Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

L

LAAGE-PETERSEN August direktør

LADEKARL Peter overlæge, dr. med

LADING Aagot rektor

LADING Henry P direktør

LAMBRETHSEN Johannes fh. overlæge

LAMPRECHT Lilly kgl. kammersangerinde

LAND Frode overpostinspektør

LANDAU Erik politimester

LANDBOE-CHRISTENSEN Erik lektor, dr. med

LANDER Harald balletmester

LANDER NYHOLM Margot solodanserinde

LANDER Paul vicedirektør;

LANDER Toni solodanserinde,

LANG Karen UNDERSTRØM- rektor, overbestyrerinde

LANGBALLE Otto arkitekt

LANGBERG Harald mag. art.

LANGBERG M A generalkonsul,

LANGE H O direktør

LANGE Hans direktør

LANGE Hjalmar ingeniør

LANGE Kjeld Libert direktør

LANGE Lars-Hoagen godsejer, hofjægermester

LANGE Leif oberstløjtnant, kammerjunker

LANGE Ove tandlæge

LANGE Per forfatter

LANGE Poul Krebs overlæge

LANGE Poul missionær

LANGEBECK Knud civilingeniør, generalkonsul

LANGEBÆK Carl Henrik tandlæge

LANGEBÆK Tage Holm direktør,

LANGELØKKE Hans-Helge vicedirektør, cand. jur.

LANGKILDE Hans Erling arkitekt, professor

LANGKILDE Hans Oluf godsejer

LANGKILDE Kirsten lektor;

LANGKILDE Niels direktør;

LANGKJÆR Asger lektor, mag. art

LANGKJÆR H C sagfører

LANGSETH Alex professor, dr. phil

LANGSETH Carl departementschef,

LANNUNG Hermod landsretssagfører

LARSEN A P fh. dommer

LARSEN Aage G direktør, ingeniør

LARSEN Aage Hjalmar direktør,

LARSEN Aage landsretssagfører

LARSEN Ahrend fh. stadslæge, dr. med.

LARSEN Aksel E overretssagfører

LARSEN Aksel folketingsmand, fh. støberiarbejder

LARSEN Albert gartner

LARSEN Alfred Bech rigstelefonbestyrer

LARSEN Alvilda frue

LARSEN Andreas kontorchef.

LARSEN Bene journalist

LARSEN Børge Helmø overingeniør;

LARSEN Børge overlæge, dr. med

LARSEN C C oberst

LARSEN C Syrach arboretforstander, dr. agro

LARSEN Carl Emil byretsdommer

LARSEN Carl direktør

LARSEN Carl dommer

LARSEN Carl fh. stadsingeniør

LARSEN Carl vicedirektør

LARSEN Chr. Sommer købmand, konsul

LARSEN Chr. fh. forbundsformand;

LARSEN Dorothy kgl. kammersangerinde

LARSEN E Hjalmar overlæge, dr. med

LARSEN Edmund amtsligningsinspektør;

LARSEN Egede stiftamtmand

LARSEN Egon direktør, cand. jur.

LARSEN Eivind politidirektør

LARSEN Ellen byretsdommer

LARSEN Ellinor Bro lektor, dr. phil

LARSEN Emil toldinspektør, cand. polit,

LARSEN Erhardt redaktør

LARSEN Erling direktør

LARSEN Ernst formand for De danske Sygekasser

LARSEN Ernst rektor

LARSEN Flemming B oberst,

LARSEN Georg T oberstløjtnant

LARSEN Hans Børge kommandør

LARSEN Hans Frederik viceformand for landsskatteretten,

LARSEN Hans L jernstøber, fabrikant

LARSEN Hans W billedhugger

LARSEN Hans W rektor

LARSEN Hans fh. postmester.

LARSEN Hector vicepolitiinspektør,

LARSEN Helge museumsinspektør, dr. scient.

LARSEN Henry snedkermester, grosserer;

LARSEN Herluf rutebilchef ved danske statsbaner,

LARSEN Holger redaktør

LARSEN Ingrid frue,

LARSEN J direktør

LARSEN Jens Peter professor, dr. phil.

LARSEN Johonnes kunstmaler

LARSEN Johs. E folketingsmand;

LARSEN Johs. forstander

LARSEN Jørgen Elkjær departementschef, statsrådssekretær

LARSEN Jørgen kontorchef, dr.-ing

LARSEN Kai Edvard redaktør

LARSEN Kaj Laurits overingeniør, car.d. poIyt.

LARSEN Kaj overlæge, dr. med.

LARSEN Karl Oluf overvejingeniør, cand. polyt

LARSEN Karl direktør, redaktør

LARSEN Karl maler;

LARSEN Knud afdelingsleder, cand. mag.

LARSEN Knud bibliotekar

LARSEN Knud kontorchef

LARSEN Kr. murermester,

LARSEN L overretssagfører

LARSEN Lars Hansen professor

LARSEN Laur. S børsinspektør

LARSEN Laurits maler,

LARSEN Marinus togfører

LARSEN Niels Bjørn solodanser, fh. balletmester

LARSEN Osvald direktør for handelsskoleundervisningen

LARSEN Otto landsretssagfører, kredit-foreningsdirektør

LARSEN Ove stiftamtmand

LARSEN Paul Siesfrid direktør, civilingeniør

LARSEN Poul V bankdirektør

LARSEN Poul professor, dr. phil

LARSEN R A civilingeniør;

LARSEN S C arkitekt, fh. forstander

LARSEN Svend direktør, statsaut. revisor;

LARSEN Svend museumsdirektør, cand. mag

LARSEN Svend rektor

LARSEN Tage seminarieforstander;

LARSEN Thorvald teaterdirektør

LARSEN V P kontorchef,

LARSEN Valdemar ingeniør, fabrikant;

LARSEN Victor overlæge, dr. med.

LARSEN Viktor sagfører;

LARSEN Vilh. direktør

LARSEN William amtsforvalter

LARSEN William billedhugger

LARSEN William sognepræst

LARSEN-LEDET Lars redaktør, forfatter

LARSSEN Carl Otto Rolf oberst,

LASSEN Aksel redaktør

LASSEN Carl August fh. stads- og havneingeniør, civilingeniør

LASSEN Emil Victor Schau fh. godsejer,

LASSEN Erik Pers kontorchef

LASSEN Erik museumsinspektør

LASSEN Flemming arkitekt

LASSEN H C A professor, overlæge, dr. med.

LASSEN H Hvenegoard fh. overbibliotekar, cand. mag.

LASSEN H Krieger overkirurg, dr. med

LASSEN K inspektør

LASSEN Mogens arkitekt

LASSEN Rudolf fh. amtmand, kammerherre, ordensskatmester

LASSEN Tyge redaktør

LASSEN-NIELSEN Morten direktør, civilingeniør

LAU Anker grosserer

LAUB Flemming direktør

LAUB O V F kammerherre, oberstløjtnant.

LAUEMØLLER Laue P grosserer, vinhandler

LAUESEN Georg Schiønmonn kontorchef

LAUESEN Marcus forfatter

LAUESEN Mogens Langkilde oberstløjtnant,

LAUGE HANSEN Niels overlæge, dr. med.

LAURIDSEN Magdalene forstanderinde

LAURIDSEN Poul S hospitalsdirektør

LAURING Gunnar skuespiller

LAURING Palle forfatter

LAURITSEN Charles C professor, fysiker.

LAURITSEN Oluf Bondo direktør, civilingeniør

LAURITSEN P forfatter

LAURITSEN V S rektor

LAURITZEN Aage arkitekt

LAURITZEN Alvor arkitekt

LAURITZEN Egon borgmester, grosserer

LAURITZEN Hans direktør

LAURITZEN Hans overretssagfører;

LAURITZEN Ivar skibsreder

LAURITZEN Kirsten frue;

LAURITZEN Knud skibsreder

LAURITZEN Kristian Rohr proprietær

LAURITZEN Lau direktør

LAURITZEN Lorenz B amtslæge

LAURITZEN Martin skoledirektør

LAURITZEN Svend professor, dr. phil.

LAURITZEN Vilhelm arkitekt

LAURSEN Aage direktør, civilingeniør;

LAURSEN Aage vicedirektør, aktuar

LAURSEN Hans afdelingsingeniør

LAURSEN Harry Thrige bankdirektør

LAURSEN Henrik direktør

LAURSEN Johs. Lehm stadsbibliotekar

LAURSEN Laurits mejeribestyrer;

LAURSEN Laurs fh. stationsforstander

LAURSEN Laurs fh. stationsforstander

LAURSEN Leo underdirektør, civilingeniør

LAURSEN N G direktør, civilingeniør

LAURSEN Richard Fouerskov provst

LAURSEN Thorvald redaktør

LAURSEN Viggo statsmeteorolog

LAUSEN Frederik direktør, vicekonsul

LAUSTEN-THOMSEN H fh. amtslæge, dr. med.

LAVRSEN Julius forstander, cand. jur

LAWAETZ Jens Fr. afdelingschef ved statsradiofonien

LAWAETZ W E O oberst, fh. generalinspektør

LAWÆTZ Børge overlæge, dr. med.

LEBEL Herbert skoleoverlæge, dr. med.

LEER ANDERSEN Jens Bagh sognepræst, fh. generalsekretær

LEERBECK Joachim Otto Carl Julius fh. politimester

LEFÉVRE Halfdan læge, dr. med

LEGIND Axel fyrdirektør, kommandørkaptajn,

LEHM LAURSEN Johs. stadsbibliotekar

LEHMANN Inge statsgeodæt

LEHMANN Johannes forfatter, dr. phil

LEHMANN Karl overkirurg, dr. med

LEHNFELT Arne vandbygningsdirektør, cand. polyt.

LEHRMANN O civilingeniør

LEHWALD Georg J proprietær

LEMBOURN Hans Jorgen forfatter;

LEMCHE Henning museumsinspektør, dr. phil.

LEMCHE Johan læge

LEMKOW Lasse redaktør

LENDAL Knud amtslæge

LENDORF Axel professor, dr. med.

LENSTRUP Ejnar overlæge, dr. med.

LENSTRUP Eyvind landsretssagfører

LERCHE Carl Frederik (Frits) overretssagfører

LERCHE Flemming fh. gesandt, kammerherre

LERCHE Fritz sognepræst

LERCHE Vincens baron, hofjægermester

LERCHE-LERCHENBORG Christian Albrecht Frederik lensgreve

LERFELDT Svend sognepræst, dr. theol

LERGAARD Niels professor, maler;

LESCHLY Erik generalmajor

LESCHLY Niels Erik oberst, kammerjunker

LETH A arkitekt, bygningsinspektør

LETH Harald kunstmaler;

LETH Kai direktør, grosserer,

LETH Marie Gudme katuntrykker

LETH Peter direktør

LETT Erik højesteretssagfører

LEUDESDORFF Knud fh. forretningsfører, kontorchef, cand. jur

LEUNING Erik direktør i socialministeriet,

LEVI Hilde amanuensis, dr. phil.

LEVIN NIELSEN A overlæge, dr. med.

LEVISON Ejnar fh. bogtrykker, godsejer i Tunis

LEVY Margrete malerinde

LEVYSOHN Otto direktør

LEWKOV1TCH Bernhard komponist, kantor

LEYSSAC Marcel kontorchef,

LICHT Erik de Fine overlæge

LICHT K V de Fine slotsforvalter

LICHTENBERG Godske de kommandør

LICHTENBERG Mogens direktør, civilingeniør,

LICHTENBERG Niels E direktør, civilingeniør

LIISBERG Hugo billedhugger

LILLELUND Viggo dommer

LILLIE Richard fh. materialforvalter og rådmand

LILLIENSKIOLD C G byretsdommer

LILLIENSKIOLD J P M von fabrikdirektør, ingeniør

LINCK Mogens forfatter

LINCK Olaf journalist, forfatter

LIND A H kommandørkaptajn,

LIND G dr. chir. dent., plantageejer

LIND Jonas direktør

LIND Mogens redaktør

LIND Nathalie landsretssagfører, chefinstruktør i civilforsvarskorpset

LIND Oluf højesteretssagfører, lektor

LINDBERG Kai minister for offentlige arbejder og minister for Grønland

LINDBERG Niels professor, dr. polit

LINDE Aage kommandør,

LINDE F A civildommer;

LINDE Harald landsretssagfører

LINDE Jørgen Christian Riegels oberst

LINDEGAARD Aage konsul, direktør

LINDEGAARD HANSEN Albert hospitals-inspektør

LINDEMANN Kelvin forfatter

LINDERSTRØM-LANG Kaj professor, dr. phil. & techn. & scient. & med.

LINDERSTRØM-LANG Karen rektor,

LINDGREN Erik direktør

LINDHARD Hakon vicebrandchef

LINDHARDT Knud Hee generalmajor, af delingschef i forsvarsministeriet

LINDHARDT Marie statistisk konsulent

LINDHARDT Otto B forlagsdirektør

LINDHARDT P G professor, dr. theol.

LINDHOLM Hans apoteker, fh. lektor

LINDHOLM Oscar kontorchef, cand. polit

LINDKVIST Andrea frue

LINDOW Harald fh. overnotar

LINDSKOV HANSEN Johannes forfatter

LINDSKOV Max ostehandler

LINSTOW Joachim von fh. telefondirektør,

LINSTOW Otto v. kontorchef,

LINTON Olof professor, dr. theol.

LINVALD Axel fh. rigsarkivar, dr. phil.

LINVALD Steffen museumsinspektør

LIPPMANN Ole direktør,

LITHAU Valdemar direktør

LITTAUER Stefan direktør, translatør

LOBEDANZ Max bibliotekar,

LOFT Johannes lektor

LOFT Vagn generalsekretær;

LOFT Viggo overretssagføre

LOFTHUS Arne W kunstmaler

LOHSE T F direktør, cand. polyt,

LOMHOLDT Harry kontorchef,

LOMHOLDT Karl kontorchef, translatør

LOMHOLT Asyer arkivar, cand. theol

LOMHOLT Esbern professor, overlæge, dr. med.

LOMHOLT Margrete afdelingslæge, dr. med

LOMMER Aage direktør

LOMMER Karl Gustav direktør, konsul,

LOMMER Stig teaterdirektør;

LONG Richard lærer;

LORCK-MADSEN Axel stiftamtmand

LORENTZEN H G stiftamtmand,

LORENTZEN Jens Albert afdelingschef ved statsbanerne

LORENTZEN K A prosektor, lektor, dr. med

LORENTZEN Poul direktør, civilingeniør;

LORENZEN Aage højesteretsdommer

LORENZEN J N overlæge, dr. med.

LORENZEN Poul fh. direktør for statsskovbruget og statsskovrider,

LORENZEN Vilhelm dr. phil.

LOTINGA Aage fh. politiadvokat,

LOTTRUP ANDERSEN Chr. øjenlæge, dr. med.

LOU Hans overlæge, dr. med.

LOU Ingeborg overlæge

LOU Nils H direktør

LOUW A Ch. direktør

LOWZOW Marie Antoinette van kommandørinde

LUBECKER Pierre journalist

LUCAS Frederik fh. landsdommer

LUCKOW-NIELSEN Henry billedhugger

LUDVIGSEN Arne arkitekt, direktør;

LUDVIGSEN Burge konsul, direktør

LUDVIGSEN Chr. landsdommer

LUDVIGSEN Herluf fh. landsdommer,

LUDVIGSEN Sven redaktør, cand. jur.

LUND Aage direktør;

LUND Alfred direktør

LUND Arne underdirektør, cand. polit

LUND CHRISTIANSEN Holger professor, organist,

LUND Christen Th. provst,

LUND Einar W direktør

LUND Einar oberst

LUND Erik rektor

LUND F C stadsarkitekt,

LUND Fin gesandt

LUND H A V fh. politikommissær

LUND Hakon professor, dr. phil.

LUND Hans grosserer, vicekonsul

LUND Hans højskoleforstander

LUND Harald H forfatter

LUND Harry Emil kontorchef;

LUND Helga rektor

LUND JOHANSEN Oluf redaktør

LUND Kristine forstanderinde;

LUND Mogens overlæge, dr. med.

LUND Otto overlæge

LUND Robert bankdirektør

LUND Robert professor, fh. overlæge, dr. med.

LUND Steffen overlæge;

LUND Svend Aage chefredaktør,

LUND Torben professor, dr. jur.

LUND Viggo forsøgsleder,

LUND-ANDERSEN Erik fh. dommer

LUND-ANDERSEN H E højesteretssagfører

LUND-ANDERSEN Otto landsdommer,

LUND-ANDERSEN Svend dommer

LUNDAHL LARSEN Knud amtsforvalter

LUNDBERG Knud journalist, cand. med.

LUNDBYE Ove kontorchef, cand. polit

LUNDBÆK Knud professor, overlæge, dr. med

LUNDEN Jens Christian forstander,

LUNDGAARD Ivar eksportør,

LUNDGREN Helge professor, dr. techn

LUNDING Elias direktør

LUNDING Erik professor, dr. phil

LUNDING H M oberst

LUNDING Ib arkitekt;

LUNDQVIST ANDERSEN Axel direktør

LUNDQVIST Martellius kapelmester

LUNDSGAARD Einar professor, dr. med. & scient

LUNDSGAARD Erik civilingeniør, mag. art

LUNDSTEEN Aage dommer

LUNDSTEEN Erling overlæge, dr. med., mag. scient.

LUNDSTEEN Kaj kontreadmiral

LUNDSTEEN Poul Hugo landshøvding

LUNN Børge underdirektør, civilingeniør, dr. techn.

LUNN Christian D O oberst,

LUNN Knud overlæge

LUNN Sven bibliotekar

LUNN Villars professor, overlæge, dr. med.

LUNNING Just direktør

LUNØE Christian F civilingeniør,

LUNØE Erik dommer

LUNØE Jergen direktør

LUNØE ib byretsdommer

LUSTRUP J J redaktør,

LUTHER Albert skuespiller, sceneinstruktør, Iuthsanger

LUTTICHAU Christian D kammerherre, hofjægermester, stamhusbesidder

LUTTICHAU Folmer hofjægermester, godsejer;

LUTTICHAU Hans H oberstløjtnant, kammerjunker,

LUTZ HØPPERMANN Aage direktør

LUTZEN Harald fabrikdirektør, konsul

LUTZEN Valdemar købmand, konsul.

LYBYE Aage amtsforvalter,

LYCKEBERG Richard overingeniør, cand. polyt.

LYDERS Erik direktør

LYKKE Christian underdirektør

LYKKEGAARD NIELSEN Niels Frederik sognepræst

LYNDRUP Svend overkirurg, dr. med.

LYNG J M J oberstløjtnant,

LYNGBY Eva diakonisse, forstanderinde

LYNGBY Johannes fh. hotelejer

LYNGBYE Jørgen Svitzer grosserer;

LYNGBÆK Sigurd fh. handelschef

LYNGE Angelo trafikinspektør,

LYNGE Augo seminarielærer

LYNGE Erik amtslæge,

LYNGE Frederik fh. kolonibestyrer,

LYNGE Kristoffer J L redaktør

LYNGED Peder kgl. koncertmester

LYNGESEN Marius overtrafikassistent

LYNGVANG Christian forpagter, proprietær

LYNÆS Walther landsretssagfører

LYSBERG Bent direktør;

LYSGAARD Leo statsmeteorolog;

LYSHEDE J M professor, dr. phil

LYSTRUP Hans grosserer, godsejer

LYTHCKE JØRGENSEN Jørqen generalkonsul, direktør

LÆRKES Viggo direktør, cand. jur

LÆSSØE Jørgen professor, dr. phil.

LØBER Georg højesteretssagfører

LØBER Kaj rektor

LØBGER G C stabslæge

LØFBERG Per direktør,

LØGSTRUP K E professor, dr. theol.

LØKKEGAARD Frede professor, dr. phil.

LØN Jens hovedrevisor,

LØNBORG Jens politimester;

LØPPENTH1EN Fritz direktør

LØVENGREEN S A direktør;

LØVENTHAL Julius fh. direktør, civilingeniør

LØYE Carl Eduard kontorchefLAAGE-PETERSEN August direktør; f. 9/12 1906 på Frdbg.; søn af grosserer Albert Laage-Petersen (død 1926) og hustru Thyra f. Voigt; gift (31/3 1932) m. Andree L-P., f. i AIbi, Frankrig, datter af advokat Emile Pigasse (død 1917) og hustru Marquerite f. Grabias.

Højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1925; uddannelse i firmaet Holger Petersen o. a. virksomheder 1925-29; ophold i Tyskland, England og Frankrig 1929-32; korrespondent i firmaet Holger Petersen 1932, prokurist 1935, direktør 1938; grossererborgerskab 1938.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holger Petersen 1938, for A/S Dansk Amerikansk Raastof, Ørholm 1939, for Holger Petersens Fond 1949 og for Grosserer Holger Laage-Petersen og Hustrus Fond 1949; medl. af repræsentantskabet for Pensionsf orsikringsanstalten; formand for bestyrelsen for Det Laage-Petersen-ske Familielegat og for Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning 1949; medl. af bestyrelsen for Fabriksaktie-bolaget Skandinavien, Malmø.

Adresse: Valeursv. 4, Hellerup.

LADEKARL Peter overlæge, dr. med.; f. 3/3 1897 i Lindbjerg ved Randers; søn af gårdejer Chresten Ladekarl (død 1940) og hustru Maren f. Møller (død 1937); gift (23/6 1931) m. Grete L., f. 24/7 1905 i Kbhvn., datter af pens. retspræsident og fh. justitsminister Svenning Rytter (se denne).

Ved landvæsenet: student (Høng) 1919; med. eks. 1927; dr. med. (Far-bendistinktion bei Normalen und Far-benblinden) 1935; klinisk assistent ved rigshospitalets øjenafd. 1932-34; 2. reservelæge smstds 1934-36; 1. reservelæge ved kommunehospitalets øjenafd. 1937-39; overlæge ved Odense amts og bys sygehus' øjenafd. fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for Fyens Lægeforening 1940-48; skandinavisk delegeret for det franske oftalmologiske selskab fra 1951.

Adresse: Filosofgangen 9, Odense.

Sommerbolig: Skaboeshuse pr. Nyborg.

LADING Aagot rektor; f. 5/7 1909 i Ar-hus; datter af værkfører Frederik La-ding (død 1950) og hustru Hilda f. Andersen.

Student (Rysensteen gymn.) 1927; studieophold i England og Skotland i 1932; cand. mag. (historie og engelsk) 1934; lærer ved Det Trierske faglærerkursus 1935-45 og ved Den internationale højskole i Helsingør 1940-42; adjunkt ved Rysensteen gymnasium 1943, rektor smstds 1950; ophold i England i 1938 og 1948 og i USA i 1947.

Medl. af Kbhvns ungdomsskolenævn 1942-46, af bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1944-52, af Folkevirkes forretningsudvalg fra 1946 og af erhvervsvejlednings-udvalget u. økonomi- og arbejdsministeriet fra 1953.

Redaktør af Kvinden og Samfundet 1936-43; medredaktør af Folkevirkes Tidsskrift for politisk og social Oplysning fra 1946.

Litterære arbejder: Dansk Kvindesamfunds Arbejde gennem 25 Aar (1939); Kvinden i det danske Samfund (i Det danske Selskabs grundbøger, 1943); bidrag til samlingsværker og tidsskrifter, bl. a. til Alverdens Viden (Danmarks Historie til 1660); Danmarks Kultur ved 1940; Dansk biografisk Leksikon; Den danske Rigsdag 1849-1949; Dansk Folkeoplysning; Den ny Ungdomsskole; Fortids Veje; oversættelser fra engelsk og svensk.

Adresse: Vérmlandsg. 10, Kbhvn. S.

LADING Henry P direktør, K'.DM.; f. 1/5 1881 i Kbhvn.; søn af lærer A P Petersen (død 1933) og hustru Henny f. Bruhn (død 1921); gift (3/12 1914) m. Else L., f. 18/2 1890, datter af kaptajn Chr. Jul. Jørgensen (død 1932) og hustru Anna f. Bunch.

Efter handelsuddannelse 1896-1901 ansat i firmaet G Halkier & Co. 1902-04; prokurist i A/S Frederiksværk Valseværk 1905, i A/S Nordiske Kabel- & Traadfabrikker, da dette i 1907 overtog Frederiksværk Valseværk; direktør i A/S Nordiske Kabel- & Traadfabrikker 1917, adm. direktør 1926-50, medl. af bestyrelsen fra 1940, formand for denne fra 1947; adm. direktør for Nordisk Industri Holding A/S fra 1939.

Formand for bestyrelsen for A/S Jern-traadsspinderiet i Varde; medl. af bestyrelsen for A/S Glud & Marstrands Fabriker fra 1927, formand fra 1929; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1929-48; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen 1930-54, formand 1930-36, æresmedlem 1954; formand for bestyrelsen for A/S Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri 1933-39 og for repræsentantskabet for Det danske Luftfartselskab 1938-39, derefter medl. af repræsentantskabet til 1957; medl. af bestyrelsen for A/S Korsør Glasværk, for A/S Det danske Kulkompagni fra 1936 (formand fra 1938), for A/S De danske Sukkerfabrikker fra 1940, for A/S Dansk Industri Syndikat fra 1941 (næstformand 1949, formand fra 1952), for A/S Investor 1940-56 (næstformand 1955-56), for Nordisk Industri Holding A/S fra 1948 (formand fra 1955), for A.B. Abeta, Malmb, for A/S R Collstrop (næstformand fra 1953) og for Ernst Voss's Fabrik fra 1949; medl. af Landmandsbankens bankråd fra 1947 og af bestyrelsen for Danmarks amerikanske Selskab; medl. af Industrirådet fra 1939, af bestyrelsen for dette og for Industriforeningen i Kbhvn. 1941-50 (viceformand for begge 1948-50); medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Adresse: Viggo Rothes V. 7, Charlottenlund. LAGE Frits kontorchef, R.; f. 22/1 1911 i Svendborg; søn af fh. stationsforstander ved DSB Frederik Lage og hustru Elisabeth f. Rasmussen; gift (13/7 1937) m. Annelise L., f. 31/5 1917 i Kbhvn., datter af fh. Navigationsskolebestyrer Einar Strubberg og hustru Anna f. Bull-Pstsrssn

Til søs 1926; styrmandseks. 1933; skibsførereks. 1934; specialuddannelse på Danmarks tekniske højskole 1935-38; fg. sekretær i handelsministeriet 1934, sekretær 1939, fg. fuldmægtig 1943, fuldmægtig 1946, kontorchef 1954.

Adresse: Kirsteinsg. 4, Kbhvn. Ø.

LAMBRETHSEN Johannes fh. overlæge; f. 3/8 1883 i Odense; søn af grosserer C J Lambrethsen (død 1921) og hustru Sine f. Nielsen (død 1912); gift (20/11 1922) m. Inger Boje L., f. 23/3 1893 i Århus, død 1956. datter af oberstløjtnant H E Wolf (død 1951) og hustru Andrea f. Boje (død 1925).

Student (Østersøgades skole) 1901; med. eks. 1908; kandidat- og assistenttjeneste 1908-16; 2. reservekirurg' ved Bispebjærg hospital 1916-18, 1. reservekirurg 1918-20; reservelæge ved Århus fødselsanstalt 1920-22; overlæge ved amtssygehuset i Odder 1922-53.

Adresse: Fredensborg.

LAMPRECHT Lilly kgl. kammersangerinde, MI&A.; f. 11/11 i Hillerød; datter af fh. apoteker I L Camradt og hustru Charlotte f. Kruuse.

Uddannet af Elisabeth Dons og Holger Hofman samt på Det kgl. Teaters opera- og skuespilskole; debut som Liden Kirsten 23. april 1911; udnævnt til kgl. kammersangerinde jan. 1922.

Hovedroller: Liden Kirsten; Butterfly; Salome; Mignon; Mimi i Boheme; Rosina i Barberen i Sevilla; Margrethe i Faust; Aase i Drot og Marsk; Anuna i Kaddara; Marcelina i Fidelio; Sophie i Rosenkavalleren; Susanne i Susannes Hemmelighed; Micaela i Carmen; Marie i Venezias Nat; Nedda i Bajadser; Gemmy i Wilhelm Tell; Louise; Lola i Cavalleria rusticana; Eurydike og Eros i Orpheus og Eurydike; Cheru-bino i Figaros Bryllup; Feodor i Boris Godunow; Dorabella i Cosi fan tutte; Pagagena i Tryllefløjten; Antonia i Hoffmanns Eventyr; Manon i Manon Le-Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1935.

Adresse: Hostrups Have 4, Kbhvn. V.

LAND Frode overpostinspektør, R.; f. 22/12 1902 i Århus; søn af tømrer Jens Nielsen (død 1952) og hustru Marie Annette f. Land Hansen (død 1952); gift (23/5 1931) m. Christine Louise L., f. Ackermann Devantier.

Alm. forberedelseseks. 1918; student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1929; cand. jur. 1942; lands-retssagf. 1948 (beskikk. depon. 1954); indtrådt som elev i telegrafvæsenet 1919, assistent 1925; sekretær i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1942, fuldmægtig s. å., ekspedi-tionssekr. 1947, kontorchef 1950; over-postinsp. i 4. overpostinspektorat, Aalborg 1953.

Adresse: Jernbaneg. 4, Aalborg.

LANDAU Erik politimester; f. 3/5 1909 på Frdbg.; søn af fh. kontorchef ved DSB H C J Landau og hustru Charlotte Marie f. Beck; gift 1. gang (1/11 1934) m. Asta L., f. 17/7 1908 i Kbhvn., død 1947, datter af murermester Gustav Holmquist og hustru Johanne f. Sørensen; 2. gang (15/3 1951) m. Agnes L.. f. 13/10 1914, datter af fh. proprietær Axel Nielsen og hustru Olga f Olsen.

Student (Århus katedralskole) 1927; cand. jur. 1934; fg. sekretær i Kbhvns magistrats 3. afd. s. å.; politifuldm. i Hjørring 1935, i Rødby 1936, atter i Hjørring 1937; kst. politimester -(landfoged) på Færøerne 1947, udnævnt 1948; politimester i Løgstør og Nibe købstæder 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1938-47, kasserer 1939-47.

Adresse: Nibe.

LANDBOE-CHRISTENSEN Erik lektor, dr. med.; f. 24/5 1908 i Gadstrup; søn af stationsforstander Peter Landboe Christensen (død 1930) og hustru Astrid f. Hauberg; gift (22/10 1933) m. Lilli L-C, f. 12/6 1907 i Slagelse, datter af kirkegårdsleder Ludvig Emilius (død 1955) og hustru Louise f. Nielsen.

Student (Marselisborg) 1926; med. eks. 1934; uddannelse i normal og patologisk anatomi 1935-41; univ. guld-med. 1937; dr. med. 1944; lektor i anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1941; lektor i anatomi og amanuensis ved Kbhvns universitet 1942: u. orlov udsendt af WHO som professor i anatomi ved universitetet i Medan 1956.

Studieophold ved forsk, universiteter i USA (Fellow of the Rockefeller Foundation, New York) 1946-47.

Har skrevet: En kvantitativ og topografisk Undersøgelse af glandulae py-loricae og glandulae Brunneri hos Mennesket (prisafhandling, 1937); The duo-denal glands of Branner in man, their distribution and quantity (disputats, 1944) samt andre arbejder indenfor anatomi, histologi og eksperimentel patologi. Adresse: Fakultas Kedokteran, Univer-sitas Sumatera Utara, Medan, Indone-

LANDER Harald balletmester, R.DM. p.p.; f. 25/2 1905 i Kbhvn.; søn af værkfører Bernhard Lander og hustru Rosa f. Stevnsborg; gift (5/4 1950) m. solodanserinde Toni Lander (se denne).

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; studierejser i USA, Mexico, Rusland, England og Spanien; solodanser ved Det kgl. Teater 1929, balletmester 1932-51; engageret til Den store Opera i Paris som gæstechoregraph 1952, ansat som maitre de ballet og choregraph fra 1953 og udnævnt til professor ved Academie National de la Danse; till. Directeur de L'Ecole de Danse Théåtre de L'Opéra de Paris fra 1956.

Har komponeret balletterne Gaucho, Zaporogerne, Bolero, Det var en Aften, Den lille Havfrue. Svinedrengen, Thorvaldsen, La Valse, Troldmandens Lærling, Qarrtsiluni, Vaaren, Fest-Polo-naise, Quasi una fantasia, Et Bal, Vida espanola, Fugl Fønix, Etude, Valse triste, Rhapsodi, Morgen, Middag og Aften og Diana.

Har på Det kgl. Teater iscenesat en række balletter og arrangeret danse i en række skuespil og operaer samt iscenesat operaen La vida breve; iscenesat Gudindernes Strid på Den kgl. Opera i Stockholm; har på Den store Opera iscenesat en række balletter og balletoptrin i operaer; endv. arrangeret og iscenesat »Mindeaften for August Bournonville« for fjernsyn i Paris; iscenesat La Sylphide for Grand Ballet du Marquis de Cuevas; komponeret og iscenesat Rendez-Vous for Association Symphonique de L'enseigment; gæstekoreograf ved Accademia Nazionale di Danza, Rom; arrangeret Festival de Musica y Danza i Granada; arrangeret og iscenesat »Napoli«, »Etudes« og »Coppelia« for Royal-Festival-Ballet, »Etudes« for BBC fjernsyn, London samt gæstespil med den franske opera-ballet til Covent Garden, London, i Monte Carlo, Bordeaux m. fl.; arrangeret åbningsforestilling af Louis XV's hofteater i Versailles, april 1957.

Roller: Fiskeren i Napoli; Toreadoren i Toreadoren; Don Pedro i Gaucho; Manden i Bolero; Officeren i La Valse; Don Alvarez i Fjernt fra Danmark; Den røde Mand i Morgen, Middag og Aften.

Århus Studenterforenings æreskunst-ner 1957.

Udenl. ordener: B.K.5.: S.V.3'.

Adresse: 5, Rue de la Michodiére,

Paris 2e., France.

LANDER Paul vicedirektør; f. 23/11 1895 i Kbhvn.; søn af handskefabrikant Ludvig Lander (død 1927) og hustru Dagmar f. Larsen (død 1946); gift (15/1 1932) m. Gerda L., f. 13/7 1905 i Kbhvn.

Præliminæreks. 1911; uddannelse i handelsfirma; ansat i Nordisk Gjenforsik-rings Selskab A/S 1913-16; derefter uddannet i forsk, forsikringsselskaber; studieophold i England 1928; ansat i Livs-og Genforsikringsselskabet Dana A/S 1918, fuldmægtig smstds 1921; ansat i AS Det Kbhvnske Reassurance-Compag-ni 1931, underdir. smstds 1948, vice-dir. 1955.

Medforfatter til Håndbog i Forsikring.

Adresse: Strandv. 459, Vedbæk.

LANDER Toni solodanserinde, R.; f. 19/6 1931 i Gentofte; datter af afdelingschef Knud Pihl Petersen og hustru Margrethe f. Andersen (død 1950); gift (5/4 1950 m. balletmester Harald Lander (se denne).

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; studierejse til London og Paris; debuterede på Det kgl. Teater 4. nov. 1947 i Pas de trois'en i Livjægerne paa Amager; balletdanserinde 1949; solodanserinde 1950; engageret som solodanserinde ved Ballet Russe i London 1951 og til en række gallaforestillinger i Paris 1952; tourneer til Tyskland og Schweiz; optrådt ved »Mindeaften for August Bournonville« i fjernsyn, Paris, Bruxelles og Milano; gæste-solodanser-inde ved Granada Festival de Musica y Danza, i filmen Der tanzende Hertz, Berlin, i BBC's fjernsyn, London, ved Accademia nazionale di Danza, Rom og ved film-festival, Cannes; gæsteballerina ved Festival-Ballet's sommersæson i London, engageret som ballerina for samme balletkompagni.

Kåret som »Dancer of the year« of »Dance and Dancers«, London 1955; Århus Studenterforenings æreskunstner 1957.

Hovedpartier på Det kgl. Teater: Danserinden i Etude; Sypigen i Den skønne Donau; Pas de deux af Nøddeknækkeren; Julie i Romeo og Julie; Danserinden i La vida breve; i London samt ved Festival Ballet: Prinsesse Aurora i Auroras Bryllup; Sylfiden i Graduation Ball; Pas de deux af Nøddeknækkeren; Swanhilda i Coppelia og hovedpartier i Napoli, Etudes, Svanesøen, Esmeralda, Don Quichotte, Les Sylphides, Den sorte Svane m. fl.

Adresse: 5, Rue de la Michodiére,

Fsris 2 6 FrsncG

LANDER NYHOLM Margot solodanserinde, se Nyholm Margot Lander.

LANDO Zeimem Danov docent, dr. phil.; f. 10/1 1895 i Warszawa; søn af grosserer Dan Lando (død 1930) og hustru Rivkah f. Ribier (død 1927); gift (9/7 1919) m. Gudrun L., f. 8/3 1896 i Odense, datter af overlæge Niels Petersen (død 1916) og hustru Elise f. Delbaneo (død 1934).

I russisk og tysk skole; immatrikuleret ved Kbhvns universitet 1915; student (privat dimit.) 1919; har studeret økonomi og handelsvidenskab i Berlin, Paris og Basel 1920-22; dr. phil. i Basel 1922; i handelspraksis i 4 år; tarifator og statistiker i Østifternes Brandforsikring 1917-18; medl. af Tolvmandsforeningernes studiedelegation til England. USA, Kanada, New Zealand og Australien 1938-39; gæsteforelæser ved Han-delshogskolan i Goteborg 1944-45; leder af studieophold på FOA-rejse til USA 1954; gæsteforelæst ved universiteterne i Ljubljana. Sarajevo og Zagreb 1956; knyttet til Handelshøjskolen i Kbhvn. 1923; docent i handel- og bankvæsen smstds 1924.

Leder af eksportinstituttet ved Handelshøjskolen 1932, leder af bankinstituttet smstds 1939-49; redaktør af Handelsvidenskabeligt Tidsskrift 1937-42; redaktør af eksportinstituttets skrifter. Har skrevet: Die Organisation des Danischen Buttergrosshandels (Gottin-gen, 1923); Bankpraksis (1926); Bank og Børs (1928, 2. forøg. udg. 1940, 3. revid. udg. 1948); Mælkehandel (1938); afsnittene Australiens Mejeribrug og New Zealands Mejeribrug i En Undersøgelse af Produktionsvilkårene for Smør i Australien og New Zealand (1939); Jugoslavien som forsynings- og aftagermarked — Trading with Yugoslavia (eksportinstituttets skrifter nr. 5, 1954); kompendier i udenrigshandel; afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter o. a. mindre arbejder, udg. af eksportinstituttet, se fortegnelse i »Portugal som Handelspartner« (1951). Adresse: Bindesbøllsv. 31, Charlottenlund.

LANG Karen UNDERSTRØM- rektor, overbestyrerinde, R.; f. 20/3 1894 på Frdbg.; datter af kursusbestyrer, dr. phil. C F Linderstrøm-Lang (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Ellen f. Bach (død 1921); ugift.

Student (Karen Kjærs skole) 1913; eksam. lærerinde fra Th. Langs seminarium 1916; cand. mag. 1923; derefter lærerinde ved Th. Langs skoler i Silkeborg; seminarieforstanderinde for Th. Langs seminarium og forskoleseminarium 1927-50; rektor for Th. Langs skole fra 1927; formand i bestyrelsen for den selvejende institution Th. Langs skoler, Silkeborg fra 1935.

Medl. af bestyrelsen for foreningen Den danske Pigeskole 1929; medl. af bestyrelsen for Østerlandsmissionen.

Adresse: Silkeborg.

LANGBALLE Otto arkitekt, R.; f. 7/41880 på Grundfør Mølle; søn af proprietær Poul Langballe, Mallinggaard (død 1901) og hustru Cecilie f. Thomsen (død 1908); ugift.

Murersvend 1901; på Teknisk skole i Kbhvn. og på kunstakademiet; tegner hos arkitekt Kampmann 1 Århus i 1901; tegner og konduktør hos Martin Borch, navnlig ved opførelsen af rigshospitalet, 1903-10; studierejse i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig 1910; ansat på stadsarkitektens tegnestue i Kbhvn. 1912-13; selvstændig virksomhed i Køge siden 1913, i kompagni med arkitekt Aage Madsen fra 1945.

Medl. af Kunstnersamfundets arkitektsektion; censor for bygninger, der opføres på Carlsen Langes Legatstiftelses jorder (Gammel Køgegaard); æresmedlem af bestyrelsen for Køge museum; medl. af bestyrelsen for Køgefonden og for Historisk Samfund for Kbhvns Amt.

Arbejder: Har restaureret en række kirker, Udby præstegaard, Søllerød og Terslev kroer; har udført sikringen af Højerup kirke (s. m. ingeniør Skovbo); har opført adskillige huse og gårde i Øst- og Nordsjælland, Fakse og Borre præstegårde, Østsjællands Folkeblad i Køge, Venstres Folkeblad i Ringsted, amtsstuen i Frederikssund, administrationsbygningen ved Køge Andelssvine-slagteri, transformatorstation for S.E.A.S., Østsjællands Landbobank, Køge Kulforretning, flere skoler, Køge gasværk, udvidelse af Køge rådhus, Køge sociale boligselskab.

Adresse: Byvænget 7, Køge.

LANGBERG Harald mag. art., Chr. X Kr. E.M.p.p.; f. 3/8 1919 på Frdbg.; sen af grosserer H Ph. E Langberg (død 1927) og hustru Kamma f. Hansen (død 1956); gift (30/6 1945) m. Inger L., f. 18/2 1925 i Svendborg, datter af farvehandler Verner Balslev og hustru Martha f. Petersen.

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1938; mag. art. (kunsthistorie) 1947; knyttet til nationalmuseet og det særlige bygningssyn fra 1940, inspektør ved nationalmuseet fra 1954, sekretær for byg-ningssynet fra 1945, medl. af dette fra 1954; sekretær for Foreningen til gamle Bygningers Bevaring fra 1948.

Medl. af Landsrådet for Bykultur fra 1949 og af Selskabet for dansk Kulturhistorie fra 1956; Honorary Represen-tative in Denmark for The National Trust for Piaces of Historie Interest or Natural Beauty 1952.

Har skrevet: Dansk Byggesæt o. 1792 og 1942 (s. m. H E Langkilde, 1942); Et Hus paa Graabrødretorv (1945); Københavns gamle Bydel (1948); Omkring C F Hansen (1950); Uden for Voldene (1952); Danmarks Bygningskultur MI (1955); redaktør af Meddelelser fra Foreningen til gamle Bygningers Bevaring fra 1948 og af Hvem byggede hvad (1952); medarbejder ved Weilbachs Kunstnerleksikon og Danmarks Kirker.

Udenl. orden: N.D.M.

Adresse: Gråbrødretorv 3, Kbhvn. K.

LANGBERG M A generalkonsul, K'. DM. p.p.; f. 26/2 1869 i Kbhvn.; søn af kaptajn W Langberg (død 1908) og hustru Julie f. Arentz (død 1934); gift 1. gang (5/3 1899) m. Lydia L. f. Autz, f. 14/1 1882 i Windau, død 1926; gift 2. gang (3/12 1927) m. Anna f. Grønning, f. 17/10 1893.

Præliminæreks. (Schneekloths skole) 1885; ansat hos H Dessau & Co. 1885-90; i Konigsberg 1890-92, i Batum 1893-95, i Riga, Reval, St. Petersborg og Windau 1895-1904; egen forretning i Windau 1904-09; handelsattaché ved gesandtskabet i St. Petersborg 1909; kgl. udn. som handelsattaché med titel legations-sekr. 1912; midlertidig konsul i London 1921; generalkonsul i Stockholm 1922; generalkonsul og Iegationsråd samt charge d'affaires i Riga 1924-37; hon. vicekonsul i Nice 1938-46.

Tidl. Vice-præses i Windaus børskomité og medl. af den kejserlige Rigs-banksfilials diskontokommission smstds.

Har skrevet: De for Danske vigtigste Retsregler i Rusland (1912) og Ruslands naturlige Rigdomme og Industri (1917).

Udenl. ordener: Le.S.l.; Le.r.K.l.; R. R.E.; R.St. Stan.2.; S.V.2*.

Adresse: Sølvg. 24, Kbhvn. K.

LANGE Hans direktør, R.; f. 18/3 1893 i Svendborg; søn af fabrikant Vald. Lange (død 1938) og hustru Marie f. Mel-son (død 1951); gift (1919) m. Bertha Louise L., f. Wather, f. 10/3 1898 i Svendborg.

Realeks. 1909; praktisk støberiuddannelse 1909-11; videre uddannelse ved Konigliche Bergakademie, Clausthai— Harzen 1911-13; ansat hos A/S L Lange & Co., Svendborg Jernstøberi 1913, prokurist 1919, direktør 1927.

Formand i bestyrelsen for A/S L Lange & Co., Svendborg Jernstøberi 1936; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Ovnstøberier 1937 (formand 1945) og af Jern- og Metalindustriens repræsentantskab).

Adresse: Rønne Allé, Svendborg.

LANGE Hjalmar ingeniør, R.p.p.; f. 15/11 1878 i Helsingfors; søn af operasanger Algot Lange (død 1903) og hustru Ina f. Forsten (død 1930); gift (4/8 1939) m. Bente L., f. i Århus, datter af afd. proprietær Oscar Hviid og hustru f. Kjær.

Uddannet i Sverrig; arbejdet ved telefonanlæg i Holland og Rusland; stadsing. i Taschkent til 1915; derefter ansat som sekretær i Industrirådet og Erhvervenes Ruslandsudvalg: handelsattaché ved det kgl. danske gesandtskab i Moskva 1923-41. Udenl. orden: Fi.Fr.3.

Adresse: Madvigs Allé 10, Kbhvn. V.

LANGE H O direktør. K.DM.p.p.; f. 1/5 1877; søn af købmand P B Lange i Kjerteminde (død 1909) og hustru Marie L (død 1914); gift (april 1936) m. Kamma L. (død 1954), datter af musiker V Arnø og hustru Olga A.

Grundlægger af A/S Nordisk Fjerfabrik og adm. direktør for samme samt formand for selskabets bestyrelse.

Formand for bestyrelsen for Nordisk Kollegium; medl. af foreningen Nordens råd.

Ejer af Selchausdal pr. Ruds Vedby; formand for bestyrelsen for den Selchauske Stiftelse og medl. af bestyrelsen for de Selchauske Legater.

Medl. af Industrirådet til 1953.

Udenl. ordener: Chin.Ch.Hs.3.; Chin. Ch.Y.3.; I.F.2*.; N.St.0.22.; S.V.22.

Adresse: Frydenholm, Holte.

LANGE Kjeld Libert direktør; f. 21/9 1905 på Frdbg.; søn af hovedkasserer Fr. Chr. G Lange (død 1928) og hustru Anna f. Libert (død 1935); gift (30/7 1929) m. Lis L., f. Lundgren, f. 17/8 1904 i Kbhvn.

Realeks. (Schneekloths' skole) 1920; ansat i Kbhvns Diskontobank & Revi-sionsbank 1920-24, i General Motors International A/S 1924, prokurist 1935; regnskabsdir. 1939, direktør 1956; medl. af selskabets bestyrelse fra 1935; till. prokurist i Dansk Generator Brændsel A/S 1940-48.

Medl. af forretningsudvalget i Landsforeningen mod Polio fra 1952.

Adresse: Høeghsmindev. 65, Gentofte.

LANGE Lars-Hoagen godsejer, hofjægermester; f. 6/5 1889 på Ørbæklunde, Fyn; søn af godsejer R L H L Lange (død 1920) og hustru Bodil f. Langkilde (død 1954); gift (25/6 1920) m. Bodil Ingeborg L., f. 19/3 1897 på Lykkesholm ved Trustrup, datter af godsejer Jørgen Blach (død 1929) og hustru Antoinette f. Krag (død 1954).

Student (Odense katedralskole) 1909; 1. del af juridisk embedseks.; uddannet ved landbruget; forpagter af Ørbæklunde 1919, ejer fra 1946.

Medl. af Ørbæk sogneråd fra 1933, næstformand fra 1943; formand for det kommunale nævningegrundlisteudvalg fra 1929; næstformand i bestyrelsen for Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab (Ravnholtkassen); repræsentant for Dansk Jagtforening i Nyborg politikreds; medl. af bestyrelsen for forsk, velgørende o. a. foreninger.

Adresse: Ørbæklunde pr. Ørbæk.

LANGE Leif oberstløjtnant, kammerjunker, R.p.p.; f. 2/5 1894 i Svendborg; søn af fabrikant Jens Lange (død 1922) og hustru Thyra f. Platou (død 1934); gift (11/12 1918) m. Agnete L., f. 23/6 1895 i Kbhvn., død 1947, datter af oberst Anton Levinsen (død 1920. se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Marie f. Kastrup (død 1929).

Student (Schneekloth's skole) 1912: premierløjtn. i rytteriet 1916; adjutant hos generalinspektøren for rytteriet 1921-24; officersskolens generalstabs-klasse 1924-26; ansat i krigsministeriet 1926; adjutant hos forsvarsministeren 1927-30; eskadronchef ved gardehusarregimentet 1930, ritmester 1931; stabschef hos generalinspektøren for rytteriet 1937-38; oberstløjtn. og ansat til rådighed for gardehusarregimentet 1938; afsked 1942.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.Sv.3!.

Adresse: Ø-Farimagsg. 77, Kbhvn. 0.

LANGE Ove tandlæge; f. 10/7 1894 i Kbhvn.; søn af læge, professor Christen Lange (død 1919, se Kraks Blå Bog 19191 og hustru læge Emmy f. Kramp (død 1894).

Student (Østre borgerdydskole) 1912; filosofikum 1913; studerede først medicin; manuduktør i kemi, anatomi og fysiologi 1919-22; tandlægeeks. 1921; videreuddannelse i Danmark og Schweiz 1921-24; studierejser til London, Paris, Ziirich, Wien, Rom 1949 og 1950 og i Skandinavien; tandlæge i Kbhvn. fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for Odontologisk Selskab fra 1930, formand 1935-45; medl. af udvalget for oprettelse af Kbhvns Tandlægeforenings tandlægevagt og af tilsynsrådet for samme; medl. af Dansk Tandlægeforenings musæums-udvalg (medicinsk-historiske museums odontologiske afd.) og af bestyrelsen for professor Victor Haderups Studielegat for Tandlæger; delegeret ved den internationale kongres i Ziirich 1946 og ved ARPA Internationale's kongres i Madrid 1951.

Har skrevet diverse artikler i faglitterære tidsskrifter samt om H C Ander-jsen's personalhistorie.

Adresse: Bredg. 23, Kbhvn. K.

LANGE Per forfatter; f. 30/8 1901 i Hørsholm; søn af forfatteren Sven Lange (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Mimi f. Blad; gift 1. gang (21/3 1931, ægteskabet opløst 1935) m. Rigmor Minna L., f. 25/6 1905 i Kbhvn., datter af direktør Magnus Nikolaj Suen-son og hustru Filippa f. Garde (død 1944); 2. gang (31/7 1942) m. Hanne L., f. 8/4 1918 i Odense, datter af stiftskas-serer Anton Thiele og hustru Lucy f. Brooke.

Student (Efterslægtsselskabets skole) 1919; cand. phil. 1920; rejse til Østrig 1923 og til Italien 1926-27; medarbejder ved Sind og Samfund 1932-37.

Litterære arbejder: Kaos og Stjærnen <1926); Forvandlinger (1929); Orfeus (1932); Relieffer (udvalgte digte, 1943); Spejlinger (1953); oversættelser af La

Rochefoucauld, La Bruyére, Par Lagerkvist, John Steinbeck o. a.

Adresse: Brent pr. N-Asmindrup.

LANGE Poul missionær; f. 6/4 1889 i Hinge sogn; søn af sognepræst P L Lange (død 1942) og hustru Juliette f. Broberg (død 1911); gift 1. gang (15/12 1915) m. Valborg Margrethe L., f. 25/12 1887 i Alslev ved Varde, død 1953, datter af sognepræst N P Hansen (død 1919) og hustru Christine (død 1919); 2. gang (5/5 1954) m. Kirsten L., f. 4/10 1914 i Hjørring, datter af købmand S P Jensen (død 1937) og hustru Hansine (død 1942).

Cand. theol. 1913; hjælpepræst ved Set. Hans kirke i Odense 1913-14; missionær i Indien i Det danske Missions-selskabs tjeneste fra 1915.

Formand for kirkerådet i den indiske mission 1927-30, 1933, 1940-47, sekretær for kirkerådet 1951-56.

Har skrevet: Kortfattet Oversigt over vor indiske Mission; artikler i Dansk Missions Blad, Nordisk Missionstidsskrift o. a. tidsskrifter.

Adresse: Danish Mission, Tiruvannamalai, N. Arcot Dt., India.

LANGE Poul Krebs overlæge, R.p.p.; f. 6/5 1903 i Aaker, Bornholm; søn af fri-menighedspræst F C Krebs Lange (død 1939) og hustru Sigrid f. Thyssen (død 1944); gift (11/7 1946) m. Anna L., f. 30/5 1912, datter af kommunelærer P N Christensen og hustru Ellen f. Frøslev.

Student (privat dimit.) 1924; med. eks. 1932; forsk, hospitalsansættelser i Kbhvn. og provinsen 1932-35; lægeassist. ved centralstationen for tuberkulosens bekæmpelse i Kbhvn. 1936-37, på'bør-nehosp. Fuglebakken 1937-38 og på Øre-sundshosp. 1938-39; 2. reservelæge ved Boserup sanatorium 1939, 1. reservelæge smstds 1940; 1. reservelæge ved Aun-strup sanatorium 1940-43 og ved Lyngby tuberkulosehosp. 1943-44; overlæge og direktør ved Vejlefjord sanatorium 1944-57; derefter privatpraksis.

Medl. af bestyrelsen for børnehjemmet Kildebjerget i Stovby 1944-57.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Parkv. 59, Virum.

LANGEBECK Knud civilingeniør, generalkonsul, R1., Chr. X Fr.M., M.T.Kha.; f. 31/8 1881 i Elling; søn af provst, minister M C B Nielsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Emilie f. Teisen (død 1937); gift (27/7 1936) m. Isabel L., f. 3/1 1903 i La Mesa i Colombia, datter af sagfører, guvernør Antonio Lara (død 1915) og hustru Mercedes f. Olarte.

Cand. polyt. 1907; i Argentina 1908-09, i Kina og Filippinerne 1909-16, i Santo Domingo 1916-22, i New York 1922-25; bosat i Colombia fra 1925; rådg. ingeniør i Bogota; generalkonsul fra 1949.

Formand for Frie Danske i Colombia u. den anden verdenskrig; repræsentant for Dansk Samvirke i Colombia. Adresse: Calle 22. 5-88, Apartado Aero 4773, Bogota, Colombia.

LANGEBÆK Carl Henrik tandlæge. R.: f. 24/3 1891 i Nysted; søn af provst il C B Nielsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Emilie f. Teisen (død 1937); gift (17/7) m. Julie L., f. 11/10 1896 i Assens, datter af læge Julius Aaris (død 1896) og hustru Juliane f. Maaløe (død 1932).

Præliminæreks. (Slagelse) 1908; tand-lægeeks. 1912; tandlægeassist. i Kbhvn. 1912-13, i Ziirich 1913-14; assistent på tandlægeskolen 1914-20, censor 1924-33; studieophold i Berlin 1915; prakt. tandlæge i Kbhvn. fra 1915, i Hellerup fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Tandlægeforening 1917-21 og 1934-47, formand for samme 1920-21 og 1938-47; medl. af bestyrelsen for Dansk Tandlægeforenings Alderdomsfond fra 1920, formand 1945; redaktør af Tandlægebladet 1920-22; oprettede Tandlægevagten 1936, formand for bestyrelsen for denne 1936-53; formand for Dansk Tandlægeforenings voldgiftsret fra 1951. Har udg. :Slægten fra Langebæk Præ-stegaard (1919-21); Barndomsminder (i »Pjræstegaardsliv« II samling, 1950); Dansk Tandlægeforenings Alderdoms-fond 1903-53 (1953); Provstinde Emilie Nielsen f. Teisen (et mindeskrift, 1954). Adresse: C V E Knuths V. 20, Hellerup.

LANGEBÆK Tage Holm direktør, R.; f. 20/7 1890 i Mern; søn af læge Ca-millo Nielsen (død 1919) og hustru Agnes f. Ulrik; gift (28/7 1916) m. Kate Carrie L., f. 8/5 1896, datter af professor, dr. med. Valdemar Henriques (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Carrie f. Bing.

Uddannelse i Hamborg, Bremen og Amsterdam, i A/S A M Hirschsprung & Sønner og i A/S Det almindelige Handelskompagni; underdir. i A/S A M Hirschsprung & Sønner 1927, direktør 1939-40.

Medl. af bestyrelsen for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark 1921-42, næstformand 1926-42; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse og industrigruppe til 1942; indehaver af firmaerne Dakattun og Commercia samt direktør for A/S Tagina; medl. af bestyrelsen og kasserer for Danmarks Amerikanske Selskab; medl. af bestyrelsen og af forretningsudvalget for A/S Danske Lloyd; medl. af bestyrelsen for A/S A M Hirschsprung & Sønner, A/S Krøluld Fabriken Lama 1940-56, A/S Chloride Akkumulatorfabrikken, A/S Scandia Tapetfabrik, A/S Dansk Gelenk-fabrik (kommitteret) og A/S Sinus Telefon (formand); medl. af repræsentantskabet i A S Investor; næstformand i A/S Steen Blichers Plantage; formand for automobilfordelingsnævnet 1952 og for benzinnævnet 1956.

Adresse: Lundsg. 4, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Strandallé, Humlebæk.

LANGELØKKE Hans-Helge vicedirektør, cand. jur., R.; f. 19/6 1901 i Ordrup; søn af repræsentant H P Langeløkke (død 1937) og hustru Anna Emilie f. Larsen (død 1938); gift (2/8 1930) m. Valborg Yrsa L., f. i Kbhvn., datter af direktør A W Schmidt og hustru Elisabeth Margrethe f. Bech (død 1948).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1920; cand. jur. 1928; ansat u. Kbhvns magistrats 3. afd. 1920, sekretær 1928, fuldmægtig 1933, ekspeditionssekr. 1934, kontorchef 1940, vicedir. i socialdirektoratet 1953; orlov 1944-45 (som stedfortrædende chef for evakueringssek-tionen for Storkbhvn.).

Medl. af og sekretær i bestyrelsen for Mødrehjælpen (senere Foreningen til Støtte for Mødre og Børn) 1932-52; medl. af forsk, udvalg u. socialministeriet og kommunalbestyrelsen.

Adresse: Østerled 4, Kbhvn. Ø.

LANGKILDE Hans Erling arkitekt, professor; f. 24/6 1906 i Kbhvn.; søn af gymnastikinspektør, oberstløjtnant Hans Peter Langkilde (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Else f. Møller; gift (13/12 1930) m. Irmelin L., f. 2/11 1907 i Wiesbaden, datter af professor Peter Esch Raaschou (se denne).

Student 1925; uddannelse på kunstakademiet; studieophold i London 1929-30; medarbejder på tegnestuer i Kbhvn.; ved FDB's arkitektkontor 1934-39; lærer ved kunstakademiet 1932-39; bygningskyndig direktør i Kbhvns Brandforsikring 1946; professor ved kunstakademiet 1955.

Medredaktør af tidsskriftet Arkitekten 1938, redaktør 1940-47; formand for Akademisk Arkitektforening 194.6-51, for Danske Arkitekters Landsforbund 1951-53; medl. af executivkomiteen for Union Internationale des Architectes 1951-55, af repræsentantskabet for Socialpolitisk Forening, for statens byggeforskningsinstitut og for Danske Arkitekters Landsforbund; medl. af bygningskom-missionen for Gentofte kommune, af undervisningsministeriets kunstkommission og af styrelsen for statens kunstfond.

Har i samarbejde med Ib Martin Jensen opført alderdomshjem, aldersrenteboliger og Skovgaardsskolen i Gentofte, rådhuset i Lyngby samt villaer og boligbebyggelser; tildelt Gentofte kommunes præmie for nybygninger 1939, 1941, 1949, 1953 og 1954. Frdbg. kommunes præmie 1943, Gladsaxe kommunes præmie 1949 og en række præmier i arkitektkonkurrencer; modtaget Akademisk Arkitektforenings æresmedalje 1952; korresp. medl. af Académie d'Arehitecture 1954.

Har skrevet: Bedre Køkkener, en Boligundersøgelse (1941); Dansk Byggesæt o. 1792 og 1942 (s. m. H Langberg) (1942); Vi bygger Hus (s. m. Annelise Overgaard) (1943); Pæne Ting ombord (1944); Bedre Boliger (1952).

Adresse: Christiansv. 6, Charlottenlund.

LANGKILDE Hans Oluf godsejer; f. 2/4 1921 på Bramstrup; søn af godsejer Karl Langkilde (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Harriet f. Brandt; gift (2/7 1949) m. Ingrid Margrethe L., f. 14/9 1919 i Nykøbing Sjæll., datter af hospi-talsbogholder R B Møller (død 1943) og hustru Henriette Elisabeth f. Bisgaard.

Student (Odense katedralskole) 1939; landbrugskand. 1946; forvalter på Bramstrup 1947, overtaget godset 1952.

Medl. af Nørre Lyndelse sogneråd fra 1954, af repræsentantskabet for Fyns Andels Foderstofforretning fra 1955, af bestyrelsen for Andelsmejeriet Odense fra 1956, af bestyrelsesrådet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1956 og af bestyrelsen for Gartnernes Salgs-forening, Odense fra 1957.

Adresse: Bramstrup pr. Højby Fyn.

LANGKILDE Kirsten lektor; f. 10/8 1873 på Bramstrup ved Odense; datter af etatsråd W A Langkilde (død 1925. se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Hanne f. Schwartz (død 1916); ugift.

Student (N Zahles skole) 1894; eand. mag. 1901, lærerinde ved N Zahles skole og F Steenbergs skole fra 1903, ved L Engelhardts skole (nu kommuneskolen Rysensteens gymnasium) 1909; lektor ved Kbhvns kommunale gymnasier 1919-43; medl. af hovedbestyrelsen for Danske Kvinders Forsvarsforening 1907-19, formand 1917-19; medl. af Centralkomitéen for frivillige Korps 1910-21; redaktør af Kvindernes Blad 1912-15; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1916-21 og 1925-29 samt af Frdbg. skolekommission 1917-21; medl. af »To Løvers« bestyrelse 1936-40 og af Sydslesvigsk Udvalgs Kbhvnsudvalg 1947-55

Udenl'. orden: B.K.6.

Adresse: Frdbg. Allé 14, Kbhvn. V.

LANGKILDE Niels direktør; f. 3/2 1877 på Bramstrup; søn af etatsråd, godsejer W A Langkilde (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Hanne f. Schwartz (død 1916); gift (27/4 1907) m. Anna L., f. 11/7 1883 i Hammel, datter af apoteker, assessor pharma-ciæ Preben Hempel (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Hulda f. Jespersen (død 1928).

Student (Odense) 1895; cand. polyt. 1900; ingeniør ved Kbhvns belysningsvæsen 1901-08; ingeniør i A/S Faxe Kalkbrud 1908-27; tekn. direktør i dette selskab 1927-43: svensk vicekonsul 1928.

Medl. af direktionen for Sparekassen for Faxe og Omegn til 1943; medl. af bestyrelsen for De jydske Kalkværker.

Adresse: Øverødv. 64, Holte.

LANGKJÆR Asger lektor, mag. art.; f. 9/4 1905 i Frederikssted, St. Croix; søn af politiassistent Anders Jensen Langkjær (død 1913) og hustru Emilie Conradine f. Berendt; gift (9'7 1941) m. Else L., f. 14/8 1899 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Olaf Andersen (død 1945) og hustru Ella f. Spliid (død 1946).

Student (privat dimit.) 1927; mag. art. (filosofi) 1937; manuduktør i filosofi til 1945; knyttet til institut for salgsorganisation og reklame ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1939; lektor i erhvervspsykologi ved samme fra 1943; redigerer serien Erhvervspsykologiske Skrifter (udg. af Handelshøjsk.); stifter og leder af Normologisk Institut (målsætnings- og behovforskning).

Har skrevet: Karakteranalyse. En Belysning af nogle Karakterproblemer og deres Betydning i Salgsarbejdet (1941); Har De Komplekser? En populær Psykoanalyse (1943); Salgspsykologi. Med et Udkast til en psykologisk Behov-lære (1943); Publikums- og Markedsforskning. Nye Veje (1948); Vore Drifter og Behov (1949). Har startet og redigerer skriftserien: Bidrag til behovteorien.

Adresse: Fiolstr. 23, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Hvidehusvej, Allerød.

LANGKJÆR H C sagfører; f. 16/12 1884 i Kbhvn.; søn af murermester Søren Langkjær (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Hedevig f. Larsen (død 1926); gift (17/5 1912) m. Hansigne L., f. i Næstved, datter af karetmager L Hansen og hustru Margrethe f. Mathiasen.

Exam. jur. 1908; sagfører i Sorø fra 1911.

Næstformand i bestyrelsen for 3. sagførerkreds 1920-26; medl. af sagførerrådet til 1946 og af retsplejeudvalget til 1955; formand for Den danske Sagførerforenings Understøttelsesfond 1951.

Adresse: Sorø.

LANGSETH Alex professor, dr. phil., R1.; f. 7/2 1895 i Kbhvn.; søn af malermester Anders Peter Jensen (død 1939) og hustru Karen f. Langseth (død 1923); gift (4/4 1924) m. Harriet Elisabeth L., f. 19/4 1894 i Bjærgby på Taasinge, datter af kommunelærer Jens Jacobsen (død 1942) og hustru Thora f. Krabek (død 1929).

Student (Roskilde) 1913; univ. guld-med. 1917 og 1922; assistent ved Kbhvns universitets kemiske laboratorium 1922; studieophold ved universitetet i Ziirich 1928-29; dr. phil. 1930; lektor i kemi ved Kbhvns universitet 1933, professor ekstraord. 1938, professor ord. 1943.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1936 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; formand for Kemisk Forening 1940-43; tildelt H C Ørsted medaljen 1952.

Har skrevet en række, især mole-kylspektroskopiske, arbejder i udenl. tidsskrifter samt i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Adresse: Ø-Voldg. 5, Kbhvn. K.

LANGSETH Carl departementschef, K. DM., HTS.p.p.; f. 31/3 1907 i Kbhvn.; gift (9/4 1936) m. Karen L„ f. Majal Johansen, f. 5/10 1911 i Langaa.

Student 1925; cand. jur. 1935; ansat i forsikringsselskab 1925; i marineministeriet 1927, sekretær 1935, kontorchef 1940, afdelingschef 1946; afdelingschef i forsvarsministeriet, 3. afd., 1950, departementschef 1955.

Udenl. orden: N.St.0.22.

Adresse: Borgmester Jensens Allé 10,

Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Tibirke Sand pr. Frederiksværk.

LANNUNG Hermod landsretssagfører; f. 9/11 1895 på Vestervang ved Høng; søn af amtsrådsmedlem gårdejer Kr. Larsen (død 1922) og hustru Anna f. Skræntskov (død 1934); gift m. Helen L., død 1938, datter af professor Michael Soboleff, Moskva.

Student (Sorø) 1914; cand. jur. 1922; Iandsretssagf. 1928.

Organiserede de radikale og liberale ungdomsorganisationers internationale kongres for folkeforbund og fred på Christiansborg 1921; generalsekr. for den på kongressen stiftede internationale Liga af demokratiske Ungdomsforbund 1921-22; delegeret for European Student Relief og Fridtjof Nansens hjælpearbejde for de intellektuelle i Rusland 1922-23, leder heraf 1923-24; medl. af Kbhvns radikale Venstreforenings hovedbestyrelse fra 1929 og af Det radikale Venstres Landsforbunds hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1933, formand for dette 1935-49; medl. af borgerrepræsentationen 1933-51, formand for den radikale gruppe 1935-51; medl. af landstinget 1939-47 og i 1953, af dettes finansudvalg 1939-47 og i 1953 samt af det udenrigspolitiske nævn 1945-47 og af rigsretten 1939-47 og i 1953; medl. af folketinget 1957, af dettes finansudvalg og af det udenrigspolitiske nævn s. å.; medl. af den danske delegation til De Forenede Nationers generalforsamling fra og med den første generalforsamling i London 1946 og Danmarks repræsentant i 4. hovedkommission 1946-54; rapportør for denne 1948 og 1951-52 og formand i 1949, repræsentant i 3. hovedkommission og rapportør for denne 1955 og formand 1956-57; regeringens repræsentant i

FN's særlige komité vedr. indberetningerne fra kolonierne fra komitéens oprettelse 1947-52; medl. af Europarådets rådg. forsamling i Strasbourg fra oprettelsen 1949; medl. af bestyrelsen for Kunstindustrimuseet fra 1943 og for forsk, aktieselskaber; formand i bestyrelsen for A/S Kbhvns Brændselskom-pagni o. a. erhvervsselskaber. Adresse: Svinget 18, Kbhvn. S. Ferieadresse: Randkløve pr. Østermarie, Bornholm.

LARSEN Aage landsretssagfører, R.; f. 2/11 1897 i Aalborg; søn af overlærer Jens Larsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Johanne f. Clausen (død 1936); gift (14/11 1929) m. Eisabe L., f. i Hillerød, datter af sagfører G M Wodschow (død 1923) og hustru Juliane f. Koefoed (død 1950).

Student (Aalborg) 1915; cand. jur. 1921; Iandsretssagf. 1926: i Aalborg fra 1927; offentlige sager 1938.

Medl. af bestyrelsen for 7. sagførerkreds 1931-40, næstformand 1934-40; medl. af sagførerrådet 1941-53, næstformand 1949-53.

Formand for Juridisk Forening for Nordjylland 1944-51, for skatterådet for Aalborg skattekreds fra 1946, for amts-skatterådet for Aalborg amtsskattekreds fra 1954 og for Aalborg Grundejerforening fra 1956; medl. af Aalborg byråd fra 1954; medl. af retsplejeudvalget 1950-55 og af den danske styrelse for de nordiske juristmøder fra 1951.

Adresse: Valmuemarken 22. Aalborg.

LARSEN Aage G direktør, ingeniør; f. 12/2 1899 i Kbhvn.; adoptivsøn af skomagermester Hans Larsen (død 1947) og hustru Pauline f. Muller (død 1905); gift (23/5 1925) m. Else Amalie L., f. 23'6 1900 i Kbhvn., datter af vognmand Peter Christiansen (død 1940) og hustru Anna f. Lindblom (død 1946). Udgået fra Opfostringshuset 1913;_ i lære på maskinfabrikken Atlas; udgået fra marinens maskinskole 1920; ingeniør på A/S Rødbyhavns Jernskibsværft 1921-25, i A/S Vølund 1925-35; direktør for A/S Chr. Nielsens Eftf., Armaturfabrik, Horsens 1935, for fabrikkens salgsafd. for Danmark 1953-55: eget handels- og ingeniørfirma Skandinavisk Armatur fra 1955.

Medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde 1940-55; formand for foreningens Horsens afd. 1940-54 og for Horsens Erhvervsråd 1947-51; medl. af bestyrelsen for A/S Chr. Nielsens Eftf., Armaturfabrik 1948-55, for A/S Industrihus, Horsens fra 1947. for Sejlsportens Venner fra 1945, for Den danske Sejlerskole fra 1945 og for Socialpolitisk Forening for Horsens fra 1948; medl. af søretten i Skanderborg amt 1952-55. Adresse: Christiansgave 3, Rungsted Kyst.

LARSEN Aage Hjalmar direktør, R. DM.p.p.; f. 27/6 1886 1 Kbhvn.; søn af snedkermester Lauritz Larsen (død 1939) og hustru Franziska f. Bugge (dad 1925); gift (16/7 1912) m. Astrid Carla Marie L., f. 23/6 1887 i Kbhvn., datter af fabrikant Vilh. Bomholtz (død 1914) og hustru Emilie f. Salomon (død 1936).

Præliminæreks. 1902; uddannet som skibsbygger i A/S Kbhvns Flydedok & Skibsværft, lærebrev 1907; Naval Ar-chitect fra Armstrong College, Universi-ty of Durham 1911; studierejser i England og Skotland; skibskonstruktør i A/S Kbhvns Flydedok & Skibsværft, chef for skibstegnestuen 1918, overing. 1919; overskibsing. ved statens skibstilsyn u. ministeriet for handel, industri og søfart 1921; chef for handelsministeriets tekniske afd. 1937; direktør for statens skibstilsyn 1951-54; kommitteret i A/S Vølunds bestyrelse fra 1954; fg. adm. direktør for A/S Vølund og for A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik i 1956.

Broncemedalje fra City and Guilds og London Institute; Shipwrights price fra Armstrong College; Kingsprice fra Board of Education; 1. pris for Teknisk Forenings prisopgave vedr. vore færgeforhold og forslag til deres forbedring 1922.

Medl. af bestyrelsen for Søfartstek-nisk Forening; formand for Ingeniørsamfundet 1933-37 og for Ingeniør-Sammenslutningen 1955-56; medl. af bestyrelsen for Gentofte Grundejer- og Kommunalforening 1928-30, for A/S Vølund 1938 og for A/S Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik 1939; medl. af udvalget af 1928 ang. tilvejebringelse af standardtegninger af fiskefartøjer og af fiskerflådens fornyelsesnævn 1937; Danmarks delegerede ved den nordiske konference ang. skibes sødygtighed og udrustning, Kbhvn. 1925 og ved London-konferencerne ang. sikkerheden for menneskeliv på søen 1929 og 1948 og ang. internationale Iastelinieregler 1930; rådgiver for den danske delegation ved 12. arbejdskonference i Geneve 1929 og international maritim konference i Kbhvn. 1945; tekn. konsulent for Akts. af 6. Febr. 1943 og for A/S Færøske Fiskefartøjer; medl. af eksamenskom-missionen for de tekniske skoler.

Har konstrueret: statsisbryderne Isbjørn, Lillebjørn, Storebjørn samt den dieselelektriske isbryder Elbjørn; har endv. udført de grundlæggende konstruktioner til statsbaneisbryderen Holger Danske; har konstrueret: havneisbryderen Hermes og St. Knud; statsbanefærgerne Korsør, Nyborg og Sjælland; postfærgerne Fanø, Nordby, Mors og Sønderjylland; postskibet Læsø; inspektionsskibet Ægir til den islandske regering; havundersøgelsesskibene Biologen for den biologiske station og

Dana for kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser; forsøgskutteren Jens Væver for fiskeriministeriet; redningsskibene F V Mortensen og Vestkysten; fiskerikontrolskibet Hav-maagen o. a. kontrolfartøjer til fiskerikontrollen; statsskoleskibet Danmark og skoleskibet Georg Stage, kabelskibet C E Krarup m. m.

Udenl. ordener: I.F.3.; S.V.22.

Adresse: Kildeskovsv. 4, Gentofte.

LARSEN Ahrend fh. stadslæge, dr. med., R.; f. 16/6 1897 i Kerteminde; søn af pastor O A Larsen (død 1955) og hustru Christine f. Peters; gift (16/12 1944) m. Else L. (gift 1. gang m. grosserer Jon Johannesson, død 1941, se Kraks Blå Bog 1941), f. 6/5 i Odense, steddatter af grosserer Vilh. P Schrøder.

Student (Frdbg. gymn.) 1915; med. eks. 1923; embedslægeeks. 1928; studerede epidemiologi og hygiejne ved The Rockefeller Institute i New York samt ved Yale, Harward og John Hop-kins universiteterne 1924-25; deltog i Folkeforbundets Interchange til studiet af mælkehygiejnen i Danmark og Holland 1929; kandidattjeneste på kbhvn-ske hospitaler; assistent ved statens seruminstitut 1924-30; ansat ved insti-tutets epidemiologiske afd. og som sundhedsstyrelsens epidemiolog udsendt for at undersøge epidemier i Danmark 1927-30; medarbejder ved sundhedsstyrelsen 1931; dr. med. (Undersøgelser over Mælkeepidemier i Danmark, særlig Anginaepidemier) 1933; 2. reservelæge ved Dronning Louises Børnehospital 1933; sanitetslæge (epidemilæge) u. Kbhvns sundhedskommission 1930; stadslæge i Kbhvn. 1934-51; medl. af sundhedskommission, karantænekommission, bygningskommission og boligkommission til 1951; skolelæge 1940.

