Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik RosekampI

IBSEN Bjørn overlæge, dr. med.

IBSEN Chr. H fh. statskonsulent.

IBSEN Even Bønecke direktør

IBSEN Hjalmar direktør;

IBSEN Thorstein bankdirektør

IISAGER Christian Julius provst

ILFELDT Arthur landsretssagfører

ILLEMANN FEDER Paula skuespillerinde

ILLUM Knud professor, dr. jur

ILLUM Svend direktør

ILSØE Peter rektor

INGBØL Kaj fh. amtslæge

INGELSSON Kaj direktør, konsul

INGERSLEV Fredrik dr. phil.

INGERSLEV Laurits fh. overformynder

INGERSLEV Mogens professor, overlæge, dr. med

INGHOLT Harald dr. phil.

INGHOLT Poul bankdirektør

INGVARTSEN Jacob direktør, cand. merc

IPSEN Bodil frue, skuespillerinde, filmsinstruktør

IPSEN Erling politimester

IPSEN Ernst J direktør, kaptajn,

IPSEN Johannes professor

IPSEN Paul kommandør

IPSEN Svend landsdommer

IRGENS-HANSEN Ove fabrikejer, konsul

IRMING Georg fh. telefondirektør

IRMING Mogens arkitekt;

IRMINGER Ingeborg Plockross- billedhuggerinde

IRMINGER Johan direktør

ISAGER Karsten overlæge, dr. med

ISHØY Wladimir generalkonsul

ISLANDI Stefan kgl. kammersanger

ISRAELSEN M E fh. amtsforvalter

IUEL H hofjægermester, godsejer;

IUEL og IUEL-BROCKDORFF

IUEL-BROCKDORFF Carl F S V lensbaron, kammerherre, hofjægermester, godsejer

IUUL Stig professor, dr. jur.

IVERS Carl skibsreder,

IVERSEN A J snedkermester, oldermand

IVERSEN Carl professor, dr. polit.

IVERSEN Frithiof direktør;

IVERSEN Hans M direktør

IVERSEN Johannes statsgeolog, lektor, dr. phil.

IVERSEN Jon sceneinstruktør, skuespiller;

IVERSEN Karsten fh. forstander

IVERSEN Mads kontorchef, dr. rer. pol.

IVERSEN Mogens bibliotekskonsulent;

IVERSEN Poul direktør, translatør;

IVERSEN Poul professor, overlæge, dr. med.

IVERSEN Sigurd afdelingschef i forsvarsministeriet

IVERSEN Soren Chr. overkirurg

IVERSEN W Michael kaptajn,IBSEN Bjørn overlæge, dr. med.; f. 30/8 1915 på Frdbg.; søn af repræsentant Carl Ibsen (død 1933) og hustru Betty f. Bjørn; gift (4/2 1938) m. Doris I., f. 7/7 1917 i Randers, datter af bandagist Peter Petersen (død 1939) og hustru Helga f. Schluntz.

Student (øregaard gymn.) 1933; med, eks. 1940; accessit for Århus universitets prisopgave i biokemi 1944; forsk, hospitalsuddannelse 1940-49; assistant resident in anesthesia, Massachussetts General Hospital, Boston 1949-50; dr. med. (Necrosis capitis femoris post frac-turam colli femoris veri et fracturam pertrochantericam) 1950; anæsthesiolo-gisk konsulent ved rigshospitalet 1950; 1. reservelæge ved kommunehospitalet 1953, overlæge smstds ved anæsthesiolo-gisk afd. fra 1954; med. konsulent ved universitetsbibliotekets 2. afd. fra 1948; redaktør ved »Nordisk Medicin« fra 1949; '/» år på Ceylon i 1956 som medi-cal consultant u. WHO.

Formand for Dansk anæsthesiologisk Selskab 1953-54.

Adresse: Phistersv. 17, Hellerup.

IBSEN Chr. H fh. statskonsulent. R.; f. 20/10 1879 i Eskildstrup på Falster; søn af restauratør Chr. Ibsen (død 1933) og hustru f. Hansen (død 1928); gift (26/5 1916) m. Helga Caroline I., f. 17/12 1883 i Stubbekøbing, død 1938, datter af tilskærer H C Andersen (død 1938) og hustru Sophie f. Christensen (død 1927).

Uddannet på forsk, danske mejerier 1893-1905; besøgte Ladelund mejeriskole 1902-03; assistent ved forsøgslaboratoriets ambulante mejeriforsøg 1905-22; landbrugskand. 1918; statskonsulent i mejeribrug 1922-49.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af bestyrelsen for Danmarks mejeritekniske Selskab 1942-55.

Adresse: Strindbergsv. 9, Kbhvn.

Valby.

IBSEN Even Bønecke direktør; f. 14/9 1903 på Frdbg.; søn af direktør, civil-Ingeniør Even Bønecke Ibsen (død 1945) og hustru Ingeborg f. Meyer; gift (2/2 1932) m. Harriet I., f. 5/1 1911 på Frdbg., datter af overretssagfører Axel E Lemming (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Harriet f. Bramsen (død 1924).

I maskinlære hos Burmeister & Wain 1920-21; uddannet i W Langreuter's Eftf. 1921, i England og Tyskland 1926-29; direktør og medl. af bestyrelsen for W Langreuter's Eftf. A/S fra 1937; direktør og medl. af bestyrelsen for Fyens Maskinforretning A/S, Odense fra 1955.

Medstifter og medl. af bestyrelsen for Landbrugsmaskin-Importørernes Brancheforening af 1943; medl. af Landbrugs-maskinbranchens fællesudvalg fra 1949 og formand for dens udstillingsudvalg fra 1956; medl. af bestyrelsen for Brancheforeningen for Importørerne af Entreprenørmateriel fra 1956, for W Langreuter's Eftf. Financierings A/S fra 1949 og for AS Emil Meyer & Co.

Adresse: Egernv. 8, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Nordhusvej, Tisvildeleje.

IBSEN Hjalmar direktør; f. 19/6 1899 i Kbhvn.; søn af afd. købmand Niels Ibsen og hustru Johanne f. Pedersen; gift (12/9 1925) m. Karen I., f. 27'6 1903 på Frdbg.. datter af Viggo Petersen og hustru f. Henriksen.

Udgået fra De forenede kirkeskoler 1915: realeks. 1916; ansat hos F L Smidth & Co. A/S 1916, kontorchef 1935, prokurist 1940, afdelingschef 1942; translatør i engelsk 1924; direktør i A/S William Boas 1940-46; direktør i Rederiselskabet Navitas AS 1941-44; kommitteret i AS Dansk Cement Central 1946, direktør smstds 1948.

Medl. af bestyrelsen for A/S William Boas, Forenede Assurandører A/S Sten-og Klinker-Kompagniet; formand i bestyrelsen for Kongelig Dansk Aeroklub, for Dan-Transport A/S og for Fraternitas Trading & Investments Akts.

Adresse: Østerbrog. 52, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Egholt, Sandbjerg Øster

pr. Vedbæk.

IBSEN Thorstein bankdirektør; f. 27/2 1892 i Oslo; søn af grosserer, cand. pharm. Olaf Ibsen (død 1916) og hustru Mette f. With (død 1916); gift (14/6 1919) m. Anna Margrethe I., f. 6/1 1896 i Århus, datter af grosserer Emanuel Møller (død 1927) og hustru Haraldine Emilie f. Sørensen (død 1935).

Student (Ordrup gymn.) 1910; cand. jur. 1916; sekretær i finansministeriet 1918-19 og i ministeriet for offentlige arbejder til 1925; sekretær i AS Arbejdernes Landsbank 1921, kontorchef 1928, underdir. 1937, direktør fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Det kooperative Finansieringsfond; kommitteret i A/S Bolind.

Adresse: Hovmarksv. 16, Charlottenlund.

IISAGER Christian Julius provst, R.: f. 5/2 1886 i Ringkøbing; søn af manufakturhandler Anders Svendsen lisager (død 1923) og hustru Ane f. Pallisgaard (død 1927); gift (21/8 1914) m. Edith Charlotte Rigmor I., f. 20 7 1892 i Aalborg, datter af manufakturhandler H A C Bindslev (død 1920) og hustru Marie Magdalene f. Christensen (død 1892).

Student (Århus katedralskole) 1905; rand. theol. 1911; sekretær i Aalborg KFUM s. å.; kaldskapellan i Herning 1914; sognepræst i Skelby-Gunderslev 1920; ved Set. Olai kirke i Helsingør 1927-56; provst i Lynge-Kronborg herred 1938-56.

Medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1931-56, for Kirkesagens Venner 1935-44, for Staus Rekreationshjem 1935 og for Den internationale højskole ved Helsingør 1942-54; medl. af Kbhvns Kirkefonds repræsentantskab 1944 og af Frederiksborg amts skoledirektion 1944-50; medl. af inspektionen for Karmeliterklostret, Helsingør 1927-56 og af overdirektionen for »Den Poulsenske Stiftelse« 1938-56.

Adresse: Pontoppidansv. 43, Helsingør.

