoreningen til Gigtens Bekæmpelse; næstformand i Dansk-jugoslavisk Forening 1946; medl. af den sociale kommission u. FN's økonomiske og sociale råd 1946-50 samt af den danske delegation til FN's generalforsamling i New York 1956; medl. af bestyrelsen for Dronning Louises børnehospital 1948, for alderdomshjemmet Bennetgaard og for Fabrikken Erfa; formand i bestyrelsen for Saxogaard Settlement.

Udenl. orden: Ju.Z.4.

Adresse: Skt. Jakobs G. 7, Kbhvn. Ø

Sommerbolig: Tjørnev. 14,Snekkersten.

BRUUN Anders gårdejer. R.; f. 25/11 1876 i Gjesing: søn af gårdejer Jørgen Bruun (død 1903) og hustru Mette f. Andersen (død 1905); gift (13/11 1903) m. Margrethe B., f. 4/1 1882 i Forum, datter af gårdeier Niels Madsen (død 1905) og hustru Elisabeth f. Lauridsen (død 1911).

Uddannet ved landbruget; ophold på højskole et par vintre og på Dalum landbrugsskole 1900; kontrolassist. et år; ejer af fødegården fra 1902.

Formand for Esbjerg og Omegns Landboforening 1906-14: medl. af bestyrelsen for Esbjerg Andels Svineslagteri 1916. formand 1930-51, og for Esbjerg Andelsmejeri fra 1929; formand for akkordudvalget for Ribe amt fra 1931: medl. af skatterådet 1934-51; medl. af kredsledelsen i Andelsbankens Esbjerg afd. fra 1934 (formand fra 1949): formand for Andelsslagteriernes kødfoder-fabrikker 1937-51; medl. af bestyrelsen for Dansk Andels Kulforretning 1934, formand for denne og medl. af Landbrugsrådet fra 1947.

Adresse: Blaabjerggaard, Gjesing pr.

Esbierg.

BRUUN Anton Fr. dr. phil, R., FM. i sølv p.p.; f. 14/12 1901 i Jelling; søn af gårdeier A F Bruun (død 1955) og hustru Kirstine f. Nielsen; gift (2/2 1928) m. Magda B„ f. 9/10 1899 i Kbhvn.; datter af skibsmægler Chr. C Hansen og hustru Christine f. Wenckens (død 1950).

Student (Sorø) 1920; mag.scient. 1926; dr. phil. 1935; assistent ved kommissionen for Danmarks fiskeri- & havundersøgelser 1927-33; deltager i Carlsbergfondets oceanografiske ekspedition omkring jorden 1928-30; assistent ved marinbiologisk laboratorium 1933-38, ved Kbhvns universitets zoologiske museum 1938; amanuensis smstds 1944; lektor i oceanologi ved Kbhvns universitet 1957; medarbejder ved Carlsbergfondets Dana-ekspeditioner 1938-46: leder af Nordisk Insulinlaboratoriums ekspedition til Tunis 1938 og af Atlantide-ekspeditionen til Vestafrika 1945-46; leder af biologisk laboratorium ved Danmarks Akvarium 1941-48; delegeret ved Pacific Science Congress i New Zealand 1949 og i Philip-pinerne 1953; leder af Gaiathea-ekspeditionen 1950-52.

Medl. af bestyrelsen for Johs. Schmidts Legat for Havforskning 1933, af bestyrelsen for Dansk Naturhistorisk Forening 1937-50 (formand 1949-50), af bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de høiere Læreanstalter 1942-50 og 1954-55 (formand 1945-46) og af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1947-50; formand for Dansk Akvarie Union 1945, præsident fra 1953; medl. af Advisory Council of the Sero-logieal Museum of Rutger's University. New Jersey, 1948. af International Joint Commission on Oceanography 1952-54, af Standing Committee on the Oceanography of the Pacific 1952-53. af UNES CO's International Advisory Committee on Marine Sciences 1955, af Indo-Pacific Fisheries Council's Advisory Body 1956 og af ICSU's Special Committee on Oceanic Research 1956; generalsekr. for 14. internat, kongres for Zoologi 1953.

Litterære arbeider: Flying-fishes (Exo-coetidae) of the Atlantic (disputats, 1935) og en række vidensk. arbejder, især over marinzoologi:medforfatter af Danas Togt omkring Jorden 1928-30 (1932). af Naturforskeren Johannes Schmidt (1947), af Vort Lands Dvreliv (1950). af Gaiatheas Jordomsejling 1950-52 (1953) m. m.; medredaktør af Naturhistorisk Tidende fra 1937.

Æresmedlem af Stockholms Akvarie-forening 1946. af Kebun Rava Indonesia 1952, af Royal Society af New Zealand 1952. af Royal Society, Edinburgh 1955 og af Kbhvns Akvarieforening 1955: kor-resp. medl. af The Zoologicai Society of London 1947 oe af The Linnean Society of London 1956; modtaget Johannes Schmidt-medaljen 1952, Prins Albert I af Monacos mindemedalje 1953. Geographical Society Tokyo medalje 1954 og Goteborg Kungl. Vetenskaps- och Vit-terhets-Samhålles Albatross-medalje; dr. iur. h. c. ved Lyceum of the Philippines Manila 1953.

Udenl. ordener: Mar.O.A.4.; Tun.N.1.3.

Adresse: Bøgehøj 3, Hellerup.

BRUUN Egon dr. med., D.r.K.H., M.T.Kha.; f. 1/2 1909 på Frdbg.; søn af grosserer Arthur A Bruun (død 1941) og hustru Celia f. Levy; gift (7/3 1936) m. Birte B., f. 5/3 1918 på Frdbg.; datter af grosserer Ove Dela-Jensen og hustru Gudrun f. Rosted.

Student (Østre borgerdydskole) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1940; specia-listanerk. (intern, medicin) 1944 og (med.-allergiske sygd.) 1949; uddannet ved forsk, storkbhvnske hospitaler, særlig rigshospitalet: leder af rigshospitalets allergikerkonsultation fra 1941, klinikchef smstds 1955. Lægelig leder af Dansk Røde Kors' astmasanatorium i Norge 19*6-52.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning 1944-57, for Dansk Selskab for Allergiforskning fra 1946 (formand 1950-54), for Nordisk Selskab for Allergiforskning fra 1946 og for Danske Intern-Medicineres Organisation fra 1947: medl. af Dansk Røde Kors' astmakomité 1946-52 (formand 1950-52) og af bestyrelsen for International Association of Allergo'ogy fra 1951; vicepræsident European Academy of Allergy 1956; præsident for 5. nordiske allergologkongres 1957; æresmedlem af Société francaise d'Allergie, Sociedad argentina de aler-"ia og Sociedad geographica de Lisboa; Fellow, American Academy of Allergy.

Har skrevet: Experimental Investiga-tions in Serum Allergy with Reference to the Etiologi of Rheumatic Joint Di-seases (disputats, 1940) samt andre vidensk. arbejder, fortrinsvis om allergiske sygdomme; redaktør af Håndbog for Sygeplejersker; Lærebog for Sygeplejeelever; tidsskriftet Acta Allergologica og Who is Who in Allergology.

Udenl. orden: N.r.K.H.

Adresse: Gersonsv. 8, Hellerup.

BRUUN Else Marie kgl. kapelmusica; f. 13/8 1911 i Aarup på Fyn; datter af skræddermester Jørgen Bruun (død 1936) og hustru Johanne f. Thiesen (død 1944); gift (15/9 1932) m. kgl. koncertmester Julius Kooiel (se denne).

Afgangseks. (store eks.) fra det kgl. danske musikkonservatorium 1931; elev af professor Anton Svendsen og kgl. kammermusikus Peder Møller; studiereise til Berlin, Prag, Wien og Budapest 1933; medl. af Kbhvns Philharmoniske Orkester 1931-35; debutkoncert dec. 1933; koncertmester i Det Unge Tonekunstnerselskabs orkester 1934-39; medl. af Det kgl. Kapel fra 1936 og primaria i Koppel-Kvartetten.

Medl. af bestyrelsen for Kammermusikforeningen Gymnamusa; æresmedlem af Kammermusikforeningen 1953.

Tildelt professor Ove Christensens ærespris 1950 og Tagea Brandts Rejselegat 1957

Adresse:' Ved Volden 12, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Hjertebo. Hjertegræsvej,

Asserbo pr. Frederiksværk.

BRUUN Erik rektor, cand. mag.; f. 10/10 1909 i Svendborg; søn af prokurist N Th. Bruun og hustru Agnes f. Mørup; gift 1. gang (15/2 1935) m. Margrethe Elisabeth B., f. Kragh, f. 18/8 1910 i Oslo, død 1942; 2. gang (2/7 1944) m. Jytte B., f. 29/4 1920 i Kbhvn., datter af revisor Vilhelm Løve og hustru Margrethe f. Kirchhoff.

Student (Marselisborg) 1928; studieophold ved La Sorbonne, L'Institut de Pho-nétique i Paris 1932; cand. mag. (fransk og dansk) 1934; Kbhvns univ. guldmed. 1935; lærer ved Akademisk kursus 1936-47, ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen 1947-49; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet i fransk 1949-51; adjunkt ved Rysen-steen gymnasium 1937-51; rektor for Rønne statsskole 1951.

Har skrevet forsk, lærebøger i fransk.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Provsteg. 4, Rønne.

BRUUN Gerda korpschef; f. 16/6 1896 i Kbhvn.; datter af stabslæge Herluf Aren-drup (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Anna f. Thorup (død 1913); gift (17/8 1918) m. civilingeniør Aage Bruun, f. 12/7 1886 i Kbhvn.; søn af hovedbogholder Carl Bruun (død 1933) og hustru Caroline Amalie f. Nielsen (død 1940).

Student (N Zahles skole) 1915; cand. phil. 1916; studerede sprog 1915-18; ansat i udenrigsministeriets pressebureau 1918-19; bosat i udlandet (England, Australien og Japan) 1919-26; tilmeldt Danske Kvinders Beredskab 1939, formand for sammes Gentofte afd. 1942-45; chef for Danmarks lottekorps' uddannel-

sessektion 1946, korpschef for korpsets militære afd. 1947, korpslotte (militær leder) 1951, chef for Danmarks lotte-koros fra 1954.

Medl. af Dansk Bridgeligas præsidium 1937-43 og af hovedbestyrelsen for Gentofte Børnevenner 1945-53. Adresse: Emiliekildev. 29, Klampenborg.

BRUUN Hans C fh. kontorchef, cand. jur., R.; f. 5/8 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer Johan Bruun (død 1907) og hustru Thora f. Hartmann (død 1914); gift (12/4 1911) m. cand. phil. Signe B., f. 9/2 1889 i Øster Tørslev, datter af dyrlæge R M Hansen (død 1927) og hustru Nicoline f. Lassen (død 1925).

Student (Vestre borgerdydskole) 1902; cand. jur. 1908; aspirant i generaldirektørens sekretariat ved statsbanerne 1908; fg. fuldmægtig 1910; fuldmægtig 1914; ekspeditionssekr. 1915; kontorchef ved statsbanernes 2. distrikt i Århus 1916; statsbanernes hovedkasserer i Kbhvn. 1922; studie- og stipendierejse til Schweiz 1924; medl. af giro-udvalget af 1930 og af regnskabsudvalget af 1931; kontorchef i generaldirektoratet for statsbanerne 1933-44.

Formand for Foreningen til Værn for værgeløse Dyr 1924-25.

Har skrevet: Ungdomskampe (en fortælling. 1918); Livets Veje (fortællinger, 1923); Om Tvekampens Stilling i oldger-mansk Rettergang, særlig dens Forhold til Gudsdommene (retshistorisk undersøgelse, 1930); De pontinske Sumpe. Det pontinske Agerland. Et Festskrift (1939); en del fortællinger og artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Carl Bernhards V. 15,

Kbhvn. V.

BRUUN Henry arkivar; f. 17/12 1903 i Sønderup i Himmerland; søn af sognepræst Johs. K Bruun (død 1939) og hustru Helena f. Edelberg (død 1905); gift (8/11 1937) m. Anna Maria Elisabeth B., f. 18/9 1902 i Veggerslev ved Grenaa, datter af professor, dr. theol. Eduard Geismar (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Lina f. Przyjemska (død 1942).

Student (Sorø) 1921; cand. mag. 1928; medarbejder ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi s. å.; arkivar II ved rigsarkivet 1938, arkivar I 1954.

Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund 1935-36.

Har bl. a. skrevet: Den faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900. I, Til ca. 1880 (1938); afhandlingen Abraham Brodersen (1950): medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon 1933-43; redaktør af Dansk historisk Tidsskrifts års-bibliografier fra 1929; medarbejder ved International Bibliography of Historical Sciences fra 1947; redaktør af Dansk historisk bibliografi 1943-47. 1956.

Adresse: Hvidkildev. 83, Kbhvn. F.

BRUUN Jonas højesteretssagfører; f. 3/7 1911 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører Hans Henrik Bruun (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Elisabeth f. Poulsen; gift (14/5 1941) m. sekretær hos H. M. dronningen Sybille Bruun (se denne).

Student (Sorø) 1929; cand. jur. 1937; fg. sekretær i udenrigsministeriet 1939-40; landsretssagf. 1942; højesteretssagf. 1952; medhjælper for statsadvokaterne for østre landsretskreds 1944-54; offentlige og beneficerede sager 1956.

Medl. af bestyrelsen for Højesterets-skranken, Det danske Kunstindustrimuseum, C L Davids Fond og Samling, Knud Højgaards Fond, Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard, Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed og Dansk-Engelsk Selskab.

Formand for bestyrelsen for A/S Lem-vigh-Muller & Munck; medl. af bestyrelsen for A/S Carl Nielsen, Sand- Grus & Singelsforretning, A/S Højgaard & Schultz, AS Dansk Lecabeton, A/S Jydsk Leca-værk, A/S Klem & Kriiger, A/S Frederiksholms Tegl- & Kalkværker, H Poulsen & Co. A/S, Dansk Spare-Selskab, Sagførernes Auktioner A/S. Blindes Arbejde A/S, International Harvester Co. A/S, Aarhus Sten- og Gruskompagni A/S m. fl.

