Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

 D

DAELL P M grosserer, løjtnant,

DAHL Arthur civilforsvarsdirektør,

DAHL Carl E H overingeniør

DAHL Holger S direktør

DAHL Ingvard borgmester;

DAHL J R fh. direktør for udenrigsministeriet,

DAHL Kai kontorchef, orlogskaptajn,

DAHL Niels J professor, civilingeniør;

DAHL Svend fh. rigsbibliotekar, dr. phil.

DAHL Thorkil godsejer,

DAHL Torsten professor,

DAHL-IVERSEN Erling professor, overkirurg dr. med

DAHL-JENSEN J P billedhugger;

DAHL-JENSEN Thor vicepolitiinspektør,

DAHLBERG Aksel generalmajor,

DAHLERUP Aksel redaktør

DAHLERUP Alma baronesse,

DAHLERUP Johanne frue

DAHLGAARD Bertel økonomiminister;

DAHLSGÅRD Inga programsekretær, redaktør;

DAL H A fh. hypotekforeningsdirektør. overretssagfører,

DALGAARD Aage direktør, civilingeniør;

DALGAARD Edvard Zeuthen civilingeniør, underdirektør;

DALGAARD Frederik direktør;

DALGAARD Knud økonomidirektør;

DALGAARD-KNUDSEN J landsretssagfører, museumsforstander;

DALGAARD-MIKKELSEN Svend professor, dr. med. vet.

DALL M oberstløjtnant,

DALL Ove Holten vicedirektør, cand. polit.

DALSGAARD Jens fh. kreditforeningsdirektør,

DALSGAARD Søren C overlæge,

DALSGAARD-NIELSEN Torvald overlæge;

DAM Folmer seminarieforstander,

DAM G L kontorchef,

DAM Henrik professor, dr. phil.

DAM Mogens forfatter, journalist;

DAM Peter Mohr lærer,

DAM Willy H overlæge

DAMGAARD Erik landsretssagfører;

DAMGAARD Mads Eg direktør

DAMGAARD-NIELSEN H O direktør,

DAMKIER Paul overretssagfører, journalist

DAMSGAARD Kresten konsulent,

DANCKWARDT Carl underdirektør i søværnet

DANIEL Hjalmar pens. kontorchef, redaktør

DANNESKIOLD-SAMSØE Helle komtesse, priorinde;

DANNESKIOLD-SAMSØE Knud greve, ritmester

DANNESKIOLD-SAMSØE Sophus lensgreve, hofjægermester;

DANNESKJOLD-SAMSØE Sophus Adam maler og skribent

DANNIN Leo landsretssagfører;

DANSTRUP J Peter civilingeniør, maskin-fabrikant;

DARLING Sven lektor, dr. phil.

DAUGAARD Carl stabsintendant

DAVID Arne-Ole filmcensor, sceneinstruktør, skuespiller;

DAVID C L højesteretssagfører,

DAVIDSEN Hjalmar direktør,

DAVIDSEN Orla direktør,

DEBELL Gustav fh. amtsforvalter,

DEDICHEN Herman ingeniør;

DEF-PETERSEN Frede direktør for hærens krudtværk

DEGEN Hans ekspeditionssekretær, cand. potit.

DEGERBØL Masnus professor, dr. phil.

DELEURAN Thorvald malermester;

DEMANT HATT Emilie malerinde

DEMUTH Chr. forfatter,

DESSAU Aage Louis direktør

DESSAU Axel turistchef,

DESSAU Einar direktør, civilingeniør

DETLEFSEN Andreas kontorchef,

DEURS Oscar Harald van vekselerer,

DEVANT1ER H C overlæge, dr. med.

DICH Jørgen Schneekloth professor

DICKMEISS Poul overlæge, dr. med.

DICKMEiSS Antoinette fh. rektor

DIDERICHSEN Paul professor, dr. phil.

DIDRIKSEN Johannes assurandør;

DIEMER Inger

DIETZMANN Fritz kgl. koncertmester

DIGE E departementschef,

DIGE Kaj dommer,

DIGE Mads Kristian Gravesen stationsforstander

D1GMANN Povl Martin generalmajor,

DINESEN B departementschef,

DINESEN Carl-Ebbe kommandørkaptajn,

DINESEN Eiler rektor

DINESEN Erling forbundsformand;

DINESEN Jørgen kammerherre, hofjægermester, godsejer,

DINESEN Thomas F godsejer, civilingeniør, forfatter

DISSING P A fh. realskolebestyrer,

DITHMER Georg ingeniør, direktør

DITLEVSEN L N fh. bankdirektør;

DITLEVSEN Tove forfatterinde;

DJARNØ Erik udskrivningschef,

DJURHUUS Anton distriktsingeniør, cand. polyt;

DJURHUUS Christian lagmand

DJURSHOLT Henrv direktør,

DJØRUP Frans overlæge, dr. med.

DJØRUP Georg kontorchef,

DOHM Svend Aage direktør,

DOHN Henry direktør, civilingeniør,

DONNERUP J C direktør;

DONS Aage forfatter;

DONS CHRISTENSEN,

DONS MØLLER Birger gesandt

DONS Peter M underdirektør,

DORF Alfred Th. præst,

DORN-JENSEN Svend Aage byretsdommer;

DORNONVILLE de la COUR Albert fh. landsdommer

DORPH Bertha malerinde;

DRACHMANN A G fh. bibliotekar, dr. phil.

DRACHMANN Geert kontorchef,

DRAGSTED Arent juvelerer;

DRAGSTED Einar sølvvarefabrikant;

DRAGSTED Fronts overretssagfører

DRAGSTED Ove juveler;

DRAMINSKY Paul telefondirektør, civilingeniør

DREIØE H N stiftsprovst,

DREJER Aage Axelsen redaktør, cand. polit.

DREJER Stig Axelsen landsretssagfører;

DRESL1NG Otto kontorchef

DREWSEN Erik fabrikinspektør

DREYER C C B kammerherre, oberst

DREYER Carl Dines direktør

DREYER Carl Theodor filmsinstruktør;

DREYER Erik direktør,

DREYER Frederik fabrikdirektør, cand. pharm.

DREYER Hans direktør;

DREYER Ingrid Merete frue

DREYER Jørgen S direktør, landsretssagfører

DREYER Max redaktør

DREYER Peter direktør

DREYER Poul direktør;

DREYER Thorvald arkitekt;

DRUCKER Holger grosserer, fabrikant;

DRÆBEL Alf. postmester,

DUE Asger præst;

DUE Steen overbaneingeniør,

DUE-PETERSEN Jens direktør, civilingeniør

DUE-PETERSEN Niels ingeniør

DUEHOLM A politimester

DUGDALE Erik civilingeniør, direktør;

DULLUM Nils forstander;

DUMREICHER Carl bibliotekar, forfatter

DUPONT-NIELSEN E Hother kontorchef, fh. postkontrollør

DUURLOO Ellen journalist, forfatterinde

DUURLOO Sven Peter ambassadør,

DUURLOO Ulrik direktør, propagandachef

DUUS Karl forstander

DYBDAL Bodil højesteretsdommer

DYBDAL C C direktør,

DYBDAL Johannes direktør i finansministeriet

DYGGVE Ejnar arkitekt, direktør,

DYGGVE Ingrid arkitekt;

DYHR Carl kunsthandler, direktør

DYRBERG Knud murermester, entreprenør,

DYREBORG R Johs. Dommer

DYRLUND Ludvig Christian politimester,DAELL P M grosserer, løjtnant, K.DM. p.p.; f. 14/7 1886 i Humlum; søn af tømrermester Anthon Daell (død 1943) og hustru Sophie f. Møller (død 1904); gift (15/7 1915) m. Eva D. (dekoreret med Fi.S.F. og Fi.K.M.39-40), f. 19/12 1892 i Hellerup, datter af læge Otto Repholtz (død 1907) og hustru Dorthea f. Birkerod (død 1944).

Handelsuddannelse 1901-07, i manufaktur en detail hos Brødr. Steenstrup, Holstebro og i manufaktur en gros hos konsul Herman Wessel, Aalborg; sekond-løjtn. 1909; medstifter af Daells Varehus i Kbhvn. 1910; adm. direktør for og formand i bestyrelsen for A/S Daells Varehus 1947.

Kaptajn i den finske armé; korpsfører for Kongens Livjægerkorps 1912-18; formand for Frihedsfonden, for Frihedsfon-dens kollegieråd og for fadderskabet for Bov og S-Lygum sogn; medl. af bestyrelsen for Dansk-Finsk Forening; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brand-

forsikring, af kontrolkomitéen i Livsforsikringsselskabet Hafnia, af repræsentantskabet for Forsikringsselskabet Danske Phønix og af repræsentantskabet for Kgl. Dansk Automobilklub; formand' i bestyrelsen for AS Spintex fra 1947.

Ejer af godset Fænø 1935-43, af Kokkedal hovedgård fra 1939 og af Kaas hovedgård 1949-55.

Udenl.ordener: Fi.Fr.l.; Fi.K.M.39-40.; Fi.S.F.; I.F.2.

Adresse: Kokkedal pr. Kokkedal St.

DAHL Arthur civilforsvarsdirektør, R. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 6/9 1898 i Thisted; søn af farver Christian Dahl og hustru Anna f. Jensen; gift 1. gang (18/12 1927, ægteskabet opløst 1945) m. Gerda D., f. 28/10 i Skive, datter af politimester Chr. Ramsgaard (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Ingeborg f. Ryssel; 2. gang (28/9 1951) m. afdelingschef Emma Gudrun D., f. 12/1, datter af typograf Lars Emil Frederiksen og hustru Dagmar Marie f. Nielsen.

Student (Viborg) 1917; journalistisk virksomhed 1919-21; cand. jur. 1927; politibetjent i Kbhvns politi s. å., sekretær 1928, inspektionsbetjent 1931, kst. politiassist. 1933; lærer ved statens politiskole 1933-38 og 1946-49; politiassist. 1934; 4. politiinsp. i Kbhvn. 1937; politiinsp. hos rigspolitichefen 1938; kst. vicepolitichef 1941, udnævnt 1949; till. leder af statens civile luftværn 1938-49: chef for civilforsvarsstyrelsen (civilforsvarsdirektør) 1949; censor ved statens politiskole til 1949.

Formand for luftværnets kommunaludvalg 1939, for civilforsvarsrådet 1950; medl. af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1942-53, af Rådet for større Færdselssikkerhed 1953; delegeret ved den diplomatiske konference i Geneve 1949; medl. af Dansk Brandværns-Komité 1952.

Medl. af redaktionsudvalget og an-svarsh. redaktør af tidsskriftet »Politiet« 1947-49; har udg.: Søren Kierkegaards Jyllandsrejse (1948).

Tildelt Belgiens Luftværnsforbunds guldmedalje.

Udenl. ordener: Fi.B.F.M.l.; Fi.H.R.22.; F.S.P.3.; N.O.N.3.; N.St.O.31.; S.N.2.; S.V.28.; Sv.C.F.F.M.l.; Sv.Lv.F.T.l.

Adresse: Rosenørns Allé 27. Kbhvn. V.

DAHL Carl E H overingeniør, R.; f. 4/11 1891 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler F C Dahl (død 1920) og hustru Emilie f. Pahl (død 1920); gift (14/5 1921) m. Ebba D., f. 7/1 1892 på Frdbg., datter af porcelænshandler Ole Andersen (død 1914) og hustru Johanne f. Lindgren.

Student (Gammelholms skole) 1909: cand. phil. 1911; cand. polyt. 1916; ingeniør ved Kbhvns elektricitetsværkers ingeniørkontor 1916-18; fuldmægtig 1918-19; driftsing. ved Østre elektricitetsværk 1919-21; afdelingsing. ved Frdbg. kommune 1921-38, overing. 1938, underdir. 1940.

Medl. af menighedsrådet for Lindevang sogn 1927-34 og af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1927-35; censor i elektroteknik ved polyteknisk læreanstalt fra 1932; medl. af Den danske Komité for The World Power Conference fra 1933 og af bestyrelsen for Isefjord-værket 1939-54, kommitteret i selskabet 1954; medl. af det tekniske råd for det storkbhvnske luftbeskyttelsesområde 1939-45 og af Dansk elektroteknisk Komité fra 1946; medl. af bestyrelsen for Danske Gasværkers Forening fra 1955.

Medredaktør af 1. bind af Elektricitetens Historie og dens Mænd.

Adresse: Stægers Allé 21, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Sommerstuen, Tisvildeleje.

DAHL Holger S direktør; f. 3/11 1882 i Jægersborg; søn af grosserer N S Dahl (død 1916) og hustru f. Lasenius Kramp (død 1917); gift (5/7 1907) m. Rita D., f. 5/6 1886 i Frederiksværk, datter af fabrikejer Louis Heegaard (død 1914) og hustru Caroline f. Hagerup (død 1929).

Student (Sorø) 1900; stud. polyt. 1900-03; i handelslære 1903-05; aut. gas- og vandmester 1906; medindehaver af Frederiksværk Savværk og Trælasthandel og af Frederiksværk Maskinforretning 1906-18; aut. elektr. installatør 1907; prokurist i firma Anker Heegaard 1914; direktør i A/S L Lange & Co., Svendborg, 1918-27, i A/S Anker Heegaard fra 1918 og salgsdirektør i A/S De Forenede Jernstøberier 1927-49.

Formand i bestyrelsen for A/S Andersen & Heegaards Ingeniørforretning; medl. af bestyrelsen for A/S Sophus Petersen, Aalborg; formand for Foreningen for Leverandører af Bygningsstøbegods 1921-32; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Ovnstøberier 1929-32 og for Jern-, Metal- og Kortevarebran-chens Kreditorforening 1918-48.

Adresse: Kildeskovsv. 74, Gentofte.

DAHL Ingvard borgmester; f. 18/7 1894 i Nykøbing M.; søn af fisker N P Jensen Dahl og hustru Andrea f. Andersen; gift (21/5 1920) m. Marie D., f. 18/7 1896 i Nykøbing M., død 1947, datter af arbejdsmand Peter Jensen og hustru Karen Maren f. Jensen.

Udlært som tømrer 1914; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Tømrer-Forbund 1930-54, forbundets formand 1939-54, derefter æresmedlem; formand for Socialdemokratisk Forenings 6. kreds 1930-41, for Byggefagenes Samvirke 1935-46 og for Kbhvns Huslejerforening 1936-40; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1937, 1. viceformand 1946, borgmester for magistratens 5. afd. fra 1954; medl. af folketinget 1939-45 og 1947-54; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1940-54; vurderingsformand for Vanløse skyldkreds 1948-54; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1949; formand for bestyrelsen for I/S Kraftimport 1954, næstformand 1956.

Adresse: Næstvedg. 23, Kbhvn. Ø.

DAHL J R fh. direktør for udenrigsministeriet, K.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 16/2 1894 i Ullits; søn af sognepræst Fr. Fabricius Dahl og hustru Gyda Marie f. Norup; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1913, cand. jur. 1922; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; attaché ved gesandtskabet i Paris 1928; vicekonsul i Hamborg 1930; i New York 1933; legationssekr. i Paris 1936; fuldmægtig i ministeriet 1939; kontorchef 1941; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets politiskjuridiske afd. 1945; direktør for udenrigsministeriet 1948-50.

Har udg.: Præsten, Lægen og Hexen (roman, 1954); har skrevet adskillige kronikker i Berlingske Aftenavis og Politiken.

Udenl. ordener: B.K.5.; F.Æ.L.3.; Gr.Ph.l.; I.F.2*.; I.Kr.3.; Mex.A.A.2.; S.N.2'. Adresse: Via Igea 49, Rom, Italien.

DAHL Kai kontorchef, orlogskaptajn, R., HTS.p.p.; f. 27/5 1897 i Kbhvn.; søn af ekviperingshandler Johan Dahl (død 1910) og hustru Jenny f. Celius (død 1941); gift (15/10 1920) m. Ane Johanne D., f. 31/8 i Kbhvn., datter af købmand Lars Peter Thomsen (død 1908) og hustru Ane Kirstine f. Petersen (død 1910).

Realeks. 1913; sekondløjtn. i flåden 1919; premierløjtn. 1920; instruktør på 0 K's skoleskib København 1926-27; kap-tajnløjtn. 1930; 2. leder og supercargo på statens sildefangstekspedition med 13 skibe til Nordisland 1931; orlogskapt. 1937, sektionschef i marinestaben 1940-41; ansættelse i Richs-koncernen 1943-45; stabschef ved flådestationen 1945; kontorchef i Håndværkerforeningen i Kbhvn. og i stiftelserne Alderstrøst 1946; afsked fra søværnet 1947.

Medl. af bestyrelsen for Søofficerernes Organisation 1933-37; medl. af og sekretær i komitéen for fremstilling af Jens Olsens verdensur 1946-56; sekretær i komitéen for bygning af et Håndværkerkollegium i Kbhvn. 1947-50; gene-ralsekr. for »Haandværkets Udstilling 1950«; medl. af landsudvalget i Byggefagenes Landspropaganda for Sæsonud-jævning 1952-55.

Redaktør af Haandværkerbladet; redaktør af værket Danmarks Flaade (1934); redaktør af Lærebog for Orlogsgaster (1937) samt Lærebog i Sømandsskab for Søofficersskolen (1940); medarbejder ved Illustreret dansk Konversationsleksikon.

Udenl. orden: Po.P.R.5.

Adresse: Bredg. 41, Kbhvn. K.

Sommerbolig: »Bitten«. Øresunds

Allé. Dragør.

DAHL Niels J professor, civilingeniør; f. 24/11 1912 i Kidris ved Herning; søn af savværksejer Chr. N Dahl (død 1950) og hustru Helene f. Madsen; gift (9/5 1936) m. cand. jur. Ester D., f. 14/7 1913 i Hover ved Vejle, datter af rektor V S Lauritsen (se denne).

Student (Herning) 1931; cand. polyt. 1936; ansat ved statens jordlovsudvalgs kontor i Tønder 1936-38; honorarlønnet assistent på Danmarks tekniske højskoles laboratorium for hydraulik 1938, fast vidensk. assistent 1942, amanuensis I 1946; professor i jord- og vandbygning ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1952.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd 1944-52 og for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste 1944-52; medl. af International Association of Hydraulic Structures Research 1939; medl. af og sekretær i den danske sektion af International Association of Hydrology u. International Union of Geodesy and Geo-physic 1949; medl. af det af Det danske Hedeselskab nedsatte udvalg vedr. landøkonomisk-kulturteknisk forskning 1950 og af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium 1952; censor i teknisk hydraulik ved Danmarks tekniske højskole 1955.

Har skrevet: Ein optischer Wasser-standmesser (1940); Det hydrauliske Grundlag for Drænledningers Beregning (1947, bidrag til Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings kongres i Oslo); On Non-permanent Movement in Open Chan-nels (1955, bidrag til Intern-Hydraulic Structures Research's kongres i Haag) samt lærebøger og forsk, artikler til fagtidsskrifter.

Adresse: Storkebakken 26, Kbhvn. NV.

DAHL Svend fh. rigsbibliotekar, dr. phil., K'.DM.p.p.; f. 24/9 1887 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør Chr. Dahl (død 1920) og hustru Vilhelmine f. Hansen (død 1941); gift (1922) m. Ellen D., død 1949, datter af sognepræst K Kring (død 1929) og hustru Kirsten f. Larsen (død 1931). -

Student (Metropolitanskolen) 1906, cand. mag. 1914; assistent ved det kgl. bibliotek 1907-09, ved universitetsbiblioteket 1909-11, underbibliotekar ved det kgl. bibliotek 1911; inspektør ved statens bibliotekstilsyn 1920; overbibliotekar ved universitetsbiblioteket 1925, ved det kgl. bibliotek og rigsbibliotekar 1943-52.

Har været medl. af forsk, kommissioner, udvalg og bestyrelser, især vedr. bog- og biblioteksvæsen. Ekstraordinært medl. af Det medicinske Selskab i Kbhvn.; medl. af Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhallet i Goteborg; dr. phil. h. c. ved Lunds universitet 1953; æresmedlem af Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige Biblioteker, af Danmarks Biblioteksforening og af Svenska Bibliotekariesamfundet.

Har bl. a. udg.: Bibliotheca zoologica Danica 1876-1906 (1910); Haandbog i Bibliotekskundskab (1912, 3. udg. 1924-30, svensk udg. 1924-31); Dansk Biblio-teksfører (1915); Forsøg til en Ordbog for Bogsamlere (1919, 3. udg. 1944, svensk udg. 1927); Haandbog for Bogsamlere (1921, s. m. C Dumreicher); Bogens Historie (1927, ny udg. 1957, tysk udg. 1928, svensk udg. 1929, fransk udg. 1933), Danish Theses for the Doctorate 1836-1926 (1929), Den danske Strand (1930, 2. udg. 1956). Universitetsbibliotekets Bygninger gennem Tiderne (1932), Livets Udforskning fra Oldtid til Nutid (1934, s. m. J Anker, tysk udg. 1937, hollandsk udg. 1944), Fabeldyr og andre Fabelvæsener (1938, s. m. J Anker), Universitetsbibliotekets nye Bygning (1938), Bogtrykkerkunsten (1940, s. m. Th. Døssing), Den danske Plante- og Dyreverdens Udforskning (1941), J Christian Bay (1948); redaktør af Statens Accessionskatalog 1914-21 og af tidsskriftet Bogens Verden 1919-25; medredaktør af Dansk biografisk Haandlek-sikon (1919-26), af Dansk biografisk Leksikon (1933-44) og af værket Sønderjylland I-II (1919); i redaktionen af tidsskriftet Den nye Litteratur 1923-31, af Nordisk tidskrift for bok- och biblio-teksvasen 1941-52 og af Libri, International Library Review 1950 f.; udgiver af Aarbog for Bogvenner 1917-27 og af Bogvennen 1926-31 og 1945 f.; medudgiver af Dansk Tidsskrift-Index 1916-24. Hovedredaktør af værkets Danmarks Kultur ved Aar 1940.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2!.; F.Æ.L.5.; S.V.25.

Adresse: Hostrups Have 27, Kbhvn. V.

DAHL Thorkil godsejer, f. 20/12 1887 på Buderupholm; søn af godsejer F Dahl (død 1928) og hustru Bothilde f. Dahl (død 1952); gift (28/12 1920) m. Agnete D., f. 2/1 på Frdbg., død 1956, datter af vekselerer Aug. Lunn og hustru Vero-nique f. Messerschmidt (død 1918).

Student(Aalborg) 1906;landbrugskand. 1911; sekondløjtn. ved III dragonregiment 1913; assistent ved The Corner Co-conut Co.. Ltd., Malaya 1914, Manager smstds og ved andre plantager u. det senere United Plantations, Ltd. 1915-23; ejer af Østergaard ved Malling fra 1922.

Medl. af bestyrelsen for United Plantations Ltd. og for Bernam Oil Palms Ltd.; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Skovejere 1935-53, formand 1945-53.

Adresse: Østergaard pr. Malling.

DAHL Torsten professor, R1.; f. 29/8 1897 i Kbhvn.; søn af professor, dr. jur. Frantz Dahl (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Maria f. Granzow (død 1957); gift (12/1 1923) m. Eva D., f. 19/8 1897 i Kbhvn., datter af grosserer S M Plum (død 1904) og hustru Anthonie f. Christiansen (død 1910).

Student (Metropolitanskolen) 1914; cand. mag. 1922; gentagne studieophold i London, Oxford, Cambridge og Edinburgh; lærer ved Vestre borgerdydskole 1924-25, ved Købmandsskolens kvinde-afd. 1922-28; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1925-28; docent i Engelsk ved Århus universitet 1928; professor 1934; lærer ved Den jydske handelshøjskole 1929-32 og 1940-50.

Medarbejder ved Annual Bibliography of English Language and Literature. Cambridge fra 1925; formand for English Club, Århus, 1940-45; medredaktør af publikationsserien Anglistica fra 1953.

Har skrevet: Valgskildringer i den engelske Litteratur (Acta Jutlandica I, 2-1929); Form and Function, Studies in Old and Middle English Syntax (Acta Jutlandica VIII. 1-1936); Conflicting Comments on the Union of England and Scotland. An Inquiry into the Relations between the Two Countries as Reflected by Mis-cellaneous Writings Published in Great Britain during the Seventeenth and Eigh-teenth Centuries (Acta Jutlandica XIL 2-1940); Linguistic Studies in Some Eliza-bethan Writings, I An Inquiry into As-pects of the Language of Thomas Delo-ney (Acta Jutlandica XXIII, 2-1951). II The Auxiliary Do (Acta Jutlandia XXVIII, 1-1956) samt mindre syntaktiske afhandlinger .(samlede i japanesisk udg. 1937). Har oversat: Den oldengelske Krønike i Udvalg med Indledning og Noter (udg. af Selskabet til historiske Kildeskrifters Oversættelse) 1936.

Adresse: Kathrinebjergv. 3, Århus.

DAHL-IVERSEN Erling professor, overkirurg dr. med., R1.; f. 30/11 .1892 på Frdbg.; søn af lærer, cand. theol. Anders Dahl-Iversen (død 1920) og hustru Ane Catrine f. Pedersen (død 1938); gift (1925) m. Inga D.-L, datter af direktør Axel Thortsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1911; med. eks. 1919; dr. med. 1925; alm. hospitalsud-dannelse 1919-25; 2. reservekirurg ved kommunehospitalets afd. V 1925-27; pro-sektor-assistent ved kommunehospitalet og klinisk assistent ved rigshospitalets fødeafd. B 1927-28; 1. reservekirurg ved kommunehospitalets afd. V 1928-32; privatdocent 1929-32; visitator ved kommunehospitalet 1932-35; prosector chirur-giæ ved universitetet 1934-35; efter konkurrence professor i kirurgi ved Kbhvns universitet 1935 samt chef for rigshospitalets kirurgiske poliklinik 1935-41og overkirurg ved rigshospitalets afd. C 1941; kirurg ved Dronn. Louises børnehospital 1936-54; medl. af retslægerådet 1953, næstformand i rådet s. å.; specialistanerkend. i kirurgi og kir. kvindesygdomme 1932; gentagne studiereiser i kirurgi.

Medl. af Association francaise de chi-rurgie og Danmarks delegerede i Société internationale de chirurgie; Membre d'honneur étranger ved Société de chirurgie de Lyon; medl. af Svenska Lakare-sallskapet; Membre honoraire étranger af Société beige de Chirurgie; Associéétranger af l'Académie de Chirurgie å Paris, 1951; æresmedlem af Svensk Kirurgisk Forening 1953; Honorary Fellow i American College of Surgeons 1954; indvalgt medl. i det norske medicinske Selskab 1954; æresmedlem af Norsk kirurgisk Forening 1954; vicepræsident ved 16. internationale kirurgkongres i Kbhvn. 1955; Charles H Mayo lecturer okt. 1955 ved Northwestern University of Chicago; E Starr Judd lecturer nov. 1955 ved University of Minnesota, Minneapolis; Honorary Member of St. Paul surgical Society, 1955; Wield lecturer ved Royal faculty of Physicians and Surgeons, Glasgow, 1957; generalsekr. for Nordisk kirurgisk Forening 1935-52; midlertidig efor for medicinsk-historisk museum 1935-49; medarbejder ved Nordisk Lærebog i Kirurgi i 1940-49; formand for Dansk kirurgisk Selskab 1947-49; medl. af konsistorium fra 1950; medredaktør af Acta chi-rurgia Scandinavia fra 1950; dommer ved besættelse af et professorat i kirurgi ved Oslo universitet 1953.

