Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

 E

EBBEHØJ Erik overlæge, dr. med.

EBBESEN Sven presseattaché

EBSTRUP Erik overbibliotekar;

EDELBERG Morten kontorchef,

EDELMANN Rafael bibliotekar, lektor, dr. phil.

EDLUND Frede landsretssagfører;

EDMUND Carsten overlæge, dr. med

EDRÉN Per dommer,

EFHOLM Mogens direktør;

EFSEN Axel professor, dr. techn

EGE Richard professor, dr. phil.

EGEBJERG Ivar redaktør

EGEBJERG L redaktør

EGEBÆK Th. C P fh. seminarieforstander

EGEDAL Johannes fh. statsmeteorolog;

EGEDE Carl A O fisker

EGEDORF Hans amtmand,

EGELØV Arne dommer,

EGGERS Hugo oberst af artilleriet, civilingeniør,

EGGERT Christian Holten gesandt,

EHLERN Viggo politimester

EHLERS Holger professor, dr. med.

EHLERTSEN C F overlæge, dr. med.

EHRENSKJOLD Georg E O oberst,

EIBYE Knud kunstsmedemester

EICKHOFF Gottfred professor, billedhugger

EICKHOFF Gudfred civilingeniør,

EICKHOFF Poul maskinfabrikant.

EICKHOFF Wilhelm ambassadør,

EIGENBROD Th. landsretssagfører

EILERTSEN Jean civilingeniør

EILSCHOU HOLM Frederik Vilhelm sømandspræst, generalsekretær

EINER-JENSEN O E fh. rådmand

EINARSON Ldrus professor,

EINFELDT Robert direktør

EISENHARDT Jan major,

EISENSØE Fritz G murermester, entreprenør, oldermand

EJLERSEN J direktør, statsaut. revisor

EJSTRUP Chr. overretssagfører

EKELUND Poul maler

EKEN Arne bankinspektør

EL KÆR-HANSEN Niels rigsombudsmand

ELBERLING Victor forfatter, bibliotekar, redaktør,

ELGAARD Niels M A fh. trafikminister.

ELIMAR Jens sparekassedirektør, landsretssagfører;

ELKJÆR Aase filialdirektør i Danmarks Nationalbank

ELKJÆR LARSEN Jørgen departementschef, statsrådssekretær

ELKJÆR Sigurd forfatter

ELLEGAARD Christian Ernst politimester

ELLEGAARD France pianistinde

ELLEGAARD Simon gårdejer

ELLEKILDE Hans arkivar

ELLERMANN Mogens overlæge, dr. med.

ELLING Christian professor ved Kbhvns universitet, dr. phil.

ELMQUIST A L H fh. justitsminister, landsretssagfører,

ELMQUIST Carl Johan redaktør, mag. art.

ELMQUIST Ejnar direktør

ELMQUIST Erik ingeniør, direktør

ELMQUIST Hjalmar direktør,

ELMQUIST Walther direktør

ELSASS Adam direktør, grosserer

ELSASS Ludvig direktør,

ELSNAB Andreas redaktør,

ELTORM Helge overlæge, dr. med.

ELVERS C P civilingeniør,

EMANUEL Svend overlæge

EMBORG Harald fh. postmester,

ENEVOLDSEN Søren fh. skatterådsformand,

ENGBERG Harald redaktør, cand. mag.

ENGBERG Poul højskoleforstander;

ENGBERG-PEDERSEN Harald højskoleforstander;

ENGBÆK Hans Christen afdelingsforstander, dr. med

ENGEL Walter professor, dr. phil.,

ENGELBRET-PEDERSEN P L skoledirektør;

ENGELBRETH-HOLM Julius professor, dr. med.

ENGELL Emil arkitekt;

ENGELL Hans Christian oberstløjtnant

ENGELL NIKOLAISEN Birgit operasangerinde

ENGELL-NIELSEN Aage statsaut. revisor

ENGELSEN Hans Chr. rektor,

ENGELSTOFT I C T dommer

ENGELSTOFT Povl redaktør;

ENGELUND Anker professor, dr. techn.

ENGELUND Svend maler

ENGHOLM Carl oberstløjtnant;

ENGMANN Hugo direktør i finansministeriet,

ENGQVIST Thorvald civilingeniør, fh, banechef,

ENGSIG-KARUP C E T fh. sognepræst,

ENRUM Kjeld direktør

ERICHSEN Aage Bov højesteretssagfører

ERICHSEN Einar fh. kommunaldirektør

ERICHSEN Nis bankdirektør, vicekonsul,

ERICHSEN Peter Homann købmand,

ERICHSEN Svend redaktør;

ERICHSEN Wolja lektor, dr.phil.

ERIKSEN Alfred bankdirektør;

ERIKSEN Edvard billedhugger,

ERIKSEN Erik Kai protokolsekretær,

ERIKSEN Erik fh. statsminister, gårdejer,

ERIKSEN Harald direktør,

ERIKSEN Holger redaktør;

ERIKSEN J K rektor

ERIKSEN J M provst,

ERIKSEN Karl Georg direktør,

ERIKSEN Niels gårdejer;

ERNST Louis overretssagfører,

ERNST Verner underdirektør;

ERNTOFT V landsretssagfører;

ESBEN-PETERSEN Otto overbibliotekar;

ESKELUND Karl I ambassadør,

ESKESEN Eske M fh. tilsynsførende med opdragelseshjemmene

ESKILDSEN Frantz vareniægler,

ESMARCH Johannes M civilingeniør, fh. baneingeniør,

ESPERSEN Einar overlæge, dr. med.

ESPERSEN Tage overlæge, dr. med.

ESTRUP Jacob kammerherre, hofjægermester;

ESTRUP N R godsejer, hofjægermester, cand. jur

ESTRUP l borgmester, redaktør,

ESTVAD Leo maler, forfatter

EVENDT Sven statskonsulent

EVENSEN Gudmund kriminaldommer;

EVERS Christian Vilhelm kommandør,

EVERS Hugo grosserer, fabrikant generalkonsul,

EVERS Poul Hahn direktør

EWALD Jesper forfatter

EWALD Knud politimester

EWALD Valdemar politimester,

EWERTSEN Harald Wind overlæge, dr. med.

EXNER Johan provst,

EYBEN W Edler von professor, dr. jur.

EYBER P Schack bankdirektør,

EiTHZ Laurits Christian fh. kontorchef;

EBBEHØJ Erik overlæge, dr. med.; f. 9/11 1900 i Damsholte på Møn; søn af førstelærer Lars Ebbehøj (død 1931) og hustru Karen f. Pedersen (død 1933); gift (30/9 1926) m. læge Katrine E., f. 30/10 1896 i Særløse, datter af proprietær Christoffer Nielsen og hustru Kirstine f. Christensen.

Student (Odense katedralskole) 1919; med eks. 1926; praksis i Tappernøje 1926-28; hospitalsansættelser i Kbhvn. og provinsen 1928-30; reservelæge ved radiumstationen i Århus 1930-36; .studierejser til Stockholm, Amsterdam og Ziirich s. å. og til USA og Canada (kræftsygdomme) 1947; specialistanerk. (radiologi) 1936; reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd. 1936-37 og ved radiumstationen i Kbhvn. 1937-38; dr. med. 1937; røntgenkonsulent ved Set. Maria hospital, Roskilde 1936-38; overlæge ved radiologisk afd. på Kolding amts og bys sygehus 1938.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1954.

Har skrevet: Untersuchungen iiber ul-traweiche Røntgentstrahlen, ihre Tie-fendosiskurven und das Verhaltnis zwi-schen ihren biologischen Wirkungen (disputats, 1937) samt fl. mindre arbejder om røntgenstråler.

Adresse: Rædersv. 12, Kolding.

EBBESEN Sven presseattaché, R., FM. i sølv, Chr. XFr. M. p.p.; f. 15/5 1911 i Vedbysønder, Ottestrup sogn; søn af gartner Ebbe Ebbesen og hustru Anna Petrea f. Jensen (død 1949); gift (13/11 1937) m. Anna Elisabeth E., f. 25/7 1911 i Stubbekøbing, datter af overlærer og kordegn Oluf Peter Olesen og hustru Bodil Marie f. Hansen.

Student (Haslev) 1929; cand. theol. 1935; medarbejder ved Berlingske Tidende 1935-47 (ved bladets Londonredaktion 1939-40 og 1945-47), HH. ved BBC Monitoring Service 1940-41 og ved det danske råds informationskontor i London 1941-45, i samme tidsrum redakti-onssekr. ved ugebladet Frit Danmark, London; assist. presseattaché ved den danske ambassade i London 1947-52; fuldmægtig i udenrigsministeriets pressebureau 1952-55; presseattaché ved den danske ambassade i Oslo fra 1955.

Medl. af det danske kirkeråd i London 1949-52.

Tildelt Hans Tausen Fondets legat 1936.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Akersborg Terrasse 34, Ulle-

vål Hageby, Oslo, Norge.

EBSTRUP Erik overbibliotekar; f. 13/4 1897 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Carl G Ebstrup (død 1927) og hustru Margrethe f. Lindeburg; gift (24/4 1923) m. Elisabeth E., f. 23/3 1893 i Bandholm, datter ai førstelærer Georg Cnr. Hansen (død 1944) og hustru Christine f. Lund (død 1934).

Student (Frdbg. gymn.) 1915; studerede teologi; cand. phil. 1916; biblio-teksuddannet ved Kbhvns kommunebiblioteker; eks. fra statens biblioteksskole 1923; studierejse til USA 1929; bibliotekar ved biblioteket for Haderslev by og amt 1923, ved Haderslev centralbibliotek 1926; overbibliotekar ved Kolding centralbibliotek 1938-49, till. ved Kolding kommunes børne- og ungdoms-bibliotek 1942-49.

Formand tor Danske Biblioteksfunktionærers Sammenslutning 1932-34 og for Bibliotekarsammenslutningen for Folkebibliotekerne 1934-37; medl. af bestyrelsen for Bibliotekarforeningen for Provinsens Folkebiblioteker 1937-39; formand for Haderslev Korforening 1929-38; medl. at Dansk Korforenings hovedbestyrelse 1938-45, af bestyrelsen for lællesbogsamlingen for Kolding opland 1939-49, for Vejle Amts historiske Samfund 1943, for museet på Koldinghus 1945 og for Sønderjydsk Forening i Kolding 1944.

Har bl. a. skrevet: artikler i Bogens Verden; Kolding Bibliotek 1857-1942 (1942); har bl. a. redigeret Danske Folkebiblioteker, Festskrift til Th. Døssing (1937); Lektor M Ottosen. En Mindebog (1937); Kolding under Besættelsen 1940-45 (s. m. K Baagøe, 1946); Festskrift til Svend Thomsen (1955); medredaktør af Vejle Amts Aarbog 1943-49.

Adresse: Hospitalsg. 4, Kolding.

EDELBERG Morten kontorchef, R.; f. 8'9 1909 i Kbhvn.; søn af overingeniør J F Edelberg (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Johanne f. Fraas (død 1951); gift (8/4 1936) m. Lis E., f. 14/8 1915 i Kbhvn., datter af kgl. in-

spektør for Sydgrønland O Bendixen og hustru Emmy f. Elliot.

Student (Schneekloths skole) 1927; cand. jur. 1934; fuldmægtig ved Holbæk amt s. å.; tg. sekretær i indenrigsministeriet 1935, sekretær 1938, kst. fuldmægtig 1944, kontorchef 19o0, kst. departementschef 1957; till. sekretær hos indenngsmiriisteren 1941-46; medl. af hovedstadsvoldgiftsretten 1947, af ind-lemmelsesnævnet 1949; sekretær for De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark og redaktør af Sogneraads-Tidende fra 1946.

Adresse: Hultmannsv. 10, Hellerup.

EDELMANN Rafael bibliotekar, lektor, dr. phil., R.; f. 7/1 1902 i Letland; søn af skrædder Chajim Selig Edelmann (død 1932) og hustru Mirjam f. Metter (død 1954); gift (1932) m. cand. phil. Elisabeth E., f. 14/2 1908 i Altona, datter af advokat og notar, dr. jur. Moses Levi (død 1938) og hustru Betty f. Lindenber-ger (død 1942).

Kom til Danmark 1909; student 1922, cand. phil. 1923; studier ved Rabbiner-seminariet og ved universitetet i Berlin til 1926; derefter ved univ. i Bonn, leder af kursus i dansk smstds 1926-27 og vidensk. assistent ved det orientalske institut smstds 1927-33; dr. phil. 1928; ansat ved det kgl. bibliotek 1933, kst. bibliotekar II 1938, udnævnt 1939, bibliotekar I 1945; till. lektor i jødisk litteratur ved Kbhvns universitet 1953.

Medl. af den danske delegation til UNESCO's første generalforsamling i Paris 1946; varetog u. ophold i Sverige 1943-45 de danske videnskabelige bibliotekers interesser i de allierede lande: formand for Association des Bibliotéques de Judaica et Hebraica en Europe fra 1955.

Litterære arbejder: Zur Fruhgeschich-te des Mahzor (1934); Jødisk Mystik (1954); afhandlinger og artikler; redaktør af serien »Corpus Codicum Hebraico-rum Medii Aevi«; medarbejder ved 3. udg. af Kittel's Biblia Hebraica.

Adresse: Wesselsg. 22, Kbhvn. N.

EDLUND Frede landsretssagfører; f. 19/8 1895 i Vitved; søn af lærer Peder Nielsen (død 1899) og hustru Kirsten f. Mathiasen (død 1932); gift (16/3 1923) m. Anne Cathrine E., f. 8/11 1895 i Sjørring, datter af gårdejer Anders Chr. Andersen (død 1913) og hustru Anne Cathrine f. Nielsen (død 1952).

Student (Horsens) 1913; cand. jur. 1922; sagførerfuldm. i Århus 1922; sagfører i Silkeborg 1926, landsretssagf. smstds fra 1927; offentlige sager 1928.

Formand for Silkeborg Grundejerforening fra 1943; medl. af kredsbestyrelsen for 10. sagførerkreds 1950-52.

Adresse: Hostrupsg. 12, Silkeborg.

EDMUND Carsten overlæge, dr. med.; f. 15 1 1897 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. E Jensen Edmund (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Louise f. Thomsen (død 1939); gift (3/6 1945) m. Karen E„ f. 12/2 1906, datter af grosserer F C Kier (død 1909) og hustru Kathrine f. Svendsen (død 1949).

Student (Birkerød) 1914; med. eks. 1923; assistent på professor Edmunds øjenklinik fra 1923; alm. lægeuddannelse på kbhvnske hospitaler; klinisk assistent og assistent på rigshospitalets øjenafd. 1927-34, vidensk. assistent på professor Tschernings laboratorium for fysiologisk optik 1925-27; studierejser til Berlin 1926, Paris, London og Oxford 1927, Edinburgh 1932, Wien og Budapest 1933; dr. med. 1935; specialistanerk. og prakt. øjenlæge i Kbhvn. 1928; øjenlæge ved Sundby hospital 1934-41; leder af øjenkliniken på Frdbg. hospital 1934; overlæge ved øjenafd. smstds 1941; leder af Skt. Josephs hospitals øjenafd.; privatdocent fra 1942.

Formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Therapi 1938-39, for Det oftalmologiske Selskab i Kbhvn. 1944-47 og for Kbhvnske Øjenlægers Organisation fra 1946; medl. af bestyrelsen for Sygekasselægernes Organisation, for Speciallægernes Sammenslutning og for Kbhvns Lægeforening; medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening.

Har skrevet: Kliniske Studier over endogene Conjunctivallidelser (disputats 1935) og adskillige andre vidensk. arbejder, væsentligst indenfor fysiologisk optik og klinisk oftalmologi; har fremstillet film af øjenoperationer (i samarbejde m. Minervafilm).

Adresse; N-Voldg. 8, Kbhvn. K.

EDRÉN Per dommer, Et.; f. 26/12 1903 i Kbhvn.; gift (14/9 1929) m. Inger E., f. Jensen, f. 1/3 1908 i Sakskøbing.

Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1934; politifuldm. s. å.; dommer-fuldm. 1935, senest ved civildommerembedet i Odense; dommer i Skanderborg. 1953.

Adresse: Dommergården, Skanderborg.

EFHOLM Mogens direktør; f. 20/5 1910 i Kbhvn.; søn af dyrlæge Christian Christensen (død 1914) og hustru Ingeborg f. Ohlsson (død 1940); gift (24/9 1947) m. Birgitte E., f. 18/10 1913 i Lumbsaas ved Nykøbing S., datter af dyrlæge Søren Jensen og hustru Astrid Margrethe f. Rosendal.

Elev på Lycée Clémenceau, Nantes 1926-27; diplom fra universitetet i Ren-nes 1928; student (Østre borgerdydsko-le) 1929; diverse handelskursus med studieophold i Tyskland, England og Frankrig; sekretær i firmaet Hans Just, Kbhvn. 1930, kontorchef smstds 1935-40; kontorchef i L.A.B.s Spildindsamling for Kbhvn. og Omegn, A/S 1940; direktions-sekr. i F E Bording, A/S 1943; afdelingsleder i centralkontoret for særlige

anliggender for Storkbhvn. 1945; direktør i Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbhvn. 1945-50: grossererborgerskab 1946; direktør i Nordisk Andelsforbund 1950, adm. direktør smstds fra 1951; till. adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Ejendomsakts. National. Kbhvn. 1953-57; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for Nordisk Andels-Eksport fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Emil Warthoe & Sønner, A/S, Kbhvn 1950 og for Forenet Andels Export, Kbhvn. 1951-56.

Adresse: Strandboulevarden 62 B,

Kbhvn. Ø.

EFSEN Axel professor, dr. techn., R.; f. 1/1 1893 i Silkeborg; søn af cand. pharm. M M Efsen og hustru Maren f. Steffensen; gift (28/9 1938) m. Marie Antoinette E., f. 2/8 1896 i Kbhvn., datter af grosserer Oluf Dannevang og hustru Anna f. Milling-Hansen.

Student (Århus katedralskole) 1910; cand. polyt. 1915; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen 1916-18, ved samme firmas London afd. 1918-19; overing, i firmaet Monberg & Thorsen 1919-32; dr. techn. (Die Methode der primåren Momente) 1931; docent i bygningsstatik og jernkonstruktioner ved polyteknisk læreanstalt 1932; professor i materiallære og jernbeton ved samme 1948; med orlov tekn. rådgiver for det argentinske ministerium for offentlige arbejder 1948-51.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944; korresp. medl. i Sociedad Argentina de Ensayo de Materiales 1951.

Adresse: Udsigten 13, Gentofte.

EGE Richard professor, dr. phil., R.DM.; f. 24/10 1891 i Rønde; søn af vejinspektør J P Jensen (død 1919) og hustru Frederikke f. Baurath (død 1926); gift (1940) m. Vibeke E. (dekoreret m. R. af Dbg.), datter af overretssagfører P Holm og hustru Sigrun f. Schalburg.

Student (Randers) 1911; mag. scient. 1916; dr. phil. 1920; professor i biokemi ved Kbhvns universitet 1928; bestyrer af universitetets biokemiske institut s. å.; lektor i fysiologi ved Danmarks tandlægehøjskole 1931.

Redaktør af Naturens Verden (1932-56), af Sund og Syg (1939-40); formand for Biologisk Selskab 1934-38; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947.

Medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Brødfabriker 1938, formand 1946; medl. af Sundhedsstyrelsens ernæringsudvalg.

Har foruden en række vidensk. artikler over biokemiske emner skrevet: De tolv Sanser (1921); Køn og Alder (1922, 2. udg. 1934); Menneskenes Føde (1924, 2. udg. Vitaminlærens ABC 1933); De lukkede Kirtler (1932); Om Seksualhormoner (s. m. Kaj Portman); Menneskets Fysiologi (5. udg. 1950); Fysiologisk Kemi (1926, 2. udg. Biokemi 1931, 4. udg. 1943); Ernæringslære (1937, 4. udg. 1957); Menneskets Ernæring (1938); Kortfattet Ernæringslære (2. udg. 1949); Kostlære (s. m. Folmer Dam); Vejledning i Alkohol-spørgsmaalet (s. m. P Bahnsen og E Jarløv); Rationeringen og rationel Kost (1941); Vor Fødes Sammensætning og Pris (1941): Vejledning i rationel kostplanlægning og kostbudgettering (1949); Hvad enhver bør vide om Kost og Ernæring (1951); Vejledning i Kostundersøgelser (s. m. Astrid Frederiksen).

Adresse: Juliane Maries V. 30,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Munkevang pr. Esrum.

EGEBJERG Ivar redaktør, R.p.p.; f. 11/9 1893 i Svendborg; søn af redaktør Hans R Egebjerg (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Josefine f. Knudsen (død 1950); gift 16/4 1920) m. Ellen f. Williams, f. 18/11 1896 i Kbhvn.

Student (Hesselager) 1912; cand. po-lit. 1917; assistent i generaltolddirek-toratet 1917-18; sekretær i Industrirådet 1917; fuldmægtig 1920; kontorchef 1929-37; redaktør af Dansk Industriberetning 1921-35; medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1937, redaktør 1937-48.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Sp.C.F.3.; S.V.31.

Adresse: Nyrup pr. Sandved.

EGEBJERG L redaktør; f. 11/12 1900 i Svendborg; søn af redaktør Hans R Egebjerg (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Josefine f. Knudsen (død 1950); gift m. Ulla E., f. Frede-

Student (Svendborg 1918); i skibsbyggeriære; journalistelev ved Horsens Avis 1920-22; på Askov højskole 1922-23; medarbejder ved Randers Amtsavis 1923-27; redaktionssekr. ved Aarhuus Stiftstidende 1927-31, ved Dagens Nyheder 1931-33; ansat ved Jyllands-Postens Kbhvns-redaktion og rigsdags-medarbejder i 1933; redaktionssekr. ved Jyllands-Posten 1934, medredaktør 1954, ansvarh. redaktør og direktør fra 1956; medarbejder i Gøteborg ved Dansk Pressetjeneste i Sverige og till. ansat ved flygtningekontoret 1944-45.

Medl. af undervisningsrådet ved journalistkursus på Århus universitet fra 1952.

Har oversat fl. bøger fra engelsk, bl. a. Winston S Churchill: Den anden Verdenskrig.

Adresse: Ydunsv. 35, Aabyhøj.

EGEBÆK Th. C P fh. seminarieforstander, R.DM.; f. 18/6 1883 i Tolstrup ved Brønderslev; søn af snedkermester Chr. P Egebæk (død 1925) og hustru Ane Marie f. Thomsen (død 1935); gift (6/4 1909) m. Helga Dagmar Ingeborg E., f. 10/10 1884 i Ringkjøbing, datter af lærer W A Jensen-Barch (død 1917) og hustru Maren f. Olesen (død 1903).

Lærereks. (Silkeborg) 1904; Askov sløjdlærerskole 1904-05; statens lærerhøjskole 1913-14-15 og 18-19; lærer ved Vejen realskole 1904-06, ved Viborg kommunes skolevæsen 1906-20 og ved statsseminariet i Haderslev 1920-30; forstander for Skaarup statsseminarium 1930-50.

