Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladsfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

G

 GABEL-JØRGENSEN Carl C A oberst

GABRIELSEN E K professor, dr. phil.

GAD Carl fh. rektor, mag. art.

GADE Jacob komponist,

GALATIUS Frode arkitekt

GALSCHIØT J A V V fh. politimester

GALSGAARD Chr. proprietær

GALSTER Kjeld fh. rektor, dr. phil.

GAM Mikael skoledirektør

GAMBORG Leif højesteretssagfører

GAMMELGÅRD Saren kontorchef

GAMMELTOFT Poul fh. højesteretsdommer

GAMMELTOFT SCHOUGAARD Mosens fabrikant;

GANDIL Chr. direktør, cand. polit.

GANDRUP Richardt forfatter,

GANGSTED RASMUSSEN Ole højesteretssagfører

GARBOE Axel dr. phil.

GARDE Aage overingeniør, dr. techn

GARDE Axel forfatter fh. direktør

GARDE Erik kommunelæge, dr. med.

GARDE H G kommitteret,

GARDE Hons Ulrik direktør

GARDE Niels brigadechef, kammerjunker

GARDE Otto fh. formand for landsnævnet for børneforsorg,

GARDE Peter direktør, civilingeniør

GARDE Svend Georg kontorchef

GARLAND Maria skuespillerinde

GARTH-GRUNER Georg Chr. hofjægermester

GARVIN Leo direktør;

GAUGUIN Jean René billedhugger;

GAUTIER K W politimester

GEBECKE Karl Thorvald oberst

GEERDSEN Dan overinspektør.

GEERT-JØRGENSEN Einar overlæge, dr. med

GEERTSEN Niels direktør,

GEERTSEN R P murermester,

GEILL Torben overlæge, dr. med.

GELBERG S M civilingeniør, konsul,

GELEFF Sv. civilingeniør

GELIUS Erik Rolf politimester

GELSTED Otto forfatter, journalist

GELTING Jørgen Henrik professor, dr. polit

GELTING-HANSEN Svend Aage apoteker

GEMZØE Johannes Wilhjelm politimester

GEMZØE Knud ekspeditionsehef

GENEFKE Erik købmand;

GENÉE-ISITT Dame Adeline solodanserinde

GEORG Carl fh. kommunaldirektør

GEORGSEN Georg havearkitekt, akademigartner, lektor

GERDES Finn forfatter

GERHARD Erik distriktsingeniør

GERHARD Frederik Emil fh. stationsforstander

GERHARDT-HANSEN William kontorchef

GERMARK Henry direktør,

GERSTED Gunnar højesteretssagfører

GERSTOFT Jacob oberstløjtnant,

GETTRUP A C sognepræst;

GIANELLI Alfred direktør,

GIDEON Henry landsretssagfører

GIERSING Alf oberst, kammerherre

GILBERG Ellen pianistinde

GILBERT-JESPERSEN Holger kgl. kapelmusikus;

GILLESBERG Alfred Emanuel direktør

GIMSING Th. kontorchef,

GINGER-MORTENSEN Ejthar Etlok filialbestyrer;

GITZ-JOHANSEN Aage maler og grafiker;

GIØRTZ-BEHRENS Eiler oberst

GJALDBÆK J K apoteker, dr. pharm.

GJELLERUP Ragnhild Fabricius byretsdommer

GJELSTRUP Jens direktør, borgmester

GJELSTRUP P C fh. seminarieforstander,

GJERLEV Aage Richter stabsintendant,

GJERLØV-KNUDSEN C O arkitekt, docent,

GJERSTRUP Cuno fængselsinspektør

GJERULFF Theodor højesteretsdommer

GJESAGER M urmager fh. oldermand

GJESINGFELT Ejner landsdommer

GJESSING Asger Bo hypotekforenings-direktør, landsretssagfører

GJESSING Asger direktør

GJØRUP Frederik Vilhelm landsretssagfører, klosterforvalter

GLAHDER Jørgen ordbogsredaktør

GLAHN Grete skoledirektør

GLAHN Hans Egede direktør, civilingeniør

GLAHN Hans Egede kontorchef,

GLAHN Henrik dr. phil., museumsdirektør, organist;

GLAHN Holger tandlæge

GLAHN Thorkil fh. sognepræst

GLAHN Torben overbibliotekar

GLARBORG Steen kaptajn, adjutant hos H.M. kongen

GLASHOF Ejnar bankdirektør

GLENTE Viggo politimester;

GLOERFELT-TARP Bror V V direktør, cand. polit.

GLOERFELT-TARP Kirsten kontorchef, cand. polit.

GLUD Georg kunstmaler;

GLUD Hans fh. direktør, civilingeniør,

GLUD Jørgen civilingeniør

GLUD-JOHANSEN S P vicepolitiinspektør

GNATT Poul solodanser, balletmester;

GOBEL H vicedirektør

GODSK L A fh. forstander

GODSKE-NIELSEN Hakon organist

GOLDSCHMIDT Albert overretssagfører;

GOLDSCHMIDT Ernst kunsthistoriker

GORMSEN Erik vicedirektør, cand. polit

GORMSEN Harald dr. med.

GORRISSEN N J højesteretssagfører

GORRSEN Peter kommunelærer

GOTFREDSEN Edvard professor, dr. med.

GOTTHARDT Carl Georg civilingeniør

GOTTLOB Kaj arkitekt, kgl. bygningsinspektør

GOTTSCHALCH Ellen skuespillerinde

GRAAE Poul redaktør;

GRAM Aage G direktør, maskinfabrikant,

GRAM Axel civilingeniør, konsul,

GRAM Christian forretningsfører;

GRAM Ernst forstander

GRAM Georg statskonsulent

GRAM H C professor, overlæge, dr. med.

GRAM Jørgen gårdejer,

GRAM P A Rosenkilde arkitekt, bygningsinspektør

GRAM Victor folketingsmand

GRAM Viggo stabslæge

GRANDJEAN Louis E forfatter;

GRANDJEAN Poul Bredo arkivar,

GRANDJEAN Vincens stamhusbesidder, hofjægermester;

GRAU Mogens kontorchef

GRAU Peter fh. sparekassedirektør,

GRAUSLUND Jens postmester

GRAVENHORST Corl Otto direktør

GRAVESEN Aage fabrikant

GRAVESEN Erik direktør,

GRAVESEN Johannes overlæge, dr. med.

GRAVESEN Poul Bondo overlæge, dr. med.

GREBE Viktor stenhuggermester, oldermand

GREDSTED ANDERSEN Johannes forstander

GREDSTED Svend politikommissær, cand. jur

GREEN Johs. bankdirektør

GREGAARD Peer teaterdirektør

GREGERSEN Aage ambassadør, dr. jur

GREGERSEN Axel skoledirektør;

GREGERSEN Gregers direktør

GREGERSEN Peder fh. førstelærer;

GREVE S B V J kommandør

GREVENKOP-CASTENSKIOLD Erik W godsejer;

GRIBSVAD Frode landsarkivar

GRO-NIELSEN Knud seminarieforstander

GROES Anns Lisbeth (Lis) fh. handelsminister:

GROES Ebbe direktør;

GROES Poul overretssagfører

GROES-PETERSEN Erik politiinspektør

GROSEN Uffe fh. højskoleforstander

GROTH Erik kommandør

GROTH Knud fh. toldinspektør

GROTH-ANDERSEN Erik højesteretssagfører;

GROTH-HANSEN Wilhelm arkitekt;

GROVE Peter lektor, forfatter

GRUBB Kjeld T civilingeniør, grosserer;

GRUE Frederik overskibsinspektør

GRUE-SØRENSEN Knud professor, dr. phil.

GRUE-SØRENSEN Svend gårdejer

GRUM Kaj konsul

GRUM-SCHWENSEN Aage stads- og havneingeniør

GRUNBAUM David lektor;

GRUNBAUM Israel amtsforvalter;

GRUNDTVIG Frederik overlæge

GRUNER C Gustav U oberstløjtnant, kammerjunker

GRUNER Frederik intendant, kammerjunker, fh. forstander

GRUNER Georg Chr. GARTH- hofjægermester, godsejer

GRUNER Mogens godsejer, kaptajn, kammerherre, hofjægermester

GRUNNET Niels chefredaktør

GRUNTH Poul dyrlæge, professor

GRUNWALD Knud overretssagfører

GRUPE SØRENSEN Poul, bankdirektør

GRUT Aage overlæge, dr. med

GRUT Edmund Toge direktør

GRUT Flemming arkitekt

GRY Helge statsgeolog, dr. phil.

GRYTTER Rudolf sanginspektør

GRØN A Howard professor, dr. polit

GRØN Christian købmand,

GRØN Eili frøken

GRØN Mulli B direktør, grosserer

GRØNBECH Bo lektor, dr. phil

GRØNBECH Niels maler;

GRØNBECH Sven oberst,

GRØNBORG Harald forstander

GRØNBORG Jons. direktør, vicekonsul;

GRØNBORG Peder direktør, civilingeniør

GRØNBÆK M Villiam stiftsprovst, dr. theol

GRØNDAHL Axel Karl direktør

GRØNHOLT PEDERSEN Einar boghandler og antikvar;

GRØNHOLT Rasmus direktør, vicekonsul,

GRØNNING Cai oberst,

GUDIKSEN Gudik proprietær;

GUDME LETH Marie katuntrykker

GUDME Sten redaktør

GUDME V W oberstløjtnant, kammerjunker

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN Jørgen billedhugger

GUDNASON Svavar maler

GUDSØE P A landsretssagfører

GULDAGER Axel overlæge, dr. med.

GULDAGER PETERSEN Axel kontorchef,

GULDBERG Ove direktør, cand. polyt. & jur

GULDBÆK Ruth kgl. kammersangerinde

GULDHAMMER H A fh. navigationsdirektør

GULDMANN C F O civilingeniør, konsul

GULDMANN Holger direktør,

GULDMANN N C civilingeniør, direktør

GULLESTRUP Aage læge

GULSTAD Knud overingeniør

GUNDESTRUP Christian fh. kontorchef

GUNDLACH-PEDERSEN O arkitekt

GUNDOLF Meinhard rektor;

GUNNER Janus B K professor

GYLDENSLETTE Chr. vinhandler

GYTH Volmer L U oberst, kammerherre

GYTKIÆR J direktør

GØRTZ Ebbe generalløjtnant

GØTHGEN Ejnar overlæge, dr. med

GØTRIK Hans P departementschef

GØTTERUP V Jul. bankdirektør

GØTZSCHE A landsdommer

GØTZSCHE O G oversignalingeniør, chef for statsbanernes signalvæsen

GØTZSCHE Poul stadsakitekt

GABEL-JØRGENSEN Carl C A oberst K.DM., FM. i sølv, HTH.; f. 14'8 1895 i Århus: søn af bagermester J P Jørgensen (død 1934) og hustru Mathilde f. Gabel (død 1933); gift m. Ingeborg Gerda G-J., f. 10/5 på Frdbg., datter af købmand H L Petersen (død 1899) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1910).

Student (Århus katedralskole) 1913; premierløjtn. (fodfolket) 1918; specialuddannelse i geodæsi og generalstabstjeneste 1920-24; kaptajn 1932; oberstløjtn. 1942; oberst 1945; chef for slesvigske fodregiment og garnisionskom-mandant i Haderslev 1949.

Under tjeneste ved geodætisk institut ledet geodætiske ekspeditioner til Vestgrønland 1927-31 og 1932-33 til Grønlands sydøstkyst som deltager (næstkommanderende og leder af kortlægningen i Knud Rasmussens 7. Thuleekspedition; afdelingschef ved Folk og værn 1945-47; til tjeneste ved geodætisk institut 1947-49 og deltager i geodætisk ekspedition til Grønland 1947-48.

Ærespræsident for 2. Regiments Soldaterforening; æresmedlem af 13. Ba-taillons Soldaterforening og af Marineforeningen for Haderslev og Omegn.

Har udg.: Report on the Expedition (Medd. om Gr. bd. 106 nr. 1); Tidal Observations A. Works in Field (Medd. om Gr. bd. 107 nr. 2); bidrag til »Bogen om Knud«.

Adresse: Haderslev.

GABRIELSEN E K professor, dr. phil., f. 17/10 1905 i Hørsholm; søn af handelsgartner Carl Gabrielsen (død 1947) og hustru Inger Kirstine f. Jensen (død 1908); gift (19/11 1948) m. Bodil Margrethe G., f. Larsen, f. 17/5 1922.

Student (Rungsted) 1924; magisterkonferens i botanik 1930; dr. phil. 1940; vidensk. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles plantefysiologiske laboratorium 1929, amanuensis I smstds 1946; professor i plantefysiologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1949.

Adresse: Rolighedsv. 21, Kbhvn. V.

GAD Carl fh. rektor, mag. art., R1.; f. 20/3 1890 i Ø-Nykirke; søn af sognepræst Aage Gad (død 1932) og hustru Anna f. Gad (død 1937); gift (17/4 1916) m. rektor Lily Gad (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942), datter af generalkommissær Frederik Riise (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Christine f. Westergaard (død 1939).

Student (Ø-Søgades gymn.) 1908; studerede først teologi, derefter sammenlignende litteraturhistorie; mag. art. 1914; litteraturanmelder ved Ugens Tilskuer 1913-14, ved Gads danske Magasin 1915-17; redaktør af tidsskriftet Litteraturen 1918-21; lærer ved kbhvn-ske gymnasier m. m. 1911-18 og fra 1922; lektor 1924; lektor i dansk litteratur og sprog ved universitetet i Berlin 1927-28; s. m. sin hustru leder af Ingrid Jespersens skole 1930, eneleder 1942-56.

Formand for De private Gymnasieskolers Rektorforening 1952-56; medl. af Mellemfolkeligt Samvirkes forretningsudvalg 1950-54 og af bestyrelsen for G E C Gads Fond 1956.

Litterære arbejder: Overgangstider (1916); Johan Bojer, En studie (1917); Styrtede guder (1920); Er vor kultur dødsdømt? (Oswald Spenglers under-gangsteori) (1923); Omkring kulturkrisen (1929); Ungdommen og tiden (1940); Adamsen går i teatret (1940); Tre mænd mødes (1943); Fra krig til fred (1945); Til dagens debat (1948); Fakta og myter omkring retsopgøret (s. m. Olaf Forchhammer, 1948); adskillige skolebøger. Talrige kroniker og tidsskriftsartikler.

Adresse: Teglværksg. 3, Kbhvn. Ø.

GADE Jacob komponist, R.; f. 29/11 1879 i Vejle; søn af instrumenthandler Hans Gade og hustru Karoline f. Hansen; gift (29/8 1908) m. Mimi G., f. 12/9 1879 i Assens, død 1950, datter af gårdejer Hans Mikkelsen.

Kapelmester ved forsk, etablissementer og teatre bl. a. ved Dagmarteatret 1914-19; medl. af National Symphony Orchestra i New York 1919-21; derefter kapelmester i Paladsteatret; bevillingshaver for Nørrebros Teater 1926-27.

Har udsendt en Række kompositioner på musikforlag i Europa og Amerika.

Adresse: Kig u' pr. Assens.

GALATIUS Frode arkitekt; f. 1/11 1890 i Kbhvn.; søn af lærer F C C Galatius, Helsinge (død 1920) og hustru Boline Thomine f. Sørensen Holt (død 1936); gift (21/12 1925) m. Inger G., f. 20/8 1893 i Kbhvn., datter af fabrikant N J Taarnby (død 1935) og hustru Camilla f. Reiermann (død 1952).

Svendeprøve som tømrer 1910; arbejdede som tømrersvend 1910-17; afgangseks, fra Det tekniske Selskabs skole for bygningshåndværkere 1917; gennemgået akademiets arkitekturskole 1918-27; medarbejder på tegnestuer hos forsk, arkitekter 1918-25; egen arkitektvirksomhed fra 1926.

Medl. af repræsentantskab og kontrolkomité for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme og af bestyrelsen for forsk, boligaktieselskaber.

Har opført en række beboelsesejendomme, herunder »Møllelængen«, bebyggelsen ved Sundby Torv og Eng-landsv. m. fl.; række-, kæde- og enkelthusbebyggelser i Virum, Asminderød og Gladsaxe (for Dansk almennyttigt Boligselskab); opført og ombygget hovedsædet med filialer for Amagerbanken og Nordsjællands Bank; opført fabriksanlæg og villaer.

Adresse: Rosav. 5, Klampenborg.

 

GALSCHIØT J A V V fh. politimester. R.; f. 8/12 1876 på Ledreborg; søn af gartner H C V Galschiøt (død 1919) og hustru f. Sehebye (død 1919); gift (11/10 1947) m. Sonja G., f. 6/8 1906 i Kbhvn., datter af kommandørkaptajn Rudolf Moth (død 1949) og hustru Jenny f. Melsom (død 1953).

Student (Roskilde) 1894; cand. jur. 1902; byfogedfuldm. i Kolding 1904; politimester i Middelfart købstad og Vends herred m. v. 1919-45.

Adresse: Birkhøjv. 6, Lyngby.

GALSGAARD Chr. proprietær; f. 26,10 1893 på Lillekøbelevgaard; søn af proprietær A Galsgaard (død 1940) og hustru Frederikke Augusta f. Hansen (død 1922); gift (19/4 1917) m. Jona Regina G., f. 16/7 1893 på Lauritzminde ved Varmarck, datter af proprietær L H Bramsen (død 1937) og hustru Cornelia f. Olsen (død 1939).

Lært landvæsenet; ophold på Haslev landbrugsskole; forpagter af Vejløgaard ved Næstved 1917-22; ejer af Glostrup ved Nakskov 1923-53 og af Lille Købelev fra 1940; till. ejer af en frugtplantage ved Kbhvn. fra 1931.

Sognerådsmedl. 1929-37; medl. af bestyrelsen for Vestlollands Landboforening 1932-39 (formand 1937-39), for Landmændenes Andels Eksportslagteri 1934-40 og for Fedtrafinaderiet i Masnedsund 1935-37; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende danske Landboforeninger 1938-52; formand for De samvirkende lolland-falsterske Landboforeninger 1938-52 og for Købelev menighedsråd 1939-46; medl. af Landbrugsrådet 1939-54; medl. af bestyrelsen for Dansk Andels Storm- og Haglskadeforsikring, for Danske Frugtavleres Hagelskadeforsikringsselskab (formand fra 1952), for Tolvmandsforeningernes forsikringsudvalg 1939-46 og af Østifternes Land-Hypothekforenings tilsynsråd og stående udvalg fra 1948.

Adresse: Lille Købelev pr. Købelev.

GALSTER Kjeld fh. rektor, dr. phil.. R. DM.; f. 19/10 1885 i Nørre-Sundby; søn af fabrikant Julius Galster (død 1923) og hustru Petrea f. Møller (død 1926); gift (18/10 1913) m. Asta G., f. 13/8 1887 i Hobro, datter af guldsmed Julius Klinge (død 1945) og hustru Ane Mette f. Christensen (død 1920).

Student (Aalborg) 1904; cand. mag. 1910; lærer ved Plockross' skole i Hellerup 1910, ved Kolding højere almenskole 1913; lektor smstds 1919; bestyrer af forskolen til Kolding højere almenskole fra 1922; dr. phil. 1927; rektor for Aalborg katedralskole 1936-55; orlov maj 1942-maj 1945.

Redaktør af Gymnasieskolen 1918-20; medl. af bestyrelsen for Sønderjysk Forening, Aalborg afd. 1937-48 (næstformand 1946). for »Norden«, Aalborg afd. 1937-49 (formand 1945). for Aalborg fadderskab for Uge sogn og for Historisk Samfund for Himmerland og Kær Herred.

Har skrevet: Ingemanns historiske Romaner og Digte (1922); Ingemann og Atterbom, En Brevveksling (1924); Fra Ahasverus til Landsbybørnene (disputats, 1927); Carsten Hauchs Barndom og Ungdom (1930); Svend Grathe (1931); H C Andersen og hans Rektor (1933); Carsten Hauchs Manddom og Alderdom (1935); Ørnevisen (1936); Paulus Heliæ mod Kristian II (1937); Aalborg Katedralskole 1540-1940(1940); Aalborg Katedralskole under Besættelsen (1945); H C Andersen politisk og nationalt (1952); Strid mellem danske og holstenere om mindesmærker for Niels Ebbesen og for Grev Gert omkring 1840 (1956) samt pædagogiske og vi-densk. afhandlinger, navnlig i Vor Ungdom og Edda.

Adresse: Bjørnøg. 9, Aalborg.

GAM Mikael skoledirektør, R.; f. 14/2 1901 i Sinding ved Silkeborg; søn af gårdejer Andreas Gam (død 1935) og hustru Dagmar f. Petersen; gift (14/7 1925) m. Helga G., f. 10/7 1906 i Vitved ved Skanderborg, datter af førstelærer Andreas Mikkelsen (død 1937) og hustru Karen f. Jakobsen (død 1946).

Ved landvæsen indtil 1920; lærereks. (Silkeborg) 1924; senere tre årskursus på statens lærerhøjskole; lærer i Uge ved Tinglev 1924-25; seminarielærer i Godthaab, Grønland 1925-28; efterskoleforstander i Egedesminde 1928-48; skolekonsulent for Nordgrønland 1931-48; sagkyndig ved grønlandskommissi-onen 1948-50: skoledir. for Grønland 1950.

Tillidsmand for Grønland for komitéen til grønlænderinders uddannelse fra 1928; medl. af skoledirektionen for Grønland og af Grønlands kulturelle råd fra 1950; af landsrådet valgt domsmand i Grønlands landsret fra 1951; medl. af Arktisk Instituts råd fra 1955.

Forfatter og medforfatter af grønlandske lærebøger samt grundbøger for studiekredse: Den grønlandske Skole; Den grønlandske Kvinde; artikler, især om skoleforhold.

Adresse: Godthaab, Grønland.

GAMBORG Leif højesteretssagfører, R. DM.; f. 5/12 1896 på Frdbg.; søn af kontorchef I V Gamborg (død 1933) og hustru Bertha f. Møller (død 1953); gift (17/12 1921) m. Agnete Helene G., f. 12/12 1900, datter af overretssagfører Albert Krabbe (død 1946) og hustru Voldborg f. Brøchner-Larsen (død 1932).

Student (Plockross' skole) 1915; cand. jur. 1920; sagførerfuldm. i Kbhvn.; universitetsmanuduktør 1921-24; fg. sekretær i justitsministeriet 1922-24; landsretssagf. 1924; højesteretssagf. 1929; referent til Nordisk Tidsskrift for Strafferetsvidenskab 1922-27; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1929-36.

Formand i bestyrelsen for AEG Dansk Elektricitets A/S, for Det grønlandske Fiskeri-Kompagni A/S, for AS Krogh, Brøchner og Holst og for A/S Woland; medl. af bestyrelsen for A/S De Danske Cichoriefabriker, for A/S C F Rich & Sønners Handelskompagni Mercantila, for A/S De forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker, for AS De forenede Cichorietørrerier, for A/S Dansk Skovindustri, A/S Danish American Gulf Oil Co. og Dampskibs-Akts. Progress; formand for Foreningen af Filmudlejere i Danmark; formand for Akademisk Orkester og Kor; ledende senior i Studenterforeningen 1938-39, medl. af bestyrelsen for statsradiofoniens orkester, for Christiansdal kloster, for Lægeforeningens Boliger og for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond; kasserer for Foreningen for Alderdomsfriboliger; næstformand i bestyrelsen for Kaj Munks Mindefond; formand for bestyrelsen for Kronprinsesse Louises Asyl.

Adresse: Skovv. 113, Charlottenlund.

GAMMELGÅRD Saren kontorchef; f. 8/7 1912 i Saltum; søn af gårdejer Anders Jacobsen (død 1954) og hustru Dagmar f. Gammelgård (død 1956); gift (19/3 1938) m. Gerda G., f. 19/3 1916 i Lemvig, datter af fabrikant Lauritz Buch Bechgård og hustru Valborg f. Jessen (død 1941).

Student (Sorø) 1931; cand. polit. 1938; ansat ved priskontrolrådet s. å., sekretær 1940, fuldmægtig 1943, kontorchef 1946, fra 1955 kontorchef i monopoltilsynet; till. sekretær ved handelsministeriets mælkekommission 1939 og medhjælper ved rationaliseringen af konsummælkbranchen 1940-46; lærer i nationaløkonomi og driftsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1941-46; censor ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1944; leder af trustkommissionens sekretariat fra 1949.

Medl. af Studenterrådet 1934-37; formand for Socialdemokratiske Studenter 1938-39; redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift og sekretær for Nationaløkonomisk Forening 1947-52, medl. af bestyrelsen fra 1952; medl. af nationalbudgetudvalget 1947-49, af bestyrelsen for Socialt Boligbyggeri fra 1947, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut fra 1947 og af repræsentantskabet for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber fra 1949; rådgiver for Færøernes priskontrolråd 1948 og for European Productivity Agency, OEEC, Paris 1954.

Har skrevet: Kamp uden Vaaben. Ikke-Vold som Kampmiddel mod Krig og Undertrykkelse (afsnittet om Indien) (1937); Demokratiet - og dets Fremtid. En Studie i Folkestyrets Idé (1945);

Monopoldannelser indenfor Byggebranchen i Danmark (1946); artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Skipperstr. 14, Dragør.

GAMMELTOFT Poul fh. højesteretsdommer, SK.DM.; f. 2/11 1884 i Kbhvn.; søn af konferenceråd Carl Gammeltoft (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Henriette Marie f. Herforth (død 1933); gift (24/3 1916) m. Lilly G., f. 11/6 1891 i Kbhvn., datter af sagfører, kreditforeningsdirektør Carl Herforth (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Louise Caroline f. Petersen (død 1956).

Student (Gammelholms skole) 1902; cand. iur. 1908; assistent i justitsministeriet 1909-15; kst. assessor i krimi-nal- og politiretten 1915-18, assessor 1918-19; statsadvokat for Kbhvn. 1919-32; dommer i østre landsret 1932-38; formand for landsrettens 1. afd. og det kbhvnske nævningeting 1937; dommer i højesteret 1938-54.

Formand for Kbhvns 7. værgeråds-kreds 1918-22; formand for taksationskommissionen vedr. tørv- og brunkul; medl. af boligtilsynsrådet 1940-49; suppleant for præsidenten i den særlige klageret 1940-50; formand for den ekstraordinære domstol for anke af tjenestemandssager 1947-54, for Kbhvns kommunes voldgiftsret vedr. visse tje-nestemandsforhold 1952-54 og for voldgiftsretten i statstjenestemandssager 1952-55; medl. af retsplejeudvalget 1943-53, formand 1953-54; medl. af landsskatteretten 1953-56, medl. af bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1943-54; formand i repræsentantskabet for Arbejdernes Byggeforening; medl. af bestyrelserne for det Herforth'ske Familielegat og Landsdommer Axel Ras-mussen's Studielegat for Dommersønner.

Adresse: Springforbi.

GAMMELTOFT SCHOUGAARD Mosens fabrikant; f. 14/7 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer Chr. Gammeltoft Schougaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Sophie f. Gøth (død 1945); gift (4/6 1918) m. Ebba G. S., f. 10/12 i Kbhvn., datter af fabrikant C C Ejer-mann (død 1922) og hustru Flora f. Petersen (død 1939).

Student (Metropolitanskolen) 1907; i handelslære i Horsens og Bradford; derefter indtrådt i firmaet Gammeltoft Schougaard og senere medindehaver af dette firma.

Næstformand for Danske Damekon-fektionsfabrikanters Forening.

Adresse: Klampenborgv. 36, Klampenborg.

GANDIL Chr. direktør, cand. polit.; f. 22/1 1907 i Kbhvn.; søn af direktør, forstkandidat Johs. Gandil (død 1956) og hustru Agnete f. Rordam (død 1945).

Student (Østre borgerdydskole) 1924; forstkand. 1931: vidensk. assistent ved

den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1931-36; cand. polit. 1941; sekretær i direktoratet for stadens faste ejendomme 1941-45; till. sekretær i prisdirektoratet 1943-45; sekretær for Erhvervenes Oplysningsråd 1945; direktør for samme 1949.

Medl. af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1932-36 og af komitéen for Dansk Skibsadoption 1948; medl. af The Mont Pelerin So-ciety 1948.

Har skrevet afhandlinger i Dansk Skovforenings Tidsskrift, Dendrologisk Aarsskrift, Naturens Verden, Socialt Tidsskrift, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Statsøkonomisk Tidsskrift og i Personalhistorisk Tidsskrift; lederskribent ved Kristeligt Dagblad 1943-56. Har udg.: Danske Forstkandidater (1936); Moderne Liberalisme (1948); Statsmagt og Demokrati (1956).

Adresse: Østerbrog. 56 C, Kbhvn. Ø.

GANDRUP Richardt forfatter, R.; f. 22/1 1885 på Aggersborg Rimme; søn af førstelærer P S Gandrup (død 1927) og hustru f. Aasted (død 1921); gift (18/4 1911) m. Julie G., f. 23/7 1885 i Dyngby, datter af førstelærer Kr. Bro (død 1917) og hustru f. Andrésen (død 1945).

Skolelærereks. (Ranum) 1906; kommunelærer i Århus 1907-22; lærer i sang ved Christiansgades kommunale pige-mellemskole 1925-35; litterær medarbejder ved Politiken 1915-33; medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende (kronikredaktør, litteratur og kunst); virker som foredragsholder; censor i dansk ved lærer- og lærerindeeks. 1937 -46 og 1949-55; leder af Septimens Damekor fra 1935.

Det radikale Venstres kandidat i Århus amts 2., 3. og 4. valgkreds ved folketingsvalget sept. 1920; formand for fælleslærerrådet ved Århus kommunale skolevæsen 1934-35.

Rejse til Indien 1922-23.

Litterære arbejder: Un"e Tanker. Diste (1909); Digte (1913); Krig (1914): roman-trilogien Det øde Land — Tomme Steder - Ørkens Hyl (1914-15); Mørket (1917); De blinde Spor tre Fortællinger (1918); Macpelas Hule (1920); Jef-tas Datter (1922); Jordens Kreds (1924): Døgnet og Tiden (1926); Axel P Jensen (Vor Tids Kunst nr. 21 1936); Tidens Problemer, Ti Foredrag (1938): afhandlinger i Danske Hjem (1950) og Danske Digtere i det 20. Aarhundrede (1951 og 1955).

Adresse: Rungstedv. 10, Århus.

GANGSTED RASMUSSEN Ole højesteretssagfører, se Rasmussen Ole Gangsted.

GARBOE Axel dr. phil.; f. 24/10 1386 i Nykøbing F.; gift m. Gerda G., f. 29/8 1886 i Vridsløselille.

Cand. mag. (naturvidenskab) 1910; dr. phil. 1915; ansat ved mineralogisk museum 1910, ved universitetsbiblioteket 1911-24; frivillig social medarbejder ved Kbhvns kommunehospitals nerve- og sindssygeatd. 1922-24; sognepræst på Agersø 1924-35; forstander for Kong Frederik d. 7. Stiftelse, Jægerspris 1935-38; sognepræst i Skibby 1940-52.

Medl. af hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Velfærd til 1947 og for Arbejde adler og Blaa Kors til 1956, redaktør af Blaa Kors-Bladet 1950-56.

Udg. (foruden talrige tidsskriftafhandlinger og journalistik) bl. a.: Kulturhistoriske Studier over Ædelstene (disputats, 1915); Enhjørningen (1915); Alkoholspørgsmaalet (2. opl. 1939); Arvelighedsforskning og social Forsorg (1931); Bornholmer-Geologen Magnus Jespersen (1931); Agersø gennem Tiderne (1938); Niels Stensens (Stenos) geologiske Arbejdes Skæbne (1948); Thomas Bartholin HI (1949-50); Hilsen til J Chr. Bay paa 80 Aars Dagen (s. m. Sv. Dahl, 1951); Nicolaus Steno and Erasmus Bartholinus. Two 17th. Century Naturalist's (1954).

Adresse: Fredensborg.

GARDE Aage overingeniør, dr. techn. h.c; f. 12/10 1900 i Sebber, Aalborg amt; søn af sognepræst August Garde (død 1924) og hustru Ingeborg f. Thomsen (død 1904); gift (22/8 1925) m. Margrethe G., f. 22/12 1901 i Holmene, Nordsjælland, datter af fh. førstelærer Karl Hoffmann, Hornbæk og hustru Kornelia f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. polyt. 1924; på Asea's elevkursus, Vasteras og Ludvika, Sverige 1924-25; ansat ved Asea's laboratorium, Vasteras. 1925-28, ved A/S Titan, Kbhvn. 1928-30; forstander for Asea's konstruktionslaboratorium, Vasteras 1930-41, chef for dette 1941-51; udnævnt til overing. 1949; chef for Asea's laboratorier i Vasteras fra 1951.

Tildelt det svenske Ingenjorsveten-skapsakademiens guldmedalj 1951; dr. techn. h.c. ved Danmarks tekniske højskole 1954.

Har udtaget ca. 40 patenter i Sverige, England, Schweiz, Tyskland og Frankrig.

Har offentliggjort en del afhandlinger om teknisk-vidensk. emner i forsk, tidsskrifter.

Adresse: S:ta Ursulas Våg 20, Våster-ås, Sverige.

Ferieadresse: Bjornånge, Box 33,

Sverige.

GARDE Axel forfatter fh. direktør, R.; f. 18/3 1876; søn af læge Jacob Garde (død 1892): gift (17/5 1902) m. Agnes G., f. 23/12 1878, død 1946, datter af forfatteren C A Thyregod (død 1898).

Litterære og historiske afhandlinger og artikler i dagblade og tidsskrifter; af bøger fremhæves: Dansk Aand (1908) og Preussens Tyskland (1916): skuespillene Ansigtet og Sønnen (opført på Det kgl. Teater 1931); Fra Fællesskab til Fællesskab (1938); Stille Øjeblikke (1944); Bag Forhænget (1945): Hamlet (1946); Hendes Drømmeliv (1947); Livets Ironi (1948); Illusioner (1949). I Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1916-40.

Adresse: Hjarnøg. 3, Århus.

GARDE Erik kommunelæge, dr. med.; f. 27/4 1887 i Horsens; søn af civilingeniør, direktør Georg Garde (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Valborg f. Strandgaard (død 1901); gift (1/8 1914) m. Elisabeth G., f. 17/3 1889, datter af postmester Johan Heinrich Valentinus (død 1925) og hustru Juliane f. Thomsen (død 1950).

Student (Metropolitanskolen) 1905: med. eks. 1912; embedslægeeks. 1915; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen; prakt. i Kbhvn. fra 1914; læge ved arbejdsrådet 1915-16, ved Assurance-Compagniet Baltica fra 1916; speci-alistanerk. (dermato-venerologi) 1919; kommunelæge i Kbhvn. fra 1920; skolelæge smstds 1921-30; dr. med. 1937; studierejser til Berlin og Wien.

Medl. af Komiteen til Bedømmelse af mindre gode Liv fra 1930 og af den internationale komité til studiet af livs-forsikringsmedicin fra 1939; medl. af bestyrelsen for Det gensidige Forsik-sikringsselskab Samvirke fra 1928, for Landsforeningen for Sukkersyge, Kbhvns afd., fra 1949 og for Forsikringslæger-nes Forening fra 1955.

Har skrevet: Undersøgelser over Sygeligheden blandt Arbejdere i danske Papirfabrikker (1917); Studier over Udviklingen af diabetes mellitus (disputats, 1936); tidsskriftsafhandlinger om for-sikringsmedicinske og sygdomsprofylak-tiske emner.

Adresse: Skovbogårds Allé 9, Kbhvn.

Valby.

Sommerbolig: Strandhuset, Snekkersten.

GARDE Hons Ulrik direktør, R. p.p.; f. 20/2 1912 i Nykøbing F.; søn af adjunkt P S F Garde (død 1918) og hustru Agnes f. Knudsen; gift (28/11 1936) m. Margrethe G., f. 24/7 1911 i Roskilde, datter af grosserer M L Kjær og hustru Emilie f. Kornerup.

Student (Nykøbing F.) 1929; søløjtn. II 1934; søløjtn. I 1935; kaptajnløjtn. 1939; i den engelske marine 1944-45 (Lt.-Commander R.N.R. 1945); ansat i Det forenede Dampskibs-Selskab A/S 1946, prokurist 1947, direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Radio A/S, for Elektromekano A/S og for Hotel Codan A/S; medl. af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark.

Udenl. ordener: Stb.F.&G.St.: Stb. Kr. M.: Stb. 1939-45 St.

Adresse: Lysagerv. 11, Charlottenlund.

GARDE H G kommitteret, K.DM., D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 1/4 1889 i Kbhvn.; søn af kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Inger f. Holm; gift (1/4 1913) m. Chressie G., datter af gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Julie f. Knudsen (død 1941).

