Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

H

HAACK Kai overretssagfører,

HAAGEN Thorkil dommer,

HAAGEN-MULLER Victor maler

HAAGENTOFT Haagen landsretssagfører

HAARBY-HANSEN Einar oberst

HAARGAARD Harry R underdirektør

HAARLØV Tyge kontorchef, dr. jur.

HAASE Jens fh. dommer

HABERSAAT Asbjorn Fyhne dommer

HADERSLEV Erik forretningsfører

HAFTAS Niels direktør,

HAGE Torben oberstløjtnant, kammerherre,

HAGEDORN H C læge dr. med

HAGEDORN-OLSEN Thorvald kunstmaler;

HAGELBERG H P kaptajn

HAGEMANN G A hofjægermester, godsejer

HAGEMANN John bankier

HAGEN Gunnar direktør

HAGEN Ole J B arkitekt

HAGERUP Edvard direktør

HAGERUP Paul H forlagsboghandler

HAGN-MEINCKE Fritz overlæge, dr.med

HAHN-PETERSEN Eigil skibsreder,

HALBERG Einar tobaksfabrikant

HALBERG Gustav direktør, konsul

HALBERG Olaf overingeniør

HALCK Jørgen forfatter, kaptajn

HALD Anders professor, dr. phil.

HALD Kristian professor, dr. phil.

HALD Margrethe museumsinspektør, dr. phil.

HALD Theodor direktør

HALDBO Hroar overkirurg, dr. med.

HALDBO Svend distriktschef

HALKOV Aksel dommer

HALL Bjarnar direktør, grosserer

HALL JENSEN Arne redaktør, forfatter

HALL Ove veterinærinspektør

HALLAGER Ludvig overretssagfører

HALLELØV Frede arkitekt, hypotekfor-eningsdirektør

HALLENBERG Poul civildommer

HALSTED Poul direktør

HALSTEEN Karl politimester,

HALSTRØM Fanny retskemiker, dr. Phil

HALVORSEN Svend direktør,

HAMBURGER Christian læge, dr. med

HAMBURGER Povl organist, lektor, dr. Phil

HAMMELBOE Arne kapelmester

HAMMER Kai overlæge,

HAMMER Marie dr. phil.

HAMMERICH Clara oversætterinde

HAMMERICH Gunnar billedhugger

HAMMERICH Kai kommandør

HAMMERICH Louis L professor, dr. phil. & litt.

HAMMERICH Valborg frue

HAMMERSHAIMB Erling professor, dr. phil

HAMMERSHØY Povl Vilhelm generalmajor,

HANNEMANN Johan Georg professor, dr. techn.

HANNOVER Knud direktør

HANNOVER Poul direktør,

HANSEN A M fh. undervisningsminister og statsrevisor

HANSEN Aage Christian Mark kontorchef,

HANSEN Aage dr. phil

HANSEN Aage fængselsinspektør

HANSEN Aase forfatterinde, cand. mag.

HANSEN Adolph sekretær

HANSEN Age Båring borgmester

HANSEN Albert Lindegaard hospitals-inspektør;

HANSEN Albert afdelingsforstander, dr. phil.

HANSEN Albert laboratoriedirektør

HANSEN Anders Viggo politiinspektør

HANSEN Anders direktør, cand. mag

HANSEN Anker industriattaché

HANSEN Anton tegner og maler;

HANSEN Arne Victor højesteretssagfører

HANSEN Asger Wilhelm musikforlægger,

HANSEN Asger amtsvandinspektør, lektor

HANSEN Bent professor, fil. dr

HANSEN Bernhard skoledirektør

HANSEN Bertel arkitekt, chef for Kbhvns kommunes handværksafd.

HANSEN Borg kontorchef

HANSEN Borge Sandorff direktør, civilingeniør;

HANSEN Børge E direktør

HANSEN C Valentin statskonsulent

HANSEN Carl Emil chefredaktør

HANSEN Carl H professor

HANSEN Carl Johannes politimester

HANSEN Charles L direktør

HANSEN Chr. Melchior redaktør

HANSEN Christian chefaktuar, dr. phil.

HANSEN Daniel direktør

HANSEN Edmund arkitekt, boligministeriets kommitterede i byplansager

HANSEN Edvin landsretssagfører

HANSEN Edvin tegneinspektør

HANSEN Einar afdelingsarkitekt

HANSEN Einar farver

HANSEN Einar forlagsboghandler og skibsreder,

HANSEN Einar hofjægermester, godsejer

HANSEN Einar stationsforstander

HANSEN Ejnar fh. økonomidirektør,

HANSEN Ejnar gårdejer

HANSEN Ejner overmaskiningeniør

HANSEN Elin redaktør

HANSEN Else Marie Juul skuespillerinde

HANSEN Emanuel professor, dr. phil.

HANSEN Enrico kreditforeningsdirektør

HANSEN Erik A købmand

HANSEN Erik Hart overkirurg, dr. med.

HANSEN Erik Valentin afdelingschef i finansministeriet

HANSEN Erik direktør

HANSEN Erik dommer

HANSEN Ernst maler, grafiker

HANSEN Filip fh. dommer

HANSEN Folmer konsul

HANSEN Fred H direktør

HANSEN Frode forstander;

HANSEN Georg direktør, cand. polit

HANSEN Gerda kontorchef

HANSEN Gerhard direktør, civilingeniør

HANSEN Gregers kommunaldirektør

HANSEN Gunnar journalist, radioreporter

HANSEN H C Steen statsaut. revisor

HANSEN H C fh. skoleinspektør

HANSEN H C stats- og udenrigsminister

HANSEN H Ivar direktør, civilingeniør

HANSEN H Monrad redaktør

HANSEN H O kammeradvokat, højesteretssagfører

HANSEN H P fh. kreditforeningsdirektør

HANSEN H P museumsforstander, konservator,

HANSEN H fh. statsmeteorolog

HANSEN H redaktør

HANSEN Halfdan kontorchef

HANSEN Hans Henning arkitekt;

HANSEN Hans I undervisningsinspektør for mellem- og realskolerne

HANSEN Hans Jakob ambassadør

HANSEN Hans Jørgen direktør

HANSEN Hans Jørgen fh. dommer

HANSEN Hans Oluf generalmajor

HANSEN Hans Willemoes skoledirektør;

HANSEN Hans arkitekt

HANSEN Hans fh. landstingsmand

HANSEN Hans forfatter, komponist

HANSEN Harald dommer

HANSEN Harald maler

HANSEN Helmuth oberst

HANSEN Holger B forbundsformand

HANSEN J Axel proprietær

HANSEN Jens H fh. underdirektør

HANSEN Jens Valdemar Clausen fh. sekretariatschef,

HANSEN Johannes fh. borgmester

HANSEN Johannes gårdejer

HANSEN Johannes ingeniør, cand. polyt

HANSEN Johannes snedkermester

HANSEN John fabrikant

HANSEN Julie Marie Vinter observator, mag. scient.

HANSEN Julius borgmester;

HANSEN Julius direktør, civilingeniør

HANSEN Jørgen Brinch professor, dr. techn

HANSEN Karl Ole Eliehauge landsretssagfører

HANSEN Knud forstander

HANSEN Knud højskoleforstander;

HANSEN Knud navigationsdirektør

HANSEN Lars konsulent, forsøgsleder;

HANSEN Leo koncertmester,

HANSEN M Konrad landsretssagfører

HANSEN M sparekassedirektør

HANSEN Marius dr. theol.

HANSEN Marius husmand

HANSEN Martin N bibliotekar, forfatter, forlægger

HANSEN Martin skuespiller

HANSEN Max teaterdirektør, skuespiller

HANSEN Michael oberstløjtnant,

HANSEN Moritz Birkholm amtslignings-inspektør

HANSEN N J Limkilde oberstløjtnant, civilingeniør,

HANSEN Niels Børge kontorchef,

HANSEN Niels Lauge overlæge, dr. med.

HANSEN Niels bestyrer af redningsvæsenet

HANSEN Niels kgl. kammersanger

HANSEN Niels ligningsdirektør,

HANSEN Olav dommer

HANSEN Ole landsretssagfører

HANSEN Oskar arkitekt, bygningsinspektor

HANSEN Oskar forfatter, journalist;

HANSEN Ove borgmester, folketingsmand;

HANSEN Ove direktør

HANSEN Ove dommer

HANSEN Palle professor, statsaut. revisor;

HANSEN Paul fiskeribiolog, dr. phil

HANSEN Per Mosens seminarieforstander, mag. art.

HANSEN Peter Orm civilingeniør, oberst

HANSEN Poul (Kalundborg) forsvarsminister

HANSEN Poul (Svendborg) forretningsfører

HANSEN Poul arkitekt;

HANSEN Poul borgmester

HANSEN Poul højskoleforstander

HANSEN Poul redaktør, forfatter

HANSEN Poul revisionschef, statsaut. revisor, lektor

HANSEN Povl kontorchef;

HANSEN Preben arkitekt, professor

HANSEN R C bankdirektør

HANSEN Ralph Lysholt lærer

HANSEN Rasmus fh. forsvarsminister;

HANSEN Robert L biblioteksdirektør

HANSEN Rudolph fh. kontorchef

HANSEN S Bruun kontorchef

HANSEN Saren fabrikant, snedkermester

HANSEN Saren kommunaldirektør

HANSEN Saren redaktør

HANSEN Sigfred redaktør, cand. jur

HANSEN Sigrid skoleinspektør

HANSEN Sigurd statsgeolog, dr. phil.

HANSEN Svend Wiig billedhugger, maler og grafiker

HANSEN Svend Wilhelm musikforlægger

HANSEN Svend bankdirektør;

HANSEN Svend professor, dr. med.

HANSEN Tage oberst, våbeningeniør

HANSEN Theodor civilingeniør

HANSEN Thorkild grosserer, fabrikant

HANSEN Thorkild skoledirektør

HANSEN Thorvald overlæge, dr. med

HANSEN Uffe valgmenighedspræst

HANSEN Urban borgmester

HANSEN V Møller politimester

HANSEN Vald. borgmester

HANSEN Vald. fh. dommer

HANSEN Valdemar bibliotekar

HANSEN Valdemar direktør

HANSEN Valdemar direktør, civilingeniør;

HANSEN Victor højesteretsdommer, dr. phil

HANSEN Viggo gårdejer

HANSEN Willy arkitekt

HANSFORT I C direktør, konsul

HANSGAARD Hans Christian oberstløjtnant,

HANSSEN Bjarn redaktør

HANSSEN Philippa viceskoledirektør

HARBOE F C arkitekt

HARBOE Poul direktør, civilingeniør

HARBOE Svend arkitekt;

HARBOU Niels dommer

HARCK Axel Th. fh. politimester,

HARDER H G bankdirektør,

HARDING Gunna kontorchef, cand. jur

HARDING Poul civilingeniør

HARDY-HANSEN E V plantageejer

HARE Anders Kristian Alling amtsforvalter, cand. polit.

HARE Hans gårdejer

HARHOFF C J C skibsreder, grosserer

HARHOFF Erik C oberstløjtnant

HARHOFF G F K oberst

HARHOFF Niels overlæge, dr. med.

HARHOFF Poul Chr. fh. underdirektør

HARHOFF Preben skibsreder

HARHORN Alexius Weinholt fh. politimester

HARLANG Frantz direktør,

HARPØTH Jens byretsdommer

HARPØTH Otto fh. dommer

HARREL Viggo Oscar oberst

HARSFELT Andreas redaktør

HART HANSEN Erik overkirurg, dr. med.

HARTLING M fh. skoleinspektør og undervisningsminister

HARTLING Poul seminarieforstander;

HARTMANN Ellen adjunkt,

HARTMANN Frantz fh. politimester

HARTMANN Fritz Michael retsformand.

HARTMANN Godfred forlagsboghandler

HARTNACK Justus professor, dr. phil., kammerjunker

HARTOGSOHN S nationalbankdirektør

HARTVIG J A Vilhelm direktør, aktuar

HARTVIG-OLSEN Mogens direktør, civilingeniør;

HARTWIG Ernest landsretssagfører

HARTZ Gustav E direktør

HARTZ Lauritz Berg kunstmaler

HARUP Børge kreditkassedirektør landsretssagfører

HASAGER Niels redaktør,

HASLE Henning fh. minister, højesteretssagfører

HASLUND Alex politiinspektør

HASLUND Ole direktør.

HASSEL Aage fabrikant, ingeniør

HASSELBALCH Chr. fh. seminarieforstander;

HASSELBALCH Hugo Helms

HASSELBALCH Jacob H overretssagfører,

HASSELBALCH Karl dr. med. & phil

HASSELRIIS Caspar H W direktør

HASSELRIIS Gudrun fh. skoleinspektør;

HASSELRIIS Ingeborg rektor

HASSING Svend dommer

HASSØ Arthur G direktør, fh. arkivar

HASTRUP Aage hofjægermester;

HASTRUP Aage landsdommer

HASTRUP Aage redaktør

HASTRUP Eigil bankdirektør;

HASTRUP Erik landsdommer

HASTRUP Ragnvald overlæge

HASTRUP Thure rektor

HATT Harald landsarkivar

HATTING-JØRGENSEN Niels arkitekt

HAUBERG Adolph rektor;

HAUBROE Werner direktør, kaptajn

HAUCH Christian fh. seminarielærer

HAUCH Henrik fh. landbrugsminister

HAUGAARD J K sekretær, redaktør

HAUGAARD PETERSEN Thøger fabrikant, oldermand

HAUGE Svend forstander; dr. theol.

HAUGEN-JOHANSEN Henning fh. nationalbankdirektør

HAUGSTED Ejler bibliotekar

HAUGSTED Fr. Vilh. direktør for den tekniske undervisning,

HAUGSTRUP JENSEN S højskoleforstander

HAUGWITZ HARDENBERG REVENTLOW Henrik lensgreve, cand. jur

HAUNSØ Kristian fh. skoleinspektør

HAUPTMANN-ANDERSEN J A kommandør

HAUSTRUP H P direktør

HAUSTRUP N Johs. fabrikant, konsul

HAUTON Poul direktør, ingeniør

HAVE Aage Wulff generalmajor

HAVNING Thomas arkitekt, kgl. bygningsinspektør

HAVNØ Svend H sektionsingeniør

HAVSTEEN Eigil oberst, kammerjunker

HAVSTEEN-MIKKELSEN Sven kunstmaler

HAXTHAUSEN Holger professor, overlæge, dr. med

HAY-SCHMIDT H Ph. dommer

HEINEKE Svend fh. borgmester, jernstøberiejer, dr. rer. pol.

HEBO Børge politimester

HECHT-JOHANSEN Axel overlæge, dr. med

HECKSCHER Hans overlæge, dr. med

HEDE Holger overretssagfører

HEDE NIELSEN Eigil fabrikant

HEDE NIELSEN Ove direktør;

HEDE Poul hypotekforeningsdirektør, landsretssagfører

HEDEBOL Peder fh. borgmester

HEDEGAARD Andrea lærerinde

HEDEGAARD K civilingeniør

HEDEGAARD Mansa trafikinspektør

HEDEGAARD Olaf bankdirektør

HEEGAARD Frederik D afdelingschef ved statsradiofonien

HEEGAARD P Anker bygmester, sparekassedirektør

HEERING Herluf T udstykningschef.

HEERING Peter fabrikant

HEERING Steffen landsretssagfører

HEERUP Gunnar lektor, mag. art

HEERUP Henry maler, billedhugger

HEERUP Hjalmar fh. amtslæge, overlæge

HEGEL Frederik direktør

HEGGUM Georg rektor

HEGLUND Knud skuespiller, sceneinstruktør

HEIBERG Børge overkirurg, dr. med.

HEIBERG Edvard arkitekt,

HEIBERG Johan Alfred fh. politikommissær

HEIBERG K A dr. med.

HEIBERG Knud missionær

HEIBERG Povl dr. med.

HEIBERG Svend professor ved State University of New York, College of Forestry

HEIBERG-lURGENSEN Frode oberst, generalinspektør

HEICK Frederik forstander

HEIDE-JØRGENSEN Erling rigspolitichef,

HEIDE-JØRGENSEN Gustav fh. dommer.

HEIDE-JØRGENSEN Henning overkirurg;

HEIDE-JØRGENSEN Sigrid landsretssagfører

HEIDICKE Johannes oberst,

HEIEDE C P forsikringsdirektør, cand. jur

HEILESEN Johan landsretssagfører;

HEILESEN Marius gårdejer,

HEILMANN Erik politimester

HEILMANN Thorbjørn civilingeniør;

HEIN Hans Karl provst

HEIN Jens overlæge

HEIN Sigurd brigadechef,

HEINBERG Aage redaktør, forfatter

HEINTZELMANN Franz overlæge, dr. med.

HEISE Carl højesteretssagfører

HEISE Fr. Bruun højesteretsdommer

HEISE-JENSEN Jørgen oberstløjtnant,

HEISING Villy A civilingeniør, laboratorieleder

HEJE N I fængselspræst

HEJLESEN J Chr. fh. valgmenighedspræst

HELGASON Jon professor, dr. phil.

HELGER Henning arkitekt

HELGER Jørgen stadsbibliotekar

HELGESEN Svend A oberst

HELK Jørgen V oberst

HELKETT Carl kontorchef,

HELLBERG Sigvald typograf;

HELLNER W F rektor;

HELLSSEN Henry redaktør

HELMER NIELSEN Bernhard højesteretssagfører

HELMS Poul fh. lektor, dr. phil.

HELMS Tage overlæge, dr. med

HELMUTH Osvald skuespiller

HELSTED Eivind højesteretssagfører,

HELSTED Kai overlæge

HELSTED Thomas Johan oberstløjtnant, fh. overvejinspektør

HELSØ Svend oberst,

HELTBERG Grethe forfatter

HELTBERG Svend landsretssagfører

HELWEG Halvdan fh. sognepræst

HELWEG Hjalmar overlæge, professor, dr. med.

HELWEG Johannes dr. med.

HELWEG-LARSEN Jargen landsretssagfører

HELWEG-LARSEN Niels forlagsboghandler

HELWEG-LARSEN Povl provst

HEMAN Carl fh. underdirektør,

HEMMER HANSEN Eva forfatterinde

HEMMINGSEN Chr. oberstløjnant

HEMPEL J C fabrikejer, grosserer

HEMPEL S C fh. distriktschef, civilingeniør

HEMPEL-JØRGENSEN Frederik kommandørkaptajn

HEMPEL-JØRGENSEN Johannes stabslæge

HENCKEL Aage direktør

HENDIL Leif B redaktør

HENDIL Ole kredslæge

HENDRIKSEN Halfdan fh. handelsminister, direktør

HENDRIKSEN Hans professor, dr. phil.

HENDRIKSEN Jørgen rektor

HENDRIKSEN Kai fh. kommitteret

HENDRUP Aase havnedirektør

HENK Hans Villiam direktør, civilingeniør

HENNING Gerhard billedhugger,

HENNING-JENSEN Astrid filminstruktør

HENNING-JENSEN Bjarne filminstruktør;

HENNINGS Ove konsul, grosserer

HENNINGSEN Agnes forfatterinde

HENNINGSEN Eigil Juel overlæge

HENNINGSEN Erik Rud landsdommer

HENNINGSEN H C fh. ligningsdirektør;

HENNINGSEN Mogens Otto byplanschef

HENNINGSEN Poul arkitekt, belysningsingeniør

HENNINGSEN Poul oberstløjtnant, kammerjunker

HENRICHSEN Axel direktør, vicekonsul;

HENRICHSEN Carsten L lektor

HENRICHSEN Jacob direktør

HENRICHSEN Thomas Walsee Johan fh. overlæge

HENRIKSEN Erik Karl professor, civilingeniør

HENRIKSEN J V personalechef

HENRIKSEN Knud solodanser

HENRIKSEN Oliver amtslæge

HENRIKSEN Otto amtsforvalter

HENRIKSEN Paul civilingeniør

HENRIKSEN Robert professor, direktør,

HENRIQUES Alf dr.

HENRIQUES Arthur overretssagfører

HENRIQUES C B højesteretssagfører

HENRIQUES Carl Otto vekselerer

HENSCH Anton Vilhelm oberst

HERDAL Harald forfatter

HERFELT Jens højesteretsdommer

HERGEL Hugo ambassadør

HERLER Povl kontorchef

HERLEVSEN Ernst filialdirektør i Danmarks Nationalbank;

HERLØV Rasmus redaktør

HERLØW Erik arkitekt;

HERMANN Ebbe direktør, cand. polit

HERMANN Harold ingeniør, direktør

HERMANN Knud overlæge, dr. med.

HERMANN Povl direktør, civilingeniør

HERMANN Povl højesteretsdommer

HERMANN Tage lektor, dr. phil.

HERMANSEN Carl fh. kirkeminister, borgmester

HERMANSEN Erik legationsråd, chargé daffaires

HERMANSEN Niels K professor

HERMANSEN Seren planteskoleejer

HERMANSEN Victor museumsinsoektør,

HERSCHEND Peder fh. stiftamtmand, kammerherre,

HERSCHEND William fh. distriktschef,

HERTEL Axel fængselsinspektør, kaptajn

HERTING Cai politimester

HERTZ Emil C grosserer

HERTZ Finn vicedirektør

HERTZ Jens Michael statsadvokat

HERTZ John professor, dr. med

HERTZ Ulf kommandør

HERTZSPRUNG Ejnar professor

HERTZUM Poul direktør

HESS C E godsejer, civilingeniør

HESS Harald direktør,

HESS-PETERSEN Hjalmar landsretssagfører

HESSELAA Peder redaktør, forfatter

HESSELLUND JENSEN Aage udenrigsråd

HESSILT Ole amtsskolekonsulent

HEYMAN Aage grosserer

HILBORG Johan F direktør

HILDEN Hjalmar dommer

HILL-MADSEN Carl direktør, civilingeniør

HILLERUP Axel dommer;

HILLGAARD Kristen Beker provst, sognepræst

HIMMELSTRUP Jens dr. phil. & jur.

HINDHEDE Kristian civilingeniør

HINDING Cai underdirektør

HINDSGAUL Ferdinand fabrikant

HINDSGAUL Lisbet, statsrevisor, frue

HINRICHSEN Svend Christian maskinkommandør

HINTZ Poul udskrivningschef, oberstløjtnant

HINTZE Knud dommer

HIORT Esbjørn arkitekt

HIORT-LORENZEN Sven Peter retsformand

HIRSCHSPRUNG Asger M direktør

HIRSCHSPRUNG Herbert forlagsboghandler;

HIRSLUND Niels direktør;

HJALF Viggo generalløjtnant

HJARDE Willy afdelingsforstander, dr. Phil.

HJARLITZ Axel O fh. udskrivningschef. oberstløjtnant

HJARSØ Siegfred direktør

HJARUP A bankdirektør

HJEJLE Bernt dr. jur., højesteretssagfører

HJELHOLT Holaer dr, phil., fh. overarkivar

HJELM Ove Chr. L fh. kreditforenings-direktør

HJELMBORG Bjørn professor, organist

HJELMSLEV Louis professor, dr. phil.

HJERL-HANSEN Børge præst

HJERL-HANSEN Finn direktør, cand. jur

HJERMIND Poul højesteretssagfører

HJERNØ JEPPESEN H statsaut. revisor,

HJERSING J P arkitekt,

HJORT Gustav direktør for postgirokontoret

HJORT Hans kontorchef

HJORT Inger S frøken

HJORTH Hans keramiker

HJORTH NIELSEN Søren maler, grafiker

HJORTH Palle amtslæge, dr. med

HJORTH-NIELSEN H museumsinspektør,

HJORTHOLT Harvey kontorchef,

HJULER Marie tegner

HJÆLMHOF Einar E T kontorchef, kaptajn

HOECK Einar politimester

HOELGAARD A redaktør

HOFF Arne museumsinspektør, dr. phil

HOFF Helge landsdommer

HOFF Ove Høegh-Guldberg professor, civilingeniør

HOFF Povl Ernst arkitekt

HOFF-JØRGENSEN Egon universitetslektor, dr. phil.

HOFFMANN Anker billedhugger

HOFFMANN Erik generalmajor

HOFFMANN Henning bankdirektør

HOFFMANN Ib oberst

HOFFMANN Ulf forfatter

HOFFMANN-MADSEN Christian Theodor sognepræst

HOFFMEYER Ada Bruhn museumsinspektør

HOFFMEYER Gunnar direktør

HOFFMEYER H P gesandt, generalkonsul,

HOFFMEYER Henrik socialoverlæge

HOFFMEYER Jørgen overlæge, dr. med.

HOFFMEYER Skat biskop, dr. theol.

HOFGAARD Kai direktør, dr. techn.

HOFM ANN-OLSEN Thorkil konsul,

HOFMAN-BANG Ellen malerinde

HOHLENBERG Johannes maler, skribent;

HOLBECK H Steenstrup fh. rektor

HOLBEK Olaf oberst,

HOLBÆK Svend A

HOLBØLL C Th. kontorchef,

HOLBØLL Svend Aage overlæge, dr. med

HOLCH Niels Frode obligationsmægler;

HOLCK Harald Groth Oxhalm professor, dr. phil.

HOLCK Harald fh. kontorchef

HOLCK Jessy Howden-Rønnenkamp lensbaronesse

HOLCK Mogens Conrad Christian Howden-Rønnenkamp lensbaron

HOLCK Povl amtmand,

HOLDTHUSEN Ove direktør

HOLLER Georg gesandt

HOLLESEN H fabrikant

HOLLESEN Karen økonomisk konsulent i handelsministeriet,

HOLM A R professor, civilingeniør

HOLM A W direktør

HOLM Aage G civildommer

HOLM Aage M proprietær

HOLM Adelbert Frederik dommer;

HOLM Anders W forfatter

HOLM Asser H C forstander

HOLM Axel kontorchef;

HOLM Christian Nørgaard politimester

HOLM Ejler professor, dr. med., øjenlæge

HOLM Georg direktør,

HOLM Gunnar bankdirektør,

HOLM H K civilingeniør,

HOLM Hans Henrik fh. landsdommer

HOLM Hans direktør

HOLM Harald B oberst,

HOLM Helge arkitekt

HOLM Henrich direktør

HOLM Johannes afdelingsforstander, dr. med.

HOLM Kai skattedirektør;

HOLM Kai skuespiller, direktør,

HOLM Niels Alfred overingeniør, cand. polyt

HOLM Ove direktør, civilingeniør

HOLM Per afdelingsforstander, læge

HOLM Poul vicebrandehef,

HOLM Preben kommandørkaptajn,

HOLM Robert borgmester

HOLM Søren professor, dr. phil

HOLM Tyge arkitekt

HOLM Viggo Edgar A grosserer, konsul,

HOLM-JENSEN Ib professor; dr. med

HOLM-JØRGENSEN Jørgen kontorchef,

HOLM-MØLLER Olivia maler

HOLM-NIELSEN Kaj højesteretssagfører

HOLM-NIELSEN Povl overkirurg, dr. med

HOLMBLAD Niels Erik direktør, civilingeniør

HOLMBLAD Steffen direktør, civilingeniør

HOLMBOE Vagn professor, komponist;

HOLME Svend direktør

HOLMEN K K fh. toldkasserer

HOLMSGAARD Erik forstander, dr. agro

HOLNÆS J H G oberstløjtnant, kammerjunker

HOLST Aage arkitekt

HOLST Chr. arkitekt;

HOLST Erik arkitekt

HOLST H V J overtrafikinspektør

HOLST Henry professor, violinist,

HOLST Johannes Erik overlæge, dr.med.

HOLST Johs. Juul tandlæge, professor

HOLST Olaf lektor

HOLST Peter Thue dr. pharm., konsul.

HOLST Tage direktør

HOLST-KNUDSEN Viggo landsretssagfører

HOLST-WEBER S Th. generalkonsul, handelsattaché, dr. phil.

HOLSTEIN Harald greve, civilingeniør

HOLSTEIN Huno von dommer,

HOLSTEIN Vagn skovrider, godsinspektør, dr. phil.

HOLSTEIN-HOLSTEINBORG Erik lensgreve, kammerherre, hofjægermester

HOLSTEIN-LEDREBORG Knud lensgreve

HOLSTEIN-RATHLOU Emil v. docent,

HOLSØE Poul th. stadsarkitekt,

HOLSØE Torkel professor;

HOLT Jens professor, dr. phil.

HOLT Paul seminarieforstander;

HOLTEN Cai professor, overlæge, dr. med.

HOLTEN EGGERT Christian gesandt,

HOLTEN Hans Emil kontorchef

HOLTEN Hans fabrikant;

HOLTEN Harald kriminaldommer

HOLTEN Just statsskovrider

HOLTEN-BECHTOLSHEIM Viggo højesteretssagfører

HOLTEN-LUND Christopher overingeniør, cand. polyt.

HOLTEN-NIELSEN Sigurd direktør, civil-mgeniør

HOLTER Heinz professor, dr. phil.

HOLTMAN Carl L civilingeniør, apoteker,

HOLTVED Erik professor, dr. phil.

HONNENS de LICHTENBERG Hans Henrik godsejer

HONORÉ H P sognepræst,

HONORÉ Richard stadsingeniør;

HONUM Kaj vicedirektør, cand. jur.

HOPPE Erik maler;

HOPPE Ivar kommandør

HOPPE Iver landsretssagfører, lektor;

HORN Jens regnskabschef,

HORN Max Wm. vekselerer, bankier;

HORN Svend folketingsmand

HORNBY Rikard lektor

HORNEMAN Frees trælastgrosserer

HORNEMAN Kjeld statsadvokat

HORNSLET Valdemar kontorchef,

HORNSYLD Svend direktør

HORNUNG-JENSEN C kunstmaler;

HORNUNG-JENSEN Preben kunstmaler

HORSENS Aksel M forstander, godsejer

HORSTEN Holger kst. overinspektør for børneforsorgen,

HORSTMANN Jørgen fh. godsforvalter, overretssagfører

HORSTMANN Paul overlæge, dr. med

HOSKIÆR Finn fh. departementschef,

HOSTRUP PEDERSEN Anders civilingeniør, direktør;

HOSTRUP PEDERSEN Svend direktør, civilingeniør

HOSTRUP-PEDERSEN Niels underdirektør, civilingeniør;

HOUKEN Aage lektor;

HOULBERG Anker Niels amtsforvalter

HOUMANN Børge Kruuse

HOUMARK-NIELSEN E fh. bankdirektør

HOUMØLLER Sven afdelingsbibliotekar

HOVE Holger direktør, konsul

HOVE Niels Christian landsretssagfører

HOVE Richard direktør, vicekonsul;

HOVE Robert præsident for sø- og handelsretten

HOVE Thorkild kontorchef,

HOVENDAL Peder kreditforeningsdirektør;

HOVESEN Ejnar overlæge;

HOVMAND-HANSEN Morten Evald godsejer

HOWITZ Helene professorinde

HROLV Kai amtslæge

HUBNER Oluf Herman direktør, cand. pharm

HUDE Carl v. d. kommandør

HUDE Elisabeth v. d. viceefor ved Kvinderegensen, cand. mag.

HULD Palle skuespiller

HULEGAARD Axel overretssagfører

HULGAARD Otto tandlæge

HULTBERG Oskar Frederik landsdommer

HUMLE L G V fh. distriktschef

HUMLUM Johannes professor, dr. phil.

HURWITZ Stephan folketingets ombudsmand, professor ved Kbhvns universitet, dr. jur.

HUSFELDT Erik professor, overkirurg, dr. med.

HUSTED Erik professor, dr. med.

HUTH Johan von fabrikant,

HUTTEMEIER Erik konsul, direktør,

HUUSOM Kaj amtsforvalter

HVALKOF Aage Lund fh. distriktsingeniør i vandbygningsvæsenet,

HVALKOF Frode Lund generalmajor, kammerherre

HVALKOF Villi Lund oberst,

HVALSØE Vilhelm arkitekt,

HVASS Frants ambassadør

HVASS Hans lektor;

HVASS Jens statsskovrider

HVASS Tyge arkitekt

HVID M fh. politiskolechef,

HVID-MØLLER Inge skuespillerinde

HVID-MØLLER Johannes overretssagfører

HVIDBERG Flemming Friis fh. undervisningsminister, professor, dr. theol

HVIDEGAARD Alfred amtsligningsinspektør

HVIDT Daniel maler;

HVIDT L N dispachør,

HVIDT Mogens landsdommer,

HVIDT Peter arkitekt;

HVIDT V fh. stiftamtmand, kammerherre

HVIDT Valdemar højesteretssagfører,

HVIDTFELDT Johan landsarkivar

HVIID Morten dommer

HYE-KNUDSEN Axel vicedirektør,

HYE-KNUDSEN Johan kapelmester ved Det kgl. Teater

HYGE Tage overlæge

HYLDGAARD-JENSEN Lars Anton professor

HÆKKERUP Hans E justitsminister

HÆKKERUP Per folketingsmand, redaktør

HØEG Axel kontorchef,

HØEG Carsten professor, dr. phil. & jur

HØEG Eiler læge, dr. med.

HØEG Harald direktør, civilingeniør

HØEG Just fh. fabriksdirektør

HØEG Tage rektor,

HØEGH-GULDBERG Bent generalsekretær

HØFFDING Finn komponist, professor

HØGBJERG Johs. direktør,

HØGEL Ejnar seminarieforstander;

HØGHOLT Henry A vicedirektør;

HØGSBRO HOLM Arne fh. generalsekretær

HØGSBRO Halfdan biskop, dr. theol.

HØGSTRØM Erik kontorchef;

HØGSTRØM P forstander;

HØHNE A fh. underdirektør

HØIRUP Henning stiftsprovst, dr. theol.

HØIRUP Jakob stiftamtmand

HØIRUP Johannes fh. stadsskoleinspektør

HØJBERG CHRISTENSEN A C undervisningsinspektør, dr. phil.

HØJBY Sigurd rektor;

HØJGAARD Else skuespillerinde

HØJGAARD Knud civilingeniør

HØJGAARD Mogens direktør, mag. scient.

HØJMARK Frede chefredaktør

HØJRIS Harald civildommer

HØLUND Tage overkirurg, dr. med

HØPPERMANN Aage Lutz direktør

HØST Georg ambassadør,

HØST Harald direktør i finansministeriet;

HØST Oluf kunstmaler,

HØST-MADSEN Erik apoteker, dr. phil.

HØST-MADSEN Poul kontorchef, cand. polit

HØYBERG-LARSEN Niels snedkermester

HØYBYE Palle politimester

HØYBYE Poul professor, dr. phil.

HØYEN NIELSEN Carl Johan underdirektør

HØYER Harald direktør, konsul,

HØYER Jacob fh. seminarieforstander,

HØYER K V kaptajn, gymnastikdirektør,

HØYER-NIELSEN Hans Christian seminarieforstander, cand. mag.

HØYER-NIELSEN Lourits borgmester;

HØYGAARD-NIELSEN Børge direktør;

HØYGAARD-NIELSEN Chr. apoteker,

HØYRUP Paul byretsdommer;

HØYVALD Einar direktør, generalkonsul,HAACK Kai overretssagfører, MfDR.; f. 29/10 1887 i Århus; søn af trafikinspektør, cand. jur. Frederik Haack (død 1912) og hustru Augusta f. Anger (død 1933); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1905; cand. jur. 1911; fg. assistent i justitsministeriet 1912-15; overretssagf. i Kbhvn. 1915; offentlige sager 1923.

Medl. af bestyrelsen for A/S Balslev & Goos, for A'S Balslev & Co., Thorshavn, for A/S Damgaarden, for A/S Tvejegaarden, for A/S C J Knipschildt & Co., for A/S Syven m. fl.

Adresse: Jacobys Allé 16, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Stuebjerggårdsvej, Tisvildeleje.

HAAGEN Thorkil dommer, R.; f. 5/5 1903 i N-Ørslev; søn af lærer Peder Haagen (død 1916) og hustru Johanne Marie f. Rasmussen (død 1923); gift (9/5 1930) m. Johanne Marie H., f. Dyhrberg.

Student (Døckers kursus) 1921; cand. jur. 1928; dommerfuldm. i Aalborg 1928, i Kerteminde 1934, i Odense 1944; kst. dommer i vestre landsret 1944-45, i østre landsret i 1952; dommer i Hjørring købstad m. m. fra 1952.

Sekretær og suppleant for formanden for naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds 1939-52; formand for vurderingskommissionen for Odense købstad 1948-52 og for Allesø-Næsbyhoved-broby kommunes huslejenævn 1951-52.

Adresse: Dommerboligen, Hjørring.

HAAGEN-MULLER Victor maler; f. 1/11 1894 i Albæk i Vendsyssel; søn af provst Lauritz Haagen-Miiller (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Elisa Caroline f. Andreasen; gift (8/10 1926) m. Arnoldine Henriette Maria H-M., f. 30/4 1901, datter af kontorchef i Kbhvns byret H V Skibsted (død 1940) og hustru Karen f. Boisen (død 1956).

Student (Sorø) 1913; studierejser til Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Holland, Belgien, England, Tyrkiet og Grækenland; udstillede første gang på Efterårsudstillingen 1916; gæst på Grønningen 1929, medl. 1933; udstilling i Kunstforeningen 1938 og 1954 samt udstillingen »Jylland i dansk Malerkunst«, Århus museum 1956; udstillet på Nordisk Udstilling i Goteborg 1939, på universitetet i Lund samt i Stockholm 1943, i Oslo 1945, i Stockholm 1947 og på udstillingen Dansk dekorativ Kunst, Stockholm 1950; medl. af akademirådet fra 1955; tildelt Eckersberg-medaljen 1941; modtaget Ny Carlsberg Fondets store rejselegat 1947 og Det Anckerske Legat 1954.

Har udført vægmalerier på skolehjemmet Godhavn, i »Vænget« på Sorø Akademi og på centralsygehuset for Frederiksborg amt samt i Vedsted Landbohjem i Sønderjylland; portræt af digteren Maxim Gorki; Figur og Landskabsbilleder fra Anholt, Tisvilde samt Skagen; Udsigt over Tibirke Mose, Regndis over Arresø og Graavejr, Ørkenen Anholt, Ung Pige (statens museum for kunst) samt arbejder på museerne i Århus, Aalborg, Vejen, Vejle, Maribo, Randers, Horsens, Odense, Sorø, Skagen, Kolding, Aabenraa og Ystad samt på Arkiv for dekorativ Kunst i Lund.

Adresse: Tibirkelunde pr. Tisvildeleje.

Sommerbolig: Krøyers Hus, Skagen.

HAAGENTOFT Haagen landsretssagfører, f. 28/7 1903 i Kbhvn.; søn af forretningsfører J Haagen Petersen (død 1935) og hustru Kirstine f. Jensen; gift (28/12 1935) m. Martha H., f. 4/3 1913 i Århus, datter af elektricitetsværksbestyrer Ole Christensen (død 1947) og hustru Amalie f. Lund.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; eand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å., i Hammel 1928; landsretssagf. 1932; prakt. i Horsens fra 1934; offentlige sager 1947.

Adresse: Fr. Bajers G. 11, Horsens.

HAARBY-HANSEN Einar oberst, R'„HTH.; f. 28/12 1904 i Vordingborg; søn af afdøde skræddermester Knud Poulsen Hansen og hustru Agnes Camilla Henriette f. Petersen; gift (3/11 1934) m. Inger H-H., f. 10 6 1910 i Kbhvn., datter af fh. skibsfører Georg Nielsen og hustru Hilma f. Ibsen.

Premierløjtn. 1927; hærens officersskoles specialklasses artillerikursus 1930-32; kaptajnløjtn. 1936; adjutant hos generalinspektøren for artilleriet 1936-39; kaptajn og batterichef ved 13. artilleri-afd. 1939; oberstløjtn. og stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1948; chef for 1. luftværnsafd. 1951-52, for 10. luftværnsafd. 1952-54; chef for Kbhvns luftværnsartilleriforsvar 1952; oberst 1954; lærer ved artilleriets befalingsmandsskoler 1933-39 og 1945-47; lærer ved hærens officersskole 1945-47; militær motorsagkyndig 1940; studieophold på Senior officer school i England 1947, på The Artillery School, United States Army 1947-48 og på School of Land/Air Warfare, England 1950 og 1953.

Medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab 1951-54; formand for Artilleriofficersforeningen fra 1956.

Adresse: Trondhjemsg. 10, Kbhvn. Ø.

HAARGAARD Harry R underdirektør; f. 3/6 1899 på Frdbg., søn af kusk Otto R Haargaard (død 1934) og hustru Sofie f. Andersen (død 1937); ugift.

Realeks. 1916; ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring s. å., i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1917, i Landmandsbanken ved hovedsædet 1924, fuldmægtig 1934, kontorchef 1940. un-derdir. 1955; studieophold i Hambros Bank, London 1933-34.

Adresse: Kochsv. 4, Kbhvn. V.

HAARLØV Tyge kontorchef, dr. jur., R. p.p.; f. 20/7 1910 i Kbhvn.; søn af stiftamtmand, kammerherre Viggo Rothe Haarløv (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Ottilie f. Ahlmann Lorentzen (død 1956); gift (14/6 1941) m. cand. mag. Inger Tryde H., f. 18/2 1913 i Kbhvn., datter af forlagsboghandler, cand. theol. Ove Tryde (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emma f. Rich (død 1945).

Student (Haderslev) 1928; cand. jur. 1934; dr. jur. 1952; sekretær i socialministeriet 1934; fg. kontorchef fra 1942, udnævnt 1954; till. sekretær i landsnævnet for børneforsorg 1936-38, i direktoratet for arbejds- og fabriktilsynet 1938-42; medarbejder i direktoratet for sygekassevæsenet fra 1952; lærer ved den sociale skole fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede fra 1936; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings juridiske udvalg og af foreningens hovedbestyrelse fra 1953; medl. af den danske afd. af bestyrelsen for Det nordiske administrative Forbund fra 1954.

Har skrevet: Ferieloven (s. m. Erik Dreyer, 1942); Administrativ Frihedsberøvelse (1948); Administrative Opdragel-sessanktioner (disputats, 1952) samt artikler i tidsskrifter m. v.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; S.V.3'.

Adresse: Bekkasinv. 3, Hellerup.

HAASE Jens fh. dommer, R.DM.; f. 2 7 1886 i Birkerød; søn af adjunkt J H M Haase (død 1921) og hustru Marie f Krohn (død 1942); gift (19/9 1926) m. fuldmægtig i sø- og handelsretten, cand. jur. Aslaug Margrethe Balthazar-Chri-stensen, f. 9/1 1891 i Kbhvn., datter af overretssagfører Alfred Christensen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Astrid f. Paulsen (død 1896).

Student (Birkerød) 1904; cand. jur. 1911; herredsfuldm. i Nørhald m. fl. herreder (Randers) 1911; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Mariager m. v. 1934-51.

Adresse: Hestkøbv. 1, Birkerød.

HABERSAAT Asbjorn Fyhne dommer, R.; f. 18/12 1902 i Tørring; søn af forretningsfører Georg Habersaat (død 1949) og hustru Marie f. Christoffersen; gift (30/5 1930) m. Minna H., f. 29/12 1906 i Tranebjerg på Samsø, datter af fyrassistent, søløjtnant Joachim Hagenmei-ster (død 1919) og hustru Louise f. Sendrup (død 1954).

Student (Hjørring) 1920; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Randers s. å., i Svendborg 1929; dommer i Lemvig købstad m. v. 1951.

Formand for Oluf Rings Kor 1931-46 og for Dansk Stenografisk Forenings systemnævn.

Adresse: Lemvig.

HAFTAS Niels direktør, R.; f. 31/3 1872 i Nyborg; søn af portør ved statsbanerne Jens Peter Nielsen (død 1885) og hustru f. Corfitzen (død 1883); gift (20/11 1897) m. Brita H.. f. 17-3 1872 i Kbhvn., død 1916, datter af urtekræmmer Carl E Henningsen (død 19101 og hustru f. Wibye (død 1904).

Præliminæreks. (Melchiors skole) 1890; uddannet i Vilh. Lemches klædeforret-ning i Kbhvn. og hos Kuetgens Bros. i London; etablerede klædehandel en gros i Århus 1896; indtrådte som prokurist og bogholder i De danske Mejeriers Fællesindkøb 1901; direktør for samme 1928-46; Hil. adm. direktør for Jyderup Savværk og Stavfabrik 1929-46 og adm. direktør for De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding 1933-46.

Adresse: Stolbjergv. 8, Snekkersten.

HAGE Torben oberstløjtnant, kammerherre, K.DM., HTH., M.T.Kfh., M.T.Kha. p.p.; f. 3/5 1880 på Oremandsgaard, søn af kammerherre, hofjægermester Alfred Hage (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Emily f. Schack-Brockdorff (død 1930); gift (17/3 1914) m. Magna Elisabeth H., f. 8/11 1891 i Kbhvn., datter af oberst, kammerherre Axel Kauffmann (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Fernanda f. Holmblad (død 1923).

Elev ved Herlufsholms lærde skole; sekondløjtn. 1900; premierløjtn. 1902; kaptajn 1915; afsked 1932; oberstløjtn. i forstærkningen s. å.; frivillig tjeneste i Fremmedlegionen 1912-13; udsendt af udenrigsministeriet til Paris for at oprette og lede Dansk Røde Kors krigs-fangeafd. i Frankrig 1918-20; periodevis til tjeneste ved 16. jægerbatl. i Metz 1920-22.

Præsident i De danske Garderforeningers Præsidium 1934-55 (vicepræsident 1925-34); medl. af bestyrelsen for Det gensidige Forsikringsselskab Danmark og for Forsikrings-Akts. Norden.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; Bulg.A.4.; Bulg.r.K.l.; Fi.M.M.3.; F.M.C.; F.M.N.; F.S.S.4.: F.Æ.L.5.; Gr.Fr.5.; N.St.O.31.; O.H.&F.32.; R.St.Stan.3.; S.Sv.3!.; U.K. M.; U.r.K.2.; Ø.r.K.l.

Adresse: Fabritius Allé 11, Klampenborg.

HAGEDORN H C læge dr. med., R.p.p.; f. 6/3 1888 i Kbhvn.; søn af skibsin-spektør J T Hagedorn (død 1929) og hustru Marie f. Barfred; gift (19/6 1915) m. Maria H., f. 17/8 1888 i Nes, datter af kordegn Andreas Stavnstrup og hustru Karen f. Nielsen.

Student (privat dim.) 1906; med. eks. 1912; reservelæge ved Ringkjøbing amtssygehus i Herning 1913-14; prakt. læge og sygehuslæge i Brande 1915-19; reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals afd. III 1920-24; læge ved Niels Steensens hospital fra 1932; dr. med. 1921; specialpraksis i Kbhvn. (stofskiftesygdomme) fra 1921; dr. med. h.c. ved Århus universitet 1953 og ved Gøteborgs universitet 1954; æresmedlem af Det norske medicinske Selskab 1955.

Modtaget Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Klein's Æreslegat 1955.

Har skrevet enkelte vidensk. afhandlinger vedr. stofskiftesygdomme og beslægtede problemer.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; S.N.3.

Adresse: Niels Steensens V. 4, Gentofte.

HAGEDORN-OLSEN Thorvald kunstmaler; f. 1/6 1902 i Svendborg; søn af støbemester Julius Olsen (død 1934) og hustru Maren f. Hagedorn (død 1954); gift (3 1 1928) m. Dagny H., f. 3/2 1905 i Kolding, datter af overbetjent Elias Hagedorn og hustru Marie f. Carstensen.

Uddannet på Teknisk skole, Kbhvn. 1924, i Paris 1924-25 og på kunstakademiet i Kbhvn. 1925-28; studierejse til Spanien og Sydfrankrig 1935, til Italien 1939, til Holland, Belgien og England 1949 og til Grækenland 1955.

Medl. af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1932-34 og af bestyrelsen for Den frie Udstilling 1939.

Værker: figurkompositioner og landskaber; Bjærgprædiken (1930); Susanne (1932, tilkendt Eibeschutz' præmie, Esbjerg museum); Jernstøberiet (1934, tilkendt den Neuhaus'enske præmie); Moder og Barn (1936), Landskab efter Regn (1936) samt Kvinderne og Barnet (1948) (kunstmuseet); Strygepigen (Randers museum); Dagny (1936, Kolding museum); Foraarslandskab (Nasjonal-galleriet, Oslo); festsalen i Svendborg navigationsskole (1955); udsmykning af forhallen i Århus rådhus (1947); portræt af Else Syberg (1948, solgt til den islandske stat); Fjordlandskab (Nationalmuseet, Stockholm).

Adresse: Marbæk pr. Frederikssund.

HAGELBERG H P kaptajn, R.DM.p.p.; f. 10/7 1876 på Frdbg.; søn af grosserer Harald Waldemar Hagelberg (død 1908) og hustru Regine f. Hansen (død 1935); gift (24/8 1907) m. Marie Wil-helmine Elisabeth H., f. 26/11 1883 i Kbhvn.

Elev på skoleskibet Georg Stage 1890; frivillig lærling i flåden 1891-92; præliminæreks. 1894, tre års sejlskibsud-dannelse med norske skibe; styrmandseks. (Kbhvn.) 1898; understyrmand på Georg Stage 1898; kvartermester og bådsmand i Det Østasiatiske Kompagni 1898-99; reserveløjtn. i flåden 1901 og 1902; styrmand i Dampskibsselskabet Norden 1903-07; skibsfører i samme selskab til 1915; maritim konsulent og søassurance-ekspert 1915-17; superintendent for firmaerne Monberg, Saabye og Lerche ved havneanlæget i Skt. Thomas, Vestindien 1917-18; chef for det amerikanske klassificeringssel-skab American Bureau of Shipping's danske og sydsvenske agentur 1918-23; korresp. reder for Rederiakts. Zephyr, Kbhvn. 1919-21.

Formand for Den almindelige danske Skibsførerforening 1921-47; medl. af sø- og handelsretten 1924-27, af red-ningskommissionen 1925 og af beman-dingskommissionen; indtil 1947, medl. af Søfartsrådet, af forhyringsrådet, af bestyrelsesrådet for statsskoleskibet Danmark, af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten, af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme, af bestyrelsen for Navigatørernes Hus, af bestyrelsen for Søfartens bibliotek, af bestyrelsen for Nordiske Navigatørkongresser, formand for samme 1925-28 og 1937-40; medl. af dispachør-eksamens kommissionen til 1951; er medl. af Kronborgmuseets komité og af bestyrelsen for skoleskibet Georg Stage; den danske regerings delegerede ved en række konferencer herhjemme og i'udlandet vedr. søfarten.

Udenl. ordener: Fi.L.22.; S.N.3.

Adresse; Christiansv. 27, Charlottenlund.

HAGEMANN G A hofjægermester, godsejer, R.DM., Chr.XFr.M.p.p.; f. 12/12 1877 i Kbhvn.; søn af gehejmekonfe-rensråd G A Hagemann (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Mathilde f. Bruun (død 1931); gift 1. gang (26/11 1904) m. Erna Maria H., f. 31/8 1881 i Kbhvn., død 1948, datter af grosserer Alex. Langballe (død 1911) og hustru Elisabeth f. Christensen; 2. gang (26/5 1949) m. Margit H„ f. 25/9 datter af civilingeniør Nordlindh, Stockholm.

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1897; cand. polyt. 1902; ansat ved Helsingørsgades Sukkerraffinaderi 1902; kemiker i Colorado 1903, på Hawaii, i Australien og på Java 1904; underbestyrer på sukkerfabriken la Gran-ge, Skt. Croix 1905-08; ejer af hovedgården Ristrup 1908-17, af Bjergsjo-holm gods ved Ystad fra 1916, af Sø-bækgaard ved Espergærde 1916-38, af Ruuthsbo gods ved Ystad fra 1930 samt af Hanebakkegaarden ved Hørsholm fra 1942.

Har 1919 oprettet G A Hagemann og hustrus Alderdomshjem i Sabro.

Medl. af præsidiet for Forenede danske Motorejere, af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobilklub 1922-36, af overbestyrelsen for Finsen-Institutet 1922-27, af bestyrelsen for A/S Øresunds chemiske Fabrikker, for A/S Kryolitselskabet Øresund, af bestyrelsen for Skanska Andelsslakteriernas Forening 1933-35 og for A/S Dansk Moler Industri til 1945; formand for Ystad Andelsslagteri 1924-34, for A/S Baltisk Kaolinindustri 1930-41 og for Ystadsortens 20-mannaforening 1931; kommunalrevisor i Bjeresjo 1937-47.

Filatelistiske arbejder: foruden en del mindre afhandlinger om Danmarks og Dansk Vestindiens frimærker (på dansk og tysk) følgende hovedværker: The Stamps of the Danish Westindies (Kbhvn. 1930) og Danmarks og Dansk Vestindiens Frimærker, bind 3 (Kbhvn. 1941), bind 2 (Kbhvn. 1942) og bind 4 (Kbhvn. 1951) samt udg. mindeskriftet Bjersjoholm (Ystad 1937).

Æresmedlem af Kbhvns Phiiatelist Klub, af Ystads Filatelistforening, af Scandinavian Collectors club, af Ystadsortens 20-mannaforening og af Ystads Konstforening; har 1955 i Norwich indskrevet sit navn på »the Roll of distin-guished Phiiatelist«; tildelt Dansk Samvirkes hædersmedalje 1957.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; S.N.3.

Adresse: Bjersjoholm pr. Ystad, Sverige.

HAGEMANN John bankier; f. 8/3 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer, bankier Paul Hagemann og hustru Elisabeth f. Gammeltoft (død 1925); gift (4/4 1936) m. Inger Margrethe H., f. 16/5 1911, datter af overretssagfører Viggo Lachmann (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Engel f. Saxild.

Student (Rungsted) 1929; ansat i Ottoman Bank, London, Lazard freres og Credit, Lyonnais, Paris samt Rosenfeld & Ko., Wien 1929-33; assistent i Kbhvns Handelsbank 1933-38; prokurist i bankierfirmaet Fr. & Ed. Gotschalk 1938, medindehaver af samme 1952-57; prokurist i Øresunds chemiske Fabriker A/S 1952, direktør i Selskabet 1954-57.

Medl. af bestyrelsen for Kryolitselskabet Øresund A/S, A/S Det Dansk-Norske Dampskibsselskab og Keramikon A/S; medl. af repræsentantskabet for Studenter-Sangforeningen.

Adresse: Vinrankev. 10, Hellerup.

HAGEN Gunnar direktør, R.DM.; f. 7/8 1896 i Brovst; søn af læge Johannes Hagen (død 1932) og hustru Charlotte f. Kiihnel (død 1929); gift (25/1 1923) m. Harriet H., f. 7/5 1891, datter af mølleejer Hans Andersen (død 1927) og hustru Christine f. Jensen (død 1925).

Student (Ribe) 1915; cand. polit. 1920; sekretær i arbejderforsikringsrådet 1920 -27; cand. jur. 1927; fuldmægtig i in-valideforsikringsretten 1927, ekspediti-onssekr. 1931, kontorchef 1934; kontorchef i arbejdsdirektoratet 1942; direktør for direktoratet for ulykkesforsikringen og formand for ulykkesforsikrings-rådet 1951.

Formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Institutioner under Socialministeriet 1930-33.

Adresse: Amagerfælledv. 27, Kbhvn. S.

HAGEN Ole J B arkitekt; f. 22/6 1913 i Lellinge; søn af arkitekt G B Hagen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Karen f. Pedersen; gift (23'6 1936) m. Moran H., f. 27/7 1913, datter af redaktør Einard Skov (se denne).

På kunstakademiet 1929-34; medarbejder hos G B Hagen, Einar Thuren og Palle Suenson; kompagniskab med faderen fra 1937 til dennes død 1941; lærer ved kunstakademiets bygningsskole 1942-50.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1944-46 og af Charlottenborgudstillingens censurkomité 1944-52; leder af Akademisk Arkitektforenings udstillingsudvalg 1948-51 og af Danske Arkitekters Landsforbunds konkurrence-udvalg fra 1954; bygningskyndig konsulent for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser og vurderingsmand for For-sikringsakts, Codan.

Har s. m. G B Hagen opført udvidelse af Gentofte kommunes hovedbibliotek 1937, Sønderjyllandsskolen og Damsøbadet 1939-43 (præmieret af Frdbg. kommune for smukt byggesæt); har endv. opført Akademisk kursus' ejendom (1934-35); ombygning og nyindretning af Vejen apotek; større beboelsesejendomme, herunder genopbygningen af det bomberamte kvarter ved Maglekildevej, Uppsalahus, Tavastehus og Bæ-rumhus, aldersrenteboliger og børneinstitution i Gladsaxe (præmieret af Gladsaxe kommune for smukt byggesæt), Centrumgaarden, Sofus Franck og Joakim Larsen skolerne for Frdbg. kommune, Falkonercentret, industribygninger, genopbygning, og restaurering af hovedbygningen til Næsbyholm gods efter brand, forsk, villaer herunder landhuset »Hulsø Ege« i Rungsted; regulering af Frdbg. Idrætspark; for hofjuvelerer A Michelsens sølvsmedie tegnet en række sølvarbejder; er repræsenteret på Det danske Kunstindustrimuseum, National Gallery, Melbourne, Australien, Rhosska Konstsløjd Museet og Nordenfjeldske Kunstindustrimusæet i Trondhjem; tildelt prix d'honneur på Triennalen i Milano 1951 og 1954 samt Eckersberg-medaljen 1953.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Nyropsg. 21, Kbhvn. V.

HAGERUP Edvard direktør; f. 9/9 1887 i Oslo; søn af generalagent Carl Hage-rup (død 1907) og hustru Nora f. Bagge (død 1939); gift (25/5 1912) m. Cecilie Marie Faye H., f. 28/7 1886 på Kaupan-ger i Sogn, Norge, datter af godsejer Nils Joachim Knagenhielm (død 1940) og hustru Magdalene f. Faye (død 1924).

Besøgt Christiania handelsgymnasium 1902-04; uddannet i forsk, forretninger i Oslo, Tyskland og England 1904-07; selvstændig forretning i Oslo 1907-17; direktør for brandforsikringsafd. i Forsikringsselskabet Viking, Oslo, 1917; adm. direktør for Nord og Syd Forsikrings-Akts., Kbhvn., 1924-55, medl. af selskabets kontrolkomité, Dansk statsborger 1941.

Adresse: Frederiksg. 17, Kbhvn. K.

HAGERUP Paul H forlagsboghandler, R. p.p.; f. 21/10 1889 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Eiler H Hagerup (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Elisabeth f. Poulsen (død 1936); gift m. Jeanne Esther Ismérie H., f. Cardon, død 1936.

I lære hos R Grønholt i Fredericia; videre uddannelse i Oslo, Leipzig, Miin-chen og London 1911-17; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S H Hagerup 1920-54, formand 1928-54.

Medl. af komitéen for den danske bogudstilling i 1922, af bestyrelsen for Boghandler-fagskolen 1930-35, af Boghandlerrådet 1935-46 og dettes forretningsudvalg 1935-40; kasserer for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab 1928-54 og medl. af selskabets råd 1947; formand for Den Danske Boghandlerforenings kautionsudvalg 1939-45; medl. af bestyrelsen for Foreningen Slesvighus 1936-38 og fra 1940, af Grænseforeningens biblioteksudvalg fra 1938, af Sydslesvigsk Hjemmeflids danske afd. og af komitéen for oprettelsen af me-nighedshjem i Slesvig; formand for Stenhussamfundet 1927-33; medl. af bestyrelsen for Grænseforlaget-Slesvigsk Forlag 1947-57; medl. af komitéen for den spanske kunstudstilling på Charlottenborg 1929; medl. af repræsentantskabet for Dansk-Finsk Forening fra 1936; korresp. medl. af l'Institut de Touraine i Tours fra 1925; medstifter af Dansk Bibliofil-Klub 1942.

Har udg.: Boghandlerens Fagbibliotek, Dansk Boghandel og Bogvæsen (1923).

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Fi.M. M.3.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; Sp.C.F.3.

Adresse: Upsalag. 10, Kbhvn. Ø.

HAGN-MEINCKE Fritz overlæge, dr.med.; f. 8/4 1911 i Viborg; søn af arkitekt F A Hagn-Meincke og hustru Kirstine f. Andersen (død 1935); gift (22/1 1939) m. Esther H-M„ f. 14/2 1911 i Bergen, datter af overtoldkontrollør B Christensen og hustru Hanna f. Lundgren Knudsen (død 1946).

Student (Viborg) 1929; med. eks. 1936; dr. med. 1949; uddannelse på tuberkulosehospitaler og -sanatorier samt tuberkulosestationer; leder af fængselsvæsenets tuberkuloseafd. i Horserød 1946-51; overlæge ved hærens tuberkuloseundersøgelser 1947-48 og ved Roskilde amts og bys sygehus' tuberkuloseafd. samt Roskilde amtsrådskreds' tuberkulosestationer 1947-51; tuberkulosekonsulent ved Skt. Hans hospital 1948 -51; overlæge ved Silkeborg sanatorium og Skanderborg amts tuberkulosestationer fra 1951; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1947; medarbejder ved folketuberkuloseundersøgelserne i Danmark 1950-54.

Formand for Roskildekredsen af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1947-51 og medl. af folketu-berkuloseudvalget u. samme fra 1949; medl. af sundhedsstyrelsens Tuberculo-sis Research Committee fra 1950; Membre titulaire de l'Union international contre la tuberculose; formand for Silkeborg koncertorkester fra 1953 og for forældrerådet ved Th. Langs skole, Silkeborg fra 1953.

Har skrevet: Thoracoplastikbehand-ling af Lungetuberkulose (disputats, 1949) samt en lang række vidensk. arbejder publiceret i inden- og udenlandske fagtidsskrifter.

Adresse: Silkeborg sanatorium, Silkeborg.

HAHN-PETERSEN Eigil skibsreder, R1.; f. 14/10 1902 i Kbhvn.; søn af skibsreder, generalkonsul A N Petersen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Mathea Cecilie f. Hahn; gift (14/9 1926) m. Ena Frances H-P., f. 10/7 1903 i Dublin, datter af William Hickey (død 1910) og hustru Margaret f. Haz-leton (død 1952).

Efter realeks. og uddannelse på købmandsskole uddannet i Det danske Kulkompagni samt i skibsfartvirksomheder i Hamborg og Skotland; sekretær i A'S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab 1926, prokurist 1927, korresp. reder fra 1933 og medl. af bestyrelsen fra 1941; medindehaver af skibsbe-fragtningsfirmaet A N Petersen fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, A/S fra 1936, for Krigsforsikringen for danske Skibe fra 1939, for Dansk Dampskibs-rederiforening 1944-47 og fra 1949 (næstformand fra 1953) og for Foreningen til Søfartens Fremme fra 1944; næstformand i Søfartsrådet fra 1953; formand for Dansk Skibsadoption; næstformand i bestyrelsen for Ulykkes-forsikringsforbundet for dansk Søfart; medl. af repræsentantskabet for A/S Kbhvns Handelsbank fra 1943 og af bestyrelsen fra 1956; formand for Execu-tive Committee of The Baltic and International Maritime Conference 1947-55 og formand for sammes Documentary Council 1938-47, præsident 1955-57. medl. af Lloyds Register of Shipping Danish Committee fra 1936 og af is-brydningsrådet 1946-52; medl. af bestyrelsen for A/S De Private Assuran-Jører fra 1949, af repræsentantskabet or A/S Investor 1950-55 og af besty-elsen for Rederiakts. Atalanta fra 1956.

Adresse: Nybrov. 375, Lyngby.

HALBERG Einar tobaksfabrikant, fh. borgmester, R.DM.; f. 24/2 1881 i Kbhvn.; søn af tobaksfabrikant Harald Halberg (død 1919) og hustru Ida f. Gildschiødtz (død 1911); gift (30/5 1908) m. Emmy H., f. 17/11 1881 i Kbhvn., datter af tilskærer P Sjøberg 1920) og hustru Anna f. Stiler (død 1936).

Ansat i faderens firma Harald Halberg, Svendborg 1903; medinteressent

Borgmester i Svendborg 1950-54; formand i bestyrelsen for Svendborg Bank; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark (næstformand 1951) og for Foreningen af Cigarfabrikanter i Provinsen; formand for Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabrikanter i Danmark og for Svendborg Borgerforening.

Adresse: Lundev. 23, Svendborg.

HALBERG Gustav direktør, konsul, Chr. X Fr.M., D.r.K.M.; f. 11/1 1901 i Kbhvn.; søn af overlæge i søværnet Frands Halberg (død 1925) og hustru Ellen f. Gad (død 1940); gift (15/4 1931) m. Elisabeth H., f. 5/8 1909 i Klampenborg, datter af fideikommisbesidder Vilhelm de Moldrup (død 1925) og hustru Ingeborg f. Wibolt (død 1949).

Udgået fra Østersøgades gymn.; uddannet på Galster og Holbøll's søofficerskursus og på søkadetskolen; ansat i Det Østasiatiske Kompagni A/S 1921, tjeneste i Canada 1922-24, i Kina 1928-40, Manager for ØK's kontorer på Philippinerne 1941, overført til Europa organisationen 1954.

Honorær dansk konsul for Philippinerne til 1954; repræsentant for Dansk Samvirke i Manila til 1954.

Adresse: Manila, Philippinerne.

HALBERG Olaf overingeniør, R.; f. 31/5 1906 i Kbhvn.; søn af maskinmester Oluf Peter Halberg (død 1939) og Jensine f. Niclasen (død 1911); gift (9/3 1935) m. Ester H., f. 10/11 1906 i Kbhvn., datter af smed Mads Sørensen Møller (død 1954) og hustru Laura f. Damkjær Jensen (død 1951).

Adgangseks. til polyteknisk læreanstalt 1925; cand. polyt. 1932; løjtnant ved hærens tekniske korps 1933-35; ingeniør ved søminevæsenet 1935, i søværnet 1938; ingeniør II 1942; ingeniør i A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1948, overing. smstds 1952.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforenings industrigruppe.

Adresse: Vejlesøv. 104, Holte.

HALCK Jørgen forfatter, kaptajn, Chr. XKr.E.M.p.p.; f. 30/7 1915 i Kbhvn.; søn af arkitekt Jørgen William Halek og hustru Ellen Marie f. Jensen; gift (24/6 1940) m. Hazel Agnita H., f. 24<11 1913 i Sydafrika, datter af fh. borgmester, direktør Harold Clifford Player og hustru Gertrude Elizabeth f. Hazell.

Udgået fra Østre borgerdydskole; afgangseks, fra Niels Brocks handelsskole 1935; ansat i firmaet Philips A/S og derefter i The East Asiatic Co. (S. A.) Ltd. i Sydafrika 1937-40; medindehaver af firmaet Nordic Art, Durban fra 1951.

Krigstjeneste i de sydafrikanske og britiske styrker 9. april 1940-46; sekondløjtn. ved det sydafrikanske efterretningsvæsen 1943, premierløjtn. 1944, kaptajn 1945; indtrådte i den danske hær 1946, kaptajnløjtn. af fodfolket 1946, kaptajn af res. 1948; udsendt med rang af major til Central-Asien af det danske forsvarsministerium og de Forenede Nationer (1951) som militærobservatør u. Kashmir disputten mellem Pakistan og den indiske republik.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Forening i Johannesburg 1937-38; medl. af det sydafrikanske litterære Van Rie-beeck Society 1953.

Litterære arbejder: Sange fra Ørkenkrigen (digtsamling, 1945); Sange fra Rejsen (digtsamling, 1946); Den stenede Vej (1946); En dansk Soldat (1947); Det tveæggede Sværd (1948); Lobola (roman, 1950); Længslernes Aar (digtsamling, 1951); Fra Hav til Hav (1952); Sejrens Sønner (roman, 1953); A survey of the Danish Home Guard, its history and organization (1954); Das Opfer des Majors Hillary (roman, Vesttyskland, Østrig og Schweiz, 1955) samt artikler og kronikker i inden- og udenlandske tidsskrifter; hørespil til den danske statsradiofoni og udenl. radiofonier; medarbejder ved Nationaltidende 1948-53.

Tildelt Emma Bærentzens Legat 1954.

Udenl. ordener: Stb.Af.St.; Stb.D.M.; Stb.F. & G.St.; Stb.I.St.; Stb.Kr.M.; Stb.M.S.F.; Stb. 1939-45 St.

Adresse: Frederiksdalsv. 82 A, Virum.

HALD Anders professor, dr. phil.; f. 3/6 1913 i Gesten, Ribe amt; søn af amts-skolekonsulent Anders Hjorth Hald og hustru Marie f. Jensen; gift (11/7 1939) m. Anne Margrethe H., f. 15/8 1915 i Ringkøbing, datter af seminarielærer Alfred Johs. Kibæk (død 1930) og hustru Johanne f. Olesen.

Student (Horsens) 1932; univ. guld-med. (matematisk statistik) 1938; cand. aet. 1939; assistent hos dr. phil. G Rasch, statens seruminstitut 1939-42; statistisk konsulent for Magasin du Nord, A/S 1941-43, for FL Smidth & Co., A/S 1943-48; universitetsadjunkt i matematisk statistik 1943-48; dr. phil. 1948; professor i statistik ved Kbhvns universitet s. å.

Medl. af livsforsikringsnævnet 1948-49 og af forsikringsrådet 1949; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951; korresp. medl. af Statistiska Foreningen i Sverige 1951; fellow of the American Statistical Association og the American Institute of Mathematical Statistics 1952; medl. af en United Nation Technical Assistance Administration-Mission til Indien vedr. statistikkens anvendelse i industrien 1952-53; medl. af the International Statistical Institute 1951, af dettes Committee on Statistics in Industry and Technology 1953 og skandinavisk redaktør af International Journal of Abstracts on Statistical Me-thods in Industry 1954. Stifter og leder af Kbhvns universitets statistiske institut 1953; stifter og redaktør af Nordisk tidsskrift for industriel statistik 1956.

Har skrevet: The Decomposition of a Series of Observations (disputats, 1948); Statistiske Metoder (lærebog, 1949); Statistical Methods with Engineering Applications (USA, 1952, russisk udg. 1956); Statistisk Kvalitetskontrol (lærebog, 1954); Statistiske Metoder i Arbejdsstudietekniken (1955); Elementær Lærebog i Statistisk Kvalitetskontrol (1956).

Adresse: Furesøv. 83, Virum.

HALD Kristian professor, dr. phil.; f. 9/9 1904 i Todbjerg, Randers amt; søn af gårdejer Mads Madsen Hald (død 1957) og hustru Ane Marie f. Laursen: gift m. Anais Dorthea H., f. 29/12 1913 i Skanderup, Skanderborg amt, datter af grosserer Thomas Peter Sass (død 1941) og hustru Anais f. Carstensen.

Student (Århus katedralskole) 1923; fast vidensk. medarbejder ved stednavneudvalget 1928-52; univ. guldmed. (de danske stednavne paa -torp) 1929; mag. art. (nordisk filologi) 1930; tilkendt Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs guldmed. for en prisopgave om de nordiske stednavne i Lincoln-shire 1932; dr. phil. 1942; universitetsadjunkt ved Kbhvns universitet 1943-49; lektor i navneforskning smstds 1949-52; docentstipendiat ved Uppsala universitet 1951-52; professor i nordiske sprog ved Kbhvns universitet 1953.

Medl. af bestyrelsen for Selskab for nordisk Filologi 1925-31, for Valken-dorfianersamfundet, for Universitets-Jubilæets danske Samfund, for danskislandsk fond og for Dansk historisk Fællesforening; medl. af stednavneudvalget, af udvalg for folkemål, af det ministerielle retskrivningsudvalg 1953-55, af dansk sprognævns arbejdsudvalg, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, af Selskabet til Udgivelse af færøske Kildeskrifter, af International Committee of Onomastic Sciences af Vetenskaps-Societeten i Lund og af De fryske Akademy i Leeuwarden.

Litterære arbejder: De danske Stednavne paa -um (disputats, 1942); Sydslesvigs Stednavne VII, 1. halvbd. (1948); Vore Stednavne (1950); tidsskriftafhandlinger (bl. a. »Knud den Helliges Gavebrev«, 1952); medarbejder ved Danmarks Stednavne bd. 2 ff. (1929 ff.).

Adresse: Grundtvigsv. 8 A, Kbhvn. V.

HALD Margrethe museumsinspektør, dr. phil.; f. 10/2 1897 i Vrigsted; datter af gårdejer Rasmus Ole Pedersen (død 1900) og hustru Johanne Marie f. Lauesen (død 1947); ugift.

Kursus på forsk, tegne- og væveskoler; medarbejder ved nationalmuseet 1933, assistent 1939, inspektør II 1947; dr. phil. 1950; studierejser til England 1936, Berlin, Prag og Wien 1937, Lund og Stockholm 1945 (old-tidstekstiler, fortrinsvis fra Ægypten), Holland 1951 (tekstiler fra Ny Guinea og Indonesien), Skotland og Irland 1952, Helsingfors, Stockholm og Gote-borg 1953 (dragtstudier og sydamerikanske vævninger), England 1954 (dragter og tekstiler fra forsk, lande); har deltaget i en række udstillinger i ind- og udland, bl. a. Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, 1932, og Den danske Kunstindustriudstilling i Stockholm 1942.

Har for nationalmuseet rekonstrueret kvindedragterne fra Egtved og Skrydstrup.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1951.

Litterære arbejder; Brikvævning i danske Oldtidsfund (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1930); Brikvævning (1932); Leonora Christi-na's Jammersminde som etnologisk Kilde (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1939); De Bolstre blaa (1940); For Lud og koldt Vand (Kulturminder 1940); Væve i etnografisk Samling (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1942); The Nettle as a culture plant (Folk-Liv, Stockholm 1942); Lundavanten (1946); Ancient Textile-Techniques in Egypt and Scandinavia (1946); Olddanske Tekstiler (disputats. 1950); Vanten fra Arnei55arstair (i Årbok hins Islenzka Fornlejfatélags, 1950); Fodsko og Haand-sko (Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1953); Fra bar Fod til Strømpe (bidrag til Valby Strømpefabriks Jubilæumsbog 1953); Olddanske Tekstiler, Fund fra 1947-55 (i Aarbog f. nord. Oldk. og Hist., 1955); endv. s. m. H C Broholm: Danske Bronzealderdragter (1935), To sprangede Textilarbejder i danske Old-fund (1935), Skrydstrupfundet (1938), Costumes of the Bronze Age in Denmark (1940); desuden kronikker i dagblade og tidsskriftsartikler, korssting-hefter o. 1.

Adresse: Rosenv. Hovedv. 21 B,

Kbhvn. 0. HALD Peder docent, civilingeniør, billedhugger, R.; f. 4/12 i Vrigsted; gift (27/8 1924) m. Katrine H., f. Nielsen, f. 6/2 1904 i Ljørring.

Student (Horsens) 1911; cand. polyt. 1917; studierejser til Tyskland og Italien m. m.; elev på Giersings malerskole 1917; virksomhed som ingeniør et par år; docent i farveteknik ved kunstakademiet 1925; leder af akademiets farvetekniske laboratorium og af den i 1951 oprettede keramikskole; driver till. eget keramisk værksted; i 1954 udsendt af FN til Burma for at oprette en keramisk forsøgsstation i Rangoon; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling og Charlottenborg m. fl.

Kunstneriske arbejder: Pige i Frederiksberg Svømmehal og fl. skulpturer; Davidfrisen i amtssygehuset i Hornsyld (maleri); landskabsbilleder (repræsenteret i Horsens museum); glasmalerier; keramiske arbejder.

Har udg.: Maleriets Teknik; Keramikkens Teknik; Akvarelmaleriets Teknik.

Adresse: Fredskovv. 10, Holte.

HALD Theodor direktør; f. 15'9 1901 i S.-Kongerslev; søn af købmand Hans Hald (død 1945) og hustru Caroline f. Petersen; gift (25/11 1927) m. Karen H., f. 24'2 1904 i Odense, datter af overbanemester ved DSB Pr. Hald (død 1945) og hustru Valborg f. Jensen.

Student (Randers statsskole); afgangseks, fra Niels Brocks handelsskole; uddannelse i rør og sanitetsbranchen i Randers 1921 og i Kbhvn. 1923 hos A/S Ohlsen og Ahlmann; indkøbsdispo-nent hos A/S Brødrene A & O Johansen 1928, prokurist 1936; direktør i A/S De Forenede Jernstøberier og Ul-rich's Metalstøberi 1953.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Gasbrancheforening, for Sammenslutningen af Olietyringsfirmaer i Danmark og for Kedelfabrikantforeningen.

Adresse: Hartmannsv. 33, Hellerup.

HALDBO Hroar overkirurg, dr. med.; f. 4/6 1908 i Give; søn af overlæge Chr. Haldbo (død 1950) og hustru Signe f. Olesen; gift (8/5 1936) m. Else H., f. 25'10 1911 i Kbhvn., datter af litograf J M Knudsen og Kathrine f. Jensen.

Student (Vejle) 1926; med eks. 1933; kandidat ved hospitaler i Kbhvn. og provinsen 1933-40; 2. reservekirurg ved Skt. Josephs hospital i Kbhvn. 1940; reservekirurg ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte, afd. A 1941, ved Ortopædisk hospital i Kbhvn. 1948; dr. med. 1943; specialistanerk. i kirurgi 1944; overlæge ved amtssygehuset i Varde 1949; overkirurg ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1955.

Har skrevet: Posttraumatisk Extre-mitetsdystrofi (Reflexdystrofi) (Disputats, 1942); tidsskriftartikler.

Adresse: Vemmetofte Allé 15, Gentofte.

HALDBO Svend distriktschef, R.; f. 9/8 1903 i Give; søn af stationsforstander Jørgen Peder Haldbo (død 1937) og hustru Karen f. Therkelsen (død 1954); gift (27/12 1931) m. Anna Cecilie H., f. 6/12 i Odense, datter af repræsentant Ole Hansen (død 1950) og hustru Cecilie f. Frank Jensen (død 1944).

Student (Vejle) 1921; cand. phil. 1922; cand. polyt. (maskining.) 1927; ingeniør ved P Nordstens Fabrikker, Hillerød 1928-30, ved firmaet Ludvig Birch og IOP Krogboe, Kbhvn 1930-31; ekstratog, ved statsbanerne 1931; ingeniør smstds 1933; maskining. I ved statsbanernes 2. distrikt, Århus 1941; sek-tionsing. smstds 1946, overmaskining. 1950; distriktschef for 2. distrikt 1955.

Lærer ved jernbaneskolen i Kbhvn. 1935-41, i Århus 1946-51.

Adresse: Vestergårdsg. 24, Århus.

HALKOV Aksel dommer; f. 28/6 1905 i Ølgod; søn af gårdejer Kristian Peder Hansen (død 1936) og hustru Karen Marie f. Jørgensen; gift (17/4 1934) m. Grethe H. f. 9/2 1910 i Holsted, datter af købmand Jacob Nicolaj Lorentzen (død 1947) og hustru Sophie f. Bruun.

Student (Ribe) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Kolding s. å.; dommerfuldm. i Præstø 1933, i Lemvig s. å., i Viborg 1940 og i Kolding 1953; kst. dommer i vestre landsret 1948-53; dommer i Næstved 1955.

Medl. af Asmild-Tandrup kommunes sogneråd 1946-50; medl. af bestyrelsen for Viborg Amts juridiske Forening 1947 -53; formand for Juridisk Forening i Kolding 1953-55.

Adresse: Næstved.

HALL Bjarnar direktør, grosserer; f. 20/2 1901 i Kbhvn.; søn af rentier Al-frid Hall (død 1950) og hustru Karen Marie f. Larsen (død 1938); gift (9/6 1925) m. Gerda H., f. 11'9 1904 i Århus, datter af købmand Axel Schmidt (død 1939) og hustru Anna f. Illum Jensen (død 1937).

Afgang fra Niels Brocks handelsskole; i lære hos Jul. Mortensen & Co., Holbæk; videre uddannelse i Tyskland og England; grosserer-borgerskab 1925; etablerede engros-firmaet Bjarnar Hall, Kbhvn. 1925 (stadig indehaver af dette), A/S Nordisk Modeindustri, Kbhvn. 1929 og AS Skandinavisk Lingerifabrik, Kbhvn. 1937; administrator og direktør for A/S Pfaff Symaskiner 1945-46; adm. direktør for L Levison junr. AS fra 1950.

Formand i bestyrelsen for A/S Nor-d.'sk Modeindustri 1929-56. for A/S Skandinavisk Lingerifabrik fra 1939, for A/S Odense Kamgarnsspinderi fra 1952, for A'S Fyens Strømpefabrik, Odense fra 1952, for A/S Jyllands Strømpefabrik, Kolding fra 1952, for Odense Garn A/S fra 1953, for A/S Gustav Kriiger & Co.'s Klædefabrik, Odense fra 1953 og for ejendomsakts. Amalievej 6-8 fra 1954; medl. af bestyrelsen for L Levison junr. AS fra 1950, for AS Skandinavisk Jute Kompagni fra 1952 og for A/S Kjærs Mølles Fabriker, Aalborg fra 1953; Sektionsformand i Foreningen af danske Manufaktur-Grossister fra 1948; formand for Ryvangskvarterets Grundejerlag; medl. af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten fra 1955 og for Grosserer-Societetet fra 1957.

Adresse: Ry vangs Allé 54, Hellerup.

HALL Ove veterinærinspektør, R.p.p.; f. 11/9 1896 på Frdbg.; søn af afdelingschef A P M Hall (død 1938) og hustru Kirsten f. Boesen (død 1945); gift (14/9 1950) m. Babetta H., f. 3/10 1909 i Flums, kanton St. Gallen, Schweiz, datter af fabrikant Jakob Ziircher (død 1918) og hustru Maria Barbera Justina f. Gantner (død 1918).

Dyrlægeeks. 1919; prakt. dyrlæge 1919-21; ansat ved veterinærfysikatet 1921, veterinærfuldm. 1923; veterinær-insp. ved veterinærdirektoratet 1938.

Censor i veterinær retsmedicin ved veterinærskolen.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Smakkegårdsv. 151, Gentofte.

HALL JENSEN Arne redaktør, forfatter; f. 24/5 1903 i Hellerup; søn af fh. herreekviperingshandler Julius Jensen og hustru Johanne f. Hall (død 1955); gift (12/4 1930) m. skuespillerinde Addie H. J., f. 29/11 1902 i Kbhvn., datter af kommissionær Hans Peder Hansen (død 1950) og hustru Anna Kirstine f. Hansen (død 1919).

Udgået fra Set. Andreas kollegium, Ordrup; udlært som maler; gennemgået Teknisk skole u. figurmaler H P Lindeburg; studierejser i de fleste europæiske lande; tegner og medarbejder ved Aarhuus Stiftstidende 1923-25; re-daktionssekr. ved »Den danske Pioner«, Omaha, Nebraska 1925-28; redaktør af den dansk-norske avis »Viking«, Los Angeles, Californien 1928-31, af »Ugebladet«, Kbhvn. 1932-37; af »Ude og Hjemme«, Kbhvn. 1938-57.

Medl. af bestyrelsen for Gustav Wied-Selskabet fra 1946 og for A/S Chr. E Emborg fra 1954.

Litterære arbejder bl. a.: Dansk-amerikanske Portrætter (1928); Ahasverus finder Hvile (1934); Den dansk-amerikanske Historie (1937); Rodløs (1937); redigeret »Vers til Johannes Jørgensen« (1937); afsnittet om Dyrehavsbakkens malere i Vidar Bruuns; Dyrehavsbakkens Historie (1937); Europas førende Mænd (1939); Fra Sundet til Søen (1940); Markus min Søn (1940); Min californiske Karriere (1950); Blicher transatlantisk (1953) samt u. pseudonym adskillige kriminalfortællinger oversat til forsk, sprog.

Adresse: Søtoften 27, Gentofte.

HALLAGER Ludvig overretssagfører; i. 7/9 1886 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Nikolaj Hallager (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Dorthea f. Engberg (død 1945); gift (9/9 1932) m. Gerda H., f. 9 9 1901 i Kbhvn., død 1934. datter af grosserer Henrik Kolthoff (død 1926) og hustru Maria f. Engberg (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; overretssagf. i Kbhvn. 1913, offentlige sager 1923.