Medl. af bestyrelsen for Sløjdforeningen af 1902 1905-08 og fra 1929, formand 1931-53; medl. af bestyrelsen for D. A. Lærerforbund fra 1917; medl. af Haderslev byråd og af GI. Haderslev menighedsråd 1921-30; formand for Arbejdernes Oplysningsforbund i Haderslev 1922-25; medl. af bestyrelsen for Haderslev amtsmuseum 1923-30, for Haderslev centralbibliotek 1923-30, af forretningsudvalget for Centralforbundet for Sundheds- og Alkohollæreundervis-ningen i Danmark fra 1928, af bestyrelsen for Dansk Seminarieforening (næstformand) til 1950, af bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier til 1950 og af repræsentantskabet for Dansk Studiefond (seminarierne) til 1950; medl. af udvalget vedr. lettelse af adgangen til læreruddannelsen, af seminariekommis-sionen af 1947, af bestyrelsen for foreningen Norden's Svendborg afd. til 1950 og af Sprogforeningens tilsynsråd til 1950; medudgiver af Askov Sløjd for Seminarier og af Askov Skolesløjd; medarbejder ved »Praktisk Skolegerning«; redaktør af Sløjdbladet 1939-53; censor ved sløjdlærereks. ved dansk sløjdlærerskole og sløjdlærerskolen i Askov fra 1950. - Artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: N-Allé 23, Strib.

Sommerbolig: Pirupshvarre pr.

Blokhus.

EGEDAL Johannes fh. statsmeteorolog; f. 29/1 1891 i Svanninge; søn af mejeribestyrer A J Larsen Egedal (død 1927) og hustru Sofie f. Jørgensen; gift (30/10 1925) m. Karen E., f. 8/7 1905 i Kbhvn., datter af billedhugger Just Nielsen Sondrup (død 1947) og hustru Nielsine f. Hauge (død 1951).

Ved landbrug og mejerivæsen 1905-08; lærereks. (Vordingborg) 1912; lærer ved Mellerup højskole 1912-13; student (privat dimit.) 1914; lærer ved Høng udvidede højskole og kursus 1916-17; cand. mag. 1921; medhjælper ved meteorologisk institut 1921; af-delingsmeteorolog s. å.; statsmeteorolog og chef for institutets geofysiske afd. 1932-56.

Medl. af Commission de Magnetisme terrestre et d'EIectricité atmosphérique u. Comité météorologique internationale indtil kommissionens ophævelse i 1946 og af de nationale sektioner for Association de Géomagnétisme et d'Aé-ronomie og Association de Séismologie u. Union géodésique et géophysique internationale; medstifter af og formand for Dansk Geofysisk Forening 1936-38; formand for Fredensborgkredsens radikale Venstreforening 1941-45. Medl. af redaktionskomitéerne for Geofizica pura e applicata 1949-54 og Journal of At-mospheric and Terrestrial Physics fra 1950 og af Honorary International Ad-visory Council of the Pergamon Insti-tute, London og New York.

Adresse: Kongevejen 126, Birkerød.

EGEDE Carl A O fisker; f. 5/10 1924 i Nanortalik, Grønland; søn af førstepræst Gerhardt Egede og hustru Karen f. Siegstad; gift (14/12 1952) m. Dorthea E., f. 1/3 1928 i Qeqertarssuåraa, Grønland, datter af fanger Markus Se-bulonsen og hustru Sofie f. Kaspersen.

På Godthaab seminarium 1938-43; kryolitarbejder i Ivigtut 1943-47; fisker fra 1947.

Næstformand for De sammensluttede Fisker- og Fangerforeninger i Grønland fra 1953; landsråds- og kommunalbe-styrelsesmedl. for Narssak valgkreds fra 1955; medl. af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel fra 1955 og af ernæringsrådet for Grønland.

Adresse; Narssak, Grønland.

EGEDORF Hans amtmand, K1.DM.p.p.; f. 12/3 1891 i Hesselager; søn af gårdejer Hans Jørgen Hansen (død 1910) og hustru Ane Marie f. Petersen (død 1929); gift (15/7 1921) m. Henriette E., f. 28/9 1897 i Finderup, datter af sognepræst C Mogensen (død 1938) og hustru Frithia f. Bruun (død 1932).

Student (Hesselager) 1911, eand. jur. 1917; sekretær i indenrigsministeriet s. å.; landsretssagfører (bestall. depon.) 1924; fuldmægtig i ministeriet for sundhedsvæsen 1928; kst. næstformand for invalideforsikringsretten 1928-31; ekspeditionssekr. i socialministeriet 1934, kontorchef 1936; amtmand over Thisted amt 1938.

Formand for tilsynsrådet for Sparekassen for Thisted Amt 1938, for bestyrelsen for Thisted-Fjerritslev Jernbane 1938 og for bestyrelsen for Sagfører og Vicekonsul J M N Johnsen's Syge-og Rekreationshjem ved Thisted 1938; formand for foreningen Nordens Thisted afd. 1938 og medl. af foreningens hovedbestyrelse 1949; formand for Hanstholm-udvalget 1946 og for Sparekassernes Pensionskasse 1951; medl. af indlemmelsesnævnet 1952; medl. af bestyrelsen for Krabbesholm sanatorium 1947. for Danske Privatbaners Pensions-og Enkekasse 1950 (formand fra 1954), for Kristelig Forening for Børneforsorg 1938 og for biblioteket for Thisted by og amt 1938 (formand fra 1955); administrator af Alderdomshjemmet for ikke tyske flygtninge, Dragsbæk pr. Thisted 1951; medl. af bestyrelsen for Sallingsund Færgefart 1953 og af Danske Privatbaners Fællesrepræsentation I

1956; formand for samordningsudvalget for Thisted og omegnskommuner 1956.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Amtsgården, Thisted.

EGELØV Arne dommer, R.; f. 10/11 1898 i Farsø; søn af provst Axel Egeløv (død 1944) og hustru Magda f. Andresen (død 1938); gift (14/7 1926) m. Ella E., f. 14/7 1905 i Løgstør, datter af iæderhandler Laurits Sørensen (død 1943) og hustru Ane Margrete f. Olsen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1917; studerede medicin et år; cand. jur. 1924; dommerfuldm. i Løgstør 1924; kst. dommer i retskreds nr. 65 Løgstør og Nibe købstæder m. v. 1941-42; dommerfuldm. i Nibe 1943, hos kriminaldommeren i Århus 1944, i Hornslet 1946; kst. dommer i Hornslet 1947-49; dommer i Kerteminde 1949, i Kronborg vestre birk 1956.

Medl. af ligningskommissionen i Løgstør 1933-37 og af Løgstør byråd 1937 -43; formand for fredningsnævnet for Frederiksborg amt 1957.

Adresse: Helsinge.

EGGERS Hugo oberst af artilleriet, civilingeniør, R.DM., HTH.; f. 26/2 1898 i Kbhvn.; søn af overintendant E F C H Eggers (død 1926) og hustru Erikka f. Jørgensen (død 1938); gift (10/11 1940) m. Margrethe E., f. 15/1 1912 på Frdbg., datter af læge Otto Møller (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Bay (død 1957).

Udgået fra Metropolitanskolen 1917; Amalienborg officerskursus 1917-19; premierløjtn. 1922; våbenteknisk kursus 1926-29; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1935; oberstløjtn. 1945; lærer ved hærens officersskole 1932-46; chef for 11. artilleriafd. 1945, for artilleriets befalingsmandsskoler 1949; oberst 1951.

Medl. af bestyrelsen for Artilleriof-ficersforeningen 1924-32; medl. af direktionen for Officersforeningen i Kbhvn. 1929-46; chef de mission for de danske deltagere ved de olympiske lege i Berlin 1936; præsident for Dansk Motorsportsråd 1938-48 og for Dansk Automobilsports-Union fra 1952; tildelt motorordonnanskorpsets udmær-kelsestegn.

Adresse: Ringsted.

EGGERT Christian Holten gesandt, se Holten Eggert Christian.

EGMONT-PETERSEN Holger direktør; f. 22/10 1899 på Frdbg.; søn af kgl. hofbogtrykker Egmont H Petersen (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Elisabeth f. Abel (død 1953); gift (20/3 1928) m. Agnete E-P., f. 6/8 1899 på Frdbg., datter af civilingeniør, entreprenør Niels Rasmussen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Marie f. Hansen (død 1908).

Uddannelse i Egmont H Petersens kgl. Hot-Bogtrykkeri, på Købmandsskolen, ved Ugebladet Hjemmet og i Gutenbergiius Reklamebureau; etter studieophold i Frankrig og Amerika prokurist i Ugebladet Hjemmet og Gutenbergiius Reklamebureau 1928, direktør for Gutenberghus Reklamebureau 1934-38.

Med!, af bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond og medl. af legatudvalget; medl. af bestyrelsen for Egmont H Petersens Kollegium og Ejendoms-akts. Gutenberghus; medl. af bestyrelsen for Danske Annoncebureauers Sammenslutning 1935-38; formand i bestyrelsen og direktør for A/S Cehvood.

Adresse: V-Søgade 72, Kbhvn. V.

EHLERN Viggo politimester, R.; f. 25/6 1900 i Kbhvn..; søn af ingeniør A V J Ehlern (død 1941) on hustru Ellen f. Holmberg (død 1947); gift (1/8 1948) m. Gerda E., f. 4/6 1913 i Volstrup, datter af proprietær Marinus Jensen Kilstrup (død 1945) og hustru Anna Kirstine f. Albrechtsen (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1918; medhjælper i udenrigsministeriet 1920-23; cand. jur. 1924; amtsfuldm. i Thisted s. å.; politifuldm. i Aalborg 1926; politimester i Sæby 1942, i Nykøbing F. m. v. 1948. i Frederikshavn m. v. 1951..

Medl. af Hjørring amtsvejkrydsudvalg.

Adresse: Storeg. 5, Frederikshavn.

EHLERS Holger professor, dr. med., R.; f. 30/5 1899 i Kbhvn.; søn af guldsmedemester Aug. CV Ehlers (død 1948) og hustru Agnes f. Rechendorff; gift (19/5 1925) m. Esther E., f. 30/5 1904 i Snekkersten, datter af værftsdirektør Christian Andersen (død 1926) og hustru Sofie Josefine f. Svendsen (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1916; med. eks. 1924; dr. med. 1929; efter hospitalsuddannelse specialist i øjensygdomme; praksis i Kbhvn. fra 1932; 1. assistent ved rigshospitalets afd. for øjensygdomme 1934-38; klinikchef ved de kgl. blindeinstituter og socialministeriets konsulent i blindeforsorgssa-ger 1938-47; professor i ophthalmologi og overlæge ved rigshospitalet fra 1947; formand for rigshospitalets lægeråd 1949; medl. af kommissionen ang. rigshospitalets bygningsmæssige forhold 1950-52 og af byggekommissionen 1956; sundhedsstyrelsens konsulent i øjensygdomme fra 1954.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1926-30; medl. af bestyrelsen for Domus Medica 1930-31 og 1934-38 og af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1932-35; formand for Kbhvns Lægeforening 1943-47, for Det oftalmologiske Selskab 1947-50 og for Kbhvns Overlægeforening 1950-52: præsident for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1951-52; medl. af forsk, legatbestyrel-

ser; censor ved med. eks.; medl. af International Council of Ophthalmology; æresmedlem af det græske oftalmologiske selskab; præsident for den nordiske øjenlægekongres 1957.

Har skrevet: Experimentelle og anatomiske Undersøgelser over Corneas Kar og Struktur (disputats, 1929); samt en række vidensk. afhandlinger om øjensygdomme, nervesygdomme og anatomi; medarbejder ved Nordisk larobok i oftalmiatrik, ved fl. leksika og ved forsk, danske og internationale tidsskrifter; redaktør af Acta ophthalmolo-gica 1954.

Adresse: Østerbrog. 1 B, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Poppelvej, Store Magleby.

EHLERTSEN C F overlæge, dr. med.; f. 30/12 1908 i Vejle; søn af repræsentant Carl Ehlertsen (død 1950) og hustru Agnes f. Lissau (død 1920); gift (7/10 1939) m. Grethe E., f. 10/11 1915 i Århus, datter af politidyrlæge H Christensen og hustru Marie f. Nielsen (død 1930).

Student (Frdbg. gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1942; specialist-anerk. (intern medicin) 1943; kandidat ved forsk, sygehuse i provinsen 1934-36; reservelæge ved Set. Elisabeths hospital i Holbæk 1936, ved Holbæk amtssygehus 1937; vidensk. assistent ved Århus kommunehospitals med. afd. 1938; klinisk assistent ved Århus universitetets med. klinik på Århus kommunehospital 1939; kandidat ved dette hospitals børneafd. 1940; reservelæge ved amtssygehuset i Herning, med. afd. 1941, ved Århus kommunehospital 1943; afdelingslæge ved amtssygehuset i Kjellerup 1947, overlæge ved med. afd. 1951; censor i intern medicin ved Århus universitet 1956.

Har skrevet: Den sene Prognose ved Febris Rheumatica (disputats, 1942); tidsskriftartikler, især om hjertesygdomme, mavesår og stofskiftesygdomme.

Adresse: Kjellerup.

EHRENSKJOLD Georg E O oberst, R. DM., HTH.; f. 4/7 1898 i Vejle; søn af fabrikant V O Ehrenskjold (død 1948) og hustru Ida f. Swensson (død 1937); gift (6/5 1924) m. Karen-Margrethe E., f. 3/7 1898 i Kolding, datter af grosserer, konsul C L Schmidt (død 1920) og hustru Louise f. Clausen (død 1938).

Student (Kolding) 1918; cand. phil. 1919; premierløjtn. 1922; officersskolens specialklasses ingeniørkursus 1926-29; kaptajnløjtn. 1932; adjutant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1935-37; kaptajn og chef for hærens bygningstjenestes 3. bygningsdistrikt 1937; oberstløjtn. 1945; chef for hærens bygningstjenestes projekteringsafd. og næstkommanderende ved hærens bygningstjeneste 1947-52; chef for forsvarets bygningstjenestes tekniske afd. 1952-54; oberst af ingeniørtropperne 1951; til rådighed for sjællandske ingeniørregiment 1954; chef for sjællandske ingeniørregiment 1955.

Redaktør af Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1940-48.

Adresse: Kameliav. 9, Hellerup.

Sommerbolig: Hagenør Teglværk pr.

Fredericia.

EIBYE Knud kunstsmedemester, R.; f. 7/4 1883 i Odense; søn af købmand Carl Eibye (død 1925) og hustru Marie f. Nielsen (død 1928); gift (20/11 1910) m. Anna E., f. 23/11 1883 i Kbhvn., datter af snedkermester Julius Jensen (død 1898) og hustru Kathrine f. Christensen (død 1898).

Udlært som klejnsmed i Odense med svendeprøve 1902; uddannet som kunstsmed på statens kunstsmedeskoles dag-og aftenklasser i Munchen og på Kunstindustriskolens aftenklasser i Kbhvn.; rejste i udlandet 3-4 år for videre uddannelse, bl. a. hos kgl. bayer. hof-kunstsmed Reinhold Kirsch, Munchen; overtog familiens gamle smedje (fra 1706) i 1908 og løste borgerskab i Odense s. å.

Medl. af bestyrelsen (oldermand) for Odense Smedelaug 1926-50 og af bestyrelsen (formand) for Centralforeningen af Smedemestre i Østifterne 1942-50; endv. til 1950 medl. af mesterprøve-kommissionen for smedemestre i Danmark og af Håndværksrådet; formand for Ane Margrethe Petersens stiftelse i Odense; sekretær i Foreningen af berejste Haandværkere i Odense; medl. af Håndværker- og Industriforeningens og den lokale Arbejdsgiverforenings bestyrelse i Odense 1942-50.

Højeste udmærkelse på landsudstil-ling i Århus 1909; Kbhvns Møbelindustriforenings diplom for kunstsmedearbejde i 1910.

Arbejder: Wedellsborg porten (1918), balkongelænderet i H. M. kongens håndbibliotek på Christiansborg (1922), Go-teborgkronen (1948), Østbirk kirkes altergitter (1950) samt til ea. 800 kirker. Har skrevet: Odense Smedelaugs Historie i Anledning af Laugets 500 Aars Jubilæum (1946); Haandværkerkaar gennem 250 Aar (1956).

Adresse: Klareg. 13, Odense.

EICKHOFF Gottfred professor, billedhugger; f. 11/4 1902 på Frdbg., søn af civilingeniør, fh. maskinfabrikant Gudfred Eickhoff (se denne); gift (20/9 1927) m. malerinden Gerda E., f. 4/7 på Frdbg., datter af fh. chef for stadens bygningsvedligeholdelse, arkitekt A M Andersen (dad 1944) og hustru Marie f. Arens-back (død 1935).

Student (Frdbg. gymn.) 1920; cand. Phil. 1921; elev af Harald Giersing 1926; studier i Paris. bl. a. hos Charles Despiau, 1927-33; kst. professor i billedhuggerkunst ved kunstakademiet 1955; prorektor smstds 1956; studie-

rejse, bl. a. til England (dronning Alexandras legat) i 1935, til Grækenland, Italien og Ægypten (Ny Carlsbergfondets stipendiat) i 1936 og til Spanien og Marokko (Anckerske Legat) 1953-54; udstillede på Salon des Tuileries i Paris 1930-32, på Grønningen fra 1933 (medl. 1935), på Verdensudstillingen i Bruxelles i 1935, på »Dansk Udstilling« i Budapest, Riga og Warszawa i 1936, på Biennalen i Venedig 1936, i Bukarest, Beograd 1937 og Nordisk Udstilling, Goteborg 1939, i Stockholm, Goteborg og Oslo 1946, på Nordisk Kunstnerforbunds Udstilling, Stockholm, 1947, i Reykjavik 1948 og 1956. i Helsingfors 1950, i Rom 1955, på Grønningens udstilling på Konstakade-mien, Stockholm 1948 samt på Dansk Udstilling i Haag 1948, og i London 1948, på Royal- Scottish Academy, Edinburgh 1949, på udstillingen Dansk dekorativ Kunst Stockholm 1950 og i Kunstnerforbundet i Oslo 1951; separatudstilling af tegninger i Ny Carlsberg Glyptotek (En Billedhugger ser Italien) 1951, på Biennalen i Venedig 1952, på Contemporary drawings, Chicago 1952, på skulpturbiennalerne i Antwerpen 1953 og 1955 og på Internat. Skulptur-ndstilling i Paris (Musée Rodin) 1956. Tildelt Kai Nielsens Mindelegat 1942, Eckersberg medaljen 1944, Henri Nathansens Kunstnerlegat 1951 og Det Anckerske Legat 1952.

Arbejder på statens museum for kunst, kobberstiksamlingen, Ny Carlsberg Glyptotek, museerne i Aabenraa, Århus, Aalborg, Horsens, Vejle, Maribo, Esbjerg, Tønder, Odense, Sorø og -Kolding; Broncebuste af Henrik Pontoppidan i mindeværelset i Randers centralbibliotek, marmorbuste af samme i Studenterforeningen i Kbhvn. og broncebuste (overnat, størrelse) af samme i Mølleparken i Århus; broncebuste af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (Århus kommunebibliotek); mindestele i marmor for Ole Rømer (Frue kirke i Kbhvn.); kvindefigur i bronce i museet i Budapest (Karoly Palæ) og i stats-museet i Riga; kalkstensgruppen Marseillepiger og Corfupige (bronce) i Na-sjonalgalleriet i Oslo; Roepiger (forarbejde) i Gemeente museum, Haag; bron-cegruppen Roepiger (Torvet i Sakskøbing); bl. a. forarbejderne til 4. maj monument i Archiv for decorativ konst, Lund; Minderelief for besættelsestidens danske ofre (statsskolen i Esbjerg): broncerelief af professor, dr. med. Knud Faber (Kbhvns universitet) og af professor J N Brønsted (fysisk-kemisk institut); marmorbuste af professor, dr. theol. Jens Nørregaard (Kbhvns universitet), af museumsdir. dr. phil. Poul Nørlund (nationalmuseet) og af Christmas Møller (Studenterforeningen); monument: Les paysannes (roepiger) bron-cegruppe (Musée en plein air, Anvers); broncestatuen Guapa (parkanlægget ved Ny Carlsberg Glyptotek); broncebuste af civiling. Kn. Højgaard (Ingeniørhuset) og broncerelief af samme (Danmarks Akvarium); broncebuste (overnat, størrelse) af forfatteren Henri Nathansen (Allégade) og af kaptajn Ejnar Mikkelsen (Frederiksborgmuseet); Frihedsmonumentet på Frøbjerg Bavnehøj (i samarbejde m. H G Skovgaard); 4. maj-monument (bronce) Aabenraa.

Adresse: Frederiksholms Kanal 28 A,

Kbhvn. K.

EICKHOFF Gudfred civilingeniør, fh. ma-skinfabrikant; f. 16/5 1872 i Kbhvn.; søn af maskinfabrikant Gottfried Eick-hoff (død 1925) og hustru Alma f. Wulff (død 1911); gift (24/5 1901) m. Asa E., f. 5/1 1876, død 1935, datter af grosserer, mægler Jens Brandt (død 1889) og hustru Petrea f. Schrøder (død 1913).

Præliminæreks. (Sorø) 1889; i maskinisere 1890-91; exam. polyt. 1892; cand. polyt. 1898; ingeniør ved J G A Eickhoffs Maskinfabrik s. å. ved The Pratt & Whitney Co., Hartford, 1899, ved The Campbell Printing Press Mfg. Co., Plainfield. N. J„ 1899-1900; atter ingeniør ved firmaet J G A Eickhoff 1900, prokura 1905, medindehaver 1913-27.

Formand for bestyrelsen af Platanvejens Vejlag (Frdbg.) 1912-14 og 1931-48; medl. af Arbejdsgiverforeningens repræsentantskab 1917-26, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn. 1918-25 (næstformand 1924-25) og af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1920-26; medl. af Skt. Matthæus sogns menighedsråd 1920-26; medl. af kommissionen til bedømmelse af frivillige svendeprøver i maskinfaget i Kbhvn. 1922-33; formand for leverandørudvalget i den grafiske branche 1925-27; æresmedlem af De grafiske Fags Leverandørforening samt medl. af dennes kollegiale æres-ret 1927-46; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Foreningen Borgerværn mod Giftgas 1928-30; medarbejder ved Kbhvns Understøttelsesforening 1930-37; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Oprettelse af Reconvalescenthjem for Kvinder af den arbe'dende og tjenende Klasse 1931-38; medl. af Frdbg. sogns menighedsråd og kirkebestyrelse 1932-46.

Adresse: Platanv. 23, Kbhvn. V.

EICKHOFF Poul maskinfabrikant. R.: f. 30/5 1877 i Kbhvn.: søn af maskinfabrikant Gottfried Eickhoff (død 1925) og hustru Alma f. Wulff (død 1911); gift (11/12 1908) m. Bertha E., f. 17/6 1879 i Rørkær ved Esbjerg, død 1949, datter af overbanemester Josef Fischer (død 1916) og hustru f. Lassen (død 1924).

Udlært som maskinarbejder på J G A Eickhoffs Maskinfabrik; maskinkon-struktøreks. 1897; arbejdet som montør og konstruktør i Tyskland og Amerika i 4 år; konstruktør ved J G A Eickhoffs Maskinfabrik og rejsende for samme i Skandinavien og Rusland 1902; prokura 1905; medindehaver af firmaet 1913-46.

Medl. af Frdbg. ligningskommission fra 1920; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse 1920-51, (næstformand 1933-51) og af administrationen for Lærlingehjemmet i Nørre Søgade 1920-51, formand for De grafiske Fags Leverandørforening 1927-46, derefter æresmedlem og æresdommer; medl. af bestyrelsen for og tilsynshavende med arbejderhjemmet Fredenshus fra 1929.

Adresse: Amaliev. 13. Kbhvn. V.

EICKHOFF Wilhelm ambassadør, K.DM. p.p.; f. 29/6 1893 i Kbhvn.; søn af maskinfabrikant W Eickhoff (død 1934) og hustru Emilie f. Rasmussen; gift (21 1929) m. Karen Margrethe E.. f. 3/11 1902 på Pandebjerg, død 1955, datter af kammerherre, hofjægermester Adolf Tesdorpf (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Agnete Tesdorpf (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954).