Sekondløjtn. i søværnet 1910; pre-mierløjtn. 1911; specialuddannelse i radiotelegrafi; afsked 1920; sekretær ved D F D S's direktion 1919, prokurist i selskabet 1935, underdir. 1936-55.

Medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Kbhvns Radioklub; deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske radiofonistation, Kbhvns radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk, internationale konferencer; medl. af bestyrelsesrådet for statens skoleskib Danmark, af den rådg. komité i World Friendship Association og af bestyrelsen for Hotel Codan A/S; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S, UH. ansat som kommitteret fra 1956.

Har udsendt pjecen: Et Bidrag til Kampen mod Kræften? (1947).

Udenl. orden: N.St.0.3l.

Adresse: Sølundsv. 2, Kbhvn. Ø.

GARDE Niels brigadechef, kammerjunker, R.p.p.; f. 8/11 1903 i Kbhvn.; søn af forfatter, fh. direktør Axel Garde (se denne) og hustru Agnes f. Thyregod (død 1946); gift (22/6 1937, ægteskabet opløst 1955) m. Helle-Vibeke G., f. 30/1 1908 i Kbhvn., datter af overretssagfører Viggo Garde (død 1936) og hustru Fritze f. Garde-Jørgensen (død 1937).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1922; cand. phil. 1923; militær motorsagkyndig; premierløjtn. i rytteriet 1926, kap-tajnløjtn. 1935; deltog som kaptajn i dansk Finlands batl. i krigen 1939-40; ritmester af forstærkningen 1941; militær medarbejder og sekretær hos Iuft-værnschefen i Horsens s. å.; souschef ved vestre luftværnskommando 1942; leder af statens civile luftværns kontor i Århus 1945; til tjeneste i civilforsvarsstyrelsen 1949; kolonnechef i civilforsvarskorpset 1950, brigadechef smstds og chef for 1. civilforsvars-brigade 1952.

Sekretær, senere næstformand, i Foreningen af danske Hundeejere.

Medarbejder ved »Danmarks Hær«; har skrevet artikler i dags- og fag- '

pressen om luftværnsemner og uddan-nelsespjecer til Danske Kvinders Beredskab; har udarbejdet planspil til undervisnings og øvelsesbrug; redaktør af »Hundevennen«.

Udenl. ordener: Fi.H.R.32.; Fi.M.M.4.: Sv.Lv.F.T.l.

Adresse: Ringkøbingv. 4, Århus.

GARDE Otto fh. formand for landsnævnet for børneforsorg, K.DM.; f. 23/2 1886 i Kbhvn.; søn af admiral C A Garde (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Agnes f. Bech (død 1938); gift (10/5 1919) m. Ellen G., f. 26/1 1897, datter af fuldmægtig Johs. Blædel (død 1939) og hustru Augusta f. Langkilde (død 1949).

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1904; cand. jur. 1910; sagførerfuldm. 1910-11; byfogedfuldm. i Odense 1911-13; sekretær, senere fuldmægtig i handelsministeriet 1913-26; censor i søret og handelslære ved navigationsskolerne 1923-28; ekspeditionssekr. i overværge-rådet 1919-26; formand for overværge-rådet 1926, for landsnævnet for børneforsorg 1933-56.

Formand for bestyrelsen for Selskabet af 7. Sept. 1898, for Søstrene Gads Legat og for Børnegården i Sundby; medl. af direktionen for Det kgl. Vajsenhus 1940; formand for bestyrelsen for Kronprinsesse Louises praktiske husgerningsskole 1943.

Adresse: Tonysv. 1, Charlottenlund.

GARDE Peter direktør, civilingeniør; f. 21/11 1910 på Frdbg.; søn af civilingeniør, direktør Georg Garde (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eleonore f. Selmer (død 1929); gift (3/2 1934) m. Jane G., f. 22/5 1906, datter af direktør Frederik Dalgas (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ingeborg f. Schou (død 1953).

Student (Frdbg. gymn.) 1928; cand. polyt. 1934; ingeniør i A/S Atlas s. å., afdelingsing. 1938, overing. 1943, underdir. 1949, tekn. direktør 1953.

Adresse: Stigaardsv. 5, Hellerup.

Sommerbolig: Vængevej, Tisvildeleje.

GARDE Svend Georg kontorchef, R.DM.; f. 7/3 1889 nå Frdbg.; søn af ingeniør, direktør Georg Garde (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Valborg Christine f. Strandgaard (død 1901); gift (6/1 1917) m. Alette G., f. 4/2 1889 i Oslo, datter af forsorgsforstander Elias Reksten og hustru Emilie f. Reimers (død 1924).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; byfogedfuldm. i Aalborg 1914; assistent i generaldirektoratet for statsbanerne 1915, fuldmægtig 1917; till. fg. sekretær i højesterets justitskontor 1916-38; ekspeditionssekr. i ministeriet for offentlige arbejder 1932, kontorchef 1938.

Adresse: Egernv. 29, Kbhvn. F.

 

GARLAND Maria skuespillerinde, R.: f. 16/5 1889; datter af forvalter S C Svendsen (død 1901) og hustru Selma Nathalia f. Gad (død 1927).

Gennemgået Dramatisk Læreanstalt; debut på Folketeatret 1914; ved Odense Teater 1914; ved Folketeatret 1915; ved Det kgl. Teater 1931; ved Casino 1933; ved Aarhus Teater 1935; ved Folketeatret 1937; ved Det kgl. Teater 1946.

Hovedroller fra de senere år: Fru Ingeborg i Moderhjertet; Abby Brew-ster i Arsenik og gamle Kniplinger; Magdelone i Den Stundesløse, i Henrik og Pernille, i Julestuen, i De Usynlige og i Det lykkelige Skibbrud; Frosine i Den Gerrige; Boman i Sweden-hielms; Madame Alexandra i Colombe; Tante Et i Skærmydsler; Kennedy i Maria Stuart; Tante Colombo i Maanen i den gule Flod; Fru Krans i Eventyr paa Fodrejsen; desuden mange films-roller.

Har oversat: Feuehtwanger: Jøden Siiss og Den hæslige Hertuginde; Si-lone: Den tragiske Idyl; Josef Maria Frank: Marie; Ernst Harthern: En Jøde rejser til Palæstina m. m.

Tildelt Teaterpokalen for sæsonen 1944-45.

Adresse: Grønningen 7, Kbhvn. K.

GARTH-GRUNER Georg Chr. hofjægermester, godsejer, se Grimer Georg Chr. Garth-.

GARVIN Leo direktør; f. 19/12 1894 i Kbhvn.; søn af grosserer J C Garvin (død 1935) og hustru Marie f. Aaberg (død 1930); gift (10/12 1921) m. Anne G., f. 3/4 1894 i Aarestrup, datter af sognepræst C C Paludan Koch (død 1905) og hustru Dagmar f. Carlberg (død 1948).

Uddannelse i firmaet L Paulsen & Co., Kbhvn., i firmaet Kunne & Nagel, Hamborg, i A/S Grøn & Witzke, Kbhvn. og i Forsikringsakts. Skandina-via, London; direktør for Isle of Wight Creameries, Ltd., for Avalon Orchards, Ltd., for The Bear Honey Co., Ltd. og for L Garvin & Co., Ltd.; medl. af rådet for Scandinavian Benevolent So-eiety.

Udgiver og redaktør af Garvins Ga-zette fra 1922.

Adresse: Garvin House, Isleworth,

Middlesex, England.

Sommerbolig: GI. Avernæs, Ebberup, Fyn.

GAUGUIN Jean René billedhugger; f. 12/4 1881 i Paris; søn af maleren Paul Gauguin (død 1903) og hustru Mette f. Gad (død 1920).

Udført ca. 800 billedhuggerarbejder.

Adresse: Kathrinev. 12, Hellerup.

GAUTIER K W politimester, R.; f. 20/6 1902 i Kbhvn.; søn af stabsdyrlæge Gotfred Gautier (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Anna f. Larsen: gift (3/5 1938) m. Erna G., f. 20/9 1906 på Sankt Croix, Dansk Vestindien, datter af ingeniør Oliver Conrau (død 1946) og hustru Hedevig Sophie f. Steenberg.

Student (Vestre borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1926; politifuldm. i Voer-Nim herreder 1927, i Randers 1932; politimester i Hassing-Reis herreder 1948.

Adresse: Vesterg. 20, Hurup, Thy.

GEBECKE Karl Thorvald oberst, K.D.M.. HTH.; f. 1/8 1896 i Asminderup; søn af bagermester Johan Gebecke (død 1938) og hustru Marie f. Petersen (død 1910); gift 1. gang (11/4 1922) m. Ellen G., f. 18/7 1900, død 1941, datter af revisor Frederik Muller (død 1926) og hustru Ane f. Petersen (død 1949); 2. gang m. Margrete G., f. 3/4 1917, datter af landinspektør Otto Christian Riitzou (død 1933) og hustru Karoline f. Steensen.

Alm. forberedelseseks.; premierløjtn. 1919; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn og kompagnichef 1934; gennemgik taktisk kursus 1935-36; tjenstg. ved fodfolkets sergent- og oversergentskole i Sønderborg 1941; oberstløjtn. og chef for denne skole 1945; oberst 1950; chef for 9. regiment 1952.

Adresse: Carstensg. 37, Tønder.

GEERDSEN Dan overinspektør. R.; f. 5/10 1902 i Kbhvn.; søn af skibsfører Daniel Frederik Geerdsen (død 1938) og hustru Elvine f. Hansen (død 1952); gift (11/4 1926) m. Karla G., f. 23/7 1906, datter af snedkermester Christian Jørgensen (død 1931) og hustru Elna f. Christensen (død 1948).

Til søs 1916; styrmandseks. 1927; skibsførereks. s. å.; radiotelegrafisteks. 1930; skibsfører 1936; søkyndig medhjælper i ministeriet for handel, industri og søfart 1940, skibsinsp. 1943; overinsp. i direktoratet for statens skibstilsyn 1951.

Søkyndigt medl. af østre landsret 1953.

Adresse: Vennemindev. 19, Kbhvn. Ø.

GEERT-JØRGENSEN Einar overlæge, dr. med.; f. 9/4 1898 i Søby på Ærø; søn af sognepræst Anders Geert-Jørgensen (død 1936) og hustru Anna f. Mortensen (død 1926); gift (4/8 1925) m. Ellen G-J., f. 14/1 1896 i Kbhvn., datter af rentier Ferd. B Pedersen (død 1913) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1918).

Student (Århus katedralskole) 1917; med. eks. 1925; assistent ved rigshospitalets neurologiske afd. og polikli-nik 1928-29 og 1932-33; studierejse til Madrid 1932; 1. reservelæge ved kommunehospitalets neurologiske afd. i 1933; specialistanerk. (neurologi) 1932; prakt. i Kbhvn. 1933; dr. med. (Bidrag til Rygmarvssvulsternes Klinik) 1935; overlæge ved Hareskov kuranstalt 1936-42; chef for kommunehospitalets psykiatriske poliklinik 1945, overlæge smstds 1948; overlæge ved Frdbg. hospitals psykiatriske afd. 1950.

Medl. af undervisningsministeriets udvalg af 1932 til nyordning af tandlægeuddannelsen, af bestyrelsen for Danske Nervelægers Organisation 1934-38, af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1928-34, af Den alm. danske Lægeforenings specialistudvalg 1931-34, af repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening fra 1935 og af bestyrelsen for Dansk Selskab for Gigtforskning fra 1936; Suppleant i Alm. dansk Lægeforenings overvoldgiftsret 1939, medl. af samme 1942-50; formand for Landsforeningen af Ungdomsklubber i Danmark 1945-49 (præsident 1947-49) og for Dansk neurologisk Selskab 1945-48; medl. af forretningsudvalget for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1947-51; medl. af repræsentantskabet for Kofoeds skole 1952; æresmedlem af The American Medical Association 1947 og af Alfa Omega Alfa, The Honorary Medical Society 1947.

Har foruden disputatsen skrevet fl. vidensk. afhandlinger.

Adresse: Drosselv. 70, Kbhvn. F.

GEERTSEN Niels direktør, R.; f. 6/6 1880 i Engom; søn af gårdejer Geert Geertsen og hustru Anna f. Nielsen; gift (9/5 1903) m. Anna G., f. 3/7 1881, datter af købmand O P Andersen (død 1922) og hustru Maren f. Nielsen (død 1916).

Uddannet i Klejnsmede- og mekanikerfaget; etableret forretning som mekaniker i Århus 1906, overdraget denne til A/S Emil Møllers - senere ændret til Kristian Kirks - Telefonfabrikker Horsens 1917; ansat som direktør for selskabets fabrik i Århus og medl. af dets bestyrelse fra 1917. Oldermand for Aarhus Smedelaug 1934-40; formand for Aarhus Håndværkerforening 1948-54; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Smedemestre i Jylland, af repræsentantskabet for Købmands- og Haandværkerbanken i Århus, af bestyrelsen for A/S Budtz-Miillers Eftf. og for A/S Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik.

Adresse: Kildegården 15, Århus.

GEERTSEN R P murermester, R1.; f. 25/1 1890 i Langkastrup ved Randers; søn af murermester Kristian Geertsen (død 1914) og hustru Petra Mathilde f. Rasmussen (død 1946); gift (19/5 1917) m. Agnes Marie G., f. 10/4 1893, datter af murermester Laurits Martinus Jensen og hustru Mette f. Bendixen.

I murerlære; 2 år på Randers tekniske skole; svendestykke 1908; selvstændig forretning som murermester fra 1919.

Medl. af bestyrelsen for Randers Murermesterforening 1934, formand fra 1935; medl. af bestyrelsen for Centralforeningen af Murermestre i Danmark 1938. formand fra 1941; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1941; medl. af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforenings Ulykkesforsikring, afd. A fra 1941; medl. af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri (senere Håndværkets Fællesrepræsentation) fra 1942; medl. af byggenævnet fra 1942 og af Håndværksrådets forretningsudvalg fra 1945 (næstformand 1946-48); formand for Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Randers fra 1945; medl. af hovedbestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1951; næstformand i bestyrelsen for A/S Byggeriets Maskinstationer fra 1953; medl. af lærlingerådet fra 1954 og af arbejdskraftudvalget fra 1955; medl. af Dronningborg sogneråd 1928-32; formand for Dronningborg borgerlige Vælgerforening 1936-46.

Adresse: Udbyhøjv. 63, Dronningborg

pr. Randers.

GEILL Torben overlæge, dr. med., R.; f. 14/8 1896 i Vejlby ved Århus; søn af overlæge, dr. med. Christian Geill (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Julie f. Malmberg (død 1928); gift (14/7 1926) m. Luise G., f. 12/5 1906 i Wien, datter af prof., dr. med. Albin Haberda og hustru Rosa f. Wecht.

Student (Viborg) 1914; med. eks. 1921; skibslæge i ØK 1924-25; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. A 1926-28; dr. med. 1928; studieophold (Cappels Legat, intern medicin, spec. hjertesygd.) i Wien og Paris 1928-29 og senere gentagne studierejser til Wien (intern medicin); assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1929-31; 1. reservelæge ved Bispebjærg hospitals med. afd. C 1931-36; assist. læge ved invalideforsikringsretten fra 1931; 1. reservelæge ved Kbhvns alm. hospital og plejestiftelse 1936; overlæge ved De gamles by fra 1936; studierejser til USA 1949, -51 -56.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening fra 1936; censor ved lægevi-densk. embedseks. fra 1937; fg. medl. af invalideforsikringsretten fra 1937, medl. fra 1943; medl. af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1938-56, af sammes forretningsudvalg 1947-56, af Alm. dansk Lægeforenings overvoldgiftsret fra 1941 (suppleant fra 1939), af bestyrelsen for Kbhvns medicinske Selskab fra 1945 og for Dansk Selskab for teoretisk og anvendt Terapi fra 1945 (formand 1946); justitsministeriets sagkyndige ved retslægerådet i sager vedr. spirituspåvirkede motorførere fra 1946; medl. af bestyrelsen for Dansk medicinsk Selskab fra 1947 og for Dansk Selskab for Gigtforskning fra 1947; viceformand i Dansk Selskab for Alderdomsforskning 1948, formand fra 1950; medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin 1951 og for Nordisk Forening for indvortes Medicin 1951; vicepræsident i International Association of Gerontology 1951; æresmedlem af Sociedad Argentina de Gerontologia y Geriatria.

Har skrevet: Om Albumin og Globulin i Serum og Urin (disputats, 1928); samt en række tidsskriftafhandlinger om nyre-, hjærte- og leversygdomme; medarbejder ved »Medicinske Tal« (u. red. af Knud Secher) 1934; medarbejder ved Haandbog i Livsforsikringsmedicin (u. red. af B Drachmann og K Secher) 1937; omredaktion af Liisberg-Liitzhøft: »Vejledning i Undersøgelse af Brystor-ganerne« 1937; medarbejder ved »Die Eiweisskbrper des Blutplasmas« (u. red. af Bennhold, Kylin og Rusznyak) 1938; »Vejledning i Patientundersøgelse ved intern medicinske Sygdomme« 1939 »Ge-riatri« (s. m. S Eckerstrbm) 1955.

Adresse: Barsehøj 18, Hellerup.

GELBERG S M civilingeniør, konsul, R. p.p.; f. 17/7 1887; gift (18/5 1918) m. Gunny G., f. Bengtsson f. 13/2 1897 i Sverige, død 1955.

I årene 1947-57 rådgivende hos den æthiopiske regering (ministeriet for offentlige arbejder og ministeriet for P.T.T.).

Udenl. ordener: B.K.5.; Æt.S.3.

Adresse: Strandv. 268, Skodsborg.

GELEFF Sv. civilingeniør, Chr. X Fr. M.: f. 16/9 1887 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør C Geleff og hustru Karen f. Lund (død 1908): gift (22/11 1914) m. Ingeborg G., f. 13/12 1888 i Nyborg, datter af Fr. Høybye og hustru Marie f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1911; ingeniør ved arbejde i Rusland 1913-14; løjtnant i ingeniørkorpset 1914-15; ingeniør i Akts. Danalith, Kbhvn. 1915-20; leder af A/S Danaliths afd. i Paris 1920-29; eget firma i Paris 1930; adm. direktør i Akts. Geleff, Scellier & Co. 1934; afdelingsing. i Société Ge-nerale de Constructions de I'Iran, Teheran 1936; ingeniør i konsortium Kampsax 1937, senere overing. smstds; ingeniør i entreprenørfirmaet Djaffar Djaffari & Co., Teheran 1940-41; selvstændig entreprenør smstds 1941-45; vendt tilbage til Danmark 1946; rådg. ingeniør i Nairobi, Kenya fra 1950.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: P. O. Box 6327, Nairobi,

Kenya, British East Africa.

GELIUS Erik Rolf politimester, R.; f. 24/10 1894 på Frdbg.; søn af arkitekt O P W P Gelius (død 1940) og hustru Amalie f. Mohnsen (død 1946); gift (27/11 1920) m. Annie Emily G., f. 4/9 1895, datter af fh. plantageejer på Ceylon C H B Palliser. England (død 1924) og hustru Annie f. Kjeldsberg (død 1895).

Student (Schneekloths skole) 1913; cand. jur. 1919; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1919-20; dommerfuldm. i Sønderborg

1920; politiadvokat i Kbhvn. 1929; politimester i Store Heddinge og Stevns-Fakse herreder 1940.

Adresse: Store Heddinge.

GELSTED Otto forfatter, journalist; f. 4/11 1888 i Middelfart; søn af bryggeriinspektør P Jeppesen og hustru Maria f. Larsen.

Kulturmedarbejder ved Land og Folk; æresmedlem af den norske forfatterforening.

Har skrevet: Stå op og tænd lys. Digte i Udvalg (1948); Døden i Badekarret (1955); Guder og helte (1956); kritiske afhandlinger, oversættelser, bl. a. græske skuespil, Odysseen og Iliaden (1954-55).

Adresse: Dronn. Tværg. 3. Kbhvn. K.

GELTING Jørgen Henrik professor, dr. polit.; f. 19/12 1912 i Kbhvn.; søn af højesteretssagfører Jakob E Gelting (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Eleonora f. Martinussen; gift (21/5 1941) m. cand. aet. Anna Sophie G., f. 24/3 1915 i Gentofte, datter af maskinmester J C E Petersen og hustru Eleonora f. Hansen.

Student (Sortedam gymn.) 1931; cand. polit. 1938; dr. polit. (Finansprocessen i det økonomiske Kredsløb) 1948; un-dervisningsassist. ved Århus universitet 1939; lektor i nationaløkonomi ved Kbhvns universitet 1943; ansat ved Den internationale Valutafond i Washington 1951; professor i nationaløkonomi ved Århus universitet 1954.

Adresse: Kongev. 72, Viby J.

GELTING-HANSEN Svend Aage apoteker. R'.p.p.; f. 16/4 1895 i Nyborg; søn af apoteker P Hansen (død 1931) og hustru Augusta f. Eilersen (død 1939); gift (13/10 1953) m. Monna G-H., f. 24/4 1911, datter af direktør M Ludemann og hustru Laura f. Laursen.

Student (Odense katedralskole) 1912: dicipel på Odense Løve apotek 1912-15; cand. pharm. 1918; assistent hos professor Raaschou, polyteknisk læreanstalt 1918-19; ansat på apoteker i Assens, Odense og Nyborg 1919-26: apoteker på Nyborg Løve-apotek 1926.

Formand for Sønderjydsk Forening for Nyborg og Omegn 1933-47, for Nyborgkredsens konservative Vælgerforening og for repræsentantskabet for Den danske Landmandsbanks Nyborg afd.; næstformand for Købstadkommunernes gensidige Forsikringsforening 1937-50 ;medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1947-51 og af landstinget 1951-53; medl. af kommissionen til revision af lovgivningen vedr. apoteksvæsenet 1947; næstformand i bestyrelsen for Danske Gasværkers Tjære Kompagni 1940-50; medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening fra 1936, næstformand 1939-47, formand 1947-54; formand for A/S Bryggeriet Carlsmin-de; medl. af bestyrelsen for A'S Otto

Mullers Eftf.; medl. af Nyborg byråd 1933-50.

Udenl.' orden: S.N.3.

Adresse: Nyborg Løve-apotek, Nyborg.

Sommerbolig: Stjerneskansen, Nyborg.

GEMZØE Johannes Wilhjelm politimester, R.; f. 21/2 1895 i Næstved; søn af sognepræst Axel Gemzøe (død 1941) og hustru Cecilie f. Wilhjelm (død 1907); gift (28/5 1926) m. Gudrun G., f. 30/6 1902 på Frdbg., datter af købmand Magnus Ingwersen (død 1940) og hustru Eleonora f. Jensen (død 1934).

Student (Viborg) 1914; cand. jur. 1920; politifuldm. i Hillerød 1920; poli-tifuldm. af 1. grad smstds 1938; politimester i Faaborg købstad m. v. 1947.

Adresse: Østerg. 51, Faaborg.

GEMZØE Knud ekspeditionsehef, E.; f. 26/2 1892 i Kbhvn.; søn af amtsforvalter Christian Gemzøe (død 1908) og hustru Marie f. Hygom (død 1939); gift 1. gang (16/5 1922) m. Effie G., f. 20/12 1898 i Kbhvn., død 1925, datter af grosserer Valdemar Lund (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Anna f. Strandgaard (død 1925); 2.gang (29/10 1927) m. Else G., f. 12/12 1900 i Oslo, datter af statsråd, generalløjtnant Oscar Strugstad (død 1919) og hustru Hilda f. Andersen (død 1934).

Student (Sorø) 1911; cand. jur. 1919; sekretær i finansministeriet 1920-35, till. sekretær ved kasseinspektionen ved politimesterembederne 1919-25; medarbejder i Østifternes Kreditforening fra 1922; ekspeditionssekr. i Danmarks Naturfredningsforening 1936, ekspeditionsehef fra 1955.

Formand for fredningskomitéen for Liseleje og omegn 1945-52; medl. af bestyrelsen for A/S Blegdamsmøllen fra 1929 og for Kbhvns Golfklub 1945-51; formand for Hellerup Kammermusik-forening 1945-51, æresmedlem 1956; formand for fl. legatbestyrelser; medl. af Turistrådet fra 1951; medredaktør af Dansk Naturfredning fra 1946.

Har skrevet afsnittet om naturfredningsloven m. v. i Landbrugets Haand-bog i Lov og Ret, om fredningsmatri-kul i Bladet Byplan samt dagbladsartikler om naturfredning.

Adresse: Vitus Berings Allé 24, Klampenborg.

GENÉE-ISITT Dame Adeline solodanserinde, K., MI&A., belønningsmedaljen i guld med krone, Chr. X Fr.M.p.p.; f. 6/1 1878 i Hinnerup, datter af Peter Jensen, Århus og hustru Kirsten f. Thor-gensen; gift (11/6 1910) m. Frank S N Isitt, medlem af Lloyds, direktør for The Yorkshire Insurance Coy og fl. a. selskaber, Vice Chairman of The Anglo Danish Society, R.; f. 16/1 1867 i London, død 1939.

Uddannet til danserinde af sin farbroder Alexander Genée og hustru An-tonie f. Zimmermann; debut i Kristiania 1888; første solodanserinde ved Det kgl. Teater i Miinchen 1896-97; i 10 år medvirkende som prima ballerina ved Empireteatrets store udstyrsballet-ter i London; gæstespil på Det kgl. Teater i Kbhvn. 1902; tournée i Australien og Amerika 1908-13; afsked fra scenen i London 1914; gav u. krigen fl. veldædige gæstespil. Past-President The Royal Academy of Dancing; æresmedlem af The Anglo Danish Society i London, af Queen Charlottes Hospital og Charing Cross Hospital, London, samt af The Women's Provisional Club; vicepræsident af Poetry Society; Doc. mus. h. c. ved Londons universitet.

Udenl. orden: Stb.B.E.3.

Adresse: Hyde Park Hotel, London

S.W. 1, England og Rosenhøj, Skaade

Bakker pr. Højbjerg.

GENEFKE Erik købmand; f. 26/6 1905 i Hobro; søn af købmand Regnar Th. Ge-nefke (død 1936) og hustru Bertha f. lisager (død 1938); gift (12/5 1933) m. Ellen G., f. 18/9 1905 i Hadsund, datter af direktør P V Larsen (død 1943) og hustru Anna f. Hansen.

Realeks. 1921; udlært hos firmaet C J Momme & Sechers Eftf., Grenaa 1921 -24; bogholder i firmaet Peder P Hedegaard, Nørresundby 1925; ansat i speditørfirmaet Andreas Hansen & Co., Hamborg 1928; assistent i A/S De Danske Spritfabrikker 1929; overtog faderens forretning (A/S Regnar Th. Genef-ke) 1933.

Formand for Den konservative Vælgerforening i Hobro 1934-53 og for Mariagerkredsens konservative Vælgerorganisation fra 1953; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1955 og af bestyrelsen for dette partis Jydske Sammenslutning fra 1945; præsident i Hobro Rotary Klub 1952-53; formand for Hobro Kolonial-handlerforening 1937-44 og for Hobro Handelsstandsforening fra 1945; medl. af bestyrelsen for Den jydske Handelsstands Centralforening fra 1947, næstformand fra 1956, af Provinshandelskammeret fra 1954, af bestyrelsen for AS Peder P Hedegaard, Nørresundby og af repræsentantskabet for Banken for Hobro og Omegn m. m.; handels-kyndig dommer i vestre landsret fra 1955.

Adresse: Adelg. 9, Hobro.

GEORG Carl fh. kommunaldirektør; f. 2/9 1886 i Frederiksborg; søn af godsinspektør C Chr. Schultz (død 1891) og hustru Signe f. Nielsen (død 1925); gift (1/3 1916) m. Kirsten G., f. 3/3 1888 i Kbhvn., datter af pastor emer. Johan Friis og hustru Johanne f. Drachmann (død 1915).

Student (Frederiksborg) 1904; studerede ved polyteknisk læreanstalt 1904-10; ansat i firmaet Christiani & Nielsen 1911, i dette firmas tjeneste i Rusland 1916-18; ingeniør i firmaet Høigaard & Schultz 1918-21 og ved statsbanernes brobygningsafd. 1921-22; ansat i den kommunale revision i Kbhvn 1923, kommunalrevisor 1924, formand for den kommunale revision 1926; direktør for Kbhvns kommunes administrative revision 1937-56.

Gentagne gange medl. af bestyrelsen for Studentersamfundet, dets formand 1914-15; medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Oplysningsforening fra 1918, formand 1945.

Har skrevet: Københavns Kommune, en politisk-økonomisk Oversigt (i serien Kultur og Videnskab, 1932).

Adresse: Kirsteinsg. 2, Kbhvn. 0.

GEORGSEN Georg havearkitekt, akademigartner, lektor, R.; f. 19,5 1893 i Kbhvn.; søn af skræddermester Gerhard Georgsen (død 1916) og hustru Nielsine f. Nielsen (død 1951); gift (11/9 1937) m. Agnete G., f. 13/6 1903 i Nørresundby, datter af landinspektør Frederik Messerschmidt (død 1934) og hustru Ingeborg f. Møller.

Realeks. (Østersøgades gymn.) 1909; praktisk gartnereks. (Vilvorde) 1912; gartner på Åker ved Tønsberg s. å.; ha-vebrugskand. 1914; studeret ældre havearkitektur i Frankrig og England 1920, i Spanien 1950 og i Italien 1951; selvstændig havearkitekt fra 1920; lektor i havebrug og anlægsgartneri ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1921; i samarbejde med kunstakademiet leder af Det kgl. danske Haveselskabs opmålinger af danske herregårdshaver 1925-36; akademigartner i Sorø fra 1936.

Redaktør af Havekunst 1924-28 og Danske Herregaardshaver 1925-36.

Adresse: Akademihaven, Sorø.

Sommerbolig: Stranden, Femmøller.

GERDES Finn forfatter; f. 24/12 1914 i Horsens; søn af læge I U Gerdes og hustru Ebba f. Guldberg; gift (5/2 1944) m. Jytte G., f. 1/10 1920 på Frdbg., datter af civilingeniør L J V Lyttov og hustru Olga f. Nielsen (død 1936).

Student (Fredericia højere almenskole) 1933; Iægevidensk. forberedelseseks. 1934; filosofikum 1936.

Har skrevet: De blå gardiner (noveller, 1943); Sorte engle (noveller, 1945); Skoven (roman, 1950); Det gule hus (roman, 1953); Rendez-vous med mig selv (kronikker og essays, 1953); Øksen (udvalgte noveller, 1956).

Adresse: Fredesøhus pr. Fredensborg.

GERHARD Erik distriktsingeniør; f. 25/4 1901 i Masnedsund; søn af fh. stationsforstander Frederik Emil Gerhard (se denne); gift (14/8 1930) m. Grethe G., f. 1/2 1910 i Faaborg, datter af fh. toldforvalter Aage Adolph og hustru Toni f. Olsen.

Student (Aalborg katedralskole) 1919; cand. polyt. 1925; ansat i vandbygningsvæsenet 1929, distriktsing. smstds 1956. Adresse: Havnepladsen 7, Frederikshavn.

GERHARD Frederik Emil fh. stationsforstander; f. 23/4 1872 i Kbhvn.; søn af handelsrejsende Gerhard Larsen (død 1891) og hustru Meta f. Andersen; gift 14/4 1899) m. Emilie G., f. 18/8 1872 i Vordingborg, død 1952, datter af togfører Erik Petersen (død 1912) og hustru f. Clausen (død 1925).

Kontorist i firmaet William Boas 1888-91; elev ved statsbanerne 1891; assistent 1893; kontrollør II i Roskilde 1920; kontrollør I og souschef på Kbhvns godsbanegård 1924; stationsforstander smstds 1928-37.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse 1933-40.

Adresse: Haderslevv. 7, Kolding.

GERHARDT-HANSEN William kontorchef, R.DM.; f. 18/5 1895 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Axel Frederik Hansen og hustru Elisabeth f. Petersen; gift (28/12 1926) m. Ingeborg G-H., f. 2/2 1898 i Kbhvn., datter af læge Poul Bendtsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Helga f. Sølling (død 1951).

Student (Viborg) 1913; cand.jur. 1918; sekretær i finansministeriets 1. revi-sionsdepartement 1920; i hovedrevisoraterne 1927; fuldmægtig 1934; ekspe-ditionssekr. 1938; chef for 4. hovedrevisorats 3. kontor 1939; medarbejder i skattedepartementet fra 1924; rigsdagens revisor 1946, folketingets revisor fra 1953; dansk medl. af det internationale revisionsudvalg for NATO's hovedkvarterer 1953-56.

Adresse: Classensg. 67, Kbhvn. 0.

GERMARK Henry direktør, R., Chr. X Fr.M.p.p.; f. 16/7 1901 i Kbhvn.; søn af direktør Laurits Germark (død 1941) og hustru Ellen f. Ipsen (død 1950); gift (23'8 1927) m. Kirsten G., f. 26/7 1903 i Slagelse, datter af bagermester Johannes Høyer (død 1944) og hustru Margaret f. Diedrich.

Præliminæreks. (Slagelse); afgangseks, fra Niels Brocks handelsskole; uddannet ved handelen i Kbhvn., Rostock, Hamborg, New York og San Francisco; ophold i Tyskland 1921-22, i USA 1923, 1924 og 1925; bosat i Kbhvn. 1926-30; adm. direktør for A/B Chr. Olsen, Stockholm fra 1931.

Medl. af bestyrelsen for A/B Chr. Olsen fra 1944, for A/B Damgaards Ma-skinaffar, Malmb fra 1945, for A/B Nes-lo, Stockholm fra 1946 og for Foreningen Sveriges Sknvmaterielgrossister fra 1947 (formand fra 1955); medl. af bestyrelsen for Dansk Forening, Stockholm 1934-54 (næstformand 1947-54) og for Hjælpeforeningen Dana, Stockholm fra 1954 samt af det danske kirkeudvalg i Stockholm fra 1952.

Udenl. orden: S.V.3.

Adresse: Valhallavågen 120, Stockholm, Sverige.

Sommerbolig: Sjotorp, Gustafsberg,

Sverige.

GERSTED Gunnar højesteretssagfører; f. 29 11 1906 i Vejen; søn af direktør Niels Petersen (død 1927) og hustru Mette Kirstine f. Lauridsen (død 1944); gift (5,12 1933) m. Sonja G., f. 31/5 1908 på Frdbg., datter af oberstløjtnant Hother Styrmer (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Valborg f. Larsen.

Student (Haderslev) 1926; cand. jur. 1933; landsretssagf. 1937; højesterets-sagf. 1948; offentlige sager 1953.

Medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1943-47, af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds 1950-52 og 1954-55 og af Højeste-retsskrankens bestyrelse 1952-55; formand i bestyrelsen for A/S Vilh. Christiansen, A/S Kjærs Mølles Fabriker og Dansk Gibsindustri A/S; medl. af bestyrelsen for Arvid Nilssons Fond, A/S Vejen Trælasthandel, A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer, A/S Union mekaniske Værksteder, Odense Garn A/S, AS Arvid Nilsson m. fl.

Adresse: Søllerød Park, b. 7. ar. 3,

Holte.

GERSTOFT Jacob oberstløjtnant, R. DM., HTH.; f. 30/8 1891 i Staby, Ringkøbing amt; søn af lærer Jørgen Jørgensen og hustru Kathrine f. Jacobsen; gift (23/6 1943) m. læge Gerda Schultz G., f. 2/11 1902 i Hesselager, datter af overlæge Thomas Schultz (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Marie f. Engelsen (død 1943).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1912; sekondløjtn. 1915; premierløjtn. 1916; kaptajn 1930; batterichef 1930-36; lærer ved artilleriskydeskolen 1936-42; tjeneste ved det franske Iuftværnsar-tilleri i 1938; tjenesterejse til Tyskland i 1940; lærer ved officersskolens artilleritaktiske og våbentekniske kursus 1941-42; oberstløjtn. og chef for 14. artilleriafd. 1942; chef for 13. artilleri-afd. 1945; afsked 1949.

Adm. sekretær i Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1949-54.

Har skrevet en række faglige artikler i tidsskrifter og talrige kroniker af militært indhold i Berlingske Tidende.

Adresse: Åbrinken 47, Virum.

GETTRUP A C sognepræst; f. 12/11 1896 i Kbhvn.; søn af prokurist Lars Jensen (død 1901) og hustru Else Marie Gettrup f. Dyhrberg (død 1945); gift (22/10 1931) m. Else G., f. 5 6 1906 i Hellerup, datter af hovedbogholder Ejnar Carl Petersen (død 1955) og hustru Agnes f. Endorph.

Student (Frdbg. gymn.) 1915; cand. theol. 1922; sekondløjtn. ved 1. batl.

1925; lærer ved Tulinius' skole. Kbhvn. 1924; sekretær i KFUM's centralforening i Kbhvn. 1924-33; sognepræst i Tryggelev-Fodslette 1933; i Stenstrup-Lunde 1941.