Formand for Foreningen af yngre Læger 1930-33 og for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1937-46.

Adresse: Trondhjemsg. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Aksel folketingsmand, fh. støberiarbejder; f. 5/8 1897 i Brændekilde; søn af træskomand Lars Larsen og hustru Ehrengott f. Nielsen.

Medl. af Socialdemokratiet 1919; medl. af Danmarks kommunistiske parti fra 1920; 1. gang opstillet ved folketingsvalget (Lyngbykredsen) 1924; medl. af folketinget (Kbhvns 12. kreds) 1932; arresteret nov. 1942, i koncentrationslejrene Sachsenhausen og Neuen-gamme til april 1945; minister u. por-tefeuille i det andet ministerium Buhl i 1945.

Formand for Danmarks kommunistiske parti.

Adresse: Folketinget, Christiansborg,

Kbhvn. K.

LARSEN Aksel E overretssagfører; f. 6/9 1888 i Lindholm ved Nørre-Sundby: søn af gårdejer Anthon Larsen (død 1907) og hustru Andrea f. Bertelsen (død 1919); gift 1. gang (4/8 1917) m. Asta L., f. 20/6 1890 i Svendborg, død 1949, datter af sagfører, cand. jur. Chr. Møller Scandorff (død 1923) og hustru Emma f. Jacobsen (død 1926): 2. gang (28/4 1956) m. Jeanette L., datter af proprietær I P Suhr og hustru Margery f. Knutsen.

Student (Aalborg) 1906; cand. jur. 1912; overretssagf. i Kbhvn. fra 1915.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Læder- og Skotøjsindustri, for A/S The Dominion Belting Co. & Hans Winthers Garverier, for Industrielt Diskonto A/S, for A/S Dansk Investerings-Kompagni, for A/S Axel E Møller's Damp-Krøl-haarsspinderi, for A/S Kredit-Financie-rings-Kompagniet, for A/S Ravnkilde & Co., for A/S Hotel Terminus, for A/S Cello-Pak, for Otto Nielsen Emballage A/S m. fl.; formand i kredsbesty-reisen for 1. sagførerkreds 1941-44; formand for sagførernævnet.

Adresse: Østerbrog. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Albert gartner, K.; f. 12/10 1892 i Stige på Fyn; søn af gartner Lars Larsen (død 1948) og hustru Christine f. Nielsen (død 1935); gift (12/10 1922) m. Manon L., f. 29/11 1892 i Stige, død 1955, datter af gartner Anders Hansen (død 1930) og hustru Gertrud f. Rasmussen (død 1931).

Uddannet som gartner; elev på Olle-rup gymnastikhøjskole 1918-19; studierejser i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Schweiz; gartneribestyrer i Lumby og Stige; egen virksomhed i Stige fra 1922.

Medl. af bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening i Odense fra 1929; formand for De samv. Salgsforeninger for Gartneri og Frugtavl fra 1933; medl. af hovedbestyrelsen for Almindelig Dansk Gartnerforening fra 1938; næstformand i Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl 1938-50, formand fra 1950; medl. af Nordiske Gartneres Samvirke fra 1948, af landbrugsministeriets udvalg for udlån fra Marshall-fondens midler til rationalisering af gartnerier m. v. fra 1950 og af gartneriøkonomisk driftsudvalg fra 1950; gartnerikyndigt medl. af husmandsbrugskommissionen i Odense amt; næstformand i Lumby sogneråd 1937-54; medl. af bestyrelsen for Stige friskole fra 1940; formand for Lumby radikale Vælgerforening 1922-50.

Adresse: Højløkke, Gartnervænget 9,

Stige pr. Odense.

LARSEN Alfred Bech rigstelefonbestyrer, R.; f. 28/5 1896 på Nordre Rønner ved Læsø; søn af fyrmester P A Larsen (død 1924) og hustru f. Faldt (død 1944); gift (14/2 1922) m. Bertha L., f. 31/1 1894 i Hobro, datter af bagermester J F A Thustrup (død 1913) og hustru f. Petersen (død 1927).

Realeks. (Thisted) 1913; elev i telegrafvæsenet s. å.; telegrafmedhjælper i Thisted 1914, i Kbhvn. 1919; assistent i telegrafdirektoratet 1919; radiotelegrafistprøven 1921; ansat ved 2. ingeniørdistrikt, Aabenraa 1921; postuddannelse ved Aabenraa postkontor 1928; postfagprøven 1930; ansat ved Grenaa postkontor 1930, ved telegrafkontoret i århus 1931; overassist. ved forstærkerstationen i Kolding 1932, kontrollør 1935, stationsbestyrer 1939, stationsleder 1942; bestyrer af rigstelefonkontoret i Kbhvn. 1944.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Telegrafforening 1927-29.

Adresse: Margrethev. 3, Holte.

LARSEN Alvilda frue; f. 6/9 1914 i Slesvig; datter af maler Hans Christian Larsen (død 1941) og hustru Louise Christine f. Miinster; gift (16/9 1939) m. Fritz Møller, f. 24/12 1909 i Fredericia, søn af landmand Ernst Emil Møller (død 1914) og hustru Katarina f. Andersen.

Handelsskoleuddannelse; arbejdede som kontorassist. til 1935; ophold i udlandet til 1936; formand for Det kommunistiske Ungdomsforbund 1936-40; arresteret juni-okt. 1941; arbejder nu i Danmarks kommunistiske partis oplysningsudvalg; leder af partiets kvindearbejde.

Formand for Danmarks kommunistiske Ungdom 1936-40; medl. af centralkomitéen for Danmarks kommunistiske parti fra 1937; medl. af folketinget maj-okt. 1945 og af folketingets finansudvalg i samme tidsrum; atter medl. af folketinget 1947-50 og 1953-57; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse 1946-54.

Adresse: Hejrebakkev. 5, Værløse.

LARSEN Andreas kontorchef. R.; f. 22/6 1894 i Bevtoft; søn af provst, sognepræst H C L Larsen (død 1929) og hustru Anna Constance f. Ammentorp (død 1945); gift (23/5 1927) m. Rigmor L., f. 25/5 1892 i Vejle, datter af professor, dr. med. Herman Slomann (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Caroline (Lilli) f. Thestrup (død 1956).

Student (Viborg) 1913; cand. polit. 1919; sekretær i arbejderforsikrings-rådet s. å., fuldmægtig 1922; ekspediti-onssekr. i invalideforsikringsretten 1934, kontorchef 1942, løbende konstitution til at lede rettens møder fra 1951; till. medarbejder ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1938-42.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1916-17, næstledende senior 1925-26, formand for repræsentantskabet 1928-30; formand for Foreningen af Tjenestemænd i Institutioner under Ar-bejds- og Socialministeriet 1933-42; medl. af Danske Statsembedsmænds Samråd 1933-42 (næstformand i 1942); medl. af bestyrelsen for Invalidebør-nehjælpen fra 1942 (formand fra 1945) og for Landsforeningen af Vanføre fra 1936; medl. af det lægeligt-tekniske fællesudvalg efter arbejderbeskyttelseslovgivningen fra 1955.

Adresse: Carl Plougs V. 6, Kbhvn. V.

LARSEN A P fh. dommer, K.DM.; f. 19/1 1871 i Korup; søn af lærer P Larsen; gift (23/8 1907) m. Ingrid Larsen (se denne).

Student (Odense) 1890; cand. jur. 1897; redaktør af Aalborg Stiftstidende 1898-1900; herredsfuldm. i Bogense 1900-02: redaktionssekr. ved Sorø Amtstidende 1903; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1904; auditør i hæren og flåden 1905; borgmester og byfoged i Ebeltoft samt herredsfoged i Mols og en del af sønder herred 1917, dommer smstds 1919; till. folkevalgt borgmester 1919-21; dommer i Kronborg vestre birk 1927-41.

Formand for fredningsnævnet i Frederiksborg amt 1929-42; medl. af konkurslovkommissionen; formand for Juridisk Forening for Frederiksborg Amt 1937-49.

Har skrevet: Sagen mod Præsten i Vejlby (1951).

Adresse: Slotsvænget 10, Hillerød.

LARSEN Bene journalist; f. 20/4 i Kbhvn.; datter af sognepræst ved Frederikskirken P M Larsen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Anna Elisabeth f. Bonnevie Hoff (død 1950); ugift.

Student (N Zahles skole) 1916; ansat i udenrigsministeriets pressebureau 1918, ved den danske legation i London og generalkonsulatet i Hamborg 1919-22; ansat ved Berlingske Tidende 1922, fast medarbejder 1930; udsendt korrespondent til Sverige, Norge, Finland, England, Holland, Luxembourg og Tyskland.

Formand for Frivillig kvindelig Ungdomstjeneste 1940-52; medl. af repræsentantskabet for Journalistforbundet 1939, af bestyrelsen for Danske Erhvervskvinders Klubbers Landsforening 1948-50 og af Ungdomsorganisationernes Fællesråd 1947-49; suppleant i nationalkommissionen for UNESCO 1948, ordinært medl. 1949; medl. af Højskolefonden 1952; medl. af Business and Professional Women's underkomité u. FN's stipendie-kommission 1953-56.

Har skrevet afsnittet »I Firsernes Tid« til Kvindelig Læseforenings jubilæumsbog; »Kvinder ser i Tidens Spejl« (1947) samt kapitlerne om dronning Wilhelmina og dronning Juliana til værket »Kvindens Aarhundrede«.

Udenl. ordener: Fi.L.S.F.; Ne.r.K.FK.; N.O.N.5.

Adresse: Farumgaard, Farum.

LARSEN Børge overlæge, dr. med.; f. 26 11 1901 i Kbhvn.; søn af kontorchef H C Larsen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Marie Sophie f. Hansen (død 1949); gift (8/5 1931) m. Inger L., f. 13/8 1906 i Kbhvn., datter af læge, dr. med. Knud Malling (død 1941, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Ellen f. Høncke.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; med. eks. 1927; kandidatpladser på kbhvn-ske hospitaler 1927-32; assistent på overlæge N Rh. Blegvads klinik 1931-33 og ved kommunehospitalets øreafd. 1932-34; prakt. otolog i Odense 1934; overlæge ved Odense sygehus' øreafd. fra 1938; konsulent ved Nakkebølle Fjord sanatorium og ved Aarup tuberkulosehospital 1935; dr. med. 1939.

Medl. af bestyrelsen for Medicinsk Selskab for Fyens Stift 1936, formand 1951-56; formand for Oto-laryngologisk Selskab 1945-47; medl. af Collegium oto-rhino-Iaryngologicum.

Modtaget Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Klein's Æreslegat 1956.

Har skrevet: Investigation of professional deafness in shipyard- and machine labourers (disputats); samt en række mindre arbejder i otologiske fagskrifter.

Adresse: Platanv. 5, Odense.

Sommerbolig: Lysemose Strand pr.

Ullerslev.

LARSEN Børge Helmø overingeniør; f. 17/4 1918 i Korsør; søn af pens. fyrforvalter N Larsen og hustru Christine f. Hansen (død 1934); gift (23/10 1943) m. Gudrun L., f. 5/10 1920 i Hjørring, datter af manufakturhandler Laurits C Christensen og hustru Minna f. Nybo.

Student (Vestre borgerdydskole) 1936; cand. polyt. 1942; luftfartsing. I i statens luftfartstilsyn 1949; dansk repræsentant i ICAO's (International Civil Avi-ation Organization) råd, Montreal 1951-52; overing. i luftfartsdirektoratet fra 1954.

Adresse: Vintergækv. 30, Kastrup.

LARSEN Carl direktør; f. 26/10 1913 i Bogense; søn af ejendomsmægler R Larsen (død 1950) og hustru Maren f. Nielsen; gift (19/7 1941) m. Ingrid L., f. 8/9 1917 i Kbhvn., datter af gårdejer Richard Jacobsen og hustru Marie Sophie f. Erlandsen.

Assistent i Bogense Bank 1929-34, i Kbhvns Handelsbank 1934; handelsvi-densk. diplomprøve 1938; studierejser til USA, Canada og England 1940-41 og 1947; fuldmægtig i Handelsbanken 1946, kontorchef 1950; adm. direktør for A/S Det Danske Mælke-Compagni og A/S Dansk Delikatesse Kompagni fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Storkbhvns Mejerier, af bestyrelsen for Storkbhvns Mejeriers Fællesindkøb og af det kbhvnske mælkenoteringsud-valg.

Adresse: Schimmelmannsv. 29, Charlottenlund.

LARSEN Carl dommer, R.; f. 10/1 1898 i Hillerød; søn af laboratoriearbejder Lars Hansen Larsen (død 1943) og hustru Boline Marie f. Nielsen (død 1940); gift (1/6 1924) m, Signe Emilie L., f. 7/8 1898, datter af tømmerhandler Andreas Bredmose (død 1924) og hustru Elise f. Jacobsen (død 1936).

Student (Frederiksborg) 1917; cand. jur. 1922; dommerfuldm. i Bogense s.å., i Kjellerup 1923, i Herning 1927, i Frederikssund 1929, i Rødby 1933. i Maribo 1934, i Frederikssund 1935; dommer i Kjellerup 1945, i Hillerød købstad med Frederiksborg birk fra 1952; kst. dommer i vestre landsret 1947-49.

Formand for overvoldgiftsretten i handler om husdyr for Frederiksborg amt 1952 og for afvandingskommissio-nen for Frederiksborg amtsrådskreds 1957.

Adresse: Hillerød.

LARSEN Carl fh. stadsingeniør, R.; f. 3/10 1885 i Kbhvn.; søn af murermester I P Larsen (død 1936) og hustru Mine f. Henriksen (død 1928); gift (3/5 1913) m. Ingeborg L., f. 15/6 1886, datter af restauratør Olaf Petersen (død 1932) og hustru Sofie f. Behrendt (død 1939).

Student (Østre borgerdydskole) 1903; filosofikum 1904; cand. polyt. 1909; ansat ved Gentofte kommunes tekniske forvaltning 1909, afdelingsing. 1919, stadsing. 1947-55; till. vicebrandinsp. for Gentofte brandvæsen 1915-35 og brandchef 1935-46.

Medl. af Gentofte kommunes byg-ningskommission 1935-46 og 1948-55, af brandkommissionen 1935-46, af det tekniske råd for det storkbhvnske luftbeskyttelsesområde 1939-49, af civilforsvarsudvalget for Storkbhvn. 1950-55, af Gentofte kommunes bedømmelseskomité 1947-55 og af trafikudvalget for Kbhvns amtsrådskreds 1950-55; medl. af bestyrelsen for NESA 1947-57 og for I/S Isefjordværket 1948-57.

Har modtaget kong Chr. IX's hæderstegn for 25 års god tjeneste i Gentofte brandvæsen.

Adresse: Frølichsv. 52, Charlottenlund.

LARSEN Carl vicedirektør, R.; f. 16/6 1879 i Kbhvn.; søn af forvalter C V Larsen (død 1922) og hustru Anna Margrethe f. Larsen (død 1928): gift (1/6 1907) m. Agnes Else Ingeborg R.. f. 3/1 1878, datter af overinspektør P C Rhod-Sørensen (død 1916) og hustru Caroline f. Møller (død 1881).

Præliminæreks. 1895; derefter ansat i Det forenede danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia; hovedbogholder 1907; kontorchef 1916; vicedir. 1933-48.

Medl. af bestyrelsen for Lystfiskeriforeningen fra 1936.

Adresse: Dronn. Tværg. 45, Kbhvn. K.

LARSEN Carl Emil byretsdommer, R.; f. 22/9 1910 i Bregninge på Taasinge; søn af plantageejer Lars Peter Larsen og hustru Ida f. Mohr; gift (1/11 1936) m. bibliotekar Vibeke L., f. 15/10 1910 på Frdbg., datter af skoledirektør Sofus Franck (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Magna f. Schou.

Student (Svendborg) 1929; cand. jur. 1935; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., udnævnt 1937; fuldmægtig i statens bygningsdirektorat 1943; ekspediti-onssekr. i indenrigsministeriet 1948, kontorchef 1950; dommer i Kbhvns byret s. å.

Till. politifuldm. ved Frdbg. birk 1936-45; beskikk. som sagfører 1945 (depon.); kst. dommer i østre landsret 1946-49; kst. byretsdommer 1949-50; juridisk sekretær ved farmakopekommissionen 1942-54; boligministeriets tilsynsførende med A/S Dansk almennyttigt Boligselskab 1946-53, medl. af bestyrelsen fra 1953; formand for Det faglige Fællesudvalg for Gartneri fra 1956; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening.

Adresse: Frydendalsv. 28, Kbhvn. V.

LARSEN C C oberst, K.DM.,HTH.p.p.; f. 14/1 1893 i Selsø sogn; søn af møller Jens Larsen (død 1935) og hustru Maren f. Olsen (død 1935); gift m. Olga Nehammer, f. Petersen, f. 25/1.

Sergent i artilleriet 1915; certificat som militærflyver 1919; uddannelse ved den franske og italienske hærs flyvevæsen 1919-20; overofficiant i flyverkorpset 1922; student (privat dimit.) 1925; kaptajn 1932; oberstløjtn. og chef for sjællandske flyveafd. 1941; oberst 1945; militær luftattaché ved gesandskabet i Moskva 1946-48; chef for hærens og søværnets flyveskole 1948, for østre flyvebasiskommando 1951; afsked 1955.

Modtaget Federation Aeronautique In-ternationale's Tissandier-diplom 1955.

Udenl. orden: Stb.M.C.F.

Adresse: Højdev. 44, Ballerup.

LARSEN Chr. fh. forbundsformand; f. 13/7 1884 i Fjerritslev; søn af husmand og daglejer Anton Larsen (død 1946) og hustru Bodil f. Rasmussen (død 1943); gift (24/2 1911) m. Kristine L., f. 13/9 1887 i Tolstrup ved Løgstør, datter af husmand og daglejer Lars Chr. Andersen (død 1928) og hustru Ane Kirstine f. Jensen-Drejr (død 1918).

Arbejdet ved landbruget; fodermester på Spøttrup hovedgård 1913-14; arbejdsmand i Aalborg 1915; medl. af bestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening i Aalborg 1918, formand 1923; sekretær i Dansk Arbejdsmands Forbund 1929, forretningsfører 1932. næstformand 1944, formand 1947-56, derefter æresmedlem af forbundet.

Medl. af repræsentantskabet for Arbejdernes Landsbank 1953-57 og for For-sikringsakts. Alka 1954; medl. af hovedbestyrelsen for foreningen Norden fra 1955.

Adresse: Italiensv. 35, Kbhvn. S.

LARSEN Chr. Sommer købmand, konsul; f. 15/8 1888 i Aalborg; søn af konsul, købmand Hans Larsen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Anna f. Rendbeck (død 1941); gift (8/8 1919) m. Tora S. L., f. 10/7 1895 i Nibe, datter af fabrikant J S Wibroe (død 1908) og hustru Julie f. Windel (død 1942).

Uddannelse i Nørresundby, Hamborg, London og Paris; prokurist i faderens forretning, import af korn- og foderstoffer, 1913, medindehaver 1919; direktør for Hans Larsen A/S, Aalborg fra 1930; tysk konsul i Aalborg 1922-44.

Medl. af bestyrelsen for A/S Korn-og Foderstof Kompagniet, Aarhus; medl. af repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank og for Aalborg-Hvalpsund Jernbane.

Udenl. ordener: Ty.r.K.; Ty.0.2.

Adresse: Jomfru Ane G. 14, Aalborg.

LARSEN C Syrach arboretforstander, dr. agro., R.DM.p.p.; f. 6/7 1898 i Charlottenlund; søn af gartner ved forstbotanisk have Georg Syrach Larsen (død 1937) og hustru Magdalene f. Thomsen (død 1940); gift (3/6 1927) m. Nina Margrethe S. L., f. 14/12 1898 i Vordingborg, datter af dommer Chr. Helms (død 1943, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Helga Agnete f. Dorph (død 1939).

Student (Schneekloths skole) 1917; forstkand. 1923; reiser i Europa. Nordamerika, Indien, Malaya, Thailand, Australien og New Zealand; forstbotaniske og historiske studier 1923-25; assistent ved Dansk Skovforenings gødningsfor-søg, ved skovbrugsundervisningen, hos professor C H Ostenfeld, ved statens forstlige forsøgsvæsen og ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles arvelig-hedslaboratorium 1925-33; gartner ved forstbotanisk have 1933-37; landbrugsministeriets sagkyndige ved plantning for vildtet fra 1933; arboretforstander fra 1937; dr. agro. s. å.

Har skrevet: The species of the genus Larix and their geographical distribution (s. m. C H Ostenfeld, 1930); Fo-rest tree breeding (1934); The employ-ment of species, types and individuals in foresty (disputats, 1937); Genetics in Silviculture (1956).

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1943, af bestyrelsen for Danske Forstkandidaters Forening, af bestyrelsen for Dansk dendrologisk Forening og af statens biavlsudvalg; konsulent for statsskovenes planteavlsstation; leder af sektionen »Plant Stu-dy« inden for den internationale union af forstlige forsøgsanstalter; medl. af komitéen for Danske Botaniske Studier i Thailand; medl. af Dyrehaveudvalget', formand for Skovhistorisk Selskab; medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Industri og Plantage Kompagni 1950; æresmedlem af Foreningen for

Dendrologi og Parkvård og af Svenska Skogvårdsforeningen.

Modtaget Augustinus-prisen 1952 og den svenske skovbrugsstyrelses guld-med. 1957.

Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.22.; S.V.31.

Adresse: Forstbotanisk have, Bregnegårdsv. 2, Charlottenlund.

LARSEN Dorothy kgl. kammersangerinde, R.; f. 19/11 i Chicago; datter af ingeniør, godsejer John M Larsen (død 1950) og hustru Jenny f. Klitgaard (død 1941); gift (18/10 1940) m. operasanger, sceneinstruktør Johannes Fønss (se denne).

Elev i sang af fru Dora Sigurdsson og Johannes Fønss, i dramatik af kammersangerinde Louise Reuss-Belce, Berlin, og i violinspil af professor Rap-poldi, Dresden; gennemgået Det kgl. Teaters operaskole 1935-37; ansat ved Det kgl. Teater fra 1937; debuterede 15. okt. 1937 som Fricka i Valkyrien; kgl. kammersangerinde 1948; har optrådt som gæst bl. a. i Berlin, på statsoperaerne i Wien og Dresden; koncertoptræden i Tyskland, Norge, Sverige og USA.

Hovedroller: Maria i Den solgte Brud; Giulietta i Hoffmanns Eventyr; Lisa i Østerbottningerne; Elisabeth i Tann-hauser; Dronning Ragnhild i Kdnigsbal-lade; Elsa i Lohengrin; Martha i Lavlandet; Margarethe i Faust; Desdemona i Othello; Dronning Elisabeth i Dronningen; Eva i Mestersangerne; Sieglinde i Valkyrien; Tosca; Santuzza i Cavalle-ria rusticana; Emmy i Den kongelige Gæst; Ellen Orford i Peter Grimes; Grevinden i Figaros Bryllup og Fru Ingeborg i Drot og Marsk.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1949.

Adresse: Moltkesv. 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Rylereden, Smidstrup

Strand pr. Gilleleje.

LARSEN Edmund amtsligningsinspektør; f. 15/10 1907 i Odense; søn af maskinmester Lars Larsen (død 1941) og hustru Anna Kirstine Johanne Marie f. Pedersen; gift (12/8 1955) m. Fritzi L., f. 4/7 1914 i Wien, datter af sadelmagermester Franz Reil (død 1927) og hustru Wilhelmine f. Kørbler.

I handelslære i Odense 1922; afgang fra Den fynske handelsdagskole 1927; kontorist, senere assistent ved Odense skatteinspektorat 1928; skattesekr. i Faaborg kommune 1936; amtslignings-insp. for Hjørring amt 1946.

Adresse: Løkkensv. 81, Hjørring.

LARSEN Egede stiftamtmand; f. 15/2 1899 i Ordrup; søn af overpostbud Peter Larsen og hustru f. Olsen (død 1942); gift 1. gang (24'9 1925) m. Dagmar Marie L., f. 24/9 1902 i Rislev, død 1939, datter af gårdejer, sognefoged Karl Nielsen (død 1944) og afdøde hustru f. Pedersen; 2. gang (19/7 1952) m. Else Aarup L., f. i Farsø, datter af købmand Marinus Christensen og hustru Johanne Magdalene f. Andersen.

Student (Skt. Andreas kollegium) 1916; cand. jur. 1921; fg. sekretær i justitsministeriet 1922-24, i indenrigsministeriet 1924-26, i ministeriet for sundhedsvæsen 1926-29 og atter i indenrigsministeriet fra 1929; udnævnt 1930; fuldmægtig 1935; ekspeditionssekr.1938; kontorchef 1941; stiftamtmand over Viborg stift og amtmand over Viborg amt 1948.

Sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1921-37; kst. medhjælper hos statsadvokaterne i østre landsretskreds 1933-42; formand for erhvervsskatteudvalget 1938-48.

Adresse: Viborg.

LARSEN Egon direktør, cand. jur., R. p.p.; f. 5/4 1898 i Bandholm; søn af koffardikaptajn Acthor Christian Larsen (død 1928) og hustru Gertha Hansine f. Jensen (død 1952); gift (2/7 1927) m. Eli Johanne L., f. 14/7 1902, datter af ingeniør Thorvald Gjerstrup (død 1940) og hustru Amanda f. Jensen.

Student (Nykøbing F.) 1917; på sø-kadetskolen 1918-19; assistent i Privatbanken 1920-31; handelseks. i fransk 1924; cand. jur. 1930; sekretær i direktoratet for stadens faste ejendomme 1931, fuldmægtig 1934, ekspeditionssekr. 1939, chef for saneringskontoret 1942; adm. direktør i Kbhvns Grundejerforening 1945.

Medl. af grundskyldskommissionen 1948-54, af normalkontraktudvalget 1949, af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring og for Kbhvns Grundejeres Renholdningsselskab; medl. af bestyrelsen for ingeniørfirmaet Th. Gjerstrup, A/S, for A/S Georg Voss, for Kalvebod Køle- og Industrihus Ejendomsakts., for Scandinavian Holding Comp. A/S og for Tisvildeleje Grundejerforening.

Har skrevet: Tvungen Ejendomsaf-staaelse (1940); Oversigt over Dansk Ekspropriationslovgivning og Ekspropri-ationspraksis (1943) samt talrige afhandlinger og artikler om ejendomsretlige forhold og andre emner i fagskrifter, håndbøger og dagblade.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Poul Ankers G. 2, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Birkelund, Solvangsvej,

Tilvildeleje.

LARSEN E Hjalmar overlæge, dr. med.; f. 2/11 1913 i Kbhvn.; søn af direktør Aage Hjalmar Larsen (se denne); gift (30/10 1936) m. Ann L., f. 8/12 1915 i Kbhvn., datter af speditør Ejnar Bjørnhof (død 1930) og hustru Eugenie f. Renard.

Student (Øregaard gymn.) 1931; med. eks. 1938; videreuddannelse på forsk, kbhvnske hospitaler; reservekirurg på Bispebjerg hospital, afd. A 1947-50; reservelæge på Ortopædisk hospital i Kbhvn. 1950-51; till. halvdagsassist. ved statens seruminstituts tørserumafd. 1944-51; reservelæge på Ortopædisk hospital i Århus 1951-53, afdelingslæge 1953-56; till. undervist i ortopædiske sygdomme ved Århus universitets kursus for sundhedsplejersker 1954-56; overlæge ved Ortopædisk hospital i Kbhvn., II. afd. fra 1956; speciallæge i ortopædi 1952; dr. med. s. å.; censor i patologisk anatomi ved Århus universitet 1955-56.

Medl. af dansk standardiseringsråds udvalg vedr. infusionsapparatur 1950-56.

Har skrevet: Svingninger i prothrom-binaktiviteten hos nyfødte (disputats, 1952); desuden en række vidensk. arbejder vedr. blodets størkningsforhold og K-vitamin samt over forsk, kirurgiske emner.

Adresse: Malmøg. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Eivind politidirektør, K. DM. p.p.; f. 26/5 1898 på Frdbg.; søn af overdyrlæge Svend Larsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Sophie-Margrethe f. Hansen; gift (28/2 1928) m. Vera L., f. 14/5 1900 i Nivaa, datter af teglværksejer H Friedrichsen (død 1929) og hustru f. Nielsen.

Student (Ordrup) 1916; cand. jur. 1922; fg. sekretær i handelsministeriet 1922, i justitsministeriet 1923, udnævnt 1928; till. sekretær hos rigsadvokaten 1923-32; politiadvokat 1932; politimester i Helsingør m. v. 1936; chef for Kbhvns opdagelsespoliti 1937; kst. statsadvokat for Kbhvn. 1940-41; departementschef i justitsministeriet 1941; po-litidir. i Kbhvn. 1951.

Formand for Foreningen af statsansatte Embedsmænd i Kbhvns Politi 1934-36; 2. direktør for den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse 1945, 1. direktør 1949.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; I.F.2*.; N.O.N.2.; N.St.O.21.; S.N.21.; S.V.21.; Æt.S.2.

Adresse: Prins Valdemars V. 24,

Gentofte.

LARSEN Ellen byretsdommer; f. 27/9 1912 i Kbhvn.; datter af fh. købmand Christian Larsen og hustru Olga f. Andersen (død 1955).

Student (Gentofte) 1931; cand. jur. 1939; sekretær ved Kbhvns byret 1941, fuldmægtig 1946; kst. dommer i østre landsret og Kbhvns byret 1952-55; dommer i Kbhvns byret fra 1955.

Adresse: Rosenlunds Sidev. 11, Store

Magleby.

LARSEN Ellinor Bro lektor, dr. phil.; f. 25/7 1906 i Forsinge; datter af professor O H Larsen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Betty Margrethe f. Bro (død 1945); gift (3/11 1938) m. professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaard (se denne).

Student (Nørre gymn.) 1925; mag. scient. 1933; dr. phil. 1936; lektor i terrestrisk økologi ved Kbhvns universitet 1945.

Korresp. medl. af Suomen Hyontei-stieteellinen Seura. Helsingfors 1949; medl. af Kvinderegensens eforat 1954.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1944.

Litterære arbejder: Biologische Studien viber die tunnelgrabenden Kafer auf Skallingen (disputats, 1936); Heat Death and Heat Injury. Experiments on fiies (1943) samt afhandlinger om insekters aktivitet og økologi (1943, -48, -49, -52 og -53).

Adresse; Ø-Voldg. 7, Kbhvn. K.

LARSEN Emil toldinspektør, cand. polit, R'.p.p.; f. 3/4 1894 i Fakse Ladeplads; søn af skibsfører Hans Larsen og hustru Kirstine f. Pedersen; gift (1923) m. Ellen L., f. 14/1 1900 i Præstø, datter af garvermester, skatterådsformand Otto Hansen og hustru Anna f. Hemmingsen.

Realeks. 1909; student 1918; cand. polit. 1926; toldmedhjælper 1911, assistent 1919, toldkontrollør 1929, vice-insp. 1937, toldinsp. i overtoldinspektoratet for østifterne 1939, i overtoldinspektoratet for Kbhvn. 1942, i Kbhvn. 1947, i Kbhvns Frihavn 1949.

Redaktør af »Dansk Toldtidende« 1926-28 og 1931-36; censor ved toldvæsenets fageks. 1939-42 og ved kontoristeks. fra 1954; lærer ved elevkursus fra 1942 og ved toldbetjentkursus 1942-54; medarbejder ved udarbejdelsen af toldforvalt-ningsreglement III 1936-42; medl. af og sekretær i udvalget for modernisering af Kbhvns toldbod 1944-46. Efter kapitulationen tilknyttet SHAEF som kvitte-ringsberettiget for leverancer som stats-køb. Medl. af toldvæsenets rationalise-ringsudvalg af 1946.

Har skrevet faglige artikler i Dansk Toldtidende og i »Det danske Toldvæsen« og udarbejdet lærebog i toldforvaltningen.

Udenl. orden: S.V.31. Adresse: Toldkammerbygningen, Frihavnen, Kbhvn. 0.

LARSEN Erhardt redaktør; f. 4/6 1909 i Damsholte, Møn; søn af skomagermester V Larsen og hustru Hansigne f. Hansen; gift (2/11 1935) m. Inga L., f. 28/11 1908 i Stege, datter af købmand Alfr. Larsen (død 1954) og hustru Angelica f. Hendriksen (død 1919).

Lærereks. (Jonstrup) 1930; journalistisk uddannelse ved Møns Folkeblad og Sorø Amtstidende; udenrigspolitisk medarbejder ved sidstn. 1937-43; ved Berlingske Tidende 1943-55; udenrigspolitisk skribent, litteratur- og kronikredaktør ved Berlingske Aftenavis; redaktør af Sorø Amtstidende fra 1956.

Har skrevet: Mændene bag Nyhederne (1937); Krigens Dagbog (1945); Det første Fredsaar (1946); udenrigspolitiske månedsoversigter i Berlingske Tidende 1945-54. Adresse: Parkvænget 24, Slagelse.

LARSEN Erling direktør; f. 26/3 1914 i Ringe; søn af sagfører Chr. Larsen (død 1931) og hustru Anna f. Hansen (død 1933); gift (27/1 1940) m. Aase L., f. 13/4 1915 i Århus, datter af tømrermester Valdemar Christiansen og hustru Severine f. Koch (død 1924).

Student 1932 (Haderslev); cand. jur. 1938; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder 1938-40, i Industrifagene 1940-44, i Textilfabrikantforeningen 1944-54; direktør i Textilfabrikantforeningen 1954.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Textilfagskole og for Dansk Textilforsk-nings-Institut 1956; medl. af tilsynsrådet for fængselsvæsenets arbejdsdrift 1956.

Adresse: Tårbæk Strandv. 91 B, Klampenborg.

LARSEN Ernst formand for De danske Sygekasser; f. 5/1 1905 på Frdbg.; søn af arbejdsmand Chr. Larsen (død 1935) I og hustru Milla f. Jørgensen (død 1956); gift (28/6 1930) m. Edith L., f. 25/12 1910, datter af tøffelmager Josef Ascherl og hustru Anna f. Petersen (død 1952).

Formand for Danmarks socialdemokratiske Ungdom Kbhvns kreds 1927-31; ansat i Arbejdernes Oplysningsforbunds Kbhvns afd. 1929, sekretær smstds 1938, forretningsfører 1946-49.

Medl. af bestyrelsen for Arbejdernes Oplysningsudvalg 1927-34 og for Roskilde højskole 1939-49; lærer ved den socialdemokratiske arbejderskole fra 1938, medl. af bestyrelsen for samme fra 1939. leder af skolen 1946-49; sekretær i Arbejdernes Læseselskab 1932, formand for samme 1946-49; medl. af bestyrelsen for Sygekassen Fremtiden 1934-50; næstformand i De samv. Sygekasser for Kbhvn. 1945, formand 1946; medl. af De danske Sygekassers forretningsudvalg fra 1946 (formand fra 1948) og af sygekassenævnet fra 1946; medl. af borgerrepræsentationen fra 1953.

Adresse: Åboulevard 38, Kbhvn. N.

LARSEN Ernst rektor. R1; f. 6/8 1894; søn af sognepræst P M Larsen (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Anna f. Bonnevie Hoff (død 1950); gift (23/7 1939) m. Thora L., f. 22/1 1902, datter af klitinspektør Vilhelm Pinholt (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Helga f. Rosendal (død 1912).

Student (Vestre borgerdydskole) 1912; cand. mag. (historie og kristendoms-kunskab) 1923; lærer ved Ingrid Jespersens skole og ved N Zahles seminarium 1923; till. lærer ved N Zahles skole 1925, adjunkt 1926; forstander for N Zahles seminarium 1931; rektor for Danmarks lærerhøjskole 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Se-minarieforening 1931-45 (formand 1939-45), for Privatseminarieforeningen 1931-45 og af forsk, bestyrelser og kommissioner.

Censor i historie ved skoleembedseks. ved Kbhvns og Århus universiteter; formand for bestyrelsen for faglærereks.; censor ved lærereks.

Adresse: Emdrupv. 105 A, Kbhvn. NV.

LARSEN Flemming B oberst, RDM., HTH.p.p.; f. 17/11 1908 i Kbhvn.; søn af oberst John V Larsen (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Emmy f. Bussenius; gift (21/4 1935) m. Elna L., f. Ludvigsen, f. 29/6 1912 i Haderslev.

Student (Sønderborg) 1927; premier-løjtn. 1931, kaptajn 1942; fuldmægtig i krigsministeriet 1940, kontorchef 1947; oberstløjtn. 1950; chef for 2. fod-folkspionerbatl. (II/9 reg.) 1951; militærattaché ved ambassaderne i Stockholm og Oslo 1952; oberst og chef for hærstabens adjutanturafd. 1956.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; N.St.0.22.; S.Sv.2.: Stb.B.E.4.; Sv.Cf.B.F.T.l.

Adresse: Rigensg. 11 A, Kbhvn. K.

LARSEN Georg T oberstløjtnant R..HTH.; f. 2/6 1908 i Aalborg; søn af smed N P Larsen og hustru Signe f. Nielsen (død 1939); gift (29/10 1933) m. Edith L., datter af murermester P Schødt og hustru Karoline S.

Student (Aalborg katedralskole) 1927; premierløjtn. 1932; officersskolens artillerikursus 1935-37; kaptajnløjtn. 1938; motorsagkyndig u. krigsministeriet fra 1938; adjutant ved 1. feltartilleriregiment 1938-41; batterichef ved 11. ar-tilleriafd. 1941-43; officersskolens generalstabskursus 1941-43; kaptajn 1943: ansat i generalstaben 1945-48; batterichef ved 13. artilleriafd. 1948-49; chef for generalstabens forsynings- og transportsektion 1949-51; oberstløjtn. 1951; chef for 21. artilleriafd. 1951-54; stabschef ved 6. division 1954.

Adresse: N J Fjords Allé 11, Kbhvn. V.

LARSEN Hans fh. postmester. R.DM.; f. 18/6 1885 i Vissenbjærg; søn af gårdejer Anders Gorm Larsen (død 1888) og hustru Ane Kathrine f. Sørensen (død 1889); gift (21/7 1915) m. Anna I., f. Greiff.

Student (privat dimit.) 1909; cand. phil. 1910; postelev 1901; assistent 1910; fuldmægtig hos overpostmesteren i Kbhvn. 1917; kst. postinsp. i 5. distrikt, Haderslev 1923-24 og i 1. distrikt, Kbhvn. 1926-27; postinsp. i 4. distrikt, Aalborg 1927; i 2. distrikt, Fredericia 1935; postmester i Aalborg 1936; ved Købmagergades postkontor, Kbhvn. 1940-55.

Forretningsfører for Postvæsenets Syge- og Ulykkesforsikringsforening 1919-26; formand for Civileaternes Forening i Aalborg 1931-33; bestyrer af Kbhvns Postbudes Enke- og Begravelseskasse 1940-55.

Adresse: Sorrentov. 48, Kbhvn. S.

LARSEN Hans Børge kommandør, K.DM., HTS.p.p.; f. 25/9 1898 i Faaborg; søn af landsretssagfører Frederik Larsen (død 1939) og hustru Jensine f. Hansen (død 1949); gift (6/10 1922) m. Elisabeth L., f. 15/10 1896 i Odense, død 1955, datter af torvefoged Rasmus Varnekær (død 1926) og hustru Christine f. Rasmussen (død 1934).

Student (Odense) 1916; gennemgået École superieure d'elektricité i Paris 1929-30; sekondløjtn. 1919, premierløjtn. 1920, kaptajnløjtn. 1928, orlogs-kapt. 1937, kommandørkapt. 1945, kommandør 1949; chef for Grønlands kommando og midlertidig kontreadmiral 1955-15. okt. 1957, derefter til rådighed for søværnskommandoen. Udenl. orden: B.Cr.m.2. Adresse: Grønlands kommando, marinestationen Grønnedal, Grønland (efter 15. okt. 1957: Søværnskommandoen, Gernersg. 20, Kbhvn. K).

LARSEN Hans Frederik viceformand for landsskatteretten, R1.; f. 16/6 1894 i Kbhvn.; søn af husejer Christen Larsen (død 1919) og hustru Laura f. Weiss (død 1952); gift (9/11 1919) m. Johanne Marie L., f. 10/7 1899 i Kbhvn., datter af læderhandler Ole Søren Jensen (død 1937) og hustru Kristiane f. Randrup (død 1932).

Student (privat dimit.) 1912; cand. jur. 1919; sekretær i skattedepartementet s. å., fuldmægtig 1933; till. sekretær i statspolitiet 1922-27; medarbejder u. over-skyldrådet fra 1928, rådets sekretær 1931, kontorchef smstds 1936, u. landsskatteretten 1938; viceformand 1956.

Sekretær for det i h. t. lov af 19. juli 1943 nedsatte vurderingsnævn og for det i h. t. lov af 9. okt. 1945 nedsatte ankenævn.

Adresse: Klingseyv. 10, Kbhvn. Vanløse.

LARSEN Hans L jernstøber, fabrikant, K'.DM.p.p.; f. 10/8 1883 i St. Rørbæk: søn af jernstøber H P Larsen (død 1940); gift m. Kristine L„ f. 22/7, f. Werdelin.

Præliminæreks;. konstruktør fra Det tekniske Selskabs skole 1902; uddannelse i USA 1902-04; overtog Hans L Larsens fabrik i Frederikssund 1907, till. Frederikssund Jernstøberi 1916; solgte begge firmaer til et aktieselskab 1919; nu formand i bestyrelsen og adm. direktør for familie-aktieselskabet Ha»s L Larsen, Nyborg Jernstøberi og medindehaver af firmaet Dansk Svejsemaskine Fabrik Hans L Larsen & Søn, Kbhvn.; næstformand i bestyrelsen for Det danske Staalvalseværk.

Næstformand for Dansk Arbejdsgiverforening 1938-45, formand 1945-55; medl. af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse 1922-55, derefter æresmedlem og livsvarigt medl. af hovedbestyrelse og repræsentantskab; formand for sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1937-45, fra 1919 medl. af forretningsudvalget; formand for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinsen 1927-55, derefter æresmedlem; medl. af Industrirådet, af arbejdsministeriets beskæftigelsesudvalg, af ar-bejdsmarkedskommisionen, af ferienæv-netj af statens våbenkontrol m. m. og af adskillige kommissioner; medl. af foreningen Norden's råd; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af Dansk Ingeniørforening; Fellow of The Royal Cociety for the Encofirage-ment of Arts, Manufactures and Com-meree, London; har deltaget i International Labour Conference i Geneve 1939, 1949, 1950, 1951, 1952 og 1953, i Montreal 1946 og i San Francisco 1948; medl. af bestyrelsen for den internationale arbejdsgiverforening.

Udenl. ordener: Fi.H.R.25.; N.St.0.2!.; S.V.22.

Adresse: Kildegårdsv. 13, Hellerup.

LARSEN Hans W billedhugger, R1.; f. 8/9 1886 i Kbhvn.; søn af stenhugger-mester Anders Larsen (død 1929) og hustru Maren f. Larsen (død 1925); gift (21/7 1918) m. Ane Christine L., f. 25/3 1896 i Gjærup, Jylland, datter af landmand Peter Christensen og hustru Margrethe f. Bang (død (1899).

Udlært som stenhugger i faderens firma C Winberg Stenhuggeri; elev af kunstakademiet; Håndværkerforeningens sølvmed. som stenhugger 1907; præmie i konkurrencen for udsmykning af kongetrappen på Christiansborg slot 1912; studierejse til Frankrig 1912; debuteret på Charlottenborg (en figur og en buste af faderen) 1914; udført reliefferne til mindesmærket for Olfert Fischer i samarbejde med arkitekt G B Hagen 1917; Eckersberg-medaljen for gruppen Luna besøger Endymeon 1928; udstillingspræ-mien for springvandsfigur 1931; præmie i konkurrencen om en springbrønd i Odense 1933; Det Anckerske Legat 1933; medl. af akademirådet 1934 samt af kunstnersamfundets jury 1940-43 og fra 1955; vicedir. for kunstakademiet 1955, vicepræsident for akademirådet fra 1956: medl. af bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer, af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund, af Charlottenborgs censurkomité 1937, 39, 40 og 41 samt af udstillingskomitéen; medl. af komitéen for den danske udstilling i Biennalen i Venezia; skulpturkonservator ved statens museum for kunst; førstepræmie i konkurrencen om et mindesmærke for de faldne under besættelsen i Kbhvns kommune.

Andre arbejder: Kulmanden (Vejle museum); figurerne til Nakskov banegård; relief til Sparekassen i Nakskov; gavlrelief til Sparekassen i Maribo; frontrelief til Aunede kapel; udsmykning af talerstolen på Himmelbjerget i samarbejde med professor A Rosen; Fiskermonumentet i Frederikshavn; Buste af min Moder (Aalborg museum); præsident William S Knudsen (General Motors); Christen Kold (Aarhus museum); monument over Grundtvigs første højskole »Marielyst« (Lersø Parkallé, Kbhvn.); Salomons Dom (Goteborg rådhus); en buste af H. M. kong Frederik IX; figurerne Caron og Neptun til Frederiksborgmuseets facade.

Adresse: Carl Johans G. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Hans W rektor; f. 20/1 1908 i Horsens; søn af bødker F V Larsen og hustru Johanne f. Hansen; gift (7/7 1934) m. Ase Øst L., f. 29/4 1915 i Harbin, Manchuriet, datter af direktør C C Hansen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Emilie f. Borre.

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. mag. 1932; studieophold i London, Paris og Grenoble; timelærer ved Frdbg. gymnasium 1928-32; kst. adjunkt ved Th. Langs skoler, Silkeborg 1932, adjunkt 1934, lektor 1945; rektor for Frederiksborg statsskole fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Een Verdens Hillerødafd. og for Mogens Poulsens Mindelegat.

Adresse: Parkv. 5, Hillerød.

LARSEN Hector vicepolitiinspektør, R., M.T.Kha.; f. 29/11 1893 i Skælskør; søn af husmand Niels Peter Larsen (død 1946) og hustru Elisabeth Marie f. Nielsen (død 1952); gift 1. gang (1924) m. Thyra Holca L., f. Sloth, død 1927; 2. gang (1931) m. Oda Helene L., f. Schou, f. 22/10 1903 i Silkeborg.

Beskæftiget ved landbruget; militærtjeneste 1913-19; politibetjent 1919; inspektionsbetjent 1932; overpolitibe-tjent 1935; lærer ved statens politiskole 1939; politiassist. 1941; politikommissær og leder af rigspolitichefens personalekontor for ordenspolitiet s. å.; vi-cepolitiinsp. 1954; arbejdede u. krigen som justitsministeriets repræsentant i Dansk Røde Kors' politiafd.

Adresse: Baunegårdsv. 1, Gentofte. LARSEN Helge kontorchef, R.; f. 26/11 1902 i Kbhvn.; søn af typograf Niels Larsen (død 1927) og hustru Anna f. Larsen (død 1944); gift (9/5 1930) m. Martha L., f. 23/4 1905 i Kbhvn., datter af skibsbygmester Ferdinand Svendsen (død 1908) og hustru Martha f. Petersen (død 1952).

Student (Vestre borgerdydskole) 1921; cand. polit. 1928; ansat i det statistiske departement 1921; afdelingschef ved A/S Dagbladet Politiken 1929; sekretær i det statistiske departement 1931, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1952, kontorchef fra 1956; sekretær i forligsinstitutionen 1937, i arbejds- og forligsnævnet 1940-45, i produktions- og råstofkommissionen 1937-44, i arbejdsmarkedskommissionen 1950-51 og 1954-56, for det af arbejds-og socialministeriet nedsatte udvalg vedr. arbejdstiden i landbruget 1952; medl. af og sekretær i arbejdsretskommissionen 1956.

Har redigeret: Dansk Folkeforsikrings-anstalt 1896-1936 og 1896-1946; Politi-ken's årbog Hvem-Hvad-Hvor. 1939 og senere udg.; Facts about Denmark, 1946 og senere udg.

Adresse: Sigbrits Allé 2, Kbhvn. S.

LARSEN Helge museumsinspektør, dr. scient., R., FM. i sølv; f. 25/2 1905 i Kbhvn.; søn af tæller i Danmarks Nationalbank Niels Larsen og hustru Anna f. Petersen (død 1952); gift (7/3 1931) m. Gerda L., f. 26/5 1907 i Ugilt, datter af skovrider Sixtus Claussen (død 1925) og hustru Maren f. Poulsen (død 1934).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1924, cand. mag. 1930; deltager i arkæologisk ekspedition til Vestgrønland s. å., i Treårs-ekspeditionen til Christian X's Land 1931-32, i Courtauld-ekspeditionen til Østgrønland 1935 og i Lauge Kochs Østgrønlands-ekspedition 1937; arkæologiske forskningsrejser til Alaska i 1939, 1941-42, 1945, 1948, 1949, 1950, til Vestgrønland 1953; inspektør II ved Nationalmuseet 1936, inspektør I fra 1946; till. leder af arktisk institut samt medl. af dets bestyrelse fra 1954; Associate curator of prehistoric archaeology ved American Museum of Natural History, New York 1943-45; visiting professor ved University of Alaska 1949-50.

Fellow of American Anthropological Association 1949; æresdoktor ved University of Alaska 1950; Fellow of The Arctic Institute of North America 1950; næstformand i bestyrelsen for Det grønlandske Selskab 1951-53, formand 1956; medl. af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland fra 1955, af det humanistiske udvalg u. ministeriet for Grønland fra 1955 og af Sco-resbysund-komitéen fra 1955; medl. af Det kgl. danske geografiske Selskabs råd 1952; modtog Loubat-prisen 1953 af Kungl. Vitterhets-, Historie och An-tikvitets-Akademien i Stockholm og Det kgl. danske geografiske Selskabs Hans Egede medalje 1955.

Litterære arbejder: Dødemandsbugten, an Eskimo Settlement on Clavering Island (i Meddelelse om Grønland, 1934); Archaeological Investigations in Knud Rasmussens Land (i Meddelelser om Grønland, 1938); Some Ancient Speci-mens from Western and Central Polyne-sia (i nationalmuseets skrifter, 1941); Ipiutak and the Arctic Whale Hunting Culture (s. m. Froelich Rainey, i Anthropological Papers of The American Museum, 1948); afsnittet Grønlænderne <1 Grønlandsbogen 1950); redaktør af

Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1950-52.

Adresse: Gyldenholms Allé 7, Gentofte.

LARSEN Henry snedkermester, grosserer; f. 15/6 1878 i Nyboder; søn af skibsbygger J A Larsen (død 1933) og hustru Lise f. Faxø (død 1936); gift 1. gang m. Lili L., f. Gunst (død 1935); 2. gang m. Yrsa Agnete L., f. Jungsø, f. 25/11 1908.

Snedkeruddannet på orlogsværftet; 5V2 års uddannelse i Tyskland, Schweiz, Frankrig, Italien og Østrig; snedkermesterborgerskab 1906; grossererborgerskab 1926.

Formand i bestyrelsen for A/S Snedkermestrenes Træ- & Finérskæreri; medstifter af og formand i bestyrelsen for Fællesudvalget for berejste Håndværkere i Danmark; næstformand i bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforening (æresmedlem 1957) og medstifter af dennes blomsterfond; medl. af bestyrelsen for Foreningen Kunst for Varer; medstifter af Svende- og Håndværkerhjems-fonden og af Håndværkernes Rejsefond (spareinstitution); administrator i sidstnævntes ejendom, Blågårds Plads 8-10 og i Berejstes Hus 1928-56; medarrangør af og administrator for møbeludstillinger i Teknologisk institut 1921, Industriforeningen 1922 og Udstillings-palæet 1923; formand i Foreningen for Berejste Håndværkere i Kbhvn. 1916-20 og 1923-51, derefter æresformand: redaktør af Berejstes Klubblad 1923-48, af Julegny 1922 og af Dansk Bohave 1924-25; æresmedlem af foreningen Dan i Hamborg og Svenska Eldbegångelsesfor-ening i Stockholm.

Adresse: Amagerbrog. 31, Kbhvn. S.

LARSEN Herluf rutebilchef ved danske statsbaner, R.; f. 1/10 1903 i Nyborg; søn af lokomotivfører Rasmus Larsen (død 1941) og hustru Dorthe f. Christiansen (død 1937); gift (26/5 1926) m. Karen Margrethe L., f. 7/5 1901 på Frdbg., datter af overassistent Marinus Møller (død 1930) og hustru Hertha f. Petersen (død 1941).

Trafikelev i Taulov ved danske statsbaner 1919, trafikassist. på Kbhvns hovedbanegård 1925, overtrafikassist. i generaldirektoratet 1943, trafikkontrollør smstds 1946. driftsleder ved rutebiltjenesten i Vejle 1950, chef for rutebilvæsenet u. generaldirektoratet 1954.

Adresse: Østerled 1, Kbhvn. Ø.

LARSEN Holger redaktør; f. 8/1 1880 i Nyborg; søn af fyrhøder Anton Larsen (død 1894).

I tapetsererlære i Odense, arbejdede som tapetserer i ind- og udland indtil 1909; forretningsfører ved Vejle Social-Demokrat 1909, redaktionssekr. 1914, redaktør ved samme blad 1918-46.

Flerårig formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Vejle; i 8 år medl. af Vejle kommunale hjælpekasse; i 12 år medl. af Vejle ligningskommission, i nogle år dens formand; formand i Arbejdernes Sygekasse i Vejle; i 26 år formand for Fortsættelsessygekassen for Vejle amt; folketingsmand for Vejlekredsen 1920-47; formand for finansudvalget 1935-47; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre til 1955, for Ortopædisk hospital i Kbhvn. og Århus og for Vejle By- og Amtssparekasse.

Adresse: Skyttehusg. 38, Vejle.

LARSEN Ingrid frue, R., M.T.Kha.p.p.; f. 12/9 1883 i Kbhvn.; datter af borgmester, by- og herredsfoged C C Rasmussen (død 1912) og hustru Mariane f. Gether (død 1936); gift (23/8 1907) m. fh. dommer A P Larsen (se denne).

Præliminæreks. (Rønne) 1900; formand for Dansk Kvindesamfunds Hillerødkreds 1931-41; næstformand for Dansk Kvindesamfund 1939, landsformand 1943-47, æresmedlem 1952; oprettet børneplejestationen i Hillerød 1938, dens formand til 1943; medl. af bestyrelsen for Frederiksborg Amtstidende til 1951, af Finlandshjælpens arbejdsudvalg 1940-49, af Civilforsvars-Forbundets hovedbestyrelse til 1950, af Danske Kvinders Nationalråd til 1949 og af Folkevirke; æresmedlem af den finske kvindeorganisation Unionen; medl. af arbejdsudvalget for World Friend-ship Association til 1950, af komitéen fra 1950; 1. suppleant til landstinget (Kons. Folkeparti) til 1950; medl. af afbetalingsudvalget 1947-50; af lukke-lovsudvalgene af 1946, 1947 og 1948 og af repræsentantskabet for Fonden til Fædrelandets Vel til 1955.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.T.; Fi.M.M.3.

Adresse: Slotsvænget 10, Hillerød.

LARSEN J direktør, R.p.p.; f. 2/4 1893 i Handbjærg; søn af husmand Jakob Larsen, Borbjerg, og hustru Kirsten f. Christensen (død 1917); gift (30/101926) m. tandlæge Mary L., f. 5/9 1898, datter af borgmester, sagfører Peter Dircks, Holstebro (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Lilli f. Harrsen (død 1933).

Uddannet ved landbrug; i købmands-lære; på handelshøjskole i et år; derefter kasserer i A/S Aalborg Foderstof-Import og i 5 år ansat i A/S R Wi-boltt's Frøavl og Frøhandel i Nakskov; medindehaver af og meddirektør i E Danielsen & Larsen A/S, Frøavl og Frøhandel, Nakskov 1922, senere hovedkontor i Kbhvn.; nu enedirektør i dette selskab; till. direktør i A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Tri-folium) fra 1937, adm. direktør 1940; direktør i A/S Dansk Frøhandel af 1935; formand i bestyrelserne for A/S Det jydske Frøavlskompagni, Randers, og Jydsk Markfrøkontor A/S, Randers, fra 1940; medl. af bestyrelsen for Central Compagniet, A/S, Middelfart fra 1945, af bestyrelsen for Dansk Frøhandlerfor-ening fra 1941 og af landbrugsministeriets udvalg for ind- og udførsel af frø; formand for Dansk Frøhandlerforenings oliefrø udvalg fra 1952.

Udenl. orden: B.K.5.

Adresse: Tesdorpfsv. 28, Kbhvn. F.

LARSEN Jens Peter professor, dr. phil., R.; f. 14/6 1902 på Frdbg.; søn af afdelingsingeniør R Larsen (død 1922) og hustru Termanna f. Husted (død 1947); gift (10/1 1948) m. eand. mag. Ruth L., f. 12/10 1924 i Kbhvn., datter af kapelmester, organist Mogens Woldike (se denne).

Student (Schneekloths skole) 1920; organisteks. 1923; mag. art. (musikvidenskab) 1928; dr. phil. 1939; under-visningsassist. ved Kbhvns universitet 1928; lektor 1939, professor i musikvidenskab 1945; bestyrer for Kbhvns universitets musikvidenskabelige institut; organist ved Vangede kirke 1930-45; lærer i messesang ved pastoralseminariet 1933, lektor smstds 1943.

Formand for Dansk Selskab for Musikforskning; medl. af Musikrådet, af bestyrelsen for Musikhistorisk museum og af kommissionen til afholdelse af musikpædagogisk eks.; censor ved det kgl. danske musikkonservatoriums afgangs- og diplomeks.; næstformand i selskabet Haydn-Institut, leder af sammes arkiv (Køln) og hovedudgiver af dets udgave af Haydns samlede værker; medl. af bestyrelsen for Georg-Friedrich-Handel-Gesellschaft (Halle).

Litterære arbejder: Messetoner (1935); Die Haydn Uberlieferung (disputats, 1939); Drei Haydn-Kataloge (1941); Weyses Sange (1942); Handel's Messiah (1957); medudgiver af Forslag til en dansk Højmesseliturgi (1943); medudgiver af Den danske Koralbog (s. m. Mogens Woldike, 1954); tidsskriftartikler; forsk, praktiske udgaver af kirkemusik m. m.

Adresse: Jægersborgv. 60, Lyngby.

LARSEN Johonnes kunstmaler; f. 27/12 1867 i Kjerteminde; søn af købmand J A Larsen (død 1910) og hustru Vilhelmine f. Bless (død 1910); gift m. malerinden Alhed L. (død 1927). datter af godsforvalter Warberg på Erikshaab og hustru f. Brandstrup.

Elev af Zahrtmann og Schwartz i kunstnernes studieskole; udstillede første gang 1891 på Charlottenborg; parthaver i Den frie Udstilling 1893-1915 og fra 1924.

Har malet: Graaænder (Hirschsprungs samling); Raager (smstds); Paafugle, Graagæs i Mose, Fuglebur og Ederfugle ved Sprogø (kunstmuseet); Tidligt For-aar og Aprilaften (Faaborgmuseet); Snevejr (Ribe museum); træsnit til Blichers Trækfuglene; tegninger til Johs. V Jensens Aarstiderne; illustreret E Lehn Schiølers Danmarks Fugle, Achton Friis' De Danskes Øer, De islandske Sagaer, Achton Friis' De Jyders Land, Fyn og Langeland i Danmarks store Øer, Digternes Danmark og Hans Hvass' Danske Fugle; billeder i museer i Odense, Maribo, Århus, Randers, Aalborg, Kerteminde, Kolding, Tønder, Sorø, Esbjerg, Vejle og Stockholm; frescomalerier i festsalen i Odense rådhus; Dønninger på Kjerteminde Bugt (statens museum for kunst).

Æresborger i Kerteminde 1947; æresmedlem af Svendborg Amts Kunstforening, af Fyens Stifts Kunstforening, af Den fynske Forårsudstilling, af Maribo Amts Kunstforening, af Grafisk Kunstnersamfund, af Danske Bladtegnere, af Museumsforeningen for Kerteminde og Omegn, af Jagtselskabet Fiilsø og af Dansk Havjagtforening; medl. af bestyrelsen for Faaborg museum; formand for bestyrelsen for museet i Kerteminde; medl. af det kgl. svenske Kunstakademi i Stockholm. Tildelt Thorvaldsens-medaljen 1941 og Winkel og Magnussens æreslegat 1953.

Adresse: Kerteminde.

LARSEN Johs. forstander; f. 19/3 1899 i Tornemark ved Sandved; søn af gårdejer Peter Larsen (død 1931) og hustru Hanne f. Hansen (død 1946); gift (6/1 1938) m. Birgit L., f. 25/1 1911 i Skien, Norge, datter af skibskaptajn Johan Iversen (død 1927) og hustru Marie f. Høiseth (død 1951).

På folkehøjskole 1917-18 og på landbrugsskole 1918-19; landbrugskand. 1921; lærer ved Tune landboskole 1921-23; præliminæreks. 1924; udvidet eks. i husdyrbrug fra landbohøjskolen 1925; lærer ved Tune landboskole 1925-28; konsulent i husdyrbrug u. De forenede Landboforeninger i Præstø amt 1928-31; lærer ved Tune landboskole 1931-34; konsulent i kvægavl u. De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1934-40; forstander for Tune landboskole 1940, medforstander fra 1946.

Medl. af folketinget (Venstre) 1945-50, af landstinget 1951-53 og af dettes finansudvalg i 1953; formand for Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening 1946-54, for Ramsø-Tune Herreds Landboforening 1951-53, for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1954 og for De samvirkende danske Landboforeninger s. å.; medl. af arbejdsrå-det 1954, af Landbrugsrådet og dettes præsidium s. å., af monopolrådet 1955 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957.

Adresse: Tune landboskole pr. Taastrup.

LARSEN Johs. E folketingsmand; f. 1/12 1892 i Vestermarie på Bornholm; gift (17/1 1919) m. Marie L., f. 19/5 1893 i Rønne.

Udlært som mekaniker 1911 og arbejdede som sådan til 1932; højskoleophold 1913-14; forretningsfører for Genforsikringen af Begravelseskasser, Bornholm-afd. 1936-39; skatterådsformand for Neksø skattekreds 1940-45, for Rønne skattekreds 1945-52.

Formand for Aaker-Aakirkeby socialdemokratiske Forening 1919-37, for Socialdemokratiets kredsorganisation, 2. kreds 1929-45 og amtsorganisation på Bornholm fra 1942; medl. af Aaker sogneråd 1925-37; i en årrække formand for Aaker-Aakirkeby Sygekasse; med en afbrydelse medl. af Bornholms amtsråd siden 1935; medl. af landstinget 1942-51, af folketinget fra 1951 og af landsskatteretten fra 1952.

Adresse: Haslev. 30, Rønne.

LARSEN Jørgen kontorchef, dr.-ing.. R.; f. 28/1 1903 i Berlin; søn af civilingeniør HEL Larsen (død 1941) og hustru Eva f. Metz (død 1931); gift (19/3 1932) m. Hanna L., f. 2/3 1905 i Berlin, datter af konrektor Johannes Lilge (død 1951) og hustru Frieda f. Verslinier (død 1946).

Student (Berlin) 1921; diploming. fra den tekniske højskole Berlin-Charlotten-burg 1926; ansat ved De tyske Rigs-baner 1927, Reichsbahnbaumeister 1931-33; assistent i jernbane- og tunnelbygning ved Berlins tekniske højskole 1928-31, kst. professor smstds 1932-33; dr.-ing. (Schienenbruche) 1931; ekstra-ing. ved statsbanerne 1934, ingeniør 1937, baneing. II i generaldirektoratet 1942, ved 1. distrikt 1944, baneing. I og chef for 4. banesektion i Næstved 1945, sektionsing. 1946, kontorchef i generaldirektoratet (1. banekontor) 1950.

Medl. af statsbanernes eksamenskom-mission og tjenestetidsnævn fra 1950 og af fl. udvalg u. statsbanerne samt af dansk standardiseringsråd fra 1956.

Medarbejder ved Den lille Salmonsen. Den nye Salmonsen, Hagerups Konversationsleksikon og Raunkjærs Konversationsleksikon.

Adresse: Smakkegårdsv. 1 A, Gentofte.

LARSEN Jørgen Elkjær departementschef, statsrådssekretær. R'.p.p.; f. 15 2 1912 i Kbhvn.; søn af købmand J M Larsen (død 1929) og hustru Elna f. Frederiksen; gift (6/4 1939) m. Gudrun Kamma L., f. 9/12 1912 i Kbhvn., datter af fabrikinspektør Hagbard Bidstrup (død 1936) og hustru Kirstine f. Mortensen (død 1953).

Student (Østre borgerdydskole) 1931; cand. jur. 1938; studierejse til USA i 1947; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1938, sekretær 1940, fuldmægtig 1945, ekspeditionssekr. 1950; departementschef i statsministeriet og stats-rådssekr. 1952; till. sekretær i finansministeriet 1939-41, i generalsekretariatet for regeringens beskæftigelsesudvalg 1941-43 og i prisdirektoratet 1943-46; ministersekr. i landbrugsministeriet 1945-50 og i statsministeriet 1950-52.

Medl. af bestyrelsen for Minesterial-foreningen 1944-52 og af ministeriernes filmudvalg 1951-52; tilforordnet lønningsrådet 1952, næstformand 1957; medl. af forvaltningsnævnet 1952 og af stednavneudvalget 1952; medudgiver af Statshaandbogen 1952; medl. af kommissionen for Danmarks fiskeri og havundersøgelser 1953; formand i forretningsudvalget for Turistforeningen for Danmark 1953; medl. af bestyrelsen for dansk-islandsk fond 1953; formand for Det dansk-færøske Kulturfond 1954; medl. af direktionen for Wilhelmine-Stiftelsen 1954 og af forretningsudvalget for Fonden til Fædrelandets Vel 1955. Medredaktør af værket Centraladministrationen 1848-1948. Udenl. orden: S.Kr.2. Adresse: Smakkegårdsv. 151. Gentofte.

LARSEN Kai Edvard redaktør. R.: f. 30/6 1901 i Århus; søn af grosserer J P Larsen (død 1947) og hustru Anna Petrea f. Jacobsen; gift (20/12 1923) m. Astrid Mathilde L., f. 18/10 1901 i Sønderborg, datter af købmand Chr. Rode (død 1914) og hustru Mathilde f. Danielsen (død 1944).

Præliminæreks. 1917; elev ved Aar-husposten og Holbæk Amts Avis; studierejser i udlandet; medarbejder ved Dybbøl-Posten 1919, ansvarlig redaktør af bladet og direktør for A/S Dybbøl-Posten 1931-56; redaktør ved den sammensluttede venstrepresse i Nordslesvig fra 1956; direktør for A/S Dy-Po-Tryk fra 1956; redaktør af det grænsepolitiske tidsskrift Nord & Syd.

Formand for Sønderborg Danske Samfund 1940-45; sekretær for De sønder-jydske Danske Samfund fra 1941; medl. af Sønderborg byråd 1946-54; formand for foreningen Enigheden; medl. af forsk, bestyrelser, bl. a. af bestyrelsen for Jernfondet.

Har skrevet: En sønderjydsk Høvding (1927); Blandt Kampens Mænd (1929); Dansk og Tysk i Nordslesvig 1920-1945 (1945). Har udsendt fem bøger u. titlen »Vort Grænseland« i besættelsesårene med skildringer af den aktuelle nationalpolitiske situation i Nordslesvig samt en række lokalhistoriske skrifter. Adresse: Rådhustorvet 3, Sønderborg. Sommerbolig: »Hjemle«. Mindebjerghav pr. Kirkehørup.

LARSEN Kaj overlæge, dr. med.: f. 20/7 1905 i Høng; søn af godsekspeditør ved statsbanerne HAM Larsen (død 1941) og hustru Inger Marie f. Petersen; gift (11/6 1938) m. Gerda L., f, 29/7 1913 på Frdbg., datter af pianosnedker Ole Knudsen (død 1955) og hustru Ane f. Andersen (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. eks. 1931; dr. med. 1939; specia-listanerk. (intern medicin) 1941; uddannelse i intern medicin og epidemiske sygdomme på rigshospitalet og Blegdamshospitalet 1933-45; overlæge ved Vejle amts og bys sygehus, med.-epid. afd. 1945; till. konsulent i med. sygdomme ved Fredericia by og amtssygehus 1950.

Har skrevet: Om Forandringer i Elec-trocardiagrammet hos Sunde og Syge under experimental Iltmangel (disputats, 1939); desuden ca. 40 vidensk. artikler, særlig om hjertesygdomme i danske, skandinaviske og amerikanske tidsskrifter.

Adresse: Fredericiav. 21, Mølholm,

Vejle.

LARSEN Kaj Laurits overingeniør, car.d. poIyt.,R.; f. 26/4 1909 i Ringsebølle; søn af prokurist Laurits Larsen og hustru Thomasine f. Rasmussen; gift (28/7 1935) m. Gerda L., f. 8/12 1907 i Kbhvn., datter af Carl Nilsson og hustru Marie f. Jørgensen.

Student (Nykøbing F.) 1928; cand. polyt. 1934; hjælpeing. i post- og telegrafvæsenet s. å.; ingeniør i 1. ingeniørdistrikt 1937, telegrafing. smstds 1941; overflyttet til generaldirektoratet som kst. kontorchef 1943; kontorchef i 2. tekn. kontor s.å.; overing. og chef for kabelingeniørtjenesten fra 1953; lærer ved forsvarsakademiet.

Har skrevet forsk, tidsskriftartikler.

Adresse: Harrestrupvang 16, Kbhvn.

Valby.

LARSEN Karl direktør, redaktør; f. 18/2 1898 i Fuglebjerg; søn af købmand Søren Larsen (død 1926) og hustru Frederikke f. Hansen (død 1931); gift (27/10 1929) m. Eli Nørklit L., f. "25/7 1906 i Holstebro, datter af dyrlæge N Chr. Nørklit Jensen (død 1943) og hustru Anna f. Nielsen (død 1937).

Ansat i Dansk Forsikrings A/S Con-stantia og Assurancefirmaet Oscar Re-chendorff 1912, fuldmægtig 1920, medindehaver af firmaet Oscar Rechendorff fra 1934; direktør i A/S Constantia fra 1947; till. redaktør af Assurancetidende 1920-38; forretningsfører for og medredaktør af Assurandøren fra 1939; redaktør af Dansk Forsikrings-Aarbog fra 1920 og af Dansk Forsikrings-Stat fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for A/S Constantia fra 1931 og af udvalget for cykletyveriforsikring fra 1936; medl. af bestyrelsen for KFUM's Boldklub 1916-26.

Adresse: Vodroffslund 3. Kbhvn. V.

Sommerbolig: Hovedv. 26, Søvang.

St. Magleby.

LARSEN Karl maler; f. 18/4 1897 i Kbhvn.; søn af lygtetænder Chr. Larsen (død 1953) og hustru Helene f. Jensen; gift (28/2 1920) m. Bertha L., f. 28/11 1899 i Kbhvn.. datter af politibetjent Otto Christensen (død 1901) og hustru Kjersti f. Månson.

På Teknisk skole 1912-13, haft malerskole 1925-33 og været på kunstakademiets dekorationsskole 1929; udstillet fra 1916; medl. af sammenslutningen »De 4« 1921; ophold i Sydfrankrig 1921-25.Tildelt Eckersberg-medaljen 1919 og Vilh. Pachts kunstnerbolig 1929. Billed på statens museum for kunst og på Oslo museum; stentøjsarbejder til Den kgl. Porcelainsfabrik 1940-50; studerede mosaik i Ravenna 1950 og i Rom 1951; studierejse til Spanien 1952, til Sicilien og Grækenland (Tunis-mosaikker) 1954.

Værker: En Trappegang; sydfranske landskaber; portrætter og opstillinger; mosaikker; solur (bassin, Kunstindustrimuseet) ; stentøj (Kunstindustrimuseet); glasmosaik (Bispebjerg urnehal); vægdekoration (Kbrivns amtsgård).

Adresse: Pachts Bo, Vejlesøv. 37,

Holte.

LARSEN Karl Oluf overvejingeniør, cand. polyt. R1.; f. 17/7 1899 i Græsted; søn af gårdejer Lauritz Larsen (død 1946) og hustru Marie f. Olsen (død 1953); gift (22/7 1926) m. Esther L., f. 2/10 1901 i Hjørring, datter af læderhandler Alfred N Gamst (død 1952) og hustru Marie f. Clausen (død 1946).

Cand. polyt. 1924; enkstraing. ved de danske statsbaner s.å.; ingeniør ved overvejinspektoratet 1934, i ministeriet for off. arbejder 1937, afdelingsing. smstds 1946, overvejing. i vejdirektoratet, ministeriet for off. arbejder 1949.

Formand for eller medl. af forsk, af ministeriet for off. arbejder og justitsministeriet nedsatte udvalg vedr. vej -og tærdselsspørgsmål; formand for tilsynsrådet ved dansk vejlaboratorium og for Guldborgsundbrokommissionen; medl. af skolerådet for Den internationale højskole, Helsingør.

Adresse: Tårbæk Strandv. 59 M.

Klampenborg.

LARSEN Knud afdelingsleder, cand. mag.; f. 6/5 1912 i Næstved; søn af kommunelærer Chr. Larsen (død 1955) og hustru Margrethe f. Kamstrup (død 1948); gift (7/6 1935) m. malerinden Rigmor L., f. 13/2 1913 på Frdbg., datter af grosserer Peter Knudsen (død 1925) og hustru Elisabeth f. Røssel.

Student (Haslev) 1931; cand. mag. (naturhistorie og geografi) 1943; timelønnet assistent ved dansk biologisk station, afd. for ferskvandsfiskeri 1934, honorarlønnet assistent smstds 1938, fast vidensk. assistent 1945; afdelingsleder ved Danmarks fiskeri- og havundersøgelser, afd. for ferskvandsfiskeri, fra 1952.

Har skrevet forsk, fiskeribiologiske afhandlinger samt tre små fiskerihåndbøger: Smaavandsfiskeri (1945), Krebsebogen (1947) og Laks og laksefiskeri (1950).

Adresse: Bagsværdv. 51, Kongens Lyngby.

LARSEN Knud bibliotekar; f. 18/1 1895 i Frederiksborg slotssogn; søn af forpagter H C Larsen (død 1939) og hustru Johanne f. Hansen (død 1949); gift (9/9 1933) m. Ellen L., f. 18/6 1908 i Rønne, datter af kaptajn P Westh (død 1938) og hustru Julie f. Jensen (død 1936).

Student (Frederiksborg) 1914; cand. theol. 1920; eks. fra statens biblioteksskole 1921; studierejser til Tyskland, Frankrig, Italien og Sverige; bibliotekar ved Købmandsskolens bibliotek fra 1920 og ved Handelshøjskolens bibliotek fra 1922; lærer ved Købmandsskolen og dertil knyttede skoler 1921-57 og ved statens biblioteksskole 1933 -56; lektor ved Danmarks biblioteksskole fra 1957; bibliograf ved UNESCO's bibliotek i Paris 1948-49.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Biblioteksforenings gruppe D fra 1955, for gruppe E og af fællesrepræsentationen for den samlede danske bibliotekarstand 1934-46; medl. af statens komité vedr. overcentralen for folkebibliotekerne fra 1939, af FID's og FID/ IFLA's uddannelseskommissioner fra 1953 og af eksamenskommissionen for handelsskolerne fra 1954.

Litterære arbejder bl. a. Regensianerne 1895-1919 (s. m. Kristian Muller, 1923); Stenoniana (s. m. V Meisen, 1933); Dansk Biblioteksfører (1936); Nicolai Stenonis Opera Theologica I-II (s. m. G Scherz 1941-47); Boghandelens bibliografi (1943, 2. udg. 1951); Bibio-teksorientering (1943, 2. udg. 1954); Om Udbytte af Læsning (1944); Hages Håndbog for handel og industri I-II (6. udg. 1944, 7. udg. 1954 s. m. Per Boesen); Handelsvidenskabelig Studieklub 1920-45 (1945); National Bibliogra-phical Services (Paris, 1953, fransk og spansk udg. 1955, arabisk udg. Cairo, 1956); tidsskriftartikler om Niels Stensen, Frederik Rostgaard og om biblioteksvæsen.

