Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret af LFL's Bladfond

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

J

JACOBI Adam højesteretssagfører

JACOBI Helge vicepræsident for sø- og handelsretten

JACOBI Knud overretssagfører, kontorchef

JACOBSEN A P fh. statskonsulent

JACOBSEN Aage Th. B professor, fh. overlæge, dr. med

JACOBSEN Aage Thune overlæge

JACOBSEN Aage bogtrykker

JACOBSEN Andreas grosserer, direktør,

JACOBSEN Arne professor, arkitekt

JACOBSEN Bent højesteretssagfører

JACOBSEN Birger direktør,

JACOBSEN Carl direktør

JACOBSEN Carl generalmajor

JACOBSEN Charles læge

JACOBSEN Egill maler

JACOBSEN Einer konsul;

JACOBSEN Erik dr. med

JACOBSEN F C grosserer

JACOBSEN Folke skoleinspektør

JACOBSEN Georg fh. bankdirektør,

JACOBSEN Georg maler, professor

JACOBSEN Hans Thyge sognepræst

JACOBSEN Holger afdelingsingeniør

JACOBSEN Holger arkitekt,

JACOBSEN Holger overlæge

JACOBSEN J C professor, dr. phil.

JACOBSEN Johan filminstruktør

JACOBSEN Kristian underdirektør

JACOBSEN Lydik S professor

JACOBSEN Marius kgl. kammersanger

JACOBSEN Mogens direktør, oldermand,

JACOBSEN N H rektor, dr. phil.

JACOBSEN P C redaktør

JACOBSEN Peer Goe direktør

JACOBSEN Poul grosserer, cand. jur.

JACOBSEN Poul højesteretssagfører

JACOBSEN Robert billedhugger

JACOBSEN Svend F direktør

JACOBSEN Svsnd A dommer

JACOBSEN Thorkild Armand politimester

JACOBSEN Thorkild professor, dr. phil.

JACOBSEN Valdemar generalmajor

JACOBSEN Viggo arkitekt;

JACOBSEN Waldemar direktør, generalkonsul

JACOBÆUS H W direktør,

JACOBÆUS Henrik fh. landsdommer

JAGD Palle B direktør for forsvarets bygningstjeneste, oberstløjtnant

JAGD Thøger forstinspektør

JAGT J A kaptajn, direktør,

JAHN NIELSEN K R E kontorchef,

JAKOBSEN Erik Leif direktør, cand. polyt.

JAKOBSEN Frode fh. Minister

JAKOBSEN Geors skoledirektør

JAKOBSEN Jakob amtslæge, dr. med

JAKOBSEN Jakob overretssagfører

JAKOBSEN Peder gårdejer

JAKOBSEN Povl E professor

JAKOBSEN Rasmus skoleinspektør

JAKOBSEN Richard direktør, cand. polyt,

JANNIK J V administrationschef ved statsradiofonien

JANSEN Aage oberst, kammerjunker

JANSEN Erik J filialbestyrer, generalkonsul;

JANSEN Knud afdelingslæge, dr. med.

JANSSEN Carl Luplau Docteurés-Lettres, fil. lic. & mag. scient

JANSSEN Inuk Luplau sektionsingeniør

JANTZEN Eyvin civilingeniør, direktør

JANTZEN Ivar civilingeniør, dr. techn.

JANTZEN Sigurd Thai civildommer

JARDING Julius landsretssagfører, vicekonsul,

JARDING Paul landsretssagfører

JARK Andreas fh. overtoldinspektør,

JARL Viggo billedhugger

JARLØV Ejnar professor, overlæge, dr. med.

JARNER Hakon fh. fabrikinspektør

JARNUM Axel overlæge

JASTRUP Herluf dommer

JEGSTRUP Johannes kommandør

JENSBYE Thøger landsretssagfører

JENSEN A Egeberg rektor,

JENSEN Aage E direktør

JENSEN Aage Hessellund udenrigsråd

JENSEN Aage J C fiskeribiolog, dr. phil

JENSEN Aage direktør

JENSEN Aksel Malherbes direktør

JENSEN Aksel direktør, civilingeniør

JENSEN Aksel gårdejer, creditkassedirektør

JENSEN Albert forbundsformand

JENSEN Alfred fh. trafikminister

JENSEN Andreas arkitekt

JENSEN Ansgar statsmeteorolog

JENSEN Anton fh. skoledirektør

JENSEN Arthur underdirektør

JENSEN Axel G direktør, civilingeniør

JENSEN Axel Herlev overingeniør, cand. polyt

JENSEN Axel Irving direktør;

JENSEN Axel P maler

JENSEN Axel V direktør, civilingeniør

JENSEN Berge underdirektør

JENSEN Bernhard højskoleforstander, redaktør

JENSEN Bernhardt rådmand

JENSEN Bjarne byretsdommer

JENSEN Børge H sekretær

JENSEN CCS overretssagfører

JENSEN Cai fh. Fængselsinspektør

JENSEN Carl L E overingeniør, cand. polyt

JENSEN Carl P sekretær

JENSEN Carl Th. chefredaktør

JENSEN Carl Vilhelm kontorchef,

JENSEN Carl direktør, cand. polit

JENSEN Carl tegner, maler

JENSEN E Borup lektor;

JENSEN Eigil landsretssagfører

JENSEN Eiler formand i De samvirkende Fagforbund

JENSEN Elfrida kontorchef,

JENSEN Emil C kontorchef,

JENSEN Erik Aalbæk valgmenighedspræst, forfatter

JENSEN Erik Allerslev biblioteksinspektør

JENSEN Erik Christian Tage oberst

JENSEN Erik biskop

JENSEN Erik statsadvokat

JENSEN Ernst murermester, fh. oldermand

JENSEN F E direktør for statsradiofonien

JENSEN Fanny frue, fh. minister

JENSEN Folmer pianist;

JENSEN Frede forpagter

JENSEN Frode grosserer

JENSEN Georg bagermester,

JENSEN Georg snedkermester

JENSEN Gerhard dommer

JENSEN Gustav borgmester;

JENSEN H C kontorchef,

JENSEN H L afdelingsbestyrer, dr. agro

JENSEN H M fh. rektor

JENSEN H Nilaus botanisk gartner

JENSEN Hans Martin professor

JENSEN Hans vicedirektør

JENSEN Harald forlagsdirektør

JENSEN Harald forstander, civilingeniør,

JENSEN Harry A grosserer

JENSEN Harry Christoffer Westen handelsrejsende

JENSEN Harry direktør

JENSEN Helge maler

JENSEN Helge oberst

JENSEN Helge redaktør

JENSEN Henning Højgaard professor

JENSEN Henrik lektor, overdyrlæge

JENSEN Henrv L W grosserer

JENSEN Henry rektor

JENSEN Henry statsgeodæt

JENSEN Herluf seminarieforstander

JENSEN Holger Land forstander

JENSEN Holger direktør;

JENSEN Holger grosserer, papirhandler,

JENSEN Holger vekselerer

JENSEN I P købmand

JENSEN Ib Martin arkitekt

JENSEN J K fh. skoledirektør

JENSEN Jacob direktør, statsaut. revisor

JENSEN Jakob sagfører, fh. borgmester

JENSEN Jens Blegvad dommer

JENSEN Jens Marinus forfatter, fh. højskoleforstander

JENSEN Jens Michael sognefoged, amtsrevisor

JENSEN Jens borgmester;

JENSEN Johan filialdirektør i Danmarks Nationalbank

JENSEN Johannes dommer

JENSEN Johannes gårdejer

JENSEN Johannes kontorchef

JENSEN Johannes statskonsulent;

JENSEN Jørgen Vendelbo malermester

JENSEN Jørgen byretspræsident

JENSEN Jørgen kontorchef, cand. polit

JENSEN K Erik professor, dr. techn

JENSEN K J generaldirektør for post-og telegrafvæsenet

JENSEN Kai Adolf professor, dr. med.

JENSEN Kai Arne professor, dr. phil

JENSEN Kai stiftsprovst

JENSEN Kai viceborgmester;

JENSEN Kaj Bulow skibsreder, skibsmægler;

JENSEN Karna diakonisse

JENSEN Knud Forum direktør, konsul,

JENSEN Knud Valdemar overingeniør;

JENSEN Knud W grosserer

JENSEN Knud direktør

JENSEN Kr. Thomsen viceskoledirektør:

JENSEN Kristian A M sektionsingeniør, cand. polyt.

JENSEN Kristian dommer

JENSEN L P provst, sognepræst

JENSEN Lars P uddeler, folketingsmand;

JENSEN Laur. inspektør,

JENSEN M E fh. overtrafikinspektør

JENSEN Magnus vicedirektør

JENSEN Martin isenkræmmer

JENSEN Michael H forlagsboghandler

JENSEN Mogens politiinspektør;

JENSEN N Max ingeniør, direktør

JENSEN N P redaktør

JENSEN Niels underdirektør, civilingeniør

JENSEN O L B overretssagfører

JENSEN Olaf Emanuel direktør, civilingeniør;

JENSEN Oluf forstander

JENSEN Orla socialdirektør,

JENSEN P A landsretssagfører

JENSEN Peter Boysen professor, di. phil. & med.

JENSEN Peter L direktør

JENSEN Peter direktør, overingeniør

JENSEN Peter kommandør, fh. direktør for søkortarkivet,

JENSEN Peter overlæge

JENSEN Petri overpostinspektør

JENSEN Poul Juel handelsråd.

JENSEN Povi Frederik gårdejer

JENSEN Povl Johs. professor, dr. phil.

JENSEN Robert Funck fabrikant;

JENSEN S J F civilingeniør

JENSEN Saren M redaktør

JENSEN Sigurd stadsarkivar, dr. phil.

JENSEN Svend Erik solodanser,

JENSEN Svend Skov forstander

JENSEN Svend direktør, lektor

JENSEN Theodor afdelingschef ved statsbanerne,

JENSEN Theodor grosserer

JENSEN Thomas kapelmester

JENSEN Thorvald C underdirektør, cand. jur.

JENSEN Vagn kontorchef,

JENSEN Vald. forstander

JENSEN Valdemar tandlæge

JENSEN Viflgo ambassadør

JENSEN Viggo A professor, overlæge, dr. med.

JENSEN Wald. S direktør, grosserer

JENSEN Walter oberstløjtnant

JENSEN-BROBY J Chr. gårdejer, statsrevisor

JENSEN-EGEBERG Jens Peter fh. stationsforstander,

JENSEN-EGEBERG Tage overingeniør, cand. polyt.

JENSENIUS Hans overkirurg, dr. med

JENSENIUS Herluf tegner

JEPPESEN Asger fh. afdelingsarkitekt

JEPPESEN Ernst Petry købmand, vicekonsul;

JEPPESEN Frederik Emil murermester, administrator,

JEPPESEN Georg Ejnar stationsforstander

JEPPESEN H Hjerne statsaut. revisor, cand. merc

JEPPESEN Hans gårdejer

JEPPESEN Jeppe viceskoledirektør

JEPPESEN Jørn skuespiller

JEPPESEN Knud professor, dr. phil.

JEPPESEN Niels forfatter, lektor

JEPPESEN Niels veterinærinspektør

JEPPESEN S Sandager ambassaderåd,

JEPSEN Aage professor,

JEPSEN Asta Neergaard fh. rektor

JEPSEN Carsten kontorchef,

JEPSEN Esper gårdejer, kreditforenings-direktør

JEPSEN Hans Lyngby forfatter

JEPSEN Holger landsretssagfører, kreditforeningsdirektør

JEPSEN Ove fh. nationalbankdirektør

JEPSEN Peter fh. stabslæge

JERICHOW Ernst B landsretssagfører

JERICHOW Herbert P A direktør, cand. jur.

JERNERT C V direktør, grosserer, konsul, cand. polit,

JERRILD Holger forfatter, redaktør

JERSILD Jens politiinspektør;

JERSILD Jørgen

JERSILD Poul Mogens overlæge, dr. med.

JERSILD Torben overlæge

JERSLEV J C overretssagfører

JERVELUND Chr. gårdejer,

JERVIG Axel vekselerer

JESPERSEN C Tage grosserer, vicekonsul;

JESPERSEN Henrik amtsligningsinspektør

JESPERSEN Iver forlagsboghandler

JESPERSEN J P kaptajn,

JESPERSEN J fh. gårdejer

JESPERSEN Johannes professor

JESPERSEN Kaj overlæge, dr. med.

JESPERSEN Knud overretssagfører

JESPERSEN Kr. Redaktør

JESPERSEN Svend billedhugger

JESPERSEN Vilhelm fh. kommunal direktør

JESSEN Børge professor, dr. phil

JESSEN E V fh. telegrafbestyrer

JESSEN Gert højesteretssagfører

JESSEN Halvor oberst,

JESSEN Jørgen højskoleforstander

JESSEN Knud professor, dr. phil. & scient.

JESSEN Peer O H oberst

JESSEN Richard fh. dommer,

JESSEN Tage redaktør;

JOENSEN Hans Debes landslæge, dr. med

JOENSEN Hjalmar direktør, fabrikejer

JOENSEN Jacob provst

JOENSEN Valdemar provst,

JOEST Ejnar generalmajor

JOHANNESEN Jens Chr. direktør, konsul,

JOHANNESSEN Arne overlæge, di. med.

JOHANNESSEN Paul Pii tapetserermester

JOHANNSEN Helene fh. rektor

JOHANNSEN V Høiriis direktør, cand. jur

JOHANSEN Alfred manufakturhandler

JOHANSEN Arne Stæhr rådmand, branddirektør

JOHANSEN Charles overlæge, dr. med.

JOHANSEN Ernst redaktør

JOHANSEN Frederik oberstløjtnant, slotsforvalter

JOHANSEN Gunnar pianist, komponist;

JOHANSEN H P fh. kommunelærer

JOHANSEN Hans professor, dr. phil.

JOHANSEN Henrik overlæge, dr. med.

JOHANSEN Holger fabrikant, civilingeniør

JOHANSEN J H oberst,

JOHANSEN J Prytz overbibliotekar, dr. phil.

JOHANSEN Jens afdelingsingeniør, cand. polyt

JOHANSEN Kai redaktør, presseattaché

JOHANSEN Kjeld direktør for Kbhvns statistiske kontor

JOHANSEN Knud Winstrup professor, dr. techn

JOHANSEN Oluf kreditforeningsdirektør, husmand

JOHANSEN Paul aktuar, dr. polit

JOHANSEN Poul Vejbve hotelejer, redaktør

JOHANSEN Svend maler:

JOHANSEN Thvge oberst,

JOHANSEN Viggo dommer

JOHANSSON Johan gymnastikinspektør

JOHNS Thorvald direktør, civilingeniør

JOHNSEN H E oberstløjtnant

JOHNSEN Holger vicedirektør

JOHNSEN Jon overretssagfører,

JOHNSEN Karen landsdommer,

JOHNSEN Niels trafikchef ved statsbanerne

JOHNSEN Robert oberst,

JOHNSTAD-MØLLER S E generalmajor

JONASSEN Aksel købmand,

JONQUIÉRES Henrik de amtmand.

JORDAHN F fh. bankdirektør

JORDAN Knud Erik Commissioner of Customs

JUEL Carl underdirektør, civilingeniør, kammerjunker

JUEL Gregers kammerherre, hofjægermester, godsejer

JUEL H hofjægermester, godsejer

JUEL JENSEN Poul handelsråd

JUEL JØRGENSEN Otto overingeniør

JUEL Knud hofjægermester, godsejer;

JUEL Niels R kammerherre, hofjægermester, godsejer

JUEL-BROCKDORFF Carl F S V l

JUEL-BROCKDORFF Erik baron. hofiægermester

JUEL-BROCKDORFF Niels baron, kommandørkaptajn

JUEL-CHRISTENSEN Ove grosserer,

JUHL Arne Uldall godsejer

JUHL Finn arkitekt;

JUHL Henning direktør;

JUHL J T redaktør, pressesekretær

JUHL Valdemar kreditforeningsdirektør, landsretssagfører

JUHL-CHRISTENSEN Poul kst. departementschef,

JUL Mogens direktør, civilingeniør, lektor;

JULIN C M fh. højskoleforstander

JULIUSSEN Jens Chr. fh. borgmester;

JUNCKER Flemming godsejer;

JUNGERSEN Knud Oxholm kreditforeningsdirektør, arkitekt

JUNKER Thomas godsejer, hofjægermester, cand. polit.

JUST Poul grosserer,

JUSTESEN Harry direktør

JUSTESEN Hubert grosserer

JUSTESEN Julius Peter grosserer

JUUL Anders overkirurg,

JUUL Christian Sehested stamhusbesidder

JUUL Helge direktør for statens skibstilsyn

JUUL Kristian gårdejer;

JUUL Laurits fh. amts- og kredslæge

JUUL Ole forfatter

JUUL Stig professor, dr. jur

JUUL-NIELSEN Johannes kreditforeningsdirektør

JÆGER Frank forfatter

JÆGER Poul landsretssagfører

JØRGENSEN A Feilberg

JØRGENSEN A V orlogskaptajn,

JØRGENSEN A Wassard fg. kontorchef, cand. jur

JØRGENSEN Aage E overretssagfører, fh. borgmester

JØRGENSEN Aage V direktør, konsul,

JØRGENSEN Agnar Søgård højskoleforstander, cand mag

JØRGENSEN Alb. V højesteretssagfører.

JØRGENSEN Albert direktør

JØRGENSEN Anders A afdelingsingeniør,

JØRGENSEN Anders Johannes oberstløjtnant, regionsleder

JØRGENSEN Aug. M forretningsfører, kommunalrevisor

JØRGENSEN Axel G arkitekt;

JØRGENSEN Axel skattedirektør

JØRGENSEN Carl Adolf professor, dr. Phil.

JØRGENSEN Carl Fr. 0 metalvarefabrikant

JØRGENSEN Carl læge

JØRGENSEN Christian direktør

JØRGENSEN Christian fh. mejeribestyrer

JØRGENSEN Einar landsretssagfører

JØRGENSEN Einar tømrermester

JØRGENSEN Ejgill hovedkasserer;

JØRGENSEN Erhard forstander, cand. theol.

JØRGENSEN Erik Jørgen hovedkasserer;

JØRGENSEN Frantz Oscar oberst

JØRGENSEN H C forfatter, kontorchef, cand. polit.

JØRGENSEN H Lave borgmester, murermester

JØRGENSEN Hans Christian rektor

JØRGENSEN Harald F pastor emer

JØRGENSEN Harald overarkivar, dr.phil

JØRGENSEN Henning amtsligningsinspektør, cand. jur

JØRGENSEN Henry fh. postmester

JØRGENSEN Herluf stationsbestyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab

JØRGENSEN Herman kurvemagermester, oldermand;

JØRGENSEN Holger civilingeniør, dr. techn., professor;

JØRGENSEN Ivar amtsvejinspektør;

JØRGENSEN J C arkivar i udenrigsministeriet,

JØRGENSEN Jens arkitekt, fh. bygningsinspektør

JØRGENSEN Johannes August amtslæge

JØRGENSEN Johannes Feilberg politimester

JØRGENSEN Johannes rektor

JØRGENSEN Jorgen direktør

JØRGENSEN Jørgen Marquard oberst,

JØRGENSEN Jørgen fh. minister for offentlige arbejder, gårdejer

JØRGENSEN Jørgen fh. skoleinspektør

JØRGENSEN Jørgen laboratorieforstander

JØRGENSEN Jørgen overlæge, dr. med

JØRGENSEN Jørgen professor;

JØRGENSEN Jørgen undervisningsminister

JØRGENSEN K Leth veterinærinspektør

JØRGENSEN K fh. underdirektør;

JØRGENSEN Knud Dreyer docent, dr. odont

JØRGENSEN Kristian oberst

JØRGENSEN Lauritz fh. stadskonduktør

JØRGENSEN M O professor, dr. techn.

JØRGENSEN Mogens Blangstrup forstander

JØRGENSEN N R direktør, dr. phil

JØRGENSEN Niels Feilberg byretsdommer

JØRGENSEN Niels redaktør

JØRGENSEN Niels redaktør;

JØRGENSEN Peter M boelsmand

JØRGENSEN Peter professor

JØRGENSEN Robert direktør

JØRGENSEN Svend restauratør

JØRGENSEN Troels G fh. højesteretspræsident, dr. jur.

JØRGENSEN Vald. seminarieforstander

JØRGENSEN Valdemar direktør

JØRGENSEN Viktor overlæge

JØRSBOE P S toldinspektør

JØRTS Ove oberstJACOBI Adam højesteretssagfører; f. 11/4 1909 på Troldbjerge ved Vordingborg; søn af bibliotekar Carl Jacobi (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Rosa f. Christensen; gift (12/4 1933) m. landsretssagfører Annette J., f. 13/2 1909 i Kbhvn., datter af overretssagfører Knud Jarner (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Karen f. Goos (død 1956).

Student (Ordrup gymn.) 1927; cand. jur. 1933; universitetsmanuduktør 1933-36; landsretssagf. 1936; højesteretssagf. 1947; offentlige og beneficerede sager 1953; tildelt overretsassessor, dr. juris. V C Thomsens rejsestipendium 1937; studierejser til London og Paris 1938-39; medhjælper ved skifteretten i Kbhvn. 1952; forelæser på Danish Group Trai-ning Course on Cooperation u. regerings-udvalget for teknisk bistand u. Forenede Nationer 1953-56.

Formand for Kbhvns og Frdbg. kredsen af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1949-54; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Nordlyset, Forsikringsakts. Nordlyset — Liv og Danske Andelslejligheder, S. m. b. A. af 1954; formand i bestyrelsen for A/S Forlaget for Faglitteratur, A/S Dansk Kuldekonservering og A/S Borgerligt Socialt Boligselskab.

Medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsen 1946; har skrevet en række afhandlinger og artikler om juridiske emner i forsk, tidsskrifter m. m.

Adresse: Skovv. 61, Gentofte.

JACOBI Helge vicepræsident for sø- og handelsretten, R.DM.; f. 27 1 1898 i Vester Skerninge; søn af læge Wm. Jacobi

(død 1928) og hustru Louise f. Langkilde (død 1954); gift (11/10 1923) m. Elna J., f. 6/2 1901 i Kbhvn., datter af fabrikant Harald Kiellerup og hustru Anne Margrethe f. Bang.

Student (Odense) 1915; cand.jur. 1921; fg. sekretær i justitsministeriet 1921, sekretær 1927, fuldmægtig 1933, ekspe-ditionssekr. 1935; till. sekretær ved overværgerådet 1924-25 og 1928-31; fuldmægtig med fast konstitution til at beklæde retten i Kbhvns amts nordre birks kriminalret 1931-34, i Frdbg. birks I afd. 1934-36; kst. kriminaldommer i Roskilde i 1935; dommer i Kbhvns byret 1936, i østre landsret 1948; vicepræsident for sø- og handelsretten 1950.

Leder af tjenestemandsforhør i Kbhvns kommune 1938; stedfortrædende medl. af formandsskabet for arbejds- og for-ligsnævnet 1942-44; censor ved Kbhvns universitets juridiske eksaminer 1944; næstformand i den faste voldgiftsret 1945; formand for dispensationsnævnet vedr. tysk og japansk ejendom 1948, for lærlingerådet 1949, for lærlingekommissionen 1952-55 og for Kbhvns kommunes personalenævn 1952.

Adresse: Kløckersv. 11, Gentofte.

JACOBI Knud overretssagfører, kontorchef, R.; f. 25/1 1887 i Kbhvn.; søn af lagerchef Rudolf Jacobi (død 1914) og hustru Petra f. Andersen (død 1928); gift (9/3 1920) m. Helga J., f. 6/2 1892 i Kbhvn., datter af malermester Oscar Juulmann (død 1940) og hustru Hedevig f. Nielsen (død 1929).

Student 1905; cand. jur. 1912; over-retssagf. 1915; ansat ved statsbanerne 1915, fuldmægtig 1916; kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder 1920; afsked med ventepenge 1925.

Adresse: GI. Kongev. 96, Kbhvn. V.

JACOBSEN Aage bogtrykker; f. 13/10 1895 i Pandrup; søn af redaktør Chr. Jacobsen (død 1952) og afdøde hustru Else Marie f. Jensen; gift (22/5 1926) m. Anna J., f. 11/3 1902 i Randers, datter af pens. politiassistent Jens Chr. Jensen og hustru Ludovica f. Winther.

I lære som typograf 1910-13 i Ribe; ansat hos Egmont H Petersen, kgl. Hof-Bogtrykkeri, Kbhvn. 1913-15; ophold på Askov udvidede højskole 1916-17; journalist ved Ribe Amtstidende i Varde 1917-19; bestyrer af Ribe Bogtrykkeri 1919, overtog dette i 1920.

I en længere årrække formand for Ribe Venstreforening, Ribe Turistforening, Ribe Erhvervsråd. Ribe Biblioteksforening, den lokale afd. af LAB, foreningen Norden's og Grænsetoreningen's Ribe afd. m. fl.; folketingskandidat i Ribekredsen 1945;. formand for Dansk Pro-vins-Bogtrykkerforening fra 1955; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening, af bestyrelsen for De grafiske Fags Sammenslutning, af me-sterprøvekommissionen, af bogtrykfagets faglige udvalg og af Nordisk Bogtrykkerråd.

Adresse: Kongensg. 3, Ribe.

JACOBSEN Aage Th. B professor, fh. overlæge, dr. med., R1.; f. 24 2 1885 på Frdbg.; søn af skoleinspektør F Jacobsen (død 1930) og hustru Margrethe f. Borregaard (død 1947); gift (14/3 1918) m. Marie J., f. 1/11 1890, datter af grosserer Julius Gissemann (død 1937) og hustru Andrea f. Nørgaard (død 1939).

Student (Sehneekloths skole) 1903; med. eks. 1910; dr. med. (Undersøgelser over Blodsukkerindholdet hos normale og ved Diabetes Mellitus) 1917; kandidattjeneste 1910 og 1911; klinisk assistent ved rigshospitalet 1912-15; ved kommunehospitalet 1915-16; reservelæge på Bispebjærg hospital 1916-21; overlæge ved Århus amtssygehus 1921-55; professor i intern medicin ved den kliniske praktikanttjeneste ved Århus universitet 1944, i intern medicin smstds 1948-55.

Medl. af bestyrelsen for Nordisk Insulinfond; medl. af Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsret fra 1947; æresmedlem af Lægekredsforeningen for Aarhus og Omegn, af Foreningen af yngre Hospitalslæger i Aarhus og af Jydsk medicinsk Selskab.

Adresse: Marselisv. 10, Århus.

JACOBSEN Aage Thune overlæge, R. DM.; f. 12/10 1875 i Kbhvn.; søn af dr. med. Ludvig Jacobsen (død 1892) og hustru Vilhelmine f. Thune (død 1933); ugift.

Student (Metropolitanskolen) 1893; med. eks. 1900; reservelæge ved Middelfart sindssygehosp. 1906-15; afdelingslæge ved sindssygehospitalet ved Nykøbing S. 1915-21; overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus 1921-45; privatiserer i Risskov fra 1945.

Medl. af udvalget af 1. nov. 1927-juni 1928 ang. muligheden af Augustenborg slots anvendelse for sindssygevæsenet; næstformand i Jydsk medicinsk Selskab 1929-32.

Litterære arbejder: Vejledning i Sindssygepleje (s. m. overlæge Krarup 1910); Bidrag til Studiet af Paranoiaen og de paranoiske Sygdomsformer (1921).

Adresse: Klintegården, Århus.

JACOBSEN Andreas grosserer, direktør, K.DM.; f. 28/6 1885 i Kbhvn.; søn af købmand Gotfred Jacobsen (død 1918) og hustru Elise f. Jørgensen (død 1925); gift (511 1916) m. Thora J., f. 28/10 1890 i Kbhvn., datter af kaptajn Hans Bønnelykke (død 1910) og hustru Anne f. Larsen (død 1948).

Ansat i A/S Theodor Lund & Petersen 1900, prokurist 1909, underdir. 1917, direktør fra 1924; HIL direktør i A/S W Hellesen & Co. og medindehaver af firmaet G Noack fra s. å.; grossererborgerskab 1924.

Medl. af Grosserer-Societetets Komité 1940-48 (næstformand 1941-48); medl. af forretningsudvalget for landbrugsministeriets smøreksportudvalg og markeds-regulerings-udvalget til disses ophør 1950, derefter af Mejeribrugets smørexportudvalg; formand for Kbhvns smørnoterings-udvalg, for Foreningen af Eksportører af dansk Smør og for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for smørhandelen; medl. af fedtnævnet 1940-48; handelskyndigt medl. af østre landsret 1941-52; medl. af bestyrelsen for Dagbladet Børsen og for Pensionsforsikringsanstalten A'S (formand for selskabets repræsentantskab); formand for Landmandsbankens bankråd; medl. af forretningsudvalget for Den Danske Handelsstands Fællerrepræ-sentation 1945-48, af statens eksportkreditudvalg 1947-50 og af repræsentantskabet for Grosserer-Societetet; formand for Erhvervenes Skatteudvalg.

Adresse: Strandv. 163, Hellerup.

Sommerbolig: Rønhavestrand, Vedbæk.

JACOBSEN A P fh. statskonsulent, K*. DM.p.p.; f. 17/2 1879 på Lergaard i Vejleby; søn af gårdejer Chr. Jacobsen (død 1917) og hustru Hanne Marie f. Hansen (død 1896).

På Tune landboskole 1899; landbrugs-kand. 1902; lærer ved Dalum landbrugsskole 1903-09; konsulent for Frederiksborg Amts Planteavlsforening 1910-13; planteavlskonsulent for De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift 1913-18; Danmarks landbrugskonsulent (statskonsulent) i Tyskland og landbrugsatta-che ved det kgl. danske gesandtskab i Berlin 1919-45; medl. af den danske militærmission ved det allierede råd i Berlin 1946. Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; formand for det danske FAO-udvalg til 1953; Danmarks repræsentant i FAO-rådet (The World Food Council) og Marshall-landenes land-brugskomité i Paris 1946-53.

Har skrevet lærebøger for landbrugsskoler om hesteracer, hesteavl og organisk kemi; forsøgs- og årsberetninger om planteavl og beretninger om landbrugsforhold i udlandet samt afhandlinger i udenl. tidsskrifter om danske landbrugsforhold; artikler i ordbøger, dags-og fagpressen; har udg.: En Samling Artikler om Landbrugets Driftsøkonomi og Afsætning af Landbrugsprodukter (1938).

Udenl. ordener: I.F.3.;N.St.0.2!.;Ø.F.6.

Adresse: Fuglevadsv. 26, Lyngby.

JACOBSEN Arne professor, arkitekt; f. 11/2 1902 i Kbhvn.; søn af grosserer Johan Jacobsen (død 1931) og hustru f. Salmonsen (død 1948); gift m. Jonna J., f. 5/10 1908, datter af kapelmester Andreas Møller (død 1930) og hustru Johanne f. Petersen (død 1933).

Efter realeks. uddannet som murer i Kbhvn. og i Tyskland; afgangsbevis fra Det tekniske Selskabs skole 1924 og fra kunstakademiet 1927; ekstraord. professor i bygningskunst ved kunstakademiet 1956; kunstakademiets guldmed. 1928; Gentofte kommunes præmie for smuk bebyggelse 1927, -29, -30, -31, -33 og -34; Eckersberg-medaljen 1936; ærespris på Biennalen i Sao Paulo, Brasilien 1954; C F Hansen-medaljen 1955.

Medl. at Akademisk Arkitektforenings udstilllingsudvalg fra 1928, af akademirådet og af bestyrelsen for Charlottenborg,

Hovedarbejder: bebyggelse af arealerne i Ordrup Krat mellem de Hegelske ejendomme Skovgaarden og Krathuset; Bellevue Strandbad; bebyggelsesplan (for Gentofte kommune) af arealerne ved GI. Bellevue; ejendommen Bellavista; Hellerup Idrætsklubs tennishal; Bellevue Teater; Århus rådhus; (s. m. Erik Møller); Søllerød rådhus (s. m. Flemming Lassen): Gentofte stadion; ungdomsboligerne samt Munkegaardsskolen for Gentofte kommune; Søholm, Klampenborg; Rødovre rådhus; kontorbygning for en-trepenørfirmaet A Jespersen & Søn.

Adresse: Strandv. 413, Klampenborg.

JACOBSEN Bent højesteretssagfører; f. 1/1 1913 i Kbhvn.; søn af direktør, overretsagfører Fr. H Jacobsen (død 1938) os hustru Anri f. Ræder; gift (1/8 1945) m. reservelæge Annelise Holm, f. 2/5 1914 i Kbhvn., datter af grosserer H Chr. Holm og hustru Anna f. Christensen.

Student (Sortedams gymn.) 1931; cand. jur. 1937; landsretssagf. 1941; højeste-retssagf. 1950.

Adresse: Svanevænget 18, Kbhvn. Ø.

JACOBSEN Birger direktør, R.; f. 5/12 1887 på Frdbg.; søn af postmester I C Jacobsen (død 1916) og hustru f. Tesch (død 19341; gift (28/11 1924) m. Dagny J., f. 5/4 1894 på Frdbg., datter af papirhandler Th. Haagensen (død 1919) og hustru f. Andersen (død 1944).

Udgået fra Efterslægtselskabets skole og fra Købmandsskolens dag- og aftenskoler; uddannelse i korn- og produktbranchen i ind- og udland; filialbestyrer i Sibirisk Kompagni, bl. a. i Vladivostok 1909-18; generalinsp. for Det almindelige Handelskompagni i Nord- og Sydamerika 1919-24; direktør for British Siberian Company, Kbhvn. 1924-28; kommitteret i A'S Kbhvns Brødfabriker 1929; adm. direktør smstds 1931-54.

Næstformand i bestyrelsen for A/S Kbhvns Brødfabriker og formand i sammes forretningsudvalg samt kommitteret i ledelsen; formand for bestyrelsen for Rugbrødsfabrikantforeningen; medl. af Industrirådet 1939-54, af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen samt for melhandelen til 1954; medl. af mel- og brødnævnet 1940-49; medl. af revisorkommissionen til 1953 og af handelsministeriets bogføringslov-kommission ; handelskyndigt medl. af østre landsret til 1954.

Adresse: Bernstorffsv. 89, Hellerup.

JACOBSEN Carl direktør, R.,M.T.Kha. p.p.; f. 20/6 1889 i Taarbæk; søn af dyrlæge P C Jacobsen (død 1921) og hustru Ellen f. Lorentzen (død 1940); gift (27/7 1917) m. Else Marie J„ f. 17/6 1895 i Aalborg, datter af oberstløjtnant Gyde Jørgensen (død 1934) og hustru Dora f. Møller (død 1947).

Student (Ordrup) 1907; cand. phil. 1908; i handelslære hos L F Mørck & Co., Kbhvn. 1908-11; videre handelsuddannelse i Hamborg og Le Havre 1911-14; kontorchef i United Export Co., Ltd., Kbhvn. 1915; direktør i A O Andersen Trading Co., Ltd., New York og Kbhvn. 1916-21; grossererborgerskab 1921; ansat i Aarhus Oliefabrik, A/S 1925, un-derdir. smstds fra 1927.

Leder af Dansk Røde Kors' krigs-hjælpskontor i Århus 1945-46; formand for Dansk Røde Kors' Århusafd. 1946-52; medl. af tilsynsrådet for rekreationshjemmene i Sønderhav og Emmerlev Kiev for sønderjydske krigsinvalider 1946-54; medl. af Frihedsfondens lokalkomité for Århus fra 1945; medl. af bestyrelsen for og leder af LA B's Århusafd. fra 1940; medl. af bestyrelsen for virksomheden for erhvervshæmmede fra 1947 og af komitéen for social-filan-tropisk byggeri 1949; formand for lokalkomitéen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1946-53; økonomisenior i Studenterforeningen i Århus 1938-42; formand for økonomiudvalget 1942-54; formand for Studenterforeningens Venner fra stiftelsen 1938; medl. af Danmarks internationale Studenterkomités Århus-udv. fra 1946, af bestyrelsen for Universitetssamvirket i Århus fra 1949 og dettes kasserer 1952-54; medl. af bestyrelsen for Århus universitet samt formand for bestyrelsen for studenterkollegierne og kvindekollegiet i Århus 1952-54; medl. af styrelsen for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt fra 1942 og af bestyrelsen for Aarhus og Omegns Jagtforening 1936-53.

Udenl. ordener: Ne.r.K.M.2.; Po.r.K.3.

Adresse: Vinkelv. 8, Risskov.

JACOBSEN Carl generalmajor, K'.DM. HTH.p.p.; f. 24/9 1878 på Fænø hovedgård; søn af forpagter C Jacobsen (død 1911) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1940); gift (20/11 1906) m. Marie Christine Margrethe J., f. 7/5 1880 i Viborg, datter af sagfører, sparekassedirektør L Ørum (død 1931) og hustru Margrethe f. Larsen (død 1939).

På Sorø Akademi 1890-94; sekond-løjtn. i fodfolket 1898; premierløjtn. 1899; ved generalstabens topografiske afd. 1908-12; deltaget i opmåling her og på Island; kaptajn 1911; stabschef hos generalinspektøren for fodfolket 1919-23; skoleofficer ved officersskolen 1923-27; tjenstg. i den svejtsiske hær 1924; oberstløjtn. 1926; chef for 14. batl. og garnisonskommandant i Slagelse 1927-30; oberst af generalstaben 1930; stabschef ved generalkommandoen 1930; chef for generalstabens kommandoafd. 1932; generalmajor og generalinsp. for fodfolket 1933; afsked 1945.

Formand for Dannebrogsmændenes Forening; formand for Soransk Samfund til 1953.

Udenl. orden: Fi.H.R.2-\

Adresse: Strandboulevarden 23,

Kbhvn. Ø.

JACOBSEN Charles læge, B.; f. 26/3 1903 i Kbhvn.; søn af restauratør Jens Jacobsen og hustru f. Nielsen; gift (26/11 1931) m. Martha J„ f. 17/6 1905 i Esbjerg, datter af kaptajn Søren Rask Jørgensen (død 1907) og hustru f. Jensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1921; med. eks. 1929; hospitalsansættelse i provinsen og Kbhvn. 1929-37; prakt. læge i Kbhvn. fra 1934; jernbanelæge fra 1945; bedriftslæge ved Kbhvns Telefon Akts. fra 1947, ved Danmarks Nationalbank fra 1956.

Tillidshverv indenfor Den alm. danske Lægeforening siden 1939, medl. af foreningens hygiejnekomité fra 1948 (formand fra 1950), af dens hovedbestyrelse fra 1948 (formand fra 1950) og af Domus medica's administrationsudvalg fra 1948; formand for praksisudvalget af 1945 og for Lægeforeningens polikli-nikudvalg af 1949; medl. af kontaktudvalget for samarbejde mellem Nordens praktiserende læger fra 1946; formand for Sygekasselægernes Organisation 1946-47 og for Kbhvns Lægeforening 1946-48; medl. af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. fra 1944, af repræsentantskabet for Dansk medicinsk Selskab fra 1944, af hovedbestyrelsen for Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby fra 1944, af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse 1949-51 og af bestyrelsen for Lægeforeningens Boliger fra 1956; vicepræsident i Kræftkomiteen fra 1950; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen for spastisk lammede Børn og for Vanførefonden, af indenrigsministeriets udvalg vedr. helbredsundersøgelser af børn, af komitéen af 1953 vedr. sygehusvæsenets fremtidige ordning, af komitéen af 1950 til undersøgelse af den danske befolknings sundhedstilstand, af den af undervisningsministeriet i 1953 nedsatte bedømmelseskomité vedr. rigshospitalets byggeplaner og af den af socialministeriet i 1954 nedsatte kommission vedr. den offentlige sygeforsikring.

Adresse: Toftegårds Allé 29, Kbhvn.

Valby.

JACOBSEN Egill maler; f. 16/12 1910 i Kbhvn.; søn af afskriver Richard Jacobsen (død 1946) og hustru Fanny f. Sørensen.

Elev på kunstakademiet 1932; medl. af Grønningen fra 1943; udstillinger bl. a.: den danske kunstudstilling i Gb-teborg 1939, retrospektiv udstilling i Kunstforeningen 1945, den officielle

danske kunstudstilling i Oslo 1946, UNESCO, Paris 1946, Biennalen i Venedig 1948, Nordisk Kunstudstilling, Helsingfors 1950. Stedelijk museum, Amsterdam 1953, Musée Galliera, Paris 1953 og Pittsburgh International 1955; repræsenteret på statens museum for kunst; retrospektiv udstilling på Biennalen 1956. Adresse: Gadevangen 19 B, Hjortekær, Klampenborg.

JACOBSEN Einer konsul; f. 29/4 1907 i Svendborg; søn af direktør Jes Jacobsen (død 1951) og hustru Anna f. Ludvigsen; gift (21/3 1945) m. Liette J., f. Sighelé.

Udgået fra Århus katedralskole og Vestre borgerdydskole; ansat 5 år i det internationale kornfirma Louis Dreyfus & Cie, i firma V Q Petersen & Cie, Dakar fra 1930, generaldir. for samme 1936, Administrateur-Délégué fra 1950; dansk konsul i Dakar.

Medl. af bestyrelsen for det franske statsmonopol for import af olie og oliefrø (SIOFA) samt forsk, andre franske og vestafrikanske handels- og industriselskaber.

Udenl. ordener: Officier Etoile Noire du Benin; F.Æ.L.5.; N.St.0.32.; S.V.3. Adresse: 51 Boulevard Roosevelt, Dakar, Senegal, Afrika og 9 Boulevard Richard Wallace, Paris, Neuilly sur Seine, Frankrig. Sommerbolig: N-Strandv. 424, Horn-

JACOBSEN Erik dr. med.; f. 10/7 1903 i Kbhvn.; søn af sagfører J E Jacobsen og hustru Alfa f. Brammer; gift (23/9 1928) m. Henny Gyrithe J., f. 14/2 1902 i Kbhvn., datter af ingeniør C A Andreasen og hustru Henny f. Poulsen.

Student (Schneekloths skole) 1921; med. eks. 1928; embedslægeeks. 1931; assistent ved univ. biokemiske institut 1932; studierejse (Heidelberg) 1932; forelæsninger ved ler Seminario Regional Sudamericano sobre Alcoholismo, Buenos Aires i 1953; dr. med. (Om Organismens fosfatafspaltende Enzymer) 1933; leder af A/S Medicinalcos biologisk-ke-miske laboratorier fra 1934; censor i farmakologi ved lægevidensk. eks. fra 1938.

Ledende senior i Studenterforeningen 1937-38 og 1940-41; sekretær i Nordisk Selskab for Farmakologi; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1955; medl. af British Pharmacological Society og af American Society for Pharmacology and Experimental Thera-py; Miembro Honorario Extranjero de Asociation Medica Argentina, Sociedad de Medicina Legal y Toxicologia.

Modtaget Grosserer Holger Petersens Legat til Belønning for danske Mænd og Kvinder 1951.

Har foruden biokemiske og farmakologiske arbejder skrevet bl. a. Cellernes Aanding (1936), Hormonerne (1941), Omgang med Alkohol (1944) og Alderens Problemer (1947); medgrundlægger og redaktør af Acta Pharmacologica et Toxicologica 1945; redaktør af Medicinsk Forum; medredaktør af Pharma-cological Reviews; medarbejder ved Bio-logical Abstracts, Philadelphia, USA.

Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn. V.

JACOBSEN F C grosserer, RDM.; f. 20/4 1879 i Kolding; søn af købmand A Jacobsen (død 1931); gift m. Astrid J., datter af grosserer Fritz von Biilow (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930).

Udgået fra Kolding latin- og realskole; i handelslære hos firmaet O Pallu-dans Eftf. i Varde; videre uddannelse i Tyskland og England; overtog faderens forretning i Kolding 1904; medindehaver af automobilfirmaet F Biilow & Co. i Kbhvn. 1914.

Formand for gummi kontrol komitéen 1916-1919. for Ford Forhandler Foreningen til 1924, for Foreningen af General Motors Forhandlere 1927-47, for Autogummi Forhandlerforeningen 1929-51, derefter æresmedlem, og for Motorbranchens Fællesråd 1934-43, derefter livsvarigt medl. af dette; medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub 1928-37 og af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1943-47; medl. af sø- og handelsretten 1935-49.

Adresse: Esplanaden 6, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Grønvang, Rungsted Kyst.

JACOBSEN Folke skoleinspektør; f. 15/8 1890 i Jetsmark pr. Aabybro; søn af pens. lærer, lotterikoUektør, redaktør Chr. Jacobsen og hustru Else Marie f. Jensen; gift 1. gang (9/2 1918, ægteskabet opløst) m. Agnes Cecilie J., f. Mikkelsen; 2. gang (11/4 1951) m. Inger J., f. Olsen.

Lærereks. 1914; sløjdlærereks. fra sløjdlærerskolen i Kbhvn.; kursus på Askov sløjdlærerskole, Naås sløjdlærerseminarium og på statens lærerhøjskole i Kbhvn.; lærer ved Faxe realskole 1914; lærer i Kbhvn. 1915; fast ansættelse som kommunelærer 1919; skoleinsp. for Kbhvns kommunes fortsættelseskursus og praktiske ungdomsskole 1926; lærer på statens lærerhøjskole 1926-27. Gennemførte det første forsøg med sløjd som centralfag 1918-19 og lagde derved grunden til den senere udviklede »Praktiske ungdomsskole«. Fik 1925 ejendommen Ellekilde, Lyngby, stillet til rådighed for arbejdet med udformning af centralfags-undervisningen, uddannelse af lærere og fremme af ungdomsarbejdet, oprettede her i 1950 »Den praktiske ungdomsskole Ellekilde« (stats-anerk. kost- og efterskole), flyttet til Torslunde 1952.

Litterære arbejder: Sløjd som Centralfag i Ungdomsskolen I (1920), II (1922); Havebrug som Centralfag (1924); i samarbejde med praktiske skole- og biblio-

teksfolk; Den praktiske Skoles Retskrivnings- og Fremmedordbog (1931), Fag-Ordbog for Snedkere, Tømrere og Arbejdere i Træindustrien (1932), serien Otte Timer i Bøgers Brug (1932); Faglig Dansk og Faglig Regning for en række fag inden ior håndværk og industri m. m. (fra 1930). Dansk og Regning som Centralfag (1930, 1933, 1934 og 1942); Den praktiske Ungdomsskoleplan og pensum (1944); Arbejder for en reform i praktisk retning af undervisningen i folkeskolens øverste klasser og efterfølgende ungdomsskoleformer. Skrevet pædagogiske afhandlinger i tidsskrifter.

Adresse: Ellekilde, Torslunde pr. Taastrup.

JACOBSEN Georg fh. bankdirektør, K1. DM.; f. 27/6 1874 i Odense; søn af fh. forvalter Henrik Jacobsen og hustru f. Andreasen; gift m. Anne J., f. Brath.

Ansat i Fyens Disconto Kasse 1892; direktør i samme bank 1920-51.

Formand for bestyrelsen for A/S Albani Bryggerierne, A/S De danske Bom-uldsspinderier, Vejle og Valby, AS Hagen & Sievertsen, A/S Rasm. Holbeck & Søn, A/S N Tørring og Ingeniør N M Knudsens Fond; næstformand for bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond og for Forsikrings-Akts. Skandinavia; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Automobilfabrikker, for A/S De forenede Glasværker og for A/S Vognfabriken Scandia, Randers; medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening 1932-51, for AS Det fyenske Trælastkompagni 1929-51, for Grænsefonden, for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn. for Fadderskabsfor-eningen for Tinglev Sogn, for A/S Hindsgavl og for Dansk Kunstforeningsmuse-um; medl. af Odense byråds udvalg for de offentlige samlinger.

Adresse: Filosofgangen 12, Odense.

JACOBSEN Georg maler, professor; f. 17/9 1887 i Kbhvn.; søn af litograf Johan Jacobsen (død 1895) og hustru Dagmar f. Nielsen (død 1898); gift (18/8 1915) m. Sigrid J., f. 16/9 1888 i Øls, datter af sognepræst Johs. Fog (død 1939) og hustru Agnes f. Rohde (død 1942).

Udgået fra Viborg katedralskole 1903; i håndværkerlære og uddannelse som arkitekt 1903-09; på kunstakademiets malerskole 1909-11; udstillede på Efterårsudstillingen og Charlottenborg 1911-19; udstillet på Den frie Udstilling fra 1930, medl. af samme 1936; bosat i Paris 1919-24 og 1926-35; lærer ved Norges kunstakademi 1935, professor smstds 1936-40.

Arbejder på museerne i Kbhvn., Stockholm, Lund, Oslo og Bergen m. fl.; billedet af Danmarks Frihedsråd under Besættelsen (Frederiksborg slot); foretaget udsmykningen af afskedsrummet i Søndermarks-krematoriet på Frdbg., trapperummet i Lyngby rådhus og vestibulen i Rikshospitalets kirurg, afd., Oslo.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1936.

Adresse: Lykkesholms Allé 16,

Kbhvn. V.

JACOBSEN Hans Thyge sognepræst; f. 12/11 1896 i Viborg; søn af dyrlæge Chr. Jacobsen (død 1940) og hustru Ellen Marie f. Rasmussen (død 1955); gift 1. gang (18/11 1921) m. Karen Elisabeth J., f. 27/10 1895 i Herning (død 1939), datter af snedkermester Thøger Egholm (død 1919) og hustru Kjerstine f. Damgaard (død 1917); 2. gang (5/11 1940) m. Agnes Helene J., f. 21/5 1904 i Randers, datter af garver Lauritz Petersen (død 1934) og hustru Else Marie f. Fyr-kil Hansen (død 1950).

Student (Viborg) 1915; cand. theol. 1921; kaldskapellan ved Gentofte kirke s. å.; res. kapellan smstds 1924; 1. res. kapellan 1927; res. kapellan ved Vangede kirke 1931; sognepræst ved Dysse-gaardskirken 1938.

Medl. af folketinget 1929-35 og 1943-53; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab fra 1929; næstformand for Gentofte kommunes skolekommission 1933-54; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1933; formand for Gentoftekredsens konservative Vælgerforening 1942-50; medl. af bestyrelsen for Gentofte Almennyttigt Boligselskab 1944-54.

Adresse: Dyssebakken 8, Hellerup.

JACOBSEN Holger afdelingsingeniør; f. 13/10 1890 i Randers; søn af damp-skibsekspeditør Chr. J Jacobsen (død 1939) og hustru Johanne Margrethe f. Tvenstrup (død 1952); gift (16/6 1932) m. Karen Elisabeth J., f. 21/12 1903 i Randers, datter af herreekviperingshandler Anthon Nielsen (død 1943) og hustru Wilhelmine f. Ludvigsen (død 1952).

Student (Randers) 1908; cand. polyt. 1914; ansat ved Dansk Betonbjælke Compagni i 1914, ved Kbhvns sporveje 1916, afdelingsing. ved sporvejenes 1. ingeniørafd. fra 1952.

Adresse: Peter Bangs V. 137, Kbhvn. F.

JACOBSEN Holger arkitekt, K.DM.; f. 30/10 1876 i Odense; søn af Henrik Jacobsen og hustru f. Andreasen; gift (3/6 1905) m. malerinden Sigrid J., f. 12/12 1382 i Kbhvn., datter af arkitekt Ludvig Clausen (død 1904) og hustru Aase f. Cock (død 1917).

Svendebrev som tømrer 1895; arbejdet som svend i udlandet 1895-97; afgang fra kunstakademiet; kunstakademiets guldmed.; C F Hansen medaljen 1926 for forslaget til dobbeltscenen ved Det kgl. Teater.

Assistent i Arkitekturskolen på kunstakademiet 1914-19; medl. af plenarforsamlingen 1920, af akademirådet, af akademiet og af udstillingskomitéen ved Charlottenborg fra 1920, fg. formand for udstillingskomitéen 1947-51. formand i 1952; medl. af arkitektuddannelseskommissionen.

Har bl. a. bygget: en del af kommunens huse i Borups Allé; Taastrup kirke; jagthuse i Sverige; krematoriet (udvidet 1932-33) og kolumbariet på Bispebjerg kirkegård og Østre kapel på Vestre kirkegård; Cirkus (efter branden 1914); tegnet arkitekten professor Vilhelm Dahlerups gravmæle, Vestre kirkegård; politigårdens arkitekt fra 1920; projekteret den ny terrassekirkegård på Vestre kirkegård; bygget Sundby kapel og krematorium; projekteret og bygget pladsen med indgangsparti og sokkel til Genf oreningsmonumentet; statsradiofonibygningen (nu Det kgl. Teaters nye Scene) og Det kgl. Teaters talescenes arkitekt; ombygget Det kgl. Teaters scene og magasinbygning 1929-30; ombygget Fyens Disconto Kasse i Odense; bygget 5 etagers huse Klareg. og Filosofgangen i Odense; ombygning af Nygade 1 (Aarhuus Privatbank); bygget direktør Valdemar Jacobsens hus, Henningsens Allé, 1934 og Set. Anne Husene, Filosofgangen i Odense; restaureret Nybrogade 10, 1947-48; opført Det Østasiatiske Kompagnis nye hovedsæde 1946-49 samt sygekassen Odense's administrationsbygning. Har som gæst udstillet egne arbejder og akvareller på Charlottenborgs Efterårsudstilling 1955.

Modtaget kommunens præmie for eget hus på Rosbæksvej, for ingeniør Clau-dius' hus på Ceresvej og for statsradiofonibygningen (nu Det kgl. Teaters Nye Scene) 1932.

Adresse: Rosbæksv. 6, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Stenstuen, Gilleleje.

JACOBSEN Holger overlæge, R.D.r.K.H.. D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 7/4 1898 i Viborg; søn af dyrlæge Christian Jacobsen (død 1940) og hustru Ellen Marie f. Rasmussen (død 1955); gift (1/5 1929) m. Esther Johanne Alfrida Andrea J., f. 5/5 1906, datter af J P N M Pedersen (død 1940) og hustru Pauline Christine f. Bertelsen (død 1954).

Student (Viborg) 1916; med. eks. 1925; reservelæge ved amtssygehusene i Thisted og Holstebro samt turnus-kand. ved rigshospitalet 1925-28; skibslæge i D F D S 1928-29; reservelæge ved Dansk Røde Kors folkekur ved Hald 1929-34, kst. overlæge 1930-32, overlæge 1934; overlæge ved internaterne på Hald for tyske flyvere og søfolk 1939-40, for civile engelske stasborgere 1940-41 og for polske flygtninge 1945-46; medl. af FN's Røde Kors' lægegruppe til udveksling af krigsfanger i Nordkorea 1953 (tildelt Røde Kors' mindetegn for krigsfangeudvekslingen); fl. studiereiser til udenl. badesteder.

Medstifter af og næstformand i Dansk Gigtforskningsselskab; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1945, formand for sammes lokalafd. i Viborg; medl. af lægerådet i Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse 1947 og formand for dennes afd. for Viborg amt 1948; medl. af repræsentantskabet for Privatbanken for Viborg og Omegn 1955.

Har skrevet: Fire Slags Gigt og Gigtbekæmpelse (1940).

Udenl. orden: N.r.K.H.

Adresse: Folkekuren ved Hald pr.

Viborg.

JACOBSEN J C professor, dr. phil., R.; f. 13/1 1895 i Vokslev; søn af gårdejer A Jacobsen (død 1934) og hustru Marie f. Kaul (død 1936); gift (6/7 1921) m. Anna J., f. 26/6 1898 i Ørsø, datter af købmand N C Nielsen og hustru f. Staun.

Student (Aalborg) 1913; cand. mag. 1919; ansat ved universitetets institut for teoretisk fysik s. å., vidensk. assistent smstds 1924; dr. phil. 1928; amanuensis 1931; professor i fysik ved Kbhvns universitet 1941, uden for nr. fra 1956; forskningschef ved atomenergikommissionens forsøgsanlæg fra 1956; fysiker ved Radiumstationen 1921-56; studieophold hos Rutherford i Cambridge 1935.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1943, af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund 1945, af Kungl. Vetenskaps-Socie-teten, Uppsala, 1950 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1952.

Har skrevet: Radioaktive Stoffers Straalrng og Omdannelse (disputats) samt afhandlinger og artikler hovedsagelig om atomkernefysik.

Adresse: Kærvangen 41, Gentofte.

JACOBSEN Johan filminstruktør; f. 14/3 1912 i Århus; søn af teaterdirektør Jacob Jacobsen (død 1955) og hustru Christel Holch f. Frost.

Præliminæreks.; assistent på danske filmatelierer for bl. a. Lau Lauritzen sen. og A W Sandberg; studieophold i London 1934-35 og i Paris 1935-36; debut som selvstændig filminstruktør med Under Byens Tage 1938; stifter og indehaver af filmatelieret Flamingo, Nærum fra 1950: bevilling til Triangel Biograf-Teatret fra 1954.

Har iscenesat 22 spillefilm, deriblandt: Ballade i Nyhavn; Mine kære Koner; Som du vil ha' mig: Otte Akkorder (Det danske Filmssamfunds æresring 1945): Den usynlige Hær; till. producent af Soldaten og Jenny (Danske Filmkritikeres filmpris); Min Kone er uskyldig; Blændværk m. fl.

Adresse: Linde Allé 32, Nærum.

JACOBSEN Kristian underdirektør, R.; f. 3/2 1902 i Helsingør; søn af murermester R Jacobsen (død 1926) og hustru Anna f. Hansen (død 1932); gift (25/3 1940) m. Grethe Lambert J., f. 4/11 1914 i Rønne, datter af assurandør Lambert Lassen og hustru Lucie f. Hansen (død 1951).

Assistent i Kbhvns Handelsbank 1919, fuldmægtig 1933, prokurist 1937, kontorchef 1943, underdir. 1952. Adresse: Teglgårdsv. 56, Charlottenlund. JACOBSEN Lis administrator, dr. phil., FM. i guld p.p.; f. 29/1 1882 i Kbhvn., datter af nationalbankdirektør Marcus Rubin (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Kaja f. Davidsen (død 1909); gift (9/7 1903) m. dr. phil. J P Jacobsen, f. 13/12 1869 på Salemgaard ved Vejle (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918), søn af gårdejer Hans Jacobsen. Student (N Zahles skole) 1900; univ. guldmed. 1907; mag. art. 1908; dr. phil. (Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. III's Bibel) 1910.

Medstifter af Det danske Sprog- og Litteraturselskab (stiftet 1911), formand 1911-31 og selskabets administrator 1931-51; adm. leder af Den danske Ordbog 1916-31; stifter og medredaktør af Acta Philologica Scandinavia 1926-28; gæsteforelæsning på Paris' universitet april 1928, på Berlins universitet jan. 1930; stifter af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning 1934; medstifter af Sydslesvigsk Kultursamfund 1950; administrator ved Kulturhistorisk Leksikon for nordisk Middelalder 1951.

Medl. af Vetenskapssocieteten i Lund og af Mediaeval Academy of America; æresmedlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og af Foreningen af Sydslesvigske Studerende.

Litterære arbejder: Guterlov og Gu-tersaga (1910); Peder Palladius' Danske Skrifter I-V (1911-26); Kvinde og Mand (1912); Sprogets Forandring (1913); håndudg. af Ludv. Wimmers De danske Runemindesmærker (1914); Ny fundne Runeindskrifter i Danmark I (1914); Marcus Rubins Bibliografi (1924); Peder Palladius' Visitatsbog (1925); Kvindelige Akademikere (1925); Dansk Sprog (1927); Tolv Epistler (1928); Svenskevældets Fald (1929); Florian Jepsens Breve (1929); Nye Runeforskninger (1931); Eggjumstenen (1931); Fremad til Hjem og Børn (1932); Evje- og Alstad Stenene (1933); Forbandelsesformularer (1935); Danmarks Runeindskrifter, Atlas og Text (s. m. Erik Moltke, 1941-42); Danmarks risiko (1946); Fru Nikolajsen i Sverige (1946); Silkebogen I-II (1949-50); redaktør af D.S.L. Fyrretyve års virksomhed (1951); redaktør af Nudansk Ordbog I-II (1953); afhandlinger og artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter og blade. Udenl. orden: S.V.M. Adresse: Ordrupdalv. 26, Charlottenlund.

JACOBSEN Lydik S professor; f. 17/6 1897 i Nyborg; søn af vicekonsul H C Jacobsen, Seattle, og hustru Ellen Marie Elisabeth f. Siegumfeldt (død 1953); gift (29/6 1928) m. Doris Isabelle J., f. 28/5 1907 i Minneapolis, USA, datter af øjenlæge Arthur Ulrich Wetzel (død 1953) og hustru Blanche Grace f. Voor-hees (død 1938).

Bosat i USA fra 1917; amerikansk statsborger 1927; A.B. (Bachelor of Arts i maskiningeniørvidenskab) fra Stanford University, Californien 1921; maskining. ved Westinghouse Elect. Co., Pittsburgh 1921-24; Instructor ved Stanford University 1924-26; Philosophical Doctor (teoretisk fysik) fra samme universitet 1926; assistant professor smstds s. å., associate professor 1931, professor fra 1936; till. chef for universitetets Mecha-nical Engineering Department fra 1940; Lieutenant-Commander og Commander i United States Naval Reserve 1943-46; konsulent ved United States Atom Energy Commission fra 1949; Guggenheim Fellow 1931-32; Fulbright professor ved Danmarks tekniske højskole fra 1953-54. Formand for Seismological Society of America 1953-54 og for Advisory Com-mittee om Engineering Seismology 1947-52; medl. af American Society of Me-chanical Enginers og af American Society for Engineering Education.

Har skrevet afhandlinger i vidensk. tidsskrifter om tekniske svingningspro-blemer.

Udenl. orden: U.S. Navy Commenda-tion Medal.

Adresse: 668 Cabrillo, Stanford University, Stanford, California, USA.

JACOBSEN Marius kgl. kammersanger, R.; f. 14/12 1894 i Hejlskov ved Skive; søn af husmand Mathias Jacobsen (død 1896) og hustru Marie f. Laub (død 1922); gift (10/8 1920) m. Ingeborg J., f. 14/9 1896 i Kbhvn., datter af handelsgartner Gottfried Andersson (død 1926) og hustru Emma f. Hansen (død 1936).

Kom til Kbhvn. i 1896; i malerlære hos Chr. Lysgaard i Kbhvn. 1909-14; tilkendt broncemed. for udførelsen af svendestykket; videre uddannelse på Teknisk skole og på malerskole; beskæftiget ved malerfaget til 1924; studerede samtidig sang; debuterede 19. nov. 1926 som Rodolphe i Boheme; ved Det kongelige Teater fra 1927; kgl. kammersanger 1946; lærer ved Det kgl. Teaters elevskole; till. instruktør og rådgiver ved Den fynske Opera, Odense fra 1953.

Hovedroller: Faust i Faust; Hertugen i Rigoletto; Turiddo i Cavalleria Rusti-cana; Hertug Leopold i Jødinden; Hoffmann i Hoffmanns Eventyr; Alfred i La Traviata; Des Grieux i Manon Les-caut; Don Carlos i Don Carlos; Alfred i Flagermusen; Hans i Den solgte Brud; Don José i Carmen; Grev René i Féte galante; Leander i Maskerade; Prins Or-lofsky i Flagermusen; Pinkerton i Madame Butterfly; Lenski i Eugen Onegin; Fra Diavolo i Fra Diavolo; Fenton i Falstaff; Damon i Majdronningen; Orfeus i Orfeus i Underverdenen; David i Saul og David; Tarnino i Tryllefløjten; Grev Almaviva i Barberen i Sevilla; Kong Gustav III i Maskeballet; Acis i Acis og Gaiatea; Baron Schober i Jomfruburet; Belmonte og Pedrillo i Bortførelsen fra Seraillet; Ferrando i Cosi fan tutte; Torquemada i L'Heure Espagnole; Klaus Nar i Marie Grubbe; Fenton i De lystige Koner i Windsor; Ritmester Rose i Ungdom og Galskab; David i Mestersangerne; Paolino i Det hemmelige Ægteskab; Narren i Liden Kirsten; Valentin i Sovedrikken; Johannes i Rejsekammeraten; Peer Pomme-renck i Kirke og Orgel; Wenzel i Den solgte Brud; Brighella i Rosaura; gæsteoptræden som Leopold i Sommer i Tyrol; Werning i filmen Champagnegaloppen.

Adresse: C N Petersens V. 30,

Kbhvn. F.

JACOBSEN Mogens direktør, oldermand, R.; f. 30/6 1890 i Kbhvn.; søn af fabrikant John Jacobsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Bergljot f. Dreyer (død 1929); gift (10/10 1918) m. Karen J., f. 9/5 1896 i Kbhvn., datter af grosserer Martin Salomonsen og hustru Agnes f. Wolff (begge døde).

I købmandslære i Stubbekøbing 1906-08; på Niels Brocks handelsskole 1908-10; forvalterassist. hos firmaet L Jacobsen, Bødkeri og Trævarefabrik, Kbhvn. 1910-11; ansat hos Franz Krause, savværk og tømmerhandel, Danzig 1911, hos Jons. Gronsund & Co., skibsmægler- og kokseksportfirma, London 1913, atter hos L Jacobsen fra 1914, prokurist 1919, direktør og medl. af bestyrelsen for A/S L Jacobsen 1930, formand for bestyrelsen fra 1943; till. prokurist i A/S Køge Trævarefabrik 1919, direktør 1930-34, medl. af bestyrelsen for samme 1930-43.

Kasserer og sekretær i Kbhvns Amatør Sejlklub 1923-28; medl. af bestyrelsen for Kgl. Dansk Yachtklub 1938-48; kasserer i Bødkerlauget i Kbhvn. 1934, till. laugssekr. 1936, oldermand fra 1951; medl. af hovedbestyrelsen for Håndværksrådet fra 1955.

Tildelt Kgl. Dansk Yaehtklub's hæ-dersemblem.

Adresse: Frdbg. Allé 80, Kbhvn. V.

JACOBSEN N H rektor, dr. phil., R.; f. 3/12 1897 i Vejle; søn af skibsfører, senere havnefoged Jacob Jacobsen (død 1940) og hustru Ida f. Callesen (død 1944); gift 1. gang (25/5 1928) m. Karen J., f. 18/10 1901 i Vejle, død 1944, datter af lektor C F A Ishøy (død 1936) og hustru Andrea f. Thorsager (død 1931); 2. gang (2/1 1945) m. adjunkt, cand. mag. Ingrid J., f. 19/6 1906 i Rejsby, datter af skoleinspektør H J Søndergaard (død 1942) og hustru Anne Kathrine f. Schack (død 1948).

Student (Vejle) 1915; lærereks. (Jelling) 1918: mag. scient. (geografi) 1924; adjunkt ved Horsens statsskole 1925; dr. phil. 1938; lektor ved Sønderborg statsskole s. å.; rektor for Haderslev katedralskole 1941; censor ved skoleem-bedseks. ved Århus universitet fra 1946. Har skrevet; Skibsfarten i det danske Vadehav (disputats) og forsk, geografiske afhandlinger samt artikler om Haderslev katedralskole.

Adresse: Haderslev. JACOBSEN Oscar civilingeniør, R.; f. 5/5 1884 i Hals; søn af distriktslæge Jacob Jacobsen (død 1905) og hustru Caroline f. Andersen (død 1939); gift (12/5 1914) m. Julie J., f. 10/11 1887 i Aalborg, datter af købmand Thomas Øst-Jacobsen (død 1932) og hustru Julie f. Weiss (død 1945).

Cand. polyt 1906; ingeniør ved Kjøbenhavns Telefon Akts. 1906-08; ingeniør ved telefonanlæget i Baku, Rusland 1909-12; ingeniør ved, senere bestyrer af entreprenørfirmaet for pe-troleumsboring Molot, Baku 1913-18; ingeniør ved Industrial Trading Co., Kbhvn. 1919-20, ved oliefirmaet Dabro-wa, Paris 1921-27; repræsentationsfor-retning for danske, tyske og engelske maskinfirmaer 1928-36; bestyrer for F L Smidth & Co., franske afd., Paris 1937-55. Adresse: Triel sur Seine, Dep. Seine-et-Oise, Frankrig. JACOBSEN Otto overlæge, R.; f. 13/4 1900 i Dalby; søn af grosserer Hans Jacobsen (død 1949) og hustru Anna Kristine f. Olsen; gift (16/2 1929) m. Helga Elisabeth Kristiane J., f. 10/4 1906 i Kolding, datter af grosserer Andreas Erichsen og hustru Anna f. Jacobsen (død 1939).

Student (Haslev) 1918; med. eks. 1927; reservelæge ved kolonien Filadelfia 1928-31 og ved rigshospitalet 1934-37; specialistanerk. (neurologi) 1934, (psykiatri) 1940; speciallæge i psykiatri ved Kbhvns politi og fængsler 1935-39; afdelingslæge ved Skt. Hans hospital 1937-39; overlæge ved sindssygehospitalet i Nykøbing S. fra 1939.

Studierejse 1934 (børnepsykiatri, mentalhygiejne) ; startede rigshospitalets børnepsykiatriske poliklinik 1935; medstifter af den sociale skole i Kbhvn. 1936; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen fra 1940; formand for optagelseshjemmet Anneberg ved Nykøbing S. fra 1944, for Foreningen af overlæger ved Statens Sindssygehospitaler fra 1947 og for Dansk psykiatrisk Selskab 1948-51; arrangerede 1946 og 1950 fortsættelseskurser i Kbhvn. for psykiatriske speciallæger.

Adresse: Sindssygehospitalet, Nykøbing Sjæll.

JACOBSEN P C redaktør, R.; f. 24/10 1895 i S-Vinge; søn af gårdejer Jacob Jacobsen (død 1945) og hustru Karen f. Andreasen; gift (10/10 1920) m. Emma l

J., f. 7,8 1898 i Astrup, datter af gårdejer Thomas Pedersen (død 1945) og hustru Kirsten f. Thomsen.

Uddannelse ved landbruget, landbrugsskole, sprogkursus og aftenhøjskole; regnskabskonsulent i Aarhus Amts Landøkonomiske Selskab 1919-21; lokalredaktør ved Odsherreds Tidende, Nykøbing S. 1921; medredaktør ved Aalborg Amtstidende 1934; ansvarsh. redaktør af Svendborg Avis 1954,

Redaktør af »Dansk Folkestyre« 1927-29; formand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1929-30; medl. af Nykøbing S. byråd 1929-34; formand for Venstre i Aalborgkredsen 1935-54 og for Aalborg Amts Venstre 1951-53; formand for Ansgar sogns menighedsråd 1936-54 og for Aalborg Journalistforening 1942-49: medl. af Aalborg byråd 1946-54, af bestyrelsen for Sønder-jydsk Forening og for foreningen Norden 1951-54; formand for tilsynsrådet ved optagelseshjemmet Raaens Minde 1946-54; sekretær i Venstres amtsbestyrelse, Svendborg; medl. af bestyrelsen for Venstre i Svendborg-kredsen 1954, for Svendborg amts museum 1955 og for Sønderjydsk Forening for Svendborg og Omegn; medl. af repræsentantskabet for Svendborg Bank.

Har skrevet: Lyse Dage (1947).

Adresse: Svendborg.

Sommerbolig: »Odsbo«, Skærby

Strand, Nykøbing Sjæll.

JACOBSEN Peer Goe direktør; f. 25/1 1907 i Kbhvn.; søn af grosserer Peer Goe Jacobsen (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Anna f. Holst-Schierff; gift (3/12 1931) m. Alice J., f. 24/9 1912 i Holte, datter af grosserer S I Samson (død 1928) og hustru Elisabeth f. Lund (død 1945).

Student (Metropolitanskolen) 1925; højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole 1926; derefter et år i London, et halvt år i Hamburg og senere et halvt år på forsk, finske og svenske savværker; indtrådt i familiefirmaet P W Jacobsen & Søn 1928, direktør og medl. af bestyrelsen for A/S P W Jacobsen & Søn 1948.

Medl. af sø- og handelsretten 1948; næstformand i Træbranchens Oplys-ningsråd 1955.

Adresse: Amager Boulevard 131,

Kbhvn. S.

JACOBSEN Poul grosserer, cand. jur., K.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 26/7 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer Christian Jacobsen (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Natalia f. Jørgensen (død 1932); gift (13/9 1913) m. cand. jur. Asta J., f. 13/8 1888 i Hjørring, datter af sagfører S Jensen (død 1923) og hustru Charlotte f. Møller (død 1947). Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. jur. 1912; sagførerfuldm. i Kbhvn. samtidig prokurist i faderens firma Chr. Jacobsen & Co. (agentur i råtobak); videre uddannelse i forsk, firmaer indenfor råtobaksbranchen i Bremen og Amsterdam; grossererborgerskab 1915; medindehaver af firmaet Chr. Jacobsen & Co. 1915, eneindehaver 1916, atter medindehaver fra 1946; bestall. som overretssagf. 1915 (depon.).

Medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af Repræsentanter for udenlandske Firmaer 1922, formand 1932-35; formand for nævnte forenings råto-bakssektion 1922-32; medl. af bestyrelsen for Hørsholm Grundejer- og Kommunalforening 1929-03; medl. af bestyrelsen for A/S Rungsteds private Forberedelsesskole 1922-42, formand 1930-41; medl. af Grosserer-Societetets Komité 1932, næstformand 1941; medl. af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1941; medl. af sø- og handelsretten 1933 og af senioratet for Foreningen af Sø- og Handelsrettens Medlemmer 1951, næstformand 1952; næstformand for den alm. Bedømmelses- og Voldgiftsret på Kbhvns Børs 1932; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskabers tobaksudvalg 1938-48; medl. af bestyrelsen for A/S Hvalsøe & Erlandsen 1937, for Erik Levison, A/S 1938, for L Levison junr. A/S, 1941 og af direktionen for Handels- og Kontorist-Foreningen 1936-50, viceformand 1939-50, medl. af foreningens repræsentantskab 1950-53 og af bestyrelsen for foreningens (nu Kbhvns Handelsstands Klub af 1841) Understøttelses-Selskab fra 1953; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1937-48 (næstformand 1944-48), af bestyrelsen for Kbhvns Fondsbørs 1941, af forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Løsøre 1940 og for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk, Handel 1941, af bestyrelsen for Krigsforsikringen af 1945 for Penge og Værdipapirer 1945-47 og af bestyrelsen for det af indenrigsministeriet om statstilskud til visse krigs-forsikringsforbund m. v. nedsatte udvalg 1947; medl. af repræsentantskabet i A/S Kjøbenhavns Handelsbank 1941 og af bestyrelsen for samme 1944, næstformand for begge 1953; medl. af bestyrelsen for Louis A Melchior A/S 1942-56, for Odense Ægforretning A/S 1944, for A/S Jens Villadsens Fabriker 1944, for Akts. Villaco 1951, for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1945, for A/S De forenede Papirfabrikker 1946, for A/S Crome & Goldschmidt 1948, for Dr. Thorvald Jensens og Steen Ugges Mindelegat 1948, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring 1947 og af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring samt af bestyrelsen for afdelingen for handel og dermed beslægtede erhverv m. m. 1955.

Udenl. orden; N.O.N.5.

Adresse: »Højene«, Rungsted Kyst.

JACOBSEN Poul højesteretssagfører, R.; f. 16/6 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer Carl Jacobsen (død 1928) og hustru Adolfine f. Jacobsen (død 1934) gift (10/10 1916) m. Marie J., f. 19/9 i Lunderskov, datter af fabrikant Carl Nielsen (død 1904) og hustru Christine f. Pedersen.

Student (Gammelholms skole) 1907; cand. jur. 1912; overretssagf. 1915; højesteretssagf. 1930.

Medarbejder ved Vort Land 1908, redaktør 1915-19; medl. af bestyrelsen for Det unge Højre 1909-14, af hovedbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening 1914-16, af Det konservative Folkepartis repræsentantskab og forretningsudvalg 1914-16 og af det nye Højres hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1917-18; medl. af sagførerrådet 1927-37; medl. af bestyrelsen for Novo Terapeutisk Laboratorium A/S, Novos Fond, Skandinavisk Emballage A/S og A/S Brødrene Hartmann; formand i bestyrelsen for A/S Dansk-Engelsk Madrasfabrik, A/S Beck & Jørgensen, A/S Ingeniørfirmaet Odin Clorius, A/S Møller & Jochumsen, A/S Per Reumert, A/S Paulatim og fl. a. handelsselskaber; formand for Kgl. Dansk Automobil-Klub og for bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klubs Rejsebureau A/S.

Har skrevet en del juridiske tids-skriftsafhandlinger.

Adresse: H C Andersen Boulevard

38, Kbhvn. V.

JACOBSEN Robert billedhugger; f. 4/6 1912 i Kbhvn.; søn af skorstensfejermester Robert Arent Jacobsen og hustru Ingrid Benedicte f. Petterson; gift 1. gang (13/8 1932) m. Agnes Alma J. f. 29/11 1913, datter af stentrykker Gustav Nahmensen og hustru Agnes f. Hansen; 2. gang (19/4 1948. ægteskabet opløst 1957) m. Dot J., f. 25/11 1917 i Kbhvn., datter af maskinmester Einar Viggo Pedersen og hustru Agnes f. Sørensen.

Medl. af Høstudstillingen 1941-43 og af Groupe Denise Rene, Paris fra 1947; deltaget i officielle udstillinger for Danmark i udlandet; medl. af komitéen for Danmarks Hus i Paris og for den danske kunstforening i Paris.

Separatudstillinger, bl. a. i Kunstforeningen i Kbhvn., Palaix des Beaux Arts, Bruxelles, Stedelijk museum, Amsterdam, Amsterdam Museum, Kunst-halle, Bern, Musée de la Chauxdes-Fonds, Schweiz, Gallerie Denise Rene, Paris samt i Stockholm, Oslo, Italien, Hamborg, Venezuela, Brasilien og Sydamerika; er repræsenteret på Musée d'Art Moderne i Paris og Sao Paulo; Musée de Liége; Musée des Beaux Arts, la Chaux-des-Fonds. Schweiz: Scheidam museet; Stedelijk museum, Amsterdam.

Tildelt »Politiken«s kunstnerpris 1952. Adresse: 20 Rue de la Tuilerie, Suresnes. Seine, France.

JACOBSEN Svsnd A dommer. R.; f. 21/6 1910 i Aalborg; søn af togfører Peder Jacobsen (død 1938) og hustru Birgitte Katrine f. Jensen (død 1953); gift 1. gang (2/8 1941) m. tandlæge Bitten J., f. 20/11 1914 på Frdbg., død 1947, datter af tandlæge Carl Christian Gravesen og hustru Signe f. Bondo: 2. gang (4/10 1952) m. Esther J.. f. 29/12 1930, datter af afdelingsingeniør, cand. polyt. Per Fussing og hustru Gudrun f. Varming.

Student (Aalborg) 1928; cand. jur. 1934; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1934; dommerfuldm. i Næstved 1936, i Aalborg 1941; fuldmægtig hos rigsadvokaten 1942; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. s. å., kst. dommer i Kbhvns byret 1946, udnævnt 1949; dommer i Ballerup retskreds 1957.

Lærer i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1948.

Adresse: Virum Stræde 10, Virum.

JACOBSEN Svend F direktør, R.; f. 15/4 1898 i Kbhvn.; søn af grosserer C W Jacobsen (død 1944); gift (2/5 1944) m. Gertrud J., f. 31/3 1910 på Frdbg., datter af assurandør Svend Bramsen (se denne).

Afgangseks. fra Niels Brocks handelsskole 1916; ansat i Det kgl. oktr. Sø-Assurance-Komp. A/S 1916; i Reassurance Kompagniet Royal 1917; fra 1926 adm. direktør i Den kbhvnske Sø-Assurance-Forening (Lmt.); 1932-40 till. adm. direktør for A/S Reassurance-Com-pagniet Salamandra.

Medl. af bestyrelsen for Genforsikrings-Akts. Rossia 1937-50 og Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S 1937-50; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører fra 1930 og medl. af Lloyds Register of Shipping's danske komité fra dens oprettelse 1930 samt formand for komitéens forretningsudvalg 1942-46.

Adresse: Vilvordev. 9, Charlottenlund.

JACOBSEN Thorkild professor, dr. phil.; f. 7/6 1904 i Kbhvn.; søn af nrofessor C L Jacobsen (død 1913, se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Gerda Marie f. Jensen (død 1948); gift 1. gang (16/9 1927) m. Rigmor J., f. 26/1 1902 i Odense, død 1947, datter af læge Gustav Schroll (død 1930) og hustru Elisabeth f. Gøtzsche; 2. gang (11/8 1949) m. Joanne J„ f. 29/11 1908 i Caldicot, England, datter af James Poole, Esq. og hustru Mary Jane f. Fourgére.

Student (Metropolitanskolen) 1922, mag. art. (semitisk filologi) 1927; studierejse til USA (Fellow of Seandina-vian-American Foundation) s. å.; ansat som assyriolog ved Iraq Expedition of The Oriental Institute 1929-37, ledede udgravningen af Sankeribs Aquædukt ved Jerwan 1932-33 og udgravninger i Ishchali 1935-37; Research Associate (Instructor) ved The Oriental Institute of The University of Chicago 1937; dr. phil. ved Kbhvns universitet 1939; As-sistant Professor ved The University of Chicago 1942, Associate Professor smstds 1944, Professor 1946; Chairman Department of Semitic Languages and Literatures 1946-48 og direktør for The Oriental Institute 1946-48; Dean, Division of the Humanities University of Chicago 1948-51; amerikansk statsborger 1944.

Korresp. medl. af Societas Orientalis Fennica 1949; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1952.

Litterære arbejder: Sennacherib's Aqneduct af Jerwan (s. m. Seton Llovd, 1935); Cuneiform Texts in The National Museum, Copenhagen (1939): The Sumerian King List (disputats, 1939). Adresse: 1326 Madison Park, Chicago 15, 111., USA.

JACOBSEN Thorkild Armand politimester, M. T.Kha.; f. 7/6 1909 i Fredericia; søn af farver Peter Franz Jacobsen (død 1935) og hustru Kirsten Marie f. Nielsen (død 1949); ugift.

Student (Fredericia) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Kolding 1936; sekretær i justitsministeriet 1938; politikommissær hos rigspolitichefen 1939; konstitutioner som politimester i Hobro, Hurup og Faaborg, som politiinsp. og som dommer i østre landsret: till. sekretær hos statsadvokaten for Kbhvn. 1941-52: kst. politimester i Nakskov 1952, udnævnt 1953.

Medl. af repræsentantskabet for institutionen Statsminister C D F Reventlows Minde.

Adresse: Rosenvænget 16 A, Nakskov.

JACOBSEN Valdemar generalmajor, R. DM., HTH., R.O.H.T.p.p.; f. 29-7 1902 i Borbjerg; søn af sognepræst Jacob Jacobsen (død 1934) og hustru Vilhelmine f. Engell (død 1953); gift (19/10 1930) m. Gudrun J.. f. i Kbhvn., datter af købmand Peter Eskildsen (død 1934) og hustru Olivia f. Larsen.

Student (Nykøbing F.) 1919; sekond-løjtn. 1930; premierløjtn. 1930; kap-tajnløjtn. 1937; kaptajn 1941; oberst-løjtn. 1949; oberst 1954; kontorchef i krigsministeriet 1945, fg. afdelingschef 1949; afdelingschef i forsvarsministeriets 1. afd. 1950; generalmajor og ge-neralinsp. for artilleriet 1957.

Medl. af værnepligtsnævnet 1955.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; S.Sv.2.

Adresse: Snogegårdsv. 75, Gentofte.

 

JACOBSEN Waldemar direktør, generalkonsul, K.DM.p.p.; f. 12/1 1876 på Vej-erslevgaard; søn af proprietær Jacob Jacobsen (død 1916) og hustru Frida f. Bech (død 1932); gift 1. gang (31/1 1905) m. Ingeborg J., død 1941, datter af fh. lærer C Thybo-Lindemann og hustru Anna f. Tychsen; 2. gang (20/5 1944, ægteskabet opløst 1947) m. Inger J., datter af afdøde speditør C Henrichsen.

Handelsuddannelse i hørkramfirmaet C I Kierulff; forretningsfører for A/S Brødrene Tychsen i Odense til 1903; eksportforretning i Rusland (firma Jacobsen & Dantzer) 1903-17; direktør i A/S Nordiske Metalvarefabrikker 1917-19; adm. direktør for A/S Hellesens Enke og V Ludvigsen 1920-47.

Generalkonsul for Estland 1938-40; medl. af Industrirådet til 1955; medl. af Industrirådets stående udvalg til 1947; formand i dets eksportudvalg og konsulats-udvalget til 1947; 1. viceformand i Industrirådets og Industriforeningens bestyrelse til 1947; formand for Otto Mønsteds Fond til 1947; medl. af bestyrelsesrådet for Otto Mønsted, A/S til 1947 og af bestyrelsen for E R Rasmussens Fond til 1955; formand i bestyrelsen for Alex. Foss Industrifond til 1954; medl. af bestyrelsen i Foreningen til Varetagelse af danske Fordringshaveres Interesser i Rusland; formand i bestyrelsen for A/S L E Bruun Eksport og for A/S Skinkekogeriet Royal til 1949; medl. af bestyrelsen for Forsik-ringsakts. Nordeuropa og for A/S Laur. Knudsens mek. Etabl.; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. orden: E.r.K.2.

Adresse: Sofiev. 18, Hellerup.

JACOBSEN Viggo arkitekt; f. 3/10 1885 i Kbhvn.; søn af tømrermester F C Jacobsen (død 1913) og hustru Anna f. Riecke; gift (13/5 1910) m. Esther J., f. 7/2 1886 i Kbhvn., datter af tobakshandler S Winckler Hansen (død 1917) og hustru Emilie f. Larsen (død 1930).

Afgangsbevis som arkitekt fra kunstakademiet 1918.

Har bl. a. udført: Store Mariendal; Lille Godthaab; Bellahøj skolen; Kirkebjerg skolen; Skolen ved Rødkildevej; Handelshøjskolen i Kbhvn.; Arbejdernes Landsbank m. m.

Medl. af eksamenskommissionen ved de tekniske skoler; konsulent for tilsynet med den tekniske undervisning; medl. af reguleringskommissionen for Kbhvn.

Adresse: Hesselbakke, Ganløse pr.

Måløv.

JACOBÆUS Henrik fh. landsdommer, K. DM.; f. 6/4 1881 i Kolding; søn af dommer H Emil Jacobæus (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Fanny Dagmar f. Johansen (død 1945); gift (11/9 1909) m. Anne Sophie J., f. 17/9 1888 i Mariager, datter af apoteker Severin Lottrup (død 1930) og hustru Elisabeth f. Wigelsen (død 1912).

Student (Østre borgerdydskole) 1898; cand. jur. 1904; by- og herredsfoged-fuldm. i Århus til 1908, i Sæby til 1912 og i Kbhvns amts søndre birk til 1916, kriminalretsassessor 1917; dommer i Kbhvns byret 1919. i østre landsret 1931-51, formand i 3. afd. 1936-51.

Adresse: Holmegårdsv. 11, Charlottenlund.

JACOBÆUS H W direktør, R.; f. 6/2 1881 i Horsens; søn af rektor Erik Jacobæus (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Anna f. Sølling; gift (20/5 1922) m. Oda J., f. 4/4 1897 i Kbhvn., datter af fabrikant Knud Bjering og hustru f. Sørensen.

4. kl. hovedeks. (Horsens) 1897; læretid i Randers 1897-1901; på Grimers handelsakademi 1901; ophold i Berlin 1902-04, i London 1904-05; ansat i A/S J C Modeweg & Søn 1905; prokurist 1910, direktør 1919-51.

Formand for bestyrelsen for A/S Dansk Hattefabrik og for A/S Danica.

Adresse: Grumstrupv. 16, Hellerup.

JAGD Palle B direktør for forsvarets bygningstjeneste, oberstløjtnant, R.; f. 25/4 1918 i Viborg; søn af kaptajn Knud B Jagd og hustru Ulla f. Andersen (død 1933); gift (7/11 1941) m. Elin J., f. 12/11 1916, datter af oberstløjtnant Axel Tryde (død 1939) og hustru Edith f. Lohse (død 1945).

Student (Frederiksborg) 1936; filosofikum 1937; løjtnant af ingeniørtropperne 1939; premierløjtn. 1940; ved det danske kommando i Sverige 1943-45; chef for dansk minekontrol 1945-46; lærer ved pioner- og telegrafskolen 1946; kaptajnløjtn. 1946; hærens officersskoles ingeniørkursus 1946-48; ansat i krigsministeriet 1948-50, i forsvarsministeriet 1950-52; lærer i krigsbyg-ningskunst ved hærens officersskole, hærens fenrikskole og forsvarsakademiet 1948-52; kaptajn 1949; oberst-Iøjtn. 1952; i nr. i res. 1954; direktør for forsvarets bygningstjeneste 1952; formand for forsvarsministeriets kom-mandantskabsforvaltningsudvalg i 1955; repræsentant ved NATO's infrastrukturkomité 1951-52.

Medl. af bestyrelsen for Ingeniørløjt-nantselskabet 1942-49, formand 1947-49 og af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1945-47; medl. af Dansk Ingeniørforening 1948; artikler i Militært Tidsskrift og Tidsskrift for Ingeniørofficerer.

Adresse: Bryghusg. 2, Kbhvn. K.

JAGD Thøger forstinspektør, R'.p.p.; f. 13/12 1884 i Thisted; søn af politikeren, amtsforvalter, kaptajn C Jagd (død 1895) og hustru Helene f. Bruun (død 1939); gift 1. gang (23/6 1911, ægteskabet opløst 1933) m. Ellen J„ f. 5/10 1885, datter af kgl. hoffotograf Charles Petersen (død 1927): 2. gang (14/4 1934) m. Erna J., f. 18/2 1895 f. Dor-cheus.

Forstkand. 1908; løjtnant 1909; skovrider på Snogeholms gods i Skåne 1909 -19; forstinsp. på Bregentved 1919; tilsynsførende skovrider ved Seinhuus skovdistrikt fra 1926 og ved Egholm skovdistrikt fra 1945.

Medl. af statens forstlige forsøgs-kommission 1920-46; sagkyndig medhjælper for vurderingsrådene ved skov-vurdering 1922-49; formand for Dansk Skovforenings handelsudvalg og medl. af repræsentantskabet og bestyrelsen for samme forening 1928-34; medl. af Dansk Kennelklubs bestyrelse 1920-26; formand for Engelsk Setter Klub i Danmark 1926-36; æresmedlem af denne og af Svenska Setterklubben 1936; medl. af Dansk Jagtforenings repræsentantskab 1925-30; medl. af bestyrelsen for Skovbrugets og Træindustriens eksportfond 1928-34 og for Skovbrugets Arbejdsgiverforening 1930-46; censor ved forsteks. 1932-53; næstformand i bestyrelsen for A/S Junckers Savværk 1936-38; formand for Danske Forstkandidaters Forening 1942-47; medl. af Nordisk Skov-Unions repræsentantskab 1945-47.

H^r skrevet faglige artikler i forsk, jagthåndbøger og leksika samt i Dansk Skovforenings tidsskrifter m. m.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Frerslev Møllegaard pr.

Haslev.

JAGT J A kaptajn, direktør, R.DM.; f. 15/8 1885 i Århus; gift (21/12 1928) m. Kirsten J., f. Hansen.

Udgået fra hærens elevskole; cand. phil.; sekondløjtn. i ingeniørkorpset 1909; premierløjtn. 1909; kaptajn 1920; chef for 2. ingeniørdirektions 2. bygningsdistrikt 1918-19; adjutant hos ingeniørgeneralen 1919-20; afsked 1920.

Adm. direktør i Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S 1918-56, derefter medl. af kontrolkomitéen; adm. direktør i Forsikringsakts. Terra 1929-40, derefter medl. af kontrolkomitéen.

Formand for Ingeniørløjtnantselskabet 1919-20; medl. af Komitéen for mindregode Liv 1926-56, af forretningsudvalget for Livsforsikringsselskabernes Garanti- og Hjælpekasse 1929-56, af bestyrelsen for Assurandørernes Pressebureau 1931-38, formand 1937-38, af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse 1934-38, af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabernes Forening 1934-51,næstformand 1936-51, af bestyrelsen for Foreningen af Folkeforsikringsselskaber 1944-56 og af bestyrelsen for Alder-domskassen for Sygeplejersker 1943-52. næstformand 1948-52; formand for foreningen Elevskolens Minde fra 1946; lærer for H. K. H. prins Viggo 1917-19.

Adresse: Rygårds Allé 44, Hellerup.

JAHN NIELSEN K R E kontorchef, R.; f. 11/12 1903 på Frdbg.; søn af forfatteren R Jahn Nielsen (død 1910) og hustru Johanne f. Christiansen (død 1934); gift (24/7 1928) m. Ellen J. N., f. 3/9 1905   i Løgstør, datter af viceskoleinspektør Andreas Munch og hustru Marie f. Møller.

Student (Frederiksborg) 1921; cand. jur. 1928; sekretær i finansministeriet 1932, fuldmægtig 1935, ekspeditions-sekr. 1941, fg. kontorchef 1944, kontorchef 1946.

Medl. af tilsynsudvalget for Indkøbsforeninger fra 1939 og af statens kontrolnævn ved Tipstjenesten fra 1952; medl. af Christians sogns menighedsråd fra 1953.

Adresse: Buddingev. 55, Lyngby.

JAKOBSEN Erik Leif direktør, cand. polyt.; f. 24/12 1916 i Lunderskov; søn af stationsforstander I C Jakobsen og hustru Helene Christine f. Hansen; gift (19/11 1938) m. Ulla J.. f. 13/7 1919 i Hørning, datter af forsikringsdirektør Svend Aage Møller Kristensen og hustru Mary Kathrine f. Jegsen.

Student (Odense katedralskole) 1936; cand. polyt. 1942; ingeniør ved Århus belysningsvæsen s. å., afdelingsing. 1948; driftsing. ved Skærbækværket 1950, overing. 1952; direktør for Det jyskfynske el-samarbejde fra 1956.

Medl. af forretningsudvalget for Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse fra 1957.

Adresse: Skærbæk pr. Fredericia.

JAKOBSEN Frode fh. minister; f. 21/12 1906  i Øster Jølby på Mors; søn af friskolelærer Ole Jakobsen (død 1941) og hustru Ane Mette f. Lorentsen; gift (23/1 1937) m. Ruth J., f. 3/9 1914 i Hamburg, datter af fh. bankbestyrer Curt Goldstein og hustru Gertrud f. Bruhn.

Uddannet ved landbrug; student (Viborg) 1929; cand. mag. 1939; stiftet den illegale organisation »Ringen« 1941, forretningsfører, senere formand for samme; medstifter og medl. af Danmarks Frihedsråd 1943-45, chef for dettes kommandoudvalg og arrestationsud-valg; minister uden portefeuille i det andet ministerium Buhl i 1945; kommitteret for hjemmeværnet 1948.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet. Kbhvns 12. kr. 1945, 16. kr. 1950) 1945-21. april 1953 og fra 22. sept. 1953 samt af folketingets finansudvalg 1947-48: medl. af forfatningskommissionen af 1946, af forsvarskommissionen af 1946 og af det udenrigspolitiske nævn 1947; medl. af præsidiet i den danske Europabevægelse 1948, formand fra 1951; medl. af Europabevægelsens europæiske eksekutivkomité 1949; dansk repræsentant i Europarådet i Strasbourg fra 1949; formand for Europabevægelsens parlamentariske gruppe 1950; vicepræsident i Europarådet 1953; dansk delegeret til FN's generalforsamling 1956-57; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1954; medl. af forsvarsudvalget af 1955.

Har skrevet: Nietzsches Kamp med den kristelige Moral (1940); afsnit i forsk, historiske værker om besættelsestiden bl. a. i »Danmark under Besættelsen«, »De fem lange Aar«, »Fem Aar« og i »Denmark during the German occupation« samt pjecerne »Europabevægelse og Europaråd« (1950) og »Europa — og Danmark« (1953).

Adresse: Ravnsnæsv. 107, Birkerød.

JAKOBSEN Geors skoledirektør; f. 19/7 1890 på Bogø; søn af gårdejer Rasmus Jakobsen (død 1893) og hustru Karen f. Larsdatter (død 1924); gift 1. gang (23/12 1915) m. Gerda Kristine J., f. Sørensen (død 1944); 2. gang (23/12 1945) m. Kathrine Johanne Juul J., f. Dalsted.

Lærereks. (Vordingborg 1911); års-kursus på Danmarks lærerhøjskole; timelærer i Frederikssund 1914-15; kommunelærer i Lyngby 1915; førstelærer i Taarbæk 1924; overlærer smstds 1932; skoleinsp. for det samlede skolevæsen i Lyngby-Taarbæk kommune 1943, skole-dir. 1947.

Medl. af Lyngby-Taarbæk sogneråd 1921-46 og af Taarbæk menighedsråd 1922-48, formand for sidstn. 1926-48; medl. af bestyrelsen for Danmarks Skoleinspektørforening 1943-57, formand 1949 -57; medl. af hovedstyrelsen for Danmarks Lærerforening 1951.

Adresse: Kærmindev. 11, Lyngby.

JAKOBSEN Jakob amtslæge, dr. med.; f. 21/6 1905 i Boeslunde sogn, Sorø amt; søn af gårdejer Christian Jakobsen og hustru Marie f. Nielsen; gift (3/10 1933) m. Karen J.. f. 15/7 i Kirke Syv sogn, Roskilde amt, datter af fabrikejer Vilh. Pedersen. Høng (død 1952) og hustru Mariane f. Glenstrup.

Student (privat dimit.) 1924; med. eks. 1931; hospitalsuddannelse ved kbhvnske hospitaler (særlig i psykiatri); embedslægeeks. 1933; kst. amts- og kredslæge i forsk, embeder; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1938-40; dr. med. 1939; lægekyndig sekretær i sundhedsstyrelsen 1934-39; lægekyndig medicinalrevisor i sundhedsstyrelsen 1939-42; assist. teaterlæge ved Det kgl. Teater 1940-42; specialistanerk. (psykiatri) 1941; studierejse til Tyskland 1934 og 1938, til England 1946; amtslæge i Vejle 1942; udsendt til Burma som sagkyndig i socialmedicin for ILO (UN Social Services Mission) 1952-53.

Formand for Alliance Francaise i Vejle 1947-50, for Landsforeningen for Mentalhygiejne i Vejle Amt og for Vejle amts kredsforening af Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) siden

oprettelsen: medl. af bestyrelsen for Vejle Amts historiske Samfund fra 1947, redaktør af årbøgerne fra 1952.

Har skrevet: Pellagroide Dermatosen an Geisteskranken (s. m. Paul J Reiter, 1935); Spray Painting Hazards (1939); Kgl. Forordning om Medici og Apotekere 4/12 1672 (1940); Om Sundhedsvæsenets ældste Embedssegl (1941); Om Laugsartiklerne for Bartskærerlauget (1942); samt afhandlinger i forsk, tidsskrifter.

Udenl. orden: B.L.II.5.

Adresse: Grejsdalsv. 6, Vejle.

Sommerbolig: Færgegaardshuset,

N-Allé 35, Strib.

JAKOBSEN Jakob overretssagfører; f. 28/8 1882 i Øksenvad; søn af gårdejer Peder Jakobsen (død 1924) og hustru Nielsine f. Christiansen (død 1946); gift 1. gang (17/7 1908, ægteskabet opløst) m. Ingeborg J., f. 7/2 1885 på Frdbg., datter af telegrafist F H B Schmidt (død 1913) og hustru Nicoline f. Stabel (død 1915); 2. gang (4/5 1943) m. Ingrid Johanne J., datter af mejeribestyrer Jens Lauritsen Nissen og hustru Marie Kathrine f. Larsen Fuglsang (død 1941).

Student (privat dimit.) 1902; cand. jur. 1908; overretssagf. i Kbhvn. fra 1911; fast medhjælper ved sø- og handelsrettens skifteret 1919.

Formand i bestyrelsen for A/S Jørgen Petersen & Co. (skotøjsfabrik) 1928 og for Ejendomsakts. Matr. Nr. 6 kø, 6 pi. Frdbg.; medl. af bestyrelsen for Henrik Jensen A/S, Fabriken Divus, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsik- (Trykfejl? - ER)

JAKOBSEN Peder gårdejer; f. 2/10.1898 ring 1934, af det faste udvalg for samme 1948, af tilsynsrådet for Kbhvns Hypotekforening 1936 (næstformand fra 1948), af bestyrelsen for Kunstforeningen 1935-54 og af udvalget, der bestyrer Rønnenkamps Legat 1938-43; endv. bestyrer eller medbestyrer af en række andre legater.

Adresse: »Søtofte«, Virum Vandv. 38,

(Trykfejl - ER)Virum, i Balslev; søn af gårdejer N P E Jakobsen (død 1939) og hustru Kirsten f. Kristiansen (død 1949); gift (5/3 1925) m. Hansine J., f. 9/4 1899, datter af gårdejer Lars Hansen Larsen og hustru Mariane f. Hansen (død 1926).

Uddannet ved landbruget; elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup 1917-18; ejer af Lindegaard i Husby.

Medl. af bestyrelsen for Vends Herreds Landboforening 1935-46; medl. af Husby sogneråd 1943-46; formand for Middelfartkredsens konservative Vælgerforening 1944 og for Odense Amts konservative Vælgerorganisationer 1946; medl. af folketinget (Faaborg-Ærø kredsen) 1945-50 og af Assens amtsråd 1954.

Adresse: Lindegaard. Husby pr. Ejby.

JAKOBSEN Povl E professor; f. 11/4 1922 i Sdr. Harritslev sogn; søn af karetmager J P Jakobsen og hustru Nielsine f. Sørensen; gift (13/9 1946) m. Ellen J., f. 6/1 1914 i Dalbyneder sogn, datter af murermester Niels Bugge (død 1956) og hustru Sofie f. Thomsen (død 1934).

Landbrugskand. 1947; vidensk. assistent ved statens planteavlslaboratorium s. å., ved landøkonomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiologiske afd. 1947-50; la-boratorieforstander ved firmaet Elias B Muus, Odense 1950-52; laborator ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles afd. for fysiologi og endokrinologi 1952-56; professor i dyrefysiologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole og afdelingsforstander ved landøkomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiologiske afd. fra 1956.

Har skrevet forsk, afhandlinger vedr. biokemiske, fysiologiske og ernærings-vidensk. problemer.

Adresse: Platanv. 7, Kbhvn. V.

JAKOBSEN Rasmus skoleinspektør; f.5/8 1906 i Rynkeby; søn af skræddermester Jakob Jakobsen (død 1944) og hustru Signe f. Carlsen (død 1954); gift (23/10 1930) m. Vibeke J„ f. 13/1 1908, datter af fisker Knud Hansen og hustru Anna f. Rasmussen.

Landmand 1920-24; lærereks. (Skaarup) 1928; årskurser ved Danmarks lærerhøjskole i dansk, geografi, tysk og engelsk; cand. psych. 1947; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen fra 1928; ved Havremarkens skole 1932-46, kst. viceinsp. i fl. perioder 1944-46; skolepsykolog ved skolepsykologisk kontor 1946-54; skoleinsp. ved Frederiksgaar-dens skole 1954-55; leder af skolepsykologisk kontor fra 1955; rådg. psykolog ved mødrehjælpens familievejledning 1948-50; lærer i psykologi ved N Zahles seminarium 1949-52.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Psykologforening 1948-51; formand for Foreningen af Skolepsykologer i Danmark 1950-54; medl. af folkeuniversitetets programudvalg fra 1950 og af Kbhvns Kommunelærerforenings pædagogiske udvalg fra 1950; formand for Danmarks socialpædagogiske Forening fra 1953; medl. af repræsentantskabet for Danmarks pædagogiske institut fra 1955; ekstraord. medl. af den internationale psykoanalytiske forening fra 1955.

Har skrevet: Indlæringens psykologi og Indlæringens pædagogik (i Psykologiske studier. 2. serie, nr. 7 og 8); Pædagogisk psykologi (i Nordisk Lærebog for Talepædagoger); Det psykoanalytiske syn paa mennesket (i Forskning og Fremskridt); Forældresamtaler i den skolepsykologiske praksis (i Nordisk psykologi); desuden leksikon- og tidsskriftartikler om pædagogiske og psykologiske emner.

Adresse: Tværvangen 2, Kbhvn. Brh.

JAKOBSEN Richard direktør, cand. polyt, R.; f. 23/7 1899 i Kbhvn.; søn af smed Hans Jakobsen (død 1954) og hustru Sanine f. Jørgensen; gift (11/1 1929) m. Oda J., f. 5/3 1904 i Kbhvn., datter af restauratør Viggo Mortensen (død 1938) og hustru Elisabeth f. Schmidt (død 1956).

Ansat ved Kbhvns belysningsvæsen 1916-20, assistent 1919; cand. polyt. (bygningsing.) 1923; ansat ved professor Edouard Suensons ingeniørforretning, Kbhvn. 1923-24; medindehaver af rådg. ingeniørforretning Petersen & Jakobsen, Kbhvn. 1924-25; ingeniør ved Kbhvns kommunes gasværker 1925; driftsing. ved østre gasværk 1931; overing, for gasværkerne 1939-53; tekn. direktør for A/S Strandvejs-Gasværket fra 1953.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943; formand for bestyrelsen for Foreningen af danske Gasværker og for Dansk Gasteknisk Forening 1952.

Adresse: Anchersv. 1, Klampenborg.

JANNIK J V administrationschef ved statsradiofonien, R.; f. 1/11 1895 i Bred; søn af stationsforstander J V Petersen (død 1942) og hustru Hilma f. Løffgreen (død 1921); gift (31/5 1922) m. Olga J., f. 5/9 1897 i Århus, datter af inspektør ved Århus kommunehospital H P Michaelsen (død 1915) og hustru Karoline f. Sørensen (død 1931).

Indtrådt ved telegrafvæsenet i Kbhvn. 1919; assistent i generaldirektoratet for telegrafvæsenet 1924; overgået til statsradiofonien som overassist. 1930, bogholder 1931, ekspeditionssekr. 1935. hovedbogholder 1940, kontorchef 1945, administrationschef 1953.

Medl. af eksamenskommissionen for radiotelegrafistprøverne og af tilsynet med skibsradioinstallationer 1923-29; sekretær i radiorådets programudvalg 1937-52, i radiorådets forretningsudvalg 1952-55; forretningsfører for Pensionsfonden for Statsradiofoniens Tjenestemænd 1947-53, tilforordnet pensionsfondens bestyrelse 1953.

Adresse: Nybrov. 155, Kongens Lyngby.

JANSEN Aage oberst, kammerjunker, R1.. HTH.p.p.; f. 14/1 1905 i Vaalse (Falster); søn af proprietær H E C Jansen (død 1937) og hustru Elisabeth f. Hansen; gift (30/11 1929) m. Esta J., f. B/8 i Kbhvn., datter af oberst Christian Qvist (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Mathilde-Augusta f. Petersen.

Premierløjtn. 1929; kaptajnløjtn. 1935: ritmester 1938; oberstløjtn. 1946; lærer på rytteriets befalingsmandsskoler 1933-36 og 1938-39; adjutant hos generalinspektøren for rytteriet 1936-38; eskadronchef ved gardehusarregimentet 1939-42; taktisk kursus på officersskolen 1941-42; stabschef hos generalinspektøren for rytteriet og hos kommandanten i Kbhvn. 1942-46; chef for rideskolen og rytteriets befalingsmandsskoler 1946: gennemgået kampvognskursus i USA 1951; tjenesteophold i England, Norge, Sverige og Belgien; chef for I/jydske dragonregiment 1952; oberst og chef for jydske dragonregiment 1953.

Sekretær i Dansk Ride-Forbund 1942-46; generalsekr. for X nordiske rytter-stævne i Kbhvn. 1946-51; formand for Sydsjællands Rideklub 1949; tildelt Danske Rytteriforeningers Fællesrepræsentations æreskors; har deltaget i konkurrencer og væddeløb i Danmark og i udlandet. Udenl. orden: S.Sv.3.

Adresse: Dragonkasernen, Holstebro.

JANSEN Erik J filialbestyrer, generalkonsul; f. 28/5 1916 i Hellerup; søn af prokurist Jac. Edv. Jansen (død 1951) og hustru Anna Marie f. Nielsen; gift (17/4 1948) m. Edith J., f. 8 5 1930 i Slagelse, datter af guldsmed Edwin Wulff Jensen og hustru Emmy f. Sievers.

Student (Øregård gymn.) 1934; ansat i Det Østasiatiske Kompagni A/S, Kbhvn. s. å., i ØK's filial i Bangkok 1939, leder af filialens datterselskab The Oriental Stores, Ltd. 1941, prokurist ved filialen 1950, underdirektør smstds 19o5, filialbestyrer 1956; dansk generalkonsul i Bangkok 1957.

Medl. af bestyrelsen for The Thai Navigation Co., Ltd., for Bangkok Bottling Company, Ltd., for The Joint Timber Co., Ltd., for Royal Bangkok Sports Club og for Dansk Samfund i Bangkok 1946 og 1953; associate member of the commit-tee of British Chamber of Commerce.

Adresse: 546, Ploen Chitr Road,

Bangkok, Thailand.

JANSEN Knud afdelingslæge, dr. med.; f. 22/9 1913 i Hellerup; søn af prokurist Jac. Edv. Jansen (død 1951) og hustru Anna Marie f. Nielsen; gift (5/11 1938) m. Else-Maria J., f. 6/8 1916 i Kbhvn., datter af grosserer Th. Andersen (død 1941) og hustru Ella f. Larsen.

Student (Øregaard gymn.) 1931; med. eks. 1938; dr. med. 1944; uddannelse ved Århus kommunehospital, Sankt Lukas Stiftelsen og rigshospitalet; reservekirurg ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1944; ansat ved Ortopædisk hospital i Kbhvn. fra 1948, afdelingslæge, afd. II 1951; specialistanerk. (ortopædi) 1950; studierejser til USA 1947 og 1953, Holland 1950. Frankrig 1953, Tyskland 1956; læge ved Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898, 1955.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1938-51, i perioder medl. af bestyrelsen, formand 1949-51; medl. af bestyrelsen for Nordisk Ortopædisk Forening 1952 samt for Speciallægeorganisationernes Sammenslutning 1953, formand 1955; medl. af komitéen for svagførerejser 1951; formand for The Committee on Prostheses, Brases and Technical Aids i International Society for the Welfare of Cripples; medl. af komitéen til bedømmelse af

syge- og ulykkesforsikring med forøget risiko.

Har skrevet: Dikumarin, Experimen-telle og kliniske undersøgelser (disputats, 1944); fl. publikationer om åre-betændelsens behandling samt om kirurgiske og ortopædiske problemer. Medudgiver og redaktør af »Medicineren« 1935-40; redaktør af »Yngre Læger« 1945-46.

Adresse: Strandv. 163, Hellerup.

JANSSEN Carl Luplau Docteurés-Lettres, fil. lic. & mag. scient., bibliotekar, R.; f. 3/10 1889 på Frdbg.; søn af overassistent i Store Nordiske Telegrafselskab Ernek Janssen (død 1925) og hustru Gerda f. Ramlbss (død 1945); gift (25/3 1939) m. Aase J., f. 31/7 1905, datter af postmester H P Mollerup (død 1944) og hustru Diona f. Worsøe (død 1952).

Student (Frdbg. gymn.) 1908; mag. scient. (Kbhvn.) 1913; fil. kand. (Lund) 1947; Docteur-és-Lettres (Paris) 1952; fil. lic. (Lund) 1953; assistent ved universitetsbiblioteket 1911, underbibliotekar 1914, bibliotekar II 1931, bibliotekar I 1937, sekretær for overbibliotekaren 1922-37; knyttet til Urania Observatoriet fra 1906, med statens og Carlsbergfondets støtte overtaget det som ejer og leder 1919; leder af observatoriet på Rundetårn 1928-33.

Medstifter og medl. af bestyrelsen for Astronomisk Selskab 1916; dansk redaktør af Nordisk astronomisk Tidsskrift 1916-19 og af Urania fra 1943; medl. af fl. internationale astronomiske kommissioner; Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs guldmed. 1922; medstifter af Dansk Maupassant Selskab 1953, formand for dette.

Har skrevet talrige vidensk. astronomiske afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter; s. m. E Buch Andersen: Fixstjernerne (1918); alene: Mars, den røde Planet (1918); Er Stjernerne beboet (1929); Verdensrummets Gaader (1931): Astronomi og Astrofysik (1932); Hvad er det for en Stjerne (1934); Stjernehimlen og dens Vidundere (1938); Feriebogen om Ry (s. m. Aase Luplau Janssen, 1941); Stjernehimlens Billedgalleri (1946); endv. fl. mindre bøger og talrige populære artikler i danske aviser og tidsskrifter.

Adresse: Uraniaobservatoriet, Dronn.

Olgas V. 25, Kbhvn. F.

JANSSEN Inuk Luplau sektionsingeniør, R.; f. 14/3 1894 i Kbhvn.; søn af figurmaler Luplau Janssen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Marie f. Borup (død 1932); gift (22/11 1921) m. Nelly J., f. 19/3 1897 i Kbhvn., død 1955, datter af grosserer Harald Willumsen (død 1947) og hustru Emely f. Kiersing (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1912; cand. polyt. 1919; assistent ved Den polytekniske læreanstalt 1916-17; ekstraing. ved statsbanerne 1919, ingeniør med tjeneste i Middelfart ved anlæggene til Lillebæltsbroen 1926, i Kbhvn. 1935, ved 7. banesektion i Fredericia 1938, ved 15. banesektion i Aabenraa 1939, i Kbhvn. 1940; baneing. og chef for 11. banesektion i Viborg s. å.; udlånt til Sydfyenske Jernbaner, Odense i anledning af statens overtagelse af disse 1944-49; sektionsing. og chef for 16. banesektion, Odense (tidl. Sydfyenske Jernbaner) 1949, chef for 1. banesektion, Kbhvn. 1951; konsulent for Viborg—Faarup—Mariager Jernbaneselskab og Skive-Vestsallingbanen 1941-43, for Nordvestfyenske Jernbaner og Odense— Kerteminde-Martofte Jernbaneselskab 1944-53, for Langelandsbanen fra 1944 og for Amagerbanen fra 1956.

Formand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Sydjylland 1939-40, for afd. for Midtjylland 1942-43; medl. af bestyrelsen for afd. for Fyn 1948-51; medl. af Set. Knuds sogns menighedsråd i Odense 1949-51.

Adresse: Rømersg. 9, Kbhvn. K.

JANTZEN Eyvin civilingeniør, direktør; f. 13/6 1909 i Hellerup; søn af civilingeniør, dr. techn. Ivar Jantzen (se denne); gift (6/7 1937) m. Grethe J., f. 16/4 1916 i Fredensborg, datter af bogholder Christian Petersen og hustru Charlotte f. Gottlieb (død 1956).

Student (Øregaard gymn.) 1928; cand. polyt. 1936; ansat i J Jørgensen & Co.'s Bogtrykkeri 1937, medindehaver 1945, efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1956, adm. direktør for riette.

Medl. af bestyrelsen for J Jørgensen & Co. Bogtrykkeri AS fra 1956; formand for bestyrelsen for A/S Fæl-lesbogbinderiet J Jørgensen & Co. — Dyva & Jeppesen fra 1956; medl. af bestyrelsen fer Forlaget Liber A/S fra 1953 og for grafisk teknisk arbejdsgruppe u. Dansk Ingeniørforening fra 1953; formand for bestyrelsen for Rungsted Sejlklub 1952-53.

Adresse: Bolbrovænge 23. Rungsted Kyst.

JANTZEN Ivar civilingeniør, dr. techn., R.p.p.; f. 31/7 1875 i Gentofte; søn af sognepræst A T Jantzen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru f. Johnsen (død 1891); gift (15/11 1901) m. Inge Margrethe J., f. 6/3 1878 i Kbhvn., datter af grosserer O T Jørgensen (død 1887) og hustru Bolette f. Petersen (død 1919).

Student (Metropolitanskolen) 1893; cand. polyt. 1901; assistent ved direktør Adam Paulsens nordlysundersøgelser på Island 1899-1900; ved Kbhvns belysningsvæsen 1901-08; redaktør af Den tekniske Forenings Tidsskrift 1906-08; ved J Jørgensen & Co.'s Bogtrykkeri (M A Hannover) 1908; indehaver (senere medindehaver) af dette firma 1910-44; forestod Nationalbankens sed-

deltrykkeri 1918-46; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1935.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber, af Ingeniørvetenskaps Aka-demien, af Bikubens forretningsudvalg og af Kbhvns Brandforsikrings faste udvalg.

Har siden 1916 skrevet en del tidsskriftartikler vedr. driftøkonomi o. lign., hvoraf en del samlet i bogen: Basic Principles of Business Economics and National Calculation (1939).

Udenl. ordener: S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Høje Skodsborgv. 28, Skodsborg.

JANTZEN Sigurd Thai civildommer, R.; f. 12/7 1892 i Ruds Vedby; søn af amtslæge Thai Jantzen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Hildur f. Jantzen (død 1894); gift (20/3 1926) m. Ebba J., f. 16/11 1905 i Odense, datter af direktør i A/S Albani Bryggeri R P Hansen (død 1930) og hustru Amalia Sophie Andrea f. Møller (død 1946).

Student (Østre borgerdydskole) 1910: cand. jur. 1916; fuldmægtig hos byfog-den i Odense 1916-19 og hos kriminaldommeren i Odense 1919-39; kriminaldommer i Kbhvns amts nordre birk 1939; dommer i Frdbg. birks 3. afd. 1951.

Medl. af ankenævnet for tjenestemandssager 1947; formand for fredningsnævnet for Kbhvns amtsrådskreds 1953.

Adresse: Sankt Peders V. 1, Hellerup.

JARDING Julius landsretssagfører, vicekonsul, R : f. 12/9 1883 i Frederikshavn; søn af forpagter Janus C Jensen (død 1907) og hustru Anna f. Schielle-rup (død 1926); gift (2! 7 1907) m. Ellen J., f. 29/6 1882 i Struer, død 1950, datter af købmand Andreas Oster-mann (død 1913) og hustru Bertha f. Gjølbye (død 1940).

Exam. jur. 1904; sagfører i Århus 1908-35; landsretssagf. 1933; dansk vicekonsul i Cannes 1935-53.

Næstformand i bestyrelsen for AS Chokoladefabrikken Elvirasminde. Århus 1927-43, formand 1943-57, derefter kommitteret i selskabet; formand i bestyrelsen for A/S Skolevangen, Århus fra 1933; medl. af bestyrelsen for A'S Aarhus Tømmerhandel fra 1955; næstformand i Trøjborg Grundejerforening. Århus 1928-35; kommitteret for Hasle kommune ved Århus ved udstykning af Hasle præstegårdsjorder 1937-53; juridisk kommitteret i Selskabet for socialt Boligbyggeri i Aalborg 1943-56.

Adresse: S-Fasanv. 37, Kbhvn. F.

JARDING Paul landsretssagfører; f. 12/4 1911 i Århus; søn af landsretssagfører, vicekonsul Julius Jarding (se denne); gift (5/2 1938) m. Lore J., f. 8/4 1912 i Suhl, Thiiringen, datter af bryggeriejer Walther Jung og Hustru Lissi f. Kessler.

Student (Århus katedralskole) 1931; studieophold ved universitetet i Freiburg i Breisgau 1931-33; cand. jur. 1941; landsretssagf. 1945; offentlige sager fra 1948.

Medl. af Frihedsbevægelsens samråd 1945 og af forræderilovsudvalget 1946; medl. af bestyrelsen for fl. selskaber, bl. a. for A/S P Chr. Petersens Eftflg. Chokoladefabriken Elvirasminde fra 1944 (formand fra 1957).

Adresse: S-Fasanv. 61, Kbhvn. F..

JARK Andreas fh. overtoldinspektør, K. DM.; f. 17/8 1887 i Lunderskov; søn af ledvogter Boi Jark (død 1938) og hustru Caroline f. Enevoldsen (død 1942); gift (4/11 1911) m. Anna J., f. 28/9 1888 i Århus, datter af bogholder Rasmus Andersen (død 1933) og hustru Leofine f. Hasse (død 1946).

Indtrådt i toldetaten 1904; assistent i finansministeriets 2. revisionsdepar-tement 1910: bogholder i departementet for told- og forbrugsafgifter 1925; kontorchef i sammes revisionsafd. 1932; toldinspektør i Aalborg 1941; overtold-insp. for Jylland 1941-53.

Lærer ved toldvæsenets fagskole 1928-41; medl. af toldvæsenets eksamens-kommission 1934-41.

Adresse: Porsv. 8, Brabrand.

JARL Viggo billedhugger, R.DM.p.p.; f. 28/11 1879 i Kbhvn.; søn af konferensråd Vilhelm Jørgensen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Anna f. Plenge (død 1936); ugift.

Student (privat dimit.) 1899. Udstillede første gang 1900; bosat i Rom 1901-03 og der elev af Ségoffin; medstifter af De frie Billedhuggeres Udstilling og formand for samme indtil sin afrejse til Paris 1904; medl. af Ra-cing Club de France, af Automobile Club de France, af Yacht Club de France, af kgl. Dansk Yachtklub og af L'Union Internationale des Beaux Arts et Lettres; bekostede vidensk. ekspedition for Kbhvns universitet med sin Yacht At-lantide 1945-46.

Hovedværker: En Fodboldspiller (1901); Christus i Getsemane (1901); De knækkede Vinger (1904, kunstmuseet); Tietgen (1908, i Kongens Have i Odense); La folie de l'Abime (1908); Mauvaise pensée (1909. kunstmuseet); Statue pathétique (1910, Villa Itzoura, Biar-ritz); Thomas Kingo (1910, Frederikskirken); Niels Finsen (1910, til Lysin-stitutet); portrætbuste af Tietgen (Kbhvns rådhus); Narcissus (Megri-nes, Tunis); Abyssinier (Musée de Luxembourg, Paris); fronton på herregården Løndal; Sejrherren fra Marathon (gruppe, Århus stadion); Peder Palla-dius (Frederikskirken); Knud den Hellige (Frederikskirken); Hans Tavsen (1929, Frederikskirken); Jesper Brock-mann (1933, Frederikskirken); Statue af en Huguenot (1950, Fort Royal, Cannes); En Rorgænger (1952).

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; S.V.2. Adresse: Villa Pin de la Danse, Cannes, A. M.

JARLØV Ejnar professor, overlæge, dr. med., R.; f. 15/12 1888 i Kbhvn.; søn af kommunelærer, cand. phil. H C Jarløv (død 1931) og hustru Sofie f. Lange (død 1947); gift (17/4 1943) m. malerinden Karen Schrader, f. 5/11 1898 i Kbhvn., datter af grosserer Aug. Schrader og hustru Ella f. Lier.

Student (Frdbg. gymn.) 1906; med. eks. 1913; uddannet ved rigshospitalet o. a. kbhvnske hospitaler; gentagne studierejser til medicinske centrer i Europa og Amerika; dr. med. 1920; 1. reservelæge ved rigshospitalets afd. A 1921-24; jern-banelæge 1927-30; fg. overlæge ved Finseninstituttets med. afd. 1929-31; læge ved Sundholm 1931-36; overlæge ved Almindelig hospital (senere Nørre hospital) 1936; professor ved den kliniske praktikantundervisning i intern medicin 1942.

Medstifter af Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1923, formand 1925-26; sekretær for Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1925-32; medstifter af ARPA 1933 og af Dansk Selskab for Gigtforskning 1936, formand 1939-51; medl. af bestyrelsen for Socialpædagogisk Forening 1939; formand for Dansk Selskab for Intern Medicin 1940-44; redaktør af Hospitalstidende 1936-53; medl. af forretningsudvalg og hovedbestyrelse for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme 1945; gene-ralsekr. for Ligue Européenne contre le Rhumatisme 1945-49; præsident for Ligue Internationale contre le Rhumatisme 1949-53; præsident for 1. nordiske rheu-matologkongres i Kbhvn. 1946 og for 8. internationale rheumatologkongres i Geneve 1953; ærespræsident for 5. nordiske rheumatologkongres i Kbhvn. 1954; Districtgovernor for Rotary Internatio-nals 147. district, Danmark 1957.

Æresmedlem af Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi, af Dansk Selskab for Gigtforskning og en række rheu-matologiske selskaber i Europa og i Nord- og Sydamerika.

Forfatter til en række vidensk. arbejder og populærvidensk. skrifter; udg. Nordisk Medicinsk-Odontologisk Haand-bog (s. m. 0 Brinch og P Vogt-Møller).

Adresse: Damgårdsv. 9, Birkerød.

JARNER Hakon fh. fabrikinspektør, FM. i sølv; f. 26/1 1882 i Bogense; søn af sagfører V Christensen (død 1911) og hustru Christine f. Høeg (død 1933); gift m. Ester Bonnén, datter af afdøde bagermester Bonnén og hustru Elise.

Ingeniøruddannelse ved polyteknisk læreanstalt 1901-06; geolog i Danmarkekspeditionen til Grønlands nordkyst 1906-08; arkitektuddannet hos arkitekt Jensen Klint og på rejser 1909-14; ansat ved fabriktilsynet 1915; fabrikinsp. i Kbhvn. 1920-49; studierejser om sociale forhold i Sovjetunionen 1935, -36, -38 og -39; interneret 7 måneder u. den tyske besættelse af landet.

Formand for 1937-komitéen for humanitært arbejde; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-53.

JARNUM Axel overlæge, R.; f. 7/9 1888 i Brande; søn af købmand Carl Jarnum (død 1933) og hustru Andrea f. Westergaard Sørensen (død 1927); gift (8/4 1925) m. Gudrun J., f. 26/11 1903 i Kbhvn., datter af arkitekt Niels Banke og hustru Marie f. Mortensen.

Student (Horsens) 1909; med. eks. 1916; kandidattjeneste på hospitaler i provinsen og Kbhvn.; reservelæge ved amtssygehuset i Næstved; assistent ved kirurgisk poliklinik på kommunehospitalet i Kbhvn.; ansat ved børnehospitalet på Fuglebakken og Skt. Lukas Stiftelsen; sygehuslæge i Skagen 1922, overlæge fra 1941.

Sanitetschef u. luftværnet; formand for lokalafd. af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

Adresse; Skt. Laurentii V. 144, Skagen.

JASTRUP Herluf dommer, R.; f. 15/9 1889 i Hjadstrup; søn af førstelærer H N Hansen (død 1925) og hustru Hansine" f. Hjeresen (død 1934); gift (29/4 1934) m. Esther J., f. 8/9 1912 i Stenlille, datter af gårdejer Lars Peter Jensen (død 1932) og hustru Johanne f. Sørensen (død 1941).

Student (Odense katedralskole) 1907; cand. jur. 1915; sagførerfuldm. 1915-19; dommerfuldm. i Vejle 1919-20. i Kolding 1920-35 og i Sorø 1935-46; dommer i Gørding-Malt herreder, Holsted fra 1946.

Formand for fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds 1950-57 og for overvoldgiftsretten for handeler med husdyr for Ribe amtsrådskreds 1952; medl. af tilsynsrådet for Holsted Spare- og Laane-kasse 1950.

Adresse: Holsted.

JEPSEN Asta Neergaard fh. rektor; f. 21/3 1900 i Esbjerg; datter af grosserer Niels Faarup (død 1919) og hustru f. Sørensen (død 1950); gift (11/7 1931) m. lektor, cand. mag. Jef Jefsen, f. 2/4 1905, søn af gårdejer Chr. Jefsen (død 1937) og hustru Lovise f. Lausten.

Student (Esbjerg) 1918; ansat i statsbanernes hovedrevisorat 1919-21 og i Nordisk Ulykkesforsikringsselskab 1922-23; påbegyndte studium 1924; studieophold i Miinchen 1928: cand. mag. (tysk og fransk) 1929; adjunkt ved Skt. Knuds gymnasium, Odense s. å.; rektor for Falkonergårdens gymnasium 1943-55.

Adresse: Læsøv. 22, Lyngby.

JEGSTRUP Johannes kommandør, K.DM., HTS., D.r.K.M.p.p.; f. 4 5 1899 på Kokkedal ved Rungsted; søn af forpagter Anders Jegstrup (død 1924) og hustru Martine f. Madsen (død 1940); gift (24/1 1924) m. Ida J. (dekoreret med Stb. Kron. M.E.II), f. 2,10 1898 på Edelslund ved Løgten, datter af proprietær K Bredholt (død 1940) og hustru Laura f. Larsen (død 1948).

Kadet 1916; sekondløjtn. 1921; pre-mierløjtn. 1922; kaptajnløjtn. 1931; or-logskapt. 1938; kommandørkapt. 1946; Marineattaché ved den danske ambassade i London 1950; midlertidig kommandør og medl. af den danske delegation i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1950-51; medl. af NATO, Military Standardisation Agency Naval Board 1951-53; kommandør 1951; stabschef ved kystflåden 1953; chef for kystflådens øvelsesgruppe I i 1955, for øvel-sesdeling II i 1956, for Nordsøens og Kattegats marinekommando 1956—31. juli 1957; chef for Grønlands kommando og marinedistrikt samt midlertidig kontreadmiral fra 15. okt. 1957.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; Po.P.R.5.; Stb.Kron.M.E.IL; Stb.V.3.

Adresse: Skt. Pauls G. 18, Kbhvn. K.

(fra 15. okt. 1957: Grønlands kommando, marinestationen Grønnedal, Grønland).

JENSBYE Thøger landsretssagfører; f. 24/3 1895 i Volstrup ved Sæby; søn af lærer Jens Jensbye (død 1929) og hustru Serina f. Grønbech (død 1948); gift (2/6 1921) m. Anna J., f. 28/2 1898, datter af direktør i Det danske Hedeselskab Jens Westergaard (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Christine f. Rasmussen.

Student (Aalborg) 1912; cand. jur. 1919; landsretssagf. 1923; i Viborg fra 1926; offentlige sager fra 1932.

Formand for 8. sagførerkreds 1932-36; medl. af sagførerrådet 1946-53; medl. af bestyrelsen for Fiskeriselskabet for Viborg og Omegn fra 1932, formand 1935-45; formand for Viborg radikale Venstreforening 1948-51.

Adresse: Viborg.

JENSEN Aage direktør. R.DM.; f. 19'11 1886 i Kbhvn.; gift (27/10 1916) m. Al-frida J. f. Mortensen, f. 20/10 1891.

Ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1901-17; adm. direktør i A/S Pen-sionsforsikringsanstalten 1917-52.

Næstformand for De forenede Kirkeskolers Minde 1927-31; medl. af bestyrelsen for Engageringskontoret for Handel og Industri 1932-38; medstifter af Interessekontor-Centralen for Kbhvn., formand 1946-52; præsident for den 2. nordiske pensionsforsikrings-konference i Kbhvn. 1950.

Adresse: Hammerensg. 6, Kbhvn. K.

JENSEN Aage E direktør, R'.; f. 14/8 1895 i Kbhvn.; søn af smed Harald Jensen (død 1898) og hustru Dagmar f. Kønig (død 1946); gift m. Else Marie J., f. 27/12 1900 i Kbhvn., datter af telefonmester Harald Jensen og hustru Mer-ry f. Jensen (død 1953).

Handelsuddannet i Kbhvn., bl. a. ansat i firmaet Brdr. Dahl og disponent i A/S Kbhvns Kul & Koks Kompagni.

Adm. direktør for A/S Holbæk Handelskompagni 1929, till. formand for bestyrelsen fra 1943; kommitteret i A/S Knabstrup Teglværk og Lervarefabrik 1933, formand i kontrolkomitéen og bestyrelsen fra 1941.

Formand i bestyrelsen for A/S Aarhus Brændselskompagni, A/S Skandinavisk Moler Industri, A/S Nord-Moler, for Den Permanente Udstilling, Kbhvn., for Dansk Pottemagermesterforening af 1894, for Brancheforeningen for danske Lervarefabrikker, for foreningen Norden's Holbæk afd. og for Civilforsvars-Forbundets Holbæk-kreds; medl. af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse; medl. af Det internationale Handelskammer's nationale komité og Erhvervenes Udstillings-udvalg samt af Komiteen for Udstillinger i Udlandet; formand for bestyrelsen for A/S Institutet for Erhvervskonsultation.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthaandværk, A/S Teglværkernes Centralkontor, A/S Kbhvns Brændsels Kompagni, Foreningen af Sjællandske Kulimportører, Den keramiske Industris Sammenslutning, af hovedbestyrelsen for Dansk Røde Kors og fl. a. selskaber og institutioner; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening, Industrifagene, Danske Kulimportørers Association, Det danske Selskab, Dansk Samvirke, foreningen Norden m. fl.; medl. af Holbæk byråd 1933-37; indehaver af firmaet Te-lefonico, Kbhvn.

District governor for Rotary Interna-tionals 80. district, Danmark 1948-50 og i denne egenskab indehaver af forsk, internationale hverv, director i Rotary International 1952; stifter af bl. a. Holbæk Rotary Klub, Holbæk Kunstforening og Holbæk Reklameforening; medstifter af Holbæk Erhvervsråd.

Har skrevet anmeldelser, dagblads- og tidsskriftartikler, særlig omhandlende provinsens erhvervsliv.

Modtaget Håndværkets medalje 1956.

Adresse: Mikkelsborg, Holbæk.

JENSEN Aage Hessellund udenrigsråd, se Hessellund Jensen Aage.

JENSEN Aage J C fiskeribiolog, dr. phil., R.; f. 9/2 1898 i Rønnebæk; søn af førstelærer L C Jensen (død 1925) og hustru Dagmar f. Thiesen (død 1930); gift (27/11 1925) m. Ellen J., f. 13/6 1904 i Oppesundby, datter af savværksejer H M Petersen og hustru Johanne f. Nielsen.

Student (Roskilde) 1916; cand. mag. 1924; studierejse til Island 1921; dr. phil. 1933; assistent ved kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1919; fiskeribiolog ved kommissionens fiskerilaboratorium 1924; afdelingsleder ved Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1952; dansk ekspert ved de internationale havundersøgelser 1931-32 og fra 1934.

Formand for Danske Kaninavleres Andels-Eksportforening 1945-47.

Har skrevet: Periodic Fluctuations in the Size of Various Stocks of Fish and their Causes (disputats, 1933); The In-fluence of the Currents in the Danish Waters on the Surface Temperature in Winter, and on the Winter Temperature of the Air (1940), samt andre afhandlinger om fiskenes biologi, vekslinger i fiskeriernes udbytte og hydrografi; medforfatter af Haandbog i Havbrug I, Havbrugets Økonomi (1930), II Havet og Fiskerierne (1947); artikler om fisk og fiskeri i fagtidsskrifter og dagspresse.

Adresse: Udstillingsbygningen, Charlottenlund slot, Jægersborg Allé 1 A.

Charlottenlund.

JENSEN A Egeberg rektor, R1.; f. 31/7 1889 på Toftegaard ved Vejle; søn af gårdejer J P Jensen (død 1937) og hustru Marie Kirstine f. Sørensen (død 1941).

Student (Vejle) 1907; cand. mag. (historie, engelsk og dansk) 1914; adjunkt ved Sorø Akademi 1915; lektor ved Tønder statsskole 1920; rektor for Haderslev katedralskole 1937, for Sønderborg statsskole 1941.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. i dansk 1939-52 og af udvalget vedr. forsøgsundervisning i gymnasiet fra 1953.

Adresse: Sønderborg.

JENSEN Aksel direktør, civilingeniør; f. 24/11 1895 i Aalborg; søn af gårdejer Poul Jensen (død 1945) og hustru Marie f. Sindahl (død 1931); gift (22/5 1931) m Karen J., f. 26/10 1904 i Kbhvn., datter af afdelingschef Frederik Albrethsen (død 1936) og hustru Mary f. Møhl (død 1945).

Exam. polyt. 1914; cand. polyt. 1920; ingeniør i Dansk Sojakagefabrik A/S s. å.; orlov 1927-28 som Fellow of The American Scandinavian Foundation for at studere amerikansk slagteri- og olieindustri ved Armour & Co., Chicago; overing. i Dansk Sojakagefabrik A/S 1947, underdir. 1949, direktør 1951.

Adresse: Grumstrupsv. 20, Hellerup.

JENSEN Aksel gårdejer, creditkassedirektør, K.DM.p.p.; f. 25/3 1883 i Tømmerup; søn af gårdejer, folketingsmand Jens Cl. Nielsen (død 1913) og hustru f. Jørgensdatter (død 1915); gift (22/7 1908 (m. Agnes J., f. 28/12 1884 i Ubberup, datter af gårdejer Peder Jørgensen (død 1915) og hustru Sofie f. Jørgensen (død 1929).

På høj- og landbrugsskole; overtog fødegården 1908; landbrugskyndig direktør i Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1929, formand for direktionen fra 1932: folketingsmand (Venstre) for Sorø amtskreds 1920-29; medl. af folketingets finansudvalg 1927-29.

Repræsentant for Creditkassen for Landejendomme i Østifterne 1912-29; formand for Kallundborg Omegns og Løve Herreds Landboforening 1917-23; formand for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1947-52, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1919, formand 1948-52; medl. af Landbrugsrådet fra 1948 og af dettes præsidium 1949; medl. af akkordretten fra 1948 og af landsskatteretten 1950-56; vurderingsformand i Kalundborg skyldkreds 1913-22; formand for Kalundborgkredsens Venstreforening 1912-20 og for De samv. Venstreforeninger på Sjælland og Bornholm 1918-29; formand for Nordvestsjællands Højspændingselek-tricitetsværk 1921-39; formand for Tømmerup friskole 1911-28; næstformand for Kreditforeningernes stående Fællesudvalg fra 1937; medl. af bestyrelsen for AS Genforsikringsselskabet Nerva fra 1952 og af Andels-Anstaltens Tryg's kon-troikomité fra 1938; formand for Korn-forædlingsfonden fra 1950; medl. af realkreditkommissionerne af 1950-52 og 1954 og af grundskyldskommissionen 1948-54.

Udenl. orden; S.V.31.

Adresse: Tømmerup pr. Kalundborg og

Puggaardsg. 2, Kbhvn. V.

JENSEN Aksel Malherbes direktør; f. 5/12 1911 på Frdbg.; søn af prokurist Georg P Jensen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Elvira Martine f. Mortensen; gift (14'8 1940) m. Annelise J., f. 30/1 1921 i Kbhvn., datter af bankdirektør Poul Ingholt (se denne).

Uddannet i firmaet Hasselbalch & Co. og på tekniske skoler i Tyskland, Frankrig og England; prokurist i Dansk Gardin & Textil Fabrik, Hasselbalch & Co. og Dansk Farveri & Merceriserings Anstalt, Hasselbalch & Co. 1946-55; direktør i A/S Hasselbalch & Co. 1955; till. direktør i A/S Dansk Rayon Væveri 1946.

Medl. af bestyrelsen for A/S Hasselbalch & Co. 1955 og for A/S Dansk Rayon Væveri 1946.

Adresse: Bakkedal 3, Hellerup.

JENSEN Albert forbundsformand; f. 18/5 1898 i Horsens; søn af tømrer Jens Jørg. Jensen (død 1943) og hustru Kirstine f. Friis (død 1944); gift (15/9 1923) m. Dagny J., f. 5/1 1901 i Sorring, datter af overinspektør Lars P Munksø og hustru Petrea f. Hansen.

Lært murerfaget i Horsens; formand for Murernes Fagforening i Horsens

1938; sekretær i Murerforbundet i Danmark 1941, formand for samme fra 1954.

Adresse: Flakhoimen 32, Kbhvn. Vanløse.

JENSEN Alfred fh. trafikminister; f. 7/7 1903 i Århus; søn af vejmand Jens Jørgen Jensen og hustru Maren f. Sørensen; gift (15/3 1952) m. Ragnhild Andersen, f. 18/8 1907 i Yderby, Odden, datter af havnefoged N Andersen og hustru Gertrud Birgitte f. Hansen.

Murerarbejdsmand; har indtaget forsk, tillidshverv indenfor sin fagorganisation; medl. af folketinget (Danmarks kommunistiske parti) fra 1936; medl. af Frihedsrådet og senere af Frihedsbevægelsens Samråd til dettes opløsning 1946; 3. viceformand i folketinget 1946, 4. viceformand 1947-50 og 1953-54; trafikminister i det andet ministerium Buhl i 1945; medl. af finansudvalget 1945-46, af lønningskommissionen 1945-46 og af forsvarskommissionen 1947-50.

Adresse: Tordenskjoldsg. 57, Århus,

og Folketinget, Christiansborg, Kbhvn. K.

JENSEN Andreas arkitekt, R.; f. 13,6 1878 i Århus; søn af murermester H P Jensen (død 1903) og hustru f. Rasmussen (død 1905); gift (8/5 1914) m. Margrethe J., f. 23/4 1875 i Svendborg, død 1947, datter af professor, overlæge Herluf Mølmark (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Ida f. Dohlmann (død 1909).

Murersvend 1897; afgangsbevis fra Århus tekn. skole 1900 og fra kunstakademiet 1909; studierejser til Tyskland, Bøhmen, Italien, Østrig og Sverige; selvstændig virksomhed i Svendborg fra 1913.

Har bygget: i Svendborg bl. a.: Offentlige slagtehus, Andelsboligforeningens huse ved Grev Schacks Vej, Landbosparekassen (s. m. Fritz Jørgensen), Mariesøstrenes syge- og operationsafd.. Fjerkræslagteriet, Ridehuset, Fredens kirke, urnegården og urnelunden, udvidelse af Julemærkehjemmet, Borgerforeningen (s. m. Fritz Jørgensen), Svendborg by- og amtsbibliotek, Forsamlingsbygningen, Telefoncentralen (s. m. A Eriksen, Odense), centralsygehuset for Svendborg amt og by, Handelshøjskolen, Svendborg Avis, Sygekassen, Landmandsbanken, børnehjemmet Børnely, Frue præstegård og Wessels trappe; endv. fl. private bygninger samt en del offentlige bygninger i Ringe, Ærøskøbing, Marstal, Rudkøbing og Faaborg.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1923-48 og 1934-48 till. formand for dennes afd. for Østifterne; medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion 1922, af det særlige kirkesyn og af tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening; Akademisk Arkitektforenings æresmedalje 1948.

Adresse: Willemoesv. 8. Svendborg.

 

JENSEN Ansgar statsmeteorolog; f. 25'3 1906 i Silkeborg; søn af cyklehandler Knud Jensen (død 1955) og hustru Hansine f. Petersen; gift (15 9 1937) m. Estrid J., f. 18/1 1906 i Korsør, død 1945, datter af stationsforstander Niels Stilling (død 1946) og hustru Ottone f. Noll (død 1941).

Student (Th. Langs skole) 1924; cand. mag. 1930; vikar ved Sorø Akademis skole 1930-31; deltager i polarårets arbejder i Julianehåb for meteorologisk institut 1932-33; assistent ved magnetisk observatorium i Godhavn 1934-36; afdelingsmeteorolog ved meteorologisk institut 1937, leder af aerologisk afd. fra 1939, statsmeteorolog 1956.

Adresse: Bremensg. 21, Kbhvn. S.

JENSEN Anton fh. skoledirektør; f. 2/2 1885 i Vinding Skov; søn af træskomager, senere landpostbud Peter Jensen (død 1937) og hustru Sidsel Maria f. Jensen (død 1891); gift (24/5 1910) m. Jensine Christine J., f. 17/12 1881 i Vinding, datter af gårdejer Søren Chr. Rasmussen (død 1920) og hustru Johanne Maria f. Madsen (død 1903).

Lærereks. (Gjedved) 1907; lærer i Tømmerby, Them sogn 1909-22; lærer ved Silkeborg borgerskole 1922; overlærer ved samme og skoleinsp. ved det samlede skolevæsen 1934; direktør for Silkeborg kommunale skolevæsen 1947-53.

Medl. af Them sogneråd og menighedsråd 1916-22; værgerådsformand i Silkeborg 1924-35; formand for socialdemokratisk kredsorganisation i Silkeborgkredsen 1924-39; medl. af Silkeborg byråd 1928-34; repræsentant for Dansk Værne- og Tilsynsselskab i Silkeborg retskreds fra 1934; formand for tilsynsrådet for statsungdomshjemmet Bøgild-gaard 1936-56.

Har skrevet artikler om aktuelle emner i Børnesagens Tidende, i Socialt Tidsskrift, i Folkeskolen og i dagspressen; desuden en del folkloristiske skildringer fra Himmelbjergegnen.

Adresse; Åhavev. 4, Silkeborg.

JENSEN Arthur underdirektør; f. 21/4 1898 i Ullerslev; søn af købmand Hans Jensen (død 1933) og hustru Anne Margrete f. Andersen; gift (11/6 1927) m. Ellen J., f. 20/4 1903 i Orehoved, datter af stationsforstander Niels Peter Thyr-sted (død 1944) og hustru Clara Marie f. Larsen.

Ansat i Fyens Landmandsbank, Odense 1914-21, derefter i A/S Privatbanken i Kbhvn.; orlov med ansættelse i Banque Populaire, Paris 1924-25; handelsvi-densk. diplomprøve 1932; fuldmægtig i Privatbanken 1935, prokurist 1945, kontorchef 1950, underdir. 1954.

Adresse: Solsortv. 6, Kbhvn. F.

JENSEN Axel G direktør, civilingeniør; f. 17/2 1896 på Frdbg.; søn af snedkermester S Peter Jensen (død 1937) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1941); gift (9/10 1926) m. Florence J., f. 12/2 1899 i London, datter af dekoratør William Hodge (død 1922 )og hustru Grace f. Browne (død 1953).