Har skrevet: Etude expérimentale de l'influence de la cholécystectomie sur les voies biliaires et la sécrétion gastrique (disputats, 1925); Kønshormonernes Betydning for fysiologiske og pathologiske Tilstande i Corpus mammæ, en klinisk og eksperimentel Studie (konkurrenceafh. 1935); Vejledning i Patientundersøgelse (1936); Operativ Kirurgi (1939, 2. udg. 1950); Lærebog i Krigskirurgi (1940, i Samarbejde med dr. med. A. Bertelsen); Speciel, urologisk Diagnostik (1942); Lærebog i kirurgisk Undersøgelsesteknik (1944); Klinisk Kirurgi, bd. I (1952), bd. II (1955); De endocrine Organers Function i den postoperative Periode (1955) samt talrige afhandlinger om kirurgiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Juliane Maries V. 2,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Blokhus, Jylland.

DAHL-JENSEN J P billedhugger; f. 23/7 1874 i Nibe; søn af snedkermester A P Jensen og hustru Karen f. Dahl; gift (29/12 1900) m. Martha D-J., f. 13/3 1871, datter af inspektør Lorens Haugaard (død 1904) og hustru Bertha f. Schønweller (død 1911).

I snedker- og billedskærerlære i Aalborg 1888-93; elev af kunstakademiet og V Bissen 1893-96; studierejse i udlandet 1896-97; ansat på Bing og Grøndahls Porcelænsfabrik 1897-1917; driftsbestyrer for Porcelænsfabriken Norden 1917-25; grundlægger og ejer af Dahl-Jensens Porcelænsfabrik 1925.

Modelleret en række skulpturer såvel i bronce som i porcelæn, siden 1925 udelukkende til reproduktion på egen porcelænsfabrik.

Adresse: Frederikssundsv. 288, Kbhvn.

Brh.

DAHL-JENSEN Thor vicepolitiinspektør, D.r.K.M.; f. 22/7 1903 i Husby sogn; søn af godsforvalter, exam. jur. Th. Dahl-Jensen, Wedellsborg (død 1938) og hustru Christiane f. Roulund; gift (30/10 1932) m. Ellen D-J., f. 13/8 1904 i Kbhvn., datter af bagermester Th. Dam (død 1944) og hustru Anna f. Splidsboel (død 1952).

Student (Odanse katedralskole) 1921; cand. jur. 1929; politibetjent i Kbhvns politi 1929; inspektionsbetjent 1934; po-litiassist. 1935; politikommissær 1938; chef for Frederikssundsvejs station 1937; chef for udrykningstjenesten og luft-værnsafdelingen 1938; lærer på statens politiskole 1935-46, censor 1940; vice-politiinsp. 1942; chef for motorkontoret 1946, for Kbhvns ordenspolitis sekretariats-, personale- og udrykningsafd. 1952.

Formand for Politiets Idrætsforening 1936-46 og for Dansk Athletik-Forbund 1948-55; medl. af Danmarks Olympiske Komité 1948-55.

Udenl. ordener: Fi.I.F.K.2.; F.Æ.L.5.; S.V.31.; Sv. Lv.F.T.2.

Adresse: Nøjsomhedsv. 2, Kbhvn. Ø.

DAHLBERG Aksel generalmajor, K.DM., HTH.; f. 22/12 1894 i Kbhvn.; søn af værkfører Carl Dahlberg (død 1943) og hustru Elisabeth f. Koch (død 1950); gift (11/10 1934) m. Lilly D., f. 2/8 1890 i Nykøbing F., datter af købmand H O Hansen (død 1915) og hustru Marie f. Frisenette (død 1934).

Premierløjtn. af artilleriet 1920; kap-tajnløjtn. 1932; gennemgået officersskolens artillerikursus og generalstabskursus; ansat i generalstaben 1932-34; kaptajn 1934; stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1939-45; chef for gruppe D (O 1) u. den militære modstandsbevægelse 1943-45; oberstløjtn. og stabschef ved sjællandske divison 1945; chef f. 1. artilleriafd. 1949; oberst og chef for 2. feltartilleriregiment samt garnisonskommandant i Holbæk 1951; generalmajor og chef for region III samt for 3. divison 1955.

Adresse: Kommandobygningen,

Aabenraa.

DAHLERUP Aksel redaktør, afdelingschef ved statsradiofonien, R1. p.p.; f. 1897 i Odense; søn af kaptajn L F V Dahlerup (død 1938) og hustru Elisa f. Henning-Hansen (død 1934); gift (24/5 1928) m. Estrid D., f. 13/1 1895 i Kbhvn., datter af købmand N I Andersen, Kongens Lyngby (død 1934) og hustru Karen f. Jensen (død 1940).

Student (Sorø) 1915; adgangseks. til hærens officersskoles næstældste klasse 1916; kst. sekretær i justitsministeriets udførselskontor 1919-21; chef for ud- og indførselskontoret for 1. zone af de slesvigske afstemningsområder 1920; journalist ved Frederiksborg Amtstidende 1921-22; ved Nationaltidende 1922-25; redaktionssekr. ved Radio Uge-Revue 1925; redaktør af Verden og Vi 1926, till. udgiver af samme 1927-31; ansat ved Pressens Radioavis 1927-31; ved statsradiofonien 1931; programsekr. 1934; reportagechef 1939; afdelingschef 1943; stedfortrædende direktør 1953.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Holger Drachmanns V. 7,

Lyngby.

DAHLERUP Alma baronesse, R., belønningsmed, i guld, Chr. X Fr. M.; f. 4/6 1874 i Randers; datter af Jac. Brøndum (død 1921) og hustru Nielsine f. Bech (død 1932); gift (12/2 1898 i Cape Town) m. baron Joost Dahlerup (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943), søn af baron H J V Dahlerup (død 1876) og hustru Ursula f. Holbech (død 1925).

Stifter af Danish Women's Civic Lea-gue 1917; ærespræsident for American Scandinavian Foundations New York afd. 1928 og formand for dens sociale komité 1919-28; stifter af og formand for Danish American Women's Association 1929, ærespræsident 1952; leder af udstillingen Den danske Kolonihave på Verdensudstillingen i New York 1939-40, formand 1949-53, Hon. President 1953; grundlægger af Danish Colony Garden Cooperative Society Inc., anlæg af danske kolonihaver på staten Island, N. Y. 1941, formand fra 1949; medstifter af og formand for Constantin Brun Award 1923 samt medl. af administrationskomiteen; æresmedlem af Trinitatis kirke, Bronx; medl. af The Woman's Association Fifth Ave. Presbyterian Church, N. Y.; medl. af National Shakespeare Federation og af International Poetry Society; viceformand for Manhattan Chapter Seaman's Church Institute 1944; medl. af bestyrelsen for Danish-American Broadcasting Committee 1949 og af sammes hovedbestyrelse 1951; har fejret H C Andersens fødselsdag ved radioudsendelser i samarbejde med Board of Education fra 1935; stifter af Hans Christian Ander-sen's Statue Fund, New York 1952, præsident for samme 1954.

Har som medl. af kvindernes nationale rådg. komité u. Verdensudstillingen i New York 1939-40 holdt foredrag om Danmark i radio og andre steder; organisator af hjælpe-arbejde for danske sømænd.

Modtaget »Medal of Honor for Women of Achievement« 1955 ved Women's International Exposition i New York.

Adresse: 205 West, 57 Street, New

York, N. Y., USA.

DAHLERUP Johanne frue; f. 20/7 1896 i Baarse sogn; datter af gårdejer Christian Bang (død 1924) og hustru Ane Marie f. Nielsen; gift (28/3.1923) m. driftsingeniør, cand. polyt. H H Dahlerup, f. 25/8 1895 i Ågerup ved Roskilde, søn af sognepræst Peter Nielsen Petersen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Nanna f. Dahlerup (død 1925).

Lærerindeeks. (Zahles seminarium) 1917; eksamen fra statens gymnastikinstitut 1918; lærerinde ved Kbhvns skolevæsen 1919-25.

Medl. af landstinget (Det kons. Folkeparti) 1940-47 og af folketinget 1952-53; medl. af priskontrolråd 1947-55 og af statens husholdningsråd 1946; formand for De danske Husmoderforeninger 1946; medl. af Nordens Husmoderforbunds styrelse fra 1946, formand 1947-49; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde 1952; vicepræsident i Husmødrenes Verdensforbund 1953.

Adresse: Gustav Johannsens V. 28,

Kbhvn. F.

DAHLGAARD Bertel økonomiminister; f. 7/11 1887 på Hesthave ved Skive; søn af proprietær Poul Dahlgaard (død 1897) og hustru Johanne f. Primdal (død 1933); gift (27/12 1913) m. Dorthea D., f. 3/9 i Viborg, datter af stabssergent Lauge Poulsen (død 1934) og hustru Christiane f. Kristensen (død 1934).

Elev på Salling højskole 1903-04, på Dalum landbrugsskole 1904-05, på Askov højskole 1905-06 og 1906-07; student (privat dimit.) 1909; cand. polit. 1913; manuduktør 1914-19; assistent i Kbhvns statistiske kontor _ 1914; fuldmægtig 1918; kst. kontorchef i centralarbejds-anvisningskontoret 1921; chef for Kbhvns statistiske kontor 1922; indenrigsminister i det andet ministerium Stauning 1929-40; økonomiminister i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Rådgiver for den danske regerings delegerede ved de internationale arbejds-konferencer i Washington 1919 og i Geneve 1925 og 1926; folketingsmand for Skivekredsen fra 1920; medl. af folketingets finansudvalg 1927-29, 1940-47 og 1948-57; medl. af sparekommissionerne af 1921 og 1950,- af arbejdskommissio-nen af 1925, af forfatningskommissionerne af 1937, 1946 og 1951 og af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1923; medl. af arbejds-nævnet 1924-29, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1941-57 og af bestyrelsen for samme 1956-57, af forretningsudvalget for priskontrolrådet 1941-55, for monopolrådet 1955-57. af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi, af repræsentantskabet for foreningen Norden og af det nordiske interparlamentariske Råd; medl. af Det nordiske Råd til 1957: formand for apotekskommissionen af 1947.

Adresse: Gentofteg. 55, Gentofte.

DAHLSGÅRD Inga programsekretær, redaktør; f. 19/9 1909 i Nykøbing M., datter af forfatter, kommunelærer Marius Dahlsgård (død 1941) og hustru Dagmar f. Jensen (død 1948); gift (25/11 1936) m. sekretariatschef Erik Ib Schmidt (se denne).

Student (privat dimit.) 1929; tand-lægeeks. 1932; tandlægeassist. 1932-36; prakt. tandlæge 1936-47; redaktør af Dansk Kvindesamfunds organ »Kvinden og Samfundet« fra 1945; programsekr. ved statsradiofoniens foredragsafd. fra 1949. leder af radioens kvindeudsendelse 1949-56.

Medl. af Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelse fra 1944, af Danske Kvinders Nationalråds styrelse fra 1948, af Socialpolitisk Forenings forretningsudvalg fra 1949, af socialministeriets enke-pensionsudvalg af 1956 m. m.

Har skrevet: Lige Løn for Mand og Kvinde (1945); Skat og Ægteskab (1946).

Adresse: Vermehrensv. 8, Klampenborg.

DAL H A fh. hypotekforeningsdirektør. overretssagfører, R\; f. 11/9 1879 på Askov Mark: søn af husejer A S Dal (død 1904) og hustru Marie Kirstine f. Hansen; gift (8/5 1914) m. Olga Louise D., f. 21/9 1888 i Århus, datter af fabrikant A Hammerschmidt (død 1935) og hustru Sara f. Petersen.

Ansat i Arbejder Spare- og Laanekas-sen i Aarhus 1894, bogholder 1900, kasserer 1907; exam. jur. 1908; sagfører i Århus 1911-28; student (privat dimit.) 1914; cand. jur. 1919; overretssagf. s. å.; bosat i Frankrig 1928-31; formand i bestyrelsen for Jydsk Land-Hypotekforening 1932 og adm. direktør i samme forening 1933-57: formand i direktionen (nu tilsynsrådet) for Arbejder Spare- og Laanekassen i Aarhus 1936-52; formand i bestyrelsen for Livsforsikringsselskabet Jylland; medl. af Holme-Tranbjerg sogneråd 1933-37 og formand 1943-46; formand i bestyrelsen for Aarhus Blinde-forening.

Adresse: Skaadehus pr. Højbjerg.

DALGAARD Aage direktør, civilingeniør; f. 30/6 1894 i Helsingør; søn af skoleinspektør A M J Dalgaard (død 1931) og hustru Anna f. Zeuthen (død 1954); gift (25/6 1920) m. Esther D., f. 11/10 1899 i Vaalse, datter af gårdejer Lars Belling (død 1947) og hustru Karen Kirstine f. Rasmussen (død 1937),

Student (Hass' Skole) 1913; filosofikum 1914; cand. polyt. 1919; ingeniør i Dansk Sojakagefabrik A/S 1919; overing. smstds 1947, underdir. 1949, tekn. direktør 1951.

Censor i teknisk kemi ved den polytekniske læreanstalt 1945-54; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948 (2. vicepræsident 1956) og formand for dettes gruppe 2 fra 1954, medl. af akademirådet s. å.; medl. af det teknisk-videnskabelige forskningsråd 1954; næstformand i bestyrelsen for Dansk Fedtforskningsinstitut 1956; medl. af bestyrelsen for Rektor H Edv. Hass' og Fru Ingeborg Hass' Mindelegat 1946.

Adresse: C N Petersens V. 29,

Kbhvn. F.

DALGAARD Edvard Zeuthen civilingeniør, underdirektør; f. 2/12 1899 i Stege; søn af skoleinspektør A M J Dalgaard (død 1931) og hustru Anna f. Zeuthen (død 1954); gift 1. gang (9/1 1924) m. Else D., f. Riibner-Petersen, f. 22/1 1901, død 1951; 2. gang (6/1 1952) m. Ingeborg D., f. Barslev, f. 17/1 1914.

Student (Hass' skole) 1917; cand. po-lyt. 1923; ansat i F L Smidth & Co. A/S s. å., prokurist 1950, underdir. 1955.

Adresse: I H Mundts V. 18. Lyngby.

DALGAARD Frederik direktør; f. 20/4 1893 i Lemvig; søn af fyrbøder Chr. Dalgaard (død 1930) og hustru Charlotte f. Nielsen (død 1904); gift (1/11 1923) m. Fritze D., f. 4/7 1902 i Roskilde, datter af snedker Vald. Pedersen og hustru Marie f. Hansen (død 1938).

På sagførerkontor i Lemvig 1909-13 og i Kbhvn. 1913-17; student (privat dimit.) 1916; cand. jur. 1922; sekretær i Kbhvns skattedirektorat 1922; sekretær i Det kooperative Fællesforbund 1922-30, forretningsfører smstds 1936-43, formand 1948-50; landsretssagf. 1930; medarbejder ved Social-Demokraten 1930-36.

Medl. af repræsentantskabet for Hovedstadens Brugsforening 1923, formand fra 1951 og af repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger fra 1953; juridisk suppleant til den faste voldgiftsret fra 1929, ordinær dommer fra 1937: Leder af Dansk Kooperativ Assurance 1929-30 og 1936-43, i bestyrelsen fra 1943; medl. af folketinget (Holbæk) 1935 (Kbhvn.) 1939-48 og af landstinget 1952-53; medl. af repræsentantskabet for Bryggeriet Stjernen fra 1935, af bestyrelsen for samme fra 1945 og af repræsentantskabet for A/S Arbejdernes Landsbank fra 1943; medl. af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1936, formand fra 1955; medl. af landsskatteretten 1938 og af bestyrelsen for Arbejdernes kooperative Byggeforening 1940; direktør for sidstn. fra 1943; formand i bestyrelsen for Forsikrings-akts. Alka fra 1950; medl. af rigsretten fra 1954 og af vareforsyningsrådet fra 1955.

Har udg. Haandbog i Kooperation (s. m. P Christensen, 1925); medarbejder ved bogen Den Danske Andelsbevægelse (1929); redaktør af Kooperationen 1923-47.

Adresse: Jagtv. 220, Kbhvn. Ø.

DALGAARD Knud økonomidirektør; f. 7/8 1895 i Tørring ved Lemvig; søn af gårdejer Andreas Pedersen (død 1905) og hustru Maren f. Dalgaard (død 1A40); gift (17/6 1924) m. Margrethe D„ f. 28/12 1897 i Kbhvn., død 1954, datter af kontorchef August Hougaard (død 1929) og hustru Caroline Amalie f. Christensen (død 1930).

Student (Odense) 1914; cand. polit. 1921; sekretær i staden Kbhvns statistiske kontor 1921, fuldmægtig 1923; kontorchef i direktoratet for Kbhvns kommunes lønnings- og pensionsvæsen 1930, direktør smstds 1939; økonomidir. i Kbhvns kommune 1949. Mæglingsmand ved forligsinstitutionen i arbejdsstridigheder 1946; medl. af Storkbhvns kommunale mælkeudvalg 1949.

Har skrevet en afhandling om Arbejderklassens økonomiske Kaar i Danmark i de sidste 50 Aar (prisbelønnet af Nationaløkonomisk Forenings Fond, 1926).

Adresse: Åboulevard 86, Kbhvn. N.

DALGAARD-KNUDSEN J landsretssagfører, museumsforstander; f. 21/1 1895 i Skallerup på Mors; søn af gårdejer Jens Knudsen (død 1911) og hustru Kirsten f. Dalgaard (død 1924); »ift (21/10 1927) m. Ester D-K., f. 3/5 1905 i Blaahøj, datter af sognepræst Jens Møller Kristensen og hustru Alvilda f. Overgaard (død 1945).

Lærereks. (Vordingborg) 1917; student (privat dimit.) 1919; cand. jur. 1924; lærer ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1917-20; sagførerfuldm. i Kolding 1924, sagfører 1928; landsretssagf. i Ringkøbing s. å.; offentlige sager fra 1928; auktionsleder fra 1934.

Medl. af kredsbestyrelsen for 9-. sagførerkreds 1938-47 (formand 1939-43 og i 1947); forstander for Ringkjøbing museum fra 1941; formand for Museumsforeningen i Ringkøbing, for værgerådet 1932-33, for Ringkøbing ligningskommission 1933-36 og for Erhvervenes Fællesråd i Ringkøbing 1934-41; medl. af byrådet fra 1943; formand for Ringkøbing skolekommission og ungdomsskolenævn fra 1943; medl. af amtsskolerådet 1946-50 og fra 1954; medl. af bestyrelserne for A/S Ringkjøbing Bank, Ringkjøbing-Ørnhøj Banen, A/S Ringkjøbing Isværk, A/S Hvide Sande Isværk, Jydsk Arkæologisk Selskab og Selskabet Fjordvang Skolegaard m. fl.

Adresse: Ringkøbing.

DALGAARD-MIKKELSEN Svend professor, dr. med. vet., R.; f. 19/4 1918 i Østermarie; søn af dyrlæge J D Mikkelsen og hustru Elisa f. Hansen (død 1947); gift (26/12 1940) m. Alice D-M., f. 13/1 1918 i Store Heddinge, datter af købmand S Eiler og hustru f. Stra-rup Larsen.

Dyrlægeeks. 1943; studier ved Kbhvns universitet og universiteterne i Gent og Edinburgh; dr. med. vet. (Experimen-telle undersøgelser over salicylsyrens farmakologi) 1949; professor ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1950. Næstformand i landbrugsministeriets giftnævn 1954; formand for Foreningen af yngre Dyrlæger 1948-50 og for Biologisk Selskab 1956-57.

Adresse: Birkedommerv. 69, Kbhvn.

NV.

DALL M oberstløjtnant, R., HTH.; f. 20/3 1904 på Vejstrup Gaard; søn af afdøde forpagter J Dall og hustru f. Holmegaard-Andersen; gift m. Esther D., f. 26/8.

Cand. phil.; uddannelse ved hærens skydeskole 1930-33; generalstabsuddannelse, adjutant hos generalinspektøren for fodfolket 1935-41; næstkommanderende ved hærens skydeskole 1945-47; oberstløjtn. 1947; stabschef ved den danske brigade i Tyskland 1947-48; chef for 4. batl. 1948-50; til rådighed for 4. regiment 1950; afsked 1951.

Medl. af bestyrelsen for Krigsvidenskabeligt Selskab 1932-42; deltager i konferencen ved Rhine Army om det danske besættelsesområde i Tyskland marts 1947.

Har skrevet afhandlingen »Hvorfor? Fordi -« (2 kronikker om faren for tysk besættelse af Danmark, 1938); »Det brændende Spørgsmaal. Danmarks Forsvar« (1950); udgiver af 9. Aprilr Hefterne.

Adresse: Rygårds Allé 39, Hellerup.

DALL Ove Holten vicedirektør, cand. polit.; f. 4/10 1898 på Frdbg.; søn af landskabsmaler Hans Dall (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Kathrine f. Krarup (død 1939); gift (19/10 1926) m. Annaruth D., f. 19/4 1899, datter af professor, direktør for musikkonservatoriet Anton Svendsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Inge Sophie f. Bang (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. polit. 1929; ansat i Det gensidige Forsikringsselskab Danmark 1916, fuldmægtig 1930, ekspeditionssekr. 1935, kontorchef 1939, underdir. 1942, vice-dir. 1955; ophold i Tyskland 1922-23; studierejse i Sverige 1935, i Norge 1939, i USA 1947.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-akts. Norden 1954.

Adresse: Hjortøg. 1, Kbhvn. Ø.

DALSGAARD Jens fh. kreditforeningsdirektør, K.; f. 10/4 1882 i Harre sogn i Salling; søn af nationalbankdirektør, landstingsmand Jens Peter Dalsgaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Kirstine f. Tang (død 1945); gift (2/11 1909) m. Kathrine D., f. 30/7 1884 i Nannerup i Salling, datter af gårdejer Chr. Espersen (død 1927) og hustru Inger f. Revsgaard (død 1937).

Uddannet ved landvæsen; elev på Elev-højskole ved Århus 1900-01 og på Frederiksborg højskole 1904-05; gårdejer i Roslev fra 1909; kontorbestyrer af Den danske Landmandsbanks filial i Roslev 1918-23 og af Salling Banks filial smstds fra 1928.

Sognerådsmedl. 1913-25, formand 1917-21; medl. af amtsrådet og af skoledirektionen for Viborg amt fra 1922; skyldrådsmedl. og vurderingsformand 1923-42; medl. af repræsentantskabet for Landbobanken i Skive fra 1926 og af Vestsallingbanens bestyrelse fra 1927; landvæsenskommissær 1927; formand i bestyrelsen for Skive sygehus fra 1935; medl. af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen fra 1935, formand 1939-54; medl. af trafikkommissionen af skattekommissionen til 1949, af ind-lemmelsesnævnet, af sygehusrådet og af Storebæltskommissionen; medl. af repræsentantskabet for Jydske Landejendomsbesidderes Kreditforening, Viborg 1940-49, formand 1948-49, medl. af direktionen 1949-57.

Adresse: Roslev.

DALSGAARD Søren C overlæge, R.; f. 24/2 1881 i Svostrup; søn af gårdejer Søren C Dalsgaard (død 1928) og hustru Marie f. Egeriis (død 1910); gift (23/1 1913) m. Agnes Else D., f. 11/11 1885, datter af bogholder Jacques Hermann (død 1932) og hustru Julie Alexandra f. Saabye (død 1906).

Student (privat dimit.) 1904; studerede anatomi ved Berlins univ. 1906-07; med eks. 1913; studierejser til Finland, Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz; reservelæge ved amtssygehuset i Odder 1913-15; sygehuslæge ved amtssygehuset i Fjerritslev 1915; overlæge ved amtssygehuset i Kjellerup 1925-51.

Repræsentant i Den alm. danske Lægeforening 1925-55; formand for Viborg-Thisted Amters Lægekredsforening 1940-55 (æresmedlem af disse 1954) og for den lokale afd. af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse; medl. af sygeplejerskeudvalget af 1945, af udvalget ang. epidemisygehusenes opgaver i fremtiden 1946 og af bestyrelsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1946-53.

Adresse: Sønderg. 27, Kjellerup.

DALSGAARD-NIELSEN Torvald overlæge; f. 4/10 1896 i Skals; søn af gårdejer Peder Nielsen (død 1940) og hustru Jensine f. Dalsgaard (død 1942); gift (4/10 1924) m. amanuensis ved Kbhvns universitet, øjenlæge, dr. med. Esther D-N., datter af overlærer K P Kristensen (død 1935) og hustru Margrethe f. Jacobsen (død 1941).

Student (Viborg) 1915; med. eks. 1923; derefter forsk, hospitalspladser; prakt. i Hellevad i Sønderjylland 1924-33; derefter ansat ved kommunehospitalets og rigshospitalets neurologiske afdelinger; specialistanerk. 1937; prakt. neurolog i Kbhvn. fra 1937; overlæge ved Frdbg. hospitals neurologiske afd. fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation 1939, formand fra 1952; associeret medl. af Nordisk neurokirurgisk Forening fra 1946; næstformand i bestyrelsen for Dansk neurologisk Selskab 1948, formand 1951-54; medl. af bestyrelsen for Spe-eiallægeorganisationernes Sammenslut-nina fra 1954; korresp. medl. af The international Panel of the National MultiDle Sclerosis Society fra 1954; medl. af Collegium internationale aller-gologicum fra 1955; formand for Hassager- Samfundet 1950-55.

Har skrevet forsk, lægevidensk. afhandlinger i fagskrifter.

Adresse: Vagtelv. 52 A, Kbhvn. F.

DAM Folmer seminarieforstander, R.; f. 18/9 1895 i Kønne; søn af seminarieforstander Peter Dam (død 1918) og hustru Minna f. Blicher (død 1910); gift (13/4 1922) m. Nicoline Marie D., f. 2/10 1902 på Frdbg., datter af overportør Niels Nielsen (død 1932) og hustru Dorthea Marie f. Petersen (død 1921).

Ved praktisk landbrug 1911-19; land-brugskand. 1921; studieophold i en række europæiske lande; lærer ved Den internationale højskole 1921-22; lærer ved husholdningsseminariet Ankerhus 1922, forstander 1943; assistent ved Hemmens forskningsinstitut, Stockholm 1944-45; atter forstander på Ankerhus 1945.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Husholdningslærerinder 1930-35; redaktør af Tidsskrift for danske Husholdningslærerinder 1930-43; formand for husholdningslaboratoriets kontrolråd 1935-51; medl. af statens husholdningsråd fra 1935 og formand for rådets forsøgsudvalg fra 1948; stifter af og formand for Nordisk Samarbejdskomité for Hushold-ningsundervisning 1946-55.

Har udg. bøgerne: Husholdningskemi; Madens Raaprodukter og i samarbejde med andre: Vore Fødemidler; Konservering i Krisetider; Bagning i Krisetider; Trods Rationering og Dyrtid; Bornholmske Vandringer.

Adresse: P Dams V. 1, Sorø.

DAM G L kontorchef, R.; f. 18/7 1891 i Aakirkeby; søn af bagermester Martin Dam (død 1931) og hustru Susanne Marie f. Sørensen (død 1915); gift (1/4 1917) m. Mary D., f. 7/12 1890 i Hylleholt, datter af skibstømrer Chr. Hansen (død 1912) og hustru Birthe Kirstine f. Christoffersen (død 1944).

Student (Rønne) 1910; eand. polit. 1916; assistent ved arbejderforsikringsrådet s. å., fuldmægtig 1919, afdelingschef 1922; kontorchef i direktoratet for sygekassevæsenet 1934.

Adresse: Hulsøvang 7. Rungsted Kyst.