Student (Rungsted kostskole) 1911; cand. jur. 1918; konsulatsekr. i Rotterdam s. å.; kst. sekretær i udenrigsministeriet 1919; kst. vicekonsul og lega-tionssekr. i Helsingfors 1920; legations-sekr. i Warszawa 1921, chargé d'affaires a.i. 1922; fuldmægtig i ministeriet 1923; legationssekr. i Peking 1929, chargé d'affaires a. i. 1932; fuldmægtig i ministeriet 1933; legationsråd i Washington 1936; kontorchef i udenrigsministeriet 1940; legationsråd i London 1945, ambassaderåd 1947; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Warszawa 1948, till. i Budapest s. å.; tjenstg. i udenrigsministeriet 1951, overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Haag 1954, ambassadør 1956.

Medl. af forretningsudvalget for Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet.

Udenl. ordener: B.K.4.; Chin.Ch.Y.3.; Fi.H.R.31.; N.O.N.2.; Po.P.R.4.; Po.r. K.2.; S.N.21.

Adresse: Den danske ambassade, So-

nhialaan 11. Haag, Nederlandene.

Sommerbolig: Skovsgaard pr. Hobro.

EIGENBROD Th. landsretssagfører; f. 2/12 1892 i Aalborg; søn af købmand Johan Ludvig Eigenbrod (død 1944) og hustru Inger Marie f. Jakobsen (død 1934); gift (15/4 1922) m. Ellen E„ f. 10/9 1897 i Roskilde, datter af købmand Axel Parliin (død 1935) og hustru Ane Margrethe f. Larsen (død 1930).

Student (Aalborg) 1911; cand. jur. 1917; fuldmægtiguddannelse i Aalborg, Roskilde og Kbhvn.; sagfører i Odense fra 1922; landsretssagf. 1924.

Har været medl. af bestyrelsen for Odense Sagførerforening (formand 1941 -44) og for Juridisk Forening i Odense samt af kredsbestyrelsen for 5. sagførerkreds (formand 1938-40); medstifter og i ledelsen af Odense Retshjælp for Ubemidlede; medl. af bestyrelsen for forsk, handels-aktieselskaber, bl. a. Fyns Kølehuse og Isværker »Cold Stores«, Skandinavisk Bogforlag, Ejnar Munksgaard, international Boghandel og Forlag og Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk.

Adresse; Langelinie 178, Odense.

EILERTSEN Jean civilingeniør; f. 8/10 1893 i Epinal i Frankrig; søn af fotograf Hans Peder Eilertsen (død 1930) og hustru Emmy Catharina f. Schwalbe (død 1938); gift (17/10 1923) m. Ella Johanne E., f. 13/7 1898 i Kbhvn., datter af bygmester Chr. Jacobsen (død 1917) og hustru Henriette f. Thuesen (død 1937).

Student (Plockross skole) 1912; cand. phil. 1913; cand. polyt. 1919; ansat ved A/S Burmeister & Wain 1919-20, ved A/S Titan 1920-22, ved A/S De Danske Spritfabrikker fra 1922.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings sektion for automobilteknik og -trafik fra 1933, næstformand 1943-46, formand 1946-50; formand for en række tekniske udvalg indenfor Dansk Ingeniørforening; medl. af benzinerstatningsudvalget 1939-46; medl. af bestyrelsen for Dansk Belgisk Selskab fra 1937, næstformand fra 1946; medl. af Helligkors sogns menighedsråd fra 1938; kirkeværge og kasserer ved Helligkors kirke fra 1940; medl. af bestyrelsen for Société des Amis de la Maison de la Chimie, Paris fra 1946; censor i fransk ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1947; medl. af Commission Permanente d'Organisation des Congrés Internationaux de Chimie Industrielle fra 1948; formand for Commission Nationale Danoise des Industries Agricoles, tilsluttet Commission Internationale des Industries Agricoles, Paris og vicepræsident for sidstn. kommission fra 1950; næstformand for Sec-tion Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France fra 1956; delegeret ved en lang række internationale, tekniske kongresser i udlandet.

Litterære arbejder: La fabrication de l'alcool au Danemark (1933); Automobilgeneratoren, dens Virkemaade og Konstruktion samt Anvendelse i Praksis (1941); Gengasdriftens Økonomi (1944) samt artikler og afhandlinger om tekniske, industrielle og kulturelle emner i danske og udenl. fagtidsskrifter, medforfatter af Automobilets Historie og dets Mænd (1938) og af Automobilets Haandbog (1942); medarbejder ved Karl Meyer's Vareleksikon og

ved The humanities and the sciences in Denmark during the second world war (1948).

Udenl. ordener: B.K.5.; F.Æ.L.4.

Adresse: GL Kongev. 127, Kbhvn. V.

Sommerbolig: »Tibberupdal«, Espergærde.

EILSCHOU HOLM Frederik Vilhelm sømandspræst, generalsekretær, R.p.p.; f. 28/2 1907 i Kbhvn.; søn af sognepræst Eduard Frederik Eilschou Holm (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Julie Henriette f. Obelitz (død 1952); gift (28/2 1932) m. Anna Elise E. H., f. 19/3 1906 i Søllerød, datter af civilingeniør Carl Schou (død 1950) og hustru Elise Marie f. Jensen.

Student (Østersøgades gymn.) 1925; cand. theol. 1932; lærer ved Holte gymnasium 1927-31; sømandspræst i Gent, Belgien 1932; till. legationspræst i Bruxelles 1933; sømandspræst i danske havne 1937; sekretær for Indenlandsk Sømandsmission 1937, general-sekr. 1950; till. præst ved Luther kirken, Kbhvn. 1941.

Formand for det samlede Studenterråd ved Kbhvns universitet 1927-28; medl. af bestyrelsen for Dansk Studiefond 1927-29, for Kristelig akademisk Forening 1928-31 og for Understøttelsesforeningen i Belgien 1933-37; formand for sømandsbiblioteket for Danmark 1937-39; medl. af bestyrelsen for Danmarks fiskerhøjskole 1946-51; medl. af bestyrelsen for Søfartens Bibliotek 1939 og for Sømandsmissionen i Kbhvn. 1938; formand for sidstn. 1945; æresmedlem af Hvide Sande Fiskeriforening 1939; medl. af bestyrelsen, for Danske Søfarendes Mindefond 1945 og for handelsflådens velfærdsråd 1948; formand i bestyrelsen for Kbhvns Ar-bejdshjem 1951; medl. af bestyrelsen for Den danske Folkekirkes mellemkir-kelige Råd 1954 og for Den danske Folkekirkes Nødhjælp 1954.

Har skrevet: Det hændte derude (1942); Der er Vej frem (1943); Sømandsmissionen (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); artikler i dagblade og tidsskrifter. Redaktør af »Rednings-baaden« fra 1938; medarbejder ved Nordisk teologisk uppslagsbok.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3V, Fi.M.M.3. Le.S.5.; S.V.31.

Adresse: Classensg. 17. Kbhvn. Ø.

EINARSON Ldrus professor, R.p.p.; f. 5/6 1902 i Reykjavik; søn af stats-dyrlæge Magnus Einarson (død 1927) og hustru Asta Sveinbjbrnsson; gift (17/10 1936) m. Hulla E., f. 9/4 1903 i Akureyri, datter af brit. konsul, købmand Ragnar Olafsson (død 1928) og hustru Gudrun f. Johnsen.

Student (Reykjavik) 1922; med. eks. (Islands universitet) 1928; assistent ved normal-anatomisk institut i Kbhvn. 1928 -29; studieophold ved Anatomische Anstalt i Munchen 1929-30, i Amerika 1930-32 ved det fysiologiske institut ved Harvard University i Boston og ved det anatomiske institut ved Johns Hop-kins University i Baltimore; vidensk. medarbejder ved Bispebjerg hospitals pathalogiske institut 1932-33; docent ved universitetet i Reykjavik og samtidig reservelæge og hjernehistolog ved sindssygehospitalet Nyi Kleppur 1933-35; assistent ved Kbhvns universitets psykiatriske laboratorium 1935-36; professor i anatomi ved Århus universitet fra 1936; vidensk. konsulent ved det hjernepatologiske institut ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1945.

Medl. af Det Islandske Videnskabernes Selskab 1934, af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund 1941, af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1941-49 og af Det lærde Selskab i Århus 1946; udenl. medl. af Neuro-pathological Club i London 1951; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1954; tildelt Augustinus-prisen 1956.

Har skrevet en række vidensk. Arbejder om anatomiske, fysiologiske og pathologisk-anatomiske emner.

Udenl. ordener: I.F.3.; N.St.0.31.

Adresse: Universitetsparken, Århus.

E1NER-JENSEN O E fh. rådmand; f. 5/7 1889 i Kbhvn.; søn af ølhandler Chr. Jensen og hustru Caroline f. Larsen; gift-(1933) m. Ragni E-J., f. 8/5 1900, datter af overretssagfører Holger Dam (død 1906) og hustru Astrid f. Brammer (død 1949).

Medl. af bestyrelsen for Porcelæns-og Fajancearbejdernes Fagforening 1910, formand 1915-42; sekretær i Keramisk Forbund 1912, hovedkasserer 1917, till. næstformand 1938, formand 1939; medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, Frdbg. 2. kreds, 1910, formand 1918-40; medl. af vestre huslejenævn 1919 til dets ophævelse, af hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund i Danmark 1920-24 og af Frdbg. kommunalbestyrelse 1921-46; medl. af Frdbg. kommunes skatteråd fra 1925 (formand fra 1932); medl. af folketinget 1924-45 og fra 1947, af finansudvalget i 1950, af det udenrigspolitiske nævn fra 1953 og af Det nordiske Råd fra 1953; formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe fra 1953; rådmand på Frdbg. 1929-46; medl. af bestyrelsen for Kbhvns almindelige Boligselskab fra 1929, for Frdbg. Boligselskab og for Den nye Husejer-Forening af 1891; formand for bestyrelsen for Keramisk Fabrik Søholm, Rønne; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfabrik; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund i Danmark 1929-48; medl. af arbejds-nævnet 1933-45 og af valutanævnet; formand for Porcelæns- og Fajancearbejdernes Fagforenings Stiftelse 1935 og

for Keramikernes Stiftelse; medl. af bestyrelsen for I/S Isefjordværket 1938-46, af forretningsudvalget for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og af toldrådet; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Handelsbank fra 1948 og for Kongeriget Danmarks Hypotekbank fra 1954 samt af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.

Adresse: Sylows Allé 2, Kbhvn. F.

EINFELDT Robert direktør, R.; f. 21/1 1894 i Kbhvn.; søn af stabssergent A Einfeldt (død 1935) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1950); gift (5/2 1926) m. Alvilda E., f. 3/5 1898.

Realeks. 1909; udlært som smed 1914; ophold i udlandet 1914-15; journalistisk medarbejder ved Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri 1917-21; student 1922; sekretær i Landsforeningen Dansk Arbejde 1921; kontorchef 1939 og direktør smstds 1949.

Medl. af Journalistforbundets repræsentantskab og af bestyrelsen for Rigsdagens Presseloge 1919-21; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1941-43, af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark 1950-54, af bestyrelsen for Kbhvns Turistforening 1949-54, formand 1952-54; medl. af Dansk Købestævnes repræsentantskab. Erhvervenes udstillingsudvalg, turistvareudvalget og af bestyrelsen for Den Permanente Udstilling.

Har skrevet »Dansk Arbejde gennem 25 Aar«.

Adresse: Juliusv. 3, Gentofte.

EISENHARDT Jan major, Chr.XFr.M.; f. 24/4 1906 i Hjørring; søn af grosserer Ove Eisenhardt og hustru Jensine Christine f. Iversen (død 1944); gift (6/1 1948) m. Barbara Joann E., f. 29/1 1926 i Westmount, Quebec, Canada, datter af President Leonard Shermann Ferdon og hustru Helen f. Norcross.

Udgået fra Gregersens skole, Kbhvn. og Lycée Clémenceau i Nantes; handelseks, fra Købmandsskolen i Kbhvn.; Supervisor of Recreation for Vancouver City, British Columbia 1932-35; Spoits-director for the Province of British Columbia 1935-40; aktiv tjeneste i den canadiske hær 1940-46, leder af dennes »Sports Programme« (med rang af major) og National Director of Physi-cal Fitness 1940-46; udnævnt i 1955 til Public Relation's Officer for 9. Mi-litary Group, Canadian Army Reserve; Director of Staff Activities for Forenede Nationer i Lake Success og for UNESCO i Paris 1946-49; director of Physical Education for de canadiske indianere 1950-52; salgsdirektør i Dominion Life Assurance Company, Montreal, Quebec.

Formand for Federal Committee In-vestigating Youth Welfare u. the Purvis Commission og for National Council of Physical Fitness; canadisk formand for Federation Internationale d'Education Physique; sekretær for Dansk Klub i Montreal.

Har grundlagt The British Columbia Recreation Centres og tilrettelagt det fysiske opdragelses-program for de canadiske indianere.

Adresse: 23 Handfield Circle, Dorval,

Quebec, Canada.

EISENSØE Fritz G murermester, entreprenør, oldermand; f. 1/7 1905 i Syv sogn, Holbæk amt; søn af murermester P Jul. Eisensøe (død 1948) og hustru Helga f. Klæbel (død 1946); gift (25 9 1931) m. Sonja E„ f. 31/1 1910 i Kbhvn., datter af restauratør Sofus Larsen og hustru Agathe f. Andersen.

Murersvend 1924; murermester 1932.

Medl. af murerfagets voldgiftsret 1940: repræsentant i Kbhvns Murer- og Stenhuggerlaug 1944-46, bisidder 1946-54, oldermand fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1946-54, af foreningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1954 samt af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1956; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for Byggecentrum fra 1956; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1950-54; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn fra 1951; formand for Håndværkerforeningens Understøttelsesfond fra 1955; handelskyndigt medl. af østre landsret.

Adresse: Troels Lunds V. 28,

Kbhvn. F.

EiTHZ Laurits Christian fh. kontorchef; i. 18/9 1886 i Kerteminde; søn af malermester Frederik Eithz (død 1949) og hustru Hansine f. Nielsen (død 1940); gift (26/2 1916) m. Gertrud E., f. 16/12 1893, død 1950, datter af vandværks-bestyrer Carl Ammundsen (død 1915) og hustru Maria f. Madsen (død 1920).

Postelev 1903; assistent 1911; kontrollør I i generaldirektoratet for postvæsenet 1924, fuldmægtig 1929, ekspe-ditionssekr. 1931, kontorchef 1936-56.

Medl. af kommissionen for post- og telegrafvæsenets fagprøver 1938-56; forstander for post- og telegrafskoler. 1941-56.

Adresse: Charlottenlund Stationspl. 1,

Charlottenlund.

EJLERSEN J direktør, statsaut. revisor; f. 11/11 1889 i Svendborg; søn af vognmand N J Ejlersen (død 1950) og hustru Rasmine f. Hansen (død 1948); gift (18/4 1918) m. Erna E., f. 9/2 1896 i Kbhvn., datter af grosserer I P V Sørensen (død 1935) og hustru Eva f. Zent (død 1949).

Præliminæreks. 1905; ansat i Sydfyenske Dampskibsselskab 1905-06; ved Svendborg Dampmølle 1906-07; i Revi-sionsbankens revisionsafd. 1907-12; revisor i Revisions- og Forvaltnings-Insti-

tutet 1912, kontorchef 1921, direktør fra 1927; statsaut. revisor 1920.

Medl. af bestyrelsen for Revisions- og Forvaltnings-Institutet fra 1948. Adresse: Kanslerg. 5, Kbhvn. 0. Sommerbolig: Villa Arnestuen, Fre-densv. 5, Vedbæk.

EJSTRUP Chr. overretssagfører, R.; f. 24/10 1887 i Borum; søn af købmand I C Ejstrup (død 1927) og hustru Mathilde f. Lechscheidt (død 1950); gift (18/4 1915) m. Karoline Marie E., f. 4/6 1892 i Nykøbing M., datter af karetmager P Sørensen (død 1939) og hustru Anna Sofie f. Strande Nielsen (død 1921).

Student (Schneekloths skole) 1905; cand. jur. 1910; fuldmægtig hos over-retssagf. Bjarne Johnsen, Viborg 1910-14, derefter kompagnon i forretningen; overretssagf. 1913; offentlige og beneficerede sager ved vestre landsret 1921, till. ved Viborg kriminalret 1936.

Formand for Viborg Skakklub 1916-26 (æresmedlem 1951) og for Viborg Fodsports Forening 1924-26; næstformand i De samvirkende Idrætsklubber 1924-37; sekretær og kasserer i bestyrelsen for Viborg Amts juridiske Forening 1924-47, æresmedlem i foreningen 1948; formand for bestyrelsen for Sagførererne i Viborg, Skive og Kellerup Jurisdiktioner 1930-50; sekretær i komitéen for sagførerkursus for Jylland og Fyn fra 1946; medl. af bestyrelsen for A/S Højslev Teglværker fra 1940; formand for A/S Midtjydsk Leca Beton. Højslev m. v.

Adresse: Vinkelv. 17, Viborg.

EKELUND Poul maler; f. 14/1 1921 i Kbhvn.; søn af handelsgartner Johan Ekelund og hustru Anna f. Hemming; gift (7/2 1944) m. Birthe E., f. 28/12 1920, datter af fuldmægtig, cand. jur. Erik Steensen og hustru Ellen f. Molbech.

Afgang fra kunstakademiet 1941; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1943; senere udstillet separat og fra 1951 medl. af Martsudstillingen; udstillet i Oslo 1946, Stockholm 1948, Rom 1955 og på officielle, nordiske udstillinger; repræsenteret på statens museum for kunst, Gøteborg Kunstmuseum. Århus Museum, forsk, provinsmuseer og med grafik i kobberstiksamlingen og Nationalgalleriet i Stockholm; rejser i Italien 1949 og i Frankrig, Holland og Belgien 1951 og 1953.

Medl. af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1954 og af Oluf Hartmanns Mindelegats komité 1946-55. Tildelt Oluf Hartmanns Mindelegat 1957.

Adresse: Mønge pr. Helsinge.

EKEN Arne bankinspektør, R.DM.; f. 2/9 1895 i Århus; søn af stabssergent P E Pedersen (død 1949) og hustru Severine f. Sørensen (død 1902); gift (30/4 1932) m. Inger E., f. 14/11 1912 i Argentina, datter af afdelingschef Marius Laursen og hustru Esther f. Nicolajsen Bach.

Alm. forberedelseseks. 1911; toldmedhjælper 1913; student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1925; assistent i told-revisionsdepartementet 1919; sekretær i finansministeriet 1927, fuldmægtig 1935, chef for 3. hovedrevisorats 2. kontor 1938; for 1. hovedrevisorats 1. kontor 1939; bankinsp. s. å.; statens tilsynsførende med og formand i bestyrelsen for Kbhvns Fondsbørs s. å.; formand for re-visionsudvalget for tyske betalinger 1947; sagfører (beskikk. depon.) 1930; statsaut. revisor (beskikk. depon.) 1936; lektor ved Kbhvns universitets rets- og statsvidenskabelige fakultet 1938-46; censor ved Århus universitet 1946.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1930-34 og 1946-53; sekretær for Foreningen af statsautoriserede Revisorer 1938-39; kassedir. for Det kvindelige velgørende Selskab 1955.

Har skrevet: Bankloven af 1930 (s. m. J Hartvig Jacobsen, 1952) samt forsk, tidsskriftartikler.

Adresse: Ny Kongensg. 20. Kbhvn. V.

ELBERLING Victor forfatter, bibliotekar, redaktør, R. DM. p.p.; f. 15/2 1880 i Kbhvn.; søn af redaktør Vilhelm Elberling (død 1885) og hustru Sofie f. Fricke (død 1925); gift 1. gang m. Ada E. (død 1907), datter af grosserer Nikolaj Schack (død 1906) og hustru Elisabeth f. Bruun (død 1940); 2. gang (7/4 1909) m. Joh. E., f. 4/2 1888 i Nykjøbing F., datter af redaktør Aage Jordan (død 1917) og hustru Clara f. Claussen (død 1918).

Student (Horsens) 1898; cand. phil. 1899; medarbejder ved de Ferslewske Blade i 1900, ved Lolland-Falsters Stiftstidende i 1904, ved Berlingske Tidende 1905, ved Ritzaus Bureau til 1906, ved Vort Land 1906-12; bibliotekar i rigsdagen 1912-50, arkivar smstds 1930-50.

Medl. af Journalistforbundets bestyrelse 1907-15; redaktør af Journalisten 1907-14; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Rigsdagens Tjenestemænd fra dens stiftelse 1913 til 1940, kasserer 1913-38.

Har skrevet: Rigsdagens Bogsamling 1848-1918 (1918); nogle pjecer og tidsskriftsartikler; Danmark under Verdenskrigen og i Efterkrigstiden (1939); (s. m. Frantz Wendt) Folkets Røst i Danmarks Rigsdag (1945); Mennesket og Politikeren (i Bogen om J. C, skrevet af hans Venner, 1946); Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar I-III (1949-50); Rigsdagsmændenes Livsstilling (i værket Den danske Rigsdag 1849-1949, IV 1949).

Redaktør af »Avis-Aarbogen« 1924-49, udgiver fra 1950.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; I.F.3.; N.St..0.3'.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Urbansg. 2, Kbhvn. Ø.

ELGAARD Niels M A fh. trafikminister. K.; f. 1/2 1879; søn af husmand Knud Elgaard og hustru Kirstine f. Thorsen; gift (25/5 1912) m. Signe E., f. 6/1 1891 i Hagested, datter af gårdejer A Christensen (død 1905) og hustru Karen (død 1910).

Ved Landbrug; på Dalum landbrugsskole 1906-07; forvalter på Adamshøj ved Ringsted 1907-09 og på Gislinge-gaard ved Holbæk 1909-13; medredaktør ved Randers Venstreblad 1916-22; i Randers Dagblads Redaktion 1922-42; folketingsmand (Venstre) 1922-53 (suppleant 1922-24, for Aarskredsen 1924-53).

Formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1912-15; tidl. sekretær for Det sjællandske Venstre; sekretær og kasserer for Venstres Organisation i Randers amt 1917-42; Revisor i Kongeriget Danmarks Hypotekbank 1926-42; medl. af nationalmuseets bedømmelsesudvalg fra 1928, af jernbanerådet fra 1930 (formand fra 1950), af Limfjordskommissionen af 1937, af forfatningskommissionen af 1937 og af 1951 samt af folketingets finansudvalg 1939-42, 1949-50 og i 1953; formand for Venstres rigsdagsgruppe 1940-42 og 1950-53; medl. af de samarbejdende rigsdagsgruppers 9-mands udvalg 1940-42 og af 13-mands-udvalget 1943-45; trafikminister i ministeriet Scavenius 1942-45; minister for offentlige arbejder og trafikminister i ministeriet Knud Kristensen 1945-47; formand for trafikudvalget af 1945; medl. af bestyrelsen for Jysk Telefon Akts. fra 1948; statens tilsynsførende ved statens seruminstitut 1945-46 og fra 1948; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1950-53, af Den nordiske parlamentariske Komité for friere Samfærdsel m. m. af 1951, af toldrådet 1952-53 og 1955-56 samt af bestyrelsen for Det nordiske Råd 1952-53; medl. af repræsentantskabet for Scandinavian Airlines System fra 1948 og af foreningen Norden's råd til 1953.

Adresse: Aurehøjv. 1, Hellerup.

ELIMAR Jens sparekassedirektør, landsretssagfører; f. 15/3 1902 i Aalborg; søn af desinfektør C C Jensen og hustru Inger Marie f. Andersen; gift (9/5 1934) m. Lise E., f. 6/5 1909 i Flaven-skjold, datter af tømmerhandler Harald Jensen og hustru Caroline Mathilde f. Gravesen.