ILFELDT Arthur landsretssagfører; f. 13/3 1914 i Århus; søn af tjener A H Ilfeldt og hustru Gudrun f. Pedersen; gift (10'5 1935) m. Jytte I., f. 11/9 1917 i Risskov, datter af direktør N A Pedersen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Inger f. Kampmann.

Student (Århus katedralskole) 1933; cand. jur. 1939; landsretssagf. 1943; offentlig anklager i kriminelle sager 1944-48, i politiske sager 1945-48; medhjælper ved II jydske statsadvokatur 1948-50; offentlige og beneficerede sager 1949.

Formand for bestyrelsen for 4. Maj-Kollegiet i Århus og medl. af lokalkomitéen i Århus by; formand for A/S Aarhus Theater; medl. af teaterkom-

missionen af 1954 og formand for underudvalget vedr. landsdelsscenerne samt for udvalget for rigsteatret; medl. af teaterrådet; medl. af forretningsudvalget for Århus by-orkester og af repræsentantskabet for Den jydske Opera; medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening i Århus, for A/S Aarhus Ny Tømmergaard og for A/S Winther & Heide.

Adresse: Ø-Skovv. 13, Risskov.

ILLEMANN FEDER Paula skuespillerinde, R.; f. 25/2 1893 i Kbhvn.; datter af Ernst Ferdinand Illemann (død 1897) og hustru Ane Kathrine f. Jensen (død 1944); gift (11/5 1933) m. forfatteren og skuespilleren Georg Feder, f. 24/4 1891 i Aalborg, død 1946.

Udgået fra Det kgl. Vajsenhus' skole 1908; elev af Karl Mantzius og fru Anna Boserup; på Det kgl. Teaters elevskole 1910-12; skuespillerinde ved Odense Teater 1912-16, Casino 1916-19 og Folketeatret 1919-27; derefter gæst på Odense Teater, ved turnéer hos Otto Jacobsen, Gerda Christophersen, Arne Jensen, Erik Lassen og Harald Stabel; atter knyttet til Odense Teater 1944.

Debut 3. dec. 1910; af større hovedroller kan nævnes: Aase i Peer Gynt; Dronningen i Hamlet; Dronning Alexandra i En Idealist; Alexandra i Colombe; Fru Tang i En Kvinde er overflødig; Fru Alving i Gengangere; Dronning Elisabeth i Maria Stuart.

Adresse: Læssøeg. 21, Odense.

ILLUM Knud professor, dr. jur., R'.p.p.; f. 23/10 1906 i Charlottenlund; søn af ingeniør, cand. polyt. Rasmus Illum (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Martha f. Mynster (død 1940); gift (5/8 1930) m. Regitze I., f. 3/1 1907 i Aalborg, datter af læge Emil von Buchwald (død 1942) og hustru Aagot f. Dam.

Student (Ordrup) 1924; cand. jur. 1929; sekretær i justitsministeriet s. å.; dr. jur. 1934; lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1935; docent i retsvidenskab ved Århus universitet 1936, professor 1942; universitetets rektor 1951-53; sekretær for universitets-bestyrelsen; efor for studenterkollegium 9; medredaktør af den litterære afd. af Ugeskrift for Retsvæsen 1946; medl. af bestyrelsen for statens almindelige videnskabsfond 1952; medl. af den særlige klageret vedr. genoptagelse af straffesager 1956; medl. af Århus byråd 1954-55; formand for bestyrelsen for A/S Cheminova 1953-57; medl. af bestyrelsen for A/S Østjydske Bryggerier og af bestyrelsesrådet for A/S Horsens Losnings- & Pakhusselskab samt af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1954 og af kontrolkomitéen for Kreditforeningen af industrielle Ejendomme 1955.

Har foruden mindre afhandlinger skrevet: Modregning i Konkurs (disputats. 1934); Forelæsninger over almindelig Formueret (1937); Den kollektive Arbejdsret (1939); Servitutter (1943); Lov og Ret (1945); Ejendomsforbehold(1946); Fast Ejendom, Bestanddele og Tilbehør (1948); Dansk Tillidsmandsret (1949); Tinglysning (1950); Dansk Tingsret (1951-52).

Udenl. orden: S.N.2*.

Adresse: Eforboligen, studenterkollegium 9, Universitetsparken, Århus.

ILLUM Svend direktør; f. 3/1 1899 i Kbhvn.; søn af grosserer A C Illum (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Marie f. Andersen (død 1939); gift (24/11 1926) m. Edith I., f. 31/10 1902 i Kbhvn., datter af direktør Carl Jespersen (død 1956, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emma f. Hansen (død 1927).

Student (H Adlers skole) 1917; i manufakturlære i Næstved; uddannelse i silkeindustrien i Frankrig 1919-21; studierejse til USA og uddannelse i amerikanske department stores bl. a. »Ma-cy's« N.Y., »Emporium« San Francisco, »Bulloek's« Los Angeles og »Marshall Field« Chicago.

Begyndte i Illum IS 1923, prokurist 1926 og direktør 1931.

Adresse: Illumgaard. Vedbæk.

ILSØE Peter rektor, R.; f. 29'7 1893 i Sæby; søn af provst Peter Ilsøe (død 1917) og hustru Ingeborg f. Løwe; gift 1. gang (15/10 1921) m. faglærerinde Gerda I., f. 31/5 1894 i Vejle, død 1938, datter af murermester Chr. Christoffersen (død 1923) og hustru Marie f. Petersen; 2. gang (18 9 1941) m. Ingeborg I., f. 2/9 1889, datter af afd. forpagter Frits Funder og hustru Johanne f. Hee Andersen.

Student (Hjørring) 1910; cand. mag. 1919; adjunkt ved statsskolen i Birkerød s. å.; ved Roskilde katedralskole 1921; lektor ved statsskolen i Lyngby 1932; rektor ved Sankt Jørgens gymnasium 1938.

Medl. af bestyrelsen for Historielærerforeningen 1930-37, af opgavekommissionen og af kommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1936-39 samt af opgavekommissionen for studentereks. 1951: formand for Dansklærerforeningen 1940-48.

Har udg.: Nordens Historie for Gymnasiet og (s. m. O Andrup og P Nørlund) Danmarks Historie i Billeder.

Adresse: Filippav. 2, Kbhvn. V.

INGBØL Kaj fh. amtslæge, R.DM., MfDR.; f. 4/5 1877 i Kbhvn.; søn af bankkasserer H E F Jensen (død 1890) og hustru Johanne f. Petersen (død 1918); gift (5/9 1913) m. Inger I., f. 25/1 1884 i Fredericia, død 1954, datter af oberst Axel Liljefalk (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Augusta f. Bu-low (død 1941).

Student (Lyceum) 1895; med. eks. 1904; distrikts- og sygehuslæge i Klaks-

vig 1907-15; amts- og kredslæge i Skanderborg 1915, i Vejle 1923-42; læge ved Vejle hospital 1923-42; sekretær i sundhedsstyrelsen 1942-44.

Formand for Embedslægeforeningen 1928-36.

Adresse: Espergærde.

INGELSSON Kaj direktør, konsul; f. 20/5 1901 i Kbhvn.; søn af forvalter Carl Johan Ingelsson og hustru Olga f. Olesen (død 1953); gift (4/3 1924) m. Elly I., f. i Silkeborg, datter af skotøjshandler M Borup Jensen (død 1927) og hustru Johanne f. Sørensen (død 1952).

Efter uddannelse i ind- og udlandet ansat i A. B. C. Hansen Comp. A/S, Kbhvn. 1926, prokurist 1928, direktør fra 1940; æthiopisk konsul 1955.

Medl. af bestyrelsen for Evercold Dansk Køleindustri 1929-41; formand for bestyrelsen for Dana-Dis A/S; medl. af bestyrelsen for A.B.C. Hansen Comp. A/S.

Adresse: Normasv. 3, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: Porsev. 39 pr. Nykøbing Sjæll.

INGERSLEV Fredrik dr. phil.; f. 14/12 1871 i Vestervig; søn af søkaptajn Vitus Bering Ingerslev (død 1879) og hustru Louise f. Harpøth (død 1889); gift (14 6 1895) m. Harriett I., f. 10'3 1873 i Shanghai, datter af havnekaptajn, toldembedsmand i kinesisk tjeneste Laurits Møller (død 1882) og hustru Nathalie f. Martini (død 1881).

Student (Efterslægtens skole) 1890; cand. mag. 1897; gentagne studieophold i Tyskland; lærer ved kbhvnske skoler; inspektør ved Købmandsskolen 1901; forstander for denne skoles østre afd., senere afdelingen for kvinder 1902-04; ansat ved Roskilde katedralskole 1903; adjunkt 1906; lektor 1919-41; norsk akademisk borger og dr. phil. ved universitetet i Oslo 1929.

Medl. af bestyrelsen for Statsskolernes Lærerforening 1906-08, af kommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1918-42 og af opgavekommissionen 1919-40; holdt en forelæsningsrække over Selma Lagerlof ved Kbhvrs universitet 1949.

Litterære arbejder: danske lærebøger; et system af tyske lærebøger (s. m. Marius Vibæk); Lige kår for hustru og mand (1911); Genie und sinnverwandte Aus-driicke in den Schriften und Briefen Friedrich Schlegels (Berlin, 1927); Jonas Lie, et personligheds- og typebillede (1939); Selma Lagerlof, et personligheds-og typebillede (1949); tidsskriftafhandlinger.