Formand for administrationen af C W Gerickes Legat; medl. af bestyrelsen for Niels Aarestrups og Hustru Petri-ne Aarestrups Legat og Stiftelse og for fl. a. legater samt for Arbejde adler's lokalforening for Kbhvn.; formand i bestyrelsen for Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter, for A/S F. I, B. Sportsmagasin og for A/S Kbhvns Boldklubs Tennishal.

Adresse: Thorvaldsensv. 11, Kbhvn.V.

HALLELØV Frede arkitekt, hypotekfor-eningsdirektør, R.; f. 24/6 1887 i Kbhvn.; søn af tegnelærer Niels Christian Halleløv Larsen (død 1890) og hustru Karen Marie f. Christoffersen (død 1938); gift 1. gang (3/3 1916) m. Johanne Kirstine H„ f. 16/6 1890, død 1953, datter af gårdejer Hans Peter Hansen (død 1946) og hustru Johanne Kirstine f. Nielsen (død 1890); 2. gang (21'6 1955) m. Agda Elisabeth H., Hammersgaard, Braaby, datter af forpagter Ingvard Jensen, Vejlø (død 1950) og hustru Maren Andrea f. Christensen (død 1917).

Tømrersvend 1906; dels arbejdet som tømrer, dels rejst på stipendium i Tyskland, Belgien og Schweiz 1910; konstruktør 1912; ansat i firmaet Christiani feNielsen 1912-14; stipendierejse i Norge 1913; lærer ved Kbhvns tekniske skole 1913-14; gennemgået statens tegnelærerkursus 1914-15; lærer ved Hillerød håndværkerdagskole 1914-15; selvstændig arkitektvirksomhed i Haslev fra 1915; stipendierejse i Sverige 1916; brandinsp. 1919-54; medl. af Akademisk Arkitektforening 1932; direktør i Østifternes Land-Hypotekforening fra 1939.

Formand for Dansk Arbejdes Haslev-afd. 1923-28; for Haslev Grundejerforening 1934-39; medl. af bestyrelsen i Haslev håndværkerforening 1921-29.

Har bygget forsk, landejendomme og privatejendomme, kommunale bygninger, alderdomshjem, skoler og administrationsbygninger m. m.

Adresse: Ringstedv. 47, Haslev.

HALLENBERG Poul civildommer; f. 7/7 1909 i Slagelse; søn af driftsbestyrer Richard Hallenberg (død 1942) og hustru Dagmar f. Petersen; gift (11/4 1936) m. Edith H., f. 17/1 1906 i Skagen, datter af skipper Niels Christian Jensen (død 1950) og hustru Ane f. Thomsen (død 1951).

Student (Sorø) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Esbjerg og Slagelse 1933-34; dommerfuldm. i Kjellerup, Horsens, Rudkøbing og Næstved 1934-56; kst. dommer i østre landsret 1949-51; civildommer i Randers byret 1956.

Adresse: Neder Hornbæk pr. Randers.

HALSTED Poul direktør, R.; f. 24/7 1887 i Nyborg; søn af statsrevisor, kaptajn Martin Madsen Halsted (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Anna f. Kriiger; gift (2/8 1914) m. Anna Margrethe H. f. Gøtse (død 1955).

I handelslære hos Wilh. Colding & Co. 1903-07; derefter uddannelse i Holland, Tyskland og USA; ansat i Odense Ægforretning 1911, direktør for samme 1940-52.

Formand i bestyrelsen for Hartmann Emballage Kommanditselskab og for Dansk Ægcentral A/S; næstformand i bestyrelsen for Frumentaria A/S, for A/S Odense Ægforretning og for Carl Scheplers Eftf. Irma Fabrikerne A/S; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Emballage A/S, for A/S Dansk Tøræg Fabrik, for A/S Det Danske Kølehus Cold Stores og for A/S Franca.

Adresse: Vingårds Allé 43, Hellerup.

HALSTEEN Karl politimester, R.; f. 9/11 1902 i Silkeborg; søn af skoleinspektør Niels Halsteen (død 1955) og hustru Johanne f. Hansen (død 1939); gift (6/12 1930) m. Cecilie Marie H., f. 22/12 1904 på Frdbg., datter af kursusbestyrer R Gregersen (død 1953) og hustru Mary f. Sørensen (død 1952).

Student (Svendborg) 1922; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Svendborg 1928-29; politifuldm. i Faaborg 1929-37 og i Esbjerg 1937-46; politimester i Herning 1946.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1941-46, formand 1945-46; medl. af bestyrelsen for Faaborg Musikforening 1935-37; formand for Sydvestjydsk Koncert-orkesterforening, Esbjerg 1942-46; medl. af bestyrelsen for Herning Musikforening fra 1947 og for Danske Amatørorkestres samvirke fra 1949; formand for Herning Privatorkester fra 1949; formand for de uniformerede ungdoms-korps' fællesråd i Herning fra 1947; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors, Herning afd., fra 1949, formand fra 1950.

Adresse: Kirkeg. 7, Herning.

Sommerbolig: Hjerting.

HALSTRØM Fanny retskemiker, dr. Phil.; f. 30/7 1903 i Dover sogn, Jylland; datter af forpagter I P Larsen (død 1933) og hustru Kirstine f. Jensen; gift (21/7 1932) m. afdelingsingeniør cand. polyt. H L Halstrøm, f. 20/1 1901 i Hobro, søn af repræsentant N P Halstrøm (død 1917) og hustru Nanna f. Christiansen.

Cand. pharm. 1928; dr. phil. 1940; vidensk. assistent ved Nordisk Insulinlaboratorium 1928-31, ved Kbhvns universitets farmakologiske institut 1931-43; retskemiker smstds fra 1943.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1946.

Har foruden doktordisputatsen (Om Stofidentifikation i den forensiske Kemi) skrevet forsk, artikler i vidensk. tidsskrifter.

Adresse: Østbaneg. 25, Kbhvn. Ø.

HALVORSEN Svend direktør, ?,.: f. 22/11 1903 i Rudkøbing; søn af købmand Johannes Halvorsen (død 1934) og hustru Marie Emilie f. Petersen (død 1953); gift (10/8 1939) m. Edith Gudrun H., f. 8/10 1900 i Århus, datter af postmester Peder J Terkelsen (død 1952) og hustru Anna Emilie f. Barfoed (død 1917).

Student (Rungsted) 1921; cand. polit. 1930; ansat i Den Danske Landmandsbank s. å.; fg. sekretær i skattedepartementet s. å.; sekretær 1931, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1941, midlertidig kontorchef 1944, kontorchef 1946; direktør for A/S Dansk Tipstjeneste 1948.

Formand for Dansk Bridge Liga og tor Dansk Bridge Forbund 1940-55.

Adresse: H C Ørsteds V. 38.

Kbhvn. V.

HAMBURGER Christian læge, dr. med., R.; f. 19/2 1904 i Kbhvn.; søn af docent, læge Ove Hamburger (død 1948) og hustru Agnete f. Barnekow (død 1904); gift 1. gang (20/4 1932, ægteskabet opløst 19*0) m. Jean H., f. 12/5 1912 i Skovshoved, datter af maleren Carl Frydensberg (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ellen f. Bølling; 2. gang (6/7 1940) m. Ilse H., f. 13/4 1912 i Kbhvn., datter af forlagsboghandler Otto Levin (.død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Charlotte f. Mackeprang.

Student (Schneekloths skole) 1922; med. eks. 1928; hospitalsuddannelse 1928-32; assistent ved Kbhvns univ.s institut for alm. patologi 1932-35; dr. med. 1934; konsulent ved Løvens kemiske fabrik. Kbhvn. 1933-46; Rocke-feller student i USA 1936; afdelingsleder ved statens seruminstitut 1934; afdelingsforstander (hormonafd.) smstds fra 1946.

Medl. af Folkeforbundets 3. internationale hormonstandardiseringskonfe-rence i Geneve 1938; formand for Dansk endokrinologisk Selskab fra 1947; ge-neralsekr. i Nordisk Forening for Endo-krinologi fra 1948, formand 1952-54; medl. af the Advisory Panel of the Ciba Foundation fra 1949, af World Health Organization's Expert Advisory Panel on Biological Standardization fra 1951, af the Sub-Committee on Endocrinology of the International Association of Ge-rontology fra 1952 og af Nordiske Farmakopékommissions biologiske standardiseringskomité fra 1953.

Har skrevet; Studies on gonadotro-pic hormones from the hypophysis and chorionic tissue (disputats, 1933); Hypofysens, Kønskirtlernes og Binyrernes Hormoner (195p); tidskrittsafhandlinger indenfor hormonforskningen; dansk redaktør af Acta endocrinologica fra 1948.

Adresse; Slotsv. 62, Charlottenlund.

HAMBURGER Povl organist, lektor, dr. Phil.; f. 22/6 1901 i Kbhvn.; søn af docent, læge Ove Hamburger (død 1948) og hustru Agnete f. Barnekow (død 1904); gift (27/12 1936) m. Margrethe H., f. 27/5 1909, datter af købmand Chr. Hincheli og hustru Maria f. Friis.

Student (Schneekloths skole) 1919; organisteks. 1921; videreuddannelse hos Thomas Laub, Anders Rachlew m. fl.; mag. art. (musikvidenskab) 1928; dr. Phil. 1955; kantor ved Holmens kirke 1925-44; organist og kantor ved Dyssegaardskirken fra 1944; musiklærer ved det kgl. blindeinstitut i Kbhvn. fra 1940; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1945, lektor i musikvidenskab smstds fra 1951; musikmedarbejder ved Politiken 1929-42.

Medl. af bestyrelsen for samfundet Dansk Kirkesang 1937-47; medl. af bestyrelsen for Det fynske Musikkonservatorium fra 1938; formand for Musikpædagogisk Forening 1953-54.

Har skrevet: Musikkens Historie I-II (1936-37); s. m. H Godske-Nielsen Harmonilære (1939) og Modulationslære (1941); Thomas Laub. Hans Liv og Gerning (1942); Kulturkrisen - musikalsk set (1945); Koralharmonisering (1948); Harmonisk Analyse (1951); Subdomi-nante und Wechseldominante (disputats, 1955); Koncertfører (1955); Studien zur Vokalpolyphonie (1956); redigeret Panum og Behrend: Musikleksikon (1940); har desuden skrevet afhandlinger i danske og udenl, fagblade samt komponeret en række sange.

Adresse: Jægerbakken 7, Gentofte.

HAMMELBOE Arne kapelmester; {. 24/6 1916 i Kbhvn.

Udgået fra De forenede kirkeskoler 1932; vandt en af B.T. arrangeret dirigentkonkurrence 1933; elev af Ellen Lehmann, Carl O G Petersen, Finn Viderø, Vald. Hansen, Johs. Andersen og Walter Meyer-Radon; dirigentdebut ved en »Ung Aften« i Tivolis koncertsal 1935; kapelmester ved Det ny Teater 1935-36 og ved Gaubier-balletten 1936-38; derefter engagementer som restaurantmusiker; dirigent for instrumentalensembler ved statsradiofonien 1942 og for underholdningsorkestret 1943-44; kapelmester ved Det kgl. Teater i sæsonen 1945-46 og fra 1954; studieophold i udlandet 1946-48; 1. kapelmester ved Odense byorkester (herunder till. Odense Teater) 1948-49; gæstekapelmester ved forsk, kbhvnske privatteatre og filmselskaber samt Dansk Skolescene.

Gæstedirigent i ind- og udlandet.

Medl. af præsidiet for »Pro Musica« (Odense byorkesters kammermusikselskab); medl. af bestyrelsen for Dansk Kapelmesterforening.

Modtaget Politiken'skunstnerpris 1946.

Adresse: Bredetved Strand pr. Holbæk.

HAMMER Kai overlæge, E.; f. 26/7 1893 i Kbhvn.; søn af forfatteren, kommunelærer Ludvig Hammer (død 1947) og hustru Jenny f. Ogilvie (død 1911); gift 1. gang (20/5 1923, ægteskabet opløst 1939) m. Nanna H., f. Grotkjær; 2. gang (29/6 1939) m. Thyra H., f. 13/1 1903, datter af købmand, vicekonsul Jørgen P Top (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Anne Marie f. Fausbøl.

Student (Frederiksborg) 1911; med, eks. 1919; reservelæge ved Aalborg amtssygehus 1920, ved Boserup sanatorium 1920-21; studieophold i Leysin 1921; assistent ved sanatorium Davos Dorf i Schweiz 1921-22; reservelæge ved Frdbg. hospitals tuberkuloseafd. 1924-26; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1925; assist. læge ved invalideforsikringsrådet 1927-28; assistent ved medicinsk poliklinik i Lønporten 1927-28; overlæge ved tuberkulosehospitalet i Aabenraa og leder af tuberkulosestationerne i Sønderjylland 1928-48; sani-tetschef u. statens civile luftværn i Aabenraa 1942-45; leder af tuberkulo-sestationsvirksomheden ved den danske sundhedstjeneste i Sydslesvig 1945; overlæge ved tuberkuloseafd. smstds fra 1948.

Formand for Dansk Røde Kors, Aabenraa afd. 1932-38 og for Nationalforeningens kredsforening for Aabenraa amt 1936-46; Membre titulaire de l'Union internationale contre la Tuber-culose 1937.

Adresse: Aabenraa.

HAMMER Marie dr. phil.; f. 20/3 1907 i Kbhvn.; datter af direktør, dr. phil. N R Jørgensen (se denne); gift (9/10 1936) m. forsøgsleder ved statens bi-avlsforsøg, dr. phil. Ole Hammer, f. 20/6 1911 på Frdbg., søn af ingeniør Peder P Hammer (død 1936) og hustru Elise f. Henning-Jensen.

Student (Rungsted) 1926; magister i zoologi 1932; dr. phil. 1944; tilknyttet statens plantepatologiske forsøg, Lyngby i somrene 1934-37; ved danske vildtbiologiske undersøgelser 1936-48; begyndte undersøgelsen af jordbundens mikrofauna (oribatei og collembola) på Island 1931 og fortsatte 1933 på Østgrønland (Knud Rasmussens 7. Thuleekspedition); indsamlingsrejse af mikrofaunaen i arktisk Canada og i Rocky Mountains 1948 på et Fellowship fra Arctic Institute of North America; studerede i Harvard, Smithsonian Institute og Mexico City 1948-49 på et Fellowship fra Int. Fed. of University Women og fortsatte studierne i Leiden, Stockholm og London; ekspeditionsrej-se i Andesbjergene og Mexico 1954-55.

Har skrevet: Studies on the Oribatids and Collemboles of Greenland (disputats, 1944); Investigations on the Mi-crofauna of Northern Canada I-II (1952-o3) endv. andre afhandlinger mest over

oribatider og collemboler fra Grønland og Nordamerika; Investigations on the Feeding-habits of the House-sparrow and the Tree-sparrow (1948); Undersøgelser over Ernæringen hos Agerhøns, Fasaner og Urfugle i Danmark (s. m. M Køie og R Sparck, 1955).

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1956.

Adresse: Strødam, Hillerød,

HAMMERICH Clara oversætterinde, R., M.T. Kfh.p.p.; f. 12/6 1894 i Roskilde, datter af boghandler E S Flensborg (død 1910) og hustru Agnes f. Anger (død 1936); gift (30/7 1917) m. professor, dr. phil. Louis L Hammerich (se denne).

Student (Roskilde) 1911; sprogstudier i Geneve 1913; ansat på sagførerkontor 1914-18, i Dansk Røde Kors kontor for krigsfangehjælp i Berlin 1918-19 og i den dansk-tyske grænsekommission 1919-20; ophold i Holland 1925.

Medl. af bestyrelsen for den danske PEN Klub 1938-46, næstformand 1956; medstifter af Kbhvns Soroptimist Klub 1936; præsident for samme 1939-42 og 1954-57 samt for Danmarksunionen af Soroptimistklubber 1942-43; præsident for Soroptimistklubbernes europæiske Federation 1950-52; medl. af Soropti-misternes internationale råd 1952-56; ekstraord. medl. af det hollandske litteraturselskab i Leiden 1933; medstifter af og næstformand i Dansk Oversætter-Forbund 1944, medstifter af og næstformand i Dansk-Schweizisk Selskab 1946-56; medl. af Red. Barnet's landskomité 1951 og af bestyrelsen for Vore Småbørns Beklædning 1956.

Har siden 1923 oversat 170 skønlitterære og essayistiske værker fra. hollandsk, tysk, engelsk, norsk, svensk og fransk; har skrevet: Afsporet (roman, 1939); Liv og glade Dage (mindebog, 1953) og i samarbejde med Ellen Mathiesen fem kogebøger; medarbejder ved »Ude og Hjemme« 1955.

Redaktionssekr. ved værket »Holland og Danmark« 1942-45.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; Ø.r.K.

Adresse: Studentergården, Tagensv.

15, Kbhvn. N.

HAMMERICH Gunnar billedhugger; f. 11/7 1893 i Kbhvn.; søn af ingeniør, etatsråd Holger Hammerich (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Pauline f. Mølmark (død 1927); gift (23/6 1928) m. Emma H., f. 20/3 i Eckern-forde, datter af røgeriejer I P Jochims (død 1933) og hustru f. Petersen.

Student (Østersøgades gymn.) 1911; cand. phil. 1912; akademiets bygningstekniske skole 1913; i handelslære i Svendborg og eksamen fra Købmandsskolen 1913-14; akademiets billedhug-gerskole 1914-16; mange studierejser i Europa; har udstillet på Charlottenborg siden 1918; virkede som portrætbilledhugger i Brasilien og Argentina 1923-27.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund 1933-43, af Charlottenborgs udstillingskomité 1935-37 og af bestyrelsen for Foreningen for Kirkegårdskultur; formand for Ærøskøbing-Fonden, for Naturfredningsforeningens komité for Ærø og for bestyrelsen for Ærø museum; direktør for Ærøskøbing Kino 1945.

Har udført talrige portrætbuster og bl. a. mindesmærker for A D Jørgensen (1932, i Graasten); H A Brorson (1933, i Tønder); Anders Arrebo (1934, i Ærøskøbing); Ove Rode (1935, i Kalundborg); provst Th. Tholle (i Store Rise på Ærø); H P Hanssen (1932, på Folkehjem i Aabenraa); fl. portrætrelieffer på mindesten; endv. figur af liggende kvinde (opstillet i Hostrups Have på Frdbg. 1937); portrætrelief af professor Vald. Henriques (i universitetets fysiske institut 1937); figur af kvinde med spejl (Frdbg. kommune, 1938, opstillet på Femte Juni PI.); buste af generalkonsul Chr. Holm (i Det Danske Petroleums-Akts. og af rektor E Skovgaard-Petersen (i Rungsted statsskole); allegorisk bronzegruppe (i Graasten urnehave, 1941); buste af professor Vilhelm Andersen (Sorø Akademi); buster af kong Christian X og dronning Alexandrine (Løjt Kirkeby skole 1946), af redaktør Jens Jessen (i Møgeltønder, 1947 og statsskolen i Tønder, 1956); relief af overlæge Vilh. Reinsholm, Svendborg (1947); Mindesmærke for omkomne Søfolk i Marstal (1947); allegorisk relief ved Ollerup håndværkerskole (1948); buste af Helge Rode (Aabenraa museum, 1948) og af apoteker Toft (Tønder museum 1948): mindesmærke for fabrikant Peder Nielsen, Peders-haab (Brønderslev, 1949); relief af kong Frederik IX (Gelting skole, 1950); mindesmærke for direktør Martin Hammerich (Tønder, 1950); relief til Fyns kommunale Telefonselskab (Odense, 1950); mindesmærke for stifteren af American Scand. Found. Niels Poulsen (i Bygholm Park, Horsens, 1955); marmorbuste af Ove Rode (Frederiksborgmuseet, 1955); portræt af digegreve Christen Jensen (ved Ballum sluse, 1956).

Adresse: Ærøskøbing.

HAMMERICH Kai kommandør, K.DM. D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 16/8 1894 i Helsingør; søn af kaptajn, sporvejsdirektør Jens Worsaae Hammerich (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Vivi f. v. d. Recke (død 1932); gift (5/5 1918) m. Valborg Hammerich (se denne).

Frivillig lærling i søværnet 1910; cand. phil. 1913: sekondløjtn. 1916; pre-mierløjtn. 1917; adjutant hos forsvarsministeren og til tjeneste i marineministeriet 1919-24; kaptajnløjtn. 1923; chef for fiskeriinspektionen i danske farvande og Nordsøen 1926-28; udenfor

nummer 1929-31; orlogskapt. 1932; fyrinsp. og chef for fyrinspektionsskibet Argus 1932-35; overgået til søværnets reserve 1935, kommandørkapt. 1940; chef for søtransportvæsenet og formand for skibsudpegningsnævnet 1939-45; sekretær i forsvarsministerens foredrags-udvalg 1941-42; medstifter af Folk og værn-bevægelsen samt medleder af værnenes oplysningskontor 1941-42; kommandør 1948.

Stabssekr. for Kirkens Korshær 1928-30, chef for samme 1930-40.

Direktør for Dansk Røde Kors 1945-49, præsident for samme 1946-50; eks-peditionschef for hospitalsskibet Jutlandia under krigen i Korea 1950-53.

Sekretær i regeringens komité for genforening med Sønderjylland 1920; medl. af bestyrelsen for Søofficersfor-eningen og for Søe-Lieutenantsselskabet 1921-24 samt for Folkekirkeligt Filantropisk Forbund 1930-44; formand for landsstyrelsen for Kirkens Korshær 1930-40; medl. af bestyrelsen for Sø-mandshøjskolen i Svendborg 1936-39. for Kristeligt Dagblad 1936-44, for Dansk Bibelskole 1936-40, for forbundsrådet for Frivilligt Drenge Forbund 1947-56 og for Dansk Sømandsmission (fra 1951 Dansk Sømandskirke) i fremmede Havne fra 1942 (formand 1948-53); formand for Rederiet Anholt 1942-54; medl. af det af regeringen nedsatte samarbejdsudvalg for internationalt hjælpearbejde 1945-50; formand for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Røde Kors og for en række komiteer for internationalt hjælpearbejde 1945-50; formand for, senere medl. af, den skandinaviske samarbejdskomité for international tuberkulosebe-kænroelse 1946-50; Dansk Røde Kors repræsentant i guvernørrådet for Ligaen af Røde Kors Selskaber 1946-50; formand for Dansk-Schweizisk Selskab 1946-48 og for dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig 1945-50; næstformand i Civilforsvars-Forbundet 1948-50; formand for Det dansk-koreanske Selskab 1954-56; medl. af bestyrelsen for Dis-conto-Selskabet af 1935 fra 1954.

Redaktør af Korshærsbladet 1928-39 og af tidsskriftet Folk og Værn 1941-44; har skrevet forsk, pjecer samt en række sociale og kirkelige artikler; medforfatter til: Strømme fra Helligdommen (1932); Arbejdssyn og Arbejdsmark (1933); Den danske Kirke og vor Slægt (1938); Folke Bernadotte (1949); Min Tro (1952).

Æresmedlem af The Association of Military Surgeons of the United States 1951 og af Tokyo Bay Medical Society; tildelt forsk, sydkoreanske æresdiplo-mer. Tilde't Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; B.L.3.; B.r.K.M.l.; C.H.L.3.; Fi.B.H.; Fi.r.K.l.; F.N.T.M. (Korea); F.O.A.; F.O.I.P.; F.Æ.

L.3.; Gr. G.I.2.; Gr.r.K.l.; Gr.r.K.H.T.l.; I.S.I.I.; Ju.T.2.; K.N.M.; K.W.S.M.; Ne.r.K.H.l.; N.r.K.H.; N.St.0.2!.; Po. P.R.4.; Po.r.K.l.; Rum.r.K.; S.Sv.32.; S.V.21.; Sv.r.K. FM i guld; Ty.r.K.l.; U.F.K.".

Adresse: Hambros Allé 15, Hellerup.

Sommeradresse: Fuglsø pr. Knebel.

HAMMERICH Louis L professor, dr. phil. & litt., K.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 31/7 1892 i Kbhvn.; søn af direktør K A Hammerich (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Louise Camilla f. Bentzen; gift (30/7 1917) m. over-sætterinden Clara Hammerich (se denne).

Student (Roskilde) 1910; univ. guld-med. for en afhandling om thiiringsk dialekt 1914; mag. art. 1915; dr. phil. 1918; lærer ved officersskolen 1918-30; sekretær ved Dansk Røde Kors' kontor i Berlin 1919-20; sekretær i grænsekommissionen 1920-21; professor i germansk filologi ved Kbhvns universitet 1922-31. jan. 1958; medl. af konsistorium 1936-45; universitetets prorektor 1944-45; professor i Utrecht 1946 -47; efor for Studentergården 1947.

Medl. af translatøreksamenskommis-sionen 1926 (formand 1931), af universitetets stipendiebestyrelse 1932-45 og af eforatet for Kvinderegensen 1932-45; formand for statens Iektoratsudvalg 1937-49; efor for Bings Legat.

Formand i Studentersamfundet 1922-23; medl. af Komitéen til Udbredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet 1928-50 og af komitéen for nordisk akademisk samarbejde; medl. af udvalg for Folkemål 1938-45; medl. af bestyrelserne for foreningen Norden 1941-52, Dansk Forening for nordisk Sprogrøgt 1943-46, Dansk hollandsk Forening 1926-40, Freunde deutscher Literatur 1930-38, Universitetsjubilæets danske Samfund, Lingvistkredsen 1936-42 og Clara Lachmanns Fond; medl. af Arktisk Instituts råd; stiftende medl. af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning, formand 1940-42 og 1949-50; formand for Danmarks Folkeminder 1945-51 og fra 1953; leder af det 11. nordiske folkemindeforskermøde i Odense 1952; præsident for den internationale Germanistsammenslutning; medl. af Maatschappij der Nederland-sche Letterkunde i Leiden 1931, Deutsche Akademie i Munchen 1932-43, Videnskabernes Selskab 1936 (redaktør smstds 1941), Vetenskapssocieteten i Lund 1936, Fryske Akademy i Ljouwert 1938, Humanistiska Vetenskapssamfun-det i Uppsala 1943, det finske Videnskabsakademi 1947, Nederlandsehe Akademie van Wetenschappen 1948, Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde 1949 og Kungl. Svenska Ve-tenskapsakademien i Stockholm 1954; æresmedlem af Ystad Nation i Lund

1954; æresdoktor i Utrecht 1936, i Nancy 1954, i Groningen 1955.

Litterære arbejder: National og Fremmed - om den rytmiske Teknik hos Heine og Piaten (1918); Zur deutschen Akzentuation (1921); Heine: Deutsch-land, ein Wintermarchen (1921, 2. udg. 1946); Hollandsk Grammatik (1930, 2. udg. 1952); Visiones Georgii (1931) Goethes West-bstlicher Divan (1932); Munken og Fuglen (1933); Tysk Fonetik (1934); Indledning til tysk Grammatik (1935); Klaus Groth, Quickborn (1935); Tysk Lydhistorie (1935); Personalen-dungen und Verbalsystem im Eskimoi-schen (1936); Der Text des Ackermanns (1938); Richard Fitz Ralph and the Men-dicants (1938); Clamor eine rechtsge-schichtliche Studie (1941); Holland-Danmark I-II (s. m. Knud Fabricius og Vilh. Lorenzen, 1945); Laryngeal before Sonant (1948); Der Ackermann aus Bohmen I (s. m. G Jungbluth, 1951); Humanisme en Taalkunde (holl. 1952); Heinrich Heine som politisk digter (1957); desuden tidsskriftafhandlinger.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; Pr.r.K.2&3.

Adresse: Studentergården, Tagensv.

15, Kbhvn. N.

HAMMERICH Valborg frue, M.T.Kha. p.p.; f. 10/10 1897 i Kbhvn.; datter af civilingeniør Johannes Rump (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Elisabeth f. Villemoes (død 1931); gift (5/5 1918) m. kommandør Kai Hammerich (se denne).

Deltaget i Kirkens Korshærs arbejde 1928-40; medl. af bestyrelsen for Soci-al-filantropisk Boligselskab 1930-40 og af bestyrelsen for Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940 fra 1940; formand for Red Barnets landskomité og arbejdsudvalg 1945-47, medl. af landskomitéen fra 1947; medl. af regeringens samarbejdsudvalg for internationalt hjælpearbejde og af en række komitéer for humanitært hjælpearbejde 1945-48; ophold i Japan og Korea 1952-53 og herunder deltaget i administrationsarbejdet i Severance Hospital, Seoul. Korea.

Udenl. ordener: F.M.R.I.; N.O.N.3.; Po. P.R.5.; U.F.3.

Adresse: Hambros Allé 15, Hellerup.

Sommerbolig: Fuglsø pr. Knebel.

HAMMERSHAIMB Erling professor, dr. phil., R.; f. 3/3 1904 i Aalborg; søn af livsforsikringsdirektør, overretssagfører Hjalmar Hammershaimb (død 1923, se Kraks Biå Bog 1922) og hustru Margrethe f. Kerstens (død 1953); gift (15/2 1946) m. Ida H., f. 15/11 1917, datter af afdøde grosserer Breum, Randers.

Student (Aalborg) 1922; cand. theol. 1928; mag. art. (semitisk filologi) 1936: undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1936-41; dr. phil. 1941; docent i gammeltestamentlig eksegese ved Århus universitet 1942, professor 1945; studierejse til Ægypten, Libanon og Syrien 1948 og til Jordan og Israel 1953-54; medl. af Århus universitets stipendiebestyrelse 1945-54 (formand 1951-54) og af bestyrelsen for Dansk Studiefond 1953-54; korresp. medl. af Nathan Soderblom-Sallskapet i Uppsala 1950; medl. af den humanistiske kommission i statens almindelige videnskabs-fond 1952.

Har skrevet: Das Verbum im Dialekt von Ras Schamra (disputats); Oplysninger om de gammeltestamentlige Skrifter (1942, 1 Haandbog i Kristendomskundskab); Kommentar til Amos (1946); Første Enoksbog (1956, i De gammeltestamentlige Pseudepigrafer i oversættelse m. indledning og noter); medarbejder ved Den nye Salmonsen, Illustreret Religionsleksikon og Nordisk Teologisk Uppslagsbok.

Adresse: Jens Munks V. 25, Århus.

HAMMERSHØY Povl Vilhelm generalmajor, R.DM., HTH., R.O.H.T.p.p.; f. 16/9 1905 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Peter Vilhelm Hammershøy (død 1949) og hustru Fanny f. Klæbel (død 1946); gift (8/10 1935) m. Hertha H., f. 30/10 1914 i Slagelse, datter af oberst Knud Pedersen Søltoft (død 1944) og hustru Asta f. Stilling (død 1933).

Student (Metropolitanskolen) 1923; premierløjtn. af fodfolket 1927; gennemgået officersskolens generalstabskursus 1933-35; kaptajnløjtn. 1934; i overt. nr. i generalstaben 1936-39; fuldmægtig i krigsministeriet 1937-39; kaptajn af fodfolket 1939; kontorchef i krigsministeriets 1. kontor 1942-47; fg. afdelingschef i krigsministeriets 1. afd. 1946-49; oberstløjtn. af fodfolket 1947; chef for 2. livgardebatl. 1949-50; afdelingschef i forsvarsstaben 1950, souschef ved forsvarsstaben 1951; oberst 1952; chef for region I og 10. regiment 1955-56; generalmajor og chef for forsvarsstaben 1956.

Sekretær i Det krigsvidenskabelige Selskab 1938-41; medl. af civilforsvarsrådet 1951-55.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; F.K.K.; F.Æ.L.5.; S.Sv.22.; Stb.B.E.5.

Adresse: Rigensg. 11. Kbhvn. K.

HANNEMANN Johan Georg professor, dr. techn.; f. 15/4 1907 i Randers; søn af driftsbestyrer for Randers-Hadsund Jernbane, civilingeniør Harald Hannemann (død 1937) og hustru Theodora f. Heilskov (død 1956); gift (16/5 1936) m. Grete H., f. 28/6 1912 på Frdbg., datter af Timand Sandorff og Marie f. Mathiesen.

Student (Randers) 1925; filosofikum 1926; cand. polyt. (bygningsing.) 1930; dr. techn. 1945; assistent i bærende konstruktioner ved Danmarks tekniske højskole 1934, lektor 1944, professor 1948; till. ingeniør hos forsk. rådg. ingeniørfirmaer; ingeniør og tegnestuechef hos prof. Anker Engelund 1934-49; egen rådg. ingeniørvirksomhed s. m. prof. dr. techn. B J Rambøll fra 1945.

Præmie i brokonkurrencen om den ny Elgeseter-bro i Trondheim (s. m. B J Rambøll, 1946).

Har skrevet: Den usymmetriske Mel-Iempunktmetode (disputats, 1945); Teknisk Statik I (1955); artikler i Byg-ningsstatistiske Meddelelser og Ingeniøren.

Adresse: Oscar Eliingers V. 16,

Kbhvn. F.

HANNOVER Knud direktør, R.; f. 5/5 1901 i Kbhvn.; søn af professor H I Hannover (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Laura f. Michaelsen; gift (20/5 1927) m. Else H., f. 5/10 1906 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Adolph H Meyer (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Mathilde f. Goldschmidt (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1919; ansat i A/S Det Kjøbenhavnske Handelskompagni 1919, i dette selskabs London-kontor 1920-21; i Sydamerika 1921-23; i Andersen & Meyer 1923-25; disponent i A/S Danske Oliemøller og Sæbefabriker 1925-32; disponent i A/S Glud & Marstrands Fabriker 1932, un-derdir. 1933, direktør 1939, adm. direktør 1945.

Formand for Foreningen af Fabrikanter i Isenkram-, Glas- og Porcelæns-branchen fra 1946; medl. af bestyrelsen for Ole Haslunds Kunstnerfond fra 1946 og for Blikvarefabrikantforenin-gen fra 1947. formand fra 1956; medl. af Industrirådet fra 1950; medl. af bestyrelsen for A/S Ernst Voss Fabrik fra 1950, for A/S A M Hirschsprung & Sønner fra 1955 og for A/S Investor fra 1956.

Adresse: Callisensv. 38, Hellerup.

HANNOVER Poul direktør, R.p.p.; f. 29/9 1897 i Kbhvn.; søn af professor H I Hannover (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Laura f. Michaelsen; gift (8/12 1929) m. Inger H., f. 13/9 1909 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Adolph H Meyer (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Mathilde f. Goldschmidt (død 1937).

Student (Metropolitanskolen) 1915; cand. polyt. (maskining.) 1921; ingeniør i Danmark, Tyskland og Letland 1921-22, i Frankrig (Usines Renault) 1923-24, i USA (Detroit og New York) 1924-26; direktør i A/S Titan fra 1926, adm. direktør fra 1932.

Medl. af bestyrelsen for A/S Accu-mulator-Fabriken, for F E Bording A/S, for A/S De forenede Vagtselskaber, for A/S Jernkontoret, for A/S Niro samt for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien i Danmark, formand fra 1940; medl. af Industrirådet fra 1949: næstformand i bestyrelsen for Danmarks tekniske museum fra 1951.

Udenl. ordener: B.K.5.; Fi.L.3!.

Adresse: Lyngbyv. 201, Hellerup.

HANSEN Aage dr. phil.; f. 3/9 1894 i Kolding; søn af kontorbestyrer H Chr. Hansen og hustru Anna f. Prebensen; gift (6/7 1922) m. Gerda Gudrun H., f. Jensen, f. 25/1 1898 i Kbhvn.

Student (Kolding) 1912; cand. mag. 1918; dr. phil. 1927; lærer ved Købmandsskolen 1918-27; medarbejder ved Ordbog over det danske Sprog 1918, redaktør ved samme fra 1920; under-visningsassist. ved universitetet 1930-36, censor ved skoleembedseks. i dansk ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1936; forelæsninger ved århus universitet 1942 og 1953-56; leder af Holberg-Ordbogen; redaktør (s. m. Erik Dal) af tidsskriftet Danske Studier; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab; medl. af styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund.

Har udg.: Bestemt og ubestemt Substantiv (disputats, 1927); Peder Laales danske Ordsprog (s. m. bibliotekar Chr. Behrend, 1929); Sætningen og dens Led i moderne Dansk (1933); Indledning til nydansk Grammatik (1938); Stødet i Dansk (1943); Peder Syvs danske Ordsprog (1944); Udtalen i moderne Dansk (1956); Pausekommaet (1957); afhandlinger i fagtidsskrifter.

Adresse: Slotsv. 16, Charlottenlund.

HANSEN Aage fængselsinspektør; f. 17/12 1900 i Odense; søn af snedkermester O C Hansen; gift (21/8 1932) m. Karen H., f. Bitsch-Larsen.

Cand. theol. & mag.; afdelingsleder ved ungdomsfængslet på Søbysøgaard 1933, senere viceinsp. og fængselsinsp. smstds.

Adresse: Søbysøgaard, Nørre-Søby.

HANSEN Age Båring borgmester; f. 23/7 1896 i Høng; søn af murer Rasmus Hansen (død 1936) og hustru Cecilie f. Nilsson (død 1922); gift (23/12 1923) m. Astrid H., f. 17/1 1901 i Kbhvn., datter af typograf Julius Benzin (død 1928) og hustru Henriette f. Hansen (død 1937).

Murer; medl. af Gladsaxe sogneråd 1933, formand 1950, borgmester 1952.

Adresse: Parallelv. 15, Bagsværd.

HANSEN Aage Christian Mark kontorchef, R.; f. 20/3 1908 på Risegaarden, Klemensker, Bornholm; søn af gårdejer Niels Christian Hansen (død 1939) og hustru Marie Augusta f. Petersen; gift (18/5 1934) m. Karen Gudrun Mathilde Mølsted H., f. 1/7 1905 i Kbhvn., datter af malermester Axel Alfred Nielsen (død 1955) og hustru Olga Dorthea Jensine f. Schwaback (død 1937).

Student (Rønne) 1926; cand. jur. 1932; fg. sekretær i finansministeriet s. å., sekretær 1934, fuldmægtig 1938, ekspe-ditionssekr. 1943, fg. kontorchef 1950, udnævnt 1951: till. sekretær hos bestyrelsen for Østifternes Åndssvageanstalt fra 1935.

Medl. af Bornholmskomitéen 1945-54; medstifter af Bornholmernes Hjælpefond 1946, formand 1946-52.

Adresse: Julie Sødrings V. 9, Charlottenlund.

HANSEN Aase forfatterinde, cand. mag.; f. 11/3 1893 i Frederiksværk; datter af købmand Frederik Hansen (død 1915) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1928).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. mag. 1921; underviste til 1932, den længste tid ved Ullerslev realskole på Fyn.

Har skrevet: Ebba Berings Studentertid (1929); Et Par Huse om en Station (1930); Stine (1933); Vraggods (1933); En Kvinde kommer hjem (1937); Drømmen om i Gaar (1939); De røde Baand (1943); Tordenluft (1945); Den lyse Maj (1948); Skygger i et Spejl (1951); Fra den grønne Provins (1952); Alt for kort er Duggens Tid (1954); Ursula og hendes Mor (1956).

Herman Bang Legatet 1938, Tagea Brandts Rejselegat 1948 og Det Ancker-ske Legat 1952.

Adresse: Langebrog. 25, Kbhvn. K.

HANSEN Adolph sekretær, R.p.p.; f. 3/7 1879 i Frederikshavn; søn af metho-distpræst Hans Hansen (død 1911) og hustru Karen f. Hansen (død 1925); gift (14/11 1905) m. Cathrine Marie H., f. 17/9 1883 i Odense, datter af murermester Rasmus Nielsen (død 1928) og hustru Dorthea Margrethe f. Jessen (død 1936).

Præliminæreks. 1897; studierejser i udlandet; forsk, kontorpladser i provinsen; sekretær for Danmarks Afholdsforening 1912-54; till. sekretær for Danske Afholdsselskabers Landsforbund 1916-18 og 1928-54; leder af Afholds-bevægelsens Studie- og Oplysningscen-tral 1928-54.

Deltog omkring århundredskiftet i grundlæggelsen af handels- og kontormedhjælperbevægelsen; kommunal revisor og formand for ligningskommissionen i Middelfart 1909-10; medl. af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund 1918-35 og 1944-56, derefter kommitteret ved landsforbundet; medl. af bestyrelsen for Afholdshotellet. Colbjørnsensgade 29, Kbhvn. fra 1926, formand fra 1954; medl. af Danske Ædruel^ghedsvenners fællesudvalg 1919-29; medstifter af Centralforbundet for Sundheds- og Alkoholundervisning 1929; medstifter af International Prohibition Federation i London 1909; medl. af den faste centralkomite for de nordiske afholdskongresser fra 1919, præsident for kongressen i Kbhvn. 1934 og i Århus 1956; desuden repræsentant ved talrige internationale anti-alkohol-kongresser; medstifter af og fra 1951 bestyrelsesmedl. i det internationale Antialkohol-råd (nu Verdensforbund mod Alkoholismen); medl. af regeringens alkoholkommission 1934 og af alkoholkommissionen af 1947; sekretær hos statens ædruelighedskonsulent 1938; medl. af den nordiske ædruelig-hedskomité fra 1945, formand 1954-56; medstifter af Afholdsbevægelsens børnehave Det hvide Baand (1949) og af Rådgivningen for Alkoholskadede og deres Pårørende (1950).

Har skrevet en række afhandlinger og afholdsagitatoriske småskrifter, deriblandt: Søndag og Alkohol; Ædruelig-hedsforholdene i Danmark (1931); Beretning fra den nordiske Afholdskongres (1934 og 1956); endv. en bog om sin fader; Pastor H Hansen (1936); Ved 70 års jubilæet (i anledning af den danske afholdsbevægelses jubilæum 1949); Samarbejdet mellem staten og det private initiativ i bekæmpelsen af alkoholismen (1948).

Udenl. orden: I. F. 3.

Adresse: Ø-Søgade 32, Kbhvn. K.

HANSEN Albert afdelingsforstander, dr. phil., R.; f. 20/9 1901 i Smidstrup; søn af sognepræst Albert Marius Hansen (død 1947) og hustru Kirsten Marie f. Christensen; gift (29/10 1949) m. Gæf-laug H f. LySsdottir, f. 2/6 1905, datter af landmand LySur t=6r5arson (død 1922) og hustru ValgerSur GuomunSs-dottir (død 1929).

Cand. pharm. 1927; studieophold ved Institut Pasteur i Paris; dr. phil. 1941; assistent ved statens seruminstitut 1929, laborator 1936, afdelingsforstander smstds fra 1943; konsulent for World Health Organization i serum- og vaccine produktion 1952.

Har skrevet: Studier over Isolering af det antitoksinbærende Protein fra andre Serumbestanddele (disputats, 1941); afhandlinger om biokemiske emner og bl. a. om fremstilling af vaccine mod difteri og mod mund- og klovesyge.

Adresse: Frederiksborgv. 131, Roskilde.

HANSEN Albert laboratoriedirektør; f. 2/10 1888 i Odense; søn af bagermester Rasmus Hansen (død 1926) og hustru Marie f. Andersen (død 1917); gift (18/10 1917) m. Fanny H„ f. 28/10 1894 i Kbhvn., datter af grosserer Marcus Nebelon>? (død 1910) og hustru Emmy f. Lorentzen (død 1930).

Cand. pharm. 1910; apoteker i Ebeltoft 1918-31; direktør for og medejer af Alfred Jørgensens gæringsfysiologi-ske Laboratorium 1931.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Farmaceutforening 1914-17 og for Danmarks Apotekerforenings Århus-Randers kredsforening 1921-28, formand 1928-31; medl. af bestyrelsen og kasserer for Foreningen af statsautoriserede Laboratorieforstandere i Danmark 1933-39; næstformand i bestyrelsen for Turistforeningen for Kbhvn. og nærmeste Omegn 1946-53; medl. af Dansk In-

geniørforening 1943; kasserer for den 4. internationale mikrobiologkongres i Kbhvn. 1947; medl. af Akademiet folde tekniske Videnskaber 1952 og af Dyrehaveudvalget s. å.

Har nybearbejdet Alfred Jørgensen: Practical Management of Pure Yeast London 1936), Alfred Jørgensen: Micro-organisms and Fermentation (London 1948) og Alfred Jørgensen: Mikroorganismen der Garungsindustrie (Nurnberg 1956); har udarbejdet en dansk udg. af Alfred Jørgensen: Gæringsorganismerne (1945); har skrevet: Lærebog i Mikrobiologi for Husholdningslærerinder (s. m. Ø   Winther, 1949) samt afhandlinger i tidsskrifter, navnlig vedr. analytisk kemi og mikrobiologi, medarbejder ved fl. kemisk-tekniske håndbøger.

Adresse: Asgårdsv. 8, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Ferien pr. Gudhjem.

HANSEN Albert Lindegaard hospitals-inspektør; f. 15/1 1905 på Frdbg.; søn af bryggerkusk Frederik Hansen (død 1926) og hustru Karen Marie f. Hansen; gift (17/9 1937) m. Kirstine H., f. 18/8 1913 i Langskov, datter af gårdejer Kristen Kristensen og hustru Martha f. Riber.

Student (privat dimit.) 1923; cand. jur. 1929; ansat ved Frdbg. skattevæsen 1921-29; sekretær i Kbhvns skattedirektorat 1929, fuldmægtig 1938; ekspeditionssekr. i magistratens 2. afd.'s sekretariat 1944, kontorchef 1945, sekretariatschef 1947; inspektør ved Set. Hans hospital, Roskilde 1952.

Adresse: Inspektørboligen, Set. Hans

hospital, Roskilde.

HANSEN A M fh. undervisningsminister og statsrevisor; f. 21/9 1877 i Thors-lunde på Lolland; søn af lærer A P Hansen (død 1899) og hustru Maria f. Hansen (død 1923); gift (15/9 1903) m. Dagmar H., f. 15/9 1879, datter af gårdejer I  Nielsen, Skorup (død 1924) og hustru Maria f. Christensen (død 1916).

Skolelærereks. (Jonstrup seminarium) 1897; 2. lærer i Gundslev på Falster 1898; førstelærer smstds 1903-24; statsrevisor 1923-53; undervisningsminister i det andet ministerium Buhl i 1945.

Kredsformand for Det radikale Venstre i Stubbekjøbingkredsen 1913-18; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1914-18; formand og regnskabsfører for Gundslev Brugsforening 1905-18; folketingsmand for Saxkjøbing 1918-47 og till. for Nakskov 1920-47; leder af Det radikale Venstres kontor 1922-43 og kasserer for Partiets landsforbund 1923-43; formand for Det radikale Venstres rigsdagsgruppe 1935-45; viceformand i folketinget 1935-45 og 1946-47; formand for statsregnskabsrådet 1934-53; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1935-45, af forfatningskommissionen af 1937, af samarbejdsudvalget på rigsdagen 1940-45, af lønningsrådet 1941-45 og af lønningskommissionerne 1929 og 1943; formand for opdragelseshjemmet Gundslev ungdomshjem 1908-52; medl. af Børnesagens Fællesråd 1951-52. Adresse: Trægården 6, Roskilde.

HANSEN Anders direktør, cand. mag.; f. 10/3 1881 i Jerup; søn af fh. gårdejer og amtsrådsmedlem Jens Hansen (død 1933) og hustru Marie f. Ottosen (død 1919); gift (7/3 1941) m. Marna Marie H., f. 25/5 1896, datter af lærer Chr. Bitsch-Christensen, Aalbæk (død 1939) og hustru Kirsten Marie f. Jacobsen (død 1950).

Student (Efterslægtens skole) 1900; cand. mag. (matematik) 1906; assistent i statens statistiske bureau 1906-10; lærer ved Hellerup gymnasium 1908-10; beregner og sekretær i Det gensidige Livsforsikringsselskab Andels-Anstalten 1910-11; sekretær i Andels-Anstalten Tryg 1911, underdir. 1921, direktør 1926-56; till. direktør i A/S Forsikringsselskabet Nerva 1929-56.

Medl. af Studenterforeningens repræsentantskab 1907-10 og 1916-19; formand for Den radikale Ungdomsklub i Kbhvn. 1908-11, for Den radikale Ungdoms Landsforbund 1911-15 og for Kbhvns radikale Venstreforenings Vesterbrokreds 1923-31; medl. af Kbhvns radikale Venstreforenings hovedbestyrelse 1913-20 og 1923-31 og af værgerådet for Kbhvns 1. kreds 1913-22; lærer ved Forsikringsskolen 1917-47, censor fra 1949; vejledende docent ved Forsikrings-højskolen 1924-32 og lektor i livsforsikring 1932-<51; medl. af Forsikringsfor-eningens hovedbestyrelse 1920-21 og 1931-38; till. formand for dennes Iivs-forsikringsgruppe 1931-34; næstformand i Forsikringsforeningen og formand for dens undervisningsudvalg 1934-38; næstformand for Maria Sogns menighedsråd fra 1927, formand fra 1940; næstformand for Den danske Aktuarforening 1929-34; medl. af Komitéen til Bedømmelse af Mindre gode Liv 1929-56, af bestyrelsen for Liv- og Genforsikringsselskabet Dana 1932-56, af bestyrelsen for Forsikringsselskabet Fællesvirke 1939-56, (næstformand 1950-56), af Assurandør-Societetets komité 1936-54 og af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening 1937-55 (formand 1951-55); næstformand for Assurandørernes Pressebureau 1941-49; formand for Forening af Folkeforsikringsselskaber 1944-56; medl. af Nordisk kooperativ Forsikringsudvalg 1949-56; formand for Nordisk Folkeforsikringsudvalg fra 1951; æresmedlem af Forsikringsklubben 1951.

Har skrevet: Lærebog i Regning for Forsikringsskolen (1925); afhandlinger i Dansk Forsikrings Aarbog; afhandlinger tii aktuarkongresserne i Wien (1909) og London (1927) samt til de skandinaviske livsforsikringskongresser i Oslo (1926) og Helsingfors (1929); Livsforsikrings-

virksomhed, Lærebog for Forsikringsskolen (1945); adskillige artikler i for-sikringspressen.

Adresse: Åboulevard 6, Kbhvn. N.

HANSEN Anders Viggo politiinspektør, R.; f. 12/4 1895 i Odense; søn af murermester Hans Chr. Hansen og hustru Andrea f. Andersen; gift (1/8 1926) m. Martha H., f. i Kbhvn., datter af bryggerikontrollør Christian Carstensen og hustru Ane Kirstine f. Kildemose.

Student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1926; sekretær i Kbhvns politi s.å.; fuldmægtig 1928, ekspeditionssekr. 1935, politikommissær 1939, kst. 4. politiinsp. 1941, udnævnt 1942; lærer ved statens politiskole fra 1940.

Adresse: Fred. VI's Allé 5, Kbhvn. F.

HANSEN Anker industriattaché, R.; f. 18/10 1908 i Kbhvn.; søn af translatør Andreas Hansen (død 1950) og hustru Johanne f. Pedersen (død 1954); gift (13/6 1936) m. Ingeborg H., f. 20/8 1912 i Esbjerg, datter af lærer Frede Astrup og hustru Marie f. Christensen.

Student (Metropolitanskolen) 1927; filosofikum 1928; cand. polyt. 1932; ansat som kemiker ved Danske Oliemøller & Sæbefabrikker, Esbjerg 1932-34 og ved H C Ørsted værket, Kbhvn. 1935-39; driftsing. ved A/S Galle & Jessen, Kbhvn. 1940-47; industriattaché ved generalkonsulatet i New York 1948; tilknyttet den danske mission ved FN som vidensk. rådgiver i 1956.

Adresse: 32 Woodridge Lane, Sea Cliff,

Long Island, New York, USA.

HANSEN Anton tegner og maler; f. 27/6 1891 i Vedskjølle, Herfølge sogn; gift m. Emilie Marie H., f. Caspersen. "

I malerlære hos malermester Øigaard; en tid hos teatermalerne Blom (Det ny Teater) og Thorolf Pedersen (Det kgl. Teater); har været tegner ved Ekstrabladet, Exlex og Arbejderbladet, Oslo; tegner ved Social-Demokraten, Kbhvn. 1924-40; korrespondent til Tidens Tegn, Oslo; medarbejder ved Simplicissimus, Miinehen, og Das Panoptikon, Leipzig; malermester 1934; tegner og medarbejder ved Information 1945; tegner ved Ekstrabladet 1948.

Medl. af akademirådet, Kbhvn. 1920; medredaktør af tidsskriftet Mot Dag, Oslo; formand for foreningen Clarté; redaktør af tidsskriftet Clarté 1926-27; medredaktør af oplysningsværket Gry; formand for Grafisk Kunstnersamfund 1930-36; medl. af Den frie Udstilling 1930-53 og af Grønningen 1953; (s. m. Harald Rue); udgiver af Kultur og Politik (Arbejderkunst og Satire) 1932.

Har udg.: Kristianiabilleder (1922); s. m. prof. Edv. Bull: Akershus (1923); s. m. lektor J O Bøving-Petersen: Svundne Fortidsverdener og deres Fabeldyr; St. Antonius Mirakel (1929); Tegninger (Social Kunst, 1930); litografier til Johannes V Jensen: Myter (Selskabet for grafisk Kunst, 1931-32), Satire (Arbejdernes Oplysningsforbund); erindrings bogen »Drengen drømte« (1951) og Ung Kunstner (1954).

Byen Buda-Pest's fortjenstmed. i guld 1935; Anckerske Legat 1945.

Adresse; Sjørring pr. S-Onsild.

HANSEN Arne Victor højesteretssagfører; f. 19/10 1919 i Kbhvn.; søn af højesteretsdommer, dr. phil. Victor Hansen (se denne); gift (5/3 1943) m. Julie H., f. 9/9 1918 i Velling, datter af gårdejer Niels Hahne (død 1954) og hustru Axelline f. Nielsen.

Student (Østre borgerdydskole) 1938; eand. jur. 1945; landsretssagf. 1948; højesteretssagf. 1956; universitetsma-nuduktør fra 1952.

Adresse: Vingårds Allé 62, Hellerup.

HANSEN Asger amtsvandinspektør, lektor; f. 21/1 1908 i Gilleleje; søn af overlærer Laurits Hansen (død 1937) og hustru Marie f. Christiansen (død 1937); gift (11/3 1935) m. Poldi H., f. 4/5 1911 i Wien, plejedatter af skibsfører A Folkenberg og hustru Ellen f. Svendsen.

Præliminæreks. 1923; student (Frederiksborg) 1926; Iandinspektøreks. 1931; studierejse i Holland 1952; ansat hos landinsp. Kaj Sørensen, Hillerød 1931-45, medindehaver af landinspektørforretningen 1945-50; amtsvandinsp. for Frederiksborg amt fra 1947; lektor i byplanlægning ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1953.

Landbrugsministeriets tilsynsførende med landvindingsarbejder i Frederiksborg amt fra 1946; sagkyndigt medl. af afvandingskommissionen for Frederiksborg amt fra 1947; landvæsenskommis-sær 1949; formand for vurderingskom-missionen i h. t. vejvedtægter for Frederiksborg amts sognekommuner fra 1950 og for Hillerød huslejenævn 1951-52; tekn. sagkyndig for vurderingskom-missionen vedr. byudviklingsplanen for Kbhvnsegnen fra 1953 og for Køge Bugtområdet fra 1954; formand for Gilleleje Turistforening 1936-44 og for selskabet Gilleleje Strandbakker 1943-48; medl. af bestyrelsen for Hillerød Turistforening fra 1941 (formand 1949-52); præsident for Hillerød Rotaryklub 1951-52; medl. af bestyrelsen for Amtsvandin-spektørforeningen for Danmark fra 1953, formand fra 1955; medl. af repræsentantskabet for Jydsk Byplanråd fra 1954, af Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg fra 1955, af Dansk Byplanlaboratoriums repræsentantskab fra 1956 og af indenrigsministeriets vandforsyningskommission fra 1956.

Adresse: Wedells Vænge 5, Hillerød.

HANSEN Asger Wilhelm musikforlægger, R.; f. 22/5 1889 i Kbhvn.; søn af musikforlægger Alfred Wilhelm Hansen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Mathilde f. Andersen (død 1909); gift (15/12 1922) m. Inger W H„ tlatter af fabrikant Emil Bahncke (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Laura f. Søegaard (død 1931).

Uddannet i musikforlag i Bryssel, Paris, London og Boston; medindehaver af firmaet Wilhelm Hansen, Musikforlag fra 1920,

Adresse: »Petershøj«, Strandv. 391,

Klampenborg.

HANSEN Bent professor, fil. dr.; f. 1/8 1920 i Ildved, Hvejsel sogn.

Student (Odense katedralskole) 1938; cand. polit. 1946; tildelt Kbhvns univ. guldmed. 1945 og Kungl. Vetenskapsaka-demiens Ahrnbergska priset 1955; fil. lic. (Uppsala universitet) 1950; fil. dr. (smstds) 1951; docent ved Uppsala universitet s. å.; professor og chef for Kon-junkturinstitutet i Stockholm fra 1955.

Har udg.: A Study in the Theory of Inflation (London, 1951; japansk udg. Tokio, 1953); Finanspolitikens ekonomi-ska teori (Stockholm, 1955).

Adresse: Konjunkturinstitutet, Stor-

kyrkobrinken 4, Stockholm, Sverige.

HANSEN Bernhard skoledirektør, R.; f. 23/1 1893 på Thurø; søn af skipper Marius Hansen (død 1940) og hustru Maren H. (død 1904); gift m. Kirsten H., f. 8/9 1893 i Svendborg, datter af Jens Rant-zau (død 1897) og hustru Margrethe R. (død 1926).

Lærereks.; student; cand. phil.; fiskeskippereks.; årskursus på statens lærerhøjskole; universitetsophold i Berlin, London og Oslo; lærer i Nordsjælland 1915-22 og ved Duborg-skolen i Flensborg 1922-34; skoleinsp. ved Mulernes legatskole i Odense 1934-37; stadsskole-insp. for Sønderborg kommunale skolevæsen 1937-41; rektor for Duborg-skolen og skolekonsulent for Dansk Skole-forening, Flensborg 1941-46; direktør for det danske privatskolevæsen i Sydslesvig 1946.

Udg. forsk. litterære arbejder om Lejrskolen; endv. »Dagens Stævne« og »I Fædres Spor« samt Dansk Skoleforening, Flensborg's årsskrifter (nr. 19-32).

Adresse: Duborg-skolen, Flensborg.

Postadresse i Danmark: Graasten

Banks filial, Krusaa.

HANSEN Bertel arkitekt, chef for Kbhvns kommunes handværksafd.; f. 8/7 1897 i Flensborg; søn af skibsbygningsdirek-tør N C Hansen (død 1937) og hustru Bertha f. Feddersen (død 1932); gift (5/5 1921) m. Agnes H., f. 2/9 1899 i Nykøbing F., datter af maskinmontør Bernhardt Hansen (død 1931) og hustru Lovise f. Lorentzen (død 1956).

Elev på gymnasium i Bremerhafen og på Teknisk skole (bygmesterskolen) i Kbhvn.; uddannet på tegnestue hos arkitekt H Lønborg-Jensen og hos arkitekt Vald. Hammer m. fl.; arkitekt u. Kbhvns kommune, afd. for stadens bygningsvedligeholdelse 1920-34 og u. stadsarkitektens direktorat 1934-46; chef for Kbhvns kommunes håndværksafd. 1946.

Redaktør af Haandbog for Bygnings-haandværket fra 1921. Tildelt Arkitekt Theophilus Hansens Reiselegat 1939.

Adresse: Grumstrupsv. 19, Hellerup.

HANSEN Borg kontorchef, R.p.p.; f. 21/3 1917 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør Johannes Rudolf Hansen (død 1951) og hustru Doris f. Kuld Jensen; gift (8/12 1945) m. Mitzi H., f. 6/4 1925 i Bogense, datter af købmand Frederik Kraack og hustru Else f. Nielsen.

Student (Metropolitanskolen) 1935; cand. jur. 1941; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; udnævnt 1945, fuldmægtig 1951, ekspeditionssekr. 1954, kontorchef fra 1955; till. dommerfuldm. i Bogense 1944-46; Iandsretssagf. (beskikk. depon.) 1950; kst. kriminaldommer i Vejle i 1951; kst. dommer i østre landsret i 1952; medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1952-53; justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne fra 1955.

Medl. af statens nævn for papir og tryksager fra 1954.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; Æt.S.4.

Adresse: Gustav Adolfs G. 5, Kbhvn. Ø.

HANSEN Børge E direktør; f. 25/2 1911 i Kbhvn.; søn af mekaniker Chr. Hansen; gift (13/10 1941) m. Else H., f. 29/3 1911 i Kbhvn., datter af tandlæge Ernst Haderup (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954).

Udgået fra Hellerup skole; handels-skoleeks.; ansat som handelslærling i J C Hempels Skibsfarve-Fabrik 1926, uddannet i firmaets filialer i udlandet, adm. direktør for firmaet ved dets omdannelse til aktieselskab i 1943; till. direktør i Hempel's Marine Paints og International Shipping Service.

Medl. af bestyrelsen for J C Hempels Skibsfarve-Fabrik A/S, for Handelskompagniet Hallas & Co. A/S, for J C Hempels Legatfond og for Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (næstformand fra 1956).

Adresse: Mantziusv. 2, Hellerup.

HANSEN Borge Sandorff direktør, civilingeniør; f. 14/12 1910 på Frdbg.; søn af installationsmester Emil Hansen (død 1954) og hustru Ulla f. Sandorff.

Cand. polyt. 1934; ansættelser som ingeniør hos A/S Titan s. å. og hos Nordvestsjællands elektricitetsværk 1936; driftsbestyrer ved Vejle kommunale elektricitetsværk 1941; direktør for Skærbækværket fra 1949.

Adresse: Skærbækværket pr. Fredericia.

HANSEN Carl Emil chefredaktør; f. 7/12 1913 i Stubbekøbing; søn af arbejdsmand Chr. Hansen og hustru Jenny f. Rasmussen; gift (1/1 1937) m. Erna H., f. 9/9 1917 på Frdbg., datter af kobbersmed Ad. Jensen og hustru Johanne f.

Udlært som typograf 1933 i Stubbekøbing; medarbejder ved Ny Dag's lokalredaktion smstds s. å., ved hovedredaktionen i Nakskov 1934 og ved Socialdemokratisk Provinspresse, Kbhvn. 1939; politisk medarbejder ved Social-Demo-kraten, Kbhvn. 1942; chefredaktør ved Aften-Posten, Silkeborg 1945-49 og ved Ny Dag, Nakskov fra 1949.

Tillidshverv indenfor Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1930-40 og redaktør af forbundets blad »Rød Ungdom« 1938-40; tillidshverv i arbejderorganisationerne i Silkeborg og Nakskov; formand for hjemmeværnets distriktsudvalg for Lolland 1954.

Adresse: Nybrog. 7 D. Nakskov.

HANSEN Carl H professor; f. 18/9 1868 i Odense; søn af snedkermester Holger Hansen og hustru f. Nielsen; gift m. Johanne H., f. 5/2 1873 i Kbhvn.; død 1948, datter af skiferdækker, grosserer Wesche og hustru f. Schumacher.

Cand. pharm. 1890; assistent ved forsøgslaboratoriet 1892-94; veterinæreks. 1897; assistent ved forsøgslaboratoriet 1897; assistent hos veterinærfysikus 1898; docent i farmakologi, efor for apoteket og forstander for kliniken for mindre husdyr ved veterinær- og landbohøjskolen 1901, professor 1906-33, direktør 1933-39; farmakologisk konsulent for veterinærdirektoratet og det veterinære sundhedsråd; æresmedlem af Det radikale Venstres hovedbestyrelse; formand for Biologisk Selskab 1906-08 og for Den danske Dyrlægeforening 1917-24; æresmedlem af Den danske, Den sønderjydske. Den fynske, Den finske, Den norske og Den svenske Dyrlægeforening; æresdoktor ved Den svenske veterinærhøjskole.

Adresse: Nyvej 3, Kbhvn. V.

HANSEN Carl Johannes politimester, R.: f. 5/7 1890 i Odense; søn af auktionsholder, exam. jur. J G Hansen (død 1935) og hustru Louise Dorthea f. Petersen (død 1932); gift (3/4 1920) m. Ellen Johanne H., f. 28/6 1892 i Ørbæk sogn på Fyn, datter af økonomiforvalter ved Sorø Akademi Seth Kisbye (død 1919) og hustru Petra f. Eschricht (død 1934).

Student (Odense katedralskole) 1908; cand. jur. 1914; byfogedfuldm. i Randers 1914-15; sekondløjtn. i infanteriet 1916; amtsfuldm. i Sorø 1916, till. amts-rådssekr. og skolefondskasserer 1919; sagførerbestall. s. å.; politimester i Ringsted 1937.

Medl. af Sorø byråd 1931-37.

Adresse: Ringsted.

HANSEN Charles L direktør, R1.; f. 27/9 1891 i Helsingør; søn af lods C C Hansen (død 1918) og hustru f. Petersen; gift (7/7 1916) m. Oda Carla Fonnesbech H. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), f. 30 9 i Kbhvn., datter af H C Møller (død 1934) og hustru Kristine f. Fonnesbech (død 1916).

Udgået fra Helsingør latin- og realskole; uddannet på Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, i Det Østasiatiske Kompagni og derefter i udlandet; ingeniør i Burmeister & Wain Oil Engine Co., Ltd., Glasgow 1913; indtrådte i Vacuum Oil Company, New York 1915; efter kommerciel uddannelse i firmaets handelsafdelinger ingeniør ved hovedkontoret i New York 1917; chefing. for de skandinaviske Vacuum Oil kompagnier 1920; tekn. direktør for Europa 1922; direktør i A/S Vacuum Oil Company i Kbhvn. 1926, medl. af bestyrelsen 1935; direktør i Socony-Vacuum Oil Company, Inc. New York 1937-55.

Honorary Member of National Association of Stationary Engineers of the United States of America 1919; Member of the Society of Naval Architects and Marine Engineers of the United States of America; medl. af Dansk Ingeniørforening og af American Society of Danish Engineers; Chairman of Board of Directors, Burmeister & Wain American Corporation, New York 1949; Member of Board of Directors of Socony Bunker Oil Company, Ltd., London 1947-55; formand for Danish Luncheon Club, New York 1950-55, derefter æresmedlem; Member of Board of Directors, International Boys Camp, Inc., New York 1950-57; medl. af den amerikanske Rebild National Park-komité 1953, af den danske komité 1956 og af dennes bestyrelse 1957; medl. af bestyrelsen for Reming-ton-Rand A/S 1956.

Adresse: 230 East 73 Street, New York

21, N. Y., USA og Skovgårds?. 72,

Charlottenlund.

HANSEN Christian chefaktuar, dr. phil.; f. 28/8 1893 på Frdbg.; søn af gørtler Christian Hansen (død 1893) og hustru Hedevig Petrea f. Jørgensen (død 1925); gift (19/6 1925) m. Ellen Kirstine H., datter af grosserer, fabrikant K A Tuli-nius (død 1936) og hustru Sophie f. From Steenstrup (død 1931).

Student (privat dimit.) 1914; mag. scient. 1917; univ. guldmed. 1916; Videnskabernes Selskabs guldmed. 1917; dr. phil. 1946; ansvarsh. aktuar i Nordisk Livsforsikring Akts. af 1897 fra 1921.

Sekretær i Den danske Aktuarforening 1929-33.

Har skrevet: Om Thieles Differentialligning for Præmiereserver i Livsforsikring (disputats, 1946); afhandlinger og artikler i inden- og udenlandske fagskrifter.

Adresse: Livjægerg. 23, Kbhvn. Ø.

HANSEN Chr. Melchior redaktør; f. 13/10 1902 i Vejle; søn af skovfoged Hans I Hansen (død 1946) og hustru Ane Marie f. Christensen (død 1957); gift (1927) m. Gudrun H., f. 22 2 1903. datter af

murermester Chr. Sejersen (død 1951) og hustru Johanne f. Rasmussen Glavind (død 1944).

Uddannet som typograf; journalist ved Morsø Folkeblad 1924, ved Vestkysten 1928; rigsdagsmedarbejder ved samme blad 1934; chefredaktør af dagbladet København 1946-49, af Lørdags-Avisen i 1950; redaktionssekr. ved Vestkysten, Esbjerg, 1950.

Medredaktør af værket »Danmarks Folkestyre«; folketingskandidat for Venstre i Ribekredsen 1952.

Adresse: Kongensg. 37, Esbjerg.

Sommerbolig: Skovsende Hedegaard

pr. Tofterup.

HANSEN C Valentin statskonsulent; f. 18/8 1908 i Knudsker på Bornholm; søn af gårdejer Jens Peter Hansen (død 1949) og hustru Louise Andrea f. Westh (død 1957); gift (27/11 1937) m. Eileen H., f. 24/8 1913 i Storbritannien, datter af direktør Robert Howard og hustru Edith f. Sutcliffe.

Student (Rønne) 1926; udlært som mejerist; mejeribrugskand. 1933; assistent ved landbohøjskolens mejerilaboratorium s. å., hos statskonsulent Søren Sørensen, London 1935; ansat ved statskontrollen med mejeriprodukter og æg m. m. 1938; sekretær i Landbrugsrådet 1940; fuldmægtig 1947, kontorchef 1953; Danmarks landbrugskonsulent i Italien og Schweiz s. å.

Adresse: Den danske ambassade,

Via Ventiquattro Maggio 14, Rom,

Italien.

HANSEN Daniel direktør; f. 21/4 1896 i Slagelse; søn af skotøjshandler P E Hansen (død 1910) og hustru Johanne f. Olesen (død 1944); gift (21/10 1939) m. Karen Margrethe H„ f. 30/3 i Kbhvn., datter af afdelingschef Laur. J Larsen (død 1946) og hustru Agnes f. Hansen.

Præliminæreks. 1912;handelseks. 1914; uddannet i korn- og foderstofbranchen; ansat i ernæringsrådet 1919, i A/S De Danske Spritfabrikker 1919-26; vare-mæglereks. 1922, edsv. varemægler s. å., bestall. depon.; medindehaver af firmaet Otto Madsen, Kbhvn. fra 1926 (eneindehaver fra 1956) og af firmaet Jørgen Ohlsen, Kbhvn. fra 1954, direktør for A/S Valsemøllen Olympia, Randers 1935-54, for A/S Dahoma, Kbhvn. 1954-56.

Medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for melhandelen; medl. af bestyrelsen for A/S Valsemøllen Olympia, Randers 1935-54, for A/S Bryggeriet Thor. Randers 1946-54 og for A/S Dahoma 1954-56.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde 1948-55; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danmarks Importører og Grossister i Melbranchen 1932-35 og for Sammenslutningen af jydske HandelsmøIIer 1942-53; formand for Randerskredsens konservative Vælgerforening 1945-47. Adresse: Skovgårdsv. 75, Charlottenlund.

HANSEN Edmund arkitekt, boligministeriets kommitterede i byplansager, R.; f. 17/4 1914 i Kbhvn.; søn af murer Richardt Hansen og hustru Ursula f. Schouw (død 1939); gift (9/11 1941) m. Elisabeth H., f. 21/1 1917 i Kbhvn., datter af civilarbejder Eduard Nielsen (død 1956) og hustru Hørdis f. Petersen.

Realeks. 1930; murersvendeprøve 1934; bygningskonstruktør fra Kbhvns tekn. skole 1935; afgang fra kunstakademiets arkitektskole 1940; beskæftiget med praktisk byplanlægning fra 1940; byplankonsulent for forsk, købstæder og sognekommuner 1942-54; ansat hos boligministeriets kommitterede i byplansager 1944, afdelingsarkitekt smstds 1952; boligministeriets kommitterede i byplansager fra 1954.

Boligministerets repræsentant i byudviklingsudvalgene for Kbhvns-, Århus-, Odense- og Aalborgegnen.

Har skrevet artikler og holdt foredrag om byplanlægning.

Adresse: Ved Ermelunden 26, Gentofte.

HANSEN Edvin landsretssagfører; f. 16/10 1899 på Frdbg.; søn af direktør P E Hansen (død 1935) og hustru Anna f. Jørgensen; gift (11/9 1926) m. Maud H„ f. 24/10 1901 i England, datter af anlægsgartner Rolf Christensen (død 1937) og hustru f. Christensen (død 1956).

Student (Hellerup gymn.) 1918; cand. jur. 1923; sagførerfuldm. i Kbhvn.; sagfører 1927, landsretssagf. 1928, offentlige sager fra 1931, egen praksis i Kbhvn. fra 1935; statens tilsynsførende med Dansk Tipstjeneste fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Cykle Industri A/S og for Kbhvns Cyklestel-fabrik A/S; medl. af bestyrelsen for Akademisk Boldklub 1919, formand 1941-44 og fra 1956; formand for Det internationale Stævne i Kbhvn. i ca. 15 år; formand for Kbhvns Boldspil Union 1946-48, næstformand fra 1955; medl. af Dansk Boldspil Unions bestyrelse 1936-48. Adresse: Prinsesse Alexandrines Allé 16, Charlottenlund.

HANSEN Edvin tegneinspektør; f. 31/1 1904 i Kbhvn.; søn af maler, tegner P V Hansen og hustru Olga f. Jensen; gift (2/8 1929) m. Bertha H., f. 4/9 1904, datter af stationsmester J P Hermansen (død 1949) og hustru Karoline f. Andersen (død 1908).

Lærereks. 1925; statens tegnelærer-kursus s. å.; lærer ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1929-50; studierejse til Sverige og Norge 1936; lærer ved Blaagaards seminarium 1936-42; tegne-

insp. og leder af statens tegnelærerkursus 1942.

Adresse: Willemoesg. 14, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Koblerne, Jægerspris.

HANSEN Einar afdelingsarkitekt; f. 1892 i Kbhvn.; søn af branddirektør Sophus Hansen (død 1909); gift m. Ellen H„ f. Christensen.

Realeks. (Schneekloths skole) 1908; murersvend 1912; afgang fra Teknisk skole 1912 og fra kunstakademiet 1926; medhjælper hos kgl. bygningsinspektører Martin Borch, Kristoffer Varming og Kaj Gottlob; bygningsassist. 1923; fg. vieestadsbygmester 1938; afdelingsarkitekt u. stadsbygmesterens direktorat fra 1940; lærer i bygningsret ved kunstakademiets bygningsskole fra 1936 og ved Det tekniske Selskabs bygmester-skole fra 1938.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings retsudvalg 1936-47, udvalgets leder fra 1944; medl. af foreningens tillidsmands-forsamling 1947; kasserer for Understøttelsesfonden fra 1949; medl. af repræsentantskabet for Danske Arkitekters Landsforbund 1952-54.

Har opført beboelses- og forretnings-bygninger i Kbhvn. og omegn samt Thorsvig kirke på Færøerne.

Har (s. m. V Vasegaard) skrevet Lærebog i Bygningsret.

Adresse: Strandboulevarden 23,

Kbhvn. Ø.

HANSEN Einar farver; f. 16/2 1885 i Vejle; søn af farver L P Hansen (død 1940) og hustru Caroline f. Olesen (død 1955); gift (27/10 1917) m. Anna H„ f. 3/7 1892 i Kongens Thisted i Himmerland, datter af seminarieforstander Peter Taaning (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Dina f. Berg (død 1956).

I farverlære i Vejle 1899, i Flensborg 1900-03; farversvend i Karlsruhe, Chemnitz og Berlin 1903-05; studerede ved kunstakademiet i Kbhvn. 1908-14; overtog faderens farveri 1918.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Farverforening og redaktør af Dansk Farvertidende 1942-47; medl. af bestyrelsen for Vejle Kunstforening, for Vejle Musikforening, for Håndarbejdets Fremme, Århus og for Foreningen for Kunsthåndværk, Århus.

Har 1921-27 samlet og indrettet håndværkerværkstedet Farvergaarden i Den gamle By i Århus; har skrevet om et farveri fra 1870 i samme museums årbog 1927; har farvet garnmaterialet til Joakim Skovgaards folkevisegobeliner i kongens audienssal på Christiansborg og til bryllupsgobelinet på Kbhvns rådhus; tildelt guldmed. for kattuntryk på verdensudstillingen af kunsthåndværk i Paris 1925.

Adresse: Nørreg. 10, Vejle.

HANSEN Einar forlagsboghandler og skibsreder, K., Chr.XFr.M.p.p.; f. 14,11 1902 i Horsens; søn af grosserer A O Hansen (død 1939) og hustru Karoline; gift (15/10 1924) m. Vera Marie H., f. Udesen, f. i Kbhvn.

Handelsuddannelse i Danmark; bosat i Sverige fra 1922; svensk statsborger 1932; indehaver af AB. Allhems Forlag fra 1932 og Rederiaktiebolaget Clipper fra 1946.

Ordfører i direktionen for Sjobefåls-skolan i Malmo; medl. af styrelsen for Malmo museum 1941-54, for Kungl. Svenska Segel Sallskapet 1946-49, for Malmo Sjofartsforening, for Malmo Sjo-fartsmuseum, for Svensk-Dansk Forening i Malmo, for Malmo Musikkonservatorium, for stiftelsen Malmo Konserthus, for Malmohus låns hemvårnsforbund, for Svenska Pressbyrån m. ti.; fuldmægtig i Skånes Handelskammare; medl. af Kungl. Gustav Adolfs Akademien, af Vetenskaps-Societeten i Lund og af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund; æresmedlem, bl. a. af Skånes Konst-forening, Malmo Nation vid Lunds universitet og Lukasgillet i Lund.

Medredaktør og medudgiver af: Malmo Museum 1841-1941 (1941-42).

Tildelt fortienstmed. i guld fra hjemmeværnet og søværnskorpset; statens søhistoriske museums fortjenstmed. o. m fl.

Udenl. ordener; Fi.L.22.; It.F.3.; S.V.2'.; Sv.Lv.F.T.l.; Sv.r.K.l.; Ty.F.R.F.23.

Adresse: Caritasgatan 8, Malmo,

Sverige.

HANSEN Einar hofjægermester, godsejer; f. 10/12 1886 i Kbhvn.; søn af etatsråd, apoteker Chr. D A Hansen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Agnes f. Hedemann (død 1930); gift (22/2 1912) m. Emmy H., f. 29/6 1887, datter af kammerherre, direktør ved orlogsværftet I C Tuxen (død 1927) og hustru Margrethe f. Hansen (død 1923).

Student (Herlufsholm) 1904; land-brugskand. 1909; løjtnant ved livgarden 1913; forpagter af Mullerup ved Gudme 1915; ejer af Bødstrup ved Slagelse 1919-50 og af Mullerup fra 1931.

Formand for bestyrelsen for A/S Chr. Hansen's Laboratorium; medl. af repræsentantskabet for Svendborg Bank.

Adresse: Mullerup, Gudbjerg, Sydfyn.

HANSEN Einar stationsforstander, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 29/1 1893 i Nyborg; søn af stabssergent I C Hansen (død 1931) og hustru Maren f. Christensen (død 1928); gift (29/11 1924) m. Edith H., f. 23/12 1894, datter af vognmand H P Hansen (død 1918) og hustru Anna f. Hansen (død 1943).

Elev ved statsbanerne 1910, assistent 1918, overassist. 1933, trafikkontrollør 1934, overtrafikkontrollør s. å.; stationsforstander på Østerport, Kbhvn. 1942, på Kbhvns hovedbanegård 1950.

Udenl. ordener: N.r.K.M.M.; S.V.31.; Æt.S.5.

Adresse: Fridtjof Nansens PI. 4,

Kbhvn. Ø.

 

HANSEN Ejnar gårdejer; f. 5/4 1900 i Hjerting ved Rødding; søn af gårdejer Hans Peter Hansen (død 1921) og hustru Marie f. Lassen (død 1950); gift (23/7 1938) m. Helga H., f. 11/9 1913 i Vimtrup, datter af gårdejer Peter Vind og hustru Margrethe f. Friis (død 1949).

Gået i tysk kommunal skole; ophold på højskole og landbrugsskole; ejer af gården Bjørnekær i Hjerting fra 1923.

Formand for Hjerting sogneråd fra 1946, for Den nordslesvigske Landboforening fra 1939, for Brørup Foderstoffor-ening fra 1944, for Jydsk Andels Foderstofforretning fra 1952 og for Venstre i Rødding kredsen fra 1951; medl. af folketinget fra 1957; medl. af Andels-udvalget, af Landbrugsrådet, af Af-vandingskommissionen for Haderslev amt, af bestyrelsen for Kornforædlings-gården i Sejet og af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb m. m.; medl. af repræsentantskabet for Andelsbanken og formand for dennes Rødding afd.

Adresse: Bjørnekær pr. Rødding.

HANSEN Ejnar fh. økonomidirektør, R.; f. 23/1 1886 i Thorslunde, Maribo amt; søn af lærer Anders Peter Hansen (død 1899) og hustru Marie Augusta Anette f. Hansen (død 1923): gift (27/3 1913) m. Lilly H„ f. 29/5 1894 i Kbhvn., datter af afdøde gårdejer Hans Hansen, Villestofte, og hustru Johanne Kristine f. Pedersen (død 1948).

Uddannet i handelsvirksomheder 1900-08; assistent og fuldmægtig ved Odense kommune 1908-25. kommunebogholder i Odense købstad 1926; økonomidir. smstds 1947-56.

Adresse: Hunderupv. 38, Odense.

HANSEN Ejner overmaskiningeniør, R.; f. 23/10 1901 på Frdbg.; søn af apoteker C- F M Hansen (død 1949) og hustru Marie Damkjær f. Pedersen (død 1909); gift (11,12 1927) m. Else H., f. 27/11 1900 i Kbhvn., datter af gravørmester P Nitschke og hustru Anna f. Larsen.

Realeks. 1917; i maskinlære 1917-19; cand. polyt. 1926; ingeniør i A'S Vesta 1927, USA 1928-31, ved A/S Titan, Kbhvn. 1931, ved A/S Burmeister & Wain s. å., ved A/S Friehs, Århus 1933; ingeniør ved danske statsbaner s. å., maskining. II 1939. maskining. I 1941, sektionsing. i Århus 1946, overmaskining. ved 1. distrikt, maskintjenesten, Kbhvn. 1951.

Adresse: Smakkegårdsv. 1 S, Gentofte.

HANSEN Elin redaktør; f. 4/12 1897 på Vinde Vestergaard ved Skive; søn af redaktør, borgmester Carl Hansen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Anne f. Jensen (død 1937); gift (19/8 1922) m. Dorthe H., f. 5/9 1894, datter af fisker Peder Strøm (død 1926) og hustru Ane Kirstine f. Nielsen (død 1950).

Student (Viborg) 1917; to års studier ved Kbhvns univ.; journalist ved Silkeborg Venstreblad 1919; journalist ved Skive Folkeblad 1920, redaktør smstds 1935, ansvarsh. redaktør 1938; fl. studierejser i udlandet, bl. a. med den nordiske højskole i Geneve i 1935 og presse-rejse i Island 1939, i Tyskland 1940, i Østtyskland 1951, i USA 1952, i Sovjet 1954.

Medl. af Skive byråd 1937-48 og af repræsentantskabet for Den danske Købstadforening 1937-45; indehaver af forsk. lokale og landsomfattende tillidshverv indenfor afholdsbevægelsen og Det radikale Venstre; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade, for journalistkursus ved Århus universitet fra 1952 og for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen fra 1954.

Adresse: Skive.

HANSEN Else Marie Juul skuespillerinde; f. 19/10 i Kbhvn.; datter af skomagermester H F Hansen og hustru Signe f. Nielsen; gift (23/12 1952) m. skuespiller Holger Juul Hansen, f. 14/8 i Nyborg, søn af bogholder Hans Holger Hansen (død 1948) og hustru Christine f. Juul Christensen.

Danserinde på Tivolis Pantomimeteater; debut på Fønix Teatret 1927 i Nej, nej, Nanette; har derefter haft hovedpartier i talrige operetter, bl. a. Friede-rike, Den glade Enke, Grevinde Maritza, Bajaderen, Czardasfyrstinden, Oklahoma, Annie get your gun. Flagermusen, Røverne og O, min Papa; endv. gæstespil i Norge og Sverige i Casanova, Den glade Enke og South Pacific; hovedroller i skuespil: Moderen i Luften er svanger; Bedstemoderen i Sladder.

Adresse: Egernv. 75, Kbhvn. F.