Adresse: Vangeledet 99, Virum.

LARSEN Knud kontorchef, R'.p.p.rf. 27/12 1905 i Berlin; søn af civilingeniør HEL Larsen (død 1941) og hustru Eva f. Metz (død 1931); gift (8/8 1934) m. Gurli L., f. Madsen, f. 16/7 1909 i Kbhvn.

Student (Berlin) 1924; cand. jur. 1932; fg. sekretær i indenrigsministeriet s.å.; sekretær 1934, fuldmægtig 1938, ekspe-ditionssekr. 1942, kontorchef 1944.

Till. fg. sekretær ved statspolitiet 1935-38, hos rigspolitichefen 1938-39; fuldmægtig ved statsinventariekommis-sionen 1939-49; revisor ved Landmandsbankens hypotekafd. 1944; medl. af udvalget for ekstraordinære industriarbejder m. v. 1944-45; formand for indenrigsministeriets udvalg ang. afviklingen af den tyske værnemagts benyttelse af fast ejendom 1945-46; formand for udvalget for indkvarteringserstat-ning 1945-52; medl. af dispensations-nævnet vedr. tysk og japansk ejendom 1946-52 og fra 1956. af civilforsvarsrådet 1957 og af administrationen for Julius Skrikes Stiftelse 1955; næstformand i FN's særlige udvalg ang. flygtninges og statsløses retsstilling jan.-febr. 1950, formand juli s. å.; præsident for diplomatisk konference i Geneve ang. flygtninges retsstilling 1951 og for diplomatisk konference i New York ang. statsløses retsstilling 1954; delegeret i Grækenland for FN's højkommissær for flygtninge 1952-53.

Translatør i tysk 1927; juridisk oversætter; medl. af translatøreksamens-kommissionen 1955.

Har skrevet: Nordisk Statsborgerret (1944); Indfødsretslovene I-II (1948); artikler om statsborgerret i forsk, tidsskrifter og håndbøger.

Udenl. ordener: Gr.G.1.3.; S.N.3.

Adresse: Frdbg. Allé 34, Kbhvn. V.

LARSEN Kr. murermester, R.DM.; f. 1877 på Orø; søn af husmand Laurits Larsen (død 1928) og hustru Kirstine f. Petersdatter (død 1933); gift 1. gang (30/5 1903) m. Nanna L., f. 11/5 1878, død 1935, datter af friskolelærer Kr. Kirk (død 1911) og hustru Marie f. Petersen (død 1917); 2. gang (3/3 1937) m. Bodil L., f. 26/2 1898, datter af købmand Peter Hansen Bech (død 1941) og hustru Dagmar (død 1922).

Først ved landbruget, senere i murerlære; elev på Vallekilde højskole 1897-98 og 1898-99; på Teknisk skole i Kbhvn. 1900-01; arbejdede i Norge i 1899 og i Tyskland 1901; selvstændig virksomhed i Hellerup fra 1902.

Medl. af bestyrelsen for A/S Asnæs Teglværk fra 1917, for Gjentofte Sogns Murermesterforening 1917-39 og vurderingsmand til ejendomsskyld 1921-35; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1921-33; af bestyrelsen for A/S Hellerup og Omegns Bank fra 1922, formand fra 1938, af bestyrelsen for A/S Strandvejs-Gasværket 1924-34 og for A/S Frederiksholm Tegl- og Kalkværker fra 1926; medl. af Grundvigskirkekomitéen og bygningskyndig tilsynsførende ved kirkens opførelse 1928-42; medl. af repræsentantskabet for Østifternes Kreditforening fra 1932; næstformand 1954 -56; formand for Gjentofte Sogns Haand-værkerforening 1935-41 og for Borgerhjemmet i Gentofte kommune 1935-51; medl. af Kbhvns amtsråd 1935-50; medl. af bestyrelsen for fællesrepræsentationen for Dansk Håndværk og Industri 1937-48 og af Erhvervenes skat-telovsudvalg 1939-55; handelskyndigt medl. af østre landsret 1939-48; stifter af og formand for stiftelsen Kilde-gaardsparken, Lyngbyv. 339-341.

Adresse: Duntzfelts Allé 6, Hellerup.

LARSEN L overretssagfører; f. 26/6 1878 i Volstrup; søn af gårdejer Niels Larsen og hustru Marie f. Jensen; gift (10/11 1905) m. Elna L., f. 25/11 1881, datter af grosserer C T Larsen, Kbhvn., og hustru Christiane f. Mæhl.

Student (privat dimit.) 1897; cand. jur. 1902; sagfører i Frederikshavn fra 1905: overretssagf. 1908; till. direktør i Frederikshavns og Omegns Sparekasse 1920-53.

Medl. af bestyrelsen for 6. sagførerkreds 1925-30, formand 1928-30; medl. af sagførerrådet 1937-41.

Adresse: Frederikshavn.

LARSEN Lars Hansen professor, R1.; f. 12/3 1890 i Lundby; søn af gårdejer Hans Larsen (død 1945) og hustru Johanne f. Petersdatter (død 1925); gift (27/4 1918) m. Ragnhild L.. f. 9/8 1889 i Høng, datter af højskoleforstander Anders Jørgensen (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Marie f. Lomholt (død 1924).

Ved landvæsenet til 1910; landbrugs-kand. 1913; lærer ved Høng højskole 1913-16; fortsættelseskursus ved veterinær- og landbohøjskolen 1916-18; konsulent for De samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift 1918-23 og for De samvirkende sjællandske Landboforeninger 1923-34; professor i husdyrbrug ved veterinær- og landbohøjskolen 1934 og forstander for landøkonomisk forsøgslaboratoriums kvægforsøgsafd. fra 1934; studierejser i Tyskland, Østrig, Holland, England, Norge, Sverige, Finland, USA, Frankrig og Italien.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1919-31 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; tilsynsførende med de danske landboforeninger i Sydslesvig 1945-50; næstformand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1948, formand fra 1949; formand for Sydslesvigsk Udvalgs Ejderindsamling 1950.

Har skrevet: De samvirkende fynske Hesteavlsforeningers Jubilæumsskrift (1918); Stambøger om Køer og Tyre af rød dansk Malkerace henholdsvis bind IV-XIV og bind XXXII-XXXVIII: De sjællandske Landboforeningers Beretninger om Afkomsundersøgelser (1924-34): Die Rindviehzucht in Danemark (1929); Kostaldens Hygiejne (1931); Fællesregi-ster over afkomsundersøgte Tyre (1936); Nye danske Landbrugsbygninger (1939); Håndbog i kvægets avl, fodring og pleje (1940); Beretninger fra Landøkonomisk Forsøgslaboratorium; Sydslesvig-diskussionen 1849; tidsskriftartikler m. m.; redaktør af Landbrugets Ordbog 4. udg. (1951-52).

Adresse: Frederiksborgvej, Roskilde.

LARSEN Laurits maler, R.; f. 14/11 1898 i Kbhvn.; søn af gårdejer Niels Larsen og hustru Valborg Vibeke f. Johansen (død 1925); gift (27'4 1939) m. Gerda Margrethe L., f. 17/11 1913 i Kbhvn., datter af læge, dr. med. Alfred Lindahl (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Gerda f. Wærum.

Uddannet på teknisk skole i Kbhvn.; studierejser til Norge 1922, Holland, Spanien og Marokko 1927-28, Frankrig 1931, 32, 36 og 37 og Italien 1937; udstillet 1. gang på Charlottenborg 1922; tegneudstilling på statens museum for kunst 1940-41, sommerudstilling smstds 1941; repræsenteret på den nordiske kunstudstilling i Århus 1941 og på den officielle danske kunstudstilling i Oslo 1946.

Medl. af censurkomiteen for Charlottenborgudstillingen 1939-47 og af bestyrelsen for samme fra 1947, formand fra 1953; medl. af akademiet fra 1946, af kunstnersamfundets jury fra 1946, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet fra 1947 og af Kunstforeningens bestyrelse fra 1950.

Malerier: Landskaber, Sydfrankrig (1931); Vindue (1939); Dame, sort Kjole, Lampelys (1940); Haven (1944); Opstilling (1945); Model (1946); repræsenteret på provinsmuseer; portrætter af oldermand Johs. Steffensen (Kbhvns Maler-Iaug) og udenrigsminister Christmas Møller (folketinget).

Adresse: V-Voldg. 90, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Klostermosegårdsvej,

Helsingør.

LARSEN Laur. S børsinspektør, R.; f. 28/12 1888 i Magleby, Møen; søn af gårdbestyrer Chr. Larsen (død 1939) og hustru Karen Marie f. Petersen (død 1935); gift (3/8 1913) m. Anna Melitha L., f. 29/3 1891 i Kbhvn., datter af fabrikant H P Ravn (død 1929) og hustru Karen Elisabeth f. Bach (død 1955).

Ansat som kontorassist. i Grosserer-Societetets Komite 1905, børsbogholder 1912, børsinsp. 1933.

Adresse: Trondhjemsg. 4, Kbhvn. Ø.

LARSEN Marinus togfører; f. 28/7 1893 i Vadum; søn af husmand Kristian Larsen (død 1934) og hustru Mariane f. Jensen (død 1933); gift (27/5 1917) m. Emma L., f. 22/8 1897 i Volstrup, datter af bagermester Johs. Mathiasen (død 1936) og hustru Boline f. Hansen (død 1948).

Landmand til 1913; ophold på Roskilde højskole og Brunsvik højskole i Dalarne; ansat ved jernbanerne fra 1913.

Formand for Socialdemokratiet i Kolding 1931-56 og for partiets kredsorganisation for Koldingkredsen fra 1956; medl. af Kolding byråd fra 1930, viceborgmester 1937-50; medl. af bestyrelsen for centralbiblioteket og museet i Kolding; formand for Foreningen af danske Eksportmarkeder fra 1938, for Den sydøstjydske Elektricitetssamle-skinne fra 1939, for Skærbækværkets bestyrelse 1943-50, for Sammenslutningen af danske Havne fra 1944 og for købstædernes kommunale elektricitetsværker fra 1954; medl. af tilsynsrådet for Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn fra 1954; formand for skolehjemmet Landerupgaard ved Tavlov; medl. af folketinget 1939-45 og fra 1947, medl. af folketingets lønudvalg; formand for folketingets sukkerudvalg; medl. af landsnævnet for omnibus- og fragtmandskørsel m. m.

Adresse: Ejlersv. 26, Kolding.

LARSEN Niels Bjørn solodanser, fh. balletmester, R.p.p.; f. 5/10 1913 i Kbhvn.: søn af restauratør Peter Bjørn Larsen (død 1951) og hustru Thyra f. Jacobsen; gift (13/8 1945) m. pianistinde Elvi Henriksen, f. 6/6 i Birkenwerder, datter af musiker, artist Sophus Henriksen (død 1944) og hustru Nelli f. Braatz.

Uddannet på Det kgl. Teaters balletskole; studierejser til Paris og London; balletdanser ved Det kgl. Teater 1937, solodanser 1942; lærer i dansk og plastik ved Det kgl. Teaters dramatiske elevskole 1946; balletinstruktør smstds 1947; konstitueret balletmester ved Det kgl. Teater 1951, udnævnt 1953, afsked 1956; med orlov fra Det kgl. Teater på tourne med Trudi Schoop Comis Ballet 1936-37 (i Amerika) og 1938-39; startede eget balletkompagni (Niels Bjørn Balletten) 1940, forestillinger i Kbhvn., provinsen, Sverige og Holland; leder af Pantomimeteatret i Tivoli fra 1955.

Hovedroller: Matrosen i Gudindernes Strid; Amerikaneren Brown i Gaucho; Viderik i Et Folkesagn; Angakok i Qarrtsiluni; Coppelius i Coppelia; Ko-Iingen i Kolingen; Musikeren i Episode; Du Puy i Livjægerne paa Amager; Mad-ge i Sylfiden.

Har iscenesat balletterne Den detroniserede Dyretæmmer (1944), Sylvia (1948), Drift (1951) og Lunefulde Lucin-da (1954); på Tivolis Pantomimeteater: Till Uglspil (1954) og Flitter (1956); har komponeret danse til operetterne Oklahoma (1949), Show Boat (1949), Annie get your Gun (1950) og Kiss me Kate (1951).

Udenl. ordener: I.F.3.; N.O.N.5.

Adresse: Egernv. 12, Kbhvn. F.

LARSEN Osvald direktør for handelsskoleundervisningen, K.DM.; f. 18/1 1889 i Kbhvn.; søn af maskinsnedker P Larsen; gift m. Ingeborg L., datter af ingeniør E Blem.

Student (Gammelholms latinskole) 1907; cand. mag. 1915; pædag. eks. 1917, 19 og 20; lærer ved Købmandsskolen; adjunkt ved Metropolitanskolen 1919; direktør for handelsskoleundervisningen 1929.

Formand for handelsskolerådet og for eksamenskommissionen for handelsskolerne; medl. af handelsministeriets tilsynsråd for handelshøjskolerne; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Handels-undervisningens Fremme; medl. af lærlingerådet og af lærlingekommissionen.

Har udg.: Undervisningslære for Handelsskolen.

Adresse:Høeghs Allé 6, Gentofte.

LARSEN Otto landsretssagfører, kredit-foreningsdirektør; f. 27/7 1890 i Randers; søn af bankdirektør Søren B Larsen (død 1922) og hustru Jenny Camilla f. Grønbech (død 1947); gift (2/6 1921) m. Dorthea Kirstine L., f. 27/4 1891 i Fredensborg, død 1955, datter af købmand Niels L Andersen (død 1926) og hustru Karen f. Nielsen (død 1905).

Student (Randers) 1908; eand. jur. 1915; by- og herredsfuldm. i Næstved 1917; dommerfuldm. i Rougsø herred, Randers 1919; sagfører i Randers 1928; landsretssagf. 1932; medl. af direktionen for Ny jydske Kjøbstad Creditforening i Århus 1941, adm. direktør fra 1955.

Medl. af repræsentantskabet for Ny jydske Kjøbstad Creditforening 1929-41, næstformand 1937-39, formand 1939-41; medl. af direktionen for Mørke Bank 1928-32; næstformand i bestyrelsen for Banken for Randers og Omegn 1939-48 og for 8. sagførerkreds 1939-41.

Adresse: Heibergsg. 27, Århus.

LARSEN Ove stiftamtmand, K.DM.p.p.; f. 2/3 1895 i Kbhvn.; søn af kvartermester Chr. Larsen (død 1933) og hustru Marie f. Larsen; gift (17/8 1930) m. Valborg L., f. 16/4 1906 i Kbhvn., datter af tobakshandler C C Andersen (død 1936) og hustru Ida f. Nielsen (død 1942).

Ansat i Kbhvns belysningsvæsen 1911-17; student (privat dimit.) 1914; cand. jur. 1920; ansat i indenrigsministeriet s. å.; sekretær 1923; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. 1938; kontorchef 1939; direktør for statens bygningsdirektorat 1943; stiftamtmand over Kbhvns og Roskilde stifter og amtmand over Kbhvns amt 1952.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Byplanlaboratorium fra 1934, for Dansk Brændselskontrolforening 1938-53, derefter for Dansk Kedelforening, for Det bornholmske Ejendomsselskab A/S fra 1945 og for Dybbøl Mølle fra 1950, af landsudvalget for KFUM's soldatermission i Danmark fra 1950, af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab fra 1953, formand fra 1957 og af statsinventarie-kommissionen fra 1954; formand for byudviklingsudvalget for Køgeegnen fra 1954 og for Roskildeegnen fra 1956.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; Æt.S.2.

Adresse: Frederiksholms Kanal 28,

Kbhvn. K.

LARSEN Paul Siesfrid direktør, civilingeniør; f. 18/1 1898 i Kbhvn.; søn af bogtrykker Niels P Larsen (død 1927) og hustru Anna f. Larsen (død 1944); gift (4/9 1925) m. Karen L., f. 9/8 1901 i Kbhvn., datter af skibsbygmester Ferdinand Olhoff Svendsen (død 1908) og hustru Martha f. Petersen (død 1951).

Student 1918; cand. polyt. 1924; kontorist i arbejderforsikringsrådet 1914-18; tilsynsførende ingeniør hos Lytz-hflft og Christensen, Aabenraa 1925; projekterende ingeniør hos Scott & Urner, Rio de Janeiro 1925-27, hos Chri-stiani & Nielsen smstds 1927, ved hovedadministrationen i Kbhvn. 1938, un-derdir. smstds 1940-46, 1950-53 og fra 1957, underdir. i Christiani & Nielsen Corporation, New York 1940-49, direktør for samme fra 1949.

Adresse: Vejlesøv. 19, Holte.

LARSEN Poul professor, dr. phil.; f. 30/10 1909 i Højby på Sjælland; søn af inspektør L H Larsen og hustru Anna f. Jørgensen (død 1913); gift (30/1 1932) m. Ellen L., f. 16/2 1909 i Kbhvn., datter af tobakshandler Jens Mikkelsen og hustru Karen f. Klinker.

Student (Lyngby statsskole) 1928; mag. scient. (plantefysiologi) 1934; dr. phil. 1944; studieophold i USA 1946-47; vidensk. assistent ved Danmarks tekniske højskoles laboratorium for mikroskopi og mikrobiologi 1933-48; vidensk. assistent, senere amanuensis ved Kbhvns universitets plantefysiologiske laboratorium 1936-49; professor i plantefysiologi ved University of Chicago 1949-52; docent i botanik ved universitetet i Bergen 1952, professor smstds 1955

Medl. af Sigma Xi, Chicago 1950, Selskapet til Vitenskapenes Fremme, Vitenskapelig Avd., Bergen 1953 og Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1956; medl. af bestyrelsen for Dansk botanisk Forening i 1948 og for Nordisk Forening for Fysiologisk Botanik fra 1953.

Har skrevet: Beta-indolyl Acetalde-hyd som Væksthormon hos højere Planter (disputats, 1944); Plantelivet, Botanik for Seminarier og højere Skoler (s. m. V Abrahamsen og T W Bocher, 1948, 3. udg. 1954); afhandlinger, bl. a. om rødkerne i bøg, stofproduktion hos planter, vækstregulerende stoffer og om geotropisme.

Tildelt det Thott'ske Legat 1937.

Adresse: Professorvegen 14, Minde

(ved Bergen), Norge.

LARSEN Poul V bankdirektør; f. 20/4 1902 i Middelfart; søn af skoleinspektør A H Larsen (død 1948) og hustru Marie f. Andersen (død 1956); gift (10/5 1927) m. Erna L., f. 31/12 1905 i Ølstykke, datter af skotøjshandler A H Andersen (død 1944) og hustru Marie f. Andersen.

Ansat i Varde Bank, Esbjerg 1918; direktør i Privatbanken for Viborg og Omegn A/S 1940; direktør i Kolding Folkebank A/S fra 1956.

Formand for Landsforeningen Dansk Arbejde, Viborg afd. 1942-55; kommunal revisor i Viborg 1954-55.

Adresse: Castenskjoldsv. 31, Kolding.

LARSEN R A civilingeniør; f. 3/10 1905 i Holme sogn ved ÅrLus; søn af anlægsgartner Olaf Larsen og hustru Christiane f. Mortensen (død 1945); gift (17/3 1930) m. Elisabeth Charlotte L., f. 5/12 1908 i Sønderborg, datter af købmand Jens Fr. Tingleff (død 1950) og hustru Auguste f. Frandtzen.

Student (Århus katedralskole) 1923; cand. polyt. 1928; ansat hos Monberg & Thorsen s. å., hos Kampsax, Tyrkiet 1929-31; medindehaver af Larsen & Nielsen Constructor A/S fra 1931.

Medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening, af bestyrelsen for Byggecentrum, af bestyrelsen for Byggeriets Maskinstationer A/S og af bestyrelsen for Entreprenørforeningen (næstformand i 12 år); censor ved Danmarks tekniske højskole.

Adresse; Kildev. 10, Rungsted Kyst.

LARSEN Robert direktør, konsulent, R. DM.p.p.; f. 2/12 1880 i Kbhvn.; søn af gårdejer i Virum Peter Larsen (død 1908) og hustru Karen f. Andersen (død 1916); gift (12/8 1907) m. Alice L., f. i Vieil Moutier, Frankrig, datter af Narcisse Holuigue (død 1918) og hustru Maria f. Pruvost (død 1945).

Præliminæreks. (Schneekloths skole); ansat ved statsbanerne 1897-99, i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab i Newcastle 1899, i Libau 1900, i Caiais 1901, i Leningrad 1904, i Kbhvn. 1912, forstander for selskabets telegrafskole til 1919, chef i sekretariatet 1919, un-derdir. 1939, konsulent fra 1943.

Medl. af bestyrelsen for Alliance Francaise 1932, formand 1946-51.

Udenl. ordener: F.S.S.2.; F.Æ.L.4.; Le.S.3.

Adresse: Sofiev. 22, Hellerup.

LARSEN S C arkitekt, fh. forstander; f. 19/3 1886 i Varde; søn af møllebygger Hans Larsen (død 1919) og hustru f. Sørensen (død 1913); gift 1. gang (8/5 1914) m. Cecilie L., f. 25/6 1887, død 1927, datter af tidl. ejer af Ribe Amtstidende Valdemar Brendstrup (død 1925) og hustru Oline f. Olsen (død 1895); 2. gang (22/4 1936) m. Johanne Marie, f. 12/11 1900, død 1952, datter af sagfører Lyster og hustru f. Petersen.

Afgang som arkitekt fra kunstakademiet; modtog 1920 første præmie i en konkurrence om et alderdomshjem for Frdbg. kommune og 1922 1. præmie i en konkurrence om opførelsen af et apotek, posthus og rådhus i Nørresundby.

Lærer ved kunstakademiets arkitek-turskole 1924-35; forstander ved Det tekniske Selskabs skoler 1935-56; medl. af censurkomitéen for Charlottenborgudstillingen 1926-41 og af akademirådet 1940-46; medl. af den af undervisningsministeriet i 1943 nedsatte arki-tektuddannelseskommission.

Adresse: Dr. Mundts V. 7, Farum.

LARSEN Svend direktør, statsaut. revisor; f. 7/11 1892 i Odense; søn af kirkebetjent L Larsen (død 1914) og hustru Caroline f. Hansen (død 1924); gift (22/11 1917) m. Elisabet L., f. 2/9 1895 i Vejle, datter af købmand August Hertzum (død 1935) og hustru Anna f. Hertzum.

Udgået fra Esbjerg kommuneskole 1906; praktisk uddannelse i regnskabsvæsen; ansat i J Villemoes' kulimport-forretning i Esbjerg 1907, ved Vejle Dampvæveri 1910-14; indkaldt til sikringsstyrken 1914-17; kontorchef ved de Henckelske virksomheder i Kalundborg 1917, medhjælper ved likvidationen af disse virksomheder 1921-23; ansat i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1923, underdir. 1949. direktør 1956; statsaut. revisor 1929; censor ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1935-56.

Har skrevet: Kredit- og Hypotekforeningernes Regnskabsvæsen og Revision (i Haandbog i Kredit- og Hypotekfor-eningsforhold, bind II. 1944).

Adresse: Ny vej 6, Kbhvn. V. LARSEN Svend kontorchef, R.; f. 17/2 1907 i Rom, Jylland; søn af gårdbestyrer, murer Carl Peter Larsen og hustru Anna Marie Kirstine f. Christensen (død 1950); gift (31/3 1934) m. Nanna L„ f. 16/3 1909 i Karlstad, Sverige, datter af låroverksadjunkt, fil. lic. Oskar Parydon Moberg og hustru Hedda f. Lindeli (død 1931).

Student (Frederiksborg) 1926; cand. jur. 1933; sekretær i hovedrevisoraterne i finansministeriet 1935, kontorchef 1952; till. revisor af folketingets regnskab 1954.

Adresse: Bredev. 33, Virum.

LARSEN Svend museumsdirektør, cand. mag., R.; f. 3/3 1905 i Odense; søn af redaktionssekretær Karl Larsen (død 1936) og hustru f. Hansen (død 1946); gift (3/9 1932) m. Margrethe L., f. 8/12, datter af skræddermester P Frydenlund (død 1954) og hustru f. Hansen.

Student (Odense katedralskole) 1923; cand. mag. 1930; assistent ved Odense bys museer 1931. inspektør 1939, direktør for samme 1946.

Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Fyns Stift fra 1934, Foreningen af danske Kunstmuseer fra 1939, H C Andersen-Samfundet fra 1940, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening fra 1946 (formand fra 1952), Skandinavisk Museumsforbund fra 1950, Danmarks Folkeminder fra 1951 og Dansk historisk Fællesforening fra 1952; medl. af undervisningsministeriets museumsnævn fra 1952.

Har skrevet; Et Provinsmuseums Historie (1935); Sygehuse i Odense (1937); Graabrødre Hospital og Kloster i Odense (1939); H C Andersen (dansk og engelsk udg. 1949); Niels Larsen Stevns og H C Andersen (1955); afsnit i »Fyens Disconto Kasse 1846-1946«, »De fyenske Købstæders Brandforsikring« (1950) og »Spare- og Laanekas-sen for Bogense og Omegn« (1954); har udg.: H C Andersen og Odense (1933); H C Andersens Brevveksling med Henriette Hanck (1946) og H C Andersens Moder (1947); redaktør af »Anderse-niana« fra 1941 og af »Fynske Minder« fra 1951. Adresse: Birkev. 23, Odense.

LARSEN Svend rektor, R.p.p.; f. 28/10 1899 i Kbhvn.; søn af købmand Ernst Larsen (død 1935) og hustru f. Sundstrøm (død 1919); gift (3/8 1930) m. Gerda L., f. 2/7 1905 på Læsø, datter af købmand, konsul Holger Axelsen (død 1951) og hustru Marie f. Lund (død 1946).

Student (Vestre borgerdydskole) 1917; cand. theol. 1924; lærer ved Stenhus kostskole 1924, adjunkt 1926; rektor smstds 1931.

Medl. af bestyrelsen for De private Gymnasieskolers Rektorforening 1937 og for Holbæk Musik- og Teaterforening 1936; medl. af Tveje Merløse sogns menighedsråd 1945, formand 1949.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Stenhus kostskole pr.

Holbæk.

LARSEN Tage seminarieforstander; f. 9/5 1909 på Frdbg.; søn af cellist Peter Larsen (død 1955) og hustru Karla f. Petersen (død 1952); gift (7/6 1935) m. klinikchef, tandlæge Ingrid L., f. 2/7 1909 på Frdbg., datter af overlærer Lorentz Hellung (død 1936) og hustru Camilla f. Roelsen (død 1943).

Student (Frdbg. gymn.) 1927; cand. mag. 1934; univ. guldmed. i fysik 1937; mag. scient. 1939; timelærer ved Frdbg. gymnasium 1934, adjunkt smstds 1936-40; lærer ved KFUM's seminarium 1939-45, ved Danmarks tekniske højskoles forberedelseskursus fra 1940; amanuensis ved Kbhvns universitets biofysiske laboratorium 1940-49; lærer i fysik ved Danmarks lærerhøjskole 1944-57; forstander for statsseminariet på Emdrupborg fra 1949.

Censor ved Danmarks farmaceutiske højskole 1949-55; medl. af kommissionen til afholdelse af adgangseks. til civilingeniørstudiet, det farmaceutiske studium og tandlægestudiet fra 1941; censor i fysik ved lærereks. 1948-50, ved faglærereks. 1952-57; medl. af bestyrelsen for Foreningen af videnskabeligt uddannede Tjenestemænd ved de højere Læreanstalter 1943-48 og for Dansk Magisterforening 1946-51; medl. af fol-keuniversitetsudvalget fra 1947; medstifter af Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde 1943; medl. af udvalget vedr. oprettelse af et pædagogisk forskningsinstitut 1950 og af byggeudvalget vedr. Emdrupborg 1951.

Har skrevet vidensk. afhandlinger om biofysik; lærebøger i fysik.

Adresse: Emdrupborg, Emdrupv. 105,

Kbhvn. NV.

LARSEN Thorvald teaterdirektør, R.DM. p.p.; f. 17/12 1892 i Kbhvn.; søn af boghandler Carl Larsen (død 1926) og hustru Eline f. Bluitgen (død 1949); gift (25/10 1930) m. skuespillerinde Ingeborg Skov, f. 22/2, datter af auktions-direktør N H Skov (død 1904) og hustru forfatterinde Agnes Skov f. Ambrosen (død 1927).

Var ved boghandelen til 1918; inspektør for den danske afd. på den internationale bogudstilling i Leipzig 1914; elev ved Odense Teater 1918; skuespiller ved provinsturneer 1919-21; direktør for provinsturnéer 1921-27; direktør for Odense Teater 1927-35, for Folketeatret i Kbhvn. fra 1935; meddirektør ved Det ny Teater, Kbhvn. 1939-40, 41-43 og 44-56, enedirektør for samme 1940-41 og 1943-44.

Formand for Teaterdirektørforeningen fra 1940; medl. af justitsministeriets udvalg til undersøgelse af privatteatrenes forhold 1938-41, til revision af dette 1949-51, af teaterkommissionen af 1954 samt af teaterrådet fra 1940; medl. af bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond (Det ny Teater) og for Selskabet for dansk Teaterhistorie.

Har udg.: håndbogen Scenisk Kunst (1917); komedien Jul i Købmandsgaar-den (s. m. Sophie Breum, 1936); har skrevet lejlighedsspillet Kongelig Naa-de (i anledning af 100 året for det kbhvnske privatteaters oprindelse. 1948).

Udenl. ordener: F.O.A.; N.St.O.3'.; S.N.3.

Adresse: Nørre Voldg. 50, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Bakkehuset, Bjergene

pr. Faarevejle.

LARSEN Valdemar ingeniør, fabrikant; f. 8/10 1882 i Kbhvn.; søn af værktøjsfabrikant H P Larsen (død 1919) og hustru Hannah f. Mortensdåtter (død 1930); gift (4/3 1912) m. Astrid L., f. 5/7 1884 i Kbhvn., datter af købmand Jens Hansen (død 1926) og hustru Angelika f. Pabst Jensen (død 1928).

I smedelære 1897-98; studier ved polyteknisk læreanstalt 1899-1902 og på højskoler i udlandet 1902-03; løjtnant i artilleriet 1904-08 og i rytteriet 1908-16; oprettede eget firma, Vald. Larsen, 1908; grundlagde Dansk Staalvarefabrik i 1915, A/S Dansk Staal Industri og A/S Elektro-Staal i 1917, adm. direktør for disse selskaber til 1920; overtog faderens firma, H P Larsen (grundlagt 1740), i 1919 og driver dette s. m. firmaet Vald. Larsens Metalværk.

Har udarbejdet forsk, metallurgiske processer, herunder fremstilling af blokaluminium og møntmetal af gi. alumin. folier; fremstillede som den første i Norden alle metallegeringer i blokke I ved raffinering af gammelt metal.

Forfattet og udg.: Metaller og Metallegeringer I og II.

Formand i bestyrelsen for A/S Aars-lev Sav-og Hammerværk 1918-20; medl. af bestyrelsen for A/S Ry Mølles Fabriker 1918-21; medl. af bestyrelsen for Metalforeningen, Børsen, af prisudvalget fra 1929 og af bestyrelsen for L.A.B.'s Spildindsamling for Kbhvn.

Adresse: Søndermarksv. 16, Kbhvn.

Valby.

LARSEN Victor overlæge, dr. med., M.T. Kha.p.p.; f. 14/6 1900 i Esbjerg; søn af direktør, konsul Chr. Larsen (død 1929) og hustru Marie f. Larsen (død 1954); gift (29/6 1929) m. Mimi L., f. 23/1 1900 i Århus, datter af kaptajn Emanuel Michelsen (død 1937) og hustru Karen f. Poulsen.

Student (Esbjerg) 1918; med. eks. 1925; reservelæge ved sygehuset i Ringsted; ansat ved forsk, kbhvnske hospitaler; assistent ved kommunehospitalets øjenafd., senere 1. reservelæge; vikariater bl. a. i Thorshavn; læge i ØK 1928 og 1930; specialistanerk. (øjensygdomme) 1932; prakt. i Kbhvn.; dr. med. 1933; overlæge ved Kbhvns amts sygehus' øjenafd. 1939; dr. h.c., Grenoble 1955; studierejser til Paris og Strasbourg; kystskippereks. 1931.

Formand for Grundejerforeningen for Skodsborg og Omegn og for Esbjergensersamfundet; vicepræsident i Alliance Francaise; medl. af bestyrelsen for Hovedstadens Ejendomsselskab 1941-43; medstifter af Frankrigshjælpen og medl. af dennes arbejdsudvalg; Conseiller Me-dical ved den franske ambassade; formand for Dansk oftalmologisk Selskab 1950-53; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde's Kbhvns afd. og af dansk standardiseringsråd (beskyttelsesbriller og hospi-talsbelysning).

Har foruden doktordisputatsen skrevet en række vidensk. arbejder; kronikker i Politiken og Berlingske Tidende.

Modtaget guldmed. fra Académie Nationale de Médecine, Paris og den franske Pasteur-medalje; æresdoktor ved universitetet i Caen 1957.

Ejer af Rødskinnegaard.

Udenl. ordener: F.S.P.2.; F.Æ.L.4.; Ne.E.M.l.

Adresse: Strandv. 114, Skodsborg.

LARSEN Viktor sagfører; f. 17/10 1893 i Køge; søn af arbejdsmand Niels Larsen og hustru Marie f. Olsen; gift (25/5 1917) m. Bianca L., f. 23/7 1894 i Bandholm, død 1953, datter af kaptajn H C Andersen og hustru Kirstine f. Nielsen.

Godsfuldm. ved stamhuset Egholm 1913-15; assistent ved kunstakademiets forvaltning 1915-18; exam. jur. 1918; sagfører i Nykøbing F. fra 1921.

Formand i bestyrelsen for A/S Macke-prangs Boghandel, for A/S Dansk Bygnings Assurance, for A/S L P Jappe's Eftf., for A/S Spiralen, for A/S Træ- og Finérhandelen, Nykøbing F., for A/S Brødrene Clausen, Toreby, for A/S Auto-Compagniet, Nykøbing F., for A/S Axel Hansen, Nykøbing F., for Ejendomsakts. Strandgaarden og for Ejendomsakts. af 6. Nov. 1951 samt for A/S H C Andersen, Manufaktur en Gros, Frdbg.; medl. af bestyrelsen for A/S Hans Henrichsen & Co., for A/S F Kryger & Co., for A/S K Sidenius samt for Industri- og Håndværkerforeningen, for Borgerstiftelsen og for fritidshjemmene i Nykøbing F.; medl. af tilsynsrådet for Nykøbing F. Sparekasse; medl. af retsplejeudvalget 1940-43. Adresse: Bøtøv. 97, Bøtø pr. Væggerløse.

LARSEN Vilh. direktør; f. 20/2 1889 i Næstved; søn af maskinfører Hans Larsen og hustru Elisabeth f. Johansen-Muth; gift 1. gang (27/4 1913) m. Karen Eleonora L., død 1938; 2. gang (11/8 1940) m. Anne-Margrete L., f. 9/4 1915 i Skelby, datter af gårdejer J Carl og hustru.

Uddannet som typograf 1903-08; bogholder ved Næstved Tidende 1908, forretningsfører 1917, direktør 1932.

Medl. af hovedbestyrelsen for Venstres Ungdom 1915-19; forretningsfører for A/S Dansk Folkestyre 1916-34 og for tidsskriftet Dansk Frøavl 1917; medl. af bestyrelsen for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen 1918-43; formand for foreningen Provinsbladenes Forretningsledere 1941; næstformand for A/S Matzens Cliché-Anstalt, Kbhvn. 1929; medl. af Næstved byråd og af direktionen for Ostenfeldtske Stiftelse 1931-37 og af Næstved havnebestyrelse 1933-37; næstformand for bogtrykfagets svendeprøvekommission 1938-43; formand for A/S Næstved Havnepakhus 1945-49. Adresse: Ringstedg. 13, Næstved. Sommeradresse: Enøhus pr. Karrebæksminde.

LARSEN William amtsforvalter; f. 7/5 1890 i Hillerød; søn af skomagermester L P Larsen og hustru Anna Marie f. Christiansen (død 1947); gift (30/10 1918) m. Ella L., f. 27/8 1893 i Faaborg, datter af mægler Peter M Hansen (død 1931) og hustru Elna f. Storm (død 1944).

Realeks. (Frederiksborg); ansat på Hillerød kæmnerkontor 1908; fuldmægtig ved Kronborg skovkasse og amt-stuefilialen i Esrum 1912; assistent ved Frederiksborg amtstue 1917; fuldmægtig ved Thisted amtstue 1925, ved Frederikssund amtstue 1933 og ved Kbhvns amtstue 1937; amtsforvalter ved Bornholms amtstue 1942, ved Frederikssund amtstue 1954; till. amtslig-ningsinsp. for Bornholms amt 1946-54.

Næstformand i Thisted ligningskommission 1929-33; medl. af Frederikssund byråd 1936-42; skatterådsformand for Frederikssund skattekreds 1937-42; næstformand for Rønne ligningskommission 1943-46.

Adresse: Frederikssund.

LARSEN William billedhugger, R.: f. 15/5 1884 i Kbhvn.; søn af maler HP Larsen (død 1924) og hustru Caroline f. Ambeck (død 1911); gift 1. gang (29/10 1910) m. Frida L., f. 19/9 1887 i Kbhvn., død 1929, datter af tømrermester C Frost; 2. gang (14/4 1931) m. Ebba L„ f. 14/4 1890 i Kbhvn., datter af konservator ved statens museum for kunst C C Andersen (død 1906) og hustru Elisabeth f. Wienberg (død 1939).

Udlært metaltekniker; arbejdede i udlandet 1904-08 og hos kgl. hof-bronce-støber L Rasmussen 1912-17; elev på kunstakademiet 1912, afgang herfra 1917; assistent ved kunstakademiets billedhuggerskole 1919-48; konservator ved Ny Carlsberg Glyptotek fra 1948; assistent ved nationalmuseets konserve-ringsanstalt; studiereiser til Italien 1920, 1951 og 1955, til Belgien og London 1924, til Grækenland 1927, til Konstantinopel 1930 og til Sicilien 1937; udstillet på Charlottenborg fra 1911. Tildelt Eckersberg-medaljen 1930.

Medl. af censurkomitéen ved Charlottenborg 1920, 1924, 1925, 1930 og 1941.

Har udført forsk, statuetter: bl. a. Eva (Nationalmuseet i Stockholm); Badende Kvinde (Horsens museum); Kvinde med Fad (Århus museum); Ung Pige (Randers museum), samt en del medaljer.

Adresse: Vejlesøv. 68, Holte.

LARSEN William sognepræst, R.p.p.; f. 8/12 1898 i Tejn på Bornholm; søn af fiskeeksportør Emil Larsen og hustru Oline f. Jensen; gift (8/5 1923) m. Eli Anker, f. 8/12 1899 på Juelsgaard i Bodilsker, datter af gårdejer H Anker Larsen og hustru Olivia f. Sommer.

Student (Rønne) 1916; cand. theol. 1922; ordineret medhjælper i Nakskov-Branderslev 1922-25 ; sognepræst i Karleby-Horreby 1925-33; sognepræst ved Set. Markus kirke i Aalborg og i Sønder Tranders 1933.

Formand for kredsforbundet af KFUM og K i Lolland Falsters stift 1929-33, for Dansk Missions Selskabs kredsforbund for Falster og Østlolland 1929-33, for Indenlandsk Sømandsmission fra 1934, for Sønder Tranders skolekommission og menighedsråd og for Set. Markus sogns menighedsråd; formand for bestyrelsen for Dansk Missions Selskabs kredsforbund for Aalborg og omegn til 1942; medl. af bestyrelsen for Nordisk Østmission og af udvalget for den grønlandske kirkesag.

Har udg.: Verdensrevolution-Verdensvækkelse (1935); Kirken paa Korset (1935); Ret Kurs (Sømandsmissionens jubilæumsskrift, 1945); For fulde sejl (festskrift i anledning af sømandsmissionens 50 års jubilæum, 1955); artikler i dagspressen og kirkelige blade.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Ø-Allé 31, Aalborg.

LARSEN V P kontorchef, R1.; f. 3/4 1890 i Kbhvn. søn af entreprenør Niels Larsen (død 1897) og hustru Ane Marie f. Petersen (død 1927); gift (12/7 1919) m. Rigmor Johanne L., f. 28/9 1892 i Flauenskjold, datter af dyrlæge F G Meyer (død 1953) og hustru Johanne Maria f. Biering (død 1933).

Præliminæreks.; overassist. i danske statsbaners 1. distrikt 1933, fuldmægtig i generaldirektoratet 1939, eks-peditionssekr. 1942, kontorchef 1945.

Forstander for jernbaneskolen 1947-51; formand for statsbanernes eksa-menskommission 1951.

Adresse: Chr. Winthers V. 2, Kbhvn V.

LARSEN-LEDET Lars redaktør, forfatter; f. 10/9 1881 på Overgaard ved Løkken; søn af gårdejer Chr. Larsen (død 1908) og hustru Tine f. Ledet (død 1931); gift (1/5 1908) m. journalist Nielsine L-L (forfatternavn: Grethe Mill), f.23/11 1884 i N-Hadsten, død 1955, datter af karetmager Hans Brøchner Blicher Nielsen (død 1937) og hustru Margr. f. Madsen (død 1905).

Præliminæreks. 1897; Askov højskole 1902; kursus i Paris 1902, i Oxford 1903; journalist 1895; redaktionssekr. ved Vendsyssel-Tidende 1897-1901 og 1903; lokalredaktør af Vends. Tid. og Aalborg Amtstidende i Brønderslev 1901-02; redaktionssekr. ved Jysk Morgenblad 1905-06; redaktør af Afholdsdag-bladet 1906-40; direktør for A/S Den danske Afholdspresse 1925-33, eneudgiver fra 1934; udgiver og redaktør af Afholdsbladet 1940-47, æresmedlem af bestyrelsen 1948; forretningsfører for IOGT's verdensloge og redaktør af The International Good Templar 1934-52.

Formand for De unges Valgret i Vendsyssel 1899-1902; stifter af Provins-Journalistforeningen (senere Dansk Journalistforening) 1900, medl. af bestyrelsen 1900-02, 1912-13 og 1914-15, æresmedlem 1950; starter af kommuneaf-stemningsbevægelsen i Danmark 1907; medl. af Det radikale Venstres hovedbestyrelse 1912-21 og af Viby sogneråd 1917-21; Det radikale Venstres kandidat ved folketingsvalgene i Århus 1913 og 1920; Socialdemokratiets kandidat i Sæby 1935; medl. af The World Prohi-bition Federations forretningsudvalg fra 1911, dens europæiske sekretær fra 1921; medl. af bestyrelsen for IOGT i Danmark 1912-47, derefter æresmedlem af bestyrelsen, leder af verdenslogens politiske arbejde 1920-36; æresmedlem af verdenslogens styrelse 1952; vicepræsident i The World League against Alcoholism fra 1919; formand for Pus-syfoot-Selskabet fra 1922; medl. af bestyrelsen for Danske Afholdsselskabers Landsforbund fra 1922, næstformand 1935-39, formand 1939-44; æresmedlem af bestyrelsen 1944; medl. af præsidiet for Le eonseil international contre ral-coolisme 1931-35; formand for Foreningen for Filmskultur i Århus 1930-32; sekretær i Foreningen af jydske Obligationsejere i Jydsk Landhypotekforening 1932-33 og 1936-43, formand 1943 -57; medl. af regeringens alkoholkommission 1934-46; formand for Forældrerådenes Landsorganisation 1941-43, ekstraordinært medl. af bestyrelsen 1943-45; medl. af præsidiet for Een Verden 1949 og af Een Verdens nationale komité 1956; som journalist og foredragsholder berejst de fleste europæiske, afrikanske og amerikanske stater.

Har skrevet: Menneskeværd og Menneskeret, en bog om kvindesagen (1903); Vejen, skuespil (1905); Fra Sahara nord-paa, rejseskildringer (1909); Krokampene (10 oplag på dansk, tysk og engelsk, 1910); Bitten, fortælling for børn (1911); Fuzzy and his comrades (engelsk og irsk, 1912); Haandbog i Alkoholspørgs-maalet (10 oplag, 1912); The World War against Kaiser Alcohol (1923); Galskabens Land, roman, s. m. H Bergstedt (8 oplag på dansk, svensk, tysk og russisk, 1925); The World Situation (1927); Legislative Progress (1930); Legislation against Alcohol (1933); »Fyrretyve Totter Hø, 40 Artikler i 40 Aar« (1935); Temperance Legislation (1936); Good Templary through Hundred Years (1951, oversat til norsk og hollandsk); Mit Livs Karrusel, I Bondedreng (1945), II Ung Journalist (1947), III Vagabonderende Journalist (1948); IV Fast i Aarhus (1949); V Aandelig Handelsrejsende (1950); VI Stridsmand (1952); VII Redaktør og Forfatter (1954); VIII Dumpekandidat m. m. (1955); IX Globe-trotter (1956); X Ægtemand, Fader og Bedstefader (1957); talrige artikler og pjecer på dansk, engelsk og tysk.

Adresse: Kongsvang pr. Århus.

Sommerbolig: Klommi pr. Løkken.

LARSSEN Carl Otto Rolf oberst, K'.DM. HTH.p.p.; f. 20/5 1873 i Kbhvn.; søn af ingeniørkaptajn O K Larssen (død 1873) og hustru Fanny f. Westrup (død 1909); gift (23/10 1903) m. Anna Emilie L., f. 10/12 1880 i Århus, datter af overretssagfører J Høegh-Guldberg (død 1907) og hustru Johanne f. Burmeister (død 1930).

Student (Frederiksborg) 1891; cand. phil. 1892; sekondløjtn. i artilleriet 1895; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1910; tjenstg. i krigsministeriet 1909-11, i generalstaben 1918-23, i den franske hær 1920 og 1922 og i den norske hær 1922; oberstløjtn. 1923; chef for feltartilleriets befalingsmandsskoler 1923-25 og for 3. artilleriafd. 1925-30; oberst og chef for hærens officersskole 1930; afsked 1938.

Formand i bestyrelsen for Artilleri-officersforeningen 1930-33 og for Det krigsvidenskabelige Selskab 1936-37; præsident i Alliance Francaise 1945-46; leder af Grænseforeningens kontor 1940-44.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; S.Kr.2.; Stb.B.E.5.; Tun.N.1.2.

Adresse: Rosenv. Sideallé 7, Kbhvn.Ø.

LASSEN Aksel redaktør; f. 18/10 1909 i Ribe; søn af skotøjshandler Hans A Lassen (død 1939) og hustru Nielsine f. Hansen (død 1950); gift (16/5 1936) m. Yelva L., f. 10/1 1912 i Esbjerg, datter af modelsnedkermester Hans Rosendahl (død 1954 )og hustru Petra f. Sørensen (død 1951).

Student (Ribe) 1928; journalist ved Sydvestjylland og fra 1933 ved Vestkysten i Esbjerg og Varde og som korrespondent i London; ved Kristeligt Dagblad 1935, som politisk medarbejder siden 1945; folketingskronikør ved statsradiofonien fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Journalistforbundet 1947-51.

Adresse: Nørretofte Allé 14, Kbhvn.

Valby.

LASSEN Carl August fh. stads- og havneingeniør, civilingeniør; f. 24/2 1882 i Århus; søn af overbanemester Andreas Lassen (død 1919) og hustru Elise f. Christensen (død 1923); gift 1. gang (14/1 1909) m. Sophie L., f. 1/4 1880 i Viborg, død 1940, datter af overretssagfører Viggo Hindberg (død 1901) og hustru Nielsine f. Schougaard (død 1930); 2. gang (4/5 1946) m. Frida L., f. 15/6 1906 i Randers, datter af overassistent F Jensen og hustru Flavia f. Andersen.

Cand. polyt. (bygningsing.) 1906; volontør ved Det danske Hedeselskabs kulturtekniske afd. 1906-07; ingeniør-assist. ved Gentofte kommune 1907-11; stads- og havneing. samt bygningsinsp. i Kolding 1911-52; har foretaget studierejser i Udlandet.

Formand for bestyrelsen for Stads-og Havneingeniørforeningen i Danmark 1935-41; næstformand for bestyrelsen for museet på Koldinghus; sagkyndig i h. t. byplanloven; repræsentant i Landsrådet for Bykultur; tekn. sagkyndig for landvæsenskommissioner; æresmedlem af Kolding Sømandsforening 1937.

Har skrevet: Kolding Havns Historie (1943).

Adresse: Skovhøj 1, Kolding.

LASSEN Emil Victor Schau fh. godsejer, R.,D.r.K.H.p.p.; f. 11/8 1893 i Roskilde; søn af godsejer A F J C Lassen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Ebba f. Schau (død 1931); gift 1. gang (25/11 1919) m. Suzanne Marie Signe L., f, 19/6 1888 på Aalholm, død 1953, datter af hofjægermester, kammerherre, greve Frederik Raben-Levet-zau (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Suzanne Raben-Levetzau (død 1946, se Kraks Blå Bog 1943); 2. gang (14/9 1955) m. Helen L., f. Eames, f. i Hamburg, steddatter af direktør Henry L Doherty og hustru Grace f. Rarden.

Student 1911; landvæsenselev 1911-14; forvalter 1915-17; sekondløjtn. i livgarden 1915; besidder af Høvdings-gaard 1917-29 og af Bækkeskov 1929-36.

Driftsleder på avlsgårdene Aalholm, Bremersvold, Lekkende, Beldringe og Høvdingsgaard 1929-32; medl. af tilsynsrådet i Sparekassen for Præstø og Omegn fra 1930; medl. af repræsentantskabet i Dansk Skovforening 1933, af dens bestyrelse 1934 samt medl. af handelsudvalget for samme 1926-36, formand 1934; medl. af bestyrelsen for Skovbrugets Forening til Støtte for Handelen med Bøgegavntræ 1934; formand for bestyrelsen og kommitteret for A/S Dansk Skovindustri, Næstved fra 1933; formand i bestyrelsen og kommitteret for A/S Vedexea, Næstved fra 1944; konservativ folketingskand. i Sorø-Ringsted kredsen 1932, 1935, 1939 og 1943; formand for udvalget til indtegning af fadderskaber i Danmark for børn af faldne finske soldater 1941-50.

Officier Observateur ved den internationale Ikkeindblandings-Kommission på fransk-spanske grænse 1938-39; fandrik, løjtnant og kaptajn i dansk frivilligt korps og dansk Finlands batl. u. den finsk-russiske vinterkrig 1939-40.

Udenl. ordener: Fi.B.F.M.l.; Fi.B.H.; Fi.Fr.4. med sværd; Fl.K.M. 39-40 Fi.L.22.; Fi.r.K.2.

Adresse: Madison, New Jersey, USA

og Quinchimali, Las Condes, Santiago,

Chile.

LASSEN Erik museumsinspektør; f. 9/11 1913 i Kbhvn.; søn af administrator Christian Lassen (død 1954) og hustru Gudrun f. Zahle; gift (12/4 1944) m. Ingrid L., f. 27/2 1914 i Goteborg, datter af Arthur C:son Percy og hustru Kerstin f. Beckman.

Assistent ved Kunstindustrimuseet 1935; inspektør II 1941, inspektør I 1949; redaktør af kunstbladet Aarsti-derne 1946-52.

Medl. af bedømmelseskomitéen for Godt Bogarbejde 1943-50; The Gillen-der lectures, Metropolitan museet, New York 1950-51; forestod kunstakademiets jubilæumsudstilling 1954.

Har skrevet: Huse i Danmark (1941); De danske dronningers guldtoilette (s. m. Gudmund Boesen, 1955); artikler om kunst og kunsthåndværk i fagtidsskrifter.

Adresse: Amalieg. 29 B, Kbhvn. K.

LASSEN Erik Pers kontorchef, R'.p.p.; f. 18/1 1902 i Kbhvn.; søn af justitiarius i højesteret, dr. jur. Niels Lassen (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Henriette f. Pers (død 1908); gift (17/11 1928) m. Anna L., f. 16/2, datter af direktør, fabrikant Niels P Bruun (død 1935. se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Emma f. Dichman (død 1951).

Student (Metropolitanskolen) 1920; cand. jur. 1927; fg. sekretær i ministeriet for sundhedsvæsen 1928, i socialministeriet 1929, fastansat 1931, fuldmægtig 1936; ekspeditionssekr. i ar-bejds- og socialministeriet 1941; kontorchef smstds 1946, i socialministeriet 1953; till. sagførerfuldm. 1929-31; mi-nistersekr. 1931-40; juridisk medarbejder i direktoratet for sygekassevæsenet 1940-46.

Næstformand i hovedbestyrelsen for Det nordiske administrative Forbund; titulært medl. af l'Institut international des Sciences administrative, Bruxelles, medl. af den herunder nedsatte prak-tisk-administrative komite og af den danske sektion af institutet; medl. af Lillerød sogneråd 1943-50 og af bestyrelsen for Socialpolitisk Forening fra 1941.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; N.St.O.31.; S.N.3.; S.V.31.

Adresse: Allerød.

LASSEN Flemming arkitekt: f. 23/2 1902 i Kbhvn.; søn af kaffebrænderiejer, kunstmaler H V Lassen (død 1929) og hustru Ingeborg f. Winding (død 1907); gift (28/12 1926) m. Irene L., f. 8/5 1903, datter af sognepræst Chr. Christensen (død 1935) og hustru Rosine f. Hellmuth (død 1938).

Deltog i opmålingen af Vitskøl kloster 1924 for nationalmuseet; studierejser i Tyskland, Holland, Belgien, England, Frankrig, Italien og Grækenland; medl. af Akademisk Arkitektforening 1933; tildelt Ny Carlsbergfondets rejsestipendium 1937, Eckersberg-medaljen 1940, Gentofte kommunes præmie. 1941, Knud V Engelhardts Mindelegat 1942, Frdbg. kommunes præmie 1943 og Zacharias Jacobsens Legat 1943; 1. præmie i konkurrencen om Slagelse rådhus (s. m. Ejner Graae, 1948); lærer ved kunstakademiets bygningsskole fra 1951.

Har opført Fremtidens Hus på Forumudstillingen 1929 og Søllerød rådhus (s. m. Arne Jacobsen, 1942); Nyborg folkebibliotek (s. m. Erik Møller, 1939); sømandsstiftelsen »Bombebøssen«s nybygning (s. m. P N Sølling, 1956); Parkskolen i Ballerup (s. m. Kjeld Bentzen og Ejner Graae, 1956); har endv. opført villaer og sommerhuse og tegnet møbler, tæpper og sølvtøj.

Adresse: Kaas Allé 15, Hellerup.

Sommerbolig: Knud Rasmussens Vej,

Asserbo pr. Frederiksværk.

LASSEN H C A professor, overlæge, dr. med., R., M.T.Kha.p.p.; f. 2/8 1900 på Frdbg.; søn af artillerikaptajn N A Lassen (død 1939) og hustru f. Boldsen; gift 1. gang (1924, ægteskabet opløst 1953); 2. gang (16/12 1953) m. Nora Vera L., f. 17/10 1922 i Batavia, datter af civilingeniør Paul Brøndsted (død 1936) og hustru f. Melnikoff.

Student (Metropolitanskolen) 1918; med eks. 1924; dr. med. 1931; specia-listanerk. (intern medicin) 1931; overlæge ved Blegdamshospitalet 1939; professor ved Kbhvns universitet 1940.

Formand for forretningsudvalget i Landsforeningen til Bekæmpelse af Børnelammelsen og dens Følger 1945-53, derefter medl. af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio); Member of the International Poliomyelitis Congres 1948-51; Président de l'Association Européenne contre la Poliomyélite 1951; generalsekr. for 2. internationale polio-myelitiskongres i Kbhvn. 1951; formand for Danske Lægers Sammenslutning mod Krig 1952; medl. af bestyrelsen i Selskabet for kulturel Forbindelse med Kina 1953; sagkyndig ved retslægerådet 1956; Membre du Conseil; Societa In-ternazionale per lo Studio delle Malat-tie infettive e parasittaria 1954; æresmedlem af la Société Francaise de Neu-rologie 1954; korresp. medl. af Société Médicale des Hopitaux de Paris 1955; Centre Henry Lassen oprettet ved H6pi-tal Claude Bernhard, Paris 1955; medl. af bestyrelsen for Anders Hasselbalch's Fond 1955; Landsforeningen mod Børne-lammelsen's vidensk. pris 1955; Martin Salomonsen's Legat 1955; redaktør af Ugeskrift for Læger 1942-45; redaktør af Danish Medical Bulletin 1954; studierejser i USA 1934. 1946, 1948, 1950. i Frankrig og England; gæsteforelæsning i Royal Society of Medicine, London, 1953; leder af WHO's kursus i behandling af livstruende poliomyelitis i Kbhvn. 1955.

Har skrevet talrige vidensk. arbejder om infektionssygdomme, særlig om børnelammelse.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.N.3.

Adresse: Blegdamshospitalet, Blegdamsvej, Kbhvn. N.

LASSEN H Hvenegoard fh. overbibliotekar, cand. mag., R.; f. 6/9 1886 på Grøndalsgaard ved Funder; søn af planteskoleejer, forstkandidat J C Hvene-gaard Lassen (død 1936) og hustru Julie f. Faber (død 1936); gift (8/4 1916) m. Carli H. L.; f. 1/10 1884 i Vejle, død 1952, datter af sadelmagermester Jørgen Simonsen (død 1919) og hustru Helene f. Hansen (død 1940).

Student (Odense) 1904; cand. mag. 1911; New York State Library School examinations 1912; underbibliotekar ved Kbhvns kommunebiblioteker 1912; bibliotekar ved biblioteket for Vejle by og amt 1914; bibliotekar ved Odense centralbibliotek 1924; till. ved Fyns stiftsbibliotek 1925; overbibliotekar 1942-56.

Medl. af bestyrelsen for Danmarks Folkebogsamlinger 1916-18 og for Danmarks Biblioteksforening 1929-38, æresmedlem af sidstn. 1956; medl. af biblio-teksrådet 1928-38; formand for foreningen Nordens Odense afd. 1939-45.

Medudgiver af bogfortegnelser og fælleskataloger; artikler, især i Bogsam-lingsbladet og Bogens Verden; Oplands-arbejde (1951).

Adresse: Oehlenschlægersv. 9, Odense.

LASSEN H Krieger overkirurg, dr. med.. R.; f. 14/3 1901 i Randers; søn af brygmester, cand. pharm. F C C L Lassen og hustru Astrid f. Preben-Hansen: gift (2/7 1926) m. Kate K. L., f. 30:12 1904 i Kbhvn., datter af kobbersmedemester Charles V Jensen (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Caroline f. Dyring.

Student (Ordrup) 1918; med. eks. 1925, ansat ved kbhvnske hospitaler 1925-30; studierejse til Paris og Wien 1926-27, til Wien og Tyskland 1934 og til USA 1946: ansat ved Frdbg. hospital 1930-31, ved seruminstitutet 1931-32, ved kommunehospitalets kirurg, poliklinik 1931-33 og ved Samfundet for Vanføre 1933-34; 2. reservekirurg ved Bispebjerg hospital 1934, 1. reservekirurg smstds 1937; dr. med. 1935; specialistanerk. (kirurgi) 1937; assist. læge i kirurgi ved inva-lideforsikringsretten 1941-47; chef for kommunehospitalets kirurg, poliklinik 1942-47; overkirurg ved centralsygehuset i Randers 1947.

Sekretær i Dansk kirurgisk Selskab 1937-47.

Har skrevet: B-Vitaminmaalinger. spec. i Gær, ved Hjælp af Rottevækst-metoden (disputats, 1935) samt en række vidensk. arbejder overvejende med kirurgiske emner, særlig urinvejskirur-gien.

Adresse: Randers.

LASSEN K inspektør, R.p.p.; f. 5/9 1887 på Harridslevgaard; søn af forpagter K Lassen (død 1923) og hustru Christiane f. Berg (død 1925); gift (15/12 1921) m. Signe L., f. 11/8 1895 i Kbhvn., datter af professor, figur-maler Joakim Skovgaard (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Agnete f. Lange.

Præliminæreks. 1903; landvæsenselev 1903-06; forvalter 1906-15; inspektør på Krabbesholm 1915-22; forpagter af Lindholm ved Roskilde 1922-28; driftsleder for statens gårde Favrholm og Trollesminde fra 1928.

Medl. af bestyrelsen for Landmændenes eget Blad 1928-47; formand for Den konservative Vælgerforening for Hillerød og Omegn 1936-42 og 1946-47; medl. af Frederiksborg slotssogns sogneråd fra 1938, formand 1941-43 og fra 1946, af bestyrelsen for Professor Prosch's Mindelegat fra 1938, af bestyrelsen for Frederiksborg Amtstidende fra 1939, formand fra 1942 samt medl. af direktionen fra 1955, af bestyrelsen for Frederiksborg Amts Landboforening fra 1940 og af bestyrelsen for Hillerød og Omegens Bank fra 1941; formand for Det konservative Folkepartis amtsudvalg fra 1942; medl. af kommissionen for Det Neergaardske Legat til Veterinærvidenskabens Fremme fra 1949; medl, af hovedbestyrelsen for Det konservative Folkeparti fra 1950.

Udenl. ordener; F.Æ.L.5.; S.N.3.; Æt.S.4.

Adresse; Trollesminde pr. Hillerød.

LASSEN Mogens arkitekt; f. 20/2 1901; søn af kunstmaler, kaffebrænderiejer H V Lassen (død 1929) og hustru Ingeborg f. Winding (død 1907); gift 1. gang (27/4 1932, ægteskabet opløst 1943) m. Vibeke L., datter af arkitekt Alfred J F Brandt (død 1937) og hustru Olga f. Rye-Lassen (død 1943); 2. gang (12/7 1949) m. Ellen L., datter af professor, overkirurg O Wanscher (død 1906) og hustru Margrethe f. Hage (død 1929).

Uddannelse på Kbhvns tekniske skole 1919-23; studierejse til Frankrig 1928 og til England 1948; tildelt det Larsen-ske Legat (rejser til Frankrig, Italien og Tyskland) 1932 og det Bissenske Opmuntrings Legat 1939; medl. af Akademisk Arkitektforening 1933; arkitekt for Den Permanente Udstilling, censor for samme 1939-46; medl. af bestyrelsen for Klampenborg-Skovshoved Grundejerforening 1947; medl. af Charlottenborgs censurkomité 1949-52; lærer på kunstakademiet 1953.

Har udført opmåling af Bjørnsholm slot for nationalmuseet (1924), opført badmintonhal til Gentofte stadion (1936), systemhuset, Ordrupvej 70 (1937), een-familieshuse o.fl. samlede bebyggelser; har flyttet og restaureret det gamle Skovgaard 1949; har restaureret Toreby kirke på Lolland 1952-53; har opført Statsanstalten for Livsforsikring's ejendom (s. m. Frits Schlegel, 1950-53); tegnet fl. møbler, tapeter og keramik; deltaget i fl. konkurrencer og bl. a. tildelt 1. præmie i konkurrence om mindesmærke for HC Andersen (1937); tildelt Gentofte kommunes præmie for smukt byggeri, 1942, 1945 og 1954, Kbhvns kommunes præmie 1956 (s. m. Frits Schlegel for Statsanstaltens bygning).

Adresse: Hvidørev. 24, Klampenborg.

LASSEN Rudolf fh. amtmand, kammerherre, ordensskatmester, K1.DM.p.p.; f. 9/12 1882 i Horsens; søn af distriktslæge H C A Lassen (død 1924) og hustru f. Andersen (død 1920): gift (29/11 1912) m. Johanne L.. f. 22/5 1889 i Kbhvn., datter af proprietær Chr. Munter (død 1891) og hustru Marie f. Ørsted (død 1890).

Lærling i flåden 1897; student (Horsens) 1901; cand. jur. 1907; fuldmægtig ved Holbæk amt 1908; assistent i indenrigsministeriet 1910; fuldmægtig 1918; kontorchef i indenrigsministeriet 1921, i socialministeriet 1925, i sundheds- og indenrigsministeriet 1926; departementschef i sundhedsministeriet 1928, i socialministeriet 1929, amtmand over Svendborg amt 1933-53; ordensskatmester 1955.

Regeringsrepræsentant ved arbejds-konferencerne i Geneve 1921. 1926, 1928, 1929 og 1932; formand for kommissionen ang. lægers retsstilling 1928-31; formand for redaktionen af Socialt Tidsskrift 1925-33; formand for udvan-dringsudvalget 1932; vicepræsident for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1928-30, formand for hovedbestyrelsen og direktionen 1930-33, medl. af hovedbestyrelsen fra 1933, af direktionen fra 1947 og af præsidiet fra 1954; medl. af bestyrelsen for Det danske Hospitals-fond, Hamborg; formand for arbejdsrå-det 1934-54, for udvalget for rentelettelse m. m. i Sønderjylland 1934-49 og for repræsentantskabet for Svendborg Bank 1934-53; formand for repræsentantskabet for Sydfynske Jernbaneselskab 1942-49; medl. af biblioteksrådet fra 1934; formand for hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening fra 1945; medl. af justitsministeriets biografudvalg 1947; formand for statspen-sionistforeningen af 1950 fra 1953 og for boligministeriets udvalg for bygningsopvarmning 1953-56; medl. af den danske UNESCO-nationalkommission 1955

Udenl. ordener: Fi.H.R.21.; N.St.O.21.; S.N.21.

Adresse: Jahnsensv. 14. Gentofte.

LASSEN Tyge redaktør, R.p.p.; f. 9/12 1899 i Aalborg; søn af finansminister, redaktør Vilhelm Lassen (død 1908) og hustru Marie f. Balle (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921); gift (9/12 1925) m. Dorrit Carrie L., f. 25/5 1903, datter af professor, dr. med. Valdemar Henriques (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Carrie f. Bing (død 1943).

Student (H Adlers skole) 1918; cand. phil. 1919; ansat ved presseafdelingen ved det danske gesandtskab i London 1920; medarbejder ved Aalborg Amtstidende 1921, medudgiver af bladet fra 1922; ansat ved Dagbladet København 1923; diverse studierejser i udlandet; redaktør ved Aalborg Amtstidende 1926, chefredaktør 1933-56.

Formand for Hasseris Venstreforening 1938; medl. af bestyrelsen for Aalborg Rotary Club 1934-35; præsident for samme 1938.

Udenl. orden: Fi.B.H.

Adresse: Aalborg.

LASSEN-NIELSEN Morten direktør, civilingeniør, R'.,M.T.Kha.p.p.; f. 3/9 1897 i Mou; søn af fh. bygmester og gårdejer A M L Nielsen og hustru Anne Kirstine f. Christensen (død 1951); gift (15/9 1925) m. Nell Kirstine L-N„ f. 6/7 1901 i Store Vorde, datter af gårdejer A Zinck (død 1929) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1910).

På Teknisk skole i Aalborg; student (Aalborg) 1919; cand. polyt. 1924; ansat i firmaet Christiani & Nielsen fra 1925; ingeniør ved Maaskanalisatiorien i Holland 1925-30; overing. ved havneanlæg i St. Nazaire, Frankrig 1930-33; overing. i Holland 1933-36; tekn. direktør for A/S Maastunnel, Rotterdam og leder af tunnelarbejdet 1936-41; direktør for A/S Christiani & Nielsen, Holland 1941-50; direktør for Dansk Akts. Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1950-54 og for A/S Ørstedhus fra 1952; tilsynsførende for fl. af firmaets større byggearbejder i udlandet og fra 1955 leder af firmaets tekniske afd., autonome projekt- og byggearbejder i ind- og udland samt alle projekt- og byggearbejder i lande, hvor firmaet ikke har oprettet afd.

Medl. af bestyrelsen for A/S Maastunnel, for A/S Havenherstel (genopbygningen af Rotterdams havn), for A/S Rotterdams Betonfabriker, for A/S Christiani & Nielsen, Holland, for A/S Christiani & Nielsen, Frankrig og for Dansk Akts. Christiani & Nielsen, Kbhvn.; medl. af repræsentantskabet for den hollandske betonentreprenørforening og for tidsskriftet Cement og Beton 1949-51; repræsentant for Dansk Samvirke 1945-51; formand for Dansk Samfund i Holland 1947-51, æresmedlem 1951; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956.

Har skrevet fl. artikler om tunnelbygning.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Bukkeballev. 31, Rungsted Kyst.

LAU Anker grosserer, R.; f. 13/10 1901 i Kolding; søn af kreditforeningsdirek-tør, Edvard Lau (død 1924, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Anna f. Høyer (død 1901); gift (25/8 1926) m. Gudrun L., f. i Kbhvn., datter af havearkitekt Lauritz P Guldborg (død 1943) og hustru Harriet f. Dyring Møller (død 1943).

Realeks. (Marselisborg) 1917; handels-skoleeks. 1920; i lære i firmaet Kaalund & Henriksen, Kolding, 1917-21, bogholder 1921-22; ansat i A/S Mon-tana 1922-25 og i firmaet J Chr. Lehr-mann 1925-26; fuldmægtig i A/S Mon-tana til 1934; grossererborgerskab 1925; begyndt egen forretning i kulbranchen 1934.

Formand for Den liberale Venstreforening for Kbhvn. og Frdbg. 1935-43. derefter medl. af dens hovedbestyrelse; medl. af repræsentantskab og bestyrelse for Det sjællandsk-bornholmske Venstre fra 1935 og af repræsentantskabet for Venstres Landsorganisation fra 1935; medl. af bestyrelsen for A/S Den kbhvnske Venstrepresse fra 1946; medl. af Kbhvns borgerrepræsentation 1946-50, af folketinget (Hovedstadens Venstre 1947, Venstre 1950) 1947-21. april 1953 og fra 22. sept. 1953; medl. af mælkekommissionen af 1949, af næringslovkommissionen af 1954 og af licitations-kommissionen; formand for Koldingenser-Samfundet 1939-44, derefter medl. af bestyrelsen; medl. af bestyrelsen for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1942. formand 1946-48; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1941, af Grosserer-Societetets Komité fra 1946: medl. af Erhvervenes Oplysnings-råd fra 1945 og af bestyrelsen for En-gageringskontoret for Handel og Industri fra 1946; formand for Kbhvns Kulhandlerforening fra 1942 og for Kulbranchens ankeudvalg fra s. å.; administrator for en række tidl. tyske selskaber i h. t. loven herom 1945; medl. af Dansk Brandværns Komité; dommer i boligretten; handelskyndigt medl. af østre landsret.

Adresse; Bredg. 67, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Gukkes Hus, Kohavev.

52, Trørød pr. Vedbæk.

LAUB Flemming direktør; f. 6/10 1906; søn af kammerherre, oberstløjtnant O V F Laub (se denne); gift (6/10 1938) m. Ruth L., f. 16/6 1915 i Omaha, Nebraska, datter af redaktør Roger Nielsen (se denne).

Realeks. 1923; handelsuddannelse 1923-27; ophold i England, Britisk Vestafrika og Sverige samt 1956-57 i USA; ansat som repræsentant i Det danske Petroleums-Akts. (nu Dansk Esso A/S) ved distriktet i Århus 1936: fuldmægtig oå hovedkontoret 1938; distriktschef 1945; salgschef 1947; prokurist 1948; salesdir. 1952 og medl. af direktionen 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Esso A/S fra 1956.

Adresse: Malmøg. 7, Kbhvn. Ø.

LAUB O V F kammerherre, oberstløjtnant. K'.DM.. Chr. X M.T., M.T.Kfh.p.p.; f. 20/7 1877 i Viborg; søn af oberst W F Laub (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Emilie f. Kiørboe (død 1939); gift (7/11 1905) m. Ellen L., f. 3/3 1884 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant, kammerjunker Ole Faurschou (død 1908) og hustru Cecilie Franceska f. Adolph (død 1885).

Student (Odense) 1895; sekondløjtn. 1898; premierløjtn. 1899; tienstg. ved den vestindiske hærstyrke 1902-03; ad-jutant ved 11. batl. 1905-08 og ved 10. regiment 1909-13; kaptajn 1911; depotkommandør ved 10. regiment 1917-22; adjutant hos kong Christian X 1922-27; oberstløjtn. af res. og chef for 4. batl. 1928; afsked 1932; fg. fuldmægtig i ordenskapitlets kontor 1930, fuldmægtig 1932; ordenskapitlets sekretær og chef for ordenskapitlets sekretariat 1939-52, samtidig fg. sekretær ved overkammerherre embedet.

Delegeret for Dansk Røde Kors i Kassel 1918-19; medl. af bestyrelsen for Det til Minde om 1. Aug. 1829 stiftede Legat fra 1939; medl. af repræsentantskabet for Understøttelsesanstalten for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse fra 1940.

Udenl. ordener: B.K.5.; Fi.H.R.22.; N.St.0.21.; S.N.21.; S.Sv.31.

Adresse: Overg. o. V. 50, Kbhvn. K.

LAUEMØLLER Laue P grosserer, vinhandler, R.DM.p.p.; f. 10/4 1885 i Kbhvn.; søn af hotelforpagter Poul Møller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Henriette f. Jørgensen (død 1929); gift (18/11 1911) m. Ella L., datter af grosserer Theodor Golf (død 1943) og hustru f. Nahnsen (død 1957).

Handelsuddannelse i Kbhvn. 1902-05, i Tyskland 1906 og 07, i England 1908 og 09; etableret som vingrosserer i Kbhvn. 1909; medindehaver af Carl Permins Vinhandel fra 1911; overtog i 1933 firmaet Vilh. F Kjær's Vinhandel (Charles Baggers Eftf. og Vilh. Foss Eftf.), der tilsluttedes Carl Permins Vinhandel, eneindehaver 1943, medindehaver (s. m. sønnen Erling Lauemøller fra 1947).

Formand for Roklubben Skjold 1910-11; næstformand i Vinhandlerforenin-gen for Danmark 1921-25, formand 1927-49, derefter æresmedlem; medl. af hovedbestyrelsen for De danske Han-delsforeningers Fællesorganisation 1927-49; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra 1931; medl. af kommissionen af 1934 ang. alkoholspørgsmålet 1934-47; medl. af den af handelsministeren nedsatte kommission af 1947 ang. alkoholspørgsmålet 1947-52; medl. af det af finansministeriet nedsatte udvalg af 1935 vedr. praktiseringen af de gældende rationeringsbestem-melser for spiritus; handelskyndig tillidsmand ved akkordforhandling efter lov af 14. april 1905 fra 1936; formand for vinbranchens valuta-udvalg 1942-49; medl. af Fællesrådet for Vinbranchen fra 1942 og af finansministeriets nævn for afgift på omsætningen af stærke drikke 1947; medstifter af Grundejerforeningen for Skodsborg og Omegn.

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Skodsborg Strandv. 53,

Springforbi.

LAUESEN Georg Schiønmonn kontorchef, R.DM.p.p.; f. 19/2 1893 i Bogense; søn af købmand, senere kæmner Chr. M Lauesen (død 1917) og hustru Agnes f. Schiønmann (død 1945); gift (31/10 1924) m. Aase L., f. 8/6 1898 i Haraldsted, datter af sognepræst Fr. Edv. Lundsgaard (død 1937) og hustru Thyra f. Oxelberg (død 1933).

Realeks. (Bogense) 1908; toldmedhjælper i Vejle 1908, i Aalborg 1911 og i Kbhvns Frihavn 1915; assistent i finansministeriets 2. revisionsdeparte-ment 1916; assistent i hofmarskallatet 1923, fuldmægtig 1927, ekspeditions-sekr. 1932, kontorchef 1947; regnskabsfører ved Det nationalhistoriske museum på Frederiksborg slot.

Medl. af bestyrelsen for Skovforeningen af 28. Januar 1866 (Valdemar Schiøtts Minde) og for A/S Assong The-import.

Udenl. ordener: B.L.H.4.; Fi.H.R.32.; F.Æ.L.4.; N.O.H.3.; N.O.N.4.; N.St.0.31.; S.H.E.4.; S.N.3.; S.V.22.; Æt.S.3.

Adresse: Hellerupv. 51 B, Hellerup.

LAUESEN Marcus forfatter; f. 22/11 1907 i Løjt Kirkeby ved Aabenraa; søn af arbejder Niels Lauesen (død 1927) og hustru Botille f. Juhl (død 1951).

Student (Aabenraa) 1926.