Adresse: Noreg, Roarsvej, Roskilde. INGERSLEV Fritz professor, civilingeniør. dr. techn.; f. 6/7 1912 i Århus; søn af sognepræst Christian Ingerslev og hustru Helga Victorine f. Ræder; gift (29 5 1948) m. Else I., f. 8 5 1916 i Kbhvn., datter af dr. med. K A Heiberg (se denne).

Student (Randers) 1930; cand. phil. 1931; cand. polyt. (elektroing.) 1936; assistent hos prof. P O Pedersen 1936-37; studieophold ved Massachusetts In-stitute of Technology, Boston, USA 1937-38; vidensk. assistent ved polyt. lære-anst. 1938-40; ingeniør ved Lydteknisk Laboratorium, Akademiet for de tekniske Videnskaber, 1941-45, leder af dette fra 1945; lektor ved polyteknisk læreanstalt 1943; ekstraord. professor i svagstrøms-elektroteknik smstds og leder af laboratoriet for telegrafi og telefoni fra 1954; lærer ved kunstakademiets bygningsskole fra 1945; dr. techn. 1953.

Ingeniør ved telefontilsynet 1942-46; medl. af telefontilsynet fra 1946, af udvalget for radiofoniforstyrrelser fra 1946 og af samarbejdsudvalget mellem de koncessionerede telefonselskaber og post-og telegrafvæsenet fra 1948, formand for udvalget fra 1956; medl. af American Acoustieal Society fra 1946, fellow fra 1956; medl. af La Commission d'Acoustique u. Union Internationale de Physique Pure et Appliqué fra 1951; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953; medl. af Dansk elektroteknisk Komité fra 1954; formand for Dansk akustisk Selskab fra 1955 og for Nordisk akustisk Selskab fra 1955; medredaktør af det internationale tidsskrift Acustica fra 1955; medl. af bestyrelsen for Servoteknisk Forskningslaboratorium fra 1955; medl. af The IrstJtute of Radio Engineers, USA fra 1955 og af Royal Physical Society, London fra 1955.

Modtaget Esso-prisen for teknisk-vi-densk. forskning 1952.

Har skrevet: Lærebog i Akustik (1949); Acoustics in modern building practice (1952); Måling af lineær og ulineær forvrængning i elektrodynamiske højttalere (disputats, 1953); artikler i tidsskrifter og fagblade.

Adresse: Eggersv. 31, Hellerup.

INGERSLEV Laurits fh. overformynder, K'.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 28/6 1878 på Frdbg.; søn af ekstraord. højesteretsassessor Vitus Ingerslev (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Anna Marie Dorothea f. Schlegel (død 1930); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1896; cand. jur. 1902; fuldmægtig ved Frdbg. birk 1902; sagførerfuldm. 1904; assistent i justitsministeriet 1906; till. assistent i overformynderiet 1908; fg. fuldmægtig i justitsministeriet 1914, ekspe-ditionssekr. 1915, chef for dets 3. ekspeditionskontor 1919; lenssekr. 1919; overformynder 1928-49; kommitteret ved lenskontrollen 1949.

Sekretær ved den nordiske civillov-kommissions obligationsretskomité 1910-15; formand for lensnævnet; medl. af luftfartskommissionen 1919-26, af delegationen til afslutning af luftfartsover-

enskomster med andre lande og af den i Paris 1926 nedsatte Comité international technique d'experts juridiquesaériens 1926-47; justitsministeriets delegerede ved de internationale luftprivatrets konferencer i Paris 1925, Warszawa 1929, Rom 1933 og Bruxelles 1938; medl. af den nordiske Iuftprivatretskomité 1950-54 og af den u. International Civil Avia-tion Organization oprettede Legal Com-mittee 1947-54; formand for overfredningsnævnet 1925-28; medl. af repræsentantskabet i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte, af bestyrelsen for Samfundet for det kvindelige Tyendes Vel, M E Grøns og Hustrus Familielegat, L J Grøns og hustrus familiefideikommis, det Grønske fideikommis og Thorvaldsen-samlingen på Nysø samt medl. af Danmarks Naturfredningsforenings forretningsudvalg og juridiske udvalg og af foreningens hovedbestyrelse.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2!.; S.N.2!.

Adresse: Sortedam Doss. 87, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Stubbjerghus pr. Tisvildeleje.

INGERSLEV Mogens professor, overlæge, dr. med.; f. 13/7 1913 i Vemb; søn af sognepræst Christian Ingerslev og hustru Helga f. Ræder; gift (19/2 1937) m. Elisabeth I., f. 22/4 1911 i Randers, datter af købmand Johannes Faarup (død 1947) og hustru Rigmor f. Hornbech.

Student (Randers) 1930; med. eks. 1937; dr. med. 1942; speciallæge i kvindesygdomme og fødselshjælp 1948; afdelingslæge ved statens fødselsanstalt i Jylland 1953, overlæge 1955; lektor i obstetrik og gynækologi ved Århus universitet 1953, professor smstds 1955.

Har skrevet: Lipoidtransport, belyst ved Studier over Lipæmi i Graviditet og Lactationsperiode (disputats, 1942) samt en række kirurgiske, obstetriciske og gynækologiske arbejder.

Adresse: Fødselsanstalten, Århus.

INGHOLT Harald dr. phil., R„ Chr.X Fr.M. p.p.; f. 11/3 1896 i Kbhvn.; søn af portier H P Ingholt (død 1948) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1953); gift (5/7 1926) m. Janet I., f. 24/1 1897 i Mount Vernon, N.Y., USA, datter af bankdirektør Samuel Woolverton og hustru Mary f. Chichester.

Student (Østre borgerdydskole) 1914; univ. guldmed. (semitisk-østerlandsk filologi) 1918; cand. theol. 1922; Leach-Princeton Fellow i Princeton, USA 1922; studier i Paris (Procter Fellow fra Princeton) 1923; udgravninger i Palmyra 1924, 25 og 28; Thayer-Fellow ved den amerikanske arkæologiske skole i Jerusalem 1924-25; underinsp. ved Ny Carlsberg Glyptotek 1925-30; sekretær i Ny Carlsberg Fondet 1927-30; dr. phil. (Studier over palmyrensk Skulptur) 1928; Lecturer of Archaeology ved det amerikanske universitet i Beirut og Curator for dettes arkæologiske museum 1931-38; leder af Carlsbergfondets udgravninger i Hama, Syrien 1931-38; docent i hebraisk ved Århus universitet 1939-41; ledende senior for Studenterforeningen i Århus 1939-40: forelæsninger ved amerikanske universiteter 1941; ansat ved Yale University 1942.

Medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab og af Deutsches archaolo-gisches Institut; udgiver af det arkæologiske tidsskrift Berytus.

Udenl. orden: Médaille d'honneur du Mérite Syrien, 2. kl. Adresse: Yale University, Yale, Connecticut, USA.

INGHOLT Poul bankdirektør, K.DM..M.T. Kfh.p.p.; f. 7/11 1894 i Kbhvn.; søn af portier H P Ingholt (død 1948) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1953); gift m. Ebba I., f. 1/4, datter af maskinchef N C Schiern (død 1954 )og hustru Ingeborg.

Assistent i Landmandsbanken 1911; sekretær i det danske generalkonsulat i Moskva 1917-18; fuldmægtig i Landmandsbanken 1921, kontorchef 1925, direktør 1928.

Formand for Gymnastik- og Svømme-foreningen Hermes fra 1929 og for Kbhvns Handelsstands Klub af 1841's byggefond fra 1951; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Handelsstands Klub af 1841's Understøttelsesselskab fra 1941, for Zoologisk Have fra 1944, for Danske Bankers Fællesrepræsentation fra 1952, for A/S Dampskibsselskabet af 1912 og for Krigsforsikringen for Danske Skibe fra 1955; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1952.

Tildelt den svenske dekoration: XVI Olympiades Rytterkonkurrencers for-tjensttegn.

Udenl. ordener: Fi.O.F.K.l.; I.F.2*.; Ø.r.K.4.

Adresse: Strandmøllebakken, Springforbi.

INGVARTSEN Jacob direktør, cand. merc; f. 15/1 1910 i Villersø; søn af førstelærer Hans M Ingvartsen (død 1946) og hustru Karen f. Andersen (død 1956); gift (15'8 1936) m. Kamma I., f. 20/6 1908 i Tveraa på Færøerne, datter af tømrermester Morten Michelsen (død 1954) og hustru Sigrid f. Poulsen.

Student (Haslev) 1929; handelsvi-densk. afgangseks. 1933; handelsfaglæ-rereks. 1934; Handelshøjskolens diplomprøve 1943; cand. mere. 1946; studierejse til USA 1938 og 1954; praktisk handelsuddannelse i A/S Thykiers Trælasthandel, Grenaa og Andelsbanken, Grenaa 1929-31; ansat ved Berlingske Tidende 1933, i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger 1935 og ved Aarhus Oliemølle 1936; sekretær i Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og lærer ved foreningens skoler 1941-46; sekretær i Fællesforeningen for

Danmarks Brugsforeninger 1946, planlægningschef 1952, direktør (for varedistributionen) smstds fra 1955.