HANSEN Emanuel professor, dr. phil., R. DM.; f. 4/1 1894 i Edslev; søn af mejerist Hans Hansen (død 1931) og hustru Karen Marie f. Rasmussen (død 1941); gift (30/6 1926) m. Sigrid H., f. 5/6 1904 i Vorup, datter af toldforvalter Peter Mayland (død 1947) og hustru Else f. Thomsen.

Student (Roskilde) 1911; cand. mag. (matematik, fysik, kemi, astronomi og gymnastik) 1922; dr. phil. 1927; timelærer ved Østersøgades gymnasium 1914-26; adjunkt smstds 1926-33; vidensk. assistent ved universitetets gymnastikteoretiske laboratorium 1928-35; studierejse til Tyskland 1929; lærer i fysiologi ved statens gymnastikinstitut 1930-40, ved hærens gymnastikskole 1931-35 og ved Teilmanns kursus 1932-35; professor i gymnastikteori ved Kbhvns universitet 1935; universitetets prorektor 1951; till. forstander for Danmarks højskole for legemsøvelser (statens gymnastikinstitut) 1940, rektor fra 1946.

Formand for bestyrelsen for Frøken P A Brandt's Legat; censor ved skoleem-bedseks. 1951.

Har skrevet: tjber den mechanischen Wirkungsgrad der Muskelarbeit (disputats, 1927) samt fysiologiske og gymnastikteoretiske afhandlinger og lærebøger.

Adresse: N-Allé 51, Kbhvn. N.

 

HANSEN Enrico kreditforeningsdirektør. R1.; f. 16/12 1900 i Sundbyøster; søn af smedemester Hans Hansen (død 1919) og hustru Frederikke f. Busch (død 1942); gift (1/12 1923) m. Johanne H., f. 4/1 i Kbhvn., datter af fabrikant Lars Thomsen Larsen (død 1934) og hustru Karoline f. Jensen (død 1953).

Student (Wedels kursus) 1918; cand. polit. 1927; beskæftiget ved ejendomsvurdering for over-skyldrådet fra 1919, fuldmægtig smstds 1932, ekspeditions-sekr. 1936; ligningsinsp. (kontorchef) u. statens ligningsdirektorat 1938; direktør i Østifternes Kreditforening fra 1956.

Beskæftiget med ejendomssager u. udenrigsministeriets udvalg for ekstraordinære industriarbejder fra 1942; leder af udenrigsministeriets ejendomskontor 1944-45; chef for kontoret u, udvalget for indkvarteringserstatning 1945-56; sekretær i Arbejdernes Andelsboligforening 1932-37; lærer i byggeriets financiering ved kunstakademiets arkitekturskole 1932-56; leder af kontoret u. skyldrådet for Kbhvn. og Frdbg. 1955-56.

Har skrevet: Byggeriets Økonomi (1944); Virkningerne for Realkreditten af- det offentliges Inddragning af Grundværdierne (1950) samt artikler om bygge- og boligforhold i dagspressen; medarbejder ved ugehæftet Arkitekten fra 1932.

Adresse: Strandv. 227, Charlottenlund.

Sommerbolig: Trørød pr. Vedbæk.

HANSEN Erik direktør, R.p.p.; f. 30/11 1896 i Aalborg; søn af kommunelærer L P Hansen (død 1917) og hustru Kirstine f. Rasmussen (død 1931); gift m. Inga H., f. 21/10 1901 i Nykøbing S., datter af bankdirektør J A Schmidt (død 1912) og hustru Marie f. Jørgensen (død 1945).

Student (Aalborg) 1915; assist. i telegrafvæsenet 1915-39; cand. jur. 1927; faglærer ved Teknologisk institut 1927-37; ekspeditionssekr. i Håndværkets Fællesrepræsentation 1939; kontorchef 1941, direktør smstds 1948-51; kommitteret i Håndværksrådet fra 1951.

Medl. af handelsministeriets håndvær-kerlåneudvalg fra 1940, af handelsministeriets næringslovsudvalg fra 1940 og af lukkelovskommissionen af 1938 1940-43; sekretær i Akademisk Arkitektforening og Håndværkets Fællesrepræsentations voldgiftsret fra 1940; medl. af Dansk Købestævnes repræsentantskab fra 1941, af toldrådet 1941-51, af Turistrådet 1941-50, af justitsministeriets udvalg til ændring af afbetalingsloven 1947-50, af Grønlandskommissionens er-hvervskommission 1949-50, af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel fra 1950, af repræsentantskabet for Det danske Selskab fra 1950 og af bestyrelsen for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond fra 1952; sekretær i Nordisk Håndværksråd 1952; medl. af nærings-lovskommissionen fra 1954.

Udenl. orden: Sv.H.M.G.

Adresse: Kildegårdsv. 14, Hellerup.

HANSEN Erik dommer, R.; f. 4/4 1895 i Brænderup; søn af bagermester Johannes Hansen og hustru Else Marie f. Jensen; gift (6/5 1928) m. Rigmor H., f. 16/7 1901 i Varde, datter af kommunelærer Jens Mikkelsen Stensig og hustru Petrea f. Nielsen.

Student (Odense) 1915; cand. jur. 1921; politifuldm. i Esbjerg s. å.; fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Kolding 1925, hos statsadvokaten i Viborg 1928, kgl. udnævnt 1931; kriminaldommer i Aalborg 1943; dommer i Middelfart købstad m. v. 1952; beskikket som dommer i sager ang. forræderi m. m. 1945.

Formand for landvæsenskommissionen og afvandingskommissionen for Assens amtsrådskreds 1952.

Adresse: Kongebrov. 26, Middelfart.

HANSEN Erik A købmand, R.; f. 13/7 1901 i Odense; søn af købmand H J Hansen (død 1929) og hustru Kathrine f. Jensen (død 1929); gift (22/7 1926) m. Ida Helene H., f. 11/3 på Maegaard, datter af proprietær Søren Hempel og hustru Helene f. Mayntz Clausen.

Handelsuddannet; optaget som medindehaver i faderens firma H J Hansen 1926; løste købmandsborgerskab s. å.; efter faderens død i 1929 eneindehaver af firmaet, som i 1949 udvidedes til også at omfatte skibsophugning.

Medl. af bestyrelsen for A/S Aage Hempel Jørgensen, Ejby fra 1930 (formand fra 1937), for A/S N Petersens Trælastforretning fra 1938, for A/S Særslev animalske Fodermelsfabriker fra 1939 (formand fra 1945) for A/S J J Larsens Pakhuse, Odense fra 1942 (formand fra 1952) og for A/S J J Larsen, Faaborg fra 1942 (formand fra 1952); næstformand for bestyrelsen for A/S Dansk Akkumulator- & Elektromotorfabrik fra 1943; formand for bestyrelsen for A/S Homann, Brandt & Co. 1949-55 og for A/S Det Private In-vestment Compagni fra 1954; medl. af bestyrelsen for A/S Rasm. Holbeck & Søn fra 1953 og for Ejendomsakts. Set. Anne fra 1934; medl. af repræsentantskabet for A/S Fyens Disconto Kasse fra 1945 og medl. af bestyrelsen fra 1952; medl. af bestyrelsen for Munke Mølle A/S, Odense fra 1956; kasserer for foreningen »Dannevirke«s soldaterhjem, Odense afd. 1947-54; medl. af bestyrelsen for Odense børnehospital fra 1943 og for Odense Handelsstandsforening fra 1942 (kasserer 1943. næstformand 1950, formand fra 1953); medl. af bestyrelsen for Handelsskolen i Odense fra 1943 (formand fra 1953) og for Den fyenske Handelsdagsskole fra 1950. efter disse skolers sammenslutning i 1954 u. navnet »Tietgenskolen« handelshøjskole — købmandsskole, formand for bestyrelsen for

denne; næstformand for provinshandelsstandens Understøttelsesforening fra 1954; medl. af bestyrelsen for Tietgen-Fonden fra 1954.

Adresse: Langelinie 166, Odense.

Sommerbolig: Sommergaarden,

Skaboehuse, Nyborg.

HANSEN Erik Hart overkirurg, dr. med.; f. 13'6 1906 i Kbhvn.; søn af professor, overkirurg, dr. med. P N Hansen (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-46) og hustru Ingeborg f. Leth; gift (16/5 1935) m. Karen H., f. 15/6 1910 i Kbhvn., datter af dr. med. Jens Jensen Veje (død 1947) og hustru Dorothea Bireherod f. Gerner (død 1952).

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. eks. 1931; Kbhvns univ. guldmed. 1933; hospitalsansættelser i Århus 1931-34, senere i Kbhvn.; assistent ved universitetets retsmedicinske institut 1935-36; 2. reservekirurg ved Bispebjerg hospital afd. D 1938-41; dr. med. 1941; spe-cialistanerk. (kirurgi) 1941; 1. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospitals afd. I 1943-47, chef for hospitalets kirurgiske poliklinik 1948-56, .overkirurg ved afd. IX (extremitetskirurgisk afd.) fra 1956; assist. læge ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1939-44, overlæge smstds 1946.

Medl. af Association francaise de Chi-rurgie 1946, af Société internationale de Chirurgie 1948 og af Svenska Lakaresall-skapet 1954; formand for Foreningen af Overlæger under Kbhvns Kommune 1950-52; medl. af sygehusberedskabsnævnet for Storkbhvn. 1952.

Har skrevet: Ueber Grundumsatz und Sexualhormone nach Kastration (disputats, 1941) o. fl. mindre arbejder.

Adresse: Ellehøj 11, Hellerup.

HANSEN Erik Valentin afdelingschef i finansministeriet, R.DM., M.T.Kha.; f. 25/10 1904 i Slagelse; søn af sagfører, sparekassedirektør Carl Andreas Hansen (død 1930) og hustru Rigmor Caroline f. Thomsen (død 1933); gift (7/12 1929) m. Inga H., f. 24/3 på Frdbg., datter af direktør Th. Hårby (død 1955) og hustru Amalie f. Brandt (død 1956).

Student (Sorø) 1923; cand. jur. 1929; sagførerfuldm. 1929-33; sekretær i sø-og handelsretten 1929-31; fg. sekretær i finansministeriet 1930, sekretær 1931, fuldmægtig 1936, ekspeditionssekr. 1938, kontorchef 1944, afdelingschef 1945; dommer i tjenestemandsdomstolen 1945.

Medl. af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Fiskeribank til 1954, af fiskerflådens fornyelsesnævn 1946 og af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1954 m. m.

Adresse: Duntzfelts Allé 16, Hellerup.

HANSEN Ernst maler, grafiker; f. 29/10 1892 i Ringkøbing; søn af fuldmægtig, exam. jur. Frederik Hansen (død 1913) og hustru Doris f. Hogrefe (død 1940); gift (6/8 1923) m. Ingerid H., f. 8/4 1894 på Frdbg., datter af dr. phil. William Sørensen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Kirsten f. Andersson (død 1932).

I malerlære 1907, svend 1911; elev oå Århus tekniske skole 1907-10, på kunstakademiet 1910-19; første træsnit 1910; første radering 1915; udstillede på Charlottenborg 1915-30; separatudstillinger 1920-23; udstilling i Kunstforeningen 1926; gæst på Grønningen 1930; medl. af Grønningens tegnersek-tion 1931; deltager i forsk, udstillinger i udlandet; rejse til Nordgrønland 1917, til Island 1926, til Kap York stationen Thule 1928, på akademiets stipendium til Paris 1931; deltager i dr. Knud Rasmussens 7. Thule ekspedition til Østgrønland 1932 og 1933; rejse til Finland 1940, til Nordgrønland 1952.

Tegninger til bøger: Vølvens Spaa-dom (1925); Ingjaldskvadet (1926); Seedorff Pedersen: Pigens Møde med Pan (1928) og Svanerne fra Norden (1951); Knud Rasmussen: Festens Gave (1929); Skoven (1929); 12 Træsnit over Folkevisemotiver (1934); 8 Farvetræsnit (1935); Sort og Hvidt (1934); Dyr og Fugle (1935); Kvindelinjer (1936); Silhuetter (1937); Tegninger (1937); Runeberg: Vort Land (1940); Vignetter (1940): Forsider (1940); Vilh. Grønbech: Nordiske Myter og Sagn (1941); Skitsebog Thule 1928 (1941); Erotika (1942); Børn (1942); Cavalcade (1942); Ni Folkevisetræsnit (1942); Spindelvæv (1945); Niels Ebbesen (1946); Palo fra Grønland (1947) m. fl. - Malerier: Isbjørnejagt (1928); Altertavle til Thule (1930); Staaende Isbjørn (1931). Adskillige træsnit. Ca. 370 raderinger og 100 litografier (opus I 1922). Arbejder i kobberstiksamlingen, Kunstindustrimuseet, Århus museum, Skagens museum, Nationalmuseet, Stockholm m. fl.

Guldmed. på Den internationale Udstilling for Kunst og Teknik, Paris 1937 og på Scandinavian-American So-ciety's udstilling, Los Angeles 1940.

Adresse: Romsøg. 3, Kbhvn. Ø.

HANSEN Filip fh. dommer, R.DM.; f. 11/5 1884 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør A G Hansen (død 1944) og hustru f. Pedersen (død 1933); gift (7/11 1911) m. Ebba H., f. 16/9 1886 i Kbhvn., datter af grosserer A G Hassing (død 1900) og hustru f. Zieseberg (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1903; cand. jur. 1909; fuldmægtig ved Lollands nørre herred 1909, ved Lollands sønder herred 1910; dommerfuldm. i Nakskov 1919; dommer på Færøerne 1926, i Sunds og Gudme herreder 1933-54; kst. dommer i vestre landsret i 1947 og i 1949.

Formand for Nakskov værgeråd i 1922 og for Nakskov skatteråd 1922-24; formand for tilsynsrådet for Færø amts Sparekasse fra 1926; formand for Thorshavns væreeråd; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Svendborg

og Omegn 1936; formand for Svendborg amts afvandingskommission 1936, for Svendborg amts overvoldgiftsret i husdyrsager 1939-54 og for Svendborg amts landvæsenskommission 1949-54.

Adresse: Svendborg.

HANSEN Folmer konsul, R.DM.,Chr.X Fr.M.p.p.; f. 11/6 1872 i Kbhvn.; søn af grosserer, etatsråd J Gustav Hansen (død 1912, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Louise f. Bull (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926); gift (30/4 1918) m. Amory H„ f. 24/2 1888 (ægteskabet opløst), datter af lensgreve Christen Scheel (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Ingeborg f. Brøchner (død 1890).

Student (Metropolitanskolen) 1889; med. eks. i Kbhvn. 1895, i London 1903 og i Santa Fé, Argentina, 1911; prakt. i Kapkolonien 1904-05; repræsentant for engelsk bankgruppe i Abys-sinien 1906-09 og i Argentina 1911-15; deltog i krigen i russisk Røde Kors' tjeneste 1916-18; leder af Dansk Røde Kors Petrograd-afd. i 1919; konsul i Riga 1921 (kst. 1920); konsul og handelsattaché ved gesandtskabet (fra 1947 ambassaden) i Stockholm 1924-55. Formand for Nordisk Forening i Riga 1920-23

Udenl'. ordener: Fi.H.R.31.; R.r.K.2.; S.N.2'.; S.V.22.; U.r.K.2.; Ø.r.K.O.

Adresse: Strandallé 1, Helsingør.

HANSEN Fred H direktør. R.; f. 14/9 1899 i Graasten; søn af grosserer H J Hansen (død 1956) og hustru Olga f. Møller (død 1949); gift (29/12 1933) m. Betty H., f. 13/9 1909 i Chicago, datter af maskinist Helmer Peterson (død 1941) og hustru Elizabeth f. Gartner.

Ejer af en kæde af cafeterias (restauranter i fabrikker) i Chicago, Quincy, Illinois. Phoenix (Arizona) og Toronto fra 1941. Direktør for disse virksomheder fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Chicago Restaurant Association fra 1954, for Northern Illinois Stewards and Caterers Association fra 1954, for Rebild komitéen fra 1956 og for YMCA (KFUM) fra 1956; formand for det danske alderdomshjem i Chicago fra 1955 og for Den danske Nationalkomité i Chicago fra 1955; sekretær og kasserer for Save the Children Federation, Inc. og sekretær for Chicago Danish Club fra 1955; repræsentant for Dansk Samvirke fra 1956; formand for American friends of Slesvig fra 1956.

Tildelt Ordre de Mérite fra Union Internationale de Protection de l'Enfance. Adresse: 2115, North 78th Ave., Elmwood Park 35, Illinois, USA. HANSEN Fritz skattedirektør. R.p.p.; f. 26/9 1887 i Staarup i Ods herred; søn af gårdejer Peter Hansen (død 1935) og hustru Marie f. Nielsen (død 1938); gift (4/12 1914) m. Marie H„ f. 10/9 1890 på Frdbg., datter af blikkenslagermester H P Nielsen (død 1919) og hustru Marie f. Stilling (død 1927).

Student (privat dimit.) 1906; cand. jur. 1912; assistent i Kbhvns magistrat s. å.; ved Frdbg.forsørgelsesvæsen 1914; fuldmægtig ved Frdbg. skattevæsen 1917, ekspeditionssekr. 1918, kontorchef 1925, viceskattedir. 1936, skatte-dir. 1939.

Medl. af Kbhvn. -Frdbg. kommissionen 1930-35; i bestyrelsen for Helsingborgfirmaet Evers & Co.'s Fond.

Udenl. orden: S.V.3*.

Adresse: Harsdorffsv. 13, Kbhvn. V.

HANSEN Frode forstander; f. 18/11 1888 i Vejrup; søn af lærer Niels Johan Hansen (død 1928) og hustru Bodil Marie f. Mikkelsen (død 1935); gift (28/6 1918) m. Margrethe H., f. 1/6 1891 i Malling, datter af konsulent S P Petersen (død 1915) og hustru Jensine f. Jensen (død 1892).

Ved praktisk landbrug 1903-10; på højskole 1907-08; Iandbrugskand. 1912; assistent ved Askov forsøgsstation 1914-40; forstander for Studsgaard forsøgsstation fra 1941.

Har skrevet forsøgsberetninger og artikler i landbrugsfaglige tidsskrifter.

Adresse: Statens forsøgsstation,

Studsgaard.

HANSEN Georg direktør, cand. polit, R.f f. 4/4 1885 i Torsted ved Horsens; søn af lærer J P Hansen (død 1924) og hustru Maria Therese f. Hjorth (død 1902); gift 1. gang (30/6 1912) m. Vilhelmine H., f. Fusager, f. 14/7 1883 i Viborg, død 1918; 2. gang (12/2 1922) m. cand. pharm. Karen Elisabeth H., f. 3/12 1893 på Mantzhøj pr. Nykøbing S., datter af kgl. skovrider P A A Kofoed (død 1928) og hustru Fanny f. Hanson (død 1932).

Student (Horsens) 1903; cand. polit. 1908; ansat i Statistisk Bureau 1905-07 og i Industrifagene 1907, afdelingsleder 1908, sekretær 1909. fuldmægtig 1932, kontorchef 1938, underdir. 1946, direktør 1952-55; till. redaktør af »Ler-industrien« 1941.

Medl. af bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening 1935; medl.. af Jægersborg menighedsråd 1941, formand 1943-55; forretningsfører for Ud-ligningskassen for Læder og Skotøj 1942-52; medl. af handelsministeriets sko-tøjsudvalg 1919.

Adresse: Garderhøjv. 16, Gentofte.

HANSEN Gerda kontorchef, R.; f. 4/12 1902 i Hillerød; datter af redaktør Laurids Hansen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Rigmor f. Langkilde; ugift.

Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1927; sekretær i hovedrevisoraterne 1929, fuldmægtig 1937. ekspeditionssekr. 1942, kontorchef 1946; till. revisor ved Kbhnvs byret fra 1940.

Adresse: Ved Andebakken 8, Kbhvn. F.

HANSEN Gerhard direktør, civilingeniør, R1.; f. 14/6 1902 i Århus; søn af fh. toldforvalter Hans L Hansen og hustru Marie f. Schmidt; gift (30/12 1941) m. Marie H., f. 26/1 1910 i Taanum ved Randers, datter af lærer Niels Jørgen Thybring og hustru Nora f. Sørensen.

Cand. polyt. 1925; direktør for søværnets prøveanstalt 1939; direktør for statsprøveanstalten 1943.

Justitsministeriets konsulent i sprængstofsager fra 1940; medl. af bestyrelsen for Lydteknisk Laboratorium fra 1943; af Dansk Brandværns-Komité fra s. å. og af forsk, udvalg til behandling af danske standards; formand for Dansk Materialprøvningsforbund fra 1949, for Dansk Svejseteknisk Landsforening fra 1952 og for forsvarets forskningsråd fra 1952; medl. af monopolrådet fra 1955.

Adresse: Amager Boulevard 110,

Kbhvn. S.

HANSEN Gregers kommunaldirektør; f. 10/6 1900 i Odense; søn af landsarkivar Holger Hansen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ingeborg f. Westergaard (død 1953); gift 1. gang (1926) m. cand. polit. Anna-Sophie H., f. 1904, død 1940, datter af statsmete-orolog Vilhelm Hjort (død 1920) og hustru Anne Margrethe f. Ulrich (død 1942); 2. gang (4/4 1941) m. cand. pharm. Gertrud H., f. 9/9 1903, datter af kassekontrollør Otto Westergaard (død 1922) og hustru Elisa f. Wiehmand (død 1952).

Student (Frdbg. gymn.) 1918; ansat u. Kbhvns magistrat 1919; cand. polit. 1925; direktør for stadens faste ejendomme 1955.

Økonomisk redaktør ved tidsskriftet Byggeindustrien 1952.

Adresse: Hattensens Allé 4, Kbhvn. F.

HANSEN Gunnar journalist, radioreporter, R.; f. 20/10 1905 i Kbhvn.; søn af møllebygger N P Hansen (død 1926) og hustru Kersti f. Pehrsson (død 1941); gift (19/12 1934) m. Elly H., f. 27/10 1906 i Kbhvn., datter af musiker Einar Rasmussen (død 1924) og hustru Gudrun f. Carlsen.

Ansat ved dagbladet København 1925-28, ved Morgenbladet 1928-31, ved Berlingske Tidende 1931-36 og ved B. T. 1931-40; medarbejder ved Idrætsbladet 1926-33 og 1940-42; ved Pressens Radioavis fra 1935; stedfortrædende redaktør fra 1948.

Modtaget Dansk Idræts Forbunds ærestegn 1952.

Har skrevet: Med Mennesker og Mikrofon; Fodbold; Idrætsgrenene og deres Regler; Sports A. B. C; Sports-Historier; Danmarks Kamp for Frihed og Ret; Olympiadebogen; Vi bringer Sporten -og lidt til.

Adresse: Østerbrog. 129, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Hytten »Nu«, Rørvig.

HANSEN H redaktør, R.; f. 19/12 1892 i Ny Nyby, Taasinge; søn af kaptajn Christen Hansen (død 1900) og hustru Kristine f. Hansen (død 1946); s»ft (30<6 1922) m. Eva Cecilie H., f. 22/11 1897 i Roskilde, datter af lærer Carl Godvin (død 1934) og hustru Jenny f. Nielsen (død 1920).

Student (Svendborg) 1912; journalist fra 1914; elevtid ved Middelfart Avis og Faaborg Folketidende; medarbejder ved den Berg'ske Presse 1916-20; red-aktionssekr. ved Næstved Tidende 1920-27; derefter redaktør af Venstres Pressebureau.

Formand for Provinsbladenes Andelsselskab for Stereotypering.

Forsk, studierejser i udlandet.

Adresse; Vesperv. 13, Hellerup.

HANSEN H fh. statsmeteorolog, R.DM.; f. 22/10 1875 på Søbjerggaard, Randers amt; søn af gårdejer J Hansen (død 1923); gift (1905) m. Agnes Harriet H., f. 26/3 1881 i Kbhvn., datter af malermester Fr. Rasmussen.

Student (Randers) 1896; magisterkonferens i Fysik 1902; assistent ved hydrografisk laboratorium 1902-04; medhjælper ved meteorologisk institut 1904; afdelingschef ved den klimatologiske afd. fra 1910; statsmeteorolog 1919-48; kst. direktør for meteorologisk institut i 1942.

Har skrevet; Experimental determination of the relation between the free-zingpoint of sea-water and its speci-fic gravity; Meteorological observations on the Alabama expedition.

Adresse: Judithsv. 9, Hellerup.

HANSEN Halfdan kontorchef, R.; f. 7/7 1905 i Kbhvn.; søn, af pens. håndværker ved DSB Lauritz Hansen og hustru Elise f. Petersen; gift (14/2 1937) m, Tove H„ f. 26/3 1909 på Frdbg.. datter af maskinmester Jørgen Jensen og hustru Anna f. Andreasen.

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1924; cand. jur. 1932; sekretær i hovedrevisoraterne, finansministeriet 1933, fuldmægtig 1939, kontorchef 1950; lands-retssagf. 1943 (beskikk. depon.).

Adresse: Dalgas Boulev. 59, Kbhvn. F.

HANSEN Hans arkitekt; f. 19/8 1899 i Brøndbyøster; søn af fh. galanterihand-'er Niels Harsen og hustru Ellen f. Rasmussen; gift (3/9 1927) m. Kirsten H., f. 17/9 i Lyngby, datter af grosserer Georg Groth-Hansen og hustru Henny f. Klenow.

Uddannelse på kunstakademiet i Kbhvn.; ansættelse på forsk, tegnestuer fra 1918, bl. a. hos Gotfred Tvede 1919-22 og hos Anton Rosen 1925-28; tildelt akademiets guldmed. 1926.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1951; formand for Selskabet til kulturel Forbindelse med Kina 1953.

Har foretaget ombygningen af ejendommen N-Voldg. 16 (præmieret af Kbhvns kommune, 1933); har opført: statsminister Staunings æresbolig (præmieret af Gentofte kommune, 1935); K. B. sportsanlæget på Frdbg. (s. m. Chr. Ostenfeld, præmieret af Frdbg. kommune, 1943); Godthaabsvænge (s. m. Alvar Lauritz, præmieret af Frdbg. kommune, 1943): administrationsbygning m. m. for Dyrups Farvefabrik (1940); General Motors nybygning (s. m. S Friis-Jespersen, 1940-42); Frihedsrådets udstillinger i Kbhvn., Stockholm og Goteborg 1945; afdelingen »Danmarks Frihedskamp« på nationalmuseet 1948; restaurering af Pantomimeteatret i Tivoli 1949-50; 4. Maj-Kollegiet i Kbhvn. 1951 (præmieret af Frdbg. kommune, 1954); Tivolis koncertsal (s. m. Frits Schlegel. 1954-56); Danmarks frihedsmuseum i Kbhvn. (1956-57); forsk, industribygninger, villaer m. m.

Adresse: Fuglevadsv. 34, Lyngby.

HANSEN Hans forfatter, komponist; f. 30/4 1917 på Frdbg.; søn af direktør Hans Hansen (død 1954) og hustru Edith Johanne Karen f. Nielsen (død 1953); gift (11/9 1942) m. Ingrid Elisabeth H., f. 4/1 i Aalborg, datter af arkitekt, palæforvalter Hother Paludan (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Elisabeth f. Rode.

Student (Skt. Jørgens gymn. 1935; forretningsuddannelse; derefter flerårige ophold i England og Tyskland; rejser i Europa; selvstændig erhvervsvirksomhed 1940-52; produktionschef for A/S Palladium 1954.

Elev af professor Erik Abrahamsen, Vagn Holmboe og Lavard Friis-Holm.

Har komponeret: Koncert for Fløjte, Fagot og strygeorkester (1945); Suite for lille Orkester (1946); Trio for Fløjte, Violin og Klaver (1948); musik til Kong Midas' Datter (1953), til Tobias og Englen (Riddersalen, 1953) og til filmen Et Eventyr om tre (1954); sange og andre småkompositioner.

Sceniske arbejder: Korthuset (1952); Kong Midas' Datter (Det kgl. Teater, 1953); medforfatter til operetten Re-volutionsbryllup (Nørrebros Teater, 1952); oversættelser: Saroyan: Mens vi lever (Riddersalen, 1952); Bridie: Tobias og Englen (Riddersalen, 1953); Carco: Musvitten (1954); Bridie: Anatomen (1954); har skrevet filmen Et Eventyr om tre (1954); tidsskriftartikler, kronikker m. m.

Adresse: Skovtoftebakken 24, Lyngby.

Sommerbolig: Vejby Strand pr. Vejby.

HANSEN Hans fh. landstingsmand; f. 9/11 1885 i Usserød; søn af tømrermester Ole Hansen (død 1956) og hustru Katrine f. Hansen (død 1939); gift 11/5 1912) m. Meta H., f. 3/10 1890 i Usserød, datter af væver Janus Jensen (død 1926) og hustru Antoniette f. Johansen (død 1930).

Tømrersvend 1905-32.

Medl. af sognerådet 1913-33 og af Frederiksborg amts skoledirektion 1935-50; medl. af folketinget 1932-35, af landstinget 1937-53; formand for landstingets finansudvalg 1950-53; medl. af rigsretten 1947-53, af det udenrigspolitiske nævn 1948-50 og i 1953 samt af forfatningskommissionerne af 1948 og 1951; formand for den socialdemokratiske landstingsgruppe 1947-53; medl. af Nordisk Råd 1952-53 og af overbevillingsnævnet fra 1953; medl. af overskyldrådet 1933-38; konsulent i statens ligningsdirektorat fra 1938; medl. af hovedbestyrelsen for socialdemokratiet 1919-45 og af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund fra 1924; medl. af repræsentantskabet for Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger fra 1953.

Adresse: Usserød pr. Kokkedal.

HANSEN Hans Henning arkitekt; f. 4/7 1916 i Kbhvn.; søn af arkitekt Henning Hansen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru arkitekt Agnete Laub Hansen; gift (7/9 1951) m. Vibeke Louise H„ f. 9/5 1928 i Aalborg, datter af viceskoleinspektør Martin Mørk-Petersen og hustru Inger f. Lautrup.

Student (efterslægtselskabets skole) 1934; egen arkitektvirksomhed 1939; afgang fra kunstakademiet 1940; studierejser til England m. m.; rådg. arkitekt for undervisningsministeriet fra 1945 og medl. af dets byggeforskningsudvalg fra 1954; assistent ved undervisningen på kunstakademiet 1946-56; udsendt af UNESCO som rådg. for den jugoslaviske regering 1956; i firmafællesskab med andre arkitekter tildelt 1. præmie i konkurrencer om et stadion i Valby (1939), om et teater i Randers (1947) og om en kommuneskole i Aalborg (1953).

Formand for de studerendes råd ved kunstakademiet 1938; medl. af Akademisk Skytteforenings bestyrelse og af Terrænsportrådet 1943-46; medl. af bestyrelsen for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-55.

Har opført klubhuse for Boldklubben Frem og for Valby Boldspil Union (s. m. Philip Arctander), forsk, industribygninger, udvidelse af Hylleholt realskole 1954-55 og børnehave i Hedehusene 1955-56.

Adresse: GI. Strand 50. Kbhvn. K.

HANSEN Hans I undervisningsinspektør for mellem- og realskolerne; f. 29/4 1889 i Frøbjærg; søn af husmand Rasmus Hansen (død 1951) og hustru Dorthea f. Jørgensen (død 1924); gift (Juli 1915) m. lærerinde Maren H., f. 9/2 1889, datter af gårdejer Thomas Petersen (død 1911) og hustru Kirstine f. Jensen (død 1941).

Lærereks. (Odense); vinterlærer i Sandfeld 1906-07; lærer ved forsk, private realskoler 1911-20; bestyrer af Nørre Aaby realskole 1920-49; undervis-ningsinsp. for mellem- og realskolerne 1949. formand for Nørre Aaby folkebibliotek 1920-49; medl. af Nørre Aaby sogneråd og formand for børneværnet 1933-49; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Realskoleforening 1918-27; formand for Den private Realskoles Lærerforening 1919-20; medl. af bestyrelsen for Den private Realskoles Bestyrerforening 1935-37; redaktør af Den danske Realskole 1938-48; medl. af opgavekommissionen for mellemskole- og real-eks. m.v. 1923-37 og af statsradiofoniens arbejdsudvalg for skoleudsendelser fra 1949; formand for kommissionen til afholdelse af alm. forberedelseseks. samt mellemskole- og realeks. for privatister 1949 og for opgavekommissionen for mellemskole- og realeks. samt alm. forberedelseseks, fra 1949; medl. af foreningen Norden's skolenævn fra 1949; medl. af prøveudvalget for optagelsesprøven til 1. mellemskoleklasse i Stor-kbhvn. fra 1949.

Har udg.: læsefag og læsning (1918); Dansk Læsning (1922); Om Undervisning i Litteratur (1926); Realskolen og Erhvervslivet (prisopgave, 1935); Dansk Læsebog for Mellem- og Realskolen I-V (s. m. Th. Heltoft); Dansk Læsebog for Folkeskolen og Dansk Læsebog for de unge (s. m. Th. Heltoft og A M Sunesen).

Adresse: Halls Allé 3, Kbhvn. V.

HANSEN Hans Jakob ambassadør; f. 11,5 1889 i Bringstrup; søn af landbrugsminister Ole Hansen (død 1928, se Kraks Blå Bog T928) og hustru Hanne f. Hansen; gift (14/9 1928) m. Karen H., f. 16/1 1907 i Kbhvn., datter af dr. med. Einar Lundsgaard (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1928).

Elev på Høng højskole 1905-06, på Askov højskole 1906-07 og 1907-08; student (privat dimit.) 1911; cand. polit. 1917; s. å. sekretær og senere fuldmægtig ved den overordentlige kommission af 8. aug. 1914; ansat i udenrigstjenesten 1920; har gjort tjeneste dels i udenrigsministeriet dels ved en række repræsentationer i udlandet (Chicago, Seattle, Paris, Oslo, Geneve og Bern); midlertidig kontorchef i ministeriet 1939; kontorchef 1940; chargé d'affaires i Bern 1946, gesandt s. å.; till. chargé d'affaires i Wien 1946, gesandt smstds 1947; afdelingschef i udenrigsministeriet 1953; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets poli-tisk-juridiske afd. 1954; ambassadør i Oslo 1956. Adresse: Den danske ambassade, Olav Kyrres Gate 7. Oslo, Norge.

HANSEN Hans Jørgen direktør; f. 89 1884 i Haderslev; søn af fodermester Hans Petersen Hansen (død 1916) og hustru Auguste Sofie f. Hesselberg (død 1927); gift (26/5 1911) m. Anna Catrine H., f. 29/9 1887 i Vamdrup, datter af sadelmagermester Chr. Sørensen Ravn og hustru Marie f. Hansen.

Ansat hos Grøn & Witzke 1898, direktør 1915-57; till. adm. direktør for Forsikrings-Akts. Dansk Merkur fra 1918; i »Germania«, Berlin 1904-06; generalagent for Western Assurance Company 1909-46.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Glasforsikrings-Forening 1933-41, for Dansk Tyveriforsikrings-Forening 1927-46, for Forsikringsforeningen 1929-34 og for Forsikringsforeningens Understøttelses-selskab 1930-54; medl. af Dansk Tarifforenings komité 1917-57, af Dansk Brandværns Komité 1938-57 og af Assurandør-Societetets komite 1949-54; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsikrings-Akts. Provincia, for Dansk Drifts-tabsforsikrings A'S og for Forsikrings-Akts. Skandinavia.

Adresse: Lundsg. 8, Kbhvn. Ø.

HANSEN Hans Jørgen fh. dommer, R1.; f. 9/11 1887 i Grimstrup; gift (9/5 1919) m. Martha H., f. i Rousthøje.

Student (Ribe) 1908; cand. jur. 1914; dommer i Rougsø m. fl. herreder 1936-55.

Adresse: Strandparken 27, Århus.

HANSEN Hans Oluf generalmajor, K1. DM.; HTH.p.p.; f. 14/12 1879 i Kbhvn.; søn af bogholder H P Hansen (død 1902) og hustru Ane Dorthea f. Bech (død 1928); gift (17/11 1911) m. Laura Dorothea Ebba H., f. 11/10 1890 i Kbhvn., datter af generalmajor Louis Nielsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Anny f. Jordan.

Rekrut 1900; premierløjtn. 1904; kaptajn 1916; oberstløjtn. 1930; oberst 1934; generalmajor og chef for sjællandske division 1941; afsked 1944.

Udenl. ordener: Ne.r.K.F.K.; N.O.N.3.; Po.r.K.3.

Adresse: Ordrupv. 179, Charlottenlund.

HANSEN Hans Willemoes skoledirektør; f. 2/4 1889 i Vejlø ved Næstved; søn af gårdforpagter Ole Hansen (død 1942) og hustru Signe f. Larsen (død 1941): gift (19/7 1918) m. Agnes H„ f. 4/9 1888 Østerskov på Langeland, datter af 'rdejer Chresten Bruun (død 1904) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1923).

Alm. forberedelseseks. 1905; lærer-:. (Vordingborg) 1910; kursus på tens lærerhøjskole; studieophold med tsstøtte i udlandet; lærer ved Flak-jserg opdragelseshjem 1910, ved hørsholm realskole s. å., i Hejbøl ved od 1911, ved Rudkøbing højskole 1913-14; kommunelærer i Nakskov 1915; overlærer i Rønne 1923; skoledir. i Randers 1946.

Formand for Dansk Børneværnsforening 1938-47; medl. af samvirket for børneforsorgen i Randers, af bestyrelsen for Randers børneasyl og for Freds-foreningen i Randers 1946; formand for World Friendship Association, Randers afd. og for Randers stipendie- og låneforening for studerende.

Har skrevet artikler i Folkeskolen og Børnesagens Tidende m. m.

Adresse: V-Boulevard 31, Randers.

HANSEN Harald dommer, R.; f. 8/3 1898 i Nakskov; søn af former Johannes Hansen (død 1951) og hustru Henriette f. Hansen (død 1946); gift (7'12 1930) m. Anna Marie H., f. 27/5 1908 i Rudkøbing, datter af ølhandler Alfred Johansen (død 1916) og hustru Othilia f. Godtfredsen.

Ansat ved statsbanerne 1914-18; student 1919; cand. jur.1924; dommerfuldm. i Nykøbing F. s. å.; sagfører i Glumsø 1928; dommerfuldm. i Frederikshavn 1930, i Maribo 1935, i nordre birk 1940; dommer i Sæby købstad og Dronninglund herred fra 1947.

Accessit for Kbhvns universitets prisopgave i jura 1926.

Formand for Iandvæsenkommissionen for Hjørring amtsrådskreds fra 1949.

Adresse: Dommergården, Sæby.

HANSEN Harald maler; f. 18/2 1890 i Kbhvn.; søn af snedkermester Peder Hansen (død 1929) og hustru Fanny f. Olsen; gift (8/8 1945) m. Susanna H., f. 16/1 1914, datter af kontorchef Ove R Baumann (død 1944) og hustru Janet f. Galloway.

Malersvend; på Teknisk skole; .afgang fra akademiet 1915; udstillet på Den frie Udstilling fra 1918; lærer ved akademiets malerskole 1919-20.

Medl. af bestyrelsen for Den frie Udstilling og af Kunstforeningens bestyrelse 1922-35; formand for Malende Kunstneres Sammenslutning 1936-42; medl. af censurkomitéen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1917-18, af Unionalen fra 1927.

Hovedarbejder: Spodsbjerg Skrænten (1919, Aabenraa museum); Hune Kirke (1920, Århus museum); Gletscheren (1921, kunstmuseet); Bjergbillede (1921, Maribo museum); Tyrefægtning (1925, Odense museum); Solsikker (1925. Aalborg museum); arbejder i arkivet for dekorativ Kunst i Lund; dekorering af vestibule for De forenede Bryggerier (1926), af Danske Sømandsmissionshjem i Gent (1928) og af kuplen i statsradiofonibygningen (1930); freskoudsmykning af forhal i Tjørnegaardskolen, Gentofte (1932) og af byrådssalen på Sønderborg rådhus; udsmykning i Dansk Ingeniørforenings restaurant (1935); dekoration af Handelsbankens Vesterbro afd. (1936); udsmykningen af Handelshøjskolens auditorium (1940); udsmykningen af folkespisestuen ved Christiansholms Fabrikker; Ioftsudsmyknin-gen af Parkteatret; malet billeder af broarbejder i Lilleasien 1932-33; fornyet udsmykning i Dansk Ingeniørforenings restaurant efter husets genopførelse 1947-48; malet billeder i Grønland 1953 og i Nordøst Grønland 1956 samt billede af kong Frederik IX og dronning Ingrid på Kongeskibet »Dannebrog« til Danmarks hus i Paris.

Tilkendt Eckersberg medaljen 1934.

Adresse: Gothersg. 143, Kbhvn. K.

HANSEN H C fh. skoleinspektør, R.; f. 2/10 1882 i Skarrild; søn af landmand M Hansen (død 1934) og hustru Mathilde H. (død 1935); gift (10/8 1915) m. Magda H., f. 12/6 1892, datter af overlærer Johannes Kiilerich (død 1919) og hustru Marie K.

Lærereks. (Ranum) 1908; tillægseks. i fremmede sprog; studierejser i Tyskland, Schweiz og Sverrig; ved landbrug og mejeribrug til 1905; lærer i Vejen 1908-11 og i Herning 1911-20; overlærer i Graasten 1920, skoleinsp. 1946-52.

Statens tilsynsførende ved Graasten husholdningsskole 1921 og ved Graasten landbrugsskole 1923; medl. af kommissionen ang. Det kgl. Teaters forhold 1933; medl. af tilsynsrådet for Sprogforeningen 1937; formand for Graasten børnehave 1937 og for Graasten spædbørnshjem 1940; medl. af landsbestyrelsen for Forebyggende Børneværn 1941; formand for Sønderjysk Skolescene 1933.

Adresse: Graasten.

Sommerbolig: Vejers Strand pr. Oksbøl.

HANSEN H C stats- og udenrigsminister; f. 8/11 1906 i Århus; søn af skomager Chr. Hansen (død 1945) og hustru Helene f. Sperling (død 1933); gift (26/4 1930) m. Gerda H., f. 28/8 1907, datter af snedker Frederik Nielsen (død 1927) og hustru Anna f. Clausen.

Udlært som typograf 1926; ophold på Heimvolkshochschule Schloss Tinz Thuringen 1928; sekretær i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1929; formand for samme og for De Unges Idræt 1933-37; leder af hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafd. (H.I.P.A.) 1937-39; parti-sekretær i Socialdemokratisk Forbund 1939-41 og 1945-53; partiformand fra 1955; finansminister i det andet ministerium Buhl i 1945 og i det første ministerium Hedtoft 1947-sept. 1950 og minister for handel, industri og søfart sept.-okt. 1950; udenrigsminister i det andet ministerium Hedtoft 1953; statsminister og udenrigsminister 1955.

Formand for Socialistisk Ungdoms-internationale 1935-39; medl. af folketinget (Kbhvns amt) 1936, af det udenrigspolitiske nævn 1950-53, af toldrådet 1952-53 og af Det nordiske Råd 1952-53; formand for socialministeriets ungdomsudvalg 1938-39; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Telefon Akts. 1939-45, 1946-47 og 1951-53; formand for for-valtningskommissionen af 1946, 1947-48; medl. af bestyrelsen for A/S Arbejdernes kooperative Byggeforening 1951-53 og af hovedbestyrelsen for foreningen Norden 1955; formand for Børnenes Kontor 1955.

Har skrevet: Tre Talekor (1929); Ny Slægt, ny Styrke, Talekor (1932); Tro og Trods, Digte (1932); medredaktør af Th. Stauning, Folkets Søn, Danmarks Statsminister (1942); literære og politiske artikler i den socialdemokratiske presse.

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. Ø.

HANSEN H C Steen statsaut. revisor, R., M.T.Kha.p.p.; f. 30/6 1902 i Kbhvn.; søn af elektroinstallatør Frits Hansen (død 1935) og hustru Ellen f. Svendsen (død 1956); gift (28/4 1925) m. Else H., f. 2/5 1906, datter af revisor Peter Sigvardt og hustru Manna f. Petersen.

Udgået fra Vestre borgerdydskole; selvstændig virksomhed som statsaut. revisor fra 1931; oprettede og ledede fra 1940 modstandsgruppen Dannevirke; arresteret af tyskerne 1943, i fængsler og koncentrationslejre til krigens slutning; chef for hjemmeværnets afsnit III (i Kbhvn.) til 1949; lektor ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1932-40.

I en årrække medl. af Foreningen af statsaut. Revisorer's hovedbestyrelse, kredsbestyrelse og responsumudvalg; medl. af den internationale komite til bekæmpelse af koncentrationslejrssyste-mer (CICRC under FN); medstifter af operaselskabet af 1932 og økonomisk leder af dette; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Tonekunstnerfondet af 1942; medl. af bestyrelsen for Kammeraternes Hjælpefond; formand for komitéen for det internationale mindesmærke for den ukendte koncentrationslejrfange ved Helligaandskirken i Kbhvn.; besty-relsesmedl. og kasserer for komitéen til rejsning af et mindesmærke for Folke Bernadotte.

Har udg. en fagbog om revision; skrevet artikler om samme emne.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Attemosev. 26, Holte.

HANSEN Helmuth oberst, K.DM., HTH., M.T.Kha.p.p.; f. 18/11 1896 i Aalborg; søn af købmand Hans Hansen (død 1932) og hustru Anna f. Petersen; gift (12/6 1922) m. Irma H., datter af handskefabrikant Johan Floridon (død 1934) og hustru Rine f. Kjær (død 1924).

Student (Aalborg) 1915; premierløjtn. 1919;kaptajnIøjtn.og chef for trainafd.'s motorvognskompagni 1932; ritmester 1934; oberstløjtn. og til rådighed for trainafd. 1945; oberst af forsyningstropperne og chef for sjællandske trainre-giment 1951.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3'.; N.r.K.M.M.

Adresse: Markmandsg. 2, Kbhvn. S.

HANSEN H Ivar direktør, civilingeniør, R.; f. 19/11 1886 i Frederikshavn; søn af overpakmester Ivar Christian Hansen (død 1936) og hustru Caroline f. Munch (død 1938); gift (9/2 1915) m. Charlotte Marie H., f. 22/11, datter af proprietær Peter Olesen (død 1932) og hustru Andrea f. Olesen,

Student (Aalborg) 1904; cand. polyt. 1910; ingeniør ved firmaet Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement s. å.; un-derdir. i A/S Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement 1937; direktør smstds 1942-56.

Medl. af bestyrelsen for A/S Laur. Knudsen, mekanisk Etablissement 1950.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber: censor ved polyteknisk læreanstalt; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité og af forretningsudvalget for dansk standardiseringsråd.

Adresse: Hyrdev. 12. Hellerup.

HANSEN H Monrad redaktør; f. 21/1 1887 i Skee, Haraldsted sogn; søn af gårdejer Fr. Hansen (død 1916) og hustru Marie f. Petersen (død 1934); gift m. Anna M. H., datter af købmand Anders Larsen, Holbæk (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Birthe Marie f. Olsen (død 1937).

Præliminæreks. 1905; journalistelev ved Venstres Folkeblad, Ringsted 1904-07; redaktionssekr. ved Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk 1907-14; medredaktør af Lolland-Falsters Venstreblad, Nykøbing F. 1914-17; landmand 1917-27; redaktionssekr. ved Holbæk Amts Venstreblad, Holbæk 1927-38, redaktør smstds fra 1938.

Medl. af Holbæk menighedsråd 1922-53, formand 1934-53; formand for Frisindet Vælgerforening i Holbæk 1924-42; medl. af bestyrelsen for Det radikale Venstre i Hoibækkredsen fra 1932; medl. af Holbæk købstads skolekommission fra 1935 og af Merløse-Tuse herreders provstiudvalg fra 1945; formand for Det radikale Venstres pressebureau fra 1946; medl. af bestyrelsen for Det radikale Venstres partifond 1946, for Det radikale Venstres landsforbund fra 1951, for Det radikale Venstres Redaktørforening fra 1946 og for IS Ritzaus Bureau fra 1947 samt af Pressens Fællesrepræsentation fra 1956.

Adresse: Ahlgade 30 A, Holbæk.

HANSEN H O kammeradvokat, højesteretssagfører, R1.; f. 5/11 1897 i Kbhvn.; søn af gårdejer, senere herreekviperingshandler Rs. Hansen (død 1925) og hustru Karen Sofie f. Hansen (død 1941); gift (13/11 1923) m. Erna Ellen H., f. 21/12 1899 i Kbhvn., datter af manufakturhandler Wald. Kleffel (død 1933) og hustru Birthe Kirstine f. Jensen (død 1928). Student (Frdbg. gymn.) 1916; cand. jur. 1922; landsretssagf. i Kbhvn. 1926;

medhjælper hos statsadvokaterne 1 østre landsretskreds 1937-43; højeste-retssagf. 1939; kammeradvokat fra 1954.

Ledende senior i Studenterforeningen 1936-37; formand for Studenterforeningens seniorklub; hedersledamot af Kri-stiansstads Nation ved Lund Universitet; formand for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte.

Medl. af bestyrelsen for A/S Sadolin & Holmblad o. a. erhvervsdrivende selskaber.

Adresse: Hillerødg. 114, Kbhvn. F.

HANSEN Holger B forbundsformand; f. 22/9 1909 i Kbhvn.; søn af sadelmager Anton Hansen (død 1956) og hustru Louise f. Koefod (død 1951); gift (28/7 1942) m. Kylle H., f. 18/5 1920 i Kbhvn., datter af snedker Søren Smed (død 1951) og hustru Ingeborg f. Rasmussen.

Formand for Trikotagearbejdernes Fagforening i Kbhvn. 1939; sekretær i Dansk Textilarbejderforbund 1948, næstformand 1951, formand 1955.

Medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund.

Adresse: Bristol Allé 2, Kbhvn. S.

HANSEN H P fh. kreditforeningsdirektør; f. 26/9 1882; søn af gårdejer Hans Hansen (død 1912) og hustru Inger Kirstine f. Jørgensen (død 1939); gift (1911) m. Emilie Andrea H., f. 18/7 1888 i Slagelse, datter af skomager Niels Peter Hansen, Sludstrup (død 1941) og hustru Karen Sofie f. Hansen (død 1938).

Ved landbruget til 1898; ved murerfaget 1898-1941, deraf 25 år som murermester i Spangsbro ved Kalundborg; ophold på Vestbirk højskole 1902-03; delingsførerkursus på Vallekilde højskole 1911; medl. af repræsentantskabet for Østifternes Husmandskreditfor-ening 1937-40, direktør 1940-52.

Sognerådsmedl. 1913-28; formand for Socialdemokratiets kredsorganisation i Kalundborgkredsen 1917-37; amtsråds-medl. 1922-41; statens tilsynsførende i Arts Herreds Sparekasse 1934-40; medl. af Holbæk amts skyldråd 1935-40; medl. af jordfordelingskommissio-nen for Kbhvns, Roskilde og Frederiksborg amter 1950-53.

Adresse: Toldskriverv. 4, Kbhvn. NV.

HANSEN H P museumsforstander, konservator, R.; f. 2/10 1879 i Holing; søn af gårdejer M C Hansen (død 1886) og hustru Mariane f. Andersen Albæk (død 1932); gift (4/11 1911) m. Anna H., f. 22/9 1879 i Fjenstrup, død 1942, datter af husmand, væver N P Larsen (død 1916) og hustru Ane Kirstine f. Olsen (død 1932).

Præliminæreks. 1899; konservator (naturalieforretning) fra 1900; medarbejder ved Herning museum, forstander fra 1915; samler af folkeminder; formand for foreningen Danmarks Folkeminder 1951-53; medl. af styrelsen for Historisk Samfund for Ringkøbing Amt; s. m. professor Peter Skautrup redaktør af Sprog og Kultur og s. m. fil. lic. L Bødker redaktør af Folkeminder.

Har skrevet: Herning By (1916); Nat-mændsfolk og Kjæltringer I-II (1921-22); Fra gamle Dage I-III (1921-30); Låjlæ Falk (1923); Kloge Folk i Vestjylland (1925); Midtjyllands ældste Handelshus, S Truelsen & Søn (1927); Ko med Kalv (1927); Om Renlighed i gamle Dage (1928); Jens Pråwst (1928); Kultur og Sprogminder (1930); Trøstrup fra Torsted (1930); Degnens Bud (1930); Trange Kaar (1932); Jubilæumsskrift for Herning Elektricitetsværk (1933); Wålle Gro'Gre't (1935); Skovlovringen (1936); Bidrag til Midtjyllands Mejerihistorie (Andelsmejeriet Danalyst 1886-1936) (1936); Løb og Løbbinding (1937); Jubilæumsskrift for Herning Handelsstandsforening 1887-1937 (1937); De gamle fortalte I-III (1939-50); Nis Cla-son og Clasonsborg (1940): De sorte Kunster (1940); Herning Højskolehjem 1890-1940; Hyrdeliv paa Heden (1941); Kloge Folk, Folkemedicin og Overtro I-II (1942-43); Folk bander (1943); Hammerum Herreds Spare- og Laane-kasse 1868-1943 (1943); Jydepotter og Løb (1944); Vogt Lys og Ild, Hammerum Herreds gensidige Brandforsik-ringsforening for Løsøre 1844-1944 (1944); Primitiv Folkemedicin I-II (1945 -50): Herning Museum 1892-1942 (jubilæumsskrift, 1942); An Wåt's Saga (1946); Spind og Bind, Bindehosens-Bindestuens og Hosekræmmerens Saga (1947); Bonde og Handelsmand (s. m. Markus Bjerre, 1948); Jyske originaler (1948); Jyske skøjere og rakkere (1952); Bondens brød (1954); endv. en del artikler vedr. kulturhistoriske emner til forsk, blade.

Den Hielmstjernes-Rosencroneske Stiftelses sølvmed. 1930; Blicher-prisen 1956.

Adresse: Lindebo. Herning.

HANSEN J Axel proprietær; f. 30/9 1897 i Korkendrup ved Nyborg; søn af gårdejer P Hansen (død 1930) og hustru Anna Kirstine f. Poulsen (død 1945); gift (2/7 1921) m. Gudrun H., f. 14/8 1894 i Lillebrænde ved Stubbekøbing, datter af førstelærer Otto Henriksen og hustru Eline f. Ibsen.

Realeks. 1913; uddannelse ved landvæsenet 1913-16; landbrugskand. 1918; regnskabsfører og senere kvægavisleder på Tranekær avlsgårde 1918-24; ejer af Kogsbøllegaard fra 1924.

Formand for Danske Landbrugeres Kreatursalgsforenings Odense-Assens afd. 1935-46; medl. af Danske Landbrugeres Kreatursalgsforenings landsbestyrelse fra 1936 og af bestyrelsen for Landbrugets Kvæg- og Kødsalg fra 1950; formand for Erhvervsudvalget for Mejerier, Slagterier og L. S. 1938-

40; medl. af Landbrugsrådet 1940-41 og af Andelsudvalget 1940-41; næstformand for Nyborg og Omegns Landboforening 1940-48; landvæsenskommis-sær; formand for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyns Stift fra 1944; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger fra 1947 og af bestyrelsen i Centralforeningen af Tolvmandsforeninger og større Landbrugere i Danmark fra 1946; medl. af landarbejderkommissionen af 1948; medl. af præsidiet for Andelsanstalten »Tryg« fra 1949 og formand for repræsentantskabet fra 1955; næstformand for El-Forsyningsselskabet for fynske Landdistrikter fra 1952; medl. af bestyrelsen for Fynsværket fra 1954 og for A/S Genforsikringsselskabet Nerva fra 1955.

Adresse: Kogsbøllegaard pr. Nyborg.

HANSEN Jens H fh. underdirektør, R.; f. 6/1 1884 på Frdbg.; søn af bryggeriformand Peter Hansen (død 1934) og hustru Karen Sophie f. Jensen (død 1935); gift (1913) m. Adelgunde Margrete H., f. 12/12 1886 i Kolding, datter af restauratør Søren Bertelsen Bruun (død 1903) og hustru Marie f. Aude (død 1932).

Præliminæreks. (universitetet) 1900; ansat i Landmandsbanken fra 1900; fuldmægtig 1911; prokurist 1915; kontorchef 1918; underdir. 1934-52.

Formand i bestyrelsen for A/S Lysberg & Hansen (herunder A/S Lysberg. Hansen & Therp) fra 1927; medl. af bestyrelsen for A/S Normina fra 1932, formand fra 1933; revisor i A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker fra 1919; medl. af bestyrelsen for Odd-Fellow Palæet fra 1931 samt stifter af og medl. af bestyrelsen for Fællesrådet af Landmandsbankens overordnede Embedsmænd 1931-52; medl. af bestyrelsen for A/S Georg E Mathiasen fra 1944; hovedkasserer i Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond 1951-57.

Adresse: Martensens Allé 7, Kbhvn.V.

Sommerbolig: Villa Aude, Snekkersten.

HANSEN Jens Valdemar Clausen fh. sekretariatschef, R'.; f. 8/6 1883 på Kø-belevgaard ved Nakskov: søn af proprietær 0 Chr. Hansen (død 1931) og hustru Anna Marie f. Clausen (død 1913): ugift.

Student (privat dimit.) 1907; cand. jur. 1911; assistent i finansministeriet 1911-14; assistent i Kbhvns overpræsidium 1914, fuldmægtig 1918. ekspedi-tionssekr. 1920, kontorchef 1933, sekretariatschef 1948-52; overretssagfører-bestall. 1919; sekretær i Etatsraad Rubens Mindelegat 1936-51.

Adresse: Carl BernhardsV. 15, Kbhvn.V.

HANSEN Johannes fh. borgmester; f. 16/5 1908 i Kbhvn.; søn af tjener Lauritz Hansen (død 1930) og hustru Helene f. Nielsen (død 1950).

Udlært maskinarbejder 1927; sekretær i Danmarks kommunistiske partis Kbhvns-ledelse 1931: medl. af partiets centralkomité 1932-57, partisekr. til 1946; borgmester for magistratens 4. afd. 1946-54.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1937-41 og af folketinget 1945-46.

Adresse: Bispeparken 19, Kbhvn. NV.

HANSEN Johannes gårdejer; f. 6 4 1913 i Bruntofte, Tingsted sogn; søn af gårdejer Rasmus Hansen og hustru Mary f. Pyndt; gift (22/9 1938) m. Sigrid H., f. 17/8 1909, datter af gårdejer Hans Huge og hustru Anna f. Olsen.

Udgået fra Nykøbing realskole 1927; på højskole 1930-31 og landbrugsskole 1934-35; ejer af Lundsgaard i Tingsted.

Medl. af bestyrelsen for Falsters Landboforening 1952-53; formand for De samv. lolland-falsterske Landboforeninger fra 1952, medl. af sammes planteavlsudvalg 1945-53 (formand 1950 -52); medl. af Landbrugsrådet fra 1954).

Adresse: Lundsgaard pr. Tingsted.

HANSEN Johannes ingeniør, cand. polyt., K.DM.;f. 14/1 1872 i Kbhvn.; søn af etatsråd, apoteker Chr. D A Hansen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Cæcilia f. Købke (død 1879); gift 1. gang (259 1898) m. Rigmor H., f. 21/1 1877 på Frdbg., død 1919; 2. gang (marts 1931) m. Kirsten H., f. 5/8 1886 på Hofmansgave, begge døtre af stamhusbesidder, hofjægermester N E Hofman-Bang (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Charlotte f. Muller (død 1934).

Elev i Gammelholms forberedelses-skole 1878-83; student (Roskilde) 1889; cand. polyt. 1897; ansat i Chr. Hansens tekn. kem. Laboratorium 1899. prokurist 1908; direktør for A/S Chr. Hansens Laboratorium 1917-47, formand for bestyrelsen 1947-54; præsident i Chr. Hansens Laboratory, Inc., Little Falls, N.Y. 1916-50, derefter formand til 1954; Gov. Di-rector i Chr. Hansens Laboratory, Ltd., London 1916-54; medl. af bestyrelsen for Caglio Italiano Chr. Hansen, S.A., Corsico (Milano); til 1953.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1902-06, for A/S Kbhvns Plantageselskab 1935-56, for Danmarks mejeritekniske Selskab (selskabets præsident 1947-50, æresmedlem 1951) og af Forsvarsligaens repræsentantskab fra 1926, formand fra 1932; formand for Dansk Terrainsport Forbund til 1953.

Udgiver og redaktør af Vort Værn 1934-51 og Danish Outlook fra 1948.

Adresse: »Bakkerne«, Holte.

HANSEN Johannes snedkermester. R.: f. 3/6 1886 i Bringstrup, Sorø amt; søn af landstingsformand, landbrugsminister Ole Hansen (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Hanne f. Hansen (død 1935); gift (21/6 1918) m. Selma H., f. 27/6 1892 i Randers, død 1948.

datter af vognmand Chr. Glavind (død 1923) og hustru Marie f. Nees (død 1925).

Udlært som snedkersvend i Ringsted 1906; arbejdet i Kbhvn. 1906-10; videre uddannelse ved ophold på fagskoler og ved praktisk arbejde i Munchen og Paris 1910-14; etableret selvstændig forretning i 1915.

Formand for Kbhvns Snedkerlaugs møbelsnedker-afd. og for svendeprøvekommissionen for snedkerfaget i Kbhvn. 1948-56; medl. af møbelsnedkerfagets faglige voldgiftsret 1938-48; formand for Fælleslæiiingeudvalget for snedkerfag og dermed beslægtede fag; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Snedkerlaug og for Den Permanente Udstilling samt af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Adresse: Drosselv. 33, Kbhvn. F.

HANSEN John fabrikant, R., Chr.X Fr.M.; f. 9/10 1891 i Nykøbing F., søn af murer Peter Cornelius Hansen (død 1917) og hustru Karen Sofie f. Hansen (død 1920): gift (6'5 1916) m. Marie H., f. 22/12 1892 i Nykøbing F., datter af postbud Frederik Rasmussen (død 1907) og hustru Dorthea f. Madsen (død 1934).

Lært som maskinarbejder på Bruns-haab Maskinfabrik og på teknisk skole i Nykøbing F.;kursus i Mechanical Engineering i USA; bosat i USA fra 1911; etablerede Hansaloy Manufacturing Co. 1933 (baseret på patenter for fremstilling af knive og klinger til brug i store bagerier), indehaver af dette firma.

Borgmester i Bettendorf, Iowa 1930-34; medl. af overbestyrelsen for Dansk Brodersamfund i Amerika 1931-47 (overpræsident 1939-47); stiftede National America Denmark Association 1940, præsident for samme 1940-43; medl. af bestyrelsen for The Rebild National Park Board; fl. tillidshverv i Davenport Rotary Klub.

Adresse: 710 River Drive, Bettendorf.

Iowa, USA; kontor og fabrik; 1533

Rockingham Road, Davenport, Iowa,

USA.

Vinterbolig: Raymondville, Texas,

USA.

HANSEN Julie Marie Vinter observator, mag. scient., R.; f. 20'7 1890 i Kbhvn.; datter af direktør, folketingsmand Jørgen Hansen (Ølstykke) (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru f. Winther.

Student (N Zahles skole) 1910; mag. scient. 1917; beregner ved universitets-observatoriet 1915, assistent 1919, observator 1922.

Medl. af Astronomisk Selskabs bestyrelse og dansk redaktør af Nordisk Astronomisk Tidsskrift fra 1920, formand for selskabet fra .\^¥1\ medarbejder ved Salmonsens Leksikon og Den lille Salmonsen, ved Naturens Verden, ved Berlingske Tidendes Leksikon, ved Vor Tids Leksikon og ved Raunkjærs Leksikon; international sekretær i Danske Kvinders Nationalråd 1929-36; medl. af Danske Kvinders Erhvervsråds forretningsudvalg til 1936; direktør for det internationale astronomiske telegrambureau u. International Astronomicai Union fra 1947.

Har skrevet populære og vidensk. afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter og i publikationer og mindre meddelelser fra Kbhvns observatorium m. m.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1939, rejse til De Forenede Stater og Japan s. å.; knyttet til Lick observatoriet, Mt. Hamilton, u. University of Califor-nia 1940-45; tilkendt Annie J Cannon guldmed. of American Astronomicai Society 1940.

Adresse: Observatoriet, Ø-Voldg. 3.

Kbhvn. K.

HANSEN Julius borgmester; f. 15/9 1892 i Kbhvn.; søn af karetmager Peter Hansen (død 1916) og hustru Anna f. Gede (død 1934).

Kontoruddannelse; hovedkasserer for Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund 1918, formand 1932-38; medl. af borgerrepræsentationen 1929, dens formand 1937-38; borgmester for magistratens 2. afd. 1938.

Formand i bestyrelsen for Thorvaldsens museum 1938 og for Kbhvns skatteråd 1938; medl. af Kbhvns sundhedskommission 1938; formand for Kbhvns boligkommission 1940 og for Stor-kbhvns kommunale mælkeudvalg 1940; medl. af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1938 (formand 1954), af sygehusrådet 1946 og af bestyrelsen for Dronning Louises børnehospital 1938 (formand 1948); præsident for Rigsforenin-gen til Gigtens Bekæmpelse 1950; formand for Landsforeningen til Syges og Rekonvalecenters Underholdning (SORU) 1948; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Bogførings- og Revisionsinstitut 1932 (formand 1945).

Adresse: Ejderstedg. 8, Kbhvn. V.

HANSEN Julius direktør, civilingeniør; f. 29/9 1889 i Kbhvn.; søn af skomagermester Chr. L Hansen (død 1931) og hustru Jenny f. Jensen (død 1939): gift (15/9 1917) m. Louise Richmond H., f. 20/3 1890 i Fredonia, USA, datter af bogforlægger C M Upton (død 1904) og hustru Carry f. Blodget (død 1948).

Student (Gammelholms latin- og realskole) 1908; cand. phil. 1909; cand. polyt. 1914; ophold i USA 1914-20; ansat ved statsbanerne 1920-21; drifts-ing. ved Valby gasværk, Kbhvns belysningsvæsen 1921-30, chef for gasværkernes ingeniørkontor 1930; overing, ved A/S Strandvejs-Gasværket 1938, adm. direktør smstds fra 1939.

Formand for bestyrelsen for Motor-fabriken Bukh, A/S, Kalundborg; medl. af bestyrelsen for Odense Staalskibsværft, A/S Odense.

Adresse: Carolinev. 32, Hellerup.

HANSEN Jørgen Brinch professor, dr. techn.; f. 29/7 1909 i Kbhvn.; søn af lærer ved Den jydske Handelshøjskole, cand. mag. Ove Hansen (død 1932) og hustru Thora f. Brinch (død 1918); gift (1/9 1935) m. Elsebeth H., f. 2/11 1912 i Ribe, datter af seminarielærer, komponist Oluf Ring (død 1946). se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Marie f. Enevoldsen.

Student (Marselisborg skole, Århus) 1927; cand. polyt. 1935; dr. techn. 1953; ingeniør hos Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1935, afdelingsing. smstds 1939, overing. 1940, chefing. 1953; professor i geoteknik og fundering ved Danmarks tekniske højskole og direktør for Geoteknisk Institut fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Geoteknisk Institut 1953-55, af bestyrelsen for Geoteknisk Forening fra 1950 (formand fra 1956) og af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954; formand i bestyrelsen for S F Luftteknik A/S (datterselskab af Svenska Flaktfabriken A/B) fra 1955.

Har skrevet: Earth Pressure Calcula-tion (disp., 1953); artikler om geotekniske og bygningsstatiske emner i danske og udenl. ingeniørvidensk. tidsskrifter.

Adresse: H C Ørsteds V. 10, Kbhvn.V.

Sommerbolig: Sønderho, Fanø.

HANSEN Karl Ole Ellehauge landsretssagfører; f. 1/11 1904 i Skælskør; søn af borgmester, sagfører Johs. Hansen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Jacobine Marie f. Nielsen; gift (20/5 1928) m. Bodil Johanne Jessie H., f. 21/8 1904 i Kbhvn., datter af afdøde grosserer Andreas Mørup Irgens og hustru Johanne Magdalene Barfod f. Hansen (død 1936).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Skælskør s. å.; sagfører 1930; landsretssagf. 1932; offentlige sager 1931-45 og fra 1953; beskikket som anklager i særlige sager 1944; godsforvalter ved Espe, Bonderup. Gjerdrup og Lyngbygaard fra 1938.

Medl. af Skælskør menighedsråd 1945-53, formand 1946-53; medl. af bestyrelsen for A/S Skjelskør Laane- og Dis-contobank fra 1948 og for A/S Carl Meding, Skælskør fra 1952.

Adresse: Bulowsv. 11, Skælskør.

HANSEN Knud forstander; f. 20/6 1905 i Skævinge; søn af gårdejer H C Hansen og hustru Karen Marie f. Hansen; gift (20/5 1936) m. Valborg H., f. 4/12 1908 i Aabyhøj.

Landbrugskand. 1930; forstander ved statens redskabsprøver.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Har skrevet: Landbrugets Redskaber og Maskiner.

Adresse: Bygholm, Horsens.

HANSEN Knud højskoleforstander; f. 9/5 1898 i Rørup på Fyn; søn af gårdejer Hans Jørgen Hansen (død 1956) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1938); gift (2/4 1947) m. cand. mag. Ellen Grønlund, f. 28/3 1912 i Kbhvn., datter af ingeniør Nidolph Grønlund (død 1934) og hustru Oda f. Jensen.

Student (Odense) 1918; cand. theol. 1924; sognepræst i Durup-Tøndering 1925, i Assens 1937; seminarielærer i Jelling 1944; forstander for Askov højskole 1953.

Medl. af bestyrelsen for Askov højskole 1955.

Har skrevet: Oxfordismen eller Evangeliet (1935); Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab (1942); Hovedpunkter i den kristelige Troslære (3. udg. 1956); Søren Kierkegaard, Ideens digter (1954) samt artikler og kronikker især i Information, Højskolebladet og Tidehverv.

Adresse: Askov højskole pr. Vejen.

HANSEN Knud navigationsdirektør. R.; f. 15/1 1897 i Kbhvn.; søn af lagerchef Martin Chr. Hansen (død 1942) og hustru Paula f. Paulsen (død 1948); gift (11 5 1920) m. Anna Petrea H., f. 12/8 1900 i Landskrona, datter af grosserer Nils Lundgren (død 1934) og hustru Maria f. Villasson.

Styrmandseks. 1919; skibsfarereks. 1922; prøven for radiotelegrafister 1923; adgangseks. ti! polyteknisk læreanstalt 1925; eks. for navigationslærere 1927; radar- og gyrokursus i Manchester og London.

Sejlet som mctorpasser, radiotelegrafist, styrmand og skibsfører; navigationslærer ved Marstal og Kbhvns navigationsskoler; navigationsdirektør fra 1956; medl. af navigationseksamenskom-missionen 1941-56.

Har skrevet flg. lærebøger: Beregninger vedr. losning og lastning af skib; Lærebog i praktisk sømandskab; Lærebog i radioteknik; Grundbegreber i elektroteknik; Opgaver i elektroteknik og radioteknik; Erhvervsfysik; Opgaver i praktisk regning; Almindelige regneregler; medforfatter (s. m. H A Guldhammer) til: Lærebog i sømandskab.

Adresse: N-Frihavnsg. 13, Kbhvn. Ø.

HANSEN Lars konsulent, forsøgsleder; f. / 1 1897 i Havnelev; søn af planteskoleejer, frøhandler Jens Hansen (død 1942) og hustru Kirstine f. Korsholm (død 1935); gift (29/4 1923) m. Ellen H., f. 8 11 1896. datter af uddeler Peter Rasmussen (død 1938) og hustru Kirsten Marie f. Sørensen (død 1924). Uddannet som gartner; på Stevns høj-'ole 1914-15, på Beder gartnerskole 915-16; havebrugskand. 1920; lærer ved Aarslev havebrugsskole s. å., ved Stevns landbrugsskole 1921 og ved Beder gart-

nerskole 1922-23; egen gartnerskole i Aagaard 1923-28; forsøgsleder for Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter 1928-50; konsulent for Alm. Dansk Gartnerforening fra 1928, till. forsøgsleder for samme fra 1950; leder af Gartnernes Planteavlslaboratorium i Aagaard; inspektør for statens plantetilsyn for Vejle amt.

Formand for Aagaard Frimenighed fra 1949; medl. af bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening 1930 (æresmedlem 1955), af Kartoffelkontroludvalget og fl. andre faglige udvalg; har været formand for Aagaard friskole og for Retsforbundets Koldingkreds; tidi. medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Havebrugskandidater.

Har skrevet: Planteavlslære for Gartnere; Kort Vejledning i Driftsøkonomi; Gødningens Anvendelse i Gartneri og Havebrug; Jordbunds- og Gødningslære for Gartnere; beretninger i Aarbog for Gartneri.

Arkitekt og arrangør af en lang række udstillinger; guldmedalje i Århushallen 1938 og store sølvmedalje ved den nordiske gartnerudstilling i Helsingfors 1949.

Adresse: Aagaard.

HANSEN Leo koncertmester, R.; f. 3/11 1911 i Allested; søn af musiker Laurits Hansen og hustru Karen Marie f. Jensen (død 1949); gift (22/7 1935) m. Agnete H., f. 2/11 1915 i Vordingborg, død 1948, datter af oberst 0 L C L Kyhl (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Gerda f. Møller.

Elev af faderen, violinisten Martin Andersen, kgl. kammermusicus Peder Møller, professor Adolf Busch og .professor Max Rostal, London.

Debutkoncert i marts 1930; ansat ved statsradiofonien fra 1931, 2. koncertmester 1935, 1. koncertmester 1947; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium fra 1949.

Adresse: Hyldegårdsv. 58, Charlottenlund.

HANSEN M sparekassedirektør, R.; f. 14/6 1884 i Skaarup; søn af eksportør Mouritz Hansen (død 1937) og hustru Mariane f. Eriksen (død 1941); gift (30/7 1909) m. Rahel Marguerite H., f. 24'8 1887 i Sotaga, datter af sekretær ved De samv. Landboforeninger Chr. Krogh (død 1909) og hustru Sophie f. Bolwig (død 1935).

Ansat i Landbo-Sparekassen for Fyn 1900, bogholder 1908, direktør fra 1916.

Medl. af bestyrelsen for Sparekassernes Hjælpefond, De samvirkende Spareforeninger for Oprettelse af egne Hiem, Ungdomssparesagens samråd og af repræsentantskabet for Fyens Dis-conto Kasse.

Adresse: Haugstedgårdsv. 10, Odense.

HANSEN Marius dr. theol., R., M.T. Kfh.; f. 2/3 1884 i Århus; søn af kedelsmed Anders Hansen (død 1888) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1915); ugift.

Student (Århus katedralskole) 1903; cand. theol. 1909; inspektør ved Studenterhjemmet s. å.; lærer bl. a. ved Plockross' skole; klokker ved Hellerup kirke 1910; ordineret medhjælper smstds 1912; ved Lutherkirkens kirkesal 1914; sekretær ved fangelejre i Tyskland 1917-19; ordineret medhjælper ved Solbjærg kirke 1920; residerende kapellan smstds 1921; sognepræst i Vindum 1924; underviste i ny testamente ved Århus Universitet 1933-34 og ved Kbhvns universitet 1942-43; sognepræst ved Sankt Johannes kirke 1934-53; dr. theol. 1937; censor ved theol. embedseks.

Formand for Dansk Santalmission 1935-49 og for Den danske Menigheds hjælpearbejde u. krigen 1939-49; næstformand i Dansk Missionsråd 1946-51; medl. af bestyrelsen for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1938-54; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Kirkefond og for Dansk Kirke i Udlandet.

Har skrevet: Har Bibelen endnu Autoritet (1933); Vor Stilling og vort Ansvar overfor Nutidens Antisemitisme (1934); Die danische Landgemeinde und die Volksfrommigkeit, Ekklesia II (1937); Om Trosbegrebet hos Paulus (disputats); Fortolkning ti! Profeten Daniel (1940); Eksegesens Betydning for Forkyndelsen (1941); 3 afhandlinger i Haandbog i Kristendomskundskab, bd. III; artikler i tidsskrifter og blade.

Adresse: Nordborgg. 11, Kbhvn. Ø.

HANSEN Marius husmand; f. 10/7 1891 i Frøbjerg Vænge, Orte sogn, Fyn; søn af tømrermester Hans Hansen (død 1928) og hustru Maren f. Jensen (død 1944); gift (17/5 1913) m. Marie H., f. 5/8 1890 i Frøbjerg Bakker, datter af Jørgen Pedersen (død 1892) og hustru Ane (død 1928).

Uddannelse ved landbruget 1904-12; eget landbrug fra 1913; sognerådsmedl. 1921-33 og 1943-50; formand for Vissenbjerg Husmandsforening 1923-30; medl. af bestyrelsen for De samvirkende fynske Husmandsforeninger fra 1928; formand for Husmandsforeningernes Odense Omegns hovedkreds 1930-50; medl. af grundforbedringsudvalget for Odense amt fra 1933; formand for husmandsbrugskommissionen for Odense amtsrådskreds fra 1938: næstformand for De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns stift og medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Husmandsforeninger fra 1942; medl. af statens red-skabsudvalg og af udvalget for landøkonomisk ungdomsarbejde fra 1942 samt af statens ægeksportudvalg fra 1944; medl. af bestyrelsen for Odense Eksportslagteri fra 1946 (næstformand fra 1951) og for Fyns stifts hus-

mandsskole fra 1947; formand for statens ægeksportudvalg fra 1947.

Adresse: Andebølle Storskov pr. Bred.

HANSEN Martin skuespiller, R.; f. 1/1 1903 i Ulstrup; søn af læge Peder Hansen (død 1945) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1933).

Elev på kunstakademiets billedhug-gerskole 1922-24; student 1926: cand. phil. 1927; elev på Det ny Teater 1927 og på Det kgl. Teater 1927-29; skuespiller ved Det kgl. Teater fra 1929: debuterede s. å. som Axel i »Axel og Valborg«; lærer ved Det kgl. Teaters elevskole; har optrådt på Friluftsteatret i Dyrehaven, på »Bellahøj« og på Dansk Skolescene.

Medl. af bestyrelsen for Skuespillerforeningen af 1879, for Det kongelige Skuespilpersonales private Fond og for Olaf Poulsens Mindefond.

Hovedroller: Dr. Herming og Hugo i Indenfor Murene; Claudio i Stor Staa-hej for Ingenting; Leander i Henrik og Pernille; Hammer i Nej; Hertugen i Hellig tre Kongersaften; Oberon i En Skærsommernatsdrøm; Bondemaleren i Et Spil om en Vej; Olaf Tryggvason i Kjartan og Gudrun; Aigisthos i Fluerne; Nikodemus i Pilatus: Oscar i De smaa Ræve; Jerusalems Skomager i Genboerne; Guldberg i Paladsrevolution; Mogens i Elverhøj: Broder Dominique i Jeanne d'Arc paa Baalet; Tal-bot i Maria Stuart; Vandringsmanden og Manden ved Kilden i Sankt Hansaften-Spil; Jojaba i Atalja; Pater Duba-ton i Ornifle m. fl.; recitationer af bi. a. Oehlenschlagers »Helge« og forsk, melodramaer; har filmet i Tango, Kobberbryllup, Elverhøj o. a.; optrådt i radioen bl. a. som Jesus i Dorothy Sayers Kristusspil. Iscenesættelse: Du skønne Ungdom.

Tildelt Emma Bærentzens Legat (1930) o. a. legater.

Adresse: St. Kongensg. 110 A,

Kbhvn. K.

HANSEN Martin N bibliotekar, forfatter, forlægger; f. 311 1893 i Traasbøl, Sønderjylland; søn af lærer Jens Hansen (død 1928) og hustru Marie f. Iversen (død 1938); gift 1. gang (25/4 1926) m. Varja Sylva H. (død 1927); 2. gang (28/5 1930) m. Gudrun H., datter af boghandler Emil Rasmussen (død 1944) og hustru Kamma f. Christensen.

Udlært som snedker; på Askov højskole 1918-20. på statens lærerhøjskole 1920-21; lærer ved forsk, højskoler til 1926; biblioteksuddannelse og afgangsprøve fra statens biblioteksskole 1929; bibliotekar ved Fyens stifts læseforening 1931-48; derefter ved Odense centralbibliotek; oprettet Nyt Bogforlag 1935.

Medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Odense fra 1936 og af hovedbestyrelsen for Forening for Boghåndværk fra 1945, formand for Fyns-afd. fra 1944; medstifter af Alsinger-gildet 1946, dets oldermand fra 1953.

Har skrevet en række bøger på sønderjysk dialekt, bl. a.: Madeleine (1928); Med en Blomm i e Hat (1943), Lad voss syng om Mari (1945), Ad min Vårsti o Als (1948); Jøn Torres Gravøl (1949) og 1 mit Herred til Hest (1953); biografien: Karsten Thomsen fra Frøslev (1936); Nogle digte af Robert Burns (1951) samt en række litterære artikler og boghistoriske småbøger og festskrifter.

Adresse: Smedevænget 23. Odense.

HANSEN Max teaterdirektør, skuespiller. R.: f. 22/12 1897 i Mannheim; søn af kaptajn ved Svea Garde regiment Schurer v. Waldheim og Elly Benedikte Hansen (Eva Haller); gift (21/3 1940) m. Britta H., f. 15 8 1919,datter af direktør Sven Sylvester-Hvid (se denne) og hustru Karen f. Johansen (død 1949).

Uddannet i sang og musik i Miinchen; debut, som tolvårig, i 1918 som skuespiller og sanger ved teater Moderne i Oslo og i 1919 som visesanger i Apolloteatret i Kbhvn.; efter fl. engagementer i udlandet ansat ved Theater a. d. Wien 1923 med debut i Gratin Mariza; derefter ved Metropolteater, Berlin i 5 år og ved Grosses Schauspielhaus, Berlin i 5 år under E Chareli og Max Reinhardt; gentagne gæstespil i Kbhvn. og Stockholm; har optrådt i fl. films i Tyskland, Sverige og Danmark: direktør for Tivoli-Teatret fra 1956.

Har, dels alene og dels i samarbejde med andre, skrevet fl. lystspil og operetter; har komponeret flere viser o. a.

Adresse: Vestagerv. 7, Kbhvn. Ø.

HANSEN Michael oberstløjtnant, R.; FM. i sølv. HTH. p.p.; f. 14/1 1903 i Kbhvn.; søn af pens. togfører H P Hansen og hustru Sofie f. Jørgensen.

Militærflyver fra 1927; på officersskolen 1932-34; deltager i kapflyvningen London-Melbourne 1934 og i dansk Nordøstgrønlands-ekspedition 1938; oberstløjtn. 1951.

Formand for bestyrelse og forretningsudvalg for Kbhvns Flyveplads, Skovlunde.

Tildelt Federation Aeronautique Inter-r.ationale's Tissandier-diplom 1956.

Har skrevet: 43000 km. gennem Luften; Paa danske Vinger i Syd og Nord.

Udenl. orden: Fi. Fr. 4.

Adresse: Hørsholmv. 61 A, Rungsted Kyst.

HANSEN M Konrad landsretssagfører; f. 271 1898 i Vindinge ved Roskilde; søn af gårdejer, sognefoged Christoffer Hansen (død 1954) og hustru Marie f. Pedersen (død 1952): gift (21 8 1927) m. Karen H., f. 6/1 i Næstved, datter af dommerfuldmægtig Niels Zahle (død 1924) og hustru Emma f. Wismann (død 1939).

Student (Roskilde) 1917; cand. jur. 1923; dommerfuldm. i Vejle s. å., i Næstved 1924: sagfører i Næstved fra 1927: landsretssagf. 1952; beskikk.

som offentlig anklager i 1944 og 1945; offentlige sager fra 1950.

Medl. af Næstved byråd og havneudvalg fra 1937 og af Næstved skatteråd 1946-50; medl. af kredsbestyrelsen for 3. sagførerkreds 1940-48, formand 1946-48; formand for Næstved Grundejerforening fra 1943; medl. af bestyrelsen for A'S Næstved Tidende fra 1946.

Adresse: Købmagerg. 4. Næstved.

HANSEN Moritz Birkholm amtslignings-inspektør; f. 18/9 1912 i Nakskov; søn af Hans Magnus Hansen (død 1940) og hustru Martha f. Offenhauser (død 1937); gift (23/7 1938) m. Elna H., f. 26/11 1914 i Roskilde, datter af sagfører Anders Kornerup (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Henriette f. Petersen (død 1936).