DAM Henrik professor, dr. phil.; f. 21/2 1895 i Kbhvn.; søn af apoteker Emil Dam (død 1915) og hustru kommunelærerinde Emilie f. Peterson (død 1920); gift (15/7 1924) m. Inger D., f. 29/6 1898 på Lerbjerggaard, Esbønderup, datter af proprietær Gotfried Olsen (død 1915) og hustru Laura Kirstine f. Larsen (død 1926).

Student (Det danske Selskabs skole) 1913; cand. phil. 1914; cand. polyt. 1920; dr. phil (Nogle Undersøgelser over Sterinernes biologiske Betydning) 1934; assistent ved landbohøjskolens kemiske laboratorium 1920; medarbejder ved Kbhvns Patent-Bureau 1920-23; assistent ved landøkonomisk forsøgslaboratorium 1923, ved universitetets fysiologiske laboratorium 1923-28 og ved universitetets biokemiske institut fra 1928, amanuensis 1931-41; ansøgte om professoratet i biokemi ved Århus universitet 1936 og 1938; Iaboratoriebestyrer på statens vitaminlaboratorium 1939-41; udnævntes in absentia til professor i bioteknisk kemi ved Danmarks tekniske højskole 1941; professor i biokemi smstds 1946; professor i biokemi og ernæring og leder af afd. af samme navn smstds 1951; s. m. professor P Søltoft leder af Dansk Fedtforskningsinstitut fra 1956; medl. af sundhedsstyrelsens ernæringsudvalg fra 1948; studierejser til universiteterne i Graz 1925, Freiburg im Br. 1932-33 og Ziirich 1935; foredragsrejse i USA og Canada 1940-41 og 1949; Senior Research Associate in Biochemistry, Univer-sity of Rochester, N. Y. 1942-45; Associate Member Rockerfeller Institute for Medical Research 1945-48; vendte tilbage til Danmark 1946.

Har dels alene, dels s. m. medarbejdere skrevet en lang række afhandlinger om biokemiske og ernæringsfysiologiske emner, navnlig om opdagelsen og den videre udforskning af K-vitaminet, dets anvendelse i medicinen, K- og E-vitaminernes virkemåde, blodets koagulation samt lipidernes biokemi og rolle i ernæringen, galdestensdannelse m. m.; lærebøger i biokemi og i biokemi og ernæring (s. m. E Aaes-Jørgensen, 1950 og 1955).

Medl. af forsk, vidensk. selskaber, bl. a. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947 (formand for dettes gruppe 8 fra 1954) og videnskabernes Selskab 1948: Honorary Fellow Royal Society (Edinburgh) 1953; s. m. B C P Jansen, Amsterdam, og E V McCoIIum, Baltimore, Honorary President of international Union of Nutritional Sciences 1954.

Tildelt Nobel-præmien i medicin og fysiologi for året 1943 for opdagelsen af vitamin K.

Adresse: Jagtv. 229, Kbhvn. Ø.

DAM Mogens forfatter, journalist; f.19/11 1897 i Kbhvn.; søn af forfatteren Johannes Dam (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Louise f. Hornbech (død 1952); gift med skuespillerinden Else Colber (død 1954).

Student (Vestre borgerdydskole) 1915; elev af kunstakademiets malerskole 1917-18; journalist ved Roskilde Dagblad 1918-20, Berlingske Tidende 1921-22, Politiken 1922-40, B.T. 1940-46, Dagens Nyheder (Nationaltidende) 1947; forfatter og tegner ved Svikmøllen fra 1916, redaktør 1928-40 og fra 1952; bearbejder og oversætter af fl. skuespil og operaer, lystspil og operetter; viser og digte i revyer og tidsskrifter og samlingerne. Digte (1920), I al Ubeskedenhed (1937), Kone og Barn (1947) m. fl.

Formand for Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund 1946-53; medl. af teaterrådet 1946-54, af justitsministeriets udvalg vedr. privatteatrene 1949-52 og af bestyrelsen for Journalistforbundet fra 1953.

Adresse: Birkerød.

DAM Peter Mohr lærer, f. 11,8 1898 i Skopun; søn af handelsmand Ole Christian Dam (død 1907) og hustru Sara Marie f. Olsen (død 1918); gift (5'4 1930) m. Ragnhild D., f. 12/1 1909 i Trongis-vågur, datter af tømrer Thomas Michael Strøm og hustru Johanna f. Joensen.

Uddannet på Færøernes seminarium og på forsk, lærerkursus i Norge og på Færøerne.

Medl. af lagtinget fra 1928; medl. af Frodebo sogns forstanderskab fra 1925 og dettes formand 1934-57; medl. af bestyrelsen for A/S Skipafelagid Føroyar, Torshavn til 1955, af bestyrelsen for Forsikringsselskabet Tryggingarsambandid Føroyar, Torshavn og af Færøernes skoledirektion; formand for Færøernes Socialdemokrati; medl. af folketinget til 1957.

Har været formand for bestyrelsen for Arbejdernes Trawlerdrift A.m.b.A., Tver-aa, for A/S Tvøroyra Skipafelag, Tvøroy-ri o. a. selskaber i Tveraa samt for den færøske erhvervslånefond.

HaT været redaktør af Føroy Social-Demokrati i mange år og skrevet en del digte og noveller.

Adresse: Tveraa, Færøerne.

DAM Willy H overlæge; f. 22/5 1914 i Kolding; søn af fh. togbetjent Iver Peter Dam og hustru Cathrine f. Høyrup (død 1946); gift (12'2 1944) m. Ella Sofie D.. f. 15/2 1918 i Kbhvn., datter af vognmand Anton Christensen og hustru Marie Mikaline f. Abrahamsen.

Student (Kolding) 1933; med. eks. 1942; specialistanerk. i anesthesiologi 1950; overlæge ved Bispebjerg hospitals anesthesiologiske afd. fra 1954; instruktør ved de af W H O og Kbhvns universitet afholdte internationale kursus i anesthesiologi fra 1950; studieophold i Sverige 1945, England 1949, USA og Canada 1953.

Adresse: Bispebjerg hospital, Bispebjergvej, Kbhvn. NV.

DAMGAARD Erik landsretssagfører; f. 22/7 1898 i Haslev; søn af sagfører, bankdirektør Ehlers Damgaard (død 1946) og hustru Hedvig f. Kraul; gift (31/7 1948) m. Agnete D., f. 29/7 1919 på Frdbg., datter af fh. kontorchef i Østasiatisk Kompagni Herluf B Claussen og hustru Emilie f. Jensen.

Student (Herlufsholm) 1917; cand. jur. 1923; fg. sekretær i kirkeministeriet 1924; dommerfuldm. i søndre birk 1925-30; sagfører i Haslev 1930, landsrets-sagf. 1935: offentlige sager 1957; godsforvalter på Bregentved 1936-38; godsforvalter på Sparresholm.

Medl. af kredsbestyrelsen for 3. sagførerkreds fra 1952; medl. af Haslev-Frerslev sogneråd, næstformand i bestyrelsen for A/S Carl J Ulrich & Søn, Haslev; medl. af bestyrelsen for Haslev seminarium og for Haslev bibliotek.

Adresse: Frerslevv. 21, Haslev.

DAMGAARD Mads Eg direktør; f. 1/10 1913 i Herning; søn af gårdejer Carl Damgaard (død 1953) og hustru Katrine f. Thomsen (død 1943); gift (28/10 1938) m. Edith D., f. 24/6 1914 i Skarrild, datter af forstassistent ved Hedeselskabet Søren Jens Krogh (død 1952) og hustru Julie f. Andersen.

Udgået fra kommuneskolen; gennemgået forsk, faglige og sproglige kursus; startede 1937 virksomhed i tekstilbranchen, efter dennes overgang til aktieselskab i 1951, u. navnet Mads Eg Damgaards Fabrikker, direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Medl. af Herning byråd; formand for A/S De konservative Blade i Ringkøbing Amt; formand for Dansk Textilmesse Forening.

Adresse: Østre Kirkev. 12, Herning.

DAMGAARD-NIELSEN H O direktør, R.: f. 12/8 1897 i Fredericia; søn af trafikinspektør J M Nielsen (død 1920) og hustru f. Damgaard; gift (5/10 1923) m. Anna D-N., f. 11/6 1899 i Fredericia, datter af stadsingeniør William Bardram (død 1943) og hustru f. Madsen (død 1927).

Student (Fredericia) 1915; Niels Brocks handelsskole 1915-17; ansættelse i A/S Russisk Handelskompagni (Petrograd, Arkangelsk og London) 1917-20; sekretær i A/S De Danske Spritfabrikker 1920, underdir. 1924-43; direktør for A/S Danisco fra 1934.

Formand i bestyrelsen for Foreningen Niels Brock 1925-31 og for Foreningen Niels Brocks Fond fra 1944; medl. af direktionen for Handels- og Kontorist-Foreningen 1927-51, viceformand 1936-51; formand for den danske afd. af Den internationale Forening til Handelsunder-visningens Fremme fra 1950, præsident for den internationale forening 1950-53, ærespræsident fra 1953; medl. af komitéen til tilrettelæggelse af skandinaviske erhvervskursus og af bestyrelsen for Foreningen til industriel Ejendomsrets Beskyttelse; censor ved Handelshøjskolen; formand for bestyrelsen og direktør for A/S De Danske Sprængstoffabrikker; formand for bestyrelsen for A/S Grindstedværket og for A/S Beauvais; medl. af bestyrelsen for A/S Beauvais Konservesfabrik, for A/S Dansk Gærings-Industri og for A/S Chr. Hansens Laboratorium.

Adresse: Tuborgv. 76, Hellerup.

DAMKIER Paul overretssagfører, journalist; f. 28/11 1879; søn af overretssagfører J G F Damkier (død 1922) og hustru f. v. Jessen (død 1918); gift (1933) m. Dina D., f. 19/2, datter at malermester Ahlmann Weile (død 1925) og hustru Lise f. Gihm (død 1947).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1897; medarbejder ved Politiken 1900-13; cand. jur. 1905; overretssagf. 1908; medarbejder ved teatertidsskriftet Tha-lia, Stockholm, 1910-13, ved Berlingske Tidende fra 1913.

Medarbejder ved svenske og norske tidsskrifter og dagblade (teater- og litteraturkritik); har oversat bl. a.: Dr. Glas og Den alvorlige Leg af Hjalmar Soderberg.

Adresse; Martinsv. 5, Kbhvn. V.

DAMSGAARD Kresten konsulent, R.; f. 9/6 1903 i Østerild i Thy; søn af gårdejer Jens Damsgaard (død 1926) og hustru Laura f. Pedersen (død 1944); gift (27/12 1939) m. Ruth D„ f. 8/8 1921 i Faaborg, datter af mejerist Jacob Svensson (død 1922) og hustru Petra f. Hansen.

Ophold på Borris landbrugsskole og Askov højskole; landbrugskand. 1928; landbrugslærer 1929-1935, bl. a. ved Korinth landbrugsskole; konsulent ved Faaborgegnens Landboforening fra 1935; till. leder af landbrugsfaglige ungdomsskoler i Svendborg amt fra 1935; præ-stegårdskonsulent for Fyns stift fra 1946.

Medl. af Venstres Ungdoms Landsledelse og formand for sammes skoleudvalg 1938-40; medl. af forretningsudvalget for Venstre i Højrup-kredsen; medl. af folketinget 1940-43, 1945-21. april 1953 og fra 22. sept. 1953, sekretær i folketinget 1945-53; medl. af folketingets finansudvalg fra 1953, formand for V-Skerninge menighedsråd, for skolerådet ved J Lauritzens søfarts-skole og for repræsentantskabet for Livsforsikringsselskabet Nordlyset; næstformand i repræsentantskabet for A/S Svendborg Avis; medl. af forretningsudvalget for Svendborg Amts Aftenskoleforening, af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og overbevil-lingsnævnet.

Adresse: V-Skerninge.

DANCKWARDT Carl underdirektør i søværnet, R.DM., HTS.: f. 12/12 1893 i Esbjerg; søn af maskinfabrikant Chr. Danckwardt (død 1919) og hustru Ed-vanda f. Osmundsen (død 1921); gift (5/10 1918) m. Marie D., f. 12/5 1893 i Kbhvn., datter af værkfører J P Tønnesen (død 1937) og hustru Fanny f. Møller (død 1935).

Ingeniøruddannelse på søværnets ingeniørelevskole, ingeniørafdelingen på søværnets kadetskole 1913-17 og Danmarks tekniske højskole 1919-22; inge-niørassist. i søværnet 1917, marineing. 1920, ingeniør II 1933, ingeniør I 1942, afdelingsing. 1946; har gjort tjeneste ved orlogsværftets elektroafd. fra 1922, som afdelingens leder fra 1942; underdir. ved søværnets skibs- og maskin-inspektion 1952.

Lærer ved søværnets kadetskole 1922-25 og ved søværnets officersskole 1925-32; censor ved maskinisteksaminerne fra 1943.

Har skrevet: Elementær Elektroteknik (1935, ny udg. 1949); Kortfattet Elektroteknik (1936, ny udg. 1943 og 1948).

Adresse: Strandboulevarden 111,

Kbhvn. Ø.

DANIEL Hjalmar pens. kontorchef, redaktør, R. DM.p.p.; f. 7/12 1877 i Kbhvn.; søn af pens. stabssergent, assist. i udenrigsministeriet Johan Daniel (død 1923) og hustru Johanne f. Sommer (død 1926); gift (3/9 1901) m. musiklærerinde Augusta D., f. 24/8 1878 i Kbhvn.

Gennemgået hærens 3-årige elevskole; bogholder ved handel og sygeforsikring; forsk, kursus og studierejser; ansat i direktoratet for sygekassevæsenet 1900, fuldmægtig i 1907, sekretær for sygekasse-nævnet 1908-47; direktoratets rejsende kontrolrevisor 1909-19, ekspedi-tionssekr. 1916, kontorchef 1919-47; sygekassekyndig medarbejder ved invali-deforsikringsfonden 1921-27; tilsynsførende med de af socialministeriet godk. rekonvalescenthjem 1929-47; gentagne gange konstitueret som direktør for sygekassevæsenet.

Korresp. medl. af Komitéen for udstillingen i Leipzig 1913, hovedkasserer for Centralkomitéen for Wienerbørns ophold i Danmark 1920-21; medl. af kommissionen ang. forsorgen for kronisk syge 1919-29 og af komité for Horserødlejren 1924-47; æresmedlem af sygeplejerskernes faglige organisation'1926 og formand for sammes pensionsforsikring 1919-48; revisor ved Kbhvns almindelige Boligselskab 1921 og ved International Tuberculosis Campaign 1948-51.

Udgiver - og medredaktør fra 1923 — af Sygekasse-Bladet; redaktør (og medforfatter) af værket Danmarks sygekassevæsen gennem Aarhundreder (1937-38); forfatter af faglige håndbøger, pjecer og talrige artikler i danske og udenl. tidsskrifter om sygekassevæsen m. v.

Tildelt Byen Wiens Salvatormedalje.

Udenl. ordener: F.F.M.2.; S.N.3.; S.V.31.; Ø.r.K.O.

Adresse: Classensg. 27, Kbhvn. Ø.

DANNESKIOLD-SAMSØE Helle komtesse, priorinde; f. 21/12 1918 i Kbhvn.; datter af ritmester, greve Knud Danne-skiold-Samsøe (se denne).

Priorinde for Gisselfeld adelige jomfrukloster fra 1954.

DANNESKIOLD-SAMSØE Knud greve, ritmester, K.DM.M.T.Kfh.p.p.; f. 26/6 1876; søn af teaterchef, greve Chr. Danne-skiold-Samsøe (død 1908) og hustru Wanda f. Zarthmann (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916); gift (14/11 1906) m. Alice D-S., f. 23/7 1886, død 1955, datter af fabrikejer. grosserer Christian Hasselbalch (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Frederikke f. Helms (død 1951).

Sekondløjtn. 1898; premierløjtn. 1901; ritmester i res. 1915; tjenstg. ved gardehusarregimentet 1900-05 og 1909-11, har deltaget meget i væddeløb; formand for Gardehusarforeningen 1912-13; æresmedlem af samme, af Væddeløbsheste-ejerforeningen og af Stromsholm Falt-ridklub; grundlægger af Visborggård græsmarksskole; præsident for samtlige gardehusarforeninger 1924-46; formand for Danske Soldaterforeningers fællesudvalg 1936-45.

Ejer af Visborggaard 1912-31.

Udenl. ordener: Pr.r.K.2.&3.;Pr.R.0.4.; R.r.K.2.

Adresse; Grundtvigsv. 8 B, Kbhvn. V.

DANNESKIOLD-SAMSØE Sophus lensgreve, hofjægermester; f. 19/3 1900 i Kbhvn.; søn af premierløjtnant i flåden, greve Valdemar Danneskiold-Samsøe (død 1931) og hustru grevinde Margrethe Danneskiold-Samsøe, f. baronesse Juel-Brockdorff (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943); gift (24/10 1931) m. Isabel D-S., f. 18/10 1901, datter af fh. glasfabrikant J Dale Dilworth og hustru Le-titia f. Craven.

Realeks. (Stenhus) 1916; lærte landvæsen i Danmark 1917-21; rejste til USA 1921; gennemgik to kursus i landbrug på Michigan Agricultural College 1921-22; købte uopdyrket land i San Fernando Valley Californien 1929, opdyrkede citron plantage, drev denne samt fuldblods hesteavl til 1947; overdirektør for Gisselfeld kloster 1947.

Formand for bestyrelsen for Den Ostenfeldske Stiftelse, Næstved.

Adresse: Gisselfeld pr. Haslev.

DANNESKJOLD-SAMSØE Sophus Adam maler og skribent; f. 2/10 1874 i Kbhvn.; søn af hofjægermester, greve Otto Dan-neskjold-Samsøe og hustru Louise f. comtesse Knuth; gift 1. gang m. Elsebet f. Mollerup; 2. gang m. Ingeborg f. Green.

Student 1895; cand. phil.; besøgt kunstakademiet og Zarthmanns skole; medl. af den Frie Udstilling 1909-15.

Har udført staffelibilleder, træsnit, småskulpturer, udsmykningsarbejder for Ny Carlsbergfondet (Hillerød, Maribo). Har skrevet avis- og tidsskriftartikler samt nogle bøger om kunst og kunstnere; repræsenteret i kunstmuseets malerisamling, kobberstiksamlingen, Bornholms museum, Sorø museum samt malerisamlingen på Sønderborg slot.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1955.

Adresse: Selskovv. 52, Hillerød.

DANNIN Leo landsretssagfører; f. 26/3 1898; søn af cigaretfabrikant H Dannin (død 1919) og hustru Ida f. Friedmann; gift (20/8 1928) m. Ingeborg D., f. 8/10 1905 på Frdbg., datter af murermester I V Larsen (død 1940) og hustru Dina f. Palmblad.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1916: cand. jur. 1923; landsretssagf. 1927.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Boldklub fra 1928, kasserer fra 1929, æresmedlem 1951; medl. af K B Hallens forretningsudvalg fra 1938, formand fra 1955, af forretningsudvalget for Det internationale Fodboldstævne i Kbhvn. 1933-53 (sekretær for samme 1950-53) og af bestyrelsen for Dansk Boldspil Union fra 1936 (kasserer fra 1950); leder af idrætskontoret u. det danske gesandtskabs flygtningekontor i Stockholm 1943-45; medl. af Dansk Idræts Forbunds propagandaudvalg (formand fra 1954) og af bane- og anlægsudvalget fra 1953; formand for Dansk Boldspil Unions hjælpefond fra 1953; formand for bestyrelsen for en række ejendomsselskaber bl. a. Upsalahus, Tavastehus, Bærumhus m. fl.

Tildelt Dansk Idræts Forbunds ærestegn 1953 og Dansk Boldspil-Unions guldemblem 1956.

Adresse: Raadmand Steins Allé 21,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: N-Strandvej, Gilleleje.

DANSTRUP J Peter civilingeniør, maskin-fabrikant; f. 21/4 1881 på Frdbg.; søn af maskinfabrikant Chr. F Danstrup (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru f. Jensen (død 1913); gift (16/7-1924) m. Agnes f. Andersen, f. 21/2, død 1953.

Student (Borgerdydskolen i Helgo-landsg.) 1899; cand. polyt. 1906; ingeniør hos stadsingeniøren 1906-07; ansat i forsk, centralvarmefirmaer i Amerika og Europa 1909-14; indehaver af ingeniørforretningen Prof. Ramsings Kontor og konsulent i varmeanlæg for kirkeministeriet til 1921; indehaver af firmaet Bonnesen & Danstrup 1921-56.

Medl. af borgerrepræsentationen 1933-37 og 1938-50; medl. af invalideforsik-ringsretten 1933-51, af bestyrelsen for dronning Louises Asylselskab og af bestyrelsen for Samvirkende Boligselskaber A/S. Adresse: Charlotte Muncks V. 27, Kbhvn. NV.

DARLING Sven lektor, dr. phil.; f. 21/4 1915 på Frdbg.: søn af kasserer Alfred Darling (død 1944) og hustru Ellen Vilhelmine f. Nielsen; gift (7/3 1941) m. Grethe Feodora Annelies D., f. i Hamburg, datter af grosserer Kurt Krause (død 1943) og hustru Elsa f. Scherer.

Student (Schneekloth's skole) 1933; cand. polyt. 1940; sekondløjtn. 1945; dr. phil. (Studier over den enzymatiske transaminering) Kbhvns universitet 1951; ansat på Carlsbergfondets biologiske Institut 1939-41, ved Århus universitet fra 1943; lektor i biokemi smstds 1948.

Sekretær i Jydsk biologisk Selskab 1946-47, formand 1947-50.

Modtog Ekstrabladets videnskabspris 1954 og Dansk Gærings-Industris prisbelønning 1955.

Adresse: Egelundsv. 10, Risskov.

DAUGAARD Carl stabsintendant, K.DM. HTH.p.p.; f. 7/7 1886 i Roskilde; søn af præst ved katolsk-apostolisk kirke Johan Daugaard (død 1937) og hustru Marie f. Andersen (død 1950); gift (22/11 1916) m. Inger D., f. 26/2 1891, datter af tandlæge Frithiof Fleischer (død 1928) og hustru Johanne f. Kisky (død 1931).

Handelsuddannet i Kbhvn., London og Miinchen; reserveintendant 1911; inten-dant 1913; tjenstg. i krigsministeriet 1918-21; og i forplejningskorpsets stab 1921-22; overintendant 1922; lærer ved officersskolen 1923-45; chef for forplejningskorpsets skole 1924; studieophold ved den svenske hær 1924; midlertidig stabschef ved forplejningskorpset 1925-26; stabsintendant 1931; stabschef ved forplejningskorpset 1932-37; tjenstg. stabsintendant ved generalkommandoen 1937; divisionsintendant ved sjællandske division 1940; til rådighed for forplejningskorpset og kasseinsp. 1946; fg. generalintendant og chef for forplejningskorpset 1950; ligestillet med oberst 1933; afsked 1951.

Udenl. orden: S.V.2!.

Adresse: Enighedsv 10, Charlottenlund.

DAVID Arne-Ole filmcensor, sceneinstruktør, skuespiller; f. 4/6 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer L M David (død 1932) og hustru Ulla f. Pedersen (død 1922); gift (14/6 1923) m. operasangerinde Ingeborg Schleiss D., f. 17/12, datter af grosserer Carl Schleiss (død 1923) og hustru Ida f. Kruse (død 1952).

Student (Det danske Selskabs skole) 1913; cand. phil. 1914; privatelev af Poul Reumert; debuterede på Betty Nansen Teatret som boghandler Fenger i Amalie Skrams Agnete 27. sept. 1918; skuespiller ved Betty Nansen Teatret 1918-25; debuterede som sceneinstruktør 1925; ansat ved Allé-Teatret 1925-27. Betty Nansen Teatret 1927-30, 1932-33. 1938-39 og 1940-42, Dagmarteatret 1930-32, Nørrebros Teater 1935-36 og Odense Teater 1943-46; endv. gæstespil på forsk, kbhvnske privatteatre 1948-55; optrådt i radioen fra 1926, hørespilinstruktør fra 1939; optrådt på Friluftsteatret i Dyrehaven 1926, 1928 og 1929 og på Gerda Christophersen tourneen 1939; har filmet hos Palladium, Asa og Saga; filmcensor 1946.

Roller: Kristian Østlie i Paul Lange og Tora Parsberg; Paul Raymond i Hvor man keder sig; Tesman i Hedda Gabler; Jam Singh i Mordet paa 2. Sal; Battista i Trold kan tæmmes; Peter Skrædder i Ordet; Nat Miller i Du skønne Ungdom; Maxim de Winter i Rebecca; Malvolio i Helligtrekongers Aften; Sheridan Whiteside i Manden der kom til Middag; Løjtnant v. Buddinge i Genboerne; Polonius i Hamlet; Frisør Strøm i Marku-rell i Wadkbping.

Adresse: P G Ramms Allé 27,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Gartnerstien, Asserbo

pr. Frederiksværk.

DAVID C L højesteretssagfører, R.DM.; f. 30/7 1878; søn af overingeniør J H David og hustru Magdalene f. Hagen; ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. jur. 1903; overretssagf. 1906; højesteretssagf. 1911.

Formand for Kunstindustrimuseet og for Selskabet Kunstindustrimuseets Venner; medl. af sagførerrådet for 1. kreds 1911-19, dets næstformand 1916-19; medl. af Juridisk Forenings Bestyrelse 1903-15; medl. af den faste voldgiftsret 1910-14.

Stifter af og formand for C L Davids Fond og Samling.

Formand i bestyrelserne for Aarhus Oliefabrik, Accumulatorfabriken, De forenede Vagtselskaber, Den kgl. Porce-lainsfabrik, Hotaco, Adams Transportkompagni, Det danske Rengøringsselskab, Danske Securitas og Lorentz Petersen; formand for kontrolkomiteerne for Forsikringsaktieselskaberne Haand i Haand, National, Danebroge og Terra; medl. af bestyrelsen for C Schous Fabrikker, L Dæhnfeldt, Revisions- og For-valtningsinstitutet, Fabriken Ilka, Ravnholm Fabrikerne, Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, Walter Jessen & Co. m. fl.; medl. af bestyrelsen for den Rysensteenske Stiftelse m. fl.

Formand i bestyrelserne for Gyldendalske Boghandel 1929-34, Det nordiske Kreditaktieselskab 1923-31 og A/S Vø-lund 1937-54.

Adresse: Kronprinsesseg. 30, Kbhvn.K.

Sommerbolig: Marienborg, Frederiksdal.

DAVIDSEN Hjalmar direktør, R.; f. 2'2 1879 i Kbhvn.; søn af grosserer Waldemar Davidsen (død 1921) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1946); gift (11/5 1916) m. Rigmor D., f. 2/4 1896 i Kbhvn; datter af billedhugger H P Pedersen-Dan (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru billedhuggerinde Johanne Pedersen-Dan (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934).

Præliminæreks. (N. Juel-Hansens skole); uddannet ved handelen hos grosserer Chr. Nielsen og i faderens firma Salomon Davidsen; ophold i Spanien 1901-03; sekretær på det svensk-norske konsulat i Torrevieja i 1902; translatør i spansk 1907; medindehaver af firma Salomon Davidsen s. å.; opgav tidl. virksomhed i 1908; ejer af og bevillingshaver til biografteatret Kosmorama 1908-22, Det lille Teater 1922-24, Alexandra-Teater i Nygade 1924-40, det nye Alexandra-Teater på Gammeltorv fra efteråret 1942; optog for egen regning i 1910 filmen »Afgrunden« med Asta Nielsen; instruktør ved Nordisk Films Kompagni 1913-17, satte her ca. 60 film i scene.