Medl. af KFUM og KFUK's fællesbesty-relse 1930; landsformand for KFUM i Danmark 1943-50; medl. af Svendborg statsgymnasiums skolenævn fra 1948; formand for »Svendborg Statsgymnasiums Venner« fra 1952.

Adresse: Stenstrup, Fyn.

GIANELLI Alfred direktør, R.; f. 15,3 1904 i Kbhvn.; søn af restauratør C Gianelli (død 1908) og hustru f. Ring; gift (16/12 1934) m. Ruth G., f. 30/7 1907 i Haslev, datter af snedkermester P Hansen og hustru f. Jensen.

Uddannelse i smørbranchen; fuldmægtig i Danish Dairies 1932, direktør smstds 1937-55; translatøreks. 1934; forretningsfører for Desam Packing Corporation 1949-55; direktør for Smøreksportforeningernes Fællessalg (Butterdane) 1955.

Medl. af Mejeribrugets smøreksportud-valg.

Adresse: Dalgas Avenue 42, Århus.

GIDEON Henry landsretssagfører; f. 9/12 1893 i Aakirkeby; søn af købmand L Gideon og hustru Caroline f. Vest; gift (5/5 1922) m. Vibeke G., f. 23/10 1902 i Kbhvn.. datter af premierløjtnant A F Glandt (død 1914) og hustru Alma f. Kruse (død 1949).

Student (Rønne) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i skattedepartementet 1919-24; landsretssagf. i Kbhvn. 1923; i Nykøbing S. fra 1925.

Formand for Foreningen af yngre Jurister (nu Juristforbundet) 1921-23, for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1923-27, for Nykøbing Skytteforening, for Nykøbing Venstreforening, for Venstre i Holbæk Amt og for Interessentselskabet Grønnehaveselskabet; næstformand for Odsherreds Brandassuran-ceforening; medl. af byrådet 1937-54, af forretningsudvalget for Venstre i Odsherredkredsen, af bestyrelsen for Holbæk Amtstidende og af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds 1943-50; ved fl. folketingsvalg kandidat for Venstre i Holbækkredsen, i Nakskovkredsen i 1947 og 1950; medl. af folketinget fra 1953; redaktør af ugebladet Dansk Folkestyre 1927-30; distriktschef i Frihedsbevægelsen for Nykøbing S. og det nordlige Odsherred til 1945, medl. af lokalkomiteen for Nykøbing S. og Odsherred; formand for hjemmeværnets kontaktudvalg; formand for Boligforeningen af 1942 i Nykøbing S. 1942-49, forretningsfører fra 1949; har planlagt og forestået opførelsen af forsk, sociale byggeforetagender i Nykøbing S.

Tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn 1954.

Adresse: Nykøbing Sjæll.

GIERSING Alf oberst, kammerherre, K.DM., HTH., MfDE.p.p.; f. 24/12 1882 i Viborg; søn af rektor Frode Giersing (død 1918, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Elisabeth f. Aggersborg (død 1939); gift (14/7 1916) m. Ruth G., f. 30'3 i Kbhvn., død 1952, datter af grosserer C Moresco (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Else f. Langheld (død 1924).

Student (1901); sekondløjtn. 1904; premierløjtn. ved 2. dragonregiment s. å.; i generalstaben 1913-16; ritmester og chef for gardehusarregimentets 1. eskadron 1916; stabschef hos ryttergeneralen 1921-30; tjenesterejser til England, Holland og Sverige i 1925-26 og -27; oberstløjtn. og chef for rytteriets befalingsmandsskoler 1930, till. chef for rideskolen 1932; oberst og chef for gardehusarregimentet 1934; afsked 1942.

Medl. af bestyrelsen for A/S J Moresco 1952-57.

Ejer af Davrup hovedgård 1942. Udenl. ordener: B.K.4.; N.St.0.22.; S.Sv.2!. Adresse: Davrup hovedgård pr. Jyderup.

GILBERG Ellen pianistinde; f. 1/8 1914 i Fredensborg; datter af slotsorganist Thorvald Gilberg og hustru Dagny f. Nielsen; gift (30/12 1943) m. Christian Rafn, f. 27/4 1915 i Lyngby.

Student (Frederiksborg) 1932; uddannelse hos professor Isidore Philipp, Paris og Georg von Vasarhelyi, Kbhvn.; debut-koncert 17. marts 1933; solist ved symfoni- og radioorkester-koncerter herhjemme og i udlandet, bl. a. spillet Svend Erik Tarps Klaverkoncert i Thé-atre des Champs-Elysées, Paris, 1946 med Nationalorkestret ved UNESCO månedens internationale koncerter; førsteoptræden i London, Wigmore Hall, 2. juni 1950 og i New York, Carnegie Re-cital Hall, 8. april 1953, efter en 2V2 måneds tourné gennem USA; endv. spillet i British Broadcasting Corporation, i programmer med dansk musik i New Yorks radio samt indspillet grammofonplader; egne koncertrejser i Europa, Canada og USA; har till. udsendt af Det danske Selskab, fremført dansk musik i udlandet.

Medl. af bestyrelsen for Kuhlau-Weyse Foreningen 1951-53.

Modtaget Ingrid Jespersens Legat 1954.

Adresse: Jomsborgv. 39, Hellerup.

GILBERT-JESPERSEN Holger kgl. kapelmusikus; f. 22/9 1890 i Ordrup; søn af læge Gilbert Jespersen (død 1928) og hustru malerinden Anne Marie G. J., f. Bruun (død 1925).

Uddannelse på det kgl. danske musikkonservatorium og senere i Paris hos Adolphe Hennebains & Philippe Gau-bert; ansat i Det kgl. Kapel 1927-56; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium; medl. af »Den danske Kvartet«.

Tildelt Carl Nielsen-prisen 1954 og den danske grammofonplade-pris 1955.

Adresse: »Rævesaksen«, Vig Lyng pr. Vig St.

GILLESBERG Alfred Emanuel direktør, R.; f. 16/2 1895 i Vamdrup; søn af tilskærer Peter Marius Hansen Gillesberg (død 1926) og hustru Else Marie f. Rasmussen (død 1957); gift (10/2 1922) m. Sylvia G., f. 26 1 1896 i Nyborg, datter af sparekassebestyrer Jens Carl Jørgensen (død 1930) og hustru Else Marie f. Andersen (død 1940).

Handelsuddannet i forsk, firmaer i provinsen; afdelingschef i firmaet Fog & Mørup, Kbhvn. 1920, inspektør 1930, prokurist 1934; adm. direktør for A/S Fog & Mørup 1948.

Formand for Messiaskirkens menig-hedsbørnehave; medl. af landsudvalget for KFUM's Soldatermission fra 1934, af bestyrelsen for landssammenslutningen Soldaternes Venner (formand 1941) og af bestyrelsen for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen fra 1942 (næstformand 1950); redaktør af »Soldatervennen«.

Adresse: Hartmannsv. 10, Hellerup.

GIMSING Th. kontorchef, R.p.p.; i. 16/5 1902 i Holstebro; søn af distriktslæge Peter Gimsing (død 1912) og hustru Dagmar f. Faber (død 1943); gift (22/10 1931) m. Sigrid G., f. 17/6 1906 i Gedved, datter af minister, seminarieforstander J Byskov (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Line f. Rasmussen.

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1921; cand jur. 1927; sagførerfuldm. i Svendborg 1927; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1928, sekretær 1931, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1949.

Sekretær og kasserer ved Danmarks tandlægehøjskole 1930-39; medl. af undervisningsministeriets stående rådg. udvalg vedr. uddeling af statsydelser til skønlitterære forfattere; formand for ungdommens uddannelsesfond 1952; medl. af repræsentantskabet for Dansk Studiefond og af bestyrelsen for Sonning-Fonden; medl. af bestyrelsen for museet Liselund gamle Slot og for Gammel Estrup, Jyllands herregårdsmuseum 1954; medl. af revisionsudvalget for Rosenborgsamlingen 1956; sekretær for direktionen for Løvenholm Fonden 1951; medl. af bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek og for den kulturelle fond samt af det stående udvalg vedr. forfatternes, komponisternes og de bildende kunstneres personlige ideelle rettigheder (Droit moral) 1953; formand i styrelsen for Eckersberg-Thorvaldsenfondet 1956 og for skolerådet for Danmarks biblioteksskole 1956: medl. af arkivudvalget af 1933, 1957; formand for udvalgene vedr. ombygning af det kgl. bibliotek og vedr. en nybygning for statsbiblioteket i Århus; medl. af udvalget vedr. revision af Bernerkonventionen, af biblioteksrådet samt af bestyrelsen for Drama Ret og for Kunst på Arbejdspladsen 1954, for Dansk Bibliografisk kontor og for Forhistorisk museum, Århus samt af repræsentantskabet for Sammenslutningen af danske Kunstforeninger.

Udenl. ordener: Le.S.4.; U.F.4.

Adresse: Fredensv. 32, Charlottenlund.

GINGER-MORTENSEN Ejthar Etlok filialbestyrer; f. 16/9 1913 i Shanghai; søn af telegrafbestyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab V H G Mortensen (død 1949) og hustru Mary f. Kolte; gift (10 11 1945) m. Betty Eleanor Olive G-M., f. 17/11 1919 i Calcutta, datter af ingeniør H M Allen (død 1934) og hustru Florence Mabel f. Collier (død 1936).

Student (Stenhus kostskole) 1932; afgang fra Niels Brocks Handelsskole 1933; ansat i Det Østasiatiske Kompagni s. å„ i ØK's filial i Singapore 1936, filialbestyrer smstds fra 1955; dansk konsul i Singapore 1956.

Medl. af bestyrelsen for Singapore Chamber of Commerce Rubber Association fra 1951.

Adresse: Green Dale, 16, Swiss Club

Road, Singapore, Malaya.

GITZ-JOHANSEN Aage maler og grafiker; f. 20/8 1897 i Odense; søn af installatør J S Johansen (død 1952) og hustru Amalie f. Gitz (død 1936); gift (22/8 1934) m. Vibeke G-J„ f. 24/5 1910 i Tystofte, datter af professor Erik Lindhard (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Agnes f. Nielsen.

Student (Odense katedralskole) 1916; cand. phil. 1917; studeret zoologi ved Kbhvns universitet i 4 år; på akademiets grafiske skole 1928-29; lærer ved kbhvnske skoler 1920-31; har siden 1921 foretaget fl. rejser i europæiske lande og siden 1933 ni Grønlandsrejser samt i Lappland og Finmarken 1933, 1951 og 1953-56, Rusland 1929; deltager i dansk Nordøstgrønlandsekspedition 1938 og 1939; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1927 og på Charlottenborg 1930; adskillige separatudstillinger samt udstillet i Sverige, Norge, Finland, Holland, England, Czekoslovakiet, Island, Belgien og USA.

Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundet 1929-30; formand for The Adventurers Club 1950-51 og for Koloristerne 1932-34.

Værker: Billeder fra Grønland; Fuglebilleder; bibliofile bøger; Skitsebogsblade fra Angmagssalik (1938); Inuit nunåt (1941); »Tegninger« (1945); farvetavler til værket Grønlands Fugle (1950); arbejder i kobberstiksamlingen på statens museum for kunst, nationalmuseet og Frederiksborgmuseet; Grønlænderinde (folketinget); Anana (Grønlands departementet); Kajakmand (undervisningsministeriet); Figurer i grønlandsk Mytologi (1949); Hvidfiskefangsten ved Prøven (1952); Leninportræt, træsnit (Moskva); H C Andersen portræt, træsnit (H C Andersen museet, Odense); plakaten for kongeparrets Grønlands Fond (Musée de l'homme, Paris); desuden træsnit, raderinger, litografier, fajance, sølv, småbørnsbøger m. m.

Tildelt Emma Bærentzens Legat (1940) og Kaptajn Alf Trolles og Hustrus Legat til Minde om Danmark-Ekspeditionen 1906-08 (1935, 1936, 1938).

Adresse: Trørød pr. Vedbæk.

GIØRTZ-BEHRENS Eiler oberst, R.p.p.; f. 17/7 1911 i Skive; søn af postkontrollør Wilhelm Giørtz-Behrens (død 1926) og hustru Marie f. Nielsen (død 1948); gift (18/9 1938) m. Ellen G-B., f. 16/3 i Tversted, datter af fh. proprietær Hans Frederiksen og hustru Karen f. Skaarup.

Student (Aalborg) 1929; premierløjtn. 1935: militærflyver 1936; kaptajn 1942; oberstløjtn. 1951; oberst 1956; hærens officersskoles specialklasse, geodætisk kursus 1938-39; Royal Air Force Staff College 1947-48; tjeneste ved hærens og søværnets fælles flyveskole 1948-49, i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1949-51, ved Allied Headquarters Northern Europe. Oslo 1951-52, ved forsvarsstaben 1952-55, i flyverkommandoen 1955-56, ved flyvertaktisk kommando 1957.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen Danske Flyvere 1948-50 og fra 1954 og for Krigsvidenskabeligt Selskab fra 1954.

Udenl. orden: S.Sv.31.

Adresse: Borups Allé 135, Kbhvn. N.

GJALDBÆK J K apoteker, dr. pharm., R.; f. 12/1 1888 i Ulfborg; søn af lærer J P Gjaldbæk (død 1928) og hustru Birthe Marie f. Jensen Kjær; gift (31/5 1914) m. Ellen Kirstine G., f. 4/5 1889 i Taarbæk, datter af skomagermester P C Hansen (død 1902) og hustru Ellen f. Jensen (død 1916).

Discipel på Dom-apoteket i Roskilde og på Set. Pauls apotek i Århus; cand. pharm. 1909; ansat ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1909-31, assistent ved det dyrefysiologiske laboratorium 1909-13, ved det kemiske laboratorium 1913-22, bestyrer af højskolens apotek 1919-31, assistent ved det farmakologiske laboratorium 1922-31; manuduktør 1912-19; apoteker på Amagerbro apotek fra 1931.

Tildelt Danmarks farmaceutiske Selskabs guldmed. 1938; dr. pharm.h.c. ved Danmarks farmaceutiske højskole 1944.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Apotekerforening 1932-36 og medl. af denne forenings DAK-udvalg 1932-42.

Har skrevet afhandlinger om kemiske og farmaceutiske emner i danske og udenl. tidsskrifter; redaktør af Dansk Tidsskrift for Farmaci 1926-27.

Adresse: Nordkrog 19, Hellerup.

GJELLERUP Ragnhild Fabricius byretsdommer. R.; f. 25'3 1896 i Kbhvn.; datter af løjtnant, fh. forstander CCS Fabricius (død 1942, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Christiane f. Knudsen (død 1924); gift (27/2 1922) m. grosserer H 0 Gjellerup, f. 20/9 1883, søn af grosserer C P Gjellerup (død 1910) og hustru Margarete f. Bech (død 1933).

Student (Karen Kjærs skole) 1916; cand. jur. 1922; sekretær i Kbhvns byret 1923, i skifteretten 1927; byretsdommer 1934; till. næstformand for boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1945, formand 1946-50 og formand for voldgiftsretten vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom i Kbhvn. m. v. 1946-50; formand for kødnævnet af 1947 til 1950; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1952.

Næstformand i Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1952.

Adresse: Frederiksborgg. 26.

Kbhvn. K.

GJELSTRUP Jens direktør, borgmester; f. 8/12 1893 i Bøvling; søn af gårdejer Søren Gjelstrup (død 1929) og hustru Mette f. Jensen (død 1937); gift (6/6 1924) m. Cecilie Margrethe G., f. 22/2 1903 i Sønderballe, datter af gårdejer Chr. Iversen (død 1946) og hustru Mette f. Jørgensen (død 1948).

Landbrugskand. 1918; konsulent og forretningsfører for A/S Sønderjydsk Frøforsyning, Aabenraa 1920, direktør 1923.

Medl. af frøkontrolkommissionen fra 1929; formand for foreningen af frøfirmaer u. statsfrøkontrollens selvvirkende kontrol fra 1930; medl. af bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening 1933-54; formand for Stamfrøcentralen fra 1934; medl. af bestyrelsen for Paj-bjergfonden fra 1940 og for A/S Dagbladet Hejmdal fra 1949; borgmester i Aabenraa fra 1950; medl. af bestyrelsen for A/S Cimbria Tømmerhandel fra 1953 og for A/S Margarinefabrikken Alfa fra 1954.

Adresse: Bryggergården, Haderslevv.

24, Aabenraa.

Sommerbolig: Sønderballe pr. Hoptrup.

GJELSTRUP P C fh. seminarieforstander, R.: f. 19 10 1888 i Lemvig; søn af avlsbruger A C Gjelstrup (død 1937) og hustru Marie f. Jensen (død 1946); ugift.

Student (Odense katedralskole) 1907; cand. theol. 1914; sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1915; kalds-kapellan i Ringsted-Benløse 1916; forstander for Nørre Nissum seminarium 1919-56.

Formand for foreningen Norden's Lem-vig-afd.; medl. af bestyrelsen for Lemvig centralbibliotek og for Lemvig og omegns hjemstavnsmuseum.

Har skrevet: Nørre Nissum Seminarium 1892-1942.

Adresse: Thøger Larsens V. 21, Lemvig.

GJERLEV Aage Richter stabsintendant, K.DM., HTH.; f. 9/2 1890 i Maribo; søn af lærer Jørgen Gjerlev (død 1943) og hustru Regine f. Petersen (død 1932); gift (17/3 1917) m. Inger Marie G., f. 4/6 i Roskilde, datter af sparekassekasserer Anders Jensen (død 1929) og hustru Inger f. Scheel.

Uddannet i Lollands Handels- og Landbrugsbank, Nakskov. Indtrådt i forplejningskorpset 1910; reserveinten-dant 1912; intendant 1913; overinten-dant 1923; stabsintendant 1932; divisi-onsintendant ved jydske division fra 1932; ligestillet med oberst 1937; kommitteret ved den militære klædefabrik 1938; direktør for samme 1942.

Medforfatter af den militære Klædefabriks Jubilæumsskrift (1949).

Adresse: Nyvej 12 B, Kbhvn. V.

GJERLØV-KNUDSEN C O arkitekt, docent, R1.; f, 28/1 1892 i Horsens; søn af sagfører C J Knudsen (død 1936) og hustru Jenny f. Gjerløv (død 1936); gift 1. gang (29/6 1926, ægteskabet opløst 1943) m. Ellen G-K„ f. 20/10 1896 på Frdbg., datter af skoleinspektør Georg Vogel-Jørgensen (død 1907) og hustru Anna f. Hoffmann (død 1941); 2. gang (16/7 1943) m. Vibeke G-K., f. 12/2 1910 i Hellerup, datter af arkitekt Alfred J F Brandt (død 1937) og hustru Olga f. Rye-Lassen (død 1943).

Student 1912; cand. phil. 1913; afgang fra Det tekniske Selskabs skole 1917, fra kunstakademiets arkitektur-skole 1923; arkitekt for den danske stats deltagelse i den internationale byplanudstilling i Gøteborg 1923; lektor i husbygning og byplanlægning ved den polytekniske læreanstalt 1936, docent 1946; medl. af statens materialprøveråd fra 1936.

Har bl.a. opført fabriks- og kontorbygninger for firmaet C I Aggerbeck i Horsens, en gymnastikbygning for Horsens private realskole, »Danmarks Akvarium« i Charlottenlund, en administrationsbygning for direktoratet for patent- og varemærkevæsenet i Kbhvn. samt en del villaer og landhuse; opfører fra 1929 den polytekniske læreanstalt ved Øster Voldgade.

Har udg.: »Er en rationel Kunstundervisning mulig?« (1925), »Byplanopgaver« (1944); Husbygningsteknik (s. m. H Bonnesen, 1948); Byplanlægning (1949); Bygningskunstens Formlære (1950); Teknikken som Kulturfaktor (1951); Arkitekter og Bygningsingeniører, Formlæren i studiet (1952); Form som enhedsbegreb (1953); Formens Filosofi (1956); arbejder om specielle bolig- og sanatorietyper, G-K,-terrassebygninger og dertilhørende byplaner samt artikler i inden- og udenlandske fagtidsskrifter.

Adresse: Ø-Voldg, 10, Kbhvn. K.

GJERSTRUP Cuno fængselsinspektør; f. 5/2 1909 i Kbhvn,; søn af bagermester Gustav Gjerstrup (død 1945) og hustru Carla f. Hansen (død 1953); gift (16,7 1935) m. Else G., f. 25,9 1908 i Charlottenlund, datter af prokurist i Landmandsbanken Hugo Møller og hustru Olga f. Muller.

Student (Østersøgades gymn.) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Nakskov, Hillerød og Kbhvn. 1933-34; juridisk medarbejder i Dansk Spare- og Byggeforening 1934-35; ansat i fængselsvæsenet fra 1936; sekretær ved statens arbejdshus i S-Omme s. å., vi-cefængselsinsp. 1939; leder af den danske forvaltning i Horserødlejren og Frøslevlejren 1943; kst. fængselsinsp. ved straffelejren i Faarhus 1945, ved straffelejren Møgelkær 1949; fængselsinsp. for statsfængslet på Møgelkær 1954.

Adresse: Møgelkær pr. Horsens.

GJERULFF Theodor højesteretsdommer, R1.; f. 28 3 1906 i Århus; søn af købmand Johannes Gjerulff (død 1946) og hustru Anna Frederikke f. Gislinge; gift (4/12 1936) m. Inger G., f. 19/7 1911 i Århus, datter af baneingeniør Vilhelm Vetli (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Mary f. West.

Student (Århus katedralskole) 1924; cand. jur. 1930; dommerfuldm. i Holbæk 1931; {g. sekretær i justitsministeriet 1933; udnævnt 1934; till. fg. sekretær ved statspolitiet 1934-38 og hos rigspolitichefen 1938-39; fuldmægtig i justitsministeriet 1939; till. kst. dommer i nordre birk 1939; dommer i vestre landsret 1941, i højesteret 1957.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1947-53; censor ved juridisk embedseks. ved Århus universitet 1950-57; .justitsministeriets tilforordnede ved Jydsk Brandforsikring for Bygninger 1953.

Adresse: Prins Jørgens Gård 13,

Kbhvn. K.

GJESAGER M urmager fh. oldermand, R'.p.p.; f. 23/5 1885 i Skanderborg; søn af gårdejer Carl Madsen (død 1914) og hustru Signe f. Jensen; gift (24'12 1911) m. Ella Sarine G., f. 18/12 1889. datter af vognmand Jens Madsen (død

1890) og hustru Anne f. Rasmussen (død 1937).

Udlært som urmager i Skanderborg; derefter ansat ved faget i 4 år i Tyskland og i 2 år i Schweiz; etableret i Kbhvn. 1910.

Bisidder i Urmagerlauget i Kbhvn. 1920, viceoldermand 1934-46, oldermand 1946-55; formand i bestyrelsen for Den danske urmagerskole 1922-54 og for næv-ningegrundlisteudvalget for 9. kreds 1929-54; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Urmagerforbund fra 1932, præsident fra 1953, af hovedbestyrelsen for Håndværkets Fællesrepræsentation 1936-54 og af statens skoleråd for håndværkerundervisningen 1936-54; formand for fagskolernes fællesrepræsentation 1936-54; æresmedlem af Finlands Urmager-forbund 1949, af Sveriges Urmakerfor-bund 1952, af Norges Urmagerforbund 1953 og af Uhrmagerlauget i Kbhvn. 1955

Ud'enl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Oxford Allé 44, Kbhvn. S.

GJESINGFELT Ejner landsdommer, R.; f. 29/12 1915 i Albæk ved Randers; søn af partikulier Niels Christian Pedersen (død 1945) og hustru Karen f. Gjesing (død 1944); gift (25/8 1939) m. Eva Solveigh G., f. 9/10 1915 i Holbæk, datter af hotelejer Oluf Daniel Pedersen Østergaard og hustru Anna Cathinka f. Danielsen (død 1956).

Student (Randers) 1934; cand. jur. 1939; dommerfuldm. i Randers s. å., dommerfuldm. III 1942. dommerfuldm. II 1947; kst. statsadvokatfuldm. i Viborg 1945; udnævnt 1948, tjenstg. hos statsadvokaten for ekstraord. sager smstds 1945-47; kst. dommer i vestre landsret 1951, udnævnt 1953.

Formand for Turistforeningen for Viborg og Omegn 1957.

Adresse: Holbergsv. 20, Viborg.

GJESSING Asger direktør, R.p.p.; f. 8/12 1887 i Kbhvn.; søn af grosserer H J Gjessing (død 1929) og hustru Karen Margrete f. Stadfeldt (død 1933); gift (15/2 1917) m. Geneviéve Ellis G., f. 1/8 i New York, datter af Joseph de Novallo og hustru Verena f. Baebler.

Brockske handelsskolers højskole 1906; i Hamborg 1908-09; i Alexandria (till. honorær dansk konsul) 1909-14; atter i Hamborg 1914-16; i Kbhvn. 1916-18; i Østen 1919-20; i New York 1920-23; direktør for A/S Jacob Holm & Sønner fra 1924.

Formand for Foreningen af danske Tovværksfabriker 1949; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1949 samt af Industrirådet 1952 og af sammes bestyrelse 1956.

Udenl. orden: T.O.4.

Adresse: Kastelsv. 27, Kbhvn. Ø.

GJESSING Asger Bo hypotekforenings-direktør, landsretssagfører, R\p.p.; f. 2/9 1895 i Randers; søn af direktør Aage Gjessing (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Anna f. Friis (død 1935); gift (21/10 1920) m. Eva G., f. 14/2 1901, datter af skibsreder V F C Steen (død 1947) og hustru Emilie f. Birch (død 1948).

Student (Østre borgerdydskole) 1913; cand jur. 1918; landsretssagf. 1928; direktør i Hypotek-Foreningen for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejendomme i Kbhvn. og Omegn 1932; direktør for A/S Danmarks Hotellånefond.

Formand for Understøttelsesselskabet for trængende Kontorbetjente og disses Enker samt for Hypotekforeningernes stående udvalg; medl. af bestyrelsen for Lånefonden af 1940; formand for bestyrelsen for A/S Wiibroes Bryggeri.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Holmens Kanal 16, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Rørvig.

GJØRUP Frederik Vilhelm landsretssagfører, klosterforvalter, R.; f. 1890 i Herning; søn af apoteker F V Gjørup (død 1924) og hustru Andrea Kathrine f. Kjær (død 1918); gift (1924) m. Ingeborg G., f. 1891 i Kbhvn., datter af købmand Jacob Schmidth (død 1929) og hustru Cathrine f. Wildtschiitz-Jessen.

Student (Herlufsholm) 1908; cand. jur. 1914; byfogedfuldm. i Viborg 1914; her-redsfuldm. i Kellerup 1917; birkefuldm. på Frdbg. 1919; sekretær i lensnævnet 1921-30; landsretssagf. 1929, klosterforvalter ved Vemmetofte adelige jomfrukloster 1935; formand for Vemmetofte sogneråd.

Adresse: Vemmetofte pr. Fakse.

GLAHDER Jørgen ordbogsredaktør, R.; f. 24/7 1892 i Kbhvn.; søn af domkantor Ernst Hansen (død 1947) og hustru Nanna f. Olsen (død 1947); gift (19/6 1920) m. Olga G., f. 22/8 1892 i Fugle-bjærg, datter af postmester Per Estrup (død 1919) og hustru Agathe f. Vibe Hastrup (død 1933).

Student (Metropolitanskolen) 1910; cand. mag. 1916; ansat som medarbejder ved Den Danske Ordbog 1912, redaktør 1916, ledende redaktør 1949; lærer ved det Trierske faglærer- og fag-lærerindekursus fra 1929; censor i dansk ved skoleembedseks. ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1939 samt ved lærereks. fra 1942.

Medstifter af Selskab for nordisk Filologi 1912; medl. af bestyrelsen 1912-13 og formand for samme 1921-24; medl. af Det Danske Sprog- & Litteraturselskab 1918, medl. af bestyrelsen for samme fra 1931; medl. af bestyrelsen for Terminologicentralen 1944; medl. af retskrivningsudvalget 1953, af dansk sprognævn 1955 og af sammes arbejdsudvalg.

Har udg.: J H Bredsdorffs Udvalgte Afhandlinger (1933); forsk, andre filologiske udgiverarbejder. Redaktør af Dansk Retskrivningsordbog.

Adresse: Kochsv. 25, Kbhvn. V.

GLAHN Grete skoledirektør; f. 5/1 1892 i Give; datter af gårdbestyrer Frederik Glahn (død 1928) og hustru Mette Marie f. Hastrup (død 1947).

Præliminæreks. 1908; kommunelærer-indeeks. 1914; statens lærerhøjskoles eetårige kursus 1921-22; studieophold ved Woodbrook College i England 1931; Genéveskolens 3 måneders uddannelse i Belgien, Tyskland, Schweiz og Frankrig 1937; studierejse i Finland og Sverige; den danske folkeskoles repræsentant ved et 6 ugers UNESCO seminar i Paris 1947; timelærerinde ved Vejle kommunale skolevæsen 1918; overlærer ved Søndermarksskolen i Vejle 1942; skoledir. i Vejle 1947; censor i praktisk skolegerning ved seminarierne.

Formand for »Børnenes Vel« og bør-nehjælpsdagen i Vejle samt for bestyrelsen for Drejens optagelseshjem; medl. af bestyrelsen for Dagmargården, Set. Maria Søstrenes børnehave og landssammenslutningen af bestyrelserne for de private, anerkendte optagelses-, iagttagelses- og oplæringshjem; medl. af landskomitéen for Red Barnet.

Medudgiver af »Købstadskolens Emnebog«.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Dæmningen 56, Vejle.

GLAHN Hans Egede direktør, civilingeniør, R.DM.p.p.; f. 18/7 1891 i Kbhvn.; søn af mønstringsbestyrer, kaptajn i ØK Poul Egede Glahn (død 1923) og hustru Thyra f. Johannsen (død 1952); gift (9/12 1919) m. Bodil G., f. Z6/12 1891 i Nykøbing F., datter af købmand Gottlieb Heinrich Wesenberg (død 1924) og hustru Johanne Magdalene f. Kron-mann (død 1927).

Realeks. 1908; afgangseks. fra søværnets ingeniørelevskole 1915; ingeniør-assist. i søværnet s.å.; tjenstg. ingeniør ved undervandsbådsdivisionen 1918-22; marineing. II 1919; cand. polyt. (maskining.) 1925; tekn. sekretær ved dansk standardiseringsråd og leder af dettes virksomhed 1926, direktør 1947; leder af Industrirådets kulfordelingskon-tor 1940-50; medl. af brændselsolienævnet 1946-51.

Deltog i Valkyriens togt til Dansk Vestindien 1915-17 og i kong Christian X's rejse til Grønland 1921.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling 1931-38; medl. af bestyrelsen for og sekretær i Ordrup-Charlottenlund Grundejerforening 1930, næstformand 1941, formand 1945; lægdommer ved boligretten i Kbhvn., Frdbg. og Gentofte 1937-51 og ved nordre birks boligret 1951; sekretær i Laurits Andersens Fond 1938; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af akademirådet 1955 og af det tekniskvidenskabelige forskningsråd 1955; formand for Terminologicentralen 1941; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-56, af bib-lioteksudvalget for Danmarks tekniske bibliotek 1948 (næstformand 1955), af handelsministeriets kommission ang. kvalitetsmærkning af varer 1950, af bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark 1943-51, af repræsentantskabet og bestyrelsen for Dansk Nationalkomité for Rationel Organisation 1947, af repræsentantskabet for NESA 1954, af repræsentantskabet for Understøttelses-Anstalten for trængende Efterslægt 1954, af dansk sprognævn 1955, af textilprøvenævnet 1955 og af bestyrelsen for Danmarks tekniske museum 1956,

Redaktør af 5. og 6. udg. af Meyers Vareleksikon; fagredaktør (Industriel Udvikling) ved »Ingeniøren« 1932-38.

Medudgiver af Teknisk Ordbog på de tre hovedsprog.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.V.31.

Adresse: Eivindsv. 32, Charlottenlund.

GLAHN Hans Egede kontorchef, R.; f. 4/5 1891 i Assens; søn af driftsbestyrer ved Sakskøbing Sukkerfabrik, ingeniør Karl Glahn (død 1940) og hustru Johanne f. Rønne (død 1941); gift (25/5 1923) m. Irmelin G., f. 13/2 1895 i Kbhvn., datter af komponisten P E Lange-MUHer (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ruth, adopt. Block (død 1921).

Student (Sorø) 1910; cand. jur. 1916; sekretær i indenrigsministeriet 1919; fuldmægtig i socialministeriet 1926. ekspeditionssekr. 1931; kontorchef i landsnævnet for børneforsorg 1938.

Overretssagf. (beskikk. depon.) 1919; sekretær i overværgerådet 1919-26; ekspeditionssekr. smstds 1926-33 og i landsnævnet for børneforsorg 1933-38; kst. kgl. borgmester i Århus 1937-38.

Næstformand for landsforeningen Tunghøres Vel 1934-36; kasserer for de kgl. døvstummeanstalter 1935-38; kritisk revisor ved de af staten anerkendte private skole- og ungdomshjem 1939-43; medl. af forsk, af arbejds- og socialministeriet nedsatte udvalg; direktør i Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1951; bestyrer af Axel Bojes Legat; legatværge for Partikulier Valdemar Buhls Mindelegat; formand i bestyrelsen for Etatsraad Nicolai Petersens Legat; medl. af bestyrelsen for Justitsraad Klarups Stiftelse.

Har skrevet artikler i Socialt Tidsskrift, Kommunal Aarbog, Børnesagens Tidende, Personalhistorisk Tidsskrift m, fl.; medarbejder ved Den lille Salmon-sen og ved Raunkjærs Konversations Leksikon; redaktør af Glahn-Samfundets Slægtsblad fra 1930; har endv. skrevet digtsamlingen Liljekonvaller (1948).

Adresse: Duntzfelts Allé 20, Hellerup.

GLAHN Henrik dr. phil., museumsdirektør, organist; f. 29/5 1919 i Hornstrup; søn af fh. sognepræst Thorkil Glahn (se denne); gift (27/3 1945) m. læge Bodil G., f. 18/12 1919 i Kbhvn., datter af professor, overlæge dr. med. Poul Iversen (se denne).

Student (Frdbg.) 1938; organisteks. 1941; mag art. (musikvidenskab) 1945; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet s. å.; univ. guldmed. 1947 (afh. om de rytmiske forhold i reformations-tidens salmesang); organist ved Jægersborg kirke 1947; universitetsadjunkt 1950-57; dr. phil. 1955; assistent ved Musikhistorisk museum 1953, direktør 1955; forretningsfører for Carl Claudius' musikhistoriske samling 1955; lektor i musikvidenskab ved Kbhvns universitet 1957.

Formand for det samlede studenterråd ved Kbhvns universitet 1943-45 og for Studentermusikforeningen 1946-51 og 1952-53; medl. af bestyrelsen for Samfundet Dansk Kirkesang 1947, formand 1955; medl. af Folkeuniversitetets programudvalg 1947 og studieleder 1955; medl. af bestyrelsen (sekretær) for Dansk Selskab for Musikforskning 1954.

Har udg. forsk, musikpædagogiske arbejder 1946 og -47; Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca. 1600, I-II (disputats, 1954); afhandlinger i faglige tidsskrifter; medarbejder ved Sohlmans musikleksikon (1948-52); medredaktør af Dansk Kirkesangs årsskrift (1950 ff).

Adresse: Carit Etlars V. 3, Kbhvn. V.

GLAHN Holger tandlæge; f. 26/12 1885 på Frdbg.; søn af provst, sognepræst ved Frdbg. kirke Otto Vald. Glahn (død 1908) og hustru Ellen f. Wiehe (død 1935); gift (22/9 1915) m. Duja G., f. 7/3 1894 i Lem i Salling, datter af sognepræst N K Munkebo (død 1935) og hustru Magda f. Porep (død 1921).

Efter 4. klasses hovedeks. (Schnee-kloths skole) i kleinsmedelære 1903; svendestykke (sølvmed.) 1906; tandlæge-eks. 1910; vikar og assistent i Danmark og Sverige 1911-13; praksis i Kbhvn. fra 1913; assistent ved tandlægeskolen 1915-18; studierejser til Berlin, Rostock, Paris og Wien; deltog i konkurrence om professorat ved tandlægeskolen i tand-fyldningslære 1930.

Sekretær i Kbhvns Tandlægeforening 1920-21 og i Dansk Tandlægeforening 1921-26; medl. af sammes biblioteks-udvalg 1925-46 og formand for komitéen for foreningens fortsættelseskursus 1927-45; sekretær i Skandinavisk Tandlægeforening 1926-39, derefter formand for samme 1939-46 og præsident for foreningens 28. kongres i Kbhvn. 1946, formand for foreningens danske styrelsessektion 1946-56; sekretær i Nordisk odontologisk Forening 1934-35 og i Dansk Forening for Børnetandpleje fra 1935. Korresp. medl. af Svenska Tand-låkaresallskapet; æresmedlem af Finska Tandlåkaresallskapet, Odontologiska Samfundet i Finland, Sydsvenska Tandlakaresallskapet og Skandinaviska Tandlåkareforenfngen.