Student (Metropolitanskolen) 1931; cand. polit. 1938; sekretær i statens ligningsdirektorat s.å., fuldmægtig 1946, tjenstg. ekspeditionssekr. s. å.; amts-ligningsinsp. for Maribo amt fra 1946.

Adresse: Nykøbing Fl.

HANSEN Niels bestyrer af redningsvæsenet, R.DM.p.p.; f. 29/12 1894 i Svendborg; søn af styrmand V Hansen (død 1917) og hustru f. Thulstrup (død 1939); gift (29/1 1922) m. Gudrun Louise H., f. 7'9 1898 i Kbhvn.. datter af husejer Emil Hoppe (død 1934) og hustru f. Petersen (død 1931).

Til søs 1909; styrmands- og skibs-førereks. 1917; reserveløjtn. i marinen 1919; styrmand i rederiet C K Hansen 1919-22 og på vagerinspektionsskibet Løvenørn 1922-29; fuldmægtig ved redningsvæsenet 1929-40; bestyrer af- redningsvæsenet 1940.

Bestyrer af skibsfører Laurits William Dams Legat; formand i bestyrelsen for Justitsraad Christopher Berent Clau-dis Legat og for Kasserer Gotlieb Ølsteds Legat; medl. af bestyrelsen for Kronprins Frederiks Fond, for Daphnefondet af 1862, for Fru Anna Elisabeth Rørbyes Legat, for Dr. med. Carl Christensens Legat, for Kunstnernes Fond, for fh. Farmer Chr. Mumme Bondos Legat og for Hvide Sande Fonden; delegeret ved den V internationale redningsbåds konference i Oslo 1947. ved den VI i Ostende 1951 og ved den VII i Lissabon 1955; medl. af det af forsvarsministeriet nedsatte udvalg vedr. redningsvæsenet fra 1953.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.V.31.

Adresse: Gaunøv. 11, Kbhvn. Brh.

HANSEN Niels kgl. kammersanger, R. DM.p.p.; f. 23/3 1880 i Kjelstrup Hylle-mark ved Slagelse; søn af typograf NJ Hansen (død 1880) og hustru Birthe Kirstine f. Christensen; gift 1. gang (26/10 1902) m. Thora Alvilda H., (død 1919); 2. gang (1920) m. Techla Caroline Henriette Ulla H.. f. 24/2 i Kbhvn., datter af afdøde fabrikant Ludv. Boesen og hustru Augusta f. Petersen.

Kom til Kbhvn. 1894, elev af konservatoriet (1906) og af Vald. Lincke; studeret hos Jean de Reszké i Paris 1911-12 og med Ingenius Bentzar 1928-29; optaget på Det kgl. Teaters operaskole 1908; debuterede 27. nov. 1909 som Rodolphe i La Boheme; har senere sunget Hoffmann i Hoffmanns Æventyr; Mario Cavaradossi i La Tosca; Cajus Flavius i Et Bryllup i Katakomberne; Pinkerton i Md. Butterfly; Radames i Ai'da; Kejseren i Nattergalen; Faust; Canio i Bajadser; Lohengrin; Lohengrin i Stockholm 1914; Tosca på operaen i Warschawa 1932; Alfredo i LaTraviata; Max i Jægerbruden; Grev Voudemont i Jolanthe; Parsifal; Manrico i Troubadouren; Poul de Rocka i Isbella; Lenski i Eugen Onegin; Vifandaka; Armand i Therese; Dr. Feldner i Venezias Nat; Sangeren i Renaissance; Floristan i Fidelio; Arnold i Wilh. Tell; Don José i Carmen; Julien i Louise; Den falske Dimitri i Boris Godunow; Tamino i Tryllefløjten; Walther von Stolzing i Mestersangerne; Othello; Turido i Cavalleria Rusticana; Hermann i Spader Dame; Don Juan i Anathema; David i Saul og David; Elea-zar i Jødinden; Siegfried i Siegfried; Tannhauser i Tannhauser; Grev Essex i Dronningen; Pedro i Lavlandet. Fast knyttet til teatret 1910-49; udnævnt til kgl. kammersanger 1918.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Po.P.R.4.

Adresse; Lindenovsg. 19. Kbhvn. Ø.

HANSEN Niels ligningsdirektør, K.DM.; f. 3/10 1892 i Odense; søn af snedkermester Niels Hansen (død 1928) og hustru Rosa f. Aschenbrenner (død 1938); gift (11/2 1921) m. Clara H., f. 29/12 1893 i Tranderup på Ærø, datter af provst Chr. Valeur (død 1930) og hustru Mariane f. Berg (død 1926).

Student (Odense katedralskole) 1912; cand. polit. 1920; sekretær i landsover-skatterådet s. å., fuldmægtig 1921, ekspeditionssekr. 1931, rejseinsp. 1935; ligningschef i statens ligningsdirektorat 1938; ligningsdir. 1946.

Adresse: Ved Banen 1, Gentofte.

HANSEN Niels Børge kontorchef, R.; f. 29/11 1910 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør N J Hansen (død 1946) og hustru Mary f. Larsen (død 1950); gift (16/4 1935) m. Edda H., f. 1/2 1914 i Kbhvn., datter af afdelingschef Alfred Hansen og hustru Eleonore f. Jensen.

Student (Sortedam gymn.) 1929; cand. jur. 1935; sekretær i handelsministeriet 1935, fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. smstds 1945; kontorchef hos kommis-sarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom 1946; midiert. kontorchef i handelsministeriet 1951, udnævnt 1953; till. medarbejder i forsikringsrådet 1936-46 og 1951-53; lærer ved Købmandsskolen 1938-45, ved Niels Brocks handelsskole 1943-54 og ved Handelshøjskolen fra 1944.

Næstformand i bestyrelsen for fragtudligningskassen for benzin, petroleum og brændselsolier 1951-54; medl. af priskontrolrådet 1953-54 og af handelsministeriets tilsyn med sukkerordningen 1954-56; formand for CECA-udvalget fra 1954, for olierådet og for skotøjs-udvalget af 1921 fra 1954; delegeret i de af OEEC og ECE nedsatte komitéer vedr. kul fra 1951 og vedr. mineralolie- og energiproblemer fra 1956; næstformand for den af OEEC nedsatte underkomité for forsyning med og fordeling af kul fra 1952 og for den af ECE nedsatte underkomité for kulhandel fra 1954.

Har udg. Lovkommentar til Lov om Tilsyn med Pensionskasser.

Adresse: Jægersborg Allé 17, Charlottenlund.

HANSEN Niels Lauge overlæge, dr. med.. R.; f. 21/5 1899 i Jerne ved Esbjerg: søn af gårdejer, sognerådsformand Søren Lauge Hansen, Tjæreborg (død 1941) og hustru Annestine f. Hansen; gift (22/11 1930) m. Grethe L. H., f. 11/10 1908 i Odense, datter af købmand Hans Junker Dreiøe (død 1934) og hustru Elisabeth f. Rosendal Simonsen.

Student (Esbjerg) 1918; med. eks. 1925; ansat ved forsk, hospitaler i provinsen 1925-28; reservelæge i marinen, herunder på togt til Island og Færøerne 1926-27: prakt. i Store Snøde på Langeland 1928-32; kirurg, og radiologisk hospitalsuddannelse 1932-43, ved radiumstationen i Odense 1932-35, på kommunehospitalet i Kbhvn. 1935-36. på købstadssygehuset i Randers 1936-39 og på Bispebjerg hospital 1939-42; dr. med. 1942; overlæge ved røntgenafd. på centralsygehuset i Randers og amts-radiolog ved sygehusene i Ebeltoft, Grenaa, Hobro, Hornslet og Ørsted 1943.

Medl. af hovedbestyrelsen for Rigs-foreningen til Bekæmpelse af de rheu-matiske Sygdomme 1950 og af Randers skolekommission 1951.

Har skrevet: Ankelbrud. Genetisk diagnose og reposition (disputats, 1942), samt forsk, tidsskriftartikler i ind- og udland.

Adresse: Østervangsv. 24. Randers.

HANSEN N J Limkilde oberstløjtnant, civilingeniør, R.DM., HTH.p.p.; f. 14/7 1894 i Næstved; søn af tobakshandler Hans J Hansen (død 1936) og hustru Mette Marie f. Nielsen Andersen (død 1939); gift (8'8 1922) m. Mary H., datter af skindhandler P I Sillesen, Varde (død 1938) og hustru Marie f. Heegaard Christensen (død 1939).

Alm. officersuddannelse; gennemgået hærens officersskoles våbentekniske kursus 1923-26; oberstløjtn. i hærens tekniske korps; chef for krigsmaterielfor-valtningens skole 1952; afsked 1954; ansættelse som patentingeniør.

Sekretær i Dansk Artilleriofficersfor-ening 1930-36; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Militært Idrætsforbund fra 1935, formand for forretningsudvalget 1946-54.

Tildelt Dansk Idrætsforbunds ærestegn 1953. Udenl. orden: N.r.K.M.M. Adresse: Jægersborg Allé 37, Charlottenlund.

HANSEN Olav dommer; f. 23/2 1907 på Tranekærgaard, Hellested på Stevns; søn af gårdejer Lars Peter Hansen og hustru Kirsten Julie f. Larsen (død 1941); gift (1/9 1934) m. Inge Bodil H., f. 11/11 1911, datter af godslæge Sven Aage Rasmussen (død 1934) og hustru Laura f. Høyrup (død 1921).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1926; cand. jur. 1933; dommerfuldm. i Esbjerg s. å., i Sæby 1934 og i Maribo 1940; dommer i Nibe købstad og Hornum herred fra 1956; kst. dommer i østre landsret 1950-51.

Medl. af Hunseby sogneråd 1943-50; medl. af bestyrelsen for Dommerfuldmægtigforeningen 1946-49 og 1952-53; formand for Academieum Catholicum 1930-31 og for Katolske Menigheds-plejers børneforsorgsudvalg 1946-51.

Adresse: Dommergården, Nibe.

HANSEN Ole landsretssagfører; f. 24/2 1900 i Solbjerg i Himmerland; søn af proprietær Niels Hansen (død 1946) og hustru Kristine f. Nielsen (død 1939); gift (18/7 1931) m. Lilli H„ f. 30/7 1910 i Kbhvn., datter af malermester Niels Lundgren (død 1955) og hustru Josefine f. Svensson (død 1945).

Præliminæreks. 1915; student (Aalborg) 1918; cand. jur. 1924; sagfører i Kbhvn. 1929. landsretssagf. 1930.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Traktor- & Landbrugsmaskincomnagni, A S Erling Gads Metalstøberi, A/S Dampvaskeriet Camo, A/S Lucas & Schaltz, I Chr. Jensens Konfektionsfabrik A'S, AS Wilh. Sonesson & Co. og fl. a. industri- og handelselskaber; formand for understøttelsesforeningen Valdemar Schiøths Minde.

Adresse: Levkøjv. 1, Gentofte.

HANSEN Oskar arkitekt, bygningsinspektor; f. 4/5 1901 i Roskilde; søn af murermester Valdemar Hansen (død 1946) og hustru Anna f. Rasmussen; gift (29 10 1927) m. Johanne H., f. 2/7 1904, datter af læderhandler Carl Larsen og hustru Agnes f. Hansen. Murersvend 1919; afgangseks. fra byg-esterskolen i Kbhvn. 1924, fra kunst-ademiet 1939; studierejser til Tysk-d. Holland, Belgien, Frankrig, Italien, weiz, Polen, Rusland, Finland, Sverige og England; ansat ved Kbhvns jgningsvæsen 1932, bygningsinsp. 1953; 11. lærer ved Teknisk skole 1933-46. Medl. af ledelsen i Akademisk Arki-ektforenings arkitektsektion (arkitekter it i stat og kommune) 1948 og af reisen for Foreningen for Kbhvns mnes Embedsmænd 1948; vurde-mand for Landbygningernes Brand-

forsikring 1952; opmand i den faglige voldgiftsret for murerfaget 1953: medl. af repræsentantskabet for Danske Arkitekters Landsforbund 1955.

Har opført beboelsesbygninger og fabrikker.

Har skrevet: Afstivninger (1956).

Adresse: Kilholmv. 14, Vanløse.

HANSEN Oskar forfatter, journalist; f. 23'7 1895 i Kbhvn.; søn af typograf Oskar Hansen og hustru Thyra f. Jacobsen (død 1926); gift (9 7 1927) m. Ragna H., f. 1/3 1906 i Kbhvn., datter af skorstensfejermester Hjalmar Møller (død 1953) og hustru Metha f. Pedersen (død 1950).

Udlært typograf; også arbejdet som arbejdsmand, bl. a. skibsværftarbejder ved Burmeister & Wain; journalist ved »Arbejdet« 1920, ved »Arbejder-Bladet« 1921-22, ved »Kl. 5« 1923-30 og ved Social-Demokraten fra 1930.

Forsk, tillidshverv i den socialdemokratiske ungdomsbevægelse 1913-20.

Har udg. digtsamlingerne Under røde Faner (1929); Kamp (1932); Kammerater (1935); Digte om min Dreng (1937); Jævne Folk (1947); Udvalgte digte og sange (1955); bogen »En Nyboderdreng«; »Fra Kjøbenhavns Tjenestepigeforening til Husligt Arbejderforbund«; medforfatter af »Kvindeligt-Arbejderforbund 1901-1951« og forfatter af andre fagforenings-jubilæumsskrifter; har desuden skrevet mange sange, bl. a. »Danmark for Folket« og mange politiske revyer o. 1.

Adresse: Astersv. 10, Kbhvn. Brh.

HANSEN Ove borgmester, folketingsmand; f. 24 9 1909 i Slagelse; søn af baneformand Henrik Hansen (død 1939) og hustru Anne Marie (død 1945); gift 1. gang (14/11 1943) m. Agnethe H.. f. 25/8 1919, død 1951, datter af maskinarbejder Aksel Korsholm (død 1946) og hustru Ella: 2. gang (27 10 1956) m. Lis H., f. 19 12 1924, datter af fru Helvig Eiermann Petersen, f. Jensen.

Præliminæreks. 1926; handelsskoleeks. 1931; ansat i American Gulf Oil Co. 1927.

Formand for Socialdemokratisk Forening i Ballerup 1934; medl. af Ballerup-Måløv sogneråd 1937, sognerådsformand 1942, borgmester 1952; formand for skolekommissionen fra 1937; medl. af folketinget fra 1953.

Medforfatter af: Kommunalkundskab (udg. af Arbejdernes Oplysnings Forbund).

Adresse: Stationsv. 88. Ballerup.

HANSEN Ove direktør, R.; f. 22/3 1895 i Skive; søn af direktør for Dollerup Mølle G Hansen (død 1944) og hustru Margrethe f. Ovesen (død 1944); gift (4.6 1920) m. Mary H., f. 2/10 1899 i Rønne, datter af vicekonsul C P Lund (død 1927. se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Marie f. Christiansen (død 1899).

Uddannelse hos K Madsen, Horsens 1910-16 og Den jydske Handelshøjskole i Århus, ansat ved Dollerup Mølle 1917-19; kontorchef i AS De forenede jyske Farverier & Trikotagefabrikker i Århus i 1919; driftsleder i A/S Brdr. Volkerts Fabriker i Kolding 1919-23: direktør i A/S De forenede jyske Farverier & Trikotagefabrikker i Århus fra 1923; till. direktør for AS Chr. Juncher. Randers fra 1955.

Medl. af Århus ligningskommission fra 1934 og af bestyrelsen for Etatsraad Christian Filtenborg og Hustrus Studielegat fra 1934; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; formand for »De fattiges Jul« i Århus fra 1949; medl. af bestyrelsen for Universitets-samvirket, Århus universitet; medl. af hovedbestyrelsen for Textilfabrikantfor-eningen 1939-56 og af bestyrelsen for A/S De forenede jyske Farverier og Trikotagefabrikker, Århus fra 1932, formand fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank 1933 og af dens bestyrelse fra 1955: formand for bestyrelsen for A/S Chr. Juncher, Randers fra 1943. for AS Chr. Junchers Konfektionsfabrik. A S Chr. Junchers Klædefabrik og AS Chr. Junchers Udsalg fra 1954; medl. af bestyrelsen for AS Aarhus Oliefabrik fra 1944; formand i bestyrelsen for Ejendomsakts. Set. Paulsgade 25 og for Ejendomsakts. D. F. T. samt for Dansk Mineral-Formaling A/S. •

Adresse: Holmev. 5. Århus.

HANSEN Ove dommer, R.: f. 3,12 1902 i Odense; søn af revisor Christian Theodor Hansen (død 1942) og hustru Agnes Henriette f. Bom; gift (19/7 1930) m. Rigmor H., f. 8/3 1909, datter af assurandør Valdemar Pauding (død 1921) og hustru Vilhelmine f. Nielsen.

Student (Odense katedralskole) 1921; cand. jur. 1929; dommerfuldm. i Bogense 1929, ved Frijsenborg-Faurskov birk 1937, ved Kronborg vestre birk 1946: kst. dommer i østre landsretl952-53; dommer i Løve herred 1953.

Formand for Det Frie Nord's Hammel-afd. 1942-45 og for foreningen Norden's Hammelafd. 1945-46; medl. af repræsentantskabet for Nordsjællands Bank 1952-54.

Adresse: Dommergården, Høng.

HANSEN Palle professor, statsaut. revisor; f. 9'8 1911 i Kbhvn.; søn af boghandler Hans A Hansen (død 1951) og hustru Jensine f. Hansen (død 1942); gift (7/6 1941) m. Else H., f. 29/1 1920, datter af havneforvalter Christian v. Hagn og hustru Carla f. Pedersen.

Handelseks. 1929; ansat på forsk, revisionskontorer 1929-39; Handelshøjskolens diplomprøve i regnskabsvæsen 1936: statsaut. revisor 1937; studierejse til USA 1950 og 1954; lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1937. lektor 1938. docent i regnskabsvæsen og revision smstds 1941. professor i regnskabsvæsen fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Handelsvidenskabelig Studieklub fra 1938, af Akademiet for de tekniske Videnskaber's terminologiudvalg for omkostninger og kalkulation 1941 og af konsulentudvalget indenfor handelsministeriets produk-tivitetsudvalg 1953-56.

Har skrevet: Den industrielle Kontoplan (1940); Industriens interne Regnskabsvæsen (1945); Vurderings- og Kalkulationsprincipper (1945); Den moderne resultatanalyse (1950); Afsnittet Regnskabsvæsen i Hages Haandbog (1944); Redaktør af Haandbog i Regnskabsvæsen (1952); medredaktør af Handbok i redovisning (Stockholm 1953) og af Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1941-55; udgiver og redaktør af tidsskriftet Økonomisk Virksomhedsledelse fra 1957; afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Egernv. 16, Kbhvn. F.

HANSEN Paul fiskeribiolog, dr. phil.. R.; f. 22/11 1901 i Hellerup; søn af grosserer Carl Hansen (død 1937) og hustru Clara f. Eskildsen; gift (23 12 1933) m. Gudmonda H., f. 31 5 1910. datter af manufakturhandler Carl Jensen (død 1931) og hustru f. Løwenstein (død 1952).

Student (Marselisborg) 1920: cand. mag. 1929; dr. phil. 1949; deltog i »Da-na«'s praktisk-vidensk. fiskeriundersøgelser ved Vestgrønland 1925 og i Godt-haab-ekspeditionen til farvandene ved Vestgrønland 1928; foretog praktisk-vidensk. fiskeriundersøgelser ved Vestgrønland for Grønlands styrelse 1926. 1927 og 1929-39; fiskeribiolog for Grønland fra 1946.

Medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser fra 1949 og af kommissionen for vidensk. undersøgelser i Grønland fra 1952; med!, af bestyrelsen for Det grønlandske Selskab fra 1953 og for Arktisk Institut fra 1954.

Har skrevet: Studies on the biology of the cod in Greenland Waters (disputats, 1949) samt afhandlinger og artikler vedr. fiskeriundersøgelser ved Grønland og grønlændernes fiskeri.

Adresse: Rugv. 2, Kbhvn. Brønshøj.

HANSEN Per Mosens seminarieforstander, mag. art.; f. 1/4 1918 i Odense; søn af seminarieforstander Alfred Hansen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Henny f. Møller; gift (11/8 1944) m. kommunelærerinde Betty Julie H., f. 21 10 1919 i Hellerup, datter af civilingeniør Niels Sophus Kampmann (død 1936) og hustru Harriet Carla f. Erlids.

Lærereks. (Odense seminarium) 1941: student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1944; mag. art. (alm. og sammenlignende litteraturhistorie) 1948; lærer ved Gentofte kommunes skolevæsen 1942-49, ved Blaagaard seminarium 1947-51. på statsseminariet på Emdrupborg 1949-54 og i dansk litteratur ved Danmarks lærerhøjskole 1952-54; torstander tor Odense seminarium og Odense forskoleseminarium fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1950-54.

Hai skrevet artikler i danske og svenske pædagogiske tidsskrifter.

Adresse: Hjallesev. 2, Odense.

HANSEN Peter Orm civilingeniør, oberst, R1., HTF.; f. 26/8 1904 i Kbhvn.; søn af billedhugger, medaillør Andreas Hansen (død 1924) og hustru Celénie f. Delacotte (død 1929); gift (8'4 1933) m. Lillemor H„ f. 28/11 1911 i Kbhvn., datter af bogholder Charles Larsen (død 1916) og hustru Marie f. Andersen.

Cand. polyt. 1927; ingeniør hos Jacob Holm & Sønner A/S s. å.; ingeniør i søværnet 1930, udnævnt 1932; ingeniør II i søværnets flyvevæsen, 1939, afdelingsing. 1947; chef for hærens og søværnets flyvetekniske tjeneste 1948; oberst og chef for flyvematerieltjene-slen 1951.

Medl. af forsvarets materielnævn 1951 og af forretningsudvalget i forsvarets fabriksstyrelse 1953.

Adresse: Emiliekildev. 9 A, Klampenborg.

HANSEN Poul arkitekt; f. 21/3 1903 i Helsingør; søn af malermester Emil Hansen (død 1932) og hustru Christine f. Jensen (død 1944); gift (25/7 1926) m. Gerda H., f. 4/1 1906 i Kbhvn., datter af sadelmager- og tapetserermester Ei-ner Bonfils (død 1946) og hustru Olga f. Christensen.

Realeks. 1919; i tømrerlære; afgang fra kunstakademiets bygningstekniske skole 1923; videre uddannelse på kunstakademiet; medarbejder på kbhvnske tegnestuer 1923-29, ved Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningens arkitektkontor 1930, herunder leder af Andelsvaskeriernes tekn. afd. 1946; egen arkitektvirksomhed i Kbhvn.; har opført villaer, forretnings- og beboelseseejen-comme; tildelt Lyngby-Taarbæk kommunes præmie for bebyggelse i Virum 1948.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1946-52, af dansk standardiseringsråd og dettes forretningsud-»alg fra 1950, af komitéen for Nordisk Byggedag 1950, af komitéen for byg-gestandardisering 1951 (formand fra 1953) og af repræsentantskabet for stå-lens byggeforskningsinstitut.

Har skrevet artikler i forsk, tidsskrif-!r og fagbøger.

Adresse: Byagerv. 3 Virum.

HANSEN Poul borgmester; f. 5/10 1904 i  Slagelse; søn af arbejdsmand H P Hansen (død 1928) og hustru Anna f. Jørgensen (død 1941); gift (5/7 1930)

Olga  H., f. i Ruds Vedby, datter af arbejdsmand H P Petersen (død 1946) og hustru Marie f. Olsen (død 1948).

Udlært som typograf 1923; arbejdede derefter ved faget til 1938; forretningsfører for Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse fra 1938.

Medl. af Slagelse byråd fra 1933, borgmester fra 1953; medl. af folketinget (Slagelse-Korsør-kredsen) 1945-53; formand for Socialdemokratiet i Slagelse-Korsør-kredsen og i Sorø amt fra 1935; medl. af Socialdemokratiets forretningsudvalg fra 1953 og af rigsretten fra 1954; formand for Flakkebjerg ungdomshjem; medl. af tilsynsrådet for Viskinge børnehjem og for Sparekassen for Slagelse og Omegn.

Adresse: Oehlenschlægersg. 15 A, Slagelse.

HANSEN Poul (Svendborg) forretningsfører; f. 7/5 1910 i Kbhvn.; søn af maskinmester Carl P Hansen og hustru Dina f. Zukunft.

Ansat på Øxenbjerg Dampmølle, Svendborg 1924-39: medl. af folketinget (Svendborg) fra 1939 og af folketingets finansudvalg fra 1948.

Forsk, bestyrelseshverv i den socialdemokratiske bevægelse fra 1928; medl. af forretningsudvalget for Fællesorganisationen, Svendborg 1939-50 og af bestyrelsen for Svendborg sygekasse fra 1934, formand 1942; forretningsfører for Svendborg Andels-Boligforening fra 1938; medl. af bestyrelsen for A/S Arbejdernes Fællesbageri 1946-51; medl. af bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber fra 1949 og kredsformand for sammes Fynskreds; medl. af bestyrelsen for Byggeriets Beregningsinstitut fra 1949 og af repræsentantskabet for Arbejderbo fra 1949; formand for statsungdoms-hjemmet Vejstrup pigehjem fra 1950; medl. af overfredningsnævnet fra 1950, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 1953. af repræsentantskabet for Det kooperative Fællesfoibund fra 1953 og af repræsentantskabet for Svendborg-Nyborg-banen: formand for Centralforeningen af hjemmesygepiejevirksomhe-der i Svendborg amt.

Adresse: Glentev. 5, Svendborg.

HANSEN Poul (Kalundborg) forsvarsminister: f. 27/2 1913 i Kbhvn.; søn af snedker Hans Jørgen Hansen og hustru Dorthea f. Olsen (død 1929): gift (14,4 1936) m. Helene Ingrid H., f. 17/4 1913, datter af sekretær Hans Peter Jensen (død 1950) og hustru Emmy f. Olsson (død 1952).

Udlært som snedker hos Borella Hansen & Co., Hillerød 1932; elev på Esbjerg arbejderhøjskole 1932-33; for-bundssekr. i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1933-37: forbundsformand for samme 1937-42; journalist ved Fyns Social-Demokrat 1942-45: sekretær i Arbejderbevægelsens Informationscentral 1945-55, i Socialdemokratisk Forbund 1955-56; forsvarsminister i ministeriet H C Hansen fra 1956.

Medl. af forretningsudvalget for Socialdemokratisk Forbund 1933-42 og fra 1955, af forretningsudvalget for Arbejdernes Oplysningsforbund 1937-42, af arbejdsudvalget for Dansk Ungdoms-samvirke 1940-42, af forretningsudvalget for Krogerup højskole fra 1946, af folketinget (Kalundborg-Samsø-Kredsen) fra 1945, af forsvarskommissionen af 1946, af forfatningskommissionen af 1951, af det udenrigspolitiske nævn 19o3-56 og af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1953-56; sekretær for den socialdemokratiske rigsdags-gruppe 1947-50; medl. af Den skandinaviske Forsvarskomité 1948.

Har skrevet; Marchen til Venstre (1945); Danish Politicians (1949) og artikler til bøger og tidsskrifter; medforfatter af En bygning vi rejser I-III (1954-55); redaktør af tidsskriftet Verdens Gang 1947-52.

Adresse: Bredev. 3. Virum.

HANSEN Poul højskoleforstander; f. 7 9 1897 i Herstedvester sogn; søn af bogbindermester og fængselsbetjent ved Vridsløselille statsfængsel Vilhelm Hannen (død 1941) og hustru Marie f. Norblad; (død 1943); gift (29 4 1938) m. Sally H„ f. 22/10 1910 i Malmø, datter af malermester Henrik Hansson (død 1937) og hustru Anna f. Cederdahl.

Udlært som snedker 1916; på Borups højskole 1918-19 og 1919-20, på skolen for dansk Kunsthåndværk 1921 og på Den internationale højskole 1921-22; elev på Fircroft College 1922-23; Askov højskoles højskolelærerkursus 1923; elev på Cooperative College, Manchester 1925-26; lærer på Den internationale højskole 1924-29; forstander for Esbjerg arbejderhøjskole 1929-45; leder af oplysnings- og kulturarbejdet i de tyske flygtningelejre i Danmark 1945-49; forstander for den nordiske folkehøjskole i Geneve for sommeren 1948 og 1949; forretningsfører for Arbejdernes Oplysningsforbunds Kbhvns afd. fra 1949; till. forstander for Samarbejdsudvalgenes skole i Kbhvn. fra 1951 og medforstander for Borups højskole fra 1952; delegeret ved UNESCO general-konferencen i Firenze 1950; foredragsrejser i England, Skotland og Wales 1926-27 og i USA 1927 og 1934.

Formand for Esbjerg og Omegns Brugsforening 1931-42; medl. af Esbjerg byråd 1936-42; medl. af sekretariatet for The World Federation of Education Associations 1927; medl. af bestyrelsen for De samvirkende Brugsforeninger 1937-46; formand i forretningsudvalget for Spareklubbernes Fællesråd 1944; medl. af folketinget (Grenaa kredsen) 1945-50 og fra 1953, midlertidigt medl. i stedet for JO Krag 1950-52.

Har skrevet: Rochdale Planen i Nutiden (1939); artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Limfjordsv. 74, Kbhvn. F.

HANSEN Poul redaktør, forfatter, R.p.p.; f. 25/1 1887 i Endeslev ved Køge; søn af handelsmand Hans Hansen (død 1893) og hustru Ane Marie f. Pedersen (død 1933); gift (18/11 1916) m. Karen H., f. 23/10 1889 i Varde, datter af købmand Theodor Schmidt (død 1919) og hustru Kjerstine f. Overgaard (død 1935).

Kontorist; journalist fra 1913; uddannelse ved provinsblade; redaktør af Skagens Avis 1917-21; redaktør ved Flensborg Avis 1921-27; redaktions-sekr. ved Nationaltidende 1927-28; redaktør ved Berlingske Tidende fra 1928.

Har skrevet: Kongevildt og Adelvildt (1928); Liv og Kamp (1930); Den Fredløse (1933); Mosen og dens Liv (1939); Marken og dens Skæbner (1940); Storvildtet i Jylland (1940); Fra Ødemarker til Storskove (1942); Med Kaj Munk paa Jagt (1942); Fuglene synger i Slotsparken (1943); Den store Vildtvandring mod Vest (1943); Vildtets Liv (1944); Kaj Munks sidste Rejse (1945); Landet, der skabtes om (1945); Fuglepjecerne Havets Dykkere. Det sorte Pak. De vingede Røvere. De langbenede Langnæb (1945); Kampen om Amalienborg (1945); Kongen (1947, 2. udg. 1949); Dronning Alexandrine (1949): Jægeren St. St. Blicher (1954); hovedredaktør af værket Jagten i Danmark; medarbejder ved inden- og udenlandske jagtfaglige tidsskrifter.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Kastelsv. 26. Kbhvn. Ø.

HANSEN Poul revisionschef, statsaut. revisor, lektor; f. 14/3 1901 i Odense; søn af snedkermester Niels Hansen (død 1928) og hustru f. Aschenbrenner (død 1938); gift (23/11 1924) m. Karen H.. f. 15/4 1904 i Århus, datter af stationsforstander Andreas A Andresen (død 1911) og hustru f. Møller.

Diplomprøve i regnskabsvæsen fra Handelshøjskolen i Kbhvn.; revisoreks.; statsaut. revisor 1939; lektor i revision ved Handelshøjskolen 1944-50; lektor i bogholderi og regnskabskritik ved Kbhvns universitet 1945-54; lektor i bogholderi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1946; revisionschef u. Frdbg. kommune fra 1950.

Eksaminator ved revisoreks. 1945-50; censor ved Danmarks tekniske højskoles bogholderiprøve fra 1948.

Har udg.: Bogholderi og Regnskabsanalyse (1947); Fire Hovederhvervs Regnskabsvæsen, Landbrug, Banker, Skadesforsikringsselskaber og Rederier (1949).

Adresse: Kongev. 83, Holte.

HANSEN Povl kontorchef; f. 7/10 1914 i Herrested sogn; søn af godsejer Jørgen Larsen Hansen (død 1941) og hustru Hansine f. Andersen: gift (4'6 1942) m  Tove H., f. 27/3 1918 i Kbhvn., datter af landsretssagfører Einar Hoppe (død 1955) og hustru Martha f. Fahnøe.

Student (Svendborg) 1934; cand. jur. 1940; sekretær i justitsministeriet s.å.; fuldmægtig 1950, ekspeditionssekr. 1954; kst. dommer i østre landsret 1953-54; kst. dommer i Kbhvns byret 1954, udnævnt 1955, udenfor nr. s.å.; kontorchef hos folketingets ombudsmand 1955.

Sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1943-49; medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1949-53; sekretær for justitsministeriets udvalg vedr. politiets øverste ledelse 1950-51.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Skolebakken 50, Virum.

HANSEN Preben arkitekt, professor, R.; f. 7/3 1908 i Kbhvn.; søn af afdelingsingeniør Gustav Nikolaj Hansen (død 1928) og hustru Jenny Marie f. Marcussen (død 1935); gift (27/1 1939) m. Ruth H., f. 14/5 1917 i Kbhvn., datter af direktør Tage Holm Langebæk (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1926; uddannelse på kunstakademiet; studierejser til Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien 1931 og 1932, til Sydamerika 1933 og USA 1935; egen arkitektvirksomhed fra 1937; lærer ved kunstakademiets arkitektskole 1941, professor i bygningskunst fra 1955; akademiets mindre guldmed. 1933 og den store guidmed. 1943; tildelt en række legater; opnået præmie i fl. offentlige konkurrencer.

Pressesekr. for Akademisk Arkitektforening 1937, medl. af udstillingsudval-get 1943-46 og formand for samme 1946-48; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1951-56, af Charlottenborg Udstillingens censurkomité 1952 og af Landsforeningen Dansk Kunsthåndværks censurkomité 1953-55; leder af »studiegruppe for industribyggeri« til USA 1952; medl. af akademirådet 1953-55.

Adresse: Hjalmar Brantings PI. 1,

Kbhvn. Ø.

HANSEN Ralph Lysholt lærer; f. 21/10 1919 i Silkeborg; søn af murermester Gustav Hansen og hustru Sofie f. Pedersen; gift (4/7 1943) m. Anna-Lise H., f. 27/1 1918 i Kjellerup, datter af husejer Peter Christensen og hustru Kirstine f. Pedersen.

Realeks. 1936; lærereks. (Silkeborg seminarium) 1941; lærer i Ikast 1941-46; till. forretningsfører ved Th. Lin-nebergs Trikotagefabrik smstds 1941-46; gennemgået specialkursus i tysk, idræt, ungdomsundervisning, studiekredsarbejde m.v. i årene 1941-53; studerede tekniske skoler og ungdomsskoler i Schweiz (på I Rumps Legat) 1948 og den tekniske uddannelse i Schweiz (på den so-eialdem. folketingsgruppes legat) 1955; lærer ved Nykøbing F. kommunale skole-

væsen fra 1946; till. gymnastikinsp. i Maribo amt fra 1955.

Medl. af bestyrelserne for Danmarks socialdemokratiske Ungdom, Arbejdernes Oplysningsforbund og Socialdemokratisk Forening i Nykøbing F. fra 1947; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks socialdemokratiske Ungdom og kredsformand for DSU i Maribo amt 1946-50; medl. af Nykøbing F. byråd og af folketinget fra 1950; medl. af styrelsen for Een Verden 1951-53, af styrelsen og forretningsudvalget for samme fra 1956; medl, af Rødby-Femern komitéen; formand for centralbiblioteket i Nykøbing F. fra 1954.

Har skrevet artikler i danske, tyske og schweiziske aviser og tidsskrifter om lærlingeforhold, biblioteksvæsen m. m.

Adresse: GI. Toldbod 16, Nykøbing Fl.

HANSEN Rasmus fh. forsvarsminister; f. 16/8 1896 i Kolding; søn af borgmester Knud Hansen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Ane Kathrine f. Sørensen (død 1941); gift m. Karen Marie H. f. 22/11 1903 i Tornemark, datter af murer Vilhelm Stehr og hustru Marie f. Jensen.

Journalist ved Vestsjællands Social-Demokrat, Slagelse, 1917-19, redakti-onssekr. ved samme 1919-23; studieophold i England, Tyskland og Frankrig 1923-27; redaktør af Vordingborg Soeial-Demokrat 1927-29; redaktions-sekr. ved Social-Demokraten, Kbhvn. 1929-36, derefter udenrigspolitisk kronikør ved samme; till. udenrigspolitisk kronikør ved Pressens Radioavis fra 1933 og redaktør af Socialisten 1941-44; folketingsmand for Kbhvns -søndre storkreds fra 1936; politisk medarbejder ved Social-Demokraten 1942; redaktør af Fyns Soeial-Demokrat s. å.; politisk medarbejder ved Social-Demokraten, Kbhvn. 1945; forsvarsminister i det første ministerium Hedtoft 1947-50, i det andet ministerium Hedtoft 1953, i Ministeriet H C Hansen 1955-56.

Medl. af Socialdemokratisk Ungdomsforbunds hovedbestyrelse 1917-19; formand for det udvalg, der 1920 stiftede landsorganisationen Danmarks socialdemokratiske Ungdom; medl. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1935-49; medl. af den parlamentariske kommission af 15. juni 1945; næstformand for den parlamentariske kommission af 19. dec. 1945; medl. af det udenrigspolitiske nævn 1950-53; formand for forsvars-kommissionen af 1946, 1947-50; medl. af forsvarskommissionen af 1950.

Adresse: Refsnæsg. 46, Kbhvn. N.

HANSEN R C bankdirektør, R.; f. 26,3 1895 på Humlegaard ved Odense; søn af gårdejer J L Hansen (død 1940) og hustru Karen Marie f. Jensen (død 1943); gift (23/3 1919) m. Dorthea Kathrine H., f. 22'8 1896 i Strib, datter af bagermester H P Hansen (død 1949) og hustru Kirstine f. Petersen (død 1928).

Eealeks. og handelseks.; ansat i A/S Otto Mønsted 1911-15 og i Handelsbanken i Odense 1916-18; kasserer i Diskonto- og Laanebanken i Maribo 1918, bogholder s. å., direktør fra 1922.

Medl. af repræsentantskabet for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark fra 1936, repræsentantskabets næstformand fra 1954, medl. af selskabets be-styrelsesråd fra 1949 og af forretningsudvalget fra 1955; medl. af bestyrelsen for Maribo almennyttige Boligselskab fra 1943 og for De Danske Provinsbankers Forening fra 1955 samt af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation; byrådsmedl. 1950-54.

Adresse: Vesterg. 11, Maribo.

HANSEN Robert L biblioteksdirektør, R.p.p.; f. 20/9 1890 i Kbhvn.; søn af redaktør H P Hansen (død 1936) og hustru Sophie f. Nielsen (død 1949); gift (29/1 1916) m. Ellen Ingeborg H.. f. Mikkelsen, f. 21/6 1893 i Skive.

Student (Aalborg) 1909; magisterkonferens i romanske sprog 1915; ekstraord, assistent ved det kgl. bibliotek 1916, underbibliotekar 1918; biblioteks-insp. ved statens bibliotekstilsyn 1925; lærer i fransk ved Købmandsskolen 1912-43; administrator af statens biblioteksskole 1926-46; lærer i bibliografi og bibliotekslovgivning ved denne skole: kst. biblioteksdir. 1942. udnævnt 1946.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for grafisk Kunst 1920-26, for Nyt dansk Litteraturselskab fra 1943 (formand til 1950), for centralbiblioteket for tuberkulosepatienter fra 1943 (næstformand), for Søfartens bibliotek fra 1943 og for foreningen Svanekes Venner fra 1946; medl. af tilsynsrådet for Sprogforeningen fra 1943, af undervisningsministeriets rådg. udvalg vedr. uddeling af statens forfatterstipendier fra 1945,   af forretningsudvalget for Dansk Forfatterfond fra 1947, af repræsentantskabet for Det danske Selskab fra

1946,    af den danske UNESCO-nationalkommission fra 1955 og af skolerådet for Danmarks biblioteksskole fra 1956; formand for biblioteksrådet fra 1943, for Folkebibliotekernes bibliografiske kontor (nu Dansk bibliografisk kontor) fra 1943 og for fællesrepræsentationen for den samlede danske bibliotekarstand fra 1946; formand for folkebibliotekernes repræsentantskab i Federation internationale des associations de bibliothé-caires 1948-52.

Har oversat: Froissarts Krønike i Udvalg I-II (1923-24); Kardinal de Retz; Erindringer I-III (1951). Redaktør af statsbibliotekernes accessionskatalog 1923-25; redaktør af Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift Bogens Verden; udgiver (s. m. Th. Døssing og E Allerslev Jensen) af Dansk Tidsskrift-Index

1926-54; medredaktør af Lærebog i Biblioteksteknik; artikler i inden- og udenlandske bibliotekspublikationer.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse: Nøjsomhedsv. 13. Kbhvn. Ø.

HANSEN Rudolph fh. kontorchef, R. DM.; f. 26/11 1882 i Fredericia; søn af konferensråd, trafikchef R T Hansen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ida f. Jensen (død 1882); gift (3/9 1910) m. Doris Johanne H., f. 19/9 1886 i Tystrup, datter af sognepræst G. Ad. Schneekloth (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Julie f. Brøndum (død 1928).

Student (Vestre borgerdydskole) 1900; cand. polit. 1906; aspirant ved statsbanerne 1907; fuldmægtig 1910; kontorchef i 3. distrikts sekretariat i Struer 1,916, i 3. kontrolkontor 1922 og i godsafregnings- og statistikkontoret 1932-52.

Adresse: Amager Boulevard 125,

Kbhvn. S.

HANSEN S Bruun kontorchef, R.; f. 17/12 1904 i Sneslev; søn af fh. uddeler H J C Hansen og hustru Christine Sophie f. Madsen (død 1925); gift (11/8 1929) m. Thora B. H., f. 13/2 1908 i Marstal, datter af lærer Th. M Jørgensen (død 1948) og hustru Anne Margrethe f. Hermansen.

Student (privat dimit.) 1933; cand. jur. 1941; ansat i toldvæsenet 1923; toldassist. 1929; sekretær i finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter 1941, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1949, kontorchef fra 1954; medarbejder i prisdirektoratet 1943-53, ved statens ligningsdirektorat 1953-55.

Censor ved toldvæsenets fageksaminer; lærer ved toldgrænsekorpsets fagkursus; medl. af forsk, ministerielle udvalg.

Adresse: Bentzonsv. 20, Kbhvn. F.

HANSEN Sigfred redaktør, cand. jur.; f. 7/10 1903 i Taastrup ved Hyllinge; søn af gårdejer Frederik Hansen og hustru Andrea f. Sørensen (død 1936); gift Cl '10 1933) m. Grete H., f. 30/3 1910 i Kbhvn., datter af revisor Georg Dene (død 1936) og hustru Karen f. Finderup (død 1950).

Landbrugsuddannelse; elev ved Næstved Tidende 1922-24; student (Døckers kursus) 1926; cand. jur. 1933; ansat ved Nationaltidende 1930-38; chef for de sydsjællandske konservative dagblade 1938-45; leder af Den konservative Generalkorrespondance fra 1945.

Adresse: Steenstrups Allé 17, Kbhvn. V.

HANSEN Sigrid skoleinspektør; f. 16/2 1899 i Ryslinge på Fyn; datter af mejeribestyrer Hans Jørgen Hansen (død 1910) og hustru Ane f. Hansen (død 1948); ugift.

Lærereks. (Femmers seminarium) 1922; statens etårige kursus i gymnastik 1923; faglærereks. i historie 1929; studierejser i Finland. Norge og Sverige; vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1924, fast ansat ved Sundbyøster skole 1926; forretningsfører ved Kbhvns Kommunelærerindeforenings svagbørns- og feriekolonier 1949-51; skoleinspektør ved Holsteinsgades skole 1951.

Medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1950; medl. af bestyrelsen for Dansk Gymnastiklærerforening 1936-44 og for Kbhvns Kommunelærérindefor-ening 1945-49; medl. af fælleslærerrå-det 1947-49; medl. af bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Kbhvns kreds fra 1944, formand fra 1951; medl. af hovedstyrelsen for Dansk Kvindesamfund 1951-52.

Adresse: Livjægerg. 38, Kbhvn. Ø.

HANSEN Sigurd statsgeolog, dr. phil., R.; f. 4/9 1900 i Sejstrup i Ribe amt; søn af gårdejer Hans Nielsen Hansen (død 1946) og hustru Maren (Margrethe) f. Lambertsen (død 1919); gift (29 12 1929) m. overlærerinde Valborg H., f. 14/1 1905 i Kbhvn., datter af translatør Vilhelm Knippel (død 1946) og hustru Nielsine f. Larsen (død 1956).

Student (Ribe) 1918; cand. mag. (naturhistorie og geografi) 1925; univ. guldmed. i geologi 1929; studieophold i Stockholm 1925-26; dr. phil. 1940; fast assistent ved Danmarks Geologiske undersøgelse 1926, afdelingsgeolog 1931, statsgeolog 1938, fg. direktør 1943-45; har foretaget fl. studierejser og deltaget i geologiske ekspeditioner til Østgrønland 1929 og Vestgrønland 1930.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening 1927-39 og fra 1943. formand 1943 og 1944; medl. af Det kgl. Danske Geografiske Selskabs råd fra 1947.

Litterære arbejder: Varvighed i danske og skaanske senglaciale Aflejringer (disputats, 1940) o. a. geologiske afhandlinger.

Adresse: Vestervang 18, Kbhvn.Valby.

HANSEN Svend bankdirektør; f. 12/4 1904 på Frdbg.; søn af pens. overportør C A Hansen og hustru Anna f. Christensen; gift (11/9 1931) m. Hilda H., f. 4/9 1905 på Frdbg., datter af skomagermester Axel Høiberg (død 1943) og hustru Eleonora f. Petersen.

Uddannet bl. a. i Landsbanki Islands, Reykjavik 1934 og Martins Bank, London 1937; Handelshøjskolens diplomprøve i bankvæsen 1935; assistent i Den Danske Landmandsbank 1921-37, fuldmægtig 1938, bankbestyrer s. å.; direktør i Fællesbanken for Danmarks Sparekasser fra 1949; till. lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1938-46; redaktør af Fagskrift for Bankvæsen 1945-49.

Medl. af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening fra 1950, af

styrelsen for A/S Sparevirke fra 1953. af bestyrelsen for Nationaløkonomisk Forening fra 1955 og af repræsentantskabet for Borgervennen af 1788 fra 1956.

Har skrevet: Bankkredittens Grundlag (1953); artikler i tidsskrifter og fagblade.

Adresse: H C Andersens Boulevard

37, Kbhvn. V.

HANSEN Svend professor, dr. med., R.; f. 15/10 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Peter Hansen (død -1924) og hustru Magdalene f. Larsen (død 1933); gift (31/8 1912) m. Gerda H., f. i Kbhvn., datter af fabrikant Jens Peter Steenbro (død 1909) og hustru Cornelia f. Meisling (død 1916).

Student (H Madsens skole) 1904; med. eks. 1911; dr. med. (Om Ankelbrud) 1919; 2. reservekirurg ved Bispe-bjærg hospital 1918-20; assistent hos prosektor ved kommunehospitalet 1920-22; 1. reservekirurg ved Bispebjærg hospital 1922-25; prosektor smstds fra 1925; specialistanerk. (kirurgi, særlig underlivssygdomme) 1921; prakt. som kirurg i Kbhvn. fra 1922, chef for rigshospitalets kirurgiske poliklinik 1927-33; professor i special kirurgi ved tandlægeskolen 1933-34; overkirurg ved Sundby hospital 1934-56; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1937-56.

Medl. af bestyrelsen for De forenede Skoler fra 1925 og formand for repræsentantskabet fra 1928; medl. af bestyrelsen for Dansk Svømme- og Livredningsforbund fra 1926; læge ved Forsikringsselsk. Palnatoke fra 1925; formand for Carl I Beckers Fond fra 1944; medl. af invalideforsikringsret-ten 1935 og Kbhwis kommunes pensi-oneringsråd 1936; formand for Dansk kirurgisk Selskab fra 1945; medl. af Svenska Lakaresallskapet 1946 og af Société Beige de Chirurgie 1946; Danmarks repræsentant i Société international de Chirurgie 1948; medl. af Frankrigs l'Académie de Chirurgie 1956.

Har skrevet talrige artikler om kirurgiske emner i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Dronningensg. 55, Kbhvn. K.

HANSEN Svend Wiig billedhugger, maler og grafiker, se Wiig Hansen Svend.

HANSEN Svend Wilhelm musikforlægger; f. 19 11 1890 i Kbhvn.; søn af musikforlægger Alfred Wilhelm Hansen (død 1923. se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Mathilde f. Andersen (død 1909); gift (23/8 1923) m. Lissen H., datter af kgl. hof-manufakturhandler Louis Bendix og hustru Minna f. Petersen.

Uddannet i musikforlag i Frankrig. England, Tyskland og Amerika, medindehaver af firmaet Wilhelm Hansen, Musikforlag fra 1920.

Æresmedlem af Den kgl. Operas private Pensionskasse; formand for Dansk Musikforlæggerforening; medl. af bestyrelsen for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder og for Wilhelmiana Musik-Verlag, Frankfurt a'M.

Adresse: Heslegaard, Bernstorffsv. 95,

Hellerup.

HANSEN Saren fabrikant, snedkermester, E.; f. 8/4 1905 i Kbhvn.; søn af fabrikant, snedkermester Christian E Hansen (død 1954) og hustru Marie Abelone f. Hansen (død 1938); gift (21/9 1929) m. Kirsten H., f. 12/6 1908 i Kbhvn., datter af arkitekt Rolf Schroeder (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Alma f. Eickhoff.

Realeks. 1921; i snedkerlære 1921-25; fag- og handelsuddannelse i Frankrig og Sverige 1925-28; ansat i firmaet Fritz Hansen's Eftf. 1928, medindehaver 1933, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1955 direktør og medl. af bestyrelsen for dette; till. medindehaver af firmaet Lillerød Savværk fra 1955.

Formand for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk og for arbejdsudvalget vedr. udstillinger i Danmarks hus i Paris; formand for Dansk Købestævnes komité for udstilling af kunsthåndværk og møbler til 1955; næstformand i bestyrelsen for Foreningen til Lærlinges Uddannelse; medl. af Komitéen for Udstillinger i Udlandet, af Erhvervenes Udstillingsudvalg, af bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen, for A/S Dansk Oversøisk Finérværk. for Selskabet for Kunsthåndværkerskolen og for Selskabet for Industriel Formgivning, af repræsentantskabet for Det Danske Selskab og for Dansk Arbejde; overordentligt medl. af Svenska Slojdforeningen og af Konst-flitfbreningen i Finland.

Adresse: Lundehusv. 6, Kbhvn. Ø.

HANSEN Saren kommunaldirektør, R.; f. 27/6 1893 i Skarresø sogn; søn af gårdejer Karl Valdemar Hansen (død 1928) og hustru Nielsine Kirstine f. Sørensen (død 1916); gift (3/8 1918) m. Helga H., f. 6/6 1892, datter af gårdejer Christian Andersen (død 1939) og hustru Ane Marie f. Dinesen (død 1924).

Kontorist i Odense byrådssekretariat 1920; overassist. smstds 1929; eksne-ditionssekr; ved Odense forsørgelses-væsen s. å.; exam. jur. 1935; byråds-sekr. 1942; kommunaldir. i Odense 1947.

Lærer ved dansk kommunalkursus, Odense afd. 1935-42; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Byraadssekre-tærer i Danmark fra 1945; formand for udvalget til optræning og omskoling af arbejdshæmmede fra 1953 og for repræsentantskabet for Redningsarbejdet for Kvinder i Fyns Stift fra 1955; medl. af I

repræsentantskabet for A/S Fyens Landmandsbank fra 1957; medl. af bestyrelsen for forsk, sociale institutioner i Odense; revisor i Fyens Stifts Sparekasse fra 1954.

Har udg.: Offentlig Forsorg (1938); Har De dansk Indfødsret? (1941); Købstadkommunernes Styrelse (1944); Træk fra Odense under den tyske Besættelse (1945); har desuden skrevet adskillige artikler til bøger og fagblade, navnlig om kommunale spørgsmål.

Adresse: Fasanv. 34, Odense.

HANSEN Saren redaktør; f. 14/6 1905 i Egtved sogn; søn af landmand Niels L Hansen og hustru Ane Katrine f. Lauridsen; gift (12/4 1949) m. læge Mary Fallesen, f. 23/11 1910 i Vedsted, datter af forpagter P I Fallesen (død 1947) og hustru Hanne f. Hoyer (død 1956).

Korrespondent til forsk, provinsblade 1925-28; medarbejder ved Dagbladet Børsen 1928-36, ved Nationaltidende 1936-47, ved Politiken fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Journalistforening 1942-46 og af sammes seniorat 1946; medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet fra 1943, næstformand fra 1953, till. medl. af forretningsudvalget fra 1945; medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Journalisters Pensionsfond fra 1945, formand 1954-57, af bestyrelsen og forretningsudvalget for journalistkursus ved Århus universitet fra 1953, af Danske Journalisters Fællesrepræsentation fra 1947 og af bestyrelsen for Rundskuedagens børnerekreationshjem Mindet i Vedbæk.

Adresse: Jagtv. 200, Kbhvn. Ø.

HANSEN Tage oberst, våbeningeniør, R1., HTH.; f. 4/7 1901 i Ebeltoft; søn af mejeribestyrer Jørgen Hansen og hustru Ane f. Madsen (død 1945); gift (3/8 1929) m. Dagmar H., f. 5/10 1887 i Kbhvn., død 1957, datter af sognepræst, folketingsmand Anders Geert-Jørgensen (død 1936) og hustru Anna f. Mortensen (død 1926).

Sergent i artilleriet 1922; gennemgået hærens officersskoles officersklasse og specialklasse samt kursus på artilleriskydeskolen; uddannet som våbeningeniør; militær motorsagkyndig 1938; studieophold ved det svenske forsvar i 1947 og ved den schweiziske hær i 1949; formand for hærens tekniske korps motorkommissionen 1939-49; medl. af Dansk Ingeniørforening; se-kondløjtn. i artilleriet 1928; premier-løjtn. s. å., kaptajnløjtn. 1936, kaptajn 1939, oberstløjtn. 1950, oberst i forsvarets krigsmaterielforvaltning 1952; tjenstg. i hærens tekn. korps fra 1935, chef for den motortekniske afd. 1949-55, for konstruktionsafdelingen fra 1955; medl. af modstandsbevægelsens Kbhvns-ledelse 1944-45; konsulent for Dansk Røde Kors i motorsager 1949-50, for I finansministeriet i samme fra 1950; medl. af krigsministeriets erstatnings-udvalg af 1945 1945-56; lærer ved artilleri- og våbenteknisk kursus ved hærens officersskole, senere forsvarsakademiet, 1948; talrige tjenestereiser i udlandet.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ar-tilleriofficersforening 1932-37 og 1945-50 og for Foreningen af Officerer og Ligestillede fra 1950; medl. af våbenkommissionen 1945-47; censor i automobilteknik ved Danmarks tekniske højskole fra 1952; medl. af forsvarets materielnævn fra 1955; næstformand i Krigsvidenskabeligt Selskab fra 1958.

Medarbejder ved Automobilets Haandbog og Staal og Jern; artikler i militære fagtidsskrifter.

Adresse: Bendzv. 1 B, Kbhvn. F.

HANSEN Theodor civilingeniør, R.p.p.; f. 26/7 1884 i GI. Tommerup på Fyen; søn af møllebygger Knud Hansen (død 1936) og hustru Katrine f. Rasmussen (død 1927); gift (23/11 1916) m. An-géle H., f. 10/9 1894 i Gent, datter af tømmerhandler Auguste t'Felt (død 1922) og hustru Sidonie f. van der Sype (død 1928).

Lærte møllebyggen i faderens forretning, var herefter volontør i fl. større tyske maskinfabrikker; afgangseks. fra Odense tekniske skoles maskinbyg-ningsafd. 1906; konstruktør hos M P Allerups Eftf. i Odense 1906-08; konstruktør hos firmaet AS F L Smidth & Co., Kbhvn. 1908-09; ingeniør i firmaets russiske afd., ledede bygning og igangsættelse af 5 cementfabrikker i Rusland og Sibirien 1909-15; leder af F L Smidth & Co.'s maskinfabrik ved Narva 1915-20; befuldmægtiget for godserne Hermannsberg og Olgina ved Narva 1915-25; leder af A/S Port-Kun-da Portland Cement Fabrik i Estland og generaldir. for samme selskab 1920 -40 og kommitteret i A/S Asserin Portland Cementfabrik 1934-40, administrator for disse to selskaber 1941-43; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for A/S De forenede nordjyske Teglværker og for A/S Volstrup Teglværk fra 1948.

Medl. af Dansk Ingeniørforening og Ingeniørsammenslutningen; medstifter af og formand for foreningen »Dansk Samvirke i Estland« til 1940; medstifter og medl. af bestyrelsen for Est-nische Materialprufungsverein og for Gesellschaft zu Forschung des Wege-baus in Estland« til 1940; viceformand for Estnisk-Dansk Forening i Estland til 1940; vicekonsul for Narva og Narva-Joesuu 1935-40; medl. af og kommitteret i bestyrelsen for A/S William Boas, Kbhvn. fra 1946; medl. af bestyrelsen for I/S Aalborg Teglværkers Kontor fra 1948 og for De danske Betonfabriker AS. Færdigblandet Beton fra 1949; medl. af bestyrelsen for The Adventu-ers Club of Denmark fra 1956.

Udenl. ordener: E.H.K.3.; E.r.K.21.; E.Ø.K.3.

Adresse: Toldbodg. 39, Kbhvn. K.

HANSEN Thorkild grosserer, fabrikant, R.; f. 5/6 1881 på Ulriksdal pr. Nysted; søn af forpagter, proprietær Waldemar Thorkild Hansen (død 1908) og hustru Henriette f. Petersen (død 1910); gift (22/3 1912) m. Johanna Sophia H., f. 2/3 1887 i Sønderborg, død 1950, datter af manufakturhandler Theodor Struck og hustru Jacobine f. Schiitt.

Lært manufakturhandel hos Emil Hansen, Nykøbing F.; på reklame- og de-korationsskoler i Tyskland og Amerika; grundlægger og indehaver af den første skandinaviske vindues-dekorations skole i Kbhvn. 1901-05; rejste til USA 1905; indehaver af Magasin du Nord's Hellerup afd. 1910-19 og af damekonfektionsforretninger i Kbhvn. fra 1920, ved disses overgang til aktieselskab i 1954 u. navnet A/S Thorkild Hansen, Damekonfektion, direktør og medl. af bestyrelsen for dette.

Medl. af repræsentantskabet for Folkebanken for København og Frederiksberg fra 1931.

Adresse: Heslehøj Allé 4, Hellerup.

HANSEN Thorkild skoledirektør; f. 25/2 1910 i Kbhvn.; søn af vognmand Christen Hansen og hustru Johanne f. Koch; gift (9/4 1936) m. Lilly H., f. 4/4 1909 i Frederiks ved Viborg, datter af købmand Frederik Aagaard (død 1947) og hustru Anne f. Pedersen.

Lærereks. (KFUM's seminarium) 1932; årskursus i matematik, fysik og kemi på Danmarks lærerhøjskole 1934-38; lærer ved Gladsaxe kommunale skolevæsen 1934, fast ansat 1936, forstander for kommunens fortsættelseskursus 1942, skoledir. 1948.

Formand for Søborg socialdemokratiske Forening 1939-45 og for fællesbe-styrelsen for de socialdemokratiske foreninger i Gladsaxe kommune 1940-45; medl. af Gladsaxe sogneråd 1943-48; formand for Gladsaxe børneværn 1943-48. Medl. af Søborggaard sogns menighedsråd 1942-44; formand for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe kommune fra 1944 og for Administrationsselskabet af 1948 fra 1948; medl. af bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber fra 1953 og for Arbejderbo fra 1952.

Adresse: Søborg Hovedg. 85, Søborg.

HANSEN Thorvald overlæge, dr. med., R.; f. 23/1 1891 i Kbhvn.; søn af skræddermester Peder Hansen (død 1932) og hustru Emma f. Andersen (død 1937); gift (23/6 1925) m. Ellen Margrethe H., f. 27/11 1901 i Kbhvn., datter af værkmester Fr. Vilh. Lund (død 1935) og hustru Maren f. Hansen (død 1929).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; med. eks. 1917; reservelæge i hæren 1917-18; assistent ved universitetets institut for alm. patologi 1918-20 og ved Finseninstitutets laboratorium 1920-22; kandidatpladser 1922-25; reservelæge ved Øresundshospitalet 1925-30; assistent ved Kbhvns kommunes med. po-liklinik 1925-27; prakt. i Kbhvn. 1925-35; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1926 og (med. svgdomme, særlig mave-, tarm- og hjertesygdomme) 1932; dr. med. 1930; reservelæge ved amtssygehuset i Gentofte, med. afd. 1930-32 ledende læge ved Kbhvns tuberkulosestationer 1930-32; reservelæge ved amtssygehuset på Frdbg., med.-epidem. afd. 1932-35; overlæge ved Sankt Elisabeths hospital i Holbæk 1935-37; overlæge ved centralsygehuset i Holbæk, med. afd. fra 1937; med. konsulent ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. fra 1939; studierejser i Tyskland, Frankrig, Holland og England.

Fellow of the Royal Society of Tropi-cal Medicine and Hygiene i London; Membre titulaire af Union Internationale eontre la Tuberculose; formand for kredsforeningerne i Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme og i Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); medl. af bestyrelsen for kredsforeningerne i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og i Landsforeningen for Sukkersyge; medl. af repræsentantskabet for Banken for .Holbæk og Omegn.

Har skrevet: Undersøgelser over Komplementbindingsreaktionen med Besred-kas Antigen (disputats); samt forsk, arbejder vedr. bakteriologi, tuberkulose og intern medicin.

Adresse: Nygade 8, Holbæk.

HANSEN Uffe valgmenighedspræst; f. 14/12 1894 i Stokholm i Vendsyssel; søn af gårdejer Hans Hansen (død 1928) og hustru Ane f. Nielsen (død 1948); gift 30/8 1921 m. Marie H„ f. 19/12 1896 i Mellerup v. Randers, datter af vognmand Peder Kirkegaard. Mellerup (død 1929) og hustru Ane Margrethe f. Jacobsen (død 1934).

Landmand til 1912; student (Døckers kursus) 1915; cand theol. 1921; sognepræst i Aggersborg-Bejstrup 1921; valgmenighedspræst i Ubberup-Gørlev fra 1925.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Højskoleforening 1915-18 (sekretær 1916-17), for danske præsters fredsgruppe fra 1931 (formand fra 1952), for Grundtvigsk Konvent fra 1934 (formand fra 1941), for foreningen Aldrig mere Kris 1938-49 (rejsesekr. 1938-39, næstformand 1939-40, sekretær 1940-42 og formand 1942-49) samt for Dansk-indisk Forening fra 1948; medl. af Verdens-fredsrådet 1953; formand for Dansk Fredsråd 1947-52; formand for Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder 1950; medl. af udvalget folde frie menigheders salmebog 1933 (for-

mand fra 1947), af det grundtvigske salmebogsforslags udvalg 1941-44, af salmebogsudvalget af 29. maj 1946 og af bestyrelsen for Grundtvig-Selskabet fra 1949.

Har udg.: Legende (1934); Grundtvigs Salmedigtning I (1937), II (1951); medudgiver af Salmer (1935, 2. opl. 1949): De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder I-II (1944); 12 Julesalmer (1944); Dansk Salmebog (1944); Grundtvigs Sang-Værk I (1944), II (1946), III (1948). IV (1949), V (1951), VI, 1. del. (1956).

Udenl. orden: Ne.r.K.M.2.

Adresse: Ubberup pr. Kalundborg.

HANSEN Urban borgmester; f. 23 10 1908 i Kbhvn.; søn af lokomotivfører M F A Hansen og hustru Kirsten Ras-mine f. Jørgensen (død 1957); gift (23 10 1931) m. Gudrun H., f. 20 11 1910 i Horne sogn, Fyn, datter af tjener H H Larsen og hustru Kirstine f. Christiansen (død 1956).

Realeks. 1925; assistent ved Næstved kommunekontor s.å.; sekretær i for-sikringsakts. Alka 1934, i Arbejderbevægelsens Informations-Central 1947; borgmester for magistratens 3. afd. fra 1956.

Kredsformand og hovedbestyrelses-medl. i Danmarks socialdemokratiske Ungdom 1928-34; medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i 9. kreds 1935-44, formand 1942-44 og formand for foreningen i 18. kreds 1944-54 samt sekretær i fællesledelsen for Kbhvn. 1942-54; medl. af hovedbestyrelsen for Socialdemokratisk Forbund 1946-54 og fra 1957; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1946-56, formand for den socialdemokratiske gruppe 1954-56; medl. af landstinget i 1953 og af folketinget (Køgekredsen) 1953-56: landsformand for »Boserup-Minde«, landsforening af tuberkuloseramte. 1948-56; formand for Folk og værn udvalget 195o-56; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1956.

Adresse: Ejderstedg. 14, Kbhvn. V.

HANSEN Vald. borgmester; f. 1/7 1886 i Herstedvester; søn af arbejdsmand Peter Emilius Hansen (død 1950) og hustru Maren Kirstine f. Nielsen (død 1940); gift (6/4 1913) m. Mary H., f. 6/9 1888 på Frdbg., datter af overportør Søren Jensen (død 1930 )og hustru Ane Marie f. Simonsen (død 1945).

Udlært murersvend 1907; på Rødkilde håndværkerhøjskole 1911; senere forsk, kursus på Teknologisk institut.

Medl. af Glostrup kommunalbestyrelse fra 1921; sognerådsformand 1929-52. borgmester fra 1952; medl. af Kbhvns amtsråd fra 1935, af bestyrelsen for Kbhvns Amts Sognerådstorening fra 1930 og af bestyrelsen for Amtsrådsforeningen fra 1950; formand for land-væsensnævnet for Kbhvns amts søndre birk 1949-56; medl. af sygehusrådet fra 1951, af hovedstadskommissionen 1939-48. af Socialdemokratiets hovedbestyrelse 1929-57, af Murerforbundets hovedbestyrelse 1948-53. af byplannævnet fra 1949, af samfærdselskommissionen fra 1950 og af kredsledelsen for Andelsbanken i Glostrup fra 1928; desuden en række lokale faglige og politiske tillidshverv.

Adresse: Solvangsv. 15, Glostrup.

HANSEN Vald. fh. dommer, R1.; f. 18/2 1885 i Tøving; søn af gårdejer Niels Hansen (død 1930) og hustru Anne f. Søndergaard Larsen (død 1937); gift (11/4 1914) m. Ingrid H., f. Buch, f. 26 8 1887 i Bredsten, død 1946.

Student (Viborg) 1906; cand. jur. 1912; byfogedfuldm. i Aalborg 1912, i Ringsted s.å.; fuldmægtig ved Han herrederne 1913, ved Hassing-Refs herreder i Vestervig 1918; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Lemvig købstad og Skodborg-Vandfuld herreder 1934, i Sorø købstad og birk samt baroniet Holbergs birk 1941-55.

Medl. af Vestervig-Agger sogneråd 1929-33 og af bestyrelsen for A/S Thylands Bank 1932-34.

Adresse: Tesdorpfsv. 24. Kbhvn. F.

HANSEN Valdemar bibliotekar, R.p.p.: f. 3/4 1881 i Refsvindinge, Fyn: søn af husmand Lars Hansen (død 1932) og hustru Karen Elisabeth f. Petersen (død 1918); gift (19/5 1920 m. Annie H., f. 29/9 1881 på Friisendal ved Hammel, datter af forpagter Theodor Krøger (død 1893) og hustru Fanny Louise f. Ben-dixsen (død 1914).

Student 1899; cand. phil. 1900; studerede teologi, nægtet adgang til eksamen af konfessionelle grunde; huslærer i Ny-stad, Finland 1905-08; assistent, senere kredsbibliotekar, ved Kbhvns kommunebiblioteker 1908-16; assistent ved det kgl. bibliotek 1910-13, underbibliotekar 1916, bibliotekar I 1940-51; delegeret bibliotekar ved Bibliothéque Ste.-Gene-viéve, Paris 1928-31.

Har skrevet: Harald Høffding som Religionsfilosof (1923); Charles Renou-vier og Frihedsproblemet (1928); William James og det religiøse (1936); Frihedsmænd i nyere fransk Filosofi (1940); Gennembrudsmænd i nyere fransk Filosofi (1952); K Kroman, Træk af en dansk Filosofs Liv og Tankeverden (1955); har oversat Descartes: Om Metoden (s.m. Viggo Brøndal, 1937) og Alain: Tanker (1954); har skrevet artikler i forsk, tidsskrifter: medarbejder ved Nordisk Tidsskrift fra 1925.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Den gamle Smedje, Værløse.

HANSEN Valdemar direktør; f. 20/10 1910 i Ringsted; søn af isenkræmmer Vilhelm Hansen (død 1919) og hustru Eras f. Davidsen (død 1950).

Uddannet i A/S Ernst Voss' Fabrik. Fredericia, på Niels Brocks handels-

skole, i B Jonzen & Co. Ltd., London, i Nilfisk Gesellschaft, Hamburg og i AS Gerresheimer Glashiittenwerke, Diis-seldorf; ansat i A/S De forenede Glasværker, Odense 1931; sekretær i A/S Kastrup Glasværk 1935, underdir. smstds 1938. direktør 1947, adm. direktør 1949-56; till. adm. direktør i A/S De forenede Glasværker, Odense til 1956.

Medl. af Industrirådet 1952-57.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kedelforening og for Lutzhoft & Co. AS; formand for bestyrelsen for A/S Fisker & Nielsen.

HANSEN Valdemar direktør, civilingeniør; f. 28/12 1902 i Trustrup; søn af gårdejer Rasmus Hansen og hustru Kristine f. Pedersen (død 1952); gift (3/8 1930) m. Olga H., f. 24/3 1904 i Snejbjerg, datter af smedemester Mads Petersen (død 1934) og hustru Marie f. Frandsen (død 1931).

Præliminæreks. 1918; i lære i maskin-faget 1918-22; ansat i Jydsk Elektro, Århus 1922-25; cand. polyt. 1930; ingeniør i Kbhvns belysningsvæsen s.å.; driftsleder i A/S Rob. Funch Jensen, Århus 1930-33; kalkulationschef hos Thomas B. Thrige, Odense 1933, værk-stedschef 1935; underdir. 1951, direktør 1955.

Medl. af udvalget for Odense kommunes foranstaltning for erhvervshem-mede; formand for arbejdsteknisk skole i Odense; medl. af bestyrelsen for A/S Midtfyns Jernstøberi og for AS Maskinfabrikken Phønix.

Adresse: Bredstedg. 15, Odense.

Sommerbolig: Strandhaven pr. Ullerslev.

HANSEN Victor højesteretsdommer, dr. phil; f. 29/8 1889 i Kbhvn.; søn af sø-minemester Jens Hansen (død 1930) og hustru f. Børgesen (død 1934); gift (4/11 1916) m. Astrid H., f. 3/12 1887 i Århus, datter af toldkontrollør Adolf Floor (død 1908) og hustru f. Bøhne (død 1932).

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; sekretær i justitsministeriet 1917; fuldmægtig 1921; dommer i Kbhvns byret 1927; dommer i østre landret 1937, i højesteret 1941.

Dr. phil. h. c. ved Kbhvns universitet 1950.

Medl. af de af justitsministeriet i 1929 nedsatte udvalg til ændring af retsplejeloven; medl. af de af forsvarsministeren i 1932, 1949 og 1954 nedsatte udvalg til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning; medl. af arbejds- og forligsnævnets formandsskab 1940-41; næstformand i den faste voldgiftsret 1943, formand 1953; medl. af retplejeudvalgei 1953-55; juridisk rådgiver i sundhedsstyrelsen 1940; formand for det af justitsministeriet i 1948 nedsatte udvalg ang. dommeres uddannelse, for det af indenrigsministeriet i 1950 nedsatte udvalg ang. misbrug af morfin og andre euforiserende stoffer, for det af indenrigsministeriet i 1954 nedsatte udvalg ang. oprettelse af et levnedsmiddelinstitut og for det af justitsministeriet i 1955 nedsatte udvalg ang. højesteretssagførerprøven, offentlig votering i højesteret m. m.; formand for den ved lov af 20. april 1955 nedsatte voldgiftsret til afgørelse af nogle indenfor landbruget m. v. opståede arbejdsstridighe-der og for den af økonomi- og arbejdsministeriet nedsatte arbejdsretskommis-sion af 1956; formand for Dansk Idræts-Forbunds amatør- og ordensudvalg 1933.

Har skrevet forsk, juridiske artikler bl. a. i Ugeskrift for Retsvæsen og i Nordisk Tidsskrift for Strafferet, navnlig om processuelle emner; udgiver af Realregistret til Domme i civile Sager for tiåret 1927-36 og (s.m. Helge Jacobi) for tiåret 1937-46; medudgiver af Retsplejeloven I-II (1939); medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1939-43; forfatter af 22., 26., 29., 31., 34., 36., 44., 47., 50., 55.-59. og 62., bind af Danmarks Fauna samt af forsk, entomologiske artikler i Entomologiske Meddelelser og i Flora og Fauna. Medforfatter af Catalogus coleopterorum Daniae et Fen-noscandiae (1939).

Adresse; I E Ohlsens G. 4, Kbhvn. 0.

Sommeradresse: Skovbakkev. 14,

Charlottenlund.

HANSEN Viggo gårdejer, R'.; f. 28/8 1870 i Horsens; søn af lærer L J Hansen (død 1917) og hustru Betty f. Warburg; gift (1895) m. Kirstine H., f. 25/2 1870 på Gammeltoftgaard ved Viuf, død 1947, datter af gårdejer Niels J Terp og hustru Kirstine f. Kvist.

Præliminæreks. (Kbhvns univ.); uddannelse ved landvæsenet; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kolding By og Omegn fra 1926 formand 1939-57, næstformand fra 1957; indehaver af en række andre hverv; medl. af folketinget (Det kons. Folkeparti; Vejle amt) 1926-39; æresmedlem af Vejle Amts Skovdyrkerforening 1950.

Adresse: Gammeltoftgaard pr. Viuf.

HANSEN Willy arkitekt, R.; f. 21/3 1899 i Rønne; søn af skotøjshandler C Richard Hansen (død 1919) og hustru Christine f. Rønne; gift (3/2 1929) m. Karen H., f. 26/11 1903 i Kbhvn., datter af pastor A M Olsen og hustru Cathrine O.

Lært murerhåndværket; elev på Det tekniske Selskabs skole og på kunstakademiet; i fl. år medarbejder hos arkitekt, professor Kay Fisker.

Redaktør af tidsskriftet Arkitekten 1928-40 og medl. af redaktionsudvalget 1944-55; har tilrettelagt udgivelsen af Ebbe Berners Fortegnelse over offentliggjorte danske Opmaalinger (for Foreningen af 3. Dec. 1892) og havearkitekt Ingwer Ingwersens bog om Byens Træer

(for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse); har redigeret Bogen om Run-detaarn (s. m. arkitekt Helge Finsen) og værkerne: Tømrer- og Bygningssnedker-arbejde (s. m. professor Gregor Pauls-son) og Døre og Vinduer.

Arkitekt for Amtsudstillingen i Rønne i 1923; har desuden bl. a. opført Dansk Blindesamfunds bygning i Kbhvn. (s.m. Axel G Jørgensen), udvidelse af Dams Hotel, Rønne, Turistbureau og genopbygning af Missionshotellet, Rønne, (s. m. Ejnar Borg) og en del villaer; leder af Akademisk Arkitektforenings arkitekthjælp til de bomberamte byer på Bornholm 1945-53; har medvirket ved fl. broarbejder; bygningskonsulent for præstegårdene i Bornholms amt 1948; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fra 1949, denne forenings repræsentant i Dansk Byplanlaboratorium.

Adresse: Willemoesg. 42, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Smidstrup pr. Gilleleje.

HANSEN V Møller politimester; f. 18 5 1903 på Frdbg.

Cand. jur. 1926; politifuldm. 1926-45; politimester i Nakskov 1945, i Kbhvns amts søndre birk og Amager birk 1952.

Adresse: Johannev. 22, Charlottenlund.

HANSFORT I C direktør, konsul; f. 20 7 1912 i Skovshoved; søn af fisker J P Hansen og hustru Petrine f. Meyer; gift (16/5 1936) m. Vibeke Louise H., f. 30/9 1912 i Ordrup, datter af fabrikant Valdemar Bagger (død 1938) og hustru Augusta f. Madsen.

Realeks. 1929; ansat i rederiet A P Møller 1929-43 og 1948-56, i rederiet J Lauritzen 1943-48; ophold i London 1945 -46. New York 1946-49, Australien, Indien Malaya, Indonesien, Thailand, Indokina og Japan 1949-51; startede A P Møllers virksomheder i Thailand og direktør for kontoret i Bangkok 1951-56: finsk konsul for Thailand 1955-56; adm. direktør for A/S C Wiibroes Bryggeri, Helsingør fra 1956.

Formand for Dansk Samfund Siam. senere Skandinavisk Samfund Siam, 1951 -56; repræsentant for foreningen Dansk Samvirke i Bangkok 1951-56, i Helsingør fra 1956. Tildelt Gaiathea-medaljen. Adresse: Teglvænget 6, Charlottenlund.

HANSGAARD Hans Christian oberstløjtnant, R. DM., HTH.; f. 3/4 1885 i Noe sogn; søn af husejer Niels Peder Hansen Hansgaard (død 1928) og hustru Kirsten f. Pedersen (død 1916); gift 2. gang (27/9 1939) m. Anna K A H., datter af afdøde H C Rasmussen, Vissenbjærg og hustru Johanne f. Christiansen.

Sekondløjtn. ved 3. dragonregiment 1907; premierløjtn. i fodfolket 1911; kaptajn 1921; oberstløjtn. og chef for 13. batl. Haderslev 1932; til rådighed  for 2. regiment 1938; afsked 1945.

Formand for Sønderjydsk Forening for Slagelse og Omegn i 1932.

Har studeret ungdomsopdragelse på en række danske ungdomsskoler 1926-27; har slået til lyd for soldaternes moralske opdragelse i pjecer og artikler; har skrevet en række artikler i Militært Tidsskrift og i dagblade om forsk, emner: militære, historiske, sønderjyske og skånske; har udgivet bogen Af Gøngernes og Gøngehøvdingenes Saga (1956).

Adresse: Brøndbyøster Torv 25,

Brøndbyøster, Glostrup.

HANSSEN Bjørn redaktør; f. 8/9 1902 i Aabenraa; søn af minister Hans Peter Hanssen (Nørremølle) (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Helene f. Iversen (død 1935); gift (3/8 1928) m. Ellen H„ f. 18/12 1905 i Gerlev, Randers amt, datter af proprietær I P Rasbech og hustru Olga f. Olesen.

Student (Sorø) 1921; cand. polit. 1927; statistiker ved Politiken s. å.; videre uddannelse ved Jyllandsposten og Fyns Tidende; medarbejder ved Hejmdal i Aabenraa 1928, redaktionssekr. 1931, direktør og medredaktør 1932, ansvarsh. redaktør 1936-56; konsulent i mindretalsspørgsmål for folketingets sønder-jydske udvalg 1956.

Adresse: Haderslevvej, Aabenraa.

HANSSEN Philippa viceskoledirektør; f. 1/12 1898 på Frdbg.; datter af forstander L Chr. Møller-Lund (død 1941) og hustru Cecilie f. Mentz (død 1950); gift (1925) m. kommunelærer Ejner Hanssen, f. 1888 i Hammer, død 1943.

Pigeskoleks. (Karen Kjærs skole) 1916; lærerindeeks. (Femmers seminarium) 1920; vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen s. å., fast ansat ved Ny Carlsberg Vejens skole 1923, skole-insp. ved Nørre Allé's skole 1947, kst. viceskoledir. 1952, udnævnt 1955.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kom-munelærerindeforening 1932-39, formand 1934-39; formand for fælleslærerrådet 1936-39; i en årrække medl. af bestyrelsen for Det pædagogiske Selskab og for Kbhvns Skoleinspektørforening; medl. af Danske Kvinders Beredskabs kvindeudvalg 1940-43 og 1944-45.

Adresse: Sundholmsv. 4 B, Kbhvn. S.

HARBOE F C arkitekt; f. 4/9 1880 i Ebeltoft; søn af provst N M Harboe (død 1915) og hustru Lise f. Husted (død 1932); gift (29/4 1919) m. Ina H., f. 22/4 1889 i Kbhvn., datter af fabrikant H C E Hartvig (død 1892) og hustru Anna Elisabeth f. Hansen (død 1910).

Afgangsbevis som arkitekt fra kunstakademiet 1913; bygningskonduktør og tegner hos forsk, kbhvnske arkitekter 1913-18; egen virksomhed fra 1918; studierejser til Tyskland, Sverige, Norge, Italien, England og Holland.

Tildelt Kaufmanns Legat 1918 og Diplom de Medaille d'or på udstillingen i  Gent 1921; medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion.

Medredaktør af værket Gamle Bygninger paa Landet, udg. af Foreningen af 3. Dec. 1892 (1911 og 1916).

Har opført kirken i Nørre-Lyngby (1913-14); bebyggelser for Kbhvns kommune ved Lønstrupv. (1918-20), ved Hil-lerødg. og Vibev. (1928-29) og ved Borups Allé og Hillerødg. (1931-32); Byggeforeningen ved Bellahøj (1919-20); Gartnernes alderdomshjem (1922), med annex (1927); skole i Høve-Flakkebjærg kommune (1924); Skuespillerforeningens alderdomshjem (1926-27); privatejendomme og gartneribygninger.

Adresse: Gothersg. 135, Kbhvn. K.

HARBOE Poul direktør, civilingeniør, K.DM.; f. 13/12 1890 i Skælskør; søn af driftsdirektør, civilingeniør Peter Harboe (død 1940) og hustru Louise f. Heilmann; gift (26/8 1916) m. Katy H., f. 28/12 1890 i Skælskør, datter af tømmerhandler, konsul Carl Meding (død 1899) og hustru Anna f. Harboe (død 1949).

Student (Roskilde) 1908; cand. polyt. 1913; sekondløjtn. i fæstningsartilleriet 1915; tilsynsførende ingeniør ved Hørve-Værslevs banens anlæg 1915-19; ingeniør ved statens tilsyn med privatbanerne 1919, kontorchef smstds 1927, direktør for statens tilsyn med privatbanerne 1943; studierejser i Sverige, England, Belgien, Frankrig, Tyskland m. fl. lande.

Formand for nævningegrundliste-udvalget for 10. kreds 1946-54, for Nor-diska Jårnvagsmanna Sallskapets B-sek-tion 1950-54 og for likvidationsudval-get for Ryomgaard-Gerrild-Grenaa jernbane 1956 samt medl. af fl. udvalg og kommissioner vedr. privatbaneforhold o. a.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 22,

Kbhvn. Ø.

HARBOE Svend arkitekt; f. 26/12 1895 i Kbhvn.; søn af driftsdirektør, civilingeniør Peter Harboe (død 1940) og hustru Louise f. Heilmann; gift (15/11 1924) m. Gudrun H., f. 18/9 1896 i Svendborg, datter af tobaksfabrikant Harald Halberg (død 1919) og hustru Ida f. Wild-schiødtz (død 1911).

Student (Roskilde) 1915; uddannelse på kunstakademiet; studierejser i Italien, England, Frankrig og Tyskland; selvstændig virksomhed fra 1923, i samarbejde med arkitekt Helge Finsen fra 1934.