Formand for Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatre 1927-38 og for Biografteaterforeningen for Kbhvn. og Omegn 1927-38, æresmedlem af sidstn. 1940; medl. af justitsministeriets prøvekommission for biograf-operatører 1929-38, af biograflovs kommissionen 1931-33, af film kommissionen 1934 og af biograflovs-kommissionen 1947.

Adresse: Hultmannsv. 4, Hellerup.

DAVIDSEN Orla direktør, R1.; f. 27/1 1891 i Kbhvn.; søn af grosserer Waldemar Davidsen (død 1921) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1946); gift (9/7 1932) m. Grethe D., f. Baekstrbm, f. 21/2 1909.

Udgået fra Gammelholms latin- og realskole; ansat i firmaet Anton Petersen & Henius 1908-11; ophold i Spanien 1911-13; prokurist i faderens firma, Salomon Davidsen, 1914, medindehaver af dette firma 1919, eneindehaver 1921; medindehaver af firmaet P Lykkeberg 1925-36.

Formand for Foreningen af Importører og Grossister i Konservesbranchen 1932-36, for Foreningen for Danmarks Fiske-Konservesindustri fra 1935, for Foreningen af Konservesfabrikanter i Danmark fra 1940, for Danske Konservesfabrikanters Arbejdsgiverforening fra 1940 og for Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri fra 1941; chef for det danske gesandtskabs flygtningekontor i Helsingfors 1944-45; fg. konsul for Kuba 1925-26; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1933-37, af fiskerirådet 1939-54, af fiskeriministeriets eksportudvalg fra 1948, af fiskeriministeriets arbejdsudvalg fra 1948, af forretningsudvalget for Landsforeningen for Fiskepropaganda 1948-49, af fiskeriministeriets bevillingsudvalg 1949-57, af Erhvervenes Fiskeriråd fra 1954, af handelsministeriets kommission ang. kvalitetsmærkning m. v. fra 1950, af tilsynsrådet for forskningslaboratoriet for industriel udnyttelse af frugt og grøntsager ved Danmarks tekniske højskole fra 1950, af fiskeriministeriets kvalitets- og bedømmelsesudvalg fra 1951 og af indenrigsministeriets kommission vedr. oprettelse af et levnedsmiddelinstitut 1954-55.

Adresse: Østbaneg. 9, Kbhvn. Ø.

DEBELL Gustav fh. amtsforvalter, R. DM.; f. 16/9 1882 i Kolding; søn af sagfører C W Sørensen (død 1899) og hustru Anna f. Debell (død 1913); gift (16/1 1914) m. Laura Sophie D., f. 21/11 1891 i Kolding, datter af skrædermester L M Berntsen (død 1936) og hustru Anna f. Elling (død 1939).

Student (Kolding) 1901; cand. jur. 1907; sekretær i generaltolddirektoratet

1908; sekretær i finansministeriet 1909: amtsforvalter for Ribe amtsstuedistrikt 1922, for Aalborg amtsstuedistrikt 1937-51.

Medarbejder ved landsoverskatterådet 1919-22; suppleantformand for Kbhvns 3. huslejenævn 1917-19.

Adresse: Aalborg.

DEDICHEN Herman ingeniør; f. 28/6 1896 i Oslo; søn af dr. phil. Georg Maria De-dichen (død 1941) og hustru Hetna De-dichen, f. Brandes (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936); gift (2/8 1943) m. Rona D., f. 6/10 1919 i Kbhvn., datter af håndværker Edvard Ekman og hustru Ingeborg f. Hansen.

Student (Vestheim skole) 1914; Fellow of American-Scandinavian Foundation 1917-19; Bachelor of Sciences ved Massachusetts Institute of Technology, Boston 1919; studieophold ved Sorbonne i 1919 og ved Institut Curie 1920; ingeniør ved Åstrbms Tekniske Fabrik i Åbo 1921; egen ingeniørforretning i Paris 1921-36; knyttet til Politiken og Ekstrabladet fra 1936: medredaktør af Politikens ugetillæg »Nu« 1952-56.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dagbladet Politiken fra 1940, for A/S Alfred G Hassing fra 1940 (formand fra 1954) og for A/S Boghallen. Raadhuspladsen, 1947-56 (formand 1954-56); generalsekr. i Den europæiske Bridge Liga fra dens stiftelse i 1947.

Har skrevet en række tekn. afhandlinger i franske og engelske tidsskrifter; har foretaget fl. oversættelser fra fransk og engelsk.

Udenl. orden: Stb.B.E.3.

Adresse: V-Søgade 66, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Jægerhuset pr. Fuglebjerg.

DEF-PETERSEN Frede direktør for hærens krudtværk, oberstløjtnant, R1., HTH.; f. 12/1 1902 i Astrup præstegård; søn af sognepræst Henrik Petersen (død 1921) og hustru Bertha f. Schow (død 1932); gift (18/7 1931) m. Ellen D-P., f. 25/1 1907 i Odense, datter af overdyrlæge Henrik Selmer (død 1951) og hustru Ida f. Jørgensen (død 1944).

Uddannet ved landbruget; sekondløjtn. 1925, premierløjtn. 1930; hærens officersskoles artillerikursus 1932-34 og generalstabskursus 1936-38; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1941; oberstløjtn. 1949; batterichef ved 2. artilleriafd. 1937-38; adjudant hos chefen for generalkommandoen 1938-41; batterichef ved 5. artilleriafd. 1941-46; sektionschef ved generalstabens kommandoafd. 1946-49; chef for 13. artilleriafd. 1949-52; stabschef ved 3. division og region III 1952-55; til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne som leder af hærens korttjeneste 1956-57; direktør for hærens krudtværk 1957.

Tilknyttet statens civile luftværn i Kalundborg 1944-45; tjenesteophold ved engelsk 25. Field Regiment, Royal Ar-tillery i den britiske zone i Tyskland 1945; sekretær ved overtilsynet for Garnisonskirken og Kastelskirken 1946-49; lærer ved hærens officersskole 1947-49; studieophold ved norsk luftværnsartil-leri, Stavern og Oslo i 1950; gennemgået kursus på School of Land/Air Warfare, Old Sårum, England s. å.; observatør ved Central European Maneuvres, West-falen i 1952; tjenesteophold ved ameri-dansk division i Tyskland 1954 og ved Survey Branch ved Northern Army Group jan. 1957; formand for Holbæk garnisons idrætsforening 1942-43; æresmedlem af Kalundborg Frihedskæmper-forening 1947.

Har skrevet tidsskriftartikler og kronikker om militære emner.

Adresse: Frederiksværk.

DEGEN Hans ekspeditionssekretær, cand. potit.; f. 14/3 1908 i Kbhvn.; søn af stabsintendant, hospitalsdirektør Aage Degen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Marie f. Petersen (død 1949); gift (12/11 1937) m. Arendse Huulegaard D., f. 13/4 1908 i Fjaltring, datter af strandkontrollør, løjtnant Laurits Christian Degen (død 1930) og hustru Sigrid Louise Christine f. Hansen (død 1951).

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1927; stud. mag. 1927-29; manuduktør 1932-38; cand. polit. 1937; fg. sekretær i finansministeriet s. å., sekretær 1939, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1951; till. fg. sekretær i udenrigsministeriet 1939-41 og i overinspektionen for børneforsorgen 1942-46, fg. ekspeditionssekr. smstds fra 1946; lærer ved Købmandsskolen 1939-45.

Har udg. Friederich Christopher Lutken: Søofficers-Liv paa Christian den Sjettes Tid (i Svundne Tider IV, 1945); En gammel Præst fortæller. Pastor F B Møllers Optegnelser 1832-64 (1953): Erich Christian Werlauff: Af min Ungdoms Tid. Danske, især københavnske, Stemninger og Tilstande ved og efter Overgangen til det 19. Aarh. (1954); artikler og afhandlinger i dagspressen og fagskrifter.

Adresse: Classensg. 36, Kbhvn. Ø.

DEGERBØL Masnus professor, dr. phil., R.; f. 8/7 1895 i Sjørring; søn af gårdejer Jens Hansen Jensen (død 1946) og hustru Mette f. Sørensen (død 1939); gift (1/7 1924) m. Ellen D., f. 3/1 1896 på Hjortspring, Als, datter af proprietær Chr. Karberg Jiirgensen (død 1917) og hustru Marie f. Olsen.

Student (Kolding) 1913; cand. mag. 1921; assistent ved zoologisk museum 1921; amanuensis 1924 og museumsbe-styrer smstds 1943; till. lærer ved Me-tropolitanskolen 1923-27, ved Øster Søgades gymnasium 1923-47 og ved Danmarks lærerhøjskole fra 1934; lektor i kvartærzoologi ved Kbhvns universitet 1950, ekstraord. professor og bestyrer

af universitetets kvartærzoologiske laboratorium fra 1956; deltog i Scoresby-sund-komitéens 2. Østgrønlands ekspedition 1932, i den danske Centralafrika ekspedition 1947 og i Gaiathea ekspeditionen 1952; forskningsrejse i Andes-bjergene 1954; censor i anatomi og zoologi ved skoleembedseks. fra 1935, i naturhistorie ved lærereks. 1942 og ved faglærereks. 1946; studiebesøg ved en række zoologiske museer i Europa, Canada, USA, Australien og New-Zealand,

Medl. af bestyrelsen for Dansk naturhistorisk Forening 1931-49 (formand 1944-49) og redaktør af denne forenings tidsskrift: Videnskabelige Meddelelser 1931-44; formand for komitéen til udsendelse af den danske Thule-Ellesmere-land ekspedition 1939-41; medl. af arbejdsudvalget til undersøgelse af stenalderens køkkenmøddinger i Danmark; redaktør af Danmarks Fauna 1940-46 og af Acta Arctica 1943. Medstifter af og næstformand i Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943, formand 1948-50; medl. af bestyrelsen for Societas Arctica Scandinavica 1943 og for Foreningen af danske Museumsmænd 1950; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings naturvidenskabelige udvalg og af statsskovenes reservatudvalg 1943; formand for komitéen for den zootopografiske undersøgelse af Danmark 1946; medl. af Videnskabernes Selskab 1948.

Har skrevet: Danmarks Pattedyr i Fortiden i Sammenligning med recente Former I ( disputats 1933); Report of the Mammals collected by the Fifth Thule Exp. to Arctic North America (1935); hovedforfatter af Danmarks Pattedyr (1935); Mammalia, Zoology of the Fa-roes (1940); Kannibalisme i Danmarks Stenalder (1942); Subfossile Fisk fra Kvartærtiden i Danmark (1945); Den europæiske sumpskildpadde i Danmark (1951); Mellem sorte Dinkaer (1949); bearbejdelse af knoglemateriale fra præ-og protohistoriske bopladser (bl. a. Langø, Bundsø, Kolindsund, Dyrholmen, Aamosen, nordbopladser i Grønland og eskimoiske køkkenmøddinger) samt en række zoologiske afhandlinger, især omhandlende Danmarks og Grønlands pattedyr i fortid og nutid og vedr. akæologi-ske, anthropologiske og zoogeografiske emner.

Adresse: Fuglevadsv. 4, Lyngby.

DELEURAN Thorvald malermester; f. 18/4 1877 i Fredericia; søn af købmand Isac Deleuran (død 1922) og hustru Maren f. Petersen (død 1932); gift (31/5 1905) m. Agnes D., f. 21/12 i Fredericia, datter af sparekassebogholder, kancelliråd Alexander Jacobsen (død 1915) og hustru Else Marie f. Damgaard (død 1881).

I malerlære i Fredericia; videre uddannelse på Det tekniske Selskabs skole i Kbhvn. og på kunstakademiet; etableret 1915.

Lærer ved Det tekniske Selskabs skoles dekorationsklasser i tre år; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skole; repræsentant i Kbhvns Malerlaug fra 1921; æresmester 1947; medl. af svendeprøvekommissionen for malere fra 1931.

Har udstillet oliebilleder og dekorationsarbejder på Charlottenborg siden 1913.

Adresse: Mynstersv. 12, Kbhvn. V.

DEMANT HATT Emilie malerinde; f. 24/1 i Selde i Salling; datter af købmand Fr. Hansen (død 1921) og hustru Emma f. Demant (død 1922); gift (27/9 1911) m. professor, dr. phil. Gudmund Hatt, f. 31/10 1884 i Vildbjerg, søn af lærer P J Hatt (død 1919) og hustru Karen f. Nielsen (død 1900).

Elev af kunstakademiet 1899; udstillede på Charlottenborg 1902 og følgende år; opholdt sig 1907-08 blandt Karesu-ando- og Tornelapperne; har siden foretaget fl. studierejser i Lapland og deltog 1922-23 i en arkæologisk ekspedition til Vestindien; oversatte og udgav 1910 lappen Johan Turis bog: Muittalus Samid Birra; udgav 1913: Med Lapperne i Højfjeldet; 1920: Lappish Texts; 1922: Ved Ilden, Æventyr og Historier fra Lapland. Modtog den svenske Hazelius-medalje 1940.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Bendzv. 1 A, Kbhvn. F.

DEMUTH Chr. forfatter, R.; f. 12/6 1892 på Lundgaard i Gellerup sogn; søn af gårdejer Fr. Demuth (død 1918) og hustru Jensine f. Jensen (død 1906); gift (26/9 1919) m. Mette D., f. i Oldrup ved Odder, datter af gårdejer A Andersen og hustru Jensine f. Madsen.

Lærereks. (Silkeborg) 1918; førstelærer i Harlev ved Århus 1918-23 og i Rab-sted 1923-38.

Medl. af Rabsted menighedsråd 1926-38 og af overbestyrelsen for Danmarks-Samfundet; leder af det nationale, folkelige arbejde i Rabsted 1923-38; kasserer for foreningen Nordens lokalafd. f. Aabenraa 1939-41 og medl. af bestyrelsen for lokalafd. for Sønderborg fra 1942; forstander for Nordborg slots efterskole 1941-53; medl. af Nordborg byråd 1946-50 og af tilsynsrådet for Nordborg Sparekasse 1952-53.

Har skrevet følgende dramatiske arbejder, opført dels på teatret og dels i radioen: Høsten; Peder Oxe; Mogens Heinesen; Kresten Kold; Sommer i By; Frihed; Hos Mester Anders i Ribe; Solhverv; Jord; Fordi vi maatte; Vi pløjer en fure hjem; Fri mand; De 100 år; Nordborg-Spillet; Mands Vilje; Odense-Festspillet; Afskedsvalsen; Spejlet; Er guderne døde; redaktør af 25 Aar under Dannebrog.

Adresse: Hesselhøj, Søndre Hesselv.,

Aabenraa.

DESSAU Aage Louis direktør, R.DM.p.p.: f. 25/5 1889 i Kbhvn., søn af grosserer Hartvig Dessau (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Meyer (død 1919); gift (11/6 1921) m. Anna D., f. 5/12 1900, datter af kgl. borgmester Ernst Drechsel (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Betzy Louise (Bess) f. Tutein (død 1944).

Student (Gammelholms latin- og realskole) 1907; uddannet hos Philip W Hey-man i Kbhvn. 1907-09, hos B Luria & Co. i Hamborg 1909-11 samt hos Melchior, Armstrong & Dessau i New York 1911-14; etableret i London u. firma Aage L Dessau 1915-17; adm. direktør for The Continental and Oversea Trading Co. i Paris 1917-25 og efter selskabets sammenslutning i 1925 med Cie du Niger Frangais adm. direktør for dette selskab 1925-30; stifter af og adm. direktør for A/S A L Dessau & Cie i Paris fra 1931. Dansk repræsentant i Paris ved Det internationale Handelskammer og dansk medl. af dets voldgiftsdomstol; formand for Dansk Understøttelsesforening i Paris.

Udenl. orden: F.Æ.L.4. Adresse: 229 Boulevard Raspail, Paris XIV, Frankrig.

DESSAU Axel turistchef, M.T.Kha.; f. 23/11 1909 på »Eltham« i Hellerup; søn af etatsråd, direktør Martin Dessau (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Ellen Margrethe f. Salomonsen (død 1916); gift (20/12 1939) m. Marion D., f. 26/10 1914 i Kbhvn., datter af grosserer Hugo Michaelsen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Carrie f. Kappel (død 1941).

Student (Østre borgerdydskole) 1928; handelsuddannelse 1929-35 i følgende firmaer: A/S Sophus Berendsen, Kbhvn., S Berendsen Ltd., London, Steatit-Mag-nesia, Berlin, A L Dessau & Cie., Paris og Melchior, Armstrong, Dessau Co., New York; salgschef for tidsskrifterne Mandens Blad og Orientering 1936-38; selvstændig virksomhed som propaganda-konsulent 1938-49; arrangør af og sekretær ved forsk, større udstillinger og kongresser; till. propagandachef for A/S Titan 1939-43; leder af den svenske forening Nordens danske tourné-afd. 1943-45; daglig leder af Dansk Allieret Komité 1945-48; konsulent for Turistforeningen for Danmark 1948-49; leder af dennes kontor i New York fra 1949.

Formand for Scandinavian National Travel Commission, New York 1955.

Redaktør (s. m. Bo Bramsen) af Politikens turisthåndbog »Danmark rundt« (1943).

Udenl. ordener: F.O.A.; Stb. B.E.5.

Adresse: 25, Beechtree Drive, Larch-

mont, N. Y., USA.

DESSAU Einar direktør, civilingeniør, R.p.p.; f. 17/7 1892 på Tuborg; søn af direktør Benny Dessau (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Paula f. Heyman (død 1951); gift m. Johanne f. Holtermann.

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. polyt. 1916; ansat som ingeniør i firmaet Melchior, Armstrong & Dessau, New York, s. å.; Secretary-Trea-surer i The Hudson Sheet and Tinplate Company, N.Y. og Marietta, Ohio, 1918; egen eksportforretning i N. Y. 1919; indtrådt s. å. i direktionen for A/S De forenede Bryggerier og Tuborgs Bryggerier og 1937 i aktieselskabets bestyrelse.

Medl. af bestyrelsen for Tuborgfondet og for direktør Benny Dessaus Mindelegat; formand i bestyrelsen for Tuborgs Bryggeriers børnedaghjem; næstformand i bestyrelsen for A/S Tuborg Havns Krankompagni; adm. direktør for og formand i bestyrelsen for A/S Vitamon; formand i bestyrelsen for A/S Kbhvns Hesteskofabrik; medl. af bestyrelsen for A/S Krystalisværket og for A/S Nordisk Kulsyrefabrik; medl. af Bryggeriforeningens bestyrelse; formand i bestyrelsen for Mineralvands-fabrikanternes Forening, for Danske Mineralvandsfabrikanters Fællesforening og for Dansk Ingeniørforenings Selskab for industriel Udvikling 1942-43; medl. af repræsentantskabet for Dansk Ingeniørforening indtil 1934 og medl. af sammes hovedbestyrelse 1935-41; ledende senior i Studenterforeningen 1949-50; medl. af bestyrelsen for Dansk Reklame-Forening fra dens stiftelse til 1935, derefter medl. af dens repræsentantskab til 1950, af Industriforeningens repræsentantskab til 1949, af bestyrelsen og repræsentantskabet for Køleteknisk Forskningsinstitut, af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab (Danmark-Amerika-Fondet), af bestyrelsen for Dansk Belgisk Selskab og af bestyrelsen for Dansk Smalfilmklub fra stiftelsen til 1940; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Aeronautiske Selskab (nu Kgl. Dansk Aero-klub) 1943-51 og fra 1952 som næstformand; formand for Svæveflyverrådet i 1945 og 1946 og for Dansk Svæveflyver Union fra 1946 til unionens opløsning: medl. af komitéen for Det danske Studenterhus i Paris; vicepræsident i Danmarks Naturvidenskabelige Samfund i 1938; æresmedlem af Kbhvns Radioklub; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Danmarks tekniske museum 1948; Member of The Econometric Society; medl. af Pasteur-Selskabet og af ærespræsidiet for Société Beige d'Etu-des & d'Expansion.

Efter kortvarig internering i Horserød ophold i Sverige nov. 1943-maj 1945; medl. af den danske brigades pressestab.

Udenl. ordener: B.K.4.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.

Adresse: »Baunen«, Baunegårdsv. 50,

Hellerup.

DETLEFSEN Andreas kontorchef, R.DM.; f. 11/8 1891 i Kbhvn.; søn af labora-torieforstander, cand. polyt. Christian Peter Detlefsen (død 1947) og hustru Astrid f. Feilberg (død 1906); gift I. gang (4/8 1919) m. Anna Margrete D., f. 2/6 1895 i Norup, død 1950, datter af res. kapellan Thomas Godtfred Thomsen (død 1901) og hustru Marie Margrete f. Mollerup; 2. gang (5/5 1952) m. Inger Lise D., f. 11/12 1924 på Frdbg., datter af skræddermester Oscar Jønsson og hustru Agnes Karin f RcismussGn

Student (Ordrup) 1910; cand. jur. 1916; dommerfuldm. ved Kbhvns amts nordre birk 1916-17; politifuldm. ved Kbhvns amts nordre birk 1919-46; sekretær i kirkeministeriet 1919, fuldmægtig 1925. kontorchef 1946.

Formand for voldgiften i tvistigheder mellem mester og lærling i Kbhvns amts nordre birk 1921-25; har været medl. af forsk, kommissioner og udvalg; bestyrer af præstepensionsfondet; formand for kirkeministeriets sønderjyd-ske præstegårdsudvalg og for Pensionskassen af 1950 for forsk, private kirkelige institutioner.

Adresse: Lorcksv. 4, Gentofte.

Sommerbolig: Lærkebakken, Lærkevej, Vejby Strand.

DEURS Oscar Harald van vekselerer, R. DM.p.p.; f. 23/10 1870 i Randers; søn af proprietær F J van Deurs (død 1883) og hustru Mathilde f. Fog (død 1906); gift (9/5 1902) m. Camilla v. T>., f. 18/10 1877 i Kbhvn., datter af tømrermester Vald. Fussing (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru f. Eberth (død 1923).

Indehaver af vekselererfirmaet 0 H van Deurs 1900-55.

Uddannet hos J M Levin & Co., i Mit-teldeutsche Creditbank i Frankfurt a. M. og i Crédit Lyonnais i Paris.

Kasserer og medl. af bestyrelsen for Sygeforeningen Hygæa 1905-19; medl. af bestyrelsen for Admiral I B Winter-feldts Stiftelse Trøstens Bolig fra 1915, for de Spannjerske Legater fra 1920 og for Kjædeordenen; formand for Foreningen af Fondsbørsmedlemmer 1925-53; medl. af sø- og handelsretten 1911 -25; af fondsbørsbestyrelsen 1922-32 og 1939-47 og af Grosserer-Societetets Komité 1923-35; formand i repræsentantskabet for Fondsbørsens medlemmer 1922-32, medl. af repræsentantskabet 1939-47; medl. af bestyrelsen for A/S Alfred Christensen & Co. fra 1925 (formand fra 1947) og for Dansk Moler Industri A/S 1946-50; næstformand i bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Palnatoke fra 1932, for A/S Reassurancekompagniet Salamandra fra 1930 og for Forsikringsakts. Trekroner 1939-42; medl. af bestyrelsen for Genforsikrings-Akts. Rossia fra 1950 og for Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S 1950-54.

Udenl. orden: Ø.r.K.O.

Adresse: Kristianiag. 2, Kbhvn. Ø.

DEVANT1ER H C overlæge, dr. med.; f. 31/7 1896 i Nyborg; søn af postfuldmægtig Christian Henriksen og hustru Marie Sophie f. Devantier; gift (29/10 1922) m. Martha D., f. 22/10 1896 i Middelfart, død 1950, datter af købmand Ole Peter Jensen og hustru Marie Kirstine f. Sørensen.

Student (Metropolitanskolen) 1913; med. eks. 1921; reservelæge i Maribo 1922-24: assistent ved rigshospitalets kir. poliklinik 1925-27 og ved serum-institutet 1925-30; 2. reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1927-29; assistent ved Bispebjerg hospitals patologiske institut 1929-30 og 1931-32; dr. med. (Experimentelle Studier over lokal Immunisering med Bakteriefiltrater) 1931; 2. reservelæge ved rigshospitalets fø-deafd. B 1932-33; 1. reservelæge smstds 1933-35; 1. reservekirurg ved rigshosp.'s afd. C 1935-40; deltog i konkurrencen om professoratet i obstetrik og gynækologi 1935; specialist-anerk. i kirurgi, obstetrik og gynækologi; overlæge ved amtssygehuset i Fakse 19-42.

Adresse: Fakse.

DICH Jørgen Schneekloth professor; f. 7/10 1901 i Kbhvn.; søn af malermester Sophus S Dich (død 1924) og hustru Ellen f. Schneekloth; gift 1. gang (21/9 1940) m. Jenny D., datter af seminarieforstander, dr. phil. Eduard Larsen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Jenny Sara f. Goldschmidt (død 1897); 2. gang (1951) m. Bonia D., datter af fabrikant Ritz.

Student (Schneekloths skole) 1920; cand. polit. 1926; manuduktør 1926-30; statsvidensk. konsulent for arbejds- og socialministeriet og indenrigsministeriet 1930, som kontorchef fra 1938, sekretær for regeringens beskæftigelsesudvalg (statsministeriet) 1940, general-sekr. 1941-48, kommitteret 1948; med et års orlov professor i skandinavisk økonomi og socialpolitik ved Wisconsin University, Madison, Wis., USA 1949-50; professor i socialpolitik og finans-videnskab ved Århus universitet 1950.

Medl. af det socialpolitiske udvalg 1946, af bestyrelsen for statens institut for byggeforskning 1947, af folke-forsikringskommissionen 1948 og af ar-bejdsmarkedskommissionen 1950; formand for komitéen for en uafhængig dansk udenrigspolitik, 1952; medl. af bestyrelsen for Byggeakts. Veri 1954; medl. af udvalget om oprettelse af et socialforskningsinstitut 1955.

Medl. af redaktionsudvalget for Socialt Tidsskrift 1930-50; sekretær i udvandringsudvalget af 1932-33, ledende sekretær i befolkningskommissionen af 1935, 1935-40: medl. af forretningsudvalget for mødrehjælpens fællesråd 1939 og af indenrigsministeriets byggeudvalg af 1940, 1940-46; formand for aldersrenteudvalget af 1942, 1942-45; medl. af ministeriernes filmsudvalg 1944-50, af professorudvalget 1944 og af forretningsudvalget for byggeriets beregningsinstitut 1945-50; formand for aldersrenteudvalget af 1946; næstformand for Socialpolitisk Forening 1946-50; næstformand for ungdomskommis-sionen 1947-50; medl. af den danske delegation til det økonomiske og sociale råd u. FN 1948-50; formand for boligministeriets huslejeudvalg I 1948; medl. af ferielovskommissionen 1948; ledende senior i Århus Studenterforening 1952-53.

Har skrevet: Fagforeningernes Indflydelse paa Arbejderklassens økonomiske Kaar (prisafhanding, 1928); Arbejdsløshedsproblemet i Danmark (1939); forsk, afhandlinger bl. a. i Nationaløkonomisk Tidsskrift og Socialt Tidsskrift.

Adresse: V-Skovv. 4, Risskov.

DICKMEiSS Antoinette fh. rektor, R1.; f. 1/11 1886 i Kbhvn.; datter af klæde-fabrikant G Dickmeiss (død 1898) og hustru Augusta f. Larsen (død 1930).