Exam. jur. 1936; landsretssagf. 1941; ansat i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1919, adm. direktør for samme 1942-53; adm. direktør for Sparekassen for Frederiksværk og Omegn fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sparekasser i Aalborg Amtskreds 1948-53 og for Sparekassernes Skole-opsparing A/S 1948-53; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening; medl. af repræsentantskabet for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A/S til 1954.

Adresse: Torvet 4, Frederiksværk.

ELKJÆR Aase filialdirektør i Danmarks Nationalbank; f. 4/1 1905 i Taulov; søn af kriminalkommissær Andreas Elkjær (død 1947) og hustru Inger f. Andersen (død 1949); gift (16/6 1928) m. Eleonora Marie E., f. 14/4 1903 i Kolding, datter af murermester Jens Bjerre-Madsen (død 1950) og hustru Ane f. Bjerre (død 1923).

Uddannet i Kolding Folkebank 1920-27; ansat i Danmarks Nationalbank 1927 som assistent i filialen i århus; assistent i hovedbanken 1933, fuldmægtig 1942; bogholder i filialen i Odense 1946; kontorchef i hovedbanken 1952; filialdir. i filialen i Kolding fra 1953.

Adresse: Fredericiag. 2 A, Kolding.

ELKJÆR Sigurd forfatter, R.; f. 6/2 1885 i Havrum ved Horsens; søn af lærer S P Elkjær (død 1938) og hustru Kirsten f. Sørensen (død 1924); gift (15/10 1911) m. Marie E., f. 26/7 1885 i Hornborg ved Horsens, datter af gårdejer Laurs Bie (død 1924) og hustru Nielsine f. Madsen (død 1933).

Alm. forberedelseseks. (statsskolen i Horsens) 1904; afgangseks. fra rytteriets sekondløjtnantsskole i Jægersborg 1906; Iærereks. (den danske realskoles seminarium i Kbhvn.) 1910; lærer ved Århus skolevæsen 1911-25; løjtnant ved 3. dragonregiment u. sikringsstyrkens indkaldelse; lærer ved Hillerød skolevæsen 1925; overlærer 1946-49.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1950-52.

Litterære arbejder: Anders Grøn (1915); Hans Nielsen Smed (1918); Sejer (1921); Under Uvejret (1922); Fedel og Plov (1923); Bysens Horn (digte, 1925); Rane og Kirsten (1926); Helle Arvidsdatter (1928); Charlotte Dalgaard (1932); Jakob og Hagar (1. præmie i Ude og Hjemmes romankonkurrence, 1935); Mellem Hav og Fjord (den danske pris i den internationale romankonkurrence, 1936); Et Muldskud i Havet (1937); Landfast (1938); Niels Tam-bours Datter (1940); Jens Rytter (1941); Bønder, Præster og Herremænd (1942); Min Ungdoms Labyrinth (1943); Folk og Fæ (1944); Nyt Liv (1945); Naturens Orden (1947); En jysk Skolemester fortæller (1948); Strømhvirvler (1949); Kr. Bording (1951); Else Marie (radioroman 1953); Tårnduer (1955); Sidst, men bedst (1956); noveller i forsk, tidsskrifter og afhandlinger i historiske årbøger.

Adresse: Kilholmv. 4, Kbhvn. Vanløse.

ELKJÆR LARSEN Jørgen departementschef, statsrådssekretær, se Larsen Jørgen Elkjær.

 

EL KÆR-HANSEN Niels rigsombudsmand; i. 19/1U lalo i Sorø; søn at amtssko-lekonsulent rians-Jørgen Hansen (død 1947) og nustru Anna f. Elkjær; gut (28/12 1941) m. Vibeke E-ri., 1. 14/1 1920 i Nagasaki, Japan, datter af sekretær i btore Nordiske Telegraf-Selskab L S Klerk (død 1937) og nustru Margrethe f. Langebæk.

Student (Sorø) 1934; cand. polit. 1940; ansat i landbrugsministeriet s. a.; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1942, fuldmægtig smstds 1945; ijenstg. som ministersekretær tor statsministeren 1948-50; kontorcnef i statsministeriet 1950; rigsombudsmand pa tærøerne 1954; till. sekretær i socialministeriet 1941-42, i prisdirektora-tet 1942-46 og i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1946-48; sekretær tor forfatningskommissionen 1948-53; lærer ved Handelshøjskolen 1951-54; medl. af direktionen tor Færøernes Realkreditinstitut 1955.

Har skrevet: Bedriftsøkonomi (1946); Sporten i Danmark i sociologisk belysning is. m. H Andersen, A Bo og A Sonne, 1957); artikler om økonomiske og Historiske emner.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

ELLEGAARD Christian Ernst politimester; f. 15/5 1909 i Aarup; søn af bagermester, sognefoged Hans Ellegaard (død 1934) og hustru Sophie f. Ernst (død 1932); gift (2/7 1938) m. Agnete E., f. 10/3 1919 i Lyngby, datter af fh. politimester Frantz Hartmann (se denne).

Student (Odense katedralskole) 1927; cand. jur. 1935; politifuldm. i Skælskør, Haderslev, Rødby og Fredericia 1935-45; politimester i Fredericia m. v. 1940.

Adresse: Tunøvej, Fredericia.

ELLEGAARD France pianistinde; f. i Paris; datter af Thorvald Ellegaard (død 1954) og hustru f. Nicolaisen; gift (19/3 1949) m. kunstmaler Birger Carl-stedt.

Uddannelse på Conservatoire national de Paris 1922-32, her tildelt guldmedalje, præmier og diplom; fra 1927 koncertrejser gennem Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Tje-koslovakiet, Belgien, Frankrig, Italien, England, Portugal, Schweiz, Holland og Irland; endv. solist ved symfoni-koncerter i Danmark og udlandet.

Medl. af dommerkomitéen ved de internationale musikkonkurrencer i Sche-veningen (Holland) 1948 og i Ostende (Belgien) 1949.

Tildelt den franske medalje Arts Sciences et Lettres 1933 og Tagea Brandts Rejselegat 1936.

Adresse: Mattby, Nokkala, Finland.

ELLEGAARD Simon gårdejer, R.DM.; f. 5/1 1881 i Haastrup, Svendborg amt; søn af gårdejer Peder Sørensen Ellegaard (død 1929) og hustru Maren f. Sørensen (død 1915); gift (24/7 1908) m. Klara E., f. 23/8 1884 i Høve, datter af gårdejer Rasmus E Dinesen (død 1907) og hustru Karen f. Nielsen (død 1942).

Landvæsenselev på Ryegaard og Grønnemosegaard; ophold på Ollerup højskole; overtog Højstrupgaard 1908. Formand for Høve frimenighed 1916-44, for Høve-Flakkebjærg sogneråd 1917-29, for Slagelse Andels Svineslagteri 1925-57 og for AS Sorø Amtstidende fra 1938; næstformand for Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik i Roskilde 1936. formand fra 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Andels-Kulforretning i Århus 1930, næstformand fra 1952; formand i bestyrelsen for Liselund-Fondet 1944-54; medl. af akkordudvalget i Sorø amt. Adresse: Højstrupgaard, Høve pr. Dalmose.

ELLEKILDE Hans arkivar, R.; f. 17/2 1891 i Hellebæk; søn af vognmand, sognefoged Peter Ellekilde (død 1915) og hustru Anna (død 1951); gift (3/4 1917) m. Ella E., f. 25/9, datter af grosserer Hans Emil Rasmussen, Oslo (død 1945) og malerinden Anna Halvor-Hansen (død 1947).

Student (Sorø) 1908; magisterkonferens i folkemindevidenskab 1917; arkivar ved dansk folkemindesamling på det kgl. bibliotek fra 1917.

Sekretær i Foreningen Danmarks Folkeminder 1917, næstformand fra 1955; vicenæstformand i Slesvig Ligaen (D.D. D.) 1937, formand 1946-47; formand i Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune 1946; leder af slægtsgårds-arkivet 1946; medl. af det kgl. Gustaf Akademien, Uppsala 1933; medredaktør af Arv, tidsskrift for nordisk folkemindeforskning; ansvarsh. redaktør af »Thyras Vold« 1938-45; medl. af kommissionen for oprettelse af Institut for international Æventyrforskning i Kbhvn. 1946-47.

Har skrevet mange afhandlinger i tidsskrifter, årbøger o. 1.; har desuden udg.: Joakim Junge; Nordsjællandsk Landalmue, 1798 (1915); Breve fra en dansk Folkemindesamler (1918); Axel Olrik: Danske Sagn og Æventyr II (1918), III (1923), IV (1929), samlet og forøget udg. (1928); Folkelige Afhandlinger (1919), Nogle Grundsætninger for Sagnforskning (1921), Nordens Gudeverden Bind I-II (1926-51); Evald Tang Kristensens Æresbog i Udvalg (1923); Svend Grundtvig: Udvalgte Folkeæven-tyr i Genfortælling (1924); Vore danske Folkeæventyr (1. samling 1928); Nachschlageregister zu H F Feilbergs Ungedrucktem Wbrterbuch iiber Volks-glauben (1929); Foreningen Danmarks Folkeminder igennem 25 Aar (1933); Hornbæk Kirke (1937); Fra Dansk Folkemindesamling VI (1938); Barndomshjemmets Jul (1941); H Gerner: He-siodi Dage (1942); Vor danske Jul gennem Tiderne (1943); Danske Højtids-

skikke (1943); Svend Grundtvigs Danske Folkesagn 1839-83 I-II (1946-48).

Adresse: Villa Gammelbo, Søbakkev. 2,

Holte.

ELLERMANN Mogens overlæge, dr. med.; f. 21/2 1904 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Vilhelm Eliermann (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Agnes f. Hansen; gift (15/3 1932) m. Sigrid E„ f. i Kbhvn., datter af grosserer Frederik E Salomon (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Frederikke f. Philipsen (død 1922).

Student (Østre borgerdydskole) 1922; med. eks. 1931; forsk, hospitalsstillinger til 1938; afdelingslæge ved Skt. Hans hospital 1938-56; overlæge i psykiatri ved Kbhvns militærhospital fra 1956; dr. med. 1937; specialistanerk. i psykiatri 1937 og neurologi 1938; studierejser, bl. a. til USA 1939 og 1946; forelæsninger i med. psykologi ved Kbhvns universitet 1939-47; konsulent i psykiatri og neurologi ved Roskilde amts- og bys sygehus; psykiatrisk konsulent ved forsvarets lægekorps.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1949-55 samt leder af dennes forlag (Dansk Videnskabs Forlag A/S) fra 1951; korresp. medl. af American Psychiatric Association fra 1946.

Har skrevet: Kliniske Studier over dissemineret Sklerose og beslægtede Lidelser (disputats, 1937); 2 bøger om medi-cinsk-psykologiske emner; en række fag-tidskriftsafhandlinger om neurologiske og psykiatriske emner, kronikker etc. samt »Papirer fra min kuffert« (essays, 1955)

Adresse: Jagtv. 203. Kbhvn. Ø.

ELLING Christian professor ved Kbhvns universitet, dr. phil., R.DM.p.p.; f. 14/11 1901 på Frdbg.: søn af boghandler J M Th. Elling, Kalundborg (død 1926) og hustru Margrethe f. Fischer (død 1948); gift (22/3 1930) m. Else E., f. 21/12 1908 på Frdbg., datter af grosserer A Boyer og hustru f. Hagensen.

Student (Sorø) 1920; studieophold i Paris 1922; univ. guldmed. 1925; stipendiat ved det svenske arkæologiske institut i Rom 1926; mag. art. (kunsthistorie) 1929; dr. phil. 1933; docent i kunsthistorie ved Kbhvns universitet 1932; professor ord. 1939; dekan i det filosofiske fakultet 1944-45.

Formand i Selskabet for Arkitekturhistorie 1947-50; præsident for den dansk-italienske forening Dante Alighieri 1954-57; medl. af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde fra 1932 og af Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie 1951-57; medl. af bestyrelsen for Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg fra 1951 og af kuratelet og bestyrelsen for det danske institut i Rom 1954-57.

Medl. af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1936 (formand 1950-52), af Ve-tenskaps-Soeieteten i Lund 1945, af Det Kgl. Danske Selskab for Fædrelandets Historie og af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1948.

Modtaget Klein-prisen 1953.

Arbejder: Slotte og Herregaarde i Barok og Rokoko (1928); Palæer og Patricierhuse fra Rokokotiden (1930); Arkitekten Philip de Lange (1931); Docu-ments inédits concernant les projets de J A Gabriel et N H Jardin pour l'église Frédéric å Copenhague (1931); Holmens Bygningshistorie 1680-1770 (disputats, 1932); Rokokoens Portrætmaleri i Danmark (1935); Studien und Quellen zur Geschichte der spatbarocken Baukunst in Danemark (Artes, 1937-39); Klassicisme i Fyen (1939); Den romantiske Have (1942); Operahus og Casino (1942); Danske Herregaarde (1942, 2. udg. 1948); Jardin i Rom (1943); Danske Borgerhuse (1943); Thorvaldsen (1944); Det klassiske København (1944); Christiansborg-Interiører (1944); Maskespil (1945); Hofkronik (1945); Amalienborg-Interiører (1945); Rejse paa Amager (1945); Breve om Italien (1945); Det gamle København (1947); Villa Pia in Vaticano (1947); Den italienske Nat (1947); Bellmaniana (1947); Byens Hjerte og Digterens (s. m. Kai Friis Møller, 1947); Fra Vestergade (1947); Stockholms Hjerte (1948, svensk udg. 1949); Man læser Dickens (1949); Func-tion and Form of the Roman Belvedere (1950); Frederik VIII's Palæ paa Amalienborg (1951); Fra Sabinerbjergene (1954); Turen gennem Dalarne (1956); Rom. Arkitekturens Liv fra Bernini til Thorvaldsen (1956). Afsnit i værkerne Frederiksberg Slot (1936), Danmarks Malerkunst (1937), Danske Herregaardsha-ver (1939), Danmarks Billedhuggerkunst (1950), Gamle Købmandsgaarde (1951) og Danske Digtere i det 20. Aarhundre-de (om Karen Blixen, 1951). En række afhandlinger i fagtidsskrifter og festskrifter.

Udenl. orden: S.N.2.

Adresse: Kristianiag. 22, Kbhvn. Ø.

ELMQUIST A L H fh. justitsminister, landsretssagfører, K.p.p.; f. 18/5 1888 i Aalborg; søn af kreditforeningsdirek-tør, overretssagfører E E Elmquist (død 1900) og hustru Louise f. Herskind (død 1939); gift 1 gang (17/11 1917) m. Anna Elisabeth E., f. 2/9 1898 i Vejle, død 1926, datter af bankdirektør C Mende, Svendborg (død 1952) og hustru Anna f. Flak (død 1939); 2. gang (19/11 1950) m. Lise E., f. 14/1 1905 i Nørresundby, datter af direktør Viggo Schiøtz (død 1922) og hustru Nancy f. Berg.

Student (Henrik Madsens skole) 1908; cand. jur. 1914; herredsfuldm. i Vejle 1914-16; sagfører i Svendborg fra 1917; landsretssagf. 1922; direktør i Forsik-

ringsselskabet Svendborg (Forsikringsselskabet Nordisk Union) 1918-31; indehaver af hovedagenturet for Svendborg for Statsanstalten for Livsforsikring 1917; Venstres kandidat i Nyborgkredsen ved valgene i 1924 og 26, i Aalborgkredsen 1929-32, i Faaborg-Ærøkredsen 1939, 1943. 1945 og 1947; medl. af folketinget 1927-32, af landstinget 1939-53; 1. næstformand i landstinget 1949-53; justitsminister i ministeriet Knud Kristensen 1945-47; medl. af rigsretten 1950-53. af det udenrigspolitiske nævn 1950-53, af den af socialministeriet nedsatte folkeforsikrings-kommission af 1948 og af den af indenrigsministeren nedsatte kreditfor-eningskommission.

Formand for Studenterforeningens Venstreforening 1910-13 og for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1915-17; medl. af og næstformand i Sørup-Set. Jørgens sogneråd 1925-29; sekretær i Danske Sejlskibsrederiers Protections-club; formand for bestyrelsen for Dr. Jacobys og Dr. Alfred Elmquists Mindelegat for Hjemmesygeplejersker; medl. af bestyrelsen for Svendborg og omegns fadderskabsforening for Løjt-Kirkeby og fl. sønderjydske sogne; formand for Svendborg Amts juridiske Forening 1928-38 og for Svendborg Sagførerforening 1928-38; medl. af sagførernævnet 1933-45 o? af Svendborg byråd 1937-45; formand for bestyrelsen for A/S Juul Johansens Fabriker, Odense; medl. af bestyrelsen for A/S Petersen & Jensen, for Forsikrings-Akts. Danske Lloyd, for A/S Svendborg Boghvede- og Havremølle, for AS Svendborg Skibsværft, for A/S Hotel Svendborg, for A/S Assenskorn, for A/S Svendborg Trælasthandel, for Ejendomsakts. Rosendalen, for Ejendomsakts. Ansgarshus og for Arbejdernes Andelsboligforening i Svendborg; kommitteret ved A/S Aalborg Stiftstidende.

Udenl. orden: S.N.l.

Adresse: Strandv. 75, Svendborg.

ELMQUIST Carl Johan redaktør, mag. art.; f. 16/10 1911 i Kbhvn.; søn af direktør Hjalmar Elmquist (se denne): gift (1/6 1945) m. Lissy E., f. 18/9 1917 i Kbhvn., datter af snedker Edvard Almbjerg og hustru Manna f. Christensen.

Student (Gentofte statsskole) 1929; studieophold i Paris 1933-34; mag. art. 1941; medarbejder ved Politiken fra 1942; korrespondent til Bonniers Litte-rara Magasin fra 1945.

Har skrevet: Strindbergs kammersoil (1949); Den fortryllede have (1950); redigeret Bogen om Paris (1952); Humor fra Frankrig (1954); Det danske år (s. m. Sikker Hansen 1955). Oversat Balzacs »César Birotteau« og »Kusine Bette«.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Benvedvænget 13, Virum.

 

ELMQUIST Ejnar direktør, R.; f. 1/6 1895 i Aalborg; søn af kreditforeningsdirektør, overretssagfører E E Elmquist (død 1900) og hustru Louise f. Herskind (død 1939); gift (24/7 1945) m. Elisabeth E., f. 11/8 1898, datter af docent, dr. med. N P Schierbeck (død 1909) og hustru Kirsten f. Høffding (død 1918).

Student (Sorø) 1914; ansat i Forsikringsselskabet Baltisk Lloyd 1919, fuldmægtig 1923; fuldmægtig i Nordisk Brandforsikring 1927; kontorchef i De fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850, 1930, direktør fra 1938.

Næstformand for bestyrelsen for Dansk Arbejde's Odense afd. fra 1935 og for Ejendomsakts. Rosendalen fra 1937; formand for Stiftssammenslutningen på Fyen fra 1942; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1952, af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber fra 1954 og af Assurandør-Societetets komité fra 1956.

Adresse: Klareg. 7, Odense.

Sommerbolig: Brandeskov pr. Ullerslev.

ELMQUIST Erik ingeniør, direktør; f. 28/1 1890 i Aalborg; søn af husmands-kreditforeningsdirektør, overretssagfører E E Elmquist (død 1900) og hustru Louise f. Herskind (død 1939); gift (13/7 1916) m. Charlotte E„ f. 14/4 i Egedesminde, Grønland, datter af direktør G Elmquist og hustru Mariane f. Wulf.

Uddannet som maskinkonstruktør i Kbhvn.; ophold i Ungarn, Østrig, Polen, Rusland, Sibirien, Sverige, Irland, England, Belgien, Syd Afrika og Kenya; starteae egen ingeniørforretning A/S Parry & Elmquist, Ltd., Scunthorpe i England 1925; formand i bestyrelsen for dette fra 1934.

Medl. af bestyrelsen for Ketton Portland Cement Co. Ltd., Sheffield, for Ribblesdale Cement, Ltd., Sheffield, for Elmquist Eadon, Ltd., Port of Spain. Trinidad, for Contract & Works Supply Co. Ltd., Doncaster og for Luda Con-crete Co., Scawby; rådg. ingeniør for jern- og stålværker og Portland Cementfabrikker.

Adresse: Rosedale, Gordon Avenue,

Stanmore, Middlesex, England.

ELMQUIST Hjalmar direktør, R.DM.; f. 25/2 1881 på Endelave; søn af sognepræst A G Elmquist (død 1930) og hustru Laura f. Walther (død 1926); gift m. Andrea f. Gædeken, f. 26/3 1883.

Student (Odense) 1898; cand. theol. 1904; cand. jur. 1914; sekretær i Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening 1908-16; direktør i Dansk Kautionsfor-sikrings-Akts. 1917-19; direktør i Sammenslutningen af Havne- og Køb-mandsorganisationer i Danmark, sekretær i Foreningen af Arbejdsgivere ved Kbhvns Havn og Kbhvnske Grossisters Arbejdsgiverforening 1919-21; kontorchef i Industrifagene 1921, direktør 1938-51.

Medl. af den faste voldgiftsret 1918-55.

A S Ørsteds prismedalje i guld 1918 for afhandlingen Den kollektive Arbejds-overenskomst som retligt Problem.

Adresse: Syrenvænget 31, Virum.

ELMQUIST Walther direktør, R'.p.p.; f. 23/11 1892 i Sanderum ved Odense; søn af sognepræst A G Elmquist (død 1930) og hustru Laura f. Walther (død 1926); gift (3/6 1922) m. Birgith E., f. 13/11 1898, datter af købmand Andreas Erbe (død 1902) og hustru Kirstine f. Bjerregaard Nielsen (død 1915).

Student (Odense katedralskole) 1911; cand .jur. 1917; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening s. å.; fuldmægtig smstds 1924, kontorchef 1938, direktør 1942.

Medl. af adskillige faglige kommissioner og udvalg.

Udenl. orden: Fi.Fr.4.

Adresse: Strandboulevarden 111,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: La Bagatelle, Nørrevænget 9, Snekkersten.

ELSASS Adam direktør, grosserer; f. 12/3 1908 i Hellerup; søn af direktør Ludvig Elsass (se denne) og hustru Marie Christine f. Petræus (død 1942); gift (14/4 1948) m. Elaine E., f. Kirkeland Wilson, f. 17/8 1918 i Kilmarnock, Skotland.

Handelsuddannelse i Århus, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Belgien og England 1924-33; kontorist i Sophus Berendsen A/S 1933, prokurist 1936, direktør 1945, till. medl. af bestyrelsen 1954.

Medl. af bestyrelsen for Importørforeningen af 11. Aug. 1933, for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen og for Jern-, Metal- og Kortevarebran-chens Kreditforening; medl. af fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Rør-og Maskinbrancheforeninger; medl. af Fælleskontoret for Jern og Metal 1940-43 og 1945-49; medl. af bestyrelsen for A/S Bakteriologisk Laboratorium Ratin, for A/S Nordisk Simplex samt fl. udenl. selskaber.

Adresse: Rådhusv. 26, Charlottenlund.

ELSASS Ludvig direktør, K.DM.p.p.; f. 8/9 1870 i Viborg; søn af agent M Elsass (død 1878) og hustru Helene f. Dessau (død 1912); gift 1. gang (1898, ægteskabet opløst 1912) m. Marie Christine E. (død 1942), datter af distriktslæge P M Petræus, Nibe (død 1900) og hustru Marie Christine f. Krarup (død 1872); 2. gang (1919) m. Sara E., død 1943, datter af grosserer H L Beckett (død 1902) og hustru Cathrine f. Petræus (død 1921).