Har bl. a. opført Holbæk Amts Sparekasse (1924) og (s. m. Helge Finsen) Albert Leths Stiftelse ved Herlufsholm; klubhus for Rungsted Golfklub; fabriksbygning for A/S Jørgen Petersen & Co.; sygeplejerskebolig ved Kbhvns sygehjem; fabriksbygning for Kbhvns Smørrebrød A/S.; gasstationer for A/S Kosangas; administrationsbygning ved Rabækkeværket på Bornholm; nybygninger for Carl Allers Etablissement, AS; remiseanlæg for Lyngby-Nærum Jernbane samt villaer og landhuse m. m.

Adresse; Hegelsv. 10, Charlottenlund.

HARBOU Niels dommer, R.; f. 27/1 1896 på Frdbg.; søn af oberst H W Harbou (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Ludovica f. Gandil (død 1941); gift (30/12 1955) m. Anså Uldall H., f. Iermiin.

Student (Østre borgerdydskole) 1915; cand. jur. 1921; kriminaldommerfuldm. i Århus s. å., i Kolding 1936, atter i Århus 1939; civildommerfuldm. i nordre birk 1944; kst. dommer i østre landsret 1945-46: dommer i Frdbg. birks 1. afd. 1946.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1951.

Redaktør af »Fuldmægtigen«, medlemsblad for Dommer- og Politifuldmæg-tigforeningerhe 1938-46; har skrevet: Behandling af Dødsbo og Fællesbo, samt forsk, mindre juridiske afhandlinger.

Adresse: Hoffmeyersv. 5, Kbhvn. F.

HARCK Axel Th. fh. politimester, R.; f. 21/11 1874 i Varde; søn af bankdirektør, sagfører A Harck (død 1916) og hustru Ottilie f. Bloch (død 1901); gift (2/7 1911) m. Margrethe H., f. 14/6 1888 i Ribe, død 1952, datter af bankdirektør H Windfeld-Hansen (død 1931: se Kraks Blå Bog 1930) og hustru f. Lind (død 1943).

Student (privat dimit.) 1895; cand. jur. 1905: fuldmægtig ved Nørhald herred 1905, ved Ribe herred 1909, i Grenaa 1910; politifulm. i Tønder 1923; politimester i Frederikssund købstad m.v. 1927-44.

Adresse: Frederikssund.

HARDER H G bankdirektør, R.; f. 28/5 1890 i Randers; søn af købmand Emil Harder (død 1905) og hustru Kirstine f. Christensen; gift (25/7 1921) m. Mary H., f. 22/11 1897 i Piet-Potgieters-rust, Transvaal, datter af bankdirektør P Schultz (død 1934) og hustru Elisabeth f. Petersen.

Ansat i Randers Disconto- og Laane-bank 1907. direktør fra 1921.

Formand for Købmændenes Hjælpe-forening, for stiftelsen Villa Merkur og for Albin Hansens Legat; medl. af bestyrelsen for Danske Provinsbanklederes Understøttelsesfond, for Jørgen Olsens Mindelegat, for A/S Hairlockfabrik-ken, for A/S Strømmens Ejendoms- og Financieringsselskab, for A/S Strømmens Handelsselskab, for A/S Strømmens Produktionsselskab og for A/S Chr. Rasmussens Møbeletablissement.

Adresse: Vangsbo, Østervangsv. 9,

Randers.

HARDING Gunna kontorchef, cand. jur., R.; f. 24/10 1890 på Frdbg., datter af grosserer C A From Ingerslev (død 1905) og hustru Ingeborg f. Lund (død 1934).

Student (N Zahles skole) 1909; cand. jur. 1916; sekretær i Kbhvns værgeråd 1927; sekretær i landsnævnet for børneforsorg 1933, fuldmægtig 1939, kontorchef 1946.

Adresse: Østerbrog. 214, Kbhvn. Ø.

HARDING Poul civilingeniør, R.; f. 28/2 1894 i Kbhvn.; søn af inspektør ved Danmarks tekniske højskole, cand. polyt. M C Harding (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Meta f. Jessen (død 1929); gift (18/10 1921) m. Gjertrud H., f. 18/10 1889 i Horsens, datter af bryggeridirektør Oscar Møller (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Henriette f. Hinzer (død 1930).

Student (Øster Søgades skole) 1912; cand. polyt. 1918; ansat hos entreprenørerne Philip Petersen & Arvid Holm 1918-19; ingeniør ved danske statsbaner i Århus 1919-26; driftsing. ved De danske Patent-Kalkværker og De jydske Skærvefabrikker, Århus 1926-32; egen rådg. ingeniørvirksomhed i Århus fra 1932.

Tekn. konsulent for Ebeltoft-Trustrup Jernbane 1934-48 og for Ryomgaard-Gerrild-Grenaa Jernbane 1935-56; medl. af toldvæsenets vurderingsnævn for motorkøretøjer i Jylland 1935-45; medl. af bestyrelsen for A/S Aarhus Teater fra 1931; kommitteret i bestyrelsen for A/S M Seest Jernstøberi og Maskinfabrik. Århus 1935-39; medl. af bestyrelsen for Østjydske Bryggerier A/S, Århus fra 1936 (formand fra 1954) og af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen i Aarhus fra 1942; tekn. sagkyndigt medl. af afvandingskommissionen for Århus (fra 1939), Vejle (fra 1940) og Skanderborg amtsrådskreds (fra 1941); landvæsens-kommissær for Århus amt fra 1949; tekn. sagkyndig for statens vandløbs-udvalgs underudvalg for Nørrejylland, Fyn og Sønderjylland fra 1942; formand for den i h. t. byplanloven nedsatte taksationskommission for Århus amtsrådskreds og for vurderingskommissionen i h. t. Århus kommunes vejvedtægt; medl. af Århus bygningsråd fra 1955; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Århus og omegn 1926-27 og 1933-37.

Har projekteret kloak- og renseanlæg i landkommuner i Midtjylland om bærende konstruktioner i skoler, sygehuse, industriforetagender samt boligbyggeri.

Adresse: Havneg. 8, Århus.

HARDY-HANSEN E V plantageejer, R1.; f. 11,2 1891 i Egebjerg, Odsherred; søn af telefonbestyrer E Hansen og hustru f. Nielsen; gift 1. gang (18/10 1912, ægteskabet opløst 1943) m. Gerda Charlotte H-H., f. 17/9 1887 i Nykøbing F., død 1945, datter af statsskovfoged A M Matthison-Hansen (død 1904) og hustru f. Amonsen; 2. gang (8/4 1943) m. Sara Kirstine H-H., f. 3/4 1907, datter af proprietær Andersen, Stadagergaard, Fyn (død 1933) og hustru f. Poulsen (død 1953).

Uddannet bl. a. på havebrugshøjskolen Vilvorde; overgartner ved frugtplantagerne GI. Hestehauge ved Svendborg 1912-16; gartner på statens sindssygehospital ved Nykøbing S. 1916-35; ejer af fh. Heerings plantager ved Fredensborg fra 1928, af Aulehøjgaard, Endrup fra 1933. af Dronningens Kovang fra 1943, af Enghaverne Endrup fra 1944 og af Lille-Kovangs ferskenplantager fra 1949.

Formand, redaktør og sekretær for Landsforeningen Dansk Frugtavl fra dens stiftelse 192V og for Erhvervsøkonomiske Meddelelser fra 1942; medstifter af Salgsforeningen for Dansk Frugt 1940; medarbejder ved fagtidsskrifter og dagblade samt forfatter af tL bøger om frugtavl og køkkenhavebrug samt bogen: Børnenes Have; redaktør af værket Frugtavlerens Fagbog. Gennemgået og tilpasset den svenske frugtbog »Frugt og Bær« af Bertil Billback for udgivelse i Danmark.

Adresse: Fredensborg.

HARE Anders Kristian Alling amtsforvalter, cand. polit.; f. 20/8 1905 i Århus; søn af handelsrejsende Carl Johan Just Hare (død 1917) og hustru Nielsine f. Alling; gift (22/3 1940) m. Inger Marie H., f. 18/8 1916 i Kbhvn., datter af lektor C E Andersen (død 1954) og hustru Julie f. Rosen.

Student (Ordrup) 1925; cand. polit. 1930; ansat ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1930-31, hos A'S Burmeister & Wain 1931-32; sekretæraspirant i hovedrevisoraterne 1932, sekretær 1934, fuldmægtig 1939; till. ansat i direktoratet for vareforsyning 1933-46 og i statens ligningsdirektorat 1945-46; amtsforvalter i Holstebro 1946.

Adresse: Danmarksg. 26, Holstebro.

HARE Hans gårdejer, R.; f. 18/1 1889 i Sørup ved Eskilstrup; søn af gårdejer Lars Chr. Hansen Hare (død 1929) og hustru Birthe Kirstine f. Petersen (død 1917); gift (25/5 1917) m. Anne Katrine H„ f. 6/4 1894, død 1949, datter af gårdejer Peter Petersen (død 1931) og hustru Anne f. Pyndt (død 1894).

Uddannet ved landbrug; kursus på høj- og landbrugsskoler; landbrugskyn-dig direktør i Landbostandens Sparekasse, Nykøbing F. fra 1955.

Sognerådsmedl. i 15 år; formand for Mejeriet Fælleshaab i 30 år: medl. af bestyrelsen for De samv. Lolland-Falsterske Landboforeninger i 16 år; medl. af bestyrelsen for Maribo Amts Mejeriforening fra 1932, formand fra 1938, af bestyrelsen for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation fra 1942 og af Mejeribrugets osteeksportudvalg; medl.

af Landbrugsrådet og dettes præsidium fra 1955.

Adresse: Skovlundegaard pr. Eskilstrup.

HARHOFF C J C skibsreder, grosserer. K. DM., M.T.Kha.p.p.; f. 13/12 1886 i Kbhvn.; søn af oberst G F K Harhoff (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Charlotte f. Carstensen (død 1896); gift (8/10 1910) m. Rigmor H., f. 19/11 1888 i Kbhvn., datter af grosserer, skibsreder Robert Hansen (død 1912. se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Laura f. Stein (død 1935).

Sekondløjtn. i marinen 1907; premier-løjtn. 1908; afsked 1909; sekretær i firmaet C K Hansen 1910, prokurist 1912, medindehaver 1916.

Formand for repræsentantskabet og bestyrelsen for A/S Kbhvns Handelsbank, Em. Z Svitzers Bjergnings-Entreprise, Dansk Dampskibsrederiforening 1946-50, Søfartsrådet 1946-50 og Kbhvns Frihavns-Akts. 1946-53; næstformand for fragtnævnet 1940-49; medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Dannebrog og Rederiakts. Dantank til 1956, AS Kbhvns Bunkerkuldepot. A'S Den kbhvnske Sø-Assurance-Forening og stiftelsen Georg Stages Minde 1937-53; medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1944-55. administration for Caspar Peter Bugels Familiestiftelse og The Danish Committee of Lloyds Register.

Udenl. Orden: N.St.0.2!.

Adresse: Grønningen 5, Kbhvn. K.

HARHOFF Erik C oberstløjtnant, R.p.p.; f. 8'4 1915 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant C J C Harhoff (død 1929) og hustru Margrethe f. Bilsted Beyer, (død 1949); gift (2'5 1941) m. Karen H„ f. 10/2 1918, datter af proprietær C Rendbeck (død 1956) og hustru Elise f. Klitgaard.

Student (Metropolitanskolen) 1933; premierløjtn. 1937, kaptajnløjtn. 1943, kaptajn 1946; adjutant hos garnisons-kommandanten i Århus 1945; adjutant hos H. M. kongen 1948-52; batterichef ved 4. feltartilleriregiment 1952; oberst-løjtn. og chef for 10. artilleriafd. s. å.: chef for 24. artilleriafd. 1955.

Chef for Akademisk Skyttekorps i Århus 1945-49

Udenl. ordener: S.Sv.31.; Stb.V.4.

Adresse: Elme Allé 8, Varde.

HARHOFF G F K oberst, K. DM., Chr.X M.T., HTH., M.T.Kfh.p.p.; f. 1812 1877 i Kbhvn.; søn af oberst G F K Harhoff (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Charlotte f. Carstensen (død 1896): gift (4/1 1910) m. Maria Alba H.. f. 26/11 1885 i Litomerice (Østrig), død 1952, datter af fabrikejer A Pollak (død 1909) og hustru f. Taussing (død 1905).

Student (Borgerdydskolen) 1896; sekondløjtn. 1899; premierløjtn. 1899; adjutant ved 2. artilleri afd. 1910-14; kaptajn 1915; translatøreks. i engelsk s. å.: kompagnichef og fortchef ved kystartilleriregimentet 1916-22; adjutant hos kong Christian X 1922-28; oberstløjtn. 1928, chef for 1. artilleriafd. til 1931; chef for feltartilleriets befalingsmandsskoler 1930; chef for 3. feltartilleriregiment 1933; oberst s. å.; chef for artilleriets befalingsmandsskoler 1936; til rådighed for generalkommandoen 1938; afsked s. å.

Delegeret for Dansk Røde Kors i Dresden 1918-19.

Udenl. ordener: B.K.5.; B.L.H.3.; Fi.H.R.22.; I.Kr.4.; N.O.N.4.; S.St.0.3'.; S.Sv.31.

Adresse; Krummediget 2B, Humlebæk.

HARHOFF Niels overlæge, dr. med.; f. 7/1 1910 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant C I C Harhoff (død 1929) og hustru Margrethe f. Beyer (død 1949); gift (16,9 1944) m. Anne Elisabeth (Lise) H., f. 9/8 1916 på Fladsaa, datter af godsejer Flemming Christian Egeberg Gasmann og hustru Paula Charlotte f. Johansen.

Student (Metropolitanskolen) 1928; med. eks. 1935; kandidatstillinger ved Filadelfia og kbhvnske hospitaler; assistent ved statens seruminstitut 1939-43; reservelæge, først i Odense senere i Vejle, ved med. afdelinger 1947; dr. med. 1948; specialist i intern medicin 1949; embedslægeeks. 1950; direktør og med. overlæge ved Haile Selassie I Hospital, senere overlæge ved Princess Tsehai Memorial Hospital i Addis Abeba, Ethio-pien 1952-54; overlæge ved Skanderborg amts- og bysygehus med. afd. fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Kristelig Lægeforening 1938-46 og for Dansk Ethio-permission fra 1954.

Har skrevet: Gastroenteritisbaciller af Salmonellagruppen i Danmark (disputats, 1948) samt diverse tidsskriftartikler.

Adresse: Oddervejen, Skanderborg.

HARHOFF Poul Chr. fh. underdirektør, R.; f. 7/4 1880 i Kbhvn.; søn af bankdirektør P C C Harhoff (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru f. Muus (død 1933); gift (30/4 1909) m. Karen H„ f. 4/11 1883 i Kbhvn., datter af læge Immanuel Fenger (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Thyra f. Bock (død 1906).

Student (Metropolitanskolen) 1898; cand. jur. 1904; birkefuldm. 1905; sag-førerfuldm. 1906; overretssagf. 1909; juridisk sekretær i Landmandsbanken 1909; juridisk underdir. i samme 1918-50.

Adresse: Sortedam Doss. 95 B,

Kbhvn. Ø.

HARHOFF Preben skibsreder; f. 29/11 1911 i Kbhvn.; søn af skibsreder, grosserer C J C Harhoff (se denne); gift (4/6 1937) m. Else H., f. 21/9 1913 i Kbhvn., datter af direktør Carl Rasmussen (død 1951) og hustru Ellen f. Frandsen (død 1951).

Student (privat dimit.) 1930; ansat i rederiet A P Møller 1930-32, i firmaet

C K Hansen fra 1932, uddannelse i Hamborg, England, Skotland og Frankrig (Paris og Marseilles) 1933-35, prokurist 1941, medindehaver af firmaet 1950; till. medindehaver af Kbhvns Stevedore Comp. fra 1950.

Formand i bestyrelsen for A/S International Farvefabrik, Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Dannebrog, for Rederiakts. Dan-tsnk og for A/S Kbhvns Bunkerkul Depot; næstformand i Væddeløbshesteejerforeningen.

Udenl. ordener: Gr.G.1.4.; S.V.31.

Adresse: Olaf Poulsens V. 12, Charlottenlund.

HARHORN Alexius Weinholt fh. politimester, R.p.p.; f. 5/9 1879 i Århus; søn af sagfører A A Harhorn og hustru Wil-helmine f. Weinholt; gift 1. gang m. Elna H., f. 9/1 1883 i Skanderborg, død 1935, datter af prokurator, kreditfor-eningsdirekter Ernst F Weng og hustru Margrethe f. Behr; 2. gang m. dommer-fuldm., cand. jur. Ellen H., datter af postmester J C Jensen, Nykøbing F. og hustru Fritze f. Windfeld Hansen.

Student (Herlufsholm) 1898; cand. jur. 1906; politimester i Nyborg købstad og Vinding herred 1919-1949.

Medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Nyborg og Omegn 1925-45, formand 1936-45.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Kerteminde.

HARLANG Frantz direktør, R.p.p.; f. 31/8 1899; søn af direktør Wilh. Harlang (død 1910) og hustru Albine f. Hansen (død 1945); gift (15/7 1927) m. Else Regitze H., f. 8/10 1903, datter af grosserer Louis Meyer (død 1944) og hustru Astrid f. Lerche (død 1939).

Uddannet i boghandelen 1913-17; ansat i Sylvester Hvids Reklamebureau 1920, kontorchef 1925, underdir. 1928; medl. af bestyrelsen og direktør for A/S Harlang & Toksvig Reklamebureau 1934; till. forretningsfører for Journalistforbundets Avisudklips-Bureau 1935.

Medl. af bestyrelsen for Set. Stefans fritidshjem 1936, for Annoncebureauernes Brancheforening 1936-52 og for Danske Reklamebureauers Brancheforening 1952-57, af Annoncenævnet 1936, af repræsentantskabet for Dansk Reklameforening 1938, af bestyrelsen for A/S Informa 1944, for A/S Harlang & Toksvig Reklamebureau Jylland 1946 og for Landsforeningen for Mentalhygiejne, Kbhvnskreds 1949 samt af landsforeningens hovedbestyrelse 1951; formand i bestyrelsen for Harlang og Toksvig Fondet 1950; medl. af bestyrelsen for Kristeligt Pressebureau 1951; formand for forretningsudvalget i Rigsfor-eningen til Gigtens Bekæmpelse 1951; medl. af bestyrelse og forretningsudvalg for Kofoeds skole 1951; præsident for Nordisk Reklamebureau-Forbund 1952 og for Nordisk Reklamebureau kongres 1956; medstifter af og medl. af hovedbestyrelsen for Vanførefonden 1955; medl. af repræsentantskabet for Dansk Investeringsforening; medl. af bestyrelsen for Hindsgaul, Bu-tiksmontøren A/S og for Ferd. Hinds-gauls Fond 1956.

Udenl. ordener: E.H.S.K.3.; E.r.K.4.; P.r.K.3.

Adresse: Edv. Glæsels V. 3, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Kystv. 48. Hornbæk.

HARPØTH Jens byretsdommer; f. 29 5 1915 i Næstved; søn af fh. dommer Otto Harpøth (se denne) og hustru Christine Marie f. Mordhorst (død 1922); gift (9/6 1945) m. Gerda H., f. 30/5 1922 i Tørring, datter af tandtekniker Chr. Studsgård og hustru Kathrine f. Nielsen.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1933; eand. jur. 1939; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å.; ansat i justitsministeriet 1941; landsretssagf. (bestall. depon.) 1943; sekretær i justitsministeriet 1945, fuldmægtig 1949, ekspeditionssekr. 1952; kst. dommer i østre landsret og i Kbhvns byret 1951-52; dommer i Kbhvns byret fra 1953; till. ansat i landsnævnet for børneforsorg, hos rigsadvokaten, ved Kbhvns amt, i nordre birks kriminalret og hos rigspolitichefen 1941-51 samt som politifuldm. i Holstebro 1943-44.

Medl. af udvalget ang. lov om for-lystelsesafgift m. v. 1949-51; midlertidig administrator af de Treschowske fidei-kommisser 1948-52.

Adresse: Østermariev. 23, Kastrup.

Sommerbolig: Søndervig pr. Ringkøbing.

HARPØTH Otto fh. dommer, R.DM.; f. 12/6 1881 i Ringkjøbing; søn af sparekassedirektør J P Harpøth (død 1920) og hustru f. Dethlefsen (død 1899); gift

1.  gang (7/5 1914) m. Christine Marie H., f. 30/1 1891 i Holstebro, død 1922,

2.   gang (31/10 1937) m. Elna H., f. 5/4 1893, døtre af direktør H M Mordhorst og hustru f. Kiel (død 1942).

Student (Ribe) 1901; cand. jur. 1907; by- og herredsfuldm. i Holstebro 1908; fuldmægtig ved Rougsø herred 1911, i Næstved 1913; politimester i Kbhvns amts søndre birk og Amager birk 1919; till. inspektør ved Kbhvns amts arresthus 1934; dommer i Odense herred m. v. 1937-51.

Medl. af retsplejeudvalget 1933-38; medl. af bestyrelsen for Politimesterforeningen 1933-37 og for Fængselsselska-bet i Kbhvn. 1934-37.

Adresse: Hunderupv. 126, Odense.

HARREL Viggo Oscar oberst, K'.DM., HTH.,M.T.Kfh.p.p.; f. 5/2 1882 i Kbhvn.; søn af partikulier Rasmus Harrel (død 1922) og hustru Karen f. Hansen (død 1941); gift (15/6 1911) m. Inger Marie H.. f. 17/7 i Kbhvn., datter af grosserer Peter Haas (død 1917) og hustru Petra f. Børresen (død 1934).

Sekondløjtn. i fodfolket 1902; pre-mierløjtn. s. å.; lærer ved sekondløjtnants- og kornetskolen 1909-12; kaptajn 1915; ved kommandanten i Kbhvns stab 1919-26; chef for løjtnants- og kornetskolen 1928-31; oberstløjtn. 1929; oberst og chef for 11. regiment 1932; chef for 3. regiment og garnisonskommandant i Viborg 1932; chef for 5. regiment og garnisonskommandant i Vordingborg 1938; afsked 1942; forretningsfører for Landsforeningen til Børnelammelsens Bekæmpelse 1945-51.

Chef for Akademisk Skyttekorps 1922-28; medl. af bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1922-28 og af hovedbestyrelsen for Fællesorganisationen for Officerer o. 1. 1924-31; repræsentant i Danske Statsembedsmænds Samråd 1924-31; medl. af hovedbestyrelsen for foreningen Norden og for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); Délégué General Honoraire du Souvenir Francais.

Udenl. ordener: B.L.5.; Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; F.M.R.3.; F.O.I.P.; F.E.L.5; I.Kr.4; N.H.VIIFr.M.; N.O.N.4.; R.r.K.l.; S.Sv.31.; S.V.2'.

Adresse: Classensg. 11, Kbhvn. Ø.

HARSFELT Andreas redaktør, R.; f. 30 9 1875 i Løgstør; søn af direktør A Holm (død 1931) og hustru Christine f. Nielsen (død 1919); gift (18/6 1948) m. Marie H., f. Hager, f. 8/1.

Handelsudannelse i Firmaerne Hvalsøe & Erlandsen, Holger Petersen o. fl.; præ-liminæreks. (universitetet) 1894; studerede polyteknik 1894-95; redaktør af Dansk Idræts-Tidende og Dansk Idræts-Blad 1898-1900; redaktionssekr. . ved Lolland-Falsters Stiftstidende 1900-01; medarbejder ved Nationaltidende o. a. blade 1901-13; medl. af Journalistforbundets bestyrelse 1910-13; redaktør af Grundejerbladet 1907-10, af dagbladet Djursland, Grenaa 1913-15, af Nordisk Handels- og Søfartstidende og Skandinavisk Sø- og Handelstidende 1918-19, af Arbejdsgiveren 1919-42.

Medl. af Industrirådets og Arbejdsgiverforeningens social-politiske udvalg 1919-33, af bestyrelsen for Danst Idræts-Forbund 1924-47, af Danmarks olympiske Komité 1924-26 og 1928-45, af Dansk Athletik-Forbunds amatør- og or-densudvalg 1927-32; formand for Dansk Athletik-Forbund 1924-27; medl. af Kbhvns Idrætsparks bestyrelse 1928-46 (formand 1928-33), medl. af dens repræsentantskab 1924-46 og forretningsudvalg 1928-33; formand for repræsentantskabet for Kbhvns Idræts-Forening 1923-33, æresmedlem af foreningen 1942; medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Bade- & Svømmeanstalt 1934-42.

Har skrevet: Københavns Idrætspark 1911-36.

Dansk Idræts-Forbunds og Kbhvns Idræts Forenings ærestegn.

Adresse: Ålholmv. 50, Kbhvn. Valby.

HART HANSEN Erik overkirurg, dr. med., se Hansen Erik Hart.

HARTLING M fh. skoleinspektør og undervisningsminister, K.; f. 18.10 1885 i Vilsted; søn af gårdejer Søren Chr. Madsen (død 1900) og hustru Kristiane f. Nielsen (død 1943); gift 1. gang (4.7 5913) m. Mathilde Helene Hedevig H.. f. 5/9 1880 i Kbhvn., død 1938; 2. gang (17 10 1944) m. Anna H., f. 1/6 1886 på Christiansø, datter af lods P Dick Nielsen (død 1901) og hustru Kathinka f. Petersen (død 1925).

Indtil sit 16. år knyttet til landbruget; lærereks. (Ranum) 1906; lærer ved Neksø seminarium og realskole 1906-07; kursus i sprog og fonetik på statens lærerhøjskole 1907-08 og derefter knyttet til Kbhvns skolevæsen; fast ansat 1909; inspektør for Skolen ved Sundet 1944-45 og 1947-51, undervisningsminister i ministeriet Knud Kristensen 1945-47.

Sekretær i Venstres Ungdoms Landsorganisation 1915-17; redaktør af Dansk Folkestyre 1918-24; opstillet ved politiske og kommunale valg; formand for Kbhvns Kommunelærerforening 1936-44; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission 1946, formand 1946-48; formand for den danske afd. af World Friendship Association 1948-53 og for Liberalt Oplysningsforbund 1948-54; midlertidig censor ved lærereks. i praktisk skolefærdighed fra 1951.

Har bl. a. skrevet: Vort Samfund og dets Styre. En Læse- og Arbejdsbog for Ungdommen (1929) samt artiklen om Venstre i De politiske Partier. Synspunkter og Programmer (1931).

Adresse: Kildegårdsvænget 3, Hellerup.

HARTLING Poul seminarieforstander; f. 14/8 1914 i Kbhvn.; søn af fh. skoleinspektør og undervisningsminister M Hartling (se denne) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1938); gift (10/8 1940) m. læge Elsebeth H., f. 28 4 1914 i Horsens, datter af købmand Johannes Kir-kemann og hustru Eugenia Kathrine f. Becker.

Student (Vestre borgerdydskole) 1932; cand. theol. 1939; sekretær for Kristelig Akademisk Forening 1934-35 og for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse 1939-42; kaldskapellan ved Frdbg. kirke 1941-45; andenpræst ved Skt. Lukas Stiftelsen 1945-50; forstander for N Zahles seminarium 1950.

Leder af skriveøvelser og kursus på Kbhvns universitet 1939-42; lærer ved menighedshøjskolen Marthabo 1941-47; ved N Zahles seminarium fra 1945; medl. af bestyrelsen for Sankt Lukasstiftel-sen, for KFUM's seminarium, for Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd. for Den danske Folkekirkes Nødhjælp, for Folkekirkeligt Oplysningsforbund, for

Østerlandsmissionen og for N Zahles skole.

Medl. af folketinget (Venstre) fra 1957.

Har skrevet: Sursum corda, Den kristne Studenterbevægelses Historie 1892-1942 (s. m. Johannes Muller, 1942); Kirketankens Vækst paa Missionsmar-ken (1945); Kirkelig Vejledning for Sygeplejersker (1950); medarbejder ved statsradiofoniens Hvad er Kristendom? (1947).

Adresse: Hartmannsv. 54. Charlottenlund.

HARTMANN Ellen adjunkt, R.p.p.; f. 17 3 1895 i Kbhvn.; datter af sekretær og inspektør ved Charlottenborgudstillingen F J C Hartmann (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Agnes f. Lang-vadt (død 1949).

Student (Ingrid Jespersens skole) 1913; cand. mag. (dansk, latin, fransk) 1923; adjunkt ved Nørre gymnasium 1924 (uden for nummer fra 1941); lærer i svensk ved Danmarks lærerhøjskoles korte kursus fra 1929; danskundervisning i den svenske skoleradio 1929-40; lærer i dansk for folkeskolelærerinder på Danmarks lærerhøjskole 1930-31; lærer i dansk for kronprinsesse Ingrid 1935 ff.; kursus i dansk for Halsing-borgs politi og ved nordiske læreres sommerlejre i Storlien 1938 og 1939; lærer i svensk ved Danmarks lærerhøjskole fra 1941; anmeldelser af svensk litteratur i Aalborg Stiftstidende.

Medl. af bestyrelsen for Kvindelige Akademikere 1922-25; formand for Ingrid Jespersens skoles elevsamfund; tildelt Tagea Brandts Legat i 1943.

Har udg.: s. m. Valfrid Palmgren Munch-Petersen: Svensk-dansk Ordbog. Mindre udg. (1939, 6. udg. 1954), Svenskdansk Ordbog (1954), Svensk-dansk Lommeordbog (1941, 3. udg. 1945); Farlige Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk (1944, 2. forøgede udg. 1948) og adskillige teksthefter til sprogundervisning i den svenske og danske radio.

Udenl. ordener: S.V.M.; S.V.Mk.

Adresse: General Bahnsons V. 16,

Kbhvn. F.

HARTMANN Frantz fh. politimester, R1.; f. 2/12 1886 i Assens; søn af kunst-drejer Viggo Hartmann (død 1945) og hustru Christine f. Erichsen (død 1911); gift (4/1 1917) m. Else H., f. 26*10 1894 i Kbhvn., datter af grosserer Christian Nielsen (død 1911) og hustru Christine f. Rasmussen (død 1928).

Student 1908; cand. jur. 1915; fuldmægtig hos højesteretssagførerne Møldrup og Stegiich-Petersen i 1915; fuldmægtig ved Kbhvns amts nordre birk 1915; politiassist. smstds med station i Lyngby 1919; politimester i Haderslev 1935-56; regionspolitileder i region III.

Formand for jagtrådet fra 1955; medl. af tilsynsrådet for Haderslev-Bys Spare- og Laanekasse.

Adresse: Haderslev.

HARTMANN Fritz Michael retsformand. R.p.p.; f. 25 2 1909 i Kbhvn.; søn af ingeniør R P Hartmann og hustru Michaela f. Hammerich (død 1953); gift (22/12 1937) m. sekretær i socialministeriet, cand. jur. Fanny H., f. 7/11 1911 i Beuthen, Tyskland, datter af grosserer Herbert Danielsen (død 1956) og hustru Martha f. Esser.

Student (Ordrup) 1927; cand. jur. 1933; ansat i socialministeriet s. å., sekretær 1936, fuldmægtig 1942; kontorchef i ministeriet for særlige anliggender 1945; leder af erstatnings-rådets sekretariat 1946-49; kontorchef i socialministeriet 1949; formand for invalideforsikringsretten 1954.

Formand for bestyrelsen for De Puggaardske Legater; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre og af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors; formand for tilsynsrådet for ferie- og revalideringshjemmet Elleslette-gaard, Trørød.

Udenl. orden: N.O.N.5.

Adresse: Søbakken 12, Charlottenlund.

HARTMANN Godfred forlagsboghandler; f. 24/7 1913 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Johan Peter Hartmann (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Gerda f. Lehmann; gift (30/9 1939) m. Benedicte H.. f. 1/11 1918 i Kbhvn., datter af direktør, grosserer Kai Leth (se denne).

Student (Østersøgades gymn.) 1933; ansat i Gyldendalske Forlag 1935-38; uddannelse på forlag i London, New York og Stockholm 1938-39; atter ansat i Gyldendalske Forlag 1939-41; medindehaver af V Thaning & Appels Eftf., Kbhvn. fra 1941, som s. å. udvidedes med Thaning & Appels Forlag.

Medl. af repræsentantskabet for Den danske Forlæggerforening fra 1948 og af sammes bestyrelse fra 1949 samt af Boghandlernævnet fra 1953.

Adresse: Fredensborg.

HARTNACK Justus professor, dr. phil., kammerjunker; f. 29/5 1912 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant Valdemar Hart-nack (død 1948) og hustru Nonny Lud-vigne f. Grimer; gift (12'3 1937) m. Inge Benedicte H., f. 5/4 1913 i Hellerup, datter af hovedbogholder i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn Einar Carl Petersen (død 1955) og hustru Agnes Elisabeth f. Endorph.

Student (Sorø) 1930; premierløjtn. 1934; kaptajnløjtn. 1940; mag. art. (fi-ifi) 1946; dr. phil. 1950; visiting urer i filosofi ved Colgate Univer-, Hamilton, New York 1946-50; as-nt professor smstds 1950-54; Ford ow 1953-54; professor i filosofi Århus universitet 1954.

Ledende senior i Århus Studenterforening 1955-56.

Har skrevet: Analysis of the Problem of Perception in British Empiricism (disputats, 1950); Filosofiske Problemer og filosofisk Argumentation (19o6) samt afhandlinger i forsk, faglige tidsskrifter.

Adresse: Dyrehavev. 15, Århus.

HARTOGSOHN S nationalbankdirektør. R'.p.p.; f. 11/10 1898 i Randers; søn af børstefabrikant Eduard Hartogsohn (død 1941) og hustru Jenny f. Epstein (død 1926); gift (18/1 1928) m. Kate H., f. Neumann, f. 16/6 1897 i Tyskland.

Student (Randers) 1916; cand. polit. 1922; sekretær i arbejdsdirektoratet s. å., i finansministeriet (till. minister-sekr. for nationaløkonomiske spørgsmål) 1931; fuldmægtig i Danmarks Nationalbank 1935, kontorchef 1938. underdir. 1946, vicedir. 1950, direktør 1956.

Økonomisk medarbejder ved Dagbladet Børsen 1928-36; medl. af finansministeriets udvalg af 30. jan. 1943 (professorudvalget, af Den europæiske Betalingsunions styrelsesråd 1950-51 og 1954-55, af det økonomiske samarbejdsudvalgs formandskab 1955 samt af bestyrelsen for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer og for Krigsforsikringen for danske Skibe 1957.

Udenl. orden: N.St.O.31.

Adresse: Esplanaden 5, Kbhvn. K.

HARTWIG Ernest landsretssagfører; f. 9 9 1912 i Kbhvn.; søn af direktør Max Hartwig og hustru Rose f. Salomon (død 1944); gift (20/12 1941) m. Annelis H., f. 13 6 i Rønne, datter af restauratør Carl Hansen (død 1942) og hustru Augusta f. Ipsen (død 1949).

Student (Frdbg. gymn.) 1929; cand. jur. 1938; landsretssagf. 1941.

Formand for bestyrelsen for A/S Vø-lund, A/S Emil Jensen, A/S Motorfabri-ken Erla, A/S Krohn & Raetzel, A/S A Heede & Co., A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik, A/S Æbelø Gods, A/S Holbæk Frøkompagni og A/S Nordiske Møbel-Pakhuse; medl. af bestyrelsen for A/S Frdbg. Chemiske Fabriker, AS Knud Jørgensen & Co.. AS Intra-Fi-nans m. fl. selskaber.

Adresse: Rosenborgg. 7, Kbhvn. K.

HARTVIG J A Vilhelm direktør, aktuar; f. 27/10 1882 i Thisted; søn af guldsmed L M Hartvig (død 1894) og hustru Margrethe Amalie f. Andersen (død 1938); gift 1. gang (12/6 1908) m. Alma Helvig H., f. 6/1 1883 i Hjortshøj, død 1921, datter af stationsforstander Mathias Brodersen (død 1917) og 1. hustru Franciska Amalie f. Fischer (død 1893); 2. gang (11/8 1922) m. Asta Dagny H., f. 9/3 1899 i Hvidbjerg, datter af stationsforstander Mathias Brodersen (død 1917) og 2. hustru Else f. Andersen (død 1954).

Præliminæreks. 1900; polyteknisk adgangseks. 1901; student (privat dimit.) 1916; 1. del af forsikringsvidensk. eks. 1919; ansat i livsforsikringsselskabet Jylland, Århus 1911, i Livsforsikringsselskabet Carentia 1913; beregner ved forsikringsrådet 1917-22; aktuar ved livsforsikringsselskabet Fremtiden, Aalborg 1923, till. direktør i samme selskab 1935-53.

Adresse: Assensg. 13, Århus.

HARTVIG-OLSEN Mogens direktør, civilingeniør; f. 4/11 1908 på Frdbg.; søn af rektor Carl A Olsen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ingeborg f. Thaysen; gift (5/4 1939) m. Mil-la H-0., f. 1/11 1912, datter af civilingeniør Johannes Møllmann (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Gyn-na f. Stoltze Malling.

Student (Haslev) 1926; cand. polyt. 1933; ingeniør ved søminevæsenets radiosektion s. å., hos Jacob Holm & Sønner A/S 1934, driftsing. 1940, overing. 1949. tekn. direktør 1955.

Formand for Haslevianersamfundet fra 1952.

Adresse: Lykkev. 16, Charlottenlund.

Sommerbolig: »Skylark«, Raageleje.

HARTZ Gustav E direktør, K.DM.p.p.; f. 18/6 1888 på Lundholm; søn af proprietær Frederik Hartz (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923); gift (13/5 1921) m.Ebba H., f. 6/8 1891 i Ringsted, død 19a4, datter af boghandler Ahrent Flensborg (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Frederikke Kirstine f. Helm-Petersen

Exam. polyt. 1906; cand. polyt. 1911; ingeniør ved A/S Heinholst 1911-12: sekretær ved elektricitetskommissionen 1912-18; sekretær for industrirådet og kontorchef i Industriforeningen i Kbhvn. 1918; direktør for Industrirådet 1926-46 og till. for Industriforeningen 1933-46; adm. direktør for firmaet Thomas B Thrige og Thomas B Thriges Fond 1947.

Medl. af Industrirådet 1947. af elektricitetsrådet, af Dansk Ingeniørforenings bestyrelse 1923-32 (næstformand 1930-32), af dansk standardiseringsråd 1926-52 og i 1921 af Frdbg. kommunalbestyrelse; formand for organisations-udvalget for det nordiske ingeniørmøde i Kbhvn. 1929; medl. af bestyrelsen for Thomas B Thrige, København AS. for A/S Vognfabrikken Scandia og for AS Brandt's Klædefabrik; præsident for Den danske Nationalkomité for World Power Conference; medstifter og medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af Det internationale Handelskammers danske komité; medl. af bestyrelsen for Dansk Krigs-Søforsik-ring for Varer 1939, af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1950 og af priskontrolrådet 1940-41; formand for benzin-nævnet 1941-47; general-

sekr. for indsamlingen til Fonden til Fædrelandets Vel 1945, dennes formand 1955; medl. af bestyrelsen for Idrætshøjskolen i Sønderborg; medl. af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1928; medl. af Storebæltskom-missionen og af atomenergikommissionen.

Medudgiver af: Installationer og Fabriksanlæg (1917); medarbejder ved Stærkstrømselektroteknik (1916); forfatter af forsk, pjecer om dansk Industri og bogen Fra min Arbejdsmark (1943) samt et mindeskrift: Min Far (1955).

Udenl. ordener: B.L.H.4.; F.O.I.P.; N.St.0.31.; Rum.St.4.; S.N.2".; S.V.2*.

Adresse: Bredstedg. 25, Odense.

HARTZ Lauritz Berg kunstmaler; f. 27/12 1903 på Frdbg.; søn af dr. phil. Nikolaj Hartz (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Berg.

Oprindelig i købmandslære; derefter udlært som maler; elev på kunstakademiet 1925-28; udstillede første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling 1925, på Charlottenborg 1932; medl. af Cor-nerudstillingen fra 1932; tildelt fl. legater, bl. a. Det Kaufmannske Legat 1934 og Hartmanns Legat 1939; tildelt Eckersberg-medaljen 1948.

Billeder på statens museum for kunst og fl. provinsmuseer.

Adresse: Sverrigsv. 14, Lyngby.

HARUP Børge kreditkassedirektør landsretssagfører, R.; f. 31 7 1895 i Kbhvn.; søn af fh. manufakturhandler Wilhelm Harup og hustru Augusta f. Rasmussen (død 1940); gift (16/6 1922) m. Ketty Poula H.. f. 30/12 1898 på Frdbg., datter af manufakturhandler Thorvald Petersen (død 1923) og hustru Martha f. Rasmussen (død 1951).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1913; cand. jur. 1918; Iandsretssagf. 1921; offentlige sager 1931-49; fast medhjælper for søndre birks skifteret 1937-49; kommitteret i Kreditkassen for Husejerne i Kbhvn. 1946, adm. direktør fra 1949.

Medl. af det af justitsministeriet i 1945 nedsatte udvalg om event, ændring af straffelovstillæget, af det af finansministeriet i 1946 nedsatte udvalg om event, ændringer i lov om den ekstraordinære tjenestemandsdomstol m. v. og af det af justitsministeriet i 1948 nedsatte udvalg vedr. ændringer i straffelovens kap. 12 og 13; medl. af det i h. t. lov af 9. okt. 1945 om oprejsning til uforskyldt internerede oprettede ankenævn; medl. af bestyrelsen for Foreningen af beskikkede Sagførere i Kbhvn. 1932-39, formand 1941-49; medl. af kredsbestyrelsen for 1. sagfererkreds fra 1942, formand 1948-49.

Adresse: Peter Bangs V. 109, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Sophienbergv. 45,

Rungsted Kyst.

HASAGER Niels redaktør, FM i guld; f. 25/3 1888 i Kbhvn.; søn af tømrer Anton Nielsen (død 1945) og hustru Laura f. Hasager (død 1929); gift 1. gang (1913) m. Sigrid f. Lange; 2. gang (1927) m. Kate f. Casmose.

Medarbejder ved den radikale presses korrespondance 1906-08; redaktions-sekr. ved Nordsjællands Venstreblad 1908-09 og ved Fyns Venstreblad 1909-18; korrespondent u. borgerkrigen i Finland 1918; medarbejder og redak-tionssekr. ved Politiken 1918, redaktør 1931, ansvarsh. redaktør fra 1938.

Formand for Danske Dagblades Fællesrepræsentation, for Journalistforeningens seniorat og for Kbhvns Redaktørforening; medl. af Den danske Presses Telegramudvalg, af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau af presselovens berig-tigelsesnævn og af bestyrelsen for Dansk Pressemuseum og Arkiv; medl. af bestyrelsen for AS Dagbladet Politiken, for Dansk-Engelsk Selskab og for Danmarks Amerikanske Selskab, af forretningsudvalget for Fonden til Fædrelandets Vel, af hovedbestyrelsen for Kbhvns radikale Vælgerforening, af repræsentantskabet for Det Danske Selskab og af hovedbestyrelsen for Danmarks Turistforening.

Adresse: Strandv. 196, Skodsborg.

HASLE Henning fh. minister, højesteretssagfører. K.p.p.; f. 2/11 1900 i Skjødstrup; gift (2/10 1925) m. Inge Johanne H., f. Flach, f. 18/2 i Århus.

Student (Århus katedralskole) 1919; studerede historie 1919-20; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Bølling-Nørre herreder; sagfører 1928; Iandsretssagf. 1929; højesteretssagf. 1942; offentlige sager i højesteret 1945; offentlig anklager ved østre landsret 1942-44.

Folketingsmand (Det kons. Folkeparti) 1932-45, herunder medl. af bl. a. finansudvalget og det udenrigspolitiske nævn; formand og politisk ordfører for rigsdagsgruppen 1939-40; minister uden portefølje i Staunings første samlingsregering; chef for den dansk-russiske handelsdelegation i Moskva 1940 med titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister.

Under krigen formand for forsk. nævn; er og har været medl. af bestyrelsen eller formand for forsk, erhvervsdrivende selskaber; vuderingsformand for Østerbros skyldkreds; juridisk dommer i den faste voldgiftsret; formand i direktionen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse samt medl. af bestyrelsen for radiumstationerne i Århus. Kbhvn. og Odense; medl. af Kbhvns boligudvalg.

Har skrevet: Løsørekøb I, Kommentar til Lov om Køb §§ 1-41.

Udenl. ordener: Po.F.K.l.; S.N.3.

Adresse: Østerbrog. 1 B. Kbhvn. 0.

HASLUND Alex politiinspektør. R.p.p.; f. 25 3 1905 i Kbhvn.; søn af dr. med. Poul Haslund (død 1916) og hustru Bodil f. Lindegaard; gift (8/2 1947) m. Tonny Elise H., f. Pedersen, f. 27/1 1920.

Student (Metropolitanskolen) 1922; studerede først medicin; cand. jur. 1933; fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1933; sekretær ved Kbhvns opdagelsespoliti 1934; politiadvokat 1937; till. fg. fuldmægtig i pris-direktoratet 1943-50; kst. statsadvokat i Kbhvn. 1945-50; fg. chef for Kbhvns politis efterretningsafd. 1948 og for rigspolitichefens efterretningsafd. 1949-50; chef for Kbhvns opdagelsespoliti 1950.

Formand for Politiadvokatforeningen 1943-45; medl. af den permanente straffelovskommission 1950; dansk redaktør af Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift 1951

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.H.4; S.N.3.

Adresse: Parkovsv. 34, Gentofte.

HASLUND Ole direktør. R.p.p.; f. 21/10 1877 i Kbhvn.; søn af kunstmaleren, professor Otto Haslund (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Frederikke f. Aagaard.

Malersvend 1896; udannet på Teknisk skole og kunstakademiet; studerede møbelkunst i Paris og London 1899-1902; oprettede kunst- og antikvitetsforretning i Kbhvn. 1902, i kompagni med grosserer Svend Heyman 1910, eneindehaver 1931, virksomheden omdannet til aktieselskab 1941 (Ole Haslunds Hus A/S), direktør for dette fra 1941; selskabets aktier ejes af Ole Haslunds Kunstnerfond, som har til formål at støtte kunstnere; har oprettet den selvejende institution »Ræveskiftet« ved Havreholm, der udlåner sommerhuse til kunstnere.

Medl. af bestyrelsen for porcelain-fabrikerne Bing & Grøndahl og Norden A S og for Dansk-Engelsk Madrasfabrik A/S; æresmedlem af Dansk Kunst- og Antikvitetshandler-Union.

Har udg.: Møbler og Mad (1935); International Møbel Haandbog I-III (s. m. Edw. Wolf og H O Bøggild-Andersen, 1945).

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; Ø.r.K.2.

Adresse: Lyngbyv. 211, Hellerup.

Sommerbolig: Ræveskiftet, Havreholm pr. Hornbæk.

HASSEL Aage fabrikant, ingeniør; f. 13/9 1894 i Kbhvn.; søn af fabrikant Aage Hassel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Oline f. Kielberg (død 1939).

I lære i firmaet Hassel & Teudt; videre uddannelse i General Electric Co., Schenectady. USA; elektroinstallatøreks. 1912; gas-, vand- og sanitetseks. 1913; eneindehaver af firmaet Hassel & Teudt fra 1923.

Adresse: Langs Hegnet 2, Hjortekær

pr. Klampenborg.

HASSELBALCH Chr. fh. seminarieforstander; f. 12/3 1873 på Frederikshvile; søn af proprietær H J F Hasselbalch (død 1917) og hustru Henny f. Lindhansen (død 1938); gift 1. gang m. Marie H., f. 29/5 1871 i Tved Præ-stegaard, død 1905, datter af sognepræst M F K Blichfeld og hustru f. Korn; 2. gang m. Vera H., f. 7/7 1882 i Riise Mølle, datter af gårdejer B N Møller og hustru f. Schmidt.

Student (Metropolitanskolen) 1890; cand. theol. 1896; lærer 1896-1905; præst 1905-20; forstander for Jelling seminarium 1920-41.

Adresse: Bernstorffsv. 96, Hellerup.

HASSELBALCH Hugo Helms f. 29 5 1888 i Kbhvn.; søn af fabrikejer Christian Hasselbalch (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Frederikke f. Helms (død 1951); gift m. Clara H„ f. 14/7 1900 i Kbhvn., datter af grosserer Leopold Gyth (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Kirsa f. Undset (død 1946).

Medindehaver af firmaet Hasselbalch & Co. (Dansk Gardin & Textil Fabrik og Dansk Farveri & Merceriserings Anstalt), efter firmaets omdannelse til aktieselskab 1956 formand for bestyrelsen for dette.

Direktør for A/B Svenska Gardinfa-briken Gbteborg og for A/S Norsk Gardinfabrik, Halden; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Rayon Væveri.

Adresse: Piniehøj, Rungsted Kyst.

HASSELBALCH Jacob H overretssagfører, R.; f. 14/2 1873 i Aalborg; søn af prokurator, hospitalsforstander Anders Hasselbalch (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Dorthea f. Colding (død 1921); gift I. gang (25/7 1902) m. Eva H.. f. 29/11 1873 i Mern sogn, død 1946, datter af forpagter H A A Boserup (død 1931) og hustru Emilie f. Grønvold (død 1893); 2. gang m. Kirsten H., f. 19/1 1898 i Vokslev sogn, datter af købmand L Ullits (død 1938) og hustru Marie f. Nielsen (død 1937).

Student (Aalborg) 1892; cand. jur. 1899; sagfører i Aalborg 1902; over-retssagf. 1905; offentlige sager 1909-47.

Formand for Aalborg købstads vestre værgeråd 1905-18 og for købstadens hjælpekasse 1917-21; medl. af byrådet 1921-29 (næstformand 1921-25) og 1933 -41, af delegationen for Landmandsbankens Aalborg ' afd. og af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber og legater; formand for Foreningen af Sagførere i Aalborg og Nørresundby 1933-46 og for Aalborg Hypotekforenings tilsynsråd fra 1927.

Adresse: Algade 54. Aalborg.

 

HASSELBALCH Karl dr. med. & phil.. FM. i guld; f. 1/11 1874 på Aastrup ved Hjørring; søn af proprietær H P J Hasselbalch (død 1916) og hustru Hedvig f. Sparck (død 1876); gift 1. gang (26/7 1904) m. Elisabeth H. (død 1904). datter af distriktslæge N C Heerfordt (død 1893) og hustru Petra f. Møller (død 1925); 2. gang (5/12 1906) m. Antonie Sophie H., f. 18 9 1879 i Kbhvn., død 1954. datter af geheime-konferensråd G A Hagemann (død 1916. se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Mathilde f. Bruun (død 1931).

Student (Sorø) 1891; med. eks. 1898: dr. med. 1899; forstander for laboratoriet ved Finsens Lysinstitut 1905-17: censor i fysiologi ved med. embedseks. 1911-18; landbrugskand. 1918; dr. phil. h. c. ved Kbhvns universitet 1950.

Medl. af De samv. sjællandske Landboforeningers planteavlsudvalg 1929-53: præsident i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab 1934-43, derefter æresmedlem af selskabet; stifter af Anders Hasselbalchs Fond til Leukæmiens Bekæmpelse; formand i bestyrelsen for Landsforeningen Faareavlens Fremme 1935-41, derefter æresmedlem: medstifter af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af repræsentantskabet for Det Danske Hedeselskab: medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Jydsk Landvinding; medl. af Kungl. Vetenskaps Societeten, Uppsala.

Arbejder: Om Fostrets Stofskifte; Om Lysets Virkninger på Åndedrættet, på Blodets Farvestof; Om Blodets Reaktion; Om Bjærgklima; Om Agerjordens Reaktionstal; Om Lucernens Kalktrang: Om Malkekøers Mineralstofbehov; Om rationel Hedeopdyrkning.

Adresse: Borupgaard pr. Snekkersten.

HASSELRIIS Caspar H W direktør, K„ Chr. X Fr. M.. FM. i guld, D.r.K.M.p.p.: f. 15 9 1881 i Skive; søn af skoleinspektør C Hasselriis (død 1913) og hustru Anna f. Meulengracht (død 1938): gift (13/6 1908) m. Karen H. (dekoreret m. Chr. X Fr.M.), datter af apoteker Vilhelm Borch. Chicago (død 1927) og hustru Magda f. Halby (død 1927),

I købmandslære i Skive; eksamen fra Jyllands handelsakademi i Århus 1901; bogholder hos J W Palludans Eftf., Varde; fuldmægtig i A/S Kbhvns Fjerrenseri 1904-06, formand for de kbhvn-ske afdelinger af handels- og kontormedhjælpere 1905-06. Rejste til Chicago 1906; ansat i firmaet Meyer & Co., Chicago til 1917; flyttede til New York 1917.

Sekretær i Dansk-amerikansk Selskab. Chicago, formand for samme til 1916; medl. af den amerikanske Rebild komité 1912; sekretær for Rebild Park kommissionen 1930-33 og 1937-52, æresmedlem 1952; sekretær for Den Danske Luncheon Klub i New York fra 1931: formand for The American Denmark Committee to the New York World's Fair 1939 og 1940; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke 1940; leder af American Friends of Danish Freedom and Democracy 1940 og af Friends of Denmark's informationstjeneste 1942-46; medl. af bestyrelsen for National America Denmark Association 1940 og formand for dennes danske flygtningefond 1943; medl. af United Nations Information Board 1942 -46; leder af den danske regerings Danish Information Office i New York 1946. Udenl. orden: S.N.3. Adresse: 72-61, 113. Street, Forest Hills L. I., New York, USA og 588 Fifth Ave, New York 36, N. Y., USA.

HASSELRIIS Gudrun fh. skoleinspektør; f. 21/2 1890 i Århus; datter af fabrik-direktør, konsul Frederik Hasselriis (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Anna f. Prior (død 1930).

Præliminæreks. (Elise Smiths højere pigeskole) 1908; lærerindeeks. (Femmers seminarium) 1912; arskursus og kursus i gymnastik og i undervisning af svagtbegavede børn på lærerhøjskolen i Kbhvn.; vikar ved Århus kommunale skolevæsen 1912, lærer ved Christiansgades skole 1917, viceinsp. 1933, skoleinsp. ved Frederiks Allés skole 1937-55; leder af Folkeligt Oplysnings Forbund, Kbhvn. fra 1955.

Medl. af folketinget (Kons. Folkeparti, Århus amt) 1945-47 og 1950-53; medl. af bestyrelsen for Danmarks Hjælpeskoleforening 1943-50; formand for nævninge- og domsmandsgrundliste udvalget 1941-45; medl. af tilsynsrådet for statens sindssygehospitaler 1951-53. for Hadsten spædbørnehjem fra 1947 :g for Dansk Røde Kors' Århus afd.'s børnehjem Sølyst i Risskov fra 1954; "ormand for Folkeligt Oplysnings For-unds Århus afd. 1949-55; medl. af orretningsudvalget for Folkeligt Op-sningsForbund 1954-56 og af hovedstyrelsen fra 1956 samt af forret-ingsudvalget for Århus aftenseminarium 952-56 og af bestyrelsen for aftense-inariet fra 1956.

Adresse: Ved Sønderport 1, Kbhvn. S.

HASSELRIIS Ingeborg rektor, R.; f. 8/11 892 i Århus; datter af fabrikdirektør, nsul Frederik Hasselriis (død 1926, Kraks Blå Bog 1926) og hustru Anna Prior (død 1930); ugift. Student (Århus katedralskole) 1911; sistent ved statsbiblioteket i Århus 12-16; cand. mag, 1923; adjunkt ved -'stianshavns gymnasium 1923; lek-1938; rektor for Nørre gymnasium

Adresse: Ved Sønderport 1, Kbhvn. S.

HASSING Svend dommer, R.; f. 15/3 1894 i Kbhvn.; søn af prokurist Johan Hassing (død 1937) og hustru f. Bendixen (død 1944): gift (15,5 1924) m. Ellen Gudrun H., f. 10,2 1902 i Sorø, datter af købmand Georg Hansen (død 1950) og hustru f. Lund (død 1936).

Student (Det Danske Selskabs skole) 1911; cand. jur. 1917; sagførerfuldm. 1917-20; sagfører i Sorø 1920-31; dom-merfuldm. smstds 1931-35, i Neksø 1935-47; dommer i Neksø 1947.

Formand for landvæsenskommissio-nen, jordfordelingsnævnet og fredningsnævnet for Bornholms amt.

Adresse: Neksø.

HASSØ Arthur G direktør, fh. arkivar; f. 21/8 1899 i Allerslev; søn af nattevagt H P Hassø og hustru Anna f. Hansen.

Student (Høng) 1919; cand. mag. 1927; arkivordningsarbejde for Videnskabernes Selskabs arkivkommission 1927-31; vikar ved Metropolitanskolen 1927-34; arkivar II ved rigsarkivet 1934-49; indehaver af firmaerne Microprint og Co-lorprint fra 1949; studieophold og rejser i Sverige, Finland, Estland, Letland, Tyskland, Italien og USA; undervisnings-assist. i historie ved Kbhvns universitet 1936-38.

Medl. af bestyrelsen for Arkivarforeningen 1940-49; formand for arkivsektionen af Organisationen for fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer 1943-49; medstifter af og medl. af repræsentantskabet for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943-50; medstifter af samt sekretær og kasserer for Dansk historisk Fællesfond 1944-50; formand for Dansk Exlibris Selskab 1941-46.

Litterære arbejder: Ringsted Købstads Historie til 1600 (1921-22); Københavns Historie 1523-1870 (i Vor gamle Hovedstad, 1929); Københavns Brandvæsens Historie 1294-1930 (1931); Køge Bys Historie til 1870 (1932); Kristoffer Valkendorf (1933); Kristiansborgs Brand 1884 (1934); Københavns Skipperlavs og Skipperforenings Historie 1634-1934 (1934); Den danske Boghandlerforenings Historie 1837-1937 (1937); Historiske Oversigtstabeller 1500-1936 (1937); Reitzels Gaard (1938); Københavnsk Haand-værks Historie (1940); Leo Estvads Exlibris (1941); Danske Exlibris (1942); Valkendortbogen 1582 (1943); Gamle Landevejskroer (1946): Københavns Frihavn, Tilblivelse og Virksomhed 1894-1944 (1946); historiske og topografiske afhandlinger i tidsskrifter m. m. (bl. a. »Den danske Regering og Koffardifar-ten Nord om Norge i det 16. Aarh.«, »Kristian III's og Dronning Dorotheas Kroning 1537« og »Bispernes Fængsling og Herredagen i København 1536«); redaktør af Danske Slotte og Herregaarde og Danske Slotte og Palæer.

Adresse: St. Møllev. 14, Kbhvn. S.

HASTRUP Aage hofjægermester; f. 10/12 1892 på Hjortholm på Langeland; søn af godsejer, jægermester Adolf Hastrup (død 1914) og hustru Augusta f. Steensen Leth (død 1931); gift (7/12 1920) m. Agnes Ingeborg (Abi) H., f. 25/2 1897 i Bangkok, datter af viceadmiral, kammerherre Andreas du Plessis de Ri-chelieu (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931, og hustru Dagmar f. Lerche (død 1942).

Student (Birkerød); cand. phil.; ejer af Hollufsgaard ved Odense 1920-26 og af Dønnerup gods ved Jyderup fra 1926.

Adresse: Dønnerup pr. Jyderup.

HASTRUP Aage landsdommer; f. 4/10 1890 i Gudumlund; søn af læge M Hastrup (død 1892) og hustru Marie f. Buch (død 1939); gift (18/11 1916) m. Gerda H., f. Gelting, f. 29/6 1889 i Taarbæk, datter af cand. jur. Henrik Hansen (død 1925) og hustru Johanne f. Jensen (død 1924).

Student (Hesselager) 1908; cand. jur. 1914; fuldmægtig ved Frdbg. birk og Kbhvns amts søndre birk 1914; byfo-gedfuldm. i Slagelse 1916; dommer-fuldm. smstds 1919; fuldmægtig ved østre landsret 1922; politiassessor (politiadvokat) 1924; byretsdommer 1932; dommer i østre landsret 1942.

Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager for Kbhvn. og Kbhvns amt 1944-54; medl. af boligtilsynsrådet fra 1948; formand for civiiforsvarets vur-deringsnævn fra 1950.

Adresse: Folevænget 16, Charlottenlund.

HASTRUP Aage redaktør; f. 22/11 1919 i Frederikssund; søn af ingeniør Poul Hastrup (død 1932) og hustru Alma f. Lange; gift (11/7 1943) m. Grete H„ f. 9/6 1918 i Kerteminde, datter af skræddermester Anders Hedekær (død 1945) og hustru Marie f. Pedersen (død 1938).

Journalistisk uddannelse ved dagblade i provinsen 1938-42; distriktssekr. i Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1942-43; studiekredssekr. for samme 1943-45; sekretær i Det konservative Folkepartis landsorganisation 1945-47 og for den konservative rigsdagsgruppe 1947-50; medarbejder ved Berlingske Aftenavis 1950, redaktør fra 1956; redaktør af tidsskriftet Vor Tid 1945-50 og af Det konservative Folkepartis Orientering 1945-56.

Medl. af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse 1950-54; formand for ligningskommissionen i Lyngby-Taarbæk 1954; medl. af bestyrelsen for Lyngby almennyttige Boligselskab 1954; medstifter af Folkeligt Oplysnings Forbund 1946, medl. af dettes forretningsudvalg 1946-53; stifter af Dansk Folkescene 1953 og medl. af forretningsudvalget for samme fra 1953.

Har skrevet: »Politisk Oversigt« for årene 1946-53; Studiekredsen og Aftenskolen (1947); Skattereformen kritisk belyst (1954).

Tildelt Cavling prisen 1952. Adresse: Tornebakken 63, Virum.

HASTRUP Eigil bankdirektør; f. 26,6 1916 i Skødstrup; søn af gårdejer Georg Hastrup (død 1943) og hustru Juliane f. Pedersen (død 1944); gift (17/1 1942) m. Hilda H., f. 8/5 1921 i Århus, datter af direktør Marinus Rindal (død 1954) og hustru Ellen f. Jensen.

Student (Århus katedralskole) 193o: cand. oecon. (Århus universitet) 1941; i studietiden volontøruddannelse i større erhvervsvirksomheder; fg. sekretær i banktilsynet 1941, fast ansat 1944; inspektør smstds 1946-54; till. fg. sekretær i prisdirektoratet 1944-46 og afdelingsleder for revisionsudvalget for tyske betalinger 1947-54; direktør for Næstved Diskontobank 1954-57; medl. af direktionen for Aalborg Diskontobank fra 1957.

Adresse: Klostermarken, Aalborg.

HASTRUP Erik landsdommer, R.; f. 12/2 1910 på Ourupgaard; søn af godsforvalter Harald Hastrup (død 1946) og hustru Pauline f. Madsen (død 1938); gift (3/3 1941) m. Agnete H., f. 26/9 1915 i Juelsminde, datter af sognepræst Matthias Ulmer (død 1948) og hustru Astrid f. Jørgensen.

Student (Herlufsholm) 1928; cand. jur. 1934; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., sekretær 1937, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1946; till. fg. sekretær i overformynderiet 1934-54; kst. dommer i Kbhvns byret 1945, udnævnt 1948; dommer i østre landsret 1955; mæglingsmand 1952.

Redaktør af Juristens Domssamling 1950.

Adresse: Bernstorffsv. 146, Hellerup.

HASTRUP Ragnvald overlæge; f. 1873 i Hornsyld; søn af distriktslæge G Hastrup (død 1904) og hustru Ina f. Rosendahl (død 1920); gift (1923) m. Ada f. Christensen, f. i Vollerslev.

Student (Horsens) 1893; med. eks. 1900; prakt. i Hornsyld 1904-08; 2. reservekirurg ved Skt. Josephs hospital 1910; 1. reservekirurg smstds 1912-16; prakt. i Kbhvn. 1914; overlæge ved Skt. Josephs hospitals afd. for kirurgiske kvindesygdomme 1917-43.

Har offentliggjort en del artikler i Ugeskrift for Læger, Hospitalstidende, Zentralblatt fiir Gynåkologie og Acta gynekologica.

Adresse: N-Voldg. 9, Kbhvn. K.

HASTRUP Thure rektor, R.; f. 3/11 1903 i Kbhvn.; søn af grosserer J Hastrup og hustru Elisabeth f. Svensson; gift (30/6 1927) m. Aase H., f. i Kbhvn., datter af kontorchef Georg Hansen og hustru Hilda f. Kjeldskov.

Student (Øster Søgades gymn.) 1921; mag. art. 1927; timelærer ved Metropo-litanskolen 1928; adjunkt ved Aalborg katedralskole 1930; rektor for Esbjerg statsskole 1944, for Aurehøj statsgymnasium 1956.

Medl. af bestyrelsen for Aalborg kunstmuseum 1931-44; formand for Aalborg Skolescene 1937-44 og for Foreningen for Nutidskunst 1943-44; medstifter og adm. leder af Vestjysk Musikkonservatorium 1946-56; formand for Vestjysk Orkester 1948-49; medl. af opgavekommissionen for studen-tereks. fra 1954; formand for Esbjerg Kunstforening 1953-56; leder af vandreudstilling af kunst i gymnasieskolerne.

Litterære arbejder: Vore gamle Kirker (1941 og 1949); Stilarternes Historie (1943); Latin for begyndere (1948); Latinsk Grammatik (1949); forsk, oversættelser.

Adresse; Skolev. 9. Gentofte.

HATT Harald landsarkivar; f. 22/2 1891 i Vildbjerg; søn af lærer P J Hatt (død 1919) og hustru Karen f. Nielsen (død 1900); gift med sangpædagog Dagmar H., f. 19/4 1896, datter af overretssagfører S Tang (død 1938) og hustru f. Demant (død 1952).

Student (privat dimit.) 1908; eand. mag. 1915; lærer ved Bagsværd kostskole 1915; underarkivar ved landsarkivet i Kbhvn. 1917; arkivar II 1931; landsarkivar ved landsarkivet for Fyn 1934, ved landsarkivet for Sjælland 1946.

Adresse: Jagtv. 10, Kbhvn. N.

HATTING-JØRGENSEN Niels arkitekt; f. 14/4 1881 i Århus; søn af slagtermester Niels Hatting-Jørgensen (død 1893) og hustru Emma f. Hougaard (død 1925); gift (3/7 1914) m. Ingeborg Elisabeth H-J., f. 20/10 1894, datter af vejassistent Hans Nielsen (død 1919) og hustru Emma Marie f. Rasmussen (død 1956).

Snedkersvend 1899; afgangsbevis fra Teknisk skole i Århus 1907 og fra kunstakademiet 1920; ansat u. Frdbg. kommune 1909, afdelingsarkitekt 1943-51.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1928-40 (kasserer 1932-40), af indenrigsministeriets udvalg ang. administrationen af statens faste ejendomme 1924-30, af bladet Arkitektens redaktion 1931-36 og af det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte byggeudvalg for den nye radiobygning.

Adresse: Hoffmeyersv. 22, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bjerget pr. Liseleje.

HAUBERG Adolph rektor; f. 3/8 1876 i Rønne; søn af museumsinspektør Peter Hauberg (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru f. Stender (død 1921); gift (14/7 1909) m. Sonja H., f. 3/11 1888 i Kbhvn., datter af skoleinspektør, dr. phil. Harald Rasmussen (død 1904) og hustru Julie f. Riibner-Møller (død 1912).

Student (Frdbg. latin- og realskole) 1895; eand. mag. 1906; ansat ved nationalmuseet (særlig møntsamlingen) 1897-1908; lærer ved Henrik Madsens gymnasium 1908; inspektør smstds 1917; rektor ved Frdbg. gymnasium 1919-46.

Adresse: Steenwinkelsv. 12, Kbhvn. V.

HAUBROE Werner direktør, kaptajn, R.DM.p.p.; f. 10/2 1878 i Aalborg; søn af fabrikant Werner Haubroe (død 1915) og hustru Vilhelmine f. Hoppe (død 1925); gift (2/9 1911) m. Inge H„ f. 7/11 1886 i Næstved, datter af fabrikant Carl Knudsen og hustru Eleonore f. Kahler.

Student (Viborg) 1897; premierløjtn. 1901; uden for nr. i hæren fra 1908; indtrådt i A/S Dansk Industri Syndikat 1908; direktør i dette selskab 1917-46; kaptajn 1920.

Udenl. ordener: Fi.H.R.3'.; N.St.0.31.

Adresse: Gersonsv. 10, Hellerup.

HAUCH Christian fh. seminarielærer R.; f. 2/5 1888 i S-Nissum; søn af gårdejer Olaf Hauch (død 1923) og hustru Laurentce f. Christensen (død 1933); gift (30/9 1915) m. Brita H., f. 7/7 1892 i Hjermind, død 1943, datter af forfatteren, sognepræst Peter Eggert Benzon (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Vilhelmine f. Schrøder (død 1923). Lærereks. (Jelling) 1909; statens lærerhøjskole 1911-12 og 1912-13; lærer ved Grundtvigs højskole i Lyngby 1909-14, ved Samsø realskole 1914-15, ved Galtrup højskole på Mors 1915-17 og ved Jonstrup statsseminarium 1917-53. Sognerådsformand 1921-46 og 1950-54; næstformand i menighedsrådet fra 1926; medl. af Kbhvns amtsråd 1946-50, næstformand fra 1954; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Gymnasiets og Seminariernes Naturfagslærere 1927-50, af Kbhvns amts skoledirektion 1929-50, af bestyrelsen for Slangerup Banen 1929-48, af repræsentantskabet for Farum Landmandsbank fra 1932 og af Statstjenestemændenes Samråd 1933-47; formand for Foreningen af Tjenestemænd ved Statens Seminarier 1934-46; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Amts Sogneraadsforening 1942-54 og af fredningsnævnet for Kbhvns amt 1946; medl. af repræsentantskabet for skoleradioen fra 1947; medl. af byplannævnet, hoved-stadsafd.. 1945-55; .medl. af samfærd-selskommissionen 1950; formand for boligministeriets samordningsudvalg for Hedehusene 1951 og for I/S Nordvestgas 1954; Venstres kandidat ved folketingsvalgene i 1920, 1924, 1926, og 1932.

Har skrevet: To Seminarieforstandere (1920); Grundtvigs Højskole 1906-31 (1932); Fyr- og Redningsvæsenet (1937); Kystsikring og Klitvæsen (1937); Vestjyske Havne og Fiskeri (1938). Har

udg.: P E Benzon: Af mine Minder I (1927).

Adresse: Jonstrup pr. Ballerup.

HAUCH Henrik fh. landbrugsminister K'.DM., D.r.K.H.p.p.; f. 6/9 1876 i S-Nissum; søn af gårdejer Olaf Hauch (død 1923) og hustru Laurentce, f. Christensen (død 1933); gift (29/8 1902) m. Ellen H., f. 30/11 1881 i Vinding ved Vejle, datter af højskoleforstander Hans Rosendal (død 1921. se Kraks Blå Bog 1920) og hustru f. Christensen (død 1920).

Forst- og jagtlærebrev 1897; elev på Lyngby landboskole 1897-98, på Askov 1898-1900; landbrugskand. 1902; lærer ved Lyngby landboskole 1902; forstander for Asmildkloster landbrugsskole 1908-34; ejer af Sølund pr. Viborg; minister uden portefeuille i ministeriet Stauning april-juli 1940; landbrugsminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-51.

Medl. af landstinget (Venstre) 1918-53 og af landstingets finansudvalg 1922-50, formand 1928-36; medl. af forfatningskommissionen af 1946, 1946-1949, af forsvarskommissionen af 1946 og af rigsretten 1947-50; medl. af tilsynsrådet for Viborg Bys og Omegns Sparekasse 1927; medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger (formand 1932-47), af socialministeriets arbejdsudvalg 1919. af Landbrugsrådet 1920, vicepræsident 1932, ledende præsident 1933-50 og af det udenrigspolitiske nævn 1923-50; vicepræsident i Dansk-Engelsk Selskab 1931; formand for Foreningen af jydske Landboforeninger 1930-47, derefter æresmedlem af foreningen; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1936-50 og 1952-53 samt af bestyrelsen for samme 1944-50; medl. af landsoverskatterådet 1937-38, af landsskatteretten 1938-50, af forfatningskommissionen af 1937, af det erhvervsøkonomiske råd 1939-40, af vareforsyningsrådet 1940-50, af toldrådet 1940-50, af bestyrelsen for E R Rasmussens Fond 1941-50, af Haldudvalget 1950, af det svenske Landbrugsaka-demi og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Udenl. orden: B.K.3.

Adresse: Sølund pr. Viborg.

HADERSLEV Erik forretningsfører; f. 3112 1917 i Kbhvn.; søn af maler Johs. Hauerslev og hustru Esther f. Ørsted Rasmussen: gift (29:12 1945) m. Alice Lilian H. f. Frederiksen, f. 6 8 1920 på Frdbg.

Typograf til 1940; lærer ved Esbjerg højskole 1940-43; student 1945; længere studieophold i bl. a. England og USA; ansat i Arbejdernes Oplysningsforbund 1943, sekretær 1945-54 og 1956-57, forretningsfører fra 1957; kontorchef i OEEC (Paris) 1954-55.

Medl. af Socialdemokratisk Forbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg, af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, af bestyrelsen for Esbjerg højskole (formand), Roskilde højskole og Den nordiske folkehøjskole i Geneve samt Dansk Folkeoplysnings Samråd, af filmsrådet og af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm og Det danske Filmmuseum.

Har redigeret og været medarbejder ved forsk, fagbøger og leksika.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 1,

Kbhvn. Ø.

HAUGAARD J K sekretær, redaktør, R.; f. 19/8 1887 i Bostrup ved Jebjerg; søn af gårdejer Niels Haugaard (død 1932) og hustru f. Jensen (død 1901); gift (18/10 1916) m. Edel H., f. 9/1 1895 på Frdbg., datter af materialist, cand. pharm. F Frederiksen (død 1926) og hustru Anna f. Bardram (død 1929).

Landbrugseks. på landbohøjskolen 1911; lærer ved den Classenske agerbrugsskole på Næsgaard 1911-15; konsulent i hesteavl for De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift 1915-16; konsulent i planteavl for Viborg Amts landøkonomiske Forening og lærer ved Asmildkloster landbrugsskole 1916-19; sekretær i Viborg amtsnævn 1917-19; sekretær i Foreningen af jydske Landboforeninger og redaktør af dennes blad »Jydsk Landbrug« fra 1919; næstformand i Foreningen af danske Landbrugs-blade 1930-55; formand for det af Landbrugsrådet nedsatte olieplanteudvalg 1940-48; medl. af bestyrelsen for Lauritz Andersens Fond 1943-55, af bestyrelsen for foreningen Norden's Århus afd. 1943-54, af landbrugsministeriets rådg. udvalg vedr. de landøkonomiske bevillinger 1946-53 og af landbrugets filmudvalg 1947-53.

Har skrevet: Den unge Landmands Forhold til Landbrugets Maskiner og Redskaber og adskillige beretninger om hesteavl, planteavl og landøkonomisk foreningsvirksomhed; medredaktør af Landbrugets Ordbog III og IV udg.; redaktør af Landmandens Lommebog; har redigeret: Foreningen af jydske Landboforeninger 1872-1922.

Adresse: Gormsg. 8, Kongsvang, Århus.

HAUGAARD PETERSEN Thøger fabrikant, oldermand se Petersen Thøger Haugaard.

HAUGE Svend forstander; dr. theol., R.; f. 2/11 1890 i Kaslund; søn af lærer A Hauge (død 1941) og hustru Marie f. Vaaben (død 1947); gift (16/8 1918) m. Marie H., f. 8/2 1888 i Kbhvn., datter af kaptajn H M Mortensen (død 1921) og hustru Marie f. Nielsen (død 1920). Student (Odense) 1909; cand. theol. 1915; manuduktør 1915-16; sekretær i Danmarks kristelige Studenterforbund 1916-17; studierejse i Norge og Sverige 1917-18; residerende kapellan i Esper-gjærde 1918, ved Skt. Lukas kirke i

Århus 1923; sekretær i Kirkelig Forening for den indre Mission i Kbhvn. 1926-29; residerende kapellan ved Godt-haabs kirke på Frdbg. 1929; andenpræst ved Diakonissestiftelsen 1930; forstander smstds 1945; kst. lærer i homiletik og pastoralteologi ved pastoralsemina-riet 1930-42; lektor i filantropi og social forsorg ved pastoralseminariet 1943; dr. theol. (Studier over D G Monrad som religiøs Personlighed) 1944.

Medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen fra 1927; formand for bestyrelsen for Marthahjemmet 1951 og for menighedshøjskolen Marthabo 1954; redaktør af Liv og Lys 1926-29, af Diakonissestiftelsens Almanak 1931-39 og af Tjeneste, Julehilsen fra de 3 danske Diakonissehuse, 1939-48; medarbejder ved Bibelselskabets Kommentar til det gamle Testamente og ved Haandbog i Kristendomskundskab samt ved bogen Det moderna Danmark; har udg. D G Monrad: Fra Bønnens Verden (1944, 2. udg. 1950).

Adresse: Dronningensv. 20, Kbhvn. F.

HAUGEN-JOHANSEN Henning fh. nationalbankdirektør; f. 18/4 1890; søn af fh. bogtrykkeriejer, bankdirektør Kr. Johansen (død 1931) og hustru Kristine f. Nielsen (død 1954); gift (15/4 1916) m. Dina H-J., f. 23 1 i Hammerfest, datter af købmand P Sellæg og hustru Ragnhild f. Berger.

Uddannet i Revisionsbanken; i udlandet 1912-13; kontorchef i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1919, likvidator i denne bank 1928-30; direktør i Vejle Bank 1931; direktør i Danmarks Nationalbank 1939-57.

Medl. af repræsentantskabet for Det danske Luftfartselskab 1951-57.

Adresse: Strandpromenaden 35,

Kbhvn. Ø.

HAUGSTED Ejler bibliotekar, R.p.p.; f. 1/10 1875 i Vesterskjerninge; søn af kredslæge Emil Haugsted (død 1919) og hustru Anna f. Farrer (død 1935); gift (25/6 1901) m. pianistinde Augusta H. (dekoreret med F.O.A.), f. 25/5 1875 i Julianehaab (Grønland), datter af distriktslæge Otto Jessen (død 1896) og hustru Anna f. Krebs (død 1882).

Student (Herlufsholm) 1893; cand. mag. 1899; lærer ved Marselisborg skole 1901-06; knyttet til statsbiblioteket i Århus 1906, underbibliotekar 1908, bibliotekar 1917-45.

Medl. af bestyrelsen for Historisk samfund for Aarhus Stift og redaktør af Aarhus Stifts Aarbøger 1908-52, formand 1916-52; medl. af bestyrelsen for Århus museums historiske afd. 1910-49; formand for Alliance Francaise, Århus afd. 1921-35; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Hjemstavnskultur 1939-51; medl. af bestyrelsen for Universitets-Samvirket i Århus fra 1925; har gennemført en nyordning af old-

| sagssamlingen og møntsamlingen i Århus museum 1928-34.

Har i »Danske Herregaarde« skildret 13 jydske herregårde; Aarhusegnens historiske Minder (1925); udgav s. m. afd. bibliotekar dr. Fog Forsvarssagen, 40 Aars Kampe (1907); forsk, afhandl, i Aarhus Stifts Aarbøger og i Beretningerne om Hjemstavnsstævner; medarbejder ved »Statsbiblioteket i Aarhus 1902-27« (1927); Vester Aabo Syssel, Øm Kloster, Midtjyske Herregaarde, Kirker og Herregaarde i Fjends og Salling (Turistforeningens Aarbog 1937, 1941 og 1944); medredaktør og medarbejder ved Aarhus gennem Tiderne (4 bind 1939-41); Katalog over Vahls Missions-bibliotek i Statsbiblioteket i Aarhus (1942); skildret 31 jydske herregårde i Danske Slotte og Herregaarde IV og Ny Samling III (1945, 1946); Udvalgte historiske Skrifter (1945); Bopladsen paa Rugholm (1947).

Udenl. ordener: F.O.I.P.; F.Æ.L.5.

Adresse: Christianshavns Torv 6,

Kbhvn. K.

Sommerbolig: Højen Station.

HAUGSTED Fr. Vilh. direktør for den tekniske undervisning, K.DM., M.T.Kfh. p.p.; f. 18/12 1891 i Kbhvn. søn af speditør Ove Haugsted (død 1938) og hustru Anna f. Olsen (død 1938); gift (8/4 1922) m. Anna Marie H., f. 12/2 1892 i Århus, datter af købmand Frants B Jensen og hustru Bodil f. Hjortshøj.

Student (Slomanns skole) 1910; cand. phil. 1911; cand. polyt. 1916; sekretær ved KFUM's krigsfangehjælp i Rusland 1917-19; fra 1919 forsk, ingeniør- og undervisningsvirksomhed herhjemme, i USA og Kina, herunder i 1921-22 instruktør ved Harvard universitetet i USA. i 1924-26 professor ved universitetet i Mukden og 1926-30 ingeniør ved A/S Burmeister & Wain; direktør for statens tilsyn med den tekniske undervisning for håndværkere og industridrivende 1930-31. juli 1957; medl. af bestyrelsen for A/S Ove Haugsted fra 1934.

Udenl. ordener: I.F.2.; N.St.0.2!.

Adresse: Kastelsv. 16, Kbhvn. Ø.

HAUGSTRUP JENSEN S højskoleforstander; f. 1/8 1912 i Kattrup; søn af førstelærer S Ammitzbøll Marcussen Jensen og hustru Maria f. Haugstrup; gift (13/4 1939) m. Karen H. J., f. 23/3 1913 i Bering, datter af gårdejer Karl Andersen og hustru Johanne f. Poulsen.

Student (Århus katedralskole) 1931; cand. mag. 1937; lærer ved Ry folkehøjskole s. å.; medforstander og leder af højskoleundervisningen ved Den jyske Idrætsskole i Vejle 1943; lærer ved Ry folkehøjskole 1944; forstander for Grundtvigs højskole ved Frederiksborg fra 1951; censor ved lærereks. i dansk sprog og litteratur fra 1949.

Har skrevet: Aarhusbygdens Oldtids-bebyggelse (s. m. Peter Skautrup) i Aarhus gennem Tiderne I 1939); redaktør (s. ro. Richard Andersen) af Dansk Digtning fra Herman Bang til Kai Munk (1951).

Adresse: Grundtvigs højskole,

Hillerød.

HAUGWITZ HARDENBERG REVENTLOW Henrik lensgreve, cand. jur.; f. 26/8 1891; søn af greve Georg Haugwitz Har-denberg Reventlow (død 189V) og hustru Gabriele Franziska Therese f. Schneider Arno (død 1939); ugift.

Besidder af grevskabet Hardenberg Reventlow fra 1921 til dets afløsning 1924, derefter ejer af Krenkerup gods og Allindemagle.

Adresse: Krenkerup pr. Sakskøbing.

HAUNSØ Kristian fh. skoleinspektør; f. 5 10 1880 i Føllenslev: søn af farmer Jens Christensen (død 1934 i USA); gift (14/10 1910) m. Karen H., f. 16/1 1886, død 1956.

Lærereks. (Silkeborg) 1904; ved Kbhvns kommunes skolevæsen 1907; viceinsp. 1919; skoleinsp. 1934-45.

Dansk medredaktør af det nordiske tidsskrift Hjalpskolan 1923-41; sekretær i Landsforeningen Skolehavens bestyrelse 1925-34; medl. af repræsentantskabet for Foreningen til Skoléhygiejnens Fremme 1925-47 og af Pædagogisk Selskabs repræsentantskab 1934-41; redaktør af Skolehygiejnisk Tidsskrift 1931-34; fnedl. af bestyrelsen for feriehjemmet og friluftsskolen Kallehave Strand 1933-51 og af udvalget for skolepsykologiske undersøgelser 1934-41; medl. af bestyrelsen for Foreningen af 1915. 1936-49; medl. af det ministerielle udvalg til oprettelse af særklasser i folkeskolen 1938-42; formand for Danmarks Hjælpeskoleforening 1934-41 og for bestyrelsen for fritidshjemmene for Kbhvns kommuneskolers hjælpekasser 1934-45

Adresse: Svinget 20, Kbhvn. S.