Student 1905; cand. mag. 1911; lærer ved I Helms' skole (nu Aurehøj statsgymnasium) Hellerup 1911; leder af skolens gymnasium 1916; rektor 1919-56. Medl. af opgavekommisonen for studentereks. 1940-51; medl. af udvalget til overvejelse af gymnasiefor-holdene og af udvalget til fordeling af elever i 1. gymnasieklasse i Storkbhvns gymnasier til 1956.

Adresse: Alhambrav. 1, Kbhvn. V.

DICKMEISS Poul overlæge, dr. med.; R.; f. 6/6 1903 i Kbhvn.; søn af maskinmester Cornelius Dickmeiss (død 1950) og hustru Astrid f. Kampfner; gift (30/12 1935) m. læge Marie Louise D., f. 2/10 1904 i Aalborg, datter af statsadvokat V G Moltke (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ebba f. Tønder.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1921; med. eks. 1928; hospitalspladser i Kbhvn. og provinsen 1928-32; 1. reservelæge ved Filadelfia 1932-33 og ved kommunehospitalets afd. VI 1934-36; afdelingslæge ved Skt. Hans mands-hospital 1936-40; dr. med. 1940; overlæge i psykiatri ved Kbhvns politi 1940-44; tilforordnet sagkyndig i psykiatri ved retslægerådet 1943; overlæge ved sindssygehospitalet i Augustenborg 1944, ved nerve-sindssygehospitalet Filadelfia 1951; medl. af retslægerådet 1947.

Medl. af bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation 1939-49 (formand 1945-49); næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab 1941-45; medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1945-49; medl. af bestyrelsen for Kristelig Lægeforening 1949-52; formand for Dansk psykiatrisk Selskab 1951-54; vicepræsident i Landsforeningen for Mentalhygiejne 1951-54; næstformand i bestyrelsen for Jysk nervesanatorium 1952; medl. af bestyrelsen for Skolen for beskæftigelsesterapeuter 1955.

Har skrevet: Om psykiske Lidelser i Klimakteriet (disputats, 1940); afhandlinger i danske og udenl. psykiatriske og juridiske tidsskrifter.

Adresse: Dianalund.

DIDERICHSEN Paul professor, dr. phil., R.; f. 16/8 1905 i Kbhvn.; søn af dommer Kristian Diderichsen (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Agnes f. Krag; gift 1. gang (18/4 1931) m. Anna Louise D., f. 11/6 1907 i Oslo, død 1932, datter af oberst John Johnsen og hustru Anna f. Gløersen; 2. gang (4/11 1934) m. Grete D., f. 1/6 1908 i Kbhvn., datter af læge, dr. med. Knud Malling (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Ellen f. Høncke.

Student (Herlufsholm )1923; mag. art. (nordisk filologi) 1929; redaktør ved Ordbog over det danske Sprog 1930-48; undervisningsassist. i dansk grammatik ved Kbhvns universitet 1937, universitetsadjunkt smstds 1943; ekstraord. professor i dansk sprog ved Kbhvns universitet 1949; dr. phil. 1941.

Formand for Selskab for Nordisk Filologi 1933-52; medl. af Lingvistkredsens komité 1941-42, af bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd 1941-43; repræsentant for sprogvidenskab i Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde fra 1944, medl. af bestyrelsen 1948-51, formand 1950-51; sekretær for Nordistmø-det i Kbhvn. 1946; medl. af forretningsudvalget for Danish Graduate School fra 1948, formand 1951-55; medl. af hovedbestyrelsen for Nordisk sommeruniversitet fra 1950, formand 1950-52 og 1955-57; medstifter af Fæl-lesvidenskabeligt Kollokvium 1951, sekretær fra 1953; medl. af den humanistiske kommission u. statens almindelige videnskabsfond fra 1952; forstander for Kbhvns universitets filologiske laboratorium fra 1954; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab fra 1940 og af Vetenskaps-Societeten i Lund fra 1951.

Litterære arbejder: Udgave af gammeldanske Haandskriftfragmenter (1931-37); Probleme der altdanischen Ortho-graphie (1938); Om Pronominerne sig og sin (1939); Sætningsbygningen i Skaanske Lov (disputats, 1941); Dansk Grammatik (1946); afhandlinger i fagtidsskrifter; medudgiver af Thomas Kingos samlede Skrifter (1939 ff.).

Adresse: Engbakken 28, Virum.

DIDRIKSEN Johannes assurandør; f. 4/9 1886 i Magleby på Møen; søn af gårdejer Hans Didriksen (død 1918) og hustru Ane Sofie f. Jensen (død 1930); gift m. Margrethe D., datter af politibetjent Jens Christensen (død 1913) og hustru Inger f. Jørgensen (død 1907).

Præliminæreks. (Magleby realskole) 1902; ansat i Det Forenede Dampskibsselskab 1902-10; bogholder, senere regnskabschef ved Brazil North Eastern Railways, Ltd., i Brasilien 1910-15; bogholder i Nordisk-Oversøisk Handelsselskab 1916, regnskabschef ved filialen i Buenos Aires 1917-20; direktør for Sociedad General de Exportacion i Buenos Aires 1920-23; prokurist i Citroens filial i Kbhvn. 1924-29; direktør i samme 1929-34; grossererborgerskab 1935; assurandør 1937.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Hjælpeforening i Buenos Aires 1919-21; medstifter af Dansk Klub i Buenos Aires 1919, bestyrelsesmedl. 1919-21; voldgiftsmand ved Børsen i Buenos Aires 1920.

Adresse: Søvej 33, Holte.

DIEMER Inger f. 15/6 1884 i Kbhvn.; datter af nationalbankdirektør Marcus Rubin (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Kaja f. Davidsen (død 1909; gift (1920) med cand. theol. Asmus Diemer (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932), søn af postbud Andreas M Diemer (død 1909) og hustru Katharina f. Christensen (død 1930).

Eksamineret faglærerinde i engelsk og gymnastik; adm. direktør for A/S Salomon Davidsen jun. fra 1919 til forretningens ophævelse 1931; medstifter af Kbhvns Ejendomsforvaltning (Kefås).

Formand for Kvindelig Idrætsforening 1909-20.

Adresse: Skjoldsg. 1, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Gyvelv. 14, Skodsborg.

DIETZMANN Fritz kgl. koncertmester; f. 26/3 1898 i Kbhvn.; søn af musiker Paul Dietzmann (død 1923) og hustru Clara f. Cubin (død 1942); gift (6/7 1921)    m. Hedevig D., f. 4/12, datter af møbelfabrikant H P Hansen (død 1922)   og hustru Wilhelmine f. Jacobsen (død 1946).

Debuterede 15. nov. 1903 i Cirkus Variete i Kbhvn.; medl. af Dietzmann Trioen 1905-14; koncertrejser i Amerika 1917 og i Skandinavien 1918-23; musikalsk leder ved Nordisk Film 1924-26; ansat i Det kgl. Kapel fra 1926; solocellist og koncertmester s. å.; koncerter i Reykjavik 1928; koncertturné i Norge 1948.

Adresse: Peter Bangs V. 115, Kbhvn. F.

DIGE E departementschef, K.DM.p.p.; f. 6/2 1899 i Hersom ved Hobro; søn af førstelærer Carl Dige (død 1928) og hustru Kirstine f. Isaksen (død 1950); gift (4/5 1928) m. Beate D., f. 6/10 1900 i Ødsted ved Vejle, datter af sognepræst H C O Sestoft (død 1941) og hustru Catharina f. Partsch (død 1952).

Adgangseks. til polyteknisk læreanst. 1917; student (privat dimit.) 1918; cand. polit. 1926; statistiker i Forsikrings-Akts. Danske Lloyd s. å.; sekretær i finansministeriets hovedrevisorater 1927; i finansernes centralstyrelse 1932, fuldmægtig 1934, ekspeditions-sekr. 1936, kontorchef 1938, afdelingschef 1942, kst. departementschef s. å., udnævnt 1945; chef for departementet for finansvæsen 1949; ministersekr. 1936-38.

Revisor ved Finseninstitutet og Radiumstationen 1931-35; lærer ved statens lærerhøjskole 1935-41; tilforordnet ved invalideforsikringsretten 1936-42; medl. af universitetskommissionen af 1935, af trafikkommissionen af 1937, af direktionen for Finseninstitutet og Radiumstationen fra 1938, af udvalget af 1939 ang. sygehusvæsenet, af udvalget af 1939 ang. de sydfyenske Jernbaner og af direktionen for Kysthospitalet på Refsnæs fra 1941; medl. af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget); medl. af sygehusrådet 1947-51, af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1942-51 og af bestyrelsen for den kulturelle fond 1942-51; formand i bestyrelsen for kreditfonden 1945-46; Alternate Governor i Den internationale Valutafond fra 194-6; tilforordnet ved den nordiske for-svarskomité af 1948; formand for lønningsrådet til 1957, for regeringens spareudvalg af 28. april 1950, for ude-tillægsnævnet, for forvaltningskommis-sionen af 1946, for udvalget ang. statens budget og regnskab og for forvaltningsnævnet fra 1951, for produktivitetsfon-den fra 1953 og for lønningskommissio-nen af 1954; medl. af statstilsynet med telefonselskaberne fra 1951 og af bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab fra 1957.

Har skrevet: Samfundskundskab (s.m. Fred. Vedsø, 1930).

Udenl. orden: Æt.S.2.

Adresse: Amagerfælledv. 30, Kbhvn.S.

DIGE Kaj dommer, R.; f. 30/9 1898 i Odense; søn af læge Viggo August Petersen (død 1922) og hustru Harriet f. Dige (død 1933); gift (6/7 1935) m. Lisbeth D., f. 5/9 1907 i Thisted, datter af konsul, direktør Ludvig C O Bendixen (død 1956) og hustru Villa f. Jensen.

Student (Odense) 1917; accessit for univ. kunsthist. prisopgave 1922; cand. jur. 1929; dommerfuldm. i Randers s.å.; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1930, udnævnt 1932, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1940, kontorchef 1942; dommer i Faaborg 1950; kst. dommer i østre landsret 1944-49; landsretssagf. (beskikk. depon.) 1936; till. sekretær ved Iandsnævnet for børneforsorg 1934-39; sekretær ved jagtrådet og reservatrådet 1937-42 og ved det veterinære sundhedsråd 1941-42; juridisk formand for jordfordelingskommissionen for Fyn m. v. 1950; formand for fredningsnævnet for Svendborg amt 1957.

Adresse: Faaborg.

DIGE Mads Kristian Gravesen stationsforstander, R.; f. 16/11 1893 i Vester Thorup; søn af købmand Frantz Dige (død 1910) og hustru Petrine f. Madsen (død 1936); gift (20/8 1916) m. Anna D., f. 31/8 1895 i Vinderup, datter af købmand S Knudsen (død 1934) og hustru Kirsten f. Madsen (død 1927).

Trafikelev ved danske statsbaner 1910, trafikmedhjælper 1913, trafikas-sist. 1918, overtrafikassist. 1933, trafikkontrollør 1938, overtrafikkontrollør 1941, stationsforstander i Odense 1950.

Adresse: Hovedbanegården, Odense.

D1GMANN Povl Martin generalmajor, R1., HTH.p.p.; f. 29/9 1900 i Silkeborg; søn af boghandler I Chr. Digmann (død 1950) og hustru Elisabeth f. Brahde (død 1947); gift m. Grethe D., f. 26/4 1917. datter af Axel Juel Ulrich (død 1939) og hustru Ellen f. Halkier (død 1933).

Student 1919; Premierløjtn. 1930; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1941; arresteret af Gestapo 26. maj 1944; dansk tillidsmand og lejrleder i Frøslev 1944-45; efter kapitulationen kommandant i Faarhuslejren til 11. juli 1945; chef for generalstabens forsynings- og transportsektion 1945-49; oberstøjtn. 1949; chef for dronningens livregiment (17. batl.) 1949-50; chef for generalstabens generalstabsafd. 1951, for hærstabens forsynings- og transport-afd. s. å.; midlertidig oberst, Comman-der Allied Land Forces, Schleswig-Hol-stein og chef for det danske kommando i Tyskland 1955; oberst 1956; generalmajor og chef for hærstaben 1957.

Sekretær i forsvarskommissionen af 1946; medl. af forsk, militære kommissioner; deltaget i de interskandinaviske forsvarsforhandlinger i Stockholm, Oslo og Kbhvn. 1948-49; gennemgået NATO-Defense College, 2. kursus 1952.

Udenl. orden: S.Sv.31. Adresse: Hærstaben, Østerbrogade, Kbhvn. Ø.

DINESEN B departementschef, K. DM. p.p.; f. 19/7 1894 på Frdbg.; søn af løjtnant af gedarmeriet Carl Dinesen (død 1899) og hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift (24/8 1920) m. Rigmor D., f. 7/1 1895 i Kbhvn., datter af grosserer Th. Dalgaard og hustru Edle f. Heger.

Student (Ordrup) 1913; cand. jur. 1919; politifuldm. i Sønderborg 1920; sekretær i landbrugsministeriet 1923; fuldm. 1929; ekspeditionssekr. 1932; fg. kontorchef 1934; kontorchef i ministeriet for landbrug og fiskeri 1936, i fiskeriministeriet 1947; departementschef i fiskeriministeriet 1948.

Besidder af Jægermester J K J S Dinesens fideikommis 1910.

Medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1931-48, rådmand 1942-48; formand for Gentofte kommunes skolekommission 1937-48; formand for Kbhvns amts centralbibliotek og for Gentofte kommunebibliotek 1937-48; medl. af bestyrelsen for danske fiskeres redskabsfor-nyelsesfond 1943, af bestyrelsen for Danmarks Akvarium 1948, af det danske FAO-udvalg 1946 og af Grønlands-kommissionen 1949; formand i bestyrelsen for Gentofte Kommunes almennyttige Boligselskab fra 1945; medl. af bestyrelsen for A/S Strandvejs-Gasværket 1934-38, for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs A/S 1938-50 og for Interessentskabet Isefjordværket 1948-50; formand for kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1948, for fiskerirådet 1948-53, for ålegårds-overnævnet 1948, for fiskeriflådens fornyelsesnævn 1948 og for Danske Fiskeres kulturelle Fond 1949; formand i bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank 1950; medl. af bestyrelsen for den grønlandske er-hvervslånefond 1950 og for A/S Det Grønlandske Fiskeri-Kompagni 1952; Danmarks Delegerede i Det internationale Havundersøgelsesråd 1952; medl. af kommissionen ang. fiskeriet i Nordsøen m. v. 1953.

Udenl. ordener: F.M.Ma.2.; I.F.2*.; N.O.N.3.; N.St.0.22.; S.V.2'.; Ty.F.R.F.22. Adresse: Ingeborgv. 17, Charlottenlund.

DINESEN Carl-Ebbe kommandørkaptajn, R. DM., HTS., p.p.; f. 16/1 1899 i Birkerød; søn af løjtnant i gendarmeriet, Carl Sophus Dinesen (død 1899) og hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift (29/2 1928) m. Ruth D., f. 23/2 1895 i Cincinnati, Ohio, USA, datter af øjen-og ørespecialist, dr. med. Robert Colwell Heflebower og hustru Helga f. Beissen-hertz.

Sekondløjtn. i marinen 1921; premier-løjtn. 1922; søløjtn. I 1923; kaptajnløjtn. 1931; orlogskapt. 1938; komman-dørkapt. 1946; marinedistriktschef for Fyn 1941-43; efter 29. aug. 1943 medleder af modstandsbevægelseskorp-set Dansk Borgerværn; medl. af modstandsbevægelsens Københavnsledelse 1943-44; i tysk fangenskab fra febr. 1944 til 1. maj 1945; marinedistriktschef for Fyn maj-dec. 1945; stabschef ved flådestationen 1945-49 og leder af søværnets motorkøretøjstjeneste 1946-49; chef for fregatten Niels Ebbesen og for skolegruppen for math-elever 1949; tjeneste ved kystflåden 1950, i kystflådens stab s. å.; gennemgået skibsfor-svarsskole i England 1950 og i USA 1951; stabschef ved flådestationen samt chef for søværnets kaserne, for kvar-termesterskolen og for underkvarterme-sterskolen 1951; søværnets gymnastikinsp. s. å.; afsked efter ansøgning 1953; skibsinsp. i C Clausen, Dampskibsrederi A/S s. å.

Medl. af Kbhvns-ledelsen for Danske Hjemmeværnsforeninger og af afsnits-ledelsen for afsnit I, region VI, Danske Hjemmeværnsforeninger 1946-49; næstformand i bestyrelsen for hjemme-værnsforeningen Dansk Borgerværn; formand for bestyrelsen for Dansk Polsk Forening, Kbhvn. 1946-48.

Udenl. ordener: P.r.K.3.; P.r.K.J.M.

Adresse: Eggersv. 30, Hellerup.

DINESEN Eiler rektor. R.; f. 13/2 1897 i Hillerød; søn af løjtnant af gendarmeriet Carl Dinesen (død 1899) og hustru Ebba f. Schøller (død 1941); gift (26/12 1931) m. Gerda D., f. 17/7 1909 i Hellerup, datter af underdirektør Aug. Lange (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Elisabeth f. Mygind.

Student (Ordrup) 1915; cand. theol. 1922; sekretær 1922-25; cand. mag. (tysk og religionshistorie) 1928; adjunkt ved Herlufsholm s. å.; rektor for Rønne statsskole 1942, for Set. Knuds gymnasium i Odense 1951.

Adresse: Læssøeg. 154, Odense.

DINESEN Erling forbundsformand; f. 25/2 1910 i Næstved; søn af papirarbejder Julius Dinesen og hustru Anna Kristine f. Nielsen; gift (1/5 1942) m. Enid D., f. 10/4 1920 i Roskilde, datter af banehåndværker Søren Madsen og hustru Marie f. Petersen.

Ansat i forsk, kooperative virksomheder; formand for Faglig Ungdom i Roskilde 1935; formand for Handels-og Kontormedhjælperforeningen i Roskilde 1937; sekretær i Dansk Handels-og Kontormedhjælperforbund 1943, forretningsfører i samme 1945, formand for forbundet, der i 1953 ændrede navn til Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, fra 1949.

Medl. af Roskilde byråd 1943-46, af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i Roskilde til 1948 og af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danmark fra 1950; medl. af lærlingerådet fra 1950, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1950, af tilsynsrådet for handelshøjskolerne fra 1951, af handelsministeriets produktivi-tetsudvalg fra 1953, af arbejdsrådet fra 1954, af låneudvalget for detailhandelen fra 1954, af Erhvervenes skoleudvalg fra 1955 og af landsskatteretten fra 1957; medl. af bestyrelsen for International Federation of commercial.cleri-cal and technical Employees, Amsterdam fra 1952.

Adresse: Ullasv. 3, Bagsværd.

DINESEN Jørgen kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 22/6 1895 på GI. Wiffertsholm; søn af hofjægermester, godsejer Wilh. Dinesen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ida f. van Deurs; gift (11/3 1926) m. Viveka D., f. 18/9 1901, død 1946, datter af redaktør, kaptajn, baron Cai Schaffalit-zky de Muckadell (se denne).

Student (Herlufsholm) 1914; sekond-løjtn. ved gardehusarregimentet 1918; forpagter af Kragerupgaard med Rugskovgaard 1922; ejer af samme fra 1939.

Medl. af Ørslev-Solbjærg sogneråd 1937-54 og af bestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger 1947-55; tilsynsførende med Spare- og Laa-nekassen for Ørslev Sogn 1938-55; formand for Nordvestsjællands Rytteriforening 1943-56; præsident for Gardehusarforeningerne 1946; formand for Danske Soldaterforeningers Landsråd 1949; formand for Foreningen af Mælkeriet Enighedens Leverandører 1946-53; medl. af Holbæk amts overvoldgiftsret 1949; formand for Dansk Terrænsportsforbund 1953; medl. af Holbæk amtsråd 1954; medl. af bestyrelsen for Dybbøl Mølle 1956.

Adresse: Kragerup pr. Ruds Vedby.

DINESEN Thomas F godsejer, civilingeniør, forfatter, R.p.p.; f. 9/8 1892 på Rungstedlund; søn af kaptjn, forfatter Wilhelm Dinesen (død 1895) og hustru Ingeborg f. Westenholz (død 1939); gift (7/4 1926) m. Jonna D., f. 8/9 1902 i Århus, datter af stiftsprovst Vincentz Charles Lindhardt (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Theodora f. v. Biilow (død 1934).

Student (privat dimit.) 1910; cand. polyt. 1916; deltog i den første verdenskrig 1917-19 som menig, korporal og premierløjtn. i den canadiske hær; farmer i Kenya Colony 1920-25; ejer af Folehave ved Hørsholm og Leerbæk ved Vejle; besidder af Det Wentzel Dinesenske fideikommis fra 1916.

Formand for Dansk Luftværnsfor-enings Hillerød kreds 1939-50.

Litterære arbejder: No Man's Land (1928); Syrenbusken (1952); desuden forsk, artikler og kronikker i dagblade og tidsskrifter.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; F.K.K.; Stb. Kron.M.; Stb.V.C.

Adresse: Vænget, Hillerød.

DISSING P A fh. realskolebestyrer, R. DM.; f. 24/3 1874 i Sindbjerg; søn af husmand Chr. A Dissing (død 1913) og hustru Margrethe f. Aachmann (død 1888); gift (1937) m. Elinor D., datter af inspektør L Hultgren og hustru.

Lærereks. (Skaarup) 1896; lærer ved Maribo private realskole 1897-1903; bestyrer og ejer af Otterup private realskole 1903-36.

Formand for landsforeningen Den private Realskoles Bestyrerforening 1923 -45; konsulent ang. spørgsmål vedr. de eksamensberettigede private realskoler fra 1945.

Adresse: Langelinie 80. Odense.

 

DITHMER Georg ingeniør, direktør, K. DM. p.p.; f. 7/6 1886 i Bukarest i Rumænien; søn af generalkonsul, ingeniør Hans H Dithmer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ebba f. Steenberg (død 1943); gift (7/5 1921) m. cand. pharm. Ellen Mathilde D., f. 21/4 1891 på Frdbg., datter af apoteker C E Rager (død 1916) og hustru Christine f. Silfverberg (død 1956).

Student (Industrieschule, Wintherthur i Schweiz) 1904; Diplom Hauptpriifung (Konigliche Technische Hochschule i Charlottenburg ved Berlin) 1911; ingeniør i A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri 1911, chef for konstruktionsafd. på skibstegnestuen 1917, afdelingsing. 1928, overing. 1929, underdir. 1935, direktør 1936-52.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holeby Dieselmotor Fabrik 1936-57, for Nordisk Diesel A/S 1939-57, for A/S Skar-rehage Molerværk fra 1943 og for A/S Svendborg Skibsværft fra 1954; næstformand i bestyrelsen for Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark 1937-52; medl. af forretningsudvalget i Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1937-52, af den danske komité for Lloyd's Register of Shipping 1936-54, af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1931-37 og 1949-56 (formand 1952-56), formand for bestyrelsen for arbejdsgruppen for Skibsbygning indenfor Dansk Ingeniørforening 1941-48; formand for bestyrelsen for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1952; formand for Søfartsteknisk Forening 1942-56 og for Selskabet for Danmarks tekniske museum fra 1953; formand for Dansk-Belgisk Selskab 1947; medl. af dansk standardiseringsråd og dettes forretningsudvalg fra 1932 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937; æresmedlem af American Society of Mechanical Engi-neers 1955 og af Søfartsteknisk Forening 1956; tildelt ærestegn af Verein Deutscher Ingenieure 1956.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; I.F.2.; N.St.O.31.; Rum.V.M.3.

Adresse: H C Ørsteds V. 10, Kbhvn.V.

DITLEVSEN L N fh. bankdirektør; f. 7/8 1884 i Christianssted på Skt. Croix; søn af oberstløjtnant O P D Ditlevsen (død 1912) og hustru Florence f. Nel-throp (død 1946); gift (18/4 1913) m. Karen Elisabeth D., f. i Kbhvn., datter af detailhandler Emil Th. Christensen (død 1925) og hustru Anna f. Munch (død 1936).

Assistent i Kbhvns Handelsbank 1907; cand. jur. 1917; bogholder i Handelsbanken i Odense, direktør smstds 1923-38; bestyrer af Kbhvns Handelsbank. Gammeltorv afd. 1938-53; till. underdir. i A/S Kbhvns Handelsbank 1934-53.

Medl. af bestyrelsen for A/S Roulunds Fabriker fra 1928 og for A/S Danske Oliemøller og Sæbefabrikker fra 1944.

Adresse: Lindegårdsv. 8, Charlottenlund.

DITLEVSEN Tove forfatterinde; f. 14/12 1918 i Kbhvn.; datter af fyrbøder Ditlev Ditlevsen og hustru Alfrida f. Mun-dus; gift m. institutchef, cand. polit. Victor Andreasen (se denne).

Har skrevet: Pigesind (digte, 1939); Man gjorde et Barn Fortræd (roman, 1941); Lille Verden (digte, 1942); Barndommens Gade (roman, 1943); Den fulde Frihed (noveller, 1944); For Barnets Skyld (roman, 1946); Blinkende Lygter (digte, 1947); Dommeren (noveller, 1948); Kærlighedsdigte (1950); Paraplyen (noveller, 1952); Vi har kun hinanden (roman, 1954); Kvindesind 'digte 1955)

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1953 og Aarestrup-medaljen 1954.

Adresse: Bistrupv. 44, Birkerød.

DJARNØ Erik udskrivningschef, R.; f. 8/1 1893 i Præstø landsogn; søn af betonarbejder L Jakobsen (død 1950) og hustru f. Nielsen (død 1947); gift (22/5 1920) m. Karen Johanne D., f. 5/4 1896, død 1956, datter af skovfoged S Nielsen (død 1941) og hustru f. Olsen (død 1926).

Præliminæreks. 1911; ansat på han-delskontor i Roskilde til 1915; assistent i udskrivningsvæsenet 1916; fuldmægtig II ved 5. udskrivningskreds, Aalborg 1935; fuldmægtig I ved 2. udskrivningskreds, Roskilde 1940; chef for 4. udskrivningskreds samt møn-stringsbestyrer og tilsynsførende ved statsforhyringskontoret i Århus 1941.

Medl. af bestyrelsen for udskrivningschef Hans Henrik Hansens Legat og formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Udskrivningsvæsenet 1938-47; medl. af indenrigsministeriets vær-nepligtsudvalg 1948-54.

Adresse: Århus.

DJURHUUS Anton distriktsingeniør, cand. polyt; f. 12/3 1898 i Kollefjord på Færøerne; søn af kongsbonde Jens Hendrik Djurhuus (død 1940) og hustru Johanne Elisabeth f. Olsen (død 1939): gift (18/8 1937) m. Elise D., f. 8/4 1902 i Nykøbing F., datter af stationsforstander Carl Bagger (død 1947) og hustru Emilie f. Krag (død 1943).

Student (Lang & Hjorts kursus) 1918; cand. polyt. 1925; ingeniør ved entreprenørfirmaet Fibiger & Villefrance s. å., hos ingeniør Fibiger ved bygningen af Hanstholm Havn 1930, ved vandbyg-r.ingsvæsenet smstds 1936; Orlov 1939-40; ingeniør ved vandbygningsdirekto-ratet 1940, distriktsing. 1955; det færøske lagtings rådgiver i havnespørgs-mål og projekterende ingeniør for fl. havneanlæg på Færøerne 1947-52.

Formand for bestyrelsen for Dansk Mejeri-Industri & Export Kompagni A/S 1943-45: medl. af udvalget ang. admi-

nistration af statens arealer ved Hirtshals og Hanstholm fra 1947.