Har skrevet: Guds Gøglere (1928); En Mand gaar bort fra Vejen (1929); Høstelegi (1930); I Morgen (1930); Og nu venter vi paa Skib (1931); En Mand og hans Fjende (1932); De meget skønne Dage (1933); Glædens Dag (1933); Dagbogsblade (1934); Kætteren fra Eisleben (1934); Tre (1934); Freden (1935); Det tyske Oprør (1936); Skipper Theobald (1936); Maaske er det Katharina (1937); Rejser blandt Mennesker (1938); Han og hans Næste (1938); Fortællinger af Grænselandets Historie I-II (1938-39); Den rige Vandring (1940); Irene Falk (1941); 12 Sonetter (1942); Nye Sonetter (1943); Ventetider (1944); Men endnu lever vi (1945); Kantate til Kbhvns Universitets Mindefest over Kong Christian X (1947).

Adresse: H C Ørsteds V. 54,

Kbhvn. V.

LAUESEN Mogens Langkilde oberstløjtnant, R1., HTH.; f. 4/3 1906 i Odense: søn af kaptajn af fodfolket Axel Langkilde Lauesen (død 1950) og hustru Sigrid f. Bloch (død 1940); gift (21/12 1933) m. Inga Kathleen L., datter af dr. med. Willie Leschly (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Ellen f. Pehrsson.

Student (Odense katedralskole) 1924; premierløjtn. ved 3. batl. 1928, kap-tajnløjtn. og kompagnichef ved 18. batl. 1934; gennemgået officersskolens gene-ralstabsklasse 1933-35; tjenstg. ved generalstabens operationssektion 1935-41; kaptajn 1940; kompagnichef ved 5. batl. 1941-47; tjeneste i den danske brigade i Sverige 1943-45; kompagnichef ved 4. batl. 1947; oberstløjtn. og chef for 9. batl. 1949; gennemgået As-sociate Infantry Officer Advanced Cour-se, på den amerikanske hærs fodfolks-skole 1951; stabschef ved 2. division 1952; tjeneste ved VII US Army Corps 1952; gennemgået den britiske School of Land/Air Warfare 1953; til rådighed for 3. regiment 1954.

Formand for bestyrelsen for Hans Langkildes Familielegat.

Adresse: Viborg.

LAUGE HANSEN Niels overlæge, dr. med., se Hansen Niels Lauge.

LAURIDSEN Magdalene forstanderinde, FM. i guld p.p.; f. 25/4 1873 i Holsted; datter af gårdejer Anders Lauridsen (død 1922) og hustru f. Eskildsen (død 1913); gift (29/7 1911) m. seminarieforstander Peter Dam (død 1918).

Praktisk uddannelse hos fru Maren Lauridsen, Grønvang; ophold på Askov højskole; studeret husgerning og beslægtede fag på skoler og institutter i Sverige, Norge, England, Holland, Tyskland og Bøhmen; medstifter og medforstanderinde for husholdningsskolen i Sorø 1895-1906; påbegyndte 1900 vandrende husholdningskursus, der som husholdnings-aftenskoler overtoges af De samvirkende danske Landboforeninger; oprettede 1902 husholdningssemi-nariet Ankerhus, der i 1939 overgik til en selvejende institution, formand for denne.

Formand for Foreningen af Husholdningslærerinder og -Lærere 1906-21; medl. af den overordentlige kommission fra 1916 til den ophævedes 1921 og af Sorø landdistriktsråd 1917-21; undervisningsministeriets konsulent vedr. hus-gerningsundervisning i ungdoms- og aftenskoler 1927-42 og skolekøkkenundervisning på landet 1938-42; medstifter af Hjemmenes Forbund 1936; medl. af undervisningsministeriets husholdningsudvalg 1942-57.

Tildelt Det kgl. Danske Landhusholdningsselskabs store sølvbæger. Udenl. orden: I.F.2. Adresse; Ankerhus, Sorø.

LAURIDSEN Poul S hospitalsdirektør, R.; f. 20/3 1911 i Faster; søn af gårdejer Anders Lauridsen (død 1931) og hustru Henrikke f. Pedersen (død 1954); gift (24/3 1940) m. Anna L., f. 11/2 1916, datter af lærer A Thorsen og hustru Maren f. Lundsby.

Student (privat dimit.) 1934; cand. jur. 1939; fg. sekretær i Kbhvns magistrats 1. afd. s. å., sekretær 1940; sekretær i direktoratet for vareforsyning 1942, fuldmægtig 1945, ekspeditions-sekr. samt sekretær for direktionen 1948; ekspeditionssekr. i forsvarsministeriet 1950; direktør for Kbhvns militærhospital 1954; gennemgået NATO Defence College i Paris 1953.

Medl. af forsvarets rationaliserings-udvalg.

Adresse: Kbhvns militærhospital, Ta-gensv. 18, Kbhvn. N.

LAURING Gunnar skuespiller, R.; f. 31/10 1905 i Kbhvn.; søn af lærer Kjartan A Lauring (død 1941) og hustru Karen Margrethe f. Olsen (død 1929). Uddannet på Det kgl. Teaters elevskole 1924-26; debut på Det kgl. Teater 31. okt. 1925 som Max i Erik XIV; skuespiller ved Det kgl. Teater 1926-29, derefter ved kbhvnske privatteatre, ved Det ny Teater 1944-55, ved Det kgl. Teater 1955-57. ved kbhvnske privatteatre fra 1957.

Hovedroller: Ejnar Tampeskjelver i Hakon Jarl; Axel i Axel og Valborg; Petruchio i Trold kan tæmmes; Hjalmar Ekdal i Vildanden; hovedroller i en række lystspil og lystspilfilm.

Adresse: Amicisv. 2, Kbhvn. V.

LAURING Palle forfatter; f. 16/10 1909 på Frdbg.; søn af lærer Kjartan A Lauring (død 1941) og hustru Karen Margrethe f. Olsen (død 1929); gift (11/9 1937) m. Bodil Maria L., f. 2/6 1909 i Kalundborg, datter af viceskoleinspektør M Chr. Birkeland (død 1946) og hustru Dagny f. Rasmussen.

Realeks (Frdbg. gymn.) 1927; lærer-eks. (Haderslev) 1935.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1948-52 og fra 1953, næstformand 1950-52, redaktør af foreningens blad Forfatteren 1949-52.

Tildelt Holberg-medaljen 1956.

Har skrevet: Vitellius (roman, 1944. svensk og finsk udg. 1946, engelsk 1956): Primitiv Lyrik (1946); Borger Alexandre (roman, 1946, norsk udg. 1947); Den gyldne gren (roman, 1948, tysk udg. 1954); Rejse i Norge (1949); Familien Schmidt (roman, 1949); Drøm og virkelighed (1949); I denne nat - (roman, 1950); Tøbrud (roman, 1951); Sporene kalder, (roman. 1952); Danmark i Skåne (1952); Tilbage til Kebnekaise (1953); De byggede Riget (1954); Danmarks Håb og Horn (1954); Danmark fra Oldtid til Nutid (1954); Elisabeth af Danmark (1955); Jernalderen (1955); Stella Nova (1955); Vikingerne (1956); Østjylland (1956); endv. hørespil, features, noveller, kronikker m. m.

Adresse: Sønderv. 67, Virum.

LAURITSEN Charles C professor, fysiker. K.p.p.; f. 4/4 1892 i Holstebro; søn af savværksejer Thomas Lauritsen (død 1903) og hustru Mette Marie f. Nielsen; gift (21/5 1915) m. læge Sigrid L., f. 31/5 1891 i Flynder, datter af gårdejer N Chr. Henriksen og hustru Sofie Dorothea f. Petersen.

Eksamen som bygningskonstruktør i Odense 1911; på kunstakademiets arkitektskole til 1913 og derefter på billedhuggerskolen; udvandrede til Amerika 1916; arbejdede som tegner og arkitekt og senere efter uddannelse på teknisk aftenskole i Boston som radioing.; studerede ved California Institute of Technology fra 1926; tog doktorgraden 1929; assistent ved institutets fysiske laboratorium 1927; assistant professor 1930; associate professor 1931; professor fra 1935.

Medl. af American Philosophical So-ciety 1954.

Har konstrueret et røntgenrør til 1 mill. volt og foretaget undersøgelser vedr. røntgenstråler og er leder af Kellogg Radiation Laboratory til patientbehandling med røntgenstråler; har endv. foretaget undersøgelser vedr. kunstig radioaktivitet, Udenl. orden: A.F.M. Adresse: California Institute ot Technology, Pasadena, Cai., USA.

LAURITSEN Oluf Bondo direktør, civilingeniør, R.; f. 12/1 1899 i Svendborg; søn af kommunelærer, løjtnant K K Lauritsen (død 1937) og hustru Thora f. Bondo; gift (7/5 1925) m. Vilhelmine L., f. 6/1 1899 i Svendborg, datter af skibsfører Rasmus Mathiesen (død 1918) og hustru Mathilde f. Jørgensen (død 1929).

Realeks. 1915; student 1917; cand. polyt. 1922; driftsing. ved maskinfabrik i Leipzig s. å.; maskininsp. ved A/S Sydfyenske Dampskibsselskab 1923, direktør for samme fra 1937; har till. drevet rådg. ingeniørvirksomhed; har projekteret skibe for forsk, færgeselskaber; byggede i 1932 fabrik i Sta-kroge for brikettering af tørve- og brun-kulssmuld.

Formand for Svendborg Turistråd fra 1938; medl. af bestyrelsen for Den jyd-ske Tørvetabrikantforening 1934-38, af bestyrelsen for Svendborg Skibsværft fra 1943 (formand fra 1950). af bestyrelsen for A/S Sydfyenske Dampskibsselskab fra 1952, af repræsentantskabet for å/S Svendborg Bank fra 1956 og af Svendborg byråd 1943-46. Adresse: Egensev. 8, Svendborg. Sommerbolig: Vornæs Skov pr. Svendborg.

LAURITSEN P forfatter; f. 29/8 1878 i Aalborg; søn af arbejder og høker Jørgen Lauritsen (død 1898) og hustru Mariane f. Jørgensdatter (død 1891); gift (16/7 1902) m. Karen L., f. 9/11 1879 i Brorstrup, død 1938, datter af murer Christen Nielsen (død 1909) og hustru Petrea f. Andersen (død 1906). Ansat i Landbosparekassen i Aalborg 1893-95 og i Jydsk Husmandskreditfor-ening i Aalborg 1895-1935; foredragsholder.

Litterære arbejder: Læsning og Litteratur (1903); Vor Fædrelandskærlighed og dens Opgave (1904); Lykkens Alter (1905); Den største Dag (1906); En Ungdoms Historie (1907); Danske Billeder (1908); Den hellige Gral (1909); Vort Fædreland (digte, 1911); Georg Brandes og det danske Folk (1912); Danske Strenge (digte, 1913); Det litterære Maskeradebal (1915); En national Sydgrænse eller en ny slesvigsk Krig (1920); Ranker og Runer (historiske romancer, 1920); Er Nordslesvig kun et Afdrag (1921); Stjernelys (digte, 1922); Af Livets Rigdom (1923); Bør vi afruste (1924); Den hvide Mand og den kristne Elskov (1925); Min Kærligheds Bog (1925 u. pseudonymet Adam); Eventyret i de bayerske Bjerge (1927); Den næste Krig og Europas Undergang (1928); Lykkens Hemmelighed (digte, 1929); Er Kammeratægteskabet bygget paa en Løgn (1929); De jydske Husmænd og deres Pengeinstitut (et festskrift, 1930); Ærkebiskoppens Ungdomskærlighed (1931); Da Solen sank (1932); Mirakler (religiøst skuespil, 1935); Under Julens Stjerner (1937); Hvor Kampen staar (roman, 1940); A D Jørgensen, Sønderjyllands Historiker (1940 og, i stærkt forøget udg., 1947); I Nattens Mørke og Dagens Sol (digte, 1944); H P Hanssen, Nordslesvigs Skaber (1945); D G Monrad, Grundlovens Skaber og Folkefrihedens Bannerfører I-II (1950); Med Pilgrimspas paa C"kletur i Italien (særtryk, 1951); hørespillene: Den navnkundige Slave; Kejseren og hans Fjende; Da Døden kom; Carlyle og hans Hustru; desuden forsk, polemiske skrifter samt en biografisk serie: Danske Mænd I-XVII.

Erhvervet Idrætsmærket i guld 1924.

Adresse: Strandv. 123, Hellerup.

LAURITSEN V S rektor. R.DM.; f. 25/10 1876 i Aarre; søn af førstelærer S Lauritsen (død 1928) og Hustru Maren f. Anthonisen (død 1929); gift (18/7 1912) m. cand. phil. Gunvar L., f. 13/12 1886 i Horsted ved Vejle, datter af bogholder, pens. lærer P Rasmussen (død 1925) og hustru Marie f. Jensen (død 1923).

Student (Ribe) 1896; cand. mag. 1904; lærer ved Aalestrup realskole 1904-05, ved Ordrup gynmnasium 1905-08, ved Vejle højere almenskole 1908-20, till. inspektør fra 1913; lektor samt inspektør ved statsskolen i Haderslev 1920; rektor for Herning gymnasium 1923, for Roskilde katedralskole 1932-47.

Har grundlagt Stipendiefonden og oprettet Stipendiefondsforeningen for Herning gymnasium; formand for Fondens bestyrelse; formand for Dansk Røde Kors Herning afd.; i bestyrelsen for Dansk Arbejde, Herning afd. til 1932; har taget initiativet til oprettelse af en minde- og udsmykningsfond for Roskilde katedralskole og indrettet en række mindegange på denne skole; skolebogsforfatter; i inspektionen for Due-brødre kloster og hospital, Søren Olsens stiftelse samt efor for Blochs Jubilæumslegat og Emilie Larsens Legat; medl. af forstanderskabet for Roskilde katedralskole til 1947. Har indstiftet Roskilde katedralskoles mindering og Margrethe-dag; æresmedlem af Roskildenser-Samfundet.

Har udg. historiske småskrifter: Det danske Hedeselskab, Verdenspolitik, Kristi Domfældelse. Biografiske Skitser. Af Roskilde Katedralskoles Kapitalers Historie, Mindegangene paa Roskilde Katedralskole m. m.

Adresse: Lodiv. 5, Kbhvn. S.

LAURITZEN Aage arkitekt, R.; f. 21/5 1871 i Høver; søn af veterinær L Lauritzen os» hustru Christiane f. Thestrup; gift (3/6 1899) m. Jenny L„ f. 10/2 1877 i Ulfborg, død 1936, datter af apoteker J Chr. Lauritzen og hustru Angelica f. Ahrens.

Murersvend 1889; afgangsbevis fra akademiet 1899; chef for arkitektafd. u. Frdbg. tekn. forvaltning 1908-40.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1904-12, leder af sammes konkurrenceudvalg 1912-18 og leder af dens voldgiftsret 1929-36 samt medl. af dens understøttelsesfonds bestyrelse 1912-49; medl. af det af Akademisk Arkitektforening og Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Håndværk nedsatte voldgiftsudvalg fra 1919, formand 1940-49; medl. af akademirådet 1928-34. Tildelt Akademisk Arkitektforenings æresmed. 1939.

Adresse: Poul Møllers V. 7, Kbhvn. F.

LAURITZEN Alvor arkitekt; f. 14/3 1902 på Frdbg.; søn af arkitekt Aage Lauritzen (se denne); gift (12/9 1934) m. Gurli L., f. 16/11 1908 i Kbhvn., datter af ingeniør H V Clausen.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; i murerlære 1922; afgang fra kunstakademiet 1930; studierejse til Frankrig og Italien 1925 og til Tyskland 1930; ansat ved Frdbg. kommune 1926-34; egen arkitektvirksomhed fra 1930; arkitektkonduktør ved opførelsen af Frdbg. rådhus 1942-44 og 1949-55; har opført: fabriks- og kontorbygninger for A/S Fisker & Nielsen og for A/S Michael Frank; boligbebyggelsen Godthåbsvænget (s. m. Hans Hansen).

Leder af retsudvalget u. Danske Arkitekters Landsforbund 1952-55 (af samme u. Akademisk Arkitektforening 1950-52); konsulent for kirkeministeriet vedr. kbhvnske præsteboliger fra 1954.

Adresse: Vagtelv. 7, Kbhvn. F.

LAURITZEN Egon borgmester, grosserer, R.; f. 3/9 1895 i Silkeborg; søn af grosserer L C Lauritzen (død 1935) og hustru Maria f. Aggerbeck (død 1953); gift 1. gang (24/5 1922, ægteskabetopløst 1925) m. Harriet L., f. Fischer; 2. gang (14/12 1935) m. Ellen L., f. 15/4 1903 i Mammen ved Bjerringbro, datter af lærer Jens Mortensen (død 1954) og hustru Kristine f. Pedersen (død 1945).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1914; udlært i kolonial en gros i Silkeborg, egen virksomhed i Viborg fra 1923.

Medl. af Viborg ligningskommission 1933-37 og af Viborg byråd (Det kons. Folkeparti) fra 1943. borgmester fra 1945; medl. af folketinget fra 1957; medl. af Dagrofa's forvaltningsråd, af bestyrelsen for A/S C J Aggerbeck, Horsens og af tilsynsrådet for Handelsbanken i Viborg; formand i bestyrelsen for A/S L C Lauritzen. Silkeborg.

Adresse: Vesterbrog. 44, Viborg.

LAURITZEN Hans direktør; f. 13/1 1908 i Kbhvn.; søn af snedkermester Lauritz Lauritzen (død 1929) og hustru Anna f. Therkelsen; gift (19/1 1952) m. Aase L., f. 21/4 1926 på Frdbg., datter af inspektør Einar Schnohr og hustru Karen f. Christensen.

Præliminæreks.; handelsskoleuddannelse; translatør i engelsk 1940; ansat i Jacob Holm & Sønner A/S 1924; prokurist smstds 1946, direktør 1955; till. vicepræsident i Jacob Holm & Sons, Inc., New York s. å.

Adresse: Islands Brygge 5, Kbhvn. S.

LAURITZEN Hans overretssagfører; f. 18/9 1879 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler Carl Lauritzen (død 1925) og hustru f. Krogh (død 1893); gift (17/8 1905) m. Antonie L., f. 8/4 1882 i Kbhvn., død 1943, datter af grosserer S M Plum (død 1904) og hustru Antonie f. Christiansen (død 1910).

Student (Metropolitanskolen) 1897; cand. jur. 1903; overretsagf. 1905.

Formand for 13. værgerådskreds 1917-22; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; formand i bestyrelsen for N & Paul Plum A/S; medl. af bestyrelsen for Kemp & Lauritzen A/S og for Otto Broe A/S.

Adresse: Rådhusstr. 1, Kbhvn. K.

LAURITZEN Ivar skibsreder, R.; f. 25/3 1900 i Esbjerg; søn af konsul, skibsreder Ditlev Lauritzen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Maren f. Breinholt; gift (25/10 1924) m. Lilian L., f. i Kbhvn., datter af grosserer A W Kirkebye (se denne).

På Niels Brocks handelsskole; seks års uddannelse i forsk, firmaer i England, Spanien, Frankrig og Tyskland; prokurist i rederiet J Lauritzen 1925; medindehaver af samme 1932.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Vesterhavet 1927, for A/S Rederiet Ocean, for A/S Esbjerg Tovværksfabrik 1931 (formand 1936), for Esbjerg Bombebøsse (formand), for Fanø navigationsskoles jubilæumsfond (formand), for Assurance-Compagniet Baltica 1936, for Baltic and International Maritime Conference, for A/S Aalborg Værft, for A/S Esbjerg Hermetikfabrik og for A/S Atlas; medl. af styrelsen for J. L.-Fondet.

Adresse: Ø-Allé 27, Kbhvn. Ø.

LAURITZEN Kirsten frue; f. 15/6 1902 på Frdbg.; datter af rektor Hans Hartvig-Møller (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Karen Sophie f. Steen-strup (død 1956); gift (30/7 1927) m. skibsreder Knud Lauritzen (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1922; på Askov højskole vinteren 1922; uddannet på Mariaforbundets husholdningsskole og forsk, børnehjem og hospitaler 1923-25; u. ophold i Italien, Tyskland. Frankrig, England og Spanien (ialt 3 år) studeret sprog på kursus, skoler og universiteter.

Medl. af forretningsudvalget for Danske Kvinders Samfundstjeneste af 1940 (formand for Kbhvnsudvalget for spildog vildfrugt-samfundstjenestens marmeladekogning) 1940-52, af korpsrådet for Det Danske Pigespejderkorps 1941-47 og 1950-52, af bestyrelsen for Foreningen af Børnevenner i Gentofte 1945-52 og af Folkevirkes forretningsudvalg fra 1943; leder af de gamles hyggestuer, Scherfigsvej 9, fra 1941; redaktør af bladet Folkevirke fra 1951; medl. af Socialpolitisk Forenings udvalg til udgivelse af social litteratur fra 1952.

Har udg. en samling af artikler fra besættelsesårene 1940-45 (1946).

Adresse: Granhøjen 16, Hellerup.

LAURITZEN Knud skibsreder, R.DM..M.T. Kha.p.p.; f. 12/4 1904 i Esbjerg; søn af skibsreder, konsul Ditlev Lauritzen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Maren f. Breinholt; gift (30/7 1927) m. Kirsten Lauritzen (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1924; højere handelsskoleeks. 1925; uddannelse i firmaer i Hamborg, London, Cardiff, Paris, Marseille og Valencia; medindehaver af rederiet J Lauritzen 1932.

Medl. af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Vesterhavet og for Esbjerg Tovværksfabrik A/S; formand for bestyrelsen for Rederiet Ocean, A/S, for Esbjerg Hermetikfabrik, A/S, for Aalborg Værft A/S, for A/S Maskinfabrikken Atlas, for Søfartens bibliotek, for Søfartsklubben, for Aalborg-Nørresundby søfarts-service, for nordiske navigationslæreres studiefond, for Søfartens hygiejnekomité, for Maskinistskolernes studiefond og for styrelsen for J. L.-Fondet; formand for bestyrelsen for Atlas Bonusordning (udbyttedeling) 1950-56; medl. af bestyrelsen for Rederiforeningen 1936-39, for Rederiforeningens kønssygdomsudvalg 1941-45, for A/S De Forenede Papirfabrikker 1943-45 og for Foreningen til Søfartens Fremme 1940-45; formand for bestyrelsen for Esbjerg Bombebøsse 1936-45 og for Fanø navigationsskoles jubilæumsfond 1936-45; medl. af handelsministeriets navigationsskoleudvalg 1941-45 og af Finlandshjælpens arbejdsudvalg 1940-49; konsul for Chile 1936-50.

Udenl. ordener: Ch.F.3.; Fi.B.H.; Fi. Fr.2.; Fi. H.R.22.; Fi.r.K.2.; I.F.3.; N.r. K.H. m. diplom; N. St. 0.22.

Kontoradresse: Hammerensg. 1,

Kbhvn. K.

LAURITZEN Kristian Rohr proprietær, K.DM.; f. 18/8 1885 på Demstrupgaard ved Kellerup; søn af proprietær A C Lauritzen (død 1903) og hustru Marie Kirstine f. Christensen (død 1930); gift (21/7 1908) m. Palma Christine L., f. 21/7 1883 i S-Tranders, datter af redaktør, lærer Anton Christensen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Cathrine Cecilie f. Pallesen (død 1930).

Præliminæreks.; adgangseks. til polyt. læreanst. 1903; lært landvæsen; på Malling landbrugsskole 1907; overtog fødegården Demstrupgaard 1908; købte Hald skovdistrikt 1923.

Formand for Kellerup og Omegns Landboforening 1917-43; medl. af bestyrelsen for Foreningen af jydske Landboforeninger 1932-48, for De samvirkende danske Landboforeninger s. å., for Det danske Hedeselskab fra 1933 og for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1935; formand i bestyrelsen for Viborg Andelssvineslagteri fra 1920, for Danske Andelsslagteriers Tarmsalg fra 1940, for Slagteriernes hudecentral 1942-51 og for Blodalbuminfabriken Na-fa 1943; medl. af bestyrelsen for Slagteriernes Arbejdsgiverforening 1931-53; medl. af Andelsslagteriernes fællesbesty-relse fra 1943, næstformand 1948, formand fra 1952; formand for Eksportslagteriernes Salgsforening fra 1952 og for Landsudvalget for Svineavlens Ledelse; formand for landbrugsministeriets landsudvalg for demonstrationsbrug vedr. svinefodring fra 1953; næstformand i bestyrelsen for Kødfoderfabriken Kronjyden fra 1937; formand for landbrugsministeriets kartoffeleksportudvalg og medl. af dets brændselsudvalg; medl. af landbrugsministeriets baconudvalg og fedteksportudvalg 1946-50 og af statens husdyrbrugsudvalg; næstformand for Slagteriernes Salgscentral fra 1950; medl. af Landbrugsrådet fra 1947; medl. af folketinget (Venstre) 1947-50; medl. af priskontrolrådet til 1955, Andelsud-valget (næstformand fra 1953) og Landbrugsrådets præsidium fra 1948; medl. af reservatrådet fra 1948; medl. af bestyrelsen for Forsikringsselskabet Fællesvirke 1953-56 og for Andels-Pensionsforeningen fra 1953.

Adresse: Demstrupgaard pr. Sjørslev.

LAURITZEN Lau direktør; f. 26/6 1910 i Vejle; søn af direktør Lau Lauritzen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Hulda Johanne f. Christensen (død 1955); gift (30/1 1945) m. skuespillerinden Lisbeth Movin, f. 25/8 1917, datter af lektor Rasmus Movin (død 1951) og hustru Fernanda f. Rauch.

Uddannelse indenfor filmbranchen i England, Tyskland, Frankrig og Belgien 1927-31; fotograf og tonemedarbejder ved Palladium 1931-33; manuskriptforfatter 1931-39; debut som filmsskuespil-ler og filmsinstruktør 1933; kunstnerisk leder af og medl. af bestyrelsen for A/S Filmsatelieret Asa 1937, adm. direktør fra 1945; till. direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Asalyng fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for og kunstnerisk leder af A/S Kino-Palæet 1948.

Adresse: Rungsted Strandv. 201,

Rungsted Kyst.

LAURITZEN Lorenz B amtslæge, R.; f. 1/2 1896 i Rødding, Sønderjyll.; søn af kreaturhandler M P Lauritzen (død 1942) og hustru Metha f. Borst; gift 1. gang (27/1 1926) m. Ellen Laura Emilie L., f. 16/5 1899 i Odense, død 1945, datter af sparekassekasserer J P Arndal (død 1952) og hustru Elna f. Nielsen (død 1944); 2, gang (29/9 1950) m. Adda L., f. 11/7 1916 i Rungsted, datter af gårdejer Chresten Kroyer og hustru Paula f. Boserup.

Student (Døckers kursus) 1917; med. eks. 1923; prakt. i Øsby s. å.; till. læge ved Ehlershjemmet i S-Vilstrup 1925-51; studierejser til Nancy 1928, Bruxelles og Bergen 1933, Scheidegg 1934, Bonn 1938 og til USA på Rockefeller legat i 1950; embedslægeeks. 1929; hospitalsuddan-nelse pa amtssygehuset i Haderslev, kommunehospitalet i Kbhvn. og Bleg-damshospitalet 1929-30; prakt. i Haderslev 1931; kst. kredslæge i Haderslev lægekreds fra 1932; amtslæge i Haderslev lægekreds 1944; arresteret nov. 1944, i Aabenraa arrest og Frøslevlejren til maj 1945.

Formand for Haderslev kreds af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1935-49 og for frihedsbevægelsens sønderjydske råd 1945; medl. af frihedsbevægelsens samråd 1945; administrator for dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig 1947-48; medl. af Dansk Røde Kors udvalg for Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig 1948-49; regionaldir. for Indien, Pakistan og Ceylon for International Tuberculosis Campaigns 1949-50; konsulent for World Health Organi-zation i BCG vaccination for Malaya og Singapore i 1950.

Medforfatter af bogen »Sundhed«.

Adresse; Nørreg. 21, Haderslev.

Sommerbolig; Kjelstrup Strand pr. S-Vilstrup.

LAURITZEN Martin skoledirektør; f. 23/9 1906 på Frdbg.; søn af sporvejsfunktionær L Lauritzen (død 1955) og hustru Dorette f. Christensen; gift (23/5 1931) m. Else L., f. 30/8 1906, datter af artillerimester August Bakke (død 1950) og hustru Ingeborg f. Olsen.

Lærereks. (KFUM's seminarium) 1927; årskursus i svensk og dansk, Danmarks lærerhøjskole 1934 og 1937; vikar i Kbhvn. og Esbjerg 1927-28; fast vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen (Grøndalsvængets skole) 1928; fast ansat lærer 1929; viceskoledir. 1949; sko-ledir. for Gentofte kommunale skolevæsen og direktør for Gentofte kommunes kulturelle forvaltning 1951.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Kommunelærerforening 1940-48, formand 1948-49; repræsentant i Kbhvns skoledirektion 1948-49; medl. af prøveudvalget for optagelse i mellemskolerne i Storkbhvn., af bestyrelsen for Verdens Venskabs Forbundet og for Kbhvns aftenseminarium; formand for Civilfor-svarsforbundets kursusudvalg; i tilsynsrådet for Hellerup lærlingeplejehjem.

Adresse: Tranegårdsv. 67, Hellerup.

Sommerbolig: Klostervangen, Liseleje.

LAURITZEN Svend professor, dr. phil.; f. 22/6 1906 på Frdbg.; søn af købmand Mads Lauritzen (død 1928) og hustru Albertine f. Fabricius (død 1932); gift (26/12 1937) m. Bodil L., f. 15/1 1908 i Århus, død 1956, datter af konditor Jens Emmery (død 1937) og hustru Emma f. Jensen.

Student (Vestre borgerdydskole) 1925; mag. scient. 1931; dr. phil. 1943; medarbejder ved Urania observatoriet 1923-30; undervisningsassist. ved polyteknisk læreanstalt 1932 og lærer ved sammes forberedelseskursus 1936, lektor ved polyteknisk læreanstalt 1943, docent 1952, professor i matematik 1956.

Kasserer i Matematisk Forening 1943-48.

Har skrevet: En indledning til en gruppeteoretisk behandling af de ikke orien-terbare flader (disp., 1943) samt artikler i fagtidsskrifter.

Adresse: Maltegårdsv. 11, Gentofte.

LAURITZEN Vilhelm arkitekt, R1.; f. 10/9 1894 i Slagelse; søn af købmand Fredrik Lauritzen og hustru Bertha f. Werner (begge døde); gift (28/10 1922) m. Ingeborg L., f. 14/8 1891 i Kbhvn., datter af afdelingschef Chr. Leth Ziegler og hustru Julie f. Bolt (begge døde).

Student (Sorø) 1912; afgang fra kunstakademiet 1921; studierejse til Spanien, Italien og Frankrig 1919-20, til Grækenland (medl. af École Francaise d'Athé-nes), Konstantinopel og Italien 1921; arbejdet i Paris 1922; til England 1926, Holland, Tyskland og Østrig 1927; akademiets mindre guldmed. 1926; Eckersberg-medaljen 1941; C F Hansen-medaljen 1954.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1942 og af akademirådet 1943-54; Honourable correspon-ding member of the Royal Institute of British Architects; Ehrenmitglied der Zentral Vereinigung der Architecten tjsterreichs; medl. af bestyrelsen for byggeriets beregningsinstitut; formand for bestyrelsen for statens byggeforskningsinstitut 1947-55.

Har bl. a. bygget: Daells Varehus, Dansk Travsports alderdomshjem, Journalistgården, Gladsaxe kommunes rådhus og sportsanlæg, fl. skoler i Gladsaxe kommune, Kbhvns lufthavns hovedbygning samt hangarer m. m. i lufthavnen, radiohuset ved Rosenørns Allé. Snellhuset. Folkets Hus på Enghavevej samt en del villaer; har arbejdet med Gladsaxe kommunes byplan fra 1943.

Adresse: Vodroffsv. 2 B, Kbhvn. V.

LAURSEN Aage direktør, civilingeniør; f. 20/4 1899 i Stenstrup; søn af teglværksejer Karl Laursen (død 1918) og hustru Emilie f. Andersen (død 1940); gift (3/10 1936) m. Vera L., f. 22/8 1917 i Kbhvn., datter af overlæge Valdemar Friis-Møller (død 1941, se Kraks Blå  Bog 1941) og hustru Margrethe f. Dams-boe.

Student (Odense katedralskole) 1917; cand. polyt. 1924; ingeniør ved Hillerød Jernstøberi & Maskinfabrik 1924-28; salgschef ved A/S K M Laursen & Co., Kbhvn. 1928-29; salgsing. ved AS Møller & Jochumsen, Horsens 1929-33; adm. direktør for A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, der 1953 ændrede navn til Alpha-Diesel A/S, fra 1933; till. formand for bestyrelsen for og direktør i Industrial Seaweed Chemi-eale Limited, Frederikshavn; projekterede naturgastankstationen i Frederikshavn 1940. Har 1949 projekteret og er medindehaver af I/S Algadan, Frederikshavn.

Formand i bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen i Frederikshavn; medl. af bestyrelserne for A/S De forenede Teglværker, Stenstrup, Fyn, B & W-Alpha Motor A/B, Gøteborg og Dansk Arbejdes Frederikshavns-af d.; tildelt Landsforeningen Dansk Arbejde's initiativdiplom 1954; medl. af repræsentantskabet for A/S Frederikshavns Bank og for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne; medl. af Frederikshavns byråd, brandkommission og bevillingsnævn samt af udvalgene for de kommunale værker.

Udenl. orden: S.V.3. Adresse: Kragholmsg. 1. Frederikshavn. Sommerbolig: Klithuset, Strandby St.

LAURSEN Aage vicedirektør, aktuar; f. 15/3 1914 i Ebeltoft; søn af postbud L Th. Laursen og hustru Petra f. Storch Jensen; gift (4/11 1939) m. læge Margrete L., f. 10/6 1914 i Vordingborg, datter af adjunkt J Birkholm-Clausen og hustru Karen f. Sørensen (død 1952).

Student (Rungsted) 1932; cand. aet. 1943; ansat i Forsikringsakts. Nordeuropa 1932-35, i Andels-Anstalten Tryg 1936, kontorchef smstds 1948, aktuar 1950, vicedirektør 1956; till. lærer ved Handelshøjskolen i Kbhvn. fra 1955.

Sekretær for Den Danske Aktuarforening 1954; medl. af Komiteen for mindre gode Liv 1956.

Adresse: Drosselv. 13, Rungsted Kyst.

LAURSEN Hans afdelingsingeniør, R.; f. 2/5 1911; søn af gårdejer P K Laursen (død 1952) og hustru Rebekka f. Døssing; gift (17/12 1939) m. Edith L., f. 2/6 1916 i Holbæk, datter af forretningsfører N P Holm (død 1946) og hustru Gertrud f. Stascheit.

Student (Viborg) 1930; cand. polyt. (elektroing.) 1936; ansat i post- og telegrafvæsenet 1936, telegrafing. I 1948, kontorchef i generaldirektoratet 1953, afdelingsing. smstds 1954.

Som telekommunikationsekspert med UNRRA i Kina 1946-47 og u. UN i Iran 1951; vidensk. assistent ved Danmarks tekniske højskole 1949-55.

Adresse: Moltkesv. 53, Kbhvn. F.

LAURSEN Harry Thrige bankdirektør, se Thrige Laursen Harry.

LAURSEN Henrik direktør; f. 16/6 1900; søn af direktør K M Laursen og hustru Kristine Marie f. Andersen (død 1922); gift (7/12 1944) m. Agnes Marie L„ f. 24/3 1914, datter af skibsreder Christian Jensen og hustru Lolli f. Tesch (død 1915).

Præliminæreks. (Århus) 1916; uddannelse i danske forsikringsselskaber 1916-22; assuranceforretning i eget navn fra 1922; generalagentur for Forsikrings-Akts. Absalon 1924-45; adm. direktør i Forsikrings-Akts. Absalon, i Dansk Forsikrings-Akts. Provincia og medindehaver af assurancefirmaet W Bahncke & Co. fra 1945 samt adm. direktør i Forsikringsakts. Skandinavia og i A/S Grøn & Witzke fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Glarmestrenes Glasforsikring, A/S fra 1946, for Dansk Automobilforsikrings Forbund fra 1948, for Forsikrings-Akts. Absalon og for Dansk Forsikrings-Akts. Provincia fra 1950; medl. af Assurandør-Societetets komité fra 1956.

Adresse: Sundvænget 38, Hellerup.

LAURSEN Johs. Lehm stadsbibliotekar, se Lehm Laursen Johs.

LAURSEN Laurits mejeribestyrer; f. 5/11 1896 i Hvorslev; søn af landmand Søren Laursen (død 1940); gift (30/4 1925) m. Johanne L., f. 6/2 1902 i Kielstrup ved Hobro, datter af gårdejer Christen Nørgaard.

Uddannet ved mejeribruget; på Ladelund mejeriskole 1921-22; mejeribestyrer på Granly Andelsmejeri, Bjerringbro 1925, på Moselund Andelsmejeri, Randers fra 1933.

Formand for Randers Amts Mejeristforening fra 1941; medl. af bestyrelsen for Dansk Mejeristforenings Ulykkesforsikring 1947-52, af bestyrelsen for Dansk Andels Kulforretning fra 1948, af repræsentantskabet for Danske Mejeriers Andels-Smøreksportforening (Danish Dairies) fra 1948, af hovedbestyrelsen for Dansk Mejeristforening fra 1950 (formand fra 1951), af statens mejeriudvalg fra 1952 (næstformand fra 1955), af Mejeribrugets Smøreks-portudvalg 1952, af bestyrelsen for Danmarks mejeritekniske Selskab 1955 og af repræsentantskabet for Andelsbog-trykkeriet i Odense fra 1952.

Adresse: Moselund pr. Randers.

LAURSEN Laurs fh. stationsforstander, R. DM.; f. 4/5 1880 i Skørring; søn af købmand N J Laursen (død 1909) og hustru Kristiane f. Sørensen (død 1938); gift (9/5 1914) m. Eleonora L., f. 10/10 1886 i Vellev, død 1920, datter af Smedemester C Christensen (død 1931) og hustru Ane i. Rasmussen (død 1940).

Elev ved statsbanerne 1900; assistent 1907; overassist. II 1919; trafikkontrollør I 1926; fuldmægtig 1929; trafik-insp. II 1931; stationsforstander for Århus hovedbanegård 1934-50; tj'enstg. i 2. distrikt (tidl. 3. trafikkreds) 1912-34.

Adresse: Assensg. 26, Århus.

LAURSEN Leo underdirektør, civilingeniør, R.; f. 31/1 1894 på Frdbg.; søn af skomagermester Jens Laursen (død 1932) og hustru Marie f. Petersen (død 1931); gift (1/1 1943) m. Jytte L., f. 26/7 1916 i Maribo, datter af landinspektør Søren Jungersen (se denne).

Student (Henrik Madsens skole) 1911; cand. polyt. 1918; forestod dybdeboringer (kul) i Grønland 1918-19; ingeniør ved forsk, bygningsarbejder i Kbhvn. og provinsen 1922-29; ingeniør i Dansk Brandværns-Komite 1929-30; ansat i fabriktilsynet 1931; fabrikinsp. 1942; tekn. underdir. i direktoratet for ar-bejds-og fabriktilsynet (fra 1955: direktoratet for arbejdstilsynet) 1950; till. overtilsyn med kedelpasserprøverne og tilforordnet ulykkesforsikringsrådet og direktør for ulykkesforsikringen 1950.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Brænd-selskontrolforening 1950-53, derefter for Dansk Kedelforening, for Svejsecentralen og Dansk Svejseteknisk Landsforening fra 1951 samt for Isotopcentralen fra 1956; repræsentant i Dansk Nationalkomité for rationel Organisation fra 1951; medl. af Dansk Brandværns-Komite fra 1951, af forsk, tekniske udvalg u. dansk standardiseringsråd fra 1940 og u. Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1954 samt af sundhedsstyrelsens udvalg vedr. anvendelsen af radioaktivitet fra 1952; delegeret i The International Institute of Welding's kommission for sikkerhed og hygiejne fra 1949.

Har skrevet: afsnittet Kedelmaterialer i håndbogen Jern og Staal (1941); Beregning af pladetykkelsen i dampkedlers glatte ildkanaler samt i andre cylindriske svøb med udvendigt tryk (Bygningsstatiske meddelelser 1946) samt forsk, tidsskriftartikler om arbejderbeskyttelse m. m.

Adresse: Ove Rodes PI. 1, Kbhvn. Ø.

LAURSEN N G direktør, civilingeniør; f. 9/9 1898 i Haldum ved Hadsten; søn af gårdejer L E Laursen (død 1935) og hustru Mathilde f. Møller (død 1928); gift (8/12 1925) m. Astrid L., f. 21/12 1899 i Hadsten, datter af købmand H E Sørensen (død 1927) og hustru Anne f. Pedersen (død 1947).

Student (Århus) 1917; cand. phil. 1918; cand. polyt. 1924; ansat i ingeniørfirmaer i Danmark og Frankrig 1924-26; ingeniør i A/S Faxe Kalkbrud 1926; adm. direktør for A/S De jydske Kalkværker, Århus, 1937-47; adm. direktør for A/S Faxe Kalkbrud fra 1947; direktør i A/S Kbhvns Mørtelværker og A/S Farum Sten- og Gruskompagni fra 1947.

Formand i bestyrelsen for A/S De jydske Kalkværker, Nordjydsk Kalk og Mørtel A/S, A/S Solrød Kalkværk og A/S Nørre Flødal Kridt- og Kalkværker fra 1947; medl. af bestyrelsen for Fæl-lesagenturet for Faxe-Limhamn Kalkbrud, A/B Gotlands Kalkverk og Kalk-og Teglværksforeningen af 1893 fra 1947; medl. af hovedbestyrelsen for Industrifagene fra 1951; formand for bestyrelsen for A/S C Langballe & Søn fra 1954; medl. af bestyrelsen for A/B Gotlands Fbrenade Kalkbrott fra 1955.

Adresse: Dronninggårds Allé 106,

Holte.

LAURSEN Richard Fouerskov provst, R.; f. 24/12 1895 i Odense; søn af handelsgartner R Laursen og hustru f. Rasmussen; gift (9/2 1922) m. Marie Adolphine L., f. 28/3 1893 i Odense, datter af barbermester N E Probst (død 1923) og hustru f. Andersen.

Student (Odense) 1914; cand. theol. 1920; personel kapellan i Hodde-Tistnip 1921; sognepræst i Kvong-Lyne 1921-25 og i Fjelsted-Harndrup fra 1925; till. provst for Vends herreds provsti fra 1938.

Medl. af Den danske Præsteforenings bestyrelse 1937 (næstformand 1950) og af skoledirektionen for Assens amtsrådskreds 1938-50.

Adresse: Fjellerup pr. Harndrup.

LAURSEN Thorvald redaktør; f. 8/2 1880 i Nørre Aaby; søn af friskolelærer Mads Laursen (død 1927) og hustru Karen Marie f. Eriksdatter (død 1881); gift 1. gang (28/12 1911) m. Anna Kathrine L., f. 16/5 1886 i Jernved, død 1936, datter af sognepræst S Konstantin-Hansen; 2. gang (9/5 1940) m. Jenny L., f. 3/12 1916, datter af postbud Th. Olsen og hustru Johanne f. Carlsen.

Elev på Askov højskole 1901-03; statens lærerhøjskole 1908; rejser i udlandet; lærer ved Vallekilde højskole 1903-05. ved Ubberup højskole 1909-20, ved Antvorskov højskole 1920; redaktør og udgiver af Sjællands Ungdom 1917-18, af Folkets Ungdom 1918-19; redaktør af Dansk Ungdom 1919 og af Herbergs-Ringen 1936-46; medredaktør af bogserien Nordisk Oplysning 1937.

Medl. af komitéen for opførelse af Grundtvigs mindekirke 1923. af Set. Peders menighedsråd i Slagelse 1926-34, af KFUM's emigrantudvalg 1928, af bestyrelsen for Understøttelseskassen for Lærere og Lærerinder ved statsanerkendte Højskoler og Landbrugsskoler 1930-39 og af forretningsudvalget for Herbergs-Ringen af danske Vandrehjem 1930; Herbergs-Ringens distriktsinsp. for vandrehjemmene i Sorø amt 1937; leder af Herbergs-Ringens værts-kursus fra 1941; formand for Slagelse vandrehjem 1937; medl. af bestyrelsen for Slagelse Ungdomsborg 1949, for Antvorskov højskole 1953 og for Lands-grav friskole 1953.

Har udg.: sangbogen Danske Sange; Aarets Bog for Ungdommen; medudgiver af Studiekredsen; har skrevet: Den danske Folkehøjskole (Faglig Læsning 1936); Herbergs-Ringens Værtsbog (1940); medredaktør af Ad Livets Vej (1942).

Adresse: Antvorskov, Slagelse.

LAURSEN Viggo statsmeteorolog, R.; f. 1/1 1904 i Højbjerg; søn af gårdejer P Kr. Laursen og hustru Rebekka f. Døssing; ugift.

Student (Viborg) 1924; cand. mag. 1929; assistent ved magnetisk observatorium i Godhavn 1928, ved meteorologisk institut 1929, afdelingsmeteoro-log 1931; leder af den geofysiske po-larårsstation, Thule 1932-33, af vejrstationen Thule 1946-47; statsmeteorolog 1948.

Formand for Dansk Geofysisk Forening 1944-47; medl. af kommissionen for instrumenter og observationsteknik u. den meteorologiske verdensorganisation; sekretær for Den Internationale Association for Jordmagnetisme og leder af associationens centralbureau; medl. af komitéen for det internationale Geofysiske Aar 1957-58.

Adresse: Drejøg. 40, Kbhvn. Ø.

LAUSEN Frederik direktør, vicekonsul; f. 25/8 1866 i Odense; søn af bankdirektør Emil Lausen (død 1911) og hustru Magdalene f. Richardt (død 1926); gift (20/10 1893) m. Marie L„ f. 23/2 1875 i Haderslev, død 1952, datter af ritmester Ernst von Diiring (død 1895) og hustru Vilhelmine f. During-Rosenkrantz (død 1880).

Uddannet hos Stokkebye & Hvalsøe, på Grimers handelsakademi samt i Hamborg og London 1883-S1.

Direktør for Aarhus Oliefabrik 1892-1926; medl. af kommissionen af 1919 for oprettelse af et jydsk universitet 1919-25; formand i repræsentantskab og bestyrelse for Århus idrætspark 1920-25; medl. af Industrirådet 1920-27; brasiliansk vicekonsul 1918-31; medl. af repræsentantskabet i A/S Aarhuus Privatbank, af bestyrelsen for A/S Frichs, Århus og af bestyrelsen for A/S Aarhus Oliefabrik; formand for De samvirkende jyske Kartoffelsektioner (SAJYKA) 1936-39.

Adresse: Clasonsborg pr. Kibæk St.

LAUSTEN-THOMSEN H fh. amtslæge, dr. med., R.DM., D.r.K.H. p.p.; f. 6/6 1878 i Roost; søn af gårdejer Hinrich Thomsen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1928); gift m. Botilde L-T. (død 1956). På latinskole i Kolding 1892-97, i Ratzeburg 1897-98; embedseks. og dr. med. i Freiburg 1904; assistenslæge i Baden 1904-05; læge i Skærbæk 1906-21; indkaldt til tysk krigstjeneste som læge i krigen 1914-18; amts- og kredslæge i Tønder amt 1920-43; till. kst. amtslæge i Haderslev 1929-43 og 1945; kredslæge smstds 1929-32; skolelæge 1926-43; amtslæge i Aabenraa-Sønderborg amt og kredslæge i Aabenraa 1943-48; leder af karantænestationen i Krusaa 1945.

Medl. af Skærbæk kommuneråd 1907-20, af Sønderjydsk Skoleforenings tilsynsråd 1921-54, af Radiumfondets landskomité 1920-29, af Den danske Kræftkomité og af styrelserne for Danmarks Naturfredningsforening, for Sønderjydsk Teaterforening 1932-55 og for Dansk Forening til nordisk Sprogrøgt; formand for Tønder bibliotek 1923-43, for Tønder Kommunalforening 1928-29. for det danske kontor i Tønder 1928-43, for Landsforeningen for Hjemstavnskul-tur 1939-42, for Foreningen til Husdyrtuberkulosens Bekæmpelse 1932-41, for Tønder amts afd. af Centralforeningen af Hjemmesygeplejevirksomheder 1931-43 og for Aabenraa amts afd. og medl. af hovedbestyrelsen fra 1947; formand for styrelsen af Bocks Legat 1921-44, for Historisk Samfund for Sønderjylland 1936-56, derefter æresmedlem og for Brødrene Oscar og Alfred Haastrups Mindelegat; medl. af kommissionen til beskyttelse af befolkningen mod giftgas m. m. fra 1933 og af Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af Kilder til dansk Historie; korresp. medl. af Svensk estniske samfundet vid Universitetet i Tartu.

Boganmelder ved Flensborg Avis fra 1912; redaktør af Slesvigsk Søndags-blad 1922-24; medudgiver af Sønder-jydske Aarbøger og 1923-46 af Sønderjydsk Maanedsskrift; har udg.: Haabets Mænd (1921, s. m. N Svendsen); Tønderbogen (1926); Verdenskrigen, fortalt for Ungdommen (1929); Tønder Læse-og Ungdomsforening 1912-37 (1937); Løgumkloster Bank 1887-1937 (1937); Genforeningsdagene (1943); Dansk Tale i Sønderjylland (1946); Bogen om H P Hanssen (1948); Landet bag digerne (1956).

Udenl. orden: F.Æ.L.5.

Adresse: Aabenraa.

LAWAETZ Jens Fr. afdelingschef ved statsradiofonien, R.; f. 18/8 1904 i Århus; søn af kommunelærer Peter A F Lawaetz (død 1930) og hustru Agnes f. Tørring (død 1953); gift (29/1 1946) m. Birgit Merete L., f. 13/8 1918 i Nakskov, datter af købmand Einar Schrøder (død 1948) og hustru Anna f. Bastholm.

Student (Århus) 1922; stud. polyt.; startede 1926 radioens drengetimer; gik over til journalistik (Radiolytteren); redaktør af Drengebladet 1930-32; fast knyttet til statsradiofonien fra 1935; programsekr. 1937. daglig leder af skoleradioen 1947; chef for underholdningsafdelingen og leder af statsradiofoniens fjernsynsforsøg 1949; chef for fjernsynsafdelingen 1951.

Har skrevet bøgerne København Kalundborg (1933); Eventyret om Jernbanen (1935); Eventyret om Skibet (1937); Fjernsyn (1951).

Adresse: Crilles Tønnesens Allé 8,

Kastrup.

LAWAETZ W E O oberst, fh. generalinspektør, K'DM., HTH.; f. 3/11 1891; søn af proprietær L C H Lawaetz og hustru Charlotte f. Hanssen; gift (7/5 1918) m. Karin Elisabeth L., f. 22/8 1895 i Kbhvn., datter af kaptajn Th. Bugge (død 1912) og hustru Elisabeth f. Dige-Petersen (død 1930).

Student (Frdbg. gymn.) 1910; premi-erløjtn. i ingeniørtropperne 1914; ad-jutant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1922-27; studieophold ved Pionierfachschule, Klosterneuburg, Østrig 1928; lærer ved hærens officersskole 1928-47; kaptajn 1929; chef for forsk. telegrafkompagnier 1932-40; oberstløjtn. 1941; chef for krigsministeriets 4. kontor 1941-42; chef for pioner- og telegraf skolen 1942-47; til rådighed for telegrafbatl. 1947; oberst og chef "for telegrafbatl. 1947; generalinsp. for telegraftropperne 1951; afsked 1956; studierejse til USA i 1952.

Translatør i tysk 1924; krigsministeriets tilsynshavende med danske kri-gergrave og mindesmærker i Danmark, Tyskland, Polen og Czekoslovakiet 1938-48; medl. af bestyrelsen for Flensborgsamfundet fra 1947.

Adresse: Strandv. 136 C. Hellerup.

LAVRSEN Julius forstander, cand. jur.; f. 15/3 1902 i Jebjerg; søn af planteskoleejer Lavrs Lavrsen (død 1945) og hustru Margrethe f. Christensen (død 1949); gift (21/9 1935) m. Sine L.. f. 18'6 1907 i Bostrup, datter af proprietær Chresten Østergaard og hustru Martha f. Mortensen.

Student (Høng) 1922; cand. jur. 1928; lærer ved Uldum højskole 1928-31; studeret sprog og historie ved Kbhvns universitet 1931-35; studierejse til England i 1932; lærer ved Uldum højskole 1935-38, ved Den danske andelsskole, Middelfart 1938-50, forstander for samme 1951.

Adresse: Andelsskolen, Middelfart.

LAWÆTZ Børge overlæge, dr. med.; f. 29/5 1904 i Kbhvn.; søn af prokurist Valdemar Lawætz (død 1939) og hustru Clara f. Holm (død 1948); gift (3/8 1931) m. overtandlæge Estrid L., f. 24/4 1906 i Thisted, datter af læge Einar Grabow (død 1911) og hustru Athalia f. Serritslev (død 1909).

Student (Østersøgades gymn.) 1922;

med. eks. 1931; accessit for univ. prisopgave 1933; dr. med. 1939; ansat ved kbhvnske hospitalsafdelinger 1932-40; assistent ved professor E Holm's øjenklinik 1935-41; specialistautorisation 1939; prakt. øjenlæge i Kbhvn. fra 1941; 2. reservelæge ved kommunehospitalets øjenafd. 1941, 1. reservelæge 1942-44; assist. læge ved militærhospitalets øjenafd. 1945, 1. assistent 1946-52; jernbaneøjenlæge fra 1947; rejsende øjenlæge i Grønland 1948; afdelingslæge ved militærhospitalets øjenafd. og flyvemedicinsk institut 1952-54; overlæge ved militærhospitalets øjenafd. 1955.

Medl. af bestyrelsen for Oftalmolo-gisk Selskab 1941-44 og fra 1954 som formand; medl. af bestyrelsen for De kbhvnske Øjenlægers Organisation fra 1943 og af repræsentantskabet for Kbhvns Lægeforening fra 1945; tillids-læge for generaldirektoratet for statsbanerne fra 1955; luftfartsdirektoratets delegerede ved ICAO-konference i Paris 1955; formand for militærhospitalets lægeråd 1957.

Har skrevet: Fysiologiske Undersøgelser af Fusionstendens ved binokulært Syn (disputats, 1939) samt tidsskriftartikler, hovedsageligt om oftalmologi-ske emner.

Adresse: Østbaneg. 5, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Kettenhus, Tisvildeleje.

LEBEL Herbert skoleoverlæge, dr. med.; f. 29/12 1903 i Ballerup; søn af gartner Otto Lebel (død 1942) og hustru Caroline f. Jensen; gift (27/9 1940) m. Ingrid Gunvor L., f. 21/2 1904 i Kbhvn., datter af grosserer Johannes Christensen (død 1938) og hustru Anna Marie f. Hansen (død 1949).

Student (Ordrup gymn.) 1922; med. eks. 1929; derefter uddannelse på forsk, specialafdelinger; 2. reservelæge ved Gentofte amtssygehus, med. afd. C 1938-39; dr. med. 1939; reservelæge ved Blegdamshosp. 1941-43; specialistanerk. (med. sygd.) 1941; 1. reservelæge ved Århus kommunehosp., med. afd. 1943-48; kst. overlæge ved Marselisborg hosp., med.-epidem. afd. i 1945; skoleoverlæge i Århus fra 1948.

Censor i biokemi ved med. eks. ved Århus univ. fra 1944.

Litterære arbejder: Undersøgelser over serumkalkens ionisering (disputats, 1939) samt arbejder over kliniske, biokemiske og skolehygiejniske emner.

Adresse: Ny Banegårdsg. 45, Århus.

LEER ANDERSEN Jens Bagh sognepræst, fh. generalsekretær; f. 25/11 1910 i Skagen; søn af fiskeskipper Jacob Andersen (død 1948) og hustru Mette Thomasine f. Sørensen; gift (16/1 1937) m. Inga Grethe L. A., f. 24/5 1912 i Kbhvn., datter af fabrikant Hilmar Rasmussen (død 1948) og hustru Marie f. Mortensen (død 1928).

Student (Stenhus kostskole) 1929; cand. theol. 1935; manuduktør 1935-37: hjælpepræst ved Grøndalskirken 1936-40; sognepræst i Blistrup 1940-46; landssekr. ved Kbhvns Kirketond 1947, generalsekr. smstds 1950-56; sognepræst ved Skt. Olai kirke i Helsingør 1956.

Sekretær for Danmarks kristelige Studenterbevægelse 1936-38; medl. af repræsentantskabet for Kristeligt Pressebureau 1950, af styrelsen for Folkekirkeligt Oplysningsforbund 1953 og af Det lutherske Verdensforbunds Com-mission on stewardship and congregatio-nal life 1955.

Adresse: Helsingør.

LEERBECK Joachim Otto Carl Julius fh. politimester, R1.; f. 28/7 1885 i Kbhvn.; søn af postmester HV Leerbeck (død 1907) og hustru Eugenie f. Bret (død 1937); gift m. Gudrun Louise L., f. 21/8 1898 på Palsgaard i As sogn, datter af Jens Vald. Nielsen og hustru Elisabeth Caroline Kathrine f. Hansen.

Student (Gammelholms latinskole) 1904; cand. jur. 1914; birkefuldm. i Faaborg s. å.; assistent i Kbhvns magistrat 1915; by- og herredsfuldm. i Køge 1918; politifuldm. smstds 1919; sekretær i Kbhvns byret 1925; politimester i Rougsø, Sønderhald samt Øster Lisbjærg herreder, Randers 1936-55.

Adresse: Dr. Priemes V. 10, Kbhvn. V.

LEFÉVRE Halfdan læge, dr. med., M. T. Fi.; f. 3/1 1909 i Kbhvn.; søn af kommunelærer Marius Lefevre og hustru Louise Marie f. Mygind (død 1932): gift (15/5 1953) m. Aase L., f. i Kbhvn., datter af orlogskaptajn Otto Lagoni (død 1949) og hustru Ellen f. Bach.

Student (Schneekloths skole) 1928; stud. mag. i dansk og historie 1928-29; med. eks. 1936; dr.med. 1945; 2. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospitals V afd. 1944-47; 2. reserveaccoucheur ved rigshospitalets fødeafd. A 1948-50; 1. reservekirurg i Kolding 1950 -51; 1. reservelæge ved Skt. Lukas Stiftelsen 1951-52, ved Bispebjerg hospitals kirurg, afd. D's gynækologiske afsnit fra 1953; har endv. været ansat ved forsk, specialafd. i Kbhvn.; spe-cialistanerk. i gynækologi, kirurgi og obstetrik 1952; studieophold (operativ behandling af underlivskræft) hos pro-'essorerne Meigs i Boston og Brunswig i New York 1949-50; læge ved n.sk Røde Kors ambulance i Finland vinteren 1939-40.

Medl. af bestyrelsen for foreningen To Løver 1940-49 og af Frit Danmarks hovedledelse 1946-48.

Har skrevet: Acceleration of the deelopment of spontaneous tumours in æice (disputats, 1945); desuden tidsskriftsartikler om vidensk. emner samt bøgerne: Danmark sender en Ambulance 1940) og Mændene i Danmarks Frihedsråd (1945).

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.K.M. 39-40.

Adresse: Hans Jensens V. 20, Hellerup.

LEGIND Axel fyrdirektør, kommandørkaptajn, R.DM., HTS.; f. ll'l 1902 i Ulstrup sogn, Jylland; søn af købmand Andreas Legind og hustru Thora f. Thorsen; gift (3/10 1925) m. Thora L., f. 24/7 1903, datter af maskinfabrikant Jul. Jacobsen (død 1936) og hustru Signe f. Nielsen (død 1923).

Søløjtnant II 1924; på undervands-bådsskole 1926-27 og officersskole 1928 -30; orlogskapt. 1939; fyrinsp. og fører af fyrinspektionsskibet Argus 1940-42; chef for marineministeriets admiralitets-kontor 1942; afdelingschef i marineministeriet 1947-50; kommandørkapt. 1948, i res. 1953; til rådighed for forsvarsministeriet 1950; fyrdirektør fra 1952.

Værge for Holmens kirke 1947; medl. af isbrydningsrådet og dettes forretningsudvalg samt af forsk, kommissioner og udvalg u. marineministeriet.

Har skrevet artikler i Tidsskrift for Søvæsen, væsentlig vedr. uddannelsesspørgsmål.

Adresse: Søkvæsthuset, Overg. o. V. 60 B, Kbhvn. K.

LEHM LAURSEN Johs. stadsbibliotekar; f. 16/10 1905 i Vejle; søn af tømrermester Th. R Laursen (død 1949) og hustru Ane Marie Elisabeth f. Thomsen (død 1941); gift 1. gang (1931, ægteskabet opløst) m. Astrid L.L.. f. Grum-Schwensen; 2. gang (14/2 1946) m. Aase L.L., f. 16/2 1919 i Kbhvn., datter' af afdelingsbibliotekar cand. mag. Svend Thomsen og hustru Signe f. Gulbrand-sen.

Student (Vejle) 1923; bibliotekareks. 1930; elev ved biblioteket for Vejle by og amt 1926; vikar ved Kbhvns kommunebiblioteker 1929; ansat ved Frdbg. kommunebiblioteker fra 1931, assistent 1932, bibliotekar I 1940, afdelingsbibliotekar 1946, kst. vicestadsbibliotekar 1950, fg. stadsbibliotekar 1952. udnævnt 1954; biblioteksmæssig leder af Frdbg. kommunes børnebiblioteker 1954; till. assist. bibliotekar ved Danmarks tekniske bibliotek 1930-38; bibliotekar og arkivar i Dansk Forfatterforening 1930-44; lærer ved Boghandlerfagskolen 1931-37 og ved statens biblioteksskole fra 1944.

Medl. af bestyrelsen for Biblioteks-samfundet for Kbhvn. 1933-37, for Danmarks Biblioteksforenings gruppe C 1935-37 og for stipendiefondet for uddannelse af bibliotekarer fra 1935; sekretær i arbejdsudvalget i Historisktopografisk Selskab for Frdbg. fra 1954, medl. af styret for samme fra 1955.

Har udg.: Norsk, islandsk, svensk og finsk Litteratur (1941); Xylograf F Hendriksen, Bibliografi (s. m. G Krogh-Jensen, 1944), Bibliografi til Den nye Salmonsen (s. m. Krogh-Jensen, 1949), Litteratur om Frederiksberg (1950), Dansk Litteratur om Bogvæsen I-II (1955-56); medarbejder ved Bogens Verden o. a. bibliotekspublikationer, bl. a. Lærebog i Biblioteksteknik samt ved Nordisk Leksikon for Bogvæsen; medredaktør af forsk, samlingsværker 1937-47.

Adresse: Aldershvilev. 185, Bagsværd.

LEHMANN Inge statsgeodæt; f. 13/5 1888 i Kbhvn.; datter af professor, dr. phil. Alfred Lehmann (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Ida f. Tørsleff (død 1935).

Student 1906; studieophold i England 1910-11; beregner i Forsikringsselskabet Danmark 1912-18; cand. mag. (matematik) 1920; studieophold i Hamburg 1922; assistent ved universitetets forsikringsmatematiske laboratorium 1923-26; assistent i gradmålingen 1925-28; studieophold i Strasbourg, Darmstadt o. a. steder 1927; magisterkonferens (geodæsi) 1928; statsgeodæt og chef for seismisk afd. i geodætisk institut 1928-53.

Tildelt Tagea Brandts Legat 1938.

Medstifter af Dansk Geofysisk Forening 1936, formand 1941-44; medl. af Den internationale seismologiske Associations eksekutivkomité 1936-48 og 1951-54; medl. af den europæiske seismologiske kommission 1951.

Har skrevet en del seismologiske afhandlinger.

Adresse: Kastelsv. 26, Kbhvn. Ø.

LEHMANN Johannes forfatter, dr. phil. R.p.p.; f. 10/4 1896 i Kbhvn.; søn af borgmester Carl Lehmann (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Henriette f. Schwensen (død 1905); gift 1. gang (1926, ægteskabet opløst) m. redaktør Else L., f. 12/5 1892, datter af overgartner Egon Heise (død 1904) og hustru Eli f. Brion (død 1931); 2. gang (1934) m. Gudrun L., f. 5/4 1901, datter af sagfører NC Christensen (død 1930) og hustru Anna f. Guldborg (død 1948).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1915; cand. polit. 1922; dr. phil. (universitetet i Wien) 1928; langvarige ophold i udlandet; studierejse til Østasien 1929-30; medarbejder ved forsk, inden- og udenlandske blade og tidsskrifter, bl. a. Illustreret Tidende 1913-23, Verden og Vi 1914-17, og fra 1939 fortrinsvis ved Berlingske Tidende. Begyndte at holde forelæsninger over industrihistorie på den polytekniske læreanstalt 1932; gæsteforelæsninger i Belgien 1932, i Tyskland 1933, i Sverige 1935 og 1936.

Sekretær for Foreningen af Medicinalfabriker af 1933 fra 1934; medl. af bestyrelsen for Direktør Th. Sørensens Thor Legat 1933, formand 1956; næstformand i Thors kemiske Fabrikkers funktionær- og arbejderfond 1941; næstformand i bestyrelsen for A/S Thors Dampvaskeri 1938, formand 1956; næstformand i bestyrelsen for A/S Thors kemiske Fabrikker 1938; formand for A/S Dampvaskeriet Thor, Nykøbing F., Lolland-Falsters Dampvaskerier 1941, for Dampvaskeriet Thor. Næstved 1948, for A/S Dampvaskeriet Thor, Holbæk 1951 og for A/S Thors Renseri og Farveri 1941; næstformand i bestyrelsen for Nørrebros Bespisningsforening 1933; formand i bestyrelsen for Marie Teisens Legat 1940; medl. af bestyrelsen for De Puggaardske Legater 1944; medl. af Journalistforeningens repræsentantskab 1943 og af rerpæsentantskabet for Borgervennen af 1788, 1944; medl. af repræsentantskabet i Foreningen til Understøttelse af Dannebrogsridderes Efterladte 1946; redaktør for Danmark af Ord och Bild fra 1936; medl. af Ord och Bild's danske komité og dennes sekretær 1936; medl. af Bellman Sel-skapet i Stockholm 1936; medl. af Lar-domshistoriska Samfundet i Uppsala og redaktør for Danmark af dets årbog Lyshnos 1945; korresp. medl. af Finlands Litteratur-Selskab 1951 og af Selskabet for finsk Historie i Wasa 1955.

Har bl. a. skrevet: For eller imod (1916); Svenske Portrætter (1926); C F Tietgen (1929); Niels Neergaard (1929); Gennem Østen (1930); Svenske Penge (1931); Landbrugskrisen (1931); Vor Tids Industri (1932); Den danske Sæbeindustri (1932); Kultur og Industrialisme (1932); Nordisk Samarbejde (1934); N N Btumensaadt gennem 100 Aar (1935); Selandia (1937); Fra Bydreng til Statsminister (1937); Rudolf Diesel og Burmeister og Wain (1938); Mænd i Norden (1938); Den europæiske Stor-magtspresses Historie (1939); Profiler (1941); Mænd og Meninger (1942); Burmeister og Wain gennem hundrede Aar (1943); Foreningen til Søfartens Fremme gennem 100 Aar (1944); Jacob Holm, en dansk Storkøbmand (1944); Gustaf den Anden Adolf (1944); Den unge Orla Lehmann (1957); Dr. ing. Rudolf Chri-stiani og hans Slægt (1957); Mange Slags Mennesker (1957). Har redigeret: Dansk Erhvervs-Leksikon (1943). Har udg.: Th. Stauning: Af Tidens Strid (1933) og Danmark og Sverige (1937). Medarbejder ved Nordisk Konversationsleksikon (1944). Oversættelser fra engelsk, svensk og tysk.

Modtog kong Gustaf V's medalje i guld 1947.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Gr.G.1.4.; L.E.5.; N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Hesselvang 1, Hellerup.

LEHMANN Karl overkirurg, dr. med., R1., M.T.Fi., M.T.Kha.p.p.; f. 12/9 1897 i Aalborg; adoptivsøn af Sceneinstruktør Julius Lehmann (død 1931, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Agnete f. Hartmann (død 1902); gift (16/10 1926) m. Aase L,, f. 8/9 1901 i Kbhvn., datter af fh. direktør for statsskovbruget Frederik Krarup (se denne).

Student (H Adlers fællesskole) 1915; med. eks. 1924; hospitalsuddannelse i Kbhvn. og provinsen 1924-28; assistent ved rigshospitalets røntgenklinik 1928-29 og klinisk assistent ved rigshospitalets fødeafd. B 1928-32; assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1929-30 og ved rigshospitalets kir. po-liklinik 1930-31; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1932-35; dr. med. (Ek-lampsien i Danmark i Aarene 1918-27) 1933; 1. reservekirurg ved kommunehospitalets afd. V 1935-39; specialist-anerk. (kirurgi, gynækologi) 1935; reservelæge ved Ortopædisk Hospital 1939-40; prosektor chirurgiæ ved Kbhvns universitet 1939-42; souschef ved Dansk Røde Kors' Ambulance i Finland 1939-40; overlæge ved kommunehospitalets kirurgiske poliklinik 1940-42; overkirurg ved Skt. Lukas Stiftelse fra 1942; forsikringslæge ved Haand i Haand-koncernen fra 1936; studiereiser i Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig og England.

Formand for bestyrelsen for Selskabet for teoretisk og anvendt Therapi 1944-46 og for bestyrelsen for Dansk Røde Kors' Afd. for Kbhvn. og Omegn 1943-47; medl. af hovedbestyrelse og forretningsudvalg for Dansk Røde Kors 1943-50; formand i bestyrelsen for Præmieselskabet for Plejemødre fra 1948, for Forsikringstagernes Forening fra 1953 og for Dansk kirurgisk Selskab fra 1957; udenl. medl. af Svenska Lakare-sallskapet 1954; æresmedlem af Association of Military Surgeons of the United States 1954.

Har skrevet en række eksperimentelle og kliniske arbejder om kirurgiske emner.

Tildelt Jutlandia-medaljen.

Udenl. ordener: Fi.Fr.4.; Fi.M.M.4.; N.r.K.H.; N.St.O.31.; S.V.31.

Adresse: Strandagerv. 25, Hellerup.

LEHNFELT Arne vandbygningsdirektør, cand. polyt., R1.; f. 11/9 1898 i Lille Næstved; søn af hovedkasserer Johan Lehnfelt (død 1954) og hustru Ingeborg f. Kempel (død 1954); gift (24/6 1927) m. Vibeke L., f. 29/5 1906 på Porsgaard, Solbjerg sogn, datter af proprietær Carl Svanholm og hustru Helga f. Østergaard (død 1932).

Student 1916; filosofikum 1917; cand. polyt. 1922; assist. ingeniør ved vandbygningsvæsenet 1923, ingeniør 1931, distriktsing. 1948, vandbygningsdir. 1956.

Sekretær i udvalget ang. inddæmning i Kalvebodstrand 1934-37 og i udvalget ang. dæmning til Rømø og land-vindingsarbejder i Vadehavet 1936-38; medl. af statens landvindingsudvalg 1940-56 og af statens vandløbsudvalg fra 1942; sekretær i Hadsundbroens bestyrelse 1944-56, formand for bestyrelsen fra 1956; censor i teknisk hydraulik ved polyteknisk læreanstalt fra 1947; landbrugsministeriets tilsynsførende med afvandingsanlæggene i Tønder marsk fra 1948; medl. af kommissionen vedr. placering af ny bro over Guldborgsund fra 1949; tekn. sagkyndig for landbrugsministeriets udvalg ang. bebyggelse i marsken 1950-55; medl. af samordningsudvalget vedr. marskområderne i Tønder amt fra 1953; Danmarks delegerede i Commission Internationale Permanente des Congrés de Navigation fra 1956; medl. af handelsministeriets udvalg vedr. opmands-liste i licitationssager, af det trafikøkonomiske udvalg, af spildolierådet, af havnelovkommissionen, af statsministeriets udvalg vedr. Hammerknuden og af dispositionsplanudvalget for Hirtshals by fra 1956 samt af Thyborønudvalget af 1957; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings bygningsingeniørgruppe 1947-53.

Har skrevet forsk. leksikonartikler.

Adresse: Ved Volden 10, Kbhvn. K.

LEHRMANN O civilingeniør, K.DM., HTS.; f. 12/1 1895 i Kbhvn.; søn af oberst Frantz Lehrmann (død 1936, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Margrethe f. Boje (død 1934); gift (6/12 1927) m. Gerda L., f. 16/4 1903 i Randers, datter af købmand N Levin Jensen (død 1942) og hustru Anna f. Ravn (død 1952).

Student (Østersøgades gymn.) 1913; cand. polyt. 1920; ingeniør ved søværnets bygningsvæsen 1920, ingeniør II (og chef for søværnets bygningsvæsen) 1936, ingeniør I 1937; chef for søværnets bygningsvæsen 1942-52; tjenestg. i forsvarets bygningstjeneste 1952, afdelingsing. 1954.

Adresse: Svinget 18, Kbhvn. S.

LEHWALD Georg J proprietær, R.DM.; f. 11/8 1866 på Ulrikkenborg; søn af proprietær Georg Jensen (død 1895) og hustru Karen f. Andersen (død 1904); gift (9/6 1896) m. Metha Christense Johanne L., f. 27/12 1873, død 1955, datter af gårdejer Ole Jacobsen (død 1909) og hustru Johanne f. Nielsen (død 1882).

På Lyngby realskole og Lyngby landbrugsskole; overtog Ulrikkenborg 1895; formand for Det konservative Folkepartis amtsudvalg for Kbhvns amt 1913-35; sognerådsmedl. 1915-17 og 1925-30; formand for Det konservative Folkepartis organisation i 2. landstingskreds 1920-35; amtsrådsmedl. 1928-43; landstingsmand 1928-36.

Adresse: Lehwaldsvej, Ulrikkenborg,

Lyngby.

LEMBOURN Hans Jorgen forfatter; f. 26/3 1923 i Kbhvn.; søn af ekspeditionssekretær, cand. jur. E C Lembourn (død 1956) og hustru Lilly f. Holm; gift (4/6 1947) m. Jonna L., f. 28/7 1929 i Søborg, datter af læge Poul Martin Sander (død 1954. se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Gertrude f. Wegge (død 1932).

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1941; afgangseks. fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1943; cand. polit. 1951; journalistisk virksomhed siden 1945. i en årrække med bopæl i Italien og Frankrig; et halvt års ophold i Afrika 1954-55.

Har skrevet: Sandhedens forbandelse (roman, 1950); Samtale om natten (noveller, 1951); Der kommer en dag (roman, 1952); Se dig ikke tilbage (roman, 1953); Hotel Styx (roman, 1954); Hvide mand - hvad nu? (rejseskildring fra Afrika, 1955); Ved Daggry (1956).

Adresse: Villingebækv. 88, Hornbæk.

LEMCHE Henning museumsinspektør, dr. phil.; f. 11/8 1904 i Kbhvn.; søn af arkitekt Søren Lemche (død 1955, se Kraks Blå Bog 1955) og hustru Inge f. Mourier (død 1920); gift (17/4 1932) m. Inger L., f. 9/5 1907 på Frdbg., datter af civilingeniør Frederik Sodemann (død 1943) og hustru Thora f. Brabrand (død 1947).

Student (Østersøgades gymn.) 1922; zoologiske indsamlingsrejser på Færøerne i 1925 og i 1926; cand. mag. 1927; dr. phil. 1937; honorarlønnet assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles zoologiske laboratorium 1928, fast vidensk. assistent 1939, amanuensis I 1946; inspektør ved Kbhvns universitets zoologiske museum 1949; lærer i husholdningszoologi ved Birgitte Berg-Nielsens husholdningsseminarium 1938-50; censorsuppleant ved skole-embedseks. ved Kbhvns universitet fra 1939; varetog undervisningen i zoologi for land og mejeribrugsstude-rende ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1942-50; rejse til Indien og Ceylon med påfølgende deltagelse i Ga-lathea ekspeditionen 1951-52; tildelt Gaiathea-medaljen 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk naturhistorisk Forening fra 1948, formand fra 1955, af International Commission on Zoological Nomenclature fra 1948 og af den danske nationalkomité for Union internationale des sciences bio-logiques fra 1950.