HAUPTMANN-ANDERSEN J A kommandør. R.DM.,HTS.p.p.; f. 12/3 1896 i Nykøbing F.; søn af lærer Joh. Andr. Hauptmann-Andersen og hustru Andrea Cathrine f. Jensen; gift (21'9 1922) m. Karin H-A., f. 6/5 1901 i Goteborg, datter af direktør, konsul Henrik Chr. Kongstad og hustru Elisabeth f. Møller. Student (Nykøbing F.) 1914; sekond-løjtn. i søværnet 1917; premierløjtn. 1918; kaptajnløjtn. 1925; lærer i navigation ved søofficersskolen 1926-39, ved søværnets fenrikskole fra 1946; geodætisk kursus 1935-37; orlogskapt. 1936; kommandørkapt. 1939; stabschef ved flådestationen 1942; chef for flådens kompasvæsen og nautisk prøvekammer 1945, for søværnets navigationsvæsen 1952; kommandør 1954.

Formand for luftnavigationsudvalget; medl. af vejrtjenesteudvalget. Udenl. orden: S.Sv.31. Adresse: Dyrehavev. 10, Klampenborg.

HAUSTRUP H P direktør. R.; f. 11/1 1877 i Filskov; søn af husmand J P Haustrup (død 1926) og hustru Ane f. Johansen (død 1915); gift (1/10 1909) m. Oluffa H., f. 13/9 1880 i Kbhvn., død 1942, datter af afdøde løjtnant Nissen og hustru Lydia f. Petersen (død 1931).

I købmandslære; på De Brockske handelsskoler 1898-1900; ansat i B Muus & Co. 1900-1903; i London 1903-04; ansat hos Wilh. Colding & Co. 1904-05, i Baltic Company, Kbhvn. 1905, i A/B Baltic Company, Ltd., Helsingfors. 1909, direktør for dette selskab til 1951.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Klub i Helsingfors 1911-41 (deraf 8 år som formand), æresmedlem 1942.

Adresse: Parkgatan 11 A, Helsingfors.

Finland.

HAUSTRUP N Johs. fabrikant, konsul. R.p.p.; f. 3/10 1892 i Ringe; søn af savværksejer Simon Nielsen (død 1927) og hustru Maren f. Petersen (død 1938); gift 1. gang m. Clara Margrethe H., f. Hermes; 2. gang m. Anna Ester Magdalena H., f. Meier.

Udlært på Emil Neckelmanns maskinfabrik i Odense 1911; arbejdet på maskinfabrikker i Braunschweig 1911-13; hos Thomas B Thrige i Odense 1913-15; værkfører på Alex. Wittenborgs Fabriker i Odense 1915; forretningsfører for samme 1917, medinteressent og meddir. 1922, enedir. 1924; ved overtagelse af A/S Wilhelm Løngreens Fabriker og sammenlægning med Alex. Wittenborgs Fabriker i 1929 ændredes firmanavnet til A/S Haustrups Fabriker; derefter direktør for og hovedindehaver af dette; till. direktør for A/S Haustrup Holding 1957; norsk vicekonsul 1937, konsul 1949: ejer af hovedgården Ulriksholm med Ørnfeldt fra 1947.

Formand i bestyrelsen for A/S Haustrups Fabriker, Odense og A/S Haustrup Holding; formand i bestyrelsen og chefdir. i AS Dansk Cycleværk Grand, N-Aaby til 1955, derefter bestyrelsens næstformand; formand i bestyrelsen for AS Investeringskompagniet Odin, Odense til 1953; medl. af repræsentantskabet for Fyens Landmandsbank 1933, formand i bestyrelsen 1948-53: medl. af bestyrelsen for Fyens Jernindustriforening, for Blikvarefabrikantforenin-gen, for A,S M Normann's Forlag, Odense og for Thomas B Thriges Fond.

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Ulriksholm pr. Kølstrup.

HAUTON Poul direktør, ingeniør, R.; f. 6,9 1884 i Kbhvn.; søn af overmaskinmester Chr. Emil Hauton (død 1942) og hustru Ella Nielsigne (død 1924); gift (2/5 1909) m. Astrid Ragnhild H., f. 6/1 1882 i Kbhvn., datter af glarmester August Larsson (død 1929) og hustru Malvina f. Engelbrecht (død 1916).

I håndværkerlære 1898-1903; ansat hos Burmeister & Wain 1904; orlogsværftets maskinisteks. s. å.; ved hærens laboratorium 1905; på Odense ma-skinteknikum 1905-07: student (privat dimit.) 1922; cand. phil. 1923; ingeniør hos rådg. ingeniør Niels Vang, Kbhvn. 1907-17: overing. hos rådg. ingeniør Th. Gjerstrup, Kbhvn. 1917, medstifter af og direktør for Th. Gjerstrup A/S 1940, medl. af dette selskabs bestyrelse fra 1940: medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Værksteds- og Industrihuset, Kbhvn. 1942 og for AS Kalvebod Køle- og Industrihus, Kbhvn. 1947.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af 1860, 1921-50 (formand 1936-49), medl. af samme forenings bestyrelse 1951-57; medl. af bestyrelsen for C V Rimestads Mindelegat 1935-49 og fra 1951: legatbestyrelsens formand fra 1953; æresmedlem af Lystfiskeri-foreningen i Kbhvn.

Har forestået udgivelsen af: Izaak Walton: Den fuldkomne Fisker (The Compleat Angler) (1943); Javanske Legender (samlet af Holger Nyholm, 1949); har endv. udg. fortællingerne: Raadgi-vende Ingeniør gennem 40 Aar (1944). Industrihuset (1945), Tabt og fundet (1947), Fiskekammerater (1948), Griffen-feld (1949). Old England (1950), Tre Rapporter (1951), Resignation (1952). Et Aftenspil (1953), Raadgivende Ingeniør gennem 50 Aar (1954), Fra Fjord og Hav (1955), Fra Landevejen (1956) m.m.; dagblads- og tidsskriftartikler.

Adresse: Åløkkev. 15, Kbhvn. F.

HAVE Aage Wulff generalmajor. K1. DM., HTH.; f. 30/12 1887 i Århus; søn af inkassator Søren Have (død 1925) og hustru Antoinette f. Wulff (død 1917); gift (101 1918) m. Emma H., (dekoreret m. M.T.Kha.), f. 25/11 1894 i Herringe, datter af sognepræst Hermann Koch (død 1934) og hustru Marie f. Madsen (død 1940).

Student 1907; cand. phil. 1908; pre-mierløjtn. ved fodfolket 1912; officersskolens ældste klasse 1919-20: forsat til generalstaben 1920; kaptajn 1923; ved fodfolket 1924; forsat til Generalstaben 1931; stabschef hos generalinspektøren for fodfolket; oberstløjtn. og chef for 19. batl. 1933; kommandør for •fodfolkets kornet- og løjtnantsskole 1940-41; oberst og chef for 2. regiment 1941; chef for grænsekommandoet 1945-46; generalmajor og chef for jydske division 1946; chef for vestre landsdelskommando 1950; til rådighed for hærkommandoen 1951: afsked s. å.

Adresse: Marskensg. 8, Kbhvn. Ø.

HAVNING Thomas arkitekt, kgl. bygningsinspektør, R.DM.; f. 4/9 1891 i Nyboder. Kbhvn.: søn af maskininspek-tør Holger Hansen (død 1931) og hustru Johanne f. Laub (død 1943); gift (23,11 1917) m. Magdalene H., f. 12/2 1890 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. H G Zeuthen (død 1920, se Kraks

Blå Bog 1919) og hustru Sophie f. Lawaetz (død 1936).

Student (Borgerdydskolen) 1909; afgang fra kunstakademiet 1917; medhjælper hos P Holsøe, J Tvede og H Kampmann; lille guldmed. 1921; Eckersberg medaljen 1935; Kbhvns kommunes præmie 1921, 1935, 1944 og 1951; rådg. arkitekt for undervisningsministeriet fra 1920; kgl. bygningsinsp. fra 1944.

Medl. af censurkomitéen for Charlottenborgudstillingen 1920-23, 1927-36 og 1941, af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1918-23 og 1936-40, næstformand 1937-40 og formand 1942-46; medl. af Vor Frelsers sogns menighedsråd 1922-34, af provstiudvalget for søndre provsti, af bestyrelsen for Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, af det særlige kirkesyn for kirker på Bornholm, samt for kirkerne i Ribe. Haderslev, Tønder og Løgumkloster, af bestyrelsen for Tersløsegaard (næstformand fra 1953), af akademirådet 1940-52, af boligtilsynsrådet 1940-50, af undervisningsministeriets arkitektuddannel-seskommission, af udvalget for børneforsorgsinstitutionernes økonomi og af arkivudvalget af 1933; ordfører for Danske Arkitekters Landsforbunds repræsentantskab fra 1954.

Arbejder: Allehelgens kirke, Sundbyøster; Schneiders Børnehjem, Bispebjerg; Mosehøjvej 4B; udvidelse af Chrsthavns gymnasium; Skt. Markus kirke, Århus; ministeriebygningen ved Frederiksholms Kanal; huset på Bombroen; lods- og karantænebygning i Frihavnen; træningsskolen for arbejdsledige (Kofoeds skole) ved Kongelunden; hovedbygning på Langø; istandsættelse af Vartov og af Kokkedal i Nørrejylland; fuldførelse af Emdrupborg; det nye Falkonergårdens gymnasium; statens husholdningsråds bygning; Virum statsskole ; Verdenssundhedsorganisationens regionalkontor for Europa, Scherfigsvej, Kbhvn.: præsteboliger i Fuglefjord, Klaksvig, Thorshavn og Ejde på Færøerne; Rønne børneasyl; Neksø toldkammer; dansk skole i Bredsted; børnehjem i Thorshavn; mindesmærker i Sønderborg, Kettinge og Oksbøl for faldne fra verdenskrigen. Istandsættelse af Sønderborg, Uikebøl. Kværs. Roerslev, Asperup, Neksø og Højer kirker samt Viborg domkirke og Rundetaarn; Århus Bispetorvs regulering (s. m. Holger Mundt); Lindevang kirke, Frdbg. (s. m. Anton Frederiksen).

Adresse: Valby Langg. 7 A, Kbhvn.

Valby.

HAVNØ Svend H sektionsingeniør, K1.; f. 7/8 1891 i Kbhvn.; søn af ingeniør, cand. polyt. Henrik Havnø (død 1935) og hustru Juliane Marie f. Petersen (død 1941); gift m. Gerda H., f. 23/7 1896 i Aars, datter af købmand Vilhelm Hestbech (død 1917) og hustru Elna f. Bertelsen (død 1954).

Student (Østre borgerdydskole) 1910; cand. polyt. 1916; ansat ved statsbanerne i 1916 og fra 1918, ingeniøras-sist. 1919, fg. baneing. i Aalborg 1927-28, førte for den tyrkiske regering tilsyn med fremstillingen af skinner og forbindelsesdele m. v. i Frankrig i 1928. baneing. II i Skern 1928, baneing. I i Fredericia 1936, sektionsing. smstds 1946.

Lærer ved Teknologisk institut 1916-28; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Vestjylland 1930-36, formand 1934-36; voldgiftsmand for Fredericia kommunale elektricitetsværk i erstatningssager fra 1941; banetekn. konsulent for Kolding Sydbaner 1947-48; syns- og skønsmand for Fredericia kommune i Vejsager 1955.

Adresse: Fred. IH's V. 33, Fredericia.

HAVSTEEN Eigil oberst, kammerjunker, K.DM., Chr. X. M.T., HTH.p.p.; f. 2/1 1899 på Maglegaard ved Roskilde; søn af hofjægermester Johan Theodor Havsteen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Ida f. Blechingberg (død 1918); gift (13/11 1931) m. Ingeborg Elise H., f. 1/8 1902 i Nyborg, datter af dommer P N V Buch (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Kirstine f. Gjølby.

Cand. phil.; premierløjtn. ved ingeniørregimentet 1920; certifikat som radiotelegrafist 1922 og som elektroin-stallatør 1923; gennemgået officersskolens ingeniørkursus 1923-26 og Ecole Supérieure d'Electricité, Paris 1927-28; fransk radioing.; tjeneste i den franske hær 1928; kactajnløitn. 1932; uddannelse ved post- og telegrafvæsenet og de private telefonselskaber 1932-33; kaptajn 1934; lærer ved pioner- og telegrafskolen 1936-39; chef for ingeniørtroppernes befalingsmandsskoler 1937-39; lærer i meddelelsestieneste i hærens officersskoles specialklasse 1939-50; adiutant hos kong Christian X 1939-47; oberstløjtnant 1946; til rådighed for telegrafbataillonen 1947; chef for 2. telegrafuddannelsesbatl. 1948; oberst af telegraftropperne og chef for jydske telegrafregiment 1951.

Medl. af Dansk Ingeniørforening; medl. af bestyrelsen for Ingeniørløjt-lantselskabet 1926-28 og for Tr»eniør-Iroopernes Idrætsforening 1926-36; sekretær i Selskabet til Udgivelse af Tidsskrift for Ingeniørofficerer 1930-46; medl. af direktionen for Off'cersfor-eningen i Kbhvn. 1929-46; sekretær i samme forening 1929-42 og redaktør af dennes blad 1937-42.

Har skrevet afsnittet »Telegrafbataillonen og den militære Meddelelsestieneste« i »Danmarks Hær« samt forsk, tidsskriftartikler.

Udenl. ordener: Fi.M.M.3.; N.St.0.3'.; S.Sv.31.

Adresse: Vinkelv. 10, Risskov.

HAVSTEEN-MIKKELSEN Sven kunstmaler; f. 16/9 1912 i Argentina; søn af ingeniør, cand. polyt. Theodor Havsteen (død 1932) og hustru Ella f. Holm-Jensen, ægteskabet opløst og ved moderens andet ægteskab med kaptajn Ejnar Mikkelsen (se denne) adopteret af denne 1919; gift (11/7 1936) m. Pamela H-M., f. 31/1 1909 i London, datter af Frank Douglas Montgomerie (død 1951) og hustru Esmé f. Napier.

Uddannet på Teknisk skole, Peter Rostrup Boyesens malerskole, statens kunstakademi i Oslo og akademiets Fresco-skole i Kbhvn.; debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1934; har udstillet på Corner- og Høst-Udstillingen 1940-43; gæst på Den frie Udstilling 1944, medl. fra 1947 og udstillede s. å. på Royal Scottish Aca-demy; deltager i J B Charcots ekspedition til Scoresbysund 1931 og i Seo-resbysund-Komitéens anden Østgrøn-landsekspedition 1932.

Repræsenteret på statens museum for kunst med Julinat i SkeiS og Hestur blaa Aften samt på museerne i Rønne, Ribe, Tønder og Kolding: har udført altertavle i Dalby kirke samt illustrationer til fl. bøger, bl. a. træsnittene til Martin A Hansens »Orm og Tyr« og Herman Melville's »Moby Dick«.

Tildelt Bent von Mullens Mindelegat og Booths Prize.

Adresse: Troense, Taasinge.

HAXTHAUSEN Holger professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 30/10 1892 i Holbæk; søn af borgmester Christian Haxthausen (død 1914, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Ida f. Rosen (død 1947); gift (4/12 1926) m. Else H„ f. 15/4 1898 på Bellinge, datter af forpagter, landbrugskandidat greve Frederik Ahlefeldt-Laurvis (død 1938) og hustru Emmy f. Hillerup (død 1954).

Student (Frdbg. gymn.) 1909; med. eks. 1916; dr. med. (Hudsygdomme fremkaldt af Lyset) 1919; studerede hud- og kønssygdomme i Berlin og Paris 1921-22; assistent ved Finsens medicinske Lvsinstitut 1922; 1. reservelæge ved rigshosp. 1923; afdelingslæge ved Finsens medicinske Lysinstitut 1929; professor ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets afd. for hud- og kønssygdomme 1931; konsulent for retslægerådet s. å.

Medl. af farmakopékommissionen 1933; formand i bestyrelsen for Welander-hjemmene 1939; medl. af bestyrelsen for Michaelsen-Fonden; formand for Dansk dermatologisk Selskab 1951-53.

Medredaktør af Acta dermatologica.

Æresmedlem af London dermatologicai Societv 1927. af Finska Låkaresell-skapet 1935, af Royal Society of Medi-cine, London 1951, af Finlands Dermatologiske Selskab 1952 og af American Society of investigative Dermatology 1953; dr. med. h. c. ved Lunds universitet 1950.

Adresse: Fridtjof Nansens PI. 5,

Kbhvn. Ø.

HAY-SCHMIDT H Ph. dommer, R1.; f. 5 4 1889 i Raarup; søn af købmand J Ph. Plesner Schmidt (død 1927) og hustru Johanne Agnete f. Hay (død 1924); gift (15/11 1917) m. Ruth H-S„ f. 16/8 1888 i Balle, datter af valgmenighedspræst Vilh. Hansen (død 1923) og hustru Emilie f. Poulsen (død 1945).

Student (Horsens) 1907; cand. jur. 1913; assistent i registrerings- og skibsmålingsbureauet i Kbhvn. 1913-15; herredsfuldm. i Vejle 1916; dommer-fuldm. smstds 1919, dommer på Færøerne 1933, i Store Heddinge købstad m. v. 1938.

Formand for Thorshavn værgeråd 1933-37, for ulykkesforsikrings-rådet for Færøerne og for Færø Amts Sparekasse 1933-38; formand for Præstø amtsrådskreds' afvandingskommission 1941 og fredningsnævn 1944 samt for Præstø amts landvæsenskommission 1949 og vurderingskommission 1950; formand for Vejle valgmenighed 1927-31.

Adresse: Store-Heddinge.

HEBO Børge politimester, R'\; f. 10/12 1888 i Thisted: søn af herredsfoged, etatsråd C B V F T Hansen (død 1934) og hustru Emilie f. Sørensen (død 1893); gift (14/10 1921) m. Ingeborg H.. f. Langhoff, f. i Kbhvn.

Student (Sorø) 1907; cand. jur. 1915; sekretær i finansministeriet s. å.; ge-sandtskabssekr. i Konstantinopel 1916; politifuldm. i Odense 1919; politimester i Esbjerg 1936.

Adresse: Torveg. 125. Esbjerg.

HECHT-JOHANSEN Axel overlæge, dr. med., R.; f. 23/4 1894 i Nysted; søn af læge Georg Johansen (død 1917) og hustru Alma Henriette f. Hecht (død 1909); gift 1. gang (20/3 1919, ægteskabet opløst 1936) m. Astrid H-J., f. 27/2 1895 på Frdbg., datter af grosserer Edvard Nissen (død 1927) og hustru Tully f. Prætorius; 2. gang (19/11 1936) m. Kirsten H-J., f. 19/5 1904 i Hellerup, datter af overretssagfører I Lehn-Schiøler og hustru Else f. Thejll død 1949).

Student (Nykøbing F.) 1911; med. ks. 1918; dr. med. 1923; assistent ved institut for alm. pathologi 1919-22; kandidat ved forsk, kbhvnske hospitaler; 2. reservelæge ved Kbhvns kommu-ehospitals afd. II 1924-26; 1. reservege ved Bispebjærg hospital afd. B 927-33; deltaget i konkurrencen om rofessoratet i intern medicin 1933; overlæge ved Finseninstituttets og Ra diumstationens afd. for med. sygdomme 934; prakt. i Kbhvn. som specialist i ve-, tarm- og stofskiftesygdomme fra 1930

Censor i klinisk medicin ved Kbhvns universitet fra 1939 og i intern medicin fra 1951.

Har skrevet: Classification of the strains belonging to the Typhoid-Para-typhoid group of bacteria (disputats, 1923) samt forsk, vidensk. medicinske afhandlinger.

Adresse: Agavev. 17, Hellerup.

HECKSCHER Hans overlæge, dr. med.; f. 17/10 1893 i Kbhvn.; søn af fabrikejer, cand. polyt. Leopold Heck-scher (død 1920, se Kraks Blå Bog

1920)    og hustru Andrea f. Hoff (død 1948); gift (4/1 1916) m. Karen Marie H., f. 20/12 1894 i Masnedsund, datter af forpagter Henrik Junker (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Kam (død 1942).

Student (Metropolitanskolen) 1911; med. eks. 1918; dr. med. 1921; uddannelse ved kbhvnske hospitaler; reservelæge ved kommunehospitalet; chef for hospitalets med. poliklinik 1932; overlæge ved hospitalets midlertidige med. afd. 1936, ved hospitalets 2. afd. 1941; prakt. som specialist i medicinske sygdomme; tillidslæge ved Forsik-ringsakts. Winterthur; Kbhvns kommunes sagkyndige i lægeansvars-sager.

Formand for Foreningen af Overlæger ved Kbhvns Kommunes Hospitaler 1948-50; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Overlægeforening fra 1949; medl. af bestyrelserne for Karoline Rantzaus's Legat og Emma Levysohn's Mindelegat.

Har skrevet: Om Bakterietælling og bacterium coli's Vækst i flydende Substrater (disputats, 1921); Emphysema of the lungs and its significance to relapsing bronchitis, cardiac and respi-ratory neurosis and bronchial asthma (1942); Holdningskorrigerende sygegymnastisk Behandling af Lungeemfysem etc. (s. m. Rut Elliot og Inge Elsass, 1946 og 1951) samt vidensk. meddelelser om bakteriologiske, hygiejniske og internmedicinske emner.

Adresse: Brogårdsv. 44 A, Gentofte.

HEDE Holger overretssagfører, R.; f. 3/1 1894 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Chr. Hede (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Christiane Vilhelmine f. Vater (død 1936); gift (8/2

1921)   m. Grethe H., f. 24/6 1897, datter af apoteker Nicolai Bjerre (død 1938. se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ellen f. Nyrop (død 1954).

Student (Efterslægtens skole) 1910; cand. jur. 1916; overretssagf. 1919; juridisk direktør i Forsikringsakts. Haand i Haand 1924 og i Forsikringsselskaberne National og Danebroge 1929.

Medl. af direktionen for Selskabet for Efterslægten, af bestyrelsen for Selskabet Den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Venner, af bestyrelsen for Den nordiske Pool for Luftfartsforsikring, af bestyrelsen for A.C.I. AS og af bestyrelsen for A C Illum A/S.

Adresse: Grønningen 15, Kbhvn. K.

HEDE Poul hypotekforeningsdirektør, landsretssagfører, R.p.p.; f. 12/4 1895 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Chr. Hede (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Christiane Vilhelmine f. Vater (død 1936); gift (1/9 1920) m. Lis H., datter af billedhugger Aksel Hansen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ellen f. Smith (død 1930).

Student (Efterslægten) 1912; cand.jur. 1918; ansat ved det danske generalkonsulat i London 1919, attaché ved det danske gesandtskab i Washington 1919-20; kriminaldommerfuldm. i Viborg 1921-24; sagfører i Kbhvn. 1924; landsrets-sagf. 1928; juridisk direktør i Grundejernes Hypotekforening 1934.

Medl. af bestyrelsen for A/S Det kbhvnske Ejendoms-Societet, for Foreningen til Opførelse af Arbejderboliger ved Arbejderforeningen af 1860, for A/S P Bjørnbaks Konvolutfabrik, for A/S Fr. G Knudtzons Bogtrykkeri, for A/S Jac. Olsen, for Ingeniør Ad. Clements Legat og de BackhausenskeLegater m. m.; medl. af kontrolkomitéen for A/S Livsforsikringsselskabet Danebroge, for Forsikringsakts. National og for Forsik-ringsakts. Haand i Haand.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Chr. Winthers V. 17,

Kbhvn. V.

HEDE NIELSEN Eigil fabrikant, R.;f. 4/12 1904 i Odense; søn af fabrikant N Hede Nielsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eva f. Hansen (død 1949); gift (25/6 1930) m. Ingeborg H. N., f. 15,7 1904 i Horsens, datter af kulgrosserer Chr. N P Thomsen (død 1948) og hustru Elise f. Thostrup (død 1949).

Handelsuddannelse i Horsens; på handelsskole i Horsens, England og Tyskland; direktør i Hede Nielsens Fabriker A/S fra 1934 samt direktør i Jydsk Ilt-& Acetylengasfabrik A/S, Skandinavisk Rørfabrik A/S, Horsens og Kbhvns Iltfabrik A/S fra 1944; till. medindehaver af Nordjydsk Ilt- & Acetylengasfabrik I/S, Nørresundby.

Formand for bestyrelsen for Jydsk Ilt-fe Acetylengasfabrik A/S, for Kbhvns Iltfabrik A/S og for AS Dansk Iltcentral; næstformand for bestyrelsen for Øst-jydske Bryggerier A/S og for Horsens Handelsstandsforening; medl. af bestyrelsen for Hede Nielsens Fabriker A/S og for Det gjensidige Forsikringsselskab Danmark samt af repræsentantskabet for Kgl. dansk Automobilklub.

Adresse: »Nørrenæs«, Næsset, Horsens.

Sommerbolig: Allinggaard pr. Grønbæk og Strandhuse pr. Juelsminde.

HEDE NIELSEN Ove direktør; f. 29/11 1907 i Horsens; søn af fabrikant N Hede Nielsen (død 1943, se Kraks Blå Bog

1943) og hustru Eva f. Hansen (død 1949); gift (25,8 1948) m. Henny H. N.. f. 12/7 1919 i Randers, datter af Chr. Hansen og hustru Marie f. Hansen.

Købmandsmæssig uddannelse i firmaet Hede Nielsen; derefter længere ophold i Tyskland, England og Amerika; direktør i Hede Nielsens Fabriker A/S fra 1938 samt direktør i Jydsk Ilt- & Acetylengasfabrik A/S og Skandinavisk Rørfabrik A/S.

Formand for bestyrelsen for Hede Nielsens Fabriker A/S.

Adresse: Carl Johans G. 11, Horsens.

Sommerbolig: Lyngbakkegaard pr. Ry.

HEDEBOL Peder fh. borgmester; f. 7/11 1874 i Givskud: søn af arbejdsmand Niels Nielsen (død 1901) og hustru f Ulriksen (død 1899); gift (18/12 1903) m. Emilie H., f. 17/11 1878 på Frdbg.. død 1948, datter af smed A Poulsen (død 1923) og hustru f. Petersen (død 1921).

Skolegang og læreår (gartneri) i Vejle; ungdomsår i USA og Tyskland og som funktionær u. Kbhvns kommune; sekretær i Kommunalt Arbejderforbund 1908-13; formand og kasserer for Folkelig Ligbrændingsforening 1905-11; sekretær i De samvirkende Fagforbund 1913-24; faglig medarbejder ved So-cial-Demokraten 1918-24; medl. af borgerrepræsentationen 1914-24; af folketinget (for Hillerød) 1918-20, af landstinget (1. kr.) 1920-24; borgmester for magistratens 2. afd. 1924-38.

Medl. af styrelsen for foreningen Norden, af bestyrelsen for Dronning Louises Børnehospital, af bestyrelsen for Hjælpekorpset Kalvebod Bastion, af bestyrelsen for foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse og af bestyrelsen for L Zeuthens Mindelegat; formand i direktionen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1946-54, i repræsentantskabet for Kbhvns Idrætspark, i bestyrelsen for generalkonsul Ernst Carlsen og Hustru Adolphine Carlsens Legat til Kræftens Bekæmpelse og i bestyrelsen for Kbhvns social-filantropi-ske Boligselskab; æresmedlem i Sundby Sejlforening 1938, i Dansk Ligbrændingsforening 1939 og i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1953.

Adresse: Vordingborgg. 1, Kbhvn. Ø.

HEDEGAARD Andrea lærerinde; f. 30/12 1887 i Vester Tørslev; datter af lærer Vilhelm Christensen (død 1929) og hustru Else f. Mølgaard; gift (16/10 1909) m. kommunelærer Thorvald Hedegaard. Horsens, f. 14/11 1882, død 1933, søn af lærer J K Jensen (død 1905) og hustru Inger Marie f. Jensen (død 1930).

Eks. fra Th. Langs skole, Silkeborg 1907; lærerinde i Sattrup 1907-09: i Aabyskov 1914-22; i Odense fra 1922: ved Elisabeth Detlefsens pigeskole 1924-33 og ved Marie Jørgensens pigeskole (realskole) fra 1933.

Formand for Dansk Kvindesamfunds fynske distrikt 1927-49; medl. af fæl-lesstyrelsen for Dansk Kvindesamfund fra 1927, næstformand 1935-39, formand 1941-43; formand for Odense kredsen 1935-38 og 1944-50; medl. af tilsynsrådet for Odense fagskole fra 1927; medl. af bestyrelsen for mødrehjælpen for Fyns stift; folketingskandidat (Radikale Venstre) i Assenskredsen 1935. 1939, 1943, 1945 og 1947, i Svendborg 1953.

Adresse: Juelsmindev. 22, Odense.

HEDEGAARD K civilingeniør; f. 24/7 1907 i Ullerød; søn af højskolelærer J R Hedegaard (død 1948) og hustru Andrea f. Pedersen (død 1943); gift (5/5 1935) m. Else H., f. 6'5 1912 i Kbhvn., datter af overpolitibetjent H C Brudager og hustru Fransine f. Petersen.

Ingeniøreks. (Kbhvns maskinteknikum) 1930; cand. polyt. 1937: ingeniør hos Burmeister & Wain 1930-32, hos F L Smidth & Co. 1937-48, herunder 5 år i Tyskland; driftleder ved Cement-Jern Konsortiet, Aalborg 1948; underdir. i A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik (leder af Cementfabrikken Dania, Mariager) fra 1956.

Formand for Arbejdsgiverforeningen for Mariager, Hadsund og Omegn fra 1956, for Foreningen af private Havne ved Mariager Fjord fra 1956 og for J R Hedegaard og Hustrus Mindelegat fra 1948; næstformand i Handelsstandsforeningen for Mariager og Omegn fra 1957; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Cementfabrikker fra 1956 og af Fjordudvalget for Mariager Fjord fra 1956.

Adresse: Dania, Mariager.

HEDEGAARD Mansa trafikinspektør; f. 29/11 1902 i Randers; søn af stabssergent Christen Hedegaard (død 1937) og hustru Mariane f. Blankholm (død 1951); gift (11/5 1929) m. Didi Anna Margrethe H., f. 1/11 1903 i Randers, datter af direktør Peter Hein (død 1954) og hustru Anna f. Mortensen.

Elev ved statsbanerne 1918; assistent 1924; overassist. 1934; fuldmægtig 1935; trafikinsp. 1942; overtrafikkontrollør 1947; atter trafikinsp. 1954, leder af statsbanernes reklametjeneste.

Sekondløjtn. i livgarden; student (privat dimit.) 1927; cand. phil.; Handelshøjskolens diplomprøve i salgsorganisation og reklame 1934.

Statsbanernes repræsentant i Turistrådet og medl. af forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark 1934-42; medl. af repræsentantskabet for Dansk Reklameforening 1935-45; formand for Randers Hjemstavnsforening 1941-44; sekretær i den Dansk-Tyske Forening 1940-43; medl. af direktions-komitéen for Centre d'Information des Chemins de fer Européens 1957; præsident for Railway Advertising Associa-

tion 1957; medstifter af Handelsvidenskabelig Reklameklub.

Har u. pseudonymet Jan Hein skrevet en række romaner, bl. a. »Samme Kurs« (1952).

Udenl. ordener: Fi.B.H.; F.O.A.; Ty. 0.2.

Adresse: Kildeskovsv. 17, Gentofte.

HEDEGAARD Olaf bankdirektør, K'.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 13/2 1890 i Hylke; søn af lærer S Hedegaard (død 1898) og hustru Ottilia Johanne f. Ottosen (død 1914); gift m. Minna H., f. 4/8 1894, datter af ornitolog, direktør A L V Manniche (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Karen f. Bang (død 1936).

Assistent i Kbhvns Laane- og Diskontobank 1906-15; exam. jur. 1912; ansat i Bayerische Wechsel- und Disconto-bank, Nurnberg 1915-16; fuldmægtig i Kbhvns Laane- og Discontobank 1916; kontorchef i Kbhvns Diskontobank og Revisionsbank 1922; kst. likvidator i denne bank 1927; kontorchef i Kbhvns Handelsbank 1928; bestyrer af denne banks Gammeltorv afd. 1929-31; under-dir. i Handelsbanken 1931; direktør 1932.

Medl. af bestyrelsen for Danske Bankers Fællesrepræsentation (formand 1952-55); medl. af vareforsyningsrådet 1953-55, af den danske nationale komité u. Det Internationale Handelskammer 1953-55 og af Institut International d'Etudes Bancaires; medl. af bestyrelsen for P Carl Petersens Fond, for P Carl Petersens Kollegium og for Hel-bredelsesfondet, stiftet af Grosserer P Carl Petersen og Hustru; medl. af bestyrelsen for Vanførefonden; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Grænsefonden; formand for bestyrelsen for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sanderjydske børn; medl. af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, af bestyrelsen for Natio-naløkonomisk-Forening 1934-40 og af landsrådet for Dansk Luftværnsforening; næstformand i repræsentantskabet og styrelsen for foreningen Norden; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse 1939-46; medl. af repræsentantskabet og forretningsudvalget for Stipendiefor-eningen Studenternes Venner; medl. af bestyrelsen for Laanefonden for kortfristede Prioritetslaan, for Det danske Spejderkorps 1946-53 og af bestyrelsen og repræsentantskabet for Erhvervenes Oplysningsråd 1945-55; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; censor ved Handelshøjskolen 1939-46; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse; formand for direktionen for Løvenholm Fonden; medl. af bestyrelserne for Dronning Louises børnehospital og for

Hjælpefonden for allierede danske Frivillige og deres Efterladte (Major Anders Lassens Mindefond).

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.22.; Fi.L.21.; F.Æ.L.4.; I.F.2*.; N.O.N.3.; N.St.0.2«.; Po.P.R.3.; S.V.21.

Adresse; Sehimmelmannsv. 32, Charlottenlund.

HEEGAARD Frederik D afdelingschef ved statsradiofonien, R1.; f. 24/1 1898 i Kbhvn.; søn af fabrikejer M Anker Heegaard (død 1910, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Nettie f. Dreier (død 1937); gift (16/5 1926) m. Ina H., f. 2/11 1900 i Kbhvn., datter af ritmester Jens Berg (død 1939, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Gulla f. Wendel-boe.

Student (Vestre borgerdydskole) 1915; cand. polyt. (elektroing.) 1926; ansat i statstelegrafvæsenet s. å.; telegraf-ing. II ved radio-ingeniørtjenesten 1931; kontorchef for 2. teknisk kontor 1935; telegrafing. I og chef for radiofonitjenesten 1937; radiofoniing. i post- og telegrafvæsenet 1946; chef for statsradiofoniens tekniske afd. fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe 1935-41, næstformand 1935-37; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af bestyrelsen for dettes akustiske Laboratorium fra 1940 og af bestyrelsen for mikrobølgelaboratoriet fra 1949; sekretær for den danske nationale komité for Union Internationale Radio-Scientifique 1938; medl. af patentkommissionen fra 1942; censor ved Danmarks tekniske højskole 1946.

Adresse: Plantagev. 11, Lyngby.

HEEGAARD P Anker bygmester, sparekassedirektør; f. 12/3 1870 i Kbhvn.; søn af grosserer Anker Heegaard jun. (død 1905) og hustru f. Wagner (død 1870); gift 1. gang (26/4 1896) m. pianistinden Elisabeth A. H., (medstifter og formand for Frdbg. Kammermusikforening), f. 15/7 1870 i Roskilde, død 1929, datter af organist, cand. pnarm. Valdemar Faber (død 1910) og hustru f. Crone (død 1874); 2. gang (7'12 1929) m. Rigmor Anthonia Sølling A. H., f. 14/6 1895, datter af etatsråd N C Monberg (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Anthonia f. Sølling (død 1943).

Faglig uddannelse på teknisk skole og arkitekt Marcher Hansens tegneskole; svendeprøve i Kbhvn. 1891; i Amerika 1893-94; borgerskab som tømrer i Kbhvn. 1895; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Sparekasse 1906-39, formand for dens direktion 1918-39.

Medl. af bestyrelsen for Frdbg. Kammermusikforening fra 1902; tidl. medl. af taksationskommissionen med h. t. overtagelse og anlæg af gader og veje på Frdbg. og af den kombinerede I

554

landvæsenskomission for Kbhvn. og Frdbg.

Adresse: Villa Benvenuto, Grundt-

vigsv. 21, Kbhvn. V.

HEERING Herluf T udstykningschef. R.DM.; f. 12/4 1889 i Rønninge sogn: søn af gårdejer Carl N Heering (død 1914); gift (23/9 1917) m. Eva H., f. 28/3 1888 i Hundested, datter af købmand Jacob Warrer (død 1927).

Landinspektøreks. 1912; assistent ved landbohøjskolens landmålingsundervis-ning 1914-17; revisor i matrikelkontoret 1915; overrevisor 1917; fg. fuldmægtig i landbrugsministeriet 1925, kgl. udnævnelse 1927, ekspeditionssekr. smstds 1931, kontorchef 1933, tjenstg. chef for matrikeldirektoratets udstykningsafd. 1954.

Tilforordnet udstykningslovkommissionen 1921-24; leder af landbrugsministeriets opmåling af Fanø 1924-30; leder af registreringen af Danmarks landbrugsejendomme 1929-34; medl. af strandfredningslovkommissionen 1934-36 og af udvalget ang. sikring af private vejrettigheder 1936-37; sekretær for udvalget ang. opretholdelse og drift af jordbrug 1946-48; medl. af udvalget vedr. navngivning af fast ejendom 1954-56.

Har skrevet: Knud Thott og Forhistorien til Kristian V's Matrikel (1932) og Ole Christensen Rømer (1944) m. fl. afhandlinger i fagtidsskrifter; medudgiver af Samling af Love og Cirkulærer m. m. af særlig interesse for landinspektører (1935).

Adresse: Thorshavnsg. 28, Kbhvn. S.

HEERING Peter fabrikant, R.; f. 5/4 1908 i Kbhvn.; søn af grosserer, fabrikant William Heering (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Emilie f. Meyer; gift (18/11 1933) m. Lissen H., f. 13/2 1913 i Kbhvn., datter af vicepræsident for sø- og handelsretten Edward Ipsen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Eva f. Torp.

Student 1926; handelsuddannelse i Kbhvn. 1926-28, i Tyskland, Frankrig og England 1929-32; ansat i firmaet Peter F Heering 1932, medindehaver 1934, eneindehaver 1936.

Kasseførende direktør for Bombebøssen 1936; medl. af bestyrelsen for Akts. til Opførelse af Boliger for Arbejderklassen 1936 og for Danmarks amerikanske Selskab 1942, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1943-50, af Bikubens tilsynsråd 1946-56, af bestyrelsen for Dansk Annoncør-Forening 1947, af Privatbankens repræsentantskab 1949 og af dens bestyrelse 1954, af kontrolkomitéen for Forsikringsakts. Nye Danske af 1864, 1949 (næstformand 1954), af repræsentantskabet for A/S Investor 1952 og af bestyrelsen for Kraks I Legat 4954; medl. af sø- og handelsretten 1947 og af bestyrelsen for Dansk Samvirke 1948.

Adresse: Overg. n. V. 11, Kbhvn. K.

Sommerbolig; Vesterled, Tisvildeleje.

HEERING Steffen landsretssagfører; f. 15 5 1915 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Mogens Heering (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Caia f. Benzon; gift (12,12 1942) m. Tove H., f. 1/1 1922, datter af fabrikant, ingeniør Aage Hassel (se denne) og hustru Anna Mathilde f. Christiansen.

Student (Metropolitanskolen) 1933; eand. jur. 1940; fg. sekretær i skattedepartementet s. å., sekretær 1943, midlertidig fuldmægtig 1947-49; sagfører 1944; landsretssagf. 1945.

Sekretær for Dansk Tonekunster Forening og for Musikrådet fra 1949; medl. af bestyrelsen for understøttelsessel-skabet Philadelphia fra 1943 og for Forsørgelsesforeningen og Hvilehjemmet for Lærerinder fra 1948; kasserer i Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder fra 1944; hovedkasserer i Foreningen til Lærerinders Understøttelse fra 1943; medl. af repræsentantskabet for Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1944; formand eller medl. af bestyrelsen for forsk, erhvervsdrivende selskaber.

Adresse: Aggershvile Allé 10, Skodsborg.

Sommerbolig: »Fiskersminde« pr. Vig.

HEERUP Gunnar lektor, mag. art.; f. 5/4 1903 på Frdbg.; søn af læge Carl Christian Heerup (død 1934) og hustru Agnes f. Kriiger (død 1943); gift 1. gang (1923) m. adjunkt Ellen H., f. Faarup, ægteskabet opløst; 2. gang (1934) m. bibliotekar Gerda H., f. Hansen, ægteskabet opløst; 3. gang (1942) m. operasangerinde ved Det kgl. Teater Karen H., f. 22/7 i Kbhvn., datter af musiker Frederik Andersen og hustru Hilda f. Hansson.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; orga-nisteks. 1924; mag. art. (musikvidenskab) 1928; musikkritiker ved Ekstrabladet 1925-27; lærer ved Sangskolen (Kbhvns Drengekor) 1929-48, ved Danmarks lærerhøjskole (i musikteori og musikhistorie) fra 1941; adjunkt, senere lektor ved Aurehøj statsgymnasium 1948; till. faglig medarbejder hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne fra 1939.

Medstifter af Kbhvns Folkemusikskole 1931; medl. af repræsentantskabet for De danske Folkemusikskoler; stifter af og formand for de unges musikforening »Gymnamusa« 1941; medl. af ajbejds- og socialministeriets udvalg il beskæftigelse af arbejdsledige musikere, af præsidium og arbejdsudvalg for Musik og Ungdom 1956 og af undervis-cingsministeriets musikkommission 1957;

formand for Det dar.sk-rumænske Selskab 1953.

Har komponeret sange, kanons og klaverstykker; har skrevet en række musikfaglige skrifter (bl. a. Melodilæsning) og tidsskriftsartikler; redaktør af Dansk Musiktidsskrift 1929-41; udgiver og redaktør af tidsskriftet Levende musik 1942-46; har som maler udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1937.

Adresse: Finsensv. 2, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Tisvildeleje.

HEERUP Henry maler, billedhugger, f. 4/11 1907 i Kbhvn.

Uddannelse på kunstakademiets male-skole 1927-33; debuteret på Kunstnernes Efterårsudstilling 1933; udstillet her til 1936; gæst på Grønningen (skulptur) 1937-39; medl. af Høstudstillingen 1942-48, af Decembristerne fra 1949: tildelt I R Lunds Legat 1939, Oluf Hartmanns Mindelegat 1944 og Storm Petersen Legatet 1955.

Malerier: Mor og Barn (1935); Portræt af Min Mor (1943); Ole og Regnbuen; Mulatdrengen; Slæbe Komplex; Kysset; Storken kommer; U-Ægteskab; skulpturer: Blaa dreng; Buste af Min Mor; Barn i Stol; Familie Søjlen; Kumme Hoved; Fabel Dyr; Ole Relief; Falden Kriger; Grammofonmanden; Skjolddyr; Skraldemodeller.

Adresse: Nedertoften 11, Kbhvn.

Vanløse.

HEERUP Hjalmar fh. amtslæge, overlæge, K.DM.D.r.K.H.p.p.; f. 14/4 1886 i Frederiksværk; søn af direktør, borgmester James Heerup (død 1933) og hustru Nathalia f. Hansen (død 1946); gift (28/2 1912) m. Helga H., f. 6/11 1889 i Tystofte, datter af grosserer Carl Verdich (død 1921) og hustru Anna f. Nielsen (død 1947).

Student (Frederiksborg) 1904; med. eks. 1911; kst. distriktslæge for Norder-øerne og sygehuslæge i Klaksvig 1912-13; turnuskandidat ved kommunehospitalet 1913-15; distriktslæge for Norder-øerne 1915; fysikus på Færøerne og sygehuslæge på Færø amts hospital 1915; amtslæge på Færøerne 1919-30; reservelæge på Nakskov sygehus 1920-21; overlæge ved Dronning Alexandrines hospital 1924-30; specialist i kirurgi 1926; amts- og kredslæge i Odense 1930-56; overlæge ved Odense amts og bys sygehus afd. C 1930-56.

Stifter af og formand for Føroya fé-lag moti tuberklasjuku; formand for Færøernes Lægeforening 1918-30; derefter æresmedlem; medl. af byrådet i Thorshavn 1928-30: formand for bestyrelsen for Embedslægeforeningen 1942-51 og for bestyrelsen af tuberkulosestationerne i Odense og Assens amter; medl. af inspektionen for Lahns Stiftelse; ledende skolelæge ved Odense kommunale skolevæsen; medl. af indenrigsministeriets udvalg ang. revision af oktoberloven af 1906-1945; fa-briklæge for Fyns stift u. arbejds- og fabrikstilsynet 1946, arbejdslæge 1956; medl. af socialministeriets udvalg ang. hjem for kronisk syge 1948.

Udenl. orden; Ø.r.K.2.

Adresse: Lahnsg. 83. Odense.

HEGEL Frederik direktør, R.p.p.; f. 18 1880 i Ordrup: søn af etatsråd Jacob Hegel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Julie f. Bagge (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924).

Uddannet på Skt. Andreas kollegiet i Ordrup og på den Brockske handelshøjskole; fh. honorær attaché u. udenrigsministeriet; fh. direktør i A/S Gyldendalske Boghandel, medl. af bestyrelsen for samme.

Fh. medl, af bestyrelsen for Kgl. dansk Yachtklub; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab: æresmedlem af Kbhvns Golf Klub.

Udenl. ordener: B.L.5.; F.Æ.L.5.; I.Kr.3.; N.St.0.2!.; S.N.3.; Stb.B.E.4.

Adresse: Ribeg. 8, Kbhvn. Ø.

HEGGUM Georg rektor; f. 29/7 1909 i Kbhvn.; søn af forvalter Valdemar Heg-gum og hustru Petra f. Rasmussen.

Student (Metropolitanskolen) 1930: indtrådt i Jesuiterordenen s. å.; lic. phil. 1935; timelærer ved Skt. Knuds skole i Kbhvn. 1935-37; katolsk teologisk em-bedseks. (Valkenburg, Holland) 1940; ordineret s. å.; fast vikar ved Skt. Knuds skole 1940-46; mag. art. (nordisk filologi) 1948; studieophold i Frankrig 1948-49; inspektør ved Skt. Knuds skole 1950; rektor ved Niels Steensens gymnasium s. å.

Adresse: Skt. Kjelds G. 3, Kbhvn. Ø.

HEGLUND Knud skuespiller, sceneinstruktør, R.; f. 10/7 1894 i Kbhvn.; søn af garderobeforvalter Lars Heglund (død 1921) og hustru Johanna f. Voss (død 1944); gift (15/5 1926) m. kgl. balletdanserinde Lili H., f. 5/9 1904, datter af musiker Carl Sørensen (død 1942) og hustru Jenny f. Nielsen (død 1935).

Første-optræden 22. marts 1913 på Det ny Teater i Alexander den Store; på Det kgl. Teaters elevskole; debut på Det kgl. Teater i 1920 som Helmuth i En Skavank; skuespiller ved teatret til 1925, derefter ved Nørrebros Teater, Apolloteatret, Komediehuset, Det ny Teater og Betty Nansen Teatret; sceneinstruktør og skuespiller ved Folketeatret fra 1944; lærer i dramatik på Teaterdirektørforeningens skuespillerskole fra 1948; bevillingshaver til biografen Skovshoved Teater 1956.

Medl. af Teaterrådet fra 1948; næstformand for Dansk Skuespiller Forbund fra 1947; medl. af bestyrelsen for Olaf Poulsens Mindefond.

Iscenesættelser: En Søndag paa Amager; Store Bededagsaften; Aprilsnarrene; En Spurv i Tranedans; Jomfruburet; Nitouche; Seks Kammerater; Manden i Maanen; Hendes fjerde Mand; Ambrosius; Den kære Familie; Den Vægelsindede m. fl.

Adresse: Skjoldgårdsv, 6, Charlottenlund.

Sommerbolig: Teaterhytten, Kaarup

Skov pr. Faarevejle.

HEIBERG Børge overkirurg, dr. med., f. 6/3 1905 i Kbhvn.; søn af dr. med. Povl Heiberg (se denne); gift (5/6 1931) m. læge Augusta H., f. 8/12 1904 i Kbhvn., datter af generalmajor F F Andersen (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Emilie (Misse) f. Schal-burg.

Student (Metropolitanskolen) 1923: med. eks. 1930; dr. med. 1935; studierejser til Holland 1933, Østrig 1937, Frankrig 1939 og USA 1946; reservekirurg ved kommunehospitalet i Kbhvn. 1937-44; tjeneste (u. Dansk Røde Kors) ved finske lazaretter i efteråret 1941; reservekirurg ved Finseninstitutet 1944; overlæge ved amtssygehuset i Kalundborg 1947; overkirurg ved centralsygehuset i Holbæk 1949.

Medl. af bestyrelsen for Danske Lægers Sygekasse 1938-47; for Kbhvns Kirurgforening 1941-47 og for Kristelig Lægeforening 1941-51; formand for overlægerådet i Holbæk amt fra 1948; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen fra 1949, formand fra 1953; næstformand for Organisationen af Specialister i Kirurgi uden for Kbhvn. 1950-56; medl. af hovedbestyrelsen for KFUM Spejderne i Danmark 1940-45 og af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors 1947-52; formand for Ungdommens Røde Kors 1947-52.

Har skrevet: Om grupperingen af choleravibrioner (disputats, 1935).

Udenl. orden: Fi.Fr.4.

Adresse: Centralsygehuset, Holbæk.

HEIBERG Edvard arkitekt, M.T.Kha.p.p.: f. 10/1 1897 i Oslo; søn af borgmester J V Heiberg, Oslo (død 1946) og hustru f. Dedichsen; gift (19/7 1923) m. Ellen Margrete H,, f. 26/11 1897 i Kbhvn., datter af bagermester Christian Nielsen (død 1920) og hustru Thyra f. Bachmann (død 1950).

Kom til Danmark 1916; uddannelse på kunstakademiet og hos Ejnar Madvig og Em. Monberg; arbejde og studieophold i Paris 1922-24; professor ved den internationale kunsthøjskole Bauhaus i Dessau 1930-31; i samarbejde med Thorkild Henningsen 1931, fra 1932 s. m.; Karl Larsen; medarbejder i Kooperative Arkitekter s. m. bl. a. Ivar Bentsen, 1934; arkitekt for Svenska Riksbyggen, Stockholm 1943-44; selvstændig virksomhed i Kbhvn. fra 1945; 1. præmie i konkurrence om regulering af Kristiansand 1947.

Formand for Studentersamfundet 1933; medl. af bestyrelsen for A/S Sovjetfilm; medl. af de danske emigranters politiske kontaktudvalg, Stockholm 1944-45; leder af Danske Arkitekters Landsforbunds boligbyggerudvalg: medl. af Verdensfredsrådet.

Har bl. a. opført; Hellerup sygekasse. Kvindelig Arbejderforbunds 5. afd.'s bygning i Rosenørns Allé (præmieret af Frdbg. kommune); alene eller s. m. andre: Blidah (præmieret af Gentofte kommune), Ryparken, Kantorparken, Bispeparken, Voldparken, Spurvegaarden, Bellahøj, desuden en del villaer, deriblandt Randbølv. 13 (præmieret af Kbhvn& kommune).

Har udg.: 2 Værelser straks. En kritisk Analyse af Boligforhold i Danmark (1934); Planlægning af køkkener (1950); var medredaktør af Kritisk Revy; redaktør af Plan (1932-35).

Udenl. orden: Sv.r.K.l.

Adresse: Ådalsv. 5, Kbhvn. F.

HEIBERG Johan Alfred fh. politikommissær, R.p.p.; f. 3/7 1880 i Aulum; søn af provst J A Heiberg (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Julie Magdalene (død 1926); gift (27/12 1914) m. Asta H., f. 16/10 1890, datter af professor Karl Meyer (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Elise f. Fur-stenberg (død 1945).

Student (Odense katedralskole) 1898; cand. jur. 1905; betjent i Kbhvns politi s. å.; politiassist. i Valby 1908, på Nørregades, senere Nytorvs politistation 1911; politikommissær 1938-46.

Udenl. orden: I.Kr.5.

Adresse: H C Andersens Boulevard 20,

Kbhvn. V.

HEIBERG K A dr. med., R.; f. 31/1 1880 i Vemmelev; søn af provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Johanne f. Muller (død 1914); gift (31/8 1911) m. Margrethe H„ f. 28/3 1886 i Skibet sogn ved Vejle, datter af sognepræst Karl Kayser og hustru Hel-frid f. Mibach.

Student (Roskilde) 1897; med. eks. 1905; studieophold i udlandet i 1905, 11 og 20; mikroskopiker ved Finsens Lysinstitut 1907-40; klinisk assistent ved Frederiks hosp. 1908-10, reservelæge smstds og ved rigshospitalet 1910-12; dr. med. (Undersøgelser over Bugspytkirtlen) 1910; privatdocent 1910-11; vikar for kommunelæge og for pro-sektor ved Øresundshospitalet; assistent ved Kbhvns poliklinik 1913-16; specialitet: sukkersyge.

Formand for Den studerende Ungdoms Afholdsforbund 1905-11 og for Danske Lægers Afholdsforening 1911-56.

Har skrevet: Haandbog i Bugspytkirtlens Sygdomme med Sukkersygens Patogenese og Ætiologi (Wiesbaden 1914); Behandlingen af Sukkersyge (Miin-chen 1927); ca. 150 faglige afhandlinger; erindringer fra medicinsk forskning; fl. populære skrifter samt »Om

Menneskeskildring og Familiehistorie og dens Teknik«, »Trøst i Breve« og »Breve«.

Adresse: Nansensg. 73, Kbhvn. K.

HEIBERG Knud missionær; f. 4/4 1873 i Sjelle; søn af provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Johanne f. Muller (død 1914): gift (15/2 1909) m. Johanne H., f. 20/11 1876, datter af assurandør P A Lindeburg (død 1913) og hustru Magdalene f. Theisen (død 1931).

Student (Roskilde katedralskole) 1891; cand .theol. 1897; accessit for kirkehistorisk opgave (Herrnhutismen) s. å.; studierejser 1898-99, 1902, 1904 og 1905; manuduktør og lærer ved Blaagaards og Femmers seminarier; præsteviet og missionær i Det danske Missionsselskab i Madras 1905-47; missionens kasserer 1906-46.

Formand for Studenterhjemmet 1900-02; sekretær for det nordiske studentermøde med kristeligt program 1903; formand for missionærkonferencen i Indien 1915-16, 1920-21 og 1939; medl. af og en tid sekretær for Madrasregeringens tilsynskomité for Leipzigermissionens skoler 1916-20: formand for Danmarks kristelige Studenterforbund 1920-21; medl. af den danske missions kirkeråd i Indien; medl. af National Christian Councils Executive Committee 1940-44 og af en række komitéer og udvalg indenfor missionsarbejdet i Indien.

Har skrevet en række bidrag til pietismens historie i det 18. årh. (tildels s. m. H F Rørdam), artikler i kirkeleksikon for Norden, List of Marriages in Zion Church i Tranquebar (1935),-Erindringer fra Krigsaarene (i Solstrejf i en mørk Tid, 1948), Fra Studereværelsets Dage (i Præstegaardsliv I, 1949), V S Azariah, Biskop af Dornakal (1950), Hans Bjerrum (i I Evangeliets Tjeneste, 19ol), forsk, pjecer, anmeldelser og artikler i Kristeligt Dagblad og i tidsskrifter samt en del oversættelser.

Adresse: Folkets Allé 36, Kbhvn. F.

HEIBERG Povl dr. med.; f. 27/7 1868 i Sorø; søn af provst Gabriel Heiberg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Johanne f. Muller (død 1914): gift (10 6 1902) m. Elisabeth H„ f. 5/4 1876 i Frederikshaab, død 1957, datter af sognepræst P C Jensen (død 1899) og hustru f. Knuthsen (død 1919).

Student (Sorø) 1886; med. eks. 1893: studerede nervesygdomme og bakteriologi i Paris 1896-97; prakt. læge i Kbhvn. 1898 (nervelæge); reservelæge ved kommunehospitalets filial 1898-1901; visitator ved kommunehospitalet 1902-06; kredslæge 1906-21. sanitetslæ-ge 1921-38; dr. med. 1909; vicestads-læge 1912-38.

Medstifter af Neurologisk Selskab 1900; medredaktør af Ugeskrift for Læger 1904-07 og af Maanedsskrift for Sundhedspleje 1908-14.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1910-39, for Lægernes Enkekasse 1910-33, for Lægeforeningens Boliger 1918-23, for Præmieselskabet for Plejemødre 1918-21, for Kronprinsesse Louises Asyl 1919-20 og for Fribolig for Lægeenker 1924-33.

Har skrevet: Hygiejnisk Raadgiver for Boligsøgende (1908); Bidrag til Skarlagensfeberens Historie i Danmark (1909); 180 tidsskriftsartikler, væsentlig om hygiejniske og medicinalstatistiske emner, samt budgetlægning (1927) og Kostberegninger (1930).

Adresse: Bukkeballev. 8, Rungsted Kyst.

HEIBERG Svend professor ved State University of New York, College of Forestry, R.; f. 22/7 1900 på Frdbg.; søn af professor, dr. med. Vilhelm Heiberg (død 1922, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Margarette f. Henningsen (død 1937); gift (13/9 1926) m. Aase H„ f. 16/2 1902 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant Louis Gerlach (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Inger f. Frimodt (død 1952).

Student (Schneekloths skole) 1918: forstkand. 1924; rejste jorden rundt 1924-25; assistent ved statens forstlige forsøgsvæsen 1925-26; Master of Forestry Yale University 1927; US Forest Service 1927; Instructor 1927; assistant professor 1928; associate professor 1931; professor of Silvieulture og Head of Department 1948; studierejse til Vestamerika 1929, til Europa 1931-32 og til Nordeuropa 1935; forelæsninger Stockholm, As og Oxford University 1946-47, Gottingen, Munchen, Freiburg og Zurich 1954-55; Walker-Åmes professor of Forestry, University of Washington 1952; forstlig FOA konsulent til Danmark 1954; senior medl. af So-ciety of American Foresters; formand for the Educational Policy Committee. N.Y.S.C.F. 1933-35 og 1939-41; medl. af skovbrugsudvalget National Research Council 1934-38: instruktør ved 65. College Detachement. US Army Air Corps 1943-44; medl. af Forest Committee, Joint Legislative Committee on Interstate Cooperation 1944-48; formand for Committee on Reservation of Natural Forest Areas 1945-47 og for Division of Silvieulture, Society of American Foresters 1944-47; medl. af University Senate 1949-50.

Artikler i fagpressen.

Adresse: 900 Maryland Ave.. Syracuse

10. New York. USA.

Sommerbolig: »Keelness«, Truro.

Massachusetts, USA.

HEIBERG-lURGENSEN Frode oberst, generalinspektør. K.DM.. HTH.p.p.; f. 31/1 1897 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant P A Heiberg-Iurgensen (død 1950) og hustru Sigrid f. Hiort; gift (31 3 1926) m. Ebba Maria H-L, f. 15/8 1898 i London, datter af direktør M Suenson (død 1955) og hustru Filippa f. Garde.

Oberstløjtn. af ingeniørtropperne 1945; leder af bygningstjenesten ved den danske brigade i Tyskland 1947-50; ved te-legrafbataillonen 1950; oberst af telegraftropperne og chef for sjællandske telegrafregiment 1951; til rådighed for generalinspektøren for telegraftropperne 1956; generalinsp. for telegraftropperne s. å.; lærer ved forsvarsakademiets generalstabskursus 1950-52 og alm. telegrafkursus 1955-56.

Landsgildemester for Set. Georgs Gilderne i Danmark 1943-47.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Rigensg. 9, Kbhvn. K.

HEICK Frederik forstander; f. 12/12 1904 på Lundgaard i Hejnsvig sogn; søn af gårdejer Christian Heick og hustru Laura Marie f. Christensen; gift (12/12 1935) m. Ingeborg H., f. 11/7 1916 i Toftlund, datter af elektroinstallatør Christen Det-lefsen og hustru Dorette f. Høphner.

Ophold på Ladelund landbrugsskole; landbrugskand. 1931; derefter assistent i Kolding og Omegns landboforening og ved Askov forsøgsstation; konsulent i planteavl og regnskabsføring i Nørre Rangstrup Herreds Landboforening i Toftlund 1933-39; forstander for statens forsøgsstation i Store Jyndevad siden oprettelsen i 1939.

Medl. af folketinget (Venstre) 1945 og af det udenrigspolitiske nævn 1954; medl. af bestyrelsen for Det danske Hedeselskab og for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse.

Har skrevet artikler i landbrugsfaglige tidsskrifter og i dagspressen om landøkonomiske spørgsmål og er medforfatter af forsk, landbrugsfaglige samlerværker.

Adresse: Statens forsøgsstation, Store

Jyndevad.

HEIDE-JØRGENSEN Erling rigspolitichef, R.p.p.; f. 18/12 1910 i Middelfart; søn af bankdirektør, fabrikant Henning Heide-Jørgensen (død 1949) og hustru Sarita Elisabeth f. Petersen; gift (1938) m. Aase .H-J., f. 24/11 1915 i Sæby, datter af overlærer, borgmester Christian Kjærsgaard og hustru Ellen f. Christensen.

Student (Horsens) 1929; cand. jur. 1936; fg. sekretær i justitsministeriet 1936; fuldmægtig ved Færø amt 1937; påny fg. sekretær i justitsministeriet 1939, sekretær 1939; fuldmægtig 1945, ekspeditionssekr. 1948, kontorchef 1950, kst. rigspolitichef 1952, udnævnt 1954.

Fuldmægtig ved Kbhvns amt 1942-44; medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvns amt 1944-52; kst. kontorchef ved Kbhvns amt 1944-45; kst. politimester på Færøerne 1946.

Medl. af statens nævn for papir og tryksager 1946-54; formand for justitsministeriets brandudvalg 1951-54; medl. af civilforsvarsrådet 1951-53.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.O.N.3.; Æt.S.2.

Adresse: Strandv. 223, Charlottenlund.

HEIDE-JØRGENSEN Gustav fh. dommer. R.DM.; f. 23/1 1876 på Billeshave ved Strib; søn af forpagter J G Jørgensen (død 1892) og hustru Marie f. Nielsen; gift (7/5 1902) m. Emmy Margrethe H-J., f. 17/12 1880 i Horsens, død 1954, datter af kreditforeningsdirektør, konsul Casper Nielsen og hustru Olivia f. Fischer.

Student (Odense) 1893; cand. jur. 1899; retsbetientfuldm. og amtsfuldm. indtil 1903; assistent i justitsministeriet 1903; kst. assessor i Kbhvns kriminal-og politiret 1907-11; borgmester og byfoged i Silkeborg samt birkedommer i Silkeborg birk 1911; dommer i Silkeborg m. m. fra 1919; dommer i Frdbg. birk 1. afd. 1923, i sammes 3. afd. 1937-45.

Repræsentant i og juridisk rådgiver ved Dansk Jagtforening.

Adresse: Frdbg. Allé 80, Kbhvn. V.

HEIDE-JØRGENSEN Henning overkirurg; f. 23/8 1906 i Kbhvn.; søn af fh. dommer Gustav Heide-Jørgensen (se denne); gift (24/3 1934) m. Helene H-J., f. 20/10 1909, datter af dyrlæge Knud Trommer og hustru Amalie f. Jensen.

Student (Langs skole, Silkeborg) 1924; med. eks. 1931; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1931-47; specia-listanerk. i kirurgi 1941 og i kvindesygdomme 1946; overkirurg ved Svendborg amtssygehus 1947.

Senior i Studenterforeningen 1925-26; medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1931-47 og af bestyrelsen for samme 1936-43; medl. af repræsentantskabet i Alm. dansk Lægeforening 1936-47 og af landsudvalget i samme 1941-45; medl. af specialistnævnet 1944-47.

Har skrevet en del mindre, kirurgiske arbejder og et større eksperimentelt arbejde hos dr. med. Albert Fischer.

Adresse: Centralsygehuset, Svendborg.

HEIDE-JØRGENSEN Sigrid landsretssagfører; f. 11/10 1904 i Kbhvn.; datter af fh. dommer Gustav Heide-Jørgensen (se denne).

Student (Th. Langs skole) 1922; cand. jur. 1930; sagfører i Kbhvn. 1933, lands-retssagf. 1934; offentlige sager 1938.

Landsformand for Danske Erhvervskvinders Klubber 1947-51.

Adresse: Frdbg. Allé 80, Kbhvn. V.

HEIDICKE Johannes oberst, R.DM.,HTH.; f. 16/9 1899 i Århus; søn af kaptajn A C Heidicke (død 1923) og hustru Johanne Christine f. Lund (død 1933); gift (29/1 1927) m. Gerda H., f. 30/7 1902 i Kbhvn., datter af grosserer V F Permin (død 1942) og hustru Emilie f. Frederiksen (død 1951).

Student (Århus katedralskole) 1917: premierløjtn. 1922; kaptajnløjtn. 1932: adjutant hos generalinspektøren for artilleriet 1932-36; kaptajn 1936; batterichef ved 10. artilleriafd. 1936-40, ved 2. artilleriafd. 1940-42; lærer ved artilleriskydeskolen 1942-45; oberstløjtn. og stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1945; chef for 2. artilleriafd. 1948; oberst og chef for sjællandske luftværnsregiment 1951; lærer ved hærens officersskole 1946-54.

Adresse: Tonysv. 26, Charlottenlund.

HEIEDE C P forsikringsdirektør, cand. jur.; f. 9/7 1909 i Kbhvn.; søn af forsikringsdirektør Charles Heiede (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Thora f. Nielsen (død 1930); gift (14/12 1934) m. Inger H., f. 20/6 1909 i Rittenbenk på Grønland, datter af kolonibestyrer Otto Mathiesen (død 1935) og hustru Elisabeth f. Balle.

Student (Vestre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1933; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1933-36; ansat i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring 1933-44; di-rektionssekr. i Forsikrings-Akts. Danske Lloyd 1944, adm. direktør for dette selskab fra 1947; till. adm. direktør for Forsikringsakts. Auto-Lloyd fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1939-43, 1950-54 og fra 1955 som formand; formand for Autotransportforsikring fra 1947; medl. af bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings-forbund fra 1948, for Foreningen af An-svarsforsikringsselskaber fra 1949 og for Forsikringsakts. Auto Lloyd fra 1950; formand for Taxatorkontoret fra 1951, for Forsikringsforeningens Understøttel-sesselskab fra 1953 og for Forsikrings-foreningens Bibliotek 1953-55; medl. af Dansk Tarifforenings komité fra 1953. af bestyrelsen for Assurandørernes Gaard fra 1953 og for A/S Assurandørernes Hus fra 1954; formand for bestyrelsen for Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsikring fra 1954; medl. af forretningsudvalget for Dansk Brandværns-Komité fra 1955.

Adresse: Hollandsv. 44, Lyngby.

HEILESEN Johan landsretssagfører; f. 22/10 1892 på Dalgaard ved Hjørring; søn af direktør Christen Heilesen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Marie f. Nielsen; gift 1. gang (29/5 1919) m. Ellen H„ f. 26/7 1898, død 1929, datter af forretningsfører Frederik Soelberg og hustru Hulda f. Nielsen: 2. gang (10/1 1930) m. Alix H., f. 20/1 1898 i Kbhvn., datter af grosserer P Lembourn (død 1933) og hustru Camilla f. Hansen (død 1946).

Student (Aalborg) 1913: cand. jur. 1918; landsretssagf. i Kbhvn. 1921.

Medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1933-50, af Gentofte kommunes byg-ningskommission 1934-48. af Gentofte-udvalget af 1935 vedr. økonomisk udligning mellem hovedstadskommunerne 1935-36, af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i Bygge-Societetet for Danmark fra 1937, af Gentofte kommunes sundhedskommission 1938-54, af Storkbhvns prisudvalg 1939-50, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut fra 1947, af boligministeriets udvalg vedr. generalbeskrivelser fra 1955 og af bestyrelsen for Byggecentrum fra 1956; formand for bestyrelsen i forsk, aktieselskaber.

Har udg. Lov om Kommission, Han-delsagentur og Handelsrejsende af 8. Maj 1917 med kommentarer.

Adresse: Tuborgv. 71, Hellerup.

HEILESEN Marius gårdejer, R.; f. 19/6 1890 på Dalgaard, Tornby sogn; søn af gårdejer, direktør C Heilesen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Marie f. Nielsen; gift (4 11 1913) m. Kathrine Margrethe H., f. 5/4 1891 på Moselund. Birsted sogn, datter af gårdejer Christian Bentsen (død 1905) og hustru Kirsten f. Pedersen (død 1901). Ophold på Vraa højskole 1910-11 og Malling landbrugsskole 1911-12; uddannet ved praktisk landbrug; overtog fødegården Dalgaard 1913.

Kasserer i Tornby Andelsmejeri 1914-15, formand for bestyrelsen 1915-16 og 1924-34; medl. af Tornby-Vidstrup sogneråd. 1917-25, af skolekommissionen 1921-32, af sandflugtskommissionen fra 1924 og af folketinget (Hjørring amtskreds, Venstre) fra 1943; formand for A/S Forsamlingsbygningen, Hjørring fra 1940 og for Danmarks Afholdsforening fra 1943; medl. af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund fra 1952; vurderingsmand i Jydsk Land-Kreditforening, Viborg, 1924-35, derefter repræsentant i samme; medl. af landbrugsministeriets ægeksportudvalg fra 1949; medl. af repræsentantskabet for Dansk Andels-Ægeksport 1938, af bestyrelsen fra 1941, dennes formand fra 1950; medl. af Andelsudvalget fra 1950, af landbrugsrådets præsidium fra 1950,> af hovedbestyrelsen for Dansk Pelsavlerforening fra 1949 og af grund-forbedringsudvalget for Hjørring amt 1937-50; formand for landbrugets transportudvalg fra 1951; medl. af tilsynsrådet for Brønderslev spædbørnhjem fra 1949 og for skolehjemmet Kjette-rupgaard fra 1950.

Adresse: Dalgaard pr. Tornby.

HEILMANN Erik politimester, R.; f. 6/3 1902 i Helsingør; søn af toldkontrollør H H E Heilmann (død 1934) og hustru Anna f. Jacobsen; gift (23/6 1931) m. Else Karen H., f. 23/8 1907, datter af civilingeniør Christian Schønheyder (død 1943. se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Eva f. Vogler (død 1941).

Student (Helsingør) 1920: cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Odder og Silkeborg 1927-28; politifuldm. i Helsingør

1928; politiassist. i Århus 1934, i Kbhvns amts nordre birk 1935; politikommissær smstds 1938; vicepolitiinsp. og kst. politiinsp. hos rigspolitichefen, samt chef for rigspolitichefens økonomiske forvaltning 1943, politiinsp. 1944; politimester i Aalborg købstad m. v. 1948.

Medstifter af Foreningen til Værn for unge Kvinder 1952 og medl. af bestyrelsen siden stiftelsen; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsorgsselskabs nord-jydske afd. 1951; formand for Fjerde Maj Kollegiets Venner, Aalborg 1950 og for inspektionen for Aalborg stiftshospi-tal 1948; medl. af civilforsvarsrådet 1955V af bestyrelsen for Foreningen af Politimestre i Danmark 1955, af tilsynsrådet for Landbosparekassen i Aalborg 19b6 og af boligkommissionen i Aalborg; censor ved statens politiskole.

Adresse: Hasserisv. 113, Hasseris,

Aalborg.

HEILMANN Thorbjørn civilingeniør; f. 5/5 1906 i Kbhvn.; søn af landmand C F Heilmann og hustru Anna f. Heilmann: gift (7/6 1930) m. Grete H., f. 26/2 1907 i Kbhvn., datter af grosserer Otto Pedersen og hustru Kirstine f. Holm.

Student (Øregaard gymn.) 1923; cand. polyt. 1928; ingeniør i A/S F L Smidth & Co. s. å., laboratorieforstander smstds 1940.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945 og af bestyrelsen for A/S Faxe Kalkbrud 1949.

Adresse: Bernstorffsv. 51, Hellerup.

HEIN Hans Karl provst, R.; f. 22/4 1895 i Kbhvn.; søn af urtekræmmer Hans Hein (død 1944) og hustru Agnes Emilie f. Nielsen (død 1942); gift (13 3 1923) m. Grete H., f. 6/12 1902 i Høje Taastrup sogn, datter af bogbindermester Ole Baden (død 1936) og hustru Valborg f. Haugaard, (død 1956).

Student (Henrik Madsens skole) 1912; cand. theol. 1919; ordineret medhjælper ved Hans Tausens kirke i Kbhvn. 1920, kaldskapellan 1921; resid. kapellan i Haslev-Frerslev 1924, i Grenaa-gammel-sogn 1930, sognepræst smstds s. å.; till. provst for Djurs nørre og søndre herreder 1936; i tysk Fangenskab sept. 1944 indtil kapitulationen.

Formand for Grenaa skolekommission 1930-46; medl. af Randers amts skoleråd 1935-46; formand for Djurslands hovedkreds u. Kirkeligt Samfund af 1898. 1936-52; medl. af bestyrelsen for Foreningen for Kirkegaardskultur 1942-47; formand for hjemmeværnsfor-eningen for Grenaa 1946-48; medl. af regionsledelsen i hjemmeværnsforenin-gernes region II 1946-49; medl. af Grenaa byråd 1950.

Adresse: Præstegården, Grenaa.

HEIN Jens overlæge; f. 16/5 1905 i Gentofte; søn af kunstmaler Einar Hein (død 1931) og hustru Elisabeth Caroline Mathilde f. Jacobsen; gift (12/4 1933) m. Jenny Marie H., f. 19/3 1906 i Randers, datter af grosserer Jens R Froberg (død 1940) og hustru Metty f. Froberg.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1924; med. eks. 1932; reservelæge ved Tønder sygehus 1933-34; kandidat ved militærhospitalet i Kbhvn. 1934-35; reservelæge ved Frederiksborg amtssygehus. Hillerød 1935-37; reservekirurg ved statshospitalet, Sønderborg 1937-41; reservelæge ved sammes gynækologiskobstetrisk afd. 1941-43; specialistanerk. i kirurgi 1940; vikar for overlægen på Tønder amts og bys sygehus 1943-44; overlæge smstds 1944.

Formand for bestyrelsen for Tøntfer museum 1947; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kunstmuseer i Provinsen 1956; medl. af bestyrelsen for Jydsk Medicinsk Selskab 1955 og for mødre-hjælpsinstitutionen i Sønderborg; lokalformand for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, Landsforeningen for Sukkersyge og Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; medl. af bestyrelsen for radiumstationen i Odense 1956. Adresse: Ribe Landev. 8, Tønder. Sommerbolig: Skagen. HEIN Piet forfatter; f. 16/12 1905 i Kbhvn.; søn af ingeniør Hjalmar Hein (død 1922) og hustru øjenlæge Estrid Hein (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956); gift m. skuespillerinde ved Kungl. Dramtiska Teatern, Stockholm. Gerd H., f. Ericsson, f. 24/9 1932.

Student (Metropolitanskolen) 1924, filosofikum; elev på private malerskoler og Kungl. Svenska Konsthbgskolan; studier i filosofi og teoretisk fysik ved Kbhvns univ. og ved polyteknisk læreanstalt.

Formand for landsforeningen Een Verden, dansk afd. af World Movement for World Federal Government 1948-49; medl. af bestyrelsen for Den Aabne Dør. dansk afd. af Open Door International.

Litterære arbejder: Vers i Verdensrummet (1941); Gruk 1.-10. samling (ly-risk-aforistiske digte, 1940-49), 11.-12. samling (1954-55); Den tiende Muse (1941); Man skal gaa paa Jorden (1944); 4 Digte under Sydkorset (1945); Heli-copteren (1947); Vers af denne Verden (1948); 5. Juni, et Grundlovskogleri (1949); Kumbels Fødselsdagskalender (1949); Selvom den er gloende (1950); Kumbels Lyre, udvalgte Gruk, ved Sven Clausen og Aage Marcus (1950) samt artikler og kroniker om naturvidenskabelige Emner.

Adresse: Ulvemosev. 4, Rungsted

Kyst og Grevgatan 15, Stockholm,

Sverige.

HEIN Sigurd brigadechef, R.; f. 16 5 1899 på Frdbg.; søn af assistent, løjtnant H V R Hein (død 1915) og hustru Nanna f. Kallenbach (død 1937); gift (28 12 1930) m. Edith H., f. 30'12 1897 på Frdbg., datter af sprøjtefører Carl Hansen (død 1927) og hustru Ingeborg f. Hansen (død 1900).

Landbrugsuddannet; reserveofficer i rytteriet 1922; ophold i Frankrig, tolk i Les Grands Magasins du Louvre 1926-28; derefter handelsuddannet; forretningsfører i A/S Kerteminde Motor Co. 1937-39; ritmester ved jydske dragonregiment 1938; ansat ved vestre luftværnskom-mando u. statens civile luftværn 1940; forbindelsesofficer til den franske militærregerings flygtningeadministration i Baden-Baden 1946-49; sektionschef i civilforsvarskorpset 1950, kolonnechef 1952, kst. brigadechef 1953, chef for 2. CF-brigades stab. Lundtofte; brigadechef 1956.

Adresse: Nærum Vænge 83, Nærum.

HEINBERG Aage redaktør, forfatter, Chr. XFr.M.; f. 27/9 1895 i Odense; søn af grosserer Th. Petersen (død 1951) og 1932).

Student (Nykøbing F.) 1914; cand. phil. 1915; redaktionssekr. ved Verden og Vi 1916-18; medarbejder ved danske, norske og svenske blade; korrespondent til Politiken, Goteborgs Handels- och Sjofartstidning m. fl. fra rejser overalt i Europa; redaktør af Anglo-dania 1928-32, af Dansk Søfarts Tidende 1935-41, af Scandinavian Shipping Gazette, af Inter Nationes o. fl.; ophold i Sverige 1941-45; korrespondent til danske, engelske og amerikanske blade; medarbejder ved G. H. T., Svenska.Dagbladet m. m.; knyttet til den amerikanske legation i Stockholm 1942-45, redaktør af legationens på dansk trykte blad Nyt over Atlanten; redaktør af det illegale blad Friheden 1944; ophold i Amerika 1946-49, korrespondent til skandinaviske blade, knyttet til amerikanske blade og radio, foredragsrejser pøp) uasuogjnf 'j amuiiaqrrift nxrsnq

Den danske Emigration til Amerika; Over Atlanten m. m.; i Sverige u. pseudonymet Niels Ebbesen; Danmarks ode (1942); En konung (1942); Danmark sa-i England, Canada, USA og Norden.

Har skrevet: Korfitz Ulfeldt; Struen-see og andre historiske romaner; Lis; Himmelstormere; Grønt og Graat; biografier: Danske Erhvervsmænd; Danske i England; endv. Øjeblikkets Rusland; ger nej (1943); Danmark under jorden (1944); For Frihedens Skyld (1946); u. navn: En dansk vårldserovrare (sagan om H N Andersen); De to Roosevelt'er (1946); Christian VIII; Fantaster; De Danskes Vej MII (s. m. A Kamp og Gunnar Hansen, 1950-51); Saadan set. -m. m.

Adresse: Jægersborg Allé 23, Charlottenlund.

HE1NEKE Svend fh. borgmester, jernstøberiejer, dr. rer. pol., R'.p.p.; f. 16/10 1906 i Kbhvn.; søn af jernstøberiejer H B Heineke (død 1945. se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Alma f. Mathiessen (død 1950); gift (26/4 1941) m. Helene Benedicte H., f. 30/8 1906 i Kbhvn., datter af grosserer V Aage Moller (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Anna Margrethe f. Tvermoes (død 1936).

Student (Metropolitanskolen); afgangseks, fra Den handelsvidenskabelige læ-reanst.; studerede ved Kølns universitet; diplom Kaufmann 1928; dr. rer. pol. (Die Finanzierung der danischen Industrie) 1929; ansat i professor Schmalen-bachs revisionsinstitut i Køln s. å.; uddannet som varmeingeniør hos Richard Critall & Co. i London 1930-31; leder af Kerteminde Jernstøberi 1932; indehaver af samme 1933. Formand for den lokale Arbejdsgiverforening i Kerteminde fra 1931; medl. af Kerteminde byråd 1937-42 og borgmester 1946-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Jernstøberier 1937-53, formand 1939-53; formand for Støberiindustriens undervisnings- og forsøgsstøberi og for Dansk Støbemester-skole 1944-53; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter indenfor Jernindustrien i Provinserne fra 1938, næstformand 1942, formand fra 1955; medl. af hovedbesty-elsen- for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1942 og af forretningsudvalget for samme fra 1948, næstformand fra 1955; medl. af forretningsudvalget og arbejdsudvalget for Jern- og Metalindustriens Sammenslutning fra 1940, næstformand 1945, formand fra 1948; formand for Fyns Jernindustriforening fra 1945; medl. af Industrirådet fra 1949; medl. af bestyrelsen for Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer indenfor Jernindustrien i Danmark fra 1941; dommer i den faste voldgiftsret; han-delskyndigt medl. af østre landsret; medl. af dansk standardiseringsråd; medl. af ulykkesforsikringsrådet; formand for Metalindustriens lærlingeudvalg (fællesudvalget) og for Formerfagets lærlingeudvalg og svendeprøvekommission; medl. af og formand i bestyrelsen for A/S Havnemøllen i Horsens fra 1941; formand i kontroludvalget for Jernindustriens Ulykkesforsikring G/S; medl. af bestyrelsen for AS Dansk Pressefabrik, Kbhvn., A/S Dansk Papdaase Fabrik. Kbhvn., Investerings Akts. af 28. Aug. 1941, Kbhvn., A/S Maskinfabrikken Norva, Kbhvn., AS Horsens Kølehus, A/S Fiskemelsfabriken Limfjorden og Haandværkerbanken i Kbhvn. A/S; adm. direktør og formand i bestyrelsen for A/S Brønnums Maskinfabrik, Kbhvn.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.Æ.L.5; N.St.O.31.

Adresse: Kerteminde.

HEINTZELMANN Franz overlæge, dr. med.; f. 30/9 1912 i Kbhvn.; søn af læge Frederik Heintzelmann (død 1932) og hustru Sophie f. Schousboe: gift (26/6 1937) m. Ulla H„ f. 15/12 1910 i Nørre Nebel, datter af stationsforstander Valdemar Vendelhaven (død 1950) og hustru operasangerinde Harriet f. Stenersen (død 1945).

Student (Aalborg) 1930; med. eks. 1937; dr. med. 1944; embedslægeeks. 1946; specialistanerk. (intern medicin) 1947; reservelæge ved med. afd. på centralsygehuset i Slagelse 1942-44, ved med. afd. B på Frdbg. hospital 1946-53; afdelingslæge ved med. afd. på centralsygehuset i Slagelse 1953-54: overlæge ved Kalundborg amts- og bys sygehus 1954.

Har skrevet: Undersøgelser over Antistofindholdet i Blodet hos Patienter med Pneumococinfektioner (disputats. 1944) samt tidsskriftsartikler om medicinske emner. Adresse: Klosterparkv. 12, Kalundborg.

HEISE Carl højesteretssagfører; f. 5/3 1898 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Peter Heise (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Henriette f. Fasting (død 1940); gift (9/7 1931) m. Brenda H., f. 13/1 i Edinburgh, datter af civilingeniør S A Colam (død 1952) og hustru Emmie f. Kelsall (død 1953).

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. jur. 1921; landsretssagf. 1924: højesteretssagf. 1936.

Formand i bestyrelsen for A/S H P Løvengreen's Garveri; medl. af bestyrelsen for A/S Hornung & Møller, for A/S Carl Norstrand, for Foreningen Fødselsdagsgaven, for Generalkonsul Jul. Holmblads legat, for Magdas Mindelegat for Blinde i Danmark o. a. legater; medl. af bestyrelsen for Metropolitaner-Samfun-det fra 1917 og for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede. Adresse: Malmøg. 5, Kbhvn. 0. Sommerbolig: Ruholt, Fakse Ladeplads.