Adresse: St. Kongensg. 71, Kbhvn. K.

BRUUN Kai Aage fh. musikchef ved statsradiofonien, magister, R.; f. 23/1 1899 i Kbhvn.; søn af kgl. kapelmusikus Emil Bruun (død 1945) og hustru Annie f. Henrichsen (død 1926); gift m. sangerinden Kathe B„ f. Bielenberg, f. 16/10 1906 i Berlin.

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1917; uddannet som cellist; magisterkonferens i musikhistorie 1926. Har virket som dirigent i Studentermusikforeningen, Studentersangforeningen og Akademisk Orkester, som musikanmelder ved dagblade og tidsskrifter og assistent ved Musikhistorisk museum. Fra 1927 pro-gramsekr. ved statsradiofonien, souschef ved dennes musikafd. 1949, programredaktør 1950, afdelingschef 1951-55.

Medl. af Tonekunstnerforeningens repræsentantskab fra 1941 og af Det danske Selskabs musikudvalg fra 1948.

Har udg.: Intime Sange, Ti Sange, forsk, korsange, Tre Komponister, Musikkens Grundbegreber, Musikordbog, Fra Musikkens Verden samt forsk, artikler og kronikker. Nybearbejdelser af kammermusikværker fra det 18. årh. og oversættelser af John Gays The beggar's Opera, Mozarts Don Juan og Handels Julius Cæsar (alle s. m. Torben Krogh).

Adresse: Bagsværdv. 28 A, Lyngby.

BRUUN Kr. fh. rektor; f. 15/3 1879 i Gjesing ved Esbjerg; søn af gårdejer Jørgen Bruun (død 1903) og hustru Mette f. Andersen (død 1905); gift (4/11 1905) m. Marie B., f. 12/6 1880 i Jerne sogn, dat-

ter af lærer H H Sørensen (død 1929) og hustru Sørine f. Tingberg (død 1911).

Student (Dockers Kursus) 1898; cand. mag. 1905; lærer i Kbhvn. 1905-14; adjunkt ved Helsingør højere almenskole 1914; lektor ved Aabenraa statsskole 1920; rektor for Esbjerg statsskole 1929-44.

Adresse: Hasselv. 18, Virum.

BRUUN Niels dommer, R.; f. 20/5 1891 i Assens; søn af bagermester Niels Peter Bruun (død 1929) og hustru f. Olsen (død 1922); gift (28/8 1917) m. Adda Elise B„ f. 5/3 1891 i Sorø, datter af boghandler Alfred Clausen (død 1944) og hustru Adda f. Poulsen (død 1956).

Student (Odense katedralskole) 1910; cand. jur. 1916; herredsfuldm. i Ribe 1916, dommerfuldm. 1919; till. stifts-fuldm. i Ribe samt regnskabsfører ved Estvadgaards stiftelse 1932-40; amanuensis hos biskoppen i Ribe 1932-50; dommer i Ribe m. v. 1939, i Nykøbing F. m. v. 1950.

Formand for Ribe huslejenævn 1918-20 og Ribe ligningskommission 1921-25; medl. af Ribe byråd 1930-33; overlig-lingskommissær for Ribe købstad fra 1938; næstformand i bestyrelsen for Ribe Diskontobank 1927-33; formand for fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds 1944-50 og for oprejsningsnævnet for Ribe amt 1945-50; medl. af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn 1946; medl. af bestyrelsen for Riberhus Slotsbanke 1944 og for Den antikvariske Samling i Ribe 1946 (formand fra 1947); formand for fredningsnævnet for Maribo amtsrådskreds 1950 og for voldgiftsretten til beskyttelse af erhvervsvirksomhed i lejet ejendom for Maribo amtsrådskreds 1950.

Har udg.: Menighedsraadenes administrative Virksomhed (1940).

Adresse: Dommergården, Nykøbing Fl.

BRUUN Otto Johannes direktør, R.; f. 2/6 1892 i Vejle; søn af tandlæge Johs. Bruun (død 1935) og hustru Julie Sophie f. Jespersen (død 1933); gift (18/12 1927) m. Ebba B„ f. 6/1 1899 på Frdbg., datter af anlægsgartner Klint Jacobsen (død 1916) og hustru Tine f. Pedersen (død 1943).

Realeks. (Vejle højere almenskole) 1909; handelsuddannelse i Tyskland, England, USA, Uruguay og Argentina; direktør for Nordisk Tubefabrik, Vejle 1915, for A. B. Nordiska Tubfabriken, Kungsor, Sverige 1917, for A/S Andersen & Bruuns Fabriker, Kbhvn. 1918, for Andersen & Bruun (British) Ltd. Slough, England 1933; formand for Tubes, Foil & Capsules, Ltd., London, 1946; direktør for Impact Extrusions Ltd., London, 1950; præsident for Société Beige Brevets Bruun, Antwerpen, 1951; formand for bestyrelsen for A/S Frdbg. Metalvarefabrik, Kbhvn. 1957; bosat i England fra 1938; stiftet Fabrikant Otto Johannes Bruuns Fond 1948.

Har bygget kapsel- og tubefabrikker i Europa, USA, Canada, Indien og Sydamerika 1934-49; har udtaget 166 patenter på maskiner, flaskekapsler og tuber i ind- og udland.

Medl. af Institution of British Engin-eers 1943 og af Dansk Ingeniørforening 1947.

Har udg.: The Bruun Plan for International Collaboration (1944); A Policy for Industrial Expansion (1945).

Adresse: The White House, Stoke Park,

Slough, Buckinghamshire, England.

Sommerbolig: Øregårdsvænget 9,

Hellerup.

BRUUN Sigurd direktør, landsretssagfører, R.p.p.; f. 24/9 1896 i Thorshavn; søn af sognepræst Emil Bruun (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Dora f. Topp (død 1946); gift (5/5 1922) m. Rigmor B., f. 2/2 1901, datter af premierløjtnant A F Glandt (død 1914) og hustru Alma f. Kruse (død 1948).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1914; cand. jur. 1920; sagførerfuldm. s. å.; landsretssagf. 1924, praksis i Kbhvn. fra 1932; offentlige sager 1932; direktør for Koda, Internationalt Forbund til Beskyttelse af Komponistrettigheder i Danmark 1946; direktør for Koda-Dramatik og for Gramo, Grammofonindustriens Retsbeskyttelse.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Jurister (Juristforbundet) 1920-30, formand 1929-30, medl. af repræsentantskabet for samme fra 1953; medl. af bestyrelsen for hvilehjemmet Caritas, for selskabet Fattiges Juleglæde til 1953 og for Stiftelsen Kong Frederik VIII's Minde; kasserer i selskabet Fregatten Jyllands Venner til 1952; administrator for og medl. af bestyrelsen for Olga og I C Teilmanns Minde; medl. af bestyrelsen for Nordisk Copyright Bureau; formand for bestyrelsen for A/S Skandinavisk Lu-terma; medl. af bestyrelsen for A/S Eterna; bestyrer af forsk, legater.

Har skrevet: Hjemmets juridiske Raad-giver (1928); redaktør af tidsskriftet Juristen 1920-30.

Udenl. orden: P.r.K.4.

Adresse: Ny Kongensg. 20, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Stormosen pr. Måløv.

BRUUN Sv. rektor, R.; f. 10/5 1893 i Bramdrup; søn af rektor Georg Bruun (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Margrete f. Petersen (død 1950); gift (7/7 1920) m. bibliotekar Ellen B., f. 13/12 1892 i Rønne, datter af vekselerer Niels Fr. Ravn (død 1910) og hustru Betty f. Koppel (død 1954).

Student (Kolding) 1910; assistent ved det kgl. bibliotek 1911-14; cand. mag. (engelsk, historie og tysk) 1917; studierejser til England og Amerika; lærer ved Henrik Madsens skole 1917; adjunkt ved Sankt Jørgens gymnasium 1919, lektor smstds 1933; undervisningsassist. i engelsk ved Kbhvns universitet 1925-26; censor i engelsk ved skoleembedseks. 1930; rektor for Slagelse kommunale højere almenskole 1936, for Sortedam gymnasium 1940.

Medl. af bestyrelsen for Almindelig dansk cand. mag. Organisation 1923-31, for Pædagogisk Selskab 1935-36 og 1946-49, for Foreningen til Skolehygiejnens Fremme 1940-46 og for Foreningen af Engelsklærere ved Gymnasieskolerne 1930-47 (formand 1930-35, 1937-38 og 1942-45); medl. af opgavekommissionen til studentereks. 1937-50.

Medudgiver af forsk, lærebøger i engelsk for gymnasiet.

Adresse: Sortedam Doss. 93 A, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Fusca«, Stillinge

Strand pr. Slagelse.

BRUUN Svend T landsretssagfører; f. 19/2 1901 i Roskilde; søn af boghandler-Johannes Bruun (død 1916) og hustru Johanne f. Jacobsen; gift (18/6 1927) m. Bodil B., f. 24/6 1902 i Vejle, datter af direktør Chr. Poulsen (død 1916) og hustru Jenny f. Sørensen (død 1953).

Student (Roskilde katedralskole) 1920; cand. jur. 1926; landsretssagf. 1932.

Medl. af bestyrelsen for A/S Ny Kalkbrænderi, for A W Kirkebye A/S, for Lorentz Petersen A/S, for Recks Opvarmnings Comp. A/S, for Nordisk Staalkonstruktion & Staallamelselskab A/S m. il.

Adresse: Fortunv. 9, Charlottenlund.

BRUUN Sybille sekretær hos H. M. dronningen; f. 24/8 1912 i Kbhvn.; datter af ih. ambassadør, lensgreve Eduard Reventlow (se denne); gift (14/5 1941) m. højesteretssagfører Jonas Bruun (se denne).

Student (Zahles skole) 1931; hofdame hos H. K. H. kronprinsessen 1935-41; privatsekretær hos H. M. dronningen fra 1952.

Formand i bestyrelsen for Det danske Pigespejderkorps; medl. af bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn og for Det kvindelige velgørende Selskab; medl. af Søn-derjydsk Hjælpefonds Damekomité, af komitéen for Dronning Ingrids Børnehaver i Grønland og ai The World Commit-tee for Girl Guides and Girl Scouts; sekretær i Ingrid-Indsamlingen.

Udenl. orden: Stb.Kr.M.

Adresse: St. Kongensg. 71, Kbhvn. K.

BRUUN RASMUSSEN Arne kunstauktionsleder, kunsthandler; f. 16/7 1910 i Kbhvn.; søn af direktør Carl Rasmussen (død 1944) og hustru Karen f. Bruun Houmølle (død 1937); gift (3/9 1941) m. Vera Marie B. R., f. 16/10 1907, datter af hovedkasserer Max Lauth (død 1945) og hustru Karen Marie Hansine f. Hansen (død 1943).

Uddannet hos V Winkel & Magnussens Kunsthandel & Kunstauktioner; beskikk. som auktionsleder 1939; etableret eget firma i Kbhvn. for kunstauktioner og kunstudstillinger 1948.

Adresse: Torveg. 47, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Bolbro Villav. 7,

Rungsted Kyst.

BRUUN-RASMUSSEN Fr. fh. minister, biskop, K1. DM.; f. 6/5 1870 i Kbhvn.; søn af justitsråd, kontorchef L B Rasmussen (død 1923) og hustru Vilhelmine f. Bruun; gift (15/7 1893) m. Emilie Charlotte B-R., død 1941, datter af bogholder, eand. pharm. Wilhelm Spies og hustru Caroline f. Lorenz.

Student 1887; cand. theol. 1893; kapellan i Hillerød 1895; resid. kapellan i Nykiøbing P. 1907; andenpræst ved Diakonissestiftelsen 1909, ved Roskilde domkirke 1913; stiftsprovst i Århus 1922; biskop over Århus stift 1931-40; kirkeminister i ministeriet Madsen-Mygdal 1926-29.

Medl. af folketinget juli-sept. 1920; medl. af det kirkelige udvalg 1921; medl. af bestyrelsen for Den danske Præsteforening 1920-26 og 1934-41; formand for foreningen Dansk Kirke i Udlandet 1938-50.

Adresse: Serridslevv. 6, Kbhvn. Ø.

BRUUN-RASMUSSEN Knud redaktør; f. 21/7 1898 i Hillerød; søn af fh. minister, biskop Fr. Bruun-Rasmussen (se denne); gift (13/9 1931) m. Dagny B-R., f. Hansen, f. 11/7 1903 i Nakskov.

Student (Roskilde) 1917; cand. jur. 1924; redaktør ved Woels Forlag 1926-27, ved Baltisk Forlag 1928-29 og ved Nyt Nordisk Forlag fra 1929; medl. af bestyrelsen for A/S Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck fra 1941 og for A/S Danske Securitas fra 1939; Carl Møllers Legat 1928; medstifter af tidsskriftet Klinte 1920; æresmedlem af Dansk Politiforbund og af Kbhvns Politiforening; medl. af Den danske PEN-Klub.

Medl. af bestyrelsen for Juristforbundet (og redaktør af Juristen) 1929-30, for H C Andersen-mindemedaljen fra 1930, for Holberg-medaljen 1934-39, for Dansk Forfatterforening 1931-39 (næstformand 1934-38), af repræsentantskabet for Folkeligt Oplysnings Forbund fra 1952 og for Atlantsammenslutningen fra 1956; redaktør af Nordisk Forfatter-Tidende 1938-39; redaktør af Politivennen (Politibladet) 1932-39, af Politiet, tidsskrift for politivæsen 1938-49, medredaktør af tidsskriftet Våbenhuset 1949-52; lærer ved statens politiskole (psykologi og pædagogik) 1938-52, ved statens luftværns-skole (pædagogik) 1940, ved civilfor-svarsskolen (psykologi og pædagogik) fra 1950 og ved den sociale skole (talerteknik) i 1954; forstander for Vægterskolen fra 1938.