Adresse: Frødings Allé 36, Søborg.

DJURHUUS Christian lagmand, K.p.p.; f. 12/2 1895 i Thorshavn; søn af tømrermester Hans Andreas Djurhuus (død 1949) og hustru Ellen Cathrine f. Larsen (død 1937); gift (11/8 1917) m. Anna Margrethe D., f. 10/7 1893, datter af navigatør og husmand Hans Andreas Nielsen (død 1942) og hustru Ellen Marie f. Johannesen (død 1931).

Eks. fra Færøernes mellem- og realskole 1910; politikursus i Kbhvn. 1922; kontorist ved Thorshavn postkontor 1910, ved dommerkontoret i Thorshavn 1914, fuldmægtig 1916; sysselmand for Suderø syssel 1920; repræsentant for Færø Amts Sparekasse fra 1920, for ulykkesforsikringen fra 1920, for A/S Trolle og Rothe, Kbhvn. 1923-40 og for engelske assuranceselskaber 1940-48; formand for forsikringsselskabet Trygg-ingarsambandio Føroyar 1940-49.

Medl. af forstanderskabet for Frode-bø sogn kommune 1926-34, formand til 1930; medl. af Færøernes lagting fra 1932, formand i 1940, næstformand 1940-45; formand for Færøernes landbrugsråd 1938-48; medl. af Færøernes landsstyre fra 1948; lagmand 1950; formand for den af lagtinget i 1940 udsendte delegation til London til forhandling med de britiske myndigheder ang. Færøernes forhold u. Krigen samt formand for eller medl. af forsk, kommissioner og komiteer til ordning af Færøernes vareforsyning og forholdet til besættelsesmagten u. den anden verdenskrig; formand for lagtingets . og Færø amts delegation til Reykjavik 1941; medl. af Nordvest Atlantiske fiskerikonference i Washington 1949 og 1951 og af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser fra 1951.

Udenl. ordener: I.S.I.2.; Stb.M.C.F.

Adresse: Trangisvaag, Færøerne.

DJURSHOLT Henrv direktør, R.; f. 6/12 1897 i Kbhvn.; søn af fotograf Laury Petersen (død 1902) og hustru Hertha f. Christophersen (død 1932); gift (1/7 1930) m. Louise D., f. 21/12 1898 i Helsingør, datter af overbetjent Chr. Yttesen (død 1938) og hustru Anna f. Andersen (død 1924).

På Galster & Holbølls søofficerskur-sus; gennemgået kadetskolen; student (privat dimit.) 1918; cand. phil. 1919; Volontør i Adler Cycle A/S 1917, afdelingschef smstds 1919; ansat i Trans-atlantic, G. m. b. H., tekn. afd., Berlin 1920-22; grossererborgerskab 1922; direktør i A/S H P Nielsens elektrokemiske Fabrik 1924-50; medstifter af A/S Skandinavisk Radiorørfabrik 1934, direktør i dette selskab fra stiftelsen til 1955; medstifter af Keramikon A/S 1955, direktør i dette selskab fra stiftelsen.

Formand for bestyrelsen for Radio-fabrikantforeningen 1926-37 og fra 1938 og for Radiobranchens Understøttelses-selskab; medl. af bestyrelsen for Dansk Radio Hjælpefond fra 1929 og for Radioteknisk Forskningslaboratorium fra 1942; medl. af Industrirådet fra 1953; medl. af bestyrelsen for fl. handelsselskaber.

Adresse: Solsortv. 111, Kbhvn. F.

DJØRUP Frans overlæge, dr. med., R.; f. 16/4 1891 på Endelave; søn af amts-læge Vilhelm Djørup (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Ingeborg f. Christensen (død 1955); gift (9/2 1917) m. Else D., datter af grosserer Hartvig Dessau (død 1920) og hustru Anna f. Meyer (død 1919).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; med. eks. 1916; univ. guldmed. 1921; dr. med. 1923; prosektor anatomiae 1917-22; turnustjeneste 1922-23; kandidat ved Frdbg. hospitals kirurgiske afd. A 1923; 2. reservekirurg smstds 1924; 2. reservekirurg ved rigshospitalets afd. D 1925; 1. reservelæge ved Horsens kommunehospital 1927; 1. reservekirurg ved rigshospitalets afd. D 1928-32; as-sist. læge ved arbejderforsikringsrådet 1929-33; kandidat ved rigshospitalets fødeafd. B 1932-33; kst. overkirurg ved rigshospitalets afd. D 1933; overlæge ved Kolding amts- og bysygehus fra 1933, overkirurg smstds 1939.

Adresse: Kolding.

DJØRUP Georg kontorchef, R.; f. 20/8 1909 i Odense; søn af kriminaldommer F A Djørup (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Anna Elisabeth f. Ursin (død 1935); gift (3/1 1947) m. Grethe D., f. 11/11 1915 i Kbhvn., datter af fuldmægtig, dr. phil. J C Nielsen (død 1918) og hustru Tadea f. Stamm.

Student (Odense katedralskole) 1928; cand. jur. 1934; ansat i finansministeriet (skattedepartementet) s. å., sekretær 1936, fuldmægtig 1942, f. ekspedi-tionssekr. 1946, udnævnt 1948, kontorchef fra 1952; till. medhjælper ved over-skyldrådet 1935-38, ved statens ligningsdirektorat 1938-44; fuldmægtig hos kriminaldommeren i Kbhvns amts nordre birk fra 1944.

Sekretær for grundskyldskommissionen 1948-52, medl. af samme 1952-54.

Adresse: Hollandsv. 46, Lyngby.

DOHM Svend Aage direktør, R. DM., Chr. XFr.M., M.T.Kha.; f. 17/5 1900; søn af teglværksforvalter Fritz Albert Dohm (død 1911) og hustru Maren f. Thomsen (død 1904); gift (5/9 1925) m. Karna Ida D., f. 8/3 1902, datter af fabrikant C A Brostrøm (død 1954) og hustru Caroline f. Beck.

Ansat i D B Adler & Co. 1916-20, i engelske banker 1920-23; medindehaver af radiofabrik i London i 1922; efter 1923 virksomhed med regnemaskiner og automater (spec. danske); pioner i vareautomatindustrien (f. eks. cigaretautomater foran forretninger) i England, Skotland og Irland; startede 1926 salget af den danske støvsuger Nilfisk i England gennem eget firma i London, der i 1928 blev overdraget til et aktieselskab Tellus Super Vacuum Cleaner, Ltd., formand for bestyrelsen og adm. direktør i dette; medl. af direktionen for Hobart Trust Ltd. 1928; direktør for Ebe Ltd. 1937.

Leder af kampagnen »Luk Grønland op«; formand for bestyrelsen af European & American Airways, Ltd., 1935; har bygget den lille landsby Domewood, Copthorne, Sussex; i bestyrelsen for D L E Ltd. 1935, Danish Club Ltd. 1936 og Grønlandsfiskeriselskabet Nordlyset 1936; næstformand i Den Danske Klub i London 1938, formand 1947-49; stifter af og første formand for Fri Danske Bevægelse 1940; medl. af komiteen for de olympiske lege 1948; medl. af præsidiet for Den Engelske Udstilling i Kbhvn. 1948 og for Den danske Kunstudstilling i London 1948; medl. af bestyrelsen for Free Danish Publishing Co.. for Dohm Ltd., for G Mellor & Co., Ltd., Stoke for National Co-lour, Ltd., Stockport, for British Cork Mills, Lisbon og London, for Renu Piating Co., Ltd., London, for Arbut Tre-vallion & Co., Ltd., London, for Grist Plastic, Ltd. og for A. E. R., Ltd.; byggede i London første europæiske anlæg for metal atom produktion 1951, indehaver af 14 fabrikker i England samt interesser i Sisal, Kenya og Tan-ganyika.

Adresse: 18 Sydenham Hill, London

S. E. 26, England.

DOHN Henry direktør, civilingeniør, R1.; f. 11/8 1886 i Køge; søn af manufakturhandler, sparekassedirektør Andreas Dohn (død 1951) og hustru Johanne Elisabeth f. Lindberg (død 1900); gift (28/6 1912) m. Helene Johanne D., f. 21/8 1886 i Kbhvn., datter af slagtermester Johan Smith (død 1934) og hustru Mary Sofie f. Rieek (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1904; cand. polyt. (maskining.) 1910; ansat i rådg. ingeniørfirma P A Pedersen 1910-11; ansat ved De danske Sukkerfabrikker 1911-57; ingeniør ved Nakskov Sukkerfabrik 1911-21; studerede sukkerkemi i Berlin 1914; driftsbestyrer ved Sukkerfabrikken i Odense 1921-29, ved Sakskøbing Sukkerfabrik 1929-35 og ved Sukkerraffinaderiet Phønix i Kbhvn. 1935-36; underdir. i A/S De danske Sukkerfabrikker 1935; direktør smstds 1939-57.

Medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg, af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af forretningsudvalget for Dansk Brandværns Komité; næstformand i Dansk Kedelforening', tilforordnet ved invalideforsikringsretten.

Adresse: Strandv. 694, Springforbi.

DONNERUP J C direktør; f. 13/1 1899 i Århus; søn af drejermester Peter Andersen (død 1938) og hustru f. Knudsen-Jensen; gift (20/4 1923) m. Inger Margrethe D., f. 5/3 1900 i Århus, datter af tømrermester A Andersen (død 1942).

Handelsuddannelse i ind- og udland; bl. a. ansat i Russisk Asiatisk Com-pagni, Omsk. i East Siberian Trading & Packing Co., Vladivostock og i A/B Svenska leopal- och Takpixfabriken, Malmø; medl. af direktion og bestyrelse for A/S Jens Villadsens Fabriker, Kbhvn. fra 1934 og for A/S Villa-co, Kbhvn. fra 1951.

Formand for Dansk Tagpap- og As-faltfabrikantforening fra 1938; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene fra 1946 og af sammes forretningsudvalg fra 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1953.

Adresse: Strandv. 385, Klampenborg.

DONS Aage forfatter; f. 19/8 1903 på Svanholm i Horns herred; søn af forpagter Hans B Dons (død 1930) og hustru Frede Henriette f. Gottlieb (død 1957).

Har skrevet: Koncerten (1935); Soldaterbrønden (1936); De Uønskede (1938); Her mødes alle Veje (1941); Tro Tjenerinde (1942); Den gule Billedbog (1943); Frosten paa Ruderne (1948); - og alt blev Drøm (1949); Den svundne Tid er ej forbi (1950); Afskedsgaven (1952); Rejse i Østrig (1952); »-altid at spørge« (1953); Farvel, min Anger (1954); Dydens Løn (1956) samt talrige engelske, amerikanske og svenske oversættelser.

Tildelt Kollegernes ærespris 1954 og De gyldne Laurbær s. å.; Anckerske Legat 1956.

Adresse: .........

DONS Peter M underdirektør, R.p.p.; f. 16/5 1892 på Lindvedgaard ved Odense; søn af proprietær N M Dons (død 1938) og hustru Henriette f. Fasting (død 1953); gift (11/6 1937) m. Ingeborg D., f. 8/5 1902 på Aalstrup ved Nakskov, datter af forpagter Frederik Bøgvad Ipsen (død 1934) og hustru Ket-ty f. Seidelin Visby (død 1952).

Uddannelse i A/S Otto Mønsted, i Spare- og Laanekassen for Assens og Omegn og i Haandværkerbanken i Kbhvn.; assistent i Danmarks Nationalbank 1917; fuldmægtig 1926; kontorchef 1937; underdir. 1941.

Medl. af revisionsudvalget for tyske betalinger.

Udenl. orden: S.N.2;.

Adresse: Nyelandsv. 109, Kbhvn. F.

DONS CHRISTENSEN, se Christensen Henrik Dons og Christensen Johs. Dons.

DONS MØLLER Birger gesandt, K.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 17/7 1898 i Kbhvn.; søn af censor, professor Vilhelm Møller (død 1904) og hustru Augusta f. Dons (død 1909); gift (20/8 1927) m. Gon-zague D.M., f. 19/8 1904 i Neuilly-sur-Seine, datter af bankdirektør Marcel Rouet de Journel (død 1920) og hustru Vera f. Wenck.

Student (Herlufsholm) 1916; cand. jur. 1922; attaché ved gesandtskabet i Paris s. å.; sekretær i udenrigsministeriet 1923; midlertidig tjeneste ved generalkonsulatet i Hamborg i 1924; attaché ved gesandtskabet i London 1930; vicekonsul i London 1931; ministersekr. i udenrigsministeriet 1935; legationssekr. i Berlin 1937; fg. konsul i Flensborg 1938; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1943, kontorchef 1946; legationsråd 1948; til rådighed ang. sager vedr. Sydslesvig m. v. 1949; assist. afdelingschef i udenrigsministeriets politisk-juridiske afd. 1950; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister ved Danmarks faste delegation ved De Forenede Nationer 1953; gesandt i Prag 1955; till. gesandt i Budapest 1956.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Fi.L.2?.; Le.S.4.; N.O.N.3.; S.N.21.

Adresse: Det danske gesandtskab,

Prag.

Sommerbolig: Langstuen, ToIIerup

Overdrev pr. Frederiksværk.

DORF Alfred Th. præst, R., FM. i sølv, Chr.XFr.M.; f. 4/3 1875 i Kbhvn.; søn af købmand Hans Dorf og hustru f. Stybe; gift 1. gang (2/8 1901) m. Thyra D. (død 1948), datter af højskoleforstander Axel Axelsen (død 1926) og hustru Bertha f. Drejer (død 1-921); 2. gang (18/6 1950) m. Elisabeth D., enke efter seminarieforstander Niels Jul (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948), f. 5/2 1890 i Hjortlund, datter af sognepræst Peder Jacobsen (død 1910) og hustru Charlotte f. Lauritzen (død 1929).

Student (Mariboes skole) 1893; cand. theol. 1899; præst og højskoleforstander i Nysted, Nebraska USA 1900-06; fredsdommer 1904-06; medforstander på Krabbesholm højskole ved Skive 1907-11; rejse til Berlin og Rom (statens rejsestipendium) 1910; præst i Perth Amboy, New Jersey 1911-16, i Chicago, 111. 1916-26; præst for tyske krigsfanger i England 1918-19; Chief Biblio-grapher, University of Chicago Libra-ries 1919-28, Acting Director 1929; præst ved Vor Frelsers kirke i Brooklyn N.Y. 1929-46.

Medl. af The Intersynodical Hymnal Committee 1922-30, af komitéen for udarbejdelse af Hymnal for Church and Home og af Orders for Ministerial Acts, af The Welfare Council of the City of New York, af The Interracial Committee of the Federal Council of Churches, New York, af The General Committee for Immigrant Aid at Ellis Island and New York Harbor, af The Board of Trustees of Hartwick Seminary; formand for børnehjemsfondet Perth Amboy 1929-46; Danmarks repræsentant ved The Worlds Citizenship Con-ference 1919 og ved The Worlds Christian Citizenship Conference 1923; forelæsninger ved New Yorks University; Secondary Education in Denmark 1933-34; formand for Dansk-Amerikansk Sømandsmission i New York 1929-46; sekretær for Danish Seamens Room, New York til 1946.

Bidrag til: Ew. Christensen; Amerika (Det amerikanske Sprog); The trans-Iated Bible (The Danish Bible); Our Racial Minorities 1937 (The Danish Amerieans); Festskrift for Professor I C M Hansen The Library Quarterly 1934; redaktør af Kirkeklokken 1929-46; talrige artikler, radioudsendelser etc.

Adresse: Nyvej 3, Kbhvn. V.

DORN-JENSEN Svend Aage byretsdommer; f. 24/12 1910 i Slagelse; søn af postassistent Otto Dorn Jensen (død 1944) og hustru Ellen f. Jespersen (død 1933); gift 1. gang (4/6 1937) m. Ida Marie Caroline Munch D-J., f. 16/5 1917 i Kbhvn., død 1942, datter af læge Axel Glente (død 1945); 2. gang (4/11 1944) m. Inge D-J., f. 2/6 1918 i Århus, datter af fh. politimester August de Fine Thomsen (se denne).

Student (Frederiksborg) 1929; cand. jur. 1937; sekretær i Kbhvns politi i 1937; politifuldm. i søndre birk 1937-41; statsadvokatfuldm. i Sønderborg 1941-42; kst. politiadvokat 1942, fastansat 1944; kst. dommer i østre landsret 1952; dommer i Kbhvns byret 1953; till. fg. sekretær i overformynderiet 1944-45 og lærer ved politiskolen fra 1947; studierejse til USA i 1952.

Adresse: Rungsted Strandv. 217,

Rungsted Kyst.

DORNONVILLE de la COUR Albert fh. landsdommer, K.DM., Dr.r.K.M.; f. 15/8 1881 på Næsgaard på Falster; søn af forstander A la Cour (død 1906) og hustru Henriette f. Blicher (død 1938).

Student (Borgerdydskolen på Vesterbro) 1900, cand. jur. 1906; fuldmægtig ved Bornholms amtskontor 1906; assistent i handelsministeriet 1909; rets-kyndig registrator i registrerings- og skibsmålings-bureauet 1913; dommer ved vestre landsret 1920-51; 1. viceformand for Danmarks Naturfredningsforening og formand for naturfrednings-komitéen for Viborg og omegn; forformand for bestyrelsen for Skovgaardmuseet i Viborg og for Folkelig Uni-versitetsforening i Viborg.

Adresse: Viborg.

DORPH Bertha malerinde; f. 4/6 i Kbhvn.; datter af konsul Th. Green (død 1909); gift (2/6 1900) m. kunstmaler N V Dorph (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931), søn af adjunkt Chr.

Dorph (død 1899) og hustru f. Wolfgang-Petersen.

Uddannet på private malerskoler; Thorvaldsens udstillingsmedalje 1907; medl. af akademiets plenarforsamling 1907; medstifter af Friluftsteatret i Dyrehaven; formand for Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder 1929-43; medstifter af Kvindelige Kunstneres Sammenslutning. Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1940.

Hovedværker: En gammel Mand (1899); Min lille Søn Ole (1904, Randers museum); Eva; Et Besøg hos den unge Barselkone (1907); Dreng og Pige (1907, Maribo museum); Ung Pige med et Brev (1912); Mor og Barn (1913, Odense museum); Lille Pige med et Æble (1917); Dekorativt Blomsterbillede (1918); grev Ahlefeldt-Laurvig-Lehns børn; portræt af malerinden Bertha Wegmann (1921); portræt af rektor frk. Laura Engelhardt (1923); Julenat (altertavle til Ollerup kirke) (1925); Landskab i Sydfrankrig (1926); Dobbeltportræt; Mor og Søn (1926); portræt af generalkonsulinde Gerda Hartmann (1930); portræt af fru Povla Havemann (1933); portræt af direktør Elon Rasmussen (1933); portræt af direktør Carl Nielsen (1933); portræt af overjordemoder frk. J Rødtness (1936, tilh. rigshospitalet); Udsigt fra mit Vindue i Hellebæk (1938); Mine Børnebørn (1938); portræt af fru Yelva Heilskov (1947); portræt af en lille Pige med rødt Haar (1953); profil af en lille Pige med rødt Haar (1954),

Adresse: Bakkehave 24, Hørsholm.

DRACHMANN A G fh. bibliotekar, dr. phil., R.; f. 22/10 1891 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. A B Drachmann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Bentzon (død 1948); ugift.

Student (H Adlers skole) 1909; cand. mag. (klassisk filologi, engelsk) 1915; ansat ved universitetsbiblioteket s. å., bibliotekar II 1917, bibliotekar I 1943-56; studierejse til USA (Fellow of the American-Scandinavian Foundation) 1926-27; dr. phil. 1948.

Har skrevet: Ledetraad i Biblioteksarbejde for Ikke-Fagmænd (1931); An-cient Oil Mills and Presses (1932); Kogebog for Studenter og andre Ungkarle (1933); Hvad var det for en Fugl? (1938, 2. opl. 1948); Ktesibios, Philon and Heron (disputats, 1948) samt artikler i Real-Encyclopadie der classi-schen Altertumswissenschaft; redaktør af Index Medicus Danicus 1950-56.

Adresse: Svends Allé 47, Søborg.

DRACHMANN Geert kontorchef, R.p.p.; f. 29/5 1910 i Hornbæk; søn af professor, dr. phil. A B Drachmann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Bentzon (død 1948); gift (5/6 1944) m. socialrådgiver Kirsten D., f. 20/4 1922 på Frdbg., datter af civilingeniør C F Ludvigsen og hustru Elisabeth f. Koch.

Student (Herlufsholm) 1928; eand. jur. 1935; amtsfuldm. i Sorø 1935-37; sekretær i socialministeriet 1937, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1952, kontorchef 1955; till. sekretær i ar-bejds- og fabrikstilsynet 1938-39, i in-valideforsikringsretten 1939-40, i arbejdsdirektoratet 1941-42, i forligsinstitutionen 1945-55 og i folkeforsikrings-kommissionen 1948-55; formand for socialministeriets ferieudvalg fra 1955 og for enkepensionsudvalget af 1956; mi-nistersekr. 1943-45; studieophold ved Det internationale Arbejdsbureau i Geneve 1939; rådgiver og sekretær for den danske delegation ved de internationale arbejdskonferencer 1945-47.

Sekretær i Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1942-43; medl. af forretningsudvalget for American Gra-duate School in Denmark 1948-51; medl. af redaktionsudvalget for Socialt Tidsskrift fra 1943, redaktør fra 1950; redaktør af Social Denmark 1945 og 1947 og af Industrial Relations in Denmark.

Udenl. orden; F.M. Soc. 2.

Adresse: Teglstrupv. 33, Kbhvn. Ø.

DRAGSTED Arent juvelerer; f. 3/4 1911 i Kbhvn.; søn af juveler Aage Dragsted (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Annie f. Svendsen (død 1954); gift (27/3 1938) m. Agnes D„ f. 5/9 1911 i Skive, datter at lærer Johannes Andersen (død 1937) og hustru Nielsine f. Thordal Laursen.

Udgået fra Østersøgades gymn. 1928; elev på Skolen for dansk Kunsthåndværk hos Jens Møller-Jensen 1929-32; i guldsmedelære i A/S A Dragsted, Kbhvn. 1928-32; sølvmed. for svendestykke 1932; studieophold i Hanau i Tyskland 1933; studierejse til England, Holland, Belgien og Italien 1934; guldsmedemester 1938; direktør i hofjuve-lererfirmaet A Dragsted A/S, Kbhvn. 1942-54; egen forretning i Kolind fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1949-54 og for A Dragsted A/S fra 1954.

Adresse: Kolind.

DRAGSTED Einar sølvvarefabrikant; f. 26/10 1887 i Kbhvn.; søn af hof juveler Frantz Dragsted (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Margaret f. Peckham (død 1940).

Udlært i firmaet A Dragsted; svendeprøve 1907; uddannet i Dresden, Schwabisch Gmtind og i Paris hos Jean Dunand 1908-11; leder af A Dragsteds fabrik 1912; medindehaver af firma A Dragsted fra 1916. I 1924 overtaget firmaets fabrik og en gros afd. som selvstændigt firma u. navnet E Dragsted Sølvsmedje, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1953 direktør i og medl. af bestyrelsen for dette. Adresse: Ribeg. 1, Kbhvn. 0.

DRAGSTED Fronts overretssagfører, K.; f. 30/5 1890 i Kbhvn.; søn af hof juveler Alfred Dragsted (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Anna f. Steenbeck (død 1914); gift (25/2 1917) m. Ingrid D., datter af kaptajn i Østasiatisk Kompagni 0 Hansen-Raun (død 1926) og hustru Olivia f. Mathisen (død 1944).

Student (Gammelholm latinskole) 1908; cand. jur. 1914; overretssagf. 1917.

Formand for Egmont H Petersens Fond 1932; næstformand for bestyrelsen for Egmont H Petersens Kollegium 1952; medl. af bestyrelsen for Ejen-domsakts. Gutenberghus 1932, formand 1944; medl. af forretningsudvalget for I/S Husumtryk: medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening 1921, næstformand fra 1941 og medl. af bestyrelsen fra 1951, formand fra 1954; medl. af tilsynsrådet og forretningsudvalget for Bikuben Forsørgel-sesforening og Sparekasse 1944; medl. af bestyrelsen for A/S A Dragsted 1927 (formand 1942), for Dansk Snare-Selskab 1932 (formand 1954), for A/S S Seidelin 1932, for Madsen & Wivel A/S 1951, for A/S Silvan 1952, for Danske Bladtegneres Hjælpefond og for Danmarks Blinde 1936 (formand 1940); formand for bestyrelsen i Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder 1954; medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924 1936-39; formand for Vesterbro Samaritan 1938; medl. af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds 1940-48, formand 1944-48; medl. af bestyrelsen for den selvejende institution Sagførergaarden 1948; medl. af sagførernævnet 1953; forretningsfører for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet fra 1946; generalsekretær for 3. nordiske kriminalistmøde i Kbhvn. 1952; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1951; medl. af den særlige klageret 1953; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund 1953, for Kunstforeningen 1954 og for Dansk Kunstmuseums Forening 1956.

Adresse: Kildeskovsv. 45, Gentofte.

Sommerbolig: Tibirke Bakker pr.

Tisvildeleje.

DRAGSTED Ove juveler; f. 14,3 1913 i Kbhvn.; søn af juveler Aage Dragsted (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Annie f. Svendsen (død 1954); gift (27/1 1949) m. Margareta D„ f. 16/8 1929 i Gavle, datter af hofjuvele-rare Niels Hildebrand og hustru Sigrid f. Wallén.

Student (Øster Søgades gymn.) 1931; på Handelshøjskolen i Kbhvn. 1931-32; ansat i Produce Merchants, Ltd., London 1932-33 og i A/S Ota 1933-42; direktør i hofjuvelérfirmaet A Dragsted A/S, Kbhvn. fra 1943, till. medl. af bestyrelsen fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Guldsmedeforening fra 1944, af hovedbestyrelsen i Fællesrepræsentationen for danske Guldsmede fra 1944 (formand 1946-54), af hovedbestyrelsen for De Danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1946-54, af bestyrelsen for Guldsmedefagets Forsikringsakts. fra 1947 (formand fra 1949), af bestyrelsen for Kbhvns Guldsmedelaug fra 1943 (viceoldermand 1956) og af bestyrelsen for Fog & Mørup A/S fra 1948; næstformand i Guldsmedefagets Fællesråd 1947-54; lægdommer ved boligretten i Kbhvn. 1948-54; Fellow of the Gemmo-logical Association of Great Britain fra 1948; formand for Gemmologisk Selskab fra 1954.

Har skrevet: Guld og ædle Stene (s. m. Arent Dragsted, 1947) samt kursushefter for guldsmede og talrige artikler i fagblade.

Adresse: Vejlemosev. 41, Holte.

DRAMINSKY Paul telefondirektør, civilingeniør, R'.p.p.; f. 6/5 1901 i Kbhvn.; søn af dr. phil. Otto Draminsky (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Astrid Johanne Dorthea f. Andreassen (død 1932); gift (19/3 1926) m. Gudrun D., f. 23/4 1902 i Hellerup, datter af professor Georg Schønweller (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1919; cand. phil. 1920; cand. polyt. 1924; ansat i Kbhvns Telefon Akts. 1924-47. afdelingsing. 1944; direktør for Jydsk Telefon-Akts., Århus 1947.

Medl. af telefontilsynet og af samarbejdsudvalget mellem de koncessionerede telefonselskaber og post- og telegrafvæsenet; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentantskab; formand for bestyrelsen for Grosserer C R Greve og hustru f. Luders' Stiftelse; formand for bestyrelsen for Aarhus philharmoniske Selskab; medl. af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank; medl. af orkesterkomitéen for Århus byorkester; medl. af Universitets-samvirket. Århus, af bestyrelsen for Århus universitet og for Naturhistorisk museum, Århus.