HEISE Fr. Bruun højesteretsdommer. K'.DM.; f. 23/6 1890 i Viborg; søn af overretssagfører Chr. Heise (død 1940. se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Magdalene f. Bruun (dad 1954); gift (7/4 1916) m. Villie H., f. 19/10 1892 i Kbhvn., datter af cand. phii. Vilhelm Oxenbøll (død 1911) og hustru Nancy f. Dipo (død 1942).

Student (Viborg) 1908; cand. jur. 1915; by- og birkefuldm. i Kjøge 1915-16; assistent i justitsministeriet 1916-18; sorenskriver på Færøerne 1918: dommer i Vestre landsret 1925; dommer i højesteret 1944.

Formand for tilsynsrådet for Færø Amts Sparekasse 1920-25 og for Viborg købstads ligningskommission 1933-36; formand for ankenævnet i sager efter forræderiloven 1945-54, for presselovens berigtigelsesnævn 1947 og for regule-ringskommissionen for Kbhvns kommune 1948; suppleant for formanden i fængselsnævnet 1951, formand 1955; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1946-53; medredaktør af Domssamlingen i Ugeskrift for Retsvæsen fra 1947.

Adresse: Trondhjemsg. 4, Kbhvn. Ø.

HEISE-JENSEN Jørgen oberstløjtnant, R.p.p.; f. 9 8 1917 i Kbhvn.; søn af kontorchef Emil C Jensen (se denne); gift (6/4 1940) m. Agnete H-J„ f. Holck Colding, f. 23/5 i Helsingør.

Student (Frdbg. gymn.) 1936; sekond-løjtn. 1939; løjtnant af res. s.å.; pre-mierløjtn. 1940; i den danske brigade i Sverige 1944-45; kaptajnløjtn. 1946; adjutant ved luftværnsregimentet 1948-51; kaptajn 1949; tjenesteophold i Norge 1949, i USA 1952; adjutant hos H.M. kongen 1952-55; batterichef ved sjællandske luftværnsregiment 1955; oberst-løjtn. og næstkommanderende ved hærens officersskole 1956.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.O.H.4.; S.Kr.4.; S.Sv.31.

Adresse: Frdbg. slot, Roskildev. 28,

Kbhvn. F.

HEISING Villy A civilingeniør, laboratorieleder; f. 20/1 1905 i Kbhvn.; søn af garversvend Anton Heising (død 1932) og hustru Augusta f. Lagerborg (død 1944); gift (19/2 1932) m. Hedwig Johanna H., f. 19/1 1911 i Danzig, datter af formand Johannes Meding (død 1937) og hustru Emma f. Arendt (død 1938).

Student 1924; cand. polyt. 1929; ekstraord. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles plantefysiologiske laboratorium 1929-33; derefter varierende beskæftigelse; driftsassist. ved A/S Bryggeriet Stjernen 1935, senere laboratorieleder smstds.

Forsk, tillidshverv inden for den socialdemokratiske ungdomsbevægelse 1925-30; medl. af sekretariatet for Danmarks socialdemokratiske Ungdoms Landsforbund 1930-34; medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening 12. kreds fra 1931 (formand fra 1939). af Socialdemokratiets hovedbestyrelse fra 1945 og af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysnings Forbund, Kbhvns afd. fra 1945; sekretær for Socialdemokratiet i Hovedstaden fra 1950, næstformand fra 1953; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1936 (2. næstformand fra 1954), af folketinget fra 1950 og af Kbhvns havnebestyrelse fra 1956.

Adresse: Borups Allé 176, Kbhvn. NV.

HEJE N I fængselspræst, R.; f. 23/8 1891 i Frederiksted på St. Croix; søn af sognepræst J G Heje (død 1943) og hustru Marie f. Hansen (død 1927); gift 1. gang (18/9 1918) m. Kirsten H., f. 1 10 1895, datter af gårdejer R Jensen

og hustru M M Schøler; 2. gang (5/12 1937) m. Inger H., f. 7/5 1907, datter af afd. proprietær J Aarup og hustru M M C f. Schmidt.

Student (Roskilde) 1910; cand. theol. 1918; hjælpepræst ved Vridsløselille straffeanstalt 1918; fængselspræst smstds 1922.

Næstformand for Danmarks kristelige Studenterforbund 1923-26, formand 1929 -30; medredaktør af Tidehverv 1926-27, medudgiver og redaktør fra 1928; leder af Tidehvervs sommermøder på Hindsgavl fra 1927.

Har skrevet: Ungdomsløgn eller Kristentro (1928); Prædikensamling (s. m. P Olesen, K Olesen-Larsen og T Schack, 1930) og en række tidsskriftartikler.

Adresse: Vridsløselille pr. Glostrup.

HEJLESEN J Chr. fh. valgmenighedspræst; f. 1/1 1887 i Rakkeby ved Hjørring; søn af husmand JJ Hejlesen (død 1937) og hustru Maren f. Jensen (død 1948); gift (10,8 1915) m. Gertrud H., f. 11.4 1893 i Birkerød, datter af bankdirektør Anders Andersen og hustru Mine Andersen.

Student (Aalborg) 1906; cand. theol. 1913; lærer ved Birkerød kostskole 1908-13; sognepræst i Hvejsel 1915-21; i Haarlev-Himlingøje 1921-25; præst for Lemvig valgmenighed 1925-31, for Kbhvns valgmenighed 1931-57; till. præst ved kommunehospitalet i Kbhvn. fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for børnehjemmet Kana fra 1937 (formand fra 1948) og for Kirkeligt Samfund af 1898 1939-46 (næstformand 1942-46); formand for Kbhvns grundtvigske Konvent 1939-46 og 1951-56; Venstres kandidat i Kbhvn. ved folketingsvalget 1939; næstformand i sognerådet for Haarlev-Himlingøje i 1925.

Adresse: Kronprinsensv. 33, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Raageleje pr. Græsted.

HELGASON Jon professor, dr. phil.; f. 30/6 1899 i RanSsgil, Borgarfjord, Island; søn af gårdbruger Helgi SigurSs-son (død 1909) og Valger5ur Jonsdottir; gift (29/6 1923) m. Thorunn Astriaur Bjornsdottir, f. 25/3 1895 i Reykjakot, Mosfellssveit, Island, datter af gårdejer Bjorn Bjarnarson og hustru Kristrun Eyjolfsdottir.

Student (Reykjavik) 1916: mag. art. (nordisk filologi) Kbhvn. 1923; dr. phil. (Reykjavik) 1926; knyttet til universitetet i Oslo 1926-27; forstander for den Arnamagnæanske samling på universitetsbiblioteket i Kbhvn. fra 1927 og medl. af kommissionen for Den Arnamagnæanske stiftelse fra 1936; professor i islandsk sprog og litteratur ved Kbhvns universitet fra 1929. Medl. af Visinda-félag Islendinga i Reykjavik 1930, af Ve-tenskaps-Societeten i Lund 1938, af Det norske Videnskapsakademi i Oslo 1946, tøf Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1954 og af Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien 1956; æresmedlem af det islandske Bokmenntafélag 1951.

Har udgivet: HeiBrekssaga (1924); Jon Olafsson fra Grunnavik (1926): Hrappseyjarprentsmi5ja (1928); Måli5 å Nyja testamenti Odds Gottskålkssonar (1929); Den store saga om Olav den hellige (s. m. professor O A Johnsen 1930-41); Norrøn Litteraturhistorie (1934); B Thorarensen: Lj66mæli (1935); indledninger til Corpus codicum Is-landicorum VI (1934), XV (1942) og XIX (1950) samt til Monumenta typo-graphica Islandica IV (1936) og VI (1942) Islenzk miaaldakvæai (1936 ff.); Byskupa sogur (1938 ff.), Lucas Debes (1940): Håttalykill enn forni (s. m. A Holts-mark, 1941); Ur bréfabokum Brynjolfs biskups Sveinssonar (1942); B Thorarensen: Bréf I (1943); Årmanns rimur (1948): islandsk oversættelse fra 1745 af Holbergs Niels Klim (1948); M68ars rimur (1950); Hrafnkels saga (1950); Fortællinger fra Landnamabok (1951); Eddadigte I-III (1951-52); Håkonar saga Ivarssonar (1952); Norges og Islands digtning (i Nordisk Kultur VIII); Kvædabok ur Vigur A M 148,8vo (1955); Håndskriftet A M 445 c, I, 4to (1956) m. m.; redaktør af Bibliotekets Arnamagnæana, hvoraf 17 bind er udkommet, af Corpus codicum Islandicorum medii ævi og af Manuscripta Islandica; medredaktør af Acta philologica Scandinavica.

Adresse: Kjærstrupv. 33, Kbhvn.

Valby.

HELGER Henning arkitekt; f. 28/4 1912 i Kbhvn.; søn af direktør H I Helger (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Erna f. Hermann-Petersen; gift (4/6 1936) m. Gerda H„ f. 9/12 1911 i Kbhvn., datter af direktør Erik Graae (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Elna f. Andersen (død 1953).

Student (Ordrup gymn.) 1930; afgang fra kunstakademiet 1938, ansat hos arkitekt, professor K Gottlob 1938-40; selvstændig arkitektvirksomhed og assistent ved kunstakademiets arkitektur-skole fra 1940; akademiets mindre guld-med. 1944; kompagniskab med arkitekt Ejner Graae fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for A/S Henriques & Løvengreen 1955.

Har opført (s. m. Ejner Graae) udvidelse af Farum skole, udvidelse af AS Henriques & Løvengreens Trikotagefabrikker i Kbhvn. og Silkeborg, nybygning i Rødovre for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn samt forsk, private villaer m. m.

Adresse: Christiansv. 15, Charlottenlund.

HELGER Jørgen stadsbibliotekar; f. 1/10 1910 i Kbhvn.; søn af direktør H I Helger (død 1954. se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Erna f. Hermann-Petersen; gift

(20 5 1943) m. Anne-Mary H., f. 15/5 1916 i Hellerup, datter af grosserer Ansgar Fog (død 1930) og hustru Mary f. Glistrup.

Student (Ordrup gymn.) 1929; cand. mag. 1935; elev ved Gentofte kommunebibliotek 1935-36; eks. fra statens biblioteksskole 1937; bibliotekar ved statsbiblioteket i Århus 1937; underbibliotekar ved Gentofte kommunebibliotek 1938, vicestadsbibliotekar smstds 1945. stadsbibliotekar 1949; till. lærer ved statens biblioteksskole 1943-53.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Amts Biblioteksforening fra 1949 og for AS Det Hoffensbergske Etablissement fra 1944.

Har skrevet artikler i faglige og litterære tidsskrifter.

Adresse: Ingeborgv. 5, Charlottenlund.

HELGESEN Svend A oberst, R.DM., HTH.: f. 2/7 1893 i Odense; søn af bagermester Hans Helgesen (død 1950) og hustru Marie f. Andersen (død 1949): gift (25/2 1921) m. Olga H„ datter af grosserer Otto Christian Werner (død 1938) og hustru Fanny Nicoline f. Goldberg (død 1957).

Assistent ved Odense kæmnerkontor 1909-11 og ved Fyns stiftamt 1912-13: reserveintendant 1915; intendant 1919; gennemgået kursus i overordnet forplejningstjeneste på Hærens officersskole 1923-24; overintendant 1930; chef for forplejningskorpsets skole 1938-45; stabsintendant 1945; divisionsintendant ved sjællandske division 1946; komman-dointendant ved østre landsdelskommando 1950; oberstløjtn. i forsvarets intendanturkorps 1951; oberst 1954; bestyrer af den militære brødfabrik 1950.

Medl. af direktionen for Officersfor-eningen i Kbhvn. 1946.

Adresse: Carl Johans G. 15, Kbhvn. 0.

HELK Jørgen V oberst, R'., FM. i sølv. HTH.p.p.; f. 1 6 1905 i Kbhvn.; søn af oberstløjtnant A V Helk (død 1941) og hustru Irma f. Baumann (død 1940); gift (10/10 1930) m. Nina H., f. 1904 i Odense, datter af købmand A Chr. Ul-sted (død 1920) og hustru Jenny f. Jensen (død 1957).

Student (Odense katedralskole) 1923; premierløjtn. i fodfolket 1927; gennemgået officersskolens specialklasses geodætiske kursus 1930-32; kaptajnløjtn. 1934, kaptajn 1939; uddannet i den engelske hærs Special Forces 1944; engelsk midlertidig Captain 1945; til stadig tjeneste ved geodætisk institut 1946; lærer ved hærens officersskole 1947; oberstløjtn. i fodfolket 1949; oberst 1954.

Deltaget i geodætisk instituts op-målingsekspeditioner til Grønland 1935. 1936 og 1938; leder af institutets flyve-fotoekspeditioner til Grønland 1947. 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 og 1953.

565

Udenl. ordener: Stb.B.E.5.; Stb.F.fc G.St.; Stb.Kr.M.; Stb.1939-45 St.

Adresse: Østerbrog. 78, Kbhvn. Ø.

HELKETT Carl kontorchef, R. DM.; f. 18/3 1881 i Kbhvn.; søn af hotelforpagter C L Helkett (død 1920) og hustru Inger f. Jensen (død 1931); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. iur. 1906; kst. undernotar i Kbhvn. s.å.; assistent i finansministeriet 1908; fuldmægtig ved Iandsoverskatte-rådet 1919, kontorchef 1923; kontorchef ved landsskatteretten 1938-51, tilforordnet ved retten 1951-55; lærer i skatteteknik ved Handelshøjskolen 1931, lektor smstds 1942-51.

Har udg. forsk, håndbøger vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst og formue.

Adresse: Puggaardsg. 11, Kbhvn. V.

HELLBERG Sigvald typograf; f. 20/8 1890 i Kbhvn.; gift (9,4 1915) m. Gerda H., f. Sørensen, f. 21/5 1893 i Næstved.

Udlært som typograf i Næstved 1909; arbejdet og rejst i England og en række lande på kontinentet 1911-13; derefter arbejdet som typograf i Kbhvn.

Medl. af forretningsudvalget for Socialdemokratisk Ungdomsforbund 1914-19; redaktør af dets blad Fremad 1917-19; medl. af Venstresocialistisk partis (senere Kommunistisk partis) hovedledelse 1920-26; genindtrådt i Socialdemokratiet 1930; stifter af og formand for Parkkvarterets Boligforening fra 1923; formand for Dansk Typograf-Forbunds Kbhvns afd. 1928-45 og medl. af forbundets hovedbestyrelse 1926-45; æresmedlem af forbundet 1946; skandinavisk repræsentant i Internationale Typograf-Sekretariat 1939-49; medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Fællesorganisations Brændselsforretning fra 1931, af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1934, af statens håndværker-låneudvalg 1936-50, af lærlingerådet 1937-56 og af lærlingekommissionen af 1952; formand for det faglige udvalg for bogtrykfaget i Danmark 1937-44; rådg. delegeret ved Det internationale Arbejdsbureaus konferencer i Geneve 1936 og 1937 og i San Francisco 1948 samt ved FN's møde i New York 1954; medl. af borgerrepræsentationen fra 1938, dens formand fra 1946; leder af Arbejderbevægelsens Informations-Central fra 1945. Aktiv deltager i de olympiske lege i Stockholm 1912.

Adresse: Ved Klosteret 23, Kbhvn. 0.

HELLNER W F rektor; f. 7/3 1905 i Kbhvn.; søn af arbejdsmand Fritz Hell-ner (død 1950) og hustru Johanne f. Larsen (død 1925); gift (27'6 1948) m. fil. mag. Marta H., f. 27/3 1909 i V-Vingåker. Sverige, datter af landmand Axel Persson (død 1909) og hustru Elin f Hansson (død 1953).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1923; cand. mag. 1929; lærer ved Arbejderhøjskolerne i Roskilde og Esbjerg 1930-34, ved Roskilde katedralskole 1934, adjunkt smstds 1938; lektor ved Aurehøj statsgymnasium 1949; rektor for Gladsaxe gymnasium fra 1956; chefredaktør af Morgenbladet i 1945; redaktør af Gymnasieskolen 1944-50; medredaktør af Dansk pædagogisk Tidsskrift 1953-55.

Formand for Pædagogisk Selskab 1950-52; medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1936-38, for Gymnasieskolernes Lærerforening 1950-56 (formand 1952-56) og for faglærereks. fra 1951; medl. af udvalget vedr. eksamensmellemskolen m. v. 1952 og af erhvervsvejledningsudvalget 1953; censor i geografi ved lærereks. fra 1953, ved skoleembedseks. ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1955; medl. af udvalget vedr. omordning af skolevæsenet 1954-55, af gymnasieudvalget og af lærerorganisationernes samarbejdsudvalg 1952-56; medl. af foreningen Nor-den's geografiske fagnævn fra 1956.

Har udg. Atlas for Folkeskolen, Mellemskolen og højere Skoler; geografiske lærebøger for realklassen, gymnasiet (delvis s. m. professor Johannes Humlum) og seminariet; artikler i dagspressen og tidsskrifter.

Adresse: Skovskellet 43, Holte.

HELLSSEN Henry redaktør; f. 8/111888 i Aabenraa; søn af dr. med. Henry Hellssen (død 1889) og hustru Margare-the (Gretchen) f. Steinicke (død 1941); ugift.

Medarbejder ved jydsk Morgenblad 1909, ved Aalborg Amtstidende 1909-10, ved Riget 1910-13, ved Berlingske Tidende fra 1. jan. 1913; startede B.T. 1916 og var bladets første redaktør 1916-17. Berlingske Tidendes udsendte medarbejder i fire verdensdele. Under krigen 1914-18 korrespondent på alle europæiske fronter. Deltog i felttog mod bolchevikerne i Karelen og Ingerman-land, d'Annunzio's togt til Fiume og grækernes fremstød i Lilleasien, krigen i Abessinien (1935), Shanghai (1937), arabiske oprør i Palæstina (1939), Koreakrigen (1950). 14 gange i Amerika, flyvning fra Cairo til Capetown. Kara-vanrejser gennem indre Mongoli (1929) og til Kham og Thibet (1937). Fire rejser rundt om jorden; redaktør af Billedbladet 1942; journalistisk redaktør ved Berlingske Tidende og Berlingske Aftenavis 1946, i Berlingske Tidendes redaktion 1951.

Har iscenesat forsk, forestillinger på teatre i Kbhvn. og Stockholm og været medl. af Max Reinhardt's regie- og direktionsstab Berlin og New York 1927-28. Har på udenl. universiteter holdt foredrag om journalistik.

Har udg.: Amerika rejser en Hær (1918); Hollywood (1927); Foregangsmanden Ernst Heinrich Berling (1932); To Hundrede Aar. Det Berlingske Bogtrykkeri, festskrift (1933); Jeg har moret mig dejligt (1934); Holbergs Kandestøber i Paris (1940); Billedbogen om Berlingske (1941); Portræt af Frede Skaarup (1942); Alfred Schmidt, hans Tid og hans Tegninger (1942); De sorte Telte (1943); Harlekin og Columbine (1944); Det stod i Berlingske Tidende (1948); Aftenkladsket og Morgendryppet (1948); De syv stormfulde Aar (i Holger Gabrielsens Teaterhistorie, 1948); Kapitler af Købmagergades Historie (festskrift for L Levison junr., 1949); Jeg forlovede mig med Livet (1950); Gøgleren (i værket om Storm-Petersen, 1951); Journalisten H C Andersen (1955).

Medl. af Journalistforbundets bestyrelse og næstformand (1940-45); medl. af Journalisternes fællesrepræsentation. Medl. af radiorådet, programudvalget 1941-42.

Adresse: Overg. o. V. 44, Kbhvn. K.

HELMER NIELSEN Bernhard højesteretssagfører, se Nielsen Bernhard Helmer.

HELMS Poul fh. lektor, dr. phil., R'.; f. 7/8 1884; søn af pastor H F Helms (død 1945) og hustru Agathe f. Svendsen (død 1925); ugift.

Student (Herlufsholm) 1902; cand. theol. 1908; lærer ved Bagsværd kostskole 1908; studieophold i Basel og Heidelberg 1910-11; dr. phil 1915; holdt 1916-18 forelæsninger ved Kbhvns universitet over græsk og middelalderlig filosofi; kst. adjunkt ved Sorø Akademis skole 1918. kgl. udnævnelse 1919; lektor 1928-54; kst. rektor sept. 1943-jan. 1944.

Har udg.: Nyplatoniske Lærdomme om Sjælen (disputats, 1915); Fra Plato til Bergson (1919); Gudsbegrebet i den græske Filosofi (1919); Den græske Naturfilosofi (1926); Jesus og Nutiden (1927); Sofisterne, Sokrates og de ensidige sokratiske Retninger (1929), Platon (1931), Aristoteles (1933); Fra Tanke til Mystik (den græske filosofi efter Aristoteles) (1934); fl. mindre afhandlinger om Platon, Aristoteles og Ny-platonismen; Arthur Schopenhauer (Tilskueren, 1935); Udødelighedstroen i Religion og Filosofi (1944); Aristoteles' Skrift om Sjælen, oversat m. indledning og noter (1949); Aristoteles' Fysik I-IV, oversat m. indledning og noter (1951); Aristoteles' ældre Metafysik, oversat m. indledning og noter (1953); Aristoteles' populære Forelæsning over Etik, Magna Moralia, oversat m. indledning og noter (1954); Aristoteles' eudemiske Etik, oversat m. indledning og noter (1955); Epikurs filosofiske Breve og Hovedlærdomme, oversat m. indledning og noter (1956); artikler i Kir-

keleksikon for Norden og i Skandinavisk Religionsleksikon.

Senior i Studenterforeningen og formand for Ny theologisk Forening 1908-09; repræsentant for Akademiets lærerkollegium i Statsskolernes Lærerforening 1921-45; medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sorø Amt 1940 (formand 1956) og for Sorø Op-læsningsforening 1946.

Adresse: Sorø.

HELMS Tage overlæge, dr. med.; f. 12/2 1898; søn af overlæge Otto Helms (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Marianne f. Meyer (død 1938); gift 1. gang (27/5 1928) m. Gudrun (Gulle) H., f. 14/11 1905, død 1939, datter af købmand Chr. Boas (død 1904, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Helga f. Wulff (død 1938); 2. gang (17/5 1941) m. skolelæge Hanna H., f. 3/1 1913, datter af lærer D Dirks og hustru Elisabeth f. Kornhardt.

Student (Herlufsholm) 1917; med. eks. 1927; reservelæge ved Faaborg sygehus 1928-30; vidensk. assistent ved Finsenlaboratoriet 1930-32; reservelæge ved Finsensinstitutets med. afd. 1932-33; 2. reservelæge ved Øresundshosp. 1933-35; reservelæge ved Vejlefjord sanatorium 1935-36; dr. med. 1935; spe-cialistanerk. (lungetuberkulose) 1935; overlæge ved Nakkebølle Fjord sanatorium fra 1936; leder af tuberkulosestationerne i Svendborg amt fra 1938; konsulent ved Nyborg statsfængsels tuber-kuloseafd. fra 1943.

Sekretær i Tuberkuloselægeselskabet 1934-35; sekretær i Danske Tuberku-loselægers Organisation 1946, formand fra 1952; medl. af tuberkuloselægernes § 14-udvalg 1946; næstformand for bestyrelsen for A/S Sydfyns Disconto-bank 1954, formand Ira 1955.

Har skrevet: Universelle Kulbuelysba-des Indvirkning paa eksperimentel Marsvinetuberkulose (disputats) og fl. mindre afhandlinger.

Adresse: Nakkebølle Fjord sanatorium

pr. Faaborg.

HELMUTH Osvald skuespiller, R.; f. 14/7 1894 i Kbhvn.; søn af handelsgartner Niels Peder Pedersen og hustru Wilhelmine f. Pedersen; gift (5/12 1930) m. Syvira Dorthea Ditmarsine (Søster) H., f. 7/9 1907 i Kbhvn., datter af skræddermester Jacob Jeppesen og hustru Laura f. Wernegreen (død 1955).

Arbejdede i faderens gartneri til 14 års alderen, kom derefter i bagerlære i 4 år, men måtte forlade faget på grund af sygdom; debuterede 6. sept. 1913 som Magnus i Jeppe paa Bjerget, blev i 1914 engageret til Frdbg. Mor-skabsteater og Nørrebros Teater; gæstespil som Jeppe i Jeppe paa Bjerget på Det kgl. Teater 1954-55, på Færøerne 1956 og på turnéer på friluftsscener i Danmark.

Har spillet hovedrollen i Mandlig Husassistent, Bravo Tobias, Ebberød Bank og Kammerat Hansen samt i mange revuer og i 5 film; medforfatter til forsk, viser bl. a. Tre raske Prinser højt fra Nord.

Tildelt Teaterpokalen 1952.

adresse: Søbakken 5, Charlottenlund.

HELSTED Eivind højesteretssagfører, R.; f. 22/5 1901 på Frdbg.; søn af kontorchef i Privatbanken Frantz Helsted (død 1925) og hustru Augusta f. Funck (død 1947); gift (22/1 1926) m. Lilian H., f. 3/11 1903 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant Frits Dreyer (død 1949) og hustru Gerda f. Frimodt (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1919; cand. jur. 1925; sekretær i landsover-skatterådet 1925-34; landsretssagf. 1928; højesteretssagf. 1945; offentlige og beneficerede sager 1949; direktør i A/S F L Smidth & Co. 1948-49.

Sekretær for Dansk Tonekunstner Forening 1934-49 og for Musikrådet 1935-49; forretningsfører for Friluftsteatret i Dyrehaven fra 1942; formand i bestyrelsen for A/S Potagua; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Cement Central, for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, for Nestlé Nordisk A/S., for A'S Holger Petersen og forsk. a. handelsselskaber; medl. af udvalget af 1937 ang. engageringsforholdene for person-ner, der søger erhverv ved optræden og af udvalget af 1943 ang. en lands-delsorkesterordning; medl. af statsradiofoniens programudvalg fra 1946; formand for Den konservative Klub fra 1947; medl. af landstinget (Kons. Folkeparti) i april 1953; præsident for Lions Club, Kbhvn. 1950-54; guvernør for Lions International, Danmark 1954-55; medl. af bestyrelsen for Teaterhistorisk Selskab fra 1955 og af musikkommissionen af 1957.

Adresse: Bredg. 38. Kbhvn. K.

Sommerbolig: Rungsted Strandv. 197,

Rungsted Kyst.

HELSTED Kai overlæge, R.; f. 31/12 1891 på Frdbg.; søn af kontorchef i Privatbanken Frantz Helsted (død 1925) og hustru Augusta f. Funck (død 1947); gift 1. gang (8/5 1915) m. Helvig H., f. 14/1 1894 på Frdbg., død 1940, datter af direktør og godsejer Jens Schouboe (død 1938) og hustru Dagmar f. Heskier; 2. gang (8/11 1941) m. Lis H., f. 19/7 1915 i Frederikshavn, datter af manufakturhandler Georg Kralund (død 1927 og hustru Helga f. Rikard-Petersen (død 1935).

Student (Metropolitanskolen) 1910; med. eks. 1917; uddannelse på forsk, hospitaler i Kbhvn. 1917-21; prakt. læge i Rønne 1921-36; læge ved Bornholms tuberkuloseanstalt 1921-36 og ved Bornholms amts tuberkulosestation 1929-36; fast sessionslæge i 6. udskrivnings-kreds 1926-36; kommunal skolelæge i

Rønne 1933-36; overlæge ved tuberkulosehospitalet i Hjørring og tuberkulosestationerne i Hjørring amt 1936.

Formand for kredsbestyrelsen for Bornholm for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1925-36, medl. af kredsbestyrelsen for Hjørring amt 1936, formand 1946, medl. af Frihedsrådets lokalkomité for Hjørring 1945.

Adresse: Fredensv. 3, Hjørring.

HELSTED Thomas Johan oberstløjtnant, fh. overvejinspektør, K.DM., HTH.p.p.; f. 14/6 1877 i Viborg; søn af skomagermester Helsted (død 1913) og hustru Jensine f. Jessen (død 1923); gift 3/11 1906) m. Emilie H„ f. 4/5 1881, datter af snedkermester Nilsson (død 1931) og hustru Christine f. Helsted (død 1926).

Student (Viborg); sekondløjtn. i fodfolket 1898; premierløjtn. i ingeniørerne 1900; kaptajn 1914; stabschef hos ingeniørgeneralen 1922-29; oberstløjtn. 1929; uden for nr. i ingeniørerne 1934: afsked fra hæren 1937; kst. overvej-insp. 1934; overvejinsp. 1937-49.

Lærer i vej- og vandbygning på hærens officersskole 1914-32; assistent i vejbygning ved polyteknisk læreanstalt 1919-31; censor i vejbygning ved samme fra 1935; assisteret komitéen for erhvervelsen af Dybbøl-skanserne med indretningen af Nationalparken på Dybbøl 1922-25; formand for Nordisk Vejteknisk Forbund 1937-47.

Udenl. ordener: N.O.N.3.; N.St.0.2=.; S.V.25.

Adresse: Bredg. 47, Kbhvn. K.

HELSØ Svend oberst, R1., HTH.; f. 21/5 1910 i Gedser: søn af stationsforstander H T Helsø (død 1941) og hustru Marie f. Andersen; gift (29 6 1935) m. Aase H., f. 15 12 1910 på Lerchenfeldt, datter af proprietær O W Larsen og hustru Laura f. Hjorth.

Student (Nykøbing F.) 1928; premierløjtn. 1932; hærens officersskoles artillerikursus 1935-37; fuldmægtig i krigsministeriet 1938-42; kaptajnløjtn. 1938, kaptajn 1942; kontorchef i krigsministeriet 1947-50, i forsvarsministeriet 1950-54; oberstløjtn. 1951; chef for 24. artilleriafd. 1954, for 10. artilleri-afd. 1955; leder af forsvarsministeriets arbejdsgruppe vedr. forsvarets logistik-afd. 1956; oberst og chef for 1. felt-artilleriregiment 1957. Adresse: Sjælsmark kaserne pr. Hørsholm.

HELTBERG Grethe forfatter; f. 27/5 1911 i Horsens; datter af kommunelærer J C Agerskov og hustru Eva f. Grouleff; gift (15/10 1934) m. lektor Niels Heltberg, f. 10/4 1909 i Kbhvn., søn af gårdejer Anders Heltberg (død 1942) og hustru Elisabeth f. Mikkelsen (død 1920).

Student (Horsens) 1929; studier ved Kbhvns universitet; stenografassist. ved rigsdagen 1930-40; autorisation som retsstenograf 1940.

Har skrevet: Portræt af en pige (digte, 1942); Døden og foråret (digte, 1943); Den første kærlighed (fortælling på vers. 1943); Evig ild (digte, 1944); Testamente (digte, 1945); Én herre kom og gik (roman, 1945); Rødt mørke (digte, 1947); Illusioner (noveller, 1948); Kinesisk lak (digte, 1948); Ikke af kærlighed (roman, 1950); Pigen og evigheden (digte. 1952); Græd ikke ved min grav (roman, 1953); Før syndfloden (roman, 1954); Kantate ved Frdbg. rådhus: indvielse (1953); Hjertets gæster (digte, 1954); Kvinden bag vinduet (noveller, 1955); Som duft af vilde roser (roman, 1956); Udvalgte digte (1957).

Tildelt bl. a. Helge Rode-Legatet 1951 og Henri Nathansens Fødselsdagslegat s. å.

Adresse: C F Riehs V. 122, Kbhvn. F.

HELTBERG Svend landsretssagfører; f. 21/6 1903; søn af gårdejer Anders Heltberg (død 1942) og hustru Elisabeth f. Mikkelsen (død 1920); gift (1956) m. Vibeke H., f. 10/5 1924, datter af repræsentant Carl Smith og hustru Bodil f. Petersen.

Student (Frdbg. gymn.) 1922: journalist; cand. jur. 1931 :dommerfuldm. 1931-35 ; landsretssagf. 1938; juridisk medarbejder ved Politiken fra 1932: medredaktør af Sagførerbladet 1938-48: medhjælper hos statsadvokaterne i landsforræderi- og værnemagersager m. m. 1945-48.

Medstifter af og formand for Folkebørnehaven i Nørre Søgade; medl. af den af justitsministeriet i 1936 nedsatte sagførerkommission; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Foreningen for ung dansk Kunst 1942: medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1946.

Medudgiver af: Borger i Danmark (1943); Dagliglivets Jura (1949).

Adresse: Nydamsv. 21, Bagsværd.

HELWEG Halvdan fh. sognepræst. R. p.p.; f. 25/2 1884 i Neenah, Wisconsin, USA; søn af sognepræst Th. Helweg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Cathrine f. Petersen (død 1930); gift (23/8 1910) m. Ellen Margrethe H., f. 4/3 1887 i Kbhvn., datter af forlagsboghandler Eiler H Hagerup (død 1928, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Elisabeth f. Poulsen (død 1936).

Student (Borgerdydskolen, Helgo-landsg.); cand. theol. 1909; præst i den danske kirke i Amerika i West Denmark, Wis. 1909-12; forstander for Danebod højskole i Tyler 1912-14; sognepræst i Jernved 1914-18, i Ousted ved Lejre 1918-24; valgmenighedspræst smstds 1924-27: ansat i Hagerups Forlag 1927-33; sognepræst ved Hellig-aands kirke i Kbhvn. 1933-54.

Har skrevet: Verdens Herlighed (1916); Valgmenigheden (1925); Kirken paa March (1935); Et enigt Finland (1939); I Kamp og Arbejde (1940) samt en række kirkespil.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Løvstræde 8, Kbhvn. K.

HELWEG Hjalmar overlæge, professor, dr. med., K1.; f. 11/2 1886 i Neenah, Wisconsin; søn af sognepræst Th. Helweg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Cathrine f. Petersen (død 1930); gift (28/1 1914) m. Gudrun H., f. 16/8 1887 i Nykjøbing M., datter af fiskerikontrollør F P S Redsted (død 1924) og hustru f. Bendix (død 1911).

Student (Borgerdydskolen Helgo-landsg.) 1904; med. eks. 1911; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1913-15; univ. guldmed. 1914; reservelæge ved sindssygehospitalet ved Nykøbing S. 1915-17, atter ved Skt. Hans hospital 1917-19; overlæge ved Oringe sindssygehospital 1919; dr. med. h. c. 1929; professor i psykiatri ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets psykiatriske afd. 1937-51.

Medl. af retslægerådet 1935, næstformand i rådet 1937; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen fra 1921, af fængselsnævnet 1933-56 og af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1937-54; præsident for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1940-41; formand for rigshospitalets lægeråd 1942-49; medl. af den permanente straffelovskommis-sion 1950-54.

Tildelt Stabslæge C T Hansens Lægelegat.

Har udg.: Sindssygevæsenets Udvikling i Danmark (1915); De sindssyges Paradis (1917); NFS Grundtvigs Sindssygdom (1918); H C Andersen, en psykiatrisk Studie (1927); Om Sjælesorg (1932); Søren Kierkegaard, en psykiatrisk-psykologisk Studie (1934); Om Mennesketyper (1935); Sjælelige Mekanismer (1937); Den retslige Psykiatri i kort Omrids (1939); Et og andet (1956).

Adresse: Fyrrev. 29, Nærum.

HELWEG Johannes dr. med.; f. 25/5 1881 i Hornborg ved Horsens; søn af valgmenighedspræst Axel Helweg (død 1914) og hustru Talitha f. Spur (død 1937); gift (27/1 1923) m. Grete H., f. 3/3 i Kbhvn., datter af lærer Laurids Manniche (død 1938) og hustru Christine f. Manniche (død 1935).

Student (Schneekloths skole) 1900; med. eks. 1910; chef for rigshospitalets fysiurgiske afd. 1915-53; dr. med. (Ischias) 1920.

Medstifter af Dansk fysiurgisk Selskab 1921. æresmedlem af selskabet 1951.

Har udg.: Oversættelse fra Latin af Domenico Cotugno: Betragtninger over Ischias nervosa (1919); Ischias, en klinisk Studie (disputats 1920); Ischias (1923 monografi); Sciatica or myopa-thia e labore of the posterior region of the leg (1925); Om Funktionsmyopa-thien som Smerteaarsag og denne Lidelses fysiurgiske Behandling (1934).

Udenl. orden: N.St.0.31.

Adresse: Svanevænget 32, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Ravnebjerg, Tibirke

Bakker pr. Tisvildeleje.

HELWEG-LARSEN Jargen landsretssagfører; f. 7/2 1905 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Albert Helweg-Larsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Berta f. Meincke; gift (2,1 1931) m. Ragna H-L., f. 3/6 1909 i Kbhvn., datter af bibliotekar Ejler Haugsted (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1923; cand. jur. 1929; landsretssagf. 1934.

Medl. af bestyrelserne for Kbhvns og Omegns Sygehjem, for Varelotteriet og for Folkebørnehaveforeningen; formand for bestyrelsen for A/S Kbhvns Hippodrom og for Ole Thorups Stiftelse; medl. af bestyrelserne for A/S Schouw & Co., A/S Jyllands Papir-Værk, AS Fisker & Nielsen, A/S N F Larsen & Sønners Handskefabrik, A/S Dansk Hattefabrik m. 11.; medl. af aktionærrådet for AS Kastrup Glasværk.

Adresse: Viggo Rothes V. 51, Charlottenlund.

HELWEG-LARSEN Niels forlagsboghandler; f. 4/12 1911 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Albert Helweg-Larsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Berta Amalie f. Meincke; gift (5/9 1939) m. Grete H-L., f. 19/11 1914, datter af magister Gunnar Fabritius Nørregaard (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Eva f. Anker.

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand. phil. 1930; i lære hos G E C Gad, Kbhvn. 1930-33; uddannelse i Zurich og London 1933-34; ansat hos Andr. Fred. Høst & Søn, Kbhvn. 1935-37; eneindehaver af V Thaning & Appels Eftf., Kbhvn. 1937-41; medindehaver af Thaning & Appels Forlag fra 1941.

Medl. af repræsentantskabet for Den danske Forlæggerforening 1947-48, af bestyrelsen for AS Maanedens Bog, A/S Fællesexpeditionen, A/S Forlagscen-tralen og Danske Boghandleres Kommis-sionsanstalt.

Adresse: Kvædev. 48, Virum.

HELWEG-LARSEN Povl provst, R.p.p.; f. 2/7 1877 i Vedbæk; søn af stiftsprovst Vilhelm Helweg-Larsen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Thyra f. Lorentzen (død 1906); gift (17/5 1904) m. Astrid H-L., f. 25/11 1877 i Thisted, død 1954, datter af stiftsfysikus, dr. med. P W Heiberg (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Minna f. Bonne (død 1926).

Student (Kolding) 1895; cand. theol. 1902; sekretær i KFUM 1903; rejsesekr. for Den vestindiske Kirkesag 1906; ordineret medhjælper ved Filips kirke, Kbhvn. 1907; sognepræst i Christiansted (St. Croix) 1910-19; provst for Dansk Vestindien 1916; rejse til USA i anledning af den dansk-vestindiske lutherske kirkes optagelse i United Lutheran Church 1917; sognepræst ved Timotheus kirke, Kbhvn. 1920-24; sekretær for Kirkefondets hjælpeindsamling 1923 og for Det kbhvnske Kirkefond 1927-33; sognepræst ved Christianskirken i Kbhvn. 1932-47; provst for Kbhvns søndre provsti 1943-47; kirkelig redaktør af Kristeligt Dagblad 1938-41.

Medl. af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond; formand i bestyrelsen for Foreningen Menighedssangen 1941-53.

Litterære arbejder: Den vestindiske Krise (1916); Ved Skillevejen (1926); Kbhvns Kirkesag (1923) o. a. pjecer om vestindiske spørgsmål og Kbhvns Kirkesag; artikler i Kbhvns Kirkesag og Kirkefondets Aarbog; Kirke og Stat (i Luthers Arv, 1936); Forsvarlig Konfirmandforberedelse (1938); medudgiver af Annekset, en menighedssangbog (1935); Kirkesynet (i Den Danske Kirke og vor Slægt, 1943); medudgiver af Bibelbogen med Noter (1950); uds;.: Kirkens Venners Korrespondance (1955) og H O Lange, en Mindebog (1955).

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Svinget 3, Kbhvn. S.

HEMAN Carl fh. underdirektør, R.; f. 26/3 1883 i Odense; søn af snedkermester N P Hansen (død 1889) og hustru Anna f. Jensen (død 1938); gift (26/10 1912) m. Carla H., f. 29/8 1891 på Frdbg., datter af rodemester Carl Møller (død 1927) og hustru Sofie f. Møller (død 1909).

På hærens elevskole 1897-1900; assistent i Frdbg. kommune 1907, fuldmægtig 1920, ekspeditionssekr. 1927, kontorchef 1931, underdir. for Frdbg. kommunes kasse- og regnskabsvæsen og hospitalsvæsen 1939-53.

Formand for bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn; medl. af bestyrelsen for foreningen Helsehjem.

Adresse: Godthåbsv. 79, Kbhvn. F.

HEMMER HANSEN Eva forfatterinde; f. 2/1 1913 i Aalborg; datter af redaktør Hemmer Hansen og hustru Elna f. Høy-by Nielsen; gift (16/12 1939) m. Kield Pihl, f. 3/10 1913 i Århus, søn af overlærer Hans Pihl og hustru Emmy f. Elsøe (død 1953).

Student (Marselisborg skole) 1931; cand. mag. (dansk og engelsk) 1937; nå Ruskin College, Oxford 1938; translatør i engelsk 1942: ansat ved dagbladet Demokraten. Århus fra 1944.

Medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening, Århus nordre kreds 1952-54; amtsformand for de socialdemokratiske kvindeudvalg i Århus amt fra 1948.

Har skrevet: Digter og Samfund (1938); Helene (1944); Jens Olsen (1948); En lille tøs og hendes mor (1952); Skandale i Troja (1954); Jomfru Rasmussen (1956); Da Troja var faldet (1957).

Adresse: Fridthjof Nansens V. 59,

Århus.

HEMMINGSEN Chr. oberstløjnant, R. DM., HTH.p.p.; f. 18/12 1890 i Daa-strup; søn af skovfoged Christian Hemmingsen (død 1935) og hustru Sophie f. Blum (død 1925); gift (2/10 1923) m. Jenny H., f. 14/7 1889 i Herlev, datter af inkassator Arnold Hansen (død 1929) og hustru Christine f. Jensen (død 1953).

Udgået fra Roskilde katedralskole 1908; sekondløjtn. 1915; premierløjtn. 1917; kaptajn 1931: oberstløjtn. og chef for 18. batl. 1941-45; chef for hærens gymnastikskole 1946; afsked 1950; hjælper hos lederen af hærstabens krigshistoriske arbejder fra 1950.

Lærer ved gymnastikskolen 1921-27 og 1931-36; tjenesterejse til Norge 1921, til Czekoslovakiet 1926, til BAOR Training Centre i Tyskland 1946 og til Frankrig 1948; lærer ved officersskolen 1926-27 og 1932-36.

Formand for Dansk Gymnastik-Forbunds øvelsesudvalg 1928-40; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Gymnastik-Forbund 1935-40.

Udenl. ordener: C.H.L.5.; S.Sv.2.

Adresse: Guldregnvænget 33, Virum.

HEMPEL J C fabrikejer, grosserer; f. 14/7 1894; søn af proprietær S Hempel og hustru Helene f. Mayntz-Clausen; gift m. Thorgunna H., f. 5/12 1905, datter af grosserer Chr. W Jacobsen (død 1921) og hustru Dagmar f. Hansen (død 1942).

Realeks. (Hesselager); handelsuddannelse hos Chr. Hennings & Co., Odense, hos Carl Oberlander, Hamburg og i A/S Skibsfarvefabriken Selandia, Kbhvn.; grundlagde egen virksomhed 1915; stifter og indehaver af Det Hempelske Handelshus med følgende personlige firmaer: International Shipping Service, Hempel's Marine Paints med filialer i udlandet samt aktieselskaberne: J C Hempel's Skibsfarve-Fabrik, J C Hempel's Handelshus og Fabriker, Hempel's Isolerings Compagni. Hempel's Ingeniør Forretning, John Messerschmidt junior, Københavns Buntpapirfabrik, M Clausen og Garantol; stifter af j C Hempel's Legatfond.

Har skrevet: Et Folke Sundhedsinstitut (1942).

Ejer af hovedgården Anneberg.

Adresse: Vatelunden, Søllerød pr. Nærum.

HEMPEL S C fh. distriktschef, civilingeniør, R.; f. 27/2 1879 i Hammel; søn af apoteker, assessor pharm. Preben Hempel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Hulda f. Jespersen (død 1928); gift (17/6 1914) m. Ingeborg H., f. 29/9 1892 i Skanderup, datter af proprietær og missionær E H F Knipschildt (død 1925) og hustru Marie f. Evers (død 1930).

Ansat i A/S Berliner Anhaltische Maschinenbau og i A/S Benrather Ma-schinenbau 1904-06, i A/S Titan 1907-09 og i A/S Forenede sydjydske Telefonselskaber 1909, direktør 1913-22; ansat i Jydsk Telefon Akts. som chef for dettes sydlige distrikt 1922-49.

Medl. af Arbejdsgiverforeningens repræsentantskab 1920-47 og af luft-meldetjenestens hovedbestyrelse 1936-48; medl. af Dansk Ingeniørforening.

Adresse: Skråningen, Lemvig.

HEMPEL-JØRGENSEN Frederik kommandørkaptajn R.DM., HTS.p.p.; f. 8/9 1895 i Kbhvn.; søn af kaptajn Eigil Jørgensen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Sophie f. Hempel (død 1939); gift (16/3 1919) m. Anna Elisabeth H-J., f. 19/12 1895 i Kbhvn., datter af proprietær, sagfører Harald Schultz (død 1914) og hustru Anna f. Teisen (død 1896).

Student (Odense) 1913; sekondløjtn. 1917; premierløjtn. 1918; kaptajnløjtn. 1924; orlogskapt. 1935; chef for marineministeriets admiralitetskontor 1935 -42; kommandørkapt. 1939; i res. 1955; skoleofficer og lærer ved kadetskolen 1923-26; adjudant hos forsvarsministeren og til tjeneste i marineministeriet 1926-36, till. i marinestaben 1932-35; lærer i folkeret på søofficers-skolen fra 1936, på søværnets flyve-skole 1937 og på flyvevåbnets officersskole 1951; chef for skoledelingen for søkadetter i res. 1942-43 og for inspektionsskibet Hvidbjørnen som skoleskib for søkadetter 1943; chef for Bornholmske marinedistrikt sommeren 1945, for søværnets kaserne 1945-50.

Sekretær i kommissionen af 1925 vedr. det danske redningsvæsen; medl. af den militære telegraf- og telefonkommission 1927-35, af marinens biblioteks bogudvalg 1926-42, af bestyrelsen for Søofficersforeningen 1934-45 og af bestyrelsen for A/S Aage Hempel-Jørgensen, Ejby, Fyn; marineministeriets delegerede i bestyrelsen for Søfartens bibliotek 1939-42; formand for Christiansø museets direktion 1940-42.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; Po.P.R.4.; S.Kr.3.; S.Sv.31.

Adresse: Henrik Hertz V. 15, Charlottenlund.

HEMPEL-JØRGENSEN Johannes stabslæge. R.DM., HTH„ M.T.Kfh.p.p.; f. 4 11 1892 i Odense; søn af kaptajn Eigil Jørgensen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Sophie f. Hempel (død 1939); gift (3/12 1921) m. Maria H-J., f. 1/6 1897 i Gørding, død 1938, datter af mejeribestyrer Ivar Sørensen Koed (død 1928) og hustru Ernestine f. Paich (død 1905).

Student (Odense) 1909; med. eks. 1916; reservelæge ved Slagelse sygehus og garnisonssygehus 1916-17; sekretær ved det danske gesandtskab i Leningrad med tjeneste i Sibirien 1917-19; reservelæge ved amtssygehuset i Næstved 1919-20; ansat ved rigshospitalet 1920-21; studierejse til Paris 1921; militærlæge på Java og Sumatra 1922-25; prakt. i Sønderborg 1925-47; korpslæge i hæren 1925, overlæge 1927, brigadelæge ved den danske brigade i Tyskland 1947-50; overlæge og stabschef ved forsvarets lægekorps 1950, stabslæge II 1951, stabslæge I 1952.

Sekretær i Dansk Militærmedicinsk Selskab 1949-52.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Lundingsg. 7. Kbhvn. Ø.

HENCKEL Aage direktør. R.p.p.; f. 10/12 1876 i Skive; søn af tobaksfa-brikant Julius Henckel (død 1901) og hustru Theodora f. Harder (død 1910): gift (20/9 1926) m. Elna H., f. 9/6 1896 i Hildesheim, datter af vognfabrikant Johann Utermohle (død 1919) og hustru Andrea f. Schulz.

Uddannelse på handelsskole i London, på kontor i Paris i 2 år og i Hamburg i 4 år; korrespondent og chef for eksportafdelingen i A'S H E Gosch & Co., Kbhvn. 1908-16; kommerciel direktør i Dansk Industri Syndikat 1917, adm. direktør 1946-51, derefter medl. af selskabets bestyrelse.

Udenl. ordener: Bulg.C.F.3.; Fi.Fr.3.; Fi.L.22.

Adresse: Gersonsv. 17, Hellerup.

Sommerbolig: Asserbo.

HENDIL Leif B redaktør, R1., D.r.K.M., M.T. Kha.p.p.; f. 7/12 1898 i Skive; søn af postkontrollør, translatør HP V Hendil (død 1947) og hustru Camilla f. Bøving (død 1898); gift (10/4 1928) m. Karen H., f. 15/6 1908 i Kbhvn., datter af grosserer J L Bjørner (død 1954) og hustru Signe f. Lyngholm.

Student (Sorø) 1918; medarbejder ved Aalborg Amtstidende 1918-19; rejsende korrespondent i udlandet 1919; medarbejder ved Politiken 1919-20; ved Berlingske Tidende 1920-22; redaktør ved Skive Venstreblad 1922-25; medarbejder ved Ekstrabladet fra 1925, han-delsredaktør 1933, chefredaktør 1948.

Medl. af statsministeriets komité til modtagelse af ententens besættelsestropper i Sønderjylland 1920; general-sekr. for 600 års festerne i Helsingør 1926; medl. af Journalistforbundets repræsentantskab 1930-43 og 1946-48 samt af Rundskuedagens komité; sty-relsesmedl. i Dansk-belgisk Fond af 939 og i Dansk-svensk Pressefond af 1942; æresmedlem af bestyrelsen for

Skive museum; under flygtninge-ophold i Sverige okt. 1943-maj 1945 leder af den illegale transportorganisation dansk-svensk flygtningetjeneste. Malmø samt korrespondent til Dagens Nyheter, Stockholm og senere knyttet til Dansk Pressetjeneste smstds; medstifter af Dansk Hjælpetjeneste, Gote-borg og af Øresundstjenesten, Helsingborg 1944; medl. af Røde Kors' propagandaudvalg til 1948; formand for Pressens Luftfartsmedarbejdere 1936-51, derefter æresmedlem; formand for Luftfarts-Hjælpefondet 1936-51; medl. af styrelsen og generalsekr. for Dansk Ekspeditionsfond og for Dansk Infor-mationsfond; medl. af statsministeriets udvalg for Danmarks hus i Paris og for H C Andersen-statuen i New York.

Modtaget Turistforeningen for Danmarks hæderstegn i guld 1949 og Ga-latheamedaljen.

Udenl. ordener: A.F.M.3.; B.L.II4.: E.H.S.5.; F.S.S.3.; F.Æ.L.5.; I.F.2.; I.S.1.2.; Po.r.K.2.; S.N.3.; Stb.B.E.; S.V.31.

Adresse: Thorvaldsensv. 9, Kbhvn. V.

Sommer: Gærdehuset, Espergærde.

HENDIL Ole kredslæge; f. 5/5 1905 på Frdbg.; søn af grosserer Jørgen C Hendil og hustru Charlotte f. Danielsen; gift (2/8 1935) m. Elly H„ f. 2/10 1911 i Kbhvn., datter af kunsthandler Axel Andreasen og hustru Clara f. Tolfstrom.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1923; elev på Kensington College i London 1923-24; med. eks. 1931; reservelæge i hærens lægekorps 1931. ved amtssygehusene i Sønderborg, Aabenraa og-Lemvig 1931-32 og ved Vordingborg sygehus 1932-34; prakt. i Rønne 1936-40; reservelæge ved psykopatanstalterne i Herstedvester og statsfængslet i Vridsløselille 1941-42; 1. reservelæge ved Horsens kommunehospitals med. afd. 1942-44; embedslægeeks. 1942; kst. amtslæge i Tønder 1944; kredslæge i Kalundborg 1944-55; huslæge ved det kgl. blindeinstitut på Refsnæs 1951-55; kredslæge i Himmerland 1955.

Adresse: Farsø.

HENDRIKSEN Halfdan fh. handelsminister, direktør, K'.DM.p.p.; f. 12/11 1881 i Kbhvn.; søn af kommunelærer A Th. V Hendriksen (død 1920) og hustru Valborg f. Colding (død 1936); gift m. Frida H., datter af islandsk købmand R P Riis (død 1920) og hustru f. Poulsen (død 1933).

Ansættelse i Dampskibsselsk. Thingval-Ia. firmaet C K Hansen og D F D S 1897-1909, deraf fra 1906-09 kontorchef i D F D S og leder af dets Island-Færø afd. og Islandspladsen; medindehaver af firmaet Dines Petersen & Co. fra 1910,  eneindehaver 1924-46; formand for bestyrelsen og direktør for A/S Skagen Fiske-Hermetik samt for A/S Ørholm Værk til 1940 atter formand for bestyrelsen for begge selskaber fra 1946; minister for handel, industri og søfart 1940-45; adm. direktør for Carlsberg Bryggerierne 1946-53, derefter medl. af Carlsbergfondets bryggeriråd og fondets rådgiver i bryggerianliggender.

Medl. af sø- og handelsretten 1920-50; medl. af bestyrelsen for Islandsk Handelsforening i Kbhvn. 1918-40; formand for Dansk Principalforenings bestyrelse 1926-40; medl. af Carlsbergfondets bryggeriråd 1923-40; viceformand i Bryggeriforeningen 1946-53; medl. af Industrirådet 1946-51; medl. af det dansk-islandske nævn 1927-50 og formand for bestyrelsen for dansk-islandsk forbundsfond 1936-50; medl. af Fiskerirådet 1930-40; formand i hovedbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1930-45, derefter æresmedlem af samme; medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1931-40 og 1950-55 samt af toldrådet 1933-40; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn 1934-51; medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953; medl. af kommissionen af 1934 ang. alkoholspørgsmålet til 1940; medl. af rigsretten 1936-40 og 1950-53 og af forfatningskommissionen af 1937; formand for bestyrelsen for A/S Nationaltidende 1936-40; medl. af kontrolkomitéen og bestyrelsen for Livsforsikringsselskabet Danebroge, A/S og af bestyrelserne for Forsikringsakts. Haand i Haand og National 1946, for Tivoli 1947, for A/S Kastrup Glasværk 1948, for A/S Investor 1949 og for A/S Nordisk Pirelli 1954; medl. af bestyrelsen for Det Kgl. Danske Geografiske Selskab fra 1947; medl. af folketinget for Kbhvns 7. og 8. kreds (Det kons. Folkeparti) 1924-32, af landstinget 1932-43, af folketinget 1943-47, af landstinget 1947-53 og atter af folketinget for Hellerupkredsen 1953-57; medl. af partiets hovedbestyrelse, formand fra 1948; formand for landstings-gruppens bestyrelse 1939-40 og for rigs-dagsgruppens bestyrelse i 1940; medl. af landstingets præsidium (3. viceformand) 1937-39 og af folketingets præsidium (2. næstformand) 1953-57; medl. af rigsdagens Grønlandsudvalg 1939-40 og 1945-53, derefter af folketingets Grønlandsudvalg til 1957, af Grønlands-kommissionen og af udvalget om spiritus og gær 1938-40; formand i hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Fiskepropaganda 1950-51; formand for Teatermuseet fra 1953 og for Selskabet for dansk Teaterhistorie fra 1954.

Udenl. orden: I.F.l.

Adresse: GI, Carlsberg V. 16, Kbhvn.

Valby.

HENDRIKSEN Hans professor, dr. phil.; f. 6/6 1913 i Ulsted ved Aalborg; søn af fh. kommitteret Kai Hendriksen (se denne); gift m. Christiane Louise H., f. 4/9 1918, datter af overtelegrafist Aage Caspersen og hustru Nanna f. Larsen.

Student (Østre borgerdydskole) 1932; mag. art. (sammenlignende sprogvidenskab) 1937; studerede ved Leipzig universitet 1937-38, ved Paris universitet 1938-39 og ved Uppsala universitet forårssemestrene 1940 og 1941; Kbhvns univ. guldmed. 1940; universitetsadjunkt ved Kbhvns universitet 1943; dr. phil. 1944; professor i sanskrit med jåmnfo-rande indoeuropeisk språkforskning ved Uppsala universitet 1947; professor i indisk-østerlandsk filologi ved Kbhvns universitet 1951. Medl. af Kungl. Huma-nistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala 1950; studierejse til Indien og Ceylon 1952-53.

Formand for Dansk-Indisk Forening 1951.

Har offentliggjort: Untersuchungen iiber die Bedeutung des Hethitischen fur die Laryngaltheorie (Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser, 1941); Syntax of the Infinite Verb-Forms of Pali (disputats, 1944); A Syntactic Rule in Pali and Ardhamagadhi (Acta Orien-talia, 1947); desuden mindre afhandlinger.

Adresse: Søllerød Park, blok 9 nr. 1,

Holte.

HENDRIKSEN Jørgen rektor; f. 17/4 1908 i Otterup; søn af købmand Martinus Hendriksen (død 1943) og hustru Ellen f. Lund (død 1930); gift (14/11 1936) m. Else H., f. 27/10 1909 på Frdbg., datter af møbelfabrikant Valdemar Rasmussen (død 1943) og hustru Johanne f. Jacobsen.

Student (Odense katedralskole) 1927; cand. mag. 1934; studieophold i Berlin s. å.; undervisningsassist. i tysk litteraturlæsning ved Kbhvns universitet 1935 og i dansk litteraturlæsning 1942, lektor smstds i tysk litteraturkundskab og litteraturforståelse 1943-54; timelærer ved N Zahles skole 1936, adjunkt 1940, lektor smstds 1951; rektor for Ordrup gymnasium 1951.

Har udgivet: Theodor Fontane og Norden (1935); Nachtwachen von Bonaven-tura (1943).

Adresse: Holmegårdsv. 5, Charlottenlund.

Sommerbolig: Sandhuset, Skærby Dal

pr. Nykøbing Sjæll.

HENDRIKSEN Kai fh. kommitteret, K. DM., FM. i guld p.p.; f. 13/5 1884 i Kbhvn.; søn af xylograf F Hendriksen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Holga Alberta f. Paulli; gift (11/7 1912) m. Gerda H., f. U/2 1887 i Kbhvn., datter af kaptajn L A C Raabye (død 1908) og hustru f. Sørensen.

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1902; cand. phil 1903; landinsp. 1907; assistent ved landbohøjskolen 1907-09; ophold i Nord- og Sydamerika 1909-12; ansættelse ved ingeniør- og byplanvirksomhed; Assistant Surveyor ved den internationale grænsemåling mellem USA og Canada 1910; topograf ved Yale Uni-versity's vidensk. ekspedition til indre Peru og Andesbjergene 1911. Prakt. landinsp. 1912-19; lektor i matrikuls-væsen ved landbohøjskolen 1919-52; kontorchef i landbrugsministeriet 1919-41; boligministeriets kommitterede i byplansager 1941-54.

Topographical Adviser ved den internationale afstemningskommission i Flensborg 1920; tilforordnet for land-grænsen ved den internationale grænse-afstikningskommission 1920-21; medl. af arbejdsudvalget for Dansk Byplanlaboratorium fra dets stiftelse i 1921, formand 1928-41; medl. af reguleringskom-missionen for Kbhvn. 1940-46; af regu-leringskommissionerne for Rønne og Neksø 1945-46 og af statsministeriets udvalg for Kbhvnsegnens grønne områder 1938-52; formand for boligministeriets samordningsudvalg for Kbhvns Vestegn 1944-48; medl. af bestyrelsen for International Federation for Housing and Town Planning 1923-37, formand for bestyrelsen 1930-35; vicepræsident for Federationen 1926-37 og fra 1947; æresmedlem af British Town Planning In-stitute, London.

Har skrevet: Fra Lake Superior til Lago Titicaca (1916) samt forsk, artikler om opmålings-, matrikuls- og ud-skiftningsforhold samt om byplanlægning.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2-.; N.O.N.4.; S.N.3.; S.V.22.

Adresse: Nakskovv. 72, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: Rylevej, Vejby Strand.

HENDRUP Aase havnedirektør, R1.; f. 4 8 1904 på Frdbg.; søn af viceskoleinspektør Villiam Hendrup og hustru Hermandine f. Munch (død 1950); gift (16/8 1941) m. Gudrun Nina H., f. 12/5 1916 i Kbhvn.; datter af grosserer Andreas Meilvang (død 1942) og hustru Vilhelmine f. Meier (død 1945).

Student (Schneekloths skole) 1923; cand. jur. 1931; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1931, fuldmægtig 1938; Ull. sekretær ved Kbhvns havnevæsen 1935-43 og ved telefontilsynet 1943-45 samt stedfortræder for auditøren ved statsbanerne 1943-45; kontorchef ved Kbhvns havnevæsen 1945, havnedir. 1955.

Medl. af isbrydningsrådet 1955, af karantænekommissionen 1955, af Dansk Arbejde's Kbhvns-udvalg 1956 og af bestyrelsen for Den Danske Sømands-fond 1956; formand for institutionen Ferie til Søs og til Lands 1955; medl. : Thyborønkommissionen af 1937 samt -:" forsk, udvalg.

Har skrevet: Havnenes retlige Stilling (1951) samt artikler i tidsskrifter m. v.

Adresse: Hovmarksv. 4, Charlottenlund.

HENK Hans Villiam direktør, civilingeniør; f. 3/9 1902 i Daugaard; søn af handelsgartner Rasmus Hansen og hustru Caroline f. Martinsen: gift (14/11 1930) m. Karen Ingeborg Kiessling H., f. 11/12 1907 i Kbhvn., datter af isenkræmmer Frederik Aug. Jørgensen og hustru Anna Oline f. Pedersen.

Student (Vejle) 1920; cand. polyt. 1928; ingeniør i Laur. Knudsen A/S s. å., afdelingsing. 1937, overing. 1942, under-dir. 1953, tekn. direktør fra 1956.

Medl. af Danmarks elektriske materielkontrol, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings elektroingeniørgruppe, af elektricitetsrådets installationsudvalg, af Dansk Elektroteknisk Komité og af repræsentantskabet for servoteknisk forskningslaboratorium.

Adresse: Vedbendv. 16, Hellerup.

HENNING Gerhard billedhugger, K.DM.; f. 27/5 1880 i Stockholm; søn af skrædder August Henning (død 1931) og hustru Alma f. Gbthberg (død 1923); gift (26/2 1918) m. tegner, kunstvæverske Gerda Henning (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951), datter af grosserer H C M Heydorn (død 1914) og hustru Addy f. Amondsen (død 1935).

Malersvend; elev af Konstnarsforbun-dets skole i Goteborg og Stockholm; har i årene 1908-15 og 1920-25 udført skulpturer for Den kgl. Porcelainsfabrik, Kbhvn.

Medl. af akademirådet 1937-38 og 1941-55, af Kungl. Academien for »de Fria Konsterna«, Stockholm 1936 og af bestyrelsen for Ny Carlsbergs Museumslegat.

Thorvaldsen-medaljen 1937; Det An-ckerske Legat 1939; Den Frie Udstillings æreslegat 1943; svenske Prins Eugen-medalje 1955.

Værker: statuerne Liggende Pige »Danae«, Staaende Pige, kaldet Ingeborg (i sandsten), marmorrelief af to piger, statuen Staaende Pige i bronze og fl. mindre skulpturer (statens museum for kunst); statuerne Moderne Pige, Siddende Pige (i bremersten), Liggende Pige (i fransk kalksten) og fl. mindre skulpturer samt tegninger (Glyptoteket); statuerne Staaende Pige (Faaborg Stadion), Pige med Blomster, Liggende Pige og Siddende Pige (Viborg), Gaasepigen (Aalborg), Liggende Pige (Grønningen, Kbhvn.), desuden skulpturer i danske provinsmuseer; springvandsgruppe i Malmo; statuer og mindre skulpturer i Stockholm, Goteborg. Oslo, Bergen og Helsingfors; bronzeskulpturen »Kvinderov til Hest« i Galleria internationale d'arte moderne i Venezia og desuden porcelænsskulpturer på andre udenl. museer.

Adresse: Lundegårdsv. 19, Hellerup.

HENNING-JENSEN Astrid filminstruktør, f. 10/12 1914 på Frdbg.; datter af fabrikant Ferd. Smahl (død 1950) og hustru Ruth f. Hanner; gift (10/8 1938) m. filminstruktør Bjarne Henning-Jensen (se denne).

Realeks. (Komtesse Moltkes skole) 1931; skuespillerinde i Riddersalen 1935-38; instruktørassist. ved Nordisk Films Kompagni 1941; instruktør smstds 1943-50 og ved Norsk Film A/S, Oslo 1950-52: har siden 1953 skrevet og iscenesat film for United Nations, Geneve, »Omnibus« Television og The Ford Foundation, New York samt manuskripter til tyske og engelske filmselskaber.

Instruktør af statens kortfilm; Dansk Politi, Denmark grows up m. fl.; iscenesat spillefilmen Palle alene i Verden og (s. m. Bjarne Henning-Jensen) De Pokkers Unger, Kristinus Bergman og Vesterhavsdrenge; instruktørassist. ved spillefilmene Naar man kun er ung og Ditte Menneskebarn; script og iscenesættelse i Norge; Kranes Konditori og Ukendt Mand; for The Ford Foundation, New York; Ballet-Girl; UN-filmen: Better than cure.

Siden 1947 tildelt fl. internationale filmpriser og diplomer.

Adresse: Maglekildev. 1, Kbhvn. V.

HENNING-JENSEN Bjarne filminstruktør; f. 6/10 1908 på Frdbg.; søn af grosserer Henning-Jensen (død 1943) og hustru Ragnhild f. Selmer Hanssen (død 1924); gift (10/8 1938) m. filminstruktør Astrid Henning-Jensen (se denne).

Realeks. (Birkerød kostskole) 1925; forretnings- og sproguddannelse i udlandet; skuespiller ved forsk, teatre, bl. a. Odense Teater, Aarhus Teater og Riddersalen 1931-38; instruktør ved Nordisk Films Kompagni 1940-50; har siden 1951 skrevet manuskripter til film for bl. a. United Nations, Geneve, »Omnibus« Television og The Ford Foundation. New York samt for producenter i Munchen og London.

Har i 1935 skrevet skuespillet De gode Dage (opført på Dagmarteatret); sceneinstruktør, bl. a.: Flyvende Sommer (Riddersalen). Kirsebærhaven (Frdbg. Teater), Rytteren (Det ny Teater) og Tre maa man være (Nygade Teatret); i årene efter 1940 skrevet og iscenesat en række kortfilm bl. a. Brunkul, Papir, Sukker, Korn, Hesten, Christian IV som Bygherre og Brigaden i Sverige; manuskriptforfatter til og (s. m. Astrid Henning-Jensen) iscenesat De Pokkers Unger, Kristinus Bergman og Vesterhavsdrenge; iscenesat spillefilmene: Naar man kun er ung (1943); Ditte Menneskebarn (1946); Grønlandsfilmen Hvor Bjergene sejler (1954).

Siden 1947 tildelt danske og fl. internationale film- og kritikerpriser samt diplomer.

Adresse: Maglekildev. 1, Kbhvn. V.

HENNINGS Ove konsul, grosserer, R. p.p.; f. 29/5 1894 i Odense; søn af konsul Christian Hennings (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Thora f. Jensen (død 1945); gift (1923) m. Gudrun H., f. 21/11 1903 i Kbhvn.. datter af grosserer Valdemar Henriksen (død 1936) og hustru Petrine f. Møller.

Student (Odense katedralskole) 1912: i lære i Ringkøbing Korn- & Foderstofforretning til 1914, ansat i Planters Margarine Co., Ltd.. London, Manchester, Glasgow og Bromborough 1915-18; i General Commercial Co., Ltd., New York i 1919 og i Kobe og Yokohama 1920-21; prokurist i firmaet Chr. Hennings & Co., Odense 1922, eneindehaver af dette firma fra 1937; grossererborgerskab 1924; konsul for Finland 1936.

Medl. af bestyrelsen for A/S O Foss' Fabrikker. Odense, A/S Odense Kulforretning, A/S Grand Hotel, Odense, A/S Restaurant »Skoven«, Odense, Dampmøllen Victoria, Odense og A/S Fyens Konservesfabrik, Odense; medl. af inspektionen og kasserer for Lahns Stiftelse i Odense; revisor i Odense Handelsstandsforening; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Arbejdsgivere, der beskæftiger Handels- og Kontormedhjælpere; formand for Odense Teater; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Odense, af bestyrelsen for Tietgenskolen i Odense og af handelsministeriets tilsynsråd for handelshøjskolerne; medl. af bestyrelsen for forvaltningsrådet for Danske Kolonialgrossisters Centralkontor og for A/S United Nordic Importers Ltd.

Udenl. ordener: Fi.L.31.; Fi.M.M.3.

Adresse: Filosofgangen 7, Odense.

HENNINGSEN Agnes forfatterinde; f. 18/11 1868 på Skovsbo ved Kerteminde; datter af forpagter Peter Andersen og hustru Cathinca f. Malling; gift 1. gang m. konsul Mads Henningsen, f. 27/7 1862 i Fredericia, død 1929, søn af kancelliråd Henningsen og hustru Mette f. Pagh; 2. gang med forfatteren, kommunaldirektør Simon Koch (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935).

Litterære arbejder: Glansbilledet (1899); Strømmen (1899); Polens Døtre (1901); De Spedalske (1903); Den Uovervindelige (1904, Dagmarteatret 1907): Lykken (1905); Elskerinden (1906, Dagmarteatret samt i Sverige og Norge): Den elskede Eva (1911); Hævnen (1912. Dagmarteatret); Den rige' Fugl (1916. Det kgl. Teater); Den store Kærlighed (1917); Den Guderne elsker (1921); Troense (1922. Det kgl. Teater); Barnets Magt (1923); Den fuldendte Kvinde (1925); Kærlighedens Aarstider (1927); Det rige Efteraar (1928); Den sidste Aften (1930); Ungdommens Fyrste (1933); Le kun (1935); Det rigtige Menneske (1938); Let Gang paa Jorden (erindringer, 1941): Letsindighedens Gave (erindringer, 1943); Byen erobret (erindringer, 1945); Kærlighedssynder (erindringer, 1947); Dødsfjende-Hjertenskær (erindringer, 1949); Jeg er Levemand (erindringer, 1951); Den rige Fugl (erindringer, 1953); Skygger over Vejen (erindringer, 1955); Vi ses i Arizona (1956).

Adresse: Dyssegårdsv. 44, Søborg.

HENNINGSEN Eigil Juel overlæge. R., M.T.Kha.p.p.; f. 18/7 1906 på Frdbg.; søn af afdelingschef Adolf Juel Henningsen og hustru Helga Amalie f. Christensen (død 1957); gift (22/12 1931) m. Gunborg H„ f. 10/8 1906 i Halmstad i Sverige, datter af civilingeniør Carl Gustav Lidbeck (død 1936) og hustru Elin f. Hult (død 1944).

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. eks. 1931; kandidattjeneste ved forsk, hospitaler 1931-34; assistent ved statens seruminstitut 1934; embedslæ-geeks. 1936; epidemiolog i sundhedsstyrelsen fra 1935; medicinaldirektørens stedfortræder 1940-45; afdelingsforstander ved statens seruminstitut 1941, konsulent fra 1945; overlæge i sundhedsstyrelsen 1945; kst. direktør for Dansk Røde Kors krigshjælp maj-sept. 1945; studierejser til Czekoslovakiet, England, Jugoslavien, Tyskland, USA, Østrig m. m.

Formand for mødrehjælpsinstitutionen for Kbhvn. samt for Kbhvns og Frederiksborg amter, for Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, for udvalget vedr.          folketuberkuloseundersøgelser

1949, for udvalget vedr. uddannelse af hospitalslaboranter 1955, for sundhedsstyrelsens radioaktivitetsudvalg 1955, for tandlægeanalgesiudvalget 1954, for sundhedsstyrelsens lazaretudvalg 1940 og 1950; medi. af boligtilsynsrådet 1940 44-, af mødrehjælpens fællesråd 1945-o6, af bestyrelsen for Dansk Røde Kors 1945-50, for Civilforsvars-Forbundet for Det danske Selskab,for Landsforeningen for Mentalhygiejne, for Foreningen til Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn., for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) og for Det Danske Rengøringsselskab; medl. af Florence Nightingale-komitéen, af indenrigsministeriets udvalg vedr. fødselshjælp m. v. 1947, af socialministeriets udvalg til behandling = : spørgsmål vedr. plejestiftelser for -ironisk syge 1949, af justitsministeriets kommission til overvejelse af spørgsmål vedr. revision af svangerskabslovgiv--:ngen 1950, af WHO's ekspertkomité vedr. international karantæne 1953, af indenrigsministeriets udvalg til gennemfarelse af FAL-programmet 1949, af "et nordiske poliomyelitisudvalg 1953, f socialministeriets udvalg vedr. lægelig bistand ved mødrehjælpsinstitutionen 1956 og af The Royal Sanitary te 1948; censor i medicinallovgivning og epidemiologi 1948-51, i epide-

I miologi 1951-o6, i infektionspatologi fra 1956.

Har skrevet flere epidemiologiske arbejder i inden- og udenlandske medicinske tidsskrifter.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; Fi.B.H.; Fi.L.22.; F.O.S.P.; N.O.N.4.; N.St.O.31.; Rum.r.K.; S.N.3.; Sv.r.K.l.

Adresse: Markmandsg. 2, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Vinkelv. 4, Vedbæk.

HENNINGSEN Erik Rud landsdommer, R1.; f. 21/10 1903 i Kbhvn.; søn af etatsråd, konsul Jacob Henningsen (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Ellen f. Albertsen (død 1911); gift (3/7 1947) m. Betty H., f. 23/9 1912, datter af grosserer Johan G Rohde (se denne).

Student (Herlufsholm) 1922; cand. jur. 1928; dommerfuldm. ved Kbhvns amts søndre birk s. å.; politiadvokat 1936; dommer i Kbhvns byret 1943, i østre landsret 1952; till. næstformand for boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1950, formand 1951; formand for boligretten for Kbhvn. 1951-52; formand for den i h. t. lov nr. 138 af 23. marts 1948 nedsatte stående voldgiftsdomstol for Øerne 1954; opmand ved mæglingsrå-det for kommunal lægehjælp 1955; medl. af den i h. t. § 49 i lovbek. af 15/1 1951 om Statsanstalten for Livsforsikring nedsatte kommission 1956.

Adresse: Vesperv. 2, Hellerup.

HENNINGSEN H C fh. ligningsdirektør; f. 13/1 1876 i Odense; søn af gårdejer Henning Henningsen (død 1923) og hustru Ane Kirstine f. Voldsgaard (død 1880); gift (7/11 1901) m. Laura Johanne H., f. 24/11 1882 i Sønder Aaby, datter af gårdfæster Jens Pedersen .(død 1888) og hustru Maren f. Jørgensen (død 1889).

Ejer af Kastelgaarden ved Ørbæk 1901-08, af Højbjerggaard i Kjøng sogn 1908-14, af en gård i Glamsbjerg 1911-26; næstformand i Iandsoverskatterådet 1925-38; ligningsdir. 1938-46.

Formand for Glamsbjerg og Omegns Bank 1912-25; formand for Kjøng sogneråd 1913-18; medl. af Assens skatteråd 1918-25, en tid dets formand; medl. af Assens amtsråd 1916- 25, af repræsentantskabet for Fyens kommunale Telefonselskab fra 1919, till. af selskabets direktion 1922-25; medl. af bestyrelsen for fællesorganisationen af landkommuner med bymæssig bebyggelse 1915-31, dens formand 1919-31; medl. af folketinget, valgt i Kertemindekredsen, 1918-26; medl. af boligkommissionen af 1918, byggekontrol-næv-net af 1923, valglovskommissionen af 1923, sociallovgivnings-kommissionen af 1925,indlemmelseskommissionen af 1928, vedr. indlemmelse i Kolding købstad, indlemmelseskommissionen af 1929, vedr. indlemmelse i Odense købstad; formand for kommissionen af 1931 vedr. det kommunale forhold mellem Kbhvn. og Frdbg.; formand for Grundtvigs højskole, den gang Lyngby, nu Frederiksborg, fra 1931; medl. af udvalget af 1924 vedr. statsskattelovens revision, det rådg. udvalg af 1929 vedr. den sociale lovgivnings revision, udvalget af 1929 vedr. revision af landkommunal-loven af 1867, landbokommissionen af 1932, udvalget af 1933 vedr. revision af erhvervsbeskatningen, befolknings-kommissionen af 1935, af skattekommissionen af 1937 samt af erhvervs-skatteudvalget; medl. af bestyrelsen for A/S Kryolitselskabet Øresund 1939-51; næstformand i hovedstads-kommissionen af 1939; medl. af trafikministeriets vejudvalg af 1940; næstformand i Foreningen til Højskolens Fremme i Kbhvn. fra 1945 og i Borups højskole fra 1952; formand for udvalget af 1946 vedr. beskatningen af brugsforeninger o. a. lign. kooperative foreninger og selskaber; næstformand for Kirkeligt Samfund af 1898, 1945-51; formand for Vartov valgmenighed fra 1946; formand for voldgiftsretten vedr. økonomisk udligning m. v. mellem Kbhvns kommune og Frdbg. og Gentofte kommuner fra 1947, for voldgiftsretten af 1953 og medl. af formandskabet i 1955; medl. af grundskyldskommissionen af 1948, formand fra 1952.

Adresse: Østerv. 20, Glostrup.

HENNINGSEN Mogens Otto byplanschef; f. 19/3 1891 i Kbhvn.; søn af figurmaler Erik Henningsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Mary Henriette f. de Dompierre de Jonquiéres (død 1926); gift (26/4 1923) m. Ragna H., f. 24/1 1893 på Frdbg., datter af sceneinstruktør, skuespiller, mag. art. Emmanuel Larsen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Louise Juliane Fanny f. Hvilsom (død 1951).

Cand. polyt. 1914; militærtjeneste til 1916; rådg. ingeniørvirksomhed til 1923; indtrådt i Kbhvns kommunes tjeneste 1923, afdelingsing. 1936, byplanschef 1944.

Magistratens repræsentant i Byplanlaboratoriets repræsentantskab.

Adresse: Goldschmidtsv. 8, Kbhvn. F.

HENNINGSEN Poul arkitekt, belysningsingeniør; f. 9/9 1894 i Ordrup; søn af forfatterinden Agnes Henningsen (se denne); gift 1. gang (1919) m. Else H., f. Strøy-berg; 2. gang (1943) m. Inger H., f. 24/7 1904, datter af overlæge H C Andersen, Odense, og hustru Flora Marie f. Hansted (død 1953).

Journalist ved Politiken 1921-38; an-svarsh. redaktør af Kritisk Revy 1926-29, har opfundet PH lampen; medarbejder ved Information 1947-50, ved Social-De-mokraten fra 1950.

Har bygget villaer, beboelseshuse og fabrikker og siden 1941 forsk, arbejder i Tivoli.

Medarbejder ved en række revyer og forestillinger på kbhvnske teatre siden

1929; har skrevet Hvad med Kulturen (1933); Springende vers (1951); Livas regeringstid (1952); Alvorlig sjov (1953): P H's dragebog (1955); Kort sagt (1955).

Adresse: Kokkedal.

HENNINGSEN Poul oberstløjtnant, kammerjunker, R.DM., Chr. X M.T., HTH. p.p.: f. 9/9 1898 på Gjorslev; søn af forpagter Alfred Henningsen (død 1908) og hustru Dorthea f. Hellmers (død 1935); gift (7 5 1930) m. Ebba Elisabeth H., f. 8/2 1904 i Kbhvn., datter af fabrikant Ludvig Friis (død 1932) og hustru Ida, f. Fiedler (død 1939).

Student (Roskilde) 1916; premierløjtn. ved 11. batl. 1920-23; ved livgarden 1923-35; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn ved 2. batl. i Tønder 1935-36; ved livgarden 1936-42; adjutant hos kong Christian X 1942-45; oberstløjtn. og chef for 6. batl. 1945; chef for 3. livgardebatl. 1949. Udenl. ordener: B.K.5.; S.Sv.3!. Adresse: Øverødv. 87, Holte. HENNINGSEN Sven professor, dr. phil.; f. 2/2 1910 i Stubbekøbing; søn af blikkenslagermester Andreas Henningsen (død 1935) og hustru Christine f. Jørgensen.

I boghandlerlære 1925-29; student 1930; mag. art. 1937; dr. phil. 1944; assistent ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1932-36; medarbejder fra 1938, leder af den historiske afd. fra 1945, till. institutets sekretær 1947, honorær sekretær 1953-55; redaktør af »Økonomi og Politik« 1946-56; docent ved Goteborgs hogskola 1944-46; under-visningsassist. 1940-43, lektor 1943-53 og fra 1953 professor i moderne historie og samfundskundskab ved Kbhvns universitet; professor i International Relations ved University of Minnesota 1948-49; sekretær ved den parlamentariske kommission 1947-53.

Medl. af styrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi fra 1943, næstformand og kasserer fra 1955; næstformand for Dansk Samråd for Forenede Nationer fra 1947; medl. af Foreign Po-licy Association, New York 1949; formand for Frederik Dreier Samfundet 1950; medl. af The London Institute of World Af fairs 1950; medl. af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde 1951; medl. af bestyrelsen for Studentersamfundets oplysningsfor-ening 1951; medl. af udvandrerarkivets danske komité 1951; medl. af Council for European Association for American Studies 1954; formand for forretningsudvalget for Danish Graduate School 1955.

Litterære arbejder: Den polske Korridor og Danzig (1936); afsnittet; Udenrigspolitiken 1830-90 i Gyldendals nye Verdenshistorie (1936); Det fjerne Østen og Magternes Kamp (1941); Studier over den økonomiske Liberalismes Gennembrud i Danmark. Landhaandværket (disputats, 1944); Verdenspolitik i Kort og Tekst (1946); Den moderne Storby (perioden 1870-1945 i København fra boplads til storby, 1948); Den nord-atlantiske Pagt (1952); Stubbekøbing 1354-1954 (1954); Esbjerg under den anden Verdenskrig 1939-1945 (1955); Medarbejder ved leksika samt afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter; udenrigspolitisk medarbejder ved Ekstrabladet 1949-54. Adresse: Institutet for Historie og Samfundsøkonomi, Skt. Peders Str. 5, Kbhvn. K.

HENRICHSEN Axel direktør, vicekonsul; f. 14/7 1898 på Femø; søn af købmand Carl Henrichsen (død 1942) og hustru Johanne f. Jensen (død 1957); gift (5/6 1929) m. Ellen H., f. 30/6 1904 i Nykøbing F., datter af- hotelejer Carl Kragh (død 1955) og hustru Anna f. Christoffersen (død 1944).

I lære i korn- og foderstofforretningen A Nielsen & Co. A/S, Nykøbing F. 1914-19; ansat i korn- og foderstofforretninger i New York og Kansas City 1919-22; disponent og prokurist i A Nielsen & Co. A/S 1922, adm. direktør for selskabet fra 1934 og et par år senere till. for Dansk Saasæd og Korn-Eksport A/S; norsk visekonsul.