Har skrevet: Digte (1920); Smaa Lygter (1920); Den rolige Glæde (1921); Kentaur (1926); Novemberstorm (1927); Hakon Jørgensen (1927): En Herre viser s:g (1929); Dagsrejse (1929); Det ligger i Luften (1930); Gaden og Mennesket (1930); Dette ene Liv (1932); Morgendrømme (1933); Ansigtet i Spejlet (1947); Hvordan skal jeg undervise børn og voksne (s. m. Helge Haage og Sven Wikberg, 1953); Grundbog for talere (1954); Bedømmelse af mennesker (1954); Kvinde og mand i dagens lys (1955); Mand i huset (s. m. Sven Ludvigsen, 1956). Medudgiver af Politikundskab (1946 og 1949) og af Kaj Munk Mindeudgave (1947-49).

Oversættelser: (s. m. Eva Mortensen) bøger af John Dos Passos, Louis Golding, Thomas Wolfe, David Harold Fink, H A Overstreet og Schalom Asch; (s. m. Else Westh Neuhard) bøger af Jaroslav Hasek og Ernst Wiechert.

Adresse: Ved Stadsgraven 1,

Kbhvn. S.

BRUUSGAARD Holger kgl. kammersanger, R.; f. 11/10 1884 i Mellerup ved Randers; søn af murermester Chresten Bruusgaard (død 1927) og hustru Katrine f. Mollerup Laursen (død 1927); gift (4/11 1916) m. Karen Sand B., f. 14/7 i Randers, død 1939, datter af overlærer Fr. Sand (død 1931).

Studerede musik, tegning og maling i Kbhvn. fra 1903; på det kgl. danske musikkonservatorium 1908; på Det kgl. Teaters elevskole 1909; ved Opera Comique (Dagmarteatret) 1910-13; ved Det kgl. Teater 1913-38: gæsteoptræden i Berlin, Hamborg, Dresden og Prag; sangpædagogisk virksomhed; æresmedlem af Cesky Umerni Praze; kgl. kammersanger 1936.

Hovedroller: Kong Goai i Konge for en Dag; Johannes i Evangeliemanden; Wolfram i Tannhauser; Kurvenal i Tristan og Isolde; Toreadoren i Carmen; Valentin i Faust; Marcel i Boheme; Lescaut i Ma-non Lescaut: Onegin i Eugen Onegin; Faderen i La Traviata; Marquis Posa i Don Carlos; Ford i Falstaff; Renato i Maskeballet; Papageno i Tryllefløjten; Schwan-da i Schwanda o. s. v.; desuden en række hovedroller i oratorier.

Har skrevet en række afhandlinger om danske komponister. Af større arbejder: Funktioner i Larynx under Tonedannelse.

Adresse: N-Søgade 19, Kbhvn. K.

BRUCKER Knud arkitekt; f. 26/6 1885 i Starup; søn af frimenighedspræst G Valdemar Brikker (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Marie f. Marstrand; gift (1945) m. Rose Agnete B., f. 10/11 1909, datter af læge Poul Liebmann (død 1937) og hustru Dagmar f. Jungersen.

Svendeprøve som murer 1903; afgang fra Teknisk skole, Kbhvn. 1907 og fra kunstakademiet 1917; lærer i husbyg-ning og opmåling ved Odense tekniske skole 1919-37.

Har bygget Fyens Stifts Kreditforenings bygning i Odense 1935 og Næsby kirke på Fyn 1942; har udg. (s. m. Lars Hansen Larsen) Nye Danske Landbrugsbygninger (1939, 1941 og 1945).

Adresse: Strandg. 23, Kbhvn. K.

BRUEL Erik landsretssagfører, dr. jur.; f. 24/9 1892 i V-Torup; søn af statsplantør J Briiel (død 1952) og hustru Henriette f. Petersen (død 1920); gift m. Karen Margrethe B., f. 5/7, datter af godsejer K Kjeldsen, Lynderupgaard (død 1948) og hustru Martha f. Kjeldsen (død 1945).

Student (Esbjerg) 1911; cand. jur. 1916; fuldmægtig på Grosserer-Societetets kontor for dansk udenrigshandel 1916-19; sekretær i indenrigs- (social-, sundheds-) ministeriet 1919-31; landsretssagf. i Kbhvn. fra 1931. Privatdocent ved universiteterne i Kbhvn. og Århus samt månedlige forelæsninger ved universitetet i Lund 1931-56; gæsteforelæsninger på universitetet i Reykjavik (1932), på Académie de Droit international i Haag (1936), på Institut Universitaire de Hau-tes Etudes Internationales, Geneve (1937), på Uppsala universitet (1937-40, kursus i folkeret), på Helsingfors' universitet (1938), på Oslo universitet (1938 og -39) samt på uiversitetet i Bonn (1953).

Stifter og udgiver af Nordisk Tidsskrift for international Ret (1930) og af Tidsskrift for Udenrigspolitik (1934-56).

Dr. jur. 1940; Associé de I'Institut de Droit international 1948, Membre 1956; korresp. medl. af The London Council of World Affairs (1950) og af I'Institut Hel-lénique de Droit international (1954).

Adm. medl. af bestyrelsen for Louis Petersens Legat; administrator af det grevelige Holstein-Marpaluske fideikommis; stifter af og fg. formand for Foreningen af Ejere af fredede Ejendomme; formand for og medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervs- og ejendomsselskaber.

Har skrevet: Den internationale Arbejdsorganisation 1919-29 (1929); Les Detroits danois au point de vue de droit international (i Recueil de l'Académie de Droit international 1936); Die volkerrech-liche Berechtigung der danischen Belt-sperre 1914-18 (1938); Internationale Stræder I-II (disputats, 1940, engelsk udg. 1947); endv. løbende oversigter over aktuelle folkeretlige og udenrigspolitiske spørgsmål i de to forannævnte tidsskrifter.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; Fi.H.R.31.; I.F.3.

Adresse: Nikolaj PI. 26, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Bratskov hovedgård pr. Brovst.

BRUEL Gustaf statsskovrider, hofjægermester, K.DM., Chr. X M.T.p.p.; f. 19/8 1887 i Svejbæk; søn af statsskovrider L B Briiel (død 1947) og hustru Augusta f. Friedrichsen; gift (11/7 1914) m. Else B., f. 30/7 1895 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. Johannes Østrup (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Ellen f. Thorenfeid.

Student (Rønne) 1905; forstkand. 1911; løjtnant i gardehusarregimentet; ansat i et ingeniørfirma i Sverrig 1912-13; assistent ved statsskovvæsenet 1914; kst. skovrider for Stenderup distrikt 1920; skovrider for Lindet distrikt 1920, for Aabenraa distrikt 1922 og for Frederiks-

borg distrikt fra 1939; kgl. jægermester ved statsskovene fra 1940.

Medl. af Dansk Skovforenings handels-udvalg 1923-39, af sammes repræsentantskab 1930-40 og af bestyrelsen 1934-40; tilsynsførende ved Løvenholm distrikt 1925-30; medl. af Aabenraa skolekommission 1928-36; statens tilsynsførende med de private skove i Aabenraa amt 1922-39; sagkyndig medhjælper ved vurdering af skovejendomme til ejendomsskyld fra 1923; formand for Statsskovriderforeningen 1931-43; medl. af reservatudvalget fra 1934.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; S.N.21.

Adresse: Bøgelund pr. Hillerød.

BRUEL Per civilingeniør, dr. techn.; f. 6/3 1915 i Kbhvn.; søn af statsskovrider, hofjægermester Gustaf Briiel (se denne): gift (8/2 1939) m. Drude B., f. 6/11 1916 i Lyngby, datter af ingeniørarkitekt Vilhelm Marstrand (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Mette f. Faurholdt.

Cand. polyt. 1939; assistent hos prof., dr. phil. P O Pedersen 1939-41, hos prof., dr. techn. Chr. Nøkkentved, arbejdede med den akustiske indretning af studierne i statsradiofoniens nybygning 1941-43; medindehaver af ingeniørfirmaet Briiel & Kjær, Nærum fra 1942; afdelingschef for Hbganas-Billesholm A.B.s lydtekniske afd. i Stockholm 1943-46; forstander for Chal-mers Tekniska hogskolas akustiklaboratorium i Goteborg 1944-47; dr. techn. 1945; docent i akustik ved Chalmers Tekniska hogskola 1945-47; ledede som direktør for Dansk Decca Navigator A/S opbygningen af den danske deccakæde 1947-48; medl. af bestyrelsen for A/S Electronica fra 1947.

Har skrevet: Rørmetodens Anvendelse I Rumakustiken (disputats. 1945): Lydisolation og Rumakustik (1946); Akusti-ska matmetoder (1947); Lydisolations-målinger i bygninger (1949): Sound Insu-Iation and Room Acoustics (1951).

Adresse: Linde Allé 23, Nærum.

BRUEL Tage lektor, R.p.p.; f. 15/11 1889 i Silkeborg; søn af fabrikant Emil Briiel (død 1949) og hustru Nelly f. Holbeck (død 1946); gift (20/2 1926, ægteskabet opløst 1931) m. Else Kann f. Jensen, f. 6/10 1900 på Frdbg.

Student (Helsingør) 1907; cand. mag. 1914; adjunkt ved Skt. Jørgens gymnasium 1919, lektor smstds 1933; fl. studieophold i Frankrig; lærer for de danske elever i Lycée Clemenceau i Nantes 1925-26; censor i fransk ved skoleem-bedseks.

Har udg.: Moderne franske Skribenter I-IV (1937-39); har oversat Octave Au-bry: Set. Helena; Saint-Exupery: Blæsten, Sandet og Stjernerne; Jules Ro-mains: De gode Viljer; André Gide: Notater om Chopin; har forfattet en række litterærkritiske avis- og tidsskriftartikler og radioforedrag, af hvilke et udvalg er udkommet u. titlen: Franske Emner (1946); medarbejder ved Nordisk Konversations-Leksikon.

Har modtaget Oversætterforbundets ærespris 1951. Udenl. orden: F.Æ.L.5. Adresse: Smakkegårdsv. 3, Gentofte.

BRUNNICHE Eigil H museumsdirektør; f. 10/4 1906 i Kbhvn.; søn af læge, dr. med. Einar Brunniche (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ellen f. Hirsch-sprung (død 1948).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1924; studerede jura 1924-29, kunsthistorie fra 1929; medarbejder ved statens kunsthistoriske fotografisamling 1932-33; assistent ved Thorvaldsens museum 1933-39; direktør for den Hirschsprungske samling fra 1938.

Ældste for Boas Larsen og Hustrus Familielegat fra 1934; medl. af bestyrelsen for Robert Hirschsprungs Mindelegat fra 1938, for Foreningen af danske Museumsmænd fra 1946 (kasserer 1947-51), for foreningen Kunst paa Arbejdspladsen fra 1954 og af den danske komité for Biennalen i Venezia 1940-48.

Har skrevet: Alfred Bramsen som kunstsamler (1933); Den Hirschsprungske Samling (1948); J Th. Lundbye's »Trolddom og Huletanker« (1953); biografier i Dansk Biografisk Leksikon (1934-43) og i Weilbachs Kunstnerleksikon (1949-52); desuden artikler og kronikker i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Fredh. Kan. 20, Kbhvn. K.

BRYRUP Niels filialdirektør; f. 7/9 1904 i Holbæk; søn af apoteker Hannis Peri-no Bryrup og hustru Johanne Kirstine f. Sørensen; ugift.

Uddannet i Nordjysk Bank, Aalborg 1920-23 og i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1923-24; exam. jur. 1932; ansat i Kbhvns Handelsbank 1924, fuldmægtig smstds 1934, prokurist 1937, kontorchef 1941, filialdirektør i bankens Store Kongensgade Afd. fra 1950.

Formand i bestyrelsen for Ejendoms-akts. Hermes og Ejendoms- og Finan-cieringsselskabet Koska A/S; medl. af bestyrelsen for Ejendomsakts. Ole Nielsens Hus, for Dampskibsselskabet Orion A S og for Østifternes Brandforsikring G S. Adresse: Hegelsv. 14, Charlottenlund. Sommerbolig: Thorshøj Allé 15, Hornbæk.

BRÆSTRUP Agnete læge; f. 10/7 1909 i Berlin; datter af professor Th. E Thomsen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) oge

itru Astrid f. Lysholm; gift (15/8 1936) m. overlæge, dr. med. P W Bræ-strup (se denne).

Student 1927; studieophold i Cambridge og Oxford 1927-28; med. eks. 1935; studieophold i USA 1936-37; forsk, ho-spitalsstillinger 1937-46; læge ved Hvidøre sukkersygecentral 1941-45, ved mødrehjælpen i Kbhvn. 1947-49; skolelæge i Ebhvns kommune 1948, i Gentofte kommune fra 1954; lærer i hygiejne ved Danmarks lærerhøjskole fra 1949; læge ved Børnehjemmet for Sukkersyge Børn, Kbhvn. og ved fl. børnehaver og vuggestuer.

Medl. af bestyrelsen for Kvindelige Akademikere 1937-46; sekretær i Kvindelige Lægers Klub 1937-46, formand 1946-55, international sekretær 1955; vicepræsident i Medical Women's international Association 1947-51; medl. af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1946-51, af Danske Husmødres Forbrugerråd 1949-51, af Danmarks lottekorps' landskomité fra 1949, af mødrehjælpens fællesråd 1949-56, af Red Barnets arbejdsudvalg 1947-52 og af Red Barnets landskomité 1947-56, af bestyrelsen for Socialt Boligbyggeri's ungdomsklubber fra 1949 og af bestyrelsen for ministeriernes vuggestue og børnehaver fra 1949; formand for Foreningen for Familieplanlægning fra 1956; medl. af kommissionen Enlige Mødre u. Danske Kvinders Nationalråd og Dansk Kvindesamfund; formand for Kvindelige Lægers Klubs husmoderundersøgelser.

Har skrevet: Moderne Sukkersygekost (1944); vidensk. arbejder især vedr. insulinets virkning, nyrens funktion og sukkersyge; populærvidensk. artikler, radioforedrag og håndbogsartikler, fortrinsvis om ernæring og hygiejne.

Udenl. orden: I.S.I.3.

Adresse: Bakkedal 24, Hellerup.

Sommerbolig: Dale Bakke, Tikøb.

