Kraks Blå Bog 1957

Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008

Red. og udvikling: Erik Rosekamp

M

MAAG Hjalmar direktør

MAAGAARD Otto vicedirektør i Kbhvns skattedirektorat,

MAALØE Ole Urban afdelingsforstander, dr. med.

MAAR Axel kgl. bygningsinspektør, arkitekt

MAARE Helge direktør

MAARE Niels direktør, oberst, civilingeniør

MAARE Orla grosserer, civilingeniør, kaptajn

MAARE Thorkild bankdirektør

MACKEPRANG Mouritz fh. museumsdirektør, dr. phil

MADSEN Adolph direktør

MADSEN Albin G direktør

MADSEN Anders rektor

MADSEN Carl Ballerup redaktør

MADSEN Carl landsretssagfører;

MADSEN Ejnar fh. politimester

MADSEN F A udskrivningschef,

MADSEN H E direktør, vicekonsul

MADSEN Hans K skibs- og maskininspektør

MADSEN Harald P præst, fh. generalsekretær

MADSEN Henrik kommandør ad hoc, direktør for søkortarkivet

MADSEN I C direktør

MADSEN Jørgen overlæge, dr. med.

MADSEN Kalsbøl dommer

MADSEN Karl sekretær

MADSEN L fh. vicedirektør

MADSEN Mads Peder fh. dommer

MADSEN Mario formand for Dansk Sygeplejeråd

MADSEN Marius fh. formand for Murerforbundet;

MADSEN Marius forretningsfører

MADSEN Max J entreprenør, vognmand

MADSEN Niels fh. forretningsfører;

MADSEN Peder forretningsfører;

MADSEN Poul Emil direktør, civilingeniør, dr. techn.

MADSEN Rebekka Blicher la Cour frue

MADSEN Th. fh. underdirektør

MADSEN Thorkild fh. laboratorieforstander. dr. techn

MADSEN Vagn Vinge amtsligningsinspektør, cand. polit

MADSEN Vagn professor, dr. oecon

MADSEN Valdemar overlæge, dr. med

MADSEN Willy Westergaard præst, generalsekretær

MADSEN Woldhardt borgmester;

MAEGAARD Eilert direktør, cand. jur.

MAEGAARD Johannes Hammer orlogskaptajn

MAES Johan Henrik Rønnenkamp overnotar

MAGELUND Johs. højskoleforstander

MAGIUS Frits von politiinspektør

MAGLE Hans sognepræst

MAGNUS Herdis von afdelingsforstander, dr. med

MAGNUS Preben von afdelingsforstander, dr. med.

MAGNUSSEN Eli forstanderinde:

MAGNUSSEN Gudmund overlæge, dr. med.

MAGNUSSEN Knud civilingeniør

MAGNUSSEN O K overretssagfører, dr. jur.

MAGNUSSEN Otto tandlæge, kaptajn;

MAGTENGAARD Ricard landsretssagfører;

MAILAND Carl ørelæge

MALBERG Henrik skuespiller,

MALCHAU Oluf H stationsleder, kaptajn

MALINOWSKI Arno billedhugger og medaljør

MALLING Aksel grosserer

MALLING PEDERSEN Esther forfatterinde,

MALMSTRØM Johs. direktør

MALTHE-BRUUN V U Iegationsråd, chargé daffaires, kaptajn i flåden

MAMSEN H N fh. værkstedsehef,

MANDRUP-POULSEN Ove arkitekt, oberstløjtnant

MANNICHE Peter fh. forstander

MANSA H H civilingeniør, fh. direktør,

MANSA Johan Ludvig professor, civilingeniør, direktør,

MANSTED Svend direktør, civilingeniør:

MANTHEY-WAGNER Christian overretssagfører

MARCHER Aage rådmand;

MARCUS Aage bibliotekar

MARCUSSEN Johannes landsretssagfører

MARCUSSEN K E M direktør, civilingeniør, konsul

MARCUSSEN Peter kommunelærer, fh. forstander

MARCUSSEN Poul V professor, overlæge, dr. med

MARGOLiNSKY Cato distrikts- og havneingeniør

MARHAUER C J direktør;

MARSCHALL Paul direktør, civilingeniør;

MARSTRAND Jens Aage fh. bryggeridirektør

MARSTRAND Paul arkitekt,

MARTENS Hans E direktør, cand. polit

MARTENS Ole direktør;

MARTENSEN-LARSEN Else korpschef

MARTENSEN-LARSEN Florian kontorchef,

MARTENSEN-LARSEN Henning skovrider

MARTENSEN-LARSEN Tyge politimester

MARTIN Ingeborg forlagsboghandler

MARTIN Jakob redaktør

MARTINSEN Harald R redaktør, cand. polit

MARX-NIELSEN C C direktør

MATHIASEN Georg E civilingeniør, ma-skinfabrikant, generalkonsul,

MATHIASEN Peter Stenfeldt kontorchef;

MATHIASSEN K direktør, vicekonsul;

MATHIASSEN Orla oberst,

MATHIASSEN P A oberst,

MATHIASSEN Therkel overinspektør, dr. phil.

MATHIESEN Egon kunstmaler;

MATHIESEN Erik forstander, civilingeniør,

MATHIESEN F J professor

MATHIESEN Knud V Vendelboe over-signalingeniør

MATHIESEN M B skræddermester, fh. oldermand

MATHORNE Johannes A skoleinspektør;

MATRAS Chr. professor, dr. phil.,

MATTHIESEN Einar rektor

MATTHIESEN Hedevig fh. borgerrepræsentant

MATTHIESEN Oscar professor, figurmaler

MATTHIESSEN Hugo fh. museumsinspektør,

MATZEN Niels oberst,

MEDING Tycho Andreas tømmerhandler, konsul

MEHLSEN Jens slagteridirektør

MEHLSEN Kai O tandlæge

MEINER Henrik underdirektør

MEINSTORP Ernst ambassaderåd,

MEISEN Poul direktør

MEISTER Jeno billedhugger

MELANDER Edmund kommunaldirektør

MELCHIOR HANSEN Chr. redaktør

MELCHIOR Harald R grosserer

MELCHIOR J A højesteretssagfører

MELCHIOR Lauritz kgl. kammersanger

MELCHIOR Marcus overrabbiner, dr. phil.

MELCHIOR Mogens generalkonsul

MELCHIOR Mogens grosserer, fabrikant;

MELCHIOR Povl Jacob højesteretssagfører

MELDAHL Axel ingeniør, professor

MELGAARD Poul rådmand, redaktør

MELLENTIN Aage grosserer, direktør

MELLERUP Einer fh. politiinspektør,

MENG-LUND Georg driftsbestyrer;

MENGEL Aage klædefabrikant, konsul,

MENGEL Georg civilingeniør

MENGEL Knud klædefabrikant,

MENGEL S Chr. klædefabrikant;

MENTZ Hugo Ib oberstløjtnant

MENTZE Ernst redaktør

MERRILD Karl solodanser

METHLING Finn forfatter, mag. art

METHLING S V skuespiller

METZ Abraham fh. amts- og kredslæge

METZ Otto overlæge, dr. med.

MEULENGRACHT E professor, overlæge, dr. med.

MEYER Adolf kontorchef,

MEYER Allan direktør

MEYER Ejnar A gæringsfysiolog, cand. polyt.

MEYER Emil fh. kontorchef

MEYER Erik V civilingeniør, dr. techn

MEYER Henning skolepsykolog, mag. art

MEYER Holger bogtrykker

MEYER Johannes skuespiller, direktør

MEYER Knud direktør, civilingeniør

MEYER Magnus apoteker;

MEYER Poul dr. jur.

MEYER Torben hof-blikkenslager

MEYER Torben skuespiller

MICHAELSEN Car! J direktør, grosserer;

MICHAELSEN Jørgen landsretssagfører

MICHAELSEN M K arkitekt

MICHELSEN Albert departementschef,

MICHELSEN Ernfred afdelingsforstander, dr. med. vet.

MICHELSEN J statsaut. revisor, fh. direktør,

MICHELSEN Jørgen juvelerer, mag. art.

MICHELSEN Mads fh. amtslæge, dr. med. & chir.

MICHELSEN P A dommer

MICHELSEN Poul Ulrich hof- og ordens-juveler, kaptajn,

MIDDELBOE Einar klichéfabrikant

MIDDELBOE Kristian civilingeniør

MIELCHE Hakon tegner, forfatter

MIKKELSEN Carl Møller direktør

MIKKELSEN E H C postmester

MIKKELSEN Ejnar kaptajn, fh. inspektør for Østgrønland, forfatter, dr. phil.

MIKKELSEN Ejner murermester, entreprenør;

MIKKELSEN Lauritz M maler

MIKKELSEN Malte Johannes landsdommer

MIKKELSEN Otto professor, overkirurg, dr. med.

MIKKELSEN Robert landsretssagfører;

MIKKELSEN Thorvald overretssagfører;

MIKKELSEN Valdemar M professor, dr. Phil

MILLING Andreas direktør

MILNER Christopher civilingeniør, direktør, amtsvejinspektør

MILTHERS Aksel professor

MILTHERS Keld statsgeolog, dr. phil.

MILTHERS Vilhelm fh. statsgeolog, dr. phil.

MIRNER I P legationsråd

MITENS Edward direktør, landsretssagfører

MOE A J civilingeniør

MOE Bjorn direktør, mag. art.

MOESGAARD Andreas købmand, grosserer,

MOESGAARD Jørgen overlæge

MOESGAARD-NIELSEN N Chr. direktør

MOGENSEN Alfred stadsarkitekt;

MOGENSEN Borge arkitekt;

MOGENSEN Eiler kontorchef

MOGENSEN Harold redaktør

MOGENSEN Janus M generalkonsul,

MOGENSEN Jens Christian departementschef,

MOGENSEN Poul rektor,

MOGENSEN Svend seminarieforstander

MOHR Otto Carl fh. gesandt,

MOLDE Paul civilingeniør

MOLTESEN Per Algot statskonsulent

MOLTESEN Peter professor

MOLTKE Adam greve, kammerherre, hofjægermester

MOLTKE Benedicte grevinde, dekanesse

MOLTKE Carl greve, overpræsident

MOLTKE Christian lensgreve, kammerherre, hofjægermester

MOLTKE Else grevinde, forfatterinde

MOLTKE Erik cand. mag.

MOLTKE Ernst greve, fh. sparekasseinspektør

MOLTKE Harald greve, maler

MOLTKE Otto greve, overlæge, dr. med

MOLTKE-HUITFELDT Adam greve, kontorchef,

MOLTKE-HUITFELDT Leon greve, kammerherre, hofjægermester

MOLTKE-LETH Børge landsretssagfører

MOLTKE-LETH Mogens landsretssagfører;

MOLTZEN-NIELSEN Halfdan overdyrlæge

MOMMSEN Frederik bibliotekar

MONBERG Anthon overlæge, dr. med

MONBERG Axel civilingeniør,

MONRAD HANSEN H redaktør

MONRAD J H forstander

MONRAD-HANSEN Knud Aage ambassadør

MOOS Axel redaktør

MORESCO Johan direktør

MORSING LARSEN Willy direktør, civilingeniør;

MORTENSEN A W overlæge

MORTENSEN Carsten kontorchef;

MORTENSEN Chr. Ulrich departementschef;

MORTENSEN Gustav sektionsingeniør, cand. polyt

MORTENSEN Hans direktør

MORTENSEN Max direktør, civilingeniør

MORTENSEN Otto komponist, operarepetitør;

MORTENSEN Peder direktør

MORTENSEN Rasmus miseumsinspektør. forfatter

MORTENSEN Richard kunstmaler

MORTENSEN S Storm højesteretssagfører;

MORTENSEN Tage redaktør

MORTENSEN Vagn overlæge, dr. med

MORVILLE Aage seminarieforstander, cand. theol

MORVILLE Poul professor, overkirurg, dr. med.

MOSBECH J L stiftslandinspektør,

MOSE Poul gartner;

MOSE Svend landsdommer

MOSEHOLM Knud rektor

MOSEKILDE Eyvind overlæge;

MOTTLAU Kai kunstmaler

MOURIDSEN Vagn politimester

MOURIER G L kontorchef,

MOURIER Julius overlæge;

MOURIER-PETERSEN Christian hofjægermester, godsejer

MOUSTGAARD Johannes professor, dr. med. vet.

MOUVIELLE F rentier

MUCHITSCH Adolph bankdirektør,

MUCHITSCH Hans Adolf oberstløjtnant

MULLER Aage købmand

MULLER Carl justitssekretær

MULLER Detlev professor, dr. phil

MULLER Ebba skibsreder

MULLER Erik (Monsieur Erik)

MULLER Ernst direktør

MULLER Henning stiftslæge,

MULLER Johannes

MULLER Kristian direktør

MULLER Otto direktør

MULLER Poul fabrikant;

MULLER Poul inspektør for statens pædagogiske studiesamling,

MULLER Robert fabrikant

MULLER Sigurd vinhandler, vicekonsul,

MULLER Sven fh. overlæge

MULLER Svend Borge landsdommer

MULLER-KRISTIANSEN Hans bankdirektør, vicekonsul,

MULLERTZ Mogens landsretssagfører

MUNCH Anna E malerinde;

MUNCH Poul overbibliotekar

MUNCH-JENSEN Aage direktør

MUNCH-PETERSEN C J professor, overlæge, dr. med

MUNCH-PETERSEN Valfrid Palmgren fh. lektor, dr. phil

MUNCHOW Samuel rådmand;

MUNCK Ebbe ambassaderåd, cand. polit.

MUNCK Johan Christian orlogskaptajn, adjutant hos H. M. kongen

MUNCK Johannes professor, dr. theol

MUNCK Niels direktør, civilingeniør

MUNCK Solveig museumsinspektør, mag. scient

MUNCK Willy professor, dr. med

MUNDT Holger arkitekt;

MUNDT Kai fh. præsident for østre landsret,

MUNK Holger forpagter, overlærer, dr. Phil.

MUNK Sigvard overborgmester;

MUNK-POULSEN Poul stadsskoleinspektør, borgmester

MUNKEBO Niels Børge oberstløjtnant

MUNKSGAARD Ingemann direktør

MUNTER Gregers oberstløjtnant, kammerjunker

MUNTER Jorgen kommandør.

MUSAEUS C D direktør, vicekonsul

MUUS Hans grosserer, konsul

MUUS Jane grafiker, tegner;

MUUS Thorbjørn grosserer, vicekonsul

MUXOLL Osvald R J brigadechef,

MYGIND Axel oberst,

MYGIND S H overlæge, dr. med.

MYHRWOLD Louis Dreyer civilingeniør, fabrikejer

Mc. DOUGAL Carl Duncan Stakemann overlæge

MÅRTENSSON Arthur overlæge

MÆRSK-MØLLER Niels hypotekforenings-direktør, landsretssagfører

MØHL Kristian kunstmaler;

MØLBJERG Hans forfatter

MØLGAARD-NIELSEN Orla arkitekt

MØLLER A P skibsreder

MØLLER Aksel borgmester

MØLLER Alfred direktør,

MØLLER Anders bankdirektør

MØLLER Arnt dommer;

MØLLER Asger overretssagfører

MØLLER Aslaug mag. art.

MØLLER Bjorn pianofabrikant;

MØLLER C A civilingeniør, direktør, dr. techn.

MØLLER C F arkitekt, kgl. bygningsinspektør,

MØLLER Carl Mar: professor, dr. phil.,

MØLLER Chr. Johan fabrikant,

MØLLER Christian professor, dr. phil.

MØLLER Eggert professor, overlæge, dr. med.

MØLLER Erik C V generalløjtnant,

MØLLER Erik arkitekt;

MØLLER Erik cand. mag.

MØLLER Fritz byretsdommer;

MØLLER Gertrud Christmas filmcensor

MØLLER H A direktør, grosserer

MØLLER H C fh. direktør, civilingeniør

MØLLER Hans fh. stationsforstander, løjtnant

MØLLER Harald fh. overkirurg

MØLLER Harald korpschef

MØLLER Helmuth gesandt,

MØLLER Herluf fh. rektor,

MØLLER I C direktør;

MØLLER Inger sølvsmed;

MØLLER Jargen Kisbye landsdommer

MØLLER Jens direktør, civilingeniør,

MØLLER Jens fh. folketingssekretær

MØLLER Julius landsretssagfører, mag. art.

MØLLER Jørgen civilingeniør, direktør

MØLLER K O amtmand,

MØLLER Knud O professor, dr. med

MØLLER Knud direktør

MØLLER Knud pianofabrikant,

MØLLER Kristian direktør

MØLLER MIKKELSEN Carl direktør

MØLLER Max professor, dr. phil.

MØLLER Mikael Anholm stationsforstander

MØLLER Mogens højesteretssagfører

MØLLER Mærsk Mc-Kinney skibsreder

MØLLER NIELSEN J redaktør

MØLLER Niels dr. phil.

MØLLER Orla sognepræst, fh. generalsekretær

MØLLER Oscar Bjerrum overtelegraf-inspektør,

MØLLER Otto F S fh. værkstedschef,

MØLLER Peter sparekassedirektør;

MØLLER Poul Flemming professor, dr. med

MØLLER Poul direktør, civilingeniør,

MØLLER Poul landsretssagfører, chefredaktør

MØLLER Poul professor, dr. med.

MØLLER Sigurd dommer

MØLLER Svend stadsbygmester, arkitekt,

MØLLER Torben dommer

MØLLER Traugott grosserer, fabrikant

MØLLER Tyge civilingeniør;

MØLLER Victor Emil postmester

MØLLER Viggo Sten arkitekt,

MØLLER-CHRISTENSEN Vilh. skolelæge, dr. med

MØLLER-JENSEN Viggo arkitekt, professor

MØLLER-OLSEN Hans slagteridirektør

MØLLER-SØRENSEN Aage, professor,

MØLLERHØJ Johs. S underdirektør, cand. polyt

MØLLGAARD Holger professor;

MØLLMANN Christian malermester

MØNSTED Aage overingeniør, cand; polyt.

MØRCH Alex ambassadør

MØRCH Ernst Trier, professor, overlæge, dr. med

MØRCH Johan Chr. fh. postmester,

MØRCH O V civilingeniør

MØRCH Paul overlæge, dr. med.

MØRCH Poul Adam kommandør,

MØRCH-HANSEN Johannes direktør,

MØRCK L E kontorchef,

MØRCK Mogens J dommer

MØRCK Poul H arkitekt;

MØRUP Erik grosserer,

le MAIRE Louis direktør, professor, dr. jur

le MAIRE Martin professor, fh. livlæge, dr. medMAAG Hjalmar direktør; f. 23 3 1890 i Næstved; søn af professor, overlæge Hjalmar Maag (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Adolphe f. Schmidt (død 1930); gift 1. gang (25/8 1916) m. Ellen M., f. 20/5 1885 i Nykøbing F., død 1929, datter af vicekonsul, grosserer Valdemar Gædecksen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1932); 2. gang (5/6 1930) m. Edith M., f. 5/6 1899 i Kbhvn., datter af overtjener F Thorlacius (død 1937).

Uddannet på Camillus Nyrops Etablissements fabrik, i Berlin og Dresden samt på Odense maskinbygnings-teknikum; etableret som kirurg, instrumentmager i Kbhvn. 1915 u. firmanavn Hjalmar Maag, sammensluttedes med Camillus Nyrops Etablissement 1924 u. Firmanavn Camillus Nyrops Etablissement, Nyrop & Maag, A/S; adm. direktør og medl. af bestyrelsen for nævnte selskab 1924-45, derefter bestyrelsens kommitterede samt tilsynsførende med den daglige drift, formand for selskabets bestyrelse fra 1952.

Medl. af ledelsen af Interessentskabet af 14. Sept. 1938 (statens beredskabslager) 1943-50.

Adresse: Vejlegårdsv. 7, Øverød pr. Holte.

MAAGAARD Otto vicedirektør i Kbhvns skattedirektorat, R.; f. 16/9 1888 i Kbhvn.; søn af sagfører L J Maagaard (død 1922) og hustru Marie f. Jensen (død 1899); gift (15/9 1916) m. Asta M., f. 2/8 1888 i Søborg, Nordsjælland, datter af provst, dr. theol. Anders Andersen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Louise f. Paludan-Muller (død 1937).

Student (Gammelholms latinskole) 1907: cand. jur. 1913; sagførerfuldm. 1913-14: sekretær i Kbhvns skattedirektorat 1915, fuldmægtig 1920, ekspeditionssekr. 1925, kontorchef 1938, vicedir. 1950.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af juridiske og statsvidenskabelige Kandidater under Kbhvns kommune 1945-50.

Adresse: H C Ørsteds V. 12, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Bøssemagergade, Hellebæk.

MAALØE Ole Urban afdelingsforstander, dr. med.; f. 15/8 1914; søn af læge, dr. med. Carl Urban Maaløe (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Betsy f. Skårup; gift (26/2 1938) m. Karen Aase Edith M., f. 9/10 1916, datter af grosserer A Johansen (død 1939) og hustru f. Munkvad.

Med. eks. 1939; dr.med. 1946; vidensk. assistent ved statens seruminstitut 1942, laborator smstds 1946, afdelingsforstander 1948 (leder af standardiseringsafde-lingen, der fungerer som led i WHO's internationale, biologiske standardisering); studieophold i USA på Rockefeller stipendier 1949 og 1951-52.

Har skrevet: On the Relation Between Alexin and Opsonin (disputats, 1946); vidensk. arbejder om mikrobiologiske emner.

Adresse: Ahlmanns Allé 38, Hellerup.

MAAR Axel kgl. bygningsinspektør, arkitekt, R1.; f. 14/10 1888 i Sindal; søn af læge Emil Maar (død 1923) og hustru Anna f. Segelcke (død 1922); gift m. Hedda M., f. 20/12 i Kbhvn., datter af fotograf Regnar Jensen (død 1932) og hustru Nikoline f. Jensen (død 1950).

Gennemgået Det tekniske Selskabs Skole i Kbhvn.; afgang fra kunstakademiet 1917; deltog i de franske udgravninger på Delos 1910-11; har været tegner hos arkitekt Thorvald Gundestrup og hos kgl. bygningsinsp. Magdahl Nielsen; konduktør for sidstn. ved restaureringen af Kronborg slot; kgl. bygningsinsp. 1937.

Medl. af bestyrelsen for Carlton-Teatret og for Rialto-Teatret.

Har opført Kino-Palæet; Rialto-Teatret; Carlton-Teatret; Kalundborg Biografteater; Hugo Dorphs fabrik i Taastrup; Chr. Holms landsted i Taarbæk; porthuse i Dyrehaven ved Trepilelaagen og Hjortekær; kontorbygning for A/S F L Bie; trykkeri for Wilhelm Hansens Musikforlag; fabrik for Carl Cohens Sønner; Politikens nybygning (s.m. arkitekt E Monberg); indgangsparti til den britiske udstilling; direktør August Holms landsted i Taarbæk; udvidelse af statens seruminstitut; sømandsskole i Frederikshavn; navigationsskole i Kbhvn.; statsskole i Nykøbing F., Hellerup og Rødovre; GI. Hellerup gymnasium; golf klubhuset på Eremitagesletten; toldkamret i Nykøbing S.; fabriksbygning for De danske Oliemøller; har indrettet kommunebiblioteker for Kbhvns, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner: arkitekt for den engelske ambassade.

Adresse: Sponnecksv. 12, Gentofte.

Sommerbolig: Maarbakken, Rørvig.

MAARE Helge direktør, R.p.p.; f. 14/2 1900 i Kbhvn.; søn af trykkeribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og hustru Olga f. Hansen; gift (4/5 1926) m. Ellen M., f. 22/4 1902 i Kbhvn., datter af grosserer Chr. Andersen (død 1928) og hustru Laura f. Amtoft (død 1953).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; assistent i Privatbanken 1918-24; handelseks. 1923; prokurist i kornfirmaet Andersen & Vilman, Kbhvn. 1925; grossererborgerskab og medindehaver af dette firma 1930; eneindehaver siden 1935; direktør for brødkorns-kontoret for udenlandsk korn 1939-49, for brødkorns-kontoret for indenlandsk korn 1940-50, for rugcentralen 1949-55 og for brødkornskontoret 1951-52 og 1953-54; till. adm. direktør i Bunge Handelsakts. fra 1954; medl. af landbrugsministeriets kornexportudvalg 1947-50.

Officer i Akademisk Skyttekorps 1924-32, kompagnichef 1927; viceoldermand i Korn- og Melhandlerlauget 1940-45, oldermand 1945-46, viceoldermand 1947-52; formand for bestyrelsen for A/S Horsens Dampmølle fra 1947; medl. af bestyrelsen for Bunge Handelsakts. fra 1955

Udenl. Ordener: F.M.A.I.; N.St.0.2!.; Po.P.E.5.

Adresse: Bernstorff lund Allé 11, Charlottenlund.

MAARE Niels direktør, oberst, civilingeniør, K.DM., HTH.p.p.; f. 11/8 1890 i Kbhvn.; søn af trykkeribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og hustru Olga f. Hansen; gift (22/10 1916) m. Jacoba M., f. 1/10 1894 i Kbhvn., datter af slagtermester H V Olsen (død 1933) og hustru Thora f. Hansen (død 1944).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1908; premierløjtn. i ingeniørkorpset 1911; civiling. 1920; adjutant hos generalinspektøren for ingeniørtropperne 1920-22; kaptajn 1921; chef for 2. bygningsdistrikt 1922-30; lærer ved officersskolen 1923-46; bestyrer af bygningsvæsenet på hærens krudtværk 1927-38; ingeniørofficer ved generalstabens jernbanekommission 1934-41; oberstløjtn. 1937; oberst 1942. Ved hærens bygningstjeneste 1942-45; overordnet ingeniør-officer ved jydske division 1945-47; chef for pioner- og telegrafskolen 1947-51; afsked 1952. Foretaget studierejser i udlandet vedr. militær bygningsteknik; ledede restaureringen af Frdbg. slot, særlig slotskirken, 1924-32.

Formand for hærens boligudvalg 1941-46 og for kommissionen til besigtigelse af de af de tyske besættelsestropper udførte landbefæstningsanlæg i Danmark 1946-48; formand for forsvarsministerens kunstneriske udvalg 1948-53.

Formand for arbejdsudvalget i Histo-risk-topografisk Selskab for Frdbg.; viceformand for repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger; direktør for A/S Lægeforeningens Boliger 1956; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Grundejerforening og for foreningen Nordens Frdbg. afd.; lægdommer i Frdbg. boligret 1951; værge for Frdbg. slotskirke 1932 og medl. af slotskirkens menighedsråd 1948.

Har skrevet forsk, redegørelser vedr. restaureringen af Frdbg. slot, bl. a. (s. m. Fr. Weilbach og C Elling) Frederiksberg Slot og Frederiksberg Have (1936) og Frederiksberg gennem Tiderne I (1946) m. fl.; endv. i København før og nu (1947-50) og Frederiksberg gennem 300 Aar 1651-1951 (s. m. Mogens Lebeck, 1951); biografi og kommentarer til genoptryk 1953 af »Gamle Minder fra Frederiksberg og Vesterbro« af Petersen, Fuldmægtig (Jacob Davidsen). Fasangaar-den, dens Bygningshistorie og Beboere gennem Tiderne 1954, Frederik VI's Gondol 1954, J A Hallebye, Trackteur, 1955; forord og noter til Adamine Ger-ber: Frederiksberg By ca. 1840 (1955); Ingeniørregimentet 1880-25. Juli 1955.

Udenl. ordener: N.O.N.31.; N.St.0.3'.; S.Sv.31.

Adresse: Kronprinsensv. 12, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Sommerstuen, Maarevej,

Kildekrog pr. Hornbæk.

MAARE Orla grosserer, civilingeniør, kaptajn, E.; f. 15/8 1892 i Kbhvn.; søn af trykkeribestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og hustru Olga f. Hansen; gift (5/6 1919) m. Karen M., f. 20/4 1897 i Gentofte, datter af grosserer Paul Christensen (død 1923) og hustru Alma f. Rosenberg (død 1922).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1909; premierløjtn. i fodfolket 1913; officersskolens ældste klasses våbentekn. afd. 1916-18; driftsing. ved A/S Nordiske Kabel- og Traadfabriker 1919-21; afsked fra hærens linie 1922; kaptajn i res. 1927-34, af forstærkningen 1942-52; grossererborgerskab 1924; medstifter og medindehaver af firmaet Andersen & Maare fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for A/S Damp-Korkvarefabriken Danmark.

Adresse: Teglgårdsv. 17, Charlottenlund.

MAARE Thorkild bankdirektør, R.DM.; f. 31/8 1894 i Kbhvn.; søn af trykkeri-bestyrer N Chr. H Maare (død 1912) og hustru Olga f. Hansen: gift m. Henny M., f. 2/7 1919 i Odense, datter af vinhandler, konsul S Hartmann-Sørensen (død 1926) og hustru Karen f. Staun.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1912; assistent i Privatbanken 1913; fuldmægtig 1923; sekretær 1928; under-dir. 1932; direktør 1937.

Formand i bestyrelsen for A/S Sil-van og for Financieringsselskabet -Ly-matas A/S.

Adresse: Østbaneg. 17, Kbhvn. Ø.

MÅRTENSSON Arthur overlæge; f. 6/6 1889 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler Ole Mårtensson (død 1935) og hustru Hilda f. Gadd (død 1931); gift (11/9 1924) m. Esther M., f. 18/4 1895 i Nyborg, datter af overretssagfører Ludv. Dahlerup (død 1929) og hustru Johanne f. Bjerre (død 1948).

Student (priv. dimit.) 1907; med. eks. 1914; skibslæge på Valkyrien u. togtet til Vestindien 1915-17, herunder vikar, hospitalslæge på St. Thomas 1916-17; uddannelse på forsk, hospitaler i Kbhvn. 1917-21;.studieophold i Davos og Leysin 1922-23; reservelæge ved Julemærke-sanatoriet 1923; 1. reservelæge ved Boserup Sanatorium 1925; afdelingslæge smstds 1929; specialistanerk. (lungetuberkulose) 1928; overlæge ved Julemærkesanatoriet 1937.

Tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn 1942; medl. af bestyrelsen for Dansk Tuberkuloselægeselskab 1946, næstformand 1952-55.

Adresse: Julemærkesanatoriet, Kolding.

Mc. DOUGAL Carl Duncan Stakemann overlæge: f. 8II 1880 på St. Thomas, Vestindien; søn af købmand James Taylor Mc. Dougal (død 1888) og hustru Charlotte t. Hattensen (død 1935); gift (24/5 1917) m. Mary Mc. D., f. 15/9 1890 i Kbhvn., død 1925, datter af grosserer Matthias Brabrand (død 1903) og hustru Marie f. Fleischer (død 1936).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1900; med. eks. 1907; kandidat-og assistenttjeneste 1907-14; lazaretchef i Valjevo (Serbien) 1913; 2. reservekirurg ved Kbhvns kommunehospitals afd. I 1914-15; reservekirurg ved Arhus kommunehospital 1915-18; sygehuslæge i Nykøbing M. 1918-22; overlæge ved Nakskov sygehus 1922-52.

Talrige studierejser til England, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og USå; skibslæge i Østasiatisk Kompagni 1910, 1948 og 1952.

Udenl. orden: S.St.S.5.

Adresse; Nakskov.

MACKEPRANG Mouritz fh. museumsdirektør, dr. phil, K1. DM.p.p.; f. 28/12 1869 på Kiding pr. Gråsten; søn af forpagter A M J Mackeprang og hustru f. Krøyer; gift (7/9 1895) m. Ingeborg M., f. 7/1 1872 i Haderslev, død 1954, datter af købmand J P Winther og hustru f. Wåger.

Student (Sorø) 1888; univ. guldmed. 1893; mag. art. 1894; studieophold i Rom (for Carlsbergfondet) 1895-97; assistent ved nationalmuseets 2. afd. 1897; lærer ved N Zahles o. a. skoler 1897-1910; dr. phil. 1900 (Dansk Købstads-styrelse fra Valdemar Sejer til Christian IV); direktør for nationalmuseets 2. afd. 1910; enedirektør for nationalmuseet 1922-38; medl. af Frederiksborgmuseets bestyrelse 1910-49 og af det særlige kirkesyn 1910-38; formand i det særlige bygningssyn 1924-38; undervisningsministeriets delegerede i bestyrelsen for Kunstindustrimuseet 1923-47, kst. direktør for samme okt. 1943-maj 1945; medl. af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie fra 1912 og af bestyrelsen for Dansk historisk Forening 1897-1914, formand for samme 1921-29, tildelt Det kgl. danske Videnskabernes Selskabs guldmed. 1955; æresmedl. af Foreningen til Norske Fortidsmindesmærkers Bevaring fra 1920; medl. ai Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-demien i Stockholm fra 1929 og af Fin-ska Fornminnesforeningen fra 1913.

Har foruden talrige tidsskriftartikler udg. Nordslesvig 1864-1909 (1910); Nord-Schleswig von 1864-1911 (1912); Vore Landsbykirker (1920, 2. udg. 1944); Danmarks middelalderlige Døbefonte (1941); Jydske Granitportaler (1948); Kronborg Tapeterne (s. m. Sigrid Flamand Christensen, 1950); redaktør for og hovedmedarbejder ved »Sorø, Klostret, Skolen, Akademiet gennem Tiderne« (1923-31); redaktør af og medarbejder ved »Tønder gennem Tiderne« (1942-43) og Schultz Danmarkshistorie.

Udenl. ordener: Fi.H.R.22.; I.M.&L.4.; N.St.O.21.

Adresse: Ordruphøjv. 40, Charlottenlund.

MADSEN Adolph direktør, R.; f. 24/12 1880 i Hjørring; søn af rebslager Thomas Chr. Madsen (død 1891) og hustru Maren Kirstine f. Andersen (død 1929); gift (2/7 1905) m. Bertha Ellen M., f. 2/7 1871 i London, død 1938, datter af direktør Adolph Dobé (død 1902) og hustru Victoria f. Boyer (død 1882).

Uddannelse på Hjørring Amts Andels-Svineslagteri 1894-1901, og i firmaerne R H Thompson & Co. og E L Salomonsen & Co., London samt på Polytecnic Institute i London 1901-05; direktør for Cooperative Wholesale Society Limited, Herning Svineslagteri 1905 og Skjern Svineslagteri 1929; formand og direktør for A/S Herning & Skjern Svineslagterier 1939-49; formand i bestyrelsen for A/S C. W. S. Svineslagterier 1949-56.

Medl. af bestyrelsen for Herning Handelsstandsforening 1913-31, for Herning Hede- & Discontobank 1917-31, og for Andelsselskabet Schaub & Co., Esbjerg og Kbhvn. 1923-55; formand for Privatslagteriernes Organisation 1921-35 (næstformand fra 1935) og for Privatslagteriernes Arbejdsgiverforening 1921-30; medl. af landbrugsministeriets baconudvalg 1932-50 og fedteksportud-valget 1934-50; medl. af bestyrelsen for Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening fra 1950.

Adresse: Gersonsv. 19, Hellerup.

MADSEN Albin G direktør, R.; f. 2/12 1898 på Frdbg.; søn af malermester Victor Madsen (død 1918) og hustru Nicoline f. Larsen (død 1953); gift (19/7 1925) m. Edith M„ f. 20/7 1899 i Kbhvn., datter af detailhandler Frederik Hemmingsen og hustru Anna f. Hansen.

Uddannelse i Livsforsikringsselskabet Hafnia i Kbhvn., hos købmand Vilh. Knudsen, Barnaul i Sibirien og i Russisk Asiatisk Kompagni i Vladivostock 1916-20 samt i A/S De forenede Margarinefabrikker i Kbhvn.; ansat i General Motors i Kbhvn. 1923, prokurist 1924, adm. direktør 1935-55, till. medl. af bestyrelsen fra 1935, formand for denne fra 1956.

Adresse: Frdbg. Allé 66. Kbhvn. V.

MADSEN Anders rektor; f. 19 2 1909 i Hvidbjerg, Thyholm; søn af arbejdsmand Peter Madsen (død 1949) og hustru Johanne f. Lousdahl (død 1927); gift (27/6 1940) m. Karin Weiss M., f. 5/2 1911 i Aalborg, datter af pastor Haukur Gislason (død 1952) og hustru Ane f. Jørgensen (død 1948).

Student (Birkerød) 1928; cand. mag. 1935; lærer ved Haslev gymnasium 1936; adjunkt smstds 1938. ved Øregaard gymnasium 1945; rektor ved Frederikshavn kommunale gymnasium fra 1947.

Formand for Frederikshavn Gymnasiums Legatforening fra 1948 og for foreningen Norden's Frederikshavnafd. 1951 -54.

Adresse: Havneg. 7, Frederikshavn.

MADSEN Carl landsretssagfører; f. 29/5 1903 i Vejerslev på Mors; søn af pens. overlærer F M Madsen og hustru Hulda Eline f. Christoffersen; gift (30/6 1939) m. Helene M., f. 25/6 1914 i Kbhvn., datter af bogholder Leo London og hustru Ida f. Lichtenstein.

Student (Vestre borgerdydskole) 1922; eand. jur. 1928; sagførerfuldm. 1928-30; ansat i 4. hovedrevisorat 1930; landsretssagf. 1935; offentlige sager 1949; fuldmægtig i 2. hovedrevisorat 1937-49; interneret 1941, i vestre fængsel og horserødlejren til 29. aug. 1943; illegalt arbejde i Kbhvn. 1943-45; medarbejder ved Frit Danmark; medl. af de af Danmarks Frihedsråd nedsatte Straffelovs-udvalg og arrestationsudvalg; kst. ekstraord. statsadvokat i Kbhvn. 1945-48.

Medarbejder ved den kommunistiske presse; forsk, tillidshverv indenfor Danmarks kommunistiske parti.

Adresse: Enghave PI. 20, Kbhvn. V.

MADSEN Carl Ballerup redaktør; f. 11/6 1884 i Rindom ved Ringkøbing; søn af husmand Chr. Madsen (død 1929) og hustru Mette Cathrine f. Storm (død 1916); gift (1905) m. Caroline Marie Augusta M., f. 24/1 1887 i Flensborg, datter af skræddermester Johan Goos (død 1904) og hustru Dagmar f. Bahnson (død 1934).

Lærte cigarmagerfaget på J B Mølgaards Fabrik i Ringkjøbing 1898-1902 og arbejdede derefter ved dette fag forsk, steder i Danmark og Tyskland; lokalredaktør ved Social-Demokraten i Hobro 1910; redaktionssekr., senere medredaktør, ved Vestjyllands Social-Demokrat i Esbjerg 1917; redaktør ved Nordjyllands Social-Demokrat i Aalborg, nu Ny Tid, 1923-54.

Medl. af folketinget (Aalborg vestre kreds) 1935-53 og af dettes finansudvalg 1947-53; medl. af bestyrelsen for Det danske Luftfartselskab fra 1938 og af styrelsen for Scandinavian Airlines System fra 1951.

Adresse: Under Lindene 6, Holte.

MADSEN Ejnar fh. politimester, R1.; f. 20 8 1887 i Kornerup; søn af førstelærer J P Madsen og hustru Ane Lisbeth f. Esbensen; gift (26/9 1916) m. exam. pharm. Johanne M., f. 27/7 1891 i Havrebjerg, datter af førstelærer Gustav Petersen og hustru Johanne f. Rifbjerg.

Student (Roskilde) 1905; cand. jur. 1912; by- og herredsfuldm. samt by-rådssekr. i Saxkjøbing 1914; dommer-fuldm. i Rødby 1919; politimester i Rud-tobing (Langeland og Ærø) 1933-56.

Medl. af bestyrelsen for folkebiblioteket for Rødby og omegn 1920-33; for-d for lærlingevoldgiftsretten i Rød-m. v. 1922-33, for Rødby Hjælpekasse 1925-33 og for Rødbyhavn værgeråd 1925-33: overligningskommissær 1929-33: formand for repræsentantskabet for Landmandsbankens afd. i Rødby 1931-33.

Adresse: Rudkøbing.

MADSEN F A udskrivningschef, R'.p.p.; f. 16,2 1894 i Randers; søn af købmand Mads Madsen (død 1938) og hustru Agnes Ragnhild f. Jensen (død 1896); gift (30/8 1925) m. Karen Kirstine M., f. 25/11 1895 i Udby i Holbæk "amt, datter af proprietær Hans St. Buhl (død 1934) og hustru Anna Frederikke f. Petersen (død 1929).

Student (Randers) 1912; cand. jur. 1919; fg. assistent i indenrigsministeriet s. å.; sekretær 1921; fuldmægtig 1932; har gjort tjeneste som juridisk sekretær ved Grønlands styrelse, Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Bogtrykfagets voldgiftsret; kst. landsfoged i Sydgrønland 1929-30; kst. chef for 2. udskrivningskreds maj-aug. 1935, udnævnt s. å.

Værge og godsforvalter for Roskilde domkirke fra 1944; indenrigsministeriets konsulent i sager vedr. værnepligt og udskrivningsvæsen; formand for Roskilde Civilforsvarsforbund; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke; formand for Kirkeligt Centrums Roskildekreds.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Roarsv. 6, Roskilde.

Sommerbolig: Igdlo, Ordrup Sande pr.

Faarevejle.

MADSEN Hans K skibs- og maskininspektør, R.DM.p.p.; f. 26/5 1895 i Kbhvn.; søn af Frederik Madsen (død 1935) og hustru Jensine f. Hansen (død 1939); gift (4/9 1925) m. Ellen M., f. 3/9 1896, datter af Theodor Fahnøe (død 1923) og hustru Therese f. Petersen (død 1935).

Cand. polyt. 1919; derefter ingeniør ved orlogsværftet og på Baltiea Værftet i Kbhvn.; assist. ingeniør ved vandbygningsvæsenet 1921, kst. maskininsp. smstds 1925, udnævnt 1926, skibs- og maskininsp. 1931; till. chef for statens opmudringsmateriel.

Har konstrueret specielle uddybnings-fartøjer, bl. a. i 1934 for en islandsk havn.

Udenl. orden: I.F.3.

Adresse: Vesterbrog. 178, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Jacobsmindev. 15, Humlebæk.

MADSEN Harald P præst, fh. generalsekretær; f. 30/7 1901 i Silkeborg; søn af købmand Chr. Madsen (død 1937) og hustru Mathea Kirstine f. Hansen (død 1911); gift (27/10 1926) m. Ragna M., f. 30/7 1904 i Nyborg, datter af overportør N Mølgaard-Nielsen og hustru Else f. Jensen.

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1920; cand. theol. 1926; resid. kapellan ved Ansgar kirke i Odense 1926-30; sognepræst i Vejrum ved Struer 1930 -35; resid. kapellan ved Vor Frelsers kirke i Vejle 1935-40; generalsekr. for Det danske Missionsselskab 1940-55; 1. resid. kapellan ved Kbhvns domkirke fra 1955; Chiefsecretary for Germany u. Kirkernes verdensråd, Geneve fra 1953.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Kirke i Udlandet 1938-40 og fra 1956, for Kristeligt Pressebureau fra 1940 (formand 1947), for Ny dansk Ugepresse fra 1947 og for Kirkelig Filmsforening fra 1948; medl. af Dansk Missionsråd fra 1943; kirkelig filmskonsulent fra 1952; medl. af Health Committee og Commit-tee for Seholarship u. Kirkernes verdensråd i Geneve fra 1953. af Den danske Valdeserkomité fra 1955 og af bestyrelsen for Nordisk-Østmission fra 1956.

Har skrevet: Vær frimodig (andagts-bog, 1939); fra Vej og Sti (fortællinger, 1940); afhandlinger, biografier, oversættelser fra svensk og engelsk samt artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Adresse: Gersonsv. 79, Hellerup.

MADSEN H E direktør, vicekonsul; f. 13/10 1891 i Rønne; søn af frisørmester Madsen (død 1950) og hustru Cesilie f. Hansen (død 1932); gift (27/5 1921) m. Elly M., f. 27/10 1893 i Rønne, død 1946, datter af slagteridirektør Thomas Nielsen (død 1940) og hustru Harriet f. Clausen (død 1951).

Udlært som snedker; derefter uddannet som bygningskonstruktør; videre uddannelse i udlandet 1913-14; bygmester i Napoli i 1914; sejlet som tømmermand 1915-16; værkfører i A/S De forenede Granitbrud paa Bornholm 1917, prokurist smstds 1921, direktør 1930; nederlandsk vicekonsul 1939.

Formand i bestyrelsen og reder for A/S Motorskonnert »Neptun«, Rønne; formand i bestyrelserne for Stenindustriens Arbejdsgiverforening paa Bornholm, for Bornholms Arbejdsgiverforening og for A/S Burgundia, Generalagentur for Forsikringsakts. Nordlyset m. fl.; medl. af bestyrelserne for Forsikringsakts. Nordlyset, for A/S Nordlyset-Liv, for A/S De forenede Granitbrud paa Bornholm, for Grænseforeningen paa Bornholm og for Dansk Arbejdsgiverforening. Udenl. orden: N.O.N.5. Adresse: Haslevej 41, Rønne.

MADSEN Henrik kommandør ad hoc, direktør for søkortarkivet, R.DM., FM. i sølv, HTS.p.p.; f. 6/2 1898 i Kbhvn.; søn af lokomotivfører Axel Madsen (død 1941) og hustru Cathrine f. Mikkelsen (død 1950); gift m. Edith Skougaard, f. 28/4 1904. død 1955.

Student (Nykøbing F.) 1915; sekond-løjtn. 1919; premierløjtn. 1920; geodætisk kursus på hærens officersskole 1924-26; kaptajnløjtn. 1929; organiserede Islands søopmåling 1930-31; deltog som astronomisk observator i 7. Thule-ekspedition 1932; orlogskapt. 1937; chef

for søkortarkivets 1. afd. 1933-38, for 4. afd. 1938-42; lærer i søopmåling ved kadetskolen (søofficersskolen) 1934-39: fyrinsp. 1942-43 og 1945; udskrivnings-chef for den danske brigade i Sverige 1943-45; kommandørkapt. 1945; marineattaché ved det danske gesandtskab i Moskva fra 1946, till. militær- og luftattaché smstds fra 1948 (efter 1950 uden fast bopæl i Rusland); chef for fregatten Gaiathea på første del af jord-omspændende dybhavs-ekspedition 1950-51; chef for Færøernes marinedistrikt 1951-56; Island Commander Faeros og midlertidig kommandør 1952-56; direktør for søkortarkivet fra 1956.

Medl. af stednavneudvalget og af dettes underudvalg for den færøske ret-skrivningsliste samt af stednavneudvalget for Grønland fra 1956; Danmarks delegerede ved Det Internationale Hydrografiske Bureau i Monte Carlo fra 1956.

Udenl. ordener: I.F.3.; N.St.O.31.

Adresse: Ved Fortunen 7, Klampenborg.

MADSEN I C direktør, R. DM.; f. 13 10 1888 i Marstal; søn af kaptajn M H Madsen (død 1944) og hustru Kirsten f. Clausen (død 1940); gift (13/9 1918) m. Julie M., f. 30/7 1896 i Svendborg, datter af Valdemar Sørensen (død 1935) og hustru Jørgine f. Sørensen (død 1943).

Udlært i blandet kolonial-, korn- og foderstofforretning; handelsfuldm. i Svendborg 1908-16; indehaver af firma Chr, Soeles Eftf., Rudkøbing 1918-20 og af firma Mørk Hansen & Madsen 1920-24; direktør i Fyens Andels Foderstofforretning fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for Svendborg Borgerforening fra 1938; medl. af Svendborg havneudvalg fra 1942; formand for Svendborg amts kapiteltakstnævn fra 1935 og for Svendborg kommunale kornnævn til 1953; medl. af bestyrelsen for Dampskibsselskabet Concordia, Svendborg fra 1932; formand for bestyrelsen for Motorrederiakts. Brittania smstds fra 1937; medl. af bestyrelsen for Svendborg Avis fra 1934 (medl. af direktionen fra 1950), for Svendborc-Nyborg Jernbanen fra 1938 og for Forsikringsakts. Skandinavia fra 1942; medl. af bestyrelsen for centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer til 1953, for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation og for Foreningen af danske Korneksportører.

Adresse: Christiansmindev. 2,

Svendborg.

MADSEN Jørgen overlæge, dr. med.; f. 15/5 1899 på Dalskovgaard ved Bogense; søn af fh. gårdejer og sognerådsformand Rs. Madsen og hustru Margrethe f. Jørgensen; gift 1. gang (5/4 1927) m. læge Ane M.. f. 25/6 1898 i Vejle, død 1949, datter af forstander Jens Chr. Drachmann (død 1942) og hustru Ane f. Madsen; 2. gang (8 3 1954) m. Anne M., f. 8/3 1911 i Rørkær, datter at gårdejer M Jepsen og hustru Kristine f. Linnet.

Student (Odense katedralskole) 1918; med. eks. 1925; uddannelse på Sankt Hans hospital, Øresundshospitalets med. afd., Bispebjerg hospitals kirurg, afd., kommunehospitalets psykiat. og neurolog, afd. og på rigshospitalets neurolog, afd. 1925-28; reservelæge ved Sankt Hans hospital 1928, afdelingslæge 1932, overlæge ved hospitalets afd. B 1950; specialistanerk. i psykiatri 1932 og i neurologi 1934; dr. med. 1933.

Sekretær i Dansk Psykiatrisk Selskab 1939-42, formand 1954-57; formand for kredsbestyrelsen for Kbhvns amt u. Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1951, medl. af landsforeningens forretningsudvalg 1953-55; sekretær for samarbejdsudvalget for læger og præster i Roskilde stift fra 1948; medl. af bestyrelsen for Foreningen Broen fra 1951.

Litterære arbejder: Om Urinens Ammoniakindhold under normale og visse pathologiske Tilstande, særlig hos krampepatienter (disputats, 1933); en række afhandlinger, særlig vedr. somatiske forhold ved psykoser.

Adresse: Skt. Hans hospital, Roskilde.

MADSEN Kalsbøl dommer, R.; f. 4/6 1900 i Vejle; søn af vognfabrikant Frederik Carl Madsen (død 1903) og hustru Marie Susanne f. Koch (død 1938); gift (26/7 1931) m. Ingrid Froh M., f. 18/1 1910 i Svendborg, datter af købmand Niels Julius Jensen (død 1928) og hustru Aurora f. Petersen (død 1910).

Student (Vejle) 1918; cand. jur. 1924; dommerfuldm. ved civildommerembedet i Vejle s. å., i Kjellerup 1927, i Bjerre-Hatting herreder, Horsens 1942; dommer i Skjern 1948, i Vejle byret fra 1. aug. 1957.

Formand for tilsynsrådet for Kjellerup og Omegns Sparekasse 1937-43.

Adresse: Skoleg. 11, Skjern (fra 1. aug. 1957: Vejle).

MADSEN Karl sekretær; f. 28/1 1899 i Kbhvn.; søn af kusk, senere parcellist Niels Madsen og hustru Maren f. Nielsen; gift (15/5 1927) m. Johanne M., f. 17'2 1897 i Vantore, datter af mejeribestyrer M Rasmussen og hustru Trine f. Rasmussen.

Arbejdet ved landbruget; kursus på fodermesterskolen på Tranekær gods; medhjælper ved forsøgslaboratoriet; landbrugskand. 1923; ophold i USA 1923-24; assistent i De samvirkende sjællandske Landboforeningers sekretariat 1926-30; studieophold ved universitetet i Edinburgh 1931-32; sekretær og kasserer i De samvirkende danske Landboforeninger 1933-41; sekretær for Tolvmandsforeningerne 1941 og redaktør af foreningernes blad; censor ved landbohøjskolen.

Adresse: Gærdebred 28, Kbhvn. S.

MADSEN L fh. vicedirektør, R.; f. 14/9 1882; søn af kommissionær J Madsen (død 1922) og hustru Kirstine f. Larsen (død 1918); gift (7/1 1911) m. Anna M., f. 8/5 1888 på Mariesminde ved Hadsten, datter af proprietær N J Paulsen (død 1931) og hustru Marie Margrethe P. (død 1932).

Præliminæreks. (De Brockske handelskoler) 1898; assistent i A/S Kbhvns Handelsbank 1898; bogholder i Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Århus 1908; kontorchef i A/S Kbhvns Handelsbank 1922; bestyrer af denne banks Gammeltorv afd. 1932-37; underdir. i A/S Kbhvns Handelsbank 1934, vicedir. 1939-56.

Revisor i Ny jydske Kjøbstad-Credit-forening 1918-22, ved Kysthospitalet på Refsnæs 1926-41, i Landbrugslotteriet 1933-47 og i A/S Klampenborg Væddeløbsbane fra 1947.

Adresse: Brodersens Allé 20, Hellerup.

MADSEN Mads Peder fh. dommer, R. DM.; f. 16/7 1881 i Fremmelev i Lunde sogn; søn af gårdejer Steffen Madsen (død 1917) og hustru Rasmine f. Nielsen (død 1898); ugift.

Student (Odense) 1900; cand. jur. 1907; birkefuldm. i Haslev 1907; byfo-gedfuldm. i Ringsted 1910; herreds-fuldm. i Odense 1912; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Løve herred 1934-51.

Adresse: Rugårdsv. 169, Tarup pr. Odense.

MADSEN Mario formand for Dansk Sygeplejeråd, R.; f. 30/3 1900 i Blans, Sundeved; datter af gårdejer Andreas Madsen og hustru Marie f. Petersen; ugift.

Student (Sønderborg) 1922; cand. phil. 1923; med. forberedelseseks. s. å.; sygeplejerskeuddannelse på Bispebjerg hospital 1925-28; instruktionssygeplejer-ske smstds 1930-36; forstanderinde ved Rødkilde højskole (forskole for sygeplejeelever) 1936-46.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd 1940, formand fra 1941; formand for Statsaut. Sygeplejerskers Arbejdsløshedskasse i Danmark og for bestyrelsen for Sygeplejerskernes Hus; formand for Sygeplejerskernes samarbejde i Norden fra 1956; medl. af bestyrelsen for Sygeplejerskernes internationale samarbejde og for Østerlandsmissionen samt af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme.

Adresse: Fensmarkg. 3, Kbhvn. N.

MADSEN Marius fh. formand for Murerforbundet; f. 27/1 1884 i Voel ved Silkeborg; søn af kroejer Chresten Madsen (død 1899) og hustru Jensine Frederiksen (død 1922); gift (3/11 1916) m. Johanne M., f. 4/3 1888 i Horsens, datter af repræsentant Adolf Christiansen (død 1916) og hustru Maren f. Jensen (død 1925).

Murersvend 1904-19; formand for Murersvendenes Fagforening i Århus 1919-20; sekretær og næstformand for Murerforbundet i Danmark 1920-29; formand for samme 1929-54.

Vurderingsmand 1936-54; medl. af lærlingerådet 1937-55; formand for Byggefagenes Landssammenslutning 1938-54; dommersuppleant i den faste voldgiftsret 1939-55; medl. af indenrigsministeriets byggeudvalg af 1940 fra 1940 til dets ophævelse 1946, af boligministeriets udvalg vedr. arbejdskraft til byggeriet 1947-54, af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund 1947 -55, af bestyrelsen for Arbejderbo 1941 -54 og af repræsentantskabet for Arbejdernes Landsbank fra 1943.

Adresse: Limfjordsv. 63, Kbhvn. F.

MADSEN Marius forretningsfører; f. 10/1 1897 i Odense; søn af kedel- og maskinpasser A J Madsen og hustru Dorthea f. Larsen; gift 1. gang (16/12 1918) m. Karoline Kristine M., f. Hansen, f. 28/3 1895 i V-Kærby, død 1948; 2. gang (7/11 1953) m. Alma M., f. Henriksen, f. 25/3 1895 i Glumsø.

Ved landbruget 1909-17; bryggeriarbejder i Odense 1918-26; formand og forretningsfører for Dansk Bryggeri-, Brænderi- og Mineralvandsarbejderfor-bund og formand for Bryggeriarbejdernes Arbejdsløshedskasse fra 1926.

Medl. af bestyrelsen for Den internationale Union af Levneds- og Nydelsesmiddelarbejdere 1941, unionens præsident 1949; medl. af repræsentantskabet for A/S Bryggeriet Stjernen 1941, af bestyrelsen fra 1956; medl. af statens alkoholkommission af 1934.

Adresse: Enghavev. 66, Kbhvn. V.

MADSEN Max J entreprenør, vognmand, R.; f. 26/11 1889 i Kbhvn; søn af vognmand Claus Chr. Madsen (død 1914) og hustru Caroline f. Hansen (død 1942); gift 1. gang (24/1 1915) m. Gudrun Anna M„ f. 17/1 1894 i Sorø, død 1946; 2. gang (1/5 1948) m. Grete M., f. 21/8 1904 i Kbhvn.

Uddannet ved landvæsenet til 1913; indehaver af vognmandsforretning fra 1913 og entreprenørforretning fra 1928, begge omdannet til aktieselskab i 1944; direktør og formand for bestyrelsen for Max J Madsen A/S og for Ejendomsakts. M. I. M. fra 1944.

Formand for Kbhvns Vognmandsfor-ening 1924-28; oldermand for Kbhvns Vognmandslaug 1928-32; formand for repræsentantskabet for Haandværker-banken 1930-45.

Adresse: Poul Møllers V. 2, Kbhvn. F.

MADSEN Niels fh. forretningsfører; f. 11/4 1887 i Gudbjærg på Fyn; søn af gårdejer Hans Peter Madsen (død 1925) og hustru Marie f. Hansen (død 1940); gift (19/10 1918) m. Theodora M . f. 18/8 1894. datter af redaktør S A Petersen og hustru Kirstine f. Hansen.

I snedkerlære i Ringe 1903-07; arbejdede i Tyskland, Schweiz og Østrig 1910 -12; formand for Snedkernes Fagforening i Odense 1922-32; rejsesekretær i Snedkerforbundet i Danmark 1932-35; forbundets formand 1935-57.

Medl. af bestyrelsen for Internationalt Bygnings- og Træarbejderunion fra 1936, af lærlingerådet 1937-56, af forretningsudvalget for De samvirkende Fagforbund fra 1938, af bestyrelsen for Teknologisk institut fra 1938 og af instituttets forretningsudvalg fra 1939; formand for Dansk Træarbejdersekreta-riat 1940-57; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk         Træarbejdersekretariat

1947-52, for Nordisk Bygnings- og Træarbejder-Federation 1953-57 og af repræsentantskabet og bestyrelsen for Danmarks Nationalbank fra 1947; medl. af bestyrelsen for Teknisk Selskabs skoler fra 1952, for Arbejdernes Oplysnings-Forbund fra 1952 og for Nationaløkonomisk Forening fra 1953. Adresse: Lersø Parkallé 121, Kbhvn. Ø.

MADSEN Peder forretningsfører; f. 29 5 1895 i Horne; søn af snedker Peder Madsen (død 1895) og hustru Karen f. Nielsen (død 1933); gift (4/2 1917) m. Cathrine M., f. 24/9 1892 i Varde, datter af baneformand Jacob Christensen (død 1935) og hustru Johanne Dorthea f. Høyer (død 1944).

Bager 1909-19; ansat ved statsbanerne 1919, overportør 1941; forretningsfører for Dansk Jernbane Forbund fra 1918; ansvarsh. redaktør af Jernbane-Tidende. Medl. af bestyrelsen for Dansk Jernbane Forbund 1922, for Statsbanepersonalets Sygekasse og for Tjenestemændenes Forsikringsforening; formand for Statstjenestemændenes Centralorganisation I fra 1948; i sekretariatet for Nordiske Jernbanemænds Union; medl. af statens lønningsråd.

Adresse: Forchhammersv. 7, Kbhvn. V.

MADSEN Poul Emil direktør, civilingeniør, dr. techn.; f. 10/4 1913 i Kbhvn.: søn af ingeniør Karl Madsen (død 19341 og hustru Alexandra f. Madsen; gift (12 4 1938) m. tandlæge Else (Trine) M., f. 20/5 1912 i Vejle, død 1957, datter af direktør Jens Christensen (se denne).

Student (Vestre borgerdydskole) 1931: studerede medicin 1931-34; cand. polyt. 1939; specialstudier i automobillære og maskinteknik; dr. techn. 1945; studerede udenrigshandel ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1947-50; studierejse til USA 1948; ingeniør ved A/S Burmeister & Wain 1939. ved Det danske Petroleums Akts. s. å.; chefkemiker ved Danish American Gulf Oil Co. A/S 1945-46: egen rådg. ingeniørvirksomhed 1946-47: afdelingsleder og prokurist i Oluf Rønberg AS 1947-56; direktør i A/S Vø-lund og i Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabrik A'S 1957. Medl. af Mineraloliebranchens tekniske Kommission 1945-46 og at Dansk Ingeniørforenings permanente petrole-umskomité fra 1951.

Har skrevet: Studier over Bankning i Forbrændingsmotorer (disputats, 1945); artikler i faglige tidsskrifter.

Adresse: Teglgårdsv. 12, Charlottenlund.

MADSEN Rebekka Blicher la Cour frue; f. 20/11 1878 på Næsgaard; datter af forstander A P la Cour (død 1905) og hustru Henriette f. Blicher; gift (23/10 1904) m. forstander Jens Kr. Madsen (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942), søn af gårdejer J P Madsen (død 1911) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1877).

Studeret ved landbohøjskolen 1897-99, ved statens kursus for skolekøkkenlærerinder 1900; lærerinde ved Sorø husholdningsskole og lærerindeskolen på Ankerhus 1900-03, ved Kærehave hus-mandsskole 1904-06; oprettede i 1906 s. m. sin mand Baungaard landhusholdningsskole; redaktør af Tidsskrift for Husholdning 1922-27.

Formand for Malt Herreds Husholdningsforening 1908-35, for Foreningen af jydske Landboforeningers husholdningsudvalg 1922-48 og for De samvirkende danske Landboforeningers husholdningsudvalg 1925-48; medl. af statens husholdningsråd 1935-40 og af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs udvalg for unge pigers huslige uddannelse 1936-48.

Har udg.: Husholdningskemi og Ernæringslære; Hovedregler for Husholdning og Madlavning; Husmandskonens Husholdning; Et Slægtsminde (1942).

Tildelt Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs store sølvbæger 1951.

Adresse: Baungaard pr. Vejen.

MADSEN Th. fh. underdirektør, R.; f. 6 7 1888 i Horsens; søn af økonomibetjent Niels Madsen (død 1930) og hustru Ane Else f. Frederiksen Kramhøft (død 1936); gift 1. gang (6/3 1913) m. Johanne M., død 1941, datter af skibsfører P L Møller; 2. gang (25/6 1946) m. Inger M., f. 30/11 1899 i Fensmark, datter af pastor O C Kynde (død 1920) og hustru Julie f. Mazar de la Garde (død 1934).

Præliminæreks.; ansat ved forsk, .handelsvirksomheder og offentlige kontorer; ansat i Købstædernes almindelige Brandforsikring 1909, fuldmægtig 1920, ekspeditionssekr. 1934, kontorchef 1940, underdir. 1949-54.

Medl. af bestyrelsen for Forsikrings-foreningen 1929-31.

Adresse: Esplanaden 7, Kbhvn. K.

MADSEN Thorkild fh. laboratorieforstander. dr. techn., R.DM.; f. 17/8 1890 i Kbhvn.; søn af overvejinspektør Lauritz Madsen (død 1939. se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Dorothea f. Schou (død 1954); gift (23-6 1916) m. Hel-M., f. 6 1 1896 på Frdbg., datter af tegnelærer C Paustian og hustru Marie f. Lange.

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1908; cand. phil. 1909; cand. po-Iyt. 1914; kemiker i A/S Svovlsyre- & Superphosphatfabrik (Limfjorden) 1914-15; laboratorieforstander ved Teknologisk institut 1915-55; dr. techn. 1930.

Medl. af bestyrelsen for A/S Klostermølle og Vilholts Pap- og Træmassefa-briker og for Det danske Rengøringsselskab; medl. af direktionen for den Suhrske Stiftelse; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; medl. af patentkommissionen.

Har skrevet: Studies in the detergent action and surface activity (disputats, 1930); har udarbejdet forsk, lærebøger for håndværkere.

Adresse: Skovalléen 35, 37, Bagsværd.

MADSEN Vagn professor, dr. oecon.; f. 17/8 1917 i Bogense; søn af kordegn Søren Madsen (død 1937) og hustru Karen f. Hansen; gift (18'5 1944) m. Lis M., f. 20/4 1924 i Toftlund, datter af stationsforstander Oluf Bonde (død 1932) og hustru Anne f. Dall.

Cand. oecon. 1941; ansat hos Th. Ths. Sabroe, Århus 1941-42 og Silkeborg Maskinfabrik 1943-46; studieophold ved Harvard Business School og Mass. Insti-tute of Technology 1946-47; ansat ved Carlsberg Bryggerierne 1948-52; dr. oecon. 1951; professor i praktisk driftsøkonomi ved Århus universitet 1953; till. leder af universitetets institut for virksomhedsledelse 1957.

Medl. af bestyrelsen for Danske Økonomers Forening fra 1954, formand fra 1956; formand for Hanstholmhavnudval-get af 1955; medl. af Thyborønudvalget af 1957.

Har skrevet: Danmarks Transithandel (Tietgen-prisopgave, 1941); Rationalise-ringsproblemer i Industrivirksomheder (disputats, 1951).

Adresse: Egelundsv. 3, Risskov.

MADSEN Vagn Vinge amtsligningsinspektør, cand. polit.; f. 16/3 1907 på Kærholm i S-Felding kommune; søn af gårdejer Niels Vinge Madsen (død 1944) og hustru Maren f. Bendtsen (død 1920); gift (31/10 1942) m. læge Rigmor V. M.. f. 30<8 1915 i Løgsted, datter af gårdejer Peter Kristoffer Pedersen (død 1931) cg hustru Helene f. Kaspersen.

Student (Høng) 1928; cand. polit. 1934; sekretær ved Iandsoverskatterådets lig-ningsafd. 1934-36: lærer ved Andelssko-len ved Middelfart i 1937; fuldmægtig på skattekontoret i Vejle 1938-41; skat-teinsp. i Kolding 1941-46; amtslignings-insp. i Århus amt 1946.

Medl. af bestyrelsen for Jydsk nationaløkonomisk Forening 1953.

Adresse: Rosenvangs Allé 11. Århus.

MADSEN Valdemar overlæge, dr. med.: f. 14/12 1902 i Frederikshavn; søn af tømmerhandler Chr. Madsen (død 1926) og hustru Martine f. Jacobsen (død 1947); gift (30/4 1931) m. Poula Kamilla M., f. Miltersen, f. 29/10 1909 i Randers.

Student (Aalborg) 1921; med. eks. 1929; dr. med. 1942; hospitalsstillinger i provinsen 1929-35; 1. reservelæge ved statshospitalet i Sønderborg 1935; 2. reservekirurg ved den kirurgiske univer-sitetsklinik i Århus 1937-40; 2. reservelæge ved rigshospitalets fødeafd. A og gynækologiske afd. I 1941, 1. reservelæge smstds 1942, afdelingslæge 1946; overlæge ved den gynækologiske afd. på Kbhvns amts sygehus i Gentofte fra 1953; specialistanerk. (gynækologi, obstetrik og kirurgi) 1939; lektor i obstetrik ved Kbhvns universitet 1942-53; konsulent ved Blegdamshospitalet indtil 1953.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen for Gynækologi og Obstetrik 1942-49, af Den alm. danske Lægeforenings hygiejnekomité fra 1946 og af det af socialministeriet nedsatte nævn ang. svangerskabsafbrydelse (1956); medl. af So-dra Sveriges Gynekologsållskap 1945 og af The american Society for the Study of Sterility. Adresse: Maglevænget 15. Charlottenlund.

MADSEN Willy Westergaard præst, generalsekretær, R.; f. 16/1 1907iKbhvn.; søn af overpakmester J O Madsen (død 1934) og hustru Hansigne f. Hansen (død 1953); gift (6/5 1934) m. Esther M.. f. 16/8 1912 i Kbhvn., datter af ingeniør Fr. Poulsen (død 1954) og hustru Laura f. Jensen.

Student (Efterslægtselskabets skole) 1925; cand. theol. 1931; hjælpepræst ved Garnisons kirke 1931-33; hjælpepræst ved Frederiksholms kirke 1934-37, sognepræst smstds 1937-42; gene-ralsekr. ved De Samvirkende Menighedsplejer 1942.

Næstformand i Kristeligt Akademisk Forening 1934-35, formand 1936-37; sekretær i Kbhvns Præstekonvent 1935-39 og ved Hans Tausens Fond 1941; medl. af Dronningens Centralkomité 1942; formand for stiftelsen Hytten 1943; leder af Fonden De stille Stuer 1943; medl. af bestyrelsen for Socialfilantropisk Boligselskab 1944, for Dåbs-fondet 1945, for Diakonhøjskolen 1946, for Det kbhvnske Kirkefond 1949, for Folkekirkeligt Filantropisk Forbund 1951 og for Socialpolitisk Forening 1952; formand for Folkekirkelige Organisationers fællesudvalg 1955.

Har skrevet: Menighedens Arbejde blandt fattige, syge og gamle (i Pløj din Fure, 1943) og Kirkeligt Filantropi (i Haandbog i Kristendomskundskab, 1943); Din Næste (1945); medarbejder ved Illustreret Religions Leksikon (1949 f.) og Nordisk teologisk Uppslagsbok (1954 f.): redaktør af Fra Menighedsplejen 1942. Adresse: Vængeleddet 10, Kbhvn. Brh.

MADSEN Woldhardt borgmester f. 27/9 1902 i Skive; søn af opsynsmand P Madsen (død 1940) og hustru Juliane f. Nielsen (død 1931); gift (2/3 1924) m. Doris M., f. 16/9 1903 i Glyngøre, datter af fiskerskipper J E Jacobsen og hustru Marie f. Christensen.

Udlært som trykker på Skive Folkeblad 1921; medl. af Skive byråd 1929, borgmester 1936: medl. af bestyrelsen for Den danske Købstadforening 1945 (formand 1950), for Foreningen af kommunale Gasværker i Danmark 1946-54, for A/S Danske Gasværkers Tjærekompagni, Nyborg 1946-54, for Sygehusforeningen i Danmark 1947-54 og for Den sociale skole 1949-54; medl. af sygehusrådet 1946, formand 1954, af repræsentantskabet for Kreditforeningen af Kommuner i Danmark 1950 og af forretningsudvalget for Fonden til Fædrelandets Vel 1951; medl. af bestyrelsen for Åndssvageanstalten ved Vodskov 1951; formand for A/S Kommunernes Pensionsforsikring 1953 og for Købstadkommunernes gensidige Forsik-ringsforening 1953; formand for tilsynsrådet for Bustrup optagelseshjem 1944-52 og for bestyrelsen for Skive-Vestsalling Jernbane 1955; folketingskandidat i Aars-kredsen 1946-51.