Medl. af handelsministeriets produk-tivitetsudvalg vedr. handel fra 1954; censor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1952.

Har skrevet artikler i faglige tidsskrifter og i andelspressen om organisationsforhold og en gros- og detailhandelspro-blemer.

Adresse: Ligustervænget 61, Virum.

IPSEN Bodil frue, skuespillerinde, filmsinstruktør, FM. i guld, MI&A.p.p.; f. 30/8 1889 i Kbhvn.; datter af kancelliråd LJ Ipsen (død 1913) og hustru Laura f. Holst (død 1918); gift (23/1 1932) m. journalist Ejnar Black (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948), søn af apoteker C E A Black.

Debut 1909 på Det kgl. Teater som Helene i »Naar den ny Vin blomstrer«. Har siden spillet på Det kgl. Teater, Dagmarteatret, Folketeatret og Betty Nansen-Teatret. Desuden i Oslo og Stockholm. Debuterede som iscenesætter med Nordahl Griegs »Vor Ære og vor Magt«, som fihnsinstruktør (s. m. Lau Lauritzen jun.) med Karl Schliiters »Afsporet«; øvrige filmsinstruktioner: De røde Enge; Støt staar den danske Sømand; Café Paradis; Det sande Ansigt; bevillingshaver til Odeon Biografteater 1944.

Udenl. ordener: F.O.A.; N.F.M.I.; S.M.l&a.

Adresse: Bredg. 70, Kbhvn. K.

IPSEN Erling politimester; f. 15/2 1901 i Århus; søn af hospitalsforstander Hans Peter Ipsen (død 1936) og hustru Jensine Marie Christine f. Colberg (død 1933); ugift.

Student (Horsens) 1920; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Horsens og Middelfart 1928-33; politifuldm. i Voer og Nim m. fl. herreder 1933; politimester i Hasle m. fl. herreder, Århus 1951.

Adresse: Heibergsg. 27, Århus.

IPSEN Ernst J direktør, kaptajn, R.DM. p.p.; f. 22/1 1881 i Kbhvn.; søn af kancelliråd, inspektør L J Ipsen (død 1913) og hustru Laura f. Holst (død 1918); gift (30 4 1913) m. Emma Elisabeth Wilhel-mine I., f. 27/2 1892, datter af professor, dr. med. F Berléme-Nix (død 1919) og hustru f. Møller (død 1948).

Sekondløjtn. i fodfolket 1903. premier-løjtn. 1907, kaptajn 1918; afsked 1919; generalsekr. i Kgl. Dansk Automobil Klub 1919-34; direktør for Motororganisationernes Fælles-Repræsentation 1933.

Medstifter af og medl. af bestyrelsen for Turistforeningen for Danmark; medl. af bestyrelsen for den internationale Association af Automobil-Klubber og for Den Dansk-tyske Forening; medl. af det internationale Handelskammers transportkomité; formand for Dansk-Tysk Selskab 1936-42; guvernør for det dansk-islandske Rotary distrikt 1936-38, medl. af ministerielle kommissioner og udvalg ang. motorkørsel, færdselslovgivning m. m., af Rødby-Femern rutens danske komité, af trafikkommissionen af 1936 m. m.; sekretær i Dansk Trafik Forening; medl. af statens benzin-nævn, af handelsministeriets autodæk-udvalg og af finansministeriets motorkommission 1947; medl. af bestyrelsen i AS Dansk Generator Brændsel o. a. aktieselskaber.

Har skrevet K.D.A.K.'s Historie gennem 25 Aar samt afhandlinger til leksika og internationale kongresser m. m.

Udenl. ordener; F.Æ.L.4.; Ju.St.S.4.; N.St.0.31.; S.V.31.; Ty.0.1.

Adresse: Strandboulevarden 6,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig; Skovvænget, Hornbæk.

IPSEN Johannes professor; f. 20 5 1911 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Johannes Ipsen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Emma Kathrine f. Engel (død 1918); gift (1/4 1934) m. Kamma Gerda I., f. 1/9 1911 i Esbjerg, datter af Christian Vilhelm Rasmussen og hustru Jenny f. Øllgaard Jensen (død 1928).

Student (Sønderborg) 1928; med. eks. 1934; dr. med. 1941; Master of Public Health fra Harvard University 1947; alm. uddannelse ved kbhvnske hospitaler, herunder som 2. reservelæge ved rigshospitalets afd. A 1945-48; assistent ved statens seruminstitut 1936-38, afdelingsleder ved standardiseringsafd. 1938-47; Fellow, Rockefeller Foundation 1946-47 med studierejse i USA og Canada; emigreret til USA 1948; Instructor ved Yale University, Medical School 1948-49; As-sistant Professor of Epidemiology ved Harvard University, School of Public Health 1948-51; Superintendent, Massachusetts State Institute of Laboratories og Associate Professor of Public Health ved Harvard University fra 1951; delegeret ved International Congress for Mi-crobiology, Rom 1953; konsulent i biostatistik ved School of Public Health, Bangkok, Thailand juni-sept. 1955; fl. studieophold og -rejser.

Medl. af Commission on Immunization, Armed Forces Epidemiologicai Board fra 1952; medredaktør af Journal of Immu-nology fra 1956; specialkonsulent ved Communicable Disease Center, U S Public Health Service.

Har skrevet; Contribution to the Theo-ry of Biologicai Standardization (disputats, 1941) samt afhandlinger om immu-nitetslære, epidemiologi og biostatistik m. m.

Adresse: 100 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts, USA.

IPSEN Paul kommandør, K1.DM.,HTS.p.p.; f. 15/4 1884 i Kbhvn.; søn af justitiarius i landsover- samt hof- og stadsretten Johannes Ipsen (død 1910) og hustru Christel Augusta Louise f. Schultz (død 1945); gift (25/3 1909) m. Ellen Kristiane I., f. 21/7 1884 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Jannik Bjerrum (død 1920, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Anna f. Johansen (død 1941).

Sekondløjtn. 1905; premierløjtn. 1907; med S/S Siam til Østasien 1908-09; chef for minespærringerne i Store Bælt 1917-18; kaptajn 1918; med den engelske flåde, der opererede i den finske Bugt mod Sovjet 1919; chef for torpedobådsdivi-sion 1919-20; chef for flådens minevæsen 1920-23; orlogskapt. 1923; gennemgik svensk Sjokrigshogskola s. å.; stabschef i eskadren 1925; fg. chef for marinestaben 1926 og 1927; chef for Fylla 1928 og for Islands Falk 1930-32; kom-mandørkapt. 1931; stabschef ved kyst-defensionen 1932-36; chef for Peder Skram 1934; ekvipagemester 1936; kommandør 1937; stationschef på flådestationen s. å.; chef for flådestationen og divisionerne 1940; chef for kystflåden 1941; chef for kystdefensionen 1945; formand for den sø- og landmilitære kystbefæstningskommission s. å.; afsked 1946; genantaget til tjeneste i søværnskommandoen til 1951; delegeret ved international diplomat-konference i Geneve 1949; medl. af udvalget til behandling af Genévekonventionerne fra 1950.

Lærer ved søværnets officersskole og ved hærens officersskole i strategi, sø-krigskunst m. v.; redaktør af Tidsskrift for Søvæsen 1924-46; medl. af hovedbestyrelsen for Marineforeningen 1923, formand 1941-56, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Sømandsforenin-gen af 1856 fra 1935, næstformand 1949, formand fra 1951; adm. direktør for Admiral Winterfeldts Stiftelse fra 1946; medl. af bestyrelsen for Kaptajn J Chr. Jensen og Hustrus Fond fra 1951.

Tildelt Sølieutenant-Selskabets guld-med. for en afhandling: Anvendelse af forankrede Miner (1921).

Medarbejder ved Biografisk Leksikon, Hagerups Leksikon og Vor Tids Leksikon.

Udenl. ordener: Fi.H.R.25.; N.Kr.M.; S.Kr.2.; S.N.3.; S.Sv.3!.

Adresse: Kastelsv. 25, Kbhvn. Ø.

IPSEN Svend landsdommer, R.; f. 10/5 1903 på Frdbg.; søn af grosserer August Frederik Ipsen (død 1924) og hustru Laura f. Wodstrup (død 1922); gift (28/2 1930) m. Anna Elise I., f. 18/3 1905 i Kællingbjerg på Fyn, datter af dommer C C Bay (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Laura Constance f. Jansen.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; cand. jur. 1928; dommerfuldm. i Aalborg og Nørresundby 1928-29, i Maribo 1929-34, i Nørresundby 1934-46; kst. dommer i østre landsret 1946; dommer i vestre landsret 1949.

Stedfortræder for formanden for fredningsnævnet for Aalborg amt 1937-46; overligningskommissær for Nørresundby 1941-46; leder af Aalborg stiftamts kredskontor i Nørresundby 1944-45; medredaktør af Vestre Landsretstidende fra 1954.

Adresse: Skovbrynet 3, Viborg.