BRÆSTRUP Knud direktør, civilingeniør; f. 24/9 1907 i Kbhvn.; søn af auktionsholder Svend Bræstrup (død 1938) og hustru Carla f. Petersen (død 1956); gift (16/7 1939) m. Gunvor B., f. 8/12 1909 i Stockholm, datter af Overlarare (skoleinspektør) Emil Eljas og hustru Ingrid f. Hogberg (død 1943).

Student (Østre borgerdydskole) 1926; cand. polyt. 1932; ingeniør hos A/S Weilbach & Cohn s. å., hos A/S Sadolin & Holmblad 1933-39; eget rådg. ingeniørfirma 1939-48; maskinchef hos A/S Sadolin & Holmblad 1948; direktør i A/S Smith, Mygind & Hiittemeier 1950-56, for AS Accumulator Fabriken, Lyngby fra 1956; stedfortræder for udenrigsministeriets kommitterede i industrisager 1941-45; afdelingschef i revisionsudval-get for tyske betalinger 1945-48.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1935-41, formand for samme 1952-55; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1953-55, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. fra 1952, af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark fra 1953, næstformand fra 1957 samt medl. af sammes arbejdsudvalg fra 1954, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1954, af sammes forretningsudvalg fra 1955 og af dansk standardiseringsråd fra 1953. Adresse: Chr. X's Allé 144, Lyngby. Sommerbolig: Skærby Bakke pr. Nykøbing Sjæll.

BRÆSTRUP P W overlæge, dr. med.; M.T.Kha.p.p.; f. 8/3 1908 i Fredensborg; søn af sagfører, cand. jur. Tycho C Bræ-strup (død 1919) og forfatteren Inger Bentzon (se denne); gift (15/8 1936) m. læge Agnete Bræstrup (se denne).

Med. eks. 1932; hospitalsuddannelse i Aalborg og Kbhvn. 1932-36; studieophold i USA 1936-37; ansat ved rigshospitalet, Dronning Louises Børnehospital og Sundby hospital 1937-45; specialistanerk. (børnesygdomme) 1940; embedslægeeks. 1942; sanitetslæge i Kbhvns sundhedskommission 1942-46; skolelæge i Gentofte 1945; overlæge ved børneafd-. på amtssygehuset i Gentofte 1946.

Generalsekr. for Den store Sundheds-udstilling 1938-39; medl. af Red Barnets arbejdsudvalg 1945-52 og af Red Barnets landskomité; formand for fælleskomité-en for dansk hjælp til Polen 1945; medl. af executivkomiteen i Union Internationale de Protection de l'Enfance, Geneve 1947-54, tildelt unionens hæderstegn 1954; præsident i Dansk Pædiatrisk Selskab 1956; formand for Danske Børnelægers Organisation 1951; medl. af tilsynsrådet for Jenny & C A Andersens Spædbørnshjem og af bestyrelsen for fl. børnehaver og vuggestuer; lægelig redaktør af bladet »Helse« 1955.

Har skrevet: C-Vitaminstudier hos Spædbørn (disputats); Mor og Barn. Haandbog i Barnepleje (1945); har bearbejdet Benjamin Spock's håndbog »Barnet« til udgivelse i Danmark (1950) og som håndbog i »Politiken«s serie (1954); forsk, vidensk. arbejder, fortrinsvis om børnesygdomme og ernæring, samt talrige populærvidensk. artikler.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; Po.P.R.4. Adresse: Bakkedal 24, Hellerup. Sommerbolig: Dale Bakke, Tikøb.

BRØBECK Olaf overlæge, dr. med.; f. 20/6 1910 på Frdbg.; søn af trafikmester R J Brøbeck (død 1934) og hustru Birgitte f. Schou; gift (2/9 1938) m. Karen B., f. 2/5 1918 i Vejle, datter af forretningsfører NC Nielsen og hustru Jac. f. Schafer.

Student (Svanholm gymn.) 1929; med. eks. 1936; klinisk og radiologisk uddannelse i provinsen og Kbhvn.; dr. med. på en afhandling om Arvelighedsforholdene ved Livmoderkræft 1950; overlæge ved Aalborg kommunehospitals røntgenafd. fra 1951.

Adresse: Kornblomstv. 13, Aalborg.

BRØCHNER Hans højesteretssagfører; f. 1/1 1909 i Kbhvn.; søn af købmand H P Brøchner (død 1936) og hustru Inger f. Harder; gift (22/7 1934) m. Agnete B., f. 8/6 1910 i Randers, datter af stadsdyrlæge H P Langkjær og hustru Clara f. Rasmussen.

Student (Horsens) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Grenaa 1932-36; landsretssagf. 1936, prakt. i Aalborg 1936-37, i Nørresundby fra 1938, off. og beneficerede sager fra 1940, højesterets-sagf. 1956; auKtionsleder i Nørresundby og Kjær herred fra 1938; branddir. for Nørresundby købstad fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for 7. sagførerkreds 1940-48 (næstformand 1942-48) og af bestyrelsen for Juridisk Forening for Nordjylland 1948-54 (formand 1951-54); korpsradsformand for Det Danske Pige-spejderkorps Ira 1957.

Adresse: Lars Dyrskøts V. 7, Nørresundby.

BRØCHNER-MORTENSEN Knud professor, overlæge, dr. med., R.; f. 4/7 1906 i Fredericia; søn af mægler, kgl. vejer og måler, vicekonsul J W Brøchner-Mortensen (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Ingrid f. Schæffer (død 1947); gift (16/3 1932) m. Else B-M„ f. 7/3 1904 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Johan Stein (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Anna f. Benzen (død 1920).

Student (Fredericia) 1924; med. eks. 1931; dr. med. 1937; studierejse til Norge og Sverige 1945, USA 1946, 1952 og 1954 og Schweiz og Italien 1953; klinisk assistent ved rigshospitalets med. poli-klinik 1937-38; 2. reservelæge ved Kbhvns kommunehospital, 2. afd. 1938, 1. reservelæge smstds 1941, ved 3. afd. 1942-45, ved Blegdamshospitalet 1946-49; till. chef for Sygekasselægernes Or-ganisation's laboratorium, afd. A 1939-49; lektor i systematisk medicin ved Kbhvns universitet 1945-49; kst. overlæge ved Horsens kommunehospital i 1947; speciallæge i intern medicin 1941 og i klinisk kemi og laboratorieteknik 1947; professor i intern medicin ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets med. afd. A fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning 1944-56, formand 1953 -55; formand for Danske Stofskiftespeciallægers Organisation 1944-52; stiiter af Danske Laboratorielægers Organisation 1946, formand 1946-49; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for klinisk Kemi og Fysiologi 1947-52 og for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1947-52; medl. af tilsynsrådet ved laborantskolen på Teknologisk institut 1947-54; tilforordnet specialistnævnet 1947-54; medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1948-56, af foreningens hygiejnekomité 1956; æresmedlem af American Rheuma-tism Association 1948; medl. af Den alm. danske Lægeforenings sygehusråd 1949, af bestyrelserne for Silkeborg Bad 1949-54 og for Dansk Selskab for intern Medicin 1949-54 (formand 1950-54) samt af sundhedsstyrelsens § 14-udvalg 1949-54; næstformand i rigshospitalets lægeråd 1949; medl. af Redaktionen af Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 1948, af Acta Medica Scan-dinavica 1950 og af Acta rheumatologica Scandinavica 1955; medl. af den danske bestyrelse i Foreningen til Udgivelse af nordisk Medicin 1954; medl. af forretningsudvalget i Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1951, af bestyrelserne for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1951, Dansk medicinsk Selskab 1951, Dansk endokrinolo-gisk Selskab 1951, Nordisk Forening for Endocrinologi 1953, Nordisk Forening for Rheumatologi 1953-55, Nordisk Forening for intern Medicin 1954 og Foreningen af offentlig ansatte Hospitalsoverlæger og Klinikchefer i Kbhvn. og Frdbg. 1952-55; medl. af den af indenrigsministeriet nedsatte kommission vedr. statens sindsyge-væsen 1952, af indenrigsministeriets udvalg vedr. uddannelse af hospitalslabo-ranter 1955 og af studienævnet u. det lægevidensk. fakultet ved Kbhvns universitet 1953; dekan ved samme fakultet 1956; medl. af bestyrelsen for kollegiet Solbakken 1957; medl. af The New York Academy of Sciences 1953; repræsentant i Ligue Internationale contre le Rhuma-tisme 1953; præsident for 5. nordiske rheumatologkongres, Kbhvn. 1954.

Har skrevet: Uric acid in blood and urine (disputats, 1937); Medicinske Laboratorieundersøgelser (1945); Klinisk Laboratorieteknik (1948); Sygdomme i Led, Muskler og Bindevæv (i Nordisk Lærebog i intern Medicin, 1952); kliniske og biokemiske afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Frederik V's V. 1,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Høve Lyng pr. Asnæs.

BRØDSGAARD Andreas kontorchef, cand. polit.; f. 13/4 1889 på Ravnholtgaard i Gesten sogn; søn af proprietær C E Brødsgaard (død 1917) og hustru Nikoline f. Flensburg (død 1918); gift (17/5 1918) m. Betty Helene B., f. 29/4 1896, datter af skibsprovianteringshandler Georg Sørensen (død 1926) og hustru Emmy f. Jensen (død 1945).

Student (Kolding) 1907; cand. polit. 1913; assistent i finansministeriet 1914; sekretær 1919; fuldmægtig 1929; .kontorchef i finansministeriets noterings- og indskrivningskontor 1941.

Revisor i Kbhvns Handelsbank.

Adresse: Ellinorsv. 19, Charlottenlund.

BRØNDAL Axel direktør, R\; f. 14/8 1900 i Ordrup; søn af restauratør Chr. Fr. Brøndal (død 1944) og hustru Anna-Marie f. Jensen (død 1953); ugift.

Præliminæreks. 1917; kontoruddannelse i C A Leth & Co. og i Købmandsskolens sprogklasser; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1920, filialtjeneste i Praha, Soerabaya og Singapore 1921-30, filial-dir. i Shanghai 1931-48, underdir. ved hovedkontoret, Kbhvn. 1948, adm. direktør 1952.

Formand for det danske handelskammer, Shanghai 1941-46 og for Det Danske Samfund, Shanghai 1947; medl. af skoledirektoratet i Shanghai International Settlement 1939-42; medl. af bestyrelserne for The Old East Afriean Trading Co., Ltd., Mombasa, R. T. Bricoe Ltd., Sekon-di, Guldkysten og Lagos, Nigeria, Tahsis Co. Ltd., Vancouver, New Scotiand De-velopment Co. Ltd., Syd-Africa, Mount Austin (Johore) Rubber Estates, Ltd., London, A/S Det Baltiske Trækompagni (formand), A/S De forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & Arve (næstformand) og Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte.

Adresse: Grønningen 5, Kbhvn. K.

BRØNDSTED Henning Andreas teaterchef, R.DM.p.p.; f. 24/2 1897 i Kbhvn.; søn af læge Christian Andreas Brøndsted (død 1922) og hustru Bertha f. Lorentzen (død 1934); gift (15/3 1922) m. Agnes Margrethe B., f. 31/8 1899 i Kbhvn., datter af justitssekretær i sø- og handelsretten Carl Christian Sundorph (død 1922) og hustru Agnes Amalie f. Waitz (død 1916). Student (Metropolitanskoien) 1915; cand. jur. 1921; ansat i Kbhvns Handelsbank 1921-22; kst. sekretær i undervisningsministeriet 1922, sekretær 1923, ministersekr. 1935-40, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1942, kontorchef 1945; teatersekr. ved Det kgl. Teater 1940-45; kst. direktør for rigshospitalet i 1942; kst. chef for Det kgl. Teater og Kapel i 1946; chef for Det kgl. Teater og Kapel i 1947.

Formand for bestyrelsen for Det kgl. Teaters Pensionsfond 1951; medl. af bestyrelsen for Kgl. Skuespiller Peter Jern-dorff og Hustrus Legat fra 1928 og for Ministerialforeningen 1936-38; undervisningsministeriets delegerede i statsradiofoniens programudvalg 1942-43; formand for udvalget af 1943 ang. statstilskud til kommunale eksamensskoler uden for Storkbhvn.; medl. af kommissionen af 1945 til drøftelse af de sønderjydske skoleforhold; næstformand for statens filmsråd 1946-48; medl. af bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse Tersløse-gaard 1956.

Udenl. ordener: Fi.H.R.22.; F.Æ.L.3.; I.F.2*.; Ju.St.S.4.; Le.S.4; N.O.N.3.; N.St.0.22.; Rum.St.4.; S.N.22.; Æt.S.3. Adresse: Caroline Amalie V. 81, Lyngby.

Sommerbolig: Sønderho, Fanø.

BRØNDSTED Holger højskoleforstander, dr. phil.; f. 4/2 1889 i Grundfør; søn af sognepræst Holger Brøndsted (død 1916) og hustru Margrethe f. Bruun (død 1899); gift (9/9 1917) m. Minna Stampe B., f. 2/4 1889 i Odense, datter af inspektør ved smør- og margarinekontrollen Jacob Frø-lieh (død 1937) og hustru Mariane f. An-kjær (død 1923).

Student (Herlufsholm) 1905; elev på Askov højskole 1905-06; cand. theol. 1912; ansat ved folkehøjskolen for unge handelsmedhjælpere »Købmands-hvile« ved Hørsholm 1915, forstander 1916-51; dr. phil. 1932.

Har skrevet: »Ondets Rod« (1946); »Den levende Linie« (1955); »Evangeliets Majestæt« (1956); medforfatter (s. m. C I Scharling m. fl.) af »Kirketanken og vor Tid«.

Adresse: Fyrrevejen 39, Nærum.

BRØNDSTED H V professor, dr. phil., R.; f. 22/7 1893 i Rønne; søn af forfatter, lektor K G Brøndsted (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Clara f. Thomsen (død 1937); gift (12/4 1919) m. Agnes Nicoline B., f. 8/7 1893 på Snertingegården, Sværdborg sogn, datter af godsejer, konsulent Edw. Hansen (død 1922) og hustru Helga f. Kiær (død 1944).