Adresse: Anlægsg. 5, Skive.

MAEGAARD Eilert direktør, cand. jur.. K.DM.p.p.; f. 8/1 1889 i Rudkjøbing; søn af købmand R F Maegaard (død 1902) og hustru Dagmar f. Petersen (død 1934).

Student (Metropolitanskolen) 1906; cand. jur. 1912; sagførerfuldm. s. å.; assistent i statistisk departement og i landsoverskatterådet 1913-17; sekretær i fragtnævnet 1916-20, i Dansk Damp-skibsrederiforening 1919; adm. direktør for samme 1920-56 samt for Søfarts-rådet 1926-56; chef for fragtnævnets sekretariat 1939-49; direktør i Udligningskassen af 27. Juni 1940, 1940-50.

Medl. af Pensionsforsikringsanstaltens bestyrelse og forretningsudvalg; formand for bestyrelsen for A/S Kastrup Maskinfabrik, for Ulykkesforsikringsfor-bundet for dansk Søfart og for AS J Saabye & O Lerche; medl. af bestyrelsen for A/S Det Østasiatiske Kompagni, for Dansk Radio A/S og for A/S Elektro-mekano samt af repræsentantskabet for A/S Investor; generalkommissær for Danmark ved den internationale søfartsud-stilling i Antwerpen 1930; medl. af repræsentantskabet for den danske afd. af Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne; næstformand for direktionen for Kbhvns maskinskole; medl. af bestyrelsen for Dansk-Engelsk Selskab, for Det udenrigspolitiske Selskab og for Stiftelsen Georg Stages Minde.

Udenl. ordener: B.L.H.3.; N.St.O. 22.; S.V.2!.

Adresse: Amalieg. 33, Kbhvn. K.

MAEGAARD Johannes Hammer orlogskaptajn, R.DM., Chr.XM.T., HTS.p.p.; f. 16/9 1893 i Kbhvn.; søn af kommandør C F Maegaard (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Anna f. Hammer (død 1916); gift 1. gang (12/4 1924) m. Gerda M., f. 8/7 1892, død 1931, datter af grosserer Carl Glahnson (død 1920) og hustru Ellen f. Wandel (død 1931); 2. gang (15/6 1934) m. Agnete M., f. Glahnson-Petersen, f. i Kbhvn., datter af direktør I Ferd. Petersen (død 1943) og hustru Elisabeth f. Glahnson (død 1951).

Sekondløjtn. i Søværnet 1914; pre-mierløjtn. 1915; kaptajnløitn. 1923; kaptajn 1927; orlogskapt. 1932; adju-tant hos kong Christian X 1934; tjenstg. i marineministeriet 1939; afsked 1943; orlogskapt. i res. 1947-53.

Udenl. ordener: Gr.G.1.3.; I.Kr.5.; S.Kr.3.

Adresse: Sundvænget 14, Hellerup.

MAES Johan Henrik Rønnenkamp overnotar, R.; f. 25/8 1891 i Kbhvn.; søn af amtsforvalter Heinrich Maes (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Mar-garete f. Steinicke (død 1941); gift 1. gang (3/1 1919, ægteskabet opløst 1926) m. Gerda Margrethe M., f. 4/10 1896 i Kbhvn., datter af professor, kunstmaler Walter Leistikow (død 1908) og hustru Anna f. Mohr; 2. gang (4/7 1946) m. Marchen M., f. 18/6 1909 i Vedbæk, datter af grosserer Johannes Holm (død 1939) og hustru Pouline Elvina f. Hansen.

Student (Herlufsholm) 1910; cand jur. 1916; Assistent i finansministeriets 2. departement 1917, sekretær 1919, fuldmægtig 1932, undernotar i Kbhvn. 1940, notar 1943, overnotar fra 1954; sekretær i overværgerådet 1918-33, ved landsnævnet for børneforsorg 1933-40.

Adresse: Toldbodg. 39, Kbhvn. K.

MAGELUND Johs. højskoleforstander; f. 29/7 1909 i Gudme; søn af købmand Carl Magelund (død 1943) og hustru Kathrine f. Nielsen (død 1938); gift (1/10 1938) m. Katharina M., f. 24/10 1915 i Schweiz, datter af amtsskole-konsulent Hans Wagner, Bern og hustru Clara f. Spycher.

Student (Svendborg) 1928: cand. theol. 1934; studierejse i Italien s. å.; hjælpepræst i Brorstrup-Ravnkilde 1934-36; studierejser i England, Frankrig og Schweiz: kaldskapellan ved Hellig Kors kirke og korshærspræst i Kbhvn. 1937-39; sognepræst i Maarum 1939-46; forstander for Haslev udvidede højskole 1946.

Næstformand i Kristelig Akademisk Forening 1937-38: kredsformand for KFUM og KFUK i Nordsjælland 1942-46; medl. af undervisningsministeriets højskoleudvalg af 1955; redaktør af Kirkeblad for 35 Sogne 1940-45 m. m.; medl. af Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd 1954.

Har udg.: Bibellæsning - Vejen til Vished og Kraft (1944); medarbejder ved Bogen om C P O Christiansen, Samliv før Ægteskabet og Københavns Stifts Aarbog (1942 og 1943); Guds medarbejdere er vi (1956).

Adresse: Haslev udvidede højskole,

Haslev.

MAGIUS Frits von politiinspektør, R.p.p.; f. 11/6 1903 i Kbhvn.; søn af rådmand, postmester Albert Magius (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Johanne Margrethe Helene Allese f. de Fine Bunkeflod (død 1953); gift (20/9 1932) m. Margit v. M., f. 19/8 1907, datter af købmand Anton Nielsen (død 1946) og hustru Agnes f. Gundersen (død 1956).

Student (Metropolitanskolen) 1922; cand. jur. 1928; sekretær i Kbhvns politi s. å.; fuldmægtig 1935; politiassist. i 3. politiinspektorat 1936, politikommissær 1938; politiinsp. hos rigspolitichefen og chef for dennes kriminalafd. 1939.

Medl. af Juristforbundets bestyrelse 1933-43; censor ved statens politiskole fra 1940; delegeret ved Organisation internationale de Police criminelle (INTERPOL) fra 1942; till. rapportør ved organisationen og medl. af redaktionskomiteen for Revue internationale de Police criminelle fra 1946; dansk redaktør af Nordisk Kriminalteknisk Tidsskrift 1949-52, medl. af redaktionskomitéen fra 1952.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; Fi.P.F.K.; S N 3 ' Æt S 5

Adresse: Broholms Allé 12 C, Charlottenlund.

MAGLE Hans sognepræst, f. 27/10 1891 på Frdbg.; søn af købmand Christian H Magle (død 1938) og hustru Ane Marie f. Jensen (død 1936); gift (29/12 1918) m. Anna Lucie M., f. 28/6 1889 i Haslev, datter af husejer Hans Thomsen (død 1897) og hustru Maren f. Nielsen (død 1905).

Cand. theol. 1918; rejsesekr. ved KFUM i Danmark 1918-19; studieophold ved universiteterne i London, Chicago. Berlin og Erlangen 1919-20 og 1938. Sekretær ved KFUM i Kina 1920-25; hjælpepræst i Sandager-Holevad 1926; sognepræst i Brylle 1927-31; 2. res. kapellan ved Odense domkirke 1931-37; sognepræst for den danske menighed i Tønder fra 1937; arresteret af Gestapo dec. 1944, i Frøslevlejren dec. 1944-maj 1945; orlov med bopæl i London som særlig udsending for Sydslesvigsk Udvalg samt korrespondent til forsk, dagblade 1948-49.

Medl. af bestyrelsen for Fyens stifts-konvent 1932-37 og for Sydjydsk Fæng-selsselskab fra 1937; næstformand for Tønder skolekommission 1937-45 (formand fra 1945) og for Tønder danske skolenævn fra 1940; formand for det fælles dansk-tyske menighedsråd i Tønder fra 1937 og for udvalget for Tønder kirkes hovedrestaurering 1940-46; i ledelsen af Præsternes illegale Organisation PUF. u. besættelsen; medl. af bestyrelsen for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 fra 1946 og for Landsforeningen af Besættelsestidens politiske Fanger fra 1946.

Har udg.: Mission (1932); Men der staar ogsaa skrevet (1942); Danmarks Fremtid - kristeligt (1945); Sententiæ Quoti-dianæ. Tanker til Dagen og Vejen (1948); South Slesvig Quiz (London 1949); Vejledning i det sydslesvigske Spørgsmaal (1951); Tønder Kirkes Symboler (1954); har oversat; Emil Brunner: Gudsordet og Verden (1933), Troen (1936) og Hvad er Moral (1936) samt Albrecht Goes: Før Daggry (1954); har skrevet en række artikler i kirkelige tidsskrifter og i samleværkerne: Den danske Kirke under Besættelsen (1945); Dansk Kirkeliv (1945) og Fem Aar (1945-46); redaktør af tidsskriftet Øst og Vest 1929.

Adresse: Kirkeplads 3, Tønder.

MAGNUS Herdis von afdelingsforstander, dr. med.; f. 23/9 1912 i Bogense; datter af lærer Hans Hansen og hustru lærerinde Astrid f. Nielsen Rye; gift (29/1 1939) m. afdelingsforstander, dr. med. Preben von Magnus (se denne).

Student (Roskilde) 1931; med. eks. 1939; dr. med. (Studies on Mouse ence-phalomyelitis virus to strata. (Observation on the oral route on insection and on the epidemiology of the disease)) 1952; forsk, kandidat- og vikarstillinger ved Odense amtssygehus, Finseninstitu-tet og Frdbg. hospital 1940-44; ansat på statens seruminstitut 1944, laborator 1954, afdelingsforstander 1956; studierejser (poliomyelitis virus) til USA.

Adresse: Søvej 18, Bagsværd.

MAGNUS Preben von afdelingsforstander, dr. med.; f. 25/2 1912 i Kbhvn.; søn af godsejer Constantin V? von Magnus og hustru dr. med. Rigmor von Magnus, f. Herbst (død 1953); gift (29/1 1939) m. afdelingsforstander, dr. med. Herdis von Magnus (se denne).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1931; med. eks. 1939; dr. med. 1952; hospitalslæge ved Odense amts og bys sygehus 1939-41 og på Sankt Elisabeths hospital, Kbhvn. i 1942; ansat på statens seruminstitut fra 1941, laborator 1946, afdelingsforstander fra 1954; orlov i 1951 for at deltage i hospitalsskibets Jutlandia's første udsendelse til Korea; ansat u. UNKRA ved hjælpearbejdet for civile flygtninge i Sydkorea aug.-dec. 1951.

Har foretaget undersøgelser over influenza virus, fortrinsvis processerne ved virus formering samt skrevet disputats (1952) om samme emne.

Uden], ordener: A.B.S.M.; F.N.T.M. (Korea).

Adresse: Søvej 18, Bagsværd.

MAGNUSSEN Eli forstanderinde: f. 29/7 1901 i Kbhvn.; datter af direktør Chr. Magnussen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Gudrun f. Thaning.

Afgangseks. som sygegymnast i Stockholm 1922; sygeplejerskeuddannelse på rigshospitalet 1922-25; uddannelse på Kent County Mental Hospital. England i 1926; leder af Dr. F Sandoz' Etablissement de Physiothérapie i Paris 1926-27; gennemgået kursus for halsosystrar i Helsingfors 1930-31; gennemgået og ledet Dansk Sygeplejeråds kursus for socialt arbejdende sygeplejersker 1931-32; forstanderinde for rigshospitalets sygeplejerskeskole 1932-55 og for rigshospitals sygepleje 1938-55; sundhedsstyrelsens tilforordnede vedr. sygeplejerskesager 1934, forstanderinde i sundhedsstyrelsen fra 1955; ansat i WHO, Alexandria u. Forenede Nationer 1950-52.

Medl. af bestyrelsen for Den sociale skole fra 1937; medl. af bestyrelsen for og af undervisningsrådet ved kursus ved Århus universitet for sundhedsplejersker og for ledende og undervisende sygeplejersker fra 1938; medl. af bestyrelsen for Skolen for beskæftigelsesterapeuter.

Tildelt Florence Nightingale-medaljen 1949.

Adresse: Sortedam Doss. 101,

Kbhvn. Ø.

MAGNUSSEN Gudmund overlæge, dr. med.; f. 12/4 1908 i Kbhvn.; søn af forsikringsdirektør Chr. Magnussen (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Gudrun f. Thaning; gift (7/3 1934) m. Ruth M., f. 24/8 1909 i Kbhvn., datter af forsikringsdirektør P E V H Lbnborg (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Agnes f. Petersen.

Student (Sorø) 1926; med. eks. 1934; frivillig vidensk. assistent ved universitetets medicinsk fysiologiske institut 1935-37; forsk, hospitalsstillinger, bl. a. klinisk assistent ved rigshospitalets psykiatriske klinik 1939-40 og ved dets neuromedicinske afd. 1940-41; 1. reservelæge ved Frdbg. hospitals neurologiske afd. 1941-45, ved kommunehospitalets psykiatriske afd. 1945-49 og ved Set. Hans hospitals kvindehospital 1950; afdelingslæge ved Set. Hans hospitals afd. B 1950-54; overlæge ved sindssygehospitalet i Vordingborg fra 1954; specialist i neurologi 1942 og i psykiatri 1946; dr. med 1944; gæsteforelæsninger i Finland 1947 og i USA (om neuroser og søvnforstyrrelser) 1951.

Generalsekr. for 8. nordiske psykiaterkongres i Kbhvn. 1946; sekretær for Dansk psykiatrisk Selskab 1948-51, næstformand 1951-54; næstformand for Danske Psykiateres Organisation fra 1954; medl. af repræsentantskabet for Landsforeningen for Mentalhygiejne fra 1949 og næstformand for dennes vidensk. råd fra 1953; medl. af the Expert Advisory Panel on Mental Health of World Health Organization fra 1952; udenl. medl. af Finska Lakaresallskapet Duodecim 1949; korresp. medl. af the American Psychiatric Association 1953. Har skrevet: Studies on the Respiration during Sleep. A Contribution to the Physiology of the Sleep Function (disputats, 1944); Søvn og Søvnforstyrrelser (1946, finsk udg. 1948, forøget svensk udg. 1951); desuden forsk, vidensk. arbejder om psykiatriske og neurologiske emner samt om søvnens fysiologi og patologi; medarbejder ved Sjælens Lægebog (afsnittet Søvn) (1946) og ved Lærebog om neuroser (afsnittet Neurosebehandling i praksis) (1955). Adresse: Sindssygehospitalet, Vordingborg.

MAGNUSSEN Knud civilingeniør; f. 24/5 1891 i Sulina i Rumænien; søn af ingeniørresident Eugéne Magnussen (død 1919, se Kraks Blå Bog 1919) og hustru Caroline f. Steenberg; gift (26/2 1919) m. Inger M., f. 14/1 1895 i Brøndbyøster, datter af handelsgartner Jens Jacobsen og hustru Marie f. Nielsen (død 1910).

Exam. polyt. 1909; cand. polyt. 1919; ingeniørassist. ved Randers Havn og Fjord 1919-20; Aide-Ingénieur de la Commission Européenne du Danube 1921; Ingénieur en Chef 1936; selvstændig virksomhed 1939-52; ingeniør ved vandbygningsvæsenet i Sønderborg fra 1952.

Tidl. leder af den europæiske Donau-commission's tekn. tjeneste; regulerings-arbejder ved Donaus nedre løb og mundinger 1935-39; medl. af komitéen af consulterende ingeniører for den europæiske Donaucommission fra 1939.

Udenl. orden: Rum.St.5.

Adresse: Birke Allé 14, Sønderborg.

MAGNUSSEN O K overretssagfører, dr. jur., R.DM.; f. 9/1 1881 i Kbhvn.; søn af bogholder S O Magnussen (død 1926) og hustru f. Weybøll (død 1930); gift (19/8 1913) m. overretssagfører Henny M. (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937), datter af landmand J Petersen (død 1924) og hustru f. Buch (død 1914).

Student (Metropolitanskolen) 1899; cand. jur. 1905; overretssagf. 1909; lektor ved Kbhvns universitets juridiske laboratorium 1917-53; dr. jur. (Naboretlige Studier) 1950.

Juridisk konsulent for De danske Han-delsforeningers Fællesorganisation fra 1912; medstifter af og medl. af bestyrelsen for foreningen Tunghøres Vel (Dansk Tunghøreforening) 1912-34; medl. af bestyrelsen for Nordisk Livsforsikrings-Akts. af 1897 og for Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts. af 1898 fra 1952.

Adresse: N-Søgade 49, Kbhvn. K.

MAGNUSSEN Otto tandlæge, kaptajn; f. 22/8 1892 i Kbhvn.; søn af viceskoleinspektør Otto Claudi Magnussen (død 1924) og hustru Johanne Louise f. Stra-rup; gift (8/8 1931) m. Ellen M„ f. 3/11 1903, datter af kunsthandler Otto Berg (død 1936) og hustru Valborg f. Lipp-mann (død 1936).

Premierløjtn. 1917, kaptajn 1933; sekretær ved Salmonsens Konversationsleksikon 1924-26; tandlægeeks. 1928.

Formand for Foreningen af Tandlægestuderende 1925-28 og for Dansk Tandlægeforenings 3. kreds 1937-38; sekretær i Kbhvns Tandlægeforening 1939-47, formand 1948-53; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening fra 1954, formand fra 1955.

Adresse: Marskensg. 4, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Revsmosegaard, Mosede

pr. Taastrup.

MAGTENGAARD Ricard landsretssagfører; f. 30/11 1904 i Kbhvn.; søn af funktionær Peter Magtengaard (død 1952) og hustru Kirstine f. Hansen; gift (29/3 1931) m. Inger M., f. 10/9 1910 i Kbhvn., datter af møbelfabrikant Fritz Holm (død 1943) og hustru Ingeborg f. Friis.

Student (statens og hovedstadskommunernes kursus) 1923; cand. jur. 1930; sagfører 1933; landsretssagf. 1934.

Direktør for A/S Dansk Realinvestering 1944; formand for bestyrelsen for A/S Recato; formand for Valby lærlingeplejehjem 1937-50 og for Valby Grundejerforening fra 1944; medl. af bestyrelsen og kasserer for Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København og omliggende Kommuner fra 1944, formand 1952-55; medl. af repræsentantskabet for Landbygningernes alm. Brandforsikring fra 1952; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Grundejeres Ren-holdningsselskab fra 1952 og kommitteret i det faste udvalg 1952-56; med-dommer i boligretten for Kbhvn. 1952-55; præsident for Valby-Vesterbro Ro-tary Klub 1952-53; medl. af Østifternes Kreditforenings repræsentantskab og stående udvalg fra 1956.

Adresse: Antoinettev. 4, Kbhvn. Valby.

MAILAND Carl ørelæge, R.DM.; f. 21/5 1877 på Holmerødgaard; søn af proprietær C Lassen (død 1910) og hustru Dorothea f. Schierner (død 1912); gift (18/9 1912) m. fh. forstanderinde Ingeborg Suhr-Mailand (se denne).

Skolelærereks. 1895; lærer ved Kbhvns kommuneskoler 1899-1911; student (privat dimit.) 1903; med. eks. 1910; skibslæge og assistent- og kandidattjeneste 1910-16; skolelæge 1914-17; specialist-anerk. 1918; øreklinik i Kbhvn. 1918-54; ørelæge ved Kbhvns kommuneskoler 1916-26; grundlagde skolen for tunghøre skolebørn i Kbhvn.

Medl. af Den almindelige danske Lægeforenings specialistudvalg fra 1921, af sundhedstyrelsens specialistnævn, af udvalget til autorisation af talelærere, af bestyrelsen for Tunghøres Vel 1917-21, for Talepædagogisk Forening fra 1922. æresmedlem af denne 1943, for Kbhvnske Ørelægers Organisation fra 1926 og af døvstummekommissionen af 20. jan. 1917; formand i direktionen for A'S Lægernes Hus (Domus medica) 1938-46; medl. af voldgiftsretten i Kbhvns Lægeforening; formand i administrationsud-valget for Domus medica 1948-53; modtaget Den alm. danske Lægeforenings æresgave 1955.

Har udg.: Tunghøre Skolebørn; Undersøgelser over Tunghørighed blandt danske Skolebørn; Hvad enhver tunghør bør vide.

Adresse: Carlstorp, Solbakkev. 35,

Gentofte.

le MAIRE Louis direktør, professor, dr. jur.; f. 1/5 1910 i Kbhvn.; søn af professor, fh. livlæge, dr. med. Martin le Maire (se denne); gift (23/11 1940) m. Esther le M., f. 9/3 1915 i Kbhvn., datter af direktør Wilhelm Barkhuus (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1928; cand. jur. 1934; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; dommerfuldm. i Skern 1934-36: sekretær i justitsministeriet 1937, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1946-50; kst. dommer i østre landsret og Kbhvns byret 1947-48; till. juridisk sekretær i retslægerådet 1937-39, ekspeditionssekr. smstds 1941, rådets juridiske rådgiver 1948; dr. jur. 1946; studierejse til USA 1947; professor i retsvidenskab ved Århus universitet 1949-51; direktør for statens sindssygehospitaler 1952.

Formand for teaterrådet 1946-49; medl. af ungdomskommissionen 1946-52; censor i kriminologi ved psykologisk-pæda-gogisk eks. ved Kbhvns universitet 1947; formand for justitsministeriets teaterudvalg af 1949; medl. af den permanente straffelovskommission 1950-52; formand for indenrigsministeriets kommission ang. sindssygehospitalerne 1952; medl. af socialministeriets udvalg vedr. åndssvageforsorgen 1954; medl. af bestyrelsen for Dansk Kriminalistforening, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen for Mentalhygiejne og af bestyrelsen for Arveprindsesse Carolines Legat for Sygeplejersker; præsident for Dansk Røde Kors 1956; formand for Foreningen Broen.

Har skrevet: Legal Kastration i strafferetlig Belysning (disputats, 1946); Kampen mod straffen (1952) samt tidsskriftartikler.

Adresse: Vagtelv. 48, Kbhvn. F.

le MAIRE Martin professor, fh. livlæge, dr. med., K'.DM.M.M. 8. Apr. 1818-1918 p.p.; f. 16/6 1867 i Næstved; søn af generalmajor Louis le Maire (død 1913,

se Kraks Blå Bog 1913) og hustru Thora f. Wittusen (død 1930); gift (18/1 1907) m. Karen Margrethe le M., f. 12/7 1882 i Skovshoved, død 1937, datter af arkitekt Chr. Seemann (død 1920. se Kraks Blå Bog 1919) og hustru f. Kierboe (død 1925).

Student (Hauchs skole) 1885: med. eks. 1892; underakkuchør ved fødselsstiftelsen 1899-1901; dr. med. 1902; lærer ved jordemoderskolen 1902; livkirurg hos kong Christian IX 1901-06; hofmedikus 1904-06: livlæge hos H. M. enkedronningen 1913-26; læge hos Hds. kgl. Højhed prinsesse Thyra 1926-45; leder af Marthahjemmets poliklinik for syge børn 1906-13; oprettet privatklinik 1907; læge ved Kbhvns amts arresthus 1910-40; skolelæge 1913-37; censor-suppleant ved med. embedseks. 1919; censor 1921-35.

Medl. af bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker, for Jordemoderforeningen for Kbhvn. og Omegn (formand 1945), af bestyrelsen for Fribolig for Lægeenker, af kontrolkomitéen for Selskabet C. A. 28. Juni og af Centralkomitéen i Kbhvn.

Har skrevet: Svangerskab og Fødsel ved Myom i Uterus (1902); En Livkirurgs Erindringer fra Chr. IX's tid (1952); medarbejder ved fl. inden- og udenlandske medicinske tidsskrifter.

Udenl. ordener: A.A.B.3.; Gr.Fr.4.; L.S.Æ.K.O.;         M.V.Kr.3.;         N.St.0.21.;

Pr.Kr.3.; Pr.R.0.3.; R.St.Stan.2.; S.N.21.; Stb.V.4.; Ø.F.J.3*.

Adresse: N-Farimagsg. 15, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kulhus pr. Værløse.

MALBERG Henrik skuespiller, MI&A.p.p; f. 4/12 1873 i Århus: søn af vognmand P Malberg (død 1930) og hustru f. Scheiby; gift (11/5 1906) m. Anna f. Hansenmeyer, f. 19/3 i Fredericia.

Debuterede i Århus 1896 som Skriverhans i Eventyr paa Fodrejsen; skuespiller i provinsen til 1904, ved Dagmar-teatret 1905-10; provinstourné 1910-11; atter ved Dagmarteatret 1912-14. ved Alexandrateatret 1914-17, ved Det kgl. Teater 1917-50.

Hovedroller: Fragtmand Henschel; Lechat i Forretning er Forretning; Jeppe i Jeppe paa Bjerget (till. som gæst i 1939 på Den finske nationalscene. Helsingfors); Samson i Samson og Dalila: Den pantsatte Bondedreng; Birkedommer Krans og Skriverhans i Eventyr paa Fodrejsen; Falsmaal i Gulddaasen; Per Degn i Erasmus Montanus (till. som gæst på Dramaten i Stockholm, Stavanger Stats-teater, Schiller Teatret i Berlin og Champs-Elysée Teatret i Paris); Klokker Link i Nej; Corfitz i Barselstuen; Klatterup og Trop i Recensenten og Dyret: Jeronimus i Den honette Ambition; Onkel Vanja i Onkel Vanja; Svend i Alt er godt; Mynker Phillip i Tilfældet har Ret; Poul i Ungdom og Galskab; Gamle Ekdal i Vildanden; Mikkel i De Danske i Paris; Sønderlund i Karens Garde; Tobias Hikke i Helligtrekongersaften; Rendegarn i En Skærsommernatsdrøm; George Dandin; hovedrollen i den første danske talefilm Præsten i Vejlby; Jeppe i stavnsbånds-filmen Kongen bød -; Morten Borgen i Ordet.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund og for Solistforeningen af 1921 til 1954, af bestyrelsen for Foreningen Det kgl. Teaters Venner og for Holberg-Samfundet; medl. af Holberg Selskabet af 23. September; æresmedlem af Finsk Kunstner Forbund, af Dansk Skuespillerforbund, af Industri-og Håndværkerforeningen i Nykøbing F., af Turistforeningen for Nykøbing F. og Omegn, af Finska Teaterorganisationernes Centralforbund og af Solistforeningen af 1921; Studentergårdens æres-kunstner 1946; tildelt Finska Scenekon-stens gyllene orden og 1954 Dansk Skuespiller Forbunds ærespris samt Holbergs ærespris 1957; har s. m. Orla Bock skrevet: Bolettes Bryllupsfærd (Folketeatret 1914) og s. m. Axel Frische; Gamle Postgaard.

Udenl. orden: F.O.l.P.

Adresse: Åboulevard 84, Kbhvn. N.

MALCHAU Oluf H stationsleder, kaptajn, R.; f. 13/8 1892 i Højsted; søn af husejer Chr. Malchau (død 1924) og hustru Anina f. Rasmussen (død 1940); gift (12/10 1917) m. Edith M., f. 31/7 1897 i Kbhvn., datter af maskinpasser P Hansen (død 1927) og hustru Kirstine f. Hoffmann (død 1944).

Præliminæreks.; stationsleder ved statsbanerne, indtrådt i statsbanernes tjeneste 1909; kaptajn af artilleriet i res. 1931, af forstærkningen 1932-52.

Medl. af Rise sogneråd 1929-34, formand 1933-34; medl. af landstinget (Det kons. Folkeparti) 1939-53; formand for den konservative landstingsgruppe 1950-53; medl. af statens lønningskom-mission af 1943, af forsvarskommissio-nerne af 1946 og 1950, af alkoholkommissionen af 1947, af forfatningskommissionen af 1951, af rigsretten fra 1945, af landsskatteretten, af statens lønningsråd 1946-53, af forsikringsrådet 1950-53, af tilsynsrådet for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, af repræsentantskabet for Skive seminarium, af tilsynsrådet for Sjølund statsskolehjem for piger, af forretningsudvalget for Civilforsvars-Forbundet, af bestyrelsen for foreningen Jysk Børneforsorg, af bestyrelsen for Statsbanepersonalets Sygekasse, af Jernbaneforeningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg og af Statstjenestemændenes Centralorganisation II's bestyrelse; formand for Danske Jernbaners Afholdsselskab 1935-46, for Danske Afholdsselskabers Landsforbund 1944-48 og for Afholdsbevægel-sens børnehave Det hvide Baand; redaktør af Jernbane-Afholdsbladet 1923-39; næstformand i Århus konservative Vælgerforening: præsident i Århus nordvestre Rotary klub 1957-58.

Adresse: Otto Sverdrups V. 13.

Århus.

MALINOWSKI Arno billedhugger og medaljør; f. 3/8 1899 i Kbhvn.; søn af smed Franz Malinowski (død 1932) og hustru Louise f. Reinbothe (død 1938); gift (23/12 1921) m. Hedvig M., f. 2/9 1898 i Kbhvn., datter af tømrer Jens Madsen (død 1926) og hustru Karen f. Jørgensen (død 1942).

Uddannet hos kgl. hof-gravør S Lindahl 1914-19; gennemgik billedhuggerskolen på kunstakademiet; knyttet til Den kgl. Porcelainsfabrik 1921-35; lærer ved Kunsthåndværkerskolen 1934-39 og ved Guldsmedehøjskolen fra 1953; kunstnerisk medarbejder ved Georg Jensens Sølvsmedje 1936-44 og fra 1949; udstiller på Charlottenborg og på Kunstnernes Efterårsudstilling fra 1920; Eckersbergmedaljen 1933; arbejder på Nationalmuseet i Stockholm, på museerne i Lyon, New York, Stoke-on-Trent, London og Chicago, samt på den kgl. mønt- og medaillesam-Iing.

Medl. af Tysk-reformerte kirkes pres-byterium i Kbhvn. fra 1946.

Hovedværker: Amor og Bierne; Flora; Balidanserinden: H C Andersen-mindemedaljen; Holbergmedaljen; døbefont og altersæt til Skive gi. kirke og reliefferne på Christianshavns vuggestue og daghjems facade.

Har skrevet artikler om kunsthåndværk og kunstindustri.

Adresse: Frederiksborgg. 33. Kbhvn. K.

Sommerbolig: Arrenakkevej, Asserbo

pr. Frederiksværk.

MALLING Aksel grosserer, R.; f. 23/7 1896 i Kbhvn.; søn af grosserer William Malling (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Dora Margaret f. Hed-ley (død 1947); gift (6/11 1925) m. Fanny Henriette Suhr M., f. 7/12 1900 i Kbhvn., datter af grosserer Holger Willumsen (død 1931) og hustru Emelie f. Suhr (død 1955).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1914; uddannelse i Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts. i Winterthur samt i dettes subdirektion i Zurich 1919 og i Guardian Assurance Company Ltd. samt dettes Law Courts afd. i London 1921; ansat i firmaet Aug. Borgen 1914, prokurist 1920, medindehaver 1930, eneindehaver fra 1944.

Medl. af sø- og handelsretten fra 1939; medl. af Dansk Tarifforenings komite og af Assurandør-Societetets komité; medl. af bestyrelsen for Dansk Automobilforsikrings Forbund 1935-40, for Assurandørernes Pressebureau 1937 -41, for Forsikringsforeningen 1938-42, for Dansk Ulykkesforsikrings Forening, for Foreningen af Forretningsførere for udenlandske Forsikringsselskaber, for Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde, for Foreningen af danske Søassurandører, for A/S Einar Willumsen og for Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat.

Adresse: Agavev. 7, Hellerup. MALLING V civilingeniør; f. 1901 i Aalborg; søn af amtslæge Einar Th. Malling (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Ingeborg f. Schousboe (død 1950); gift m. Henni M„ f. 1906 i Vordingborg.

Student (Aalborg) 1919; cand. polyt. 1925; sekretær ved Dansk Byplanlaboratorium; ingeniør u. stadsingeniørens direktorat, byplankontoret, fra 1928, afdelingsing. fra 1952; till. virksomhed som konsulterende ingeniør vedr. byplanlægning.

Adresse: Fuglevadsv. 29, Lyngby.

MALLING PEDERSEN Esther forfatterinde, se Pedersen Esther Malling.

MALMROS Richard professor, overlæge, dr. med.; f. 18/3 1905 i Esbjerg; søn af arbejder Nils Malmros og hustru Kristine f. Asboe; gift (25/3 1937) m. cand. mag. Eli Cold, f. 13/1 1906 i Esbjerg, datter af overlæge Emil Cold (død 1953, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Val-gerda f. Finsen.

Student (Esbjerg) 1923; med. eks. 1931; ansat ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1931-34: 2. reservelæge ved Nørre hospital i Kbhvn. 1934; reservelæge ved rigshospitalets neurokirurgiske afd. 1935; overlæge ved den neurokirurgiske afd. ved Århus kommunehospital 1941; professor i neurokirurgi ved Århus universitet 1952; studieophold (neurokirurgi) Stockholm 1942 samt USA og Canada 1947; dr. med. (Den lumbale discusprolaps og ligamentære rodkompression) 1942; specialistanerk. (neurokirurgi) 1952.

Adresse: Kommunehospitalet, Århus.

MALMSTRØM Johs. direktør, R„ M.T. Kfh.; f. 15/5 1890 i Kbhvn.; søn af grosserer J Malmstrøm (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Agnes f. Kierkemann (død 1935); gift (9/9 1920) m. Anna Margrethe M., f. 24/2 1898 i Kbhvn., datter af hovedkasserer ved De danske Sukkerfabrikker J F Jahnsen (død 1924) og hustru Marie f. Mortensen (død 1928).

Afgangseks. fra De Brockske handelsskoler; ansat i firmaet R Collstrop 1906-08: i firmaet Hellesen & Malmstrøm 1909, prokurist 1916, medindehaver 1925, eneindehaver fra 1935; adm, direktør for Forsikringsakts. Hermes fra 1949.

Prokurist i Nord og Syd Forsikrings-Akts. 1915-36, underdir. 1937-42, medl. af kontrolkomiteen 1942-46; medl. af kontrolkomitéen for Forsikrings-Akts.

Heimdal 1933-48; medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbhvn. 1942-46, for De danske Armeniervenner 1923-48, for Det danske Bibelselskab fra 1923 og for Olfert Ricards Minde-Legat fra 1948; medl. af Dansk Missionsråd 1945-56 og af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond fra 1928; formand for Skt. Johannes sogns menighedsråd 1945-52 og for Østerlands-Missionen 1945-56; kirkeværge ved Skt. Johannes kirke i Kbhvn. 1940-45; medl. af Udvalget til Fremme af Bibelkundskab fra 1934 og af komitéen for Den danske Menigheds hjælpearbejde u. krigen 1941-48.

Har skrevet: Olfert Ricard, Minder og Optegnelser (1929) samt en række artikler i bøger og blade.

Adresse: Sortedam Dossering 25,

Kbhvn. N.

MALTHE-BRUUN V U Iegationsråd, chargé d'affaires, kaptajn i flåden, R. p.p.; f. 29/6 1883 i Kbhvn.; søn af kammerjunker Vilhelm Malthe-Bruun (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Regitze f. Brun (død 1941).

Sekondløjtn. i søværnet 1905; udkommando med skonnerten Ingolf til Vestindien 1905-06 og krydseren Heimdal til Middelhavet 1906-07; premier-løjtn. i søværnet 1907; fiskeriinspektionsskibet Islands Falk 1908; 5 måneders orlov for rejse til Kina og Japan; gennemgået officersskolen 1910-12; tor-pedobådschef i torpedobådsflotillen 1911-13; torpedoofficer i kadetskibet krydseren Heimdal; marineministerens adjutant 1913; artilleriofficer i Peder Skram og Olfert Fischer; chef for undervandsbådene Dykkeren og Havfruen 1913-17; tjenstg. i flådens stab 1917-20; kaptajn 1918; leder af den danske regerings kulbureau 1918-20; chef for den taktiske afd. i flådens stab 1919-20; trådt uden for nr. i søværnet 1920; afsked fra søværnet 1923; 1. legations-sekr. i Washington 1920; tjenstg. i udenrigsministeriet 1920; chargé d'affaires i Wien og Budapest 1921-22; 1. legationssekr. i London 1922-26; Iegationsråd 1924; chargé d'affaires og konsul i Konstantinopel 1926-28; gesandt i Rio de Janeiro 1928-30; tjenstg. i udenrigsministeriet 1931-33; afsked 1933; politisk skribentvirksomhed.

Formand for Søe-Lieutenant-Selskabet 1916-18.

Udenl. orden: Ø.r.K.l.

Adresse: Sophienholm, Hellebæk.

MAMSEN H N fh. værkstedsehef, R.DM.; f. 1/7 1882 på Frdbg.; søn af lærer, cand. theol. H A Mamsen (død 1911) og hustru Gyda f. Matthesen (død 1914): gift (25/5 1912) m. Erna M., f. 21/1 1886. datter af telegrafbestyrer Carl V Hansen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1920) og hustru Caroline f. Jensen (død 1901).

Student (Slomanns skole) 1900; cand. poiyt. 1907; ingeniørassist. ved statsbanerne 1908, ekspeditionssekr. 1914, maskining. og leder af 5. maskinsektion i Herning 1916, chef for maskinkontoret u. generaldirektoratet 1926; værksteds-chef ved centralværkstedet i Kbhvn. 1941-52.

Statsbanernes fabrikinsp. 1920-41; medl. af statsbanernes eksamenskom-mission 1926-41 og af dansk standardiseringsråd 1926-41; censor ved Det tekniske Selskabs skoler i Kbhvn. 1927-56; maskintekn. konsulent for Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane fra 1928-32; maskintekn. konsulent for direktøren ved tilsynet med privatbanerne fra 1932; medl. af statsbanernes tjenestetidsnævn 1936-41, af det af trafikministeriet i 1932 nedsatte ordens-reglementsudvalg og har været medl. af fl. af generaldirektoratet nedsatte udvalg; censorsuppleant i maskinlære ved Danmarks tekniske højskole 1945, censor fra 1950.

Adresse: Høje Skodsborgv. 24,

Skodsborg.

MANDRUP-POULSEN Ove arkitekt, oberstløjtnant; f. 9/3 1899 på Frdbg.; søn af arkitekt K E Mandrup-Poulsen (død 1952) og hustru Villy f. Frost (død 1913).

Uddannelse på Kbhvns bygnings-tekniske skole og på kunstakademiet; ansat hos kbhvnske arkitekter; studiereiser i de fleste europæiske lande; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1930; af-snitschef for modstandsbevægelsens afsnit 2, region 6; oberstløjtn. i res., i ingeniørtropperne 1946-56.

Bygningstekn. rådgiver for Dansk Idrætsforbund; vurderingsmand for Østifternes Kreditforening; medl. af bestyrelsen for Nørrebros Grundejerforening; æresmedlem af Dansk Arkitektforening; overordentligt medl. af Akademisk Arkitektforening.

Adresse: Langstrup pr. Fredensborg.

Sommerbolig: Holmsland Klit pr.

Ringkøbing.

MANNICHE Peter fh. forstander; f. 21/10 1889 i Ølsted; søn af lærer N J L Manniche (død 1899) og hustru Karen f. Jensen; gift (21,3 1924) m. Emmy Louise M., f. 10/12 1897, datter af afdøde tømmerhandler Karl Frederiksen og hustru Karen f. Monrad.

Student (Roskilde) 1908; lærereks. (Blaagaards seminarium) 1912; cand. mag. 1918; forstander for Højskole- og Studiekredsforeningen i Kbhvn. 1918-21; forstander for Den internationale folkehøjskole i Danmark 1921-54.

Har foretaget fl. foredragsrejser til universiteter og lærerforeninger i England. USA, Kina o. a. lande; delegeret til UNESCO (Mexico City 1947) og forsk, fredskongresser; udsendt af UNESCO som konsulent for det burmesiske sko-

levæsen 1952-53; foredragsholder i 1954 for den indiske regering om danske sociale og kulturelle forhold; æresdoktor (L.H.D.) ved American International College, Springfield, Massachusetts 1952.

Har skrevet: Samfundsreformatoren John Ruskin (1918); s. m. Holger Begtrup og Hans Lund: The Folk High-Schools of Denmark and the Develop-ment of a Farming Community (1926); Denmark A Social Laboratory (1939); Adult Education in the Struggle for Peace (1949); Living Democracy in Denmark (1952).

Adresse: Helsingør.

MANSA H H civilingeniør, fh. direktør, R.DM.; f. 3/2 1872 i Randers; søn af boghandler H F Mansa (død 1910) og hustru f. Hoff (død 1929); gift (20/5 1899) m. Antonia Vilhelmine M., f. 20/8 1876 i Fredericia, datter af boghandler E S Jessen (død 1915) og hustru f. Arends (død 1919).

Præliminæreks. (Randers) 1888; i maskinlære hos Jochumsen & Nøddelund, Strømmen, 1888-91; afgang fra Teknisk skole, Kbhvn., 1893; studieophold i England og Skotland; konstruktør ved Tuxen & Hammerichs Maskinfabrik i Nakskov 1894; konstruktionschef, senere overing. ved AS Maskinfabriken Atlas 1899, underdir. 1917, tekn. direktør 1918-43.

Medl. af bestyrelsen for Teknisk Selskab 1910-52 (næstformand til 1950 og formand for skoleudvalget til 1947); censor i maskinlære ved polyteknisk læreanstalt fra 1912.

Medl. af dansk standardiseringsråd 1926-52, af Akademiet for de tekniske Videnskaber og af The Newcomen So-ciety i London; æresmedlem i Ingeniør-Sammenslutningen.

Opfinder af forsk, dampmaskinkonstruktioner for opnåelse af højere dampøkonomi; har skrevet en række tekniske artikler i danske og udenl. tidsskrifter.

Adresse: Vangeleddet 59, Virum.

MANSA Johan Ludvig professor, civilingeniør, direktør, R1.; f. 17/6 1901 på Frdbg.; søn af civilingeniør, fh. direktør H H Mansa (se denne); gift m. Rigmor Charlotte M., datter af postmester Johs. Jensen (død 1951).

Cand. polyt. 1925; ingeniør i A/S Burmeister & Wain 1925-27; vidensk. arbejde ved den tekniske højskole i Karlsruhe 1927-29; ingeniør ved Ingersoli-Rand Co., Phillipsburg, N. J., USA 1929-32; ingeniør ved Helsingør Skibsværft 1932-33; dr.-ing. i Karlsruhe (Die Bestimmung der Dampfung von Dreh-schwingungen einer Flugmotorkurbel-welle) 1932; professor i skibsmaskin-bygning ved Norges tekniske højskole i Trondheim 1932-40; professor i maskinlære ved den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske højskole 1941-53; prorektor ved højskolen 1950-53; adm. direktør i A/S Titan fra 1954.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber; formand for indenrigsministeriets varmefordelingsmålerudvalg 1945-54, for maskiningeniørgruppen u. Dansk Ingeniørforening 1946-52, for Dansk Brændselskontrolforening, senere kaldet Dansk Kedelforening, fra 1949, for traktionsudvalget u. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1951-56 og for Danske Studenters Idrætsforbund fra 1952; medl. af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond fra 1952.

Har offentliggjort: Forelesninger over Gass- og Dieselmaskiner (1938); Maskinteknisk Varmelære (1942); Skibsmaskin-anlæg I (1945 og 1949); Maskinteknisk Termodynamik (1951) samt artikler i fag-tidsskrifter. Adresse: Ordrupdalv. 20, Charlottenlund.

MANSTED Svend direktør, civilingeniør: R.p.p.; f. 15/2 1897 i Roskilde; søn af hotelejer Viggo Mortensen og hustru Marie f. Olsen (død 1919); gift (24/8 1924) m. Estrid M., f. 5/12 1903 i Køge, datter af maskinfabrikant Frants Schei-bye og hustru Helen f. Hvass.

I maskinsmedelære ved Maglekilde Maskinfabrik i Roskilde 1911-16; student (privat dimit.) 1918; cand. polyt. 1922; Handelsvidenskabelig Læreanstalts diplomprøve 1932; ingeniør i firmaet Rich. Doerfel i Chemnitz i 1923: ingeniør i A'S Atlas, Kbhvn. 1923, afde-lingsing. 1928, underdir, 1932, direktør 1933, adm. direktør 1937.

Medl. af bestyrelsen for A/S Atlas og for A/S Jernkontoret; medl. af Industrirådets eksportudvalg; formand for bestyrelsen for Dansk Køleforening og for Foreningen af Danske Kølemaskinfabri-kanter; medl. af repræsentantskabet for Køleteknisk Forskningsinstitut og for Salgs- og Reklameforeningen i Kbhvn. samt af bestyrelsen for Dansk Salgs- og Reklameforbund; medl. af Dansk Ingeniørforenings forbundsråd og formand for bestyrelsen for dens industrisektion; medl. af styrelsen for J.L.-Fondet; censor ved Handelshøjskolen. Forsk, opfindelser af køleteknisk art. Udenl. orden: Rum.M.C.I.l. Adresse: Mosehøjv. 3 A, Charlottenlund.

MANTHEY-WAGNER Christian overretssagfører, R.DM. p.p.; f. 21/6 1883 i Kbhvn.; søn af oberst CA Wagner (død 1906) og hustru Anna Pauline f. Man-they (død 1909); gift (17/7 1909) m. Johanne Emilie M-W. (dekoreret med R. af Dbg.), f. 24/10 1885. datter af fabrikant V L Spies (død 1920) og hustru Petrea Caroline f. Rasmussen (død 1953).

Student 1904; cand. jur. 1910; over-retssagf, 1914.

Formand for Sønderjydsk Samfund fra 1917, stifter af samfundets medlemsblad 1948; medl. af Grænseforeningens forretningsudvalg, hovedbestyrelse og udvalget for Den sønderjydske Dag 1921-42, formand 1921-35; medl. af Grænsefondens bestyrelse 1931-45: stifter af Ungdomsforeningen 18. April: kasserer for Brdr. Brousts Legat og for komitéen for vedligeholdelse af franske krigergrave i Danmark; formand for Apoteker Johan Nicolaj Edinger Balles Legat for Bevarelsen af dansk Sprog i Sønderjylland og for komitéen for rejsning af en statue for Peter Hiort Lorenzen; ærespræsident for sangkoret De Danske: medl. af bestyrelsen for Kbhvns frivillige Luftfor-svarskorps, forhen Kbhvns Skytteforenings Rekylkorps 1921-37, formand 1927-37; gruppekommandør i Kbhvns frivillige Luftforsvarskorps 1935-37: formand for Foreningen for Kbhvns frivillige Luftforsvar 1937-45; den første organisator af luftmeldetjenesten; medl. af Kbhvns Skytteforenings bestyrelse 1916-23 og 1925-26; ledende senior i Studenterforeningen 1921-22; medl. af Dannebrogskomitéens forretningsudvalg 1919-23; næstformand i Danmarkssam-fundets overstyrelse fra 1923; formand for Lyngby-Amagerkredsens konservative Forening 1927-38 og for dennes Vedbæk afd. 1913-38; medl. af Søllerød sogneråd 1925-28; medl. af bestyrelsen for Lyngby-Nærum Banen 1923-43; næstformand i skatterådet for Lyngby skattekreds 1928-54: formand for bestyrelsen for Malermester Johs. Frederiksens. Ida Bispeskows og Professor Ludvig Fengers Legater og for MP Manthey-Wagners Mindefond; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring og medl. af sammes faste udvalg fra 1938, næstformand 1943-56: medl. af bestyrelsen for Kbhvns Grundejerforening og for Kbhvns Grundejerforbund 1933-56.

Udenl. orden: F.Æ.L.3.

Adresse: St. Kongensg. 60, Kbhvn. K.

og Nærum.

MARCHER Aage rådmand; f 21/5 1897: søn af postmester J P Marcher (død 1936) og hustru Hansigne f. Hansen (død 1920): gift (27/2 1925) m. Grete M„ f. 14/6 1901. datter af boghandler Alfred Jensen og hustru Ellen Kamilla f. Nielsen (død 1953).

Realeks. (Rønne) 1913; ansat i post-og telegrafvæsenet s. å., postforvalter for avispostekspeditionen Århus, midlertidig udtrådt af postvæsenets tjeneste 1955; medl. af Århus byråd fra 1950. rådmand for magistratens 2. afd. fra 1955.

Formand for Den konservative Vælgerforening i Århus 1947-55, for amts-udvalget for de konservative vælgerforeninger i Århus amt fra 1947 og for Dansk Post- og Telegrafforening's 5. kreds 1941-53; medl. af bestyrelsen for Århus kunstmuseum fra 1955.

Adresse: Assensg. 13, Århus.

MARCUS Aage bibliotekar, R'.p.p.; f. 31,12 1888 i Kbhvn.; søn af grosserer Leo Marcus (død 1922, se Kraks Blå Bog 1922) og hustru Britta f. Hansen (død 1944); gift (4/4 1914) m. Ellen Francis-ka M., f. 6/9 1888 i Kbhvn., død 1951, datter af kommandør Franz Gotschalk (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Harriet f. Plum (død 1909).

Student (privat dimit.) 1908; cand. jur. 1914; assistent ved det kgl. bibliote 1914,     ved kunstakademiets bibliotek 1915,  bibliotekar smstds 1928; u. ophold i Stockholm okt. 1943-mai 1945 ansat ved Nationalmuseum.

Formand for Komiteen til udvælgelse af godt bogarbejde 1946-51 og for udstillingen Dansk Boghåndværk gennem Tiderne 1949; medl. af bestyrelsen for Danmarks videnskabelige og faglige Bibliotekers Sammenslutning 1940-55.

Udgav som forlægger en række kunsthistoriske og kulturhistoriske værker 1919-24; medudgiver af skriftrækken Monumenta; redaktør af serien Haases Haandbøger bd. 1-25, af serien Danske Klassikere, af værket En Bog om Bogen, af serien Con Amore, af Det kgl. Akademi for de skønne kunster 1904-1954, af Verdensreligionernes Hovedværker, 2. udg. (s.m. Poul Tuxen) og af serien Livsanskuelse gennem Tiderne (s. m. Bjørn Ochsner); medredaktør af Kunst i Danmark 1. serie samt af Festskrift til Johannes V. Jensen (1943) og til Johannes Larsen (1947); udg. Danske Levnedsbøger fra det 19. Aarhundrede (1955).

Har skrevet: Mester Eckehart, Prædikener og Traktater (1917); Johan Thomas Lundbyes danske Landskabstegninger (1918); Illustrationskunstens Historie (i Haandbog i Bibliotekskundskab, 1924); Mystik og Mystikere (s. m. Vilh. Grønbech, 1930); Johannes V Jensen. En Bibliografi I-II (s. m. Frits Johansen, 1933-51; Dansk kunsthistorisk Bibliografi (s. m. Merete Bodelsen, 1935); Leonardo da Vinci (1940); Den blaa Drage (1941); Billedkunsten (1942); Det japanska Maleriet och Trasnittet (i Konstens Varlds-historia IV, 1949); Danske Portrætteg-ninger fra det 19. Aarhundrede (1950); Bakker og Udsigter (i Det danske Land, 1952); Kristelig Mystik (1953); Om at læse (1953); Rejse i Sverige (1955).

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Møllevænget 12, Hørsholm.

MARCUSSEN Johannes landsretssagfører; f. 22/5 1898 i Kbhvn.; søn af missionær Johan Marcussen (død 1936) og hustru Margrethe f. Jensen (død 1930); gift 30 9 1925) m. Irma M., f. 9/12 1902, datter af købmand Peder Christensen (død 1948) og hustru Kirstine f. Rasmussen.

Student (Frederiksborg) 1917; cand.

jur. 1923; dommerfuldm. i Stubbekøbing s. å.; sagfører i Nykøbing F. 1926; lands-retssagf. 1928.

Formand for ligningskommissionen i Nykøbing F. 1933-37; medl. af og 1. næstformand i byrådet 1937-39; medl. af bestyrelsen for Nykøbing F. børneasyler fra 1929; formand i bestyrelsen for Nykøbing F. vuggestue, for et divi-sionsråd u. Det Danske Spejderkorps 1942-53 og for kredsbestyrelsen for 4. sagførerkreds 1942-49; medl. af sagførernævnet fra 1949; formand i besty-sen for A Schillers Maskinfabrik A/S, Danaox A/S, Samodan A/S og A/S Lolland-Falsters Folketidende; medl. af bestyrelsen for Hotel Baltic (A/S For-samlingsgaarden i Nykøbing F.), V Kristoffersens Boghandel A/S, Lolland-Falsters Kulkompagni A/S, Eggert Pedersens Planteskole A/S, Opskærings-fabriken Dana A/S, A/S Mejeriet Perfekt, A/S C Schmidts Maskinfabrik, A/S Nykøbing F. Metalstøberi, A/S Klosterhus i Nykøbing F. og A/S F J Baagøe.

Adresse: Nykøbing Fl.

MARCUSSEN K E M direktør, civilingeniør, konsul, K.DM.p.p.; f. 5/1 1880 på Floes Teglværk; søn af teglværksejer Chr. Marcussen (død 1930) og hustru Kirstine i. Kjeldsen (død 1925); gift (19/3 1913) m. Grethe M., f. 13/8 i Aalborg, datter af murermester, biografteaterejer A Lauritzen (død 1919) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1951).

Student (Randers) 1899; cand. polyt. 1905; assistent ved anlægene af nye statsbaner 1906-11; løjtnant i feltartilleriet 1907; direktør for C W Obel's Fabrikker 1911, for C W Obel A/S 1937-52, derefter medl. af selskabets bestyrelse og tekn. kommitteret for denne; estnisk vicekonsul 1926, konsul 1938-40.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings afd. for Nordjylland 1917-51, formand 1939-51; formand for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark 1926-51; medl. af Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse 1925-51 (derefter ekstraord. medl. af hovedbestyrelsen) og af dennes forretningsudvalg 1936-51; formand for Aalborg erhvervsudvalg 1941-55; formand i bestyrelsen for Nordjydsk Cold Stores A/S fra 1941; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1939; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring afd. A. 1. fra 1948.

Udenl. orden: E.Ø.K.5.

Adresse: Villa »Gaarden«, Hasseris,

Aalborg.

MARCUSSEN Peter kommunelærer, fh. forstander; f. 17/12 1898 i Øvre Lerte, Sommersted sogn; søn af mejeribestyrer Laurids Marcussen (død 1938) og hustru Anna Kristine f. Kristiansen (død 1928); gift (1922) m. Anna Margrethe M., f. 7/7 1900 i Flensborg, datter af jernbanefunktionær Thomas Lund og hustru f. Trolau (død 1902).

Deltaget i verdenskrigen 1916-18; læ-rereks. (Jelling) 1920; ansat ved seminarieskolen og præparandskolen i Haderslev 1920-33; stifter og leder af Det unge Grænseværn 1933 (omdannet til Dansk-Nordisk Ungdomsforbund 1940, formand for dette til 1950, derefter æresmedlem); stifter og redaktør af Folkung Bladet 1936; stifter af Folkunginstitutet 1938 (omdannet til Nordisk institut 1940, formand for dette); stifter af Folkung Forlaget 1939; fængslet af tyskerne aug.-sept. 1943 og juni 1944, i Kolding arrest, Frøslevlejren og Neuengamme juni 1944-maj 1945; forstander for Folkung skolen 1948; lærer ved Graasten kommuneskole 1953, ved Karlslunde skole 1954.

Medl. af bestyrelsen for De danske Ungdomsforeningers hovedkreds, Haderslev østeramt 1928-33 og for H P Hans-sens Mindefond; medl. af den sønder-jydske skolekommission og af modstandsbevægelsens sønderjydske råd til 1954.

Adresse: Karlslunde pr. Taastrup.

MARCUSSEN Poul V professor, overlæge, dr. med.; f. 24/11 1907 i Horsens; søn af skoleinspektør K M Marcussen og hustru Inger Marie f. Vedel-Jensen; gift (26/5 1939) m. Tove M„ f. 17/4 1914, datter af fabrikant Max Lange og hustru Maria f. Komtesse Trampe.

Student (Fredericia) 1925; med. eks. 1933; embedslægeeks. 1938; dr.med. 1941 (Eksperimentel Polycytæmi); studierejser til Sverige 1936, Frankrig 1939, USA 1946-47 og 1949 og Schweiz 1950; assistent ved Kbhvns universitets institut for alm. pathologi 1937; afdelingsleder ved statens seruminstitut 1939-49; reservelæge ved Finseninstitutet 1939, ved rigshospitalet 1942 ogved Rudolph Berghs hospital 1944; overlæge ved Kbhvns kommunehospitals hudklinik 1945; overlæge ved Finsensinstitutet og Radiumstationens dermatologiske afd. 1950; professor ved den kliniske praktikantundervisning i dermatovenerologi 1953.

Censor ved lægevidensk. embedseks. ved Kbhvns universitet 1939; udsendt som sagkyndig af Grønlands styrelse og sundhedsstyrelsen til Grønland 1947; kor-resp. medl. af WHO's ekspertkomité 1948 og formand for dens studiekommission i Washington 1949: formand for Dansk dermatologisk Selskab 1953-55; titulært medl. af dermatologiske selskaber i Frankrig, Finland, Sverige. Storbritannien, Brasilien og Norge: medarbejder ved tidsskrifterne DermatoIoKica, Basel og Acta Dermatovenerologiea, Stockholm.

Har offentliggjort afhandlinger om dermatologiskeemner og transfusionsspørgs-raål.

Adresse: Thorvaldsensv. 12, Kbhvn.V.

MARGOLiNSKY Cato distrikts- og havneingeniør; f. 13/8 1895 i Kbhvn.; søn af grosserer Samuel Margolinsky (dod 1919) og Betty Monrad (død 1939); gift 1. gang (13/8 1923) m. Lilli Agathe 11., f. Poulsen, død 1928; 2. gang (21/7 1945) m. Marie Kirstine M., f. 22/7 1899 i Lille Torp, Linde, Asp sogn, datter af gårdejer Jens Kristian Kristensen (død 1938) og hustru Else Marie f. Tang Nielsen (død 1935).

Cand. polyt. 1919; tilsynsf. ingeniør ved anlæg af Køge Værft A/S s. å.; as-sist. ingeniør ved Kbhvns havnevæsen 1920. hos A/S Havneentreprenøren, Oslo s. å., ved statsbanerne 1921 og ved vandbygningsvæsenet 1923, ingeniør smstds 1926, distriktsing. 1948, tjeneste i Helsingør 1923-39, i vandbygningsdi-rektoratet 1939-57, chef for regnskabs-og personaleafd. 1948-57, leder af 1. distrikt, Helsingør og havneing. ved Helsingør statshavn fra 1957; till. lærer ved Helsingør tekniske skole 1927-40: formand for Helsingør havneråd fra 1957.

Adresse: Helsingør.

MARHAUER C J direktør; f. 14/1 1908 i Kbhvn.; søn af typograf Carl Marhauer og hustru Elna f. Jochumsen; gift (3/5 1931) m. Irene M., f. 1/9 1912 i Kbhvn.. datter af disponent Carl Galster og hustru Carla f. Andersen.

Realeks. (Kjær & Lyngbyes skole); ansat i C F Rich & Sønner, A/S 1924, prokurist 1933, underdir. 1939. direktør 1940-47; till. direktør for A/S De forenede Kaffesurrogat- & Cichoriefabriker. Ejendomsakts. Gorm og De forenede Ci-chorietørrerier, A/S 1941-47, for A/SMer-cantila 1942-47 og for Dansk Delikatesse Kompagni, A/S 1942-44; direktør for Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, A/S 1949-52; tilrettelagde og administrerede som forretningsfører den britiske udstilling i Kbhvn. 1948 samt for den schweiziske beklædningsindustris exportsam-menslutning Schweizer Mode-Ugen 1954: tilrettelagde og administrerede indsamlingen til folkegaven til kongeparrets Grønlandsfond (Kong Frederik den Niendes og Dronning Ingrids Fond af 1952 til Bekæmpelse af Tuberkulosen i Grønland) 1952-53 og Dronning Ingrids Fond til Bekæmpelse af Polio 1953.

Medl. af bestyrelsen for A/S Mercan-tila 1938-47, for A/S De Danske Cichoriefabriker 1939-47, for A/S Det Danske Mælke-Compagni 1940-47, for A/S De forenede Kaffesurrogatfabriker 1940-47, for De forenede Cichorietørrerier, A/S 1940-47, for Ejendomsakts. Gorm 1941-47, for A/S Dansk Delikatesse Kompagni 1942-47, for A/S Filmsatelieret ASA 1946-49. for Grossist-Sammenslutningen af 1930 fra 1950 (2. viceformand 1951-54, 1. viceformand 1954-56), for Dansk Reklame Enterprise A/S fra 1956 og for A/S Tocato fra 1957; medl. af Grosserer-Societetets repræsentantskab 1953;

Venstres folketingskandidat i Gentoftekredsen 1953.

Udenl. orden: Stb.B.E.5.

Adresse: Brøndbyøster Torv 80, Glostrup.

MARSCHALL Paul direktør, civilingeniør; f. 1/3 1905 på Frdbg.; søn af apoteks-bestyrer, cand. pharm. Holger Marschall (død 1916) og hustru Helga f. Smith (død 1943); gift (13/11 1937) m. Thyra M„ f. 29/7 1913 i Kbhvn., datter af præsident for sø-og handelsretten LN Hvidt (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Clara f. Fenger.

Cand. polyt. (maskining.) 1930; høj-og lavspændingsinstallatør-eks. 1933; ingeniør hos Burmeister & Wain 1930, hos ingeniør C Juul, Århus 1930-33, ved Århus belysningsvæsen 1933-35 og Aarhus Oliefabrik 1935-43; leder af Jydsk teknologisk institut fra oprettelsen 1943, direktør for samme 1949; studierejser og studieophold i fl. europæiske og oversøiske lande.

Sekretær for Århus Luftværnsforening og leder af foreningens uddannelseskursus 1940-44; arbejds- og socialministeriets tilsynsførende med håndværksop-læringen på ungdomshjemmene 1951.

Adresse: P Heises V. 10, Århus.

MARSTRAND Jens Aage fh. bryggeridirektør, R.; f. 23/11 1880 på Sankt Thomas, Vestindien; søn af købmand, konsul Jens Svendsen og hustru Annie Lætitia f. Marstrand; gift (3/2 1910) m. Vita M., f. 17/2, død 1938, datter af gartner Viggo Rygaard, Gentofte, og hustru Dagmar f. Dragsted.

Præliminæreks. (Birkerød) 1897; i handelslære hos E A Borch, Kolding; handelsuddannelse i England 3 år; ansættelse i Vacuum Oil Comp. og De forenede Bryggerier, Kbhvn.; salgsleder for A/S Bryggeriet Odense 1912; direktør smstds 1918; fra sammenslutningen mellem Bryggeriet Odense og Albani Bryggeri i 1934 direktør for A/S Albani Bryggerierne til 1953.

Formand for Foreningen af Mineralvandsfabriker i Fyens Stift 1917-53; medl. af bestyrelsen for Danske Mineral-vandsfabrikanters Fællesforening 1918-53 og af bestyrelsen for Bryggeriforeningen 1934-53, viceformand 1941-53; medl. af bestyrelsen for A/S N Petersens Trælastforretning, Odense fra 1936; formand for A/S Kerteminde Trælasthandel fra 1938; medl. af bestyrelsen for A/S Albani Bryggerierne fra 1949.

Adresse: Højvænget 7. Odense.

MARSTRAND Paul arkitekt, M.T.Kfh.p.p.; f. 26/4 1895 i Kbhvn.; søn af maskinfa-brikant, direktør Poul Marstrand (død 1902) og hustru Thyra f. Burmeister (død 1950); gift (3/2 1921) m. Dorothea M., f. 21/6 i Svendborg, datter af læge C P Hedegaard (død 1925) og hustru Marie f. Roedsted (død 1934).

Arkitektuddannelse påbegyndt i Moskva: gesandtskabsdelegeret i Petrograd for de østrig-ungarske og tyrkiske krigsfangeinteresser 1917-18; arkitekt i Casablanca, fransk Marokko 1920-26 og 1930-35.

Formand for vurderingsnævnet for Makedonien i den græsk-tyrkiske blandede kommission u. Folkeforbundet, Saloniki 1927-30; redaktør af Bygmesteren 1943-45; medl. af hovedbestyrelsen for Bygge-Societetet for Danmark fra 1946, af komitéen for Nordisk Byggedag, af boligministeriets udvalg vedr. generalbeskrivelser m. m.; vurderingsmand i Kbhvns Kreditforening.

Har i Marokko opført: konsulater, kirke i Rabat, skoler, privatbyggeri m. m.; herhjemme: Sengeløse centralskole og præstegård; villaer; boligbyggeri for Boligselskabet Lejerbo, Bistruplund, Solbjerget Haveby og boligbyggeri i Birkerød, Haslev, Lyngby, Frederiksværk, Kregme-Vinderød m. m. og (s. m. T Pul-lich) Bistrupskolen.

Udenl. ordener: F.M.S.3.; Ø.r.K.2.

Adresse: Egebakken 4, Birkerød.

MARTENS Hans E direktør, cand. polit.; f. 6/5 1910 i Kongens Lyngby; søn af direktør Heinrich Martens (død 1937. se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Anna f. Schultz (død 1927); gift '23/3 1937) m. Gertrud (kaldet Trudel) M., f. 2/3 1915 i Ludwigshafen a. R., datter af musikprofessor Arthur Berg (død 1955) og hustru Bertha f. Koob.

Student 1928; cand. polit. 1936; ansat i Forsikrings-Akts. Nordeuropa 1928-29, i Nordisk Livs- og Ulykkesforsikrings-Akts. 1929-34 og 1936-44; kontorchef i Pensions- og Livrente-Institutet af 1919, A/S 1945, underdir. 1946,'vice-dir. 1953, adm. direktør 1956; virker tilt. som lærer ved den forsikringsfag-lige undervisning.

Medl, af bestyrelsen for Forsikrings-Akts. Nordeuropa, Investerings-Akts. Dias og A/S Kommunernes Pensionsforsikring; tidl. medl. af bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbhvn. (formand for livsforsikrings-gruppen).

Har skrevet bidrag til faglige kongresser og tidsskrifter; redaktør for Danmark af Nordisk Forsikringstidsskrift.

Adresse: Tremilehuset, Rungsted

Strandv. 92, Rungsted Kyst.

MARTENS Ole direktør; f. 28/4 1912 i Charlottenlund; søn af direktør Carl Martens (død 1952, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Helene f. v. Holstein; gift (18/11 1939) m. Ragna M., f. 1/9 1917 i Randers, datter af grosserer Vilhelm Nellemann (se denne) og hustru Ragnhild f. Mortensen (død 1936).

Student (Ordrup gymn.) 1930; ansat i Forsikrings-Akts. Haand i Haand 1933-

36,   i Forsikringsakts. Nordeuropa 1936-

37,      hos Internationale Unfall- und Schadensversicherungs-Gesellschaft.Wien 1937-38; sekretær i Forsikringsakts. Nordeuropa 1939, prokurist 1941, vice-dir. 1944, direktør 1945, adm. direktør fra 1947; medindehaver af Carl Marten's Assuranceforretning 1939-52.

Medl. af bestyrelsen for Borgerligt socialt Boligselskab 1949-52, for Forsik-ringsforeningen 1949-53 (formand for dennes brandforsikringsgruppe 1950-52), for Indbrudstyveriforsikrings-Akts. Danmark fra 1952, for Forsikringsakts. Nordeuropa fra 1952 og for J A L Martens' og Hustrus Familielegat fra 1952.

Adresse: Strandparksv. 7, Hellerup.

MARTENSEN-LARSEN Else korpschef; f. 9/11 1911 i Kbhvn; datter af oberst, chef for grænsegendarmeriet Svend Bartholin Paludan-Muller (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Ragna f. Just; gift (17/1 1936) m. læge Oluf Martensen-Larsen, f. 3/12 1912 i Kbhvn., søn af domprovst, dr. theol. H Martensen-Larsen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Astrid f. Mundt.

Student (Roskilde) 1931; ansat i kirkeministeriet 1933-40: indtrådt i Danmarks Lottekorps 1946, chef for De Danske Unglotter 1947-49; studerede psykologi ved Kbhvns universitet 1952-54; cand. Phil. 1953; chef for Kvindeligt Flyvekorps fra 1953; studieophold i England (Women's Royal Air Force) i 1953 og 1955.

Adresse: Dalvej 4, Hørsholm.

MARTENSEN-LARSEN Florian kontorchef, R.; f: 2/10 1911 på Frdbg.; søn af højesteretssagfører Andreas Martensen-Larsen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Else f. Sommerfeldt; gift (14/11 1936) m. Gudrun M-L„ f. 31/5 1911 i Kbhvn., datter af fh. sekretariatschef George William Krener (se denne).

Student (Metropolitanskolen) 1929; cand jur. 1935; cand. polit. 1940; studierejse til USA 1946; fg. sekretær i indenrigsministeriet 1935; fuldmægtig ved Hjørring amt 1935-36; sekretær i indenrigsministeriet 1938, fuldmægtig 1944, ekspeditionssekr. 1950, kontorchef s. å; till. sekretær i generalsekretariatet for regeringens beskæftigelsesudvalg 1941-46 og for Kbhvns vandafled-ningskommission 1944-55; redaktør af Nordisk Administrativt Tidsskrift fra 1948; indenrigsministeriets tilsynsførende med Dansk Idræts-Forbund og boligministeriets tilsynsførende med Samvirkende Boligselskaber A/S; formand for husholdningsrådets byggeudvalg, det danske Koreaudvalg, bestyrelsen for apotekervæsenets pensionsordning og indenrigsministeriets idrætsudvalg; næstformand i indenrigsministeriets tandteknikerkommission og i den fælles-skandinaviske styrelse for Koreahospitalet; medl. af den danske styrelse i Nordisk administrativt Forbund.

Adresse: Kathrinev. 24, Hellerup.

MARTENSEN-LARSEN Henning skovrider, R.p.p.; f. 18/2 1896; søn af domprovst, dr. theol. H Martensen-Larsen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Astrid f. Mundt; gift (30/10 1923) m. Inger M-L., f. 27/1 1904 på Frdbg., datter af sagfører Vilh. Stæhr (død 1923) og hustru Emilie f. Schrader (død 1948).