Har skrevet fagvidensk. artikler i danske, svenske og tyske tidsskrifter; medredaktør af Danske Tandlæger 1853-1930.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; S.V.31.

Adresse: Bukkeballev. 67, Rungsted Kyst.

GLAHN Thorkil fh. sognepræst, R.; f. 23/1 1888 på Frdbg.; søn af provst, sognepræst ved Frdbg. kirke Otto Vald. Glahn (død 1908) og hustru Ellen f. Wiehe (død 1935); gift 18/5 1916) m. Else G., f. 4/9 1894 i Kbhvn., datter af gesandt Niels Høst (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Louise f. Fus-sing.

Student (Sehneekloths skole) 1906; cand. theol. 1913; sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1913-1916; ordineret medhjælper ved Vor Frelsers kirke i Vejle 1916-20, resid. kapellan smstds 1920-21; sognepræst i Boeslunde 1921-26; resid. kapellan ved Frdbg. kirke 1926-34; sognepræst ved Jesus-kirken i Valby 1934-54.

Formand for Santalmissionens kredsforbund for Kbhvn. 1932-50 og for Kbhvns Præstekonvent fra 1948; medl. af bestyrelsen for KFUM's seminarium; medl. af landsudvalget for den kristelige Gymnasiastbevægelse til 1943.

Medudgiver af Bibelhistorie for Mellemskolen, I Israels Folk, II Jesus og hans Apostle (1931); Bibelhistorie for Folkeskolen, Fortællinger fra Bibelen (1932); Kirkehistorie til Skolebrug (1942); har skrevet artikler i Kbhvns Stifts Aarbog (1944) og i Den danske Kirke under Besættelsen (1945).

Har oversat: F Halliday: Forsoning og Virkelighed (s. m. G Møller, 1927).

Adresse: Vinagerv. 11, Gentofte.

GLAHN Torben overbibliotekar; f. 15/3 1904 i Sorø; søn af lektor Alfred Rosenstand Glahn (død 1934) og hustru Anna f. Jæger (død 1916); gift (15/2 1929) m. Valborg Marie G., f. 22/7 1905 på Frdbg., datter af overpostbud Christian Andersen (død 1924) og hustru Anna f. Borges.

Student (Sorø) 1923; cand. phil. 1925; biblioteksuddannelse i Sorø, Slagelse og Kbhvn.; eks. fra statens biblioteksskole 1926 og 1930; biblioteksassist. i Sønderborg 1927, i Århus 1934; overbibliotekar ved Haderslev centralbibliotek 1938, ved Flensborghus bogsamling, Flensborg fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Verein der Musikfreunde i Flensborg fra 1950.

Har udg.: Bibliografi over Sorø-Tryk, samt Programmer, Taler og Disputatser fra Sorø Akademi 1627-1813 (1939); medudgiver af Professor H C Glahns Familiebreve samt Fabler og Vers (s. m. Alfred Glahn, 1944); artikler i tidsskrifter.

Adresse: Flensborghus bogsamling,

Flensborg, Tyskland.

Postadresse i Danmark: Graasten

Banks filial, Krusaa.

GLARBORG Steen kaptajn, adjutant hos H.M. kongen, R.p.p.; f. 22/5 1922 i Haderslev; søn af skoledirektør Olaf Petersen (se denne); gift (17/12 1949) m. Kirsten Vibeke G., f. 5/4 1928 i Gentofte, datter af godsejer Frode Hansen, Conradineslyst.

Student (Esbjerg) 1941; søløjtn. II 1946, søløjtn. I s. å.; overført til flyvevåbnet 1950, kaptajnløjtn. 1951; Squa-dron Officers Course (USA) 1951; Adjutant hos chefen for flyvevåbnet 1951; kaptajn 1952; i forsvarsministeriet 1952-56, i flyverstaben fra 1956; adjutant hos H.M. kongen fra 1953.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.F.2.; N.O.H.4.

Adresse: Alekistev. 152, Kbhvn.

Vanløse.

GLASHOF Ejnar bankdirektør, R.; f. 18/5 1901 i Svendborg; søn af murermester A Christophersen (død 1927) og hustru Bodil f. Rasmussen (død 1943); gift (8/9 1927) m. Ulla G., f. 9/3 1906 på Frdbg., datter af fabrikant N P Utzon (død 1941) og hustru Birgitte Marie f. Frank (død 1944).

Assistent i Svendborg Bank 1917, i Kjøbenhavns Handelsbank 1923; fuldmægtig i Jydsk Handels- og Landbrugs-bank, Århus 1927; bogholder i Kjøbenhavns Handelsbanks Bredgade afd. 1932, bestyrer af sammes Store Kongensgade afd. 1935, filialdir. for denne afd. 1946, direktør i Kjøbenhavns Handelsbank 1950.

Medl. af bestyrelsen for Danske Bankers Forhandlingsorganisation og for Danmarks amerikanske Selskab; medl. af Det Internationale Handelskammers monetære komité og af statens eksportkredit-udvalg.

Adresse: Hvidørev. 83, Klampenborg.

GLENTE Viggo politimester; f. 2/6 1904 i Bindslev; søn af læge Axel Glente (død 1946) og hustru Juliane f. Larsen (død 1929); gift (15/11 1931) m. Anne Lise G., f. 22/12 1908 i Kbhvn., datter af oberst Vilhelm Rothe (død 1948) og hustru Jenny f. Jensen (død 1910).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Haslev i 1928; politifuldm. i Graasten s.å.; dom-merfuldm. i Faaborg 1931; påny politifuldm. i Graasten 1932, i Sønderborg 1937, i Århus 1938; politimester i Fjends m. fl. herreder, Viborg 1948, i Mariager købstad m. v. 1955. Adresse: Hadsund. GLOB P V professor, dr. phil.; f. 20/2 1911 i Kalundborg; søn af kunstmaler Johannes Glob (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Ingerid f. Meyer; gift (17/5 1939) m. Harriet G., f. 18/8 1915 i Søllerød, datter af grosserer Heinrich Roepstorff og hustru Dagny f. Hummel Jensen.

Student (Lyngby statsskole) 1930; mag. art. (forhistorisk arkæologi) 1936; dr. phil. 1945; assistent ved nationalmuseets oldtidsafd. 1934, inspektør smstds 1937; professor i nordisk arkæologi og europæisk forhistorie ved Århus universitet 1949; deltog i tre-årsekspeditionen til Nordøstgrønland 1932-33 og Diskobugt-ekspeditionen 1953; leder af dansk arkæologisk Bahrain-ekspedition 1953-54, 1955, 1956 og 1957 samt af dansk arkæologisk Qatarekspedition 1957; har foretaget talrige udgravninger overalt i Danmark; udstillet som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling samt andre udstillinger.

Medl. af Oldskriftselskabets oldsags-afd. 1946 og af Det lærde Selskab 1949; generalsekr. i Jysk Arkæologisk Selskab 1951 og redaktør af selskabets skrifter og årbog KUML; formand for provinsmuseumsnævnet 1952; medl. af Videnskabs-Societeten i Lund, af det tyske arkæologiske Selskab 1954 og af Arktisk Instituts råd 1955.

Litterære arbejder: Eskimo Settlements in Kempe Fjord and King Oscar Fjord (1935); Studier over den jyske Enkeltgravskultur (disputats, 1945); Danske Oldtidsminder (1942, forøget udg. 1948); Eskimo Settlements in North east Greenland (1946); Oldtidsminder i Kongens Lyngby og Dyrehaven (1948); Ard og Plov i Nordens Oldtid (1951); Danske Oldsager II (1952). Adresse: Havgårds Tværv. 11. Risskov.

GLOERFELT-TARP Bror V V direktør, cand. polit.; f. 6/1 1889 i Lyngby; søn af sognepræst I S Tarp (død 1922) og hustru Charlotte Amalie f. Gloerfelt (død 1952); gift 1. gang (31/1 1915) m. Sigrid f. Hansen; 2. gang (13/8 1927) m. kontorchef Kirsten G-T. (se denne).

Student (Ribe) 1908; cand. polit. 1914; sekretær, senere kontorchef, i den overordentlige kommission 1914-21; sekretær i arbejdsløshedsinspektoratet 1915; fuldmægtig smstds 1919; kontorchef i Store Nordiske Telegrafselskab 1921, underdir. 1946-56; direktør i A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Company 1953; censor ved den økonomiske eksamen ved Århus universitet 1939-45.

Formand for Socialøkonomisk Samfund 1923-26; medl. af bestyrelsen for  A/S M I Ballins Sønners og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker.

Har skrevet: Produktionsprocessen og de primitive Produktivitetslove (Socialøkonomisk Samfunds festskrift, 1925); Den økonomisk definerede Produktionsfunktion og den heterogene Fremstillingsproces (Nordisk Tidsskrift for teknisk Økonomi, 1937) samt afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Adresse: Hovedg. 17, Birkerød.

GLOERFELT-TARP Kirsten kontorchef, cand. polit.; f. 1/12 1889 i Kbhvn.; datter af grosserer H J Gjessing (død 1929) og hustru Kamma f. Stadfeldt (død 1933); gift (13/8 1927) m. direktør Bror V V Gloerfelt-Tarp (se denne).

Student (N Zahles skole) 1909; cand. polit. 1915; assistent i arbejds- og fabriktilsynet (fra 1955: arbejdstilsynet) 1916, fabrikinsp. 1921, kontorchef 1938.

Medl. af bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1925, formand 1931-46, æresformand 1946; medl. af Socialøkonomisk Samfunds bestyrelse 1926-28; medl. af Socialvirkes bestyrelse 1928-32 (formand 1928); medl. af repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening og for foreningen Norden; medl. af mælkekommissionen af 1949, af svangerskabskommissionen af 1950 og af det politiske boligudvalg af 1950; formand for Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940, for Danske Kvinders Nationalråd og Dansk Kvindesamfunds kommission »Den enlige Moder«; medl. af hovedbestyrelsen for Verdens Venskabs Forbundet 1954 og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden 1955; medl. af den danske delegation til arbejdskonferencen i Geneve 1927, 1928, 1929, 1935, 1936 og 1938 som tekn. rådgiver for de regeringsdelege-rede; regeringsdelegeret ved møde i Den internationale Arbejdsorganisations tekstilkomité i Bruxelles 1946, i Geneve 1948 og i Lyon 1950 og medl. af arbejdsorganisationens ekspertkomite for kvinders arbejde; medl. af arbejdstilsynets redaktionsudvalg for tidsskriftet »Pas på« 1956. Artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift og Socialt Tidsskrift; redaktør og medforfatter til bogen Kvinden i Samfundet (1938, engelsk udg. 1939. 2. udg. 1953) og af bogen Arbejderbeskyttelse (1943); medl. af folketinget (Radikale Venstre) 1945, af lønningsrådet og lønningskommissionen 1956 og af tilsynsrådet for mødrehjælpen 1956; suppleant til Europarådets forsamling siden 1949; medl. af hovedbestyrelsen i Det radikale Venstres Landsorganisation.

Adresse: Hovedg. 17, Birkerød.

GLUD Georg kunstmaler; f. 18/5 1901 på Frdbg.; søn af kunstmaler Wilfred Glud (død 1946) og hustru Rossine f. Eriksen (død 1934); gift (17/6 1923) m. damefrisørmester Agnes G., f. 9/3 1889 i Kbhvn., datter af blikkenslager Johannes Hansen (død 1940) og hustru Dagmar f. Harup (død 1945).

Uddannet på Teknisk skole og på kunstakademiet; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling, første gang 1919 og på Forårsudstillingen på Charlottenborg 1925; tilknyttet kunstnersammenslutningen Kulingen fra 1941.

Medl. af bestyrelsen for Kulingen fra 1941 og af bestyrelsen for Kunst for Varer.

Værker: Billeder fra Endelave, figurbilleder og træskulpturer; repræsenteret på statens museum for kunst og Malmohus museum. Malmo.

Adresse: Gråbynkev. 40, Kbhvn. Brh.

GLUD Hans fh. direktør, civilingeniør, E.; f. 17/9 1881 i Vejle; søn af blikkenslagermester H E Glud (død 1939) og hustru Karen f. Petersen (død 1928); gift (7/5 1921) m. Inger G., f. 1/3 1894 i Kbhvn., datter af slagtermester Sophus Arildsen (død 1918) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1944).

Cand. polyt. 1907; ingeniør i firmaet P A Pedersen, Kbhvn. 1907-08; ingeniør i A/S Glud & Marstrand's Fabriker 1908-14. tekn. underdir. 1914-39, selskabets tekn. direktør 1939-52.

Medl. af bestyrelsen for A/S Glud & Marstrand's Fabriker og for A/S Ernst Voss Fabriker, Fredericia fra 1952.

Adresse: Fru Gyllembourgs V. 8,

Kbhvn. F.

GLUD Jørgen civilingeniør; f. 15/10 1895 i Viborg; søn af kreditforenings-direktør C Glud (død 1926, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Karen f. Lorentzen (død 1949); gift m. Karen G., f. 8/6 1920 i Lillerød.

Student (Østersøgades skole) 1915; cand. polyt. 1922; rådg. ingeniør i Kbhvn. 1922-49; direktør for A/S Set. Annæ Palæ. Selskab for Kapitalanlæg, for A/S Hotel Europa, for A/S Karup Hotel og for A/S Set. Annæ Palæ II; ejer af Lundegaarden i Ballerup.

Medl. af bestyrelsen for A/S Set. Annæ Palæ, Selskab for Kapitalanlæg, for A/S Karup Hotel, for A/S Hotel Europa, for A/S Set. Annæ Palæ II o. fl. selskaber; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: Lundegaarden, Ballerup.

GLUD-JOHANSEN S P vicepolitiinspektør, R.p.p.; f. 28/1 1890 i Hammel; søn af gartner J P Johansen (død 1933) og hustru Marie f. Glud (død 1951); gift (5/11 1922) m. Esther G-J„ f. 11/2 1901 i Nakskov, datter af viktualie-handler A Hansen og hustru Kirstine f. Lund.

Ansat i Kbhvns politi 1912; til op-dagelsespolitiet 1917; overbetjent 1927; kriminalassist. 1931; politikommissær 1938; souschef i Kbhvns opdagelsespo-liti 1941; vicepolitiinsp. 1942.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Drosselv. 68, Kbhvn. F.

 

GNATT Poul solodanser, balletmester; f. 24/3 1923 i Baden ved Wien; søn af grosserer Kai Gnatt og hustru Kaja f. Olsen; gift m. Rigmor G., f. 21/4 1929 i Aalborg, datter af direktør Knud Strøyberg (se denne) og hustru Elna f. Christensen.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; balletdanser 1941; debut, i La Ventana s. å.; studieophold i Paris og London, solodanser i Ballets des Champs Elyseés og Metropolitan Ballet 1946-49; tourné i en række europæiske lande; balletskoleindehaver 1940-45; solodanser ved Det kgl. Teater 1949-51; 1. solodanser ved Ballet Russe 1951-52; balletmester ved Borowansky-ba-letten, Sydney 1952-53, ved den nationale New Zealand-ballet fra 1953.

Hovedroller i La Ventana, Tolv med Posten, Den skønne Donau, Auroras Bryllup, Passiones, Den detroniserede Dyretæmmer, Drift og Sylfiden samt i flere balletter i udlandet.

Medstifter af og formand for Den danske Balletklub 1949-51; grundlægger af ballettidsskriftet Ballet Nyt.

GODSK L A fh. forstander; f. 15/2 1885 i Vejby i Salling; søn af skrædder Anton Godsk (død 1912) og hustru Johanne f. Ludvigsen (død 1923); gift (27/10 1908) m. Agnes G., f. 21/1 1886 i Kaihave, datter af skrædder J P Mikkelsen (død 1938) og hustru Marie f. Christensen (død 1922).

Ved landbrug til 1904; lærereks. (Gedved) 1908; lærer ved Gudmindrup friskole i Odsherred 1908-12; førstelærer i Aale 1912-24; bestyrer ved Nørregades friskole i Odense 1924-32; forstander for Den danske andelsskole 1932-50.

Medl. af bestyrelsen for Aale Brugsforening 1914-24 (formand 1914-20), af repræsentantskabet for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1921 -23, af bestyrelsen for sidstn. 1923-32, af bestyrelsen og forretningsudvalget for A/S Fyns Forsamlingshus 1929-32 og af menighedsrådet for Odense valgmenighed 1930-36.

Har skrevet afsnittet Brugsforeningerne (i Den danske Andelsbevægelse, 1928); Egen Produktion (1934); Vor Organisation (s. m. G Poulsen, 1934); Brugsforeningsbevægelsens Grundprincipper (1941); F.D.B.'s Tillidsmands-Haandbog (s. m. S Bøgh Sørensen, 1955 -56); artikler og pjecer om kooperative emner; medudgiver og medforfatter af Hans Janus Kring, Nogle Mindeblade (1927).

Adresse: Prins Aages Allé 8, Fruens Bøge.

GODSKE-NIELSEN Hakon organist; f. 29/9 1890 på Resenborg; søn af Valdemar Godske-Nielsen (død 1951) og hustru Mathilde f. Langgaard (død 1915);

Elev af det kgl. danske musikkonservatorium 1910-13; fortsat uddannelse hos Carl Nielsen, Thomas Laub og Karl Straube i Leipzig; organist-vikar ved Vor Frelsers kirke 1911-17; organist ved Christiansborg slotskirke 1917-26, ved Jesuskirken fra 1926; musiklærer ved det kgl. blindeinstitut fra 1926 og ved det Trierske faglærer- og fag-lærerindekursus fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for samfundet Dansk Kirkesang 1936-42.

Har s. m. Povl Hamburger udg. Harmonilære (1939) og Modulationslære (1941).

Adresse: Classensg. 17 A, Kbhvn. Ø.

GOLDSCHMIDT Albert overretssagfører; f. 8/2 1869 i Kbhvn.; søn af etatsråd Julius M Goldschmidt (død 1908) og hustru Frederikke f. Levy (død 1888); gift (21/11 1897) m. Agnes G., f. 18/7 1876 i Taarbæk, datter af grosserer Adolph Seligmann (død 1912) og hustru Viga f. Wagner (død 1924).

Student (Hauchs skole) 1886; cand. jur. 1891; overretssagf. 1896; medhjælper ved skifteretten i Kbhvn. 1917-44.

Medl. af Det mosaiske Trossamfunds repræsentantskab og af direktionen for Carolineskolen og Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro 1911-27, formand for direktionen for sidstn. 1927-39; medl. af skolerådet for Ingrid Jespersens skole 1912-40.

Adresse: Nørreg. 33, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Bukkeballev. 25, Rungsted Kyst.

GOLDSCHMIDT Ernst kunsthistoriker, maler; f. i Kbhvn.; søn af direktør Selmar Goldschmidt (død 1922) og hustru Henriette (død 1919).

I handelslære; uddannet som maler på kunstakademiet, i Zahrtmanns skole og i Paris; har udstillet på de afvistes udstilling, Charlottenborg, Den frie Udstilling; medstifter af Grønningen og udstillet der fra 1915, endv. udstillet i Miinehen, i Stockholm, i Gøteborg og på Unionalen samt i Forum 1929. Separatudstillinger i 1930 (Kunstforeningen) og i 1943. Overordentligt medl. af kunstakademiet 1952. Har skrevet kritiker og kunstanmeldelser i blade og tidsskrifter, hovedsagelig i Politiken, fra 1906.

Har malet portrætter (Sven Lange, Ann. Paasikivi, Harald Bohr, Erik War-burg m. fl.), figurbilleder, nordsjællandske landskaber, bro- og bybilleder fra Nordfrankrig, billeder fra banelegemet med jernbanetog, landskaber fra Nordsverige, billeder bl. a. i Akademi-ska Foreningen i Lund, i undervisningsministeriet, i rådhuset i Århus, i Faaborg museet, i Goteborg og Malmo museum, i nationalmuseet i Stockholm og i kunstmuseet i Kbhvn.; Døden og Pigen (Kbhvns kommunes kunstneriske fond, 1955); Ved Eideren (vægmaleri i festsalen i Uffeskolen, Tønning, 1956); Viby mølle under uvejrsskyer (1957).

Har skrevet: Det nye Kunstblad (1910 -11); Dix eaux-fortes d'Oluf Hartmann (1912); Frankrigs Malerkunst i 9 bind: Indtil 17. Aarhundredes sidste Halvdel (1914); Overgangen til 18. Aarhundrede. Omkring Watteau og Chardin (1924); Le peintre Pierre Subleyras, sa vie, son Art (Paris 1925); Det attende Aarhundrede (1930); Det attende Aarhundredes Anfægtelser og Tøven. Overgangen til det nittende Aarhundrede (1934); David og hans Skole (1934); Det nittende Aarhundrede. De store Individualister (1938), Bogen om Chardin (Stockholm, 1945), Jean-Baptiste-Simé-on-Chardin (1947), Eugéne Delacroix (1950) og Delacroix og Impressionismen (1950) samt et bind med navne- og illustrationsfortegnelse til de tidl. udkomne bind (1952).

Medstifter af Foreningen Fransk Kunst 1918.

Har i de senere år mest boet i Frankrig.

Postadresse: Kastelsv. 14, Kbhvn. Ø.

GORMSEN Erik vicedirektør, cand. polit.; f. 19/2 1896 i Kbhvn.; søn af toldkasserer Sophus Gormsen (død 1937) og hustru Gerda Margrethe f. Jelstrup (død 1950); gift (21/5 1920) m. Ulla G., f. 10/3 1899 i Vejle, datter af købmand Olaf Christiansen (død 1920) og hustru Adele f. Wille (død 1952).

Student (Horsens) 1914; cand. polit. 1932; assistent i Vejle Bank 1914-19; bogholder i vekselererfirmaet I M Levin & Co. 1919-21 og i Kbhvns private Laanebank 1921-23; fuldmægtig i Landmandsbanken 1923; prokurist 1934; kontorchef 1935; underdir. 1939; vice-dir. 1954.

Adresse: Lakseg. 6, Kbhvn. K.

GORMSEN Harald dr. med.; f. 31/3 1909 i Kbhvn.; søn af sagfører Carl Gormsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Annie f. Jelstrup (død 1937); gift (1/12 1934) m. Tove G., f. 27/10 1909 i Kbhvn., datter af ingeniør Jørgen Georg Maardt (død 1926) og hustru Olga f. Christensen (død 1951).

Student (Metropolitanskolen) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1942; kandidat og reservelæge ved sygehusene i Brande, Tarm og Viborg 1934-37; assistent hos prosektor ved Århus kommunehospital 1937-39; vidensk. assistent på radiumstationen i Århus 1939-40; assistent på patologisk institut på kommunehospitalet i Kbhvn. og universitetets patologisk-anatomiske institut 1940-43; vidensk. assistent på universitetets retsmedicinske institut 1943; inspektør og afdelingsleder smstds s. å.; professor i retsmedicin ved Kbhvns universitet fra 1. sept. 1957; specialistanerk. (patologisk anatomi og vævsmikroskopi) 1941; lægesekr. i retslægerådet 1943-49; studierejse (patologisk anatomi og retsmedicin) i USA 1947 og gentagne studierejser (retsmedicin) i England.

Censor i patologisk anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1943-50, ved med. embedseks. fra 1944; korresp. medl. af British Association of Foren-sic Pathologists fra 1951.

Har skrevet: Knoglemarvsundersøgel-ser med særligt Henblik paa Plasmaceller (disputats, 1942) samt afhandlinger og tidsskriftsartikler om patolo-gisk-anatomiske og retsmedicinske emner (specielt om knoglemarv, plasmaceller og nyresygdomme).

Adresse: Fr. V's V. 9 A, Kbhvn. Ø.

GORRISSEN N J højesteretssagfører, R1.; f. 10/6 1896 i Vejle; søn af købmand N Gorrissen (død 1917) og hustru Anna f. Nissen (død 1909); gift (20/6 1922) m. Else G., f. 25/2 på Frdbg., datter af ekspeditionssekr. johs. Ditzel (død 1927) og hustru Augusta f. Glud (død 1953).

Student (Østre borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1920; landsretssagf. 1923; højesteretssagf. 1929.

Medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening; medl. af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds fra 1933, formand 1937-41; medl. af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924,1928-31; medl. af Højesteretsskrankens bestyrelse 1935-37, bestyrelsens formand fra 1956; formand for sagførernævnet 1941 -47 og for sagførerrådet 1947-55; næstformand for Danmarks Juristforbund 1952-55; medl. af styrelsen for de nordiske juristmøders danske afd.; præsident for Forenede danske Motorejere fra 1948; formand for Erhvervenes Op-lysningsråd fra 1949; medl. af regule-ringskommissionen for Kbhvns kommune fra 1954; formand for bestyrelsen for A/S Vestindisk Handelskompagni, for Chr. Augustinus Fabrikker A/S, for Brdr. Braun A/S, for A/S Det Kjøben-havnske Reassurancekompagni, for A/S Dansk Rayon Væveri, for A/S Dansk Stoker- og Varmekedelkompagni og for A/S Sehliehtkrull & Uttental; medl. af bestyrelsen for A/S Det danske Kulkompagni, A/S Hellerup Kulimport, A/S Hundested Kulimport, A/S Dampskibsselskabet Orion, Dampskibs-Akts. Myren, A/S Krogh, Brøchner & Holst, De danske Bomuldsvæverier A/S, Bunge Handels-akts., A/S Pensionsforsikringsanstalten og Merkur-Foto A/S; formand for Bankaktieselskabet Københavns Diskontokasse, for E R Rasmussens Fond og for Chr. Augustinus' Fabrikkers Fond; medl. af bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn; formand for børnehjemmet Dohns Minde; medl. af direktionen for Løvenholm Fonden.

Adresse: Hegelsv. 12, Charlottenlund.

GORRSEN Peter kommunelærer; f. 27/8 1909 i Kelstrup Strand, Vilstrup sogn; søn af fisker, senere fabriksarbejder Matthias Gorrsen (død 1955) og hustru  Anna Elisabeth f. Hofmann (død 1952); gift (13/10 1940) m. Ingeborg Marie G., f. 8/2 1922 i Trappen, Rinkenæs kommune, datter af murer Hans Lehmann Feddersen (død 1945) og hustru Ingeburg Maria f. Christensen.

I tysk skole 1916-20; realeks. (Christiansfeld private realskole) 1926; læ-rereks. (Haderslev) 1931; en kort tid lærer ved Christiansfeld realskole, ved Alnor skole fra 1931; gennemgået flere korte kursus; studierejse til Tyskland i 1953.

Medl. af Rinkenæs menighedsråd 1935-46; formand for Lærerkredsen for Graasten og Omegn 1940-46 og for Rinkenæs sogneråd fra 1937; medl. af Aabenraa amtsråd fra 1946; formand for Socialdemokratiet i Sønderborg valgkreds fra 1944 og for dets amtsorganisation i Sønderjylland 1947-53 samt medl. af partiets hovedbestyrelse fra 1953; medl. af folketinget fra 1957; formand for D.U.I.-Andelsselskabet Fal-kebo, Alnor 1948-54 og for Sønderjydsk Hjælpefond fra 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund af 1910, for Esbjerg arbejderhøjskole fra 1953 og for Landkommunernes Ulykkesforsikring G/S, Århus fra 1952; medl. af undervisningsministeriets udvalg for dansk kultur i udlandet fra 1956 og af tilsynsrådet for Sparekassen for Aabenraa By og Amt fra 1956; formand for hjemmeværnets distriktsudvalg i Aabenraa distrikt fra 1949.

Har skrevet artikler i dagblade og tidsskrifter om kommunale og grænsepolitiske problemer; medarbejder ved dagbladet Sønderjyden.

Adresse: Alnor skole pr. Graasten.

GOTFREDSEN Edvard professor, dr. med., R.; f. 14/2 1899 i Kbhvn.; søn af restauratør Hans Jacob Gotfredsen (død 1933) og hustru Sanne f. Ipsen (død 1940); gift (14/7 1922) m. Anna Marie Kirstine G., f. 21/10 1887 i Viborg, datter af oversergent Lars Nielsen (død 1956) og hustru Andrea f. Andreassen Kjær (død 1914).

Student (privat dimit.) 1919; med. eks. 1927; hospitalsuddannelse 1927-30; prakt. læge 1930-39; dr. med. 1942; fængselslæge 1942-49; universitetsadjunkt 1943-49; designeret professor i medicinens historie ved Kbhvns universitet 1949, udnævnt 1950.

Medl. af Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsret 1938-41; konsulent ved universitetets medicinsk-histo-riske museum 1939, medl. af dettes bestyrelse 1940, dettes bestyrer 1951; medl. af bestyrelsen for Dansk medi-cinsk-historisk Selskab 1940 (formand 1950) og for Medicinsk-historisk Museums Venner 1947; korresp. medl. af Svenska Lakaresallskapets medicohisto-riska sektionen 1950; medl. af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1952, præsident 1956; formand for Selskabet for dansk Kulturhistorie 1955.

Har skrevet: Oldtidens Lære om Hjerte, Kar og Puls (disputats, 1942); Ex historia remediorum (s. m. Kaj Roholm, 1945); Medicinens Historie (1950); medarbejder ved Lægekunsten gennem Tiderne 1945-46 og ved Den nye Salmon-sen 1949; medredaktør af Medicinsk Forum 1947 og af Centaurus 1950; Consulting Editor of The Journal of the History of Medierne 1951 og af International Record of Medicine 1952; medicin- historiske afhandlinger i danske og udenl. fagskrifter; dagbladskronikker og -artikler.

Adresse; Nyelandsv. 69, Kbhvn. F.

GOTTHARDT Carl Georg civilingeniør; f. 25/5 1893 i Nykøbing F.; søn af købmand Bøie Gotthardt (død 1908) og hustru Hermine f. Nielsen (død 1934); gift (27/4 1919) m. Jonna G., f. 21/7 1895 i Bergen, Norge, datter af kaptajn Einar Fermann (død 1932) og hustru Betsy f. Wolden (død 1947).

Student (Nykøbing F.) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1916; ansat ved statsbanerne 1916-18; sekondløjtn. 1918; ansat i rådg. ingeniørfirma Birch & Krogboe 1919; medindehaver af dette firma fra 1933.

Rådg. ingeniør ved opførelsen af bl.a. Dagmarhus, åndssvageanstalterne ved Vodskov, Sølund og Mariager, ved Ø.K.'s hovedsæde i Kbhvn., amtssygehusene i Gentofte, Glostrup, Svendborg, Rønne, Ringe og Rudkøbing, Havemanns Magasin, A/S Atlas' fabrik i Lundtofte samt ved bebyggelserne Haandværkerhaven, Munkevangen og Bellahøj.

Adresse: Vemmetofte Allé 7, Gentofte.

GOTTLOB Kaj arkitekt, kgl. bygningsinspektør; f. 9/11 1887 i Kbhvn.; søn af ingeniør Immanuel Gottlob (død 1927) og hustru Doris f. Nørholm (død 1937); gift (3/11 1918) m. Esther G., f. 14/10 1893 i Kbhvn., datter af professor A B Drachmann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Bentzon.

Student (Borgerdydskolen) 1905; cand. phil. 1906; gennemgået kunstakademiet 1907-14; akademiets store guldmed. 1915; medarbejder hos professor H Kampmann 1909-20; lærer ved Teknisk skole 1915-17; assistent ved kunstakademiets arkitekturskole 1917, professor i bygningskunst 1924-38; deltog i Ecole Francaise d'Athéne's opmålingsarbejder i Delfi 1912 og 1923; kgl. bygningsinsp. 1936-30. nov. 1957; medl. af det særlige bygningssyn.

Medl. af komitéen for det danske studenterhus i Paris 1946.

Fuldførte Frdbg. domhus efter professor Kampmanns død; endv. af byggearbejder: Skt. Lukas kirke i Århus (s.m. arkitekt A Frederiksen), kommuneskoler for Kbhvns kommune bl. a. Skolen ved Sundet med friluftskole, forretningsbygningen Ørstedhus, det danske hus for studerende i Paris, Knippelsbro, restaurering af C F Hansen's Metropolitan-skole og ombygning af C F Hansen's arrestbygning ved Domhuset, ombygning af en del af Børsens indre, universitetsbygninger i Universitetsparken, forsam-lingsbygningen Tønderhus i Tønder, Langebro og Egmont H Petersens Kollegium.

Medl. af akademirådet 1923-38 og 1943-56.

Adresse: Rosenv. Hovedv. 29, Kbhvn. Ø.

GOTTSCHALCH Ellen skuespillerinde, MI &A.; f. 2/5 i Asaa, Jylland; datter af sognefoged Søren N Holm (død 1949) og hustru Ane Jørgine f. Thorsen.

Elev på Aarhus Teater; debuterede 5. febr. 1911 i Anker Larsens Karen, Maren og Mette; ansat ved Det nye Teater 1912-28 og ved Casino 1928-30; derefter optrådt på forsk, teatre; ansat ved Det kgl. Teater 1941.

Tildelt Filmprisen 1948, Teaterpokalen 1949 og Tagea Brandts Rejselegat 1951.

Hovedroller i Som i Ungdommens Vaar, Husmandstøsen, Dunungen og Den glade Enke; Britta i Ingmarsgaarden; Solveig i Per Gynt; Nitouche; værtinden i Sommer i Tyrol; Veronika i Foraar i Heidelberg; Lotte i Københavnerliv; Rose i Recensenten og Dyret; Pernille i Henrik og Pernille; Mette i Kærlighed uden Strømper; Gedske i Den politiske Kandestøber; Gunhild i Fiskerne; Dorine i Tar-tuffe; Gina i Vildanden; Madam Volti-subito i Recensenten og Dyret; Magde-lone i Skuespillet og Operaen Maska-rade; Linda Lohmann i En Sælgers Død; Karen i Elverhøj; Paliusha i Kong Midas Datter; titelrollen i Mutter Courage; filmsroller, bl. a.: Lene i Champagnegaloppen; Moderen i En Desertør; Fru Brasen i Sommerglæder; Jette i Weysefil-men, samt i En Pige uden Lige, Billet mrkt., Ta hvad du vil ha, Mød mig paa Cassiopeja, Tante Tut fra Paris.

Adresse: GI. Kongev. 138 A, Kbhvn. V.

GRAAE Poul redaktør; f. 20/10 1899 i Sorø; søn af trafikchef Johannes Graae (død 1935. se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Margrethe f. Skow; gift (18/10 1928) m. Ebba G., f. 21/12 1898, datter af fabrikant Chr. Wadum og hustru Al-frida f. Olsen.

Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. polit. 1926; ansat ved Politiken 1927; fra 1932 erhvervspolitisk og økonomisk medarbejder; redaktør 1941.

Studierejser til Tyskland 1921 og England 1924 og 1926; af Journalistforbundet tildelt Tuborgfondets Jubilæumslegat 1933 til studium i USA (Columbia University, New York) af amerikanske journalisters uddannelse; medl. af bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet og for Journalistforeningens pensionskasse; medl. af bestyrelsen for Danmarks olympiske Komité 1946-53; medl. af International Press Institute, formand i bestyrelsen for Valdemar Gomme Graae's Hjælpelegat.

Adresse: Grøndalsv. 13, Kbhvn. F.

GRAM Aage G direktør, maskinfabrikant, R.; f. 2/2 1879 i Kjøbenhoved; søn af dyrlæge J J Gram (død 1917) og hustru Maren f. Kryhlmann (død 1890): gift (18/10 1907) m. Anna G., f. 7/8 1886, datter af rentier S Knudsen, Rønde (død 1935) og hustru Nilsine f. Svendstrup (død 1926).

Lærte maskinbyggeri hos Jensen & Olsen i Esbjerg 1896-1900; konstruktør-eks. fra Det tekn. Selskabs skole 1903; ingeniør ved De danske Mejeriers Maskinfabrik til 1907; medindehaver af firmaet Brødrene Gram i Vojens 1907-30; direktør for A/S Brødrene Gram fra 1930, formand for sammes bestyrelse fra 1947.

Medl. af Nordslesvigs Vælgerforenings økonomiske udvalg 1919-20; formand og direktør for A/S Maskinkompagniet National til 1941; medl. af bestyrelsen for A/S Kalksandstenfabrikken Union 1919-43; formand for Vojens Kommunalforening 1924-30; medl. af Vojens kommunalråd 1908-19; formand for Vojens Handels- og Industriforening 1910-14; medl. af teknisk skoles bestyrelse og af Vojens skolekommission til 1941; tillidsmand for Sønderjydsk Skoieforening til 1948; medl. af bestyrelsen for Vojens danske børnehave til 1943 og for Vojens Sogns Venstreforening til 1950; formand for foreningen Vojens Ungdomsskoles Venner til 1943; formand for den selvejende institution Vojens ungdomsskole til 1947, for Foreningen af danske Kølemaskinfabrikanter til 1949 og for Boligselskabet af 1943 i Vojens; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen og for Køleteknisk Forskningsinstitut; medl. af bestyrelsen for A/S Jernstøberiet Kongeaa.