Student (Århus katedralskole) 1911; mag. scient. 1917; assistent ved landbohøjskolens zoologiske laboratorium 1917-20; lærer ved statens lærerhøjskole 1920-28; lærer ved Birkerød statsskole 1920, adjunkt 1921, lektor 1937, rektor smstds 1941; professor i alm. zoologi ved Kbhvns universitet 1948; medl. af konsistorium 1954; studieophold (som Rockefellerstipendiat) ved Stockholms hogskola 1934-36; dr. phil. 1937.

Formand for Dansk naturhistorisk Forening 1951-53.

Fellow of l'Institut International d'Em-bryologie; Member of Editorial board of Journ. Embryol. and exper. Morphology. Litterære arbejder: Biologi (1928); Arternes Omdannelse (1939); Cellen og dens Liv (1939); Gymnasiets Fremtid (1945); Biologi og Menneskeforstaaelse (1951); Atomalderen og menneskets biologiske fremtid (1956); Naturerkendelse, Gudserkendelse og Tro (1956); Vort Biologiske Grundlag. I, Cellen (1956) II, Kønnet (1957) samt talrige vidensk. afhandlinger, populære skrifter og artikler om pædagogiske og biologiske problemer.

Tildelt medalje fra kong Leopold III af Belgien for videnskabeligt arbejde. Adresse: Universitetsparken 3, Kbhvn. Ø.

BRØNDSTED Johannes direktør for nationalmuseet, professor, dr. phil., K.DM.; f. 5/10 1890 i Grundfør; søn af sognepræst Holger Brøndsted (død 1916) og hustru Margrethe f. Bruun (død 1899); gift (8/8 1933) m. Hedevig B., f. 30/10 1893 i Kbhvn., datter af pastor A F L Rindom (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Johanne f. Birch (død 1928).

Student (Sorø) 1909; cand. mag. 1916; dr. phil. 1921; underinsp. v. nationalmuseet 1918, inspektør II 1931, inspektør I 1932, leder af museets 1. afd. 1933-41; tilsynshavende ved provinsmuseerne 1933-41; formand for provinsmuseumsnævnet 1941-52; leder af udgravninger i Dalmatien (Salona) 1922-23; lektor ved Kbhvns universitet 1929; professor smstds i nordisk arkæologi og europæisk

forhistorie 1941; direktør for nationalmuseet 1951.

Medredaktør ved Nordisk Kultur 1928; medl. af stednavneudvalget 1929; hovedredaktør af Acta Archaeologica 1930-48; medl. af naturfredningsforeningens na-turvidensk. udvalg 1931, af sammes forretningsudvalg 1937; Honorary fellow of Royal Society of Antiquaries i London 1930, tildelt samme Soc.s guldmed. 1954; medl. af Conseil permanent i Congrés international des sciences pré-historiques et protohistoriques 1931; korresp. medl. af Deutsches Archæolo-gisches Institut i Berlin 1932 (ord. medl. 1935-43 og 1954) samt af Kungl. Vitter-hets Akademien i Stockholm 1933 (ord. medl. 1948); Honorary member of the Royal Irish Academy i Dublin 1933; stiftende medl. af Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder 1934, formand for samme 1937-39; Honorary corresp. member of the Prehistoric Society of Great Britain 1937; medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund 1937, af Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1938 og af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1939; sekretær i Det Kgl. Nordiske Oldskriftsel-skab 1939; vicepræsident i samme 1945; ledende senior i Studenterforeningen 1941-42; formand for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943-47 og for Klubben af 1914, 1943-49; medl. af styrelsen for Clara Lachmanns Fond 1948, for Dansk Sprog- og Littera-raturselskab 1951, for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde 1951 og for Dansk-Færøsk Kulturfond 1951; formand for det særlige bygningssyn 1951 og for det danske præsidium for »Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder«; medl. af bestyrelsen for Frederiksborgmuseet 1951; undervisningsministeriets delegerede i bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1951; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1951; medl. af bestyrelsen for Alfred G Hassings Forlag A/S 1951; æresmedlem af La Société préhistorique polonai-se i Poznan 1950; Corresponding Fellow of the British Academy i London 1952; medl. af udvalget ang. Kronborgs istandsættelse og fremtidige anvendelse 1951, af komitéen for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1952, af bestyrelsen for institutionen Gammel Estrup, Jyllands herregårdsmuseum 1952, for Jydsk arkæologisk Selskab 1952 og for museet Liselund gamle Slot 1953; medl. af den danske sektion af Skandinavisk Mu-seumsforbund 1953; formand for Danske Museer's fællesråd 1952; hovedredaktør for »Vore gamle Tropekolonier« (1952-53) og for »Danmark før og nu« (1952-57); medl. af Arktisk instituts råd 1955 og af den danske UNESCO-nationalkommission 1955.

Har skrevet: Nordisk og fremmed Ornamentik i Vikingetiden (disputats, 1920); Early English Ornament (1924); De forhistoriske Tider i Danmark (1927. 2. udg. 1941); Recherches å Salone (1928); Bronzealderens og Folkevandringstidens Kunst (1931); Danmarks Oldtid I (1938), II (1939), III (1940); Ved Kilderne (1940); To Hundrede danske Oldsager (1941, s. m. Th. Mathiassen); Seks Tværsnit af Danmarks Historie (1941, s. m. Poul Nørlund); Rast undervejs (1942); De fem lange Aar (1946, s. m. Knud Gedde, Helge Larsen og Erik Rasmussen); Hvad skete den 9. April? (1947); Det lukkede Land (1948); Nordboer i Amerika før Columbus? (1951, amerikansk udg. 1954); Guldhornene (1954); medudgiver af Pre-historic Man in Denmark I-II (1957) og af Danmarks Nationalmuseum (1957); forsk, afhandlinger om arkæol. og beslægtede emner.

Adresse: Ny Vesterg. 11, Kbhvn. K.

BRØNDUM Louis Christian præst, forstander; f. 3/4 1906 i Allinge landsogn; søn af fyrassistent J C Brøndum (død 1913) og hustru Klaudine f. Larsen; gift (10/8 1932) m. Antonie B., f. 19/9 1902 i Aakirkeby, datter af bank- og branddirektør A P Henriksen (død 1941) og hustru Eva f. Lyster (død 1938).

Præliminæreks. 1922; student (privat dimit.) 1926; cand. theol. 1932; sognepræst i Østofte s. å., i Lyngby 1947; forstander for og hovedlærer ved pastoralseminariet 1954.

Medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters stiftskonvent 1940-47 og for Almindeligt dansk Præstekonvent 1948-54; medl. af udvalget for samarbejde mellem læger og præster i Kbhvns stift 1952, af styrelsen for Folkekirkens mellemkirkelige Råd og af Det økumeniske Fællesråd 1954 samt af den liturgiske kommission 1954; formand for Danmarks kristelige Studenterbevægelse 1954; medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1956; formand for udvalget for kontakt med grønlandske menigheder 1956.

Har skrevet: Trosbegrebet hos Synoptikerne (i Troen, 1947); Gud og Lidelserne (1948); Døden og Evigheden (1953); Dåben i Ny Testamente og i Oldkirken (bidrag til læren om dåben i »Af Dåben fremgår det nye Menneske«, 1955); medudgiver af Ulovlige Digte fra en lovløs Tid (illegalt ved »A og B«, 1945) og Bibelsyn (1951).

Adresse: Hollandsv. 52, Lyngby.

BRØNDUM Otto direktør, R1., Chr.X.Fr.M. p. p.; f. 12/5 1895 i Århus; søn af sæbemester Otto Brøndum (død 1930) og hustru Henriette f. Gabrielsen (død 1912); gift (28/3 1919) m. Inger Marie B., f. 24/9 1898 i Nyborg, datter af gasværksbestyrer Karl Knudsen (død 1902) og hustru Ingeborg f. Larsen (død 1934).

Uddannet i A/S J D Koopmanns Margarinefabrikker og Svineslagterier og på Købmandsskolen i Kbhvn.; bogholder i Ford Motor Company, A/S, Kbhvn. 1919, fuldmægtig s. å., kontorchef 1920; adm. direktør for O/Y Ford, A/B, Helsingfors

1926-33; adm. direktør for Ford Motor Company, A/B, Stockholm fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Klub i Helsingfors 1928-33; viceformand for Dansk Forening i Stockholm 1934-39; medl. af bestyrelsen for Hjælpeforeningen Dana, Stockholm fra 1944 og for Henry Ford Fonden, Helsingfors 1949-54; medl. af bestyrelsen for Sveriges Auto-mobilindustrifbrening fra 1944, for Svensk Vagforening fra 1951, for Federation Routiére Internationale, Paris 1951-54, for Kungl. Automobil Klubben, Stockholm fra 1953 og for Stockholms Bil-salong fra 1952; fuldmægtig i Sverige-Amerika Stiftelsen 1952.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.h.V.; Fi.L.22.; S.V.21.

Adresse: Strandvagen 29, Stockholm 0,

Sverige.

Sommerbolig: Villa Maagen, Strandv. 177, Espergærde.

BRØNDUM Otto Christian oberstløjtnant, regionsleder, R.DM., HTH.; f. 11/3 1900 i Odense; søn af grosserer Christian Brøndum (død 1935) og hustru Bothilde f. Schmidt (død 1935).

Student (Odense katedralskole) 1918; cand. phil. 1919; premierløjtn. af artilleriet 1923; gennemgået officersskolens ældste klasse 1928-30 ;kaptajnløjtn. 1932; lærer ved hærens rideskole 1934-38; kaptajn 1937; batterichef ved 4. artilleriafd. 1938-49; regionsleder for Bornholms hjemmeværn 1949-53; oberstløjtn. i hjemmeværnet 1952; leder af hjemmeværns-region V 1953.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Rideforening 1933-34 og af bestyrelsen for Sydsjællands Rideklub 1934-38.

Adresse: Overg. o. Vandet 38, Kbhvn. K.

BRØNDUM-NIELSEN Johannes professor, dr. phil., K.DM.; f. 2/12 1881 i Heilskov ved Viborg; søn af lærer N C Brøndum-Nielsen (død 1926) og hustru Hanne f. Olsen (død 1928); gift 1. gang (1908) m. Frieda B-N., f. 22/1 1886 i Frederikshavn, død 1944; 2. gang (1950) m. Johanne Videbæk, f. 27/2 1886 i Kbhvn., datter af kobbersmedemester R O Nielsen (død 1936) og hustru Sophie N. (død 1945).

Student 1904; mag. art. 1910; dr. phil. 1914; docent i nordiske sprog ved Kbhvns universitet 1919; professor i nordiske sprog 1926-52.

Formand for Universitets-Jubilæets danske Samfund fra 1924, for folkemåls-udvalget fra 1941, for det ministerielle retskrivningsudvalg 1943-48, for oerson-navneudvalget fra 1948 og for Selskab for nordisk Filologi 1912-21; medl. af bestyrelsen for Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab 1911-30 og for Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur fra 1927; medl. af stednavneudvalget fra 1924, af det ministerielle forfatterunderstøttelsesudvalg fra 1931 og af Selskab til Udgivelse af færøske Kildeskrifter og Studier fra 1943: censor ved pigeskolens faglærerindeeks. fra 1918; medredaktør af Arkiv for nordisk filologi fra 1920; redaktør af Acta Philo-logica Scandinavica (1926 ff.); dansk hovedredaktør af serien Nordisk Kultur; medl, af bestyrelsen for dansk-islandsk fond 1931-53 og af den Arnamagnæanske kommission 1936, dennes formand fra 1953; redaktør ved Ordbog over det danske Sprog fra 1915; holdt forelæsninger ved Uppsala universitet i okt.-nov. 1916-20 og nov. 1950, ved Oslo universitet i febr.-marts 1923 og ved Stockholms hogskola i marts-april 1927.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1929, Kgl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhal-let i Goteborg 1928, Kgl. Vetenskapssam-fundet i Uppsala 1943, Det Norske Viden-skaps-Akademi i Oslo 1946, Kgl. Huma-nistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1948, Kgl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien i Stockholm 1948; æresmedlem af Gustav Adolfs Akademien 1953.

Vidensk. arbejder: De gamle danske Dyrerim (1908); Sproglig Forfatterbestemmelse (1914, disputats); Gammeldags Skæmt (1916, s. m. Marius Kristensen); Lycke Bogen (1917); Danmarks gamle Landskabslove (1920 ff., s. m. Svend Aakjær, Peter Skautrup, Erik Kroman o. fl.); Den nordiske Skrift (1924); Leonora Christina Ulfeldt's Jammersminde (1926, s. m. Prieda Brøndum-Nielsen; udvidet udg. 1949, s. m. C O Bøggild-Andersen); Dialekter og Dialektforskning (1927); Gammeldansk Grammatik I-III (1928-35); Mariaklagen (1929, s. m. Aage Rohmann); Om Rimkrønikens Sprogform og Tilblivelse (Kbhvns universitets festskrift I 1930); Bødtcher-Manuskripter (1939); Poul Møller Studier (1940); Bødtchers Samlede Digte (1940); Forelæsninger over Skaanske Kirkelov (1942); Danske Ordsprog (1942); Gustav Wied i Breve (1946); Studier og Tydninger (1951); Dækning—Oratio tecta i dansk Litteratur før 1870 (Kbhvns universitets festskrift, 1953); Et gammeldansk Digt om Christi Opstandelse (Vidensk. Selsk. Medd. 1955); artikler i Ordbog over det danske Sprog; afhandlinger i fagtidsskrifter, vidensk. festskrifter o. lign.; oversættelse af Hallfred Vanraadeskjalds Saga (i De islandske Sagaer, 1931).

Adresse: Rungstedv. 9, Rungsted Kyst.

BUCH Carl U grosserer, R.p.p.; f. 8/12 1881 på Gyldensten ved Bogense; søn af skovrider Jens Michael Buch (død 1903) og hustru Elisabeth f. Schaldemose (død 1885); gift (8/12 1908) m. tandlæge Vita B„ f. 19/7 1877, død 1938, datter af eddikebrygger Jacob Nydam (død 1928) og hustru Doris Elisabeth f. Gravengaard (død 1917).

Elev på Herlufsholm og Sorø Akademi; uddannet i trælastforretninger i ind- og udlandet; eget firma i trælastbranchen 1918. Dommer i sø- og handelsretten 1944-51.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Sylows Allé 17, Kbhvn. F.