IRGENS-HANSEN Ove fabrikejer, konsul; f. 4/10 1886 i Svendborg; søn af konsul, direktør Valdemar Hansen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Augusta f. Irgens (død 1928); gift 1. gang (1915) m. Valborg I-H., f. 5/6 1891, død 1919, datter af fabrikant Jørgen Petersen (død 1928) og hustru Meta P. (død 1891); 2. gang (18/11 1920) m. Adelaide I-H., f. 27/2 1893, datter af grosserer C Mores-co (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Else f. Langheld (død 1924).

Praktisk handelsuddannelse i indlandet og i Liibeck og Berlin; frekventeret de Brockske handelsskoler; ansat i faderens forretning, Svendborg Eddikefabrikker 1909, overtog samme 1931; svensk vicekonsul 1933-53.

Medl. af bestyrelsen for Svendborg Bryghus fra 1924, for A/S Jørgen Petersen & Co., Kbhvn. fra 1929 og for Forsikringsakts. Palnatoke, Kbhvn.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Strandv. 73, Svendborg.

IRMING Georg fh. telefondirektør, K. DM.p.p.; f. 2/5 1884 i Odense; søn af realskolebestyrer N P Jørgensen (død 1910).og hustru Petra f. Garde (død 1938); gift (2'6 1911) m. tandlæge Ellen I., f. 30/10 1887 i Horsens, datter af tandlæge Carl Jensen (død 1953) og hustru Martine f. Spang (død 1940).

Student (Odense katedralskole) 1901; cand. polyt. 1908; ingeniør i Kbhvns Telefon Akts. 1908, afdelingsing. 1918, overing. og chef for selskabets driftsafd. 1932, adm. direktør 1944-54; till. medl. af selskabets bestyrelse 1949.

Formand for bestyrelsen for A/S Telefon Fabrik Automatic 1954.

Udenl. ordener: B.L.II3.; F.Æ.L.4.; S.V.2.

Adresse: Steenstrups Allé 15,

Kbhvn. V.

IRMING Mogens arkitekt; f. 18/7 1915 i Kbhvn.; søn af fh. telefondirektør, civilingeniør Georg Irming (se denne); gift (9/12 1950) m. Bodil I., f. 4/6 1913 i Kbhvn., datter af lektor Holger Høpfner (død 1937) og hustru Anna f. Larsen (død 1955).

Student (Schneekloths gymn.) 1933; afgang fra kunstakademiet 1940; ansat hos stadsarkitekten i Kbhvn. og hos arkitekt Vilh. Lauritzen 1940-47; i kompagni med arkitekt Tage Nielsen 1947-56 og med arkitekterne Jens Ingwersen og Jørgen V Jepsen fra 1949. Studieophold i Stockholm 1938-39; studierejser i Europa 1933-50.

Medl. af Danske Akitekters Landsforbunds retsudvalg fra 1947.

Har s. m. Tage Nielsen opført eenfa-miliehuse, fabrikker og Hotel Europa,

vundet 1. præmie i Kbhvns kommunes konkurrence om en bebyggelsesplan for Bellahøjarealerne og været tilknyttet opførelsen af denne bebyggelse som koordinerende arkitekter; har s. m. Ingwersen og Jepsen siden 1949 for KTAS opført det ny telefonhus i Borups Allé samt 30 centraler i Kbhvns omegn og provinsen; tildelt Gentofte kommunes præmie for eenfamiliehus på Tornagervej 1950.

Adresse: Strandboulevarden 98,

Kbhvn. Ø.

IRMINGER Ingeborg Plockross- billedhuggerinde; f. 18/6 1872 på Frdbg.; datter af grosserer I F Plockross (død 1896) og hustru Cathrine f. Tietgen (død 1891); gift (1908) m. professor Valdemar Irminger (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937), søn af oberst J H G Irminger (død 1854) og Hustru Agnete f. Kaalund (død 1896).

Elev af billedhuggeren Axel Hansen og af kunstakademiet; arbejdede i fl. å. i prof. V Bissens atelier; udstillede første gang på Charlottenborg 1897; har været knyttet til Bing og Grøndahls Fabrik fra 1898: Anckerske Legat 1912, Tagea Brandts Legat 1930; medl. af akademiets plenarforsamling fra 1911 og af akademirådet 1917-22; medl. af den for det kgi. akademi for de skønne kunster anordnede jury okt. 1921.

Arbejder: Spædt Barn, bronce (1897); Ung Pige, marmor (1907); Yngling, marmor (1908); buste af maleren V Irminger, bronce (1919) - alle i statens museum —; Drengen og Pindsvinet, bronce 1899, (Kbhvns kommune, Borups Plads, 1941); Lille Svømmerske (1935, tilhører Frdbg. svømmehal, i bronce); En Buksetrold (barnestatue i kunststen, Kbhvns kommunes børnegård, Tomsgårdsvej, 1944); en række buster bl. a.: maleren J F Willumsen, direktør Harald Bing, overkirurg Ludvig Kraft, prof. Camillus Nyrop, forfatterne L C Nielsen og Herman Bang, skuespiller Johannes Nielsen, koncertmester Axel Gade og billedhuggerne Brandstrup og Bonnesen.

Adresse: Uraniav. 11, Kbhvn. V.

IRMINGER Johan direktør; f. 15/10 1882 i Kbhvn.; søn af overingeniør Johan Irminger (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Caroline f. Jensen (død 1947); gift (19/3 1919) m. Oda Johanne I. (dekoreret m. M.T.Kha. og N.F.M.I.), f. 1/12 1893, datter af kgl. skovfoged H V Larsen (død 1943) og hustru f. Andersen.

Bachelor of Science fra Faculty of Technology, Victoria University, Manchester; Superintendent for Retiro og senere Belgrano gasværker i Buenos Aires 1906-11; ingeniør ved West's Gas Improvement Co., Ltd. i Manchester 1912; forestod dette firmas arbejder og nybygninger ved Stockholms gasværk 1912-13, ved Gøteborgs gasværk 1913-14, i Ottawa og Montreal 1914-16 og ved forsøg i St. Helens vedr. produktion af forskelligartet gas og tjære 1917-18; adm. direktør ved Bergens gasværk 1919-51; formand for Norske Gasværkers Forening 1928-30 og 1934-37; redaktør af Rotarianeren 1931-32; formand for Bergens Rotary Club 1934-35; formand for Bergens kommunale Ingeniørers og Arkitekters Forening 1933-36; medl. af styret for Selskabet til Videnskabernes Fremme 1938-40; M. Inst. G. E.; M. Ing. F., N.I.F. m. fl.

Adresse: Schweigårdsv. 15, Bergen,

Norge.

ISAGER Karsten overlæge, dr. med.; f. 19/4 1902 i Ry; søn af overlæge, dr. med. Kristen Isager (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Maren f. Jensen (død 1944); gift (27/9 1932) m. Fe-lice I., f. 27/3 1910 i Ringgive, datter af provst Lars Frederik Andersen (død 1933) og hustru Louise f. Paludan (død 1949).

Student (Th. Langs skole) 1920; med. eks. 1928; reservelæge ved Århus kommunehospitals tuberkuloseafd. og tuberkulosestation 1930-34; chef for Ry sanatorium 1934 og samtidig prakt. læge i Ry; overlæge ved Aalborg amts sygehus' tuberkuloseafd. og Aalborg amts tuberkulosestationer 1936; Dr. med. (Om den aabne Lungetuberkuloses Optræden i en større dansk By i Aarene 1920-32) 1934.

Har ledet Dansk Røde Kors' hjælpearbejde i den jugoslaviske tuberkulosebekæmpelse vinteren 1946-47.

Udenl. orden: Ju.Z.3.

Adresse: Kong Georgs V. 9, Hasseris,

Aalborg.

ISHØY Wladimir generalkonsul, R., Chr. XFr.M.; f. 26/3 1903 i Barnaul, Sibirien; søn af filialbestyrer Einar Ishøy (død 1912) og hustru Selma f. Nymann (død 1950); gift (14/12 1934) m. Rebecca Elizabeth I., f. 20/1 1906 i USA, datter af afdøde hovedbogholder James Ralph Dit-ty og hustru Edna Gertrude f. Lias.

Realeks. (Johannesskolen) 1920; ansat i A/S Vestindisk Handelskompagni 1920-24; gennemgået kornetskolen på Kronborg; atter ansat i Vestindisk Handelskompagni 1925 ved dettes filial i Bar-ranquilla, Columbia; ansættelse i Elektrisk Kompagni (bogholderiafd.) i Panama 1927-29; derefter knyttet til agenturfirmaet F E Escoffery, senere Agen-cias Escoffery, S.A., og er nu meddir. for dette selskab; fg. dansk konsul i Panama 1942, konsul 1946, generalkonsul 1949; repræsenterede Danmark, som overordentlig befuldmægtiget minister i særlig mission, ved Panamas 50 års jubilæum i 1953.

Præsident for De Frie Danske i Panama u. krigen 1940-45.

Tildelt Gaiathea-medaljen 1956.

Adresse: P.O. Box 934, Panama, R.P.

ISLANDI Stefan kgl. kammersanger, R. p.p.; f. 6/10 1907 i Skagafjord, Island; søn af Gudmundur Jonsson og hustru Gudrun Stefansdottir; gift (6/10 1950) m. Kristiana I., datter af direktør S Si-gurz og hustru Gudbjorg Skuladottir, Reykjavik.