Student (Schneekloths skole) 1914; cand. polyt. (svagstrøm) 1920; assistent ved polyteknisk læreanstalt hos professor P O Pedersen 1920-21; studerede ved Columbia University, New York 1921-22; forskningsing. ved Western Electric Company, New York 1922-25, ved Bell Te-lephone Laboratories, Inc., New Jersey fra 1925 og direktør for samtlige Belllaboratoriernes fjensynsforskning fra 1952; har arbejdet med radioforskning 1922-30 (i tiden 1926-30 for Transatlantisk Radiofoni, London), med koaxial kabel-forskning 1930-38, med fjernsyns-forskning fra 1938.

Formand for standardkomitéen i Insti-tute of Radio Engineers 1951-54; Direc-tor Institute of Radio Engineers 1954-56; medl. af bestyrelsen (Governor) for So-ciety of Motion Picture and Television Engineers fra 1952, Engineering Vice President 1954-57; medl. af US Execu-tive Committee of CCIR (International Radio Consultative Committee) fra 1952.

Fellow of Institute of Radio Engineers 1941; Development Award US Navy 1945; Fellow of Soeiety of Motion Picture & Television Engineers 1952; tildelt G A Hagemanns guldmed. 1952 og David Sarnoffs guldmed. 1952.

Har udtaget 10 amerikanske patenter vedr. radio og electronics og har skrevet mange artikler i amerikanske tekniske tidsskrifter.

Adresse: Club Drive, Countryside,

Summit, New Jersey, USA.

JENSEN Axel Herlev overingeniør, cand. polyt., R.; f. 26/1 1900 i Ringsted; søn af afdøde bygningsinspektør og stads-konduktør Jens Peder jensen og afdøde hustru Kirsten Marie f. Christensen; gift (18/5 1939) m. Inger Anna J., f. 8/9 1917 i Kbhvn., datter af fh. forvalter Viggo Jensen og hustru Ella Ingeborg Elisabeth f. Hansen.

Student (Roskilde) 1918; cand. polyt. 1923; assist. ingeniør ved Ringsted kommune s. å.; ingeniør ved gasværkernes ingeniørkontor, Kbhvn. 1926; drifts-ing. ved Valby gasværk 1930; atter ingeniør ved gasværkernes ingeniørkontor 1937, chef for dette 1939; overing. for gasværkerne i Kbhvn. fra 1953.

Formand for danske gasværkers prøv-ningsudvalg fra 1943 og for eksamens-bestyrelsen for sanitets- gas- og vandmesterprøven i Kbhvn. fra 1940; redaktør af »Gasteknikeren« fra 1942; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Gasværker.

Adresse: Grønnev. 34, Virum.

JENSEN Axel Irving direktør; f. 10/12 1904 i Kbhvn.; søn af kgl. forrider, opsynsbetjent Chr. Jensen (død 1944) og hustru Dorthea Sophie f. Jensen (død 1943); gift (20/10 1935) m. Erna Agnete J., f. Nielsen, f. 11/3 1913 i Kbhvn.

På Købmandsskolen og Handelshøjskolen 1919-28; i lære i A/S J Moresco 1919, hovedkasserer 1936, kontorchef 1939, underdir. 1949, direktør 1952.

Medl. af bestyrelsen for Else Moresco født Langheld's Mindelegat fra 1939 og for Kong Georg den Førstes Legat fra 1940.

Adresse: Virum Torv 5, Virum.

JENSEN Axel P maler, R.; f. 28/9 1885 i Kjerteminde; søn af lærer Erik Jensen og hustru Inger Marie f. Olsen; gift (29/10 1915) m. Anne Cathrine J., f. 11/10 på Vestrupgaard, datter af proprietær Niels Rendbeck (død 1893) og hustru Anne Dorthea f. Nørgaard (død 1948).

Gennemgået Teknisk skole i Aalborg; elev af Zahrtmann og Johan Rohde; studieophold i Frankrig og Italien.

Medl. af De 13s Udstilling 1909-11 og af Grønningen fra 1916; deltager i udstillinger i Sverrig, Norge, Tyskland og Holland; Eckersbergmedaljen 1926; Det Anckerske Legat 1938: Thorvaldsenmedaljen 1945.

Malerier: Heste under Lien, Uvejr over Klitten, Vinter i Virum og Sne i en Plantage (statens museum for kunst); Gartnerhave i Helsingør og Bølgende Kornmarker under Lien (Århus Museum); I Udkanten af en Klitplantage, Landskab, store Vildmose og Udsigt over Gøteborg (Gøteborg museum); Strandfogdens Have (1931, National Galleriet i Oslo); Forblæste Graner i Klitterne (1931, National Galleriet i Stockholm); Havebillede (Museet i Stockholm); Landskab fra Vendsyssel, Sommerdag (1932) og Vejen ved Vestrupgaard (1932, Malmø museum); Klitlandskab fra Blokhus og et Portræt, Thomas Olesen Løkken (Randers museum); udsmykning af indleve-ringshallen i centralposthuset i Århus med dekorative vægmalerier (1931-32); 2 landskaber (Hjerpsted Kirke og Udsigt fra Trøjborg, Sønderjyllands gave til kronprinsparret, 1935); portrætter af afdøde finansminister Vilhelm Lassen (folketinget, 1938), højesteretssagfører C L David og fh. stats- og udenrigsminister Erik Scavenius (1956) o. fl.; udsmykning af gæstesalen i Aalborghallen (1954-56).

Adresse: Virumstr. 12, Virum.

Sommerbolig: Blokhus.

JENSEN Axel V direktør, civilingeniør, R.; f. 16/5 1889 i Borup; søn af førstelærer A Jensen og hustru Marie f. Martini; gift (28/9 1923) m. Inger J., f. 16/10 1900 i Borup, død 1955, datter af købmand J F Jørgensen (død 1923) og hustru Anna f. Suenson (død 1950). Student (Roskilde) 1907; cand. polyt.

(fabriking.) 1913; ansat ved statsprøveanstalten og i firmaet F L Smidth & Co. i 1913; driftsing. ved Jerinsky Portland Cement Fabrik, Rusland 1914-15; driftsleder af første Vestsibiriske Kalk-og Cement Selskabs fabriker 1916-17: ansat i firmaet F L Smidth & Co. (med ophold i Sverige og Finland 1918-19, i Hollandsk Indien 1919-20 og i Sydafrika 1920-22, senere rejser i Østasien, Amerika og Europa) 1917-30; adm. direktør for A/S Portland Cementfabrikken Norden, Aalborg 1930-54, for A/S Aalborg Portland Cementfabrik, Aalborg 1934-54 og for A/S Portland Cement Fabrikken Cimbria, Mariager 1938-54.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Cement Central, Kbhvn., for Dansk Eternit Fabrik, Aalborg fra 1930, for De forenede nordjydske Teglværker fra 1942 og for I/S Aalborg Teglværkers Kontor fra 1942; næstformand for Konservativ Vælgerforening for Aalborg og Omegn fra 1932; en kort tid medl. af Hasseris sogneråd i 1933; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank 1948.

Har udtaget patent på enkelte opfindelser.

Adresse: Svalegårdsv. 10, Hasseris,

Aalborg.

Sommerbolig: Ugledalen, Valsgaard,

Hobro.

JENSEN Bernhard højskoleforstander, redaktør, R.; f. 9/6 1892 i Brønderslev; søn af lærer Erik Jensen (død 1932) og hustru Inger Marie f. Olsen (død 1929); gift (27/3 1920) m. Margrethe J„ f. 17/1 1893 i Løgstør, datter af murermester Niels Kristensen (død 1929) og hustru Ane Marie f. Larsen (død 1937).

På folkehøjskole 1909-10; skoleophold i England 1913; fl. studierejser i udlandet; journalist i provinsen 1911-12 og 1914-18; ved Dagblad for Industri og Haandværk, nu Danmarks Haandværk 1918, ansvarsh. redaktør 1941-50; forstander for Håndværkernes højskole fra 1950.

Medl. af bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund 1938-50; medl. af undervisningsministeriets rådg. udvalg vedr. uddeling af statens forfatterstipendier fra 1943; har modtaget Håndværkets Fællesrepræsentations sølvmed.

Litterære arbejder: Post mortern (Det kgl. Teater, 1932); Ham, I søger (Det kgl. Teater, 1934); Omkring Holberg (essays, 1934); Mahatma (1937, statsradiofonien 1949); forspil til festopførelsen af Jeppe paa Bjerget (Århus Teater, 1941); At leve og rejse (1943); En haardkogt Tid, kulturkritiske Betragtninger (1944); Breve fra en forloren Romantiker (1951); Parabler (1953); hørespil; essays; kronikker m. m.

Adresse: Håndværkernes højskole,

Brandbjerg pr. Jellinge.

 

JENSEN Bernhardt rådmand; f. 13/4 1910 i Århus; søn af tømrer J 0 Jensen og hustru Ane Marie f. Poulsen (død 1944); gift (3/11 1934) m. Erna J., f. 11/3 1912, datter_ af skrædder Chr. Christensen (død 1935) og hustru Maren f. Christensen.

Journalist ved Demokraten 1927-50; medl. af Århus byråd (Socialdemokratiet) fra 1943; rådmand for Århus magistrats 4. afd. fra 1950.

Næstformand i bestyrelsen for Naturhistorisk museum i Århus; formand for skolekommissionen, ungdomsnævnet, kirkegårdsbestyrelsen, bestyrelsen for Marselisborg mindepark, bestyrelsen for Århus kommunes biblioteker (centralbiblioteket) og Århus byhistoriske udvalg; medl. af biblioteksrådet fra 1952, af Århus universitets bestyrelse, af Aarhus Theaters repræsentantskab og sceneudvalg, af bestyrelsen for Århus aftenseminarium og af det af undervisningsministeriet i 1954 nedsatte udvalg vedr. udsmykning af offentlige bygninger m. v.; formand for Købstadforeningens skoleudvalg og samme forenings repræsentant i bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforenings gruppe A.

Adresse: Marselisborg Allé 30 B,

Århus.

JENSEN Bjarne byretsdommer; f. 3/2 1916 i Kbhvn.; søn af brandmester Kristian Jensen og hustru Eleonora Kristine f. Jensen; gift (15/6 1945) m. Ellen Helga J., f. 29/9 1920, datter af viceskoleinspektør Gerhardt Bjørnvig og hustru Gerda f. Hansen.

Student (Efterslægtselskabets gymn.) 1934; cand. jur. 1941; politifuldm. i Aalborg og Kbhvn. 1941-44; kst. politiadvokat 1945, udnævnt 1950; dommer i Kbhvns byret 1957.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Statsembedsmænd u. Kbhvns politi 1950-56.

Adresse; Torsvang 67, Lyngby.

JENSEN Berge underdirektør; f. 31/1 1906 i Kbhvn.; søn af købmand Chr. Jensen (død 1924) og hustru Laurine f. Petersen (død 1956); ugift.

Ansat i Kbhvns Handelsbank 1923, fuldmægtig 1941, prokurist 1950, kontorchef 1951, underdir. 1956.

Adresse: Sølvg. 84, Kbhvn. K.

JENSEN Børge H sekretær; f. 17/9 1916 i Kbhvn.; søn af vognmand Harald Jensen (død 1954) og hustru Johanne f. Dahl; gift (6/12 1941) m. Gudrun J., f. 17/1 1917 i Kbhvn., datter af sekretær, folketingsmand Harald Jensen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Anna f. Christiansen.

Fabrikarbejder 1935-46; elev på Den socialdemokratiske arbejderskole 1934-37 og på Fircroft College, Birmingham 1952; formand for Danmarks socialdemokratiske Ungdom's Kbhvns-kreds og medl. af D. s. U.s sekretariat 1943-46; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund's Kbhvns afd. 1940, sekretær smstds fra 1946; leder af Den socialdemokratiske arbejderskole fra 1953; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1950, formand for den socialdemokratiske gruppe fra 1956; formand for det rådg. kommunale ungdomsudvalg 1954-56; medl. af Kbhvns skoledirektion, af Kbhvns boligkommission, af ungdomsskolenævnet og af bestyrelsen for Thorvaldsens museum; formand for Brønshøj-Husums ungdomshus.

Adresse: Emdrup Vænge 154,

Kbhvn. Ø.

JENSEN Cai fh. fængselsinspektør, K. DM.p.p.; f. 4/5 1886 i Kbhvn.; søn af stabssergent J P Jensen (død 1914) og hustru f. Tollesen (død 1917); gift 1. gang (1919) m. Antonie J., f. 4/12 1890 i Horsens, død 1936; 2. gang (1944) m. Antoinette Marie J., f. 9/8 1883, død 1946, datter af afdøde krigsråd C H F Wenk og afdøde hustru Marie f. Bardram.

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1903; cand. jur. 1909; løjtnant i livgarden 1911, kaptajn af res. 1932; betjent i Kbhvns politi 1910; vicefæng-selsinsp. 1914; fg. fængselsinsp. (Christianshavn) 1918; fængselsinsp. for statsfængslet i Nyborg 1919; till. inspektør for ungdomsfængslet på Søbysøgaard 1933-43 og forstander for fængselsvæsenets betjentskole 1942-47; inspektør for Kbhvns fængsler 1943-56.

Medl. af bestyrelsen for Vridsløselille og Nyborg Fængselsselskab og for Kbhvns Fængselsselskab samt af Fæng-selsselskabernes fællesbestyrelse til disse institutioners ophævelse 1951, derefter medl. af repræsentantskabet for Dansk Forsorgsselskab og sekretær for selskabets bestyrelse til 1956, derefter æresmedlem af denne; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Støtte for Frelsens Hærs Fængselsarbejde og for Familien Mendes Legat; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening 1943-56 og af det af justitsministeriet nedsatte udvalg ang. foranstaltninger til sikring mod forbryderes tilbagefald, af udvalget ang. ungdomsfængsel og af udvalget af 1946 vedr. fuldbyrdelse af fængselsstraf m. v.; formand for Foreningen af Fængselsinspektører i Danmark til 1956, derefter æresmedlem; formand for Garderforeningen for Nyborg 1921-43.

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; S.N.3.

Adresse: Vendersg. 26, Kbhvn. K.

JENSEN Carl direktør, cand. polit.; f. 13/10 1897 i Øster Vraa; gift (3/7 1925) m. Thyra Andrea J., f. Jensen, f. 15/6 1897 i Hvorup.

Student (Hjørring) 1916; cand. polit. 1922; sekretær ved boligkommissionen 1919-21; ansat i Nordisk Livsforsikrings Akts. af 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings Akts. af 1898 fra 1922, fuldmægtig 1924, kontorchef 1931, prokurist 1935, underdir. 1939, vicedir. 1949, direktør 1956; lærer ved Købmandsskolen 1929-39; lektor i forsikring ved Handelshøjskolen 1930-39.

Formand for Hjørringgenser-Samfundet 1919-21, 1923-27 og 1933-37, for Hjemstavnsforeningen for Hjørring og Omegn 1944-46, for Smidstrup Strand Grundejerlav 1948, for Gentofte Badminton Klub 1949 og for Gentofte spædbørnshjem fra 1950; medl. af hovedbestyrelsen for Forsikringsforeningen 1938-42 og 1953-57, af bestyrelserne for Assurandørernes Gaard 1938, A/S Kristeligt Dagblad 1947 (medl. af direktionen 1950-54), Sygeforsikringsforenin-gen Sjælland 1947, Gentofte Sogns Grundejerforening 1946 og A/S Nordisk Brandforsikring 1956 samt af Gentofte kommunes skolekommission 1950.

Har udg. 4. og 5. udg. af Chr. Thorsen: Forsikringslæren i Hovedtræk (1946 og 1956); medarbejder ved Haand-bog i Forsikring, ved Dansk Husmoder-Leksikon m. v. Adresse: Tjørnekrogen 4, Gentofte. Sommerbolig: Smidstrup Strand, Gilleleje.

JENSEN Carl tegner, maler; f. 24/6 1887 i Kbhvn.; søn af skomagermester C S Jensen (død 1923) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1930); gift (12/8 1930) m. Merete J„ f. 1/3 1901 i Kbhvn., datter af figurmaler, professor Julius- Paulsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Esther f. Lange (død 1923).

Tegner ved forsk, dag- og ugeblade, ved Ekstrabladet fra 1906, ved Riget 1910-12 og ved Politiken fra 1921; medarbejder ved Klods-Hans fra 1904, ved Gnisten 1907-08 og ved Blæksprutten fra 1938; udstillet på De 13's Udstilling fra 1909, Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1915 og Grønningen fra 1922; medl. af sidstn. fra 1926; repræsenteret på kobberstiksamlingen, Århus museum, Nasjonalgalleriet i Oslo, samt Bergen og Malmø museer.

Har bl. a. illustreret Tom Kristen-sen's Mirakler og Verdslige Sange; Jørgen Sandvad's Saaledes talte -. Tildelt Eckersberg medaljen 1944. Formand for Sammenslutningen Danske Bladtegnere 1933-36, næstformand 1936-49; medl. af bestyrelsen for Ole Haslunds Kunstnerfond fra 1945. Adresse: Fredh. Kan. 2, Kbhvn. K. Sommerbolig: Tisvilde Lunde pr. Tisvildeleje.

JENSEN Carl L E overingeniør, cand. polyt.; f. 18/12 1886 i Kbhvn.; søn af teaterdirektør, forfatter C E Jensen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927); gift 1. gang (6/4 1912) m. Karen Gamst J., f. 26/11 1886 i Kbhvn. (ægteskabet opløst); 2. gang (12/12 1936) m. Else J.. f. 16/8 1903 i Kbhvn., datter af fabrikant A Højring og hustru Maria f. Meil-gaard.

Exam. polyt. 1904; cand. polyt. 1910: ingeniør ved A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik fra 1910; overing. 1941-52; ledende bygningsing. ved anlægget af aktieselskabets og dets datterselskabers fabrikker i Kastrup, Aalborg, Nørresundby, Fredericia og Kalundborg m. m.; tekn. konsulentvirksomhed.

Formand for Ingeniørforbundet af 5. Marts 1925-31; formand for Almindelig Dansk Ingeniørforbund 1928-31; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1929 og for Dansk Ingeniørforening 1924-31 og fra 1934: medl. af Dansk Ingeniørforenings forbundsråd fra dets oprettelse til 1954: medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe, af hovedbestyrelsen for Industrifagene 1941-53 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1948-53.

Forelæsninger ved Danmarks tekniske højskole om projektering og bygning af fabrikker 1934, udg. håndbøger om samme emne 1935 og 1948.

Adresse: Nordkrog 16, Hellerup.

JENSEN Carl P sekretær; f. 3/1 1906 i Kbhvn.; søn af murer S Jensen (død 1950) og hustru Valborg f. Øberg; gift (7/12 1929) m. Ellen J., f. 19/11 1907 i Stubbekøbing, datter af Chr. Hansen (død 1941) og hustru Emma f. Nielsen (død 1921).

Blikkenslager; sekretær i Blikkenslagerforbundet i Danmark 1936-43, i De samvirkende Fagforbund fra 1943.

Formand for Blikkenslagernes Fagforening i Stubbekøbing 1925-31 samt for D. s. U. 1925-29 og Socialdem. Forening i Stubbekøbing; medl. af hovedbestyrelsen for BlikKenslagerforbundet 1930-43 og af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1943; medl. af folketinget fra 1953; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund og for Arbejderbo 1946 (formand fra 1955); næstformand for Esbjerg højskole 1953 og for Roskilde højskole 1954; medl. af forretningsudvalget for Krogerup højskole, af boligministeriets udvalg vedr. arbejdskraft til byggeriet 1946, af boligministeriets produktivi-tetsfondsudvalg 1954, af handelsministeriets produktivitetsudvalg fra 1952, af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut, af arbejdsmarkeds-kommissionen 1949, af bestyrelsen for Forening til Hjælp for grønlandske Børn, af handelsministeriets håndvær-kerlåneudvalg, af tilsynsrådet vedr. teknologiske undervisningsvirksomheder, af bestyrelsen for Teknologisk institut 1948, af det grønlandske pris- og lønnævn, af folketingets Grønlandsudvalg og lønningsudvalg m. v.

Adresse: Randkløve Allé 104,

Kastrup.

JENSEN Carl Th. chefredaktør, K.DM. p.p.; f. 14/7 1891 i Kbhvn.; søn af prokurist Th. A L Jensen (død 1924) og hustru Christine f. Carlé (død 1942); gift m. Camilla J. (død 1957), datter af rodemester A F R Bondesen (død 1935) og hustru Maria f. Hammer (død 1938).

Student 1913; ansat i Livsforsikrings Akts. Hafnia's statistiske afd. 1908; medarbejder ved Vort Land 1913; red-aktionssekr. ved Berlingske Tidende 1917-26; redaktør af Dansk Læder- og Skotøjstidende 1921; ansvarh. redaktør af B. T. 1926-37; redaktør ved Berlingske Aftenavis 1937; redaktionschef smstds 1946; i Berlingske Tidendes chefredaktion 1950; ansvarh. redaktør af B. T. 1955.

Medl. af Journalistforeningens bestyrelse 1919, næstformand 1924 og 1928-30, formand 1925-26 og fra 1930; medl. af Den danske Presses Fællesråd 1919-26 (sekretær) og fra 1930 til rådets ophævelse 1937; i forretningsudvalget for det nordiske pressemøde i Kbhvn. 1935; formand for den danske pressedelega-tion i Island 1939; medl. af kongreskomiteen for The International Federation of Journalists of Allied or Free Countries 1946; medl. af Danmarks tekniske museum's og -..andsforeningen Dansk Arbejde .> repræsentantskaber.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Kærvangen 19, Gentofte.

JENSEN Carl Vilhelm kontorchef, R.; f. 11/4 1908 i Aalborg; søn af overtold-kontrollør Henry Jensen (død 1950) og hustru Elisabeth f. Agatz (død 1939); <ift (28/4 1936) m. Tove J., f. 27/3 1907, datter af forretningsfører J T Schmidt (død 1951) og hustru Thora f. ."iiber (død 1909).

Student (Efterslocgtselskabets skole) 1926; cand. jur. 1933; fg. sekretær i skattedepartementet 1934, sekretær 1936, fuldmægtig 1941, ekspeditions-sekr. 1947, kontorchef 1950.

Adresse: Vemmetofte Allé 22,

Gentofte.

 JENSEN CCS overretssagfører; f. 25/6 1885 på Frdbg.; søn af ølhandler Chr. Jensen (død 1947) og hustru Anna Marie f. Jørgensen (død 1942); gift (16/8 1925) m. Helga J., f. 27/9 1903 i Vester Halne ved Nørresundby, datter af gårdejer Andreas Vadskjær (død 1923) og hustru Jensine Christine f. Jensen (død 1945).

Student (privat dimit.) 1904; cand. jur. 1913; sagfører 1916; overretssagf. 1918; sekretær i Industrifagene 1915-19; juridisk sekretær i A/S Nordiske Metalvarefabrikker 1919-21; stifter af og leder af Elektricitetsbranchens Kre-ditorforening 1922-26; stifter af og formand for Sammenslutningen af Grundejerforeninger og Vejlaug i Vanløse fra 1931; repræsentant i Østifternes Kreditforening fra 1932 og formand for det stående udvalg fra 1956; medl.

af bestyrelsen for Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbhvn. og omliggende Kommuner fra 1B30, sekretær 1931, næstformand 1942, tormand fra 1955; medl. af bestyrelsen for De danske Grundejeres Landsorganisation fra 1955; medl. af repræsentantskabet og kommitteret i det faste udvalg for Kbhvns Grundejeres Renholdningssel-skab fra 1956; lægdommer i boligretten fra 1939; formand for fællesrepræsentationen for foreningen 4. Regiment fra 1952 og for civilforsvarets 6. kreds fra s. å.; medl. af vurderingskommis-sionen for byudviklingsplanen for Kbhvns omegn; formand i og medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber; medl. af bestyrelsen for Det unge Højre i Kbhvn. 1905-08, formand 1908-10.

Adresse: Herlufsholmv. 11, Kbhvn.

Vanløse.

JENSEN E Borup lektor; f. 13/6 1901 i Silkeborg; søn af skotøjshandler M Borup Jensen (død 1927) og hustru Johanne f. Sørensen (død 1952); gift (11/4 1936) m. lærerinde Grete B. J., datter af grosserer Henrik Clausen og hustru Dagmar f. Nielsen (død 1947).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1921; mag. art. (nordisk filologi) 1927; lærer ved Skt. Jørgens gymnasium og ved kursus til studentereks. 1928-31, ved Blaagaard seminarium 1928-32. ved N Zahles faglærerindekursus 1929-31, ved N Zahles seminarium 1932-35 og ved statens lærerhøjskole 1931-43; adjunkt ved Vestre borgerdydskole 1931, lektor smstds 1935.

Censor i dansk ved Kbhvns og Århus universitet; faglig medhjælper i dansk hos undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne fra 1935; medl. af kommissionen til afholdelse af studenter-eks. for privatister og af opgavekommissionen for studentereks.

Har udg. (s. m. V Falkenstjerne): Haandbog i dansk Litteratur; skrevet artikler i faglige tidsskrifter.

Adresse: Buddingev. 17 B, Lyngby.

JENSEN Eigil landsretssagfører; f. 8/11 1903 i Kbhvn.; søn af rektor Vilhelm A C Jensen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Olga Sophie Dorthea f. Abrahamsen (død 1936); gift (27/3 1929) m. Ingeborg J., f. 19/2 1899 i Dragør, datter af lodsoldermand Frederik Vilhelm Møller (død 1936) og hustru Berthaline Cornelia f. Præst (død 1944).

Student (Helsingør) 1922; cand. jur. 1928; sagfører 1932; landsretssagf. 1934.

Medl. af kredsbestyrelsen for 1. sagførerkreds 1944-49 og af sagførerrådet fra 1949; formand for sagførerrådets erhvervsudvalg fra 1953; medl. af bestyrelsen for den selvejende institution Sagførergaarden fra 1949; formand for Sagførerforeningen af 1937 fra 1946: ledende senior i Studenterforeningen 1953-54, formand for dens økonomiudvalg fra 1954; medl. af styrelsen for »Fonden af 2. Marts 1956 stiftet af Venner af Studenterforeningen«.

Adresse: Stormg. 35, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nordstrands Allé 27,

Dragør.

JENSEN Eiler formand i De samvirkende Fagforbund; f. 14/4 1894 i Kbhvn.; søn af kusk Niels Jensen (død 1904) og hustru Kristine f. Hansen (død 1934); gift (31/10 1919) m. Elna J., f. 28/12 1898 i Skælskør, datter af arbejdsmand Hans Petersen og hustru Edel f. Jeppesen.

Oprindelig til søs; senere bud, tjener og lagerarbejder; formand for Lager-og Pakhusarbejdernes Forbund 1925-36; medl. af bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fællesledelse 1928-36 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsmands Forbund 1935-36; sekretær i De samvirkende Fagforbund 1936, næstformand 1939, kst. formand 1942, formand 1943.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1945-47 og af landstinget 1948-53; medl. af toldrådet, af rigsretten og af atomenergikommissionens forretningsudvalg; formand i bestyrelsen for Mælkeriet Enigheden og for Bryggeriet Stjernen; medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsforbund; formand for Arbejderbevægelsens kooperative Finansieringsfond; rådgiver ved den danske delegation til De Forenede Nationer; vicepræsident i Den frie Fagin-ternationale 1949; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Den personlige Friheds Værn 1954; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1956.

Adresse: Maglegårds Allé 135,

Søborg.

JENSEN Elfrida kontorchef, R.; f. 12/1 1893 på Frdbg.; datter af politiassistent Jens Jensen (død 1924) og hustru Ane f. Knudsen (død 1916); ugift.

Student (Engelhardts skole) 1911; cand. jur. 1917; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1917-20; sekretær ved landsoverskatte-rådet 1921, fuldmægtig 1933; ekspedi-tionssekr. ved landsskatteretten 1938, kontorchef 1951; till. fg. sekretær ved invalideforsikringsretten 1921, fg. fuldmægtig 1928-49.

Adresse: GI. Kongev. 156, Kbhvn. V.

JENSEN Emil C kontorchef, R1.; f. 30/4 1891 i Århus; søn af vævermester Chr. Jensen (død 1951) og hustru Kirsten f. Larsen (død 1925); gift (4/11 1916) m. Edith J., f. 25/12 1894, datter af sø-fartschef ved statsbanerne Vilhelm Heise (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Agnes f. Bjørn (død 1944).

Elev ved danske statsbaner 1907, assistent 1916; revisor i Revisions- og Forvaltningsinstitutet A/S 1918-22; genansat som assistent i statsbanernes bogholderkontor 1922, trafikkontrollør smstds 1933, ekspeditionssekr. 1935;

694

chef for bogholderkontoret 1940, for bogholder- og kassererkontoret 1953. Løjtnant af res. 1914; kaptajn af res. i artilleriet 1924; afsked fra hæren 1932.

Adresse: Kastelsv. 22, Kbhvn. Ø.

JENSEN Erik biskop, R.; f. 21/10 1906 i Helligsøe, Thy; søn af inspektør Jens Erik Jensen og hustru Johanne Elisabeth f. Østergaard; gift (3/12 1931) m. Gurli J., f. 9/5 1907 i Kbhvn., datter af maskinmester Frederik Carl Sørensen og hustru Petra f. Christensen.

Student (Viborg) 1926; cand. theol. 1931; sognepræst i Veggerby-Bislev s. å.; præst ved Timotheuskirken, Valby 1938-43; generalsekr. for Kbhvns Kirkefond 1943-50; biskop over Aalborg stift 1950.

Medl. af bestyrelsen for Kristelig Akademisk Forening 1938-39 og for Teologkredsen 1939-42; formand for Valby KFUM 1938-43; sekretær for Dansk Bibelskole 1940-42; medl. af skolens bestyrelse fra 1942; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kirkefond 1940-43, livsvarigt medl. af repræsentantskabet; medl. af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark fra 1942; medl. af bestyrelsen for Skt. Lukas Stiftelse fra 1944 og for Kirkelig Filmsforening fra 1945; medl. af fællesrådet for Den kristne Ungdomsbevægelse fra 1944 og af fællesrådet for ungdomsorganisationerne fra 1945; medl. af bestyrelsen for Dansk Sømandskirke i fremmede Havne fra 1952, formand fra 1953; kirkelig konsulent i statsradiofoniens programudvalg fra 1946; formand for bestyrelsen for Aalborg børnehaveseminarium fra 1955.

Har skrevet: Den 10. April (2. oplag, 1943); medudgiver af Pløj din Fure (1943); Farlig frihed (1955); redaktør af Min tro (1953).

Adresse: Bispegården, Aalborg.

JENSEN Erik statsadvokat; f. 23/2 1910 i Ballerup; søn af kontorchef Valdemar Jensen og hustru Marie Helene f. Jensen; gift (18/2 1934) m. Elisabeth J., f. 31/8 1911 i Hellerup, datter af kaptajn Peter Thorvald Andersen og hustru Emma Eleonora Christine f. Nielsen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1928; cand. jur. 1934; politifuldm. ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1934; politifuldm. i Horsens 1935, i Kolding 1936; fuldmægtig og medhjælper hos statsadvokaten i Aalborg 1940, hos statsadvokaten for Kbhvn. i 1941; kst. statsadvokat for ekstraordinære sager i Aalborg 1945; till. repræsentant for anklagemyndigheden ved kommissionsdom-stolen vedr. Nymindegablejren m. v. 1949-52: kst. dommer ved vestre landsret 1952; statsadvokat i østre landsretskreds fra 1954.

Adresse: Ellesøpark 30, Vedbæk.

JENSEN Erik Aalbæk valgmenighedspræst, forfatter; f. 19/8 1923 i Ballerum, Thy; søn af lærer Niels Aalbæk Jensen (død 1954) og hustru Sigrid f. Jensen; gift (24/3 1948) m. Elisabeth J., f. 27/2 1925 i Tørring ved Lemvig, datter af sognepræst H P Honoré (se denne).

Student (Aalborg) 1943; eand. theol. 1949; journalist ved Kristeligt Dagblad 1949-50; kaldskapellan i Alleshave, Bregninge-Bjergsted sogn 1950; valgmenighedspræst i Osted 1953.

Forstander for den civile tjenestetids-undervisning ved Roskilde garnison 1953-55; konsulent ved statsradiofoniens foredragsafd. og dramatiske afd. 1956.

Har skrevet: Dommen (roman, 1949); Dæmningen (roman, 1952); Sagaens landskab (skildring, 1953); Drømmen om det glemte (roman, 1954); Gertrud (roman, 1956).

Tildelt Kollegernes ærespris 1955.

Adresse: Osted pr. Roskilde.

JENSEN Erik Allerslev biblioteksinspektør, se Allerslev Jensen Erik.

JENSEN Erik Christian Tage oberst, R.. HTFI.; f. 29/9 1909 i Pedersborg; søn af parcellist Jens Chr. Jensen og hustru Bodil Kirstine f. Lund; gift (18/6 1951) m. Bodil J., f. 23/11 1921, datter af sparekassedirektør Hans Kjeldsen Møllgaard Hansen og hustru Asta f. Høy (død 1947).

Student (Sorø) 1927; på hærens officersskole 1930-32; premierløjtn. 1932; flyvercertifikat 1934; kaptajnløjtn. 1937; kantajn 1939; på våbenteknisk kursus 1937-40; oberstløjtn. 1951; oberst i flyvevåbnet 1952; chef for flyvestation Skrydstrup 1955. I tysk fangenskab april 1944-maj 1945; Nato Defence College 1955.

Adresse: Flyvestation Skrydstrup

pr. Vojens.

JENSEN Ernst murermester, fh. oldermand, R.DM.; f. 17/8 1881 i Kbhvn.; søn af murermester Christian Jensen (død 1898) og hustru Ernestine f. Jensen (død 1917); gift m. Erna Neiiendam J., f, 20/10 1899, datter af slagtermester Wilh. J Neiiendam (død 1901) og hustru Josephine f. Rheinlænder (død 1936).

Murersvend 1900; afgangseks. fra Det tekniske Selskabs skole 1901; borgerbrev 1904.

Medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Murer- og Stenhuggerlaug 1910, bisidder 1916, viceoldermand 1939, oldermand 1946-54 (æresoldermand 1954), formand for voldgiftsretten 1930-46; medl. af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening 1914, af hovedbestyrelsen 1949-54; medl. af borgerrepræsentationen 1925-37, af bestyrelsen for Rejsestipendieforeningen 1925-33 og af bestyrelsen for Købmandsbanken 1916-45; bygningskyndig direktør for Grundejernes Hypothekforening 1938-51; medl. af kontrolkomitéen for Forsikringsakts. Haand i Haand, for Forsik-ringsakts. National og for A/S Livsforsikringsselskabet Danebroge; dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1939-51; formand i bestyrelsen for byggesel-skaberne GI. Christianshavn, Ny Ha-raldsgade, Vangegaarden, Borthigsvænge og Borthigsgaard.

Adresse: Rosbæksv. 15, Kbhvn. Ø.

JENSEN Fanny frue, fh. minister; f. 11/10 1890 i Horsens, datter af vognmand Niels Peter Andersen (død 1921) og hustru Anna f. Juncker (død 1939).

Tidl. formand for Kvindeligt Arbejderforbunds afd. i Horsens og for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, nu æresmedlem af begge, tidl. medl. af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund og af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; medl. af Horsens byråd 1924-30, af Kbhvns borgerrepræsentation 1943-47 og af folketinget (Roskildekredsen) 1947-53; minister uden portefeuille i ministeriet Hedtoft 1947-50; formand for A/S Arbejdernes Fællesbageri og Kødforsyninger, Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub og Lands-Kvindeudvalget samt Tørsleffs Legatfond; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Forebyggende Børneværn, foreningen Norden og Fagforeningernes Boligforening; medl. af bestyrelsen for spædbørnshjemmet Danmark, Børnegården i Frederiksholm. Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby, Kvindehjemmet i Kbhvn., Landforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Kong Christian X's Hus, Dansk Forsorgsselskab, Selskabet af 1898 for faderløs Ungdom, Ungdomsringen og Kooperativt Fællesforbund; medl. af hovedkontrolkomitéen for Den socialdemokratiske Presse til 1957 og af jernbanerådet.

Adresse: Vesterfælledv. 47, Kbhvn. V.

JENSEN F E direktør for statsradiofonien, K.DM.p.p.; f. 17/10 1891 i Kbhvn.: søn af brændselhandler J Jensen (død 1947) og hustru f. Thaanum (død 1940): gift (27/2 1917) m. Rigmor Solveig J.. f. 26/4 1889 i Strib, datter af kaptajn ved statsbanerne N P Larsen (død 1913) og hustru f. Hjeresen (død 1911).

Ansat på telegrafstationen i Fredericia 1908, assistent i telegrafdirektoratet 1916, kontrollør i generaldirektoratet 1924, fuldmægtig 1926; deltog till. i ledelsen af statsradiofoniens administration fra 1925; fuldmægtig og bogholder ved statsradiofonien 1928, ekspe-ditionssekr. 1931, kommitteret ved driftsledelsen 1933, direktør for statsradiofonien 1937.

Formand for teaterkommissionen af 1954 og for Dansk Radio-Hjælpefond; medl. af Turistrådet og af Den internationale Radiofoniunions administrationsråd.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.St.0.2!.; S.N.2.

Adresse: Jul. Thomsens G. 3, Kbhvn. V.

 

JENSEN Folmer pianist; f. 8/12 1902 i Aalborg; søn af overhornblæser Frederik Johannsen Jensen (død 1910) og hustru Emma f. Larsen (død 1931); gift (1/2 1950) m. Karen Margrethe J., f. 1/8 1904 i Kbhvn., datter af generalkonsul, grosserer, vinhandler Vilhelm Christiansen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Petri Martine f. Fyrst (død 1911).

Uddannet på det kgl. danske musikkonservatorium, friplads 1919 med prof. Alb. Orth som lærer i klaverspil; debut i Tivolis koncertsal 1923; første klaveraften i Odd Fellow Palæet 1924; første optræden i radioen s. å.; studierejse til Paris 1926; fast ansættelse ved statsradiofonien fra 1929.

Adresse: Vejlesøv. 114, Holte.

JENSEN Frede forpagter, R.; f. 23/9 1870 i Raabymagle, Møen; søn af gårdejer Anders Jensen (død 1893) og hustru f. Jensen (død 1913); gift (7/3 1901) m. Sørine Margrethe J., f. 28/12 1876 i Nordby, Samsø, datter af bygmester Mikkel Bonde.

Uddannet i L Mosbæks planteskole i Støvring og i H Grams handelsgartneri i Sorø; forpagter af Kobbelgaard (Møen) 1897-1909; næstformand for Danske Landboforeningers Frøforsyning 1906; direktør for samme 1908-15; medforpag-ter af Klintholm 1915-24 og af Søndergaard 1917-24; ejer af kammergave 1924-28; forpagter af Fedd pr. Fakse 1928-37.

Medl. af Møens Landboforenings bestyrelse 1902-08; formand for dens plan-teavlsudvalg 1904-08; næstformand for repræsentantskabet i Dansk Andelsgød-ningsforretning 1916-19; medl. af An-delsudvalget 1917-19; medl. af De samvirkende sjællandske Landboforeningers planteavlsudvalg fra 1915, dets formand 1919-34; formand for De samvirkende danske Frøavlerforeninger 1917-20.

Adresse: Lindebo, Teestrup pr. Haslev.

JENSEN Frode grosserer; f. 5/10 1895 i Ølgod; søn af fotograf Chr. Jensen (død 1949) og hustru Birgitte f. Petersen (død 1950); gift (29/10 1932) m. Ingeborg J., f. 29/3 1900 i Ulstrup ved Hornum, datter af gårdejer Ingvard Poulsen (død 1940) og hustru Maren f. Ottesen (død 1927).

Alm. landsbyskoleuddannelse; i køb-mandslære hos Jacob K Andersen, Hornum 1909; derefter ansat i forsk, virksomheder i provinsen og Kbhvn.; egen virksomhed med agenturer for udenl. firmaer, specielt i kaffe 1938; medindehaver af firmaet J C Borchsenius 1945, eneindehaver fra 1951.

Medl. af Grosserer Societetets repræsentantskab fra 1944 og af hovedbestyrelsen for Venstre i Kbhvn.; næstformand for Danske Importagenters Forening 1950-53; medl. af bestyrelsen for Handels- og Kontorist-Foreningen 1951-53. af sø- og handelsretten 1954 og af  Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-Udvalg for kaffehandelen.

Har skrevet artikler i tidsskrifter og dagblade.

Adresse: Østbaneg. 5, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Carl Plougs V. 49,

Ravnsnæs pr. Birkerød.

JENSEN Georg bagermester, R1.; f. 14 5 1888   i Kbhvn.; søn af bagermester Søren F Jensen (død 1923) og hustru Dorthea f. Nielsen (død 1933); gift (9/7 1919) m. Dora J., f. 31/12 1893 på Sten-gaarden, Møn, datter af forpagter Carl Blædel (død 1894) og hustru Hilda f. Grum (død 1937).

Uddannelse herhjemme og i Tyskland, Schweiz og Norge; medindehaver af faderens firma 1911; eneindehaver 1919. Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bager-laug 1924, viceoldermand 1934, oldermand 1946; formand for I Willians Stiftelse fra 1935 og for Den danske agerstands Fællesorganisation fra 1940; medl. af arbejdsrådet fra 1940, af bestyrelsen for Teknologisk institut fra 1942, af hovedbestyrelsen for Håndværksrådet fra 1945, af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1946 og af bestyrelsen for Håndværkerforeningen fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1948 og for Haandværkerban-ken fra 1956.

Adresse: Ellevadsv. 6, Charlottenlund.

Sommerbolig: Fyrrehytten, Kildekrog

pr. Hornbæk.

JENSEN Georg snedkermester, R.; f. 9/8 1889   i Århus; søn af portør Jens Jensen (død 1891) og hustru Elisa f. Rasmussen (død 1910); gift (24/12 1911) m. Kathrine J., f. 24/9 1889 i Linaa, datter af træskomager Tage Bak (død 1917) og hustru Apoline f. Pedersen (død 1923).

Udlært som snedkersvend i Århus 1908; flyttet til Kbhvn. 1914; formand i Arbejdernes Andels-Boligforenings sned-kerafd. 1920; konduktør i firmaet Frode Olsen & Co. 1928-39; næringsbrev som snedkermester 1938; konsulent i Kbhvns nedkerlaugs bygningssnedker-afd. 1938-46.

Viceoldermand i Kbhvns Snedkerlaug fra 1951; formand for Kbhvns Snedker-laugs bygningssnedker-afd. fra 1946; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening og af Håndværksrådet; formand for Snedkerfagets svendeprøvekommission for Storkbhvn.

Adresse: Bernstorffsv. 65, Hellerup.

JENSEN Gerhard dommer, R.; f. 14/1 1897 i Kbhvn.; søn af overbetjent Johan Jensen og hustru Johanne f. Hansen; gift (9/8 1924) m. Tove J.. f. 31/5 1904 i Kbhvn., datter af købmand Christian Springborg og hustru Clara Marie f. Schiøtt.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1915; cand. jur. 1921; dommerfuldm. i Aabenraa s. å.. nordre birk 1935; kst. dommer i østre landsret 1943; dommer i Esbjerg 1944; civildommer i Århus 1949; dommer i Graasten 1954.

Medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1943-52; formand for Juridisk Forening for Ribe Amt, for Frihedsfondens Esbjerg afd. og for Danmarkssamfundets Esbjerg afd.; medl. af Esbjerg havneråd 1946-49; formand for Juridisk Forening i Århus 1953-54; formand for afvan-dingskommissionen for Aabenraa amtsrådskreds 1954, for Aabenraa-Sønderborg amts overvoldgiftsret i husdyrsager 1954 og for fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds 1956; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening fra 1954.

Adresse: Dommerboligen, Graasten.

JENSEN Gustav borgmester; f. 14/7 1901 på Frdbg.; søn af arbejdsmand Peter Jensen (død 1944) og hustru Kirsti f. Andersdotter (død 1946); gift (12/5 1937) m. Yrsa J., f. 25/1 1896 i Kbhvn., datter af gasværksarbejder J C Andersen (død 1945) og hustru Nielsine f. Hansen (død 1952).

Medl. af Rødovre sogneråd 1933, sognerådsformand 1937, borgmester 1952; medl. af Kbhvns amtsråd 1943-46 og fra 1954; formand for landvæsensnævnet for Kbhvns amts søndre birk 1956; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Amts Sogne-rådsforening, af Storkbhvns kommunale mælkeudvalg, af bestyrelsen for De kbhvnske Forstæders Bank, af civilfor-svarskommissionen i Storkbhvn., af centralbestyrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, af Landsforeningen Dansk Arbejde's Kbhvns udvalg og af bestyrelsen for Rødovre Boligselskab; formand i bestyrelsen for Rødovre almennyttige Bolig- og Byggeselskab, for Foreningen af Sundhedskommissioner i Kbhvns Amt. for Teknisk Selskab i Rødovre og for foreningen Norden's Rødovre afd.

Adresse: Brandholms Allé 31, Kbhvn.

Vanløse.

JENSEN Hans vicedirektør, R.; f. 18/11 1912 i Haslev; søn af snedker Reinholdt Jensen og hustru Agnes f. Frederiksen; gift (31/3 1939) m. Ellen Alice J., f. Christiansen, f. 31/3 1918 i Kbhvn.

Student 1931; cand. jur. 1939; sekretær i Kbhvns magistrat 1939-41, iland-brugsministeriet 1941-42; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1942. fuldmægtig 1948; vicedir. i statens luftfartsvæsen 1950.

Adresse: Springbanen 111. Gentofte.

JENSEN Hans Martin professor, R.: f. 12/1 1899 i Kundby; søn af snedkermester Jens Søren Jensen (død 1934) og hustru Kamilla f. Jørgensen (død 1951); gift (4/8 1931) m. Mette Marie J., f. 3/4 1894 i Ramsølille, datter af gårdejer Peder Jeppesen (død 1933) og hustru Maren f. Nielsen (død 1911).

Uddannelse på forsk, danske andelsmejerier 1914-21 og på Dalum landbrugsskole 1921-22; mejeribrugskand. 1925; lærer ved Dalum landbrugsskole 1926-41; till. leder af Dansk Landbrugs-og Handelslaboratoriums bakteriologiske afd. 1932-41. Konsulent for De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation 1941-47; professor i mejeribrug ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1947; studierejser til Holland, Schweitz, Tyskland, Sverige og Finland.

Medl. af fl. udvalg inden for mejeri-og landbrug.

Har skrevet: Mejeribrugets Mikrobiologi, Mejerilære (s.m. OS Hansen); medarbejder ved forsk, værker og tidsskrifter.

Adresse: Pileallé 34, Taastrup.

JENSEN Harald forlagsdirektør, R.; f. 4/11 1887 i Aalborg; gift (17/2 1922) m. Xenia J., f. Knudsen, f. 8/7 1897 i Kbhvn.

Uddannelse i forsk, provinsboglader 1902-11; ansat i G E C Gads Forlag. Kbhvn. 1912-16; fuldmægtig ved Jul. Gjellerups Forlag 1916; forlagsleder smstds 1917 og direktør 1935; direktør for Nordisk Atlasforlag A/S 1951.

Medl. af bestyrelsen for Boghandlermedhjælperforeningen 1912-13, foreningens formand og redaktør af »Medhjælperen« 1915-17; medl. af Forlæggerrådets forretningsudvalg 1936-39; formand for Den danske Boghandlerforenings afregnings- og kautionsudvalg og denne forenings repræsentant i Bog- og Papirbranchens Kreditorudvalg 1936-38: næstformand i Den danske Boghandlerforening og Forlæggerrådet 1938-39; medl. af Boghandlerrådet 1938-39 og af Boghandlernævnet 1948-53; medl. af repræsentantskabet for Den danske Forlæggerforening 1947-53 og af bestyrelsen 1948-53; medl. af bestyrelsen for Danske Boghandleres Kommissionsanstalt 1949-53.

Adresse: Sortedam Dossering 57,

Kbhvn. 0.

JENSEN Harald forstander, civilingeniør, R.p.p.; f. 24/9 1890 i Gislev; søn af mejeribestyrer Torben Jensen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Nielsine f. Nielsen (død 1924); gift (5/8 1919) m. Petra Marie J., f. 14/8 1891 i Vejle, datter af murer Jens Christian Nørskov Laursen (død 1947) og hustru Amalie f. Nielsen (død 1933).

Student (Odense) 1910; cand. polyt. 1916; lærer i fysik og maskinlære ved Dalum landbrugsskoles mejeriafd. 1917-38; inspektør ved statens forsøgsmejeri, • Hillerød 1938; kst. forstander for samme 1946, udnævnt 1947; lektor i maskinlære for mejeribrugere ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks mejeritekniske Selskab fra 1942, vicepræsident 1947, præsident fra 1950; medl. af bestyrelsen for Internationalt Mælkeriforbunds danske afd. fra 1947; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1952.

Har skrevet: Mejeriets Maskiner (1927) og fl. afhandlinger i værket »Mælk, Smør og Ost« (1942); i hovedredaktionen for samme værk.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; Æt.S.5.

Adresse: Statens forsøgsmeieri,

Hillerød.

JENSEN Harry direktør; f. 7/3 1894 i Kbhvn.; søn af aut. gas- & vandmester William Jensen (død 1903) og hustru Orpheline f. Larsen (død 1936); gift m. Agnes J., f. Thorlacius.

Realeks. (Efterslægtselskabets skole) 1910; afgangseks. fra Købmandsskolen 1914; ansat i R Collstrop, A/S, Kbhvn. 1913; fuldmægtig 1924, prokurist 1933, direktør 1945, adm. direktør 1951.

Medl. af bestyrelsen for Svenska Tra-impregnerings-Aktiebolaget S.T.A.B., Lud-vika 1947, af repræsentantskabet for Det Giensidige Forsikringsselskab Danmark 1950 og af bestyrelsen for Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrop's Mindelegat 1955.

Adresse: Strandv. 12, Kbhvn. Ø.

JENSEN Harry A grosserer, R.; f. 25/4 1889 i Kbhvn.; søn af fabrikmester F G Jensen (død 1913) og hustru Anine f. Andersen (død 1907); gift (21/7 1916) m. Olga J., f. 5/2, datter af rentier M N Tønder (død 1942) og hustru Kirstine f. Hermansen (død 1939).

Handelsuddannelse i ind- og udland 1904-16; etableret som købmand i Roskilde 1916; grossererborgerskab 1919; medindehaver af firmaet Christensen & Jensen, Kolonial en gros, Roskilde 1919, eneindehaver 1922. efter firmaets omdannelse i 1956 til aktieselskab, u. navnet Christensen & Jensen, Roskilde A/S, direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Medl. af bestyrelsen for Roskilde Handelsstandsforening 1926-50 (formand 1947-50) og for Roskilde handelsskole 1931; medl. af repræsentantskabet for A/S Roskilde Landbobank 1931, af bestyrelsen for samme 1936, formand 1943; medl. af bestyrelsen for Øernes Provins Kolonial Grossist Forening 1933-39 og for Dansk Provins Kolonial Grossist Forening 1939, formand 1946-52; medl. af Provinshandelskammeret 1946-52; medl. af Danske Kolonialgrossisters Centralkontor Dagrofa's forvaltningsråd 1937, formand for forvaltningsrådet og forretningsudvalget 1955, direktør 1937-46 og 1952-55; medl. af bestyrelsen for United Nordic Importers Ltd. 1942, formand 1955; formand for Det faglige Fællesudvalg for Handelslærlinge og medl. af lærlingenævnet 1945-50; medl. af sø- og handelsretten 1948; medl. af bestyrelsen for Kolonialbranchens For-delingscentral 1946-54; medl. af styrelsesrådet for Den kgl. grønlandske Handel 1950; handelskyndigt medl. af østre landsret 1951; medl. af toldrådet 1952.

Adresse: Skovbovængets Allé 28,

Roskilde.

Sommerbolig: Niels Juels V. 10,

Solrød Strand.

JENSEN Harry Christoffer Westen handelsrejsende; f. 27/2 1902 i Aalborg; søn af forretningsfører Niels Jensen (død 1944) og hustru Karen Marie f. Pedersen (død 1935); gift 1. gang (9/11 1923) m. Ella Marie J., f. Frederiksen, f. 17/3 1898 i Aalborg, død 1945; 2. gang m. Anna Margrethe J., f. 2/9 1911 i Aalborg, datter af pensionist Holger Ortmann og hustru Anna Marie f. Hansen.

Udlært i textilbranchen hos Th. Springborg, Aalborg 1920; handelsrejsende hos Otto Volqvartz & Co. 1923, hos Jørgen Kornerup 1928; direktør for foreningen Danmarks aktive Handelsrejsende 1948-51.

Medl. af bestyrelsen for Aalborg Handelsrejsendeforening fra 1931, formand fra 1940; formand for Fællesrepræsentationen for danske Handelsrejsende 1941-51 (tildelt dennes hæderstegn i guld 1956); præsident for Nordisk Handelsrejsende Union 1951-53.

Adresse: Tyge Brahes V. 18, Aalborg.

JENSEN H C kontorchef, R., M.T. Kha.; f. 18/6 1900 i Kbhvn.; søn af gartner J Henr. Jensen (død 1956) og hustru Lilli f. Hansen; gift (12/10 1941) m. Eva Ingrid J., f. 3,9 1902 i Kbhvn., datter af assistent i Kbhvns byret Eva-ni V Lorentzen (død 1924) og hustru Johanna f. Lundstrom.

Realeks. (Johannesskolen) 1916; ansat i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1916, i Kbhvns kommune 1918-24, i A/S Valby Strømpefabrik 1924, prokurist 1930, kontorchef smstds fra 1940.

Formand for foreningen Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby fra 1945, for bestyrelsen for børneinstitutionen Margrethegaarden fra 1948 og for komitéen til opførelse af Frederiksholm kirke; medl. af komitéen til opførelse af Sjælør kirke og af Frederiksholms sogns menighedsråd; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen forebyggende Børneværn fra 1946 og næstformand for børnehavegruppen u. denne fra 1948; medl. af bestyrelsen og kasserer for Gamlehjemmet i Valby fra 1952; medl. af forsk, udvalg u. Civilforsvars-Forbundet m. m.

Adresse: Strindbergsv. 92, Kbhvn.

Valby.

JENSEN Helge maler; f. 18/5 1899 i Næstved; søn af herreekviperingshandler Sophus Jensen (død 1949) og hustru EI-ma f. Mathiesen (død 1941).

Elev af Harald Giersing 1915-16; studierejser til Tyskland, Holland, Belgien, Italien, Grækenland (Ny Carbergsfondets rejsestipendium), Paris og London; udstillede første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling 1917; gæst på Grønningen 1932 og 1933; medl. af samme 1935; udstilling i Kunstforeningen 1935; har deltaget i en række danske udstillinger i udlandet.

Arbejder: figurbilleder og landskaber; keramik (udført hos Herman A Kahler samt på Den Kgl. Porcelainsfabrik); repræsenteret med arbejder på statens museum for kunst, på museer i provinsen, på Kunstindustrimuseet og på enkelte udenl. museer; dekoreret festsalen i Danske Studenters Roklub.

Adresse: Gammel Vartov V. 27,

Hellerup.

Sommerbolig: Karrebæksminde.

JENSEN Helge oberst, K.DM., HTH.: f. 12/5 1896 i Kbhvn.; søn af direktør William Jensen (død 1939) og hustru Olga f. Larsen; gift (18/11 1935) m. My J„ f. 23/9 1903 i Odense; datter af stabsser-gent Cristen Skov (død 1924) og hustru Anne Catrine f. Jensen (død 1928).

Premierløjtn. 1918; hærens officersskoles generalstabsklasse 1928-30; kaptajn 1932; oberstløjtn. 1945; oberst i fodfolket s. å.; chef for fodfolkspioner-kommandoet 1945, for 7. regiment 1949.

Skandinavisk mester på sabel 1925; Danmarksmester på sabel og kårde fl. gange, sidst 1936; forrettede tjeneste i den franske hær 1922-23; i Pyrenæerne som stabschef i Commission de non Intervention en Espagne 1937-39; bata-illonschef for 1. batl. i den danske brigade i Sverige 1943.

Adresse: Fredericia.

JENSEN Helge redaktør; f. 22/7 1910 i Ringsted; søn af musikdirigent H C Jensen og hustru Anna f. Grejsen; gift (31/12 1932) m. Ebba J., f. 22/10 i Klint, datter af gårdejer Andreas Larsen (død 1950) og hustru Andrea f. Rasmussen.

Journalist ved Venstres Folkeblad, Ringsted 1926, ved Holbæk Amts Venstreblad 1929; redaktionssekr. ved Aarhuus Stiftstidende 1934, ved Nationaltidende 1937; påny knyttet til Aarhuus Stiftstidende 1942, medredaktør fra 1950.

Formand for Aarhus Journalistforening; medl. af undervisningsrådet for journalist-kursus ved Århus universitet.

Adresse: Skovhusv. 4, Risskov.

JENSEN Henning Højgaard professor; f. 21/11 1918 i Emb på Mors; søn af førstelærer Knud Højgaard Jensen og hustru Nanni f. Bruhn; gift (3/4 1943) m. Arendse J., f. 8/8 1921 i Vordingborg, datter af dommer Arnt Møller (se denne).

Student 1937; cand. mag. 1942; amanuensis i fysik ved Danmarks tekniske højskole 1942, lektor 1948, professor smstds 1952.

Sekretær i Selskabet for Naturlærens Udbredelse 1953.

Adresse: Rødtjørnev. 18 A, Kbhvn.

Vanløse.

JENSEN Henrik lektor, overdyrlæge, R.; f. 24/5 1894; søn af kommunelærer Gustav Jensen og hustru Alandra f. Hent-zen; gift (30/12 1924) m. Margaret J., f. 17/5 1894 i Kanton, datter af købmand Alex Potts, Kanton.

Dyrlægeeks. 1916; reservedyrlæge i hæren 1918-20; ansat ved veterinærpolitiet i Kbhvn. 1920; overdyrlæge i hæren 1932; politidyrlæge i Kbhvn. 1946; lektor i veterinær retsmedicin ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1947.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1939, formand 1940-46; medl. af overvoldgiftsretten i Kbhvn. vedr. tvistigheder ang. handel med husdyr fra 1944; æresmedlem af Houston Veterinary Association, Texas, USA 1937; korresp. medl. af So-ciété des Sciences Veterinaires de Lyon 1949; tildelt guldmedalje af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, Oslo 1945.

Har skrevet en del veterinærvidensk. artikler og artikler særlig omhandlende dyrebeskyttelsesspørgsmål.

Adresse: Stockflethsv. 36, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Smidstrup Strand pr.

Gilleleje.

JENSEN Henry rektor; f. 14/7 1907 i Randers; søn af træhandler O C Jensen (død 1951) og hustru Kathrine f. Jensen; gift (19/3 1933) m. overlærer Anna J., f. 13/3 1905 i Holstebro, datter af murermester Jørgen Jørgensen og hustru Ingeborg f. Iversen (død 1943).

Student (Randers) 1926; cand. mag. 1932; udført beregningsarbejde for geodætisk institut m. fl. 1932-33; lærer .ved Haslev gymnasium 1933-34; vikar ved Herning gymnasium 1934-35; adjunkt ved Tønder statsskole 1935; rektor ved Duborg-skolen Flensborg 1946.

Korpsrådsformand for Drenge-Spejderkorpset i Sydslesvig 1947-50; formand for Dansk Lærerforening, Sydslesvig 1952-53.

Har udg. 7.-8. udg. af Barmwater: Grundtræk af Astronomien.

Adresse: Duborg-skolen, Ridderg. 27,

Flensborg og (i Danmark): c/o Graasten Banks filial, Box D, Krusaa.

JENSEN Henry statsgeodæt; f. 7/10 1915 i Kbhvn.; søn af kontorchef i Kbhvns Kreditforening H P Jensen (død 1944) og hustru Valborg f. Hansen; gift (24/6 1939) m. adjunkt, cand. mag. Gudrun J., f. 12/7 1915, datter af sporvejsfunktionær Marinus Nielsen og hustru Frit-zine f. Pedersen.

Student 1933; geodætisk kursus v. hærens officersskole 1937; mag. scient. (geodæsi) 1938; geodætassist. ved geodætisk institut 1938, afdelingsgeodæt 1940, chef for seismisk afd. 1953, stats-geodæt s. å.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Geofysisk Forening 1949-54 (formand 1952-54): formand for Foreningen af Geodæter ved Geodætisk Institut 1950-56; referent til Bibliogiaphie Géodésique Internationale fra 1952.

Har skrevet en række afhandlinger af geodætisk, seismisk og matematisk indhold.

Adresse: Eaunstrupv. 13, Kbhvn.

Vanløse.

JENSEN Henrv L W grosserer, R1.; f. 25/2 1898 på Frdbg.; søn af ølhandler Christen Jensen og hustru Caroline f. Larsen; gift (18/6 1921) m. Elna Johanne J., f. 5/6 1897 i Kolding, datter af afd. murermester Martin Andersen Sartov og Hustru Karen S.

Uddannet i firmaet Hilligsøe, Køedt & Co.: indehaver af firmaet Iranske (Persiske) Tæpper.

Medl. af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1931, næstformand 1932 og 1940-41, formand 1936-40; formand for Tæppeimportørernes Brancheforening 1934-40; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1933, næstformand 1934-38; medl. af Grosserer-Societetets Komite 1938, næstformand 1945; medl. af lærlingerådet 1943; medl. af bestyrelsen for Foreningen Engageringskontoret for Handel og Industri, næstformand 1945, formand 1946-47; medl. af Det faglige Fællesudvalg for Handelslærlinge; medl. af det i h. t. lov af 31. okt. 1940 om midlertidige forbrugsafgifter m. m. nedsatte klagenævn og af forsk, ministerielle udvalg; medl. af sø- og handelsretten 1945, af toldrådet 1946 og af toldrådets appeludvalg 1947; medl. af Det internationale Handelskammers danske komité 1956; medl. af landstinget 1947-53, af folketinget 1957 samt af dettes finansudvalg s. å. og af hovedbestyrelsen for Den liberale Venstreforening; kasserer for Venstres Landsorganisation 1957; medl. af Kbhvns havnebestyrelse 1955; formand i bestyrelsen og direktør for A/S Den kbhvnske Venstrepresse; medl. af kommissionen ang. en Storebæltsbro 1948, af bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner 1948, af finansministeriets toldforhandlingsudvalg 1948 og af kommissionen vedr. revision af toldafgifterne 1952; delegeret i FN 1949-56.

Adresse: Strandg. 30, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Villingebækvejen, Hornbæk.

JENSEN Herluf seminarieforstander. R.; f. 26/4 1894 i Vrejlev; søn af gårdejer Lars Jensen (død 1920) og hustru Frederikke f. Petersen (død 1918); gift (1/8 1924) m. Nanna J., f. 1/11 1900 i Randers, datter af professor, forfatter Jakob Knudsen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Helga f. Bek (død 1952).

Student (Hjørring) 1912; cand. theol. 1918; højskolelærer i Vraa s. å.; seminarielærer i Silkeborg 1930; forstander ved Silkeborg seminarium 1933; medl. af direktionen for pastoralseminariet 1954.

Medl. af det rådg. seminarieud-valg 1935-55 og af repræsentantskabet for Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg; formand for Dansk Seminariefor-ening til 1956; medl. af bestyrelsen for Privatseminarieforeningen; medl. af bestyrelsen for Pensionskassen af 1925 for de private Eksamensskoler, for foreningen Norden, Silkeborgafd. 1945-53 og for Hjemmeværnsforeningen i Silkeborg 1945-47; medl. af UNESCO's nationalkomité og af seminariekommissio-nen af 1947; medl. af Silkeborg menighedsråd og af Frihedsrådets lokalkomité og den militære byledelse i Silkeborg i;, besættelsen; medl. af distrikts-udvalget for hjemmeværnet i Skanderborg amt 1949, af lærerbehovsudvalget 1953-57 og af seminarierådet 1955.

Adresse: Silkeborg.

Sommerbolig: Ugerby pr. Hjørring.

JENSEN H L afdelingsbestyrer, dr. agro.; f. 27/6 1898 i Sigerslevvester; søn af gårdejer Anders Jensen (død 1900) og hustru Anna Dorthea f. Christensen (død 1926); gift (12/11 1926) m. Helene J., f. 28/7 1907 i Wien, datter af isenkræmmer Andreas Zink og hustru Elizabeth f. Schwarz.

Realeks.; uddannelse ved praktisk landbrug 1914-18; landbrugskand. 1920; specialeks. 1923; dr. agro. 1941; assistent ved statens planteavlslaboratorium 1923-27; Rockefeller stipendiat ved Rot-hamsted Experimental Station, England 1927-29; bakteriolog ved The Linnean Society of New South Wales 1929; till. lektor ved The University of Sydney 1944-47; leder af den bakteriologiske afd. ved statens planteavlslaboratorium 1947.

Medredaktør af The Australian Journal of Science 1941-47; medl. af bestyrelsen for Foreningen Danmark, Sydney og for The Society for Experimental Biology of New South Wales 1943-47; medl. af The Society for General Microbiology 1948 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1950; korresp. medl. af The Linnean Society af New South Wales 1949; æresmedlem af The Society for Applied Bacteriology (England) 1951; medudgiver af Archiv fur Mikrobiologie fra 1957.

Har skrevet: Contributions to the Nitrogen Economy of Australian Wheat Soils (disputats) og en række større og mindre afhandlinger over jordbundsbak-teriologiske og beslægtede emner.

Adresse: Nørgårdsv. 17, Lyngby.

JENSEN H M fh. rektor, R1.; f. 22/3 1885 i Brenderup på Fyn; søn af karetmager, branddirektør J J Jensen (død 1921) og hustru Maren Kirstine f. Hansen (død 1933); gift (20/4 1916) m. Eva J., f. 14/3 1885 i Testrup, datter af friskolelærer Jørgen Bo (død 1923) og hustru Elise f. Jensen (død 1932).

Student (privat dimit.) 1905; lærer ved Frøken Jørgensens skole i Odense 1905-06; cand. mag. 1913; pædag. eks. 1914; adjunkt ved Helsingør højere almenskole 1914; lektor ved Sønderborg statsskole 1920; rektor ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen 1934, for Frederiksborg statsskole 1939-54.

Medl. af opgavekommissionen for stu-dentereks. 1922-33; censor i engelsk ved skoleembedseks. 1933-55 og ved faglæ-rereks. fra 1943; medstifter af og formand for Statsskolernes Rektorforening 1947-51.

Har skrevet: Brenderupmålet (1926).

Adresse: Stationsv. 110. Virum.

 JENSEN H Nilaus botanisk gartner, R.; f. 24/9 1888 i Vig; søn af gårdejer Morten Jensen (død 1908) og hustru Johanne Marie f. Pedersen (død 1927); gift (30/8 1912) m. Marie Guldborg J., f. 25/1 1888 i Slagelse, datter af montør Jørgen Johansen (død 1911) og hustru Eline f. Larsen (død 1932).

I gartnerlære i Vig planteskole og i den kgl. veterinær- og landbohøjskoles have; havebrugskand. 1910; assistent ved landbohøjskolens havebrugsafd. 1910-11; lærer på Aarslev havebrugs-skole 1911-12; anlægsgartner ved Aalborg 1912-14; kommunegartner i Holbæk 1914-16; 1 afdelingsgartner ved universitetets botaniske have 1916-34; stifts-gartner ved Vallø adelige stift 1934-41; botanisk gartner ved botanisk have i Kbhvn. 1941-55; studierejser til Sverige (1917), Tyskland (1922), Schweiz (1926) og Polen og Czekoslovakiet (1929).

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Havebrugskandidater 1929-31; næstformand og kasserer i Valløby-Taarnby menighedsråd 1934-41; medl. af Esajas sogns menighedsråd og kirkebestyrelse 1945-53, kirkeværge 1947-53; medl. af bestyrelsen for Dansk botanisk Forening 1948-51, for Foreningen Gartnernes Alderdomshjem fra 1949 og for Dansk dendrologisk Forening fra 1949.

Har skrevet: »Skildringer af Nutids-Erhvervsgartnerier« i Danmarks Havebrug og Gartneri (1920); afsnittet »Stauder« i Haveejernes Haandbog (1945); afsnittene »Roser«, Latinske Plantenavne og »Læge- og Krydderplanter samt Giftplanter« i Danmarks Haver (1945); talrige artikler i såvel fagblade som i dagspressen om botaniske og faglige emner; medarbejder ved Nordisk illustreret Havebrugsleksikon IV udg. (1934) og V. udg. (1945) samt ved Hagerups Konversationsleksikon (1948).

Adresse: Nakskovv. 72, Kbhvn.

Valby.

JENSEN Holger direktør; f. 21/12 1893 i Aalborg; søn af ekspeditionssekretær ved Aalborg skattevæsen J P Jensen (død 1925) og hustru Andrea f. Petersen (død 1944); gift (30/7 1921) m. Asta J., f. 13/7 1900 i Kbhvn., datter af grosserer Carl Stjerngren (død 1941) og hustru Charlotte f. Green (død 1939).

Uddannet hos konsul P Rechnitzer, Aalborg; afdelingschef i Alfred Olsen & Co. 1918; prokurist i Alfred Olsen & Co. A/S 1941; medl. af bestyrelse og direktion for Danish American Gulf Oil Company A/S 1945, adm. direktør 1950.

Medl. af bestyrelsen for Danish American Gulf Oil Transport Company A/S 1945 og for Gulf Benzin A/S.

Adresse: Dronn. Tværg. 52 C, Kbhvn. K.

JENSEN Holger direktør; f. 27/9 1894 i Århus; søn af assurandør S Jensen (død 1927) og hustru Jensine f. Henriksen (død 1945); gift (5/3 1921) m. Emmy J., f. 8/1 1896 i Kbhvn., datter af smedemester Hans Hansen (død 1935) og hustru Anna f. Poulsen (død 1933).

Student (Århus katedralskole) 1913; afgangseks. fra Den jydske Handelshøjskole, Århus 1916; ansat ved det engelske forsikringsselskab Palatine's filial for Skandinavien 1916, fuldmægtig 1917; prokurist i Forsikrings-Akts. Vidar fra dettes start 1927, kontorchef 1933, un-derdir. 1945, adm. direktør fra 1953 og till. direktør for den danske afd. af Com-mercial Union Assurance Company, London.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Tyveriforsikrings Forening 1935, næstformand 1949.

Adresse: Gyvelv. 14, Kbhvn. F.

JENSEN Holger grosserer, papirhandler, R.p.p.; f. 1/9 1890 i Kbhvn.; søn af købmand Jørgen Jensen (død 1906) og hustru Marie f. Rasmussen; gift (18/5 1916) m. Gerda Alma J., f. 15/8, datter af sadelmagermester H P Larsen og hustru Ellen f. Backer.

Uddannelse i firmaet Møller & Land-schultz; prokurist i dette firma 1915; medindehaver 1926; grossererborgerskab s. å.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Papir-handlerforening 1929, næstformand 1932 og formand for foreningens valuta-udvalg; medl. af bestyrelsen for Det Danske Mælkekompagni 1939-47, af sø- og handelsretten 1941, af bestyrelsen for Dansk Delikatesse Kompagni Dadeko 1942-44, af bestyrelsen for A/S De danske Cichoriefabrikker 1942-43, af dansk standardiseringsråds standardiserings-udvalg 1943, af handelsministeriets papirudvalg 1944-49 og af bestyrelsen for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser A^S 1949

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Hambros Allé 11, Hellerup.

JENSEN Holger vekselerer, R.; f. 8/6 1899 i Kbhvn.; søn af kontorbud Peder Jensen (død 1935) og hustru Johanne f. Christensen (død 1954); gift (29/11 1923) m. Ingeborg J., f. 26/5 1899 på Frdbg.. datter af vognmand P Andersen (død 1923) og hustru Else f. Andersen (død 1934).

Præliminæreks. 1916; ansat i vekselererfirmaet R Henriques jr. s. å., prokurist 1929, medindehaver 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Orient A/S 1946; formand for bestyrelsen og direktør for Motortramp A/S, Kallehave 1956; medl. af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab og for Dansk Ekspeditionsfond; medl. af sø-og handelsretten.

Tildelt Galathea-medaljen.

Adresse: Hjortevangen 7, Charlottenlund.

JENSEN Holger Land forstander; f. 12/3 1898 i Enslev; søn af gårdejer R J Jensen (død 1930) og hustru Kristine f. Hansen (død 1942); gift (14/10 1925) m. Else L. J., f. 11/10 1895 i Vinding, datter af arkitekt Aage Brummer (død 1909) og hustru Elisabeth f. Valeur (død 1936).