Adresse: Vojens.

GRAM Axel civilingeniør, konsul, R.p.p.; f. 24/6 1889 i Kbhvn.; søn af professor I Bille Gram (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Dorthea Christiane f. Petersen (død 1946); gift (25/4 1918) m. Ane Mette G., f. 31/1 1894 på Kjøl-holt ved Vejle, datter af proprietær Marenus Andersen (død 1928) og hustru Johanne f. Formann (død 1951).

Student (Østre borgerdydskole) 1907; eand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; ingeniør hos A/S Titan i 1914; sekondløjtn. i fæstningsartilleriet 1915; ingeniør i firmaet Ludvigsen & Hermann, Kbhvn. 1916-22; direktør for A/S Skarrehage Molerværk 1922-54, for Dansk Polysty-rol Fabrik A/S 1955-57; svensk vicekonsul 1940-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Molerindustri 1926-44, for A/S Skarrehage Molerværk fra 1948, af Nykøbing byråd 1929-50 og af bankrådet for A/S Morsø Bank 1927-54; formand for bestyrelsen

for Teknisk skole 1941-54 og for Foreningen af Fabrikanter af danske Varmeisoleringsmaterialer fra 1946.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Kongensv. 30, Kbhvn. F.

GRAM Christian forretningsfører; f. 29/11 1878 i Vejle; søn af slagtermester Niels Chr. Gram (død 1901) og hustru Marie f. Eitz (død 1946).

Medl. af landstinget 1945-47, af ar-bejdsrådet til 1953, af grundforbedrings udvalget for Kbhvns amt til 1950 og af ungdomsskolevæsnet for Frdbg.; formand i bestyrelsen for A/S Mælkeriet Enigheden til 1949 og for A/S Enico til 1949; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsudvalg for Kbhvn. og for A/S Jægersborg Strandhave; formand for Arbejdsmændenes Fællesledelse til 1949, medl. af hovedbestyrelsen i Dansk Arbejdsmands Forbund til 1951; formand for bestyrelsen for A/S Nora Bio.

Adresse: Lyngbyv. 272, Hellerup.

GRAM Ernst forstander, R.p.p.; f. 21/5 1891 i Lynge ved Sorø; søn af konsulent Hans Gram (død 1927) og hustru Caroline f. Christensen (død 1935); gift (18/9 1931) m. Agnete G., f. 19/2, datter af konsul A Schjøth, Vejle (død 1921) og hustru Ola f. Christensen.

Cand. mag. i botanik 1915: studieophold ved Cornell University, USA 1916-17 og ved Biologische Reichsanstalt i Berlin 1921, ansat ved statens plantepatologiske forsøg i Lyngby fra 1917, forstander (forsøgsleder) 1925. -

Har affattet forsøgsberetninger og oversigter over plantesygdomme og deres bekæmpelse; afsnit om plantesygdomme i forsk, håndbøger; Havedoktoren 1933 og 1940; Gartnerforeningens »Bekæmpelse af Haveplanternes Sygdomme« 5.-9. udg.; håndbogen Plantesygdomme (s. m. A Weber); Landhusholdningsselskabets »Kartoflens Sygdomme« og (s. m. P Bovien) »Rodfrugternes Sygdomme«; Planternes Liv (1951); Sygdomme og Skadedyr i Landbrugsafgrøder (tavlebind og teksthæfte, begge s. m. P Bovien og Chr. Stapel).

Formand for plantesundhedsrådet; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af kommissionen for statens almindelige videnskabsfond; okt. 1955-april 1956 udsendt af FAO til Israel som ekspert i plantebeskyttelse.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Lottenborgv. 2, Lyngby.

GRAM Georg statskonsulent; f. 27/2 1904 i Rødding; søn af gårdejer Emil P Gram (død 1923) og hustru Mathilde Elisabeth f. Hybschmann; gift (28/1 1944) m. læge Elvira Amalie G., f. 22/1 1914 i Kbhvn., datter af Jens Martin Christensen og hustru Theodora Amalie f. Larsen.

På Rødding højskole, Avoncroft landbrugsskole i England og Korinth landbrugsskole; landbrugskand. 1930; studieophold ved Gottingen universitet 1933-34; assistent ved Sønderjydsk Fællesledelse for Kvægavl 1930-32; lærer ved Graasten Landbrugsskole 1934-36; sekretær i Landbrugsrådet 1936, fuldmægtig 1943, kontorchef 1948-53; till. daglig leder af landbrugsministeriets he-steeksportudvalg 1937-48; handelsrådgiver for de danske landbrugsorganisationer og eksportudvalg i Tyskland 1948-53; Danmarks landbrugskonsulent i Benelux-landene og Frankrig 1953.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; Ty.F.R.F.23.

Adresse: »Valensole«, Rue des Ché-

nes, Pomponne S/M. (Lagny), Frankrig.

GRAM H C professor, overlæge, dr. med., R.DM.p.p.; f. 3/3 1890 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Christian Gram (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Louise f. Lohse (død 1900); gift (1/6 1918) m. Ellen G., f. 13/2 1895 i Kbhvn., datter af gartner Peter Hansen og hustru Flora f. Dencker.

Student (Metropolitanskolen) 1908; med. eks. 1915; i Serbien 1915, Rusland 1916; klinisk assistent ved rigshospitalets afd. B 1918-20; 2. reservelæge 1920-22; Fellow in Research Medierne og Fellow of the Rockefeller Foundation, Philadelphia, 1922-24; dr. med. 1921; 1. reservelæge ved rigshospitalet 1924-28; prakt. specialist i Kbhvn. (mave-, tarm- og blodsygdomme) 1924; censorsuppleant ved med. embedseks. 1928-30; lærer ved rigshospitalets sygeplejerskeskole 1925-28; assist. læge ved invalideforsikringsrådet 1928; reservelæge ved Frdbg. hospital 1928; administrator ved Povl Fech-tels hospital 1932-39; overlæge ved invalideforsikringsrådet 1929-34; medl. af farmakopékommissionen 1933-47; formand for permanente udvalg til udgivelse af lægebog for søfarende 1943-49; konsulent i med. sygdomme for sundhedsstyrelsen 1947; chefkonsulent i latinsk nomenklatur u. World Health Organization 1951; overlæge ved Sundby hospitals med. afd. 1933; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1936.

Udgivne bøger: Studier over Fibrin-mængden i Menneskets Blod og Plasma (disputats 1921); Hæmatologisk Teknik (s. m. E. Meulengracht), Medicinsk therapeutisk Lommebog; Lægebog(1929); Blodets Sygdomme (1929); Tropehygiejne (1952). Talrige afhandlinger i danske og udenl. lægevidensk. tidsskrifter.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Serb.r.K.; S.H.E.5.

Adresse: Bredg. 51, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Halcyon, Aalsgaarde.

GRAM Jørgen gårdejer, R.DM.; f. 19/11 1887 i Store Nustrup i Sønderjylland; søn af gårdejer Hans Gram (død 1914) og hustru Marie f. Hybschmann (død 1923); gift (26/9 1913) m. Nanna G., f. 12/9 1889 i Dybbøl, datter af gårdejer Jørgen Zachariassen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Sophie f. Hansen (død 1935).

Ophold på Skamlingsbanke højskole og på Tune landbrugsskole; ejer af An-kergaard i Gabøl fra 1909.

Medl. af bestyrelsen for dagbladet Dannevirke; formand for Midtsønderjyllands Elektricitetsforsyning fra 1923; formand for Sønderjyllands Højspændingsværk fra 1944; medl. af bestyrelsen for Graasten landbrugsskole fra 1924; formand for Danske Landbrugeres Eksportorganisation Danhors; medl. af Landbrugsrådet fra 1935, af folketinget (Venstre) 1935-57 og af Venstres hovedbestyrelse; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1945-57, af Europarådet 1951-57, af vareforsyningsudvalget 1953 -57 og af folketingets finansudvalg 1954-57.

Adresse: Ankergaard pr. Gabøl.

GRAM P A Rosenkilde arkitekt, bygningsinspektør, R.; f. 2"'7 1883 i Kbhvn.; søn af murermester, rådmand P P Gram (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Kjerstine f. Andersen; gift 1. gang (4/11 1909) m. Adrienne Anette G., død, datter af bagermester I Ersted; 2. gang (21/12 1928) m. Marna Kirstine G., f. 3/4 1905 i Svendborg, datter af murermester J Rasmussen.

Præliminæreks. (Østre borgerdydsko-le) 1900; murersvend; på Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1917; tegner og konduktør bl. a. hos professor A Rosen og hos slotsarkitekt Thorvald Jørgensen; bygningsass. u. Kbhvns bygningskommission 1907; bygningsinsp. i Sundbyerne 1924; på Østerbro 1930 og i vestre stordistrikt 1932; fl. studierejser i udlandet; medl. af Kunstnersamfundet.

Formand for Bygningsinspektørernes Fællesråd 1932 og for Akademisk Arkitektforenings sektion af arkitekter ansatte som embedsmænd i stat og kommune 1934; medl. af understøttelsesfondet og revisor i Akademisk Arkitektforening; opmand i murerfagets faglige voldgiftsret 1939; mæglingsmand ved statens forligsinstitution i arbejdsstri-digheder 1952.

Har opført en del beboelses- og for-retningsbygninger i Kbhvn. samt bl. a. rovdyrhusene og elefanthuset i Zoologisk Have.

Adresse: Viadukt Allé 13, Hellerup.

GRAM Victor folketingsmand; f. 30/1 1910 i Højby sogn i Ods herred; søn af graver Carl Gram (død 1953) og hustru Marie f. Christensen (død 1938); gift (29/11 1930) m. Ella G., f. 30/5 1908 i Fredericia, datter af opkræver Anton Nielsen og hustru Marie f. Skov.

Arbejdsmand og fabrikarbejder 1924-30; tillært som sølvsliber 1930.

Medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1935-46; forbundssekr. i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1937-42, forbundsformand 1942-46; medl. af folketinget (Socialdemokratiet, Fredericia kr.) 1943; medl. af den parlamentariske kommission af 1945 og af 1948, af forsvarskommissionen af 1946. af forsvarsudvalget af 1955, af Grønlands-kommissionen af 1948, af Grønlandsudvalget 1950 og af Nordisk Råd 1953; forretningsfører for forsvarets velfærds-tjeneste (folk og værn) 1951; redaktør af bladet Folk og Forsvar 1952-54.

Adresse: Ejderstedg. 12, Kbhvn. V.

GRAM Viggo stabslæge, M.T.Fi.p.p.; f. 19/11 1908 i Frederikssund; søn af direktør Hans Gram og hustru Emma f. Christensen; gift (16/10 1934) m. Merete G., f. 27/8 1910 i Tirsted, datter af slotspræst Oscar Geismar (død 1950. se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Olga f. Hansen (død 1955).

Student (Odense) 1927); med. eks. 1934; reservelæge ved amtssygehuset i Ringe s. å., ved by- og amtssygehuset i Fredericia 1936; 1. reservekirurg ved amtssygehuset i Haderslev 1938-40; u. vinterkrigen afdelingskirurg i Finland 1940; prakt. i Fredericia 1940-52; læge ved Forsikringsakts. Dannevirke. Fredericia 1940-52; jernbanelæge 1941; arresteret af tyskerne dec. 1943 (Kolding) og okt. 1944-maj 1945 (Kolding, Frøslev-og Neuengamme); overlæge i hæren 1946, stabslæge I og kommandolæge ved vestre landsdelskommando, Århus 1953; till. skolelæge u. århus kommunale skolevæsen 1954.

Formand for Det frie Nord's Frederi-ciaafd. 1940-45; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.Fr.Mk.2.

Adresse: Hellerupv. 8, Århus.

GRANDJEAN Louis E forfatter; f. 2/3 1898 i Kbhvn.; søn af grosserer S J Grandjean (død 1906) og hustru Marie f. Carlson (død 1905); ugift.

Udgået fra Sorø Akademi 1914; afgangseks, fra Den jydske Handelshøjskole i Århus 1915; i handelslære hos Hans Broge & Co., Århus 1915-17; ophold i Østen (Rusland, Japan og Tyrkiet 1917-20; korrespondent i Assu-rance-Compagniet Baltica 1920, fuldmægtig 1922, kontorchef 1926, prokurist 1929. underdir. 1933-41; adm. direktør for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1948-53, tildelt foreningens Antonius-pris 1954.

Lektor i søforsikring ved Handelshøjskolen 1927-38; medl. af bestyrelsen for A/S Max Levig & Co.s Eftf. 1937-57 og for Finansakts. Gloria 1947-57; kommitteret ved Handels- og Søfartsmuseet og medl. af museets komité 1948-57.

Har skrevet: En Støtte for Ham (I 1929, II 1931 og III 1935); Søforsik-ringspraksis (1931, 2. udg. i II bind 1935); Det evige Østen (digte 1937);  Admiral - og dog (roman 1942); Herman Bang (biografi, 1942): Søkortets Stednavne I-II (1945-46); Frederik II.s Søret (1946); Verdens ældste Bjærg-ningsselskab (1947); Skibbruddets Saga (1947); Skibsfartens Hjælpetropper (1948); De danske Gotlandsfarere (1950); Erhvervsliv og Mentalhygiejne (1951); Omkring Hans Nansen (1953): Frisk Mod. Antonius (1953); Det lille Milieu (1954); De bedste Øjeblikke (1954); Med liv og sjæl (1955); Det sande menneske (1955); Fra min ensomme hytte (1956); Guldbægeret, et mysteriespil om Hamlet (1956); Både- og (1957) samt forsk. Ewaldstudier i tidsskrifter og årbøger.

Tildelt Kaptajn Lundgrens Forfatterlegat 1954.

Udenl. orden: P.r.K.3.

Adresse: Linstowsv. 1, Rungsted Kyst.

GRANDJEAN Poul Bredo arkivar, RDM. p.p.; f. 5/9 1880 i Kbhvn.; søn af komponisten, kgl. syngemester Axel Grandjean (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Maria f. Prahl (død 1931); gift 1. gang m. Adelheid Elisabeth G., f. Junge (ægteskabet opløst); 2. gang m. Ida Emilie G., f. Attrup.

Registrator i rigsarkivet 1910; tilsynshavende ved sammes seglsamling 1917; underarkivar 1923; arkivar II 1931; arkivar I 1939-50; har holdt heraldiske forelæsninger på kunstakademiet; bemyndiget 1933 af handelsministeriet til at deltage i skandinaviske forhandlinger om international varemærkemæssig beskyttelse af statskendetegn; beskikket til statsministeriets konsulent i heraldiske spørgsmål 1935; statens heraldiske konsulent 1938-54; medl. af-statsministeriets rigsvåbensudvalg 1950.

Medl. af bestyrelsen for Arkivarforeningen 1917-23; korresp. medl. af Aca-démie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen 1924, af Koninklijk Ne-derlandsch Genootschap voor Geslacht-en Wapenkunde 1926, af Genealogiska Samfundet i Finland 1932 (æresmedlem 1950) af Société Suisse d'Héraldique 1933; udenl. medl. af Kungl. Samfundet for utgifvande af håndskrifter rbrande Skandinaviens historia (Stockholm) 1934; medl. af repræsentantskabet for Under-støttelsesanstalten for trængende Efterslægt 1935-51; denominator ved Elers kollegium 1940; æresmedlem af Verein Herold (Berlin) 1951; korresp. medl. af Gesellschaft Adler (Wien) 1952 og af Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antik-vitetsakademien i Stockholm 1953.

Har siden 1901 offentliggjort en række personalhistoriske, sigillegrafi-ske, heraldiske og topografiske arbejder, bl. a. Dansk Heraldik (1919); Det danske Rigsvaaben (1926); Danske Købstæders Segl indtil 1660 (1937); Dansk Sigillografi (1944); Danske Herreders Segl indtil 1660 (1946); Danske Gilders Segl fra Middelalderen (1948); Dansk Haandværkerlavs Segl (1950); Danske kgl. Segl 1559-1670 (1951); Slesvigske Købstads- og Herredssegl indtil 1660 (1953); medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon m. m.; fremsatte 1935 forslag til våbener for samtlige danske amter.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; F.U.Æ.M.I.; F.Æ.L.5.; Gr.G.1.3.; I.F.3.; Li.Vau.4.; N.St.0.31.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Fuglegårdsvænget 62,

Gentofte.

GRANDJEAN Vincens stamhusbesidder, hofjægermester; f. 18/9 1898 på Ven-nerslund; søn af stamhusbesidder J L Grandjean (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1947); gift (14/3 1937) m. Nina G., f. 10/1 i Kbhvn., datter af kunstmaler, professor Lauritz Tuxen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Ursule f. de Baisieux (død 1899).

Student 1919; eand. phil. 1920; se-kondløjtn. i gardehusar-regimentet 1924; besidder af stamhuset Vennerslund fra 1926 og efter dettes ophævelse i 1930 ejer af Vennerslund gods.

Medl. af bestyrelsen for Det konservative Folkeparti i Maribo amts 5. valgkreds fra 1926, formand fra 1939; medl. af bestyrelsen for Maribo Amts økonomiske Selskab fra 1926, formand fra 1935; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1941; medl. af bestyrelsen for Samvirksomheden for Lolland-Falster; medl. af repræsentantskabet for Sukkerfabri-ken Nykjøbing fra 1929; medl. af Stad-ager-Nørre Kirkeby sognes menighedsråd 1927-39; formand for Stadager-Nør-re Kirkeby sogneråd 1929-46; medl. af Kippinge-Brarup-Stadager sogneråd 1947; formand for bestyrelsen for Lolland-Falsters Stiftstidende 1941-47; formand for Repræsentantskabet for Landmandsbanken, Nykøbing F. fra 1952; medl. af Femern-Rute komitéen; formand for Pumpelaget Klodskov Nor og for afløsningen af jagtretten i Maribo amt; formand for Maribo Amts Gardehusarforening 1944-53 og for udvalget for afholdelse af kursus i maskinbrug for landmænd fra 1952.

Adresse: Vennerslund pr. N-Alslev.

GRAU Mogens kontorchef, R.; f. 12/8 1916 i Flensborg; søn af redaktør Andreas Grau (død 1935. se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Møller; gift (13/4 1947) m. Arnak G., f. 27/1 1920 i Nørresundby, datter af afdøde lodsformand Gustav Thostrup og hustru Holcha f. Støckel.

Student (Sønderborg) 1934; cand. jur. 1940; ansat i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Kolding 1943; påny i justitsministeriet 1944, fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1954, kontorchef s. å.; till. sekretær i Grønlandskommissionen 1949-50; medhjælper hos statsadvokaten for Fyn 1949-50, hos statsadvokaten for Kbhvn. 1950-56.

Medl. af rådet for Større Færdselssikkerhed fra 1954; formand for justitsministeriets brandudvalg fra 1955; medl. af civilforsvarsrådet fra 1955.

Adresse: Ibstrupvænget 18, Gentofte.

GRAU Peter fh. sparekassedirektør, R. DM.; f. 31/7 1873 i Amoy i Kina; søn af skibskaptajn Hans Jørgen Grau (død 1884) og hustru Ellen f. Wollesen (død 1909); gift (8/6 1900) m. Julie Elisabeth G., f. 1/11 1878 i S-Stenderup Skov ved Kolding, datter af skovfoged Hans Christian Jacobsen og hustru Ane Elisa f. Pedersen (død 1935).

Lærereks. (Haderslev) 1894; lærer til 1899; tog afsked af politiske grunde; derefter knyttet til den danske presse i Haderslev; assistent, senere kontorchef på advokat- og notarialkontor 1904-14; deltog i verdenskrigen 1914-18; direktør i Sparekassen for Haderslev Byes Omegn 1919-49.

Medl. af sparekasseudvalget for Sønderjylland 1920, af Haderslev domsogns menighedsråd 1920-49, af bestyrelsen for den sønderjydske menighedsrådsfor-ening 1946-49, af repræsentantskabet for Købstædernes alm. Brandforsikring 1921 (medl. af kontroludvalget 1937-40), af bestyrelsen for Livsforsikrings-foreningen Fremtiden i Aalborg 1923 (næstformand 1933), af henstandsudval-get for Haderslev amt i h. t. lov af 11. marts 1933, af bestyrelsen for Centralforeningen af jydske Sparekasser 1921-47 (formand 1943-47), af bestyrelsen for Sammenslutningen af Jydske Kjøbstadsparekasser 1928-43; af Fællesrepræsentationen for de danske Sparekasser 1932-47 og af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening 1947-49.

Adresse: Åbenråv. 41, Haderslev.

Sommerbolig: Villa Suset, Kelstrup

Strand pr. S-Vilstrup.

GRAUSLUND Jens postmester, R.; f. 28/12 1895 i Gjelballe; søn af landmand Jørgen Grauslund og hustru Marie f. Ousen (død 1921); gift (12/9 1921) m. Dagmar Katrine G., f. 8/6 1892, datter af førstelærer Kristensen (død 1929) og hustru Ane Marie f. Hansen (død 1955).

Præliminæreks.; indtrådt i postvæsenet 1912; assistent 1919; overassist. 1935; kontrollør 1941; kst. postmester i Thisted i 1943; postmester i Ringkøbing 1944, i Odense 1955.

Medl. af Ringkøbing byråd 1950-55; formand for Kultursamvirke for Ringkøbing og Omegn 1948-53 og for Ringkøbing socialfilantropiske Byggeselskab 1954-55.

Adresse: Odense.

GRAVENHORST Corl Otto direktør, R.; f. 19/9 1884 i Randers; søn af boghandler Cilius Gravenhorst (død 1901) og hustru Lavinia Mathilde f. Rosenstand (død 1931): gift 1. gang (12/10 1908) m. Ædele Elisabeth G., f. 29/5 1876 i Eskerod, død 1918, datter af murermester Anton Sceel Thomsen (død 1937) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1926); 2. gang (8/11 1921) m. Dagmar Kirstine G., f. 24/11 1899 i Århus, død 1934, datter af sognepræst Lars Jørgen Hansen (død 1935) og hustru Kirstine Marie f. Hansen; 3. gang (21/11 1942) m. Dagmar Marie G., f. 3/3 1902, datter af købmand Rasmus Carl Nielsen og hustru Mette Petrea f. Bendixen.

Discipel på Frederiksbjerg apotek, Århus 1900-04; cand. pharm. 1906; ansat på Århus Svaneapotek 1906-07 og ved Qvist's Laboratorium, Århus 1907-13; laboratorieforstander ved Aarhus Oliefabrik 1913; ansat ved selskabets filialer i Ostindien 1916-18 og i USA 1918-20; tekn. underdir. i selskabet 1930; direktør 1940-57.

Adresse: Marselisv. 3, Århus.

GRAVESEN Aage fabrikant, R.; f. 4/9 1887 i Ringkøbing; søn af tandlæge C C Gravesen (død 1910) og hustru Johanne f. Friis (død 1932); gift (20/9 1912) m. Inger G., f. 15/12 1888 i Kbhvn., datter af overfaktor W Halberg (død 1934) og hustru Anna f. Schou (død 1933).

Præliminæreks. (Schneekloths skole); handelsuddannelse i firmaet Otto Vol-qvartz & Co. 1904-07; afgangseks. fra Købmandsskolen 1908; ansat i Det Østasiatiske Kompagni's filial i Singapore 1908-11, ansat i A/S Valby Strømpefabrik 1911, medindehaver 1914, medl. af direktionen og bestyrelsen 1923, adm. direktør fra 1949 samt formand for bestyrelsen fra 1952; medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Fashionit fra 1954 og A/S Vasteks fra 1955.

Næstformand i Trikotagefabrikant-foreningen fra 1949; medl. af forsk, udvalg indenfor Textilfabrikantforeningen m. fl.

Adresse; Enemarksv. 11, Gentofte.

Sommerbolig: Klithytten, Liseleje.

GRAVESEN Erik direktør, R., D.r.K.M.; f. 6/12 1905 i Kbhvn.; søn af fabrikant Vilhelm Gravesen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Anna Margrethe f. Bang (død 1944); gift (20/5 1930) m. Inga G., f. 21/5 1910 på Frdbg., datter af isenkræmmer Janus Dornonville de la Cour og hustru Ida f. Bencke (død 1950).

Realeks. (Schneekloths skole); ansat på A/S Valby Strømpefabrik 1922; teknisk uddannet her og på tekstilmaskinfabrikker i England og Tyskland; driftsbestyrer på A/S Valby Strømpefabrik 1930, direktør 1941, medl. af bestyrelsen for samme 1952; medstifter af og formand for bestyrelsen for A/S Fashionit fra 1954.

Formand for Danmarks Textiltekniske Forening 1942-50, derefter æresmedlem af foreningen; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarterer I fra 1942, formand 1942-50; medl. af hovedbestyrelsen for Textilfabrikantforeningen fra 1948, formand 1950-56; medl. af bestyrelsen for Vore Smaabørns Beklædning fra 1942, for Dansk Textilforsknings Institut fra 1944, næstformand fra 1951, af bestyrelsen for Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby 1945-50, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1947 og af bestyrelsen for Den Danske Farver-fagskole og forsøgsstation 1948-55; medl. af Industrirådet og af Industriforeningens og Industrirådets bestyrelse fra 1950, viceformand 1954, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening og af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe 1950-57, af den faste voldgiftsret fra 1950, af toldrådet og dettes appeludvalg fra 1952, af finansministeriets toldforhandlingsudvalg fra 1954, af Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål fra 1956, af sø- og handelsretten fra 1957 og af forsk, udvalg inden for Textilfabrikantforeningen m. fl.; medl. af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab fra 1952, næstformand fra 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954; medl. af bestyrelsen for Alex. Foss' Industrifond og for C F Jarl's Industrifond fra 1954 og for E R Rasmussens Fond fra 1955.

Adresse: Dalgas Boulevard 50,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Strandhuset, Raageleje

pr. Vejby.

GRAVESEN Johannes overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 30/1 1889 i Ringkøbing; søn af tandlæge C C Gravesen (død 1910) og hustru Johanne f. Friis (død 1932); gift (6/7 1915) m. Ellen G„ f.  22/1 1893 i Madras, datter af missionær, dr. theol. L P Larsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Anna Elisabeth f. Seidelin (død 1903).

Student (Metropolitanskolen) 1907; med. eks. 1913; 2. reservelæge ved Vejlefjord sanatorium s. å.; reservelæge i søværnet 1914-15; turmistjeneste 1915-16; amanuensis og assistent ved menig-hedssygehuset (Roskilde) 1916-17; 1. reservelæge ved Vejlefjord sanatorium 1918-20; dr. med. (Om Lungekollapsthe-rapi ved Tuberkulose) 1920; sanatorie-læge i missionens tjeneste i Indien 1921 -23; overlæge ved Vejlefjord sanatorium 1923, ved Frdbg. hospitals tuberkulose-afd. 1944 og till. ved Frdbg. tuberkulosestation 1946.

Formand i Dansk Tuberkuloselægesel-skab 1940-46; medl. af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1944 og af bestyrelsen for P Carl Petersens Fond fra 1945; formand for Helbredelsesfon-det, stiftet af grosserer P Carl Petersen og hustru, fra 1949; medl. af bestyrelsen for P Carl Petersens kollegium fra 1955; vicepræsident i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1945, præsident 1946-47; æresmedlem af The British Tu-berculosis Association 1949.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.L.21.; Ne. r.K.F.K.; N.O.N.3.; N.St.0.31.

Adresse: Tesdorpfsv. 41, Kbhvn. F.

GRAVESEN Poul Bondo overlæge, dr. med.; f. 7/4 1910 på Frdbg.; søn af tandlæge Carl Christian Gravesen og hustru Signe f. Bondo; gift (29/10 1938) m. Nøtter G., f. 8/3 1915 i Vordingborg, datter af tandlæge Kristian Elmquist (død 1935) og hustru Ingeborg f. Balslev.

Med. eks. 1935; dr. med. (Lympho-granulomatosis benigna) 1942; overlæge ved Frederiksborg amts tuberkuloseafd. og tuberkulosestationer 1945.

Adresse: Bakkedraget 9, Hillerød.

GREBE Viktor stenhuggermester, oldermand; f. 12/9 1898 i Kbhvn.; søn af stenhuggermester Frantz Grebe (død 1928) og hustru Elga f. Lundgreen (død 1926); gift (20/6 1926) m. Karen G., f. 28/3 1901 i Kbhvn., død 1954, datter af direktør O J Clausen og hustru Betty f. Hagerup.

Udlært i faderens forretning. Bispebjerg Stenhuggeri; svendebrev 1917; mester 1921; frekventerede den tyske fagskole i Zerbst i Anhalt og afsluttede med mesterprøve i Dessau 1922; overtog, efter faderens død, Bispebjerg Stenhuggeri i 1928.

Medl. af bestyrelsen for Stenhugger-lauget 1947, oldermand 1954; skuemester ved svendeprøver; medl. af repræsentantskabet for Håndværkerforeningen m. m.

Adresse: Støvnæs Allé 1, Kbhvn. NV.

GREDSTED Svend politikommissær, cand. jur.; f. 7/10 1908 på Frdbg.; søn af kontorchef M Gredsted (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Helga f. Jørgensen; gift (4/12 1936) m. Else G., f. 4/10 1913 i Odense, adoptivdatter af afdøde frøken Marie Halberg.

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Kbhvn. til 1936; bestall. som sagfører; politibetjent ved Jibhvns ordenspoliti 1937; kst. politifindm. i Tønder 1938; sekretær hos chefen for Kbhvns opdagelses-politi 1940; politikommissær i Kbhvns politis udrykningstjeneste og luftværns-afd. 1941; chef for Kbhvns politis 5. kreds, Vesterbro fra 1945; militær- og politiafsnitschef i modstandsbevægelsens region VI, afsnit 7; studierejse til USA som UN-fellow 1954 samt til Colombia og Sydamerika s. å.

Medstifter af og formand for Vesterbros Ungdomsklub 1948 og politiets ungdoms klubber 1952; medstifter af Kbhvns politis sociale hjælpetjeneste 1950; medl. af og sekretær i bestyrelsen for The Adventurers Club of Denmark; præsident for Valby-Vesterbro Rotary Klub 1956-57; tidl. medl. af bestyrelsen for Settlementet Saxogaard og Foreningen Fattige Børns Fodbeklædning.

Modtaget Margrethe Brinch's Legat 1953 og Otto Bruun-prisen 1956.

Tildelt Riksluftskyddsforbundets for-tjensttegn i sølv.

Udenl. orden: F.Æ.L.5. Adresse: Eskildsg. 2, Kbhvn. V. Sommerbolig: Sauntevænget 12, Hornbæk.

GREDSTED ANDERSEN Johannes forstander, civilingeniør se Andersen Johannes Gredsted.

GREEN Johs. bankdirektør, R.; f. 29/5 1904 på Frdbg.; søn af nationalbankdirektør H Green (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Johanne Frederikke f. Hall; gift (2/6 1931) m. Vibeke Marie G., f. 4/3, datter af læge Christian Neergaard og hustru Margrethe Sophie f. Berthelsen (død 1955).

Student (Frdbg. gymn.) 1922; ansat i Barclays Bank, Ltd., London 1924; cand. jur. 1928; assistent i Kbhvns Handelsbank og sagførerfuldm. s. å.; fuldmægtig i Privatbanken 1929; kontorchef 1936: underdir. 1940; vicedir. 1950, direktør 1953.

Medl. af redaktionen for Børshåndbogen Greens Danske Fonds og Aktier 1938, redaktør 1945-56; medl. af bestyrelsen for A/S Den ny Laanebank 1939-53 og for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1954, formand 1955; medl. af vareforsyningsrådet 1955, af Det internationale Handelskammers danske nationale komité 1955, af Institut International d'Etudes Bancaires 1956 og af bestyrelsen for Grænsefonden.

Adresse: Strandv. 439, Klampenborg.

GREGAARD Peer teaterdirektør; f. 3/5 1913 i Kbhvn.; søn af teaterdirektør Poul Gregaard (død 1950) og hustru Helga-Maria f. Nielsen (død 1952); gift m. Ulla G., f. 22/10 1925, datter af fh. teaterchef Bjorn Hodell, Stockholm og hustru Greta f. Jaderstrom (død 1948).

Student (Vestre borgerdydskole) 1932; sceneassistent ved Folketeatret 1933; inspektør ved Betty Nansen-Teatret 1934; regissør ved Folketeatret s. å., inspektør og presseattaché smstds 1935, till. dramatisk konsulent 1936; økono-miinsp. ved Folketeatret og Det ny Teater 1940-44; direktør for Det ny Teater fra 1944.

Leder af Teaterdirektørforeningens Skuespillerskole fra dens oprettelse 1949, formand for styrelsen for samme: formand for bestyrelsen for Teaterdirektørforeningens hjælpefond; leder af gæstespil med »Le Cid« på Théåtre Sarah-Bernhardt, Paris 1954.

Tildelt Teaterpokalen 1953.

Har skrevet: Min Tro paa Teatrei; Teater paa Broadway og udenfor; samt kroniker i kbhvnske dagblade.

Adresse: H C Ørsteds V. 20, Kbhvn.V.

Sommerbolig: Villa Therosen. Skodsborg.

 

GREGERSEN Aage ambassadør, dr. jur.. R.DM.p.p.; f. 20/10 1891 i Stovby på Falster; søn af mejeribestyrer F S Gregersen (død 1919) og hustru Ane Martine f. Christensen (død 1939).

Student (Nykøbing F.) 1910; eand. jur. 1920; ansat i udenrigsministeriet s. å., fuldmægtig 1930, fg. kontorchef 1945, kontorchef 1946; legationsråd 1952; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Peking 1953, ambassadør 1956; immatrikuleret ved universitetet i Montpellier 1931-37; fransk juridisk eks. 1934; dr. juris (Doctorat d'Etat) ved fakultetet i Montpellier 1937; sagkyndig ved den dansk-islandske forhandlingsdelegation af 1945.

Har skrevet: L'Islande, son Statut å travers les åges (disputats, 1937), tilkendt Prix de thése for året 1937.

Udenl. ordener: B.L.H.4.; C.H.L.4.; E.Ø.K.3.;I.F.2.; Le.S.3.; N.O.N.5.; N.St.O. 22.; S.N.22.

Adresse: Den danske ambassade,

11 A Nan Ho Yen, Peking, Kina.

GREGERSEN Axel skoledirektør; f. 3/10 1903    i Kerteminde; søn af fabrikant, malermester, forstander Herman Gregersen (død 1950) og hustru Marie f. Høj; gift (26/4 1929) m. Carla G., f. 7/8 1904  i Holsted By, datter af herreekviperingshandler N C Johansen (død 1951) og hustru Mette f. Malle (død 1952).

Udgået fra Kerteminde realskole; højskoleophold; lærereks. (Jelling) 1924; videreuddannelse i Kbhvn., bl. a. på Triers faglærerkursus og statens kursus for lærere ved tekniske undervisningsvirksomheder; ansat ved Hans Gregersens skole, Frdbg. 1925, skolebestyrer smstds 1934; ansat ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1936, skoleinsp. ved Lollandsvejens skole 1947; till. lærer ved Danmarks lærerhøjskole 1939-47 og ved KFUM's seminarium fra 1950, praktikleder og lærer i metodik smstds fra 1952; medarbejder ved Danmarks skoleradio i naturfag fra 1948; skoledir. i Odense fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Frdbg. Kommunelærerforening i 1942; formand for Foreningen af kommunale Skoleledere paa Frdbg. 1952-53; medl. af Advents-kirkens menighedsråd 1949-53; formand for landsforeningen Menighedssangen; medl. af ungdomsskolenævnet fra 1953, af bestyrelsen for Arbejdsteknisk skole, Odense og af bestyrelsen for Skolecentralen for Fyn; formand for Fyns studenterkursus fra 1953, for Odense lærerkursus fra 1953 og for Guldberg-planens lokalkomité for Odense fra 1956; medl. af bestyrelsen for foreningen Norden; formand for Odenseforeningen af 1956; medl. af bestyrelsen for Den fynske skolescene; medl. af Odense Rotary-club 1955.

Adresse: Platanv. 14, Odense. Sommerbolig: Odensev. 14, Kerteminde.

 

GREGERSEN Gregers direktør; f. 9/1 1906 i Randers; søn af tømrer Chr. Gregersen og hustru Sofie f. Brønnum; gift m. Gunhilde Melchior G.