Udenl. orden: S. V. 2.

Adresse: Skovbrynet 10, Århus.

DREIØE H N stiftsprovst, R.DM.; f. 5/4 1875 i Ærøeskjøbing; søn af skibs-kaptajn, kgl. vejer N H Dreiøe (død 1932) og hustru f. Petersen (død 1926); gift (26/3 1903) m. Karen Margrethe D., f. 19/4 1879 i Hvidbjerg Vesten Aa, datter af sognepræst J F A Colding (død 1924) og hustru Sophie f. Primon (død 1926).

Student (Odense) 1894; cand. theol. 1900; ord. medhjælper ved Vor Frelsers kirke i Aalborg 1902; sognepræst til Nørhaa 1906; sognepræst ved Filips kirke i Sundbyerne 1911; sognepræst til Nykøbing F. 1926; stiftsprovst for Lolland-Falster s. å.; afsked 1945.

Formand for Almindelig Dansk Præstekonvent til 1948 og for Lolland-Falsters stiftskonvent til 1948; medl. af lokalbestyrelsen for foreningen Norden til 1949.

Har udg.: Gennem lukte Døre. 4 Paasketaler (1933); Evangeliet og Mennesket. 40 Prædikener (1935); Efterslæt. Smaa Prædikener over Kirkeaarets Tekster (1948); Prædikenerne i Menigheds-bladet (1950).

Adresse: Nykøbing Fl.

DREJER Aage Axelsen redaktør, cand. polit., R. DM.p.p.; f. 7/6 1889 i Jebjerg; søn af højskoleforstander Axel Axelsen (død 1926) og hustru Bertha f. Drejer (død 1921); gift (5/8 1920) m. Liv D., f. 30/5 1898 i Oslo, død 1953, datter af tegneren, professor Olaf Gulbransson og hustru Inga f. Liggern.

Student (Viborg) 1907; cand. polit. 1913; fuldmægtig i Andelsanstalten »Tryg« 1914-15; sekondløjtn. 1916; chef for Kontoret for Mejeri-Statistik 1917-27; samtidig sekretær for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation; estnisk vicekonsul i Århus 1921-27; redaktør af Brugsforenings-Bladet 1928-40, af Andelsbladet fra 1940; sekretær for Andelsudvalget fra 1928; direktør for Det danske Forlag 1949-53.

Kommitteret i priskontrolrådet 1939-40; medl. af bestyrelsen for Det danske Forlag fra 1942; medl. af Turistrådet 1948; medl. af hovedbestyrelsen for International Cooperative Alliance og af dettes forretningsudvalg; medl. af bestyrelsen for Den internationale højskole ved Helsingør; medl. af regeringsudval-get for teknisk bistand u. FN fra 1953; leder af Danish Group Training Course on Cooperation 1954-55; medl. af det danske FAO-udvalg fra 1955.

Skrevet artikler til fag- og dagblade samt bl. a. følgende bøger: Den danske Andelsbevægelse (1929), Mejeribrugets Historie (1932), Andelsslagterierne i Danmark (1937), De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation (1937), Dansk Andels Kulforretning (1938), De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik (1941), Andels-Pensionsforeningen (1944), Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (1946), Jydsk Andels-Foderstofforretning (1948), Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (1948), Dansk Andelsbevægelse i Ord og Billeder (1949), Den danske Andelsbank 1914-25 (1950).

Udenl. ordener: F.M.A.3.; S.V.31.

Adresse: Søtoften 6, Gentofte.

DREJER Stig Axelsen landsretssagfører; f. 19/10 1907 i Askov; søn af sognepræst Harald Axelsen Drejer (død 1933) cg hustru Kirsten f. Buhl (død 1912); gift 1. gang (ægteskabet opløst 1952) m. Tove D., f. Meyer; 2. gang (30/1 1954) m. Anna-Lise D., f. 15/10 1920 i Kbhvn., datter af udenrigsminister, dr. phil. h.c. J Christmas Møller (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Carmen f. Mun-the Riis.

Student (Sorø) 1926; på Askov højskole 1926-27; eand. iur. 1934; sagfører-fuldm. s. å.; landsretssagf. i Randers fra 1938; deltog i modstandsbevægelsen (Ringen), interneret i koncentrationslejrene i Sachsenhausen og Neuengamme 1943-45.

Formand for Konservativ Ungdom i Randers 1937-38; medl. af bestyrelsen for Konservativ Vælgerforening i Randers fra 1937, for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Randers afd., for Randers Understøttelsesforening og for Randers Sagførerforening; formand for ligningskommissionen 1950 og skatterådet 1952.

Adresse: Gørtlerv. 11, Randers.

DRESL1NG Otto kontorchef, R.DM.; f. 8/3 1895 på Fuglsang, Lolland; søn af godsforvalter Frederik Andersen (død 1922) og hustru Bertha f. Christensen; gift (20/12 1931) m. Anna D., f. 27/8, datter af grosserer, forretningsfører ved de Ferslewske Blade P W Larsen (død 1927).

Student (Nykøbing F.) 1912; cand. jur. 1918; sekretær i finansministeriet 1919; fuldmægtig 1929; ekspeditionssekr. 1931; leder af statsaktivbogholderiet 1932; kontorchef 1934; till. medarbejder ved landsoverskatterådet 1921-29.

Adresse: Christiansv. 1, Charlottenlund.

DREWSEN Erik fabrikinspektør, R.; f. 10/7 1895 i Lachendorf i Tyskland; søn af driftsbestyrer ved Ørholm Papirfabrik Jonas Drewsen (død 1929) og hustru Emelie f. Schaer; gift (28/2 1925) m. Karen D., f. 14/2 1901 i Kbhvn., datter af grosserer P V Meyer (død 1953) og hustru Else f. Kjerulff (død 1954).

Student (Ordrup gymn.) 1913; cand. polyt. 1921; assistent ved arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955: arbejdstilsynet) 1923, fabrikinsp. II 1927, fabrik-insp. I (dampkedelinsp. i Kbhvn. m. m.) 1936, løjtnant i livgarden 1925.

Guvernør for Dansk-islandsk Rotary 1934-36; formand for Ordruppersamfun-det 1939-41.

Adresse: Frdbg. Allé 27, Kbhvn. V.

DREYER Carl Dines direktør, R.DM.; f. 13/3 1884 i Randers; søn af vinhandler, konsul Peter Dreyer (død 1927) og hustru Anna f. Hennings (død 1924); gift m. Anna Margrethe D., f. 19'3 1890 i Randers, datter af grosserer Chr. Boldsen og hustru Nikoline f. Petersen (død 1923).

Uddannelse i vinforretninger i Randers, London og Bordeaux; indtrådte som kompagnon i vinfirmaet Riis & Dreyer i Randers 1916; fra firmaets overgang til aktieselskab i 1919 direktør i dette selskab til 1957; till. direktør i A/S Georg Bestie og A/S United Wine Import til 1957.

Medl. af bestyrelsen for å/S United Wine Import, for A/S Georg Bestie, for A/S Riis & Dreyer, for å/S Hotel d'Ang-leterre og for Understøttelsesfondet af 1924; æresmedlem af Vinhandlerforenin-gen for Danmark.

Adresse: Amalieg. 45, Kbhvn. K.

DREYER Carl Theodor filmsinstruktør; f. 3/2 1889 i Kbhvn. af svenske forældre; gift (19/11 1911) m. Ebba D., f. Larsen, f. 25/5 1888 i Kbhvn.

Efter ansættelse i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab til 1909 arbejdet som journalist ved Berlingske Tidende, Riget og Ekstrabladet; knyttedes derefter til Nordisk Films Kompagni, først som dramaturg, senere som instruktør; bevillingshaver til biografen Dagmar Teatret 1952.

Iscenesættelser: for Nordisk Films Kompagni: Præsidenten (1919) og Blade af Satans Død (1920); i Norge: Prastan-kan (1921) og Glomsdalsbruden (1926); i Tyskland: Elsker hverandre (1921) og Mikael (1924); i Frankrig: La Passion de Jeanne d'Arc (1926-27) og Le Vampire (1928-29): for Palladium: Tyrannens Fald (1925), Vredens Dag (1943) og Ordet (1955). Har u. ophold i Amerika 1948-49 udarbejdet et manuskript til en film om Jesus (for optagelse i Israel).

Adresse: Dalgas Boulevard 81,

Kbhvn. F.

DREYER C C B kammerherre, oberst, K1. DM., Chr. XIII, HTH.p.p.; f. 10/9 1878 i Kbhvn.; søn af oberstløjtn. F W C Dreyer (død 1915) og hustru Malvina f. Wulff (død 1909); gift 1. gang (25/5 1906) m. Lily D., død 1916, datter af kommandør O V Suenson (død 1923) og hustru f. Schulz (død 1906); 2. gang (13/3 1920) m. Marie Elisabeth D., f. 27/8 1886, datter af hofjægermester, baron Preben Bille Brahe (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru f. Brun (død 1930).

Student (Metropolitanskolen) 1896; se-kondløjtn. i artilleriet 1899; premier-løjtn. s. å.; kaptajn 1915; tjenstg. hos generalinspektøren for artilleriet 1915-17; batterichef ved 2. artilleriafd. 1917-23; tjenstg. i den franske hær 1922; lærer ved artilleriskydeskolen 1923-28; chef for artilleriskydeskolens forsøgsafd. 1927-28; oberstløjtn. 1928; stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1928-31; chef for 2. artilleriafd. 1931-32; chef for H. M. kong Christian X's adjutantstab af hæren 1932-43; oberst 1933; afsked 1943.

Tjenstg. kammerherre hos D. M. kong Christian X og dronning Alexandrine 1946-47.

Medl. af bestyrelsen for Artillerioffi-cersforeningen 1914-17 og for Det krigsvidenskabelige Selskab 1929-34.

Uden!, ordener: I.F.2*.; M.Gr.3.; S.Kr.2.; S.Sv.21.

Adresse: Kronprinsesseg. 6, Kbhvn. K.

DREYER Erik direktør, K'.DM., FM. i guld p.p.; f. 25/3 1892 i Haslev; søn af postmester F V Dreyer (død 1937) og hustru Caroline Marie f. Østergaard (død 1928); gift (2/8 1947) m. Sonja D„ f. 28/6 1906 i Kbhvn., datter af købmand Axel Hansen og hustru Emilie f. Christensen.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1915, assistent (sekretær) i indenrigsministeriet 1918, fuldmægtig 1922, i socialministeriet 1924-26, i sundhedsministeriet 1926-29, i socialministeriet 1929-31; kontorchef i dette ministerium 1931; direktør for arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955: arbejdstilsynet) 1932.

Sekretær i forligsinstitutionen 1920-32; forligsmand 1935; formand for forligsinstitutionen 1936, for arbejds- og forligsnævnet 1940-46 og for overenskomstnævnet af 1939.

Formand for uldnævnet 1940-48; medl. af ulykkesforsikrings-rådet 1942; formand for feriekommissionen af 1948, for byudviklingsudvalget for Kbhvns-egnen

1949  og for Socialpolitisk Forening 1951; medl. af samfærdselskommissionen af

1950  og af den af økonomi- og arbejdsministeriet 1956 nedsatte arbejdsretskom-mission; medarbejder i sygekassedirektoratet 1918-31; juridisk konsulent i direktoratet for arbejdsanvisningen og arbejdsløshedsforsikringen 1922-32; sekretær ved sygekassenævnets overflytnings-udvalg 1923-43 og ved socialministeriets arbejdsudvalg 1928-32; medl. af arbejds-kommissionen af 1925, af socialministeriets arbejdsudvalg 1932 og af det af socialministeriet 1934 nedsatte udvalg ang. arbejderbeskyttelse.

Regeringsdelegeret ved de internationale arbejdskonferencer i Geneve 1924, 1929-31, 1933, 1934-39, i Montreal 1946, i Geneve 1947, i San Francisco 1948 og i Geneve 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 og 1955.

Formand for Herlovianersamfundet 1950.

Udenl. ordener: Fi.L.21.; N.St.0.22.; S.N.22.

Adresse: Ved Stranden 20, Kbhvn. K.

DREYER Frederik fabrikdirektør, cand. pharm., R.; f. 30/11 1883 i Slagelse; søn af sagfører Frederik Dreyer (død 1926) og hustru Henriette f. Hansen-Østrup (død 1929); gift (9/10 1915) m. Mary D., f. 31 3 1888 i Athen, datter af direktør William Shaw (død 1906) og hustru Ellen f. Pofantis.

Præliminæreks. (Slagelse) 1899; cand. pharm. 1904; apoteker i Zurich 1905-07, i Genf 1907-10; assistent på Alfred Jørgensens laboratorium, Kbhvn. 1911-13; driftsleder på M Moskovits' gærfabrik. Grosswardein, Ungarn 1913-14; fabrik-dir. i A/S B. I. O., Athen fra 1914.

Startede s. m. M Zannos gærindustrien i Grækenland.

Medstifter af den første græske arbejder syge- og hjælpekasse. Adresse: Eug. Karavias Str. 55, Kato-Patissia, Athen (9), Grækenland.

DREYER Hans direktør; f. 22/4 1914 på Frdbg., søn af direktør B Dreyer (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Agnete f. Schow (død 1956); gift m. Gerda D„ f. 13/4 1921 i Hellerup, datter af grosserer Viktor Rasmussen (død 1951) og hustru Camilla f. Malm.

Realeks. 1930; Forsikringshøjskolens diplomprøve i brandforsikring (H.D.) 1936; ansat i London Guarantee's danske afd. 1930, fuldmægtig 1936; kontorchef og prokurist i Forsikringsselskabet Codan 1940, underdir. 1949, direktør 1954.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-akts. Gorm, Odense og for Schmidt & Iversen AS, Kbhvn.

Adresse: Berlingsbakke 28, Charlottenlund.

DREYER Ingrid Merete frue, R., D.r.K.H. p.p.; f. 20/11 1899 på Frdbg.; datter af professor, dr. phil. Dines Andersen (død

1940,  se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Dagmar Jacobine Emilie f. Sørensen Bergh (død 1936); gift (27/2 1925, ægteskabet opløst) m. direktør Erik Dreyer (se denne).

Formand for Danske Kvinders Beredskab 1942-46; stifter af Danmarks lottekorps (de danske lotter), stiftet 9/4 1946 og chef for korpset til 1950, derefter æresmedlem.

Udenl. ordener: Fi.L.S.F.; N.O.N.5.

Adresse: Gothersg. 141, Kbhvn. K.

DREYER Jørgen S direktør, landsretssagfører; f. 7/2 1911 på Frdbg.; søn af direktør Børjal Dreyer (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Agnete f. Schow (død 1956); gift (22/9 1939) m. Grete D., f. 3/3 1917 på Frdbg., datter af fabrikant Erik Schønberg og hustru Rigmor f. Werner.

Student (Øregaard gymn.) 1929; cand. jur. 1937; Iandsretssagf. 1941; ansat i Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1929-30, Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring 1930-36, påny i Danske Phønix 1936, fuldmægtig 1938, afdelingschef

1941,     kontorchef og direktionssekr. 1948, vicedir. 1953, direktør fra 1955; till. forretningsfører for taksatorkontoret fra 1952; lærer ved Forsikringshøj-skolen 1949-52.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1944-48 og fra 1956; medl. af det stående udvalg for komb. grundejerforsikring fra 1954, af udvalget for ansvarsforsikring og af bestyrelsen for Danske Forsikringsselskabers Forhandlings Organisation fra 1956.

Adresse: Wilh. Smidts V. 14, Gentofte.

Sommerbolig: »Skovbrynet«, Udsholt

Strand pr. Græsted.

DREYER Max redaktør; f. 17/10 1912 i Odense; søn af redaktør, bladudgiver Jørgen Chr. Dreyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Lily f, Lorentzen; gift (7/8 1945) m, Lisbeth D., f. 22/5 1914 på Frdbg., datter af afdøde grosserer Isidor Heimann og hustru Anna f. Kastberg.

Realeks.; typografuddannet; studeret på Pittmanns College, London, og ved Berlins universitet; ansat ved Silkeborg Avis 1931, ved Randers Amtsavis 1933 og (efter to års ophold i udlandet bl. a. som medarbejder ved Politikens Berlinredaktion) ved Jydske Tidende 1936-38; medarbejder ved Fyens Stiftstidende 1939, medredaktør 1940-45; derefter ansat i to år ved Billed-Bladet; ansvarsh. redaktør af Fyens Stiftstidende 1949-54; medarbejder ved Associated Press fra 1955, billedredaktør smstds s. å.; medarbejder i SAS' presseafd. 1957.

Formand for Kolding Journalistklub 1937-39; medl. af bestyrelsen for Odense Journalistforening 1939-45 og 1951-55 som formand; medl. af lokalbestyrelsen for Odense for Rigsforeningen til Bekæmpelse af rheumatiske Sygdomme; medl. af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti og af repræsentantskabet for Arbejdsgiverforeningens lo-kalafd.; formand for Rundskuekomitéen i Odense 1951-55.

Adresse: Peblinge Dossering 26 A,

Kbhvn. N.

DREYER Peter direktør, R1.; f. 7/5 1893 i Randers; søn af vinhandler, konsul Peter Dreyer (død 1927) og hustru Anna f. Hennings (død 1924); gift (17/4 1920) m. Rigmor D., f. 21/4 1894 i Århus, datter af ritmester F Zeemann og hustru Tonny f. Bølck (død 1927).

Udgået fra Randers latinskole; uddannelse i firmaerne Just Abildgaard i Randers og Otto Mønsted i Southall ved London samt i Revisions- & Forvaltnings-Institutet; revisionschef i Russisk Handels Co., Moskva 1917; direktør i A/S United Wine Import 1919.

Formand i bestyrelsen for A/S Hotel d'Angleterre, for A/S Danmarks Hotel-Iaanefond, for A/S United Wine Import, for A/S Georg Bestie, for A/S Riis & Dreyer og for Etatsraad Georg Bestie og Hustrus Mindelegat; medl. af bestyrelsen for A/S Grand Hotel i Odense, for Egmont H Petersens Fond og for Ejen-domsakts. Gutenberghus samt af repræsentantskabet og bestyrelsen for A/S Kjøbenhavns Handelsbank.

Adresse: Bregnegårdsv. 4, Charlottenlund.

DREYER Poul direktør; f. 12/5 1894 i Odense; søn af boghandler, sparekassedirektør Nicolai Dreyer (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Dina f. Rafn (død 1937); gift (1949) m. Edith D., f. Burtoft.

Student (Odense) 1912; cand.jur. 1918; journalist ved Fyens Stiftstidende s. å.; redaktionssekr. 1927; redaktør 1934; chefredaktør 1935-46; bevillingshaver til biografteatret Set. Hans Teatret, Odense 1947.

Formand for Odense Journalistforening 1926-35; medl. af Provins-Journalistforeningens hovedbestyrelse 1931-35 og af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1935-47; medl. af bestyrelsen for Foreningen for den konservative Presse i Danmark 1935-47 og for Odense Teater fra 1935; medl. af Danske Dagblades Fællesrepræsentation 1937-47; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1939-47.

Adresse: Skibhusv. 94, Odense.

DREYER Thorvald arkitekt; f. 8/12 1895 i Asperup; søn af murermester Rasmus Dreyer (død 1933) og hustru Ane Kirstine f. Jensen (død 1930); gift 1. gang (5/6 1924) m. Johanne Judith D., f. 29/5 1897 i Fredericia, død 1949, datter af Jacques Deleuran (død 1941) og hustru Johanne f. Petersen (død 1932); 2. gang (14/1 1950) m. Inge Gurlid D., f. 22/2 1923 i Sdr. Næraa, datter af Vilhelm Nielsen og hustru Karen f. Grønberg.

Murersvend; afgang fra Teknisk skole i Odense; uddannelse hos forsk, arkitekter; studierejser i Tyskland, Ungarn og de nordiske lande; egen arkitektvirksomhed fra 1926.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Arkitektforening 1932-54, formand 1938-54; suppleant til Kbhvns bygningskommis-sion 1940-54.

Har bygget: villaer, forretningsejendomme (bl. a. Værksteds- og Industrihuset på hjørnet af Borgerg.-Gothersg., Buen Vesterbrog.-Vester Farimagsg. og Kalvebod Industrihus på hjørnet af Kalvebod Brygge-Mitchellsg.), beboelses-komplekser for forsk, ejendomsaktieselskaber og sociale boligselskaber.

Adresse: Trondhjemsg. 12, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Strandvejen, Kokkedal.

DRUCKER Holger grosserer, fabrikant; f. 6/3 1883 i Kbhvn.; søn af grosserer Robert Drucker (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Pauline f. Jacobson (død 1924); gift (26/9 1911) m. Lily D., f. 27/12 1888 i Ajaccio, datter af direktør Vilhelm Budtz (død 1925) og hustru Mariane f. Levin (død 1934).

Student (Slomanns skole) 1901; ansat i faderens forretning 1902; ophold i Bradford, Berlin og Paris 1904-08; grossererborgerskab 1911; prokurist og deltager i firmaet H I Drucker & Søn 1911; eneindehaver af dette firma og af Pels-varefabrikken i Malmø fra 1916 til 1941, da sønnen, Herbert Ivar Drucker indtrådte som medindehaver.

Adresse: Esplanaden 7, Kbhvn. K.

DRÆBEL Alf. postmester, R.; f. 4/10 1891 i Nibe; søn af afdøde ølhandler Lars Andersen og afdøde hustru Inger Marie f. Thomsen; gift 1. gang (1/6 1920) m. Asta Elisabeth D., f. 17/5 1895 i Aalborg, død 1945, datter af stabssergent Søren Olesen (død 1924) og hustru Augusta Nieolette f. Jensen (død 1935); 2. gang (29/11 1946) m. Elisabeth D., f. 24/10 1903 i Lyngby, datter af grosserer Peter Willemoes Jørgensen (død 1940) og hustru Ingeborg f. Martensen (død 1927).

Postmester i Kalundborg 1942, i Kolding 1947.

Formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (guldsnorene) 1943-46, for Dansk Post- og Telegrafforening 1938-46 og for A/S Civiletaternes Sommerhuse 1943-51.

Adresse: Kolding.

DUE Asger præst; f. 10/3 1906 i Finderup, Viborg amt; søn af sognepræst Hans Møller Olesen Due (død 1944) og hustru Ellen Ingrid f. Hansen (død 1956); gift (21/11 1934) m. Johanne Sofie D., f. 2/1 1909 i Taps, datter af sognepræst M Ring (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Sophie f. Malling (død 1952).

Student (Horsens) 1925; lærer ved Borups højskole, Kbhvn. 1927-33; cand. theol. 1934; hjælpepræst ved Set. Mortens kirke, Næstved s. å.; sognepræst i Gjesten 1935; hjælpepræst ved Grundt-vigskirken 1946; resid. kapellan ved Emdrup kirke 1947, ved Frederikskirken (Marmorkirken) fra 1948; till. lærer ved Skt. Jørgens gymnasium fra 1947 og ved Niels Steensens gymnasium fra 1950 samt præst ved Gammel kloster fra 1957.

Hovedkredsformand i De danske Ungdomsforeninger 1937-46. medl. af landsstyrelsen for samme 1942-55, næstformand 1950-55; næstformand for Dansk Ungdoms Fællesråd 1948-53; formand for Kbhvns Højskoleforening fra 1952.

Adresse: Apollov. 23, Kbhvn. Vanløse.

DUE Steen overbaneingeniør, R.; f. 27/2 1898 i Kbhvn.; søn af dr. phil. Laurits Christian Due (død 1953) og hustru Signe Marie f. Halle (død 1948); gift 1. gang (14/5 1926) m. Helene D„ f. 17/10 1901 i Kbhvn., død 1932, datter af skibsfører Frits Fenger-Eriksen (død 1949) og hustru Ellen f. Krogh; 2. gang (7/6 1935) m. Melitta D., f. 26/7 1902 i Kbhvn., datter af overretssagfører, rådmand Laurits Jessen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Alma Emilie Henriette f. Diederichs (død 1945).

Student (H Adlers fællesskole) 1915; cand. phil. 1916; cand. polyt. 1920; ingeniør ved danske statsbaner fra 1920, fast ansættelse 1926; studierejser til Tyskland i 1927 og 1931, til USA i 1938; baneing. II 1942 og sektionsing. i Struer 1947; afdelingsing. u. overingeniøren for nyanlæg, Århus 1949; overbaneing. ved 2. distrikts banetjeneste, Århus 1950.

Adresse: Dronn. Margrethes V. 67,

Århus.

DUE-PETERSEN Jens direktør, civilingeniør, R.; f. 23/2 1900 i Århus; søn af direktør P Due-Petersen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Kristiane f. Bach (død 1934); gift (25/7 1928) m. Eleanor Margaret D-P., f. 26/4 1900 i Chesterfield, datter af direktør Thomas V Miles (død 1929) og hustru Elizabeth f. Thomas (død 1948).

Cand. polyt. 1926; ansat i firmaerne Newton, Chambers & Co., Thorncliffe Iron Works near Sheffield, Usines Gold-schmid, Heine St. Pierre, La Louviéres, Belgien og Krupp, Essen 1926-28; ingeniør i A/S Frichs Århus 1928, direktør smstds 1938, adm. direktør 1945.

Medl. af Industrirådet og af repræsentantskabet for A/S Aarhuus Privatbank.

Adresse: »GI. Åbyhøj«, Aabyhøj.

DUE-PETERSEN Niels ingeniør, R.; f. 17/7 1881 i Svendborg; søn af maskin-fabrikant N C Petersen (død 1912) og hustru Jensine f. Due (død 1923); gift (26/7 1917) m. Paula D-P, f. 1886 i Svendborg, datter af vaskeriejer Rosenstand (død 1938) og hustru Cecilie f. Hansen (død 1941).

Præliminæreks., elektroingeniøreks. fra Technikum Mittweida, Sachsen; medindehaver af firmaet Due-Petersen & Kryger i Svendborg fra 1906; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Svendborg og Omegn fra 1926, formand fra 1950.

Medstifter i 1923 af provinsinstallatørernes tekniske og økonomiske sammenslutning »Protektor«, formand for denne 1923-55; medl. af bestyrelsen for A/S Frichs, Århus.

Adresse: Strandv. 6, Svendborg.

DUEHOLM A politimester, R.; f. 7/7 1898 i Kbhvn.; søn af kordegn N Dueholm (død 1943) og hustru f. Krabbe (død 1939); gift (2/11 1928) m. Asta D., f. 22/3 1904 i Brønderslev, datter af seminarielærer H P Jepsen og hustru f. Nei-sig (død 1940).

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1917; cand. jur. 1923; politifuldm. i Toftlund s. å., i Sønderborg 1938; politimester i Lemvig m. v. 1945.

Adresse: Østerbrog. 19, Lemvig.

DUGDALE Erik civilingeniør, direktør; f. 4/10 1901 i Kbhvn.; søn af fh. direktør Carl Ruben (se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Annie f. Dugdale (død 1943); gift (22/3 1932) m. Margit D., f. 8/2 1909, datter af direktør Charles H Christensen (død 1940) og hustru Emilie f. Damm (død 1914).

Student (Ordrup gymn.) 1920; cand. phil. 1921; civiling. 1925; ansat i A/S Vacuum Oil Co., Kbhvn. s. å., på Vacuum Oil Co.'s hovedkontor, USA 1927-29; prokurist i A/S Vacuum Oil Co., Kbhvn. 1934, underdir. 1935, direktør 1938, adm. direktør 1955 (selskabet ændret navn i 1956 til Mobil Oil Danmark A/S); till. adm. direktør for Kbhvns Tanklager A'S.