Student (Østersøgades gymn.) 1913; forstkand. 1920; assistent ved statsskovvæsenet 1922; skovrider for Jægersborg skovdistrikt 1925, for Graasten skovdistrikt 1950.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Graasten.

MARTENSEN-LARSEN Tyge politimester. R.; f. 10/10 1893 på Frdbg.; søn af domprovst, dr. theol. H Martensen-Larsen (død 1929. se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Astrid f. Mundt; gift (28/11 1923) m. Thora M-L., f. 3/8 1903 i Lunderskov, datter af overportør Andreas Jensen og hustru Anna f. Knudsen (død 1953).

Student (Østersøgades gymn.) 1912; cand. jur. 1920; dommerfuldm. i Holbæk 1920; politifuldm. i Roskilde 1923; politimester i Tønder 1934; kst. politimester i Aabenraa og stedfortræder for politiadjudanten i de sønderjydske landsdele 1943; politikommandør for Sydjylland i 1945; politikommandør for Fyn m. v. 1945-46; kst. politimester i Odense 1945, fast udnævnelse 1946.

Adresse: Frederiksg. 2, Odense.

Sommerbolig: Nordskrænten, Henne

Strand.

MARTIN Ingeborg forlagsboghandler; f. 10/11 1882 i Kbhvn.; datter af grosserer Christian Husum (død 1910) og hustru Anna f. Poulsen (død 1909); gift (22/3 1902) m. forlagsboghandler John Martin (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932), søn af bygningskonstruktør Pou-lin J Clausen (død 1883) og hustru Margrethe f. Bærentz (død 1910).

Indehaver af Martins Forlag.

Udenl. orden: F.O.A.

Adresse: Ny Vesterg. 13, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Strandgaarden, Hornbæk.

MARTIN Jakob redaktør, R.; f. 17/5 1887 i Sorø; søn af redaktør Frederik Martin (død 1931) og hustru Maren f. Bjerre (død 1940); gift (2/5 1914) m. Karen M., f. 2/2 på Dyrupgaard ved Odense, datter af gårdejer Anders Knudsen (død 1930) og hustru Johanne f. Poulsen (død 1933).

Journalist ved Sorø Folketidende, Vejle Amts Folkeblad og Næstved Tidende; redaktør af Ærø Folkeblad 1913; af Morsø Folkeblad 1915; af Aarhus Amtstidende 1928; venstres kandidat i Skivekredsen ved folketingsvalget i 1920, i Århuskredsene i 1943, i Ebeltoftkredsen 1945 og i Århus bykredse 1947; medl. af folketinget (Århus amt) 1950.

Præsident i Aarhus Rotary Klub 1933-34; medl. af Århus byråd 1946-50, medl. af bestyrelsen for Foreningen af Venstreblade, for foreningen Norden's Århusafd.. for Jydsk nationaløkonomisk Forening, tor Aarhus Venstreforening, for Sønderjydsk Forening for Århus og Omegn og for Fadderskabsforeningen for Tønder; medl. af Pressens Telegramudvalg og af bestyrelsen for I/S Ritzaus Bureau.

Politisk medarbejder ved Gads danske Magasin 1948-51.

Adresse: Ryesg. 20, Århus.

MARTINSEN Harald R redaktør, cand. polit.; f. 1/2 1900 i Stovby sogn; søn af gårdejer Chr. Martinsen og hustru Kirstine f. Jørgensen Rønsholt; gift 1. gang (8/3 1923) m. Tea M., f. Poulsen (død 1949); 2. gang (1951) m. Ellen M., f. Kristensen, f. 5/11 1921.

Student (Horsens) 1920; cand. polit. 1926; sekretær i Danmarks Retsforbund 1920-24; arbejdsmand 1924-26; journalist ved Politiken 1926-29, ved Aftenbladet 1929-31, ved Retsstatsbladet 1931-33 og ved Østsjællands Folkeblad 1932-37; hovedstadsredaktør for Aalborg Stiftstidende 1933-42; handelsre-daktør ved Nationaltidende 1942-45; redaktør af det illegale blad Hjemmefronten 1944-45; udgiver af Martinsens In-formationsbreve fra 1939 og af Danish Letters fra 1945; har endv. udg.: Kampen for Danmark (1945).

Adresse: Dronn. Tværg. 23, Kbhvn. K.

MARX-NIELSEN C C direktør; f. 24/5 1897 i Kbhvn.; søn af skibsmægler, skibsreder Marius Nielsen (død 1954, se Kraks Blå Bog 1953) og hustru Ellen f. Marx (død 1932).

Uddannet på Kbhvns Flydedok og Skibsværft, A'S og i virksomheder i England og Tyskland; direktør og formand for bestyrelsen for M P Allerups Eftf. A/S, Odense.

Formand for bestyrelsen for Dampskibs-Akts. Progress; medl. af bestyrelsen for Forsikringsakts. Skandinavia, for A Mandrups Maskinfabrik A/S, Roskilde, for Selandia Motor Co. A/S, Roskilde og for Foreningen af danske Jernstøberier; medl. af tilsynsrådet for Handelsbanken i Odense.

Adresse: Villa Bøgedal, Dalumv. 73,

Fruens Bøge.

Sommerbolig: Strandgaarden, Skaboeshuse pr. Nyborg.

MATHIASEN Georg E civilingeniør, ma-skinfabrikant, generalkonsul, R,DM. p.p.; f. 17/9 1876 i Stokkemarke; søn af gårdejer Hans Mathiasen (død 1928) og hustru f. Jørgensen (død 1920); gift (11/10 1906) m. Alvilda Margrethe M., f. 5/8 1886 i Kbhvn., datter af grosserer Julius Jensen (død 1935) og hustru f. Larsdatter.

Lærte maskinfaget på Maskinfabrikken Vulcan i Maribo 1893-97; gennemgik Tekniske Selskabs skole i Kbhvn.; afgangseks. herfra som maskinkonstruk-tør 1899; studerede og arbejdede med automobiler og benzinmotorer til 1903;

borgerskab som smedemester 1903; begyndte fabrikation af vaskerimaskiner 1903; indehaver af firmaet Georg E Mathiasen; efter firmaets overgang til aktieselskab i 1944 adm. direktør og formand i bestyrelsen for dette (kgl. hofleverandør 1952); till. direktør og formand i bestyrelsen for Handels- og Financierings-Akts. Gemmercantil 1943; stifter af og hovedaktionær i Aktiebo-laget Georg E Mathiasen, Malmø; stifter af Georg E Mathiasen, Ltd., London: har udtaget mange patenter på forsk, 'vaskerimaskiner; generalkonsul for Ungarn 1933-47.

Ejer af Frederiksminde avlsgård, Farum 1945.

Udenl. ordener: P.C.V.; U.F.2.

Adresse: Vordingborgg. 10,12, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Skodsborg Strandv. 19,

Springforbi.

MATHIASEN Peter Stenfeldt kontorchef; f. 5/5 1908 i Nørre Nissum; søn af sognepræst Mathias Stenfeldt Mathiasen (død 1949) og hustru Anna f. Holm (død 1943); gift (18/5 1934) m. Ellen Margrethe M., f. 11/9 1909 i Nørre-Nebel, datter af postmester Ejner Christensen (død 1927) og hustru Elise f. Bøtker.

Student (Frederiksborg) 1927; cand. jur. 1933; fg. sekretær u. Kbhvns magistrats 3. afd. s. å., udnævnt 1934; fuldmægtig i bygningskommissionens kontor 1936; ekspeditionssekr. i stadsbygme-sterens direktorat 1940, kontorchef smstds 1946; kontorchef i Kbhvns boligkommissions sekretariat og sekretær i boligkommissionen fra 1948. Adresse: Ordrup Jagtv. 103, Charlottenlund.

MATHIASSEN K direktør, vicekonsul; f. 8/1 1895 i Faurbo, Holbæk amt; søn af gårdejer J Mathiassen (død 1937) og hustru Anna f. Larsen (død 1936); gift (16/11 1923) m. Ethel M., f. 5/12 1901 i Kragerø, Norge, datter af skibsinspek-tør P Hvoslef (død 1928) og hustru Leila f. Bagge.

Realeks. 1911; ansat i A/S Importkompagniet, Kalundborg 1911-16, i A/S Avanti, elektro-mek. Fabrik, Kalundborg 1918-21, i Automobilfirmaet Carl Weinreich, Snertinge 1921-23 og i firmaet Th. Rasmusens Sønner, Korsør 1923-27; atter ansat i A/S Importkompagniet, Kalundborg 1927, direktør fra 1947; svensk vicekonsul 1955.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ar-bejde's Kalundborg afd. 1935-53 (formand 1935-40) og for Kalundborg asyl børnehave 1947 (formand 1955); formand for Luftværnsforeningen for Kalundborg politikreds 1940-50; medl. af Dansk Luftværnsforenings landsstyrelse 1942-49 og forretningsudvalg 1943-49; medl. af Civilforsvarsforbundets forretningsudvalg 1949-01; medl. af bestyrelsen for A/S Sejerø-Haunsø Færgefart 1953.

Udenl. orden: Fi.B.H.

Adresse: Kordilg. 53, Kalundborg.

Sommerbolig: Kystv. 50, Kalundborg.

MATHIASSEN Orla oberst, R., HTFo.; f. 19/2 1910 i Århus; søn at købmand Rasmus Mathiassen (død 1940) og hustru Hanne f. Stausgaard; gift (23/11 1940) m. Ruth M., f. 30/10 1913 i Århus, datter af missionær, løjtnant L Hundevad (død 1940) og hustru Inger f. Nielsen (død 1947).

Premierløjtn. 1937; gennemgået hærens officersskoles våbentekniske kursus 1940-43; kaptajnløjtn. 1941; batterichef i luftværnsartilleriet 1945; kaptajn i hærens tekniske korps 1946, oberst-Iøjtn. 1952; oberst i forsvarets krigs-materielforvaltning 1956; lærer ved forsvarsakademiet i våbenkonstruktion; rejser i Europa, USA og Canada.

Medl. af bestyrelsen for Artillerioffi-cersforeningen 1950-56.

Adresse: Malmmosev. 21. Holte.

MATHIASSEN P A oberst, K.DM., HTH.; f. 12/5 1894 i Holstebro; søn af købmand E Mathiassen (død 1947) og hustru Anna f. Bømler (død 1930); gift (18/10 1918) m. Lillemor M., f. 31/10 1897 i Drammen, Norge, datter af grosserer Rich. Ellingsen og hustru Camilla Margrethe f. Undset (død 1955).

Student 1912; sekondløjtn. 1916; premierløjtn. 1916; ansat ved generalstaben 1926; kaptajn 1930; lærer ved skydeskolen for håndvåben 1933; skole-officer af fodfolket ved hærens officersskole 1936; lærer ved officersskolen i krigskunst, hærordning og tjenesteforhold samt retslære og pædagogik 1936-41; oberstløjtn. og til rådighed for officersskolen 1941; chef for 17. batl. 1941-48; til rådighed for generalkommandoen 1948; oberst og chef for 3. regiment 1948; chef for 5. regiment og for region VIII 1950; afsked 1956.

Lærer i krigskunst ved hærens officersskole 1946-48; revisor i Forsørgel-sesforeningen og Sparekassen »Bikuben« 1945-48; æresmedlem af Foreningen III Regiment og 5. Regiments Soldaterforening.

Har skrevet: Lærebog i Hærordning og Tjenesteforhold; Vejledning i den militære Retspleje. Redaktør af Dansk Militært Maanedshefte 1942-43.

Adresse: Hovedvejen 122, Glostrup.

MATHIASSEN Therkel overinspektør, dr. phil., R1., FM. i sølv p.p.; f. 5/9 1892 i Faurbo, Holbæk amt; søn af lærer M J Mathiassen (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Nicoline f. Nielsen (død 1938); gift (1919) m. Asta M., f. Gammeltoft, f. 31/8 1893.

Student (Odense) 1911; cand. mag. 1917; adjunkt ved Viborg katedralskole 1919-21; deltog som arkæolog og kartograf i den 5. Thuleekspedition 1921-

23; dr. phil. 1927; leder af arkæologiske ekspeditioner til Upernaviks distrikt, 1929, Sukkertoppens distrikt, 1930, Ang-magssalik 1931-32; deltager i 7. Thuleekspedition 1932; arkæologiske ekspeditioner til Diskobugten 1933, til Julia-nehaab distrikt 1934, til Jakobshavn 1955; inspektør II ved nationalmuseet 1933, inspektør I 1938; leder af museets I afd. 1941, overinsp. 1946.

Næstformand i bestyrelsen for Grønlandsk Selskab 1933-51; formand for C 14-komitéen; sekretær for Det kgl. nordiske Oldskriftselskab; medl. af Videnskabernes Selskab 1957; medl. af bestyrelsen for Skibsreder C Kraemer og Hustru Mathilde Kraemers Grønlands-fond og for Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune, af Scores-bysund-komitéen og af Geografisk Selskabs råd; Fellow of the American Geograficai Society og The Arctic Institute of North America; Det kgl. geografiske Selskabs Hans Egede medalje 1932; æresmedlem af The Prehistoric Society, Cambridge; medl. af Deutsches Archao-logisches Institut.

Litterære arbejder: Stenaldertidens Folk (1919); Med Knud Rasmussen blandt Amerikas Eskimoer (1926); Ar-chæology of the Central Eskimos (1927, 2. del disputats); Material Culture of the Iglulik Eskimos (1928); Eskimoerne i Fortid og Nutid (1929); Archæological Collections from the Western Eskimos (1930); Inugsuk (1930); Ancient Eskimo Settlements in the Kangåmiut Area (1931); Herregaarde og Godser i det tyvende Aarhundrede (1931); Prehisto-ry of the Angmagssalik Eskimos (1933); Geography of Baffin Land and Melville Peninsula (1933); Archaeology of Disko Bay (1934); Skrælingerne i Grønland (1935); Eskimo Archaeology of Juliane-haab District (1936); Gudenaa-Kulturen (1937); Grønland gennem tusinde Aar (1941); Dyrholmen, en Stenalderboplads paa Djursland (1942); Stenalderbopladser i Aamosen (1943); Vore Herregaarde (1943); Report of the Fifth Thule Ex-pedition (1945); redaktør af Herregaar-dene og Samfundet (1943); Danske Oldsager I (1948); En senglacial Boplads ved Bromme (1948); Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse (1948); mange tidsskriftartikler. Udenl. orden: F.Æ.L.5. Adresse: Grønnemose Allé 101, Søborg.

MATHIESEN Egon kunstmaler; f. 25/11 1907 i Esbjerg; søn af skræddermester M B Mathiesen og hustru Anna Marie f. Geert (død 1948); gift (6/5 1931) m. malerinden Else Fischer-Hansen, f. 29/4 1905 i Kbhvn., datter af grosserer Holger Hansen (død 1931) og hustru Anna Sofie f. Fischer (død 1951). Debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1932; medl. af Grønningen 1943.

Større arbejder: Smedejernsmotiverne til Zoologisk Haves nye indgang (19o3), udsmykning af vinterfoyeren i Tivolis koncertsal (1956) og af byrådssalen i Varde rådhus (1956).

Tiidelt Eckersberg-medaljen 1949 for billedet Legende børn (1948) og undervisningsministeriets billedbogspris 1954 for »Mis med de blå øjne«.

Adresse: Rebildv. 26, Kbhvn. F.

MATHIESEN Erik forstander, civilingeniør, R.; f. 6/2 1901 i Kbhvn.; søn af bådebygmester i marinen Harald Mathiesen (død 1936) og hustru Dagmar f. Berlin (død 1944); gift (26/5 1928) m. Jeannette M., f. i Helsingør, datter af arkivar P Chr. Jørgensen og hustru.

Læretid som maskinarbejder ved or-logsværftets maskinværksteder 1917-21; cand. polyt. (maskining.) 1928; assistent ved polyt. læreanstalts teknologiske laboratorium 1928-35; inspektør ved Kbhvns maskinskole 1935, forstander smstds 1945.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings maskiningeniørgruppe 1945-53 og af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening 1949-53, af patentkommissionen fra 1946 og af bestyrelsen for Maskinistskolernes Studiefond fra 1947; æresmedlem af Norske Maskinistskolelæreres Forening 1949.

Adresse: Ved Klosteret 12, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Rudegårds Allé 45,

Holte.

MATHIESEN F J professor, R.DM.; f. 29/5 1886 i Svendborg; søn af skibsfører E Mathiesen og hustru f. Lies.

Cand pharm. 1910; student (privat dimit.) 1911; mag. scient. 1918; studieophold i Stockholm 1921 og 1923, i Bern 1926 og 1927; assistent ved farmaceutisk læreanstalts farmacogno-stiske afd. 1912; assistent ved universitetets mineralogisk-geologiske museum 1918; censor ved de farmaceutiske eksaminer fra 1919; professor i farma-cognosi ved farmaceutisk læreanstalt 1927-56; medl. af farmakopékommissionen fra 1934.

Sekretær i Fonden til det farmaceutiske Studiums Fremme fra 1925.

Har skrevet artikler i Meddelelser om Grønland om arktiske planters biologi; en række plantepalaeontoiogiske arbejder; Die Strophanthussamen des Handels (Bern, 1927); har bearbejdet Li-chenafsnittet til 3. udg. af E Rostrups: Den danske Flora II, Blomsterløse Planter; har skrevet de farmakognostiske artikler i Pharmacopoea Danica ed. IX 1948 og Add. Veterinarium til samme 1950.

Adresse: Kathrinev. 7, Hellerup.

MATHIESEN Knud V Vendelboe over-signalingeniør, R1.; f. 12/12 1893 på Frdbg.; søn af værkmester ved DSB

Vilhelm Vendelbo Mathiesen (død 1934) og hustru Alvilda f. Christiansen (død 1943); gift 1. gang (17/10 1925, ægteskabet opløst) m. Bertha M., f. Birthin; 2. gang (26/12 1940) m. Elin Margareta (Margit) M., f. 29/3 1903 i Heby, Sverige, datter af provinsiallåkare Konrad J H Schwieler, Stockholm (død 1938) og hustru Elin f. Flodin (død 1947).

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. phil. 1913; cand. polyt. 1918; ekstraing. ved statsbanerne 1919; in-geniørassist. ved 3. distrikt, signaltjenesten, Struer 1920, ved 1. distrikt, signaltjenesten, Kbhvn. 1924; baneing. II ved 2. distrikt, signaltjenesten, Århus 1925, baneing. I 1944 og sektionsing. smstds 1948, oversignaling. smstds 19al.

Medl. af bestyrelsen for Nordiska Jarnvagsmannasallskapets danske fagsektion E fra 1949, formand fra 1954; medl. af statsbanernes sikringsudvalg af 1952.

Adresse: Assensg. 15, Århus.

Sommerbolig: Flakv. 23, Risskov.

MATHIESEN M B skræddermester, fh. oldermand, R.; f. 12/4 1874 i Varde; søn af beværter O C Mathiesen (død 1914) og hustru Nielsine f. Nielsen (død 1916); gift (12/11 1897) m. Anna Marie M., f. 3/5 1876 i Esbjerg, død 1948, datter af murermester Peter Thomas Geert (død 1881) og hustru Maren f. Niedermann (død 1921).

I skrædderlære i Varde 1888-92; svendeprøve 1892; arbejdede derefter som svend i Kbhvn. og i udlandet; skræddermester i Esbjerg 1900 (tilkendt sølv-med. og 1. præmie 1906), i Vejle fra 1908.

Stifter af Skrædderlauget i Vejle 1909 og laugets formand til 1939, æresmedlem 1940; oldermand for Provins-Skræd-derlauget 1933-55, derefter æresolder-mand af bestyrelsen; medl. af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen i Vejle, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening og for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, af repræsentantskabet og forretningsudvalget for Beklædningsindustriens         Sammenslut-

ning og af Lærlingeudvalget for Skræddermestrene i Danmark; medl. af Håndværksrådet til 1951; medl. af hovedbestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk Håndværk og Industri 1921-46; medl. af Vejle byråd fra 1925, viceborgmester 1933-43; formand for Den konservative Vælgerforening i Vejle 1930-36; medl. af bestyrelsen for Vejle Håndværkerforening fra 1915, fg. formand 1935-38; stifter af Odd Fellow-Logen i Vejle 1916, overmester til 1920; medl. af bestyrelsen for Samfundshjælpen fra 1920, for Hjælpekassen 1924-28, for Vejle Grundejerforening fra 1921 (formand fra 1941) og af Vejle amts akkord- og saneringsudvalg fra 1932; tidl. medl. af husleje- og forretningsnævnet samt overnævnet; medl. af bo-liganvisningsudvalget fra 1940; handels-kyndigt medl. af vestre landsret 1939-44; 1. suppleant til landstinget 1940-44; formand for A/S Skræddermestrenes Konfektionsfabrik.

Adresse: Nørrebrog. 8, Vejle.

MATHORNE Johannes A skoleinspektør; f. 28/10 1894 i Kbhvn.; søn af lærer F L L Mathorne (død 1919) og hustru Philippa f. Lund (død 1925); gift (15/5 1921) m. Elisabeth M„ f. 21/1 1898 i Ribe, datter af kateket og overlærer Niels Larsen (død 1925) og hustru Trine f. Palle (død 1944).

Lærereks. (Ribe) 1916; statens etårige kursus i gymnastik 1916-17, lærer ved skolehjemmet Landerupgaard 1917, ved Hjørring højere almenskole 1920, ved Nyborg kommunale mellem- og realskole 1923; skoleinsp. ved Horsens kommunale mellem- og realskole 1936; till. assistent hos gymnastikinspektøren fra 1936.

Medl. af arbejdsudvalget for landsudvalget for skoleidræt; formand for amtsudvalget for skoleidræt for Skanderborg amt og medl. af arbejdsudvalgene for Århus og Randers amter; medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Realskoleforening fra 1941; formand for Den kommunale Realskoleforening fra 1946: medl. af rådet for »Kunst i Skolen«, af tilsynsrådet for statsungdomshjemmet Bråskovgård, af repræsentantskabet for Nordisk Kongres for legemlig Opdragelse og Hygiejne og af foreningen Nordens sprognævn; censor i skriftlig og mundtlig dansk ved realeks.; fl. gange censor i gymnastik ved lærereks.

Har udg.: Supplement til danskundervisningen »Den praktiske Mappe«.

Adresse: Carl Johans G. 4, Horsens.

MATRAS Chr. professor, dr. phil., R.; f. 7/12 1900 på ViSareiSi, Færøerne; søn af købmand Joen Michael Matras og hustru Anna Elisabeth f. Poulsen; gift (4/12 1929) m. Marianna M., f. 9/8 1906 i Midvaag, Færøerne, datter af købmand Andreas Chr. Lutzen og hustru Hanna f. Niclasen.

Student (Sorø) 1920; mag. art. (Nordisk filologi) 1928; dr. phil. 1933; lektor i færøsk ved Kbhvns universitet 1936, extraord. docent 1942, extraord. professor 1952.

Redaktør af VarSin 1931-35 og af Utiseti fra 1945; sekretær for Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur fra 1936; formand for Føroyin-gafelag 1936-42; medl. af opgavekommissionen for gymnasieskolerne 1939 og for mellemskole- og realeks. 1949; kor-resp. medl. af Gustaf Adolfs Akademi 1954.

Har bl. a. udg.: Føroysk-donsk OrSa-bok (s. m. M A Jacobsen, 1927-28); Stednavne paa de færøske NorSuroyar (disputats, 1933); Føroysk bokmentasøga (1935); Svabos færøske Visehaand-skrifter (1937-39); Schrøters Optegnelser af SjurSar KvæSi (1951-53); digtsamlingerne: Grått kått og hått (1926). Heimur og heima (1933) og Ur leikum og loyndum (1940).

Adresse: Vesterbrog. 191, Kbhvn. V.

MATTHIESEN Einar rektor, R.; f. 29/11 1902 i Uggerløse; søn af sognepræst H I F C Matthiesen (død 1932) og hustru Karen f. Løwe (død 1955); gift (31/12 1929) m. cand. polit. Nanna M,. f. 9/9 1898 i Birkerød, datter af lektor Poul Scheller og hustru Nanna f. Knudsen.

Student (Kolding) 1920; studierejser til Frankrig 1926 og 1929; cand. mag. 1930; adjunkt ved Øregaard gymnasium 1934; lektor ved Metropolitanskolen 1943; knyttet til flygtningeadministrationen maj 1945, leder af undervisningen i de tyske flygtningelejre sept. s. å.; rektor for Struer statsgymnasium 1946; studierejse til Frankrig i 1950.

Adresse: Rektorboligen, Tårng. 17,

Struer.

Sommerbolig: Bavnehuset, Hvide Sande pr. Ringkøbing.

MATTHIESEN Hedevig fh. borgerrepræsentant, kgl. belønningsmedaille i guld m. krone p.p., f. 26/11 1877 i Silkeborg; datter af maskinbygger, snedkermester Henrich Matthiesen (død 1915) og hustru f. von Lommerin-Petersen (død 1937); ugift.

Handelseks.; ansat i firmaet Gerhard Thalbitzer 1899-1907; prokurist 1904: studierejse i udlandet 1907-08; ansat som prokurist i firmaet Bøgelund-Jensen 1908, som forretningsleder 1917-21.

Medl. af Dansk Kvindesamfunds hovedbestyrelses forretningsudvalg 1924-34; formand for dettes ungdomsarbejde, valg af erhverv 1927-34; borgerrepræsentant 1925-50; medl. af borgerrepræsentationens decisionsudvalg 1934-41, af bestyrelsen for borgerrepræsentationens legatudvalg 1937-50, af sporvogns-udvalget 1938-50, af Kbhvns skoledirektion 1938-50 og af budgetudvalget 1941-44; medl. af repræsentantskabet til Kvindernes Bygning 1925-45, kasserer 1925-30; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforenings 3. kreds fra 1925, 6. kreds 1929-39, atter 3. kreds fra 1940, æresmedlem 1956; medl. af bestyrelsen for Kvindernes Konservative Vælgerforening 1925-35 og 1942-49, af repræsentantskabet for Dansk Arbejde og for Den konservative Vælgerforening fra 1926 samt af styrelsen for foreningen Dansk Frugtavl 1927-31, æresmedlem 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1928, formand for dennes Kbhvns-kreds 1931-43; derefter æresmedlem af Kbhvns-kredsen; medl. af styrelsen for Kbhvns-kredsen af De danske Husmoderforeninger 1931-45: formand for Kvindernes Radio Landsudvalg 1929-34 og for Hjemmenes og Kvindernes Lytterforening 1929-36, æresmedlem 1936; medl. af forældrerådet ved Klostervængets skole 1933-43; medl. af repræsentantskabet for fritidshjemmene for kommuneskolebørn i Kbhvn. 1933, af bestyrelsen 1935-38; medl. af repræsentation af telefonabonnenter valgt af Kbhvns kommunalbestyrelse fra 1935, af telefonudvalget 1938-56 og af bestyrelsen for foreningen Skolebespisningen fra 1937; formand for bestyrelsen for Dosseringens vuggestue 1938-48; medl. af centralbe-styrelsen for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1941-58, af bestyrelsen for Vore Smaa Børns Beklædning fra 1941, af bestyrelsen for Danske Kvinders Samfundstjeneste 1D41 -50 og af skatterådet for Kbhvn. 1942-47.

Udenl. orden: Fi.M.M.3.

Adresse: Åbakkev. 21, Kbhvn. F.

MATTHIESEN Oscar professor, figurmaler, R.DM.p.p.; f. 8/7 1861 på Slesvig slot; søn af branddirektør og kgl. hus-foged J P Matthiesen (død 1890) og hustru Angelique f. von Staffeldt (død 1899); gift 1. gang m. Camilla M. (død 1906), datter af skræddermester L M Larsen (død 1893) og hustru f. Hesselberg; 2. gang (10/11 1907) m. Anka M., død 1943, datter af konsul I B Mann (død 1910) og hustru oversætterinden, lektor, dr.h.c. Mathilde Mann (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924); 3. gang (9/6 1948) m. operasangerinde Lilli Hoffmann M., f. 7/4 i Kbhvn., datter af grosserer Carl J Hoffmann og hustru Anna f. Claudius.

Elev af kunstakademiet 1878; afgangs-bevis 1882; udstillede første gang 1883; akademiets lille guldmed. 1884; studieår i Paris; kommissær for Danmark ved Verdensudstillingen i Chicago 1893. Opfundet hærdningen af al-fresco kalkmørtel med komprimeret kulsyre 1894.

Medl. af kommissionen for kunstakademiets omordning 1920-21; medl. af akademirådet 1922-28; medl. af kunstakademiet og . dettes jury; medl. af bestyrelsen for Kunstnerforeningen af 18. Novbr., formand 1920-31. æresmedlem 1941; medl. af undervisningsministeriets forfatter- og kunstnerret 1931; formand for Otto Baches Mindelegat til 1946; medl. af forretningsudvalget for Børnehjælpsdagen til 1940. derefter medl. af hovedbestyrelsen; medl. af komitéen for Biennaleudstillingen i Venedig til 1948; medl. af bestyrelsen for Danske Aandsarbejderes Forbund til 1937 og for Danske Kunstneres Hjælpefond til Kræftens Bekæmpelse 1941; medstifter og medl. af bestyrelsen for Selskabet til Beskyttelse af de bildende Kunstneres Ophavsrettigheder »Bima« 1942.

Værker: Kaifas; Dantes Helvede 23. Sang (1883); Griffenfeldt paa Munkhol-

men; Holberg overværer en Prøve paa Erasmus Montanus; Franske Karreheste ved Seinen; Rytterbilledet; Leda med Svanen; portrætter: bispinde Grundtvig; professorinde Rud. Bergh; lensgreve Mogens Frijs; oberst Pagh-Hansen; generalkonsul Langberg; kemikeren H Struer; konseilspræsident J C Christensen; fn. landbrugsminister, direktør Poul Christensen; formand for Malerforbundet i Danmark Rudolf Poulsen; professor Thorkild Rovsing; ingeniør, dr. techn. Poul Larsen; H. M. Kong Christian X (Officersforeningen) og (Sø-officersforeningen); H.M. kong Frederik IX; overpræsident J Bulow; statsminister Th. Stauning; provst C Schultz Lorentzen (Frelsers kirke); borgmester Julius Hansen (rådhuset); borgmester Sigv. Munk (rådhuset); ordførende mester Sigurd Bruun (Frimurerlogen); fresker: Franske Okseforspand; Pestalozzi underviser de Smaa; Siemens og Stinnes direktionssal i Diisseldorf; Palais Carnolés i Menton med fresker og relieffer, udsmykket mineralogisk museums vestibule, trappe og kuppelhal; Zeus og Evropa; Bacchus og Ariadne; Den grundlovgivende Rigsdag 1915 (Christiansborg); udsmykninger i Frimurerordenens stamhus (1927); Kristus i Gethsemane (korvægs-freske i Gethse-manekirken i Kbhvn.); Kristus og Kvinden fra Samaria (alterbillede i Kilde-vældskirken); Den barmhjertige Samaritan (korvægs-freske i unitarernes kirke); senere større arbejder; Pave Paul III besøger Michel Angelo i hans Værksted 1535; Venus anadyomene; Genforeningen 1920. Kong Christian X rider gennem Æresporten over den gamle Grænse (Christiansborg); Kristi Bespottelse. Tornekroningen af romerske Soldater; Dante og Virgil paa deres Vandring gennem Inferno; alterbiledet »Menneskenes Opstandelse til Kristus med underdel »de 4 Evangelister Mattæus, Marcus, Lucas og Johannes«; separatudstillinger i Stockholm, Gøteborg, Berlin, Miinchen, Riga, St. Petersborg og Moskva; retrospektiv udstilling i Den Frie Udstilling's bygning 1951.

Skriftlige arbejder: Praktisk Tegnekursus (i Frem); Stjærner og Striber; Indtryk fra en Rejse i Nord-Amerika; Vejledning for Lærere i Tegneundervisning; Italiens al-fresco Kunst; Michel-Angelo.

Udenl. ordener: F.O.I.P.; Sv.M.litt. & art.

Adresse: Lille Mølle, Chrsthvns Vold,

Kbhvn. K.

Sommeradresse: Liseleje.

MATTHIESSEN Hugo fh. museumsinspektør, R.DM.; f. 19/12 1881 i Fredericia; søn af malermester Amandus Matthiessen (død 1932) og hustru Dagmar f. Winther (død 1935); gift (28/10 1913) m. Ellen M., f. 13/1 død 1932, datter af krigsassessor T F Reitzel (død 1902) og hustru Dorothea f. Madsen (død 1914).

Student (Fredericia) 1901; mag. art. i historie 1906; ansat ved nationalmuseets 2. afd. 1910, assistent 1911. un-derinsp. 1914, inspektør I 1927-49; medl. af Vetenskaps-Societeten i Lund 1920; medl. af det Kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie 1933 og af Selskabet for dansk Kulturhistorie 1936, formand for sidstn. 1941-50; medl. af Kungl. Gustaf Adolf Akademien i Uppsala 1942, af Kungl. humanistiska Ve-tenskaps-Samfundet i Uppsala 1943 og af Videnskabernes Selskab 1948.

Litterære arbejder: Bøddel og Galgefugl (1910); Fredericia 1650-1760 (1911); Natten (1914); Gamle Gader (1917); De Kagstrøgne (1919); Torv og Hærstræde (1922); Københavnske Gader 1728-1795 (1924); Middelalderlige Byer (1927); Hærvejen (1930): Viborg-Veje (1933); Limfjorden (1936); Den sorte Jyde (1939); Det gamle Land (1942); Snapstinget (1946); Fæstning og Fristed (1950); En Greve (1954); en række afhandlinger.

Adresse: Sønderborgg. 3, Kbhvn. Ø.

MATZEN Niels oberst, R„ HTH.; f. 28/8 1908 i Sædding sogn; søn af proprietær Niels Matzen (død 1926) og hustru Cha-trine-f. Asmussen; gift (12/1 1935) m. Goti M., f. 17/2 1911 i Tønder, død 1957, datter af Godtfred Meier og hustru Christine f. Andreasen.

Premierløjtn. af fodfolket 1932, kap-tajnløjtn. 1938, kaptajn ved 18. batl., Sønderborg 1945, oberstløjtn. og chef for 1. batl. af Bornholms værn 1951, chef for 3. regiments 1. batl., Viborg 1953, oberst og chef for 1. regiment 1956.

Adresse: Høveltegård pr. Høvelte.

MEDING Tycho Andreas tømmerhandler, konsul, R.; f. 24/4 1890 i Skælskør; søn af købmand Tycho Andreas Meding (død 1936) og hustru Marie f. Harboe (død 1929); gift (10/10 1916) m. Elisabeth M., f. 16/12 1890 på Smorup ved Aalborg, datter af forpagter Jørgen Sloth, Bygholm. Horsens (død 1922) og hustru Johanne f. Larsen (død 1946).

På Sorø Akademi 1901-04: handelsuddannelse i Carl Meding A/S, Skælskør o. a. trælastfirmaer; tømmerhandler i Næstved fra 1919; efter firmaets omdannelse til aktieselskab i 1943 u. navnet T A Meding's Tømmerhandel, direktør og formand for bestyrelsen for dette.

Formand for bestyrelsen for AS Præstøvejens Mørtelværk fra 1930; medl. af bestyrelsen for A/S Næstved Cement & Moniervarefabrik fra 1944 og for Næstved Handelsstandsforening fra 1927; medl. af bestyrelsen og kasserer for Næstved Handelsstands Arbejdsgiver Organisation fra 1924.

Adresse: Østerg. 26, Næstved.

MEHLSEN Jens slagteridirektør, R.; f. 1/5 1885 i Jebjærg; søn af gårdejer Mehlsen Pedersen (død 1915) og hustru Marie Kirstine f. Simonsen (død 1918); gift (15/7 1915) m. Astrid Gudrun M.. f. 4/11 1889 i Århus, datter af overlærer Søren Pedersen (død 1937) og hustru Maren f. Pedersen.

Ansat på Skive Andelsslagteri 1908-17, afbrudt af studieophold i London i 1913; direktør for Sorø Slagteri 1917-26 og for Slagelse Andelsslagteri fra 1926.

Formand for landsnoteringsudvalget og kontroludvalget til 1953 og for andelsslagterierne i baeonkontrollens dommerudvalg; medl. af bestyrelsen for Kødfoderfabrikken Sjælland og for Haslev Træindustri; medl. af forretningsudvalget for Slagteriernes forskningsinstitut. Roskilde.

Adresse: Sankt Jørgens G. 1, Slagelse.

MEHLSEN Kai O tandlæge, R'.p.p.; f. 9/8 1895 i Vejle; søn af køTjmand N I Mehlsen og hustru f. Lyngbye; gift (26/8 1920) m. tandlæge Luth M., f. 1/2 1898 i Starup, død 1951, datter af dyrlæge J Hørlyk og hustru, f. Lau.

Student (Vejle) 1915; cand. phil. 1916; tandlægeeks. 1919; assistenttjeneste i Kbhvn., Oslo og Bergen 1919-22; prakt. i Birkerød fra 1922; tandlæge på Eb-berødgård Åndssvageanstalt fra 1927, skoletandlæge i Birkerød 1937-48 og 1951-55; sundhedsstyrelsens konsulent i tandlægesager fra 1946; studierejser til Stockholm og Berlin.

Medl. af bestyrelsen for Sjællands Provinstandlægeforening 1926-39 (formand 1938-39), af voldgiftsretten mellem denne forening og De forenede sjællandske Sygekasser 1927-37, af hovedbestyrelsen for Dansk Tandlægeforening 1929-46 (formand 1939-46), af Laboratorie-Tandteknikerfagets Fællesudvalg 1937-48 og svendeprøvekommissionen 1943-48, af centralkomitéen for Arbejdssammenslutning for Paradentoseforskning fra 1940 og af repræsentantskabet for Dansk Forening for Børnetandpleje fra 1941; formand for bestyrelsen for Dansk Tandlægeforenings Studiefond for Tandlægestuderende og for Fonden til Fremme af videnskabelig og praktisk Odontologi; medl. .af indenrigsministeriets udvalg 1947 ang. det fremtidige behov for tandlæger, af undervisningsministeriets udvalg af 1953 ang. spørgsmålet om evt. oprettelse af en yderligere tandlægehøjskole og af indenrigsministeriets udvalg af 1955 til undersøgelse af tandteknikeres uddannelse og virksomhedsområde; medl. af Birkerød statsskoles skolenævn 1940-43; æresmedl. af Den norske Tandlægeforening 1945, af Odontologi-ska Samfundet i Finland, af Finska Tandlagersalskapet, af Gbteborgs Tand-lakare-Sallskap, af The British Dental Association og af Dansk Tandlægeforening 1952; korresp. medl. af Bergens Tandlægeforening; medl. af bestyrelsen for Skandinavisk Tandlægeforening 1940 -46; sekretær i Skandinavisk Tandlægeforenings danske styrelsessektion 1946 -57; formand for Skandinavisk Tandlægeforening fra 1957; medl. af bestyrelsen for Nordisk Odontologisk Forening til Fremme af Undervisning og Forskning 1946-52, formand 1946; medl. af Public Dental Health Services Com-mission u. Federation Dentaire Internationale 1948-52; statens delegerede til Den XI internationale tandlægekongres i London 1952.

Medforfatter af »Om Retten til Fremstilling og Indsætning af kunstige Tænder«. Medl. af redaktionskomitéen for »Festskrift i Anledning af Indvielsen af Danmarks Tandlægehøjskole«, for Festskrift for Professor Chr. Holst og for Mindeskrift for Rektor, Professor E Budtz-Jørgensen; kroniker: Om H C Andersens Eventyr. Tante Tandpine; artikler og anmeldelser i Tandlægebladet.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Fi.H.R.31.; S.V.31.

Adresse: Birkerød.

MEINER Henrik underdirektør, R.; f. 20/9 1901 i Kbhvn.; søn af snedkermester D Chr. Meiner (død 1905) og hustru Marie f. Christensen (død 1954); gift (30/6 1929) m. Bodil M., i. 13/3 1907 i Toreby, datter af overgartner Johs. Hansen (død 1949) og hustru Christine.

Assistent i Landmandsbanken 1919; ved handelsvirksomhed i udlandet 1925-28; ved revisionsvirksomhed 1928-32; vikar i Danmarks Nationalbank 1932, assistent 1935, fuldmægtig 1942, kontorchef 1945, underdir. 1950.

Adresse: Drosselv. 9, Kbhvn. F.

MEINSTORP Ernst ambassaderåd, R.p.p.; f. 22/11 1907 i Kalundborg; søn af købmand Peter Valdemar Meinstorp Madsen og hustru Marie Christence f. Larsen (død 1934).

Student (Sorø) 1927; cand. jur. 1934; fg. sekretær i landbrugsministeriet 1935, i udenrigsministeriet 1938, sekretær 1939; attaché ved gesandtskabet i Berlin 1940, legationssekr. smstds 1941; påny sekretær i ministeriet 1943, mini-stersekr. 1945-46, fuldmægtig 1946; legationssekr. og vicekonsul i Kina s. å., samtidig fg. generalkonsul i Shanghai; atter fuldmægtig i ministeriet 1953, fg. kontorchef i den økonomisk-politiske afd. s. å„ kontorchef 1956; ambassaderåd og stedfortræder for Danmarks faste repræsentant ved De forenede Nationer s. å.

Udenl. ordener: I.F.3.; S.N.2.

Adresse: 815 Park Avenue. New York

21. N. Y., USA.

MEISEN Poul direktør; f. 13/8 1914 i Kbhvn.; søn af dr. med. Valdemar Mei-sen (død 1934. se Kraks Blå Bog 1933)

og hustru Helga f. Laage-Petersen (død 1956), gift (6/12 1952) m. Vivian M.. f. 31/1 1915 i Minnesota, USA, datter af entreprenør William Ramlo og hustru.

Realeks. (Ribe katedralskole); handelslærling i Kolding 1930-34, ansat i A/S Holger Petersen 1935, i forsk, forretninger i Tyskland, England, Frankrig og Sverige 1936-40; atter i A/S Holger Petersen 1940, prokurist 1941, direktionssekr. 1943, direktør fra 1946; i tysk fangenskab 1944-45; grossererborgerskab 1947.

Medl. af bestyrelsen for A/S Holger Petersen 1949, for Holger Petersens Handels och Fabriks Aktiebolag, Stockholm 1949 og for De Forenede Olietøjs-fabriker, A/S Oilskind & Standard 1947; medl. af bestyrelsen for Grosserer Holger Laage-Petersens og Hustrus Fond 1949; medl. af sø- og handelsretten 1952; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur Grossister 1953, næstformand 1955, formand for kortevaresektionen 1954; medl. af Grosserer-Societetets Komite 1957; medl. af repræsentantskabet for Børnehjemmet af 1870.

Adresse: Bomhoffs Have 14, Kbhvn. V.

MEISTER Jeno billedhugger; f. 11/7 1882 i Maklar i Ungarn; søn af købmand Adolf Meister (død 1919) og hustru Louise f. Perlus (død 1920); gift (11'3 1935) m. Maria M., f. 11/3 1901 i Kbhvn., død 1950, datter af entreprenør, arkitekt Chr. Molin og hustru Inger f. Christensen.

Uddannelse på Kunstindustriskolen og hos Eduard Teles i Budapest samt på Academie Julien i Paris; udstillede 1. gang på Charlottenborg i 1912; har endv. udstillet på Nationalsalon og Kunsthalle i Budapest og på international dansk udstilling i Budapest og Warszawa 1935; bosat i Danmark fra 1913; assistent ved kunstakademiet 1918-20; dansk indfødsret 1928.

Har bl. a. udført: de to springbrønde oå Sankt Thomas PI., Kuglestøderen i Frdbg. Idrætspark; 5 relieffer i uni-versitetsbibl. i N-Allé; bronceherme af prof. N L Westergaard i det gi. univer-sitetsbibl.; Egtvedpigen; buster af Vilh. Herold, lensgreve Fr. Chr. Molkte-Bre-gentved. slagtermester Anders Jensen og overbibliotekar Svend Dahl; forsk, gravminder, bl. a. familiegravsted for konsul, fabrikejer M Windfeld Hansen i Vejle 1938 og marmor-gravmæle (i sam-arb. m. Joakim Skovgaard) på Hellerup kirkegård over dr. med. Carl Permin og hustru; keramisk relief til tandlægehøjskolen, Kbhvn. 1943; bronzebuster af proprietær N J Andersen og direktør, civiling. K V Ørum 1946; fontænegruppe Drengen paa Ulken (i Landskrona): Amor med Fisken og Venus med Konkylien, begge udført i bronze samt sandstensgruppen »4 musicerende Børn-ti privateje); Grønlænderdreng med Marsvin; relief af havearkitekt E Erstad-Jørgensen; mindetavle over direktør Anders Jensen (Marienlyst), Helsingør 1951; mindetavle i bronze (firmaet J E Ohlsens Enke, 1954).

Udenl. orden: U.r.K.

Adresse: Grønnemose Allé 25, Kbhvn. NV.

MELANDER Edmund kommunaldirektør, R'.p.p.; f. 6/8 1891 i Kbhvn.; søn af guldsmed Peter Melander (død 1897) og hustru Eleonora f. Henriksen (død 1928); gift (20/5 1917) m. Carla M., f. 10/11 1891 i Ringsted, datter af købmand Johs. Dømler (død 1933) og hustru Sophie f. Hansen (død 1952).

Elev på det kgl. opfostringshus 1902-06 og på hærens elevskole 1906-09; sergent 1912; gymnastiklærer 1914; se-kondløjtn. 1916; løjtnant af res. s. å.; kontorassist. på Ringsted kæmnerkontor 1917, fuldmægtig 1918, kommunebogholder 1919; byrådssekr. i Haderslev 1921, kontorchef 1930, kommunaldir. 1934.

Sekretær for Haderslev Teaterforening 1923, formand 1930-55; sekretær for Sønderjydsk Teaterforening 1929-30; formand for det nationale selskab Harmonien i Haderslev 1937-41; forstander for Hertug Hans hospitalet i Haderslev fra 1943; distrikts deputeret Stor-Sire for Odd-Fellow Ordenens sydjyske distrikt fra 1941.

Redaktør ved Danmarks kommunale Efterretninger fra 1930; har udg. fl. skønlitterære bøger og af faglitteratur: Socialreformen i Hovedtræk (1933); De ændrede Sociallove (1937); Ministerielle Afgørelser vedr. Socialreformen; Cirkulæresamlingen vedr. Forsorgsloven og Folkeforsikringsloven; redaktør af Odd-Fellow Bladet 1939-52.

Udenl. ordener: Fi.B.H.; Ø.r.K.2.

Adresse: Årøsundv. 52, Haderslev.

MELCHIOR Harald R grosserer; f. 30/4 1896 i Kbhvn.; søn af grosserer Carl H Melchior (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Clara f. Raphael (død 1945); gift (5/6 1930) m. Kamma M., f. 11/6 1905 i Kbhvn., datter af grosserer Joseph M Nathan (død 1931) og hustru Elisabeth f. Meyer.

Student (Birkerød) 1913; ophold i Schweiz 1913-14; cand. phil. 1914; ansat hos assurandør Aage Bramsen 1914-15, i firmaet D B Adler & Co. 1915-16 og i det fædrende firma Moses & Søn G Melchior fra 1916, prokurist 1918; ansat i firmaet Melchior. Armstrong & Des-sau i New York i 1920; grossererborgerskab 1921 og s. å. medindehaver af firmaet Moses & Søn G Melchior; eneindehaver fra 1931.

Medl. af Bedømmelses- og Voldgifts-udvalget for kaffehandelen; formand for Foreningen af danske Theimportører

fra 1936; medl. af bestyrelsen for A/S Odense Kaffebrænderi fra 1954.

Adresse: Henrikholms Allé 58, Vedbæk.

MELCHIOR J A højesteretssagfører; f. 2 2 1903 i Kbhvn.; søn af grosserer, fabrikant J H Melchior (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Emilie f. Michaelsen (død 1935); gift (11/10 1934) m. Marie-Louise M., f. 18/9 1908 i Kbhvn., datter af professor, fh. livlæge, dr. med. Martin le Maire (se denne).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1921; cand. jur. 1927; sagførerfuldm. i Kbhvn. s. å.; studieophold i Paris 1927-28; landsretssagf. i Kbhvn. 1931; offentlige sager ved landsretten 1939-48; højesteretssagf. 1948; offentlige sager ved højesteret 1953.

Adresse: Vesterled 20, Kbhvn. Ø.

MELCHIOR Lauritz kgl. kammersanger, K.DM., MI & A., Chr.XFr.M.p.p.; f. 20/3 1890 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer Jørgen Melchior (død 1925. se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Julie f. Møller (død 1890); gift (26/5 1925) m. Maria M.

Tog sangundervisning i Kbhvn. hos Paul Bang og Vilh. Herold 1908-17, hos Victor Beigel i London 1921-29; Det kgl. Teaters operaskole 1912-14; debut på Det kgl. Teater som Silvio i Bajadser 1913, debut som tenor 1918; ved Det kgl. Teater 1914-21, derefter stadige gæstespil på Metropolitan Opera i New York, Covent Garden Opera i London, ved Wagnerfestspillene i Bayreuth, på Stådtische- og Staatsopera i Berlin, Stadttheater i Hamburg. Store Opera i Paris, Teatro Colon i Buenos Aires, Teatro Liceo i Barcelona, Chicago Opera, San Francisco Opera, Monte Carlo, Statsopera i Wien, Det kgl. Teater i Kbhvn. e. fl.; siden 1944 till. filmskuespiller ved Metro-Goldwyn-Mayer og Paramount, Hollywood.

Har udført tenorpartier i Tristan, Siegfried, Siegmund, Lohengrin, Tann-hauser, Parcifal, Ai'da, Othello, Pro-pheten, Bajadser, Cavalleria Rusticana, Fidelio o. fl.

Guldmed. fra Wasa College for Arbejde for kunsten i Amerika og fra Frimurer Storlogen i New York; præsident for De danske Garderforeninger i US, Canada og Latin-Amerika.

Udenl. ordener: Bulg.C.F.4.; Ch.F.l.; Fi.H.R.21.; F.O.I.P.; F.Æ.L.5.; S.E.H.3'.; Carl Eduard Med. I.

Vinteradresse: c/o Betty Smith. 15

East 48 Street. New York City, USA.

Sommeradresse: The Viking. 13671

Mulholland Drive, Beverly Hills, California, USA.

MELCHIOR Marcus overrabbiner, dr. phil.; f. 26/5 1897 i Fredericia; søn af redaktør Arnold Melchior (død 1922) og hustru Bertha f. Wallach (død 1942); gift (23/8 1921) m. Meta M., f. 18/10 1901 i Leitmeritz (Bohmen), datter af overrabbiner, dr. phil. Max Schornstein (død 1949) og hustru Paula f. Simon (død 1933).

Student (Døckers kursus) 1914; rabbinatseks. (Berlin) og doktorgrad (Kø-nigsberg) 1921; rabbiner i Tarnowitz 1921-23; skolebestyrer ved Mosaisk drengeskole i Kbhvn. 1923-25; rabbiner i Beuthen, Øvre-Schlesien 1925-34; bestyrer af Den jødiske religionsskole i Kbhvn. 1934; præst for de danskjødiske flygtninge i Sverige 1943-45; overrabbiner og præst ved Det mosaiske Troessamfund i Kbhvn. 1947.

Har skrevet: Man siger at Jøderne — (1936); Glimt af Jødedommen (1941); Den jødiske Tro (1950); Hagada schel pesach, dansk oversættelse og kommentar (1922, 2. udg. 1951); talrige tidsskriftartikler i »Jødisk Samfund«; medarbejder ved Illustreret Religions-Leksikon.

Adresse: Forchhammersv. 20,

Kbhvn. V.

MELCHIOR Mogens generalkonsul, RDM., FM. i sølv p.p.; f. 14/7 1904 i Espergærde: søn af professor, overlæge i hæren, dr. med. Max Melchior (død 1942, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Sigrid Charlotte f. Asker (død 1945); gift (20/12 1935) m. Karen M.. f. 28/3 1907 i Bangkok, datter af direktør Aage Westenholz (død 1935. se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Ellen f. Grut (død 1951).

Student (GI. Hellerup gymn.) 1922; cand. jur. 1928; sekretær i udenrigsministeriet 1930; har gjort tjeneste som sekretær for procesdelegationen i Haag vedr. Østgrønlands retsstilling 1932-33, ved gesandtskabet og generalkonsulatet i Shanghai 1934-39 (1934-35 fg. generalkonsul og konsuldommer) og gesandtskaberne i Bruxelles 1939-40, Bern 1940-41, Helsingfors 1943-45 og Moskva 1945-46; fuldmægtig i udenrigsministeriet 1946; kontorchef 1948; ambassaderåd i Oslo 1951; generalkonsul og chargé d'affaires i Wellington 1955.

Udenl. ordener: B.L.3.; Chin.Ch.Y.4.; Fi.L.31.; N.St.0.22.

Adresse: P. O. Box 111. Wellington,

New Zealand.

MELCHIOR Mogens grosserer, fabrikant; f. 13/6 1908 i Kbhvn.; søn af grosserer, fabrikant J H Melchior (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Emilie f. Michaelsen (død 1935); gift (26/5 1934) m. Kirsten M., f. 24/2 1912 i Kbhvn., datter af fh. handelsminister M N Slebs-ager (se denne).

Realeks. 1924; højere handelseks. (Niels Brocks handelsskole) 1926; merkantil uddannelse i Tyskland 1926-28, i Frankrig 1929 og i England 1930; ansat i firmaet Ludvig Melchior 1931, eneindehaver 1938, adm. direktør og formand i bestyrelsen for Ludvig Melchior A/S fra

1954; medl. af bestyrelsen for datterselskaber i Skandinavien, Hamborg og New York.

Kasserer for Dansk Kunstmuseumsforening; medl. af bestyrelsen for Præmieselskabet for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunster og Håndværker.

Adresse: Bøgebjerggård, Hørsholm.

Sommerbolig: Fanø Bad, Fanø.

MELCHIOR Povl Jacob højesteretssagfører; f. 5/8 1910 i Kbhvn.; søn af grosserer, fabrikant J H Melchior (død 1938, se Kraks Blå Bog 1938) og hustru Emilie f, Michaelsen (død 1935); gift 15/7 1938) m. Saramarie M., f. 27/6 på Frdbg., datter af forfatteren kontorchef Marc Kalckar (død 1946) og hustru Alma f. Schack-Schou (død 1923).

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1928; cand. jur. 1934; studieophold i udlandet 1935-36; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1936; landsretssagf. 1939; højesterets-sagf. 1951; selvstændig sagførervirksomhed i Kbhvn. fra 1942, sekretær i Grosserer-Societetets Komite 1936-42; afdelingschef i det danske flygtningekontor i Stockholm 1943-45.

Juridisk konsulent for Dansk Textil Union; medl. af bestyrelsen for en række selskaber og for Kbhvns Turistforening, Henri Nathansens Legater og Frederik Schybergs Mindelegat; næstformand for repræsentantskabet for Det Mosaiske Troessamfund.

Har skrevet om faglige spørgsmål i leksika og tidsskrifter.

Adresse: Emiliekildev. 47, Klampenborg.

MELCHIOR HANSEN Chr. redaktør, se Hansen Chr. Melchior.

MELDAHL Axel ingeniør, professor. R.; f. 20/8 1899 i Kbhvn.; søn af skibsbygger K G Meldahl og hustru Frieda f. von Bargen; gift (4'6 1932) m. Martha M., f. 2/10 1900 i Rotterdam, datter af provst Nils Christie og hustru Anka f. Dahl.

Udgået fra Eidgenossische Techni-sche Hochschule, Ziirich; ansat ved ASEA, Vasterås og STAL, Finspong. Sverige 1922-30, ved Brown Boveri, Baden, Schweiz 1930-48; professor i maskinisere ved Danmarks tekniske højskole 1948.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1953.

Adresse: Erichsensv. 4, Gentofte.

MELGAARD Poul rådmand, redaktør; f. 16/8 1909 i Kbhvn.; søn af maler Lauge Melgaard (død 1939) og hustru Agnes f. Larsen (død 1949); gift (15/1 1932) m. Rita M„ f. 25/12 1910, datter af mekaniker Peter Schackinger (død 1955) og hustru Olga f. Pedersen.

Kontoruddannelse i Industrirådet; red-aktionssekr. ved Tidsskrift for Industri 1933, redaktør 1955.

Formand for Gentofte K.U. 1936-38; medl. af hovedbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Gentofte Kommune 1935, 2. viceformand 1948; folketingskandidat 1947,-50, -53 og -57; medstifter og medl. af ledelsen af Det frie Nord 1939-45; medl. af styrelsen for Det frie Nord's og generalløjtnant Erik Withs nordiske fond 1945 og af hovedstyrelsen for foreningen Norden 1945; medl. af Gentofte kommunalbestyrelse 1948, rådmand 1953, 2. næstformand 1957; medl. af bestyrelsen for forsk, sociale boligselskaber, for Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Akts. 1950 og for I/S Isefjordværket 1957; formand for Foreningen af danske Ugeblade, Fagblade og Tidsskrifter 1957; vicepræsident i Federation Internationale de la Presse Periodique 1957; medl. af presselovens berigtigelsesnævn 1957, af repræsentantskabet for Dansk Årbejde's Kbhvns-afd. 1957 og for Dansk Salgs-og Reklameforening 1957.

Har skrevet: Norden - økonomisk set (1940); Norden - fortid, nutid og fremtid (s. m. Jørgen Hatting, 1944); jubilæumsskrifter for A/S Brandts Klædefabrik (1944), A/S Hellebæk Fabriker (1948), A/S Vesta (1954) og Nordisk Elektrisk Apparatfabrik (1956). Kronikker og artikler i dagblade og tidsskrifter om politiske, økonomiske og nationale spørgsmål. Udenl. ordener: Fi.B.H.; N.H.VIIFr.M. Adresse: Bernstorffsv. 155, Charlottenlund.

MELLENTIN Aage grosserer, direktør; f. 6/2 1896 i Nykøbing F.; søn af grosserer Julius Mellentin (død 1942) og hustru Ingeborg Mathilde f. Nobel (død 1938); gift (18/12 1935) m. Ingeborg Marie M„ f. 22/2 1906, datter af fabrikejer Chr. W Obel (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Asta f. Halle.

Student (Østre borgerdydskole) 1914; uddannet hos V Sidenius, Nykøbing F., P L Steltmann, Amsterdam (trælastagentur), Robert Bruce & Co., Liverpool, Otis-Astoria Corporation, New York og Lucas E Moore Stave Co., New-Orleans; ansat i firmaet Oscar Pes-chardt & Co. 1921, medindehaver af firmaet 1930, eneindehaver fra 1939.

Formand i Fællesforeningen for Oversøisk- & Haardttræ-, Finér- og Krydsfiner-Branchen fra 1948; medl. af bestyrelsen for A/S C W Obel's Tobaksfabrik fra 1943 og for A Mellentin & Co. A/S fra 1955; medl. af sø- og handelsretten fra 1951.

Adresse: Vilvordev. 11. Charlottenlund.

MELLERUP Einer fh. politiinspektør, K.DM.p.p; f. 7/11 1882 i Kbhvn.; søn af fabrikant R J Mellerup (død 1915) og hustru Christiane f. Fausbøll (død 1929); gift (18/9 1909) m. Martha M., f. 16/12 1882 i Middelfart, død 1955, datter af tømmerhandler Th. Gimbel

(død 1917) og hustru Dagmar f. Dreyer (død 1918).

Student (Slomanns skole) 1901; cand. jur. 1908; by- og herredsfuldm. i Hjørring 1908; betjent i Kbhvns politi 1909, inspektionsbetjent 1911, politiassist. 1914, kst. 1. politiinsp. (Kbhvns ordenspoliti) 1926, fast udn. 1927, afsked 1952; till. særlig politikommandør for Kbhvn. 1945-46.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1919-55, næstformand 1926-47, formand 1947-5o; formand for Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark 1950-54; censor ved politiskolen 1926-55; formand for justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed 1947-53; medl. af alkoholkommissionen fra 1947.

Æresmedlem af Kbhvns Politis Em-bedsmandsforening, af Politihundeforeningen for Kbhvn. og Omegn, af Rådet for større Færdselssikkerhed, af Kbhvns politis orkester, af Kbhvns politis sangkor, af Foreningen af Politifolk fra den tidligere Politivagt paa Amalienborg Slot (Amalienborg Klubben), af Norsk Politihundelag, af Landsforeningen for Politihundesagen i Danmark, af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Oslo, af Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark, af Stockholms Polis Sangkor samt af Grundejerforeningen ved Udsholt Strand; tildelt Kgl. Dansk Automobil Klubs æres-plakette i guld 1952.

Udenl. ordener: B.K.4.; Fi.H.R.31.; F.Æ.L.5.; I.Kr.5.; N.O.N.3.; N.St.0.2:.; S.N.3.

Adresse: Ved Glyptoteket 6, Kbhvn. V.

MENG-LUND Georg driftsbestyrer; f. 25/4 1906 i Fredericia; søn af togfører Bertel Jensen Lund og hustru Ottilie f. Meng; gift (24/11 1936) m. Maria M-L., f. Lysek, f. 2/1 1909 i Wien.

Student (Fredericia) 1924; cand. polyt. (maskining.) 1930; ansat ved A/S De forenede Papirfabrikker fra 1930, driftsbestyrer for GI. og Ny Maglemølle Papirfabrik, Næstved 1946.

Medl. af bestyrelsen for Næstved Handelsstands Arbejdsgiver-Organisation fra 1947, formand fra 1951.

Adresse: Herlufsholmv. 14, Næstved.

MENGEL Aage klædefabrikant, konsul, K.DM., D.r.K.H.p.p.; f. 18/10 1882 i Kbhvn.; søn af købmand Viggo Mengel (død 1938) og hustru Marie f. Bothmann (død 1916); gift (18/10 1910) m. Gisela M., f. 18/7 1887 i Odense, datter af fabrikant S Chr. Brandt (død 1905) og hustru Oluffa f. Dahlerup (død 1945).

Præliminæreks. 1899; ansat i A/S Brandts Klædefabrik i Odense s. å.; uddannet på fabrikker i England; prokurist i A/S Brandts Klædefabrik 1905, adm. direktør fra 1906 og medl. af bestyrelsen fra 1924.

Belgisk konsul 1920.

Formand for bestyrelsen for Fyens Disconto Kasse til 1954, for Det private Investment Compagni A/S til 1954, for A/S Borgernes Boligselskab og for A/S Det borgerlige Byggeselskab; medl. af bestyrelsen for A/S Odense Teater 1935-51.

Udenl. ordener: B.K.4.; B.L.4.; B.L. 115.; B.M.C.

Adresse: Hunderupv. 71, Odense.

MENGEL Georg civilingeniør, R.; f. 12/4 1877 i Kbhvn.; søn af købmand Viggo Mengel (død 1938) og hustru Marie f. Bothmann (død 1916); gift (28/8 1907) m. Anna Kirstine M., f. 25/7 1884 i Kastrup, datter af skibsbygger Anders Lund (død 1930) og hustru Pouline f. Larsen (død 1890).

Cand. polyt. (bygningsing.) 1899; ansat ved projektering af De danske Sukkerfabrikkers saftstation i Kolding 1899; ansat som ingeniørassist. og senere afdelingsing. u. stadsingeniørembedet i Odense 1899-1910; privating. fra 1910.

Medl. af bestyrelsen for Fyns Ingeniørforening 1913-28 (formand 1925-28), for Den konservative Vælgerforening 1916-46, af Odense byråd 1925-29, af bestyrelsen for Kgl. Dansk Automobil Klub til 1952 og af det af ministeriet for offentlige arbejder nedsatte vejkryds-ningsudvalg for Odense og Assens amter til 1955: medl. af det i h. t. lov af 20. dec. 1924 om omsætningsafgift af motorkøretøjer nedsatte vurderingsnævn i Odense 1933-55; medl. af vurderings-kommissionen for Odense købstad 1937 -56 og af tilsynsrådet for Fyns Stifts Sparekasse fra 1941; formand for Odense Luftværnsforening 1941-49.

Har planlagt og forestået bl. a. Bornholms elektrificering, den tekniske indretning af Odense Teater og Odense amts og bys sygehus samt fjernvarme-anlæget i Odense m. m.

Adresse; Filosofgangen 23, Odense.

Sommerbolig: Østerøvej, Nyborg

Strand pr. Nyborg.

MENGEL Knud klædefabrikant, R.; f. 4/8 1884 i Kbhvn.; søn af købmand Viggo Mengel (død 1938) og hustru Marie f. Bothmann (død 1916); gift 1. gang (14/6 19:10) m. Mie M., f. 23/2 1885 i Greiz i Thiiringen, død 1943, datter af professor H Walz (død 1930) og hustru Johanne f. Langhoff (død 1931); 2. gang (5/6 1948) m. Elisabeth M„ f. 6/4 1912, datter af provst H Andersen og hustru Christine f. Hansen.

Præliminæreks. 1900; i købmandslære hos Emil Andresen, Kerteminde og i firmaet W Strøyer & Co„ Hamborg; ansat i A/S Brandts Klædefabrik, Odense 1904; uddannelse på væveskoler i Tyskland og Holland, i I. G. Farben-industrie's fabrikker i Elberfeld og Lud-wigshafen og i klædefabrikker i Eng-

land, Belgien, Tyskland og Ungarn 1906-09; direktør i A/S Brandts Klædefabrik 1910-55.

Tysk konsul 1922-39.

Medl. af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1926-28, af hovedbestyrelsen for Deutsche Handelskammer in Danemark 1937-40 og af bestyrelsen for De Fynske Købstæders Brandforsikring af 1850 fra 1949 (næstformand fra 1956).

Adresse: Filosofgangen 23, Odense.

Sommerbolig: Villa Strandbakken,

Nyborg.

MENGEL S Chr. klædefabrikant; f. 1911 i Odense; søn af klædefabrikant, konsul Aage Mengel (se denne); gift (1939) m. Martha M., f. 1915 i Kronstadt, Ungarn (nu Rumænien), datter af apoteker Erich Phleps og hustru Olga f. Jekelius.

Student (Odense katedralskole) 1930: uddannet på fagskoler og klædefabrikker i udlandet, bl. a. i Belgien, England, Tyskland og Rumænien; indtrådt i ledelsen af A/S Brandts Klædefabrik 1938.

Medl. af bestyrelsen for Odense børnehospital fra 1940 (formand fra 1944), af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Textilfabrikantforeningen (næstformand 1953-54), af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1957, af direktionsrådet for Federation Lai-niére Internationale fra 1950 og af bestyrelsen for N Tørring A/S fra 1953; formand for Det Internationale Uldsekretariats danske afd. 1946-53.

Adresse: Helgav. 32, Odense.

MENTZ Hugo Ib oberstløjtnant, R.p.p.; f. 14/7 1912 i Holte; søn af professor, dr. phil. August Mentz (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Elna Clara Johanne f. Hansen (død 1955); gift (13/5 1940) m. Ruth M., f. 9/10 1919 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant, kammerjunker Leif Lange (se denne).

Premierløjtn. i rytteriet 1938; kap-tajnløjtn. 1945; adjutant hos generalinspektøren for rytteriet 1946-48; ritmester 1947; adjutant hos H. M. kongen 1948-51; eskadronchef ved gardehusarregimentet 1951; kommandør for 1/ gardehusarregiment 1954; oberstløjtn. og chef for 1/ gardehusarregiment s. å.

Udenl. ordener: F.Æ.L.4.; N.St.0.3'.; Stb.V.4.

Adresse: Gardehusarkasernen,

Nspst vpd

MENTZE Ernst redaktør; f. 28/6 1896 i Kbhvn.; søn af telegrafbestyrer, postmester Frederik Vilhelm Mentze (død 1948) og hustru Harriet f. Christofer-sen; gift (4/7 1945) m. Eli M., f. 20/8 1919 i Kbhvn., datter af hotelejer Oscar Nilsson (død 1939) og hustru Gunne f. Fiirst.

Udgået fra Sorø Akademi 1915; uddannet som maler på kunstakademiet 1916-20; udstillet på Kunstnernes Efter-terårsudstilling 1916, 1919 og 1924 og på udstillingen Soransk Kunst 1936; seperatudstillinger 1920, 1922 og 1924; fl. studieophold i Italien; talrige rejser i Europa; udsendt korrespondent ved Verdensudstillingen i Paris for Nationaltidende 1925, knyttet til samme blad som tegner og journalist 1926, redaktør af søndagstillæget; ansat ved Berlingske Tidende fra 1931, billedredaktør 1931-55, kunst og kulturmedarbejder fra 1945; till. redaktør af Berlingske Illustreret Tidende 1934-40.

Har udg.: Vor Konge - Christian X (1939, ny suppleret udg. 1947); Baalet er brændt ned — reportage fra Kaj Munks begravelse (privattryk); 5 Aar -besættelsen i billeder (dansk og engelsk udg., 1945, genudsendt 1955); Vor Konge - Frederik IX (1949); J F Willumsens Erindringer (1953); Johannes Larsens Erindringer (1955); Store Oplevelser. En Journalist Antologi (1955); Steder og Mennesker. En Antologi (1956); samt mindre publikationer; medredaktør af Danmarks Hovedstad (1945); Danmark og Havet (1948); Grønlandsbogen (1950); Ingrid, Dronning af Danmark (1955); Kongens Hverdag (1957); billedredaktør af Kbhvns kommunes jubilæumsbog København fra Bispetid til Borgertid.

Medstifter af Danske Kunstneres Legat (u. Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse).

Adresse; Maglemosev. 29, Hellerup.

MERRILD Karl solodanser, R.; f. 13/3 1889 i Kbhvn.; søn af skræddermester og musiker N A M Merrild (død 1931) og hustru Anna f. Albech (død 1941); gift (3/6 1913) m. Mathilde Franciska, f. 16/7 1887 i Kbhvn., datter af fabrikmester Christian Sørensen (død 1922) og hustru Karen f. Petersen (død 1915).

Elev på Det kgl. Teaters balletskole 1896; debut 3. dec. 1905; ansat som balletdanser 1907; solodanser 1915-34; lærer ved ballettens højere danseskole 1915-18 og 1941-46; lærer ved balletelevskolen 1930-49; lærer i dans ved officersskolen 1935; optrådte på Coliseum i London i juni 1914.