Uddannelse i Randers Disconto- og Laanebank, Randers og i firmaet Norton, Slade & Co., London; adm. direktør for Factory Holding Co. A/S, Randers, A/S Randers Svineslagteri, A/S Bylderup Bov og Omegns Eksportslagteri, A/S Esbjerg Svineslagteri, Hadsund Svineslagteri, A/S Hairlock Fabrikken, Søborg og A/S Porco, Randers; kommitteret i A/S Varde Svineslagteri, i A/S Give og Omegns Svineslagteri og i A/S Give og Omegns Kødbenmelsfabrik; sekretær for Privatslagteriernes organisation.

Medl. af landbrugsministeriets svine-reguleringsudvalg 1938-39; formand for Foreningen af danske Krølhaarsfabrik-ker; medl. af Kontroludvalget (nedsat af Andels- og Privatslagterierne); medl. af bestyrelsen for Fond for Andels- og Privatslagteriernes forsøgsslagteri, laboratorium og slagteriskole og af bestyrelsen for Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening; formand for bestyrelsen for Just Abildgaards Eftf. Otto Kragh A/S.

Adresse: Houmeden 12, Randers.

GREGERSEN Peder fh. førstelærer; f. 13/11 1889 på Næsborg Vestergaard ved Løgstør; søn af gårdejer Gregers Pedersen (død 1904) og hustru Kirstine f. Sørensen (død 1932); gift (16/10 1915) m. Johanne G., f. 12/8 1890 i Ailerup, datter af sognepræst N S Nielsen (død 1920) og hustru Birgitte f. Hansen (død 1939).

Lærereks. (Ranum) 1910; vikar i Vester Hornum 1910-12; lærer ved Holsted byskole 1912-15; førstelærer i Maltbæk 1915-51.

Medl. af bestyrelsen for Malt sogns kommunale hjælpekasse 1921-29, formand 1925-29; medstifter af Retsforbundet for Ribe amt 1922 og medl. af dets første bestyrelse; formand for Retsforbundet i Bække valgkreds 1925-32; medl. af folketinget 1932-43 og 1950-53. af finansudvalget 1940-43 og 1950-53 og af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg af 1941 vedr. statens forhold til byggeriet; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening 1948-52 og fra 1956; medl. af Malt sogns menighedsråd 1949-51; landsformand for Danmarks Retsforbund 1953-55.

Medredaktør af ugebladet »Retspolitikken« 1937-41.

Adresse: Vejen.

GREVE S B V J kommandør, K. DM. FM., HTS.p.p.; f. 17/9 1898 på Brahetrolleborg; søn af godsforvalter C J Greve (død 1935) og hustru Alma f. Tischer; gift m. Maruska G., f. 26/12 1901, adoptivdatter af afdøde handskemager H C Larsen og hustru Olivia Kirstine f. Andersen (død 1955).

Søløitn. 1921, orlogskapt. 1938, kom-mandørkapt. 1946, kommandør 1950; jagtkaptajn hos H. M. kongen 1957.

Udenl. ordener: I.Kr.5.; Mar.O.A.4.; S.Sv.31.

Adresse: Vildandeg. 1, Kbhvn. K.

GREVENKOP-CASTENSKIOLD Erik W godsejer; f. 7/9 1914 i Kbhvn.; søn af hofjægermester, godsejer J A Greven-kop-Castenskiold (død 1941) og hustru Olga f. Magnus; gift (14/4 1942) m. Ulla, f. grevinde Wachtmeister af Johannishus, f. 29/1 1922 i Malmø, datter af civilingeniør Hans Gotthard Wachtmeister af Johannishus (død 1950) og hustru Elisabeth f. Stackell.

Præliminæreks. 1929; praktisk landbrugsuddannelse 1929-32; på landbrugsskole 1932-33; godsfuldm. 1933-35; overtaget Grevenkop gods 1935.

Medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Chemiske Fabriker 1951, for A/S af 1. Dec. 1953, 1953, for A/S Emil Jensen 1954, for A/S A Heede & Co. 1954, for A/S Vølund 1954, for A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1954 og for A/S Holbæk Frøkompagni 1955; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Nordisk Møbel-Pakhuse 1955; medl. af bestyrelsen for A/S Æbelø gods.

Adresse: Frederikslund.

GRIBSVAD Frode landsarkivar, R.; f. 12/1 1890 i Stentrup, Højby sogn; søn af friskolelærer Anders Jørgen Pedersen (død 1915) og hustru Karoline f. Andersen (død 1928); gift (14/10 1930) m. Vibeke G., f. 10/6 1904 i Kolding, datter af redaktør Laurits Thastum (død 1917) og hustru Else f. Rasmussen (død 1919).

Student (Lang & Hjorts kursus) 1909; mag. art. 1922; bestyrer af Højby Sogns Sparekasse 1915-19; kst. underarkivar ved landsarkivet for Sjælland 1920, ansat 1922; leder af det midlertidige arkivdepot i Aabenraa 1923; landsarkivar for de sønderjydske landsdele 1933.

Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland 1929-41 og af redaktionen af Sønderjydske Aarbø-ger 1929-36.

Har skrevet: Aabenraa, Graasten, Sønderborg, Augustenborg og Nordborg byers historie i Trap; De sønderjydske Landsdele; Aabenraa 1864-71 (i Festskrift til H P Hanssen); flere tidsskriftartikler; har udg.: Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele. En Oversigt (s. m. Johan Hvidtfeldt).

Adresse: Haderslevv. 41. Aabenraa.

GRO-NIELSEN Knud seminarieforstander; f. 13/12 1907 på Frdbg.; søn af forvalter A P Nielsen og hustru Kathinka f. Hansen (død 1953); gift (22/4 1934) m. mag. art. Ellen G-N., f. 6/1 1910 på Bogø, datter af førstelærer, sparekassedirektør A P Andersen og hustru Mimi f. Florander Rasmussen.

Lærereks. (KFUM's seminarium) 1929: student 1933; cand. psych. 1947; studierejser til Sverige, England, Tyskland, Østrig, Schweiz og Italien; lærer ved Wads kostskole på Bogø 1929, ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1931; forstander for Kbhvns skolepsykologiske kontors observationskoloni for vanskelige børn 1941-50 (fra 1943 Furesøkolonien, Birkerød); forstander ved Th. Langs seminarium, Silkeborg fra 1950; universitetsforelæsninger i Kbhvn. 1948-50.

Medl. af bestyrelsen for Th. Langs skoler, Silkeborg, af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut og af seminarierådet.

Artikler i pædagogiske og psykologiske fagblade. Foredragsvirksomhed.

Adresse: Skovvangen 12, Silkeborg.

GROES Anns Lisbeth (Lis) fh. handelsminister: f. 2/11 1910 i Kbhvn.; datter af skoleinspektør Signe Andrea Tørsleff; gift (15/10 1936) m. direktør Ebbe Groes (se denne).

Student (Haderslev) 1928; cand. polit. 1935; sekretær i invalideforsikringsret-ten 1935-37; formand for studenterrådet ved Kbhvns universitet 1931-32; formand for Kbhvns ungdomskreds u. Dansk Kvindesamfund 1940-43, medl. af hovedbestyrelsen for dette fra 1943; formand for Danske Husmødres Forbrugerråd 1949-53; minister for handel, industri og søfart i ministeriet Hedtoft 1953, i ministeriet H C Hansen 1955-57.

Har redigeret statsradiofoniens grundbog, Familien og Samfundet, 1948 og forbrugerrådets første 4 pjecer »Paa Indkøb« til brug for »Køberkursus«.

Adresse: Vesterled 35, Kbhvn. Ø.

GROES Ebbe direktør; f. 9/6 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer N C Groes-Petersen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eva f. Tidemand (død 1949); gift (15/10 1936) m. fh. handelsminister Anne Lisbeth (Lis) Groes (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1929; cand. polit. 1935; fg. sekretær i banktilsynet s. å.; ansat i prisdirektoratet, senest som underdir. 1937-46; direktør i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1946, førstedirektør 1951.

Medl. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening 1939-45; medl. af handelsministeriets Iicitationskommission 1943-45; censor ved Kbhvns universitets statsvidensk. eks. 1944-49; medl. af re-visionsudvalget for tyske betalinger 1945-52, af International Civil Service Advisory Board (United Nations) fra 1948, af kommissionen ang. vareforsy-ningslov og prislov 1949, af priskontrolrådet 1951-55, af monopolrådet 1955 og af Grønlandskommissionens underkommission vedr. erhvervs- og forsyningsforhold 1949; formand for styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel fra 1950; næstformand for bestyrelsen for Nordisk Andelsforbund og medl. af Andelsudvalget fra 1951 samt af næ-ringslovskommissionen 1954; næstformand for bestyrelsen for Nordisk Andels-Eksport 1954; medl. af bestyrelsen for Den internationale kooperative Bank, Basel 1956.

Har skrevet: En kritisk Fremstilling af Wieksells Lære om den naturlige Rente og dens Anvendelse i moderne Pengeteori (univ. guldm. 1936) samt tidsskriftartikler om økonomiske Emner.

Adresse: Vesterled 35, Kbhvn. Ø.

GROES Poul overretssagfører; f. 2/6 1883 i Lyngby; søn af grosserer Niels Groes Petersen (død 1894) og hustru Anna f. Jensen (død 1919); gift (12/4 1911) m. Ayoe Michalla G., datter af læge M Ballin og hustru f. Kirkegaard.

Student (Østersøgades skole) 1901; cand. jur. 1907; assistent i finansministeriet 1908-18; overretssagf. 1917.

Medl. af Hørsholm sogneråd 1925-29 og 1933-43; formand for A'S M H Krause, Træ- & Finérhandel. for A/S Rungsted Havn og for Hørsholm Sogns Grundejerforening; medl. af bestyrelsen for A/S Carl Stenders Kunstforlag, for A/S P Ipsen's Enkes Terrakottafabrik, for A/S Corn Produet Co„ for Østifternes Brandforsikring, for De Spannjer-ske Legater, for A/S Hertz Frøkompagni, for A/S Rungsted Bio og for forsk, ejendomsselskaber.

Adresse: Bolbrov. 56, Rungsted Kyst.

GROES-PETERSEN Erik politiinspektør; f. 14/11 1906 på Tunø: søn af sognepræst Vincent Groes-Petersen (død 1940) og hustru Elna f. Ulrich.

Student (Roskilde) 1925; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. 1931; politibetjent i Kbhvn. 1932, inspektionsbetjent 1937, politikommissær 1938, tjenstg. som medhjælper hos chefen for ordenspolitiet 1938-43; till. leder af politiets oplysningscentral 1939-43; chef for politistationen Under Elmene 1943-44; kst. vicepolitiinsp. og leder af Kbhvns politis udrykningstjeneste og færdselsafd. 1945, udnævnt 1947; leder af Kbhvns politis færdselsafd. og motorkontor 1952; politiinsp. 1957.

Formand for Foreningen af Politikommissærer m. fl. i Danmark 1945; censor ved statens politiskole og medl. af fl. udvalg bl. a. rådet for større Færdselssikkerhed.

Har udg. fl. lovkommentarer og skrevet en del faglige artikler.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Politigården. Otto Mønsteds

Gade, Kbhvn. V.

GROSEN Uffe fh. højskoleforstander; f. 29/11 1894 i Egaa ved Århus; søn af gårdejer Jens Grosen (død 1931) og hustru Anne f. Christensen (død 1931): gift (21/10 1923) m. Anna G., f. 5/10 1897 i Haubro, datter af bankdirektør Th. Thomsen, Aars og hustru Karen f. Nielsen (død 1907).

På Askov højskole vintrene 1912-15; lærereks. (Silkeborg) 1917; studieophold i England (Ruskin College i Oxford og Woodbrooke Settlement) og i Tyskland; lærer ved Frederiksborg højskole 1917-18, ved Fyens stifts husmandsskole 1918-19; lærer ved Vallekilde højskole 1919-20 og 1922-23, ejer af og forstander for denne skole 1923-54, derefter atter lærer ved skolen.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler 1927-35 og 1943-48, for Dansk Forening for social Oplysning, Det sociale Skriftudvalg 1928-44, for foreningen Norden fra

1940,   af Det danske Selskabs arbejdsudvalg 1940-46, af undervisningsministeriets ungdomsudvalg af 1939, af Den nordiske Kulturkommission af 1946, 1952-54 og af bestyrelsen for Kirkeligt Samfund af 1898 fra 1953.

Har skrevet: Danmark og England (1945); Lammefjordens Historie (1957) samt historiske og pædagogiske artikler i forsk, tidsskrifter, navnlig i årbogen »Fra Vallekilde Folkehøjskole«, har redigeret samme årbog 1923-54; medredaktør af »Danske Digte« (1930) og Folkehøjskolens Sangbog 12. (1933), 13. (1939) og 14. udg. (1951).

Adresse: Vallekilde.

GROTH Erik kommandør, R1., HTS.; f. 19/8 1905 i Århus; søn af stationsforstander Johan Marius Groth og hustru Mathilde Kristine f. Nielsen (død J.911): gift (11/5 1934) m. Gerda Louise G., f. 11/5 1905 i Horsens, datter af togfører Niels Vendelbo Sørensen (død 1939) og hustru Mette Johanne Katrine f. Larsen (død 1956).

Søløjtn. II 1927, søløjtn. I 1928; gennemgået søofficersskolens stabsskole 1930-32; kaptajnløjtn. 1936, orlogskapt.

1941,    kommandørkapt. 1951, kommandør 1957; chef for Lynæs batteriet og kystbefæstningens befalingsmandsskoler 1942-43; stabschef ved jysk marinekommando 1947-48; chef for mine-skibsdivisionen 1948-49, for inspektionsskibet på Grønland og Færøerne 1949-50; sektionschef i søværnsstaben 1950-54; chef for undervandsbådsafd. 1954-57; til rådighed for kystflådens stab 1957.

Adresse: Amagerfælledv. 5, Kbhvn. S.

GROTH Knud fh. toldinspektør, R.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 20/3 1879 i Kbhvn.; søn af fabrikant, cand. polyt. W T Groth (død 1913) og hustru Elise f. Faye (død 1921); gift (15/8 1906) m. Emilie G., f. 16/5 1878 i Esbjerg, død 1939, datter af købmand Mads Jørgensen (død 1918) og hustru Anne f. Mikkelsen (død 1926).

Indtrådt i toldetaten 1895; toldas-sist. 1909, toldkontrollør 1923, vice-toldinsp. 1935, toldinsp. i Kbhvns Frihavn 1935-49.

Sekretær i toldrådet og i toldrådets appeludvalg 1916-35; lærer ved told-elevkursus 1928-48 og ved toldbetjentkursus 1933-48; formand for Foreningen af Toldembedsmænd 1932-46, æresmedlem 1947; medudgiver af Den danske Toldtarif med alfabetisk Varefortegnelse m. m.; medarbejder ved Hirschsprungs Handelshaandbog.

Udenl. ordener: Le.S.5.; S.N.3.

Adresse: Hvidkildev. 81, Kbhvn. F.

GROTH-ANDERSEN Erik højesteretssagfører; f. 3/10 1915 i Hellerup; søn af direktør I H Groth-Andersen; gift (29/9 1950) m. Kirsten G-A., f. 23/1 1922 i Kbhvn., datter af forfatter, redaktør Søren Vasegaard (død 1941) og hustru Marie f. Pedersen.

Student (Øregaard gymn.) 1934; cand. jur. 1940; sekretær i Kbhvns skattedirektorat s. å., i handelsministeriet 1941-48; sagførerfuldm. 1943; landsretssagf. 1948; højesteretssagf. 1956.

Medl. af det i. h. t. apotekerloven nedsatte reklamenævn og af finansministeriets udvalg af 1,956 om koopera-tionsbeskatningen.

Adresse: Sortedam Dossering 81,

Kbhvn. Ø.

GROTH-HANSEN Wilhelm arkitekt; f. 18/12 1898 i Kbhvn.; søn af tømmerhandler Georg Groth-Hansen (død 1940) og hustru Henny f. Klenow; gift (5/7 1930) m. Inger G-H., f. 29/10 i Helsingør, datter af skibsfører Ejnar O Møller (død 1946) og hustru Rosa f. Schwabe (død 1950).

Student (Schneekloths skole) 1917; uddannelse på Teknisk skole og på Kunstakademiet; studierejser i en ræk-ge europæiske lande; arkitekt for Kryo-lith Mine og Handelsselskabet i Grønland 1926-30; har ledet opførelsen af Ortopædisk hospital og af Diakonissestiftelsens hospital; har opført med. afd., funktionærboliger, tuberkulosestation samt udvidelse af kirurg, afd. m. m. for Bornholms amtssygehus, ny be-handlingsbygning, patientbygning og funktionærboliger for centralsygehuset i Holbæk (s. m. F Vilh. Olsen), funktionærboliger for amts- og bysygehuset i Kalundborg, funktionærboliger og børnehospital for Kolonien Filadelfia, Dianalund, børnesanatorier i Julianehaab og Jakobshavn, Grønland. Dansk Røde Kors' børnehjem i Godthaab og Egedesminde, Grønland (s. m. O Himmelstrup), laboratoriebygning for Radiumstationen i Kbhvn., søsterhjemmet »Søster Sophies Minde« for Diakonissestiftelsen, udvidelse af »Store Tuborg« for Ensomme Gamles Værn, kostskolen Geelsgaard i Virum for Samfundet og Hjemmet for Vanføre samt villaer, fabriksbygninger m. m.; tildelt akademiets guldmed. 1933 og Gentofte kommunes præmie 1941.

Adresse: Grøndalsv. 56, Kbhvn. F.

GROVE Peter lektor, forfatter; f. 14/2 1892 i Kbhvn.; søn af arkivsekretær i rigsarkivet Gerhard L Grove (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Petra f. Grove (død 1953); gift (3/7 1927) m. Inger Marie G., f. 14/3 1901, datter af tømrermester Adam Gottlob Hansen (død 1929) og hustru Marie f. Hansen (død 1929).

Student 1911; studerede dansk, tysk, statsvidenskab og hebraisk; i nogle år privatskolelærer; fra 1920 ansat ved Frederiksborg statsskole som adjunkt og lektor.

Har skrevet: Nævningen (s. m. Sven Clausen, 1929); Du dør Kl. 1 (hørespil, 1944); ungdomsbøgerne: Kongesønnerne, Den kongelige Falk og Gravrøvernes Dreng (1949-52); Jacob den Velsignede (roman, 1955); ungdomsbogen: Nilgu-dens Offer (1956).

Adresse: Lindev. 4, Hillerød.

GRUBB Kjeld T civilingeniør, grosserer; f. 3/8 1904 i Kbhvn.; søn af direktør, cand. pharm. Marius Grubb (død 1948) og hustru Sophie Christine f. Kragh; gift (12/10 1934) m. civilingeniør Inger G., f. 4/5 1911 i Kbhvn., datter af politiinspektør Aage Steffensen (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Johanne f. Ahlmann Lorentzen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1922; filosof icum 1923; cand. polyt. 1927; assistent ved polyteknisk læreanstalt s. å.; ingeniør ved H Struers chem. Laboratorium 1928-29, ved Standard Oil Co„ N.J., USA 1929-31; atter ansat i H Struers chem. Laboratorium 1931, prokurist 1934, medindehaver fra 1940; u. studieophold i Frankrig ingeniør ved Conservatorie des Arts & Metiers, Paris 1933-34.

Medl. af ledelsen for Interessentskabet af 14. Sept. 1938, 1940-54, formand 1940-50 og 1952-54; medl. af bestyrelsen for Organisationen af Fabrikanter og Forhandlere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche 1945-48 og for Foreningen af Virksomheder indenfor Kemikaliebranchen fra 1951; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1951-54 og af Grosserer-Societetets Komité fra 1954.

Adresse: Soldalen 12, Kbhvn. Ø.

GRUE Frederik overskibsinspektør, K. DM.p.p.; f. 10/9 1880 i Vejen; søn af sognefoged, gårdejer, sparekassebestyrer Ebbe Madsen (Grue) (død 1918) og hustru Dorthea f. Ottesen (død 1913).

Til søs 1895; norske og danske na-vigationseksaminer 1900-04; reserve-løjtn. i flåden 1905; ansat i Det Østasiatisk Kompagni 1906-20. som kaptajn fra 1914; skibsinsp. ved statens skibstilsyn 1921, 1. skibsinsp. 1928, overskibsinsp. 1937-51; till. tilknyttet statens istjeneste 1923-51, fra 1937 som chef.

Fandt året 1917 som skibsfører syd for Afrika en grund, der har fået navnet »Grue Banke«.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Johannev. 16. Charlottenlund.

GRUE-SØRENSEN Knud professor, dr. phil.; f. 21/1 1904 i He; søn af gårdejer, landbrugskonsulent Niels M Sørensen og hustru Mette Kirstine Ebbesdat-ter f. Grue.

Student (Ribe) 1922; lærereks. (Tønder) 1925; mag. art. (filosofi) 1932; dr. phil. 1950; ansat ved Kbhvns skolevæsen 1927, ved skolepsykologisk kontor 1941, leder af dette kontor 1955; professor i pædagogik ved Kbhvns universitet fra 1955; censor ved filosofikum 1940-55; lærer ved det psykolo-gisk-pædagogiske studium ved Kbhvns universitetet 1944-55, ved Danmarks lærerhøjskole fra 1950, i pædagogikens historie ved pædagogicum fra 1956; UNESCO-stipendiat i USA 1949; studierejse til England 1950.

Formand for Foreningen af Skolepsykologer i Danmark 1946-51; medl. af udvalget for den eksamensfri mellemskole i Kbhvn. 1949-51; redaktør af Nordisk Psykologi 1951-52; medl. af det faglige råd ved Danmarks pædagogiske institut fra 1956.

Har skrevet: Vor tids moralskepticisme (1937); Studier over refleksivitet (disputats, 1950); Opdragelsens historie I (1956), H (1957); medredaktør af Leksikon for opdragere (1953); desuden talrige artikler i tidsskrifter og dagspresse.

Adresse: Lykkesholms Allé 35.

Kbhvn. V.

GRUE-SØRENSEN Svend gårdejer; f. 11/9 1902 i Århus; søn af gårdejer, sognefoged Niels Madsen Sørensen og hustru Mette Kirstine Ebbesdatter f. Grue; gift (28/2 1926) m. Magdalene G-S., f. 30/3 1896 i Nyborg på Møn, datter af gårdejer Johan Didriksen (død 1921) og hustru Anna Lucie f. Hansen (død 1935).

På Askov højskole 1919-20 og Ladelund landbrugsskole 1921; Iandbrugs-kand. 1924; konsulent i Fællesledelsen for Kvægavls- og Kontrolforeninger i Ringkøbing Amt og i De samv. landøkonomiske Foreninger i Ringkøbing Amt 1924-46; assistent u. Svineavlens Ledelse (6. distrikt) 1928-51; gårdejer i Hjerm fra 1934.

Formand i bestyrelsen for De samv. landøkonomiske Foreninger i Ringkøbing Amt fra 1946; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger fra 1950, for De samv. danske Landboforeninger fra 1950, for Struer Andels-Svineslagteri fra 1945 (formand fra 1954) og for Dansk Andels Smøreksportforening, Esbjerg fra 1950; medl. af Hjerm sogneråd fra 1946, af folketinget 1947-50, af landstinget 1951-53 og af statens jordlovsudvalg fra 1951; formand for jordfordelingskommissionen for Ringkøbing og Ribe amtsrådkredse fra 1953.

Adresse: S-Hjerm pr. Hjerm.

GRUHN Axel direktør, civilingeniør, R1.; f. 1/11 1899 i Nykøbing F.; søn af snedkermester J M J Gruhn (død 1933) og hustru Anna f. Olsen; gift (14/6 1929) m. Margrete G., f. 22/6 1904 på Frdbg., datter af kasserer i A/S Titan P Th. Weeke (død 1935) og hustru Thora f. Jørgensen.

Student (Nykøbing) 1918, cand. po-lyt. 1924; assist. ingeniør hos stads-og havneingeniøren i Nykøbing F. 1924-25; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen, i Kbhvn., Hamborg, Rio de Janeiro og Tyrkiet, 1925-34; merkantil ingeniør i A/S Thomas Ths. Sabroe & Co. i Århus 1934, prokurist 1935 og adm. direktør i dette selskab 1937.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus og omegn 1934-40, af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1940, af bestyrelsen for A/S Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus, for The Sabroe Company of Japan, Ltd., Osaka og for A,B Sabroe Kylindu-stri, Goteborg samt for A/S Aarhus Oliefabrik; formand i Foreningen af danske Kølemaskinfabrikanter 1940-43; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter indenfor Jernindustrien i Provinsen 1941, næstformand 1955; medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern-og Metalindustrien i Danmark 1941; medl. af Industrirådet 1942, af bestyrelsen for Industriforeningen og Industrirådets stående udvalg 1945, viceformand fra 1950, fg. formand 1951-52; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Køleforening 1937 og af Dansk Køleinstituts repræsentantskab 1939; formand for bestyrelsen for Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Århus lokalforening, 1940-57; medl. af hovedbestyrelsen for L.A. B.'s Landsorganisation 1940-42 og af Industrirådets eksportudvalg 1938 (formand 1956); formand for Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1956; formand for Aarhus Industriforening 1942-54, derefter æresmedlem, for tilsynsrådet for Jydske Handels- og Landbrugsbank og for Kreditforeningen for industrielle Ejendomme 1943-57; handelskyndigt medl. af vestre landsret; medl. af Danmarks handelsdelegationer til Mosk\'a og London 1948-50; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937. Adresse: »Bella Vista«, Skaade Bakker pr. Højbjerg.

 

GRUM Kaj konsul, R.,M.T.Kha.p.p.; f. 30/3 1894 i Kbhvn.; søn af kolonialhandler Emil Grum (død 1934) og hustru Cathinka f. Schwensen (død 1951); gift (17/8 1927) m. Else Merete G., f. 23/2 1903 i Gentofte, datter af justitsråd, ekspeditionssekretær A C Bille-Hansen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Gjertrud f. Wassmann (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1911; cand. mag. 1918; afdelingsleder ved Britisk Røde Kors' kontor i Kbhvn. 1918-19; oversætter og pressesekr. ved den amerik. legation i Kbhvn. 1919-21; kancellist ved den danske legation i Oslo 1921; vicekonsul smstds 1924, konsul 1945, ved den danske ambassade smstds. 1947.

Formand for Hjælpeforeningen for Danske i Norge fra 1946.

Har oversat en del engelsk skønlitteratur.

Udenl. Ordener: I.F.3.; N.St.0.31.

Adresse: Vennersborgvejen 11, Bestum

pr. Oslo, Norge.

GRUM-SCHWENSEN Aage stads- og havneingeniør; f. 11/8 1900 i Nykøbing F.; søn af sparekassebogholder I E Grum-Schwensen (død 1951) og hustru Anna f. Jensen (død 1951); gift (9/10 1930) m. Annette G-S., f. 15/2 1902 i Aalborg, datter af stiftsprovst J C Kali (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Anna Mathea f. Richardt (død 1931).

Student (Nykøbing F.) 1918; cand. po-lyt. 1924; kornet ved ingeniørtropperne 1925, sekondløjtn. 1930; ingeniørassist. hos stads- og havneingeniøren i Nykøbing F. 1925-30; vejing. hos stadsingeniøren i Odense 1930-36; stads- og havneing. samt bygningsinsp. i Fredericia fra 1936; medl. af bygnings- og brandkommissionen; sekretær i sundhedskommissionen samt i en række kommunale udvalg.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings Fyns afd. 1934-36, af bestyrelsen for Fredericia Ingeniørforening 1943-47, af Alm. Ingeniørforbunds forretningsudvalg 1945-49 og af bestyrelsen for Stads- og Havneingeniørforeningen fra 1945 (formand fra 1953); medl. af Fredericia erhvervsråd fra 1940; land-væsenskommissær i Vejle amt 1940-49; sagkyndig i vandindvindingssager fra 1941 og i byplansager fra 1938; tekn. sagkyndig for en række landvæsenskom-missioner i kloakerings- og vandindvindingssager; medl. af Iandsbyggelovs-udvalget og af indenrigsministeriets udvalg ang. revision af lov om vandforsyningsanlæg; medl. af bestyrelsen for Fredericia Musikforening 1941-47 og for Dansk Musiklytterforening 1944-50; administrator af den Geelmuyden-Jaunsenske Stiftelse og den Bruunske Stiftelse i Fredericia.

Har skrevet artikler i fagtidsskrifter samt slægtebog for »Slægten Schwensen fra GI. Haderslev« (1946).

Adresse: Storkev. 7, Fredericia.

GRUNDTVIG Frederik overlæge R.; f. 13/6 1882 i Jydstrup; søn af professor, overlæge, dr. med. Kristian Poulsen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Asta f. Grundtvig (død 1939); gift 1. gang (29/12 1910) m. Marie (Mie) G., f. 17/4 1884 på Vadgaard, død 1935, datter af proprietær A C Andersen (død 1905) og hustru Emilie f. Schubart (død 1921); 2. gang (juli 1937) m. Annie G., f. 11/1 1886 på Skt. Thomas, datter af købmand James Taylor Mc Dougal (død 1888) og hustru Charlotte f. Hattensen (død 1935).

Student (Østersøgades latinskole) 1900; med. eks. 1907; reservelæge ved Viborg sygehus 1907-08 og 1910-16, afdelingslæge ved dettes medicinske og epidemiske afd. 1916, overlæge 1922-52.

Medl. af Viborg værgeråd 1927-33 og af overepidemikommissionen for Viborg amt til 1952.

Adresse: Skovgårdsv. 11, Viborg.

Sommerbolig: Villa Frivagten, Søndervig pr. Ringkøbing.

GRUNNET Niels chefredaktør, R'.p.p.; f. 20/11 1901 på Frdbg.; søn af frime-nighedspræst, senere gårdejer Valdemar Grunnet (død 1932) og hustru Sanne Elise f. Grønbech (død 1947); gift m. Karen G., f. 31/8 1904, datter af fisker Hans Stemann-Petersen og hustru Christine f. Jørgensen.

Ansat ved den konservative dagspresse 1917-38; medarbejder ved Pressens Radioavis 1933, redaktør 1938, ansvarsh. chefredaktør fra 1939, oprettede 1944 en fri, dansk radioavis i Sveriges radio, forestod denne indtil krigens ophør; leder af pressestabens radiogruppe i den danske Sverigesbri-gade; studie- og reportagerejser: Brasilien 1922-23, Europa siden 1941, USA 1947, 1949 og 1952.

Udenl. ordener: Fi.L.31.; I.F.2.; Ju.St.S.4.; Li.G.4.; Po.P.R.5.; S.N.3.

Adresse: Frisersv. 4, Charlottenlund.

GRUNTH Poul dyrlæge, professor, R.DM. P.P.; f. 11/12 1878 i Rødby; søn af dyrlæge Leopold Grunth (død 1929) og hustru Karen f. Clausen (død 1912; gift (11/11 1904) m. Cornelia G., f. 13/1 1881, datter af direktør G M Grunth og hustru Elise f. Franke!.

Dyrlægeeks. 1900; assistent ved veterinær- og landbohøjskolens ambulatoriske klinik 1901-04, ved dens kirurgiske klinik 1904-06; reservedyrlæge i hæren 1905-06; docent i beslaglære og forstander for højskolens beslagsmedie 1906; professor i veterinærvidenkab 1922-49.

Sekretær i Den danske Dyrlægeforening 1911-20; formand for Kreaturfor-sikringsforeningen af 1859 for Kongeriget Danmark fra 1916; medl. af bestyrelsen for Fond af 13. Juli 1873 til Veterinærvidenskabens Fremme 1922-29; formand i bestyrelsen for Dyrlæge Emilius Olsens og Hustru Karen Sophie Olsens Legat 1929-48 og for Kbhvns Dyrlægeselskab 1930-33; medl. af bestyrelsen for Professor Prosch Mindelegat 1932-53 og for Hestens Værn fra 1932; formand for Den danske Dyrlægeforenings faste voldgiftsret 1933-45 og i kommissionen for det Neergaardske Legat til Veterinærvidenskabens Fremme 1933-48 samt for Dyrlægernes Understøttelsesforening af 13/7 1873 fra 1940; æresmedlem af Kbhvns Dyrlægeselskab 1942, af Skanska Veterinarforeningen 1943, af Dyrlægeforeningen for Lolland og Falster 1948, af Den danske Dyrlægeforening 1949 og af Hestens Værn 1957.

Har skrevet fl. afhandlinger over kliniske og veterinærhistoriske emner i veterinære tidsskrifter; endv. Hovens og Klovens Pleje (1911, 1917); Lærebog i Beslaglæren (1913, 1918, 1932, 1941, 1950); Sygdoms- og Beslaglære (1938). Medarbejder ved Landbrugets Ordbog og fl. a. samleværker; redaktør af medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1918-19.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.3.

Adresse: Amicisv. 6, Kbhvn. V.

GRUPE SØRENSEN Poul, bankdirektør, se Sørensen Poul Grupe.

GRUT Aage overlæge, dr. med.; f. 23/12 1906 i Holte; søn af generalmajor, kammerherre Torben Grut (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Mary f. Grut; gift (26/10 1946) m. Ulla G., f. 7/3 1917 i Reval, datter af ingeniør Sven Schultz (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Karen Marie f. Bertelsen.

Student (Birkerød) 1923; med. eks. 1931; accessit for Kbhvns universitets prisopgave 1936; dr. med. (Chronic carbon monoxide poisoning) 1949; Diplo-mas in Public Health & in Industrial Health (London) 1954; skibslæge i ØK 1931-32; reservelæge ved Niels Steensens hospital 1934; 1. reservelæge ved statshospitalet i Sønderborg, med. afd. 1935-39; embedslægeeks. 1940; læge i arbejds- og fabriktilsynet 1940-48 og i direktoratet for ulykkesforsikring 1944-48; lejrlæge i Frøslev 1944-45; special-praksis 1947-48; konsulent i arbejdsmedicin og chef for den arbejdsmedicinske afd. i Det internationale Arbejdsbureau, Geneve 1948-53; kredslæge for Midtfyns lægekreds 1954; overlæge i arbejdstilsynet fra 1955; delegeret ved 1.-6. World Health Assembly (Geneve og Rom) 1948-53, ved l.-ll. World Health Executive Board (Geneve) 1948-53, ved Seminar for Arbejdsplacering af Invalider (Stockholm) 1955; konsulent ved den danske delegation til UN atomenergikonference, Geneve 1955; medl. af sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1955 og af det i h.t. arbejderbeskyttelsesloven nedsatte læ-geligt-tekniske fællesudvalg.

Næstformand i Dansk Svæveflyveuni-on 1946-48; vicegeneralsekr. ved 3. internationale støvlungekonference, Sydney 1950; i ærespræsidiet for 1. internationale kongres for profylaktisk medicin, Triest 1951; æresmedlem af Argentinas Arbejdsmedicinske Selskab 1951 og af Sociedad Cubana de Medi-cina del Trabajo 1953.

Adresse: Hambros Allé 20, Hellerup.

GRUT Edmund Toge direktør; f. 28/1 1902 i Kbhvn.; søn af generalmajor, kammerherre Torben Grut (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Mary f. Grut; gift (8/11 1928) m. Sigbrit G., f. 3/6 1902 i Saro, Sverige, datter af jur. dr. Bertil Wijk (død 1949) og hustru Sigrid f. Carlson (død 1949).

Student (Birkerød) 1919; Université de Lausanne 1919-20; studeret statsvidenskab. Kbhvns universitet 1920-23; Traffic Manager, Siam Electric Corp. Ltd., Bangkok, Siam 1924-40; major i British Army, England, Malaya, Burma, India, South East Asia Command, 1940-45; svensk generalkonsul i Bangkok 1938-43; vicepræsident i Scandinavian Airlines System, Stockholm 1948-54; direktør for Svenska Amerika Liniens hovedkontor i Kbhvn. fra 1954; adm. direktør for A/S Danmark Amerika Linien fra 1955.

Formand for bestyrelsen for A/S Dansk Rejsebureau 1947-57; medl. af bestyrelsen for A/S Danmark Amerika Linien, for United Plantations, Ltd. og for Bernam Oil Palms, Ltd.

Har skrevet: Kina i Støbeskeen (1947); Kommunist-Kina og Krigen i Korea (i Det udenrigspolitiske Selskabs Skrifter, 1950); Krigen i Indo-Kina og Sydøstasiens Krise (1954).

Adresse: Tuborgv. 30, Hellerup.

GRUT Flemming arkitekt; f. 28/9 1911 i Kbhvn.; søn af kommandør, kammerherre Harald de Jonquiéres Grut (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Harriet f. Bøttern (død 1955); gift (1/11 1941) m. Erni G., f. 15/7 1913 i Rungsted, datter af grosserer Olaf Skovgaard-Petersen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Kamma f. Carl (død 1924).