Kontorist hos Sophus Berendsen 1886-97, blev da ved Albert Berendsens død og forretningens omdannelse til aktieselskab direktør for dette til 1941 og fra 1945.

Næstformand i Kreditorforeningen for Jern- og Metalbranchen 1910-45; viceformand for Fællesudvalget for Danmarks Jern-, Metal-, Rør- og Maskinbranchefor-eninger 1919-45; næstformand for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen 1919-44; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1934-38, næstformand 1935-38, af Grosserer-Societetets Komité 1938-43; medl. af akkordretten 1928-42, af bestyrelsen for Importørforeningen af 11. Aug. 1933 1933-41 og af prisnoteringskomitéen 1939-40; formand for Kbhvns Voldgifts-udvalg for jern- og metalbranchen.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; L.E.5.; S.V.31.

Adresse: Bakkegaarden, Rahbeks Allé

34, Kbhvn. V.

ELSNAB Andreas redaktør, R.p.p.; f. 7/12 1911 i Bindslev; søn af læge C J Elsnab (død 1939) og hustru Astrid f. Krarup (død 1952); gift (8/5 1946) m. Aase E., f. 2/11 1917 i Vejle, datter af kgl. vejer og måler, købmand Asmus Thaysen (død 1936) og hustru Anna f. Woidemann.

Student (Aalborg) 1929; studier ved Kbhvns universitet; korrespondent til provinsblade; journalist ved Folket, Silkeborg 1935; redaktionssekr. ved Nordjysk Tidende, Aalborg 1937; journalist ved Aarhus Amtstidende 1938, ved Vejle Amts Folkeblad 1943, redaktionssekr. smstds 1945, ved De Bergske Blade 1948-56; redaktør af Jounalist-Bladet fra 1957.

Formand for Dansk Journalistforening fra 1952 og for Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1952-54, næstformand for samme fra 1954; næstformand i bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet fra 1952; medl. af exekutivkomiteen for International Federation of Journalists 1952-55, af Nordisk Presses samarbejdsnævn fra 1952, af bestyrelsen for Provinspressens Pensionsfond fra 1952 (næstformand fra 1954), for A/S Pensionsforsikringsanstal-ten fra 1956, for Kbhvnske Journalisters Pensionsfond fra 1952 og for Dansk Pressemuseumsforening fra 1953, af Turistrådet fra 1953, af foreningen Nordens repræsentantskab fra 1954, af Pressens Telegramudvalg fra 1952, af Pressens berigtigelsesnævn, af Verdens Venskabs Forbundets landskomité, af Det danske Selskabs repræsentantskab, af undervisningsministeriets udvalg vedr. underlødig litteratur, af radiorådet og af statsradiofoniens programudvalg fra 1954; generalsekr. for 10. nordiske pressemøde i Kbhvn. 1954.

Udenl. orden: S.V.3. Adresse: Skrivergaarden pr. Viby Sjæll.

ELTORM Helge overlæge, dr. med.; f. 4/8 1908 i Kbhvn.; søn af bagermester C F Olsen (død 1946) og hustru Valborg f. Jensen; gift (17/2 1935) m. Rigmor E., f. 27/5 1908 i Kbhvn., datter af maskin-

mester N Gregersen og hustru Ida f. Poulsen (død 1952).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1927; med. eks. 1935; uddannelse i kirurgi og radiologi på kbhvnske hospitaler; dr. med. (Musesvulsters Paavirkelighed af lave Temperaturer) 1946; specialistanerk. (radiologi) 1947; afdelingslæge ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1952, overlæge fra 1956; konsulent ved Skt. Maria hospital i Roskilde fra 1948.

Har skrevet en del medicinske afhandlinger i forsk, tidsskrifter; referent til Excerpta Medica.

Adresse: Ved Lindevangen 6, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Tycho Jessens Vej,

Saunte.

ELVERS C P civilingeniør, R.p.p.; f. 20/12 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer N Pedersen og hustru Caroline f. Thaysen; gift (15/7 1919) m. Ayoe E., f. 1/7 1896, datter af snedkermester F Schiøth og hustru Nielsigne f. Krogh.

Student (Efterslægtens skole) 1908; cand. polyt. 1913; ansat ved Kbhvns kommunes vej- og kloakanlæg 1913; se-kondløjtn. 1915; ansat ved Gentofte kommunes vejvæsen 1916; ansat i ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen 1916. overing. ved dette firmas hovedkontor i Kbhvn. 1923-29 og igen fra 1937; overing, ved samme firmas datterselskab i Paris 1929-37; overing. ved teknisk central u. ministeriet for offentlige arbejder 1941-45; leder af anlægsdirektoratet u. ministeriet for offentlige arbejder 1946-51, af luftfartsdirektoratets an-lægskontor fra 1951.

Medl. af Gentofte kommunes hjælpekasse 1925-29; medl. af bestyrelsen for La section danoise des Ingenieurs Civils de France 1939-50, formand 1947-50.

Udenl. orden: F.Æ.L.4.

Adresse: LI. Fredensv. 10, Charlottenlund.

EMANUEL Svend overlæge, R.; f. 30/4 1902 på Frdbg.; søn af afdelingsingeniør u. Kbhvns magistrat E Emanuel (død 1941) og hustru Anna Sophie f. Jørgensen (død 1939); gift (23/11 1929) m. Rigmor (Mut) E., f. 24/11 1899 på Nordfeld på Møen, datter af forpagter Axel Boserup (død 1917) og hustru Valborg (død 1907).

Student (Metropolitanskolen) 1920; med. eks. 1927; hospitalsuddannelse 1927-31; assistent ved retsmedicinsk institut 1931-32; klinisk assistent ved rigshospitalets dermatologiske afd. 1932. 2. reservelæge smstds 1932-34, 1. reservelæge 1935-38; assistent ved Finsen-institutet 1934-35; specialistanerk. i der-mato-venerologi 1936; overlæge ved Kbhvns militærhospitals dermatologiske afd. fra 1938; till. privat speciallægepraksis fra 1938; konsulent ved Kbhvns fængsler fra 1944.

Formand (or Kbhvnske Dermato-Ve-nerologers Organisation 1940-48, for Kbhvns Lægeforening 1948-53 og for Dansk dermatologisk Selskab 1949-51; medl. af bestyrelsen for Nordisk dermatologisk Forening fra 1951 og for Foreningen af offentlig ansatte Hospitals-overlæger og Klinikchefer i Kbhvn. og Frdbg. fra 1953; korresp. medl. af Socié-té francaise de Dermatologie et Syphili-graphie 1946 og af Sveriges Dermatologiske Selskab 1951.

Har skrevet afhandlinger og tidsskriftartikler, særligt om talgkirtlernes funktion, seksualhormonerne og dermatologiske emner.

Adresse: St. Strandstr. 19, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Hald pr. Dyssekilde.

EMBORG Harald fh. postmester, K.DM.; f. 24/10 1885 i Toftebjærg på Samsø; søn af boelsmand P L Emborg (død 1916) og hustru Christiane f. Danberg (død 1934); gift (5/10 1913) m. Martha E., f. 23/5 1891, datter af postpakmester M Nielsen (død 1899) og hustru Maren f. Svendsen (død 1950).

Indtrådt i postvæsenet 1901; assistent i Odense 1910 og i 2. overpostinspekto-rat i Odense 1920; kontrollør i 3. over-postinspektorat i Århus 1925; postinsp. smstds 1932; postmester i Viborg 1935; i Århus 1937-55.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Turistforening 1934-35; medl. af Viborg byråd i 1937 og af bestyrelsen for Aarhus Blindeforening fra 1938; sekretær i Aarhus Rotary Klub 1939-40, præsident 1941-42.

Adresse: Strandparken 16, Århus.

Sommerbolig: Skaade Bakker pr. Højbjerg.

ENEVOLDSEN Søren fh. skatterådsformand, R., FM. i sølv; f:-28/9 1868 i Hune; søn af husejer og sognefoged Lars Enevoldsen (død 1887) og hustru f. Sørensen (død 1903); gift (28/12 1897) m. Mette Marie E., f. 20'3 1873, datter af J Kr. Nielsen (død 1919) og hustru f. Kristensen (død 1873).

Vinterlærer i Grindsted-Grene kommune 1893-94; elev på Bælum real- og højskole 1895-96; sognerådsformand 1901-06; sognefoged 1906-35; lægdsmand fra 1906; medl. af bestyrelsen for Hvetbo Herreders Sparekasse fra 1913; direktør i Hjørring og Aalborg Amters Løsøre-Brandforsikring fra 1915; medl. af Hjørring amtsråd 1916-43 og af landstinget (Venstre) 1918-20; skatterådsformand for Børglum m. fl. herreders skattekreds 1923-39; medl. af provstiudvalget for Børglum og Hvetbo herreder fra 1923.

Adresse: Hune pr. Blokhus.

ENGBERG Harald redaktør, cand. mag.; f. 26 2 1910 i Kbhvn.; søn af bogtrykker Nils Engberg (død 1953) og hustru Valborg f. Michaelsen; gift 1. gang (13/2 1932, ægteskabet opløst 1955) m. Kirsten E„ f. 22/1 1912 i Kbhvn., datter af

fabrikant HAG Fledelius (død 1932) og hustru Emilie f. Andersen (død 1954); 2. gang (25/4 1955) m. solodanserinde og balletpædagog Else Anna-Marie Knip-schildt.

Student (Schneekloths skole) 1928; cand. mag. 1934; højskolelærer i Nærum og ved Borups højskole 1934-36, ved Esbjerg arbejderhøjskole 1937-40; timelærer ved GI. Hellerup gymnasium 1941, ved Lyngby statsskole 1942, adjunkt smstds 1945, uden for nr. 1946, afsked 1949; litteratur-, film- og teatermedar-bejder ved den socialdemokratiske provinspresse og kronikør ved Social-Demo-kraten, Kbhvn. 1942-45; litteratur-, film-og teaterkritiker ved Politiken fra 1945, till. kronikredaktør 1947-50; medl. af repræsentantskabet for Dramatisk bibliotek, af bestyrelsen for Teatermedarbej-derforeningen og for statens films-museum.

Litterære arbejder: Filmen (1939); A W Sandberg og hans Film (1944); Nordahl Grieg og Tidens Drama (1946); Scenen er U.S.A. (1950); Teatret 1945-52 (1952); har udgivet Edv. Brandes: Om Teater (1947); Maxwell Andersons essays: Min Tro på Teatret (1949); medarbejder ved forsk, værker, f. eks. Danmarks Kultur o. 1940 og De fem lange Aar; redaktør af Levende Litteratur 1946-53 og af Gyldendals nye serie fra 1953.

Adresse: Gersonsv. 3, Hellerup.

ENGBERG Poul højskoleforstander; f. 26/5 1908 i Hjørring; søn af sognepræst J Engberg og hustru Eva f. Grønning (død 1931); gift (5/5 1932) m. Bodil E., f. 27/8 1907 i Vejen, datter af overlæge Folmer Teilmann (død 1952) o» hustru Nanna f. Lange (død 1956).

Student (Roskilde) 1926; cand. jur. 1931; sekretær i undervisningsministeriet s. å.; politifuldm. i Randers 1931; statsadvokatfuldm. i Aalborg 1933-34; lærer ved Askov højskole 1934; forstander for folkehøjskolen Købmandshvile 1951.

Formand for Studenterkredsen 1929, for Dansk-nordisk Ungdomsforbund i Ribe amt 1941-45 samt for foreningen Norden i Malt herred 1945-51 og i Hørsholm 1954; medl. af bestyrelsen for Askov Boligselskab 1948-51, for Nordisk Samfund for Kristendom og Kultur fra 1944, for Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler 1947-55, for Landsforeningen af Højskoleelever fra 1950 og for Askov Bylaug 1936-51; medl. af Det nordiske Højskoleråd 1954.

Har skrevet: Romantikken og den danske folkehøjskole (1940); Grundtvig og Videnskaben (s. m. Jørgen Bukdahl, 1945); Nordens Højskoler (1948); N. F. S. Grundtvig, ein nordischer Volkserzieher (Stuttgart, 1950); C P O Christiansen (s. m. Bent A Koch, 1952); De nordiske folkehøjskoler (1955); artikler i tidsskrifter og dagspressen; foredragsvirksomhed over hele landet.

Adresse: Købmandshvile pr. Rungsted Kyst.

ENGBERG-PEDERSEN Harald højskoleforstander; f. 4/6 1916 i Tranbjerg Jyll.; søn af forretningsfører Frede Pedersen (død 1954) og hustru Thora f. Engberg; gift (31/12 1944) m. Ingrid E-P., f. 14/1 1923 på Rønshoved højskole, datter af valgmenighedspræst Aage Møller og hustru Julie f. la Cour.

Student (Århus katedralskole) 1935; cand. polit. 1941; sekretær i tolddepartementet 1941-42; lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1941-45; universitetsma-nuduktør 1942-45; medarbejder ved Morgenbladet 1945-46; lærer ved Krabbes-holm højskole 1946, ved Den frie lærer-skole og Ollerup folkehøjskole 1950, ved Krogerup højskole 1954, forstander for samme fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler fra 1955 og for Danmarks Sanglærerforening fra 1956; medl. af redaktionen af Højskolesangbogen (14. udg., 1951); medarbejder ved Det danske Samfund (Nyt socialt Bibliotek, 1957).

Adresse: Krogerup højskole, Humlebæk.

ENGBÆK Hans Christen afdelingsforstander, dr. med.; f. 8/6 1913 i Hjørring; søn af civilingeniør, driftsbestyrer ved Hjørring Privatbaner Frode Engbæk (død 1928) og hustru Maren f. Skræp; gift (11/6 1938) m. dr. med. Lise E., f. 27/6 1914 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. H M Hansen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Helga f. Vahl.

Student (Svendborg) 1931; med. eks. 1938; dr. med. 1949; hospitalslæge i ca. 2l/j år ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, med. afd. F og kirurg, afd. H og Frdbg. hospital, neurologisk afd. og epi-dem. afd.; assistent ved statens seruminstitut 1941, laborator 1946, afdelingsforstander for tuberkuloseafd. 1955.

Har skrevet: Undersøgelser over Pfeiffers bacil. Serologi, Infektionens forløb hos mus. Behandling af pheiffermenin-gitis (disputats, 1949) samt vidensk. arbejder over mikrobiologiske emner.

Adresse: Sognev. 57, Gentofte.

ENGEL Walter professor, dr. phil., R. DM.; f. 24/11 1879 i Berlin; søn af fabrikant Hermann Engel og hustru Willy Charlotte Sofie f.Rasmussen; gift l.gang (1921) m. malerinden Cathrine Svendsen-Engel, f. 9/2 1878 i Middelfart, død 1949, datter af købmand Carl Svendsen og hustru Caroline f. Hansen; 2. gang (1951) m. Ellen Frederikke E., f. 25/5 1887 i Helsingør, datter af politiassistent Carl Frederik Bruhns og hustru Mathilde Frederikke f. Lauritzen.

Student 1897; maskinlærling 1897-98, studerede ved den tekniske højskole i Berlin og universiteterne i Tubingen og Bern 1898-1904; assistent hos prof.

Friedheim i Bern 1902-04; dr. phil. 1904; arbejdede i tysk jernindustri ved højovnen, som smelter i stålværket, som valsemester, trådtrækker og former 1904-05; ledende ingeniør fra 1905 i lVa år og derefter direktør for A/S Nordiske Kabel- og Traadfabrikers trådværk i Middelfart til 1917; organisator i dansk industri og private vidensk. studier i metallære 1918-26; hjælpelærer i metallære ved Danmarks tekniske højskole 1926, docent 1932, professor 1938-50.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Dansk Ingeniørforening.

Adresse: Fabritius Allé 7, Klampenborg.

Sommerbolig: Solsbæk Plantage pr.

Sæby.

ENGELBRET-PEDERSEN P L skoledirektør; f. 28/10 1897 i Vejen; søn af gård-og teglværksejer Johs. Pedersen (død 1945) og hustru Ellen f. Engelbregtsen (død 1946): gift (11/8 1922) m. Signe E-P., f. 26/9 1899 i Vejen, datter af sognepræst J C L Richter (død 1928. se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Gudrun Ingeborg f. Schjørring (død 1939).

Lærereks. (Jelling) 1918; kursus på Danmarks lærerhøjskole 1924-25; student (privat dimit.) 1933; filosofikum 1934; lærer ved Skibelund efterskole 1918-19, ved Den danske privatskole i Haderslev 1919-20, ved Haderslev statsseminariums øvelsesskole 1920-30 og ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1930-39; skoleinsp. ved Haderslev statsseminariums øvelsesskole 1939-50; skoledir. ved Horsens kommunale skolevæsen 1950.

Medl. af eksamenskommissionen for alm. forberedelseseks. ved universitetet 1939; amtsformand for Sydslesvigsk Udvalg, Haderslev 1949; formand for Søn-derjydsk Forening, Horsens.

Litterære arbejder: Vor Kirkes Historie (1944); artikler i Danske Studier, Dansk Udsyn, Vore Børn, Dit Barn, dets Fremtid o. fl. Medudgiver af læsebogsystemerne Danske Digterværker (1928); Barnets Læsning (1930); stilsystemet Øvelser i skriftlig Dansk (1938); Praktik, Haandbog for unge Lærere (1946); Normanns Skrivesystem (1949).

Adresse: Carolinelundsv. 47, Horsens.

ENGELBRETH-HOLM Julius professor, dr. med., R.; f. 22/1 1904 i Kbhvn.; søn af læge Vilhelm Engelbreth-Holm (død 1953) og hustru Karen f. Gether; gift (23/9 1932) m. Anita E-H„ f. 29/2 1908 i Næstved, datter af landsretssagfører Paul Christian Tillisch (død 1950) og hustru Johanne Louise Rottbøll f. Koefoed.

Student (Metropolitanskolen) 1922; med. eks. 1929; dr. med. 1933; assistent på Kbhvns universitets institut for alm. patologi 1929-38; vidensk. assistent på Finsenlaboratoriet 1933-35; assistent på kommunehospitalets patologiske institut 1935-37 og på Bispebjærg hospitals patologiske institut 1937-38; prosektor ved Finseninstitutet og Radiumstationen samt leder af Den danske Kræftkomités laboratorium for kræftforskning 1938-41; professor ved Kbhvns universitet i patologisk anatomi, prosektor ved rigshospitalet og bestyrer af Kbhvns universitets patolog.-anatomiske institut 1941; leder af Fibigerlaboratoriet fra 1949; studierejser til Berlin 1931, London 1938 og 1946, USA 1946-47 og 1950: speciatist-anerk. (patologisk anatomi og vævsmi-kroskopi) 1938.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns medicinske Selskab 1934-39 og 1946-51 og for Dansk Medicinsk Selskab 1938; sekretær i Dansk Patologforening 1937, medl. af bestyrelsen 1941, formand 1947-52; medl. af bestyrelsen for Danske Pathologers Organisation 1942 (formand 1949-53, for W Bendix og Hustrus Legat 1944, for Michaelsen-Fondet 1941, for Kommunelæge Eilschou-Holms Legat 1952 og for Tømrermester Hugo Holms Fond; formand for bestyrelsen for Aage Henningsens Mindelegat 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk Schweizisk Selskab 1945 og for Kvinderegensen 1946; formand for medicinsk studienævn 1953; generalsekr. ved nordisk patologkongres i Kbhvn. 1938; redaktør af Acta Path. Microbiol. Scand. 1954; medl. af Cancerkomitéen 1938, af Pathological Soc. of Gréat Britain and Ireland, af British Soc. af Clin. Pathology, af Amer. Assoc. Ad-vancem. Science og af Svenska Lakare-sallskapet; Member of Edit. Board of Journ. Clin. Pathology, Exerpta Medica, Advisory board of Experimental Cell Research og Scientific Advisory Com-mittee of The Lady Tata Memorial Trust, London; Special lecture University of London 1951; Sigrid Juselius forelæsninger, Helsingfors 1952; medl. af Videnskabernes Selskab 1957. Tilforordnet retslægerådet som sagkyndig i pateolo-gisk anatomi 1941; ledende senior i Studenterforeningen 1945-46; formand for Frit Danmarks lægegruppe 1945-48.

Har skrevet; Eksperimentelle Studier over den overførbare Hønseleukose (disputats, 1933); Leukæmia in Animals (London, 1942) o. a. arbejder over hæmatologiske cancrologiske og experimen-tal-patologiske emner.

Adresse: Bakkedal 8. Hellerup.

ENGELL Emil arkitekt; f. 30 6 1890 i Viborg; søn af inspektør ved arbejdsanstalten i Viborg AVE Engell (død 1896) ^g hustru Ytta Amalie f. Fibeck (død 1921); gift (6/11 1919) m. Mary E„ f. 18'4 1893 i Århus, datter af fouragehandler Chr. M Rasmussen (død 1942) og hustru Ane Johanne f. Petersen (død 1931).

Optaget på kunstakademiet 1913; medarbejder hos professor Sigurd Curmann, Stockholm ved opmålinger og studier i Sverige til værket Sveriges Kirker 1917;

hos professor Hack Kampmann bl. a. ved opførelse af politigården 1919-24; afgang fra akademiet 1921; C F Hansens opmuntringspræmie 1922; akademiets guldmed. 1924; ansat i stadsarkitektens direktorat 1924; kst. afdelingsarkitekt og stedfortræder for stadsarkitekten 1942, udnævnt 1949; stadsarkitektens medarbejder som projekterende arkitekt bl. a. ved udførelse af springvandet på Enghaveplads, Enghavevejens brandstation og reguleringen af Sortedams- og Peblingesøens bredder. Studierejser i Italien, Tyskland, Sverige og Finland.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion fra 1918.

Har opført Johannes Døbers kirke, villaer i Kbhvn. og Helsingør samt Herakles Springvandet i Helsingør; har udstillet talrige gange på Charlottenborgudstillingen.

Adresse: Herthav. 3, Charlottenlund.

ENGELL Hans Christian oberstløjtnant, R.; f. 20/1 1914 i Tampico, Mexico; søn af urmagermester C M Engell (død 1936) og hustru Olga f. Christoffersen (død 1938); gift (3/7 1938) m. Else Birthe E., f. 23 11 1915 i Kbhvn., datter af sekretær Kai Levin (død 1930) og hustru Valborg f. Pedersen.

Student (Metropolitanskolen) 1932; se-kondløjtn. af artilleriet 1936; premier-løjtn. s. å.; officersskolens specialklasses artillerikursus 1938-41; kaptajnløjtn. 1940; fuldmægtig i krigsministeriet 1941-45; kaptajn 1945; fg. kontorchef i krigsministeriet 1946-47; batterichef ved 1. feltartilleriregiment 1948-49; leder af artilleriskydeskolens skydetekniske afd. 1949-53; oberstløjtn. 1951; chef for 5. artilleriafd. 1953-56. for artilleriskydeskolen 1956; lærer ved officersskolen i administration 1946-55 og ved forsvarsakademiet i administrationsteknik og ballistik 1946-57.

Sekretær i Fællesorganisationen af Officerer i Hæren fra 1949, medl. af hovedbestyrelsen fra 1951, næstformand fra 1954; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd fra 1954; medl. af bestyrelsen for Artilleriofficers-foreningen 1942-46, af forsvarsakademiets skoleråd og af forsk, udvalg u. dansk standardiseringsråd, forsvarets standardiseringskomité, forsvarsministeriet og finansministeriet; redaktør af Dansk Militært Maanedshæfte 1946-49 og af Vor Hær fra 1951; leder af Katolsk højskok fra 1941.

Har skrevet faglige lærebøger; artikler om ballistiske o. a. militærtekniske emner samt om organisatoriske spørgsmål.

Tildelt Sprechlers Legat 1950 og Løjtnant Klubiens Mindelegat 1954. Adresse: Artillerivejs kaserne, Kbhvn. S.