Uddannet ved Landbrug; elev på Askov højskole og Ladelund landbrugsskole: landbrugskand. 1924; lærer ved Ladelund landbrugs- og mælkeriskole 1925-33; sekretær i Danmarks Jerseyforening 1926-30; konsulent i planteavl for Kolding Omegns og Kolding Vesteregns Landboforeninger 1930-33 og for Foreningen af jydske Landboforeninger 1933-49; forstander for statens forsøgsstation ved Ødum pr. Århus fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1938-44; formand for Foreningen af danske Landbrugskonsulenter 1948-49; medl. af bestyrelsen for Landbrugets Kornforæd-lingsfond fra 1949; landbrugskyndig konsulent ved direktoratet for fængselsvæsenet fra 1951; medl. af landbrugsministeriets jordboniteringskommission fra 1955.

Har skrevet: Jerseykvæget (1927); afsnit af »Agerdyrkningslæren« (1929), af »Ensilering og Ensilage« (1943) og af »Lokale Markforsøg« (1947); redigeret de årlige planteavlsberetninger for Landboforeningerne i Jylland 1933-48; medarbejder ved en række landbrugsfaglige håndbøger og vejledninger; desuden udarbejdet beretninger og afhandlinger til »Planteavlsarbejdet i Landboforeningerne i Jylland« og artikler til landbrugspressen.

Adresse: Ødum pr. Århus.

JENSEN Ib Martin arkitekt; f. 17/6 1906 i Kbhvn.; søn af murermester J Martin Jensen og hustru Thora f. Rød; gift (23/8 1940) m. Ulla M. J., f. 14/10 1907, datter af fabrikant Axel E Tafdrup og hustru Anna f. Jacobsen.

Student (Ordrup gymn.) 1925; uddannet på kunstakademiet: arbejdet i Finland 1929 og 1930; tildelt akademiets guldmed. 1931; studierejser til forsk, lande i Europa og til USA.

Har i samarbejde med Hans Erling Langkilde efter konkurrence opført Gentofte kommunes alderdomshjem »Solhjem«, udvidet med aldersrenteboliger i 1952, rådhuset i Lyngby samt en del villaer og bankfilialer; tildelt Gentofte kommunes præmie for nybygninger 1939. 1941, 1949, 1951 og 1954. Frdbg. kommunes præmie 1943 og Gladsaxe kommunes præmie 1949 samt en række præmier i arkitektkonkurrencer, bl. a. 1. præmie for rådhuset i Korsør og for Akademisk Arkitektforenings jubilæumsudstilling, udført i Århus 1939; 2. præmie for udvidelse af Kbhvns rådhus og 2. og 3. præmier ved rådhuskonkurrencer i Odense, Århus, Tårnby og Gladsaxe; arkitekt for Den Britiske Udstilling på Christiansborg og i Tivoli (s. m. Axel Maar, 1948), Skovgaardsskolen i Gentofte kommune (1951), Elverhøjens skole i Herlev, skole i Malt ved Askov, Hillerødsholmskolen i Frederiksborg slotssogn og Facithuset i Bredgade.

Adresse: Ny Kongensg. 7, Kbhvn. K.

 JENSEN I P købmand, R.; f. 2/2 1895 i Helsinge-Valby kommune; søn af parcellist Niels Jensen og hustru Birthe Kirstine f. Olsen; gift (16/2 1919) m. Hedvig Emilie Elisabeth J., f. 27/3 1894 på Frdbg.. død 1952, datter af vaskeriejer Frederik Gelsing (død 1938) og hustru Elisabeth f. Jørgensen.

Handelsuddannelse hos købmand Valdemar Hansen, Farum; ansættelser i kbhvnske forretninger 1914-16; forvalter i A/S I F Strøm & Co„ Kbhvn. 1916-19; forvalter og rejsende hos Ove C Bjerregaard, Kbhvn. 1919-24; etableret som købmand i Teglgaardslund, Hillerød 1924.

Medl. af bestyrelsen for Hillerød Kolo-nialhandlerforening fra 1928 (formand 1934-50) og af bestyrelsen for Hillerød Handelsstandsforening fra 1934; formand for Hillerød handelsskoleudvalg og censor ved skolen fra 1935; medl. af handelsskoleudvalget for Sydslesvig fra 1947, af handelsministeriets sydslesvigske lærlingeudvalg fra 1949 og af bestyrelsen for Sydslesvigsk Studie- og Hjælpefond fra 1952; medl. af bestyrelsen for Centralorganisationen af Købmandsforeninger Øst for Storebælt fra 1937 (formand fra 1938), af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark fra 1938 (næstformand 1941-52, formand 1952-56), af Den nordiske Købmandsko-mité fra 1938, af bestyrelsen for Dansk Handelsblad fra 1938, af Fællesrådet for Vinbranchen fra 1939, af statens mel- og brødnævn 1939-41, af lærlingerådet fra 1941. af arbeidsrådet fra 1954, af Fællesudvalget af 1. Marts 1917 fra 1941, af handelsministeriets erstatningsudvalg for levneds- og nydelsesmidler fra 1942, af handelsministeriets lukkelovskommission fra 1946, af Landsforeningen Dansk Arbejdes hovedbestyrelse 1942-53, af repræsentantskabet og bestyrelsen for foreningen Norden fra 1952 samt af bestyrelsen for Hillerød konservative Vælgerforening fra 1945; konservativ folketingskandidat i Næstved-kredsen 1946; stifter af og formand for 1. Regiments Soldaterforening, Nordsjællands afd. 1930-41; stifter af og næstformand for Frederiksborg Amts samvirkende Soldaterforeninger 1933-41; medl. af »Fælles-mærketus kontrolråd fra 1949 og af Union Internationale des Organisations de Detaillants de la Branche Alimentaire fra 1946; rådsmedl. og medl. af kommission I i Internationale Vereinigung der Organisation von Lebensmittel Detaillisten fra 1952; formand for bestyrelsen for I G Schjær og Hustrus Legat fra 1952; næstformand i præsidiet for Butikshan-delens Fællesråd fra 1954; medl. af forvaltningsnævnet for Løsøre-Krigsforsik-ring fra 1953, af bestyrelsen for Pen-sionsforsikringsanstalten fra 1953, af landskomitéen for World Friendship Association fra 1953 og af landskomitéen til Kræftens Bekæmpelse; formand for bestyrelsen for A/S Carlsro Købmandshandel fra 1953. Tildelt Sveriges Kob-mannaforbunds hæderstegn i guld 1943, Suomen Wahittåiskauppiasliittos hæderstegn i guld 1947, Finlands svenska Kop-mannaforbunds hæderstegn i guld 1947, De samv. Købmandsforeninger i Danmarks hæderstegn i guld 1949 og Norges Købmandsforbunds hæderstegn i guld 1949.

Adresse: Hannelundsv. 8, Rungsted Kyst.

JENSEN Jacob direktør, statsaut. revisor, R.; f. 27/5 1896 i Silkeborg; søn af formand Anton Jensen (død 1936) og hustru Petrea f. Petersen (død 1950); gift (1919) m. Asta J., f. 7/7 1896 i Humble på Langeland, adoptivforældre: lærer Jens Fausing (død 1921) og hustru Gertrud (død 1923).

Ansat i Revisionskontoret i Aarhus som elev og senere som revisormedarbejder 1911-23; afdelingsrevisor i Revisions og Forvaltningsinstitutets Jyllands-afd. i Århus 1923-29, leder af sammes Aalborgafd. 1929-31; medl. af direktionen for A/S Revisionskontoret i Aarhus og leder af dettes bifirma, Nordjyllands Revisionskontor i Aalborg 1931-45; direktør for det selvstændige Akts. Nordjyllands Revisionskontor i Aalborg fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for A/S Revisionskontoret i Aarhus 1931-45; censor og eksaminator ved revisoreksamens praktiske del fra 1940; formand for bestyrelsen for A/S Nordjyllands Revisionskontor i Aalborg fra 1945; medl. af bestyrelsen for Foreningen af statsautoriserede Revisorer vestre kreds fra 1947, og af foreningens hovedbestyrelse fra 1950 samt af dennes responsumudvalg fra 1952; 'ormand for bestyrelsen for A/S Revionskontoret i Skive fra 1954, for A/S estjyllands Revisionskontor, Holstebro fra 1955 og for A S Revisionsinsti-tutet i Hobro fra 1956.

Adresse: Vesterbro 63, Aalborg.

JENSEN Jakob sagfører, fh. borgmester, R.; f. 14/10 1888 i Kolding; søn af murermester Jens Jensen og hustru f. Kristensen; gift (11/12 1914) m. Herdis J., f. 17/5 1889 i Sorø, datter af portør Jens Christiansen (død 1904) og hustru f. Roed.

Exam. jur. 1909; sagførerfuldm. i Kbhvn. og Nykøbing S.; sagførerbestall. 1913.

Medl. af byrådet 1921-46; borgmester 1926-37; formand for A/S Banken for Nykøbing Sj. og Omegn; medl. af sagførerrådet 1933-41, af bestyrelsen for Købstadforeningen 1937-46, af bestyrelsen for Underretssagførernes Understøttelsesfond m. m.

Adresse: Nykøbing Sjæll.

JENSEN Jens borgmester; f. 26/2 1891 i Aalborg; gift (30/7 1924) m. Mary J., f. Hansen, f. 12/11 1901 i Kbhvn.

Realeks.; handelsskoleeks.; kontorlærling, senere assistent ved Aalborg kommune 1908-29; forretningsfører og formand for Handels- og Kontorfunktionærernes Aalborg afd. 1930-54.

Medl. af Aalborg byråd fra 1933, borgmester fra 1954; formand for det sociale udvalg og for børneværnet 1937-54; formand for Sygekassen Phønix, Aalborg.

Adresse: Østeråg. 5, Aalborg.

JENSEN Jens Blegvad dommer, R.; f. 28/11 1902 i Terp ved Randers; søn af bankdirektør Niels Blegvad Jensen (død 1935) og hustru Johanne f. Stenz (død 1947); gift (25/9 1937) m. Michella J., f. 5/1 1906 i Randers, datter af aut. gas- og vandmester Hans Kirketerp Svindt (død 1949) og hustru Tine f. Hundborg (død 1954).

Student (Randers) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Randers 1928, dommerfuldm. III i Sorø 1935, dommerfuldm. II i Hellum-Hindsted herreder, Terndrup s. å., kst. dommer smstds 1945-49; kst. dommer i vestre landsret 1949-50; dommer i Frijsenborg-Faurskov birk, Hammel 1950, i Rougsø m. fl. herreder 1956.

Formand for overvoldgiftsretten i husdyrsager i Randers amt 1956.

Adresse: Randers.

JENSEN Jens Marinus forfatter, fh. højskoleforstander; f. 8/10 1896 i Fasterlund ved Skjern; søn af gårdejer Jens Chr. Jensen (død 1922) og hustru Kirsten Marie f. Jørgensen (død 1915); gift (30/10 1921) m. Aslaug J., f. 10/7 1895, datter af stationsforstander H T Hansen (død 1926) og hustru Ida f. Skoustrup (død 1910).

Uddannet ved ophold på Frederiksborg og Askov højskoler; lærer ved Glamsbjerg friskole 1920-21 og ved Køng, Askov, Brøderup og Antvorskov højskoler 1921-27: forstander for Brø-derup højskole 1927-42, for Aftenhøjskole i Århus 1943-46.

Formand for Det grundtvigske Solda-terarbejde 1933-37 og for De danske Ungdomsforeninger 1936-54, derefter æresmedlem af sidstn.; medl. af Det unge Grænseværns fællesråd 1935-42, af repræsentantskabet for foreningen Norden 1939-54, af foreningen Norden's råd 1954, af repræsentantskabet for Kirkeligt Verdensforbund 1938-40 og for Det økumeniske Fællesråd i Danmark 1948, af centralkomitéen for Finlandshjælpen 1940, af arbejdsudvalget for Dansk Ungdomssamvirke 1940-45 og af arbejdsudvalget for Nordisk Samorganisation for landbrugsfagligt og kulturelt Ungdomsarbejde fra 1948, næstformand fra 1953; formand for Aarhus Højskoleforening fra 1943; medl. af ungdoms-kommissionen 1945-52 og af bestyrelsen for Aarhusegnens Ungdoms- og Foredragskreds; medl. af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd og af styrelsen for Folkekirkeligt Oplysningsforbund 1954; formand for Danmarks økumeniske Ungdomsråd 1955-56.

Har udgivet: Harald Kidde (1924); Tagore (1925); Fridtjof Nansen (1926); Ra-thenau (1927); Albert Schweitzer (1929); Mennesker (1931); En vestjysk Lærer (1931); I Folkeforbundets Tjeneste (1931); Tiden og Ungdommen (1933); Blandt unge (1935); Nordisk Ungdomsarbejde (1936); Strejftog i Døgnet og i Tiden (1939); Ungdomsforeningen arbejder (1942); Nansen (1944); Norske Profiler (1944); Roald Amundsen (1944); Ungdomsforeningen (1945); Alt for Norge, norske Profiler II (1946); Folke Ber-nadotte (1949); Ad nordlige Veje (1950); Tre Foregangsmænd i Ungdomsforeningerne (1950); Polarflyveren Bernt Bal-chen (1952); Tonen i Hæren (1952); Fra Missionshuset til den grundtvigske Lejr (1953); Fra Skrivebord og Talerstol (1954); Haandbog i Ungdomsforenings-arbejde (1955); desuden breve og artikler af Harald Kidde (1928); medudgiver af Aage Meyer Benedictsen: De undertrykte Nationers Tolk (en mindebog, 1934-35); medredaktør af Fri Ungdom I-HI (1944); redaktør af Nordens Ungdom I-III (1948); har oversat fl. skuespil fra norsk og skrevet talrige artikler i dag- og ugeblade.

Adresse: Frederiksg. 34-36, Århus,

JENSEN Jens Michael sognefoged, amtsrevisor, R'.; f. 14/12 1884 i Væth; søn af gårdejer Gerud Jensen (død 1946, se Kraks Blå bog 1943) og hustru Johanne f. Høeg (død 1928); gift (20/6 1913) m. Kirstine J., f. 26/3 1890 i Væth, datter af gårdejer Christen Jørgensen (død 1947) og hustru Johanne f. Jensen (død 1937).

Uddannet ved landbrug; elev på Testrup folkehøjskole 1904-05; gårdejer 1913.

Sognefoged 1913-52; sognerådsformand 1921-29; amtsrådsmedl. 1928-35 og 1946 -54; amtsrevisor 1931; formand for Danmarks Sognefoged- og Lægdsmands-forening 1932-44; skatterådsmedl. 1933-43; medl. af repræsentantskabet for Banken for Randers og Omegn 1937 og af tilsynsrådet for Sparekassen for Randers By og Omegn 1943; næstformand i Brandforsikringsselskabet Vermund 1938; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke 1941-45; skyld-rådsmedl. og vurderingsformand 1943-52.

Adresse: Væth pr. Langaa.

JENSEN J K fh. skoledirektør; f. 10/2 1880 i Klim; søn af sognefoged, gårdejer Jørgen Jensen (død 1930) og hustru Inger Marie f. Christensen (død 1932); gift 1. gang (1/6 1907) m. Bodil J., f. 6/7 1880, død 1940, datter af gårdejer Jens Pedersen på Skarø (død 1946) og hustru Maren f. Hansen (død 1927); 2. gang (3/7 1946) m. Anna J., f. 29/7 1907, datter af gårdejer Niels Chr. Mikkelsen i Hedensted (død 1954) og hustru Dorthea Kathrine M. (død 1945).

Murersvend 1898; lærereks. (Jelling) 1905; lærer i Mygdal ved Hjørring 1905 -06, i Maabjerg 1906-08 og i Silkeborg 1908-21; overlærer i Nakskov 1921-25; skoledir. i Horsens 1925-50.

Socialdemokratiets kandidat i Ring-kjøbing ved folketingsvalgene 1909 og 10; medl. af Silkeborg ligningskommission 1911-13, af Silkeborg byråd 1913-21, af skatterådet for Silkeborg skattekreds 1915-21 og af Horsens klostersogns menighedsråd 1926-40; formand for Horsens kirkers bestyrelse 1930-40; kirkeværge i Horsens 1938-39.

Har udg.: Silkeborg Skolevæsens Historie 1846-1900; Borger- og Almueskolevæsen i Horsens I: Tiden indtil 1818, II: Tiden 1818-60 og III: Tiden 1860-1938; Blade af Horsens Købstads Historie, Byen og dens Patricierfamilier i det 16., 17. og 18. Aarhundrede (1945); Horsens Klosterkirke — Panteon for gamle Horsens-Slægter (1945); Stjernholm-Kvarteret i Horsens i fortid og nutid (1955); medudgiver af »Den' lille Læsebog«; har skrevet en række pædagogiske og personalhistoriske afhandlinger og artikler i forsk, håndbøger, dagblade og faglige medlemsblade og tidsskrifter.

Adresse: Hulvej 21, Horsens.

JENSEN Johan filialdirektør i Danmarks Nationalbank, R.; f. 16/8 1895 i Vadum. Vendsyssel; søn af gårdejer Christian Jensen (død 1953) og hustru Pe-trea f. Bertelsen (død 1943); gift (2 3 1928) m. Karin J., f. 1,3 1910 i Kbhvn., datter af filialdirektør i Danmarks Nationalbank Frederik Møller (død 1955. se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Vilhelmine f. Bonnichsen (død 1953).

Efter studentereks. ansat som assistent i Landbosparekassen i Aalborg 1916-20; assistent i Nationalbankens filial i Odense 1920-31, fuldmægtig i Ar-hus 1931-40, bogholder i Aalborg 1940-50, kontorchef ved hovedsædet i Kbhvn. 1950-51, filialdir. i Odense 1951.

Adresse: Overg. 10, Odense.

JENSEN Johannes dommer, R.; f. 4/11 1890 i Husum; søn af gårdejer Hans Ths. Jensen (død 1899) og hustru Else Kirstine f. Pedersen (død 1900); gift (5/8 1917) m. Karen Fabritius J., f. 13/1 1895 i Gladsakse, datter af gårdejer Niels Hansen (død 1921) og hustru Nielsine f. Fabritius de Tengnagel (død 1939).

Student (Lyceum) 1908; cand. jur. 1917; byfogedfuldm. i Roskilde s. å.; fuldm. ved Kbhvns amts nordre birk og straffedommerfuldm. ved Frdbg. birk 1918; dommerfuldm. på Samsø 1919; i Grenaa 1928; civildommerfuldm. i Roskilde 1935; dommer i Brønderslev købstad m. v. 1940; dommer i Nakskov købstad m. v. 1945.

Medl. af Grenaa byråd 1933-35.

Adresse: Nakskov.

JENSEN Johannes gårdejer, R.; f. 13/4 1888 i Tostrup på Møn; søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Dorthea Marie f. Nielsen; gift (22/3 1919) m. Inger Marie J., f. 27/9 1894 i Stubbekøbing, datter af S F Ludvig Hansen og hustru Kirsten f. Rasmussen Stryg.

Ophold på høj- og landbrugsskole; gårdejer i Tostrup.

Formand for De samvirkende sjællandske Landboforeningers kvægavlsud-valg fra 1935, for stambogs- og registreringsudvalget for rødt dansk malkekvæg fra 1945 og for De samvirkende sjællandske Landboforeningers udvalg til bedømmelse af afkom efter tyre; formand for De samvirkende danske Landboforeningers husdyrbrugsudvalg fra 1947; medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger fra 1948, af statens husdyrbrugsudvalg fra 1948, af forretningsudvalget for Landbrugets Kød1 og Kvægsalg fra 1950 og af statens vakcineudvalg fra 1951; formand for statens vakcineudvalg fra 1956.

Adresse: Thorshøj, Tostrup pr. Stege.

JENSEN Johannes kontorchef, R.; f. 6/6 1893 i Gejsing, Andst sogn; søn af bygmester Erik Jensen (død 1927) og hu-Kirstine f. Nielsen (død 1925); gift (25 6 1921) m. Asta J., f. i Kbhvn., datter af stationsforstander A Ørbeck • død 1930) og hustru Fanny f. Grosche (død 1917).

Præliminæreks.; postelev 1911; student (privat dimit.) 1915; cand. polit. 1921; assistent i postrevisionen 1915, i eer;eralpostdirektoratet 1916, sekretær 1921, fuldmægtig 1929, ekspeditionssekr. Bo. kontorchef i generaldirektoratet far post- og telegrafvæsenet 1943; till. redaktør af Post- og telegrafhåndbogen fra 1935.

Adresse: Ole Bruuns V. 14, Charlottenlund.

JENSEN Johannes statskonsulent; f. 17/10 1888 i Bovlund; søn af købmand Nis Jensen og hustru Louise f. De-mandt; gift (14/8 1913) m. Karen J., f. 23/12 1887 i Brakker, datter af gårdejer Jens Ravn og hustru Else-Marie f. Nielsen.

Lærte landvæsen og mejeribrug 1904-10; elev på Skibelund efterskole 1903, Ollerup højskole 1908 og Ladelund mæl-keriskole 1910; Iandbrugskand. 1912; konsulent for Mejeriforeningen for Nordslesvig 1912-20; statskonsulent i mejeribrug for de sønderjydske landsdele fra 1920; till. statskonsulent i mejeribrug for Ribe amt (undtagen Andst herred) og Ringkøbing amt fra 1928.

Sekretær og kasserer for Sønderjydsk Mejeriforening; sekretær for Foreningen af jydske Landboforeningers mejeriudvalg; redaktør af mejeriteksten i Nordslesvigsk Landbrugs- og Mejeritidende; medl. af statens mejeriudvalg; formand for Ladelund Elevforening og fl. a. tillidshverv.

Adresse: Aabenraa.

JENSEN Jørgen byretspræsident, K.DM.; f. 29/8 1889 i Sæby; søn af gæstgiver J P Jensen og hustru Jensine f. Pedersen; gift (12/10 1912) m. Margrethe J., f. 11/1 1890 i Sæby, datter af havnefoged Joh. Christensen og hustru Cathrine f. Poulsen.

Præliminæreks. 1904; kontorist på by-og herredsfogedkontoret i Sæby 1904-07; ved toldvæsenet 1907-12; assistent i finansministeriets 2. rev. dept., told-afd. 1912-14; student (privat dimit.) 1909; cand. jur. 1914; fuldmægtig ved Nørhald m. fl. herreders ret 1914; dommerfuldm. ved Frdbg. birk 1919; sag-førerbestall. 1919; kst. dommer i Kbhvns byret 1926-28; dommer smstds 1929; dommer i østre landsret 1939; præsident for Kbhvns byret 1945.

Medl. af udvalg vedr. frivillige auktioner 1934 og af saneringsudvalget 1935; kommissionsdommer i »tarmsagerne« 1936; medl. af udvalg vedr. af-betalingsloven 1946; næstformand i den faste voldgiftsret 1938-52; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1939-41 og for Juridisk Forening 1941-45; formand for bestyrelsen for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse 1940-52.

Adresse: Kristianiag. 22, Kbhvn. Ø.

JENSEN Jørgen kontorchef, cand. polit.; f. 10/6 1915 i Korsør; søn af rangermester S A Jensen (død 1938) og hustru Vilhelmine f. Pedersen (død 1950); gift (11/10 1941) m. Gudrun J., f. 3/9 1916 i Slagelse, datter af lærer, translatør Peder Andersen og hustru Thyra f. Schmeltzer.

Student (Sorø) 1933: cand. polit. 1944; ansat i direktoratet tor vareforsyning 1940-43; sekretær i Industrirådet 1944; fg. sekretær i finansministeriet 1945-46; sekretær i Industrirådet 1947; fuldmægtig 1948, kontorchef 1950; ansvarh. redaktør af Tidsskrift for Industri 1955; leder af Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets Erhvervsøkonomisk Institut og redaktør af institutets publikation Erhvervsøkonomiske Meddelelser 1947-51. Fast erhvervsøkonomisk kronikør ved Dagens Nyheder 1953.

Medl. af finansministeriets toldforhandlingsudvalg 1952.

Har skrevet: Dansk Industri (1953) samt kronikker og artikler om økonomiske emner.

Adresse: Strandvænget 11. Rungsted Kyst.

JENSEN Jørgen Vendelbo malermester, oldermand, se Vendelbo Jensen Jørgen.

JENSEN Kai stiftsprovst, R.DM.; f. 29/1 1899 i Grættrup i Salling; søn af lærer Niels Chr. Jensen (død 1941) og hustru Anna f. Jensen (død 1929); gift (29/1 1924) m. Emilie J., f. 18/11 1902 i Vrig-sted, datter af Vald. Smidstrup (død 1932), og hustru Christine f. Christensen (død 1914).

Student (Randers) 1917; cand. theol. 1923; kaldskapellan i As-Klakring 1923-24; sognepræst i Videbæk 1924-29; sekretær i Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. 1929-33; præst ved Skt. Lukas Stiftelsen 1933-36; forstander for Dansk Bibelskole 1936-40; sognepræst ved Århus domkirke og stiftsprovst over Århus stift 1940.

Medl. af Søndagsskoleudvalget i Kbhvn. 1932-40, af komitéen for Nyborgmøderne fra 1934, formand fra 1939, og af udvalget til Fremme af Bibelkundskab fra 1937; medl. af bestyrelsen for Skt. Lukas Stiftelsen 1933-45, formand 1937-40, for menighedsskolen Marthabo 1936-40, for Det danske Bibelselskab fra 1939, for Indre Missions diakonhøjskole i Århus 1941-55 og for asylet Børnely, Århus 1941-55, formand 1944-55; formand for inspektionen for Vor Frue kloster i Århus fra 1940; medl. af bestyrelsen for Jydsk børnehaveseminarium 1944-55; formand for Aarhus Stifts Me-nighedsraadsforening 1948-56; medl. af bestyrelsen for Stefanshjemmet 1949-55 og for Universitets-Samvirket i Århus fra 1952.

Har udg.: Ny Testamentes Tilblivelse; Troslivets Spænding; Andagtsbogen »Undervejs«; Livet med Gud; Paa Klippegrund; Korset - Verdens Haab; Hvad tror vi paa? Frygt ikke!; Hverdags-Tro (andagtsbog); Trods alt -!; Staa fast —!; Altid frejdig —!; Har Livet en Mening?; Livets Vej (prædikensamling); Det ene fornødne (andagtsbog); Hvor gaar vi hen? - Hjertets Uro og Troens Svar; - Paa dit Ord (andagtsbog); Den evige Længsel; Den kostbare Tid (andagtsbog); Den store Glæde; medudgiver af Bibelbogen med Noter; Vejledning til Mattæus-Evangeliet, Markus-Evangeliet og Lukas-Evangeliet (i Dansk Bibelværk for Menigheden).

Adresse: Århus.

Sommerbolig: Casper Møllers V. 27,

Risskov.

JENSEN Kai viceborgmester; f. 15/3 1909 i Hedehusene; søn af snedker Ferdinand Jensen og hustru Marie f. Larsen (død 1953); gift (4/4 1934) m. Frede Eleonora J., f. 9/12 1911 i Græsted, datter af Anders Josephsen (død 1947) og hustru Emile f. Madsen (død 1951).

Tømrer; medl. af Birkerød sogneråd fra 1938, formand 1943-50, 1. viceborgmester 1952; medl. af folketinget (Socialdemokratiet 1943-57; formand for Fællesorganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse 1944-54; medl. af landsskatteretten 1950-56 og af ligningsrådet fra 1956.

Adresse: Præstevangen 22, Birkerød.

JENSEN Kai Adolf professor, dr. med., R1.; f. 16/7 1894 i Kbhvn.; søn af professor, dr. phil. Ad. S Jensen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Marie f. Bloch (død 1924); gift m. Emilie J., f. 12/1.

Student (H Adlers fællesskole) 1913; med. eks. 1922; assistent ved statens seruminstitut 1924, afdelingsforstander smstds 1931; dr. med. 1927; censor i bakteriologi og parasitologi ved landbohøjskolen 1938; professor i alm. patologi ved Kbhvns universitet 1940.

Sagkyndig i alm. patologi ved retslægerådet 1941; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943, af Svenska Låkare Sållskapet, af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1946 og af Svenska Lakaresållskapets sektion for hygien och bakteriologi 1949; æresmedlem af Sociedade Brasiliera de Tuber-culose 1949; medl. af eksekutivkomitéen for Union Internationale contre la Tu-berculose 1949; præsident for Xle Con-ference de l'Union Internationale contre la Tuberculose 1950; præsident for l'Union Internationale contre la Tuberculose 1950-52; medl. af forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1950; korresp. medl. af The American Trudeau Society 1950; medl. af Academia Asiatica 1950, af Société de Pathologie comparée og af Comité International Permanent des Congrés de Pathologie Comparée 1951; medl. af det vidensk. råd på Tuberkulose-Forschungs-institut i Borstel (Tyskland) 1953 og af Det norske medicinske Selskab 1954; medl. af bestyrelsen for P A Brandt's Legat, Michaelsen-Fondet og Pasteur-selskabet.

Adresse: Juliane Maries V. 22,

Kbhvn. 0.

 

JENSEN Kai Arne professor, dr. phil.; f. 27/3 1908 i Kbhvn.; søn af restauratør Carl Jensen og hustru Emmy f. Nielsen (død 1915); gift (3/8 1932) m. Ida J„ f. 25/1 1910.

Student (Odense) 1926; mag. scient. (kemi) 1932; assistent ved polyt. lære-anst., kemiske laboratorium A 1932; assistent ved Kbhvns universitets kemiske laboratorium 1933; studieophold i Oslo, Danzig, Paris og Zurich; dr. phil. 1937; lektor i kemi ved Kbhvns universitet 1943, professor ekstraord. 1950.

Univ. guldmed. 1931; Julius Thomsen-medaljen for teknisk-kemisk forskning 1946.

Medl. af bestyrelsen for Kemisk Forening 1944-47, af Kemisk Forenings no-menclaturudvalg 1940 og af Den internationale Kemiske Unions kommission for uorganisk-kemisk nomenclatur 1949; medl. af Videnskabernes Selskab 1948.

Litterære arbejder: Om de koordina-tivt firegyldige metallers stereokemi (disputats, 1937); godt 100 afhandlinger om kemiske problemer, særligt i udenl. fagtidsskrifter.

Adresse: Bøgehøj 64, Hellerup.

JENSEN Kaj Bulow skibsreder, skibsmægler; f. 23/8 1901 i Aalborg; søn af købmand Chr. Jensen (død 1909 og hustru Anna f. Andersen (død 1910); gift (24/11 1928) m. Inger Margrethe B. J., f. 17/12 1899 i Korsør, datter af fh. søfartschef Adam Kofoed-Hansen og hustru Laura f. Buck-Friis (død 1916).

Eealeks.; handelseks. 1920; ansat i skibsmæglerfirmaet Carl Hassager & Co., Randers 1919-22, i skibsmæglervirksomhed i Hamborg 1922-23, i rederifirmaet T C Christensen, Kbhvn. 1924-32, i skibsmæglerfirmaet Holm & Wonsild 1932, prokurist 1934; skibsmæglereks. 1935, bestall. 1938; medindehaver af Holm & Wonsild og medl. af direktionen for dampskibsselskabet Myren 1945, daglig leder af dampskibsselskabet fra 1951.

Medl. af bestyrelsen for Danske Rederes Retsværn fra 1950, af Executive Committee of The Baltic and International Maritime Conference fra 1947, af sø- og handelsretten fra 1954 og af The Danish Committee of Lloyds Register fra 1957.

Adresse: Vilvordev. 17, Charlottenlund.

JENSEN Karna diakonisse; f. 30/7 1900 i Stouby sogn; datter af snedker Andreas Carl Jensen (død 1941) og hustru Birgitte f. Hansen.

Diakonisseuddannelse ved Diakonissestiftelsen på Frdbg. 1924-30, afdelingssygeplejerske smstds 1930; oversygeplejerske ved amtssygehuset i Odder 1934, ved Odense amts og bys sygehus 1939, forstanderinde smstds 1946; forstanderinde ved Diakonissestiftelsen på Frdbg. 1955.

Adresse: Diakonissestiftelsen, Peter

Bangs V. 1, Kbhvn. F.

JENSEN K Erik professor, dr. techn.; f. 10/7 1898 i Kbhvn.; søn af redaktør A J Jensen (død 1953) og hustru Anna Marie f. Nielsen (død 1950); gift (19/5 1928) m. Torborg J., f. Carlsson, f. 16,9 1900 i Sverige.

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1917; cand. phil. 1918; cand. polyt. 1924; ingeniør ved Nordisk Insulinlaboratorium s. å.; leder af A/S Dansk Gæ-rings-Industri's afd. for vand og spildevand 1927-49 og af selskabets mikrobiologiske laboratorium 1937-49; dr. techn. 1948; professor i teknisk hygiejne ved Danmarks tekniske højskole fra 1949; spildevandstekn. konsulent for fiskeriministeriet 1942; censor i mikroskopi og mikrobiologi ved Danmarks tekniske højskole 1946; medl. af boligministeriets teknikerudvalg 1948-53; konsulent i teknisk hygiejne for indenrigsministeriet og sundhedsstyrelsen 1950; medl. af World Health Organization's Expert Ad-visory Panel on Environmental Sanitation 1953.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939.

Tildelt G A Hagemann medaljen 1942.

Har skrevet: Undersøgelser over Forekomst og Uskadeliggørelse af virulente Tuberkelbakterier i Spildevand (disputats, 1948); arbejder vedr. undersøgelse og rensning af spildevand samt mikrobiologiske emner.

Adresse: Tesdorpfsv. 33 C, Kbhvn. F.

JENSEN K J generaldirektør for post-og telegrafvæsenet, K1.DM.p.p.; f. 7/5 1890 i Fjallerslev; søn af gårdejer Christen Jensen (død 1924) og hustru Kirsten Marie f. Jensen (død 1954); gift (27/12 1921) m. Marie J., f. 2/8 1901 i Aalborg, død 1957, datter af skoleinspektør T Bang (død 1930) og hustru Karoline f. Jensen (død 1930).

Præliminæreks.; indtrådt i postvæsenet 1907; assistent 1915; student (privat dimit.) 1918; cand. jur. 1923; sekretær i generaldirektoratet s. å.; fuldmægtig 1928; ekspeditionssekr. 1931; post-insp. i Kbhvn. 1933; kontorchef i generaldirektoratet 1935; afdelingschef 1937; generaldir. for post- og telegrafvæsenet 1941.

Udenl. ordener: Fi.L.21.; I.F.2*.; N.St. 0.21.; S.V.21.

Adresse: Ryvangs Allé 81, Hellerup.

JENSEN Knud direktør; f. 11/11 1901 i Sorø; søn af urmager og guldsmed Fred. Jensen (død 1940) og hustru Marie f. Henningsen (død 1941); gift (3/4 1928) m. Else J., f. 3/10 1903 i Randers, datter af bankdirektør N P Jensen (død 1924) og hustru Ingeborg f. Boisen.

Student (Sorø) 1919; ansat i Akts. for Kemisk Industri 1919, prokurist 1932, underdir. 1943, direktør 1947.

Indehaver af forsk, faglige tillidshverv.

Adresse: Solvænget 26, Lyngby.

JENSEN Knud Forum direktør, konsul, R.; f. 4/8 1897 i Vejle; søn af fotograf H P Jensen (død 1924) og hustru Karen f. Forum Petersen (død 1943); gift (20/10 1928) m. Helene J., f. 2/12 1907 i Bogota, datter af Ernest Thorin og hustru Elisa f. Cuervo.

Realeks. 1913; handelsuddannelse i Nakskov og Kbhvn. 1913-19, i Guayaquil, Ecuador 1919-21; assistent, senere inspektør og direktør i kaffeeksportfirma i Colombia 1921-31; medstifter af firmaet K F Jensen & Co. 1931, eneindehaver af firmaet fra 1955; desuden medvirket ved oprettelsen af fl. erhvervsvirksomheder i Colombia; honorær konsul i Cali.

Medl. af bestyrelsen for Cementos del Valle S. A., for Eternit Pacifico S. A., for Auto-Cali Ltda., for Fabrica de Bi-cicletas Monark de Colombia S. A. og for Sociedad de Agricultores del Valle.

Adresse: Apartado Aereo 99, Cali,

Colombia.

JENSEN Knud W grosserer; f. 7/12 1916 i Kbhvn.; søn af grosserer Peter Jensen (død 1944) og hustru Christiane f. Berthelsen; gift (8/3 1957) m. Vivi J., f. i Kbhvn., datter af viceskoleinspektør N C Arndal og hustru Helga f. Johannesen.

Student (Schneekloths skole) 1935; derefter forretningsmæssig og sproglig uddannelse i Tyskland. Schweiz, Frankrig, Belgien og England 1936-38; medindehaver af firmaet Peter Jensen, Ost en gros og Eksport 1938, eneindehaver 1944, ved firmaets omdannelse til aktieselskab 1950 formand for selskabets bestyrelse og kommitteret; medl. af bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag AS og kommitteret fra 1952; formand for bestyrelsen for Kraft Foods International AS fra 1956.

Medl. af landbrugsministeriets oste-eksportudvalg 1944-50 og af Mejeribrugets osteeksportudvalg 1950-54; formand for Foreningen af Grossister og Eksportører i Ostebranchen 1948-54; formand for Foreningen Kunst på Arbejdspladsen fra 1954.

Adresse: Jacobsmindev. 25, Sletten pr.

Humlebæk.

JENSEN Knud Valdemar overingeniør; f. 23/6 1900 i Kbhvn.; søn af fabrikant Jens Peder Jensen (død 1948) og hustru Anna Kirstine f. Hansen (død 1950); gift (2/12 1925) m. Annelene J.t f. 25/3 1901 i Kbhvn., datter af billedhugger Anders Bundgaard (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Elisabeth f. Kabell (død 1957).

Student (Henrik Madsens skole) 1918; cand. phil. 1919; cand. polyt. 1924; ingeniør i Kbhvns havnevæsen s. å., i stadsingeniørens direktorat, vejafdelingen, Kbhvn. 1925, afdelingsing. 1948. overing. og chef for vejkontoret 1956.

Medl. af det af ministeriet for offentlige arbejder i 1939 nedsatte udvalg til udarbejdelse af forslag til alm. regler for bygning af nye veje samt udvidelse og ombygning af bestående veje, af Dansk Ingeniørforenings udvalg til udarbejdelse af en betænkning vedr. bekæmpelse af gadestøj, af tilsynsrådet for dansk vejlaboratorium, af det af civilforsvarsstyrelsen nedsatte udvalg til udarbejdelse af retningslinier for rednings- og rydningstjenesten m. m.

Adresse: Sømarksv. 13, Hellerup.

JENSEN Kristian dommer, R.; f. 14/1 1899; søn af gårdejer Steffen Jensen (død 1936) og hustru Christine f. Madsen (død 1913); gift (17/8 1924) m. Rigmor J„ f. 10/1 1898, datter af afdøde guldsmed B A Lander og afdøde hustru Rosa f. Stevnsborg.

Student (Herlufsholm) 1917; cand. jur. 1923; sagførerfuldm. i 1923; dommer-fuldm. ved Frdbg. birk 1923-48; dommer i Maribo m. v. 1948.

Formand for landvæsenskommissionen for Maribo amt 1949.

Adresse: Vesterbro 34, Maribo.

JENSEN Kristian A M sektionsingeniør, cand. polyt., R.; f. 11/8 1902 i Assentoft, Essenbæk sogn; søn af karetmagermester Kristian M Jensen (død 1942) og hustru Anna Marie f. Nielsen (død 1951); gift (2/3 1929) m. Karen Sofie J., f. 26/5 1905 i Fausing, datter af sognefoged, gårdejer Anders Glavind (død 1947) og hustru Karoline f. Sørensen (død 1942).

Student (Randers) 1921; cand. phil. 1922; cand. polyt. 1927; ansat i danske statsbaner som ingeniør ved signalvæsenet 1928; tjeneste i 1. distrikt, signaltjenesten 1936; afdelingsing. i signalvæsenet 1946; sektionsing. ved 2. distrikts signaltjeneste, Århus fra 1951; lærer ved jernbaneskolen 1946-51.

Adresse: Henrik Hertz V. 28, Aabyhøj.

JENSEN Kr. Thomsen viceskoledirektør: f. 13/11 1906 i Resen ved Struer; søn af pens. baneformand Niels Jensen og hustru Ane f. Thomsen (død 1953); gift (5/7 1933) m. Agnete J., f. 18/2 1908 i Løgstrup, datter af brugsforeningsudde-ler Rasmus Bertelsen (død 1953) og hustru Anine f. Schmidt (død 1946).

Student (Viborg) 1927; lærereks. (Gjedved) 1930; sekondløjtn. 1935; mag. art. (psykologi) 1943; fast vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1932; leder af Kbhvns Kommunelærerforenings helårskoloni for drenge Thorøgaard 1933-35; kommunelærer ved Kbhvns kommnunale skolevæsen 1935, skolepsykolog 1938; undervisningsassist. i psykologi ved Kbhvns universitet fra 1943; viceinsp. ved skolepsykologisk kontor 1945, inspektør for læseklasserne 1946; skoleinsp. ved Skolen ved Sundet 1951; viceskoledir. i Kbhvn. s. å.

Medl. af folkeuniversitetets programudvalg 1946-56; formand for Kbhvns Radikale Vælgerforening 1951-52; medl. af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstre fra 1951; formand for Danmarks Social-Pædagogiske Forening 1951-53; medl. af redaktionen for Dansk Pædagogisk Tidsskrift fra 1953 og medl. af tidsskriftets forretningsudvalg i 1953; næstformand for Det Danske Selskab fra 1953; formand for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1955.

Medforfatter til Sjælens Lægebog og Skolemodenhedsproblemer; psykologiske og pædagogiske artikler i fag- og dagblade. Medl. af redaktionsudvalget for Psykologisk-pædagogisk Bibliotek 1951-55; medredaktør af Forskning og Fremskridt (1952).

Adresse: Ejderstedg. 4, Kbhvn. V.

JENSEN Lars P uddeler, folketingsmand; f. 23/4 1909 i Søllerød sogn; søn af forretningsfører for Dansk Papirarbejder Forbund Lars Jensen (død 1945) og hustru Kirstine Marie f. Nielsen (død 1915); gift (26/8 1934) m. Erna J., f. 11/10 1913 i Skamstrup sogn, datter af tømrer Karl Jacobsen og hustru Anna Margrethe f. Jensen.

Udgået fra Birkerød statsskole 1923; lærling i GI. Holte Brugsforening 1923-27; kommis i Holbæk Brugsforening 1927; uddeler i Nakskov 1936, i Silkeborg Brugsforeninger 1939-46; medl. af folketinget (Silkeborgkredsen) fra 1945 og af finansudvalget fra 1953 (næstformand fra 1957); lærer ved den socialdemokratiske arbejderskole.

Medstifter af Det kooperative Fællesråd i Silkeborg; formand for Socialdemokratiet i Silkeborg; næstformand for folketingets vareforsyningsudvalg og formand for Marshalludvalget; medl. af udvalget ang. spiritus- og gærordningen, af toldkommissionen, af toldrådet og af toldappeludvalget.

Adresse: Skovv. 55, Silkeborg.

JENSEN Laur. inspektør, R.; f. 30/6 1881 i Horsens Enge, Aalborg amt; søn af parcellist Jens Bartholin Jensen (død 1917) og hustru Inger Margrethe f. Larsen (død 1890); gift (1910) m. Thyra J., f. 13/6 1890 i Tylstrup, datter af købmand Anders Jacobsen (død 1926) og hustru Kristine Marie f. Thomsen (død 1939).

Uddannet ved landbrug; på højskole 1902-03 og 1903-04 og på landbrugsskole 1905-06; uddannet i planteforædling; ansat i frøfirmaet Hj. Hartmann & Co., Kbhvn. som forsøgsleder og inspektør for firmaets landejendomme 1914; modtog firmaets ærespræmie og diplom for tiltrækning af kålstammer 1932, studierejse i Rusland 1924. i Tyskland, Belgien og Frankrig 1926.

Formand for Kbhvns Amts Landboforening 1933-44; medl. af bestyrelsen for Roskilde Andels-Svine-SIagteri; medl. af Landsforeningen Dansk Arbejdes Kbhvns-udvalg og af Turistforeningen for Danmarks turistkultur-udvalg; formand for Kbhvns Amts Landboforenings plante-avlsudvalg; medl. af bestyrelsen for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1942 (næstformand 1953) og for De samvirkende danske Landboforeninger 1942-53; formand for Landboorganisationernes maskinudvalg; medl. af landbrugsministeriets mekaniseringsudvalg; formand for det sjællandske maskinudvalg; formand og medl. af forretningsudvalget i Andelsbankens Glostrup afd.; medl. af repræsentantskabet for Andelsbanken, af bestyrelsen for Dansk Landbrugs Andels-Maskinindkøb samt af Dansk Brandværns-Komité.

Adresse: Røde Vejrmøllegaard pr.

Glostrup.

JENSEN L P provst, sognepræst, R.; f. 31/7 1895 i Bonderup ved Fjerritslev; søn af gårdejer Lars P Jensen (død 1947) og hustru Larsine f. Pedersen (død 1936); gift (2/9 1921) m. Julie Marie J., f. 18/2 1895 i Kbhvn., datter af fabrikbestyrer M N Rysgaard og hustru Kirstine f. Karmann.

Student (Aalborg) 1915; cand. theol. 1921; kaldskapellan i Herning s. å.; sognepræst i Skibsted-Lyngby 1923; i Hor-sens-Hammer 1931; till. provst for Kær herred 1940; forstander for Dansk Bibelskole 1941-51; sognepræst i Græsted 1951.

Medl. af bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Danmark 1940, for Dansk Bibelskole, Kbhvn., for Folkekirkeligt Oplysningsforbund, Kbhvn., for Distriktsforeningen af Menighedsråd. Frederiksborg amt og af fællesbe-styrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

Adresse: Græsted.

JENSEN Magnus vicedirektør, R.; f. 2/2 1906 i Mariager; søn af gårdejer Jens Laursen Jensen (død 1949) og hustru Ane f. Pedersen; gift (29/7 1934) m. Maren J., f. 8/3 1912 i Gienstrup ved Handest, datter af gårdejer Per Vestergaard og hustru Kirsten f. Knudsen.

Efter afsluttet skoleuddannelse volontør i Den kgl. grønlandske Handel 1926, fg. assistent i Grønland s. å. assistent 1930, overassist. 1937; fg. bestyrer af kolonien Upernavik 1931, af anlægget Prøven 1934-35 og af kolonien Angmags-salik 1935-36; fuldmægtig på styrelsens kontor i Kbhvn. 1937, kontorchef 1947; kontorchef og souschef ved Den kgl. grønlandske Handel 1952, vicedir. 1956; tilsynsførende med grønlændere, der er til uddannelse i Danmark.

Medl. af bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab fra 1937, kasserer fra 1952; næstformand i Scoresbysund komitéen fra 1951. Adresse: Høje Skodsborgv. 4, Skodsborg. JENSEN Martin civilingeniør, dr. phil. & techn.; f. 10/8 1914 i Horsens; søn af musiker Rasmus Jensen (død 1945) og hustru Marie f. Skov; gift (4 5 1935) m. Inger J., f. 6/5 1916 i Horsens, datter af arbejdsmand Marius Rasmussen (død 1933) og hustru Mary f. Hansen.

Student (Horsens) 1933; cand. polyt. 1939; vidensk. assistent på bygningsstatisk laboratorium på Danmarks tekniske højskole 1939-41; ingeniør hos Monberg & Thorsen å/S 1941-42; lærer på kunstakademiets arkitektskole fra 1941; ingeniør i arbejdsministeriet 1942-45; selvstændig rådg. ingeniørforretning fra 1944; vidensk. arbejde på vindlaboratoriet på Danmarks tekniske højskole fra 1946; ingeniør hos Monberg & Thorsen A/S fra 1950; dr. techn. 1954; dr. phil. 1956.

Har skrevet: Shelter Effect (disputats, 1954); Lævirkning (1955); Biology and Physics of Locust Flight (s. m. Torkel Weis-Fogh) 1956, herunder The Aerodynamics of Locust Flight (disputats).

Adresse: Hammelstrupv. 15, Kbhvn. SV.

JENSEN Martin isenkræmmer, R.; f. 2/1 1895 på Frdbg.; søn af gartner Carl Ludvig Jensen (død 1914) og hustru Marie f. Andersen (død 1933); gift (7/5 1920) m. Astrid J., f. 20/9 1890 i Helsingør, datter af maskinmontør Peter Larsen (død 1914) og hustru Anna f. Flink.

Præliminæreks. 1911; på orlogsværf-tets ingeniørelevskole 1911-14; sekond-løjtn. i feltartilleriet 1918; uddannet ved teknisk handel hos V Løwener 1914-24; egen isenkramforretning fra 1924. Medl. af bestyrelsen for Dansk Ath-letik Forbund 1922-23; formand for KFUM's athletikafd. Ben Hur 1928-30 og for Valby lærlingehjem 1939-43; medl. af Aalholm sogns menighedsråd 1941-53 (formand 1949-53), kirkeværge 1941-42; formand for Isenkrambranchens faglige Lærlingeudvalg 1941-43; medl. af bestyrelsen for Isenkræmmer-foreningen i Kbhvn. fra 1947, næstformand fra 1952; formand for Centralforeningen for Danmarks Isenkræmmere fra 1953; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation fra 1953 og af repræsentantskabet for Dansk Købestævne fra 1H55. Adresse: Højdedraget 11, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: N-Paradisv. 3, Holte.

JENSEN M E fh. overtrafikinspektør, R. DM.; f. 12/6 1884 i Århus; søn af skomager J C Jensen (død 1924) og hustru Jørgine f. Jacobsen (død 1920); gift 1.

gang m. Marie J., f. Kromann (død 1953); 2. gang m. Ellen J., f. Knob-lauch, f. 25/7 1900.

Præliminæreks. (Århus); elev ved statsbanerne 1900; trafikassist. 1909; trafikkontrollør 1925; trafikinsp. II 1933; trafikinsp. I 1937; overtrafikinsp. 1948-54.

Medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Vælgerforening 1908-16 og 1918-21 og af hovedbestyrelsen for Jernbaneforeningen 1912-16; formand for Statsbanepersonalets Låne- og Spareforening af 1883, 1919-56 og for Huslejerforeningen i Gentofte kommune 1919-31; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1921-25 og 1929-31 og af skolekommissionen 1921-29; medl. af bestyrelsen for A/S Hellerup Klub 1924-31; næstformand i skatterådet i Gentofte skattekreds 1931-54.

Adresse: Rådhusv. 8, Charlottenlund.

JENSEN Michael H forlagsboghandler, R.; f. 17/3 1871 i Kbhvn.; søn af grosserer, vinhandler Martin Jensen (død 1895) og hustru Christine f. Dahl (død 1927); gift m. Emilie J., f. la Cour Mogensen, f. 20/11 1876 (død 1938).

Præliminæreks. (Efterslægtens skole) 1887; lært boghandelen hos Vilhelm Tryde 1887-94; videre uddannelse i Miinchen og Paris 1894-98; forretningsfører for Ugebladet Frem (Det nordiske Forlag) 1898; medindehaver af Det Schønbergske Forlag 1905-35.

Formand for Boghandler-Medhjælper-Foreningen 1900-04; medstifter af Boghandler-Medhjælper-Pensionsforeningen 1901, dens formand 1907-45; medl. af Den danske Boghandlerforening 1905-35; sekretær i Forlæggerrådet 1914-23; medl. af Boghandlerrådet 1918-35; næstformand i Den danske Boghandlerfor-enin» og i Forlæggerrådet 1924-35, formand for Boghandlerklubben 1917-28; redaktør af Dansk Boghandlertidende 1934-48; sekretær i Den danske Forlæggerforening 1935-47, æresmedlem 1947.

Adresse: Høyrups Allé 5, Hellerup.

JENSEN Mogens politiinspektør; f. 12/11 1919 i Flakkebjerg; søn af fh. gårdejer Oluf Peter Jensen og hustru Karen Emilie f. Nielsen; gift (22/7 1944) m. Edith Jytte J., f. 17/11 1921 i Kbhvn., datter af direktør Carl Christian Magny Abra-hamson (død 1954) og hustru Anna Christine f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1938; cand. jur. 1944; fg. politifuldm. ved søndre birk s. å.; interneret i koncentrationslejren Buchenwald 1944-45; fg. sekretær i justitsministeriet 1945, udnævnt 1949; kst. politiinsp. ved politiets efterretningstjeneste 1952, udnævnt 1954; justitsministeriets observatør ved processen vedr. Buchenwald-lejren i 1947; till. sekretær hos rigspolitichefen 1948-49, hos statsadvokaten for Sjælland 1949-50, midiert. fuldmægtig smstds 1950-51; medhjælper hos statsadvokaterne ved østre landsret 1950-52. Adresse: Norasv. 20, Charlottenlund.

JENSEN Niels underdirektør, civilingeniør, Chr. X Fr. M.; f. 4/4 1905 på Frdbg.; søn af udskrivningschef Vilhelm Martin Jensen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Marie f. Jensen (død 1949); gift (24/3 1939) m. Annelise J., f. 24/5 1917, datter af overretssagfører Carl Becker (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Henny f. Dø-cker.

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. polyt. 1929; ansat i F L Smidth & Co. A/S, Kbhvn. s. å., i F L Smidth & Co., Ltd., London 1930, atter ved hovedkontoret i Kbhvn. 1931; leder af selskabets afd. i Shanghai 1934-46; igen ansat ved hovedkontoret 1946, prokurist smstds 1951, underdir. 1955.

Formand for »Dansk Civilværn«, Shanghai 1943-46.

Adresse: Strandøre 14, Kbhvn. 0.

JENSEN N Max ingeniør, direktør, K1.; f. 6/11 1894 i Randers; søn af afdøde restauratør Hans Jensen og hustru Margrethe f. Sørensen; gift 1. gang (1919) m. Agnes J., datter af afdøde folketingsmand M Mortensen; 2. gang (1935) m. Kathleen J., datter af afdøde politiinspektør Campbell og hustru Ann f. Towers.

Udlært i maskinfaget; maskinisteks. 1912; konstruktøreks. 1913; konstruktør i A/S Frichs, Århus 1913-18 (i England 1915-18); ingeniør i F L Smidth & Co., New York, 1918-19, London 1919-21; direktør for West Hydraulic Co., Ltd., Luton 1921-26, for F L Smidth & Co., Ltd., og Building & Insulating Ma-terial Co., Ltd., London fra 1924, for Tunnel Portland Cement Co. Ltd., London fra 1929 (adm. direktør (Managing Director) fra 1935), for Essex Sack Co., Ltd., London fra 1930 og for F L Smidth & Co., A/S, Kbhvn. 1945; næstformand i bestyrelsen for Tunnel Portland Cement Co., Ltd. 1932; medl. af bestyrelsen for The East African Portland Cement Co., Ltd., Nairobi fra 1933. for Ribblesdale Cement Ltd., Sheffield fra 1936, for Helwan Portland Cement Co. Ltd., Cairo fra 1944, for Cement Invest-ments A/S, Kbhvn. fra 1948, for Carib-bean Cement Co., Ltd., Jamaica fra 1949, for A/S Nordiske Kabel- og Traadfabri-ker og for A/S Nordisk Industri Holding, Kbhvn. fra 1955; formand i bestyrelsen for The Clyde Portland Cement Co., Ltd., Glasgow fra 1933, for Tunnel Asbestos Cement Co., Ltd., London 1935, for Cement Ltd. Dublin 1936, for Tunnel Portland Cement Co. Ltd. fra 1940 og for F L Smidth & Co. A/S. Kbhvn. fra 1945. I

Optaget som medl. af Dansk Ingeniørforening 1930.

Adresse: Ridgecourt, Woodcote Park,

Epsom, Surrey, England.

JENSEN N P redaktør; f. 14/11 1876 i Aagerup i Frederiksborg amt; søn af parcellist Christen Jensen (død 1899) og hustru Marie f. Pedersen (død 1938); gift (29/6 1905) m. Marie Charlotte J., f. 24/5 1878 i Hillerød, datter af overlærer, cand. theol. C I Aarestrup (død 1898) og hustru Anna f. Hammelev (død 1933).

Student (Frederiksborg) 1897; cand. phil. 1898; studerede sprog og litteratur til 1901; journalist fra 1901; medredaktør af Nordsjællands Venstreblad i Hillerød i 1905; leder af Det radikale Venstres pressebureau i Kbhvn. 1905-36; derefter medarbejder ved bureauet (kulturstof, udenrigspolitik, litteratur).

Medl. af Journalistforeningens repræsentantskab fra 1918, af Journalistforbundets bestyrelse 1927-31 og af dets repræsentantskab 1934-43.

Har udg.: Morten Korch. Et folkeligt Forfatterskab (1946); periodisk medarbejder ved Tilskueren; oversætter af engelsk litteratur; redaktør af Pressens Lommebog til 1937 og af Rigsdagens Presseloges Jubilæumsbog 1943.

Adresse: Dronninggårds Allé 5, Holte.

JENSEN Olaf Emanuel direktør, civilingeniør; f. 29/11 1912 i Århus; søn af viceskoleinspektør Emanuel Jensen og hustru Elna f. Hansen; gift (15/1 1938) m. fabrikinspektør, civilingeniør Margrethe J., f. 6/6 1912 i Jordhøj ved Slangerup, datter af overretssagfører Johan Lynge-Jacobsen og hustru Johanne f. Mørck.

Student (Århus katedralskole) 1931; cand. polyt. 1936; ingeniør i Akts. for Kemisk Industri s. å., underdir. 1951, direktør 1955.

Censor ved Danmarks tekniske højskole fra 1954; delegeret ved kemikaliekomitéen u. OEEC i Paris fra 1948.

Adresse: Lipkesg. 19, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Kollerød pr. Allerød.

JENSEN O L B overretssagfører; f. 9/11 1886 på Frdbg.; søn af portner ved Den kgl. Porcelainsfabrik Christian Jensen (død 1928) og hustru Inger f. Petersdatter (død 1948); gift (4/5 1917) m. Harriet Charlotte J., f. 26/6 1883 i Nykøbing F., datter af snedkermester Carl Frederik Biilow (død 1886) og hustru Caroline f. Hansen (død 1924).

Alm. forberedelseseks. 1904; exam. jur. 1908; student (Døckers kursus) 1910; cand. jur. 1914; overretssagf. 1916.

Medl. af bestyrelsen for Købmandstandens Oplysningsbureau, A/S, for Internationalt Avisudklip, A/S, for Professor Carl Ph. Teller og Hustrus Legat og I for Ingeniør Joachim Crone Fagerlunds Legat; direktør i A S Gammel Mønt 2 m. fl.

Adresse: Carl Feilbergs V. 7, Kbhvn. F.

JENSEN Oluf forstander, R.DM.; f. 26/3 1885 i Ølstykke; søn af gårdejer Ole Jensen (død 1910) og hustru Maren f. Rasmussen (død 1885); gift (10/9 1910) m. Hansine J„ f. 17/9 1890 i Thorslun-de på Lolland, datter af gårdejer, sognefoged Erik Krag og hustru Elise f. Madsen.

Beskæftiget ved landbrug; på Høng folkehøjskole og landbrugsskole i ca. et år; landbrugskand, 1908; lærer ved Høng højskole 1908-13; købt Højagergaard i Slangerup og her oprettet Slangerup landbrugsskole 1913; forstander for denne skole til 1947.

Formand for Frederiksborg Amts Landboforening, for Landbrugets kornforædling, for Dansk Andels Gødnings-forretning og for Landbrugets filmsud-valg; medl. af Landbrugsrådets præsidium; medl. af bestyrelsen for De samvirkende danske Landboforeninger, for De samvirkende sjællandske Landboforeninger, for Kartoffelfonden, for Øernes Andelsselskab, for Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb og for AS Ammonia samt af repræsentantskabet for Andelsbanken.

Adresse: Holmegårdsv. 24, Hillerød.

JENSEN Orla socialdirektør, R..M.T. Kha. p.p.; f. 7/3 1904 på Frdbg.; søn af bogholder Adolf Jensen (død 1946) og hustru Anna f. Håkonsson (død 1925); gift (28/7 1930) m. Ketty J., f. 9/2 1902 i Nykøbing F., datter af tilskærer Edvard Emil Alsvold og hustru Clara Hansine f. Leonhardsen.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1923; cand. jur. 1929; kontorelev u. Frdbg. kommune 1920, kontorist 1923, sekretær 1929; kontorchef u. Århus kommune 1933, social-dir. smstds 1943.

Medl. af det socialpolitiske udvalg og af forsk. a. udvalg; formand for Em-bedsmandsforeningen i Århus 1947-52; medl. af Socialinspektørforeningens bestyrelse fra 1944; sekretær for Sammenslutningen af Købstædernes sociale Udvalg fra 1937; medl. af bestyrelsen for den sociale skole, for Det sociale Boligbyggeri, Århus, for Dansk Røde Kors' Århus afd., for Dansk Forsorgs-selskab, Århus afd., for mødrehjælpen i Århus og for Socialpædagogisk Forening, Århus.

Har udg.: En Studievejledning i den sociale Lovgivning; Social Services in Denmark; Danisches Fiirsorgewesen; tidsskriftartikler, især om socialpolitiske spørgsmål.

Udenl. orden: N.r.K.M.M.

Adresse: Holmev. 9, Århus.

JENSEN P A landsretssagfører; f. 2/11 1902 i Slagelse; søn af kriminalassistent Anders Jensen (død 1947) og hustru Anna Marie Amalia f. Christiansen (død 1956); gift (21/11 1931) m. Alma Caroline J., f. 1/9 1903, datter af portør ved DSB, Karl Vilhelm Mehr (død 1933) og hustru Maren f. Hansen (død 1931).

Præliminæreks. 1917; bankuddannelse 1917-22; exam. jur. 1928; sagfører 1933; landsretssagf. 1937; egen sagførerforretning i Frederikssund fra 1944; offentlige og beneficerede sager fra 1944.

Formand i bestyrelsen for A/S Kalvøen, Frederikssund fra 1944; medl. af Frederikssund ligningskommission 1947-50; medl. af Frederikssund byråd fra 1950.

Adresse: Færgev. 63, Frederikssund.

JENSEN Peter direktør, overingeniør; f. 23:2 1898 på Dollerup Mølle; søn af mølleejer Jens Peter Jensen. Nørre Tran-ders (død 1938) og hustru Mette Marie f. Bæk; gift (10/7 1928) m. Ellen Agnete J., f. 22/10 1908 i Kongerslev, datter af socialkontrollør Christian Testrup, Aalborg og hustru Karen Marie f. Toft.

Uddannet i maskinfaget som maskin-ing.; ingeniør ved A/S Aalborg Værft 1918, tegnestuechef ved maskinafd. 1926-30, chef for maskinafd. 1930-34, overing. 1934-41; underdir. i A/S Vølund 1941, merkantil og tekn. direktør smstds 1942, til rådighed for selskabets bestyrelse fra 1956; hovedrevisor i Dansk Kedelforening.

Adresse: Damgårdsv. 16, Klampenborg.

JENSEN Peter kommandør, fh. direktør for søkortarkivet, K.DM.,HTS.p.p.; f. 17/7 1891 i San Francisco, USA; søn af fiskeriforpagter Niels Jensen. Næsbyholm (død 1922) og hustru Marie f. Jensen (død 1894); gift (22 5 1947) m. Inger Margrethe J., f. 5 2 1900, datter af skibsfører Falentin (død 1930) og hustru Minna f. Møller (død 1954).

Sekondløjtn. i søværnet 1911; pre-mierløjtn. 1912; geodætisk kursus på hærens officersskole 1920-21; kaptajn 1921; orlogskapt. 1929; direktør for søkortarkivet 1933-56: kommandørkapt. 1936; kommandør 1940; Danmarks delegerede ved det internationale hydrografiske bureau i Monte Carlo 1933-56; vicepræsident for 5. internationale hydrografiske konference i Monaco 1947. Medl. af bestyrelsen for Decca Navigator AS, Danmark; Fellow of British Institute of Navigation 1949-57.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.F.2.; Po.P.R.3.; S.Kr. 3.; S.V.22.

Adresse: Hakonsv. 8 A, Bagsværd.

JENSEN Peter overlæge; f. 28/6 1898 i Hørdum; søn af hotelejer Johannes Jensen (død 1906) og hustru Mathilde f. Jacobsen (død 1952); gift (11/8 1929) m. Kirsten J., f. 10/7 1905 i Kbhvn., datter af overlæge Rolf Hertz (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Astrid f. Faurschou (død 1909).

Exam. pharm. 1916; student (privat dimit.) 1918; med. eks. 1925; hospitals-stillinger til 1929: praktiseret i Havndal 1929-35; atter hospitalsstillinger på øjenafdelinger og studierejser til 1941; specialistanerk. (oftalmologi) 1940; øjenlæge i Randers 1941; overlæge ved øjenafd på centralsygehuset i Randers 1946.

Medl. af bestyrelsen for Randers Lægekredsforening 1946-52.

Har skrevet tidsskriftartikler om oftal-mologiske emner.

Adresse; Hobrov. 61, Randers.

JENSEN Peter Boysen professor, di. phil. & med.. K.DM.; f. 18/1 1883 i Hjerting. Sønderjylland; søn af gårdejer N P Jensen (død 1894) og hustru Maren f. Lund (død 1915); gift (1811 1911) m. Olga Maria J., f. 8/9 1887 i Møgeltønder, død 1931, datter af godsinspektør Vogt (død 1902) og hustru f. Ellung (død 1938).

Student (Ribe) 1902; mag.scient. 1908; studierejse til Leipzig og Ziirich 1909; dr. phil. (Sukkersønderdelingen under Respirationsprocessen hos højere Planter) 1910; assistent ved universitetets plantefysiologiske laboratorium 1907-27; medarbejder ved dansk biologisk station 1909-20; lærer ved statens lærerhøjskole 1920-30; lektor i plantefysiologi ved Kbhvns universitet 1922-27, professor 1927-48.

Dr.h.c., Oslo 1951; dr. med. h.c. ved Århus universitet 1953: medl. af Videnskabernes Selskab 1929; korresp. medl. af Deutsche botanische Gesellschaft 1932; medl. af Deutsche Akad. d. Natur-forscher 1936, af Fysiografiska Sallska-pet i Lund 1937, af Svenska Vetenskaps-akademien 1938. af det norske Viden-skaps-Akademi 1939 og af Vetenskaps Societeten, Uppsala 1939; korresp. medl. af Americ. Soc. of Plant Physiologists 1941 og af Svenska Botaniska Foreningen 1944; medl. af Americ. Acad. Arts and Se. 1947: korresp. medl. af Bayri-sche Akademie der Wissenschaften 1949 og af Botanical Society of America 1950; æresmedlem af Dansk botanisk Forening 1951, af Zoolog-Botanische Gesellschaft Wien 1953 og af Soc. Bioch., Bioph. et Microb. Fenniae 1955; medl. af bestyrelsen for Biologisk Selskab 1929-34, formand 1932-34 og af Pasteur-Selskabet 1934-48; præsident for den 1. fytohor-monkongres, Paris 1937; formand for Botanisk Forening 1947-48.

Har offentliggjort: Die Stoffproduk-tion der Pflanzen (Jena 1932), Die Wuchsstofftheorie (Jena 1935). engelsk udg. (New York og London 1936), russisk udg. (Moskva-Leningrad 1938). Plantefysiclogi (1938. 2. udg. 1943, tysk udg., Jena 1939), Det Levende (1951-53) samt ca. 80 afhandlinger, hovedsagelig om alkoholgæring, vækststoffer hos

højere planter, stofproduktionen hos planterne og determination.

Adresse: Rådmandsg. 49, Kbhvn. N.

JENSEN Peter L direktør, R.; f. 16/5 1886 ved Stubbekøbing; søn af lods Sandvig Jensen (død 1901) og hustru Hansine f. Petersen (død 1930); gift (6/7 1929) m. Malvine Opliger J., f. 16/2 1901 i Minnesota, datter af statskredit-chef Edwin Opliger (død 1933) og hustru Calista f. Johnson.

Præliminæreks. (N-Alslev realskole); ansat på Valdemar Poulsens laboratorium 1903; assistent på Lyngby radiostation 1905-09; byggede flere trådløse stationer (Valdemar Poulsens system) i Californien 1910; opfandt elektro-dyna-miske telefonmodtagere 1911; oprettede Commercial Wireless and Development Co. s. m. E S Pridham 1911; opfandt den højttalende telefon (Magnavox) 1915; stiftede The Magnavox Co. 1917; opfandt støjfri (anti-noise) telefonmikrofoner 1917; konstruerede Magnavox til brug som højttalende modtager for radiotelefoni 1920; chef-ingeniør i Commercial Wireless and Development Company og Magnavox Co. 1911-25; Presi-dent of Jensen Radio Manufacturing Co. 1926-40; President of Jensen Industries Inc. fra 1942; consulterende ingeniør, radio og radar, for U S krigs-produktionsråd Washington D. C. 1942-45.

Udnævnt til æreslods i det kgl. danske lodsvæsen 1954; æresmedlem af The Audio Engineering Society of USA 1956; medl. af Dansk Ingeniørforening 1957.

Har udg. selvbiografien »Jensen« Højttalerens Opfinder (Kbhvn., 1948).

Adresse: 5025 Grand Avenue, Western

Springs, 111., USA.

JENSEN Petri overpostinspektør, R.DM.; f. 4/6 1888 i Skeide, Broager; søn af gårdejer J P Jensen (død 1920) og hustru Margrethe f. Thomsen (død 1937); gift 1. gang (1916) m. Elly J., f. Schmidt, død 1954; 2. gang (1955) m. Ursula J., f. Riege.

Realeks. (Sønderborg) 1907; indtrådte i tysk posttjeneste s. å.; postass. 1911; assistent i det danske postvæsen 1920; kontrollør II 1928, kontrollør I 1931; postinsp. ved overpostmesterembedet 1934; overpostinsp. i post- og telegrafvæsenets 2. distrikt 1942.

Adresse: Fredericia.

JENSEN Poul Juel handelsråd. R.p.p.; f. 4/12 1906 i Hellerup; søn af kunsthandler N C N Jensen (død 1935) og hustru Anna f. Biener; gift (20/11 1937) m. Elna J., f. 23/2 i Kbhvn., datter af lokomotivfører N C Henriksen (død 1939) og hustru Louise (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1925; Handelshøjskolens afgangsprøve 1927; uddannelse i smørbranchen; ansat, senest som afdelingschef, i Socony-Vacuum Oil Co., Casablanca 1930-35; fuldmægtig i Danish Dairies 1935, kontorchef smstds 1937-46; handelsattaché i Prag 1946; handelsråd og chargé d'af-faires i Warszawa 1951; handelsråd i Kairo 1953, i Damaskus og Beiruth 1957.

Udenl. orden: Æt.S.3.

Adresse: B. P. 135, Damaskus, Syrien.

JENSEN Povi Frederik gårdejer; f. 22 7 1879 i Ferritslev på Fyn; søn af husmand Jens Jensen (død 1920) og hustru Valborg f. Povlsen (død 1895); gift (31/8 1904 m. Karen Marie J„ f. 2/12 1876, datter af husmand Hans Kristiansen, Horsebæk (død 1934) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1885).

Statshusmand 1904-06; ejer af en gård i Horsebæk fra 1906.

Sekretær for De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift 1907-12; medl. af bestyrelsen for Fyns Stifts hus-mandsskole fra 1908; sognerådsmedl. 1912-20; medl. af repræsentantskabet for Landbosparekassen for Fyn fra 1917, af bestyrelsen for Eksportslagteriet i Odense 1920-34, af statens jordlovsud-valg 1924-52, af skyldrådet for Odense amt 1929-48 og af folketinget (Socialdemokratiet) 1935-43.

Adresse: Solhøj, Næsby, Fyn.

JENSEN Povl Johs. professor, dr. phil., R.; f. 3/5 1911 i Odense; søn af fh. overlærer, forstander for Odense købmandsskole Rasmus Jensen og hustru Christiane f. Jørgensen; gift (16 10 1940) m. Jytte J., f. 17,6 1918 på Frdbg., datter af fh. rigsarkivar, dr. phil. Axel Linvald (se denne).

Student (Odense katedralskole) 1929; cand. mag. 1935; univ. guldmed. 1936; dr. phil. 1941; bibliotekar ved det kgl. bibliotek 1942-48, konsulent 1949-52; lektor i klassisk filologi ved Kbhvns universitet 1945-48, professor 1949.

Medl. af bestyrelsen for Det filolo-gisk-historiske Samfund 1942-55; medl. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1953; medarbejder ved Corpus Platonicum Medii Aevi.

Litterære arbejder: oversættelse af Platons Timaios (i Platons Skrifter i Oversættelse VIII, 1940); Det latinske Perfektsystem, Studier i Kategorierne Modus og Tempus i Ciceros Sprog (disputats, 1941); Plotin (1948); Græsk Mystik (1953).