Student (Metropolitanskolen) 1929; medarbejder ved kbhvnske tegnestuer 1934-41; afgang fra kunstakademiet 1938; egen virksomhed fra 1941; lærer ved kunstakademiet 1942-51; tildelt akademiets mindre guldmed. 1941 og Eckersberg-medaljen 1946.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1943-49; næstformand for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-54, formand fra 1954; medl. af borgerrepræsentationen (Kons. Folke-parti) fra 1950 og af boligkommissionen i Kbhvn. 1950; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre, for Lægeforeningens Boliger og for Foreningen for Alderdomsfriboliger.

Har i samarbejde m, Tyge Holm bl. a. forestået ombygning og istandsættelse af Domus Medica, Kristianiagade (1948) og af Tranekær slot, Langeland (1948-49) samt kasernebyggeri m. v. for civilforsvaret fra 1950; teoretiske undersøgelser og praktiske forsøg vedr. nye byggemetoder.

Udenl. orden: S.V.3'.

Adresse; Stoekholmsg. 55, Kbhvn. Ø.

GRY Helge statsgeolog, dr. phil.; f. 1/5 1905 i Kbhvn.; søn af tegner Peter Nielsen og hustru Nanna f. Sørensen; gift (20/5 1933) m. Agnes G., f. 3/6 1909 i Fredericia, datter af depotforstander ved DSB. H J Fournaise (død 1937) og hustru Charlotte f.Bjerre.

Student (Vestre borgerdydskole) 1924; cand. mag. 1929; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse somrene 1928-30: pædagogisk leder af den frie skole i Vedbæk 1929-30; mag. scient. 1932; univ. guldmed. 1933; vi-densk. assistent ved mineralogisk Museum 1933-42; dr. phil. 1936; afde-lingsgeolog ved Danmarks geologiske undersøgelse 1942-46, statsgeolog 1946. Geol. undersøgelsesrejser i Skåne 1931; deltager i ekspedition til Ivigtut, Grønland s. å. og i Nugssuaq-ekspeditionen (Vestgrønland) 1939; studierejse til Tyskland, Frankrig, Holland og England 1938: geol. undersøgelser i Vestgrønland 1946 og 1948.

Har skrevet vidensk. afhandlinger om danske og grønlandske bjergarter, Danmarks og Skånes istidsdannelser, Vadehavet o. a. samt geologiske og mineralogiske artikler i Salmonsens, Gyldendals o. a. leksika.

Adresse: Hollandsv. 65. Lyngby.

GRUNBAUM David lektor; f. 7/11 1888 i Kolding; søn af buntmager Marcus Grunbaum og hustru Esther f. Hartogsohn; gift m. Ebba G., f. Iversen.

Student (Randers) 1906; cand. mag. (engelsk, fransk og dansk) 1913; lærer ved Øregaard gymn. 1910; lektor smstds 1920; tidl. till. lærer ved Købmandsskolen; skandinavisk repræsentant for engelsk-amerikanske forfattere.

Oversættelser af Arnold Bennett, John Galsworthy, Somerset Maugham m. fl.

Adresse: Bjerregårdsv. 3. Kbhvn.

Valby.

GRUNBAUM Israel amtsforvalter; f. 11,2 1908 i Kbhvn.; søn af skomagermester M N Griinbaum og hustru Bertha f. Pelt; gift (1/4 1941) m. Tordis G., f. 12/3 1912 i Dagløkke, datter af toldkontrollør Skjalm 0 Tang (død 1923) og hustru Gia f. Hentze (død 1956).

Student (Schneekloths skole) 1926; assistent ved centralkontoret for hjem-

løse mænd 1929-33; cand. polit. 1933; manuduktør i nationaløkonomi 1933-41; medarbejder ved institutet for historie og samfundsøkonomi; sekretær i Kbhvns statistiske kontor 1933, i finansministeriets hovedrevisorater 1934, fuldmægtig 1940, ekspeditionssekr. 1953; amtsforvalter i Hjørring 1955.

I vestre fængsel 1941; illegalt ophold i Kbhvn. 1942-45; stifter af og formand for Frit Danmarks tjeneste-mandsgrupper og redaktør af Danske Tjenestemænd 1943-45; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1946-55.

Har skrevet: Økonomisk træghed og langtidsanalysen (1941); Om pengeværdiens bestemmelse hos Marx (1941); Økonomi og klassekamp i Danmark under krigen og besættelsen (1941); Nazismens klassekarakter (illegalt 1943); Arbejderklassen og krigen (illegalt 1944); Kapitalismens Økonomi (1947); medforfatter til »Kina og Stormagterne« (1942); desuden artikler i forsk, blade og tidsskrifter, bl. a. Nationaløkonomisk Tidsskrift og Socialt Tidsskrift.

Adresse: Th. R Segelckes V. 6, Hjørring.

GRUNER C Gustav U oberstløjtnant, kammerjunker. R.p.p.; f. 26/1 1913; søn af ingeniør, kammerjunker Gustav Griiner og hustru Ingeborg f. Muller (død 1941); gift (12/4 1937) m. Grete G., f. 14/10 1915 i Kbhvn.. datter af direktør J G R Esche (død 1917) og hustru Elisa f. Krause.

Student (Schneekloths skole) 1931; premierløjtn. af fodfolket 1935; kap-tajnløjtn. i livgarden 1941; gennemgået officersskolens generalstabskursus 1941-43; ansat i krigsministeriet 1943-48 (fuldmægtig 1944-45); kaptajn 1945; reorganiserede flyvevåbnets Iuftmelde-tjeneste 1949-53; oberstløjtn. 1952; Danmarks militære repræsentant ved SHAPE samt militær rådgiver ved den danske delegation til NATO, Paris 1953-56; midlertidig oberst 1955-56; batail-lonschef ved 6. regiment fra 1956.

Udenl. orden: S.Sv.31. Adresse: Stoekholmsg. 23, Kbhvn. Ø.

GRUNER Frederik intendant, kammerjunker, fh. forstander, R.DM.HTH.; f. 14/5 1875 i Kbhvn.: søn af generalmajor Th. S Griiner (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Clara Marie f. Bechgaard (død 1926); gift (2/6 1905) m. Gertrud G., f. 7/10 1881 i Viborg, død 1955, datter af stiftsfysikus, overlæge, dr. med. Peter Heiberg (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Minna f. Bonne (død 1926).

Reserveintendant 1900; assistent i krigsministeriet 1908; intendant ved feltartilleriet 1909, ved livgarden 1911; afsked 1923; forstander for Kbhvns sygehjem 1916-49.

Medl. af administrationen for K A Larssen og Hustru L M Larssen f. Thodbergs Legat og Stiftelse fra 1926, formand fra 1938.

Adresse: Ordrupv. 32, Charlottenlund.

GRUNER Georg Chr. GARTH- hofjægermester, godsejer; f. 3/11 1901 på Lille Svenstrup; søn af hofjægermester G Garth-Griiner (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Lili f. Arntzen (død 1955); gift (9/10 1926) m. Inger Margrethe G-G., f. 2/10 1901 på Christianssæde, Lolland, datter af forpagter Nicolai Aagesen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Mimi f. Brun.

Udgået fra Skt. Andreas collegium, Ordrup; uddannet ved landbruget på fl. store gårde og godser; ejer af Lille Svenstrup hovedgård samt af Penge-skiftegaard pr. Ringsted fra 1927; forpagter af Bavelse hovedgård 1939-47, af Bonderup hovedgård 1947-53 og af Sparresholm hovedgård fra 1953.

Formand i bestyrelsen for Sparekassen for Ringsted og Omegn; forstander for den katolske kirke i Ringsted; formand for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark.

Adresse: Lille Svenstrup pr. Ringsted.

GRUNER Mogens godsejer, kaptajn, kammerherre, hofjægermester, R.; f. 2/12 1891 på Egemarke; søn af forpagter, cand. polit. Gustav Emil Grimer (død 1900) og hustru Hilda Laura f. Lohse (død 1896); gift (22/6 1915) m. Maud Louise G., f. 3/2 1892 i Kbhvn., datter af kammerherre, amtmand Anton Groot-hoff (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Maria f. le Maire (død 1943).

Student (Sorø) 1910; uddannelse ved landvæsenet; ejer af Sæbygaard fra 1913; sekondløjtn. 1915; løjtnant af res. 1916; kaptajn af res. i livgarden 1931, i forstærkningen 1939.

Medl. af Sæby-Hallenslev sogneråd 1919-25 og fra 1950 samt af husdyrbrugsudvalget i Holbæk Amts økonomiske Selskab 1925; næstformand for Holbæk Amts Sparekasse 1949 og for foreningen Norden's Løve herred afd.; landvæsenskommissionær; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring; vicepræsident i De danske Garderforeningers Præsidium 1951, præsident 1955.

Adresse: Sæbygaard pr. Høng.

GRUNWALD Knud overretssagfører, R. DM.p.p.; f. 21/10 1881 i Aalborg; søn af sagfører, stiftskasserer Knud Petersen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Nathalie f. Grunwald (død 1930).

Student (privat dimit.) 1902; cand. jur. 1908; sagfører i Aalborg 1913, overretssagf. 1916; amanuensis hos biskoppen over Aalborg stift 1914-24; anklager ved underret 1919-33; offentlige sager 1933; adm. direktør i Aalborg Hypotekforening fra 1925.

Formand i repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank og i bestyrelsen for Auktionsgaarden i Aalborg A/S; medl. af bestyrelsen for A/S De Smithske Jernstøberier & Maskinværksteder, A/S Aalborg ny Dampmølle, Carl Pedersen A/S, Aalborg, og for A/S til Opførelse af Arbejderboliger ved Rørdal; stifter af og formand i bestyrelsen for Grundejerforeningen af Sommerbeboere i Blokhus 1935-45; medl. af bestyrelsen for Turistforeningen i Aalborg 1937-47; medl. af bestyrelsen for Prokurator Dannisøes Stiftelse og formand for forsk, legatbestyrelser.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Nytorv 1, Aalborg.

GRYTTER Rudolf sanginspektør; f. 11/5 1898 i Odense; søn af bogbinder Carl Grytter (død 1931) og hustru Juliane f. Jespersen (død 1908).

Realeks. (Mulernes legatskole, Odense) 1914; lærereks. (Odense) 1919; student (Døckers kursus) 1922; mag. art. (musik) 1935; lærer ved frk. Jørgensens drengeskole, Odense 1919-20, ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1920; forstander ved Kbhvns kommunale fortsættelseskursus 1935-41; undervisnings-assist. og konsulent i sang ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1941; sanginsp. smstds 1945.

Formand for Kbhvns Sanglærerforening 1929-38; medl. af bestyrelsen for Danmarks Sanglærerforening 1935-41; i redaktionsudvalget for Folke- og Skole-musik fra 1935, formand for dets udgiverkreds fra 1955; formand i bestyrelsen for Kbhvns Folke-Musikskole 1938 -39; medl. af sammes præsidium, fra 1939; censor ved faglærereks. i musik; sekretær i udvalget vedr. beskæftigelsesforanstaltninger for musikere fra 1942.

Medudgiver af: Ny dansk Skolesangbog, Vore Skolesange, Melodibogen til Dansk Skole-Sang og Rytmeorkestret; har skrevet musiklitterære artikler i forsk, bøger, blade og tidsskrifter.

Adresse: Kvædev. 50, Virum.

GRØN A Howard professor, dr. polit., R.DM.p.p.; f.23/12 1894 i Kbhvn.; søn af stiftamtmand, kammerherre R Howard Grøn (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ida f. Hansen (død 1937); gift (12/3 1919) m. Emmy Louise G., f. 10/7 1895 i Charlottenlund, datter af Frihavnsdirektør Evald Thielsen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Olga f. Plenge (død 1918).

Student (Viborg) 1913; cand. phil. 1914; ansat i firmaet M E Grøn & Søn 1914-16; studieophold ved Harvard Universitetet i USA 1916-17; ansat i Privatbanken 1917-18; forstkand. 1923; assistent ved Dansk Skovforenings gød-ningsforsøg 1924, ved landbohøjskolens skovbrugsundervisning 1925; kst. skovrider ved Sorø Akademi 1926; studieophold i Schweiz, Frankrig og Tyskland som Rockefeller stipendiat 1927; professor i skovbrug ved landbohøjskolen 1930, trådt udenfor nr. 1954; dr. polit. (Kbhvns universitet) 1931; administrator af Løvenholm gods 1951.

Medl. af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening 1924-35, for A/S Kagstrup Kalkværk 1934. for A/S M E Grøn & Søn 1939 og for M E Grøns og Hustrus familiefideikommis-ser og for det Grønske fideikommis 1937; medl. af direktionen for Løvenholm Fonden og af bestyrelsen for »Gammel Estrup, Jyllands herregaards-museum« 1951; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; formand for dettes gruppe VI 1943-48; medl. af den forstlige forsøgskommission 1944-54; præsident for Nordisk Skovunion 1946-50; modtog Svenska Skogsvård-fbrenings fortjenstmedalje 1947 og Norsk Forstmannsforenings fortjenstmedalje 1948; medl. af Kungl. Lantbruks-akademien i Stockholm 1949; æresmedlem af Det norske Skogselskap 1950; æresdoktor i forstvidenskab ved Stockholms hogskola 1957.

Har skrevet: Skov og Folk (1925); Den almindelige Skovøkonomis Teori (disputats, 1931); Hvad Nytte er Skoven til? (1933); Skoven og Mennesket gennem de vekslende Tider (1934); Skovbrugets teoretiske Driftsøkonomi (1943), Skovvurdering (1944), Skovbrugets Driftsregistrering og -budgettering (1945); afhandlinger i Dansk Skovforenings Tidsskrift, i Hedeselskabets Tidsskrift, i Nationaløkonomisk Tidsskrift, i Dansk Biografisk Leksikon samt i udenl. tidsskrifter.

Udenl. ordener: Fi.L.2!.; N.St.0.2'.; S.N.22.

Adresse: Løvenholm pr. Auning.

GRØN Christian købmand, R.; f. 2/1 1894 i Jegerup ved Haderslev; søn af landmand Jes Grøn (død 1932) og hustru Jensine f. Elfsen (død 1945); gift (13/4 1922) m. Marie G., f. 4/3 1897 i Hoptrup ved Haderslev, datter af vognmand Niels Skøtt (død 1947) og hustru Marie f. Nielsen (død 1921).

I lære i firmaet Jørgen Jensen (manufaktur detail), Vojens 1909-12; tysk militærtjeneste 1915-18; prokurist hos Braunstein & Schibbye, Kbhvn. 1919; lagerchef hos Falk Larsen & Rasmussen, Kbhvn. 1922-27; indehaver af Sundby Messe fra 1927.

Skatmester i Set. Andreas Ordenen 1941-51, stormester fra 1956; medl. af bestyrelsen for Sundbyernes Handelsstandsforening fra 1940 (næstformand fra 1947) og for Kbhvns Manufakturfor-handlerforening fra 1937 (formand fra 1947): medl. af repræsentantskabet for Dansk Textil Union fra 1941, formand for dennes forretningsudvalg og for Dansk Textil Union fra 1951; formand for Butikshandelens Fællesråd 1954-56: medl. af Kbhvns borgerrepræsentation (Det kons. Folkeparti) fra 1950, af repræsentantskabet for Amagerbanken 1952 og af bestyrelsen for A/S Lidano 1954.

Adresse: Vejlands Allé 37, Kbhvn. S.

GRØN Eili frøken; f. 13/6 1885 på Straarup ved Kolding; datter af jægermester, direktør i Forsikrings-Akts. Skandinavia Austin Nordborg Grøn (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Charlott f. Albeck (død 1949).

Studieophold ved teologisk College Edinburgh 1920; indehaver af L J Grøn og Hustrus familiefideikommis.

Medl. af bestyrelsen for Konfirmandforeningen af 1859 fra 1916; medl. af bestyrelsen for KFUK's hovedforening 1918-38 og for Danske Kvinders Velfærd 1927-37; formand for KFUK's afd. for handels- og kontordamer 1937-43.

Udenl. orden: R.r.K.

Adresse: Rolighed pr. Skodsborg.

GRØN Mulli B direktør, grosserer; f. 24/4 1899 i Kbhvn.; søn af chefredaktør George C Grøn (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru f. komtesse Beatrice van Bylandt; gift (24/4 1929) m. Dagny G., f. 11/1 1908 i Kbhvn.. datter af overretssagfører Viggo Falbe-Hansen (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1917; uddannet ved handelen i Vejle 1917-18, i London 1918-21 og 1927-28 og hos M E Grøn & Søn 1928-29: medstifter af Mulli Grøn & Co. A/S 1929, adm. direktør for dette 1940-56.

Medl. af bestyrelsen for Mulli Grøn & Co. AS 1929-56 og for Cordinal Silk Company A/S 1950-55.

Indehaver af L I Grøn og hustrus fa-miliefideicommis. 4. linie fra 1923.

Adresse: Fredh. Kan. 16, Kbhvn. K.

GRØNBECH Bo lektor, dr. phil.; f. 12/3 1907 i Gentofte; søn af professor, dr. phil. & theol. Vilhelm Grønbech (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Pauline f. Ramm (død 1946); gift (19/9 1949) m. Maj G., f. 21/4 1906 i Goteborg, datter af ingeniør Olof Ericson (død 1956) og hustru Gurli f. Hertzman (død 1954).

Student (Ordrup gymn.) 1925; cand. mag. 1932; dr. phil. 1945; timelærer ved Øregaard gymnasium 1930-34; adjunkt ved Frdbg. gymnasium 1934, lektor fra 1948; dansk lektor for Foreningen Norden i Stockholm 1948-49; foredragsvirksomhed i Danmark, Sverige og Tyskland efter 1946.

Medl. af bestyrelsen for H C Andersen Samfundet i Kbhvn. fra 1946, næstformand fra 1955.

Har udg.: Den græske skulpturs ansigter (1942); H C Andersens eventyrverden (disputats, 1945); Etruskerne, det forsvundne folk (1956); talrige artikler i aviser og tidsskrifter samt radioforedrag.

Adresse: Tordenskjoldsg. 19, Kbhvn. K,

 

GRØNBECH Niels maler; f. 9/5 1907 på Frdbg.; søn af vekselerer, kunstmaler S Grønbech (død 1934, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Laura f. Bergwitz (død 1955); gift (2/1 1943) m. malerinden Grete G., f. 19/11 1908 på Frdbg.. datter af forfatteren Helge Linck (død 1954) og hustru Betty f. Petersen (død 1924).

Elev af kunstakademiet 1924-30; har udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1927-34, på Charlottenborgs Forårsudstilling 1929-45, på Nordisk Udstilling, Goteborg 1939, på Biennalen, Venedig 1942 og på den officielle danske kunstudstilling, Oslo 1946; medl. af Corner udstillingen fra 1945.

Arbejder: Pige paa Café (1937, Aalborg museum); Piger ved Thorvaldsens museum (1937, Goteborg museum); Mu-seumsinteriør (1941, statens museum for kunst); Aftensol ved Frdbg. Slot (1941); Ved Vinduet (1942, Århus museum); udsmykning af Kolding centralbiblioteks forhal 1945-48.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1942.

Adresse: Carl Plougs V. 8, Kbhvn. V.

GRØNBECH Sven oberst, R'. FM. i sølv, HTS.p.p.; f. 10/7 1907 i Odense; søn af fh. udskrivningschef, ritmester J B Grønbech og hustru Ida f. Freisleben (død 1943); gift (1/7 1935) m. Eddy G., f. 24/6 1915 i Nykøbing F„ datter af filialbestyrer Theodor Jensen og hustru Ellen f. Jensen.

Søløjtn. II 1929, søløjtn. I 1930, kap-tajnløjtn. 1938, orlogskapt. 1944; deltog i Thule-ekspeditionen 1933; ophold i Sverige 1943-45; gennemgået Royal Air Force's Staff College 1948-49; oberstløjtn. i flyvevåbnet 1951, oberst og stabschef ved vestre flyvebasiskom-mando 1952; chef for flyvestation Karup 1954, for flyvestation Værløse 1956.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Gernersg. 2, Kbhvn. K.

GRØNBORG Harald forstander; f. 6/2 1899 i Rodskov, Hornslet sogn; søn af lærer Johannes Grønborg (død 1945) og hustru Jane f. Thorup (død 1935); gift (22/12 1922) m. Elisabeth G., f. 18/11 1895 i Haarmark på Samsø, datter af lærer Lars L Langkjær (død 1930) og hustru Louise f. Jacobsen (død 1928).

Lærereks. (Silkeborg seminarium) 1920: lærer ved Høng højskole 1920, ved Ubberup højskole 1924, ved Vallekilde højskole 1927, i Kattrup 1932 og i Vejlby-Risskov 1937; forstander for Fyns Stifts husmandsskole fra 1946.

Adresse: Fyns Stifts husmandsskole

pr. Odense.

GRØNBORG Jons. direktør, vicekonsul; f. 10/10 1396 i Serridslev; søn af gårdejer Niels Chr. Nielsen (død 1898) og hustru Ane Kirstine f. Pedersen (død 1926); gift (1/4 1922) m. Sigrid G., f. 21/2 1898 i Vejlby-Risskov, datter af bygmester Jørgen Jensen (død 1931) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1947).

Uddannet i kolonial- og grovvarebranchen 1910-17; på Købmandskolen i Kbhvn. 1917-18; ansat i Aarhus Tømmerhandel 1918, prokurist smstds 1930; direktør for A/S P Schou & Co.s Trælasthandel, Kolding fra 1933; svensk vicekonsul i Kolding fra 1941.

Formand for Kolding Handelsstandsforening fra 1951, for Kolding Køb-mandskole fra 1947, for Provinshandelskammerets skoleudvalg 1949-54, for Foreningen af jydske Trælasthandlere fra 1953, for Trælasthandlerunionen (Fællesforeningen af danske Trælast-handlerforeninger) fra 1954, for A/S P Schou & Co.'s Trælasthandel, Kolding fra 1955 og for Aarhus Tømmerhandel, Niels Barnow & Co. A/S fra 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Interpares A/S fra 1956, for Den jydske Handelsstands Centralforening fra 1951, for den danske afd. af La Soeiété International Pour L'Enseignement Commercial fra 1949, for foreningen Nordens lokalafd. fra 1942 og for Foreningen af Arbejdsgivere ved Kolding Havn fra 1945; handelskyn-digt medl. af vestre landsret fra 1941; medl. af Kolding havneudvalg fra 1953. af Dansk Brandværns-Komité 1954-56, af repræsentantskabet for Det danske Selskab fra 1946, af handelsministeriets afviklingsudvalg for tyske efterladenskaber 1945-48, af Frihedsfondens lokalkomité fra 1946, af handelsskolerådet 1947-56 og af eksamenskommissionen for handelsskolerne 1946-54.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Låsbyg. 71, Kolding.

GRØNBORG Peder direktør, civilingeniør, R.; f. 2/2 1895 i Serridslev ved Brønderslev; søn af gårdejer Niels Christian Nielsen (død 1898) og hustru Ane Kirstine f. Pedersen (Grønborg) (død 1926); gift (18/3 1933) m. Margrete G„ f. 30/10 1899 i Aalborg, datter af postmester Carl Klitgaard (se denne).

Udlært som maskinarbejder 1913; student (privat dimit.) 1916; cand. polyt. 1921; derefter ansat i firmaet Nyeboe & Nissen, Kbhvn. og for dette firma udsendt til Canada 1926-27; leder af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers ingeniørkontor 1930; till. tekn. leder for F D B's fabrikker i Viby 1931; adm. direktør for disse fabrikker fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus 1940-44. næstformand fra 1941; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1947-53, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Margarineindustriens Fællesudvalg fra 1949; medl. af bestyrelsen for Danske Tovværksfabrikkers Centralforening fra 1953 og for Dansk Fedtforskningsfond fra 1956.

Adresse: Carl Jensens V. 11, Århus.

 

GRØNBÆK M Villiam stiftsprovst, dr. theol., R.; f. 21/12 1897 i Bindslev sogn; søn af arrestforvarer A V Grønbech (død 1948) og hustru Emma f. Lassen (død 1952); gift (21/8 1923) m. Esther Hincheli G., f. 7/5 1901 i Marvede sogn, datter af møller Carl Andersen (død 1927) og hustru Jakobine f. Hincheli (død 1921).

Student (Hjørring) 1917; cand. theol. 1923; dr. theol. 1936, sognepræst i Løkken 1923, i Urlev-Stenderup 1925; resid. kapellan ved Viborg domkirke 1934; sognepræst ved domkirken i Ribe, provst for Ribe købstad og Ribe og Gjørding herreder samt stiftsprovst for Ribe stift 1944.

Medl. af bestyrelsen for Kirkeligt Centram fra 1931, formand fra 1947; medredaktør af »Kirkeligt Centrum« 1929, redaktør 1939-47; medl. af bestyrelsen for Grundtvig-Selskabet af 8. Sept. 1947.

Har skrevet: Oplevelse og Tro (1935); Om Beskrivelsen af religiøse Oplevelser (disputats, 1935); Konfirmander og Konfirmation (1937); Er Folkekirken Guds Kirke (1939); Kristendom hos Børn (1941); Kristendom hos Gamle (1943); Til dem, der har levet længe (1946); En ung Mand og hans Dagbog (1946); Psykologiske Tanker og Teorier hos Grundtvig (1951); Det religiøse i Alderdommen (1954) samt artikler i Teologisk Tidsskrift, Archiv fur Religions-psychologie m. m.

Adresse; Ribe.

GRØNDAHL Axel Karl direktør, R. DM.; f. 26/9 1883 i Kbhvn.; gift (1946) m. Marguerite G., f. Lublin.

Adm. direktør for A/S L Koppel; formand for Beklædnings Industriens Sammenslutning 1920-56; medl. af Industrirådet 1925-57, af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs skoler 1936-56 og af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1949-57.

Adresse: Østerbrog. 158, Kbhvn. Ø.

GRØNHOLT Rasmus direktør, vicekonsul, R.p.p.; f. 7/9 1881 i Gummers-mark ved Borup; søn af gårdejer Hans Nielsen (død 1933) og hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1942); gift (14/10 1909) m. Marie G., f. 12/5 1888 i Randers, datter af guldsmed P Hansen (død 1927) og hustru Karen f. Kanne (død 1933).

Præliminæreks. (Magleby realskole) 1898; lært boghandelen hos P Blicher, Kolding, fortsat sin uddannelse i Enderlens Hofbuehhandlung, Stuttgart, i firmaet K F Koehler, Leipzig, hos Wilh. Rauch, Hamburg samt i Aug. Scherls Hamburger-afd.; boghandler i Fredericia 1907-12, var der formand for Turistforeningen, og som medl. af Dansk Arbejdes bestyrelse med til at gøre de første forberedende arbejder for Dansk Købestævne; handelskyndig direktør f. A/S Herman A Kahlers keramiske Værksteder, Næstved fra 1913 og formand for bestyrelsen fra 1940; finsk vicekonsul for Sydsjælland fra 1928.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejdes Næstved afd. fra 1913, formand 1916-46 samt medl. af Landsforeningens hovedbestyrelse fra 1918; formand for Næstved Klub 1928-32; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening 1923-42. formand 1928-34 og 1941-42; næstformand for Jubilæumsudstillingen i Næstved 1935; leder af Odd-Fellow-Logen i Næstved 1924-27; distrikts deputeret Stor Sire for Odd-Fellow-Ordenen i Danmark 1937-49; formand for A/S Konsul L Petersens Eft., Vordingborg; kritisk kommunal revisor 1919-25; konservativt medl. af byrådet 1946-54; formand for skolekommissionen 1950-54; formand for Foreningen Finlands Venner fra 1945; medl. af bestyrelsen for Finlands Konsuler i Danmark fra 1951.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; Fi.S.F.; Ø.r.K.2.

Adresse: Næstved.

GRØNHOLT PEDERSEN Einar boghandler og antikvar; f. 4/3 1907 i Randers; søn af tømrermester Niels Peder Pedersen (død 1943) og hustru Johanne Margrethe f. Wrist; gift (17/11 1935) m. Anna Lise G. P., f. 15/10 1911 i Horsens, datter af rentier Lorentz Rasmussen og hustru Frederikke Cathrine f. Schøtt (død 1954).

Uddannet hos boghandler Jens Ballund. Randers 1922-26; medhjælper i Randers Boghandel; studieophold i Paris 1927-28; ansat i J Frimodt's Forlag, Kbhvn. 1928-31; medindehaver af Magnus Hansen's Skolebogsforretning 1932, eneindehaver 1933, sammensluttede forretningen med Jeppe Poulsen Skadhauges Antikvariat 1934; oprettede Grønholt Pedersen's Forlag 1940 og Grønholt Pedersen's Boghandel 1945.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Antikvarboghandlerforening  1937-42, formand fra 1946; formand for Antikvarboghandlerforeningens jubilæumsfond fra 1946; delegeret ved den første internationale antikvarboghandler-konference i Amsterdam 1947, ved den internationale kongres i Kbhvn. 1948, London 1949, Paris 1950, Bruxelles 1951, Geneve 1952, Milano 1953, Wien 1954, New York 1955, London 1956; medl. af Comité executif de la Ligue internationale de la Librairie ancienne i Geneve fra 1948, af bestyrelsen for A/S Kristeligt Dagblad fra 1948 og af Nordisk Antikvarboghandlerråd fra 1949.

Adresse: Hartmannsv. 51, Charlottenlund.

GRØNNING Cai oberst, K.DM., HTH.; f. 31/12 1888 i Kbhvn.; søn af ritmester Valdemar Grønning (død 1929) og hustru Dagmar f. Pingel (død 1946); gift (11/7 1914) m. Magdalene G., f. 10/6 1891 i Berlin, datter af direktør Wilhelm Witzke (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ingeborg f. Donner (død 1914).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1906; cand. phil. 1907; sekond-løjtn. 1910; premierløjtn. s. å.; officersskolens ældste klasse, våbenteknisk kursus 1911-14; kaptajn 1921; oberst-løjtn. af artilleriet 1933; stabschef ved sjællandske division 1937; oberst 1939; chef for artilleriskydeskolen 1939-45; chef for 2. feltartilleriregiment 1945; afsked 1950.

Medl. af bestyrelsen for A/S Grøn & Witzke 1917-31; formand for Artilleri-officersforeningen 1942-45.

Adresse; Grundtvigsv. 8 A, Kbhvn. V.

GUDIKSEN Gudik proprietær; f. 5/2 1881 i Nørre Andrup i Salling; søn af gårdejer Niels Gudiksen og hustru Ane Marie f. Mehlsen; gift (31/10 1905) m. Kirsten Marie G., f. 25/7 1881 på Hesthave ved Skive, datter af proprietær Poul Dahlgaard (død 1897) og hustru Johanne f. Primdal (død 1933).

Elev på Oddense landbrugsskole 1897, på Ollerup højskole 1899-1900 og på Askov højskole 1903-04 og 1904-05; ejer af gården Hesthave 1905-44.

Sognerådsmedl. 1908; sognerådsformand 1912-16; atter medl. af sognerådet og dets formand 1933-42; amts-rådsmedl. 1916-29 og fra 1938; formand for Skive Andelsslagteri 1916-21 og 1926-29, for Skive-Vestsalling Jernbane fra 1931 og for Skive Folkeblad 1937-53; landvæsenskommissær 1918-49; medl. af Viborg amts afvandings-kommission, af ligningsrådet 1936-50, af trafikkommissionen 1937-39, af landstinget (Radikale Venstre) 1939-53 og af landstingets finansudvalg 1947-53.

Adresse: Resenv. 56, Skive.

GUDME Sten redaktør, R.; f. 3/11 1901 i Århus; søn af rektor Olaf Gudme (død 1925) og hustru Kathrine f. Lindbæk (død 1911).

Student (Ordrup) 1919; cand. polit. 1925; korrespondent til og redaktions-sekr. ved kbhvnske dagblade til 1941; korrespondent til The Times, London, fra 1931; afrejst til England 1941; medl. af det danske råd i London fra 1942 til dets ophævelse og af kontaktudvalget i Stockholm i 1945; redaktør af det udenrigske månedskrift Fremtiden fra dets stiftelse i Danmark okt. 1945, af Information 1946-47; redaktionssekr. ved Ekstrabladet fra 1947.

Har skrevet: Denmark, Hitlers Model Protectorate (London 1942); forsk, pjecer på engelsk om Danmark.

Adresse: Gustav Adolfs G. 6, Kbhvn.Ø.

GUDME V W oberstløjtnant, kammerjunker, R.DM., HTH.p.p.; f. 28/6 1891 i Kbhvn.; søn af sognepræst Vald. Gudme (død 1891) og hustru f. Utke-Wolff (død 1938); gift 1. gang (2/3 1915, ægteskabet opløst 1946) m. Margrethe G., datter af grosserer Fr. Bauer (død 1932) og hustru Thyra f. Bolt (død 1953); 2. gang m. Gerda G., f. 26/12 1909 i Kbhvn., datter af grosserer Georg M Salomonsen (død 1932) og hustru Olga f. Simon (død 1922).

Premierløjtn. 1913; i livgarden 1920; i generalstaben og adjutant ved sjællandske division 1924; kaptajn 1926; i livgarden 1929; i fransk tjeneste i 1931; oberstløjtn. og chef for 18. batl. 1936; chef for 1. livgardebatl. 1939; til rådighed for livgarden 1945; i nr. af forstærkningen i fodfolket 1948; afsked 1951; ansat i Civilforsvars-Forbundet 1950, leder af forbundets kur-susafd.

Udenl. ordener: I.Kr.5.; N.St.O.32.

Adresse: Hostrups Have 10, Kbhvn. V.

GUDME LETH Marie katuntrykker, se Leth Marie Gudme.

GUDMUNDSEN-HOLMGREEN Jørgen billedhugger, R.; f. 15/6 1895 i Kbhvn.; søn af kunstmaler Johann Gudmundsen-Holmgreen (død 1912) og hustru Lauretta f. Christensen (død 1952); gift (18/7 1930) m. Grete G-H., f. på Frdbg., datter af kontorchef August Søegaard og hustru Cathrine f. Schmidt.

Student (H Adlers fællesskole) 1913; elev hos Gronvold og billedhugger A J Bundgaard 1914; studierejser til Tyskland 1913, Belgien, Paris og Italien 1920, Italien 1922, Paris 1932, Grækenland og Ægypten 1936, Tyskland 1938, Frankrig og Tunis 1947, England 1950 og til Norge og Sverige fl. gange; debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling 1915; udstillede som gæst på Grønningen 1923-32, på Den frie Udstilling fra 1934 (medl. fra 1939), på Dansk Udstilling i Budapest, Riga og Warszawa 1936, i Bukarest og Beograd 1937, på Nordisk Udstilling i Gøteborg 1939, i Oslo 1946, i Stockholm 1947, i Helsingfors 1950 og i Oslo og Bergen, på Dansk Udstilling i Haag og Arnhem 1948 og i London s. å., på Royal Scottish Academy, Edinburgh 1949, på udstillingen Dansk dekorativ Kunst, Stockholm 1950, på Salon de Mai, Paris 1952, Biennalen i Venedig 1942, Den nordiske Udstilling i Rom 1955, den officielle danske udstilling i Island 1956 og den internationale skulpturudstilling i Musée Rodin, Paris 1956; udstilling i Kunstforeningen, Kbhvn. 1948.

Tildelt fl. stipendier og legater af undervisningsministeriet og akademiet 1915-22, Kristian Zahrtmanns Legat 1915, Det Laub'ske Legat 1915-20, Det Anckerske Legat 1935, Kai Nielsens Mindelegat 1941, Eckersberg-medaljen 1945 og Henri Nathansens Mindelegat 1957; medl. af akademirådet fra 1946, af Kunstforeningens bestyrelse 1954-57, af Selskabet for kirkelig Kunst fra 1956 og af bestyrelsen for Den frie Udstilling fra 1956.

Værker: på statens museum for kunst: statuetten Ion (1932), hovede i kalksten; Ung Frater (1936), statuen Josef (1939), statuetten Dreng (1946), bronce-skitse til Frihedskæmpermonu-ment i Slagelse (1948) samt fl skitser og statuetter i bronce og brændt ler fra en rejse i Tunis (1948), barnebusten Annette (1954) og broncestatuet-ten Neger (1956); repræsenteret på kobberstiksamlingen samt på fl. provinsmuseer; marmorstatuen Ion (1922); Relief i retsmedicinsk inst. (1934); portrætbusten Grete (Aurehøj gymnasium, 1931); portrætbuster af dr. med. Ernst Gjørup (1935). professor Paul V Rubow (Kolding museum, 1940), komponisten Otto Mortensen (Horsens museum, 1941); professor Eggert Møller (1946), professor Carl Krebs (1953) og dr. phil. Haa-vard Rostrup (1955); kalkstensbuste af professor P O Pedersen (statsradiofonien, 1942) og kalkstensbuste (overnat, st.) af samme (Danmarks tekn. højskole. 1944): portrætrelief (overnat, st.) af professor H Hou-Jensen (anatomisk inst, 1945); broncegruppen Dreng og Mand (Horsens statsskole, 1944); statuetten Dreng (Nasjonalgalleriet i Oslo, 1946); statuen Josef (Oslo, 1946); statue af biskop N E Balle (ved Frederikskirken i Kbhvn., 1946); statue af Christmas Møller (Odense, 1950) og portrætbuste (overnat, st.) af samme (Kerteminde, 1951); broncegruppen Frihedskæmpere, (Frihedskollegiet i Esbjerg, 1952); broncegruppen Ungdom (katedralskolen i Nykøbing F., 1953); forgyldt broncere-lief »learos« (Herning gymnasium, 1954); statuen Dreng (Gentofte kommunes stadion, 1955).