Sangstudier i Italien 1930-35; debut på Det kgl. Teater 1938 i Madame Butterfly; kgl. kammersanger 1949.

Hovedroller i: Tosca; Boheme; Rigo-letto; Faust; Traviata; Don Carlos; Ca-valleria Rusticana; Perlefiskerne; Car-men; Don Pasquale; Barberen fra Sevilla; Eugen Onegin.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Solvænget 1, Kbhvn. Ø.

ISRAELSEN M E fh. amtsforvalter. R.; f. 8/3 1887 i Neilerød i Maarum sogn; søn af møller R Israelsen, Helsinge (død 1931) og hustru Johanne (død 1918); ugift.

Uddannet på amtsstuerne; amtsforvalter for Møn 1934, for Thisted amt 1947-57.

Forsk, tillidshverv indenfor sønder-jydske foreninger, esperantoforeninger, fredsforeninger, museumsvæsnet og amt-stuetjenestemændenes organisation.

Har udg.: Love for Amtstuer og Skovkasser (2 udgaver, 1927 og 1941).

Adresse: Pile Allé 17, Kbhvn. F.

IUEL H hofjægermester, godsejer; f. 4/12 1902 på Hverringe; søn af kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. baronesse We-dell-Wedellsborg (død 1930); gift (30/5 1930)  m. Thyra I., f. 10/10 1907 på Brolykke, datter af godsejer, greve Hans Ahlefeldt-Laurvig (se denne).

Sekondløjtn. ved 3. dragonregiment 1927; ejer af Ringsgaarden 1927-39 og af Lundsgaard fra 1939.

Medl. af Revninge sogneråd 1943-50; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Fyens Stift, og for Hindsholm Landboforening, af repræsentantskabet for A/S Odense-Kjer-teminde-Martofte Jernbaneselskab, for Det fyenske Brandassuranceselskab og for Kreaturforsikringsforeningen Kustos; formand i bestyrelsen for Foreningen til Kjøre- og Ridehesteavlens Fremme i Fyens Stift.

Adresse: Lundsgaard pr. Kerteminde.

IUEL og IUEL-BROCKDORFF, se till. u. Juel og Juel-Brockdorff.

IUEL-BROCKDORFF Carl F S V lensbaron, kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 27/7 1905 på Stenagergaard i Mesinge sogn; søn af hofjægermester, lensbaron Frederik Juel-Brockdorff (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Ada f. baronesse Reedtz-Thott; gift (22 1

1931)   m. May Kathlen (Kitsa) I-B., datter af direktør F Hegel (se denne).

Student (Svendborg) 1923; lært landvæsen; studeret ved Oxford universitet 1926-29.

Medl. af bestyrelsen tor Kgl. Dansk Yachtklub 1932-39 og tor A/S Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag fra 1933; medl. af Bregninge (Taasinge) sogneråd 1937-50, formand 1942-43; medl. af bestyrelsen for Taasinge konservative Vælgerforening fra 1937, formand fra 1940, af bestyrelsen for Fyens Vædde-løbsforening 1939-49, formand 1941-49 og af bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme 1942-50.

Ejer af hovedgårdene Schelenborg og Brockdorff samt Valdemars slots gods.

Adresse: Valdemars slot pr. Troense.

IUUL Stig professor, dr. jur., R1.; f. 28/8 1907 i Kbhvn.; søn af komponisten, domkantor Asger Juul (død 1919) og hustru Ebba f. Brask (død 1953); gift (20/7 1939) m. Grethe I., f. 11/3 1914, datter af grosserer Paul Gerlach og hustru Ida Margueritha Bjørner.

Student (Metropolitanskolen) 1926; cand. jur. 1933; univ. guldmed. 1932; dr. jur. 1940; fg. sekretær i justitsministeriet 1933-35; universitetsmanuduktør 1934-35; studieophold i London og Miin-chen 1935-37; lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1937, docent 1938, professor 1944; formand for stipendieudvalget 1946-56; forstander for juridisk laboratorium 1944-56; medl. af konsistorium og referendarius consisto-rii 1956.

Formand for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedaille-Legat og for G E C Gads Fond; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, af Carlsbergfondets direktion 1955, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie og af Selskabet for dansk Kulturhistorie; medl. af bestyrelsen for Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1946-55, for Tagea Brandts Rejselegat, for Carlsbergs Mindelegat for Brygger J C Jacobsen, for Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie og for Frederiksborg-museet; konsulent ved det kgl. bibliotek; censor ved Handelshøjskolen 1939-56; kommitteret i lenskontrollen; medl. af International Civil Aviation Organization's Legal Com-mittee og af den nordiske luftprivatrets-komité; dansk delegeret ved de diplomatiske luftretskonferencer i Rom 1952 og Haag 1955 og Conférence de la Hage de droit international privé's 8. session 1956.

Litterære arbejder: Fideikommissarisk Substitution (1934); Fællig og Hovedlod (disputats, 1940); Grundrids af den romerske Formueret (1942); Den latinske Tekst af Jyske Lov med Knud Mikkelsens Glosser (Danmarks gamle Landskabslove IV, 1945); Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk I-III (s. m. Erik Kroman 1945-48); Danske Lov (1949);

Kodifikation eller Kompilation? (1954); Juridisk Ordbog (s. m. 0 A Borum 1954).

Adresse: Upsalag. 26, Kbhvn. Ø.

IVERS Carl skibsreder, R.p.p.; f. 17/8 1884; søn af kammerråd I A Ivers (død 1926) og hustru f. Andersen; gift m. Inga I., datter af bankkasserer Heinricy, Randers.

Ansat i firmaet C K Hansen i 3 år, samt i skibsrederfirmaer i England og Tyskland; gennem 25 år skibsmægler-og rederivirksomhed i Frankrig; medindehaver og fh. bestyrer af dampskibsselskabet »Saga« Paris samt af dampskibsselskabet Compagnie des Bateaux å Vapeur du Nord; medl. af bestyrelserne for adskillige andre franske firmaer. Udenl. ordener: F.M.Ma.2.; F.Æ.L.5. Adresse: »Florida«, St. Jean de Luz (B.P.), Frankrig.

IVERSEN A J snedkermester, oldermand, R'.p.p.; f. 13/12 1888 i S-Bjært; søn af fisker Jeppe Iversen (død 1892) og hustru Rasmine f. Kjøng (død 1921); gift (16/7 1918) m. Hermine Dorthea I., f. 30/10 1889, datter af boelsmand Ludolf Biede (død 1926) og hustru Marie f. Truelsen Haue (død 1937).

Fisker 1903-06; i lære i Kolding 1906-09; tildelt sølvmed. for svendeprøve; arbejdet i Kbhvn., Berlin, Paris og Bern; etableret 1916; har udstillet talrige gange herhjemme; udstillet i Paris, New York, London, Stockholm, Oslo, Berlin og Amsterdam; tildelt Diplome d'Hon-neur i Paris 1925, Grand Prix i Paris 1937, udstillingens medalje i Berlin 1938 og diplom i New York 1938.

Formand for Snedkerlaugets Udstillinger 1930-34; medl. af bestyrelsen for Snedkerlauget fra 1930, viceoldermand 1940; oldermand fra 1951 og af snedkerfagets voldgiftsret 1930-51; administrator for Snedkerlaugets Låne- og Legatfond 1940-51; magistratsvurderings-mand; medl. af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Kunsthåndværkerskole, af kommissionen for frivillige mesterprøver, af bestyrelsen for AS Snedkermestrenes Træ- og Finérskæreri, af repræsentantskabet for boligselskabet Ved Classens Have, af repræsentantskabet for Haandværkerbanken, af bestyrelsen for Stiftelsen for gamle Haandværksme-stre og deres Enker og af repræsentantskabet for Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haandværk og Industri.

Har skrevet artikler om faglige emner i dagspressen og i danske, norske, svenske og tyske tidsskrifter. Udenl. Orden: Sv.H.M.G. Adresse: Arendalsg. 2, Kbhvn. 0. Sommerbolig: GI. Strandv. 252, Sletten pr. Humlebæk.

IVERSEN Carl professor, dr. polit., R1.; f. 5/3 1899 i Randers; søn af kusk Niels Iversen og hustru Mariane f. Larsen; gift (1710 1935) m. cand. polit. Dorrit I., f. 24/8 på Frdbg., død 1949, datter af vekselerer I M Rée (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Dagmar f. Albeck (død 1956).

Student (Randers) 1917; medarbejder ved Dagbladet Børsen 1920-30; cand. po-lit. 1923; studierejse i USA 1925-26; og i England i 1930; assistent ved Kbhvns universitets økonomisk-statistiske laboratorium 1927-31; lektor i nationaløkonomi ved Kbhvns universitet 1931, docent i statsvidenskab 1935; professor 1939; medl. af konsistorium 1936; lærer i erhvervsøkonomi ved Den handelsvidenskabelige Læreanstalt 1934, docent smstds 1936-48.