Har bl. a. publiceret arbejder over insekternes farvetegning, f. eks.: Studien viber die Fliigelzeichnungen der Insekten I (disputats, Zool. Jahrb. Anat.. bd. 63. Jena 1937) og II (Videnskabernes Selskabs Biol. Medd. bd. 17. 3, 1942), over baggællesnegle, bl. a. Northern and Arctic Tectibranch Gastropods (Videnskabernes Selskabs Biol. Skr. bd. 5,

3, 1948) og The Anatomy and Histology of Cylichna (spolia Zool. Mus. Havn. 16. 1956) samt A New Living Deep-Sea Mollusc of the Kambro-Devo-nian Class Monoplacophora (Nature 179, 1957); desuden Fra Molekyle til Menneske (1945, svensk udg. 1949, hollandsk udg. 1951). Adresse: Olesv. 2, Virum.

LEMCHE Johan læge, RDM.; f. 23/8 1863 på Onsgaard i Hellerup; søn af gårdejer P S Lemche (død 1901) og hustru f. Jacobsen (død 1887); gift (19/7 1893) m. forfatterinden Gyrithe Lemche (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943). datter af skolebestyrer Hartvig Frisch (død 1890) og hustru f. Mourier (død 1892).

Student (Haderslev Læreres skole) 1882; med. eks. 1889; praktiserer i Lyngby fra 1889; jernbanelæge fra 1894; læge ved hoffet på Sorgenfri 1898-1947; kommunelæge fra 1909; kst. distriktslæge 1910-15; kredslæge 1915-33; formand for Lægekredsforeningen for Kbhvns Omegn 1910-15; medl. af Den alm. danske Lægeforenings overvoldgiftsdomstol 1923-38; medl. af direktionen for De danske Lægers Enke-og Børneforsørgelses-Kasse; formand i direktionen for Selskabet for Sundhedsplejen i Danmark 1923-33, derefter medl. af direktionen til 1938; formand i direktionen for Understøttelsesforeningen for danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn 1926-43; medl. af bestyrelsen for Kredslægeforeningen 1922-33.

Senior i Studenterforeningen 1885-86; bestyrelsesmedl. i Melehiorianerforenin-gen 1886-87, sekretær i Pipervælgerfor-eningen 1896-97; medl. af Studentersangforeningens bestyrelse 1907-08.

Formand for sundhedskommissionen i Lyngby 1901-33, for Lyngby Grundejer-og Kommunalforening 1902-06 og 1918-21; medl. af sognerådet og vejudvalget samt formand for skoleudvalget 1907-12; medl. af bygningskommissionen 1901-33; formand i bankrådet for Banken for Lyngby og Omegn 1906-34; formand for delegationen for Privatbankens filial i Lyngby fra 1934; medstifter af Sparekassen for Lyngby og Omegn og af Banken for Lyngby og Omegn.

Samlede og udgav Medicinernes Sangbog (1888); Lyngby-Taarbæk Kommunes Sundhedskommission 1861-1911 (1911); har skrevet artikler om »Gjentofte-gaard«, »Gjentofte By paa Udskiftningens Tid. Fra ca. 1750-ca. 1800« og »Ordrup By og Bymarker paa Udskiftningens Tid« i Hist. topogr. Selskabs Skrifter nr. 1, 11 og 12, endv. »Vangede By og Bymarker paa Udskiftningens Tid« i nr. 14 og »Gjentofte Bymarker paa Udskiftningens Tid« i nr. 16 samt »Bebyggelsen i Gjentofte By udenom Bøndergaardene« (1941); desuden en del hist.-topograf, afhandlinger i Lyngbybogen; har udg.: Nogle Raad til Begyndere i det ædle L'hombre-Spil (1948); æresmedlem af Lyngby Grundejerforening 1943, af Kbhvns Omegns Lægekreds 1946 og af Historisk-topografisk Selskab for Gentofte Kommune 1952.

Adresse: Lyngbyhus, Rustenborgv. 7,

Lyngby.

LEMKOW Lasse redaktør; f. 15/2 1908 i Kbhvn.; søn af direktør, forfatter Victor Lemkow (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Anna f. Larsen (død 1936); gift (19 6 1948) m. Ragna L., f. 5/1 i Kbhvn., datter af apoteker, fabrikejer August Kongsted (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Ellen Margrethe f. Ballin (død 1918).

Medarbejder ved Berlingske Tidende 1929-43; Stockholm-korrespondent til The Sunday Chronicle, London 1943-45; ansat ved The Associated Press, Stockholm 1943; grundlagde The Associated Press danske afd. 1945 og udnævnt til Chief of Bureau s. å.; adm. direktør og chefredaktør for The Associated Press skandinaviske hovedsæde i Kbhvn. 1946-57; till. adm. direktør for The Associated Press' Photodepartment 1946-57; rådg. konsulent for de af IS Berlingske Tidende udgivne dagblade 1957.

Formand for bestyrelsen for The Associated Press A/S, Kbhvn. 1946-57.

Adresse: Vesterled 16, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: KuIIavej, Villingebæk pr.

Hornbæk.

LENDAL Knud amtslæge; f. 6/8 1906 i Kbhvn.; søn af postmester, cand. polit. Axel Valdemar Lendal (død 1954) og hustru Henriette f. Henriksen; gift (28/4 1933) m. Carla Emilie L„ f. 25'8 1910 i Kbhvn., datter af direktør i Dansk Spareselskab Carl Emil Gullacksen (død 1951) og hustru Ellen f. Nissen (død 1920).

Student (Metropolitanskolen) 1924; rejser i udlandet; med. eks. 1936; kirurgiske, ortopædiske o. a. kandidatstillinger ved en række forsk, hospitaler; reservekirurg ved amtssygehuset i Vejle 1940-42; visitator ved Kbhvns amts sygehus i Gentofte 1942-45; embedslægeeks. 1944; Iægesekr. i sundhedsstyrelsen 1945, afdelingslæge smstds 1950; amtslæge i Svendborg fra 1951; afdelingsleder ved statens praktisk-sundhedsmæssige undersøgelser 1947-51; afdelingsleder u. statens civile luftværns sanitetsafd. 1946-49; reservelæge i hæren 1945-48.

Formand for kredsforeningen for Svendborg amt u. Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme og for Svendborg-kredsen u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

Har skrevet om Undersøgelser over Fluorindholdet i Vand og Levnedsmidler i Danmark (1948-51).

Adresse: Strandv. 25, Svendborg.

LENDORF Axel professor, dr. med., R. DM.; f. 18/2 1871 på Knudstrupgaard; søn af proprietær A P H Lendorf (død 1905) og hustru Laura f. Carstensen (død 1899) gift 1. gang (12 4 1909, ægteskabet opløst) m. Jenny L., f. Mollerup, f. 21/2 1880; 2. gang (5 5 1921, ægteskabet opløst) m. Hedvig L., f. Christensen, f. 26/11 1899; 3. gang (3/4 1945) m. Anni L., f. 28/12 1917, datter af advokat A Poundic (død 1922) og hustru Valborg f. Brandt.

Student (Lyceum) 1887; med. eks. 1894; reservelæge ved Randers sygehus 1896-98; dr. med. (Bidrag til Blæreslimhindens Histologi) 1900; prosector anatomiæ 1900-03; reservelæge i hæren 1901-03; reservekirurg ved kommunehospitalet 1903-07; visitator smstds 1908-10; censor i kirurgi ved med. embedseks. 1909-13; chef for rigshospitalets kirurgiske poliklinik 1910-26; privatklinik s. m. professor Carl Lorentzen 1913-26; ekstraord. professor i kirurgi ved Kbhvns universitet 1914, ordinær 1920-41; overkirurg ved rigshospitalets afd. C 1926-41.

Formand for Dansk kirurgisk Selskab i 1918; medl. af bestyrelsen for Refsnæs kysthospital 1920; formand for foreningen Fødselsdagsgaven 1926; æresmedlem af Nordisk kirurgisk Forening 1955.

Medredaktør af Hospitalstidende 1908-18, af Bibliotek for Læger 1909-14.

Har skrevet afhandlinger om kirurgiske nyresygdomme, om læsioner af mave-tarmkanalen, om frakturer og frakturbehandling, blæresygdomme, pro-statasygdomme m. m.

Adresse: Dyssegårdsv. 109, Søborg.

LENSTRUP Ejnar overlæge, dr. med.; f. 17/8 1891 på Frdbg.; søn af købmand Jørgen Hjøllund Lenstrup (død 1910) og hustru Ida Mathilde f. Jensen (død 1933): gift (22/12 1944) m. Astrid Gudrun L., f. 25/5 1906, datter af kommunelærer Carl Gustav Kjær og hustru Emilie f. Lorentzen.

Student (Østre borgerdydskole) 1909; med. eks. 1915; dr. med. 1924: uddannelse i intern medicin og børnesygdomme ved kbhvnske hospitalsafd.; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1922-24; reservelæge ved Dronn. Louises Børnehospital 1924-29, ved Skt. Josephs hospitals med. afd. 1930-31; chef for Frdbg. børnepoliklinik fra 1933; overlæge ved Skt. Josephs hospitals børneafd. fra 1941; konsulent for Frdbg. hospital fra 1943; børnelæge for Welanderhjem-met 1923-54; chef for Frdbg. kommunes småbørnsstation fra 1948.

Formand for Danske Børnelægers Organisation 1932-34, for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1935-36 og for Dansk pædiatrisk Selskab 1937-39.

Har skrevet: Undersøgelser over Fosforindholdet i Kvindemælk og Komælk (disputats, 1924) samt tidsskriftartikler om medicinske og pædiatriske emner.

Adresse: Amicisv. 18, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Granhytten, Gylleshøj,

Gilleleje.

LENSTRUP Eyvind landsretssagfører; f. 17/7 1913 i Kbhvn.; søn af overlæge dr. med. Ejnar Lenstrup og hustru Karen f. Møller; gift (19/6 1937) m. Aase L., f. 12/8 1912 i Kbhvn., datter af civilingeniør Arnold Collet Henrichsen (død 1950) og hustru Emmy f. Christensen.

Student (Østre borgerdydskole) 1932; cand. jur. 1938; sagførerfuldm. s. å.; landsretssagf. i Kbhvn. fra 1942. Adresse: Sommerv. 17, Charlottenlund.

LERCHE Carl baron, hofjægermester; f. 7/1 1888 på Benzonsdal; søn af kammerherre, hofjægermester, baron Christian Lerche (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Sigrid f. With (død 1941); ugift.

Elev på Herlufsholm og Rungsted kostskole; studerede sprog i Lausanne og landvæsen i Tyskland og Danmark; medejer af Benzonsdal 1918-43.

Adresse: Benzonsdal pr. Taastrup.

LERCHE Carl Frederik (Frits) overretssagfører. R.DM.; f. 23/8 1883 i Holeby; søn af ingeniør Georg Lerche (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Sofie f. Johansen (død 1921); gift (16/8 1934) m. Agnete L., f. Ekman, f. 5/8.

Student (Odense) 1901; cand. jur. 1907; overretssagf. 1911; beskikk. de-pon. 1954.

Adm. direktør for A/S Kryolith-Mi-ne- og Handels-Selskabet; medl. af bestyrelsen for Kryolitselskabet Øresund A/S og dennes kommitterede i direktionen fra 1953.

Adresse: Klampenborgv. 35, Klampenborg.

LERCHE Flemming fh. gesandt, kammerherre, SK.DM., M.T.Kfh.p.p.; f. 14/11 1878; søn af kammerjunker, overretssagfører Ferdinand Lerche (død 1886) og hustru Marie f. Gulstad (død 1930); gift (10/1 1916) m.,Nora L., f. v. Grabmayr-Angerheim,

Student (Frederiksborg) 1897; cand. jur. 1904; assistent i udenrigsministeriet 1905; fuldmægtig og ekspeditionssekr. 1908, kontorchef 1910; chargé d'affaires i Wien 1913; ministerresident med titel af gesandt 1919, till. akkrediteret Budapest fra 1921; overordentlig gesandt og befuldm. minister i Helsingfors 1921-48; till. akkrediteret i Reval 1922-40 samt i Kowno og Riga 1926-40.

Udenl. ordener: B.Kr.4.; BuIg.A.3.; B. Z.L.22.; Chin.G.H.21.; E.Fr.K.l.; E.Ø. K.I.; Fi.B.H.; Fi.H.R.l.m.Brill.; Fi.Sk.F.; Le.S.l.; Li.G.l.; M.Gr.2.b.; N.St.0.2\; O.H. & F. 2! ; Pr.Kr.3.; S.A.22.: S.Kr.l.; Ø.F.2.; Ø.r.K.l.

Adresse: C V E Knuths V. 6, Hellerup.

LERCHE Fritz sognepræst, R., M.T.Kha. p.p.; f. 14/2 1894 i Kbhvn.; søn af kammerherre Christian Lerche (død 1957, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Helene (Lone) f. Bartholin-Eichel (død 1956); gift (2/12 1919) m. Betty L., f. 13710 1892 i Kbhvn., datter af driftsbestyrer Hermann Andersen (død 1929) og hustru Elisabeth f. Schrøder (død 1955).

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. theol. 1918; kaldskapellan i Ringsted 1919, resid. kapellan smstds 1926, ved Hans Tausens kirke, Kbhvn. 1928, sognepræst smstds 1932.

Medl. af bestyrelsen for Det Danske Spejderkorps 1920 (af forretningsudvalget 1930), af fællesudvalget for Det Danske Spejderkorps og KFUM Spejderne 1935 (leder af søspejderarbeidet 1947); næstformand i De samarbejdende Menighedsbørnehaver 1935, formand 1938; medl. af Forebyggende Børneværns bestyrelse (næstformand 1950), af komitéen til Fremme af forebyggende Børneværn i Kbhvn. 1939-46 og af bestyrelsen for Præsternes uofficielle Forening (P U F) 1943-45; kasserer for organisationen af gavepakker til Theresienstadt 1943-45; medl. af samarbejdsudvalget vedr. internationalt hjælpearbejde 1945-53 og af Daabsfon-dets bestyrelse 1945; næstformand for Red Barnet 1945; formand for Folkekirkelig Filantropisk Forening 1950.

Har skrevet: Børn i København (radioens foredrag I 1937); Kirken, Daa-ben og de døbte Børn (Kbhvns Stifts Årbog, 1944); Blade af et Sogns Historie (1949); Rids af Menighedsbørnehavernes Historie (1949).

Skar 1936 korset til Hans Tausens kirkes alter og 1940 (s. m. faderen) alterbordet.

Udenl. ordener: I.S.I.2.; N.O.N.4.; Po. F.K.I.; U.F.3.

Adresse: Islands Brygge 15, Kbhvn. S.

Sommerbolig: GI. Strandv. 254, Humlebæk.

LERCHE Vincens baron, hofjægermester; f. 12/4 1891 på Benzonsdal; søn af kammerherre, hofjægermester, baron Christian Lerche (død 1920, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Sigrid f. With (død 1941); gift (1/4 1947) m. Ingeborg L., datter af kammerherre C P M Hansen (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Gudrun f. Rich.

Elev på Rungsted kostskole 1902-08, studerede landvæsen i Tyskland og Danmark; løjtnant ved gardehusarregimentet 1915; ejer af Benzonsdal fra 1918 (forpagter 1915-21).

Medl. af bestyrelsen for A/S Harlang & Toksvigs Reklamebureau; næstformand for bestyrelsen for A/S H Jessen, Taastrup; delegationsmedl. for Den Danske Landmandsbank; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Amts Landboforening.

Adresse: Benzonsdal pr. Taastrup.

LERCHE-LERCHENBORG Christian Albrecht Frederik lensgreve; f. 21/8 1897 på Frdbg.; søn af kammerherre, lensgreve Chr. C L Lerche til Lerchenborg (død 1937) og hustru Anna Hedvig Beate f. de Falsen Zytphen-Adeler (død 1938); gift (16/3 1928) m. Minna Gjertrud L-L„ f. Engelbrecht.

Student (Rungsted kostskole) 1916; diplom fra Lyngby landbrugsskole; studeret landbrug i Danmark, Canada og USA; ejer af Lille Frydendahl ved Holbæk 1931-38, af Lerchenborg ved Kalundborg og GI. Krusegaard ved Egby; besidder af grevskabet Lerchenborg successorfond; formand for bestyrelsen for Grevskabet Lerchenborgs Mindelegat; bestyrer af Kammerherre, Lensgreve C A Lerches Familielegat.

Formand for bestyrelsen for Aarby Sogns Alderdoms- og Understøttelsesforening.

Adresse: Bernstorffsv. 27, Hellerup.

Sommerbolig: Lerchenborg pr. Kalundborg.

LERFELDT Svend sognepræst, dr. theol.; f. 7/4 1908 i Odense; søn af bankkasserer L C Larsen (død 1934) og hustru Johanne Elisabeth f. Hansen; gift (6/6 1934) m. Inger Marie L., f. 9/3 1913 på Frdbg., datter af generalmajor V A Wilkenschildt (død 1933. se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Ebba f. Rubardt (død 1951).

Student (Odense katedralskole) 1926; cand. theol. 1932; uordineret medhjælper hos den danske sognepræst i Sønderborg 1933; sognepræst i Toftlund 1934, i Frederikssund og Oppe-Sundby 1943; dr. theol. 1949; sognepræst ved Hel-ligaandskirken i Kbhvn. 1954.

Medl. af Frederikssund skolekommission 1943-54; kredsformand for Kristelig Forening for Børneforsorg 1943-54; medl. af Det økumeniske Fællesråds repræsentantskab 1951; medl. af styrelsen for Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd, af bestyrelsen for Nordisktysk Kirkekonvent og af den danske nationalkomité for Det lutherske Verdensforbund 1954; forstander for den civile tjenestetidsundervisning i Jægersprislejren 1953; formand for De ge-treuerske Stiftelsers kuratel 1954 og for Kirkeligt Centrum i Kbhvns stift 1955; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Præstekonvent 1957.

Har udg.: Den kristnes Kamp, Mortifi-catio carnis — En Studie i Luthers Teologi (disputats, 1949); medudgiver af Der er et liv efter døden (1953) og af Kom Gud Helligaand, bidrag til læren om Gud Helligaand (1954); har endv. skrevet afhandlinger i tidsskrifter m. m.

Adresse: Niels Juels G. 13, Kbhvn. K.

LERGAARD Niels professor, maler; f. 10/2 1893 i Vorup ved Randers; søn af gendarmkorporal, husmand Hans Henrik Nielsen (død 1895) og hustru Ane Marie Elvine f. Christensen; gift (29/9

1922) m. Kristofa L., f. 3/12 1898 i Ryfylke, Norge, datter af gårdbruger Niels Tuftene og hustru Kristine T.

I lære hos malermester Jeppesen, Randers, i 4 år; gennemgået Teknisk skole i Randers; på kunstakademiet 1917-20; udstillet fl. gange på Kunstnernes Efterårsudstilling siden 1920; gæst på Grønningen 1929, medl. fra 1931; har endv. udstillet på kunstmuseet, på udstillingen Dansk Kunst i Dag, fl. steder i Skandinavien samt i en række europæiske hovedstæder; medl. af akademirådet; kst. professor i malerkunst ved kunstakademiet fra 1956.

Malerier: Selvportræt; »Gadeparti fra Gudhjem« og »Mennesker i Interiør« (Fyns stiftsmuseum); Foraarssol (Malmø museum); Aftenlandskab med Børn (Esbjerg museum); »Havet« og »To Kvinder« (kunstmuseet); Kirke ved Havet (Horsens museum); Landskab ved Solopgang (Bornholms museum); Mennesker i Interiør (Vejle museum); Gade i Gudhjem (Sorø museum); Foraarslandskab (Århus museum) samt fl. landskabsbilleder og interiører; har foretaget udsmykningen af Esbjerg statsskoles aula samt (1954-55) af festsalen i Haderslev statsseminarium; endv. repræsenteret i fl. købstadssamlinger.

Tildelt fl. af kunstakademiets stipendier, fl. legater, bl. a. Hartmanns Legat 1935 og Det Anckerske Legat 1947 samt Eckersberg-medaljen 1937.

Adresse: Gudhjem.

LESCHLY Erik generalmajor, K'.DM., HTH.p.p.; f. 27/8 1880 i Århus; søn af generalløjtnant Mauritz Leschly (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Julie Sophie f. Neergaard (død 1910); gift 1. gang (6/5 1905) m. Nanna L. f. 8/9 1881 på Frdbg., død 1932, datter af grosserer N S Dahl (død 1916) og hustru f. Lasenius Kramp (død 1917); 2. gang (20/11 1935) m. Gertrud L., f. 10/2 1897 i Kbhvn., datter af professor, dr. phil. Vilh. Andersen (død 1953, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Kirstine Charlotte Mathilde f. Friederich-sen (død 1916).

Sekondløjtn. 1900; premierløjtn. i rytteriet s. å.; ved generalstaben 1908-13; ritmester 1913; eskadronchef ved 3. dragonregiment 1913-17; stabschef hos generalinspektøren for rytteriet 1917-21; chef for rytteriets befalingsmandsskoler 1921-25; tjenesterejse til Frankrig 1922; oberstløjtn. 1923; chef for 5. dragonregiment 1925-30; oberst 1930; chef for trainafdelingen 1930-34; generalmajor 1934; generalinsp. for rytteriet og kommandant i Kbhvn. 1934; afsked 1945; korpsleder i civilforsvaret for Storkbhvn.

Formand for Århus Rideforening 1915-17 og for Randers Rideklub 1928-30; be-styrelsesmedl. i Dansk Rideforbund fra 1917, formand fra 1939; formand for fællesorganisationen for Officerer og ligestillede af Hæren (F O L) 1931-46 samt bestyrelsesmedl. i KDAK 1931-35; formand for det fælles vejtavleudvalg 1935-40; æresmedlem af Randers Rideklub.

Tildelt den svenske dekoration: XVI Olympiades Rytterkonkurrencers for-tjensttegn.

Udenl. orden: S.Sv.21.

Adresse: Dronn. Tværg. 4, Kbhvn. K.

LESCHLY Niels Erik oberst, kammerjunker, R.p.p.; f. 23/2 1910 i Gentofte; søn af generalmajor Erik Leschly (se denne) og hustru Nanna f. Smith Dahl (død 1932); gift (28'4 1938) m. Agnete L., f. 13/8 1917 på Hindsgaul, datter af godsejer Hans Wissing Ehnhuus (død 1945) og hustru Sophie f. Hedemann.

Premierløjtn. i rytteriet 1933, berider 1937; generalstabstjeneste 1940-45; kaptajnløjtn. 1940; fuldmægtig i krigsministeriet 1942; ritmester s. å.; chef for operationssektionen ved den danske brigade i Sverige 1944-45; tjeneste ved SHAEF i London s. å.; eskadronchef ved gardehusarregimentet 1945; kommandør for rideskolen og rytteriets befalingsmandsskoler 1945-46; souschef ved sjællandske division 1947-50; eskadronschef ved gardehusarregimentet 1950-51; tjeneste ved USA's kampvognstropper i Bayern 1951; oberstløjtn. ved jydske dragonregiment 1951-52; panserkursus Fort Knox, Kentucky og i Camp Irwin, Californien 1952; chef for pansertroppernes befalingsmandsskoler 1952-54; på NATO Defense College i Paris 1954-55; oberst og chef for gardehusarregimentet 1955.

Danmarksmester i military 1935 og i ridebanespringning 1937. Medredaktør af panservåbnets blad Kentaur fra 1954.

Udenl. orden: F.Æ.L.3.

Adresse: Gardehusarkasernen, Næstved.

LETH A arkitekt, bygningsinspektør; f. 2312 1897 i Kbhvn.; søn af ingeniør, cand. polyt. F C Leth (død 1931. se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Sigrid f. Friis (død 1949); gift (207 1934) m. katuntrykker Marie Gudme Leth (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1916; afgang som arkitekt fra det kgl. akademi for de skønne kunster 1926; studierejser til de fleste europæiske lande og det nære østen; prakt. i Kbhvn. fra 1924; bygningsassist. u. Kbhvns byg-ningskommission 1927; arkitekt u. stadsbygmesterens direktorat 1940, vi-cebygningsir.sp. smstds 1941, bygnings-insp. 1947; till. lærer i bygningsret ved Det tekniske Selskabs skoler fra 1939, ved Ejer.domsmæglerskolen og Teknologisk institut fra 1940.

Formand for Akademisk Arkitektforenings embedssektion 1942-55; medl. af bestyrelsen for Dansk Bygningsinspektørforening, Foreningen for Kunst-rerboliger (formand fra 1955) samt for

fl. ejendomsselskaber; bygningskyndigt medl. af Skt. Andreas kirkes menighedsråd; medl. af repræsentantskabet for Akademikernes Samarbejdsudvalg og for Danske Arkitekters Landsforbund.

Har opført beboelsesejendomme og fabrikker; udført opmålinger for Carlsbergfondet.

Adresse: S-Fasanv. 63, Kbhvn. F.

LETH Harald kunstmaler; f. 5 1 1899 i Kbhvn.; søn af direktør, grosserer Kai Leth (se denne); gift (22,4 1930) m. Gerda L., f. 31 1896 i Kbhvn., datter af grosserer Knud Ringsted (død 1946) og hustru Hertha f. Bayer (død 1936).

Student (Birkerød) 1917; studerede medicin til 1920; elev på Harald Giersings malerskole 1921-23; udstillede 1. gang på Kunstnernes Efterårsudstilling 1923; derefter bl. a. smstds til 1929, på »Forum« i 1929 og på udstillingen Dansk Maleri og Skulptur på statens museum for kunst 1941; medl. af Høstudstillingen og Corner- og Høstudstillingen 1934-44; medl. af Koloristerne 1946-50 og af Martsudstillingen; udstilling af tegninger og træsnit i Kunsthallen 1951; retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i Kbhvn. 1953.

Medl. af bestyrelsen for Kunstforeningen i Kbhvn. 1945-48 og for Foreningen for ung dansk Kunst 1949-50.

Arbejder på statens museum for kunst og på museerne i Rønne, Odense, Randers, Vejen og Tønder.

Medstifter af kunsttidsskriftet Aars-tiderne 1941, bidragyder til og medredaktør af dette 1941-44; har skrevet kroniker om kunst i Ekstrabladet 1944-48 og tekst til publikationer om Theodor Philipsen (1942), Niels Larsen Stevns (1946) og Egill Jacobsen (i Vor Tids Kunst, 1956).

Adresse: Asminderød Mark pr. Fredensborg.

LETH Kai direktør, grosserer, R.DM.p.p.; f. 21/7 1872 i Kbhvn.; søn af grosserer C A Leth (død 1917) og hustru Harriet f. Wulff (død 1936); gift (28 1 1893) m. Marie Francisca L., f. 21 3 1874, datter af grosserer Peter N Heering (død 1924, se Kraks Blå Bog 1923).

Student (Metropolitanskolen) 1889; derefter uddannet på kontorer i Kbhvn., Tyskland og England; medindehaver af assurancefirmaet C A Leth & Co. 1899-1915, eneindehaver af firmaet 1915-49; handelskyndigt medl. af sø- og handelsretten 1920-38; medl. af Assurandør-Societetets komité 1920-36; kasserer for den danske afd. af Forening for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne 1907-46.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Strandboulevarden 6, Kbhvn. Ø.

LETH Marie Gudme katuntrykker; f. 5 10 i Århus; datter af ingeniør, cand. polyt. Peter Gudme (død 1937) og hustru Elisabeth f. Fabricius (død 1937); gift (20 7 1934) m. arkitekt, bygningsinspektør A Leth (se denne).

Uddannet på Kunstindustriskolen for Kvinder og det kgl. akademi for de skønne kunster samt på Kunstgewerbe-schule i Frankfurt am Main; har undervist i tøjtryk og mønstertegning på Teknisk Selskabs kunsthåndværkerskole 1931-48; startede Dansk Kattuntrykkeri 1935, dettes direktør til 1940; eget værksted for håndtrykte stoffer fra 1941.

Har i fl. år udstillet tøjtryk på Charlottenborg; æresgæst på landsforeningen Dansk Kunsthåndværks udstilling 1942 og har deltaget i alle landsforeningens udstillinger i udlandet; har endv. udstillet på verdensudstillingen i Paris 1937 (guldmed.) og New York 1939, på Triennalen i Milano 1951 (guld-med.) samt i Oslo og Bergen 1952; till. repræsenteret på Kunstindustrimuseet.

Har modtaget fl. legater, bl. a. Salomonsens Legat, Theophilus Hansens Legat og Carlbergsfondets Legat samt i 1955 Tagea Brandts Rejselegat.

Adresse: S-Fasanv. 63, Kbhvn. F.

LETH Peter direktør, R.; f. 27/4 1901 i Kbhvn.; søn af direktør grosserer Kai Leth (se denne); gift (12/9 1929) m. Iben L. f. 19/1 1910 i Rungsted, datter af arkitekt Bernhard Ingemann (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Ida f. Karberg.

Student (Østre borgerdydskole) 1919; uddannet i forsikringsvirksomheder • i Ziirich, Paris og London; Associate of Chartered Insurance Institute, London; ansat i De Private Assurandører 1919, underdir. 1931, direktør 1936, till. medl. af bestyrelsen 1953.

Medl. af Assurandør-Societetets komité og af bestyrelsen for Foreningen af danske Søassurandører; formand for bestyrelsen for søforsikringsgruppen indenfor forsikringsforeningen 1938-42; medl. af den danske komité for Lloyd's Register of Shipping, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde, af Det internationale Handelskammers nationale danske komité, af bestyrelsen for Sømandsforeningen af 1856, af bestyrelsen for Foreningen til Søfartens Fremme, bestyrelserne for de danske afdelinger af Comité Maritime International og International Law Association, af bestyrelsen for Dansk Krigs-Søforsikring for Varer samt af bestyrelsen for A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab og for A'S Det Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Company.

Adresse: Amalieg. 4, Kbhvn. K.

LETT Erik højesteretssagfører; f. 7/12 1907 i Rønne; søn af højesteretsdommer Georg Lett (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ulla f. Kirketerp; gift (16/3 1937) m. Anne-Lise Kongsted L., f. 20 10 1913 i Kbhvn., datter af sagfører I Chr. Monrad (død

1946) og hustru Ebba f. Kongsted Jensen (død 1956).

Student (Kolding) 1925; cand. jur. 1932; fg. sekretær i justitsministeriet 1932; sagførerfuldm. i Kbhvn s. å.; landsretssagf. 1936; højsteretssagf. 1947; offentlige og beneficerede sager 1953.

Medl. af bestyrelsen for forsk, aktieselskaber.

Adresse: Ewaldsbakken 11, Hellerup.

LEUDESDORFF Knud fh. forretningsfører, kontorchef, cand. jur., R. DM.p.p.; f. 11/5 1884 i Kbhvn.; søn af grosserer Emil Franz Leudesdorff (død 1898) og hustru Ingeborg f. Hammer (død 1948); gift (3/11 1923) m. Agnes Marie L., fh. medindehaver af kgl. hofmodehandel Harald Jacobsen f. 30 8 i Kbhvn., datter af snedkermester Chr. Andersen (død 1903) og hustru Emilie f. Jacobsen (død 1926).

Student (Lycéum) 1902; cand. jur. 1914; skriver u. Kbhvns kommune 1902; assistent i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn 1903; reserveintendant 1914; forretningsfører og kontorchef i Fæng-selshjælpen 1919; kontorchef i Fængselshjælpens og Fængselsselskabernes Samvirke (Dansk Værne- og Tilsyns-selskab) og i Dansk Værneselskab 1933, i Dansk Forsorgsselskab (Dansk Værne-og Tilsynsselskab) i 1951, derefter leder af Dansk Forsorgsselskabs indsamling af medlemsbidrag etc. til fordel for selskabets hjælpevirksomhed.

Medl. af bestyrelsen for Centralkontoret for hjemløse Mænd fra 1922 og af det af justitsministeriet nedsatte forsorgsudvalg af 22. dec. 1924; revisor i sammenslutningen Kbhvns Velgøren-hedsregister.

Har skrevet forsk, artikler i dagspressen og i tidsskrifter om forsorg for lovovertrædere, særlig Fængselshjælpens årsberetninger siden 1919.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Kongedybet 5, Kbhvn. S.

LEUNING Erik direktør i socialministeriet, K.DM.p.p.; f. 12/1 1895 i Kbhvn., søn af rektor, professor Christopher Leuning (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Sophie f. Helms (død 1910); gift (17'12 1929) m. Inger L., f. 8/4 1896 i Kbhvn., datter af grosserer Laurentius Pedersen (død 1939) og hustru Marie Magdalene (død 1924).

Student (Vestre borgerdydskole) 1913; cand. jur. 1919; sekretær i handelsministeriet 1919; i indenrigsministeriet s.å.; fuldmægtig i socialministeriet 1934, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1938; direktør for den sociale særforsorg 1942.

Sekretær og senere ekspeditionssekr. i overinspektionen for børneforsorgen 1919-38; sekretær i Børnesagens Fællesråd 1920-27; generalsekr. ved den nordiske børnesagskongres i Danmark 1921; kst. direktør for særforsorgen 1939-40; formand for døvenævnet, tunghørenævnet, blindenævnet og børneforsorgens økonomiudvalg samt for den danske sektion af Nordisk Sammenslutning til Værn for Børn og Unge; medl. af invaliderådet for de sønderjydske landsdele; formand i bestyrelsen for Thomas P Hejles Ungdomshus, for De Døvstummes kirke og for foreningen Effata; fg. formand i bestyrelsen for den sociale skole; medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Brødfabrikker, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) og af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Vanførefonden; formand for og medl. af forsk, ministerielle kommissioner og udvalg.

Udenl. orden: Fi.H.R.32.

Adresse: Gustav Adolfs G. 5, Kbhvn. 0.

LEVI Hilde amanuensis, dr. phil.; f. 9/5 1909 i Frankfurt am Main; datter af direktør Adolf Levi og hustru Clara f. Reis.

Dr. phil. fra universitetet i Berlin (fysik og kemi) 1934; vidensk. medarbejder ved Kbhvns universitets institut for teoretisk fysik 1934-43; midlertidig medarbejder ved Carlsberg Laboratorium og Wennergren institut i Stockholm; medarbejder ved universitetets zoofysiologiske laboratorium fra 1946, amanuensis I smstds; leder af kulstof-14 dateringslaboratorium; studierejse i USA 1947-48 med stipendium fra American Association of University Women.

Tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1955.

Har skrevet en række afhandlinger om isotopernes anvendelse inden for den biologiske forskning samt om kul-stof-14 datering.

Adresse: Vestbanev. 17, Kbhvn. Valby.

LEVIN NIELSEN A overlæge, dr. med., se Nielsen A Levin.

LEVINSEN Niels fh. dommer, R.DM.; f. 21/7 1883 i Kbhvn.; søn af overretssagfører C W Levinsen (død 1904) og hustru Constance f. Monrad (død 1916); gift (24/11 1911) m. Ellen L., f. 4/9 1882 i Lemvig, død 1957, datter af fabrikant Søren Grøn (død 1931) og hustru Emilie f. Hauschild (død 1910).

Student (Industribygningens latinskole) 1901; cand. jur. 1907; by- og birkefuldm. i Sorø 1909-20; dommer i Frøs herred og en del af Kalvslund herred 1920; dommer i Aabenraa købstad m. v. 1935-53.

Formand for landvæsenskommissionen for Aabenraa amtsrådskreds til 1953, for afvandingskommissionen for Aabenraa amtsrådskreds til 1954 og for fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds til 1955.

Adresse: Aabenraa.

LEVISON Ejnar fh. bogtrykker, godsejer i Tunis; f. 15/5 1880 i Kbhvn.; søn af bogtrykker, cand. phil. V F Levison (død 1888) og hustru Hertha f. Christensen; gift 1. gang (12/10 1905) m. Geneviéve L., f. 17/1 1884 i Paris, datter af apoteker Eli Née og hustru Marguerite f. Thurwanger; 2. gang (5/2 1924) m. Anna L„ datter af fh. teglværksbestyrer Mathiasen og hustru.

Cand. phil.; uddannet i bogtrykfaget i Kbhvn. hos H H Thiele, i Paris, Leipzig og Amerika; indehaver af firmaet J D Qvist & Komp. 1905-26.

Formand for Kbhvns Bogtrykkerforening 1917-26; dommer i bogtrykfagets voldgiftsret 1909-26.

Delingsfører i Akademisk Skyttekorps; æresformand for den franske Cercle d'Escrime Noel Martinetti i Tunis.

Har gentagne gange vundet Danmarks mesterskab i fægtning; 1. præmie ved Nordiska Spelen m. m.; er international fægte-dommerpræsident.

Udenl. ordener: F.I.D.P.2.; F.M.E.P.I.; F.Æ.L.5.; N.St.O.31.; S.O.M.; Tun.N.1.3.

Adresse: 9, rue de Grenoble, Tunis.

LEWKOV1TCH Bernhard komponist, kantor; f. 28/5 1927 i Kbhvn.; søn af skrædder Kazimir Lewkovitch og hustru Katharina f. Pahaez (død 1950).

Diplomeks. fra det kgl. danske musikkonservatorium 1949; organist ved Skt. Ansgar kirke, Kbhvn. fra 1947, till. kantor smstds fra 1953.

Har bl. a. komponeret: 3 salmi; 3 motetter; a capella-messe; Messe for kammerorkester med harpe og kor; Tre madrigali efter Tasso; 5 sange for baryton og klaver; Liturgisk messe for mandsstemmer; 4 klaversonater; sange; Dansesuite for orkester og for klaver; 3 italienske canzonetter; 10 motetter; Toccata for klaver.

Tildelt det svenske Kaj Munkske mindelegat 1953.

Adresse: Bredg. 69. Kbhvn. K.

LEVY Margrete malerinde; f. 21/3 1881; datter af grosserer Thor Christian Erichsen (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Elisabeth f. Zahrtmann (død 1929); gift (15/4 1911) m. forfatteren Louis Levy (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939), søn af korpslæge Levy (død 1897) og hustru Petra f. Wulff (død 1928).

Uddannet på kunstakademiet i Kbhvn. og på det franske akademi i Rom; udstillet på Charlottenborg fra 1905, i Kunstforeningen 1919 og 1933.

Malerier: Fem Søstre (1905); Ungdom (1906); Cirkusinteriør (1907); Foraar (1915); Tvillinger (1916); Søstre (1924); Bruden (1925); Familien Zahrtmann (1926); Weekend (1929); Børnefrokost (1930); Tre Søstre (1931); Fru Oda (1936); Fru Ellen Hørup (1938); Louis Levy (1940); Skrivekridtet (1942); Folkevise (1944) m. fl.; Kompositioner og portrætter (1945-57). Illustrationer; Folkeviser; St. St. Blicher: En Landsbydegns Dagbog og Th. Gyllembourg: En Hverdagshistorie. Skrevet og tegnet børnebogen Fregnes Dagbog (1914); illustreret jubilæumsudgave af Louis Levys Børnerim (1935).

Adresse: Lodsoldermandsgaarden,

Rørvig.

LEVYSOHN Otto direktør, R. D.r.K.H., P.p.; f. 27/12 1899 i Kbhvn.; søn af direktør Carl C M Levysohn (død 1922) og hustru Esther f. Michaelsen (død 1952); gift (23/8 1925) m. Grete L., f. 23/8, datter af vicedirektør i Den Danske Landmandsbank Philip Mik Meyer (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Else f. Meyer.

Student (Metropolitanskolen) 1917; uddannelse i A/S C Olesen 1917-20, i Landmandsbanken 1920-21 og i England og Frankrig 1921-22; atter ansat i A'S C Olesen 1922-24 og i firmaet Engelhardt & Lohse 1924-25; direktør for A/S Theodor Krugers Eftf. fra 1925, till. formand for selskabets bestyrelse fra 1942.

Formand for Kittel- og Linned-Fabrikantforeningen og medl. af forretningsudvalget for Beklædningsindustriens Sammenslutning fra 1936 samt af præsidiet fra 1956; formand for »Konfek-tionsbyenøs administration fra 1955; vicepresident de l'Association Europé-enne des Industries pour l'Habillement, Paris fra 1955; medl. af bestyrelsen for A/S Ole Haslunds Hus og for A/S Dansk-Engelsk Madrasfabrik; formand i direktionen for Carolineskolen; næstformand for repræsentanterne for Det Mosaiske Troessamfund 1946, formand fra 1956.

Udenl. orden: Sv.r.K.l.

Adresse: Nytorv 7, Kbhvn. K.

LEYSSAC Marcel kontorchef, R.; f. 25/9 1888 i Ny Taarbæk; søn af grosserer P J Leyssac (død 1915) og hustru Jenny f. Wulff (død 1941); gift (2/12 1929) m. Inger f. Paetz.

Student (Østersøgades skole) 1906; cand. j'ur. 1913; assistent i Kbhvns kriminal- og politiret 1914; protokolfarer smstds 1917; kontorchef i statsadvokaturen 1920.

Medl. af bestyrelsen for islandsk Købmand I A Wulffs og Hustrus Legat.

Adresse: Blidahpark 3. Hellerup.

LICHT Erik de Fine overlæge, R.p.p.; f. 25/11 1893 i Brædstrup; søn af overlæge, dr. med. H V Chr. de Fine Licht (død 1929, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Inger f. Nieuwenhuis (død 1912); gift (16/11 1930) m. Ellen de F. L.. f. 21/1 1907 i Charlottenlund, datter af direktør Alfred Philipsen (død 1937) og hustru Rigmor f. Møller.

Student (Østersøgades gymn.) 1911; med. eks. 1919; specialistanerk. (radiologi 1924); leder af røntgenafd. ved Vejle amts og bys sygehus 1924-27;

chef for røntgenafd. ved amtssygehuset i Århus og radiologisk konsulent for amtssygehuset i Odder 1927-33; overlæge ved røntgenafd. på Kbhvns amts sygehus i Gentofte fra 1933; konsulent i røntgenologi ved sundhedsstyrelsen fra 1957.

Formand for Danske Radiologers Organisation 1935-55; medl. af bestyrelsen for Specialorganisationernes Sammenslutning 1939-50 og for Nordisk Forening for medicinsk Radiologi 1942-45 og fra 1955; formand for Radiologisk Selskab 1944-45; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Sygehuslæger i Provinsen 1945-56 og af styrelsen for Fru K Busses privatskole, Hellerup 1941-49; stifter og leder af røntgenkursus for røntgensygeplejersker fra 1951; vicepræsident ved 7. internationale radiologkongres, tekniske section, 1953; medl. af sygehusberedskabsnævnet for Stor-kbhvn.

Har skrevet en del arbejder over emner indenfor radiologien.

Udenl. orden: Æt. S. 5.

Adresse: Svejagerv. 11, Hellerup.

LICHT K V de Fine slotsforvalter, R1.p.p.; f. 1/2 1900 i Kbhvn.; søn af premierløjtnant i flåden, senere lodsoldermand M K de Fine Licht (død 1917) og hustru Laura f. Kabell (død 1953); gift (14/2 1930) m. Ella de Fine L., f. 14/6 1902 i Horsens, død 1956, datter af strandkontrollør N R B Lehm (død 1917) og hustru Marentze f. Asmussen (død 1939).

Arkitekt 1923-29; kontorfuldm. i statens tilsyn med håndværkerundervisningen 1929-35; fuldmægtig ved Christiansborg slotsforvaltning 1935, slotsforvalter smstds fra 1943; kirkeværge for Christiansborg slotskirke og medl. af kirkens menighedsråd fra 1945.

Næstformand i malersektionen i Kunstnerforeningen af 18. November; udstillet grafiske arbejder på Charlottenborg, på Foreningen af 18. Novembers og på Grafisk Kunstnersamfunds udstillinger fra 1931.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; S.N.3.

Adresse: Frederiksholms Kanal 26,

Kbhvn. K.

Sommerbolig: Lysbo, Rørvig.

LICHTENBERG Godske de kommandør, K.DM., HTS., M.T.Kha.p.p.; f. 7/3 1894 på Lundskov ved Grenaa; søn af proprietær Frederik de Lichtenberg (død 1915) og hustru Emely f. Jessen (død 1927); gift (17/6 1924) m. Agnes de L., f. 6/5 1901 i Århus, datter af grosserer Johan Simonsen (død 1933) og hustru Laurine f. Rasmusen (død 1948).

Sekondløjtn. 1916; premierløjtn. 1917; kaptajnløjtn. 1923; orlogskapt. 1934; kommandørkapt. 1939; kommandør i res. 1947; besøgt gymnastik- og kadetskoler for hær og flåde i Tyskland, Holland, Frankrig og England: flyver ved marinens flyvevæsen 1918-23; lærer ved søofficersskolen 1923-28 og 1932-39; adjutant hos H. k. H. kronprinsen 1937-38; chef for kvartermester- og un-derkvartermesterskolerne 1945-46, for grønlandske marinekommando 1947-51; flotilleinsp. for det maritime hjemmeværn 1952.

Gymnastikinsp. i søværnet 1932-47; sekretær i forsvarsministerens fore-dragsudvalg og værnenes oplysningskontor 1942-47; formand for Marineforeningen 1956.

Udenl. ordener: S.Kr.3.; Stb.Kr.M.; S.Sv.3>.

Adresse: Hareg. 1, Kbhvn. K.

LICHTENBERG Mogens direktør, civilingeniør, R1., M.T.Kha.p.p.; f. 27/5 1903 på Frdbg.; søn af civilingeniør Frants Lichtenberg og hustru Asta f. Hoffmeyer (død 1954); gift (3/9 1929) m. Ebba L., f. 9/8 1907 i Vordingborg landsogn, datter af proprietær Hans Tvede Lind og hustru Martha f. Johansen.

Cand. polyt. 1928; Handelsvidenskabelige Læreanstalts diplom 1932; ansat i A/S Atvidaberg, Kbhvn. i 1928 og i firmaet AW Kirkebye, Kbhvn. 1928-35; lærer i reklameteknik ved Handelshøjskolen 1933-39, lektor 1939-52, medl. af censorkollegiet fra 1953; afdelingschef i Turistforeningen for Danmark, ud-lands-afd. 1935-39; turistchef 1939-56; adm. direktør for Cook, Wagons-Lits i Danmark fra 1957.

Medl. af Dansk Ingeniørforenings klubudvalg 1933-51, af Dansk Reklame-Forenings bestyrelse 1934-47 og af Dansk Reklame-Forenings varemærkeudvalg fra 1940; formand for arbejdsudvalget. Reklamemessen 1940; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforening fra 1936, af repræsentantskabet for Den personlige Friheds Værn fra 1937 og af centralkomitéen for Finlandshjælpen, arbejdsudvalget 1940-50; medl. af justitsministeriets propagandaudvalg 1940-53, af Rådet for større Færdselssikkerhed fra 1953; bestyrelses- og kontrolrådsmedl. i A/S Den nationale Friluftsscene fra 1937; medl. af Royal Air Force komitéen 1945; medl. af bestyrelsen for A/S Badeanstalten København; formand for Handelsvidenskabelig Reklameklub fra 1941; medl. af statsnv'nisteriets udvalg vedr. befolkningens friluftsliv 1941-44; formand for De erhvervsøkonomiske Foreningers fællesråd 1942-47 samt næstformand i Friluftsrådet fra 1943; formand for komitéen for musik- og ballet-festival i Danmark 1956; medl. af Nordisk Turisttrafikkomité fra 1943, sekretær 1945-48; medl. af bestyrelsen for International Union of Official Tcurism Organizations 1947-48 og fra 1949 (formand 1953-54); præsident for International Institute for Scientific Travel Research fra 1953; medl. af bestyrelsen for Dansk Erhvervslivs Pris for afsætningsøkonomisk Forskning fra 1955.

Delegeret for Danmark ved OEEC's turistkomités møder i Paris fra 1949.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; Fi.M.M.3.; F.M.T.I.; It.F.4.; Mar.O.A.3.; S.V.31.

Adresse: N-Voldg. 12, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Tibirke Sand pr. Frederiksværk.

LICHTENBERG Niels E direktør, civilingeniør; f. 10/1 1902 i Kbhvn.; søn af civilingeniør Frants Lichtenberg og hustru Asta f. Hoffmeyer (død 1954); gift (25/2 1928) m. Eva L., f. 3/3 1905 i Svendborg, datter af sagfører Sejer Briksø (død 1940) og hustru forfatterinden Ellen Briksø-Heerfordt, f. Baagø-Petersen (død 1929).

Student (Mount Vernon High-School, New York) 1919; cand. polyt. 1925; ingeniør ved A S Globus Chokoladefabrik 1925-26, ved statsprøveanstalten 1926-33; sekretær i Industrirådet 1933-45, kontorchef smstds 1945-46; generalsekr. for Dansk Ingeniørforening 1946-51; direktør for A/S Dansk Ingeniørforenings Hus 1946-57; hovedredaktør af Ingeniøren fra 1946.

Har været sekretær for Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgsmål og medl. af en række udvalg vedr. fordeling af råvarer m.m.; medl. af bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling 1938-47, formand 1941-47; af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1940-41, af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1941-47, af bestyrelsen for Danmarks tekniske museum fra 1944. af bestyrelsen for Konservativ Vælgerforening for Hørsholm fra 1945 og af Hørsholm sogneråd 1946-50: medl. af bestyrelsen for AS Dansk Normaltid fra 1946 og for A/S Syntesia fra 1947; medl. af repræsentantskabet for det teknisk-videnskabelige forskningsråd 1946-53: medl. af World Friendship Association's økonomiudvalg 1949-50 og af hovedbestyrelsen fra 1950; medl. af foreningen Norden's råd 1953. af bestyrelsen for Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade o» Tidsskrifter fra 1954 og for AS Dansk Ingeniørforenings Hus fra 1957.

Litterære arbejder: Teknik og Industri (populært teknisk værk. 1940); Dansk Teknik gennem 150 Aar (1942): oplysningspjecer; tidsskriftartikler og radioforedrag om industrielle og tekniske emner.

Adresse: Melchiorsv. 6, Charlottenlund.

LIISBERG Hugo billedhugger; f. 23 7 1896 i Kbhvn.: søn af billedhugger Carl Frederik Liisberg (død 1909) og hustru Selma f. Møllenborg; gift (7 6 1927) m. Inger L., datter af figurmaler, professor Julius Paulsen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Esther f. Lange (død 1923).

I lære på Den kgl. Porcelainsfabrik 1913-15; elev hos Kai Nielsen; udstillede første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling 1919; rejse til Paris og Italien 1920-21; lille guldmed. 1927; Ny Carlsbergfondets rejsestipendium til Italien og Grækenland 1932; har udstillet på Charlottenborg og Grønningen samt i Gcte-borg, Stockholm og Oslo; medl. af Den frie Udstilling; Eckersberg-medaljen 1942. Har udført Ørnebrønd (Silkeborg, 1930); Land og By (Aalborg, 1934); Havhest (Odense, 1936-39): Hjortebrønd (Horsens. 1942); Brønd (Nykøbing F. og Tønder); De vilde Svaner (Odense, 1955); Figur og Ørnebrønd (i den internationale skulpturpark, Antwerpen); Fejende Raabuk (til den danske idrætsforening i Flensborg) samt stentø'sfigurer (brændt hos Nathalie Krebs) på Kunstindustrimuseet og museer i Oslo og Stockholm; repræsenteret på statens museum for kunst, Århus museum samt på kunstindustrimuseerne i Oslo, Bergen og Trondhjem. Adresse: Tibirke Lunde pr. Tisvildeleje.

LILLELUND Viggo dommer; f. 9/10 1905 i Kornslet; søn af tømrermester og savværksejer Jens Peter Jensen (død 1947) og hustru Karen Marie f. Lillelund; gift (25/10 1931) m. Nanna L., f. 13 10 1904 i Kbhvn., datter af rektor L J Ring (død 1949, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Ingeborg f. Edelsten.

Student (Frederiksborg) 1924; cand. jur. 1930; sagførerfuldm. til 1931; dom-merfuldm. til 1954; dommer i Svendborg herredsret fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark 1935-39, derefter af bestyrelsen for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark til 1949, formand 1946-49.

Adresse: Egensev. 15, Svendborg.

LILLIE Richard fh. materialforvalter og rådmand; f. 3<8 1884 i Kbhvn.; søn af krigsassessor Thorvald Lillie (død 1912) og hustru Olivia f. Street (død 1950); gift (20 1 1911) m. Johanne L., f. 20 1 1888 i Odense, datter af fabrikant Ernst Schurig (død 1931) og hustru Louise f. Steinfeldt (død 1937).

Uddannet i maskinvæsenet på orlogsværftet; ansat i statsbanernes lokomotivtjeneste 1906, lokomotivfører 1918, materialforvalter 1929-53.

Medl. af statsbanernes ordrekommission af 1919-22, af statsbanernes uddan-nelseskommission af 1922 og af statsbanernes eksamenskommission 1924-29; formand for Dansk Lokomotivmands-forening 1918-29; æresmedlem af foreningen 1929: præsident for Nordisk Lokomotivmandsforbund 1927-29; medl. af borgerrepræsentationen 1925-43; formand for den radikale gruppe 1931-33; 2. næstformand for borgerrepræsentationen 1933-43; rådmand i magistratens 4. afd. 1943-54; medl. af

beværterbevillingsnævnet 1931; næstformand i Boldklubben af 1893 1930-45, formand 1945-48, æresmedlem 1948; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1934-46; medl. af Kbhvns skoledirektion 1934-43; medl. af Kbhvns Idrætsparks forretningsudvalg 1951; medl. af kommissionen af 1944 ang. en trafikplan for Storkbhvn.; formand for Kbhvns radikale Vælgerforening 1954-57.

Modtaget Dansk Idrætsforbunds ærestegn.

Adresse: Biskop Krags Vænge 4,

Kbhvn. Ø.

LILLIENSKIOLD C G byretsdommer, R.; f. 25 5 1898 i Kbhvn.; søn af byfoged F S Lillienskiold (død 1917) og hustru Susanne f. Friis.

Student (Metropolitanskolen) 1916; ansat ved statens kulfordelingsudvalg 1919, i handelsfirma 1921 og i Kbhvns Hypotekforening 1922; cand. jur. 1927; dom-merfuldm. i Næstved 1927; sekretær i justitsministeriet 1929; fuldmægtig 1937; ekspeditionssekr. 1939; dommer i Kbhvns byret 1940.

Adresse: Østerbrog. 120, Kbhvn. Ø.

LILLIENSKIOLD J P M von fabrikdirektør, ingeniør; f. 19/2 1890 i Holeby; søn af bogholder Axel Lillienskiold (død 1937) og hustru Clara f. Fleischer (død 1945); gift (7/7 1914) m. Agnes (Anni) L., f. 2/8 1890 i Berlin, datter af præst Carl Wagener (død 1922) og hustru Hanna f. baronesse von Richthofen (død 1943).

Student (Sorø); praktisk uddannelse ved sukkerfabrikker i Danmark og Tyskland; studerede ved landbohøjskolen og Institut ftir Zuckerindustrie i Berlin; kemiker ved fabrik i Niezychowo, nuv. Polen 1912-13, driftsleder smstds 1913-15; tekn. direktør for Sukkerfabrikken Vestsjælland 1915-16 og 1917-21; direktør for Horsens Margarinefabrik 1916-17; direktør ved De forenede Nord- og sydtyske Gær- og Spritfabrikker 1921-22; driftsdir. for Sukker-, Sprit- og Gærfabrikken i Dormagen ved Rhinen 1922-30; adm. direktør for disse værker fra 1931; byggede 1939 en fabrik i Dormagen for fremstilling af pektinforbindelser af roeaffald og oparbejdning af restaffaldet til kraftfoder og byggede smstds efter den anden verdenskrig en fabrik til fremstilling af pharmaceutiske produkter; ejer af Malteserhof ved Ober-kassel, Siebengebirge.

Medl. af Verein deutscher Ingenieure; medl. af bestyrelsen for AS Vølund 1920-21; formand for den private realskole i Dormagen 1931-34; næstformand for foreningen Tyske Sukkerteknikere i Vesttyskland, formand for foreningens afd. Rhinland-Westphalen 1931-45, atter formand fra foreningens genoprettelse 1948; formand for sukkerindustriens melasse-udvalg og for udvalget for prisbedømmelse af de årlige udførte teknisk-videnskabelige arbejder og afhandlinger i sukkerindustrien; medl. af forretningsudvalget for sukkerindustriens videnskabelige institut i Braunsehweig og for institutet for sukkerroedyrkning i Gbt-tingen; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Gærfabrikanter i Tyskland og af redaktionen for den tyske sukkerindustris tekniske tidsskrift.

Har udtaget fl. patenter på fremstilling og tørring af gær, fremstilling af såvel teknisk som gelerende pektin af roer og roeaffald og på fremstilling af dextran.

Har som rådg. ingeniør bygget gærfabrikkerne i Dormagen, Regensburg, Sobbowitz ved Danzig og i Patros i Grækenland samt gær og gær-extrakt-fabrikken i Wormeldingen i Luxemburg.

Ejer af Malteserhof (Siegkreis).

Adresse: Dormagen, Rgbz, Diisseldorf

og Malteserhof, Oberkassel, Siegkreis.

LINCK Mogens forfatter; f. V/l 1912 på Frdbg.; søn af forfatter Helge Linck (død 1954) og hustru Betty f. Scherling Petersen (død 1924); gift (4/11 1936) m. Karen L., f. 23/2 1917 på Frdbg., datter af pakmester Christian Johnsen og hustru Marie f. Nielsen (død 1953).

Mellemskoleeks. 1926; studeret ved Lycée Clémenceau i Nantes; diplom i fransk sprog og litteratur fra universitetet i Rennes 1929; læste til skuespiller; journalistisk virksomhed ved forsk, blade; rejser i Frankrig, Tyskland, Belgien, Spanien, Italien, Sverige, Finland, Rusland, Polen og Østrig; flygtning i Sverige nov. 1944-maj 1945.

Medl. af bestyrelsen for Forfatterforbundet 1943-44.

Tildelt Humorist-Legatet 1937, Det Rongeske Legat 1938 og Emma Bærentzens Forfatter-Legat 1938.

Har skrevet: romanerne: Pelshuen (1934); Et Kys (1935); Det, der gik forud (1936); Damen med den røde Hat (1940); Mistænkt (1942); Lille Menneskebarn (1943); Drift (1944); Af Mennesker er Du kommet (1945); På Vej (1950); - hørespillene: Undervejs (1942); Manden uden Albuer (1944); Vi spiller videre (1950); — skuespillene: Giv Kejseren Støvet (antaget af Det kgl. Teater 1950, opført på Det ny Teater og Aarhus Teater 1952); Det lille Hotel (Det kgl. Teater 1955-56 og Volkstheater i Wien 1956-57).

Adresse: Vesterbrog. 191. Kbhvn. V.

LINCK Olaf journalist, forfatter; f. 28/6 1874 i Kbhvn.; søn af skræddermester C W Linck og hustru f. Kirkman; gift (15/5 1898) m. Marie f. Jensen, f. 25/7 1876 i Kbhvn., død 1955.

Gennemgik hærens elevskole; medarbejder ved Vort Land 1900-13, ved Berlingske Tidende fra 1913, ved Nationaltidende fra 1924; nu spredt journalistik; har foretaget en række rejser i alle verdensdele som korrespondent for danske og udenl. blade; forskningsrejse til

Zululand 1921; studieophold blandt Sioux indianerne 1925, blandt Battaker og At-sjinesere 1926.

Medstifter af Journalistforbundet og medl. af dettes første bestyrelse; har startet faste sommerkolonier på Langeland og Mols for trængende og svagelige kbhvnske skolebørn.

Har skrevet: Ved Lykkens Port; Den gode Muld; Danskere under Sydkorset; Danskere under Stjernebanneret; Chancen derude—! (Udvandrerens Bog); Fra Kina til Danmark i en Ketch; En Sommer blandt Sioux-Indianere (svensk og finsk udg. 1926); Kanada, det store Fremtidsland; En Dansker i Østen (Laurits Andersens Livs Eventyr); Sumatra, Landet for Mænd; Hedebønder og Vestkystfolk; En Sommer blandt Zulukaffere; Den store Børneven (Einar Holbøll og Julemærket); Glædens Land; Den rette Mand; Kong Hans ved Stillehavet; Etats-raad H N Andersen paa Rejse; Kommer snart hjem (samtaler med danske sømænds hustruer og mødre); Ole Skibsdreng paa Verdensrejse; Ole Skibsdreng blandt kinesiske Sørøvere; Styrmand Dans Bedrifter; Paa Eventyr i Kanadas Skove; Det tabte Land - Minder fra Dansk Vestindien. - Redigeret Skandinavisk Sø- og Handels-Tidende 1919-20.

Udnævnt livsvarigt medl. af Geogra-fiska Sållskapet i Finland.

Udenl. orden: Ø.r.K.2.

Adresse: Hovmarksv. 41, Charlottenlund.

LIND A H kommandørkaptajn, R..HTS. p.p.; f. 29/3 1897 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør H C V Lind (død 1929) og hustru Kamma f. Engelhardt (død 1943); gift (31/5 1929) m. Karen L., f. 26'10 1900 i Kbhvn., datter af skibsfører N P Larsen og hustru.

Sekondløjtn. 1918; premierløjtn. 1919; med Niels Juel på togtet til Sydamerika 1923-24; i koffardifart med Frederik VIII 1925: tjenstg. på kongeskibet Dannebrog 1926; kaptajnløjtn. 1927; med Niels Juel på dennes rejse med kong Chr. X til Finland 1928; styrmand på statsisbryde-ren Isbjørn 1929; adjutant hos viceadmiralen 1931-32; lærer i artilleri på søofficersskolen 1934-36; næstkommanderende på Hvidbjørnen på rejse til Island 1936; orlogskapt. 1937; chef for torpedobåden Dragen og for Flakfort 1938; kommandørkapt. og chef for »Lossen« 1941; chef for Middelgrundsfortet 1941-43; afsked 1945; ansat ved søkortarkivet s. å. (udarbejdelse af minestrøgne skibsruter); generalsekr. for Foreningen Dannevirke 1948.

Har skrevet artikler om artilleri og issejlads i danske farvande i Tidsskrift for Søvæsen og i Lærebog i Sømands-

Udenl. orden: F.M.Ma.3.

Adresse: Fuglevangsv. 3. Kbhvn. V.

Sommerbolig: Kahytten, Hornbæk.

LIND G dr. chir. dent., plantageejer, R. P.p.; f. 20/12 1886 på Mejersminde, Kolding, søn af gårdejer J Lind (død 1929) og hustru Bodil Marie f. Brems (død 1941); gift (9/9 1919) m. tandlæge Helene Elisabeth L., f. 28/3 1891 i Randers, datter af sagfører H M Hansen (død 1929) og hustru Mathilde f. Petersen (død 1903).

Tandlæge 1908; dr. chir. dent. 1910; tandarts 1911; prakt. tandlæge i Amsterdam 1911-44.

Medl. af Nederlandseh Tandheelkundig Genootschap 1913; President of European Orthodontological Society 1914-22; formand for Amsterdamsch Tandheel-kundige Vereeniging 1915-17; medl. af Genootschap ter Bevordering van Na-tuur-, Genees- en Heelkunde. Anno 1790-1915; stifter af og formand for Nederlandseh Tandheelkundig Bibliotheek en Museum 1917-19; repræsentant for Dansk Samvirke 1922-44, tildelt foreningens hædersmedalje 1957; delegeret for Danmark og Holland ved internat, kongresser; formand for Vereeniging van Neder-landsche Tandartsen 1923-29; korresp. medl. af Dansk Tandlægeforening 1923; medl. af American Dental Society of Eu-rope 1925; ærespræsident for The First International Orthodontic Congress (New York) 1926 og for The Seventh International Dental Congress (Philadelphia) 1926; stifter af og formand for Dansk Samfund i Holland 1929-44; medl. af Nordiska Odontologiska Foreningen 1930; stiftede i 1930 Bibliotheca Danica og senere Bibliotheca Suecica og Bibliotheca Norvegica i universitetsbiblioteket i Amsterdam; formand for kommissionen dansk universitetslektorat i Holland 1931-34 og for Dansk Samfunds under-visningskommission 1931-38, korresp. medl. af Dansk Forening for Paradentoseforskning 1934; formand for Ludvig Holberg-komiteen i Holland 1934 og for Danmarks jubilæumsgave til Holland 1936; medl. af Genootschap Flevo 1938; æresmedlem af Dansk Samfund i Holland 1944; medl. af Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Anno 1766, 1945 og af Hollands-hjælpen 1945-46.

Ejer af Trappergaardens Æblehaver ved Kolding Fjord.

Har skrevet en række odontologiske o. a. afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter; artikler om dansk litteratur o. lign. i hollandske dagblade; Familien Lind. En Stamtavle over Slægten; Om smadderkatte, jernkøer og lang-ovrede træsko; Lind-Slægten fra Lind-gaard gennem 500 Aar; Slægterne: Lunde. Brems og Lomholt.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Trapholt, Kolding.

LIND Jonas direktør, R'.p.p.; f. 711 1886 i Assens; søn af læge K M Lind (død 1910) og hustru f. Krarup; gift 1. gang (6/4 1912) m. Marie L., f. i Kbhvn., død 1939, datter af grosserer P Voss, Lyngby; 2. gang (febr. 1949) m. Inger Marie L., død 1949, datter af afd. apoteker Funch og hustru f. Balle.

Efter studentereks. ansat på vekselererkontor: korrespondent i Credit Lyon-nais, Paris 1909, i Banque des Pays du Nord, Paris 1911; ansat i den hollandske margarinekoncern; adm. direktør for van den Berghs Fabrikker i Frankrig 1920-30; formand i bestyrelsen for A/S Etablissements ARCY, Société Andrée de Regaini og ejendomsselskabet Fonciére d' Arcy; indehaver, s. m. sin søn. af Patisserie danoise i Paris.

Kasserer for verdensindsamlingen for genopførelse af Kathedralen i Reims 1920-24; formand for Dansk Komité i Paris fra 1935; medl. af bestyrelsen for Dansk Understøttelsesforening i Paris og for Association franco-danoise; medl. af bestyrelsen for foreningen Dansk Samvirke og i 1955 tildelt foreningens for-tjentmed.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; I.Jsk.M.; N.O.N.5.; P.r.K.4.

Adresse: 5 Pare de Montretout, St.

Cloud pres Paris, Frankrig.

LIND Mogens redaktør, R.p.p.; f. 2/6 1898 i Kbhvn.; søn af redaktør Helmer Lind (død 1935) og hustru Emma f. Riegels (død 1934); gift 1. gang (2/12 1925) m. Karen L., f. 29/1 1907, død 1940, datter af grosserer Svend Heyman (død 1932) og hustru Sarah f. Nebelong (død 1925); 2. gang (3/4 1943) m. skuespillerinde Lilian Ellis (død 1951), datter af fh. stadsingeniør Olaf Forchhammer (se denne) og hustru Karen Stampe Bendix; 3. gang (17/7 1952) m. skuespillerinde Nina Pens, f 22'5 1929 i Kgs. Lyngby, datter af købmand Svend Thorkild Pens (død 1949) og hustru Rigmor f. Restorff.

Svendebrev som maskinarbejder fra F L Smidth, Valby; medarbejder ved Berlingske Tidende 1919-20 og fra 1925, rubrikredaktør, film- og teatermedarbejder samt kronikør; medarbejder ved Blæksprutten fra 1935 og ved statsradiofonien med grammofonudsendelser og »20 spørgsmål«.

Medstifter af og formand for Teater-medarbejderforeningen 1935-36; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Rotary Klub 1938-39; medstifter af og medl. af bestyrelsen i »Dahu« (Danske Humorister) fra 1941; medl. af bestyrelsen for Sven-ska Gillet fra 1944; næstformand for Danske Dramatikeres Forbund 1954, formand fra 1956; medstifter af og vicepræsident i The St. Andrew Society of Denmark fra 1948.

Har bl. a. skrevet Danskerne set gennem tre Par Briller (s. m. Mary Fulford); en serie Takt og Tone-Bøger (s. m. Den Gyldenblonde); We Dånes; Til Elise; hørespil m. m.; Rejsebreve fra Europa og USA; oversat skuespil af Noel Coward, Oscar Wilde, Somerset Maugham, Bernard Shaw og John Priestley (dels s. m. Lillian Ellis) m. m.

Udenl. orden: S.V.3'.

Adresse: Solsortv. 13, Kbhvn. t.

LIND Nathalie landsretssagfører, chefinstruktør i civilforsvarskorpset; f. 1/10 1918 i Kbhvn.; datter af købmand Aage Lind (død 1921) og hustru Ane Johanne f. Bjørndahl (død 1942); gift (13/11 1943) m. sagfører, cand. jur. Erik Tfelt-Hansen, f. 10/3 1918 i Estland, søn af civilingeniør Theodor Hansen (se denne).

Student (Frederiksborg) 1936; cand. jur. 1943; sekretær i mødrehjælpen, Kbhvn. 1943-44; politifuldm. i Aalborg 1945-48; landsretssagf. smstds 1949; till. medhjælper hos statsadvokaten i Aalborg; chefinstruktør i civilforsvarskorpset, korpskommandoen, Kbhvn. fra 1955.

Formand for Danske Kvinders Beredskab, Aalborg 1952-55; medl. af Civil-forsvarsforbundets landsstyrelse 1952-54; formand for Kvindernes Diskussionsklub i Aalborg 1947-55; medl. af bestyrelsen for Kbhvns kvindelige Diskussionsklub fra 1955.

Adresse: Åbrinken 29, Virum.

LIND Oluf højesteretssagfører, lektor; f. 18/7 1914 i Gauerslund sogn; søn af gårdejer Hans Lind (død 1950) og hustru Karen f. Pedersen; gift (6/3 1943) m. Aase L., f. 1710 1914 i Branderslev, datter af proprietær Th. Marcussen (død 1955) og hustru Sofie f. Jørgensen.

Student (Vejle) 1934; cand. jur. 1940; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1940; univer-sitetsmanuduktør (civilret I) 1940-45; landsretssagf. 1944; højesteretssagf. 1956; lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1945; medhjælper hos statsadvokaten for Sjælland 1945-46; offentlige og beneficerede sager fra 1948; medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. fra 1949.

Studierejser til Cambridge, London og Paris 1946-47; lærer ved Købmandsskolen (sparekasseundervisningen) fra 1948; medl. af bestyrelsen for Danmarks Juristforbund fra 1949.

Adresse: Biilowsv. 46, Kbhvn. V.

LINDBERG Kai minister for offentlige arbejder og minister for Grønland; f. 10 12 1899 i Helsingør; søn af forretningsfører Arvid Lindberg og hustru Hedvig f. Rasmussen; gift (27'8 1922) m. Maja L., f. 15/4 1902 i Slagelse, datter af tømrer Carl Rasmussen (død 1933) og hustru Claudia f. Rasmussen.

I lære som skibsbygger på Helsingør Skibsværft 1914-19; formand for Smede-og Maskinarbejdernes Fagforening i Helsingør 1931-41; medl. af forretningsudvalget for Dansk Smede- og Maskinar-bejderforbund 1932-41; medl. af forretningsudvalget for og sekretær i De samvirkende Fagforbund 1941; minister for offentlige arbejder i ministeriet H C Hansen fra 1955; till. minister for Grønland fra 1957; tilforordnet medl.

af invalideforsikringsretten 1942-55; medl. af landstinget i 1947 og af folketinget fra 1947; medl. af Det nordiske Råd 1952-55 og af det udenrigspolitiske nævn 1953-5o.

Adresse: N-Søgade 33, Kbhvn. K.

LINDBERG Niels professor, dr. polit; f. 7/11 1904 på Frdbg.; søn af nationalbankdirektør Jak. Kr. Lindberg (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Inger f. Tornøe (død 1935); gift (22/10 1936) m. forstanderinde, cand. polit. Elly L., f. Boeck, f. 20/8 1913 i Kbhvn.

Student (Frdbg. gymn.) 1923: cand. polit. 1929; univ. guldmed. 1931; lærer i nationaløkonomi ved Arbejdernes Oplysningsbevægelse 1931-41; vidensk. assistent ved universitetets økonomisk-sta-tistiske laboratorium 1932-36; universi-tetslegat 1933-36; kontorchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1937-45; beskæftiget med videnskabeligt arbejde 1945-47; forretningsfører i firmaet Cleo-Sko 1947-54; dr. polit. 1951; lektor i statsvidenskab ved Kbhvns universitet 1951-55; forretningsfører for Landsforeningen af Vanføre 1954-55, konsulent smstds 1955; professor i nationaløkonomi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1955.

Medl. af priskontrolrådet 1940-45, af produktions- og råstofudvalget og af bestyrelsen for Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber; medl. af og senere formand for bestyrelsen for foreningen Socialt Boligbyggeri 1940-45; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen af Vanføres Boligselskab fra 1953 og af forretningsudvalget for Vanførefonden fra 1955.

Har skrevet: Nutidens Økonomi og Fremtidens (1934); Kamp mod Inflation eller Lønsænkning (1942); Idealer og regler i anvendt økonomi (disputats, 1951); samt en del afhandlinger i Nationaløkonomisk Tidsskrift.

Adresse: Kongev. 252, Virum.

LINDE Aage kommandør, R. DM., HTS.; f. 9/12 1904 i Slagelse; søn af fh. lærer Chr. Linde og hustru f. Andersen; gift (27/9 1935) m. Ellen L., f. 18 6 1913 i Kbhvn., datter af grosserer Sv. A Johansen, Reykjavik.

Student (Herlufsholm) 1922; søløjtn. 1925; på officersskole 1931-33; artilleriuddannelse 1934; kaptajnløjtn. 1935; 1. del af statsvidensk. embedseks. 1935; chefskursus til U-både 1935-36; chef for forsk. U-både, forstander for U-båd skole og for chefskursus til U-både 1936-43; orlogskapt. 1939; chef for U-bådsflotil-len 1943; till. tjeneste i marinestaben 1940-43; kontorchef i marineministeriet 1945, i forsvarsministeriet 1950-51; kom-mandørkapt. 1950; chef for U-bådsafd. 1951-54; i søværnskommandoen fra 1954; kommandør 1955.

Sekretær for forsvarskommissionen 1949-51; medl. af kommissionen af 1949 ang. oprettelsen af et forsvarsministerium 1949-51, af kommissionen ang. en Storebæltsbro, af handelsministeriets minestrygningsudvalg og af statens våbenkontrol.

Adresse: Skt. Pauls PI. 1., Kbhvn. K.

LINDE F A civildommer; f. 14/1 1909 i Aalborg; søn af oberstløjtnant Søren C A Linde (død 1926) og hustru Annette f. Riegels (død 1921); gift (101 1948) m. Birthe L., f. 14/1 1924 i Aalborg, datter af grosserer Heinrich Thorndahl (se denne).

Student (Aalborg) 1926; cand. jur. 1932; sagførerfuldm. i Fredericia og Aalborg 1932-37; landsretssagf. (beskikk. depon.) 1936; dommerfuldm. i Aalborg 1937-56; kst. dommer i vestre landsret 1956; civildommer i Aalborg 1957.

Medl. af Hasseris sogneråd 1937-43; formand for fremlejenævnet i Aalborg 1943-51 og for huslejenævnet smstds 1951-57; medl. af bestyrelsen for Juridisk Forening for Nordjylland 1943-50.

Adresse: Mølleparkv. 55, Aalborg.

LINDE Harald landsretssagfører; f. 27/11 1896 i Fredensborg; søn af sagfører Christian Linde (død 1945) og hustru Thora Henriette Cecilie f. Meyer (død 1910); gift (21/6 1928) m. Ellen Margrethe L., f. 31/8 1900, datter af toldassistent Charles Valdemar Jensen (død 1938) og hustru Dagmar Hansine f. Ipsen (død 1943).

Student (Frederiksborg) 1915; cand. jur. 1921; sagfører i Helsingør fra 1925; landsretssagf. 1926.

Medl. af kredsbestyrelsen for 2. sagførerkreds fra 1932, næstformand 1935-41; medl. af sagførerrådet 1941-49; medl. af Helsingør ligningskommission 1933-46 og af bestyrelsen for en række selskaber.

Adresse: Nørrev. 64, Snekkersten.