Formand for landbrugsministeriets korneksportudvalg, for Foreningen af Danske Korneksportører og for Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter; medl. af Danske Korn og Foderstof Importørers Fællesorganisation, af frøkontrollens bedømmelsesudvalg og af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for korn- og foderstofhandelen; medl. af bestyrelsen for Dansk Saasæd og Korn-Eksport A/S for J Lutken Frigast & Co. A/S og for O Nielsen & Dehn A/S, Stubbekøbing, af bestyrelses-rådet for Den Kbhvnske Sø-Assurance-Forening Lmt. og af repræsentantskabet for Lolland-Falsters Industri- og Land-brugsbank, Nykøbing F.; medl. af bestyrelsen for Nykøbing Falsters Handelsstandsforening, af bestyrelsen (næstformand) for Foreningen af Arbejdsgivere ved Nykøbing Falster Havn samt af det lokale havneudvalg og brokommissionen; medl. af bestyrelsen for foringen Norden's Iokalafd. og for Lands-"eningen mod Børnelammelse (Polio). Udenl. orden: N.St.0.3!. Adresse: Kongensg. 19, Nykøbing Fl. Sommerbolig: Bøtøvej 75, Marielyst, Væggerløse.

HENRICHSEN Carsten L lektor; f. 18/8 1897 i Kbhvn.; søn af kunstmaler, tegnelærer Aksel Thorsten Henrichsen (død 1942) og hustru Christiane f. Sommer (død 1946); ugift.

Student (Østre borgerdydskole) 1915; tand. mag. 1923; timelærer ved Svan-holm gymnasium 1924-26; adjunkt ved

Sortedam gymnasium 1926, lektor smstds 1940; till. sekretær ved det filosofiske fakultet ved Kbhvns univ. 1936-41; assistent i folkeuniversitets-udvalget 1925-44, sekretær 1944-49; sekretær i Folkeuniversitetsforeningen i Kbhvn. 1925-44.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Magisterforening 1937-48 (kasserer 1941-48) og for folkeuniversitetet 1949-53 (kasserer 1951-53).

Har skrevet: Folkeuniversitetsvirk-somheden 1924-48 (1948); medredaktør af Magister-Stat (1926) og Magister-Stat (1945); redaktør af Supplement til Magister-Stat (1933); har oversat: Adam af Bremen (1930); medudgiver af Billeder til Oldtidens Historie og Kultur (1936).

Adresse: Holsteinsg. 20, Kbhvn. Ø.

HENRICHSEN Jacob direktør; f. 30/3 1911 på Frdbg.; søn af direktør M Henrichsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Marie f. Møller; gift (7/5 1936) m. Jytte H., f. 17/10 1912 i Nykøbing F., datter af filialdirektør i Danmarks Nationalbank Robert G Laub (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Agnete f. Saxild.

Eealeks. 1928; uddannet hos Axel B Lange, Frederikssund 1928-30; ansættelser i Tyskland og England 1931-33; va-remæglereks. 1935; disponent i firmaet Elkan Wulff, Kbhvn. 1934-38; ansat i Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer, Kbhvn. 1939, direktør smstds fra 1943.

Medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen 1944, næstformand fra 1950; medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen, for Forenede Assurandører A/S og for Dansk Ozalid A/S.

Adresse: Bjergtoften 10, Hellerup.

HENRICHSEN Thomas Walsee Johan fh. overlæge; f. 20/4 1877 i Skive; søn af købmand Johan Anton Henrichsen (død 1911) og hustru Thomasine f. Walsøe (død 1935); gift (21/3 1908) m. Mary H., f. 27/4 1880 i Kbhvn., datter af hovedkasserer, justitsråd Vilhelm Ewald (død 1917) og hustru Dagmar f. Jensen (død 1916).

Student (Viborg) 1895; med. eks. 1904; studierejse til Hamborg og Ep-pendorf s. å.; skibslæge på rejse til Vestindien, Mexico og USA s. å.; uddannelse på Sankt Josephs hospital 1904-06 og på fødselsstiftelsen i 1906; assistent ved Konigl. Frauenklinik i Dresden s. å.; studierejse til Freiburg og Wien (kirurgi) s. å.; gentagne studierejser til London, Paris, Amsterdam og Hamborg; specialistanerk. i kirurgi 1918; prakt. i Skive 1906; sygehuslæge i Sæby ved Høng 1913; overlæge ved amtssygehuset i Kalundborg 1918-47.

Har skrevet forsk, afhandlinger i danske og udenl. fagskrifter; En Del Skæmteviser - Kantate ved 50 Aars Studenterjubilæum (1945); Kantate ved Nordvestsjællands Lægekredsforening's 75 Aars Dag (1950).

Adresse: Syrenvænget 5, Virum.

HENRIKSEN Erik Karl professor, civilingeniør, E.; f. 27/12 1902 i Haslev; søn af blikkenslagermester Rasmus Johannes Henriksen og hustru Marie Catrine f. Nielsen; gift (28/3 1928) m. Tora H„ f. 22/2 1902, datter af maskinhandler Mads Georg Thomsen (død 1925) og hustru Anna Mathilde f. Ottzen.

Student (Roskilde) 1920; cand. phil. 1921; cand. polyt. 1926; ansættelser og studier i England og Tyskland 1926-28; ansat i A/S Frichs, Århus 1928-32; docent i mekanisk teknologi ved Danmarks tekniske højskole 1932, professor 1943-51; professor ved Cornell university, USA 1948-53; professor ved University of Missouri og leder af værktøjsma-skinlaboratoriet 1953-56; Project Manufacturing Research Engineer ved Convair, Fort Worth 1956.

Medl. af bestyrelsen for Svejsecentralen 1941-51 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1942; medl. af bestyrelsen for Dansk Tekstilforskningsinstitut 1944-51 og af Gentofte kommunalbestyrelse 1946-48; medl. af bestyrelsen for A/S Strandvejs Gasværket 1948-49; rådg. ingeniør og konsulent for industrielle virksomheder.

Har skrevet artikler og afhandlinger i inden- og udenlandske fagblade og arbejder til brug for undervisningen: Zerspanung und Eigenspannungen, Ingeniørvidenskabelige Skrifter A nr. 43, 1937; Residual Stresses in Machined Surfaces, Transactions of the Danish Academy of Technical Sciences, 1948, nr. 7; afhandlinger om konstruktion af spånbrydere for drejestål 1953-56 og om bearbejdning af titanium 1956; redaktør af afd. maskinteknik i Ingeniøren 1938-48; medredaktør af Jern og Staal (1941); redaktør af Maskiner og Værktøj (1944). Har foretaget experi-mentelle undersøgelser over skærende Værktøjer for metalbearbejdning. Adresse: 2812, Westridge, Fort Worth, Texas, USA.

HENRIKSEN J V personalechef, R1.; f. 17/6 1908 i Kbhvn.; søn af overlærer A E Henriksen og hustru Camilla f. Weldingh; gift (9/5 1936) m. Gerda H., f. 2/9 1914 i Ikast, datter af læge Poul Sandager og hustru Marie f. Petersen (død 1947).

Student (Schneekloths skole) 1927; cand. jur. 1933; sekretær i skattedepartementet 1933, i finansministeriet, departementet for told- og forbrugsafgifter s. å., fuldmægtig 1943, ekspeditions-sekr. 1944, kontorchef 1947, personalechef 1956.

Sekretær hos generaldirektøren for skattevæsenet 1938-47; medarbejder ved overskyldrådet 1936-38 og ved statens ligningsdirektorat 1938-50.

Formand for toldvæsenet og toldgrænsekorpsets eksamenskommissioner og lærer ved toldvæsenets fageksaminer; formand for toldvæsenets personalenævn og for toldvæsenets og toldgrænsekorpsets tjenestetidsnævn; formand for Pensionsfonden af 1844; sekretær for klagenævnet vedr. forbrugsafgifter 1950-56 og for nævnet for afgift på omsætningen af stærke drikke; medl. af forsk, ministerielle udvalg.

Udgiver af Haandbog for Toldetaten fra 1947.

Adresse: Vinterv. 20, Charlottenlund.

HENRIKSEN Knud solodanser, R.; f. 28/8 1906 i Kbhvn.; søn af tobakshandler E A Henriksen (død 1952) og hustru Lucretia f. Høybye; gift (10/3 1939) m. Bodil H., f. 22/4 1901 i Kbhvn., datter af maskinmester Albert Sørensen (død 1929) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1956).

Elev på Det kgl. Teaters balletskole 1915; ansat som danser 1925; balletdanser 1927; solodanser 1933; lærer ved balletskolen 1933-41; afsked 1947 på grund af følgerne af tilskadekomst på teatret.

Sekretær i foreningen Den kgl. Ballet 1924-33 og 1937-40, formand 1934-37 og 1944-45, solopartier i Napoli (1. gang 1924) og i de øvrige balletter af Bournonville, i Coppelia, Petroucha. Gaucho, Slaraffenland o. m. a.

Adresse: Kongedybet 5, Kbhvn. S.

Sommerbolig: Anholt.

HENRIKSEN Oliver amtslæge, R.; f. 13/4 1895 i Dannemarre; søn af førstelærer Ferdinand Henriksen (død 1926) og hustru Hanne f. Rasmussen (død 1940); gift (25/11 1927) m. Astrid H.. f. 25/1 1895 i Skrøbelev, datter af godsejer Lars Rasmussen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Maren f. Nielsen (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1914: med. eks. 1922; derefter kandidat og reservelæge ved forsk, hospitaler i provinsen og Kbhvn.; prakt. i Nakskov 1926-31; embedslægeeks. 1934; specia-listanerk. i dermato-venerologi 1935; kredslæge i Østlollands lægekreds, Sakskøbing 1937; amtslæge i Lolland-Falsters amtslægekreds 1947.

Medl. af skolekommissionen i Sakskøbing fra 1942 og af Sakskøbing byråd fra 1946.

Adresse: Skovbovej. Nykøbing Fl.

HENRIKSEN Otto amtsforvalter, R.: f. 23/12 1910 i Kbhvn.; søn af overlærer Alfred Emil Henriksen og hustru Camilla f. Weldingh; gift (20/2 1937) m. Grete H., f. 8/6 1913 i Vejle, datter af købmand Holger Warburg (død 1950) og hustru Tinne f. Jørgensen (død 1955).

Student (Vestre borgerdydskole) 1929; cand. jur. 1935; dommerfuldm. i Vejle 1935; sekretær i skattedepartementet, finansministeriet, s. å., fuldmægtig 1943, ekspeditionssekr. 1948, kontorchef 1954; amtsforvalter i Svendborg 1955.

Medarbejder ved overskyldrådet 1936, fra 1938 ved landsskatteretten; sekretær i Skatterådsforeningen 1951; medl. af udvalget vedr. tipsmidlernes fordeling 1952. Adresse: Klampenborgv. 15, Svendborg.

HENRIKSEN Paul civilingeniør, R., Chr. X Fr.M.; f. 29/3 1895 i Kbhvn.: søn af kontorchef Victor Henriksen (død 1938) og hustru Alvilda f. Noach (død 1928); gift (15/5 1924) m. Elvira H., f. 10/12 i Buenos Aires, datter af fabrikejer Santiago Eezzo (død 1922) og hustru Inés f. Bonomi (død 1936).

Student (privat dimit.) 1915; filosofikum 1916; cand. polyt. 1922; afdelings-meteorolog ved meteorologisk institut, Kbhvn. 1923-24; arbejde og uddannelse i fl. amerikanske ingeniørfirmaer (New York og Pensylvania) 1924-28; afdelings-tog. i Dwight P Robinson & Co., Buenos Aires 1928-33; startet selvstændigt firma Dinaco i Buenos Aires 1934.

Medl. af bestyrelsen (periodevis formand, sekretær og kasserer) for Dansk Hjælpeforening i Buenos Aires 1941-47, for Danmarkshjælpen 1940-46, for Dansk Klub 1946-48 og for Dansk Argentinsk Kulturel Forening 1946-53; redaktør af Frit Danmark (Argentina) 1943-46. Adresse: Avenida Libertador San Martin 3590, Buenos Aires, Argentina. Sommerbolig: Liselund, General Pa-checo, Argentina.

HENRIKSEN Robert professor, direktør, K.DM.p.p.; f. 14/12 1890 i Vaalse; søn af lærer Ferdinand Henriksen (død 1926) og hustru Hanne f. Rasmussen (død 1940); gift (25/3 1922) m. Ester H., f. 5/5 1900 i Sandby, datter af overlærer Christian Skafte (død 1947) og hustru Margrethe f. Mørk.

Cand. polyt. (elektroing.) 1916; ingeniør ved Kbhvns sporveje 1918-19; studierejse i Amerika 1920-21; ingeniør i S A Fabers rådg. ingeniørforretning 1922-35; ved elektricitetsrådet 1935-38, kommitteret 1947-51; professor ved Danmarks tekniske højskole 1938-50; direktør i Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs-Akts. og Elektricitetsselskabet Isefjordværket 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings elektrotekniske faggruppe 1933-36; formand 1940-43; medl. af Dansk Elektroteknisk Komité fra 1939, af elektricitetsudvalget af 1940, af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1941, præsident 1953-56, af elektrici-:e:skommissionen af 1941's tekniske underudvalg og af bestyrelsen for A/S Ac-curnulatorfabriken fra 1943; administrator for Siemens Elektricitets A/S, Kbhvn. fra 1945; medl. af Studieselskabet for norsk Krafteksport 1945-49, af det af Akademiet for de tekniske Videnskaber nedsatte traktionsudvalg af 1951 og af ministeriets samfærdselskommission af 1950; medl. af Den Danske Nationalkomité for World Power Conference fra 1946, vicepræsident fra 1952; medl. af bestyrelsen for Conference Internationale des Grand Réseaux Electriques å Haute Tension; medl. af elektricitetsrådet fra 1951, af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening fra 1951 (formand fra 1955), for Elektricitetsselskabet Isefjordværket og for I/S Kraftimport fra 1954; medl. af atomenergikommissionen fra 1955 (næstformand fra 1956) og af dennes forretningsudvalg fra 1956.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Tonysv. 6, Charlottenlund.

HENRIQUES Alf dr. »ML; f. 16/12 1906 i Kbhvn.; søn af hovedkasserer Rolf Henriques (død 1948) og hustru Ella f. Sidenius; gift 1. gang m. Inga H., f. Poulsen, f. 4/12, død 1941; 2. gang (1945) m. lektor, cand. mag. Gudrun H.. f. Henriques, f. 18/2.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1925; cand. mag. 1931; Filosofisk-histo-risk Samfunds højeste pris 1931 og 1933; lærer ved Østre borgerdydskole 1933; lektor i dansk ved universitetet i Uppsala 1934-42; dr.phil. (Kbhvn.) 1941; adjunkt ved Aurehøj statsgymnasium 1942, lektor 1950, udenfor nr. 1955; dramatisk konsulent ved Det kgl. Teater fra 1955; till. forstander for teatrets dramatiske elevskole fra 1956; rejselektor for foreningen Norden og universitetslektor ved Goteborg Hogskola u.' Sve-rigesophold 1943-45; kbhvnsk teatermedarbejder ved Jyllandsposten 1946-55; korrespondent til Shakespeare Sur-vey fra 1947; formand for Dansklærerforeningen 1948-54; censor i dansk ved skoleembedseks. ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1948; censor ved Handelshøjskolen i Kbhvn fra 1956.

Har skrevet: Det danske Skæbnedrama (1936); Johannes V Jensen (1938); Shakespeare og Danmark indtil 1840 (disputats, 1941); Svensk Litteratur 1900-1940 (1942); Modern dansk dramatik (Stockholm, 1942); Kaj Munk (1944); Litteraturforstaaelse (1948); artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Hesseltoften 6, Hellerup.

HENRIQUES Arthur overretssagfører, R. DM.; f. 8/3 1878 i Kbhvn.; søn af grosserer Ruben C Henriques (død 1943) og hustru Birgitte f. Fraenckel (død 1920); gift (3/5 1904) m. Else H., f. 11/5 1882 på Frdbg., død 1949, datter af vekselerer Laurids Bing (død 1903) og hustru Amalie f. Bendix (død 1933).

Student (Metropolitanskolen) 1896; cand. jur. 1902; overretssagf. 1906; løjtnant.

Formand i værgerådet for Kbhvns 4. værgerådskreds 1912-22; medl. af over-værgerådet (nu landsnævnet for børneforsorg) 1932-48; sekretær for det mosaiske Troessamfund 1915-46, till. juridisk konsulent fra 1945; formand for direktionen for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Troessamfund til 1943; næstformand i Selskabet for grafisk Kunst; medl. af bestyrelsen for Børnegården i Sundby til 1955.

Udgiver af Samling af Forordninger, Reskripter, Love, ministerielle Skrivelser, Domme m. m. vedr. Det mosaiske Troessamfund i Danmark (1909); medudgiver af Børneloven, med Indledning, Anmærkninger og Sagregister (1918). Adresse: Petersborgv. 4, Kbhvn. Ø.

HENRIQUES Carl Otto vekselerer, K.DM.; f. 26/3 1887 i Kbhvn.; søn af vekselerer Otto Ruben Henriques (død 1932) og hustru Elisa f. Bendix (død 1942); gift (22/8 1912) m. Elly H., f. 6/10 1894 i Kbhvn., datter af fru Thyra Hertz f. Bendix (død 1952).

Student (Metropolitanskolen) 1905; uddannelse i banker og bankierhuse i Hamborg, London og Paris; prokurist i firmaet R Henriques jr. 1910, medindehaver 1919.

Har både i udlandet og herhjemme studeret nationaløkonomi med bank- og børsforhold som speciale.

Formand for repræsentantskabet for Fondsbørsens Medlemmer; medl. af Fondsbørs-bestyrelsen, af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet til 1952 og af repræsentantskabet for Dansk For-sorgsforening; medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab.

Adresse: Esplanaden 7, Kbhvn. K.

HENRIQUES C B højesteretssagfører, SK. DM.; f. 6/11 1870 i Kbhvn.; søn af grosserer Benny Henriques (død 1912) og hustru Betzy f. Bing (død 1916); ugift. Student 1888; cand. jur. 1893; over-retssagf. 1897; højesteretssagf. 1906; medl. af Sagførernes Hjælpe- og Un-derstøttelseskomité; kasserer for Fæng-selsselskabet i Kbhvn. til 1951; formand for Mosaisk Trossamfunds repræsentantskab 1930-46; medl. af den faste voldgiftsret 1910-43; formand for Arbejdsgiverforeningens faste voldgifts-kommission til 1943; formand for Børnehaveforeningen for Døvstumme til dens ophævelse i 1927; medl. af Den danske Sagførerforenings hovedbestyrelse til Foreningens ophævedes 1919; formand i retsrådet 1919; medl. af retsplejeudvalget 1919-46; medl. af bestyrelsen for den danske afd. af Skandinaviske Juristmøder til 1949 og af Fæng-selsselskabernes fællesbestyrelse; formand for Højesteretsskranken 1929-36 og for Sagførergaarden. Adresse: Kronprinsensg. 5, Kbhvn. K. Sommerbolig: Villa Christiania, Skodsborg.

 

HENSCH Anton Vilhelm oberst, R'.,HTH.; f. 25/7 1907 på Frdbg.; søn af cand. mag. Laurids Hensch (død 1954) og hustru overlærer Edith, f. Heede (død 1952).

Student (Frdbg. gymn.) 1925; cand. phil. 1926; premierløjtn. af ingeniørtropperne 1930; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1940; oberstløjtn. 1951; oberst af telegraftropperne 1955; officersskolens specialklasses ingeniørkursusl932-36; chef for radiokompagniet 1938, for hærens signalskole 1951, for sjællandske telegrafregiment 1956; studierejser til Finland, Sverige, Frankrig, Belgien og USA; lærer i matematik på Galster og Holbølls kursus 1938-46; lærer ved hærens officersskole 1941-51.

Formand for Ingeniørløjtnantsselska-bet 1938-40.

Tildelt Det krigsvidenskabelige Selskabs sølvmed. (St. Germain-medaljen) for en afhandling om kryptografi; har endv. skrevet lærebøger i militær signaltjeneste.

Adresse: Sophus Bauditz V. 9, Kongens Lyngby.

HERDAL Harald forfatter; f. 1/7 1900 i Kbhvn.; søn af tømrer Niels Nielsen (død 1910) og hustru Hanne f. Johansen (død 1943); gift m. forfatterinden Ditte Cederstrand.

Kom i stukkatørlære i 1915, ikke udlært; derefter kontorist, arbejdsmand og arbejdsløs; debuterede som forfatter 1929; tildelt Henrik Pontoppidan prisen 1938, Det Bærentzenske Legat 1939 og Det Ånckerske Legat s. å., Astrid Goldschmidt Legat, Frøken Suhrs Forfatterlegat, Otto Benzons Legat 1942, Martin Andersen Nexø prisen 1946 m. fl.

Har skrevet: Nyt Sind (digte, 1929); Eros og Døden (digte, 1931); Tirsdag (roman, 1932); Bisser (noveller, 1933); Nøgne Digte (1933); Man skal jo leve (roman, 1934); En lidt almindelig Historie (roman, 1934); Løg (roman, 1935); Den første Verden (1936); Der er noget ivejen (roman, 1936); Mennesket (digte, 1937); Mens vi blir voxne (roman, 1937); En Egn af Landet (1939); Digte gennem ti Aar (1940); Blomstrende Tjørne (1941): Tusmørke (roman, 1943); Nye Digte (1944); Barndom, erindringer I (1944); De unge Aar, erindringer II (1945); Læreaar, erindringer III (1946); Digte i Vinteren (1946); Bisser og andre fortællinger (1948); Tag disse digte, kære (1948); Digte 1929-1949 (1949); Ukuelige menneske (1949); Nattergalen (digte, 1949); I berøring med livet (noveller, 1950); Drømmeren (digte, 1951); Rejse i Den tyske demokratiske republik (s. m. Ditte Cederstrand, 1951); Skyede sommerdage (roman, 1952); Guldspurven og sølvfuglen (digte, 1953); Jammersminde (roman, 1953); Rast undervejs (1954); Elise (noveller, 1955); Dagene går (digte, 1955); Grevinde Danner (roman, 1956); Det største (roman, 1957).

Adresse: »Smedebakken« pr. Kvistgaard.

HERFELT Jens højesteretsdommer, K. DM.p.p.; f. 16/1 1894 i Sjørring; søn af gårdejer Anders Chr. Andersen (død 1913) og hustru Anne Cathrine f. Nielsen (død 1952); gift (3/7 1921) m. Anna H., f. 1/1 1892 i Hvalsø, datter af købmand P N Clausen (død 1913) og hustru f. Jørgensen (død 1924).

Student (privat dimit.) 1915; cand. jur. 1921; fg. sekretær i justitsministeriet 1922, sekretær 1929, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1939; dommer i østre landsret 1945 (i 1946 udenfor nr.); politidir. i Kbhvn. 1948; dommer i højesteret 1951.

Medhjælper for statsadvokaterne ved østre landsret 1929-37; kst. politimester i Hasle m. v. 1932-33; justitsministeriets kasseinspektør ved politimesterembederne 1938-46; kgl. kommissarius for konfiskation af tysk og japansk ejendom 1946-48 og fra 1953; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1950-51; næstformand i den faste voldgiftsret 1953; formand for over-skibssynet 1953.

Udenl. ordener: N.St.0.21.; S.V.2'.

Adresse: Neriev. 7, Hellerup.

HERGEL Hugo ambassadør, K.DM., D.r.K. H.p.p.; f. 1/4 1891; gift (21/10 1925) m. Grace Eileen Heuckendorff f. Stewart.

Student (Århus) 1908; cand. jur. 1914; indtrådt i udenrigsministeriet 1916; fg. som generalkonsul i Shanghai 1921-25; legationssekr. i Haag 1928-30; charge d'affaires og legationsråd i Tokio 1930-35; kontorchef i den politisk-juridiske afd. 1936; charge d'affaires i Prag juli-sept. 1938; kontorchef i den økonomiskpolitiske afd. 1940; gesandt i Beograd 1946; till. i Bukarest og Sofia 1947; gesandt i Moskva 1950, i Ankara, Athen og Tel Aviv 1954; ambassadør i Ankara og Athen 1956.

Udenl. ordener: Chin.G.H.22.; Fi.H.R. 22.; Gr.G.1.2.; I.Kr.2.; J.O.S.3.; N.O.N.4.; S.V.31.

Adresse: Ambassade Royale de Danemark, Ankara, Tyrkiet.

HERLER Povl kontorchef, R.; f. 15/11 1907 i Lynge; søn af forpagter Martin Madsen (død 1946) og hustru Anna Nielsine f. Nielsen (død 1941); gift (18/3 1934) m. Ebba Elisabeth H., f. 2/11 1908 i Skjern, datter af læderhandler M Madsen (død 1952) og hustru Louise f. Jespersen.

Student (Haslev) 1927; cand. jur. 1933; sekretær i finansministeriet (skattedepartementet) 1933, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1945, kontorchef 1949; till. medarbejder i landsskatteretten 1935-51, i statens ligningsdirektorat 1951-52; sagførerfuldm. 1934-35 og 1945-47; sagfører (bestall. depon.) 1947; sekretær i Skatterådsforeningen 1943-46 og i skattekommissionen 1946-48; i Bolivia for Forenede Nationer 1953-54.

Medl. af folkeforsikringskommissio-nen af 1948, af statens kontrolnævn ved Tipstjenesten 1952 og af klasselotteri-nævnet 1952; medl. af og formand for amtstuernes eksamenskommission 1952-54; medl. af udvalgene om skattefri afskrivninger, om sømandsbeskatning og om kooperationsbeskatningen.

Har skrevet artikler om beskatningsforhold i inden- og udenlandske fagskrifter.

Adresse: Ordrup Jagtv. 171, Charlottenlund.

HERLEVSEN Ernst filialdirektør i Danmarks Nationalbank; f. 7/6 1901 i Hvam: søn af stationsmester P Herlevsen (død 1930); gift m. Grete H., datter af fortmester Alfred Møller (død 1937).

Uddannet i Landmandsbankens afd. i Kolding 1918-22; ansat i Nationalbanken 1923, i filialen i Århus 1923-32, i hovedbanken 1933, fuldmægtig 1940, kontorchef 1944, leder af seddelombytningen 1945, økonomiinsp. 1949, filial-dir. i Nykøbing F. 1950.

Delegeret ved handelsaftalerne i Randstaterne 1940, i Schweiz 1940-47; medl. af livjægernes bestyrelse 1946-50; formand for Falster og Østlolland's Garderforening; kredsbestyrelsesmedl. i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse: medl. af bestyrelsen for foreningen Norden's Nykøbing F. afd.

Adresse: Dronningensg. 24, Nykøbing Fl.

HERLØW Erik arkitekt; f. 5/1 1913 i Helsingør; søn af landsretssagfører M Her-løw (død 1954) og hustru Petra f. Eggert; gift (25/9 1946) m. Birgitte H., datter af professor, billedhugger Einar Utzon-Frank (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Gerda f. Christensen.

Student (Helsingør) 1933; afgang fra Kbhvns bygmesterskole 1936, fra kunstakademiet 1941; leder af tegneundervisningen på Guldsmedehøjskolen i Kbhvn. 1952-54; kunstnerisk konsulent for Dansk Aluminium Industri 1954, Den kgl. Porcelainsfabrik 1955 og Philips A/S 1955.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings udstillingsudvalg 1949-50 og af Charlottenborgudstillingens         censurkomité 1949-53; næstformand for Selskabet for Industriel Formgivning 1954; medredaktør af IDEA og Neue Mobel, Stuttgart 1953.

Har ombygget herregården Brattingsborg på Samsø (s. m. E Kindt-Larsen) 1946; opført forretningsejendom på Skt. Thomas, Vestindien 1949-51; associated Architect ved opførelsen af den amerikanske ambassade, Kbhvn. 1952, samt opført villaer og kontorbygninger i Kbhvn. og provinsen; arkitekt ved indretning af varehuse for la Rinasciente i Milano; arkitekt for en række udstillinger her i landet, bl. a. Atomudstillingen 1949, »Dansk Arbejde« 1951, Textiludstillingen 1952, Svendborg bys jubilæumsudstilling »Sydfyn« 1953, og i udlandet, bl. a. for Danmarks udstilling på den 9. Triennale i Milano 1951, Skandinavisk Kunstindustriudstilling i London 1951, Dansk Landbrugsudstil-ling i Rom 1953, interskandinavisk udstilling på Milanomessen 1954, interskandinavisk vandreudstilling »Design in Scandinavia« på 25 museer i USA og Canada siden 1954; till. arkitekt for »Komitéen for Udstillinger i Udlandet« ved en række udstillinger; har udført industrielle og kunstindustrielle arbejder hvoraf eksemplarer er indkøbt af bl. a. Kunstindustrimuseet i Kbhvn., Nationalmuseum i Stockholm, Kunstindustrimuseet i Bergen og Museum of Modern Art i New York.

Tildelt C F Hansens opmuntringspræ-mie 1948, Bernhard Hirchsprungs Legat s. å., K V Engelhardts Mindelegat 1949, Grand Prix på Triennalen i Milano 1951, guld- og sølvmed. på Triennalen 1954 og Eckersberg-medaljen 1956.

Har skrevet: Gode Ting til Hverdagsbrug (1949); Studietegninger for guldsmede (s. m. Trier Mørch, 1952); medforfatter af statsradiofoniens grundbog »Bosætningsbogen« (1953); tidsskriftartikler.

Adresse: Toldbodg. 73, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Galtebjerg pr. Eskebjerg.

HERLØV Rasmus redaktør, R., Chr. X Fr.M.; f. 8/10 1868 i Gem ved Silkeborg; søn af gårdejer Peder Nielsen (død 1897) og hustru Kirsten f. Sørensen (død 1893); gift (25/5 1895) m. Wilhelmine H., død 1941, datter af landhandler Charles Holbech (død 1897) og hustru f. Busch (død 1898).

Udgået fra Silkeborg realskole og Århus kathedralskole; udvandrede 1888; uddannelse på Chicago Theological Se-minary, theologisk embedseks. 1891; fortsatte studier ved Chicago universitet 1892-95.

Medredaktør af »Evangelisten«, Chicago 1891-1900; siden 1900 medredaktør eller hovedredaktør af »Domestie Engineering«, Chicago; medarbejder ved udgivelse af mange tekniske bøger om Plumbing, Heating, Ventilation, Air Conditioning Buisness Problems etc.

Adresse: Hotel Aragon, Chicago 15,

111., USA.

HERMANN Ebbe direktør, cand. polit.; f. 11/6 1901 i Gentofte; søn af rodemester Holger Hermann (død 1937) og hustru Edith f. Dahl (død 1943); gift (22/1 1931) m. Vibe H., datter af bogtrykker Viktor Petersen Bording (død 1926) og hustru Ellen f. Hansen (død 1933).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1918; cand. polit. 1925; studieophold i Canada 1925-27; ansat i Kbhvns kommune 1928, fuldmægtig i direktoratet for stadens faste ejendomme 1933, ekspeditions-sekr. smstds 1944, vicekontorchef 1946-51; vicedir. i Foreningen Socialt Boligbyggeri 1951, direktør smstds 1953, adm. direktør 1956.

Medl. af bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige Boligselskaber, af repræsentantskabet for Kbhvns | Brandforsikring og af bestyrelsen for forsk, ejendomsaktieselskaber.

Adresse: Hvidørev. 60, Klampenborg.

Sommerbolig: Trollehuset, Tibirke

Sand pr. Frederiksværk.

HERMANN Harold ingeniør, direktør; f. 27/9 1888 i Svendborg; søn af fotograf Johan Hermann (død 1914) og hustru Catharina f. Clausen (død 1918): gift (14/8 1920) m. Margrete H„ f. 9/8 1901 i Marstal, død 1928, datter af skibsmægler Hans Grube (død 1920) og hustru Ane Margrethe f. Mikkelsen (død 1946).

Udgået fra Svendborg realskole 1903 og Helsingør teknikum 1911; konstruktør ved Kbhvns Flydedok & Skibsværft 1911; driftsing. ved Marstal Staalskibsværft 1916, direktør smstds 1918-21; driftsingeniør ved The International Shipbuilding & Engineering Co., Ltd., Danzig 1922-37; overing. ved A/S Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri 1937; un-derdir. ved Aalborg Værft A/S s. å.; direktør smstds 1952-54.

Udenl. orden: I.F.3,

Adresse: Vesterbro 42, Aalborg.

HERMANN Knud overlæge, dr. med.; f. 9/10 1906 i Kbhvn.; søn af købmand Jacques Hermann (død 1957) og hustru Gerda f. Bang (død 1948); gift (10/4 1932) m. Ruth Elisabeth H„ f. 14/7 1904 i Fuglebjerg, datter af fh. hospi-talsforvalter Ejvind Mørch og hustru Gudrun f. Trier (død 1956).

Student (Østre borgerdydskole) 1924; med. eks. 1931; specialistanerk. (psykiatri og neurologi) 1940; dr. med. 1944; overlæge i neurologi og psykiatri i in-valideforsikringsretten 1951; afdelingslæge ved rigshospitalets neuromedicinske afd. 1951, assist. overlæge 1954.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Ordblindesagen i Danmark fra 1943, af bestyrelsen for Foreningen af Yngre Læger 1943-44 og af foreningens voldgiftsret 1945-51 samt af bestyrelsen for Dansk Neurologisk Selskab 1945-48.

Har skrevet: Om Afasi (s. m. Mogens Fog, 1941); Om psykiske Funktioner ved intracranielle Svulster (disputats, 1944); Om medfødt Ordblindhed (1955); medarbejder ved Haandbog for Sygeplejersker, Klinisk Ordbog og Lærebog for Sygeplejeelever.

Adresse: GI. Kongev. 19, Kbhvn. V.

 

HERMANN Povl direktør, civilingeniør, R.; f. 27/4 1905 i Kbhvn.; søn af dekoratør Frants Hermann (død 1908) og hustru Bodil f. Jensen (død 1950); gift (9/11 1932) m. Ragna H., f. 5/9 1906 i Rønne, datter af højesteretsdommer Georg Lett (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ulla f. Kirketerp.

Student (Rønne) 1923; cand. polyt. 1928; ingeniør hos Allan Christensen & Co. s. å.; driftsing. i A/S Junckers Savværk 1935, direktør 1938; direktør i A/S Hasle Klinker- og Charaottestensfabrik fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Træindustriens Fabrikantforening for Østifterne 1938-56 og af forsk, faglige udvalg m. v.; medl. af Industrirådet fra 1957.

Adresse: Svanevænget 15. Kbhvn. Ø.

HERMANN Povl højesteretsdommer, R1.; f. 23/5 1902 i Kbhvn.; søn af købmand Jacques Hermann (død 1957) og hustru Gerda f. Bang (død 1948); gift (28/12 1928) m. Gerda H., f. 2/5 1909, datter af toldforvalter Johs. Pedersen og hustru Augusta f. Gundersen (død 1936).

Student (Østre borgerdydskole) 1920; cand. jur. 1926; dommerfuldm. i Aabenraa 1926; i Graasten 1927; till. sekretær for henstandsudvalget for Aabenraa-Sønderborg amt 1932-33; politiadvokat i Kbhvn. 1934; kst. ledende politiadvokat 1940; dommer i Kbhvns byret 1941, i østre landsret 1950, i højesteret 1954; till. næstformand for boligvoldgiftsretten for Kbhvn. m. v. 1948-50; kommissionsdommer 1949-52; lærer ved politiskolen 1936-44; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1949-55.

Medl. af arbejds- og forligsnævnets formandsskab 1945; mæglingsmand 1946, forligsmand 1952; formand for bestyrelsen for Foreningen af 1837 til Forsømte Børns Frelse; medl. af det af justitsministeriet nedsatte udvalg ang. fuldbyrdelse af fængselsstraf m. v.

Adresse: Næstvedg. 26, Kbhvn. Ø.

HERMANN Tage lektor, dr. phil.; f. 6/5 1902 i Kbhvn.; søn af prokurist Jacques Hermann (død 1932) og hustru Julie Alexandra f. Saabye (død 1906); gift 5 7 1926) m. faglærerinde Else H., f. 21'4 1901 i Kbhvn., datter af professor Carl H Hansen (se denne) og hustru Olga Ernestine f. Schumacher.

Student (Metropolitanskolen) 1919; cand. mag. 1925; studieophold i Nancy 1931, i Paris 1935, 1938 og 1955; vikar ved forsk, kbhvnske gymnasieskoler; terer ved Høng gymnasiekursus i 1926; adjunkt ved Herning gymnasium 1926-30, ved Efterslægtselskabets skole, Kbhvn. 1930, lektor smstds 1940; dr. phil. 1941; deltog i konkurrencen om professoratet i romansk sprog og litteratur ved Kbhvns sciversitet 1945.

Formand for det filosofiske studenterråd 1923-24; næstformand i Studenterforeningens seniorat 1936-37; medl. af præsidiet for ISS's danske afd. (Danmarks internationale Studenterkomité) 1937-47; censorsuppleant i fransk ved Kbhvns og Århus universiteter fra 1948; faginsp. for de kbhvnske kommuneskolers latinundervisning fra 1950.

Litterære arbejder: Den latinske Tradition i det førklassiske franske Drama (disputats, 1941); oversættelse med kommentar af Henri Estienne: Det store Bogmarked i Frankfurt (1948, svensk udg. 1956); Store Boglæsere, 19 Århundreders Humanisme (1949); har udg. og oversat; G Duhamel: Bibliofile Breve (1952); medudgiver af De gamle Hjem i Fredericia (1954); har skrevet afhandlinger i Translatøren, Bok-vannen og i Classica et Mediaevalia.

Adresse: Klokkestien 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Strandv. Reersø pr.

Gørlev Sjæll.

HERMANSEN Carl fh. kirkeminister, borgmester, K.p.p.; f. 5/2 1897 i Silkeborg; søn af damaskvæver Frederik Hermansen (død 1899) og hustru Caroline f. Jørgensen (død 1953); gift (12/12 1922) m. Elsebeth Susanne H., f. 14/8 1899 i Vaag, Færøerne, datter af førstelærer Poul Næss (død 1953) og hustru Elsebeth Sophie f. Dahl (død 1950).

Student (Silkeborg) 1915; cand. theol. 1921; kaldskapellan til Sydstrømø, Færøerne s.å.; sognepræst i Værum-Ørum 1924; præst for Ryslinge valgmenighed 1933; sognepræst i Hjørring 1940-45 og 1947-51, till. provst for Vennebjerg herred 1941-45 og 1947-51; kirkeminister i ministeriet Knud Kristensen. 1945-47 og i ministeriet Erik Eriksen 1951-53; borgmester i Hjørring fra 1954.

Medl. af repræsentantskabet for Den danske Præsteforening 1929-33, af Ryslinge sogns menighedsråd 1934-40, af bestyrelsen for Provsteforeningen 1942-51 og af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1949; medl. af Hjørring byråd 1943-45 og fra 1954; medl. af bestyrelsen for Fondet for dansk-norsk Samarbejde 1946; formand for Th. Langs Skoles Samfund 1948-56; medl. af jernbanerådet 1948-51; medl. af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1954.

Redaktør af Færøsk Kirketidende 1922-24, af Vejen Frem, Ny Dansk Kirketidende 1931-35, af Menighedsbladet 1935-45 og fra 1954 (fra 1957 ændret til: Dansk Kirketidende).

Har udg.: Fremtid og Evighed (1929); Fra en gammel Præstegaard (1935); Højtid (1936); Uforsagt (1937); Det kimer nu - (1939); Denne salige Tid (1942); Fyrre Aar frem (1946); Fra Thorshavn til Frederiksholms Kanal (1948); Det alt afgørende (1953); Kirkeskibet (1954); Farvel Christoffersen (1954); På Skagerrak (1954); Hjørring Diskontobank gennem hundrede år (1955); Tilbage til Ungdommen (1955); Huset på Bråten (1956); Om morsomme Byer og kedelige (1956); medudgiver af salmer 1935 (1935) og Grundtvig og Barth (1938).

Udenl. ordener: I.F.I.; S.N.21.

Adresse: Hjørring.

Sommerbolig: Averø-Bråten pr. Ask St., Norge.

HERMANSEN Erik legationsråd, chargé d'affaires; f. 14/4 1900 i Kjellerup; søn af fabrikant H Hermansen, Brunshaab Klædefabrik (død 1912) og hustru Marie f. Vestergaard (død 1921); gift (16/3 1935. ægteskabet opløst 1947) m. Edith H„ f. 2/1, datter af grosserer Hugo Michaelsen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Carrie f. Kappel (død 1941); gift (10 2 1951 m. Erna H., f. 2/10, datter af grosserer, direktør Harald Simonsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Betty Nathalia f. Thorup (død 1949).

Uddannet i Danmark, Tyskland og England og med afgangseks. fra Århus Handelsskole 1915-20; egen forretning i Århus 1920-22; medindehaver af Bue-mann & Co., Kbhvn. 1922-24; grosserer-og fabrikantborgerskab 1924; indehaver af firmaet Erik Hermansen til 1957; generalkonsul 1936 og fra 1957 legationsråd og chargé d'affaires for den Dominikanske Renublik.

Formand for Foreningen af danske Kjolefabrikanter 1939-44, næstformand 1947; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1938; formand i bestyrelsen for A/S O Bruuns Fabriker fra 1941; medl. af bestyrelsen for Selskabet for Dansk Teaterhistorie fra 1956.

Udenl. ordener: Dom.J.P.D.2.&3.; P.r.K.3.; S.F.0.3'.; Ø.L.3.

Adresse: Kristianiag. 21, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Gammeltorp, Grønholt

pr. Fredensborg.

HERMANSEN Niels K professor; f. 7/2 1922 i Skodborg, Sønderjylland; søn af førstelærer K M Hermansen og hustru Anna f. Jensen; gift (16/8 1947) m. Cecil H., f. 18/8 1924 i Kbhvn., datter af kgl. kapelmusikus Aage Oxenvad (død 1944) og hustru Gudrun f. Møller.

Student (Sorø) 1942; forstkand. 1949; forstfuldm. ved statsskovbruget 1950; skovøkonomiske forelæsninger ved landbohøjskolen 1951-52; kst. professor i skovbrug ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1952, udnævnt 1954; sekretær for højskolens undervisningsråd 1955; efor for veterinær- og landbohøjskolekollegiet 1957.

Medl. af bestyrelsen for skovhistorisk Selskab 1954, for Dansk Skovforening 1954 og for jagt- og skovbrugsmuseet 1954 samt af redaktionsudvalget for Dansk Skovforenings Tidsskrift 1954; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Korforening 1953; formand for Unge Akademikeres Kor 1947.

Har skrevet skovøkonomiske og skovbrugspolitiske afhandlinger i fagtidsskrifter m. v. samt studierejseberetninger fra Skotland, Schweiz, Norge, Tyskland og Holland. Adresse: Veterinær- og landbohøjskolekollegiet, Hostrupsv. 20, Kbhvn. V.

HERMANSEN Seren planteskoleejer, R.; f. 24/7 1875 i Halling; søn af husmand Herman Hermansen (død 1891) og hustru Kirsten f. Hansen (død 1903); gift (10/1 1906) m. Sofie H., f, 10/12 1871 i Saksild, død 1954, datter af bødkermester Niels Bisgaard (død 1916) og hustru Louise f. Scheel (død 1911).

I gartnerlære 1893-97; rejst og arbejdet som gartner i England og Tyskland 1900-02; grundlagt og medindehaver af firmaet Buch og Hermansen (skovplanteskole) i Egenbiittel 1902; flyttet til Hal-stenbek 1909; eneejer af firmaet Søren Hermansen, Forstbaumschulen. fra 1919; oprettede Rise Planteskole, Røde Kro 1931.

Udvalgsmedl. i Deutsche Dendrolo-gische Gesellsehaft fra 1913, i Verei-nigung deutscher Forstbaumschulen fra 1923; medl. af bestyrelsen for Den danske Menighed, Hamborg, fra 1924, for Det danske Hospitalsfond, Hamborg, 1924-25 og 1933-38; kirkerådsmedl. ved Rellingen kirke 1924-33; formand for Vereinigung der Baumschulen Versand-Betriebe 1921-31, for Forschungsverband holsteinischer Baumschulenbesitzer 1924-28 og for Kommission fur Kulturkon-trolle 1927-31; medl. af bestyrelsen for Reichsverband deutscher Forstbaumschulen fra 1946.

Adresse: Halstenbek (Holsten).

HERMANSEN Victor museumsinsoektør, R.; f. 21/12 1894 på Frdbg.; søn af urtekræmmer Christian Hermansen (død 1943) og hustru Oline f. Rasmussen; gift (14/10 1930) m. Inger Margrethe H., f. 9/11 1904 i Odense, datter af sognepræst H R Hansen (død 1946) og hustru Margrethe Vilhelmine f. Krag.

Student (Metropolitanskolen) 1912; mag. art. (historie) 1920; sekretær ved »Danmarks Kirker« 1928, redaktør 1933-38; inspektør ved nationalmuseet 1938. Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Kbhvns Amt, for Selskabet for Staden Kbhvns Historie og Topografi, for Selskab for Historie, Litteratur og Kunst og for Bakkehusmuseet; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie.

Litterære arbejder: Hillerød Bys Historie (1925, ny udg. 1948); Roskilde Landevej (s. m. J T Lundbye, 1927); Hallandslistens Herredssummer (1927); Ribe Bys Historie 1660-1820 (s. m. Hugo Matthiessen og Otto Smith, 1929-46); Køge Bys Historie (s. m. Povl Engels-toft, 1932); Københavns gamle Kirker (1932); Holbergtidens København (s. m. Chr. Elling, 1932); J J A Worsaae, En Oldgranskers Erindringer (1935); JJA Worsaae, Af en Oldgranskers Breve (1938); Danmarks Kirker; Præstø Amt (s. m. Chr. Axel Jensen, 1933-35), Sorø Amt (s. m. Poul Nørlund og Erik Moltke, 1936-40), København (s. m. Aage Rous-sell, 1945 ff,); Sparebøssen (1943); Øst-jydsk 01 (s. m. Peter Holm, 1948); Hel-ligaandskirkens Inventar og Gravminder (1949); Danske Museer I-IV (redaktør); Nørre Broby Kirke (1954) samt talrige afhandlinger om dansk arkæologis historie, bl. a. årbøger 1931, 1934 og 1952; Ethnographical Studies 1941, Frederik Munter I. 2, Antikcabinettet (1951).

Adresse: Buddingev. 32 B, Lyngby.

HERSCHEND Peder fh. stiftamtmand, kammerherre, SK.DM.; f. 2/10 1881 i Horsens; søn af overretssagfører C H E Herschend (død 1912) og hustru Margrethe f. Schlegel (død 1923); gift (5/8 1909) m. Ellen H., f. 1/11 1885 i Odense, datter af købmand Carl L Hansen (død 1908) og hustru Alma f. Baumgarten (død 1943).

Student (Horsens) 1899; cand. jur. 1905; assistent i indenrigsministeriet 1907; fuldmægtig ved Sjællands stiftsøvrighed 1908-18; kst. fuldmægtig i handelsministeriet 1909, kgl. udn. 1912; kontorchef smstds 1917; stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt 1921; amtmand over Vejle amt 1937 -51; centraladministrationens repræsentant i Silkeborg overfor den tyske værnemagts generalkommando i Danmark nov. 1943-maj 1945.

Formand for bestyrelserne for Hor-sens-Juelsminde Jernbane, for A/S Sønder Omme Plantage, for Skamlingsban-ke-Fonden, for Grænsefonden og for Sparekassernes Hjælpefond; formand for tilsynsrådet for Vejle Byes og Amts Sparekasse; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse og af repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening; næstformand for tilsynsrådet for Bikuben, Forsørgelsesforening og Sparekasse; æresmedlem af bestyrelsen for Vejle Amts Skovdyrkningsforening.

Adresse: Vejle.

HERSCHEND William fh. distriktschef, K.DM.p.p.; f. 29/3 1885 i Horsens; søn af overretssagfører C H E Herschend (død 1912) og hustru Margrethe f. Schlegel (død 1923); gift (4/1 1918) m. Ella H., f. 5/9 1887 i Kbhvn., datter af direktør Chr. Nimb (død 1921) og hustru Olga f. Olsen (død 1944).

Student (Horsens 1903; cand. jur. 1909; aspirant ved statsbanerne 1909; fuldmægtig 1913; kontorchef 1919; distriktschef 1932-55.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Trafikforening (formand 1920-24): medl. .f Nordisk Turist-Trafik-Komité til 1942: medl. af Nordiska Jarnvågsmanasallskapets danske styrelse til 1955; medl. af repræsentantskabet for A'S

Det danske Luftfarfselskab til 1957; medl, af statsbanernes ordrekommission 1918. formand for sammes stykgodsudvalg af 1930 til 1932, for det kbhvnske stykgodsudvalg af 1937 og for pakhus U-udvalget af 1952.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.Kr.3.; S.N.22.

Adresse: Skovtoftebakken 28, Lyngby.

HERTEL Axel fængselsinspektør, kaptajn, R., M.T.Kha.; f. 13/12 1890 i Kbhvn.; søn af professor Axel Hertel (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Signe f. Jensen (død 1903); gift (21/6 1919) m. Alice H., f. 18/8 1895 i Århus, datter af toldforvalter Julius Haagensen (død 1919) og hustru Inger f. Nielsen (død 1948).

Student (Lyceum) 1909; cand. phil. 1910; premierløjtn. i fodfolket 1912; kaptajn af res. 1925; vicefængselsinsp. 1920; chef for statens arbejdshus ved Sønder Omme 1935 og till. for statens helbredelsesanstalt for drankere 1936.

Medl. af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab 1951 og af sognerådet for Sønder Omme kommune 1950-54.

Har skrevet artikler om faglige emner i fagtidsskrifter og dagblade.

Adresse: Sønder Omme.

HERTING Cai politimester, R.; f. 15/7 1894 i Odense; søn af assistent Jørgen Herting og hustru Cathrine f. Rasmussen; gift (26/4 1929) m. Vilma H., f. 28/5 1891 i Hillerød, datter af exam. pharm. S S Sivertsen og hustru Marthine f. Thorup.

Student (Metropolitanskolen) " 1913; cand. jur. 1922; dommerfuldm. i Næstved 1923; politifuldm. smstds 1924, i Middelfart 1936; politimester i Has-sing-Refs herreder 1943, i Thisted m. v. 1947.

Adresse: Thisted.

HERTZ Emil C grosserer, K.DM.p.p.; f. 1/3 1879 i Kbhvn.; søn af grosserer Jørgen Hertz (død 1902) og hustru f. v. Eggers; gift (9/11 1944) m. Inger H., f. 26/10 1900 i Charlottenlund, datter af grosserer Poul Herforth og hustru Augusta f. Petersen.

Afgangseks. fra de Brockske handelsskoler 1898; grossererborgerskab 1902; medindehaver af firmaet Jørgen Hertz fra 1902 til dettes ophør 1906, derefter af firmaet Emil Hertz indtil 1923.

Formand for A/S Pensionsforsikrings-anstalten fra dets stiftelse 1917 og for A/S Hertz' Frøkompagni fra 1928; medl. af sø- og handelsretten 1915-23 og 1928-49; medl. af Handels- og Kontorist-Foreningens direktion 1905-15; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1931-48; medstifter af og i bestyrelsen for Dampskibsselskabet Gefion fra 1906 til dettes ophør 1917; formand for Engageringskontoret for Handel og Industri 1913-44; medl. af bestyrelsesrådet for Sparekassen for København og Omegn 1920-22 og af Landmandsbankens bankråd 1922-23; direktør i Landmandsbanken april 1923-jan. 1928. Medl. af bestyrelsen for A/S Christiansholms Fabriker 1917-23 og 1928 (formand fra 1945), for Hellebæk Fabriker A/S fra 1928, for Dampskibsselskabet »Myren« fra 1930, for Dansk Svovlsyre- og Superphosfat-Fa-brik A/S fra 1934, for Det forenede Olie Kompagni A/S 1933-50 og for BP Olie-Kompagniet A/S 1950-1955; næstformand for Folkebankens bankråd fra 1929; medl. af bestyrelsen for De Forenede Jernstøberier A/S fra 1929, formand fra 1930; formand i bestyrelsen for Singer Co. Symaskine A/S fra 1933 og for A/S Corn Products Co. fra 1933.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Christianshus pr. Kokkedal.

HERTZ Finn vicedirektør; f. 25/4 1918 i Kbhvn.; søn af ingeniør Erik Hertz og hustru Irma f. Philipson; gift (22/12 1943) m. Dorrit H., f. 25/7 1922 i Kbhvn., datter af direktør Michael Polack (død 1957) og hustru Ellen f. Goldstein.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1937; cand.act. 1946; ansat i Brand- och Liffs-fbrsakringsbolaget Svea, Goteborg 1943-45, i .Nye Danske af 1864, 1946-55 (fra 1950 som fuldmægtig), i Dansk Folke-forsikringsanstalt fra 1955. ansvarsh. aktuar 1955-56, vicedir. 1956.

Adresse: Adolphsv. 29A, Gentofte.

HERTZ Jens Michael statsadvokat, R.; f. 29/7 1909 i Hellerup; søn af rektor J M Hertz (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Fridrika f. Steincke (død 1949); gift (24/3 1937) m. cand. jur. Ellen Margrethe H., f. 14/10 1909 i Kbhvn., datter af gårdejer, grosserer Henrik Henriksen (død 1952) og hustru f. Andersen (død 1946).

Student (Sønderborg) 1927; cand. jur. 1935; politifuldm. i Store-Heddinge s. å.; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland 1945, statsadvokat for Sjælland 1951.

Adresse: Vasehøjv. 13, Charlottenlund.

HERTZ John professor, dr. med.; f. 3/10 1906 i Kbhvn.; søn af tandlæge Robert Hertz (død 1944) og hustru Mimi f. Restorff.

Student (Vestre borgerdydskole) 1924; med. eks. 1931; tandlægeeks. 1934; dr. med. 1935; bl. a. reservelæge ved rigshospitalets kirurgiske afd. C 1935-38; afdelingsleder for den danske kirurgiske klinik ved Karolinska Sygehuset, Stockholm 1943-45; kst. underlæge ved Karolinska Sygehusets kirurgiske klinik 1944-45; professor i speciel kirurgi ved tandlægehøjskolen i Stockholm fra 1954; specialist i kirurgiske sygdomme 1941, i kæbekirurgi 1952; læge for Dansk Røde Kors 1950-55; talrige studierejser i Skandinavien og i 1939, 1947 og 1955 til USA.

Founder-fellow i International College of Surgeons og prisbelønnet af American Association for the Study of Goitre 1947; indvalgt udenl. medl. af Svenska Lakaresallskapet 1953; æresmedlem af Hollywood Academy of Me-dicine 1955; Foreign member of the American Society of maxillo-facial surgeons 1956.

Har skrevet ca. 50 vidensk. arbejder, deriblandt: Studier over Fractur-helingen (disputats, 1935) og en del dermed beslægtede afhandlinger om knogle- og tand-histologi og -patologi; On goitre and allied diseases (monografi om moderne strumakirurgi) samt dermed beslægtede arbejder om skjoldbruskkirtlens sygdomme; endv. om kæbesvulster og deres behandling og om andre mund- og kæbesygdomme; desuden vidensk. arbejder om forsk, kirurgiske emner. Endv.: Haand- og Lærebog i den specielle Ansigts-Mund-Kæbe- og Tand-kirurgi (1957); medarbejder ved Nordisk Lærebog i alm. Kirurgi for Tandlæger (1956).

Adresse: Tandlakarhogskolan, Hollandergatan 17, Stockholm C, Sverige.

Sommerbolig: Villa Udkig, Taarbæk Havn pr. Klampenborg.

HERTZ Ulf kommandør, R1., HTS.; f. 12/9 1902 i Kbhvn.; søn af kgl. hofjuvelerer Johan Hertz og hustru Vera Alice f. Schleisner (død 1930); gift (27/10 1932) m. Else H., f. Tødt-Møl-ler, f. 24/10 1900 i Kbhvn., datter af dr. jur. Heinrich Møller og hustru Sofie Amalie f. Lynge (død 1928).

Realeks. (Østre borgerdydskole) 1918; på Galster og Holbølls officerskursus 1918 og 1919; søløjtn. II 1924, sø-løjtn. I 1925; på u-bådsskole 1925-26; gennemgået søofficersskole 1930 og 1931; kaptajnløjtn. 1934; lærer ved søofficersskolen 1934-47; orlogskapt. 1939; chef for minesektionen ved sø-minevæsenet 1941-47, chef for torpedosektionen 1947-54; kommandørkapt. 1950; fg. chef for søminevæsenet 1952; kommandør og chef for søminevæsenet 1954.

Har skrevet artikler i Tidsskrift for Søvæsen og lærebøger om minestrygnings- og dybdebombemateriel.

Adresse: Skt. Pauls PI. 12, Kbhvn. K.

HERTZSPRUNG Ejnar professor; f. 8/10 1873 på Frdbg.; søn af direktør i Stats-anst. for Livsforsikring Severin Hertz-sprung (død 1893) og hustru Henriette f. Frost (død 1915); gift (16/5 1913, ægteskabet ophævet 1937) m. Henriette H„ f. 16/11 1881, datter af professor J C Kapteyn i Groningen og hustru f. Kalshoven.

Student (Metropolitanskolen) 1892; cand. polyt. 1898; kemiker i St. Petersborg 1899-1901; studeret på professor Ostwalds laboratorium i Leipzig 1901; ekstraord. professor i astronomi ved universitetet i Gettingen 1909; observator ved Astrophysikalisches observatorium i Potsdam s. å.; udnævnt til adiunktdirektør (astrofysik) ved observatoriet i Leiden 1919; ekstraord. professor ved universitetet smstds 1920 -44; indenlandsk medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1919; indenlandsk medl. af det holl. Akademie van Wetenschappen og associate of the Royal Astronomicai Society 1921; dr. h.c. i Utrecht 1923 og i Kbhvn. 1946; udenl. medl. af Lunds fysiografiska Sallskap 1924 og af Regia Societas Scientiarum Upsaliensis 1925; æresmedlem af The American Association of Variable Star Observers 1926, Foreign honorary member of the American Aca-demy of Arts and Sciences, Boston, Massachusetts 1927; Royal Astronomicai Societys guldmed. 1929; udenl. medl. af Vetenskaps Akademien, Stockholm 1935: direktør for observatoriet i Leiden 1935; Honorary member of the American Astronomicai Society 1935; Bruce Gold Medal 1937; Research Associate ved Lick observatoriet i Californien 1. juli 1937-30. juni 1938; Membre correspondant de l'Academies des Sciences å Paris 1938; udenl. medl. af det Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie 1940 og af The Philosophical Society, Philadelphia; udenl. medl. af Wiener Akademiet 1947; dr. h. c. ved l'Univer-sité de Paris 1949.

Har skrevet ca. 100 afhandlinger i Zeitschrift fur wissenschaftliche Pho-tographie, Astronomische Nachrichten, Bulletin astronomique og Bulletin of the Astronomicai Institutes of the Ne-therlands samt i Astrophysical Journal.

Adresse; Villav. 6, Tølløse.

HERTZUM Poul direktør, R.; f. 13/4 1903 i Vejle; søn af hovedbogholder N A Hertzum (død 1954) og hustru Albine f. Jensen (død 1932); gift (18/6 1930) m. Gerda H., f. 3/8 1906 i Kbhvn., datter af fabrikant Jacob Møller (død 1952) og hustru Johanne f. Nilsson.

Student (Vejle) 1921; handelsskole-eks. fra Købmandsskolen 1922; ansat hos C M Hess' Fabrikker A/S, Vejle 1922; reserveintendant i hæren 1924-28; bogholder i Dansk Kautionsforsik-rings A/S 1928, kontorchef 1931, un-derdir. 1939, direktør 1949.

Medl. af bestyrelsen for A/S The Danish Egg Export Company, for A/S Robinson, Andersen & Co., for Dansk Papirserviet Fabrik AS, for A/S Rasmus Ravn & Co., for A/S H S Hansen's Eftf., Skibsproviantering og for Industrielt Diskonto Akts.: revisor i A/S Privatbanken i Kbhvn.

Adresse: Kratvænget 10, Charlottenlund.

HESS C E godsejer, civilingeniør; f. 28/3 1887 i Vejle; søn af fabrikant C M Hess (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Emma f. Brincker (død 1928); gift (22/10 1924) m. Gudrun H., f. 2/9 1904 på Skjoldnæsholm, datter af forpagter af sædegården Saltø, Hans Wissing (død 1952) og hustru Elise f. Tingleff.

Student (Vejle) 1905; cand. phil. 1906; cand. polyt. 1912; studieophold og -rejser i udlandet i 1913; ingeniør ved C M Hess' Fabrikker, Vejle 1912-18; ejer af landejendommen Haughus ved Jellinge 1920-30 og af sædegården Haraldskær ved Vejle 1931.

Næstformand for bestyrelsen for AS C M Hess' Fabrikker, Vejle 1929; medl. af bestyrelsen for Vejle Amts Skov-dyrkningsforening 1924-52 og for Dansk Ingeniørforenings Vejle-afd. 1932-35; næstformand i A/S J S Hess & Søn. Middelfart 1930; i repræsentantskabet for Understøttelsesforeningen for jyd-ske Landmænd 1930.

Adresse: Haraldskær pr. Skibet.

HESS Harald direktør, R.p.p.; f. 15/9 1891 i Vejle; søn af fabrikant C M Hess (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Emma f. Brincker (død 1928); gift (14/5 1927) m. Inger Marie H„ f. 12/2 1900 i Kbhvn., datter af fh. stadsing. A C Karsten (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Dagmar Karen f. Lassen (død 1915).

Student 1910; cand. phil. 1911; uddannelse på polyteknisk læreanstalt i Kbhvn. og den kgl. tekn. højskole i Hannover; ansat i firmaet C M Hess, Vejle fra 1914; direktør i A/S C M Hess' Fabrikker fra 1919 og i A/S J S Hess & Søn fra 1930.

Formand for bestyrelsen for A/S C M Hess' Fabrikker, for A/S J S Hess & Søn og for Friboligen for trængende, ældre næringsdrivende Borgere i Vejle: medl. af bestyrelsen for A/S Brødr. Brincker, Grejsdal Hammerværk, for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne, for Foreningen af danske Jernstøberier, for Foreningen af danske Ovnstøberier og for Østjyd-ske Bryggerier, Århus samt af besty-relsesrådet for A/S Horsens Losnings-og Pakhusselskab; medl. af repræsentantskabet for Industriforeningen og af Industrirådet.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Flegborg, Vejle.

HESS-PETERSEN Hjalmar landsretssagfører; f. 30/5 1899 i Vejle; søn af tømrermester Jørgen Petersen (død 1916) og hustru Pauline f. Hess (død 1928); gift (15/9 1924) m. Karin H-P., f. 10/2 1900 på Frdbg., datter af grosserer C A Lauritzen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Kirstine f. Boelt.

Student (Vejle) 1917; cand. jur. 1923; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1923-26; sagfører i Kbhvn. 1926, landsretssagf. 1928.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fra 1938, formand 1944-53; formand for Vejlenser-Samfundet fra 1939; medl. af bestyrelsen for forsk, handelsselskaber.

Adresse: Baunegårdsv. 76, Hellerup.

HESSELAA Peder redaktør, forfatter; f. 27/11 1900 i Over Saustrup ved Holstebro; søn af gårdejer Niels Christian Christensen (død 1931) og hustru Ane f. Kristensen (død 1934); gift (28/7 1939) m. Anna H., f. 11/12 1904 på N-Østerskov ved Vinderup, datter af gårdejer, amtsrådsmedlem Ole Olesen (død 1921) og hustru Kathrine f. Christensen (død 1906).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1921; cand. Phil. 1922; studerede alm. og sammenlign, litteraturhistorie; bibliotekar i Struer 1922-24; redaktør af »De nye Bøger« 1931-44; litterær medarbejder ved »Nordisk tidskrift« fra 1945; litteraturkritiker ved Aalborg Stiftstidende og Fyens Stiftstidende fra 1952.

Har skrevet: Sommervandringer, Rejsebilleder fra Bayern og Tyrol (1922); Essays (1924); Vor Tids Digtere (1926); Leo Tolstoy (1928); En Nat i November (roman, 1938); Marie Bregendahl (1939); medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon (1933-45) og Hagerups illustrerede Konversations Leksikon (1948-53), ved Festskrift til Valdemar Vedel (1935), ved Danmarks store Digtere (1943-45) og Den danske Bonde (1945-47); har redigeret (s. m. Cai M Woel) Festskrift til Jørgen Bukdahl (1946); oversættelser af Pearl S Buck, Martha Ostenso, O E Rølvaag, Cora Sandel, Sigrid Undset, Frans G Bengtsson, Birger Sjoberg m. fl.

Adresse: Tersløsegaard pr. Dianalund.

HESSELLUND JENSEN Aage udenrigsråd, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 22/4 1911; søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Jens Anton Jensen (død 1935) og hustru Dagny f. Hessellund Pedersen (død 1936); gift (4/4 1936) m. Juliette Doris H. J., f. 10/12 1913 i London, datter af revisor Emil Matthiassen (død 1957) og hustru Alice f. Pont (død 1917).

Student (Århus katedralskole) 1929; cand. jur. 1936; fg. sekretær i finansministeriet s. å., i udenrigsministeriet 1937, sekretær smstds 1938; legations-sekr. i Stockholm 1942-46; gesandtskabets kommitterede i flygtningekontoret i Stockholm 1943-45; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1946, fg. kontorchef 1948, udnævnt 1949; ambassaderåd i Washington 1949; NATO Defense College, Paris 1954-55; assist. afdelingschef i udenrigsministeriet 1956; udenrigsråd og chef for udenrigsministeriets politisk-juridiske afd. 1956; till. universitetsmanuduktør i ejendomsret 1940-42; midlertidig lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1946-48.

Udenl. ordener: Le.S.5.: S.Kr.3 ; S.N.3.; Sv.r.K.l.

Adresse: Classensg. 19, Kbhvn. Ø.

HESSILT Ole amtsskolekonsulent. R.; f. 25/11 1887 i Ugledige ved Præstø: søn af parcellist Peder Hansen og hustru Johanne Kirstine f. Pedersen; gift

1.    gang m. Thora Elisabeth H., død 1931, datter af førstelærer Jørgen Caspersen og hustru Marie l. Pedersen;

2.    gang (25/5 1942) m. Herdis H., f. 11/7 1898 i Agger, datter af lærer, folketingsmand Anthon Kr. Kierkegaard og hustru Karen Marie f. Fabricius.

Lærereks. (Jonstrup), lærer i Roholte 1909, i Gierslev 1913; førstelærer i Nørre Alslev fra 1921; amtsskolekonsulent fra 1935; till. medhjælper for statskonsulenten for ungdomsundervisningen i Sager vedr. aftenskoleundervisningen 1942.

Formand for Nordfalsters Lærerforening fra 1922, for Nørre Alslev kommunebibliotek 1933-46, for Maribo amts skolecentral fra 1935, for Maribo amts skolehygiejniske udvalg fra 1937, for Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening 1937-52 og for Maribo amts ungdomsskolenævn 1943; formand for Danmarks Skolecentraler 1950-54.

Adresse: Nørre Alslev.

HEYMAN Aage grosserer; f. 29/8 1869; søn af etatsråd Philip W Heyman (død 1893) og hustru Hanne f. Adler (død 1917); gift (21/1 1895) m. Helene H., f. 15/1 1876 i Mainz, død 1950, datter af købmand Joseph Sichel (død 1909) og hustru Amalie f. Bernays (død 1896).

Uddannet i Varde Svineslagteri, hos Philip W Heyman, Kbhvn. og John Morrel & Co., Ottumwa, Ja, USA; prokurist i firmaet Philip W Heyman 1891; indehaver af firmaet 1893 samt af firmaerne Engelska Svineslagteriet, Malmø og Engelska Svineslagteriet, Tomelilla; oprettet Skelskør Svineslagteri 1898 og firmaet P W Heyman, Melbourne 1901, omdannet dette til aktieselskab 1946; stifter af og meddir. i A/S De Danske Svineslagterier; formand i bestyrelsen for A/S Philip W Heyman 1926-29; oprettet firmaet Aage Heyman 1927; medl. af bestyrelsen for A/S Spcrvognsreklamen og samarbejdende selskaber og siden 1947 medl. af selskabernes forretningsudvalg.

Har været kasserer i Østerbroes Bespisningsforening og i Foreningen til Friskolebørns Bespisning.

Adresse: Almev. 11, Hellerup.

HILBORG Johan F direktør, R.p.p.; f. 7/4 1887 i Maribo; søn af møbelsnedker Carl L Pedersen (død 1908) og hustru Hanne f. Laub (død 1907); gift (5/12 1916) m. Ellen H., f. 10/8 1894 på Frdbg., datter af bogtrykker Th. Mortensen (død 1945) og hustru Mathilde f. Pedersen (død 1938).

Uddannet ved hotelfaget herhjemme og i udlandet; ansat på Hotel d'Ang-Ieterre 1923, direktør 1932-49, derefter medl. af bestyrelsen og bestyrelsens kommitterede til 1953.

Udenl. ordener: B.L.II.5.; Fi.L.31.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; R.r.K.2.

Adresse: Skt. Knuds V. 29, Kbhvn. V.

HILDEN Hjalmar dommer, R.; f. 11/12 1900 i Hillerslev; søn af provst Heinrik Hilden-Petersen (død 1939) og hustru Margrethe f. Svanekiær (død 1900); gift (8/10 1926) m. Elisabeth H., f. 11/7 1905 i Beldringe sogn, datter af proprietær Hans Tvede Lind (død 1939) og hustru Martha f. Johansen (død 1940).

Student (Aalborg) 1919; cand. jur. 1925; dommerfuldm. i Holsted 1925, hos civildommeren i Vejle 1935; kst. dommer i Horsens 1947-49, i vestre landsret 1949-50; dommer i Horsens købstad 1950.

Retskredsrepræsentant i Vejle for Dansk Værneselskab 1942-50; formand for erhvervsvoldgiftsretten for Skanderborg amt 1947-49; medl. af bestyrelsen for Vejle Juristforening til 1949; medl. af bestyrelsen for Horsens-Bryrup-Sil-keborg Jernbane 1950; administrator af Det Beenfeldt-Lichtenbergske fideikommis 1950; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsorgsselskabs afd. ved statsfængslet i Horsens 1951; formand for fredningsnævnet for Skanderborg amtsrådskreds 1953; juridisk-kyndig rådgiver for husmandsbrugskommissioner i 8 amter 1953.

Adresse: Dommergården, Horsens.

HILL-MADSEN Carl direktør, civilingeniør; f. 15/9 1910 i Kbhvn.; søn af ma-skinfabrikant Johannes Hill-Madsen (død 1953) og hustru Dorothea f. Dame (død 1952); gift (12/7 1936) m. Ellen H-M., f. 4/2 1911 på Hyllestedgaard ved Løgstør, datter af proprietær Hans Sloth (død 1936) og hustru Itona f. Ankerstjerne.

Student (Østre borgerdydskole) 1929; cand. polyt. 1936; ingeniør hos Burmeister & Wain 1936, overing. smstds 1944; verkstållande direktør i Rederi-aktiebolaget »Clipper«, Malmø, Sverige 1947; adm. direktør i A/S S Dyrup & Co., Farve- og Lakfabrik fra 1950.

Formand i bestyrelsen for Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri; næstformand i Sammenslutningen af Virksomheder i Gladsaxe Industrikvarter; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Farve- og Lakfabrikanter, for Holmegaards Glasværk A/S, for Fensmark Glasværk A/S, for Danske Tapetfabrikker A/S og for Nordisk Blik-og Papemballage Industri A/S.

Adresse: Tuborgv. 79, Hellerup.

HILLERUP Axel dommer; f. 21/7 1907 i Tingsted sogn; søn af godsejer, forstkandidat Axel Hillerup (død 1935) og hustru Ellen f. Uldall; gift (29/9 1945) m. Asta H., f. 7/12 1916, datter af grosserer Robert Petersen og hustru Emma Marie f. Strudsholm.

Student (Nykøbing F.) 1925; cand. jur. 1932; dommerfuldm. ved Århus civilret s. å., i Faaborg 1951; dommer i Sakskøbing købstad m. v. 1956.

Adresse: Oreby pr. Sakskøbing.

HILLGAARD Kristen Beker provst, sognepræst, R.; f. 24/9 1893 i Handrup ved Ebeltoft; søn af lærer Jens Kristensen Hillgaard (død 1953) og hustru Anna Dorthea f. Philipsen (død 1954); gift (14/4 1921) m. Agnes Marie H., f. 11/12

1897   i Ravnsby på Lolland, datter af Kristen Jens Frederik Kristensen Bjørn (død 1939) og hustru Agnes Kristine Elsa f. Mortensen (død 1927).

Student (Viborg) 1913; cand. theol. 1920; sognepræst og skolelærer på Omø 1921: sognepræst for Skivholme-Skovby fra 1925; till. provst for Sabro, Vester Lisbjerg og Framlev herreder fra 1931.

Formand for Kirkeligt Samfund af 1898   for Århus amt fra 1934; medl. af Kirkeligt Samfunds hovedstyrelse fra 1936; formand for Grundtvigsk Konvent for Aarhus og Omegn fra 1934 og for Sønderjydsk Forening for Aarhus Amt fra 1949, till. medl. af hovedstyrelsen; medl. af hovedstyrelsen for Dansk Forening for Hjem og Skole 1940-55; formand for Venstre i -Skjoldelev-Kredsen og Århus amt 1944-50; folketingskandidat i Slagelse 1945 og Randers 1947; formand for De samv. Venstrevælgerforeninger i Jylland fra 1946; medl. af bestyrelsen for Liberalt Oplysningsforbund 1946-51 og for Forlaget ASA fra 1948; formand for Grundtvigs Hus i Århus fra 1952; næstformand for Folkekirkeligt Oplysningsforbund fra 1953; medl. af jernbanerådet fra 1955; medl. af rigsretten.

Adresse: Skivholme pr. Skovby Østjyll.

HIMMELSTRUP Jens dr. phil. & jur., R.; f. 6/1 1890 i Galtrup på Mors; søn af højskoleforstander Georg Himmelstrup (død 1932) og hustru Kirstine f. Olsen (død 1904); gift (31/12 1922) m. Annemarie H., f. 10/6 1896 i Kongsted, datter af gårdejer Ludvig Olesen og hustru f. Kjær.

Student (Ribe) 1909; univ. guldmed. 1911 og 1915; cand. jur. 1915; studierejse i udlandet 1916-17; assistent i kultusministeriet 1917; sekretær i indenrigs-min. 1920, i socialmin. 1929; fuldmægtig i socialmin. 1935, ekspeditionssekr. 1938, kst. kontorchef 1939-40; juridisk medarbejder i direktoratet for sygekassevæsenet fra 1922; dr. phil. 1924; dr. jur. 1948; censor ved den alm. filosofiske prøve 1925-52; kst. professor ved Århus universitet 1937-39, ved Kbhvns universitet 1949-52, lektor smstds fra 1952; kst. kgl. borgmester i Århus 1938.

Har skrevet: Søren Kierkegaards Opfattelse af Sokrates (1924, disputats, tysk udg. 1927); Sibbern. En Monografi (1934); Ordbog til S Kierkegaards Værker (1936); Den provisoriske Lovgivning i Danmark (1948, disputats); medudgiver af »Danske Forfatningslove« 1932.

Adresse: GI. Vallerødv. 29. Rungsted

Kyst.

HINDHEDE Kristian civilingeniør; f. 19/8 1891 i Skanderborg; søn af læge Mikkel Hindhede (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Marie f. Christensen (død 1934); gift (nov. 1919) m. Karen H„ f. på Borupgaard i Kattrup sogn. datter af godsejer S P Pedersen, Borupgaard (død 1932) og hustru Petrea f. Pedersen.

Cand. polyt. 1913; militærtjeneste 1914-16; ingeniør hos N C Monberg 1916-21 og ved Kbhvns amts vejvæsen 1922-26; egen entreprenørvirksomhed fra 1926, desuden direktør for A/S De danske Betonfabrikker fra 1927, for Internationalt Beton Compagni fra 1934 og for Betonvarefabriken Sjælland. A/S fra 1947.

Formand i bestyrelsen for Betonvarefabriken Sjælland, A/S; medl. af bestyrelse^ for A/S De danske Betonfabrikker, for Internationalt Beton Compagni A/S, for A/S Aarhus Betonfabrik og for A/S De forenede Vognmandsforretninger.

Opfindelser: roter-betontransportvogn og forsk. vedr. beton.

Adresse: Ordruplund, Berlingsbakke,

Charlottenlund.

HINDING Cai underdirektør; f. 5/10 1901 i Næstved; søn af direktør Carl Hinding (død 1929) og hustru Maja f. Petersen (død 1947); gift (15/6 1938) m. Anne-Lise H., f. 28/4, datter af fabrikant Aug. Vaupel og hustru Meta f. Rippe.

Assistent i Privatbanken i Kbhvn. 1918, i Anglo-California National Bank. San Francisco 1924-26, i Alaska Pa-ckers Corporation. Alaska 1926-27 og i Commerzbank, Berlin 1936; fuldmægtig i Privatbanken i Kbhvn. 1937, prokurist 1947, kontorchef 1949, underdir. 1955.

Adresse: Skovholmv. 17, Charlottenlund.

HINDSGAUL Ferdinand fabrikant; f. 1/1 1886 i Odense; søn af rentier Christian W Nielsen (død 1938) og hustru Helene f. Hindsgaul (død 1920); gift (10'4 1949) m. Ellen Margrethe H., f. 27/1 1909 i Nakskov, datter af skræddermester Rasmus Petersen (død 1934) og hustru Konstance Sofie Frederikke (død 1951).

Udlært som snedker; gennemgået Odense tekniske skole; arbejdet i Tyskland som snedker; gennemgået Odense Handelshøjskoles dagskole; etablerede egen virksomhed i Kbhvn. u. navnet Bu-tiksmontøren 1913, virksomheden omdannet til aktieselskab 1943, adm. direktør og formand i bestyrelsen for dette: oprettede 1951 Ferdinand Hindsgauls Fond, hvis formål er at støtte unge handelsfolk og håndværkere, formand for dette fond.

Medl. af bestyrelsen for Leo Christiansen & Co. A/S.

Adresse: Skovhuset, Lille Værløse pr.

Værløse.

HINDSGAUL Lisbet, statsrevisor, frue, R., belønningsmedalje i guld m. krone; f. 21/5 1890 i Hundige; datter af højskoleforstander Lavrids Jonsen (død 1920) og hustru Hansine f. Ravn (død 1957).

Medl. af Kbhvns børneværn 1929-33; kandidat ved folketingsvalgene 1929 og 1932; medl. af landstinget (Det kons. Folkeparti) 1935-53; statsrevisor fra 1950; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1954.

Medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse; medl. af Den konservative Rigsdagsgruppes bestyrelse til 1953; formand for Det konservative Folkepartis kvindeudvalg; medl. af hovedbestyrelsen for Vælgerforeningen for Kbhvn. og Frdbg.; næstformand i Danske Kvinders konservative Forening for Kbhvn. og Frdbg.; medl. af Danske Kvinders Nationalråd; medl. af rigsretten og af forsvarskommissionen til 1953 samt af folketingets Grønlandsudvalg; formand i bestyrelsen for Foreningen tii Hjælp for grønlandske Børn; medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland; medl. af bestyrelsen for Christmas Møllers Mindefond fra 1949; medl. af hovedbestyrelsen for foreningen Norden og af bestyrelsen for foreningen Norden's Kbhvns afd.; medl. af svangerskabskommissio-nen til 1951; medl. af repræsentantskabet for Red Barnet samt af tilsynsrådet for Red Barnets børnehjem »Ellesøhus«; medl. af tilsynsrådet for ungdomshjemmet Skovly til 1953; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen for Sukkersyge, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Den personlige Friheds Værn og af forvaltningsnævnet for Krigsfor-sikringen af privat Indbo; formand for Hjælpekorpsets børnehave; medl. af Kbhvns huslejenævn fra 1956; vurderingsmand vedr. umyndiges midler.

Adresse: Amalieg. 28, Kbhvn. K.

HINRICHSEN Svend Christian maskinkommandør, K.DM., HTS.p.p.; f. 3/12 1888 i Kbhvn.; søn af politibetjent, senere journalist Chr. Hinrichsen (død 1920) og hustru Anna f. Frederiksen (død 1938); gift (10/10 1913) m. Constance H., f. 28/3 1893 i Kbhvn., datter af hovmester Peter Dam (død 1934) og hustru Kirstine f. Bech (død 1941).

Præliminæreks. 1904; ingeniørelev (marinens ingeniørelevskole) 1907-11; ingeniørassist. 1911; marineing. II 1917; maskinmester II 1923; maskinmester I 1937; stabsmaskinmester 1947; maskin-kommandør 1951; afsked 1955; lærer ved undervandsbådsskolen for søofficerer 1924-30.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Munkegårdsv. 19, Søborg.

HINTZ Poul udskrivningschef, oberstløjtnant, R.DM.,HTH.,M.T.Kha.p.p.; f. 3/9 1891 på Mosskovgaard, Skørping; søn af statsskovrider L F E Hintz (død 1912) og hustru Anna f. Bergfeldt Kjerulff (død 1928); gift (17/10 1918) m. Johanne Luise H., f. 27/10 1892 i Hørsholm, datter af apoteker P H J Petersen (død 1941) og hustru Henrikke f. Berg (død 1942).

Student (Helsingør) 1909; premier-løjtn. i fodfolket 1912; kaptajn 1924; oberstløjtn. og chef for 6. batl. 1934; chef for 2. fodfolkspionerbatl. 1938-51; kommandant i Søgaardslejren 1938-52; chef for 7. udskrivningskreds 1952.

Udenl. orden: N.r.K.M.M.

Adresse: Kongev. 69, Sønderborg.

HINTZE Knud dommer, R.; f. 4/12 1892 i Kbhvn.; søn af museumsinspektør Vilhelm Hintze (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Helga Emilie f. Christensen; gift (6/3 1921) m. Johanne Sophie H., f. 25/3 1899 i Randers, datter af købmand Sophus Rasmussen (død 1943) og hustru Anna f. Friis (død 1931).

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. jur. 1919; byfogedfuldm. i Randers s. å.; amtsfuldm. i Næstved 1920; dommerfuldm. ved Bjerre-Hatting herreder s. å. og fra 1922 UB. ved Voer-Nim herreder og Stensballegaard birk, Horsens; dommer i Løgstør købstad m.v. 1942.

Formand for iandvæsenskommissionen for Aalborg amtsrådskreds.

Adresse: Dommergården, Løgstør.

HIORT Esbjørn arkitekt, R.p.p.; f. 2/4 1912 i Kbhvn.; søn af direktør Ivar Hiort (død 1942) og hustru Emma f. Lorentzen; gift (6/8 1943) m. tandlæge Bente H., f. 1/5 1920 i Ringkøbing, datter af orgelfabrikant Johan Peter Andresen (død 1920) og hustru Ingrid f. Møller Clausen (død 1939).

Realeks. (Østre borgerdydskole) 1928; elev på Lycée Clemenceau, Nantes 1928-29; ansat ved Berlingske Tidende 1929-31; sekondløjtn. ved jydske dragonregiment 1936; ansat hos professor Melchior Wernstedt, Gbteborg 1937-38; reklamechef for A/S Dansk Eternit-Fabrik, Aalborg 1938-45; afgang fra kunstakademiet 1944.

Akademisk Arkitektforenings sekretær 1945-52; generalsekr. for Danske Arkitekters Landsforbund 1952.

Medl. af Akademikernes Samarbejdsudvalg 1949, af Civilforsvars-Forbundets landsråd 1953, af kunstakademiets jury 1955 og af bestyrelsen for Selskabet for Arkitekturhistorie 1957.

Har opført fabriker og villaer samt organiseret en række udstillinger herhjemme og i udlandet; medl. af komitéen for Danmarks udstilling i Haag 1948 og for den danske arkitekturudstilling i Paris 1949 og i London 1950.

Har skrevet: Bo rigtigt (1947); Nyere dansk Bygningskunst (1949); Housing in Denmark (1952); Bedre Køkkener med smaa Midler (1954); Moderne dansk Sølv (1954); Moderne dansk Keramik (1955); Moderne danske Møbler (1956); Boliglære i Grundtræk (1956) samt artikler og afhandlinger i dagblade og fagtidsskrifter; medarbejder ved værket This is Denmark (1948) og ved Haandbog for Nutidshjem (1950).