Medl. af bestyrelsen for A S Vacuum Oil Co. 1938-56, derefter for Mobil Oil Danmark A/S, for Kbhvns Tanklager A/S, for A/S Hans Pedersen & Co. fra 1936, for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustrus Fond og Stiftelse og for Etatsraad, Fabrikant Bernhard Ruben og Hustru Ida Rubens Mindelegat: medl. af handelsministeriets olieråd; medl. af dansk standardiseringsudvalg for olie til teknisk brug 1925-55.

Adresse: Kratvænget 9, Charlottenlund.

DULLUM Nils forstander; f. 2/6 1896 i Norge; søn af gårdejer Ole Dullum (død 1928) og hustru Bereth f. Indstrand (død 1938); gift (25/7 1928) m. Lydia Louise D., f. 17/1 1902, datter af rentier Martin Petersen (død 1939) og hustru Kirsten f. Christensen (død 1949).

Uddannelse på højskole og landbrugsskole i Norge; landbrugskand. fra den kgl. veterinær- og landbohøjskole i Kbhvn. 1925; højskolelærer 1925-27; studierejser i fl. europæiske lande og Amerika; forstander for statens forsøgsstation Blangstedgaard.

Medl. af forsk, faglige bestyrelser; har skrevet faglige beretninger og afhandlinger i tidsskrifter og håndbøger.

Adresse: Blangstedgaard, Odense.

DUMREICHER Carl bibliotekar, forfatter, R.DM.p.p.; f. 1879 i Helsinge; søn af overretssagfører Carl Dumreicher (død 1887) og hustru Marie f. Mørch (død 1932); gift (1908) m. Johanne D., f. 1867 i Brarup, datter af proprietær Th. Thaning (død 1881) og hustru Bodil f. Olsen (død 1919).

Student (Randers) 1898; cand. theol. 1905; studieophold ved universitetet i Geneve 1905-06; ansat ved universitetsbiblioteket 1907; underbibliotekar 1911; bibliotekar II 1931; bibliotekar I 1935-47.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1930-39, 1940-50 og fra 1951, Randrusianersamfundet, Bakkehuset og Dansk Bibliofil-Klub; formand for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst.

Medudgiver bl. a. af Gemt og Glemt I-III (1915-16), Haandbog for Bogsamlere (1921) og Svundne Tider I-VI (1942-47); eneudgiver af Just Mathias Thieles, Just Holtens, Vald. Schmidts og J J Dampes m. fl.'s livserindringer. Andre arbejder: bl. a. Blaaklokker, digte (1917); Ex bib-liotheca universitatis hafniensis (1920); Fra Regensen til Studenterforeningen (1920); Genforeningen 1920 (1920); Kornblomster, digte (1923); Dybbøl Skanser (2. udg. 1951); Et Blokbogs-Fund i Danmark (1929); Studenterforeningens Historie 1870-1920 I ff (1935 ff); Konge og Student (1939); Seks Øjenvidner til Slotsbranden 1794 (1953); Hans Egede Schack: Sandhed med Modification. En ufuldendt

Roman (1954); Anders Bording: Udvalgte Vers (1956).

Udenl. ordener: F.O.A.; S.N.3.

Adresse: Asmussens Allé 2, Kbhvn.V.

DUPONT-NIELSEN E Hother kontorchef, fh. postkontrollør; f. 17/11 1900 i Fredericia; søn af læderhandler Rud. Nielsen og hustru Eline f. Dupont (død 1942); gift (8/11 1924) m. Ragnhild D-N., f. 12/3 1902 i Fredericia, datter af telegrafbestyrer L Hagen Ottesen (død 1950) og hustru Mathilde f. Bunken (død 1949).

Ansat i telegrafvæsenet 1918, over-assist. i post- og telegrafvæsenet 1941. postkontrollør 1950-56; leder af statens filmcentrals Jyllandskontor fra 1948.

Medstifter af og formand for Aarhus Kunst- og Litteraturforening 1946-56, derefter æresmedlem; medstifter af institutionen »Kunst i Skolen« og formand for sammes forretningsudvalg 1952; formand for Aarhus-Udstillingen 1955.

Tilkendt Århus borgernes ærespris for 1947.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Jyllands Allé 3, Århus.

Sommerbolig: Skaade Bakker pr. Højbjerg.

DUURLOO Ellen journalist, forfatterinde; f. 1/11 1888 i Kbhvn., datter af læge I V Duurloo (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Asuncion f. Morales (død 1946); gift to gange, ægteskaberne opløst.

Medarbejder ved Nationaltidende 1917-23, derefter ved København, ved Berlingske Tidende 1927; filmskroniker og filmsartikler i tidsskrifter og dagblade samt radioforedrag om film; talrige noveller i dag- og ugeblade, hvoraf flere oversat til tysk (inden 1933), svensk og norsk og ca. 60 børnebøger, hvoraf nogle oversat til norsk, svensk, hollandsk og czekisk.

Formand for den skønlitterære gruppe u. Dansk Forfatterforening 1947-54.

Modtaget Emma Bærentzens Legat, Ida Suhrs Legat 1945, Sophus Michaélis Legatet 1951 og Det Tørsleffske Legat 1955.

Har udg.: Han skal herske over dig (1939, 2. udg. 1953); At elske . . . (1940);Gud er Kærlighed (1941); Som Stjernerne paa Himlen (1942); Alt eller intet (1943, norsk udg. 1944); Edens Have (1944); Dømt til Undergang (1945, norsk udg. 1947); Man kalder det Kærlighed (1946, 2. udg. 1955, hollandsk udg. 1948); Elsket og savnet (1947); Hvad der skjules i sne (1948); Fru Eller-manns Pensionat (1949, 2. udg. 1957); Blegrøde Pæoner (noveller, 1950); Lille Kvinde (1950); Lukke den runde Ring (1951); Tækket med gyldne skjolde (1952); Mester Gottlieb og hans hus (1953); Gensyn med det aldrig sete (skildringer fra Spanien, 1953); Gottliebs Gave (1954); Der sker aldrig noget i den lille gade (1955); Den gamle doktor (1956); har oversat ca. 50 bager fra svensk og engelsk.

Adresse: Schønbergsg. 2, Kbhvn. V.

DUURLOO Sven Peter ambassadør, R. DM. p.p.; f. 29/11 1891 på Frdbg.; søn af redaktør B A Duurloo (død 1921) og hustru Anna f. Svendsen (død 1937); gift (27/11 1925) m. Ebba D., f. 1/5 i Kbhvn., datter af malermester Herman Petersen og hustru Minna f. Rasmussen.

Student (Sorø) 1909; accessit for besvarelsen af universitetets juridiske prisopgave 1912; cand. jur. 1916; sekretær ved konsulatet i Gøteborg 1916, i New York og Chicago 1918-20; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1921; le-gationssekr. i Bryssel 1924; atter fuldmægtig i ministeriet 1925; chargé d'af-faires i Reykjavik 1927-28; chargé d'af-faires og legationsråd i Kovno 1930; kontorchef i udenrigsministeriet 1937; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Athen og Ankara 1939; påny kontorchef i udenrigsministeriet 1946; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Helsingfors 1951, ambassadør 1954; midlertidig tjeneste i udenrigsministeriet 1956.

Sekretær ved Folkeforbunds-delegationen i Geneve 1921, for Ålandskonferen-cen smstds 1921 og ved delegationen i Genua-konferencen 1922; medl. af dispen-sationsnævnet vedr. tysk og japansk ejendom 1946-51.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.H.R.31.; Fi.L.l.; Gr.G.I.l.; I.Kr.4.; Li.G.2.; Po.P.R.2.; S.H.E.4.; Ø.r.K.2.

Adresse: Frdbg. Allé 54, Kbhvn. V.

DUURLOO Ulrik direktør, propagandachef; f. 16/6 1912 i Kbhvn.; søn af redaktør Aage Schmidth (død 1944) og hustru, forfatterinden Ellen Duurloo (se denne).

Realeks. 1929; afgang fra Kunsthåndværkerskolen 1933; vagabonderende portrættegner og journalist i Europa og den nære Orient 1933-39; ansat ved United Press i Kbhvn. 1939-40; fg. sekretær i statens udvandringskontor 1940, afdelingsleder smstds 1943-45; medarbejder ved dagbladet Information 1945-47; holdt i samme periode foredrag i England efter invitation fra Ministry of Information; propagandachef i justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1947-53; direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed fra 1953; redaktør af tidsskrifterne Pas paa og Civilforsvars-bladet.

Har udg.: rejsebøgerne Pablo flygter fra Spanien; Pablo i Afrika. Adresse: Søllerød Park, blok 19, nr. 9, Holte.

DUUS Karl forstander; f. 27/8 1884 i Ørsted; søn af overlærer Carl Duus (død 1925) og hustru Anna f. Hansen (død 1943); gift (26/9 1922) m. Elisabeth D., f. 6/4 i Uldum, død 1951, datter af sog- I

repræst H N Kemp (død 1904) og hustru Elisabeth f. Mørch (død 1935).

Lærereks. 1905; fem årskursus på statens lærerhøjskole; ansat ved Esbjerg kommunale skolevæsen 1905-10 og ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1910-39; forstander for det kgl. opfostringshus og den Thorupske stiftelse 1939-52.

Stifter af og formand for Dansk Skoleungdoms Fond; formand for Kbhvn.-Frdbg. kredsen af Rigsforeningen til Bekæmpelse af rheumatiske Sygdomme; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejdes Kbhvn-afd.

Adresse: Østbaneg. 13, Kbhvn. 0.

Sommeradresse: Løn, Asserbo pr.

Liseleje.

DYBDAL Bodil højesteretsdommer, R1.; f. 20/11 1901 i Kbhvn.; datter af politidirektør, etatsråd Theodor Dybdal (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Alma f. Grove-Rasmussen (død 1951); ugift.

Student (N Zahles skole) 1920; cand. jur. 1926; sekretær i Kbhvns overpræsidium s. å.; sekretær i justitsministeriet 1933; ministersekr. 1935-37; fuldmægtig 1938; ekspeditionssekr. 1939; kst. dommer i vestre og østre landsret 1938-39; Dommer i Kbhvns byret 1940, i østre landsret 1949, i højesteret 1953; medl. af fængselsnævnet 1945, af ankenævnet i sager efter forræderiloven 1946-50, af b3rnelovskommissionen 1949 og af straf-felovskommissionen 1950-54.

Medl. af bestyrelsen for Fængselshjæl-pen 1939, for Dansk Forsorgsselskab 1951 og for Den danske Dommerforening 1954.

Adresse: Trondhjemsg. 6, Kbhvn. Ø.

DYBDAL C C direktør, R'.p.p.; f. 25/1 1899 i Kbhvn.; søn af politidirektør, etatsråd Theodor Dybdal (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Alma f. Grove-Rasmussen (død 1951); gift (22/1 1924) m. Elsie D., f. 27/2 1900 i Århus, datter af etatsråd, direktør i Kbhvns Hdlsbank Fr. Nørgaard (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Mary f. Logan (død 1928).

Student (Metropolitanskolen) 1917; cand. jur. 1922; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; dommerfuldm. i Odense herred 1923-25; fg. sekretær i justitsministeriet 1925, sekretær 1929, fuldmægtig 1933; ministersekr. 1933-35; konstitutioner som dommer i østre og vestre landsret 1932-36; dommer i Kbhvns byret 1937; direktør i Fyens Stifts Sparekasse, Odense s. å.; adm. direktør for Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1945.

Sekretær ved den danske delegation vedr. oplagsbeviser 1929-30 og ved den danske gældsbrevskommission (fællesnordisk lovgivning) 1932-36; medl. af arveretskommissionen 1936-47; medl. af justitsministeriets udvalg vedr. underpantsætning af løsøre; medl. af bestyrelsen for AS Investor, for Sparekassernes Hjælpefond og for Sparekassernes Skoleopsparing A/S; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening og for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Østerbrog. 44, Kbhvn. Ø.

DYBDAL Johannes direktør i finansministeriet, K.DM.; f. 30 6 1896 i Ribe; søn af lektor Christian Dybdal (død 1926) og hustru Hilda f. Fritche (død 1919); gift (20/9 1939) m. Henny Magdalene D., f. 5/4 1898 på Bramslevgaard ved Hobro, datter af gårdejer C H Schultz (død 1903) og hustru Olga f. Dahl (død 1954).

Student (Ribe) 1914; cand. jur. 1920; sekretær i finansministeriet s. å., fuldmægtig 1931, ekspeditionssekr. 1934, kontorchef 1938, afdelingschef 1943; chef for 4. hovedrevisorat 1946, direktør 1956; landsretssagf. (beskikk. depon.) 1925; medarbejder ved lønningsrådet fra 1932; sekretær ved invaliderådet for de sønderjydske landsdele 1932; medl. af voldgiftsretten i statstjenestemandssa-ger 1938 og af den ekstraordinære tje-nestemandsdomstol 1945; medl. af stats-regnskabsrådet, statens nævn for papir og tryksager og det kgl. klasselotterinævn; næstformand i tilsynsrådet i Laa-ne- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd.

Formand for eller medl. af en række ministerielle udvalg; sekretær ved løn-ningskommissionen af 1943.

Medl. af bestyrelsen for Ripensersamfundet 1920-25.

Medudgiver af Tjenestemandsloven (udg. med kommentarer, 1942).

Adresse: Ulrikkenborg Allé 40, Lyngby.

DYGGVE Ejnar arkitekt, direktør, dr. Phil., R.DM., D.r.K.M.p.p.; f. 17/10 1887 i Libava; søn af stationsbestyrer i Store Nord. Telegrafselskab Julius A Petersen (død 1919) og hustru Anna f. Holmberg (død 1926); gift (7/7 1917) m. arkitekt Ingrid Dyggve (se denne).

Student (Helsingfors) 1906; cand. phil. (Kbhvn.); i murerlære i Gbteborg; gennemgået teknisk skole og kunstakademiet; selvstændig virksomhed fra 1918; har tegnet villaer, sommerhuse, møbler, frednings- og udstykningsplaner; udstillet på Charlottenborg; guldmed. på den internationale arkitekturudstilling i Gent 1921; deltager i Rask-Ørstedfondets arkæologiske ekspeditioner til Dalmatien 1922 og 1923; leder af talrige udgravninger i Dalmatien 1929-32; deltog i de jugoslaviske udgravninger i Stobi i Makedonien foråret 1932 og i de danskgræske Kalydon-gravninger 1932 og 1935; leder af de danske udgravninger i Thessaloniki 1939 og 1953 samt af nationalmuseets udgravninger ved Jelling kongehøje (s. m. Johannes Brøndsted) 1941 og 1942; undersøgelser i S. Venan-zio i Lateranen 1947, i Cividale 1947-48,

i Basilica urbana, Salona 1949, på Rhodos (Lindos) 1952 og Mljet i Adria 1954; docent i antik og middelalderlig arkitekturhistorie ved Ny Carlsberg-Glyptoteket 1936; medl. af direktionen for Ny Carlsbergfondet 1946 - 17. okt. 1957 og af bestyrelsen for Ny Carlsberg-Glyptoteket; overordentlig medl. af Akademisk Arkitektforening 1949; tildelt C F Hansen præmie 1917 og C F Hansen medaljen 1950, Chr. Møller Sørensen og Hustrus Legat for en Videnskabsmand 1952.

Studierejser i Belgien, Holland, Tyskland, Italien, Polen, Frankrig, Ungarn, Czekoslovakiet, Sverige, Finland, Jugoslavien, Østrig, Albanien, Grækenland, England, Bulgarien, Rumænien, Norge, Spanien, Portugal og Lilleasien.

Medl. af kunstakademiets jury 1924-28 og af naturfredningsrådet 1924-28 og 1937-53; censor for Bispebjerg Villaby 1925-37; medl. af Naturfredningsforeningens hovedbestyrelse, forretningsudvalg og af dens tekniske udvalg 1925 samt af landbrugsministeriets udvalg for statsskovenes æstetiske og naturvidenskabelige drift 1926; medl. af Byplanlaboratoriets plenarforsamling 1926 og repræsentantskab 1942; 1929 udsendt for 3 år af Rask-Ørsted fondet og Carlsbergfondet til Dalmatien som provinsialarkitekt for Dalmatiens historiske monumenter; medl. af det Tyske Arkæologiske Rigs-institut 1934-43 og fra 1954 (Romisch-Germanisehe kommission); korresp. medl. af det Østrigske Arkæologiske Institut 1930, medl. 1954; fagreferent i selskabet for gammelkroatisk forskning »Bihac« 1930, æresmedlem 1932; æresmedlem af det arkæologiske selskab Hrvatsko Starinarsko Drustvo 1931 og af Det ungarske Selskab for Arkæologi og Kunsthistorie 1939; formand for Dansk-Jugoslavisk Forening 1935; medl. af Wiener Bauhiitte 1931; stiftende medl. af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1934, af Dansk Arkitekturhistorisk Selskab 1947 og af Dansk-Færøsk Komité 1948; medl. af kunstakademiet og af akademirådet 1934, af Videnskabernes Selskab, af Société Hi-storique Yougoslave 1936, af Koldewey-Gesellschaft 1937, af det Kgl. Serbiske Videnskabsakademi 1940, af Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Oslo 1947 og af Dansk Røde Kors udvalg for hjælp til Jugoslavien, æresdoktor ved Oslo universitet 1946 og ved universitetet i Beograd 1947; æresborger i So-lin (Salona) 1947, i »den hellige by« Mi-solongi 1949 og i Cividale 1952; medl. af Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm og af Ju-goslavenska Akademija Znanosti i Um-jetnosti; vicepræsident i Association Internationale des Etudes Byzantines 1948; byen Misolongis guldmedalje; medl. af det Norske Videnskapsakademi 1949; formand i styrelsen for Grosserer Coll-strops Hjem for en dansk Videnskabsmand, Lundehave, 1950; medl. af kommissionen for Jellinghøjenes frilæggelse og af dennes arbejdsudvalg 1950; æresmedlem af Société Nationale des Anti-quaires de France og af bjærgbestiger-foreningen »Mosor« 1951; medl. af Hu-manistiska Vetenskapssamfundet i Lund, af Société Franeaise d'Archéologie og af Comité International d'Historie de l'Art 1952, vicepræsident i sidstn. 1955; medl. af Finska Fornminnesforeningen, af In-stituto Veneto di Scienza, Lettere ed Årti, af Comité International pour l'Etu-de du Haut Moyen Age 1953, af Akademie der Wissenschaften i Wien; korresp. medl. af Institut de France efter Ugo Monneret de Villard (Académie des In-criptions et Belles-Lettres); medl. af styrelsen for Dansk-Færøsk Forening 1955; medl. af Akademie der Wissenschaften und der Litteratur i Mainz, af styret for det danske institut i Rom, af Consiglio Internazionale dell' Enciclopedia dell' Arte 1956.

Har skrevet arkitekturteoretiske, arkæologiske o. a. afhandlinger og artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter. Litt. arbejder: bl. a.: Recherches å Sa-lone I (1928), bind II (1933); Das Heroon von Kalydon (s. m. Frederik Poulsen, 1935); Das Theater von Stobi (s. m. B Saria, 1937); Forschungen in Salona (Wien, 1939); Basilica discoperta (1939); Probleme des altchristlichen Kultbaus (1940); Ravennatum Palatium Sacrum; Gravkirken i Jerusalem; Die Ausgrab. im Palastviertel von Thessaloniki; Do-donæiske Problemer (1941); La fouille par le musée national danois du tertre royal sud å Jelling; A Sarcophagus Lid with a Tricliniarch (1942); Dødekult, Kejserkult og Basilika; Recherches et explorations archéologiques danoises dans la péninsule des Balkans, en Egypte et dans le proche Orient (1943); Das Laphrion, der Tempelbezirk von Kalydon; Oriental and Classic Archeology (i Danish Scientific Activities during the Second World War, 1946); Via Quintana (1947); Diokletians Palads (1947); Les traditions cultuelles de Delphes et l'Eg-lise chretienne; The Royal Barrows at Jelling (1948); Jelling-Roskilde (1949); Funktionalismen i Amfiteatret (1950); History of Salonitan Christianity (Oslo 1951); Uber die freistehende Klerus-bank; The Origin of the Urban Churchy-ard (1952); medudgiver af Acta Archaeo-logica og af Forsch. zur Kunstsgesch. und Christl. Archaologie, Mainz 1952; Recherches sur le palais imperial de Thessalonique; Aquileia e la pasqua; Il Tempietto di Cividale 1952; Le bapti-stére de la Basilica Urbana; Il visione del Re gotico; Jellingkongernes Mindesmærker; redaktør, s. m. Otto Norn, af Danmarks Bygningskunst 1955; Gorm's

Temple and Harald's Stave-church at Jelling; Basilica Herculis; Falstringernes Bygde- Vi og Landsting; Hvorhen førte Oldtidsvejen i Tibirke (1956).

Udenl. ordener: Bulg.C.F.3.;Gr.G.I.4.; Ju.B.E.l.; Ju.St.S.2.; Ju.Z.l.

Adresse: Østerled 26, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Gretely, Tibirke pr. Tisvildeleje.

DYGGVE Ingrid arkitekt; f. 12/2 1890 i Kbhvn.; datter af højesteretssagfører, dr. jur. Ernst Møller (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Alexandra f. Richardt (død 1934); gift (7/7 1917) m. arkitekt, dr. phil. Ejnar Dyggve (se denne).

Student (Adlers skole) 1908; cand. phil.; uddannet på kunstakademiet; selvstændig virksomhed fra 1917; studierejser, bl. a. i USA; mangeårig deltager i Ejnar Dyggves forskningsrejser på Balkan..

Har opført husassistenternes fagskole, villaer og sommerhuse, tegnet møbler og sølvtøj; udstillet på Charlottenborg; guldmedalje på den internationale arkitekturudstilling i Gand 1921; Kbhvns kommunes præmie for gode og smukke bygninger (Husassistenternes fagskole) 1928. Har virket for reformering af boligen, særlig køkkenets indretning, både i praksis og som forfatter, således udført Akademisk Arkitektforenings første mønsterkøkken (1926); medarbejder på boligens område ved Gyldendals »Frem«.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion 1927, af Husmoderforeningens hovedbestyrelse 1922-25, af bestyrelsen for Kvindernes Bygning 1927 og af repræsentantskabet for samme fra 1928; repræsenteret Danske Kvinders Nationalråd International Council of Womens boligudvalg 1936-47; indvalgt i Koldewey Gesellschaft 1937.

Adresse: Østerled 26, Kbhvn. Ø.

DYHR Carl kunsthandler, direktør, R.; f. 3/3 1875 i Odense; søn af direktør, justitsråd Søren Dyhr (død 1899) og hustru Christine f. Matzen (død 1928); gift (2/8 1902) m. Mathilde (Tille) D., f. 20/7 i Aalborg, død 1947, datter af købmand Georg Bendtzen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ottilia f. Hansen (død 1911).

Præliminæreks. (Odense) 1890; i boghandlerlære 1890-94; boghandlermedhjælper i Kbhvn. og i Breslau 1894-1900; egen boghandel i Aalborg 1900-09; direktør i A/S Georg Jensens Sølv-smedie 1924-25; indehaver af firmaet Der danische Silberschmied i Berlin fra 1909 indtil forretningen i 1943 blev totalt ødelagt under et luftangreb.

Medl. af bestyrelsen for Klubben Enigheden i Aalborg 1907-09; medstifter af Den danske Klub i Berlin 1916, æresmedlem af samme 1941; medstifter af den danske kunstindustris udsalg »Georg Jensen« i Buenos-Aires og Toronto; i Uruguay og Argentina 1948-49; var repræsentant i Tyskland i 35 år for Den kongelige Porcelainsfabrik, A/S Georg Jensens Sølvsmedje o. a. danske firmaer for kunsthåndværk.

Har foranstaltet udstillinger af dansk kunst og håndværk i tyske kunstmuseer; tilfældig medarbejder ved forsk, blade og tidsskrifter.

Adresse: Østbaneg. 3, Kbhvn. Ø.

DYRBERG Knud murermester, entreprenør, R.; f. 25/2 1885 i Kbhvn.; søn af guldsmedemester Marius Dyrberg (død 1903) og hustru Corintha f. Lønberg (død 1926); gift (22/7 1919) m. Astrid D., f. 27/5 1887 i Neksø, datter af redaktør Hans Kofoed (død 1929) og hustru Laura f. Kaas (død 1935).

I murerlære i Kbhvn.; svendeprøve 1903; afgang fra bygmesterskolen; murerformand ved offentlige og private bygninger i Kbhvn. fra 1907; bygnings-konduktør 1915-18; borgerbrev som murermester 1918; lærer v. husbygnings-teknikum i Kbhvn. 1934-48; vurderings-mester i Kbhvns Brandforsikring 1938.

Bisidder i Kbhvns Murer- og Stenhug-gerlaug; medl. af bankrådet og forretningsudvalget for Haandværkerbanken i Kbhvn.; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgiverforeningen; medl. af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i Kbhvn., næstformand fra 1952; revisor ved Det tekniske Selskabs skoler i Kbhvn.; formand for Østerbros Grundejerforening; medl. af repræsentantskabet for Østifternes Kreditforening.

Har udg. Murbogen (1946); medredaktør af »Murværk og Jernbeton« (1938).

Adresse; Granhøjen 19, Hellerup.

DYREBORG R Johs. dommer, R.; f. 9/11 1907 i Marslev; søn af gårdejer H L Dyreborg (død 1911) og hustru Kirstine f. Hansen; gift (8/7 1934) m. tandlæge Esther D., datter af translatør, kommunelærer Edvard Hansen, Århus (død 1932) og hustru Flora f. Jørgensen.

Student 1926; cand. jur. 1933; sagfø-rerfuldm. i Kolding 1933; dommerfuldm. i Præstø s. å., ved kriminaldommerkontoret i Odense 1937, ved civildommerkontoret smstds 1940; kst. dommer ved østre landsret 1945-46; sorenskriver (dommer) på Færøerne og leder af Færøernes overformynderi 1946; dommer i Slagelse købstad med Antvorskov birk 1952.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1939-46; formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse, for Færøernes ulykkesfor-sikringsråd og for Færøernes plantnings-udvalg (tilsyn med plantagerne) 1946-52; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1953; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Slagelse og Omegn 1955; sættedommer i Klakksvik-sagen 1955.

Adresse; Bjergbyg. 3, Slagelse.

 

DYRLUND Ludvig Christian politimester, R.,M.T.Kfh.p.p.; f. 30/12 1888 i Kbhvn.; søn af overretssagfører C V Dyrlund (død 1897) og hustru Emilie f. Petersen (død 1892); gift 1. gang (15/4 1917) m. Gyda D., f. 11/12 i Oslo, død 1935, datter af læge Anton Haugland og hustru Anna f. Hansen; 2. gang (11/2 1937) m. Ragnhild D., f. 25/1 i Kbhvn., datter af grosserer Fr. Bauer (død 1932) og hustru Thyra f. Bolt (død 1953).

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1914; sekondløjtn. ved gardehusarregimentet 1915; assistent i statspolitiet 1917; fuldmægtig 1922; politiinsp. i samme 1932; politiinsp. i rigspolitiet 1938; politimester i Næstved s. å.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark fra 1937; formand for Juridisk Forening for Præstø og Sorø Amter fra 1947.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3.; Ø.F.5.

Adresse: Næstved.