Formand for Socialøkonomisk Samfund i 1935; sekretær i Nationaløkonomisk Forening og redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift 1936-47, formand for foreningen fra 1952; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1939-51, formand 1950-51, af bestyrelsen for Nordisk Genforsikringsselskab fra 1945 og for A/S Burmeister & Wain fra 1946 samt af repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartsselskab fra 1957; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1942 og af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond 1943-56; medl. af FN's rådg. økonomiske mission til Chile 1950; næstformand i repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1951; formand for revisorkommissionen s. å.; visiting professor ved University of Washington, Seattle, USA 1952; medl. af kommission for statens almindelige videnskabsfond; økonomisk rådgiver for Iraqs regering og nationalbank 1953; visiting professor ved Johns Hopkins University, Baltimore, USA 1954; økonomisk rådgiver for The Central Bank of Ceylon 1956.

Har skrevet: Bestemmelse af Begreberne Produktionsperiode, Kapitalens In-vesteringstid og dens tekniske Form m. m. (univ. guldmed., 1925); Aspects of the theory of international capital move-ments (disputats, 1935); Monetary Problems of Iraq (1954); artikler og afhandlinger i uden- og indenlandske tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Toldbodg. 81, Kbhvn. K.

IVERSEN Frithiof direktør; f. 14/6 1900 i Kbhvn.; søn af kaptajn, bjergnings-inspektør Iver Iversen (død 1934) og hustru Frida f. Petersen (død 1931); gift 1. gang (21/7 1929) m. Asta I.. f. 14/5 1900, død 1953, datter af nationalbankkasserer C Stæger (død 1925) og hustru Betty f. Comtesse von Piaten zu Haller-mund (død 1923); 2. gang m. Birthe I., f. 7/9 1927, datter af murer K Mogensen og hustru Dagny f. Forsberg.

Student (Østre borgerdydskole) 1919; filosofikum 1920; kystskippereks.; efter ansættelser i handels- og industrivirksomheder, bl. a. som prokurist i Dansk Asfalt & Tjære Co. A/S og i firmaet F S Kiersgaard & Co. og rejser i

udlandet, ansat i det amerikanske gesandtskab i Kbhvn. 1927-42; direktør i A/S Chr. Dyhrberg s. å.

Formand for Centralforeningen for Fiskerøgerier i Danmark; sekretær i Kbhvns Røgeriejerforening; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Fiskesalterier og Halvkonservesfabrikker i Danmark, af Voldgiftsretten for husdyrsager i Kbhvn., af fiskeriministeriets propagandaudvalg og ankeudvalg samt af fiskerirådet; medl. af bestyrelsen for A/S Chr. Dyhrberg m. m.

Adresse: Amager Strandv. 444, Kastrup.

IVERSEN Hans M direktør, R.; f. 11/11 1897 i Uglerup ved Holbæk; søn af gårdejer Lars Iversen og hustru Karen Kirstine; gift (15/12 1923) m. Dorothy I., f. Peers, f. i London, datter af bankdirektør J F Peers og hustru Margaret.

På kostskole i England 1912-15; bankuddannelse 1915-25; fuldmægtig i Rus-sian English Bank og i British & North European Bank i London 1918-25; ansat i Danish Bacon Co. fra 1925; filialbestyrer i Portsmouth afd. 1926-32, direktør i Danish Bacon Co. i London 1932, næstformand for bestyrelsen for samme 1952. Adresse: 35, Church Hill, Epping, Essex, England.

IVERSEN Johannes statsgeolog, lektor, dr. phil., R.; f. 27/12 1904 i Sønderborg; søn af sparekassedirektør Hans Iversen og hustru Anna f. Asmussen (død 1954); gift (11/10 1939) m. Aase I., f. 27/12 1909 i Odense, datter af realskolebestyrer, pastor B Thorlacius-Ussing (død 1955) og hustru Martha f. Rasmussen.

Student (Sønderborg) 1923; mag. scient. 1930; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse 1931; afdelings-geolog 1938, statsgeolog 1942; lektor i pollenanalyse og kvartær florahistorie ved Kbhvns universitet 1955; dr. phil. 1936; undersøgelses- og studierejser til Vestgrønland (1932 og 1937), Sverige, Finland, Tyskland, England og USA.

Korresp. medl. af Soc. Zoologica-Bota-nica Fennica, Vanamo 1945 og af Soc. phytogeographica suecana 1946; medl. af Videnskabernes Selskab 1953.

Tildelt Ekstrabladets vidensk. ærespris 1952 og Svenska Vetenskapsakade-miens storre Linnémedalj i sølv 1952; æresdoktor ved universitetet i Uppsala 1957.

Har skrevet: Biologische Pflanzenty-pen als Hilfmittel in der Vegetationsfor-schung (disputats, 1936); Landnam i Danmarks Stenalder (1941); Textbook of Modern Pollen Analysis (s. m. Knut Fæ-gri, 1950); en række tidskriftsafhandlin-ger med botaniske og geologiske emner.

Adresse: Bomporten 56, Gentofte.

IVERSEN Jon sceneinstruktør, skuespiller; f. 1/12 1889 i Sakskøbing; søn af købmand J E Iversen (død 1920) og hustru ånna Marie f. Wolsgaard (død 1939).

Udgået fra Østre borgerdydskole i Kbhvn.; debuterede hos Albert Helsengreen på Horsens Teater som Eibæk i Eventyr paa Fodreisen; senere sceneinstruktør og skuespiller ved Alexandra-theatret, Det ny Teater, Dagmarteatret, Casino, Folketeatret, Aarhus og Odense teatre; medleder af Dagmarteatrets de-lingsspil 1928-30; opførte med eget dansk ensemble »Fransk uden Taarer« ved gæstespil på Centralteatret i Oslo i 1946.

Hovedroller: Armand i Kameliadamen; Melchior i Vaarbrud; Præsten i Romantik; Præsten i Candida; Officeren i Et Drømmespil; Tjeneren i Casino de Paris.

Iscenesættelser: De gamles Oprør; Bedre Folks Børn; Etienne; En Far fik en Søn; Hans Naades Testamente; Min Kone fra Paris; Aldrig et Kys; Fugl Fønix; Kære Ruth; Liggende Gæster; Den lille Hytte; Beates Regnskab; Winslow Boy (Den svages Ret); Markurells i Wadkoping; Sommer i Tyrol (Aalborg Hallen, 1954); filmene: Den gamle Præst; Hold Fingrene fra Mor; Elly Petersen; Tyrannens Fald; De røde Heste; Mosekongen; Arvingen (de fem sidste s. m. Alice O'Fredericks); Vores fjerde Far; Dorthe; Avismanden; bloddonor filmen: Det gælder Livet; Tre finder en Kro; Den kloge Mand.

Adresse: Vodroffslund 4, Kbhvn. V.

IVERSEN Karsten fh. forstander, R.; f. 16 1886 i Veddelev; søn af redaktør, landbrugskandidat Hans Iversen (død 1900) og hustru f. Clausen (død 1935); gift (12/5 1913) m. Elisabet I., f. 29/11 1886 i Askov, datter af statskonsulent Fr. Hansen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Anine f. Kofoed (død 1922).

På Frederiksborg højskole og Tune landboskole; landbrugskand. 1910; assistent ved planteforædling på Tystofte forsøgsstation 1912-21; forsøgsleder og bestyrer af statens forsøgsstation for plantekultur i Askov 1921-56.

Medl. af udvalget for Det landøkonomiske Driftsbureau fra 1921; censor i landbrugets jorddyrkning ved landbohøjskolen fra 1923; formand for Malt Sogns Andelskasse 1931; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1926-31, for selskabet Graasten landbrugsskole 1926 og for Nordiske Jordbrugsforskeres Forening 1926-55; formand for N J F's gødningssektion 1929-47 og for Foreningen af jyske Landboforeningers planteavlsudvalg 1933; medl. af bestyrelsen for De samv. danske Landboforeninger 1933, af Landbrugets kartoffelfond 1948 og af Landbo-og Husmandsforeningernes kontroludvalg 1951; formand for Askov valgmenighed 1951; formand for repræsentantskabet for Andelsbanken 1952; medl. af Akade-

miet for de tekniske Videnskaber fra 1939.

Udgiver af: H Iversens Regnskabsbog for Landmænd; medudgiver af Lærebog for Landbrugsskolen 1929; redaktør af Anders Nielsens Lommebog for Landmænd 1942; har skrevet en række afhandlinger og beretninger i fagtidsskrifter.

Adresse: Askov pr. Vejen.

IVERSEN Mads kontorchef, dr. rer. pol., R.DM.; f. 13/4 1893 i Ladegaardsskov ved Graasten; søn af lærer Chr. J Iversen (død 1930) og hustru Anne f. Madsen (død 1935); gift 1. gang (29/7 1921) m. Anna I., død 1929, datter af gårdejer Jens Peter Christensen, Tombøl ved Aabenraa; 2. gang (2/4 1933) m. Helga I., f. 5/8 1907, datter af slagtermester Harald Ludvigsen, Graasten, og hustru Mimi f. Skau.