Adresse: Rungsted Strandv. 67, Rungsted Kyst.

JENSEN Robert Funck fabrikant; f. 20/4 1900; søn af grosserer Hermann Jensen (død 1933) og hustru Anna f. Funck; gift (9/7 1920) m. Karla F. J., f. 21/10 1899 på Frdbg., datter af pens. tjenestemand ved Frdbg. kommune Karl Eduard og hustru Ane Marie f. Johansen.

I handelslære 1914-18; repræsentant til 1922; grundlagde egen virksomhed (jernindustri) i Århus 1922.

Medl. af folketinget (Danmarks Retsforbund) 1947-50 og af folketingets finansudvalg 1947-50.

Adresse: Trøjborgv. 60, Århus.

JENSEN Sigurd stadsarkivar, dr. phil.; f. 4/1 1912 i Vitved; søn af gårdejer Marius Jensen (død 1921) og hustru Jensine f. Jensen; gift (8/10 1938) m. bibliotekar Inger J., f. 4/7 1914 i Helsingør, datter af bankdirektør Axel Behrens (død 1914) og hustru Anna f. Kjærtinge.

Student (Århus katedralskole) 1931; cand. mag. (Århus universitet) 1937; Kbhvns univ. guldmed. 1935; dr. phil. 1950; lærer ved århusianske skoler 1937-39; assistent ved Århus universitet 1939; arkivar ved rigsarkivet med tjeneste ved landsarkivet i Viborg s. å., tjeneste i Kbhvn. 1943; stadsarkivar 1956.

Medl. af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie 1954, af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1956, af bestyrelsen for Arkivarforeningen 1950-56 og af forretningsudvalget for Selskabet for Kbhvns Historie 1956.

Har skrevet: Fra Patriarkalisme til Pengeøkonomi. Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten af det 18. og Midten af det 19. Aarhun-drede (disputats, 1950); Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere 1851-1951 (1951); afhandlinger om økonomisk historie; medarbejder ved Svenskt Diplomatarium 1945-51 og ved Historikergruppens Danmarkshistorie 1950-51; redaktør af Historiske Meddelelser om København (1956 f).

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Krogstens Allé 60 A, Kbhvn.

Valby.

JENSEN S J F civilingeniør; f. 16/9 1893 i Århus; søn af postmester C M Jensen (død 1927) og hustru Anna Margrethe f. Sørensen (død 1921); gift (29/8 1932) m. ingeniørkemiker Muse J., datter af dr. vetr. AS Meschersky og hustru Marie Harbin.

Student (Århus) 1911; cand. polyt. 1916; ansat i A/S De Danske Sprængstoffabrikker 1916-17, i Bech, van Sic-len & Co., New York 1918, i De Norske Aerolit- og Fænghætfabrikker 1919; driftsbestyrer for Østasiatisk Kompagnis tanninfabrik i Hankow 1920-21; oprettede s. m. en kompagnon The Hankow Chemical Laboratory 1921; eneindehaver af dette firma 1925; afd. i Shanghai, S J F Jensen, Chemical Laboratories, Shanghai branch 1929-36; hon. konsul for Finland i Hankow 1929-40; eget laboratorium i Shanghai 1940-45; direktør for Asiatic Yeast Works, Ltd., Shanghai 1945-49; hjemrejst 1949; bosat i Sydafrika fra 1951; ansat som Research Officer i South African Coun-cil for Scientific and Industrial Research, National Chemical Research La-boratory, Pretoria 1951, som Chief Technical Department i Waterberg Co-operative Agricultural Co., Ltd., Nyl-stroom, Transvaal 1952-54; ansat i General Superintendence Co., Ltd., Syd Afrika afd. 1954-56. ved Grahamstown Potteries Ltd. fra 1957.

Har udtaget patenter på en metode til degummering af ramie og på en metode til fremstilling af et vegetabilsk ice-cream pulver af jordnødder samt opfundet en metode til tørring af bagerigær.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: 365 Highland Rd., Kensington, Johannesburg, South Africa.

JENSEN Svend direktør, lektor; f. 13/12 1916 i Kbhvn.; søn af kasserer Gunnar Jensen (død 1946) og hustru Marie f. Poulsen; gift (8/11 1941. ægteskabet opløst 1954) m. Aase J., f. 15/6 1913 i Kbhvn., datter af postkontrollør Jon Johansen og hustru Henriette f. Harder.

Handelsvidensk. kandidateks. (cand. mere.) 1943; assistent ved Handelshøjskolens regnskabslaboratorium 1939-47, lektor smstds 1944-55; till. lektor ved Kbhvns universitets rets- og statsvidenskabelige fakultet fra 1946 og ved Danmarks tekniske højskole fra 1948; direktør for Den grafiske højskole fra 1947.

Medredaktør af Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1945-48; formand for Den grafiske højskoles forskningslaboratoriums teknikerråd fra 1950; medl. af Håndværksrådets drifts- og rationalise-ringsudvalg 1951-55; formand for repræsentantskabet og forretningsudvalget for Det Danske Emballageinstitut 1952-55 og for instituttets laborato-rieudvalg 1953-55.

Adresse: Falkoner Allé 110, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Nyvang pr. Vedbæk.

JENSEN Svend Erik solodanser, R.; f. 1/9 1913 i Kbhvn.; søn af fuldmægtig i Kbhvns Handelsbank Hakon Jensen og hustru Johanne f. Jessen; gift (6 6 1936) m. balletdanserinde ved Det kgi. Teater Lillian J., f. 15/10 1911 på Frdbg., datter af smedemester Niels Jensen og hustru Irma f. Hanson.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole og balletskoler i Paris (Madame Egorova); balletdanser ved Det kgl. Teater 1933, solodanser 1942; till. lærer ved søofficersskolen fra 1947.

Hovedroller: Manden i Cirklen; Adonis i Thorvaldsen; Elskeren i La ven-tana; Lærlingen i Troldmandens Lærling; Du Puy i Livjægerne paa Amager; Orion i Sylvia; Dandy i Den skønne Donau; Gert i Kermessen i Briigge; Moren i Petrouska; Viderik i Et Folkesagn; Værten i Idolon; Generalen i Gra- '

duation Ball; Baronen i Søvngængersken; Skrædderen i Lunefulde Lucinda; Lord Capulet i Romeo og Julie; Hovmesteren i Fjernt fra Danmark; Kontrabassen i Fanfare.

Adresse: Borups Allé 123. Kbhvn. N.

Sommerbolig: Liseleje.

JENSEN Svend Skov forstander; f. 22/5 1900 i Kbhvn.; søn af postpakmester L Jensen (død 1906) og hustru Johanne Christine f. Hansen (død 1949); gift (8/8 1933) m. Bodil J., f. 15 11 1901 i Aalborg, datter af fh. postmester Carl Klitgaard (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1918; cand. theol. 1924; lærer ved det kgl. opfostringshus 1925-28; ansat ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1928-44; cand. mag. 1931; forstander og inspektør ved Det kgl. Vajsenhus 1944.

Adresse: N-Farimagsg. 51, Kbhvn. K.

JENSEN Saren M redaktør; f. 22/5 1892 i Breth ved Horsens; søn af arbejdsmand Chr. Jensen (død 1941) og hustru Ane f. Jensen (død 1951); gift (19/10 1921) m. Hertha J., f. 17/2 1896 i Fredericia, datter af fiskehandler Hans Bennedsen (død 1939) og hustru Mariane f. Nielsen (død 1954).

Uddannelse i tekstilindustrien på F C Madsens Dampvæveri i Horsens; journalist ved Horsens Social-Demokrat 1918; redaktionssekr. ved Kolding Social-Demokrat, nu Tidens Tegn, 1920, medredaktør 1921, eneredaktør fra 1937.

Medl. af Kolding ligningskommission 1925-37; medl. af byrådet fra 1937, borgmester 1946-50, 1. viceborgmester fra 1950; formand i bestyrelsen for børnehaven Vifdam fra 1952 og for Kolding sygehus fra 1946; medl. af tilsynsrådet for Julemærkesanatoriet fra 1946 og af bestyrelsen for Trold-hedebanen fra 1948.

Adresse: Skovbog. 20, Kolding.

JENSEN Theodor afdelingschef ved statsbanerne, R'.p.p.; f. 9/12 1899 i Horsens; søn af pens. portør ved DSB Hans Peter Jensen og Hustru Katrine f. Frederiksen (død 1932); gift (1/1 1926) m. Anna Katrine J., datter af toldvagtmester Poul Schrøter (død 1938) og hustru Petra f. Joensen (død 1943).

Student (Århus) 1917; cand. jur. 1927; elev ved danske statsbaner 1918, assistent 1924; sekretær i personalkonto-ret 1929, overassist. 1932; fuldmægtig i tarifkontoret 1936, ekspeditionssekr. 1937, kontorchef 1943; chef for tarif-og regnskabsafdelingen 1952.

Sekretær ved jernbaneskolen 1929-36; medl. af statsbanernes eksamenskom-mission og censor ved forsk, af fern-baneskolens eksaminer 1936-52; medl. af bestyrelsen for Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-Akts.

I en længere periode revisionschef i AS Amagerbanken.

Har skrevet bøgerne Jernbanernes Ansvar for Godstransport (1949) og Jernbanefragtkontrakten (1952).

Udenl. ordener: N.St.0.2!.; S.N.2. Adresse: Svinget 4, Kbhvn. S.

JENSEN Theodor grosserer, R1.; f. 30/4 1891 i Taarbæk; søn af rodemester Rasmus Jensen (død 1928) og hustru Niel-signe f. Andersen; gift (27/10 1916) m. Gerda J., f. i Kbhvn., datter af slagtermester Johan Lange (død 1893) og hustru Ane Nicoline f. Nielsen (død 1915).

Ansat i firmaet Ferd. Andersen & Co., Kbhvn. 1907, medindehaver 1933, eneindehaver 1943.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kolonial Grossister i Kbhvn. 1936, formand fra 1943; formand i bestyrelsen for Kolonialbranchens Fordelingscentral 1945 -53 og for Kbhvns Bedømmelses- og Vold-giftsudvalg for kaffehandelen; formand for Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet til 1957; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1950, næstformand fra 1954; medl. af sø- og handelsretten fra 1948. Adresse: H C Ørsteds V. 48A, Kbhvn. V. Sommerbolig: Nordlyv. 9, Taarbæk pr. Klampenborg.

JENSEN Thomas kapelmester, R., MI&A.; f. 25/10 1898 i Kbhvn.; søn af maskinarbejder N P Jensen (død 1931) og hustru Corta f. Nielsen (død 1948); gift 1. gang (21/12 1928) m. skuespillerinde Besse Giersing (død 1944), datter af kunstmaler Fritz Syberg (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Hansen (død 1914); 2. gang (20/6 1946) m. skuespillerinde Ilse Mengel, datter af klædefabri-kant Knud Mengel (se denne) og hustru Mie f. Walz (død 1943).

Uddannet som organist og violoncellist på det kgl. danske musikkonservatorium; studier i komposition hos Carl Nielsen; videreuddannelse som dirigent i Tyskland og Frankrig; dirigent-debut i Kbhvn. 1927; dirigent i Philharmonisk Selskab i Århus s. å.; medstifter af Århus by-orkester og dirigent i dette fra 1935; ttll. dirigent i Tivolis koncertsal 1936-48 og ved talrige symfonikoncerter med Det kgl. Kapel og statsradiofoniens symfoniorkester; gæstedirigent i London, Stockholm, Gøteborg, Oslo, Helsingfors m, v. samt ved Den jydske Opera i Århus; siden 1953 knyttet til statsradiofonien og har bl. a. dirigeret symfoniorkestret på Amerika-tournéen i 1952 og senere ved festspillene i Edinburgh samt ved koncerter i Paris, Stockholm og Bergen.

Tildelt Carl Nielsen-prisen 1955; Århus Studenterforenings æreskunstner 1956.

Adresse: V-Skovv. 18, Risskov.

JENSEN Thorvald C underdirektør, cand. jur.; f. 18/1 1903 i Struer; søn af lokomotivfører Th. Jensen og hustru Maria f. Wedderkopp; gift (12/10 1935) m. Ragna J., f. 27/11 1906 i Fredericia, datter af købmand Alfred Ousen og hustru Signe f. Jessen.

Præliminæreks. 1919; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1932; cand. jur. 1939; ansat i Den danske Landmandsbanks Fredericia-afd. 1919, ved hovedsædet i Kbhvn. 1940, underdir. smstds 1954.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kapitalanlæg A/S og for Den ny Laane-bank A/S.

Adresse: Holmens Kanal 18, Kbhvn. K.

JENSEN Vagn kontorchef, R.; f. 14/3 1903 i Svebølle; søn af bødkersvend Chr. Jensen (død 1931) og hustru Elna f. Larsen; gift (1/4 1927) m. Olga J., f. 15/7 1899 i Roskilde, datter af stationsforstander Andreas Winther (død 1938) og hustru Marie f. Nepper.

Realeks. 1918; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1922; ansat i matrikulsdirektoratet 1923-28; cand. jur. 1928; ansat u. Kbhvns kommune 1928-31; beskikk. som landsrets-sagf. 1935, beskikk. depon. 1944; fg. sekretær i undervisningsministeriet 1931, sekretær 1934, fuldmægtig 1939, ekspe-ditionssekr. 1947, kontorchef 1954.

Medl. af Danmarks Naturfredningsforenings hovedbestyrelse, juridiske udvalg og forretningsudvalg 1936; kasserer, senere juridisk-administrativ konsulent for Charlottenborg-Udstillingen; forretningsfører for Charlottenborgs Kunstauktioner 1944-48 og for Søllerød kommunes sociale boligforening 1937; sekretær i radiorådet 1946; medl. af bestyrelsen for Friluftsrådet 1943, af bestyrelsen for legatstiftelsen Sophienborg Læregaard og Strødam 1951, af statens nævn for papir og tryksager og af rigshospitalskommis-sionen af 1948; næstformand for undervisningsministeriets udvalg vedr. underlødig litteratur 1955; formand for udvalget vedr. Danmarks lærerhøjskole og for Nordisk kontaktudvalg vedr. børns og unges læsning 1956; formand el. sekretær for eller medl. af diverse nævn og kommissioner m. v., herunder byggeudvalg vedr. Emdrupborg og Jonstrups statsseminarium, Lyngby.

Har skrevet artikler i tidsskrifter og dagspressen, bl. a. om ekspropriation og natur- og bygningsfredning.

Adresse: Tjørnebakken 11, Lyngby.

JENSEN Vald. forstander. R.DM.p.p.; f. 2/12 1882 i Kirkestillinge; søn af gårdejer L P Jensen (død 1925) og hustru Michaeline f. Mortensen (død 1926); gift (9/5 1913) m. Else J., f. 7/9 i Kbhvn., død 1940, datter af mejeriejer H Buhl (død 1933) og hustru Marie f. Andersen (død 1917).

Uddannet som gartner 1897-1901; gart-nereks. på Vilvorde 1903; ophold i England 1904; gartner på Hellerupgaard 1904-10; lærer ved Vilvorde 1910-11, ejer af skolen fra 1911.

Medl. af repræsentantskabet for Alm. dansk Gartnerforening fra 1912 og af hovedbestyrelsen 1931-52, næstformand 1939-52, æresmedlem af foreningen 1953; formand for Strandvej skredsen af Alm. dansk Gartnerforening 1931-52, derefter æresmedlem; formand for Alm. dansk Gartnerforenings planteavlsudvalg 1931-52; formand for Fællesudvalget for Frugt-avlsøkonomi 1933-48; leder af Gartnerforeningens Reisebureau 1923-52; formand for Dansk Planteskoleejerforenings internationale udvalg 1918-22 og foreningens forhandler (ang. Hollands udførsel af planter til Danmark) i Haag 1919 og 1920; censor ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles havebrugseks. fra 1934; medl. af statens plantesundhedsråd 1947 og af Landbrugets Maskinudvalg 1948-52; delegeret ved Association Internationale des Producteurs de Horticulture's Kongres i Versailles 1949, Gand 1950, Wien 1951 og Kbhvn. 1952. Har skrevet: Planteskoledrift (1924); festskrift i anledning af Vilvordes 50 Aars Jubilæum (1925) og i anledning af Vilvordes 75 Aars Jubilæum (1950); Stephan Nyelands biografi i Et Hundredaars-minde (1945); redaktør af »Buske og Træer« (1947) og af »Frilandsblomster« (1949). — Medarbejder ved Nordisk III. Havebrugsleksikon fra 1920. Udenl. orden: F.M.A.3. Adresse: Havebrugshøjskolen »Vilvorde«, Charlottenlund.

JENSEN Valdemar tandlæge, R.; f. 26/9 1887 i Skive; søn af fabrikant J I M Jensen (død 1927) og hustru Else f. Halse (død 1948); gift (18/3 1916) m. Mary Christiane J., f. 24/12 1892 i Aalborg, datter af J P Bjerregaard (død 1919) og hustru Emilie f. Hvorup (død 1937).

Præliminæreks. (Birkerød) 1905; journalistisk uddannelse ved Skive Folkeblad 1905-06; tandlægeeks. 1909; studieophold i Amerika 1910-11, Dr. of dental surgery ved Northwestern University, Dental School, Chicago; prakt. i Aalborg 1911-49.

Næstformand for Nordjydsk Tandlægeforening 1919-25; medl. af den kollegiale voldgiftsret 1920-29 (formand 1926-29), af bestyrelsen for Dansk Tandlægeforening fra 1929 (formand 1932-39, æresmedlem 1948) og af bestyrelsen for A/S Diges Trælasthandel i Skive (formand fra 1935); medstifter af og formand for A/S Jensen & Sørensens Plantage i Rønbjerg ved Skive; medforpagter af Østerskompagniet i Limfjorden fra 1937 og medindehaver af Limfjordsmuslinge-Kompag-niet, Nykøbing M.; medl. af bestyrelsen for Dental-Akts. af 1934 fra 1939 og for A S C J Jensen's Eftf. fra 1947; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for AS Grønlands Industri og Handels-Kompagni 1948-51.

Adresse: Rådhushaven, Svalegårdsv.

8, Hasseris pr. Aalborg.

Sommerbolig: Oasen, Sahara, Rønbjerg.

JENSEN Wald. S direktør, grosserer; f. 15/12 1872 i Ringsted; søn af husejer Jens Jørgensen (død 1904) og hustru Kirsten f. Pedersen (død 1898); gift (21/10 1902) m. Inger Margrethe J., f. 15/8 1874, død 1947, datter af garver N P Larsen (død 1905) og hustru f. Carrø (død 1904).

I otte år lærling og kommis hos købmand Fritz Harder i Helsingør; derefter ansat i A/S Frisenborg Fabrikker, adm. direktør 1909, senere formand i selskabets bestyrelse og ejer af dette til 1923; s. m. J M Holst stifter af og direktør for Slagteriernes Central 1924; medl. af bestyrelsen for Krogh, Brøchner & Horst, A/S 1941.

Næstformand i byggeudvalget for kurstedet Nyborg Strand 1912 og sekretær for Nyborgmøderne 1910-18; hovedkasserer for Kirkeligt Landsforbund af 1911, for Kirkeligt Forbund af 1933 og for Luther kirkens opførelse; kirkeværge for Luther kirken; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Kirkefond og i bestyrelsen for Kbhvns Arbejdshjem fra 1917; formand i Rosenvængets sogns menighedsråd.

Adresse: Strandv. 59, Kbhvn. Ø.

JENSEN Walter oberstløjtnant, R1., HTH.; f. 15/8 1903 i Havndal; søn af gartner Isak Jensen (død 1945) og hustru Marie; ugift.

Premierløjtn. 1927, kaptajn 1938. oberstløjtn. af artilleriet 1948.

Adresse: 32. artilleriafd., Holbæk.

JENSEN Viflgo ambassadør, R.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 10 6 1899 i Hellerup; søn af amtsforvalter, folketingsmand N P Jensen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Kirstine f. Nielsen; gift (26,12 1925) m. Hedwig J., f. Ho-mentowski, f. 12/3 1902 i Lithauen.

Sekretær i udenrigsministeriet 1921; konsulatssekr. i Flensborg 1923, i Kau-nas 1924; atter sekretær i udenrigsministeriet 1925; vicekonsul i New York 1929; sekretær i udenrigsministeriet 1933; lega-tionssekr. i Bruxelles 1934; leder af udenrigsministeriets oplysningskontor på Verdensudstillingen i Paris 1937; konsul i Antwerpen s. å.; leder af Danmarks konsulære repræsentation for Belgien 1941; legationsråd, chargé d'affaires a. i. i Bruxelles og Luxembourg 1945; konsul i New York 1946; tjenstg. i udenrigsministeriet 1948; kontorchef 1949; chef for udenrigsministeriets erhvervskontor 1951; generalkonsul for New Zealand og kronkolonien Fiji-Øerne og chargé d'affaires i Wellington 1953; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela 1955, ambassadør 1956.

Formand for tilsynskomitéen for det skandinaviske Sømandshjem i Antwerpen 1937-46 og for Komitéen til oprettelse af den danske Sømandskirke i Antwerpen 1938; æresformand for sammenslutningen Frit Danmark i Belgien 1944; ekstraordinært medl. af Studentersangforeningen; medl. af dollarsudvalget og af statens eksport-kreditudvalg; næstformand for regeringsudvalget for teknisk bistand til underudviklede lande; medl. af Udvalget til unge Handelsmænds Uddannelse i Udlandet; formand for regeringens dol-larpræmieringsudvalg 1952.

Udenl. ordener; B.K.4.; B.L.H.2.; B.r.K.M.l.Kl.; Ch.F.3.; Li.G.4.; L.E.4.

Adresse: Embajada de Dinamarca,

Avenida Orrantia 610 San Isidro, Lima, Peru.

JENSEN Viggo A professor, overlæge, dr. med.; f. 22/12 1905 i Kbhvn.; søn af maskinmester Vilh. A Jensen (død 1947) og hustru Gundhild f. Kemner; gift (17,3 1932) m. Karen J., f. 29 10 1906 i Odense, datter af øjenlæge, dr. med. O H Saunte og hustru Marie Louise f. von Thun (død 1912).

Student (Ordrup gymn.) 1924; med. eks. 1931; hospitalsuddannelse i Odense, rigshospitalet og kommunehospitalet i Kbhvn.; studieophold i Paris og Budapest; dr. med. (Clinical Studies of the Tributory Thrombosis in the Central Retinal Vein) 1946; øjenlæge ved Århus kommunehospital 1944, overlæge ved øjenafd. fra 1957; professor i oftal-mologi ved Århus universitet fra 1952.

Formand for Provinsøjenlægernes Organisation 1946-52; medl. af bestyrelsen for Jysk Medicinsk Selskab 1943-47.

Adresse: Rislundv. 9, Risskov.

Sommerbolig: Fuglsø Bakker pr.

Knebel.

JENSEN-BROBY J Chr. gårdejer, statsrevisor, K.; f. 18/2 1888 i Nordrup ved Ringsted; søn af sognefoged, gårdejer Chr. Jensen (død 1942) og hustru Sofie f. Pedersen; gift (17/6 1914) m. Elna J-B„ f. 17/7 1891 på Giesegaard, datter af herskabskusk Kristoffer Rasmussen og hustru Sofie f. Pedersen (død 1916).

I tømrerlære 1902-05; på Rødkilde håndværkerskole vintrene 1906 og 07; på Det tekniske Selskabs dagskole (bygningshåndværk), Kbhvn. 1907-09; arbejdede som tømrersvend i Kbhvn., provinsen, Sønderjylland og Hamborg; selvstændig håndværksmester 1910; gik til landbruget 1911, overtog Skovlygaard i Broby ved Sorø 1914.

Næstformand for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1915-17, formand 1917-18; menighedsrådsmedl. 1918-26; folketingsmand (Gudme-kredsen) fra 1919 (1929-39 till. for Nyborg-kredsen); kirkeministeriets bygningskonsulent for Sorø og Præstø amter 1922-47; formand for Sorøegnens Landboforenings husdyrudvalg 1922-29: medl. af folketingets

lønningsudvalg 1924-34; formand for Midtsjællands Kvægavlsforening 1928-45; medl. af bestyrelsen for Sorøegnens Landboforening 1930-42 og for Sorøegnens Andelssvineslagteri 1933-46; medl. af finansudvalget 1929, næstformand og ordfører 1945, formand fra 1947; medl. af byggeudvalget for psykopatanstalterne 1934, for det ny radiofonihus 1936, for Set. Knuds gymnasium i Odense 1938 og for statens seruminstitut 1938; formand for Det sjællandske Kvægavlsforbund og medl. af De samv. sjællandske Landboforeningers husdyrudvalg 1936-46; medl. af repræsentantskabet for A/S Det Danske Luftfartselskab 1938-51, medl. af bestyrelsen for samme og af styrelsen for Scandinavian Airlines System fra 1951; formand for Sorøkredsens Venstrevælgerforening 1938-42; medl. af Venstres rigsdagsgruppes bestyrelse 1936-47, af Det sjæll. Venstres hovedbestyrelse 1939-42, af rigsdagsudvalget for Teknologisk institut 1940, af landsskatteretten 1940, af indenrigsministeriets særlige udvalg vedr. statens forhold til byggeriet 1941, af de parlamentariske kommissioner af 1945 og 1946, af byggeudvalget for statens veterinære serumlaboratorium 1946-49, af kommissionen ang. rigshospitalets omordning og fra 1956 af rigshospitalets byggeudvalg, af Søllerød sogneråd 1946-50 og af rigsdagens Grønlandsudvalg 1946-48; statsrevisor 1946; formand for stats-regnskabsrådet 1953; medl. af repræsentantskabet og af det særlige udvalg i Kbhvns Brandforsikring samt af byggeudvalget for Emdrupborg 1948; medl. af folketingets byudviklingsudvalg 1951, af statsradiofoniens byggeudvalg 1953, af statens husholdningsråds byggeudvalg 1953, af bestyrelsen for A/S Hindsgavl og af repræsentantskabet for foreningen Norden 1954; formand for tilsynsrådet for iagttagelseshjemmet Ege-vang i Nærum.

Adresse: Dronninggårds Allé 38, Holte.

JENSEN-EGEBERG Jens Peter fh. stationsforstander, R.DM.; f. 17/9 1873 i Bleld; søn af gårdejer Hans Jensen (død 1913) og hustru Maren f. Jensen (død 1905): gift (17/9 1902) m. Eleonora J-E., f. 29/8 1879 i Esbjerg, datter af stationsforstander Carl Thomsen (død 1930) og hustru Johanne f. Thomsen (død 1940). Alm. forberedelseseks. (Horsens) 1889; elev ved statsbanerne 1891; assistent 1893; tjenstg. på forsk, jydske stationer; overassist., senere trafikkontrollør i Hillerød 1919; stationsforstander i Aalborg 1927-39.

Medl. af Skanderup-Stilling sogneråd 1909-1917; tidl. medl. af bestyrelsen for højspændingsanlæget Østjylland.

Adresse: Strandhøjsv. 11, Charlottenlund.

JENSEN-EGEBERG Tage overingeniør, cand. polyt.; f. 30/11 1903 i Skanderup sogn; søn af fh. stationsforstander Jens Peter Jensen-Egeberg (se denne); gift (22/11 1930) m. Lula J-E,, f. 3/10 1903 på Frdbg., datter af direktør N Juel Schmidt (død 1942) og hustru Mary f. Tønder.

Student (Frederiksborg statsskole) 1922; cand. polyt. 1929; ingeniør ved Kbhvns belysningsvæsen, elværkerne s. å.; driftsing. smstds 1938, ingeniør hos overingeniøren for elværkerne 1946, af-delingsing. smstds 1948, overing. for elværkerne fra 1954.

Adresse: Springbanen 91, Gentofte.

JENSENIUS Hans overkirurg, dr. med.; f. 15/2 1907 i Glumsø, Præstø amt; søn af godsforvalter Fritz Jensenius (død 1946) og hustru Valborg f. Koch (død 1929); gift (10/2 1934) m. Maria (Mitzi) J., f. 31/7 1908 i Østrig, datter af skomagermester Franz Glatz (død 1917) og hustru Anna f. Flasch (død 1914).

Student (Schneekloths skole) 1924; med. eks. 1932; dr. med. (Results of Experimental Resections of the Small Intestine on Dogs) 1945; hospitalsansæt-telser i Assens, Nykøbing M., Kbhvn. og Århus; 1. reservekirurg ved Århus kommunehospital 1943-48; afdelingslæge ved Odense amts og bys sygehus, kirurg, afd. 1949-53, overkirurg smstds 1953.

Adresse; Amtssygehuset, Odense.

JENSENIUS Herluf tegner, MI & A.; f. 5/10 1888 i Kbhvn.; søn af bygningskon-duktør Johannes Jensenius (død 1893) og hustru Julie f. Johansen (død 1936); gift (1912) m. Ellen J., f. 9/6 1886, datter af gartner Morten Petersen (død 1892) og hustru Johanne f. Petersen (død 1928).

Lærereks. (Blaagaard) 1909; ansat ved Kbhvns kommuneskoler 1909-19; tegner ved Klods Hans fra 1914, redaktør 1922 -25; medarbejder ved B.T. 1919-27 og ved Blæksprutten fra 1916, redaktør af sidstn. fra 1935; medarbejder ved Dagens Nyheder 1927-33 og ved Berlingske Tidende fra 1934; medl. af Grønningen fra 1927; i bestyrelsen for Alfred Schmidts tegnerlegat fra 1928; formand for Danske Bladtegnere 1936-49, derefter æresmedlem; medl. af Børnehjælps-dagens forretningsudvalg 1923-53.

Tildelt Eckersberg medaljen 1936.

Har bl. a. illustreret en række af H C Andersens eventyr og historier; Mit eget Eventyr uden Digtning; Krohn's Peters Jul; Kaj Munk's Danmark og Jesus Historier; Grundtvigs Velkommen igen, Guds Engle smaa; repræsenteret med tegninger i H C Andersens Hus, Odense, Teatermuseet, Kbhvn., Nasjonalgalleriet, Oslo og Nationalmuseet, Stockholm.

Udenl. orden: S.V.3'.

Adresse: Rådhusstr. 1, Kbhvn. K.

Sommerbolig: »Bakkedal«, Rørvig.

JEPPESEN Asger fh. afdelingsarkitekt, R.; f. 5/6 1890 i Kbhvn.; søn af arkitekt E F Jeppesen (død 1934) og hustru Louise f. Floor (død 1929); ugift.

Uddannelse på Teknisk skole; afgang fra kunstakademiet 1923; vikarassist. u. Kbhvns bygningskommission 1916-19; bygningsassist. 1919-30; bygnings-insp. 1930-32; vicebygningsinsp. 1932-39; afdelingsarkitekt u. stadsbygmeste-rens direktorat 1939-55.

Medl. af bestyrelsen for J Hendriksen og Hustrus Legat 1924 (formand 1936-41) og for børnehjemmet Kana 1948-54.

Har s. m. Hans Carl Andresen foretaget udvidelser af amtssygehusene i Hjørring og Brønderslev.

Adresse: Søborg Torv 8, Søborg.

JEPPESEN Ernst Petry købmand, vicekonsul; f. 3/5 1898 i Nykøbing F.; søn af købmand, vicekonsul J P Jeppesen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Johanne Kirstine f. Petry (død 1900); gift (2/12 1925) m. Sophie J., f. 13/9 1898 i Kbhvn., datter af apoteker Carl Abildgaard, Nykøbing F. (død 1932) og hustru Johanne i. Madsen.

I lære hos Jacob E Tommerup, Nysted 1914-18; på Købmandsskolen i Kbhvn. 1918-19; videre uddannelse i firmaer i USA og Sydamerika 1919-22; ansat i faderens firma J P Jeppesen (kaffe en gros), Nykøbing F. 1922, leder af firmaets afd. i Næstved 1925-39 og af datterfirmaet J P Jeppesens Kaffebrænderi, Kbhvn. 1939-41, eneindehaver af J P Jeppesen, Nykøbing F. 1941, medindehaver s. m. to sønner fra 1956; nederlandsk vicekonsul i Nykøbing F. 1950.

Formand i bestyrelsen for A Nielsen & Co. A/S, Nykøbing F. fra 1941; medl. af repræsentantskabet for Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank fra 1942.

Adresse: Kongensg. 20, Nykøbing FI.

JEPPESEN Frederik Emil murermester, administrator, R.DM.; f. 6/11 1883 i Kbhvn.; søn af murermester Jens Jeppesen (død 1941) og hustru Johanne f. Guldbrandsen (død 1904); gift (10/8 1918) m. Karen Ellen J., f. 3/6 1898 i Næstved, datter af guldsmed Valdemar Berth (død 1914) og hustru Ellen f. Ah-rentzen (død 1937).

Præliminæreks. (Slomanns skole) 1900; i murerlære s. å.; svend 1902; murermester i Kbhvn. 1915-34.

Bygningskyndig direktør for A/S Dansk Kapitalanlæg; formand for A/S Mtr. Nr. 30, Billedteaterselskabet; medl. af bestyrelsen for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1933-48, for Kong Christian den IX' og Dronning Louises Jubilæumsasyl, for Det kgl. danske Haveselskab og af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring.

Adresse: Bernhard Bangs Allé 40,

Kbhvn. F.

JEPPESEN Georg Ejnar stationsforstander, R.; f. 29/4 1891 på Frdbg.; søn af lokomotivfører i DSB August Ferdinand Jeppesen (død 1935) og hustru Frederikke f. Jensen (død 1935); gift (14/8 1920) m. Ebba Victoria J., f. 2/5 1898 i Kbhvn., datter af bygningskonduktør Jens Hansen (død 1926) og hustru Lau-renze f. Hansen (død 1924).

Præliminæreks. (Helsingør); trafikelev ved danske statsbaner 1907; trafikas-sist. 1916, overassist, 1931, overkontrollør 1933; kst. stationsforstander på Kbhvns godsbanegård 1937-38; stationsforstander for samme 1950.

Adresse: Tagensv. 77, Kbhvn. N.

JEPPESEN Hans gårdejer; f. 25/10 1888 i Ramsølille; søn af gårdejer Peder Jeppesen (død 1933) og hustru Maren f. Nielsen (død 1911); gift (7/4 1925) m. Martha Hansigne J., f. 12/5 1895 i Høje Taastrup, datter af gårdejer Anders Larsen (død 1928) og hustru Kirsten f. Petersen (død 1913).

Elev på Frederiksborg højskole vinteren 1905-06; uddannelse ved mejeribrug 1906-08; elev på Tune landboskole vinteren 1908-09; forpagter af fødegården 1916; ejer af samme fra 1933.

Formand for Gadstrup Andelsmejeri 1921-30 og for Lejrekredsens radikale Venstre 1921-50; medl. af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund fra 1921, formand fra 1937; medl. af sognerådet 1925-40, formand 1929-32 og 1933-40; landvæsenskom-missær fra 1933; formand for GI. Roskilde Amts Sogneraadsforening 1935-43; medl. af bestyrelsen for Roskilde Andels Svineslagteri 1936-42; amtsråds-medl. fra 1938; medl. af Køge skatteråd 1940-50, af arbejdsrådet 1943-54 og af ligningsrådet fra 1950; medl. af landstinget og af dettes finansudvalg samt formand for den radikale lands-tingsgruppe i 1953; medl. af overfredningsnævnet fra 1954; formand for land-væsensnævnsområdet for Roskilde købstad m. v. fra 1954 og for kredsledelsen for Andelsbankens afd. i Roskilde 1955.

Adresse: Risagergaard, Ramsølille

pr. Havdrup.

JEPPESEN H Hjerne statsaut. revisor, cand. merc.; f. 1/11 1913 i Odense; søn af vikler O Hjernø Jeppesen og hustru Anna f. Stolzenbach; gift (16/1 1937) m. Gudrun J., f. 16/5 i Rheine i Tyskland, datter af ingeniør Otto Jørgensen (død 1953) og hustru Ida f. Eriksen.

Realeks. 1930; eks. fra Købmandsskolen Odense 1931; Handelshøjskolens diplomprøve 1938; revisoreks. 1940; cand. mere. 1945; beskikk. som statsaut. revisor 1940; aut. regnskabskyndig tillidsmand i tvangsakkordsager 1944; ansat hos forsk, revisorer 1930-44; selvstændig revisionsvirksomhed fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for Handelsvidenskabelig Studieklub (nu sektion for regn-

skabsvæsen og intern organisation u. Foreningen af danske Erhvervsøkono-mer) fra 1938 (sekretær 1944-49) og af bestyrelsen for Foreningen af statsaut. Revisorers østre kreds fra 1942, formand 1948-54; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af statsaut. Revisorer 1943-57, formand 1954-57; medl. af foreningens responsumudvalg fra 1947, formand 1954-57, af forretningsudvalget for dens studiefond 1948-54 og formand for dens understøttelsesfond 1954-57; medl. af præsidiet for VII nordiske revisorkongres i Helsingfors 1954, af Det nordiske Revisorsekretariat (fra 1957: Det nordiske Revisorforbund) fra 1954 og af Dansk Nationalkomite for Rationel Organisation fra 1955, af bestyrelsen for Cand. mere.-clubben fra 1952 (foreningens sekretær) og af trustkommissionen 1949; eksaminator og censor ved revisoreks. fra 1948; censor i erhvervsøkonomi ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1954; medl. af hovedbestyrelsen for Vanførefonden fra 1955 og af bestyrelsen for Ferdinand Hinds-gauls Fond fra 1956.

Medredaktør af Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1942-48, medl. af redaktionsudvalget 1948-54; medl. af redaktionskomiteen for tidsskriftets fortsættelse Erhvervsøkonomisk Tidsskrift fra 1955; medl. af tidsskriftsudvalget for Revision og Regnskabsvæsen fra 1950, af redaktionen fra 1953.

Har skrevet talrige artikler i inden-og udenlandske fagskrifter, bl. a. om revisoruddannelse, regnskabsteorier og industrirevision samt større afhandlinger om koncernregnskaber og om revisors ansvar.

Adresse: Skt. Markus Allé 5,

Kbhvn. V.

Sommerbolig: »Hea«, S-Strandv. 86,

Helsingør.

JEPPESEN Jeppe viceskoledirektør; f. 14/7 1896 i Ramsølille; søn af gårdejer Peder Jeppesen (død 1933) og hustru Maren f. Nielsen (død 1911); gift (13/4 1925) m. Gudrun J., f. 26/9 1900 i Vordingborg, datter af seminarieforstander Th. Halse (død 1938 se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Marie f. Lauesgaard (død 1941).

Lærereks. (Vordingborg) 1919; på statens gymnastikinstitut 1920; faglærer-eks. 1924; vikar ved Frdbg. skolevæsen 1920, lærer ved Nyelandsvejens skole 1920-41, viceskoledir. 1941.

Formand for Frdbg. Kommunelærerforenings Feriekolonier 1935-41 og for Foreningen til Folkedansens Fremme 1942-50.

Adresse: Damgårdsv. 35. Klampenborg.

JEPPESEN Jørn skuespiller; f. 21/4 1917 på Frdbg.; søn af bogtrykker Erik Jeppesen og hustru Klara f. Jensen (død 1924); gift (21/8 1946) m. Marguerite J., f. i Stockholm, datter af apoteker Torgil Hesse, Stockholm og hustru Anna Isabella f. Magnell.

Udlært typograf i Thisted; nogle års arbejde som svend i Kbhvn.; antaget på Det kgl. Teaters elevskole 1939; skuespiller ved forsk, kbhvnske teatre og adskillige provinsturnéer 1941-55, ved Det kgl. Teater fra 1955.

Hovedroller: Nick i Livet er jo dejligt; Slagteren i Lucienne og Slagteren; Vershinin i Tre Søstre; Lægen i Flyvende Sommer; Cromwell i Cant; John Procta i Heksejagt; James i Måne for de Mislykkede: Jamie i Lang Dags Rejse mod Nat; har endv. medvirket i en lang række danske film samt i radio og fjernsyn. Adresse: Manenv. 59, Birkerød. Sommerbolig: Svanesund, Orust, Sverige.

JEPPESEN Knud professor, dr. phil. R.; f. 15/8 1892 i Kbhvn.; søn af fabrikant Chr. Jeppesen og hustru Anna f. Jacobsen; gift (8/6 1923) m. cand. polyt. Alice J., f. 28/1 1895, datter af ingeniør Charles Krayenbuhl og hustru Fanny f. Thiele.

Student (Rungsted kostskole) 1911; organist ved Skt. Stefans kirke 1917, ved Holmens kirke 1932-47; mag. art. i musikhistorie ved Kbhvns universitet 1918; lærer i musikteori ved det kgl. danske musikkonservatorium 1920; medl. af konservatoriets bestyrelse 1932-47; dr. phil. ved Wiens universitetl922; professor i musikvidenskab ved Århus universitet 1946; gæsteprofessor ved statsuniversitetet i North Carolina (USA), forårssemestret 1956.

Medl. af censurkomitéen for foreningen Ny Musik 1922-26; medl. af Videnskabernes Selskab 1943; æresmedlem af The Royal Musical Association, London; medl. af kungl. musikaliska Akademien i Stockholm 1951; æresmedlen af Acca-demia Nazionale di Santa Cecilia, Rom 1954; medl. af bestyrelsen for Det internationale Selskab for Musikvidenskab fra 1927, selskabets præsident 1949-52; medl. af præsidiet for De danske Folkemusikskoler og af bestyrelsen for Aarhus Musikforening 1946; tildelt Det Anckerske Legat 1946 og den kulturelle fonds hæderspris for 1951; hovedredaktør af det internationale musiktidsskrift Acta musicologica 1931-54.

Har udg.: Palestrinastil med særligt Henblik paa Dissonansbehandlingen (disputats, 1923); udgivet i udvidet skikkelse på tysk under titlen: Der Palestrinastil und die Dissonanz (1925), till. udsendt i engelsk udg. (1927); har endv. udg.: Der Kopenhagener Chansonnier (1927); Lærebog i Kontrapunkt (1930), tysk udg. 1935, engelsk udg. 1939); Dania Sonans I (1933); Die mehrstimmige italienische Laude um 1500 (1935); Die italienische Orgelmusik am Anfang des Cinquecento (1943); La Flora I-III (1949); Le Messe

Mantovane di Palestrina I-Il (1954) samt bidrag til forsk, udenl. kongresberetninger og festskrifter. Har bl. a. komponeret sange og motetter samt korværkerne Lave og Jon, Reformationskantate, Et dansk Te Deum, Ørnen og Skarnbassen og operaen Rosaura eller Kærlighed besejrer alt (Det kgl. Teater, 1950).

Adresse: Poppelhuset, Risskov.

JEPPESEN Niels forfatter, lektor, R.; f. 14/8 1882 i Rands, Gaarslev sogn; søn af forpagter A Jeppesen (død 1932) og hustru Eline f. Kjær (død 1938); gift (1911) m. Karen J., datter af glarmester Rasmussen (død 1915) og hustru f. Kirchhoff (død 1920).

Student (Vejle) 1901; cand. theol. 1908; lærer i Nakskov 1908-09, ved Rungsted kostskole 1909-13, på Bogø 1914 og i Bagsværd 1915; adjunkt ved Viborg katedralskole 1915, lektor 1929-50.

Æresmedlem af Turistforeningen for Viborg og Omegn 1946 og af Sønderjydsk Læser- og Bogsamlerforening.

Litterære arbejder: Den som sejrer (1908); Digte (1909); Under Byrden (1910); Hegn og Hytter (1911); Hans og Thomas (1913); Gyldne Straa (1915); Den gode Hyrde (1918); Slesvigs Sønner (1919); Rodløs (1921); Aarets Tider (1922); Viborg og Omegn (1923); Omkring Nutidsdigtningen (1924); En sønderjydsk Salmedigter (1925); Sange og Salmer (1927); Pilatussønnen (1931); Harald Kidde og hans Digtning (1934); Jyllands gamle Hovedstad (1940); Aftensangbog (1940); Nogle Julesange (1941); For os. Digte fra Frihedskampen (1945); Muld og mennesker (digte, 1948); Danske Toner og Minderuner (1949); Samtaler med Henrik Pontoppidan (1951); Barndommens Billedbog (1952); Ungdommens lykkelige Daarskab (1956). - Artikler i Litteraturen, Tilskueren, Gads Magasin; kronikker i forsk, dagblade.

Adresse: Erik Menveds V. 15, Viborg.

JEPPESEN Niels veterinærinspektør, R.; f. 2/11 1902 i Randers; søn af pakmester Jeppe Jeppesen (død 1940) og hustru Anna f. Juhl (død 1905); gift (22/4 1935) m. Alma J., f. 4/7 1898 i Gern, datter af førstelærer Troels Madsen (død 1936) og hustru Jensine f. Jensen (død 1941).

Dyrlæge 1925; ved praksis og kødkontrol 1925-32; veterinærfuldm. 1932-41; veterinærinsp. for Øerne og Sønderjylland 1941; leder af veterinærdirektoratets afd. for kødkontrol 1944; censor ved veterinæreks.

Adresse: Engdraget 61. Kbhvn. Valby.

JEPPESEN S Sandager ambassaderåd, se Sandager Jeppesen S.

JEPPESEN Vagn Aage professor, civilingeniør; f. 12/2 1919 i Holstebro; søn af maskinhandler Hans Jeppesen (død 1948) og hustru Martha f. Skovhede; gift (11/8 1945) m. Birte J., f. 27/12  på Frdbg., datter af herreekviperingshandler Johannes Hougaard Andreasen og hustru Elna Johanne f. Larsen.

I maskinlære hos Vald. Birns Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, Holstebro 1934 -38; eand. polyt. 1945; konstruktions-chef hos Vald. Birn A/S, Holstebro 1945-46; vidensk. assistent ved Danmarks tekniske højskoles teknologiske laboratorium 1946-48; till. rådg. ingeniør for fl. virksomheder; driftsing. ved Dansk Støberimaskinfabrik 1948-52; studiereise i USA i 1951 og 1953; professor i mekanisk teknologi ved Danmarks tekniske højskole 1952.

Medl. af bestyrelsen for A/S Næstved Jernstøberi og af hovedbestyrelsen for Vanførefonden.

Tildelt Esso-prisen 1956.

Adresse: Ulvemosev. 10. Rungsted Kyst.

JEPSEN Aage professor, R.; f. 1/6 1908 i Horsens; søn af fabrikant Marius Jepsen (død 1932) og hustru Martha f. Møller (død 1953); gift (24/8 1934) m. Astrid J., f. 31/12 1906, datter af lærer Laurits Wirring (død 1954) og hustru Anna f. Høgenhaug (død 1953).

Student (Horsens) 1926; veterinæreks. 1932; praktisk dyrlægevirksomhed 1932-33; assistent ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1933; efter konkurrence professor i bakteriologi, kød- og mælkekontrol og veterinær parasitologi smstds 1938; udsendt af FAO og WHO som konsulent i levnedsmiddelkontrol og levnedsmiddelhygiejne for regeringen i Israel 1952-53 og regeringerne i Libanon, Syrien, Irak og Ægypten i 1953.

Medl. af det ministerielle lægelig veterinære hygiejneudvalg 1939, af Den danske Dyrlægeforenings kvalifikations-udvalg 1944, af Nordisk Metodik-Komité for Levnedsmidler 1948 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953; sundhedsstyrelsens repræsentant i fiskeriministeriets kvalitetsudvalg 1954.

Har skrevet: Veterinær Mælkekontrol I (1944), II (1951) samt artikler i danske og udenl. fagtidsskrifter om bakteriologiske, parasitologiske og levnedsmiddelhygiejniske emner.

Adresse: Tyborøn Allé 93, Vanløse.

JEPSEN Carsten kontorchef, R.; f. 18/1 1913  i Korsør; søn af skibsmægler, konsul L Jepsen (død 1932) og hustru Henriette f. Steen (død 1916); gift (8/4 1936) m. Ellen J., f. Schmidt, f. 2/12 1914  i Kbhvn.

Student (Sorø) 1930, cand. jur. 1936; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1936-37; sekretær i direktoratet for fængselsvæsenet 1937, fuldmægtig 1941, ekspeditionssekr. 1943, kontorchef 1945.

Landsretssagf. 1942 (beskikk. depon. 1945); sekretær for fængselsnævnet.

Adresse: Rahbeks Allé 32, Kbhvn. V.

 

JEPSEN Esper gårdejer, kreditforenings-direktør, R.; f. 13/3 1886 i Roslev, Salling; søn af landmand P Jepsen (død 1920) og hustru Ane f. Mikkelsen (død 1910); gift (17/3 1910) m. Birtha J„ f. 13/4 1890 i Risum, Salling, datter af landmand og møller Esper Jeppesen (død 1928) og hustru Kirsten f. Toft (død 1928).

Repræsentant i Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere, Viborg 1923-40, direktør fra 1940.

Formand for Nørrejydsk Smøreksportforening fra 1920, for Jebjærg Mejeri fra 1918, for Østsallings Mergelselskab fra 1924 og for Mejeriernes Arbejdsgiverforening fra 1952; næstformand for Sammenslutningen af Arbejdsgiverforeninger fra 1952; medl. af bestyrelsen for Smøreksportforeningernes Fælles-salg 1955; medl. af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Vermund fra 1940; skatterådsmedl. fra 1928.

Adresse: Brøddinggaard pr. Jebjerg.

JEPSEN Hans Lyngby forfatter; f. 1/4 1920 i Aalborg; søn af inspektør Jens Jepsen og hustru Cicca f. Udesen; gift (2/4 1942) m. Inger J„ f. 28/9 1920 i Mørkøv, datter af bankbestyrer Johannes Nielsen og hustru Jenny f. Jensen.

Student 1939; stud. polyt. til 1943; forsk, beskæftigelser 1943-47; beregner ved stadsingeniørens direktorat 1947-53; ophold i USA 1953 på legat fra In-stitute of International Education.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening fra 1953, næstformand 1955-57, formand fra 1957.

Har skrevet: Kvindesind (1945); Den blinde Vej (1946); Stenen i Strømmen (1948); Rød Jord (1949); Haabet (1953) Nilens Dronning (1954); Vintervej (1955); Vejen (1956).

Har modtaget Emma Bærentzens, Astrid Goldschmidts, Direktør I P Lunds og andre legater.

Adresse: Kastelsv. 16, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Nordskrænten 13, GI. Holte pr. Holte.

JEPSEN Holger landsretssagfører, kreditforeningsdirektør, R.p.p.; f. 23/9 1894 i Rørkær; søn af gårdejer Hans Jepsen (død 1897) og hustru f. Michelsen (død 1938); gift (28/3 1926) m. Esther J., f. 29/4 1904 i Randers, datter af bankkasserer Frits Heinricy (død 1955) og hustru f. Nissen Jøker (død 1914).

Student (Herlufsholm) 1912; studeret i Miinchen og Berlin 1912-14; tysk student (Sønderborg) 1914; indkaldt til tysk militærtjeneste aug. 1914 og deltaget i verdenskrigen til dennes slutning; fg. sekretær i det af statsministeriet til forberedelse af genforeningen nedsatte udvalg (senere ministeriet for sønder-jydske anliggender og derefter statsministeriets sønderjydske afd.) 1919-21; sekretær i kontrolkommissionen for Tønder kreds u. folkeafstemningen i Nordslesvig 15. jan-1. maj 1920; cand. jur. 1922; sagførerfuldm. i Randers 1922-26; landsretssagf. i Tønder 1926-39; adm. direktør i Jydsk Grundejerkreditforening fra 1939.

Medl. af Tønder byråd 1929-39; borgmester 1937-39; medl. af tilsynsrådet for Tønder Sparekasse 1935-39.

Udenl. orden: Pr.J.K.2.

Adresse: Herning.

JEPSEN Ove fh. nationalbankdirektør; f. 8/2 1886 på Frdbg.; søn af teglværksejer H C Jepsen (død 1916) og hustru Anna f. Bagger (død 1939); gift (21/5 1919) m. Bodil J., f. 22/7 1896 i Kbhvn., datter af professor, livlæge Vilhelm Benzon (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Helga f. Thiel-sen (død 1947).

Student (Birkerød) 1904; cand. jur. 1911; herredsfuldm. i Storehedinge; assistent i skattedepartementet 1913; over-retssagførerbestall. 1918; fuldmægtig i Haandværkerbanken 1918; fuldmægtig i Privatbanken 1922, kontorchef 1924; direktør i Bikuben 1929; direktør i Nationalbanken i Kjøbenhavn 1935-55 (fra 1936 Danmarks Nationalbank).

Adresse: Sortedam Doss. 69, Kbhvn. Ø.

JEPSEN Peter fh. stabslæge, R1., HTH. p.p.; f. 16 9 1891 i Rørkær ved Tønder: søn af gårdejer Hans Chr. Jepsen (død 1897) og hustru Anne f. Michelsen (død 1938); gift 1. gang (3/11 1919) m. Kathe J., f. Liibcke, f. 16/6 1893 i Gliickstadt, død 1924; 2. gang m. Marie J., f. 5/10 1898 i Tønder, datter af direktør W Neven (død 1953) og hustru Marie f. Carstensen.

Student (Herlufsholm) 1909; tysk stu-dentereks. (Flensborg) 1910; med. eks. (Kiel) 1919; prakt. læge i Tønder fra 1920; korpslæge i hæren 1923, overlæge 1927, stabslæge 1952, afsked 1956.

Tildelt Hessisk Militær Sanitets Kors 1916.

Udenl. orden: Pr.J.2.

Adresse: Vesterg. 76, Tønder.

JERICHOW Ernst B landsretssagfører, R.; f. 2/10 1898 i Kbhvn.; søn af departementschef P A Jerichow (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Dagmar f. Thiedemann (død 1935); gift 1. gang (11/8 1923, ægteskabet opløst) m. Gudrun J., datter af overretssagfører Johannes Werner (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ellen f. Jantzen (død 1943); 2. gang (23/3 1946) m. Karen J., f. Lacoppidan-Jensen, f. 10/7 1904 i Kbhvn., datter af departementschef Adolph Jensen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Elisabeth f. Lacop-pidan.

Student (Metropolitanskolen) 1916; cand. jur. 1923; landsretssagf. 1927.

Medl. af bestyrelsen for A/S Esab og for A/S Kjøbenhavns Hesteskofabrik, for Det kgl. Skuespilpersonales private Fond. for Det kgl. Teater's administrerende og tekniske Personalers Alder-domsfond og for Kbhvnske Sagføreres Laane- og Hjælpefond; revisor i sagførersamfundet; næstformand for Kgl. Dansk Yachtklub; kasserer i landsforeningen Hjælp til ubemidlede Enker.

Adresse: Edelslundsv. 5, Klampenborg.

JERICHOW Herbert P A direktør, cand. jur., K.DM.p.p.; f. 4/7 1889 i Kbhvn.; søn af departementschef P A Jerichow (død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Dagmar f. Thiedemann (død 1935); gift (8/4 1941) m. Grethe J., f. 27/7, datter af grosserer Ove C Bjerregaard (se denne) og hustru Ellen Margrethe f. Esbensen.

Student (Metropolitanskolen) 1907; cand. jur. 1913; ansat i Landmandsbanken 1913, hos bankierfirmaet L Behrens & Sohne, Hamburg, 1914, i The London City & Midland Bank Ltd. 1914-15 og i The British Bank of Northern Commerce Ltd. 1915-21; direktør i The Continental & Oversea Trading Co. Ltd. i Paris 1921-25; direktør i A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag 1925-31; indtrådt i direktionen for A/S De forenede Bryggerier 1931, adm. direktør 1937.

Formand i Bryggeriforeningen; medl. af bestyrelsen for Tuborgfondet; medl. af Industrirådet, af sammes bestyrelse 1946-51, viceformand 1948-51; formand for statens eksport-kreditudvalg; medl. af Det internationale Handelskammers danske komité til 1957; formand for Dansk-Engelsk Selskab; medl. af Pa-steur-Selskabet, af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af repræsentantskabet for foreningen Norden; Fel-low of The Royal Society of Arts, -London; æresmedlem af den norske og den svenske Bryggeriforening; medl. af det iflg. overenskomst af 6. maj 1903 mellem Carlsberg og De forenede Bryggerier indsatte råd; næstformand i repræsentantskab og bestyrelse for Privatbanken i Kjøbenhavn A/S, formand i bestyrelsen for A/S H E Gosch & Co's Tændstikfabriker og for A, S Laur. Knudsens Mek. Etablissement; medl. af be-styrelsesrådet for A/S De forenede Bryggerier, af bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond, for A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, for A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, for Den kbhvnske Sø-Assurance-Forening Ltd. og for A/S Nordisk Brandforsikring; medl. af repræsentantskabet for Investor, A/S for Kapitalanlæg.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; F.Æ.L.4.; N.St.0.22.; Rum.Kr.4.; Rum.M.C.I.l.; Stb.B.E.2.; S.V.22.

Adresse: Helleruplund Allé 15, Hellerup.

JERNERT C V direktør, grosserer, konsul, cand. polit, R1. p. p.; f. 15/8 1906 i Boston, USA; søn af jernbanerestauratør J L Jensen (død 1941) og hustru Alma f. Nørgaard (død 1956); gift (25,9 1931) m. Grethe J., f. 29/5 1909 i Skodsborg, datter af grosserer Oluf Rønberg (død 1931) og hustru Martha f. Mathies-sen.

Student (Fredericia) 1925; cand. polit. 1930; studieophold i Frankrig 1926 og i England 1928; ansat i A/S Nordisk Fjerfabrik 1930-31 og ved Tuborgs Fabrikker 1931-32; direktør i A/S Oluf Rønberg fra 1933.

Medl. af bestyrelsen for A/S Oluf Rønberg fra 1933, for A/S Protechnico fra 1951,   for A/S J D Quist & Komrj, fra 1938, for Dagbladet Børsen fra 1948. for Universal Technical Co. fra 1948, for Den Kbhvnske Søassurance-Forening fra 1949, for A/S Brønnums Maskinfabrik fra 1950, for International Business Machines, Copenhagen 1950, for Kbhvns Fondsbørs 1950-55, for A/S Otto Mønsted 1955, for A'S E Rasmussen, Fredericia Maskin- og elektromekaniske Fabrikker fra 1955 og for A/S Fredericia Ejendomskompagni fra 1956; formand i bestyrelsen for Forsikringskompagniet for Kongeriget Danmark A/S 1949-54; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Handelsbank fra 1951 og af bestyrelsen fra 1956; medl. af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten fra 1952,    for Danmarks Nationalbank fra 1955, for Kbhvns Brandforsikring fra 1956 og for Det danske Luftfartselskab 1956-57. derefter medl. af selskabets bestyrelse; medl. af Fællesudvalget for Danmarks Jern-. Metal-, Rør- og Ma-skinbrancheforeninger fra 1935; formand for Foreningen af Grosserere i Jern- og Metalbranchen fra 1950; medl. af repræsentantskabet for Handels- og Kontoristforeningen 1950-54: medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1938-43, af Grosserer-Societetets Komité fra 1943, næstformand 1948-54, formand fra 1954; formand for bestyrelsen for Tietgen-Fonden fra 1954, for bestyrelsen for Kraks Legat fra 1955 og for Rødby-Femernrute-komitéen fra 1954; medl. af bestyrelsen for Otto Mønsteds Fond fra 1954; formand folden alm. Bedømmelses- og Voldgiftsret på Kbhvns Børs fra 1954; medl. af forretningsudvalget for Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation fra 1950; formand i bestyrelsen for Danmarks Handels- og Søfartstidende 1936-38; næstformand for Kbhvns Voldgifts-udvalg for jern- og metalbranchen fra 1937 og for Væddeløbshesteejerforeningen fra 1938, formand for sidstn. 1943 -45; medl. af Vaabenhistorisk Selskabs præsidium 1939-46; medl. af Fælleskontoret for Jern og Metal 1940-43; formand for Foreningen af 25. Januar 1937, 1941-47 og 1950-54; medl. af Foreningen til den ædle Hesteavls Fremmes overvoldgiftsret 1941-45 og fra 1950 og af foreningens bestyrelse 1945-

50; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1948-54 og af præsidiet for Landsforeningen af Ungdomsklubber i Danmark 1948-54 (formand 1952-54), af foreningen Norden's repræsentantskab fra 1955 og af forretningsudvalget for Fonden til Fædrelandets Vel fra 1956; medl. af tolddepartementets udvalg ang. ar-bejdspengetakster m. m. på Kbhvns toldbod 1944-54; næstformand for Hellerup Idrætsklub 1944-46; medl. af sø-og handelsretten 1945-49, af akkordretten 1946-54 og af boligretten 1946-48; medl. af benzinnævnet 1946-50 (formand 1947-50) og af handelsministeriets dækudvalg: formand for automobilfor-delingsnævnet 1949-51; medl. af Dansk Nationalkomité for rationel Organisation 1947-49, af havnekommissionen 1947-49 og af handelsundervisningsud-valget for Sydslesvig 1947-57: medl. af Det internationale Handelskammers nationale danske komité fra 1949 (formand fra 1951) samt Treasurer i Det internationale Handelskammer fra 1954; han-delskyndigt medl. af østre landsret 1953-56; medl. af vareforsyningsrådet fra 1954; medl. af udenrigsministeriets Marshall-udvalg (ERP-udvalget) og af regeringens langtidsudvalg 1948-50 ;medl. af handelsministeriets udvalg ang. det europæiske Kul- og Stålfællesskab (CEC A) 1953; dansk delegeret ved Marshall-organisationens Stålkomité i Paris 1948-54 og ved den internationale Skrotkomité smstds til 1954; formand for bestyrelsen for Fabrikdirektør af Fredericia E R Rasmussen og Hustru Anna Magdalene f. Peuckerts Legat fra 1951: medl. af bestyrelsen for Konsul Axel Nielsens Mindelegat fra 1950 og af det Rønnenkampske pengefideikommis 1954 -57; medl. af ærespræsidiet for Socié-té Beige d'Etudes & d'Expansion fra 1951, og af bestyrelsen for Société Bel-go-danoise fra 1954; medl. af Dansk Røde Korsuges præsidium 1956, af Rundskuedagens legatudvalg fra 1956 og af bestyrelsen for Det udenrigspolitiske Selskab fra 1957; censor ved højere handelseks. fra 1945; medl. af Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål 1946-48, af Dansk Købestævnes repræsentantskab fra 1946 og af sammes forretningsudvalg 1953-56; formand for Handelens radio- og fjern-synsudvalg fra 1955. Medl. af rådet for Foreningen af fremmede Magters Konsuler i Danmark 1954; konsul for Chile fra 1950.

Har skrevet faglige artikler af hippo-logisk og økonomisk indhold.

Modtaget Norges Handelsstands Forbunds hæderstegn i guld 1956.

Udenl. orden: Ch.F.l.

Adresse: Dronn. Louises V. 4, Charlottenlund.

JERRILD Holger forfatter, redaktør; f. 13/4 1890 i Vejle; søn af kgl. vejer og måler P Jørgensen (død 1911) og hustru Cathrine f. Clausen (død 1901); gift (2/3 1918) m. Signe J., f. 8/3 i Kbhvn., datter af købmand Henry Madsen (død 1932) og hustru Marie Madsen (død 1933).

Student (Vejle) 1909; cand. phil, 1910; studerede videre ved universitetet 1909-12; redaktionssekr. ved Verden og Vi 1913-16; medarbejder ved Berlingske Tidende 1917-18; redaktør af Hver 8. Dag 1918-28 og 1923-28 till. udgiver; redaktør af ugebladet Ude og Hjemme 1928-30; derefter medarbejder ved Nationaltidende til 1931; redaktør og udgiver af Frederiksberg Bladet fra 1931; medarbejder ved Dagbladet Børsen fra 1940.

Formand for bestyrelsen for Distriktsbladenes Sammenslutning 1945-52; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Frdbg. og for Foreningen af Danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1946-54.

Litterære arbejder: digtsamlingerne Legionærsange (1922) og Signaler (1923).

Adresse: GI. Kongev. 137, Kbhvn. V.

JERSILD Jens politiinspektør; f. 2/11 1903 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Olaf Jersild (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ingeborg f. Nissen (død 1951); gift (23/11 1929) m. Margot J., f. 12/5 1907 i Kgs. Lyngby, datter af skibsreder, konsul O H Bærentzen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Anna f. Pedersen (død 1915).

Student (Østre borgerdydskole) 1922; cand. jur. 1929; politibetjent i Kbhvns politi 1929, senere i opdagelsespolitiet; politifuldm. 1934; politikommissær i 3. politiinspektorat 1939; leder af Østerbros politistation i 1945 og 46; kst. po-litiinsp. og chef for sundheds-, sædeligheds- og veterinærpoliti 1950, udnævnt 1953.

Sekretær i Kbhvns sundhedskommission; censor ved statens politiskole; medl. af det af justitsministeriet nedsatte udvalg til overvejelse af forsk, spørgsmål vedr. prostitutionen 1949, af det af arbejds- og socialministeriet nedsatte herbergsudvalg 1951, af bestyrelsen for foreningen Unge Kvinders Vel 1950, for Det forenede Bugserselskab 1938 (formand 1942) og for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark fra 1955.

Har udg.: Kbhvns Sundhedsvedtægt med Kommentarer (1952) og skrevet: Kampen mod Prostitutionen« i værket Kampen mod Forbrydelsen«, »Den mandlige Prostitution« - Aarsager, Omfang, Følger (1953), Madforgiftninger '1955), Boyprostitution (1956), Barnet og det homoseksuelle problem (1957) samt forsk, artikler i faglige tidsskrifter.

Adresse: Bellevuekrogen 5, Klampenborg.

JERSILD Jørgen komponist, professor, mag. art.; f. 17/9 1913 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Olaf Jersild (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ingeborg f. Nissen (død 1951); gift (16/10 1937) m. Charlotte J., f. 9/11 i Hellerup, datter af grosserer Georg Biehl og hustru Emilie f. Aubert.

Student (Østre borgerdydskole) 1931; mag. art. (musikhistorie) 1940; studerede musikteori og komposition hos Poul Schierbeck og klaver hos Alex. Stoff-regen; studieophold hos Albert Roussel i Paris 1936; studierejse til USA 1951; programsekr. ved statsradiofoniens mu-sikafd. 1939-43; lærer ved det kgl. danske musikkonservatorium 1943, professor fra 1953; musikanmelder ved Berlingske Tidende 1943.

Formand for Musikpædagogisk Forening og medl. af Musikrådet 1949-53.

Har komponeret: kammermusik, kompositioner for orkester samt solo- og korsange, bl. a. Tre Koncertsange (1944); klaverkompositionen Trois piéces en eonsert (1945); Pastorale for Strygeorkester (1946); blæserkvintetten »At spille i Skoven —« (1947); scenemusik til Kjeld Abell's Dage paa en Sky (Det kgl. Teater, 1947) og til Lewis Carroll's Alice in Wonderland (1951); musik til pædagogisk brug, bl. a. Quartetti piccoli for Strygekvartet (1950) og samlingen »Duo concertante« for 3- og 4 hændig klaver (1956); balletten Lunefulde Lu-cinda (Det kgl. Teater, 1954).

Har skrevet: musikhistoriske afhandlinger; afsnittene om instrumentation og orkestermusik i samleværket »Om Musik« (1946); Lærebog i Solfege I-II (1949-51); De gamle danske Vægtervers (Melodiens historie, 1951).

Tildelt Det Anckerske Legat 1952.

Adresse: Fogedgaarden. Søllerødv. 38,

Holte.

JERSILD Poul Mogens overlæge, dr. med.; f. 6/5 1905 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Olaf Jersild (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ingeborg f. Nissen (død 1951); gift (7/12 1939) m. Marie Louise J., f. 10/5 1919 i Kbhvn., datter af kammerherre Wulff Kønigsfeldt (se denne).

Student (Østre borgerdydskole) 1923; med. eks. 1932; dr. med. 1942; hospi-talsuddannelse i Kbhvn. 1933-38; assistent på statens seruminstitut 1935-42; 2. reservelæge ved Bispebjerg hospital afd. B 1939-42; kandidat på Dronning Louises Børnehospital 1942 og på Bleg-damshospitalet 1943; reservelæge ved Frdbg. hospital afd. E 1943-44; 1. reservelæge ved Bispebjerg hospital afd. B 1944-49; overlæge ved Hvidøre hospital 1950.

Studierejse til USA 1945-46, hvorunder research fellow ved Boston City Hospital. Fellow of Royal Society of Medicine, London 1948; Membre de l'Association des Diabetologues de Langue Frangaise, Paris 1956. Specia-listanerk. i med. sygdomme 1942, i mave-tarmsygdomme 1945 og i stofskiftesygdomme 1951; rådg. læge ved Forsikringsselskabet Danmark fra 1948.

Har skrevet: Diagnostiske og terapeutiske Problemer ved febris undulans (disputats, 1942) samt tidsskriftartikler om serologiske, dermatologiske og intern-medicinske emner, særlig sukkersyge.

Adresse: Søllerødv. 40, Søllerød pr,

Holte.

JERSILD Torben overlæge; f. 18/5 1909 i Kbhvn.; søn af overlæge, dr. med. Olaf Jersild (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Ingeborg f. Nissen (død 1951); gift (8/8 1936) m. Vibeke J., f. V/9 1914 på Børglum kloster, datter af godsejer Henning Rottbøll og hustru Gudrun f. Muller.

Student (Østre borgerdydskole) 1927; med. eks. 1935; 1. reservelæge ved Aalborg amtssygehus, med. afd. 1940-43; reservelæge ved Skt. Lukas Stiftelsen, med. afd. 1943-45; 1. Teservelæge ved Blegdamshospitalet 1945-49, ved Sundby hospitals børneafd. 1949-55; overlæge ved Vestre hospital fra 1955: direktoratet for fængselsvæsenets konsulent i spørgsmål af almenlægelig og hygiejnisk karakter fra 1955; specialist-anefk. i intern medicin 1942, mave-tarmsygdomme 1944, pædiatri 1952 og epidemiske sygdomme 1953; studierejse til Frankrig 1947 og 1949, USA 1953.

Medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen for spastisk lammede Børn.

Har skrevet tidsskriftartikler om medicinske, epidemiologiske og pædiatriske emner, bl. a. penieillinbehandling af scar-latina, occult blødning ved cancer i fordøjelseskanalen, acut infektiøs lungeate-lectase hos børn.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Niels Brocks G. 4, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Bobakkev. 50, Aalsgaarde.

JERSLEV J C overretssagfører; f. 17/11 1891 i Århus; søn af postmester C M Jensen (død 1927) og hustru Anna Margrethe f. Sørensen (død 1921); gift m. Gudrun J., f. 13/2, datter af afdøde fabrikant Ulm, Haugesund.

Student (Århus) 1909; cand. jur. 1915; overretssagf. i Kbhvn. fra 1919.

Medl. af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds 1933-38 og af bestyrelsen for Sagførerforeningen af 1924, 1927-30; formand i bestyrelsen for A/S Spirella, for A/S G-Man og for A/S O J Olesen & Co.; medl. af bestyrelsen for Johan Ankerstjerne A/S.

Adresse: Niels Andersens V. 53, Hellerup.

JERVELUND Chr. gårdejer, R.; i. 25/12 1877 i Ejby ved Odense; søn af gårdejer C C Jervelund (død 1931) og hustru Dorthea Kirstine f. Madsen; gift (28/4 1904) m. Johanne J., f. 14/2 1880 i Svallerup, død 1945, datter af husmand Chr. Hansen (død 1896) og hustru Marie f. Nielsdatter (død 1939).

Uddannet ved landbruget; på Fyens Stifts patriotiske Selskabs landbrugsskole, Odense 1894-95; ejer af en gård i Engeldrup fra 1904.

Medl. af bestyrelsen for Nordfynske Landboforening 1916-20, sekretær i samme 1917-31; medl. af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab og af bestyrelsen for Fyens Stifts patriotiske Selskab; medl. af repræsentantskabet i Fyens Andels-Foderstofforretning 1923, af bestyrelsen og næstformand 1936, formand 1942; medl. af An-delsudvalget; medl. af bestyrelsen for Bogense Bank 1937, næstformand 1956, af Grindløse sogneråd 1929-37 og af Klinte-Grindløse menighedsråd 1912-20.

Adresse: Engeldrup pr. Jullerup.

JERVIG Axel vekselerer, R.DM.; f. 12/12 1885 i Kbhvn.; søn af smedemester C O Jensen og hustru Emma f. Hansen; gift (12/5 1912) m. Anna Marie J., f. 3/5 1884.

I lære hos vekselmægler Erik Møller 1902; prokurist smstds 1912; medindehaver af firmaet 1919; eneindehaver af firmaet Erik Møllers Eftf. 1920, medindehaver fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Fondsbørs 1922-48 og af repræsentantskabet for Fondsbørsens Medlemmer 1921-48 (viceformand 1923-32, formand 1932-48); medl. af bestyrelsen for A/S Hartmanns Handels Compagni og af tilsynsrådet for Grundejernes Hypothekforening.