Adresse: Eggersv. 29, Hellerup.

Sommerbolig: Langør, Samsø.

GUDNASON Svavar maler; f. 18/11 1909 i Hornafjørdur, Island; søn af handelsmand Gudni Jonsson og hustru Olof Thordardottir; gift (4/2 1939) m. Asta G., f. 28/1 1912 i Borgafjørdur, Island, datter af købmand Eirikur Sigfusson og hustru Marin Sigurdardottir (død 1925).

Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1935; elev hos professor Kræsten Iversen på kunstakademiet i Kbhvn. 1935-36; rejser til Frankrig 1938, 1948 og 1950; deltaget i nordiske udstillinger i Kbhvn. 1939 og 1949, i Stockholm 1940, i Århus 1941 og 1949, i Gote-borg 1941 og 1943, i Halsingborg 1941 og i Oslo 1946; Unionalens vandreudstilling i Sverige 1948, udstillingen »Abstrakt Kunst i Danmark«, Goteborg 1947.

Medl. af og aktiv udstiller på Høstudstillingen fra 1942, yderligere retrospektiv ophængning for et 10-år i 1949; separate udstillinger i Reykjavik 1945, 1949, 1953 og 1955; deltager i Salon des Surindependants, Paris 1950 samt en islandsk udstilling i Bruxelles 1952, Den officielle islandske Kunstudstilling i Kbhvn. 1954 og Arte Nor-die a Contemporanea i Rom 1955.

Medl. af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1943 og 1944; formand for Nordiska Konstforbundets Islandska sektionen fra 1954; modtaget akademiets rejselegat, Det Bielke-ske Legat, Fru Benny Claudi-Pedersens Mindelegat samt fl. a. legater, herunder i 1937 et legat fra det islandske alting.

Repræsenteret med 5 malerier i den islandske stats kunstsamling; abstrakte malerier; Sankt Hans Drøm (1941): Eventyrbillede (1942); Naaleskoven (1943); En Islænding og hans Land (1944); Kloder (1944); Fanatiker (1945): Ambolten (1946); Guldbjærgene (1946).

Adresse: Hofteigur 22, Reykjavik,

Island.

GUDSØE P A landsretssagfører; f. 5/8 1876 i Kolding; søn af snedkermester M N H Gudsøe (død 1930) og hustru Mette Marie f. Eeg (død 1928); gift (30/3 1904) m. Ane Marie G., f. 25/1 1877, død 1951, datter af toldassistent C L Knudsen (død 1921) og hustru Karen f. Schmidt (død 1917).

Exam. jur. 1899; sagfører i Fredericia fra 1902; offentlige sager 1916; landsretssagf. 1934.

Medl. af bestyrelsen for 11. sagførerkreds 1920-27, formand 1926-27; medl. af sagførerrådet 1939-46; formand for Sagførerforeningen i Fredericia 1922-53; medl. af delegationen for Den Danske Landmandsbank, Fredericia afd. 1931. af bestyrelsen for A/S Loehrs Saltimport 1933, for A/S Esbjerg Saltog Cindersfabriker 1934 og for A/S Jyllands tekniske Forretning 1945. Adresse: Gothersg. 3, Fredericia. Sommerbolig: Treide Sande pr. Fredericia.

GULDAGER Axel overlæge, dr. med.; f. 18/3 1903 i Faaborg; søn af købmand H C Guldager og hustru Marie Emilie f. Madsen; gift (27/4 1934) m. Gudrun G., f. 4/4 1912 i Randers, datter af grosserer Otto Buhl og hustru Sophie f. Berg.

Student (Odense) 1921; med. eks. 1929; reservelæge ved Faaborg sygehus 1929-30; hospitalsuddannelse i Kbhvn. 1930-34; 2. reservelæge ved Kbhvns amtssygehus i Gentofte 1934-37; 1. reservelæge ved Århus kommunehospitals med. afd. 1937-39; dr. med. 1937; overlæge ved centralsygehuset i Esbjerg, med. afd. 1939; overlæge ved hospitals-skibet Jutlandia i Korea jan.-maj 1953.

Har foruden disputatsen skrevet forsk, tidsskriftafhandlinger.

Udenl. ordener: F.N.T.M. (Korea); N.O.N.5.

Adresse: Bakkev. 4, Esbjerg.

 

GULDAGER PETERSEN Axel kontorchef, E.; f. 30/10 1893 i Vordingborg; søn af murermester Peter Andreas Petersen (død 1931) og hustru Marie f. Thomsen (død 1956); gift (16/5 1922) m. Elsebeth Johanne G. P., f. 29/2 1904 i Kbhvn., datter af revisor Frithiof Lindquist (død 1922) og hustru Vilhelmine f. Olsen (død 1919).

Student (nrivat dimit.) 1912; cand. jur. 1920; fg. sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1920-22; sekretær i finansministeriet 1922-24; i socialministeriet 1924-26; i sundhedsministeriet 1926-29; i socialministeriet 1929-34; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. i indenrigsministeriet 1937; kontorchef i arbejds- og socialministeriet 1938, i socialministeriet 1942, atter i arbejds-og socialministeriet 1945; kontorchef i overinspektionen for børneforsorgen 1946; sekretær ved overværgerådet 1920-33 og ved socialministeriets afd. for internationalt socialpolitisk samarbejde 1933-38.

Adresse: Skovagerv. 29, Charlottenlund.

GULDBERG Ove direktør, cand. polyt. & jur., f. 2/12 1918 i Nysted; søn af dommerfuldmægtig Frede Guldberg (død 1932) og hustru Else f. Richter (død 1920); gift (16/5 1942) m. Else G., f. 31/1 1921 i Slagelse, datter af sparekassebestyrer Vilhelm Christiansen og hustru Kirsten f. Pedersen.

Student (Roskilde) 1937; cand. polyt. 1942; cand. jur. 1949; ansat ved Vejle kommune 1942, i firmaet K Hindhede 1943, ved Kbhvns kommune, stadsingeniørens direktorat 1944, ved fiskeriministeriets forsøgslaboratorium 1946-47; sekretær i Dansk Ingeniørforening 1948, direktør smstds fra 1952.

Formand for fraktionen af yngre civilingeniører u. Dansk Ingeniørforening 1945-47; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1946-48; sekretær for Conference of Representatives from the Engineering Societies of Western Europe and the United States of America (EUSEC) 1955. Adresse: Drachmannsv. 3, Klampenborg. GULDBRANDSEN Martin hypotekfor-eningsdirektør, R. DM.p.p.; f. 6/2 1893 i Kbhvn.; søn af kgl. kapelmusikus Axel Guldbrandsen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Anna f. Hoppe; gift 1. gang (4/2 1921) m. Betty G., f. 12/8 1887 på Frdbg., død 1922, datter af kreditforeningsdirektør, arkitekt C F Thomsen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Emma f. Werner (død 1918); 2. gang (19/12 1924) m. Karen Sophie G., f. 19/5 1898 i Kbhvn., død 1940, datter af vanddirektør F V F A Øllgaard (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Louise f. Holm.

Student (Borgerdydskolen i Helgolandsgade) 1911; cand. jur. 1917; se-kondløjtn. 1922; assistent i Østifternes Kreditforening 1912, fuldmægtig 1918 og ekspeditionssekr. i samme 1924; kst. direktør i Østifternes Hypotekforening 1932, adm. direktør 1933.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1917-18 og 1923-33; korpsfører for Akademisk Skyttekorps 1926-33; formand for Akademisk Skytteforening 1942-52; medl. af bestyrelsen for A/S Adolph Trier & Goldschmidt fra 1929, af bestyrelsen for Dansk Bygnings Assurance fra 1946 samt af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788, 1945-50 og af dettes forretningsudvalg 1946-50, administrator fra 1950; medl. af kommissionen vedr. revision af boligtilsynsloven af 1949.

Tildelt De danske Skytte-, Gymnastik-og Idrætsforeningers hæderstegn og Kungl. Sodra Skanska Infanteriregemen-tets medalje i guld.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Skjoldgårdsv. 5, Charlottenlund.

GULDBÆK Ruth kgl. kammersangerinde; f. 1/12 i Frederikshavn; gift (15/6 1945) m. trælastgrosserer Vagn Overbye, f. 1/12 1907 i Frederikshavn.

Elev af operasangerinde Rena Pfiffer og fra 1943 af kgl. kammersangerinde Else Schøtt; studeret hos operasangerinde Maria Labia, Italien i 1948 og 1949 og hos professor, kammersangerinde Editha Fleischer Engell, Wien, i 1950; ansat på Det ny Teater og Folketeatret 1942-44; Elev på Det kgl. Teaters operaskole 1944-45; operasangerinde ved Det kgl. Teater 1946, kgl. •kammersangerinde 1955; gæsteoptræden på Royal Opera House Covent Garden, London, dec. 1951-febr. 1952, april 1952 og juli 1954.

Hovedroller: Zerlina i Don Giovanni; Fiordiligi i Cosi fan tutte; Susanne i Figaros Bryllup; Musette i Boheme; Norina i Don Pasquale; Grethi i Kirke og Orgel; Eros i Orfeus og Eury-dice; Anna i Jægerbruden; Micaela i Carmen; Prinsessen i Prinsessen i det fjerne; Maria i Den solgte Brud; Anna i Høst; Grevinde Rosaura i Rosaura; Nedda i Bajadser; Miss Wordsworth i Albert Herring; Aase i Drot og Marsk; Jomfru Maria i Jeanne d'Arc; Pamina i Tryllefløjten m. fl.; på Covent Garden: Susanne i Figaros Bryllup og Sophie i Rosenkavaleren: desuden medvirket ved radiokoncerter og oratorie-opførelser samt grammofonindspilninger.

Adresse: Vermlandsg. 10, Kbhvn. S.

GULDHAMMER H A fh. navigationsdirektør, K.DM.; f. 21/11 1886 i Vallekilde; søn af skibsfører, navigationslærer K A Guldhammer (død 1921) og hustru Maren f. Jensen (død 1934); gift (28/10 1911) m. Valborg G., f. 25/4 1891 på Frdbg., datter af grosserer Carl N Petersen (død 1924) og hustru Valborg f. Falch (død 1941).

Til søs 1901; styrmandseks. 1908; reserveløitn. i marinen 1910; specialuddannelse på polyteknisk læreanstalt i matematiske og fysiske fag, skibsbygning m. m.; lærer ved Kbhvns navigationsskole 1910-27; bestyrer af Thorshavn og Bogø navigationsskoler 1927-30; skibsfører 1931; tjenstg. i naviga-tionsdirektoratet og medl. af navigati-onseksamenskommissionen 1930-39; derefter bestyrer af Kbhvns navigationsskole; navigationsdir. 1941-56 og 1949-56 till. direktør for statens sømands-skoler.

Søkyndigt medl. af østre landsret fra 1933; medl. af søfartskommissionen af 1947.

Har skrevet lærebøger i navigation, sømandskab og naturlære m. m.

Adresse: Østerbrog 112, Kbhvn. Ø.

GULDMANN C F O civilingeniør, konsul, R.; f. 17/4 1885 i Århus; søn af købmand N C Guldmann (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Elisabeth f. Osterwaldt (død 1942); gift m. Gisela G., f. 31/5 1898 i Valparaiso, datter af generalkonsul Jean Hugo Thierry (se denne).

Student (Marselisborg) 1904; cand. phil. 1905; cand. polyt. 1911; ingeniør ved Westminster Repeating Arms Co., New Haven, USA 1911-12; ved New-port-New Mill, New Orleans, USA 1912-13, i firmaet Fr. Sage & Co., Valparaiso 1914 og i firmaet F Hagge, Valparaiso 1915-16; selvstændig ingeniør- og entreprenør-virksomhed smstds 1917-22; ingeniør i firmaet N M Hansen & Co. smstds 1922, medindehaver 1928; firmaets leder i Santiago 1926; till. direktør for The Anglo Chilian Asphalte Co., Santiago 1926-41; dansk vicekonsul 1925, konsul 1929; ingeniør ved vej-bygningsfirmaet Alessandri y Cia 1941-42 og i Braden Copper Co., Sewell 1943-46; ansat ved firmaet Flåten, Royem, Anker y Cia, Santiago 1947-48, ved det danske gesandtskab i Santiago fra 1949.

Adresse: Legacion de Dinamarca,

Casilla 13180, Santiago, Chile.

GULDMANN Holger direktør, R.; f. 2/1 1891 i Vejle; søn af købmand Julius Guldmann (død 1896) og hustru Anna Margrethe f. Petersen (død 1930); gift (23/11 1918) m. Johanne Marie G., f. 5/4 1894 i Nakskov, datter af købmand Th. Jørgensen (død 1915) og hustru Edele f. Meyer (død 1937).

Assistent i Vejle Bank i ca. 3 år; Købmandsskolens etårige dagskursus; disponent og bogholder hos H Chr. Huus i Nakskov i ca. 4 år; eget en gros firma i Kbhvn. (kolonial- og konservesbranchen) 1920; disponent i A/S De danske Vin- & Konserves-Fabriker (fra 1948 A/S Beauvais) 1934. underdir. 1935, kst. direktør 1937, adm. direktør 1938; till. direktør i A/S Beauvais Konservesfabrik 1957.

Formand i bestyrelsen for A/S Hes-siccator; næstformand i bestyrelsen for A/S Beauvais; medl. af bestyrelsen for A/S Beauvais Konservesfabrik; medl. af Industrirådet og af bestyrelsen i forsk, faglige organisationer.

Adresse: Villa Ivare, Dronninggårds Allé 63, Holte.

GULDMANN N C civilingeniør, direktør; R.; f. 15/9 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer Hans Koefoed Guldmann (død 1935) og hustru Luodovica f. Koefoed (død 1940); gift (9/6 1916) m. Jørna Marie G., f. 20/5 1892 i Kongens Lyngby, datter af proprietær Jørgen Lund (død 1943) og hustru Marie f. Jacobsen (død 1940).

Student (Østre borgerdydskole) 1907; cand. polyt. 1912; ansat i Hans Guld-mann's Asfaltfabrik s. å.; uddannelse i Tyskland og England 1913-14; medindehaver af Hans Guldmann's Asfaltfabrik 1916, eneindehaver 1940; direktør og medl. af bestyrelsen for Hans Guldmann A/S (Neuchatel Asphalte Company A/S) fra 1951.

Formand for Entreprenørforeningen og for Foreningen af Fabrikanter af Asfaltbelægninger (FAFA); medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening og af bestyrelsen for Foreningen af Forhandlere og Fabrikanter af Bygningsmaterialer i Danmark; vicepræsident i Federation Internationale du Bå-timent et des Travaux Publics; medl. af bestyrelsen for Association Internationale de l'Asphalte.

Adresse: Tusculum, Kohave Allé 30,

Hørsholm.

GULLESTRUP Aage læge; f. 12/3 1894 i Store Heddinge; søn af købmand Laurits Nielsen og hustru Julie f. Ørvad.

Student (Roskilde) 1911; med. eks. 1922; læge ved kryolithbruddet i Ivig-tut i Grønland 1923-24; prakt. i Give fra 1925.

Medl. af Den almindelige danske Lægeforenings landsudvalg fra 1930, formand fra 1944, af dens repræsentantskab 1934-37 og 1943-53 samt af dens hygiejnekomité fra 1936; medl. af bestyrelsen for Vejle og Skanderborg Amters Lægekredsforening 1928-53, derefter æresmedlem; medl. af Jydske Lægekredsforeningers centraludvalg fra 1929, formand fra 1948; medl. af mødrehjælpens fællesråd 1939-56, af kontaktudvalget for samarbejde mellem Nordens praktiserende læger fra 1946 og af indenrigsministeriets udvalg vedr. helbredsundersøgelser; formand for Gi-vekredsens konservative Vælgerforening 1927-36.

Tildelt Barfred-Pedersens æresgave 1949 og Otto Bruun-prisen 1955.

Adresse: Give.

 

GULSTAD Knud overingeniør; f. 25/4 1911 i Kbhvn.; søn af overmontør Kai Gulstad (død 1943) og hustru Frederikke f. Holm (død 1949); gift (22/5 1937) m. Grete G., f. 11/5 1914 i Næstved, datter af købmand Chr. Lorenzen og hustru Kristine f. Jensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1929; cand. phil. 1930; cand. polyt. 1935; ansat ved danske statsbaner s. å.; overing. og chef for statsbanernes nyanlæg 1956.

Har skrevet forsk, tekniske artikler o. l.

Adresse: Parallelv. 9, Kongens Lyngby.

Sommerbolig: Botofte pr. Tranekær,

Langeland.

GUNDESTRUP Christian fh. kontorchef, R.; f. 1886 i Helsingør; søn af købmand Lauritz K Gundestrup (død 1924) og hustru Marie Elisabeth f. Caiberg (død 1942).

Præliminæreks. 1903; ansat i Kbhvns belysningsvæsen 1903; student (Wedels kursus) 1909; cand. jur. 1917; leder af Kbhvns kommunes brændselskontor 1917-20; sekretær ved Kbhvns politi 1921, chef for kontoret for politisager 1935-56.

Adresse: Jagtv. 204, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Det gamle Mejeri,

Rørvig.

GUNDLACH-PEDERSEN O arkitekt, R.DM.; f. 17/5 1886 i Odense; søn af købmand Lauritz Petersen (død 1923) og hustru Olga f. Gundlach (død 1915); gift (1927) m. væversken Aase Marie G-P., datter af grosserer Harald Jacobsen og hustru f. Behrend Nielsen (død 1913).

Murersvend i Odense 1906; afgang fra Odense tekniske skole s. å., fra kunstakademiet i Kbhvn. 1917.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejde; formand for dansk standardiseringsråds udvalg for standardisering af snedkerarbejde og beslag; direktør i A/S Georg Jensens Sølvsmedie 1927-31, derefter kommitteret i samme selskab; medl. af komitéen for Verdensudstillingen i Barcelona 1929, af So-cieté des Artistes Décorateurs, Paris, af Charlottenborgudstillingens censurkomité indtil 1935 og af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg.

Har bl. a. opført Dansk Købestævne i Fredericia (1915); Den danske Kabelfabrik (1918); Kbhvns Flydedok og Skibsværfts søndre værft (1920); Nørrevoldporten i Fredericia (1922); Frdbg. alderdomshjem (s. m. Charles Christensen, 1923); Danmarksporten i Fredericia (1924); Udstillingshallen Forum (1926); Springvandsbrønden på Axeltorv i Fredericia (1932); Etagegaragen og Væg-tergaarden i Kbhvn. (1932-33); Dansk Ingeniørforenings hus (1934-35); Hotel Landsoldaten, Fredericia (1936); A/S A Fonnesbechs hus; De Forenede Protokolfabrikker; Georg Jensens Sølvsmedie AS, Gladsaxe samt Georg Jensens udsalg i London, Paris, Geneve og Rio de Janeiro; endv. elværkerne i Rudkøbing, Herning og Rønne; Skærbækværket ved Kolding Fjord; elværket i Thorshavn og Fossaværket på Færøerne samt forsk, forretnings- og beboelsesbygninger for private i Kbhvn. og provinsen, bl. a. Biblioteksgaarden på Kultorvet 1956-57.

Guldmedalje i Gent 1921.

Adresse: Mosebakken 23, Virum.

GUNDOLF Meinhard rektor; f. 24/5 1903 i Nørresundby: søn af jernbanepakme-ster I G Gundolf (død 1927) og hustru Jensine f. Jensen (død 1955); gift (4/8 1935) m. Inger Margrethe G., f. 3/1 1909. datter af tømmerhandler Valdemar Nielsen (død 1948) og hustru Margrethe f. Thomsen.

Student (Marselisborg skole) 1923; studieophold i Berlin 1926; cand. mag. 1930; lærer ved Akademisk kursus s. å., inspektør 1931-42, leder af mellemskole-og realafd. smstds 1935-42; adjunkt ved Schneekloths skole 1942, lektor 1950, kst. rektor smstds 1954, udnævnt 1956; till. lærer ved Zahles seminarium 1948-49 og ved KFUM's seminarium fra 1948; censor ved studentereks. fra 1946; medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1955-57.

Har udg.: Deutsche Dichter.

Adresse: Ingersv. 30, Charlottenlund.

Sommerbolig: Næshus, Ordrup Næs

pr. Faarevejle.

GUNNER Janus B K professor, R.DM.; f. 27/6 1882 i Kbhvn.; søn af malermester L P C Gunner og hustru f. Jensen; gift indtil 1925 m. Ellen, f.'Erichsen; derefter m. Elisabeth f. Brammer.

Student 1901; cand. polyt. 1908; derefter ingeniør ved A/S Titan; professor i tegning ved den polytekniske læreanstalt 1917-52.

Lærer i tegning på officersskolen 1933.

Medl. af bestyrelsen for Polyteknisk Gymnastikforening (formand 1908-12); formand for udvalget til udarbejdelse af tegnenormer fra 1918; medl. afkommissionen til bedømmelse af fabriken Vikings blyanter 1922; formand for et af dansk standardiseringsråd nedsat udvalg til udarbejdelse af danske tegnenormer fra 1927.

Har udført en del bilagsbilleder og illustrationer til H Holst: Opfindelsernes Bog udg. 1923. Har siden 1936 malet portrætter af nogle af den polytekniske læreanstalts afgåede lærere. Har udstillet som maler i den Frie Udstillingsbygning 1941 og i Foreningen for national Kunst på Charlottenborg fra 1942. Modtaget generalmajor Rørdams guldmed. for 1942 ved Malersammenslutningen af 1927's udstilling.

Har udg.: Skrift for teknisk Tegning (1920, 4. udg. 1953).

Adresse: Lundegårdsv. 10, Hellerup.

 

GYLDENSLETTE Chr. vinhandler, R.DM. p.p.; f. 22/9 1893 i Rostrup på Fyn; gift (1/6 1937) m. Ketty G., f. Andersen, f. 27/11 1907 i Kbhvn.

Etableret som vinhandler 1921.

Formand for De danske Handelsfor-eningers Fællesorganisation 1938-49 (æresformand fra 1949), for Kbhvns Vin-handlerlaug fra 1929 og for Handels-foreningernes Oplysningsselskab 1936-48; forretningsfører for Fællesrådet for Vinbranchen fra 1929, formand fra 1936; handelskyndig tillidsmand for Vinbranchen ved akkordforhandling.

Medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for De kbhvnske Handels-foreningers Fællesrepræsentation fra 1930, sekretær fra 1932 og till. kasserer fra 1934, formand 1937-38.

Æresemblemet i guld fra De kbhvnske Handelsforeningers Fællesrepræsentation, fra Finlands Svenska KBpmannaforbund; fra Privatforetagarnas Forbund i Finland og fra Sveriges Kopmannaforbund; æresmedlem i Handelsgillet, Helsingfors.

Medl. af repræsentantskabet for Køb-mandsbanken i Kbhvn. 1943-50, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1934, till. af hovedbestyrelsen 1939-53, af repræsentantskabet, bestyrelsen og forretningsudvalget for Erhvervenes Oplysningsråd 1945-47, af repræsentantskabet for foreningen Norden fra 1944 og af bestyrelsen for foreningens Kbhvns afd. 1945-53 samt af repræsentantskabet for Sti-pendieforeningen Studenternes Venner fra 1941.

Medl. af centralkomitéen for Finlandshjælpen i Danmark af 1940, af præsidiet for nationalindsamlingen 1940, af komitéen for Fonden til Fædrelandets Vel af 1945, af repræsentantskabet for Kaj Munks Mindefond fra 1945, af komitéen for mindeindsamlingen for omkomne danske søfarende fra 1946, af komitéen for World Friendship Association fra 1946, af handelsundervisnings-udvalget for Sydslesvig og af den danske komité for FN-hjælpen.

Medl. af valutakontorets erhvervsudvalg 1936-37, af valutarådet 1937-40 og af det erhvervøkonomiske råd 1939-40; kommitteret i priskontrolrådet 1939-40; medl. af vareforsyningsrådet 1940-50, af repræsentantskabet for Dansk Købestævne 1943-50, af lukkelovskommissio-nen af 1938, af handelsministeriets luk-kelovsudvalg af 1946, af lukkelovsud-valget af 1947, af handelsministeriets næringslovsudvalg 1937-50, af socialministeriets udvalg ang. ændringer i funktionærloven 1940, af justitsministeriets udvalg vedr. revision af afbetalingslo-ven 1938-51, af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel fra 1941, af finansministeriets udvalg om beskatning af brugsforeninger m. v. 1946-47, af indenrigsministeriets huslejekommission 1946-47 og af bogføringskommissi-onen 1949-50.

Medl. af overbevillingsnævnet 1945-54, af Kbhvns havnebestyrelse 1947-50, af landsskatteretten fra 1938; handels-kyndig dommer i østre landsret 1939-50.

Medl. af repræsentantskabet for Det konservative Folkeparti og medl. af folketinget 1945-47.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; P.r.K.4.: S.V.22.

Adresse: Vodroffsvej 37, Kbhvn. V.

GYTH Volmer L U oberst, kammerherre. R.DM., Chr.X.M.T., HTH.p.p.; f. 17/6 1902 i Hellerup; søn af grosserer Leopold Gyth (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Kirsa f. Undset (død 1946); gift 1. gang (25/4 1928) m. Bodil Angelica Nordan G. (død 1934), datter af afdøde landskabsmaler Sigvard Hansen og hustru Anna f. Falbe-Hansen; 2. gang (17/3 1936, separeret 1952) m. Agnes Cornelia G., datter af marinekaptajn Louis Tvermoes og hustru Ella f. de Fine Skibsted.

Student (Birkerød) 1922; premierløjtn. ved livgarden 1926; adjutant ved livgarden 1930-36; kaptajnløjtn. 1932; chef for motorordonnanskorpset 1934-36; hærens officersskoles generalstabsklasse 1936-38; kaptajn i livgarden 1939; i generalstaben 1938-48; til rådighed for War Office og admiralitetet i London 1943-44; til tjeneste ved den danske militær-mission til SHAEF 1944-45; adjutant hos H. M. kong Christian X og H. M. kong Frederik IX 1945-48; oberst-løjtn. 1947; chef for 17. batl. 1948; medl. af den danske delegation i nordeuropæisk Planlægningsgruppe i London 1949-51; midlertidig oberst og medl. af general Dwight D Eisenhowers stab 1951-52; kommandør for livgarden 1952; oberst og chef for livgardens, å.; chef for H. M. kongens adjutantstab fra 1955

Udenl. ordener: A.M.F.3.; B.K.5.; Fi.L.22.; F.Æ.L.2.; S.Sv.2'.; Stb.B.E.4.; S.V.22.

Adresse: Toldbodg. 29, Kbhvn. K.

GYTKIÆR J direktør; f. 23/6 1902 i Kolding; søn af grosserer Jul. Gytkiær (død 1948) og hustru Ellen f. Bach (død 1932); gift (19/10 1940) m. translatør Ellen Vibeke Sibbern G., f. 20/2 1912 i Hjørring, datter af amtsstuefuldmægtig Alfred Petersen (død 1926) og hustru Camilla f. Ørum Pedersen.

Handelsuddannelse; prokurist i J Tø-gesen & Co. og C Heidemann, Aabenraa 1925; ansat i Det Danske Petroleums Aktieselskab 1935, prokurist 1937, kommitteret i dettes islandske datterselskab 1945-46, afdelingschef for Fyen-Sydjyl-land 1946-47; kontorchef i A/S Burmeister & Wain's Skibs- og Maskinbyggeri 1947; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Ivan Lystager 1950; medstifter af, medl. af bestyrelsen og direktør for rationaliseringsfirmaet A/S Institutet for Erhvervskonsultation 1952; till. direktør for Det Grønlandske Fiskeri-Kompagni A/S 1953.

Formand for Dansk Rationaliserings-forening 1950-53.

Adresse: Biilowsv. 30, Kbhvn. V.

G0BEL H vicedirektør; f. 12/7 1896 på Frdbg.; søn af drejermester C S Gøbel og hustru Emma f. Fridlund; gift (14/12 1944) m. Edith G., f. 23/6 1902, datter af grosserer Johan Larsen (død 1923) og hustru Alma f. Jansen (død 1942).

Elev og assistent i Nordisk Ulykkesforsikring A/S af 1898, 1911-19; bogholder i Forsikrings A/S Danske Phønix 1919-21; revisor i Revisions- og For-valtnings-Institutet A/S 1921-35; stats-aut. revisor 1929; kontorchef i Andels-Anstalten Tryg og Genforsikringsselskabet Nerva A/S 1935; vicedir. i sidstn. fra 1956.

Adresse: Ingersv. 15, Charlottenlund.

GØRTZ Ebbe generalløjtnant, SK.DM., HTH.p.p.; f. 3/7 1886 i Helsingør; søn af generalløjtnant J Vilhelm C Gørtz (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Amalie f. Benthin (død 1937); gift (24/3 1916) m. Karen Maria Margrethe G., f. 24/3 1891 i Assens, datter af stationsforstander I C Yding (død 1927) og hustru Cæcilie f. Andersen (død 1954).

Premierløjtn. i fodfolket 1907; kaptajn 1918; oberstløjtn. 1930; oberst 1933; generalmajor og chef for generalstaben 1937; chef for jydske division 1941; generalløjtn. og chef for generalkommandoen s. å.; till. direktør for krigsministeriet 1945-46; chef for hæren 1950; afsked 1951.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1928-31.

Udenl. ordener: B.K.4.; F.Æ.L.2.; S.Kr.2.; Stb.B.3.; S.Sv.21.; S.V.22.

Adresse: Torpenvangen 67, Humlebæk.

GØTHGEN Ejnar overlæge, dr. med.; f. 11/3 1895 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig i hærens tekn. korps Vilhelm Gøth-gen (død 1923) og hustru Anna f. Gøth-gen (død 1946); gift 1. gang m. læge Karen Hejde G., f. Simesen (død 1952); 2. gang m. dr. phil. Margrethe Hejde G., f. Simesen.

Student (Efterslægtskabets skole) 1912; med. eks. 1918; ansættelser ved hospitaler i Kbhvn. og provinsen; klinisk assistent ved rigshospitalets afd. D 1923-26; histolog ved rigshospitalets gynækologiske afd. I 1926-28; reservekirurg ved rigshospitalet, statshospitalet i Sønderborg, Bispebjerg hospital, Ortopædisk hospital og Diakonissestiftelsen i Kbhvn. 1927-40; overlæge ved amtssygehuset i Haslev 1940-55; dr. med. (Blodurinstoffet ved kirurgiske Lidelser i Nyrer og Urinveje) 1932; specialist-anerk. i kirurgi 1934 og i gynækologi 1936; studierejser (kirurgi) til Berlin, Hamburg, London, Miinchen, Paris og Wien; konkurrerede om professorat

i kirurgi ved Kbhvns universitet 1935 (Nogle postoperative Forandringer og deres prognostiske Betydning).

Adresse: Skovringen 15, Vedbæk.

GØTRIK Hans P departementschef; f. 3/2 1910 på Frdbg.; søn af grosserer H P Andersen (død 1952) og hustru Kristine f. Hansen (død 1934); gift (3/8 1940) m. Grethe G., f. 15/10 1915 i Kbhvn., datter af fabrikant Georg Købke (død 1925) og hustru Petra f. Olsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1928; cand. polit. 1934; fg. sekretær i finansministeriet, departementet for told-og forbrugsafgifter s. å., sekretær 1936, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1948, chef for skattedepartementet 1954; till. ministersekr. hos statsministeren 1937-42; sekretær i brændselsnævnet 1939-40; tilforordnet og sekretær i toldrådet og toldrådets appeludvalg 1946-53; sekretær for det i medfør af lov om midlertidige forbrugsafgifter oprettede klagenævn 1949, formand for samme 1950-55; sekretær for den danske gruppe i Den nordiske parlamentariske Komité for friere Samfærdsel 1951-56; lærer i erhvervsøkonomi vd Handelshøjskolen i Kbhvn. 1934 -41.

Formand for socialøkonomisk Samfund 1938-39; censor ved Kbhvns universitet 1950, ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1944; medl. af bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring 1954.

Adresse: Lønstrupv. 57, Kbhvn.

Vanløse.

GØTTERUP V Jul. bankdirektør; f. 2/4 1893 i Aalborg; søn af vognmand Jens Jensen (død 1937) og hustru Else Marie f. Pedersen (død 1933); gift (6/9 1928) m. Xenia G., f. 20/5 1899 i Esbjerg, datter af isenkræmmer Rasmus Bang Knudsen (død 1944) og hustru Edith f. Holst (død 1939).

Ansat i Aalborg Discontobank 1909-12, i Aalborg Byes og Omegns Sparekasse 1912-16 og i Varde Bank, Esbjerg afd. 1916-38; direktør i Banken for Slagelse og Omegn fra 1938.

Kasserer for L. A. B., Slagelse fra 1940; medl. af bestyrelsen for A/S Bang Knudsen, Esbjerg fra 1947; revisor for De danske Provinsbankers Pensionskasse fra 1947; kasserer for Slagelse menig-hedsbørnehave fra 1954.

Adresse: Roseng. 5, Slagelse.

GØTZSCHE A landsdommer; f. 1894 i Kbhvn.; søn af biskop Johannes Gøtz-sche (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ebba f. Kragh (død 1899); gift (1926) m. Bodil G„ f. 23/1 1904 i Odense, datter af læge Gustav Schroll (død 1930) og hustru Elisabeth f. Gøtz-sche.

Student (Viborg) 1912; cand. jur. 1917; fg. sekretær i justitsministeriet 1917, fast ansat 1919, fuldmægtig 1927; dommer i Kbhvns byret 1931, i østre landsret 1940.

Lærer i bygningsret ved Det tekniske Selskabs skoler 1921-38, HH. ved kunstakademiet 1921-26; næstformand for de i h. t. lov om leje og lov om beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom nedsatte voldgiftsretter for Kbhvn. m. v. 1938-40; formand for voldgiftsretten for Kbhvns amtsrådskreds vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom 1944-51; medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1942; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1944; formand for overlandvæsenskommissionerne for Kbhvn. og Kbhvns, Roskilde, Frederiksborg og Bornholms amtsrådskredse 1949; formand for Valkendorfianersamfundet 1941-56; medl. af bestyrelsen for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Lesat 1947

Har skrevet: Bygningsret (1923, 1937); Lejelovene (1941, s. m. O I Kaarsberg).

Adresse: Mosehøjv. 34, Charlottenlund.

GØTZSCHE O G oversignalingeniør, chef for statsbanernes signalvæsen, R.DM.; f. 16'3 1889 i Århus; søn af baneingeniør H V G Gøtzsche (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Johanne Christiane f. Gøtzsche (død 1929); gift (28/6 1919) m. Annette G., f. 20/9 1898 i Frederikssund, datter af stationsforstander Johan van Deurs og hustru Ella f. Steiner.

Student (Århus) 1907; cand. phil. 1908; cand. polyt. 1914; ansat ved statsbanerne 1915, ingeniørassist. 1916; baneing. af 2. grad 1919; signalinsp. ved 3. distrikt 1922; signalinsp. ved 1. distrikt 1932, i generaldirektoratet 1944; oversignaling. og chef for statsbanernes signalvæsen 1946.

Medl. af statsbanernes eksamenskom-mission.

Adresse: Sødalen 21, Gentofte.

GØTZSCHE Poul stadsakitekt; f. 2/11 1904 i Store Heddinge; søn af gårdejer Carl Otto Gøtzsche og hustru Inger Marie f. Nielsen; gift (27/6 1931) m. arkitekt Bodil G., f. 28/4 i Tornemark, datter af kredslæge Ejner Bohn-Jespersen (død 1945) og hustru Hilma f. Jacobsen.

Uddannelse på kunstakademiet 1924-29; akademiets guldmed. 1932; studierejser (byplanlægning og landbrugsbyggeri) i Europa og Amerika 1932-35; egen virksomhed i Kbhvn. fra 1938; leder af Gentofte kommunes byplankontor 1942; stadsarkitekt i Gentofte kommune 1947.

Medl. af Gentofte kommunes bygnings-kommission og af det af boligministeriet nedsatte byggelovsudvalg af 1948; formand for Dansk Bygningsinspektørforening; redaktør af tidsskriftet Byplan.

Adresse: Sundvænget 11, Hellerup.