Formand for foreningen Den kgl. danske Ballet 1922-34, kasserer fra 1926, æresmedlem 1934; formand for foreningen Danse-Ringen 1922-38, æresmedlem 1942; medl. af bestyrelsen for foreningen Kbhvns Forskønnelse 1934-37.

Har komponeret balletterne: Veni! Vidi! Viei! (1917); Nips (1919); Et Satyrspil (1919); hovedroller: Harlekin i Drømmebilleder og i Veni! Vidi! Vici!; Veramadeva i Lackschmi; Kancelliraaden i Den lille Idas Blomster; Coppelius i Coppelia; Tatarernes Anfører i Fyrst Igor; Zugar i Tata.

Adresse: Tordenskjoldsg. 29, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Søndervig pr. Ringkøbing.

METHLING Finn forfatter, mag. art.; f. 8'8 1917 på Frdbg.; søn af skuespiller S V Methling (se denne): gift (29/4 1941)

m. Vera M., f. 25/9 1917 i Roskilde, datter af fotograf Mimi Malmquist.

Student (Skt. Jørgens gymn.) 1936; mag. art. (alm. og sammenlignende litteratur) 1941.

Medl. af bestyrelsen for Danske Dramatikeres Forbund 1954.

Har udg.: In extremis (essays, 1946); Dagen i morgen (skuespil, 1950, opført på Det kgl. Teater s. å.); Fornægteren (digte, 1950); Rejsen til de grønne skygger (monolog, 1952, opført på Aabne Scene s. å., Odense Teater 1955, Det kgl. Teater 1957); Sangen til Hanne (3 hørespil, 1953); Ukendte menneske (skuespil, 1953, opført i Riddersalen s. å.); Kom ned paa jorden (komedie, 1954, opført på Aalborg Friluftsteater s. å.); Skyggen, et spil efter H C Andersen til 150 årsdagen 1955 (opført på Odense Teater s. å.); Måske (skuespil, 1955, opført på Odense Teater s. å.); Den kinesiske Æske (komedie, 1956, opført på Nygadeteatret s. å.); har endv. skrevet hørespillene: Begær og Brøde, Peter og Sylvia, Grenen fra Livets Træ, Jordens Salt, Héloise Joncjuile og Papegøjerne, Et Julespil, Prinsesse Brambrilla, Kuk-kerhuset ved Aakandesøen og Lillian (nogle af dem også udsendt i svensk, norsk, finsk og hollandsk radio); drejebøger til kortfilm og til spillefilmene: Himlen er blaa (1954) og Ingen Tid til Kærtegn (1957).

Adresse: Kongestien 42, Virum.

METHLING S V skuespiller, R.; f. 1/10 1891 i Kbhvn.; søn af grosserer Ludvig Methling (død 1904) og hustru Harriet f. Hansen (død 1935); gift (14/11 1916) m. Hetty M., f. i Bangkok, datter af Skibsfører Johan Thomsen og hustru f. Carlos.

Student (Comtesse Moltkes skole) 1909; cand. phil. 1910; studerede polyteknik 1910-13; i smedelære; elev på Det kgl. Teater; med Olaf Poulsen i provinsen 1915-16; debut på Det kgl. Teater 6. marts 1916; forlod Det kgl. Teater 1922. Direktør for Dansk Skolescene 1924-29; direktør for Folkescenen fra 1925; kunstnerisk leder af disse to scener u. deres sammenslutning med Det ny Teater 1926-29; skuespiller og instruktør ved Det ny Teater 1926-29; direktør for »Komediehuset« 1929-30; skuespiller og instruktør ved Det kgl. Teater fra 1930, 1. instruktør 1939-40; instruktør ved A/S Nordisk Films Kompagni og A/S Palladium.

Har skrevet: Der er en Verden udenfor Verona; I Havstokken; forsk, bøger om lystfiskeri samt naturbetragtninger.

Adresse: Caroline Amalie V. 59,

Lyngby.

METZ Abraham fh. amts- og kredslæge. K.DM.; f. 10/11 1870 i Randers; søn af købmand M A Metz og hustru f. Philipsen; gift (12/7 1901) m. Sofie M., f. 23/12 1867 i Randers, datter af købmand Jacob Stilling og hustru f. Læssøe.

Student (v. Westenske inst.) 1889; med. eks. 1896; distriktslæge på Sudere 1902; fysikus på Færøerne og distriktslæge for Thorshavns distrikt 1911: kredslæge i Esbjerg 1915; kredslæge i Holbæk lægekreds og amtslæge i Holbæk amtslægekreds 1921-40.

Medl. af Folkeforbundets komm. ang. hygiejne i landdistrikter 1930-31 og af undervisningsministeriets kommission til undersøgelse af skolebørnenes sundhedstilstand og skolernes hygiejniske forhold 1936-38.

Adresse: Blidahlund 6, Charlottenlund.

METZ Otto overlæge, dr. med.; f. 7/7 1905 i Kbhvn.; søn af fh. amts- og kredslæge Abraham Metz (se denne); gift (8/10 1938) m. tandlæge Inge M., f. 7/7 1915 i Hjørring, datter af direktør for Hjørring Privatbaner Johs. Krogh og hustru tandlæge Anna f. Skikkild (død 1956).

Student 1923; med. eks. 1931; hospi-talsuddannelse 1931-36, i oto-laryngo-logi fra 1934; studeret hos professor Portmann, Paris 1935; assistentstillinger på kbhvnske øreafdelinger, bl. a. ved Sundby hospital, rigshospitalet og Øre-sundshospitalet 1936-43; vidensk. assistent ved øreklinikken ved lasarettet i Lund 1943-45; læge ved den danske brigade i Sverige i 1945; 1. reservelæge ved Blegdamshospitalets øreafd. 1945; dr. med. 1946; 1. reservelæge ved rigshospitalets øreafd. 1948; overlæge ved Øresundshospitalets øre-, næse- og hals-klinik 1950, ved Sundby hospitals øreafd. 1957; specialistanerk. (oto-laryn-gologi 1937; prakt. i Kbhvn. fra 1939.

Sekretær for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1945-47, næstformand 1947-49, formand 1954-56; medl. af bestyrelsen for Kbhvnske Øre- og Halslægers Organisation 1949-51; medl. af Collegium oto-rhinolaryngologicum amicitiae sacrum 1951; medl. af bestyrelsen for Dansk akustisk Selskab 1955; formand for Foreningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1956.

Har skrevet: The acoustic impedance measured on normal and pathological ears (disputats, 1946); arbejder om mellemørets mekanik og kliniske arbejder.

Tildelt Overlæge Holger Myginds Mindelegat for arbejder om ørets akustiske modstand.

Adresse: Jagtv. 183, Kbhvn. 0.

Sommerbolig: Kragehuset, Søndersø

pr. Værløse.

MEULENGRACHT E professor, overlæge, dr. med., K.DM.p.p.; f. 7/4 1887 i Assens; søn af fabrikingeniør Rasmus Meu-lengracht (død 1906) og hustru Maria f. Mortensen (død 1922); gift (19/3 1920) . Olga M.. datter af kammerherre, oberst Peter Herbst (død 1930. se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Elisabeth f. Rames (død 1897).

Med. eks. 1912; klinisk assistent ved Frdbg. hospitals med. afd. B 1912-13;

læge ved serbisk krigslazaret vinter 1912; assistent ved rigshospitalets kirurg, poliklinik 1914-15, assistent ved Bispebjærg hospitals patologiske institut 1915-16; reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1916-18, ved Bispebjærg hospitals med. afd. B 1918-23; dr. med. 1918; specialistanerk. (mave-, tarm- og blodsygdomme) 1918; overlæge ved Bispebjærg hospitals med. afd. B 1924-57; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1935-57.

Medl. af den permanente Farmakopékommission 1925-33; medl. af bestyrelsen for Vejlefjord sanatorium 1926-36; formand i foreningen for Trængendes Landophold fra 1928; formand i Dansk Selskab for intern Medicin 1929-31; medstifter af og dansk hovedredaktør for Nordisk medicinsk Tidsskrift fra 1929; medl. af komitéen vedr. islandske lægers uddannelse i Danmark fra 1932, af Kbhvns hospitalskommission af 1932 og af 1944 samt af den af indenrigsministeriet nedsatte farmakopékommission 1933-49; formand i Foreningen af kommunale Overlæger i Kbhvn. 1934-36; medl. af sundhedsstyrelsens ernærings-udvalg af 1935 og af udvalget ang. vita-minisering af margarine 1936; præsident i Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1936-37; medl. af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1936; formand for sammes hovedbestyrelse og medl. af dens direktion 1938; medl. af fællesdirektionen for Finseninstitutet og Radiumstationen i Kbhvn. samt af bestyrelserne for radiumstationerne i Odense og Århus 1956; medl. af bestyrelsen for Anders Hasselbalchs Fond til Leukæmiens Bekæmpelse 1939 og af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1939. Medudgiver af Folia hæmatologica 1938; medstifter og medredaktør af Nordisk Medicin 1939 og af Acta haematologica 1948; medl. af sundhedsstyrelsens og Lægeforeningens fællesudvalg vedr. sygehusorganisationen af 1953 og af bestyrelsen for Kong Christian den Tiendes Fond 1957; formand for Dansk-Islandsk Samfund 1957.

Æresmedlem af Royal Society of Medierne, London og af Le Société, Beige de Gastro-Enterologie; korresp. medl. af Finska Låkaresållskapet, af Svenska Lå-karesallskapet, af Harvey Society of London, af Kgl. medicinsk Selskab i Budapest, af Deutsche Gesellschaft fur innere Medizin, af The British Medicial Association, af Kaiserl. Leopold, Caro-lin. Deutsche Akademie der Naturfor-scher, af Acedemia Nacional de Medi-cina de Buenos Aires og af det Norske medicinske Selskab; Fellow of the Aca-demy International of Medicine; æresdoktor (dr. jur. h.c.) ved universitetet i Aberdeen 1939.

Publikationer: vidensk. afhandlinger, særlig om blodsygdomme og mavesygdomme, deriblandt bøgerne: Studier over den kroniske hereditære hæmolytiske Ikterus (disputats), udg. på dansk og tysk og s. m. H C Gram: Haandbog i hæma-tologisk Teknik (1922 og 1930) samt Gram, Iversen, Meulengracht: Klinisk Laboratorieteknik (1937).

Udenl. Ordener: B.K.4.; I.F.2.; Ju.r.K.; Ju.Z.2.; S.N.22.; S.St.S.4.

Adresse: Svanemøllev. 33, Hellerup.

MEYER Adolf kontorchef, R.DM.; f. 24/5 1874 i Kbhvn.; søn af overretsassessor V Meyer (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Erasmine f. Bræstrup (død 1919); gift (5/5 1904) m. Kirsten Noe Fenger, f. 28/6 1881 på Frdbg., død 1947, datter af oberstløjtnant L A Ipsen (død 1895) og hustru Helene f. Fenger (død 1916).

Student (Lyceum) 1892; cand. jur. 1899; fuldmægtig ved Amager birk 1901; assistent i finansministeriet 1901; till. assistent i overformynderiet 1903; fuldmægtig i finansministeriet 1909, ekspe-ditionssekr. 1911, kontorchef 1922-42.

Finansministeriets repræsentant i bestyrelsen for Sorø-Vedde Jernbaneselskab 1912-33; formand for Frdbg. søndre huslejnævn 1919-31; medl. af det kgl. klasselotterinævn 1932-46; medl. af bestyrelsen for Centralkomitéen i Kbhvn. fra 1932.

Adresse: Mariev. 2, Vedbæk.

MEYER Allan direktør; f. 25/11 1900 i Odense; søn af fabrikant Viggo Meyer (død 1940) og hustru Esther f. Salomonsen (død 1934).

Eealeks. (Efterslægtselskabets skole) 1916; uddannelse i firmaet Anton Petersen & Henius og i firmaet Emil He-nius 1916-18; i firmaet Levin & Salomonsen og i A/S Nordisk Læderfabrik 1918-20; i Tjekoslovakiet i 1920; i Belgien og Frankrig i 1922; i England i 1923; leder af firmaet Beckett & Meyers uldafd. 1923-33; ansat i A/S Bloch & Behrens' uldforretning 1933-35; direk-tionssekr. i Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil-A/S 1935; merkantil direktør smstds 1936.

Medl. af hovedbestyrelsen for Textil-fabrikantforeningen fra 1956.

Adresse: Strandvænget 1, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Bregnev. 1, Hornbæk.

MEYER Ejnar A gæringsfysiolog, cand. polyt.; f. 25/10 1881 i Kbhvn.; søn af grosserer Sally Meyer (død 1900) og hustru Betzy f. Friedlænder (død 1911); gift (1/4 1910) m. Marie M., f. 25/7 1882, datter af stadslæge Axel Ulrik (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Sara f. Tscherning (død 1916).

Student (Gammelholms skole) 1899; cand. polyt. 1905; assistent på petlef-sen og Meyers Laboratorium s. å.; ansat ved statsbanernes kemiske laboratorium 1906; driftsleder ved Spritfabrikken Fortuna i Hobro 1908; kemiker ved United Distilleries i Belfast 1910; driftsbestyrer ved Kbhvns Spritfabrikker 1911 -14; derefter kemiker ved Bristol Distil-

lery og ved dette firmas overtagelse af The Distillers Comp. Ltd.. leder af D C L's forsøgslaboratorium i Bristol og senere til 1946 af dets forsøgs-gærfabrik i Epsom.

Medstifter og medl. af bestyrelsen af Orkesterklubben, det senere Akademisk orkester i 1899; medl. af bestyrelsen for Studentersamfundet 1907-08.

Opfinder af en maskine til kontinuerlig presning af gær; adskillige patenter på gærfabrikationens område.

Har udg.: A Managed Gold-Standard (1937).

Adresse: Bute House, Longdown Lane,

Epsom, England.

MEYER Emil fh. kontorchef, R.DM.; f. 26/11 1882 i Kbhvn.; søn af kgl. agent C H Meyer (død 1914) og hustru f. Klamke (død 1920); gift (5/7 1935) m. Gerda M., f. Mørkeberg.

Student 1901; cand. jur. 1910; over-retssagf. 1913; assistent i finansministeriet 1914, fuldmægtig 1927, ekspe-ditionssekr. 1934, kontorchef 1938-52.

Adresse: Borups Allé 121, Kbhvn. N.

MEYER Erik V civilingeniør, dr. techn.; f. 3/7 1893 i Ordrup; søn af dampmøller I O Meyer (død 1922) og hustru Augusta f. Røder (død 1951); gift 1. gang (1920, ægteskabet opløst 1934) m. Elisabeth M., f. Pouplier; 2. gang (13/8 1937) m. Ase M., f. 29/9 1910 i Kbhvn., datter af komponisten, kgl. kapelmusikus Alfred Rasmussen (død 1942) og hustru Inger f. Lund.

Student (Henrik Madsens skole) 1911; cand. polyt. 1917; sekondløjtn. 1918; dr. techn. 1934; ansat i ingeniørfirmaet Chri-stiani & Nielsen 1918, i firmaet F L Smidth & Co., New York 1919 og i firmaet Thompson & Binger, New York 1921; ansat i firmaet Christiani & Nielsen, Kbhvn. 1922-32, overing. og tekn. leder af afd. for cellebeton fra 1924; i F L Smidth & Co., Kbhvn. 1935-36; med-leder af Cementfabrikkernes tekniske Oplysningskontor fra 1937.

Delegeret for Danmark ved material-prøvningskongresser i Amsterdam 1927, Ziirich 1931 og London 1937 og ved betonkongres i Liége 1930; medl. af bestyrelsen for Lydteknisk Laboratorium fra 1940; medl. af forsk, tekniske udvalg; medl. af styrelsen for Dansk Ma-teriafprøvningsforbund 1928-33; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1946; lærer ved hærens officersskole (forsvarsakademiet) fra 1947; censor ved Danmarks tekniske højskole 1948; formand for Dansk Ingeniørforenings betonsektion 1954, Dansk Betonforening 1956 og for Nordisk Betonforbund 1956.

Har bl. a. skrevet: Undersøgelser over Cellebetons Volumenændringer (disputats, 1934); afsnit i Murværk og Jernbeton (1938) og i Alverdens Viden (1940); Kommentarer til Dansk Ingeniørforenings Normer for Beton og Jernbeton (s. m. A J Moe, 1950); Godt betonarbejde (1951) m. m.; teknisk-vidensk. artikler i inden- og udenlandske tidsskrifter; redaktør ved »Beton-Teknik«.

Adresse: Vejlemosev. 16, Holte.

MEYER Henning skolepsykolog, mag. art.; f. 1/3 1885 på Frdbg.; søn af grosserer Emil H Meyer (død 1911) og hustru Sara f. Kalisch (død 1922); gift (29/10 1909) m. Hedvig M., f. 18/4 1885 i Magleby på Stevns, datter af skoleinspektør J I Kirkegaard (død 1913) og hustru Erica f. Bagger (død 1909).

Student (Østre borgerdydskole) 1903; lærereks. (Silkeborg) 1907; mag. art. (psykologi) 1924; lærer ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1908; studieophold i London 1929; skolepsykologiske undersøgelser ved Frdbg. kommunale skolevæsen 1930, skolepsykolog 1934, ledende skolepsykolog smstds 1951-53; leder af skolepsykologisk udvalgs arbejder fra 1939; medl. af Danmarks pædagogiske instituts faglige råd 1955.

Tildelt Landsforeningen for Mentalhy-giejne's Antoniuspris for 1949; æresmedlem i Foreningen af Skolepsykologer i Danmark og i Dansk Psykologforening.

Har i årene 1926-34 forfattet fl. småskrifter udsendt af udvalget for skolepsykologiske undersøgelser samt undersøgelser over Børns umiddelbare auditivvokale Cifferhukommelse (Goteborgs hog-skolas årsskrift II, 1945).

Adresse: Hattensens Allé 4, Kbhvn. F.

MEYER Holger bogtrykker, R.; f. 30/7 1873 i Kbhvn.; søn af grosserer Louis Meyer (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Thea f. Friedlander (død 1908); gift (11/9 1908) m. Gudrun M., f. 2/3 1884 i Everdrup, datter af lærer Vilhelm Franck (død 1930) og hustru Sine f. Jensen.

Student 1891; udlært som sætter og trykker og aflagt svendeprøve; arbejdet i trykkerier 2 år i Munchen og 2 år i Paris; etableret som bogtrykker 1899, ti!i. borgerskab som bogbinder 1912.

Medl. af bestyrelsen for Kbhvns Bogtrykkerforening 1903-04 og 1923-42, næstformand 1928-42, æresmedlem af foreningen 1943; medl. af bogtrykfagets voldgiftsret 1908-13; formand for kommissionen af skuemestre i bogtrykfaget 1920-32 og for beregningsudvalget i Ebhvns Bogtrykkerforening 1925-29; B-estformand i Bogtrykkerklubben 1925-29: leder af de psykotekniske prøver i bogtrykfaget 1925-29; formand for Fagskolen for Boghåndværk 1927-39.

Har udg. 3 børnebøger, bl. a. Mors le Gis, illustreret af Axel Mathiessen.

Adresse: Jægersborg Allé 50 B, Charlottenlund.

MEYER Johannes overlæge, dr. med.; f. i 1896 i Kbhvn.; søn af mag. scient. Øolph Meyer (død 1896) og hustru dr. 0. Kirstine Meyer (død 1941, se Kraks Blå Bog 1941); gift (21/3 1925) m. Lone M. f. 8 10 i Kbhvn., datter af grosserer Carl  Rubow (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Alice f. Salomonsen (død 1930).

Student (H.Adlers fællesskole) 1914; med. eks. 1922; assistent ved professor Rovsings privatklinik 1922-24; klin. assistent ved rigshospitalets afd. C 1925-27; dr. med. (Om Urinvejskonkrementer-nes Opløselighed) 1927; reservelæge ved Middelfart sygehus 1927-29; 2. reservekirurg ved Sundby hospital 1929-30; reservekirurg ved Finseninstitutet 1930-36; 1. assistent ved ortopædisk hospital 1936-37;IaboratorieuddanneIse bl. a.ved landbohøjskolens kemiske laboratorium og universitetets biofysiske laboratorium; gentagne studierejser; overlæge ved Kysthospitalet på Refsnæs 1937; overlæge ved afdelingerne for kirurgisk tuberkulose på Finseninstitutet i Kbhvn. og Kysthospitalet på Refsnæs 1948.

Adresse: Kysthospitalet på Refsnæs

pr. Kalundborg.

MEYER Johannes skuespiller, direktør, R.DM., MI & A.p.p.; f. 28/5 1884 i Skodsborg; søn af kgl. agent H C Meyer (død 1914) og hustru f. Klamke (død 1920).

Student (Schneekloths skole) 1904; cand. phil. 1905; debuterede på dagmarteatret som Unge Strange i Dansen paa Koldinghus 1905; skuespiller ved Dagmarteatret 1905-07, ved Folketeatret 1907-16, ved Det ny Teater, Dagmarteatret og Betty Nansen Teatret samt Scala, Gøglervognen i Tivoli, Co-Optimist og Nørrebros Teater; ved Folketeatret 1935-41; ved Det kgl. Teater 1941-53, derefter gæsteoptræden på teatret; bevillingshaver til biografteatret Regina i Århus fra 1953.

Hovedroller: Scapin i Scapins Skalkestykker; Putkræmmeren i Bolettes "Bryllupsfærd; Gamle Barning i Fred paa Jorden; Argan i Den indbildt Syge; Sergei Petrovitsch i Labyrinten; Den Anden i Advent; Hjalmar Ekdal i Vildanden; Helmer i Et Dukkehjem; Engstrøm i en Forbryder; Kansleren i Sejren; Professor Mensch i Han sidder ved Smeltediglen; Snedker Engstrand i Gengangere; Fader Lorentz i Niels Ebbesen; Willy Loman i En Sælgers Død; Phil Hogan i Maane for de Mislykkede; Farfar i Kat paa et varmt Bliktag.

Æreskunstner i Studenterforeningen i Århus 1953.

Udenl. ordener: F.O.A.; O.de.M.I.; Tun. N.I.4.

Adresse: Regina Teatret, Århus.

MEYER Knud direktør, civilingeniør, R.; f. 5/3 1901 i Kbhvn.; søn af grosserer Ernst Meyer (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Johanne f. Tryde (død 1941); gift 1. gang (1927, ægteskabet opløst) m. Sonja M., f. Carstensen; 2. gang (5/4 1947) m. Lisen M., f. 19/11 1907, datter af advokat Axel Forssman, Goteborg (død 1942) og hustru Dagmar f. Levisson (død 1942).

Student (Efterslægtselskabets skole) 1918; cand. polyt. 1923; i Amerika 1923-24; ansat i firmaet Beckett & Meyer 1924-26; i Frankrig 1926-27; ansat ved A/S Krystalisværket 1927, direktør 1931.

Formand for Dansk Køleforening 1942-54; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S Kbhvns Hesteskofabrik; medl. af bestyrelserne for A/S Det danske Kølehus Cold Stores, A'S Cold Stores Holding Selskab. A/S Det jydske Kølehus og Isværk, Århus, A/S Nordjydsk Cold Stores, Aalborg, A/S Sydjydsk Cold Stores, Kolding, A'S Fyns Kølehus og Is-værker Cold Stores, Odense, A/S Bornholms Kølehus Cold Stores, Rønne, A/S Randers Kølehus og Isværker Cold Stores og for Vastsvenska Kylhus, Gøteborg; medl. af senioratet ved Danmarks tekniske højskole 1949-55.

Adresse: Lindevangs Allé 16, Kbhvn. F.

Sommerbolig: Strøby Ladeplads pr.

Strøby.

MEYER Magnus apoteker; f. 4/1 1885 i Kbhvn.; søn af grosserer Marcus Meyer (død 1945) og hustru Christine f. Nielsen (død 1S24); gift 1. gang (4 6 1908) m. Lyna M., f. 4/7 1884, død 1937, datter af kgl. kapelmusicus Hans Carlsen (død 1935) og hustru Cathrine f. Horn (død 1935); 2. gang (16/4 1938) m. Karen M., f. 3/11 1903, datter af malermester Vilhelm Petersen (død 1942) og hustru Olivia f. Hansen (død 1929).

Udgået fra Helsingør latin- og realskole 1900; discipel ved Krone apoteket, Kbhvn. 1900-04; exam. pharm. 1904; cand. pharm. 1906; ansat ved forsk, apoteker i Schweiz 1906-08; medindehaver af Cand. pharm. Magnus Meyer & Co. 1908; direktør ved A/S Hermeticfabriken Esbjerg 1918-20; provisor ved Østerbro apotek, Kbhvn. 1920, ved Det kgl. Hof-apotek, Kbhvn. 1930; apoteker i Esbønderup 1937; indehaver af Ordrup apotek fra 1946.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Farmaceutforening 1918-19 og for finan-cieringsselskabet Lymatas, A/S; medl. af Odd-Fellow-Ordenens internationale råd; stor-sekretær for Odd-Fellow-Orde-nen i Danmark.

Adresse: Henningsens Allé 39,

Hellerup.

MEYER Poul dr. jur.; f. 2/2 1916 i Kbhvn.; søn af revisor Emil Meyer (død 1955) og hustru Alexandra f. Larsen; gift (11/9 1941) m. Ellen M., f. 8/8 1915 i Kbhvn., datter af prokurist Christen Bonde og hustru Olga f. Andersen (død 1951).

Student (Vestre borgerdydskole) 1934; cand. jur. 1941; guldmed. for retsvi-densk. prisopgave ved Kbhvns universitet 1942 og 1944; dr. jur. 1949; ansat i landbrugsministeriet fra 1942, kst. fuldmægtig 1948, udnævnt 1951; vi-densk. assistent ved Lunds universitet 1943-45; eksaminator ved juridisk embedseks. ved Kbhvns universitet fra 1948; lektor i retsvidenskab smstds fra 1952; kst. dommer i østre landsret jan.-juli 1950; lederskribent ved Dagbladet Information fra 1945.

Forsk, tillidshverv i den konservative ungdomsbevægelse 1934-42; medstifter og redaktør af det illegale blad Hjemmefronten 1943; medl. af »Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945« 1945-48; studieophold i USA 1952; gæstedocent ved Stockholms hogskola 1954-55.

Har bl. a. skrevet: Erstatningsfastsættelse ved ekspropriation (1943); Retsanordninger (1948); Danske bylag (disputats. 1949); Dansk foreningsret (1950); Ejendomsretten i støbeskeen (1951); Nordisk folkestyre (1955); Administrative Organization (1957).

Adresse: Willemoesg. 47. Kbhvn. Ø.

MEYER Torben hof-blikkenslager, R.; f. 23/1 1879 i Kbhvn.; søn af hof-blikkenslager Torben Meyer (død 1911) og hustru Jutta f. Olsen (død 1918); gift (21/4 1923) m. Carla Henriette Helene M., f. 24/5 1882 på St. Croix, datter af læge Johs. Wissing (død 1894) og hustru Frederikke f. Brandt (død 1939).

Student (Vestre borgerdydskole) 1897; cand. phil. 1898; blikkenslagersvend 1901; elev på Deutsche Fachschule fur Blecharbeiter, Aue i Sachsen 1901-03; fabrikarbejder i Dresden 1903-04; eksam. gas- og vandmester 1904; borgerskab s. å.; kgl. hof-blikkenslager 1911; eneindehaver af firmaet Fritz Meyer 1911; lærer i fagtegning på Teknisk skole 1931-34.

Medl. af Håndværkerforeningens repræsentantskab 1909, af dens bestyrelse 1935-54; medl. af bestyrelsen for Teknologisk institut fra 1935; medstifter af Borgerdydskoleselskabet 1899, medl. af dets bestyrelse fra 1908, formand 1928-52; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Kbhvns Blikkenslagerlaugs fagskole 1914-24; tidl. medl. af Kbhvns Blikkenslagerlaugs bestyrelse og af Studentersangforeningens repræsentantskab.

Har skrevet: 2 jubilæums-festspil (til Håndværkerforeningen 1940 og Vestre borgerdydskole 1937); 2 pantomimer til håndværkerfester i Tivoli (1920 og 1931); Minervas Børn i Thalias Tjeneste, Minder fra Studenterkomedierne 1833-1944, Et Haandværkerhjem (i Danske Hjem ved Aarhundredskiftet, 1949); udarbejdet Forbilleder til Fagtegning for Blikkenslagere (1924).

Erhvervet Idrætsmærket i guld 1923.

Adresse: Nyhavn 42 A, Kbhvn. K.

MEYER Torben skuespiller; f. 1/12 1884 i Århus; søn af hotelejer Holger Meyer (død 1926) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1927).

Elev på Hotel Indo-Hollandais, Paris 1899-1901; elev af skuespiller Peter Fjelstrup, Kbhvn. 1902. Skuespiller ved Dagmartheatret 1904-07; på tournée i Skandinavien med Peter Fjelstrups Teater 1907-08; skuespiller ved Det ny Teater 1908-23; gæstespil, oplæsninger og filmindspilninger i Danmark og udlandet 1923-27; filmskuespiller i Hollywood siden 1927, afbrudt 1930-31 af film-engagement i Paris for Paramount; amerikansk statsborger 1937.

Senior medlem af Screen Actores Guild, Hollywood, siden stiftelsen 1933 og medl. af American Federation of Radio Artists fra 1948; æresmedlem af L'association amicale des Régisseurs de Théåtres frangais 1920.

Har som skuespiller ved kbhvnske teatre, særlig Det ny Teater, haft hovedroller i en lang række skuespil, bl. a.: Tyrannens Fald, Det sorte Faar, Golgatha, Dømmer ikke, Den tørstige Kamel, Ambrosius, Cyrano de Bergerac og mange fl.

Har skrevet artikler fra Hollywood til kbhvnske dagblade og magasiner samt til danske blade i USA og Sydamerika; har bl. a. oversat Jules Renards »Poil de Carotte« (opført på Dagmartheatret). Udenl. orden: F.O.I.P. Adresse: 1354 N. Harper Ave., Hollywood 46, Californien, USA.

MICHAELSEN Car! J direktør, grosserer; f. 2/9 1885 i Kbhvn.; søn af grosserer 1 C E Michaelsen (død 1911) og hustru Helene f. Heyman (død 1924); gift m. Vera M., f. 31/8 i Kbhvn., datter af grosserer Joseph Levin (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Marie Louise f. Elliot (død 1951).

Direktør for Nordisk Manchu-Olie A/S 1909 og ved dettes sammenslutning i 1912 med A/S Dansk Sojakagefabrik adm. direktør for dette selskab til 1920; kommitteret for Det Transatlantiske Kompagni, A/S og A/S Externa 921-24; direktør i Dansk Kunstsilke 1927-43 og 1945-55, formand for skabets bestyrelse 1927-43 og fra 1945; formand og kommitteret i besty-elsen for A/S Henriques & Løvengreen 1931-42; medl. af bestyrelsen og diktør for A/B Svenska Sidenvåveriet a 1937; formand for Dansk Garnindu-

A S fra 1941.

Adresse: Stockholmsg. 51, Kbhvn. Ø.

MICHAELSEN Jørgen landsretssagfører; 26 /1 1911 i Kbhvn.; søn af grosserer, direktør Ernst Michaelsen (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Vera f. Christensen (død 1954); gift 2/1 1953 m. Eva M., f. 20/3 1919, datter direktør L O Normann (se denne).

Student (Ordrup gymn.) 1929; cand. jur. 1935; landsretssagf. 1939: medhjælper hos statsadvokaterne 1945-50. Forretningsfører og medl. af bestyrelsen for Michaelsen Fonden; medl. af bestyelsen for Danmarks amerikanske selskab (Danmark Amerika Fondet); formand for bestyrelsen for Uhrlageret

Aigus A-S; medl. af bestyrelsen for A/S Drubin, Dansk Kunstsilke A/S, A/S E Friis-Mikkelsen og forsk, andre aktieselskaber. Adresse: Kildeskovsv. 61, Gentofte.

MICHAELSEN M K arkitekt, R.; f. 29/1 1900 i Gedsted; søn af sognepræst j Michaelsen (død 1946) og hustru Karen Kirstine f. Pedersen (død 1954); gift (6/6 1924) m. Elisabeth M., f. 4/6 1902, datter af lektor M E Pagh (død 1931) og hustru Else Marie f. Pagh (død 1935).

Ansat hos arkitekt, palæforvalter Carl Harild 1924-28; Neuhausenske præmie 1925; afgang fra kunstakademiet 1929; akademiets stipendium s. å.; ansat på professor Edvard Thomsens tegnestue i 1929; leder af FDB's arkitektkontor s. å.

Medl. af handelsministeriets bygge-nævn 1940-47, af bestyrelsen for Dansk almennyttig Boligselskab fra 1943 og af bestyrelserne for Hovedstadens almennyttige Boligselskab, Rødovre almennyttige Boligselskab og Kollektivhuset »Høje Søborg«; medl. af forsk, udvalg vedr. undersøgelse af bygge-, bolig- og bosætningsforhold og udvalg vedr. byggeri for landbruget.

Medarbejder ved bøgerne: Bogen om Bosætning, Hvad Familien bør vide, Projektering og bygning af fabrikker, Landbrugets byggeri og Haandbog for det mindre Landbrug.

Adresse: Drosselv. 27, Kbhvn. F.

MICHELSEN Albert departementschef, K.DM.p.p.; f. 1/5 1894 i Hobro; søn af sparekassedirektør N M Michelsen (død 1954) og hustru Karen Kirstine f. Gjer-mandsen (død 1937); gift (24/3 1934) m. Grete M„ f. 1/9 1905, datter af August Vogelius (død 1911) og hustru Elisabet f. Fieron.

Student (Randers) 1912; cand. jur. 1919; sagførerfuldm. 1919-20; sekretær i undervisningsministeriet 1920; fuldmægtig 1934; ekspeditionssekr. 1938; kontorchef 1939; departementschef 1949; kst. direktør for rigshospitalet april-okt. 1944; sekretær ved statens lærerhøjskole 1921-39; sekretær for Rask-Ørsted fondet 1938-49; studieophold i Frankrig og England 1928-29 og i USA 1954.

Medl. af forretningsudvalget og repræsentantskabet for Det Danske Selskab, af Dansk Kultursamfund, af komiteen til udbredelse af kendskabet til dansk sprog og kultur i udlandet og af komitéen for det danske studenterhus i Paris; formand for foreningen Nor-den's skolenævn og medl. af foreningens hovedbestyrelse; næstformand for Pensionsfonden for Statsradiofoniens Tjenestemænd; næstformand for komitéen for den danske kunstudstilling på Biennalen i Venezia og for komitéen for den danske kunst- og kulturudstilling i London 1948; medl. af den fællesnordiske kommission til fremme af nordisk samarbejde på det kulturelle område; formand for bestyrelsen for den Hirschsprungske samling; medl. af udvalget vedr. de kulturhistoriske museer i provinsen 1938, af kunstmuseumsud-valget og af udvalget ang. privatteatrenes forhold 1938; medl. af bestyrelsen for statens og hovedstadskommunernes kursus til studentereksamen (formand 1954), for købstadsmuseet Den gamle By i Århus og for A/S Dansk Tipstjeneste; medl. af samarbejdsudvalget for internationalt hjælpearbejde; medl. af gouvernementet for Selskabet Kjæden; dommer i den ekstraord. tjenestemands-domstol; leder af den danske delegation til konferencen i London i nov. 1945 om oprettelse af Educational. Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) og medl. af den danske delegation til UNESCO's 1. generalforsamling i Paris 1946 og af UNESCO's danske nationalkommission; medl. af bestyrelsen for Det kgl. Teaters Pensionsfond; administrator for kunstakademiet 1950, kommitteret for akademirådet ved kunstakademiet fra 1956; medl. af direktionen for Løvenholm Fonden.

Udgiver af; Meddelelser om Folkeskolen, Ungdomsundervisningen og Læreruddannelsen.

Udenl. orden: S.N.3.

Adresse: Egebjerg Allé 2, Hellerup.

MICHELSEN Ernfred afdelingsforstander, dr. med. vet., R.p.p.; f. 1/6 1907 i Ballerup; søn af tømrermester Niels Christian Michelsen (død 1951) og hustru Christine f. Christensen; gift (20/9 1942) m. Grete M., f. 9/3 1916 i Kibæk, datter af læge Otto Olsen (død 1941) og hustru Ebba f. Sihm.

Veterinæreks. 1941; supplerende vi-densk. uddannelse ved Pasteur-institut-tet i Paris og ved fl. europæiske virusinstitutter; dr. med. vet. 1949; vidensk. assistent ved statens veterinære institut for virusforskning, Lindholm ved Kalvehave 1941, kst. forsøgsleder 1945, udnævnt 1946, afdelingsforstander smstds 1950, kst. forstander fra 1955.

Medl. af den u. FAO permanente tekniske mund- og klovesygekommission.

Har skrevet: Mund- og Klovesygevi-rus. Studier over den antigene Variabilitet (disputats, 1949); artikler om virusemner (specielt mund- og klovesyge) i danske og udenl. tidsskrifter.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Kalvehave.

MICHELSEN J statsaut. revisor, fh. direktør, R.; f. 27/7 1881 i Varde; søn af sparekassedirektør H P F Michelsen (d3d 1929); gift m. Olga M. f. Christensen.

Assistent i Varde Bank 1896-1901; revisor i Revisionsbanken 1903-12; kontorchef i Revisions- og Forvaltnings-Institutet 1912; statsaut. revisor 1913; direktør i Revisions- og ForvaltningsInstitutet 1918-57, medl. af bestyrelsen fra 1948. Adresse: Hjalmar Brantings PI. 1, Kbhvn. Ø.

MICHELSEN Jørgen juvelerer, mag. art.: f. 27/3 1912 i Kbhvn.; søn af hof- og or-densjuvelér, kaptajn Poul Ulrich Michelsen (se denne); gift (29/9 1942) m. Mette M., f. 8/3 1912 i Birkerød, datter af museumsinspektør, mag. art. Theodor Faaborg (død 1934) og hustru Astrid f. Laub (død 1939).

Student (østersøgades gymn.) 1930: mag. art. (kunsthistorie) 1938; håndværksmæssig og merkantil uddanneise herhjemme og i udlandet; medindehaver af firmaet A Michelsen, kgl. hof- og or-densjuvelerer 1943.

Medl. af Studenterforeningens seniorat 1931-33; formand i Dansk Guldsmede-mesterforening 1946-47; næstformand i Guld- og Sølvvarefabrikantforeningen fra 1947; formand for Guldsmedehøjskolens skolekomité fra 1951; medl. af bestyrelsen for Den Permanente Udstilling for dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri 1945-52, for Selskabet for Kunsthåndværkerskolen fra 1947 (formand fra 1950), for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk fra 1948 (formand for denne forenings retsudvalg fra 1953), af arbejdsudvalget i Guldsmedefagets Fællesråd fra 1948 samt af komitéen for udstillingen Danskt Silver 1900-50 på Nationalmuseet i Stockholm 1950 og udstillingen Moderne dansk Sølv i Paris 1955; medl. af revisionsudvalget for de danske kongers kronologiske samlinger på Rosenborg fra 1954.

Adresse: Strandv. 175, Skodsborg.

MICHELSEN Mads fh. amtslæge, dr. med. & chir., R.DM.; f. 23/10 1873 i Skodborg; søn af gårdejer Jacob Michelsen (død 1899) og hustru Karen f. Møller (død 1931);gift (16/10 1908) m.Ingeborg M., f. 19/6 1887 i Aabenraa, død 1941, datter af købmand Lorentz Hansen og hustru Ingeborg f. Jacobsen.

På gymnasium i Haderslev 1888-94; medicinsk studium i Berlin, Heidelberg og Kiel; tentamen physicum 1896 og ex-amen rigorosum 1898 i Berlin; eks. som læge smstds 1899; assistent ved berlinske kliniker 1900-01; dr. med. & chir. 1901; prakt. læge i Aabenraa fra 1902; bataillonslæge ved landstormen 1918; embedslægeeks. i Kbhvn. 1921; amts-læge i Aabenraa 1921-43.

Medl. af bestyrelsen for Aabenraa Rederi A/S.

Adresse: Aabenraa.

MICHELSEN P A dommer, R.; f. 11/3 1900 i Helsingør; søn af kredslæge Chr. Henrik Michelsen (død 1940) og hustru Meta Dorthea Henriette f. Levin (død 1909): gift (24/2 1923) m. Inge M., f. S/4 1901 i Kbhvn.. datter af kaptajn N E Winkel-horn (død 1929) og hustru Harriet f. Hellesen (død 1918).

Student (H Adlers fællesskole) 1918; cand. jur. 1923; fg. sekretær i statspoli-tiet s. å.; dommerfuldm. i Hørsholm 1924,   i Herning 1927, i Odense 1928 og i Faaborg 1935; dommer i vestre landsret 1944; dommer i Hellum-Hindsted herreder 1949, i Helsingør 1957.

adresse: Helsingør.

MICHELSEN Poul Ulrich hof- og ordens-juveler, kaptajn, K.DM. p.p.; f. 11/10 1881 i Kbhvn.; søn af hof- og ordens-juveler Carl Michelsen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Ellen Michelsen, f. Ulrich (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943); gift (6/5 1911) m. Mar-garete M., f. 27/1 1888 i Hanau (Hessen), datter af geheimeråd, dr. med. H Eisen-ach (død 1917) og hustru Anna f. Zeu-ner (død 1898).

Student 1900; sekondløjtn. i fodfolket 1904; premierløjtn. s. å.; kaptajn 1917; afsked 1923.Uddannet i Landmandsbanken 1908-09, på Konigliche Zeichenaca-demi i Hanau samt i firmaer i Hanau og Bremen 1909-11; svendeprøve som sølvsmed 1911; medindehaver af firmaet A Michelsen 1914; hof- og ordensjuveler 1922.

Formand for Forening for Kunsthåndværk 1918-40, æresmedlem 1940, for Kunsthåndværkets Fællesråd 1939-41, for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri 1942-51, for Skodsborg og Omegns Kommunalforening 1922-54, for komitéen for Købestævnets kunst-håndværksafd. 1931-51 og for Fællesrepræsentationen for Danske Guldsmede 1920-32; medl. af revisionsudvalget for De danske Kongers kronologiske Samling 1922-54, af Kunstidustrimuseets bestyrelse fra 1922, af Industrirådet 1949-54 og af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1943-51; generalkommissær for Danmark ved Verdensudstillingen i Paris

1925,     ved udstillingen Europaisches Kunstgewerbe i Leipzig 1927 og for vandreudstillingen i USA 1927-28; medl. af kommissariatet for verdensudstillingerne i Barcelona 1929. Bruxelles 1935, Paris 1937 og New York 1939.

Har skrevet: 21. Bataillons Historie 1788-1918.

Udenl.ordener: F.O.A.; F.Æ.L.3.; I.F.2.; N.St.0.22.; S.N.22.

Adresse: Strandv. 175, Skodsborg.

MIDDELBOE Einar klichéfabrikant, R.; f. 25'9 1883 i Arild i Sverige; søn af kunstmaler, direktør Bernhard Middelboe idød 1931) og hustru Hilda f. Horndahl (død 1924); gift (8/9 1916) m. Ulla M., f. 10/11 1892 i Nakskov, datter af direktør Emil Vohtz (død 1939) og hustru Soohie f. Brendstrup (død 1936).

Udgået fra Hjort og Otterstrøms skole; gennemgået Teknisk skole; i lære i faderens forretning; overtog dette firma, Bernh. Middelboes Reproduktionsanstalt, 1931; optog en søn og fire medarbejdere som medindehavere 1941.

Medl. af bestyrelsen for Kjøbenhavns Boldklub 1914-17 og fra 1924, nu næstformand; medl. af bestyrelsen for Kemi-graflauget 1933, oldermand 1938-53, fortsat medl. af bestyrelsen og æresmedlem; tildelt Kjøbenhavns Boldklubs æresem-blem i guld og æresmedlem af klubben; tildelt Dansk Idrætsforbunds ærestegn 1953.

Adresse: Frdbg. Allé 90, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Arild, Sverige.

MIDDELBOE Kristian civilingeniør, R.DM. p.p.; f. 24/3 1881 i Arild i Sverige; søn af direktør Bernhard Middelboe (død 1931) og hustru Hilda f. Horndahl (død 1924); gift (22/5 1909) m. Margrethe M., f. i Kbhvn. (død 1954), datter af maleren professor August Jerndorff (død 1906) og hustru Betty f. Matthison-Han-sen (død 1940).

Student (Frdbg. gymn.) 1900; derefter to års praktisk uddannelse på orlogs-værftets maskinistskole; cand. polyt. 1909; ansat hos A/S F L Smidth & Co. 1909-49.

Formand for Kbhvns Boldklub 1924-29 og for Kbhvns Boldspil Union 1920-27; næstformand for Dansk Boldspil Union 1927-35, formand 1935-40 og 1948-50; medl. af bestyrelsen for Dansk Idræts-Forbund 1935-50 og for A/S Dansk Tipstjeneste fra 1948.

Tildelt Kbhvns Boldklubs fortjenstme-J. i guld 1929 og udnævnt til æresmedlem 1936 samt modtaget B. 93's guldnål, Dansk Boldspil Unions fortjenstmed. i guld 1932 og Dansk Idræts-Forbunds æresnål 1941, senere det norske, det finske og det svenske fodboldforbunds fortjenstmed. i guld og i 1954 det finske idrætsforbunds fortjenstkors i guld.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: H Schneekloths V. 2,

Kbhvn. F.

MIELCHE Hakon tegner, forfatter, R.p.p.; f. 21/10 1904 i Fensmark; søn af afd. købmand V Mielche og hustru Hanne f. Bagger; gift 1. gang (4/4 1933) m. Eva M., f. 26/5 1914 i Århus, død 1952; 2. gang m. Sol de Montalvo, f. 11/7 i Paris.

Realeks. (Haslev); uddannelse på Aca-demie Colarossi i Paris; sømand 1920-21; artist 1922-28; reklametegner og teatermaler 1928-33; medarbejder ved Jyllandsposten 1933-41; rejsende korrespondent ved Familie-Journalen fra 1941; deltager i Monsunens Stillehavs-ekspedition 1933-35; ekspedition til Ildlandet 1936; rejser i Sydamerika, USA og Vestindien 1936-39; krigskorrespondent i Spanien 1937; SHAEF-krigskorrespon-dent 1945; rejse i Brasilien 1945-46, med sejlskib ad Columbus' rute 1948, i Antarktis 1949; leder af Galathea-ekspe-ditionens film-, presse- og radioafd. 1950-52; rejser til Østafrika og Mellemøsten 1953-54, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne og Sydøst-Asien 1955-56.

Formand for Adventurers Club, Danmark 1944-45; medl. af Explorers Club, New York; medl. af Forfatterforbundets bestyrelse 1944-45.

Har bl. a. skrevet: Monsunens sidste Rejse (1935); Til Søs gennem Jylland (1935); Rejsen til Verdens Ende (1936); Kondorens Land (1937); Ovre i Staterne (1938); Tre smaa Øer (1939); Fra min Køjesæk (1940); Paa Krydstogt gennem Sverige (1941); Junglens Djævletrommer (1942); Sønderjylland i Sommersol (1943); N. N. (1943); Jorden rundt med Morgenbrød (1944); Til Søs gennem Sjælland (1945); Fra Santos til Bahia (1946); Amazonas (1947); Rejsen til Liliput (1948); I Columbus kølvand (1949); Korsika i Kontur (norsk udg. 1950); Hval i Sigte (1951); Gaiathea lægger ud (1951); Gaiathea i Østen (1952); Gaiathea vender hjem (1953); Sol og Maane (1953); Zanzibar (1954); Aladdin kører Cadillac (1955); Australien (1957). Har desuden optaget en række farvefilm fra forsk, verdensdele.

Tildelt Galathea-medaljen.

Udenl. ordener; Br.S.K.4.; Ch.F.3.

Adresse: Vigerslev Allé 18, Kbhvn.

Valby.

MIKKELSEN Carl Møller direktør, se Møller Mikkelsen Carl.

MIKKELSEN E H C postmester, R.; f. 23/3 1899 i Middelfart; søn af post-pakmester Niels Jørgen Mikkelsen (død 1936) og hustru Maren f. Hansen (død 1939); gift (29/5 1924) m. Inger Bodil M., -f. 11/10 1898 i Fredericia, datter af kgl. postekspedient Jens Carl Bang Pallesen (død 1907) og hustru Dagmar f. Haugaard (død 1953).

Realeks. 1915; ansat i postvæsenet s. å., assistent i Kbhvn. 1921, i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1934, overassist. 1937, kontrollør 1941, generaldirektoratets hovedarkivar 1943-45, overkontrollør ved omkarteringspostkontoret i Kbhvn. 1945, postmester ved Kbhvns pakkepostkontor fra 1954.

Medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg., 10. kreds 1929-33, formand for 15. kreds 1940-48 og for 17. kreds fra 1948; medl. af hovedbestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg. fra 1940, af Det konservative Folkepartis repræsentantskab fra 1940, af Kbhvns borgerrepræsentation fra 1953, af bestyrelsen for dansk post- og telegrafmuseum fra 1943, af bestyrelsen for Kbhvns bymuseum fra 1954 og af civilforsvarskommissionen for Storkbhvn. fra 1956.

Litterære arbejder: Danmarks Postrettigheder i Hamborg og Liibeck (1933); Dansk Post- og Telegrafmuseum (1933); redaktør af Post- og Telegrafalmanakken 1934-38, af Aarbog for Menighedsraadene 1931-38, af Aarbog for Det danske Post- og Telegrafvæsen fra 1941; medredaktør af Kommunal Aarbog fra 1930; medredaktør af og medarbejder ved en række per-sonalhistoriske værker.

Adresse: Vennemindev. 28, Kbhvn. Ø.

MIKKELSEN Ejnar kaptajn, fh. inspektør for Østgrønland, forfatter, dr. phil. h.c, K'.DM., FM. i guld og sølv p.p.; f. 23/12 1880 i Vester Brønderslev; søn af sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Maren f. Nielsen (død 1934); gift 1. gang m. Naja M.. død 1918, datter af kommandør Gustav Holm (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Anna f. Heiberg (død 1934); 2. gang m. Ella M., f. 20/6 1887 i Kbhvn., f. Holm-Jensen, datter af justitsråd, sagfører Vald. Jensen.

Skibsførereks. (Kbhvns navigationsskole) 1899; deltog i Amdrups ekspedition til Øst-Grønland 1900 og som kartograf i den Baldwin-Zieglerske polarekspedition 1901-02, leder af The Ang-lo-American polarekspedition til farvandene nord for Alaska 1906-08; 1909-12 leder af Alabama ekspeditionen til Nordøst-Grønland; leder af Scoresby-sunds koloniseringsekspedition 1924; leder af praktiske fiskeriforsøg ved Grønlands vestkyst 1925; med Charcot i Scoresbysund 1926; direktør for A/S Det færøske Hvalfanger-Selskab 1927-31; formand i Scoresbysund komitéen fra 1931; leder af Scoresbysundkomi-téens II Østgrønlandsekspedition 1932; medl. af den danske Grønlandsdelega-tion i Haag 1932; inspektør for Østgrønland 1933-50; formand i Det Grønlandske Selskab 1933-56. derefter æresformand; kst. bestyrer af Ang-magssalik-kolonien 1937-38; knyttet til den danske legation i Washington som rådgiver i Grønlandsanliggender 1944-45; formand i Skibsreder C Kraemer og Hustru Mathilde Kraemers Grønlands-fond fra 1939 og i bestyrelsen for Arktisk institut fra 1954; medl. af komitéen for dansk Pearyland ekspedition og af Dansk Ekspeditionsfond; forelæsninger om Grønland i Canada og USA i 1949 samt i Argentina og Brasilien i 1952.

Medl. af bestyrelsen for Aretic Insti-tute of North America 1946-54, for Gammel Estrup, Jyllands herregårdsmuseum til 1955 og for A/S Kristinegaard.

Har udg.: Conquering the Aretic Ice (London 1908); Lost in the Aretic (1913); Tre Aar paa Grønlands Østkyst; Report on the Alabama Expedi-tion (Meddelelser om Grønland); Nord-Syd-Øst-Vest (fortællinger); Norden for Lov og Ret (1920); John Dale (1921); Med Grønland til Scoresbysund (1925); Nachbarn des Nordpols (Leipzig 1927); Hvor Guldet gror (1927); De østgrønlandske Eskimoers Historie (1934); The East Greenlanders Possibilities of Ex-istence, their Production and Consump-tion (s. m. P P Svejstrup, 1944); erindringsbøgerne: Fra Hundevagt til Hundeslæde (1953), Ukendt Mand til ukendt Land (1954), engelsk udg.: Mirage in the Arctic (1955) og Farlig Tomandsfærd (1955), engelsk udg.: Two against the Ice (1957); talrige afhandlinger i danske og udenl, tidsskrifter m. m.

Har modtaget Royal Geographical So-cietys Patrons Medal i guld, Société de Geographie (Paris) Jean-Baptiste Mo-rot guldmed., Det kgl. belgiske geografiske Selskabs medalje, Royal Scottish Geographical Societys medalje og samme selskabs Livingstone medalje i »uld, Det kgl. danske geografiske Selskabs Hans Egede medalje og Svenska Sall-skapet for Geografis Andrée-plakette; æresmedlem af Societa geografica Itali-ana, af Antwerpens Geografiske Selskab, af Societé Royal Beige de Geographie, Royal Geographical Society, London, og Arctic Club, Cambridge; dr. phil. h.c. ved Kbhvns universitet 1956.

Udenl. orden: F.Æ.L.4.

Adresse: Vilhelmshåbv. 6, Charlottenlund.

MIKKELSEN Ejner murermester, entreprenør; f. 18/4 1890 i Århus; søn af murermester Jens Mikkelsen (død 1921) og hustru Mine f. Rasmussen (død 1912); gift (2/11 1917) m. Thyra Margrethe M., f. 2/11 1893 i Århus, datter af murermester Rasmus Nielsen (død 1924) og hustru Charlotte Amalie f. Albrektsen (død 1917).

I murerlære 1904; svendeprøve 1908; afgang fra bygmester-skolen i Århus 1910; videre uddannelse som svend, formand, konduktør og tegner 1910-16; et år i Norge og Tyskland; borgerskab i Århus som murermester og entreprenør 1916; i samarbejde med faderen 1916-21; direktør og formand for bestyrelsen i A/S Ejner Mikkelsen fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Dis-contobank fra 1922 (formand fra 1933) for A'S Aarhus Savværk fra 1929 (formand fra 1945), for Aarhus Murermester-forening 1929-34 og for Aarhus Grundejerforening fra 1933 (formand 1938-49); medl. af bestyrelsen for Jydske Grundejeres Fællesforening 1939-53 og for Grundejernes Landsorganisation fra 1946; repræsentant for Ny jydske Kjøb-stads-Creditforening i Århus søndre kreds; vurderingsmand for Århus kommune ved ekspropriationer fra 1937; medl. af Århus byråd 1942-45; medl. af byggeudvalget for Teknologisk institut og Teknisk kollegium og af vurderings-kommissionen for byudviklingsplanen for Århusegnen.

Har bl. a. udført følgende arbejder: Århus amtssygehus, Århus kommunehospitals neurologiske afd., Århus amtsgård. Aarhus Motor Co., Århus universitets hovedbygning med aula, Jydsk Telefon Akts.'s kontorbygning og automatcentral. Århus Idrætspark, Boligforeningen Ringgaarden m. fl. og Skarrehage

Molerværk, ringovne og skorstene; endv. udført skorsten- og kedelanlæg i hele Jylland.

Adresse: Tårbækv. 4, Århus.

MIKKELSEN Lauritz M maler; f. 25/2 1879 på Erikslund i Skåne; søn af forpagter Søren Mikkelsen (død 1916) og hustru Else f. Larsen (død 1918); ugift.

I malerlære; afgang fra akademiet 1900; udstiller på Charlottenborg 1900; maler hovedsagelig dyrebilleder; Neu-hausenske præmie 1903 og 1905 for dyrebilleder; Sødringske præmie 1908 for Landskab med Dyr; årsmedaljen 1911.

Adresse: Saltofte pr. Assens.

MIKKELSEN Malte Johannes landsdommer, R.; f. 11/10 1911 i Redsted; søn af sognepræst Michael Peter Mikkelsen og hustru Kirstine f. Jensen; ugift.

Student (Aabenraa) 1929; cand. jur. 1935; fg. sekretær i Kbhvns magistrats 1. afd. 1935; sagførerfuldm. i Horsens 1936; dommerfuldm. i Faaborg 1937; fg. sekretær i justitsministeriet 1938, sekretær 1939, fuldmægtig 1945, ekspeditions-sekr. 1948; dommer i vestre landsret 1949; MII. sekretær i landsnævnet for børneforsorg 1939-43 samt sekretær og medhjælper hos statsadvokaten for Kbhvn. 1943-48.

Adresse: H C Andersens V. 22, Viborg.

MIKKELSEN Otto professor, overkirurg, dr. med.; f. 20/7 1895 i Kbhvn.; søn af sognepræst Johan Mikkelsen (død 1932) og hustru Thilly f. Brasch (død 1937); gift (21/12 1924) m. Elisabeth M., f. 22/1 1896 på Frdbg., datter af grosserer Peter Malling (død 1913) og hustru forfatterinden Mathilda Malling (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941).

Student (Sorø) 1912; med. eks. 1918; kandidatpladser på forsk, kbhvnske hospitaler; senere assistent ved kommunehospitalets pathologiske institut og kirurgiske poliklinik; 2. reservekirurg ved kommunehospitalets afd. I 1925-27 og 1. reservekirurg smstds 1929-33; dr. med. 1927; assist. læge ved invalideforsik-ringsretten 1927-37; chef for Sundby hospitals kirurgiske poliklinik 1935-37; deltog i konkurrencen om professoratet i kirurgi 1935; overkirurg ved kommunehospitalets afd. I fra 1937; professor ved den kliniske praktikantundervisning 1947.

Sekretær i Dansk kirurgisk Selskab 1927-37, medl. af selskabets bestyrelse 1927-34, formand 1951-53; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Reservelægeselskab 1931-35; formand for Kbhvns Kirurgforening 1941-56; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Lægeforening 1941-56; vicepræsident i bestyrelsen for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1955-56; formand for Foreningen af Hos^italsoverlæger i Kbhvn. fra 1952; medl. af Svenska La-karesallskapet og af Norsk medicinsk Selskab; æresmedlem af Norsk kirurgisk Forening.

Har skrevet: Om de hos Mennesket forekommende Former af bacterium coii (disputats, 1927); Profus Nyreblødning med særligt Henblik paa Aarsagen til og Behandlingen af de uklare Nyreblødninger (konkurrenceafhandling, 1935).

Adresse: Ø-Søgade 18, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Tisvildeleje.

MIKKELSEN Robert landsretssagfører; f. 7'4 1902 i Kolding; søn af direktør Ele-nius Ole Mikkelsen (død 1920) og hustru Helga Mikkelsen f. Kjeldsen (død 1933, se Kraks Blå Bog 1933).

Student (Kolding) 1920; cand. jur. 1925; landsretssagf. 1930.

Medl. af folketinget (Danmarks kommunistiske parti) 1945-47.

Adresse: Nybrog. 8, Kbhvn. K.

MIKKELSEN Thorvald overretssagfører; f. 23/2 1885 i Næstved; søn af sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Marie f. Nielsen (død 1934); gift m. Paule M., f. Trombert (død 1945).

Student 1902; cand. jur. 1908; i forretningsvirksomhed i udlandet 1909-12.

Formand for bestyrelsen for International Business Machines A/S, C C Wake-field & Co. A/S, Metro-Goldwyn-Mayer A/S, Filmakts. Paramount, Warner Bros Film A/S og AS Palads Teatret; medl. af bestyrelsen for A/S Det Danske Mælke-Compagni, A/S Dansk Delikatesse Kompagni, A/S Terma, A/S Rockwool, A/S Nymølle Skærvefabrik, A/S Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik samt en række andre danske og udenl. aktieselskaber.

Adresse: Ny Vesterg. 1, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Klarskov pr. Korsør.

MIKKELSEN Valdemar M professor, dr. Phil.; f. 3/9 1916 i Allinge; søn af avlsbruger Julius Th. Mikkelsen og hustru Andrea f. Kaas; gift (28/12 1941) m. Gerda M„ f. 5/7 1916 i Kbhvn., datter af lagerchef Einer Honum (død 1952) og hustru Karla f. Scheumann (død 1944).

Student (Rønne) 1934; cand. mag. 1943; dr. phil. 1949; studierejse til Holland, England, Irland og Frankrig 1950, til Nordfrankrig 1954; vidensk. assistent ved Danmarks farmaceutiske højskole 1944, amanuensis II 1949, amanuensis I 1955, Hil. lektor i botanik smstds 1950; professor i botanik ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1955.

Kasserer i Dansk Botanisk Forening fra 1953.

Har skrevet videnskabelige afhandlinger om Danmarks vegetationshistorie, økologiske undersøgelser af strandengs-vegetation, pollenanalytiske undersøgelser af honning og om saltholdigheds- og niveauændringer i Østersøen, deriblandt: Ecological studies of the salt marsh vegetation in Isefjord (Dansk Botanisk Arkiv 13, 2. 1949); Præstø Fjord. The deveiopment of the postglacical vegetation and a contribution to the history

of the Baltic Sea (disputats, Dansk Botanisk Arkiv 13, 5. 1949); Studies on the sub-atlantic history of Bornholm's vegetation (D. G. U. II, 80. 1954).

Adresse: Willemoesg. 23, Kbhvn. Ø.

Sommerbolig: Hyldeslet pr. Allinge.

MILLING Andreas direktør; f. 9/6 1888 i Horne ved Faaborg; søn af gårdejer Peder Rasmussen Milling (død 1928) og hustru Maren f. Andersen (død 1943); gift 1. gang (17/3 1916) m. Heincka M., f. 6/1 1892 i Vester Vedsted, død 1918; 2. gang (29/5 1925) m. Johanne Louise M., f. 19/11 1901 på Vaarskov, datter af forpagter A Petersen, Maribo Ladegaard og hustru Augusta f. Priergaard.

Udlært i blandet forretning i Faaborg; handelsskoleks.; derefter ansat i E A Borchs Korn-, Foderstof- og Jernforret-ning i Kolding og hos Brdr. Justesen, Kbhvn.; bogholder på Mariebo Dampmølle 1912; direktør smstds fra 1915.

Formand for Danske Handelsmøllers Arbejdsgiverforening, for bestyrelsen for A/S P Hatten & Co., Maribo, for A/S Dampskibsselskabet Smaalandshavet, Bandholm og for A/S F Kryger & Co., Nykøbing F.; medl. af bestyrelsen for Diskonto- og Laanebanken, Maribo og for Foreningen af danske Handelsmøller.

Adresse: Maribo.

MILNER Christopher civilingeniør, direktør, amtsvejinspektør, R'.p.p.; f. 24/9 1895 i Hillerød; søn af tømrermester Fritz J Milner (død 1936) og hustru Vilhelmine Elisabeth f. Schiødtz (død 1926); gift (25/8 1923) m. Eli Margrethe M.. f. 27/7 1904 på Bornholm, datter af overdyrlæge J P Henriksen og hustru Agnes f. Larsen.

Cand. polyt. 1919; assist. ingeniør ved Rønne havns udvidelse 1919-26; havneing. i Rønne 1926-46; direktør for De bornholmske Jernbaner fra 1929; projekterende ingeniør ved forsk, bornholmske havneanlæg fra 1930, amts-vejinsp. i Bornholms amt fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for A/S Bornholms Laane- og Diskontobank, Bornholms Arbejdsgiverforening og Bornholms Turistforening; stedfortræder på Bornholm for udenrigsministeriets kommitterede i industrisager 1940-45; medl. af afvandingskommissionen for Bornholms amt og af kommissionen til behandling af sager vedr. militær benyttelse af fast ejendom i Bornholms amt; statens tilsynsførende ved arbejder i forb. m. sløjfning af visse af den tyske værnemagt foretagne befæstningsanlæg; formand for vurderingskommissionen ved grundafståelse til gade- og vejanlæg i Rønne købstads kommune og for de af arbejdsministeriet og boligministeriet i medfør af byplanloven nedsatte samordningsudvalg for byplanlægningen i Rønne og Aakirkeby kommuner og tilstødende omegnskommuner; censor i vandbygning ved den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske højskole.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Rønne.

MILTHERS Aksel professor; f. 19/10 1897 på Frdbg.; søn af fh. statsgeolog, dr. phil. Vilhelm Milthers (se denne); gift (3/7 1925) m. Agnes M., f. 17/8 1903 i Kbhvn., datter af murermester Marius Sørensen (død 1951) og hustru Ingrid f. Jørgensen.

Realeks. 1913; ved landbruget 1913-16; på Tune landboskole 1916-17; Iand-brugskand. 1921; student 1923; studeret økonomi ved Kbhvns universitet; assistent ved landbohøjskolens afd. for landbrugsøkonomi 1922-41; bibliotekar II ved højskolens bibliotek 1929-41; forelæsninger i Iandbrugsgeografi og handel ninger i Iandbrugsgeografi fra 1935; docent i landbrugets geografi og handel 1941, till. i landbrugets historie og statistik 1942, professor 1946; sekretær for højskolens undervisningsråd 1946-55. Studierejser i Europa, Rusland, Lilleasien, USA og Canada.

Lærer ved statens biblioteksskole 1932-51; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Landbrugskandidater 1929-45, formand 1936-44; medl. af Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd fra 1936, af fællesudvalget for Samvirksomheden for landbrugsfagligt Oplysningsarbejde 1936-44 og fra 1953, af repræsentantskabet for Dansk Folkeoplysnings Samråd fra 1941, af Frit Danmarks hovedledelse fra 1943, af bestyrelsen for dansk landbrugsmuseum fra 1947, af FAO's mission til Polen 1947 og af bestyrelsen for Landbrugets studiefond fra 1949; repræsentant i The International Association of Universities fra 1950; delegeret ved OEEC's Iandbrugskomité i Paris fra 1949; medl. af landbrugsministeriets OEEC udvalg og af regerir.gsudvalget for teknisk bistand u. FN fra 1951; kandidat for Det radikale Venstre i Odsherredkredsen ved folketingsvalgene 1950 og 1953; medl. af hovedbestyrelsen for Det radikale Venstres Landsforbund 1953-54; formand for Social-radikal Forening 1954-56; medl. af Een Verden's nationalkomité fra 1956; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1953; leder af UNESCO'S International Seminar on Adult Ed'ica-tion in Rural Areas 1954 og af FAO Training Centre on Vocational Teaehing in Agricuiture 1955.

Medarbejder ved Dansk biografisk Leksikon og ved Det danske Landbrugs Historie; redaktør af Haandbog for det mindre Landbrug 1947-48. Artikler i fagskrifter om international landbrugspolitik.

Adresse: Toftøjev. 9, Kbhvn. Vanløse.

MILTHERS Keld statsgeolog, dr. phil., i sølv; f. 29/4 1907 på Frdbg.; søn fh. statsgeolog, dr. phil. Vilhelm

Milthers (se denne); gift (30/6 1935) m. Anna Katrine M., f. 1/12 1905, datter af førstelærer B S Knudsen og hustru Maren i. Jensen.

Student (Frdbg. gymn.) 1924; mag. scient. 1932; Kbhvns univ.'s guldmed. 1935; lærer ved den frie skole i Vedbæk 1927-29; sommerassist. ved Danmarks geologiske undersøgelse 1925-35, assistent 1935, afdelingsgeolog 1942, statsgeolog 1946; leder af statens brun-kulseftersøgning 1941-49, af Danmarks geologiske undersøgelses råstofafd. fra 1949; forelæsninger i geologi ved Århus universitet siden 1947; deltaget i ekspeditioner til Grønland og Island; studie- og undersøgelsesrejser til England, Norge, Sverige, Tyskland, Polen og Østrig; dr. phil. 1943.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening i 1931, 1934-38, 1939-41 og (som formand) 1948-50, for Foreningen Dansk Natur-Dansk Skole fra 1947 og for Dansk Geofysisk Forening 1947-50 og (som formand) 1954-57; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings naturvidensk. udvalg fra 1936, af dens hovedbestyrelse og forretningsudvalg fra 1957; medl. af modstandsbevægelsens regionsledelse i Midtjylland 1944 og af Jyllandsledeisen 1945.

Har udg.: Ledeblokke og Landskabsformer i Danmark (disputats), o. a. geologiske afhandlinger.

Adresse: Rymarksv. 4, Hellerup.

MILTHERS Vilhelm fh. statsgeolog, dr. phil., R.; f. 11/9 1865 på Fastergaard ved Skjern; søn af gårdejer Mads Miltersen (død 1883) og hustru Kirsten Madsdatter (død 1883); gift (23/6 1895) m. Valborg M., f. 18/4 1867 i Kbhvn., død 1951, datter af statsrevisor Sofus Høgsbro (død 1902) og hustru Amalie f. Jiirgensen (død 1893).

Præliminæreks. 1885; elev på Askov højskole 1886-88; polyteknisk adgangseks. 1888; cand. polyt. 1894; assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse 1890-94 og 1895-1904; kemiker ved Odense Sukkerkogeri 1894-95; statsgeolog 1904-35.

Talrige studierejser i udlandet.

Kredsbestyrer i Kbhvns Understøttelsesforening 1904-05; formand for Dansk geologisk Forening 1906-07 og 1915-16; formand for Det nationale Fremskridtforbunds hovedstadskreds 1909-11; medl. af bestyrelsen for Kbhvns valgmenighed 1912-16 og 1919-31; formand for Kbhvns Højskoleforening 1913-31, æresmedlem 1938; medl. af Det kgl. geografiske Selskabs råd fra 1916; korresp. medl. af Geologische Bundesanstalt i Wien 1934; dr. phil. h. c. ved Kbhvns universitet 1956.

Har foruden arbejder vedr. Danmarks geologi, senest i 1956, skrevet en del afhandlinger om skandinaviske ledeblokkes fordeling i Nordeuropa, publiceret bl. a. i Preuss. geol. Landesanstalt i Berlin, Service Géologique de Pologne i Warszawa og Acad. d. Wissenschaften i Wien, samt skrevet Slægten fra Faster-gaard (1. udg. 1906; 2. udg. 1951 ved Gunnar Milthers).

Adresse: Vendsysselv. 14, Kbhvn. F.

MIRNER I P legationsråd. R1., M.T.Kfh. p.p.; f. 15/10 1898 i Kbhvn.; søn af møller I P Mortensen Mirner (død 1898) og hustru Hilma f. Olafson (død 1953); gift (3/11 1918) m. Erica Margrethe M., f. komtesse de Boronowsky, f. 18/5 1898 i Doblen, Rusland, datter af godsejer greve Rudolph de Boronowsky (død 1906) og hustru Johanna Maria f. de Jankau (død 1955).