ENGELL-NIELSEN Aage statsaut. revisor, R.; f. 18/11 1398 i Kbhvn.; søn af handskemager N A F Nielsen og hustru Anna f. Engell; gift (7 11 1925) m. Karen E-N., f. 12/3.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus); filisofikum; uddannet og ansat i industri- og handelsvirksomheder 1916-31; ansat i Revisions- og Forvalt-ningsinstituttet 1931-39; statsaut. revisor 1938; selvstændig revisionsvirksomhed fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af statsaut. Revisorer, østre kreds fra 1944, næstformand 1948-54, formand 1954-57; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af statsaut. Revisorer fra 1948 (næstformand fra 1955), af foreningens responsumudvalg fra 1950, af forretningsudvalget for foreningens studiefond fra 1948 (formand fra 1954), af bestyrelsen for foreningens understøtteises-fond fra 1954, af Det nordiske Revisor-sekratariat fra 1954, af komitéen for svagførerrejser og af bestyrelsen for fabrikant P Ljungbergs Fond; censor og eksaminator ved revisoreks. 1941-56; medl. af revisorkommissionen fra 1956; formand for redaktionen af Revision og Regnskabsvæsen fra 1953.

Adresse; Kastelsv. 30, Kbhvn. Ø.

ENGELL NIKOLAISEN Birgit operasangerinde; f. 18/9 1882 i Berlin; datter af fabrikant H A Engel (død 1927) og hustru Vilhelmine f. Rasmussen (død 1938); gift 1. gang (1911) m. operasanger Hans E Hey; 2. gang (10 10 1937) m. gårdejer Aage Nikolaisen (se denne).

Opdraget i Danmark; uddannelse hos kammersangerinde Etelka Gerster, Berlin, og hos professor Cairati, Ziirich; engagementer ved de kgl. operaer i Wies-baden og Berlin samt ved Det kgl. Teater i Kbhvn.; koncertrejser i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Skandinavien. England og Amerika. Tildelt Tagea Brandts Legat 1937.

Roller: Rosina i Barberen i Sevilla, Susanne i Figaro, Margarethe i Faust, Mignon, Mimi i Boheme, Liden Kirsten,

Udenl.' ordener: F.O.I.P.; S.M.I.&a.; Ty.r.K.2.

Adresse: Grønningen 6, Grenaa.

ENGELSEN Hans Chr. rektor, R.DM.; f. 6/5 1871 i Kbhvn.; søn af bog- og papirhandler H C Engelsen (død 1914) og hustru Andrea f. Schrøder (død 1933); gift (20/6 1918) m. Else E., f. 9/12 1891 i Kbhvn., datter af højesteretsdommer August Schou (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Elise f. Goos (død 1945).

Student (Hjort og Otterstrøms skole) 1890; cand. theol. 1896; lærer ved forsk, skoler; bestyrer af. Birkerød kostskole 1905; rektor ved skolen fra dens overgang til staten 1920; afsked 1941.

Har skrevet: Bidrag til Birkerød Kostskoles historie, taler og foredrag 1905-

1941; Mindeblade og mindetaler om et hjem og en forretning, særlig i 80'erne.

Adresse: Kajerødhus, Kajerødv. 42,

Birkerød.

ENGELSTOFT I C T dommer, R.; f. 9/11 1893 i Kbhvn.; søn af dommer Ludvig C T Engelstoft (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Anna f. Langkilde (død 1953); gift (255 1928) m. Astrid E., f. 31/12 1901 i Skagen, datter af læge Aage Lauesgaard og Hustru Marie f. Petersen.

Student (Nykøbing F.) 1912; cand. jur. 1918; by- og herredsfuldm. i Stege 1919; politifuldm. i Hørsholm 1919; dommer-fuldm. i Toftlund 1922; dommer i Løgumkloster 1943.

Formand for naturfredningsnævnet for Tønder amt 1945; medl. af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn fra 1943; formand for Tønder amts overvoldgiftsret i husdyrsager og for Tønder amts landvæsens-kommission 1954; medl. af Løgumkloster byråd 1950-54.

Adresse: Slottet, Løgumkloster.

ENGELSTOFT Povl redaktør; f. 4/10 1876 i Vissenbjærg; søn af sognepræst F D Th. Engelstoft (død 1914) og hustru Elisabeth f. Nyegaard (død 1883); gift 1. gang (24,3 1910, ægteskabet opløst) m. Fanny E., f. 8/7 1878 i V-Torup, død 1949, datter af sognepræst Georg Brahm (død 1912) og hustru Harriet f. Jansen (død 1920); 2. gang (31/3 1928) m. Sigrid E., f. 30/11 1899 i Odense, datter af skomagermester Peter Klokker (død 1913) og hustru Laura f. Hansen (død 1932).

Student (Roskilde) 1895; cand. mag. (historie) 1906; univ. guldmed. 1907.

Redaktør af Dansk biografisk Leksikon (s. m. Svend Dahl) 1931-44 og af Hagerups Konversationsleksikon 4. udg. 1937-53; medarbejder ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1927-33; medredaktør af Trap: Danmark 5. udg. (s. m. Niels Nielsen og Peter Skautrup) 1952, af Weilbachs Kunstnerleksikon 3. udg. (s. m. Merete Bodelsen) 1943-52, af Dansk biografisk Haandleksikon (s. m. Svend Dahl) 1918-26, af Den nye Litteratur (s. m. Svend Dahl) 1925-31, af Hagerups Konversationsleksikon 3. udg. (s. m. E Rørdam) 1920-25, af Hovedtræk af Verdenshistorien fra 1866 til vore Dage (s. m. F Nørgaard) 1922, af Sociale Studier i dansk Historie efter 1857 I-II og Bidrag til Arbejderklassens og Arbejder-spørgsmaalets Historie i Danmark fra 1864 til 1900 (s. m. Hans Jensen) 1930-33, af Køge Bys Historie (s. m. Victor Hermansen) 1932 og af Den danske Lægestand, 12. udg. 1949 (s. m. V A Fenger); har (s. m. F W Wendt) udg. Haand-bog .i Danmarks politiske Historie fra Freden i Kiel til vore Dage, 1934 og (s. m. Povl Bagge) Danske politiske Breve i 1830'erne og 1840'erne I-HI 1945-49; (s. m. Bjørn Kornerup) leder af arbejdet med en ny dansk Præstehistorie; redaktør af Danmarks kommunale Forvaltning 1929-30; medarbejder ved Det danske Folks Historie IV, VII og VIII. Schultz Danmarkshistorie IV og V, Den danske Rigsdag 1849-1949. Nordisk Demokrati 1949, Danmarks Kultur ved Aar 1940, Dansk Forfatterleksikon 1900-50, Christian X.s Danmark, Nordisk Familjebok, Nordens Aarbog, Nordisk Tidsskrift, En-eyclopædia Britannica, Salmonsens Konversationsleksikon, Aschehougs Konversationsleksikon, Hagerups Forlagskatalog 1927 og Bing og Grøndahls Festskrift 1928.

Medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1937, af den danske komité for Historiekernes internationale Samarbejde 1931 og af bestyrelsen for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie 1948 samt for Fynsk Hjemstavnsforening for Kbhvn. og Omegn 1930-31; æresmedlem af Roskildensersamfundet 1946.

Adresse: Vanløse Byv. 34, Kbhvn.

Vanløse.

ENGELUND Anker professor, dr. techn., K'.DM.p.p.; f. 30/5 1889 i Randers; søn af maskininspektør A V Engelund (død 1937) og hustru f. Dolleris; gift (17/8 1918) m. Valborg E., f. 10/9 i Brønderslev,- datter af overlæge Valdemar Olsen (død 1932) og hustru Marie f. Thomsen (død 1947).

Student (Aalborg) 1907; cand. polyt. 1912; ingeniør i firmaet Nyeboe & Nissen 1912-18; assistent ved undervisningen i statik og jernkonstruktioner ved den polytekniske læreanstalt 1914-22; ingeniør ved statsbanernes brokonstruktioner 1918-24; lærer i jernbeton ved kunstakademiet 1921-24; docent i bygningsstatik og bærende konstruktioner ved den polyt. læreanstalt, Danmarks tekniske højskole fra 1922, professor 1928; prorektor ved højskolen 1937, rektor fra 1941; vidensk. medarbejder ved statsbanerne og leder af projektering og udførelsen af broerne over Roskilde Fjord, Aissund, Lillebælt, Storstrømmen og Oddesund m. f. 1924-38.

Har desuden medvirket ved vejbroerne over Limfjorden ved Aalborg og over Guldborgsund og forestået projekteringen af bro over Vildsund for Thisted amt over Ulvsund for Præstø amt og over Svendborgsund m. v. for Svendborg amt; endv. medvirket ved broarbejder i udlandet, (senest broen over Tajo i Portugal 1948-51. Har skrevet en del artikler i danske og udenl. fagskrifter og enkelte, lidt større, faglige afhandlinger samt udgivet 5 bind forelæsninger over stålkonstruktioner, brobygning og trækonstruktioner.

Medl. af Kungl. Ingeniør-Vetenskaps-Akademien i Stockholm 1935 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; præsident for sidstn. 1941-47 og 1. vice-

præsident fra 1951; direktør for det teknisk-videnskabelige forskningsråd fra 1947; medl. af Kungl. Svenska Veten-skapsakademien 1943, af Det norske Vi-denskaps Akademi i Oslo 1946, af Rask-Ørsted fondets komite 1946 og af Carlsbergfondets bryggeriråd 1946; æresdoktor ved Kungl. tekniska hbgskolan, Stockholm, ved Finlands tekniske højskole, Helsingfors og ved Chalmers tekniske højskole, Gbteborg.

Formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1931-41; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1940-46 og fra 1955, for Laurits Andersens Fond 1940 (formand 1943-52) og for Otto Mønsteds Fond fra 1941; medl. af Industrirådet 1942 og af Industriforeningens repræsentantskab 1944; formand for bestyrelsen for A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1942 og for A'S Ford Motor Company 1957; medl. af bestyrelsesrådet for A/S Otto Mønsted 1945 og af repræsentantskabet for A/S Kjøbenhavns Handelsbank 1946; præsident for Civilforsvars-Forbundet 1952.

Udenl. ordener: I.F.2*.; N.St.0.21.; S.N.2'.

Adresse: Oscar Eliingers V. 4, Kbhvn.F.

ENGELUND Svend maler; f. 4/4 1908 i Vraa; søn af skræddermester Ejnar Engelund (død 1918) og hustru Mette Marie f. Jensen (død 1948); gift (8/5 1937) m, Bertha E., f. 31/8 1907 i Vig, Odsherred, datter af strandkontrollør Skjalm Tang (død 1921) og hustru Gia f. Hentze.

På Købmandsskolen 1926-27; på kunstakademiet 1931-34; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1934, udstillet smstds 1934-38; derefter medl. af Kammeraterne; medl. af Den frie Udstilling fra 1953; har bl. a. udstillet i Kunstforeningen 1936; Nordisk Kunst i Gbteborg 1939, i Oslo 1946 og Bergen-Oslo 1953; Ung Dansk Konst, Sverige 1947-48; i Basel 1955 og Island 1956; repræsenteret på statens museum for kunst og i kobberstiksamlingen, på Nasjonalgalle-riet, Oslo, på den islandske stats kunstsamlinger og på fl. provinsmuseer; tildelt Hartmanns Mindelegat 1946.

Hovedarbejde: udsmykning af Vraa hovedskoles forhal; har hovedsageligt malet jydske landskaber samt nogle børnebilleder.

Adresse: Castenschioldsv. 6, Højbjerg.

ENGHOLM Carl oberstløjtnant; f. 12'8 1913 i Kbhvn.; søn af civilingeniør Oscar Engholm (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Inger f. Rasmussen; gift (5/2 1938) m. Kamma E., f, 4/8 1917 i Skjern, datter af Marius Nielsen og hustru Karen f. Nielsen.

Tjeneste i den franske fremmedlegion i 1931; student (GI. Hellerup gymn.) 1932; officer i den danske hær 1937; arresteret af tyskerne aug. 1944—april 1945; forbindelsesofficer til britiske styrker i Holsten 1945-56; militærobservatør i indien og Pakistan 1951-52; oberstløjtn. og chef for 16 regiment 1954; chef for HI/6 regiment fra 1957; chef for dansk FN-kommando (UNEF) fra 7. nov. 1956 og for DANOR (dansk-norsk) bataillon i Ægypten 28. nov. 1956-10. maj 1957.

Adresse: Jens Juels V. 42, Odense.

ENGMANN Hugo direktør i finansministeriet, R1.; f. 3/11 1905 i Kbhvn.; søn af hovmester C L A Engmann (død 1946) og hustru Wiihelmine f. Borchsenius-Hansen (død 1932); gift (6/7 1930) m. Carla E„ f. 9/2, datter af assistent Vilhelm Hen-nig (død 1927) og hustru Augusta Johanna f. Swenson (død 1940).

Student (Sundby gymn. 1924; cand. poUt. 1930; fg. sekretær i det statistiske departement 1930, i hovedrevisoraterne 1931, sekretær 1932, i finansernes centralstyrelse 1935, fuldmægtig 1941, eks-peditionssekr. 1943, fg. chef for finansministeriets lønningskontor 1945, udnævnt 1946; chef for 3. hovedrevisorat 1951, direktør 1956; medarbejder ved overskyldrådet 1932-38 og ved statens ligningsdirektorat 1938-46.

Medl. af lønkontroludvalget af 1943; medarbejder ved lønningskommissionen af 1943; mæglingsmand ved forligsinstitutionen 1946; sekretær for folketingets lønningsudvalg 1946-51; lønningsrådets sekretær 1946-51; næstformand for pris-talsnævnet 1948-51; medl. af statsstyreisernes centrale samarbejdsudvalg 1949, af statens tjenestetidsnævn 1949-51, af statsregnskabsrådet 1951 og af lønnings-kommissionen af 1954; Den danske Købstadforenings konsulent i lønnings- og pensionssager 1939; medl. af styrelsen for den danske afd. af Det nordiske administrative Forbund; medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Vanførefonden; formand for eller medl. af en række ministerielle udvalg; medudgiver af Tjenestemandsloven (udg. m. kommentarer, 1946).

Adresse: Ved Volden 3, Kbhvn. K.

ENGQVIST Thorvald civilingeniør, fh, banechef, K.DM.p.p.; f. 24/1 1886 i Kbhvn.; søn af kgl. inventarieinspektør Th. Engqvist (død 1940) og hustru Ida f. Helsengreen (død 1909); gift (1912) m. Hedda E., f. 21/1 1893 i Kolding, datter af skuespiller Emil Helsengreen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Hedvig f. Rechendorff (død 1901).

Student (Østersøgades gymn.) 1904; cand. phil. 1905; cand. polyt. 1910; eks-traing. ved statsbanerne 1910; ingeniør-assist. på 1. banekontor 1914; baneing. 1916; leder af banegårdsanlægene i Århus fra 1916 samt i Fredericia fra 1925; chef for 6. banesektion i Odense 1926; overing. og chef for nyanlægene 1927; afdelingschef ved statsbanerne 1942-56.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af bestyrelsen for Studentersangforeningen 1910-13; formand for Aarhus Madrigalkor 1917-20; medl.

af fællesstyrelsen for Nordisk Jårnvags-mannasallskap 1942-50. af den af ministeren for off. arbejder nedsatte havnekommission af 1942, af Byplanlaboratoriet, af egnsplanudvalgets arbejdsudvalg 1944-50 og af Kbhvns magistrats trafikkommission af 1944; indtil 1956 medl. af: Rødby—Fehmarn udvalgets teknikergruppe, Storebæltsbroudvalget og Øre-sundsudvalgets tekn. ekspert-gruppe samt tilforordnet i trafikministerens rådg. Vejkrydsudvalg.

Udenl. orden: S.N.22.

Adresse: Kildegårdsv. 14, Hellerup.

ENGSIG-KARUP C E T fh. sognepræst, R.; f. 16/12 1886 i Assens; søn af redaktør A C F Engsig-Karup (død 1918) og hustru Laura, f. Trap (død 1911); gift (12/8 1917) m. Ella Aase Dagmar E-K., f. 26/2 1894, datter af kgl. hof-instrumentmager Hans Liisberg (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Fanny f. Colding (død 1920).

Student (Sorø) 1905; cand. theol. 1912; sekretær for Randers KFUM 1912-17; adjunkt ved Haslev gymnasium 1917-25; lektor smstds 1925-27; sognepræst i Marstal 1927; studieophold i London og Cambridge i 1931; sognepræst ved Vor Frelsers kirke i Horsens 1932-56; till. religionslærer ved Horsens statsskole.

Medl. af KFUM Spejdernes hovedbestyrelse 1918-29, af bestyrelsen for Dansk Sømandsmission (fra 1951 Dansk Sømandskirke) i fremmede Havne fra 1929 (formand 1938-48) og af bestyrelsen for Stefanshjemmet for kronisk syge i Århus fra 1932; formand for Diakonhøjskolen i Århus 1932-42; administrator for Danielsens Legat i Horsens ,m. m.

Har udg.: »Salmerne«, opbyggelige kommentarer (1937); Horsens Vor Frelsers Kirke (historisk oversigt, 1940); »Drengene - Drengen« (digtsamling, 1951).

Adresse: Slotsholmen, Skanderborg.

ENRUM Kjeld direktør; f. 17/11 1896 i Odense; søn af dyrlæge C Nielsen (død 1928) og hustru f. Møller (død 1920); gift (16/1 1921) m. Gerda E., f. 28/3 1900 i Kbhvn., datter af postkontrollør C Lendorf og hustru f. Jensen (død 1928).

Udgået fra Odense katedralskole; ansat i A.E.G., Dansk Elektricitets A/S i Kbhvn. 1920-24, i A.E.G.'s Centralver-waltung i Berlin 1924-27; prokurist i A.E.G. i Kbhvn. 1927-28; derefter adm. direktør og medl. af bestyrelsen i dette selskab.

Adresse: Biilowsv. 2, Kbhvn. V.

ERICHSEN Aage Bov højesteretssagfører; f. 10/4 1902 i Helsingør; søn af over-intendant Henrik Christian Erichsen (død 1939) og hustru Emilie f. Flindt; gift (24 11 1927) m. Edith E., f. 18/2 1906 i Kbhvn., datter af pianofabrikant Carl Holger Ehlert (død 1946) og hustru Johanne f. Pedersen (død 1953).

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1925; landsretssagf. 1929; offentlige sager 1939-42 og fra 1949; kst. medhjælper hos statsadvokaterne- ved østre landsret 1942-47: højesteretssagf. 1942.

Næstformand i bestyrelsen for Juristforbundet 1943-52; medl. af kredsbestyrelsen for sagførersamfundets 1. kreds 1944-52, af Højesteretsskrankens bestyrelse 1946-49 og af sagførerrådet 195b.

Adresse: Thorvaldsensv. 6, Kbhvn. V. Sommerbolig: Villingebæk pr. Dronningmølle.

ERICHSEN Einar fh. kommunaldirektør. R.; f. 17/4 1882 i Kbhvn.; søn af skorstensfejermester I F G Erichsen (død 1914) og hustru Maria f. Jensen (død 1929); gift 1. gang (10/4 1915) m. Ingrid E., f. 4,3 1890 i Kbhvn., død 1938, datter af tandlæge A F Dahlgren (død 1937) og hustru Sofie Sigvartsen (død 1933): 2. gang (15/4 1942) m. violinistinde Ingeborg Tranekjær Rasmussen, f. 16/7 1902, datter af handelsgartner A Rasmussen (død 1937) og hustru Nicoline f. Tranekjær (død 1950).

Student (Lyceum) 1901; cand. jur. 1909; overretssagf. (bestall. depon.) 1916; fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 1910; till. skolefondskasserer og skole-rådssekr. 1912; fuldmægtig ved Gentofte kommune 1914; chef for Gentofte kommunes forsørgelsesvæsen 1915, for den juridiske forvaltning (herunder forsør-gelsesvæsenet) 1917; kommunaldir. i Gentofte kommune 1938-52.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af 23. April 1882 med Børnehjemmet Dohns Minde, for børnehaven Æblegaar-den, Baunegårdsvej og for Vangede vuggestue, Stolpehøj.

Adresse: Bramsv. 6, Charlottenlund.

ERICHSEN Nis bankdirektør, vicekonsul, R.; f. 20/10 1895 i Aabenraa; søn af drejermester Frederik Erichsen (død 1917) og hustru Anna Catharina f. Thay-sen (død 1927); gift (14/5 1920) m. Annie E., f. 9/1 1895 i Aabenraa, datter af lærer Hans Enemark (død 1921) og hustru Marie f. Jensen (død 1950).

Ansat i Den Nordslesvigske Folkebank. A/S, Aabenraa 1911, i Kolding Folkebank, Fyens Disconto Kasse, Privatbanken i Kjøbenhavn og Hambros Bank, London 1927-28; prokurist i Den Nordslesvigske Folkebank. AS 1928, adm. direktør smstds fra 1934; norsk vicekonsul 1954.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1938-57 og for Danske Bankers Fællesrepræsentation fra 1953; medl. af Aabenraa byråd 1946-48; formand i bestyrelsen for A/S I P Top's Eftf. og for Ceres Korn- og Foderstofforretning A/S; beskikket som administrator for de tidl. tyske privatskoler, det tyske

mindretals økonomikontor »Schatzamt« og »Deutsche Selbsthilfe« 1945-48.

Adresse: Storeg. 18, Aabenraa.

ERICHSEN Peter Homann købmand, R.: f. 1410 1888 i Kbhvn.; søn af skibsmægler N R Erichsen (død 1928) og hustru Charlotte f. Staal (død 1909); gift (21/2 1914) m. Rigmor E.. f. 6/4 1892 i Kbhvn., datter af handelsgartner Julius Staal (død 1901) og hustru Jenny f. Langevad (død 1936).

Uddannet i købmandshandel i provinsen; handelsskoleeks. 1906; etableret som købmand 1919.

Formand for Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Kbhvn. og Omegn og for repræsentantskabet for Køb-mandsbanken i Kbhvn.; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark; meddommer i boligretten i Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Købmandsforening 1935-50, næstformand 1945-50.

Adresse: I E Ohlsens G. 14, Kbhvn. Ø.

ERICHSEN Svend redaktør; f. 17/11 1903 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Christian Erichsen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ritta f. Bentzen; gift (3/3 1954) m. skuespillerinde Sidsel Nilsen, f. 15 1 1933 i Oslo, datter af teaterchef Hans Jacob Nielsen, Oslo (død 1957) og hustru Sophie f. Roede.

Student (Øregaard gymn.) 1923; cand. mag. 1934; journalist ved Østsjællands Folkeblad 1924-26; litteraturkritiker ved Social-Demokraten 1934-47, teaterkritiker smstds fra 1937; till. redaktør af teatertidsskriftet Forum 1934-41: korrespondent til La Revue théatrale, Paris fra 1946.

Medl. af privatteaterkommissionen 1938-41, af bestyrelsen for Teatermed-arbejderforeningen 1938-55 (formand 1940-41 og 1949-50), af det nordiske teaterudvalg, af bestyrelsen for kulturorganisationen Arte og for Internationalt Teaterinstitut, dansk center.

Litterære arbejder: Martin Andersen Nexø (1938); Else Skouboe (1942); Teaterstrejflys (1945); Nordahl Grieg (1946); Det frie Teater (1953); medforfatter til Mindeskriftet om Lis Smed (1945) og til Teatret paa Kongens Nytorv (1948).

Adresse: Kildegårdsv. 93, Hellerup.

Sommerbolig: Munkerup pr. Dronningmølle.