Sommerboliger: Elsebo, Fridasv., Kildekrog og Skyttehuset, Vinskoven,

Mørkøv.

BUCH Chr. Emil toldinspektør, R.DM.; f. 22/4 1895 i Kolding; søn af købmand M S Jensen (død 1950) og hustru Sofie f. Buch (død 1932); gift (27/8 1922) m. Karen Margrethe B., f. 27/8 1901 i Odense, datter af amtsvejinspektør Gregers Jensen, Rønne (død 1928) og hustru Marie f. Nielsen (død 1947).

Student (Odense katedralskole) 1914; cand. jur. 1920; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1920; fuldmægtig smstds 1931; toldinsp. i overtoldinspektoratet for Kbhvn. s. å.; toldinsp. i Århus 1937.

Formand for vurderingsnævnet for motorkøretøjer i Århus.

Adresse: Toldkamret, Århus.

BUCH Gerda dommer, R.; f. 22/3 1904 i Nyborg; datter af civildommer P N V Buch. Roskilde (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Kirstine f. Gjølby (død 1949); gift (1956) m. landsretssagfører Carl Skou.

Student (Roskilde) 1922; cand. jur. 1929; dommerfuldm. først i Roskilde derefter i Odense, Thisted, Sorø og Køge 1929-53; dommer i Stege 1953, i Hvidovre retskreds fra 1957.

Adresse: Provstevænget 6, Roskilde.

BUCH Harald M G oberstløjtnant, R.DM.. HTH.p.p.; f. 6/4 1893 på Frdbg., søn af dommer P N V Buch (død 1939, se Kraks Blå Bo» 1939) og hustru Kirstine f. Gjøl-bv (død 1949); gift (2/5 1924) m. Inger Kirsten B., f. 29/6 1896 på Frdbg.. datter af tømmerhandler Eli Christensen (død 1929) og hustru Agnes f. Strøh (død 1937).

Student (Sorø) 1912; premierløjtn. 1918; officersskolens våbentekniske kursus 1926-29; til tjeneste ved hærens tekniske korps 1929-30 og ved 1. regiment 1930-32; kaptajn ved 6. regiment 1932; deltog ved 4. batl. i kampen i Sønderjylland 9. april 1940 og på kasernen i Odense 29. aug. 1943; interneret af Tyskerne 29. aug.-22. okt. 1943; chef for modstandsbevægelsens region IVoghøjst-befalende på Fyn 1944-45; oberstløjtn. 1945 med tilbagevirkende kraft fra okt. 1943 og chef for 4. batl. i Odense; chef for 11. batl. i Roskilde 1947; til rådighed for 4. regiment 1952; i nr. i res. og til rådighed for region VI 1953.

Militær motorsagkyndig; medl. af Dansk Ingeniørforening 1929 og af hovedbestyrelsen for Danske Hjemmeværns-foreninger 1945-46.

Udenl. orden: Stb.B.E.5.

Adresse: Provstevænget 5, Roskilde.

BUCH  L fh. dommer, R.DM.p.p.; f. 26'9 1883 i Fredericia; søn af navigationslærer S N Buch (død 1944) og hustru Mar-garete f. Knudsen (død 1928); gift (1/5 1909) m. Signe B., f. 19,4 1882 i Århus, datter at toldassistent J P Pihl (død 1917) og hustru Petrea f. Lerche (død 1921).

Student (Ribe) 1901; cand. jur. 1907; assistent i Kbhvns politikontor 1907; fuldmæstig 1913, ekspeditionssekr. 1918, politiinsp. for politiets 4. afd. 1921; civildommer i Aalborg købstad med Aalborg birk og Fieskum herred 1934; dommer i Frederikssund og Frederiksværk 1942-53.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Sortedam Doss. 59 K,

Kbhvn. Ø.

BUCH Niels præst, R.; f. 24/12 1890 i Jennum ved Vejle; søn af gårdejer, sognefoged Peder Andersen Nielsen Buch (død 1893) og hustru Maren f. Petersen (død 1948); gift (1/9 1921) m. Astrid Margrethe Julie B., f. 12/11 1888 i Kbhvn., datter af skolebetjent Peter Berggreen (død 1942) og hustru Hansine f. Malm (død 1939).

Student (Vejle) 1908; cand. theol. 1914; sekretær i KFUM, Silkeborg 1914-15: kaldskapellan for Lønborg og Egvad 1915-20; studieophold i London i 1921; udsendt af Dansk Missionsselskab som missionær til Kina 1921; sprogstudier i Peking og Dalny; ansat i Petune 1923 og i Harbin fra 1929; orlov i Danmark 1927, 1934 og 1946; residerende kapellan ved Søndre sogns kirke, Viborg fra 1949.

Formand for missionsrådet og missionærkonferencen for den danske mission i Kina (Manchuriet) 1931-46; næstformand for den kinesiske lutherske kirkes kirkeråd i Manchuriet 1931-42.

Adresse: LI. Set. Peders Str. 2 D,

Viborg.

BUCHARD Hans bankdirektør; f. 6/3 1902 i Kbhvn.; søn af tømrer Emil Buchard (død 1946) og hustru Agnes f. Olsen (død 1929); gift (10/2 1938) m. Eleonora B., f. 3/4 1906 i Vordingborg, datter af stationsbestyrer Hans Hansen (død 1948) og hustru Johanne (død 1946).

Præliminæreks. 1918; Handelshøjskolens diplomprøve 1929; ansat i Ordrup-Charlottenlund Bank 1918. bogholder smstds 1923, direktør 1940.

Kasserer i Foreningen af 23. April 1882 med børnehjemmene Dohns Minde og Oresundshøj; næstformand i bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forenings 1. kreds.

Adresse: Ole Bruuns V. 1, Charlottenlund.

BUCHARDT Eduard sekretariatschef; f. 8 4 1916 i Kbhvn.; søn af repræsentant r-gon Buchardt og hustru Laura f. Ebert; Jift (16/3 1951) m. Else B., f. 25/10 1917 . Hobro, datter af apoteker Åge Bruun .'espersen og hustru Sophie f. Pettersen. Student (Schneekloth's skole) 1934; cand. jur. 1940; fg. sekretær i lignings-direktoratet s. å.; sekretær i finansministeriet 1942, fuldmægtig 1949. ekspeditionssekr. 1957; kontorchef i forvaltningsnævnets sekretariat 1952, sekretariatschef fra 1956.

Medl. af bl. a. børneforsorgens admi-nistrationsudvalg 1953, udvalget vedr. åndssvageforsorgen 1954, DSB's og forsvarets rationaliseringsudvalg 1956.

Adresse: Fuglebakkev. 86, Kbhvn. N.

BUCHREITZ Georg rektor; f. 5/10 1905 i Århus; søn af værkmester ved Vridsløselille fængsel F Buchreitz (død 1931) og hustru Mette f. Mikkelsen; gift 1. gang (15'10 1930) m. Gudrun Margrethe B., f. 30/10 1905 på Frdbg., død 1947, datter af sagfører P C Halse (død 1918) og hustru f. Jakobsen; 2. gang (26/6 1949) m. Esther B., f. 8/9 1928 i Aabenraa, datter af direktør O Sørensen og hustru Annemarie f. Hansen.

Student (Rungsted) 1924; cand. mag. 1930; studier ved universitetet i Heidelberg; studierejser i Tyskland og Italien; dansklærer ved Deutsche hohere Schule i Aabenraa 1930; adjunkt ved Slagelse kommunale højere almenskole 1933, inspektor smstds 1935; rektor for Aabenraa statsskole 1941: borgmester i Aabenraa 1946-50.

Litterære arbejder: Afhandling om Karl Gjellerup (Edda. 1931); Kalkmalerier i gamle danske Kirker; Buchreitz og Rosing: Historie I-II; Buchreitz og Lindgård: Dansk grammatik. Lokalhistoriske causerier.

Adresse: Aabenraa statsskole,

BUCHTHAL Fritz professor, dr. med., R.; f. 19/8 1907 i Witten. Ruhr; søn af grosserer S Buchthai (død 1932) og hustru Hedvig f. Weyl (død 1935).

Student (Witten) 1925; studier ved universiteterne i Freiburg, Stanford USA og Berlin; med. eks. 1931; dr. med. 1932; fast vidensk. assistent ved medicinsk fysiologisk institut ved Berlins universitet 1930-32; vidensk. medarbejder ved Kai-ser Wilhelm institut for biologi, Berlin Dahlem 1933, ved Kbhvns universitets gymnastikteoretiske laboratorium 1933-43 og ved Lunds universitets medicinsk fysiologiske institut 1953-45; medl. af det civile danske lægekorps i Sverige 1944-45; konsulent for elektromedicinske undersøgelser ved rigshospitalets neuromedicinske og neurokirurgiske afdelinger fra 1945; direktør for Kbhvns universitets neurofysiologiske institut 1946; professor i neurofysiologi ved Kbhvns universitet fra 1955; studierejser til England 1937 og til USA som Rockefellerstipen-diat 1946.

Vicepræsident i den internationale federation for elektroencefalografi og klinisk neurofysiologi; æresmedlem af So-ciété francaise de Neurologie; korresp. medl. af Deutsche Gesellschaft fiir Neurologie og af Deutsche Physiologische Gesellschaft; medl. af Videnskabernes Selskab 1946.

Har offentliggjort arbejder vedr. musklens og nervens fysiologi. Tildelt Fru Tyra Sønnik-Olsens Legat 1954.

Adresse: Søbredden 24, Gentofte.

BUCHWALD N Fabritius professor, R.: f. 10/8 1898 i Aalborg; søn af stationsforstander N B Buchwald (død 1954) og hustru Astrid f. Fabritius; gift (22/5 1928) m. Karen B., f. 2/11 1900 i Glostrup, datter af handelsgartner Christen Mikkelsen (død 1927) og hustru Vilhelmine f. Eds-berg (død 1920).

Student (Aalborg) 1917; cand. mag. 1924; assistent ved landbohøjskolen 1925, amanuensis 1935, professor i plantepatologi smstds 1944, lærer ved Ingwersen & Ellbrechts gymnasium 1928-36: konsulent i svampesager ved Kbhvns Grundejerforening 1930-37.

Studierejser til Oslo (1922), til Island (1924) og til USA (Cornell, Harvard o. fl. universiteter) 1930-31.

Sekretær for Foreningen til Svampekundskabens Fremme 1926-44, formand fra 1944; sekretær for komiteen til udgivelse af Flora Agaricina Danica 1935-40, medl. af komitéen fra 1944; formand for virusudvalget u. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956 og af Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1956; korresp. medl. af Svenska Botaniska Foreningen 1957.

Medredaktør af Friesia, Nordisk mykologisk Tidsskrift fra 1932; medredaktør af Naturhistorisk Tidende 1937-42, redaktør fra 1942.

Litterære arbejder: Fysiogene Plantesygdomme I-II (s. m. Carl Ferdinandsen, 1936); Spise- og Giftsvampe (1937); Fun-gi imperfecti (Deuteromycetes) (1939); Svampetavler I-II (1946). Har desuden skrevet lærebøger i plantepatologi samt en række plantepatologiske og mykologiske afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Dalgas Boulevard 68,

Kbhvn. F.

BUCHWALD S A R fh. stiftamtmand, kammerherre, K1. DM.; f. 17/12 1877 på Friisholt (Ormstrupl; søn af godsejer August Buchwald (død 1906) og hustru Charlotte f. Arenstorff (død 1901); gift (15/5 1907) m. Bodil baronesse Juul Rysensteen, f. på Mundelstrup 24/10 1880, datter af kammerherre, lehnsbaron Chr. Juul Rysensteen (død 1907) og hustru Elisabeth f. Meinig (død 1897).

Student (Østerbros latinskole) 1895; cand. jur. 1902, assistent i Kbhvns overpræsidium s. å.; by- og herredsfuldm. i Hobro 1904; sekondløjtn. 1905; assistent i kultusministeriet 1907; fuldmægtig 1914; kontorchef i kirkeministeriet 1921; stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Viborg amt 1931-47.

Adresse: Amalieg. 9, Kbhvn. K.

BUCHWALDT Kay distriktsingeniør; f. 20/11 1883 i Fredericia; søn af oberst Frantz Buchwaldt (død 1910) og hustru Meta f. Kierboe (død 1929); gift (29/5

1914) m. Else B., f. 27/7 1891, datter af overlærer ved Metropolitanskolen Anthon Pullich (død 1894) og hustru Gerda f. Kierboe (død 1949).

Cand. polyt. 1911; ingeniør i firmaet Øllgaard & Petersen 1911-13; i 2. ingeniørdirektion, 2. bygningsdistrikt (Taarbækfortet) 1913-15; ansat i vandbygningsvæsenet 1915, distriktsing. og hav-neing. i Esbjerg 1945-49.

Adresse: Ceresv. 16, Kbhvn. V.

BUCK Gunnar direktør, konsul, D. r. K. M.; f. 5/11 1904 i Kbhvn.; søn af murermester V V Buck (død 1952) og hustru Laura f. Nielsen (død 1940); gift (19/8 1936) m. Marcelle B., f. 22/5 i Paris, datter af godsejer Henri Testu (død 1930) og hustru Emilie (død 1919).

Realeks. 1921; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni s. å.; i oversøisk tjeneste fra 1928 i Singapore, Shanghai, Peking, Harbin, Dairen, Tientsin og Tokyo; leder af kontorerne i Japan 1948-55; prokurist ved hovedkontoret i Kbhvn. 1955; adm. direktør for Det Danske Medicinal-& Kemikalie-Kompagni A/S fra 1957; fg. dansk konsul i Harbin 1946; dansk konsul i Tokyo 1953-55.

Formand for det danske handelskammer i Japan 1952-55; vicepræsident i Japan-Denmark Society 1952-55; medl. af International Taxation Committee i Japan og af Committee International Port & Harbour Association, Japan 1951-55.

Adresse: Kildegårdsv. 31, Hellerup.