LINDE Jørgen Christian Riegels oberst, K.DM., HTH.p.p.; f. 8/4 1898 i Aalborg; søn af oberstløjtnant Søren C A Linde (død 1926) og hustru Annette f. Riegels (død 1921); gift (12/5 1926) m. Kaja L., f. 24'2 1904, datter af fabrikant N J Schmidt (død 1939) og hustru Ane f. Jørgensen (død 1952).

Student (Aalborg) 1916; premierløjtn. 1920; kaptajnløjtn. i generalstaben og fuldmægtig i krigsministeriet 1932; kaptajn 1934; kompagnichef i Tønder og i Kbhvn. 1936-38; til rådighed for kommandanten i Kbhvn. 1938-39; kontorchef i krigsministeriet 1939: oberstløjtn. og chef for 21. batl. 1945; stabschef ved vestre landsdelskommando 1946-53; oberst 1950; chef for 8. regiment (dronningers livregiment) 1953; til rådighed for generalinspektøren for forsyningstropperne 1955: generalinsp. for forsyningstropperre 1957.

Udenl. orden: Fi.H.R.31.

Adresse: Thulev. 6, Søborg.

LINDEGAARD Aage konsul, direktør, R1., Chr.X.Fr.M.; f. 30 3 1880 i Gladsaxe; søn af forpagter Wilh. Lindegaard (død

1912) og hustru Emilie f. Kahler (død 1927); gift (15/2 1920) m. Paula L., f. 2/10 1894, død 1949, datter af forretningsfører Lauritz Larsen (død 1927) og hustru Anna f. Gredsted (død 1934).

Sorø Akademi; Teknisk skole; kunstakademiet; ingeniørassist. ved engelske jernbaneselskaber i Argentina 1905-11; ingeniør ved flodreguleringskommissio-nen u. ministeriet for offentlige arbejder i Argentina 1911-18; ophold i Danmark 1918-19; ingeniør i ovnbyggerfir-maet A Hermansen i Bilbao 1920-22, direktør fra 1922, medindehaver fra 1931 og medl. af bestyrelsen s. å., formand 1936-39; dansk konsul i Bilbao fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for den internationale zone i Bilbao u. den spanske borgerkrig 1936; sekretær i komitéen for hjælpen til spanske kvinder og børn 1937, medl. af komiteen for hjælp til Danmark i Spanien 1945; medl. af bestyrelsen for Corps Consulair i Bilbao 1952.

Adresse: 24 Elcano, Bilbao, Spanien.

LINDEGAARD HANSEN Albert hospitals-inspektør, se Hansen Albert Lindegaard.

LINDEMANN Kelvin forfatter, se Thybo-Lindemann Kelvin.

LINDERSTRØM-LANG Kaj professor, dr. phil. & techn. & scient. & med., R.; f. 29/11 1896 på Frdbg.; søn af dr. phil., kursusbestyrer C F Linderstrøm-Lang (død 1911, se Kraks Blå Bog 1911) og hustru Ellen f. Bach (død 1921); gift (25/3 1922) m. Gerda L-L., f. 22'10 1893 i Hammel, datter af lærer J J Kyndby (død 1934) og hustru Helga f. Trolle (død 1952).

Student (Frdbg. gymn.) 1914; cand. po-lyt. 1919; assistent ved Carlsberg Laboratoriets kemiske laboratorium fra 1919; leder af laboratoriet fra 1938; dr. phil. (Studier over Kasein, om Kaseinets Fraktionering) 1929,

Medl. af Videnskabernes Selskab 1935; formand for bestyrelsen for Nordisk Insulinlaboratorium 1939-56; medl. af direktionen for Finsensinstitutet og Radiumstationen 1951; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939, præsident fra 1956; medl. af kommission for statens almindelige viden-skabsfond 1952; Dunham Lecture, Boston 1939; Honorary member of the Harvey Society, New York 1939; tildelt H C Ørsted medaljen 1941; medl. af det teknisk-videnskabelige forskningsråd 1946-48, af Det norske Videnskaps-Akademi, Oslo 1947, af National Aca-demy of Sciences, Washington 1947 og af New York Academy of Sciences. New York 1949; Membre d'Honneur de la Societé Chimique de Belgique 1947; dr. scient. h. c. ved Université libre Bruxelles 1948; dr. med. h. c. ved Karo-linska institutet, Stockholm og ved universitetet i Ghent 1948; Se. D. h. c. i Cambridge 1949; medl. af Vetenskaps-societeten, Uppsala, og af American Academy of Arts and Sciences, Boston 1950; Lane Medical Lecturer, San Francisco 1951; Herter Lecturer, Baltimore 1951; Member of the American Phi-losophical Society, Philadelphia 1951; Membre honoraire de la Sociéte Beige de Biochimie 1953; Membre correspon-dant de la Société de Biologie (Frankrig) 1953; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1954; tildelt Thunberg-medaljen 1954, Alfred Ben-zon's Legat 1954, De tekniske Fonds hæderspris 1955; Chittenden Lecturer, Yale University 1955; medl. af Finska Vetenskaps-Societeten 1955; dr. scient., h. c. ved New York University 1955; dr. med. h. c. ved Kbhvns universitet 1955; dr. phil. h. c. ved Oslo universitet 1956; Foreign member Royal Society, London 1956; utlandsk ledamot Svenska Vetenskapsakademien, Stockholm 1956.

Adresse: GI. Carlsberg V. 10, Kbhvn.

Valby.

LINDERSTRØM-LANG Karen rektor, se Lang Karen Linderstrøm-,

LINDGREN Erik direktør, K.DM., M.T. Kha.p.p.; f. 12/1 1901 i Kbhvn.; søn af skatteinspektør N E Lindgren (død 1928) og hustru Harriet f. Bertelsen (død 1946); gift (8/10 1930) m. Ingerlise L., f. 28<6 1910 i Kbhvn., datter af overretssagfører Konrad Levysohn (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Erica f. Jacobsen (død 1956).

Student (Østersøgades gymn.) 1919; cand. polit. 1925; fg. sekretær i det statistiske departement 1925; sekretær 1930; fg. kontorchef for Nationalbankens valutakontor fra 1932, valutacentralen fra 1937; underdir. i valutacentralen 1940; direktør for direktoratet for vareforsyning s. å.; departementschef i forsvarsministeriet 1950; direktør i Den kongelige Porcelainsfabrik & Fajancefabriken Aluminia, A/S 1955.

Formand for bestyrelsen for statens kornkontor 1938-50; medl. af priskontrolrådets forretningsudvalg 1941-52, af priskontrolrådet 1952-54 og af revi-sionsudvalget for tyske betalinger 1945; formand for landsorganisationen for lettere Hesteavl i Danmark 1949; medl. af bestyrelsen for AS De danske Spritfabrikker 1956. Udenl. ordener: N.St.0.31.; S.N.2!. Adresse: Kjeldsbjerggaard, Snekkersten.

LINDHARD Hakon vicebrandchef, R.; t. 10/11 1890 i Kbhvn.; søn af vicebrolæg-nings- og vejinspektør Frederik Lindhard (død 1893) og hustru Augusta f. Elberling (død 1938); gift (1918) m. Cathinca L., f. 5/11 1890 i Kbhvn., datter af Købmand Hans Jensen (død 1893) og hustru Kirstine f. Andersen (død 1941). Civiling. 1915; ingeniør i firmaet N C Monberg 1917-18, ved stadsingeniørens direktorat 1918-20, ved Kbhvns sporveje 1920-29; brandinsp. ved Kbhvns brandvæsen 1929, vicebrandchef 1954.

Løjtnant af res. i ingeniørregimentet 1924-30, kaptajn af res. 1930-32.

Medstifter af Dansk Luftværnsforening (Civilforsvarsforbundet) 1934; formand for De danske Pionerforeninger 1948-56.

Har skrevet: Brandmandsliv (1937) samt talrige artikler om brandvæsen og civilforsvar i faglige tidsskrifter.

Membre d'honneur Federation nationale des Sapeur-Pompiers francaise 1951.

Adresse: Frederikssundsv. 83, Kbhvn.

NV.

LINDHARDT Knud Hee generalmajor, af delingschef i forsvarsministeriet, K. DM. HTH.p.p.; f. 21/1 1898 på Sasmosegaard Jyderup; søn af dyrlæge Axel Lindhardl (død 1905) og hustru Marie f. Andersen (død 1925); gift (4/1 1936) m. Kirsten L., f. 1/9 1908 i Kbhvn., datter af fabrikant, cand. pharm. Christian Vendel (død 1924) og hustru Cecilia f. Tryde (død 1931).

Tømrersvend 1917; bygningskonstruktør (Odense tekniske skoles dagskole) 1920; sekondløjtn. i ingeniørtropperne 1923; premierløjtn. i artilleriet 1926; hærens officersskoles våbentekniske kursus 1929-32; kaptajnløjtn. i artilleriet 1935; fuldmægtig i krigsministeriet 1936-38; kaptajn i artilleriet 1938; kontorchef i krigsministeriet 1945; afdelingschef i 1946-50; oberstløjtn. 1946; afdelingschef i forsvarsministeriet, 2. afd. 1950; oberst 1952; generalmajor 1954.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns offi-cersforening 1932-46; formand for krigsministeriets erstatningsudvalg af 1945 og for hærens uniformskommission af 1945; medl. af det militære produktions-og forsyningsråd i London 1949: med!. af forretningsudvalget i forsvarets materielnævn 1953 og af forsk, ministerielle udvalg og kommissioner; tildelt De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers hæderstegn.

Udenl. orden: S.Sv.21.

Adresse: Peter Bangs V. 79, Kbhvn. F.

LINDHARDT Marie statistisk konsulent, R.; f. 6/7 1894 i Frørup på Fyn; datter af lærer Hans Lindhardt (død 1916) og hustru Caroline f. Jørgensen (død 1941).

Student (Hesselager højere almenskole) 1912; ophold i Berlin 1912-18; cand. polit. 1925; studeret (på Rockefeller stipendium) ved Johns Hopkins universitetet, School of Hygiene and Public Health i Baltimore, USA 1929-30 (derfra Certificate of Public Health); studieophold (Rockefeller stipendium) i USA og England 1945-46.

Ansat ved Kbhvns statistiske kontor 1925; fg. sekretær i sundhedsstyrelsen 1928, sekretær 1934, fuldmægtig 1941, kontorchef 1946, statistisk konsulent 1953.

Har skrevet: Tuberkulose og Erhverv (s. m. Knud Faber, 1935; udg. på engelsk; Tuberculosis and Oecupation, 1936); The Statistics of Pulmonary Tuberculosis of Denmark 1925-34 (1939) samt medicinal-statistiske afhandlinger i uden- og indenlandske tidsskrifter.

Adresse; Ewaldsbakken 38, Hellerup.

LINDHARDT Otto B forlagsdirektør; f. 23/9 1924 i Kbhvn.; søn af trafikkontrollør William Lindhardt (død 1956) og hustru Cecilie f. Holst (død 1926); gift (14/10 1954) m. Helga L., f. 21/2 1926 i Berlin, datter af røntgenfysiker Christian J B Wittgrefe og hustru Alice f. Loewenstein.

Student (Østre borgerdydskole) 1943; i boghandlerlære hos K Falkjær-Peder-sen, Holte Boghandel s. å., udlært 1946; derefter ansat i Arne Frost-Hansens Boghandel, Thorkild Becks Forlag og Nyt Nordisk Forlag; studieophold i USA 1949-51, ansat i Doubleday and Company Inc., New York og A C Vroman Inc., Pasadena; forlagssekr. ved Wivels Forlag 1951; underdir. i Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, A/S 1952, direktør 1954.

Adresse; Søllerød Park 7, Holte.

LINDHARDT P G professor, dr. theol., R.; f. 12/12 1910 i Nakskov; søn af mineralvandsfabrikant G W Lindhardt og hustru Caroline f. Christensen; gift (6/4 1937) m. Gerda L., f. 15/8 1917 i Holbæk, datter af tandlæge Ove Winding og hustru Charlotte f. Haslund.

Student (Odense katedralskole) 1928; cand. theol 1934; hjælpepræst i Gislev-Eliested 1934-36; studierejser og vikariater ved kbhvnske kirker 1936-39; dr. theol. 1939; hjælpepræst ved domkirken i Århus 1940-42; privatdocent og undervisningsassist. ved Kbhvns og Århus universiteter 1939-42; professor i kirke og dogmehistorie ved universitetet i Århus 1942; till. præst ved Vor Frue kirke fra 1945.

Har udg.: Konfirmationens Historie i Danmark (1936); Peder Hersleb I (disputats, 1939); Danmark og Reformkoncilierne (1942); Bibelen og det danske Folk (1942); Den nordiske kirkes historie (1945); Præsten Dines Pontoppidan (1948); Morten Pontoppidan I (1950), II (1953); Vækkelser og kirkelige Retninger i Danmark (1950); Grundtvig. An Introduction (1951); Det evige Liv (1953); En dansk sognepræst (1954); Fem Aalborg-Bisper (1954); Religion og Evangelium (1954); Kirken igår og idag (1955); 15 Prædikener (1956) samt en del afhandlinger i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Skødstrup.

Sommerbolig: Dalhuset, Kildekrog,

Hornbæk.

LINDHOLM Hans apoteker, fh. lektor, R.; f. 1/2 1903 i Odense; søn af værkfører H C Lindholm (død 1941) og hustru Marie Kirstine f. Hansen (død 1952); gift (7/3 1931) m. Dyveke L., f. 27/3 1907 i Kbhvn., datter af murermester Axel Dalskjær (død 1939) og hustru Gertrud f. Pedersen.

Discipel på Odense Svane apotek 1919-23; cand. pharm. 1925; analytiker hos firmaet Alfred Benzon 1926-32; ansat på apotek 1932-36; studieophold i England og Tyskland 1936-38; laboratorie-forstander for Danmarks Apotekerforenings biologiske laboratorium 1938-50; ledet undervisningen i biologisk styrkebestemmelse ved Danmarks farmaceutiske højskole fra 1942, lektor smstds 1946-55; studieophold i USA 1946-47; apoteker på Østerbro apotek 1950.

Tildelt H C Ørsteds Legatet 1936.

Sekretær for Danmarks farmaceutiske Selskab 1939-44, formand for selskabet 1948-53; medl. af fl. inden- og udenlandske kommissioner og udvalg.

Har i inden- og udenlandske tidsskrifter skrevet en række artikler over farmaceutiske og biologiske emner.

Adresse: Østerbrog. 93, Kbhvn. Ø.

LINDHOLM Oscar kontorchef, cand. polit.; f. 15/12 1887 i Kbhvn.; søn af kommunelærer, skolehavekonsulent P W Lindholm (død 1934) og hustru Rigmor f. Christensen (død 1942); gift (12/2 1924) m. Alma L., f. Strømberg, f. 13/5 1901 i Kbhvn.

Student (Schneekloths skole) 1906; cand. polit. 1913; lærer- og kontorvirksomhed 1907-10; fuldmægtig i Andels-Anstalten Tryg 1913, kontorchef smstds 1921-54; redaktør af Dansk Forsikrings Tidende 1920-34; medarbejder ved Assurandøren 1935, medredaktør fra 1939.

Har skrevet: Danske Grundejeres Brandforsikring 1907-32 (1932); Forsik-ringsforeningen i København 1883-1933 (1933); afsnittet om Livsforsikringens Udvikling i Danmark i Haandbog i Forsikring (1945); Livsforsikringsselskabernes Forening 1898-1948 (1948); Andels-Anstalten Tryg 1903-1953 (1953).

Adresse: Ordrup Jagtv. 57, Charlottenlund.

LINDKVIST Andrea frue; f. 2 6 1872 i Laurbjerg i Jylland; datter af gårdejer J P Christensen (død 1924) og hustru Margrethe f. Henriksen (død 1885); gift (17/11 1896) m. handelsgartner Edvard Lindkvist, f. 22/12 1871 i Kbhvn., søn af garver Ulrik Lindkvist (død 1880) og hustru Elisabeth f. Olsen (død 1925).

Lært husholdning på Lyngaa præstegård 1890-91, på Store Lundgaard i Jebjerg 1891-92 og mejeribrug på Chri-stianslund ved Randers 1892-96.

Formand for Frue Sogns Husholdningsforening 1920-23; medl. af De sjællandske Landboforeningers husholdningsudvalg 1923-34; formand for De samvirkende danske Husholdningsforeninger 1920-34; medl. af Frue sogns hjælpekasse 1925-29, af Frue sogns menighedsråd 1926-30, af Fællesrådet for Havebrug og Gartneri 1926-30 og af fællesudvalget for Tidsskrift for Husholdning 1926-30; De samvirkende danske Husholdningsforeningers repræsentant i organisationernes fællesudvalg for husholdning 1928-34; formand for Frue Sogns Husholdningsforening 1928-31; De samvirkende danske Husholdningsforeningers repræsentant i statens forberedende husholdningsudvalg 1932-33; æresmedlem i De samvirkende danske Husholdningsforeninger fra 1934.

Adresse: Borgediget 10, Roskilde.

LINDOW Harald fh. overnotar, R1.; f. 11/6 1886 i S-Broby; søn af sagfører, branddirektør Ivar Petersen (død 1912); gift (6/11 1942) m. Merete L., f. 18/4 i Kbhvn., datter af kontorchef H Ohl-mann (død 1933) og hustru Georgia f. Ungersen (død 1946),

Student (privat dimit.) 1905; cand. jur. 1911; assistent i universitetskvæ-sturen s. å.; fuldmægtig ved inspektoratet for Nordgrønland s. å.; fuldmægtig i Grønlands styrelse 1912; kst. inspektør og skifteforvalter for Nordgrønland 1913; udnævnt 1915; på etnografisk ekspedition til Hudsonbugten og Labrador 1921-22; undernotar i Kbhvn. 1925; notarius publicus i Kbhvn. 1940; overnotar 1943-54.

Medl. af Grønlandskommissionen 1920-21; medl. af bestyrelsen for Ordrun-Charlottenlund Grundejerforening 1935-55, næstformand 1945-55.

Har skrevet: Blandt Eskimoerne i Labrador (1922); Fra Grønland til Stillehavet (rejsebreve til Berl. Tid., 1922); Serqinermiut (Folket paa Solsiden) (1923); Tråde and Administration of Greenland (1929); Kongefærden til Grønland 1921 (1948); udgiver af Louis Bobe: Hans Egede Colonizer and Missionary of Greenland (1952); har desuden udg. forsk, håndbøger på grønlandsk.

Adresse: Viggo Rothes V. 10, Charlottenlund.

LINDSKOV Max ostehandler, R.: f. 15/3 1911 i Kbhvn.; søn af ostehandler HF Lindskov og hustru f. Petersen; gift (23'9 1936) m. Valborg L., f. 8'4 1904. datter af røgmand Kjeld Kjeldsen (død 1942) og hustru f. Nielsen (død 1944).

Selvstændig forretningsdrivende fra 1929.

Medl. af bestyrelsen for Ostehandlerforeningen for Danmark fra 1933, formand fra 1938; formand for Handels-foreningernes Oplysningsselskab fra 1948 og for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation fra 1949.

Adresse: GI. Kongev. 72, Kbhvn. V.

LINDSKOV HANSEN Johannes forfatter f. 20 7 1907 i Haslev; søn af fh. inspektør Chr. Hansen og hustru Ellen f. Christensen; gift (28/3 1934) m. Inger L. H., f. 18/5 1908, datter af elektricitetsværks-bestyrer Harald Villemoes og hustru Kirstine f. Knudsen (død 1947).

Journalistelev ved Holstebro Folkeblad 1925; rigsdagsmedarbejder ved Jydsk Dagblad, Århus 1930; politisk redaktør af Nyt Dagblad, Kbhvn. 1934; ansvarsh. redaktør for Retsforbundets Presse 1937-41; rigsdagsmedarbejder ved Politiken fra 1945.

Medstifter af Forfatterforbundet 1942, medl. af dets bestyrelse og redaktør af Forfatteren 1942-43 og 1944-45; medl. af repræsentantskabet for Retsforbundets Presse 1943-45; medl. af bestyrelsen for Dansk Forfatterforening 1945-50, for Danske Dramatikeres Forbund fra 1945, for Dansk Forfatterfond fra 1946 og for Nordisk Dramatiker Union fra 1947, af Drama-Ret og af undervisningsministeriets stående udvalg for uddeling af statsydelser til forfattere.

Har skrevet romanerne Nedenom og hjem (1935), Perronen (1937), Genrejsere (1941) og Vandene aabner sig (1945); Frihedens Helte (noveller. 1942); Ordentlige Mennesker (Odense Teater 1942); En Roman kommer til Verden (1946); Brev til Jylland (1952); Gensyn med Grønland (1953); Snapstinget (1954).

Adresse: Hulgårdsv. 68, Kbhvn. F.

LINSTOW Joachim von fh. telefondirektør, K.DM.p.p.; f. 29'3 1875 på Ulstrup; søn af proprietær Georg v. Linstow (død 1911) og hustru f. Ludvigsen (død 1932); gift (21/12 1927) m. Sofie v. L., f. 2/9 1883, datter af købmand Thomas Jacobsen (død 1932) og hustru f. Weiss (død 1945).

Exam. polyt. 1892; cand. polyt. som bygningsing. 1898 og som elektroing. 1906; ansat hos stadsingeniøren i Kbhvn. 1898-99; Ingeniør ved Kbhvns Telefon-Aktieselskab 1899-1906; driftsing. ved Fyns kommunale Telefonselskab 1906; direktør for samme 1907-49.

Medl. af bestyrelsen for Fyns ingeniørforening 1917-33; formand for samme 1920-26 og 1932-33; medl. af Arbejdsgiverforeningens repræsentantskab 1920-49 og af Dansk Ingeniørforenings repræsentantskab 1921-33.

Udenl. orden: S.V.21.

Adresse: Filosofgangen 3, Odense.

LINSTOW Otto v. kontorchef, R.p.p.; f. 12.2 1891 i Kbhvn.; søn af bankfuldmægtig Emil v. Linstow (død 1922) og hustru Wilhelmine f. Muhlig (død 1941); gift (29/5 1920) m. Gudrun Emilie v. L., f. 26/3 1894 i Kbhvn., datter af handskefabrikant Stephan Martens (død 1941) og hustru Helga f. Eilschou-Holm (død 1924).

Student (Østersøgades latinskole)1909; cand. jur. 1918; sekretær ved statspolitiet 1919. fuldmægtig 1924, ekspeditions-I sekr. 1936, i rigspolitiet 1938, kontorchef 1939; lærer ved statens politiskole fra 1922; chef for rigspolitichefens visum- og fremmedafd. i Kbhvn.

Udenl. ordener: N.O.N.5.; S.N.3.; U.F.4.

Adresse: Hellerupv. 8, Hellerup.

LINTON Olof professor, dr. theol., R.; f. 25/9 1898 i Stockholm; søn af kontorchef Alfred Linton (død 1950) og hustru Maria f. Lind (død 1946); gift (18 8 1932) m. Irene L., f. 26/2 1905 i Goteborg, datter af provst Ivar Walle-rius (død 1933) og hustru Agnes f. Fjellman (død 1957).

Student (Stockholm) 1917; teol. kand. (Uppsala) 1923; teol. licentiat 1928; teol. dr. 1932; studier i Jena, Berlin og Rom 1929, i Halle 1930 og i Rom 1935; docent i nytestamentlig eksegese ved universitetet i Uppsala 1932-46; vikar, sognepræst i Estuna i Uppland 1939-46; lektor i kristendomskundskab og filosofi ved Hogre alimanna larover-ket i Halmstad 1946-48; professor i theologi med det nye testamente som hovedfag ved Kbhvns universitet 1949.

Formand for Estuna menighedsråd 1940-46 og for Estuna skolestyrelse 1939-46; medl. af Nathan Soderblom-Sall-skapet, Uppsala 1943 og af Studiorum Novi Testamenti Societas, Oxford, 1948.

Litterære arbejder: Das Problem der Urkirche in der neueren Forschung (1932); De tre forstå evangelierna (1938); Skapelsens år, månad och dag. Lychnos (1937); Medeltida bibeltolkning (1941); afhandlinger i Svensk teologisk kvartalskrift og andetsteds; medarbejder ved Svenskt Bibliskt uppslagsverk og ved Skandinavisk Bogforlags Reli-gionslexikon.

Adresse: Frdbg. Allé 55, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Måseviken, Kyrkesund,

Sverige.

LINVALD Axel fh. rigsarkivar, dr. phil., K.DM.p.p.; f. 28/1 1886 i Kbhvn.; søn af viceinspektør F C C Linvald (død 1925) og hustru Maren f. Steffensen (død 1947); gift (8'10 1913) m. cand. phil. Adda Hannover L., f. 22/1 1888 i Kbhvn., datter af varemægler Just Cohen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Fanny f. Hannover (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933).

Student (Schneekloth) 1904; mag. art. 1910; assistent (underarkivar) i rigsarkivet 1912-22; arkivar ved Kbhvns rådstuearkiv 1923-34; rigsarkivar 1934-56; studierejser til Stockholm (1911), Berlin, Geneve og Paris (1913); forestod i 1917 indretningen af arkivet ved den danske legations østrigske afd. i Petrograd; ophold i Stockholm okt. 1943-maj 1945.

Formand for arkivudvalget af 1933 til 1956; den danske regerings kommissær ved arkivalieudveksling mellem Danmark og Tyskland 1934; medl. af kom-

missionen for Den Arnamagnæanske Stiftelse 1936, af Dansk Kulturfilms udvalg vedr. filmoptagelser af fremtrædende personligheder 1951 og af dansk standardiseringsråd 1950-56.

Medarbejder ved Politiken (særlig historiske og sønderjydske emner) 1910 ff.

Medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1925 og af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie fra 1928 (formand 1938-48), af den danske komité for Historikernes internationale Samarbejde (formand 1947-48) og af Comité international des sciences historiques 1926-50, medl. af bureauet 1947-50; korresp. medl. af The Royal Historical Society (London) fra 1930, af Kungl. Samfundet for utgifvande af håndskrifter rbrande Skandinaviens historia (Stockholm) fra 1936, af Det norske Videnskaps-Akade-mi (Oslo) fra 1953. af The Indian Historical Records Commission fra 1953; dr. phil. h. c. ved Århus universitet 1954; fra 1923 sekretær i og 1931-48 medl. af Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie, af bestyrelsen for Institutet for Historie og Samfundsøkonomi 1936 samt af forretningsudvalget 1949, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 1936, af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1937, af bestyrelsen for Dansk Kultursamfund 1936, for H P Hanssens Mindefond 1951 (formand 1954) og for Den Letterstedt-ske Forenings danske afd. 1938 (formand 1946); formand for Selskabet til Udgivelse af Færøske Kildeskrifter og Studier 1943-57; medl. af stednavneudvalget 1943; 2. direktør i den Hielm-stierne-Rosencroneske Stiftelse 1949.

Medl. af bestyrelsen for Arkivarforeningen 1917-19, for Den danske historiske Forening 1919-45 (formand 1942-45), for Historisk Samfund 1918-20 og 1922-28, for 4. S. 1907-20; formand for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer fra 1921-22.

Litterære arbejder: Københavns Brandforsikring 1731-1911 (1913), med supplement (1931); Struensee og den danske Centraladministration (1921); Kronprins Frederik og hans Regering 1797-1807, I bind (1923); Den danske Regering og Jøderne omkring det 19. Aar-hundredes Begyndelse (1925, på tysk 1928); Det danske Folks Historie i Oplysningens Tidsalder (1928 og 1942); Bistrup, Byens Gods 1661-1931 (1932); Dansk Arkivvæsen (1933, på tysk 1932): Christian VIII. Den unge Prins (1943): Norges statholder (1952); Kong Christian VIII.s Dagbøger og Optegnelser, I. 1799-1814 (1943). Udgiver af Sønderjylland I-II (med Svend Dahl, 1919), af Det danske Folks Historie I-VIII og Schultz Danmarkshistorie (begge med Aage Friis og M Maekeprang 1926-29 og 1941 ff.); afhandlinger i forsk, inden- og udenlandske historiske tidsskrifter; redaktør af Historiske Meddelelser om Kbhvn. 1923-34 og af Dansk historisk Tidsskrift 1932-43.

Udenl. ordener: N.St.0.22.; S.N.21.; Ø.r.K.2.

Adresse: Norgesmindev. 20, Hellerup.

LINVALD Steffen museumsinspektør; f. 6/12 1914 på Frdbg.; søn af fh. rigsarkivar dr. phil. Axel Linvald (se denne); gift (24/10 1944) m. Misse L., f. 4/12 1909 på Frdbg., datter af ingeniør Magnus Hertz (død 1928) og hustru Mary f. Mendel Hartvig (død 1955).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1933; studerede kunsthistorie; volontør ved Kbhvns bymusæum 1933, assistent 1935; ansat ved Stockholms stadsmu-seum 1943-45, ved Nordiska museet 1945; inspektør ved Kbhvns bymuseum 1946, fg. leder fra 1952; konsulent ved Øregaard museum fra 1956; arrangør bl. a. af udstillingen Christian X's København 1912-47 (i Kbhvn. 1948, i Stockholm og Gøteborg 1949) og af byvandringer fra 1946; studierejser til Italien, Tyskland, England og Frankrig.

Medl. af Danske Museers Fællesråd og af Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker.

Litterære arbejder: Danmarks Hovedstad. Fra Landsby til Storby (s. m. Ernst Mentze og M Friis Møller, 1948); Christianshavn I-II (1948-49); afsnittene om det gamle København og Christianshavn i Før og Nu (1948-49); Danske Herregaarde og Slotte i Billeder I-II (s. m. Peter Koch, 1949); Eaadhusplad-sen i Fortid og Nutid (1950); Vandringer i det gamle København (1952); Vandringer i de gamle københavnske Landsbyer (1954); Blegdamshospitalet 1879-1954 (1954); Bekæmpelse af ildebrande i København før 1870 (i »Hjælp«, 1956); medarbejder ved Trap: Danmark; artikler i tidsskrifter, leksika og dagspressen.

Adresse: Skovshovedv. 39, Charlottenlund,

LIPPMANN Ole direktør, Chr. X Kr.E.M., M.T.Kha.p.p.; f. 25/4 1916 i Kbhvn.; søn af grosserer, instrumentmager Kai Lippmann (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Elisabeth f. Hansen; gift (31/10 1942) m. Inga L. f. Bjørn Nielsen, f. 11/9 1920.

Realeks. 1932; på Niels Brocks handelsskole; uddannet hos Simonsen & Weels Eftf., A/S 1933-34, i England 1935, i USA 1936-37; studierejse til Japan og Rusland 1937; atter ansat hos Simonsen & Weels Eftf. s. å., adm. direktør for Simonsen & Weels Eftf., A/S fra 1951. Kom til England u. krigen; major i regimentet The Buffs og fra jan. 1945 til befrielsen chef for de

faldskærmsfolk, der opererede i Danmark; de allieredes repræsentant i Frihedsrådet fra febr. 1945 og medl. af Frihedsrådets kommandoudvalg.

Formand i bestyrelsen for Simonsen & Weels Eftf., A/S og W Kaiser, A/S fra 1951; medl. af bestyrelsen for A/S Jørgen Schiøtt fra 1953; medl. af Dagbladet Informations repræsentantskab, af bestyrelsen og arbejdsudvalget for Udenrigspolitisk Selskab, af medicinalnævnet fra 1951 samt af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub, for Ama-germuseet's Venner og for Sophus Falck's Mindelegat; direktør for Lånefonden af Ejendomsbesiddere i de sønderjydske Landsdele.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; Stb.B.E.5.

Adresse: Kirsebærvænget 2, Hørsholm.

LITHAU Valdemar direktør; f. 23/2 1883 i Kbhvn.; søn af togfører ved de danske statsbaner Hans Peter Nielsen (død 1898) og hustru Olivia f. Lithau (død 1904); gift (28/7 1906) m. Anna L„ f. 19/3 i Kbhvn., datter af detailhandler Søren Foght (død 1909) og hustru Clara f. Rossing (død 1914).

Præliminæreks. (Melchiors borger- og realskole) 1898; trafikelev ved de danske statsbaner 1898-1901; ansat i Statsanstalten for Livsforsikring 1902-17; ansat i firmaet L Levison junr. fra 1901; kontorchef i A/S L Levison junr. 1917, prokurist 1923, underdir. 1934, direktør 1941-46; grossererborgerskab 1941; konsulent 1951.

Formand for Bog- og Papirbranchens Kreditorudvalg 1941.

Adresse: Schlegels Allé 7. Kbhvn. V.

LITTAUER Stefan direktør, translatør; f. 28/5 1902 i Lodz; søn af prokurist Maks Littauer (død 1924); gift (27/9 1925) m. Karen L., f. 26/6 1902 i Kbhvn., datter af pens. kontorchef, redaktør Hjalmar Daniel (se denne).

Præliminæreks. 1919; translatøreks. 1925; ansat i Forsikringsselskabet Ner-va 1920, i Det kbhvnske Reassurance-Compagni A'S 1922, i invalideforsik-ringsretten 1923; fuldmægtig i Danske Lloyd 1927, i Forsikringsakts. Nordeuropa 1928, prokurist smstds 1935; direktør i Fenix-Heimdall, Stockholm 1944, adm. direktør for Forsikringsakts. Nordlyset fra 1945, till. for Forsikringsakts. Nordlyset-Liv fra 1950; generalagent i Danmark for Alpina Versicherungs-Ak-tien-Gesellschaft. Ziirich.

Medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Forsikringsakts. Nordlyset og Forsikringsakts. Nordlyset-Liv og af bestyrelserne for Borgerligt socialt Boligselskab A/S i Kbhvn., Lyngby-Taarbæk, Søllerød, Kalundborg, Vordingborg, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Varde; formand for Fællesudvalget for Logernes Erhvervsråd indenfor Odd-Fellow Ordenen. Adresse: Emiliekildev. 69, Klampenborg.

Sommerbolig: Sauntevænget 13, Hornbæk.

LOBEDANZ Max bibliotekar, R'.p.p.; f. 28/6 1888 i Kbhvn.; søn af kaptajn Arnold Lobedanz (død 1909) og hustru Helga f. Winsløw (død 1939); gift (17/11 1911) m. Ellen L., f. 26/2 1888 i Rødby, datter af læge, forfatter Aage Ibsen (død 1915, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Marie f. Plamboeek (død 1941). Student 1905; mag. art. 1910; assistent ved det kgl. bibliotek 1910-15; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek 1917, underbibliotekar 1919, bibliotekar I 1925.

Redaktør af den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskrift 1925-53; formand for Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker 1939-46; lærer ved statens biblioteksskole 1938-42.

Har udg.: Barbey d'Aureviliy (1917); For første og sidste Gang (1919); Chloe har givet ham Sløjfen (1921); De Uvidende (1927); Féte galante (opera med musik af Poul Schierbeck, opført på Det kgl. Teater 1931); Dansk Land-brugslitteratur i Udvalg (1938, s. m. Aksel Milthers); Atlantis. Ungdomsdigte (1944); har oversat (s. m. Vladimir Grossmann): Poljakof: Labyrinten (1923, opført på Dagmarteatret); Goethe: Den forelskedes Luner (1924, opført i radioteatret); Jean-Paul Sartre: Fluerne (1946, opført på Det kgl. Teater); Armand Salacrou: Den fjerde Dag (1947, opført på Arte's landstourné); Jean Ra-cine: Ifigenia (1951), Fædra (1952), Bri-tannieus (1954), Esther, Athalia (1955), Andromake (1955), De trættekære (1957). Udenl. ordener: F.O.I.P.; S.N.3. Adresse: Amagerfælledv. 18, Kbhvn. S.

LOFT Johannes lektor, R.; f. 16/11 1866 i Horsens; søn af kammerråd J P Loft (død 1897) og hustru f. Gøtze (død 1891); gift (25/10 1900) m. Marie Magdalene L., f. 14/9 1881 i Vordingborg, datter af slagtermester Nygaard (død 1891) og hustru Elise f. Nimb (død 1910).

Student (Horsens) 1884; cand. theol. 1890; lærer ved Vordingborg realskole 1890; adjunkt ved Herlufsholm 1898, ved Viborg katedralskole 1902. ved Odense katedralskole 1915; lektor 1919; afsked 1936.

Formand for Religionslærerforeningen 1904-43.

Forfatterskab: Historien om Eske (1900); Det lærde Alfabet (1903); Den ypperstepræstelige Bøn (1905); Om Religionsundervisning (1907); Lærebog i den evang.-luth. Kristendom (16. oplag 1957); Børnelærdom (1908); fra Korset til Koret (1915); Den unge Religionslærer (1917); Synerne fra Patmos(1919); De ti Bud (1930); Den tredje Artikel og Sakramenterne (1938); De fire Temperamenter (1941); Andagtsbog for Mandfolk (1945); medredaktør af Kirkesalmer i Skolestue (1935); oversat Vergils Æneide (1941); oversat og kommenteret Vergils PoIIio (1941); Tre Hyrdedigte af Vergil (1948).

Adresse: Sadolinsg. 44, Odense.

LOFT Vagn generalsekretær; f. 24/9 1915 i Kbhvn.; søn af overretssagfører Viggo Loft (se denne); gift (22/5 1946) m. Cynthia L., f. 30/7 1922 i Durban i Sydafrika, datter af møbelarkitekt William Bayman og hustru Florence f. Exley.

Student 1933; uddannet i bankvæsen; bestået 1. del af juridisk embedseks. 1945; sekretær i Kgl. Dansk Automobil Klub 1947, kontorchef 1950, vicedir. 1955, generalsekr. smstds og direktør for Kongelig Dansk Automobil Klubs Rejsebureau A/S fra 1956; under Besættelsen tjeneste ved den danske brigade i Sverige og ved Special Forces i England; 1. lieutenant ved First Para Brigade, senere motortransportofficer ved Kings Royal Rifle Corps.

Redaktør af KDAK's medlemsblad Auto 1948-54; artikler i dagspressen og tidsskrifter om motorpolitiske, motortekniske og trafikale emner.

Adresse: Kongshvilebakken 64, Lyngby.

LOFT Viggo overretssagfører, R.; f. 2/5 1885 i Horsens; søn af kordegn og kantor N F S Loft (død 1932) og hustru Anna Cathrine Marie Margrethe f. Thomsen (død 1889); gift (30/12 1910) m. Elia L„ f. 6/6 1885 i Kbhvn., datter af ingeniør, direktør i A/S Nielsen & Winther P N Holst (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Cecilie Margrethe f. Hinrichsen (død 1945).

Student (Herlufsholm) 1903; cand. jur. 1908; overretssagf.i Kbhvn. siden 1912; juridisk manuduktør 1908-37.

Kasserer i Herlovianersamfundet 1923 -39 og 1950-51, dets formand 1939-50; formand i bestyrelsen for C A Tesch og Hustrus Fond fra 1942, for Marie Hinrichsens Mindelegat o. a. bestyrelser.

Adresse: Kronprinsesseg. 18, Kbhvn.K.

LOFTHUS Arne W kunstmaler; f. 23 9 1881 i Bergen; søn af redaktør Olav Lofthus (død 1894) og hustru Henriette f. Wallem; gift (6/1 1909) m. Sofie L., f. 14/11 i Lyngby, datter af museumsdirektør, dr. phil. Karl Madsen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1937).

Kom til Kbhvn. 1899; elev af H Grønvold og Zahrtmann; medhjælper ved Joakim Skovgaards dekorering af Viborg domkirke 1900-07; udstillet i Budapest, Barcelona, London, Stockholm, Verdensudstillingen i Paris 1937. Den officielle norske Kunstudstilling i Kbhvn. 1947, Gøteborg, Oslo og på Den frie Udstilling, Efterårsudstillingen, Charlottenborgs Forårsudstilling og Grønningen.

Har udført større dekorative arbejder i fresco og olie samt glasmalerier i Danmark og Norge; portrætter; mindre frescer. — Repræsenteret i Nasjonal-galleriet, Oslo, Bergens billedgalleri, Rasmus Meyers samlinger i Bergen, Frederiksborgmuseet, Kunstindustrimuseet, kobberstiksamlingen og statens museum for kunst, Kbhvn.

Adresse: Stoekholmsg. 37, Kbhvn. Ø.

LOHSE T F direktør, cand. polyt, K. DM.p.p.; f. 1889 i Kbhvn.; søn af grosserer Ernst C Lohse (død 1910) og hustru Tekla f. Løser (død 1943); gift (7/8 1915) m. Rosa L„ f. 1890 i Kbhvn., datter af møbelfabrikant C E Huffeldt (død 1922) og hustru Emilie f. Petersen (død 1934).

Student (Vestre borgerdydskole) 1906; cand. phil. 1907; cand. polyt. 1912; ingeniør ved Margarinefabrikken Alfa, Vejen 1914-17; ingeniør og afdelingsleder (mejerianlæg og -drift m. m.) i Compania General Comercial, Buenos Aires 1918-21; inspektør ved statskontrollen med mejeriprodukter og æg m. m. 1922, fg. overinsp. ved samme 1925, overinsp. 1931. direktør 1947; leder af statens smørmærketilsyn, statens smørbedømmelser og statens ostebedømmel-ser.

Udenl. orden: S.N.2.

Adresse: Carl Johans G. 1, Kbhvn. Ø.

LOMHOLDT Harry kontorchef, R.; f. 10/3 1902 i Ødsted ved Vejle; søn af gårdejer P O Lomholdt (død 1950) og hustru Anna f. Sørensen (død 1950); gift (11/8 1931) m. Astrid Ingeborg L., f, 22/10 1907 i Bramminge, datter af læge Holger Gundel og hustru Astrid f. Nielsen (død 1930).

Præliminæreks. 1919; trafikelev ved danske statsbaner s. å.; trafikassist. 1925; forflyttet til generaldirektoratet 1931; fuldmægtig i kassererkontoret 1940; kontorchef smstds 1945, kontorchef i kontrolkontoret 1953.

Adresse: Joh. Wilmanns V. 28,

Kongens Lyngby.

LOMHOLDT Karl kontorchef, translatør; f. 1/4 1891 i Fredericia; søn af over-sergent S Lomholdt (død 1924) og hustru Jensine f. Nielsen (død 1941); gift m. Margrete L., f. 4/12 1892 i Marstal, datter af skibsfører Erik Hansen (død 1941) og hustru Margrete f. Clausen (død 1946).

Indtrådt i telegrafvæsenet 1907; assistent 1916; kontrollør 1924; telegraf-insp. 1926; telegrafbestyrer i Århus 1930; rigstelefonbestyrer i Kbhvn. 1932; kontorchef i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1944.

Uddannelse i Det Store Nordiske Telegraf-Selskab og i Société Anonyme de Telegraphie sans Fil i Bryssel; translatør i engelsk 1921; lærer i kommercielt engelsk ved Handelshøjskolen fra 1933; leder af radioekspedientprøverne fra 1944. Adresse: Stockflethsv. 5, Kbhvn. F.

LOMHOLT Asyer arkivar, cand. theol., R.; f. 2/8 1901 på Frdbg.; søn af direktør i hærens tekniske korps, oberstløjtnant N E Lomholt (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Clara f. Fogh Hansen; gift (19/8 1926) m. Karen Johanne L., f. 16/12 1903 i Skals, datter af pastor N Lomholt (død 1955) og hustru Jensine f. Christiansen.

Student (Frdbg. gymn.) 1919; cand. theol. 1926; assistent i Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1925, fuldmægtig 1939, arkivar 1951; sekretær i Internationale Havundersøgelsers hydrografiske afd. 1928-38.

Har skrevet: Fortegnelse over Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Publikationer 1742-1930 (1930) med fire tillæg (1935-50); Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Publikationer 1917-56 (1957); jubilæumsskriftet Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 1742-1942 (bd. I 1942, bd. II 1950); »Et Møde i Videnskabernes Selskab« P S Krøyers Maleri (1954); redigeret Oversigt over Videnskabernes Selskabs Virksomhed siden årg. 1925-26.

Adresse: Normasv. 32, Kbhvn. Valby.

LOMHOLT Esbern professor, overlæge, dr. med., R.; f. 23/4 1904 på Frdbg.; søn af direktør i hærens tekniske korps, oberstløjtnant N E Lomholt (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Clara f. Fogh Hansen; gift (26/3 1930) m. afdelingslæge, dr. med. Margrete Lomholt (se denne).

Student (Frdbg. gymn.) 1921; med. eks. 1929; uddannelse i dermato-vene-rologi på Finseninstitutet og på rigshospitalet; dr. med. (Course of Chan-ges in the Spinal Fluid of Syphilitics) 1937; overlæge ved Marselisborg hospitals afd. B fra 1939; professor i der-mato-venerologi ved Århus universitet fra 1940.

Korresp. medl. af de dermatologiske selskaber i Norge. Sverige og Frankrig.

Adresse: Dyrehavev. 23, Århus.

LOMHOLT Margrete afdelingslæge, dr. med.; f. 5/2 1903 i Hellerup; datter af provst Hans Koch (død 1949. se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Margrethe f. Schiøler (død 1951); gift (26/3 1930) m. professor, overlæge, dr. med. Esbern Lomholt (se denne).

Student (M Kruses skole) 1921; med. eks. 1930; uddannelse i psykiatri i Kbhvn. og Roskilde; skolepsykiater ved Århus kommunale skolevæsen fra 1940; dr med. (Clinic and Prognosis of Ma-iariatreated Paralysis) 1944; afdelingslæge ved sindssygehospitalet ved Århus (børnepsykiatriske klinik) fra 1948.

Adresse: Dyrehavev. 23, Århus.

LOMMER Aage direktør; f. 12/2 1911 på Frdbg.; søn af købmand Poul E Lommer og hustru Louise f. Bruce; gift (2/11 1935) m. Grete L., f. 25/3 1914 på Frdbg., datter af konditor Ludvig Bagger og hustru Marie f. Thomsen.

Uddannet indenfor bankvæsen, handel og industri; studieophold i Tyskland, England og USA; ansat som hovedbogholder i firma Thomas B Thrige, Odense 1939, regnskabs- og personalechef 1947, underdir. 1951, direktør 1955.

Medl. af Odense byråd fra 1955; formand for Interessekontorernes Fællesudvalg; medl. af bestyrelsen for Midtfyns Jernstøberi A/S. Ringe og for A/S De forenede Automobilfabriker Odense, af repræsentantskabet for AS Pensions-forsikringsanstalten og af bestyrelsen for Tietgenskolen, den fynske handels-hø'skole.

Adresse: Chr. Molbechs V. 5, Odense.

LOMMER Karl Gustav direktør, konsul, R.; f. 17/9 1904 i Avnsø sogn; søn af overjæger Christian Lommer (død 1929) og hustru Christine f. Heller (død 1952); gift (27/5 1934) m. Else L„ f. 31/3 1903 i Slagelse, datter af bogholder Waldemar Theen (død 1948) og hustru Sigrid f. Hansen.

Ansat i Det Østasiatiske Kompagni fra 1920; udsendt til Malaya 1925; fg. dansk konsul i Singapore 1947, udnævnt 1950, afsked 1955; direktør i United Baltic Corporation Ltd., London 1956.

Adresse: United Baltic Corp. Ltd.,

21 Mincing Lane, London E. C. 3.,

England.

LOMMER Stig teaterdirektør; f. 19/6 1907 i Kbhvn.; søn af bankkasserer Reinholdt Lommer (død 1914) og hustru Olivia L. (død 1946); gift m. Norma L. f. Bagger.

Student (Frdbg. gymn.) 1925; debuterede i Studenterrevyen 1926; skuespiller ved Scala 1926-27. Apollo-Teatret, Dagmar-Teatret og Helsingørrevyerne 1931-34; samtidig tegner: dagblade og teaterdekorationer; startede som teaterdir. i Hornbæk 1935; derefter direktør for Betty Nansen Teatret i sommersæson'er-ne 1937 og 1938, Marienlyst, Dagmar-Teatret og Hornbæk; Tivolirevyer 1945-47 m. m.; startede ABC Teatret i 1949, ejer af dette fra 1953; till. ejer af Frdbg. Teater fra 1957.

Adresse: Steen Blichers V. 14, Kbhvn. F.

LONG Richard lærer; f. 23/1 1889 i Thorshavn, Færøerne; søn af trykkeribestyrer Georg Richard Long (død 1937) og hustru Svanhilda f. Pålsson (død 1946); gift (23/12 1943) m. Asa L., f. 16/11 1920 i Giov på Færøerne, datter af odeismand Justinus Justinussen og hustru Sigga f. Knudsen.

Præliminæreks. (Thorshavn) 1905; student (Lang & Hiorts kursus) 1907; cand. phil. 1909; studerede medicin, senere sprog ved Kbhvns universitet; lærer ved Thorshavns fiskeskipperskole 1914-16 og 1919-20, ved Færøernes mellem- og realskole og ved Færøernes seminarium 1921-50; lagtingsmand fra 1943; lagtingets næstformand fra 1955; landsstyres-mand 1950-54.

Formand i den færøske Studenterforening i Kbhvn. 1916-18, for tropsrådet for Sigmund Brestissons Trop i Thorshavn fra 1926, for ungdomsforeningen MerkiS 1931-44, for Sammenslutningen af færøske Ungdomsforeninger 1932-43 og for Færøernes Lærerforening 1933-42; medl. af bestyrelsen for litteraturselskabet VarSin 1919-50 og fra 1952, formand fra 1935; formand for Føroya Målfelag 1939-40 og fra 1949; sekretær for Føroya Skipara og Navigatørfelag 1921-50; medstifter af og medl. af Sjovinnubankins bestyrelse 1932-50; medl. af skoledirektionen 1943-50 og fra 1955 og af den dansk-færøske forhandlingsdelegation 1946 og 1947; formand for Hjælpefonden for uarbejdsdygtige Fiskere 1939-50; medl. af bestyrelsen for lagtingets erhvervsfond 1945-50; formand for lagtingets skolebogsudvalg 1944-50 og for lagtingets kulturfond 1947-50 og fra 1955 samt for retskrivningsudvalget fra 1946; medl. af bestyrelsen for Dansk-Færøsk Kulturfond fra 1952 og for Færøsk-Dansk Ordbogsfond fra 1955; formand for Færøernes lærlingeråd fra 1955.

Har udg.: Færøerne-Danmark-Grønland (1939); færøsk oversættelse af Holberg: Erasmus Montanus, Jeppe paa Bjerget og Den politiske Kandestøber; 2. og 3. udg. af Songbok Føroya Folks; Færingesaga m. m.; redaktør af tidsskriftet VarSin 1920-31 og 1935-43 og forestået udgivelsen af dettes bøger fra 1935; medudgiver af skolebøger; artikler i tidsskrifter og dagspressen.

Adresse: Undir VarSa, Thorshavn.

LORCK-MADSEN Axel stiftamtmand, R1.; f. 21/2 1903 i Esbjerg; søn af toldkontrollør J H Lorck-Madsen (død 1937) og hustru Kjerstine f. Matthesen (død 1931); gift (14 11 1931) m. Elly Inger Marie L-M., f. 12/1 1906 i Nykøbing F., datter af snedkermester Carl Koch og hustru Maria f. Pflaum.

Student (Esbjerg) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. 1927-31; sagførerbestall. 1930; amtsfuldm. ved Bornholms amt 1931-32, ved Fyens stiftamt 1932, amts-kontorchef smstds 1943; amtsrådssekr. for Odense og Assens amtsråd 1949; stiftamtmand i Aalborg fra 1952.

Formand for Foreningen af Amtsfuld-mægtige i Danmark 1940-52; medl. af tilsynsrådet for Landbo Sparekassen for Fyn 1940-52 og af bestyrelsen for Odense børnehospital fra 1944; formand for byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen fra 1953, for bestyrelsen for mødrehjælpen i Aalborg fra 1953 og for amts-initiativudvalget (arbejdsløshedsøudval-get) for Aalborg amt fra 1956.

Adresse: Aalborghus slot, Aalborg.

LORENTZEN H G stiftamtmand, R. DM.; f. 18/5 1905 i Helsingør; søn af revisor A W Lorentzen (død 1947) og hustru Jeanne f. Jensen; gift m. Gudrun L., f. 9/5 1907 i Bogense, datter af købmand C E Jensen (død 1937) og hustru Amalie f. Jørgensen (død 1947).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1923; cand. jur. 1930; fg. sekretær i socialministeriet 1931, udnævnt 1934; fuldmægtig ved Færø amt 1935; atter sekretær i socialministeriet 1937, fuldmægtig 1938, ministersekr. og ekspeditionssekr. 1942, kontorchef i arbejdsministeriet 1942; HU. kst. chef for statens udvandringskontor 1945-48; departementschef i arbejdsministeriet 1948, i arbejds- og boligministeriet 1949, i arbejds- og socialministeriet 1950; stiftamtmand over Århus stift og amtmand over Århus amt 1951.

Udsendt af FN til Bolivia som rådg. ekspert i sociale spørgsmål 1950.

Formand for bestyrelsen for mødre-hjælpsinstitutionen i Århus m. v. fra 1951; medl. af repræsentantskabet for Aarhuus Privatbank fra 1952 og formand fra 1954; formand for Pensionskassen for Funktionærer i Aarhuus Privatbank fra 1952; formand for byudviklingsudvalget for Aarhus-egnen fra 1953; medl. af universitetsbestyrelsen i Århus fra 1954; formand for Universitetssamvir-kets bestyrelse fra 1956; medl. af bestyrelsen for universitetets forskningsfond fra 1956; formand for Storårhus-kommissionen 1951-54.

Adresse: Marselis Boulevard 1, Århus.

LORENTZEN Jens Albert afdelingschef ved statsbanerne, R'.p.p.; f. 5/3 1898 på Frdbg.; søn af overbetjent Niels Peter Lorentzen (død 1944) og hustru Mette Kathrine f. Petersen (død 1944); gift (10/5 1944) m. Inga Vibeke L., f. 9/12 1918 i Kbhvn., datter af fabrikant Carl Smith (død 1935) og hustru Alfa f. Pedersen.

Uddannet ved bankvæsenet; assistent i Nationalbanken 1924; til rådighed for Nationalbankens valutakontor, senere valutacentralen 1932; kontorchef i direktoratet for vareforsyning 1940, afdelingschef smstds 1946; afdelingschef ved statsbanerne, handelsafd. 1947.

Medl. af det danske regeringsudvalg til gennemførelse af dansk-tyske handelsaftaler 1938-45; handelsministeriets kommitterede i udligningskassen af 27. juni 1940, 1940-47; formand for kulfordelingsudvalget 1940-47; medl. af brændselsolienævnet 1947 og af bestyrelsen for Dansk Kulimport Organisation (Danecoal) 1947-49; medl. af dansk standardiseringsråd 1949; medl. af forsvarets materielnævn 1951 og af dettes forretningsudvalg 1953; handelschef for civilforsvarsstyrelsen 1952.

Udenl. orden: U.H.Kr.3.

Adresse: Viggo Rothes V. 25. Charlottl.

LORENTZEN K A prosektor, lektor, dr. med.; f. 21/4 1912 i Kbhvn.; søn af bogtrykker Kai Lorentzen og hustru Ingeborg Henriette f. Børgesen; gift (5/8 1937) m. Gudrun Vibeke L., f. 20/10 1913 i Kbhvn., datter af arkitekt Johannes Strøm Tejsen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Signe f. Jensen (død 1947).

Student (Østre borgerdydskole) 1930; med. eks. 1937; uddannelse på Bornholms amtssygehus, amtssygehuset i Brovst og på Ortopædisk Hospital i Århus 1937-40; prosektor anatomiae ved Århus universitet 1940-43; prosektorassist., kandidat og reservelæge ved Århus kommunehosp. 1943-46; ansat ved sindssygehosp. i Risskov 1946-47; prosektorassist. ved Århus kommunehosp. 1947-49; knyttet til hjernepatologisk institut ved sindssygehosp. i Risskov fra 1946, afdelingslæge smstds 1950, prosektor fra 1955; dr. med. 1950; till. assistent ved normalanatomisk institut ved Århus universitet fra 1943; studierejse til USA (Rockefeller Fellowship) 1952; lektor i anatomi ved Århus universitet 1954.

Litterære arbejder: The Central Ner-vous System during Insulin Shock (disputats, 1950); tidsskriftartikler samt et større arbejde over Nervecellernes strukturelle Aktivitetsændringer (s. m. prof. Larus Einarsson, 1947).

Adresse: Hjernepatologisk institut,

Ø-Skovv. 8, Risskov.

LORENTZEN Poul direktør, civilingeniør; f. 16/12 1900 i Kbhvn.; søn af kolonialhandler Poul Peter Lorentzen (død 1955) og hustru Inger Marie f. Hansen (død 1956); gift (29/1 1943) m. Inge L., f. 7/8 1914 i Borup på Sjælland, datter af gårdejer, sognefoged Hans Hansen (død 1944) og hustru Jenny f. Andersen.

Præliminæreks. 1917; afgangseks. fra Burmeister & Wains skibskonstruktør-skole 1922; Bachelor of Science in Naval Architecture fra University of Durham, England 1925; ingeniør hos Burmeister & Wain, skibstegnestuen, 1925-26, hos William Cramp & Son, Ship- and Engine Building Co., Philadelphia, USA 1926-27, hos Cox & Stevens, Inc., Consulting Naval Architects and Marine Engineers. New York 1927-32, hos skibsreder V Muller. Kbhvn. 1933-35; ansat hos Burmeister & Wain som chef for konstruktionsafd. på skibsværftet 1935, tekn. sekretær for skibsbygningsdirektøren 1936, driftsbestyrer på skibsværftet 1947. underdir. 1948; adm. direktør for A/S Vognfabrikken Scandia, Randers fra 1952.

Medl. af Industrirådet fra 1953; medl. af den af forsvarsministeren i 1949 nedsatte kommission til undersøgelse af uddannelsestidens rationelle udnyttelse; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Randers fra 1956, af bestyrelsen for Christianshavns døttreskole 1951-52 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1955; medl. af Dansk Ingeniørforening, Institution of Naval Architects, London og American Society of Naval Engineers, Washington,

Adresse: Udbyhøjv. 66, Randers.

LORENZEN Aage højesteretsdommer, R1.; f. 8/3 1901 i Aadum; søn af valgmenighedspræst H J E K Lorenzen (død 1953) og hustru Karen f. Windfeld-Hansen (død 1946); gift (6/7 1927) m. Karen Johanne L„ f. 8/8 1898 i Navr, datter af sognepræst J C Skydsgaard (død 1948) og hustru Anna Margrethe f. Buhl (død 1929).

Student (Odense katedralskole) 1920; cand. jur. 1926; dommerfuldm. i Silkeborg 1927; fuldmægtig og kst. medhjælper hos statsadvokaten i Sønderborg 1931; dommer i vestre landsret 1944, i højesteret 1953.

Adresse: Uraniav. 1, Kbhvn. V.

LORENZEN J N overlæge, dr. med.; f. 3 6 1892 i Tønder; søn af direktør for Tønder kommunale værker M D C Lorenzen (død 1939) og hustru Mathilde f. Toosbuy (død 1938); gift (17/6 1924) m. Alwine L., f. 9/12 1894 i Kappel i Slesvig, datter af borgmester Emil Plewka (død 1936) og hustru Anna f. Heins (død 1928).

Student (Haderslev) 1912; indkaldt til tjeneste i den tyske hær 1914-19; med. eks. i Kiel 1920; dr. med. i Kiel (Benzolforgiftninger og deres Forhold til Ulykkestilfælde) 1920; dansk jus practicandi 1921; embedslægeeks. 1923; reservelæge ved Silkeborg sanatorium 1923-25, ved statshospitalet i Sønderborg, med. afd. 1925-27; reservelæge i hærens lægekorps 1925, overlæge af res. 1932-57; 1. reservelæge ved Øresundshospitalet i Kbhvn., med. afd. 1927-32; assist. læge u. invalideforsikringsretten 1929-33; reservelæge ved Frdbg. hospital 1932; ledende læge ved tuberkulosestationen på Enghavevej i Kbhvn. 1932; kst. overlæge og administrator ved Spangsbjerg sanatorium 1932; overlæge smstds fra 1933; leder af Ribe amts tuberkulosestationer fra 1937 og af tuberkulosebekæmpelsen i flygtningelejren ved Oksbøl 1945-48.

Medl. af invalidenævnet 1935; Membre titulaire de l'Union internationale contre la Tuberculose 1934.

Udenl. orden: Pr.J.K.2. & 1.

Adresse: Spangsbjerg sanatorium pr.

Esbjerg.

LORENZEN Poul fh. direktør for statsskovbruget og statsskovrider, R.DM.; f. 13 11 1886 i Helsingfors; søn af skov-e;er, forstkandidat Wald. Lorenzen (død 1931) og hustru f. Koch (død 1935); gift m. Minna Marie Madelung, f. 18/6 1887 på Sodertou i Skåne, datter af godsejer H A Madelung (død 1918) og hustru Florianna f. Løwe (død 1923).

Student (Sorø) 1905; cand. phil. 1906; forstkand. 1912; assist. ved skovbrugs-

undervisningen på landbohøjskolen og ved statens forstlige forsøgsvæsen 1912-14; assistent i statsskovvæsenet 1914; tjenstg. ved Tisvilde-Frederiksværk distrikt 1914-18, ved statens skovregulering 1918-20; skovrider for Buderupholm distrikt i Rold Skov 1920-40; direktør for statsskovbruget 1940-46; skovrider for Lindet distrikt 1946-56; statens tilsynsførende med de private skove i Tønder amt m. m. 1946-56; tilsynsførende med skovene på Trend og Nørlund; ejer af Østerbygaards Skov ved Vamdrup og medejer af Hovedskov.

Har skrevet: Jagt og Vildt i dansk Folketro (1930); Egen og Rønnen i dansk Folketro (1944); Vildt og Vilddyr (1948) samt artikler i dagblade og tidsskrifter om skovbrugshistorie, skovbrugsæstetik, skovenes folkeminder m. v.

Adresse: Sundsgaarden pr. Kværndrup.

LORENZEN Vilhelm dr. phil., R.DM.; f. 27/1 1877 i Gislev på Fyn; søn af sognepræst C N Lorenzen (død 1905) og hustru Agathe f. Birkedal (død 1884); gift 1. gang m. Lily f. Peschcke Køedt (ægteskabet opløst); 2. gang m. Dora L., f. 1/4 1890, datter af købmand M Elsass (død 1935) og hustru Rosalie f. Grim (død 1951).

Student (Odense) 1895; cand. mag. 1901; dr. phil. (Studier i dansk Herre-gaardsarkitektur i 16. og 17. Aarhun-drede) 1921; kunsthistoriker; adjunkt ved Metropolitanskolen 1920, lektor 1929; kst. rektor ved Metropolitanskolen 1942-45; afsked 1946; lærer ved marinens skoler 1909-39; sekretær i Foreningen til gamle Bygningers Bevaring 1907-47; formand for udvalget for landarbejderboliger 1907-08; formand for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1926-33; medstifter af Dansk Byplanlaboratorium 1921 og medl. af bestyrelsen til 1943; medl. af det særlige bygningssyn 1918-54; redaktør af Architekten 1917-20; medredaktør af værket Danske Herregaarde ved 1920; specialredaktør for værket Nordisk Kultur 1928; medredaktør af værket Danske Herregaardshaver 1929; overordentlig medl. af Akademisk Arkitektforening 1924, tildelt foreningens æresmedalje 1957; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1933; kor-resp. medl. af Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien 1942; æresmedlem af Foreningen til norske Fortidsmindesmærkers Bevaring 1945; tildelt Forskønnelsesforeningens medalje 1948; æresmedlem af St. Knuts Gillet i Østerlen 1955.

Har skrevet: Frue Kirke og Hospitalet i Aarhus (1906); Maleren Hilker (1908); De danske Helligaandsklostres Bygnings-historie (1912); Rantzauske Borge og Herresæder i det 16. Aarhundrede (1912); Dansk Arkitektur gennem 20 Aar (s. m. K Varming, 1912); Reformert Kirke i Kbhvn. (1914); De danske Franciskanerklostres Bygningshistorie (1914); Christianshavns borgerlige Bygningskunst (1914); Landgaarde og Lyststeder (I og II 1916, 1920); De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie (1920); Det danske Hus I (1920); De danske Birgittinerklostres Bygningshist. (1922); Københavnske Palæer I og II (1922 og 1926); Kallundborg Kirke (s. m. M Clemmensen, 1922); De danske Karmelitterklostres Bygningshist, (1924); Roskilde Domkirke (1924); De danske Præmonstratenserklo-stres Bygningshist. (1925); Vandringer i det gamle København (1926); De danske Antonitterklostres Bygningshist. (1926); De danske Johannitterklostres Bygningshist. (1927); Vor Frue Kirke (1927); Gamle københavnske Huse (s. m. H Spliid, 1927); De danske Augustinerklostres Bygningshist. (1929); Haandtegnede Kort over København 1600-60 (1930); Dansk Herregaardsarkitektur fra Baroktiden I (1930), II (1935); København som Arkitekturby (1932); De danske Benediktinerklostres Bygningshistorie (1933); Lambert v. Haven (1936); Christian IV Byanlæg (1937); Rosenholms Bygmestre (1937); Dominicus Baetiaz (1938); Arkitekten Peter Meyn (1939); Metropolitan-skolens Historie i Metropolitanerbogen (1939); De danske Cistercienserklostres Bygningshistorie (1941); Haandtegnede Kort over København 1660-1757 (1942); Bevaringsproblemer I-IV (1944-48); Set. Peders Kirkeplads i Næstved (1946); Drømmen om den ideale By (1947); Vore Byer I (1947), II (1952), III (1955), IV (1957); Jens Bangs Stenhus i Aalborg (1947); De gamle danske Domkirker (1948); Axel Urup (1953); redaktør af Grosserer-Societetet 1742-1942. Adresse: Bengtasv. 2 A, Hellerup.

LOTINGA Aage fh. politiadvokat, R.p.p.; f. 10'10 1884 i Kbhvn.; søn af grosserer Morris Lotinga (død 1892) og hustru Vilhelmine Petra f. Cardosa (død 1928); gift (13/8 1923) m. Esther Else L., f. 22,1 1893, datter af dommer Carl Melbye (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Elisabeth f. Hansen.

Student (Birkerød) 1902; studieophold i England med rejser i USA, Canada o. a. lande 1904-10; en del år i det praktiske liv og ved journalistiken; cand. jur. 1922; politifuldm. i Kbhvns amts søndre birk 1922-27; politiassessor (politiadvokat) 1927, kgl. udnævnelse 1928; afsked 1954; kst. politimester i Hobro 1936-37.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Jurister 1923-25; næstformand for Foreningen af Politifuldmægtige i Danmark 1924-28; medredaktør af Juristen 1923-27; medl. af politikommissionen af 19. juni 1925; formand for Foreningen af statsansatte Embedsmænd i Kbhvns Politi 1931-34; formand for Politiadvokatforeningen 1946-47; medl. af redaktionen af La Giustizia Penale (Rom) 1931-41; medl. af rådet for Dante Alighieri 1932-39; formand for Administratores for Academieum Catholicum 1935-40; admini-strationsofficer i den danske brigades arbejdskommando 1944-45; formand for Kbhvns-afd. for Den danske Brigadeforening; medl. af bestyrelsen for The Adventurers Club of Denmark 1954.

Har skrevet talrige skønlitterære, udenrigspolitiske og juridiske artikler i dagspressen og i tidsskrifter, forsk, pjecer samt De Sexuelt Afsporede og Samfundet (1947); Skæbner under Straffeloven (1948): En lille Dreng grubler (1952); Det begyndte i Oktober (1954).

Udenl. ordener: F.O.A.; F.S.S.4.; I.Kr.4,

Adresse: Borgmester Jensens Allé 9,

Kbhvn. Ø.

LOTTRUP ANDERSEN Chr. øjenlæge, dr. med., R.p.p.; f. 2011 1877 i Lundeborg; søn af købmand H P Andersen (død 1905) og hustru Ingeborg f. Lottrup (død 1917); gift (14 12 1917) m. Betty L. A., f. 3 9 1881 i Silkeborg, datter af købmand Marius Petersen (død 1915) og hustru Caroline f. Strand (død 1937).

Veterinæreks. 1900; student (privat di-mit.) 1901; med. eks. 1907; reservelæge i søværnet 1908-10; assistent ved Øre-sundshospitalets tuberkulose afd. 1913; civil reservelæge ved det militære epidemihospital 1913-16; kandidat ved rigshospitalets øjenafd. 1912, assistent 1913-17, reservelæge 1917-18; prakt. i Kbhvn. som øjenlæge 1916; associeret med dr. med. K K K Lundsgaard 1918-25; specia-listanerk. (oftalmologi) 1918; dr. med. 1928; studieophold (øjensygdomme) i London 1911-12 og i Freiburg 1912-13.

Sekretær i Oftalmologisk Selskab 1918-20, formand 1929-32; formand for Dansk Sportsfiskerforening 1933-44; stiftede og var formand for Danmarks Sportsfiskerforbund 1938-53, derefter æresformand.

Har skrevet: Blodsukkerbestemmelse:-hos Patienter med senil Corticalcataract (disputats, 1928) samt fl. mindre afhandlinger og meddelelser.

Udenl. ordener: I.Jsk.M.2.; I.Kr.5.; T.O.4.

Adresse: Bernstorffsv. 91 A, Hellerup.

LOU Hans overlæge, dr. med.; f. 27 4 1909 på Frdbg.: søn af kgl. hof fiskehandler Hans Kristian Lou og hustru Charlotte f. Holten-Nielsen; gift (30 4 1937) m. overlæge Ingeborg Lou (se denne).

Student (Frdbg. gymn.) 1927; med. eks. 1934; dr. med. 1942; embedslægeeks. 1946; specialistanerk. (intern medicin) 1944; skibslæge i Østasiatisk Kompagni i 1934; amanuensis, senere reservelæge i Vordingborg 1934-36; kardidatstillinger ved hospitaler i Kbhvn. 1936-41; assistent ved rigshospitalets med. poliklinik 1941-42; 2. reservelæge ved Kbhvrs amts sygehus, Gentofte, med. afd. F 1942; 1. reservelæge smstds 1945, vel afd. B 1948-49; sanitetslægeassist. 1947-49; læge ved børnehjem 1939-49; skolelæge 1949; overlæge ved Kolding sygehus med. afd. 1949.

Har skrevet: Studier over Streptocoe-fibrinolyse (disputats, 1942) og tidsskriftartikler om streptococfibrinolyse, viruspneumonier, metyltiouracilbehandling m. fl.

Adresse: Strandv. 1, Kolding.

LOU Ingeborg overlæge; f. 27/5 1901 i Vejle; datter af lærer Johannes Holm (død 1912) og hustru Thomasine f. Møller (død 1939); gift (30 4 1937) m. overlæge, dr. med. Hans Lou (se denne).

Student (Vejle) 1919; med. eks. 1927; specialistanerk. (kirurgi) 1938 og (ortopædi) 1942; kandidatuddannelse ved forsk, kbhvnske hospitaler 1927-34; 2. reservekirurg ved Kbhvns amts sygehus, Frdbg. 1935-37; assistent ved Ortopædisk hospital, Kbhvn. 1938-42, reservelæge 1942-47, afdelingslæge 1947-51; klinikchef ved Ortopædisk Ambulatorium, Kolding 1951; overlæge smstds og ved den tilhørende ortopædiske afd., Set. Hedvigs klinik, Kolding 1953; studierejser (gynækologi og ortopædi).

Adresse: Strandv. 1. Kolding.

LOU Nils H direktør; f. 23/7 1905 i Ou-sted; søn af læge Johannes Lou (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Ingeborg f. Petersen (død 1921); gift (2512 1930) m. Florence L., f. 7 6 1908 i Spokane, Washington, USA, datter af Contractor George Edmonds (død 1925) og hustru Fanny f. Robbins.

Ansat i The Glen L Martin Company 1929, fabrikdirektør smstds 1943-46; direktør i The Thew Shovel Company, Lo-rain, Ohio 1947-48; vicepræsident og fa-brikdir. i Harry Ferguson, Inc., Detroit 1948-53; fabrikdir. i Republic Aviation Corporation. Farmingdale, New York 1953, produktionschef fra 1956.

Medl. af Engineering Society of Detroit, af American Society of Mechanical En-gineers, af American Management Association og af Society of Automative En-gineers (SAE).

Adresse: 178 East Bayberry Road, Islip,

Long Island, New York. USA.

Sommerbolig: The Lou Farms, Washington, Michigan, USA.

LOUW A Ch. direktør, R.DM., D.r.K.H.. M.T.Kha.p.p.; f. 26/6 1882 i Slagelse; søn af bogtrykker T J Louw (død 1929) og hustru f. Hansen (død 1941); gift 2. gang (13/5 1915) m. Louise Marie Kirstine L., f. 1/9 1876. død 1943, datter af postfunktionær J M Jørgensen (død 1892) og hustru f. Berthelsen (død 1907); 3. gang (5/5 1944) m. Hedda Kathrine L„ f. 22'5 1905 i Næstved, datter af borgmester, redaktør A M Kristensen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Kathrine f. Hemmingsen (død 1935).

Student (Sorø) 1902; cand. phil. 1903; l.del jur. eks. 1910; assistent ved Iands-overskatterådet 1914-19; assistent i skattedepartementet 1903-19; kontorchef ved Kraks Forlag 1919; sekretær i sønderjydsk ministerium 1919-20 og i statsministeriets sønderjydske afd. 1921; kontorchef ved Den sønderjydske Fond fra 1919; adm. direktør for Alm. dansk Vare- og Industrilotteri 193o.

Medl. af og sekretær ved en række komitéer, navnlig vedr. sønderjydske forhold, indsamling til krigsfangegrave o. 1. herunder monumentet i Marselisborg mindepark over de i verdenskrigen faldne danske; medl. af bestyrelsen for Ruders-dal Grundejerforening 1924-34 og fra 1945, formand 1931-34 og fra 1948; medl. af og sekretær ved Fællesudvalget for Grundejer- og Kommunalforeninger i Søllerød Kommune 1931-39 og fra 1948; medl. af bestyrelsen for Den uafhængige Kommunalforening i Søllerød Kommune 1946-55; sekretær ved Nationalmuseumsfondet 1925-28; sekretær ved nationalmuseets byggeudvalg 1928-42; medl. af komitéen (sekretær) for Storkbhvn. for Landeværnet fra 1927; sekretær ved Dybbøl-Skanse-nævnet fra 1927, livsvarigt medl. af nævnet fra 1931, formand fra 1948; medl. af bestyrelsen og kasserer for Alliance Francaise 1926-35, for Dansk-Belgisk Selskab 1932-55 og for Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed fra 1926, formand fra 1946; medl. af bestyrelsen for A/S Blindes Arbejde fra 1929, af forretningsudvalget fra 1946 og af blindeinstitutionernes fælles oplysningsudvalg fra 1939, fg. formand; medl. af bestyrelsen for C A Schiebler & Hustrus Legat for Blinde fra 1943; formand for komiteen til genrejsning af et minde over den sønderjydske fører Hans Nissen, Hammelev 1930; formand for komitéen for fredning af russiske krigsfangegrave fra 1931; medl. af bestyrelsen for Soransk Samfund 1931-49, derefter æresmedlem; medl. af direktionen for Phønix Fonden fra 1932, formand 1933; medl. af Forsvarsligaens bestyrelse fra 1933; medl. af og ge-neralsekr. ved komitéen for en folkegave til kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid 1935-38; medl. af forretningsudvalget ved komitéen for mindestøtten for kong Frederik VIII og dronning Louise i Charlottenlund slotspark 1938; medl. af bestyrelsen for Kbhvns sygehjem fra 1941; medl. af repræsentantskabet for Foreningen Dansk Arbejde 1941; medl. af bestyrelsen for og kasserer i Foreningen for National Kunst 1944, formand 1951-55; formand for bestyrelsen for kgl. Stafet Peter Andresen og Hustrus Legat 1944; medl. af bestyrelsen og kasserer for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard fra 1945, næstformand 1950, formand 1953; medl. af Selskabet Kjæden's gouvernement fra 1945, af repræsentantskabet for Selskabet Borgervennen af 1788 fra 1945 (de-cisor fra 1952) og for Belønnings- og Spareforeningen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn. og Omegn 1947-55; revisor i Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab fra 1943; æresmedlem af Sønderjydsk Studenterforening og af La Federation des Invalides Mutilés de Guerre Russes å I'Etranger, Paris 1938.