Realeks.; derefter handels- og køb-mandskoleuddannet; handelsuddannelse i Danmark og Rusland; tjenstg. i det danske gesandtskab i Petrograd 1917; delegeret for gesandtskabet og Dansk Røde Kors i Sibirien 1919; konsulats-sekr. i Riga 1920, i Kaunas 1923; vicekonsul ved gesandtskabet smstds 1925; vicekonsul og attaché ved gesandtskabet i Beograd 1930, handelsattaché 1934; sekretær i udenrigsministeriet 1938; le-gationssekr. og chargé d'affaires a. i. i Beograd 1939; leder af Danmarks konsulære repræsentation smstds 1941; sekretær i udenrigsministeriet 1943, fuldmægtig 1944, fg. kontorchef 1945-46; "legationssekr. i Mexico 1947, legationsråd smstds 1948.

Udenl. ordener: Bulg.C.F.3.; Ju.Kr. 4.; Ju.St.S.3 og 4.; Li.G.3.; N.O.N.5.; Ø.r.K.4.

Adresse: Legacion Real de Dinamar-

ca, Paseo de la Reforma 228, Mexico

D. F., Mexico.

MITENS Edward direktør, landsretssagfører, R.p.p.; f. 30/11 1889 i Tveraa, Færøerne; søn af skibsreder, købmand Niels Juel Mortensen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Josefine f. Effersøe (død 1943); gift (17/6 1916) m. Annie M., f. 14/5 1894 i Kbhvn., datter af læge Johs. Wissing (død 1894) og hustru Frederikke f. Brandt (død 1939).

Student (Sorø) 1907; cand. jur. 1912; ophold ved universitetet i Oxford i 1912; kst. sysselmand på Færøerne 1913-14; sagførerfuldm. i Thorshavn 1918; sagfører 1924; landsretssagf. 1934; kontorchef for Færøernes lagtings kontor og hospitalsdir. for Færøerne 1939-49.

Medl. af Færøernes lagting 1916-39, formand 1928-31 og 1936-39; medl. af Færøernes landsstyre fra 1954; medl. af folketinget 1915-18; finsk vicekonsul i Thorshavn 1932. konsul 1954; formand for SkipafelagiS Føroyar (Det færøske Dampskibsselskab), Foroya Banki og for North Atlantic Salt Co.

Har udg.: V U Hammershaimb (1916); R C Effersøe (1917); Færøsk Lovsamling (1931, ny udg. 1953) samt mindeudgave: Provst Fr. Petersen og 50-års jubilæumsskrift for Foroya Banki (1956).

Udenl. ordener: Fi.L.31.; Tun.N.1.4.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

MOE A J civilingeniør, R.; f. 14/11 1895; søn af indremissionær, dr. phil. Fr. Moe (død 1927) og hustru Elisabeth f. Petersen (død 1943); gift (4/9 1920) m. Nanna M., f. 31/3 1897, datter af missionær Johan Edward Bittmann (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Helene f. Sodemann.

Student (Frederiksborg) 1913; cand. polyt. 1919; ingeniør ved statsprøveanstalten i 1919 og u. stadsingeniøren i Kbhvn. 1919-30; till. assistent ved polyteknisk læreanstalts laboratorium for bygningsstatik 1923-31; vidensk. konsulent for Kbhvns kommune 1930-53; rådg. ingeniørvirksomhed i Kbhvn. fra 1930; konsulent for civilforsvarsstyrelsen fra 1946.

Medl. af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1951-57 samt af forsk, af Dansk Ingeniørforenings normudvalg; medl. af bestyrelsen for Foreningen af raadgivende Ingeniører fra 1938 (næstformand fra 1941), for Kbhvns kristelige Gæstehjem fra 1937 og for A/S Kristeligt Dagblad fra 1942; medl. af administrationen af Borgervennen af 1788 fra 1952; medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen fra 1947; medl. af civilforsvarsrådet fra 1950 m. m.

Har projekteret bygningskonstruktionerne til H C Ørsted Værket, Kyndbyværket, Skærbækværket, Svanemølleværket, Asnæsværket, Frdbg. rådhus, skibsbygningshaller, tørdok og beddinger til Nakskov Skibsværft, offentlige tilflugtsrum af beton til samtlige luftbeskyttelsesområder for civilforsvarsstyrelsen 1944-45 og fra 1951, jernbetonkonstruktionerne til en række elektricitetsværker, sportsanlæg, fabrikker, tekniske installationer og bærende konstruktioner til en række boligkarréer m. m.

Har skrevet en række afhandlinger om sikkerhedsgraden o. a. teknisk-vidensk. emner i inden- og udenlandske fagblade samt »Tænk selv«.

Adresse: Grøndalsv. 55, Kbhvn. F.

MOE Bjorn direktør, mag. art.; f. 7/10 1914 i Kbhvn.; søn af skolebestyrer, cand. mag. Axel Moe (død 1950) og hustru Caro f. Hansen (død 1957); gift (28/11 1942) m. Kirsten M., f. 6/2 1920 i Kbhvn., datter af fabrikant Joh. Ph. Beck (død 1952) og hustru Marie.

Student (Østre borgerdydskole) 1933: mag. art. (alm. og sammenlign, litteraturhistorie) 1945; stifter og leder af Den danske Studenterscene 1936-41; sekretær ved Dansk Skolescene og Dansk Kulturfilm 1944, direktør for Dansk Skolescene 1952; till. leder af den fra Dansk Skolescene udskilte institution Thomas P Hejles ungdomshus 1956; studiekredse, kursus og forelæsningsrækker om teater.

Medl. af bestyrelsen for Kirkelig Filmsforening, for Selskabet Dramatisk Bibliotek, for Dansk Røde Kors Kbhvns-afd. og for Blicher-Selskabet; medl. af repræsentantskabet for Dansk Kulturfilm 1952, af undervisningsministeriets udvalg til fremme af dansk filmproduktion 1953, af repræsentantskabet for »Arte« 1953, af teaterkommissionen af 1954, af justitsministeriets børnefilmnævn 1956 og af præsidiet for Musik og Ungdom 1956; formand for bestyrelsen for Søfarendes Teateraftener 1956; kommitteret i bestyrelsen for A/S Paul P Beck 1955.

Har udg.: Amatørtruppens Studievejledning (s. m. Kaj Nielsen, 1947); Louis Moe og hans Kunst (s. m. Kai Flor og Rolf Schiitze, 1949); statsradiofoniens grundbog »Amatørteatret arbejder« (s. m. Svend Fridberg, 1953).

Adresse: Mariendalsv. 8, Kbhvn. F.

MOESGAARD Andreas købmand, grosserer, R.; f. 15/3 1885 i Herning; søn af snedker Rasmus Moesgaard (død 192V) og hustru Johanne f. Mathiasen (død 1919); gift (9/11 1913) m. Emma M.. f. 13/9 1889, datter af sekretær Hans Olsen (død 1927) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1949).

Udgået af Borgerskolen i Esbjerg; i lære i Holsted; derefter ansættelser i Kbhvn.. Berlin og Stuttgart; etableret på Frdbg. 1911; overtog Petrus Bøggilds forretning i Store Kongensgade 1923 og kgl. hofleverandør S M Salomonsens forretning 1929; kgl. hofleverandør 1934.

Medl. af bestyrelsen for Købmændenes Broderkreds 1930 og for Kbhvns Købmandsforening 1936, formand for sidstn. 1944-55, derefter æresmedlem; medl. af bestyrelsen for Central-Organisationen af Købmandsforeninger for Kbhvn. og Omegn 1947-53; formand i bestyrelsen for Haslev højskole 1936 og for Fællesudvalget for Butikslærlinge 1938-49; viceformand for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1945; næstformand i bestyrelsen for Købmandsbanken 1945-55; medl. af bestyrelsen for Hovedstadens Venstre 1946, af Kbhvns borgerrepræsentation 1946-47, af priskontrolrådet 1947-55 og af landstinget 1947-53; medl. af bestyrelsen for Skovtoftehjemmene og for Missionen blandt hjemløse Mænd indtil 1955.

Tildelt De samvirkende Købmandsforeninger i Danmarks hæderstegn i guld 1952.

Adresse: Strandpromenaden 39,

Kbhvn. Ø.

MOESGAARD Jørgen overlæge; f. 19/5 1901 i Fredericia; søn af møller og kebmand Jens Moesgaard (død 1950) og hustru Marie f. Jacobsen (død 1949); gift (30/12 1928) m. gymnastiklærerinde, sygeplejerske Marie M., f. 11/2 1899 i Roskilde, datter af træskærer Peter Rasmussen (død 1925) og hustru Karen f. Sørensen (død 1924).

Student (Fredericia højere almenskole) 1919; med. eks. 1928; reservelæge ved amtssygehuset i Rønne 1928-30; hospitalsansættelse i Kbhvn. 1930-34; reservekirurg ved Frdbg. hospital 1934-37 og 1939-44; reservelæge ved Ortopædisk hospital, Kbhvn. 1938-39; assist. læge (kirurgi) ved direktoratet for ulykkesforsikringen 1937-42; specialistanerk. (kirurgi) 1937 og (gynækologi) 1938; leder af Frdbg. hospitals kirurgiske po-liklinik jan.-juni 1945; overlæge ved Frederiksborg amts sygehus i Usserød fra 1945.

Har skrevet forsk, tidsskriftartikler om kirurgiske emner.

Adresse: Bolbrov. 190, Usserød pr.

Hørsholm.

MOESGAARD-NIELSEN N Chr. direktør; f. 12/9 1886 i Randers; søn af købmand M K Nielsen (død 1933) og hustru Nielsine f. Nielsen (død 1935); gift (15/10 1941) m. Gudrun M-N., f. 10/11 1905 i Kbhvn., datter af fabrikant Hermann Locht (død 1948) og hustru Josefine f. Bjerketvedt (død 1946).

I handelslære i manufakturfirmaet Carl F Nielsen, Faaborg 1901-05; medhjælper hos Johs. Halvorsen, Rudkøbing 1905-07; knyttet til klædefirmaet G Falbe-Hansen, Randers fra 1907, som ekspedient, senere repræsentant og prokurist, nu formand i direktionen for G Falbe-Hansen A/S og A/S Falbe-Hansens Konfektion.

Formand for bestyrelsen for C I S Knudsen A/S; medl. af bestyrelsen for G Falbe-Hansen A/S, for A/S Falbe-Hansens Konfektion og for AS Randers-Hul-kort-Central; medl. af repræsentantskabet for Gensidig dansk Livsforsikrings-forening Fremtiden, Aalborg og for Den konservative Vælgerforening i Randers.

Adresse: Egevangen 13, Randers.

Sommerbolig: Normandshuset, Femmøller, Mols.

MOGENSEN Alfred stadsarkitekt; f. 15/3 1900 i Århus; søn af snedkermester Mogens N Mogensen (død 1931) og hustru Marie f. Jensen (død 1928); gift (14/12 1928) m. Ingeborg M., f. 14/10 1900 i Århus, datter af sadelmagermester Daniel Nielsen (død 1945) og hustru Mareta f. Rasmussen (død 1934). Svendebrev som tømrer; uddannet på Århus tekniske skole og forsk, tegnestuer i Århus og Kbhvn.; medarbejder hos arkitekt Johs. Frederiksen, Århus 1922-25; ansat hos stadsarkitekten i Århus 1925-31; konduktør hos prof. K Gottlob og arkitekt Anton Frederiksen u. opførelsen af Skt. Lukas kirke i Århus; egen arkitektvirksomhed 1931-43; stadsarkitekt i Århus 1943; medl. af Akademisk Arkitektforening fra 1934.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Ligbrændingsforening, Århus afd. fra 1944 og for Boligselskabet Strandparken, A/S fra 1935.

Har opført: Århus folkebibliotek, Skovvangsskolen og Møllevangsskolen (s. m. Salling Mortensen); udvidelse af Århus tekniske skole (s. m. N Chr. Skjøth); præstegård i Trige; stiftelsesbygninger for Aarhus Orkesterforening og Hus-tømrernes Enkekasse; Smede- og Maskinarbejdernes stiftelse; Folkets Hus i Århus; parkbebyggelsen Strandparken; rækkehuse på Marselis Boulevard; administrationsbygning for Sygekassen Aarhus; hjem for kronisk syge børn; mange villaer og beboelseshuse; tildelt adskillige præmier i arkitektkonkurrencer.

Adresse: Strandparken 22, Århus.

Sommerbolig: Bogens Strand pr. Femmøller.

MOGENSEN Borge arkitekt; f. 13/4 1914 i Aalborg; søn af teglbrænder Niels Mogensen og hustru Else f. Møller; gift (30/4 1942) m. Alice M., f. 13/7 1916 i Kbhvn., datter af grosserer Torben Klii-wer Krohn og hustru Jenny f. Erichsen.

Udlært som møbelsnedker 1934; på Kunsthåndværkerskolen i Kbhvn. 1936-38 og på kunstakademiets møbelskole 1938-41; medarbejder på kbhvnske tegnestuer 1938-42; leder af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningens møbeltegnestue 1942-50; till. assistent hos professor Kaare Klint på kunstakademiet 1945-47; egen arkitektvirksomhed fra 1950; udstillet på Kbhvns Sned-kerlaugs udstillinger fra 1939; tildelt Bissens Legat 1945, Eckersberg-medaljen 1950 og Dansk Købestævnes års-medalje i sølv 1953.

Adresse: Hostrups Have 24. Kbhvn. V.

MOGENSEN Eiler kontorchef, R.; f. 5/6 1905 i Astrup; søn af provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Martha Johanne f. Balslev; gift (5/9 1931) m. Kaja Naischa M., f. 5/12 i Sverige, datter af direktør, civilingeniør Kaj Ørum (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Alma Vilhelmine f. Meincke.

Student (Odense katedralskole) 1923; cand. jur. 1929; dommerfuldm. ved Bregentved-Gisselfeld birk (Haslev) 1929-31; sekretær i undervisningsministeriet 1931, fuldmægtig 1939, ekspeditions-sekr. 1945, kontorchef 1953; medarbejder på sagførerkontorer 1931-49; sekretær ved Danmarks lærerhøjskole 1939-45; studieophold i Canada 1949-50.

Medl. af bestyrelsen for Friskolernes Efterlønskasse, af bestyrelsen for Det pædagogiske Selskab 1952-54 og af repræsentantskabet for Danmarks Juristforbund 1953; sekretær for eller medl. af forsk, kommissioner og ud-

valg, bl. a. undervisningsministeriets skolehygiejnekommission af 1936 og ungdomsudvalg af 1939; formand for prøveudvalget for optagelse i mellemskolen, for undervisningsministeriets udvalg ang. skolebyggeriets rationalisering af 1952 og for undervisningsministeriets byggeforskningsudvalg for skolebyggeriet.

Adresse: Gartnerhaven 6, Lyngby.

MOGENSEN Harold redaktør; f. 22/10 1912 i Aalborg; søn af teglbrænder Niels Mogensen (død 1937) og hustru Else f. Møller; gift (4/5 1956) m. Kirsten Agernæs M., f. 18/1 1932 i Middelfart, datter af direktør Steffen Petersen og hustru Frieda f. Dall.

Student (Aalborg) 1931; cand. mag. 1937; redaktør ved Westermanns Forlag 1941-50; kronikredaktør og teateranmelder ved Politiken fra 1951, till. litteraturredaktør fra 1956.

Litterære arbejder: Filmproblemer (1940); Kaj Munk paa Teatret (1953): årlige teater-oversigter i tidsskriftet Ord och Bild siden 1939; till. redaktion af og bidrag til forsk, værker.

Adresse: Ved Bellahøj 13 B, Kbhvn.

Brønshøj.

MOGENSEN Janus M generalkonsul, R., Chr. X Fr.M.; f. 9/9 1898 i Mov, Himmerland; søn af Christian Mogensen og hustru Anna Elisabeth f. Jensen (død 1945); gift (22/7 1930) m. Ingrid M., f. 15/3 1901, datter af kaptajn Svendsen (død 1918) og hustru Alma S. (død 1952).

Udgået fra Borgerskolen i Aalborg og Aalborg tekniske skole; ansat i firmaerne Danalith og Christiani & Nielsens franske afdelinger 1923-25; udførte for Porcelænsfabrikkerne udstilling i Phila-delfia, USA i 1926; ansat i firmaet Christiani & Nielsen, Curacao 1927, i firmaet Danalith i Argentina 1932-33 og i firmaet Mouritsen & Co., fransk Kongo 1935-36; nu direktør for ingeniørfirmaet M. 0. V., Caracas, Venezuela; generalkonsul for Danmark fra 1947.

Medl. af bestyrelsen for Konsulernes Sammenslutning, Venezuela.

Adresse: Edificio Tamanacito, Calle

Maury, Las Mercedes, Caracas. Venezuela.

MOGENSEN Jens Christian departementschef, K'.DM.p.p.; f. 11/9 1890 i Nimtofte; søn af provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Martha Johanne f. Balslev; gift (18/8 1920) m. Julie Margarete M., f. 18/9 1896 i Oslo, datter af civilingeniør Hagbarth Falsen (død 1916) og hustru Margrethe f. Arnesen (død 1907).

Student (Århus katedralskole) 1908: cand. jur. 1914; sagførerfuldm. s. å.; sekondløjtn. i fodfolket 1916; overrets-sagf. (bestall. depon.) 1919; sekretær i landbrugsministeriet 1917, fuldmægtig 1927, ekspeditionssekr. 1931, kontorchef 1932; direktør for landbrugsministeriets erhvervsdirektorat 1940; chef tor landbrugsministeriets 2. departement (erhvervsdepartementet) 1946.

Sekretær i Kbhvns Understøttelsesforening 1918, kontorchef og hovedkasserer i samme fra 1920; sekretær ved det veterinære sundhedsråd 1929-39 og redaktør af rådets årsberetning 1934-39; medl, af bestyrelsen for statens kornkontor 1938, af det erhvervsøkonomiske råds arbejdsudvalg 1939-40, af statsministeriets udvalg vedr. varetilførsler u. vanskelige tilførselsforhold 1941-47, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1941, af kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet 1944 og af dets bestyrelse 1954, af samarbejdsudvalget for internationalt hjælpearbejde 1945-53, af bestyrelsen for Kreditfonden 1945-46 og for Erhvervenes Lånefond 1945-47; medl. af Vartorvs menigheds-nævn 1937-52; medl. af Dronningens Centralkomité af 1914, af bestyrelsen for Hovedstadens Velgørenhedsregister, for Kbhvns social-filantropiske Boligselskab og for Fonden De Stille Stuer; medl. af bestyrelsen for Kolonien Fila-delfia og formand for bestyrelsen for koloniens videnskabelige fond; medl. af Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945, 1945-48, af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. samt af Grænseforeningens hovedbestyrelse og af bestyrelsen for Det Jenssen-Buch'ske Legat til Støtte for sønderjydske Formaal.

Har skrevet: Den frie Fattigforsorg i Kbhvn. og Kbhvns Understøttelsesforenings Historie 1874-1924 (1924) samt Kbhvns Understøttelsesforenings 60 Aars Jubilæum (1935); forsk, artikler og kronikker.

'Uden'l. ordener: N.St.O.21.; S.N.21.

Adresse: Strandv. 187, Hellerup.

MOGENSEN Poul rektor, R.; f. 4/1 1895 i Astrup; søn af provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Johanne f. Balslev; gift (12/10 1923) m. Kirsten M„ f. 15/8 1904 i Roskilde, datter af overlæge Hans Gravesen (død 1943) og hustru Anna f. Tang (død 1943).

Student (Århus katedralskole) 1912; eand. mag. 1920; adjunkt ved Roskilde katedralskole s. å.; lektor ved Vestre borgerdydskole 1929; rektor for Odense katedralskole 1937, for Lyngby statsskole 1945.

Stifter af og formand for Sønderjydsk Kreds for Studenter 1919-22; medl. af bestyrelsen for Danmarks kristelige Stu-centerforbund 1924-25; formand for Sønderjysk Forening for Roskilde og Omegn 1924-29; medl. af Grænseforeningens ho-Tedbestyrelse og forretningsudvalg 1924-26: medstifter af og formand for Foreningen af Matematiklærere ved Gymnasieskoler og Seminarier 1931-37; redaktør af Matematisk Tidsskrift A 1934-38; . af opgavekommissionen for studentereks. 1934-45; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Odense Terrænsportsforening 1940-42.

Har udg. lærebøger i matematik for gymnasiet.

Adresse: Hjortholmsv. 5, Lyngby.

MOGENSEN Svend seminarieforstander, R.; f. 7/5 1896 i Astrup; søn af provst M C Mogensen (død 1926, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Martha Johanne f. Balslev; gift (11/4 1933) m. Johanne Augusta M., f. 6/7 1906 i Odense, datter af kantor Gustav Rosendal (død 1934) og hustru Else Marie f. Krarup-Hansen (død 1919).

Student (Odense katedralskole) 1914; cand. theol. 1920; timelærer ved Birkerød statsskole 1921-22; lærer ved Århus seminarium 1922-47; undervisningsassist. ved Århus universitet 1939-46; forstander for Ribe statsseminarium 1947.

Medl. af komiteen for de kristelige seminaristmøder 1926-47 og af bestyrelsen for Dansk Seminarieforening 1946-47; redaktør af Dansk Seminarieblad 1946-54; medl. af bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt; medl. af seminarie-rådet fra 1953.

Adresse: Statsseminariet, Ribe.

MOHR Otto Carl fh. gesandt, SK.DM.; f. 24/9 1883 på Scheelenborg, Fyen; søn af godsforvalter A Mohr (død 1913) og hustru Johanne f. Lauritzen (død 1945); gift (1932) m. Sanna M., f. 15/5 1901 i Aalborg, datter af apoteker V Strøyberg (død 1943) og hustru f. Tobiesen.

Cand. jur.; sagførerfuldm. 1908-09; ansat i Det Østasiatiske Kompagni 1909-13; indtrådte i udenrigsministeriet 1913; le-gationssekr. i Paris 1918; kst. kontorchef i udenrigsministeriet 1919; lega-tionssekr. i Berlin 1920; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Brasilien 1922-28, i Tyrkiet 1928-31; chef for udenrigsministeriets økonomiskpolitiske afd. 1931; kst. direktør for udenrigsministeriet 1936, udnævnt 1937; gesandt i Berlin 1941, i Rom 1947, i Madrid 1951-53.

Adresse: Maglemosev. 44, Charlottenlund.

MOLDE Paul civilingeniør; f. 17/11 1900 i Kbhvn.; søn af skattedirektør F L Molde (død 1931, se Kraks Blå Bog 1931) og hustru Emma f. Vorbeck (død 1947); gift (10/5 1935) m. Gerda M., f. 12/3 1907 i Kbhvn., datter af ekspeditionssekretær og landinspektør u. Kbhvns magistrat Niels Myltoft og hustru Johanne f. Soelberg.

Student (Plockross' skole) 1918; cand. polyt. 1923; ingeniør i A/S Kymeia, Kbhvn. 1923-24 og 1925-32, i A/S Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik 1924-25 og i ingeniørfirmaet Niels Rasmussen & H Schiøtz 1934-38; direktør i A/S Sapolite og medl. af bestyrelsen 1938-40. Udført tobakskemiske undersøgelser bl. a. med støtte af Kraks Legat 1940-42; egen virksomhed fra 1942.

Formand for Ploekrossianersamfundet 1922-24 og 1926; medl. af bestyrelsen for Dansk Ingeniørforenings fabrikingeniørgruppe 1931-41; formand for Dansk Ingeniørforenings teknisk-økonomiske arbejdsgruppe 1934-43; medl. af Dansk Ingeniørforenings hovedbestyrelse 1935-41; medl. af bestyrelsen for teknisk bibliotek 1935-55 og for Køleteknisk Forskningsinstitut fra 1940 (formand 1947-55); censor ved landbohøjskolen fra 1942.

Forsk, opfindelser af kemoteknisk art.

Redaktør af tidsskriftet Ingeniørens kemiske fagafd. (kemoteknik) 1932-35.

Har skrevet: Teknokrati og Samfundsøkonomi (1933); Det funktionelle Samfund (1933); Er vort økonomiske System rationelt? (Ingeniøren 1938); Tobak til eget Brug (1941); Tobakken (1941); Den kemiske Teknik (i Dansk Kultur gennem 150 Aar, 1942); Rum og Tid, Stof og Straaler, et Forsøg paa Opstilling af en Kvantemodel (1950); redaktør og medforfatter af Politiken's danske industrihåndbog Saadan laves det (1949 og 1955); artikler i dagblade og tidsskrifter om tekniske, samfunds-økonomiske og filosofiske emner; medarbejder ved forsk, leksika og håndbøger.

Adresse: Tonysv. 18, Charlottenlund.

MOLTESEN Per Algot statskonsulent, R. DM.p.'p.; f. 24/8 1900 i Kbhvn.; søn af dr. phil. & theol. Laust Moltesen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Eva Moltesen (død 1934, se Kraks Blå Bog 1934); gift (3 5 1929) m. Gudrun M., f. 17 i Randers, datter af snedkermester J H Nellemann (død 1949) og hustru Karen f. Gjesing (død 1947).

Student (Ordrup gymn.) 1918; land-brugskand. 1923; planter i Federated-Malay States 1923-24; lærer på Næsgaard agerbrugsskole 1925-26; forvalter og in-soektør 1926-28; sekretær i Landbrugsrådet 1928, fuldmægtig 1933, kontorchef 1935-39; Danmarks landbrugskonsulent i England og landbrugsattaché ved den danske ambassade i London 1940; afskediget 1942; genansat 1945.

Medl. af den danske militærmission til SHAEF 1944-45; kaptajn af forstærkningen 1944.

Udenl. ordener: Fi.H.R.31.; F.M.A.3.

Adresse: Danish Embassy, 29 Pont

Street, London S.W.l. og 33 Manor

Wood Road, Purley, Surrey.

MOLTESEN Peter professor; f. 9/4 1914 i Hørning ved Randers; søn af gårdejer N P Nielsen og hustru Bodil f. Moltesen; gift (18/10 1945) m. tandlæge Marie M., f. 8'6 1917 i Skodborg J., datter af gårdejer Jens Hørliick (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Anna f. Bunds-gaard.

Ved landbrug 1928-33; præliminæreks. 1935; forstkand. 1941; studierejse i Polen 1938, Norge 1948, USA 1950 og 1953; planlægningsarbejder 1941; assistent ved I

landbohøjskolens skovbrugsundervisning 1941-42; forstfuldm. ved statsskovbruget 1942-48; kst. skovrider for Haderslev statsskovdistrikt 1944-46 og for Jægersborg skovdistrikt i 1946; fg. professor i skovbrug ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1948, udnævnt 1951.

Formand for Træindustriens forskningsudvalg u. Akademiet for de tekniske Videnskaber 1949; medl. af det tekniske videnskabelige forskningsråds repræsentantskab 1951, Dansk Skovforenings tekniske udvalg 1951, den forstlige forsøgs-kommission 1954 og Akademiet for de tekniske Videnskaber 1957; handelsministeriets kommitterede i AS Junckers Savværk og A/S Junckers Trækemi 1952; medl. af bestyrelsen for A/S R Collstrop 1955.

Har skrevet afhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter.

Adresse: Thorsv. 5, Birkerød.

MOLTKE Adam greve, kammerherre, hofjægermester, R.DM.p.p.; f. 27/7 1868 på Espe; søn af hofjægermester, greve Otto Moltke (død 1868) og hustru Julie f. Sehested Juul (død 1899); gift m. Ingeborg M„ f. 10/8 1871 (ægteskabet opløst), datter af hofjægermester, lensgreve Christian Danneskiold-Samsøe (død 1914, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru Henriette f. komtesse Krag-Juel-Vind-Frijs (død 1897).

Besiddelser: Espe og Bonderup.

Udenl. ordener: N.O.N.2.; N.St.0.2!.; Pr.Kr.2*.; R.St.Stan.2*.; S.N.22.

Adresse: Espe pr. Boeslunde.

MOLTKE Benedicte grevinde, dekanesse; f. 25/7 1893 på Østergaard ved Mern; datter af kammerherre, hofjægermester, greve Christopher Knuth (død 1942, se Kraks Blå Bog 1941) og hustru Hle f. comtesse Lerche (død 1942); gift (13/12 1923) m. fideikommisbesidder, greve Frederik O Moltke, f. 14/2 1870, død 1946, søn af greve Oscar Moltke (død 1882) og hustru Karen Marie f. Jensdatter (død 1940).

Dekanesse ved Vallø stift 1949.

Adresse: Vallø slot pr. Vallø.

MOLTKE Carl greve, overpræsident, R. DM.p.p.; f. 17/2 1907 i Kbhvn.; søn af ritmester, greve Frederik Moltke (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Mimi f. komtesse Holstein (død 1954); gift (2/3 1940) m. Helene M., f. 27/12 1913 i Bruxelles, datter af nederlandsk gesandt i Danmark Willem Ridder Huys-sen van Kattendyke (død 1949) og hustru Helene Cécile f. Boreel.

Student (Østersøgades gymn.) 1925; cand. jur. 1932; fg. sekretær i justitsministeriet s. å., i indenrigsministeriet 1933, sekretær smstds 1935, minister-sekr. 1936, fuldmægtig 1941, ekspedi-tionssekr. 1944, fg. kontorchef 1945; kst. overpræsident i Kbhvn. 1945, udnævnt 1946.

Sekretær i De samv. Sognerådsforenin-I ger 1942-46; formand for Ensomme Gamles Værn 1946; medl. at forretningsudvalget tor Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og af bestyrelsen for Det danske Spejderkorps 1946; præsident for Landsforeningen for Mentalhygiejne 1948.

Udenl. ordener: N.St.0.2'.; S.N.21.

Adresse: Frølichsv. 18, Charlottenlund.

MOLTKE Christian lensgreve, kammerherre, hofjægermester, R.; f. 19/4 1895 på Marienborg; søn af kammerherre, hofjægermester, greve Hemming Moltke (død 1927, se Kraks Blå Bog 1927) og hustru Clara f. Schnack; gift (11/9 1922) m. Helga M., f. 30/11 1899, datter af dr. jur. Hans von Luder og hustru Magdalene Louise Ellen f. Schnack.

Ejer af Bregentved gods fra 1938; kurator for Vemmetofte adelige jomfrukloster fra 1935.

Adresse: Bregentved pr. Haslev.

MOLTKE Else grevinde, forfatterinde; f. 2/3 1888 på Conradineslyst ved Ruds Vedby; datter af hofjægermester, greve Otto Moltke (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947); gift (30/3 1910) m. maleren, greve Harald Moltke (se denne).

Formand for Kbhvns kvindelige Diskussionsklub; medl. af bestyrelsen for Dansk Litteraturforening Bakkehuset: æresmedlem af Århus kvindelige Diskussionsklub 1956.

Har skrevet: Danmarks Dronning gennem 25 Aar (Vor Konge, 1937); Polsk September (1939); Fra Bondehus til Her-regaard (1941); Et Herregaardsbarn ser tilbage (Herregaardsliv, 1953); Bogen om Thit Jensen (1954); kronikker m. m. i dag- og ugeblade.

Udenl. orden: Po.P.R.4.

Adresse: Kristian Zahrtmanns PI. 77,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bjergene pr. Faarevejle.

MOLTKE Erik cand. mag.; f. 4/4 1901 i Lavrbjerg; søn af stationsforstander Carl Frederik Moltke (død 1944) og hustru Frederikke Marie f. Johnsen (død 1950); gift 1. gang (13/4 1927) m. aktuar eand. aet. Inger M., f. 12/9 1902, datter af nationalbankdirektør Jak. Kr. Lindberg (død 1932, se Kraks Blå Bog 1932) og hustru Inger f. Tornøe (død 1935); 2. gang (23/12 1949) m. arkitekt Elna M., f. 12/12 1913, datter af gårdejer N R Møller og hustru Johanne f. Due Thomsen.

Student (Aalborg) 1919; cand. mag. 1926; medudgiver af Danmarks Runeindskrifter 1927-42; redaktør ved Nationalmuseets publikation: Danmarks Kirker :'ra 1937, ledende redaktør fra 1948.

Medl. af Vetenskapssocieteten i Lund og af Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning.

Litterære arbejder: Danmarks Runeindskrifter (s. m. Lis Jacobsen, 1942); lommeudgave af samme (1942); Jon Skonvig og de andre runetegnere I (1956); runologiske afhandlinger, bl. a. i Fornvan-Acta Philologica Scandinavica og

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed; Christiansborg Slot (i Danske Slotte og Herregaarde); medforfatter: Danmarks Kirker: Sorø, Tisted, Københavns og de sønderjyske Amter; medarbejder (runer, kirker) ved fl. lexica, Trap, Danmark Før og Nu etc.

Adresse: Fuglebakkev. 49, Kbhvn. F.

MOLTKE Ernst greve, fh. sparekasseinspektør, K.DM.p.p.; f. 16/10 1885 på Conradineslyst; søn af hofjægermester, greve Otto Moltke til Nørager (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947); gift (20/3 1915) m. Ingeborg ML, f. 2/7 1879, død 1916, datter af ritmester baron Oscar Guldencrone (død 1892) og hustru Josephine f. Mørck (død 1917).

Student (Herlufsholm) 1903; cand. jur. 1910; fuldmægtig ved Sjællands stiftamt 1910-13; sekretær i handelsministeriet 1912; fuldmægtig 1921, kontorchef 1929-34; sparekasseinsp. 1934-55. Medl. af handelsskolerådet 1923-26 og 1929-34; sekretær i overbevillingsnævnet 1925-34; formand for udvalget ang. lån til sejlskibe 1927-32; meddommer ved naviga-tionseksamensvæsenet 1928-30; kst. direktør for handelsskoleundervisningen 1928-29; medl. af revisorkommissionen 1929-34 og af bestyrelsen for De statsunderstøttede Handelsskolers Pensionskasse 1930-34; formand for mæglerkommissionen 1932-34.

Formand for bestyrelsen for Diakonissestiftelsen 1924, for børnehjemmet Louisestiftelsen ved Sorø 1924, for rekonvalescenthjemmet Vedbygaard 1950-56 og for ungdomshjemmet Lindevangshjemmet 1918-55; medl. af repræsentantskabet for Det kbhvnske Kirkefond 1916-56 samt af bestyrelsen for E Bay & Th. Moltkes skoler 1928; forstander for Herlufsholm skole og gods 1936; formand i udvalget for Greve Joachim Moltkes Hjem for Studenter 1956.

Har udg.: Sparekasseloven af 1937 med bemærkninger (s. m. Erik Tuxen).

Udenl. ordener: Fi.L.22.; N.St.0.22.; S.N.2!.

Adresse: Frdbg. Allé 36, Kbhvn. V.

MOLTKE Harald greve, maler, R.DM.; f. 14/12 1871 i Helsingør; søn af greve Oscar Moltke (død 1882) og hustru Karen Marie f. Jensdatter (død 1940); gift (30/3 1910) m. forfatterinden, grevinde Else Moltke (se denne).

Gennemgået kunstakademiet 1889-93; udstillet første gang på Charlottenborg 1894; sommerekspedition til øen Disko i Grønland, (s. m. dr. phil. K I V Steen-strup) 1898; medl. af de to nordlysekspeditioner til Island og Finland 1899-1901; malerier fra disse rejser tilhører universitetet og meteorologisk institut; medl. af den danske litterære Grønlands-ekspedition 1902-04; malerier herfra på nationalmuseet og Kronborgmuseet.

Har malet: Adam og Eva finder Abels Lig; billeder fra Grønland (bl, a. på nationalmuseet og Christiansborg slot): Knud Rasmussen rekognoserer på den grønlandske Indlandsis, Fremtrængende Civilisation; Roselil og hendes Moder, Danske Forskere i Melvillebugten (museet på Kronborg); en række portrætter, deriblandt af godsejer Gedde (Aalborg museum), dr, Louis Bobé, forfatteren Sophus Michaélis (Dansk Forfatterforening), dommer Didrik Nyholm (Frederiksborgmuseet, en gentagelse af samme portræt ophængt i Fredspaladset i Haag), forfatteren Svend Leopold (Vejle museum), undervisningsinsp. A C Højberg Christensen (Ordrup gymnasium), polarforskeren og forfatteren Peter Freuchen (museet på Kronborg), Mylius-Erichsen og Knud Rasmussen rejser sammen med Polareskimoer i Melvillebugten (Frederiksborgmuseet), forstander Vilh. Rasmussen (statens lærerhøjskole), forfatterinden fru Thit Jensen (Dansk Forfatterforening) o. a.

Har (s. m. Mylius-Erichsen) skrevet og illustreret »Grønland« (1906) og skrevet artikler om polareskimoerne 1921 og om dr. Knud Rasmussen 1929 begge i The american scandinavian review samt bøgerne: Mogens Gad (1934), Livsrejsen (1936) og Den lykkelige Rejse (1941).

Medl. af Arktisk instituts råd.

Tildelt Diploma di Merito på den internationale koloni-kunst udstilling i Rom 1932; æresmedlem af Frdbg. Litteratur- og Kunstioiening 1956.

Adresse: Kristian Zahrtmanns PI. 77,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Bjergene pr. Faarevejle.

MOLTKE Otto greve, overlæge, dr. med.; f. 2/7 1895 på Nørager; søn af hofjægermester, greve Otto Moltke (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Ingeborg f. Valentiner (død 1947); gift (31/3 1922) m. Rose M., f. 4/8 1897 i Kbhvn., datter af baron Vilhelm Bille Brahe (død 1942) og hustru Marie f. komtesse Moltke (død 1940).

Student (Herlufsholm) 1913; med. eks. 1921; reservelæge i søværnet 1921-22 og ved amtssygehuset i Fakse 1922-23; assistent ved statens seruminstitut 1924 -27; reservelæge ved Blegdamshospita-let 1928-30 og ved Bispebjærg hospitals med. afd. B 1930-36; dr. med. (Contri-butions to the characterization and sy-stematic classification of bae. proteus vulgaris) 1928; studierejse til Berlin 1930 og til Stockholm og London 1932; specialistanerk. (intern medicin) s. å.; overlæge ved Skt. Elisabeths hospitals med. afd. 1936.

Formand for Dansk Selskab for intern Medicin 1945-46; vicepræsident for Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1951, præsident for samme 1952-53.

Medredaktør af Bibliotek for Læger 1932-55.

Har skrevet: Klinisk Bakteriologi

(1937) samt tidsskrift- og håndbogsar-tikler.

Adresse: Tuborgv. 20, Hellerup.

MOLTKE-HUITFELDT Adam greve, kontorchef, R'.p.p.; f. 17/5 1908 i Paris: søn af kammerherre, greve Adam Moltke-Huitfeldt (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eugenie f. Bonaparte (død 1923); gift (28/5 1945) m. Margit M-H., f. 12/1 1917 i Stockholm, datter af overceremonimester greve Eugéne von Rosen (død 1950) og hustru Eleonore f. Wijk.

Student (Académie de Paris) 1927; cand. jur. 1936; sagførerfuldm. s. å.; sekretæraspirant i udenrigsministeriet 1937, attaché i Warszawa 1939, sekretær i udenrigsministeriet s. å., legations-sekr. i Moskva 1940, atter sekretær i udenrigsministeriet s. å., legationssekr. i Helsingfors 1942, i Washington 1944, legationsråd i Haag 1950, fuldmægtig i udenrigsministeriet 1952, kontorchet 1954 (kst. 1952).

Udenl. ordener: Fi.L.31.; F.Æ.L.3.; I.Kr.5.; N.O.N.3.; Æt.M.II.3.

Adresse: Havsgårdsv. 25, Hellerup.

MOLTKE-HUITFELDT Leon greve, kammerherre, hofjægermester; f. 14/11 1898 i Paris; søn af kammerherre, greve Adam Moltke-Huitfeldt (død 1944, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Eugenie f. Bonaparte (død 1923); gift (6/2 1929) m. Tove M-H, f. 31/5 1909 i Rungsted, datter af ritmester, greve Knud Danne-skiold-Samsøe (se denne).

Student 1917; landbrugskand. 1922; ejer af sædegården Glorup og af Ry-gaard.

Formand for Svindinge sogneråd; medl. af bestyrelsen for Fyens Disconto Kasse (Bank-Akts.), for A/S Hasselbalch & Co., for A/S Dansk Rayon Væveri og for Det danske Kunstindustrimuseum samt af repræsentantskabet for Det fyenske Brandassuranceselskab og for Dansk Industri-Halm.

Adresse: Glorup pr. Svindinge Fyn.

MOLTKE-LETH Børge landsretssagfører; f. 26/3 1910 på Frdbg.; søn af overretssagfører Aage Moltke-Leth (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Hedevig f. Rosing; gift (27/11 1936) m. Bente M-L., f. 27/1 1915 i Lyngby, datter af generalmajor, kammerherre Torben Grut (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Mary f. Grut.

Student (Frdbg. gymn.) 1928; studeret ved Handelshøjskolen i Kbhvn. 1928-29; ansat i A/S Det Forenede Dampskibsselskab i Kbhvn. og London 1929-31; sekretær i den faste voldgiftsret 1931-34; cand. jur. 1936; landsretssagf. 1939; offentlige og beneficerede sager fra 1951.

Formand for bestyrelsen og medl. af direktionen for Plesner Davidsen & Co. A/S; formand for bestyrelsen for A/S Danmark Amerika Linien, A/S Dansk I!t-& Brintfabrik, AS Danilbo. AS Gadex Pharmaceutica! Trading Company, A/S Axel L Beck, C Nyberg & Co. A/S, Ber-kel A/S m. fl. selskaber; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Rejsebureau, A/S Nordisk Simplex m. fl. selskaber; medl. af bestyrelsen for kommandør Franz Ri-schels Mindelegat.

Adresse: Hegelsv. 19, Charlottenlund.

MOLTKE-LETH Mogens landsretssagfører; f. 6/5 1908 på Frdbg.; søn af overretssagfører Aage Moltke-Leth (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Hedevig f. Rosing; gift (2/5 1934) m. Marjorie M-L., f. 9/3 1910 i New York, datter af grosserer, cand. pharm. Jens Axelsen (død 1937) og hustru Gerda f. Hansen (død 1947).

Student (Frdbg. gymn.) 1926; cand. jur. 1933; sekretær i Kbhvns magistrat 1933-34, i landbrugsministeriet 1933 og kirkeministeriet 1933-40; landsretssagf. i Kbhvn. fra 1939.

Medl. af bestyrelsen for A/S Hotel d'Angleterre, for United Wine Import A/S, for Kodak A/S og for Etatsraad Georg Bestie og Hustrus Mindelegat, af administrationen for C W Gerickes Legat, af bestyrelsen for Johannes Morten Rønnes Legat, for P E Nygreens Legat og for Stryge- og Instrumentfondet for Det kgl. Kapel; formand for Frans Schwartz' Legat, for fh. Hotelejer Adolf Andersens Legat og for den Hageske stiftelse; formand for og medl. af bestyrelsen for en række industrielle og kommercielle virksomheder; sekretær og juridisk konsulent for Dansk Jagtforening 1949.

Medl. af den danske delegation ved den internationale krigsforbryderproces i Niirnberg 1946 og af den nordiske olieskadekomité 1953 samt delegeret ved regeringskonferencen i London ang. havenes forurening med olie 1954; medl. af rådet vedr. foranstaltninger mod olieforurening.

Adresse: Parkvænget 12, Charlottenlund.

MOLTZEN-NIELSEN Halfdan overdyrlæge, R.: f. 2/6 1901 i Kbhvn.; søn af dyr-:æge H P Nielsen (død 1940) og hustru Marie f. Moltzen (død 1928); gift (18/6 1927) m. Karen Margrethe M-N., f. 24/5 '.903 i Kbhvn., datter af bagermester Martin Hansen (død 1944) og hustru Kir-?:en f. Andersen (død 1951).

Dyrlægeeks. 1924; studierejser til de fleste europæiske veterinærhøjskoler; assistent ved veterinær- og landbohøjskolen 1925-27; reservedyrlæge ved dyrehospitalet og den veterinære poli-klinik i Kbhvn. 1927, overdyrlæge 1934.

Lærer i varekendskab ved forplejnings-korpsets skole 1928-34; Det danske Travselskabs officielle dyrlæge fra 1937; medudgiver af Maanedsskrift for Dyrlæger 1941-55; aut. handelskyndig tillidsmand fra 1942.

Formand for Veterinærmedicinsk For er.ing og for De studerendes Raad 1922-23: medl. af Danske studerendes inter-

nationale Komite 1921-23; medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre dyrlæger 1928, formand 1933-34; formand for bestyrelsen for A/S Carl Fr. Mortensen; medl. af komiten for Jens Veibel Neergaards Legat til Veterinærvidenskabens Fremme fra 1949; formand for Kbhvns Dyrlægeselskab 1950-56; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen for ordblindesagen i Danmark 1953; medl. af husdyrvoldgiftsretten for Kbhvns amts nordre birk 1954.

Har skrevet fl. veterinær-vidensk., særlig kirurgiske afhandlinger.

Guldmed. fra Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark 1949; æresmedlem af og guldmed. fra Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Oslo 1955.

Adresse: Tuborgv. 105, Hellerup.

MOMMSEN Frederik bibliotekar; f. 23/10 1901 i Flensborg; søn af værftsarbejder Josias Mommsen (død 1938) og hustru Caroline f. Frømberg (død 1944); gift (4/6 1933) m. Line M., f. 8/5 1908 i Skodborg, Sønderjylland, datter af gårdejer Jens Horliick (død 1952, se Kraks Blå Bog 1952) og hustru Margrethe f. Bundsgaard (død 1909).

Gennemgået tysk folkeskole; på Askov højskole 1925-26 og 1926-27; på statens biblioteksskole, Kbhvn. 1930; knyttet til Flensborghus bogsamling fra 1924, bibliotekar 1934.

Byrådsmedl. fra 1948, gruppefører for den danske byrådsgruppe fra 1951, rådmand fra 1955; kommunalpolitisk studieophold i England 1952.

Formand for Sydslesvigsk Vælgerforening 1956; næstformand for Sydslesvigsk Forening i Flensborg; medl. af hovedbestyrelsen for Sydslesvigsk Forening, af det i h. t. Kiel-aftalen nedsatte dansk-tyske kontaktudvalg og af tilsynsrådet for Sudschleswigsk Heimat-zeitung; formand for KFUM's fritidshjem i Flensborg.

Adresse: Linde Allé 1, Flensborg.

Postadresse i Danmark: Graasten Banks filial, Krusaa.

Sommerbolig: Østerby pr. Kegnæs.

MONBERG Anthon overlæge, dr. med., R.; f. 4/2 1892 i Kbhvn.; søn af etatsråd, ingeniør N C Monberg (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Anthonia f. Sølling (død 1943); gift (30/3 1918) m. Ingeborg M., f. 18/5 1892 i Kbhvn., datter af kommandør Hector Kiær (død 1939, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Ellenore Marie Henriette f. Hansen (død 1929).

Student (Borgerdydskolen på Østerbro) 1910; med. eks. 1917; kandidattjeneste ved forsk, kbhvnske hospitaler; assistent ved professor Slomanns ortopædiske klinik 1919-21; reservelæge ved Randers amtssygehus 1922-24; assistent og kst. chef for rigshospitalets kirurgiske poli-klinik 1924-27; reservelæge ved Frdbg. hospitals kirurgiske afd. 1927-29; assistent hos prosektor på Frdbg. hospital 1930-31; dr. med. (Om den medfødte Klumpfod og dens Behandling) 1931; assistent ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1931-33; leder af Skt. Josephs hospitals ortopædiske afd. fra 1932; overlæge ved samme 1938; overlæge ved Ortopædisk hospitals afd. III (Skt. Josephs hospital) 1951; konsulent i ortopædiske sygdomme ved Kbhvns kommunes hospitaler fra 1938; prakt. ortopæd i Kbhvn. fra 1932.

Medl. af Skt. Josephs hospitals lægeråd 1934 (formand 1950) og af bestyrelsen for Foreningen af Læger ved katolske Hospitaler 1935; formand for Organisationen af danske Ortopæder 1935-46 og 1950-52; stiftede Dansk ortopædisk Selskab 1946, formand 1946-48; medl. af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1946-49; tilforordnet sundhedsstyrelsens specialistnævn (ortopædi) 1935-39; medl. af bestyrelsen for Guildalfondet 1942, af hovedbestyrelsen for Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) 1945 og af bestyrelsen for Nordisk ortopædisk Forening 1949; korresp. medl. af American Academy of Orthopaedic Surgeon 1947 og Miembro Honorio af Sociedad Latino-Americana de Ortopedia y Traumatologia, Montevideo 1951.

Adresse: Hvidørev. 63, Klampenborg.

MONBERG Axel civilingeniør, R.DM.p.p.; f. 17/10 1893 i Kbhvn.; søn af etatsråd, ingeniør N C Monberg (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Anthonia f. Sølling (død 1943); gift (22/9 1955) m. Hellen M. (dekoreret m. MfDR.), f. i Kbhvn., datter af skibsreder Andreas Christensen og hustru f. Schleisner.

Ingeniøruddannelse i Tyskland 1912-17, i USA 1917-19. Stiftede i 1919 s. m. ingeniør Einar Thorsen ingeniørfirmaet Monberg & Thorsen, der i 1937 omdannedes til aktieselskab; formand i bestyrelsen for A/S Nordisk Blik- & Papemballage Industri; medl. af bestyrelsen for A/B Monberg & Thorsen, Stockholm, for A/S Aalborg Portland-Cement-Fabrik, for A/S S Dyrup & Co., for A/S Farve-og Lakfabriken S Dyrup & Co., for For-sikringsakts. Danske Lloyd, for A/S Danske Tapetfabrikker, for A/S Dansk Shell og for A/S Kbhvns Plantageselskab.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Udenl. orden: S.V.2.

Adresse: Nyhavn 67, Kbhvn. K.

MONRAD J H forstander; f. 15/2 1910 i Ryslinge; søn af pastor emer. Johannes Monrad (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Regitze f. Jungersen (død 1951); gift (29/6 1936) m. Anne Therese M„ f. 25/10 1911 i Kbhvn., datter af grosserer S F Seedorff og hustru Karen f. Klinge.

Student (Odense katedralskole) 1928, cand. mag. 1934; lærer ved Rødding højskole 1934-35; adjunkt ved Helsingør højere almenskole 1936-39; forstander for Høng studenterkursus 1939.

Medl. af bestyrelsen for Historielærerforeningen 1937-45; amtsformand i Dansk-Nordisk Ungdomsforbund fra 1943, medl. af hovedbestyrelsen 1947-53; formand for Statsanerkendte Studenterkursers Lederforening fra 1945; formand for Høng privatskole fra 1949; medl. af menighedsrådet for Finderup sogn fra 1949 og af Finderup sogneråd (formand fra 1953) og skolekommissionen fra 1950; formand for Løve Herreds Andels-Thea-terforening fra 1950; medl. af hovedbestyrelsen for Andels-Teatret fra 1956, af bestyrelsen for foreningen Norden's Løve herred-afd. fra 1951, for Løve Herreds Sognerådsforening fra 1953 og for A'S Tølløse-Høngbanen fra 1956.

Har skrevet: Færøerne (1947) samt artikler og afhandlinger til blade, tidsskrifter og samleværker.

Adresse: Høng studenterkursus, Høng.

MONRAD HANSEN H redaktør, se Hansen H Monrad.

MONRAD-HANSEN Knud Aage ambassadør, SK.DM., M.T.Kha.p.p.; f. 3/11 1885 i Vejle; søn af bankbestyrer P V Hansen (død 1936) og hustru Alma f. Monrad (død 1938); gift m. Hilda M-H.

Student (Helsingør) 1903; cand. jur. 1909; kst. assistent i justitsministeriet 1910, i udenrigsministeriet s. å.; konsu-latssekr. i New York 1912; kst. fuldmægtig i udenrigsmin. 1914; kgl. udnævnelse 1915; fg. legationssekr. og konsul i Kristiania 1919; legationssekr. midlertidigt tjenstg. i udenrigsministeriet 1920; chef for udenrigsministeriets administra-tionskontor 1921, for udenrigsministeriets retsafd. 1922; legationsråd 1921; gesandt i Buenos Aires og Montevideo 1925, till. i Santiago de Chile 1936; gesandt i speciel mission i La Paz, Bolivia, 1929-30 og 1931; gesandt i Haag 1939, i Madrid 1941, i Warszawa 1945, i Moskva 1947; overordentlig og befuldmægtiget ambassadør i Stockholm 1950-56.

Udenl. ordener: Bo.C.A.2.; Chin.G.H.2'; F.Æ.L.4.; I.F.I.; I.Kr.2.; N.O.N.3.; N.St.0.22.; Po.P.R.2.; R.St.A.3.; S.Kr.4.; S.N.I.; Sp.I.K.l.; Ø.r.K.O.

Adresse: Sortedam Dossering 69,

Kbhvn. Ø.

MOOS Axel redaktør, R.; f. 6/8 1895 i Vestermarie på Bornholm; søn af pastor emer. P H Moos og hustru Martha f. Brammer (død 1936); gift m. Ebba M., f. 28'11 1893, datter af statsaut. revisor, intendant Albert Hjorth-Hansen (død 1941) og hustru Litte f. Grum (død 1939).

Uddannet som journalist i provinsen; ansat ved Politiken 1914, bladets korrespondent i London, Berlin og Paris 1919-31; ansat ved Berlingske Tidende fra 1931, senere redaktionssekr. ved Berlingske Aftenavis og 1942-43 ansvarsh redaktør for B. T.; redaktør ved Berlingske Tidende 1944, redaktionschef 1946, ansvarsh. redaktør 1951. Adresse: Nørreg, 24, Kbhvn. K.

MORESCO Johan direktør, R.; f. 25/9 1900 i Charlottenlund; søn af grosserer C Moresco (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Else f. Langheld (død 1924); gift 1. gang (14/12 1926) m. Aase M., f. 6/1 1901 i Kbhvn, død 1942, datter af grosserer Th. Jacoby og hustru Elvira f. Thiele; 2. gang (8/12 1943) ni. Liselott M., f.25/3 1909 i Berlin, datter af hofjuvelér O M Werner (død 1950) og hustru Karen f. Michelsen (død 1918).

Student (Ordrup gymn.) 1918; cand. phil. 1919; ansat i Den danske Landmandsbank 1919-20 og i forsk, firmaer i London, Odense og Paris 1921-22; ansat i A/S J Moresco 1923, direktør 1928, adm. direktør 1939 og formand for bestyrelsen 1940; till. direktør og formand for bestyrelsen for A/S J Morescos Holdingselskab 1952.

Næstformand i bestyrelsen for Else Moresco, f. Langheld's Mindelegat 1925, formand fra 1940; medl. af bestyrelsen for Aktiebolaget Moresco, Malmø, fra 1933; medl. af bestyrelsen for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme fra 1936, formand fra 1946; formand for Foreningen af danske Damekonfektions-fabrikanter 1938-41; medl. af bestyrelsen for Foreningen af danske Manufaktur-Grossister fra 1939, næstformand 1953-55; næstformand i sammes akkordudvalg 1945, formand fra 1952; medl. af bestyrelsen for Danske Damekonfek-tionsfabrikanters Forening fra 1941, formand fra 1944; medl. af forretningsudvalget for Beklædningsindustriens Sammenslutning fra 1944.

Ejer af Fromsseier Plantage og Froms-seier Savværk, Vorbasse.

Adresse: Villaen, Ryesg. 30. Kbhvn. N.

MORSING LARSEN Willy direktør, civilingeniør; f. 16/11 1909 i Nykøbing M.; søn af støbemester Jens Anton Larsen (død 1946) og hustru Petra Kirstine f. Jørgensen (død 1955); gift (3/1 1933) m. Doris M. L., f. 8/4 1906 i Oksbøl på Als, datter af pastor Heinrich EA Asmussen (død 1919) og hustru Susanne f. Hansen (død 1953). Student (Vejle) 1926; cand. polyt. 931; ansat i FL Smidth & Co. A/S .å.; virket nogle år ved selskabets fdelinger i udlandet; overgået til Ce-entfabrikken Danmark og Dansk Eter-'t-Fabrik A/S, Aalborg 1934; direktør or A/S Siporex 1947; till. direktør i ansk Eternit-Fabrik A/S 1954 og underdir. i Aalborg-Portland-Cement-Fabrik S s. å.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Inge-:enings afd. for Nordjylland 1943-e sidste to år som formand; for-Mand for Civilforsvars-Forbundets Aal-

borg kreds fra 1950 og næstformand i dets landsledelse fra 1955.

Adresse: Skovbakkev. 19, Aalborg.

MORTENSEN A W overlæge; f. 5/5 1901 i Ringsted; søn af partikulier Alfred Washington Mortensen (død 1915) og hustru Christine f. Petersen; gift (3/11 1928) m. Elna M., f. 17/7 1903 i Kbhvn., datter af beslagsmedemester i hæren Jens Christoffersen (død 1937) og hustru Marie f. Steffensen.

Student 1919; med. eks. 1928; kandidatuddannelse 1928-30; reservelæge ved amtssygehuset i Fakse 1930-32 og 1933-38, ved amtssygehuset i Frederikssund 1932-33; 1. reservekirurg ved almenkirurgiske afdelinger i Viborg og Kbhvn. 1938-41 og 1945-50; assistent ved ortopædiske afdelinger i Kbhvn. 1943-45 og 1950-52; specialistanerk. i kirurgi 1939 og i ortopædi 1946; læge ved invalide-forsikringsretten 1946, kirurgisk overlæge smstds 1947-52; socialoverlæge ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1952.

Formand for Danske Ortopæders Organisation 1952; medl. af bestyrelsen for Dansk ortopædisk Selskab 1952-56, af repræsentantskabet for Arbejdsskolen 1952, af hovedbestyrelsen for Foreningen for spastisk lammede Børn 1953 og af bestyrelsen for denne forenings kredsforening for Kbhvn. og Kbhvns amt 1953-56, af bestyrelsen for Invalide-børnshjælpen 1953, af hovedbestyrelsen for Vanførefonden 1955 og af sundhedsstyrelsens § 14 udvalg (ortopædi) 1955; Assembly member i International Society for the Welfare of Cripples 1957.

Adresse: Fuglegårdsv. 15, Gentofte.

MORTENSEN Carsten kontorchef; f. 21/7 1893 i Ikast; søn af mejeribestyrer Hemming Mortensen (død 1946) og hustru Mathilde f. Jensen (død 1923); gift (19 3 1917) m. Inger Marie M., f. 29/5 1896, datter af bogtrykker Salomon Lang (død 1952 )og hustru Sophie f. Sørensen (død 1940).

Mejerielev 1908-09; ansat ved Ran-ders-Hadsund m. fl. jernbaner 1909-14, ved de danske statsbaner 1914, i han-delsafd. fra 1929, kontorchef 1954.

Medl. af forsk, faglige bestyrelser 1928-54.

Adresse: Kornvænget 2, Ballerup.

MORTENSEN Chr. Ulrich departementschef; f. 25/11 1898 i Fredericia; søn af postvagtmester Carl Chr. Mortensen og hustru Anna Marie f. Hansen; gift (1932) m. Ulla M., f. 9/6 1890, datter af kaptajn i hæren N P Mortensen (død 1929) og hustru f, Hunderup (død 1917).

Student (Fredericia) 1916; cand. polit. 1922; sekretær i departementet for told-og forbrugsafgifter 1922, fuldmægtig 1932, ekspeditionssekr. 1934, chef for departementets forbrugsafgiftskontor 1935, afdelingschef 1948; chef for det statistiske departement 1955; sekretær hos generaldirektøren for skattevæsenet 1929-37; universitetsmanuduktør 1931-34; medl. af skattelovskommissionen af 1937 og leder af kommissionens sekretariat 1937-50; medl. af motorafgifts-kommissionen 1947-50; formand for eller medl. af forsk, beskatningsnævn; censor ved statsvidensk. eks. 1946.

Har udarbejdet 3. og 4. udg. af »Vore Skatter« (1942 og 1945); medarbejder ved Almindelig Erhvervslære II (1943). Adresse: Alexanderv. 8, Charlottenlund.

MORTENSEN Gustav sektionsingeniør, cand. polyt, R.; f. 26/7 1903 i Tøndering; søn af gårdejer, amtsrådsmedlem Jens Mortensen (død 1940) og hustru Mette Katrine f. Christensen (død 1927); gift (14/5 1931) m. cand. mag. Margot M., f. 22/12 1904 på Langeland, datter af proprietær H P Jacobsen og hustru Marie f. Krogh (død 1951).

Præliminæreks. 1922; student (privat dimit.) 1924; cand. polyt. 1930; ekstra-ing. ved danske statsbaner s. å., ingeniør 1932, maskining. 1946, sektions-ing. i 3. lønkl. 1950, i 2. lønkl. 1953.

Censor ved jernbaneskolen, lærer ved samme 1945-50. Adresse: Stadion Allé 26, Århus.

MORTENSEN Hans direktør, R.; f. 12/10 1891 i Kbhvn.; søn af sporvognskusk Niels P Mortensen (død 1899) og hustru Oline f. Petersen (død 1942); gift (5/3 1916) m. Jenny M., f. 8/4 1893 i Esbjerg, datter af murermester Chr. Andersen (død 1922) og hustru Johanne f. Peter-son (død 1914).

Beskæftiget ved landbrug 1901-10; derefter ansat i Dansk Andels Ægexport, lagerarbejder på Esbjerg afd. 1911, forvalter på Aalborg afd. 1916, bestyrer af Løgstør afd. 1917, af Nykøbing M. afd. 1920, af Haderslev afd. 1923 og af Esbjerg afd. 1927, tekn. konsulent (Århus) 1939, meddirektør (Kbhvn.) 1941, adm. direktør for Dansk Andels Ægexport fra 1943.

Medl. af Landsudvalget for Fjerkræavlen og af Ægexport-udva'get; medl. af bestyrelsen for Vaarst Savværk & Trævarefabrik.

(død 19. juni 1957).

MORTENSEN Max direktør, civilingeniør; f. 30/7 1911 i Silkeborg; søn af amts-skolekonsulent Ludvig Mortensen (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936) og hustru Astrid f. Kristiansen; gift (3/10 1936) m. Kirsten M., f. 18/3 1916, datter af Jens Kragholm og hustru Stinne f. Mehlsen.

Student (Haderslev) 1929; cand. polyt. 1934; assistent ved Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers centrallaboratorium 1934-36; kemiker, senere driftsleder ved F D B's fabrikker i Kolding 1936-54, direktør smstds fra 195'4.

Adresse: Borrehusv. 7, Kolding.

MORTENSEN Otto komponist, operarepetitør; f. 18/8 1907 i Kbhvn.; søn af kommunalfunktionær Johannes Mortensen (død 1933) og hustru Hulda f. Thomsen; gift (9/8 1929) m. Inger Kristine M.. f. 12/10 1907 i Svendborg, datter af cand. jur. Svend Bentzon og hustru Karen Johanne f. Wanscher.

Student (Aalborg) 1925, eks. fra det kgl. danske musikkonservatorium 1929; magisterkonferens ved Kbhvns universitet 1956; lærer ved musikkonservatoriet fra 1942; operarepetitør ved Det kgl. Teater fra 1937; har dirigeret smstds, som gæst i statsradiofonien og i Tivolis koncertsal; tildelt det Anckerske Legat 1938 og Henri Nathansens Kunstnerlegat 1956; studierejse til Paris til Darius Milhaud og kapelmester ved Opera comique Roger Desormi'eres 1939.

Har skrevet orkesterkompositioner, kammermusik og sange.

Adresse: Hambros Allé 28A, Hellerup.

MORTENSEN Peder direktør, R.; f. 27/12 1898 i Hundstrup, Svendborg amt; søn af jernbanearbejder Martin Mortensen og hustru Else f. Poulsen (død 1941); gift (30/4 1926) m. Marry M. f. Holle-gaard Christiansen, f. 26/2 1899 i Paa-rup, Odense amt.

Realeks. (Mulernes legatskole) 1915; i lære hos firmaet A Jakobsen Fraug-de, Odense s. å., repræsentant 1919, prokurist 1928, medstifter af A Jakobsen Fraugde A/S (Plovfabrikken Fraug-de) 1937, direktør og medl. af bestyrelsen fra 1937, formand fra 1948.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Danske Landbrugs-Maskinfabrikanter fra 1936 (næstformand 1950, formand fra 1957); formand for Landbrugsmaskin-Branchens Fællesudvalg fra 1943; medl. af statens redskabsudvalg fra 1940; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Arbejde's Odense afd. fra 1945 (formand 1950-57), af hovedbestyrel?en for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1951 og af forretningsudvalget fra 1952, af bestyrelsen for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien i Provinserne fra 1947, af repræsentantskabet for Dansk Arbejdsgiverforening fra 1947 og af hovedbestyrelsen fra 1955, af Odense byråd fra 1954, af Odense magistrat fra 1955 og af bestyrelsen for en del erhvervsforetagender og forsk, lokale foreninger.

Adresse: Sadolinsg. 74, Odense.

MORTENSEN Rasmus miseumsinspektør. forfatter, R.; f. 28/3 1884 i Balle ved Silkeborg; søn af husmand Morten Karlsen (død 1920) og hustru Kirstine f. Pedersen (død 1930); gift (5/1 1910) m. Signe M., f. 13 3 1887 i Torning, datter af gårdejer, kreditforeningsrepræsentant Søren Ravnholt (død 1929) og hustru Birgitte f. Kristensen (død 1921).

Lærereks. (Silkeborg) 1906; årskursus på statens lærerhøjskole; lærer i Lindeballe 1909-50.

Medl. af bestyrelsen for Vejle Amts historiske Samfund 1923, æresmedlem 1952; medl. af bestyrelsen for A/S Sønder Omme Plantage fra 1924 (næstformand) og for Vejle Amts Skovdyrk-ningsforening; formand for Give og Omegns Plantningsforening 1939-51; medl. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab fra 1941, af bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening 1946, af repræsentantskabet for Dansk Plantageforsikringsforening 1949 og af bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab 1951.

Redaktør af Vejle Amts Aarbøger fra 1928; museumsinsp. ved Vejle museum 1951.

Har skrevet: Fra Vejle Vesteregn, Lindeballe Sogn (1929); Jyllands Hedeskove (1932); Vejle Amt. En Hjem-stavnsbog (s. m. Aage Bredsted og Marius Hansen, 1934); Jysk Jærn (1940); Give Sogn (1941); Balle Sogn. Af Silkeborgegnens Historie (1946); Vejle Amts Landboforening i 100 Aar (s. m. Sv. Karlskov Jensen, 1951); Hedens Opdyrkning i Danmark (s. m. Niels Basse, Har. Skodshøj og N C Nielsen, 1953); Vejle Amts Skovdyrkningsforening 1904-54 (1954) samt en række afhandlinger i historiske tidsskrifter.

Tildelt den Hielmstjerne-Rosencrone-ske prismedalje 1942.

Adresse: Bybæk, Vejle.

MORTENSEN Richard kunstmaler; f. 23/10 1910 i Kbhvn.; søn af Hans Hjalmar Mortensen og hustru Clara Jenny Sophie f. Jensen.

Medstifter af den surrealistiske gruppe Linien.

Har eksperimenteret med »l'art con-cret«, »automatisk skrift«, »surrealistiske objekter«, flertydige billeder, bevægelige billeder og magiske billeder.

Dekorationer for Det kgl. Teater til Historien om en Soldat og Nattergalen; dekoration i Ungdomsgården i Husum.

Tildelt Edvard Munch-prisen 1946, Eckersberg-medaljen 1950 og Prix Kan-dinsky 1951.

MORTENSEN S Storm højesteretssagfører; f. 23/10 1907 i Aale; søn af mejeribestyrer Marinus Mortensen (død 1949) og hustru Johanne f. Hansen (død 1942); gift (6/5 1939) m. Kirsten M., f. 23/5 1914 i Århus, datter af grosserer Janus A Lind (død 1954) og hustru Jacobine f. Ravnsø.

Student (Svendborg) 1926; afgangseks, fra Handelshøjskolen i Kbhvn. 1928; cand. jur. 1934; dommerfuldm. i Nykøbing S. og sagførerfuldm. i Århus s. å.; landsretssagf. 1938; universitets-manuduktør 1938-43; egen sagførerforretning i Århus fra 1942; lektor i rets-

videnskab ved Århus universitet 1947; højesteretssagf. 1954.

Medl. af bestyrelsen for Aarhus Retshjælp for Ubemidlede fra 1936 og for Aarhus Sagførerforening fra 1952; formand for Juridisk Forening i Aarhus fra 1954; medl. af bestyrelsen for selskabet Det sociale Boligbyggeri for Aarhus og Omegn fra 1956 samt for fl. aktieselskaber.

Adresse: Tjørnev. 14, Risskov.

MORTENSEN Tage redaktør; f. 29 8 1907 i Hillerød; søn af forfatter, redaktør Chr. Fr. Mortensen (død 1933) og hustru Anna f. Hansen (død 1951); gift (6/12 1932) m. Tove Else M., f. 28/6 1912 i Hillerød, datter af gårdejer HA Hansen-Ruth og hustru Gunhild f. Hjorth.

Journalistisk uddannelse ved Holstebro Dagblad, Thisted Amts Tidende og Frederiksborg Amts Avis; redaktions-sekr. ved Thisted Amts Tidende 1934-41 og ved Kristeligt Dagblad 1941-42; indehaver af Økonomisk-politisk Efter-retningsbureau 1942-45; udgiver af dagbladet Himmerland 1944; politisk medarbejder ved Berlingske Tidende fra 1945; till. redaktør af tidsskriftet Det frie Nord 1943-44; journalistisk konsulent ved det grænsepolitiske tidsskrift Det brændende Spørgsmaal fra 1947; redaktør af Sydslesvigsk Julegave fra 1950; lederskribent ved Siidschles-wigsche Heimat Zeitung fra 1955; medl. af direktionen for Forlaget Nordan fra 1954.

Medl. af Venstres Ungdoms hovedbestyrelse 1935-45, af Dansk Ungdoms-samvirkes arbejdsudvalg 1941-45, af Landsforeningen Det frie Nords forretningsudvalg 1941-44, af foreningen Nordens hovedbestyrelse 1944-47, af foreningen Nordens råd fra 1947, af bestyrelsen for Sønderjydsk Forening for Kbhvn. fra 1951 (formand fra 1955), af Grænseforeningens organisationsudvalg og Dybbøldags-udvalg fra 1955 samt af repræsentantskabet for Kbhvns Journalistforbund fra 1956.