BUDOLFSEN Svend Erik overlæge, dr. med.; f. 25,5 1916 i Vrejlev sogn, Hjørring amt; søn af teglværksdirektør Lars Chr. Budolfsen (død 1952) og hustru Ingrid f. Eriksen (død 1952); gift (21/2 1942) m. Kirsten Elisabeth B., f. 13,5 1918 i Bindslev, datter af købmand M Larsen og hustru Kathrine f. Dybro Jørgensen.

Student (Hjørring) 1934; med. eks. 1942; kandidat- og reservelægetjeneste ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1942-45 og 1949-53; vidensk. assistent ved Århus universitets fysiologiske institut 1945-49; 1. reservelæge ved med. afd. på Marselisborg hospital 1953-56 og Århus amtssygehus 1956-57; overlæge ved centralsygehuset, med. afd.. Hjørring fra 1957; dr. med. (Århus universitet) 1952; specialist i intern medicin 1953; studierejser til USA og Jugoslavien.

Har skrevet: Sammenlignende Undersøgelser over Resorptionen i Tyktarmen og den distale Del af Tyndtarmen (disputats, 1952) samt en række tidsskriftsartikler i fagblade.

Adresse: Skoleg. 2, Hjørring.

BUDTZ Hanne landsretssagfører; f. 21,9 1915 i Maribo; datter af garvermester Carl P Poulsen (død 1946) og hustru Kirstine f. Bramsen; gift m. ingeniør Otto Budtz; søn af intendant Bertel Christian Budtz (død 1915) og hustru Ville f. Krarup (død 1924). Student (Nykøbing F.); cand. jur. 1939; sagførerfuldm. i provinsen og Kbhvn.; sekretær bl. a. i patent- og varemærkevæsenet; Iandsretssagf. i Kbhvn. 1947.

Landsformand for Dansk Kvindesamfund 1951-56; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti) fra 1953; konsulent ved statsradiofonien fra 1950; udsendt af regeringen til den internationale ar-bejdskonference i Geneve 1951, 1952 og 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm og af hovedbestyrelsen for foreningen Norden. Adresse: Kammasv. 3, Kbhvn. V.

BUDTZ Hons Egede skuespiller, sceneinstruktør; f. 8/8 1889 i Slagelse; søn af direktør, ingeniør Carl Budtz (død 1905) og hustru Alvilda f. Svendsen (død 1915).

Udgået fra Sorø Akademi; på Det kgl. Teaters elevskole; rejst med Albert Helsengreen 1910-12 og med Otto Jacobsen 1912-13; debuterede på Det kgl. Teater 15. maj 1915 som Klint i Genboerne; ved Det kgl. Teater 1913-18: ved Det Ny Teater 1918-27, ved Odense Teater 1927-29, ved Folketeatret i Kbhvn. 1929-33 og fra 1937, ved Apolloteatret. Nørrebros Teater og Casino 1933-37.

Sceneinstruktør ved Folketeatret og lærer ved teatrets elevskole; medl. af Dansk Skuespillerforbunds optagelses-kommission; medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund 1923-25.

Roller: Napoleon i Madame sans Gene; Grev Danilo i Den glade Enke; Sir Oliver i Bagtalelsens Skole; Prinsen i Der var engang -; Hagbarth i Hagbarth og Signe; Gregers Werle i Vildanden; Pastor Hall i Naar den ny Vin blomstrer; Ambrosius i Ambrosius.

Har skrevet forsk, musikstykker, bl. a. Still Life og musik til Axel Juels Kongen og Folket i Holger Rørdams stykke på Folketeatret i anledning af regeringsjubilæet 1937

Adresse: C F Richs V. 52, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Rørvig.

BUDTZ-JQRGENSEN Jørgen redaktør, mag. art.; f. 8/9 1907 i Odense; søn af postmester P Jørgensen (død 1934) og hustru Johanne f. Budtz-Jørgensen (død 1927); gift (12/12 1947) m. Inger B-J., f. 22/9 1908 i Kbhvn., datter af skibsfører E H Mathiesen (død 1946) og hustru Margrethe f. Ginge.

Student (Odense katedralskole) 1926; mag. art. (alm. og sammenlignende litteraturhistorie) 1931; medarbejder ved kbhvnske dagblade 1932-34; forlagskon-sulent 1933-43; litteraturkritiker ved Dagens Nyheder (Nationaltidende) fra 1943, teaterkritiker smstds fra 1947; kbhvnsk teatermedarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1933-37 og ved Fyens Stiftstidende 1941-47; redaktør af Vor Tids Konversations Leksikon (s. m. Harald W Møller) 1937-38, af Dansk Sportsleksikon (s. m. Axel Lundqvist Andersen) 1942-45, af Vor Tids Leksikon (s. m. A P Hansen og Eigil Steinmetz) 1949-51 og af Levende Litteratur (s. m. Mogens Boisen) fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Teatermedar-bejderforeningen og for Filmmedarbejderforeningen (formand 1952).

Litterære arbejder: Chamisso's Peter Schlemihl og det romantiske Eventyr; Penne og Personligheder (1952); oversættelser, bl. a. af Aldous Huxley, Richard Hughes, Rex Warner og Stefan Zweig.

Adresse: St. Kongensg. 83, Kbhvn. K.

BUGGE Aage provst, lektor, R.; f. 19/2 1896 ved Nanortalik, Sydgrønland; søn af fh. kolonibestyrer i Grønland K Bugge (død 1937) og hustru Hedevig f. Clausen (død 1937); gift (4/7 1925) m. Anna Valborg Margrethe B., f. 8/4 1899 i Rønnebæk, datter af førstelærer L C Jensen (død 1925) og hustru Dagmar f. Thiesen (død 1930).

Student (Sorø) 1913; cand. theol. 1921; ophold i Grønland 1913-14, 1917-18 og sommeren 1919; kst. førstepræst i Godt-haab 1921; førstepræst i Holsteinsborg og forstander for kateketskole 1922; i Danmark til pædagogisk kursus 1924-25; seminarieforstander ved Godthaab 1925; forstander for seminariet og højskolen ved Godthaab 1931-34; førstepræst ved Godthaab og provst for Grønland 1934; afsked med ventepenge 1948; lektor i grønlandsk og forstander for det grønlandske seminarium i Kbhvn. 1948.

Formand i Foreningen for grønlandsk Folkeoplysning til 1948; Fellow of The Arctic Institute of North America; medl. af Artisk Instituts råd; næstformand i udvalget for den grønlandske kirkesag 1951.

Har redigeret grønlandske kirke- og skoleblade og skrevet artikler i tidsskrifter om grønlandske kirke- og skoleforhold; har udg.: Dansk Læsebog for grønlandske Skolebørn I-II og dertil hørende grønlandske Læreres Bog (1926-29); Fjeldsøer (1931); grønlandsk bog om Grundtvig (1935); grønlandsk bog om Herrnhut (1937); grønlandske bibelkommentarer; medudgiver af Grønlandsk Læsebog I-III (1944); har skrevet artiklen »Den grønlandske Kirke« i Grønlands-bogen II (1950); »Grønland« i Nordisk teologisk Leksikon I (1952); Grønlandsk Rejseparlør (1952); grønlandsk bog om kirkesamfund og sekter (1957); medarbejder og formand for redaktionsudvalget for Dansk-Grønlandsk Ordbog.

Adresse: Tokkekøbsv. 25, Allerød.

BUHELT Birgitte fh. håndarbejdsinspektør, R.; f. 4/10 1885 i Århus; datter af overlærer Christian Schou (død 1918) og hustru Dagmar f. Barlag (død 1901): gift (3/4 1937) m. kommunelærer Rud. Bu-helt, f. 5/5 1877 i Uggerby.

Lærerindeeks. (Femmers seminarium) 1906; faglærerindeeks. 1925; deltaget i 7 af statens kursus; lærerinde ved Randers kommunale skolevæsen 1907-28; medhjælper hos håndarbejdsinspektøren 1920-28; kst. håndarbejdsinsp. 1928-31; udnævnt 1931; afsked 1956.

Formand for Randers Lærerforening 1914-26; fast censor ved lærerindeeks. fra 1929 og censor ved faglærerindeeks. fra 1934.

Adresse: Stenosg. 5, Kbhvn. V.

BUHL Jon Palle højesteretssagfører; f. 24/11 1917 i Lemvig; søn af direktør Orla Buhl (se denne); gift (27/12 1940) m. Lise Zahrtmann B., f. 22/2 1917 i Fredericia, datter af kaptajn Edward Sonne og hustru Laura f. Zahrtmann (død 1933).

Student (Sortedam gymn.) 1936; cand. jur. 1943; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å.; landsretssagf. 1946; højesteretssagf. 1956; offentlige og beneficerede sager 1951.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminologisk Selskab 1943, formand 1952; sekretær i Dansk Kriminalistforening 1944, medl. af bestyrelsen 1950; sekretær ved de nordiske kriminalistforeningers årbog og for disses internationale komité; re-daktionssekr. ved Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1949; medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1946-49, af justitsministeriets teaterlovudvalg 1949, af Nordisk Skuespillerråd 1949, af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1951 og af bestyrelsen for Blicher-Selskabet 1951; formand for Dansk Svømme- og Livredningsforbunds amatør- og ordensudvalg 1951; medl. af bestyrelsen for Federation internationale des Acteurs 1952, af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1952, af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ophavsret 1954 og for Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond; endv. medl. af bestyrelsen for fl. kommercielle selskaber.

Adresse; Kastelsv. 30, Kbhvn. Ø.

BUHL Knud overlæge, dr. med.; f. 2/10 1911 i Kbhvn.; søn af statsminister Vilhelm Buhl (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Thyra f. Schmidt; gift (3/8 1940) m. Eva B., f. 31/5 1918 i Faaborg, datter af sagfører Julius Hansen (død 1948) og hustru f. Reimers.

Student (Metropolitanskolen) 1930; med. eks. 1940; hospitalsuddannelse i provinsen og Kbhvn.; 1. reservelæge ved Århus kommunehospitals tuberkuloseafd. og tuberkulosestationerne i Århus amt 1949-51; dr. med. (Extrapleural pneumo-lyse) 1949; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1950; studierejse til USA 1951; kst. overlæge ved Århus kommunehospitals tuberkuloseafd. og tuberkulosestationerne i Århus amt 1951, overlæge smstds 1952.

Lærer i lungetuberkulose ved Århus universitet 1952; konsulent ved Århus amts tuberkulosehospital i Odder 1952.

Adresse: Jørgen Brønlunds V. 14,

Århus.

BUHL Marius fh. realskolebestvrer, R.; f. 20/7 1890 i Gaarslev ved Børkoo; søn af gårdejer Peder S Buhl (død 1896) og

hustru Karen f. Nielsen (død 1922); gift (10/8 1917) m. Otilie Margrethe B.. f. 24/9 1886 i Kbhvn., datter af nålemager Emil Rohrlapper (død 1922) og hustru Sophie f. Hansen (død 1893).

Lærereks. (Haslev) 1912; kursus ved Danmarks lærerhøjskole; lærer ved Børkop højskole 1912-13, ved Lyngby real-og latinskole i 1915, atter ved Børkop højskole 1916, ved Egtved kommuneskole 1917; bestyrer af Tørring mellem- og realskole 1920-55.

Medl. af Tørring sogneråd og skolekommission 1925-33 og fra 1945 og af Tørring menighedsråd fra 1930, formand 1945-49; næstformand i forretningsudvalget for Østbirkkredsens Venstrevælgerforeninger 1928-40; medl. af folketinget fra 1947; 1. næstformand i folketinget fra 1957; medl. af bestyrelsen for Tørring elektricitetsværk fra 1923, formand 1929-48, af hovedbestyrelsen for Sammenslutningen af danske Jævnstrøms-værker fra 1938, af bestyrelsen for Landssammenslutningen af de private Realskoler fra 1939, næstformand fra 1942, af bestyrelsen for Børkop højskole fra 1940 og af bestyrelsen for A/S Horsens Vestbaner fra 1953; medl. af statens tilsynsråd med sindssygevæsenet fra 1950; sekretær for Venstres rigsdags-gruppe 1949-56; medl. af Nordisk Råd fra 1953, af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1952, af bestyrelsen for KFUM's seminarier i Kbhvn. fra 1953 og af Den nordiske Kulturkommission 1954.

Adresse: Tørring.

Sommerbolig: Thjabika, Mørkholt

Hage pr. Børkop.

BUHL Ole arkitekt; f. 3/6 1912 i Lemvig: søn af direktør Orla Buhl (se denne); gift m. Grete B., datter af købmand Fritz Johannsen (død 1931) og hustru Ingeborg f. Jørgensen (død 1950).

Realeks. 1929; uddannet som tømrer 1930-33; gennemgået Teknisk skole, hus-bygningsteknikum og kunstakademiet 1930-35; medarbejder i Kooperative Arkitekter 1936-45. Har bl. a. opført: Bispeparken (1939-41). Munkevangen (1942-43) og Haunstrupgaard (1937-38 og 1941); Enighedslund i Aalborg (1938); Hotel Codan (s. m. bl. a. Harald Petersen 1949-50); to højhuse på Bellahøj (1951-53): Søndervangen i Glostrup (1949); Præstevænget (1948-49); studenterkollegiet Solbakken (1954-56).

Medl. af statens ungdomskommission 1946-49, af Kbhvns kommunes boligkommission 1945-49 og af Fredens Tilhængeres arbejdsudvalg 1951-54; meddommer i boligretten 1938-48.

Har udg.: Bogen om Socialt Boligbyggeri (1940); le Courbusier: Menneskets Boliger (1944); medarbejder ved Boliger for ungdommen (1949); artikler i fagpresse og dagspresse.

Adresse: V-Søgade 74. Kbhvn. V.

BUHL Orla direktør: f. 15 9 1871 på Tof-tum i Resen; søn af Orla Buhl (død 1915) og hustru Sophie f. Hein (død 1923); gift (9/2 1899) m. Ingrid B., f. 8/4 1879 i Bøv-ling, datter af valgmenighedspræst, senere sognepræst A Jessen og hustru Vilhelmine f. Høegh.