ERICHSEN Wolja lektor, dr.phil.; f. 21/11 1890 i Kbhvn.; søn af dampskibsfører Chr. Erichsen (død 1900) og hustru AI-friede f. Olsen-Andersen (død 1916); gift (28'5 1938) m. Hildegard E., f. i Hagen i Westfalen, datter af reichsbahnrat Lu-dolf Schone (død 1934) og hustru Lilly f. Mellmann (død 1920).

Student (privat dimit.) 1911; mag. art. (koptisk) 1923; ansat ved Kbhvns og Gentofte kommunebiblioteker 1913-24; medarbejder ved udgivelsen af den ægyptiske ordbog u. Det Preussiske Videnskabernes Akademi i Berlin. 1925, Carlsbergfondets medarbejder ved samme fra 1930, medudgiver af værkets »Beleg-bande« fra 1936; dr. phil. habil, ved Berlins universitet 1943; honorarprofessor i ægyptologi ved Johannes Guten-berg-universitetet i Mainz 1948; lektor i koptisk ved Kbhvns universitet fra 1955.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1955; Det Preussiske Akademis Leibniz medalje 1939; korresp. medl. af Aka-demie der Wissenschaften und der Lite-ratur in Mainz 1949; medl. af Det tyske arkæologiske Institut 1954.

Har skrevet: Faijumische Fragmente der Reden des Agathonicus, Bischofs von Tarsus (1932); Papyrus Harris. Hiero-glyphische Transkription (1933); Demo-tische Lesestucke I-Il (1937-40); Ein de-motischer Ehevertrag aus Elephantine (1939); Erwahnung eines Zuges nach Nu-bien (1941); Demotische Orakelfragen (1942); Processen i Siut (1945); Eine agyptische Schuliibung (1948); Ægyptiske Kultforeninger i Ptolemæertiden (1949); Auswahl Friihdemotischer Texte (1950); Zwei demotische Briefe (1953); Demotisches Glossar (1954); Fragmente memphitischer Theologie (s. m. S Schott 1954); Eine neue demotische Er-zahlung (1956) samt andre afhandlinger i forsk, fagskrifter.

Adresse: Peter Bangs V. 137, Kbhvn. F.

ERIKSEN Alfred bankdirektør; f. 1/12 1894 i Odder; gift (7 12 1919) m. Hilda E., f. Jensen, f. 19 2 1897 i Silkeborg.

Realeks. og handelsskoleeks.; ansat i Odder Bank 1912, i Silkeborg Bank 1914, i Kbhvns Laane- og Discontobank 1917; bogholder i Privatbanken for Viborg og Omegn s. å., meddirektør smstds 1938, direktør fra 1956.

Kommunalrevisor i 7 år; formand for repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti i Viborg og for De danske Provinsbankers Forenings 4. kreds (Vestlige Jylland); medl. af bestyrelsen og kasserer i I/S Viborg Fjernvarmeværk; medl. af bestyrelsen for Danmarkssam-fundets, Civilforsvars-Forbundets og Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelses Viborg afdelinger.

Adresse: Skt. Mathias G. 15. Viborg.

ERIKSEN Edvard billedhugger, R.DM.; f. 10/3 1876 i Kbhvn.; søn af assistent August Erichsen og hustru Svanfridur f. Magnusson (død 1927); gift (23 2 1900) m. Eline E., f. 6/2 1881, datter af fabrikant Carl Møller (død 1893) og hustru f. Pommer (død 1909).

Elev af kunstakademiet 1895-99; akademiets årsmed. 1904; Eibeschiitzske præmie 1905; lille guldmed. 1906; medl. af akademiet 1914: æresprofessor ved det kgl. kunstakademi i Carrara 1916; Anckerske Legat 1916; lærer ved kunstakademiet 1908-19; medl. af akademi-rådet fra 1928 og af udstillingskomi-

teen på Charlottenborg 1935-47; æresmedlem af Dansk Billedhuggersamfund 1955.

Hovedværker: Haabet (1904, statens museum); Dommen (1906, statens museum); Havfruen (1913, Langelinie); Sorgen, Erindringen og Kærligheden, kolossalstatuer i marmor udført 1910-18 til Christian d. IXs og dronning Louises sarkofag i Roskilde domkirke; Den korsfæstede Kristus (Skt. Markus kirken 1925); marmorstatuen af Henning Lass (kirkegården i Kiel 1927), Maler-og Billedhuggerkunstens Genier (Glyptoteket 1929); 10 figurer på Glyptotekets nord- og sydfacade symboliserende de forsk, kunstarter (1930-31); udsmykningen af loftshvælvingen i Håndværkerforeningens store festsal, Moltkes palæ (1932); Klods-Hans (1942; Forest Lawn-parken, Los Angeles, 1957); Hun duede ikke (1945). Adresse: Kilholmv. 37, Kbhvn. Vanløse.

ERIKSEN Erik fh. statsminister, gårdejer, SK. p.p.; f. 20/11 1902 i Brang-strup ved Ringe: søn af gårdejer Povl Eriksen (død 1943) og hustru Sofie f. Jensen (død 1949); gift (14 9 1937) m. Else E., f. i Aalborg, datter af redaktør J A Hansen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Augusta f. Lorentzen (død 1937).

Uddannet ved landbruget og på Dalum landbrugsskole; bestyrer af fædrenegården 1928; ejer af samme 1939; landbrugsminister i det andet ministerium Buhl i 1945. i ministeriet Knud Kristensen 1945-47; statsminister 1950-53.

Formand for Venstres Ungdom i Midtfyn 1927-29; formand for Venstres ungdom i Fyns stift 1928-30 og for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1929-32; medl. af folketinget fra 1935 og af radiorådet og sammes programudvalg 1940-46 og fra 1954; medl. af bestyrelsen for Venstres rigsdagsgruppe 1940, næstformand 1941—45, formand i 1950; formand for Venstres folketingsgruppe fra 1953; formand for Venstres Landsorganisation fra 1950 og for forfatningskommissionen af 1951; medl. af det udenrigspolitiske nævn fra 1953 og af Nationalbankens repræsentantskab fra 1954; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden fra 1945; formand for den danske gruppe i Nordisk Råd fra 1953, præsident for rådet 1953-54 og 1956-57; formand for samvirkerådet for dansk kulturarbejde i udlandet fra 1953; medl. af tilsynsrådet for Landbo-Sparekassen for Fyn 1944-52 og fra 1957 (næstformand 1947-52), af bestyrelsen for A/S Danmarks Ægeksport fra 1954. for A/S Fyns Tidende fra 1954 og for A/S Vestkysten fra 1954 samt af bestyrelsen og forretningsudvalget for A/S" Den syd-vestjydske Venstrepresse fra 1954; formand for Fyns Landmandsbanks repræsentantskab fra 1955; formand for bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953-54.

Udenl. ordener: N.O.N.I.; Po.P.R.; S.V.l.

Adresse: Brangstrup pr. Ringe og Folketinget, Christiansborg, Kbhvn. K.

ERIKSEN Erik Kai protokolsekretær, R.; f. 11/8 1902 i Århus; søn af snedkermester Hans Peter Eriksen (død 1935) og hustru Christine, f. Rasmussen (død 1948); ugift.

Student (Marselisborg) 1920; cand. jur. 1933; sekretær i rigsdagens bureau 1935; fuldmægtig smstds 1939; landstingsas-sist. 1942; protokolsekr. ved landstinget 1946; landstingssekr. 1951; protokolsekr. i folketinget fra 1954.

Adresse: Vestbanev. 9, Kbhvn. Valby.

ERIKSEN Harald direktør, R., D.r.K.M. p.p.; f. 17/10 1896 i Esbjerg; søn af grosserer H Eriksen (død 1935); gift (20/3 1926) m. Edel Margrethe E., f. 18/9 1902 i Århus, datter af afdøde sadelmagermester Jens Tønnersen og hustru Edel f. Henckel (død 1926).

Uddannet i New York, Buenos Aires, Marseille og hos Eriksen & Christensen, A/S, Esbjerg; direktør for Eriksen & Christensen, A/S Esbjerg fra 1930.

Formand i bestyrelsen for Eriksen & Christensen, A/S; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Jylland-Fyn, for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation (næstformand fra 1947), for Esbjerg Jern- og Staalforretning A/S, for forsikringsselskabet Baltisk Lloyd. Kbhvn. og for E & C.'s Hønsefoderfabrik A/S, Esbjerg; formand for Esbjerg havneråd til 1957.

Udenl. orden: Ne.r.K.M.2.

Adresse: Havneg. 33, Esbjerg.

ERIKSEN Holger redaktør; f. 5/12 1894 i Østbirk; søn af husmand N P Eriksen og hustru Maren f. Hansen; gift (18/11 1923) m. Fanny E., f. 11/12 1897, datter af cigarfabrikant Jacob Hansen (død 1927) og hustru Johanne Kirstine f. Sørensen (død 1935).

Realeks.; begyndte som journalist ved Vejle Social-Demokrat i 1913; senere journalist ved Vestsjællands Social-Demokrat i Slagelse, ved Den socialdemokratiske Provinspresses korrespondancebureau i Kbhvn, ved Sydsjællands Social-Demokrat i Næstved og fra 1921 ved Demokraten i Århus.

Formand for Socialdemokratisk Forening for Århus nordre kreds 1924-49; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1927, af sammes forretningsudvalg fra 1939, af Århus byråd 1929-35 (viceborgmester 1933-35), af bestyrelsen for gudenaacentralen (Tangeværket) 1930-36 og af bestyrelsen for Århus universitet 1933-37; folketingsmand (Århus søndre kreds) 1935-45 og fra 1947

(fra 1950 for Århus nordre kreds); medl. af det udenrigspolitiske nævn fra 1953 og af Det nordiske Råd fra 1953; formand for Aarhus Journalistforening 1938-48; medl. af tilsynsrådet for Arbejdernes Spare- og Laanekasse i Aarhus fra 1938 samt af lønningskommissionen af 1943 og af 1954; medl. af lønningsrådet, forfatningskommissionen (formand for dennes udvalg I), forsvarskommisio-nen og grundskyldskommissionen fra 1947 samt af valglovskommissionen; medl. af bestyrelsen for Det Store Nordiske Telegraf-Selskab (Akts.) fra 1949; formand for den parlamentariske kommission fra 1950.

Adresse: Duev. 10. Århus.

ERIKSEN J K rektor, R.; f. 20,8 1889 i Hygum; søn af gårdejer E Eriksen (død 1925) og hustru Laurine f. Jensen (død 1933).

Lærereks. (Jelling) 1910; student (Ar-vins kursus) 1911; sekondløjtn. 1917; cand. mag. 1919; kommunelærer i Kbhvn. 1910-19; adjunkt ved Århus katedralskole 1919, ved Metropolitanskolen 1924; lektor ved Birkerød statsskole 1925, ved Metropolitanskolen 1926; rektor for GI. Hellerup gymnasium 1943; lektor i fysiske undervisningsforsøg ved Kbhvns universitet 1927; faglig medhjælper hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne 1932-43.

Adresse: Callisensv. 30, Hellerup.

ERIKSEN J M provst, R.; f. 18/8 1889 i Rindom ved Ringkøbing; søn af stationsforstander Jens Eriksen (død 1930) og hustru Anna f. Brorson (død 1938); gift (3/6 1916) m. Astrid E„ f. 3/9 1887, datter af forgylder Johannes Lundquist (død 1913) og hustru Gerda f. Rosenberg (død 1947).

Student (Aalborg) 1907; cand theol. 1915; studieophold ved Oxford universitet; sømandspræst i Hull og Grimsby 1915-19; sognepræst i Tved fra 1919; till. provst for Østerlisbjærg-Mols herreder fra 1936.

Adresse: Tved pr. Knebel.

ERIKSEN Karl Georg direktør, R.; f. 14/6 1898 i Horsens; gift (30/10 1928) m. Jenny Margrethe E., f. Christensen, f. 18/7 1903.

Realeks. 1915; handelsuddannelse hos Otto Mønsted, A/S 1915-17; ansat i Reassurance-Kompagniet Royal, A/S 1918-25, i A/S Det Kjøbenhavnske Reassu-rance-Compagni 1926, underdir. smstds 1933, direktør 1948.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Urania.

Adresse: Skt. Thomas Allé 3, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Thorshøj Allé 30, Hornbæk.

ERIKSEN Niels gårdejer; f. 5/6 1902 i. Ringe sogn; søn af gårdejer Knud Eriksen (død 1952) og hustru Maren f. Christensen (død 1934) gift (12/8 1939) m Inger Margrethe E., f. 26/9 1914 i Odense, datter af lagerforvalter Laurits Holst (død 1929) og hustru Maren f. Steffensen (død 1939).

Elev på Ringe efterskole i 2 år; uddannet ved landbruget; kursus på Dalum landbrugsskole 1921-22; studierejse i udlandet 1924-25; bestyrer af gården Kør-bitzdal 1926, forpagter 1933, ejer af gården fra 1939; till. ejer af Lombjerge Søgaard i Ringe sogn fra 1943; kvægopdrætter.

Medl. af folketinget (Venstre, Nyborgkredsen 1947, Faaborg-Ærøskøbingkredsen 1950) fra 1947; formand for De samv. Landboforeninger i Fyns Stift fra 1955; medl. af bestyrelsen for Banken for Ringe og Omegn fra 1940 (formand fra 1955), af bestyrelsen for Faaborg Andels Svineslagteri fra 1940 (formand fra 1948), af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse (Bank-Akts.) 1952 og af bestyrelsen fra 1953 samt af bestyrelsen for A/S Faaborg Kalkværk fra 1953 og for A/S Chr. Fabers Fabrikker, Ryslinge fra 1950; formand for A/S Plov- og Maskinfabriken Mullerup fra 1954 og for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb, A. m. b. A. fra 1955; medl. af Andelsslagteriernes fællesbesty-relse fra 1956; formand for Landsforeningen for rødt dansk Malkekvæg.

Adresse: Kørbitzdal, Ringe.

ERNST Louis overretssagfører, R.; f. 22'8 1885 i Aalborg; søn af organist J Ernst og hustru Elisabeth Jenny f. Jensen; gift (22,10 1916) m. Gerda E., datter af urmager W Meincke og hustru Cecilie f. Bay.

Student (Aalborg) 1903; cand. jur. 1909; sagførerfuldm. i Hjørring og Århus 1909-17; overretssagf. i Aalborg fra 1917; anklager ved underretten i Aalborg 1919-29; offentlige og benefice-rede sager fra 1929.

Formand i bestyrelsen for Aalborg kommunale Hjælpekasse 1921-25; medl. af ligningskommissionen i Aalborg 1929-33; medl. af bestyrelsen for Aalborg grundejerforening 1922-49 (formand 1934-49) og for Fællesforeningen af jydske Grundejerforeninger; formand i tilsynsrådet for Jydsk Hypotekforening; medl. af repræsentanskabet for Alm. Grundejerforsikring, A/S og for Købstædernes alm. Brandforsikring til 1952.

Adresse: Boulevarden 9, Aalborg.

ERNST Verner underdirektør; f. 18/3 1898 i Kbhvn.; søn af skiferdækker Carl Ernst (død 1941) og hustru Hanne f. Petersen (død 1948); gift (4 12 1923) m. Karen Margrethe E., f. 174 i Gentofte, datter af grosserer Valdemar Petersen (død 1917) og hustru Valborg f. Jensen (død 1956).

Ansat i assurancefirmaet W Båhncke & Co. 1914, i Landmandsbanken 1915, i Privatbanken 1918, atter i Landmands-

banken 1921, fuldmægtig smstds 1929, kontorchef 1935, underdir. 1953. Adresse: Fyrhøjv. 10, Kongens Lyngby.

ERNTOFT V landsretssagfører; f. 2/10 1885 i Klodskov på Falster; søn af gårdejer Hans Jensen og hustru Maren Kirstine f. Nielsen; gift (20/4 1913) m. Anna Johanne E., f. 23/12 1888, død 1944, datter af fyrassistent Joachim Rudolf Sass og hustru Emilie Augusta f. Tørnkrantz.

Præliminæreks. (N-Alslev); exam. jur. 1910; sagførerfuldm. i Roskilde 1911; sagførerbestall. 1915; sagførerforretning i Roskilde fra 1918; landsretssagf. 1935.

Kasserer i velgørenhedsselskabet Samlerne fra 1935; næstformand for Borger-, Håndværker- og Industriforeningen fra 1939 formand for Roskilde Sagførerforening; formand for Solrød Strands Grundejerforening. Adresse: Borgerliget 25, Roskilde. Sommerbolig: Niels Juels V. 15, Solrød Strand. ERSLEV Aage købmand, R.; f. 9/8 1894 i Lynge pr. Sorø; søn af lærer A J Erslev (død 1910) og hustru Margrethe f. Nielsen (død 1928); gift m. Edith E., datter af fuldmægtig Oskar Thomsen (død 1936) og hustru Dagmar f. Larsen (død 1940).

Handelsuddannelse i firmaet Louis Munk, Sorø; købmand i Slagelse fra 1919.

Medl. af Slagelse byråd 1946-54; formand for Slagelse Handelsstandsforening fra 1941; medl. af bestyrelsen for Sjællands og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening fra 1945, næstformand fra 1952; medl. af Provinshandelskammeret fra 1952 og af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation fra 1956; medl. af bestyrelsen for Banken for Slagelse og Omegn fra 1932 (formand fra 1950) og af tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1955; medl. af handelsretten for Slagelse købstad m. v. fra 1944; formand for Slagelse Erhvervsråd fra 1947 og for Slagelse Velgøren-hedsselskab fra 1948.

Adresse: Slagelse.

ESBEN-PETERSEN Otto overbibliotekar; f. 23/7 1901 i Silkeborg; søn af viceskoleinspektør, borgmester, dr. phil. Peter Esben-Petersen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Oline f. Andersen (død 1956); gift (28/12 1926) m. Ellen Hedvig E-P., f. 14/1 1905 i Svendborg, datter af malermester Søren As-kegaard (død 1947) og hustru Andrea Petrea f. Thorbensen (død 1918).

Student (Th. Langs skole) 1920; afgang fra statens biblioteksskole 1921; ansat ved Silkeborg centralbibliotek 1920; overbibliotekar ved Fredericia bibliotek 1925, ved centralbiblioteket for Sydvestjylland i Esbjerg 1933, ved det nordjydske landsbibliotek (centralbibliotek) i Aalborg fra 1942 og till. ved Aalborg kommunes børnebiblioteker fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Danske Biblioteksfunktionærers Sammenslutning 1927-31; formand i bestyrelsen for folkebibliotekernes udenlandske vandre-bogsamling fra 1929; medl. af forsk, af Danmarks Biblioteksforening nedsatte udvalg; medl. af bestyrelsen for Esbjerg kunstforening og formand for Kunstcirklen, Esbjerg 1934-42; formand for Foreningen for Nutidskunst, Aalborg 1944-1949; medl. af bestyrelsen for Aalborg kunstforening fra 1949 og for Aalborg kunstmuseum fra 1945.

Har udg.: Penge (s. m. Arne Jørgensen, 1936); Avis-Kronik-Index (1940-41); medredaktør af Dansk Folkebibliotekarstat (1930) og Aalborg i Aaløbe-nes Tid (1945); medarbejder ved Arbejdsbog i Samfundslære (1935, 2. oplag 1939) og Samfund og Borger (1941). Adresse: Bejsebakkev. 38. Aalborg.

ESKELUND Karl I ambassadør, K.DM. p.p.; f. 15 1 1890 i Stenstrup; søn af sognepræst Peter Eskelund (død 1908) og hustru Elisa f. Meisling (død 1938); gift- (6/7 1945) m. oversætterinden Lotte E., f. Perndt, datter af professor, dr. Valentin Pollak og hustru Alice f. Hamman Ziegelmaier Edle v. Hollenfelt.

Student (Odense) 1907; cand. jur. 1915; medarbejder ved Politiken 1915-30; formand for Journalistforbundet 1930-38; chef for udenrigsministeriets pressebureau 1938; generalkonsul i Wellington 1945; till. chargé d'affaires a. i. smstds 1947; daglig leder af den danske mission hos de allierede højkommissærers råd i Bonn 1950; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Prag 1951; stedfortrædende chef for Danmarks faste delegation ved De forenede Nationer i New York 1955; chef for samme, med titel af overordentlig og befuldmægtiget ambassadør, 1956.

Medl. af Journalistforeningens seniorat og alderdomsforsørgelseskasses bestyrelse 1931-39 samt af bestyrelsen for Kbhvnske Journalisters Pensionsfond 1928-1945; næstformand for Den danske Presses Fællesråd 1930-33, formand 1933-37; formand for Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1933-38; medl. af undervisningsministeriets forfatterretsudvalg 1931-38; medl. af Turistrådet 1935-45; formand for den danske afd. af Nordisk Turist-Trafik Komité 1938-45; formand for Federation Internationale des Journalistes 1937-38.

Har udarbejdet et statistisk tabelværk over de politiske og kommunale valg 1913-24. Oversat værker af Mary Mitchell og Negley Farson.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; S.N2". Adresse: 1155 Park Avenue. New York 21, N.Y., USA.

ESKESEN Eske M fh. tilsynsførende med opdragelseshjemmene, R.; f. 6/12 1863 i Lyne ved Varde; søn af husmand Johan Christian Eskesen (død 1909) og hustru Karen f. Hansen (død 1921); gift (31/5 1892) m. Anne E., f. 1/11 1865 i Husby ved Ringkjøbing, død 1951. datter af gårdejer, sognefoged Kristen Søe (død 1872) og hustru Claudianne f. Beck (død 1920).

Elev på Staby og Vallekilde højskoler samt Tune landbrugsskole; lærer ved forsk, børneskoler og ved Vallekilde højskole; børnehjemsforstander fra 1894; statens tilsynsførende med børnehjemmene 1919; tilsynsførende med opdragelseshjem u. overinspektøren for opdragelseshjemmene 1923-34.

Medl. af udvalget for danske børnehjem fra 1897: formand for Dansk Bør-nehjemsforening 1916-49; medl. af Børnesagens Fællesråd 1916-49, formand 1919, 1923, 1927, 1932-33, 1938-39 og 1944-45; medl. af udvalget for forebyggende børneforsorg og af udvalget til revision af børneloven og plejebørns-loven 1918-19; formand for Dansk Vær-gerådsforening 1919-22; medl. af Birkerød værgeråd 1905-23, formand fra 1908; medl. af sognerådet 1901-06, af skolekommissionen 1901-28.

Dansk redaktør af det nordiske tidsskrift Barn og Ungdom; redaktør af Barnet og i nogle år af Børnesagens Tidende, samt af bogen Danske Opdragelseshjem i Billeder og Tekst.

Adresse: Strandg. 21, Kbhvn. K.

ESKILDSEN Frantz varemægler, R'.: f 11 6 1885; søn af varemægler J C Eskildsen (død 1897) og hustru f. Kjærulff (død 1932); gift 1. gang (4/12 1910) m. Karen E., død 1932, datter af præst Povl Boisen og hustru f. de la Laing; 2. gang (1/5 1934) m. cand. jur. Ingrid E., datter af kammerherre, stiftamtmand H C Dons (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Caroline f. Langhoff (død 1925).

Præliminæreks. 1901; uddannelse i AS Elias B Muus, Kerteminde 1901-05 og i firmaerne C J Carøe og Vilh. Colding & Co., Kbhvn.; mæglereks. 1906; mægler-bestall. 1909.

Medl. af bestyrelsen for mæglerkorpo-rationen 1923-50 (næstformand 1932-50) og for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs 1930-51: medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Vold-giftsudvalg for korn- og foderstoffer fra 1926 (næstformand 1940-55); formand for Landsforeningen af Agentfirmaer i Korn- og Foderstofbranchen 1939-55; cencor ved mæglereks. i 1935, i 1944, i 1947, i 1950 og i 1953. Adresse: Thorvaldsensv. 8. Kbhvn. V. Sommerbolig: Linde Allé 2, Humlebæk.