Har skrevet: Nordens Veje (1943); Nordisk Fremtid (1944); Kampen om Sydslesvig (1946); Nordens Sydgrænse (1947); hørespillene Lars Larsen, Medlem af Folketinget (1951) og 9. April (1953); filmen Vort omstridte Land (1946); redaktør af værket Danmarks kommunale Styre gennem Tiderne; medredaktør af værket Sydslesvig i Dag.

Adresse: Lykkesborg Allé 32, Søborg.

Sommerbolig: Nødebo pr. Fredensborg.

MORTENSEN Vagn overlæge, dr. med.; f. 11/4 1909 i Kauslunde; søn af førstelærer Niels Mortensen og hustru Else Nielsine f. Jeppesen; gift (25/3 1935) m. Kamma M., f. 19/2 1911 i Fredericia, datter af grosserer Peter Bie (død 1952) og hustru Karen Marie f. Henriksen.

Student (Fredericia) 1927; med. eks. 1934; kandidat og reservelæge ved Skive sygehus 1934-37; kandidat ved kbhvnske hospitaler 1938-41; 2. reservelæge ved rigshospitalets med. afd. B 1941; 1. reservelæge ved Frdbg. hospitals epidemiafd. 1944, ved rigshospitalets med. afd. B 1945; overlæge ved Skt. Josephs hospitals med. afd. fra 1950. Dr. med. 1941; specialistanerk. (intern medicin, særlig hjertesygdomme) 1942; assist. læge ved Komiteen for mindre gode Liv 1943-55, hovedlæge ved samme fra 1955.

Sekretær og kasserer i Forsikrings-lægernes Forening 1944-53.

Har skrevet: Om elektrocardiografiske Forandringer ved Hjerteinfarkt og ved andre Hjertelidelser med særligt Henblik paa Forandringerne i præcordiale Afledninger (disputats, 1941); endv. tidsskriftsartikler, særlig om cardiologi-ske emner.

Adresse: Danasv. 2, Kbhvn. V.

MORVILLE Aage seminarieforstander, cand. theol., R.; f. 7/5 1894 i Kbhvn.; søn af glarmester Chr. Morville (død 1914) og hustru Anna f. Svendsen (død 1941); gift (15/8 1923) m. Sofie M., f. 26/12 1895 i Hejls, død 1957, datter af fabrikant P B Lind (død 1913) og hustru Marie f. Westergaard (død 1933).

Student (Schneekloths skole) 1912; cand. theol. 1918; sekretær ved Kristeligt Studenter-Settlement 1918; lærer ved Haderslev seminarium 1923; forstander for Ranum statsseminarium 1944, for Jonstrup statsseminarium 1947; studieophold i London, Paris og USA.

Formand for Kristeligt Studenter-Settlement.

Litterære arbejder: Israels Historie (1928); Det nye Testamentes Skrifter (1929); Samfundslære (1934); Korstogene (1932); har oversat R W Trine: Han, der forstod (1937).

Adresse: Lundtofte Skolestræde,

Lyngby.

Sommerbolig: Kildevej, Espergærde.

MORVILLE Poul professor, overkirurg, dr. med., R.; f. 4/2 1893 på Frdbg.; søn af glarmester Chr. Morville (død 1914) og hustru Anna f. Svendsen (død 1941); gift (13/5 1921) m. Evy M., f. 23/6 i Stockholm, datter af ingeniør Frederik Dickmann (død 1945) og hustru Charlotta f. Magnusson (død 1931). Student (Schneekloths skole) 1911; med. eks. 1919; 2. reservekirurg ved kommunehospitalets afd. I 1927-29; vi-sitator smstds 1929-31; dr. med. 1928; 1. reservekirurg ved rigshospitalets afd. C 1931-35; reservelæge ved Ortopædisk hospital 1935-36: deltog i professorkonkurrencen i kirurgi 1935; overkirurg ved amtssygehuset i Gentofte, afd. A 1937. Professor ved den kliniske praktikantundervisning 1938. Studierejser i Sverige, Tyskland og Østrig.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1920-29 og af repræsentantskabet i Den alm. danske Lægeforening til 1936; formand for sundhedsstyrelsens specialistnævn 1940-47 og for Dansk kirurgisk Selskab 1949-51; medl. af bestyrelsen for Kbhvns Sygehjem fra 1946, for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1947 og for Nordisk kirurgisk Forening 1949-55.

Har skrevet: Undersøgelser over Iso-hæmagglutininer hos Mødre og Nyfødte (disputats, 1928); Om Hofteleddets Anatomi og Pathologi (konkurrenceafhandling, 1935) samt en række vidensk. arbejder over kirurgiske emner. Adresse: Amtssygehuset, Niels Andersens V. 65, Hellerup.

MOSBECH J L stiftslandinspektør, R.; f. 24/11 1887 i Mosbjerg; søn af førstelærer C Mosbech (død 1917) og hustru Marie f. Nielsen (død 1947); gift (6/9 1913) m. Gudrun M., f. 29/12 1889 i Hjelm på Møn, datter af gårdejer Henning Nielsen (død 1933) og hustru Kristine f. Larsen (død 1943).

Landinspektøreks. 1909; bestall. s. å.; assistent ved landbohøjskolen 1909-10; prakt. landinsp. 1911-20; amtslandinsp. i Tønder 1920; stiftslandinsp. for de sønderjydske landsdele fra 1949.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Landinspektørforening fra 1933, formand fra 1939; medl. af Tønder byråd fra 1946, af bestyrelsen for museet for Tønder by og amt 1926-50 og for Det danske Kontor i Tønder fra dets oprettelse 1928; medl. af det af landbrugsministeriet nedsatte udvalg til revision af lovreglerne om opretholdelse af jordbrug 1946; medl. af afvandings-kommissionen for Tønder amt fra 1939. af kommissionen for afvanding af marsken ved Tønder 1947-52. af iordbonite-ringskommissionen fra 1949 oj af repræsentantskabet for Dansk Byplanlaboratorium fra 1950; landvæsenskommissær fra 1949; medl. af kommissionen vedr. de formelle ekspropriationsregler fra 1956.

Har skrevet: Det ældre sønderjydske Matrikulsvæsen (1922); Om matrikulær Afmærkning (1926); Om Matrikulsvæse-nets Organisation (1934, prisbelønnet) m. fl. afhandlinger i fagtidsskrifter samt artikler i dagblade om matrikulære og sønderjydske emner; afsnittet Tønder 1920-1943 i jubilæumsværket Tønder gennem Tiderne (1943).

Adresse: Tønder.

MOSE Poul gartner; f. 15/9 1896 i Glamsbjerg; søn af gartner Mourits Mose (død 1941) og hustru Marie f. Jensen (død 1937): gift (28/10 1923) m. Marie M., f. 18/9 1899 i Kirke Søby sogn, datter af husmand Frederik Pedersen (død 1929) og hustru Ane Kirstine f. Hansen (død 1939). På Glamsbjerg friskole og Aarslev havebrugsskole; uddannet hos A/S L Dæhnfeldt, Odense og Chr. Olsen, Frøavl og Frøhandel A/S, Odense og på Kolding planteskole; 1 års ophold i Holland, Belgien og Frankrig; studierejser til England og USA; egen gartnervirksomhed i Glamsbjerg.

Medstifter af og tidl. medl. af bestyrelsen for Gartnernes Salgsforening, Odense; medl. af hovedbestyrelsen for Alm. dansk Gartnerforening fra 1939, formand for sammes tekniske udvalg fra 1939, medl. af bestyrelsen for sammes Odense kreds fra 1934, af statens redskabsudvalg, af repræsentantskabet for Teknisk-vidensk. Forskningsfond og af bestyrelsen for Fyens Forum.

Adresse: Krengerupvej, Glamsbjerg.

MOSE Svend landsdommer, R.DM.; f. 18/5 1893 i Haastrup; søn af lærer PH Mose (død 1932) og hustru Mette Marie Inger f. Rudkjøbing (død 1945); gift (7/4 1922) m. Elisabeth M., f. 15/12 1894 i Hjørring, datter af købmand Martin Olsen (død 1945) og hustru Ane f. Jacobsen (død 1925).

Student (Odense katedralskole) 1911; cand. jur. 1917; sekretær i skattedepartementet 1917-20; sekretær i justitsministeriet 1920, fuldmægtig smstds 1931; dommer i Kbhvns byret 1933; dommer i østre landsret 1943.

Medl. af landsskatteretten fra 1952.

Adresse: Prins Valdemars V. 20,

Gentofte.

MOSEHOLM Knud rektor; f. 18/9 1900 i Nørre Broby; søn af gårdejer H M Moseholm (død 1930) og hustru Karen f. Jensen (død 1929); gift (15/7 1928) m. Lilli M., f. 4/10 i USA, datter af gårdejer H J Hansen og hustru Thyra f. Hansen.

Student (privat dimit.) 1920; cand. mag. 1928; adjunkt ved Fredericia gymn. 1928, lektor 1942; rektor for Kolding gymnasium fra 1947.

Medl. af eksamenskommissionen til afholdelse af studentereks. for privatister 1946; pædagogisk konsulent ved Tysklandsbrigaden april-nov. 1947; medl. af bestyrelsen for Fredericia Kunst- og Litteraturforening 1944-47; medl. af de kommunale gymnasieskolers rektorudvalg fra 1951; formand for foreningen Norden's Koldingafd. fra 1952.

Adresse: Kolding gymnasium, Kolding.

MOSEKILDE Eyvind overlæge; f. 25/3 1912 i Kbhvn.; søn af værkfører Peter Mosekilde (død 1939) og hustru Poula f. Waldorff; gift (25/6 1938) m. læge Vibeke M., f. 11/9 1910 på Frdbg., agiter af snedkermester Carl Freund (død 1932) og hustru Rigmor f. Holm (død 1935).

Student (Chrsthvns gymn.) 1931; med. eks. 1938; 2. reservelæge ved Århus kommunehospitals røntgenafd. og radiumstationen for Jylland 1942-44, 1. reservelæge 1945-49; 2. reservelæge ved rigshospitalets røntgenafd. 1950-52; 2. og 1. reservelæge ved Sundby hospitals røntgenafd. 1952-53; afdelingslæge ved Århus kommunehospitals røntgenafd. 1953, overlæge fra 1956; specialist-anerk. i radiologi 1947; undervisnings-assist. i radiologi ved Århus universitet fra 1954; censorsuppleant i normal anatomi ved Århus universitet fra 1956.

Adresse: Skolesvinget 12, Risskov.

MOTTLAU Kai kunstmaler; f. 24/5 1902; søn af ingeniør Carl Mottlau (død 1902) og hustru Carla f. Jensen: gift (17/9 1936) m. Bibser M„ f. 27/2 på Frdbg., datter af grosserer Johannes Eistrup og hustru Dagmar f. Sevaldsen (død 1950).

Afgang fra Teknisk skole 1923 og fra kunstakademiet 1926; udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling 1924-30; medl. af Koloristerne fra 1943; udstillet i Kbhvn. og provinsen og i Stockholm. Oslo og Bergen; seperatudstillinger i Kbhvn., Odense, Århus og Oslo.

Formand for Koloristerne fra 1943 og for Yngre, danske Kunstnersammenslutningers Union fra 1953; medl. af bestyrelsen for Malende Kunstneres Sammenslutning 1933-39 og for Kunstforeningen fra 1955, af Komitéen for Udstillinger i Udlandet i fl. perioder, sidst 1952-55 og af den danske komité for Nordisk Kunstforbund.

Arbejder: Mit Værelse (1924); Ved Fortunen, Vinter (1940, tilhører Ny Carlsbergfondet); Margrethe Schanne (1943); Drivhus (1945); Vinterlandskab, Lyngby (1946, Nationalmuseet, Stockholm); Lysebu (undervisningsministeriet); Kikhavn Strand (1949, Kolding museum); Vinterlandskab (1952); Hvid Æventyrskov (1954); Sol i Skoven (1954). Vægdekorationer: Kino »Den vide Verden« (1939); firmaet Plesner Davidsen (1941); Handelsbanken, Århus (1944); A/S Fisker & Nielsen (1951); Sunlight Fabrikkernes kontorbygning (1956); Facit A/S (1957).

Tildelt Carlssons præmie 1946 og Eckersberg-medaljen 1953.

Adresse: Bredg. 45, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Kikhavn pr. Hundested.

MOURIDSEN Vagn politimester, R.; f. 6/9 1904 i S-Omme; søn af provst M Mouridsen (død 1946) og hustru f. Møller-Kristensen; gift (9/8 1934) m. Inger Marie M., f. 10/7 1910 i Kbhvn., død 1955, datter af direktør S Rasmussen (død 1922) og hustru f. Nielsen.

Student (Kolding) 1922; cand. jur. 1928; politifuldm. i Ringkøbing s. å.; politifuldm. og politiassist. i Skanderborg 1929, i Horsens 1934; politiassist. i Kbhvns amts nordre birk 1935, politikommissær 1938, vicepolitiinsp. 1944; kst. politimester i Nyborg og Svendborg 1945; politimester i Slagelse 1946.

Lærer og censor ved statens politiskole fra 1941; formand for Set. Peders sogns menighedsråd og for Sønderjydsk Forening for Slagelse og Omegn; regions-politileder for region V 1952.

Adresse: Slagelse.

MOURIER G L kontorchef, E.; f. 28/3 1908 i Næstved; søn af skovrider Christian Emil Mourier (død 1919) og hustru Sigrid f. Schwartz; gift (18/10 1935) m. Ebba Agnete M., f. 21/7 1911 på Frdbg., datter af fabrikant Otto Ingerslev-Jensen (død 1917) og hustru Ebba f. Oxholm.

Student (Herlufsholm) 1926; cand. jur. 1932; sekretær i landbrugsministeriet 1933, fuldmægtig 1938, ekspeditionssekr. 1942; kontorchef i fiskeriministeriet 1948; till. sekretær for jagtrådet og reservatrådet 1943-48 og forretningsfører for Dansk Jagtforsikring, A/S 1945-49; sekretær for kommissionen for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser 1948 og for Fiskerirådet 1948-53.

Adresse: Frdbg. Allé 12, Kbhvn. V.

MOURIER Julius overlæge; f. 10/10 1879 i Kbhvn.; søn af overretsassessor C D Mourier (død 1880) og hustru f. Voltelen (død 1921); gift (17/11 1916) m. Agnes M., f. 13/9 1892 i Kbhvn., datter af inkassator H C Schrøder og hustru f. Jensen.

Student (Borgerdydskolen) 1898; med. eks. 1905; assistent- og kandidattjeneste 1905-11; reservekirurg ved Frdbg. hospitals afd. A 1912-16; overlæge ved Sorø amtssygehus 1916-47.

Adresse: Sorø.

MOURIER-PETERSEN Christian hofjægermester, godsejer; f. 8'9 1910 på Ru-gaard; søn af kammerherre, hofjægermester, godsejer Adolph Mourier-Petersen (død 1950, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Anna Sofie Elisabeth Julie f. Malthe-Bruun (død 1949); gift (18/9 1938) m. Carola M-P., f. 1/7 1910 i Østrig, datter af oberstløjtnant F Rubesch (død 1950) og hustru Charlotte f. Klingst.

Præliminæreks. (Viborg) 1926; forvalter på Rugaard 1936; forpagter 1947, ejer fra 1950.

Medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Ebeltoft By og Omegn 1949. af repræsentantskabet for Det danske Hedeselskab 1950 og for Landmandsbankens Grenaa afd. 1950, af bestyrelsen for Skovbrugets Arbejdsgiverforening for Jylland 1950 og for A/S Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkontoret (Trifolium) 1956.

Adresse: Rugaard pr. Hyllested.

MOUSTGAARD Johannes professor, dr. med. vet.; f. 26/9 1911 i Silkeborg; søn af missionær Kristian Moustgaard (død 1923) og hustru Johanne f. Henriksen (død 1947); gift (7/7 1936) m. Marie M., f. 28/7 1914 på Frdbg., datter af generaldirektør Thure Frederik Krarup (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Signe f. Borchorst.

Uddannet ved praktisk landbrug; Iand-brugskand. 1937; dyrlæge 1943; dr. med. vet. 1948; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskoles fysiologiske afd. 1943-47; forsøgsleder ved landøkonomisk forsøgslaboratoriums dyrefysiolog:ske afd. 1947-51; professor i fysiologi og endokrinologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1951.

Har skrevet: Lærebog i fysiologiske og kliniske undersøgelsesmetoder (1944); Om ernæringens indflydelse paa nyrens funktion (disputats, 1948); Lærebog i fysiologi og ernæringsfysiologi (1957) samt en række afhandlinger omhandlende fysiologiske emner.

Adresse: Hasselv. 20, Kbhvn. Vanløse.

MOUVIELLE F rentier, R.p.p.; f. 14/9 1877 i Kbhvn.; søn af detailhandler F Mouvielle (død 1904) og hustru Jane f. Hall (død 1928); gift (20/11 1898) m. Anna M., f. 26/5 1878 i Kbhvn., datter af detailhandler J Petersen (død 1914) og hustru Johanne f. Jensen (død 1912).

Uddannelse i Paris og Strasbourg; indtrådte i faderens firma 1898, udtrådt af firmaet 1949; borgerbrev 1903; grossererborgerskab 1924.

Medl. af sø- og handelsretten 1930-40; doyen i Den franske reformerte kirkes konsistorium i Kbhvn. til 1949; formand for Høkerforeningen i Kbhvn. 1930-45, derefter æresmedlem; medl. af Turistrådet 1935-48; 2. viceformand og kasserer i De kbhvnske Handelsforeningers Fællesrepræsentation 1937; medl. af komitéen og hovedbestyrelsen for, samt kasserer i De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1938-45.

Udenl. ordener: F.M.A.2.; F.M.S.2.; F.Æ.L.5.

Adresse: Villa Rosenvænget, Stenløse.

MUCHITSCH Adolph bankdirektør, R.; f. 23/2 1894 i Kolding; søn af skatteinspektør A Muchitsch (død 1931) og hustru Mette f. Roed (død 1933); gift (4 5 1917) m. Karen Marie M., f. 25/6 1894 i Odder, datter af gårdejer Jens Jensen (død 1942) og hustru Jensine f. Hansen (død 1946).

Realeks. 1909; elev og assistent i Horsens Bank s. å.; fuldmægtig i Herning Hede- & Discontobank 1916; bogholder i Odder Landbobank 1918, direktør for samme 1922.

Medl. af Odder sogneråd 1932-42 (næstformand 1936-42). af Odder sogns menighedsråd 1946-54 (formand 1950-54), af bestyrelsen for Hads-Ning Herreders Jernbane, A/S fra 1945 (formand fra 1953), af bestyrelsen for De danske Provinsbankers Forening fra 1951, af repræsentantskabet for Danske Bankers Fællesrepræsentation fra 1951 og af bestyrelsen for Danske Bankers Forhand-lingsorganisation fra 1950.

Adresse: Rosensg. 93, Odder.

MUCHITSCH Hans Adolf oberstløjtnant. R1., HTH.; f. 19/5 1904 i Århus; søn af buntmager H J Muchitsch (død 1918) og hustru Caroline f. Møller (død 1950); gift (5/8 1939) m. Helene M., f. 198 1918 i Randers, datter af kreditforeningsdirek-tør J Maltha-Rasmussen (død 1935) og hustru Ellen f. Sørensen (død 1951).

Realeks. (Århus katedralskole); pre-mierløjtn. 1930; kaptajnløjtn. 1937; kaptajn 1942; oberstløjtn. og chef for 3. artilleriafd. 1950; til rådighed for 4. feltartilleriregiment 1951; chef for 6. artilleriafd. 1952.

Formand for Officersforeningen i Århus 1949-52 og for Officersforeningen i Varde i 1954.

Adresse; Møllev. 4, Varde.

MUNCH Anna E malerinde; f. 18/6 1876 i Kbhvn.; datter af digteren, professor Andreas Munch (død 1884) og hustru Amalia f. Råben (død 1905); ugift.

Uddannet i Paris og hos Julius Paulsen; udstillede første gang på Charlottenborg 1898. Tildelt Tagea Brandts Legat 1941.

Hovedværker: Dobbeltportræt fra Bretagne; kalkmalerier i Fyens forsamlingshus, i Graabrødreklosters kirke og i Ansgarskirkens sakristi i Odense; Den fortabte Søn (domhuset i Odense); Ansgar med sine Lærlinge (Rens efterskole); Jellingestenen hugges (Grænsehjemmet, Kollund). Portrætter, bl. a. af maleren Niels Larsen Stevns (Hjørring bibliotek); alterbillede i Mesinge, Espe, Ringe, Sejl-strup, Højby og Hjortdal kirker og i Lin-devangskirkens menighedshus; billeder i Maribo og Ribe stiftsmuseum og i Vejen museum; landskaber med figurer, illustrationer, kunstnerportrætter i kobberstiksamlingen samt mindre skulpturar-be'der.

Har udg.: Et nordisk Digterhjem, Andreas og Amalia Munch 1862-1884 (breve og erindringer, 1954).

Adresse: N-Fasanv. 78, Kbhvn. F.

MUNCH Poul overbibliotekar; f. 29/3 1909 i Vemmetofte; søn af lærer Anders Munch og hustru Christine f. Møller (død 1948); gift (12/11 1938) m. Aase M., f. 14/3 1919 i Hellerup, datter af isenkræmmer Carl Berg (død 1946) og hustru Ingeborg f. Mortensen (død 1952).

Alm. forberedelseseks. 1924; lærereks. (Jonstrup) 1930; elev ved Roskilde bibliotek 1930-32; eks. fra statens biblioteksskole 1933; bibliotekar i Odense og på Frdbg. 1933-35; oplandsbibliotekar ved Århus folkebibliotek 1935; kommu-nebibliotekar i Hørsholm 1940; overbibliotekar ved centralbiblioteket (Den classenske Bogsamling) i Nykøbing F. 1945, ved centralbiblioteket i Odense og till. ved Fyens stiftsbibliotek fra 1956.

Medl. af hovedbestyrelsen for Danmarks Biblioteksforening fra 1949, af bestyrelsen for Bibliotekarforeningen for Provinsens Folkebiblioteker 1946-52 (næstformand 1948-52), af bestyrelsen for Bibliotekarforeningen for Folkebibliotekerne fra 1952 (formand fra 1956) og af Biblioteksrådet fra 1956; formand for Nykøbing F. Kunst- og Litteraturforening 1949-56; redaktør af Bibliotekaren 1947.

Adresse: Lembckesv. 31, Odense.

MUNCH-JENSEN Aage direktør; f. 16/8 1895 i Kbhvn.; søn af kunstdrej ermester J P R Jensen (død 1911) og hustru Johanne f. Munch (død 1917); gift (2/11 1929) m. Irene M-J., f. 3/2 1905 i Leningrad, datter af baron Boris Hoynin-gen-Huene og hustru Isabelle f. Henley.

Udgået fra realskolen på Forchham-mersvej; uddannelse på Købmandsskolen i Kbhvn.; ansat i Det Danske Petroleums Akts. 1914, medvirket ved oprettelse af datterselskab i Finland 1919; ansat i O/Y Nobel-Standard A/B, Finland 1920-27; repræsentant for D D P A i Finland 1927-30; direktør i O/Y Nobel-Standard A/B, Finland 1931, medl. af selskabets bestyrelse 1937, adm. direktør 1947, overflyttet til Danmark 1953.

Adresse: Rungsted Strandv. 199,

Rungsted Kyst.

MUNCH-PETERSEN C J professor, overlæge, dr. med.; f. 13/6 1896 i Kbhvn.; søn af kommunelæge Marcus Munch-Petersen (død 1938) og hustru Thyra f. Goos; gift (13/4 1923) m. Hitten M-P., f. 10/10 1896 i Kbhvn., datter af ma-skinfabrikant Jens Andreas Larsen og hustru Ane Marie f. Albrechtsen.

Student (Schneekloths skole) 1914; med. eks. 1922; ansat ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1922-26; 2. reservelæge ved Filadelfia 1926; 1. reservelæge smstds 1927; dr. med. 1929; klinisk assistent ved rigshosp.s neurolog, afd. s. å.; 1. reservelæge smstds 1932; studieophold (neurohistologi) i Miinchen 1931; specialistanerk. (neurologi og psykiatri) 1931; assist. læge ved Kbhvns kommune-hosp., neurolog, afd. 1935; 1. reservelæge smstds 1938; assist. læge smstds 1940; overlæge ved Århus kommune-hosp., neurolog, afd. 1941; till. professor i neurologi ved Århus universitet 1943.

Sekretær i Dansk neurologisk Selskab 1930, næstformand 1936, formand 1939-43; formand for Danske Nervelægers Organisation 1935 og for Kbhvns Lægeforening 1942; lokalsekr. ved den internationale neurologkongres i Kbhvn. 1939; korresp. medl. af Svensk neurologisk Forening 1946; medl. af præsidiet for Det lærde Selskab i Århus 1946; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1948; korresp. medl. af The American Neuro-logical Association 1955.

Har skrevet: Spinalvædskens Sukkerindhold belyst ved kliniske og eksperimentelle Undersøgelser (disputats, 1939); samt arbejder over klinisk, eksperimentel og histologisk neurologi.

Adresse: V-Skovv. 1, Risskov.

MUNCH-PETERSEN Valfrid Palmgren fh. lektor, dr. phil., R., MI & A.p.p.; f. 3/6 1877 i Stockholm; datter af rektor K E Palmgren (død 1910) og hustru Ida f. Pohl (død 1937); gift (30/4 1911) m. professor Jon Julius Munch-Petersen (død 1939, se Kraks Blå Bog 1938), søn af professor, dr. med. Julius Petersen (død 1912, se Kraks Blå Bog 1912) og hustru Oliva f. Munch (død 1904).

Student (Uppsala) 1895; fil. kand. 1901; fil. Iic. 1903; fil. dr. 1905; fil. jubeldok-tor 1955; lærerinde ved Palmgrenska samskolan i Stockholm 1896-1907; amanuensis ved det kgl. bibliotek 1905-11; borgerrepræsentant i Stockholm 1910-11; lærer i svensk ved Danmarks lærerhøjskole i Kbhvn. 1914-47; lektor i svensk ved Kbhvns universitet 1916-49; lærer i svensk ved den danske statsradiofoni 1926-54.

Stifter af og formand i bestyrelsen for Stockholms barn- och ungdomsbibliotek 1911-28; medl. af Dansk Kvindesamfunds fællesstyrelse 1914-16; medl. af bestyrelsen for Svenska Forelasningsforenin-gen i Kbhvn. 1917-37, formand 1927-37, æresmedlem 1937; medl. af bestyrelsen for Dansk Biblioteksforening 1917-19, for Kbhvns kommunebiblioteker 1918-36 og for foreningen Norden 1921-29; medl. af Kvinderegensens eforat fra 1931, formand fra 1941; medl. af Det danske Selskab 1942; æresmedlem af Sveriges alimanna biblioteksforening 1950; stifter af foreningen Kvindelige Akademikere 1922; tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1935, Gyldendals boglegat 1941 og æreslegat fra Svenska Akademien 1951.

Har bl. a. udg.: Observations sur I'infi-nitif dans Agrippa d'Aubigné (1905); Bibliotek och folkuppfostran (1909); Om folkuppfostran (1910); Betænkning ang. Ordningen af det svenske Folkebiblioteksvæsen (1911); Titlar och ambeten i Sverige och Danmark (1919); (s. m. Morten Borup): Svensk-dansk Ordliste (1925); (s. m. Ellen Hartmann): Svenskdansk Ordbog, Mindre udg. (1939, 6. udg. 1954), Svensk-Dansk Ordbog (1954) og Svensk-dansk Lommeordbog (1941, 3. udg. 1945); Sag mig en svensk bok som jag kan lasa! (1941); Fem svenske Forfattere (1942); Farlige Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk (1944, 2. forøgede udg. 1948); Karl Edvard Palm-gren och hans skola (1955). Har til brug for skoleradioens svenskundervisning udgivet kommenterende læsehæfter 1-5, og (s. m. Ellen Hartmann) til brug for svenskundervisningen for voksne; Svensk I-HI; Svenska låsestyeken (1945).

Udenl. ordener: S.M. pro litt. & art.; S.M. Illis quorum meruere labores; S.N. Mk.

Adresse: Toldbodg. 83, Kbhvn K.

Sommerbolig: Gudhjem.

MUNCK Ebbe ambassaderåd, cand. polit., B1. FM. i sølv p.p.; f. 14/1 1905 på Frdbg.; søn af direktør Povl Munck (død 1947, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Meta f. Iversen (død 1953); gift 1. gang (12/1 1929, ægteskabet opløst) m. Kirsten M., f. 13/1 1904 i Kbhvn.. datter af direktør Julius Pilegaard Graae (død 1914) og hustru Sigrid f. Sibbern Køhler; 2. gang (30/4 1949) m. Birgit M., f. 13/10 1915 i Kalundborg, datter af fabrikant Chr. Valentin (død 1954) og hustru Emmy f. Norup.

Student (Ordrup gymn.) 1922; cand. polit. 1929; medarbejder ved Berlingske Tidende s. å.; bladets korrespondent i Berlin 1929-31 og i London 1931-35; redaktionssekr. 1935-36; udsendt korrespondent til krigen i Spanien 1936 og til den finske krig 1939-40 og 1941-42; bladets korrespondent i Stockholm 1940-42; redaktør af Information 1945, udenrigspolitisk redaktør ved Berlingske Tidende til 1946; presseattaché ved den danske ambassade i London 1947; ambassaderåd i Helsingfors fra 1955.

Medl. af bestyrelsen for Den danske Klub i London 1951-55 og for Anglo-Danish Society i London 1951-55.

Deltager i Scoresbysund-ekspeditionen 1924, i Charcot-ekspeditionen 1926 og i Courtauld-ekspeditionen til Østgrønland 1935; medleder af dansk Nordøstgrønlands-ekspeditionen 1938-40 og af dansk Pearyland ekspedition 1947; chef for den danske og den internationale pressedele-gation til Grønland u. kongeparrets besøg 1952; medstifter af Dansk Ekspeditionsfond 1947; i komitéen for British Northeast Greenland Expedition 1950-53; tildelt Gaiathea-medaljen.

Aktiv i den danske frihedskamp 1940-45: Frihedrådets repræsentant i Sverige 1943-45; medl. af frihedsbevægelsens samråd 1945-46.

Udenl. ordener: A.F.M. 1.: Fi.L.22.; Fi M.M.4.; N.H.VII.Fr.K.; Stb. B.E.3.

Adresse: Den danske ambassade,

Boulevarden 3, Helsingfors, Finland.

MUNCK Johan Christian orlogskaptajn, adjutant hos H. M. kongen, R.; f. 28/12 1917 i Kbhvn.; søn af læge Oluf Munck (død 1944) og hustru Bodil f. Jerichau (død 1939); gift (5/9 1941) m. Inge M., f. 6/3 1921 i Kbhvn., datter af bankbestyrer Kaj Toft Bentzen og hustru Gunhild f. Nieuvenhuis Møller.

Student (Østersøgades gymn.) 1936; søløitn. II 1941, søløjtn. I 1942, kap-tajnløjtn. 1946, orlogskapt. 1951; for-Stander for søværnets dykkerskole 1948-54; adiutant hos H.M. kongen fra 1955.

Tildelt Carnegies belønningsmed. i bronze.

Adresse: Jægersborgv. 46, Lyngby.

MUNCK Johannes professor, dr. theol., R1.; f. 3/3 1904 i Kbhvn.: søn af grosserer Vilhelm Munck (død 1948) og hustru Ingeborg f. Mølgaard (død 1930); gift (8'4 1934) m. dr. phil. Elisabeth M., f. 24'7 1907 i Franfurt a. d. Oder, datter af sognepræst Gottfried Wey-mann (død 1937) og hustru Maria f. Franke.

Student (Metropolitanskolen) 1921; cand. theol. 1926: studiereiser i udlandet 1926-31: dr. theol. (Untersuchungen iiber Klemens von Alexandria) 1933; assistent ved Kbhvns universitet 1933-38, till. undervisningsassist. 1935-38 og privatdocent 1934-38; lærer ved Blaa-gaards seminarium 1937-39; professor i nytestamentlig eksegese ved Århus universitet 1938; universitetets rektor 1943-45.

Formand for Teologisk Forening 1939 -49; redaktør af kirkesiden ved Aarhuus Stiftstidende 1940-45; medredaktør af Dansk Teologisk Tidsskrift 1946; efor for kollegierne IV, V og VI 1947; formand for Collegium Biblicum 1947; medl. af bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet 1948; censor i religion ved læ-rereks. 1949; korresp. medl. af Nathan Soderblom Sallskapet 1950; redaktør af Studia theologica 1952; præsident for Det lærde Selskab i Århus 1952-55.

Har skrevet: Petrus und Paulus in der Offenbarung Johannis (1950): Paulus und die Heilgeschichte (1954); Chri-stus und Israel (1906).

Adresse: Eforboligen ved kollegium

VI, Århus.

MUNCK Niels direktør, civilingeniør, R. P.P.; f. 31/12 1902 i Skt. Petersburg; søn af maskinchef, civilingeniør Ove Munck (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Inger f. Høffding; gift (4 6 1927) m. Ruth M., f. 15/11 1902 i Kølstrup på Fyn, datter af forpagter Johs. Mayntz-Clausen og hustru Marie Louise f. Delcomyn.

Student (Sortedam gymn.) 1920; cand. polyt. 1927; ingeniør på byggekontoret hos A/S Burmeister & Wain s. å.; værkstedsing. 1928; leder af maskinværkstedernes planeringskontor s. å.; salgsing. (Italien) 1933; direktions-sekr. 1934; adm. direktør for Bur-Wain Autodiesel A/S 1938; ved Burmeister & Wains overtagelse af dette selskab 1939 afdelingsdir. som leder af afd. Bur-Wain Autodiesel og samtidig prokurist i Burmeister & Wain; underdir. (salgsafd.) i A/S Burmeister & Wain 1943, direktør 1948, adm. direktør 1952.

Medl. af bestyrelsen for Selskabet for industriel Udvikling 1935-41 og af den danske komité for World Power Confe-rence 1936-57, vicepræsident 1952-57; medl. af bestyrelsen for Nordisk Diesel AS 1939, næstformand 1954; formand for Dansk Ingeniørforenings sektion for automobilteknik og -trafik 1939-46; medl. af bestyrelsen for Section Da-noise de la Société des Ingénieurs Civils de France 1946-52, præsident for samme 1949-52; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1949 og af Industrirådet 1950; medl. af bestyrelsen for A/S Dansk Frø- og Silo-Selskab 1930. for Alpha-Diesel A/S 1952, for A'S Holeby Dieselmotor Fabrik 1952 (næstformand 1954), for Handels- og Søfartsmuseets Venner 1953-57, for Burmeister & Wain American Corporation, New York,

1954. for A/S Nordisk Gjenforsikrings Selskab 1955, for A/S Nordiske Kabel-og Traadfabriker 1956 og for A/S Nordisk Industri Holding 1956 samt af repræsentantskabet for A/S Investor 1956; medl. af atomenergikommissionen 1956. Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; P.Chr.31.; Rum.M.C.I. Adresse: Skovvangen 7, Charlottenlund.

MUNCK Solveig museumsinspektør, mag. scient.; f. 30 1 1908 i Taastrup; datter af pastor Peter Møller Munck og hustru Thora f. Rafn; gift (6/1 1950) m. skibsfører Otto Nielsen, f. 4/9 1898 i Kirke Helsinge, søn af P Nielsen (død 1923) og hustru Maren Kirstine Dorthea f. Jensen (død 1949).

Student (Th. Langs skole, Silkeborg) 1926; mag. scient. 1935; studieophold i Sverige, Norge og Finland; geologiske undersøgelsesrejser til Vestgrønland 1936, 1938-39, 1946-47 og til Østgrønland i 1945; honorarlønnet vidensk. assistent ved mineralogisk museum 1942. museumsinsp. smstds 1952.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening 1938-39.

Har skrevet forsk, geologiske afhandlinger om Grønland.

Adresse: Smakkegårdsv. 25. Gentofte.

Sommerbolig: Solbakken, Blokhus.

MUNCK Willy professor, dr. med., R1.; f. 5/8 1892 på Frdbg.; søn af afdelingschef V E Munck (død 1937, se Kraks Blå Bog 1937) og hustru Polly f. Sehlichtkrull (død 1941); gift (14/7 1923) m. Gerda M., f. 2/1 1901 i Kolding, datter af lektor Holger Høpfner (død 1937) og hustru Anna f. Larsen (død 1955).

Student (Frdbg. gymn.) 1909; med. eks. 1916; militærlæge 1916-17 og 1923 -24; reservelæge ved Nakskov sygehus 1918-19; kandidattjeneste ved kommunehospitalet og Skt. Lukas Stiftelsen 1919-20; assistent hos prosektor ved kommunehospitalet 1920-22; 2. reservekirurg ved Bispebjerg hospital 1922-23; assistent, senere benævnt prosektor ved universitetets retsmedicinske institut 1923-31; inspektør smstds 1931-43; specialistanerk. (patologisk anatomi og vævsmikroskopi) 1933; dr. med. (Studier over Makrofagernes Betydning ved malign Svulstvækst) 1934; prosektor ved Århus kommunes hospitaler og statsobducent for Jylland 1943; professor i patologisk anatomi ved Århus universitet 1952; universitetets rektor fra 1955; fra 1956: kst. formand for Århus universitets bestyrelse, for bestyrelsen for journalistkursus ved Århus universitet og for bestyrelsen for kursus for sundhedsplejersker og ledende og undervisende sygeplejersker samt medl. af bestyrelsen for De Forenede Staters uddannelsesfond i Danmark.

Censor i patologisk anatomi ved med. eks. 1930-43; tilforordnet ved specialistnævnet (patologisk anatomi og vævs-mikroskopi) 1935-42; lægesekr. i retslægerådet 1924-43 og ved kommissionen ang. lægers retsstilling 1928-31; medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1920-22, af repræsentantskabet for Den alm. danske Lægeforening 1922 -32, af svangerskabskommissionen af 1950, af bestyrelsen for Jydsk medicinsk Selskab 1951-55 og af præsidiet for Det lærde Selskab i Århus 1951-54; vicepræsident i Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse fra 1957.

Adresse: V-Skovv. 2, Risskov.

MUNDT Holger arkitekt; f. 25/5 1S87 i Kbhvn.; søn af læge Christopher Mundt (død 1925. se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Antonie f. Krieger (død 1920); gift (20/11 1915) m. malerinden Harriet Mundt, f. 15/9 1889, datter af sognepræst Hans Fischer-Jørgensen (død 1926) og hustru Hulda f. Rist (død 1908).

Afgang fra kunstakademiet 1914; mindre guldmed. 1916; Neuhausenske præmie 1919; arkitekt i Sønderborg fra 1924.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1932-44; boligministeriets tekniske konsulent for statsstøttet parcelbyggeri i de sønderjydske amter fra 1946.

Arbejder: Rådhus i Sønderborg; væveskolen Askovhus i Sønderborg; udvidelse af amtssygehuset, Sønderborg; Bispetorvets regulering, Århus (s. m. Thomas Havning): skoler i Farum, Sønderborg, Mjels, Bojskov, Nybøl m. fl. (delvis s. m. andre arkitekter); restaureret kirker i Tønder, Burkal, Nordborg, Tinglev m. fl.

Adresse: Strandv. 13, Sønderborg.

MUNDT Kai fh. præsident for østre landsret, K'.DM.p.p.; f. 2/9 1885 i Kbhvn.; søn af læge Christopher Mundt (død 1925, se Kraks Blå Bog 1925) og hustru Antonie f. Krieger (død 1920); gift (18/6 1918) m. Anna Margrethe M., f. 14/12 1892 på Frdbg.. død 1954. datter af materialist, cand. pharm. Ferd. Frederiksen (død 1926) og hustru Anna f. Bardram (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1904; cand. jur. 1912; fuldmægtig hos straf-fedommeren i Frdbg. birk 1912, hos birkedommeren smstds 1914; assistent i Kbhvns politikontor 1918; politiassessor (politiadvokat) 1919; dommer i Kbhvns byret 1929. i østre landsret 1938; præsident for østre landsret 1944 -55.

Formand for Frdbg. vestre huslejenævn 1922-31; kommissionsdommer i sagen ang. Skive Bank 1929-31; formand for den stående voldgiftsdomstol vedr. handel med husdyr i Kbhvn. 1931 -39; formand for overvoldgiftsretterne i

husdyrssager for Kbhvn. og Kbhvns amt 1939-44; medl. af bestyrelsen for foreningen Danmarks Blinde 1932-43 og for Hjemmet for arbejdsføre, blinde Kvinder 1934-43; lærer i erhvervsret ved Handelshøjskolen 1932-44; formand for repræsentantskabet for Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger 1938; medl. af den særlige klageret 1939-49; suppleant for formanden i fængselsnævnet 1939, formand 1951-55; formand for Danmarks Apotekerforenings kollegiale ret 1947; formand for Det kbhvnske Fængselssel-skab 1949-51; medl. af bestyrelsen for Dansk Forsorgsselskab 1951; formand for ankenævnene i h. t. lovene om tilbagebetaling og avancebegrænsning m. h. t. tyske betalinger 1946; formand for nævnet til tilrettelæggelse af retningslinierne for realisation af konfiskeret tysk og japansk ejendom 1946; medl. af ankenævnet vedr. afgift på stærke drikke 1947; medl. af legatbestyrelsen for Dronning Caroline Amalies asyl og asylskole 1951.

Udenl. orden: S.N.21.

Adresse: Halls Allé 10, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Farum.

MUNK Holger forpagter, overlærer, dr. Phil.; f. 17/7 1892 på Munksgaard i Vintersbølle; søn af gårdejer Rasmus Pedersen Munk (død 1934) og hustru Ane f. Rasmussen (død 1912); gift (5/6 1917) m. Esther M., f. 16/10 1893 i Los Angeles, Californien, datter af farmer Harald Schmidt (død 1898) og hustru Emilie f. Winther (død 1947).

Realeks. 1909; lærereks. 1913; faglæ-rereks. i gymnastik 1914; højskolelærer 1914-15; lærer ved Frederikssund private mellem- og realskole fra 1915; tegnelærereks. 1916; lærer ved Frederikssund handelsskole 1917, forstander fra 1919; forpagter af Jægerspris Fær-gegaard fra 1924; dr. phil. 1955.

Har skrevet: Hættemaagens Træk (1924); Danske Stormmaagers Træk (1951); Hesten i Sydsjælland gennem 200 Aar fra 1700 til 1900 (1951); Rytterbonden. En landbrugs- og kulturhistorisk studie fra Vordingborg Rytterdistrikt 1718-1768 (disputats, 1955); desuden adskillige historiske studier (i Aarbog for historisk Samfund for Præstø Amt, 1947-55).

Adresse: Færgegaarden, Frederikssund.

MUNK Sigvard overborgmester; f. 17/4 1891 i Ørnstrup ved Horsens; søn af gårdejer Andreas Munk (død 1910) og hustru Karen f. Hansen (død 1951); gift (22/4 1916) m. Marie M., f. 10/9 1891 i Horsens, datter af guldsmed Mikkel Jensen og hustru Rasmine f. Rasmussen.

Udlært som mekaniker på Emil Møllers Telefonfabrik i Horsens; medl. af borgerrepræsentationen 1928-35; rådmand 1935-38; borgmester for magistratens 3. afd. 1938-56; overborgmester 1956.

Medl. af folketinget (Socialdemokratiet) 1931-38; medl. af overskyldrådet 1935-38 og af folketingets finansudvalg 1936-38; medl. af Kbhvns havnebestyrelse fra 1937, af steriliseringsudvalget 1939-56 og af tilsynsrådet for Bikuben fra 1939; formand i forretningsudvalget og bestyrelsen for Kbhvns Idrætspark 1951-56; medl. af bestyrelsen for Samfundet og Hjemmet for Vanføre 1953-56 og for Børnenes Kontor fra 1955; medl. af civilforsvarsrådet fra 1956; formand for civilforsvarskommissionen i Storkbhvn. fra 1956; medl. af forretningsudvalget for Socialdemokratiet fra 1957.

Adresse: Keldsøv. 15, Kbhvn. Ø.

MUNK-POULSEN Poul stadsskoleinspektør, borgmester, R.; f. 30,8 1896 i Sønder Vorupør i Thy; søn af lærer, folketingsmand Jens Munk-Poulsen (død 1921, se Kraks Blå Bog 1921) og hustru Maren f. Pedersen (død 1935); gift (30/8 1919) m. Olga M-P., f. 10/2 1896, datter af arrestforvarer H C Fjeldsø (død 1942) og hustru Christine f. Berg (død 1945).

Lærereks. (Nørre Nissum); to år på statens lærerhøjskole i Kbhvn.; enelærer i Tolstrup ved Løgstør 1922; førstelærer i Hejnsvig 1927; kommunelærer i Herning 1932, viceskoleinsp. 1937, skoleinsp. ved Vestervangskolen 1949, stadsskoleinsp. 1957; borgmester i Herning fra 1946.

Medl. af ligningskommissionen 1937-45 (formand i 1945), af byrådet fra 1945 og af skatterådet for Herning skattekreds 1946-51; formand for Danmarks Viceskoleinspektørforening fra stiftelsen 1939 til 1948, derefter æresmedlem; medl. af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse 1940-48, af Ringkøbing amts skoleråd 1950-54, af bestyrelsen for Ringkøbing amtssygehus i Herning, af bestyrelsen for I/S Vestkraft, Esbjerg, af distriktsudvalget for hjemmeværnets distrikt Herning og af bestyrelsen for A/S Herning-Hallen; formand for Set. Johannes sogns menighedsråd.

Adresse: GI. Skolev. 7, Herning.

MUNKEBO Niels Børge oberstløjtnant. R1., HTH.; f. 2/8 1906 i Randers; gift (1/11 1934) m. Gerda M„ f. Grum, f. 10/7 1910.

Student (statsskolen i Lyngby) 1925; premierløjtn. af rytteriet 1929; kaptajn-løjtn. 1937; ritmester 1938; officersskolens specialklasses taktiske kursus 1938-39; uddannelse til militær motorsagkyndig 1940-41; oberstløjtn. 1950; forsat til forsyningstropperne 1951; chef for 1. trainafd. s. å.

Adresse: Ryvangs Allé 1, Kbhvn. Ø.

MUNKSGAARD Ingemann direktør, R. p.p.; f. 3/3 1897 i Viborg; søn af graver O N Munksgaard (død 1934) og hustru Kirstine f. Lauritzen (død 1918); gift (20/4 1920) m. Carla M., f. 3/10 1899 i Viborg, datter af grosserer Carl Johan Nielsen (død 1941) og hustru Marie f. Nielsen (død 1918).

Uddannet i frø-, korn- og foderstofbranchen i Viborg og Kbhvn.; medstifter af firmaet Brødr. Munksgaard i Riga 1919; overtog firmaet Gottfried Hermanns Nachf., Mitau 1927; direktør for AS L Dæhnfeldt, Odense fra 1937.

Medl. af landbrugsministeriets udvalg vedr. ind- og udførsel af frø, af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsud-valg for frøhandelen og af bestyrelsen for Dansk Frøhandlerforening; formand for bestyrelsen og direktør for A/S Horsens Markfrøkontor; medl. af bestyrelsen og direktør for A/S Dansk Frøkultur, Kerteminde.

Udenl. orden: Fi.L.31.

Adresse: Filosofgangen 11, Odense.

Sommerbolig: Pilegaard, Palleshave

pr. Ringe.

MUSAEUS C D direktør, vicekonsul, R. p.p.; f. 8/6 1887 i Korsør; søn af maskinmester F P E Musaeus (død 1910) og hustru f. Degenkolw (død 1926); gift m. Karen M., f. 29/11 1906, datter af redaktør, forfatter Chr. Kirchhoff-Larsen (se denne).

Uddannet hos Th. Rasmusens Sønner, Korsør; ansat hos John Connel & Son, Burntisland (Skotland) 1907-09 og 1912-14, hos S Tuchmann & Sohne, Niirnberg 1909-12, hos Wilh. Colding & Co„ Kbhvn. 1914-16; direktør for A/S Importkompagniet, Kalundborg fra 1916.

Formand for Danske Korn- og Foderstof-Importørers Fællesorganisation, for Foreningen af Provins-Kulimportører paa Sjælland. Lolland-Falster, Møen og Bornholm og for Foreningen af Areallejere i danske Provinshavne; medl. af bestyrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Sjælland og Lolland-Falsters Stifter (formand 1934-54), for Danske Kulimportørers Association, for The Scandinavian Coal Importers Federation, for A/S Kampmann, Møller & Herskind, Århus, for A/S Faaborg Kulkompagni, for A/S Kolding Kulkompagni, for A/S Gørlev Handelshus, for A/S Thorsøe & Vedde, Jyderup og for Kreditorforeningen af 2. Aug. 1905; formand for Kalundborg Handelsstands          Arbejdsgiverforening;

medl.; af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg for korn- og foderstofhandelen; medl. af Kalundborg byråd og af dettes havneudvalg 1933-50; medl. af bestyrelsen for Kalundborg Handelsstandsforening 1920-51, formand 1947-51; vicekonsul for Sverige 1920-55.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Kalundborg.

MUUS Hans grosserer, konsul; f. 1/7 1916 i Odense; søn af grosserer, vicekonsul Thorbjørn Muus (se denne); gift (2/12 1945) m. Eva Marianne M., f. 26/2 1919 i Malmø, datter af købmand Johann Werner Schmidt og hustru Nelly Aurelia f, Gotthardt.

Uddannet hos købmand L Larsen, Morud Handelshus, Morud og i firmaerne Elias B Muus, Odense, Frank Fehr & Co., London og C Mackprang jr.. Hamborg; HA fra Handelshøjskolen iKbhvn.; ansat i firmaet Elias B Muus, Odense 1939, medindehaver 1940, efter dets overgang til aktieselskab i 1956 direktør i dette; tillige medindehaver af firmaet Wilh. R Maegaard, Odense fra 1940; nederlandsk konsul og britisk vicekonsul i Odense fra 1951.

Medl. af modstandsbevægelsens Fyns-ledelse 1943. af Frihedsrådets lokalkomité i Odense 1944, og af regionsledelsen i hjemmeværnets region IV 1945-46: medl. af bestyrelsen for A/S Elias B Muus. Kerteminde 1941. for A/S Elias B Muus, Odense 1956 og for A/S Aarhus Tørreri og Foderfabrik, Århus 1942 -50; medstifter af Fyns Reklameforening og medl. af bestyrelsen 1942-46: medl. af bestyrelsen for Den fyenske handelsdagskole 1942, for Fyns Flyveklub 1942-47 (formand 1945-47), for Foreningen af danske Kunstgødnings-grossister 1943-55, for Sammenslutningen af Producenter af kunsttørrede Afgrøder 1944 (formand 1945-46), for A/S Odense Financieringsselskab 1946-56, for Odense Handelsstandsforening 1947. for A/S Landbrugets Sprøitecentral 1949 og for A/S Det fyenske Pakhuskompagni 1950-53; medl. af repræsentantskabet for Købestævnet og for Det danske Luftfartselskab A/S 1951; medl. af Kbhvns Bedømmelses- og Voldgifts-udvalg for korn- og foderstofhandelen 1951; medl. af bestyrelsen for A/S De forenede Papirfabrikker 1951 og af tilsynsråd for Østifternes Hypothekfore-ning 1952; handelskyndigt medl. af østre landsret 1953; formand for Den fyenske Handelsstands Centralforening 1953; viceformand i Provinshandelskammeret 1953; medl. af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation 1953. af bestyrelsen for Kraks Legat 1953, af kommissionen ang. Storebæltsbroen 1954, af regeringens samordningsudvalg af 14/12 1955, af bestyrelsen for A/S Fredericia Cellulosefabrik 1955, for Erhvervenes Oplysningsråd 1956 og for Fyns Tidende 1956, af Det internationale Handelskammers danske komité 1956 og af bestyrelsen for A/S Det Fyenske Trælastkompagni 1957: medl. af søretten for Odense amt 1957.

Adresse: Chr. Winthers V. 27, Odense.

MUUS Jane grafiker, tegner; f. 10/6 1919 i Odder; datter af apoteker L T Muus (død 1928) og hustru Mary f. Crafoord (død 1950).

På kunstakademiet 1936-41; elev af professor Aksel Jørgensen; studieophold i Frankrig 1947-49 (som statsstipendiat 1947-48); rejser i Italien, Grækenland og Tyrkiet; repræsenteret med grafik på Victoria og Albert Museum, London, Bi-bliothéque Nationale, Paris, Nasjonalgal-leriet, Oslo, statens museum for kunst, Kbhvn. og Århus Kunstmuseum.

Medl. af bestyrelsen for Grafisk Kunstnersamfund 1942-46 og fra 1949 og for Lyngby Kunstforening fra 1952.

Kunstneriske arbejder: illustrationer til Charles Dickens: Et julekvad Då prosa (1946), til Jules Romain's Paris (1949) og til Scener af Adam Homo (1956); Mappe »Topsy« (litografier, 1947).

Adresse: Chr. Winthers V. 40, Lyngby.

MUUS Thorbjørn grosserer, vicekonsul. K. DM.p.p.; f. 11/3 1881 i Kbhvn.; søn af handelsminister, grosserer Oscar B Muus (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Helene f. Guldberg (død 1891); gift (21/9 1910) m. Rigmor Harriet M., f. 16/10 1885 i Kbhvn., datter af general Albert Arendrup (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Ebba f. Arendrup.

Uddannet hos Elias B Muus og H C Klintholm i Kjerteminde og S R Bjerre & Co., Glasgow samt på den Brockske handelshøjskole; islandsk købmand 1901-03; ansat i firmaet Wilh. R Maegaard i Odense fra 1906, medindehaver 1908; påbegyndte fabrikationen af Coldings foderblandinger 1913: overtog Odense Kalkværk 1917: eneindehaver af Wilh. R. Maegaard 1918; till. direktør i A/S Odense Savmølle fra 1924; vicekonsul for Storbritannien 1926-51; nederlandsk konsul 1928-51.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af Tømmerhandlere paa Fyen 1908-30; formand for Centralorganisationen af Cementimportører i Danmark 1916-22; medl. af cementnævnets forretningsudvalg, af bestyrelsen for Arbejdsgiverforeningen indenfor Handelsstanden i Odense og ved Odense Havn 1917-22, samt i Sammenslutningen af Havne- og Købmandsor-ganisationer til 1922: medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening 1920-22 og af bestyrelsen for Odense Handelsstandsforening 1921, formand 1943-47, æresmedlem 1953; medl. af kontrolkomitéen for Østifternes Hypotekforening 1923-51, af Provinshandelsstandens Understøttelsesforenings bestyrelse 1923-43, samt af bestyrelsen for Odense børnehospital til 1943; formand i bestyrelsen for A/S Elias B Muus, Odense og for A/S Elias B Muus. Kerteminde: formand i bestyrelsen for Dansk Frøkultur, Kerteminde til 1943 og for Det Fyenske Pakhuskompagni. Odense til 1953; næstformand i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland til 1949; medl. af bestyrelsen for Den kbhvnske Sø-Assaranceforening til 1951, af bestyrelsen for A/S De forenede Papirfabrikker til 1951 og af bestyrelsen for A/S Det fyenske Trælastkompagni; medl. af Provinshandelskammeret 1929-33, af bestyrelsen for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Jylland og Fyen 1930-34 og 1940-51 samt af bestyrelsen for centralkontoret for indkøb af korn og foderstoffer 1942-51; formand for den fyenske Handelsstands Centralforening til 1933; medl. af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1931-51, af repræsentantskabet i Fyens Disconto Kasse 1940, af bestyrelsen for A/S Odense Teater 1942-51, af bestyrelsen for A/S Fyns Tidende 1946-56 og af bestyrelsen for Tietgen Fonden 1946-54.

Udenl. ordener: N.O.N.4.; Stb.B.E.5.

Adresse: Frederiksg. 2, Odense.

MUXOLL Osvald R J brigadechef, R., M. T.Kha.; f. 15/11 1891 i Kbhvn.; søn af skibsfører H A F Muxoil (død 1934) og hustru Line f. Hansen (død 1931); gift (25/7 1915) m. Ida Johanne M., f. 12/8 1895 i Skanderborg, datter af labora-torieforstander A E Qvist (død 1933) og hustru Johanne f. Jørgensen (død 1938).

Premierløjtn. i artilleriet 1917; hærens officersskoles artilleri- og generalstabskursus; kaptajn 1931; fast medarbejder ved Dansk Artilleritidsskrift 1927-35; kolonnechef i statens civile luftværn 1941, korpsinsp. smstds 1946; brigadechef i civilforsvars-korpset 1950; till. chef for civilforsvarsskolen 1946-55.

Adresse: Mariendalsv. 20, Kbhvn. F.

MYGIND Axel oberst, R.DM., HTH. p.p.; f. 2/11 1900 i Vesterborg sogn på Lolland; søn af proprietær Christian Mygind og hustru Birgitte f. Nielsen (død 1948); gift (18/10 1928) m. Marie Sofie M., f. 10/1 1904 i Frederikshavn, datter af kaptajn, navigationslærer Carl Mygind og hustru Ane Marie f. Ishøy (død 1950).

Student (Roskilde) 1919; premierløjtn. 1927; kaptajnløjtn. 1932; generalstabskursus 1934-35; adjutant ved jydske division 1936-40; kaptajn 1939; chef for Livjægernes frihedsbatl. 1944-45; oberst-løjtn. og chef for 21. batl. 1947; chef for fodfolkets kornet- og løjtnantsskole på Kronborg (fra 1951 fodfolkets sergentskole) 1949-54; oberst 1952; chef for hærens officersskole 1954.

Udenl. orden: S.Sv.31.

Adresse: Frdbg. slot, Roskildev. 28,

Kbhvn. F.

MYGIND S H overlæge, dr. med.; f. 7/4 1884 i Kbhvn.; søn af professor dr. med. Holger Mygind (død 1928, se Kraks Blå Bog 1928) og hustru Annie f. Nash (død 1940); gift (2/5 1913) m. Kirsten M., f. 16/3 1885 i Alleshauge, datter af købmand Søren Christensen og hustru Christiane f. Rasmussen.

Student (Metropolitanskolen) 1902; med. eks. 1909; reservelæge ved Præstø amtssygehus i Næstved 1909-10; assistent

ved Kbhvns kommunehospitals øreafd. 1912-20, 2. reservelæge ved 1. afd. 1920-22,overlæge ved øreafd. 1923-54; dr. med. (Vestibulære Undersøgelser over Patienter med Hovedtraume) 1917.

Æresmedlem og korresp. medl. af oto-laryngologiske selskaber i Paris, Belgien, Østrig, Italien og Israel; tildelt Kleins Legat 1950.

Har skrevet arbejder over labyrintens anatomi, fysiologi og klinik.

Adresse: Skovringen 7, Vedbæk.

MYHRWOLD Louis Dreyer civilingeniør, fabrikejer, R.p.p.; f. 27/10 1894 f Oslo; søn af professor A K Myhrwold (død 1920) og hustru Wilhelma f. Dreyer (død 1953); gift (18/3 1921) m. Janne M. (dekoreret med N.St. O.M.), f. 13/4 i Vang i Norge, datter af pastor O P Monrad (død 1920) og hustru Mimi f. Bergh (død 1923).

Student (Oslo) 1912; cand. polyt. (ma-skining.) Kbhvn. 1920; ansat ved A/B Jonkoping mekaniska Werkstads filial i Kbhvn. 1920-21; etablerede firmaet Myhrwold & Rasmussen, Kbhvn. 1921; till. medejer af ingeniørfirmaet Harvey & Co. Kbhvn. fra 1943.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien

Kbhvn. 1938, af bestyrelsen 1945, næstformand i bestyrelsen 1948; medl. af forretningsudvalget for Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i Danmark 1951; kasserer for Norsk Understøttelsesforening i Kbhvn. 1940, formand 1943-56, derefter æresmedlem; medl. af repræsentantskabet for Norges Hus, Kbhvn. 1936. formand 1944-56; stifter af og formand for N.U. Hjælpekasse, Kbhvn. 1942; medl. af styrelsen for Norgesfon-den 1942; formand i byggekomitéen for Kong Haakons kirke i Kbhvn. fra 1956; medl. af bestyrelsen for A/S Con-serves-Teknik 1944, formand 1949; formand i bestyrelsen for A'S Nationaltidende (Dagens Nyheder) 1948-56; medl. af Industrirådet 1948, af sammes bestyrelse 1949; medl. af handelsministeriets industrilån udvalg (Marshalllån 1950) og produktivitetsudvalg 1956; medl. af bestyrelsen for Laurits Andersens Fond fra 1949 og for Anders A Pindstofte og hustrus Støttefond fra 1949, for Alex. Foss' Industrifond fra 1954 samt for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond fra 1956; tildelt sølvmed. i Oslo for en tek-nisk-kemisk afhandling i 1912.

Udenl. ordener: N.r.K.M.; N.St.0.2!.

Adresse: På Højden 11. Hellerup.

MULLER Aage købmand, R.; f. 6/7 1876 i Roskilde; søn af købmand Carl Muller (død 1916) og hustru Marie f. Rasmussen (død 1935); gift (8/2 1907) m. Adelheid M., f. 13/10 1883 på Gottesgabe i Kappel sogn, datter af godsejer, forstander Vilh. Dahlerup (død 1927) og hustru Elise f. Holm (død 1936).

Realeks. 1893; uddannelse i manufakturfaget; etableret 1904.

Medl. af bestyrelsen for A/S Roskilde Bank fra 1918 (formand fra 1919) og for Dansk Provins Textilhandlerforening fra 1924 (formand 1928-49, derefter æres-formand); medl. af kontrolkomitéen for Østifternes Hypotekforening fra 1925; medl. af fællesudvalget for Dansk Tex-til Union 1928-54, formand 1931-36; medl. af tilsynsrådet for Bikuben 1934-52.

Adresse: Allehelgensg. 8, Roskilde.

MULLER Carl justitssekretær, R.DM.; f. 6/5 1877 på Frdbg.; søn af oberst C M Muller (død 1893) og hustru Sophie f. Schwartz (død 1935); ugift.

Student (Efterslægtens skole) 1896; cand. jur. 1903; ansat i Kbhvns overpræsidium som assistent fra 1904 og som fuldmægtig 1908-19; assistent i højesterets justitskontor 1907-19; fuldmægtig i østre landsret 1920-22; fuldmægtig i sø- og handelsretten 1922, ju-stitssekr. smstds 1929-47.

Medl. af bestyrelsen for Hjerl-Fonden.

Adresse: GI. Kongev. 98, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Evento, Hundested.

MULLER Detlev professor, dr. phil., R.; f. 20/4 1899 i Hamburg; søn af skibsmægler F Muller (død 1901) og hustru Lonny f. Scholz (død 1952), gift (22/12 1927) m. Clara-Marie M., f. 31/3 i Skodsborg, datter af hotelejer Aage A Christensen (død 1947) og hustru Clara f. Worm (død 1929).

Student (Metropolitanskolen) 1916; mag. scient. 1923; studierejse til Bonn 1920, til Paris 1926, til Grønland 1927, til Cote d'Ivoire 1954, 1955 og 1957; assistent ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1923-26; medstifter af og medl. af bestyrelsen for Akademisk kursus 1924-48; assistent ved universitetets plantefysiologiske institut 1927-35; dr. phil. 1928; professor i plantefysiologi ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole 1935, ved Kbhvns universitet 1949.

Medstifter af Socialvirke 1919; medl. af bestyrelsen for Anna Kalis Legat, for Pasteurselskabet og for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst; præsident for Nordisk Forening for fysiologisk Botanik; medredaktør af Handbuch der Pflanzenphysiologie; æresmedlem af Zoo-logisch-Botanische Gesellsehaft i Wien; censor ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole fra 1949.

Har skrevet: Et nyt Enzym - Glykose-oxydase — fra Skimmelsvampe (disputats, 1928); Lærebog i Planteanatomi (1939); Lærebog i Plantefysiologi (1948); afhandlinger om stofproduktionen og stofnedbrydningen hos planter, specielt de derved medvirkende enzymer.

Har opdaget enzymerne glucoseoxy-dase. mannitoldehydrogenase og det al-koholdannende enzym i gær.

Adresse: Gothersg. 140, Kbhvn. K.

MULLER Ebba skibsreder, R.; f. 13/11891 i Silkeborg; datter af købmand Julius Zahle (død 1926) og hustru Agnes Marie f. Thomsen (død 1927); gift (11/7 1916) m. overretssagfører Hans Christopher Muller, f. 12/10 1888 i Thorshavn, død 1925, søn af skibsreder Søren Emil Muller (død 1923 og hustru Margrethe f. Olsen (død 1921).

Udgået fra N Zahles skole: ansat i Privatbanken i Kbhvn. 1909-16; indtrådte 1925 i svigerfaderens rederivirksomhed i Thorshavn, overtog denne 1929; till. indeh. af D F D S-agenturet i Thorshavn fra 1925.

Formand i ca. 10 år for Færøernes Rederiforening; medl. af bestyrelsen for Foroya Fiskaexport fra stiftelsen indtil selskabets ophør; medl. af bestyrelsen for Havnar Timburhandil, for Havnar Fiskacentral og for Foroysker Heima-virki.

Adresse: Thorshavn, Færøerne.

MULLER Erik (Monsieur Erik); f. 1/12 1910 i Vejle; søn af fabrikejer Carl Vilhelm Muller (død 1951) og hustru Ingrid f. Westberg (død 1939); ugift.

Afgangseks. fra Vejle højere almenskole 1927; læretid i Vejle og Hamburg; handelseks. i Stuttgart 1932 og videre uddannelse i Berlin og London; ansættelse hos Messrs. Selfridge & Co., London i 1933; startede egen salon i Paris 1934 og i London 1936; vandt i Paris i 1936 1. præmie for den bedste hat; oprettede i New York u. den anden verdenskrig en filial, der nedlagdes efter krigen; har nu »saloner« i London og København.

Dommer ved den internationale verdensudstilling i Paris 1937; formand for bestyrelsen for Erik Paris Ltd., London; medl. af bestyrelsen for Association des Artistes danois en France.

Adresse: 146, Boulevard du Montpar-

nasse, Paris 14, Frankrig.

Sommerbolig: Case del Sogno, Roquebrune, Cap Martin, A. M., Frankrig.

MULLER Ernst direktør, R1.; f. 29/3 1890 i Kbhvn.; søn af ritmester L N Muller (død 1922) og hustru Dorthea f. Jensen (død 1931); gift (5/5 1917) m. Rigmor M., f. i Kbhvn., datter af grosserer Th. Lassen (død 1932) og hustru Christina f. Thomsen (død 1936).

Præliminæreks.; på Købmandsskolen i Kbhvn. 1907-08; lærling i trælastfirmaet N Chr. Jensen & Sønner. Karlstad, Sverige 1909; kontorassist. i Det danske Petroleums-Akts., Kbhvn. 1910-11; uddannelse i Standard Oil Co. of New Jersey, New York 1911-14; prokurist i Skandinavisk Amerikansk Petroleums-Akts.. Kbhvn. 1914; underdir. i samme selskab 1920, der sammensluttedes med Det danske Petroleums-Akts. 1931: sidstn. selskab ændrede i 1952 navn til Dansk Esso A/S, medl. af direktionen og bestyrelsen for dette 1937-55, formand 1945-55; direktør og medl. af bestyrelsen for A/S The Tanganyika Planting Company Ltd. 1957.

Formand for bestyrelsen for Danmarks Amerikanske Selskab; medl. af bestyrelsen for United States Edueational Foundation in Denmark.

Adresse: Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

MULLER Henning stiftslæge, R., M.T. Kha.; f. 30/6 1892 i Hornbæk; søn af museumsdirektør, dr. phil. Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Karen f. Linde (død 1952); gift (3/3 1920) m. Maja M„ f. 27/1 1894 på Frdbg., datter af oberstløjtnant Einar Holten-Nielsen (død 1935, se Kraks Blå Bog 1934) og hustru Ottilia f. Heger-mann-Lindencrone (død 1913).

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; med. eks. 1919; læge ved søværnet 1919-20; reservelæge ved Diakonissestiftelsen 1920-21, ved Frdbg. hospitals afd. for gynækologi og obstetrik 1925-27 og ved rigshospitalets fødeafd. B 1928-30; specialistanerk. i gynækologi ot; obstetrik 1930; praksis i Kbhvn. til 1937; stiftslæge ved Vallø stift fra 1937; till. læge ved Kbhvns kommunes rekreationshjem Solgaarden.

Medl. af direktionen for Værnske institut; formand for Dansk Røde Kors' Valløby-Taarnby afd.

Adresse; Stiftslægeboligen, Vallø.

MULLER Johannes præst, forstander; f. 25/11 1907 i Flade i Vendsyssel; søn af præst Paul Muller (død 1950, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Cecilie f. Jacobsen (død 1946); gift (12/12 1933) m. Agnete M., f. 19/7 1908 i Kbhvn., datter af sognepræst Kai Holmer og hustru Hertha f. Mørck (død 1951).

Student (Øster Søgades gymn.) 1926: cand. theol. 1932; lærer ved Tulinius' skole 1926-29: hjælpepræst ved Roskilde domkirke 1933, ved Nathanaelskirken 1939; lærer ved menighedshøjskolen Mar-thabo 1941-46: førstesekretær i KFUM's centralforening 1942; førstepræst og forstander ved Skt. Lukas Stiftelsen 1946.

Medl. af søndagsskoleudvalget i Kbhvn. 1941-54,af landsudvalget for Den kristelige Gymnasiastbevægelse og af fælles-styrelsen for KFUM og KFUK i Danmark 1942-46; medl. af KFUM spejdernes hovedbestyrelse 1943-46 og af Indremissions præstekonvent i Kbhvn. 1945-49; sekretær i udvalget til fremme af bibelkundskab 1942; formand for KFUM's centralforening i Kbhvn. 1946-48, medl. af foreningsrådet 1949, formand 1953; formand for Folkekirkelige Organisationers Fællesråd 1952-55 og for Kristeligt Pressebureau 1953-55.