Adresse: GI. Kongev. 27, Kbhvn. V.

JESPERSEN C Tage grosserer, vicekonsul; f. 13/1 1896 i Kbhvn.; søn af konsul ST Jespersen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Alvilda, f. Hansen (død 1953); gift (29/5 1925) m. Kirsten J., f. 17/11 1900 i Nykjøbing F„ datter af fh. indenrigsminister, dr. phil. Oluf Krag (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Anna f. Schulz.

Student 1914; cand. phil. 1915; uddannet i Privatbanken i Kbhvn. og firmaerne Cockburn Smithes & Co., London, Cruse & Fils Fréres, Bordeaux, og R Huguet Diago, Valencia; prokurist i firmaet T Jespersen & Co., Kbhvn. 1920; medindehaver 1922; eneindehaver fra 1930; spansk vicekonsul i Kbhvn. fra 1923,

Spaniens repræsentant i Danmark for Verdensudstillingen i Barcelona 1929; delegeret for spansk Røde Kors 1934; medl. af bestyrelsen for Peter Eegholm's Legat.

Udenl. ordener: I.F.3.: Sp.C.F.2.; Sp.r.K.2*.

Adresse: Bredg. 71, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kaninhuset, Rungsted Kyst.

JESPERSEN Henrik amtsligningsinspektør; f. 2/7 1910 i Kbhvn.; søn af fh. kommunal direktør Vilhelm Jespersen (se denne); gift (22/7 1942) m. Lise J., f. 3/9 1919 i Århus, datter af direktør Otto Johannes Bruun (se denne) og hustru skoletandlæge fru Else B., f. Jacobsen.

Student (Metropolitanskolen) 1928; eand. jur. 1936; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1936 og i Horsens 1937-39; ophold i London 1939; fg. sekretær i skattedepartementet 1939, fast ansat 1942; tjenstg. fuldmægtig smstds 1946; till. referent i landsskatteretten 1941-46; amtslignings-insp. for Holbæk amt 1946.

Adresse: Bakkekammen 39, Holbæk.

JESPERSEN Iver forlagsboghandler; f. 21/10 1904 i Kbhvn.; søn af forlagsboghandler Halfdan Jespersen (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Toe-tie f. Stok (død 1954); gift (14/7 1928) m. cand. psych. Kirstine J., f. 24/1 1903 i Lødderup på Mors, datter af mejeribestyrer Jens Korsgaard og hustru Margrethe f. Dahlgaard.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1922; cand. phil. 1923; på Askov højskole 1922-23; uddannet i Boghallen, Alfr. G Hassing og i Geneve, Boston, New York og Stockholm; ansat i E Jespersens, senere Jespersen og Pio's Forlag 1927, Associé i firmaet 1935, medindehaver 1951, eneindehaver 1952.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Forlæggerforening 1941, næstformand 1947, formand 1952; medl. af Boghandlernævnet 1948-52; af Boghandlerrådet, Det nordiske Forlæggerråd og Union Internationale des Editeurs 1953; formand for Boghandlerklubben 1948-49.

Har skrevet artikler i dansk og udenl. fagpresse.

Adresse: Sølystv. 11, Klampenborg.

Sommerbolig: Gøgebakkehus, Kulhuse

pr. Jægerspris.

JESPERSEN J fh. gårdejer, R.; f. 29/5 1883 i Ikast; søn af købmand Johannes Jespersen (død 1925) og hustru f. Andersen (død 1919); gift (26/9 1907) m. Marie J., datter af gårdejer Lars Ottosen.

På højskole 1905-06; ejer af gården Næstholdttoft i Snejbjerg sogn 1907-54.

Formand eller medl. af bestyrelsen for en række lokalforeninger siden 1916; medl. af Snejbjerg sogneråd 1925-33 og af menighedsrådet 1934-46; medl. af bestyrelsen for Hammerum Herreds Landboforening 1930-47 og af repræsentantskabet for Folkebanken for Herning og Omegn; statens tilsynsførende ved eksportmarkederne i Holstebro, Herning og Ringkøbing fra 1938; formand for Den gensidige Landbo Sygeforening, Kbhvn. fra 1940 og for Vestjyllands Mergelforsyning fra 1944; medl. af statens mergeludvalg fra 1944 og af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1949.

Adresse: Paghs Allé 2, Herning.

JESPERSEN Johannes professor, R.DM. p.p.; f. 17/4 1881 i Pøl på Als; søn af arbejdsmand N Jespersen og hustru f. Johansen; gift (3/8 1918) m. Ellen J., f. 1/10 1892, datter af gasværksbestyrer Andersen og hustru f. Mazanti.

Landbrugskand. 1909; redaktionssekr. ved Fyns Stifts Landbrugstidende 1909-10; eks. på fortsættelseskursus i Husdyrbrug 1912; dyrlægeeks. 1915; reservedyrlæge i hæren 1915-16; konsulent i hesteavl og kvægavl for De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift 1916; assistent ved veterinær- og landbohøjskolen 1917; lektor i husdyrbrug ved samme 1919, professor 1923-51.

Medl. af statshingsteskuekommissio-nen for 1. skuekreds 1922-27 og af statens husdyrbrugsudvalg 1923-27; formand for Professor Prosch's Mindelegat 1923; forstander for forsøgslaboratoriets afd. for forsøg med heste og svin 1927-52 og med høns 1933-52; medl. af landsudvalget for svineavlens ledelse 1931-52; formand for De samvirkende sjællandske Landboforeningers heste-avlsudvalg 1933-57; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937; medl. af overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr for staden Kbhvn. 1939-49, af landbrugsministeriets tilsynsudvalg vedr. lov om handel med foder- og gødningsstoffer 1939-52 og af bestyrelsen for Den europæiske Husdyrbrugsorganisation 1949, æresmedlem 1952.

Udenl. ordener: F.M.A.2.; N.St.O.3'.

Adresse: Madvigs Allé 2, Kbhvn. V.

JESPERSEN J P kaptajn, R.; f. 18/7 1883 i Lumby sogn på Fyn; søn af gårdejer Anders Jespersen (død 1926) og hustru Johanne Marie f. Nielsen (død 1930); gift (1/12 1907) m. Anna J., f. 16/3 1882 i Odense, datter af cand. pharm. Carl Valentin Maaløe (død 1885) og hustru Catrine Marie f. Urban-Hansen (død 1886).

Ved landvæsenet 1897-1900; lærer-eks. (Odense seminarium) 1904; kursus på Danmarks lærerhøjskole 1904-05; studieophold ved University of London og i Paris; sekondløjtn. i fodfolket 1909; løjtnant af res. 1911, kaptajn af res. 1920; lærer og inspektør ved Hesselager kostskole 1905-08; anden skolevirksomhed 1910-20; oprettede institut for legemsøvelser 1922; oprettede radio-morgengymnastikken 1927, leder af samme 1927-52.

Har udg. Muller-Øvelser (1921); Radio-Morgengymnastik (1927); Legemskultur (1932); Stavsystemet (1934); Hvis du vil - (1947).

Erhvervede Idrætsmærket i guld 1943, 1954, 1955 og 1956.

Adresse: Brodersens Allé 7, Hellerup.

JESPERSEN Kaj overlæge, dr. med., R., HTFo.; f. 6/4 1898 i Kbhvn.; søn af gårdejer Jens Peter Jespersen (død 1935) og hustru Laurine f. Petersen (død 1938); gift (29/8 1924) m. Ingrid J., f. 29/5 1900 i Frøslev på Mors, datter af proprietær Valdemar Mørch (død 1925) og hustru Ada f. Nielsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1916; studerede veterinærvidenskab i 2. år; med. eks. 1924; dr. med. 1940; ved kbhvn-ske hospitaler 1924-31; kommunelæge på Manø vinteren 1924-25; assistent ved rigshospitalets fysiurgiske klinik 1925-27 og 1930-31; afdelingslæge ved De samvirkende Sygekasser i Kbhvn.'s fysiurgiske klinik 1931-42; klinikchef ved Kbhvns militærhospitals fysiurgiske klinik 1931, overlæge smstds fra 1939; prakt. i Vanløse 1925-31; specialistanerk. (fysiurgi) 1930; specialistpraksis i Kbhvn. fra 1931

Medstifter af Dansk Selskab for Gigtforskning, sekretær 1936, formand 1951-53; formand for Danske Fysiurgers Organisation 1938-48; næstformand for Dansk fysiurgisk Selskab 1938-43; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1942-49, af Den alm. danske Lægeforenings massageudvalg 1942-50, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) fra 1945, af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1950-54 (næstformand 1952-54), af Civilforsvars-Forbundets landsstyrelse 1950-54 og af sundhedsstyrelsens specialistnævn fra 1942; dansk delegeret ved Ligue Européenne contre le Rhumatisme 1947-57; medl. af hovedbestyrelsen fra 1947 og forretningsudvalget 1947-57 for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme; medl. af bestyrelsen for Hellerup Kommunal- og Grundejerforening fra 1948.

Har skrevet: Forholdet mellem Febris rheumatica og chronisk Polyartritis (disputats, 1940) samt fl. afhandlinger om fysiurgiske emner.

Adresse: Kildegårdsv. 22, Hellerup.

Sommerbolig: Ebbeløkke pr. Sjællands Odde.

JESPERSEN Knud overretssagfører; f. 27/10 1887 i Helsingør; søn af birkedommer Chr. M Jespersen (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Augusta f. Rohde (død 1944); gift (8/5 1920) m. Lilly J., f. 18/12 1899, datter af fabrikant Frantz Brunkow (død 1931) og hustru Anna f. Lilja (død 1956).

Student (Århus katedralskole) 1905; cand. jur. 1911; overretssagf. i Kbhvn. 1914; offentlige sager 1923.

Adresse: Kochsv. 22, Kbhvn. V.

JESPERSEN Kr. redaktør; f. 19/3 1896 i Kragelund ved Vejle; søn af gårdejer Mikkel Jespersen (død 1941) og hustru Kristiane f. Nielsen (død 1949); gift 1. gang (6/3 1920) m. Else Kirstine J., f. Nielsen, f. 15 10 1894 i Frisvad ved Varde, død 1924; 2. gang (30/4 1926) m. Alhed J., f. 15/2 1902 i Holbæk, datter af redaktør Rasmus P Nielsen (død 1936, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Hansen (død 1934).

Student (Vejle) 1914; filosofikum 1915; studerede teologi 1914-16; journalistisk uddannelse ved forsk, provinsblade fra 1917; redaktionssekr. ved Roskilde Dagblad 1921-23; medarbejder ved Holbæk Amtstidende 1924-26; Fyns Tidendes korrespondent i Kbhvn. 1927; redaktionssekr. ved Dagbladet København 1927-28; redaktør af Morsø Folkeblad 1928-39, af Nakskov Tidende 1939. af Roskilde Dagblad fra 1940; till. litteraturanmelder ved Venstres Pressebureau fra 1944.

Medl. af Roskilde byråd 1946-54; medl. af bestyrelsen for Venstres Redaktørforening og for Ritzaus Bureau.

Adresse: Roskilde.

JESPERSEN Svend billedhugger; f. 16/11 1895 på Frdbg.; søn af lokomotivfører Vilhelm Jespersen og hustru f. Neumann; gift m. Anna J.. f. Vestergaard.

Elev af Teknisk skole og af kunstakademiet; udstillede på Efterårsudstillingen første gang 1915, på Forårsudstillingen Charlottenborg 1918; tildelt Eckersberg medaljen 1923.

Har udført buster af Olfert Jespersen (Kolding museum); Frederik Jensen (statens museum); Min Hustru (statens museum); Carl Alstrup og Elna Lassen (Teater museet); Joakim Skovgaard og Ernst Kaper (Kbhvns rådhus); Th. Stauning (folketinget); kong Frederik IX: dronning Ingrid; Poul Simonsen; herme af kong Christian X (Radiumstationen), buste i marmor (Nationalhistorisk museum, Frederiksborg) og buste i bronce (Thisted og Middelfart); desuden barnebuster og statuetter.

Adresse: Forhåbningsholms Allé 8,

Kbhvn. V.

JESPERSEN Vilhelm fh. kommunaldirektør, R.DM.; f. 10/12 1877 i Kerteminde; søn af sognepræst H Jespersen (død 1927) og hustru Anna f. Raaschou (død 1926); gift (27/6 1907) m. Elisabeth J., f. 15/5 1879 i Hornborg, datter af stiftsprovst Vilhelm Helweg-Larsen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Thyra f. Lorentzen (død 1906).

Cand. theol. 1901; indtrådte i Kbhvns kommunes tjeneste 1902; kontorchef i kommunens lønnings- og pensionskonto!' 1917; direktør for kommunens lønnings-og pensionsvæsen 1926; direktør for stadens hovedbogholderi og revision 1930. for stadens regnskabsvæsen 1937; afsked 1938.

Kritisk revisor for de af staten anerkendte private skole- og ungdomshjem 1920-30; revisor ved Kbhvns havnevæsen 1931-37; direktør for E.iendomsakts. Hjem 1939-46; sekretær ved Diakonisse-stihelsen fra 1940; vurderingsformand for Nørrebros skyldkreds 1942-48.

Adresse: N-Søgade 25 A, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Stavnsholt pr. Birkerød.

JESSEN Børge professor, dr. phil.; f. 19/6 1907 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Hans Jessen (død 1935) og hustru Christine f. Larsen; gift (29/1 1931) m. Ellen J., f. 21/5 1903 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. P 0 Pedersen (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Maria Theodora f. Lihme (død 1930).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1925; cand. mag. og mag. scient. 1929; dr. phil. (Integralteorien for Funktioner af uendelig mange Variable) 1930; docent ved landbohøjskolen 1930; professor i geometri ved Danmarks tekniske højskole 1935; professor i matematik ved Kbhvns universitet 1942.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937 og af Videnskabernes Selskab 1939; medl. af Carlsbergfondets direktion 1950, formand for samme 1955; medl. af Rask-Ørsted fondets bestyrelse 1955; medl. af redaktionen for Matematisk Tidsskrift 1935-49 og for Acta mathematica 1948; formand for Dansk Matematisk Forening 1954.

Medl. af kontrolkomitéen for A/S Dansk Folkeforsikringsanstalt 1943, af bestyrelsen 1949, dennes næstformand 1954; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Brandforsikringsanstalt 1954.

Har udg. forsk, undersøgelser, særlig over funktionsteori, og en lærebog i geometri.

Adresse: H C Andersens Boulevard 35,

Kbhvn. V.

JESSEN E V fh. telegrafbestyrer; f. 22/5 1874 i Kbhvn.; søn af fabrikant Vilhelm Jessen (død 1911) og hustru f. Giese (død 1908); gift (13/9 1898) m. Laure Léonie J., f. 1/2 1871 i Olten i Schweiz, død 1955.

Præliminæreks. fra Nørrebros latin-og realskole; gennemgået telegraf kursus i Fredericia 1892; ansat i Store Nordiske Telegraf-Selskab 1892; telegrafbestyrer 1919-30. Adresse: Trunnevangen 4, Charlottenlund.

JESSEN Gert højesteretssagfører; f. 21/2 1905 på Frdbg.; søn af forretningsfører Hans Jessen (død 1935) og hustru Christine f. Larsen; gift (20/5 1932) m. Ida J., f. 4/11 1908 i Ordrup, datter af direktør Johannes Valeur (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Marie f. Hansen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1923; cand. jur. 1930; landsretssagf. 1934; højesteretssagf. 1945; offentlige og beneficerede sager 1949.

Medl. af bestyrelsen for forsk, industri- og handelsselskaber: juridisk sekretær i Den danske Forlæggerforening fra 1943; medl. af ankenævnet i de særlige straffesager 1946-47; formand for Sagførerforeningen af 1924 fra 1949.

Adresse: Dalvej 5 B, Gentofte.

JESSEN Halvor oberst, K.DM.,HTH.p.p.; f. 15/10 1881 i Tommerup; søn af lærer N J Jessen (død 1932) og hustru Sofie f. Strandbygaard (død 1934); gift (5/7 1908) m. Dorothea J., f. 7/4 1880 i Sæby, datter af skovrider M Friis (død 1919) og hustru Catharine f. Aagaard-Christensen (død 1891).

Student (Odense katedralskole) 1900; sekondløjtn. i fodfolket 1903; premier-løjtn. 1903 (af generalstaben 1911); tjenstg. i krigsministeriets mobiliserings-kontor 1911-16 og 1918-21; skoleforstander i Kongens Livjæger-Korps 1912-14; kaptajn 1914 (af generalstaben) 1921; chef for Kongens Livjæger-Korps 1919-25; chef for krigsministeriets mo-biliseringskontor 1921-30; oberstløjtn. 1929; chef for 15. batl. 1930-31; chef for 10. regiment 1931-32; oberst 1931; chef for fodfolkets kornet- og løjtnants-skole 1932-34; chef for 5. regiment 1934-38; i Kina 1938-39; chef for 1. regiment 1940; afsked 1942.

Æresmedlem af Kongens Livjæger-Korps, af Livjægerskydeselskabet af 1817, af 5. Regiments og af 1. Regiments Soldaterforening.

Opfindelser: Mundingsstøtte til rekylgeværet (1917); lavet til rekylgeværet (1927); lavet til 20 mm Madsenkanon; 51 mm. og 81 mm. granatkaster M (1949).

Litterære arbejder: Et fodfolkskom-pagnis Uddannelse i Felttjeneste (1908); Reglement for et cyklende Rekylkorps (1912); Moderne Fodfolkskompagnier i sluttet og spredt Orden I-III (1920-23); Den moderne Slagmarks automatiske Præcisions- og Enhedsvaaben 1-XIII (1927-50); Hvorfor har Forsvarsviljen forladt det danske Folk? (1942). Talrige artikler i danske og udenl. militære tidsskrifter

Udenl. ordener: Chin.Y.H.4.; Fi.H.R.28.; Fi.S.F.; N.St.O.31.

Adresse: Martensens Allé 8, Kbhvn. V.

JESSEN Jørgen højskoleforstander; f. 22/4 1913 på Frdbg.; søn af professor, dr. phil. & scient. Knud Jessen (se denne); gift (11/3 1939) m. Bodil J., f. 5/8 1911 i Gurre, datter af førstelærer Anders Kristen Andersen og hustru Gudrun f. Bredsdorff.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1931; lærer ved Rødding højskole 1931-32; ansat ved nationalmuseets 1. afd. 1933-37; cand. mag. 1939; ansat ved Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg og lærer ved Danebod højskole, AIs s. å.; rejsesekr. i Dansk Ungdoms-samvirke og Ungdomsorganisationernes Fællesråd 1944-46; ansat u. Dansk Sko-leforening, Flensborg 1946-54; lærer i Skærsbjerg Kro, Nordangel 1946, ved Duborgskolen og Christian Paulsen skolen, Flensborg 1947-49; leder af Flensborg aftenungdomsskole 1947-50, af Sydslesvigs præparandkursus 1948-54; forstander for Jaruplund højskole, Flensborg Land 1950, for Vallekilde højskole fra 1954; forsk, studierejser til udlandet.

Formand for Studenterkredsens Gymnastikforening 1932-38; sekretær i Notmark sogns Danske Samfund 1940-44; formand for den danske delegation til World Youth Conference, London 1945. Har skrevet artikler til blade og tidsskrifter; bidrag til enkelte bøger med historiske emner; udsendte et sønder-jydsk nyhedsblad »Frisk Mod« 1944-45; redigerer årbogen »Fra Vallekilde Folkehøjskole«.

Adresse: Vallekilde folkehøjskole, Vallekilde.

JESSEN Knud professor, dr. phil. & scient., K.DM.; f. 29/11 1884 på Frdbg.; søn af konsulent i Det kgl. Landhusholdningsselskab P Jessen (død 1885) og hustru f. Poulsen (død 1928); gift (29/6 1912) m. kommunelærerinde Ingrid J., f. 26/9 1884 på Frdbg., datter af folketingsmand, cand. theol. Harald Holm (død 1903) og hustru Gudrun f. Høgsbro.

Student 1905; cand. mag. 1911; Videnskabernes Selskabs prisbelønning 1919; dr. phil. 1920; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse 1914; afdelingsgeolog ved samme 1917-31; assistent ved den af Dansk botanisk Forening iværksatte topografisk-botaniske undersøgelse af Danmark 1912-24, formand for samme 1931; professor i botanik ved Kbhvns universitet 1931-55 samt direktør for botanisk have 1931-55; prorektor ved universitetet 1940-41; studie- og undersøgelsesrejser til Island, Færøerne, Sverige, Tyskland, Grønland (Julianehaab distriktet) og Irland.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening 1912-23, næstformand 1933; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1928, formand for dennes naturviden-sk. udvalg 1931; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1933-56; af Carlsbergfondets direktion fra 1937, af bestyrelserne for Carlsbergfondets biologiske Institut og Carlsberg Laboratorium fra 1937 (formand for sidstn. bestyrelse fra 1956), af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1939-55 og af bestyrelsen for Dansk Ekspeditionsfond fra 1950; medl. af Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1929 og af Societas phytogeographica su-ecana 1932 (æresmedlem 1951); Hono-rary Member of the Royal Irish Aca-demy 1938; dr. scient ved Dublin universitetet 1947; korresp. medl. af Societas pro Fauna et Flora Fennica 1944, Svenska Botaniska Foreningen 1944 og Finska Zoologisk-Botaniska Sållskapet Vanamo 1945; medl. af Det Norske Vi-denskaps-Akademi i Oslo 1945; æresmedlem af The Botanical Society of

Edinburgh 1950; dr. scient. ved universitetet i Cambridge 1956.

Litterære arbejder: forsk, botaniske og geologiske afhandlinger.

Adresse: Åbrinken 56, Virum.

JESSEN Peer O H oberst. R.DM., HTH.: f. 9/10 1899 i Sverige; søn af arkitekt Laurits Jessen (død 1928) og hustru f. Seedorff; gift (9/9 1924) m. Ragnhild Elisabeth (Kylle) J., f. 27/7 1902 i Kbhvn., datter af ur- og instrumentmager Frederik Suhr (død 1927) og hustru Julie Henriette f. von Holstein (død 1955).

Gennemgået hærens officersskole 1919-23; premierløjtn. 1923; hærens officersskoles ingeniør-kursus 1926-29; uddannelse ved post- og telegrafvæsenet og de koncessionerede telefonselskaber 1930-31; forbehandler ved direktoratet for patent- og varemærkevæsenet 1930; kaptajnløjtn. 1934; kaptajn 1937; chef for 9. ingeniørkompagni 1942; chef for hærens bygningstjeneste, 2. bygningsdistrikt 1945-50; kst. direktør for hærens bygningstjeneste 1949-50; oberstløjtn. i ingeniørtropperne 1945; forsat til telegraftropperne 1951; oberst 1952; lærer ved hærens officersskole 1942; til rådighed for forsvarsministeriet og ministeriets forbindelsesofficer til telefonselskabernes samarbejdsudvalg 1950-52; chef for forsvarets telegrafforvaltning 1952.

Medl. af Dansk Ingeniørforening 1929; dansk medl. af European Long Lines Agency (NATO) 1951; medl. af den interministerielle signalkommission 1954 og af Armed Forces Communications Association, Washington 1953.

Kommunalrevisor i Frdbg. kommune 1933-35; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1947-50; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1933-52; medl. af bestyrelsen for Frdbg. tekniske Selskab 1943, formand 1946; gildemester i Skt. Georgs Gildet i Kbhvn. 1934-35; medl. af patentkommissionen 1938; formand i bestyrelsen for Borgerligt socialt Boligselskab A/S 1948-55; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Radiorørsfabrik, A/S 1950; formand for bestyrelsen for Andelsselskabet Haandværkerbyen 1950-54; formand for bestyrelsen for Bernhard og Marie Rees Familielegat 1953.

Har udg.: Lærebog i Meddelelsestje-neste til brug i officersskolens ældste officersklasse (1943).

Adresse: Carit Etlars V. 5, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Nixen, Solfaldsv., Liseleje.

JESSEN Richard fh. dommer, R1.; f. 16/7 1887 i Kolding; søn af overlærer, cand. polyt. Richard Jessen (død 1924) og hustru Claudia f. Bindesbøll Behrend (død 1932); gift (12/5 1917) m. Clara Edith J., f. 3/2 1892 i Kbhvn., datter af direktør Carl Emil Lohmann (død 1927) og hustru Marie Dorthea f. Christensen (død 1941).

Student (Kolding) 1905; cand. jur. 1911; sagførerfuldm. i Viborg 1911-12, i Slagelse 1912-13; herredsfuldm. i Nykøbing F. 1913; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Skive købstad og Sallinglands herreder 1934, i Næstved købstad m. v. 1938-55.

Delegeret ved Landmandsbankens afd. i Nykøbing F. 1924-34; kasserer for Nykøbing F. børnehjem 1922-34; formand for lærlinge-voldgiften for Nykøbing F. retskreds 1933-34; formand for voldgiftsretten for Præstø amt vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomhed i lejet ejendom 1938-51, for oprejsnings-nævnet for Præstø amt 1945-48, for overvoldgiftsretten i husdyrsager for Præstø amt 1945-49 og for Juridisk Forening for Præstø og Sorø Amter 1941-47; medl. af bestyrelsen for Musikforeningen for Næstved og Omegn.

Adresse: Ågade 18, Næstved.

JESSEN Tage redaktør; f. 5/9 1898 i Kollund; søn af redaktør Jens Jessen (død 1906) og hustru Marie f. Fibiger (død 1935); gift (2/4 1929) m. Eli (Elise) J., f. 3/4 1898 i Ribe, død 1943, datter af lektor Christian Dybdal (død 1926) og hustru Hilda f. Fritsche (død 1919).

Student (Flensborg) 1917; journalistisk uddannelse ved Flensborg Avis; cand. jur. 1928; journalist ved Flensborg Avis s. å., medredaktør af dette blad 1930; chefredaktør for Siidschles-wigsche Heimatzeitung 1949.

Formand for Den slesvigske Forening, Flensborg-afd. 1930-45; medl. af det i h.t. Kiel-aftalen nedsatte dansk-tyske kontaktudvalg 1950-55. Adresse: Flensborg Avis, Flensborg og Lille Fjordmark, Kollund, Sønderjylland.

JOENSEN Hans Debes landslæge, dr. med.; f. 27/11 1913 i Tvoroyri (Tveraa) på Færøerne; søn af overlærer Thorvald Joensen og hustru Marianne f. Jacobsen; gift (30/11 1940) m. Louise J., f. 25/4 1911 i Kaldbak på Færøerne, datter af kongsbonde Zacharias Vang (død 1942) og hustru Maren f. Mohr.

Præliminæreks. 1929; student (Rungsted) 1932; med. eks. 1939; embeds-lægeeks. 1942; assistent ved P Carl Petersens Fond's ernæringsekspedition til Færøerne 1936-37; uddannelsesstillinger på forsk, kbhvnske hospitaler 1939-45; assistent ved statens ernærings- og -..sholdningsnævns sundhedsundersøgel-i Kbhvn. 1941-46; lærer ved børne-plejerskeundervisningen på Dronning Louises hospital 1944-46; vikar, kredslæge i Suderø lægekreds i 1946; kst. kredslæge i Vestmanhavn lægekreds 1946-49; landslæge på Færøerne fra 1949; dr. med. 1954.

Medl. af bestyrelsen for Hitt ffiroy-ska studentafelagiS 1933-36 og for For-oyingafelag 1934-36; formand for Li-stafelag Fbroya (Færøernes Kunstforening) fra 1941; medl. af Færøernes ho-spitalsbestyrelse fra 1947; næstformand i Færøernes Lægekredsforening 1947-55; medl. af ulykkesforsikringsrådet for Færøerne fra 1949 og af bestyrelserne for Julemærkelegatet til fordel for syge og svagelige børn på Færøerne, for Amtmand Dahlerups Mindelegat, for HvildarheimiS »Naina«, for Vanførerfon-det, for ALV m. v.; færøsk delegeret for Federation Internationale de Gymnasti-que Ling fra 1950.

Formand for Foroya Fr65skaparfelag og medredaktør af Fr65skaparrit (Annales societatis scientiarum Færoensis) fra 1952; har skrevet: Studier over brysternæringens udbredelse og betydning (disputats, 1954); tidsskriftartikler om sulfanomider, pedieulosis capitis samt om pædiatriske og hygiejniske emner.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

JOENSEN Hjalmar direktør, fabrikejer: f. 12/7 1898 i Kbhvn.; søn af maskinist Johan Joensen (død 1940) og hustru Anna f. Larsen (død 1942): gift (12'4 1923) m. Karen J., f. 5/1 1900 i Kbhvn., datter af bagermester Peter Christiansen (død 1947) og hustru Andrea f. Nielsen (død 1939).

Uddannet som litografisk tegner hos Chr. Cato 1913-18, på teknisk skole og på kunstakademiet; reklametegner 1918-25; tegner i Brett Lito Co., Long Island City, New York 1925-26; etableret i Kbhvn. 1927; direktør i -A/S Kruckow-Waldorff fra 1946, i A/S Hjalmar Joensens litografiske Etablissement fra 1954, i A/S Litodomus fra 1954 og i Litografica, A/S for Kapitalanlæg fra 1954. Har foretaget fl. rejser i udlandet for at studere rationalisering indenfor offset og trykkeribranchen.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Lito-graflaug til 1956. for AS Kruckow-Waldorff, for A/S Hjalmar Joensens litografiske Etablissement og for AS Sundby Maskinsnedkeri; formand for bestyrelsen for AS Litodomus og for Litografica AS for Kapitalanlæg; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; delegeret i Kbhvns Grundejerforening; medl. af Knud Rasmussen komitéen samt fl. tillidshverv.

Adresse: H C Andersens Boulevard 47, Kbhvn. V.

JOENSEN Jacob provst, R.; f. 18/10 1902 i Klaksvig, Færøerne; søn af skibsfører Jacob Joensen (død 1946) og hustru Susanne f. Joensen (død 1955); gift (11/7 1939) m. Paula J., f. 27/2 1902 i Ubberud sogn ved Odense, datter af skomagermester Christen Nielsen og hustru Nielsine f. Rasmussen.

Elev på Diakonskolen i Århus 1924-27, diakon til 1930; student (Rønde) 1934; lærer ved Diakonskolen i Århus 1934-36; cand. theol. 1939; kaldskapel-lan i Thorshavn 1939; sognepræst smstds 1946; provst for Færøerne 1946.

Formand i bestyrelsen for hvilehjemmet Naina 1940 og for KFUM 1944-50; næstformand for værgerådet 1944; formand for Færøernes mellem- og realskole og for censorerne ved Færøernes seminarium; næstformand for Færøernes skoledirektion; medl. af Færøernes kirkeinspektion 1946; formand for Præstegældets skolekommissioner, for For-oyskt Kirkjumål 1947, for dronning Ingrids menighedsbørnehave 1948 og for Sømandshjemmet i Thorshavn 1948-50; næstformand i bestyrelsen for Færøernes børnehjem 1949; formand for det færøske salmebogsudvalg; medl. af bestyrelsen for Amtmand Dahlerups Mindelegat m. fl.

Redaktør af Kristeligt UngmannæblaS 1940-50; har oversat Balslevs Katekismus til færøsk 1947; har udg.: Um J6-lahalguna (1943); Vikingasynir (1948).

Adresse; Thorshavn, Færøerne.

JOENSEN Valdemar provst, R.; f. 15/8 1897 i Skelby på Falster; søn af lærer Hans David Joensen (død 1930) og hustru Christine f. Biilow (død 1939); gift (15/9 1921) m. Ebba J„ f. 176 1900 i Andst, datter af sognepræst N B Gotfredsen (død 1924) og hustru Maria f. Gravesen (død 1949).

Student (Nykøbing F.) 1915; cand. theol. 1921; ordineret medhiælper ved Nazaretkirken i Kbhvn. 1921, kaldska-pellan smstds 1922; sognepræst i Allinge-Olsker 1924; res. kapellan ved Skt. Hans kirke i Odense 1927; sognepræst ved Skt. Peders kirke i Næstved 1932; till. provst for Hammer-Tybjerg herreders provsti 1932; medl. af Præstø amts skoledirektion 1941-50.

Sekretær ved L P Larsens Mission 1922-24; medl. af bestyrelsen for Alm. Dansk Præstekonvent fra 1931 og næstformand for Roskilde Konvent 1942. formand fra 1944; medl. af bestyrelsen for Religionslærerforeningen 1950-54.

Medarbejder ved C J Holt: Luthers udv. Breve (1923).

Adresse: Skt. Peders præstegård,

Næstved.

JOEST Ejnar generalmajor, K'.DM., HTH. p.p.; f. 10/5 1892 i Århus; søn af trafikinspektør ved statsbanerne Anders J Joest (død 1937) og hustru Anna f. Holm (død 1947); gift (15/2 1917) m. Maru J., f. 23/12 1889 på Frdbg., datter af grosserer Niels P Brynholdt (død 1944) og hustru Mathilde f. Hansen (død 1935).

Student (Viborg) 1911; cand. phil. 1912; premierløjtn. 1918; fuldmægtig i krigsministeriet 1927; kaptajn 1932;

oberstløjtn. 1944; oberst 1946; chef for 5. regiment og garnisons- og kasernekommandant i Vordingborg s. å.: chef for trainafdelingen 1950; general-insp. for forsyningstropperne 1951; generalmajor 1953; afsked 1957; derefter ansat som statsbanernes tilsynsførende med jernbanebeskyttelsen.

Tjenesterejser til Finland, Sverige. England og USA.

Leder af Den frivillige Luftmeldetje-neste 1939-49; stats- og privatbanernes luftværnsinsp. 1944-45.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Østerbrog. 142, Kbhvn. Ø.

JOHANNESEN Jens Chr. direktør, konsul, R.; f. 28/8 1908 i Thorshavn; søn af skibsfører Johs. Johannesen (død 1923) og hustru Inger f. Højgaard (død 1923); gift (25/10 1930) m. Elisa J., f. i Kbhvn., datter af havearkitekt, gartner L Guldborg og hustru Harriet f. Dyring Møller.

Student (Sorø) 1927; ansat ved Berlingske Tidende 1930, salgschef 1936: cand. jur. 1946; direktør for A/S Den kbhvnske Venstrepresse 1946-48; adm. direktør for L/F Fbroya Fiskasola 1948 og for Grønlandsfelagi5 1950, till. medl. af sidstn. selskabs bestyrelse s. å.; svensk konsul s. å.

Medl. af de færøske erhvervsorganisationers delegation til Grønland 1949; formand for det færøske forhandlingsudvalg vedr. fiskerirettighederne i Grønland 1951; medl. af det dansk-færøske udvalg vedr. Færøernes økonomiske forhold 1951; formand for bestyrelsen for A/S Nordafar 1953: formand for det færøske produktivi-tetsudvalg; produktivitetsnevndin 1953.

Har udg.: Færøerne-Danmark.

Adresse: Hoyddlum, Thorshavn,

Færøerne.

JOHANNESSEN Arne overlæge, di. med., R.; f. 2/3 1888 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør H C Johannessen (død 1930) og hustru Amalie f. Thorning (død 1939); gift (28/9 1919) m. Anna J., f. 22/7 1896 i Herning, datter af biskop P G Koch (død 1922. se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Bertha f. Carstens (død 1921).

Student (Metropolitanskolen) 1906; med. eks. 1913; klinisk assistent ved rigshospitalets børneafd. 1916-18; assistent ved hærens bakteriologiske laboratorium 1917-19; 2. reservelæge ved kommunehospitalets III afd. 1919-20; 1. reservelæge ved rigshospitalets børneafd. 1920-22, ved Kbhvns amts sygehus med. afd. 1922-24; studierejser til Tyskland og Schweiz 1919, til Sverige 1924; overlæge ved Diakonissestiftelsens med. afd. og børneafd. 1925; dr. med. (Kliniske Studier over Urinvejsinfektioner hos Børn) 1926.

Formand for Studenterhjemmet 1913-14; formand for Marthahjemmet 1927-39; medl. af bestyrelsen for Det danske Missionsselskab fra 1928, for Kolonien Filadelphia fra 1936 og for Jysk Nervesanatorium fra 1944. formand fra 1952.

Adresse: Dronningensv. 14, Kbhvn. F.

JOHANNESSEN Paul Pii tapetserermester; f. 23/6 1903 i Kbhvn.; søn af tapetserermester Holger Johannessen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Marie f. Pii (død 1954); gift (10/4 1941) m. Inger J., f. Bendtzen, f. 20/10 1917 i Svendborg.

Udlært som tapetserer 1922; sølvmed. for svendestykke; videreuddannet hos firma Warring & Gillow, Paris; handelseks. fra Købmandsskolen i Kbhvn.; medindehaver af firmaet Holger Johannessen & Co. fra 1942. eneindehaver fra 1951; direktør for A/S Andelsmøbelmagasinet 1953.

Oldermand for Sadelmager- og Tapetserer Lauget i Kbhvn. 1947-55; formand for Sadelmager- og Tapetsererfa-gets svendeprøvekommission 1947-53; redaktør af Sadelmager- og Tapetserer Tidende 1947-53, formand for bladets bestyrelse 1947-55; medl. af repræsentantskabet for Håndværkerforeningens Understøttelsesfond 1949, af bestyrelsen fra 1952; medl. af repræsentantskaberne for Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet og Alderstrøst fra 1947; formand i repræsentantskabet for Handels- og Bankekompagniet, A/S 1947-55; medl. af bestyrelsen for Lånefondet for Sadelmagere og Skomagere fra 1950, for Håndværkerforeningens Begravelseskasse fra 1951 og for Arbejdsgiverforeningens handværksgruppe fra 1951; medl. af bestyrelsen for Håndværkerforeningen i Kbhvn. fra 1952 og af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1952; medl. af bestyrelsen for Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat fra 1953, for A/S Andelsmøbelmagasinet fra 1954 og for Foreningen af Danske Ugeblade. Fagblade og Tidsskrifter fra 1954, formand 1955-57.

Adresse: Huldbergs Allé 49, Søborg.

JOHANNSEN Helene fh. rektor, kgl. belønningsmed, i guld; f. 23/10 1873 i Helsingør; datter af oberst 0 J G Johannsen (død 1902) og hustru Doris f. Ebbesen (død 1874); ugift.

Privatlærerinde i London 1901-03; lærerinde og inspektrice ved Th. Langs skoler i Silkeborg 1903-06; studier ved Berlins universitet og ved Sorbonne; :'=glærerindeeks. 1908; studentereks. 1922; 1908 lærerinde, derefter adjunkt ved Karen Kjærs skole (senere Nørre gymnasium); forstanderinde for gymnasiet; rektor for Falkonergårdens gymnasium 1926-43.

Adresse: Sortedam Doss. 27, Kbhvn.N.

JOHANNSEN Svend rektor; f. 15/10 1903 i Flensborg; søn af købmand Wilhelm Johannsen og hustru Elna f. Carstensen; gift (24/7 1932) m. Elisabeth J., f. 11/12 1905 i Farum, datter af skovfoged Edvard Rottwit Jørgensen (død 1928) og hustru Ingeborg f. Schalde-mose.

Relegeret fra højere tysk skole i Flensborg i 1920; student (Haderslev) 1923; cand. theol. 1930; lærereks. (KFUM's seminarium) 1932; lærer ved Duborg-skolen i Flensborg 1932-33; leder af Ansgar-skolen (fra 1946 dansk mellem- og iealskole) i Slesvig fra 1933; distnktsskcleinsp. (for de fem sydlige amter* fra 1954; chefredaktør for Siiasehleswigsche Heimatzeitung 1348-49: skarp advarsel fra den tyske regering i 1936; ophold i koncentrationslejr Sachsenhausen-Oranienburg 1940-41; interneret i Slesvig by 1941-45.

Viceborgmester i Slesvig 1945-48, by-rådsmedl. 1948, medl. af magistraten 1950; kredsdagsmedlem 1946; formand for skolekommissionen og aftenskolekommissionen i Slesvig 1946-48; medl. af den kommunale skolekommission og kulturudvalget 1948; korpschef for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1932-36; gildesmester i Sanct Georgs Gilde i Flensborg 1947-49; formand for Sydslesvigsk Forenings amtsbestyrelse i Slesvig amt 1945-49 og fra 1954; næstformand i Sydslesvigsk Forenings hovedbestyrelse 1946-49, medl. af samme 1949-51 og fra 1954; formand for Sydslesvigsk Vælgerforening 1948-49; formand i bestyrelsen for Vælgerforeningen i Slesvig amt 1949-51 og fra 1954; medl. af det danske menighedsråd i Slesvig; medl. af Sydslesvigsk kirkeråd 1948.

Har skrevet: Guds Vilje og vor Tids Ulykke (1944); En redelig Løsning (Sydslesvig-problemet) (1945); To Taler (Sydslesvig-problemet) (1946); 6 Prædikener (1946).

Adresse: Ansgar-skolen, Bismarcksg.

18 A, Slesvig.

Sommerbolig: Strandv. 11, Troense.

JOHANNSEN V Høiriis direktør, cand. jur.; f. 12/6 1910 i Århus; søn af proprietær B Johannsen (død 1953) og hustru Johanne f. Høiriis (død 1950); gift (8/6 1940) m. Aase J., f. 26/6 1918 på Frdbg., datter af assistent P J Pedersen og hustru Magda f. Bram.

Student (Frederiksborg) 1928; cand. jur. 1938; ansat i Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring 1928, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1942, direktionssekr. 1944, underdir. 1949, direktør 1950, adm. direktør 1956; till. direktør for Forsikringsselskabet Fællesvirke s. å.; lærer i forsikring ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1946-51.

Medl. af Assurandør-Societetets komité; medl. af bestyrelsen for Forsik-ringsforeningen i Kbhvn. 1951-56, næstformand 1952-56, af bestyrelsen for Dansk Forening for international Mo-torkøretøjsforsikring og for Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber fra 1954. formand fra 1957; næstformand for bestyrelsen for Foreningen af gensidige, danske Ulykkesforsikringsselskaber og for De samv. danske Andels-Forsikringsselskaber; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde, Foreningen af gensidige Ansvarsforsikringsselskaber til Overtagelse af Forsikringer for Motorkøretøjer, der udlejes uden Fører, A/S Assurandørernes Hus, Assurandørernes Pressebureau og Forsikringsforeningens Understøttelsesselskab.

Adresse: Parcelv. 9, Holte.

JOHANSEN Alfred manufakturhandler; f. 11 1 1901 i Graasten; søn af manufakturhandler J C Johansen (død 1942) og hustru Trinika Marie f. Jepsen (død 1935); gift (2311 1935) m. Karla J„ f. 20/4 1909 i Hamborg, datter af faktor Berthold Helmke (død 1931) og hustru Adele Dorothea f. Paulsen.

I manufakturhandlerlære i Sønderjylland 1916; ekspedient og senere kalkulator i Odense 1920; forretningsfører i faderens forretning i Graasten 1924, overtaget denne 1930.

Medl. af bestyrelsen for Graasten Handelsstandsforening fra 1934 (formand fra 1936), af bestyrelsen for Foreningen Manufakturhandlere udenfor Købstæderne i Danmark fra 1945 (formand fra 1956), af Provinshandelskammeret fra 1956, af bestyrelsen for Provinshandelsstandens Understøttelsesforening, af bestyrelsen for Graasten Bank fra 1945 (formand fra 1955) og af forretningsudvalget for Sønderjyllands Erhvervsraad m. m.

Adresse: Jernbaneg. 2, Graasten.

JOHANSEN Arne Stæhr rådmand, branddirektør, R.; f. S/4 1907 i Kbhvn.; søn af farver Per Johansen (død 1940) og hustru Karen f. Andersen; gift (22/4 1932) m. Harriet Susanne J., f. 19/3 i Kbhvn., datter af overkyper Lauritz Jensen (død 1930) og hustru Petrea f. Petersen (død 1945).

Uddannelse i De Forenede Automobilfabriker, A/S, Odense; maskinisteks. fra Odense tekniske skole 1926; disponent i firmaet James Walker & Company, London's danske filial; afdelingschef i firmaet H Meisner-Jensen 1938-50; branddir. i Østifternes Brandforsikring fra 1944.

Medl. af kredsbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1931, af dens hovedbestyrelse 1945, formand 1952-56; medl. af Det konservative Folkepartis repræsentantskab 1931, af dets hovedbestyrelse fra 1952; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse fra 1934, rådmand 1948-50 og fra 1954, borgmester 1950-54; medl.

af ejendomsskyldrådet i Frdbg. skyldkreds fra 1937; formand for Frdbg. kommunalbestyrelses tekn. udvalg 1943 -50 og fra 1954 samt for bevillingsnævnet for beværterbevillinger på Frdbg. fra 1950; medl. af bestyrelsen for Frdbg. Bade- & Svømmeanstalt 1943-51, formand 1946-51; medl. af bestyrelsen for Frdbg. alm. Boligselskab og for Frdbg. forenede Boligselskaber 1947: medl. af bestyrelsen for Kbhvns Boldklub fra 1946; medl. af folketinget 1945-47 og 1950-57 (orlov 1955-56); medl. af trafikkommissionen af 1944, af biografteaterkommissionen af 1946. af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium og af forbundsstyrelsen for Dansk Svømme- og Livrednings-forbund fra 1948; præsident for Dansk Automobilsports Union 1948-52; medl. af byplannævnet 1949, af bestyrelsen for Elektricitetsværket Isefjordværket 1950 (næstformand 1956) og af den af indenrigsministeriet nedsatte samfærd-selskommission af 1950; næstformand i repræsentantskabet for Det Danske Luftfartsselskab 1951; formand for Hi-storisk-topografisk Selskab for Frdbg. 1951-56; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1952-56, af motorkommissionen fra 1952 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1954.

Har skrevet kronikker og artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Falkoner Allé 80, Kbhvn. F.

JOHANSEN Charles overlæge, dr. med.; f. 17/2 1910 i Randers; søn af driftsleder Charles Johansen og hustru Marie f. Steffensen Olsen; gift (29/4 1937) m. Ville J., f. 27/6 1912 i Kbhvn., datter af overlæge, dr. med. Ove Wulff (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Johanne f. Krarup.

Student (Odense katedralskole) 1928; med. eks. 1936; efter kortvarig klinisk uddannelse på Sundby hospital og Fin-seninstitutet, uddannelse i laboratorievirksomhed ved Finsenlaboratoriet og deroå i patologisk anatomi og retsmedicin ved retsmedicinsk institut i Kbhvn. og ved de patologiske instituter på Kbhvns kommunehospital og Bispebjerg hospital; specialistanerk. (patologisk anatomi og vævsmikrosko-pi) 1947 og (klinisk kemi og laboratorieteknik) 1948; prosektor ved Øre-sundshospitalet i Kbhvn. 1948. fra 1957 som overlæge; dr. med. 1949; censor i patologisk anatomi ved Kbhvns universitet 1957.

Har skrevet: Den extramedullære hæmopoiese og den splenogene marvhæmning (disputats, 1949) samt tidsskriftartikler om hæmatologiske emner (blodsygdomme).

Adresse: Soløsev. 65, Gentofte.

JOHANSEN Ernst redaktør; f. 3/11 1907 i Kbhvn.; søn af rørlægger Johannes Johansen og hustru Nikoline f. Jensen; gift (15/8 1931) m. Ida J., f. 15/6 1910 i Kbhvn., datter af værkfører Henry Hendriksen (død 1954) og hustru Jenny f. Kaimer.

Realeks. 1924; udlært i Forsikrings-akts. Grøn & Witzke; arkivar ved So-cial-Demokraten 1930, journalist smstds 1935, causeur u. mærket Jonas fra 1940, redaktionschef 1947-54.

Medl. af forretningsudvalget for Danmarks socialdemokratiske Ungdoms Kbhvns-kreds 1927-31, af landsforbundets sekretariat 1931-34; medl. af Journalistforeningens seniorat fra 1945 og af Journalistforbundets bestyrelse 1947; medl. af Børnehjælpsdagens forretningsudvalg 1953, næstformand 1955.

Har udg. samlinger af causerier m. m.; har skrevet tekster til revyer og radio; redigeret »Bogen til og om Steincke«; medarbejder ved Blæksprutten fra 1939.

Adresse: Serridslevv. 4, Kbhvn. 0. Sommerbolig: Fuglesangsv. 46, Birkerød.

JOHANSEN Frederik oberstløjtnant, slotsforvalter, R.DM., HTH.p.p.; f. 13/8 1873 i Haslev; søn af gårdejer S Johansen (død 1897) og hustru Ane Margrete f. Sørensen (død 1892); gift (7/5 1903) m. Emilie J., f. Andreasen (død 1928).

Sekondløjtn. 1892; premierløjtn. 1897; kaptajn 1910; oberstløjtn. og chef for 7. batl. 1924; bataillonschef ved landstormen 1928-32; forrettet tjeneste ved 1. generalkommandos stab 1912-14 og i krigsministeriet 1923-32; afsked 1933; slotsforvalter på Kronborg 1935-46.

Lærer ved officersskolen 1912-24; medl. af den militære straffelovskom-mission 1923-32 og af landstormskom-missionen 1928-32; medarbejder ved Fyns Venstreblad 1914-20 og ved Politiken fra 1935.

Udenl. orden: M.Gr.3.

Adresse: Steng. 79, Helsingør.

JOHANSEN Gunnar pianist, komponist; f. 21/1 1906 på Frdbg.; søn af kommunelærer Lars Johansen (død 1949) og hustru Signe f. Christensen (død 1946); gift (1942) m. Lorraine J., f. Johnson, f. i Minnesota.

Elev af Victor Schiøler og Egon Petri; debut 1920 i Tivolis koncertsal; første klaveraften jan, 1924; virkede i Europa til 1929; bosat i Californien s. å.; professor og artist in residence ved Wisconsin universitet fra 1939.

Kompositioner: 12 toccataer; 2 klaverkoncerter; 78 klaversonater; Variationer og Fuga for orkester; Kantate i 12 satser; tolvstemmig Fuga for fire klaverer; Pastorale i 4 satser for orkester, tre blokfløjter og klaver. Har till. indspillet grammofonplader.

Adresse: Blue Mounds, Wisconsin,

USA.

Sommerbolig: Gualala, Californien,

USA.

JOHANSEN Hans professor, dr. phil.; f. 2/12 1897 i Riga; søn af dansk generalkonsul Jens Chr. Johansen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Ingeborg f. Laudrup.

Dimit. fra gymnasium i Reval 1916; studerede i Tomsk 1916-21; zoologiske forskninger i Altai-Bjergene (Sibirien og Mongoliet) 1918-20; studerede ved universitetet i Munchen 1921-24; dr. phil. 1924; assistent ved universitetet i Tomsk 1925-28; zoologiske og geografiske forskninger på Kamtchatka og Kommandør-Øerne 1928-31; professor i zoologi ved universitetet i Tomsk 1931-37; professor i zoologi ved Herder-institut i Riga 1938-40; professor ved Inst. f. Ostforschung ved universitetet i Konigsberg 1940; ornitologiske undersøgelser på Spitsbergen 1949; ansat ved zoologisk museum i Kbhvn. fra 1944; leder af dansk fugleringmærkning.

Har udg. en række vidensk. arbejder, bl. a.: Der Baikalsee (tysk, 1925); Us-surilandets Fugle (russ. 1927); Kommandør-Øernes Fugle (russ. 1934); Salair-Bjergenes Fugle (russ. 1935); Geografisk Oversigt over Vest-Sibirien (russ. 1936); Vestsibiriens Fuglefauna (tysk, 1943-44-52-54-55); Ornitologi i Rusland (engl., 1952); Die Jenisseifau-nenscheide (tysk, 1955); Revision und Entstehung der arktischen Vogelfauna (1956) samt en populær bog om Pelsdyrlandet (russ., 1935) og afhandlinger om Vitus Bering og hans ekspeditioner (dansk og tysk).

Adresse: Helgasv. 20, Holte.

JOHANSEN Henrik overlæge, dr. med.; f. 24/6 1911 på Frdbg.; søn af lektor H Th. Johansen (død 1955) og hustru Margrethe f. Gammeltoft (død 1918); gift (4/12 1937) m. Ella J., datter af købmand Peter Friis (død 1938) og hustru Nicoline f. Petersen (død 1943).

Student (Frdbg. gymn.) 1929; med. eks. 1936; hospitalsstillinger på Bispebjerg hospital, Randers by sygehus, Odense amtssygehus' øreafd., rigshospitalets øre- og børneafd., Øresundshospi-talets halsklinik og Blegdamshospita-lets øreafd. samt 9Vi år på kommunehospitalets øreafd.; overlæge på militærhospitalets øre-, næse- og halsklinik fra 1952; univ. guldmed. 1940; specia-listanerk. (øre-, næse- og halssygdom-me) 1943; dr. med. s. å.; prakt. otolog i Kbhvn. fra 1943; studierejser til Frankrig, Holland, Belgien og Sverige.

Har skrevet: Aldersbetinget Tunghørhed (disputats, 1943) samt vidensk. artikler indenfor specialet.

Adresse: Kastelsv. 19, Kbhvn. 0.

JOHANSEN Holger fabrikant, civilingeniør, R.; f. 30/7 1892 i Kbhvn.; søn af maskinfabrikant Chr. Johansen (død 1927) og hustru Marie f. Larsen (død 1913); gift (15/2 1919) m. Rita J., f. 30/5 1895 i Kbhvn., datter af grosserer Hans Jørgensen (død 1935) og hustru Marie f. Larsen.

Student (Frdbg. gymn.) 1911; eand. phil. 1912; cand. polyt. 1917; sekond-løjtn. ved ingeniørregimentet 1918; ingeniør ved Det danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S 1919-22; etableret eget firma (textil en gros) 1923; stiftede Holger Johansens Væveri 1933, i 1948 omdannet til Holger Johansen A,S, direktør for dette selskab.

Medl. af hovedbestyrelsen for Tex-tilfabrikantforeningen 1949 og af forretningsudvalget 1953, næstformand i foreningen 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk Textilforsknings Institut 1950, for Den danske farverfagskole og forsøgsstation 1951-55 og for Danmarks textilfagskole 1952; medl. af forsk, udvalg indenfor Textilfabrikantforenin-gen; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1954, af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens industrigruppe 1955 og af bestyrelsen for industrigruppens fælles hjælpefond 1955; medl. af dansk standardiseringsråd 1954, af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningens jubilæumsfond 1954 og af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring 1954; delegeret ved International Labour Organisation's textilkomi-té's møder i Lyon 1951, Geneve 1953 og 1955. Medl. af arbejdsmarkedskom-missionen 1954; formand for Danmarks Textiltekniske Forening 1950-54; formand for Holte Kammerorkester 1937-56.

Adresse: Dronninggårds Allé 96,

Holte.

JOHANSEN H P fh. kommunelærer; f. 24/3 1881 i Ønslev på Falster; søn af husmand J P Johansen og hustru Bodil Marie f. Olsen; gift (22/8 1907) m. Anna Valborg J., f. 12/1 1882 i Ødis ved Kolding, datter af lærer K Petersen og hustru Vilhelmine f. Suhr.

Lærereks. (Jonstrup) 1905; kommunelærer i Middelfart 1908-41; formand for Socialdemokratiet i Middelfartkredsen fra 1913; medl. af Middelfart byråd fra 1917; medl. af folketinget en kort tid i 1920; medl. af landstinget 1924-53; medl. af landstingets finansudvalg og af rigsretten til 1953; censor i praktisk skolegerning ved lærereks.

Adresse: Teglgårdsv. 7, Middelfart.

JOHANSEN Jens afdelingsingeniør, cand. polyt.; f. 14/2 1893 i Hillerød; søn af lektor V A Johansen (død 1933) og hustru Else f. Holm (død 1953); gift (3/6 1923) m. Edith J., f. 28/11 1896 i Kbhvn., datter af repræsentant Bernhard Lohmann (død 1951) og hustru Anna f. Simonsen (død 1937).

Student (Frederiksborg) 1911; cand. polyt. 1917; ingeniør ved baneanlæg s. å.; ved Søllerød kommune 1919; ved Kbhvns vej- og kloakanlæg, nu stads-

ingeniørens direktorat, fra 1921, vejin-sp. 1923, ingeniør 1929, souschef ved byggesagsafd. 1936, ved vejafd. II 1938; afdelingsing. ved vejafd. I 1942.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns kommunale Ingeniørforbund 1922-23 og 1931-41 (formand 1935-41), af Kbhvns Kommunalforenings hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1933-41, af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1932-35, af dennes hovedbestyrelse 1935-41 og af Nordisk Vejteknisk Forbunds danske komité 1936-53; næstformand for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1934-39, formand 1939-42.

Redaktør af Ingeniørens afd. »Byg-ningsteknik« 1942, fra 1948 »Bygningsingeniøren«, faggrupperedaktør 1949-57; har skrevet forsk, faglige artikler, bl. a. om parkerings- og færdselsforhold. Deltaget i OEEC's mission til USA i 1954 til Traffic Engineering studier.

Adresse: Peter Bangs V. 67, Kbhvn. F.

JOHANSEN J H oberst, R„ HTH.p.p.; f. 2/12 1909 i Kbhvn.; søn af lektor H Th. Johansen (død 1955) og hustru Margrethe f. Gammeltoft (død 1918); gift (26/6 1937) m. Else J., f. 6/11 1909 i Haderslev, datter af fabrikejer Max Schaumann (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Jensine f. Christensen (død 1944).

Student (Frdbg. gymn.) 1928; pre-mierløjtn. i artilleriet 1932, kaptajn-løjtn. 1938, kaptajn 1942, oberstløjtn. 1951; oberst 1956; assist. militærattaché ved den danske ambassade i Washington 1950, militærattaché smstds 1951-53. till. ved gesandtskabet i Ottawa 1951-53; chef for 24. artilleriafd. 1953; stabschef hos generalinspektøren for artilleriet 1954, ved østre landsdelskommando fra 1956.

Udenl. orden: A.F.L.3.

Adresse: Ingersv. 28, Charlottenlund.

JOHANSEN J Prytz overbibliotekar, dr. phil.; f. 4/11 1911 i Kbhvn.; søn af professor E S Johansen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Ellen f. Prytz (død 1943); gift (7.9 1938) m. Esther J., f. 13/11 1908 i Kbhvn., datter af smed Peter Rasmussen og hustru Augusta Natalie f. Nielsen (død 1926).

Student (Ordrup gymn.) 1930; cand. mag. (fysik) 1937; dr. phil. 1954; assistent ved magnetisk observatorium, Godhavn 1937-38; timelærer ved Me-tropolitanskolen 1938-39; studerede religionshistorie 1938-43; medhjælper ved universitetsbibliotekets 2. afd. 1941, bibliotekar 1943, overbibliotekar smstds fra 1957; tillige universitetsadjunkt 1949-55; lærer ved Danmarks biblioteksskole fra 1943; fagkonsulent for Dansk bibliografisk kontor fra 1954.

Vidensk. arbejder: Character and Structure of the action in Maori (1948); The Maori and his Religion in its Non-Ritualistic Aspects (disputats, 1954); afhandlinger i tidsskrifter.

Adresse: Kirkev. 13, Charlottenlund.

JOHANSEN Kai redaktør, presseattaché, R.; f. 9/10 1902 i Næstved; søn af slagtermester P Johansen (død 1944) og hustru Anna f. Rasmussen (død 1953); gift m. Gudrun J., datter af afdøde skoleinspektør Anders Madsen, Horsens og hustru Birgitte Kristine f. Kjær.

Journalistisk uddannelse ved Næstved Tidende; senere ansat ved Vendsyssel Tidende, Hjørring; journalist ved Venstres Pressebureau 1930-35; korrespondent i London til den danske venstrepresse 1936-38; leder af Landbrugsrådets pressesekretariat 1938-48; presseattaché ved den danske ambassade i Washington fra 1948; medarbejder ved det illegale nyhedsbureau Information og andre illegale blade u. besættelsen; daglig leder af Informations redaktion okt. 1944-maj 1945.

Pressesekr. ved Det internationale Handelskammers kongres i Kbhvn. 1939; sekretær i Landbrugets radioudvalg og filmsudvalg 1943-48; medl. af bestyrelsen for Dansk Kulturfilm 1946-48.

Redigeret Landbrugsrådets beretning Landbrugsudstillingen på Bellahøj 1938; medarbejder ved Det Danmark vi bygger (1943) og ved Danmarks Frihedskamp.

Adresse: Danish Information Office,

588 Fifth Avenue, New York 36. N.Y.,

USA.

JOHANSEN Kjeld direktør for Kbhvns statistiske kontor; f. 15/7 1895 i Hillerød; søn af lektor V A Johansen (død 1933) og hustru Else f. Holm (død 1953); gift m. Gudrun J., f. 16/8 på Frdbg.. datter af grosserer A Thomsen (død 1938) og hustru Marie f. Vogensen (død 1947).

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polit. 1919; sekretær i staden Kbhvns statistiske kontor 1919, fuldmægtig 1922, kst. kontorchef 1929, chef for statistisk kontor 1931; direktør for samme 1946.

Manuduktør 1919-31; afstemningskom-missær i Saargebetet juli 1934-jan. 1935; censor ved Kbhvns universitets statsvidensk. eks. og ved Århus universitets økonomiske eks. I del 1939, formand for censorerne fra 1951; censor i statistik ved Handelshøjskolen fra 1948; medl. af kommissionen til udarbejdelse af international statistik for de store byer fra 1954.

Adresse: Amaliev. 22, Kbhvn. V.

JOHANSEN Knud Winstrup professor, dr. techn., R.; f. 26/8 1901 på Frdbg.; søn af malermester Georg Johan Jacob Johansen (død 1935) og hustru Ellen f. Hoff (død 1945); gift (7/11 1934) m. Ingeborg Alberta J., f. 5/12 1905 i Stavanger, datter af ingeniør Herluf Louis

Wilhelm Carl Freiesleben (død 1905) og hustru Margrethe Vilhelmine f. Thomsen (død 1953).

Student (Frdbg. gymn.) 1919; cand. polyt. 1924; ansat hos professor E Su-enson 1924-26; studierejse i Tyskland. Czekoslovakiet, Østrig og Schweiz i 1926; ingeniør i ingeniørfirmaet 011-gaard og Petersen 1928-31; assistent ved polyteknisk læreanstalts laboratorium for bygningsstatik 1931, fast vi-densk. assistent 1936; amanuensis 1943, laboratorieing. 1945, professor i bygningsstatik og elasticitetsteori samt bærende konstruktioner 1950; dr. techn. 1943.

Medl. af bestyrelsen for Forbundet af Ingeniører i Statens Tjeneste 1937-45; vidensk. konsulent for Dansk Selskab for Bygningsstatik 1940-47, medl. af dette selskabs bestyrelse 1947-53, formand 1949-53; medl. af bestyrelsen for Dansk Svejsecentral 1948-54; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1949; medl. af forsk, af Dansk Ingeniørforenings normudvalg indtil 1952.

Har beregnet to skalkonstruktioner ved det nye radiohus (1935-38).

Har skrevet: Brudlinieteorier (disputats, 1943, 2. udg. 1952); Pladeformler (1946, 2. udg. 1949); Forelæsninger over Elasticitets- og Styrkelære (1950-55); Forelæsninger over Svingningsteori (1955-56); Matricer (1957); »Om Differensligninger« i Festskrift til Professor, Dr. techn. P M Frandsen (1950) og ved A/S Sophus Berendsens 100-års jubilæum 1954 »Undersøgelser over Staalkonstruktioners Bæreevne«; samt en lang række afhandlinger om tek'nisk-vidensk. emner i inden- og udenlandske fagblade.

Modtaget Augustinus-prisen 1955.

Adresse: Blomstervænget 83, Lyngby.

JOHANSEN Oluf kreditforeningsdirektør, husmand; f. 29/3 1894 i Høm ved Ringsted; søn af Frederik Johansen (død 1908) og hustru Nicoline f. Olsen (død 1931); gift (27/12 1924) m. Rasmine J., f. 31/7 1900 i V-Bøgebjærg ved Skælskør, død 1956, datter af husmand Peter Chr. Skov og hustru Karen f. Espensen.

Elev på Fyens stifts husmandsskole 1912-13 og på Kerteminde højskole 1918-19, statshusmand 1925-52; land-brugskyndig direktør i Østifternes Hus-mandskreditforening 1952.

Formånd for Den radikale Ungdoms landsforbund 1920-24; sognerådsmedl. 1933-37; medl. af bestyrelsen for Haslev Andelsslagteri 1934-53; formand for Haslevkredsens          Husmandsforeninger

1944-46; folketingskandidat 1929, 1932. 1935, 1939, 1945, 1947, 1950 og 1953; landstingsmand 1936-53; sekretær i landstinget 1939-53; næstformand for den radikale landstingsgruppe 1939-53, formand i 1953; medl. af bestyrelsen for Ringstedkredsens radikale Venstre 1941-53, for Venstres Folkeblad 1940-45 og for Sorø Amts radikale Venstre 1936-53; formand for Skælskørkredsens radikale Venstre 1953-55; medl. af jordfordelingskommissionen for Bornholm, Frederiksborg og Kbhvns amter fra 1953.

Adresse: Jørgen Roeds V. 10, Ringsted.

JOHANSEN Paul aktuar, dr. polit.; f. 28/5 1910 i Ordrup; søn af tandlæge Knud Johansen (død 1944) og hustru Karen f. Hjersing; gift (31/3 1934) m. Margrethe J., f. 23/5 1910 i Haderslev, datter af fh. amtsassessor, tandlæge Jonathan Smith (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1928; univ. guldmed. 1932; cand. aet. 1934; assistent ved universitetets forsikringsmatematiske laboratorium 1934-44; dr. polit. 1941; beregner i Forsikringsakts. Nye Danske af 1864, 1934. ansvarsh. aktuar 1938, underdir. fra 1951; till. censor ved Handelshøjskolen, Kbhvn. og aktuar for en række private pensionskasser.

Formand for Den danske Aktuarforening 1953; dansk korrespondent for Comité Permanent des Congrés Interna-tionaux d'Actuaires.

Litterære arbejder: De distributive Operationssymboler (prisopgave, 1932); Elementær Livsforsikringsmatematik (s. m. Poul Ørding, 1940); Principper for Netto- og Bruttogrundlag for Livsforsikring (disputats, 1941).

Adresse: Jahnsensv. 27, Gentofte.

JOHANSEN Poul Vejbve hotelejer, redaktør. Chr. X Fr. M.; f. 23/6 1907 i Voer; søn af lærer Jens Laurits Vejbye Johansen (død 1936) og hustru Nielsine Kirstine f. Jacobsen (død 1956); gift (11/7 1940) m. Hely J.. f. 28/11 1905 i Strasbourg, Frankrig, datter af kommunaldirektør Theodore Alexander Grasser (død 1953) og hustru Marie f. Boegel.

Student (Hjørring) 1928: journalist ved Aalborg Amtstidende 1928-30, red-aktionssekr. smstds 1930-38: Londonkorrespondent til Venstres Pressebureau 1938-41 og samtidig assist. korrespondent til Social-Demokraten samt til norske og svenske tidsskrifter; efterretnings-officer ved British Broadcasting Corporation 1939-42; rådgiver ved den amerikanske ambassade i London 1942; chefredaktør for den skandinaviske afd. af -den amerikanske radiostation i Europa 1943-45; rådgiver ved det amerikanske udenrigsministeriums informati-onsafd. i Washington 1945-46; Washington-korrespondent til Berlingske Tidende 1946; presseattaché ved De Forenede Nationer 1946; koordinationschef og 1948-52 vicedir. i informationsdenarte-mentet; direktør for De Forenede Nationers informationskontor i Washington 1952-56; korrespondent til Washington Post og forsk, andre blade fra

1956; indehaver af Nødebo Kro og Hotel fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Provins-Journalistforeningen 1933-38.

Adresse: Nødebo Kro pr. Fredensborg.

JOHANSEN Svend maler: f. 10/9 1890 i Kbhvn.; gift (27/12 1934) m. Ragna J.. f. 17/9 1907.

Uddannet på Teknisk skole, kunstakademiet og forsk, malerskoler i Paris; udstillet fra 1914; medl. af »de 4« og af Grønningen; gentagne studierejser og udstillinger i Europa; længere ophold i Paris og Provence.

Modtaget Oluf Hartmanns Legat og Frederik Schybergs Mindelegat; tildelt Eckersberg-medaljen 1948.

Har udført teaterdekorationer for Det kgl. Teater og privatteatre i Kbhvn., Odense Teater, Théåtre Royal de la Mon-naie, Bruxelles, Théåtre des Champs Elysées, Covent Garden o. fl. a.; medforfatter til P H revyerne; tegnemedarbejder ved fl. kbhvnske dagblade; har tegnet kostumetegninger, plakater, litografier og illustrationer; har udført en række vægdekorationer, bl. a. til Aarhushallen 1946 og Privatbanken 1949.

Adresse: Rosbæksv. 2, Kbhvn. Ø.

JOHANSEN Thvge oberst, R.DM., FM. i sølv, HTH.; f. 24/10 1901 i Kbhvn.; søn af oberst N P Johansen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Thyra f. Degenkolw (død 1918); ugift.

Premierløjtn. 1924; kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1937; oberstløjtn. af fodfolket 1946; oberst 1952; stabschef ved vestre landsdelskommando 1953; chef for hærens officersskole i 1954, derefter til rådighed for geodætisk institut.

Lærer ved hærens officersskole 1946-51.

Adresse: Poppelvej, Allerød.

JOHANSEN Viggo dommer, R.; f. 13/2 1893 i Holsteinborg; søn af postmester J P Johansen og hustru Ida, f. Joelsson: gift (21/9 1920) m. Lizzie J., f. 23/2 1897 i Kbhvn., datter af by- og herredsfoged Adolf Conradt-Eberlin (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Annette f. Boje.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1912: cand. jur. 1918; dommerfuldm. i Helsinge 1920, i Nykøbing M. 1921, i Tranebjærg på Samsø 1940; kst. dommer i Maribo i 1944; dommer i Thisted m. v. s. å.: beskikket som dommer i sager ang. forræderi m. m. for Thisted, Fjerritslev, Vestervig og Nykøbing M. retskredse 1946.

Formand for overvoldgiftsretten for Thisted amt i tvistigheder ang. handel med husdyr, for det for Thisted amt i medfør af lov af 9. okt. 1945 oprettede oprejsningsnævn og fra 1946 for afvan-dingskommissionen for Thisted amtsrådskreds; fast formand for landvæ-senskommissionen for Thisted amtsrådskreds 1949; suppleant for formanden for fredningsnævnet i Thisted amtsrådskreds 1949; revisor i Sparekassen for Thisted Amt 1949; medl. af Kgl. Dansk Automobil Klubs repræsentantskab og af det af trafikministeren i h. t. vejkrydsloven af 1930 nedsatte udvalg for Thisted amtsrådskreds; formand for bestyrelsen i A/S Eshøj Plantage.

Adresse: Thisted.

JOHANSSON Johan gymnastikinspektør; f. 28/1 1906 i Vejle; søn af arbejdsmand Sven Johansson (død 1941) og hustru Ane Marie f. Johansen (død 1952); gift (22/6 1937) m. Else J„ f. 11/8 1915 i Hesselager, datter af overlærer Hakon Kirkegaard og hustru Karen f. Karmark.

Student 1924; Iærereks. 1927; supplerende uddannelse i gymnastik, engelsk og tysk; ansat ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1928-53; Lecturer ved The Scottish School of Physical Education, Glasgow 1932-34; lærer ved Danmarks højskole for legemsøvelser 1941-54; idrætskonsulent ved Frdbg. skolevæsen 1951-53; vicegymnastikinsp. 1947, gym-nastikinsp. 1953.

Formand for Dansk Livrednings-Forbund fra 1949; præsident for Nordens Livrednings-Forbund 1955.

Medforfatter til bøger om svømning og livredning.

Adresse: N Jespersens V. 4, Kbhvn. F.

Sommerbolig: »Sommerland«,

Veddinge Bakker, Faarevejle St.

JOHNS Thorvald direktør, civilingeniør, R.; f. 1/3 1893 i Frørup; søn af gårdejer Jens P Johns (død 1938) og hustru Marie f. Berntsen; gift 1. gang (14/10 1920) m. Bengta Johanne J., f. 9/6 1897, død 1924, datter af direktør, vicekonsul A F Olsen (se denne); 2. gang (17/1 1928) m. Ellen Marie J., f. 18/2 1903 i Omsk, Sibirien, datter af konsul S R Randrup og hustru Harriet f. Lorange.

Cand. polyt. (bygningsing.) 1916; projekterende ingeniør hos civiling. K Barteis, Petrograd, Rusland, 1916-18; ingeniør hos Højgaard & Schultz, Kbhvn. 1918-19, hos Kampmann, Kier-ulff & Saxild, Kbhvn. 1919-21 og ved søværnets bygningsvæsen, orlogsværf-tet 1921-22; overing. hos Christiani & Nielsen, Rio de Janeiro 1922-44, direktør smstds 1944; direktør for Christi-ani-Nielsen Engenheiros e Construtores S. A., Rio de Janeiro fra 1947.