ESMARCH Johannes M civilingeniør, fh. baneingeniør, R.DM.p.p.; f. 19'5 1878 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Esmarch (død 1921) og hustru Anna f. Christensen (død 1931): gift (15 11 1906) m. Ellen E.. f. 30/8 i Kbhvn., død 1940, datter af grosserer Adolf V Langsted (død 1924) og hustru Charlotte f. Knudsen (død 1918).

Student 1896; cand. polyt. 1903; ansat ved statsbaneanlæggene 1904; ingeniør ved AS Vølund 1905-10; 1911 atter ansat u. statsbanerne, 1912 som inge-niørassist., 1916 som baneing., 1917 som kontorchef i generaldirektoratet, 1919 som baneing. af 1. grad; 1920-23 chef for 15. banesektion, Aabenraa; i generaldirektoratet 1923-41; teknisk rådgiver ved teknisk central, senere an-lægsdirektoratet, u. ministeriet for offentlige arbejder 1941-51.

Bistået kommissionen af 1912 til vurdering af statsbanernes aktiver samt kommissionen ang. sikkerhedsforholdene ved statsbanerne.

Formand for Sønderjydsk Ingeniørforening 1922-23; medl. af statsbanernes eksamenskommission 1926-33; medstifter af Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de France og sekretær for samme 1930-37, næstformand 1938-45; Membre Sociétaire de la Société des Ingénieurs Civils de France; medl. af bestyrelsen for Société Amicale de Secours Mutuels des Frangais au Danemark fra 1937; næstformand i Société Amicale d'Entr'aide Franco-Danoise 1943 -50.

Har skrevet afhandlinger i forsk, tekniske tidsskrifter. Tekn. medarbejder ved A Blinkenberg og M Thiele's Dansk-Franske Ordbog og ved Hermann Vinterberg og C A Bodelsens Dansk-Engelske Ordbog.

Udenl. orden: F.Æ.L.4.

Adresse: Paludan Mullers V. 12.

Kbhvn. V.

ESPERSEN Einar overlæge, dr. med.; f. 16/1 1909 i Volling ved Skive; søn af gårdejer Jeppe Markus Espersen og hustru Bodil Marie i. Lauersen; gift (28/12 1941) med Ulla Margrethe E., f. 24/6 1919 i Vejlby ved Århus, datter af grosserer Christian Christensen og hustru Elisabeth f. Hansen.

Student (privat dimit.) 1930; med. eks. 1937; derefter hospitalsuddannelse i provinsen, bl. a. som reservelæge ved Hjørring tuberkulosehospital 1941-43, ved Silkeborg sanatorium og Århus kommunehospitals tuberkuloseafd. samt ved kbhvnske hospitaler, bl. a. som reservelæge ved Frdbg. hospitals tuberkuloseafd. 1945-49; reservelæge ved Avn-strup sanatorium i 1951,afdelingslæge ved Silkeborg sanatorium 1951-53; kst. overlæge ved Faksinge sanatorium 1953; overlæge smstds 1954: specialistanerk. (lungetuberkulose) 1950; dr. med. 1951.

I Har skrevet: Undersøgelser over streptomycinresistente Tuberkelbacilstammer, Virkning af Paraaminosalicylsyre (PAS) paa Tuberkelbaciller og kombineret Virkning af Streptomycin-Penicillin, Streptomycin-Sulfathiazol samt Strepto-mycin-PAS paa Tuberkelbaciller (disputats, 1951) samt afhandlinger og tidsskriftartikler om bl. a. lungesyfilis, røntgenundersøgelser af pneumothorax-patienter i undertrykskammer, tuberkelbacillens morfologi, »streptomycinase«, influenza og lungetuberkulose; referent ved Excerpta Medica fra 1951.

Adresse: Faksinge sanatorium pr.

Præstø.

ESPERSEN Tage overlæge, dr. med.; f. 2/8 1904 i Lundø, Viborg amt; søn af lærer, senere skoleinspektør Niels Espersen og hustru Maria f. Danielsen (død 1948); gift (14'4 1934) m. Harriet E., f. 2/8 1906 i Svendborg, datter af vinhandler Richard Moses (død 1935) og hustru Inger f. Klagenberg (død 1949).

Student (Rungsted) 1923; med. eks. 1932; dr. med. 1939; uddannet ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1932-39, herunder klinisk assistent ved rigshospitalets med. afd. A 1936-38; 2. reservelæge smstds 1939-42, ved Dronning Louises Børnehospital 1942-44; 1. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1944-47; lærer i fysiologi og intern medicin ved rigshospitalets sygeplejeskole 1941-46; forsikringslæge (Danmark, Norden, Dansk Spare-Selskab. Komitéen for mindregode Liv) 1942-47; specialistanerk. i med. sygdomme 1942 og klinisk kemi og laboratorieteknik 1948; kst. overlæge ved centralsygehuset i Holstebro, med. afd. 1947, overlæge 1948.

Formand for Vestjydsk Lægeselskab fra 1951.

Har skrevet: Kliniske Kredsløbsunder-søgelser med særligt Henblik paa Bestemmelse af Minutvolumen hos Patienter med Symptomer paa Hjerteinsufficiens (disputats. 1939) desuden en række publikationer i forsk, faglige tidsskrifter.

Adresse: Poul Andersens V. 2,

Holstebro.

ESTRUP Jacob kammerherre, hofjægermester; f. 17 7 1897 på Ormstrup; søn af kammerherre, hofjægermester Hector Estrup (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Mathilde f. Juel {død 1945): gift (22'8 1923) m. Inger E., f. 2 10 1395 på Birkelse, datter af hofjægermester Erik Skeel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Fanny f. baronesse Gyldenkrone (død 1942).

Student (Stenhus) 1916; cand. phil.; løjtnant af res. ved gardehusarregimentet 1920; inspektør for Kongsdal gods 1923, ejer af Kongsdal gods fra 1941.

Medl. af Undløse-Søndersted sogneråd 1929-54; formand for afløsning af jagtretten i Holbæk amt fra 1941; medl. af tilsynsrådet for Holbæk Amts Sparekasse; formand for Historisk Samfund i Holbæk Amt.

Adresse: Kongsdal pr. Mørkøv.

ESTRUP l borgmester, redaktør, R.p.p.; f. 5 12 1890 i Horsens; søn af arkitekt H F J Estrup (død 1904) og hustru Alba f. Zwergius (død 1909); gift (1937) m. Else E., f. 26/10 1903 i Kbhvn., datter af professor, dr. jur. L A Grundtvig (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Thora f. Levy (død 1943).

Student 1908; cand. polit. 1914; journalistisk uddannelse ved Aarhuus Stiftstidende 1915-18; redaktionssekr. ved Det nye Nord 1918-23; sekretær i komitéen til belysning af statsmonopoler 1920-21; redaktør af Nationaltidende 1921-28; medl. af radiorådet 1925-28; sekretær i Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1930-51; økonomisk-politisk medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende; medl. af borgerrepræsentationen 1938-50; rådmand for magistratens 5. afd. 1950-54; borgmester for magistratens 4. afd. 1954; medl. af Kbhvns havnebestyrelse fra 1950; revisor for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1941-56.

Økonomiske afhandlinger: Vor Tids industrielle Udvikling (1921); De danske Spritfabrikker 1881-1921; Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn 1847-1922. De danske Sukkerfabrikker 1872-1922 m. fl.

Udenl. orden: F.Æ.L.3.

Adresse: Strandg. 21, Kbhvn. K.

ESTRUP N R godsejer, hofjægermester, cand. jur.; f. 6/2 1899 på Ormstrup; søn af kammerherre, hofjægermester Hector Estrup (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Mathilde f. Juel (død 1945); gift (6/12 1932) m. Thalia E., f. 9/8 1905, datter af oberst, kammerherre, baron Vilhelm Wedell-Wedells-borg (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Louise f. Wedell-We-dellsborg (død 1932).

Student (Stenhus) 1917; cand. jur. 1923; fuldmægtig ved Færø amt 1924-26; sekretær i landbrugsministeriet 1928, fuldmægtig 1934, ekspeditions-sekr. 1936, afsked 1940; sagfører (be-stall. depon.) 1931. Ejer af Fjeld fra 1934 og Skaføgaard fra 1939.

Adresse: Fjeld pr. Pindstrup.

ESTVAD Leo maler, forfatter; f. 29,7 1902 på Frdbg.; søn af modehandler Chr. Estvad og hustru Elisabeth f. Rott-bøll; gift m. Grethe E., f. 7/5 1902 i Kbhvn., datter af skræddermester Jørgen Andersen (død 1951) og hustru Elisabeth f. Nielsen (død 1952).

Elev på kunstakademiet 1922; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1924; rejser i Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien, Tunis og Marokko; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1924-29, Den frie Udstilling 1930-32, Charlottenborg 1935-37, Forumudstillingen 1929, statens museum for kunst 1940, separatudstillinger og på udstillinger i forsk, lande i Europa og i USA; repræsenteret på kunstmuseet og i kobberstiksamlingen.

Arbejder: malerier fra cirkuslivet, landskaber fra Italien, Spanien og Nordafrika og fra Thy og Vestjylland; grafik og illustration af bøger, bl. a. Unge Digteres Hyldest til Johs. V Jensen (1933); Leo Estvads Exlibris m. m.; har skrevet: Den spraglede Verden (1938); Spor i Stranden (1941); Det yderste Danmark (1943); Alt det omkring mig (1946); Vi var saa unge (1950); Floskeldyret (1953); kronikker og artikler i dagblade og tidsskrifter; kunstanmelder ved »B.T.« fra 1945.

Tildelt Helge Rode-Legatet 1954.

Adresse: Paludan Mullers V. 9,

Kbhvn. V.

Sommerbolig: Tolbølhus pr. Vestervig.

EWALD Jesper forfatter; f. 24/12 1893 i Vordingborg; søn af forfatteren Carl Ewald (død 1908) og hustru Betty f. Ponsaing (død 1942); gift m. Nøtter E., f. 28/2 1892 i Brædstrup, datter af manufakturhandler A P Jensen (død 1921) og hustru f. Andersen (død 1894).

Student 1912; korrekturlæser og oversætter 1914-18; ved den kbhvnske presse 1918-32; fri journalistisk virksomhed fra 1932.

Har bl. a. skrevet: Den glade Fattigdom (1921); Den Lille (1926 og 1937); Lundquist og Elvira (1944); Den lyse Nat (1947); Frankrigsrejse (1948); Europa er mit Hjem (1949); Det lille Paradis (1950); Spaniensrejse (1952); Breve fra en Barndom. Erindringer (1953); Niels Hansen. Et Portræt (1953); Danske folkeeventyr (1954); desuden 42 hørespil. Romaner: Krigen over Proxima (1943); De grønne Aar (1945): De rige Aar (1947); I-P Thomas: Esther (1948); Poetiske Skrifter (digte, 1948); 10 børnebøger; en del håndbøger omhandlende håndværk, nogle festskrifter samt oversættelse af ca. 175 bind fransk, engelsk og amerikansk litteratur.

Adresse: Malmbergsv. 17, Holte.

EWALD Knud politimester, R.; f. 22/12 1891 i Løgstør; søn af sagfører, justitsråd Chr. Ewald (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Kirstine f. Lykke (død 1936); gift (10/9 1921) m. Helga E„ f. 26/10 1899 i Kolding, datter af købmand Jens Martin Nielsen (død 1942) og hustru Christine f. Ité.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; herredsfuldm. ved Anst, Slaugs og Jerlev herreder (Kolding) 1916; kri-minaldommerfuldm. i Kolding 1919; politimester i Maribo købstad og birk, Rødby købstad og Fuglse herred samt Fejø birk 1936, i Viborg købstad og Lysgaard samt en del af Hovlbjærg herred 1942, i Korsør og Skelskør købstæder m. v, 1949.

Medl. af Kolding byråd 1926-29; medl. af Kolding værgeråd og værgerådssekr. 1924-33; revisor i Kolding Sparekasse 1922-36.

Adresse: Skælskør.

EWALD Valdemar politimester, R.; f. 22/12 1891 i Løgstør; søn af sagfører justitsråd Chr. Ewald (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Kirstine f. Lykke (død 1936); gift (22/8 1924) m. Elin E., f. 19/12 1901 i Vraa, datter af gårdejer Niels Mellergaard og hustru Margrethe f. Nørgaard.

Student (Herlufsholm) 1910; cand. jur. 1916; fuldmægtig ved Børglum herred 1917; byfogedfuldm. i Hjørring 1919; kriminaldommerfuldm. smstds s, å.; politimester i Assens m.v. 1937, i Silkeborg m.v. 1945.

Adresse: Sønderg. 41, Silkeborg.

EVENDT Sven statskonsulent; f. 5/9 1911 i Kbhvn.; søn af ejendomsinspek-tør u. Frdbg. kommune Haldor Olsen og hustru Anna f. Skjold-Madsen; gift (3/1 1946) m. Grete E., f. 6/5 1913 i Rønne, datter af departementschef K H Kofoed (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Sigrid Henriette f. Andersen.

Landbrugskand. 1934; assistent i De samvirkende fynske Landboforeninger i 1935; sekretær i I. G. Farben & Norsk Hydro 1935-45 og i Norsk Hydros land-brugskontor 1945-47; egen eksportforretning i Kbhvn. 1948-53; Danmarks landbrugskonsulent i Sydamerika fra 1953.

Adresse: Legacao Real da Dinamarca,

Rua Barao do Flamengo 22, Rio de

Janeiro, Brasilien.

EVENSEN Gudmund kriminaldommer; f. 18/5 1908 i Umanak, Grønland; søn af kolonibestyrer Johan Evensen (død 1913) og hustru Frederikke Margrete f. Evensen; gift (10/11 1933) m. Nina E., f. i Gandrup, Vendsyssel, datter af provst Anders Agersted og hustru Helene f. Rør-bye.

Student (Sorø) 1926; cand. jur. 1932; dommerfuldm. i Nyborg 1933; kriminaldommerfuldm. i Hjørring 1939; dommerfuldm. i Brønderslev 1940, i Middelfart 1947, i Helsingør 1952; kriminaldommer i Randers byret 19o6.

Adresse: Århusv. 13, Randers.

EVERS Christian Vilhelm kommandør, K.DM.,HTS. p.p.; f. 18/10 1887 i Kbhvn.; søn af viceadmiral A F M Evers (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Marie f. Lindholm (død 1933); ugift.

Sekondløjtn. 1908; premierløjtn. 1909; kaptajn 1919; orlogskapt. 1924; kom-mandørkapt. 1932; kommandør 1937; chef for søofficersskolen 1939; afsked 1945.

Medl. af direktionen for Stiftelsen Bombebøssen 1941, formand 1957: medl. af bestyrelsen for A/S B P Olie-Kompagniet 1953, for A/S B P Gas 1956 og for Rederiakts. Atalanta 1956.

Udenl. ordener: B.K.3.; I.F.2.; I.Jsk. M.; N.St.0.32.; P.S.B.A.21.; S.Sv.2!.; T.M.4.

Adresse: Nyhavn 8, Kbhvn. K.

EVERS Hugo grosserer, fabrikant generalkonsul, R.DM.p.p.; f. 26/6 1878 i Kbhvn.; søn af grosserer, fabrikant William Evers (død 1923) og hustru Anna f. Larsen; gift (2/7 1933) m. Musse E. f. Andersen.

Afgangseks. fra de Brockske handelsskoler; handelsuddannelse i Tyskland, England og Algier; derefter ansat i faderens firma Evers & Co., medindehaver 1914, eneindehaver 1923, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1949 direktør og medl. af bestyrelsen for dette; indehaver af AB. Evers & Co. Helsingborg; medstifter af Dansk Asfaltfabrik i Kbhvn., af Nysted Kalk- og Kridtværker og af Dansk Asfaltfabrik, Kalundborg; medl. af bestyrelsen for A/S Kalundborg Olieraffinaderi, for A/S Træolith-lndustri og for A/S Holmolith; direktør i AS Sten- og Klinker-Kompagniet.

Formand for Dansk Tagpap- og Asfalt-fabrikantforening 1928-40; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1935-41, af bestyrelsen for British Import Union og for Kbhvns Handelsstands Klub af 1841's Understøttelses-Selskab; tjekosiovakisk konsul i 1933, generalkonsul 1934-50.

Stifter af firmaet Evers & Co.s Studiefond og af Helsingborgfirmaet Evers & Co.s Fond for svenske videnskabsmænds studier i Danmark.

Udenl. ordener: C.H.L.2.; F.Æ.L.4.; S.N.3.; S.V.2!.

Adresse: Ny vej 11, Kbhvn. V.

EVERS Poul Hahn direktør; f. 17/1 1915 på Frdbg.; søn af juveler og guldsmed Aug. Hahn (død 1932) og hustru Musse f. Andersen, senere gift m. grosserer, fabrikant, generalkonsul Hugo Evers (se denne).

Handelsvidensk. diplomprøve 1946; efter handelsuddannelse i England, Tyskland og Algier ansat i A/S Evers & Co.; prokurist smstds 1946, direktør fra 1949; medstifter af og direktør for A/S Holmolith.

Medl. af bestyrelsen for A/S Evers & Co., A/S Holmolith, A/S Træolith Industri, Evers & Co. A/B, Halsingborg, Dansk Asfalt Fabrik A/S og Maritime Plastic Co. (Ltd.) A/S; sekretær for Evers & Co.'s Studiefond.

Adresse: Trørødv. 19, Vedbæk.

EWERTSEN Harald Wind overlæge, dr. med., M.T.Fi.; f. 17/4 1913 i Hjørring; søn af overlæge Adolph Ewertsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Minna f. Formann (død 1956): gift (19 12 1942) m. Bodil Margrete E., f. 1916 på Frdbg.. datter af godsejer Ernst Knipschildt og hustru Inger f. Broge (død 1932).

Student (Øregaard gymn.) 1931; med. eks. 1939; Dansk Røde Kors læge i Finland vinteren 1940 og sommeren 1941; dr. med. 1946; speciallæge i øre-, næse-og halssygdomme 1949; chef for statens hørecentral i Kbhvn. fra 1951; et halvt års studierejse til Stockholm, London, Utrecht, Bruxelles og Paris.

Medstifter af og medl. af bestyrelsen for Dansk Akustisk Selskab 1955; medl. af Alm. dansk Lægeforenings attestudvalg 1949-50 og af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1943-47.

Har skrevet: Colibacillernes Pathoge-nitet (disputats, 1946) samt en samling artikler, dels af vidensk. og dels af oplysende karakter, om hørelse, tunghørhed, akustisk måleapparatur og høreapparater; desuden artikler om behandling af kæbebrud, krigskirurgi og bakteriologi.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3og4.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse: Virum Stationsv. 208. Virum.

Sommerbolig: Bjærgene pr. Faarevejle.

EXNER Johan provst, R1.; f. Si/3 1897 i Bukarest; søn af kunstmaler Aage Exner (død 1951) og hustru Clara f. Brandt (død-1933); gift (20/9 1923) m. Gunild E.. f. 14/4 1899 i Kbhvn., datter af sognepræst C J Holt (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Sophie f. Lind (død 1941).

Student (Østre borgerdydskole) 1915; eand. theol. 1923; sognepræst i Hald-Kærby s. å.; provst for Nørhald, Gerlev og Onsild herreders provsti 1931.

Formand for KFUM og KFUK's kredsforbund for Randers og omegn 1930-47, for Indre Missions Præstekonvent på Randersegnen 1932-35, for Det danske Missionsselskabs kredsforbund for Randers og omegn 1933-43 og for Det danske Missionsselskabs kredsforbund for Gerlev og omegn 1944-47; medl. af repræsentantskabet for Det danske Mis-sionsselskab 1935-47 og for Dansk Kirke i Udlandet fra 1938; medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Forbunds stiftsudvalg i Århus stift fra 1933, for Indre Missions kredsforbund for Gerlev og omegn fra 1934, for Terrænsportsrådet i Danmark 1939-42, for Danmarks Provsteforening fra 1943 (formand fra 1946) og for Kirkeligt Forbund fra 1945; medl. af det af statsministeriet nedsatte udvalg til fredning af vore kirkers og kirkegårdes omgivelser fra 1945; medl. af Randers amts skoledirektion 1935-50, af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1949 og af Det kgl. nordiske Oldskriftselskab fra 1949; i 1949 bemyndiget af statsministeriet og kirkeministeriet til at arbejde for fred-

ning af omgivelserne ved Danmarks kirker.

Adresse: Hald Præstegaard pr. Hald St.

EYBEN W Edler von professor, dr. jur.; f. 14/5 1912 i Hjørring; søn af postmester Louis von Eyben (død 1956) og hustru Olga f. Møller (død 1924); gift (28/12 1943) m. Ragna von E., f. 31/10 1918 i Rønne, datter af fh. seminarieforstander Jacob Høyer (se denne).

Student (Hjørring) 1930; cand. jur. 1937; dr. jur. 1950; fg. sekretær i justitsministeriet 1937; dommerfuldm. 1939; sekretær i justitsministeriet 1941, fuldmægtig smstds 1946-49; kst. dommer i Kbhvns byret 1945, udnævnt 1949; professor iv retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1951.

Universitetsmanuduktør ved Kbhvns universitet 1944-46, lektor^ smstds 1946-51; till. sekretær hos statsadvokaten for Kbhvn. 1944-45 og i ankenævnet for de særlige straffesager 1945-47.

Formand for kommissionen til revision af skibsregistreringslovgivningen 1952; medl. af Færøernes realkreditudvalg 1953, af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening og dets juridiske udvalg 1953 (formand fra 1955), af bestyrelsen for Forsikrings-akts. Normannia 1953, af repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund 1953, af dets bestyrelse 1956 og af sandflugts-kommissionen 1954; efor for Egmont H Petersens Kollegium 1954; medredaktør af Karnov's Lovsamling 1954; formand for monopolrådet 1955; medl. af eks-propriationslovkommissionen 1956 og af bestyrelsen for dansk-islandsk fond 1956; suppleant i den særlige klageret for genoptagelser af straffesager 1956.

Har skrevet: Strafudmåling. Lovens rammer og dommerens udfyldning (disputats, 1950).

Adresse: Jagtv. 172, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: »Tinghuset«, Liseleje.

EYBER P Schack bankdirektør, K.DM. p.p.; f. 17 9 1888 på Hømbgaard ved Ringsted; søn af kommitteret Niels Schack Eyber (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru f. Mauritzen (død 1932); gift m. Nora S. E., datter af trikotagefabrikant F C Nørgaard (død 1931) og hustru Alexandra f. Hornung (død 1928).

Uddannet i Landmandsbanken og fra 1910-14 ansat i banker i London, Paris og New York; direktør i Den danskvestindiske Nationalbank i Skt. Thomas 1914-18, i Aarhuus Privatbank fra 1918; italiensk konsularagent 1921-23; ezeko-slovakisk konsul 1925-39: fransk konsularagent 1926-40.

Kasserer for fl. godgørende lokale institutioner; formand for byggeudvalget for Århus tekniske kollegium 1945-51, medl. af repræsentantskabet for samme fra 1951; medl. af bestyrelsen for Jydsk Telefon-Akts. 1931. formand 1933; medl. af telefon-kommissionen af 1937; medl. af repræsentantskabet for A'S Det danske Luftfartselskab 1938-52; medl. af bestyrelsen for Rømerfondet; medl. af bestyrelsen for A/S Brødrene Kier fra 1954; medl. af bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Århus fra 1953, af universitetsbestyrelsen i Århus fra 1954 og af bestyrelsen for Grænsefonden fra 1956.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; S.V.21.

Adresse: Skaade Bakker pr. Højbjerg.