Har udg.: Bibelord og Barnesind (1935); Daabspagt og Barnetro (1936); Kirken kalder (1939); medforfatter af Sursum corda, nogle Blade af den kristne Studenterbevægelses Historie i Danmark 1892-1942 (1942): Den kristelige Ungdomsbevægelse (i Den danske Kirke og vor Slægt, 1943); Kirken og Ungdommen (i Kbhvns Stifts Aarbog 1944); Mennesker, han mødte (1945); Lad Gud kun raade (1948); redaktør af Det unge København 1942-45; medredaktør af konfirmandbogen Ungdomsaar; medarbejder ved Kristendomskundskab for Børn (1947); Tjene vil jeg. Nogle Blade af Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsens Historie 1900-1950 (1950); medarbejder ved Bibelbogen med Noter (Evangelierne og Jakobs brev) (1950); medforfatter af H. M. Dronning Alexandrine og Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen (1953); Jeg gaar til Himlen (i Der er et Liv efter Døden, 1953); Spørg efter Livets Gud (1955); En ganske uinteressant Historie (i Min Vej til Præstegerningen).

Adresse: Tuborgv. 87, Hellerup.

MULLER Kristian direktør; f. 5/2 1895 i Meløse; søn af mejeribestyrer Frederik Muller (død 1941) og hustru Kirsten f. Olsen (død 1937); gift (5/11 1921) m. Olga M„ f. 3/9 1897 i Nykøbing F., datter af tømrermester Valdemar Hansen (død 1927) og hustru Petrea f. Hansen (død 1943).

Student (Frederiksborg) 1913; studerede teologi; ansat ved Kraks Vejviser 1919, prokurist 1922 (fra 1924 ved Kraks Legat), kontorchef 1933, underdir. 1949, direktør 1953.

Har udg.: Regensianerne 1895-1919 (s. m. Knud Larsen, 1923); Studenterne 1910 (1935); Studenterne 1911 (1936); Studenterne 1913 (1938).

Adresse: Ejderstedg. 8, Kbhvn. V.

MULLER Otto direktør, R.; f. 25/5 1914 i Rindom ved Ringkøbing; søn af stationsforstander F J E Muller og hustru Mathilde f. Nielsen (død 1942); gift-(30/8 1941) m. Eli M., f. 8/7 1918 på Frdbg., datter af pressechef A V Olsen og hustru Anna f. Larsen.

Student (Esbjerg) 1933; cand. polit. 1939; fg. sekretær i handelsministeriet 1939; sekretær 1942; fg. fuldmægtig 1945, fuldmægtig 1948; direktør for direktoratet for vareforsyning 1950.

Medl. af arbejdsmarkedskommissionen 1949; medl. af bestyrelsen for statens kornkontor 1950; kommitteret ved va-reforsyningsrådet 1950; formand for handelsministeriets produktivitetsudvalg 1950; medl. af nriskontrolrådets forretningsudvalg 1952-55; næstformand for monopolrådet 1955; formand for det danske udvalg for Nordisk økonomisk Samarbejde 1954.

Adresse: Frdbg. Allé 80, Kbhvn. V.

MULLER Poul fabrikant; f. 1/3 1901 i Vejle; søn af fabrikant C Muller (død 1951) og hustru Ingrid f. Westberg (død 1939): gift (26/11 1926) m. Inger M., f. 6/8 1902 på Frdbg.. datter af manufakturhandler M Bredahl (død 1905) og hustru Anna f. Theill (død 1937).

Student (Vejle) 1919; manufakturlære og væveripraksis 1919-23; ophold på New Bedford Textil College, USA, 1923- 25; prokurist i Vejle Textilfabrik 1925, medindehaver 1936, eneindehaver 1951.

Medl. af bestyrelsen for Textilfabri-kantforeningen fra 1944.

adresse: Fredericiav. 12, Vejle.

Sommerbolig: Bredballe Strand pr.

Vejle.

MULLER Poul inspektør for statens pædagogiske studiesamling, R.; f. 23/10 1894; søn af Xylograf H R Muller (død 1935) og hustru Adolphine f. Svendsen (død 1937); gift (21/9 1918, separeret) m. viceskoleinspektrice Ellen M., f. 25/10 1886, datter af lærer Laur. Henriksen (død 1917) og hustru Kirstine f. Zacha-riasen.

Lærereks. (Jonstrup) 1915; studenter-eks. (Døckers kursus) 1917; studierejser i Sverige, Norge, Tyskland og Østrig; studier ved Kbhvns universitet; vikar ved Kbhvns kommunale skolevæsen 1915, timelærer 1918, fast ansat 1919, tog afsked p. g. a. tunghørighed 1929; inspektør ved dansk skolemuseum, senere statens pædagogiske studiesamling fra 1929, till. bibliotekar smstds. fra 1936.

Medl. af repræsentantskabet for Det pædagogiske Selskab, for institutionen Statsminister C D F Reventlows Minde, Pederstrup og for Dansk Frøbelforening, af udvalget for skolepsykologiske undersøgelser til 1956, af bestyrelsen for Danmarks skolecentraler til 1956, af Lærerforeningernes matrialeudvalg, af arbejdsudvalget for planen om en naturpark i Nordsjælland og af undervisningsministeriets udvalg vedr. skolebøger; næstformand i handelsministeriets fællesråd til fremme af sparetankens udbredelse blandt skolebørn 1929-50.

Medredaktør af Vor Ungdom 1939-52 og af Den danske Ungdoms Bog 1936; har udg. index til Vor Ungdom 1899-1945 (1948); har skrevet om Læsebogens og ABCens historie (i Bogvennen, 1948) samt skolebøger og artikler i danske, norske og svenske skoleblade m. m.; medarbejder ved Meddelelser om Folkeskolen, Ungdomsundervisningen, Læreruddannelsen m. m.

Adresse: Maglekildev. 12, Kbhvn. V.

MULLER Robert fabrikant, R.; f. 14/9 1892 i Stenløse; søn af snedkermester Charles Oskar Muller (død 1917) og hustru Augusta f. Mogensen (død 1938); gift (8/6 1919) m. Astrid Magdalene Marie M., f. 12/9 1894 i Helsingør, datter af skibstømrer Martin Peter Beck (død 1916) og hustru Evatine Marie f. Jensen (død 1936).

Etablerede Chr. Thomsens Papirposefabrik 1920 (eneindehaver fra 1922), Kon-densatorfabriken Wiccn 1930 og Dansk Brødemballagefabrik Sanopan 1931, indehaver af disse firmaer fra grundlæggelsen; har opfundet og udtaget patenter på hygiejnisk brødemballage, maskine til automatisk indpakning af brød og appa-

rat til lukning af pakninger samt patenter vedr. fremstilling af kondensatorer til elektrisk brug, radio m. v.

Næstformand for Radiofabrikantfor-eningens M-sektion i Danmark fra 1941 og medl. af foreningens hovedbestyrelse fra 1951; næstformand for Konservativ Vælgerforening i Frdbg. 2. kreds fra 1951; stifter af Dansk Papirgrossist-og Papirvarefabrikantforening 1942, formand fra stiftelsen; formand for Skydeselskabet Øresund af 1873 fra 1933.

Har samlet og udgivet Radiofabrikant-foreningens Historie gennem 25 Aar (1950).

Adresse: C N Petersens V. 26, Kbhvn.F.

Sommerbolig: Nørrev. 49, Snekkersten

pr. Helsingør.

MULLER Sigurd vinhandler, vicekonsul, R., M.T.Kha.p.p.; f. 27/12 1904 i Aalborg; søn af vinhandler, vicekonsul Magnus Muller (død 1949, se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Marie f. Bendtzen; gift (27/9 1927) m. Bitten M., f. 11/4 1909 i Aalborg, datter af direktør Videbæk-Nielsen (død 1942) og hustru Minni Louise f. Larvy.

I handelslære hos J Dinesen Nielsen, Aalborg 1922-24; i Bordeaux, Valencia, Cognac og London 1924-27; medindehaver af firmaet P Weile & Søn fra 1926, eneindehaver fra 1949; medindehaver af firmaet M Engesgaard fra 1957; spansk vicekonsul.

Medl. af bestyrelsen for Aalborg Reklameforening 1934-49, for Vinhan^tr-foreningen for Danmark 1938 (formand 1949) og for Vinhandlernes Kontrolforening 1938; næstformand for Aalborg Turistforening 1939; sportsflyver 1940; medl. af Vinbranchens valutaudvalg 1943, af handelsretten i Aalborg 1943, af Aalborg erhvervsudvalg 1944 og af bestyrelsen for Aalborg Golf Club 1944; leder af Dansk Røde Kors hjælpekontor for Nordjylland 1944 og 1945; formand for Frihedsfondens lokalkomité 1946; præsident for Aalborg Rotary Klub 1946-47; medl. af tilsynsrådet for Aalborg Bys og Omegns Sparekasse 1947; formand i bestyrelsen for 4. maj kollegiet i Aalborg 1949; medl. af bestyrelsen og forretningsudvalget for Frihedsfonden 1951; handelskyndigt medl. af vestre landsret 1953.

Udenl. ordener: F.M.A.2.; F.Æ.L.5.; N.r.K.M.; Sp.C.F.3.; Sv.r.K.F.T.

Adresse: Hasserisv. 107, Aalborg.

MULLER Sven fh. overlæge, R1.; f. 28/2 1883 i Kbhvn.; søn af museumsdirektør Sophus Muller (død 1934, se Kraks Blå Bog 1933) og hustru Karen f. Linde (død 1952); gift (5/12 1925) m. Karen M., datter af stiftsprovst Hans Liitzhøft (død 1943, se Kraks Blå Bog 1942) og hustru Metha f. Zimmermann (død 1957).

Student (Metropolitanskolen) 1901; med. eks. 1909; reservelæge ved Odense amts og bys sygehus 1912-15; assistent ved kommunehospitalets 5. afd. 1915-17, reservelæge smstds 1917-21; overlæge ved Odense amts og bys sygehus chirur-giske afd. 1921-53.

Formand for Dansk kirurgisk Selskab 1936-37.

Adresse: Landsebakken 24, Holte.

MULLER Svend Borge landsdommer, R.; f. 3/5 1911 i Varde; søn af dommer F V Muller (død 1932) og hustru Ellen f. Johansen; gift (25/12 1937) m. Eva M., f. 27/10 1914 i Kongsvang, datter af bogtrykker Peter Thygesen (død 1938) og hustru Susanne f. Niss.

Student (Esbjerg) 1929; cand. jur. 1936; dommerfuldm. i Holstebro s. å., i Thisted 1947; kst. dommer i vestre landsret 1950, udnævnt 1951.

Adresse: Skivev. 41, Viborg.

MULLER-KRISTIANSEN Hans bankdirektør, vicekonsul, R.; f. 10/3 1896 i Skanderborg; søn af stationsforstander L K Muller-Kristiansen (død 1917) og hustru Mariane f. Petersen (død 1931); gift (15/9 1934) m. Anna M-K., f. 15/9 1909 i Brønderslev, datter af pastor emer. J P K Skjoldborg og hustru Agnes f. Jørgensen (død 1932).

Direktør i Folkebanken for Als og Sundeved, Sønderborg.

Formand for Sønderborg Roklub 1922-27 og 1929-32, æresmedlem 1954; medl. af hovedbestyrelsen for Dansk Forening for Rosport 1931-39 og af dens ordens- og amatørudvalg fra 1951, af bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1924-51, af Danmarks Olympiske Komité fra 1930 (af dens bestyrelse 1946-53) og af Idrætsmærkebestyrelsen 1942-51; formand for Sønderborg Samvirkende Idrætsforeninger 1942-47, æresmedlem 1951; amtsrevisor 1934-44; hovedkasserer for Dansk Nordisk Ungdomsforbund 1933-47, tlll. næstformand 1943-47; æresmedlem af forbundet; formand for den projekterede Idrætshøjskole i Sønderborg til fuldendelsen i 1952, derefter æresmedlem af bestyrelsen; medl. af repræsentantskabet for Ny jydske Kjøbstads-Creditforening, Ar-hus fra 1950; vicekonsul for Finland.

Tildelt Dansk Idræts Forbunds ærestegn i guld og Dansk Nordisk Ungdomsforbunds ærestegn i guld.

Adresse: Hertug Hans V. 19, Sønderborg.

MULLERTZ Mogens landsretssagfører, R.DM.p.p.; f. 21/4 1891 på Frdbg.; søn af redaktør Adam Miillertz (død 1942) og hustru Harriet f. Knutzen (død 1945); gift (20/1 1920) m. Inge M„ f. 3/10 1901 i Masnedsund, datter af Jens Rud. Albrechtsen (død 1933) og hustru Gudrun f. Hansen.

Student 1908; journalistisk virksomhed, cand. jur. 1915; sekondløjtn. 1916; sagførerfuldm. 1917; landsretssagf. 1920.

Medl. af Grundtvigskirkekomitéen fra 1922, kasserer for samme 1925-43;

medl. af bestyrelsen for A/S Tværhuset, for A/S Løvgaarden, for A/S H Hagerups Forlag, for A/S Selandia Rundfart og for A/S Broparken m. fl.; forretningsfører for det sociale boligselskab Brøndbyparken; medstifter af foreningen Dansk Skolescene 1924 og af Folkescenen 1925; sekretær for En-kebørneplejeforeningen 1936, formand 1944; sekretær for Kunstnerforeningen af 18. Nov. fra 1943; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Brandforsikring; formand for Det kgl. kbhvnske Skydeselskab og danske Broderskab 1938-39; medstifter af Børneringen 1940; medl. af hovedbestyrelsen for Foreningen Dannevirke 1941. næstformand 1953; medstifter af Dansk Bibliofil Klub 1942; medl. af komitéen for årets bedste bøger 1943, formand fra 1952; medl. af hovedbestyrelsen for Forening for Boghåndværk 1954 og af Nordisk Bogtrykkerråds komité: Nordisk Bogkunst 1954; administrator for Peter og Emma Thomsens Legat 1950; redaktør af »Meddelelser fra Den Danske Frimurerorden« 1950; kasserer for Det kgl. danske geografiske Selskab 1951; medl. af forretningsudvalget for Selskabet for kirkelig Kunst 1951, formand 1956, kasserer 1954; medl. af Folk og værn udvalget 1952: formand for Samrådet for de frivillige Soldater-hjemsarbejder 1957. Idrætsmærket i guld 1945. Har skrevet det anonyme Agitations-spil Gabestokken (Det ny Teater 1927) samt fl. småpjecer om Bibliofil!. Udenl. orden: I.F.2. Adresse: Vestagerv. 29, Hellerun.. Sommerbolig: Stenkeslycke, Hastveda, Sverige og Plantation Hill, Tisvildelunde pr. Tisvildeleje.

MUNCHOW Samuel rådmand; f. 31/3 1893 i Flensborg; søn af rentier Hermann Miinchow (død 1936) og hustru Samuline f. Engelhardt (død 1949); gift (26/9 1919) m. Asminde M., f. 27/3 1890 i Steinfeldt ved Flensborg, datter af rentier Hans Christian Petersen (død 1934) og hustru Christine f. Jordt (død 1931).

I smedelære 1907-10; smedesvend 1910 -13; deltog som tysk soldat i verdenskrigen 1914-18; arbejdede derefter som smedesvend i Nordslesvig og ca. 2 år som telegrafarbejder ved danske statsbaner; svend og montør i Flensborg 1922; efter nogle års arbejdsløshed selvstændig smedemester 1937-50.

Medl. af Flensborg byråd 1924-34; i årene derefter indtil 1945 medl. af socialudvalget og af udvalget for Flensborgs kommunale slagtergård; formand for sidstn. udvalg samt ulønnet rådmand 1945-50; lønnet rådmand og leder af Flensborg bys Wohlfahrtsamt (socialkontor) fra 1950: medl. af land-dagen og formand for den danske land-dagsgruppe 1946-54; har i de første år efter 1945 haft forsk, tillidshverv i kommunale o. a. bestyrelser, f. eks. Flensborg bys Sygekasse og Smedelavet; har efter 1945 været formand og næstformand for Sydslesvigsk Forening og i nogle år formand for Sydslesvigsk Vælgerforening; formand for Dansk sundhedstjeneste i Sydslesvig.

Adresse: Rude 34, Flensborg.

MUNTER Gregers oberstløjtnant, kammerjunker, R., HTH.p.p.; f. 18/12 1907 i Khbvn.; søn af kaptajn, kammerjunker Fr. Munter (død 1946, se Kraks Blå Bog 1944-1946) og hustru Johanne f. Schack (død 1947); gift (10/11 1934, ægteskabet opløst 1951) m. Else M„ f. 15/2 1912 i Esbjerg, datter af grosserer Holger Rødgaard og hustru Olga f. Bay.

Student (GI. Hellerup gymn.) 1928; se-kondløjtn. i fodfolket 1932; premier-løjtn. i livgarden s. å.; elev og instruktør ved skydeskolen for håndvåben 1934 -37; lærer på sergentskolen 1937-38; kaptajnløjtn. 1938; geodætisk kursus 1938-39; generalstabskursus 1940-41; chef for skydeskolens forsøgsafd. 1941-48; kaptajn 1943; kompagnichef ved den danske brigade i Sverige 1943-45; tjenestereiser o^ våbenstudier i USA, England, Belgien, Czekoslovakiet. Norge og Sverige 1946-47; kompagnichef ved livgarden 1948; chef for 15. batl. 1951; oberstløjtn. s. å.; chef for I/livgarden 1954.

Medl. af bestyrelsen for Sportsride-klubben 1939-46 og for Dansk Skytte Union fra 1945; formand for Danske Skytters Landsforening 1946-49 og for Danske Officerers Skytteforening fra 1948.

Har skrevet artikler af teknisk og taktisk art i Militært Tidsskrift m. m.; har udg. håndbøger i skydning for skytteforeningerne; medarbejder ved Dansk Sportsleksikon, Dansk Idræt m. m.

Tildelt Det frivillige svenske Skyttevæsens fortjensttegn 1947, Finlands Skytteforbunds hæderstegn 1947, Stockholms Skytteforbunds fortjensttegn 1951, Helsingfors Skyttekreds og Oslo Skyttesamlags fortjenstmed. i guld 1952, Stockholms Skytteforbunds fortjenstmed. i gu'd 1953 og Finlands Officerers Skytteforbunds æresplaquette i sølv 1954.

Udenl. ordener: Fi.L.2!.; Fi.Sk.F.; N.St.0.31.; S.Sv.31.

Adresse: Søllerød Park, blok 3,

Holte.

MUNTER Jorgen kommandør. R1., FM. i sølv. HTS.; f. 19/11 1904 i Kbhvn.; søn af kaptajn i flåden Hermann Miin-ter (død 1915) og hustru Ellen f. von Hedem-nn (død 1953): gift (4'3 1932) m. Aase M., f. 15/10 1910 på Frdbg., datter af godsejer, kaptajn Axel Nissen (død 1951, se Kraks Blå Bog 1950) og hustru Paula f. Larsen.

Søløjtn. II 1926; søløjtn. I 1927; malineflyver 1929; deltog i Lauge Kochs

treårsekspedition til Nordøstgrønland 1932; deltog i første danske marineflyvning Kbhvn.-Færøerne retur 1934: kaptajnløjtn. 1936; udførte luftopmåling på Grønland 1937 og 1938; orlogskapt. 1940; u. krigen chef for forsk, minestrygere; efter krigen chef for Thetis på fiskeriinspektion i 1946 og 1947; tjenesterejse til USA for hjemsejling af inspektionsskibet Vitus Bering 1948 og chef for samme s. å.; tjeneste ved Folk og værn 1949-51; kommandørkapt. 1950; chef for fregatten Niels Ebbesen 1951 og 1952; marineattaché ved den danske ambassade i London 1953; marine- og flyveattaché i London og forsvarsattaché i Haag 1955; kommandør 1956; chef for søværnets sergent- og korporalskole samt søværnets mathskole s. å.

Medl. af bestyrelsen for A/S F L Smidth & Co. og A/S F. L. S. Overseas 1952-55.

Har skrevet en del tidsskriftartikler.

Adresse: Frydenlundsv. 53, Vedbæk.

MÆRSK-MØLLER Niels hypotekforenings-direktør, landsretssagfører; f. 8/9 1908 i Kbhvn.; søn af skibsfører H N J Mærsk-Møller (død 1956) og hustru Ingeborg f. Torst (død 1951); gift (9/3 1935) m. Grete Inger M-M., f. 14/12 1909 i Kbhvn.. datter af ingeniør, cand. polyt. Carl Valdemar Rune (død 1937) og hustru Valborg Inger f. Rasmussen.

Student (Svanholm gymn.) 1927; cand. jur. 1935; dommerfuldm. i Holstebro 1935; sagførerfuldm. i Fredericia 1936; dommerfuldm. i Vordingborg 1938; eks-peditionssekr. i Østifternes Land-Hypo-thekforening 1939, kontorchef 1941 og juridisk direktør smstds fra 1943; till. landsretssagf. fra 1944; adm. direktør i A/S William Sperling 1946-54; indehaver af Træbetonfabriken Kerteminde fra 1950.

Formand i bestyrelsen for Træbeton-foreningen; medl. af hovedredaktionen for Haandbog i Kredit- og Hypotekfor-eningsforhold 1943-44.

Adresse: Tranegårdsv. 76, Hellerup.

MØHL Kristian kunstmaler; f. 20/2 1876 i Ibsker på Bornholm; søn af provst L C Hansen (død 1907) og hustru Charlotte f. Møhl (død 1905); gift (31 12 1903) m. Gerda M., f. 10/5 1878 i Kbhvn., datter af højesteretssagfører Octavius Hansen (død 1903) og hustru Ida f. Wulff (død 1924).

Elev af Zahrtmann; udstillede første gang på Charlottenborg 1899, på Den frie Udstilling fra 1901; medl. af samme. Retrospektiv udstilling af dekorative arbejder på Kunstindustrimuseet 1909.

Værker: Landskaber fra Tisvilde, Strandmøllen (Strandmøllesøen, kunstmuseet 1907); GI. Torv (kunstmuseet 1957); Dyrehaven og Dyrehavsbakken. Dekorative tegninger til broderi, vævning, smykker og bøger.

Adresse: Kanslerg. 3, Kbhvn. Ø.

MØLBJERG Hans forfatter; f. 20/11 1915 i Vraa; søn af gårdejer Chr. Mølbjerg (død 1938) og hustru Cecilia f. Kiiel (død 1926); gift 2. gang (1950) m. Mira M., datter af skibsfører Aage Køhler og hustru Gulla f. Hoffmann.

Student (Aalborg) 1935; cand. mag. 1948; ophold i Paris og Savoyen 1948-49 (fransk statslegat); bosat i Frankrig 1950-53; ansat ved Lyngby statsskole (fra 1956 som adjunkt), Danmarks lærerhøjskole og folkeuniversitetet 1954.

Litterære arbejder: Mod Nye Mål (digte, 1946); Gården (roman, vandt hermed en skandinavisk romankonkurrence 1949); Fabler (1950); Din Bog (1950); Legenden om Knøsen og hans Sønner (1952); Moderne fransk poesi (1956), afhandlinger og kroniker.

Adresse: Ahlmanns Allé 4, Hellerup.

MØLGAARD-NIELSEN Orla arkitekt; f. 2/9 1907 i Aalborg, søn af snedkermester Peter Nielsen (død 1948) og hustru Margrethe f. Mølgaard; gift (8/5 1934) m. Helene M-N., f. på Frdbg., datter af driftsbestyrer Hjalmar Bertelsen (død 1940) og hustru Anna f. Albrechtsen (død 1940).

Realeks.; uddannet på teknisk dag-skole. Kunstindustrimuseets håndværkerskole og kunstakademiets afd. for møbelkunst og rumudstyr; ansat hos forsk, kbhvnske arkitekter; studierejser til Frankrig, Holland, Sverige og USA; lærer ved Kunsthåndværkerskolen 1936-45; egen arkitektvirksomhed i Kbhvn. (s. m. Peter Hvidt) fra 1944.

Medl. af Landsforeningen Dansk Kunsthåndværks retsudvalg.

Har tegnet møbler til Kbhvns Sned-kerlaug (1933-51); har (s. m. Erik Møller) indrettet sal til Folkeforbundets bygning 1934 og (s. m. Peter Hvidt) udført indretninger for officielle og private institutioner, restauranter, kontorer m. v., opført eenfamiliehuse og industrielle anlæg (f. eks. Dansk Esso's anlæg på Prøvestenen) m. m., arbejdet for dansk møbeleksport (bl. a. med støtte fra Otto Mønsteds Fond).

Tildelt Diplome d'honneur på 9. og 10. Triennale i Milano; repræsenteret på Det nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim, Kunstindustrimuseet, Kbhvn., Museum of Modern Art, New York og The National Gallery, Melbourne, Australien.

Adresse: Vingårds Allé 51, Hellerup.

MØLLER Aksel borgmester, K.p.p.; f. 1/1 1906 i Asminderød; søn af prokurist Hugo N Møller og hustru Olga f. Muller; gift (16/5 1931) m. Gred M., f. 8/10 i Malmø, datter af kaptajn John Wester-gren (død 1934) og hustru Ebba f. Ha-gelquist (død 1941).

Student (privat dimit.) 1924; cand. polit. 1933; ansat i Kbhvns Brandforsikring 1922-42; medl. af folketinget  (Kons. Folkeparti, vestre storkreds) fra 1939; borgmester på Frdbg. 1948-50 og fra 1954; statsrevisor 1946-50; indenrigs- og boligminister i ministeriet Erik Eriksen 1950-53.

Senior i Studenterforeningen 1931-32; formand for Det konservative Folkepartis ungdomsorganisation 1936-38; medl. af partiets hovedbestyrelse 1936-38 og fra 1946; næstformand for folketingsgruppen 1953, formand fra 1955; medl. af folketingets finansudvalg 1945-50 og 1953-55, af den parlamentariske kommission vedr. 9. april 1940 og besættelsestiden 1945-50, af forsikringsrådet 1945-50 og fra 1953, af forfatningskommissionen af 1951 og af det udenrigspolitiske nævn fra 1955; medl. af Frdbg. kommunalbestyrelse fra 1937, rådmand 1946-48; medl. af bestyrelsen for optagelseshjemmene Lykkens Gave og Frederikshøj fra 1948, af direktionen for Efterslægtsselskabet fra 1953, af bestyrelsen for A/S Telefon Fabrik Automatic 1949-50 og fra 1953, af repræsentantskabet for Kbhvns Kreditforening 1949-50 og fra 1954 samt af bestyrelsen for I/S Isefjordværket fra 1954 og for Zoologisk Have fra 1955; næstformand i hovedstadskommunernes samråd fra 1956; formand for Histo-risk-topografisk Selskab for Frdbg. 1956.

Har skrevet: Politik (1933); Ungkonservatisme (1936); samt en del avisartikler.

Udenl. ordener: I.F.2*.; S.N.l.

Adresse: La Cours V. 6, Kbhvn. F.

MØLLER Alfred direktør, R.; f. 3/3 1890 i Korsør; søn af konsul Sofus Møller (død 1913) og hustru Nielsine f. Svare (død 1930); gift (25/9 1915) m. Cor-delia M., f. 27/11 1891 i Korsør, datter af konsul Th. Rasmusen (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Ellen f. Lundh.

Præliminæreks. 1906; handelsskoleeks. 1908; ansat hos P Jørgensen & Co. i Korsør 1906-08, i Østasiatisk Kompagni 1909-14, hos firma Mutzenbecher i Hamborg i 1914 og i Den kbhvnske Søassu-ranceforening 1914-15; prokurist i A/S Reassurance-Foreningen 1915-23; direktør for Fjerde Søforsikringsselskab 1923-29; direktør for Foreningen af Kulimportører i Kbhvn. 1929-40; direktør for Danske Kulimportørers Fællesrepræsentation 1940-49 og for Dansk Kulimport-organisation (Danecoal) 1945-49; adm. direktør for A/S Det danske Kulkompagni 1949.

Formand for Foreningen af Kulimportører i Kbhvn.; medl. af bestyrelsen for Danske Kulimportørers Association, for Scandinavian Coal Importers' Federation, for A/S Alfred Christensen & Co. og for A/S Graasten Tømmerhandel; formand i bestyrelsen for A/S Kampmann, Møller & Herskind, Århus, for A/S Kolding Kulkompagni, for A/S Grenaa Kulkompagni, for A/S Holm & Molzen, Haderslev, for A/S Graasten Kulkompagni og for A/S Frederikssund Kulimport.

Medl. af brændselsnævnet, kulfordelingsudvalget og fragtudligningskassen 1940-49; medl. af sø- og handelsretten 1950.

Adresse: Ceresv. 6, Kbhvn. V.

MØLLER Anders bankdirektør, R.; f. 28/7 1884 i Seiling præstegaard ved Silkeborg; søn af sognepræst Jens Peter Møller (død 1920) og hustru Marie f. Nielsen (død 1916); gift (16/11 1909) m. Jenny M., f. 11/9 1883 i Holstebro, datter af bankdirektør J A Houmøller (død 1935) og hustru Anna Marie f. Bach (død 1927).

Volontør i Banken for Slagelse og Omegn 1902, fast ansat s. å., assistent 1905, kasserer 1909, direktør 1937.

Medl. af bestyrelsen for Slagelse K U 1902-05, af bestyrelsen for Slagelse konservative Forening fra 1906 og af menighedsrådet for Skt. Peders sogn 1926-30; formand for Slagelse Tennisklub 1924-36; præsident for Slagelse Rotaryklub 1938-39; medl. af bestyrelsen for Slagelse Velgørenhedsselskab fra 1916, for Slagelse Hjælpeforening fra 1936 og for Slagelse Grænseforening fra 1906 samt af Slagelse herreds provstiudvalg fra 1946.

A'dresse: Bredeg. 3, Slagelse.

MØLLER A P skibsreder, SK. DM.; f. 2/10 1876 i store Magleby, gift 1. gang m. Chastine Estelle Mc. Kinney, f. 13/9 1881 i USA, død 1948; 2. gang m. Pernille Petterøe, f. 9/10 1886 i Norge.

Grossererborgerskab 1914; korresp. reder for Dampskibsselskabet af 1912, Dampskibsselskabet Svendborg og Dampskibsselskabet af 1929; formand i bestyrelsen for A/S Odense Staalskibsværft 1944.

Formand for Landmandsbankens bankråd 1928-52; medl. af fragtnævnet fra 1939; medl. af bestyrelsen for Dansk Dampskibsrederiforening og for Det Danske Staalvalseværk A/S, Frederiksværk.

Adresse: Kong. Nyt. 8, Kbhvn. K.

MØLLER Arnt dommer; f. 28/8 1889 på Gyldensteen ved Bogense; søn af redaktør Carl Mar: Møller (død 1946) og hustru Valborg f. Heilmann (død 1937); gift (1915, ægteskabet opløst ved separation) m. Valborg M., f. Christensen.

Student (Horsens) 1907; cand. jur. 1913; by- og birkefuldm. i Vordingborg s. å.; dommerfuldm. smstds 1919; dommer i Bølling-Nørre herreder, Skjern 1938, i Bogense købstad, Lunde, Skam og Skovby herreder 1948.

Formand for landvæsenskommissionen for Odense amtsrådskreds m. v. 1951.

Har skrevet: Frie Vers (1920); Dagligdagens Undere (1943) m. m.

Adresse: Bogense.

MØLLER Asger overretssagfører; f. 6/5 1888 i Kbhvn.; søn af læge Charles William Møller og hustru Eva f. Dahl; gift (22/3 1914) m. Ellen M., f. 7/8 1888 i Holbæk, død 1953, datter af købmand, vicekonsul Carl Petersen (død 1931, se Kraks Blå Bog 1930) og hustru Marie f. Bjørn (død 1917).

Student (Lyceum) 1906; cand. jur. 1913; overretssagf. i Kbhvn. fra 1916.

Medl. af bestyrelsen for Frederik Creutzberg og Hustrus Legat og for Montebello-Fondet; medl. af bestyrelsen for A/S Aubertin & Co., for A/S Columbusemballage, for A/S Orientalsk Tæppelager Kirman og for A/S J D Qvist & Komp. m. fl.

Tidl. sekretær ved svenske - og finsk-danske voldgiftsretter i trælastbranchen og ved danske erhvervsorganisationer.

Adresse: Holmens Kanal 15, Kbhvn. K.

MØLLER Aslaug mag. art.; f. 19/8 1876 i Vester Brønderslev; datter af sløjdinspektør Aksel Mikkelsen (død 1929, se Kraks Blå Bog 1929) og hustru Maren f. Nielsen (død 1934); gift m. cand. mag. Erik Møller (se denne).

Student (privat dimit.) 1897; mag. art. (engelsk) 1903; derefter beskæftiget med undervisning og oversættelsesarbejde.

Formand for Foreningen Kvindelige Akademikere 1926-40; medl. af komitéen for opførelse af Kvinderegensen og af eforatet for denne.

Litterære arbejder: Victoria, Dronning, Hustru og Moder (1938); Foregangskvinder i engelsk Literatur (1942); Tre Søstre, Charlotte, Emily og Anne Bronté (1953); Florence Nightingale (1956) og forsk, tidsskriftartikler og kronikker. Har desuden oversat værker af Hall Caine, Jack London, Daniel De-foe, George Eliot, Frank Norris, Harriet Beecher Stowe. Rudyard Kipling, ASM Hutchinson, Thomas Hardy, R L Stevenson, Norman Collins m. fl. samt vidensk. litteratur fra dansk til en-Adresse: Krogv. 28, Virum. MØLLER Axel civilingeniør, R.; f. 17/1 1894 i Skive; søn af apoteker Johan Møller (død 1937) og hustru Karen Ragnhild f. Brask; gift (26/3 1925) m. Kamma Edith M., f. på Frdbg., datter af grosserer Georg Norholt og hustru Olga f. Jensen.

Student (Sorø) 1911; cand. phil. 1912; cand. polyt. 1916; ansat i ingeniørfirmaet Peter Lind & Co., Ltd., London s. å.; ingeniør i A/S Kampmann, Kier-ulff & Saxild, Kbhvn. 1924-25; atter ingeniør hos Peter Lind & Co. 1925, direktør fra 1941; till. direktør i Tileman & Co., Ltd.

Medstifter af Society of Danish Civil Engineers in Great Britain and Ireland, formand 1951-55; medl. af bestyrelsen for Den danske Klub i London i en årrække.

Adresse: 6 Chatsworth Road, Ealing,

London W.5., England.

MØLLER Bjorn pianofabrikant; f. 3/3 1907 på Frdbg.; søn af pianofabrikant Axel R Møller (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Agnete f. Goos; gift (20/3 1940) m. Ellen M., f. Muller, f. 2/9 1911 i Kbhvn.

Student (Schneekloths skole) 1925; cand. phil. 1926; i snedkerlære; uddannet i pianofabrikation hos Hornung & Møller og hos Gaveau, Paris; højere handelseks. fra Niels Brocks handelsskole; underdir. i A/S Hornung & Møller 1934, direktør fra 1951.

Kasserer for Det unge Tonekunstnerselskab 1934-45, i H C Lumbye-Legatet og 1943-57 i Danske Studenters Roklub, formand for sidstn. fra 1957; medl. af bestyrelsen for Privat Kammermusik-forening; formand for Rejsestipendie-foreningen for Håndværkere og Industridrivende; æresmedlem af 1. Regiments Løjtnantsforening.

Adresse: Bredg. 47, Kbhvn. K.

MØLLER C A civilingeniør, direktør, dr. techn., K.DM.p.p.; f. 7/3 1889 i Hjørring; søn af grosserer Carl A Møller (død 1931) og hustru Kirstine Marie f. Schibbye (død 1921); gift 1. gang (18/12 1914) m. Ebba M„ f. 22/4 1894 i Kbhvn., død 1924, datter af kommunalrevisor Emil Olsen (død 1931) og hustru Ulla f. Munk (død 1955); 2. gang (22/3 1925) m. Karen M., f. 22/11 1898 i Kolding, datter af stationsforstander Eduard Kraunsøe (død 1929) og hustru Ellen f. Saurbrey (død 1952).

Student (Østersøgades latin- og realskole) 1907; cand. polyt. 1912; ingeniør hos F L Smidth & Co. 1912; prokurist i firmaet 1924; underdir. i A/S F L Smidth & Co. 1925, direktør 1932; adm. direktør for A/S Burmeister & Wain 1933-52, formand for bestyrelsen for samme fra 1952.

Medl. af bestyrelsen for Alpha-Diesel A/S, for Det Danske Staalvalseværk A'S, for A/S Nordisk Mineselskab, for Kbhvns Frihavns-Akts. (formand 1953-56, derefter næstformand) og for A/S Oscar Christensen, Kolding; formand i bestyrelsen for A;S Holeby Dieselmotor Fabrik, for A/S Nordisk Diesel og for A/S Skarreha-ge Molerværk; ejer af Ejerslev Molerværk; formand i bestyrelsen og direktør for A/S Camco-Investment; formand i repræsentantskabet for A/S Det danske Luftfartselskab; medl. af Industrirådet, af Kbhvns havnebestyrelse, af repræsentantskabet for A/S Privatbanken i Kbhvn., af Akademiet for de tekniske Videnskaber (1. vicepræsident 1940-43), af akademirådet 1940-43 og 1947-49, af Forskningsinstituttet 1947-49 og af forvaltningsnævnet for Krigsforsikringen af Løsøre; præsident i Section Danoise de la Société des Ingénieurs Civils de Fran-ce 1939-46; formand i komiteen for udstillingen »Skibet« i Kbhvn. 1949; medl. af Komitéen for Udstillinger i Udlandet 1952; dr. techn. h. c. ved Danmarks tekniske højskole 1954; formand for Turistforeningen for Danmark 1956 og for den af regeringen nedsatte teknikerkommission 1956.

Udenl. Ordener: F.M.Ma.l.; F.Æ.L.3.; I.F.2.; N.St.O.22.; P.Chr.2!.; Rum.M.C.I.; Rum.V.M.3.; Sp.S.M.F.2.; S.V.21.

Adresse: Strandv. 504, Vedbæk.

MØLLER Carl Mar: professor, dr. phil., R.DM.; f. 12/9 1891 på Slemminggaard ved Grenaa; søn af redaktør Carl Mar: Møller (død 1946) og hustru Valborg f. Heilman (død 1937); gift (1923) m. Karen M., datter af proprietær Frederik Heilmann (død 1905) og hustru Laura f. Jørgensen (død 1913).

Student (Horsens) 1910; forstkand. 1916; dr. phil. 1945; planlægningsarbejde på Benzon og Meilgaard skovdistrikter 1916; midlertidig ansættelse ved statens forstlige forsøgsvæsen i 1917; redaktør af Dansk Skovforenings tidsskrifter 1919-27; assistent ved landbohøjskolens skovbrugsundervisning 1919-27; studierejser i Europa 1925-26 m. fl.; professor i skovbrug ved landbohøjskolen 1927.

Medl. af den forstlige forsøgskommis-sion 1924-43, af folkeuniversitetsudval-get 1931-51 og af udvalget til planlægning af Kbhvns-egnen; skovbrugskyndig konsulent for Kbhvns kommune fra 1932; medstifter og medl. af bestyrelsen for A/S Junckers Savværk, Køge; Svenska Skogsvårdsforeningens sølvmed.; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Vigtigste arbejder: Trækroners Form og Bygning som Funktion af de atmosfæriske Lysforh. (1928); Boniteringsta-beller og bonitetsvise Tilvækstoversigter for Bøg, Eg, og Rødgran i Danmark (1933); Untersuchungen iiber Laubmenge, Stoffverlust und Stoffproduktion des Waldes (disputats, 1945); Mycorrhizae and Nitrogen Assimilation with special reference to mountain pine and Norway spruce (1947); Vokser Kulturudgiften vildt (1948); Træmålings- og Tilvækstlære (1951); Tyndingens indflydelse på massetilvæksten (1952); Gødningsforsøg i skov (1954 og 1957).

Adresse: Rolighedsv. 23, Kbhvn. V.

Sommerbolig: Lounkær pr. Skelund.

MØLLER C F arkitekt, kgl. bygningsinspektør, R.; f. 31/10 1898 i Skanderborg; søn af amtsvejinspektør V Møller (død 1909) og hustru Nielssine f. Dalby (død 1931); gift (15/11 1928) m. Bodil M., f. 24/10 i Kbhvn., datter af kaptajn M P Jacobsen og hustru Andrea f. Møller. Bygningskonstruktør; afgang fra kunstakademiet 1925; selvstændig virksomhed siden 1928; kgl. bygningsinsp. 1953; studierejser i Tyskland, Italien og England; tildelt Eckersberg-medaljen 1945, C F Hansen-medaljen 1947 og Århus kommunes ærespris 1950. Arkitekt for Århus universitet, Århus domkirke, Aarhus Theater og de jyske åndssvageanstalter.

Medl. af Akademisk Arkitektforenings bestyrelse 1925-30 og af ledelsen af foreningens afd. for Jylland fra 1934, formand 1946-49; formand for Foreningen af Byggeinteresserede 1946-50; medl. af Danmarks Naturfredningsforenings tekniske udvalg for Århus og omegn, af skolerådet for jysk kunstakademi og fra 1955 af kunstakademiets akademiråd; formand for bestyrelsen for Det sociale Boligselskab for Aarhus og Omegn; medl. af repræsentantskabet for Aarhus Theater.

Har bygget: Præstebolig i Lejre; Borgerhjemmet i Gentofte kommune (s. m. C Neye); Vodroffshus, ejendommen hj. af Åboulevard og Rosenørns Allé, Århus kommunehospitals kirurgiske og radiologiske afdelinger og Radiumstationen i Kbhvn., udvidelse af Finsensinsti-tutet, Børnesanatoriet ved Vordingborg samt Åndssvageanstalterne ved Mariager og Vodskov (s. m. Kay Fisker); radiumstationen samt gynækologisk afd. ved Odense amts og bys sygehus (s. m. Kay Fisker og A Jacobsen); Kolding sygehus kirurgiske afd., Århushallen; Århus universitet og Århus naturhistoriske museum (s. m. Kay Fisker og Povl Stegman); Ortopædisk hospital i Århus (s. m. H Gad); neurologisk afd., Århus; Landbosparekassen, Århus; Århus universitets hovedbygning; Sallings Magasin, Århus; Stadions genopbygning; socialt boligbyggeri (Møllevangen) (s. m. G Krohn); Spare- og Laanekassen, Århus; 4. maj kollegiet, Århus; centralstationen for tuberkulosens bekæmpelse, Århus; Ribe kommuneskole og Tønder kommuneskole (s. m. C K Gjerrild); Give amtssygehus; A/S Jernkontoret, Århus; Århus universitets institutter for alm. patologi, farmakologi og hygiejne; biograf- og koncertsalen Scala, Århus; Sønderjyllandshallen, Aabenraa; Århus katedralskole.

Adresse: Stadion Allé 56. Århus.

MØLLER Christian professor, dr. phil., R.; f. 22/12 1904 i Hunslev på AIs; søn af grosserer Jørgen Møller (død 1953) og hustru Marie f. Terkelsen (død 1905); gift (20/6 1931) m. Kirsten M., f. 8/9 1901 i Skodsborg, datter af portør ved statsbanerne Hans Pedersen og hustru Camilla f. Christensen (død 1956).

Student (Sønderborg) 1923; univ. guld-med. 1928; mag. scient. 1929; vidensk. assistent ved universitetets institut for teoretisk fysik 1931; lektor smstds 1933; dr. phil. 1932, studieophold som Rocke-feller Fellow ved universiteterne i Rom og Cambridge 1934-35; docent i matematisk fysik ved Kbhvns universitet 1940, professor ekstraord. 1943; de-kanus 1947-48; forelæsninger ved universiteter i USA 1948-49, i Indien 1950-51 og i Japan 1953.

Medl. af Videnskabernes Selskab 1943 og af Le Comité Scientifique de l'Insti-tute Solvay 1948; direktør for den teoretiske gruppe i Kbhvn. af CERN (europæiske organisation for kerneforskning) 1954.

Har skrevet: Zur Theorie des Durch-gangs schneller Elektronen duren Materie (disputats, 1932); The Theory of Relativity (1952) samt en række afhandlinger over atomfysiske problemer i inden- og udenlandske tidsskrifter.

Adresse: Frølichsv. 42 A, Charlottenlund.

MØLLER Chr. Johan fabrikant, R.; f. 9/10 1880 i Kjellerup; søn af inspektør Chr. Møller (død 1932) og hustru Cathrine f. Andersen (død 1912); gift (25/11 1905) m. Anna Sophie M., f. 28/8 1883, datter af direktør C M Kjeldsen (død 1889) og hustru f. Ewers (død 1902).

Lært boghandel i Randers 1895-1900, derefter medhjælper i Århus, Horsens og Kbhvn.; prokurist i firma E Jacobsen, Ellegaard, Kbhvn. 1905; adm. direktør for A/S N N Blumensaadts Fabr. Odense 1907-09; overtog Kbhvns Klichéfabrik 1909.

Oldermand for Kemigraflauget i Danmark 1914-38, æresmedlem af Kemigraflauget 1950; formand for det faglige fællesudvalg for Litograf- og Ke-migraffagene 1938-54, for Kemigraffa-gets lærlingeskoles fagkomité 1938 og for Kemigraffagets svendeprøvekommission 1938; medl. af bestyrelsen for Rotary Clubben 1926-27; næstformand i bestyrelsen for A/S Kruckow-Waldorff 1932-46.

Adresse: Gisselfeld Allé 8, Gentofte.

MØLLER Eggert professor, overlæge, dr. med., R1.; f. 23/10 1893 i Kbhvn.; søn af apoteker Hans-Jacob Møller (død 1916, se Kraks Blå Bog 1915) og hustru Frida f. Heiberg (død 1940); gift (14/12 1919) m. Irmelin M., datter af komponisten Carl Nielsen (død 1931. se Kraks Blå Bog 1931) og hustru billedhugger-inden Anne Marie Carl Nielsen (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943).

Student (Metropolitanskolen) 1911: med. eks. 1919; klinisk assistent ved rigshospitalets afd. A 1923. 2. reservelæge 1924, 1. reservelæge 1928-32; dr. med. 1925; Associate in Medicine ved The Rockefeller Institute for Medical Research 1926-28; specialistanerk. (intern medicin, særlig hjerte-, nyre- og stofskiftesygdomme) 1928; deltog i konkurrencen om professoratet i intern medicin 1931; overlæge ved Finsenin-stitutets med. afd. 1933-34; efter konkurrence professor i intern medicin ved Kbhvns universitet 1933 og chef for rigshospitalets medicinske poliklinik 1934, overlæge smstds 1954.

Medl. af Alm. dansk Lægeforenings hygiejnekomité 1936-56; medl. af forretningsudvalget i Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 1937 (viceformand fra 1956), af bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin 1937-42 og fra 1954, for A/S Lægernes Hus 1938-48 og af det medicinske § 14-råd 1938-46; præsident i Medicinsk Selskab i Kbhvn. 1938-39. medl. af bestyrelsen 1939-45; medl. af det vidensk. udvalg i Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse fra 1939; decanus 1939-40; medl. af bestyrelsen for Løvens kemiske Fabriks Legat fra 1942, for Nordisk Selskab for indvortes Medicin 1946 -50 og af kommissionen ang. rigshospitalets bygningsmæssige forhold 1947-52 samt af konkurrencekomitéen ang. samme 1954-55 og af byggeudvalget fra 1956; formand for komitéen til valg af censorer ved lægevidensk. embeds-eks. ved Kbhvns universitet 1947; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Udgivelse af Tidsskriftet Nordisk Medicin 1949; formand for Gigtforeningens forskningsudvalg og medl. af dennes forretningsudvalg 1952; medl. af sygehus-beredskabsnævnet for det storkbhvnske civilforsvarsområde 1952 og af bestyrelsen for Nationalforeningens boligselskab 1954. Adresse: Bakkedal 7, Hellerup.

MØLLER Erik arkitekt; f. 7/11 1909 i Århus; søn af sygehuslæge Aage Møller (død 1920) og hustru Ida f. Bruun; gift (26/4 1934) m. Bodil M., f. 30/1 1908 i Aalborg, datter af arkitekt, palæforvalter Hother Paludan (død 1956, se Kraks Blå Bog 1956) og hustru Elisabeth f. Rode.

Student (Ordrup gymn.); afgang fra kunstakademiet; tildelt 1. præmie i arkitektkonkurrencer, akademiets mindre guldmed. og Eckersbergmedaljen.

Leder af Danske Arkitekters Landsforbunds konkurrenceudvalg 1952-54.

Har opført Nyborg folkebibliotek (s. m. Fl. Lassen); Århus rådhus (s. m. Arne Jacobsen); udvidelse af Magasin du Nord, Kbhvn. (s. m. Helweg Møller); kontorbygning for Magasin, Århus (s. m. Aage C Nielsen); Adventskirken og børneinstitution i Vanløse (Kbhvns kommunes præmie for disse); rækkehuse i Randers samt forsk, eenfamilie-huse.

Adresse: Grants Allé 13, Hellerup.

MØLLER Erik cand. mag., R.; f. 7/1 1879 i Gylling; søn af sognepræst Otto Møller (død 1915, se Kraks Blå Bog 1914) og hustru f. Holm; gift (5/3 1912) m. Aslaug Møller (se denne).

Student (Horsens) 1899; cand. mag. 1908; gentagne studieophold i udlandet (navnlig London); fast udenrigsk medarbejder ved »København« 1910-13; lærer ved Østersøgades gymnasium 1914-22 (adjunkt 1920); skrev samtidig artikler til forsk, blade og tidsskrifter (navnlig 111. Tidende 1914-15 og Ugens Tilskuer); The Times' Kbhvn. korrespondent 1916-18 og 1919-31; pressekonsu-lent ved det danske gesandtskab i London 1918-19; holdt 1920-21 u. prof. Friis' orlov eksaminatorier og forelæsninger ved universitetet; udenrigsk redaktør ved Berlingske Tidende 1921-34, medarbejder ved morgenudgaven 1934-35; udenrigske månedsoversigter i Gads Danske Magasin 1940-41, 1942-43 og 1945-48.

Formand i Historisk Samfund 1922-28; medl. af Historisk Forenings bestyrelse 1924-33; formand i Dansk Studiering 1942-43.

Litterære arbejder: England og Danmark-Norge 1807 o. a. afhandlinger i Historisk Tidsskrift, Jyske Samlinger, Seandia og Svensk Historisk Tidskrift; bidrag til festskrifterne for Johs. Steen-strup (1915), Kr. Erslev (1927) og Axel Linvald (1956); Fredsbrudet 1914; Britisk Politik; afsnit i 6. b. af Gyldendals Verdenshistorie; Femten Aar fra Freden (1934, ny udg.: Nitten Aar fra Freden, 1938, m. tillæg: Sidste Aar før Krigen, 1940); Gennem den franske Revolution (1944); Syd-Slesvig (1948); Skandinavisk Stræben og svensk Politik omkring 1860 (1948); Det var i 48 (1949); Efter-Krigsaar (1949); Grundtvig som Samtidshistoriker (1950); redaktør af den danske udg. af Hutchinson's Story of the Nations 1935-37; har redigeret og delvis skrevet historiske afsnit i Alverdens Viden om Naturen og Menneskelivet; dansk redaktør af det skandinaviske serieværk: Krigen 1939-45.

Adresse: Krogv. 28, Virum.

MØLLER Erik C V generalløjtnant, SK. DM., HTH.p.p.; f. 9/1 1896 på Alrø; søn af sognepræst O N Møller (død 1931) og hustru Caroline f. Fog (død 1955); gift (11/5 1920) m. Else M., f. 6/10 1898 i Præstø, datter af politimester C Hjelmer (død 1940, se Kraks Blå Bog 1940) og hustru Marie Hjelmer, f. Raaschou (død 1937, se Kraks Blå Bog 1936).

Student (Nykøbing F.) 1914; premier-løjtn. 1918; gennemgået artillerikursus 1922-24 og generalstabskursus 1926-28; adjutant ved generalkommandoen 1928-32; kaptajn 1932; batterichef 1933-37; sektionschef i generalstaben 1937-42; oberstløjtn. af artilleriet 1943; stabschef ved jysk-fynske kommando 1945; oberst og chef for generalstaben 1945; generalmajor 1946; medl. af Atlantpagtens militærkomité 1949-50; ge-neralløjtn. og chef for hæren 1951: afsked 1957; till. chef for Atlantpagthærstyrkerne i Danmark 1951-57.

Medl. af bestyrelsen for Det krigsvidenskabelige Selskab 1930-33 og 1938-45 og for Dansk Rideforbund 1938-51; medl. af Citadels sogns menighedsråd 1930-33 og af Garnisons sogns menighedsråd 1938-49; tormand i direktionen for Officersforeningen 1946-51.

Udenl. ordener: F.Æ.L.3.; N.O.H.I.; S.Sv.l.

Adresse: Hylstrup pr. Fjenneslev.

MØLLER Fritz byretsdommer; f. 27/6 1913 i Dorpat; søn af apoteker Svend Johannes Møller og hustru Mary Johanne f. Bursche; gift (15/11 1941) m. Iris Maria M.. f. 11/2 1920 i New Jersey, USA, datter af ejendomsbesidder Hjalmar Nilsson, Malmø og hustru Gertrude Maria f. Voigt.

Student (Christianshavns gymn.) 1931; cand. jur. 1939; fg. sekretær i justitsministeriet 1940; dommerfuldm. i Skjern 1941; sekretær i justitsministeriet 1943, fuldmægtig 1946, ekspeditionssekr. 1951; kst. dommer i Kbhvns byret 1947, udnævnt 1952; till. sekretær i prisdirektoratets juridiske afd. 1943, hos statsadvokaten for Fyn 1944, i overformynderiet 1945.

Adresse: Peblinge Doss. 32A. Kbhvn. N.

MØLLER Gertrud Christmas filmcensor; f. 1894; gift (1923) m. udenrigsminister, dr. phil. h. c. J Christmas Møller, f. 1894 (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947).

Cand. phil.; arbejdede i det danske Tåd i London 1942-45; filmcensor 1949.

Har redigeret: Bogen om Christmas Møller, skrevet af hans Venner.

Adresse: Carl Plougs V. 10, Kbhvn. V.

MØLLER H A direktør, grosserer; f. 18/11 1904 i Kbhvn.; søn af translatør Johan Meller (død 1915) og hustru Valborg f. Sørensen (død 1951); gift (30/12 1942) m. Edna M., f. 27/6 1910 i Darligton, England, datter af konstruktør George Mc. Kay og hustru Margaret f. Walker (død 1923).

Udgået fra det kgl. opfostringshus i 1919, uddannet i firmaet Ernst C Lohse & Co.s Eft., Kbhvn.; grundlagde i 1933 firmaet H A Møller, Kbhvn.; medstifter af Tolko Kompagniet A/S 1948. Willer A/S, Oslo, 1946, H A Moller (London) Ltd., London, 1946 og Novima S. p. a., Milano, 1948.

Formand for bestyrelsen for Ishavet Fiskeri A/S 1948-56, for Benham A/S fra 1956, for Tolko Kompagniet A/S 1950-56 og for Holdingselskabet Kla-sko A/S, der bl. a. ejer Gubbens Konservesfabriker A/S fra 1951.

Adresse: Langs Hegnet 32, Klampenborg.

Sommerbolig: Kikhavn pr. Hundested.

MØLLER Hans fh. stationsforstander, løjtnant, R.; f. 16/8 1884 i Helsingør; søn af lodsoldermand Sophus Møller (død 1928) og hustru Andrea Christiane f. Jørgensen (død 1896); gift 1. gang (165 1912) m. Anna Bothilde Sofie M., f. 13/10 1892, død 1919, datter af telegrafbestyrer N T Taulov-Jensen (død 1943) og hustru Marie f. Vetter (død 1939); 2. gang (16/9 1920) m. trans-latrice Margrethe Sofie M., f. 16/12 1891

i Snekkersten, datter af rentier Lars Hansen (død 1938) og hustru Stine Nielsine f. Thomsen (død 1926).

Trafikelev i Snekkersten 1900; trafik-assist. i Helsingør 1909; overassist. smstds 1931; trafikkontrollør i Aalborg 1935; stationsforstander smstds 1942-54..

Adresse: »Søblik«, Strandv. 180,

Snekkersten.

MØLLER Harald korpschef, R.p.p.; f. 11/8 1903 i Århus; søn af bygningsinspektør Kristian Møller (død 1946) og hustru Kirstine f. Svenningsen; gift (13/9 1929) m. Lis Orkild M., f. 19/5 1905 på Frdbg., datter af arkitekt Carl Orkild (død 1939) og hustru Ane f. Andersen (død 1946).

Student (Århus katedralskole) 1922; cand. polyt. 1927; ingeniør hos Chri-stiani & Nielsen ved havneanlæggene i Cherbourg 1929-31; sekondløjtn. i feltartilleriet 1930; ingeniør hos stadsingeniøren i Århus 1931-40; timelærer ved Århus tekniske skole 1935-40; brandinsp. i Århus brandkorps' reserve 1936-40; sekretær i det fælleskommunale udvalg for Århus luftbeskyttelsesområde 1939-49; brandchef i Århus 1940-50; brandtekn. konsulent ved statens civile luftværns vestre luftværns-kommando 1940-45; distriktsbrandinsp. for Midtjylland 1941-50; leder af taktisk afd. u. luftværnschefen for Århus luftbeskyttelsesområde 1944-47; chef for statens civile luftværns midtjydske di-striktskommando 1944-45; korpschef i civilforsvarskorpset og brandtekn. konsulent i civilforsvarsstyrelsen 1950.

Chef for Det danske Spejderkorps' Århus division 1936-47, æresmedlem af samme 1947; formand for Almindeligt Ingeniørforbund's afd. for Århus og omegn 1940-48; medl. af kredsstyrelsen for Dansk Luftværnsforenings Århus kreds 1940-49; medl. af samme forenings landsråd 1941-49; formand for Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn 1941-50, æresmedlem af samme 1950; næstformand i, senere formand for Red Barnet's Århus komité 1946-50; sekretær i, senere till. formand for komitéen for Århus og omegn for foreningen Dannevirke 1946-50; sekretær i kredsstyrelsen for Danmarks-Samfundet GI. Århus amts kreds 1946-50; medl. af Red Barnet's arbejdsudvalg 1948-51, af dets landskomité 1951; æresmedlem af Aarhus Brandkorpsforening 1951; studieophold på Civil Defence Staff College, Sunningdale Park, England 1951; medl. af OEEC's Technical Mission (Fire Pre-vention and Control) 1951; formand for tilsynsrådet for Red Barnet's optagel-seshjem Ellesøhus 1952; medl. af indenrigsministeriets byggeudvalg vedr. civilforsvarets bygge- og anlægsarbejder 1953, af Det danske Spejderkorps' spejderret 1954 og af terminologiudvalget for brandteknik 1955.

Medarbejder ved værket Danmarks Kultur ved Aar 1940.

Tildelt Forsvarsbrødrenes æreskors og tysk Feurwehrehrenkreuz af 2. grad.

Udenl. ordener: F.M.R.3.: I.S.I.2.; Po.F.K.2.

Adresse: Søbredden 21 A, Gentofte.

MØLLER Harald fh. overkirurg, R.; f. 23/12 1884 i Dronninglund; søn af sygehuslæge H J Møller (død 1905) og hustru Julie f. Nielsen (død 1943); gift (24/6 1915) m. Therese M„ f. 18/6 1893 i Kbhvn., datter af professor, dr. med. Johannes Kaarsberg (død 1917, se Kraks Blå Bog 1916) og hustru Henriette Kaarsberg f. Irminger (død 1930, se Kraks Blå Bog 1930).

Student (Herlufsholm) 1902; med. eks. 1909; reservelæge i hæren 1912, ved kliniken for vanføre 1913-14; 2. reservekirurg ved kommunehospitalet 1914-15, ved Skt. Lukas Stiftelsen 1916-17; 1. reservekirurg ved Sundby hospital 1917-22, ved Skt. Lukas Stiftelsen 1923-24; kirurg, assist. læge ved arbejderforsikringsrådet 1919-24; overkirurg ved Aalborg kommunehospital 1924-54.

Formand for Lægekredsforeningen for Aalborg amt 1932-36, æresmedlem 1950; medl. af hovedbestyrelsen for Den alm. danske Lægeforening 1936-42.

Adresse: Aalborg.

MØLLER H C fh. direktør, civilingeniør; f. 9/3 1885 i Randers; søn af tømrermester Frederik Møller (død 1908) og hustru Camilla f. Svendsen (død 1936); gift (12/4 1922) m. Dagny M., f. 7/9 1898 i Randers, datter af inspektør R Riisøe (død 1926) og hustru Marie f. Pedersen (død 1930).

Alm. forberedelseseks. (Randers) 1900; tømrersvend 1905; exam. polyt. 1906; cand. polyt. 1913; udvandrede til Canada 1913; ingeniør ved Canadian Pacific Railways, Bridge Department 1913-14; ingeniør i forsk, amerikanske firmaer 1914-20, fra 1918 ved Ford Motor Co. i Detroit; ansat i dette firma i Kbhvn. fra 1920, underdir. 1924, adm. direktør 1926-49.

Medl. af bestyrelsen for A/S Ford Motor Co., Kbhvn. 1936 og for Ford-Fonden, Kbhvn. 1939; medl. af Industrirådet 1936-55; medl. af bestyrelsen for Danmarks Amerikanske Selskab 1935-52 og for Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter og Importører 1940-57, formand 1952-55; medl. af bestyrelsen for AS Udstillingshallen Forum 1952.

Adresse: Mathilde Fibigers V. 10,

Kbhvn. F.

Sommerbolig: Engv. 8, Solrød Strand.

MØLLER Helmuth gesandt, R.DM.p.p.; f. 8 10 1896 i V-Brønderslev; søn af skoleinspektør, folketingsmand K J Møller (død 1956) og hustru Dorthea f. Pe-

dersen (død 1926); gift (5/8 1925) m. Lillian M., f. Nørregaard, f. 8/2 1902 i Chicago.

Student (Helsingør) 1914; cand. polit. 1920; sekretær i den overordentlige kommission af 6. aug. 1914 i 1920; sekretær i udenrigsministeriet s. å.; tjenstg. i Chicago og New Orleans 1921-24; fuldmægtig i ministeriet 1925-30, 1931-33 og 1941-45; tjenstg. i Paris 1930-31; 1. vicekonsul i New York 1933-41; chef for udenrigsministeriets erhvervskontor 1945; tjenstlige rejser i Sydamerika aug. 1948-marts 1949; gesandt i Rio de Janeiro 1951.

Udenl.ordener: Gr.Fr.4.; I.F.3.; S.N.22.; Ø.F.5.

Adresse: Legaeåo da Dinamarca, Rua

Barao do Flamengo 22, Rio de Janeiro,

Brasilien.

MØLLER Herluf fh. rektor, R.DM.; f. 13/4 1880 i Velling ved Ringkøbing; søn af sognepræst Theodor Møller og hustru Laura f. Johnsen; gift (15/7 1945) m. Margrete Vincentia M., datter af provst Johs. Nordentoft (død 1948, se Kraks Blå Bog 1947) og hustru Karen f. Munck.

Student (Birkerød) 1897; mag. art. 1906; lærer ved Birkerød kostskole 1907-09, ved Lang og Hjorts kursus 1910-12, ved Plockross' skole fra 1915; lektor ved Øregaard gymnasium 1920, inspektør 1924, rektor 1927-50.

Har udg. en bog om Henrik Wergeland (1915).

Adresse: Holgersv. 14, Charlottenlund.

MØLLER I C direktør; f. 6/10 1888 i Jeme sogn ved Esbjerg; søn af murermester I C Møller (død 1891) og hustru Lauretta f. Lausen (død 1915).

Præliminæreks. (Esbjerg realskole) 1903; maskinisteks. (Kbhvn.) 1909; ophold i England og Tyskland til 1913; ansat i elektricitetsfirmaet Axel Schou 1915-19; grossererborgerskab 1920; derefter egen forretning, senere omdannet til A/S I C Møller, formand i bestyrelsen for dette selskab; till. adm. direktør for A/S Det Danske Kølehus Cold Stores fra 1939 og for Cold Stores Holding Selskab fra 1943; formand i bestyrelsen for »Cold Stores« Fond.

Medl. af bestyrelsen for aktieselskaberne Det Danske Kølehus Cold Stores. Kbhvn., Cold Stores Holding Selskab, Kbhvn., Det jydske Kølehus og Isværk, Århus, Nordjydsk Cold Stores, Aalborg, Fyns Kølehuse og Isværker, Odense, Bornholms Kølehuse, Rønne, Sydjydsk Cold Stores, Kolding, Randers Kølehuse og Isværker Cold Stores, Randers, Våst-svenska Kylhusaktiebolaget, Gbteborg, Sydsvenska Kylhusaktiebolaget, Malmø, Aktiebolaget Stockholms Kylhus, Stockholm, Aktiebolaget Sundsvalls Fryseri, Sundsvall, Aktiebolaget Åhusfryserierna, Åhus og I C Moller Inc., New York samt fl. handelsselskaber; formand for bestyrelsen for Farum Boligselskab fra 1942; medl. af bestyrelsen for Selskabet Fattiges Juleglæde fra 1948 (formand fra 1951), for Nordisk Fiat fra 1954 og for Danmark-Amerika Fondet fra 1955.

Æresmedlem af Svenska Kyltekniska Foreningen.

Udenl. orden: I.F.2.

Adresse: Skolevængets Allé 1, Farum.

MØLLER Inger sølvsmed; f. 21/10 i Otterup; datter af læge Georg Møller (død 1911) og hustru Harriet f. Johnsen (død 1921).

Uddannet i Georg Jensens sølvsmedie; egen virksomhed i Kbhvn. fra 1922, hovedsagelig større sølvarbejder; studierejser til London 1911 og til Paris 1914 og senere i Italien, Frankrig, Tyskland, Schweiz og Belgien; udstillet på Verdensudstillingen i Paris 1925 (sølvmed.) og 1937 (guldmed.), World's Fair, New York 1939, Dansk Kunsthåndværk, Stockholm 1941 og 1950, Triennalen i Milano 1951 (broncemed.), Design in Scandinavia 1953 og Danmarks Hus i Paris 1955. desuden på Dansk Kunsthåndværks udstillinger og Forårsudstillingen på Charlottenborg; repræsenteret på Kunstindustrimuseet, Nationalmuseet i Stockholm og The New-ark Museum, New Jersey, USA; tildelt Hofjuvelerer Michelsens Æreslegat. Tho-rolf . Møllers Æreslegat 1954, Tagea Brandts Rejselegat 1954 o. fl. a. legater.

Adresse: Admiralg. 15, Kbhvn. K.

MØLLER Jens direktør, civilingeniør, R.; f. 8/3 1901 i Sattrup; søn af gårdejer Jens Møller (død 1935) og hustru Maria f. Hansen (død 1918); gift 1. gang (30/9 1930) m. Erna Rigmor M., f. 15/10 1899, død 1949, datter af smedemester Martin Larsen og hustru Anna f. Nielsen; 2. gang (23/1 1954) m. Atka Ingeborg M., f. 3/6 1910, datter af malermester Peter Andresen og hustru Louise f. Weber.

Student (Horsens) 1919; cand. polyt. 1926; ansat hos Eriksen & Sardeman, Århus og Ladegaard & Co., Odder s. å.; ingeniør ved Sønderjyllands Højspændingsværk, Aabenraa 1927; driftsbestyrer ved Sydvestjyllands forenede Elektricitetsværker, Esbjerg 1942; direktør for I/S Vestkraft, Esbjerg fra 1946.

Formand for Dansk Ingeniørforenings afd. for Vestjylland 1949-53 og for Foreningen af danske Elværksledere fra 1949; medl. af bestyrelsen for Danske Elværkers Forening fra 1949 (næstformand fra 1954), af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1952, af den danske nationalkomité for World Power Conference fra 1952, af elektricitetsrådet fra 1953, af tilsynsrådet for Handelsbanken i Esbjerg fra 1954, af atomenergikommissionen fra 1955. af Co-mité d'Etudes des Centrales Nueleaires

u. UNIPEDE fra 1956 og af Dansk elektroteknisk Komité fra 1956; næstformand for repræsentantskabet i Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse fra 1957.

Adresse: Bakkev. 1, Esbjerg.

MØLLER Jens fh. folketingssekretær, K.DM.; f. 31/7 1886 i Hjerk (Salling); søn af sognepræst Theodor Møller (død 1934) og hustru Laura f. Johnsen (død 1928); gift (6/8 1912) m. Vilhelmine M., f. 7/1 1881 i Jacobshavn (Grønland), datter af sognepræst Chr. Rasmussen (død 1918, se Kraks Blå Bog 1918) og hustru Lovise f. Fleischer (død 1917).

Student (Birkerød) 1903; cand. polit. 1911; assistent i rigsdagens bureau s.å., fuldmægtig 1917; landstingssekr. 1921; folketingssekr. 1942-51; redaktør af Rigsdagsaarbogen 1932-42.

Har skrevet: »Forarbejderne til Grund-lovsudkastet« og »Tingenes Forretningsordener« i Den danske Rigsdag 1849-1949 bind I og IV; afhandlinger i Historisk Tidsskrift 1927 og 1942 og i Tilskueren 1936; Nordisk Indfødsret paa den grundlovgivende Rigsforsamling (1944).

Adresse: Sødalen 18, Gentofte.

MØLLER Julius landsretssagfører, mag. art.; f. 21/11 1892 i Esbjerg; søn af grosserer Carl Emil Møller (død 1932) og hustru Juliane f. Hansen (død 1894); gift (5/2 1923) m. Harriet M. f. 23/12 1894 i Ejlby, datter af proprietær Frederik Heilmann (død 1905) og hustru Laura f. Jørgensen (død 1913).

Student (Sorø) 1912; accessit for besvarelse af univ. æstetiske prisopgave 1917; mag. art i alm. og sammenlign, litteraturhistorie 1920; cand. jur. 1927; landsretssagf. 1930; offentlige sager 1939.

Formand i bestyrelsen for Nordisk Pirelli A/S; medl. af bestyrelsen for E Lunding A/S; medl. af bestyrelsen for Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse og for Dansk Selskab for Ophavsret.

Udenl. ordener: B.K.5.; F.O.A.

Adresse: På Højden 15, Hellerup.

MØLLER Jørgen civilingeniør, direktør; f. 14/10 1918 i Kbhvn.; søn af direktør, cand. jur. Thorolf E Møller (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Maria f. Kold Nielsen; gift (15/4 1943) m. Kamma M., f. 17/4 1923 i Kbhvn., datter af oberstløjtnant, dyrlæge F E W Toussieng og hustru Ellen Bodil f. Ammitzbøl.