Formand for Den danske Klub i Rio de Janeiro 1935 og 1936 og for Dansk Røde Kors afd. i Rio de Janeiro 1945-49; repræsentant for Dansk Samvirke fra 1954.

Adresse: Rua Gomes Carneiro 130,

Ipanema, Rio de Janeiro. Brasilien.

Sommerbolig: »Sitio do Sino«, Terezopolis, Estado do Rio de Janeiro,

Brasilien.

JOHNSEN H E oberstløjtnant, R.DM., HTH.p.p.; f. 24/7 1879 i Kbhvn.; søn af skotøjsfabrikant S Johnsen (død 1907) og hustru Emma f. Jørgensen (død 1915); gift (11/5 1911) m. Alice J., f. 17/11 1890 i Kbhvn., datter af tobaksfabrikant Alex. Rasmussen (død 1897) og hustru Marie-Louise f. Fiirst (død 1927).

Sekondløjtn. i artilleriet 1899; pre-mierløjtn. 1900; kaptajn 1916; kontorchef i krigsministeriet 1918-27; oberst-løjtn. 1929; chef for 2. artilleriafd. 1929-31; lærer ved artilleriskydeskolen og chef for forsøgsafd. 1931-32; chef for 1. artilleriafd. 1932, for 6. artilleriafd. 1935; til rådighed for 1. artilleriregiment 1939; afsked s. å.

Medl. af komitéen til opførelse af Holte kirke.

Udenl. orden: S.Sv.31.

Adresse: Villa Walden, P S Krøyers V. 11, Højbjerg.

JOHNSEN Holger vicedirektør; f. 29/12 1894 i Kbhvn.; søn af bogholder André Johnsen (død 1940) og hustru Lina f. Sicker (død 1934); gift (1928) m. Stella J., f. Larsen, f. 25/9 1900 på Frdbg.

Præliminæreks. 1911; uddannet i Danske Grundejeres Brandforsikring og firma Max Levig & Co. 1911-16; ansat i Assurance-Compagniet Baltica 1917. fuldmægtig 1919, hovedbogholder 1927, prokurist 1934, underdir. 1947, vicedir. 1957; lærer ved Forsikringshøjskolen 1937-48.

Medl. af bestyrelsen for Det gensidige Forsikringsselskab Samvirke fra 1943, for A/S Forsikringsselskabet .Baltisk Lloyd fra 1953 og for A/S Max Levig & Co.'s Eftf. fra 1957.

Adresse: Svalev. 20, Hellerup.

JOHNSEN Jon overretssagfører, R.; f. 5/2 1888 i Skive; søn af overretssagfører Bjarne Johnsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Eleonora f. Petersen (død 1925); gift (30/11 1912) m. Karen Margrethe J., f. 20/5 1892 i Skalmstrup skovridergård, datter af skovrider G Morville (død 1921) og hustru Johanne f. Kjeldsen.

Student (Viborg) 1905; cand. jur. 1911; overretssagf. i Viborg 1914; offentlige sager 1926.

Medl. af udvalget for Vestre Landsrets Tidende; medl. af sagførernævnet 1933-37, af sagførerrådet 1937-41 og af den særlige klageret vedr. genoptagelse af straffesager 1939-49.

Adresse: Set. Ibs Gade 34 A, Viborg.

JOHNSEN Karen landsdommer, R1.; f. 9,9 1899 i Kbhvn.; datter af sagfører Georg Johnsen (død 1935) og hustru Emilie f. Grønqvist (død 1937); ugift.

Student (N Zahles skole) 1918; cand. jur. 1924; kst. sekretær i Kbhvns byret 1925, sekretær 1926; univ. guldmed. 1927; studierejse på stipendium til London 1929-30; kst. dommer i Kbhvns byret i forsk, perioder 1935-38; byretsdommer 1939; dommer i østre landsret 1949; i domstolene vedr. landssvi-gere. Lærer i familieret ved den sociale skole fra 1937.

Medl. af bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1930-49 (næstformand 1941-49), for Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede 1930-50, for Juridisk Forening fra 1934 og for foreningen Kvindelige Akademikere 1938-48; næstformand for Fritidsklubben i Gentofte kommune 1939-54; medl. af den danske delegation til FN's generalforsamling i New York 1953.

Har skrevet: Om Ægtefællers Raa-dighedsret efter skandinavisk Ret (prisopgave, 1927); forsk, tidsskriftartikler; medforfatter af bogen Kvinden i Samfundet, Dansk Kvinde i Dag, Kvinden samt af Danmarks Ufredsaar samt medarbejder ved Dansk Husmoderleksikon m. fl.

Adresse: Bygdev. 24, Virum.

JOHNSEN Niels trafikchef ved statsbanerne, R.DM.p.p.; f. 15/12 1897 i Storring; søn af gårdejer Mads Jensen Johnsen (død 1920) og hustru Ane Kirstine f. Sørensen (død 1919); gift (2/6 1933) m. Karen J., f. 7/11 i Hellerup, datter af overbanemester N P Engvang (død 1927) og hustru Ellen f. Larsen (død 1909).

Præliminæreks.; overassist. i generaldirektoratet for statsbanerne 1931, tra-fikinsp. 1933, kontorchef 1942; trafikbestyrer ved 1. distrikt 1945, overtrafik-insp. 1946; kst. afdelingschef (trafik-og personaleafd.) 1945, udnævnt 1948; trafikchef 1953.

Formand for Dampskibsselskabet Øresund A/S; medl. af statsbanernes eks-amenskommission 1931-48, af forvalt-ningskommissionen af 1946, af statens centrale samarbejdsudvalg, af bestyrelsen for europæiske jernbaners rutebilunion og af Nordiska Jarnvagsman-nasallskapets danske bestyrelse; formand for statsbanernes tjenestetids-nævn og personalenævn 1945-53; censor ved jernbaneskolen; redaktør af statsbanernes personaleblad Vingehjulet.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.22.; Stb.B.E.5.

Adresse: Skt. Nikolaj V. 15, Kbhvn.V.

JOHNSEN Robert oberst, K.DM., HTH. p.p.; f. 23/6 1896 i Kbhvn.; søn af stabssergent Lauritz Johnsen (død 1928) og hustru Jacobine f. Hansen (død 1921); gift (27/12 1924) m. Helga J., f. 17/11 1893 i Blovstrød, datter af gårdejer Rs. Jensen (død 1929) og hustru Inger f. Larsen (død 1944).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1914: sekondløjtn. 1918; premierløjtn. 1920; fuldmægtig i krigsministeriet 1931: kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1934; kontorchef i krigsministeriet 1939; oberstløjtn. og chef for 1. artilleriafd. ' 1945; chef for 10. artilleriafd. 1948; oberst og chef for luftværnsregimentet 1951; til rådighed for generalinspektøren for artilleriet s. å.; overordnet luftværnsartilleriofficer 1952.

Udenl. orden: Fi.Fr.4.

Adresse: Gentofteg. 56 C. Gentofte.

JOHNSTAD-MØLLER S E generalmajor, K'.DM., HTH.p.p.; f. 26/4 1894 på Tu-negaard ved Hedehusene; søn af proprietær Niels Møller (død 1951) og hustru Agnes f. Johnstad (død 1922); gift m. Karen Margrethe J-M., datter af højesteretsdommer V H Lunn (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Ida f. Bech (død 1942).

Realeks. (Roskilde katedralskole); premierløjtn. 1915; specialuddannelse som skydelærer og i generalstabstjeneste; adjutant ved 1. generalkommando og senere ved generalkommandoen 1922-29; kaptajn 1929 ved 2. batl. i Tønder; souschef ved generalkommandoen og senere ved generalstabens kommandoafd. 1931-35; kommandant for lejren på Søgaard 1935-38; ved 7. regiment fra 1938; tjenesteophold i den franske hær 1939; oberstløjtn. og chef for 2. batl. 1940; oberst og chef for 3. regiment 1945; chef og generalinsp. for hjemmeværnet 1948; generalmajor 1951. 1 års ophold i tyske fænsgler og lejre i Danmark og i Neuengamme 1944-45.

Stifter af og formand for Andelsselskabet Søgaardhus, Sønderjylland; medl. af forsk, udvalg og bestyrelser indenfor jagt- og hundesport.

Medredaktør af værket »Danmarks Hær«.

Udenl. ordener: B.K.5.; Fi.H.R.38.; F.Æ.L.2.; Sv.Hjv.l.

Adresse: Dahlénsstr. 1. Gentofte.

JONASSEN Aksel købmand, R.; f. 23/12 1892 på Frdbg.; søn af paraplyfabrikant O Jonassen (død 1941) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1950); gift (1919) m. Helga J„ f. 30/9 1898 i Vejle, datter af direktør J Udbye (død 1956) og hustru Hilda f. Sodtmann Bølling (død 1948).

I manufakturhandlerlære i Rudkøbing 1907-11; ansættelser i Roskilde og Kbhvn. 1912-14; ekspedient hos manufakturhandler Holger Kjær, Holbæk 1915; medindehaver af firmaet Holger Kjær & Co. 1920; eneindehaver af dette firma fra 1931.

Næstformand for Holbæk Handelsstandsforening 1932-36 og 1944-51, formand 1951-52; næstformand for Sjælland-Lolland-Falster Handelsstands centralforening 1941-48, formand 1948-52; medl. af Provinshandelskammeret fra 1941, 1. viceformand 1949-52; medl. af forretningsudvalget for Den Danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1941 -52; næstformand for Brandassurance-foreningen; medl. af bestyrelsen for Brandassuranceforeningen af 1848, Næstved; formand for Understøttelsesforeningen for Købmænd i Holbæk; medl. af vareudvekslingsudvalget og af dis-pensationsudvalget for eksportsager 1942-52; medl. af det af arbeids- og socialministeriet nedsatte udvalg ang. funktionærlovens revision; medstifter af Holbæk Amts Tekstilhandlerforening og formand for samme 1933-36; præsident for Holbæk Rotary Klub 1947-48; medl. af repræsentantskabet for Pensionsfor-sikringsanstalten og af kvalitetsmærk-ningskommissionen; medl. af bestyrelsen for Erhvervenes Indsamlingskontrol 1948-52.

Adresse: Slotsv. 4, Holbæk.

JONQUIÉRES Henrik de amtmand. K1. DM.p.p.; f. 10/4 1890 på Frdbg.; søn af overpræsident, kammerherre Frederik de Jonquiéres (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Jeanina f. Baronesse Stampe (død 1911); gift (3/1 1919) m. Ragna J., f. 29/3 1897 i Kbhvn., datter af generaldirektør Michael Koefoed (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Inger f. Thorsen.

Student (Odense katedralskole) 1908; cand. jur. 1915; assistent (sekretær) i indenrigsministeriet 1916, fuldmægtig 1921, i socialministeriet 1924-26, i sundhedsministeriet 1926-29; kontorchef i socialministeriet 1929; departementschef 1933; amtmand over Holbæk amt 1942.

Sekondløjtn. ved livgarden; sekretær i overformynderiet 1918-29 og ved ar-bejdsrådet 1925-33; har deltaget som sekretær, rådgiver eller regeringsdele-geret i internationale arbejdskonferen-cer i Genua og Geneve; kst. amtmand i Thisted 1925-26; generalsekr. for den danske afd. på den sociale udstilling i Helsingfors 1928; indtil 1942 formand for socialministeriets arbejdsudvalg, for beskæftigelsesudvalget, for arbejdsfordelings-nævnet, for mødrehjælpens fællesråd og for redaktionen af Socialt Tidsskrift samt medl. af beskæftigel-sesrådet; formand for bestyrelsen for Odsherreds Jernbane, for Høng-Tølløse Jernbanen og for den danske komité for nordisk filantropisk samarbejde; næstformand i kontrolkomitéen i Livsforsikringsselskabet Hafnia; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Vagtselskaber, for Holbæk Amts Sparekasse og for Nordvestsjællands Elektricitetsværk; formand for voldgiftsrådet for Sygekasser og Læger; forligsmand 1948.

Udenl. ordener: Fi.H.R.21.; N.St.O.21.; S.N.21,

Adresse: Holbæk.

JORDAHN F fh. bankdirektør, R.; f. 18/1 1878 i Odense; søn af havnefoged L Chr. Jordahn (død 1911) og hustru Vi-bekke f. Petersen (død 1885); gift (25/3 1904) m. Astrid Vilhelmine J., f. 19/9 1877 i Kbhvn., datter af manufakturhandler N V Søndersøe (død 1909) og hustru f. Andersen (død 1925).

Præliminæreks. (Kolding) 1893; ansat i Kolding Laane- og Diskontokasse 1893-98; assistent, senere fuldmægtig i De-tailhandlerbanken. Kbhvn. 1898-1908; fuldmægtig og kontorchef ved Detail-handlerbankens Likvidation 1908-18, likvidator 1918-23; adm. direktør i Købmands- og Haandværkerbanken, Århus 1923-52, derefter kommitteret i samme.

Medl. af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Pensionskasse 1931-50, for A/S Aarhus Bogtrykkeri 1942, for A/S Anton Ovesen, århus, 1944, for Aarhus Savværk 1945 og for fl. velgørende institutioner.

Adresse: Marselis Boulev. 20, Århus.

JORDAN Knud Erik Commissioner of Customs, R.p.p.; f. 2/10 1888 i Amoy i Kina; søn af stationsbestyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab Aage Ludvig Jordan (død 1918) og hustru f. Mu-saeus (død 1943); gift (7/11 1916) m. Mary Edith J„ f. 3/2 1893 i Tientsin i Kina, datter af amerikansk generalkonsul og Counsellor of Legation i Kina Charles Daniel Tenney (død 1930) og hustru f. Jerrill (død 1933).

Bogholder i firmaet Holme Ringer & Co., Nagasaki i Japan i fire år; assistent i Kinas toldvæsen 1911; acting assistant Staff and Private Secretary på hovedkontoret i Peking 1919; acting assistant Chinese Secretary smstds 1921; acting Commissioner for Tientsin indlands toldkontor 1928, i Mengtsz, Jun-nan 1930; Commissioner of Customs, Kiungchow, Hainan-Øen 1931; eksaminator i kinesisk 1929, 1934, 1935 og 1937; Personal Secretary to Inspector General of Customs, Shanghai 1934; Commissioner of Customs, Amoy 1938-46.

Udenl. orden: F.M.S.2.

Adresse: The Corner, Udsholt Strand pr. Græsted.

JUEL Carl underdirektør, civilingeniør, kammerjunker; f. 12/4 1894 i Kbhvn.; søn af hofmarskal, kammerherre C J E Juel (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Sophie f. Wilkens (død 1941); gift (27/12 1928) m. Ellen J., f. 25/11 1899, død 1948, datter af tømrermester Morten Hansen (død 1922) og hustru Sofie f. Linnemann (død 1950).

Student (Metropolitanskolen) 1911; premierløjtn. 1915; afsked fra hæren 1924; cand. polyt. 1925; ansat i F L Smidth & Co. A/S, Kbhvn. s. å.; prokurist 1949, underdir. 1955; prokurist i Cement Investments A/S 1953.

Medl. af bestyrelsen for A/S Bates Ventil Sække Co. fra 1949; patron for Roskilde adelige jomfrukloster fra 1949.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; N.St.0.3!.

Adresse: Heslegårdsv. 17, Hellerup.

JUEL Gregers kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 20/1 1896 på Hverringe; søn af kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. Baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930); gift 1. gang (10/9 1929) m. Karine J. (død 1932), datter af godsejer Sophus Scavenius til

Klintholm og hustru Gerda f. Hansen; 2. gang (14/8 1937) m. Gunilla J., datter af oberst Ankarcrona (død 1943) og hustru f. Damkier (død 1945).

Student (Hass' skole, Holbæk) 1914; cand. phil. 1915; landbrugskand. 1919; besidder af stamhuset Juelsberg fra 1923 til dets afløsning 1926, derefter ejer af Juelsberg gods.

Formand for Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark 1933.

Adresse: Juelsberg pr. Nyborg.

JUEL H hofjægermester, godsejer, se Iuel H.

JUEL Jens kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 28/4 1897 på Meilgaard ved Grenaa; søn af kammerherre, hofjægermester Niels Juel (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Clara f. Treschow (død 1936); gift (18/10 1921) m. Clara J., f. 28/2 1901 på Orelund, datter af hofjægermester, cand. jur. Frederik Treschow (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Olga f. Uhlendorff.

Student (Stenhus) 1915; cand. phil. 1916; lært landvæsenet; godsinsp. på Krabbesholm i Horns herred 1922-39; ejer af Petersgaard ved Langebæk fra 1938.

Landbrugskyndigt medl. af direktionen for 'den Suhr'ske Stiftelse fra 1940; medl. af bestyrelsen for Generalkonsul J Holmblads Legat fra 1939, for Danske Skovejeres merhugstfond fra 1942, for Dansk Arbejdes Vordingborg afd. 1945-56, for Kryolith Mine og Handels Selskabet fra 1947 (næstformand fra 1951), for Dansk Skovforening fra 1947 og for A/S Dansk Skovindustri, Næstved; medl. af direktionen for Det Classenske fideikommis fra 1948; formand for Skovbrugets Arbejdsgiverforening på Sjælland fra 1952.

Adresse: Petersgaard pr. Langebæk.

JUEL Knud hofjægermester, godsejer; f. 3/4 1897 på Hverringe; søn af kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930).

Student (Hass' skole ved Holbæk) 1915; cand. phil. 1916; ophold i Cambridge 1921-22; løjtnant af res. ved livgarden 1925; ejer af Havnø fra 1927.

Udenl. ordener: M.Fi.Fr.M.2.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse: Havnø pr. Hadsund.

JUEL Niels R kammerherre, hofjægermester, godsejer, R.; f. 21/3 1894 på Hverringe; søn af kammerherre Rudolf Juel (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930); gift (18'5 1928) m. Vibeke J., f. 29/4 1899 i Hjørring, datter af amtmand, kammerherre, baron Joachim Wedell-Wedellsborg (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Sophie f. Bruun-Neergaard (død 1938).

Student 1912; cand. phil. 1913; lært landvæsen; overtog stamhuset Hverringe 1923 (dette afløst 1924).

Landvæsenskommissær; næstformand og kasserer for Viby sogneråd; formand for Dansk Skovforening, for tilsynsrådet ved Handelsbanken i Odense og for Foreningen af fyenske Skovejere; medl. af repræsentantskabet for Den alm. Brandforsikring for Landbygninger og for Det fyenske Brandassuranceselskab, af tilsynsrådet for Sparekassen for Kerteminde og Omegn og af bestyrelsen for Majoratsforeninsen.

Adresse: Hverringe pr. Kerteminde.

JUEL-BROCKDORFF Carl F S V lensbaron, kammerherre, hofiægermester. godsejer, se Iuel-Brockdorff Carl F S V.

JUEL-BROCKDORFF Erik baron. hofiægermester; f. 26/11 1906 i Kbhvn.; søn sf kommandørkantajn. baron Niels Jnel-Brockdorff (se denne): gift (7/6 J932) m. Jean J-B., f. 15/11 1909 i Edinburgh, datter af Colonel J D Boswell (død 1948) og hustru Janette f. Angus (død 1930).

Landvæsenselev 1924; på landbrugsskole 1928; sekondløjtn. i livgarden: underforvalter på statens forsøgsgårde: farmmanager i USA 1929-31; ejer af hovedgården Hindemae.

Medl. af Skellerup-Ellinge sogneråd 1935-48; direktør for og medl. af bestyrelsen for A/S Nyborg Mælkecertral, for A/S Nvborg Lynfrost, for Joy Fsta-tes Ltd. Scot'and og for Border Deep Freeze Ltd. Scotland; vicenræsident i St. Andrews Society og i Skotsk-Dansk Selskab.

Adresse: Nvbore og Graden, Kelso,

Roxburghshire. Skotland.

JUEL-BROCKDORFF Niels baron, kommandørkaptajn. K'.DM.; f. 19/7 1878 på Hollufgaard på Fyen; søn af kammerherre, lensbaron Carl Juel-Brock-dorff (død 1900) og hustru Julie f. baronesse Reedtz-Thott (død 1936); gift (11/10 1904) m. Karen Henriette J-B., f. 26/4 1879, død 1942, datter af hofjægermester, greve Christian Bille Scheel 'død 1916, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Henriette f. von Munthe af Morgenstjerne (død 1891).

Til søs 1892: søkadet 1896: sekond-løitn. i flåden 1900: oremierløitn. 1904-kintajn 1915; orlo«skaot. 1923: afsked 1924; i reserven 1924-38; i koffardifart som skibsfører i Det Østasiatiske Kompagni 1919-22: direktør for Det Østasiatiske Kompagnis inspektionsafd. til 1939.

Patron for Roskilde adelige lomfru-kloster 1908-49: formand for direktionen for stiftelsen Bombebøssen i Kbhvn. 1941-55: formand for stiftelsen Georg Stae»s M'nde 1939: medl. af sø- og" handelsretter 1939-48; formand for Foreningen til Søfartens Fremme 1940-50. æresmedlem af foreningen 1954; medl. af Søfartsrådet 1940-50; formand i be-styrelsesrådet for statsskoleskibet Danmark 1941.

Adresse: Kastelsv. 24, Kbhvn. Ø.

JUEL-CHRISTENSEN Ove grosserer, R.; f. 11/5 1890 i Kbhvn.; søn af vinhandler Carl Jesper Christensen (død 1953) og hustru Agnes f. Gemynthe (død 1919); gift (22/6 1918) m. Astrid J-C, f. 4/12 i Vamdrup, datter af apoteker Nicolai Canariis Edinger (død 1924) og hustru Anna f. Yde (død 1917).

Uddannelse i firmaerne Oscar Bruun & Co. i Skanderborg og Julius Hansen i Hamborg: grossererborgerskab 1913.

Adresse: Brodersens Allé 10, Hellerup.

JUEL JENSEN Poul handelsråd, se Jensen Poul Juel.

JUEL JØRGENSEN Otto overingeniør, R.p.p.; f. 10,4 1893 i Varde; søn af stationsforstander J Jørgensen (død 1945): og hustru Emma f. Møller (død 1947); gift (8/11 1919) m. Anna J. J., f. 21/1 1896 i Aalborg, datter af toldkontrollør K Hedegaard (død 1923) og hustru Tekla f. Wurtz (død 1945).

Student (Viborg) 1911; cand. polyt. 1917; fl. studierejser i udlandet; ingeniør ved maskinfabrikken Vølunds varmeafd. 1917; ingeniør ved professor Ramsings rådg. ingeniørkont. 1918; ansat ved Teknologisk institut fra 1919; afdelingsing. ved dettes varmetekn. afd. (med tilhørende varmeteknisk laboratorium) 1926; overingeniør smstds 1949.

Medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab 1928-38, af handelsministeriets bøgetræ-udvalg 1934-39, af indenrigsministeriets opvarmningsud-valg 1941-47 og af boligopvarmnings-udvalget 1942-49; leder af statens varmekonsulenter 1942-47; medl. af indenrigsministeriets varmemålerudvalg fra 1945; næstformand i bestyrelsen for varmemesterskolen fra 1946; medl. af bestyrelsen for varmeteknisk afd.s forskningsfond fra 1951 og af forsk, faglige udvalg; medl. af bestyrelsen for Kolonien Filadelfia fra 1949; medl. af bestyrelsen for Bovhjemmet 1949-52; medl. af repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut fra 1948 og af boligministeriets udvalg for bygningsopvarmning fra 1953. Har udtaget fl. Patenter.

Har skrevet: Vejledning i Pasning af Centralvarmeanlæg og Varmeisolering af Bygninger (begge s. m. Lorents Pedersen); Brændsel (s. m. P Kristiansen); Drivhusopvarmning, Små centralvarmeanlæg og Oliefyr til små centralvarmeanlæg samt forsk, pjecer om varmetekniske emner; redaktør af tidsskriftet Varme fra 1936 samt af tidsskriftet Fyring fra 1942.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Asmussens Allé 1. Kbhvn. V.

Sommerbolig: Tjørnev. 2, Snekkersten.

JUHL Arne Uldall godsejer; f. 12,9 1902 i Kbhvn.; søn af pastor emer. Niels Juhl (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Eleonora f. Winther (død 1913); gift (7/12 1929) m. Asta J., f. 29/8 1907 i Vejle, datter af forsik-ringsdirektør Peter Nielsen (død 1937) og hustru Ingeborg f. Hansen.

Student (Østersøgades gymn.) 1920; løjtnant 1924; praktisk og teoretisk uddannelse i Danmark og udlandet, bl. a. ophold i USA 1925-27; forpagter af Vang ved Kolding 1927-29; ejer af Bjørnholm i Djursland fra 1929.

Medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger fra 1946 (formand fra 1951), af hovedbestyrelsen for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger i Danmark fra 1949 (næstformand fra 1956), af landarbejderkommissionen 1948-51, af arbejdstidskommissionen 1951-52, af samordningsudvalget af 14. dec. 1955 og af arbejdsretskommissio-nen af 1956; formand for en række lokale organisationer og virksomheder.

Adresse: Bjørnholm pr. Trustrup.

JUHL Finn arkitekt; f. 30/1 1912 i Kbhvn.; søn af grosserer Johannes Juhl (død 1941) og hustru Emmy f. Goecker (død 1912); gift (15/7 1937) m. tandlæge Inge J., f. 1/4 1912 i Kbhvn., datter af tandlæge Joh. M Skaarups.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1930; uddannelse på kunstakademiet; ansat hos arkitekt Vilh. Lauritzen 1934-45; egen virksomhed fra 1945; studierejser i England 1946, 1948 og 1950, i Italien 1948, 1949, 1950 og 1951 og i USA 1950 og 1951; overlærer ved skolen for boligindretning (Frdbg. tekniske skole) 1945-55. Deltaget i 15 af Kbhvns Sned-kerlaugs udstillinger; tildelt præmie i 16 møbelkonkurrencer; inventaropgave Bing & Grøndahls butik på Amagertorv belønnet med Eckersberg-medaljen 1947; eget hus i Kratvænget belønnet med C F Hansens opmuntringspræmie 1944; retrospektiv udstilling af møbler på Charlottenborg 1950; møbler på Museum of Modem Art, New York; har arrangeret udstillingerne: Contemporary Danish Ar-chitecture, London 1950; Haandarbejdets Fremmes udstilling, London 1950; »Good Design 1951«, Chicago og New York; Angewandte Kunst aus Danemark, Zii-rieh 1952; Georg Jensen's 50 års udstilling i Kunstindustrimuseet 1954, London s. å. og Washington 1955 samt andre arner, byer 1956; udstilling af møbler på Triennalen, Milano 1951 og på den danske afd. på Triennalen 1954 (æresdiplom og 3 guldmedaljer) samt i USA 1955, tegnet den danske lejlighed på H 55, 1955; udstillingen Neue Form aus Danemark (8 byer i Tyskland); arkitekt for formynderskabsrådets sal i Forenede Nationers hovedsæde i New York. for Georg Jensen Inc.. New York og Georg Jensen Ltd., Toronto samt Industrial Design for General Electric, Louisville, Kentucky; arrangeret og tegnet »rummet 1952« i Nordenfjeldske Kunstindustri-museum, Tronheim.

Medl. af censurkomiteen for Charlottenborgudstillingen 1948-49 og af Akademisk Arkitektforenings udstillings-udvalg 1949, af foreningens honorarudvalg og af redaktionsudvalget for »Arkitekten«; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk for 1949, af forretningsudvalget fra 1952, leder af redaktionsudvalget og medl. af udstillingsudvalget fra 1954.

Har bygget eenfamiliehuse i Esbjerg 1949, i Asserbo 1950 og i Nakskov 1951 samt Villabyernes Bio i Vangede 1955-56.

Adresse: Kratvænget 15, Charlottenlund.

JUHL Henning direktør; f. 21/10 1911 på Frdbg.; søn af grosserer Peter Juhl (død 1920) og hustru Jenny f. Jansen; gift (31/8 1937) m. Mabel J., f. 15/12 1911 i Bradford, England, datter af rentier Arthur Wallace og hustru Annie f. Downbrough.

Udgået fra Østre borgerdydskole; ansat i A/S Dansk Svovlsyre- og Super-phosphat-Fabrik fra 1929; studieophold i England 1934 og Tyskland 1936; overflyttedes 1940 til datterselskabet: Aktieselskabet for Kemisk Industri, herunder A/S Dansk Glasuldfabrik; prokurist 1949. underdir. 1951, direktør 1955; till. direktør i hovedselskabet 1956 og medl. af bestyrelsen for følgende datterselskaber: AS Agro-Kemi, A/S Akifarma, A/S Badilin og AS Særslev Destruktionsanstalt.

Medl. af bestyrelsen for Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening.

Adresse: Chr. X's Allé 65, Lyngby.

JUHL J T redaktør, pressesekretær, R.; f. 18/12 1887 på Sønderbygaard ved Fredericia; søn af proprietær J C Juhl (død 1939) og hustru Cathrine f. Skau (død 1939); gift (13/2 1922) m. Vera J., f. 25/3 1896 i Århus, datter af grosserer, sparekassedirektør Marthin Hansen (død 1928) og hustru Andrea f. Tørsleff (død 1936).

Student (Horsens) 1905; cand. polit. 1911; fuldmægtig i Livsforsikringsselskabet Tryg 1911-15; journalist ved Vort Land 1911; redaktør af korrespondancebureauet Riget 1920, af Nordjydsk Dagblad, Hjørring, 1921-22; økonomisk medarbejder ved de Ferslewske Blade 1923-31; redaktør af tidsskriftet System 1930-34, af Dansk Grossisttidende 1931-34 og af Anglodania 1933-34; presse-sekr. ved Grosserer-Societetets Komité 1934.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforeningen fra 1930.

Har skrevet: Hvad skal jeg være (1914); Er Georgeismen ikke Tyveri (1914); 20 Kapitler mod Georgeismen (1915); medarbejder ved Købmandens

Haandbog 1915 og ved Hirschsprungs Handelshaandbog fra 1933.

Adresse: Overg. o. V. 26, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Gadstrup.

JUHL Valdemar kreditforeningsdirektør, landsretssagfører. R.DM.,M.T.Kha.p.p.; f. 25/9 1888 i Sønder Bjært sogn; søn af proprietær Ole Juhl (død 1894) og hustru Louise f. Lind (død 1923); gift (18/1 1913) m. Lilli J„ f. 19/7 1893 i Kbhvn., datter af kommunelærer V E Petersen og hustru Louise f. Meyer.

Student (Kolding) 1906; cand. jur. 1913; sagførerfuldm. 1913-14; militærtjeneste, sekondløjtn. i fæstningsartille-riet 1909-10 og 1914-15; herredsfuldm. i Kolding 1915-19; sagfører i Kolding 1919; landsretssagf. 1925 (beskikk. de-pon. 1955); deltager i offentlige og beneficerede sager til 1955; medl. af Kolding byråd 1930-50, borgmester 1930-37 og 1943-46.

Formand i Kolding ligningskommission 1921-23; formand for repræsentantskabet i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 1949-54, medl. af direktionen for samme fra 1954; næstformand i bestyrelsen for Den danske Købstadforening og Købstadkommunernes Laane-forening til 1950; medl. af indlemmel-sesnævnet til 1951, af bestyrelsen for Foreningen af købstadkommunale Elektricitetsværker til 1950. af centralbestyrelsen og forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse; formand for styrelsen for museet på Koldinghus til 1955, for bestyrelsen for Kolding domhus til 1950, for A/S Sydjydsk Cold Stores og i bestyrelsen for A/S Andr. Fred. Høst og Søn til 1950.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Skt. Jakobs G. 9, Kbhvn, Ø.

JUHL-CHRISTENSEN Poul kst. departementschef, R'.p.p.; f. 7/8 1907 i Silkeborg; søn af grosserer Carl Christensen (død 1927) og h»stru Sofie f. Juhl.

Student (Silkeborg) 1925; cand. jur. 1931; dommerfuldm. 1931-33; sekretær i socialministeriet 1933, fuldmægtig 1938, leder af beskæftigelsescentralens administrationskontor 1941, kst. kontorchef i arbejds- og socialministeriet 1945, udnævnt 1946, i socialministeriet 1947 , i arbejds- og socialministeriet 1950, i socialministeriet 1953, kst. departementschef fra 1956.

Sekretær ved, medl. af eller formand for forsk, ministerielle udvalg; medl. af erstatningsrådet vedr. erstatning til besættelsestidens ofre 1945; socialministeriets tilforordnede i lærlingerådet 1945-48; regeringsrådgiver ved de internationale arbeidskonferencer i Seattle 1946 og i Geneve 1951 og 1952; medl. af den internationale arbejdsorganisations ekspertkomité for socialforsikring 1948 og af Europarådets ekspertkomité for socialforsikring 1950; medl. af foreningen Norden's råd 1955.

Udenl. orden: F.M.Soc.2.

Adresse: V-Søgade 64, Kbhvn. V.

JUL Mogens direktør, civilingeniør, lektor; f. 3/9 1914 i Vordingborg; søn af seminarieforstander Niels Jul (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Elisabeth f. Jacobsen; gift (18/8 1951) m. Anna Mae J., f. i New Orleans, datter af Bartley J Singer og hustru Rose f. Brining.

Student (Ordrup) 1932; cand. polyt. 1937; fl. studierejser til udlandet, bl. a. til Nordamerika 1938-40 og 1945; assistent ved fiskeriministeriets forsøgslaboratorium 1937; forstander for samme 1942-48; till. lektor i fiskeriindustri ved Danmarks tekniske højskole 1942-48 samt medbestyrer af laboratoriet for levnedsmiddelkonservering 1944-48 og af Dansk Køleinstitut 1947-48; leder af det teknologiske arbejde ved FAO's fiskeriafd. i Washington 1948-51, i Rom 1951-53; direktør for Slagteriernes forskningsinstitut i Roskilde 1953; till. forstander for slagterilaboratoriet, den kgl. veterinær- og landbohøjskole og lektor i levnedsmiddelkonservering smstds 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Smalfilmklub 1941-48 og 1954 (formand 1946-48. æresmedlem 1948), af bestyrelsen for Dansk Køleinstitut 1942-48, af bestyrelsen for landsforbundet Danmarks Filmamatører 1943-48, af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1943-48 og 1954 (formand 1947-48), af den danske FAO delegation i Quebec 1945 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947; dansk repræsentant i den internationale konserveskomité 1946; formand for fagrådet for den kemiske ingeniørvidenskab 1946-48 og for redaktionskomitéen for tidsskriftet »Konserves« 1948; medl. af indenrigsministeriets ernærings- og metodikudvalg 1955; ophold i Mellem- og Sydamerika som medl. af U N's arbejdsgruppe for landbrugsrekvisitter 1948-49; konsulent for Den Internationale Bank vedr. udvikling af Costa Rica's fiskerier 1949; sekretær for FAO's komité for behandling og tilberedning af fisk 1950-53; lærer ved »FAO Latin American Fi-sheries Training Centers«, Valparaiso, 1952 og Mexico 1954; sekretær for FAO's møde om sildens teknologi, Bergen, 1950 og for den første internationale fiskebåds kongres. Paris og Miami. 1953.

Forfatter af »Productos Pesqueros frescos y congelados«; medforfatter af »Friske Fiskeretter«; redaktør af »Levnedsmiddelbogen«, »Fisheries Technology Literature« samt »The Technology of Herring Utilization«; medarbejder ved værkerne »Fiskeriet i Danmark«, »Projektering og Bygning af Fabrikker«, »Fi-shing Boats of the World« samt» Marine

Products of Commerce«; redaktør af »World Fisheries Abstract« 1950-53; har skrevet forsk, artikler i fagtidsskrifter og lærebøger; har fremstillet filmene »Californien«, »Fish for the Future«, »Vandmænd« og forsk, faglige film.

Adresse: Søndre Ringv. 16, Roskilde.

JULIN C M fh. højskoleforstander; f. 24/5 1882 i Giver ved Aars; søn af lærer Julius Nielsen (død 1886) og hustru Ane Marie f. Christensen (død 1927); gift 1. gang (24/5 1910) m. Christine Marie J., f. 25'3 1892 i Tvis, død 1923, datter af gårdejer Jens Thusholt (død 1910) og hustru Mariane f. Andersen (død 1938); 2. gang (9/9 1925) m. Anna J., f. 25/5 1905 i Arnborg, datter af gårdejer Frands Mølgaard (død 1942) og hustru Christine f. Jensen (død 1934).

Smedesvend 1900; elev på Nørre Nissum højskole 1902; lærereks. (Nørre Nissum) 1906; lærer ved børnehjemmet Godthaabs skole på Frdbg. 1906; lærer ved højskolen i Faarevejle 1907, forstander for samme 1912-34; folketingsmand (Venstre) for Vinderup-kredsen 1926-43 og 1945-47.

Medl. af bestyrelsen for Nordvestsjællands KFUM og KFUK fra 1908, kredsformand 1917-37; formand for børnehjemmet Solglimt i Faarevejle fra 1917, medl. af bestyrelsen for Holbæk Amtstidende 1917-37 og af bestyrelsen for Faarevejle Andelskasse 1918-34; formand for Faarevejle sogns værgeråd 1925-34; kredsformand for søndagsskolerne i Holbækkredsen; medl. af kredsbestyrelsen for Indre Mission i Holbæk amt, af kredsbestyrelsen for Dansk Missions Selskab i Holbæk" amt til 1937 og af Grænseforeningens hovedbestyrelse til 1925; medl. af tilsynsrådet for statens sindssygehospitaler 1933-43; landssekr. for Indre Missions børnegudstjeneste i Danmark fra 1937 og kasserer for samme fra 1941; medl. af jernbanerådet; formand for Kristeligt dansk Fællesforbund 1945-53; medl. af Roskilde domsogns menighedsråd 1945-53; formand for Indre Missions Samfund i Roskilde fra 1945.

Har udgivet: Julehilsen til smaa Venner; Julekærten; Temperament og Kristendom; medudgiver af Dansk Ungdoms Mindebog, af Faarevejle Højskoles Jubilæumsskrift 1932 og af En Banebryder; redaktør af bladet Sølvsnoren 1910-35.

Adresse: Kirkegårdsv. 9, Roskilde.

JULIUSSEN Jens Chr. fh. borgmester; f. 30/10 1884 i Horsens; søn af bryggeriarbejder Hans Peter Juliussen (død 1934) og hustru Mette f. Jensen (død 1917); gift (8'1 1907) m. Laura J., f. 12/12 1882 i Horsens, datter af skrædder Niels Rasmussen (død 1903) og hustru Christiane f. Christensen (død 1924).

Arbejdede som typograf og senere faktor til 1922; forretningsfører for Sygekassen Horsens til 1939; borgmester i Horsens 1939-49. Formand i bestyrelsen for Horsens Vestbaner.

Tildelt Dansk Idrætsforbunds æres-mærke i guld.

Adresse: Fælledv. 19. Horsens.

JUNCKER Flemming godsejer; f. 12/9 1904 på Sorø Store Ladegaard; søn af godsejer Poul Gunnar Juncker (død 1910) og hustru Anne Margrethe f. Kieldsen (død 1945); gift (10/8 1949) m. Elisabeth J., datter af direktør Knud Won-sild (død 1936. se Kraks Blå Bog 1936).

Student 1923; forstkand. 1929; direktør for A/S Junckers Savværk, Køge 1931-38; ejer af hovedgården Overgaard 1938.

Medl. af bestyrelsen for A/S Junckers Savværk, Køge og for A/S Korinth Savværk.

Adresse: Overgaard pr. Havndal.

JUNGERSEN Knud Oxholm kreditforeningsdirektør, arkitekt; f. 17/9 1913 i Maribo; søn af landinspektør Søren Jungersen (se denne); gift (12/5 1940) m. Signe J., f. 2/2 1918 i Hadbjærg, datter af forpagter Th. Nielsen og hustru Margrethe f. Balle.

Uddannet som tømrer; afgang fra Det tekniske Selskabs bygmesterskole i Kbhvn. 1935; studierejse i England og ansat hos forsk, arkitekter i London 1936; afgang fra kunstakademiet 1943; medarbejder hos arkitekterne H Dahlerup Berthelsen og Chr. Kampmann u. opførelsen af Dagmarhus; vurderende arkitekt i Østifternes Kreditforening 1937-45; egen arkitektvirksomhed i Kbhvn. fra 1939; bygningskyndig direktør i Kbhvns Kreditforening 1945.

Adresse: N-Søgade 49, Kbhvn. K. JUNGERSEN Saren landinspektør. R.DM.; f. 11/2 1889 i Brønderslev; søn af sparekassedirektør, landinspektør C J Jungersen (død 1930) og hustru Mette f. Nielsen (død 1890); gift (30/10 1912) m. Karen J., f. 9/6 1888 på Frdbg., datter af stabsintendant, landinspektør H U Oxholm (død 1918) og hustru Cathrine f. Dahl (død 1925).

Landinspektøreks. 1911; bestyrer af landinspektørforretning i Maribo 1911; overtaget samme forretning 1912.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening 1924-39, næstformand 1933-39; medl. af bestyrelsen for Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring fra 1930, formand 1930-55; repræsentant for Østifternes Kreditforening fra 1928, næstformand for repræsentantskabet fra 1956; repræsentant for Købstædernes alm. Brandforsikring fra 1935, medl. af kontroludvalget fra 1940 og formand for repræsentantskabet fra 1945; medl. af bestyrelsen for Dansk Idrætsforbund 1933-51, af Dansk Idrætsforbunds amatør- og ordensudvalg fra 1952 og af bestyrelsen for Maribo Laane- og Dis-contobank fra 1931 (medl. af bankens forretningsudvalg fra 1945); medl. af bestyrelsen for Lolland-Falsters stiftsmuseum fra 1937, formand 1939-55, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Statsminister Reventlows Minde fra 1940 og af naturfredningskomitéen for Maribo og omegn fra 1937, formand fra 1939; medl. af vandløbskommissio-nen af 17/5 1933 og af Maribo amts grundforbedringsudvalg 1933-55 samt af fl. afvandingskommissioner; medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af teknisk sagkyndige Afvandingskommis-sionsmedlemmer 1944-54, formand 1944 -48 og 1951-54; medl. af landbrugsministeriets arbejdsudvalg af 3. juni 1949. af vandløbsrådet af 1954 og af jord-fordelingskommissionen for Roskilde. Præstø og Maribo amter 1949; tekn. sagkyndig for Maribo kommune 1927-55 og i h. t. byplanloven af 1938.

Tildelt Dansk Lawn-Tennis Forbunds ærestegn og Dansk Idræts-Forbunds ærestegn.

Adresse: Maribo.

JUNKER Thomas godsejer, hofjægermester, cand. polit.; f. 15/2 1897 i Masnedsund; søn af forpagter Henrik Junker (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Kam (død 1942): gift (30/8 1922) m. Anna J., f. 22 7 1896 i Hjallese, datter af forsøgsleder Niels Beck (død 1934) og hustru Dorthea Marie f. Hansen (død 1945).

Student (Odense katedralskole) 1915: landbrugskand, 1920; cand. polit. 1921; forpagter af Avnsøgaard 1922: ejer af samme 1923 og fra 1941 till. ejer af Melbygaard pr. Kalundborg.

Medstifter af Socialvirke 1919; medl. af hovedbestyrelsen for Landbrugernes Sammenslutning 1932-36 og af erhvervsudvalgets forretningsudvalg 1935-36: censor i alm. landbrugslære ved landbohøjskolen fra 1926; medarbejder ved Dansk illustreret Konservationsleksikcn og Vor Tids Konversationsleksikon; redaktør af Landbo-Værnets landbrugsfaglige afd. 1935-36; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Landbruget paa Sjælland og Møen fra 1938; næstformand i Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger 1946-52, 1954 og fra 1956; medl. af statens grundforbedringsudvalg fra 1942, af pristalsnævnet og arbejdsmarkedskom-missionen fra 1950, af kommissionen af 8. sept. 1949 ang. udstykning m. v. fra 1952 og af ankenævnet nedsat i h. t. lov af 7. juni 1952; medl. af bestyrelsen for De samvirkende sjællandske Landboforeninger fra 1952: medl. af repræsentantskabet for Ugebladet Landet fra 1939; formand for Skovdyrkerforeningen for det nordl. Sjælland fra 1940; præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab 1947; medl. af sognerådet for Viskinge-Avnsø sogn 1947-54; medl. af repræsentantskabet for Banken for Holbæk og Omegn 1948 og af den faste voldgiftsret 1948.

Har skrevet: Lær Samfundsøkonomi; Studie- og Litteraturvejledning for Hvermand; Rationel Landbrugspolitik; Udstykning. En økonomisk Vurdering af Udstykningen i et Samfund med fuld Beskæftigelse og moderne Teknik (1948); afhandlinger og artikler om landbrugsfaglige og økonomiske spørgsmål i tidsskrifter og dagspressen; landbrugsøkonomisk medarbejder ved Berlingske Tidende 1931-36.

Adresse: Avnsøgaard pr. Svebølle.

JUST Poul grosserer, R.DM.p.p.; f. 5/9 1877 i Kbhvn.; søn af grosserer, etatsråd Hans Just (død 1912, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Camilla f. Aae (død 1886); gift (13/12 1902) m. Ingeborg J. (død 1955), datter af grosserer Wald. Pade (død 1913) og hustru Olga f. Johansen (død 1929).

Uddannet i firmaerne H J Krøyers Enke, Svendborg, H C Koch, Liibeck, Schroder & Schyler & Cie., Bordeaux, og The Distillers Company, Ltd., Edinburgh; indtrådt i firmaet Hans Just 1899; medindehaver 1906. Grundlagt firmaet Hans Just's Magasiner 1917.

Medl. af bestyrelsen for A/S Silvan til 1955, for A/S Oscar Siesbye til 1956 og for Financieringakts. Merkurio; formand i gouvernementet for Selskabet Kjæden. dets kasserer 1920-42; medl. af bestyrelsen for Hjem for arbejdsføre blinde kvinder til 1955; formand for Kbhvns Bespisnings-Anstalt for Trængende af 1829; medl. af bestyrelsen for Det Kongelige Kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1927-38, dets formand 1927-28; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring og for Belønnings- og Spare-Forenin-gen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn. og Omegn.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Ø-Allé 31, Kbhvn. 0.

JUSTESEN Harry direktør, R., Chr.X Fr. M.; f. 29/9 1898 i Odense; søn af vinhandler, konsul Ludvig Justesen (død 1921) og hustru Elvira f. Petersen; gift (8/1 1920) m. Gudrun J., f. 15/3 1899 i Ærøskøbing, datter af læge Johan Lange (død 1949) og hustru Henriette f. Christensen (død 1930).

Student (Odense katedralskole) 1917; cand. phil. 1918; gennemgået Niels Brocks handelsskole; ansat i Det transatlantiske Kompagni, Kbhvn., Porto Alegre, Sao Paulo og Rio de Janeiro 1918-21; sekretær for generalkommissær Fred. Riise ved Verdensudstillingen i Rio de Janeiro 1922; medstifter af firmaet Justesen & Kaasbol 1923; direktør for firmaerne Thorvald Jensen & Cia og Soc. Dinamarqueza, Ltda 1924-29; direktør for Blemco S.A., Rio de Janeiro fra 1930. Repræsentant for Frie Danske i Brasilien i The Interallied Co-ordination Committee, Rio de Janeiro 1941-45.

Adresse: Avenida Atlantica 3170, Rio de Janeiro, Brasilien.

JUSTESEN Hubert grosserer, R.; f. 19/3 1893 i Randers; søn af grosserer J P Justesen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Elisabeth f. Sauer (død 1947); gift (19/7 1921) m. Aagot J., f. Jægerlund, f. 17/11 1897 i Oslo.

Uddannelse i firmaet Brødr. Justesen 1908-09, i Hamborg 1909-10, på Niels Brocks handelshøjskole 1910-12 og i London 1912-13; ansat i firmaet Brødr. Justesen 1913; grossererborgerskab og medindehaver 1918.

Formand for Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for melhandelen; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for kaffehandelen; medl. af bestyrelsen for fl. aktieselskaber.

Adresse: Rosenstandsv. 4, Charlottenlund.

JUSTESEN Julius Peter grosserer, R.; f. 18/2 1890 i Randers; søn af grosserer J P Justesen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Elisabeth f. Sauer (død 1947); gift (27/10 1921) m. Asta J., f. 2/9 1899 i Randers, datter af konsul S C Sørensen (død 1944) og hustru Krista f. Grønlund (død 1925).

Uddannelse i Randers, Hamborg, London og USA 1906-09; eksamen fra Niels Brocks handelshøjskole 1911; forretningsfører for firmaet Brødr. Justesen, Randers 1911-14; grossererborgerskab 1916; medindehaver af firmaet Brødr. Justesen, Kbhvn. 1918.

Formand for Kbhvns Bedømmelses-og Voldgiftsudvalg for kolonialvarehandelen; medl. af Grosserer-Societetets Komité 1944-52, af bestyrelsen for Kbhvns Frihavns Akts. 1948-56, af Kbhvns havnebestyrelse 1949-55 og af bestyrelsen for fl. aktieselskaber.

Adresse: Lemchesv. 1, Hellerup.

Sommerbolig: »Højklit«, Liseleje pr. Melby.

JUUL Anders overkirurg, R., D.r.K.M. p.p.; f. 25/4 1886 i Randers; søn af fabrikant Ole Andersen Juul og hustru Laura f. Jensen (død 1950); gift (12/3 1919) m. Inge J., f. 7/1 1891 i Freers-lev, datter af læge Otto Boserup (død 1923) og hustru Anna f. Faaborg.

Student (Randers) 1904; med. eks. 1911; assistent på Skt. Lukas Stiftelsen, rigshospitalets fødeafd. A og kirurg, poliklinik; reservelæge ved amtssygehuset i Århus 1918-21; kst. overlæge smstds 1920-21; reservekirurg ved Odense amts- og bysygehus 1921-22; overlæge ved amtssygehuset og tuber-culose hospitalet i Holstebro 1922-39, overkirurg 1939-56; specialistanerk. (kirurgi og gynækologi) 1923; chef for lazaret i Sabac, Serbien 1912-13; chef for den danske ambulance i Paris 1917-18.

Medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1917-22, 1930 -33 og 1936-48; formand for Ringkøbing Amts Lægekredsforening 1930-33 og 1936-45, æresmedlem af foreningen 1946; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen til 1952; formand for lokalforeningen u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1929; medl. af bestyrelsen for radiumstationen i Århus; formand for Holstebro Rideklub 1940-41 og 1943-45.

Udenl. ordener: F.M.G.G.; S.St.S.4.

Adresse: Holstebro.

JUUL Christian Sehested stamhusbesidder; f. 29/6 1918 på Lykkesholm; søn af hofjægermester Ove Sehestedt Juul (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Dagmar f. du Plessis de Ri-chelieu; gift (26/2 1944) m. Lisbet S. J., f. 18/5 1922 i Tokio, datter af direktør, konsul Kaj Neckelmann (se denne) og hustru Rigmor f. Willer Andersen.

Student (Stenhus) 1937; landbrugsuddannelse; studierejse til England; inspektør på Ravnholt 1943-48; ejer af Ravnholt, Nislevgaard, Hellerup og Lykkesholm gods 1948.

Direktør for den Thaarupgaardske stiftelse; formand i bestyrelsen for Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab (Ravnholtkassen); medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen for Skovbrug i Fyens Stift, for Understøttelsesforeningen for trængende forhenværende Landmænd i Fyens Stift, for Ejby Mejeri, Odense, for A/S L Dæhn-feldt, Odense og for A/S Dansk Frøkultur; medl. af repræsentantskabet for Fyens Disconto Kasse; næstformand for Fyens Stifts patriotiske Selskab.

Adresse: Ravnholt pr. Herrested.

JUUL Helge direktør for statens skibstilsyn, R1.; f. 2,3 1896 i Vestervig; søn af apoteker Edgar Juul (død 1933) og hustru Peppi f. Siboni (død 1926); gift (10/7 1920) m. Ulla J., f. 10/1 1895 i Nørre Nebel, datter af manufakturhandler Henrik Riibner-Petersen (død 1912) og hustru Kamilla f. Lassen (død 1935).

Realeks. 1912; styrmandseks. 1918; skibsførereks. 1919; specialuddannelse på polyteknisk læreanstalt; skibsførerbevis 1933; styrmand i DFDS og på statsisbryderne; navigationslærer 1922-37; fg. sekretær i ministeriet for handel, industri og søfart 1924, fuldmægtig 1937, ekspeditionssekr. 1946, fg. kontorchef 1947, udnævnt 1949; direktør for statens skibstilsyn 1954; till. lærer ved Kbhvns navigationsskole 1937-46.

Sekretær for isbrydningsrådet 1938-54; medl. af navigationseksamenskom-missionen 1946-54; formand for mine-

strygningsudvalget 1947-54; næstformand for søfartens fællesråd 1949-54; formand for udvalget ang. revision af de internationale søvejsregler m. v. 1949 og for rådet vedr. foranstaltninger mod olieforurening 1956.

Adresse: Amagerfælledv. 9, Kbhvn. S.

JUUL Kristian gårdejer; f. 10/6 1892 i Aale; søn af gårdejer Karl Juul (død 1943) og hustru Mette Marie f. Jensen (død 1930); gift (13/5 1920) m. Eva J., f. 10/11 1899 i Lundby ved Tjæreby, datter af gårdejer Thorvald Dinesen og hustru Christine f. Sørensen.

Ophold på Frederiksborg og Aagaard højskoler og Korinth landbrugsskole: ejer af gården Nybjerg i Aale sogn fra 1917.

Medl. af Aale sogneråd 1925-37 (formand 1926-36), af bestyrelsen for Horsens Landbobank fra 1925 (formand fra 1939), af bestyrelsen for Horsens Folkeblad fra 1939 (formand fra 1946), af folketinget (Venstre) 1939-50 og fra 1953; formand for Træden valgmenighed og Vestbirk folkehøjskoles bestyrelse.

Adresse: Nybjerg pr. Rask Mølle.

JUUL Laurits fh. amts- og kredslæge. R.; f. 8/1 1875 på Karolinelund Mølle ved Gjern; søn af mølleejer A A Juul (død 1921) og hustru Micheline f. Jensen (død 1921); gift (28/5 1909) m. Caja J., f. 31/10 1884 i Hammel, datter af kredslæge Alfred Morell (død 1922) og hustru Agnes f. Ditmer (død 1915).

Student (Viborg) 1894; med. eks. 1901; prakt. i Vorbasse 1901, i Hammel 1903; på kbhvnske hospitaler 1906-08: prakt. i Stubbekøbing 1908; embeds-lægeeks. 1915; kredslæge i Marselisborg lægekreds 1915; amts- og kredslæge i Århus 1929-45.

Formand for Jydsk Forening for Naturvidenskab 1937-41, æresmedlem 1945; medl. af bestyrelsen for Embeds!æge-foreningen 1919-27, for Dansk Røde Kors for Århus 1920-24, for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse for Århus amt 1923, for Jydsk medicinsk Selskab 1924-28 og for Jydsk naturvidenskabeligt Selskab 1924.

Adresse: Onsgårdsv. 12, Hellerup.

JUUL Ole forfatter; f. 10/10 1918 i Kolding; søn af kreditforeningsdirek-tør, landsretssagfører Valdemar Juhl (se denne); gift (25/1 1957) m. Lise J.. f. 16/8 1928 i Kbhvn., datter af direktør Sven Bøgelund-Jensen (se denne).

Journalist 1938-43; korrespondent i Tiekoslovakiet 1939, Finland 1940, Nar-vik 9. april 1940; politisk flygtning i Sverige 1943-45; i årene efter krigen rejser i Afrika og den nære Orient: langvarige ophold i Frankrig; ejer af Ørnstrupgaard ved Viborg 1950-53.

Har skrevet: Marionetter (digte, 1938): En dansk Patriot (roman, udk. i England 1944); De røde Enge (roman, udk. i Sverige 1944; filmatiseret 1945); Det næsthelligste (roman, 1945): George (privattryk, 1946); Efter Regn (noveller, 1947); Inch Allah (reisebeskrivelse, 1949); Den syvende Basun (roman, 1950); Notater i en Kostald (1951); Episode (roman, 1951); Aaret herude (noveller, 1952); Det tossede Paradis (roman, 1953); Profeten gaar i Land (roman, 1954); Skyggedansen (roman, 1955).

Adresse: »Dortheaslyst«, Slotsg. 21,

Fredensborg.

JUUL Stig professor, dr. jur. se Iuul Stig.

JUUL-NIELSEN Johannes kreditforeningsdirektør; f. 14/12 1899 i Skads sogn ved Esbjerg; søn af gårdejer Søren Anton Marius Nielsen (død 1904) og hustm Julie Marie f. Juul (død 1944); gift (29/3 1931) m. Christiane J-N., f. 26/2 1908 i Ringkøbing, død 1948, datter af postpakmester Jens Flytkjær (død 1924) og hustru Laura Andrea f. Nielsen (død 1951).

Exam. jur. 1925; sagførerfuldm. i Esbjerg 1925; assistent i Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkøbing s. å., fuldmægtig 1927; kontorchef (ekspeditionschef) i Ny jydske Kjøb-stad-Creditforening, Århus 1935, direktør 1955.

Medl. af ligningskommissionen i Ringkøbing 1929-35, formand 1933-35; formand for og kasserer i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Ringkøbingkredsen 1931-35; medl. af bestyrelsen for Venstreforeningen for Ringkøbing 1928-35 og for A/S Ringkøbing Trælasthandel 1933-35.

Adresse: Kildegården 11, Århus.

Sommerbolig: »Beth«, Aistrup Strand

pr. Malling.

JÆGER Frank forfatter; f. 19/6 1926 på Frdbg.; søn af disponent Holger Jæger og hustru Carla f. Jyllerup; gift (20/5 1948) m. Kirsten J., f. 18/7 1924 i Hellerup, datter af snedkermester Niels Vodder og hustru Elsa f. Mortensen. Student (Sehneekloths skole) 1945; eks. fra statens biblioteksskole 1950.

Har skrevet: Dydige digte (1948); Morgenens trompet (1949); De fem årstider (1950); Iners (1950); Hverdagshistorier (1951); Tune (1951); Digte 1948-50 (1951); Den unge Jægers lidelser (1953); Tyren (1953); 19 Jægerviser (1953); Didrik (skuespil, opført af Studenterscenen 1955); Jomfruen fra Orleans, Jeanne d'Arc (romanbiografi, 1955); Havkarlens Sange (1956); Kapellanen o. a. Fortællinger (1957); Til en følsom Veninde (1957); har oversat: Pierre Cor-neille: Le Cid (dansk titel: Sejrherren, opført på Det ny Teater 1953 og i Paris 1954), Per E Rundquist: Generalen (1954), Moderne amerikanske noveller (1954); Christopher Fry: Mørket er lyst nok (opført på Det ny Teater 1955, på Aarhus Theater 1956), William Goyen: Den hvide Hane (1955) og Hagar Olsson: Kinesisk Udflugt (1957); har udg.: Hans Jægers Noveletter (1954); redaktør (s. m. Tage Skou-Hansen) af tidsskriftet Heretica 1952-53.

Adresse: Tranekær, Langeland.

JÆGER Poul landsretssagfører; f. 3/11 1898 i Esbjerg; søn af sagfører N Jæger (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Frederikke f. Jensen; gift 1. gang (1/10 1921) m. Nancy J., datter af kaptajn Sven Fisker von Frost (død 1908) og hustru Anna f. List (død 1935); 2. gang (30/6 1938) m. Ellen J., f. Bagger-Hansen.

Student (Esbjerg) 1916; cand. jur. 1921; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder og sagførerfuldm. i Kbhvn. 1921; i Esbjerg 1923; landsretssagf. 1924; offentlige sager 1933.

Formand for A/S Esbjerg Kulimport, for A/S Valsemøllen, Esbjerg, for A/S E & C's Hønsefoderfabrik, for A/S Ringkøbing Korn, Th. Lindberg, for A/S O Haagensen & Søn, Vejen, for A/S Vamdrup Korn- og Foderstofforretning, for A/S Sydjydsk Frø- og Handelskompagni. Vejen, for Ejendomsakts. Vestervang, for A/S Fanø Vesterhavsbad, for A/S N Chr. Frikke, for A/S Varde Bank, for A/S Ribe Jernstøberi og for A/S Dansk Rørindustri, Fredericia; medl. af bestyrelsen for A/S K Rosendahls Bogtrykkeri m. m.; medl. af repræsentantskabet for Ny jydske Købstads-Creditforening. Adresse: Havneg. 67, Esbjerg. Sommerbolig: Villa Strandbo, Fanø Vesterhavsbad pr. Nordby, Fanø.

JØRGENSEN Aage E overretssagfører, fh. borgmester, K.DM.p.p.; f. 27/8 1879 på Fredensgaard ved Århus; søn af fabrikant G Jørgensen (død 1906) og hustru Christine f. Møldrup (død 1932): gift 1. gang (21/9 1906) m. Ellen Margrethe Elise J., f. 22/5 1880, død 1931. datter af cicelør og guldsmed Viggo Hansen (død 1932) og hustru Edel Sofie f. Hansen (død 1943); 2. gang (8/6 1935) m. Gerda J., f. 8/6, datter af direktør Oluf Christensen (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Karen Elisabeth f. Huusfeldt (død 1925).

Student (Sehneekloths skole) 1897: cand. jur. 1903; overretssagf. 1905.

Sekretær i Kbhvns Grundejerbank 1912-14; leder af dens likvidation 1914-27; formand for bestyrelsen for A/S Klampenborg Væddeløbsbane 1915 og for Ordrup Kommunal- og Grundejerforening 1920-33; medl. af overhuslejenævnet for Kbhvns og Roskilde amt 1921-22; medl. af hovedbestyrelsen for Gentoftekredsens konservative Vælgerforening; næstformand for Gentofte kommunalbestyrelse 1933, 1. næstformand og rådmand 1934, borgmester 1934-55: formand for Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Akts. og I/S Isefjordværket samt medl. af bestyrelsen for Kraftimport I S til 1956; formand for Sønderjydsk Forening for Gentofte Kommune; formand for tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring, af Stor-kbhvns kommunale mælkeudvalg 1940-55 og af telefonudvalget til 1955; medl. af bestyrelsen for Kbhvns almindelige Boligselskab Dominia, Dansk Financia, A/S Hotel d'Angleterre og A/S De forenede Hoteller i Odense (Grand Hotel) samt for forsk, andre aktieselskaber; vicepræsident for Selskabet for Danmarks tekniske museum; formand for menighedsrådet for Skovshoved sogn. Udenl. ordener: Fi.M.M.3.; S.V.2. Adresse: Klampenborgv. 6, Klampenborg.

JØRGENSEN Aage V direktør, konsul, R.p.p.; f. 25/11 1892 i Kbhvn.; søn af maskinmester i DFDS Vilhelm Jørgensen (død 1929) og hustru Marie J. (død 1940); gift (24/8 1933) m. operasangerinde Kirsten Johanne J., f. 18/8 1903 i New York, datter af civilingeniør Hans August Engquist (død 1921) og hustru Frederikke Lovise f. Holm.

Indtrådt i A/S Det Østasiatiske Kompagni 1908, ansat ved kompagniets oversøiske filialer 1917-46, direktør for Dansk Sojakagefabrik A/S fra 1947.

Dansk konsul i Harbin, Manchuriet 1936-46; medl. af Industrirådet fra 1947; medl. af bestyrelsen for Olaf H Smith A/S, A/S Aalborg Margarinefabrik, Petersen & Jensen A/S, Svendborg, Fa-briksaktiebolaget Victoria, Helsingborg, Finska Margarinfabriken A/B, Helsingfors, Clyde Oil Extraction, Ltd., Glasgow og Stettiner Oelwerke in Hamburg A. G. samt Dansk-Kinesisk Forening.

Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Alexanderv. 1, Charlottenlund.

JØRGENSEN A Feilberg rektor, se Feilberg Jørgensen A.

JØRGENSEN Agnar Søgård højskoleforstander, cand mag.; f. 9/8 1911 i Nakskov; søn af bogholder Waldemar Jørgensen (død 1931) og hustru Rasmine f. Rasmussen; gift (3/4 1951) m. Gudrun Sophie Camilla J., f. 18/2 1920, datter af købmand Chr. Hellesøe (død 1952) og hustru Christiane f. Schultz.

Student (Nakskov) 1929; cand. mag. (dansk og sang) 1936; lærer ved 01-lerup folkehøjskole 1937, ved Try folkehøjskole s. å., ved Ollerup gymnastikhøjskole 1938-43 og 1944-46. ved Askov højskole 1943-44, ved Kbhvns folkehøjskole 1946, ved Duborg-skolen og Chr. Paulsen-skolen i Flensborg 1947-51; udnævnt til forstander for Idrætshøjskolen i Sønderborg 1946, tiltrådt 1951.

Har udg.: Gennem Sydafrika med Niels | Bukh (1940).

Adresse: Idrætshøjskolen. Sønderborg.

JØRGENSEN Albert direktør; f. 28/2 1896 i Kbhvn.; søn af snedker Chr. Jørgensen (død 1921) og hustru Sofie f. Danielsen (død 1937); gift (10'1 1920) m. Helga J., f. 6/5 i Holbæk, datter af skræder F Vagnholm og hustru Marie f. Weinreich (død 1938).

Uddannet i A/S Th. Wessel & Vett. Magasin du Nord, prokurist smstds 1929. underdir. 1944, direktør 1947.

Direktør og formand i bestyrelser, for A/S Kbhvns Plantageselskab; formand i bestyrelsen for Kbhvns Handelsstands Klubs Understøttelses Selskab; medl. af bestyrelsen for A/S Th. Wessel & Vett's Fabriker og for A/S Magasin du Nord i Århus.

Adresse: Strandv. 191, Hellerup.

Sommerbolig: Humlebæk.

JØRGENSEN Alb. V højesteretssagfører. R.; f. 31/7 1886 i Kbhvn.; søn af han-delsbogholder A C Jørgensen (død 1929) og hustru Maja f. Wismann (død 1942).

Student (Gammelholms latin- og realskole) 1903; cand. jur. 1909; overrets-sagf. 1912; højesteretssagf. 1927 (off. sager 1937).

Formand for bestyrelsen for A/S Det kgl. octr. alm. Brandassuranee-Com-pagni, for Thomas B Thrige, København A/S, for A/S Vognfabrikken Sean-dia, for A/S De forenede Automobilfabrikker, for A/S Standard Electric og for A/S Ernst Voss' Fabrik; medl. af bestyrelsen for A/S Hindsgavl, for AS Glud & Marstrands Fabriker, for H Aschehoug & Co., Dansk Forlag, A/S, for A/S Margarinefabriken Alfa, for A/S Dansk Gærings-Industri samt fl. a. aktieselskaber; formand for bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond og for Fabrikejer Vald. Selmer Trane og Hustrus Fond; medl. af bestyrelsen for Dansk Forening for industriel Beskyttelse; sekretær i Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektrieitetsbranchen.

Adresse: Knabrostræde 30, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Anders A afdelingsingeniør, R1.; f. 27/2 1889 i Yding; søn af gårdejer Søren Jørgensen (død 1943) og hustru Ane Marie f. Andreasen (død 1928); gift m. Karen Marie J„ f. 26/8 i Nørresundby, datter af forvalter Chr. Olesen (død 1916) og hustru Anne Marie f. Nielsen (død 1900).

Student 1909; cand. polyt. 1915; ansat ved Kbhvns kommune 1915-16 og ved de danske statsbaner fra 1916, ingeniørassist. 1918, baneing. II 1931. baneing. I 1939, afdelingsing. 1946.

Medl. af taksationskommissionen vedr. anlæg og overtagelse af gader, veje og vandløb m. m. i Frdbg. kommune.

Adresse: Vanløse Allé 83, Kbhvn.

Vanløse.

JØRGENSEN Anders Johannes oberstløjtnant, regionsleder, R.; f. 10/7 1906 i Holstebro; søn af murermester Jørgen Jørgensen og hustru Ingeborg f. Iversen (død 1943); gift (28/12 1929) m. Erna J., f. 15/2 1905 i Esbjerg, datter af kriminalassistent Jacob Chr. Kjeldsen (død 1956) og hustru Olga f. Jørgensen (død 1914).

Uddannet i I P Laursens Trælasthandel, Ringkøbing; sekondløjtn. 1929; løjtnant af res. s. å. ansat ved Kbhvns politi 1930, ved statspolitiets fremmed-tilsyn 1933 og ved kriminalpolitiet i Voer Nim herreder, Horsens 1934-49, senest som kriminaloverbetjent; kaptajn af res. i artilleriet 1943; modstandsbevægelsens byleder i Aalborg 1945; chef for Parkkompagni Aalborg til 1946; regionsleder ved hjemmeværnet region I (Nordjylland) 1949; oberst -løjtn. i hjemmeværnet 1952.

Adresse: Strynøg. 5, Aalborg.

JØRGENSEN Aug. M forretningsfører, kommunalrevisor; f. 27/10 1888 i Kbhvn.; søn af agent Emil Jørgensen (død 1945) og hustru Johanne f. Enig (død 1925); gift (25/10 1912) m. Ragnhild J., f. 28/9 1881 i Kbhvn., datter af metaltrykmester H C Mathiesen (død 1917) og hustru Agnes f. Nielsen (død 1931).

Forretningsfører for Nordisk uafhængig Good Templar Orden fra 1926 og chef for NIOGT fra 1942; kasserer for Socialdemokratisk Forening, Frdbg. 2. kreds 1921-53; næstformand i bestyrelsen for Frdbg. Svømme- og Badeanstalt 1934-53; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1932-53, rådmand 1937-53; kommunalrevisor fra 1953; vurderingsmand for Frdbg. skyldkreds 1938-53; medl. af bestyrelsen for sygekassen Alderstrøst 1942-50; næstformand i di-striktssygekassen Lindevang fra 1950.

Adresse: Finsensv. 20, Kbhvn. F.

JØRGENSEN A V orlogskaptajn, R. p.p.; f. 4/3 1885 i Århus; søn af oversergent P H Jørgensen (død 1952) og hustru Mariane f. Knudsen (død 1926); gift (17/12 1907) m. Astrid J„ datter af kaptajn H Mølgaard (død 1927) og hustru Kirstine f. Alstrup (død 1940).

Sekondløjtn. i søofficerskorpset 1905; premierløjtn. 1906; instruktør i den chilenske marine 1912-14; kaptajn 1918; udenfor nr. 1919; afsked 1923; ansat i Det almindelige Handelskompagni i Buenos Aires, Valparaiso og London 1919-25; for Landmandsbanken i Sydamerika 1925-27; kommitteret for Privatbanken ved forsk, virksomheder 1927-32; orlogskapt. i res. 1932, tjenstg. ved kystdefensionen; afsked 1934: gene-ralsekr. i Kgl. Dansk Automobil Klub 1935-45.

Udenl'. orden: Sp.S.M.F.4.

Adresse: Skolebakken 1, Humlebæk.

JØRGENSEN A Wassard fg. kontorchef, cand. jur.; f. 16/8 1906 i Kbhvn.; søn af købmand P E Jørgensen (død 1955) og hustru Agnes f. Larsen (død 1952); gift (9/2 1934) m. Marie Jeanne J., f. 1/8 1908 i Lorient, Frankrig, datter af apoteker Alexander Griffon (død 1956) og hustru Jeanne f. Orveillon (død 1956). Student (Metropolitanskolen) 1925; cand. jur. 1933; fg. kontorchef i direktoratet for sygekassevæsenet.

Redaktør af forsk, studenterblade 1926-32, af »Konservativ Ungdom« 1942-44 og af »Dansk Fremtid« 1945-46; medl. af forretningsudvalget for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. 1940-51 og af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1949; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1943, formand for den konservative gruppe fra 1954; medl. af folketinget i 1947 og af Kbhvns skoledirektion fra 1950; medl. af forretningsudvalget for Kbhvns børneværn fra 1950 og af bestyrelsen for Amagerbanen fra 1946; medl. af Kbhvns skatteråd fra 1950; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Vanføres Boligselskab fra 1952 og for Blaagaard seminarium fra 1955; formand for Foreningen af Tjenestemænd i Institutioner under Socialministeriet 1942-46 og fra 1949; medl. af bestyrelsen for Danske Statsembedsmænds Samråd fra 1943, redaktør af »Samraadet« (ministeriernes månedsblad) fra 1944; medl. af Danmarks Juristforbunds repræsentantskab fra 1955; medl. af bestyrelsen for L'union frangaise 1946-50 og for L'amicale francaise 1950-54.

Adresse: N-Søgade 7, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Axel skattedirektør, R.; f. 14/3 1890 i Jægersborg; søn af civilfunktionær u. krigsministeriet Hans Jørgensen (død 1938) og hustru Johanne f. Svendsen (død 1945); gift (7/8 1920) m. Hjørdis J., f. 20/9 1892 i Kbhvn., datter af snedkermester Julius Bertelsen (død 1924) og hustru Marchen f. Palm (død 1893).