Tildelt Håndværkets sølvmed. og La-senius Kramp-medaljen 1947.

Har skrevet: Le cimitiére des prison-niers de guerre å Løgumkloster (1923); The joint memorial in Tinglev church-yard (1926, s. m. oberst Harrel); Krigsinvalideskolen i Sønderborg (1926, s. m. oberst Skade); Index soranum (1942).

Udenl. ordener; B.L.4.; B.L.H.5.; B.r.K.l.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; R.r.K.2.; Tun.N.1.3. Adresse: »Tuvex«, Vasev. 3, Ruders-dal pr. Holte.

LOWZOW Marie Antoinette van kommandørinde, R.p.p.; f. 30/8 1899 på Steensgaard, datter af lensgreve Hendrik Bille-Brahe-Selby (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ellen Basse f. Fønss (død 1949); gift (25/8 1923) m. kommandør K K von Lowzow (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953), søn af hofjægermester Georg von Lowzow (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Wilhelmine f. Krieger (død 1930). Student (N Zahles skole) 1919; cand. Phil. 1920; leder af Det Universelle Co-Frimureris skandinaviske jurisdiktion 1923-33; formand for Danske Kvinders Beredskab i Storkbhvn. 1940-45; formand for forældrerådet ved Sortedam gymnasium 1946-50; medl. af nævningekredsenes årslisteudvalg i Kbhvn.; korpschef for »Kvindelige Marinere« fra 1946; medl. af borgerrepræsentationen (Kons. Folkeparti) 1950-54 og af folketinget fra 1950.

Har skrevet fl. frimurerfilosofiske værker og politisk oplysende småskrifter. Udenl. orden: Fi.r.K.3. Adresse: Bårupgård pr. Kirke-Eskilstrup og Rosenv. Sideallé 1, Kbhvn. Ø.

LUCAS Frederik fh. landsdommer; f. 21 10 1886 i Kbhvn.; søn af grosserer Ferdinand Lucas (død 1908) og hustru Johanne f. Fischer (død 1908); gift (21/10 1910) m. Ellen Mary L., f. 3/12 1880 i Fakse død 1937, datter af vejassistent Axel Jensen (død 1911) og hustru Karoline f. Støiholm (død 1897). Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1910; sagførerfuldm. 1911-14; kst. assistent i justitsministeriet 1913, fuldmægtig 1920, kontorchef 1928; dommer i østre landsret 1933-56, retsformard 1939-56; kst. politimester i Næstved 1921, i Nykøbing F. 1922; kst. dommer i østre landsret 1923-24; justitsministeriets kasseinsp. ved dommerembederne 1927-56; suppleant for formanden i fængselsnævnet 1936-39.

Formand for Ministerialforeningen 1930-32; medl. af Dansk Krimina-

listforenings bestyrelse fra 1930; formand for justitsministeriets færdselsud-valg 1927-32; medl. af kommissionen ang. lægers retsstilling 1929-31, af udvalget ang. tilvejebringelse af ungdomsfængsel 1930-33, af udvalget til revision af straffelov for krigsmagten 1932-36, af udvalget ang. borgerlige rettigheder 1936-38, af retsplejeudvalget 1949-52 og af den permanente kommission af 8. febr. 1950 ang. straffelovgivningen.

Adresse: Rygårds Allé 28, Hellerup.

LUCKOW-NIELSEN Henry billedhugger, R.; f. 13/2 1902 i Næstved; søn af skrædder P E Chr. Nielsen (død 1918) og hustru Carla f. Luckow (død 1949); gift (20/5 1931) m. Gudrun L-N., f. 12/4 1903 på Frdbg., datter af maskinmester Lauritz Hansen (død 1923) og hustru Sofie f. Jespersen (død 1951).

Udlært som billedskærer 1922; uddannet på kunstakademiet (professor Utzon-Frank) 1923-30; debut på Kunstnernes Efterårsudstilling 1929 og på Charlottenborg 1930; lærer ved Frdbg. tekniske skole fra 1931.

Medl. af Charlottenborgs udstillingsko-mité 1940-46 samt i perioder af censurkomitéen; medl. af akademirådet fra 1940 og af bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund til 1954.

Hovedværker: Kvindefigur i granit (Langebrogade); Kvindefigur i kalksten (Radiumstationen); 2. og 3. præmie i konkurrencen om et mindesmærke for Ole Rømer 1944; 1. præmie i konkurrencen om et mindesmærke for besættelsestidens ofre på Frdbg., 1948; keramisk relief i Greve-Kildebrønde alderdomshjem 1954; værker i fl. provinsmuseer og i statens museum for kunst.

Modtaget akademiets guldmed. 1930, Emma Bærentsens Legat 1931, Eibe-schutzske præmie 1932 og 1938, Zacharias Jacobsens Legat 1933 og 1937, Det Anckerske Legat 1938.

Foretaget studierejser i Italien, Frankrig og Portugal.

Adresse: Dalgas Boulevard 72, Kbhvn. F.

LUDVIGSEN Arne arkitekt, direktør; f. 2/6 1898 på Frdbg.; søn af generalkonsul, fabrikejer Valdemar Ludvigsen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Amalie f. Prætorius (død 1933); gift (23/6 1929) m. biiiedhuggerinde, cand. phil. Bodil Westh L., f. 7 8 1901 i Århus, datter af civilingeniør Th. Clau-di Westh (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Katrine f. Brasch (død 1955).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1917; cand. phil. 1918; på kunstakademiets malerskole 1919 og praktisk uddannelse som arkitekt; studerede filcsoii o; geografi ved Kbhvns universitet 1924-26; tilknyttet frilandsmuseets arbeide fra 1930, museets arkitekt 1838-51; studierejser til Czekoslovakiet, Jugoslavien, Grækenland, Italien, England m.m, 1937; deltog i Ejnar Dyggves arkæologiske ekspedition til Thessaloniki 1939; medl. af Akademisk Arkitektforening 1941; har udstillet på Charlottenborg; tildelt Eckersberg-medaljen 1944.

Overtog Frdbg. Chemiske Fabriker 1948, medl. af bestyrelsen for det da oprettede aktieselskab af samme navn og af direktionen; medl. af bestyrelsen for A/S Heede & Co. fra 1954. Formand for naturfredningskomitéen for Tibirke og omegn fra 1943; leder af arkitektgruppen u. modstandsbevægelsens afsnit II 1943-45; medl. af styrelsen for Dansk-jugoslavisk Forening fra 1944, af Danske Arkitekters genopbygningskomi-té fra 1945 og af styrelsen for Flensborgsamfundet fra 1946; stiftende medl. af Dansk arkitekturhistorisk Selskab 1947; formand for Dansk-færøsk Komité 1948-55 og for Dansk-færøsk Samfund fra 1955; medl. af styrelsen for foreningen Norden's Gentofte-afd. fra 1950.

Har bl. a. restaureret Østrupgaard (ved Faaborg) og opført Ramøgaarden, Peb-ringegaarden, Hallandsgaarden m. fl. på frilandsmuseet; har skrevet afsnittet »Byggeskikken« i værket De Danske Heder, 1943, samt artikler i forsk, tidsskrifter m. m.

Adresse: Søbakken 11, Charlottenlund

og Østrupgaard pr. Haastrup, Fyn.

LUDVIGSEN Burge konsul, direktør; f. 8/10 1900 i Hellerup; søn af generalkonsul, fabrikejer Valdemar Ludvigsen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Amalie f. Prætorius (død 1933).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1919; teknisk og forretningsmæssig uddannelse i England, Tyskland og Kbhvn.; ansat i A/S Tør-Elementfabriken Hellesens Enke & V Ludvigsen, underdir. 1937, direktør 1943, adm. direktør 1947-52.

Konsul for Guatemala fra 1939; medl. af bestyrelsen for A/S Forsikringsselskabet Codan fra 1951.

LUDVIGSEN Chr. landsdommer, R.; f. 17,12 1909 i Kbhvn.; søn af Camilla Ludvigsen (død 1953); gift m. Bodil L.. f. Jacobsen, f. 7.10 1912 i Kbhvn.

Student (Efterslægtsselskabets gymn.) 1928; cand. jur. 1936; fg. sekretær i socialministeriet, senere i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Tønder 1936-38; atter i justitsministeriet 1938, sekretær 1939, fuldmægtig 1945, ekspedi-tionssekr. 1949, kontorchef 1952; dommer i østre landsret fra 1956; kst. dommer i Kbhvns byret 1945, i østre landsret 1948-49 og 1956.

Justitsministeriets kasseinsp. ved politimesterembederne 1953-57: medl. af den permanente straffelovskommission fra 1953 og af fl. udvalg.

Adresse: Furesøv. 66, Virum.

LUDVIGSEN Herluf fh. landsdommer, K.DM.; f. 4/10 1882 på Herlufsholm; søn af pens. belysningsmester S Ludvigsen (død 1923) og hustru Amalie f. Nielsen (død 1931); gift (12/10 1909) m. Inger L., f. 20/6 1883 i Kbhvn., datter af kasserer i Bikuben Valdemar Engelhardt (død 1927) og hustru Petrea f. Ellebye (død 1938).

Student (Efterslægtens skole) 1899; cand. jur. 1905; fuldmægtig ved Præstø amt 1909; assistent i justitsministeriet 1911; sekretær i overværgerådet 1908-09 og 1911-12; ekspeditionssekr. smstds 1912-17; assessor i kriminalretten 1917; dommer i Kbhvns byret 1919, i østre landsret 1931-52; retsformand 1940-52.

Formand for værgerådet for Kbhvns 8. værgerådskreds 1917-19 og for det faglige fællesudvalg for gartneri 1942-56; forretningsfører for Kristelig Forening til Børns Redning 1930-31; har skrevet faglige artikler i Sagførerbladet og Ugeskrift for Retsvæsen.

Adresse: Overg. o. V. 40, Kbhvn. K.

LUDVIGSEN Sven redaktør, cand. jur.; f. 17/8 1906 i Bramminge; søn af direktør H P Ludvigsen og hustru Valborg f. Bruun (død 1952); gift (25/8 1931) m. Envoy L., f. 27/7 1908 i Halmstad. Sverige, datter af rentier Otto Adelstam og hustru Hilda f. Andersson.

Journalist ved Østsjællands Folkeblad, Køge 1927, ved Ventres Pressebureau, Kbhvn. 1929; på Columbia University, School of Journalism, New York 1930-31; korrespondent i Helsingfors 1931-32. til udenl. blade 1932-38; politisk medarbejder ved Nationaltidende 1938-46; cand. jur. 1940; rigsdagsmedarbejder ved Dagbladet København 1946-47; medarbejder ved Ekstrabladet 1947-50; leder af statsradiofoniens »aktuelt kvarter« fra 1950 og till. af »aktuelt« i fjernsynet fra 1955; medarbejder i ministeriernes pressesekretariat 1941-46; udgiver og redaktør af det illegale blad Frit Nyt 1943-45.

Medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Journalistforening fra 1941 og af Journalistforbundets æresret 1945-47 til bedømmelse af forhold i forb. m. besættelsen.

Har skrevet: Krigens Historie i en Nøddeskal (1945); medarbejder ved: Besættelsestidens Fakta; Berlin, Øen i det røde hav (s. m. Willy Reunert); Axel Reventlows Foran Burene; Mand i Huset (s. m. Knud Bruun-Rasmussen).

Udenl. ordener: S.V.31.; U.F.3.

Adresse: Østerbrog. 95, Kbhvn. Ø.

LUND Aage direktør; f. 29/1 1893 på Marstrand; søn af skibsmaskinmester Lauritz Lund (død 1952) og hustru Mathilde f. Rønne; gift (2/10 1931) m. Gerda L., f. 19/12 1903 på Frdbg.. datter af revisor L P Larsen (død 1933) og hustru Anna Sophie f. Jørgensen.

Ansat i Forsikrings-Akts. Skjold 1907, fuldmægtig 1916, kontorchef i selskabets regnskabsafd. 1925, prokurist 1934, underdir. 1942, direktør 1956.

Generalsekr. for Nordiske Ulykkesfor-sikringsselskabers Katastrofeforbund fra 1943; medl. af hovedbestyrelsen for Forsikringsforeningen 1946-50 og af bestyrelsen for handels- og ingeniørfirmaet A/S Erik Nobel fra 1954.

Adresse: Falkoner Allé 122, Kbhvn. F.

LUND Alfred direktør, R.; f. 15/3 1893 i Skals; søn af købmand Anders Lund (død 1912) og hustru Anne Margrethe f. Kjeldsen (død 1946); gift (10/8 1916) m. Agnete L., f. 7/5 1894 i Viborg, datter af vinhandler Niels Christian Hansen (død 1907) og hustru Jensine f. Nii-chel (død 1955).

På handelshøjskolen Købmandshvile 1913-14; forretningsfører for Crome & Goldschmidts trikotagefabrik 1914-16; egne detailforretninger 1916-28; adm. direktør for Winkels Trikotagefabrikker A/S 1928-30; startede Alfred Lund & Co. A/S 1930, Ole Rasmussen & Co. A/S 1934 og Henning Lund & Co. A/S, Herning 1942.

Medl. af Textilfabrikantforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg; formand for sammes eksportudvalg; medl. af Industrirådet og af dettes eksportudvalg; formand for Trikotagefa-brikantforeningen og for Fru Ludi Petersens Mindelegat.

Adresse: Niels Andersens V. 49,

Hellerup.

LUND Arne underdirektør, cand. polit.; f. 28/3 1915 i Pjedsted; søn af førstelærer Vilhelm Lund og hustru Thora f. Muller; gift (21/10 1944) m. Emma Kathrine L., f. 4/1 1914 i Korsør, datter af rangermester S A Jensen (død 1938) og hustru Vilhelmine f. Pedersen (død 1950).

Student (Schneekloths skole) 1933; cand. polit. 1940; medarbejder ved Fi-nanstidende 1936-40; sekretær i Industrirådet 1940-46; leder af Dansk Arbejdsgiverforenings og Industrirådets erhvervsøkonomiske Institut 1943-46; lektor ved Århus universitet 1946-51; chef for økonomiske sektion i generalsekretariatet for Europarådet, Strasbourg, Frankrig 1952-54; underdir. i Dansk Arbejdsgiverforening og ansvarsh. redaktør af »Arbejdsgiveren« samt leder af Arbejdsgiverforeningens kursusejendom »Egelund« fra 1954.

Formand for Socialøkonomisk Samfund 1944-46 og for Jydsk Nationaløkonomisk Forening 1950-52; censor ved Den jyske Handelshøjskole, Århus 1947-51; formand for Association du Person-nel du Conseil de l'Europe 1953-54; medl. af handelsministeriets produkti-vitetsudvalg, af pristalsnævnet og af undervisningsministeriets udvalg vedr.

folkehøjskolen; censor ved Handelshøjskolen i Kbhvn.

Har skrevet: Industriel Kalkulation (1943); Industrien under Besættelsen (1949); Alm. del af Dansk Industriberetning (1945-49); Europæiske Samlings-bestræbelser (statsradiofoniens grundbog »Europa«, 1955) endv. vidensk. artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift samt kroniker, artikler og bogbidrag om økonomisk-politiske emner.

Adresse: Skovtoftebakken 49, Kongens Lyngby.

LUND Christen Th. provst, RDM.; f. 28/11 1869 i N-Lovrup ved Gørding; søn af købmand P J N Lund (død 1897) og hustru Marie f. Thomsen (død 1912); gift (28/12 1897) m. Theodora Marie Lovise L., f. 16/3 1869 i Grenaa, død 1933, datter af jernstøber Knud Knudsen (død 1901) og hustru Nanna Georgine f. Leonhardt (død 1917).

Student (Ribe) 1889; cand. theol. 1895; theologisk manuduktør 1892-97; studierejse på stipendium i Tyskland, Italien, Frankrig og Holland 1897-99; sognepræst i Skjold 1900, i Magleby 1910-40; provst for V. og 0. Flakkebjerg herreder 1918-40.

Formand og kasserer i Skjold sogneråd 1903-10; formand for Sorø Amts Præsteforening 1919-23; næstformand i Danmarks Provsteforening 1921, formand 1935-39; skoleprovst for Sorø amt 1935-40.

Adresse: Fredensv. 48, Charlottenlund.

LUND Einar oberst, R.DM., MfæD., HTH. p.p.; f. 12/9 1902 i Kbhvn.; søn af artillerikaptajn, direktør Carl Lund og hustru Anna f. Selchau-Hansen (død 1926): gift (2,4 1927) m. skoleleder Inger L.. f. 5/3 1905 på Frdbg., datter af læge Rudolf Busse (død 1904) og hustru Kirsten f. Lund.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1921; premierløjtn. i artilleriet 1925; afgangseks, fra hærens officersskoles våbentekniske kursus 1932; kaptajnløjtn. 1934; kaptajn 1937; våbening. i hærens tekniske korps 1942; oberstløjtn. 1949; oberst i forsvarets krigsmateriel-forvaltning 19al; tjenstg. ved Kbhvns søbefæstning 1925-26, ved 3. artilleri-afd. 1926-29; ansat ved hærens laboratorium og ammunitionsarsenal 1932-49, leder af artilleriammunitionsgruppen 1936-49; chef for materielsektionen ved den danske brigade i Sverige 1944-45; ansat ved hærens tekniske korps kon-struktionsafd. og leder af skytskontoret 1949; chef for beholdningsafd. 1950; tjenesterejser i Europa og USA siden 1932 for at kontrollere våben- og am-munitionsleverancer samt studere våben- og ammunitionsfremstilling m. v.

Medl. af Dansk Ingeniørforening 1932; medl. af bestyrelsen for Artillerioffi-cersforeningen 1941-45; medorganisator af og lærer ved hærens sprængningstjeneste 1941-43; civiling. ved det sven- j ske flygvapens materielsektion 1943-44; tilforordnet den svenske sprang-amneinspektion 1943-44; lærer ved våbenteknisk kursus på hærens officersskole 1946-51. ved forsvarsakademiet 1951-53; medl. af hærens og søværnets krudt- og gaskommission 1949-52, af forsvarets eksplosivstofkommission fra 1953 og af forsvarets fabrikssty-relse 1952-54.

Har skrevet lærebøger om sprængstoffer, sprængningsteknik og bombe-materiel samt kroniker og artikler om militærtekniske emner.

Tildelt L Klubiens Mindelegat 1948 for fremragende, modig og fortjenstfuld handling u. luftbombardement.

Udenl. orden: S.Sv.3l.

Adresse: Strandparksv. 15, Hellerup.

LUND Einar W direktør, R.; f. 16/9 1902 i Sem i Norge; søn af gartner J W Lund (død 1951) og hustru Janna f. Jonnsen (død 1951); gift (5/10 1929) m. Hanna L., f. 1/6 1904 i Juelsminde, datter af driftsbestyrer Sophus Holmblad (død 1939. se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Calla f. Tørsleff.

Student (Horsens) 1922; cand. phil. 1923; cand. polyt. (elektroing.) 1928; studieophold i England 1935-36 og i USA i 1949; ingeniør ved kryolitbrudet i Ivigtut 1928-30, ved Kbhvns belysningsvæsen 1931, hos Thomas B Thrige, Odense s. å., eksportchef smstds 1937, direktionssekr. 1944, tekn. direktør 1949.

Formand for bestyrelsen for A/S Midtfyns Jernstøberi; medl. af dansk standardiseringsråd, af Dansk Elektroteknisk Komité og af Akademiet for de tekniske Videnskaber; formand for normudvalget for roterende elektriske maskiner; næstformand for forretningsudvalget i Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse; medl. af bestyrelsen for The T B T Electric Co., Ltd., London.

Adresse: Læssøeg. 199, Odense.

LUND Erik rektor, R.; f. 11/1 1902 i Korsør; søn af læge Sigurd Lund (død 1918) og hustru Ingeborg f. Sehaum-burg-Muller (død 1936); gift m. cand. mag. Oda L., f. 8/2 1902 i Høsterkøb, datter af skomagermester Jens Nielsen (død 1946) og hustru Christine f. Frederiksen.

Student (Sorø) 1919; cand. mag. 1927; lærer ved Ribe katedralskole s. å., adjunkt 1928, lektor 1944; rektor for Fredericia gymnasium s. å., till. leder af Fredericia aftenhøjskole 1944-54; studieophold (historieundervisning) i USA i 1952, i Grækenland 1954 og 1955.

Medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1944; medl. af de kommunale gymnasieskolers rektorudvalg fra 1951; formand for Dansk Fredsforenings Ribekreds 1937-44 og for foreningen Nordens Ribeafd. 1942-44; leder af organisationen Ringen for Ribe folketingskreds 1942-44; medl. af bestyrelsen for Ribe Musikforening 1938-44, for foreningen Nordens Fredericia-afd. fra 1944 (formand 1953-54) og for Fredericia Musikforening fra 1945.

Har skrevet: Oversigt over historisk Stof (1941); Verdenshistorie I-II (1948-52); Fredericia 1650-1950 (1950) samt artikler i dagspressen og i faglige tidsskrifter, medarbejder ved Salmonsen Leksikon-Tidsskrift og Atlas over Danmark; medredaktør af Den Nye Salmonsen.

Adresse: Kirkestræde 3, Fredericia.

LUND F C stadsarkitekt, R'.p.p.; f. 28/2 1896 i Århus; søn af rektor Otto Lund (død 1930, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Caroline f. Krøyer (død 1902); gift (20/10 1927) m. exam. jur. Kamma L„ f. 30/6 1903 i Dronninglund, datter af bankkasserer Bertel Bertelsen (død 1927) og hustru Ida f. Sørensen (død 1929).

Student (Horsens statsskole) 1914; deltog i udgravninger i rekonstruktioner i Delfi for den franske skole i Athen i 1925; afgang fra kunstakademiet 1926; ansat hos stadsarkitekt Holsøe 1927; akademiets guldmed. 1929; Ny Carlsbergfondets store stipendium med et års studieophold i Italien og Grækenland; fastansat u. stadsarkitektens direktorat 1930; stadsarkitekt 1943.

Med], af akademirådet; medl. af det særlige bygningssyn og af den danske UNESCO-nationalkommission.

Arbejder: Skoler, hospitaler, børneinstitutioner, boligbebyggelser m. m. i Kbhvn. samt villaer og boligbebyggelser i Vejle, Svendborg og Ordrup. Udenl. ordener: F.O.A.; S.N.2«.; Æt.S.3. Adresse: Drosselv. 28, Kbhvn. F.

LUND Fin gesandt, K1.DM.p.p.; f. 6/8 1884 i Abo stift, Finland; søn af fh. godsinspektør Erik Lund (død 1927) og hustru Gertrude f. Sarauw (død 1933); gift 1. gang (17/8 1906) m. Josephine L., død 1909, datter af pastor Carl Lakjer (død 1886) og hustru Charlotte f. Mourier (død 1928); 2. gang (19/9 1911) m. Grace L., f. 3/2 i San Juan, Californien, datter af godsejer, overdommer James F Breen (død 1899) og hustru Catherine f. Mc. Mahon (død 1931).

Udgået fra Sorø Akademi 1900; studerede nationaløkonomi i finansvæsen i udlandet; Master of Arts (Economics); uddannet i Landmandsbanken og i Deutsche Bank (London og Berlin); volontør i udenrigsministeriet 1908; assistent 1909; tjenstg. i Hamburg og Paris 1909-11; kst. vicekonsul 1911; direktør for den dansk-vestindiske Nationalbank St. Thomas 1911-14; direktør i The National City Bank of New York 1916-21; udsendt dansk konsul i San Francisco 1922; chargé d'affaires en pied med titel af gesandt i Mexico m. fl. stater 1931; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Mexico D. F. 1932-39. till. i Caracas 1933, i Bogota 1934, i Habana 1936 og i Panama 1937, i Argentina, Uruguay og Chile 1939; afskediget 24. dec. 1941, genansat 8. maj 1945; gesandt i Haag 1950-54.

Æresformand for Liga pro Ayuda a Dinamarca, Buenos Aires og for Agru-pacion Danesa por la Libertad de Dinamarca, Montevideo; æresmedlem af Dansk Klub, Buenos Aires og af Asocia-sion Dinamarquesa de Chile, Santiago. Har skrevet: The condition of the Central Banks of England Franee and Ger-many during the first year of the War (1916); Om Trustproblemet i De Forenede Stater (1924); Amerikansk Bankvæsen, Federal Reserve Systemet (1927).

Udenl. ordener: Co.B.2.; Fi.H.R.22.; Kb.C.M.2.;         Mex.A.A.2.;         N.O.H.I.;

N.O.N.I.; S.N.2'.; Stb.B.E.l.

Adresse: 3730 Clay Street, San

Francisco, California, USA,

LUND Hakon professor, dr. phil., R'.; f. 2/2 1898 i Honumskov ved Horsens; søn af gartner Jens Lund (død 1940) og hustru Marentine f. Kristensen (død 1943); gift (20/7 1923) m. Bergljot L., f. 11/3 1902 i Kbhvn., datter af professor, dr. iur. Frantz Dahl (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Maria f. Granzow (død 1957).

Student (Horsens) 1915; cand. mag. (kemi) 1922; assistent ved universitetets kemiske laboratorium 1920; studieophold i Rostock 1922 og ved Univer-sity of Michigan, USA 1923-25; dr. phil. 1926; lektor ved Kbhvns universitet 1932-33; professor i kemi ved Århus universitet 1933; rektor for Århus universitet 1940-41.

Medl. af indenrigsministeriets gaskommission 1934-39; næstformand i Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1934. formand 1935-37 og 1942-45; medl. af bestyrelsen for De Danske Spritfabrikker 1935. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af Dansk Luftværns-forenings landsstyrelse 1937-40, af Dansk Ingeniørforening 1939, af hærens gaskommission 1939, af præsidiet for Det Danske Selskab 1940-46 og af præsidiet for Det lærde Selskab i Århus 1946-49 og 1954; formand for Landsforeningen Dansk Arbeide's Aarhus-afd. 1950-55; medl. af bestyrelsen for A/S Aarhus Oliefabrik 1955.

Har skrevet: Studier i Trifenylmetan-gruppen (disputats, 1926); Vejledning i organisk Syntese (1929); Lærebog i uorganisk kemi (1954); afhandlinger i forsk, udenl. fagtidsskrifter og i Videnskabernes Selskabs Meddelelser.

Adresse: Katrinebjergv. 1, Århus.

LUND Hans grosserer, vicekonsul; f. 27 9 1907 i Helsingør; søn af grosserer, konsul V E A Lund (død 1950) og

hustru Ursula f. Skjoldager (død 1943): gift (1930) m. Lizzi L., f. 28/3 1907 i Randers, datter af fabrikant Ludvig Hartz (død 1951) og hustru Johanne f. Kolding.

Student (Helsingør) 1925; i handelslære i Holbæk; Handelshøjskolens afgangsprøve 1929; ansat i A/S Dansk Cloc-Kompagni 1929-31; etablerede kolonial en gros-firmaet Hans Lund & Co., Kbhvn. 1931; till. direktør for A/S Lund & Rasmussen, Helsingør 1939, adm. direktør fra 1946; norsk vicekonsul i Helsingør fra 1952.

Medl. af forvaltningsrådet for Danske Kolonial Grossisters Centralkontor, Dagrofa 1937-38 og fra 1952, af bestyrelsen for A/S Unil fra 1954 og for Købmændenes Financierings-Institut; medl, af bestyrelsen for International Federation of Importers and Wholesalers Associations; formand for Helsingør Handelsstandsforening 1943-47; medl. af Helsingør havneråd 1944-56; formand for Det faglige Fællesudvalg for Handelslærlinge; medl. af lærlingekommissionen af 1952; censor ved Handelshøjskolens diplomprøver 1940-52; medl. af bestyrelsen for A/S Toldbodmøllen 1948-56 og for A/S Hans Lund & Co. fra 1956; forsk, hverv indenfor Det radikale Venstre.

Adresse: Esperance Allé 5, Charlottenlund.

LUND Hans højskoleforstander. R.; f. 10/12 1890 i Varde; søn af avlsbruger Georg Lund og hustru Marie f. Jepsen; gift (3/5 1917) m. Ellen Margrethe L., f. 8/5 1892 på Frdbg., datter af redaktør I H Bagge (død 1914) og hustru f. Neermann (død 1908).

Student (Ribe) 1909; cand. mag. 1916; leder af skolearbejdet blandt sikringsstyrkens soldater i Grevelejren 1917; lærer ved Askov højskole nov. s. å.; forstander for Rødding højskole 1926-52; medejer af gården Mejerholm ved Tønder 1935-47; ejer af Tanderupgaard ved Ribe fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland, for Dansk Kultursamfund og for Jaruplund højskole, af tilsynsrådet i Sønderjysk Sko-leforening, af repræsentantskabet for foreningen Norden og for Det Danske Selskab; formand for repræsentantskabet for ugebladet Landet fra 1956 og for Danske Samfund i Haderslev vesteramt 1939-46; medredaktør af tidsskriftet Dansk Udsyn 1920-40 og af Sønder-jydske Aarbøger 1927-52.

Har udg.: Sofus Høgsbros Brevvekslinger og Dagbøger I (1924) og II (1925); s. m. H Begtrup og P Manniche: The Folk High-Schools of Denmark and the Development of a Farming Community (Oxford 1926). Har skrevet: Under Forbundet mellem Konge og Adel 1533-88 (Det danske Folks Historie IV og Schultz' Danmarks Historie II), afsnittet om Tyskland i Engelstoft og Nørgård: Verdenshistorien fra 1866 til vore Dage og Den politiske og nationale Udvikling 1864-1920 (Sønderjyllands Historie V).

Adresse: Tanderupgaard pr. Ribe.

LUND Harald H forfatter; f. 9/12 1902 i Kbhvn.; søn af assistent Andr. F Lund og hustru Augusta f. Jensen; gift (7/11 1931) m. Esther L„ f. 28/4 1905 i Thisted, datter af konsul, direktør Ludvig C O Bendixen (død 1956) og hustru Villa f. Jensen.

Assistent i Kbhvns Handelsbank 1919-21; medarbejder ved Ekstrabladet 1931-35; radioanmelder ved Berlingske Tidende fra 1936. Debuterede med digtsamlingen Vejbred 1922; har endv. skrevet digtsamlingerne: Blomsternes Provins: Enebær; Mistelten; Fabler for Folk; Aakanden og Piletræet; Forundrede Øjne; Vagantens Billedbog; Peblingeviser; Mødet med Foraaret. Prosa: Gaden fortæller; Lørdag; De smaa Figurer; teksten til børne-billedbøgerne: Børnesange; Onkel Færdselssignal; Toget; Morgenvandring; Pings Naturhistorie; Dyrenes Hverdag; Godmorgen; Doktor Rask; Bogen om Lillebror; Den omvendte Verden; Danmarks Akvarium; De søde og de sure; Danmarks Konge; Historien om en Tændstik. Udvalgte Digte (1942); Tivoliminder (s. m. Ernst Mentze, 1943); Skottehistorier, 1.-10. årgang (1935-45); Jydehistorier, 1.-6. årgang (1939-45); God Bedring (1945); redigeret Danske Streger (Dansk humoristisk Tegnekunst gennem 100 Aar, 1947); Franske Streger (fransk Tegnekunst gennem 100 Aar, 1949); Vennernes Bog om Robert Storm Petersen (1949); Et Juleæventyr (opført på ABC-Teatret i 1950); Historien om Bunken (Paul Bergsøe & Søn) (1953).

Adresse: Overg. o.Vandet44,Kbhvn.K.

LUND Harry Emil kontorchef; f. 24/10 1905 i Kbhvn.; søn af vognmand Th. Lund (død 1934) og hustru Astrid f. Seiler; gift (25/11 1928) m. Agnes L„ f. 1903 i Vinderød, datter af købmand C Rasmussen (død 1942) og hustru Anna f. Hansen.

Student (privat dimit.) 1925; cand. jur. 1935; sekretær i finansministeriets departement for told- og forbrugsafgifter 1935, fuldmægtig 1943, ekspedi-tionssekr. 1946, kontorchef 1950; sag-førerbestall. 1946; medarbejder ved statens Iigningsdirektorat 1940-54; sekretær i toldrådet.

Censor ved toldvæsenets og toldgrænsekorpsets fageks.

Adresse: Ved Klosteret 15, Kbhvn. Ø.

LUND H A V fh. politikommissær, R.; f. 11/2 1878 i Rørup på Fyen; søn af hestehandler H A Lund (død 1917) og hustru Kirstine f. Christiansen (død 1930); gift (1908) m. Carla L., f. 14/3 1884 i Hedensted, død 1955, datter af

C L H Petersen (død 1915) og hustru Caroline f. Worm (død 1890).

Ansat i Kbhvns politi 1900; inspek-tionsbetjent 1909; overbetjent 1919; kst. politiassist. 1926; politiassist. 1927; politikommissær 1938; chef for politistationen i Valby 1927. for politistationen i Under Elmene 1938-43.

Adresse: Wienerv. 22, Virum.

LUND Helga rektor; f. 24/12 1881 i Silkeborg; datter af distriktslæge Frederik Lund (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru f. Jørgensen; ugift.

Student (N Zahles skole) 1900; lærerinde i Silkeborg 1901-03; cand. mag. 1908; adjunkt ved Helsingør kommunale almenskole 1913, lektor 1920; rektor ved Skt. Knuds gymnasium i Odense 1926-51.

Medl. af Helsingør byråd 1921-26.

Adresse: Bernstorffsv. 210, Charlottenlund.

LUND Kristine forstanderinde; f. 23/11 1898 i Haderslev; datter af missionær, cand. jur. Johannes Lund (død 1947) og hustru Cathrine f. Lorenzen (død 1950); ugift.

Lyzeumsreife ved Haderslev katedralskole; lærereks. (N Zahles seminarium) 1927; studierejser i Sverige, Finland, Tyskland, Palæstina og Indien; ansat ved N Zahles seminarieskole 1927, leder af samme fra 1954.

Formand for Religionslærerforeningen; medl. af bestyrelsen for Den danske Pigeskole og for N Zahles Skole.

Har udg.: Jesu Lignelser.

Adresse: C N Petersens V. 27, Kbhvn. F.

LUND Mogens overlæge, dr. med.; f. 25/5 1913 i Kbhvn.; søn af overlæge Hans Peter Lund (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Bertha f. Thygesen; gift (23/6 1936) m. Grethe L., f. i Kbhvn., datter af generalkonsul, overretssagfører Valdemar Neergaard-Møller (død 1932, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Elna f. Crone.

Student (Metropolitanskolen) 1931; med. eks. 1938; uddannelse ved hospitaler i provinsen, Kolonien Filadelfia og hospitaler i Kbhvn., bl. a. rigshospitalets neurokirurgiske, neuromedicinske og psykiatrisk afd. 1938-43; 1. reservelæge ved Århus kommunehospitals neurologiske afd. 1943-45; 2. reservelæge ved rigshospitalets neuromedicinske afd. 1946-47; overlæge ved Odense amts og bys sygehus' neurologiske afd. fra 1947; specialistanerk. (neurologi) 1947; dr. med. 1952; studierejser til Holland 1950, USA og Montreal 1952.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne i Odense kreds fra 1950 (formand fra 1951), for Danske Nervelægers Organisation fra 1952 og for Fyens Stifts Medicinske Selskab fra 1953; medl. af forretningsudvalg og hovedbestyrelse for Landsforeningen til Bekæmpelse af cerebral Parese fra 1953, af bestyrelsen for Odense kommunes børnehave for spastiske børn fra 1953 og for Dansk Neurologisk Selskab fra 1956.

Har skrevet: Epilepsy in Association with Intracranial Tumour (Om Epilepsi ved Hjernesvulster) (disputats, 1952) samt tidsskriftartikler om neurologiske emner.

Adresse: Carl Baggers Allé 69, Fruens Bøge.

LUND Otto overlæge, M.T.Kha.; f. 18/4 1913 i Kalundborg; søn af redaktør Olaf Lund og hustru Marie f. Hansen; gift 1. gang (16/6 1939) m. læge Annette L., f. Hall, f.6/12 1918 i Kbhvn.. død 1955; 2. gang (13/2 1956) m. sekretær Inga L., f. v. Linde, f.14/2 1915 i Kalundborg.

Student (Christianshavns gymn.) 1931; med. eks. 1939; forsk, kandidatstillinger ved kbhvnske hospitaler 1940-46; till. klinisk assistent ved rigshospitalets psykiatriske afd. 1942-45; reservelæge ved Skt. Hans hospitals afd. A 1946, afdelingslæge 1951, overlæge ved sindssygehospitalet i Vordingborg fra 1954; specialistanerk. (psykiatri) 1950.

Formand for studenterrådet ved Kbhvns universitet 1937-38; næstledende senior i Studenterforeningen i Kbhvn. 1939-41; medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1940-45, formand 1943-44, af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1947-50 og af bestyrelsen for Danske Psykiateres Organisation 1950-53; næstformand for Dansk Psykiatrisk Selskab 1954-57.

Udenl. orden: N.r.K.M.M.

Adresse: Sindssygehospitalet, Vordingborg.

LUND Robert bankdirektør, R.DM.; f. 19/5 1890 i Århus; søn af blikkenslager Frederik Lund (død 1917) og hustru Mathilde f. Madsen (død 1936); gift (5/10 1917) m. Ulla L.. f. 6/9 1889, datter af købmand, kgl. vejer og måler L B Freuchen, Nykøbing F. (død 1927) og hustru f. Rasmussen (død 1945).

Ansat i Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg 1905-11, i The Bank of British North America, Canada 1911-16; bogholder i Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank i Nykøbing F. 1916-19; direktør for Lollands Bank i Nakskov 1919-23; direktør i Aalborg Diskontobank fra 1923.

Formand for AS Kjærs Mølles Fabriker i Aalborg 1925-37; medl. af bestyrelsen for Aalborg kunstmuseum fra 1932, formand fra 1951; præsident for The Rebild National Park Board. Inc. 1934-47, æresmedlem 1952; medl. af bestyrelsen for De Danske Provinsbankers Pensionskasse fra 1948 og for Landsforeningen af Vanføres Boligselskaber; formand for Aalborg Diskontobanks Jubilæumsfond fra 1954; medl.

af bestyrelsen for A/S Aalborg Margarinefabrik fra 1955.

Adresse: Fuglevænget 4. Hasseris,

Aalborg.

LUND Robert professor, fh. overlæge, dr. med., R.p.p.; f. 28/1 1887 på Frdbg.; søn af dr. med. Niels Chr. Lund (død 1924) og hustru Caroline f. Pugh (død 1920); gift 1. gang (1/5 1915) m. Marie (Mimy) L., f. 22/9 1890 i Slagelse, datter af ingeniør Valdemar Hvidt (død 1897) og hustru Anna f. Freund (død 1921); 2. gang (24/11 1928) m. Ruth L., f. 24/8 1906 i Charlottenlund, datter af grosserer Wilhelm Berlau (død 1950) og hustru Bianca f. Dehlsen; 3. gang (9/12 1942) m. Agnete L., f. i Thrige sogn, datter af godsejer H V Pontoppidan og hustru Christine f. Muller.

Student (Slomanns skole) 1905; med. eks. 1912; militærlæge i Serbien 1912-13; assistent på kommune- og rigshospitalets øreafdelinger 1915-22; spe-cialistanerkendt 1918; reservekirurg ved kommunehospitalet 1922-23; visitator smstds 1923-25; studerede otologi i Up-sala 1918, i Utrecht og Paris 1921-22; dr. med. (Neurolabyrinthitis syphilitica) 1920; deltog i konkurrencen om professoratet i otorhinolaryngologi ved Kbhvns universitet 1927 (selvvalgt konkurrenceopgave: diagnosen af den oto-gene hjerneabsces); otorhinolaryngolog ved Bispebjærg hospital 1927; overlæge ved hals-, næse- og øreafd. på Sundby hospital 1931-57; professor ved den kliniske pratikantundervisning i otolaryn-gologi 1939-57; prakt. i Kbhvn. som specialist i øre-, næse- og halssygdomme fra 1918.

Sekretær i Dansk otolaryngologisk Selskab 1920-24. kasserer 1924-26, formand 1928-30; korresp. medl. af Wien. laryngolog. Gesellschaft; dommer ved besættelsen af professoratet i øre-, næse- og halssygdomme ved universitetet i Abo 1947.

Modtaget Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Klein's Æreslegat 1951.

Talrige vidensk. arbejder i inden- og udenlandske fagtidsskrifter; medarbejder ved forsk, udenl. fagtidsskrifter.

Udenl. orden: Ju.St.S.4.

Adresse: Dyrehavev. 42, Klampenborg.

LUND Steffen overlæge; f. 11/11 1906 på Frdbg.; søn af baneingeniør Gustav Lund (død 1948) og hustru Harriet f. Jensen (død 1951); gift (2/9 1933) m. Birgitte L., f. 28/8 1910 på Frdbg., datter af øjenlæge Otto Gertz (død 1933) os hustru Sigrid f. Hammer-Møller.

Student (Frdbg. gymn.) 1924; med. eks. 1931; reservelæge ved amtssygehuset i Haslev 1931-33; assistentstillinger ved øjenafdelinger i Kbhvn. 1934-41; specialistanerk. i øjensygdomme 1940; privat øjenklinik i Kbhvn. s. å.; visitator ved kommunehospitalet 1934. ledende visitator 1945; overlæge ved visitationen fra 1956; justitsministeriets tillidslæge ved danske fanger i tysk fængsel 1943-44.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Øjenlægers Organisation fra 1951.

Adresse: Bramsv. 12, Charlottenlund.

Sommerbolig: Toftegaard, Tibirke

pr. Tisvildeleje.

LUND Svend Aage chefredaktør, K.p.p.; f. 18/4 1900 på Frdbg.; søn af forsøgsleder A V Lund (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Gerda f. Madsen (død 1956); gift (15/5 1929) m. cand. med. Charlotte L., f. 5/6 1904 i Århus, datter af undervisningsinspektør, dr. Phil. Henrik Bertelsen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru mag. art. Sophia B., f. Yhlen Olsen (død 1934).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1918; cand. polyt. 1925; tekn. assistent ved statsprøveanstalten 1925-26; sekretær i Dansk Arbejdsgiverforening 1927-28, i Industrirådet 1928; redaktionssekr. ved Berlingske Tidende 1929-33; redaktør ved Berlingske Tidende 1934, ansvarlig chefredaktør af Berlingske Tidende og af Berlingske Aftenavis 1935-46, chefredaktør 1946; adm. chefredaktør fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Interessentskabet Berlingske Tidende fra 1937, af bestyrelsen og direktionen for A/S De Berlingske Virksomheder og for A/S Det Berlingske Officin fra 1950; medl. af bestyrelsen for Pressens Radioavis, for I/S Ritzaus Bureau og af forretningsudvalget for Pressens Telegramudvalg; medl. af Executive Board for Det internationale Presse Institut, Ziirich og formand for dets danske nationalkomité fra 1955

Udenl. 'ordener: Fi.H.R.31.; I.F.2.; N.O.N.5.; S.N.2.

Adresse: Parkovsv. 71, Gentofte.

Sommerbolig: Villa Gratias, Tisvildeleje.

LUND Torben professor, dr. jur., R.p.p.; f. 12/10 1902 i Århus; søn af seminarieforstander Einar Lund (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Charlotte f. Fenger (død 1933); gift (14/6 1927) m. Ella L., f. Stochholm, f. 13/7 1902 i Kbhvn.

Student (Frdbg. gymn.) 1920; cand. jur. 1926; dr. jur. 1944; sekretær i undervisningsministeriet 1927-38; kontorchef og økonomiinsp. ved nationalmuseet 1938-45; kst. dommer i østre landsret 1945-47; till. lektor i retsvidenskab ved Kbhvns universitet 1944-47; professor i retsvidenskab ved Århus universitet fra 1947 og forstander for universitetets institut for enerets-forskning.

Sekretær og kasserer i Det søsterlige Selskab fra 1929, direktør for samme fra 1945; formand for Danske Skribenters Fællesråd fra 1945; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde fra 1943, formand 1947-48 og fra 1952; sekretær i bestyrelsen for GL Estrup, Jyllands Herregaardsmuseum 1931-48, medl. af bestyrelsen fra 1948; dansk delegeret ved arbejdet med en fællesnordisk forfatter- og kunstnerretslov fra 1939; den danske regerings delegerede ved konferencen i Bruxelles 1948 til Bernerkonventionens revision og ved konferencen i Geneve 1952 til afslutning af en verdenskonvention vedr. ophavsret; medl. af undervisningsministeriets forfatter- og kunstnerretsudvalg fra 1938 og af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Forfatterfond fra 1943; formand for Dansk Forfatterforenings og Dansk Revyforfatter- og Komponistforbunds æresretter 1945-47; medl. af UNESCO's ekspertkomité vedr. copyright fra 1949, af Bernerunionens permanente komité fra 1952, af handelsministeriets kommission vedr. funktionærers opfindelser 1950 og af Århus universitets stipendiebestyrelse fra 1951. næstformand fra 1955; formand for Dansk Selskab for Ophavsret fra 1954 og for Foreningen af professorer i Århus fra 1956.

Har skrevet: Loven om Forfatterret og Kunstnerret (1933); Billedkunsten i retslig Belysning (disputats, 1944); Om Forringelse af Forfatter-, Musik- og Kunstværker (1944); Juridiske Litteraturhenvisninger (1950); Den danske Retslitteratur 1950-55 (1956) samt en række pjecer og bidrag til tidsskrifter og samleværker.

Udenl. ordener: Fi.L.2'.; S.N.3. -

Adresse: Krathusv. 10, Risskov.

LUND Viggo forsøgsleder, R.; f. 25/2 1890 i Honumskov ved Horsens; søn af gartner Jens Lund (død 1940) og hustru Marentine f. Kristensen (død 1943); gift (29/7 1926) m. Esther L„ f. 25/9 1900 i Nordenbro på Langeland, død 1930, datter af mejeriejer Carl Johan Mathiesen (død 1943) og hustru Ida f. Andersen (død 1940).

Landbrugskand. 1914; lærer ved Dalum landbrugsskole 1914-16; studieophold ved Iowa State College, Ames 1916-17 og ved Cornell University, New York 1917-18; leder af De danske Sukkerfabrikkers forsøgs- og forædlingsvirksomhed fra 1918; begyndte 1923 gennemførelse af »første-krydsning« i brugsfrøavl af sukkerroe og 1936 kromosomforøgelse i forædlingsarbejdet; i 1951 udsendtes de første sukkerroer med forøget kromosomtal til alm. dyrkning.

Medl. af Institut International de Re-cherches Betteravieres fra 1931, af sammes bestyrelse fra 1948; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Tildelt Landsforeningen Dansk Arbej-de's initiativ diplom 1952.

Adresse: Sophiehøj pr. Rødby.

LUND-ANDERSEN Erik fh. dommer, R. DM.; f. 3/8 1868 på Mosegaard pr. Ho-vedgaard; søn af gårdejer A Rasmussen (død 1871) og hustru Anna f. Lund (død 1908); gift (12/11 1897) m. Christiane L-A., f. 23/7 1877 i Horsens, datter af købmand I B Eggertsen (død 1887) og hustru Henriette f. Bønnelyeke (død 1913).

Student (Horsens) 1886; cand. iur. 1892; byfogedfuldm. i Horsens 1892; fuldmægtig ved Nørvang-Tørrild herreder i Vejle 1896; borgmester og byfoged i Store Heddinge samt herredsfoged i Stevns og Fakse herreder 1914-19; dommer smstds 1919-38.

Formand i bestyrelsen for Storehedin-ge og Omegns Spare- og Laanekasse 1914-28; formand for overnævnet i huslejesager for Præstø amt 1918-22 og for den stående voldgiftsdomstol for Præstø amt i tvistigheder ang. handel med husdyr 1919-22. (Død 17. juni 1957).

LUND-ANDERSEN H E højesteretssagfører; søn af fh. dommer Erik Lund-Andersen (se denne); gift (6/9 1930) m. Gerda L-A., datter af tandlæge i Vordingborg Kristian Elmquist og hustru Ingeborg f. Balslev.

Student (Roskilde) 1918; cand. jur. 1924; dommerfuldm. i Vordingborg 1924-25; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1925-28; sagfører 1928; landsretssagf. 1929; højesteretssagf. 1943; offentlige og beneficerede sager 1949.

Adresse: Rømersg. 5. Kbhvn. K.

LUND-ANDERSEN Otto landsdommer, R.; f. 28/11 1902 i Vejle; søn af fh. dommer Erik Lund-Andersen (se denne); gift (10/7 1943) m. Gertrud Pauline L-A., f. 24/1 1916 i Charlottenlund, datter af fh. dommer A P Larsen (se denne) og hustru Ingrid Larsen (se denne).

Student (Roskilde) 1921; cand. jur. 1927; dommerfuldm. i Ringsted s. å., i Køge 1928; civildommerfuldm. i Roskilde 1939; kriminaldommer i Kbhvns amts søndre birk med Amager birk 1951; dommer i østre landsret fra 1955; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1935; kst. dommer i østre landsret 1945-46 og 1949-51; till. amanuensis hos biskoppen over Roskilde stift 1939-49.

Formand for naturfredningskomitéen for Køge og omegn 1934-40; kasserer for Roskilde stiftsfond 1945-51; medl. af finansministeriets udvalg til revision af stempel- og tinglysningsafgiftslove-ne 1952.

Adresse: Hammerensg. 1, Kbhvn. K.

LUND-ANDERSEN Svend dommer. R.; f. 8/11 1898 i Vejle; søn af fh. dommer Erik Lund-Andersen (se denne); gift (27/4 1936) m. Nina L-A., f. 26/10 1912 på Frdbg., datter af ingeniør Erik Høyrup og hustru Magna f. Krebs.

Student (Roskilde) 1916: cand. jur. 1922; dommerfuldm. i Kbhvns amts

søndre birk s. å.; fg. sekretær i justitsministeriet 1923, sekretær 1930, fuldmægtig 1933; till. fg. sekretær ved landsoverskatterådet 1922-26; sekretær ved retslægerådet 1930-35, ekspedi-tionssekr. smstds og leder af rådets kontor 1935-37; kst. politiadvokat i Kbhvn. 1934; kst. dommer i Kbhvns byret 1934-35 og 1936-37; udnævnt 1937; kst. dommer i østre landsret 1946; dommer i Kalundborg købstad, Ars-Skippinge herreder og samsø birk 1947.

Formand for voldgiftsretten for Holbæk amt vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomhed i lejet ejendom 1948-51, for naturfredningskomitéen for Kalundborg og omegn 1948, for landvæsenskom-missionen for Holbæk amtsrådskreds 1949 og for overvoldgiftsretten i tvistigheder ang. handel med husdyr i Holbæk amt 1951.

Har skrevet: Et Tillidsbrud (opført på Dagmarteatret 1926); Jura og Mennesker (1939); Vinterbadning som Sundhedsfaktor (1940); Fra en Dommers Arbejdsmark (1942); Retsproblemer efter 5. Maj (1945); Hvordan han valgte sin kone (opført på Amatørscenen, 1949); Dette var mit Ægteskab (skuespil, 1950); Lykkes minde (skuespil, 1956); artikler i dag- og fagblade.

Adresse: Kalundborg.

LUND CHRISTIANSEN Holger professor, organist, se Christiansen Holger Lund.

LUND JOHANSEN Oluf redaktør, R.; f. 25/12 1891 i Slagelse; søn af trikotagehandler J Chr. Johansen (død 1936) og hustru Inger Marie f. Andersen (død 1942); gift (16/12 1924) m. Maja L. J., f. 8/2 i Nykjøbing M., datter af ejendomshandler Fr. Lange Loldrup (død 1938) og hustru Else Marie f. Larsen.

Ansat i telegrafvæsenet 1909-11; i Store Nordiske Telegraf-Selskab i London 1911-12 og atter i telegrafvæsenet 1912-27; oprettede Kbhvns radiotele-grafskole 1915, dens forstander til 1926; redaktør af Radiolytteren fra starten i 1925 og af Populær Radio fra 1928.

Tog initiativet til oprettelsen af Dansk Radio-Hjælpefond 1929, medl. af bestyrelsen for samme.

Har udg.: Kortfattet Vejledning i Radiotelegrafi (1915); Lærebog i traad-Iøs Telegrafi (1918); Moderne Radiomodtagere (1920); Radio for Amatører (1923); Radio Aarbogen 1924-26; Radiofoniens Aarbog 1926 og 1928-31; Radiolytternes Lommebog 1928-32; Radio-haandbogen 1932; Radio Lomme-Bogen 1933; Lytter-Bogen 1942, 1943, 1945. 1946. 1947 og 1948; Radio-Diagram-Haandbogen 1944, 1946, 1947, 1948 og 1949; Verdens Radiohaandbogen for Lyttere (World Radio Handbook for Listeners), udkommer hvert år, 1. årgang 1946; How to listen to the world (1950); World Radio Valve Handbook (1951-55); Fjernsynet - Teori og Praksis (1952); World Radio Diagram Hand-bcok (1953-54).

Adresse: Lindorffs Allé 1, Hellerup. LUND-SO RENSEN Asger sognepræst. R.; f. 3/4 1897 i Kimballton, Iowa, USA; søn af sognepræst C C Sørensen (død 1934) og hustru Ingeborg f. Lund (død 1919); gift (27 7 1923) m. Gudrun L-S., f. 23/4 1899 i Sæby, datter af provst Peter Ilsøe (død 1917) og hustru Ingeborg f. Løwe.

Student (Roskiide) 1915; cand. theol. 1921; seminarielærer i Vordingborg 1921-27; sognepræst i Kastrup ved Vordingborg 1924-27; ved Grundtvigskirken i Kbhvn. 1927-40 og ved Frederikskirken fra 1940.

Medl. af komitéen til opførelse af Grundtvigskirken fra 1927; formand for Det grundtvigske Præstekonvent i Kbhvn. 1930-34; medl. af bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies asylskole fra 1941 og for foreningen Nordens Kbhvns afd. 1945-55; medl. af Metropolitanskolens forældrenævn 1947-56 og af bestyrelsen for de selvejende institutioner Vordingborg seminarium og Blaagaard seminarium; folketingskandidat i Odsherredkredsen 1947; censor i religion ved lærereks. fra 1934.

Adresse: Bispebjerg Parkallé 7,

Kbhvn. NV.

LUNDAHL LARSEN Knud amtsforvalter, R.DM.; f. 24/12 1897 i Kbhvn.; søn af prokurist Martin Larsen (død 1948) og hustru Marie f. Christophersen (død 1936); gift (26/9 1947) m. Ellen L. L., f. 13/9 1913 i Klampenborg, datter af amtsforvalter Johannes Juul (død 1947, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Sigrid f. Nielsen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1915; cand. jur. 1921; sekretær i finansministeriet 1922, fuldmægtig 1932, ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1938; amtsforvalter for Frederiksborg amtstuedistrikt 1955; landsretssagf. (bestall. depon.) 1927; sekretær i overinspektionen for børneforsorgen 1930-36.

Medl. af kommissionen til revision af skibsregistreringslovgivningen af 1952 og af kommissionen vedr. landbrugets kreditforhold af 1953; har været formand for eller medl. af forsk, ministerielle udvalg; medl. af repræsentantskabet for Hillerød-Frederiksværk-Hundestedbanen fra 1955.

Adresse: Hillerød.

LUNDBERG Knud journalist, cand. med.; f. 14/5 1920 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør Hjalmar Lundberg og hustru Anna f. Andersson.

Student (Østre borgerdydskole) 1938; stud. mag. 1938-40, eks. i gymnastik som bifag; med. eks. 1948; studerer psykologi fra 1952; journalist fra 1943, medarbejder ved Social-Demokraten fra 1953.

Medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse (Socialdemokratiet) 1954.

Har skrevet: Fodbold (1944); Spis, drik og vær slank (s. m. Edward Clausen, 1949); Idræt paa godt og ondt (1950); fodbolderindringerne Mens Legen er god (1953); Fremtidsromanen Det olympiske håb (1955) m. m.

Adresse: Frdbg. Allé 94, Kbhvn. V.

LUNDBYE Ove kontorchef, cand. polit., R.; f. 20/4 1891 i Kbhvn.; søn af ingeniør Anders Lundbye (død 1933) og hustru Oline f. Wittus (død 1923); gift (1/4 1924) m. Lisbeth L., f. 3/6 1899 i Kbhvn., datter af tandlæge Georg Matthiesen (død 1942) og hustru Astrid f. Mathiesen (død 1945).

Student (Østre borgerdydskole) 1909; cand. polit. 1916; assistent i finansministeriet s. å.; sekretær i brændselsolienævnet 1917; assistent i centralar-bejdsanvisningskontoret 1919; sekretær i arbejdsanvisningsdirektoratet (fra 1922 arbejdsdirektoratet) s. å.; fuldmægtig i invalideforsikringsretten 1927, kontorchef smstds 1934, i arbejdsdirektoratet fra 1951.

Har skrevet: artikler om kulturelle og sociale spørgsmål i dagblade og tidsskrifter.

Adresse: Maglemosev. 52, Charlottenlund.

LUNDBÆK Knud professor, overlæge, dr. med.; f. 26/12 1912 i Nykøbing F.; søn af grosserer Axel Hansen og hustru Freja f. Lundbæk (død 1945); gift (20/1 1937) m. Dorrit L., f. 14/4 1917. datter af grosserer Ivan Bjerredahl og hustru Marion f. Leeworthy Eames.

Student (Nykøbing) 1930; med. eks. 1938; dr. med. 1943; specialistanerk. i intern medicin 1948; studierejser til USA (1946), Schweiz (1949), Frankrig (1951), England (1953); vidensk. assistent og kandidat ved forsk, hospitals-afd. i Kbhvn. 1938-46; Research Fellow ved Yale University 1946-47; reservelæge ved Århus kommunehospitals med. afd. 1948-53; undervisningsassist., senere lektor, i intern medicin ved Århus universitet 1948-53; overlæge ved Århus kommunehospitals med. afd. M og professor i intern medicin ved Århus universitet 1953.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Selskab for intern Medicin fra 1956 og af Landsforeningen for Sukkersyges lægeråd fra 1956.

Har skrevet: Undersøgelser over Insulinets Virkning (disputats, 1943); Long-term Diabetes (1953); samt kortere kliniske og fysiologiske afhandlinger i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Åboulevarden 100, Århus.

LUNDEN Jens Christian forstander, R.; f. 9/11 1890 i Klæstrup ved Brønderslev; søn af gårdejer Anders Chr. Christensen Lunden (død 1942) og hustru Ane Marie f. Pedersen (død 1941); gift (5/7 1919) m. Hildegard Eleonora L., f. 5/7 1896 i Valby, datter af garver Johan Edvard Andersson (død 1944) og hustru Eleonora Johanne Marie f. Hallberg.

Uddannet ved landbruget; ophold på Ry og Askov højskoler samt på Korinth landbrugsskole; landbrugskand. 1918; assistent ved Askov forsøgsstation 1913 -16; vidensk. assistent ved statens rodfrugtforsøg 1918-28, forsøgsleder sm-stds 1928-32; forstander ved statens forsøgsstation i plantekultur ved Lyngby fra 1932.

Medl. af frøkontrolkommissionen fra 1928, næstformand fra 1949; næstformand i landbrugsministeriets udvalg vedr. ind- og udførsel af frø fra 1933; medl. af administrationen for landboskolen ved Lyngby 1935-56. formand for repræsentantskabet 1936-56; censor i landbrugets plantekultur ved landbohøjskolen fra 1937; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945.

Har skrevet tidsskriftartikler om rodfrugtdyrkning, frøavl, hørdyrkning m.v.; medarbejder ved Landbrugets Ordbog og Den nye Landmandsbog.

Adresse: Statens forsøgsstation,

Virumgaard, Kgs. Lyngby.

LUNDGAARD Ivar eksportør, R.; f. 19/8 1884 i Lundgaard ved Hjerm; søn af bankdirektør P Lundgaard. Holstebro (død 1938) og hustru Maren f. Jensen (død 1934); gift (7/8 1915) m. Magda L., f. 12/7 1886 i Dølby, datter af proprietær Andreas Knudsen (død 1929) og hustru Hanne f. Ladefoged (død 1943).

Kommissionsforretning i Hamborg 1913; medindehaver af Holstebro Eksportmarked 1913-25; medindehaver af firmaet Lundgaard, Knudsen & Weber, Hamborg 1925; salgsrepræsentation for De samvirkende danske Andels Kreatureksportforeninger fra 1921.

Formand for Holstebro Svineslagteri; medl. af forretningsudvalget for Holstebro Landmandsbank og for Landbrugets Kvæg- og Kødsalg, Oxexport, Kbhvn.

Adresse: Gimsinghoved pr. Struer.

LUNDGREN Helge professor, dr. techn.: f. 1/9 1914 i Kbhvn.; søn af Emil Lundgren (død 1949) og hustru Laura f. Nielsen.

Student (statens kursus) 1932; cand. polyt. 1937; mag. scient. (matematik) 1937; ansat hos professor Anker Engelund, Kbhvn. 1937-39 og hos firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1940-47; studierejse i USA 1947-48; Master of Science (Harvard University) 1948; dr. techn. (Kbhvn.) 1949; professor i havnebygning og fundering ved Danmarks tekniske højskole 1950-55, i havnebygning og kystteknik fra 1955.

Leder af Geoteknisk institut 1950-55; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1954.

Har skrevet: Cylindrical Shells (disputats, 1949) og en række mindre afhandlinger.

Modtaget Esso-prisen 1951.

Adresse: Harsdorffsv. 8, Kbhvn. V.

LUNDING Elias direktør, R'.p.p.; f. 2/10 1878 på Frdbg.; søn af cand. jur., sekretær Valentin Lunding (død 1916) og hustru Mina f. Wright (død 1916); gift (11/5 1909) m. Astrid L., f. 19/11 1881, død 1935, datter af direktør, konsul Carl Lund (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Hulda f. Lassen (død 1933).

Lært praktisk landbrug; landbrugskand. 1903; udvidet eks. i planteavl 1905; løjtn. i fodfolket 1902; forvalter 1903-07; forpagter af Grubberholm 1910 -26; landbrugskyndig rådgiver for Moritz Fraenckel & Co. i Goteborg 1907-28; direktør for A/S Kali-Importen 1928 -39, eget firma fra 1939; direktør for A/B Kali-Import, Gøteborg 1933-39, for A/B Kaliforsaljningen 1939-46 og for A/B Kalisalter fra 1946.

Generalsekr. i Foreningen af nordiske Jordbrugsforskere og redaktør af tidsskriftet Nordisk Jordbrugsforskning 1918-49, æresmedlem af foreningen 1949; medl. af Kungl. svenska Lant-bruks-Akademien 1934; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Land-brugsblade og for A/B Kalisalter Stockholm; censor-suppleant ved landbohøjskolen i landbrugets jorddyrkning; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1945; æresmedlem af Finska Hus-hållningssallskapet.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.M.A.2.; N.St.0.3'.; S.V.31.

Adresse: Vodroffsv. 10, Kbhvn. V.

LUNDING Erik professor, dr. phil.; f. 23/4 1910 i Rungsted; søn af tømrermester Hans Lunding (død 1941) og hustru Bertha f. Andersen; gift (2/3 1944) m. Marie Octavia Ruge, f. 26/5 i Sorø, datter af herredsfuldmægtig, bankdirektør Alfred Jensen (død 1911) og hustru Astrid f. Fiedler (død 1941).

Student (Rungsted) 1929; mag. art. (tysk) 1937; undervisningsassist. ved Kbhvns universitet 1937-41; dr. phil. 1940; privatdocent ved Kbhvns universitet 1940-41 og ved Århus universitet 1942-43; lektor i tysk litteratur ved Århus universitet 1943-49 (fraværende 1944-45). docent 1950, professor 1955.

Litterære arbejder: Tysk Barok og Barokforskning (1938); Das schlesische Kunstdrama (disputats, 1940); Adalbert Stifter (1946); Stromungen und Stre-bungen der modemen Literaturwissen-schaft (1952): Wege zur Kunstinterpretation (1953); afhandlinger i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Jordbrov. 5, Århus.

LUNDING H M oberst. R.DM., HTH.p.p.; f. 25'2 1899 i Steppinge; søn af Laurids Andersen Lunding (død 1942) og hustru Gunder Marie f. Busk (død 1946); gift (16/12 1927) m. Caja L., f. 16/3 1904 i Odder, datter af sognepræst JBG Thygesen (død 1908) og hustru Augusta f. Hansen (død 1953).

Deltaget i verdenskrigen 1916-18; indtrådt i den danske hær 1922; premier-løjtn. 1927 ved 3. dragonregiment; ved rideskolen 1928-29; ved 5. dragonregiment 1929; kaptajnløjtn. 1933; officersskolens generalstabsklasse 1933-35; ad-jutant hos generalinspektøren for rytteriet 1935; ved generalstaben 1936-43; ritmester 1937; arresteret af tyskerne 1943-45; oberstløjtn. 1945; forbindelsesofficer i Sydslesvig 1946, tjenstg. u. udenrigsministeriet; afdelingschef i forsvarsstaben fra 1950; oberst af pansertropperne 1952.

Chef for Kbhvns Amts Skyttekorps 1936-37; præsident for De danske Brevdueforeninger fra 1950; medl. af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. fra 1953; medarbejder ved For-svarsbogen 1942; 3. præmie i ridning ved olympiaden i Berlin 1936.

Udenl. ordener: A.M.F.3.; Fi.L.2:.; S. Sv.2!.; Stb.M.C.F.

Adresse: Generalstok 2, Kastellet,

Kbhvn. Ø.

LUNDING Ib arkitekt; f. 22/12 1895 på Frdbg.; søn af lektor N Chr. Lunding og hustru Lili f. Hansen (død 1946); gift (23/8 1921) m. Ellen L., f. 8/12 1893, datter af cigar- & vinhandler Olaf Lassen (død 1906) og hustru Ludovica f. Lindquist (død 1946).

Student 1914; cand. phil.; afgang fra kunstakademiet 1925; ansat u. stadsarkitekten i Kbhvn. 1925.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1932-36 samt af forsk, af foreningens udvalg; medl. af Kunstnersamfundet fra 1922.

Opført kvarteret Tranevænget i Hellerup 1928-33 (præmieret af Gentofte kommune 1930); ombygget og opført udvidelsen til H P Lorentzens stiftelse 1929-33 (præmieret af Kbhvns kommune 1933); endv. opført boligkompleks i Rønne for Det Forenede Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia 1934-37; rækkehuse ved Vingaards Allé for A/S Do-minia 1936; ejendommen hj. af Grønningen og Hammerensgade 1936; ejendommen hj. af Østerbrogade og Sorte-damsdosseringen 1937; ejendommen Sortedamsdosseringen 101, 1938; Assurandørernes Gaard, Bag Søndermarken 1939-40; udarbejdet bebyggelsesplan og bebyggelse for grundene nord for Frihedsstøtten (s. m. fabrikant Allan Christensen. 1946-51) og opført overbygning over Vestre Farimagsgade og Glashuset (s. m. Thorvald Dreyer); moderniseret og restaureret Stengade 79, Helsingør

m. fl. ejendomme; opført private villaer og sommerhuse; har siden 1925 tegnet en del arbejder i sølv og guld for kgl. hof- og ordensjuvelér A Michelsen; stadsarkitektens medarbejder ved vandtårn i Brønshøj og beholderanlæg ved Tinghøj; ny omnibustype 1929, ny sporvognstype 1930, ombygning af den tidl. kgl. skydebanebygning til Kbhvns bymuseum samt byplanarbejder m. m.

Kunstakademiets guldmed. for et forslag til universitetet i Århus; præmier i en del arkitektkonkurrencer tildels for arbejder udført i samarbejde med afd. arkitekt Tage Matthiessen.

Adresse: Edisonsv. 5, Kbhvn. V.

LUNDQVIST Martellius kapelmester; f. 21/5 1904 på Frdbg.; søn af luthsanger Hermann Lundqvist og hustru Marie f. Sørensen (død 1955); gift 1. gang (15/5 1934, ægteskabet opløst 1954) m. Inger L., f. 25/11 på Frdbg., datter af hovedkasserer Arnold Haxthausen (død 1922) og hustru Sigrid f. Christiansen (død 1947); 2. gang (18/12 1954) m. Lise L., f. 2/11 1927 i Kbhvn., datter af restauratør Oswald Panduro og hustru Gudrun f. Kongsbach.

Uddannet på det kgl. danske musikkonservatorium 1920-24; pianist og re-petitør ved Det ny Teater 1922-26, ved Scala Teatret 1926-27 og ved Nørrebros Teater 1927-28; operarepetitør ved Det kgl. Teater 1929-37; vicedirigent i Studentersangforeningen 1933-34; debut som kapelmester på Det kgl. Teater 18. maj 1930 (Flagermusen); korleder og kapelmester ved statsradiofonien 1937-47; instruktør og kapelmester for Kbhvns Koncertforenings orkester 1941-43: overdirigent for Øerne i Dansk Kor-forening 1943-46; kunstnerisk leder og 1. kapelmester for Odense byorkester fra 1949; kunstnerisk leder og kapelmester for Den fynske Opera fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Det fynske Musikkonservatorium fra 1955.

Adresse: Slotsg. 26 B, Odense.

LUNDQVIST ANDERSEN Axel direktør, R.p.p.; f. 2/11 1902 i Lundbæk ved Mørke; søn af murermester Søren Qvist Andersen (død 1952) og hustru Else Marie f. Rasmussen; gift (25/2 1928) m. Helene L.A., f. 13/9 på Frdbg., datter af grosserer Christen Christensen (død 1919) og hustru Amalie f. Hansen (død 1940).

Student (privat dimit.) 1921; cand. jur. 1928; fg. sekretær i finansministeriets hovedrevisorater s. å.; sekretær 1929; fuldmægtig 1937; ekspeditions-sekr. 1939; kontorchef 1940-48; beskikket som leder af sekretariatet for auditørerne ved den ekstraordinære tjene-stemandsdomstol og den særlige undersøgelseskommission 1945-47; sagfører-fuldm. 1928-32; direktør i Dansk Idræts-Forbund fra 1947.

Næstformand for Dansk Forening for Rosport 1930-32 og 1934-47; medl. af Danmarks Olympiske Komité fra 1937 samt af komitéens bestyrelse 1946-52 og fra 1957 (non. sekretær); medl. af bestyrelsen for Ministerialforeningen 1938-40; formand for Dansk Ski- og Orienteringsforbund 1944-47; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund 1944-47 og af forbundets forretningsudvalg 1946-47; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Idrætspark 1946-47, af Kbhvns Idrætsparks forretningsudvalg fra 1947; formand for Nordisk Orienteringsråd (NORD) 1948-49; medl. af bestyrelsen for Friluftsrådet fra 1953 og for Idrætshøjskolen i Sønderborg fra 1955.

Redaktør af tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen fra 1939; medredaktør af Dansk Sportsleksikon 1942 og af Sportshaandbogen 1951; medarbejder ved Idrætsbladet 1925-46.

Udenl. ordener: Fi.I.F.K.2.; Fi.O.F.K.2;. S.N.3.

Adresse: C N Petersens V. 49,

Kbhvn. F.

LUNDSGAARD Einar professor, dr. med. & scient., R.DM.p.p.; f. 12/2 1899 på Frdbg.; søn af dr. med. Einar Lundsgaard (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1928); gift (25,8 1926) m. Helle L., f. 29/6' 1904 i Århus, datter af grosserer Edv. Nielsen og hustru f. Brincker.

Student (Schneekloths skole) 1917; med. eks. 1923; univ. guldmed. 1929; dr. med. 1929; studierejse til Heidelberg 1930, London 1931, Cambridge 1933; hospitalstjeneste 1924-25; assistent ved universitetets fysiologiske laboratorium 1925-28; fast vidensk. assistent ved medicinsk-fysiologisk institut 1928; amanuensis ved universitetet 1931; professor i fysiologi ved Kbhvns universitet 1934; prorektor 1948-49; medl. af konsistorium 1940 og af stipendieudvalget 1943, formand 1956.

Medl. af Kungl. Fysiografiska Sall-skapet i Lund 1937, af Videnskabernes Selskab 1938, af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1948, af Vetenskaps Societeten i Uppsala og af Glasgow University Medico-Chirurgical Society 1949; æresdoktor ved McGill University, Montreal samt ved Paris' universitet 1953; Dohme lectures 1937; Harvey lec-ture 1937; Jacobæus-forelæsning 1949; medl. af WHO/USC Team of visiting Scientists to India 1953, af Council of IUPS og Executive Committee of CIOMS 1953.

Medl. af sundhedsstyrelsens ernæ-ringsudvalg 1938; sagkyndig ved retslægerådet 1939; medl. af bestyrelsen for A/S Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni 1941; ledende senior i Studenterforeningen 1942-43; vicepræsident i Det medicinske Selskab i Kbhvn. 1944, præsident 1945-46; vice-

præsident i Danmarks naturvidenskabelige Samfund 1945; medl. af bestyrelsen for Det danske Pasteur-Selskab fra 1950.

Har skrevet: Om Aarsagen til Næringsstoffernes specifik-dynamiske Virkning (disputats, 1929); Lærebog i Fysiologi, for medicinske Studerende (1928, 6. udg. 1953) samt en række vidensk. artikler spec. indenfor stofskifte- og muskelfysiologien.

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Juliane Maries V. 26.

Kbhvn. Ø.

LUNDSGAARD Erik civilingeniør, mag. art.; f. 2/4 1896 på Frdbg.; søn af dr. med. Einar Lundsgaard (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1928); gift 1. gang m. Else L., f. Engelsen (ægteskabet opløst); 2. gang m. Grethe L., f. Moltved, f. 23/6 1915.

Student (Schneekloths skole) 1914; cand. polyt. (bygningsing.) 1920; mag. art. (ægyptologi) 1943; ansat i firmaet F L Smidth & Co. 1920-24, ved statsbanerne 1924-27 og i A/S General Motors International (1927-32; driftsleder ved Egmont H Petersens kgl. Hofbogtrykkeri 1932-39; direktør for J H Schultz A/S 1939-46; knyttet til H Ha-gerups Forlag 1946-53; egen forlagsvirksomhed fra 1954.

Har skrevet: Regnestokken (1919, 6. udg. 1947); Safety first (1925); Ægyn-tian Calendar for the years B. C. 3000-200 (1942); Ægyptisk Matematik (1945): Instalment Selling - an Analysis (1948): Farao's Lov og Ret (1952) samt talrige tidsskriftartikler; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon, ved Salmon-sens Leksikon og ved Hagerups Leksikon; redaktør af og medarbejder ved »Ægypten gennem tre Aartusinder« (1948); har holdt radioforedrag fra 1948.

Pris i Nya Dagligt Allehanda's Nordi-ska Forfattartavling 1937.

Adresse: Vallerød Banev. 36,

Rungsted Kyst.

LUNDSTEEN Aage dommer, R1.; f. 19/5 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer Axel Lundsteen (død 1934) og hustru f. Oel-tien (død 1951): gift 1. gang (15/4 1919) m. Karen Marie Dorthea L., f. 25;9 1890, død 1953, datter af kontorbestyrer Chr. Jakobsen (død 1922) og hustru f. Poulsen (død 1930); 2. gang (12/8 1954) m. overassistent Agnes L., f. Jensen, f. 13/9 1904.

Student (Vestre borgerdydskole) 1908; cand. jur. 1914; fuldmægtig ved Odense herred 1914-15, ved Kronborg vestre birk 1915-18, ved Kbhvns amts søndre birk 1918-19; ekspeditionssekr. u. Gentofte kommunes juridisk-økonomiske forvaltning 1919-20; politiassessor (politiadvokat) 1920; kriminaldommer i Aalborg købstad med Aalborg birk og Fieskum herred 1930; dommer i Fredericia købstad med Elbo, Brusk og Holmans herreder 1936; formand for Fredericia juridiske Forening 1937: medl. af tilsynsrådet for Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laanekasse 1941; formand for erhvervslejevoldgiftsretten for Vejle amt 1943 og for repræsentantskabet for større jydske sparekassers byggesamvirke 1946.

Adresse: Fredericia.

LUNDSTEEN Erling overlæge, dr. med., mag. scient.; f. 3/6 1906 på Frdbg.; søn af kreditforeningsdirektør Hugo Lundsteen (død 1948. se Kraks Blå Bog 1948) og hustru malerinden Lilli L., f. Ramsing (død 1949); gift (16/2 1937) m. Gudrun L., f. 4/1 1906 i Skælskør, datter af læge Arvid Claesson (død 1928) og hustru Elise f. Jensen (død 1955).