Student (Sønderborg) 1914; studerede teologi og nationaløkonomi i Kiel, deltog i verdenskrigen 1914-18; dr. rer. pol. (Kiel) 1920; sekretær i statistisk departement 1920, fuldmægtig 1933, ekspedi-tionssekr. 1936, kontorchef 1937; tilsynsførende ved statsbrandforsikrings-fonden 1938; till. lærer ved Købmandsskolen fra 1921 og i forsk, perioder knyttet til overskyldrådet; statistisk sekretær for landbrugsministeriets udvalg for gartneri og havebrug 1930-38; tjenstg. som statistisk rådgiver for den iranske regering i Teheran, 1952-54 i forbindelse med det internationale Tech-nical Assistance Programme.

Har skrevet: Jydsk Landbrug i Tal gennem 50 Aar (i Foreningen af jydske Landboforeningers Jubilæumsskrift 1872-1922); Dansk Haandværk i Tal og Tekst (1931); Den økonomiske Udvikling i Nordslesvig 1864-1920 (i Sønderjyllands Historie, fremstillet for det danske Folk, bind V, 6); Penge, Bank- og Børsvæsen (4. udg. 1951); medarbejder ved Det danske Landbrug (u. redaktion af K J Kristensen, 3. udg. 1944) og ved 3., 4. og 5. udg. af Landbrugets Ordbog; red-aktionssekr. ved 4. udg. af Trap's Danmark, bd. IX Sønderjylland; medarbejder ved Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals Historie 1900-37 og Haand-bogen Dansk Haandværk (1943).

Medl. af udvalget for Det landøkonomiske Driftsbureau og af det gartneri-økonomiske driftsudvalg. Knyttet til statens husholdningsråd fra 1946.

Adresse: Oldfuxv. 14, Kbhvn. NV.

IVERSEN Mogens bibliotekskonsulent; f. 22/8 1911 på Frdbg.; søn af lektor Hans Iversen (død 1948) og hustru Valborg f. Randel; gift (30/10 1940) m. Esther I., f. 17/6 1910 i Aakirkeby, datter af overlærer H K Larsen og hustru Inger Margrethe f. Hansen.

Student (Sønderborg) 1930; elev og volontør ved Kbhvns kommunebiblioteker 1931-35 og ved Haderslev centralbibliotek 1937-38; cand. mag. 1937; afgangsprøve fra statens biblioteksskole 1939; bibliotekar ved Kolding centralbibliotek 1939-45; konsulent ved statens bibliotekstilsyn 1945; lærer ved statens biblioteksskole fra 1945; udsendt som bibliotekssagkyndig til Grønland sept.-nov. 1954; Danmarks Biblioteksforenings pressesekretær for folkebibliotekerne fra 1956.

Medredaktør af tidsskriftet »Bogens Verden« 1949.

Adresse: Sydskrænten 4, Holte.

IVERSEN Poul direktør, translatør; f. 11/5 1898 i Kbhvn.; søn af værkfører Herman Iversen (død 1945) og hustru Christine f. Krag (død 1953); ugift.

Realeks.; handelsskoleeks.; transla-tøreks. i tysk 1928; ansat i A'S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1915; korrespondent hos R Hendewerk & Co. Ltd., London 1920-21; genansat i AS Dansk Svovlsyre 1921, prokurist 1928, underdir. 1946, direktør 1956.

Danmarks repræsentant i EECE's kunstgødningskomité i London og Geneve 1945-46; suppleant-medl. af landbrugsministeriets gødningsnævn 1942-51; medl. af bestyrelsen for AS Ammonia.

Adresse: Sortedam Doss. 25, Kbhvn. N.

IVERSEN Poul professor, overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 20/11 1889 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler Fritz Iversen (død 1916) og hustru f. Petersen; gift (30/3 1917) m. Grace Anne Marie Akeleje I., f. 10/2 1890 i Jønkøping, datter af direktør M P Andersen og hustru Elna f. Olsen.

Student (Ordrup) 1908; med. eks. 1915; læge i søværnet 1915; assistent ved universitetets farmakologiske institut 1916-19; dr. med. (Ammoniums Forhold i Organismen) 1918; reservelæge ved Blegdamshospitalet 1920, ved rigshospitalet 1922, ved Bispebjærg hospital 1923-28; overlæge ved Aalborg amtssygehus 1930-31; overlæge ved den midlertidige med. afd. på kommunehospitalet i Kbhvn. 1931; overlæge ved kommunehospitalets 3. afd. fra 1936; professor ved den kliniske praktikantundervisning i medicin ved Kbhvns universitet fra 1955.

Sekretær i farmakopekommissionen 1921-30; censorsuppleant i farmakologi ved med. embedseks. 1923-30; formand i Ordruppersamfundet 1932-34; medl. af farmakopekommissionen 1933-56; formand i Kbhvns kommunes pensionerings-råd 1936; medl. af bestyrelsen og lægekyndig direktør for Kbhvns Sygehjem 1939; formand for Foreningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1939-41 og for Dansk Selskab for intern Medicin 1946-49; medl. af komitéen til valg af censorer ved den Iægevidensk. embedseks. ved Kbhvns universitet 1947.

Modtaget Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Klein's Æreslegat 1952 og Dr.

Thorvald Madsens Legat 1955; medl. af Det norske medicinske Selskab 1954.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Solbakkev. 51, Gentofte.

IVERSEN Sigurd afdelingschef i forsvarsministeriet, R.; f. 23/5 1909 i Nykøbing S.; søn af restauratør Christian B Iversen og hustru Marie f. Thorsen; gift (20'3 1935) m. Inger I., f. 2/8 1909 i Kbhvn., datter af sagfører Henrik Hammersholt (død 1928) og hustru Anna f. Kallsbol-Knudsen.

Student (privat dimit.) 1929; cand. jur. 1935; dommerfuldm. i Skive s. å.; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1937; fg. sekretær i finansministeriet s. å., sekretær 1938, fuldmægtig 1942, ekspeditionssekr. 1949; kontorchef i forsvarsministeriet 1950, afdelingschef 1955.

Medl. af forsk, ministerielle kommissioner og udvalg; formand for direktionen for Christiansø's museum; medl. af lodsrådet.

Adresse: Hellerupgårdv. 25, Hellerup.

Sommerbolig: Toftehuset, Nordstrand

pr. Nykøbing Sjæll.

IVERSEN Soren Chr. overkirurg, R.; f. 14/7 1896 i Skagen; søn af fisker Peter Iversen (død 1944) og hustru Thomasine f. Jacobsen (død 1951); gift (12/12 1925) m. læge Else I., f. 18/3 1899 på Frdbg., datter af malermester H M Oppenhagen og hustru Birgitte f. Høll.

Student (Hjørring) 1915; med. eks. 1922; hospitalsuddannelse på en række sygehuse og hospitaler; specialist i kirurg, sygdomme 1933; overlæge ved Bornholms amtssygehus 1935; overkirurg smstds 1936.

Adresse: Sygehusv. 11, Rønne.

IVERSEN W Michael kaptajn, R., Chr. X Fr.M., Chr. X Kr.E.M.p.p.; f. 14/6 1893 i Kbhvn.; søn af lektor Michael Iversen (død 1926) og hustru Asta f. Frisch (død 1933); gift 1. gang (18/4 1922) m. Muriel Lilian I., f. 21/10 1899, død 1945, datter af statsingeniør Henry O Robinson, Malaya (død 1932) og hustru Margaretha f. Land; 2. gang (25/9 1946) m. Inger Vibeke I. (dekoreret m. Chr. X Fr.M., Chr. X Kr.E.M. og N.D.M.), datter af direktør Knud Scavenius og hustru Henrietta f. Dahl.

Student (Lyceum) 1911; studerede jura 1912-14; sekondløjtn. 1916, løjtnant af res. 1917; plantageassist. i Malaya 1919, plantagebestyrer smstds 1925-39 i Socfin Co. Ltd., Kuala Lumpur, Paris & Bruxelles; har anlagt og administreret Socfin Perak Group, plantagerne Klapa Bali og Limabias, Slim River; rejste til London 1940; påbegyndte her opkaldelsen af danske frivillige til de britiske styrker (faldskærmsfolk) efteråret 1940; kaptajn i den britiske hær 1941; Re-eruiting Officer Danish Nationals, London 1941-43; active service bl. a. i Frankrig og Belgien 1943-45; adm. direktør i Tudsbury & Sons, Nottingham 1945-46; bosat i Danmark fra 1946; tilknyttet erstatningsrådet i sager vedr. danske frivillige i de allierede styrker; kaptajn i res. i fodfolket 1948-53.

Formand for Badang Padang Districts Planters (Malaya) 1934-39; Council Memoer of United Planters Association, Malaya 1935-39; medl. af det danske råd i London 1940-43; formand for foreningen Allierede Danske Frivillige 1939-45, 1947-50 og for The Past and Present Association The Buffs, Danmarks afd. fra 1951; medl. af bestyrelsen for Major Anders Lassens Mindefond fra 1947; formand for Civilforsvars-Forbundets Lyngby-Taarbæk kreds fra 1951; medl. af bestyrelsen for Frihedskampens Veteraner 1954-55.

Har redigeret Mindebogen for faldne, danske Frivillige i allierede Styrker 1939-45 (opbevaret i Holmens kirke fra 18. april 1950).

Udenl ordener: F.Æ.L.5.; Stb.1939-45St.; Stb.F. & G.St; Stb.D.M.

Adresse: Fuglevadsv. 9, Lyngby.