Student (Ordrup gymn.) 1937; cand. polyt. 1943; ansat i ministeriet for offentlige arbejder og i arbejdsministeriets ingeniørkontor 1943-47, hos Bier-rum & Partners Ltd., England 1947-49; indtrådt i Georg Jensen & Wendel A/S 1949, direktør fra 1951; till. direktør for Sterling Polish Company A/S, for Ejendomsselskabet Pilestræde 4-6-8 og for Georg Jensen & Wendel en gros A/S fra 1951 samt for Georg Jensen & Wendel Silver Export A/S fra 1956.

Medl. af bestyrelsen for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, for Georg Jensen & Wendel A/S, for Sterling Polish Company A/S, for Ejendomsselskabet Pilestræde 4-6-8, for Georg Jensen & Wendel en gros A/S, for Georg Jensen & Wendel Silver Export A/S, for A/S Skandinavisk Spændbeton og for A/S Jannik Ipsen.

Adresse: Ordruphøjv. 35, Charlottenlund.

MØLLER Jargen Kisbye landsdommer, R.; f. 21/5 1915 i Kbhvn.; søn af professor, dr. med. Poul Møller (se denne); gift (26/6 1944) m. Bodil K.M., f. 11/12 1919 i Kbhvn., datter af professor Johannes Jespersen (se denne).

Student (Østersøgades gymn.) 1933; cand. jur. 1939; fg. sekretær i justitsministeriet s. å.; politifuldm. i Tønder 1940-42: fuldmægtig ved Kbhvns politis undersøgelseskamre 1942-43; sekretær i justitsministeriet 1943; fuldmægtig smstds 1948; kst. byretsdommer 1949; kst. dommer i østre landsret 1949-50; dommer ved Grønlands landsret 1950. — Tjeneste ved det danske gesandtskab i Stockholm dec. 1944-maj 1945; sekretær hos statsadvokaten for Sjælland 1945-47, medhjælper hos samme 1946-47; kontorchef i landsorganisationen Sydslesvigsk Udvalg 1947-48; tjenstg. ved dommerembedet i Hørsholm 1956-57.

Formand for Studenterforeningen Heimdal 1943-45; medl. af bestyrelsen for Foreningen To Løver 1944-50, formand i 1950; har været medl. af Det frie Nord's forretningsudvalg, af Sydslesvigsk Udvalg, af Grænseforeningens og af foreningen Nordens hovedbestyrelse; medl. af Dansk-Frisisk Selskabs styrelse fra 1947 og af bestyrelsen for Conseil federal des Minorités et Regions européennes 1949-54; formand for studiekredsudvalget for Grønland 1951-55; medl. af foreningen Nordens råd fra 1952.

Adresse; Godthaab, Grønland.

MØLLER Knud direktør, R., Chr. XFr. M.; f. 19/7 1901 i Dragør; søn af lodsoldermand Frederik Wilhelm Møller (død 1936) og hustru Bertha f. Præst (død 1944); gift (9/2 1933) m. Brita M., f. 10/8 1905 i Odense, datter af godsejer Henrik Steenbach (død 1948) og hustru Ellen f. Haugsted (død 1951).

Præliminæreks. 1918; Købmandsskolens dagskoleeks. 1919; ansat i A/S Det Østasiatiske Kompagni fra 1919, tjeneste ved kompagniets filialer i Kina 1924-28, i Indien 1928-50, prokurist ved hovedkontoret i Kbhvn. 1950, direktør for A/S Dansk Sojakagefabrik fra 1957.

Dansk konsul i Madras 1939-50; medl. af bestyrelsen for The East Asiatic Co. (India) Private Ltd., for A/S Dumex

og for Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni A/S. Adresse: Tonysv. 5, Charlottenlund.

MØLLER Knud pianofabrikant, R.DM.; f. 11/12 1874 i Kbhvn.; søn af hof-pianofabrikant Frederik Møller (død 1917, se Kraks Blå Bog 1917) og hustru Ida f. Schmidt (død 1921): gift (24/9 1905) m. Gerda M., f. 17/8 1877 i Kbhvn., død 1943. datter af oberst L C Lunn (død 1908) og hustru Laurent-ze f. Resch (død 1934).

Student 1892; cand. phil. 1893; snedkersvend 1895; uddannet i pianofaget hos Hornung & Møller og derefter i udlandet 1895-1901; direktør for A/S Hornung & Møller fra 1907.

Medl. af bestyrelsen for Dansk Piano-fabrikantforening 1906-53, dens formand 1911-53; medl. af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse 1924-53 og af Industrifagenes hovedbestyrelse 1924-53; delegeret i Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk 1911-53, medl. af bestyrelsen 1915-21; medl. af Håndværkerforeningens bestyrelse 1915 -17; medl. af bestyrelsen for Østerbros Kammermusikforening fra 1911, for Dansk Koncertforening fra 1917, for Dansk filharmonisk Selskab, for Musikhistorisk museum fra 1918 (formand 1943-54), for Dansk Korforening til 1949, for Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder fra 1918 (formand fra 1950) for Teknologisk institut 1930-49 (derefter medl. af repræsentantskabet til 1953), for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring til 1937 og derefter medl. af ulykkesforsikringens kontrolråd; medl. af Industrirådet 1914-53.

Adresse: Bredg. 45 B, Kbhvn. K.

Sommerbolig: Piledam, Rungsted Kyst.

MØLLER Knud O professor, dr. med., R.DM.p.p.; f. 21/6 1896 i Kalundborg; søn af kredslæge J S Møller (død 1950. se Kraks Blå Bog 1949) og hustru Ingeborg f. Partsch (død 1945); gift 1. gang (5/7 1922) m. Aase M., f. 26/2 1898, død 1925, datter af grosserer Harald V Lassen (død 1935) og hustru Dagmar f. Horn; 2. gang (23/4 1927) m. Inga M„ f. 20/11 1898, død 1947, datter af snedkermester Otto Meyer (død 1927, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Carla Meyer (død 1954, se Kraks Blå Bog 1954); 3. gang (14/1 1948) m. Sigrid M., f. 19/3 1911 på Frdbg., datter af grosserer Alfred Sophus Wahl Asmussen (død 1956) og hustru Inger Dorothea f. Hastrup.

Student (Roskilde) 1914; med. eks. 1922; underassist. ved universitetets farmakologiske institut 1923, assistent 1925: klinisk uddannelse ved kbhvnske hospitaler 1926-28; derefter atter assistent ved farmakologisk institut; dr. med. 1926; docent ved tandlægeskolen 1927-39; sekretær ved den permanente farmakopékommission 1930-39; amanuensis ved Kbhvns universitet 1932; professor i farmakologi og bestyrer af universitetets farmakologiske institut 1938.

Tilforordnet sagkyndig i farmakologi ved retslægerådet 1938; konsulent i sundhedsstyrelsen 1939-48; medl. af medicinalnævnet u. det erhvervsøkonomiske råd 1939-48; lektor ved farmaceutisk læreanstalt 1939-55; formand for farmakopékommissionen 1939; medl. af kaffesurrogatudvalget u. direktoratet for vareforsyning 1941-48; medl. af The Danish Committee on Training of For-eign Scientists in Danish Laboratories 1946-51 og af kommissionen til revision af apotekslovgivningen 1947-52; medl. af Det nordiske Farmakopénævn 1948, formand 1950-51 og 1954-55; medl. af kommissionen vedr. morfinmisbruget m. v. i Danmark 1950-53; ekspert ved WHO vedr. narkotika-problemer 1951 samt vedr. den internationale farmakopé 1951; formand for kommissionen vedr. anordning om apotekervarer 1952; for indenrigsministeriet udarbejdet detail-forslag til »statens lægemiddelinstitut« 1956.

Formand for Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi 1932-34 og 1950-51, for Dansk medicinsk Selskab 1938-40, for Biologisk Selskab 1942-44, for Det farmakologiske Selskab i Kbhvn. 1945 og for Nordisk Selskab for Farmakologi 1946; medstifter af og hovedredaktør for Acta pharmacologica et toxicologica 1945; medstifter af og formand for Danske Studenters Idrætsforbund 1948-52; præsident for Nordens akademiske Idrætsforbund 1949-51; medstifter af og medl. af International Council for Pharmacologists 1953: censor ved med. embedseks. i fysiologi 1934-38; medl. af bestyrelsen for Kbhvns medicinske Selskab 1934-39 og 1940-46, af direktionen for det Classen-ske Litteraturselskab 1936. af bestyrelsen for Biologisk Selskab 1938-44, for P Carl Petersens Fond 1944, for Nordisk Insulinlaboratorium og for Nordisk Insulinfond 1956, af Svenska Lakaresall-skapet 1944 og af Kungl. Fysiografiska Sallskapet i Lund 1948.

Har skrevet: Om Vand- og Saltskiftet under forskellige Former af forøget Diurese (1926); Lehrbuch der Pharma-kologie fur Zahnartzte, Miinchen (1934); Den akutte Kredsløbsinsufficiens (1936); Farmakologi, det rationelle Grundlag for Farmakoterapi (1941, 5. udg. 1957, schweizisk udg. 1947 og 1952); redaktør for og bidragyder til »Stimulanser, - Nydelsesmidler og Rusgifte«; har offentliggjort talrige arbejder over farmakologiske emner.

Studierejser: Miinchen (1930), London, Edinburgh (1933), Køln (1934), Gent (1936), Canada og USA (1953).

Udenl. ordener: N.St.O.31.; S.N.3.

Adresse: Juliane Maries V.20, Kbhvn.Ø.

MØLLER K O amtmand, R1.; f. 30/3 1909 i Kbhvn.; søn af stabsofficiant Olfert Møller (død 1949) og hustru Marie f. Nielsen; gift (25/1 1940) m. Ingeborg M„ f. 6/2 1912 i Lyngby, datter af restauratør Morten Mikkelsen (død 1934) og hustru Ane f. Jakobsen (død 1951).

Student (Østre borgerdydskole) 1927; cand. jur. 1934; sekretær i indenrigsministeriet 1937, fuldmægtig 1943, eks-peditionssekr. 1946, kontorchef 1948; amtmand over Hjørring amt 1953; till. sekretær i landsnævnet for børneforsorg 1935-41, i overformynderiet 1942-46 og ved boligtilsynsrådet 1939-49.

Formand for kommissionen ang. uddannelse af kommunale tjenestemænd 1948, for indenrigsministeriets folkeregisterudvalg 1948, for værnepligtsud-valget 1949 og for tandteknikerkommissionen 1955; formand for bestyrelsen for A/S Hjørring Privatbaner 1953; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen for Hjørring By og Omegn 1953.

Adresse: Hjørring.

MØLLER Kristian direktør; f. 18/2 1909 i Resen ved Struer; søn af førstelærer J M Møller og hustru Marie f. Hornshøj; gift (9/10 1938) m. Inga M., f. 30/5 i Kbhvn., datter af dr. phil. W Minckert og hustru Annesophie f. Hartzner.

Student (Viborg) 1930; cand. polit. 1936; Tietgen guldmed. 1942; sekretær i valutacentralen 1936-38; ansat i Privatbanken 1938-43; kontorchef i brød-kornskontoret 1940-43, i Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening 1943-47, i De Danske Provinsbankers Forening 1947, direktør smstds 1950-52; direktør for Danske Bankers Fællesrepræsentation 1952; till. direktør for Danske Bankers Forhandlingsorganisation 1949; direktør i Andelsbanken fra 1. sept. 1957; lærer ved Handelshøjskolen 1943; lektor i bankvæsen smstds 1948; FOA studiereise (forbrugerkredit) til USA 1954.

Medl. af Studenterrådets præsidium 1933-35, af foreningen Nordens råd 1950, af repræsentantskabet for Erhvervenes oplysningsråd s. å., af Turistrådet 1951, af bestyrelsen for Bankklubben s. å., af bestyrelsen for Borgerligt socialt Boligselskab 1952-54, af repræsentantskabet for Landsforeningen Dansk Arbejde 1952, af repræsentantskabet for Det danske Selskab 1953, af bestyrelsen for Danske Økonomers Forening s. å. og af samordningsudvalget af 14/12 1955.

Har skrevet: Nordisk Samhandel (1942); Nordisk Samarbejde gennem 100 Aar (1944); Danmarks Brødkorn under Statskontrol (1948); De danske Kornordninger 1933-46 (1950); Jubilæumsskrift til Forstædernes Bank (1952); Amagermandens Dagbog (1953); Jubilæumsskrift til Veile Bank og Maribo Bank (1954), til Kolding Laane- og Diskontokasse (1956) og til Banken for Slagelse og Omegn (1957); medarbejder ved Raunkjærs Leksikon og Hages Haandbog; tidsskriftartikler og kronikker om økonomiske emner.

Adresse: Jættebo, Søvej 17, Holte.

MØLLER Max professor, dr. phil., R.; f. 10/12 1894 i Kbhvn.; søn af varmemester L A J Møller og hustru f. Eskebjerg; gift (8/8 1921) m. Bodil M., f. 9/11 1899 i Hover sogn, datter af grosserer Knud L Utke og hustru Jutta f. Holm.

Cand. polyt. 1919; univ. guldmed. 1925; dr. phil. 1937; assistent ved den polytekniske læreanstalts kemiske laboratorium 1920-25; Rockefeller professor i kemi ved Chulalongkarana universitetet i Bangkok 1925-31; associate professor ved Chicago universitetet 1931 -32; research associate ved Washington University, St. Louis 1932-33; lektor i kvantitativ analyse ved den polytekniske læreanstalt 1933, i fotokemi og vi-densk. fotografi samt bestyrer af det fotokemisk-fotografiske laboratorium 1944; ekstraord. professor i fotokemi og grafisk teknik 1955.

Har skrevet: Studies on aqueous Solutions of the Iron Thiocyanates (disputats, 1937) samt vidensk. afhandlinger, bl. a. i Meddelelser fra Videnskabernes Selskab og forsk, faglige tidsskrifter; medarbejder ved Salmonsens Leksikon.

Adresse: Sallingv. 12, Kbhvn. F.

MØLLER Mikael Anholm stationsforstander, R.; f. 12/10 1900 i Nordby på Samsø; søn af sognefoged Peder Barfred Møller og hustru Marie f. Anholm; gift (11/6 1926) m. Erna M.. f. 20/3 1904 i Fensmark sogn, datter af gårdejer Anders Peter Poulsen (død 1947) og hustru Vilhelmine f. Hansen.

Trafikelev ved danske statsbaner 1917; trafikassist. 1923; overtrafikas-sist. i Roskilde 1943, i Århus 1944; overtrafikkontrollør i Fredericia 1949; stationsforstander smstds 1952.

Adresse: Fredericia.

MØLLER Mogens højesteretssagfører; f. 11/3 1905 på Frdbg.; søn af assistent i Kbhvns magistrat, landbrugskandidat Carl Georg Michael Hesselberg Møller (død 1928) og hustru Benitta Mathilde f. Martens; gift (4/11 1932) m. Tilly M., f. 9/10 1907 i Riga. datter af skibsmægler Hagen Jørgensen (død 1937) og hustru Anna Pouline f. Smirnow.

Student (Sorø) 1923; cand. jur. 1929; sagførerfuldm. i Odense s. å.; lands-retssagf. i Odense 1934; højesterets-sagf. 1948; offentlige sager 1953.

Formand i bestyrelsen for A/S Hør-fabriken i Tommerup fra 1942 og for

A/S Tommerup Væveri 1951-54; medl. af bestyrelsen for AS Hørfabriken i Grenaa 1948-49, for C Konners Blondefabrik A/S, Fruens Bøge, fra 1949 (formand fra 1954), for A/S Odense Kam-garnsspinderi, for A/S Fyens Strømpefabrik, Odense, for A/S Jyllands Strømpefabrik, Kolding og for A/S Gustav Kruger & Co., Odense fra 1951 samt for A/S Lilleskov Teglværk fra 1953; medl. af bestyrelsen for Soransk Samfunds Fyns afd. fra 1939. for Odense Terrænsportsforening fra 1944 og for Odense Sagførerforening fra 1941, formand fra 1950; medl. af kredsbestyrelsen for 5. sagførerkreds 1950-53; medl. af sagfø-rernævnet 1945-46 og fra 1953.

Adresse: Munkevænget 9, Odense.

Sommerbolig: Dyreborg pr. Faaborg.

MØLLER Mærsk Mc-Kinney skibsreder; f. 13/7 1913; søn af skibsreder A P Møller (se denne) og hustru Chastine Estelle Mc-Kinney (død 1948); gift m. Emma Marie Møller.

Medindehaver af skibsrederfirmaet A P Møller fra 1940; medl. af bestyrelsen for fl. erhvervsdrivende selskaber, bl. a. for A/S Dampskibsselskabet af 1912, A/S Dampskibsselskabet Svendborg. A/S Odense Staalskibsværft og A/S Dansk Industri Syndikat.

Medl. af atomenergikommissionen og Akademiet for de tekniske Videnskaber 1956.

Ejer af Bramsløkke hovedgård på Lolland.

Adresse: Valeursv. 6, Hellerup.

Sommerbolig: Bramsløkke hovedgård

pr. Herritslev, Lolland.

MØLLER Niels dr. phil., R.; f. 28/61885 i Kbhvn.; søn af biskop Christen Møller (død 1925, se Kraks Blå Bog 1924) og hustru Henny f. Groth (død 1928); gift (25/4 1911) m. Anna Margrethe M., f. 13/7 1879 i Hørsholm, datter af købmand Johs. Chr. Høeberg (død 1897) og hustru Sophie f. Hansen (død 1884).

Student (Herlufsholm) 1903; cand. mag. (dansk, engelsk og fransk) 1910; lærer ved Askov højskole 1910-11; lærer ved Odense seminarium og Odense forskoleseminarium 1911, ved Tønder statsseminarium 1938-52; dr. phil. 1923; har holdt forelæsninger over salmehistorie ved Pastoral-seminariet.

Har været medl. af bestyrelsen for Diakonissestiftelsen, af Det grundtvigske Salmebogs-udvalg (1942-44) samt af det 1946 nedsatte udvalg til udarbejdelse af en ny dansk kirkesalmebog.

Redaktør af Kirke og Folk 1924-34 og af Kirken og Tiden 1935-39.

Litterære arbejder: Dansk Sproglære i Dispositionsform til Brug ved Læreruddannelsen; Salmesprog og Salmetyper (disputats, 1923); Salmebogen i Præstens Hånd, Publikationer fra Pastoralseminariet VII (1941); artikler i tidsskrifter, dagspressen. »Den danske Kirke og vor Slægt«, »Ribe Bispesæde 948-1948« og »Vartovbogen«; oversættelser fra fransk. Adresse: Ringg. 184 A, Sønderborg.

MØLLER Orla sognepræst, fh. generalsekretær; f. 7/5 1916 i Feldballe sogn; søn af præstegårdsforpagter Marinus Møller og hustru Marie f. Svendsen; gift (17/6 1940) m. Minna M., f. 12/10 1916, datter af sagfører Hans H Aarrebo og hustru Olga f. Bruce (død 1951).

Præliminæreks. 1932; student (privat dimit.) 1934; cand. theol. 1940; medhjælper ved rigshospitalets kordegnekontor og lærer ved Kbhvns undervisningsanstalt 1940-42; sognepræst i Borum-Lyngby 1942-46; resid. kapellan ved Ansgars kirken, Aalborg 1946-51; generalsekr. for KFUM og KFUK i Danmark 1951-56; sognepræst i Hasseris 1956.

Medl. af bestyrelsen for KFUM's Verdensforbund 1950 og af dettes Europakomité 1953-56, af komitéen for de nordiske KFUM-landsforbund 1951-56, af Dansk Ungdoms Fællesråds styrelse 1950, af bestyrelsen for Dansk Bibelskole 1951-56 og for menighedshøjskolen Marthabo 1951-56, af hovedbestyrelserne for KFUM-Spejderne og FDF 1951-56, af KFUM's missionskomité 1951-56 og dennes forretningsudvalg 1953-56, af Den kristelige Ungdomsbevægelses fællesråd 1951-56, af landsudvalget for Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse 1951, af repræsentantskabet for Det økumeniske Fællesråd i Danmark 1952-56, af Folkekirkelige organisationers fællesforbund 1952-56, af bestyrelsen for Indre Mission 1952-56 og for Diakonhøjskolen i Århus 1952, af Det mellemkirkelige Råd 1953-55, af repræsentantskabet for Dansk Missionsselskab 1953-56, af styrelsen for Folkekirkeligt Oplysningsforbund 1953 (sekretær 1953-55), af bestyrelsen for Kirkens Front 1953-54, af undervisningsministeriets udvalg ang. underlødig litteratur 1954-56, af repræsentantskabet for KFUM's Soldatermission i Danmark 1956, af Østerlandsmis-sionens bestyrelse og dennes forretningsudvalg 1956; redaktør af Ungdomsarbejderen 1951-56 og medredaktør af De Unges Blad 1951-56; medarbejder ved Nordisk teologisk Leksikon.

Har siden 1950 udg.: Søndagsskolen (1951); Sjælesorgen i Ungdomsarbejdet (1952); Ungdom finder vej (1953); De 10 bud (vejledning til bibelstudium, 1955); En ny Indre Mission (1956); Foreningen arbejder (1957). Har redigeret: Min vej til præstegerningen (1956).

Adresse: Følvænget 6-8, Hasseris,

Aalborg.

MØLLER Oscar Bjerrum overtelegraf-inspektør, R.; f. 11/11 1902 i Esbjerg; gift (4/5 1928) m. Erna Christine M„ f. Christensen, f. 31/5 1902 på Frdbg.

Overassist. i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet 1937, fuldmægtig 1940, overkontrollør ved rigstelefonkontoret 1947, telegrafbestyrer ved regnskabskontoret for telegraf og rigstelefon 1954, ved hovedtelegrafkontoret s. å., overtelegrafinsp. 1956; till. konsulent for civilforsvarsstyrelsen.

Adresse: Rødkildev. 64, Kbhvn. F.

MØLLER Otto F S fh. værkstedschef, R.; f. 2/9 1883 i Hjørring; søn af Stationsforstander, kaptajn F C S Møller (død 1920) og hustru Christine f. Møller (død 1928); gift (2/9 1922) m. Agnes M., f. 15/9 1892 i Kbhvn., datter af købmand Jørgen Hansen (død 1939) og hustru Julie f. Thrane (død 1942).

Cand. polyt. (maskining.) 1910; ingeniør ved Kbhvns vej- og kloakanlæg 1910-11; ved Kbhvns sporveje 1911-25; værkstedsinsp. 1925, værkstedsbestyrer 1931, værkstedschef 1946-53.

Adresse: Mariendalsv. 19, Kbhvn. F.

MØLLER Peter sparekassedirektør; f. 12/5 1880 i Frederikshavn: søn af købmand, sparekassedirektør P Møller (død 1889) og hustru Helene f. Tiedemann (død 1932).

Student (Borgerdydskolen) 1898, i handelslære hos Elius Andersen, Frederikshavn 1898-1900; cand. phil. 1901; De Brockske handelsskoler 1900-02; i Hamborg 1902-03, i England 1903-06; overtog den fædrene ejendom og forretning 1907; ansvarlig deltager i firmaet P Møller & Co., Frederikshavn til 1918; medl. af direktionen for Frederikshavns og Omegns Sparekasse 1913-55.

Søretsmedl. 1914-21; medl. af bestyrelsen for A/S Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik 1920-33 og for A/S Frederikshavns Værft og Flydedok fra 1927.

Adresse: Frederikshavn.

MØLLER Poul direktør, civilingeniør, R.; f. 25<11 1897 på Frdbg.; søn af regnskabsfører ved statsbanerne I L Møller (død 1932) og hustru Katy f. Schmidt (død 1912); gift (11/8 1923) m. Gerda M„ f. 17/3 1898 i Aalborg, datter af murermester, entreprenør, sparekassedirektør P F Cordes (død 1937) og hustru Meta f. Holm (død 1929).

Student (Henrik Madsens skole) 1916; cand. phil. 1917; cand. polyt. (byg-ningsing.) 1922; ansat i entreprenørfirmaet Andersen & Cordes, Aalborg 1922-23; ingeniør ved statsbanerne (Århus banegårdsanlæg) 1923-27; ophold i Tyrkiet for den svensk-danske gruppe for bygning af jernbaner 1927-35, chef for gruppens tegnestuer 1933-35; overing. og leder af afdelingen for de udenl. arbejder på Kampsax hovedkontor, Kbhvn. 1935-40; till. prokurist i Kampsax-Invest A/S 1939-40; direktør for Frdbg. kommunes tekniske forvaltning og de kommunale værker fra 1940.

Medl. af boligtilsynet og af sundhedskommissionen på Frdbg., af komitéen til præmiering af husfacader, af udvalget til planlægning af Kbhvnsegnen, af statsradiofoniens byggeudvalg af 1953, af Dansk Ingeniørforenings udvalg til bekæmpelse af gadestøj og af fabrikkontroludvalget (vedr. vejtjære og asfaltemulsion); censor i materiallære og materialprøvning samt bygningsteknisk prisberegning og arbejdsorganisation ved den polytekniske læreanstalt; u. ophold i Stockholm jan.-juni 1945 medl. af og sekretær for det af den danske gesandt i febr. 1945 nedsatte bered-skabsudvalg.

Adresse: Thorvaldsensv. 13, Kbhvn. V.

MØLLER Poul landsretssagfører, chefredaktør; f. 13/10 1919 på Frdbg; søn af prokurist Hugo Møller og hustru Olga f. Muller; gift (28/2 1942) m. Lis M„ f. 22/12 1918 i Kbhvn., datter af grosserer Marinus Jakobsen (død 1936) og hustru Alma f. Klavsen (død 1951).

Student (Set. Jørgens gymn.) 1938; cand. jur. 1947; sekretær i overformynderiet 1939-48, i boligdepartementet 1948-52 (orlov fra 1950); landsretssagf. 1952; politisk og erhvervsøkonomisk chefredaktør ved Dagens Nyheder (Nationaltidende) 1953.

Formand for Konservative Gymnasiaster 1937-38, for Studenterforeningens Konservative 1939-42 og for Konservativ Ungdoms Landsorganisation 1943-48; medl. af Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse 1943-48; medl. af folketinget fra 1950 og dettes finansudvalg fra 1957; sekretær i Dansk Ung-domssamvirkes Kbhvns afd. 1940-43; næstformand for Een Verden fra 1952; medl. af forretningsudvalget for Krogerup højskole fra 1946, af forretningsudvalget for Landsforeningen Dansk Arbejde fra 1952, af bestyrelsen for Danske Funktionærers Boligakts. fra 1952, af bestyrelsen for De vanføres Boligselskab fra 1953, af ungdomskommissionen 1945-50, af kommissionen til undersøgelse af uddannelsestidens rationelle udnyttelse 1945-50, af folkeforsikringskommissio-nen fra 1950 og af toldkommissionen fra 1953.

Har udg.: Vor Idé (1942); Danmark -socialt (1946); Da de radikale var Ministre (1953); medredaktør af Folkestyret i Dansk Humor (1949); forfatter af Politisk Haandbog 1950; artikler i bøger, tidsskrifter og dagblade; redaktør af Vor Tid 1950-55.

Adresse: Frdbg. Allé 68, Kbhvn. V.

MØLLER Poul professor, dr. med., R. DM.p.p.; f. 22/8 1884 i Odense; søn af overlæge, professor P K Møller (død 1940, se Kraks Blå Bog 1939) og hustru Helga Agnete f. Madsen (død 1923); gift (2/5 1913) m. Esther M., f. 9/1 1888 i Kbhvn., datter af grosserer Frederik Johansen (død 1909) og hustru Vilhelmine f. Bech (død 1924).

Student (Odense) 1902; med. eks. 1910; reservelæge ved rigshospitalets afd. B 1912-13; prosektor ved universitetets pa-tolog.-anatom. inst. 1913-16; reservekirurg ved rigshospitalets afd. D 1916-17; reservelæge ved rigshospitalets afd. E 1920-21; korpslæge i hæren 1919; overlæge 1924-28; dr. med. (Studier over embolisk og autochthon Thrombose i Ar-teria pulmonalis) 1920; forstander for hærens bakteriologiske laboratorium 1921-35; prosektor ved universitetets patolog.-anatom, institut 1922. Deltog 1925 i konkurrencen om professoratet i retsmedicin (afhandling: Retsmedicinske Svulstspørgsmaal); prosektor ved Bispebjærg hospitals patologiske institut 1927; lektor i patologisk histologi ved universitetets patologisk-anatomiske institut 1927; efter konkurrence professor i patologisk anatomi ved Kbhvns universitet, prosektor ved rigshospitalet og bestyrer af universitetets patolog.-anatom, institut 1928-41; censor i patol. anatomi ved Kbhvns universitet 1941; censor i norm. anatomi ved Danmarks tandlægehøjskole 1941-50.

Medl. af bestyrelsen for Foreningen af yngre Læger 1914-19 og af Den alm. danske Lægeforenings repræsentantskab 1915-20; censor ved den kgl. veterinær-og landbohøjskole 1917-27; medl. af bestyrelsen for Dansk Patologforening 1923; repræsentant for Kbhvn. og inkassator i De danske Lægers Hjælpe-peforening 1921-31, formand 1931-55; redaktionssekr. ved Acta pathologica 1924-28, redaktør 1929-54; sagkyndig for retslægerådet 1928-41; korresp. medl. af Association francaise pour l'Étude du Cancer 1927 og af British Empire Cancer Campaign 1932; medl. af bestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse 1928, vicepræsident 1930-54; medl. af bestyrelsen for Oden-seanersamfundet 1928; præsident for den danske nationalkomité for Société Internationale de Pathologie géographique 1930-54; medl. af den danske komité for de internationale kongresser for sammenlignende patologi og af den permanente komité for samme 1931-54; medl. af bestyrelsen for Radiumfondet 1928 og for Michaelsen-Fondet 1928-41; medl. af bestyrelsen for Nordisk Patologforening 1929-32; medl. af Det Kjøben-havnske medicinske Selskab fra 1916; overordentligt medl. af Deutsches Zen-tralkomitée zur Erforschung und Be-kampfung der Krebskrankheit 1930; ekstraord. medl. af Arbejdssammenslut-ningen for Paradentoseforskning 1933; medarbejder ved Folia medica universalis, Beograd, og ved Acta cancrologica, Budapest 1934; Smiths stipendium 1918-21; specialist i øjensygdomme 1921, i patologisk anatomi og vævsmikroskopi 1933; formand i Biologisk Selskabs sektion for patologisk anatomi 1928-35. Udenl. orden: Gr.Ph.2. Adresse: Svanevænget 30, Kbhvn. 0.

MØLLER Poul Flemming professor, dr. med., K.DM.p.p.; f. 22/1 1885 i Helsingør; søn af overlæge J T Møller (død 1910) og hustru f. Nielsen (død 1933); gift (26/12 1912) m. læge Carla M„ f. 24/9 1882 i Ordrup, datter af gartner Christian Andersen (død 1910) og hustru Anna f. Kauffling.

Student (Helsingør) 1903; med. eks. 1911; derefter tjeneste ved de fleste kbhvnske hospitaler; prakt. i Kbhvn. fra 1916; assistent ved rigshospitalets røntgenafd. 1916-18, ved kommunehospitalets røntgenafd. 1918-20; chef for Frdbg. hospitals røntgenafd. 1920-30; specialistanerk. (radiologi) 1921; dr. med. (om Calvé Perthes' Sygdom) 1924; docent i radiologi ved Kbhvns universitet 1930, professor 1936-55; till. chef for rigshospitalets røntgenklinik 1930-55.

Medredaktør af Acta radiologica fra 1921; tilforordnet sagkyndig ved retslægerådet 1935; dekan 1935-36; medl. af landskomitéen og forretningsudvalget for Radiumfondet 1922 og af den internationale røntgen komité 1925; formand for Dansk radiologisk Selskab 1927-29; medl. af bestyrelsen for Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi 1928 og af hovedbestyrelsen for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse til 1956; præsident for den nordiske radiolog kongres 1938 og 1946 og for The VIIth International Congress of Radiology 1953; medl. af dommerkomitéen ved fl. professorkonkurrencer her og ved udenl. universiteter; holdt gæsteforelæsninger i British Association of Radio-logists 1938 og i The Faculty of Ra-diologists 1949.

Æresmedlem af American Roentgen Ray Society 1952, af Royal Society of Me-dicine 1952, af British Institute of Radiology 1953, af Sociedad Peruana de Ra-diologia og af Sociedad Mexicana de Radiologia; medl. af Det norske medicinske Selskab 1954; Honorary Fellow The Faculty of Radiologists, London; æresmedlem af Nordisk Forening for medicinsk Radiologi 1955.

Udenl. orden: S.N.23.

Adresse: Kochsv. 18, Kbhvn. V.

MØLLER Sigurd dommer, R.; f. 28/3 1903 i Sønderup; søn af sognepræst Aug. Møller (død 1940) og hustru Sophie f. Olsen (død 1938); gift (2/9 1938) m. Ellen Margrethe M„ f. 11/4 1912 i Kolding, datter af trafikkontrollør M P Madsen og hustru Elna f. Mortensen.

Student (Sorø) 1921; cand. jur. 1928; sagførerfuldm. i Kbhvn. 1928; dommer-fuldm. i Frederikssund s. å., i Løgstør 1929-31, i Haslev 1931-34, i Brædstrup 1934-52; dommer i Lysgaard herred m. v., Kjellerup 1952; studierejse i Norge 1946.

Juristforbundets tillidsmand i Skanderborg amt 1935-52.

Adresse: Dommergården, Kjellerup.

MØLLER Svend stadsbygmester, arkitekt, K.DM.p.p.; f. 8/2 1890 i Herstedøster; søn af overlærer Josef Møller (død 1939) og hustru Metea f. Zakarias-Nielsen (død 1942); gift (14/8 1915) m. Gunhild M. f. Ponsaing, f. 13/7 1890.

Tømrersvend; uddannet på Teknisk skole, kunstakademiet og hos professor Anton Rosen.

Arkitektvirksomhed 1912-32; i kompagni med arkitekt Georg Ponsaing 1919-29; bygningsinsp. i Kbhvn. 1926; vice-stadsbygmester 1932; stadsbygmester 1938; indenrigsministeriets (nu boligministeriets) konsulent i byggesager 1934.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1923-25 og 1942-44 og for Landsforeningen Bedre Byggeskik 1928-32; formand for kunstakademiets arkitektjury 1934-40 og for Kunstnersamfundets arkitektsektion 1938-43;med-arbejder ved dagbladet København 1923-29; medl. af bestyrelsen for Foreningen til Opførelsen af billige Arbejderboliger fra 1939, for Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk og Kunstindustri 1942-48, for Selskabet til Håndarbejdets Fremme fra 1943, for Samfundet og Hjemmet for Vanføre fra 1946 og for statens byggeforskningsinstitut fra 1947 samt af forretningsudvalget for Fonden til Fædrelandets Vel fra 1955; medl. af Kbhvns bygningskommission fra 1938 og boligkommission fra 1939; medl. af akademirådet fra 1940; direktør for kunstakademiet 1955, præsident for akademirådet fra 1956; medl. af Dansk Brandværnskomité fra 1946; formand for Dansk Husflidsselskab fra 1931 og for Komitéen for Nordisk Byggedag 1938 -56.

Har opført beboelsesbygninger for Tårnby kommune, skoler for Jersie-Skjensved, Tårnby, Rødovre og Værløse kommuner, vandværk for Rødovre kommune, alderdomshjem for Søllerød og Tårnby kommuner, præstegård i Rødovre, fl. landsteder og villaer.

Frdbg. kommunes præmie 1925 for villaen C F Richs V. 16.

Udenl. ordener: Fi.H.R.2!.; I.F.3.; S.V.22.

Adresse: Chr. IX's G. 2, Kbhvn. K.

MØLLER Torben dommer; f. 18/5 1907 i Ringsted; søn af bagermester Fr. Møller (død 1927) og hustru Wilhelmine f. Røtzler; ugift.

Student (Vestre borgerdydskole) 1926; cand. jur. 1932; dommerfuldm. i Holbæk 1933; kst. dommer i østre landsret 1953-54; dommer i Rødovre retskr. 1957.

Adresse: Maglekær 20, Kbhvn. Valby.

MØLLER Traugott grosserer, fabrikant; f. 25/8 1904 i Flensborg; søn af tidl. overborgmester og bypræsident, grosserer J C Møller (død 1955, se Kraks Blå Bog 1954) og hustru Dorothea f. Kern-chen (død 1956); gift (21/9 1929) m. Eva Meta Maria M., f. Bock, t. 26/4 1909.

Indehaver af firmaet Møller & Co., Sønderborg og Kbhvn.; formand i bestyrelsen og direktør for A/S Sønderborg Trikotagefabrik og for A/S Molcona.

Formand for Den jydske Handelsstands Centralforening og viceformand i Provinshandelskammeret samt medl. af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation til 1956; formand for Sønderborg Handelsstandsforening og for tilsynsrådet for Handelsbanken i Sønderborg.

Adresse: Strandv. 21, Sønderborg.

MØLLER Tyge civilingeniør; f. 2/10 1903 på Frdbg.; søn af telefondirektør Poul Møller (død 1951, se Kraks Blå Bog 1951) og hustru Johanne f. Grønbek (død 1928); gift (2/2 1940) m. Ingeborg M., f. 8/7 1914 i Vedbæk, datter af vekselerer Valdemar Reimann (død 1929) og hustru Mathilde f. Jørgensen (død 1938).

Student (Lang & Hjort's kursus) 1922; cand. polyt. 1927; ansat i F L Smidth & Co. A/S s. å.; arbejdet for selskabet i England, Kina, Japan, Persien, Irak, Indien, Afrika og Vestindien; prokurist i F L Smidth & Co. A/S 1951, underdir. 1954; medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co., Ltd., London 1954.

Adresse: Sølvg. 30, Kbhvn. K.

MØLLER Victor Emil postmester, B.; f. 25/8 1902 i Falslev ved Norup; søn af maskinmester Jens Madsen Møller (død 1933) og hustru Gjertrud f. Pedersen; gift (13/8 1949) m. Agot M., f. 29/10 1921 i Porsgrunn, Norge, datter af direktør Anthon Kjølseth og hustru Louise f. Smith (død 1935).

Elev i postvæsenet 1918, assistent 1924, overassist. 1940, kontrollør 1943, overkontrollør 1946, postinsp. 1950, postmester ved Købmagergades postkontor 1955.

Adresse: Dronningensg. 55, Kbhvn. K.

MØLLER Viggo Sten arkitekt, R.p.p.; f. 24/1 1897 i Herstedøster; søn af overlærer Josef Møller (død 1939) og hustru Metea f. Zakarias Nielsen (død 1942); gift (23/4 1920) m. Bodil M., f. 2/3 1897 i Kbhvn., datter af fuldmægtig Christian Ponsaing (død 1909) og hustru Marie f. Larsen (død 1940).

Præliminæreks. 1913; i murerlære; afgang fra kunstakademiets bygningstekniske skole 1916; ansat hos professor Anton Rosen 1916-20; arkitekt i søværnet 1920-35; derefter privat virksomhed; rådg. arkitekt for Ny Carlsbergfondet, Ny Carlsberg Glyptotek og Skagens museum; studierejser i England, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien og de nordiske lande; redaktør af Dansk Kunsthaandværk (Nyt Tidsskrift for Kunstindustri) 1932-53; direktør i Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1943-53; leder af Kunsthåndværkerskolen fra 1953; korresp. medl. af Svenska Slojd-foreningen (tildelt dennes »Stora medalj« 1954) og af Norsk Brukskunst.

Medl. af bestyrelsen for Akademisk Arkitektforening 1938-40 og leder af foreningens udstillingsudvalg 1940-42; æresmedlem af Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk 1953.

Har opført eller ombygget villaer m. m. i hovedstadens omegn; har restaureret Pederstrup på Lolland og Bryggergården i Knabrostræde (prisbelønnet af Kbhvns kommune); mindesmærke for sprogforskere på Dantes Plads, Kbhvn.; Mindesmærke for søfolk omkommet u. krigen 1939-45, ved Holmens kirke, Kbhvn.; har arrangeret kunstudstillinger på Glyptoteket og Charlottenborg samt udstillinger af kunsthåndværk; har redigeret værker om brødrene Classen, N A Abildgaard, keramik m. m.; har skrevet Holmens Bygningshistorie (s.m. Christian Elling); Udflugt til en Landsby (1949); Tove og Edv. Kindt-Larsens kunstindustrielle Arbejder (1951); Over til Øverød (1952); artikler i tidsskrifter, dagblade og vidensk. skrifter.

Udenl. orden: S.V.31.

Adresse: Solsortv. 14, Kbhvn. F.

MØLLER-CHRISTENSEN Vilh. skolelæge, dr. med., D.r.K.M., M.T.Kha.; f. 28/61903 i Haslev; søn af højskoleforstander N C Christensen (død 1943) og hustru Anne Marie f. Møller (død 1936); gift 18/2 1930) m. Emmy M-C, f. 1/5 1903 i Kbhvn., datter af murermester J A D Stamer (død 1936) og hustru Johanne f. Becker (død 1948).

Student (Haslev 1921); med. eks. 1928; ansættelse ved hospitaler i provinsen og Kbhvn. 1928-32 og 1938-39; "prakt. læge i Hillerød 1932-38; dr. med. 1938; prakt. i Roskilde 1939-56; privatdocent 1941; læge ved plejestiftelse for kronisk syge og ved Roskilde alderdomshjem samt skolelæge.

Medl. af bestyrelsen for Dansk medi-cinsk-historisk Selskab; medl. af bestyrelsen for Dansk Røde Kors Roskilde afd. 1939, næstformand 1944, formand 1945 -56; Dansk Røde Kors-udsending til Bu-da-Pest i 1956; deltager i 1. europæiske rheumatolog-kongres i Kbhvn.-Århus 1947, 6. internationale Ieprolog-kongres i Madrid 1953, antropologkongres i Freiburg i Br., leprologkongres i Rom og nordisk rheumatologkongres i Lund 1956; medl. af bestyrelsen for Haslev håndværkerhøjskole 1950; korresp. medl. af Dansk Odontologisk Selskab 1954 samt af Svenska Låkarsall-skapets medicinhistoriska sektionen 1955; tildelt Medalla Conmemorative del VI Congreso Internacional de Leprolo-gica 1955. af Orden Hospitalaria de San Lazaro de Jerusalen.

Påbegyndte i 1935 udgravningerne af Æbelholt kloster ved Hillerød og har her s.m. nationalmuseet, foretaget medicinskarkæologiske undersøgelser og har 1941-53 forestået en systematisk skeletundersøgelse af hele klostertomten; deltaget i oprettelsen af Æbelholt klostermuseum og indrettet dettes osteolo-giske afd. og studiesamling; påviste i 1948 Næstved Set. Jørgensgaard tomt i Aaderup og påbegyndte 1950 og 1951 undersøgelser af de spedalske skeletter her; påviste Spejlsby Set. Jørgenskirke på Møen 1956.

Har skrevet: The History of the Forceps (disputats, 1938); Set. Vilhelms Kapel (1939); Om kirurgisk Behandling af den galliske Syge i Danmark før 1550 (1940); en prisbelønnet afhandling, Sygdomstilfælde og -Symptomer i den danske Middelalder (1941); Middelalderens Lægekunst i Danmark (1944); redaktør og medicinsk-historisk medarbejder ved Finsen-Instituttets 50-års jubilæumsskrift (1946); Æbelholt-Studier (1949); har (s. m. Ove Brinch) foretaget undersøgelser over forholdet imellem tandlidelser og rheumatiske ledlidelser i middelalderen på basis af skeletfundene i Æbelholt og Øm klosterruiner og (s. m. Poul Møller) publiceret fl. arbejder over patologiske skeletter fra Æbelholt kloster; desuden fl. mindre medicinsk-hi-storiske afhandlinger; medicinsk-historisk medarbejder ved Den lille Salmon-sen (1939-40) og ved Raunkjærs Konversations-Leksikon (1948 f); afhandlinger - om udgravningen af Næstved Set. Jørgensgaard (1951 f.); Bibelens Dyreliv (s. m. K E Jordt Jørgensen, 1952); Mennesket — et himmelvæsen under anklage (1952); Ten lepers from Næstved in Denmark (1953).

Adresse: Solkrogen 3, Karlslunde

Strand pr. Greve Strand.

MØLLER-JENSEN Viggo arkitekt, professor; f. 27/3 1907 i Kbhvn.; søn af maler, arkitekt Jens Møller-Jensen (død 1948, se Kraks Blå Bog 1948) og hustru Sigrid f. Vold; gift (2/6 1934) m. Malene M-J„ f. 3/5 1911 i N-Uttrup, datter af gartner Niels Helligkilde og hustru Anna f. Gravesen.

Student (Ordrup gymn.) 1925; tømrersvend 1929; afgang fra kunstakademiet 1935; studierejser i England, Frankrig, Italien og USA; egne arkitektarbejder fra 1935; lærer ved kunstakademiets bygningsskole 1941; professor i bygningskunst ved kunstakademiets arkitektskole 1955; Instructor in Architec-ture ved Massachusetts Institute of Technology, Boston, 1950.

Tildelt Eckersberg-medaljen 1954.

Har bl. a. bygget atelierhusene ved Utterslev Mose, etagebebyggelse for foreningen Socialt Boligbyggeri og Dommerparkens børnehave samt beboelses-etagehuse af jernbeton.

Adresse: Borrekrattet 7. Lyngby.

MØLLER MIKKELSEN Carl direktør, R. p.p.; f. 9/4 1900 i Starup sogn; søn af repræsentant Jens Møller Mikkelsen (død 1939) og hustru Andrea f. Kolind (død 1947); gift (6/9 1928) m. Jenny M. M., f. 2/11 1898 i Randers, datter af sparekassebogholder Niels Kjær (død 1914) og hustru Olga f. Petersen (død 1946).

Student (privat dimit.) 1917; cand. jur. 1925; sekretær i Kbhvns skattedirektorat s. å.; fuldmægtig 1937; kontorchef for overborgmesterens sekretariat 1938, sekretariatschef smstds 1947; direktør i direktoratet for Kbhvns kommunes lønnings- og pensionsvæsen 1950; leder af rationaliseringsarbejdet u. kommunens forenklingskommission (admini-strationskommissionen) 1950; sagfører 1937, landsretssagf. (beskikk. depon.) 1939.

Medl. af bestyrelsen for A/S Knabstrup Teglværk fra 1943 (næstformand fra 1954) og for A/S Skandinavisk Moler Industri, Sundby Mors fra 1946; medl. af repræsentantskabet for Kbhvns Discon-tokasse, Bank-Akts. fra 1956.

Udenl. orden: F.Æ.L.4.

Adresse: Dronningensg. 55, Kbhvn. K.

MØLLER NIELSEN J redaktør se Nielsen J Møller.

MØLLER-OLSEN Hans slagteridirektør, R. DM.; f. 22/1 1896 i Sir ved Holstebro; søn af gårdejer P Møller-Olsen (død 1921) og hustru Barbara f. Hansen (død 1946); gift (2/12 1922) m. Gudrun M-O., f. 4/2 1900 i Vordingborg, datter af fh. stationsforstander Frederik Emil Gerhard (se denne).

Ansat ved Ringsted Andelsslagteri 1912. ved Andelssvineslagteriet i Masnedsund 1913-19; ophold i udlandet: Fircroft College. Bournville; baconfirmaet Heywood & Son, London; kødfirmaet Julius Dall, Hamburg; repræsentant i Skandinavien for Heywood & Son siden 1922; direktør i Andelssvineslagteriet i Kolding 1923, adm. direktør 1924.

Medl. af bestyrelsen for Kødkonserves-fabrikernes Eksportsammenslutning og af Slagteriernes forskningsinstituts tekniske udvalg.

Adresse: Strandmøllev. 4, Kolding.

MØLLER-SØRENSEN Aage, professor, R1. p.p.; f. 17/8 1891 i Aalborg; søn af togfører Hans Sørensen (død 1929) og hustru Marie f. Møller; gift (3/5 1917) m. Elly M-S., f. på Frdbg., datter af styrmand I C Andresen (død 1898) og hustru Maria f. Monberg (død 1940).

Veterinæreks. 1912; assistent ved veterinær- og landbohøjskolens patologiskanatomiske afd. 1913; prosektor ved samme 1914; højskolens rejsefonds stipendium til studierejse til Tyskland, Østrig, Frankrig m. fl. lande 1921; studieophold i Stockholm 1930; prosektor ved kirurgisk klinik 1926; amanuensis ved højskolen 1931; professor i veterinær-lægevidenskab og forstander for den kirurgiske klinik for større husdyr 1933; hygiejnisk konsulent og tilsynsførende ved A/S Det danske Mælkekompagni, Kbhvns Mælkeforsyning 1933-41; formand for Den danske Dyrlægeforening 1937-40; formand for komiteen til afholdelse af 5. nordiske veterinærmøde, præsident for dette 1939; censor i fransk ved højskolens adgangseks. fra 1925; sagkyndig ved besættelsen af professoratet i kirurgi ved Norges veterinærhøjskole 1937 og ved Kgl. veterinårhogsko-lan, Stockholm 1951; medl. af bestyrelsen for Professor Prosch's Mindelegat, for C 0 Jensens Mindefond, for Per Sonnes Mindefond og af den kgl. veterinær- og landbohøjskoles rejsefonds administrationskomite; formand for veterinær- og landbohøjskolens idrætsforening 1933-40 og fra 1948; korresp. medl. af La Société des Sciences vétéri-naires et de médecine eomparée de Lyon og af Academie vétérinaire de France; medl. af bestyrelsen for Den konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg., 3. kreds Frdbg.

Har skrevet forsk, afhandlinger vedr. den veterinære patologiske anatomi og kirurgi; Vejledning i Operationsteknik for Veterinærer; Lærebog i den specielle Veterinærkirurgi (1949, bd. 2 1954); Lærebog i den almindelige Veterinærkirurgi (1952): dansk medredaktør af Skandinavisk Veterinærtidskrift til dets ophør 1949.

Udenl. orden: N.St.0.3'.

Adresse: Biilowsv. 13, Kbhvn. V.

MØLLERHØJ Johs. S underdirektør, cand. polyt., R.; f. 16/6 1890 i Nybølle; søn af gårdejer Kr. S Møllerhøj (død 1926) og hustru Martine f. Jensen (død 1942); gift (19/5 1934) m. Inger Elisa M„ f. 31/1 1901 på Frdbg., datter af kontorchef v. orlogsværftet Ejnar Olrik (død 1927) og hustru Helga f. Fick (død 1940).

Cand. polyt. (elektroing.) 1914; ingeniør ved Budde, Schou & Co.'s Patentbureau 1914-16; chefelektriker og labora-torieforstander ved A/S Nordiske Kabel-og Traadfabrikers kabelfabrik i Kbhvn. 1916, overing. 1940, underdir. 1950.

Medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber 1937, af Dansk Elektroteknisk Komité 1946 og af bestyrelsen for Elektroteknisk Forening 1948; censor ved den polytekniske læreanstalt 1949.

Udg.: Specialforelæsninger over Kabelteknik (1932). Tidsskriftartikler i fagblade etc.

Forsk, opfindelser på det elektrotekniske område. Tildelt G A Hagemanns guld-med. 1942.

Adresse: Mosehøjv. 35, Charlottenlund.

MØLLGAARD Holger professor; f. 20/5 1885 i Vissenbjerg på Fyen; søn af sognepræst E H Møllgaard (død 1912) og hustru Regitze f. Skeel (død 1931); gift (25/2 1914) m. Else M., f. 11/4 1891 i Kolding, datter af rektor Georg Bruun (død 1945, se Kraks Blå Bog 1943) og hustru Margrete (død 1950).

Student (Odense) 1903; med. eks. 1910; assistent på universitetets fysiologiske laboratorium 1905-11; Videnskabernes Selskabs guldmed. 1910; professor i fysiologi på landbohøjskolen 1911-56.

Ernæringsrådets sekretær 1917-19; formand for statens brødkornsadministra-tion 1919-22; dansk ernæringskommissær ved den internationale kommission for Slesvig 1920; æresdoktor i medicin ved universitetet i Athen 1932; medl. af Akademiet for de tekniske Videnskaber fra 1937.

Forfatter af fl. kirurgiske, stofskiftefysiologiske og experimentalpatologiske arbejder.

Udenl. ordener: Fi.Fr.3.; S.N.3.

Adresse: Espérance Allé 15, Charlottenlund.

Sommerbolig: Møllegaarden, GI. Skagen.

MØLLMANN Christian malermester; f. 29/5 1885 i Kbhvn.; søn af malermester C C Møllmann (død 1935, se Kraks Blå Bog 1935) og hustru Sofie f. Birch (død 1909); gift (16/6 1920) m. Ettie M„ f. 7/7 1896 i Kbhvn., datter af grosserer R G Beckett (død 1917) og hustru Eva f. Anderson (død 1949).

Student (Schneekloths skole) 1903; cand. phil.; i malerlære; elev af kunstakademiet; svendeprøve 1907; studierejser i Tyskland, Frankrig og Italien; borgerskab 1911; medindehaver af firmaet C Møllmann & Co. 1912-55.

Medl. af repræsentantskabet for Maler-lauget 1918-48 og af forretnings- og låneudvalget for Borgervennen af 1788; repræsentant i Kbhvns Brandforsikring til 1955.

Adresse: Sortedam Doss. 95 A,

Kbhvn. Ø.

MØNSTED Aage overingeniør, cand; polyt., R.p.p.; f. 3/8 1884 på Fævejle hovedgård pr. Trustrup; søn af proprietær J Mønsted (død 1932) og hustru Margrethe f. Secher (død 1924); gift (3/2 1912) m. Inger M., f. 9/5 1886 på Mariendal på Mols, datter af proprietær Jørgen Hansen (død 1922) og hustru Ulrikka f. Brorson (død 1926).

Student (Århus) 1902; cand. polyt. 1909; ingeniør ved Frederikshavns kommune 1909-10; ophold i USA i forsk, ingeniør- og entreprenørfirmaer 1910-14; ingeniør ved Kbhvns vej- og kloakanlæg 1915; afdelingsing. ved stadsingeniørens direktorat 1934, stedfortræder for stadsingeniøren 1943, overing. 1946-54.

Medl. af menighedsrådet for Hans Tavsens kirke fra 1922; magistratens repræsentant i forsk, af Dansk Ingeniørforening nedsatte normudvalg.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Hoffmeyersv. 67. Kbhvn. F.

Sommerbolig: »Wayne«, Veddinge

Bakker, Faarevejle.

MØRCH Alex ambassadør, K.DM.p.p.; f. 19/3 1896 i St. Petersborg; søn af konsul, skibsreder Poul Hassing Mørch (død 1907) og hustru Adolphine Wilhelmine f. Berg (død 1935); gift (15/9 1936) m. Effie Elsie M., f. 16/12 i Kbhvn., datter af kaptajn i marinen Einar Jessen (død 1938) og hustru Marie Gyrithe f. Ulrich (død 1938).

Student (Østre Borgerdydskole) 1914; cand. jur. 1922; fg. sekretær i udenrigsministeriet s. å.; vicekonsul i Hamborg 1924; sekretær i ministeriet 1925; vicekonsul i Shanghai 1929; atter sekretær i ministeriet 1934, fg. fuldmægtig 1935, udnævnt 1938, kontorchef 1941; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Nanking 1946, i Peking 1950; till. akkrediteret i Bangkok 1947; chef for udenrigsministeriets politisk-juridi-ske afd. 1953; overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister i Moskva 1954, ambassadør 1955.

Udenl. ordener: F.Æ.L.5.; I.Kr.4.; Ju. Kr.4.; S.Kr.l.

Adresse: Den danske ambassade,

Ostrovskij Pereulok 9, Moskva, USSR.

MØRCH Ernst Trier, professor, overlæge, dr. med., M.T.Kha.; f. 14/5 1908 i Slagelse; søn af hospitalsforvalter Ejvind Mørch og hustru Gudrun f. Trier (død 1956); gift (13/2 1940) m. Eritta Margrethe M., f. 17/10 1911 i Skodsborg, datter af malermester Simon Vilhelm Hansen og hustru Anna Marie f. Andersen.

Student (Frederiksborg) 1927; med. eks. 1935; dr. med. 1942; amerikansk embedseks. 1954; vidensk. assistent på universitetets arvebiologiske institut 1938-41; kirurgisk uddannelse ved fl. hospitaler, hovedsagelig amtssygehuset i Gentofte; privatdocent i anæsthesi ved Kbhvns universitet og konsulent i anæsthesi ved rigshospitalet 1943-49; visiting professor i Washington D.C. 1949; assistant professor i anesthesio-logy ved University of Kansas 1950-52; professor og overlæge i anesthesiology ved University of Chicago fra 1953; studierejse til Jena (optik) 1938 og på scholarship fra British Counsil til Oxford og London (anæsthesi) 1946-47; engelsk specialist i anæsthesi 1947, amerikansk specialist 1949 og dansk 1951.

Deltog i den dansk-svenske Røde Kors-ekspedition til tyske koncentrationslejre.

Medl. af repræsentantskabet for Foreningen af yngre Læger 1935-49 og for Den alm. danske Lægeforening 1938-49; korresp. medl. af the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ire-land 1947 og af la Société d'Anesthésie et d'Analgésie de France 1951; æresmedlem af Sociedad del Anestesio de la Cuba 1952; Fellow of the Faculty of Anaesthetists of the Royal College of Surgeons of England 1954; Fellow of Sigma Xi 1955.

Har skrevet: Dværgvækstens Arvelighed (disputats, 1942); Lærebog i Anæsthesi (1949) endv. mindre bøger om forbindinger og om narkose samt »Saa-dan kom de hjem fra tyske Koncentrationslejre« (s. m. Kaj Kjerulf-Jensen, 1945).

Har opfundet laryngoskop og respirator til lungeoperationer; i samarbejde med J Rud produceret en film om bedøvelser til mundoperationer (1948); film om cirkulationen under kunstigt åndedræt (1954).

Udenl. ordener: N.r.K.M.M.; Sv.r.K.l.

Adresse: 5816 Blackstone Avenue,

Chicago 37, Illinois, USA.

MØRCH Johan Chr. fh. postmester, R. DM.,Chr.X.E.M.; f. 30/11 1870 i Horsens; søn af tømrermester I C Mørch (død 1910) og hustru Mette Marie f. Christensen (død 1884); gift (29/7 1899) m. Anna Cathrine M., f. 29/4 1872 i Grindsted, datter af distriktslæge H C A Lassen (død 1924) og hustru Anna Cathrine f. Andersen (død 1920).

Indtrådte i postvæsenet 1887; løjtnant i 4. dragonregiment; assistent i postrevisionen 1894; postekspedient ved de bevægelige postkontorer 1899; postmester i Grindsted 1910; kst. postinsp. 1919; postinsp. 1921; kst. overpostinsp. 1923-24; postmester i Århus 1924-37.

Adresse: Lundg. 5, Varde.

MØRCH O V civilingeniør, R.; f. 26/41885 i Kbhvn.; søn af manufakturhandler S W Mørch (død 1912) og hustru Victoria f. Nancke; gift 1. gang (26/12 1911) m. Helvig M„ f. 20/6 1887, død 1943, datter af urmager Valdemar Frandsen i Roskilde (død 1911) og hustru Kirstine f. Hansen (død 1922); 2. gang (4/4 1944) m. Ellen M., f. 16/2 1891, datter af konsul Alfred Thisted, Vejle (død 1923) og hustru Anna f. Schade (død 1940).

Student (Gammelholms latin- og realskole) 1902; cand. polyt. 1907; sekond-løjtn. i fæstningsartilleriet 1909 og 1914; ansat i firmaet F L Smidth & Co. i Kbhvn. fra 1908, i udlandet 1910-24; underdir. i A/S F L Smidth & Co., Kbhvn. 1925-52; medl. af bestyrelsen for F L Smidth & Co., Ltd., London 1919-40 og 1946-52, for The Building & Insula-ting Material Co., Ltd., London 1922-40, for The Tunnel Portland Cement Co., Ltd., West Thurrock, Essex, England 1929-40, for Helwan Portland Cement Co., Ægypten 1929-40, for Essex Sack Co., Ltd. 1930-40 og 1946-52, for East African Portland Cement Co., Ltd., Nairobi 1933-39, for Tunnel-Cement-Hol-dings, Ltd., London, 1934-40, for The Egyptian Cement Products Ltd., London 1936-40, for Near East Trading Co., Ltd., 1937-40 og fra 1945, for F L Smidth & Co. (Bombay) Ltd., Bombay 1938-40 og 1947-52, for Dansk Eternit Fabrik A/S fra 1942 og for A/S Danalith fra 1949; præsident for Danish Committee World Power Conference 1936-52; ansat ved bygningen af F L Smidth & Co.'s nye administrationsbygning i Valby 1953-56; medl. af Ingeniørforeningens repræsentantskab.

Adresse: Rågev. 2, Hellerup.

MØRCH Paul overlæge, dr. med.; f. 14/11 1896 i Hamborg; søn af landinspektør Johs. Lund Mørch (død 1914) og hustru Elisabeth t. Nielsen (død 1924); gift (15/5 1938) m. Inger M., f. 18/4 1908 i Sæby, datter af salgsin-spektør Chr. Møller (død 1956) og hustru Kirstine f. Clasen.

Student (Randers) 1915; med. eks. 1924; reservelæge i søværnet s. å. og ved marinehospitalet 1924-25; hospitals-uddannelse i Kbhvn. og provinsen 1925-30; assistent ved rigshospitalets øreafd. 1930-33 og 1934-38; ved Sundby hospitals øreafd. 1933-34; privatklinik i Kbhvn. 1932-38; dr. med. (Undersøgelser over nogle Metalsaltes Indvirkning paa Fagocytose) 1933; specialist-anerk. (otolaryngologi) 1933; overlæge ved Roskilde amts og bys sygehus, øre-, næse- og halsafd. fra 1938.

Medl. af bestyrelsen for Dansk oto-laryngologisk Selskab 1933-37 og dets formand 1939-41.

Har foruden disputatsen skrevet en del mindre, vidensk. afhandlinger.

Adresse: Dronning Margrethes V. 25,

Roskilde.

MØRCH Poul Adam kommandør, K.DM., HTS.p.p.; f. 25/3 1898 i Helsingør; søn af oberstløjtnant F C E Mørch (død 1944) og hustru Agnes f. Jespersen; gift (4'2 1928) m. Eva M.. f. Feilberg.

Student (Odense katedralskole) 1916; søkadet s. å.; sekondløjtn. i flåden 1919; på undervandsbådsskole 1922-23, på søofficersskolen 1923-24, på luft-observatorskole 1924; styrmand og lærer på Det Østasiatiske Kompagnis skoleskib København 1924-25; forsvarsministerens adjutant af søværnet og sektionschef i marinestaben 1935-29, aug. 1943; fg. marineattaché i Stockholm 1943-45; lærer ved officersskolen 1927 -29, ved søofficersskolen 1934-43 og ved hærens officersskole 1938-43 og 1945-46; kommandør 1950.

Medarbejder ved Tidsskrift for Søvæsen 1932-43; medl. af bestyrelsen for Det Krigsvidenskabelige Selskab 1934-40.

Udenl. ordener: A.F.L.3.; Ch.F.3.; Fi.H.R.3'.; Fi.L.23.; F.Æ.L.4.; Po.P.R.5.; S.Sv.31.; Stb.B.E.4.

Adresse: Tjørnegårdsv. 12, Gentofte.

MØRCH-HANSEN Johannes direktør, R., Chr. X Fr. M.p.p.; f. 27/1 1898 i Nykøbing S.; søn af lærer Morten Jørgen Hansen (død 1922) og hustru Johanne Kirstine f. Albrectsen; gift (4/2 1925) m. Elena M-H., f. 4/5 1900 i Harbin i Manchuriet, datter af ingeniør N P Ilinsky (død 1941) og hustru Ekaterina Alexandrovna.

Cand. Phil.; ansat i The Texas Company (China), Ltd. 1921 med tjeneste i Shanghai 1921-22, i Mukden 1922-26, i Tientsin 1926-27, District Manager i samme selskab med tjeneste i Canton, Hongkong og Amoy 1927-30, i Nanking 1931-37 og i Hongkong, Chungking og

Rangoon 1938-42, i hovedkontoret, New York 1942-44, direktør for selskabets afd. i Shanghai 1945; direktør i Cali-fornia Texas Oil Co., Ltd., New York (for selskabets asiatiske afd.) 1948; direktør i Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V.-Den Haag, fra 1951.

Præsident og medl. af bestyrelsen for International Club, Nanking 1932-37; præsident i Nanking Rotary Club 1936-37; vice-præsident i Korean American Chamber of Commerce fra 1944; formand for National Foreign Tråde Coun-cil's Kina Komité fra 1949; præsident for American Association, Haag.

Udenl. orden: N.O.N.4.

Adresse: Bremhorstlaan 22, Wasse-

naar, Nederlandene.

MØRCK L E kontorchef, R1.; f. 29/8 1890 i Gudhjem; søn af toldassistent Peter L Mørck (død 1920) og hustru Agnethe Christine f. Koch; gift (24/10 1919) m. Karen Julie Nicoline M., f. 30/7 1892 i Leningrad, datter af gu-vernementssekretær Alexander Høltzel (død 1909) og hustru Flora f. Breck-woldt (død 1931).

Student (Vestre borgerdydskole) 1910; cand. jur. 1916; sekretær i handelsministeriet 1918, fuldmægtig 1928-34; kontorchef i forsikringsrådet fra 1934; bestall. som overretssagf. 1919; lærer ved Niels Brocks handelsskole 1928 og ved Handelshøjskolen 1934; eksaminator ved revisoreks., skibsmægler- og varemæglereks. samt ejendomsmægler-eks.; medl. af eksamenskommissionerne for de statskontrollerede handelsskoler og for handelsfaglærereks.; forsikringsrådets tillidsmand ved livsforsikringsselskaberne.

Adresse: Hulsøvang 13, Rungsted

Kyst.

MØRCK Mogens J dommer; f. 16/8 1902 på Frdbg.; søn af snedkermester A E Mørck (død 1950) og hustru Mary f. Henningsen (død 1909); gift (23 '10 1926) m. Bodil M., f. 16/8 1903 i Kbhvn.. datter af revisor Vilfred Jensen (død 1916) og hustru Sigrid f. Kornbeck (død 1932).

Student (Øregaards gymn.) 1920; cand. jur. 1925; fg. sekretær i undervisningsministeriet s. å.; dommerfuldm. i Vordingborg 1925-48; dommer i Randers 1948, i Hørsholm 1956.

Medl. af Vordingborg ligningskommission 1935-46; formand for voldgiftsretten for Randers amt vedr. beskyttelse af erhvervsvirksomheder i lejet ejendom 1948-51 og for overvoldgiftsretten i husdyrsager i Randers amt 1948-56.

Adresse: Folehavev. 23, Hørsholm.

MØRCK Poul H arkitekt; f. 29/4 1900 på Frdbg.; søn af snedkermester A E Mørck (død 1950) og hustru Mary f. Henningsen (død 1909); gift (23/10 1926) m. Aase M., f. 14/7 1905 i Kbhvn., datter af revisor Vilfred Jensen (død 1916) og hustru Sigrid f. Kornbeck (død 1932).

Student (Plockross' skole) 1918; cand. phil. 1919; studierejse i Frankrig og Italien 1925; afgang fra kunstakademiet 1929; medarbejder hos arkitekt C Harild 1922-27 og 1931-32; konduktør for arkitekt Holger Jacobsen ved statsradiofonibygningen 1928-30; leder af Carlsberg Bryggeriernes arkitektkontor 1932 -34; rådg. arkitekt for Christians kirken fra 1932; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1934; vurderingsinsp. for Østifternes Land-Hypothekforening fra 1949.

Medarbejder ved tidsskriftet Arkitekten 1934-38; lærer ved Det tekniske Selskabs skoler fra 1936; sekretær i Akademisk Arkitektforening 1937-45, medl. af bestyrelsen for samme 1948-54.

Har bl. a. udført ombygninger og udvidelser for Carlsberg Bryggerierne, Carl Allers Etabl., Porcelænsfabrikkerne Bing & Grøndahl og Norden m. fl., nyt fabriksanlæg for Frederikssund Jernstøberi, ombygget og nyopført fl. villaer i Kbhvn. og omegn, indvendig ombygning af hovedbygningen til Sædinge-gaard ved Rødby, Gjeddesdal ved Taastrup og Taarnholm ved Korsør. Restaurering af Christianskirken i Strandgade efter krigsødelæggelsen (1945-46).

Har skrevet artikler i forsk, tidsskrifter og fagbøger.

Adresse: Tranegårdsv. 4, Hellerup.

MØRUP Erik grosserer, R.p.p.; f. 17/9 1879 i Odder; søn af dyrlæge, landmand N S Mørup (død 1912) og hustru Marie f. Jensen (død 1929); gift 1. gang (28/5 1908) m. Dagmar M., f. Leth, f. 28/5 1883 i Aggersborg, død 1914; 2. gang (1/6 1917) m. Edith M., f. Koefoed, f. 7/1 1881 i Rønne, død 1923; 3. gang (7/2 1934) m. Birgitte M.. f. 27/12 1892 i Kalundborg, datter af bagermester L H Christensen (død 1911) og hustru Alette f. Hansen (død 1936).

Præliminæreks. (Odder) 1895; i lære hos isenkræmmer H F Secher, Odder 1896-99; eetårigt kursus på Jyllands handelsakademi, Århus 1900; kommis 1902-04; medstifter af handelsfirmaet Fog & Mørup, Århus 1904; flyttede firmaet til Kbhvn. 1906; udvidede virksomheden med fabrik for lamper og lysekroner 1915; ved firmaets overgang til A/S Fog & Mørup i 1948 formand i bestyrelsen for dette.

Medl. af landsudvalget og hovedkasserer for Den kristne Lægmandsbevæ-gelse 1912-50, af bestyrelsen for Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker 1931-48 og af bestyrelsen for A/S Mis-sionskurstedet Nyborg Strand 1941-50; medudgiver af Lægmandsbladet; medl. af bestyrelsen for den danske menigheds hjælpearbejde u. krigen 1940-47, af bestyrelsen for Kristeligt Dagblad 1936-43, af bestyrelsen for Kbhvns indre Mission 1913-21, af Hellerup sogns menighedsråd 1930-38 og af socialministeriets arbejdskommission af 1925.

Har skrevet: Erfaringer om Udbyttedeling (1924); Demokratisk Kapitalisme (1927).

Udenl. orden: Fi.H.V.

Adresse: Gardes Allé 21, Hellerup.