Student (Metropolitanskolen) 1924; med. eks. 1931; dr. med. 1936; mag. scient. (biokemi) 1945; efter kandidattjeneste på forsk, hospitaler reservelæge ved Bispebjerg hospital, Århus kommunehospital og Blegdamshospita-let; overlæge ved Maribo sygehus, med. afd. 1945, ved centralsygehuset i Nykøbing F. fra 1957; speciallæge i intern medicin 1940, i klinisk kemi og laboratorieteknik 1948.

Medl. af hovedbestyrelsen for Rigs-foreningen til Gigtens Bekæmpelse 1953 og for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1957.

Har skrevet: Undersøgelser over Mælkens Koagulation (disputats, 1936); vi-densk. artikler i medicinske og biokemiske tidsskrifter.

Adresse: Nykøbing Fl.

LUNDSTEEN Kaj kontreadmiral, K'.DM., HTS.p.p.; f. 16/3 1898 i Kongens Lyngby; søn af grosserer Axel Lundsteen (død 1934) og hustru Clara f. Oeltien (død 1951); gift m. Astrid L„ f. 6/11 1899 i Gern, datter af sognepræst Chr. Madsen (død 1932) og hustru Kirstine f. Hoffmann Jensen (død 1940).

Sekondløjtn. 1918; premierløjtn. 1919; kaptajnløjtn. 1926; orlogskapt. 1937; kommandørkapt. 1940; souschef ved marinestaben 1941; kommandør 1945; kontreadmiral og chef for marinestaben s. å.; chef for kystflåden 1952; tilforordnet som repræsentant for søværnet i forsvarskommissionen af 1946; formand for den danske delegation i Den nordeuropæiske Planlægningsgruppe i London 1949-50.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.St.O.l.; S.Sv.21.

Adresse: Overg. o. V. 60B, Kbhvn. K.

LUNDSTEEN Poul Hugo landshøvding. R1.,M.T.Kha.p.p.; f. 18/7 1910 på Frdbg.; søn af kreditforeningsdirektør Hugo Lundsteen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru malerinden Lilli L. f. Ramsing (død 1949); gift 1. gang (25/6

1935) m. læge Agnete L., f. 3/7 1911 på Frdbg., død 1951, datter af højesteretssagfører Hans Henrik Bruun (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Elisabeth f. Poulsen; 2, gang (22/3 1952) m. Aase L., f. 3/3 1931 i Hou, datter af bagermester Brynildsen og hustru Margrethe f. Mikkelsen.

Student (Metropolitanskolen) 1928: cand. jur. 1934; dommerfuldm. i Aalborg s. å.; fg. sekretær i indenrigsministeriet s. å., udnævnt 1937, udenfor w. 1937-39, fuldmægtig 1943, eks-peditionssekr. 1946, kontorchef 1949; administrationschef i civilforsvarsstyrelsen 1950; landshøvding over Grønland s. å.; till. sagførerfuldm. 1935-39, Iandsretssagf. 1940 (beskikk. depon.); sekretær i boligtilsynsrådet 1939-43; tilforordnet stiftamtmand P Herschend, Silkeborg 1943-45; lærer i medicinalret og medicinaladministration for embedslægestuderende 1942-50; sekretær i sygehusforeningen i Danmark 1946-50.

Medl. af embedslægeeksamenskom-missionen 1942-50, af udvalget for ind-kvarteringserstatning 1945-50, af Repræsentantskabet for statens byggeforskningsinstitut 1947-50, af indenrigsministeriets ernæringsudvalg 1948-50 og af Nordisk Metodikkomité for Levnedsmidler 1948-50, af bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Tipstjeneste, A/S 1948-50; tilforordnet kommissionen vedr. apotekvæsenet 1948, næstformand 1949-50; sekretær og kasserer for afviklingskassen for salgbare apoteks-privilegier og kasserer for apotekerfonden 1949-50; næstformand for civilforsvarsrådet 1950; medl. af Arktisk instituts råd 1955.

Udenl. orden: F.M.Ma.3.

Adresse: Godthaab, Grønland.

LUNN Børge underdirektør, civilingeniør, dr. techn.; f. 14/9 1912 i Kbhvn.; søn af civilingeniør Gustav Lunn (død 1949) og hustru Ellen f. Kriiger (død 1956): gift (1/5 1943) m. Nina L., f. 7/3 1921 i Kbhvn., datter af planteskoleejer Svend Poulsen (se denne).

Alm. forberedelseseks. 1927; student (Ordrup gymn.) 1930; cand. polyt. 1935: dr. techn. 1952; metallurg og støberi-ing. hos A/S Frichs, Århus 1935; drifts-ing. og chefmetallurg hos Paul Bergsøe & Søn 1937-53; leder af Danmarks tekniske højskoles laboratorium for metallære 1950-52; forretningsfører for ingeniørfirmaet Gustav Lunn 1949-53; tekn. underdir. for Nordiske Kabel- og Traad-fabrikers valseværk og trådværk fra 1953; censor i metallære ved Danmarks tekniske højskole fra 1955.

Vicepræsident i Selskabet for Metalforskning 1947-50 og fra 1953 (præsident 1950-53); medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe fra 1952, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1953 og af bestyrelsen for Rotaryklubben, Glostrup fra 1954; korresp. medl. af The Couneil of The Institute of Metals, London fra 1955; fellow of The Institution of Metallurgists (England) fra 1953; medl. af Bearing & Bearing Lubrication Committee u. American Soeiety of Lubrication Engineers, Chicago fra 1955.

Har skrevet; Bogen om Hvidtmetal (1951); Some experiments with sleeve bearing metals (disputats 1952); artikler i tekniske tidsskrifter.

Opfindelse: udviklet speciel umagnetisk bronze til Gaiathea Ekspeditionen 1950.

Tildelt Alfred E Hunt Memorial Medal af American Soeiety of Lubrication Engineers 1956.

Adresse: Aurorav. 21, Kbhvn. Vanløse.

LUNN Christian D O oberst, K.DM., HTH., MfDR.,M.T.Kfh.p.p.; f. 15/1 1880 på Knabstrup; søn af godsejer Sigismund Lunn (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Mariane f. Nielsen (død 1926); gift (3/8 1909) m. Ally Ellen L., f. 21/8 1885 i Odense, datter af vinhandler N C Rasmussen (død 1922) og hustru Antoinette f. Waltersdorff (død 1888).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1898; sekondløjtn. 1901; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1917; udsendt til Tyskland for at overvåge forplejning og hjemsendelse af allierede krigsfanger 1918-19; tjenstg. i den internationale kommission til afmærkning af den dansk-tyske grænse 1920; tjenesterejse til Frankrig 1925; adjutant hos generalinspektøren for artilleriet 1923-26; sekretær hos præsidenten for den tyr-kiske-syriske grænsekommission 1926-30; oberstløjtn. 1930; chef for 6. artil-leriafd. 1930-33 og for artilleriets befalingsmandsskoler 1933-35; oberst 1935; chef for 1. feltartilleriregiment 1935-36 og for 2. feltartilleriregiment 1936; afsked 1942.

Chef for den internationale kontrol ved den fransk-spanske grænse u. borgerkrigen i Spanien 1937-39; leder af dansk-engelsk rekrutteringskontor 1945-46.

Udenl. ordener: B.K.5.; F.Æ.L.3.; S.Sv.22.

Adresse: Knabstrup.

LUNN Knud overlæge, R., D.r.K.M.; f. 24/3 1884 på Knabstrup; søn af godsejer Sigismund Lunn (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Mariane f. Nielsen (død 1926); gift 1. gang (5/9 1910) m. Zuzu Julia da Costa Gad, f. 11/3 1887 i Sao Paolo. Brasilien, død 1943, datter af dr. med. Adolf Gad og hustru f. da Costa; 2. gang (5/9 1950) m. Bodil L., f. 20/4 1909 i Taulov, datter af gårdejer Lorentz Holt og hustru f. Jensen.

Student 1902; med. eks. 1909; kandidat ved forsk, hospitaler 1910-13;

reservelæge ved Garnisons sygehus 1913, ved rigshospitalets fødeafd. B 1915; reservekirurg ved Skt. Josephs hospital 1916-20; overlæge ved Haderslev amtssygehus 1921-49.

Medl. af bestyrelsen for Christina Fredericia Stiftelse 1921-49; formand for bestyrelsen og adm. direktør for A/S Knabstrup Gods.

Adresse: Knabstrup.

LUNN Sven bibliotekar, R.; f. 10'6 1903 i Kbhvn.; søn af kaptajn, cand. polyt. Viggo Lunn (død 1930) og hustru Bodil f. Malling; gift (27/5 1937) m. Elisabeth L., f. 11/7 1912 i Kbhvn., datter af departementschef og statsrådssekretær Andreas Møller (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Agnete Elisabeth f. Dreyer (død 1916).

Student (Østersøgades gymn.) 1921; mag. art. (musikvidenskab) 1931; musikanmelder ved Ekstrabladet 1931-33; senere ved Radiolytteren; vikar ved det kgl. bibliotek 1935, kst. bibliotekar II 1938, bibliotekar II 1939, leder af bibliotekets musikafd., bibliotekar I 1947.

Kasserer i Studentermusikforeningen 1937, formand 1939-47; medl. af repræsentantskabet for Organisationen af fagligt uddannede Tjenestemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer 1947, formand 1950-54.

Har skrevet aktuelle og historiske artikler vedr. musik i faglige tidsskrifter og i dagspressen; medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon, Den lille Salmonsen, Hagerups Leksikon, Nordisk Konversationsleksikon m. fl.

Adresse: Olesv. 4, Virum.

LUNN Villars professor, overlæge, dr. med.; f. 4/6 1911 i Kbhvn.; søn af direktør Aage Lunn (død 1953) og hustru Anna Mathea f. Hammerich; gift (17/10 1942) m. Grethe L., f. 1/1 1918 i Kbhvn., datter af direktør Leon Levin og hustru Dagmar f. Jensen.

Student (Set. Jørgens gymn.) 1929; med. eks. 1937; hospitalsuddannelse ved forsk, kbhvnske hospitaler; 2. reservelæge ved rigshospitalets neurologiske afd. 1942-44, ved psykiatrisk afd. smstds 1944-46; 1. reservelæge ved Kbhvns kommunehospitals neurologiske afd. 1946-47; afdelingslæge ved sindssygehospitalet i Risskov 1947; dr. med. 1948: specialistanerk. i neurologi og psykiatri s. å.; professor i psykiatri ved Kbhvns universitet og overlæge ved rigshospitalets psykiatriske afd. 1952; tilforordnet sagkyndig i psykiatri ved retslægerådet 1954; medl. af Pædagogisk instituts faglige råd 1955.

Har skrevet: Om Legemsbevidstheden, belyst ved nogle Forstyrrelser af den normale Oplevelsesmaade (disputats, 1948); afhandlinger om neurologiske og psykiatriske emner.

Adresse: Solbakkev. 61, Gentofte

LUNNING Just direktør; f. 14/5 i Odense; søn af direktør Frederik Lunning (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Hedevig f. Just (død 1929); gift (20/9 1941) m. Winifred L., f. 29/8 1913 i Kansas City, Missouri, datter af direktør Otto Wittmann (død 1951) og hustru Beatrice f. Knox Billingsly (død 1917).

Student (Herlufsholm) 1929; Bachelor of Arts, Harvard College 1932; Bachelor of Laws, Harvard Law School 1937; ansat i New York State Labor Dept. 1937; i Georg Jensen Inc. 1939; i Foreign Economic Administration, Washington 1942; løjtnant i den amerikanske flåde 1944; i State Dept., Washington 1946; i Georg Jensen Inc. 1947, adm. direktør fra 1951.

Adresse: 24 Gramercy Park, New York

City, USA.

Sommerbolig: Bullet Hole Road,

Mahopac, New York, USA.

 LUNØE Christian F civilingeniør, R1., Chr.XFr.M.; f. 16/10 1891; søn af amtsvejinspektør H Lunøe (død 1933) og hustru Alberta f. Carøe (død 1944); gift 1. gang (14/11 1918) m. Mathilde L., f. i Kbhvn.. død 1937. datter af J H B Madsen (død 1903) og hustru f. Ebbesen (død 1928); 2. gang (1/9 1945) m. Ellen L., f. 27/5 1918 i Stege, datter af vicekonsul Chr. F Carøe (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Inger f. Rosengaard (død 1950).

Student (Aalborg) 1909; cand. phil. 1910; cand. polyt. 1914; ingeniør i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. og London 1914-18; bosat i London fra 1914; ingeniør i firmaet K Holst & Co., London 1918, medindehaver af dette firma 1921; direktør i A/S Holst & Co., Ltd., London, 1934.

Formand for kirkerådet for den danske kirke i London.

Adresse: Westmeon, Langley Hill,

King's Langley Herts., England.

LUNØE Erik dommer, R.; f. 17/10 1895 i Hjørring; søn af amtsvejinspektør H Lunøe (død 1933) og hustru Alberta f. Carøe (død 1944); gift (23/8 1922) m. Paula Kristiane L., f. 16/9 1893 i Odder, datter af proprietær Henrik Ovesen (død 1923) og hustru Emma Elfrida f. Gall (død 1956).

Student (Hjørring) 1912; cand. jur. 1919; dommerfuldm. i Aalborg s. å.; i Nørresundby 1935; kriminaldommer i Odense købstad 1940; dommer i Odense herred m.v. 1951.

Medl. af Aalborg amtsråd 1935-40; formand for det konservative amtsud-valg for Aalborg amt 1931-37; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1936-40; formand for Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark 1939-40 og for Juridisk Forening, Odense 1941-47; medl. af bestyrelsen for Den danske Dommerforening 1945-53; formand for Sønderjydsk Forening,

Odense fra 1943; medl. af Grænseforeningens hovedstyrelse fra 1944; formand for de sønderjydske foreninger i Odense amt fra 1944.

Adresse: Læssøeg. 97, Odense.

LUNØE ib byretsdommer, R.; f. 14/6 1913 i Århus; søn af direktør Otto Lunøe (død 1948) og hustru Rigmor f. Nagel (død 1944); gift (31/10 1940) m. Gerda L., f. 14/11 1916 i Skern, datter af bankbestyrer P Ingolf Christensen og hustru Anna f. Andersen.

Student (Vejle) 1931; cand. jur. 1937; ansat i justitsministeriet 1938-48; kst. byretsdommer 1948, udnævnt 1951.

Næstformand i boligretten for Kbhvn. 1954, formand fra 1955.

Har udg.: Dansk Personnavneret (1944); Lejeloven (1955).

Adresse: Kristian Zahrtmanns PL 83,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Hagelundsvej, Liseleje.

LUNØE Jergen direktør; f. 8/9 1889 i Hjørring; søn af amtsvejinspektør Henrik Lunøe (død 1933) og hustru Alberta f. Carøe (død 1944); gift (17/5 1923) m. Harrijet L., f. 6/11 1898 i Holland, datter af arkitekt Valdemar Ording (død 1940) og hustru Kristine f. Sørensen (død 1918).

Præliminæreks. 1904; uddannet hos Hans F Carøe i Stege og derefter på handelsskole i Kbhvn.; ansat i firmaet E F Esmann A/S. Kbhvn. 1911, repræsenterede dette i Liverpool i 6 år, prokura 1921; till. direktør i A/S P&S Plum (Plumrose A/S), Kbhvn. fra 1928, formand i dette selskabs bestyrelse fra 1942.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Exportører af dansk Smør 1946. sekretær' 1946-51, næstformand fra 1949; medl. af mejeribrugets smøreks-portudvalg; medl. af Kbhvns smørnote-ringsudvalg til 1955.

Adresse: Vilvordev. 15, Charlottenlund.

LUSTRUP J J redaktør, R.; f. 30/6 1890 i Lindknud, Brørup; søn af lærer A P Lustrup (død 1940) og hustru Maren f. Jespersen (død 1925); gift (27/5 1917) m. Dagmar L., f. 30/12 1893 i Kalundborg, datter af tømrermester N P Petersen (død 1919) og hustru Ane f. Kristiansen (død 1915).

Præliminæreks. 1907; skolelærer 1907-11; redaktionssekr. ved Kalundborg Folkeblad 1912-17; redaktør ved Maribo Tidende i 1917; redaktionssekr. ved Thisted Amts Tidende 1917-33, ansvarlig redaktør for samme fra 1933.

Amtskredsformand for Dansk Journalistforening 1920-33; medl. af Jyllands telefonabonnenters repræsentantskab 1922, formand for samme 1948; kasserer og sekretær i Historisk Samfund for Thy og Han Herred 1933; kasserer for museet i Thisted s.å.; sekretær i Jyllands telefonudvalg 1937; præsident for Thisted Rotaryklub 1946-47; kasserer og sekretær for Thistedkredsens Venstreforening og for Thisted Amts Venstreforeninger.

Adresse: Jernbaneg. 17, Thisted.

LUTHER Albert skuespiller, sceneinstruktør, Iuthsanger, R.DM.; f. 25/1 1888 i Aalborg; søn af bagermester PC Luther (død 1894); gift (8/9 1915) m. Emmy Antoinette L., f. 19/2 1888 i Helsingør, død 1956, datter af isenkræmmer Emil Jensen (død 1896).

Udgået fra Det kgl. Teaters elevskole; debuterede på Det kgl. Teater i april 1910 som Præsten i Hamlet; skuespiller ved Det kgl. Teater 1909-16; ved Folketeatret 1916-25; ved Dagmarteatret 1925-30; ved Det kgl. Teater 1930-33; ved Dagmarteatret 1933-37; gæstespil i provinsen 1937-41; ved Det kgl. Teater 1941.

Hovedroller: Lorenzo i Købmanden i Venedig; Octavius Robinson i Mandens Overmand; Alb. Ebbesen i Elverhøj; Hovstad i En Folkefjende; Overlærer Mikkelsen i Lynggaard & Co.; Jason Gebert i Jette Gebert; Farinelli; Dr. phil. Kuntzen i Kvartet; Poul Abel i 2X2=5; Alex Blumenschøn i Livet i Vold; Adolf i Sparekassen; Jægermester Hvarre i Sne; Per Søwren i Livet på Hegnsgaard; Skriver Winkelman i Paradisfuglen; Driversen i Audiensen; Greven i'Hjærter er Trumf; Charles Fernal i Fruens Mand; Dr. Salomon i Premieren; Adolphe i Rus; Narren i Helligtre-kongers Aften; Frederik i Christianes Hat; Politimesteren i Revisoren; Mi-chaud i Therese Raquin; Klingeman i De Umyndiges Røst; Ludwig i Den kære Familie; Dr. Gudme i Blomsternes Hus; Forlæggeren Moscat i Lige Udkommet; Edward Lennox i Bedre Folks Børn; Courvoisir i Spillet om Kærligheden og Døden; Dr. Harwester i Den hellige Flamme; Gamle Knie i Cirkus Knie; Direktør Juel i Aargang 1929; Pastor Jensen i Den gamle Præst; den franske Gesandt i Diplomater; Alberth Bohn i Folkene paa Dangaarden; Baron Keller i Natten til den 17. April; Faderen i Den gode Jord; Lueio i Lige for Lige; Charles Battle i Kortene paa Bordet; Højesteretssagfører Keldsen i Tværtimod; Dr. Marshall i Mens Præsten sover; Lektor Cibula i Matura; Direktør Kurtz i Kanske en Digter; Schindler i Den farlige Leg; Roger Hilton i En dejlig Dag; Professor Mensch i Han sidder ved Smeltediglen; Gamle Greenleaf i Tre finder en Kro; Statsadvokaten i To Traade; Pastor Chasuble i Bunbury; Beslay i Nederlaget; Kaptajn Lewis i Ismanden kommer; Obersten i Spøgelsessonaten; Pastor Bandbul i Ordet; Charley i En Sælgers Død; Manfred i Kærlighedens Narre; Assessor Svale i Eventyr paa Fodrejsen; Desfournette i Colombe; Bibliotekaren i Kivfuglen; Oberst Pickering i Pygma-

lion; Paulet i Maria Stuart; Kardinal de Montmorency i Kardinalernes Middag.

Bestyrelsesmedl. i Solistforeningen af 1921, 1921-23 og fra 1944 og i Dansk Skuespillerforbund 1924-26 og 1941-56; medl. af Dagmarteatrets bedriftsråd 1929-30.

Tildelt Johanne Luise Heibergs Mindelegat 1955.

Adresse: Peter Rørdams V. 24, Kbhvn. NV.

Sommerbolig: Randkløve. Bornholm.

LUBECKER Pierre journalist; f. 15/4 1921 i Kbhvn.; søn af redaktør Henri Liibecker og hustru Emmy f. Olsen; gift (4/5 1946) m. Ruth L., f. Trebbien.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1940; kunsthistoriske studier ved Kbhvns universitet; journalist og kunstkritiker ved Aftenbladet 1943, ved Politiken fra 1952.

Har skrevet monografier om Axel Salto (1952), Mogens Ziegler (i Vor Tids Kunst, 1953). Kay Bojesen (1955), Harald Leth (i Vor Tids Kunst, 1957), Poul Cézanne (1954) og Henri Matisse (1955); franske impressionister (1956); medarbejder ved Weilbaehs Kunstnerleksikon og Politikens Verdens Billedkunst; desuden anmeldelser og artikler i forsk, tidsskrifter.

Adresse: Finsensv. 49, Kbhvn. F.

LYBYE Aage amtsforvalter, R1.; f. 27/11 1896   i Frederiksværk; søn af distrikts-dyrlæge Hans Lybye (død 1918) og hustru Marie f. Sewerin (død 1922); gift (16/3 1923) m. Ella Marie L., f. 16/10 1897   i Toksværd sogn, datter af skovfoged Niels L Nielsen og hustru Anna f. Olsen.

Student (Frederiksborg) 1915; cand. jur. 1921; sekretær i skattedepartementet 1922; fuldmægtig 1936; ekspedi-tionssekr. 1938; amtsforvalter i Randers 1940, i Holbæk 1946.

Medarbejder ved landsoverskatterådet, senere landsskatteretten, 1932-40; medl. af bestyrelsen for Juristforbundet 1921-29. for Stipendium Bendtsenianum fra 1933 og for De Borchske Legater i Holbæk fra 1946.

Adresse: Jernbanev. 4, Holbæk.

LYCKEBERG Richard overingeniør, cand. polyt., R.; f. 14/11 1905 i Kbhvn.; søn af grosserer Karl Nielsen (død 1947) og hustru Barbara f. Rasmussen (død 1952); gift (15/2 1930) m. Rigmor Mariane L., f. 21 >5 1901 i Frederiksværk, datter af købmand Poul Christian Hansen (død 1922) og hustru Gunna f. Permin (død 1947).

Student (Ordrup gymn.) 1923; cand. polyt. 1928; ansat i ingeniørfirmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. s. å., i Sven-ska A/B Christiani & Nielsen, Stockholm 1929, adm. direktør 1942-56; overingeniør i Kungl. Våg- och Vattenbyggnads-styrelsen, Stockholm fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Forening i Stockholm fra 1947, formand fra 1954.

Adresse: Alnusvagen 12, Lidingo, Sverige.

LYDERS Erik direktør; f. 10/12 1889 i Kbhvn.; søn af ingeniør C Lyders (død 1935) og hustru Louise f. Sommer (død 1935); gift (30/5 1919) m. Ester L., f. 17/11 1894, død 1953, datter af direktør H Buch (død 1940) og hustru Signe f.Kindt (død 1943).

Student (Østre borgerdydskole) 1907; cand. phil. 1908; medindehaver af firmaet Joh. Frimodt fra 1929; direktør for Forsikringsakts. Terra fra 1940.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ulykkesforsikrings-Forening 1933-43, for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske Selskaber 1935-41, for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtig Ansvarsforsikring for Hunde 1937, for Assurandørernes Pressebureau 1938-49, for Dansk Tyveriforsikrings-Forening 1944 og for Forsikringsselskabernes Statistikkontor 1949; medl. af Dansk Tarif forenings komité fra 1937.

Adresse: Christians Brygge 22,

Kbhvn. K.

LYKKE Christian underdirektør; f. 24/6 1887 i Kbhvn.; søn af overforvalter i DFDS Christian Lykke (død 1926) og hustru Kirstine f. Nielsen (død 1937); gift (10/6 1913) m. Ellen L., f. 8/12 1887, datter af urmager Julius Sørensen og hustru Sophie f. Winther.

Student (Gammelholms real- og latinskole) 1905; cand. polyt. 1911; ingeniør hos Siemens Schuckert Grossma-schinenbau, Berlin s. a.; driftsing. ved A/S Carl Lunds Fabriker, Kbhvn. 1917, kontrollerende ingeniør for dette firma ved opførelsen af emailleværk i Bordeaux 1919-20, underdir. 1921; fa-briksbestyrer i A/S Glud & Marstrands Fabriker 1932 (efter at Glud & Mar-strand havde overtaget Carl Lunds Fabriker), underdir. og øverste tekniske leder smstds fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Lito-graflaug fra 1926; præsident for Amager Rotary Klub 1946-47.

Adresse: Juliusv. 7, Gentofte.

LYKKEGAARD NIELSEN Niels Frederik sognepræst; f. 16/4 1904 i Odense; søn af rentier Niels Peter Nielsen og hustru Emilie f. Petersen (død 1947); gift (6/8 1933) m. Helga L. N., f. 30/4 1908 i Nykøbing M., datter af fiskeeksportør Gravers Graversen (død 1938) og hustru Maren f. Christensen.

Student (Odense) 1922; cand. theol. 1928; lærer ved Haslev gymnasium 1928-30; res. kapellan i Nykøbing M. 1930-39; sognepræst i Brovst 1939-44; ge-neralsekr. for KFUM og KFUK i Danmark 1944-51; sognepræst for Tystrup og Haldagerlille i Roskilde stift 1951.

Medl. af bestyrelsen for Haslev gymnasium 1935-50, for Dansk Bibelskole 1944-51 og for menighedshøj skolen Mar-thabo 1944-52; medl. af hovedbestyrelsen for FDF 1945-51; medl. af repræsentantskabet for Dansk Missionssel-skab 1945-52 og af statens ungdoms-kommission 1945-50; medredaktør af tidsskrifterne Ungdomsarbejderen (eneredaktør fra 1950) og De unges Blad 1946-51; medl. af KFUM's verdensbe-styrelse og dennes eksekutivkomité 1947; medl. af KFUM's verdensforbunds Committee on Reconstruction and Ex-tension og af sammes eksekutivkomité 1947-55; medl. af KFUM's verdensforbunds Group of Consultants on Rela-tionships 1948-50, medl. af sammes Group of Consultants on Ecumenism og Committee on the Constitution 1950-55; formand for fælleskomitéen for de europæiske landes KFUM-forbund 1948-53: lærer ved Dansk Bibelskoles højskole 1948-50; medl. af det lutherske verdensforbunds ungdomskomité 1949-52; desuden medl. af eller formand for en række bestyrelser og udvalg indenfor KFUM og KFUK o. a. kirkelige organisationer 1944-51; vicepræsident for fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 1951; landsformand for KFUM i Danmark 1951; formand for Sorø Amts Menighedsrådsforening 1952; medl. af KFUM's verdensforbunds Committee on International Affairs 1952-55 og af sammes Religious Emphasis Committee 1954-55; medl. af bestyrelsen for Haslev udvidede højskole 1957.

Adresse: Tystrup pr. Fuglebjerg.

LYNDRUP Svend overkirurg, dr. med.; f. 14/9 1913 i Fjellerup, Randers amt; søn af mejeribestyrer Jens Jakob Lyn-drup og hustru Ebba f. Ring; gift 2. gang (21/8 1948) m. Gerda Annette L., f. 16/5 1923 i Jystrup, datter af cigarhandler Willy Bruun de Neergaard og hustru Karen f. Strøyberg (død 1956).

Student (Viborg) 1932; med. eks. 1940; dr. med. 1954; forsk, kandidatstillinger i Kbhvn. og provinsen; 2. reservelæge ved Kbhvns kommunehospital, 1. afd. 1950-53; 1. reservelæge ved Odense amts og bys sygehus 1953-56; overlæge ved Maribo amts og bys sygehus, kirurg, afd. fra 1956.

Formand for Studenterkredsen 1950-51.

Har skrevet: Faderskabsudelukkelse efter Rhesusblodtypesystemet (disputats, 1954) samt vidensk. afhandlinger om blodtyper og kirurgiske emner. Medforfatter til »Blodtyper og Transfusion«.

Adresse: Maribo amts og bys sygehus,

Maribo.

LYNG J M J oberstløjtnant, R., HTH.; f. 1/4 1907 i Søndbjerg; søn af L Lyng og hustru Dorthea f. Pedersen (død 1954); gift (14/9 1940) m. Ellen Margrethe L., f. 17/9 1910 i Svanninge, datter af proprietær Niels Ploug (død 1940) og hustru Inger Margrethe f. Hansen (død 1956).

Student (Birkerød) 1926; premierløjtn. af fodfolket 1932, kaptajnløjtn. 1938, kaptajn 1943, oberstløjtn. 1951; gennemgået hærens gymnastikskoles gymnastiklærerkursus 1934-36; skoleoffi-cer ved hærens officersskole 1947-51, næstkommanderende smstds 1951-53; chef for fodfolkets sergentskole fra 1954.

Adresse: Fodfolkets sergentskole,

Kronborg, Helsingør.

LYNGBY Eva diakonisse, forstanderinde, kgl. belønningsmedalje i guld m. krone; f. 26/9 1898 i Århus; datter af sognepræst Th. Lyngby (død 1914) og hustru Cathrine f. Høyer (død 1927).

Realeks. fra Århus katedralskole; søsterelev på Skt. Lukas Stiftelsen 1916; gennemgået diakonisseuddannelse; overtog ledelsen af Skt. Lukas Stiftelsens elever 1921; indviet som diakonisse 1923; forstanderinde for Diakonissehuset fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for Folkekirkeligt Filantropisk Forbund 1932-43, for Kristeligt Pressebureau 1946-51 og for Diakonia (international føderation af diakonissesammenslutninger), Utrecht 1947-54; medl. af executivkomitéen for det lutherske verdensforbund fra 1952 og af den danske komité for samme forbund; medl. af styrelsen for Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd fra 1954.

Har skrevet: Diakonissens Tjeneste i Kirke og Folk (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); Hendes Majestæt Dronning Alexandrine og Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen (s. m. Johs. Muller, 1953); Hvad er Skt. Lukas Stiftelsen? (1954) samt artikler i bøger, tidsskrifter og dagblade.

Tildelt Florence Nightingaie-medaljen 1957.

Adresse: Bernstorffsv. 20, Hellerup.

LYNGBY Johannes fh. hotelejer, R., MT. Kha.; f. 26/12 1886 i Nakskov; søn af sømand Johannes Lyngby (død 1909) og hustru Kirstine f. Rasmussen (død 1937); gift (31/10 1912) m. Bertha Sofie L., f. 12/9 1887 i Kbhvn., datter af kusk Jens A Andersen (død 1912) og hustru Kristiane f. Larsen (død 1911).

Uddannelse på hoteller i Danmark og udlandet; forpagter af Hotel Jomfrubjerget, Almindingen, Bornholm, 1916; ejer af samme 1921-34; ejer af Kanns Hotel, Aakirkeby 1919-23 og af Dams Hotel, Rønne 1923-49.

Formand for Bornholms Hotelvært- og Restauratørforening; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen af Hotelvært- og Restauratørforeninger i Danmark; medi. af frihedsbevægelsens samråd 1945-46, af Rønne byråds bevillingsnævn og af

946

bestyrelsen for Bornholms Turistforening.

Adresse: Borgmester Nielsens V. 2,

Rønne.

LYNGBYE Jørgen Svitzer grosserer; f. 26/7 1900 på Frdbg.; søn af grosserer Theodor O Lyngbye (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Bodild f. Schwen-sen (død 1911).

Student (Ordrup gymn.) 1919; grossererborgerskab 1923; indtrådte s. å. i firmaet Em. Z Svitzer, Trælastforretning; eneindehaver af dette firma 1931-51.

Adresse: Gentofte.

LYNGBÆK Sigurd fh. handelschef, R.DM.; f. 10/10 1881 i Balle pr. Silkeborg; søn af købmand P Lyngbæk (død 1917) og hustru Marie, f. Michelsen (død 1933); gift m. Ella L„ f. 28/1 1889 i Karise, datter af lærer Preben Hansen (død 1917) og hustru Marie f. Jacobsen (død 1942).

Handelsuddannelse hos P Lauridsen, Vejen, og Carl Frederiksen, Roskilde; fra 1917 virket u. indenrigsministeriet, er-næringsrådet og statens brødkornsadmi-nistration; handelschef u. Grønlands styrelse 1921-51.

Næstformand for Kbhvns almindelige Boligselskab.

Adresse: Bengtasv. 9, Hellerup.

LYNGE Angelo trafikinspektør, R'.p.p.;f. 10/12 1892 i Kbhvn.; søn af overportør ved statsbanerne N J Lynge (død 1912) og hustru Ane f. Madsen (død 1936); gift (2/9 1922) m. Jonny L., f. 19/3 1894 i Kbhvn., datter af bødkermester A Andersen (død 1930) og hustru f. Clausen (død 1947).

Præliminæreks. 1908; trafikelev ved statsbanerne 1909, trafikassist. 1918, trafikkontrollør 1933, chef for togkontoret i 1. distrikt 1937-45, trafikinsp. 1938, chef for 1. tilsynsområde i Kbhvn. (Nord-, Kyst-, Frederikssund- og Hareskovbanen samt kbhvnske stationer) fra 1945.

Medl. af bestyrelsen for den danske trafiksektion indenfor Nordiska Jårn-vågsmannasallskapet, formand fra 1950; medl. af statsbanernes eksamenskommis-sion.

Udenl. ordener: S.N.3.; Æt.S.4.

Adresse: Strandv. 132 A, Hellerup.

LYNGE Augo seminarielærer, R.; f. 16 10 1899 i udstedet Fiskenæsset, Grønland; søn af overkateket Pavia Lynge (død 1943) og hustru Bendtea f. Hejlmann; gift 1. gang (12/7 1925) m. Ketura L., f. 4/12 1901 i Godthaab, død 1939, datter af afdøde fanger Peter Hejlmann og hustru Martha f. Holm (død 1924); 2. gang (8/12 1940) m. Emilie L., f. 30/6. datter af tømrer Peter Lund (død 1952) og hustru Helga f. Møller.

Lærereks. (Godthaab) 1921; kursus ved Jelling seminarium 1922-23, i Kbhvn. 1923-24 og ved Danmarks lærerhøjskole 1932-33; lærer u. det grønlandske skolevæsen ved Godthaab seminarium 1924, senere seminarielærer smstds; fg. sysselmand 1948-49.

Medl. af Godthaab kommuneråd 1930-42, af Grønlands landsråd 1951-55 og af sammes stående udvalg 1951-53; delegeret til rigsdagens Grønlandsudvalg 1939, 1945-46 og 1951-53; medl. af folketinget fra 1953; formand for Grønlands Folke-oplysningsforening 1952-55; medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953.

Har udg. lærebøger til brug for den grønlandske børneskole, bl. a. grønlandsk naturhistoriebog, geografibog (s. m. skoledir. M Gam) og grønlandsk læsebog I-III (s. m. lektor Aage Bugge); romanen »Ukiut 300-ngornerat« (1931). Udgiver af tidsskriftet »Tar Kigssut« 1934-48. Adresse: Godthaab, Grønland og Folketinget, Christiansborg, Kbhvn. K.

LYNGE Erik amtslæge, R1.; f. 8/4 1894 i Kbhvn.; søn af boghandler Herman Lynge (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Elisabeth Betty Julie f. Vaupel (død 1950); gift (29/7 1921) m. Gerda L„ f. 29/5 1894 i Kbhvn.. datter af docent Viggo Neuhaus (død 1900) og hustru Laura f. Frandsen (død 1946).

Student (Schneekloths skole) 1912; med. eks. 1921; vikar, distriktslæge i Sukkertoppen. Grønland 1921-23; reservelæge ved Øresundshosp. i Helsingør og kandidat ved Bispebjerg hospital 1923-24; prakt. i Assentoft 1924-25; reservelæge ved Skørping sanatorium 1925-26; embedslægeeks. 1928; kommunelæge i Thorshavn og læge ved Færø amts tuberkulosehosp. 1926-31; overlæge ved Færø amts tuberkulosehosp. og ved Dronning Alexandrines hospitals tuberkuloseafd. samt leder af Færø amts tuberkulosestationer 1931-36; kredslæge i Kalundborg 1936-40; amtslæge i Holbæk amtslægekreds 1940; till. ledende læge ved Holbæk amts tuberkulosestationer 1941-47; deltager i sundhedsstyrelsens ekspedition til Grønland 1947.

Formand for Foroya felag moti tuber-elasjuku 1930-36 og for kredsbestyrelsen for Holbæk amt u. Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1939-47; medl. af bestyrelsen for Embedslægeforeningen 1946-52, formand 1951-52; formand for bestyrelsen for Undløse drengehjem 1953.

Adresse: Holbæk.

LYNGE Frederik fh. kolonibestyrer, R1., kgl. belønningsmedalje i sølv; f. 1/8 1889 ved udstedet Kornok, Grønland; søn af fanger og jæger Karl Lynge (død 1902) og hustru Sara f. Meyer (død 1939); gift (2/11 1913) m. Marie L., f. 23/4 1895, datter af fanger Mikkel Fly (død 1916) og hustru Bertheline f. Noahsen.

Lærereks. (Godthaab) 1909; efteruddannelse i Danmark 1909-11; overkateket og lærer i Jacobshavn 1911-13; ansat u. Den kgl. grønlandske Handel 1913 med tjeneste i Egedesminde, udstedsbe-styrer ved udstedet Akunaq u. Egedesminde 1917, kontor- og handelsmedhjælper i Egedesminde 1919, handelsleder ved kulbruddet Qutdligssat 1932, kolonibestyrer smstds 1947-50.

Medl. af Grønlands landsråd 1917-55; formand for Egedesminde kommuneråd 1924-32 og for Qutdligssat kommuneråd 1935-39; medl. af sysselrådet 1926-49; sysselmand i Qutdligssat 1942-49; delegeret til rigsdagens Grønlandsudvalg 1939 og 1945-46; medl. af Den kgl. grønlandske Handels styrelsesråd og statsministeriets pris- og lønudvalg for Grønland 1951-55; medl. af folketinget 1953; medl. af bestyrelsen for Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland 1953, for Det grønlandske Selskab 1953 og for Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn 1953 samt af komitéen for Dronning Ingrids børnehaver i Grønland 1955.

Har skrevet en bog om Hans Egede; digte på grønlandsk; artikler i grønlandske Blade.

Adresse: Egedesminde, Grønland og

Frimesterv. 49, Kbhvn. NV.

LYNGE Kristoffer J L redaktør, R„ kgl. belønningsmedalje m. krone; f. 26/11 1894 i Godthaab; søn af Agnete Lynge (død 1940); gift (1/7 1927) m. Ragnhild L., f. 6/7 1901 i Nanortalik ved Julia-nehaab, datter af kolonibestyrer "Konrad Bugge (død 1937) og hustru Hedevig f. Clausen (død 1937).

Uddannet i bogtrykkerfaget i Godthaab; supplerende uddannelse i Kbhvn. 1914-17; leder af statens bogtrykkeri i Godthaab 1922: till. redaktør af bladet Atuagagdliutit s. a.; journalistiske studier i Danmark 1925-26; medstifter af Grønlands radiofoni 1942, leder af sammes grønlandske afd. 1942-52; Grønlands-medarbejder i statsradiofonien, Kbhvn. fra 1952.

Medl. af Sydgrønlands landsråd 1922-26 og 1932-45 og af kommune- og sysselråd i en årrække; sysselmand i Godthaab syssel 1950-51; domsmand i Grønlands landsret 1951-53; medl. af Grøn-landskommissionen 1948-50; formand for Grønlands Folkeoplysningsforening 1945-52; medl. af Kbhvns Journalistforbund fra 1932.

Har udg.: Grønlandske Myter og Sagn I-III; Grundbog til Studiekredse i Grønland; oversættelser af danske og udenl. bøger og pjecer m. m. og af Danmarks riges grundlov o. a. love og bestemmelser, der gælder i Grønland; medarbejder ved nyrevideret udg. af Det nye Testamente på Grønlandsk; medl. at hovedredaktionen tor ny udg. af Dansk-grønlandsk Ordbog.

Adresse: Odenseg. 20, Kbhvn. Ø.

LYNGED Peder kgl. koncertmester, R1.; f. 10/10 1886 i Kbhvn.; søn af cigarmager Peder Lynged (død 1918) og hustru f. Wiberg (død 1937).

Elev af Fr. Marke, Anton Svendsen og Ludvig Holm; første offentlige optræden 1904; lærer ved Hornemanns musikkonservatorium 1910-17; koncerttourné i Amerika 1912-13; violinist i Det kgl. Kapel 1914; koncertmester i Operaen i Stockholm 1919; koncertmester i Kapellet (Kbhvn.) 1922-57.

Adresse: Duev. 44, Kbhvn. F.

LYNGESEN Marius overtrafikassistent; f. 6/11 1913 i Asfærg sogn ved Randers; søn af arbejdsmand Hans Peter Lyngesen og hustru f. Andreasen.

Præliminæreks.: trafikelev ved danske statsbaner 1930, trafikassist. 1937, over-trafikassist. 1949.

Formand for Jernbaneforeningens 4. kreds 1946, næstformand for Jernbaneforeningen s. å., formand 1950-57; formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation II (embedsklasserne) fra 1950 og for Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisatio-ner fra 1952.

Adresse: Fyrrehøj 14, Hellerup.

LYNGVANG Christian forpagter, proprietær, R.; f. 1/11 1889 i Maarsø, Hagested sogn; søn af gårdejer Anthon Nielsen (død 1926) og hustru Marie f. Sjørslev (død 1931); gift (20/10 1917) m. Edith L., f. 6/4 1890 i Kbhvn., datter af kgi. hoffurer, kammerassessor Alfred Beck (død 1941) og hustru Sofie f. Hansen (død 1928).

Uddannet ved landbruget; forvalter på forsk, herregårde, bl. a. en længere årrække på Rønningesøgaard; forpagter af Holckenhavn fra 1933; till. ejer af Rørmosegaard fra 1940 og af Dyrehauge-gaard fra 1941; administrator af Juulskov gods fra 1948; tilsynsførende med gårdene u. Krengerup gods fra 1954.

Formand for Østfyns Frøavlerforening fra 1938, for Nyborg skatteråd 1943-52. for Svendborg amtsskatteråd til 1952, for Svendborg Amts Tolvmandsforening 1941-53 og for Tolvmandsforeningernes handelskontor 1941-49; medl. af hovedbestyrelsen for De samv. danske Frøavlerforeninger fra 1939; dommer i overvoldgiftsretten for Svendborg amt ang. handel med husdyr 1939-43.

Adresse: Dyrehaugegaard pr. Nyborg.

LYNÆS Walther landsretssagfører; f. 20/3 1889 på Frdbg.; søn af dampskibsfører Johs. OAS Lynæs (død 1937) og hustru Johanne Marie f. Nielsen Trelle (død 1945); gift 1. gang (5/5 1917) m. tandlæge Esther Johanne L„ f. 26,6 1889, død 1935, datter af rentier Johan Vogel (død 1937) og hustru Julie f. Han-

sen (død 1941); 2. gang (4/5 1937) m. Inger Marie L., f. 3/6 1905 i Skern, datter af tømrermester Jens Clausager (dod 1929) og hustru Sidsel Marie f. Petersen.

Student 1908; cand. jur. 1916; sagfører 1919, landsretssagf. 1923; bosat i Kolding fra 1924; offentlige sager 1933: offentlig anklager 1944-49; anklager i forræderisager 1945-49; medhjælper hos statsadvokaten 1946-50; anklager ved den ekstraord. Tjenestemandsdomstol 1945-46; auditør i frihedsbevægelsens region III og formand i bestyrelsen for kontoret for særlige anliggender for Kolding m. v. 1945-47.

Formand for bestyrelsen for A/S Georg Gimbels Jernforretning fra 1932, for Kolding Grundejerforening fra 1942 og for A/S Magasin Special fra 1944: medl. af bestyrelsen for A/S Brdr. Volkerts Fabrikker 1952-56 og for Borks Patenttavler A/S fra 1955; formand for kredsbestyrelsen for 11. sagførerkreds 1949-56; suppleant til sagførerrådet fra 1953.

Adresse: Jernbaneg. 37, Kolding.

Sommerbolig: Grønninghoved Strand

pr. Sjølund.

LYSBERG Bent direktør; f. 5/2 1913 i Kbhvn.; søn af fh. vekselerer John Hansen og hustru Emmy f. Lysberg; gift (23/3 1948) m. Grete L., f. 26/3 1924 i Kbhvn., datter af taksator Kaj Christensen.

Udlært i korn- og foderstoffirmaet C G Petersen, Kbhvn.; studierejser til England og Tyskland; derefter medstifter af A/S C G Petersen, Kbhvn.; ansat som disponent, senere som prokurist, i selskabet og er nu direktør og medl. af bestyrelsen for dette; till. medstifter af korn- og foderstoffirmaerne A/S Lysberg og Rantzau Petersen, Kbhvn. og AS Tør-ringskompagniet, Orehoved.

Formand for Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen, for noteringsudvalget for korn og foderstoffer på Kbhvns Børs og for Foreningen af Korn- og Foderstofhandlere paa Kbhvns Børs; medl. af bestyrelsen for statens korneksportnævn, for Foreningen af danske Korneksportører, for Danske Korn- og Foderstofimportørers Fællesorganisation og for Foreningen af Korn- og Foderstof Importører i Sjælland og Lolland Falsters Stifter.

Adresse: Kløverbakken 35, Virum.

LYSGAARD Leo statsmeteorolog; f. 21/8 1899 i Vildbjærg; søn af gårdejer Andreas Lysgaard (død 1940) og hustru Else f. Jensen; gift (17/6 1930) m. Enny L., f. 29/3 1909 i Kbhvn., datter af Johannes Tegner (død 1947) og hustru Ingeborg f. Frengler (død 1946).

Student 1919; cand. mag. (fysik) 1924: medhjælper ved Radiumstationen 1923; afdelingsmeteorolog ved meteorologisk institut 1924, statsmeteorolog og chef for vejrtjeneste-afd. 1942.

Har skrevet: Lufthav, Vejr og Klima (1943); Recent Climatic Fluctuations (1949); artikler i håndbøger, tidsskrifter og dagblade.

Adresse: LI. Strandv. 18 D. Hellerup.

Sommerbolig: »Lysgaard«, Rørvig.

LYSHEDE J M professor, dr. phil.; f. 1/11 1911 i Torslev sogn; plejesøn af gård-ejerske Dorthea Nielsen f. Olesen (død 1945); gift (2/5 1937) m. Victoria L., f. 4/1 1913 i Tejn på Bornholm, datter af rentier Emil Larsen (død 1941) og hustru Oline f. Jensen.

alm. forberedelseseks. 1927; student (Hjørring) 1930; cand. mag. 1935; univ. guldmed. 1940; dr. phil. 1955; medarbejder ved universitetets institut for teoretisk fys'k 1935-37; vidensk. assistent ved Århus universitets fysiske institut 1937-42; hydrolog ved Det danske Hedeselskab 1942-56; professor i fysik ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1956.

Medl. af bestyrelsen for Jydsk Selskab for Fysik og Kemi 1939-42 og af Vandbalanceudvalget 1944.

Vidensk. arbejder: Hydrologic Studies of Danish Watercourses (disp., 1955); artikler om fysiske, hydrologiske og statistiske emner.

Adresse: Halls Allé 1, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lanoma, Bådstad pr. Rø.

LYSTRUP Hans grosserer, godsejer, R. DM.p.p; f. 15/1 1875 i Havrebjerg ved Slagelse; søn af gårdbestyrer Hans Lystrup (død 1875) og hustru Karen Marie f. Mouritzdatter (død 1928); gift (16/6 1933) m. Ingeborg L„ f. 19/5 1901 i Hillerød, datter af direktør Henry Søborg (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Kirstine f. Henriksen (død 1947).

Oplært i kolonialbranchen; gennemgået Grimers handelsakademi; yderligere uddannelse i firmaet Dewers, Hauch & Co. i Bremen; korrespondent i firmaet Seidel & Naumann, Dresden; startede egen forretning i Slagelse 1900, filial i Kbhvn. 1916, flyttede hovedforretningen fra Slagelse til Kbhvn. 1921: ejer af Mullerupgaard pr. Slagelse og af Høvdingsgaard gods pr. Mern.

Medl. af bestyrelsen for Automobil-og Cykle-Grosserer Foreningen 1915-40, formand 1919-40; formand for A/S Udstillingshallen Forum; medl. af bestyrelsen for Det kgl. danske Haveselskab; medstifter og medl. af bestyrelsen for Foreningen af Kunstvenner.

Udenl. orden: B.L.II.4.

Adresse: Høvdingsgaard pr. Mern.

LYTHCKE JØRGENSEN Jørqen generalkonsul, direktør R.. Chr. X Fr.M., M.T. Kha.p.p.; f. 8/6 1889 i Kbhvn.; søn af gårdejer Jens Jørgensen (død 1929) og hustru Cecilie f. Lythcke (død 1942); gift (24/9 1919) m. Johanne L-J.. f. 15,2 1895 i Oslo. datter af grosserer J P Thams Meidell (død 1934) og hustru Birgitte Frederikke f. Kahrs (død 1940).

Uddannet som ingeniør; oprettet fabrik i Bruxelles for det engelske firma Nitrogen Products and Carbide Co. 1913; ansat i Det norske Aktieselskab for elektrokemisk Industri 1914-28, tjeneste i Rostokin ved Moskva 1915-19, i Paris 1919-23 og i Oslo 1923-28; oprettet fabrik i Bruxelles for A'S Vesta, Kbhvn. i 1928. direktør for denne fabrik 1928-33; etableret eget firma i Bruxelles 1933 (generalrepræsentant for A/S Fisker & Nielsen, Kbhvn, og Norsk Hydro, Elektrisk Kvælstofakts., Oslo): dansk konsul i Bruxelles 1933, generalkonsul 1954; medl. af den danske erhvervsdelegation til Belgisk Kongo og Ruandi-Urundi, marts-april 1956.

Medstifter af den skandinaviske forening i Bruxelles Cercle Nordique, formand for samme 1931-33 og 1946-48. æresmedlem af foreningen 1953.

Udenl. ordener: B.K.4.; N.St.O.3'.

Adresse: 254, Avenue Moliére,

Bruxelles, Belgien.

Sommerbolig: Vesterled 42, Grand'rue,

Ceroux-Mousty, Belgien.

LUTTICHAU Christian D kammerherre, hofjægermester, stamhusbesidder, R.DM.; f. 4/11 1895 på Viskum; søn af kammerherre, hofjægermester Helmuth Liit-tichau (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (12/8 1921) m. Vibeke L., f. 14/8 1900 i Kbhvn., død 1954. datter af kammerjunker, kaptajn Frederik Brockdorff (død 1933) og hustru Adelheid f. Kaas (død 1915).

Student (Ordrup gymn.) 1915; cand. phil. 1916; besidder af stamhuset Tjele 1921 og efter dettes ophævelse i 1930 ejer af Tjele gods; driver selv hovedgårdene Tjele fra 1921, Vingegaard fra 1921, Tjele Hedegaard fra 1922 og Fla-rupgaard 1927-32 og 1945-53.

Formand for Tjele m. fl. Sognes Sparekasse fra 1921, for Ørum Andelsmejeri 1926-38, for Viborg Amts landøkonomiske Forening 1931-43, for Hedeselskabets bestyrelse fra 1931, for Ha-gelskadeforeningen for Nørrejylland fra 1936, for Livsforsikringsforeningen Fremtiden fra 1941 og for Det jydske Haveselskab fra 1949; præsident i Understøttelsesforeningen for jydske Landmænd fra 1930 og i Det kgl. danske Landhusholdningsselskab fra 1933; medl. af Tjele-Nørre Vinge sogneråd 1929-46; medl. af bestyrelsen for A/S Plantageselskabet Sønderjylland, for Dansk Skovforening 1924-34, for Historisk Samfund for Viborg Amt 1928-38, for A/S De danske Spritfabrikker, for A'S Danisco og for A/S De forenede Papirfabrikker; formand i bestyrelsen for A'S Dansk Frøavlskompagni og Markfrøkontoret (Trifolium).

Adresse: Tjele pr. Ørum (Sønderlyng).

LUTTICHAU Folmer hofjægermester, godsejer; f. 12/8 1898 på Viskum; søn af kammerherre, hofjægermester Helmuth Liittichau til Tjele (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (23/3 1934) m. Ingeborg L., f. 20/10 1915 i Kbhvn., datter af godsejer Poul Carl (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Christine f. Kier.

Studerede landvæsen i Danmark, Amerika og Tyskland; forvalter på Kalø hovedgård 1919; godsinsp. for Kalø gods 1924-48; forpagter af Rohden 1922, ejer fra 1923; tilsynsførende ved forsk, godser.

Formand for lånebestyrelsen for overformynderiet for Vejle amtsråds kreds for Vejle amts kredsforening af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, for Vejle- og Horsensegnens Tolvmandsforening, for bestyrelsen for Livsforsikringsselskabet Dansk Union og for bestyrelsen for Stiftelsen Hof-mansgave; formand for A'S Østifterne; kommitteret i A/S Dampskibsselskabet Heimdal; medl. af bestyrelsen for Rederiet Motortramp, A/S, og for Hagelska-deforsikringsforeningen for de danske Østifter fra 1923; medl. af repræsentantskabet for A/S Investor.

Næstformand i bestyrelsen for A/S Brødr. Braun til 1941 og for Centralforeningen af Tolvmandsforeninger for større danske Landbrug 1936-46; formand for Den konservative Vælgerforening for Bjerge Herred og for Vejle Amt og for de konservative vælgerforeninger i Jylland til 1938 samt medl. af samme partis hovedbestyrelse til 1938.

Medl. af bestyrelsen for dagbladet Nationaltidende 1936-46 og af repræsentantskabet i Østifternes Ulykkesforsikring for Landbrugets Arbejdsgivere fra 1923 til dets overgang til Forsikringsselskabet Danmark; i fl. perioder medl. af Stouby sogneråd og menighedsråd; medl. af bestyrelsen for Danmark-Amerika-Fondet.

Adresse: Rohden pr. Daugaard.

LUTTICHAU Hans H oberstløjtnant, kammerjunker, R.DM., HTH.p.p.; f. 5/4 1897 på Viskum; søn af kammerherre, hofjægermester Helmuth Liittichau til Tjele (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Fanny f. Basse Fønss (død 1921); gift (9/10 1930) m. Marie L., f. 1/7 1900, død 1942, datter af kammerherre, hofjægermester Rudolf Juel til Hver-ringe og Juelsberg (død 1923, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Ellen f. baronesse Wedell-Wedellsborg (død 1930).

Student (Ordrup gymn.) 1915; løjtnant af res. ved livgarden 1921; premierløjtn. 1923; gennemgået officerskolens generalstabskursus 1930-32; kaptajnløjtn. i livgarden 1932; lærer ved fodfolkets kornet- og løjtnantsskole 1932-33 og 1940; ved generalstabens kommando-afd. og adjutant hos chefen for generalkommandoen 1935-37; kaptajn i livgarden 1937; tjenstg. i krigsministeriet og adjutant hos forsvarsministeren 1943-45; til rådighed for H. M. kongens adjutantstab 1944-45; oberstløjtn. og chef for 15. batl. 1946; til rådighed for 1. regiment 1949; tjenstg. ved hjemmeværnets stab; afsked 1955.

Chef for motorordonnanskorpset 1926-31; skoleforstander ved Akademisk Skyttekorps 1933-36; chef for korpset 1936 til dets ophævelse 1937; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke fra 1922 og af De danske Garderforeningers Præsidium 1934, vicepræsident i sidstn. 1944-51, derefter æresmedlem af præsidiet; medl. af FDF's forbundsråd fra 1947.

Udenl. ordener: S.Sv.32.; S.V.31.

Adresse: Aasen, Bel Colles Allé 6,

Rungsted Kyst.

LUTZ HØPPERMANN Aage direktør, R1.; f. 18/10 1890 på Frdbg.; søn af inspektør ved Sundholm Carl Lutz Høppermann (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Ellen f. Birch (død 1926); gift m. Zara L. H., f. 30/1 1885 i Seden, datter af sognepræst Søren Nielsen (død 1893) og hustru Lydia f. Kold (død 1945).

Student (Borgerdydskolen i Kbhvn.) 1908; cand. jur. 1921; ansat i Kbhvns magistrats 3. afd. 1909, assistent 1917, fuldmægtig 1922, ekspeditionssekr. 1927, kontorchef 1934, direktør for børneværnet 1951; næstformand for børnenævnet i Kbhvn. s. å.

Medl. af tilsynskommissionerne for heldagsskolerne i Kbhvn., af det af indenrigsministeriet nedsatte udvalg ang. helbredsundersøgelse af børn, af bestyrelsen for Børnegården i Sundby, af bestyrelsen for Præmieselskabet for Plejemødre og af repræsentantskabet for Red Barnet.

Adresse: Kirkev. 19 A, Charlottenlund.

LUTZEN Harald fabrikdirektør, konsul, R.p.p.; f. 24/2 1884 i kolonien Godthaab, Grønland; søn af sognepræst E Æ Lut-zen (død 1936) og hustru f. Clausen (død 1924); gift 1. gang (19/5 1916, ægteskabet opløst) m. Ebba L., f. 5/8 1893 i Fredericia, datter af fabrikdirektør Carl M Cohr (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Elfrieda f. Berg (død 1934); 2. gang (25/3 1939) m. Ellen Elisabeth L., f. 30/1 1906 i Vejle, død 1954, datter af direktør H Hansen Møller, Vejle Dampmølle (død 1923) og hustru Olga f. Faddersbøll (død 1953).

Elev Då Sorø Akademi (4 kl. hoved-eks.); handelsuddannelse i Newcastle 1903-04; bogholder på Grenaa Andels-Svineslagteri 1904-07 og 1908-10; in-tendant i hæren 1911-19; merk. direktør i A/S Carl M Cohr's Sølvvarefabrikker fra 1919, adm. direktør fra 1925.

Medl. af bestyrelsen for A/S Carl M Cohr's Sølvvarefabrikker fra 1916, for A/S H Olsen Holmelund 1924-54, for A/S Fredericia Trælasthandel fra 1925, for A/S Forenede Hoteller, Fredericia fra 1936, for A/S Andr. Fred. Høst & Søn, Kbhvn. 1936-45 og for A/S Fredericia Kul-Kompagni fra 1954; formand for A/S Fredericia Privatbanks bestyrelse fra 1929 og for Danske Sølvvarefabrikanters Handelsforening 1926-45; medl. af Fredericia byråd 1929-38; fransk konsularagent fra 1931; guvernør for Rotary Internationals 75. distrikt - Danmark og Island - 1943-45.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Ryesv. 6, Fredericia.

LUTZEN Valdemar købmand, konsul. R. p.p.; f. 8/10 1878 i Thorshavn; søn af købmand, fransk konsularagent Jacob Liitzen (død 1920) og hustru f. Restorff (død 1922); gift (15/4 1907) m. Ellen L., f. 31/5 1882 i Kbhvn., datter af bogholder A Neuhausen (død 1916) og hustru Othonio f. Carstensen (død 1902).

Lært handelen i faderens forretning i Thorshavn; bogholder ved hvalfangerstationer på Færøerne 1898-1904; etableret i Thorshavn 1904; medindehaver af firmaet Jacob Lutzen & Sønner fra 1898; britisk vicekonsul 1908-18, konsul 1921-44; fransk konsularagent 1930-53.

Formand for Thorshavns byråd 1925-28; formand for nævninge grundlisteudvalget for Strømø syssel 1924-28; medl. af kirkeligt udvalg af 1921 og af menighedsrådet for Thorshavn; medl. af bestyrelsen for Sømandshjemmet i Thorshavn til 1947; forligsmand mellem færøske redere og fiskere i 1919; formand for Færøernes Købmandsforening fra 1918-27; medl. af oversundhedskommissionen 1919-28; medl. af inspektionen for Færø amts hospital (nu Dronning Alexandrines hospital) 1921-39; medl. af det færøske plantningsudvalg fra 1921; medstifter af og medl. af bestyrelsen for A/S Thorshavn Mælkeforsyning og Margarinefabrik fra dettes stiftelse 1908, formand i bestyrelsen fra 1912; kirkeværge 1930; medl. af kommissionen af 1928 ang. oversættelse til færøsk af ritualerne og salmebogens prosaiske del.

Udenl. ordener: F.O.A.; F.Æ.L.5.; N. St.0.31.; Stb.M.C.F.

Adresse: Thorshavn. Færøerne.

LÆRKES Viggo direktør, cand. jur.; f. 13/10 1914; søn af købmand Chr. Pedersen og hustru Andrea f. Lærkes (død 1938); gift (30/10 1938) m. Edle L., f. 2/1 1915 i Kbhvn., datter af fabrikant Kristian Skovby (død 1943) og hustru Nanna f. Petersen.

Student (Østre borgerdydskole) 1933: cand. jur. 1943; sekretær i ministeriet for offentlige arbejder s. å., fuldmægtig 1949; direktør for Forenede Danske Motorejere 1951; till. direktør for A/S FDM's Rejsebureau 1954.

Adresse: Solvænget 14, Rungsted Kyst.

LÆSSØE Jørgen professor, dr. phil.; f. 2/6 1924 i Jægerspris; søn af manufakturhandler Albert Læssøe (død 1950) og hustru Karen f. Stroyer Nielsen (død 1956); gift (26/11 1949) m. Herdis L., f. i Dwight, Illinois. USA, datter af pastor Jens Chr. Aaberg og hustru Elsie Marie f. Raun (død 1941).

Student (Akademisk kursus) 1942; Kbhvns univ. guldmed. 1945 for prisopgave i østerlandsk filologi; mag. art. (semitisk filologi m. assyriologi s. hovedfag) 1948; Research Assistant, As-syrian Dictionary, Oriental Institute, University of Chicago 1948-50, Research Associate smstds 1950-51; adjunkt i assyriologi ved Kbhvns universitet 1951-53, lektor 1953-57; u. orlov 1953-55 professor i assyriologi ved University of California, Berkeley, Calif., USA; censor ved de hebraiske prøver for teologistuderende ved universiteterne i Kbhvn. og Århus 1953; studier ved orientalske samlinger i London (British Museum) 1947 ff., New York og Chicago, Baghdad, Mosul, Aleppo og Istanbul; epigrafiker ved Nimrud Expedition (British School of Archaeology in Iraq) 1956 og -57; organiserede den danske arkæologiske ekspedition til Dokan i Iraq 1957; dr. phil. 1956; ekstraord. professor i assyriologi ved Kbhvns universitet 1957.

Medl. af The British School of Archaeology in Iraq.

Har skrevet assyriologiske afhandlinger i Journal of Cuneiform Studies (1950 ff.); Studia I. Pedersen Dicata (1953); Otto Emil Ravn in memoriam (Archiv fur Orientforschung, 1953); Studies on the Assyrian Ritual and Series bit rimki (disputats, 1955); Bibliotheca Orientalis (1956); Iraq (1956).

Adresse: Classensg. 52, Kbhvn. Ø.

LØBER Georg højesteretssagfører; f. 4/12 1911 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør, cand. theol. Jacob Løber (død 1942) og hustru Else f. Rasmussen; gift (1/9 1944) m. Gudrun L„ f. 13/3 1917 i Skivholme, datter af revierjæger J Jespersen, Frijsenborg og hustru Ellen f. Jensen.

Student (Metropolitanskolen) 1930; cand. jur. 1936; sagførerfuldm. i Århus s. å.; universitetsmanuduktør smstds 1937; landsretssagf. 1939, i Kbhvn. 1940, atter i Århus fra 1942; lektor i retsvidenskab ved Århus universitet fra 1944; højesteretssagf. 1949; offentlige sager 1953.

Medl. af sagførernævnet 1953; formand for bestyrelsen for Jydsk Væddeløbsbane; formand for bestyrelsen for og medl. af fl. ejendoms- og handelsselskaber.

Adresse: Frydenlundsv. 8, Århus.

LØBER Kaj rektor; f. 4/1 1907 i Kbhvn.; søn af skoleinspektør, cand. theol. Jacob Løber (død 1942) og hustru Else f. Rasmussen; gift (3/9 1932) m. lærerinde Karen L., f. Bigum, f. 15/11 1907 i Kbhvn.

Student (Metropolitanskolen) 1925; cand. mag. 1932; timelærer ved Odense katedralskole 1932, adjunkt 1934, inspektor 1936-55, lektor 1950; rektor for Aalborg katedralskole 1955.

Adresse: Aalborg katedralskole,

Saxog. 1, Aalborg.

LØBGER G C stabslæge, K.DM., HTH.; f. 31/3 1888 i Kbhvn.; søn af overretssagfører P M L Pedersen (død 1932) og hustru Maria Katharina f. Løbger (død 1941); gift (24-12 1914, ægteskabet opløst 1953) m. Edith Sofie L., f. 23/5 1887 i Århus, datter af oberstløjtnant H C J Erichson og hustru Nathalie f. Jacobsen (død 1943).

Student (Østersøgades gymn.) 1905; med. eks. 1912; reservelæge ved Sankt Josephs hospital i Randers 1916-17 og på Montebello 1917-18; reservelæge i hæren 1914-15, korpslæge 1918, overlæge 1924, stabslæge 1937; stabslæge i forsvarets lægekorps 1951-53; stabschef ved hærens lægekorps 1936-45; divi-sionslæge ved sjællandske division 1945; kommandolæge ved østre landsdelskommando 1950-53; ligestillet med oberst 1945; prakt. i Holbæk 1918-36 og i Kbhvn. fra 1936.

Medl. af bestyrelsen, en tid som formand, for Holbæk Musikforening 1920-35; leder af et filharmonisk orkester i Holbæk siden 1929; formand for Dansk Militærlægeforening 1945-49.

Har komponeret 5 større og fl. mindre ting for orkester samt enkelte sange, endv. et større korværk samt en klaverkoncert og en violinkoncert, begge med orkester; dirigeret Unge Tonekunstneres orkester ved en kompositions-koncert 1946, i statsradiofonien ved Kammeraternes Hjælpefonds årsfest 1947 og ved en kompositionsaften med en tonedigtning: »Winston Churchill« som hovedværk 1952.

Adresse: Amagerbrog. 17, Kbhvn. S.

LØFBERG Per direktør, R.; f. 12/9 1899 i Vejle; søn af direktør Peter Løfberg (død 1925) og hustru Thora f. Bang (død 1945).

Student (Frdbg. gymn.) 1918; ingeniør i Tyskland; uddannet ved Manchester universitet, ved La Sorbonne og i USA; prokurist i A/S De danske Bomuldsspin-derier 1925, underdir. smstds 1927; ophold i Amerika, Australien og Asien 1932-43; ejer af firmaet Per Løfberg.

Formand for Ida Løfberg's Fond (Det ny Teater).

Adresse: GI. Kongev. 25, Kbhvn. V.

LØGSTRUP K E professor, dr. theol.; f. 2/9 1905 i Kbhvn.; søn af grosserer Sofus Løgstrup (død 1953) og hustru Kirstine f. Rønne (død 1955); gift (18/2 1935) m. Rosemari L., f. 21/9 1914 i Breslau, datter af direktør W A Pauly og hustru Melanie f. Schøneberg.

Student (Metropolitanskolen) 1923; cand. theol. 1930; univ. guldmed. 1932; studier i udlandet 1930-35; sognepræst i Sandager-Holevad 1936; dr. theol. (Den erkendelsesteoretiske Konflikt mellem den transcendentalfilosofiske Idealisme og Teologien) 1943; professor i teologi med etik og religionsfilosofi som hovedfag ved Århus universitet 1943.

Har udg. Kierkegaards und Heideggers Existenzanalyse und ihr Verhaltnis zur Verkiindigung (Berlin 1950); Kants Filosofi I (Kbhvn., 1952); Den etiske Fordring (1956).

Adresse: Skødstrup.

LØKKEGAARD Frede professor, dr. phil.; f. 27/1 1915 i Troldhede; søn af førstelærer Jens Kristian Løkkegaard (død 1920) og hustru Ane Kirstine f. Hansen; gift (4/7 1942) m. Ingeborg L., f. 10/7 1915 i Esbjerg, datter af realskolebestyrer Morten Johs. Bjerrum, Skjern (død 1944) og hustru Hertha Margrethe f. Rasmussen (død 1947).

Student (Herning) 1934; cand. theol. 1940; undervisningsassist. ved Kbhvns universitets theol. fakultet 1941-43, ved det filosofiske fakultet 1942-49, universitetsadjunkt 1949; dr. phil. (Islamic Taxation in the Classic Period with Spe-cial Reference to Circumstances in Iraq) 1950; professor ved Kbhvns universitet i semitisk-østerlandsk filologi s. å.

Adresse: Islands Brygge 19, Kbhvn. S.

LØN Jens hovedrevisor, K'.DM.; f. 18/2 1881 i Vrønding ved Horsens; søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Niels Jensen (død 1920) og hustru Maria f. Ottosen (død 1936); gift (24/5 1912) m. Hulda Ingeborg L., f. 19/2 1884 i Kbhvn., datter af tapetserermester og dekoratør W A Petersen (død 1926) og hustru Amanda f. Michelsen (død 1935).

Student (Horsens) 1899; cand. jur. 1905; assistent i finansministeriet 1905; overretssagf. 1908, bestall. depon. 1909; fuldmægtig i finansministeriet 1915; till. assistent i højesterets justitskontor s. å., de følgende år fl. gange kst. protokol-sekr.; medhjælper for statsrevisorerne 1917-25; assistenshusdirektør 1924; chef for 3. hovedrevisorat og medl. af stats-regnskabsrådet 1932; chef for 2. hovedrevisorat 1934-51.

Medl. af statstilsynet med de koncessionerede telefonselskaber 1935-52, af forvaltningskommissionen af 1946, af spareudvalget af 1950 og af bestyrelsen for A/S Standard Electric 1935-49 og fra 1952; revisor i D D L og S A S til 1954.

Adresse: Jens Jessens V. 6, Kbhvn. F.

LØNBORG Jens politimester; f. 21/7 1906 i Visby, Sønderjylland; søn af gårdejer Kristen Lønborg og hustru Kjestine f. Vang; gift (28/5 1938) m. Inger Marie Margrethe L., f. 18/3 1914 i Assens, datter af proprietær Laurits Finasen og hustru Inger f. Hansen (død 1948).

Student (Tønder) 1925; studerede filologi 1925-27; cand. jur. 1932; sagfø-rerfuldm. i Assens s. å.; politifuldm. smstds 1933, i Haderslev 1941, i Holbæk 1945, i Odense 1948; politimester i Sæby købstad m. v. 1956.

Adresse: Hans Aabels V. 8, Sæby. Sommerbolig: Gammelgaard pr. Assens.

LØPPENTH1EN Fritz direktør, K.DM.p.p.; f. 25'2 1891 i Kbhvn.; søn af forretningsfører Heinrich Løppenthien (død 1905) og hustru Marie f. Jensen (død 1916); gift (30/10 1928) m. Ebba L„ f. Jørgensen, f. 14/4 1904.

Ansat i Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898, 1906. fuldmægtig 1916; kontorchef i Pensionsforsikringsanstal-ten 1917; underdir. i Forsikrings-Akts. Danske Phønix 1918, adm. direktør for dette selskab 1919-25. Adm. direktør for Forsikrings-Akts. Haand i Haand 1925 og till. for Forsikrings-Akts. National og i direktionen for Livsforsikringsselskabet Danebroge 1929.

Medl. af bestyrelsen for forsikrings-Akts. Terra og A/S Dansk Driftstabsfor-sikring; formand for Assurandør-Societetets komité 1934-49 (medl. fra 1933); formand for bestyrelsen for A/S Assurandørernes Hus 1938-43 (medl. 1931-43), institutionen Assurandørernes Gaard fra 1940. Dansk Ulykkesforsikrings Forening fra 1934 (medl. fra 1918), Dansk Ulykkesforsikrings Katastrofe Forbund fra 1934, Komitéen til Bedømmelse af Syge- og Ulykkesforsikring med forøget Risiko 1928-29 og Assurandørernes Pressebureau fra 1950; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Ansvarsforsik-ringsselskaber til Overtagelse af Fors. for Automobiler, der udlejes uden Fører til Personbefordring 1929-47, Dansk Automobilforsikrings Forbund 1923-49, Dansk Tyveriforsikrings Forening 1923-31, Foreningen af danske Søassurandø-rer 1930-38; medl. af Dansk Tarifforenings komité 1923-34 og af det danske særstyre af Wesmanns Skandinaviske Forsikringsfond fra 1948.

Handelskyndigt medl. af østre landsret 1945; medl. af kommissionen vedr. landbrugets kreditforhold 1953.

Medl. af Finlandshjælpens centralkomité 1940-50 og af Beredningsutskottet for Nordiska Kongresser for Skade- och Olycksfallsforsakring 1926; medl. af bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse 1935, næstformand 1948; medl. af bestyrelsen for A/S L Dæhnfeldt 1953.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3.; S.N.3.

Adresse: Ørehøj Allé 1, Hellerup.

LØVENGREEN S A direktør; f. 15'9 1898 på Frdbg.; søn af direktør G A Løvengreen (død 1933) og hustru Agnes f. Holme; gift (27/2 1926) m. Maryanne Sophie Andrea L., f. 28/3 i Vindelsbæk, datter af revisor G Reumert (død 1940) og hustru Emma f. Nielsen.

I garverlære i A/S H P Løvengreen's Garveri, Kbhvn. og i A/S Carl Flach's Læderfabrik, Århus 1915-18; driftsleder ved et garveri i San Felipe i Chile 1921-24; disponent i A/S H P Løvengreen's Garveri 1924, adm. direktør 1927.

Medl. af bestyrelsen for A/S H P Løvengreen's Garveri og for Ejendomsakts. H P Løvengreen.

Adresse: Roskildev. 57, Kbhvn. Valby.

Sommerbolig: Vibehus, Gilleleje.

LØVENTHAL Julius fh. direktør, civilingeniør, R.DM.; f. 12/10 1878 i Vellore i Ostindien; søn af missionær Eduard Løventhai (død 1917) og hustru Andrea f. Andersen (død 1923); gift (12/6 1909) m. Laura L., f. 25/9 1883 i Thisted, datter af bankdirektør C F Bendixsen (død 1936) og hustru Elise f. Jansen (død 1942).

Student (Birkerød) 1896; cand. phil. 1897; cand. polyt. (fabriking.) 1902; ansat ved statsprøveanstalten 1902-03; tekn. assistent i patentkommissionen 1903-06; forstander for A'S Burmeister & Wains laboratorium 1906-21; afde-lingsing. ved statsprøveanstaltens afd. for bygningsmaterialer 1921; direktør for statsprøveanstalten 1936-43.

Lærer i teknologi ved Købmandsskolen og Niels Brocks handelsskole fra 1904-28; censor i materialisere ved Danmarks tekniske højskole 1936-48; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1947.

Har skrevet: De vigtigste Handelsvarers Fremstilling, kortfattet Vejledning i Teknologi; tekniske afhandlinger i tidsskrifter o. 1.

Adresse: Fuglebo 11, Kbhvn. F.

LØYE Carl Eduard kontorchef, R.; f. 11/9 1890 i Vejle; søn af bogholder J Løye (død 1945) og hustru Mathilde f. Bjerregaard (død 1923); gift (28'5 1917) m. Elna L., f. 21/2 1890 i Marstal, datter af skoleinspektør F R Saul (død 1915) og hustru Ingeborg Christiane f. Lund-ager (død 1940).

Alm. forberedelseseks. (Vejle komm. realskole) 1906; postelev 1908; postekspedient 1915; till. lærer ved fagprøve for postvæsenets embedsklasser m. v. 1922-47; kontrollør II ved post- og telegrafvæsenet 1928; kontrollør I 1930; fuldmægtig i generaldirektoratet 1933. ekspeditionssekr. 1936, kontorchef 1947.

Adresse: Johannev. 5, Charlottenlund.