Sagfører i Lemvig 1898-1925; offentlige og beneficerede sager 1909; (I perioder; bankdir., byråds-, havneudvalgs- og jernbanestyrelsesmedl. samt skatteråds-formand); ved genforeningen juridisk medl. af direktionen for Sønderjyllands Kreditforening til 1947; medl. af krone-udvalget, Sønderjyllands lånekasses bestyrelse og direktion: medl. af bestyrelsen for A/S Investor 1928-49 og A/S Scania Vabis til 1955; medl. af Privatbankens repræsentantskab til 1952; medl. af bestyrelsen for Socialt Boligbyggeri 1938 -47, formand 1940-42; medl. af gælds-ordningskommissionen.

Har i tidsskrifter, pjecer, dagspresse samt i indgivne forslag behandlet og planlagt; om skattefordeling (landbrugs-skattesystemet 1903); om kronemøntens indførelse og låneforanstaltninger for de, der af markkursens fald blev økonomisk vanskeligt stillede, før, under og efter selve genforeningen: Sønderjyllands lånekasse og (kroneudvalget); om planen til en virkelig reaikreditorordning; (hypoteklånefonds) om formen for en særlig kursstøtte under overgangsperioden; om driftsforbedrende, exportvæsnet fremmende låneforanstaltninger for landbruget; (bærelånsprincippet 1920); om kri-seakkordordninger og kontrakter (navnlig om besætning og inventar) med forbehold af ejendomsret (1927); om, hvilken virkning tilskud til landbrugets rente- og afdragsbetaling har på stigningen i landejendomspriserne, derfra til hjemmeforbrugets varepris og kronekursen; om landbrugskriseordning til fordel for exportmuligheder gennem rentesænkning, eventuelt gældsnedskæring, det sidste under midlertidig indkapsling af ikke levende gæld; (Det Buhl'ske system) til landbrugets fredlysning under driftsvær-diernes opretholdelse og konjunkturbestemt skat og rente, efter prisindex (lov nr. 73 af 11. marts 1933); om henstand med prioritetsrenter uden pantsfortabelse udover 2. termin med serievis fordelte og serievis sikrede Nationalbanklån til kuponindløsning; om parikonverterings-forsøgets udnyttelse og dets standsning; om forbrug af reserver; om hjemmefor-brugsprisernes afhængighed af export-priserne; om virkningen på hjemmepris-niveauet og kronekursen, hvis opretholdelsen af rentabilitet i h. t. dagens landejendomspriser under eventuelt fald i landbrugsexportpriserne skal dækkes af hjemmeforbrugspriserne; om pariudbeta-iing af lån; om prioritetsbegrænsning i loft); om solidaritetsbegrænsning iriftsforeningslån); om ro om realkredi-:en ved standsning af pantsunderminering; om vilkårlige privilegier, fastlagte skatter og fællesforetagenders belastning; om overflødiggørelse gennem udenretlig men kontrolleret gældsordnings-stadier af driftstandsende konkursdekreter, tvangsauktioner, industri- og bankstandsninger; skatteaktieformen todeling hhv. langfristet fortegningsret; gældsord-ningsstandsning foreslået for at imødegå standsningens i virkeligheden meningsløse tab for alle, ikke mindst gennem ufornøden skabt arbejdsløshed; gældsordningslovforslaget af 1941 (herunder spørgsmålet om arbejdernes og funktionærernes repræsentationsret og disses mulighed for kooperativ videreførelse af virksomheden). - Om lejeregule-ring og sociale byggefonds. Om klit- og strandfredning; om princippet: stranden er alles. Adresse: Kastelsv. 28, Kbhvn. 0.

BUHL Preben politimester; f. 20/2 1912 i Kbhvn.; søn af proprietær Niels Severin Buhl og hustru Marie f. Bavngaard Thomsen; gift (5/6 1937) m. Maria Ingeborg B., f. 10/5 1911 i Herning, datter af fabrikant Jens Christian Truelsen og hustru Ane Marie f. Lindholt.

Student (Kanders) 1929; cand. jur. 1935; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1935-37; till. fg. sekretær i finansministeriet 1936; politifuldm. i Hjørring 1937, i Lemvig 1939, i Aalborg 1942; statsadvo-katfuldm. i Viborg 1943, i Kbhvn. 1945; politifuldm. i Horsens 1950, i Randers s. å.; kst. politimester i Randers 1955-56, politimester smstds 1957; sagfører (beskikk. depon.) 1952.

Adresse: V-Altanv. 36, Randers.

BUHL Svend Moller direktør, civilingeniør, R.; f. 31/3 1892 i Høng; søn af sognepræst N H Buhl (død 1924) og hustru Marie f. Møller (død 1892); gift (3/10 1919) m. Xenia B., f. 15 10 1894 i Kbhvn., datter af lektor Chr. Gabrielsen (død 1946) og hustru Anna f. Lund (død 1955).

Student (Randers) 1911; cand. polyt. 1917; ingeniør ved Sydøstsjællands Elektricitets A/S, Haslev 1918, afdelingsing. smstds 1921-42; adm. direktør for Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk, Svinninge 1942-45, for Sydøstsjællands Elektricitets A/S 1945.

Formand for Danske Elværkers Arbejdsgiverforening 1950; medl. af den danske nationalkomité for store dæmninger 1949; medl. af bestyrelsen for I/S Kraftimport 1954; i en årrække medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen, der beskæftiger Medlemmer af Maskinmestrenes Forening; formand for bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings faggruppe for elektroingeniører 1954-57; medl. af tilsynsrådet for Haslev Sparekasse 1952 og af Haslev menighedsråd 1953; formand for eller medl. af fl. faglige udvalg u. Danske Elværkers Forening m. m.; medl. af bestyrelsen for sidstn. forening 1955.

Adresse: Tingv. 7, Haslev.

BUHL Søren byretsdommer; f. 18/7 1910 i Kbhvn.; søn af statsminister Vilhelm Buhl (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Thyra f. Schmidt; gift (8/4 1944) m. Ingrid B., f. 15/10 1921 i Sønderborg, datter af konditor Peter Kock (død 1944) og hustru Maria f. Jørgensen (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. jur. 1935; politifuldm. i Aabenraa og Kerteminde 1935-37; ansat u. Kbhvns politi 1937-43 som fuldmægtig ved undersøgelseskamrene, sekretær i opdagel-sespolitiet og fuldmægtig i kontoret for politisager; fuldmægtig hos statsadvokaten i Sønderborg 1943; kst. statsadvokat smstds 1945-47; fuldmægtig hos statsadvokaten for Kbhvn. 1947; kst. dommer i Kbhvns byret 1949, udnævnt 1951.

Næstformand i boligretten for Kbhvn. 1955.

Adresse: Virum Stationsv. 204, Virum.

BUHL Viggo direktør; f. 21/9 1897 i Grenaa; søn af bankdirektør Hans Buhl (død 1942) og hustru Anna f. Andersen (død 1937); gift (23/5 1923) m. Inge Ebba B., f. 19/9 1902 i Odense, datter af to-baksfabrikant Julius Nielsen (død 1946) og hustru Clara f. Hansen (død 1950).

Student (Århus katedralskole) 1915; bankuddannelse 1915-28; revisoruddan-nelse 1929-33; eksamen som statsaut. revisor 1933; selvstændig virksomhed som sådan 1933-35; direktør i Lollands Handels- og Landbrugsbank 1935-39; regnskabschef i Dansk Esso A/S 1940, regnskabsdir. 1948, medl. af direktionen 1953 samt af bestyrelsen 1956; HU. direktør og formand for bestyrelsen for Det Grønlandske Olieaktieselskab 1955.

Adresse: Søbredden 14, Gentofte.

BUHMANN Kjeld grosserer; f. 29/10 1907 i Odense; søn af grosserer Carlos Jensen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Astrid f. Buhmann; gift (18/6 1931) m. Henny B., f. 11/1 1909 i Odense, datter af fabrikant Andr. Tuck og hustru Maria f. Lohse (død 1949).

Uddannelse i praktisk frøavl på Næs-bygaard 1922-23 og derefter videre uddannelse i firma J E Ohlsens Enke, Kbhvn. og Malmø; ansat hos Watkins & Simpson, London, L Clause, Brétigny-sur-Orge, Frankrig, F Bulleri, Scafati, Italien 1925-27 og D M Ferry & Co., Detroit, USA 1928-30; disponent samt rejsende i Europa for J E Ohlsens Enke 1930-33; medindehaver af firma J E Ohlsens Enke 1933.

Medstifter af og formand for Foreningen af danske Havefrøeksportører 1937; formand for Danske Havefrøgrossisters Sammenslutning 1938-48; medl. af landbrugsministeriets udvalg vedr. ind- og udførsel af frø 1940, af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for frøhandelen 1946, af sø- og handelsretten i Kbhvn. 1947-52 og af Grosserer-Societetets Komite 1948-53.

Adresse: Vikingehøj, Strandv. 476,

Vedbæk.

BUKDAHL Jørgen forfatter; f. 8/12 1896 i Sundby på Falster; søn af lærer P K Pedersen (død 1921) og hustru Else Marie f. Jørgensen (død 1937); gift (11/6 1925) m. Magnhild B., f. 28/2 1899, datter af lærer Torleif Ødvin, Stavanger (død 1938) og hustru Lisa f. Larsen.

Student (Ribe) 1916; cand. phil. 1917; studieophold i Tyskland; bosat i Norge 1925-32; medarbejder ved Den nye Litteratur, ved Dansk Udsyn og ved Diet-sche Warande en Belfort, Antwerpen; kronikør ved Politiken fra 1925.

Æresmedlem af »Studenterkredsen« 1946; »Maitre és Jeux Florimontains« (Akademiet i Chambéry) 1946.

Litterære arbejder: Den gamle Bys Drøm (1921); Den sidste Frist (1922); Norsk national Kunst (1924); Graa Eros (1925); Det skjulte Norge (1926); Thomas Olesen Løkken (1927); Aaret i Ribe (1928); Dansk national Kunst (1929); Det moderne Danmark (1931); Det europæiske Menneske (1933); Det skjulte Foraar (1934); Lyseklosteret (1940); Mellemkrigstid I (1941), II (1942), III (1945), IV (1945); Ribe Miniaturer (1945); Under Krig og Besættelse i Danmark og Norge (1946); Europa og Norden (1947); Langs en gammel Grænse (1947); Derfor bære Blus vi med Glæde (1947); Kast dit Brød paa Vandet (1947); Vejlefjorden (1947); Rusland bag Stalin (1948); Sydslesvig (1953); Nordisk digtning (1956); Olavsynet og Norden (1956).

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Askov pr. Vejen.

BUKH Niels overlæge; f. 27/9 1912 i Hørve; søn af fabrikant Jens Bukh og hustru Ingeborg f. Andersen; gift (29/7 1939) m. tandlæge Dagmar B., f. Albrechtsen, f. 6/8 1910 på Frdbg.

Student (Svendborg) 1931; med. eks. 1939; speciallæge i fysiurgi ved Folkekuren ved Hald 1947; fysiurgisk overlæge ved Ortopædisk hospital i Århus 1952.

Adresse: Volden 1, Viborg.

BULL Tage gesandt, K. DM. p.p.; f. 5/7 1881 i Kbhvn.; søn af departementschef, amtsforvalter Gustav Bull (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Louise f. Puggaard (død 1924); gift (1935) m. Sig-run B., f. 8/4 1882 (dekoreret med N. H. VII Fr. K.), datter af grosserer Jean Schalburg og hustru Bertha f. Kastrup (død 1938).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1908; assistent i ministeriet for handel og søfart 1909; till. sekretær hos ministeren 1910; assistent i udenrigsministeriet 1911; attaché ved gesandtskabet i Paris 1912-13, varetog udenrigsministeriets løbende forbindelser med pressen 1914-16; legationssekr. til tjeneste i ministeriet 1916; 1. legationssekr. i London 1919-22; legationsråd og chargé d'affaires a. i. i Spanien 1922-35, till. i Portugal 1926-35; legationsråd i Paris 1935-38, i Haag 1938-40, i Rom 1940-51; chargé d'affaires a. i. i Rom 1944-47; personlig titel af og rang som overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister 1947; afsked fra udenrigstjenesten 1951.

Udenl. ordener; Chin.G.H.3.; I.F.2.; N.St.0.31.; P.Chr.2.; Sp.C.III 2*.

Adresse: Kastelsv. 23, Kbhvn. Ø.

BUNCH-JENSEN Kaj højesteretssagfører, R.; f. 27/3 1901 i Kbhvn.; søn af lagerforvalter J A Jensen og hustru Marie f. Bunch.

Student (Metropolitanskolen) 1919; cand. jur. 1925; fg. sekretær i justitsministeriet 1925-27; landsretssagf. i Kbhvn. 1932; højesteretssagf. 1944; medarbejder ved kammeradvokaturen siden 1928; offentlige og beneficerede sager ved højesteret 1949.

Medl. af sagførerrådet 1946-55, af retsplejeudvalget 1946-55 og af ankenævnet for tjenestemandssager 1947-48; medl. af bestyrelsen for foreningen Høje-steretsskranken 1951-56.

Adresse: Blidahpark 29, Hellerup.

BUNDESEN Helge direktør, orlogskaptajn, R1.; f. 14/12 1892 i Kbhvn.; søn af kaptajn Peter Carl Bundesen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Helene f. Pedersen (død 1942); gift (20/4 1918) m. Gudrun B., f. 16/12 1897, datter af kontorchef C L Ernst (død 1929. se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Hilda f. Damm (død 1907).

Sekondløjtn. i flåden 1913; premier-løjtn. 1914; ansat i Nye Danske af 1864 1920-21,i ForsikringsaktieselskabetHaand i Haand 1921-25; kaptajn i flådens reserve 1925; orlogskapt. 1940; afsked 1952; underdir. i Forsikringsaktieselska-bet Danske Phønix 1925, adm. direktør for dette selskab fra 1932.

Adresse: Bøgev. 9, Hellerup.

BUNDVAD Kaj arbejds- og boligminister; f. 8/7 1904 i Frederikshavn; søn af fisker Chr. Bundvad (død 1928) og hustru Karen f. Jensen; gift 1. gang (31/12 1934) m. Ingrid B„ f. 18/2 1907, død 1950; 2. gang (23/6 1951) m. Marie B., f. 1/6 1916, døtre af murer Anton Sørensen (død 1943) og hustru Nielsine f. Nielsen.