Præliminæreks. 1906; ansat i Gentofte kommunes skattekontor 1908; assistent 1914; fuldmægtig 1921; kontorchef 1929; direktør for direktoratet for Gentofte kommunes skattevæsen 1939.

Sekretær i skatterådet for Gentofte skattekreds 1925-40; medl. af bestyrelsen for Sportsrideklubben 1940-52 og for Hellerup Grundejer- og Kommunalforening fra 1944; revisor i Dansk Rideforbund og i Landsorganisationen til den lettere Hesteavls Fremme i Danmark.

Adresse: Bernstorffsv. 162. Hellerup.

JØRGENSEN Axel G arkitekt; f. 14/11 1890 i Århus; søn af ingeniør L Jørgensen (død 1912) og hustru Cathrine f. Jensen (død 1952); gift (5/5 1920) m. Karen J., f. 15/3 1883 i Horsens, datter af smedemester J Christensen (død 1886) og hustru Marie (død 1932).

Uddannelse pk Det tekniske Selskabs skoler og på kunstakademiet; medhjælper hos Anton Rosen og Haek Kampmann; studierejser i England, Tyskland, Italien, Frankrig. Østrig. Dal-matien m.m.; arkitektvirksomhed i Kolding 1920-27, i Kbhvn. fra 1927; lærer ved Kolding tekniske skoles bygmester-skole 1920-26, ved kunstkademiet 1928-29 og ved Det tekniske Selskabs skoler 1929, lektor fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns tekniske Lærerforening 1936-40 og for Akademisk Arkitektforening 1940-42; medl. af bestyrelsen for Frit Danmarks arkitektgruppe 1946-48, for Selskabet for Arkitekturhistorie 1951-56 og for Arkitektens Forlag 1952-56.

Har udg.; Husbygningsmaterialer (1935. 5. udg. 1952); Materialisere for Tømrer- og Snedkerlærlinge (1936, 3. udg. 1952); Materiallære for Murerlærlinge (1937, ny udg. 1954); Material-kemi for Bygningsteknikere (s. m. Jørgen Hansen, 1938, 3. udg. 1955); har endv. skrevet en række tidsskriftsartikler; medarbejder ved Gyldendals Leksikon, Teknisk Leksikon og Weilbachs Kunstnerleksikon.

Har bl. a. opført kommunalt boligkvarter i Kolding 1919-23 (s. m. Ernst Petersen og C Svane); Kristkirken i Kolding 1921-25 (s.m. C Svane); Set. Peders kirke i Holsted (1926-27); ombygning af Koldinghus staldgård (1927); bygning for Dansk Blindesamfund i Bogensegade 1936 (s.m. Willy Hansen); ombygningsarbejder på Sygekassernes hus, N-Voldg. 15 (1938-43 og 1952-54).

Adresse: Stavnsholt pr. Farum.

JØRGENSEN Carl læge; f. 1/4 1888 i Nyborg; søn af sparekassebestyrer J C Jørgensen (død 1930) og hustru f. Andersen (død 1940); gift 1. gang (1921) m. Clara J., f. 1892, død 1923, datter af dyre- og landskabsmaler Søren Lund (død 1933) og hustru Elisabeth f. Lindberg (død 1895); 2. gang (1926), m. Asta J., f. Christensen (ægteskabet opløst 1929).

Student (Odense) 1906; med. eks. 1914; reservelæge ved Frdbg. hospital 1918-20, ved Almindelig hospital 1920-25: afdelingslæge ved Frdbg. poliklinik for nervesygdomme 1919-25; reservelæge ved sindssygehospitalet i Middelfart 1926; prakt. nervelæge i Kbhvn. 1926-36; overlæge ved dr. Briinniches klinik i Hornbæk 1933-35; privatiserende 1936-39; reservelæge ved Skt. Hans hospital 1939-41; assistent ved statens seruminstitut 1943.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1919-24, af nervelægernes neuroseudvalg 1937-38 og af Alm. dansk Lægeforenings neurosestationsudvalg 1953; formand for Selskabet for Filosofi og Psykologi 1951.

Litterære arbejder: Følelseslivets Grundelementer (1920); Studier over Temperatmenterne og deres Sammenspil (1921); Livsførelse (1925); Erotikens Etik (1926); Psykoneuroser og Psykoterapi (1932); Samfundsmoral (1933); Retfærdighed (1934); To Karakterskavanker (1939); To Bud (1942); Medicinsk Psykologi i kort Omrids (1946); medarbejder ved og redaktør af Sjælens Lægebog (1946); Two com-mandments (1950); Løgn og Bedrag i moralfilosofisk Betragtning (1953); medforfatter ved Kortfattet lærebog i neuroser (1955).

Postadresse: Postbox 163, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Carl Adolf professor, dr. Phil., R1.; f. 3/10 1899 i Kbhvn.; søn af assistent Ad. Jørgensen (død 1918) og hustru Kirsten f. Nielsen (død 1953); gift (27/3 1926) m. mag. scient. Anna Sofie J., f. 16/8 1901, datter af professor Johs. Helms (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Thyra f. Weis-mann (død 1949).

Student (Frdbg. gymn.) 1918: mag. scient. 1923; dr. phil. 1928; assistent ved landbohøjskolens plantepatologiske afd. 1924; afdelingsbestyrer ved statens plantepatologiske laboratorium 1925; inspektør ved universitetets botaniske museum 1933; professor i arvelighedslære ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1934.

Medl. af frøkontrolkommissionen 1945, af naturfredningsrådet 1947, af Dyrehaveudvalget 1947, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947, af Videnskabernes Selskab 1948, af Arktisk instituts råd 1955 og af Den kgl. grønlandske Handels jordbrugsudvalg 1956.

Adresse: I H Mundts V. 16, Lyngby.

JØRGENSEN Carl Fr. 0 metalvarefabrikant, R.; f. 13/4 1888; søn af fabrikant Fr. O Jørgensen (død 1926) og hustru Marie f. Andersen (død 1930); gift (29/7 1956) m. Agnes Martine Dorthea J., f. 16/12 1907, datter af styrmand Carl Heide (død 1942) og hustru Sophia H. (død 1946).

I lære som metalstøber 1902-07; arbejdet i Tyskland og Sverige; efter den første verdenskrig indtrådt som chef i faderens firma, fortsat dette u. eget navn indtil 1956.

Oldermand for Gørtlerlauget i Kbhvn. 1936-56; formand for Metalindustriens lærlingeudvalg og Gørtlerfagets svendeprøvekommission samt medl. af voldgiftsretten for Iærlingesager til 1956; medl. af bestyrelsen for håndværkerforeningen i Kbhvn. til 1954 samt for Foreningen af Metalvarefabrikanter og Forenigen af danske Jernstøberiejere til 1956.

Adresse: Holsteinsg. 22, Kbhvn. Ø.

JØRGENSEN Christian direktør; f. 26/5 1896 i Nysted; søn af skibsfører Jens Jørgensen og hustru Rasmine Juliane f. Larsen (død 1954); gift (12/11 1921) m. Helga Lilly J., f. 6/4 1898 i Kbhvn., datter af formand Alfred Carlsson (død 1935) og hustru Hanna f. Vogelstrbm (død 1955).

Realeks. 1912; uddannet hos firmaet H F C Schacke, Kbhvn. 1912-15; assistent hos A/S Schiønning & Arve 1916-17, hos Cementfabrikken Kongsdal 1918, bogholder 1923; hovedbogholder i A/S Dansk Cement Central 1929, kontorchef 1933, direktør fra 1945; fifl. reder for A/S Central Cement Transport.

Medl. af bestyrelsen for A/S Kargit.

Adresse: Jægersborgv. 44, Kongens Lyngby.

JØRGENSEN Christian fh. mejeribestyrer, R.; f. 26/2 1881 på Orø; søn af parcellist Christen Jørgensen og hustru Karen f. Sørensen; gift (23/10 1908) m. Agnes J., f. 19/9 1886, datter af forpagter Johan Nielsen og hustru Sofie f. Bertelsen.

Uddannelse på en række danske andelsmejerier fra 1897; ophold på Ladelund mælkeriskole 1901-02; mælkedommer i Holbæk amt 1905; bestyrer af Andelsmejeriet Pilevang ved Ringsted 1906; bestyrer af andelsmejeriet Tudse Næs ved Holbæk 1909-52.

Formand for Holbæk Amts Mejeristforening 1917-52; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Mejeristforening fra 1917 (formand 1935-51), af smør-noterings-udvalget 1936-52, af bestyrelsen for De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik fra 1937 (formand fra 1952), af statens mejeri-udvalg 1938-55 (næstformand 1949-55) og af Andels-udvalget fra 1952; formand for bestyrelsen for Mejeribrugets Emballagefabrik, Jyderup fra 1954.

Adresse; Dyremosevej, Jyderup.

JØRGENSEN Einar landsretssagfører; f. 20/7 1889 i Randers; søn af sagfører Anders Jørgensen (død 1915) og hustru Signe f. Nielsen (død 1937); gift (3/6 1917) m. Emma Marie J., f. 21/8 1889, datter af grosserer Anthony Worm (død 1912) og hustru Emma f. Albertsen (død 1936).

Student (Randers) 1907; cand. jur. 1914; sagfører i Randers 1917; lands-retssagf. 1919; anklager ved underretterne i Randers og Hornslet 1919-33.

Medl. af Randers skatteråd 1918-30; medl. af sagførerrådet 1927-37; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab og af repræsentantskabet for Det Danske Selskab; medl. af bestyrelsen for Privatslagteriernes Organisation; formand for bestyrelsen for aktieselskaberne: Randers Disconto og Laanebank, G Falbe-Hansen. Falbe-Hansens Konfektion, Factory Holding Company (till. kommitteret), Dronningborg Maskinfa-

brik, A Knudsens Læderfabrik. Hairlock-Fabriken, Den Jydske Trælastimport, Vejle Albuminfabrik. Auto-Compagniet Aarhus. Randers Bilstation, Randers Hulkort-Central, Randers Svineslagteri, Hadsund Svineslagteri, Varde Svineslagteri, Esbjerg Svineslagteri, Bylderup-Bov Exportslagteri, Give Kødbenmelsfabrik, Porco og Financieringsselskabet Althor; direktør for A/S Allestrupgaard & Steen Blichers Plantage; medl. af bestyrelsen for aktieselskaberne: Vilh. Nellemann (Cykler en gros), Skandinavisk Cykle Industri, Chr. Rasmussen, Randers Dampvaskeri. Ole Mølgaard, Factory Trust Ltd. (London) m. fl.

Adresse: Houmeden 12, Randers.

Sommerbolig: Ambjerg pr. Knebel.

JØRGENSEN Einar tømrermester, R.; f. 17/2 1889 i Kbhvn.; søn af tømrermester L A Jørgensen (død 1923) og hustru Anna f. Corneliussen (død 1947); gift (14/5 1918) m. Erna J., f. 22/2 1890 i Kbhvn., datter af konditor Vogth (død 1924) og hustru Olivia f. Lund (død 1931).

Tømrersvend 1907, afgang fra teknisk skole 1909; tømrermester i Kbhvn. fra 1912.

Medl. af huslejenævnet 1921-31 og fra 1951; meddommer i boligvoldgiftsretten 1937-43; vurderingsmand til ejendomsskyld fra 1922; medl. af bestyrelsen for Sundbyernes Grundejerforening fra 1922 (formand fra 1947), af bestyrelsen for Fællesforeningen af Grundejerforeninger for Kbhvn. og omliggende Kommuner fra 1934, af sammes forretningsudvalg fra 1937, af repræsentantskabet for Østifternes Kreditforening fra 1931 (formand fra 1-956) og af sammes stående udvalg fra 1936 (formand 1953-56).

Adresse: Amagerbrog. 120. Kbhvn. S.

JØRGENSEN Ejgill hovedkasserer; f. 18/8 1910 i Kbhvn.; søn af formand Ole Chr. Jørgensen (død 1952) og hustru Anna f. Berthelsen (død 1949); gift (28/8 1935) m. Gurli Elja Marque-rita J., f. 28/1 1909 i Kbhvn., datter af hovmester Georg Vilh. Chr. Alexander Hansen og hustru Emma Dagmar f. Jensen (død 1950).

På realskole og købmandsskole; uddannet i kontorfaget; assistent i Socialdemokratisk Forbund i Danmark 1933, hovedkasserer smstds fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Socialdemokratisk Forening i Kbhvn., 12 kreds fra 1932, kasserer smstds 1935-49; kasserer for Socialdemokratiet i Hovedstaden fra 1938; medl. af Kbhvns skoledirektion fra 1946, af bestyrelsen for kulturorganisationen Arte fra 1950 og af bestyrelsen for Sygekassen Alders-trøst 1934-50 (formand 1943-50); formand for Sygekassen Bispebjærg fra 1951; næstformand for De samvirkende Sygekasser i Kbhvn. og Sammenslutningen af kbhvnske Sygekasser fra 1949; medl. af sygekassenævnet fra 1950.

Adresse: Åboulevard 86, Kbhvn. N.

Sommerbolig: Nordstrands Allé 29,

Dragør.

 JØRGENSEN Erhard forstander, cand. theol.; f. 15/4 1919 i Kbhvn,; søn af remisearbejder Henry Jørgensen (død 1951) og hustru Valborg f. Jørgensen; gift (5/7 1942) m. Ingrid J., f. 22/8 1915 i Kbhvn., datter af møbelsnedker Niels J Pedersen og hustru Bolette f. Pedersen (død 1938).

Student (Christianshavns gymn.) 1937; afdelingsleder ved Kofoeds skole 1937-40; cand. theol. 1944; lærer ved stats-ungdomsfængslet på Søbysøgaard s. å., till. præst smstds 1945-53; sognepræst i S-Højrup-Aarslev 1947-53; forstander for Kofoeds skole fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Centralkontoret for hjemløse Mænd fra 1954.

Adresse: Kofoeds skole, Dronningensg. 34, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Erik Jørgen hovedkasserer; f. 6/9 1906 i Kbhvn.; søn af guldsmedemester Edmund Jørgensen (død 1920) og hustru Kristine f. Gregersen (død 1932); gift (6/5 1934) m. Gerda J., f. 9/9 1906 i Randers, datter af maskinarbejder Caspar Beisheim (død 1939) og hustru Laura f. Jensen (død 1953).

Ansat ved Kbhvns belysningsvæsen 1923; kassekontrollør ved staden Kbhvns hovedkasse 1941, underkasserer 1953, stadens hovedkasserer 1954.

Adresse: Bandholmv. 5, Kbhvn.

Valby.

JØRGENSEN Frantz Oscar oberst, K1. DM., HTH.p.p.; f. 3/8 1881 i Kbhvn.; søn af hotelvært F P Jørgensen (død 1912) og hustru Ane Kirstine f. Rasmussen (død 1934); gift (20/12 1909) m. Claire Johanna Margaretha J., f. 4/1 1886 i Berlin, datter af direktør Johann Aehtziger (død 1915) og hustru Elisabeth f. Schee-pers (død 1941).

Sekondløjtn. 1901; premierløjtn. i fodfolket 1901; lærer ved gymnastikskolen 1906-11; kaptajn 1914; tjenstg. ved generalstaben fra 1918; forsat til generalstaben 1922; tjenstg. i den belgiske hær 1925; på opmåling i Grønland 1927; chef for geodætisk instituts topografiske afd. 1928-38; oberstløjtn. 1929; chef for 2. landstormsbatl. 1930; kommandør for 23. batl. efteråret 1930; oberst 1931; chef for officersskolen 1938-45; afsked 1945; delegeret ved den 5. geodætiske kongres i Lissabon 1933.

Lærer i opmåling ved hærens officersskole 1920-38; medl. af stednavneudvalget 1930-56; formand for Dansk Gymnastik-Forbund 1935-40; medl. af Danmarks olympiske Komité 1935-40; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund 1935-40 og for Det krigsvidenskabelige Selskab 1935, formand for sidstn. 1937-41.

Har skrevet: Lærebog i Opmaaling; Lærebog i Brug af Topografiske Kort: Topografiske Kort og deres Anvendelse; medarbejder ved værket Danmarks Hær.

Tildelt Dansk Gymnastik-Forbunds ærestegn, Nachtegall medaljen. Dansk Idræts-Forbunds ærestegn og Svensk Lingiade-medalje 1939.

Udenl. ordener: I.F.2.; N.St.0.2s.

Adresse: Godthåbsv. 116, Kbhvn. F.

JØRGENSEN Hans Christian rektor; f. 21/12 1901 i Bodilsker; søn af gårdejer P Jørgensen og hustru Kristine f. Jensen; gift (23/12 1933) m. Marguerita J., f. 27/8 1901 i Holland, datter af arkitekt C V Thomsen (død 1944) og hustru Marie f. Madsen (død 1950).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1922; cand. mag. 1933; timelærer ved statens og hovedstadskommunernes kursus til studen-tereks. s. å., inspektør 1936, adjunkt 1937, lektor 1940 og rektor smstds 1945.

Adresse: Tværledet 9, Bagsværd.

JØRGENSEN Harald overarkivar, dr.phil., f. 3/1 1907 i Aalborg; søn af fh. højesteretspræsident, dr. jur. Troels G Jørgensen (se denne); gift (13/9 1936) m. Harriet J., f. 10/12 1911 på Frdbg., datter af lektor Ove Thayssen (død 1947) og hustru Harriet f. Nielsen.

Student (Viborg) 1925; cand. mag. 1930; dr. phil. (Århus) 1944; studieophold i Geneve 1928, i Paris og Geneve 1932; univ. guldmed. 1932; assistent ved Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1927-32, medarbejder 1933-36; medarbejder ved Politiken 1932-34 og fra 1949; undervisningsas-sist. ved universitetet 1933-34; arkivar II ved rigsarkivet 1934, arkivar I 1950. overarkivar og leder af rigsarkivets sekretariat 1956. Tjenstg. ved landsarki-verne for Sjælland m. m. samt Aabenraa 1941-43; udsendt af den parlamentariske kommission og af rigsarkivet for at undersøge Auswartiges Amts Archiv, Berlin i 1947 og 1948 og London 1953; lærer ved statens biblioteksskole fra 1940, ved hærens officersskole fra 1943 og ved journalistkursus ved Århus universitet 1946-53; sekretær i udvalget til forberedelse af rigsdagens jubilæumsudstilling i Kbhvn. og Århus 1949-50; generalsekr. for The 12th. International Congress of the Periodical Press. Kbhvn. 1956.

Formand for Studenterforeningen Heimdal 1936-38 og for foreningen Nordens Humlebækafd. 1957; medl. af bestyrelsen for Arkivarforeningen fra 1943 (formand fra 1950), af repræsentantskabet for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer fra 1950 (formand fra 1954), af bestyrelsen for Selskabet for Staden Kbhvns Historie og Topografi fra 1948, for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst fra 1948 (næstformand fra 1951), for Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1949-54 (sekretær 1950-53) og fra 1955, for Dansk Kultursamfund fra 1951 og for Dansk Pressemuseum og Arkiv fra 1954; medl. af den nordiske Tidsskriftskomité 1949-53 og fra 1956; viceskatmester for den internationale tidsskriftsfederation (FIPP) fra 1956; redaktør af Nordisk Tidsskrift (udg. af Den Letterstedtske Forening) fra 1941, af fagbladet Pressen fra 1955 og af Nordisk Arkivnyt fra 1956; medarbejder ved Dansk Biografisk Leksikon og Trap Danmark, 5. udg.; grupperedaktør (historie) og medarbejder ved Raunkjærs Leksikon; korrespondent til det internat, tidsskrift Archivum.

Litterære arbejder: Aktstykker til den danske Stænderforfatnings Forhistorie 1830-31 (1936); Den civile Centraladministration 1914-35 (1936); De store Revolutioners Tidsalder (Gyldendals nye Verdenshistorie, 1937); A D Jørgensens Breve (1939); Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark (1940); Det Classsenske Fidei-eommis gennem 150 Aar (s. m. F Skrub-beltrang. 1942); Danske Breve gennem 400 Aar (1943); Trykkefrihedsspørgs-maalet i Danmark 1799-1848 (disputats, 1944); Danske Taler gennem 100 Aar (1945); A S Ørsteds Arbejder om Trykkefriheden (1947); redaktør af København fra Boplads til Storby (1948); C N David (1950); udgiver af den parlamentariske kommissions beretning XII, tyske dokumenter vedr. 9. april 1940; Det moderne Finland (1952); Rigsarkivets Embedsetat 1889-1953 (1954); Det moderne Norge (1955); Statsrådets forhandlinger 1848-63, bd. I-1I 1848-50 (1954-56); afhandlinger og kronikker i tidsskrifter og aviser.

Adresse: GI. Strandv. 292, Humlebæk.

JØRGENSEN Harald F pastor emer., R.; t, 8/8 1877 i Vejle; søn af kantor, lærer Jul. Jørgensen (død 1912) og hustru Marie f. Bagger (død 1923); gift (23/10 1907) m. Louise J., f. 21/7 1880 i Bedsted, død 1949, datter af sognepræst C Krohn (død 1927) og hustru Helene f. Schrøder (død 1916).

Student (Horsens) 1896; cand. theol. 1902; accessit for besvarelse af univ. theol. prisopgave 1903; personel kapellan i Gudbjærg 1904; kaldskapellan i Faaborg-Diernisse 1907; resid. Kapellan i Varde 1913; sekretær for Østerlands-missionen 1919; sognepræst i Frederikssund-Oppe Sundby 1923-42.

Medl. af Østerlandsmissionens hjemlandsudvalg 1919-49, af sammes hjemlandsråd fra 1923, af Dansk Missions-råd 1920-49, af udvalget for Buddhist-

missionen 1924-47 og af skolekommissionen i Frederikssund fra 1923; formand for skolekommissionen i Oppe Sundby fra 1923 og for sognepræst Vilh. Sørensens Missionslegat 1931-57.

Redaktør af Østerlandsmissionen 1922-49; medredaktør af Den kristne Buddhistmission 1940-48; medarbejder ved Dansk Kirkestat, Illustreret Dansk Konversationsleksikon, Vor Tids Leksikon og Ekklesia.

Har skrevet: Mission og Kultur 1-2 (pjecer, 1919 og 1921); Evangeliet blandt Santalerne (1920, 2. udg. 1940); Hvor danske Missionærer arbejder (1921); Verdens ældste Missionsmark (1922); Statistiske Oplysninger om de nordiske Landes Missioner (1922); Oversigt over dansk ydre Mission (årgangene 1930-56); Mod nye Tider i den kristne Verdensmission (1944); Skandinaver paa Missionsmarken (1944); Ørkenen skal blomstre (1947); Muhammeds Skygge (1952); Den nye Missionssituation (Dansk teol. Tidsskrift, 1957 I); talrige artikler i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Tagensv. 167, Kbhvn. NV.

JØRGENSEN H C forfatter, kontorchef, cand. polit.; f. 7/5 1906 i Aalborg; søn af skræddermester Steffen Jørgensen (død 1926) og hustru Karoline Kirstine f. Pedersen (død 1946); gift (3/11 1934) m. Gerda J., f. 14/2 1913 i Århus, datter af restauratør Ditlev Johan Jensen (død 1919) og hustru Anna Margrethe f. Jusjong (død 1950).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus 1928; cand. polit. 1934; fg. sekretær i statistisk departement s. å.; manuduktør 1934r36; fuldmægtig i staden Kbhvns statistiske kontor 1935, ekspeditionssekr. 1944, kontorchef 1945.

Har skrevet: Pension Tusindfryd (roman, 1947); Og mennesket vandt den hele verden (roman, 1949); Hellige Flamme (roman, 1950); Hjertets renhed (roman, 1951); Hjertegræs og Tidselfrø (roman, 1952); Tilfældet Peter (roman, 1955).

Adresse: Buskager 28, Kbhvn.

Vanløse.

JØRGENSEN Henning amtsligningsinspektør, cand. jur.; f. 16/3 1910 på Frdbg.; søn af dekoratør Georg Jørgensen og hustru Marie Kirstine f. Andersen; gift (15/6 1940) m. Hense J„ f. 20/6 1915 i Aalborg, datter af maskinsætter Ottar Grove Vejlstrup og hustru Elsine Marie f. Jørgensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1928; cand. jur. 1935; fg. sekretær ved landsover-skatterådet 1935-36, ved Frdbg. sociale forvaltning 1937-38 og ved statens lig-ningsdirektorat 1938; sekretær ved sidstn. 1940, fuldmægtig 1944, tjenstg. ekspeditionssekr. i 1946; amtslignings-insp. i Odense amt fra 1946.

Sekretær i bestyrelsen for Akademisk Skytteforening 1934-36.

Adresse: J L Heibergs V. 123,

Odense.

JØRGENSEN Henry fh. postmester, R. DM.; f. 14/12 1881 i Kbhvn.; søn af stabssergent Villiam Jørgensen (død 1943) og hustru Nielsine f. Jørgensen (død 1934); gift (11/9 1908) m. Anna J., f. 10/5 1881 i Kbhvn., datter af formand Peter Olsen (død 1907) og hustru Caroline f. Jørgensen (død 1937).

Præliminæreks.; indtrådt i postvæsenet 1899, postekspedient 1908, kontrollør II 1924, kontrollør I 1928, overkontrollør 1931, postmester ved omkar-teringspostkontoret 1936-51.

Sekondløjtn. i fodfolket 1906; løjtnant af res. 1913; kaptajn af res. 1925; afsked 1932.

Medl. af bestyrelsen for Ensomme Gamles Værn.

Adresse: Falkoner Allé 86, Kbhvn. F.

JØRGENSEN Herluf stationsbestyrer i Store Nordiske Telegraf-Selskab; f. 28/11 1882 i Kbhvn.; søn af bogholder A S Jørgensen (død 1891) og hustru Elisabeth f. Jessen (død 1922); gift 10/2 1920) m. Esther Margrethe J., f. 10/8 1888 i Århus, død 1939, datter af sagfører H S Poulsen (død 1913) og hustru Margrethe f. Michaelsen (død 1921).

Telegrafist i Store Nordiske Telegraf-Selskab, Newcastle 1901, London 1902, Leningrad 1904; telegraf-elektriker Caiais 1907, London 1914; vagtchef, Helsingfors 1921; overtelegrafist 1922, Moskva (kst. stationsbestyrer ved anlæggelsen af stationen) 1922: stationsbestyrer fra 1923; Libau 1928; afsked 1935.

Adresse: Poppelv. 11, Allerød.

JØRGENSEN Herman kurvemagermester, oldermand; f. 21/12 1890 i Kbhvn.; søn af pakhusarbejder Hans Jørgensen (død 1923) og hustru Christine f. Christensen (død 1913); gift (7/5 1916) m. Gertrud J., f. 7/12 1893 i Kbhvn., datter af smedemester H C Petersen (død 1947) og hustru Marie f. Lauritsen (død 1927).

Udlært som kurvemager i firmaet N J Nielsen, Kbhvn. 1909; kasserer for Kurvemagernes Fagforening i Kbhvn. 1917; formand for Kurvemagerforbundet 1919; egen virksomhed 1921; overtog firmaet N J Nielsen & Co., Kbhvn. 1935.

Sekretær i Kurvemagerlaugets bestyrelse 1927, oldermand fra 1936; formand for fagets svendeprøvekommission fra 1933; redaktør af Nordisk Kurvemageravis fra 1950.

Adresse: Strandv. 171 A, Hellerup.

JØRGENSEN H Lave borgmester, murermester; f. 4/1 1889 i Faaborg; søn af murermester Jørgen Jørgensen (død 1914) og hustru Annine f. Nielsen (død 1944); gift (29/11 1914) m. Marie Anna J.. f. 2/12 1891 i Gelsted, Fyn, datter af piskemager Peder Hansen (død 1945) og hustru Laura f. Knudsen (død 1894).

I murerlære 1903-08; arbejdet som murersvend i Tyskland 1908-10; befalingsmand i hæren 1911-19; murermester i Roskilde fra 1919.

Medl. af Roskilde byråd fra 1943. borgmester fra 1950.

Adresse: Holbækv. 15, Roskilde.

JØRGENSEN Holger civilingeniør, dr. techn., professor; f. 25/11 1896 i Kbhvn.; søn af kommunelærer J P Jørgensen (død 1937) og hustru kommunelærerinde Dorette f. Peters (død 1942): gift (2/7 1927) m. Gudrun J., f. 7/12 1902, datter af kaptajn C S N Streibig (død 1949) og hustru Therese f. Hancke.

Student (Østersøgades gymn.) 1914; cand. phil. 1915; cand. polyt. 1920; ingeniør ved A/S Dansk Sojakagefabrik 1920-21; assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske afd. 1922-23; ingeniør i A/S Dansk Gærings-Industri 1923, leder af dette selskabs forskningslaboratorium siden 1924; studieophold på ['Institut Pasteur i Paris 1923-24; dr. techn. 1941; professor i teknisk biokemi ved den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske højskole fra 1950. formand for højskolens fagråd for den kemiske ingeniørvidenskab og medl. af undervisningsrådet 1953.

Har holdt forelæsninger over enzymkemi på Danmarks farmaceutiske højskole siden 1947 og over gæringsindustrierne på Danmarks tekniske højskole 1950; gæsteforelæsninger på Norges tekniske højskole 1947, på Lunds universitet 1948 og på Kungl. tekniska hogskolan i Stockholm 1951.

Tildelt Julius Thomsen-medaljen i guld 1936; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939 (formand for dettes gruppe 8 og medl. af det tek-nisk-videnskabelige forskningsråd 1948-54); medl. af Kungl. Svenska Lantbruks-akademien 1948; professeur honoraire å l'Institut Supérieur des Fermentations de Gand 1952; medl. af Kungl. Fysio-grafiska Sallskapet, Lund 1953; medl. af hvedeudvalget 1929 og af indenrigsministeriets ernærings- og metodikudvalg 1948; formand for Kemisk Forening 1946-47; næstformand for Danske kemiske Foreningers Fællesråd for internationalt Samarbejde 1950; medl. af bestyrelsen for polyteknisk læreanstalts fond for teknisk kemi 1952; censor i bioteknisk kemi ved Danmarks tekniske højskole 1946-50 og i biokemi og ernæring fra 1950; medl. af repræsentantskabet for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde og af bestyrelsen for Nordisk Cerealkemikerforening: medl. af bestyrelsen for Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse; formand for slagtemetodeudvalget fra 1955; medl. af bestyrelsen for A'S Glud & Marstrands Fabriker og for Ernst Voss' Fabrik, Fredericia fra 1957.

Opfinder af en række, for størstedelen patenterede, fremgangsmåder, navnlig vedr. fabrikationen af mel, gær og sprit og vedr. bekæmpelse af skadelige gæringer.

Har skrevet: Studier over Bromat-virkningens Natur (disputats, 1941, engelsk udg. 1945); Wasserstoffionenkon-zentration (tysk udg. 1935, fransk udg. 1938 og 1950); Redox-Maalinger (1944); Forelæsninger over teknisk biokemi (1956) samt vidensk. afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter; medarbejder ved Kemisk-teknisk Haandbog (1938), ved Raastoffernes Mobilisering (1942), ved håndbogen Korn (1943) og ved Ha-gerups Konversationsleksikon.

Adresse: Gustav Adolfs G. 5,

Kbhvn. Ø.

JØRGENSEN Ivar amtsvejinspektør; f. 10/9 1920 i Hjørring; søn af amtsråds-sekretær, cand. jur. Kai Jørgensen (død 1951) og hustru Inger f. Nieuwenhuis Møller; gift (18/3 1945) m. læge Birte J., f. 24/4 1914 i Ordrup, datter af di-striktsfuldmægtig Georg Muller (død 1946) og hustru Astrid f. Caspersen.

Student (Hjørring) 1938; cand. polyt. 1943; ingeniør ved Hjørring amts vejvæsen 1943, ved Ribe amts vejvæsen 1949; amtsvej- og amtsvandinsp. i Thisted amt 1953; amtsvejinsp. i Kbhvns amt 1957; landbrugsministeriets sagkyndige ved landvindingsarbejder i Thisted amt 1954-57; medl. af afvandings-kommissionen for Thisted amtsrådskreds 1955-57.

Adresse: Blegdamsv. 25-27, Kbhvn. 0.

JØRGENSEN J C arkivar i udenrigsministeriet, R.DM.p.p.; f. 17/7 1891 i Kalvehave; søn af gårdejer, sognefoged Hans Jørgensen (død 1935) og hustru Ane Kirstine f. Nielsen (død 1918).

Student (privat dimit.) 1912; cand. polit. 1919; studierejse til Australien 1921-22; fg. fuldmægtig i rigsdagens bureau 1919; sekretær for komitéen til belysning af statsmonopoler 1920; sekretær i traktatkommissionen 1921-30, i udenrigsministeriet 1930; fg. vicekonsul i Hamborg 1931; legationssekr. i Berlin 1938; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1939; fg. kontorchef 1945; legationsråd og chargé d'affaires i Warszawa 1947; Danmarks faste delegerede ved De Forenede Nationers kontor i Geneve 1948; arkivar i udenrigsministeriet 1949.

Sekretær ved den danske delegation til den økonomiske verdenskonference i London 1933; medl. af den danske han-delsdelegation i London 1939-40 og af delegation til forhandling om mestbe-gunstigelsestraktat i Moskva 1946; medl. af delegationen til De Forenede Nationers økonomiske og sociale råds møde i Geneve 1948 og af delegationen ved de internationale toldforhandlinger i Annecy 1949.

Har skrevet handelspolitiske artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift og Welt-wirtschaftliches Archiv.

Udenl. ordener: B.K.4.; Gr.Fr.5.; N.St.0.31.; S.H.E.4.; S.N.28.; Ø.F.6.

Adresse: St. Kongensg. 96, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Jens arkitekt, fh. bygningsinspektør, R.p.p.; f. 4/10 1885 i Kbhvn.; søn af snedkermester Anders Jørgensen (død 1918) og hustru Sofie f. Hansted (død 1933); gift (7/5 1918) m. Emilie J., f. 25/6 1890 i Asminderød, datter af balletdanser ved Det kgl. Teater Arnold Walbom (død 1898) og hustru bal-letinstruktrice Emilie Walbom f. Egense (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932).

Præliminæreks. 1902; afgang fra Teknisk skole 1905 og fra kunstakademiet 1916; i tømrer- og snedkerlære 1902-06; ansat på professor Anton Rosens tegnestue 1906-11; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1911; bygningsassist. i Kbhvn. 1913. bygningsinsp. 1929-55.

Vurderingsmand for Landbygningernes Brandforsikring ttn 1930 og formand for Forening af Vurderingsmænd i Kbhvns Amt for samme selskab fra 1938; repræsentant for samme selskab fra 1946; formand for herrekoret Bel Canto 1938-56, derefter æresformand; medl. af bestyrelsen for Rejsestipendie-foreningen for Haandværkere og Industridrivende.

Har bygget mange villaer, større beboelses- og fabriksbygninger og landbrugsbygninger; har forestået større ombygningsarbejder.

Debut som operasanger på Aarhus Teater i 1919 som Silvio i Bajadser og Jean i Jeanettes Bryllup.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: GI. Kongev. 92, Kbhvn. V.

JØRGENSEN Johannes rektor, R.; f. 2/11 1901 i Undløse ved Holbæk; søn af sognefoged H Kr. Jørgensen og hustru Christiane f. Nielsen; gift (3/11 1929) m. Edle J., f. 14/4 1903 i Kbhvn., datter af malermester V Modeweg Hansen og hustru Marie f. Falkenberg (død 1932).

Student (Døekers kursus) 1920; cand. mag. 1927; gymnastikassist. ved Sorø Akademis skole 1921-24, adjunkt smstds 1927, lektor 1943; lærer ved Sorø husholdningsskole 1942-47, rektor for Ribe katedralskole 1947.

Medl. af opgavekommissionen for studentereks. 1943-54; sekretær i foreningen Norden's Sorø afd. 1944-47: næstformand i Sorø menighedsråd 1945 -47; formand for foreningen Norden's Ribe-afd. fra 1953.

Har udg. lærebøger i dansk og drengegymnastik.

Adresse: Ribe.

JØRGENSEN Johannes August amtslæge. R.; f. 30/5 1898 i Nakskov; søn af købmand Theodor Jørgensen (død 1915) og hustru Edele f. Meyer (død 1937); gift (2/4 1925) m. Sigrid J., f. 2/4 1898 i Skælskør, datter af læge Christian Friis (død 1908) og hustru Marie f. Fuglede (død 1930).

Student (Herlufsholm) 1916; med. eks. 1925; embedslægeeks. 1930; hospi-talsuddannelse i Kbhvn. 1925-30; prakt. læge i Korsør 1930-49; jernbanelæge, karantænelæge og visiterende læge i Korsør 1931-49; amts- og kredslæge i Sorø fra 1949.

Medl. af Korsør sundheds- og epidemikommission 1933-49; sanitetschef i Korsør luftbeskyttelse 1940-49; medl. af bestyrelsen for Sydsjællands Lægeselskab 1939-56 og for Sydvestsjællands Lægekredsforening 1940-50; medl. af Korsør byråd 1943-46; formand for bestyrelsen for A/S P C L Frigast, Kbhvn.. fra 1944; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Korsør og Omegn fra 1947.

Adresse: Banev. 23. Sorø.

JØRGENSEN Johannes Feilberg politimester, se Feilberg Jørgensen Johannes.

JØRGENSEN Jorgen direktør; f. 19/8 1902 i Kbhvn.; søn af hestehandler Peter Jørgensen (død 1934) og hustru Dagmar f. Kierkegaard (død 1938); gift (2/6 1933) m. Grethe J., f. 22/2 1902 i Dragør, datter af bagermester Heinrich Westphal (død 1918) og hustru Susanne f. Andersen (død 1955).

Realeks. (Frdbg. realskole) 1919; ansættelse i A/S Internationale Assuran-ce-Compagni 1919-25, i A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1925, hovedbogholder 1942, underdir. 1947. direktør 1954; till. direktør for A/S Matr. Nr. 159 og 160 af Kbhvns Øster Kvarter fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Frdbg. Realskoles Elevsamfund 1945, for Frdbg. Kommunes Skatteyderforening 1953 og for Nordiskes Pensionskasse 1955.

Adresse: Glahns Allé 3, Kbhvn. F.

JØRGENSEN Jørgen laboratorieforstander, R.; f. 25/7 1900 i Odense; søn af tømrermester Hans Peter Jørgensen (død 1943) og hustru Anna Margrethe f. Pedersen (død 1934): gift (17/5 1935) m. Inger J„ f. 11/3 1906 på Frdbg., datter af kontorchef i Bikuben Andreas Schaldemose (død 1923) og hustru Marie f. Nielsen (død 1951).

Veterinæreks. 1929; assistent ved statens veterinære serumlaboratorium 1929, ved Centre de Recherches sur la Fiévre ondulante, Montpellier, Frankrig 1932, atter ved statens veterinære serumlaboratorium 1933, ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles laboratorium for kastningsundersøgelser 1936, ved laboratoriet for fjerkræundersøgelser 1939; forsøgsleder ved statens veterinære serumlaboratorium 1943, afdelingsforstander smstds 1948; forstander ved statens veterinære serumlaboratoriums afd. i Århus 1949.

Redaktør af Medlemsblad for Den danske Dyrlægeforening 1938-46.

Adresse: Dyrehavev. 37, Århus.

JØRGENSEN Jørgen fh. minister for offentlige arbejder, gårdejer, K.DM.; f. 7/6 1891 i Ullerup på Fyn; søn af gårdejer Jørgen Jørgensen (død 1896) og hustru Gertrud Kirstine f. Jørgensen (død 1931); gift (14/10 1921) m. Ingeborg J., f. 2,6 1901 i Skamby, datter af fabrikant Niels Eilersen og hustru Marie f. Rasmussen.

Ejer af slægtsgården i Ullerup fra 1927; minister for offentlige arbejder i ministeriet Erik Eriksen 1952-53.

Formand for Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1922-25; medl. af Skamby sogneråd 1925-46, formand 1933-46; medl. af bestyrelsen og sekretær i Odense Amts Sogneraadsfor-ening 1929-37 og i Nordfyenske Landboforening 1931-36; formand for Det nordfyenske Jernbaneselskab 1937-52; næstformand i Det konservative Folkeparti 1937-39, medl. af partiets hovedbestyrelse fra 1954; medl. af landsover-skatterådet 1937-38, af ligningsrådet 1938-52 og fra 1954 samt af landstinget 1939-50; formand for den konservative landstingsgruppe 1944-50; medl. af folketinget fra 1950; formand for den konservative rigsdagsgruppe 1950-52; medl. af forfatningskommissionen af 1951 til 1952; medl. af repræsentantskabet for A/S Fyens Landmandsbank 1939-53 og fra 1955; medl. af arbejdsnævnet 1945-52 og fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1950-52 og af bestyrelsen for A/S Fyens Stiftstidende fra 1955.

Adresse: Ullerup pr. Skamby og

Folketinget, Christiansborg, Kbhvn. K.

JØRGENSEN Jørgen overlæge, dr. med.; f. 15/10 1914 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør Lauritz Jørgensen og hustru Olga f. Christensen; gift (9/9 1944) m. Doris J., f. 8/4 1920 i Kbhvn., datter af afdelingschef Thorvald Henry Rost-hoff og hustru Ida f. Rostock Mikkelsen.

Student (Østersøgades gymn.) 1933; med. eks. 1940; dr. med. 1949; uddannelse ved kbhvnske hospitaler; till. ansat ved medicinsk laboratorium i Kbhvn. 1949-52; specialistanerk. (klinisk kemi og laboratorieteknik) 1948 og (intern medicin) 1952; overlæge ved Odense amts og bys sygehus' centrallaboratorium fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Danske La-boratorielægers Organisation fra 1953 og af indenrigsministeriets blodtransfu-sionsnævn fra 1954; tilforordnet specialistnævnet fra 1955.

Har skrevet: Den perniciøse Anæmis Vedligeholdelsesbehandling og Prognose i Danmark (disputats, 1949) samt vidensk. arbejder om stofskifte-, hjerte-og nyresygdomme.

Adresse: Langelinie 148, Odense.

JØRGENSEN Jørgen professor; f. 1/4 1894 i Haderup ved Skive; søn af sognepræst Peter Jørgensen (død 1901) og hustru Sophie f. Møller (død 1930): gift (24/5 1922) m. Krista J„ f. 8/5 1900 i Odense, datter af arkitekt Hjalmar Kjær (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Astrid f. Blichfeldt (død 1934).

Student (Sorø) 1912; mag. art. i filosofi 1918; sekretær i Jern- og Metalindustriens Sammenslutning 1919-26; professor i filosofi ved Kbhvns universitet 1926.

Univ. guldmed. for filosofisk prisopgave 1913; Videnskabernes Selskabs guldmed. for filosofisk prisopgave 1924; formand for folkeuniversitetsudvalget fra 1939 og for Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen fra 1950 samt for landsforeningens Kbhvns-afd. fra 1951; medl. af Institut International de Philosophie fra 1937.

Litterære værker: Henri Bergsons Filosofi i Omrids (1917); Paul Natorp som Repræsentant for den kritiske Idealisme (1918); Filosofiske Forelæsninger (1926); Filosofiens og Opdragelsens Grundproblemer (1928); Filosofiens Udvikling i den nyere Tid (1931); A Treatise of Formal Logic, I-III (1931); Aktuelle Stridsspørgsmaal (1931); medarbejder ved samleværket What would be the character of a new war? (1931); Tænkt og Talt (1934); Bertrand Russell (1935); Er Gud en Virkelighed? (s. m. stiftsprovst P Brodersen, 1935); Træk af Dedukti-onsteoriens Udvikling i den nyere Tid (1937); Indledning til Logikken og Metodelæren (1942); Psykologi paa biologisk Grundlag (1942-46); Det demokratiske Samfund. Grundtræk af en Analyse (1946); Den logiske Empirismes Udvikling (1948); The Development of Logicai Empiricism (1951); Hvad er psykologi? (1955): Sandhed, virkelighed og fysikkens metode (1956); forsk, artikler, kroniker, anmeldelser etc. Adresse: Parkvænget 15, Charlottenlund.

JØRGENSEN Jørgen fh. skoleinspektør; f. 3/4 1873 i Østrup ved Odense; søn af lærer Chr. Jørgensen (død 1914) og hustru f. Andersen (død 1916); gift (29/9 1904) m. Doris J., f. 13/6 1883 på Pals-gaard, datter af forpagter Chr. Schwen-sen (død 1895) og hustru f. de Jermiin (død 1893).

Lærereks. (Skaarup); statens lærerhøjskole og polyteknisk læreanstalt; lærer ved Otterup realskole 1892-94, ved Kbhvns skolevæsen fra 1894, skoleinsp. 1919-43.

Kasserer i Kbhvns Kommunelærerforening og organisator af foreningens feriekoloniudsendelser 1903-08.

Udgiver og medudgiver af fl. skolebøger; har skrevet afhandlinger om skolespørgsmål i fag- og dagblade; skole-medarbejder ved Berlingske Tidende 1925, ved Nationaltidende 1930: medl. af den internationale kommission for intellektuelt samarbejde 1928-36.

Adresse: Sølvg. 36, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Rønnen, Rørvig.

JØRGENSEN Jørgen undervisningsminister; f. 19/5 1888 i Kornerup; søn af gårdmand Niels Jørgensen (død 1935) og hustru Johanne f. Svendsen (død 1941); gift (5/6 1917) m. Ester J., f. 19/3 1893 i Osager, datter af gårdejer Jens Frandsen (død 1937) og afdøde hustru Kristiane f. Mortensen.

Uddannet ved landbruget; på Vallekilde højskole vinteren 1906-07 og på Tune landboskole vinteren 1910-11; forpagter af Hule Møllegaard 1917-23, af Bispegaarden ved Lejre 1923-53; medl. af bestyrelsen for GI. Roskilde Amts Landboforening 1926-32; formand for Roskilde Højskoleforening 1919-21, for Ousted-Allerslev sogneråd 1921-29, for Ousted valgmenighed 1924-30 og for Roskilde Amts Sogneraadsfor-ening 1925-28; medl. af nrovstiudval-get 1922-30, af amtsrådet 1928-38, af folketinget (Radikale Venstre) i Frederiksborg amtskreds fra 1929 og i Kbhvns amtskreds fra 1935; 3. viceformand i folketinget 1947-57; formand for Det radikale Venstres rigsdagsgrup-pe 1934-35 og 1945-53, for folketingsgruppen 1953-57; medl. af det udenrigspolitiske nævn til 1957 og af' rigs-dagsdelegationen ved rundbordskonferencen vedr. Sydslesvig i London 1948; medl. af seminariekommissionen, ungdomsskolekommissionen, af forfatningskommissionen af 1946 og af 1951; medl. af bestyrelsen for Det danske Selskab og for foreningen Norden; medl. af Det nordiske Råd 1952-57; undervisningsminister i ministeriet Stauning og i ministeriet Buhl 1935-42; indenrigsminister i ministeriet Scavenius 1942-45; statsrevisor 1953-57; undervisningsminister i ministeriet H C Hansen fra 1957.

Medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1948 og for Askov højskole 1952-54; formand for repræsentantskabet for Krogerup højskole 1946 og for Kofoeds skole 1953; medl. af Grænseforeningens hovedbestyrelse 1954.

Adresse: Lejre.

JØRGENSEN Jørgen Marquard oberst, K. DM.,FM. i sølv, HTH.; f. 12/6 1896 i Thorup, Skamby sogn, Fyn; gift (21,3 1922) m. Ella Lindegaard J., f. Jacobsen, f. 24/3 1902.

Student (Odense katedralskole) 1915; cand. phil. 1916; premierløjtn. af fodfolket 1919: kaptajnløjtn. 1932; kaptajn 1934; oberstløjtn. 1945; chef for 21. batl. 1946-47; oberst og chef for fodfolkspionerkommandoet 1949; chef for 9. regiment 1951; hærens officersskoles specialklasses geodædiske kursus 1930-32; ansat ved geodætisk institut 1932-38, 1941-45, 1947-49 og fra 1952; chef for geodætisk instituts topografiske afd. fra 1954; kursus på Senior Officers School, England 1946; ekspeditioner til Grønland 1935 og 1947; medl. af stednavneudvalget og af stednavneudvalget for Grønland.

Har modtaget Geheimekonferensraad Andræ's Mindelegat 1942.

Adresse; Løvgårdsv. 43, Virum.

JØRGENSEN K fh. underdirektør; f. 18/3 1889; søn af smedemester I C F Jørgensen (død 1916) og hustru M C F f. Odder (død 1935); gift (2/5 1914) m. Bertha Maria J., f. 28/5 1893 i Buenos Aires, datter af ingeniør C F V Hansen (død 1929) og hustru M C f. Rasmussen (død 1923).

Præliminæreks. 1905; uddannet ved handel i Danmark og i udlandet 1905-14; assistent i Privatbanken i Kjøben-havn 1914, fuldmægtig 1919, kontorchef 1930, underdir. 1949-54.

Udenl. ordener: Sp.I.K.3.; Ø.r.K.2.

Adresse: Fuglevadsv. 16, Lyngby.

JØRGENSEN K Leth veterinærinspektør; f. 26/8 1911 i Yding; søn af gårdejer Chr. Leth Jørgensen, Yding (død 1924) og hustru Augusta f. Jensen (død 1919).

Dyrlægeeks. 1934; vidensk. assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles afd. for bakteriologi og levnedsmiddelhygiejne 1934-38; ansat ved kommunal levnedsmiddelkontrol i Ringsted og Kolding 1938-40; dyrlæge ved veterinærdirektoratet 1940-47; leder af inspektoratet for mælkekontrollen i Jylland fra 1947; ekspert for FAO i Teheran, Iran som regeringens rådgiver i kød- og mælkekontrol 1951-53.

Har skrevet en række afhandlinger omhandlende undersøgelser over smitsom yverbetændelse hos kvæget forårsaget af streptokokker, om foranstaltninger til forebyggelse mod mælkeepidemier ved smitte af mennesker gennem mælk med streptokokker af gruppe A (angina, scarlatina) og om undersøgelser over metoder til konstatering af kalvekastningsinfektion i mælken til anvendelse ved mælkekontrollen og ved bekæmpelse af sygdommen hos kvæget.

Adresse: Trøjborgv. 52, århus.

JØRGENSEN Knud Dreyer docent, dr. odont.; f. 7/8 1917 i Mølvang ved Jelling; søn af lærer Kristian Jørgensen og hustru Kirstine f. Jensen; gift (20'4 1943) m. Else Anna Marie J., f. 26/10 1916 i Kbhvn., datter af fh. gårdejer Axel Ørnkjær og hustru Annette Elise f. Christensen (død 1940).

Student (Vejle) 1936; mag. scient. (geologi) 1942; studieophold i Grønland 1939; tandlægeeks. 1950; studierejser til Amsterdam 1951 og London 1955; dr. odont. 1956; undervisningsassistent ved Danmarks tandlægehøjskole 1950, kst. docent i teknologi smstds 1952, udnævnt 1953; till. leder af Dansk Tandlægeforenings prøvelaboratorium for dentale materialer fra 1956.

Formand for Selskabet for odontologisk praktik og teknologi fra 1956; medl. af bestyrelsen for Dansk odontologisk Selskab fra 1952.

Har skrevet: The Deciduous Dentition (disp., 1956); vidensk. artikler i danske og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Mårumv. 18, Kbhvn. Ø.

JØRGENSEN Kristian oberst, R1., HTH.; f. 15/1 1894 i Odense; søn af stabs-sergent F Jørgensen (død 1915) og hustru Karen Christine f. Christensen (død 1926); gift (21/8 1920) m. Anne Marie J., f. 17/5 1894 i Brahetrolleborg, datter af smedemester L Hansen Lyndorff (død 1944) og hustru Anna f. Blidegn (død 1904).

Elev på hærens elevskole 1908-11; sergent i hærens forplejningskorps 1912, intendant 1920, overintendant 1946, stabsintendant 1950; oberstløjtn. i forsvarets intendanturkorps 1951; oberst og stabschef ved forsvarets intendanturkorps 1955; brigadeintendant ved den danske brigade i Tyskland 1948-49.

Adresse: Holsteinsg. 42, Kbhvn. Ø.

JØRGENSEN Lauritz fh. stadskonduktør, R.DM.; f. 14/1 1872 i Krungerup; søn af husmand Rasmus Jørgensen (død 1900) og hustru Grethe Larsdatter (død 1931); gift (28/11 1899) m. Helene Vilhelmine J., f. 23/12 1871 i Daugaard, død 1939. datter af hjulmand Niels Jensen (død 1914) og hustru Bine f. Hansen (død 1925).

Præliminæreks. 1890; kontorist på Maribo amtsstue 1890-92; landinspek-tøreks. 1898; revisor i matrikulskonto-ret 1898-1900; ansat som medhjælper hos stadskonduktøren 1900, assistent 1906, fuldmægtig 1907, afdelingschef 1917, stadskonduktør 1927-42.

Adresse: Ejgårdsv. 15, Charlottenlund.

JØRGENSEN M O professor, dr. techn., R.; f. 2/1 1896 i Vejby; søn af gårdejer Søren Jørgensen (død 1949) og hustru Line Marie f. Kristiansen (død 1924); gift (30/4 1931) m. Ellen J., f. 23/4 1905 på Frdbg., datter af kontorchef Vilhelm Malon (død 1923) og hustru Johanne f. Dorph (død 1954).

Cand. polyt. 1921; assistent ved polyt. læreanstalts elektrotekniske laboratorium s. å., amanuensis smstds 1931; ingeniør ved A.S.E.A., Sverige 1941-43; dr. techn. 1943; professor i elektroteknik ved polyt. læreanst. og bestyrer af det elektrotekniske laboratorium 1943.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1944, af Dansk elektroteknisk Komité 1946 og af bestyrelsen for Thomas B Thriges Fond 1956.

Har skrevet en afhandling om Lich-tenbergfigurer (1934), om Maaletransfor-matorer (1937) og doktorafhandling om elektriske Gnistspændinger (1943), samt forsk, tidsskriftartikler og lærebøger i elektroteknik.

Adresse: Kajerødv. 59, Birkerød.

JØRGENSEN Mogens Blangstrup forstander; f. 8/11 1918 i Odense; søn af kommuneassistent Axel Jørgensen og hustru Anna f. Jacobsen; gift (4/2 1945) m. havebrugskandidat Emma J., f. 19/2 1918 i Odense, datter af disponent Robert Andersen (død 1936) og hustru Emma f. Lubbe.

Realeks. 1935; uddannet ved gartneri; havebrugskand. 1943; assistent ved Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsynings forsøgsgartneri »Toftø« 1943-49; vidensk. assistent ved statens forsøgsstation, Hornum 1950-52; forstander for statens forsøgsstation, Spangsbjerg ved Esbjerg fra 1952.

Medl. af forretningsudvalget for Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter fra 1952 og af bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening i Esbjerg.

Redaktør af tidsskriftet Hortieultura 1947-51.

Adresse: Statens forsøgsstation,

Spangsbjerg pr. Esbjerg.

JØRGENSEN Niels redaktør, R.; f. 5/1 1888 i Lavø ved Helsinge; søn af gårdejer Hans Jørgensen (død 1913) og hustru Ane Kirstine f. Nielsen (død 1931); gift (1/8 1912) m. Ellen Margrethe J., f. 7/2 1890 i Hurup, død 1949, datter af sognepræst Knud Christensen (død 1908) og hustru Angelica f. Petersen (død 1918).

Landbrugskand. 1908; lærer ved As-mildkloster landbrugsskole 1909-16; ved Sydsjællands landbrugsskole 1916-25, medforstander 1923-25; forstander for Malling landbrugsskole 1925-37; redaktør af Dansk Landbrug fra 1937, till. ved landsbladet Vort Landbrug fra 1956.

Formand for Foreningen af danske Landbrugsblade fra 1937; medl. af besty-relsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, af Fællesudvalget for Samvirksomheden for landbrugsfagligt Oplysningsarbejde, af Landbrugets radioudvalg, af Landbrugets fifmsudvalg og af Landsudvalget for landøkonomisk Ungdomsarbejde.

Har skrevet: Vejledning i Frøbestemmelse og Frøindkøb (1914); Dansk Frøavl (1924); Frøavlens alm. Betingelser samt Rodfrugternes og Køkkenurternes Frøavl (i Den danske Landmandsbog, 1919); Landbrugets Organisationer (1 Den nye Landmandsbog, 1943); redak-

tør af Dansk Landbrugsleksikon (1943-44); forsk, artikler i fagpressen.

Adresse: Sortedam Doss. 3, Kbhvn. N.

JØRGENSEN Niels redaktør; f. 27 1 1915 i Kbhvn.; søn af rodemester Emil Jørgensen (død 1947) og hustru Anna f. Malmquist (død 1947); gift (21/7 1941) m. Britt Bahnson J., f. 6/11 1913 i Stockholm, datter af musikforlægger Einar Rosenborg og hustru Inge f. Bahnson.

Student (Østre borgerdydskole) 1933; redaktør af Stud. jur. og Studenterbladet 1937-38; medarbejder ved Nationaltidende 1938-45; till. redaktør af Hjemmefronten og Det fri Nord 1943-44; i tysk fangenskab 1944-45; medredaktør af Nationaltidende 1945, ansvarn. redaktør 1946-52; ansvarn. redaktør af Det nye Magasin i 1955, af Ude og Hjemme fra 1956 og af Dansk Radio Industri fra 1957.

Medl. af Journalistforeningens seniorat og af foreningen Norden's råd; medl. af Frihedsrådets bladudvalg u. besættelsen.

Har bl. a. skrevet: Norden og Krigen (1939); Vor danske Arv (1940); Paa det tyske Slavemarked (1945, svensk udg. 1946); redigeret: Hvad er det at være Dansk? (1953).

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Pildamsv. 33, Rødovre, Vanl

JØRGENSEN Niels Feilberg byretsdommer, se Feilberg Jørgensen Niels.

JØRGENSEN N R direktør, dr. phil.; f. 30/11 1879 i Onsbjerg på Samsø; søn af smed R P Jørgensen og hustru f. Nielsen; gift (24/8 1903, ægteskabet opløst) m. Alma Kirstine J., f. 19/7 1878 i Onsbjerg på Samsø, datter af gårdejer Jens Thunbo (død 1902) og hustru f. Rasmussen (død 1912).

Student (privat dimit.) 1897; univ. guldmed. 1903; mag. scient. 1903; lærer ved Hellerup gymnasium 1903-04; ansat i Nordisk Livsforsikring 1904-17; dr. phil. 1916; tekn. direktør for A'S Pensionsforsikringsanstalten 1917-41; medl. af komitéen ti! belysning af statsmonopoler og af alderdomsforsikrings-kommissionen af 1922.

Litterære arbejder: Livsforsikringens Teknik i populær Fremstilling; Grund-ziige einer Teori der Lebensversicher-ung; Undersøgelser over Frequensflader og Korrelation samt en række artikler i dags- og fagpressen.

Adresse: V-Paradisv. 91, Holte.

JØRGENSEN Peter professor; f. 12/9 1899 i Voltum ved Løgumkloster; søn af landmand Peter Andersen Jørgensen (død 1927) og hustru Else Marie f. Hjuler (død 1940); gift (27/7 1930) m. Omine I., f. 11/12 1902 i Westerland på Sild, datter af snedkermester Hans Lutzen (død 1955) og hustru Emma f. Prott (død 1944).

Gymnasieelev i Heide, Holsten; student (Fredericia) 1920; cand. mag. 1927; lærer ved Købmandsskolens kvin-deafd. 1928-41 og ved Handelshøjskolen fra 1940; undervisningsassist. i tysk ved Kbhvns universitet 1931, lektor i tysk sprog 1939, docent 1944, professor i tysk filologi 1948.

Medl. af De Fryske Akademy i Leeuwarden 1938; medl. af styrelsen for folkemålsudvalget 1946, af stednavneudvalget 1951, af Videnskabernes Selskab 1954 og af dansk sprognævn 1955.

Litterære arbejder: Die dithmarsische Mundart von Klaus Groths »Quickborn« (1934); Nordfriesische Beitrage aus dem Nachlass Hermann Mollers (1938); udg. af Jyske Lov, tekst 6 plattysk oversættelse (Danmarks gamle Landskabslove IV, 1945); Uber die Herkunft der Nordf riesen (1946); Middelnedertyske Tekster til Universitetsbrug (1946); Danmarks gamle Købstadlovgivning. I Sønderjylland (s. m. Erik Kroman, 1951): Tysk gramatik, I (1953); Zum Schles-wiger Niederdeutsch (1954); tidsskriftartikler om dansk, nedertysk og frisisk sprog.

Adresse: Jydeholmen 42, Kbhvn.

Vanløse.

JØRGENSEN Peter M boelsmand; f. 28/12 1902 på Strynø; søn af husejer G Jørgensen og hustru Maren f. Hansen (død 1945); gift (12/8 1928) m. Elise J., f. 30/10 1905 i Sønderup ved Slagelse, datter af gårdejer Joris. Sørensen og hustru Katrine f. Larsen.

Formand for De samvirkende sjællandske Husmandsforeninger fra 1951; medl. af forretningsudvalget for De samvirkende danske Husmandsforeninger fra 1951; medl. af ulykkesforsikringsrådet og af bestyrelsen for Landbrugslotte-riet; medl. af Landbrugets radioudvalg og avlsdyreksportudvalg samt af landbrugsministeriets kvægafgiftsudvalg; medl. af bestyrelsen for Landbrugets Kvæg- og Kødsalg (Oxexport) og for Landbrugets kartoffelfond; medl. af tilsynsrådet for Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

Adresse: Agerv. 118, Slagelse.

JØRGENSEN Robert direktør, R1., Chr.X Fr. M.; f. 30/10 1903 i Kbhvn.; søn af maskinsmed Carl Jørgensen (død 1940) og hustru Mathilde f. Wenck (død 1925): gift 1. gang (12/5 1928) m. Dora J., f. 16/10 1905 i Barrow in Furness, England, død 1943, datter af Admiralty Overseer Frank Barnes (død 1917) og hustru Joan f. Bissett (død 1954); 2. gang (1947, ægteskabet opløst) m. Elizabeth J., f. Thrane; 3. gang (1956) m. Ellen J„ f. 15/8 1919 i Kbhvn., datter af skibsbygger Julius Hansen (død 1942) og hustru Marguerite f. Andersen.

Uddannet i og arbejdet ved reklamevirksomhed i Amerika 1919-23 og England 1923-29; startede eget publicity firma i London 1929; till. direktør for  fl. teaterselskaber fra 1933; leder af Dansk Landbrugs oplysningskontor i Denmark House. London fra 1947 og Turistforeningen for Danmark's repræsentant i Storbritannien fra 1936.

Medvirkende til starten af Open Air Theatre i London 1933; arrangerede besøget af de første engelske Hamletforestillinger på Kronborg 1937 og 1939; medvirkede til dannelsen af det danske råd i London 1940, medl. af det første arbejdsudvalg og af rådet til 1945; leder af B B C's danske udsendelser 1940-45.

Medl. af bestyrelsen for Alliance Pro-ductions Ltd. 1932-39, af The Coun-cil of The Anglo-Danish Society fra 1936, af bestyrelsen for The Anglo-Danish Publishing Co. fra 1946, af Edi-torial Board of International Publica-tions Ltd. 1949-51 og af bestyrelsen for The Danish Club, London 1951-56; medvirkende til oprettelsen af og Hon. Organizer for The Anglo Danish Fund for the Treatment of Tuberculous British Children in Danish Sanatoria 1951.

Har skrevet: London kalder (Kbhvn. 1945); udgiver af tidsskriftet Denmark. Adresse: Denmark House 71-72 Picca-dilly, London W. 1, England og Lo-wood Warren Rise, New Malden, Surrey, England.

JØRGENSEN Svend restauratør, R., Chr.X Fr.M.; f. 20/9 1899 i Slagelse; søn af restauratør Christian Jørgensen (død 1949) og hustru Jenny (død 1948); gift (5/11 1923) m. Rigmor J., datter af gårdejer Hans Andersen (død 1935) oe hustru Inger (død 1920).

Ansat ved Hotel Postgaarden, Holbæk 1915-20: bosat i USA fra 1921; startede Wivel Restaurant 1928, indehaver af samme siden starten.

Formand for Danish Luncheon Club 1957. Adresse: 129, Audley Street, Kew Gardens, Long Island, New York. USA. Sommerbolig: 57, Tamarack Road, Lake Mahopac, Putnam County, New York, USA.

JØRGENSEN Troels G fh. højesteretspræsident, dr. jur. SK.DM.; f. 2/2 1874 på Frdbg.; søn af rigsarkivar A D Jørgensen (død 1897) og hustru Ida Marie f. Pedersen (død 1937); gift 1. gang (21/12 1905) m. Emmy J. (død 1909), datter af grosserer Rudolph Haagendal (tidl. Meyer) (død 1934) og hustru Betty f. Schmidt (død 1936); 2. gang (27/8 1911) m. Doris Margarethe J., f. 21/5, datter af generalmajor A W Gerlach (død 1911, se Kraks Blå Bog 1910) og hustru Francisca f. Blaunfeldt (død 1902).

Student (Schneekloths skole) 1891; cand. jur. 1897; på retsbetjentkontorer 1897-1900; tjenstg. i kultus- og indenrigsministeriet samt på studierejse 1900-05; auditør og amtsfuldm. i Aalborg I 1905; assessor i landsoverretten for Nørrejylland 1919; dommer i vestre landsret 1919, i højesteret 1925; præsident for højesteret 1936-44; univ. guldmed. 1902; dr. jur. (Erstatning for Ejendomsafstaaelse) 1905.

Formand for værgerådet i Aalborg 1910-14, for huslejenævnet smstds 1917-18, for overnævnet i Aalborg 1918-19; formand i nævningeret 1920-25; formand for udvalgene af 1929 og 1936 ang. sagførervæsenets ordning til 1937; formandssuppleant i voldgiftsret for statstjenestemænd 1931-36; medl. af retsplejeudvalget 1927-43; formand 1933-43; medl. af overfredningsnævnet 1928-36; censor ved universitetets juridiske eksaminer 1930-36; formand i bestyrelsen for Kong Christian den lOendes Fond 1940-44, for Det Anders Sandøe Ørstedske Prismedalje Legat 1933-51 og for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond 1939-44; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1937 og af dansk-finsk forligsnævn.

Juridiske og personalhistoriske tidsskrifts- og avisartikler, bl. a. Meddelelser fra Højesterets Praksis; Register til Overkrigsrettens Domme; AF Krieger som Jurist; Vejledning for Nævninger; Anders Sandøe Ørsted som Dommer; Danmark-Norges Højesteret 1790-1814; udgiver af A S Ørsteds Skrifter i Udvalg; Biografi af A S Ørsted; Bidrag til Højesterets Historie (1939); Retsplejeudvalget gennem 25 Aar (1944); 18 Aar af Højesterets Historie (1947); De Ørstedske Straffelove (1948); Strejflys over Enevældens Retsliv (1949); To Skæbner, E Thune Jacobsen og P Knutzen (1950); Højesteret fra 1790 til Grundloven (1950); Højesteret fra Grundloven til Retsreformen (1951); I Justi-tias Tjeneste, Erindringer (1954); Andreas Frederik Krieger, Juristen Politikeren Borgeren (1956).

Adresse: Strandv. 231 A, Charlottenlund.

JØRGENSEN Vald. seminarieforstander; f. 23/3 1888 i Pjedsted; søn af inkassator J N Jørgensen (død 1937) og hustru Else Marie f. Jeppesen (død 1947); gift (12/7 1913) m. Johanne Margrethe J., f. 20/8 1886 i Neksø, datter af fisker Christian Kjøller (død 1929) og hustru Gine Boline Margrethe f. Madsen (død 1918).

Præliminæreks. (Fredericia realskole); adgangseks. til polyteknisk Iæreanst.; lærereks. (Blaagaard); lærer ved Viborg private realskole 1910-11; bestyrer af Tørring private mellemskole 1911-16, af Valby private realskole 1916-18 og af Fredericia realskole 1918-27; forstander for Blaagaard seminarium i Kbhvn. fra 1927.

Medl. af bestyrelsen for Fredericia-kredsens Venstreorganisation 1920-26; formand for Venstres Ungdom i Fredericiakredsen 1920-26; medl. af hovedbestyrelsen for Venstres Ungdoms Landsorganisation 1925-26; medl. af bestyrelsen for Jydsk Forening i Kbhvn. 1929-33 og for Den liberale Venstreforening for Kbhvn. og Omegn; medl. af forretningsudvalget for Kbhvns-afd. af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945.

Medforfatter af »Kemi for Seminarier«.

Adresse: Laurids Bings Allé 7,

Kbhvn. F.

JØRGENSEN Valdemar direktør; f. 10/10 1884 i Tommerup; søn af handelsagent Chr. F. Jørgensen (død 1904) og hustru Emma Constance f. Møller (død 1912); gift (3/12 1910) m. Cathrine J., f. 20/1 1886 i Kbhvn., datter af hørkræmmer JP Christiansen (død 1916) og hustru Ane Cathrine f. Nielsen (død 1922).

Præliminæreks. (Mulernes legatskole. Odense) 1900; udlært ved boghandelen 1904; en kort tid medhjælper i provinsen; ansat i firmaet L Levison junr. 1904; repræsentant smstds 1909; prokurist i A/S L Levison junr. 1923, un-derdir. 1934, direktør 1941-50; medindehaver af firmaet Einar Clausens Eftf. 1953.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Pa-pirhandlerforening 1941-51.

Adresse: Strandv. 161, Hellerup.

Sommerbolig: Bakkehuset, Lille

Kregme pr. Kregme.

JØRGENSEN Viktor overlæge; f. 5/9 1892 på Rugstedgaard ved Vejle; søn af proprietær Niels Jørgensen (død 1923) og hustru Mathilde Marie Kathrine f. Petersen (død 1945); gift (2/10 1920) m. Ebba Mette J„ f. 21/6 1900 i Vejle, død 1940, datter af fabrikant Thorald Rasmussen Eldrup (død 1913) og hustru Ellen Marie f. Abel Kindt (død 1908).

Student (Vejle) 1911; med. eks. 1920; reservelæge ved Frederikshavn sygehus 1920-21 og ved amtssygehuset i Hornsyld 1921-23; assistent ved Bispebjerg hospitals røntgenafd. 1924, ved Frdbg. hospitals røntgenafd. 1924-26 og ved rigshospitalets røntgenafd. 1926-27; 1. assistent ved kommunehospitalets røntgenafd. 1927-28; specialistanerk. i radiologi 1927; chef for Vejle amts og bys sygehus' røntgenafd. 1928; overlæge smstds 1935.

Adresse: Steensensv. 5, Vejle.

JØRSBOE P S toldinspektør, R.DM.; f. 16/1 1894 i Brørup; søn af hotelejer N P J Jørsboe (død 1936) og hustru Caroline f. Berthelsen (død 1951); gift (9/5 1920) m. Anna Sophie J., f. 16/3 1894 i Stenløse, datter af murermester, arkitekt Nicolaj Philipsen (død 1926) og hustru Kirstine f. Petersen (død 1937).

Student (Odense katedralskole) 1913; cand. polit. 1919; sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter 1919; fuldmægtig 1927; ekspeditions-sekr. 1931; toldinsp. i overtoldinspektoratet for østifterne 1933; toldinsp. i Odense 1939.

Fuldmægtig i statens ligningsdirekto-rat til 1939; medl. af den danske delegation ved den økonomiske verdenskonference i Geneve 1930; lærer ved grænsegendarmeriets fagkursus til 1940; formand for vurderingsnævnet for motorkøretøjer i Odense; næstformand for skatterådet for Odense skattekreds; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Odense og Omegn og for Foreningen til Søfartens Fremme; præsident for Odense Rotary Klub 1952-53; District governor for Rotary Inter-national's 146. district 1957-58.

Adresse: Chr. Winthers V. 20, Odense.

JØRTS Ove oberst, R.DM., HTH.; f. 12/2 1900 i Kbhvn.

Premierløjtn. af artilleriet 1925; officersskolens våbentekniske kursus 1929-32; kaptajnløjtn. 1934; kaptajn 1937; våbening. i hærens tekniske korps 1945; oberstløjtn. i hærens tekniske korps 1950; oberst i forsvarets krigsmateriel-forvaltning 1951; tjenstg. ved kystartilleriet og feltartilleriet 1925-29; ved hærens våbenarsenal 1932-39, ved jydske arsenal 1939-42, ved felttøjmesterkvar-teret 1942-48; overing. ved forsvarets fabriksstyrelse 1948-52; chef for forsvarets krigsmaterielforvaltnings admi-nistrationsafd. fra 1952.

Adresse: Henrik Hertz V. 2 A, Charlottenlund.